P. 1
MAT1

MAT1

|Views: 12,605|Likes:
Published by Deki Denik

More info:

Published by: Deki Denik on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvod
 • Vektorski raˇcun
 • 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima
 • 1.4 Vektorski prostor Rn
 • 1.5 Skalarni produkt
 • 1.6 Digresija - determinante matrica 2. i 3
 • 1.7. DESNI I LIJEVI KOORDINATNI SUSTAVI. ORIJENTACIJA 29
 • 1.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. Ori-
 • 1.8 Vektorski produkt
 • 1.9 Mjeˇsoviti produkt
 • Analitiˇcka geometrija
 • 2.1 Pravac u ravnini
 • 2.1.1 Op´ci oblik jednadˇzbe pravca u ravnini
 • 2.1.2 Segmentni oblik
 • 2.1.3 Kanonski oblik
 • 2.1.4 Pravac kroz dvije toˇcke
 • 2.1.5 Eksplicitni oblik
 • 2.1.6 Normirani oblik (normalni oblik)
 • 2.2 Odnosi toˇcaka i pravaca u ravnini
 • 2.2.1 Kut dvaju pravaca. Paralelnost i okomitost
 • 2.2.2 Udaljenost toˇcke od pravca
 • 2.2.3 Presjeciˇste dvaju pravaca
 • 2.2.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇzine)
 • 2.2.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇcki
 • 2.3 Pravac u prostoru
 • 2.3.1 Pravac kroz jednu toˇcku sa zadanim smjerom
 • 2.3.2 Parametarske jednadˇzbe pravca
 • 2.3.3 Kanonske jednadˇzbe pravca
 • 2.3.4 Pravac kroz dvije toˇcke
 • 2.3.5 Pravac zadan dvjema projekcijama
 • 2.3.6 Sveˇzanj pravaca
 • 2.3.7 Dijeljenje duˇzine u zadanom omjeru
 • Slika 2.12: Dijeljenje duˇzine u zadanom omjeru
 • 2.4 Ravnina u prostoru
 • 2.4.1 Normalni oblik jednadˇzbe ravnine
 • Slika 2.13: Normalni oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.2 Segmentni oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.3 Op´ci oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.4 Parametarski oblik jednadˇzbe ravnine
 • 2.4.5 Jednadˇzba ravnine kroz tri toˇcke
 • 2.5 Odnosi ravnina i pravaca u prostoru
 • 2.5.1 Kut dviju ravnina
 • 2.5.2 Presjeciˇste triju ravnina
 • 2.5.3 Kut pravca i ravnine
 • 2.5.4 Presjeciˇste pravca i ravnine
 • 2.5.5 Pripadnost pravca ravnini
 • 2.5.6 Kut dvaju pravaca
 • 2.5.7 Presjeciˇste dvaju pravaca
 • 2.5.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru
 • Matrice i linearni sustavi
 • 3.1 Osnove matriˇcnog raˇcuna
 • 3.1.1 Motivacija
 • 3.1.2 Osnovni pojmovi
 • 3.1.3 Linearna kombinacija matrica
 • 3.1.4 Mnoˇzenje matrica
 • 3.1.5 Podmatrice i blok matrice
 • 3.1.6 Regularne matrice. Inverzna matrica
 • 3.1.7 Rang matrice. Elementarne transformacije
 • 3.2 Linearni sustavi
 • 3.2.1 Osnovni pojmovi
 • 3.2.2 Geometrijska interpretacija. Kronecker-Capellijev
 • 3.2.3 Homogeni sustavi
 • 3.2.4 Rjeˇsavanje linearnog sustava
 • 3.2.5 Determinanta. Cramerovo pravilo
 • 3.3. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 115
 • 3.3 Problem svojstvenih vrijednosti
 • 3.3.1 Matrice kao linearni operatori
 • 3.3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori
 • Nizovi i redovi
 • 4.1 Nizovi realnih brojeva
 • 4.1.1 Pojam niza
 • 4.1.2 Graniˇcna vrijednost niza. Konvergencija niza
 • 4.1.3 Raˇcunanje s graniˇcnim vrijednostima
 • 4.1.4 Osnovni limesi
 • 4.2 Redovi realnih brojeva
 • 4.2.1 Pojam reda. Konvergencija reda
 • 4.2.2 Geometrijski red
 • 4.2.3 Svojstva konvergentnih redova
 • 4.2.4 Redovi s pozitivnim ˇclanovima
 • 4.3 Kriteriji konvergencije
 • 4.3.1 Kriterij usporedivanja
 • 4.3.2 D’Alembertov kriterij
 • 4.3.3 Cauchyev kriterij
 • 4.3.4 Leibnizov kriterij
 • Funkcije
 • 5.1 Osnovni pojmovi
 • 5.1.1 Motivacija i definicija
 • 5.1.2 Naˇcini zadavanja funkcije
 • 5.1.3 Graf funkcije
 • 5.1.4 Pojmovi znaˇcajni za realne funkcije realne vari-
 • 5.1.5 Osnovne raˇcunske operacije s funkcijama
 • 5.1.6 Kompozicija funkcija
 • 5.1.7 Inverzna funkcija
 • 5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 181
 • 5.2 Pregled elementarnih funkcija
 • 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija
 • 5.2.2 Polinomi
 • 5.2.3 Racionalne funkcije
 • 5.2.4 Algebarske funkcije
 • 5.2.5 Eksponencijalne funkcije
 • 5.2.6 Logaritamske funkcije
 • 5.2.7 Trigonometrijske funkcije
 • 5.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije
 • 5.2.9 Hiperboliˇcke i area funkcije
 • Uvod u diferencijalni raˇcun
 • 6.1 Neprekidnost i graniˇcne vrijednosti
 • 6.1.1 Neprekidnost funkcije
 • 6.1.2 Svojstva neprekidnih funkcija
 • 6.1.3 Neprekidnost elementarnih funkcija
 • 6.1.4 Graniˇcna vrijednost (limes) funkcije
 • 6.1.5 Neprekidnost i limes
 • 6.1.6 Neodredeni oblici
 • 6.1.7 Raˇcunanje limesa
 • 6.2 Derivacija funkcije
 • 6.2.1 Motivacija
 • 6.2.2 Derivacija funkcije u toˇcki
 • 6.2.3 Derivacija funkcije
 • 6.2.4 Raˇcunanje derivacija
 • 6.2.5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija
 • 6.2.6 Derivacije viˇseg reda
 • 6.2.7 Osnovni teoremi diferencijalnog raˇcuna
 • 6.2.8 Primjene derivacija
 • Uvod u integralni raˇcun
 • 7.1 Neodredeni integral
 • 7.1.1 Primitivna funkcija
 • 7.1.2 Neodredeni integral
 • 7.1.3 Metode integriranja
 • 7.2 Odredeni integral
 • 7.2.1 Motivacija - problem povrˇsine (ploˇstine)
 • 7.2.2 Svojstva odredenog integrala
 • 7.3 Newton - Leibnizova formula
 • 7.4 Nepravi integral
 • 7.5 Primjene integralnog raˇcuna
 • 7.5.1 Povrˇsina lika u ravnini
 • 7.5.2 Volumen rotacijskog tijela
 • 7.5.3 Teˇziˇste
 • 7.5.4 Moment ustrajnosti (inercije)
 • 7.5.5 Duljina i teˇziˇste luka ravne krivulje
 • 7.5.6 Povrˇsina rotacijske plohe
 • 7.5.7 Primjene u fizici

Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

MATEMATIKA 1

Gradevinski fakultet Sveuˇiliˇte u Zagrebu c s

Predgovor
Poˇtovani ˇitatelji, s c u rukama imate nastavni materijal koji izlaˇe gradivo kolegija Matematika 1 za z z s c studente prve godine Gradevinskog fakulteta. Moˇda se pitate zaˇto nam, unatoˇ dostupnosti niza dobrih udˇbenika na hrvatskom jeziku koji obraduju sadrˇaje z z ovog kolegija, treba (i) ova skripta. Pitanje je to koje smo si i mi kao autori postavili kad smo procjenjivali trebamo li pristupiti radu na njoj. Odgovor do kojeg smo doˇli oˇito je bio dovoljno poticajan da ju napiˇemo; ponudit ´emo ga s c s c i vama u nadi da ´e i za vas biti dobra motivacija da se njome sluˇite. c z Prvi dio odgovora je sadrˇan u samom pitanju. Toˇno, postoji viˇe dobrih z c s udˇbenika, no niti jedan od njih ne pokriva u potpunosti program naˇeg kolegija. z s Jedan od uzroka takve situacije je i nedavna reforma visokog obrazovanja, koja je uvjetovala saˇimanje nastavnih planova i smanjenje broja i satnice matematiˇkih z c kolegija. Posljediˇno, u okviru kolegija Matematika 1 naˇli su se zajedno sadrˇaji c s z iz linearne algebre i iz matematiˇke analize, dvaju podruˇja koja su zbog svoga c c opsega i znaˇaja vrlo rijetko zastupljena u istom udˇbeniku. Nadalje, postoje´e c z c knjige iz linearne algebre obuhva´aju i teme kojima u naˇem kolegiju nije bilo c s mjesta, kao ˇto su teorija grupa ili teorija linearnih operatora. Pisanjem materijala s koji ´e ukljuˇivati samo relevantne sadrˇaje iz obaju podruˇja ˇeljeli smo otkloniti c c z c z potrebu konzultiranja viˇe udˇbenika i probleme vezane s njihovim nabavljanjem. s z Osim toga, zajedniˇki okvir omogu´io je i standardiziranje notacije i olakˇao c c s pozivanje na prijaˇnje rezultate. s Drugi dio odgovora vezan je uz dojam da su postoje´i udˇbenici po koncepc z ciji i naˇinu izlaganja viˇe orijentirani prema publici kojoj je matematika primarni c s interes. Shodno tomu, primjerena se pozornost posve´uje strogosti formulacije c rezultata te njihovim izvodima i dokazima. Nama se, pak, ˇini da je u nastavnom c i

ii materijalu namijenjenom studentima tehniˇkih fakulteta nuˇno i korisno u izvjesc z noj mjeri odstupiti od tih standarda i umjesto na matematiˇku rigoroznost nac glasak staviti na motivaciju, primjere i primjene pojmova koji se obraduju. Skripta pred vama je rezultat naˇeg pokuˇaja nalaˇenja dobrog kompromisa izmedu tih s s z zahtjeva. Kompromis je vidljiv ve´ i u samom izgledu teksta, posebno u dic jelovima otisnutima sitnijim slovima. Te dijelove, koji uglavnom sadrˇe dokaze, z mogu´e je izostaviti pri spremanju ispita. Oni sluˇe za zadovoljenje intelektualne c z znatiˇelje zahtjevnijeg ˇitatelja. z c Pri pisanju skripte nismo se posebno trudili uˇiniti ju saˇetom. Uostalom, c z Matematika 1 je opseˇan kolegij, s velikom satnicom (4+4), koji nosi 9 ECTS z bodova (najviˇe na prvoj godini studija), i ˇeljeli smo ve´ i samim opsegom skripte s z c naglasiti potrebu kontinuiranog rada i uˇenja. c Ugodna nam je duˇnost zahvaliti Alanu Filipinu, Dori Pokaz i Martini Benkovi´, z c koji su pozorno ˇitali dijelove rukopisa, predloˇili nam mnoga poboljˇanja i pronaˇli c z s s brojne pogreˇke. Zahvaljujemo i studentima Matiji Soˇevu, Dejanu Stojakovi´u, s c c Mati Stojanovu, Marku Vlaini´u i Igoru Daidˇi´u koji su nam ukazali na pogreˇke c zc s u ranijoj verziji skripte. Bit ´emo zahvalni svima koji nas upozore na preostale c propuste i nedostatke. U Zagrebu, rujna 2008. Tomislav Doˇli´ s c Nikola Sandri´ c

Sadrˇaj z
Predgovor Sadrˇaj z Uvod 1 Vektorski raˇun c 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima . . . . . . . . . . . . 1.2 Vektorski prostor XO (E). Linearna kombinacija vektora . 1.3 Baza vektorskog prostora XO (E). Koordinatni sustav . . 1.4 Vektorski prostor Rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Skalarni produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Digresija - determinante matrica 2. i 3. reda . . . . . . . 1.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. Orijentacija . . . . . . 1.8 Vektorski produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 Mjeˇoviti produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2 Analitiˇka geometrija c 2.1 Pravac u ravnini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini . . . . c z 2.1.2 Segmentni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Kanonski oblik . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.1.5 Eksplicitni oblik . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.6 Normirani oblik (normalni oblik) . . . . . . . 2.2 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini . . . . . . . . . . . c 2.2.1 Kut dvaju pravaca. Paralelnost i okomitost . 2.2.2 Udaljenost toˇke od pravca . . . . . . . . . . c 2.2.3 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.2.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z 2.2.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki . c i iii 1 9 9 15 18 19 20 26 29 30 34 37 37 37 39 40 41 42 43 44 44 48 51 52 53

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

iii

iv
2.3 Pravac u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c 2.3.2 Parametarske jednadˇbe pravca . . . . . . . . z 2.3.3 Kanonske jednadˇbe pravca . . . . . . . . . . z 2.3.4 Pravac kroz dvije toˇke . . . . . . . . . . . . c 2.3.5 Pravac zadan dvjema projekcijama . . . . . . 2.3.6 Sveˇanj pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . z 2.3.7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru . . . . . z Ravnina u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Normalni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . z 2.4.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . z 2.4.3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine . . . . . . . . . c z 2.4.4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine . . . . . z 2.4.5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke . . . . . . . z c Odnosi ravnina i pravaca u prostoru . . . . . . . . . 2.5.1 Kut dviju ravnina . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Presjeciˇte triju ravnina . . . . . . . . . . . . s 2.5.3 Kut pravca i ravnine . . . . . . . . . . . . . . 2.5.4 Presjeciˇte pravca i ravnine . . . . . . . . . . s 2.5.5 Pripadnost pravca ravnini . . . . . . . . . . . 2.5.6 Kut dvaju pravaca . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.7 Presjeciˇte dvaju pravaca . . . . . . . . . . . s 2.5.8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 66 68 68 68 70 71 72 73 74 75 78 81 81 81 83 86 88 91 93 96 101 101 103 105 107 109 115 115

2.4

2.5

3 Matrice i linearni sustavi 3.1 Osnove matriˇnog raˇuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c c 3.1.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 Linearna kombinacija matrica . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Mnoˇenje matrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 3.1.5 Podmatrice i blok matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.6 Regularne matrice. Inverzna matrica . . . . . . . . . . . 3.1.7 Rang matrice. Elementarne transformacije . . . . . . . . 3.2 Linearni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Geometrijska interpretacija. Kronecker-Capellijev teorem 3.2.3 Homogeni sustavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.4 Rjeˇavanje linearnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . s 3.2.5 Determinanta. Cramerovo pravilo . . . . . . . . . . . . 3.3 Problem svojstvenih vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1 Matrice kao linearni operatori . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

v
3.3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori . . . . . . . . . . . . 118 125 125 125 128 132 134 135 135 138 140 144 145 145 146 147 149 153 153 153 155 156 158 167 172 176 181 182 182 188 193 197 199 202 208 211

4 Nizovi i redovi 4.1 Nizovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 Pojam niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza . c 4.1.3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima . . . . . c c 4.1.4 Osnovni limesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Redovi realnih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Pojam reda. Konvergencija reda . . . . . . . 4.2.2 Geometrijski red . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.3 Svojstva konvergentnih redova . . . . . . . . 4.2.4 Redovi s pozitivnim ˇlanovima . . . . . . . . c 4.3 Kriteriji konvergencije . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Kriterij usporedivanja . . . . . . . . . . . . . 4.3.2 D’Alembertov kriterij . . . . . . . . . . . . . 4.3.3 Cauchyev kriterij . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4 Leibnizov kriterij . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

5 Funkcije 5.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Motivacija i definicija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Naˇini zadavanja funkcije . . . . . . . . . . . . . . c 5.1.3 Graf funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varijable c 5.1.5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama . . . . . . c 5.1.6 Kompozicija funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.7 Inverzna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Pregled elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija . . . . . . . . 5.2.2 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Algebarske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.5 Eksponencijalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.6 Logaritamske funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.7 Trigonometrijske funkcije . . . . . . . . . . . . . . 5.2.8 Ciklometrijske (arkus) funkcije . . . . . . . . . . . 5.2.9 Hiperboliˇke i area funkcije . . . . . . . . . . . . . c

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . s 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . c 6. . .1. . . . . .vi 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6. . . . . . . . . . . . c 6. . .2 Derivacija funkcije u toˇki . . . . . . .4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije . . . . . . . . . .2 Svojstva odredenog integrala . . . . . . .2. . . . .problem povrˇine (ploˇtine) s s 7.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . .2.2 Svojstva neprekidnih funkcija . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Raˇunanje derivacija . c 6. 7. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .1. . . .1 Motivacija . .6 Derivacije viˇeg reda . . . . . . . . . . 7.5. .1. .1 Neprekidnost funkcije . . . .2. . . .1.2 Neodredeni integral . . . . . . 7. . . . . . . . . . 215 215 215 217 219 222 226 228 230 234 234 237 238 240 246 250 252 261 273 273 273 275 277 293 293 301 308 312 319 319 321 326 333 337 338 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Neodredeni oblici . . . . . . . .2 Odredeni integral . . .5. . . . 6. . . . . . . . . . . .5. .Leibnizova formula . .1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti . . . . c 6. . . . . . . . . . . . . . . . .4 Moment ustrajnosti (inercije) . c 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Derivacija funkcije . . . . 7 Uvod u integralni raˇun c 7. . . . . . . . . . . . s 7. .4 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Neprekidnost i limes . . . . . .5 Primjene integralnog raˇuna . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Derivacija funkcije .3 Teˇiˇte . . . . . c 6. . .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija 6. . . . . . .6 Povrˇina rotacijske plohe . . .7 Raˇunanje limesa . . . . . . . 7. .1 Primitivna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . .2. .7 Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna . . . . . s 6. . . . . . . . . . . . . . 6.1 Neodredeni integral . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . 6. . c 6. . . . . . . . . .5. .7 Primjene u fizici . . . . . . . 6. .1 Povrˇina lika u ravnini . . . . . . . . . . . . . . .1.8 Primjene derivacija . . . . . . 7. . . . . . . . . . 6. . . . . . . .3 Metode integriranja . . . . . . . . . . . . .5. 6. . . . . . . . . .2. . . . 7. . .2 Volumen rotacijskog tijela . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zs 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . zs 7. . 6. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. 6. . . .3 Neprekidnost elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . .3 Newton . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . .2. . . . . . . . .5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje . . . .

c c c c Na nekom trˇiˇtu za pretplatnike se nadme´u dvije tvrtke mobilne telefonije. Razumljivo je. MobiFon nudi usluge uz mjeseˇnu pretplatu od 200 kn c i cijenu razgovora od 1 kn/min. ponekad i nepremostivu prepreku na putu do stjecanja akademskog stupnja. ona se rijetko postavljaju javno i naglas . Kod koje od njih treba c c iznajmiti automobil za odlazak u grad udaljen 600 km i povratak iz njega? Je li 1 . oˇito. c Predaje se.studenti se ne ˇele dovesti u z poloˇaj da im se s visoka odgovori kako je to jasno. ispriˇat ´emo vam priˇu. TeleZvon traˇi 0 kn mjeseˇne pretplate.5 kn po kilometru. predaju na apstraktan naˇin koji nam je stran i koji nije blizak c naˇoj svakodnevnoj praksi i iskustvu? Unatoˇ tomu ˇto su to smislena i legitimna s c s pitanja. stoga. ako c z z s nam i trebaju. Za poˇetak.Uvod Zaˇto (i kako) treba uˇiti matematiku? s c Matematika je nezaobilazan dio programa na svim tehniˇkim fakultetima. Tvrtka OdiMi traˇi 400 kn za vozilo i joˇ 1 kn po prijedenom kilometru. tradicionalno. ali z c minuta razgovora napla´uje se 2 kn. Koju od njih odabrati ako oˇekujemo da c c ´emo telefonirati po 5 min svaki dan? Treba li taj izbor preporuˇiti i prijatelju c c koji priˇa po dva sata dnevno? c U istom gradu su i dvije tvrtke za iznajmljivanje automobila. uop´e. dok tvrtka DojdiMi z s napla´uje 800 kn za poˇetak i 0. da je tako uvijek bilo i z c da nije mogu´e biti dobar inˇenjer ne znaju´i matematiku. Svrha je ovog uvodnog c z c poglavlja odgovoriti na ta i sliˇna pitanja i uvjeriti studente da je ulaganje truda c i vremena u svladavanje programa ovog kolegija dobra investicija. da si mnogi studenti postavljaju pitanja: A zaˇto s nam to. zs c MobiFon i TeleZvon. na prvim godinama i mnogim studentima predstavlja ozbiljnu. treba? Zaˇto moramo ulagati puno truda i vremena u uˇenje c s c stvari koje nisu ono ˇime se u ˇivotu ˇelimo baviti? I zaˇto nam te stvari.

jednom kad zanemarimo mobitele i automobile i probleme svedemo na kvantitativne aspekte. gotovo karikirani. s c s dakle. udaljenosti. Bitne su cijene. Vrijedno je. No je li to jedina z s s takva vrijednost? Mogu li se troˇkovi podudarati i za neku manju vrijednost? Ili s za neku ve´u? Moˇemo li biti sigurni da je na sva putovanja dulja od 800 km c z ponuda DojdiMi povoljnija od OdiMi. Uz neˇto malo truda mogu´e je sjetiti se i drugih problema s takvom s c strukturom: cijena voˇnje taksijem.2 to ista tvrtka kod koje treba iznajmiti vozilo za odlazak po poslovnog partnera na aerodrom udaljen 20 km? Na gornja ´e pitanja odgovoriti svatko tko je svladao ˇetiri raˇunske operacije. Takav nam okvir daje matematika. njihovom c analizom moˇemo do´i do odgovora na neka od pitanja s poˇetka ovog poglavlja. c Matematika je. Iz naˇih primjera vidimo da se rac s zliˇite realne situacije mogu prikazivati istim matematiˇkim modelom: linearna c c funkcija f (x) = ax + b sluˇi nam i za opis situacije s mobitelima i s rent-az car tvrtkama. z c c Prvo. dakle. i da sposobnost c rjeˇavanja jednog od njih znaˇi i sposobnost rjeˇavanja ostalih. vidimo da oba naˇa s problema imaju istu strukturu. c c c jer odgovor ne zahtijeva niˇta viˇe od nekoliko zbrajanja i mnoˇenja. ili za neke velike udaljenosti ponovo OdiMi postaje jeftinija? I kako bismo u to uvjerili skeptika kojem to nije jasno i oˇito? I c moˇe li nam odgovor na ova pitanja nekako pomo´i odgovoriti na sliˇna pitanja z c c o mobitelima? Gornji su primjeri jednostavni. po kilometru) i da se tome dodaje konstantan iznos (pretplata. Uz neˇto s s z s eksperimentiranja i pogadanja mogu´e je ustanoviti i da su za neku kilometraˇu c z (ili minutaˇu) troˇkovi isti. kilometri) tako da se iznos druge mnoˇi konstantnim faktorom (cijena z po minuti. porez. niti marka automobila. dakle. startna cijena). Nije bitan tip mobitela. u naˇem primjeru. uloˇiti trud u razumijevanje svojstava linearne z . uoˇimo da je zajedniˇka karakteristika obaju problema to ˇto ovise samo c c s o stvarima koje se dobro opisuju brojevima. Takve c prikaze zovemo matematiˇkim modelima. Treba nam. Nadalje. Jasno je da z s razumijevanje jednoga od njih znaˇi i razumijevanje svih ostalih. problem koji c c s c ´e opisivati sve ostale probleme tog tipa. to je 800 km. dakle. Bitni su. arhetipski. u oba sluˇaja jedna veliˇina (cijena) ovisi o drugoj c c (minute. niti grad u koji se putuje. kvantitativni aspekti. troˇkovi proizvodnje. trajanje. Unatoˇ tome. skup znanja i umije´a pomo´u kojih se realni objekti i c c njihovi odnosi prikazuju pomo´u apstraktnih objekata i njihovih odnosa. okvir u kojem ´emo mo´i formulirati i rijeˇiti op´i.

c z s momenti. jer su oni nezaobilazni c u problemima mehanike i statike. A z kako se odreduje poloˇaj teˇiˇta nekog tijela? Integriranjem. A integriranje je z zs postupak suprotan deriviranju. pa makar i apstraktnu. produkt mase i ubrzanja. dakle. i to nam treba. Isto tako nema smisla govoriti o gradevinskoj matematici. z c s c sapuni. jer ´emo to znanje mo´i primijeniti u brojnim realnim kontekstima. koncentracija radioaktivnih tvari i zarada pri oroˇenju nekog iznosa novca c opisani istim matematiˇkim modelom? Znate li ˇto je zajedniˇki matematiˇki c s c c model za osjetljivost ljudskog uha. Bolje je. Naveli smo ih stoga jer ste s c se s linearnom funkcijom i rjeˇavanjem linearnih jednadˇbi ve´ sreli u dosadaˇnjem s z c s tijeku svog obrazovanja. apstraktna matematika u kojoj baratamo linearnim funkcijama je korisna za sve probleme u kojima se javlja linearna ovisnost. No ˇto su s s derivacije? Matematiˇki koncept kojim se opisuje i kvantificira brzina promjene c neke veliˇine. da su i derivacije neˇto ˇto treba z s s z zs inˇenjeru (pa i studentu) gradevine. ponavljamo. No znate li koji apstraktni matematiˇki koncept opisuje c kvantitativne aspekte zajedniˇke izmjeni godiˇnjih doba. Sve se te veliˇine matematiˇki opisuju pomo´u c c c pojma vektora. geodetska.3 funkcije. Svakako. Diferencijalna c c s z se zove stoga ˇto se u njoj pojavljuju derivacije nepoznate funkcije. Isplati se. prometna i tko zna kakva sve joˇ matematika. jer s s s bi gradevinaru za uspjeˇno bavljenje strukom joˇ trebala i ekonomska. karikirani. Izgleda. a brzina je promjena poloˇaja u vremenu. izmjeni plime c s i oseke i ˇkripanju tramvaja u zavoju? Znate li da su porast broja stanovnika na s zemlji. c Primjeri iz naˇe priˇice su. Nadamo se da vas je ovih nekoliko reˇenica uvjerilo da su svi sadrˇaji obuhva´eni c z c . kosturi i porast broja stanovnika ne spadaju u probleme s kojima se svakodnevno susre´e inˇenjer gradevine. nauˇiti baratati vektorima. Nadalje. Dakle. i obratno. A kakve to ima veze s ravnoteˇom? Sila je. stoga imati i s nauˇiti samo jednu. ravnoteˇa nekog fizikalnog sustava z matematiˇki se opisuje neˇim ˇto se zove diferencijalna jednadˇba. Na c c istom primjeru vidimo da matematika mora biti apstraktna: mobitelska matematika bi bila beskorisna kod rent-a-cara. dakle. po 2. kiselost sapuna i snagu potresa? I kako se pomo´u toga moˇe odrediti kolik je star pretpovijesni kostur? I znate li da ste i c z te stvari ve´ uˇili u srednjoj ˇkoli? c c s Moˇda vam se gornja pitanja ˇine nebitnima za vaˇ budu´i rad. No teˇko je zanijekati da su nam sile. brzine i ubrzanja bitni. Uz ravnoteˇu je vezan i pojam teˇiˇta. ekoloˇka. ubrzanje je promjena brzine u vremenu. rada srca. Newtonovom c z zakonu.

Sto c z s je. ni vi to ne znate. c c Prvo je ograniˇenje isto kao i kod literature . ˇablonski rijeˇenog zadatka. s z raˇunala su korisna samo ako im znamo postaviti smisleno pitanje i ako znamo c pravilno interpretirati odgovor. z c s tabliˇno znanje ne ´e nam biti od velike koristi. Prvo je: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad postoje priruˇnici i tablice? Drugo c s c c je neˇto modernija inaˇica: A zaˇto to sve moramo uˇiti kad imamo raˇunala i s c s c c software? Podimo redom. takoder. nisu neiscrpne i neograniˇene. Dakle. Drugo je ograniˇenje suptilnije i c c c vezano je s ˇinjenicom da raˇunala daju odgovore koji su dobri samo onoliko koc c liko su dobra pitanja koja im postavljamo.s razumijevanjem. Glede drugog pitanja. Te mogu´nosti medutim. ponekad s ˇuju. recimo neˇto o tome kako to treba s s s uˇiniti. stoga. A upravo je to opasnost kojoj se izlaˇete oslanjaju´i se z c samo na tude znanje. gotovo. No ˇto ako poˇelimo izgraditi neˇto c c s z s ˇ novo? Sto ako poˇelimo izgraditi neˇto naˇe. bez premca i uzora? Ako z s s poˇelimo (ili budemo primorani) biti kreativni? U tom sluˇaju. izrecitirane definicije. ponajmanje studentu koji c . Ocjena c s s steˇena temeljem takvog znanja nije korisna nikome. knjiˇko. U dvije rijeˇi . Sada kad viˇe nije sporno zaˇto. Nadamo se da su vas do sada reˇene stvari uvjerile da treba (na)uˇiti matemc c atiku. ˇ ne´emo dobiti dobar odgovor. Ne znamo li dobro formulirati pitanje. Ostaje nam joˇ odgovoriti na dva pitanja koja se. izraˇunao ili isprogramirao. Nitko nema nikakve koristi od napamet c c nauˇenog odgovora. ne ograniˇiti si budu´e mogu´nosti i ne zatvoriti si vrata struˇnom i c c c c osobnom napredovanju. To nam je dovoljno dok ostajemo u okviru onoga ˇto je netko negdje s nekada ve´ izraˇunao.moˇemo na´i samo ono ˇto je c z c s netko ve´ napravio. Mi danas ne znamo tko ´e od nas c c c provesti svoj cijeli radni vijek kao rutinski inˇenjer koji svoje znanje crpi iz tablica. originalno. Prisjetimo se samo kako malo informacija neˇkolovanom oku pruˇa rendgenska snimka ili elektrokardiogram. Istina je da se mnoge stvari mogu na´i u priruˇnicima i c c tablicama. Tim se mogu´nostima c s s c c treba u punoj mjeri koristiti. Cak i na korektno postavljeno pitanje moˇemo c z dobiti odgovor koji nije lako interpretirati. izprojektirao i izgradio.4 kolegijom Matematika 1 bitni za vaˇe obrazovanje i rad. Mudro a tko ´e poˇeljeti biti viˇe od toga. nepobitno je da nam raˇunala i software pruˇaju brojne c z mogu´nosti koje prijaˇnji naraˇtaji struˇnjaka nisu imali. z ˇ je najbolje. Nadamo se i da vas je s priˇa o mobitelima i rent-a-caru uvjerila da je snaga matematike upravo u njenoj c apstraktnosti.

Na c mnoge stvari koje ste ˇuli ´emo vas podsje´ati i u ovoj knjizi i na nastavi. viˇe nego ve´ine stvari. No i studenti moraju biti svjesni da je stjecanje zajedniˇke razine predznanja propisane srednjoˇkolskim programom c s iskljuˇivo njihova odgovornost. no programi pojedinih srednjih struˇnih srednjih ˇkola mogu se pokazati c s nedostatnima. No vaˇnu ulogu z igra i njihov medusobni odnos te organizacija i balansiranje rada u njihovu postizanju. takoder. Razumijevanje je nuˇan. Najbitniji su temelji. s c Uˇenje matematike. Kao ˇto se na loˇim temeljima ne moˇe izgraditi solidna s s z zgrada. Pogreˇan se pristup najˇeˇ´e sre´e pri uobiˇajenom odnosu prema teoriji s c sc c c i zadatcima. Zelimo li vam s c s dati nova znanja. tako se s nedovoljnim predznanjem ne moˇe smisleno. Solidno svladan gimnazijski program dobar je c temelj. Kao ni jedan drugi predmet. preduvjet dobro predznanje. A oni se u matematici polaˇu od samih poˇetaka z c formalnog obrazovanja. Koristi od matematike koje smo gore spominjali imaju samo oni koji razumiju ˇto su nauˇili.5 ju je dobio. s razumijevanjem. matemˇ atika ovisi o onome ˇto ste nauˇili tijekom osnovne i srednje ˇkole. tako i zbog razliˇitih c s c individualnih sklonosti prema matematici. dakle. c z Pri tome ne mislimo samo na rutinu pri raˇunanju i rjeˇavanju zadataka. A rutina se stjeˇe samo radom i vjeˇbom. c c Razumijevanje i rutina su. komponente uspjeha. Iskustvo nam govori da studenti iz takvih ˇkola moraju uloˇiti viˇe s z s truda i napora kako bi mogli kvalitetno pratiti nastavu i usvajati nove sadrˇaje. no ne i dovoljan z z uvjet za uspjeh. s Drugi uvjet za uspjeˇno svladavanje programa kolegija je stalan i kontinuiran s rad. a na usmenom se provjerava poznavanje teorijskih osnova. podsje´a na izgradnju vrlo visoke c s c c zgrade. no c c c ne bi bilo realno oˇekivati da moˇemo time pokriti sadrˇaje koji se provlaˇe kroz c z z c dvanaest godina obrazovanja. z nauˇiti matematiku. Uobiˇajeno je naime. tako studenti vrlo ˇesto prvo ulaˇu c z . dvije. da se na pismenom dijelu ispita rjeˇavaju zac s datci. Potrebna je i rutina. kako zbog razlika u ˇkolama. dakle. z Iskustvo nam. pokazuje da uz takav pristup razlike u predznanju bivaju uspjeˇno nadoknadene. moramo podrazumijevati da ih imate na ˇemu temeljiti. c Prvi je. ve´ i c s c na rutinu u prepoznavanju matematiˇkog sadrˇaja u nekom problemu i u izboru c z odgovaraju´eg matematiˇkog modela. Kako pismeni ispit prethodi usmenom (i eliminatoran je). Matematika je opseˇan predmet. Svjesni smo da studenti dolaze na fakultet s razliˇitim razinama predznanja.

pokuˇavaju u dva . svakako. z s prvo ”teorija”. produ li piss s meni ispit. Kako moˇemo biti sigurni da ta c z tvrdnja vrijedi za sve pravokutne trokute? Pogledajmo Sliku 1. No povrˇina velikog kvadrata je jednaka s . To se joˇ uobiˇajeno zapisuje kao a2 + b2 = c2 . Dakle. c c s s c tj. a ostatak ˇine ˇetiri sukladna pravokutna trokuta. Time smo se dotakli jednog aspekta c matematiˇkog znanja o kome joˇ nismo govorili: matematiˇko znanje je sigc s c urno. a zatim. Nedvojbeno je da takav s c pristup ponekad rezultira polaganjem ispita.tri dana ”nauˇiti teoriju”. ako ho´ete) konceptima koji se u njima javljaju. Ako nikad niste ˇuli za c c c c linearnu funkciju. Najve´i je. No takva provjera za jedan trokut niˇta ne c s govori o istinitosti pouˇka za neki drugi trokut. ne ´ete posti´i c z c c rjeˇavanjem ispitnih zadataka. Za zadani pravokutni trokut je vrlo lako provjeriti da Pitagorin pouˇak vrijedi. gubitak za studenta koji je tako c ”poloˇio” ispit. gdje su s a i b oznaˇene katete s c c a s c hipotenuza pravokutnog trokuta. izvjesno. Spomenuli smo da nam matematika jamˇi da je ponuda tvrtke DojdiMi poc voljnija za sve udaljenosti ve´e od 800 km. apsolutno. Ako ne mislite tako. pokuˇajte dati dobar odgovor na pitanje. Ilustrirajmo to na primjeru s koc jim smo se svi sreli. Ste´i ´ete to upoznaju´i apstraktne matematiˇke s c c c c koncepte i uˇe´i se uoˇavati ih u stvarnim situacijama. Pitagorin pouˇak je tvrdnja da je u c c svakom pravokutnom trokutu kvadrat hipotenuze jednak zbroju kvadrata kateta. i jeste li stekli dovoljno c rutine da ih moˇete rijeˇiti u za to propisanom vremenu. recimo A BB . na Pitagorinom pouˇku. c z ve´ se se do njega dolazi postupkom logiˇkog zakljuˇivanja. Na njoj je u kvadrat ABCD upisan kvadrat A B C D . Ono ne ovisi o mjerenjima ni empiriˇkim opaˇanjima. I samo tomu. no svaki tako poloˇen ispit je gubitak z za sve koji u tome sudjeluju. onda zadatci. teˇko ´ete ju prepoznati u naˇim primjerima s poˇetka. Drugim rijeˇima. Dakle je povrˇina kvadrata c c s ABCD jednaka zbroju povrˇine kvadrata A B C D i ˇetverostruke povrˇine s c s jednog od tih trokuta. z s kakva je korist od rjeˇavanja zadataka bez njihovog razumijevanja? Nitko od vas s ne ´e za pla´u rjeˇavati zadatke iz matematike. c c c c matematiˇke spoznaje se temelje na dokazima. Ono ˇto ´e vam u radu trebati. prepoznavanje matematiˇkih sadrˇaja u stvarnim problemima. c Zadatci na ispitu sluˇe tomu da se vidi jeste li ovladali matematiˇkim (”teoriz c jskim”.6 napor u ˇablonsko rjeˇavanje nekoliko tipova zadataka. ako s c s c ne znate uvjete uz koje linearni sustav ima jedinstveno rjeˇenje nikad ne´ete biti s c sigurni da su uvjeti jedne od tvrtke povoljniji za sve udaljenosti ve´e od 800 km.

Dokazi ga ˇine apsolutnim. Moramo vas. razoˇarati. ˇto c sc s upu´uje na mogu´nost preskakivanja tog dijela pri prvom ˇitanju. c no matematiˇkim istinama one postaju tek kad budu dokazane. c razumno oˇekivati da u nastavnom materijalu za matematiˇki kolegij sve relec c vantne tvrdnje budu potkrijepljene dokazima. 2 Kvadriranjem izraza na lijevoj strani i sredivanjem dobivamo a2 + b2 = c2 .7 D a b c C’ a C D’ c c c A a A’ b B’ a B b b Slika 1: Pitagorin pouˇak. Dokazi izdvajaju matematiˇko znanje od svih c ostalih vrsta znanja. z c Prelistate li na brzinu ovu knjigu. Dali smo dokaz te tvrdnje. najˇeˇ´e je otisnut sitnijim slovima. naˇalost. Kako gornji postupak moˇemo c z provesti za bilo koji pravokutan trokut. vidjet ´ete da je ve´ina tvrdnji izreˇena bez c c c ˇ dokaza. a + b. a to je upravo tvrdnja Pitagorinog pouˇka. c kvadratu njegove stranice. c c Dokazi su bit matematike. pa i potpunog c c c . formalnim manipulacijama. a duljina stranice je zbroj kateta pravokutnog trokuta. stoga. Bilo bi. Imamo 1 (a + b)2 = c2 + 4 ab. Do matematiˇkih se spozc c naja dolazi na razne naˇine: intuicijom. Cak i tamo gdje se nalazi dokaz. vidimo da i Pitagorin pouˇak vrijedi za sve c pravokutne trokute. empirijom. Ne trebamo viˇe provjeravati s njenu istinitost za svaki pojedinaˇni sluˇaj.

8 izostavljanja. Nadamo se da ´e tako ostvarena sinergija s z c rezultirati kvalitetnijim nastavnim procesom i poboljˇati njegove uˇinke. Tek kad je c c z student osloboden potrebe grozniˇavog zapisivanja i prepisivanja s ploˇe moˇe se u potpunosti koncentrirati na ono ˇto se na predavanju govori. Treba c s ga gledati prije kao dopunu predavanjima nego kao zamjenu za njih. S druge strane. a s s s druge smo strane morali voditi raˇuna o njenoj opseˇnosti i zadrˇati ju u razumc z z nim okvirima. s nastavnik osloboden pritiska detaljnog formuliranja iskaza i njegovog zapisivanja na ploˇu moˇe viˇe pozornosti posvetiti izlaganju konteksta i motivacije te tako c z s viˇe pribliˇiti gradivo studentima. Zainteresirani se ˇitatelj za izostavljene dokaze moˇe obratiti c z nastavnicima ili ´e ih potraˇiti u literaturi. s c . c z Evo na kraju i posljednjeg savjeta. Nastavni materijal koji imate pred sobom bit ´e najbolje iskoriˇten u kombinaciji s redovitim pohadanjem predavanja. S jedne smo strane ˇeljeli z proˇiriti knjigu dijelom materijala koji se odnosi na srednjoˇkolsko gradivo. Takav je pristup rezultat kompromisa.

Temeljna je razlika izmedu skalarnih i vektorskih c veliˇina u tome ˇto nam je za matematiˇki opis skalarne veliˇine dovoljan jedan c s c c realan broj.♠ Oznaˇimo s E naˇ trodimenzonalni prostor koji ima toˇkastu strukturu tj. akceleracija itd.1 Na 20 m od vas nalazi se kamion koji vozi brzinom od 72 km/h ˇ c (20 m/s). U ovom c s ´emo poglavlju opisati matematiˇke koncepte i tehnike koje nam omogu´uju c c c efikasno matematiˇko modeliranje vektorskih veliˇina. temperatura itd.1 Neka su dane toˇke P. Sto ´ete poduzeti? Za donoˇenje odluke o tome treba li skoˇiti u stranu ili ostati na mjestu nije s c nam dovoljna samo informacija o iznosu brzine.) Takve c veliˇine zovemo vektorskima. c c Primjer 1. i ako jesmo.1 direktno slijedi da je P Q = QP .Poglavlje 1 Vektorski raˇun c 1.1 Vektori i osnovne operacije s njima U egzaktnim znanostima osim skalarnih veliˇina (masa. c Definicija 1. Treba nam i podatak jesmo li na pravcu kojim se kamion giba. Primijetimo da iz Definicije 1. duljina. Q ∈ E. c s c njegovi elementi su toˇke. 9 .) c imamo i veliˇine kod kojih nam je bitan smjer (brzina. sila. Duˇina P Q je skup svih toˇaka c z c c pravca kroz P i Q koje se nalaze izmedu P i Q. dok nam za vektorske veliˇine treba viˇe realnih brojeva. ukljuˇivo P i Q. giba li se prema nama ili od nas.

z Koje su nam informacije nuˇne i dovoljne da bismo mogli jedinstveno definiz rati vektor (jedinstvenost podrazumijevamo u smislu gornje definicije. − − → −→ Definicija 1. z z Q − → − → Iz Definicije 1. s Q P P Slika 1. jer imaju razliˇite poˇetke i c c c krajeve. Prirodno je vektoru pridruˇiti njegovu duljinu (normu. Q) =| P Q |. do na translaciju prostora)? z 1. VEKTORSKI RACUN − → Definicija 1.2 Vektor ili usmjerena duˇina P Q je duˇina kod koje su rubne z z toˇke uredene. intenzitet). tj.10 ˇ POGLAVLJE 1.1: Duˇina i usmjerena duˇina. tj.3 Kaˇemo da su vektori P Q i P Q jednaki ako postoji translacija z prostora koja prevodi P u P i Q u Q .2: Jednakost vektora. Duljinu − → − → vektora P Q oznaˇavamo s d(P. c . Ova nam definicija zapravo govori da su dva vektora jednaka ako jedan vektor moˇemo translacijom prevesti na drugi. jedna od njih je poˇetak P a druga je kraj Q. Poˇetak joˇ c c c s zovemo hvatiˇte. Q Q’ P P’ Slika 1.2 slijedi da je op´enito P Q = QP .

jasno nam je da imamo samo dva vektora te duljine i tog smjera (u smislu Definicije 1.2 Ako uzmemo proizvoljnu toˇku P ∈ E i zadani vektor − . tj. Vektor kod kojeg su poˇetak i kraj jednaki. Nul vektor nema smjer jer ga moˇemo translatirati na svaki pravac (tj. Pravac koji prolazi kroz P i Q zovemo nositelj ili smjer vektora P Q. s Provjerimo jesu li nam ova tri uvjeta nuˇna i dovoljna (u smislu Definicije 1. z kolinearan je sa svakim vektorom). VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA − → 2. 3.1. Oˇito je | 0 | = 0. P = Q. Pogledajmo sada neka svojstva nul vektora: c − → 1. postoji jedna jedina toˇka Q ∈ E takva da vrijedi P Q = a c → → − Definicija 1. → → → − − → − Zbroj vektora − i b definiramo kao vektor → = − + b koji dobijemo tako a c a − → − → da poˇetak vektora b translatiramo na kraj vektora → i vektorom − zovemo c a c − → − vektor koji ima poˇetak u poˇetku od → a kraj u kraju od b . zvat ´emo nul vektor i c c − → oznaˇavati s 0 . uzmemo c c a − → − → → → − proizvoljni O ∈ E i uzmemo A. poˇinje u P a z c zavrˇava u Q. Za vektor P Q kaˇemo da je orijentiran od P prema Q. Tada je c − − → − = OB.4 Vektori − i b su kolinearni ako leˇe na istom pravcu ili na a z paralelnim pravcima. tj.1. Sada samo izaberemo orijentaciju koja nam treba. B ∈ E takve da je OA = − i AB = b . Napomena 1. c 2. Preciznije. Jednako je orijentiran kao i svaki vektor pa nema ni orijentaciju.3). z Ako za neki ne-nul vektor znamo njegovu duljinu i smjer.3). 11 − → 3.2 znamo da takve toˇke A i B postoje i da su jedinstvene. onda c a − → − →. → c . → Napomena 1. Iz a Napomene 1.1 O istoj ili suprotnoj orijentaciji ima smisla govoriti ako i samo ako vektori imaju isti smjer.

4: Pravilo trokuta i pravilo paralelograma. → a =−a → − → → → − a a 4. Vektor a zovemo suprotni vektor vektora a c − → −.3: Motivacija za definiciju zbrajanja vektora. − → → − → → → → − 3.3 Za bilo koje tri toˇke P. − + b = b + − (komutativnost). . a c a c → − → → → − → a a a 2. Q ∈ E vrijedi P Q = P O + OQ. − + 0 = 0 + − = − (nul vektor je neutralni element u odnosu na zbrajanje vektora). ♣ B b a+b a b 0 A a+b a b Slika 1. c Teorem 1. O. (− + b ) + − = → + ( b + − ) (asocijativnost).12 ˇ POGLAVLJE 1. VEKTORSKI RACUN R a G Slika 1.1 (Svojstva zbrajanja vektora) Za sve vektore vrijede sljede´e tvrdc nje: − − → → → → → − 1. i oznaˇavamo ga s → 0 . Za svaki vektor − postoji vektor a takav da vrijedi − + a = a + − = a a a − → − → − . − → − → − → Napomena 1.

4 Vektor a = −→ iz Teorema 1. ˇija je duljina jednaka |λ||− |.1 nam kaˇe da zbrajanje vektora ima ista svojstva kao obiˇno zbrajanje z c realnih brojeva.1 ima sljede´a svojstva: ima →. d c a + b+ c+ d a b Slika 1.5: Pravilo mnogokuta za zbrajanje viˇe vektora.1. Joˇ dodatno definiramo 1 · − = − → → → → → imamo induktivno n a a a s a a − − = →. Time je motivirana sljede´a op´a definicija mnoˇenja vektora → i 0· a 0 c c z skalarom. ali je suprotne orijentacije. koji ima isti smjer kao →. s → − − a c Napomena 1. λa . Za n ∈ N a c a a a − = (n − 1)− + − . c a − 2. VEKTORI I OSNOVNE OPERACIJE S NJIMA 13 Teorem 1.6: Mnoˇenje vektora skalarom. itd. realnim brojem. tj. a . vektor koji je istog smjera i iste orijentacije c − → s a a a → → → − ali dvostruke duljine od vektora − ). λ > 0 B’ 0 λa.λ<0 a A B Slika 1. a a → Za sluˇaj → + − piˇemo 2− (tj. z → Za λ ∈ R. Sliˇno 2− + − = 3→. Dakle ako je − istu duˇinu i isti smjer kao i vektor a z → → − = − onda je −− = − → AB. definiramo λ− kao vektor: a → 1.1. → BA.

a suprotnu orijentaciju a − za λ < 0. Iz c nje vidimo da pojam vektora nije ograniˇen na geometrijske objekte. za sve a. Neka je dan polupravac (zraka) s poˇetkom u O. 1 · − = → (postojanje jedinice).5 Neka je V neki neprazan skup na kojem imamo definirane operacije zbrajanja elemenata i mnoˇenja elemenata skupa skalarom (realnim broz jem) takve da vrijedi : 1. uz pretpostavku − = 0 . → od vektora a Teorem 1. VEKTORSKI RACUN → 3.♣ a a Definicija 1. i neka je A = O c toˇka koja leˇi na tom polupravcu.14 ˇ POGLAVLJE 1. za svaki a ∈ V i svaki λ ∈ R je λ · a ∈ V . b ∈ V je a + b ∈ V .5 nigdje ne govori o geometrijskim veliˇinama. λ(→ + b ) = λ− + λ b (distributivnost obzirom na zbrajanje vektora). Elemente od skupa V zovemo vektori. 2. c Vratimo se sada Definiciji 1. a a a − → 3. operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom zadovoljavaju svojstva iz Teoz rema 1. a a → → → 2. − → → → → − Ako su vektori − i b kolinearni. postoji pravac a a .4 i pokuˇajmo definirati kolinearnost u drugim s terminima. Primjetimo da se u Definiciji 1. 3.2. koji ima istu orijentaciju kao vektor − za λ > 0.2 (Svojstva mnoˇenja vektora skalarom) Za sve vektore i sve skalare z vrijedi: → → − − − → 1. (λ + µ)− = λ− + µ− (distributivnost obzirom na zbrajanje skalara). a a → − 4. Tada je jasno da za proizvoljnu toˇku P ∈ E c z c − → vrijedi: P leˇi na polupravcu ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je OP = z − → λ OA. Tada kaˇemo da je skup V (realni) vektorski prostor (realni jer su skalari realni z brojevi). λ(µ→) = (λµ)− (homogenost). onda.1 i Teorema 1.

LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA15 − − → → − − → → p i toˇke O. A. → →→ te vrijedi a a a0 1. Vektore − + b i λ− nanosimo od a a a − + − ∈ XO (E) i λ→ ∈ XO (E) (Napomena 1.2 Vektorski prostor XO (E). Oˇito je |− | = 1 i − ima isti smjer i orijentaciju kao i − . B ∈ E na p takve da je − = OA. onda je |− | = 0. tj. tj. → → − toˇke O tako da je a c b a Imamo zadane dvije operacije (funkcije): → → → − → − a a 1.4). → → → → definirati a0 c a0 a0 a − → |a| − = |− |− . VEKTORSKI PROSTOR XO (E). b ) −→ − + b je funkcija sa XO (E) × XO (E) −→ XO (E). vektor koji ima duˇinu 1 i ima c z − → → − → isti smjer i orijentaciju kao i − . − → → Primijetimo joˇ jednu zanimljivu stvar: za svaki vektor − = 0 moˇemo s a z konstruirati jediniˇni vektor ili ort vektor. (λ. a → → − − → Imamo sljede´i zakljuˇak: vektori − = 0 i b su kolinearni ako i samo ako c c a − → → − → → → − postoji λ ∈ R takav da je b = λ− . Kako je → = 0 . Linearna kombinacija vektora Neka je O ∈ E proizvoljna istaknuta toˇka prostora E. (− . Pri tome − i b = 0 imaju isti smjer za a a λ > 0 a suprotan za λ < 0. a a . odnosno svih vektora s poˇetkom u O i zavrˇetkom c s negdje u E). gdje je a → |− | a → − − → λ= − → ako a i b imaju istu orijentaciju i |b| → |− | a λ=− − → |b| → → − ako − i b imaju suprotnu orijentaciju. b = OB. (Usporedimo ovo s Definicijom 1.1.1). svakoj toˇki P ∈ E c c − → pridruˇen je vektor OP . − → 2. pa moˇemo a a a z − → − = a .2. z → − → − → → → Neka su sada − . Taj vektor zovemo c radij-vektor ili vektor poloˇaja toˇke P u odnosu na toˇku O. Bijekcija je konstruirana na prirodan naˇin. Imamo da je c a − → → b = λ− . →) −→ λ− je funkcija sa R × XO (E) −→ XO (E). Tada znamo da svakoj c − → drugoj toˇki P ∈ E pripada potpuno odreden vektor OP . b ∈ XO (E) i λ ∈ R. Na taj naˇin z c c c − → imamo definiranu bijekciju izmedu skupa E i skupa XO (E) = {OP : P ∈ E} (skup svih radij-vektora.

.. − → Napomena 1. a a1 a2 an → − − Definicija 1.2. → s koeficijentima λ1 ... − .7: Radij-vektori u X0 (E).5). λ2 ..6 Sliˇno definiramo vektorski prostor XO (M ) = {OP : P ∈ M } c − → za ravninu M i vektorski prostor XO (p) = {OP : P ∈ p} za pravac p..16 ˇ POGLAVLJE 1. Vektori a1 a2 c an XO koji nisu lineano zavisni su linearno nezavisni . .... .. Vektori − ....... .1 i Teorema 1... − .6 Za vektore − . λn .. Q = O. . Vidjeli smo da operacije zbrajanja vektora i moˇenja vektora skalarom zadoz voljavaju svojstva iz Teorema 1. λn ∈ R.5 Uzmemo li neku drugu toˇku Q ∈ E. Stoga je skup XO (E) vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki O (Definicija 1.. Napomena 1. Kaˇe se joˇ da → → − kombinacija vektora a1 a2 an z s → → → → je vektor − rastavljen u linearnu kombinaciju od − . λ2 . → → → Neka su sada − ..7 Iz Definicije 1.. λ2 .. − .. − ∈ XO (E).. λ1 .. → ∈ → → − 0 i bar jedan od skalara λ1 . . λ2 . z c Napomena 1. VEKTORSKI RACUN E P 0 Slika 1. . Tada za vektor a1 a2 an − ∈ XO (E) koji je oblika − = λ1 → + λ2 − + · · · + λn − kaˇemo da je linearna → → − → → z a a a1 a2 an − . − . .6 izravno slijedi: → → → → a1 a1 a2 an 1. λn ∈ R takvi da je λ1 − + λ2 − + · · · + λn − = − → − ... − ∈ XO su linearno nezavisni ako i samo ako iz λ1 − + − → → − an a2 λ2 → + · · · + λn − = 0 slijedi da su λ1 = λ2 = · · · λn = 0. λn je razliˇit od nule. → ∈ XO (E) kaˇemo da su linearno zava1 a2 an z → → → an a2 a1 isni ako postoje skalari λ1 . − .. .. .. − . onda je XQ (E) c vektorski prostor prostora E pridruˇen toˇki Q ustvari translacija vektorskog z c − → prostora XO (E) za vektor OQ. →. .

e1 e2 e3 z Tada su oni linearno nezavisni. Stoviˇe.3 Bilo koja dva vektora iz XO (p) su linearno zavisna. c − → → a 4. Dokaz: → − → z Linearna kombinacija bilo koja dva vektora od − . Ako je barem jedan od vektora − .. − i − . pa z z slijedi da su oni linearno nezavisni.. z → − − 3. → ∈ XO linearno zavisni.. jer uz nul vektor moˇemo staviti z proizvoljan skalar razliˇit od nule. onda a c − → je svaki vektor d ∈ XO (E) mogu´e rastaviti kao linearnu kombinaciju vektora c − . VEKTORSKI PROSTOR XO (E). Ako imamo dva vektora − . ♣ Tvrdnja Teorema 1. onda su oni linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni.5 izravno slijedi da su svaka ˇetiri vektora iz XO (E) linearno zavisna. b bilo koja dva linearno nezavisna vektora iz XO (M )..4 Ako su − . taj rastav je jedinstven. c − → − Napomena 1. → → − → Teorem 1. onda su ti vektori linearno zavisni. onda barem jedan od njih a1 a2 an moˇemo prikazati kao linearnu kombinaciju drugih. → ∈ XO (E) jednak nul veka1 a2 an toru. b i − tri linearno nezavisna vektora iz XO (E).2. .♣ .3 slijedi iz Napomene 1.♣ → → → ˇ s a b c Iz Teorema 1. on se ne moˇe izraziti kao njihova linearna konbinacija. . Kako tre´i vektor po pretpostavci ne leˇi u ravnini u z c z kojoj leˇe druga dva. LINEARNA KOMBINACIJA VEKTORA17 → − − 2.. →. takav rastav je jedinstven. a na pravcu su bilo koja dva vektora kolinearna pa tvrdnja Teorema 1.7.5 Ako su − .3 je jasna. Stoviˇe. → i − leˇi u ravnini u e1 e2 e3 kojoj leˇe i ta dva vektora.8 Neka su →.1. → → − Teorem 1. jer se nalazimo na pravcu.♣ → a s Jednostavna posljedica Teorema 1. Ako su − .. a → onda je svaki vektor − ∈ XO (M ) mogu´e rastaviti u linearnu kombinaciju od c c → ˇ − − i b . − i → vektori iz XO (E) koji ne leˇe u istoj ravnini. →. Teorem 1. b ∈ XO (E).4 ja da su svaka tri vektora iz XO (M ) linearno zavisna.

9 Primijetimo da je baza vektorskog prostora XO (p) svaki nenul vektor iz XO (p). a2 i a3 zovemo komponente ili → − → − koordinate vektora − u bazi (→. − ∈ XO (E). Koordinatni sustav → − → Definicija 1. onda imamo − → Ako su sada a b → → → − = ax − + ay − + az − → k a i j → − − → − → − → b = bx i + by j + bz k . Tada je a e1 e2 e3 c − (Teorem 1.3 Baza vektorskog prostora XO (E). Stoviˇe. pri ˇemu su skalari a1 .18 ˇ POGLAVLJE 1.5). j = OEy i − → −→ − − − − → → → k = OEz . →) bilo koja baza vektorskog prostora XO (E) i − bilo koji e1 e2 e3 a → = a1 − +a2 − +a3 − . uredeni par → − (− . − . − . 0). k ne leˇe u istoj ravnini. → → a b i j k . Definirajmo i = OEx . a2 i a3 − → → → vektor iz XO (E). zakljuˇujemo da nam je dovoljno znati tri skalara kao informaciju da c bismo znali neki vektor u XO (E).7 Uredena trojka (− . Konstruirajmo jednu takvu bazu na sljede´i naˇin: c c Uzmimo toˇku O kao ishodiˇte Kartezijevog koodinatnog sustava. Analogno. 0) i Ez = (0. az ) su jednoznaˇno odredene. z c → → Neka je sada − proizvoljan vektor iz XO (E). pa ˇine bazu. →). VEKTORSKI RACUN 1. − ) triju linearno nezavisnih vektora iz e1 e2 e3 XO (E) zove se baza vektorskog prostora XO (E). Tada znamo da vrijedi − = a a − → − → → − ax i + ay j + az k i koordinate (ax . Ey = (0. 0. Zanimaju nas takve trojke (baze) u kojoj ´e komponente svakog vektora c iz XO (E) biti jednostavne ili lake za odrediti. Iz svojstava zbrajanja vektora i mnoˇenja vektora skalarom (Teorem 1. pa kaˇemo da ˇine ortonormiranu bazu vektorskog prostora XO (E). 1.1 i Teorem z 1. Kako vektori i . 1). prema Napomeni 1.2) imamo → − → − + − = (ax + bx )→ + (ay + by )− + (az + bz )− .8 z ˇ oni su linearno nezavisni. Skalare a1 . − → − → Neka je (→. j . ay . c →. →. e1 e2 Napomena 1. Kako su ti skalari jednoznaˇno → jednoznaˇno odredeni vektorom a c c odredeni. duljine su im 1 i leˇe na okomitim c s z pravcima. →) linearno nezavisnih vektora iz XO (M ) je baza vektorskog prostora XO (M ). a e1 e2 e3 Jasno je da uredenih trojki linearno nezavisnih vektora u XO (E) ima beskonaˇno c mnogo. te toˇke Ex = c s c −→ − − → −→ − → − (1. 0.

pravila za zbrajanje vektora i mnoˇenje vektora sa skalarom → a z (koja su opisana u toˇki 1. tj. imamo − → → − − → − λ→ = (λax ) i + (λay ) j + (λaz ) k . Zbog jednoznaˇnosti koeficijenata imamo da je → c i j k c cx = ax + bx . a − − − → → → Uzmimo sada bazu ( i . c a → → − − = cx − + cy → + cz − . → k XO (E) postoje i jedinstveni su ax . az ). Analogno. vrijedi c → − − → − → − → OP = x i + y j + z k . k ). tj. −→ − − → − → → − Za toˇku P s koordinatama (x .10 Vidjeli smo da je P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k . c −→ − − − − − → −→ − → −→ −→ − → Sada je. VEKTORSKI PROSTOR RN 19 → − − − → → → → → − S druge strane vektor − = − + b takoder ima razvoj u bazi ( i . z ) znamo da je OP = x i + y j + z k . komponente (koordinate) vektora P P se dobivaju kao razlika koordinata njegove krajnje i poˇetne toˇke. c c −→ − − → − → → − Napomena 1. cz = az + bz . mogu´e prikazati P P kao c −→ − − → − → − → P P = (x − x) i + (y − y) j + (z − z) k . j . −→ − Dakle. zbog P P = P O + OP = −OP + OP = OP − OP (pravilo trokuta −→ − za zbrajanje vektora). P ) = (x − x)2 + (y − y)2 + (z − z)2 .1. cy = ay + by . pa slijedi da je duljina proizvoljnog vektora jednaka → |− | = a a2 + a2 + a2 . ay . y . x y z 1. z). k ) bilo koja baza od XO (E).3) nam daju pravila za takve operacije nad uredenim c trojkama: . j . Tada znamo da za proizvoljni → ∈ a → → → − = ax − +ay − +az − . Zakljuˇujemo da se zbrajanje vektora svodi na zbrajanje njihovih odgovaraju´ih c c koordinata. Tada je c − → jasno da su koordinate vektora OP vezane uz koordinate toˇke P .4. j . az ∈ R takvi da je a i j → Ako sada identificiramo − ∈ XO (E) s uredenom trojkom njegovih koordinata. ay . −→ − Znamo da je |P P | = d(P. k ) i toˇku P s koordinatama (x. y.4 Vektorski prostor Rn → − → − → − − Neka je ( i . a − = (ax .

To svojstvo baze od X0 (E) zovemo potpunost... xn ). Kao motivacija z z moˇe nam posluˇiti pojam rada sile na nekom putu. kaˇemo da je R n-dimenzionalni realni vektorski prostor. ay .. λ(x1 . Kako ta baza ima c n n vektora. az ) + (bx ...... Moˇe se pokazati da skup od n vektora −i = (0.. y2 . Do sada smo vidjeli kako moˇemo vektore z ˇ zbrajati i mnoˇiti skalarom.. n}.3 smo vidjeli da se svaki vektor iz X0 (E) moˇe prikazati kao linearna c z kombinacija vektora iz svake baze od X0 (E).. . xn ) + (y1 . λ(ax ...1 i Teorema 1. Sada c n moˇemo definirati bazu u R kao potpun i linearno nezavisan skup vektora iz z n → R .. z z Znamo da je rad sile F na putu s dan formulom W = F · s (odnosno − → → ˇ W = | F ||− |). i = 1. z 1. . Zelimo imati operacije koje imamo za brojeve i koje se svode na operacije s brojevima za n = 1 (sluˇaj n = 1 svodi se na c vektorski prostor XO (p) ili R1 = R).20 ˇ POGLAVLJE 1.. bz ) = (ax + bx . U tu svrhu moramo na odgovaraju´i naˇin definirati c c . ay + by .. yn ) = (x1 + y1 . 0. by . . x2 . 0. 0) ˇija je i-ta z e c n koordinata 1 a sve ostale su nula.. x2 + y2 . c c Za (x1 . . λay . ako su sila i put kolinearni. (ax . Zelimo uvesti i mnoˇenje vektora. Zelimo imati sliˇan izraz i za sluˇaj s c c − → → − kad F i s nisu kolinearni. Linearna nezavisnost baze jamˇi jedinstvenost takvog prikaza. . λx2 .. x2 . λxn ). Sada zaboravimo geometriju (jer ne moˇemo lako predoˇiti takve skupove) i z c za proizvoljni n ∈ N definirajmo takve operacije nad uredenim n-torkama realnih brojeva (x1 .. x2 . . ˇini bazu u R . xn ) = (λx1 .... U toˇki 1.2.. ... Lako je provjeriti da zbrajanje uredenih n-torki i njihovo mnoˇenje skalarom zadoz voljavaju svojstva analogna svojstvima iz Teorema 1.. .. x2 .. .. n. ay . yn ) ∈ Rn i λ ∈ R definiramo: (x1 . xn ) : xi ∈ R za i = 1. VEKTORSKI RACUN 1.. .. n.5 Skalarni produkt ˇ Vektori su generalizacija brojeva. xn ) gdje su xi ∈ R za i = 1. (y1 ... az + bz ). y2 .. Odatle slijedi da je Rn vektorski prostor za proizvoljni n ∈ N. x2 . λaz ).. 2. Dakle Rn = {(x1 . Skup svih takvih n-torki oznaˇavat ´emo sa Rn . .. .. 1. . az ) = (λax .. xn + yn ).. ....

Skalarni produkt vektora − .1 vidimo da su vektori i . Iz Tablice 1. Svaka tri vektora − → → → (− . nisu iz XO (E))? c a c s → → − → − = − i − = − iz XO (E).1. pa kaˇemo da je ( i . novodefinirani produkt se za sluˇaj kolinearnosti F c → i − mora svoditi na gornju formulu za rad. k c − → − → − → medusobno okomiti (ortogonalni) i jediniˇni (normirani). iz |→|| b | cos(ϕ) = 0) slijedi da su ili − i c a a a − → π b okomiti (tj. j . odnosno manji od a → → − − − − a a dvaju kutova izmedu vektora → i b . Kako je rad skalarna veliˇina. s − → → − → → − − → → Definicija 1. SKALARNI PRODUKT 21 produkt dvaju vektora. Osim toga. kut ϕ medu njima je 2 ) ili je barem jedan od njih nul vektor. k ) c z − − − → → → ortonormirana baza vektorskog prostora XO (E). k ) baze pravokutnog koordic − − − → → → natnog sustava (iz toˇke 1. j .3). b .8: Uz definiciju skalarnog produkta. i ) je druga takva baza). Primijetimo da ( i . j .5. j . rezultat produkta vektora c − → mora biti skalar. a c c . ( k . pa imamo → Uzmimo njima jednake vektore a OA b OB definiran skalarni produkt za svaka dva vektora. k ) − − − → → → nije jedina takva baza (npr. → − − ˇ Sto uˇiniti ako → i b nemaju zajedniˇko hvatiˇte (tj.) Ako je barem jedan od vektora → i b → − − nul vektor. − − − → → → Pogledajmo sada jediniˇne vektore ( i . onda je → · b = 0. (Uzimamo 0 ≤ ϕ ≤ π. − ) za koje vrijede relacije kao gore ˇine ortonormiranu bazu u XO (E). → → → − − − → Zakljuˇujemo da iz − · b = 0 (tj. a b ϕ a ab> 0 b ϕ a ab= 0 b ϕ a ab< 0 Slika 1. j .8 Neka su − = 0 i b = 0 . − → → − a b a b − − → gdje je ϕ kut izmedu vektora → i b . b ∈ a a → → − XO (E) je skalar koji oznaˇavamo s − · b i definiramo formulom c a → · − = |− ||→| cos(ϕ).

a a a Kako je − · − = |− ||− | cos(ϕ) → → → → a b a b .1: Skalarno mnoˇenje vektora baze pravokutnog koordinatnog susz tava Sada si postavimo pitanje.22 · → − i → − j → − k ˇ POGLAVLJE 1.9: Raˇunanje skalarnog produkta. Tada je a → − → → − → = (ax − bx )→ + (ay − by )− + (az − bz )− . kako izraˇunati skalarni produkt? c − − → → − → − → − → − → − → → Neka su − = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k . c Sada iz kosinusovog pouˇka za trokut OAB imamo c − → − → − → → → − |→ − b |2 = |− |2 + | b |2 − 2|− || b | cos(ϕ). a −b b ϕ a Slika 1. VEKTORSKI RACUN − − → → i j 1 0 0 1 0 0 − → k 0 0 1 Tablica 1. − − a b i j k odnosno − − → |→ − b | = a (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 ).

− → a b Napomena 1. . b ∈ V i sve λ. yn ) ∈ Rn . a a → − → → − − a a c 3. → → Neka su − = (x1 . Posebno. Tada skalarni produkt x y vektora x i y definiramo kao − · − = x1 y1 + x2 y2 + . µ ∈ R. a x y z Ova se formula za duˇinu vektora.♣ − → → → → 1.6 (Svojstva skalarnog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → → → − → → − − − 1. − → |a a √ → − → a a |− | = − · → = a2 + a2 + a2 .. (− + b ) · − = − · → + b · → (aditivnost).. a c a c c → → → − → − 2.9 Neka su V i W realni vektorski prostori. − = (y1 . Za preslikavanje (funkciju) sa V u W . . (λ− ) · b = λ(− · b ) (homogenost). Uvrˇtavaju´i b = − u definiciju skalarnog produkta dobijemo − · − = s c a a a →||− |. → → x y Teorem 1.. f : V −→ W kaˇemo da je linearni operator ako vrijedi z − → − → → → f (λ− + µ b ) = λf (− ) + µf ( b ) a a − → → za sve − .5. SKALARNI PRODUKT to imamo 23 → → − (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 = a2 + a2 + a2 + b2 + b2 + b2 − 2− · b . + xn yn .1. tj... Definicija 1..10. xn ). a x y z x y z Odatle sredivanjem dobijemo → · − = ax bx + ay by + az bz . . Polaze´i od − · b = |− || b | cos(ϕ) dobivamo za ne-nul vektore − i b c a a a − − →→ a b √ cos(ϕ) = − · − = √ 2ax bx +ay by +az bz2 2 . z z → → − → − → − → → 2. slaˇe s Napomenom 1. → · b = b · − (simetriˇnost).11 Primijetimo da skalarni produkt moˇemo generalizirati na vekz tore prostora proizvoljne dimenzije.. →→ ax +a2 +a2 b2 +by +bz y z x | a || b | Time smo dobili korisnu formulu za kut izmedu dva vektora. x2 .. ako je vektorski prostor W = R. tj. a onda f zovemo linearni funkcional. y2 .

cos β. π] c takvi da je ax = cos α. 1]. − ). ay = − · j .3). u v w − Uzmimo proizvoljni jediniˇni vektor → ∈ XO (E) i rastavimo ga u proizvoljnoj c a − − − → → → → ortonormiranoj bazi ( i . → a i j k → Brojeve cos α. vrijedi a s → − → → = ax → + ay − + az − . → → − → − →→ → →→ a a i i a j j a k k Napomena 1.24 ˇ POGLAVLJE 1. Tada su oˇito ax . − a0 →| i − −| j → −| k → |a |a |a . Ve´ smo rekli (toˇka 1. onda imamo − → → → − − → → − → → → → → → f (λ− + µ b ) = (λ− + µ b ) · − = λ− · − + µ b · − = λf (− ) + µf ( b ). γ ∈ [0. j . Odatle je cos2 α + cos2 β + cos2 γ = 1 i − → → − = cos α− + cos β − + cos γ →. az = cos γ. j . µ ∈ R proizvoljni. a a z c − → a → − Pogledajmo vektor − = − . Kako je |− | = 1. cos γ zovemo kosinusi smjera vektora − . VEKTORSKI RACUN → Primjer 1. j . k ) od XO (E). a a a Dakle imamo − = (− · →)− + (→ · − )− + (− · − )− . k ) te iskoristimo svojstvo ortonormiranosti baze dobijemo: → → → − − → − → − ax = → · i . Tada je skalarno mnoˇenje s c z − linearni funkcional. (− . vrijedi a2 + a2 + a x y 2 az = 1. k ) naˇa standardna ortonormirana baza vektorskog pross − tora XO (E) (konstruirana u toˇki 1. Stoviˇe. az = − · k . pa postoje brojevi α. → fiksnim vektorom c → → → → − − Imamo definiranu funkciju f : XO (E) −→ R s f (− ) = − · − .1) da je → jediniˇni i iste a0 c c a0 c → |a| → ˇ orijentacije i smjera kao i − . Pomnoˇimo li sada prethodnu jednakost redom vek→ a i j k z − − − → → → torima baze ( i .12 Analogna formula − = (− · − )− + (− · →)− + (→ · − )− → → →→ → − → − →→ a a u u a v v a w w → → → vrijedi za bilo koju ortonormiranu bazu. Neka su sada →. β.♠ a a c a c c a − → − → − → Neka je sada ( i . az ∈ [−1. ay . Tada za proizvoljni → ∈ XO (E) vrijedi c a → → → − = ax − + ay − + az − . ay = cos β.2 Neka je − ∈ XO (E) fiksan vektor. − = 0 proizvoljan (ne nuˇno jediniˇni) vektor. − . b ∈ a a c a XO (E) i λ. a → → → − Neka je sada − ∈ XO (E).

Tada imamo c − − − − → −→ − → → −→ d = OD + D D = λ− + D D.1.5. Tada postoji D ∈ E takva da je d = OD. jediniˇni vektor. a0 a0 . imamo − → → →→ − d = ( d · − )− . Uzmimo −→ − → − proizvoljan pravac p kroz O i neka je OD ortogonalna projekcija vektora d na → → p. − |a| 25 Iz definicije skalarnog produkta i gornjih razmatranja slijedi da su koordinate vektora jednake duljini njegovih projekcija na koordinatne osi.10: Projekcija vektora na pravac. SKALARNI PRODUKT → Dakle su kosinusi smjera vektora − definirani s a ax cos α = − . Moˇemo promatrati i op´enitiji problem: z c Kako projicirati zadani vektor na proizvoljni pravac? − → − → −→ − Neka je d ∈ XO (E). neka je − ∈ XO (E) proizvoljan vektor koji leˇi na p i − njegov a z a0 D d 0 a0 D’ a Slika 1. Dakle imamo OD = ( d · − )− jer je OD = λ− . → |a| ay cos β = − . a0 a0 a0 a0 − → −→ − Ako sada uvedemo oznaku d za OD . → → → a0 d a0 − −→ − −→ − − →→ → → −→ → jer su − i D D okomiti. a0 − Mnoˇe´i gornju jednadˇbu s → dobivamo z c z a0 − · − = λ− 2 = λ. Nadalje. → |a| az cos γ = → .

z z dobijemo αc − βa βa − αc y= = . VEKTORSKI RACUN 1. drugu s −a i zbrojimo ih. za ad − bc = 0. dobijemo z z (ad − bc)x = αd − βb. reda Iz prethodnih smo odjeljaka mogli vidjeti da se uvodenjem vektora i pravila za raˇunanje s njima dobiva mogu´nost saˇetog iskazivanja i zapisivanja rezultata. x= αd − βb .26 ˇ POGLAVLJE 1. Determinante se povijesno javljaju u kontekstu rjeˇavanja s sustava linearnih jednadˇbi. odnosno. a koristan je z i pri radu s vektorima. c c z U ovom se odjeljku upoznajemo s pojmom determinante koji igra vaˇnu ulogu u z saˇetom i elegantnom formuliranju rezultata o linearnim sustavima. c d Sada za matricu A definirajmo funkciju det koja ´e matrici A pridruˇivati realan c z broj na sljede´i naˇin: c c a b c d det A = det = ad − bc. a b A= . Ako pomnoˇimo prvu jednadˇbu s d. ako prvu jednadˇbu pomnoˇimo s c.determinante matrica 2.6 Digresija . i 3. . drugu s −b i zbrojimo ih. ad − bc S druge strane. bc − ad ad − bc Koeficijente naˇeg sustava moˇemo zapisati u obliku tablice koju zovemo mas z trica. Pogledajmo sljede´i sustav: z c ax + by = α cx + dy = β.

pa onda s . sveli smo problem raˇunanja c c determinante tre´eg reda na problem raˇunanja determinante drugog reda. c c Drugi naˇin na koji moˇemo raˇunati determinante matrica tre´eg reda je Sarc z c c rusovo pravilo: ispod determinante dopiˇemo njena prva dva redka. za sustav s tri jednadˇbe i tri nepoznanice imamo: z a1 x + a2 y + a3 z = α b1 x + b2 y + b3 z = β c1 x + c2 y + c3 z = γ. da smijemo dijeliti s det A.DETERMINANTE MATRICA 2.6. c3 Determinantu matrice tre´eg reda raˇunamo rekurzivno razvojem po prvom retku.1. To je uvjet kolinearnosti (pa onda i linearne zavisnosti) vektora a i + b j d − → − → i c i + d j . tj. Analogno. Ako to nije sluˇaj. cx + dy = β. c1 c2 det A = = a1 − a2 + a3 Determinante matrica drugog reda znamo raˇunati. Pri izvodenju ovih formula pretpostavljali smo da je ad − bc = 0. odnosno paralelnosti pravaca definiranih izrazima ax + by = α. Tada imamo c d a α c β a b c d 27 x= α b β d a b c d i y= . c c U tom se razvoju pojavljuju determinate drugog reda: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 b2 b3 c2 c3 b1 b3 c1 c3 b1 b2 . Matrica tog sustava je matrica tre´eg reda. odnosno a = c c c − → − → b . DIGRESIJA . c  a1 a2  A =  b1 b2 c1 c2 i dana je s  a3  b3  . Vidimo da je u vrijednosti det A pohranjena informacija o linearnoj zavisnosti/nezavisnosti dvaju vektora. I 3. REDA Oznaka koju joˇ koristimo je s a b . tj. to znaˇi da je ad = bc.

Zamjena redaka stupcima i obratno ne mijenja vrijednost determinante. Vrijedi: a1 + d1 a2 + d2 a3 + d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 + b1 b2 b3 . 4. c1 c2 c3 3. . c1 c2 c3 a1 a2 a3 = λ b1 b2 b3 . tj. determinanta z se mnoˇi tim skalarom.: z a1 λa2 a3 b1 λb2 b3 c1 λc2 c3 5. determinanta mijenja a2 a3 b2 b3 c2 c3 b1 b2 b3 = − a1 a2 a3 . c s s Ovdje smo uveli samo ona njihova svojstva koja ´e nam trebati pri radu s vekc torima.28 ˇ POGLAVLJE 1. Ako su svi elementi redka (stupca) pomnoˇeni istim skalarom.tj. Svojstva determinante: 1. tj.: a1 b1 c1 = a1 b1 c1 a2 b2 c2 . Ako dva susjedna redka predznak.: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 2. c1 c2 c3 Determinantama ´emo se viˇe baviti u poglavlju o rjeˇavanju linearnih sustava. Po tom pravilu imamo: a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 = a1 b2 c3 + a3 b1 c2 + a2 b3 c1 − a3 b2 c1 − a1 b3 c2 − a2 b1 c3 . VEKTORSKI RACUN zbrojimo produkte elemenata na glavnoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima i od toga oduzmemo produkte elemenata na sporednoj dijagonali i njoj paralelnim pravcima. Ako su dva redka (stupca) u determinanti jednaka. a3 b3 c3 (stupca) zamijene mjesta. determinanta je jednaka nuli.

To znaˇi da se skup svih pravokutnih koordinatnih sustava raspada na dva c podskupa. j . k ) i S = (O . Tada imamo dva − → − → − → − → − → − → pravokutna koodinatna sustava S = (O. jentacija Ori- Znamo da je za proizvoljnu toˇku O ∈ E skup XO (E) vektorski prostor.7 Desni i lijevi koordinatni sustavi. ili je suprotne orijentacije. onda dovedemo i u i . − ) zovemo → − → → → → (a b c a b c → → → → − → − − − − → − koordinatni sustav. j . kako odrediti jesu li dva pravokutna sustava jednako . ili sa S . Neka je c − . ORIJENTACIJA 29 1. DESNI I LIJEVI KOORDINATNI SUSTAVI. imaju istu orijentaciju). onda kaˇemo da su S i S ekvivalentni ili jednako orijenc z tirani. k ) proizvoljne ortogonalne baze od XO (E) odnosno XO (E). ako S nije ekvivalentan c sa S. k ) i ( i . Jasno je da je svaki tre´i pravokutni koordinatni sustav jednako orijentiran s c toˇno jednim od ova dva. Neka su sada O. j .11: Desna i lijeva ortonormirana baza. Postavlja se pitanje. − ) neka baza od XO (E). j . →.7. − . je li mogu´e krutim gibanjem (rotacija. Time vektor k padne na z − → pravac vektora k : ili se preklopi s njim (tj. Sada − → − → − → − → rotacijom oko osi koja sadrˇi i dovedemo j na j . j u j i k u k ? Ako je to mogu´e. i u i .1. i . i . Koordinatne sustave u jednom podskupu zovemo desnima a drugom lijevima. translacija ili oboje) c → − → − − − − → − → → → prevesti S u S tako da O prijede u O. Tada uredenu trojku (O. Tada ravnina okomita na − → − − → → − → − → → − i u kojoj su j i k prijede u ravninu okomitu na i u kojoj su j i k . Postavlja se pitanje. k ). O ∈ E i neka su ( i . Kako to odrediti? − − → → Prvo translatiramo O u O. k 0 0 i j i k j Slika 1. − . Ili se poklopi sa S.

j . Vektorski produkt vektora − i b je vektor a → → → − × − = (ay bz − az by )− + (az bx − ax bz )− + (ax by − ay bx )− . j . − − − → → → Neka je O ˇvrsta toˇka u prostoru E i (O. k preko i . Dakle. onda su S i S (odnosno njihove baze) jednako orijentirani. Izraˇunajmo c D= a1 a2 a3 b1 b2 b3 . 1. − → − → − → − → k = c1 i + c2 j + c3 k . j . Prikaˇimo i . ako su S i S dva proizvoljna sustava (ne nuˇno pravokutna). j . k ) dva pravokutna koordinatna → − → − → − − → − → − → sustava. → → a b i j k .13 Za svaka dva sustava S i S (ne nuˇno pravokutna) je D = 0. i .10 vidjeli smo da moˇemo definirati skalarni produkt na nz dimenzionalnom vektorskom prostoru Rn ). Definicija 1. j . VEKTORSKI RACUN orijentirana ili nisu? − − − → → → → − → − → − Neka su S = (O. i . c1 c2 c3 Ako je D > 0.8 Vektorski produkt Vektorski produkt definira se samo za vektore trodimenzionalnog prostora (vidjeli smo u toˇki 1. onda se z orijentiranost od S i S ispituje analogno. k : z − → − → − → − → i = a1 i + a2 j + a3 k . − → − → → − − → j = b1 i + b2 j + b3 k . onda nisu.10 Orijentirani prostor je prostor u kojem se zna koji su koordinatni sustavi desni (pozitivno orijentirani) a koji lijevi (negativno orijentirani). k ) pravokutni normirani c c → → − desni koordinatni sustav. i . pomo´u determinante pripadaju´e c c matrice.30 ˇ POGLAVLJE 1. z Napomena 1.4 da postoje n-dimenzionalni vektorski prostori za svako n ∈ N c a u Napomeni 1. k ) i S = (O . tj. ako je D < 0.

Tada je |− × b | = 0. b nul vektor.7 (Svojstva vektorskog produkta) Za sve vektore iz X0 (E) i sve skalare iz R vrijedi: → − − → → → → → − 1. Kako je − · b = |→|| b | cos ϕ. kao saˇeti zapis. pa desna strana formule za duljinu vektora − × b iˇˇezava. Po pretpostavci je |→| = 0 i | b | = 0. i ϕ = 0 ili ϕ = π. jer je nul vektor kolinearan sa svakim vektorom. a → − → → → → − → − → − Obratno. Neka su sada oba vektora razliˇita od nul vektora. a a a Napomena 1. Tada je |→ × − | = 0. → × ( b + − ) = − × b + − × − .1. Zbog − · − = |→||− | cos ϕ. imamo 0 = |− |2 | b |2 (1 − a a a a a → − − cos2 ϕ).♣ Primijetimo da tvrdnje Teorema 1. tj. pa iz formule za duljinu |− × b | a a a − → → → → − → → − → − − − → − imamo 0 = |→|2 | b |2 − (− · b )2 .♣ → a . Dakle a − → − i b su kolinearni. ϕ = 0 ili ϕ = π. To ukljuˇuje i sluˇaj kad je jedan od njih (ili c c ˇak oba) nul vektor. bx by bz 31 Determinantu u ovoj formuli shva´amo ˇisto formalno. (λ− ) × b = (− ) × (λ b ) = λ(− × b ) a a a (homogenost). c c z Teorem 1. pa je cos2 ϕ = 1. a c → i → kolinearni. − → − → |a a sc a b → − → → − pa i − × b = 0 . tvrdnja slijedi lagano iz formule za duljinu a → − − vektora → × b .14 Vektorski produkt dvaju vektora jednak je nul vektoru ako i samo ako su ti vektori kolinearni.6.8. c Dokaz: − → → Ako je barem jedan od vektora − . a c a a c − + − ) × − = → × − + − × → (distributivnost prema zbrajanju). imamo (− · − )2 = − − → → − → → → Neka su a b a b a b a b − 2 → − → →|2 | b | ·1. → × b = −( b × − ) a a (antikomutativnost). VEKTORSKI PRODUKT odnosno − ×− = → → a b → → − − − → i j k ax ay az . c → → − Duljina vektora − × b je dana formulom a → − → → − → → → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 − (− · b )2 . neka je − × b = 0 . − → → → − → − → → 2. → → → − → → − (a b c a c b c − − → → − → 3.7 slijede izravno iz svojstava determinante koja smo vidjeli u toˇki 1.

a a a Dakle imamo − → − → → − |→ × b | = |− || b | sin ϕ. j .12: Vektorski produkt. a a → → − Neka su − i b nekolinearni. k ) pravokutni normirani desni koordinatni sustav.7). Izraˇunajmo sada determinantu D (opisanu u toˇki 1. Tada iz svojstva skalarnog produkta i formule za a vektorski produkt imamo: − · (− × − ) = 0 → → → a a b − − − → → → b · ( a × b ) = 0. j . tj. i . . − − − → → → Neka je (O. iz formule za duljinu |− × b | slijedi a a → → → → − → − → − |− × b |2 = |− |2 | b |2 (1 − cos2 ϕ) = |− |2 | b |2 sin2 ϕ. b . i neka − − − → → → − → − − → − → − → → → − a su → = ax i + ay j + az k i b = bx i + by j + bz k zapisi vektora − i b u a − − − − → → → − → − → → → bazi ( i . prema ”gore” ili prema a ”dolje”? ax b b a Slika 1. → → − → − − → − → → → − To znaˇi da je → × b okomit na ravninu u kojoj su − i b . Imamo: c c ax ay az bx by bz ay bz − az by az bx − ax bz ax by − ay bx D= = (ay bz − az by )2 + (az bx − ax bz )2 + (ax by − ay bx )2 > 0. Pitanje je sad je li − × b orijentiran. (− . k ). − × b ) c a a a a → → − je jedna baza. VEKTORSKI RACUN − → → → → − Ako − i b nisu kolinearni. Tada je − × b = (ay bz − az by ) i + (az bx − ax bz ) j + (ax by − a − → ay bx ) k .32 ˇ POGLAVLJE 1.

k ). vektore ortonormirane baze ( i . j . Uzmimo npr.1.13: Kutna brzina. dok je s druge strane i × ( i × j ) = − j tj. Sa Slike 1. j .8. k ) desni koordinatni sustav (pravokutni i normirani). Vektorski produkt je koristan pri matematiˇkom opisivanju veliˇina kao ˇto je c c s − → → kutna brzina. − − → → − → − → − − → → ( i × i ) × j = i × ( i × j ). k ). VEKTORSKI PRODUKT 33 → − → − → − Kako je (O. k ) koje ´e nam c c biti koristno pri raˇunanju. ω r v v ω 0 r Slika 1.13 vidimo da je → = − × − . j .2: Vektorsko mnoˇenje vektora ortonormirane baze z z Napomena 1. Tada je − − → → − → → → − → → − − → − − ( i × i ) × j = 0 . − . − × b ) desni (op´enito nepravokutni) koordinatni sustav. Lako se moˇe dokazati (iskoristimo mogu´nost prikaza vektora u ortonormiranoj bazi z c − − → → → − ( i . a a c − → − → − → Pogledajmo slijede´e svojstvo ortonormirane baze ( i . i . j . pravila za skalarno mnoˇenje. b . pravila za vektorsko mnoˇenje te gornju tablicu) z z . to je − → → → → − (O.15 Primijetimo jednu bitnu stvar: vektorsko mnoˇenje nije aso− → − → − → cijativno. c × − → i − → j − → k − → − → i j → − → − 0 k − − → → -k 0 − → − → j -i − → k − → -j − → i − → 0 Tablica 1.

→ c i j k i j k − · (− × − ) definiramo s → → → Tada njihov mjeˇoviti produkt a s b c → · (− × − ) = − → → a b c ax ay az bx by bz . − . b = bx i + by j + bz k i a → − → → → → − = cx → + cy − + cz − . − − − → → → →→ − − − → → (− · − ) b = → × ( b × →) + (→ · b )− . a c a c c a Primjenom gornjih formula lagano se dokazuje Jacobijev identitet: → → → → − × (− × − ) + − × (→ × − ) + → × (− × →) = − . cx cy cz odnosno s → · (− × − ) = ax by bz − → → a b c cy cz − ay bx bz cx cz + az bx by .34 da vrijede slijede´e korisne formule: c ˇ POGLAVLJE 1. imamo: a c − → − − − × (→ × − ) + → × (− × →) + − × (− × − ) = →. a a → a |− |2 a |→| a − → − → Dobili smo formulu za rastav vektora b na vektor kolinearan s → i vektor okomit na − za a a −. → − → − → − a b c b c a c a b 0 → → → − Ako u Jacobijev identitet uvrstimo − = − = 0 . − → → → a b a a a b 0 Kako je − × (→ × − ) = (→ · − )− − (− · − )→. − ) neka desna ortonormirana baza. → − → − →→ → →− a a b a b a a a b imamo odnosno − → − × (→ × − ) + (− · − )→ − (− · →)− = − → → →− → − → → a b a a b a a a b 0 tj. → unaprijed zadani a 1. VEKTORSKI RACUN → − → × (− × →) = (− · →)− − (→ · − )− − → − → − →→ a b c a c b a b c → − − − → → − − − → →→ (→ × b ) × → = (− · − ) b − ( b · →)− . Podijelimo li ovaj izraz sa |− |2 dobijemo: a a a a a a a − → − → →·− → − → → 1 → b = a b − + − 2 − × ( b × − ). gdje je (− .9 Mjeˇoviti produkt s − → → − → − − → → − − → − → → Neka su zadani vektori − = ax i + ay j + az k . cx cy . → → − → → → a b a b a a a a b 0 → − − → × (− × →) + − × (− × − ) = →.

gdje je |→| baza. − ∈ XO (E). → ∈ XO (E) su komplanarni ako i samo ako su linearno zavisni. pa kako je − okomit na b × − . z → − − − a c Napomena 1. − → − i samo ako su a b c − → → → Ako su − . z z c Dokaz: Do sada smo spomenuli skalarno mnoˇenje. a a . zakljuˇujemo da su vektori → i b × c okomiti.6. s → → − → Definicija 1.14: Mjeˇoviti produkt triju vektora. b . Tada je: → → → a b c → − → − → − − → 1. → − → − → → → → Napomena 1.17 Za vektore − .16 oni su linearno zavisni. a | b | sin ϕ visina paralelograma. MJESOVITI PRODUKT 35 bx c a c b Slika 1. − ∈ XO (E) vrijedi − · ( b × − ) = 0 ako a c a c →. c → · (− × →) = 0 i ako je barem jedan od njih jednak nul vektoru. b . − ∈ XO (E) kaˇemo da su komplanarni a c z ako leˇe u istoj ravnini. → komplanarni.♣.4 i 5 iz toˇke 1. |→ × b | je povrˇina paralelograma razapetog s → i b .11 Za vektore − . onda − → − Obratno. Pretpostavimo zato da su − = 0 . − . vektorsko mnoˇenje i mjeˇoviti z z s produkt. Tada. b . |→ · b | je duljina projekcije od − na b za jediniˇni vektor b . ako je a b c → − → − → → − → − − tvrdnja lagano slijedi. No znamo da je vektor → − a c a − − → → → − − → − → → → b × c okomit na ravninu u kojoj leˇe b i c . b = 0 i → = 0 .9.ˇ 1. − . Kako pamtiti ove operacije (geometrijska interpretacija)? Neka su − . − komplanarni po Napomeni 1. zakljuˇujemo z a c c − → → da on leˇi u ravnini u kojoj leˇe i b i − . pa tvrdnja slijedi a c iz svojstava determinante 3. jer je |− × b | = a s a a → − → − − − |→|| b | sin ϕ. b . a a − → → − → − − → − 2. kako je a c → − − → → − − → − · ( b × c ) = 0.16 Vektori →. jer je a a c → − − → |→ · b | = |− || cos ϕ|.

Neka je dan − ∈ XO (E) i neka je (→. 2. P3 . imamo tvrdnju. 3. Kako je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi Pi i = 1. zi ) i = 1. k )). j . b . Tada vrijedi: → − → − → − ·(→×− ) − d b c d = − → − →− →·(− ×→) a a b c − → − − → − → → d ·( a × c ) − ·(→×− ) b + → − → a b c → → − − − → d ·( a × b ) − → →·(→×− ) c . 4 c c jednak apsolutnoj vrijednost broja 1 6 x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . 4 jednak c −− − − −− −→ − → −→ razapetog s P1 P2 . yi . P1 P4 jednak apsolutnoj vrijednosti broja x2 − x1 x3 − x1 x4 − x1 y2 − y1 y3 − y1 y4 − y1 z2 − z1 z3 − z1 z4 − z1 . − | b × c | je povrˇina baze. Veliˇina → − − − → → ( b × c )| = | a b c a b c c − − → → →|| cos ϕ| je duljina visine paralelepipeda. 2. Tada je volumen tetraedra ˇiji su vrhovi toˇke Pi i = 1. P1 . 4 (u pravokutnom koordic − − → →→− natnom sustavu (O. a | a s − → Pomo´u mjeˇovitog produkta moˇemo proizvoljan vektor d prikazati u proizvoljnoj (ne nuˇnoj c s z z → − . − ). Dokaz: −− − − −− −→ − → −→ −− − − −− −→ − → −→ Uzmimo vektore P1 P2 . P3 . Tada je volumen paralelepipeda razapetog s P1 P2 . P1 . P1 . 2. i . − . − ) proizvoljna → → → − → → ortonormiranoj) bazi ( a b c d a b c baza od XO (E).18 Neka su dane toˇke Pi = (xi . jer je |− · a c a c a − − → → − ||→ × →|| cos ϕ| (ϕ je kut izmedu → i − × − ). − . |− ·( b × →)| je volumen paralelepipeda razapetog s − . P1 P4 .36 ˇ POGLAVLJE 1. VEKTORSKI RACUN → → → − − → − → → 3. 3. P1 P4 . − .♣ 1 6 volumena paralelepipeda . P3 . 3. − − → a b c Napomena 1.

1.1 Op´i oblik jednadˇbe pravca u ravnini c z − − → → − − → → Neka je (O. j ) vektorskog prostora XO (M ) je dobivena analogno kao i baza iz toˇke 1.1 Pravac u ravnini U ovom poglavlju bavimo se analitiˇkom opisom geometrijskih objekata. i . Ako je B = 0. s c pa se pomo´u tog aparata mogu prikazivati i prouˇavati objekti u viˇe dimenzija. no c vaˇno je znati da se na sliˇan naˇin mogu opisati i sloˇeniji geometrijski objekti z c c z kao ˇto su krivulje i plohe. B B 37 . pri ˇemu su A. c c s 2.3) kojeg c joˇ oznaˇavamo Oxy i kojeg ´emo nadalje bez napomene koristiti u ravnini. Ograniˇit c c ´emo se pri tome samo na pravce i ravnine u trodimenzionalnom prostoru. s c c Promotrimo jednadˇbu prvog stupnja z Ax + By + C = 0. a zbog uvjeta da je barem z c jedan od A i B razliˇit od nule. j ) fiksirani pravokutni koordinatni sustav u ravnini (baza ( i .Poglavlje 2 Analitiˇka geometrija c 2. Takav analitiˇki opis ne ovisi o geometrijskom zoru. taj skup je neprazan. B i C realne konstante i barem jedan od A i B je razliˇit od c c nule. Ta jednadˇba opisuje neki skup toˇaka u ravnini. onda za c proizvoljni x0 imamo C A y0 = − x0 − .

1 Jednadˇba z Ax + By + C = 0 s proizvoljnim koeficijentima A. y0 ) iz ravnine koja zadovoljava jednadˇbu Ax + By + c z C = 0.1 Ako imamo dvije jednadˇbe. y) ne leˇi na pravcu p. s c z Joˇ se naziva i implicitna jednadˇba pravca. i niti jedna toˇka izvan p ne zadovoljava c A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0. tj. . C takvima da je barem jedan od A i B razliˇit c 2 2 od nule (to se joˇ formulira i kao A + B > 0) je op´a jednadˇba pravca. Definicija 2.38 ˇ POGLAVLJE 2. Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0.1: Pravac u ravnini. y) leˇi na pravcu p.y ) 0 0 (x . → − r n → − → → Ako toˇka (x.y) Slika 2. c n Zaista. ANALITICKA GEOMETRIJA Dakle postoji toˇka (x0 . vrijedi Ax0 + By0 + C = 0. Dakle sve toˇke na p c zadovoljavaju A(x−x0 )+B(y−y0 ) = 0. B = tB i C = tC. B. Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 odreden pravac p z z − → − → → kroz toˇku (x0 . pa zbog okomitosti imamo − · → = 0. onda je taj pravac nositelj vektora c z − → − − = (x − x0 ) i + (y − y0 )→. − · − = c z r n r n 0. Kako je → → − r j r n − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 imamo A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. ako toˇka (x. y0 ) okomit na vektor − = A i + B j . odnosno ne vrijedi A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0. c p n r (x . To znaˇi da A(x−x0 )+B(y −y0 ) = 0 zadovoljavaju c samo i jedino toˇke s pravca p. s z z Napomena 2. onda one odreduju isti pravac ako i samo ako postoji t ∈ R takav da je A = tA. tj. onda − i → nisu okomiti. Oduzimanjem ovih dviju jednadˇbi z dobijemo jednadˇbu A(x − x0 ) + B(y − y0 ) = 0 koja je ekvivalentna jednadˇbi z z Ax + By + C = 0.

2 Segmentni oblik Polazimo od potpunog oblika jednadˇbe pravca Ax+By+C = 0. Ako je A = 0. onda je pravac os y. onda su oˇito c → → → → → − = A− + B − i − = A − + B − kolinearni. Ako su A i B razliˇiti od 0 to moˇemo pisati kao c z −C y x + C = 1. y0 ) rjeˇenje jednadˇbe Ax + By + C = 0 ako i samo ako je (x0 . onda pravac prolazi kroz ishodiˇte. − n → 3. Ako je B = 0. Pretpostavimo z da je C = 0 i podijelimo jednadˇbu Ax + By + C = 0 s −C. tj. C −A −B . onda je pravac paralelan s osi y. B = tB i C = tC. 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − je oblika − = A− . jer je tada vektor − oblika n − → →=Ai.♣ s z Pogledajmo sada neke posebne sluˇajeve jednadˇbe pravca (tzv. y0 ) c c s z rjeˇenje jednadˇbe A x + B y + C = 0. z → 2. jer je tada vektor − oblika n − → →=Bj. pa imamo tvrdnju. onda je pravac os x. nepotpune obc z like): 1.1. pa je dovoljno provjeriti da pravci p (pravac → n i j n i j odreden s Ax + By + C = 0) i p (pravac odreden s A x + B y + C = 0) prolaze kroz istu toˇku. PRAVAC U RAVNINI Dokaz: 39 Ako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac. jer je (0. jer je toˇka (0. jer je (0. y) tog pravca vektor c c → → → − − → → − = (x − x0 )− + (y − y0 )− okomit na − = A→ + B → i na − = A − + B − . 0) rjeˇenje s c s jednadˇbe Ax + By = 0. znaˇi z c da prolaze kroz istu toˇku (x0 . postoji t ∈ R takav da je n = t− . Ako je B = C = 0. c Obratno. → → Ax = 0 i vektor n n i 5. − n 4. n n 2. Ako je A = C = 0. ako postoji t ∈ R takav da je A = tA.2. Dobijemo z B A x + −C y = 1. y0 ) i da je za svaku drugu toˇku (x. onda je pravac paralelan s osi x. Odatle je A = tA i → → su vektori n n B = tB. no kako jednadˇbe Ax + By + C = 0 i A x + B y + C = 0 odreduju isti pravac z znaˇi da je i C = tC.1. Oˇito je (x0 . Ako je C = 0. Dakle → → r i j n i j n i j → − − → − i n kolinearni. 0) rjeˇenje jednadˇbe s z → − − − By = 0 i vektor → je oblika → = b j .

3: Kanonski oblik jednadˇbe pravca.1. b) i (a.2: Segmentni oblik jednadˇbe pravca. onda je y = b. z z Uoˇimo sljede´e: ako je x = 0.3 Kanonski oblik Jasno je da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi i vektorom smjera c (vektor na kojem leˇi). ANALITICKA GEOMETRIJA C Uvedemo li oznake a = − C i b = − B . imamo A x a + y b = 1. c c tj. z . 0). pravac prolazi kroz toˇke (0.y 1 ) Slika 2. onda je x = a. c c y b a 0 x Slika 2. Ovakav oblik jednadˇbe pravca zovemo segmentni oblik jednadˇbe pravca. a ako je y = 0. Dakle je geometrijsko znaˇenje veliˇina c c c a i b dano toˇkama u kojima pravac sijeˇe koordinatne osi. z 2. z p s=mi+nj P1 = (x 1.40 ˇ POGLAVLJE 2.

ˇto se vidi i iz vektora smjera → = m i + 0 j . Ovaj oblik jednadˇbe pravca zovemo kanonski oblik jednadˇbe pravca. y2 ) u ravnini M . jer brojevi m i n nam z samo daju informaciju o vektoru smjera i ne predstavljaju djelitelje u operaciji dijeljenja brojeva. y = y1 .2. iz kanonske jednadˇbe c z . Toˇka P = (x. c − → − → − → Uoˇimo da je vektor P Q = (x2 − x1 ) i + (y2 − y1 ) j u stvari vektor smjera c pravca p. bez komponente u smjeru j .4: Pravac kroz dvije toˇke. s s 2.2 Parametri m i n u nazivnicima kanonske jednadˇbe su formalni. z p Q = (x2 . Dakle imamo pravac paralelan s osi c → − → − − → − x.1.1.4 Pravac kroz dvije toˇke c Ako uzmemo dvije razliˇite toˇke P = (x1 . y1 ) i Q = (x2 . y) − koju prolazi pravac i vektor smjera pravca s i j c − − − → − = −1→ = (x − x1 )→ + (y − y1 )→ i − → PP leˇi na p ako i samo ako su vektori r z i j s → = λ→. a kako p po pretpostavci prolazi toˇkom P . Npr.y 2 ) P = (x 1. onda c c je jasno da njima prolazi jedinstveni pravac p. ako postoji λ ∈ R takav da je r s y − y1 = λn eliminiranjem konstante proporcionalnosti λ dobijemo x−x1 m = y−y1 n .y 1 ) Slika 2. y1 ) kroz z c z c → → → = m− + n− . z z Napomena 2. Nadimo jednadˇbu tog pravca. Iz uvjeta x − x1 = λm i − − kolinearni. z u smislu da jedan od njih moˇe biti jednak nuli (ali ne oba). tj. tj. PRAVAC U RAVNINI 41 Sada ˇelimo na´i jednadˇbu pravca p ako znamo toˇku P1 = (x1 . x − x1 y − y1 = m 0 znaˇi da je 0(x−x1 ) = m(y−y1 ).

42 ˇ POGLAVLJE 2. Tada je y = kx − kx1 + y1 . y − y1 = k(x − x1 ). ANALITICKA GEOMETRIJA pravca imamo da je jednadˇba pravca kroz dvije toˇke z c x−x1 x2 −x1 = y−y1 y2 −y1 ili y= y2 −y1 (x x2 −x1 − x1 ) + y 1 . dobivamo eksplicitni oblik jednadˇbe pravca: z y = kx + l. Uvode´i oznaku k = m . z . c c dobivamo jednadˇbu pravca kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera: z c y − y1 = k(x − x1 ). Veliˇinu k zovemo koeficijent smjera pravca p. znamo z n toˇku kroz koju prolazi) uz pretpostavku da je m = 0. Uvedemo li oznaku l = −kx1 . Pravac kroz jednu toˇku s koeficijentom smjera c Neka je zadan pravac p u ravnini svojom kanonskom jednadˇbom (tj. y l ϕ 0 x Slika 2. c 2.5: Eksplicitni oblik jednadˇbe pravca.5 Eksplicitni oblik Neka je zadan pravac p u ravnini jednadˇbom kroz jednu toˇku i koeficijentom z c smjera.1.

3 Za x = 0 imamo y = l tj.6: Normirani oblik jednadˇbe pravca. Zbog komplementarnosti kutova ψ i φ (φ = 2 −ψ) je cos φ = sin ψ. odnosno z → → r n x cos ψ + y sin ψ = d . tj. π] takvi da je a = cos ψ − i b = cos φ. pa tada postoje ψ. PRAVAC U RAVNINI Napomena 2. y) leˇi na pravcu p ako i samo ako projekcija vektora OP = − c z r na pravac q ima duljinu d. s vektorom i ). → → r n Jednadˇbu − · − = d. l). b ∈ [−1. c c s − → − → → d = |OP0 |. Povucimo sada kroz O pravac q okomit na p. c 43 n ˇ Uzeli smo da je k = m . φ ∈ [0. y) leˇi na pravcu p ako i samo ako je z − · − = d. Neka je − = a i + b j jediniˇni vektor na pravcu q.5). z Jasno je da su a. Oznaˇimo s P0 toˇku presjeka i s d njenu udaljenost od ishodiˇta |OP0 |. P = (x. c − → − → → pa imamo − = cos ψ i + sin ψ j .1. imamo k = tg ϕ. tj. Ovdje su cos ψ i cos φ kosinusi smjera vektora → odnosno pravca p n π (toˇka 1. n − → → Toˇka P = (x. Sto to znaˇi? c Znamo da su m i n komponente vektora smjera pravca p. Neka je ϕ kut koji − → vektor smjera pravca p zatvara s pozitivnim smjerom x osi (tj.1. n c y q n θ P0 x r P p 0 Slika 2.2. a2 + b2 = 1. 1]. 2. n Kako je tg ϕ = m . tj.6 Normirani oblik (normalni oblik) Neka je dan pravac p u ravnini (cijelo vrijeme radimo s pravokutnim desnim koodinatnim sustavom Oxy). pravac prolazi toˇkom (0.

postavlja se pitanje kako prona´i njegov normirani oblik. po Napomeni 2. ANALITICKA GEOMETRIJA zovemo normirani oblik jednadˇbe pravca. + B2 a iz tre´e jednakosti zbog d > 0 nalazimo da je c sign t = −sign C (tj. dakle mora biti tA = cos ψ.1 Odnosi toˇaka i pravaca u ravnini c Kut dvaju pravaca. z . tB = sin ψ.2 2. Stoga je t= 1 √ .1 mora postojati t ∈ R takav da bude tAx + tBy + tC = x cos ψ + y sin ψ − d za sve x i y. Iz prve dvije jednakosti kvadriranjem i zbrajanjem slijedi t = ±√ A2 1 . predznak od t je jednak suprotnom predznaku od C). z Ako je pravac u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0. tC = −d.2. Paralelnost i okomitost Odredimo kut dvaju pravaca u ovisnosti o obliku jednadˇbe kojom su zadani. −sign C · A2 + B 2 Dakle normirani oblik jednadˇbe pravca z Ax + By + C = 0 glasi Ax+By+C √ −sign C A2 +B 2 = 0.44 ˇ POGLAVLJE 2. Pretpostavimo da je c x cos ψ + y sin ψ − d = 0 njegov normirani oblik. 2.

ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI a) Op´i oblik: c Neka su p1 i p2 zadani s A1 x + B1 y + C1 = 0 odnosno A2 x + B2 y + C2 = 0.2. → → kolinearni. Dakle kosinus kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom: cos ϕ = √ A1 A2 +B1 B2 √ .5 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je −1 · −2 = 0 n n tj.ˇ 2. A2 B2 → → Napomena 2. 2 2 A2 +B1 A2 +B2 1 2 → → n n Napomena 2. .4 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su −1 i −2 −1 = λ−2 . ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n odnosno ako i samo ako je A1 B1 = . Vektori koji su okomiti na p1 odnosno p2 su dani s − → → = A1 → + B1 − −1 n i j odnosno s → → −2 = A2 − + B2 − . −1 → Neka je ϕ kut izmedu → i −2 . Tada imamo n n → · −2 −1 → n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 2 A2 + B1 1 2 A 2 + B2 2 . → n i j 45 Definicija 2.2 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u op´em obliku definic → → n n ramo kao kut izmedu −1 i −2 . tj. ako i samo ako je A1 A2 + B1 B2 = 0.

m2 n2 → → Napomena 2. to je kosinus kuta izmedu p1 i p2 dan s √ 2 cos ϕ = √ m1 m2 +n1 n2 2 2 m1 +n1 m2 +n2 2 . − → Kako je kosinus kuta izmedu → i − dan s s1 s2 − ·→ → − s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 m1 m2 + n1 n2 m2 + n2 1 1 m2 + n2 2 2 .46 b) Kanonski oblik: ˇ POGLAVLJE 2. s1 s2 tj. → s2 i j Tada su vektori smjera pravaca p1 i p2 dani s Definicija 2. .3 Kut izmedu pravaca p1 i p2 zadanih u kanonskom obliku definiramo kao kut njihovih vektora smjera. → → Napomena 2.6 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako su − i − s1 s2 → → kolinearni. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ− . m2 n2 → → − = m1 − + n1 − → s1 i j odnosno s − → − = m2 → + n2 − .7 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je − · − = 0. s1 s2 odnosno ako i samo ako je n1 m1 = . ANALITICKA GEOMETRIJA Neka su p1 i p2 zadani s y − y1 x − x1 = m1 n1 odnosno s y − y2 x − x2 = . ako i samo ako je m1 m2 + n1 n2 = 0. tj.

Definicija 2. 1 + tg ϕ1 tg ϕ2 odnosno tangens kuta izmedu p1 i p2 je dan formulom tg ϕ = k2 −k1 1 +k1 k2 . y ϕ p p 2 1 ϕ 1 ϕ 2 0 x Slika 2. Tada su koeficijenti smjera pravaca p1 i p2 dani s k1 = tg ϕ1 . ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI c) Eksplicitni oblik: Neka su p1 i p2 zadani eksplicitnim jednadˇbama z y = k1 x + l1 . y = k2 x + l2 . Neka je ϕ = ϕ2 − ϕ1 .ˇ 2. 47 gdje su ϕ1 odnosno ϕ2 kutovi koje zatvaraju vektori smjera pravaca p1 i p2 s x osi. k2 = tg ϕ2 . Tada imamo tg ϕ = tg (ϕ2 − ϕ1 ) = tg ϕ2 − tg ϕ1 .4 Kut izmedu p1 i p2 zadanih u eksplicitnom obliku definiramo kao razliku kutova ϕ2 i ϕ1 .2.7: Kut dvaju pravaca. .

Zanima nas udaljenost c toˇke P0 od pravca p. To je ekvivalentno s 1 k1 = − . p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d. Neka je pravac p dan u c c normiranom obliku.8 Pravci p1 i p2 su paralelni ako i samo ako je ϕ = 0.10 Udaljenost toˇke P0 od pravca p moˇemo definirati i na drugi c z naˇin koji je ekvivalentan s Definicijom 2.9 Pravci p1 i p2 su okomiti ako i samo ako je ϕ = π .2 Udaljenost toˇke od pravca c Neka su dani toˇka P0 = (x0 .1. 2 ako i samo ako je tg ϕ = ∞. ANALITICKA GEOMETRIJA Napomena 2.2. − → − → → i neka je − = cos ψ i + sin ψ j (kao u toˇki 2. odnosno ako i samo ako je k1 = k2 .7). odnosno ako i samo ako je 1 + k1 k2 = 0. Napomena 2. Udaljenost toˇke P0 od pravca p je c c udaljenost od P0 do njene ortogonalne projekcije na p. c Definicija 2. s Napomena 2. Izraˇunajmo sada udaljenost toˇke P0 od pravca p.5 Udaljenost toˇke P0 od pravca p je udaljenost toˇke P0 do presc c jeciˇta pravca p s pravcem kroz P0 okomitim na p. tj. y0 ) i pravac p u ravnini. Uoˇimo da je broj c x0 cos ψ + y0 sin ψ −→ − − → − → → u stvari projekcija vektora OP0 na vektor − = cos ψ i + sin ψ j .48 ˇ POGLAVLJE 2. tj. Otklon je n jednak udaljenosti toˇke P0 od pravca p ako je toˇka P0 s one strane pravca c c → p na koju pokazuje vektor − (tj.5. tj. Definirajmo sada broj koji n c ´emo zvati otklon s c δ(P0 . ako i samo ako je ϕ1 = ϕ2 . x cos ψ + y sin ψ = d. k2 2. sa suprotne strane od ishodiˇta) jer je tada n s .

y0 ) od pravca p je c d(P0 . pravac kroz dvije toˇke. Ako je pravac p u ravnini zadan svojom implicitnom (op´om) jednadˇbom c z Ax + By + C = 0. Dakle je udaljenost toˇke P0 od pravca p s c d(P0 . udaljenost toˇke P0 = (x0 . p) < 0. eksplicitni). p) = |Ax0 +By0 +C| √ . p) = |bx0 +ay0 −ab| √ .1 c z c (segmentni. y0 ) od pravca p je c d(P0 .6 znamo da njegova jednadˇba u normiranom obliku glasi c z Ax + By + C √ = 0. lagano moˇemo izvesti i formule za udaljenost toˇke od c z c pravca ˇija je jednadˇba zadana u bilo kojem obliku spomenutom u toˇki 2.1. onda iz toˇke 2.ˇ 2. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 49 δ(P0 . −sign C A2 + B 2 Koriste´i gornju formulu za udaljenost toˇke od pravca ˇija je jednadˇba c c c z zadana u op´em obliku. A2 +B 2 Ax0 + By0 + C √ . tj. p) ≥ 0. −sign C A2 + B 2 Dakle udaljenost toˇke P0 = (x0 . c Ukoliko je jednadˇba pravca p zadana: z a) u segmentnom obliku. p) = odnosno d(P0 . kanonski. a2 +b2 x y + = 1. a negativnoj udaljenosti ako je P0 s iste strane pravca p na kojoj je i ishodiˇte jer je tada δ(P0 . odnosno bx + ay − ab = 0. a b .2. p) = |x0 cos ψ + y0 sin ψ − d|.

d) u eksplicitnom obliku. odnosno kx − y + l = 0. m2 +n2 c) kroz dvije toˇke P1 = (x1 . tj. y0 ) od pravca p je c d(P0 . ANALITICKA GEOMETRIJA → b) u kanonskom obliku kroz toˇku P1 = (x1 . y0 ) od pravca p je c d(P0 . n). x2 − x1 y2 − y1 odnosno (y2 − y1 )x − (x2 − x1 )y − (y2 − y1 )x1 + (x2 − x1 )y1 = 0. y1 ) i P2 = (x2 . y − y1 x − x1 = . tj. tj. y2 ). m n odnosno nx − my − nx1 + my1 = 0. c x − x1 y − y1 = . udaljenost toˇke P0 = (x0 . y1 ) s vektorom smjera − = c s (m. p) = |nx0 −my0 −nx1 +my1 | √ . p) = |(y2 −y1 )x0 −(x2 −x1 )y0 −(y2 −y1 )x1 +(x2 −x1 )y1 | √ (x2 −x1 )2 +(y2 −y1 )2 . p) = |kx0 −y0 +l| √ . k2 +1 . y = kx + l. udaljenost toˇke P0 = (x0 . udaljenost toˇke P0 = (x0 .50 ˇ POGLAVLJE 2. y0 ) od pravca p je c d(P0 .

6 c B1 C1 B2 C2 A1 B1 A2 B2 = 0. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 51 2. c 2.8: Mogu´i poloˇaji pravaca u ravnini. paralelni su.ˇ 2. ys ). koordinate toˇke c c c S dobiju se kao rjeˇenja sustava dviju linearnih jednadˇbi s dvjema nepoznanis z cama. c p 2 p 1 p 1 p 2 p = p 1 2 Slika 2.3 Presjeciˇte dvaju pravaca s Neka su dana dva pravca u ravnini. xs = . Npr. identiˇni su. Tada su njihovi mogu´i poloˇaji u ravnini c z slijede´i: c 1. zovimo je S = (xs . tj. 3. c z U sluˇaju da se sijeku u jednoj toˇki. poklapaju se.2. ako se pravci p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki S = (xs . ys ) i dani su u op´em c c obliku: A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 i ako je A 1 B1 A 2 B2 onda je prema toˇki 1. sijeku se u jednoj toˇki.2.

p) = x0 cos ψ + y0 sin ψ − d. p)|.4 Uvjet presijecanja pravca i segmenta (duˇine) z U toˇki 2.11 Ako je A 1 B1 A 2 B2 = 0.4). Pokazali smo da je udaljenost toˇke P0 od pravca p jednaka c |δ(P0 .2.2 definirali smo otklon toˇke P0 od pravca p koji je dan u normiranom c c obliku x cos ψ + y sin ψ = d formulom δ(P0 .52 i ˇ POGLAVLJE 2. Vrijedi i obrat. Odatle imamo sljede´i zakljuˇak: pravac p presijeca duˇinu AB ako su brojevi c c z δ(A. Uoˇimo sljede´u ˇinjenicu koja lagano slijedi iz uvjeta paralelnosti pravaca (Napomc c c ena 2. . onda su p1 i p2 paralelni. ako su p1 i p2 paralelni. p) i δ(B. p) je pozitivno ako je P0 na onoj strani od p na koju pokazuje − = n − → − → cos ψ i + sin ψ j . p) suprotnog predznaka. 2.2. Osim udaljenosti. ANALITICKA GEOMETRIJA ys = C1 A1 C2 A2 A1 B1 A2 B2 . otklon nam (kroz svoj predznak) daje i drugu informaciju: → δ(P0 . onda je A 1 B1 A 2 B2 = 0. Napomena 2.

onda prema Napomeni c 2. Tada p3 mora prolaziti kroz S.2.2. ˇ Sto moˇemo iz ovoga zakljuˇiti? z c Kako se nalazimo u ravnini. Dokaˇimo da je i z C3 = αC1 + βC2 . z c s Da bi se p1 . p3 u ravnini u op´em obliku.5 Uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki c Neka su dana tri pravca p1 . . ys ). Oznaˇimo c c c ju sa S = (xs . p3 sjekli u jednoj toˇki barem jedna od determinanata c A1 B1 . tj. postoje α. po Teoremu 1. p2 . A2 B2 A 1 B1 . Traˇimo uvjet za postojanje toˇno jednog presjeciˇta. jer ako su sve tri jednake nuli. ODNOSI TOCAKA I PRAVACA U RAVNINI 53 2. bez smanjenja op´enitosti. c A1 x + B1 y + C1 = 0 A2 x + B2 y + C2 = 0 A3 x + B3 y + C3 = 0. → −1 → n n n Dakle imamo A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 .11 presjeciˇte ili ne postoji ili ih ima beskonaˇno mnogo. → n i j → → −2 = A2 − + B2 − .ˇ 2. mora pripadati sveˇnju z pravaca odredenom s p1 i p2 . → n i j − → −3 = A3 → + B3 − → n i j su linearno zavisni. tj. tj. s c Neka se sada.4 vektori → → −1 = A1 − + B1 − . p1 i p2 sijeku u jednoj toˇki. p2 . β ∈ R takvi da je −3 = α→ + β −2 . A 3 B3 A2 B2 A3 B3 mora biti razliˇita od nule.

p3 po pretpostavci prolaze istom toˇkom. C3 ) su linearno zac visni. Dakle dobili smo da pravac p3 pripada sveˇnju odredenom s p1 i p2 ako i samo z ako vrijedi A3 x + B3 y + C3 = α(A1 x + B1 y + C1 ) + β(A2 x + B2 y + C2 ) = 0 za neke α. B2 . iz toˇke 1. (A3 . C1 ). pa po svojstvima determinante 4. B3 .6 imamo da je c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 = 0. A3 B3 A2 B2 A2 B2 =0 . C2 ). Drugim rijeˇima. i 5. β ∈ R. vektori (A1 . S.54 ˇ POGLAVLJE 2. A 2 B2 je razliˇita od nule. B1 . ali kako vrijedi A3 = αA1 + βA2 B3 = αB1 + βB2 lagano dobijemo da je C3 = αC1 + βC2 . Znaˇi uvjet presijecanja triju pravaca u istoj toˇki je c c A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 i barem jedna od triju determinanta A 1 B1 . (A2 . c A1 B1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Kako p1 . imamo c A1 xs + B1 ys + C1 = 0 A2 xs + B2 ys + C2 = 0 A3 xs + B3 ys + C3 = 0. p2 .

z) = (x0 + ta. kako je → → → → = x0 − + y0 − + z0 − − k r0 i j → i za proizvoljnu toˇku P = (x.2).2 Parametarske jednadˇbe pravca z − Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 . y0 + tb. z0 ) zadan vektorom smjera → = c s − → − → − → − = − + t− . odnosno jednadˇba → je r c r r0 z → je dana s − pravca kroz toˇku P0 s vektorom smjera s c − = → + t− . c c z c s −→ − → Toˇka P ∈ E leˇi na pravcu p ako i samo ako je P0 P = t− za neki t ∈ R. PRAVAC U PROSTORU 55 2. z) ∈ E njezin radij vektor − je c r − → → → = x− + y − + z →. Tada znamo da je jednadˇba pravca dana s r z r0 s Sada.2. Tada imamo P0 P = − − − .3. Neka c z s −→ → → − − radij-vektor toˇke P . 2.9: Pravac u prostoru. → − → r r0 s p ts P0 r 0 s r0 Slika 2. . − r i j k imamo: P leˇi na pravcu p ako i samo ako je z (x. Zelimo na´i jednadˇbu pravca p kroz toˇku P0 sa smjerom − .3. y0 .3 2. y. z0 + tc).3. y.1 Pravac u prostoru Pravac kroz jednu toˇku sa zadanim smjerom c → − Neka su dani vektor − i toˇka P0 u prostoru i neka je → njezin radij-vektor s c r0 → ˇ (toˇka 1. → → → a i + b j + c k .

vektor smjera pravca p je dan s (a. b. y0 . Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo → s z x−x0 a = y−y0 b = z−z0 c . z c s 2. c su koeficijenti smjera pravca p. → To su kanonske jednadˇbe pravca kroz P0 u smjeru − . onda P ∈ E leˇi na p ako i samo ako su P0 P i s kolinearni.3. Kako su vektori baze linearno nezavisni. y = y0 + tb. njihova linearna kombinacija je jednaka nuli samo ako su svi koeficijenti jednaki nuli. z = z0 + tc → zovemo parametarske jednadˇbe pravca kroz toˇku P0 sa smjerom − . z0 ) i 2.14 to je ekvivalentno s −→ → − − → P0 P × − = 0 . z Napomena 2.13 Ako je pravac u prostoru zadan kanonskim jednadˇbama z y − y0 z − z0 x − x0 = = a b c onda iz njih izravno ˇitamo ˇitamo sljede´e informacije: c c c c 1. . ANALITICKA GEOMETRIJA x = x0 + ta.56 Jednadˇbe z ˇ POGLAVLJE 2. j i k dobivamo kanonske jednadˇbe pravca.3 Kanonske jednadˇbe pravca z Neka je dan pravac p u prostoru s parametarskim jednadˇbama kroz P0 u smjeru z − . pravac p prolazi toˇkom (x0 . Prema s z Napomeni 1.12 Ako je pravac p u prostoru odreden toˇkom P0 i vektorom c −→ − − → → smjera − . z s Napomena 2. Izjednaˇavaju´i s nulom koeficijente c c − → − → − → uz i . b. c) odnosno a. s Raspisano po koordinatama to glasi − → − − → − → → ((y−y0 )c−(z−z0 )b) i +((z−z0 )a−(x−x0 )c) j +((x−x0 )b−(y−y0 )a) k = 0 .

5 i toˇka 2. → − → → r r1 r2 r1 . b.3. b. Uzmimo sada npr. onda znamo da je vektor → s a b c 1 → s0 = − − = − .4 Pravac kroz dvije toˇke c Neka su dane dvije razliˇite toˇke P1 = (x1 . − → z definirajmo s P c s − je vektor smjera pravca p. y1 .3.6). − . → s → − Oznaˇimo s − radij vektor proizvoljne toˇke P ∈ E. − →| s →| |→| |→| |s |s s s − jediniˇni. Odredimo njegovu jednadˇbu. s 2.3. istog smjera i orijentacije kao i →. toˇku P1 kao toˇku kojom prolazi p i c c − → → = −1 P2 . →| |s c cos γ = → . γ ∈ [0. jedan kosinus smjera prelazi u sinus. tj. β. onda ima dva kosinusa smjera. z Znamo iz toˇke 2. Zbog komplec mentarnosti. y2 . π] takvi da je a cos α = − . c) je dana s x y z = = .1. z2 ) u prostoru. c). a b c Ako je dan pravac u prostoru s toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera i c ako je taj vektor smjera jediniˇni. Kako p prolazi i toˇkom P2 jasno je da − leˇi na p. Sada imamo da je → = P1 P2 = → − →. →| |s b cos β = − . −| |s Dakle koeficijenti smjera a. b. pa iz toˇke − − s r2 c s r2 r1 c 2. odnosno postoje c s0 α. c su razmjerni s kosinusima smjera i koeficijent razmjernosti je √ − |→| = a2 + b2 + c2 .1 imamo: toˇka P leˇi na pravcu p ako i samo ako P zadovoljava jednadˇbu c z z − = → + t(− − − ).5 znamo da postoje kosinusi smjera vektora − . c c Tada kroz njh prolazi jedinstveni pravac p.1 da je pravac jedinstveno odreden toˇkom kojom prolazi c c i vektorom smjera. i njihov omjer daje koeficijent smjera (toˇka 2.1.2. c c Ako je pravac u prostoru zadan toˇkom kroz koju prolazi i vektorom smjera c − = (a. kanonska jednadˇba pravca kroz ishodiˇte sa vektorom smjera − = z s s (a. c s → Iz toˇke 1. pa odreduje isti pravac.3. PRAVAC U PROSTORU 57 → Posebno. s → radij vektor toˇke P1 i c r c r1 c −→ − − − → radij vektor toˇke P2 . z1 ) i P2 = (x2 .

10: Pravac kroz dvije toˇke u prostoru.3.58 ˇ POGLAVLJE 2. z = z1 + t(z2 − z1 ) koje zovemo parametarske jedadˇbe pravca kroz dvije toˇke. y = y1 + t(y2 − y1 ).5 Pravac zadan dvjema projekcijama → Neka je pravac p kroz toˇku P0 = (x0 . uz oznake m = a c i m1 = − a z0 . c c c . z c − = − + t(− − − ) raspiˇemo koordinatno dobijemo jednadˇbe → → → → Ako sada r r1 r2 r1 s z x = x1 + t(x2 − x1 ). c x = mz + m1 . y0 . z0 ) s vektorom smjera − = (a. z c y2 −y1 2 −z 2. a b c Iz jednakosti prvog i tre´eg omjera dobivamo c a a a x = x0 + (z − z0 ) = z + x0 − z0 . c c c odnosno. Analogno. b. ANALITICKA GEOMETRIJA P2 P1 r1 0 r2 p r Slika 2. c Taj izraz zovemo jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. iz jednakosti drugog i tre´eg omjera imamo c b b b y = y0 + (z − z0 ) = z + y0 − z0 . z c Eliminacijom parametra t iz parametarskih jednadˇbi dobijemo jednadˇbu x2 −x11 = z z x−x y−y1 = zz−z11 koju zovemo kanonska jednadˇba pravca kroz dvije toˇke. c) c s zadan svojom kanonskom jednadˇbom z x − x0 y − y0 z − z0 = = .

uz oznake n = b c b i n1 = − c z0 .3 slijedi da su kosinusi smjera vektora smjera iz c kanonske jednadˇbe z x − m1 y − n1 = =z m n dani s cos α = √ m2 m . c ∈ R koji nisu svi jednaki nuli c x−x0 z jednadˇbe a = y−y0 = z−z0 opisuju neki pravac iz tog sveˇnja.6 Sveˇanj pravaca z Sveˇanj pravaca sa srediˇtem u toˇki T0 = (x0 . Dakle. z y=nz+n 1 x =mz+m 1 y 0 x (m . PRAVAC U PROSTORU odnosno. vrijedi x−m1 m = y−n1 n = z. + n2 + 1 cos β = √ m2 n .3. y0 . 59 y = nz + n1 . z0 ) je skup svih pravaca koji z s c prolaze kroz tu toˇku. b. + n2 + 1 2.3.3.2.14 Iz toˇke 2. + n2 + 1 cos γ = √ m2 1 . Tada za svaki izbor a.11: Pravac zadan dvjema projekcijama.n ) 1 1 Slika 2. Napomena 2. z b c .

ANALITICKA GEOMETRIJA 2. AC : CB = m : n. y2 . my1 +ny2 . tj. s z Imamo → = 1 (− + − ). . y1 . mz1 +nz2 ). − → → ρ r1 r2 2 odnosno x1 + x2 y 1 + y 2 z 1 + z 2 C= .60 ˇ POGLAVLJE 2. z → − − → − → − → − → → − → → Ako je − = x1 i + y1 j + z1 k radij vektor toˇke A i − = x2 i + y2 j + z2 k r1 c r2 B n C m A ρ r r2 1 0 Slika 2. m+n m+n m+n Napomena 2.3. 2 2 2 . z1 ) i B = (x2 . .12: Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru. Neka toˇka C c c n dijeli duˇinu AB u omjeru m za n. ρ r1 Kako je i imamo − → AC = n − → AB m+n − → → → AB = − − − .15 Ako je m = n dobivamo koordinate poloviˇta duˇine AB. → r1 r2 (− − − ) = r2 r1 m+n m+n m+n Dakle koordinate toˇke C su c ( mx1 +nx2 . z2 ) u prostoru.7 Dijeljenje duˇine u zadanom omjeru z Neka su dane toˇke A = (x1 . m ∈ N. z → c radij vektor toˇke B. r2 r1 →=− + − → ρ r1 n m → → → − + n −. onda je radij vektor − toˇke C dan s c ρ → − =→+− → − AC.

ako Π prolazi kroz ishodiˇte (tj. c c −→ − −→ − → Neka ta okomica sijeˇe Π u toˇki P0 i neka je |OP0 | = p.13: Normalni oblik jednadˇbe ravnine. To znaˇi da je c c → → → −0 = cos α− + cos β − + cos γ − . P0 d r π n0 0 M Slika 2. → → radij-vektora r n c P . − → r n Taj izraz zovemo normalni (ili Hesseov) oblik jednadˇbe ravnine. onda je p = 0. toˇku O) i s c koja sijeˇe sve tri koordinatne osi. toˇku O).4. z → z → Drugim rjeˇima toˇka P ∈ E s radij-vektorom − leˇi u Π ako i samo ako − c c r r zadovoljava jednadˇbu z → · −0 = p. y.4 2.2. β. → → r n . j . a vektor z −0 zovemo normala ravnine Π. pa je s c normalna jednadˇba ravnine oblika z − · −0 = 0. k iz toˇke 1. Neka je −0 = OP0 c c n p −→ − (tj. → n i j k Tada proizvoljna toˇku P ∈ E leˇi u Π ako i samo ako je projekcija njenog c z − na pravac odreden s −0 duljine toˇno p. γ kutovi c → zatvara s pozitivnim smjerovima osi x. jediniˇni vektor istog smjera i orijentacije kao i OP0 ) i neka su α.4.3 ). Povucimo okomicu iz toˇke O na ravninu Π. z redom (tj.1 Ravnina u prostoru Normalni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E koja ne prolazi kroz ishodiˇte (tj. RAVNINA U PROSTORU 61 2. → n Posebno. s vektorima baze −0 ˇto ih n s − − − → → → i .

Π) = |x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p|. Imamo neˇto analogno otklonu iz toˇke 2. Napomena 2. y. 0. y. Ako sada kroz M povuˇemo ravninu Π koja je paralelna s Π. Kao i kod pravca (toˇka 2. B = (0. udaljenost toˇke M od ravnine Π je c d = x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ − p. toˇke u kojima Π sijeˇe koordinatne osi x. 0). mora biti z x1 cos α + y1 cos β + z1 cos γ = p + d → − − → → (jer je. r n Napomena 2. kako su A. onda je skalarni c oblik normalne jednadˇbe ravnine dan s z x cos α + y cos β + z cos γ − p = 0. udaljenost ravnine Π od ravnine Π . neka su toˇke A = (a. 0. → ako je M s one strane Π na koju pokazuje −0 . y1 .4. 0). Za toˇke s druge strane bit ´e n c c d < 0.17 Normalni oblik jednadˇbe ravnine je zgodan za odredivanje z udaljenosti toˇke od ravnine. Stoga je udaljenost toˇke s c c M od ravnine Π dana s d(M. c Neka je M = (x1 . z). z. z1 ) ∈ E proizvoljna. n .16 Ako toˇka P ∈ E ima koordinate (x.2) vektor c −0 (normala) orijentira stvari: vanjska strana u odnosu na ravninu je ona na koju → n pokazuje normala. Kako je d. iz normalne jednadˇbe ravnine imamo.2. duljina okomice c do Π ´e biti p + d (za neki d ∈ R. jer je duljina okomice do Π jednaka p). c c Sada.2. redom.62 ˇ POGLAVLJE 2.2. n − → → OC · −0 = p. c). ANALITICKA GEOMETRIJA → c → Imamo okomitost radij-vektora − toˇke P ∈ E na −0 . B. a c kako M leˇi u Π . ravnina Π paralelna s Π pa ima istu normalu −0 = cos α i + cos β j + n − → cos γ k kao i Π). z − − → OA · → = p. u stvari. C = c (0. 2. Nadalje. C ∈ Π. b.2 Segmentni oblik jednadˇbe ravnine z Neka je Π ravnina u prostoru E takva da ne prolazi kroz ishodiˇte i neka sijeˇe s c sve tri koordinatne osi. n0 − − → → OB · −0 = p.

Bez smanjenja op´enitosti.14: Segmentni oblik jednadˇbe ravnine.4. c cos γ = p. z Dakle. B. z 2. z = − C x − B y − D . RAVNINA U PROSTORU z C 63 c b a A x 0 B y Slika 2. a cos α = p.2. cos γ = . c C C Tada postoji toˇka (x0 . Odatle. cos β = .3 Op´i oblik jednadˇbe ravnine c z Promatramo izraz oblika Ax + By + Cz + D = 0 : pri ´emu je barem jedan od A. b cos β = p. p p p cos α = . tj. z0 ) za koju je Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 (jer za c A proizvoljne x0 i y0 je z0 = − C x0 − B y0 − D ). y0 . neka je C = 0. .4. a b c Uvrˇtavanjem u skalarni oblik normalne jednadˇbe ravnine dobivamo jednadˇbu s z z x a +y+ b z c =1 koju zovemo segmentni oblik jednadˇbe ravnine. C razliˇit od nule (ili ekvivalentno A2 + B 2 + c c A C 2 > 0). Oduzimanjem izraza Ax0 + By0 + C C Cz0 + D = 0 od Ax + By + Cz + D = 0 dobivamo jednadˇbu ekvivalentnu z jednadˇbi Ax + By + Cz + D = 0 z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0.

C). ANALITICKA GEOMETRIJA P .15: Op´i oblik jednadˇbe ravnine. Izraz → n Ax + By + Cz + D = 0 zovemo op´i oblik jednadˇbe ravnine. y. Dakle. c z c z Napomena 2.18 Iz op´e jednadˇbe ravnine lagano se prelazi na normalni di√ jeljenjem s R = ± A2 + B 2 + C 2 . ako je toˇka P = (x. B. C). ne vrijedi z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0. → n Zaista. ako P ∈ E ne leˇi u ravnini. 0 r P n π 0 Slika 2. odnosno. c −→ → − S druge strane. onda oˇito − = P0 P i − nisu z c → r n −→ − okomiti (jer P0 P ne leˇi u ravnini). z) toˇka u takvoj ravnini. z0 ) koja je okomita na vektor z c − = (A. Onda je − · − = 0. z0 ) i okomita na vektor c − = (A. y0 . jednadˇba z A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 je jednadˇba ravnine kroz toˇku P0 = (x0 . B. kako je → → → vektor r PP z n r − · → = A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ). c z Pokaˇimo sada da je jednadˇbom A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 z z opisana ravnina u prostoru kroz toˇku P0 = (x0 . imamo da izraz → − n r A(x − x0 ) + B(y − y0 ) + C(z − z0 ) = 0 vrijedi za sve toˇke na toj ravnini.64 ˇ POGLAVLJE 2. tj. onda je jasno da i c c − − = −0→ leˇi u toj ravnini. pri ˇemu se uzima predznak suprotan od c . y0 .

z1 ) ∈ E. Napomena 2. R cos β = B . c . C vektora normale − razmjerne s kosinusima n √ c smjera (Napomena 2. Π) = |Ax1 +By1 +Cz1 +D| √ . s → 2. tj.4. 0) zadovoljava op´u jednadˇbu ravnine Ax + By + Cz = 0. B. Dakle imamo jednadˇbu c C C z = a1 x + b1 y + c1 koju zovemo eksplicitni oblik jednadˇbe ravnine. R → → Vektor normale −0 je normirani vektor − = (A. nepotpune obc z like): c c z 1.1). z Pogledajmo sada specijalne sluˇajeve jednadˇbe ravnine (tzv. pa imamo cos γ = 0. Ako je D = 0. c onda je A B D z =− x− y− . Veliˇina |D| √ je udaljenost od ishodiˇta (toˇka 2. Tada je jasno da je ravnina paralelna s osi z i da sijeˇe koordinatnu ravninu Oxy u pravcu Ax + By + D = 0. 0) nema komponentu u smjeru n − → osi z (tj. B. 0. onda je oˇito da O = (0. istog su smjera n n → c n i orijentacije.20 Neka je dana toˇka M = (x1 . Ako je C = 0. onda normala − = (A.4. s c A2 +B 2 +C 2 Napomena 2. pa odreduju istu ravninu. RAVNINA U PROSTORU predznaka od D. tj. udaljenost toˇke M od ravnine Ax + By + Cz + D = 0 dana s c d(M. y1 . A2 +B 2 +C 2 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + D = 0 i ako je C = 0. b1 = − B i c1 = − D .17.18) i koeficijent razmjernosti je A2 + B 2 + C 2 . po c Napomeni 2. Tada je.19 Ako je ravnina Π dana u op´em obliku Ax + By + Cz + c → D = 0. R cos γ = C . C). onda su koordinate A. C C C A z Oznaˇimo a1 = − C . ravnina prolazi kroz ishodiˇte. Stoga ´emo i vektor − zvati vektor normale. k ). Dakle imamo cos α = 65 A . B.2.

ravnina je paralelna s koordinatnom ravninom Oyz. jer jedan parametar c moˇemo eliminirati dijele´i onim od A.4. ravnina prolazi kroz ishodiˇte s a prema 3. Varijable u i v zovemo parametri. ravnina je paralelna A s koordinatnom ravninom Oyz. onda prema 1. onda normala − = (A. s1 s2 −→ → → − (Za P ∈ E takvu da je P ∈ Π vektori P0 P .4 Parametarski oblik jednadˇbe ravnine z → → Neka je dana ravnina Π koja prolazi toˇkom P0 ∈ E i neka su − i − linearno c s1 s2 nezavisni vektori takvi da je ravnina Π paralelna s njima. Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →. zbog → → Ako oznaˇimo s r c c r0 c −→ → → − P0 P = − − − gornja jednadˇba prelazi u jednadˇbu r r0 z z − = → + u− + v − . C koji je razliˇit od nule. z → − a vektore − i → vektori smjera. z c c 2. A. C i D. B. − i − su komplanarni).16: Ravnine u posebnim poloˇajima. Dakle zakljuˇujemo da je ravnina Ax = 0 koordinatna ravnina Oyz. 4. B. odnosno x = − D . Ako je B = C = D = 0. z → 3. Ako je B = C = 0. ANALITICKA GEOMETRIJA z z z 0 x a y x 0 y x 0 y x 0 y b c d Slika 2. Imamo Ax + D = 0.66 z ˇ POGLAVLJE 2. 0) ima komponentu samo u n smjeru osi x. s1 s2 . c Od ˇetiri parametra. → − → → r r0 s1 s2 koju zovemo parametarska jednadˇba ravnine. s1 s2 − radij-vektor toˇke P ∈ E a s − radij vektor toˇke P0 . 0. imamo samo tri nezavisna.

Napomena 2. z) ∈ E leˇi u ravnini ako i samo ako vrijedi − = →+u− +v →. c2 ). b2 . z Napomena 2. z0 ). c1 ) i − = (a2 . RAVNINA U PROSTORU P s2 P 0 67 s1 r r 0 0 Slika 2. b2 . c2 ) : s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.22 Eliminacijom parametara iz skalarnog oblika parametarske jednadˇbe ravnine dobijemo jednadˇbu ravnine kroz zadanu toˇku P0 = (x0 . z Toˇka P ∈ E leˇi u ravnini Π ako i samo ako vrijedi c z −→ − → − P0 P = u− + v →. c1 ).2. y. vidi se da je ravnina dvodimenzionalni objekt u prostoru. Tada P = s1 s2 → − (x. s1 s2 . z0 ) z z c → → i dva vektora smjera − = (a1 . y0 . b1 . → − Nek je P0 = (x0 . → = (a2 . − = (a1 .4. z = z0 + uc1 + vc2 koje zovemo skalarni oblik parametarske jednadˇbe ravnine.21 Kad parametri u i v neovisno jedan o drugom prolaze sve vrijednosti izmedu −∞ i ∞ dobije se cijela ravnina. Raspisuju´i z r r0 → − s1 s2 c po koordinatama dobijemo jednadˇbe z x = x0 + ua1 + va2 .17: Ravnina zadana parametarski. Dajmo sada geometrijsku interpretaciju gornje jednadˇbe. b1 . y0 . y = y0 + ub1 + vb2 . Kako imamo dva parametra (u i v).

P3 (uzmemo npr. P1 P2 .4. − .16 to je evivalentno s −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = 0. 2. P2 . → komplanarni. Kako toˇke P1 . Kao i u toˇki 2. Kako je −→ − → − → − − − P1 P · (P1 P2 × P1 P3 ) = x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 to dobivamo jednadˇbu ravnine kroz tri toˇke P1 . P3 ne leˇe na istom pravcu. P3 = (x3 . P3 u obliku z c x − x1 y − y1 z − z1 x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1 = 0. P2 . toˇku P1 kao fiksnu toˇku c c c kroz koju ravnina prolazi).5 Jednadˇba ravnine kroz tri toˇke z c Neka su dane tri toˇke P1 = (x1 . toˇka P ∈ E leˇi u ravnini ako c c z −→ − → − → − − − i samo ako su vektori P1 P . y3 . P1 P3 komplanarni. P2 = (x2 . P2 .5 2. z2 ). 2. y2 . Po Napomeni 1.16.4.68 ˇ POGLAVLJE 2. ako i samo ako su P0 P . Zanima nas jednadˇba ravnine koju z z c c z odreduju te tri toˇke.4.1 Odnosi ravnina i pravaca u prostoru Kut dviju ravnina Neka su Π1 i Π2 dvije ravnine dane jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 . Dakle. vektori s1 s2 −→ → − − − → P0 P .5. z1 ). ANALITICKA GEOMETRIJA −→ → − − odnosno. y1 . z3 ) u c prostoru takve da ne leˇe na istom pravcu. s1 . Po Napomeni 1. moˇemo uzeti da su P1 P2 i P1 P3 vektori z smjera ravnine kroz tri toˇke P1 . onda su −→ −→ − − −→ −→ − − vektori P1 P2 i P1 P3 nekolinearni. s2 su komplanarni ako i samo ako je −→ − − − P0 P · (→ × →) = s1 s2 x − x0 y − y0 z − z0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0.

2. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n n i samo ako vrijedi A2 : A1 = B2 : B1 = C2 : C1 . Ravnine se sijeku u jednom i samo jednom pravcu. 2.24 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti okomite ako i samo ako su → i −2 c n n → → okomiti. Teorem 2.6 Kut izmedu Π1 i Π2 je kut izmedu njihovih normala → = (A1 . imamo da je kosinus kuta izmedu Π1 i Π2 dan s cos ϕ = √ A1 A2 +B1√ +C1 C2 B2 . −1 → Napomena 2. C2 ).1 Promatrajmo dvije ravnine zadane jednadˇbama A1 x+B1 y+C1 z+ z D1 = 0 i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU i A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. Ravnine se ne sijeku. 3.23 Ravnine Π1 i Π2 ´e biti paralelne ako i samo ako su → i −2 c n n −2 = λ−1 . odnosno ako i samo ako vrijedi n n A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0. C1 ) n → i −2 = (A2 . 69 −1 Definicija 2. Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o svim mogu´im poloˇajima dviju ravnina z z c z u prostoru. tj. ako i samo ako je −1 · −2 = 0. B2 .5. B1 . tj. ♣ . odnosno ako → → kolinearni. n → → Kako je kosinus kuta izmedu −1 i −2 dan s n n −1 · → → −2 n n cos ϕ = − − = |→||→| n1 n2 A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 2 2 A2 + B1 + C1 1 2 2 A2 + B2 + C2 2 . Ravnine se podudaraju. 2 2 2 2 A2 +B1 +C1 A2 +B2 +C2 1 2 −1 → Napomena 2. Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju tvrdnji: c 1.

Proporcionalnost prvih triju c s A2 B2 C2 D2 koeficijenata izraˇava paralelnost ravnina. A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. ako ravnine A2 B2 B2 C2 A2 nisu paralelne.2 Presjeciˇte triju ravnina s Neka su dane tri ravnine Π1 . i njihov c presjek je pravac. C1 = A1 .23. U tu svrhu treba na´i bar jednu toˇku u presjeku ravnina.   A1 B1 A2 B2  D1 A1 D2 A2 A1 B1 A2 B2    . onda z s A1 B2 C2 D2 se ravnine podudaraju. Uzmimo.   → Vektor smjera − pravca presjeka mora biti okomit na obje normale pa ga moˇemo p z − − = → × −2 = (B1 C2 − B2 C1 )→ + (C1 A2 − → −1 → uzeti kao njihov vektorski produkt. 0 . p n n i − → − → C2 A1 ) j + (A1 B2 − A2 B1 ) k . . naruˇava se barem jedan od omjera iz Napomene s A1 C1 A 1 B1 i . drugi sluˇaj imamo ako c c c c C1 vrijedi barem jedna od nejednakosti A1 = B1 . 2. imamo tre´i sluˇaj. onda se one moraju sje´i. B1 = C2 . Njene su koordinate c B1 D1   B2 D2 T0 =  . da je c = 0. Konaˇno. A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. z c c Kako ravnine nisu paralelne. p z 2. ANALITICKA GEOMETRIJA Prvi sluˇaj se deˇava ako je A1 = B1 = C1 = D1 .5.70 ˇ POGLAVLJE 2. Sada imamo sve elemente (koordinate toˇke T0 i c → komponete vektora − ) za formiranje kanonskih jednadˇbi pravca p. B2 C2 A 2 B2 Uvrˇtavaju´i z = 0 u jednadˇbe ravnina dobivamo sustav ˇije rjeˇenje nam daje s c z c s toˇku T0 na pravcu presjeka. Ako je joˇ i A2 = B1 = C1 = D1 . Π2 i Π3 s jednadˇbama z A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0. Dakle pravac u prostoru moˇemo zadati i parom jednadˇbi z z dviju neparalelnih ravnina. Korisno je znati kako iz tog oblika moˇemo do´i do z c kanonskih jednadˇbi. odredenosti radi. Ako ravnine nisu paralelne. To znaˇi da je bar jedna od determinanata c A2 C2 A 2 B2 B1 C1 A 1 B1 razliˇita od nule. tj.

5. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 71 Znaˇi. b.5. sve toˇke prostora koje se nalaze u presjeciˇtu Π1 .2. tj. c) c s i ravnina Π svojom jednadˇbom Ax + By + Cz + D = 0. Π2 i Π3 moraju zadoc c s voljavati sustav A 1 x + B1 y + C 1 z + D 1 = 0 A 2 x + B2 y + C 2 z + D 2 = 0 A3 x + B3 y + C3 z + D3 = 0. y.7 Kut izmedu pravca p i ravnine Π je komplement kuta izmedu − = (a. c c c Koji su sluˇajevi joˇ mogu´i? c s c Mogu´e je da nema rjeˇenja (bilo koje dvije ravnine se ne sijeku. z Definicija 2.3 Kut pravca i ravnine → Neka je dan pravac p u prostoru kroz toˇku P0 s vektorom smjera − = (a. → → s n . ∆ . b. c) i − = (A. ∆. c s rjeˇenje je neki pravac (sve tri se sijeku u jednom pravcu) i rjeˇenje je ravnina s s (sve tri ravnine se podudaraju). paralelne su). A3 B3 C3 A1 −D1 C1 A2 −D2 C2 . A3 B3 −D3 ∆= ∆x = ∆y = ∆z = Ako je ∆ = 0 (sada su x. −D3 B3 C3 A1 B1 −D1 A2 B2 −D2 . Znaˇi dobili smo uvjet da se tri ravnine sijeku u toˇki i koordinate te toˇke. B. A3 −D3 C3 −D1 B1 C1 −D2 B2 C2 . onda je presjeciˇte jedinstveno (tj.5) i koordinate su mu c c ∆x ∆y ∆z ∆. s jedna toˇka. z nepoznanice). C). 2. Uvedimo slijede´e oznake za determinante c A1 B1 C1 A2 B2 C2 .4. toˇka 2.

ANALITICKA GEOMETRIJA → → Znaˇi. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je n s i samo ako vrijedi A : a = B : b = C : c. c) i − = (A. c) i − = (A. i ravnina Π s Ax + By + Cz + D = 0. a2 +b2 +c2 A2 +B 2 +C 2 − → Napomena 2. → Napomena 2. C) onda je kut c s n 2 izmedu p i Π jednak ϕ.25 Pravac p i ravnina Π su okomiti ako i samo ako su → i − s n − = λ→. odnosno ako → − kolinearni. b. ako je π − ϕ kut izmedu − = (a. tj. Uvrˇtavanjem jednadˇbi pravca u op´i oblik jednadˇbe ravnine dobijemo jeds z c z nadˇbu za tre´u koordinatu toˇke presjeciˇta.26 Pravac p i ravnina Π ´e biti paralelni ako i samo ako su − i c s − okomiti. odnosno ako i samo ako vrijedi → → → n s n aA + bB + cC = 0. → → s n Kako je kosinus kuta izmedu − = (a. Am + Bn + C y = nz + n1 Sada vra´anjem u gornje jednadˇbe dobijemo da je toˇka presjeka c z c − Amm1 +Bmn1 +Dm + m1 . B. tj. imamo da je sinus kuta izmedu p i Π dan izrazom 2 sin ϕ = √ aA+bB+cC √ . ako i samo ako je − · − = 0. b. 2. tj. C) dan s cos( π − ϕ) = 2 − ·− → → s n aA + bB + cC →||− | = √a2 + b2 + c2 √A2 + B 2 + C 2 − → |s n i kako je cos( π − ϕ) = sin ϕ. Am+Bn+C Am+Bn+C Am+Bn+C . z c c s z0 = − Am1 + Bn1 + D . − Am1 +Bn1 +D .72 ˇ POGLAVLJE 2. B.4 Presjeciˇte pravca i ravnine s Neka je pravac p u prostoru dan s x = mz + m1 .5. − Anm1 +Bnn1 +Dn + n1 .

5.27 Ako je nazivnik u Am1 + Bn1 + D Am + Bn + C 73 jednak nuli. 2. z0 ) (kojom prolazi pravac) z z c c leˇi u danoj ravnini. onda uvrˇtavanje u op´u jednadˇbu ravnine daje jednadˇbu za vrijednost parames c z z tra t koja odgovara presjeciˇtu s t=− Koordinate presjeka su +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 +By1 +Cz1 x1 − a Ax1Aa+Bb+Cc+D . y0 . z z . dobivamo joˇ jedan uvjet c s s paralelnosti Am + Bn + C = 0. Ax1 + By1 + Cz1 + D .5 Pripadnost pravca ravnini x−x0 a Uvjet pripadnosti pravca dan je parom jednadˇbi z = y−y0 b = z−z0 c ravnini Ax + By + Cz + D = 0 Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0 Aa + Bb + Cc = 0.5. z Sada moˇemo saˇeto iskazati tvrdnju o medusobnom odnosu pravca i ravnine.2. y = y1 + bt. z = z1 + ct. a druga je uvjet paralelnosti pravca i ravnine. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU Napomena 2.28 Ako ne postoji takav t koji je konaˇan. Prva jednadˇba izraˇava ˇinjenicu da toˇka (x0 . y1 − b Ax1Aa+Bb+Cc+D . ako je nazivnik od c Ax1 + By1 + Cz1 + D Aa + Bb + Cc jednak nuli. imamo uvjet paralelnosti pravca i ravnine Aa + Bb + Cc = 0. ako nema konaˇnog z koji je rjeˇenje. z1 − c Ax1Aa+Bb+Cc+D . Aa + Bb + Cc Napomena 2. tj. tj. Ako je pravac p zadan parametarski jednadˇbom z x = x1 + at.

Tada vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih triju c tvrdnji: 1. Drugi sluˇaj je karakteriziran s Aa + Bb + Cc = 0.18: Mimosmjerni pravci.74 ˇ POGLAVLJE 2. 3.5. z1 ) odnosno c → → P2 = (x2 . c 2. y1 . → → Znamo da je kosinus kuta izmedu − i − jednak s1 s2 →·− − → s1 s2 cos ϕ = − − = |→||→| s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 a2 1 + b2 + c2 1 1 a2 + b2 + c2 2 2 2 . Pravac je sadrˇan u ravnini.8 Kut izmedu pravaca p1 i p2 je kut izmedu njihovih vektora smjera − i −. b1 .2 Neka su ravnina i pravac zadani jednadˇbama Ax+By +Cz +D = z y−y0 x−x0 z−z0 0 i a = b = c . c c Ako joˇ imaju i zajedniˇku toˇku (Ax0 + By0 + Cz0 + D = 0). y2 . c c c 2.♣ z U prvom i tre´em sluˇaju pravac je paralelan s ravninom (Aa + Bb + Cc = 0). . onda pravac leˇi s c c z u ravnini (tre´i sluˇaj). Pravac i ravnina se sijeku u samo jednoj toˇki. s1 s2 redom. Definicija 2. → → s1 s2 p 2 p 1 Slika 2. ANALITICKA GEOMETRIJA Teorem 2. c1 ) odnosno − = (a2 . z2 ) s vektorima smjera − = (a1 .6 Kut dvaju pravaca Neka su dani pravci u prostoru p1 i p2 kroz toˇke P1 = (x1 . b2 . c2 ). Pravac i ravnina se ne sijeku.

z= 1 m−m n−n . → Napomena 2. c Izjednaˇavanjem izraza za x i za y dobijemo da je tre´a koordinata toˇke presjeka c c c dana s n − n1 m − m1 = 1 . To ´emo uˇiniti tako da projiciramo p1 na ravninu paralelnu sa p1 koja sadrˇi p2 . tj. tj. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU pa je kosinus kuta izmedu p1 i p2 jednak cos ϕ = √ a1 a2 +b1√+c1 c2 b2 . odnosno → → − s2 s1 s2 ako i samo ako je b1 c1 a1 = = . a2 +b2 +c2 a2 +b2 +c2 1 1 2 2 1 2 75 ˇ Sto ako se pravci ne sijeku.29 Pravci p1 i p2 u prostoru su paralelni ako i samo ako su − i − kolinearni.5).2. ako i samo ako postoji λ ∈ R takav da je − = λ→. odnosno ako i samo ako je → − → s2 s1 s2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0.7 Presjeciˇte dvaju pravaca s Problem postojanja presjeciˇta dvaju pravaca u prostoru je sloˇeniji nego u ravnini.5. a2 b2 c2 To joˇ oznaˇavamo s s c a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . tj. mimoilaze se? Tada je ideja da ih usporednim (paralelnim) pomakom dovedemo do presijecanja.5. 2. c Neka su pravci p1 i p2 dani jednadˇbama z x = mz + m1 i x = m z + m1 y = n z + n1 y = nz + n1 (toˇka 2. ako i samo ako je → · − = 0. s z Dajemo prvo odgovor za posebni sluˇaj kad su pravci zadani dvjema projekcijama.3.30 Pravci p1 i p2 u prostoru su okomiti ako i samo ako su − i s1 − okomiti. c c z → s1 Napomena 2.

c2 ) paralelni sa ravninom. onda moraju leˇati u istoj ravnini. m−m n−n Rijeˇimo sada problem presjeciˇta dvaju pravaca u op´em sluˇaju s s c c Neka su dani pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 . i c z to homogeni. Dobili smo sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe (A. c1 ) odnosno c s1 − = (a2 . toˇke leˇe u toj ravnini. y2 . C. b2 . b1 . c2 ). z2 ) i vektori → = (a1 . − To znaˇi da i toˇke P1 = (x1 . D. nnn−n1 n . c2 ) leˇe u toj ravnini. y2 . Tada su njihove kanonske jednadˇbe dane s → s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i y − y2 z − z2 x − x2 = = . a2 b2 c2 Jasno je da ako se p1 i p2 sijeku. c1 ) c c s1 − = (a2 . B. y1 . b1 . → − Kako su − = (a1 .27 imamo Aa1 + Bb1 + Cc1 = 0 Aa2 + Bb2 + Cc2 = 0. On ima netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako mu je determinanta s jednaka nuli. a vektori → i s2 z c c z su paralelni s njom. Kako P1 = (x1 .76 ˇ POGLAVLJE 2. D su nepoznanice). c1 ) i → = (a2 . z1 ) i P2 = (x2 . B. To nam daje uvjete na A. b2 . y1 . odnosno x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 = 0. z1 ) odnosno → P2 = (x2 . b1 . a1 b1 c1 0 a2 b2 c2 0 . y2 . z2 ) leˇe u ravnini. Nadimo sada uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u z istoj ravnini. z1 ) i P2 = (x2 . iz Napomene s1 s2 2. b2 . Toˇnije. n1 −n1 ). imamo z Ax1 + By1 + Cz1 + D = 0 Ax2 + By2 + Cz2 + D = 0. y1 . ANALITICKA GEOMETRIJA Sada lagano dobijemo da su koordinate toˇke presjeka dane s c 1 −n ( mm1 −m1 m . z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 . C. Neka je to z ravnina Ax + By + Cz + D = 0.

Teorem 2. Pravci se podudaraju.5. Pravci leˇe u istoj ravnini i sijeku se u jednoj toˇki. prvi redak c pomnoˇimo sa −1 i dodamo drugom i razvijemo determinantu po zadnjem z stupcu) to se transformira u x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 = 0. Pravci leˇe u istoj ravnini i ne sijeku se. Time smo dobili uvjet da pravci p1 i p2 leˇe u istoj ravnini.3 Za dva pravca u prostoru vrijedi jedna (i samo jedna) od sljede´ih c tvrdnji: 1. no prvi se redak moˇe izraziti kao njihova linearna komz pozicija. ˇetvrti sluˇaj. z 2.♣ Prvi sluˇaj odgovara situaciji u kojoj je determinanta razliˇita od nule. z c 4. U tre´em sluˇaju drugi i tre´i redak nisu proporcionalni c c c c c (pravci nisu paralelni). Pozabavimo se sluˇajem mimosmjernih pravaca. imamo isti pravac. iz toˇke 1.29.6 na gornju determinantu (tj. z Moˇe se desiti da su oni paralelni. pa nema presjeciˇta. Ako su sva tri redka proporcionalna. z 3.2. U drugom c c sluˇaju su drugi i tre´i redak determinante proporcionalni (paralelnost pravaca) c c ali nisu proporcionalni prvom. z s pravci p1 i p2 ´e se sje´i ako je c c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 i ne vrijedi a1 : b1 : c1 = a2 : b2 : c2 . c =0 . Prema Napomeni 2. i 6. tj. Pravci su mimosmjerni. ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 77 Primjenom pravila 5. Pomo´u gornje determinante moˇemo karakterizirati sva ˇetiri mogu´a poloˇaja c z c c z dvaju pravaca u prostoru. ne leˇe u istoj ravnini.

Iz gornje jednadˇbe vidimo da je normala od Π dana s z − = → n a1 b1 c1 a1 b1 c1 . y1 . c1 ) c s1 − = (a2 .22. = 0. z1 ) i paralelna je sa − = (a1 . y1 . y2 . kako p1 leˇi u Π i Π je paralelna sa p2 . a2 b2 c2 Definicija 2. c1 ) i − = (a2 . z1 ) → odnosno P2 = (x2 . Dakle.5. imamo da Π prolazi z → → kroz P1 = (x1 . Tada je duljina z z zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti bilo koje toˇke na p2 do Π (jer su p2 i Π c c paralelni). z2 ) s pripadaju´im vektorima smjera − = (a1 .9 Udaljenost pravca p1 od pravca p2 je duljina zajedniˇke okomice c na ta dva pravca. jednadˇba ravnine Π je dana s z x − x1 y − y1 z − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 Razvojem po prvom redku dobivamo (x − x1 ) b1 c1 b2 c2 + (y − y1 ) c1 a1 c2 a2 + (z − z1 ) a1 b1 a2 b2 = 0. b2 . . ANALITICKA GEOMETRIJA 2. c2 ). b1 . . Iz s1 s2 Napomene 2. b1 . p1 leˇi u ravnini).8 Udaljenost dvaju pravaca u prostoru Neka su dani neparalelni pravci p1 i p2 u prostoru koji prolaze kroz P1 = (x1 .78 ˇ POGLAVLJE 2. c2 ). Onda su njihove kanonske jednadˇbe dane s → odnosno s2 z y − y1 z − z1 x − x1 = = a1 b1 c1 i x − x2 y − y2 z − z2 = = . Izraˇunajmo duljinu zajedniˇke okomice: c c Poloˇimo kroz p1 ravninu Π paralelnu s p2 (tj. a2 b2 c2 a2 b2 c2 . b2 .

. uzmimo toˇku P2 = (x2 . zovimo je M . ˇto znamo izraˇunati.5. onda uzmemo da je normala ravnine Π → − Ako su s1 s2 − =− ×−. Tada pogledamo presjek te ravnine i pravca p2 . Tada je.20. kako konstruirati ravninu kroz toˇku P1 = (x1 . − = → n b1 c1 c1 a1 a1 b1 . → → → n s1 s2 Time smo dobili izraz kao i gore tj. ˇto je toˇka.31 Kako znamo da postoji ravnina Π takva da p1 leˇi u njoj i z paralelna je sa p2 ? Ekvivalentno je pitanje. b2 c2 c2 a2 a2 b2 i imamo odredenu ravninu kroz P1 .2. . c x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 odnosno. Π) = ± 2 + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . onda su p1 i p2 paralelni. jasno je da moˇemo uzeti da joj je normala z − . p2 ) = ± + c1 a1 c2 a2 2 + a1 b1 a2 b2 2 . prema Napomeni 2. y1 . ODNOSI RAVNINA I PRAVACA U PROSTORU 79 Kako je duljina zajedniˇke okomice jednaka udaljenosti od bilo koje toˇke na p2 c c do Π. → − Ako su − i → kolinearni. → s1 s c Udaljenost p1 od p2 je jednaka udaljenosti P1 od M ). d(p1 . y2 . z1 ) c → → paralelnu s vektorima − i − ? s1 s2 − i → nekolinearni. Napomena 2. (Uzmemo c s c li ravninu okomitu na p1 kroz P1 . x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 b1 c1 b2 c2 2 d(P2 . pa je udaljenost p1 od p2 s1 s2 jednaka udaljenosti bilo koje toˇke s p2 do p1 . z2 ).

.

onda bismo mogli c sustav linearnih jednadˇbi gledati kao linearnu jednadˇbu u jednoj nepoznanici.6 smo vidjeli da je kod uvodenja pojma determinante c dobra ideja tretirati sve koeficijente (brojeve uz x.1 Osnove matriˇnog raˇuna c c Motivacija Promotrimo sustav linearnih jednadˇbi z x − z + 2u = −3 2y + z + u = 1 x +y −z = −1 2x + y + z + u = 3. Ako bismo uspjeli razviti raˇun takvih objekata. z i u) kao jedinstveni objekt (matricu). za gornji sustav bismo imali    A=  1 0 1 2  0 −1 2 2 1 1   . z i c z u. y. z z Npr. 1 −1 0  1 1 1 81 . y.1. To je sustav od ˇetiri linearne algebarske jednadˇbe s nepoznanicama x.1 3.Poglavlje 3 Matrice i linearni sustavi 3. U primjeru iz toˇke 1.

koji bi bio generalizacija reciproˇnosti c brojeva).     . Imamo dva sluˇaja: c 1. Ako je a = 0. ”a = 0”. Pri tome trebamo c s z s rijeˇiti neke probleme. smisao jednakosti (definirati kada ´e dva takva objekta biti jedc naka). ”b = 0” itd. onda postoji jedinstveno rjeˇenje x0 od ax = b i vrijedi s x0 = 2. Naˇ je cilj generalizirati ”teoriju” jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznans z icom na sluˇaj viˇe linearnih jednadˇbi s viˇe nepoznanica. b = a−1 b. inverzije (definirati inverz objekta. onda: a) za b = 0 ne postoji x0 koji zadovoljava jednadˇbu ax = b.82 POGLAVLJE 3. Ako je a = 0. definirati analogone za ”a = 0”. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    X=     B=  x y z u −3 1 −1 3    . ”b = 0”. Promotrimo problem jedne linearne jednadˇbe s jednom nepoznanicom z ax = b.  Dakle naˇ sustav od ˇetiri linearne jednadˇbe s ˇetiri nepoznanice bi se mogao s c z c napisati kao linearna jednadˇba s jednom nepoznanicom z A·X =B gdje je operacija ” · ” mnoˇenje objekata koje ´emo prouˇavati i koju ´emo z c c c definirati. ”mnoˇenje” s z takvih objekata). definirati operacije (”zbrajanje”. z z b) za b = 0 svaki x0 ∈ R zadovoljava jednadˇbu ax = b. kao npr. a .

2 Osnovni pojmovi Definicija 3. n matrice A ˇine i-ti redak matrice A (prvi indeks je c fiksan. . Zbog jednostavnosti zapisa nju joˇ zapisujemo kao s A = [aij ]m. an1 an2 · · · ann . Npr.1 Neka su m i n prirodni brojevi. element c aij se nalazi na presjeku i-tog redka i j-tog stupca.. a12 a22 . OSNOVE MATRICNOG RACUNA 83 3.1 M= 1 0 −1 2 3 1 Matrica M je realna matrica tipa (2 × 3). . Neka je A matrica kao gore. .j=1 ili samo A = [aij ].. . Ako je m = n. drugi je redni broj stupca na ˇijem se presjeku nalazi taj element.. Primjer 3..ˇ ˇ 3. .. . . am1 am2 am3 · · · amn Matrica A ima m redaka i n stupaca.  .♠ Brojevi aik . . k = 1. m matrice A ˇine j-ti stupac matrice A (drugi indeks je c fiksan. drugi se mijenja od 1 do n). Brojevi akj . Pravokutna shema u kojoj je u m redaka i n stupaca sloˇeno m · n realnih brojeva zove se matrica tipa m × n. n i=1. k = 1. ako je matrica A oblika   a11 a12 · · · a1n    a21 a22 · · · a2n   . Svaki element je indeksiran s dva indeksa: prvi je redni broj redka. z    A=         a11 a21 .. . . A= . prvi se mijenja od 1 do m).1. . · · · a1n · · · a2n . ..   . . a13 a23 . tj. Realni brojevi sloˇeni u matricu su njeni z elementi. . .1. . . .

 0 0   0 0 0 0 matrice su nul matrice i to reda 3. .  .84 POGLAVLJE 3.. i = j ..  In =  . tj. . 0. Ako je kvadratna. 0 0 je aij = 0 za i = j. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . .  . tj. Takvu matricu c c   1 0 ··· 0    0 1 ··· 0   .. a11 = a22 = . 0 0 ··· 1 moˇemo saˇeto pisati In = [δij ]. i = j Simbol δij zovemo Kroneckerova delta. matrica je skalarna.♠ . . .  .. . = ann = a. .  ··· 0  ··· 0  .. .  . Skalarna matrica s jedinicama na glavnoj dijagonali se zove jediniˇna i oznaˇava sa In .  0  0 . z U kvadratnoj matrici elementi s jednakim indeksima. c Primjer 3.2 Sljede´e c redom. . Matrica ˇiji su svi elementi jednaki nuli zove se nul matrica.  . tj. Zbroj svih elemenata glavne dijagonale kvadratne mac trice zovemo tragom te matrice i oznaˇavamo tr A. ako nije.  · · · ann Ako su u dijagonalnoj matrici svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki. i to n-tog reda. c onda je reda n. pri ˇemu je z z c δij = 1. Oznaˇavamo ju s 0mn . . c tr A = a11 + a22 + · · · + ann . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI kaˇemo da je kvadratna.. a22 . . . a11 .  . ann ˇine glavnu dijagonalu. . tipa 2 × 4 i tipa 2 × 1. Kvadratna matrica A je dijagonalna ako  a11 0   0 a22 A= ... onda je tipa m × n. .

A = [aij ] je donja c trokutasta ako je aij = 0 za i < j. j = 1.♠ .4 Matrica A  2  0  A=  0 0 je gornja trokutasta.. ali suprotnog predznaka.1 Elementi iznad i ispod glavne dijagonale simetriˇne matrice c simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu.. .. .. n.1. .5 Matrica A  1  A= 4 7 je simetriˇna.. Sliˇno se definira donja trokutasta matrica. zrcale se jedni u druge. . .. tj.♠ 2 7 . 7 3 −2 −3 0 Napomena 3. n je transponirana matrica matrice A. n. n. n.. .ˇ ˇ 3. Elementi iznad i ispod glavne c z dijagonale simetriˇni su u odnosu na glavnu dijagonalu. c c Primjer 3. aij = aji za i.♠ 4 2 Kvadratna matrica A = [aij ] za koju je aij = 0 za i > j zove se gornja trokutasta.. tj. aij = −aji za i.. dok je B donja trokutasta    3 1 0 2 0 0  1 4 2    B =  3 7 0  .. Matrica B = [bij ] tipa n × m za koju je bji = aij za i = 1. j = 1. odnosno vrijedi aii = 0 za i = 1. 0 1 0  0 1 2 0 0 2 Kvadratna matrica A je simetriˇna ako je AT = A. c Primjer 3..3 Ako je A= onda je 2 3 4 0 1 2  . c ... tj... matrica A je antisimetriˇna (kososimetriˇna). Oznaˇavamo ju s AT .  2 0   AT =  3 1  . tj. c Za elemente glavne dijagonale antisimetriˇne matrice vrijedi aii = −aii za c i = 1. m. Ako je A = −A.. dok je B antisimetriˇna c c    4 7 0 1 2    B =  −1 0 3  . Primjer 3.. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 85 Neka je A = [aij ] matrica tipa m × n. Dakle elementi glavne dijagonale antisimetriˇne matrice su nuˇno nule. j = c T 1..

. . . Definicija 3.86 POGLAVLJE 3.4. .  . n.. am1 · · · amn bm1 · · · bmn   a11 + b11 · · · a1n + b1n   . m. .3 Linearna kombinacija matrica Oznaˇimo skup svih matrica tipa m × n s Mmn . C =A+B = . . tj.. Uvedimo sada pojam ”biti c jednak” u skup Mmn koji ´e biti generalizacija jednakosti realnih brojeva.. .  .3 Zbroj matrica A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mmn je matrica C = [cij ] ∈ Mmn s elementima cij = aij + bij za i = 1. = . ..   . . n.. .. m. n. m. . . . j = 1. s Napomena 3. am1 + bm1 · · · amn + bmn Napomena 3. λam1 · · · λamn · · · amn  a11  ..2 Matrice A ∈ Mmn i B ∈ Mmn su jednake ako je aij = bij za sve i = 1. a11  . . am1     λa11 · · · λa1n · · · a1n . z Definicija 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3.. ...  .3 Zbroj matrica se definira samo za matrice istog tipa.1.. Definirajmo sada mnoˇenje matrice skalarom.. Pogledajmo sada neka svojstva zbrajanja i mnoˇenja matrica skalarom koja izravno z slijede iz Definicije 3.2 Jednakost matrica se definira samo za matrice istog tipa. λA = λ  .   .    · · · a1n b11 · · · b1n . tj. .. .3 odnosno Definicije 3.. . Definicija 3. j = 1. Piˇemo A = B. . . Primc jetimo da je za m = n = 1 skup M11 u stvari skup R. .. + . . j = 1.. = .. . .4 Za matricu A = [aij ] ∈ Mmn i skalar λ ∈ R definiramo matricu λA = [bij ] ∈ Mmn s elementima bij = λaij za sve i = 1. a na R znamo ˇto znaˇi s c ”biti jednak”..

A2 .ˇ ˇ 3..4.. λk razliˇit od c nule..1 (Svojstva zbrajanja matrica i mnoˇenja skalarom) Za sve maz trice A. C ∈ Mmn i sve skalare iz α. s Definicija 3.. linearna kombinacija i linearni rastav. β ∈ R vrijedi: 1. z Teorem 3..1 slijedi da je skup Mmn uz operacije zbrajanja i mnoˇenja z skalarom vektorski prostor.2 Funkcija koja matrici pridruˇuje njenu transponiranu matricu A −→ AT sa Mmn u Mnm ima sljede´a svojstva: c .5 Neka su A1 .. onda je i A ∈ Mmn . A + B = B + A (komutativnost).. B.. Moˇe se pokazati da skup svih m × n matrica Eij koje na mjestu (i. Napomena 3. . Ak s koeficijentima λ1 .. a na svim ostalim mjestima nule ˇini bazu u Mmn . Linearna kombinacija je netrivijalna ako je barem jedan λ1 . λk . λk ∈ R skalari. A2 . (A + B) + C = A + (B + C) (asocijativnost). Dakle je dimenzija c vektorskog prostora Mmn jednaka mn. A2 ..4 Ako je matrica A rastavljena u linearni spoj po matricama A1 . razvijena) u linearni spoj po matricama z z A1 ... A2 . 4.♣ Iz Teorema 3. + λk Ak je linearna kombinacija matrica A1 .. ... Ak ∈ Mmn . j) imaju z jedinicu. Operacije zbrajanja i mnoˇenja skalarom su dobro uskladene s operacijom z transponiranja. Ak .3 odnosno Definicije 3. Njegovi su elementi (”vektori”) matrice tipa m × n. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 87 Teorem 3.... ˇto slijedi izravno iz Definicije s 3.. . α(A + B) = αA + αB (distributivnost). Matrica A = λ1 A1 + . Kaˇemo da je A rastavljena (razloˇena. . Unatoˇ tome ˇto nije rijeˇ o geometrijskim objektima za njih imaju smisla pojmovi c s c kao ˇto su linearna zavisnost i nezavisnost.. Ak ∈ Mmn matrice i λ1 . . α(βA) = (αβ)A (homogenost). 2. .1.. .. 3..

To nam z name´e sljede´u definiciju. gdje za As vrijedi AT = As .. . Iako jednostavna. (A + B)T = AT + B T za sve A. B = [bij ] ∈ Mmn mogli definirati matricu C kao produkt matrica A.5 Svaka kvadratna matrica A se moˇe napisati kao zbroj simetriˇne z c i antisimetriˇne matrice istog reda: c A = As + Aa . Definicije 3. ♣ c s a 3. Produkt A·B takvih matrica .4. m i j = 1.♣ Dokaz: Tvrdnja izravno slijedi iz definicije transponiranja.. itd. gdje su elementi od C dani s cij = aij bij za i = 1. Produkt matrica A i B definira se samo ako matrica c c A ima onoliko stupaca koliko matrica B ima redaka.. Najjednostavnije bi bilo z z c definirati ga analogno zbrajanju matrica. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 1. Napomena 3. 3.. n.3 i Definicije 3.1. Takoder. (αA)T = αAT za sve A ∈ Mmn i sve α ∈ R. 2. Oˇito je tako definirana matrica C ∈ Mmn .88 POGLAVLJE 3. Mnoˇenje treba definirati tako da bude uskladeno s tim zahtjevima.. s a Dokaz: Stavimo As = i Aa = 1 (A + AT ) 2 1 (A − AT ). 2 Oˇito je AT = As .4 Mnoˇenje matrica z Mnoˇenje matrica moˇe se definirati na razne naˇine. nema podlogu u fizici. geometriji. B ∈ Mmn . Dakle imamo tvrdnju. AT = −Aa i A = As + Aa . Tako bismo za matrice A = [aij ]. a za Aa vrijedi AT = −Aa . B. . c takva definicija produkta matrica ne bi nam bila jako korisna niti pogodna za primjenu na linearne sustave.. (AT )T = A za sve A ∈ Mmn .

ain ).1: Produkt matrica.6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp .. Definicija 3. j) u matrici C = A · B stoji element koji je c jednak skalarnom produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice B. Npr.. Napomena 3.. a da B · A nije ni definiran. a B · A nije definirano. . Dakle zakljuˇujemo da na mjestu (i. ... m. ..ˇ ˇ 3.. . bnj ) = ai1 b1j + ai2 b2j + . p p = j n (i.. a B ·A ∈ Mnn . a j-ti stupac matrice B je (b1j . p. .1.. Znamo da je skalarni produkt z c takva dva vektora (recimo i-tog redka od A i j-tog stupca od B) jednak (ai1 . Produkt matrica A i B je matrica C = A · B = [cij ] ∈ Mmp ˇiji su elementi zadani formulom c n cij = k=1 aik bkj = ai1 b1j + ai2 b2j + . Mnoˇenje matrica vodi raˇuna o poredku operanada... Ako je m = p = n. na redke matrice A i stupce matrice B moˇemo gledati kao na vektore iz Rn (toˇka 1. .. . bnj ). . z c tj. i = 1. Za takve matrice A i B kaˇemo da su ulanˇane. Dakle.. p. onda je A · B ∈ Mmp . ain ) · (b1j ... OSNOVE MATRICNOG RACUNA 89 A i B je matrica ˇiji je broj redaka jednak broju redaka od A. a broj stupaca je c jednak broju stupaca od B. b2j . za i = 1. ain bnj . imamo A·B ∈ Mmp . . Tada je i-ti redak matrice A jednak (ai1 . za j = 1..... Moˇe se dogoditi da za z c z matrice A i B produkt A · B postoji. broj stupaca od A je jednak broju redaka od B. ako su A ∈ Mmn i B ∈ Mnp i m = p. ai2 .j) m A . Dakle opet je A·B = B ·A. j = 1....6 Neka je A = [aij ] ∈ Mmn i B = [bij ] ∈ Mnp . n i m ...4).. b2j . B = C Slika 3. ai2 .. m.... + ain bnj .

(A · B) · C = A · (B · C) (asocijativnost). C ∈ Mpm i D ∈ Mnq . C takve da z promatrani produkti postoje vrijedi: 1. B ∈ Mnp i C ∈ Mpq . gdje su A ∈ Mmn . Dakle mnoˇenje matrica je op´enito nekomutativno. za n = 2 imamo 0 1 0 0 a s druge strane. · 1 0 1 1 = 1 1 0 0 . z c Teorem 3. tj. 4. gdje je A ∈ Mmn . A · 0np = 0mp . A · In = A.3 (Svojstva mnoˇenja matrica) Za sve matrice A. A. C · (A + B) = C · A + C · B (A + B) · D = A · D + B · D (lijeva distributivnost i desna distributivnost). za A ∈ Mnn . B ∈ Mmn . B. A ∈ Mmn i D ∈ Mnp . c Posebno vrijedi A · In = In · A = A. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Na kraju. gdje je A ∈ Mmn . B ∈ Mnn takoder op´enito vrijedi A · B = B · A. gdje su A. Im · A = A. 1 0 1 1 · 0 1 0 0 = 0 1 0 1 . c jer npr. 0pm · A = 0pn . α(A · D) = (αA) · D = A · (αD). 3. Im ∈ Mmm i In ∈ Mnn (In i Im su jediniˇne matrice). 5. . za n = m = p. gdje je A ∈ Mmn . 2. gdje je α ∈ R.90 POGLAVLJE 3.

. dobijemo podmatricu z 3 4 0 3 matrice A. x gdje je A ∈ Mmn matrica koeficijenata (dobijemo je tako da redom koeficijente uz nepoznanice svake linearne jednadˇbe upisujemo u redke od A. ♣ 91 Uz ovakvu definiciju mnoˇenja matrica linearni sustav od m jednadˇbi s n z z nepoznanica moˇemo u kompaktnom vidu pisati kao z Ax = b → → − (ili A− = b ). Sloˇimo li ih u (r ×s) matricu... b = [b1 .♠ Ako su izabrani redci i stupci uzastopni. prvi i tre´i. OSNOVE MATRICNOG RACUNA Dokaz: Tvrdnje izravno slijede iz Definicija 3. .. Sloˇimo li ih u (2 × 2) matricu. 3. dobivamo podmatricu z matrice A. 3. npr.1. c drugi i tre´i.ˇ ˇ 3. Izaberimo dva redka. 1 0 3 0  Neka je r = s = 2.4. 3. svaka linearna z jednadˇba ide u svoj redak).6 Neka je  2 3 4 1   A =  −1 2 1 3  . 3. Za svaki izbor r redaka i s stupaca na njihovim presjecima stoji r ·s elemenata od A.1..5 Podmatrice i blok matrice Neka je A ∈ Mmn . bm ]T poznata matrica desnih strana i z x = [x1 ...6. i dva stupca npr.3. Na presjecima ovih redaka i stupaca leˇe ˇetiri elementa od A i to c z c su 3. xn ]T nepoznata matrica. c . takvu podmatricu zovemo blok. Matricu ˇiji su elementi blokovi (matrice) zovemo blok matrica. Primjer 3. 4. 0.

Ako stupce od A oznaˇimo sa −i c c a i = 1.♠ Napomena 3. . A21 = . matrica A prelazi → u blok matricu ˇiji su blokovi stupci od A. . Analogno se konstruira blok matrica redaka.7 Neka je A ∈ Mmn . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI    A=  a11 a21 a31 a41 a12 a22 a32 a42 a13 a23 a33 a43 a14 a24 a34 a44 a15 a25 a35 a45      Izaberimo prva dva redka i prva dva stupca... druga dva redka i prva dva stupca. Tada redom dobijemo blokove matrice A A11 = a11 a12 a21 a22 a31 a32 a41 a42 . A22 = .. A12 = a13 a14 a15 a23 a24 a25 a33 a34 a35 a43 a44 a45 . − n ] a1 a i zovemo je blok matrica stupaca.... onda je blok matrica A oblika → → A = [− .7 Neka je POGLAVLJE 3.7 matricu B moˇemo zapisati z kao blok matricu stupaca. . Sada se lagano provjeri da vrijedi − → − → − → − → A · B = A · [ b1 .. Ako izaberemo svih m redaka i prvi stupac.. Naka je A ∈ Mmn i B ∈ Mnp . . A · b p ].92 Primjer 3... tj.. Prema Napomeni 3. b p ]. Sada matricu A moˇemo prikazati u obliku z A= dakle A postaje blok matrica... − → − → B = [ b1 . n. svih m redaka i drugi stupac. te druga dva redka i zadnja tri stupca. b p ] = [A · b1 . svih m redaka i n-ti stupac.. zatim prva dva redka i zadnja tri stupca.. . A11 A12 A21 A22 ... ...

Dakle postoje ne nul matrice ˇiji je produkt nul matrica.8 Za neke kvadratne matrice postoji matrica koja pomnoˇena s z njom daje jediniˇnu. dakle ne postoji izbor brojeva a. Konstruirajmo sada matricu takvu da ako ju pomnoˇimo s z 0 1 1 0 . c 2. b. U toˇki 3. U skupu Mn to ne vrijedi: 0 1 0 0 · 0 1 0 0 = 0 0 0 0 . d koji bi pomnoˇen s matricom z 0 1 0 0 davao jediniˇnu matricu. c c c Iz svojstva 5. U skupu R vrijedi da svaki a = 0 ima multiplikativni inverz. neka je dana matrica c 0 1 1 0 . Teorema 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 93 3. c. 1.1.1. U skupu R vrijedi: ako je a · b = 0. c Napomena 3.ˇ ˇ 3.6 Regularne matrice.1. tj.4 smo vidjeli da je mnoˇenje kvadratnih matrica op´enito nekomutac z c tivno. Npr. Inverzna matrica Ograniˇimo se samo na kvadratne matrice n-tog reda. U Mn to ne vrijedi: z 0 1 0 0 · a b c d = c d 0 0 = 1 0 0 1 . postoji broj koji pomnoˇen s a daje 1.3 znamo da za proizvoljnu A ∈ Mn vrijedi A · In = In · A = A. onda je barem jedan od a ili b jednak nuli. Postoje i druga svojstva kojima se mnoˇenje matrica razlikuje od mnoˇenja z z brojeva. tj. Npr. na skup Mnn kojeg c ´emo kra´e oznaˇavati s Mn .

Skup svih regularnih matrica n-tog reda oznaˇavamo s Gn . Ako uzmemo a = d = 0 i b = c = 1 imamo 0 1 1 0 Dakle multiplikativni inverz od 0 1 1 0 je ona sama.♣ Znaˇi. Dakle je A · A−1 = A−1 · A = c In . Tada je B jednoznaˇno odredena s A.94 POGLAVLJE 3. z Napomena 3.7 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je regularna (invertibilna) ako postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In . neka postoji matrica B ∈ Mn takva da je A · B = B · A = In .4 (Svojstva regularnih matrica) Za sve regularne matrice vrijedi: · 0 1 1 0 = 1 0 0 1 . tj. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI rezultat bude jediniˇna matrica.9 Neka je A ∈ Mn regularna. Sada imamo C = C · In = C · (A · B) = (C · A) · B = In · B = B. . c 0 1 1 0 · a b c d = c d a b . ako je A ∈ Mn regularna onda postoji matrica B ∈ Mn takva da je c A · B = B · A = In i takva je matrica jedinstvena. z Definicija 3. Stoga B zovemo inverznom matricom matrice A i oznaˇavamo s B = A−1 . c Dokaz: Neka je C ∈ Mn neka matrica za koju vrijedi A · C = C · A = In . Za matricu A koja nije regularna kaˇemo da je singularna. c Teorem 3.

s z c .. . aj2 . In ∈ Gn i In = In . + ain ajn = δij odnosno (ai1 ... ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + . u stvari.. . Skalarni produkt takva dva vektora (recimo i-tog iz A i j-tog iz AT ) jednak je (ai1 . Stoviˇe. aj2 . Gn = Mn . ai2 . ain ) · (aj1 . ai2 . Kako je po pretpostavci A ortogonalna. moˇe se dokazati da ˇine ortonormiranu bazu od Rn ....6 smo rekli da na redke i stupce od A moˇemo gledati kao na vektore iz Rn . ai2 .. n.... 5. vrijedi A · AT = AT · A = In .1.... + a2 = 1 i1 i2 in za i = j.10 Neka je A = [aij ] ∈ Mn ortogonalna.. + ain ajn .8 Za matricu A ∈ Mn kaˇemo da je ortogonalna ako je A · AT = AT · A = In .. −1 3. ai2 .♣ / z Definicija 3.. ain ) za i = 1. aj2 . preciznije Gn ⊂ Mn . j-ti redak od A).. . Zakljuˇujemo da na mjestu (i. . .. (To je. ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + . Dakle i matrica AT · A ima iste elemente.. 0n ∈ Gn . ajn ) za j = 1. j) u matrici A · AT stoji element koji je jednak skalarnom c produktu i-tog redka matrice A i j-tog stupca matrice AT .. .. n...ˇ ˇ 3.. a j-ti stupac matrice AT je (aj1 . ain ) · (aj1 .. aj2 .. ai2 .. . ajn ) = ai1 aj1 + ai2 aj2 + . . 95 4. + ain ajn = 0 za i = j i (ai1 .... Ako je A ∈ Gn onda je i A−1 ∈ Gn i (A−1 )−1 = A. Ako su A...... . Napomena 3... U Napomeni 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 1. B ∈ Gn onda je A · B ∈ Gn i (A · B)−1 = B −1 · A−1 . . ˇtoviˇe vrijedi da je s s (ai1 . 2. Dakle redci (odnosno stupci) ortogonalne matrice A ˇine ortonormirani podskup c ˇ vektorskog prostora Rn .... ain ) · (aj1 ... . ajn ) = a2 + a2 + . ain ) · (aj1 . aj2 .. Tada je i-ti redak matrice A z (ai1 . .

5 rang po redcima jednak rangu po stupcima proizvoljne matrice A ∈ Mmn ..... moˇemo promatrati kao vektore u R . skalarnog s produkta na stupce i redke matrica (jer je Rn vektorski prostor). a1 an .5 izravno slijedi da je r(A) = r(AT ). 2. Za proizvoljnu matricu A ∈ Mmn iz Teorema 3. . a1 an Napomena 3.. linearne zavisnosti/nezavisnosti. →) ⊆ Rm . moˇemo promatrati kao vektore u vektorskom prostoru Rm .5) i neka je L neki podskup od V .11 Oˇito je da je c − − L(→. njene z c n redke. vrijede svojstva 1. z Teorem 3. . − ). Za L kaˇemo da je vektorski podprostor vektorskog prostora z V ako je i sam vektorski prostor (tj. − . a1 an → → i izravno iz Definicije 3.5 (O rangu matrice) Broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn jednak je broju linearno nezavisnih stupaca od A.7 Rang matrice. . + λn − : λ1 ...10 Neka je V vektorski prostor (Definicija 1. − ) podprostor od Rm .♣ Kako je po Teoremu 3... tj. i 3. Maksimalan broj linearno nezavisnih stupaca matrice A zove se rang po stupcima matrice A. Iz Napomene 3. matrice iz M1n .6 znamo da stupce. − ∈ Rm . − je skup svih linearnih kombinacija vektora − .9 Maksimalan broj linearno nezavisnih redaka matrice A = [aij ] ∈ Mmn zove se rang po redcima matrice A. Oznaˇavamo ga → → → → a1 an a1 an c − .... ...11 Neka su − . Podprostor razapet vektorima a1 an − . . To nam omogu´ava z c proˇirivanje pojmova linearne kombinacije. onda ´emo taj broj zvati rang matrice A i oznaˇavati s c c r(A). → → s L( a1 an → → → → an a1 L(− .. Definicija 3..5). MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3....96 POGLAVLJE 3. Iskaˇimo sada jedan bitan rezultat.. Definicija 3.. − ) = {λ1 − + . → → Definicija 3.1. Elementarne transformacije Neka je A = [aij ] ∈ Mmn .. Sliˇno. . λn ∈ R}.. iz Definicije 1. . ..... matrice iz Mm1 .10 slijedi da je L(− .

− ). . i R (A) podprostor Rn razapet redcima od matrice A. Neka je A ∈ Mmn ... Napomena 3. Neka je 0 ∈ Mmn nul matrica. →}.13 Kako vektori − . 2. Neka je R(A) podprostor od Rm razapet stupcima matrice A. Mmn ... Tada je oˇito r(In ) = n..12 Neka su − .. − ) podprostor a1 an a1 an m − . →)) ≤ n. Napomena 3.13 imamo da je r(A) ≤ min(m. Neka je L(− . − ) → → → → od R razapet sa a1 an a1 an →...6 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako je r(A) = n. .12 Prisjetimo se da je dimenzija vektorskog prostora broj vektora u bazi tog vektorskog prostora.. → → Oznaˇavamo je s dim(L( a1 c an Napomena 3.14 Uz gornje oznake iz Teorema 3.. znamo da je u a1 an a1 an bazi najviˇe n vektora. z Teorem 3.. Stoga vrijedi s − − dim(L(→. n). Tada je r(0) = 0.ˇ ˇ 3. . . Iskaˇimo sada jedan koristan rezultat za ispitivanje regularnosti matrice iz Mn . a1 an Vratimo se na konkretan vektorski prostor.....8 Vrijedi: − → 1. → → → → Napomena 3.5 izravno slijedi r(A) = dim(R(A)) = dim(R (A)). Dimenziju vektorskog prostora L(− .. − .. ... − razapinju L(− .. .. ..♣ Primjer 3... jer je skup { 0 } uvijek linearno zavisan.15 Iz Napomene 3. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 97 → → → → Definicija 3. − ∈ Rm ..1. − )). − − definiramo kao maksimalni broj linearno nezavisnih vektora iz skupa { a1 an − . . c . Neka je In ∈ Mn .. ..

 .. Dodavanje redku (stupcu) matrice linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice.. n) ima jedinice. na aij za i < j. .9 Neka je matrica M ∈ M4  0  1  M =  0 0 dana s 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0    . na aij za j < i ima nule. iz Teorema 3. bilo bi dobro svesti op´u matricu A na In (ako je kvadratna) ili na neˇto c s tipa B. Zamjena dvaju redaka (stupaca). Dakle..6 s     B=    1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 8 0 0 3 6 9 0 0 4 7 0 0 0     . . k.. . Dakle. ima nule. Pitanje je.. Neka je dana B ∈ M5..♠ Iz Primjera 3. kako to uˇiniti? c Sljede´e operacije s matricama zovemo elementarnim transformacijama: c 1. Primjer 3. c c r(In ) = n) i matrice koja izgleda kao i matrica B. tj. komponentu 1 na mjestu a11 u prvom redku ne moˇemo z dobiti ni u kakvoj linearnoj kombinaciji drugog i tre´eg redka. akk za k ≤ min(m. Nadalje..98 POGLAVLJE 3. z 3. Sliˇno vrijedi c c i za komponentu na mjestu a22 i a33 . Mnoˇenje redka (stupca) skalarom λ = 0. na aij za i = k + 1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 3.    Jasno je da ˇetvrti i peti redak matrice B ne mogu sudjelovati u skupu c linearno nezavisnih redaka. j = 2. m ima nule a ostale pozicije su proizvoljne (rang takve matrice iz Mmn je k). 2.5 imamo da je r(B) = 3. Stoga imamo da je maksimalan broj linearno nezavisnih redaka 3. jer svaki skup koji sadrˇi nul vektor je linearno z zavisan.8 vidimo da je lagano izraˇunati rang jediniˇne matrice (za In ∈ Mn ... na pozicijama a11 .

− n ] (vektori a a a a − 1 .. . Dakle.. . 02 ∈ Mm−r. Isto tako. a a .. 02 . 03 su nul matrice).. ..1. Primjenom elementarnih transformacija u konaˇno c mnogo koraka dolazimo do njoj ekvivalentne matrice H ∈ Mmn koja je oblika H= Ir 01 02 03 . − n iz Rm i ako treba odred→ → → → iti bazu prostora L(− 1 . gdje je r ≤ min(m. Sada primjenom elementarnih transformacija → → obrnutim redom nad matricom H dolazimo do baze od L(− 1 . .17 Ako imamo n vektora − 1 . ovim smo dobili postupak (algoritam) za raˇunanje c ranga matrice A.. Dakle dobijemo matricu H. − n ).r i 03 ∈ Mm−r.. ekvivalentne matrice imaju isti rang..ˇ ˇ 3. c c Napomena 3. A = 0. Primijenimo li na H elementarne transformacije obrnutim redom. matrica M prelazi u jec c diniˇnu. ve´ samo njegovu duljinu.. − n ˇine stupce matrice A) i traˇi se r = r(A) linearno nezavisnih stupaca → → c a a z od A.. tj.n−r (01 . primjenom elementarnih transformacija nad proizvoljnom matricom ne mijenja se njen rang.13 Matrice A.16 Geometrijskim se zakljuˇivanjem moˇemo uvjeriti da elemenc z tarne transformacije ne mijenjaju rang matrice.. . c Takoder je jasno ako redku (stupcu) matrice dodamo linearne kombinacije ostalih redaka (stupaca) matrice rang po redcima (stupcima) ostaje isti. Ir ∈ Mr . n).. jer to odgovara zamjeni mjesta dvaju vektora u nekom skupu. sastavi se matrica A = [− 1 . prvih r redaka i prvih r stupaca matrice H prelaze u r linearno nezavisnih redaka i stupaca matrice A. tj.♠ c Definicija 3. u bazu podprostora razapetog redcima odnosno stupcima od A. − n ). Neka je A ∈ Mmn . → → a a Napomena 3. Kako je r(A) = r(H) = r.n−r .. 01 ∈ Mr. Matrica H je Hermiteova forma matrice A. B ∈ Mmn su ekvivalentne ako se jedna dobiva iz druge pomo´u konaˇno mnogo elementarnih transformacija. Zamjenom dvaju redaka (stupaca) ne mijenja se rang po redcima (stupcima).. ako pomnoˇimo redak (stupac) skalarom λ = 0 ne´e se promijeniti z c rang po redcima (stupcima).. jer mnoˇenje skalarom ne mijenja poloˇaj tog vekz z tora u odnosu na ostale. OSNOVE MATRICNOG RACUNA 99 Zamjenom prvog i drugog redka te tre´eg i ˇetvrtog.

Ako smo primjenom q elementarnih transformacija nad redcima matrice [A. j) koja se dobije dodavanjem j-tog c z redka jediniˇne matrice pomnoˇenog s λ i-tom redku jediniˇne matrice. odgovara dodavanju c z c i-tom redku matrice A njenog j-tog redka pomnoˇenog s λ.. gdje je Ir ∈ Mr jediniˇna.7). R] (Teorem 3. R].. R]. R] (tj. Zaˇto to vrijedi? s Elementarne transformacije nad redcima odgovaraju mnoˇenju matrice s lijeva elementarnim z matricama. In ] dobili matricu [In . Primjerice. Sliˇno. mnoˇenje matrice A s lijeva matricom Qi (λ. mnoˇenje i-tog redka matrice A skalarom λ = 0 odgovara mnoˇenju matrice A s c z z lijeva matricom Qi (λ) koja se dobije iz jediniˇne matrice zamjenom jedinice u i-tom redku s c λ. Qq . kod koje je A0 ∈ Mr regularna moˇe se elementarnim transformacijama samo nad redcima svesti na z matricu oblika [Ir . zamjena i-tog i j-tog redka matrice A postiˇe se mnoˇenjem matrice z z A s lijeva matricom Qij koja je dobivena zamjenom i-tog i j-tog redka u jediniˇnoj matrici c I.7 Svaka matrica A = [A0 . Qi (λ) i Qi (λ. Teorem 3. Te matrice zovemo elementarnim matricama. . p ≥ r. D] ∈ Mrp . Q1 · Q2 · · · Qq · In ] = [In . Ako je to mogu´e. In ] i elementarnim transformacijama c nad redcima svodimo je na oblik [In . na´i njen inverz. Jasno je da se svaki konaˇni niz z c elementarnih transformacija moˇe opisati nizom mnoˇenja matrice A s lijeva matricama tipa z z Qij . ako je A regularna) mi smo zapravo matricu [A. Konaˇno. pa je R · A = In . onda c −1 je A = R. formiramo matricu [A.. j). .♣ c Pravilo za raˇunanje inverzne matrice: c Ako je zadana matrica A ∈ Mn i ako treba ispitati je li ona regularna. te ako je. Dakle imamo [Q1 · Q2 · · · Qq · A. odnosno R = A−1 . Odatle je Q1 · Q2 · · · Qq = R Q1 · Q2 · · · Qq · A = In . a ako nije. In ] mnoˇili s lijeva s q elementarnih z matrica Q1 . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Sljede´i nam rezultat govori da se moˇemo ograniˇiti na elementarne transforc z c macije samo nad redcima matrice. A je singularna.100 POGLAVLJE 3.

LINEARNI SUSTAVI 101 3.2. Ako sustav ima barem jedno rjeˇenje kaˇemo da je sustav konzistentan. c2 . Takvo rjeˇenje zovemo trivijalno. = xn = 0 daje rjeˇenje c svakog homogenog sustava. jer x1 = . Npr..18 Primijetimo: 1.... n. .. + a2n xn = b2 . c s 2... bm : c a11 x1 + a12 x2 + . + amn xn = bm ...... Homogeni sustav je uvijek mogu´.. kaˇemo da je nekonzistentan. m vrijedi ai1 = . sustav je nemogu´.. i = 1. imamo netrivijalno rjeˇenje. . s z suglasan ili mogu´. −1) je rjeˇenje sustava s poˇetka ovog c s c poglavlja. i = 1. n i slobodnim ˇlanovima b1 . . am1 x1 + am2 x2 + . Trivijalno rjeˇenje ne moˇe biti rjeˇenje nehomogenog sustava. cn ) je rjeˇenje gornjeg sustava ako pri uvrˇtavanju s s x1 = c1 . .. . uredena ˇetvorka (1. Za sustav kaˇemo da je homogen ako je b1 = . Uredena n-torka (c1 ... Ako je barem z jedan bi = 0.. = ain = 0. . = bm = 0...... ..3. cn ) rjeˇenje homogenog sustava i barem jedan ci = 0. . xn s z koeficijentima aij .xn = cn gornji sustav postaje skup od m jednakosti medu realnim brojevima.1 Linearni sustavi Osnovni pojmovi Promatramo sustav od m linearnih jednadˇbi s n nepoznanica x1 .14 Za dva sustava kaˇemo da su ekvivalentna ako je svako rjeˇenje z s jednoga ujedno rjeˇenje drugoga i obrnuto.. m.... . s Ako je (c1 ... s .... + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . s s z s 3. 0.. s i = 1.. j = 1. a bi = 0. c s z proturjeˇan ili nemogu´.2 3.. m..... .. . c c Napomena 3. 2. Ako za neki i = 1.. sustav je nehomogen. c2 . Definicija 3. . ..2.. Ako sustav nema rjeˇenja. .

no z moraju imati isti broj nepoznanica (da bismo uop´e mogli govoriti o jednakosti c rjeˇenja).. . A= . s Sustav a11 x1 + a12 x2 + .. Jasno je da uz standardno mnoˇenje ulanˇanih matrica zapisi z c − → → A− = b x i a11 x1 + a12 x2 + . bm ]T ... + a2n xn = b2 .  . Ovdje je A matrica sustava dana s  a11  . . . + amn xn = bm zapisujemo u matriˇnom obliku kao c Ax = b ili − → − A→ = b ...102 POGLAVLJE 3. .19 Ekvivalentni sustavi ne moraju imati isti broj jednadˇbi. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + . . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3.. + a1n xn = b1 a21 x1 + a22 x2 + .. .... + a2n xn = b2 . xn ]T .. . ... am1 · · · amn Stupac x je nepoznata matrica. → x Stupac b je matrica slobodnih ˇlanova dana s c − → b = [b1 ... x  · · · a1n . i dana je s − = [x1 . . . am1 x1 + am2 x2 + .

. − → Matricu Ab = [A. b ]. vektor A− je linearna kombinacija vektora − 1 . Kronecker-Capellijev teorem → → − Pokuˇajmo sada geometrijski interpretirati rjeˇenje sustava A− = b ..2. . traˇe se → − → a z a ako je b ∈ L( a a x → − − − 1 + . vrijedi → → − A− = x1 − 1 + .. . b ].. tj.. s s x → → Oznaˇimo s − 1 . + xn →n ).. .. − n . + xn →n ..  . .2 Geometrijska interpretacija. xn ∈ R takvi da je b linearna kombinacija od x1 a − → − → → Rijeˇiti sustav A− = b znaˇi na´i sve mogu´e prikaze vektora b kao linearne s x c c c − 1 . . . a a Proˇirena matrica sustava ima oblik s → → → − Ab = [− 1 ... . x a a → → → tj... →n ) (jer b = A− = x1 − 1 + .  b1 .. →n . →n ].  · · · a1n ... x . − n . LINEARNI SUSTAVI . tj.. am1 · · · amn bm zovemo proˇirena matrica sustava. − n vektor stupce matrice sustava A c a a − − A = [→1 .. .  . Ab =  ... + amn xn = bm predstavljaju isti sustav. zakljuˇujemo da sustav A x c s − → − − b moˇe prikazati kao linearna kombinacija vektora →1 ... a11  .. .. . s 3.3.. 103 am1 x1 + am2 x2 + . → a x1 . . − n . x a a − → − = b ima rjeˇenje ako i samo ako se vektor → Dakle..2. ako i samo z a a − → − → − → − 1 . + xn →n . a a Nadalje. → → kombinacije vektora a a Geometrijska nam interpretacija daje kriterij egzistencije i jedinstvenosti rjeˇenja s − → → sustava A− = b . .. . ..... ....

A je regularna.6 imamo da je r(A) = n). To je rjeˇenje dano s x s b Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju III. mnoˇe´i s lijeva s A−1 vidimo da je − = A−1 b . s − → − → −1 → −1 − Uvrˇtavaju´i vektor A b u sustav vidimo da je taj vektor rjeˇenje... To znaˇi da je x s x c − → − b linearna kombinacija stupaca od A. s − → → II. → → − III.. po Teoremu 3. tj.6). Iz Napomene 3. Iz − → → − b = (λ1 + x1 )− 1 + .. onda rang proˇirene matrice ne moˇe biti ve´i od n (jer iz s z c Teorema 3. odnosno λ1 = .8 homogeni sustav je uvijek c rjeˇiv. da su stupci od A linearno nezavisni. Ho´emo pokazati da je λ1 = . = λn = 0 a a a c (tj..18 znamo da je jedno rjeˇenje homogenog sustava sigurno s s − = →. onda je sustav A− = b ekvivalentan sustavu x koji se dobije uzimanjem bilo kojih r nezavisnih jednadˇbi. s c s → − → → − → − → Ako je A− = b .) Ako je n = m i A regularna. da je A−1 b i jedino x z c x − → → rjeˇenje od A− = b .. + (λn + xn )→n a a → → − − → → slijedi da je vektor λ + − rjeˇenje od A− = b . + a − → → → → λn − n = 0 (− 1 . Neka su sada λ1 . − n su vektor stupci od A).. tj. ♣ − → − Napomena 3. s x → → − → Obrnuto. dakle ima bar jedno rjeˇenje. bilo kojih r z linearno nezavisnih redaka u A. Dakle stupci od A su linearno x x nezavisni. → − x 0 → → − Napomena 3. jer je A(A b ) = b . tj. sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako x s − − = A−1 →... MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Teorem 3.21 Ako sustav A− = b ima dva rjeˇenja. λ = 0 . onda ih ima beskonaˇno x s c mnogo. Iz pretpostavke jedinstvenosti slijedi da x s x − → − → − − → → je λ + → = − tj.104 POGLAVLJE 3. → je A regularna. Dokaz: . (Kronecker-Capelli) − → → Sustav A− = b ima barem jedno rjeˇenje ako i samo ako matrica sustava x s A i proˇirena matrica sustava Ab imaju isti rang.20 Primijetimo da ako imamo homogeni sustav A→ = 0 onda x oˇito vrijedi da je r(A) = r(A0 ).. .. Ako je r = r(A) = r(Ab ). tj.. = λn = 0... odnosno da je r(A) = n pa tvrdnju imamo iz Teorema 3. neka je m = n i sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje − . . λn ∈ R takvi da je λ1 →1 + . Ako je n = m. pa je sustav konzistentan.8 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I.

jednoˇlan (A je kvadratna i regularna) ili z c beskonaˇan. Dokaz: Oˇito je N (A) ⊆ Rn . z u v → − − − ˇto znaˇi da je i → rjeˇenje od A→ = b . LINEARNI SUSTAVI 105 − → → → → → − → − → − Neka su − i − dva razliˇita rjeˇenja sustava A→ = b . u u Dakle je N (A) vektorski podprostor od Rn .18 znamo da homogeni sustav uvijek ima trivijalno rjeˇenje − = s x − → − → → 0 . skup svih rjeˇenja homogenog s n sustava je vektorski podprostor od R .22 N (A) je podprostor od Rn . A− = b i A− = b . gdje je λ ∈ R proizvoljan.1 i Teorema 1. u v c s x u v → → → Stavimo − = λ− + (1 − λ)− .2 su oˇito zadovoljena. x x − → Oˇito je 0 ∈ N (A).2. dakle dokaˇimo da za proizvoljne c z − . c Svojstva iz Teorema 1.8 i Napomene 3.5. Oznaˇimo skup svih rjeˇenja homogenog sustava A− = 0 s N (A). c s x − → → → N (A) = {− ∈ Rn : A− = 0 }. Tada je. Treba provjeriti da N (A) ima svojstva iz Definicije 1. → ∈ N (A) vrijedi i → − u v − + → ∈ N (A) → − u v → i takoder za proizvoljne − ∈ N (A) i λ ∈ R vrijedi i u → λ− ∈ N (A).3 Homogeni sustavi → Iz Napomene 3. u → − → − Kako je A− = A→ = 0 imamo u v → − − → → − A(→ + − ) = A− + A→ = 0 .3. c Napomena 3.♣ .♣ s c z s x → Iz Teorema 3. Tada imamo z u v − → − → − → − − → A→ = λA→ + (1 − λ)A− = λ b + (1 − λ) b = b . tj. c 3.2. u v − = − imamo → → Kako je A u 0 → → → − Aλ− = λA− = 0 . u v u v − → dakle → + − ∈ N (A).20 izravno slijedi: skup svih rjeˇenja sustava A− = s x − → b moˇe biti prazan (r(A) = r(Ab )). tj.

gdje je − ∈ N (A). Ako je − 0 ∈ Rn bilo koje rjeˇenje (nehomogenog) sustava A− = b . Tada pripadni homogeni sustav A x 0 rjeˇenje ako i samo ako je matrica A tog sustava regularna. prema Teoremu 3. nam kaˇe da ako znamo jedno rjeˇenje − 0 (nez s a → − = − i sva rjeˇenja pripadaju´eg homogenog → homogenog) sustava A x b s c − → → sustava A− = 0 (to je vektorski prostor N (A)).8 sustav A→ = b ima x x → − − → → jedinstveno rjeˇenje A−1 b . y y c y → − → − − Dakle rjeˇenje od A→ = 0 je samo 0 . ili pripadaju´i homogeni z s c sustav s istim brojem jednadˇbi i nepoznanica ima netrivijalno rjeˇenje. → → − onda je skup svih rjeˇenja tog (nehomogenog) sustava A− = b dan s s x − 0 + N (A) = {− 0 + − : − ∈ N (A)}. ako A− = 0 ima samo trivijalno rjeˇenje i ako je − 0 neko rjeˇenje sustava x s u s − → − → → → A− = b .. → → → → u u y y − → → II.9. tj. Po Teoremu 3. tj. s Dokaz: (Dokazujemo samo tvrdnju II. rjeˇenje je x s u s jedinstveno. s x → − → → Obrnuto. Teorem 3. .♣ Napomena 3.) − → → − → − Ako je matrica A sustava A− = b regularna. Neka (nehomogeni) sustav A− = b ima isti broj jednadˇbi i nepoznanica x z − = − ima samo trivijalno → → (n = m). onda je i njihova linearna kombinacija rjeˇenje tog sustava.106 POGLAVLJE 3.9 I. Tvrdnja Teorema 3. Onda. onda su sva rjeˇenja od x s → − − = b dana s − 0 + − . onda po Teoremu 3.23 Primijetimo: → 1. → → → → Ax a y y 2. N (A) = { 0 }. Tvrdnja Teorema 3. → → Ax 0 s Dimenzija podprostora N (A) zove se defekt matrice A.. z s . Kako je iz Teorema 3. svako rjeˇenje je oblika − 0 + 0 .9 Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: − → → → u s x I. ut rjeˇenja homogenog sustava c s − = − .9 I. iz jedinstvenosti zakljuˇujemo da je − = 0 .9 II.8 je matrica A regularna. svako rjeˇenje od A− = b dano s s s x → → → − − → −1 − → → A b + − za − ∈ N (A). MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Napomene 3.. kaˇe: ili nehomogeni sustav s istim brojem jedz nadˇbi i nepoznanica ima jedinstveno rjeˇenje.22 zakljuˇujemo da ako su u1 .

.8 II...2. . elemente na njihovim presjecima) i prenumeriramo tako da to bude prvih r redaka i prvih r stupaca matrice A. ar1 x1 + . m − r jednadˇbi) i dobiti sustav ekvivalentan polaznomu: z a11 x1 + .... + a1n xn = b1 . − → Prvo treba odrediti rangove matrica A i Ab . .3. kao βi (c) = bi − air+1 cr+1 − .. pri ˇemu je A0 podmatrica od matrice A koja se sastoji od presjeka prvih r redaka c i prvih r stupaca. slijedi da moˇemo ispustiti preostalih m − r redaka matrice A z (tj. + arr xr + arr+1 xr+1 + ...4 Rjeˇavanje linearnog sustava s → → − Opiˇimo sada postupak rjeˇavanja linearnog sustava A− = b od m jednadˇbi s s x z s n nepoznanica. .. − ain cn za i = 1. . cn proizvoljni realni parametri. Nadalje. .. + arr xr = br − arr+1 xr+1 − . . LINEARNI SUSTAVI 107 3... Iz Teorema 3.. + arn xn = br . xn na desnu stranu i doc bijemo: a11 x1 + .8). . . c Dakle. pa ovaj sustav ima jedinstveno rjeˇenje s → →0 = A−1 − (c) − x 0 β .2.. Ako su rangovi jednaki (r(A) = r(Ab ) = r). Kako je r(A0 ) = r. . iz Teorema 3.. uzmemo r nezavisnih redaka i r nezavisnih stupaca matrice sustava A (tj. .. r.. − a1n xn ..6 imamo da je A0 regularna.. ar1 x1 + .. + a1r xr + a1r+1 xr+1 + . Ako oni nisu jednaki.... − arn xn . . pri ˇemu su cr+1 ... + a1r xr = b1 − a1r+1 xr+1 − . . − → Uvedimo novi vektor desnih strana β (c). imamo sustav − → − x A0 →0 = β (c). prebacimo ˇlanove s nepoznanicama xr+1 . b nije linearna kombinacija stupaca od A i sustav je nekonzistentan (Teorem 3...

7 odnosno toˇki 3.. .3 vidjeli smo da su za prozvoljnu matricu c c A ∈ Mmn skupovi R(A) odnosno N (A) vektorski prostori.2. tj... + µn − n ..11 izravno slijedi iz Teorema 3... . .10 I... µn proizvoljni parametri. − u u u pri ˇemu su µr+1 . .. cr ]T .. Broj dimR(A) smo zvali rang od A.. Konzistentan sustav A− = b ima jedinstveno rjeˇenje ako i samo ako je x s rang matrice sustava jednak broju nepoznanica. jer je − → − − → → skup svih rjeˇenja od A→ = b dan s →0 + N (A). cr ovise o njima i → − − → o matricama A (kroz A0 ) i b (kroz β (c)) (jer za fiksne cr+1 ..8 II... onda je op´e u s x c − = → dano s → − rjeˇenje sustava A x s b →0 + µr+1 →r+1 + . a broj dimN (A) defekt od A. cn postoje → − jedinstveni c1 . c . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − 0 = [c1 . i obratno. cr ]T ). − n ) baza s x u u u − → − = b oblika → od N (A)... . cr+1 . iz Teorema 3. → → Teorem 3.. Teorem 3.. cn su slobodni prametri.... − n ) bilo koja baza prostora N (A) (dimN (A) = u u − → → − n − r) matrice A ∈ Mmn i − 0 bilo koje rjeˇenje sustava A→ = b .11 Ako je (− r+1 . izravno slijedi da ako znamo rang od A ∈ Mmn onda znamo i defekt koji je jednak n − r(A). .. → x → → Dakle..108 koje je oblika POGLAVLJE 3.10 (O rangu i defektu) Za sve matrice A ∈ Mmn i b ∈ Mm1 vrijedi: I.. onda je svako rjeˇenje od A x s → − →0 + µr+1 →r+1 + .9.♣ Iz Teorema 3. .. r(A) = dimR(A) = n. Kako je (− r+1 . .. dok brojevi c1 ... ... . µn proizvoljni parametri.1. cr . Brojevi cr+1 .. . cr koji su dani s A−1 β (c) = [c1 .. − − → u u u pri ˇemu su µr+1 . + µn − n ... .. dimR(A) + dimN (A) = n. → → − II..24 Tvrdnja Teorema 3..♣ c Napomena 3... − = [c1 .. cn ]T je rjeˇenje sustava A− = c s x − → b. 0 U toˇki 3.

Ako smo primjenom q elementarnih transformacija − → − → nad redcima matrice [A.. . . Radimo li to elementarnim transformacijama samo nad redcima. imamo postupak Gaussovih eliminacija... k. Q1 · Q2 · · · Qq · b ] = [A . a ostale pozicije su ”nebitne”).. 3. tj... na aij za i < j..1.2. s → → − Elementarne transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A− = b s x vode do rjeˇenja na mjestu desne strane (tj. n) ima jedinice. b ]. j = 2.. . akk za k ≤ min(m. b ] mnoˇili s lijeva elementarnim matricama Q1 . metode mogu pokazati brˇima (manja im je sloˇenost). lagano moˇemo oˇitati rjeˇenje). . za A ∈ Mn broj elementarnih operacija zbrajanja i mnoˇenja je ∼ n3 ). b p . Elementarne c c − = − odgovaraju mnoˇenju proˇirene → → transformacije nad redcima proˇirene matrice sustava A x s b z s matrice s lijeva elementarnim matricama. Cramerovo pravilo Determinanta je funkcija koja matrici A ∈ Mn pridruˇuje realan broj koji oznaˇujemo z c s det A.5 Determinanta. sloˇenost mu je c z 3 ∼ n (tj. na rjeˇavanje c s matriˇne jednadˇbe c z AX = B (rjeˇenje X je iz Mnp ). na aij za j < i ima nule. z Za neke se posebne matrice druge.. tj. posebno dizajnirane. ima nule. LINEARNI SUSTAVI 109 → → − Glavni dio postupka rjeˇavanja linearnog sustava A− = b sadrˇan je u odredivanju s x z rangova od A i Ab .. . m ima nule. b ] (gdje je matrica A takva da na pozicijama a11 . A −→ det A..2.. Odatle je → − → − Q1 · Q2 · · · Qq · b = b Q1 · Q2 · · · Qq · A = A . z z Opisani postupak za rjeˇavanje linearnih sutava se uz male preinake moˇe s z primijeniti i na istovremeno rjeˇavanje viˇe linearnih sustava s istom matricom s s − → − → sustava A ∈ Mmn i razliˇitim desnim stranama b 1 . b ] dobili matricu [A .6. uz male modifikacije je numeriˇki stabilan. Qq ..3. . na aij za i = k + 1... Dakle z imamo → − − → [Q1 · Q2 · · · Qq · A. − → mi smo zapravo matricu [A. s z c s Zaˇto? s Argument je isti kao i kod pravila za raˇunanje inverza matrice iz toˇke 3. Ovaj se postupak moˇe primiz jeniti na sve matrice.

u stvari skup R).. odnosno n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k . Za A ∈ Mn .110 POGLAVLJE 3. Sada oˇito gornja formula za determinantu matrice reda n > 3 vrijedi i za matrice c reda n ≥ 2. matricu koja se iz A dobije ispuˇtanjem prvog c s redka i k-tog stupca. Napomena 3. Ako je A ∈ M3 zadana s  a1 a2 a3   A =  b1 b2 b3  ..6 smo vidjeli kako se definiraju determinante matrica drugog i tre´eg c c reda. Tada za A ∈ M1 oblika A = [a] definiramo det A = a.25 Uvedimo oznaku M1 za kvadratne matrice prvog reda (primijetimo da je M1 .. Determinanta matrice reda n > 3 se definira induktivno. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI U toˇki 1.. k = 1. . + (−1)n−1 a1n det A1n . c1 c2 a1 a2 b1 b2 . Ako je A ∈ M2 oblika A= onda znamo da je det A = a1 b2 − a2 b1 . . oznaˇimo s A1k . Tada se det A definira sa det A = a11 det A11 − a12 det A12 + . c1 c2 c3  onda razvojem po prvom redku znamo da je det A = a1 b2 b3 c2 c3 − a2 b1 b3 c1 c3 + a3 b1 b2 . n. n > 3..

Ako svi elementi nekog redka ili stupca matrice A ∈ Mn iˇˇezavaju. Ako su dva redka ili dva stupca matrice A ∈ Mn jednaka. determinanta mijenja predznak. c 4. Ako je A ∈ Mn trokutasta (gornja ili donja). det(Qij A) = − det A. pravilo za c raˇunanje inverza matrice). Posebno je c det In = 1. 3.7. je razvoj determinante po prvom redku. Ako dva stupca ili dva redka u matrici A ∈ Mn zamijene mjesta. . Tada lagano iz formule n det A = k=1 (−1)k−1 a1k det A1k zakljuˇujemo da je det A jednaka produktu elemenata dijagonale. Svojstva determinante su: 1. Neka je A ∈ Mn dijagonalna matrica. onda je det A = 0. 2. n ≥ 2. onda sc je det A = 0.1.3. LINEARNI SUSTAVI Formula det A = k=1 n 111 (−1)k−1 a1k det A1k za determinatu matrice A ∈ Mn .2. Matrica Qij ∈ Mn je elementarna matrica koja odgovara elementarnoj transformaciji zamjene dvaju redaka ili stupaca (toˇka 3. n ≥ 2. onda je det A = a11 a22 · · · ann . Navedimo sada neka svojstva determinante koja se dokazuju matematiˇkom c indukcijom i koja uvelike olakˇavaju raˇunanje determinante proizvoljne matrice s c A ∈ Mn .

µ ∈ R. Bilo bi dobro (ako je mogu´e) c proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u trokutastu ˇiju determinantu c znamo lagano izraˇunati. Nadalje.. λ b + µ− .. . .. To ˇinimo tako da uzmemo prvi element na dijagonali matrice A i koriste´i ˇesto c c s pravilo poniˇtavamo sve elemente u prvom stupcu ispod njega (ako radimo transs formaciju u gornju trokutastu.. . determinanta je jednaka nuli. iz drugog svojstva determinante znamo da je determinanta trokutaste s matrice takoder produkt elemenata dijagonale. uzimamo drugi element na dijagonali i koriste´i ˇesto pravilo ˇinimo istu stvar tj. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI 5.. tj. onda je det A = det AT = 0. .... c Metodom eliminacije raˇunanje determinante proizvoljne matrice A ∈ Mn svodimo c na raˇunanje determinante trokutaste matrice koja ima do na predznak istu dec terminantu.. onda je c → − − det[− 1 . − n ] + µ det[− 1 .. Analogno vrijedi i za redke. Analogno vrijedi i za redke. a a a c a Analogno vrijedi i za redke. Determinanta dijagonalne matrice jednaka je produktu elemenata dijagonale.. moˇemo c c z raˇunati determinantu tzv. 8. Ako je matrica A ∈ Mn singularna. . b . . − n ]. → → a b c − → → gdje su b i − proizvoljne matrice iz Mn1 i λ. →n ] = a a a → − → → → det[− 1 .112 POGLAVLJE 3.. − . ˇ Stoviˇe... Ako je neki stupac determinante linearni spoj ostalih stupaca. Ako nekom stupcu matrice A ∈ Mn dodamo linearnu kombinaciju ostalih stupaca. . − n ] = a c a − → → → → → → λ det[− 1 . Ako je i-ti stupac matrice A ∈ Mn oblika → − i = λ− + µ− . 7.. determinanta se ne mijenja... ako ˇelimo donju trokutastu onda kre´emo od z c zadnjeg elementa na dijagonali).. Ovih osam svojstava nam to omogu´ava.... poniˇtavamo sve elemente u stupcu c s c s . →i . metodom eliminacije. 6. ....

z Teorem 3. Radimo sve analogno sve do zadnjeg elementa na dijagonali.♣ Teorem 3. Dakle oˇito je det A = 0.i+1 (naravno. Ako to nije mogu´e. det A−1 = 0 i vrijedi det A−1 = (det A)−1 .12 Za proizvoljne matrice A. Teorem 3.26 Ako je A ∈ Mn regularna. vode´i raˇuna o predznaku c c c determinante) i nastavljamo postupak kao i prije. tj. ♣ Napomena 3.13 tvrdi da determinantu moˇemo razviti z po proizvoljnom redku. Dokaz: Iz Teorema 3.3.i+1 = 0). B ∈ Mn vrijedi det(AB) = det A · det B. z Vaˇno svojstvo determinante je njena uskladenost s mnoˇenjem matrica. onda pomo´u tre´eg pravila dovodimo iz preostalih n−i redaka i n−i stupaca c c element razliˇit od nule na poziciju ai+1.13 je s Aik oznaˇena matrica iz Mn−1 dobivena iz A ispuˇtanjem c s i-tog redka i k-tog stupca. Ako se desi da je neki element na dijagonali nakon i-tog koraka nula (tj. ♣ .15 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog stupca) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aki det Aki . onda je det A = 0. u c ostalih n − i redaka i n − i stupaca su sve nule onda smo gotovi.2. c −1 −1 −1 det A = 0 i vrijedi det A = (det A) .12 imamo det(AA−1 ) = (det A)(det A−1 ) = 1. ♣ Iz Teorema 3.13 (Laplaceov razvoj po elementima i-tog redka) Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi n det A = k=1 (−1)i+k aik det Aik . itd. Teorem 3. ♣ U Teoremu 3. Teorem 3.14 Za proizvoljnu matricu A ∈ Mn vrijedi det A = det AT .14 izravno slijedi da determinantu moˇemo definirati i preko razvoja z po elementima stupca. ai+1. LINEARNI SUSTAVI 113 ispod njega.

c c Dokaz: Neka su uzeti i-ti i j-ti redak. ako je i = j. Vrijedi i obrat. ♣ Napomena 3. tj. Po ˇetvrtom svojstvu c determinante znamo da je to jednako nula.16 imamo da je 1 kof (A) · A = In . Kofaktor matrice A oznaˇavamo s kof (A). Definicija 3.27 Ako se elementi redka (stupca) matrice A ∈ Mn pomnoˇe z kofaktorima drugog redka (stupca) i rezultati zbroje.♣ . det A Dokaz: Ako je det A = 0.28 U Napomeni 3.26 smo vidjeli da ako je A ∈ Mn regularna. Promatramo zbroj n (−1)j+k aik det Ajk . Inaˇe je zbroj det A. tj.114 Veliˇinu c POGLAVLJE 3. (−1)k+i det Aki . onda je po Teoremu 3.16 Za svaku matricu A ∈ Mn vrijedi A · kof (A) = kof (A) · A = (det A) · In . ako je det A = 0 onda je A regularna i A−1 je dana formulom A−1 = kof (A) .15 Kofaktor ili adjunkta matrice A ∈ Mn je matrica iz Mn kojoj na mjestu (i. c Napomena 3. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI (−1)i+k det Aik zovemo kofaktor elementa aik .♣ Iz Napomene 3. det A Dakle A je regularna i A−1 = kof (A) det A .13 prethodni zbroj jednak det A. onda iz Teorema 3. a ako je i = j c onda zbroj n (−1)j+k aik det Ajk k=1 predstavlja determinantu matrice kojoj su i-ti i j-ti redak jednaki. k=1 Oˇito. k) stoji kofaktor elementa aki matrice A. dobiva se 0 ako je uzet redak (stupac) razliˇit od polaznog. onda je det A = 0.27 izravno slijedi: Teorem 3. Analogno ide dokaz za stupce.

onda je rjeˇenje z s tog sustava dano s x1 = D1 . − → → Iz Teorema 3. . Za svaki vektor → iz vektorskog prostora x n − → R = Mn1 definiran je vektor A→ (kao produkt matrica A i − ) iz vektorskog x x m ˇ prostora R = Mm1 . → x Teorem 3. Rm = R. a Dk . onda takav linearni x y operator zovemo linearnim funkcionalom. Dakle → → → → → − A(λ x y x y x y → − funkcija − −→ A→ prevodi linearnu kombinaciju u linearnu kombinaciju.. n. . D x2 = D2 Dn . A je regularna ako i samo ako je det A = 0.28 imamo dobru karakterizaciju regularnosti matrice A ∈ Mn .17 (Cramer) Neka je A matrica koeficijenata linearnog sustava A− = − → b od n jednadˇbi s n nepoznanica. s x Sljede´i teorem nam daje joˇ jedan naˇin raˇunanja rjeˇenja linearnog sustava c s c c s − = − od n jednadˇbi s n nepoznanica uz uvjet da je matrica koeficijenata → → Ax b z A regularna. → ∈ Rn . za sve λ.26 i Napomene 3. µ ∈ R i sve − . PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 115 Iz Napomene 3. .♣ a 3.1 Problem svojstvenih vrijednosti Matrice kao linearni operatori − Neka je A ∈ Mmn proizvoljna matrica.16 Funkcija F : Rn −→ Rm zove se linearni operator ako vrijedi → → − − F (λ− + µ− ) = λF (→) + µF (→) x y x y → − za sve λ. Ako je matrica A regularna.3. Takvu x x funkciju zovemo linearni operator.3. je determinanta matrice koja se c − → → dobiva iz A zamjenom k-tog stupca − k stupcem desnih strana b .8 znamo da je rjeˇenje linearnog sustava A− = b od n s x jednadˇbi s n nepoznanica jedinstveno ako i samo ako je matrica koeficijenata A z − → → regularna. Stoviˇe.3. Definicija 3. k = 1.. D D pri ˇemu je D = det A. Rjeˇenje je dano s − = A−1 b . → ∈ Rn . . iz svojstava matriˇnog mnoˇenja slijedi da je s c z − + µ− ) = λA− + µA− . xn = . . Ako je m = 1. . µ ∈ R i sve − .3 3..

µ ∈ R i sve →.16 slijedi da svaka matrica A ∈ Mmn definira jedan linearni operator A : Rn −→ Rm formulom − = A− . tvrdnja slijedi. z Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm linarni operatori.5. Dokaz: Dokaˇimo da skup svih linearnih operatora zadovoljava svojstva Definicije 1. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3. Dokaˇimo da vrijede i prva dva. Dokaˇimo da je i F + G linearni z operator.2.5. x y x y Dakle skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor.1 i Teorema 1. tj. Iz Definicije 3. da vrijedi → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = λ(F + G)(− ) + µ(F + G)(− ) x y x y − → za sve λ. µ ∈ R i sve →.29 Funkcije medu vektorskim prostorima uobiˇajeno je zvati opc eratorima. Definiramo zbrajanje operatora na sljede´i naˇin c c → → → (F + G)(− ) = F (− ) + G(− ). → → y x Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rn −→ Rm operatori. − ∈ Rn . x x x Definirajmo joˇ i mnoˇenje operatora F : Rn −→ Rm proizvoljnim skalarom s z λ ∈ R na sljede´i naˇin c c → → (λF )(− ) = λF (− ). Dokaˇimo sada da za proizvoljni linearni operator F : Rn −→ Rm i proizvoljni ν ∈ R z vrijedi → → − → (νF )(λ− + µ− ) = λ(νF )→ + µ(νF )− x y x y − → za sve λ. Tvrdnja lagano slijedi iz linearnosti od F i ˇinjenice da je x y c → − → → (νF )(λ− + µ→) = νF (λ− + µ− ).116 POGLAVLJE 3.30 Skup svih linearnih operatora sa Rn u Rm je vektorski prostor. x x Napomena 3. dakle zadovoljavaju tre´e svojstvo Definic cije 1.♣ . Oˇito je da z c prethodno definirano zbrajanje linearnih operatora i mnoˇenje linearnog operatora s skalarom z zadovoljavaju svojstva iz Teorema 1. Funkcije s vektorskog prostora u vektorski prostor R zovemo funkcionalima. Kako je x y → → → → → → (F + G)(λ− + µ− ) = F (λ− + µ− ) + G(λ− + µ− ) x y x y x y i kako su F i G linearni. − ∈ Rn .

. i = 1. . − n ) e e − → → − i ( f 1 . .. c Analogno ako je q = n definiramo kompoziciju operatora G i F formulom F ◦G : Rp −→ Rm → → (F ◦ G)(− ) = F (G(− )).. . ..... n. ... n... i = 1.. Lagano se provjeri da vektori − 1 . linearni operator u c c razliˇitim parovima baza ima razliˇite prikaze.. . . Tu a e − → matricu nazivamo prikazom linearnog operatora F u paru baza (→1 .. je li svaki linearni operator F : Rn −→ Rm neka matrica iz Mmn ? → → − Pogledajmo vektore − 1 . Dakle. . 0).. neka je F ∈ Mmn → matrica takva da je njen i-ti stupac vektor F (− i ) ∈ Rm . Dakle..♣ Rekli smo da je svaka matrica A ∈ Mmn linearni operator sa Rn u Rm .3.. Ako je p = m definiramo funkciju H : Rn −→ Rq formulom − − H(→) = G(F (→)) x x i zovemo ju kompozicija operatora F i G i oznaˇavamo s H = G ◦ F . + xn − n ) = F (− ).. rastavljen u e → − → − m → kanonskoj bazi ( f 1 . vektor F (− i ).. − n ∈ Rn dane sa →i = (0. i = 1. Stoga treba voditi raˇuna s kojim c c c parovima baza radimo.... linearno su nezavisni i da vrijedi L( e e → → Zakljuˇujemo da je skup {− 1 . → → ortonormiran skup vektora. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 117 Neka su F : Rn −→ Rm i G : Rp −→ Rq operatori... . x e e e e x − tj.3.. .... e e e → → c gdje je jedinica na i-tom mjestu. − n ˇine e e − 1 . Tada za proizvoljni − = (x1 . − n } ortonormirana baza vektroskog prostora c e e n R koju zovemo kanonskom bazom.18 Kompozicija linearnih operatora (ako postoji) je linearni operator. x x Teorem 3... n. . .. ... Nadalje.. n... f m ) od R . . xn ) ∈ Rn x − = x1 − 1 + . . koji je → → Mmn ˇiji je i-ti stupac a c e − → − → → → rastavljen u kanonskoj bazi ( f 1 ... Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator. + xn F (− n ) = F (x1 − 1 + ... f m ) od Rm . n.... i = 1. . f m )... − i = F (− i ).. x n m na svaki linearni operator F : R −→ R moˇemo gledati kao na matricu iz z − i . Oˇito je da ako uzmemo neki drugi par baza (ne nuˇno ortonormiran) od Rn c z m i R . + xn − n i → → → vrijedi x e e → → → → → → F − = x1 F (− 1 ) + ...... − n ) = Rn . linearni operator F ´e imati drugaˇiji prikaz. i = 1.. matrica F i linearni operator F se podudaraju za proizvoljni → ∈ Rn . Postavlja se pitanje vrijedi li obrat? Tj... . 1.

F ∈ Mn ). Tada je po Teoremu 3. Njegova je matrica dana s 1 0 0 0 1 0 .♠ c 3. c H =GF . Oˇito je rang od p2 jednak dva (jer je slika xy ravnina). Sada nas zanima kada su ti vektori kolinearni. Iz Napomene 3.32 i Teorema 3.2 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori Neke je F : Rn −→ Rn linearni operator (tj.32 Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator i F ∈ Mmn njegova matrica. Operator p2 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na xy ravninu. a defekt jedan.3. Napomena 3. Operator p1 svaki vektor iz prostora ortogonalno projicira na x-os. Oˇito je rang od p1 jednak jedan (jer je slika x-os). iz toˇke 3. Kako su F i F ustvari isti linearni oper− → − → atori. x x Dakle broj dimN (F ) zovemo defekt linearnog operatora F . odnosno dimN (F ) = dimN (F ). − → → → Nadalje. z . tj. a defekt dva.18 njihova kompozicija H = G ◦ F : Rn −→ Rm linearni operator i matrica tog operatora se raˇuna kao produkt matrica od G i F . Neka je dan operator projekcije p1 : R3 −→ R1 formulom p1 (x. Njegova je matrica dana s 1 0 0 .3 znamo da je N (F ) = {− ∈ Rn : F − = 0 } vektorski potprostor c x x prostora Rn i dimN (F ) zovemo defekt matrice F . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Napomena 3.10 izravno slijedi teorem o rangu i defektu za linearni operator. Neka je dan operator projekcije p2 : R3 −→ R2 formulom p2 (x. c 2. z) = (x. y. Dakle dimenziju slike linearnog s operatora takoder zovemo rang. Stoviˇe vrijedi da je r(F ) = dim(F (Rn )). tj. Neka je F : Rn −→ Rm proizvoljan linearni operator. y). vrijedi dimN (F ) + dimR(F ) = n. Operator F vektoru iz Rn pridruˇuje vektor iz Rn .2.118 POGLAVLJE 3. y. z) = x.10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. vrijedi N (F ) = N (F ) = {→ ∈ Rn : F (− ) = 0 }. Primjer 3.31 Neka su F : Rn −→ Rp i G : Rp −→ Rm linearni operatori. Lako se moˇe dokazati da je skup F (Rn ) koji zovemo slika od F vektorski potprosz n ˇ tor prostora R .

1 i Teorema 1. x y x y x y . Nadalje. Dokaz: 1. x x → → Vektor − 0 ∈ Rn . Nadalje neka su − . x x x x → Dakle za svaki µ ∈ R. µ = 0. vrijedi → − → → A− = λ 0 → x x i A− = λ0 − . ♣ Napomena 3. Dokaˇimo joˇ da je S(λ0 ) vektorski prostor. Ako je − 0 = 0 svojstveni vektor matrice A ∈ Mn onda on pripada samo x jednoj svojstvenoj vrijednosti. Napomena 3. Ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn onda njoj pripada beskonaˇno c mnogo svojstvenih vektora. Tada vrijedi → λ0 x → − → → A(µ− 0 ) = µA→0 = µλ0 − 0 = λ0 (µ− 0 ). Neka je − 0 = 0 svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . tj. tj.17. − 0 = 0 je svojstveni (karakteristiˇni) vektor matrice A koji x x c pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 .5.34 Skup S(λ0 ) svih svojstvenih vektora koji pripadaju istoj svojstvenoj vrijednosti λ0 od A ∈ Mn dodavanjem nul vektora postaje vektorski podprostor od Rn . − ∈ S(λ0 ). Dokaz: Oˇito je S(λ0 ) podskup od Rn . vektor µ− 0 je takoder svojstveni vektor od A koji pripada x svojstvenoj vrijednosti λ0 .3. → → Svojstva iz Teorema 1.33 Primijetimo: → 1. Imamo z x y → → → → − → A(− + − ) = λ0 − + λ0 − = λ0 (→ + − ). Realni broj λ0 zove se svojstvena (karakteristiˇna) vrijednost matrice (linearnog operatora) A ako postoji takav ne-nul c → vektor − 0 ∈ Rn da vrijedi x − → A →0 = λ 0 − 0 . PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 119 Definicija 3. c x y tj. da c z s zadovoljava uvjete Definicije 1. A− 0 = x x − 0 . 2. Izravno iz Definicije 3. y y → → Dokaˇimo da je − + − ∈ S(λ0 ).3. neka je µ ∈ R µ = 0 proizvoljan.17 Neka je A ∈ Mn .2 oˇito zadovoljava. → → 2.

120 POGLAVLJE 3. Sada se postavlja pitanje kako odrediti svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore prozvoljne matrice iz Mn ? − → − − Ako je λ0 svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn .♣ x Neka je A ∈ Mn i λ0 svojstvena vrijednost od A. Tada skup S(λ0 ) zovemo svojstveni podprostor matrice A koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 . x ˇ Stoviˇe. iz gornje jednadˇbe vidimo da ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice s z c A ∈ Mn ako i samo ako homogeni sustav → → − (A − λIn )− = 0 x − ima netrivijalno rijeˇenje →0 . zakljuˇujemo da je →0 ∈ Rn . x x x − pa je µ→ ∈ S(λ0 ). x − → − → Dakle. Po Teoremu 3. x x svojstveni vektor koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je → → A − 0 = λ0 − 0 . Dakle imamo tvrdnju. ako i samo ako vrijedi − → → (A − λ0 In )− 0 = 0 .8 homogeni sustav s x → → − (A − λIn )− = 0 x ´e imati netrivijalno rjeˇenje ako i samo ako je matrica A − λIn singularna. ˇto c s s je ekvivalentno s uvjetom det(A − λIn ) = 0. . Imamo z s x x → → → A(µ− ) = µλ0 − = λ0 (µ− ). x y → → Dokaˇimo joˇ da je za proizvoljni − ∈ S(λ0 ) i proizvoljni µ ∈ R µ− ∈ S(λ0 ). − 0 = 0 . onda je →0 ∈ Rn . svojstveni vektor koji pripada c x x → svojstvenoj vrijednosti λ0 ako i samo ako je − 0 netrivijalno rjeˇenje homogenog x s sustava → → − (A − λ0 In )− = 0 . MATRICE I LINEARNI SUSTAVI − → pa je → + − ∈ S(λ0 ). Dakle ´e λ ∈ R biti svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako je c det(A − λIn ) = 0. →0 = 0 . x x tj.

Ako stavimo λ = 0 dobijemo KA (0) = an = det A. zovemo svojstveni ili karakteristiˇni polinom c matrice A. tj. . λ0 ∈ R je svojstvena vrijednost matrice A ∈ Mn ako i samo ako se λ0 nalazi u spektru od A. Skup nultoˇaka (korijena) svojstvenog polinoma KA (λ) zovemo spektar matrice c A. PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI 121 Za proizvoljni λ ∈ R i proizvoljnu matricu A = [aij ] ∈ Mn vrijedi (A−λIn ) = [bij ]..3. Primjer 3. Imamo c det(A − λI2 ) = cos ϕ − λ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ − λ = λ2 − 2λ cos ϕ + 1. koeficijent a1 iz KA (λ) je oˇito koeficijent uz λn−1 u sumandu oblika c (a11 − λ) · · · (ann − λ) kojeg dobijemo u razvoju determinante. u oznaci KA (λ). Dakle.. Linearni operator A ustvari predstavlja rotaciju u ravnini za kut ϕ oko ishodiˇta..11 Neka je dan linearni operator A : R2 −→ R2 matricom A= cos ϕ − sin ϕ sin ϕ cos ϕ gdje je ϕ ∈ R.3. gdje su bij = aij za i = j i bij = aij − λ za i = j.. ϕ = kπ k ∈ Z. Odatle je a1 = (−1)n−1 a11 + . + an . Nadalje. + (−1)n−1 ann . ako i samo ako je KA (λ0 ) = 0. a1 = (−1)n−1 trA. Oˇito je KA (λ) oblika c KA (λ) = (−1)n λn + a1 λn−1 + . Taj polinom. Dakle. tj. funkcija λ −→ det(A − λIn ) je polinom stupnja n u varijabli λ. s Izraˇunajmo svojstvene vrijednosti od A.

k ∈ Z.18 Za matrice A. iterativne metode.122 POGLAVLJE 3. za trokutaste. B ∈ Mn kaˇemo da su sliˇne ako postoji reguz c larna matrica P ∈ Mn takva da vrijedi B = P −1 AP. za nul matrice. Tako npr. Definicija 3. skalarne i dijagonalne matrice svojstvene vrijednosti su jednake elementima na dijagonali.2 = cos ϕ ± Kako je ϕ = kπ. tj.19 Neka je A ∈ Mn simetriˇna matrica. Za neke specijalne oblike matrica moˇemo lagano izraˇunati svojstvene vrijednosti z c i svojstvene vektore. Stoga se koriste razne pribliˇne metode. svaki vektor kanonske ortonormirane baze od Rn je svojstven. cos2 ϕ − 1. c s c z itd. imamo cos2 ϕ − 1 < 0 tj. jednadˇba det(A−λIn ) = 0 nije uvijek trivijalna za rjeˇavanje. Nadalje. . pronalaˇenju nultoˇki karakteristiˇnog polinoma z z c c KA (λ). svojstvene vrijednosti od A nisu realni brojevi. Medutim. nul matrice. da A c nema realnih svojstvenih vrijednosti. z s Za velike matrice karakteristiˇni polinom KA (λ) je polinom velikog stupnja ˇije je c c nultoˇke teˇko na´i. c Teorem 3.11 zakljuˇujemo da se moˇe dogoditi da za proizvoljnu c z matricu A ∈ Mn svojstveni polinom KA (λ) nema realnih nultoˇaka. Stoga bi bilo dobro kada bismo mogli proizvoljnu matricu A ∈ Mn ”transformirati” u dijagonalnu koja bi imala iste svojstvene vrijednosti kao i polazna. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Oˇito je det(A − λI2 ) = 0 ako i samo ako je λ2 − 2λ cos ϕ + 1 = 0. Tada su sve njene svojstvene vrijednosti realne. tj.♠ Dakle iz Primjera 3. Rjeˇavanjem c s te jednadˇbe dobivamo da su svojstvene vrijednosti od A z λ1.♣ Pronalaˇenje svojstvenih vrijednosti matrice A ∈ Mn je ekvivalentno rjeˇavanju z s jednadˇbe det(A−λIn ) = 0. jediniˇne i skalarne matrice svaki ne-nul vektor je svoc jstveni vektor. Za dijagonalne matrice.

PROBLEM SVOJSTVENIH VRIJEDNOSTI Teorem 3. b.♣ c 123 ”Transformirati” matricu A ∈ Mn u dijagonalnu.20 Sliˇne matrice imaju iste svojstvene vrijednosti. onda iz druge jednadˇbe imamo da je y = 2. Dakle. s z Dakle ostaje nam samo sluˇaj kada su a. pokuˇajmo prona´i regularnu matricu s s c P = takvu da vrijedi P −1 AP = Uoˇimo da je gornja jednakost ekvivalentna s c AP = P dakle imamo 2a 2b a + 2c b + 2d Odnosno.3. x 0 0 y . jer u suprotnom matrica P nije regularna. Pokuˇajmo je dijagonalizirati. imamo sustav 2a = ax 2b = by a + 2c = cx b + 2d = dy. c.3.12 Neka je matrica A dana s A= 2 0 1 2 . pretpostavimo prvo da je b = c = 0. c. b. dijagonalizirati matricu A. tj.♠ c s z z = ax by cx dy . Analogno vrijedi ako je b = 0 ili c = 0 ili d = 0. tj. Takoder nikoja tri od a. To nije uvijek mogu´e. x 0 0 y . d ne mogu svi biti istodobno nula. a iz ˇetvrte z c b = 0 ˇto ne moˇe biti. d svi razliˇiti od nule. b. ˇto ne moˇe biti. Tada iz prve jednadˇbe c c z imamo x = 2 a iz tre´e a = 0. znaˇi da treba prona´i regularnu matricu P takvu da je matrica P −1 AP c c dijagonalna. a b c d . c. Tada iz tre´e jednadˇbe imamo da je a = 0 ˇto c z s ne moˇe biti. c Primjer 3. Matrica P takoder nije regularna ako su a = b = 0 ili a = c = 0 ili b = d = 0 ili c = d = 0. analogno vrijedi za a = d = 0. d ne mogu biti nula. z Uzmimo sada da je samo a = 0. Primijetimo da a. Dakle matricu A ne moˇemo dijagonalizirati.

nultoˇka od KA (λ). c Teorem 3. . dijagonalna. Tada je algebarska kratnost od λ0 uvijek ve´a ili jednaka od njene geometrijske kratnosti. Dakle smo za dani operator A naˇli bazu u kojoj je njegova matrica posebno jednostavna. Sada.. MATRICE I LINEARNI SUSTAVI Iz Primjera 3. ♣ Teorem 3.. A je regularna. s Teorem 3.. tj.. λn .♣ c 1 n Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 jedna njena svojstvena vrijednost. Tada postoji ortonormirana baza od c Rn takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A. ..♣ Napomena 3..35 Matrica A ∈ Mn je u stvari linearni operator A : Rn −→ Rn ..12 vidimo da ne moˇemo svaku matricu dijagonalizirati. ako je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn . ako 0 nije svojstvena vrijednost od A onda je det(A − 0λ) = det A = 0. Tada iz Napomene 3.21 Neka je A ∈ Mn simetriˇna. Rekli smo da je λ0 svojstvena vrijednost od A ∈ Mn ako i samo ako je λ0 nultoˇka od KA (λ).22 Matrica A ∈ Mn je regularna ako i samo ako nula nije svojstvena vrijednost od A. λn od KA (λ) zovemo algebarska kratnost od λ0 ..♣ c .. a odgovaraju´i se svojstveni vektori podudaraju. Dokaz: Ako je A regularna onda znamo da je det(A − 0λ) = det A = 0.5) znamo da z z KA (λ) ima n nultoˇaka λ1 . Dimenziju dim(S(λ0 )) zovemo geometrijska kratnost od λ0 . c c Teorem 3. Tada su svojstvene vrijednosti matrice A−1 dane s λ−1 . . iz osnovnog teorema algebre (Teorem 5. λ−1 . Obratno. tj. Ako je A joˇ simetriˇna onda iz Teorema 3.124 POGLAVLJE 3.. λn od KA (λ) pojavljuje barem jednom..36 Uoˇimo da je dim(S(λ0 )) u stvari defekt matrice A − λ0 In .21 znamo da postoji ortonormirana s c n baza od R takva da je svaki vektor te baze svojstveni vektor matrice A. ona se u nizu c nultoˇaka λ1 . Dakle 0 nije svojstvena vrijednost. Ipak.23 Neka je A ∈ Mn regularna matrica ˇije su svojstvene vrijedc nosti jednake λ1 . medu kojima moˇe biti istih i koje ne moraju sve (moˇda c niti jedna) biti realni brojevi. . λn .. c Kako je KA (λ) polinom n-tog stupnja.. c Napomena 3. . z pokazuje se da je svaku simetriˇnu matricu mogu´e dijagonalizirati.24 Neka je A ∈ Mn i neka je λ0 njena svojstvena vrijednost...34 znamo da je skup S(λ0 ) potprostor od Rn . Ako pogledamo prikaz matrice A kao linearnog operatora u toj bazi (primijetimo da je ovdje par baza jedna te ista baza) vidimo da je dobivena matrica dijagonalna i da su joj na dijagonali svojstvene vrijednosti od A. Broj pojavljivanja svojstvene vrijedc nosti λ0 u nizu nultoˇaka λ1 .

Poglavlje 4 Nizovi i redovi
4.1
4.1.1

Nizovi realnih brojeva
Pojam niza

Niz je matematiˇki koncept koji opisuje situaciju u kojoj su elementi nekog skupa c poredani, tj. indeksirani prirodnim brojevima. Definicija 4.1 Niz (slijed) u nepraznom skupu A je funkcija a : N −→ A. Vrijednost funkcije a na elementu n ∈ N uobiˇajeno je oznaˇavati s an umjesto c c a(n). Argument n zovemo indeks. Nas zanimaju nizovi realnih brojeva, tj. funkcije a : N −→ R. Elemente niza, tj. brojeve a1 , a2 , ... zovemo ˇlanovi niza. Umjesto zapisa a1 , a2 , ... za niz joˇ ´emo c sc koristiti i zapis (an )n∈N ili samo (an ). Ako je an = 0 za konaˇno mnogo n ∈ N kaˇemo da je niz konaˇan. Nas ´e c z c c zanimati beskonaˇni nizovi. c Niz moˇemo zadati na viˇe naˇina: z s c - listom ili popisom (ovakvo zadavanje niza se koristi samo za konaˇne nic zove), - formulom (npr. an = n2 + 1), - rekurzijom (npr. an = 2an−1 , a1 = 1), - svojstvom (npr. an je broj triangulacija mnogokuta dijagonalama). 125

126

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Primjer 4.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Niz prirodnih brojeva poˇinje s 1, 2, 3, ..., a op´i ˇlan mu je zadan formulom c c c an = n. 2. Niz kvadrata prirodnih brojeva zadan je formulom an = n2 , a poˇinje c ˇlanovima 1, 4, 9, .... c c 3. Niz prostih brojeva poˇinje brojevima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, .... Za njegov op´i ˇlan ne postoji formula. c c 4. Niz Fibonaccijevih brojeva zadan je pravilom an = an−1 + an−2 i poˇetnim c vrijednostima a0 = 0, a1 = 1. To je primjer niza zadanog rekurzijom.♠ Niz (an ) je rastu´i ako je an+1 ≥ an za svaki n ∈ N. Niz (an ) je padaju´i c c ako je an+1 ≤ an za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo rastu´i odnosno strogo padaju´i niz. Ako je niz rastu´i ili padaju´i, kaˇemo c c c c z da je monoton. Niz (an ) je pozitivan (negativan) ako je an ≥ 0, an ≤ 0 za svaki n ∈ N. Ako su nejednakosti stroge, imamo strogo pozitivan (strogo negativan) niz. Ponekad se nizovi za koje vrijedi an ≥ 0 za svaki n ∈ N zovu i nenegativni, a pozitivnima se zovu nizovi s an > 0 za svaki n ∈ N. Definirajmo funkciju sign : R −→ R formulom   −1, x < 0  sign x = 0, x = 0 .   1, x > 0 Funkcija sign realnom broju pridruˇuje njegov predznak. z Ako je sign an = 0 i sign an = sign an+1 za svaki n ∈ N, onda kaˇemo da je z niz (an ) alterniraju´i. c c Primjer 4.2 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = n je strogo rastu´i i pozitivan. c 2. Niz an =
1 √ n

je strogo padaju´i i pozitivan. c

3. Niz an = log n je rastu´i i pozitivan jer je a1 = ... = a9 = 0, a10 = ... = c a99 = 1, a100 = ... = a999 = 2,...

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA 4. Niz an = (−1)n nije monoton nego alterniraju´i.♠ c Podniz niza (an ) je niz dobiven ispuˇtanjem nekih ˇlanova iz niza (an ). s c

127

Definicija 4.2 Za niz (bn ) kaˇemo da je podniz niza (an ) ako postoji strogo z rastu´i niz (pn ) u N tj. strogo rastu´a funkcija p : N −→ N takva da vrijedi c c bn = ap(n) , za svaki n ∈ N. Definicija 4.3 Za niz (an ) kaˇemo da je ograniˇen ili omeden ako postoji z c realan broj M > 0 takav da je |an | < M , za svaki n ∈ N, ili, ekvivalentno, ako je −M < an < M , za svaki n ∈ N. c Primjer 4.3 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Niz an = sin π je omeden niz jer je funkcija sinus omedena, i moˇemo uzeti z n npr. M = 2. √ 2. Niz an = n nije omeden jer za svaki M > 0 postoji n ∈ N takav da je √ n > M . Dovoljno je uzeti n > M 2 .♠ Niz (an ) je aritmetiˇki ako je c an+1 − an = d, za svaki n ∈ N, gdje je d ∈ R konstanta. Formula op´eg ˇlana aritmetiˇkog niza c c c je an = a1 + (n − 1)d. Ako je d > 0 onda je (an ) strogo rastu´i, za d < 0 niz (an ) je strogo padaju´i c c a za d = 0 imamo konstantni niz an = a1 , za svaki n ∈ N. Uoˇimo da za c aritmetiˇki niz (an ) vrijedi formula c an =
an−1 +an+1 , 2

za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza (osim prvog) je aritmetiˇka sredina svojih c c susjeda. Niz (an ) je geometrijski ako je
an+1 an

= q,

128

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

za svaki n ∈ N, gdje je q ∈ R, q = 0, konstanta. Formula op´eg ˇlana geometric c jskog niza je an = a1 q n−1 . Ako je q < 0 onda je niz (an ) alterniraju´i. Za a1 > 0 i q > 1 niz raste, za c a1 > 0 i 0 < q < 1 niz pada. Za a1 < 0 i q > 1 niz pada, za a1 < 0 i 0 < q < 1 niz raste. Uoˇimo da za geometrijski niz (an ) takav da je a1 > 0 i q > 0 vrijedi c formula √ an = an−1 an+1 , za svaki n ∈ N, tj. svaki ˇlan niza osim prvog je geometrijska sredina svojih c susjeda. c Primjer 4.4 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Za aritmetiˇki niz 1, 4, 7, 10, 13, ... je a1 = 1, d = 3 i an = 3n − 2. c 2. Za aritmetiˇki niz 8, 6, 4, 2, 0, −2, −4, ... je a1 = 8, d = −2 i an = −2n + c 10. 3. Za geometrijski niz 1, 2, 4, 8, 16, ... je a1 = 1, q = 2 i an = 2n−1 . 4. Za geometrijski niz 1, −1, 1, −1, 1, ... je a1 = 1, q = −1 i an = (−1)n−1 .♠

4.1.2

Graniˇna vrijednost niza. Konvergencija niza c

1 Pogledajmo niz (an ) zadan formulom an = n , za svaki n ∈ N. Njegove vrijednosti padaju i prilaze po volji blizu broju 0. Sliˇno, vrijednosti niza (an ) zadanog c n−1 formulom an = n se pribliˇavaju po volji blizu broju 1. S druge strane, vriz jednosti nizova (an ), (bn ) i (cn ) zadanih formulama an = (−1)n , bn = (−1)n n i cn = n2 , ne pribliˇavaju se za velike vrijednosti indeksa n niti jednom fiksnom z realnom broju. Dakle se ti nizovi kvalitativno drugaˇije ponaˇaju. c s

c Definicija 4.4 Realni broj L je graniˇna vrijednost ili limes niza (an ) ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). To piˇemo an −→ L ili L = lim an . s
n−→∞

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

129

Uvjet |an − L| < ε iz Definicije 4.4 ustvari znaˇi −ε < an − L < ε odnosno c L − ε < an < ε + L. Dakle, Definicija 4.4 ustvari govori da je realni broj L limes niza (an ) ako izvan proizvoljno malog intervala oko limesa ostaje samo konaˇno c mnogo ˇlanova niza. c Definicija 4.5 Niz (an ) je konvergentan ako postoji L ∈ R za koji je L = lim an .
n−→∞

Inaˇe kaˇemo da je (an ) divergentan. c z Napomena 4.1 Ako je niz (an ) konvergentan onda je njegov limes jedinstven.
Dokaz: Pretpostavimo suprotno, tj. da niz (an ) ima bar dva limesa L i L . Uzmimo sada da je ε jednak |L − L |, pa kako su L i L limesi niza (an ) za ε = |L − L | postoje n1 , n2 ∈ N takvi ε ε da za sve n > n1 i n > n2 vrijedi |an − L| < 2 i |an − L | < 2 . Dakle za n > n1 i n > n2 imamo ε = |L − L | = |L − an + an − L | ≤ |L − an | + |an − L | < ε. Dobili smo da je ε < ε, ˇto ne moˇe biti. Dakle pretpostavka da postoje bar dva limesa je s z pogreˇna. ♣ s

Primjer 4.5 Pogledajmo sljede´e primjere: c
1 1. Neka je niz (an ) dan formulom an = n . Tada je

1 = 0. n−→∞ n lim

Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Pitanje je: moˇemo li na´i n0 ∈ N takav z c 1 da je n − 0 < ε, za svaki n > n0 ? Oˇito je dovoljno uzeti n0 = 1 . c ε −100 100 Za mali ε, npr. ε = 10 , n0 = 10 , ˇto je vrlo velik, no joˇ uvijek s s konaˇan broj. c 2. Neka je niz (an ) dan formulom an = lim
n2 . n2 −1

Tada je

n2 = 1. n−→∞ n2 − 1

130

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI Zaista, uzmimo ε > 0 proizvoljan. Traˇimo n0 ∈ N takav da je z ε, za svaki n > n0 . Izraz ε. Odatle slijedi n21 < −1 je dovoljno uzeti n0 =
n2 −1 < n2 −1 2 2 n n − 1 je uvijek pozitivan pa imamo n2 −1 − 1 < n2 −1 ε, tj. ε(n2 − 1) > 1, tj. n2 > ε+1 . Dakle za n0 ε ε+1 .♠ ε

Pogledajmo sada ponaˇanje nizova koji nisu konvergentni. s Definicija 4.6 Kaˇemo da niz (an ) teˇi u +∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an > M ). To piˇemo s
n−→∞

lim an = +∞.

Analogno, kaˇemo da niz (an ) teˇi u −∞ ako z z (∀M > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (an < −M ), i piˇemo s
n−→∞

lim an = −∞.

Primjer 4.6 Neka je niz (an ) dan formulom an = n2 . Tada je
n−→∞

lim an = +∞. √

Neka je M > 0 proizvoljan. Tada je za n0 dovoljno uzeti an > M za svaki n > n0 .♠

M , pa je

Napomena 4.2 Treba imati u vidu da +∞, −∞ ∈ R, pa su nizovi koji teˇe u / z +∞ ili −∞ ustvari divergentni. Kaˇe se da su divergentni u uˇem smislu. z z n Pogledajmo ponaˇanje niza (bn ) danog formulom bn = (−1) . U blizini broja s 1 i broja −1 ima beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ipak, to nisu graniˇne vrijedc c c nosti, jer izvan proizvoljno male okoline tih brojeva ostaje beskonaˇno mnogo c n ˇlanova niza (a ne konaˇno mnogo). Dakle niz bn = (−1) ne teˇi ni u c c z beskonaˇnu ni u konaˇnu granicu. Kaˇemo da takav niz divergira u ˇirem c c z s smislu.

4.1. NIZOVI REALNIH BROJEVA

131

Definicija 4.7 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj s okolini broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. c c Primjer 4.7 Niz (an ) dan formulom an = n nema gomiliˇte.♠ s c s Napomena 4.3 Graniˇna vrijednost niza (ako postoji) je i gomiliˇte tog niza. n Obrat ne vrijedi. Npr. niz (an ) zadan formulom an = (−1) ima dva gomiliˇta s −1 i 1, ali nema limesa. Iz Napomene 4.3 vidimo da niz moˇe imati viˇe gomiliˇta. Najve´e gomiliˇte niza z s s c s (an ) (ako postoji) zovemo limes superior od (an ) i oznaˇavamo ga c lim sup an , dok najmanje gomiliˇte (ako postoji) niza (an ) zovemo limes inferior od (an ) s i oznaˇavamo ga c lim inf an . Rekli smo da je realni broj G gomiliˇte niza (an ) ako se u proizvoljno maloj okolini s broja G nalazi beskonaˇno mnogo ˇlanova niza. Ako uzmemo te ˇlanove niza c c c dobivamo jedan podniz niza (an ), tj. vrijedi: Teorem 4.1 Realni broj G je gomiliˇte niza (an ) ako i samo ako postoji podniz s (bn ) niza (an ) koji konvergira u G.♣ Napomena 4.4 Ako je niz (an ) konvegentan s limesom L onda je lim sup an = lim inf an = L. Teorem 4.2 (Bolzano-Weierstrass) Svaki omeden niz ima barem jedno gomiliˇte, s tj. barem jedan konvergentan podniz.♣ Pogledajmo sada neka svojstva konvergentnih nizova: c c c 1. Promjena konaˇno mnogo ˇlanova ne utjeˇe na limes. 2. Svaki konvergentan niz je ograniˇen. c 3. Svaki podniz konvergentnog niza teˇi prema istoj graniˇnoj vrijednost kao z c i sam niz. z c 4. Limes moˇe no i ne mora biti ˇlan niza (npr. an = bn = 1, 1 je ˇlan niza). c
1 , n

0 nije ˇlan niza, c

Ako je r ∈ R. Onda vrijedi n−→∞ lim |an | = n−→∞ lim an . onda je lim an an = n−→∞ .4 Neka su (an ) i (bn ) konvergentni nizovi. c Teorem 4. ako je bn = 0 i n−→∞ lim bn = 0. konvergira li.♣ an Teorem 4. pa dokazati da (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − L| < ε). .3 Neka je (an ) niz s pozitivnim ˇlanovima. lim (an bn ) = lim an lim bn . proizvoljan i an ≥ 0 za svaki n ∈ N. c c c Npr. onda vrijedi n−→∞ lim √ r an = r n−→∞ lim an . izgradit ´emo repertoar osnovnih limesa i pravila pomo´u kojih se sloˇeniji c c z sluˇajevi svode na jednostavnije.5 Neka je (an ) konvergentan niz.132 POGLAVLJE 4. i ako da. ako ne i nemogu´e. Mi ´emo pokuˇati izbje´i ovakav naˇin raˇunanja limesa direktno iz definicije. Tada vrijedi: 1.♣ n−→∞ bn lim bn lim n−→∞ Napomena 4. n−→∞ n−→∞ 3. n−→∞ n−→∞ n−→∞ 2. c s c c c tj.3 Raˇunanje s graniˇnim vrijednostima c c Raˇunanje graniˇnih vrijednosti izravno iz definicije je nespretno. Tada c an −→ 0 ⇔ 1 −→ ∞. te c ∈ R proizvoljan. n−→∞ n−→∞ n−→∞ 4. prema kojoj vrijednosti. niz (an ) zadan formulom an = 3n4 − 5n2 + 7n − 1 ? 2n4 − 7n3 + 3n + 2 Prvo bi trebalo pogoditi limes L. r = 0. NIZOVI I REDOVI 4. lim (can ) = c lim an .1. lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn .

ako s z s s (an ) ima barem dva gomiliˇta G i G . n−→∞ Dokaz: Iz toˇke 4.4 dovoljno je promatrati niz s a1 = 1. G > G . c Dokaz: Neka je (an ) monoton i ograniˇen.4. q 3 . NIZOVI REALNIH BROJEVA 133 Teorem 4. Tada po Teoremu 4.5 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q je konvergentan c za |q| < 1 a divergentan za |q| > 1. po Teoremu 4.♣ c z s Napomena 4. q 2 . . niz 1.1. pa je lim an = 0. za svaki n ∈ N. dakle ili q −→ ∞. tj. Pogledajmo prvo sluˇaj |q| < 1. Onda je po Napomeni 4. pa prema prethodnom niz n n −→ 0. Logaritmiranjem se dobije n log |q| < log ε.♣ Teorem 4. Imamo log ε n> . niz (an ) s konvergentan. c Napomena 4. c c . Kako je (an ) monoton. Sada.1 znamo da je op´i ˇlan geometrijskog niza dan formulom an = a1 q n−1 . q. Ako je pak q = −1 imamo alterniraju´i niz an = a1 (−1)n−1 . . tj. q.1. log |q| Dakle svi ˇlanovi niza 1. ograniˇen niz je konvergentan. To je ekvivalentno s |q| < ε. c c c Prema Teoremu 4. izraˇunati. postoji okolina oko G u kojoj c c je samo konaˇno mnogo ˇlanova. ε). dakle divergentan. Za |q| < 1 je lim an = 0. jer je log |q| < 0.. Tada je n 1 |q| < 1. dakle divergira ili u uˇem.2 niz (an ) ima barem jedno c gomiliˇte.4.6 je tipiˇni teorem egzistencije.. Dakle imamo samo c c s z s jedno gomiliˇte. znamo da neˇto postoji. q 2 . ili q alternira po predznaku (za q < −1) i raste u beskonaˇnost po apsolutnoj vrijednosti. U suprotnom. q 3 .7 Jasno je da beskonaˇni aritmetiˇki niz (an ) s razlikom d konc c vergira ako i samo ako je d = 0.3 imamo |q | −→ ∞.6 Monoton.. tj...6 Beskonaˇni geometrijski niz (an ) s kvocijentom q = 1 je konc vergentan niz za koji vrijedi an = a1 . Teorem 4. vrijedi lim inf an = lim sup an ∈ R. i ako npr. (an ) raste. no ne c s znamo koliko je i kako to na´i. odrediti. 1 |q n | Neka je sada |q| > 1. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pogledajmo nejednadˇbu |q n −0| = c z n n |q | < ε. ˇto ne moˇe biti jer je G gomiliˇte. za koje je n > c n−→∞ log ε log |q| padaju u interval (−ε. izvan proizvoljno s male okoline oko G imamo konaˇno mnogo ˇlanova. ili u ˇirem smislu. on moˇe imati najviˇe jedno gomiliˇte. Tj.

Neka je niz (an ) dan formulom an = λn . ako je λ > 0  lim an = 1. ako je 0 < λ < 1. teˇe k nuli. Tada vrijedi   ∞. gdje je λ > 0.4 Osnovni limesi Pogledajmo sada neke osnovne limese: 1. gdje je λ > 0 proizvoljan. c z 4. λ = 1. NIZOVI I REDOVI Teorem 4. Neka je niz (an ) dan formulom an = n λ. 1 n . n−→∞   0. .♣ Teorem 4. ∀r ∈ N). ako je λ < 0 √ 5. Daje nuˇne i dovoljne uvjete konvergencije niza i u c z njemu figuriraju samo ˇlanovi niza. c On u stvari kaˇe da niz (an ) konvergira ako i samo ako razlike medu po volji z udaljenim ˇlanovima niza postaju po volji male. Neka je niz (an ) dan formulom an = |λ| . n 6. Tada vrijedi ∞. Neka je niz (an ) dan formulom an = nλ . gdje je λ ∈ R proizvoljan. √ 3.7 je najop´enitiji. proizvoljan. 2. Tada vrijedi lim an = 1. tj. Neka je niz (an ) dan formulom an = n n. n−→∞ n−→∞ n 4. gdje je λ ∈ R proizvoljan. ako je λ > 1 lim an = n−→∞ 0. Tada vrijedi n−→∞ lim an = 1. ako je λ = 0.134 POGLAVLJE 4. Neka je niz (an ) dan formulom an = 1 + n−→∞ Tada vrijedi lim an = e. Tada n! vrijedi lim an = 0.7 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije niza) Niz (an ) konverz gira ako i samo ako (∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|an − an+r | < ε.1.

. konaˇna suma. Za svaki konaˇan n z c veliˇina Sn je dobro definirana. zaˇto bi to netko ˇelio napraviti? c s z Ako ˇlanovi niza predstavljaju doprinose.8 Oznaka sumu reda an . a konaˇna suma postaje red. Konvergencija reda Ako u beskonaˇnom nizu (an ). (Sn )).1 Redovi realnih brojeva Pojam reda.4. nizu (an ) smo pridruˇili niz parcijalnih suma (Sn ). a3 . + an = k=1 ak = Sn .2. zareze zamijenimo plusevima c dobijemo beskonaˇni red. c Definicija 4. Red koji dobijemo od niza (an ) je uredeni par nizova ((an ).2. Definicija 4. No. . n-ta parcijalna suma. Dakle.2 4. c c ˇ se zbiva ako zbrojimo ”sve” ˇlanove niza (an )? Sto c n ∞ Izraz k=1 ak prelazi u k=1 ak . a oznaka an divergira... REDOVI REALNIH BROJEVA 135 4. a1 .8 Neka je (an ) niz. kaˇemo da je suma reda jednaka S i z n−→∞ piˇemo s ∞ an = S. Ako je S = lim Sn < ∞. ˇto je kumulativni efekt prvih n ˇlanova c s c niza? To je n a1 + a2 + . kaˇemo da i red z Napomena 4. tj.8 Pogledajmo sljede´e primjere: c . an je oznaka za red.. n=1 Ako niz parcijalnih suma (Sn ) divergira.9 Red an konvergira ako konvergira njegov niz parcijalnih suma (Sn ). a2 . ∞ an je oznaka za n=1 Primjer 4. tj. gdje je (Sn ) niz parcijalnih suma niza (an ). Red dobiven od niza (an ) oznaˇavamo s c an .

136 1. Red 1 2n konvergira jer za svaki n ∈ N i svaki x ∈ R vrijedi (1 + x + x2 + . n(n + 1) n n+1 Dakle imamo Sn = 1 − za svaki n ∈ N. NIZOVI I REDOVI n divergira jer za svaki n ∈ N je Sn = 1 + 2 + . 2. imamo da red 1 n(n+1) konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1.. n! 4.. 2n . Red 1 n divergira jer se moˇe pokazati da za svaki n ∈ N vrijedi z S2n > n + 1. n(n + 1) 5. Red 1 n! konvergira i suma mu je ∞ n=1 1 = e − 1. + n = odnosno n−→∞ n(n + 1) . Dakle. za x = 1 2 imamo Sn = 1− 1 2n+1 1 2 −1=1− 1 . + xn )(1 − x) = 1 − xn+1 . 2 lim Sn = ∞.. Kako je n−→∞ 1 . 2 3. n+1 lim Sn = 1. Red 1 n(n+1) konvergira jer za svaki n ∈ N vrijedi 1 1 1 = − .. Red POGLAVLJE 4.

Primjer 4. kaˇemo da red z an konvergira uvjetno. c .♣ c Uoˇimo da iz Primjera 4. Puˇtaju´i limes po n u beskonaˇnost u gornjoj jednakosti dobivamo s c c S = S + lim an+1 .8. a red |an | ne konvergira.♣ 1 1 Napomena 4.10 Iz Primjera 4. Ako red an konvergira. Kako je n−→∞ 137 lim Sn = 1 imamo da red 1 2n konvergira i suma mu je jednaka ∞ n=1 1 = 1.9 Ako red Dokaz: Neka je S suma reda an konvergira onda je lim an = 0. tj. n−→∞ odnosno n−→∞ lim an+1 = 0.10 Red an apsolutno konvergira ako konvergira red |an |. REDOVI REALNIH BROJEVA za svaki n ∈ N.9 op´enito ne vrijedi. S = lim Sn = n−→∞ n=1 an .9 Red 1 (−1)n−1 n konvergira i suma mu je ∞ (−1)n−1 n=1 1 = ln 2.2. tj. c c ako op´i ˇlan niza (an ) konvergira u nulu. oˇito vrijedi c Sn+1 = Sn + an+1 .♠ dok red 1 n divergira (Primjer 4.4.8 znamo da red = divergira i da je lim n n−→∞ n 0. Nadalje. onda op´enito red c c c an ne mora konvergirati. an . Dakle je red Teorem 4.8 Ako red apsolutno konvergira.8). n 1 (−1)n−1 n uvjetno konvergentan.♠ 2n n−→∞ ∞ Napomena 4. onda on konvergira i obiˇno.9 ne slijedi obrat Teorema 4. Dakle zakljuˇujemo da obrat tvrdnje iz Napomene 4. Definicija 4.

1−q n−→∞ Dakle limes niza parcijalnih suma je konaˇan. Iz Teorema 4...138 POGLAVLJE 4. a1 q n−1 = 1−q n=1 Obrnuto. zovemo geometrijski red s kvocijentom q. pa geometrijski red za |q| < 1 konvergira i suma c mu je jednaka ∞ a1 . NIZOVI I REDOVI 4.. onda je oˇito an = a1 . Za |q| < 1 njegova je suma jednaka ∞ a1 q n−1 = n=1 a1 .5 imamo da je lim Sn = a1 lim a1 1 − qn = . c Pretpostavimo da je a1 = 0 i |q| < 1. Sn = a1 + a1 q + a1 q 2 + . da geometrijski red a1 q konvergira i da je |q| ≥ 1. Pretpostavimo suprotno. + a1 q n−1 . imamo Sn − qSn = a1 (1 − q n ). vrijedi Sn = a1 za svaki n ∈ N.2 Geometrijski red Red oblika a1 + a1 q + a1 q 2 + . tj. c Ako je q = −1. tj. n−→∞ 1 − q 1−q 1 − qn . 1−q Dokaz: Ako je a1 = 0 onda red a1 q n−1 oˇito konvergira i suma mu je nula. Ako je q = 1... Teorem 4. tj. = a1 q n−1 . onda je oˇito an = a1 (−1)n−1 . Nadalje kako je c n−→∞ lim an = 0 .. pa je Sn = na1 .2. pretpostavimo da geometrijski red a1 q n−1 konvergira i dokaˇimo da je onda z n−1 |q| < 1. Pogledajmo n-tu parcijalnu sumu. Nadalje. + a1 q n . gdje su a1 .9 Geometrijski red a1 q n−1 je konvergentan ako i samo ako je |q| < 1. a to divergira za svaki a1 = 0. Ako Sn pomnoˇimo s q dobivamo z qSn = a1 q + a1 q 2 + a1 q 3 + . q ∈ R proizvoljni.

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA
za a1 = 0, iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c Ako je |q| > 1 i q > 0, onda imamo
n−→∞ n−→∞

139
a1 (−1)n−1 divergira.

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = ∞. lim Sn = ∞, a1 q n−1 divergira i to u uˇem smislu. z

Dakle je
n−→∞

pa iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red c I na kraju ako je |q| > 1 q < 0 imamo
n−→∞ n−→∞

lim an = lim a1 q n−1 = a1 lim q n−1 ,
n−→∞

a po Teoremu 4.5 je
n−→∞

lim q n−1 = 0.

Dakle iz Napomene 4.9 zakljuˇujemo da red a1 q n−1 divergira u ˇirem smislu (jer niz a1 q n−1 c s alternira). Dakle ako geometrijski red a1 q n−1 konvergira mora biti |q| < 1.♣

Primjer 4.10 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Neka je dan geometrijski red Teorema 4.9 znamo da red
∞ 1 . 2n−1 1

2n−1

Oˇito je a1 = 1 i q = 1 . Tada iz c 2 konvergira i suma mu je 1 1−
1 2

1 2n−1

=

= 2.

n=1

2. Neka je a ∈ R oblika a = 0.333... Tada oˇito vrijedi c 0.333... = i oˇito je a1 = c iq = konvergira i suma mu je
∞ 3 10

3 3 3 + + + ... = 10 100 1000
1 . 10

n=1

3 , 10n
3 10n

Tada iz Teorema 4.9 znamo da red

n=1

3 3 1 1 = 1 = .♠ n 10 10 1 − 10 3

Napomena 4.11 Uoˇimo da nam formula c 3 1 = n 10 3

n=1

govori da racionalan broj malnim brojem.

1 3

moˇemo s proizvoljnom toˇnoˇ´u aproksimirati deciz c sc

140

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

4.2.3

Svojstva konvergentnih redova

Rekli smo da red an konvergira ako i samo ako konvergira njegov niz parcijalnih suma Sn . Dakle, iz Teorema 4.7 imamo nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda z an : Teorem 4.10 (Nuˇan i dovoljan uvjet konvergencije reda) Red z vergira ako i samo ako an kon-

(∀ε > 0)(∃n0 ∈ N) takav da (∀n > n0 ) ⇒ (|Sn − Sn+r | < ε, ∀r ∈ N).♣ Uoˇimo da je izraz c |Sn − Sn+r | < ε iz Teorema 4.10 jednak izrazu |an+1 + an+2 + ... + an+r | < ε. Dakle, Teorem 4.10 tvrdi da red an konvergira ako i samo ako se apsolutna vrijednost zbroja bilo kojeg konaˇnog broja uzastopnih ˇlanova niza (an ) moˇe c c z uˇiniti dovoljnom malom, poˇnemo li od dovoljno dalekog ˇlana niza (tj. doc c c voljno velikog n ∈ N). Kriterij Teorema 4.10 nije jako koristan u praksi, jer je uvjet teˇko provjeriti. s Dakle, bilo bi dobro prona´i kriterije konvergencije reda ˇije uvjete je lakˇe provc c s jeriti. Cijena toga ´e biti slabljenje kriterija, tako da ´emo obiˇno dobivati samo c c c dovoljnost za konvergenciju. Oˇito je da ako izostavimo prvih konaˇno mnogo ˇlanova reda c c c an onda, se konvergentnost novog reda ne mijenja (tj. ako red an konvergira onda, konvergira i novi red, ako red an divergira onda divergira i novi red). Dakle, ako red an konvergira onda, konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. Red an+1 + an+2 + ... zovemo ostatak reda Ako red an konvergira i suma mu je S, vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N, gdje je Rn suma reda an+1 + an+2 + .... Nadalje, kako Sn −→ S, tako mora Rn −→ 0. Dakle, ostatak konvergentnog reda teˇi u 0 za n −→ ∞. z an .

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA

141

Napomena 4.12 Rekli smo, ako je red an konvergentan sa sumom S, onda vrijedi S = Sn + Rn , za svaki n ∈ N. Dakle ostatak reda daje pogreˇku aproksis macije pri zamjeni prave sume reda S n-tom parcijalnom sumom Sn , odnosno Rn = S − Sn . Napomena 4.13 Red an konvergira ako i samo ako konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N.
Dokaz: Ako red an konvergira onda, oˇito konvergira i red an+1 + an+2 + ..., za svaki n ∈ N. c Obrnuto, ako red an+1 + an+2 + ... konvergira onda, oˇito konvergira i red c an , jer smo redu an+1 + an+2 + ... dodali samo konaˇno mnogo ˇlanova a1 , ..., an , ˇija je suma oˇito konaˇna.♣ c c c c c

Teorem 4.11 Za sve redove 1. Neka su an i

an i

bn vrijedi:
∞ ∞

bn konvergentni redovi i neka je
n=1 ∞

an = A i
n=1

bn =

B. Tada je konvergentan i red 2. Neka je

(an ± bn ) i vrijedi
n=1

(an ± bn ) = A ± B.

an konvergentan red sa sumom A i neka je c ∈ R. Tada je

konvergentan i red

can i vrijedi
n=1

can = cA.

Dokaz:
n n

1. Neka su An =
i=1

ai i Bn =
i=1

bi n-te parcijalne sume redova

an i

bn . Nadalje,

neka je niz (cn ) zadan formulom cn = an ± bn . Tada je n-ta parcijalna suma reda cn = (an ± bn ) dana s
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

(ai ± bi ) = An ± Bn .

Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je A±B, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda (an ± bn ).
n

2. Neka je An =
i=1

ai n-ta parcijalna suma reda

an . Nadalje, neka je niz (cn ) zadan cn = can dana s

formulom cn = can . Tada je n-ta parcijalna suma reda
n n

Cn =
i=1

ci =
i=1

cai = cAn .

142

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI
Kako limes desne strane u gornjoj formuli postoji, i jednak je cA, tako mora postojati i biti jednak tome limes lijeve strane, a to je upravo suma reda can ♣.

Primjer 4.11 Neka je dan red

(−1)n , tj.

−1 + 1 − 1 + 1 − 1 + ... Tada po Napomeni 4.9 taj red divergira. S druge strane pogledajmo red (−1 + 1) + (−1 + 1) + (−1 + 1) + ... Ovaj red oˇito konvergira i suma mu je nula. c Dakle, zakljuˇujemo da kod grupiranja ˇlanova (ispuˇtanje ili dodavanje zagrada) c c s moramo biti paˇljivi.♠ z Teorem 4.12 Ako ˇlanove konvergentnog reda grupiramo, po redu kojim dolaze, c u konaˇne skupine, i od zbrojeva tih skupina napravimo novi red, taj red konverc gira i suma mu je jednaka sumi polaznog reda.♣ Dakle, Teorem 4.12 tvrdi da ako u konvergentnom redu po redu kojim dolaze u konaˇne skupine c an ˇlanove grupiramo c

(a1 + ... + ap ) + (ap+1 + ... + ar ) + (ar+1 + ... + as ) + ..., i ako od zbrojeva tih skupina u1 = a1 + ... + ap , u2 = ap+1 + ... + ar , u3 = ar+1 + ... + as , ... formiramo novi red un , on konvergira. Takoder vrijedi
∞ ∞

an =
n=1 n=1

un .

Napomena 4.14 Primijetimo da iz Primjera 4.11 slijedi da je u Teoremu 4.12 konvergencija reda bitan uvjet da bismo mogli grupirati ˇlanove u konaˇne skupine. c c

4.2. REDOVI REALNIH BROJEVA Napomena 4.15 Zaˇto je suma reda s vergentnog reda an ?

143 un iz Teorema 4.12 jednaka sumi kon-

Dokaz: Oˇito je niz parcijalnih suma niza (un ), tj. reda c un , podniz niza parcijalnih suma reda an , dakle podniz konvergentnog niza. Sada tvrdnja lagano slijedi iz tre´eg svojstva c konvergentnih nizova iz toˇke 4.1.2.♣ c

Teorem 4.12 je poop´enje svojstva asocijativnosti zbrajanja na beskonaˇne konc c vergentne sume (tj. moˇemo po volji ubacivati i izbacivati zagrade). Medutim z za komutativnost se to ne moˇe napraviti (ne smijemo permutirati ˇlanove). z c Primjer 4.12 U Primjeru 4.9 smo spomenuli da red (−1)n−1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 − + − + − + − + ... n 2 3 4 5 6 7 8 konvergira i suma mu je

n=1

(−1)n−1 = ln 2. n

Zapiˇimo isti red na drugi naˇin, s ispremijeˇanim ˇlanovima s c s c 1− 1 1 1 1 1 1 1 1 1 − + − − + − − + − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − ) − + ( − ) − + ( − ) − + ( − ... = 2 4 3 6 8 5 10 12 7 1 1 1 1 1 1 − + − + − + ... = 2 4 6 8 10 12 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 − + − + − + − + ...). 2 2 3 4 5 6 7 8 Dobili smo 1 ln 2 = ln 2, 2 ˇto ne moˇe biti.♠ s z Dakle, iz Primjera 4.12 zakljuˇujemo da op´enito ne smijemo permutirati ˇlanove c c c reda (niti konvergentnog), jer se u tom sluˇaju suma moˇe promijeniti. Postoje c z redovi kod kojih se to smije uˇiniti. c

144

POGLAVLJE 4. NIZOVI I REDOVI

Teorem 4.13 Ako red apsolutno konvergira onda, njegova suma ne ovisi o poretku ˇlanova.♣ c Ako su svi ˇlanovi konvergentnog reda pozitivni onda, oˇito red i apsolutno konc c vergira pa po Teoremu 4.13 zakljuˇujemo da suma takvog reda ne ovisi o poretku c ˇlanova. c

4.2.4

Redovi s pozitivnim ˇlanovima c

Za red an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako je an ≥ 0 za svaki z c n ∈ N. Jasno je da je niz parcijalnih suma reda s pozitivnim ˇlanovima monotono rastu´i, c c dakle red s pozitivnim ˇlanovima ne moˇe divergirati u ˇirem smislu (suma je ili c z s konaˇna ili +∞). c Ako je S suma reda s pozitivnim ˇlanovima, pri ˇemu dopuˇtamo sluˇaj S = +∞ c c s c (tj. ako red divergira), onda je jasno da je Sn ≤ S za svaki n ∈ N. an red s pozitivnim ˇlanovima i neka je (cn ) omeden c Teorem 4.14 Neka je niz pozitivnih brojeva. Ako red an konvergira, onda konvergira i red cn an .
Dokaz: Kako je (cn ) omeden niz, to postoji M > 0 takav da je M > cn za svaki n ∈ N. Nadalje, neka je A suma reda an . Tada znamo da je za svaki n ∈ N n-ta parcijalna suma od an manja ili jednaka od sume A reda an .
n

Neka je Sn =
i=1

cn an n-ta parcijalna suma reda

c cn an . Oˇito je niz (Sn ) pozitivan i rastu´i c

niz, dakle monoton. Nadalje, vrijedi
n n n

Sn =
i=1

cn an ≤
i=1

M an = M
i=1

an ≤ M A.

Monoton niz parcijalnih suma (Sn ) reda red cn an konvergentan.♣

cn an je ograniˇen, pa iz Teorema 4.6 slijedi da je c

Neka su dani redovi

an i

bn . Za red

cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... kaˇemo da je produkt redova z an i bn .

4.3. KRITERIJI KONVERGENCIJE

145

Teorem 4.15 Neka su an i bn konvergentni redovi s pozitivnim ˇlanovima c ˇije su sume jednake A i B, redom. Tada je konvergentan i njihov produkt, tj. c red cn = a1 b1 +(a1 b2 +a2 b1 )+(a1 b3 +a2 b2 +a3 b1 )+(a1 b4 +a2 b3 +a3 b2 +a4 b1 )+... konvergira i njegova suma je jednaka AB.♣

4.3
4.3.1

Kriteriji konvergencije
Kriterij usporedivanja
bn red s pozitivnim ˇlanovima, c

Teorem 4.16 Neka je an red u R i neka je (bn ≥ 0 za svaki n ∈ N), takav da 1. 2. Tada red bn majorira bn konvergira. an apsolutno konvergira i vrijedi
∞ ∞ ∞

an , tj. |an | ≤ bn , za svaki n ∈ N,

an ≤
n=1 n=1

|an | ≤
n=1

bn . ♣

Napomena 4.16 Neka su an i je an ≤ bn , za svaki n ∈ N. Onda 1. ako red

bn redovi s pozitivnim ˇlanovima takvi da c an i vrijedi

bn konvergira onda, konvergira i red
∞ ∞

an ≤
n=1 n=1

bn , bn .

2. ako red

an divergira onda, divergira i red

Dokaz: 1. Slijedi izravno iz Teorema 4.16. 2. Red an divergira ako i samo ako divergira niz parcijalnih suma (An ) reda an . Kako je po pretpostavci 0 ≤ an ≤ bn , onda je oˇito Bn ≥ An , dakle i niz parcijalnih suma c reda bn divergira, pa i on sam.♣

Tada red potencija konvergira za svaki x ∈ R i suma mu je ex .13 1.. . an za svaki n ≥ n0 .2 D’Alembertov kriterij an red s pozitivnim ˇlanovima.♣ Primjer 4. onda red an konvergira. 1 2. 0 < λ < 1.♠ 1 xn−1 (n−1)! 4.17 Ako red potencija 0 n vergira apsolutno i red an x za sve x ∈ R za koje je |x| < |x0 |. . za svaki n ∈ N. onda konTeorem 4.3. . Za x = 0 imamo sljede´i c c rezultat: an xn konvergira za neki x0 ∈ R. i n0 ∈ N takvi da vrijedi an+1 ≤ λ. za svaki n ∈ N. Oˇito je za x = 0 svaki red potencija konvergentan. c Teorem 4. Ako postoji λ ∈ R. an0 +m ≤ λm an0 . Dakle. an0 +3 ≤ λan0 +2 ≤ λ3 an0 . Ako red n an x0 divergira.146 POGLAVLJE 4. Neka je an = 1. Dokaz: Neka su λ ∈ R.. an0 +2 ≤ λan0 +1 ≤ λ2 an0 . Neka je an = n! . gdje je x ∈ R proizvoljan. divergira i red an xn za sve x ∈ R za koje je |x| > |x0 |. .18 Neka je 0 < λ < 1. za svaki m ∈ N. . Dakle imamo an0 +1 ≤ λan0 . NIZOVI I REDOVI Neka je (an ) proizvoljan niz. zovemo red potencija. an za svaki n ≥ n0 .9 znamo da red potencija xn−1 konvergira za svaki x ∈ R takav da je 1 |x| < 1. i suma mu je 1−x . Red oblika an xn . red an0 + an0 +1 + . Tada iz Teorema 4. i n0 ∈ N takav da je an+1 ≤ λ.

♠ Iz ovog primjera vidimo zaˇto smo u Napomeni 4.8 znamo da on = 1. n2 Tada iz Primjera 4.8 znamo da on konvergira. 1 n+1 lim n−→∞ 1 n 2. i n0 ∈ N takav da je √ n za svaki n ≥ n0 . c Primjer 4.9 konvergira.. Neka je dan red divergira.. ali 1 (n+1)2 lim 1 n−→∞ n2 = 1.4.♣ .3 Cauchyev kriterij Teorem 4.♣ Napomena 4.17 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4. konvergira. Kako se dodavanjem konaˇno mnogo ˇlanova konvergentnom redu konvergencija c c ne´e promijeniti. onda red an ≤ λ. 4. divergira za l > 1.14 1. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1.3. imamo da red c an konvergira. Neka je dan red vrijedi 1 . ali vrijedi 1 . Sada iz Napomene 4. KRITERIJI KONVERGENCIJE 147 je majoriran geometrijskim redom an0 λn−1 s kvocijentom λ < 1 koji po Teoremu 4. c 0 < λ < 1. n−→∞ an lim onda red an konvergira za l < 1.3.19 Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima. n Tada iz Primjera 4. an konvergira. Ako postoji λ ∈ R.18 u c sc kojem se zahtijeva da niz kvocijenata susjednih ˇlanova reda konvergira (ima c limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima.17 rekli da ne moˇemo odluˇiti s z c o konvergenciji reda za l = 1. Ako postoji limes c an+1 = l.16 imamo da i red an0 + an0 +1 + .

(an ) niz u R i x ∈ R prozvoljan.20 zovemo radijus konvergencije reda potencija a n xn . Ako postoji lim sup n |an | i lim sup n |an | = 0. a divergira za sve x ∈ R za koje je |x| > ρ. postoje situacije u kojima on moˇe a D’Alembertov c z kriterij ne moˇe odluˇiti. a ne moˇemo niˇta z s zakljuˇiti za l = 1.14 za red odnosno red n znamo da divergira odnosno konvergira. divergira za l > 1. z c Neˇto sliˇno Cauchyevom kriteriju pojavljuje se kod odredivanja radijusa kons c vergencije redova potencija (podruˇja na kojem red potencija konvergira). a iz toˇke 4.15 Analogno kao i u Primjeru 4. onda red an konvergira za l < 1.20 Neka je an xn red potencija.148 POGLAVLJE 4. c Teorem 4. . n2 Dakle sluˇaj l = 1 nam ne govori niˇta o konvergenciji reda. c 1 Primjer 4.18 U primjenama se ˇeˇ´e koristi slabiji oblik Teorema 4.♣ Broj (ako postoji) ρ= 1√ lim sup n |an | iz Teorema 4.♠ c s Cauchyev kriterij je jaˇi. tj. NIZOVI I REDOVI Napomena 4.4 znamo da je c 1 n2 n−→∞ lim n 1 = lim n n−→∞ n 1 = 1. Ako postoji limes c n−→∞ lim √ n an = l. onda za ρ= 1 lim sup n |an | vrijedi: red potencija an xn konvergira apsolutno za svaki x ∈ R za koji je |x| < ρ.1.19 u c sc √ kojem se zahtijeva da niz n an konvergira (ima limes): Neka je an red s pozitivnim ˇlanovima.

20 red potencija |x| < 1. a divergira za |x| > 1.16 1. dakle i apsolutno konvergira red (−1)n .9 1 znamo da red (−1)n konvergira i suma mu je ln 2. n Tada je 1 = lim n−→∞ n n 1 = 1. Specijalni sluˇaj je c kad ˇlanovi reda alterniraju po predznaku. Neka je dan red potencija lim sup n 1 n x . itd. a divergira za |x| > 1. a divergira za |x| > ρ (ako lim sup n |an | postoji).4. Dakle red potencija n2 1 n x konvergira za |x| ≤ 1. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1. Tada imamo sljede´i kriterij (Leibnic c zov): . Ako je x = −1. KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4. Po Teoremu 4.♠ n2 Teoremu 4.8 imamo da konvergira i red (−1)n . ali smo u Primjeru 4.20 red potencija |x| < 1. Iz n2 n2 1 Teorema 4. iz Primjera 4. onda iz Primjera 4. n 1 n x n dakle je ρ = 1.3. c sin n. n2 Tada je n 1 = lim n−→∞ n2 1 = 1. Ako je x = 1 onda.3.20 niˇta ne govori s za x ∈ R takve da je |x| = ρ.8 znamo 1 1 da red konvergira. konvergira za Pogledajmo sada ako je |x| = 1. 4. Po Teoremu 4. problem se pojavljuje ako ih je beskonaˇno mnogo (npr. (−1)n . Neka je dan red potencija lim sup n 149 1 n x . Teorem 4. n2 1 n x n2 dakle je ρ = 1.16 vidjeli da red potencija an xn moˇe konvergirati i divergirati za x ∈ R takve da je |x| = ρ.4 Leibnizov kriterij Ako red ima konaˇan broj ˇlanova s negativnim predznakom. to nije problem c c (jer konvergencija reda ovisi o ostatku reda). Dakle za z |x| = ρ moramo posebno provjeriti konvergenciju reda potencija.). tg n.20 smo vidjeli da red potencija an xn konvergira za |x| < ρ. dok za x = 1 red n 1 divergira. n 2.

NIZOVI I REDOVI an alternira.21 Ako red POGLAVLJE 4. onda imamo obratnu c c c situaciju.. Analogno se dokaˇe da je S2n−1 takoder omeden sa a1 . tj. + (−a2n−2 − a2n−1 ) − a2n ]. te kako vrijedi |an | ≥ |an+1 |. vrijedi c c n−→∞ lim |S2n+1 − S2n | = lim |a2n+1 | = 0. za svaki n ∈ N. onda taj red konvergira. s c |Rn | = |S − Sn | ≤ |an+1 |. imamo da je S2n razlika od a1 i strogo pozitivnog broja. − (−a2n−2 − a2n−1 ) + a2n = a1 − [(−a2 − a3 ) + .150 Teorem 4. tj. onda je podniz od Sn indeksiran parnim indeksima rastu´i. dakle je S2n+2 ≥ S2n za svaki n ∈ N. n−→∞ dakle nizovi S2n i S2n−1 konvergiraju istom limesu S. imamo a2n+1 + a2n+2 ≥ 0. a2n+2 ≤ 0 i |a2n+1 | ≥ |a2n+2 |. iz Teorema 4. Kako je niz (an ) alterniraju´i i vrijedi |an | ≥ |an+1 |.6 slijedi da su nizovi konvergentni. Zaista. Nadalje. koji je suma reda jer je S2n ≤ S ≤ S2n−1 . Kako smo pretpostavili da je a2n−1 pozitivan. vrijedi S2n = a1 − (−a2 − a3 ) − . c c ako je a1 ≥ 0. Kako je niz S2n odnosno S2n−1 z rastu´i odnosno padaju´i. Nadalje. ako je |an | ≥ |an+1 | i ako je n−→∞ lim an = 0. Kako je po pretpostavci a2n+1 ≥ 0. Dokaz: Pogledajmo niz parcijalnih suma Sn reda an .♣ c . Ako red poˇinje negativnim ˇlanom... imamo da je pogreˇka aproksimacije sume c s S reda an sa Sn manja od apsolutne vrijednosti prvog ispuˇtenog ˇlana. S2n+2 = S2n + a2n+1 + a2n+2 . a a2n negativan za svaki n ∈ N. Analogno se dokaˇe da je z S2n−1 ≥ S2n+1 za svaki n ∈ N.. S2n je omeden s a1 . Ako red poˇinje pozitivnim ˇlanom. i istog je predznaka kao taj ˇlan. onaj indeksiran c neparnim indeksima je padaju´i. tj.

3.17 Iz Teorema 4.4.21 izravno slijedi da red (−1)n 1 n 151 s kojim smo se sreli u prijaˇnjim primjerima konvergira.♠ s . KRITERIJI KONVERGENCIJE Primjer 4.

.

sklonosti prema z predmetu. Element y iz Y pridruˇen elementu x iz X se zove vrijednost funkcije z f na elementu x. Definicija 5. z c c s uspjeh na ispitu o uloˇenom trudu. cijena dijamanta o njegovoj teˇini.Poglavlje 5 Funkcije 5. ili x −→ f (x).1 5.1 Osnovni pojmovi Motivacija i definicija Mnoge su veliˇine u prirodi i u ˇivotu ovisne o drugim veliˇinama: opseg kruˇnice c z c z o njenom polumjeru. bruˇenju. Kad se veliˇine c c koje promatramo daju dobro kvantificirati. ˇisto´i. ili f : x −→ y. 153 . To pridruˇivanje se z oznaˇuje c y = f (x). manama.1. Funkcija ili preslikavanje sa X u Y je pravilo f koje svakom elementu x iz X pridruˇuje jedan jedini element z iz Y . njihov odnos promatramo pomo´u rec alnih funkcija realne varijable. elementi iz X su argumenti funkcije f .1 Neka su dani neprazni skupovi X i Y . kvaliteti nastavnih materijala. Matematiˇki modeli takvih situacija temelje se na pojmu funkcije.

Napomena 5. Proˇirenje ne mora biti jedinstveno. c Neka je funkcija f : X −→ Y . o vrijednosti veliˇine x. moˇemo to modelirati funkcijom ˇiji su argumenti i ˇije z c c su vrijednosti realni brojevi. Veliˇinu x je uobiˇajeno c c c nazivati argumentom ili nezavisnom varijablom. FUNKCIJE Skup X se zove podruˇje definicije ili domena funkcije f . veliˇinu x moˇemo mijenjati po volji. te neka je A ⊇ X. takve da se svaka moˇe c c z izraziti realnim brojem. Skup Y se zove c kodomena funkcije f . Skup svih mogu´ih vrijednosti funkcije f (u oznaci R(f )) c zove se podruˇje vrijednosti ili slika funkcije f . ˇiju ovisnost (odnos) promatramo. za svaki x ∈ A. Problem odredivanja prirodne z domene pojavljuje se kad domena nije specificirana. ako ˇelimo biti precizniji. z f : D(f ) −→ R(f ). Govorimo o realnim funkcijama realne varijable. Tada funkciju g : A −→ Y definiranu sa g(x) = f (x). Tada funkciju g : A −→ Y za koju vrijedi g(x) = f (x) za svaki x ∈ X. s Ako su veliˇine.154 POGLAVLJE 5. Piˇemo s f : R −→ R. c z c na naˇin propisan pravilom f . pri ˇemu i domena i slika mogu biti podskupovi skupa R. zovemo restrikcija funkcije f na skup A i oznaˇavamo sa g = f |A . a veliˇinu y zavisnom c varijablom. c Dakle za funkciju f koja elementima iz X pridruˇuje elemente iz Y imamo z sljede´e oznake c f : X −→ Y ili. c Prirodna domena funkcije f (u oznaci D(f )) je skup svih mogu´ih argumec nata za koje se moˇe odrediti vrijednost funkcije. te neka je A ⊆ X.1 Za proizvoljnu funkciju f : X −→ Y oˇito vrijedi R(f ) ⊆ Y . a vrijednost veliˇine y ovisi. c c . zovemo proˇirenjem funkcije f na s skup A. Neka je funkcija f : X −→ Y .

ako znamo formulu funkcije. prelaˇenje iz jednog oblika u drugi je mogu´e.1.1. dok su mane netoˇnost oˇitavanja i nemogu´nost c c c koriˇtenja vrijednosti izvan crtanog podruˇja. Koriste se metode interpolacije. opisivanja funkcijske ovisnosti: c tabliˇno. naravno ako imamo dovoljan c c broj tabliˇnih vrijednosti.Prijelaz iz grafiˇkog oblika u tabliˇni je lagan. tj. s c . c c . komc paktnost. aproksimacije. c c c c . vrlo je netrivijalan problem.Prednost tabliˇnog zadavanja ili opisivanja funkcije je da je ponekad to c jedini naˇin zadavanja. grafiˇki i formulom (analitiˇkim izrazom). a mana je da ne znamo vrijednosti funkcije izvan c podruˇja podataka tablice i izmedu vrijednosti u kojima je poznata funkcija. dok je mana netrivijalnost dolaˇenja do tih informacija. svaki od tih naˇina c c c c ima svoje prednosti i mane. Dakako. c . onda su prednosti zornost. itd. z Dakako. a nakon toga odrediti njene numeriˇke parametre.Prelazak iz tabliˇnog oblika u grafiˇki je lagan. Prvo treba iz oblika grafa pogoditi u koju skupinu spada ta funkcija.Problem pronalaˇenja formule funkcije na osnovi poznavanja njenog grafa z je sliˇan problemu pronalaˇenja formule funkcije pri poznavanju tabliˇnih c z c vrijednosti. Kljuˇno je imati dobru ideju o mogu´oj klasi funkcija kojoj naˇa funkcija c c s pripada. c .Naravno. do na toˇnost oˇitavanja.5. . onda je naˇelno trivijalno dobivanje tablice vrijednosti iste funkcije. ali u nekim sluˇajevima z c c to je vrlo teˇko. preglednost. .2 Naˇini zadavanja funkcije c Imamo tri osnovna naˇina zadavanja funkcije tj. OSNOVNI POJMOVI 155 5.Ako imamo grafiˇki opisanu funkciju.Za fukciju zadanu formulom prednost je da znamo sve o funkciji. . s .Problem da se na osnovi tabliˇnih vrijednosti funkcije dobije formula funkcije c je vrlo netrivijalan.

no izvediv.2 Graf realne funkcije f realne varijable f : D(f ) → R(f ) je skup Γ(f ) = {(x. c y f(x) f(x2) 0 f(x1) x1 x2 x Slika 5.1: Koordinate toˇaka na grafu funkcije. x ∈ D(f ). 5. f (x)). U nastavku ´emo se baviti ovim problec mom. . z Definicija 5. projekcija grafa na y-os je slika od f ). FUNKCIJE .2 Uoˇimo da vrijedi: c D(f ) = Γx (f ) (tj.Na kraju. problem odredivanja grafa funkcije na osnovi njene formule je netrivijalan postupak. graf funkcije f sadrˇi sve toˇke ravnine (x. Drugim rijeˇima.3 Graf funkcije Funkcije se zorno prikazuju grafovima. i grafiˇki prikazuje ovisnost y ∈ R(f ) o x ∈ D(f ) zadanu funkcijom f . graf funkcije f dobijemo z c c kad sve parove oblika (x. c Napomena 5.1. tj. prikaˇemo u koordinatnom sustavu. y) za koje je y = c z c f (x). f (x)). x ∈ D(f )} ⊂ R2 . projekcija grafa na x-os je prirodna domena od f ) i R(f ) = Γy (f ) (tj.156 POGLAVLJE 5. Graf funkcije f je krivulja u ravnini koja sadrˇi toˇke ˇije su koordinate vezane funkcijom f .

Napomena 5. z s Iz Napomene 5. ˇto je suprotno s definicijom funkcije. Npr. jer postoji pravac paralelan s y z osi koji sijeˇe kruˇnicu u dvije toˇke.5.3: Primjer krivulje koja nije graf funkcije. OSNOVNI POJMOVI y 157 Γ(f) 0 x Slika 5. c y x0 0 x Slika 5.3 Uoˇimo da nije svaka krivulja u ravnini graf neke funkcije.3 zakljuˇujemo: da bi krivulja u ravnini bila graf neke funkcije c nuˇno i dovoljno je da svaki pravac paralelan s osi y sijeˇe krivulju u najviˇe z c s jednoj toˇki. c kruˇnica u ravnini nije graf niti jedne funkcije.1.2: Graf funkcije f i njegove projekcije na koordinatne osi. . a to znaˇi da se jednom realnom broju c z c c pridruˇuju dvije vrijednosti funkcije.

Pokazuje se da najve´i broj funkcija koje se pojavljuju u primjenama c ima i neka dodatna svojstva. Ti su pojmovi vezani c uz usporedbe vrijednosti. toˇke oblika (x0 . intervale z monotosti (tj. podruˇja gdje funkcija raste ili pada). c Neka je interval I = a. FUNKCIJE Nuliˇte funkcije f je vrijednost argumenta za koju je vrijednost funkcije s jednaka nuli. ne mora biti nultoˇka funkcije c c (npr. x0 ∈ D(f ) je nuliˇte funkcije f ako je f (x0 ) = 0.4 Pojmovi znaˇajni za realne funkcije realne varic jable Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a sve mogu´e vrste ovisnosti jedne veliˇine c c c c o drugoj. U ovoj toˇki bavit ´emo se pojmovima i svojstvima c c funkcija koja su karakteristiˇna za funkcije koje opisuje ovisnost jedne kvantitac tivne veliˇine o drugoj (tj. s Dakle. c s c Napomena 5. odnosno strogo pada na I. To. realne funkcije realne varijable). c z . kao ˇto smo rekli. nuliˇta funkcije f se nalaze rjeˇavanjem jednadˇbe f (x) = 0 u skupu s s z D(f ). tj. pa ovu toˇku ne smijemo pobrkati s c nultoˇkama. Nuliˇte je apscisa nultoˇke. Tada kaˇemo da funkcija f raste na intervalu I ako za svake dvije z vrijednosti x1 . x2 ∈ I za koje je x1 < x2 vrijedi f (x1 ) ≤ f (x2 ). s 5. tj. kaˇemo da je f (strogo) monotona na intervalu I.4 Presjek grafa funkcije f s osi y (ako postoji) je (najviˇe jedna) s toˇka s apscisom 0 i ordinatom f (0). ako postoje). Ako za takve dvije vrijednosti x1 . toˇke prekida i asimptotsko c c ponaˇanje.158 POGLAVLJE 5. x2 ∈ I vrijedi f (x1 ) ≥ f (x2 ). 0) ∈ Γ(f ). Gledamo li graf funkcije f . kaˇemo da funkcija f pada z z na I. tj. f (x) = cos x. b ⊆ R sadrˇan u podruˇju definicije funkcije f . podruˇja vrijednosti i nultoˇaka. Ako su nejednakosti izmedu f (x1 ) i f (x2 ) stroge. f je (strogo) padaju´a s c ili (strogo) rastu´a na I). iz c c c s grafa funkcije joˇ moˇemo vidjeti lokalne i globalne ekstreme (tj. toˇke u kojima s z c funkcija postiˇe lokalni ili globalni maksimum ili minimum. bliskost argumenata i sliˇno. za x = 0 je f (0) = 1). ekstremne vrijednosti. c Osim podruˇja definicije.1. z c I ⊆ D(f ). kaˇemo da je funkcija f strogo raste. Ako funkcija f ne mijenja ponaˇanje na intervalu I (tj. onda su nultoˇke od f presjeciˇta grafa funkcije c s i x osi. dakako.

Analogno. tj. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x je definirana na cijelom R. x0 + ε gdje je toˇka x0 ∈ R i ε ∈ R. tj. i strogo je rastu´a na svakom intervalu c u R. tj. 0 . z c Primjer 5. Posebno. tj. Uoˇimo da je funkcija f (x) = 5 i rastu´a i padaju´a (ali c c c ne strogo) na svakom intervalu u R.1 1. i strogo je monotona na svakom intervalu u R. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je definirana na cijelom R. D(f ) = R. R(f ) = {x ∈ R : x ≥ 0}. ako postoji z c ε > 0 takav da za x0 ∈ D(f ) vrijedi x0 − ε. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je definirana na cijelom R. ε > 0. . tj. pa i na cijelom R. pa i na c cijelom R. x0 + ε ⊆ D(f ) i ako je f (x) ≥ f (x0 ). D(f ) = R. funkcija f (x) = 5 je monotona u svakoj toˇki iz R. OSNOVNI POJMOVI 159 Funkcija raste (pada) u toˇki x0 ∈ R ako raste (pada) na nekom intervalu I koji c sadrˇi toˇku x0 . Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je definirana na cijelom R. kaˇemo da u toˇki x0 funkcija f ima lokalni maksimum.♠ c Svaki interval oblika x0 − ε. +∞ . Posebno. i strogo je padaju´a na svakom intervalu u R. 3. zovemo c okolina toˇke x0 . c 2. i strogo je monotona na svakom intervalu u R. c Ako za sve toˇke x iz neke okoline toˇke x0 ∈ D(f ) vrijedi c c f (x) ≤ f (x0 ). c c strogo padaju´a u svakoj toˇki iz −∞. funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a u svakoj toˇki iz 0.1. +∞ i strogo padaju´a na svakom intervalu u −∞. Posebno. dok u 0 nije ni rastu´a ni c c c padaju´a. Funkcija f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom c intervalu u [0. funkcija f (x) = x je strogo rastu´a u c svakoj toˇki iz R.5. D(f ) = R. i slika su joj svi nenegativni realni brojevi. pa i na cijelom R. c 4. funkcija f (x) = −x je strogo padaju´a u svakoj toˇki c c iz R. c Dakle. 0]. D(f ) = R.

dok je svaki globalni ekstrem i lokalni. 2. Primjer 5. Nadalje. . 4. govorimo o strogom lokalnom maksimumu odnosno minimumu.160 POGLAVLJE 5. +∞ i strogo padaju´a na svakom interc c valu u −∞. pa i na cijelom R. 0].5 Uoˇimo. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x je strogo rastu´a na c svakom intervalu u R. c dakle je i strogi globalni minimum. ako je x0 ∈ D(f ) lokalni ekstrem funkcije f . ako je f (x) ≥ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ).♠ c Napomena 5. Dakle u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. onda on ne mora biti i globalni.2 1. +∞ a strogo rastu´a na svakom intervalu u c −∞. dakle svaki x ∈ R je lokalni maksimum i minimum. Analogno. Dakle. onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni makz simum. pa i globalni maksimum i minimum. Ako su nejednakosti stroge. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = x2 je strogo rastu´a na svakom intervalu u [0. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = 5 je i rastu´a i padaju´a na c c svakom intervalu u R. oˇito je da je 0 strogi lokalni minimum za svaku okolinu oko 0. c Nadalje. ako su nejednakosti stroge. govorimo o strogom globalnom maksimumu odnosno minimumu. Ako vrijedi f (x) ≤ f (x0 ) za sve x ∈ D(f ). dakle je i c strogi globalni maksimum. Globalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo globalni ekstremi. 3. Funkcija f : R −→ R zadana formulom f (x) = −x2 je strogo padaju´a c na svakom intervalu u [0. FUNKCIJE za svaki x ∈ x0 − ε. Lokalne maksimume i minimume jednim imenom zovemo lokalni ekstremi. x0 + ε . c oˇito je da je 0 strogi lokalni maksimum za svaku okolinu oko 0. onda kaˇemo da funkcija f ima u x0 ∈ D(f ) globalni miniz mum. onda kaˇemo da funkcija f u toˇki x0 ima lokalni z c minimum. 0]. u toˇkama iz R \ {0} f nema lokalnih ekstrema. Dakle f nema lokalnih pa ni globalnih ekstrema.

b ili D(f ) = a. |x| su . b]. f (x) = x|x| su neparne. Funkcije f (x) = x2 . 2. dok je graf neparne funkcije krivulja centralno simetriˇna s obzirom na c ishodiˇte. za svaki x ∈ D(f ). tj.1. D(f ) = [a.♠ 1 . Uglavnom zahtijeva primjenu diferz encijalnog raˇuna.4: Primjer funkcije s lokalnim ekstremima. Kod nalaˇenja globalnih ekstrema se pojavljuje problem ruba c z podruˇja (jer ima funkcija kojima je prirodno podruˇje vrijednosti segment ili c c poluotvoreni interval. onda ima smisla promatrati ponaˇanje vrijednosti c s funkcije kod promjene predznaka argumenta. onda kaˇemo da je funkcija f neparna. z Ako vrijedi f (−x) = −f (x). f (x) = x3 . f (x) = parne fukcije. b]). za svaki x ∈ D(f ) . tj. Ako vrijedi f (−x) = f (x). Problem nalaˇenja ekstrema je vrlo bitan. Ako je podruˇje definicije funkcije f simetriˇno s obzirom na ishodiˇte. onda kaˇemo da je funkcija f parna. c c s x ∈ D(f ) povlaˇi −x ∈ D(f ). gdje nam metode diferencijalnog raˇuna ne pomaˇu (jer nisu primjenjive na rubovima c z segmenta). s Primjer 5.5.3 1. f (x) = |x|. f (x) = x4 . Funkcije f (x) = x.6 Oˇito je graf parne funkcije krivulja zrcalno simetriˇna s obzirom na y os. D(f ) = [a. OSNOVNI POJMOVI 10 5 161 -10 -5 -5 -10 5 10 Slika 5. z c c Napomena 5.

Npr.5 -10 Slika 5. Dakle imamo da vrijedi f (−x) = f (x) = −f (x). za funkciju definiranu formulom c c √ f (x) = x je D(f ) = [0. Zakljuˇujemo da je jedina funkcija s tim svojstvom-nul funkcija. Tada je oˇito f definirana u konaˇnom rubu prirodnog poc c c druˇja definicije. FUNKCIJE 5 4 3 2 -2 -1 1 2 10 7. f (x) = 0 za svaki x ∈ R.5: Primjer parne (lijevo) i neparne (desno) funkcije.162 POGLAVLJE 5. tj. postoji i konaˇan je broj f (−1).5 5 2. Funkcija iz naˇeg primjera ima i u drugom rubu x = 1 regularnu s toˇku. Primjer 5. Takav je rub c c regularna toˇka. tj. jedan rub je konaˇan a drugi beskonaˇan). +∞ .5 -1 -3 -2-2. Jasno je da rubovi prirodnog podruˇja s c definicije mogu biti konaˇni i beskonaˇni (npr. c c b) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije ali ima svojstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c . c c Imamo sljede´e mogu´e sluˇajeve ponaˇanja funkcije u blizini rubova prirodnog c c c s podruˇja definicije funkcije: c 1.♠ c Ponaˇanje funkcije u blizini rubova prirodnog podruˇja definicije zovemo s c njenim asimptotskim ponaˇanjem.5 1 2 3 -5 -7. 1] −→ R dana formulom f (x) = 1 − x2 . neka c √ je funkcija f : [−1. Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je konaˇan: c c a) Funkcija je definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije. tj.4 Neka je funkcija f : R −→ R takva da ima svojstvo da je i parna i neparna.

Tada oˇito c f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije. ali c c ako se argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 0 vrijednost funkcije z c se pribliˇava (ali ne doseˇe) vrijednost 1. onda se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava z vertikalnom pravcu x = a. neka je funkcija c 1 c f : 1. To znaˇi z c da.5. neka je funkcija f : [0. Rub prirodnog podruˇja definicije funkcije je beskonaˇan.6: Ponaˇanje funkcije u konaˇnom rubu podruˇja definicije. a) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub.) z z c) Funkcija nije definirana u rubu prirodnog podruˇja definicije i ima svoc jstvo da kad se argumenti iz prirodnog podruˇja definicije proizvoljno c pribliˇavaju rubu vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞. Ako z je a ∈ R taj rub. neka je z c funkcija f : 0. OSNOVNI POJMOVI 163 pribliˇavaju rubu vrijednosti funkcije ostaju konaˇne. c c (Npr. ne postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava z kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub. Tada oˇito f strogo raste u +∞.) c z . i to brˇe od svakog pravca. Tada oˇito f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije i ako se c c argumenti proizvoljno pribliˇavaju toˇki 1 vrijednost funkcije raste u z c +∞. +∞ −→ R dana formulom f (x) = x−1 . ali taj rast c c ili pad je ”brˇi” od rasta ili pada svakog pravca u ravnini. (Npr. +∞ ili −∞. s c c c c 2. Graf funkcije f se po volji blizu pribliˇava pravcu x = 1. (Npr. tj. ali ga nikada ne´e sje´i ili dotaknuti (jer c c funkcija uop´e nije definirana u tom rubu). +∞ −→ R dana formulom f (x) = xx .) z y y y −1 0 1 x 0 x 0 1 x Slika 5. +∞ −→ R dana formulom f (x) = 2x .1.

neka je funkcija f : R −→ R c dana formulom f (x) = x − e−x . z y y y 0 x 0 x 0 x Slika 5. kaˇemo da z z funkcija (odnosno njen graf) ima asimptotu. z kada argumenti funkcije f postaju dovoljno veliki. Oˇito. graf funkcije se proizvoljno blizu (odozgo) pribliˇava pravcu y = 1). tj. vertikalne i kose asimptote. (Npr. tada se vrijednost c −x izraza e + 1 proizvoljno blizu pribliˇava broju jedan. kada argument funkcije f ide u +∞. kada argument x ide u +∞. i taj rast c c ili pad je ”jednak” rastu ili padu nekog kosog pravca u ravnini (tj. c graf funkcije f se proizvoljno blizu pribliˇava pravcu y = x). kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u z c beskonaˇni rub. Odnosno. a druge dvije z c . y = ax + b i a = 0. s c c Ako postoji pravac kojem se graf funkcije po volji blizu pribliˇava. jer kad bi a bio nula tada vrijednosti funkcije ne bi rasle ili padale u beskonaˇnost). postoji pravac kojem se graf c funkcije po volji blizu pribliˇava kada argumenti prirodnog podruˇja z c definicije idu u beskonaˇni rub. Dakle. neka je funkcija f : R −→ R dana formulom c f (x) = e−x +1. Dakle. To znaˇi da se graf funkcije po volji blizu pribliˇava c c z pravcu y = a kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u c beskonaˇni rub. Postoje horizontalne. ali nikad ga ne dostiˇe. i cijeli izraz x − e−x je dobro aproksimiran izrazom x. z c c) Vrijednost funkcije raste ili pada prema konaˇnom broju a. FUNKCIJE b) Vrijednost funkcije raste ili pada u +∞ ili −∞ kada argumenti prirodnog podruˇja definicije idu u beskonaˇni rub.164 POGLAVLJE 5. zakljuˇujemo. Tada za velike vrijednosti od x izraz e−x postaje vrlo mali. Funkcija moˇe imati vertikalnu asimptotu samo u konaˇnom rubu. +∞ ili −∞.7: Ponaˇanje funkcije u beskonaˇnom rubu podruˇja definicije. (Npr.

5. zbog svojstva asimptote da se graf funkcije proizvoljno blizu pribliˇava svakoj od asimpz tota. OSNOVNI POJMOVI samo u beskonaˇno dalekom rubu domene. b −→ R. Dakle nula je toˇka prekida od f . Definirajmo sada pojam neprekidnosti funkcije. Zbog linearnosti asimptota imamo da je to jedna te ista asimptota (tj. pravac). x0 + δ ) ⊆ f (x0 ) − ε.7 Ako funkcija ima asimptotu. je neprekidna u toˇki x0 ∈ I ako c (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da (|x − x0 | < δ) ⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). gdje je I ⊆ D(f ). b −→ R neprekidna u x0 ∈ I ako z za proizvoljnu okolinu oko vrijednosti f (x0 ) postoji okolina oko x0 koja se cijela preslika u okolinu oko f (x0 ). f (x0 ) + ε .5 Neka je dana funkcija sign : R −→ R formulom   1.3 Realna funkcija realne varijable f : I = a. Tada za svaki δ > 0 i sve x ∈ R za koje je |x − 0| = |x| < δ 1 c vrijedi |f (x) − f (0)| = |f (x)| = 1 > 2 . Odnosno. Intuitivno. onda ona moˇe imati najviˇe jednu z s asimptotu u jednom rubu.3 kaˇe da je funkcija f : I = a. Definicija 5. Kad bi imala dvije asimptote u jednom rubu. c 165 Napomena 5. dok je u svim drugim toˇkama neprekidna. funkcija je neprekidna ako se njezin graf moˇe nacrtati bez podizanja olovke s papira. Funkcija je neprekidna na intervalu I ako je neprekidna u svakoj toˇki intervala c I. . x > 0  sign x = 0. z Definicija 5. x = 0   −1 x < 0 Funkcija f ima prekid u 0.1. Funkcija je neprekidna ako male promjene u argumentu rezultiraju malim promjenama u vrijednosti funkcije. ako (∀ε > 0)(∃δ > 0) takav da je f ( x0 − δ. slijedilo bi da se i asimptote (odnosno pravci) proizvoljno blizu pribliˇavaju z jedna drugoj. c 1 Uzmimo ε = 2 . Primjer 5.

iz uvjeta m ≤ f (x) ≤ M. slijedi da je graf ograniˇene funkcije sadrˇan u horizontalnoj traci izmedu pravaca c z y = m i y = M. je ograniˇena na I ako postoji realan broj M ∈ R. Analogo se dokaˇe za x0 < 0. b −→ R. Ako je x0 > 0. za svaki x ∈ I. b −→ R neprekidna u toˇki c x0 ∈ I.4.166 POGLAVLJE 5. tj.4 stavimo M = max{|m|. b −→ R. takav da je c |f (x)| ≤ M . FUNKCIJE y 1 0 x −1 Slika 5. za svaki x ∈ I.8: Funkcija sign(x). |M |} dobijemo ekvivalentnu definiciju: Realna funkcija realne varijable f : I = a.10 Ako je funkcija f : I = a. onda za proizvoljni ε > 0 i za δ = |x0 | imamo da za sve x ∈ R za koje je |x − x0 | < δ vrijedi |f (x) − f (x0 | = |1 − 1| = 0 < ε. Napomena 5.8 Ako u Definiciji 5. gdje je I ⊆ D(f ).♠ z Definicija 5. za svaki x ∈ I. tj. gdje je I ⊆ D(f ).4 Realna funkcija realne varijable f : I = a. onda je funkcija f ograniˇena na nekoj okolini oko x0 . Napomena 5. M ∈ R c takvi da je m ≤ f (x) ≤ M. funkcija je neprekidna u x0 .9 Iz Definicije 5. Napomena 5. je ograniˇena ili omedena na I ako postoje realni brojevi m. c . M > 0.

c Za zadane dvije funkcije f.1. tj.produkt s (f g)(x) = f (x)g(x). . g : R −→ R.kvocijent s f g (x) = f (x) .11 Ako funkcija ima prekid u toˇki. funkcija sign : R −→ R iz Primjera 5. tj. c c 5. realnim brojevima. vrˇiti raˇunske operacije s njima? s c Elementarne raˇunske operacije s funkcijama definiraju se preko operacija nad c njihovim vrijednostima.5. tj. x=0 x f (x) = 0. c D(f ± g) = D(f ) ∩ D(g). g(x) . dok je sama vrijednost funkcije f (0) = 0).1. c D(f g) = D(f ) ∩ D(g).5 Osnovne raˇunske operacije s funkcijama c Za dane dvije realne funkcije realne varijable postavlja se pitanje moˇemo li. Npr. onda ona moˇe ali i ne mora c z biti ograniˇena na nekoj okolini toˇke prekida. . Oˇito je funkcija f neograniˇena na svakoj okolini oko nule.zbroj ili razliku s (f ± g)(x) = f (x) ± g(x). pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g). pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g). x = 0 ima prekid u nuli (jer kada se argument pribliˇava prema nuli vrijednost funkcije z raste odnosno pada prema +∞ odnosno −∞. i z kako.5 za koju znamo da ima prekid u nuli je oˇito ograniˇena na svakoj okolini oko nule. c c S druge strane. tako da smo operacije s funkcijama definirali dosta prirodno (onako kako smo i oˇekivali). funkcija f : R −→ R dana c c formulom 1 . OSNOVNI POJMOVI 167 Napomena 5. definiramo njihov .

} je sadrˇan u c z nekoj bazi od vektorskog prostora realnih funkcija realne varijable. D(f g) = D(f ) i c g D f = {x ∈ D(f ) : f (x) = 0}.12) oˇito je da je skup svih funkcija f : R −→ R vektorski prostor (Definicija 1. n = 0. pa je D(f ± g) = D(f ). Dakle imamo definirano c c mnoˇenje funkcije skalarom. onda je (f + g)(x) = f (x) + c za svaki x ∈ D(f ).. Uoˇimo da je D(g) = R. 1. c Preciznije. . g : R −→ R. FUNKCIJE pri ˇemu je x ∈ D(f ) ∩ D(g) ali takav da je g(x) = 0.. pri ˇemu je f proizvoljna. gdje je g konstantna funkcija g(x) = λ za svaki x ∈ R.. a) Ako je c = 0. graf funkcije f + g je isti kao i graf funkcije f . Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za −c u smjeru y osi prema dolje.3). 1. c) Ako je c < 0. z c z Napomena 5. tj. x } je linearno nezavisan skup za svaki n ∈ N (linearna nezavisnost proizlazi iz Teorema 5. Pogledajmo sada neke specijalne sluˇajeve raˇunskih operacija s funkcijama. Npr.. onda je (f + g)(x) = f (x) − c za svaki x ∈ D(f ). c c ∈ R. dakle beskonaˇni skup {xn . onda je (f + g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ).5). skup funkcija {1.. Napomena 5.13 Uz ve´ definirano zbrajanje funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom (Napomena 5. b) Ako je c > 0.168 POGLAVLJE 5. x .12 Primijetimo da je za proizvoljnu funkciju f : R −→ R i proizvoljni λ ∈ R funkcija h : R −→ R dana formulom h(x) = λf (x) u stvari produkt funkcija f : R −→ R i g : R −→ R. a g dana formulom g(x) = c. c c Neka su f. Beskonaˇno dimenzionalan je jer ne moˇemo na´i niti jednu konaˇnu bazu za taj prosc z c c 2 n tor. . . Pogledajmo funkciju f + g u ovisnosti o c ∈ R. c D f g = (D(f ) ∩ D(g)) \ {x ∈ D(g) : g(x) = 0}. Funkciju h oznaˇavamo sa λf i oˇito je D(λf ) = D(f ). Graf funkcije f + g je ustvari graf funkcije f translatiran za c u smjeru y osi prema gore. skup svih realnih funkcija realne varijable je beskonaˇno dimenzionalan vektorski c prostor. Tj. x.

samo je usporen pad i rast c funkcije f . funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f . 2. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ).1. OSNOVNI POJMOVI 169 y f(x)+c c f(x) x 0 Slika 5. b) Ako je 0 < c < 1. . Graf funkcije f g je pravac y = 0 ili x os. Graf funkcije f g je sliˇan grafu funkcije f .9: Graf funkcije f (x) + c za c > 0. vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|. Dakle.5. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . Pogledajmo funkciju f g u ovisnosti o c ∈ R. y 2 f(x) 0 f(x) x Slika 5. onda je (f g)(x) = 0 za svaki x ∈ D(f ). a) Ako je c = 0. tj.10: Graf funkcije 2f (x). dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene c puta.

Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os.11: Graf funkcije −f (x). ali su suprotnog predznaka. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . dok su druge vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti umanjene |c| puta. onda je (f g)(x) = f (x) za svaki x ∈ D(f ).170 POGLAVLJE 5. Dakle. tj. Graf funkcije f g c je sliˇan grafu funkcije f samo je ubrzan pad i rast funkcije f . onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). y 0 f(x) x −f(x) Slika 5. f) Ako je −1 < c < 0. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije f s obzirom na x os. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ). Dakle. vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|. FUNKCIJE c) Ako je c > 1. tj. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija c c f . vrijedi |(f g)(x)| ≥ |f (x)|. Graf funkcije f g je isti kao i graf funkcije f . onda je (f g)(x) = −f (x) za svaki x ∈ D(f ). dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane c puta. e) Ako je c = −1. dok su druge c vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti uve´ane |c| puta. vrijedi |(f g)(x)| ≤ |f (x)|. c d) Ako je c = 1. pri ˇemu jednakost vrijedi samo u nultoˇkama od c c f . pri ˇemu jednakost vrijedi samo u c nultoˇkama od f . tj. g) Ako je c < −1. funkcija f g ima iste nultoˇke kao i funkcija f . ali su suprotnog c . Dakle. onda je (f g)(x) = cf (x) za svaki x ∈ D(f ).

14 Oˇito je zbroj dviju rastu´ih funkcija rastu´a funkcija (na podruˇju gdje je zbroj definiran). Pogledajmo funkciju g f u ovisnosti o c ∈ R. f). g f g a) Ako je c = 0. onda je f (x) = f (x) za svaki x ∈ D f .1. Na c g 1 ostalim podruˇjima funkcija f ´e rasti s vrijednostima f (x) tamo gdje c c g funkcija f pada i obratno. Zbroj dviju padaju´ih funkcija je padaju´a funkcija. Uoˇimo prvo c g c c c da funkcija f nema nultoˇke. Ostale situacije u ovisnosti o c ∈ R svode se na sluˇajeve 2 b).4). za f. c c c Napomena 5. tj. Dakle. 0 . c c c Za ostale operacije ova tvrdnja ne vrijedi.5.1. c . Graf funkcije f g dobijemo tako da zrcalimo graf funkcije (f |g|)(x) = |c|f (x) s obzirom na x os. c g) i 3 b). Nultoˇke od f su rubovi prirodnog c g g podruˇja definicije od f (toˇka 5. c). Ako funkcija f ima nultoˇke. funkcija f u njima ima c c vertikalne asimptote. kada se argument x pribliˇava nultoˇki z c g od f funkcija f ´e rasti odnosno padati u +∞ odnosno −∞. gdje funkcija f raste. g : R −→ R dane formulama f (x) = −x2 i g(x) = x znamo da su obje strogo rastu´e na −∞. funkcija g f je jednaka pravcu y = 0 na skupu D g f . 3. . tj. onda oˇito g funkcija f u njima nije definirana. tamo funkcija f pada. onda je f (x) = 0 za svaki x ∈ D . g g 1 b) Ako je c = 1. OSNOVNI POJMOVI 171 predznaka. 0 ali funkcije c (f g)(x) = −x3 i f (x) = −x g su strogo padaju´e na −∞. npr.

Dakle D(g ◦ f ) = {x ∈ D(f ) : f (x) ∈ D(g)}.1. recimo g. dok su funkcije f g i f obje neparne. FUNKCIJE Pogledajmo joˇ kako se elementarne operacije slaˇu s parnoˇ´u odnosno s z sc neparnoˇ´u. Ako su obje parne. f g i f g f g sve parne. Matematiˇki se to formalizira pojmom kompozicija funkcija.172 POGLAVLJE 5. Tada izravno iz definicije parnosti sc i neparnosti imamo: 1. c h f A B g C Slika 5. 3. 2.6 Kompozicija funkcija Ponekad je o funkcijama korisno razmiˇljati kao o strojevima koji uzimaju odredenu s sirovinu (argument) na ulazu i daju gotovi proizvod (vrijednost) na izlazu.12: Kompozicija funkcija. onda su funkcije f ± g. Kao ˇto ˇesto izlaz jednog stroja sluˇi kao ulaz drugome. onda je funkcija f ± g neparna. . Primjer 5.4). za svaki x ∈ D(f ) takav da je f (x) ∈ D(g). Ako je jedna funkcija. g : R −→ R funkcije. onda funkcija f ± g nije ni parna ni neparna (osim ako jedna od f ili g nije nul funkcija. Definicija 5. Ako su obje neparne.5 Za dane funkcije f : A −→ B i g : B −→ C definiramo funkciju h : A −→ C koju zovemo kompozicija funkcija f i g (u oznaci g ◦f ) formulom (g ◦ f )(x) = g(f (x)). g 5. tako ˇesto i vrijednost s c z c jedne funkcije sluˇi kao argument druge. Tim se postupkom mogu stvarati nove z funkcije. neparna a f parna. Neka su f. te funkcije f g i obje parne.

3x + 1 3x + 1 2x 6x = .15 Ako vrijednosti funkcije f moˇemo padaju u njenu domenu. Tada je oˇito c D(f ) = R(f ). . Napomena 5. moˇemo gledati funkciju f ◦ f . U takvom sluˇaju piˇemo f 2 = f ◦ f .7 Neka je dana funkcija f (x) formulom f (x) = x . jer je D(id ◦ f ) = D(f ◦ id) = D(f ). OSNOVNI POJMOVI Primjer 5. za proizvoljnu funkciju f .♠ x2 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x ima s obzirom na operaciju kompozicije funkcija sliˇnu ulogu kao i broj 1 s obzirom na operaciju mnoˇenja c z realnih brojeva. c Napomena 5. z funkciju f komponirati samu sa sobom. x+1 (g ◦ f )(x) = g(3x) = (f ◦ g)(x) = f 2x x+1 =3· Iz Primjera 5.5.1. da je. g ◦ f = f ◦ g. Naime. Funkciju f (x) = x zovemo identiteta i oznaˇavamo je s i(x) ili c id(x). tj. Tako imamo z (f ◦ f )(x) = ˇto je oˇito razliˇito od vrijednosti s c c (f (x))2 = 1 1 x = x.16 Primijetimo da kompozicija f ◦ id = id ◦ f = f uvijek postoji za svaku funkciju f . 1 Primjer 5.6 Odredimo kompozicije g◦f i f ◦g funkcija f (x) = 3x i g(x) = 2 · 3x 6x = .♠ x+1 x+1 173 2x . 1 . c s Ovdje treba biti oprezan i ne pobrkati ovo s operacijom kvadriranja vrijednosti funkcije f . tj. za tu funkciju vrijedi g ◦ f = f ◦ g = g. op´enito. Dakle imamo f ◦ id = id ◦ f = f. za svaku funkciju g : R −→ R.6 vidimo da operacija kompozicije funkcija nije komutativna.

onda za x1 . c c) Ako je funkcija f rastu´a a g padaju´a. njihova kompozicija je padaju´a. tj. s 1. onda za x1 . tj. c c b) Ako su funkcije f i g padaju´e. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog rasta od f i pada od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ).174 POGLAVLJE 5. tj. c . Monotonost kompozicije u ovisnosti o monotonosti komponenata. njihova kompozicija je padaju´a. x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog pada od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). onda za x1 . njihova kompozicija je rastu´a. onda za x1 . x2 ∈ D(g ◦ f ) takve da c vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≤ (zbog rasta od f i g) ≤ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). tj. c d) Ako je funkcija f padaju´a a g rastu´a. x2 ∈ D(g ◦ f ) c c takve da vrijedi x1 ≤ x2 imamo (g ◦ f )(x1 ) = g(f (x1 )) ≥ (zbog pada od f i rasta od g) ≥ g(f (x2 )) = (g ◦ f )(x2 ). FUNKCIJE Pogledajmo joˇ neka svojstva kompozicije funkcija. njihova kompozicija je rastu´a. a) Ako su funkcije f i g rastu´e.

onda je kompozicija g ◦ f neparna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = −g(f (x)) = −(g ◦ f )(x). Vaˇno je da se svojstvo neprekidnosti dobro nasljeduje pri kompoziciji funkcija. d) Ako je funkcija f neparna a g parna. a funkcija g definirana c i neprekidna u f (x0 ). z 3. g f N N P P P P g f N P Slika 5. onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). Parnost kompozicije u ovisnosti o parnosti komponenata. ako je funkcija f neprekidna u x0 .5.1. b) Ako su funkcije f i g neparne.13: Kompozicija funkcija. OSNOVNI POJMOVI 2. 175 a) Ako su funkcije f i g parne. onda je i kompozicija g ◦ f neprekidna u x0 . c . ali to ´emo detaljnije razraditi kasnije. onda je kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(−f (x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). c) Ako je funkcija f parna a g neparna. onda je i kompozicija g ◦ f parna jer vrijedi (g ◦ f )(−x) = g(f (−x)) = g(f (x)) = (g ◦ f )(x). Toˇnije.

10 sati rada stroja koˇtati 2500 kn. Primjer 5. za svaki iznos novaca postoji jedinstveno vrijeme rada (unajmljivanja) stroja. Rjeˇavaju´i tu jednadˇbu po x dobijemo x = 4 h. 2. moˇe biti viˇe studenata koji su imali nula bodova.9 Neka je dana funkcija b koja svakom studentu pridruˇuje broj bodova z na teorijskom dijelu kolokvija.7 Inverzna funkcija ˇ Cesto se javlja potreba da se iz poznate vrijednost funkcije odredi vrijednost argumenta za koju se ta vrijednost postiˇe.. s c z s za svako vrijeme rada (unajmljivanja) stroja postoji jedinstvena cijena. . injekcija razliˇitim c c c vrijednostima argumenta pridruˇuje razliˇite funkcijske vrijednosti.176 POGLAVLJE 5. Koliko si dugo moˇemo priuˇtiti stroj ako na z s raspolaganju imamo 1300 kn? Oznaˇimo s x vrijeme rada stroja a s y iznos novaca. Dakle. i joˇ 500 kn za dovoz i odvoz. Tada je oˇito iznos c c novca u ovisnosti o vremenu rada stroja dan s y(x) = 200x + 500. tj. b : studenti −→ {0. Ne c c moˇemo rijeˇiti problem.♠ z s Definicija 5. Sada se postavlja pitanje: koji je student imao nula bodova na teorijskom dijelu kolokvija? Na ˇalost. zaz z s kljuˇujemo da ne postoji jedinstveni argument funkcije b ˇija je vrijednost 0. 1.1.♠ Primjer 5. c s Pogledajmo sada obratni problem. Drugim rijeˇima. . To je za neke funkcije mogu´e.8 Troˇkovi rada stroja su 200 kn/h. Dakle imamo. FUNKCIJE 5. tj.6 Funkcija f : A −→ B je injekcija ako za svaki x1 . s s Jasno je da ´e nas npr.. a za z c neke nije.. Kaˇe se i da z c z f ne lijepi argumente. i obrnuto. Uspjeli smo rijeˇiti problem. 12}. 200x + 500 = 1300. Nas zanima x(y). x2 ∈ D(f ) uvjet x1 = x2 povlaˇi f (x1 ) = f (x2 ).

17 Uoˇimo da je uvjet injektivnosti funkcije f iz Definicije 5. Napomena 5.10 Funkcija f (x) = xn . Definicija 5. f (x1 ) = f (x2 ) povlaˇi x1 = x2 . . jer pravac y = 1 sijeˇe graf funkcije f (x) = xn za parno n u toˇkama c c (−1. 1) i (1.5. Napomena 5. tj. c c Definicija 5. x2 ∈ D(f ).8 izraˇunali smo da je x(1300) = 4.♠ Primjer 5. 1). Surjektivnost osigurava c sc c s z postojanje rjeˇenja. ali ne i za paran n. n ∈ N.14: Graf injekcije (lijevo) i funkcije koja nije injekcija (desno). za bilo koji c ∈ R. s c Primjer 5. OSNOVNI POJMOVI y y 177 0 x 0 x Slika 5. surjektivnost i bijektivnost su vaˇna svojstva realnih funkcija. s Injektivnost se na grafu realne funkcije manifestira ˇinjenicom da se presjek grafa c i pravca y = c sastoji od najviˇe jedne toˇke. S z njima se najˇeˇ´e susre´emo kod rjeˇavanja jednadˇbi.18 Primijetimo da je svaka funkcija f : A −→ B uvijek surjekcija na svoju sliku. Injektivnost. a injektivnost njegovu jedinstvenost.11 U Primjeru 5. f : D(f ) → R(f ) je uvijek surjekcija.6 c ekvivalentan sljede´em: za x1 .1.8 Funkcija f je bijekcija ako je i injekcija i surjekcija. je injekcija za neparan n.7 Funkcija f : A −→ B je surjekcija ako za svaki y ∈ R(f ) postoji x ∈ D(f ) takav da je y = f (x). Ako sada c umjesto y = 1300 uzmemo bilo koji c ∈ R i rijeˇimo jednadˇbu s z 200x + 500 = c.

funkcija g : B −→ A je inverzna funkcija funkcije f : A −→ B ako i samo ako vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id.15: Graf funkcije i njoj inverzne funkcije. dobivamo c(x(c)) = 200 x(c(x)) = c − 500 + 500 = c.9 Za zadanu funkciju f : A −→ B kaˇemo da ima inverznu z funkciju ako postoji funkcija g : B −→ A takva da je (f ◦ g)(x) = (g ◦ f )(x) = x. Dakle. FUNKCIJE Komponiramo li (uvrstimo) formulu za c(x) i x(c). 4 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 -4 2 4 Slika 5. . Funkciju g oznaˇavamo s g = f −1 i piˇemo g(x) = f −1 (x).♠ 200 Definicija 5. 200 (200x − 500) + 500 = x.178 dobivamo formulu za x u terminima c. c s (f ◦ f −1 )(x) = (f −1 ◦ f )(x) = x f (f −1 (x)) = f −1 (f (x)) = x. x(c) = c − 500 . 200 POGLAVLJE 5.

19 Funkcija f : A −→ B ima inverznu funkciju ako i samo ako je bijekcija.♠ Napomena 5. Dakle. 0] i [0. Problem odredivanja bijektivnosti moˇemo svesti na problem odredivanja injekz tivnosti jer je svaka funkcija surjekcija na svoju sliku. no njezine restrikcije na −∞. a strogo c c padaju´e funkcije strogo padaju´a. Tada je funkcija koja vrijednostima slike od f pridruˇuje argumente z od f dobro definirana.1 Inverzna funkcija strogo rastu´e funkcije je strogo rastu´a. +∞ jesu. +∞ −→ −∞. i √ g2 : [0. f | −∞. kad govorimo o inverzima funkcija f : R −→ R. +∞ .10). jer je c f ◦ g = g ◦ f = id. Primjer 5. a ona c c je strogo rastu´a funkcija. uvijek mislimo na inverze njihovih restrikcija na intervale na kojima su injektivne.20 Ako je funkcija f : R −→ R strogo monotona. g1 (x) = − x. Dakle.+∞ su bijekcije s inverzima g1 : [0. g2 (x) = x. Tada iz Napomene 5. onda ona ne mora imati inverznu funkciju jer ne mora biti injekcija. +∞ −→ [0. onda je ona oˇito i bijekcija na svoju sliku.20 znamo da f c ima inverznu funkciju g. Dakle vrijedi f ◦ g = g ◦ f = id. Kad g ne bi bila strogo rastu´a funkcija onda niti f ◦ g ne bi bila strogo rastu´a.5.12 Funkcija f : R −→ R(f ) dana formulom f (x) = x2 nije injekcija (Primjer 5.♣ z c . No f ◦ g = id.1. To je oˇito inverzna funkcija od f .0] √ i f |[0. c c Dokaz: Neka je f : R −→ R strogo rastu´a. Neka je f : D(f ) −→ R(f ) i za x ∈ D(f ) neka je y = f (x) ∈ R(f ). 0]. Tada je dobro definirana funkcija g : R(f ) −→ D(f ) formulom g(y) = g(f (x)) = x. c Analogno se dokaˇe tvrdnja ako je f strogo padaju´a. pa ima i inverznu funkciju. Teorem 5. c Primijetimo da ako f nije strogo monotona nego samo monotona. OSNOVNI POJMOVI 179 Napomena 5.

praktiˇno izraˇunati.♣ Iz Primjera 5. Kako za inverznu funkciju vrijedi f (f −1 (x)) = x. jer je f (x) c rastu´a. f −1 je neparna. +∞ gdje je bijekcija. inverznu funkciju proizvoljne bijekcije s c c f : R −→ R. Primjer 5. Predznak + odabrali smo kako bi f −1 (x) bila rastu´a funkcija. Rjeˇavaju´i jednadˇbu f (f −1 (x)) = x po f −1 (x) dobivamo s c z f −1 (x) = √ x + 4.12 slijedi da tvrdnju Teorema 5.2 ne moˇemo izre´i za parne funkcije. Pokuˇajmo sada. z c Napomena 5. Tada je njena inverzna funkcija g : [0.♠ c Analogno kao u Primjeru 5. +∞ −→ −∞.13 funkcija f (x) = xn za paran n je definirana na cijelom R i slika joj je [0. Dakle. +∞ .180 POGLAVLJE 5.2 Inverzna funkcija neparne funkcije je neparna. Dokaz: Neka je funkcija f neparna bijekcija i neka je f −1 njena inverzna funkcija. Ako ˇelimo prona´i inz c verznu funkciju od f moramo f restringirati na −∞. 0] odnosno . FUNKCIJE Teorem 5. ali nije bijekcija.13 Odredimo inverznu funkciju za funkciju f : R+ −→ R(f ) danu 0 2 formulom f (x) = x − 4. Tada imamo f −1 (−f (x)) = f −1 (f (−x)) = −x = −f −1 (f (x)). zakljuˇujemo da se odredivanje funkcije f −1 svodi na rjeˇavanje jednadˇbe f (f −1 (x)) = c s z x po nepoznanici f −1 (x). 0] ili [0.21 Primijetimo da iz uvjeta f ◦ f −1 = f −1 ◦ f = id slijedi da su graf funkcije f i graf njoj inverzne f −1 zrcalno simetriˇni s obzirom na pravac c y = id(x) = x.

Pojam funkcije je vrlo op´enit i obuhva´a i tipove ovisnosti koji nemaju veliku c c praktiˇnu primjenu. specijalne funkcije kojima se ovdje ne´emo c baviti. Najˇeˇ´e i najjednostavnije zovemo elementarnim funkcijama. 5. +∞ −→ [0.6 0. tj. Primjer takve funkcije je c x f (x) = xe .2 Pregled elementarnih funkcija Funkcije koje se u primjeni najˇeˇ´e pojavljuju dobile su tijekom povijesti posebna c sc imena i oznaku. ima inverznu funkciju.16: Graf funkcije f (x) = xex . no ona se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih z c funkcija.4 1 2 Slika 5.2 -3 -2 -1 -0. 0. c Osim elementarnih postoje i tzv. nije uvijek mogu´e te inverzne funkcije c eksplicitno zapisati pomo´u elementarnih funkcija. S c sc mnogima od njih smo se ve´ susreli tijekom dosadaˇnjeg obrazovanja pa u ovom c s odjeljku samo ukratko podsje´amo na njihova osnovna svojstva. ˇ Cak i za funkcije koje imaju inverze. Ako je n neparan.8 0.2. +∞ je bijekcija. Restrikcija te funkcije na interval [−1.2 -0. c . PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 181 √ √ g : [0. +∞ dana formulom − n x odnosno n x.5.4 0. onda je f bijekcija sa R u R i inverzna funkcija joj je √ g : R −→ R dana formulom g(x) = n x.

Logaritamske . Zbrajaju´i konaˇno mnogo takvih c c potencija istog broja x ∈ R.Area 2. Elementarne a) Algebarske . mnoˇenih nekim koeficijentima.Hiperboliˇke c . za svaki x ∈ R.2. dolazimo do pojma z .Trigonometrijske . k Po definiciji stavljamo x0 = 1.2. FUNKCIJE 5.Ostale algebarske funkcije b) Transcendentne .Polinomi .1 Klasifikacija i podjela realnih funkcija 1. Specijalne a) Gama b) Besselove c) erf d) Ortogonalni polinomi e) Hipergeometrijske f) Ostale 5.Ciklometrijske .Eksponencijalne .182 POGLAVLJE 5.2 Polinomi Za svaki realan broj x mogu´e je izraˇunati svaku njegovu potenciju s nenegac c tivnim cjelobrojnim eksponentom k ≥ 0.Racionalne funkcije . xk = x · x · · · x .

Vrijednost polinoma P (x) moˇe se izraˇunati konaˇnim brojem operacija zbrajanja i mnoˇenja za svaki z c c z realan broj x. . + a2 x2 + a1 x + a0 . a a0 je slobodni koeficijent. P4 = (x−1)(x−3)(x+2)2 i P7 = (x+1)(x−1)3 (x−2)(x−3)2 . Ovdje podrazumijevamo da je an = 0.11 Dva polinoma P i Q su jednaka. P5 (x) = x(x−2)(x−4)2 (x+3) = x5 −7x4 + 2x3 +64x2 −96x. . Realne konstante an .10 Polinom n-tog stupnja u varijabli x je funkcija zadana formulom n Pn (x) = i=0 ai xi = an xn + an−1 xn−1 + . Dakle je svaki polinom definiran na cijelom skupu R.5 5 2. c 10 7. Definicija 5. Polinomi su konceptualno najjednostavije funkcije. Definicija 5. Stupanj polinoma je najviˇa potencija nezavisne varijable x u formuli za s Pn (x).5 -5 50 40 30 20 10 -3 -2 -1 -10 1 2 3 4 1 2 3 -2 -200 -400 2 4 200 60 40 20 -2 -1 -20 -40 1 2 3 4 Slika 5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 183 polinoma. Koeficijent an je vode´i. P. . . .5. a0 su koeficijenti polinoma Pn (x). Polinom P : R −→ R takav da vrijedi P (x) = 0 za svaki x ∈ R zovemo nulpolinom. tj. . Q : R −→ R su jednaki ako je P (x) = Q(x) za svaki x ∈ R.17: Na slici su prikazani redom grafovi (funkcija) polinoma P6 (x) = x2 (x2 −1)(x2 −4) = x6 −5x4 +4x2 . ako su jednaki kao funkcije.5 -3 -2 -1 -2.a1 . .2.

02 4 0..01 1. FUNKCIJE n Teorem 5. c c .18: Primjeri nultoˇaka razliˇite kratnosti iz Primjera 5. .14.01 -0. n.5 3 Slika 5. c Primjer 5. c Pravilnije bi bilo re´i da je takav broj nuliˇte polinoma.4 Polinomi Pn (x) = i=0 ai x i Qm (x) = i=0 i bi xi su jednaki ako i samo ako je m = n i ai = bi . = an = 0. Broj c k zove se red ili kratnost nultoˇke x0 ..♣ i=0 ai xi jest nulpoli- Kao posljedicu Teorema 5.: n m Teorem 5.02 3 2 0. 0. Polinom f (x) = (x−2)3 c c ima u x = 2 nultoˇku tre´eg reda.♣ Broj x0 ∈ R za koji je Pn (x0 ) = 0 je realna nultoˇka polinoma Pn .3 (Teorem o nulpolinomu) Polinom Pn (x) = nom ako i samo ako je a0 = a1 = . za sve i = 0.14 Polinom f (x) = x ima u x = 0 nultoˇku prvog reda.. a toˇka u kojoj graf c s c polinoma sijeˇe os x da je nultoˇka.5 2 2. pri ˇemu je Qn−k (x) polinom stupnja n − k u varijabli x i Qn−k (x0 ) = 0. a ordinata je.11.♠ c c 2 1 -2 -1 -1 -2 -1 1 2 1 1 2 3 -0.184 POGLAVLJE 5. Kaˇemo da je x0 nultoˇka k-tog reda polinoma Pn ako je z c Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x).3 moˇemo sada dati drugu karakterizaciju jednakosti z polinoma iz Definicije 5. 1. Apscisa nultoˇke je nuliˇte. c c c s naravno. tj.. Polinom c f (x) = (x−1)2 ima u toˇki x = 1 nultoˇku drugog reda..

3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 vrijedi (x − x0 )k < 0. Dakle Pn (x) ne mijenja predznak u nultoˇki x0 parnog reda. kaˇemo da je linearna funkcija strogo rastu´a. Ako je x0 ∈ R nultoˇka reda k c od Pn (x).ako raste u s c nekoj toˇki. ♣ c Polinom prvog stupnja p(x) = ax + b zovemo linearna funkcija.8). onda iz Teorema 6. za x ≥ 0. Otvor joj je okrenut prema gore ako je a > 0. Linearna funkcija p(x) = ax + b je rastu´a ako je a ≥ 0. dok c u nultoˇkama parnog reda nema promjene predznaka. tj. Dakle Pn (x) mijenja predznak u nultoˇki c x0 neparnog reda.22 U nultoˇkama neparnog reda polinom mijenja predznak.19: Graf linearne funkcije f (x) = x + 75. c c c 1000 800 600 400 200 200 400 600 800 1000 Slika 5.3 Qn−k (x) = 0 na nekoj oklini oko x0 . Tjeme . raste na cijelom R. z c c Ponaˇanje linearne funkcije je isto na cijelom podruˇju definicije . PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 185 Napomena 5. Za a = 0 imamo konstantnu funkciju p(x) = b. Graf kvadratne funkcije je parabola koja ima os simetrije paralelnu s osi y. je polinom drugog stupnja ili kvadratna funkcija. Ako su ove nejednakosti c c stroge. po Teoremu c 6.3 imamo da na nekoj okolini oko x0 za x < x0 i za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0. Ako je k neparan. dok za x > x0 vrijedi (x − x0 )k > 0. onda znamo da Pn (x) moˇemo zapisati kao Pn (x) = (x − x0 )k Qn−k (x).2.5. a prema dolje ako je a < 0. onda iz Teorema 6. a padaju´a ako je a ≤ 0. Graf linearne funkcije je pravac s koeficijentom smjera a i odsjeˇkom na osi y jednakim c b. a = 0. gdje je k z red nultoˇke x0 i Qn−k (x) polinom stupnja n − k takav da je Qn−k (x0 ) = 0. c Dokaz: Svaki polinom je neprekidna funkcija na R (Teorem 6. Ako je k paran. Funkcija p : R −→ R dana formulom p(x) = ax2 + bx + c. odnosno strogo padaju´a. c b Oˇito za a = 0 linearna funkcija ima toˇno jednu nultoˇku − a .

♣ c Iz Teorema 5. 2a i realne su ako je D ≥ 0.20: Graf kvadratne funkcije f (x) = x2 + 3x − 4. P7 (x) = (x − 4)7 ) svodi se na numeriˇke c metode. tj. Traˇenje nultoˇaka polinoma stupnja viˇeg od ˇetiri (ako z c s c polinom nema neki posebni oblik. inaˇe velike negativne vrijednosti). gdje je D diskriminanta kvadratne funkcije D = b2 − 4ac. Za polinome tre´eg i ˇetvrtog stupnja takoder postoje formule c c za raˇunanje njihovih nultoˇaka. c Napomena 5. dok za polinome stupnja viˇeg od ˇetiri takve c c s c formule ne postoje.2 = √ −b± D .8) graf polinoma mora negdje sje´i x os.23 Polinom neparnog stupnja mora imati barem jednu nultoˇku. Vidimo da je pronalaˇenje nultoˇaka polinoma prvog i drugog stupnja relaz c tivno lagano. parabole ima koordinate (−b/2a. Teorem 5. Nultoˇke kvadratne funkcije dane su formulom c x1.♣ c c . inaˇe velike pozitivne).186 6 4 2 -5 -4 -3 -2 -1 -2 -4 -6 POGLAVLJE 5.5 (Osnovni teorem algebre) Svaki polinom n-tog stupnja ima toˇno c n kompleksnih nultoˇaka.5 direktno slijedi da svaki polinom n-tog stupnja moˇe imati najviˇe z s n realnih nultoˇaka. dok za velike negativne x ∈ R oˇito Pn (x) c c poprima velike negativne vrijednosti (ako je an > 0. mora postojati broj c x0 ∈ R koji ´e biti nultoˇka od Pn (x). Zbog neprekidnosti c polinoma na R (Teorem 6. −D/4a). FUNKCIJE 1 2 Slika 5. c Dokaz: Za dovoljno velike pozitivne x ∈ R oˇito Pn (x) poprima velike pozitivne vrijednosti (ako c je an > 0. npr.

. tj. dakle nije injekcija. 3.2. Ako je n = 1. tj. +∞ i ima nultoˇku u (0. n − 1. tj. Nadalje vrijedi c s D(Pn ) = R(Pn ) = R. onda je P1 (x) = x linearna funkcija. dakle je bijekcija.. Strogo pada na −∞. c 2. c graf joj je centralno simetriˇan s obzirom na ishodiˇte. iz Primjera 5. onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn parna. 0). pravac y = x.15 Kvadratna funkcija p(x) = x2 + 1 nema realne nultoˇke jer je c D < 0. strogo raste na [0. Ako je n neparan broj. c vrijedi D(Pn ) = R. +∞ .. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 187 Primjer 5. graf c joj je zrcalno simetriˇan s obzirom na y os.16 Pogledajmo funkciju (polinom) Pn (x) = xn .♠ c . Nadalje. .♠ Dakle. P1 (x) strogo raste na R.21: Grafovi funkcije f (x) = xn za neparne (lijevo) i parne (desno) n. c 4 2 12 10 8 6 -4 -2 -2 -4 2 4 4 2 -3 -2 -1 1 2 3 Slika 5. R(Pn ) = [0. c neparna je i ima nultoˇku u (0. 0). kao funkcija an xn . Primjer 5. 1. 0). i = 1. Ako je n paran broj.15 zakljuˇujemo da polinom parnog stupnja moˇe i ne mora c z imati realne nultoˇke. Pn (x) strogo raste na R.5. onda je oˇito funkcija Pn (x) = xn neparna. dakle je bijekcija i ima nultoˇku u (0. Oˇito je D(P1 ) = R(P1 ) = R. c n Za velike apsolutne vrijednosti argumenta polinom Pn (x) = i=0 ai xi se ponaˇa kao njegov vode´i ˇlan. 0]. tj. jer za velike apsolutne s c c vrijednosti argumenta x broj xn je po apsolutnoj vrijednosti puno ve´i od broja c i x .

Za . . i = 1. Napomena 5. problem poniˇtavanja je vrlo kompliciran.2. razlika. u tom sluˇaju se situacija komplicira. ali c z kvocijent dvaju polinoma op´enito nije polinom..12 Polinom (n + m)-tog stupnja u dvije varijable x i y je funkcija zadana formulom n m Pnm (x. su koeficijenti polinoma Pnm (x). n.. j = 1. n > 1. 5. Realne konstante aij . FUNKCIJE Napomena 5. z Definicija 5. m. Vertikalnu ne moˇe imati jer je svaki polinom neprekidna funkcija.3 Racionalne funkcije Oˇito je zbroj.25 Polinom proizvoljnog stupnja n > 1 nema asimptotu.. Naravno. .188 POGLAVLJE 5. dok za kosu z ili horizontalnu nema smisla govoriti jer je polinom prvog stupnja ustvari pravac. tj. sliˇno kao ˇto dijeljenjem prirodnih (ili cijelih) broc s jeva dobivamo brojeve koji (op´enito) nisu prirodni.♣ z Osim promatranih polinoma jedne varijable moˇemo promatrati i polinome z viˇe varijabli. umnoˇak i kompozicija polinoma ponovo polinom. Npr. sam sebi je asimptota. y) = i=0 j=0 aij xi y j . Dokaz: Zbog neprekidnosti svakog polinoma na R (Teorem 6. za velike apsulutne vrijednosti argumenta ponaˇa kao an xn i jer je n > 1 zakljuˇujemo da polinom Pn (x) ne moˇe imati niti horizontalnu s c z n niti kosu asimptotu jer funkcija an x puno brˇe raste ili pada od svakog pravca. dijeljenjem polinoma c izlazimo iz te klase funkcija. kako se polinom Pn (x) = i=0 ai xi . Dakle.. ne moˇemo s c z govoriti o monotonosti takvih funkcija jer ne znamo usporedivati uredene p-torke (ako polinom ima p varijabli).24 Uoˇimo da za polinom prvog stupnja (linearnu funkciju) nema c smisla govoriti o asimptotama. problem s asimptotike je sloˇeniji.. itd. z n Nadalje. Po analogiji s racionalnim c brojevima. kvocijente dvaju polinoma nazivamo racionalnim funkcijama.8) zakljuˇujemo da polinom stupnja c n > 1 ne moˇe imati vertikalnu asimptotu..

c Primjer 5.17 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Funkcija hR dana formulom h(x) = 4. Funkcija i dana formulom i(x) = x7 −5 2−3x−x3 2x+1 √ x nije racionalna funkcija. U polu racionalna funkcija c nije definirana. Qm (x) = 0}. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 189 razliku od polinoma.) Dakle. 6. nije racionalna funkcija. s c D(f ) = {x ∈ R. Dakle. Polinomi su specijalni sluˇaj racionals c nih funkcija kojima je polinom u nazivniku jednak 1. Funkcija f dana formulom f (x) = 2. Naravno. f (x) = c c Pn (x) = 0 ako i samo ako je Pn (x) = 0. s c c Nultoˇke racionalne funkcije su nultoˇke njenog brojnika. ali i racionalna funkcija kod koje je nazivnik polinom Q1 (x) = 1. c c . postoje i racionalne funkcije kojima se nazivnik nigdje ne s poniˇtava. da ne postoji x0 ∈ R koji c c je nultoˇka i brojnika i nazivnika. Funkcija k dana formulom k(x) = 2 2−3x je racionalna funkcija. tj. Definicija 5. Funkcija j dana formulom j(x) = x−13 je polinom.13 Funkcija f : R → R je racionalna ako je oblika f (x) = Pn (x) . Qm (x) Nultoˇke nazivnika se zovu polovi racionalne funkcije. Funkcija g dana formulom g(x) = x+2 x2 −3 x sin x x−1 je racionalna funkcija. tj. je racionalna funkcija. nultoˇkama nazivnika. 3. 5.2. Dakle.5. takve su definirane na cijelom R. racionalna funkcija nije definirana u c najviˇe konaˇno mnogo toˇaka iz R. Red pola je red odgovaraju´e nultoˇke nazivnika. Qm (x) pri ˇemu su Pn (x) i Qm (x) polinomi u x. racionalne funkcije op´enito nisu definirane na cijelom skupu c R jer se njihove vrijednosti ne mogu izraˇunati u toˇkama u kojima im se nazivnik c c poniˇtava.♠ Pn Racionalna funkcija f (x) = Qm(x) je definirana u svim realnim brojevima osim u (x) onima za koje se nazivnik poniˇtava. (Smatramo da je racionalna funkcija ve´ skra´ena.

190 POGLAVLJE 5. dok za polove neparnog z c reda.22: Primjer pola neparnog reda funkcije f (x) = 1 parnog reda funkcije f (x) = x2 (desno).5 1 x 1 Slika 5. i to na vanjskim rubovima prirodnog podruˇja definicije. tj.26). z c Dokaz: Red pola je red nultoˇke nazivnika. onda vrijednosti racionalne funkcije s njegove lijeve i desne strane teˇe u istu beskonaˇnost. Sada tvrdnja izravno slijedi iz Napomene c 5.5 1 80 60 40 20 -1 -0.5 0. Osim vertikalnih. FUNKCIJE 100 75 50 25 -1 -0. kad c argument ide u +∞ i −∞. Dakle. kao i u toˇkama u c kojima se nazivnik poniˇtava. Racionalna funkcija u polu ima vertikalnu asimptotu (jer je pol rub prirodnog podruˇja definicije racionalne funkcije). bi x i=0 i−m bi x i=0 i xm . racionalna funkcija pokazuje ponaˇanje koje nismo s s nalazili kod polinoma .22.26 Ako je pol parnog reda. imamo n n f (x) = Pn (x) = Qm (x) ai x i=0 m i x = n i=0 m ai xi−n .5 -25 -50 -75 -100 0. (lijevo) i pola Napomena 5.♣ Za odredenu kombinaciju stupnjeva brojnika i nazivnika. U okolini polova vrijednosti racionalne c funkcije postaju po volji velike (idu u +∞) ili po volji male (idu u −∞) s jedne i s druge strane (Napomena 5. 2. vrijednosti funkcije s lijeve i desne strane pola teˇe u suprotne beskonaˇnosti. racionalne funkcije mogu imati joˇ i horizontalne i kose s asimptote.graf racionalne funkcije moˇe imati asimptote: z 1.

Dakle za velike x racionalna funkcija f se ponaˇa s kao an n−m . an c) Ako je n > m + 1. tj. Racionalna funkcija ima horizontalnu c asimptotu y = 0. tj. bi xi−m i=0 xm i=0 m bi xi−m xm Sada kad pustimo da argument ide u beskonaˇnost drugi pribrojnik. bm x an a) Ako je n < m. odnosno racionalna funkcija (koja se za z an velike vrijednosti argumenta ponaˇa kao bm xn−m ) raste ili pada brˇe s z od pravca. Dakle. c xm ai xi−m i=0 m tj. onda izraz bm xn−m postaje po volji blizu nuli kada argument ide u beskonaˇnost. racionalna funkcija nema ni horizontalne ni kose asimptote. Preciznije.5. gdje je c jednak kvocijentu vode´ih koeficijenata polinoma u c an brojniku i nazivniku.2. onda racionalna funkcija ima horizontalnu asimptotu y = c. onda je n − m > 1. bm dok prvi pribrojnik. imamo c s m+1 m f (x) = Pm+1 (x) = Qm (x) ai xi i=0 m = b i xi am+1 x m m+1 ai xi + i=0 m = b i xi b i xi i=0 m i=0 i=0 x (am+1 x) m m x + m i=0 m ai xi−m . se pribliˇava broju z bi x i−m am . i=0 . xm . PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA n m 191 ai x i−n Sada kada argument ide u beskonaˇnost izraz c i=0 odnosno i=0 bi xi−m ide u an odnosno u bm . b) Ako je n = m. izraz bm xn−m raste ili an pada brˇe od pravca bm x. odnosno racionalna fukcija se an u beskonaˇnosti ponaˇa kao bm x. bn . d) Ako je n = m + 1. onda je n − m = 1.

+∞ vrijedi f (x) > x. +∞ . +∞ . dakle nije injekcija. 0 vrijedi f (x) > −x. m i−m xm bi x i=0 m POGLAVLJE 5.18 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = x2 + 1. z √ Primjer 5. Dakle.27 ne mora vrijediti. kada argument ide u beskonaˇnost. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente funkcija f se proizvoljno blizu pribiˇava pravcu y = −x (za x < 0) odnosno pravcu y = x (za x > 0). f strogo raste na [0. Nadalje. R(f ) = [1. ako racionalna funkcija ima asimptotu y = c kad x teˇi u +∞. Primjetimo da pravci y = x i y = −x nisu kose asimptote funkcije f na obje strane jer slika funkcije f je [1. 4 2 -1 -2 -4 1 2 3 -6 -4 -2 4 2 2 -2 -4 4 1 1 Slika 5. f je parna. z Dakle pravci y = x i y = −x su kose asimptote funkcije f . racionalna funkcija se pribliˇava pravcu c z (kosoj asimptoti) am+1 bm x + am bm . Napomena 5. Oˇito je D(f ) = R. tj. bm jer i=0 bi xi−m ide u bm . zrcalno simetriˇna obzirom c c na y os.18 zakljuˇujemo da za funkcije koje nisu racionalne (joˇ kaˇemo c s z da su iracionalne) svojstvo iz Napomene 5. .23: Primjer racionalnih funkcija f (x) = 1 − x−1 (lijevo). FUNKCIJE ide u am+1 x. Dakle. +∞ i za svaki x ∈ 0. 0] i za svaki x ∈ −∞.27 Analogno kao i kod vertikalnih asimptota. z onda je isti pravac horizontalna asimptota i kad x teˇi u −∞. f strogo pada na −∞. racionalne funkcije imaju svojstvo da im je isti pravac horizontalna (ili kosa) asimptota na obje strane. f (x) = x + x (desno) i njihovih asimptota.♠ Iz Primjera 5.192 xm (am+1 x) .

y) = x − y n oˇito je P (x.28 Funkcija ne moˇe na istu stranu imati i horizontalnu i kosu asimptotu. y) = Pn (x) − y. Pn (x)) = 0.29 Svaki polinom i racionalna funkcija su algebarske funkcije.18. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x. Tada je oˇito P (x.14 Funkcija f : R −→ R je algebarska ako postoji polinom od dvije varijable P (x. Definicija 5. ♣ Pn (x) Qm (x) proizvoljna racionalna funkcija. y) takav da vrijedi P (x. Funkcija f dana formulom f (x) = n x je algebarska za svaki n ∈ N jer za polinom P (x. 5.19 1. dakle je svaki polinom algebarska funkcija. Tada je oˇito P (x. dakle je svaka racionalna c √ Primjer 5. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 193 Slika 5. jer u suprotnom ne bi bila funkcija. Definirajmo polinom u dvije varijable s P (x. y) = Qm (x)y −Pn (x). c Neka je sada f (x) = funkcija i algebarska. f (x)) = 0.2. Napomena 5. Dokaz: Neka je dan proizvoljni polinom Pn (x).2.24: Primjer iracionalne funkcije f (x) = iz Primjera 5. f (x)) = 0.4 Algebarske funkcije Funkcija je algebarska ako se u formuli kojom je zadana pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni. c . f (x)) = 0.5. √ x2 + 1 i njenih asimptota z Napomena 5.

c c tj. u 1 (toˇka 5.1. vrijednost funkcije raste u +∞ i njen se graf prozvoljno blizu pribliˇava pravcu x = 1.4). Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = √x−1 . 0 je regularna toˇka (toˇka 5. Horizontalnu ne c moˇe imati zbog strogog rasta i neomedenosti. f strogo raste na domeni i f je definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja definicije. je D(f ) = R(f ) = [0.13). z tj. kako √ za velike argumente vrijednost 3 x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu. Nadalje.194 POGLAVLJE 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x. +∞ .13).1. y) = xy n − 1 oˇito je P (x. Dakle.20 1. dakle nema niti vertikalnu niti horizontalnu asimptotu. c c √ Nadalje. √ Primjer 5.13). Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 1 + √x .4). Funkcija f je inverzna funkcija funkcije g(x) = x3 . c 1 3.♠ c Kako se u algebarskoj funkciji pojavljuju samo cjelobrojne potencije i korijeni zakljuˇujemo da je prirodno podruˇje definicije algebarske funkcije cijeli R bez c c nultoˇaka nazivnika i bez podruˇja gdje nisu definirani parni korijeni (Primjer c c 5. Funkcija f dana formulom f (x) = √x je algebarska za svaki n ∈ N jer za n polinom P (x. +∞ (Primjer 5.28.13). Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = 3 x. je D(f ) = 1. koja je bijekcija sa R na R. z 1 4. z √ 2. je D(f ) = R(f ) = R (Primjer 5. +∞ i R(f ) = 0. +∞ . f strogo raste na R i neomedena je. ima vertikalnu asimptotu x = 1. Dakle. FUNKCIJE 1 2. dakle nema vertikalnu asimptotu. pravac y = 0 je horizontalna asimptota funkcije f . f (x)) = 0. Funkcija f je inverzna funkcija restrikcije funkcije g(x) = x2 na [0. Funkcija 4 √ f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je 4 x = 0 i x < 0 c . Kada se argument sve viˇe pribliˇava c s z broju 1. tj. kako za velike argumente vrijednost x puno sporije raste od bilo kojeg pravca zakljuˇujemo da f nema kosu asimptotu. za z velike argumente vrijednosti funkcije se proizvoljno blizu pribliˇavaju nuli. dok kosu asimptotu ne moˇe imati zbog Napomene 5. Funkcija f je √ definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x − 1 = 0 i x − 1 < 0 c (Primjer 5. Dakle. Nadalje. f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije. tj.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

195

(Primjer 5.13). Dakle, je D(f ) = 0, +∞ i R(f ) = 1, +∞ , f strogo pada na domeni i f nije definirana u konaˇnom rubu prirodnog podruˇja c c definicije, tj. u 0 (toˇka 5.1.4). Kada se argument sve viˇe pribliˇava broju c s z 0, vrijednost funkcije raste u +∞ i prozvoljno se blizu pribliˇava pravcu z x = 0, tj. ima vertikalnu asimptotu x = 0. Nadalje, za velike argumente vrijednost funkcije se proizvoljno blizu pribliˇava broju 1, tj. pravac y = 1 z je horizontalna asimptota funkcije f , dok kosu asimptotu ne moˇe imati z zbog Napomene 5.28. √ 5. Neka je dana algebarska funkcija f formulom f (x) = x2 − 1. Funkcija f je definirana svugdje osim u toˇkama u kojima je x2 − 1 < 0 (Primjer c 5.13). Dakle, je D(f ) = R \ −1, 1 i R(f ) = [0, +∞ , f je parna i strogo pada na −∞, −1] a strogo raste na [1, +∞ . Definirana je u konaˇnim c rubovima prirodnog podruˇja definicije, tj. −1 i 1 su regularne toˇke (toˇka c c c 5.1.4), dakle nema vertikalnu asimptotu. Horizontalnu ne moˇe imati zbog z strogog rasta i neomedenosti. Za dovoljno velike po apsolutnoj vrijednosti argumente vrijednost funkcije se pribliˇava pravcu y = −x (za x < −1) z odnosno pravcu y = x (za x > 1). Dakle f ima kose asimptote.♠ Iz Primjera 5.20 vidimo da algebarskoj funkciji konaˇni rubovi mogu biti reguc larni, a moˇe u njima imati i vertikalnu asimptotu. U beskonaˇnim rubovima z c imamo sva tri ponaˇanja, kao i kod racionalne funkcije, tj. moˇe se dogoditi da s z nema asimptote ali i da imamo kosu ili horizontalnu (ali ne obje na istoj strani, Napomena 5.28). Potencije Izraz oblika ab zovemo potencijom s bazom a i eksponentom b. Za cjelobrojni pozitivni eksponent b potenciju s eksponentom b definiramo kao ab = a · a · . . . · a, pri ˇemu se baza a pojavljuje b puta kao faktor u umnoˇku na desnoj strani gornje c s jednakosti. Primjer funkcije u kojoj jedna veliˇina ovisi o potenciji druge veliˇine je ovisnost c c povrˇine kruga o njegovom polumjeru: s P (r) = π · r2 .

196

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

Ovako definirane potencije su specijalni sluˇaj polinoma s kojima smo se ve´ c c susreli. Pokazuje se da se potencije mogu definirati i za eksponente koji nisu prirodni brojevi. Ako je eksponent potencije negativan cijeli broj −n za n ∈ N, definiramo x−n formulom x−n = x1n . Takve potencije ne moˇemo izraˇunati kad je x = 0. z c −n Dakle je podruˇje definicije funkcije f (x) = x c cijeli skup R bez toˇke 0. c Ponovo, podruˇje vrijednosti i oblik grafa ovise o parnosti eksponenta n. Funkcija c −n f (x) = x za parno n je parna funkcija, dakle nije injekcija, strogo pada na 0, +∞ dok na −∞, 0 strogo raste. Funkcija f (x) = x−n za neparno n je neparna funkcija, i strogo pada na −∞, 0 i na 0, +∞ , dakle je injekcija.
10 7.5 8 5 2.5 -2 -1 -2.5 -5 -7.5 -10 -2 -1 1 2 2 1 2 6 4 10

Slika 5.25: Grafovi funkcije f (x) = x−n za neparne (lijevo) i parne (desno) n. I s ovakvim smo se potencijama ve´ susretali kad smo govorili o racionalnim c funkcijama. Za razlomljene eksponente oblika b = m pri ˇemu je m ∈ Z, n ∈ N, definiramo c n √ n m/n x = xm . Za parne n takve su funkcije definirane samo za nenegativne √ vrijednosti nezavisne varijable x (jer je funkcija f (x) = n x za parno n inverzna funkcija funkcije g|[0,+∞ (x) = xn ); za neparne n, definirane su na cijelom R (jer √ je funkcija f (x) = n x za neparno n inverzna funkcija funkcije g(x) = xn koja je bijekcija sa R u R). Dakle, u ovoj toˇki definirali smo potencije kojima smo eksponent proˇirili c s prvo sa skupa N na skup Z, a nakon toga i na skup Q. Sada je pitanje moˇemo z li, i kako, definirati potenciju s proizvoljnim realnim brojem kao eksponentom? To je mogu´e, ali ne za sve baze (za negativne baze ne moˇemo). Dolazimo do c z pojma eksponencijalne funkcije.

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA
1.5 1 0.5 1 -3 -2 -1 -0.5 -1 -1.5 1 2 3 0.75 0.5 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1.75 1.5 1.25

197

Slika 5.26: Grafovi funkcije f (x) = x1/n za neparne (lijevo) i parne (desno) n.

5.2.5

Eksponencijalne funkcije

Eksponencijalne se funkcije prirodno javljaju kao matematiˇki modeli situacija c u kojima je promjena neke veliˇine proporcionalna toj veliˇini. Primjeri su rast c c populacije, prirast biomase, razmnoˇavanje bakterija, raspadanje radioaktivnih z tvari, raˇunanje kamate itd. c Definicija 5.15 Eksponencijalna funkcija s bazom a (a > 0, rana formulom f (x) = ax . a = 1) je defini-

Osnovica ili baza eksponencijalne funkcije je faktor za koji se promijeni vrijednost funkcije kada se vrijednost argumenta promijeni za 1. Ako je a > 1, imamo eksponencijalni rast, ako je a < 1, imamo eksponencijalni (ras)pad. Nezavisna varijabla se nalazi u eksponentu, odatle i ime. To je i temeljna razlika od polinoma u kojima se nezavisna varijabla nalazi u bazi potencije, a eksponenti su konstantni. Vrijednosti eksponencijalne funkcije mogu se izraˇunati za sve realne brojeve. c x Dakle je D(a ) = R, za svaku bazu a. Vrijednosti eksponencijalne funkcije su strogo pozitivne; nije mogu´e potenciranjem pozitivne baze dobiti kao rezultat c negativan broj ili nulu. To znaˇi da je R(ax ) = R+ = 0, ∞ . c Za a > 1 funkcija f (x) = ax strogo raste na R. Za dovoljno velike argumente n ta funkcija raste brˇe od bilo koje potencije. To znaˇi da veliˇina xx postaje po z c c a volji mala za svaki n ∈ N i za dovoljno veliki x. Kako je a−x = a1x , slijedi da ax teˇi k nuli kada argumet x teˇi u −∞. Dakle je os x jednostrana (lijeva) z z horizontalna asimptota grafa funkcije f (x) = ax .

198
20 15 10 5

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE
20 15 10 5

-3

-2

-1

1

2

3

-3

-2

-1

1

2

3

Slika 5.27: Grafovi funkcija f (x) = ex (lijevo) i f (x) = (1/e)x = e−x (desno). Za baze 0 < a < 1, graf funkcije f (x) = ax dobivamo iz grafa funkcije 1 x 1 g(x) = a zrcaljenjem preko y-osi. (Za 0 < a < 1 je a > 1). Dakle funkcija f (x) = ax je strogo padaju´a, D(ax ) = R, R(ax ) = 0, +∞ , za c x 0 < a < 1 funkcija a raste neograniˇeno kada argument x teˇi u −∞ i x os joj c z je jednostrana (desna) horizontalna asimptota. Temeljno svojstvo eksponencijalnih funkcija izdvaja od svih mogu´ih baza c x jednu kao najprirodniju. Naime, oznaˇimo li promjenu veliˇine a s ∆(ax ), uvjet c c proporcionalnosti se iskazuje kao ∆(ax ) = k · ax , pri ˇemu je k konstanta proporcionalnosti koja ovisi o bazi a. Najjednostavnija c konstanta proporcionalnosti je k = 1. Moˇe se pokazati da se ta konstanta z postiˇe za toˇno jednu bazu. Tu bazu oznaˇavamo slovom e. Pribliˇna vrijednost z c c z broja e je e = 2.718281828... Broj e je jedna od fundamentalnih konstanta prirode, sliˇno kao konstanta π. c Kasnije ´emo pokazati da se svaka eksponencijalna funkcija moˇe prikazati kao c z x px eksponencijalna funkcija s bazom e, tj. a = e , za neki p ∈ R. Teorem 5.6 (Osnovna svojstva eksponencijalne funkcije) Za svaki a > 0 vrijedi: 1. ax = ay =⇒ x = y;

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 2. ax · ay = ax+y ; 3.
ax ay

199

= ax−y ;

4. (ax )y = axy ; 5. (a · b)x = ax · bx ; 6.
a x b

=

ax ; bx

7. a0 = 1.♣ Posljedica sedmog svojstva iz Teorema 5.6 je da grafovi svih eksponencijalnih funkcija prolaze kroz toˇku (0, 1). c Napomena 5.30 Ponekad se eksponencijalna funkcija zapisuje u bazi oblika 1 + r > 0, tj. f (x) = (1 + r)x . Za r > 0 imamo interpretaciju r kao brzine rasta. Za r < 0 imamo brzinu (ras)pada. Funkcija ax za a > 0 je bijekcija sa R u 0, +∞ , dakle ima inverznu funkciju koju zovemo logaritamska funkcija.

5.2.6

Logaritamske funkcije

Primjer 5.21 Izotop ugljika C 14 je zastupljen u odredenoj koliˇini u svim ˇivim c z bi´ima. Nakon prestanka izmjene tvari s okolinom, tj. nakon smrti organizma, c radioaktivni C 14 se viˇe ne obnavlja i zateˇena koliˇina se poˇinje raspadati. Od s c c c 14 ukupne koliˇine C u organizmu pola se raspadne za 5730 godina. Dakle je x c godina nakon smrti organizma poˇetna koliˇina C 14 svedena na c c C(x) = C0 1 2
x 5730

.

Ovdje je C0 koliˇina izotopa C 14 u ˇivoj tvari. c z Koliko je davno ˇivio organizam ako je poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu z c c ˇesnaestinu? s Treba rjeˇiti jednadˇbu C(x) = C0 . Koriste´i ˇinjenicu da je 16 = 24 i iz s z c c 16 Teorema 5.6, dobivamo C0 C0 C0 = 4 = x , 16 2 2 5730 i odatle je x = 4 · 5730 = 28920 godina.♠

200

POGLAVLJE 5. FUNKCIJE

ˇ Sto bismo uˇinili da se nije radilo o cjelobrojnoj potenciji broja 2 (npr. da je c poˇetna koliˇina C 14 svedena na jednu sedamnaestinu), tj. da ne moˇemo iskoc c z ristiti Teorem 5.6? Definicija 5.16 Neka je a > 0, a = 1. Logaritam pozitivnog realnog broja x po bazi a je broj c kojim treba potencirati bazu a da bi se dobio broj x. c = loga x ⇐⇒ ac = x. Iz Definicije 5.16 imamo aloga x = x i loga ac = c, tj. logaritamska funkcija s bazom a je inverzna eksponencijalnoj funkciji s istom bazom.
4 3 2 1

-4

-2 -1 -2 -3 -4

2

4

Slika 5.28: Graf funkcije f (x) = 2x (lijevo) i njoj inverzne funkcije f −1 (x) = log2 x (desno). Logaritam s bazom 10 zovemo dekadski ili Briggsov i oznaˇavamo s log x, c tj. ne piˇemo bazu 10. Logaritam po bazi e zovemo prirodni ili Napierov s i oznaˇavamo s ln x. U primjenama se joˇ pojavljuju i logaritmi s bazom 2, c s ld x . Iz Definicije 5.16 vidimo da logaritme moˇemo raˇunati samo za pozitivne z c realne brojeve. Dakle je D(loga ) = 0, +∞ , za svaki a > 0. Iz Teorema 5.1 zakljuˇujemo da loga (x) strogo raste za a > 1, dok za 0 < a < 1 loga (x) strogo c pada. R(loga ) = R, za svaki a > 0. Kako je ax u 0 jednako 1, imamo da je

5.2. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA

201

loga (1) = 0, tj. graf od loga (x) prolazi kroz toˇku (1, 0). Kako je x os lijeva c (a > 1) odnosno desna (0 < a < 1) horizontalna asimptota od ax , zakljuˇujemo c da vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u −∞ kada vrijednosti argumenta teˇe u z z nulu za a > 1, odnosno vrijednosti funkcije loga (x) teˇe u +∞ kada vrijednosti z argumenta teˇe u nulu za 0 < a < 1. Os y je vertikalna asimptota. z Teorem 5.7 (Osnovna svojstva logaritamske funkcije) Neka su x i y pozitivni realni brojevi. Tada za svaki a > 0 vrijedi: 1. loga (xy) = loga x + loga y; 2. loga
x y

= loga x − loga y;

3. loga xr = r loga x; 4. loga a = 1; loga 1 = 0; 5. loga ay = y; aloga x = x;

6. log1/a x = − loga x; 7. loga x = loga y =⇒ x = y.♣ Iz Teorema 5.7, svojstvo 6, vidimo da graf logaritamske funkcije s bazom 0 < a < 1 dobivamo zrcaljenjem preko osi x grafa logaritamske funkcije s bazom 1/a i obrnuto.
3 2 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3
1 2

5 4 3 4 6 8 2 1 2 4 6 8

Slika 5.29: Grafovi logaritamskih funkcija s bazom 2 (lijevo) i bazom (desno).

cos α = . β. Moduli prijelaza su korisni i pri svodenju funkcije f (x) = ax na funkciju ex . Povijesno se pojavljuju u metriˇkim problemima vezanim za pravokutni trokut. b a . itd.).) i kutovima α. Vrijednosti dekadskih logaritama su tabelirane u logaritamskim tablicama.202 POGLAVLJE 5. c c a b tg α = . itd. tangens ili tg x i kotangens ili ctg x. ili modulom b prijelaza. imamo loga x = loga b logb x. Ako je dan pravokutni trokut sa vrhovima A. no logaritamska funkcija je i dalje bitna za opis i razumijevanje mnogih prirodnih pojava. Konstantu proporcionalnosti 1 M = loga b = log a zovemo transformacijskim modulom. c Odatle im i ime. FUNKCIJE Vrijednosti logaritma istog broja x po dvjema razliˇitim bazama povezane su c sljede´om formulom: c x = blogb x = (aloga b )logb x = aloga b logb x tj. S porastom dostupz nosti elektroniˇkih raˇunala vaˇnost logaritama kao raˇunalnih pomagala poˇela c c z c c se smanjivati. 5. katetama a. onda vrijedi: b a sin α = . ctg α = . γ (kut α je uz vrh A. koje su nekad bile nezaobilazno pomagalo svakog inˇenjera. Zahvaljuju´i gornjoj relaciji. gdje je M = ln a. za sve ostale baze koristimo se odgovaraju´im c modulima prijelaza.2.7 Trigonometrijske funkcije Trigonometrijske funkcije su sinus ili sin x. kosinus ili cos x. B. dovoljno je poznavati vrijednosti logaric tamske funkcije za jednu bazu. b i hipotenuzom c (stranica a je nasuprot vrha A. Iz svojstava operacije potenciranja slijedi ax = (eln a )x = eM x . Vidimo da su vrijednosti logaritma proporcionalne. C.

Dakle. Tako npr. Uzmimo koordinatni sustav na c pravcu (tj. opseg kruˇnice je 2π. tj. umjesto kuta moˇemo gledati odgovaraju´u duljinu luka. sin α Napomena 5.2. Neka je K kruˇnica polumjera r u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu. Prvo nam treba c c veza izmedu kuta i broja. Tako punom kutu odgovara mjera 2π. Neka je dan z s s proizvoljni kut α. onda on sijeˇe kruˇnicu u jednoj c z toˇki T . Odgos varaju´om konstrukcijom mogu se poop´iti i na realne brojeve. Dakle. 2 Neka je sada dana jediniˇna kruˇnica u ravnini sa srediˇtem u ishodiˇtu i c z s s pravac koji prolazi toˇkom (1. z π a pravom 2 . c z c Za r = 1. Svaka od njih se moˇe izraziti preko bilo z koje od preostalih. imamo preslikavanje koje svakom kutu c pridruˇuje jedinstvenu duljinu luka s poˇetkom u toˇki (r. Trigonometrijske funkcije prvotno su bile definirane za ˇiljaste kutove.31 Predmetak ko u kosinus i kotangens dolazi zbog komplementarnosti kuta. ctg α = tg(90o − α). 0). a c b c sin α . cos α cos α ctg α = . ”Jedinica” u kojoj je ta mjera izraˇena zovemo radijan. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 203 Vrijednosti ovih funkcija nisu nezavisne. ispruˇenom π. a duljina luka koji odgovara kutu α moˇe se z z uzeti kao mjera tog kuta.5. Ako sada povuˇemo polupravac (zraku) s poˇetkom u ishodiˇtu c c s koji zatvara s pozitivnim djelom x osi kut α. Primjerice. Oˇito je kut α vezan s duljinom luka. 1 radijan je kut za koji je duljina luka jednaka polumjeru. = cos α = sin(90o − α). pravi kut ima z π radijana. a tg α = = b 1 − sin2 α. iz Pitagorinog pouˇka slijedi c sin2 α + cos2 α = 1. Odatle je cos α = Nadalje. Pogledajmo dio kruˇnice (luk) izmedu toˇaka (r. tj. Ovo preslikavanje je z c c oˇito bijekcija. identificirajmo ga sa skupom R) tako da mu ishodiˇte padne u toˇku s c . 0) (presjek kruˇnice c z c z i pozitivnog dijela x osi) i T (gledan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu). 0) paralelan s osi y.

tj. yt ) na kruˇnici. Dakle za t ∈ [ 3π . Analogno se sinus i kosinus s proˇire s [0. onda 2 t nije ˇiljast. 2 ] (tj. 2 ] moˇemo c z 2 2 3π 3π 3π definirati cos t = − cos( 2 − t) i sin t = − sin( 2 − t). 2 ]. cos(t + 2kπ) = cos t . 2π]. 0] odnosno na [−2π. sada moˇemo sinus i kosinus analogno proˇirivati na R. 2π] moˇemo definirati z 2 cos t = cos(2π − t) i sin t = − sin(2π − t). onda vrijedi xt = x2π−t i yt = −y2π−t . Proˇirili smo funkcije sinus i kosinus s π sa ˇiljastih kutova. ali oˇito vrijedi xt = −xπ−t i yt = yπ−t . Sliˇno. z (1. π ] na [− π . 0] (pri ˇemu je namatanje u smjeru s c 2 2 kazaljke na satu). FUNKCIJE sin x 0 cos x x 1 Slika 5. π]. t je ˇiljasti kut) pravokutnosti trokuta sa katetama s xt . Ako je t ∈ [ π . situacija se poˇinje ponavljati. Definirajmo sada preslikavanje koje ´e namatati pravac na kruˇnicu. ako je t ∈ [π. Kaˇemo da su sin c z i cos periodiˇke funkcije. Naravno. na kutove iz [0. 0).204 1 POGLAVLJE 5. π] moˇemo s c z 2 definirati cos t = − cos(π − t) i sin t = sin(π − t). Ako je t ∈ [ 2 . Dakle za t ∈ [π. s [0. a polupravac na kojem su smjeˇteni negativni s brojevi namatamo na kruˇnicu u skladu s gibanjem kazaljke na satu. yt i hipotenuzom 1 slijedi da je xt = cos t i yt = sin t. c 2 3π onda je oˇito xt = −x 3π −t i yt = −y 3π −t . Dakle za t ∈ [ π .30: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti sinusa i kosinusa kuta x. Nakon ˇto z s s namotamo komad duljine 2π. 3π ]. z c z π Jasno je da za t ∈ [0. 2π]. Pri c z tome polupravac na kojem su smjeˇteni pozitivni brojevi namatamo na kruˇnicu s z suprotno gibanju kazaljke na satu. Time svakom z realnom broju t s pravca pridruˇili smo jedinstvenu toˇku T = (xt . Dakle vrijedi c sin(t + 2kπ) = sin t.

PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 205 za svaki k ∈ Z. a kosinusa obrnuto. Medutim. za svaki t ∈ R. Nadalje. s 2 1 u nuli i 0 u π . Vidjeli smo da sinus i kosinus poprimaju vrijednosti izmedu [−1. je period funkcija sin i cos. Nadalje.5 -0. itd. zbog periodiˇnosti. c 2 1. 1]. 1]. Svaki 2kπ. Dakle zbog periodiˇnosti namatanjem pravca na kruˇnicu moˇemo vrijednosti c z z trigonometrijskih funkcija pridruˇiti i argumentima izvan intervala [0. π ]. vidimo da je −1 ≤ cos t ≤ 1. dok je sinus neparna. Napomena 5.32 Lako je vidjeti da je kosinus parna funkcija. Kaˇemo da im je faza nula. k ∈ Z. Najmanji pozitivni period je 2π i zovemo ga temeljni period. za opis osz c cilacija. tj. period razliˇit od 2π i ne s c c . To znaˇi R(sin) = R(cos) = [−1.5 -10 -5 -0. Dakle je z D(sin) = D(cos) = R.5 1 0.5 -2 5 10 -10 -5 2 1.2.5 1 0. u prirodi ima pojava koje z 2 se ne ponaˇaju tako.5 -2 5 10 Slika 5. π ]. vidjeli smo da im je temeljni period 2π i da imaju takvo ponaˇanje da je vrijednost sinusa u nuli nula i u π jedan. odnosno z 2 vrijednosti sinusa i kosinusa moˇemo definirati za sve realne brojeve. U mehanici i elektrotehnici se ˇesto govori o oscilacijama u terminima perioda. tj.31: Grafovi funkcija f (x) = sin x (lijevo) i f (x) = cos x (desno). napona. parnosti i neparnosti jasno je da je doc voljno znati vrijednosti jedne od tih funkcija na [0.5. krvnoga tlaka. tj. Nadalje. 2 Sinus i kosinus u primjenama sluˇe za opis periodiˇkih pojava. imaju amplitudu razliˇitu od 1. amplituda (polovica razlike izmedu minimuma i maksimuma vrijednosti) im je 1.5 -1 -1. −1 ≤ sin t ≤ 1. plime i oseke. temperatura kroz godinu.5 -1 -1. npr. c amplitude i faze.

na svoju sliku. pomak funkcije na x osi je x0 . 2 ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. c c Sin x = sin |[− π . 0) i P na tangensnoj c osi. Iz interpretacije tangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da je z tg t = tg (t + k π) = tg t. Jasno je kada se t pribliˇava toˇkama s z z c π z oblika (2k + 1) 2 tada vrijednost tangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. π]. Amplituda ove funkcije je A (jer je amplituda sinusa 1). i funkciju z c π tangens proˇirujemo izvan intervala [0.33 Zbog periodiˇnosti. a kosinus strogo padaju´a na [0. onda je interc s π pretacija vrijednosti tg t za t ∈ [0. z Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s srediˇtem u ishodiˇtu i pravac paralelan c z s s s osi y koji prolazi toˇkom (1.206 POGLAVLJE 5. π ] x 2 2 i Cos x = cos |[0 . Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da je sinus s π π strogo rastu´a na [− 2 . 0) (joˇ ga zovemo tangensna os). c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je tangens neparna funkcija. gdje je toˇka P presjek polupravca iz ishodiˇta kroz toˇku T (toˇka u koju c s c c se preslika t namatanjem na kruˇnicu). FUNKCIJE nul fazu. k ∈ Z}. Dakle formula s sin t cos t vrijedi na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je cos t = 0. 2 ]. 1]. tj. funkcije sinus i kosinus nisu injekcije. Sliˇno kao i sinus i kosinus. .π] x su bijekcije na [−1. tj. Napomena 5. 2 ]. dakle c niti bijekcije. 2 ] udaljenost toˇaka (1. formulom A sin(Bx − x0 ). Dakle. Osim kao kvocijent sinusa i kosinusa tangens i kotangens imaju i izravnu interpretaciju na trigonometrijskoj kruˇnici. U tim toˇkama tangens ima vertikalnu asimptotu. period je 2π za B = 0 B (jer je period sinusa 2π) i pomak u fazi. imamo π D(tg) = R \ {(2k + 1) . Malom modifikacijom sinusa i kosinusa mogu se opisati i takve pojave.

2 ] udaljenost toˇaka (0. i funkciju s c c kotangens proˇirujemo na gotovo cijeli R. . pa u tim z toˇkama kotangens ima vertikalnu asimptotu. Sliˇno se interpretira i kotangens. Sliˇno kao i sinus i kosinus. c Zbog neparnosti sinusa i parnosti kosinusa imamo da je kotangens neparna funkcija. Dakle je funkcija tangens periodiˇna s c 2 temeljnim periodom π i vrijedi R(tg) = R. 1) i Q na kotangesnoj osi. Dakle vrijedi formula cos t sin t na cijelom R osim za vrijednosti t gdje je sin t = 0. ˇto se vidi i s trigonometrijske kruˇnice. s 1 P T x 0 1 tg x ctg x Q Slika 5.5. Iz interpretacije kotangensa s trigonometrijske kruˇnice jasno je da z je ctg (t + k π) = ctg t. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 207 za svaki t ∈ R \ {(2k + 1) π . Ako imamo jediniˇnu kruˇnicu u ravnini s c c z centrom u ishodiˇtu i pravac paralelan s osi x koji prolazi toˇkom (0. 1) (joˇ s c s π ga zovemo kotangensna os). gdje je toˇka Q presjek polupravca c c iz ishodiˇte kroz toˇku T i kotangensne osi. k ∈ Z}.32: Trigonometrijska kruˇnica i vrijednosti tangensa i kotangensa z kuta x. k ∈ Z}. Imamo ctg t = D(ctg) = R \ {kπ. Kada se t pribliˇava toˇkama oblika kπ s z z c tada vrijednost kotangensa teˇi s jedne strane u +∞ a s druge u −∞. onda je interpretacija vrijednosti ctg t za t ∈ [0.2.

Tada prema Napomeni 5. Dakle sinus nema inverznu funkciju. ni tangens ni kotangens nisu injekcije.34 Zbog periodiˇnosti. jednadˇba c z sin x = c zbog periodiˇnosti sinusa ima beskonaˇno mnogo rjeˇenja za −1 ≤ c ≤ 1. 5. 1]. njihove restrikcije Tg x = tg| − π . c c Dakle. a isto vrijedi s / i za ostale trigonometrijske funkcije.33: Grafovi funkcija f (x) = tg x (lijevo) i f (x) = ctg x (desno). π . c dakle niti bijekcije. restringirajmo sinus na [− π . π ].2. dakle nisu bijekcije.π x su bijekcije s tih intervala na R. π].208 POGLAVLJE 5. k ∈ Z}. na svoju sliku. 4 2 -10 -5 -2 -4 5 10 -10 -5 4 2 5 -2 -4 10 Slika 5. Zato se kod trigonometrijskih funkcija ograniˇimo na maksimalne intervale na c kojima su one bijekcije. Funkcija kotangens je periodiˇna s temeljnim c periodom π i vrijedi R(ctg) = R. Napomena 5. a c c s nema rjeˇenja za c ∈ [−1. tangens na − 2 . kosinus na 2 2 π π [0.33 . FUNKCIJE za svaki t ∈ R \ {kπ. π x 2 2 i Ctg x = ctg| 0. Npr. Dakle. 2 . 2 i kotangens na 0. Iz konstrukcije proˇirenja lagano se vidi da s π π je tangens strogo rastu´a na − 2 .8 Ciklometrijske (arkus) funkcije Trigonometrijske funkcije su periodiˇne. a kotangens strogo padaju´a na 0. π .

π ] . 2 2 koja je inverzna funkciji sin |[− π . 1] definiramo arcsin x kao rjeˇenje t ∈ [− 2 . s z 2 2 s z Kako je tg| − π .π] . i rubne toˇke −1 i 1 prirodnog podruˇja definicije su regularne za arcsin i za c c arccos. Nadalje. oˇito je c c D(arcsin) = D(arccos) = [−1. π strogo rastu´e. c Tako restringirane trigonometrijske funkcije imaju inverzne funkcije. π ] bijekcija. 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kosinus arccos : [−1.5 0. π]. 1]. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus sinus π π arcsin : [−1.33 slijedi da je arcsin strogo rastu´a. 2 ] jednadˇbe sin t = s z s z x.5 1 -1 -1.34: Grafovi funkcija f (x) = arcsin x (lijevo) i f (x) = arccos x (desno). z π π Za x ∈ [−1. 1.34 znamo da su funkcije sin |[− π . Kako je sin |[− π . π π R(arcsin) = [− . π jednadˇbe tg t = x . 1] −→ [− . rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je. 2 2 R(arccos) = [0. inverznu funkciji cos |[0.5 1 0. π ] i tg| − π . ]. dakle su i bijekcije. koje zovemo arkus funkcije. π bijekcija. Za x ∈ R definiramo arctg x kao rjeˇenje t ∈ − π .5 -1 -0.5. a arccos c strogo padaju´a na [−1. 1].1 i Napomene 5. One zadanoj vrijednosti trigonometrijske funkcije pridruˇuju z vrijednost kuta (duljine luka) za koju se ta vrijednost funkcije postiˇe. .5 1 Slika 5.5 -1 -0.5 2 1. 1] −→ [0. Iz Teorema 5. π].5 1 0. 2 2 . rjeˇenje jednadˇbe postoji i jedinstveno je. ]. a c 2 2 2 2 cos |[0.5 0.2. 2 2 dobro je definirana funkcija arkus tangens π π arctg : R −→ − .5 -0. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 209 i Napomeni 5.π strogo padaju´e. Dakle.5 3 2. Dakle.π] i ctg| 0.

5 2 1. treba voditi raˇuna u kojem se intervalu periodiˇnosti trigonometrijske funkcije c c nalazi broj x. dok funkcija arcsin ◦ sin je definirana i jednaka je funkciji id z c na intervalu [− π . Napomena 5. inverznu funkciji ctg| 0. FUNKCIJE arcctg : R −→ 0. Dakle ne moˇemo re´i da je sin ◦ arcsin = arcsin ◦ sin jer 2 2 nemaju isto podruˇje definicije. 2 2 Analogno definiramo funkciju arkus kotangens POGLAVLJE 5. Dakle. c Sljede´a stvar na koju treba takoder paziti je podruˇje definicije trigonometrijske c i arkus funkcije.34 slijedi da je arctg strogo rastu´a a arcctg strogo c padaju´a na R. tako da bi smo dobili arkus funkcije definirane na tim intervalima. π .π . Npr. oˇito je c c π π D(arctg) = D(arcctg) = R.35: Grafovi funkcija f (x) = arctg x (lijevo) i f (x) = arcctg x (desno).π imamo da su pravci y = − π i y = π 2 2 odnosno pravci y = 0 i y = π horizontalne asimptote od arctg odnosno arcctg.35 Pri konstrukciji arkus funkcija restringirali smo trigonometrijske funkcije na odgovaraju´e intervale. npr. 2 odnosno ctg| 0. π .5 -4 -2 2 4 Slika 5.5 1 0.210 koja je inverzna funkciji tg| − π . . z s z sin x = t. Iz Teorema 5. 2 2 Kako su pravci x = − π i x = π odnosno pravci x = 0 i x = π verikalne 2 2 π π asimptote od tg| − 2 .1 i Napomene 5. π . pri traˇenju rjeˇenja t jednadˇbe.5 -1 -1. R(arctg) = − .5 1 0.5 3 2. -4 2 1. Nadalje. c . Zbog periodiˇnosti smo mogli odabrati c c i neke druge intervale restrikcije. R(arcctg) = 0.5 -2 -0.5 -2 2 4 4 3. π ]. 1]. funkcija sin ◦ arcsin je definirana i jednaka je funkciji id na intervalu [−1.

Lako se vidi da je neparna. parna je. Iz formule lagano ˇ slijedi da je |th x | < 1 . a kad argument teˇi u −∞ s z z th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = −1. 2 e x − e −x sh x = . +∞ i nema asimptote. za svaki x ∈ R. iako se definiraju u terc minima eksponencijalne funkcije. 2. za svaki x ∈ R. cth x = th x i zovemo ih redom kosinus hiperboliˇki. kada argument teˇi u s z +∞ th x se sve viˇe pribliˇava pravcu y = 1. Stoviˇe. 1 . vrijedi ch x = ch2 x − sh2 x = 1 . 2 sh x e x − e −x th x = = x . 3. y = −1 i y = 1. jer c 2 2 je jednadˇba x − y = 1 jednadˇba hiperbole u ravnini. Zbog neparnosti c c od sh i parnosti od ch. i R(th) = −1. za svaki x ∈ R. +∞ . PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 211 5. Lagano se vidi da je ch x > 0 . Dakle th ima dvije horizonzalne s z asimptote. z z Pogledajmo sada neka svojstva hiperbolnih funkcija: 1. Napomena 5. Kako je ch zadan u terminima eksponencijalne funkcije zakljuˇujemo da je c D(ch) = R. dakle nije injekcija.2. sinus hiperboliˇki. Nadalje. Dakle je R(ch) = [1. neograniˇena c je pa je R(sh) = R i nema asimptote. 0] i c strogo raste na [0.36 Iz jednakosti ch2 x − sh2 x = 1 dolazi ime hiperboliˇke. strogo raste na R.9 Hiperboliˇke i area funkcije c Hiperboliˇke funkcije definiramo sljede´im formulama: c c e x + e −x . Hiperboliˇke (ili hiperbolne) funkcije su po c c c nekim svojstvima sliˇne trigonometrijskim funkcijama. Strogo raste na R. th je neparna.5. Kako ch nema nultoˇke zakljuˇujemo da je D(th) = R. . tanges hiperc c boliˇki i kotanges hiperboliˇki. Primjerice.2. strogo pada na −∞. neograniˇena je. Kako je sh takoder zadan u terminima eksponencijalne funkcije imamo D(sh) = R. ch x e + e −x 1 .

ch postaje bijekcija na svoju sliku. 1]. Kako je jedina nultoˇka od th toˇka 0 zakljuˇujemo da je D(cth) = R\{0} c c c i cth u 0 ima vertikalnu asimptotu. imamo: . imamo da je |cth x | > 1 .212 6 4 2 -4 -2 -2 -4 -6 2 4 POGLAVLJE 5. areatanges hiperc c boliˇki ili Arth i areakotanges hiperboliˇki ili Arcth.36: Grafovi funkcija f (x) = sh x (lijevo) i f (x) = ch x (desno). restringiramo na −∞. cth strogo pada na R \ {0}. zbog parnosti. tj. c osim funkcije ch. FUNKCIJE 6 5 4 3 2 1 -4 -2 2 4 Slika 5. forc mule za area funkcije mogu se izraziti u terminima logaritamske funkcije. Nadalje. 4. Svojstva area funkcija lagano slijede iz svojstava hiperbolnih. to mora i cth x . Kako th strogo raste na R. c c Kako su formule za hiperboliˇke funkcije dane u terminima eksponencijalne. 1. kako je |th x | < 1 . 0] ili [0. Funkcije inverzne hiperboliˇkima zovu se area funkcije.5 1 0. za svaki x ∈ R. z y = −1 i y = 1.5 2 4 -4 -2 -2 -4 4 2 2 4 Slika 5. Ako ch. i R(cth) = R \ [−1. Dakle cth ima i dvije horizontalne asimptote.37: Grafovi funkcija f (x) = th x (lijevo) i f (x) = cth x (desno).5 -4 -2 -0. +∞ . za svaki x ∈ R\{0}.5 -1 -1. preciznije areakosc inus hiperboliˇki ili Arch. Kako se th x pribliˇava pravcu y = 1 kada x teˇi u +∞ i y = −1 kada x z z teˇi u −∞. Zbog neparnosti od th i cth je neparna. areasinus hiperboliˇki ili Arsh. Sve hiperboliˇke funkcije su bijekcije sa svoje prirodne domene na svoju sliku.

vertikalne asimptote od Arth. pravci x = −1 i x = 1.5 -1 -2 -3 0.1 slijedi da Arsh strogo c raste i nema asimptote jer ih nema niti sh. 4. +∞ i R(Arch) = [0. Oˇito je D(Arth) = −1.1 slijedi da Arth strogo raste. onda je D(Arch) = [1.39: Grafovi funkcija f (x) = Arth x (lijevo) i f (x) = Arcth x (desno). pravci x = −1 i x = 1. vertikalne asimptote od Arth. R(Arth) = R i iz Teorema 5. a pravac y = 0 horizontalna asimptota. 3 2 1 -1 -0. c 3. 1 .5 1 1.5 0. 3 2 1 -4 -2 -1 -2 -3 2 4 3 2.1 zakljuˇujemo da Arch strogo raste. iz Teorema 5. 1]. onda su rubovi −1 i 1. PREGLED ELEMENTARNIH FUNKCIJA 213 1. 1 joj je regc ularna toˇka i nema asimptote jer ih nema niti ch. onda su rubovi −1 i 1. Oˇito je D(Arcth) = R \ [−1. Oˇito je D(Arsh) = R(Arsh) = R. Kako su y = −1 i y = 1 horizontalne asimptote od th.1 c slijedi da Arcth strogo pada.2. c 2.5 2 2. +∞). . Iz Teorema 5. +∞ . tj.5.5 3 Slika 5.5 1 0.5 2 1. tj.5 1 -4 -2 -1 -2 -3 3 2 1 2 4 Slika 5. R(Arth) = R \ {0} i iz Teorema 5. a x = 0 vertikalna asimptota od cth. y = 1 horizontalne. Kako su y = −1.38: Grafovi funkcija f (x) = Arsh x (lijevo) i f (x) = Arch x (desno). Ako smo ch restringirali na [0.

.

Promatrajmo ponaˇanje vrijednosti s funkcije c(m) u okolini toˇaka m = 10. Za toˇke m < 20 nema nikakve promjene u c vrijednosti funkcije.05h (∆c = ˇ 0. (Masa m je izraˇena u gramima.5 + 0. Graf te funkcije prikazan je na slici 6.Poglavlje 6 Uvod u diferencijalni raˇun c 6. onda je 215 . Neka je visina poˇtarine za pisma mase do (ukljuˇivo) 20 g jednaka s s c 2. m > 20. a visina poˇtarine c u z s kunama). m = 20 i m = 30.1 6. moramo se pobrinuti da promjena argumenta bude manja od 20M (ako je M ≥ c(m2 ) − c(m1 ) = 0. Vidimo da je c ponaˇanje u okolini toˇke m = 20 kvalitativno drugaˇije od ponaˇanja u okolini s c c s drugih dviju toˇaka. u toˇkama m = 10 i m = 30 (i u svim drugim c c toˇkama osim u m = 20) mala promjena vrijednosti argumenta rezultira malom c promjenom vrijednosti funkcije. a za pisma mase preko 20 g neka je poˇtarina dana formulom c(m) = s 3. a za toˇke m > 20 promjena argumenta za neku malu c vrijednost h = ∆m rezultira promjenom funkcije za vrijednost 0.05(m − 20) kn. Dakle imamo c(m) = 2.1.05∆m).05h = 0.1 Promatrajmo funkciju koja opisuje visinu poˇtarine u ovisnosti o s masi poˇiljke.1 Neprekidnost i graniˇne vrijednosti c Neprekidnost funkcije Primjer 6.5 + 0.05(m − 20).8 kn. Naime. 0 ≤ m ≤ 20 3.8.05(m2 − m1 ). Zelimo li promjenu vrijednosti funkcije odrˇati manjom od z nekog unaprijed zadanog broja M .1.

odnosno da graf funkcije ima prekid u toj toˇki.1 Ako za dano ε > 0 i neko δ > 0 vrijedi Definicija 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 5 4 3 2 1 10 20 30 40 50 Slika 6.1: Graf visine poˇtarine u ovisnosti o masi poˇiljke.1 je samo tehniˇka formalizacija zahtjeva da mali pomaci u arguc mentu rezultiraju malim pomacima u vrijednosti funkcije. Funkcija je neprekidna na skupu I ⊆ R ako je neprekidna u svakoj toˇki skupa c I. Vizualnom inspekcijom grafa vidimo da u toˇki m = 20 c funkcija c(m) ima skok. proizvoljno mala promjena argumenta od vrijednosti 20 na 20 + ∆m ´e rezultirati skokom vrijednosti funkcije c za barem c 0. i ne postoji dovoljno mali ∆m koji bi rezultirao manjom promjenom vrijednosti funkcije c.♠ c Definicija 6. s s 20M ≥ (m2 − m1 )).1 Funkcija f je neprekidna (ili neprekinuta) u toˇki x0 ∈ D(f ) c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Funkcija je neprekidna ako se promjene vrijednosti funkcije mogu kontrolirati promjenama vrijednosti argumenata. Neformalna geometrijska interpretacija neprekidnosti funkcije u toˇki je da pri c crtanju grafa funkcije u toj toˇki ne moramo podi´i olovku s papira. c c Napomena 6.216 ˇ POGLAVLJE 6. Definicija 6.1 onda za svako ε > ε pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε ).7 kn. S druge strane. .

ˇ 6. ako je m lijevo od 20 i dovoljno blizu 20.1 Neka su funkcije f. kaˇemo da je funkcija f neprekidna s desna u toˇki x0 ∈ D(f ) z c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≥ x0 .♠ Primjer 6.2 Funkcija f je neprekidna s lijeva u toˇki x0 ∈ D(f ) ako za c svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x ≤ x0 . Primjer 6. ipak m(c) nije blizu m(20). c z Ako za dani ε > 0 i neki δ > 0 vrijedi Definicija 6. nama je dovoljno samo jedan takav δ > 0 ˇto je i naznaˇeno u Definiciji 6. No. Tada su u toˇki x0 neprekidne i funkije: c .2 Svojstva neprekidnih funkcija Teorem 6. onda postoji i beskonaˇno c mnogo takvih δ > 0 da vrijedi Definicija 6. 6. |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). Odnosno c(m) aproksimira c(20) s toˇnoˇ´u do c c sc ε. |x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε).1.1.1 ima prekid u toˇki c = 20. ako je m > 20 i m blizu 20. ali je ona c neprekidna s lijeva u toj toˇki.2 nam daje ideju za sljede´u definiciju: c Definicija 6.1.1. S druge strane. Drugim rijeˇima treba paˇnju obratiti na malene ε > 0.2 Funkcija c(m) iz Primjera 6.2 Iz Definicije 6. koji c je manji od nekog fiksnog strogo pozitivnog broja. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 217 Zato je za neprekidnost funkcije f u toˇki x0 dovoljno da za svaki ε > 0. s c c Napomena 6. postoji δ > 0 za koji vrijedi Definicija 6. Analogno.1 slijedi da funkcija f ima prekid u toˇki x0 ∈ D(f ) ako postoji ε > 0 takav da za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ D(f ) takav da (|xδ − x0 | < δ) i (|f (xδ ) − f (x0 )| > ε). Prema tome za svaki ε > 0 ako postoji jedan δ > 0.1.1 onda za svaki 0 < δ < δ pogotovo vrijedi (|x − x0 | < δ ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). g : R −→ R definirane i neprekidne u toˇki c x0 ∈ R.

Tada je |f (xδ ) − f (c)| > f (c) = ε. |xδ − c| < δ. Tada postoji δ > 0 takav da je f (x) > 0 (f (x) < 0) za sve x ∈ c − δ. f · g. Ako je funkcija f neprekidna u x0 . c + δ). Dakle. mora imati nultoˇku. 1] −→ R. i x0 ∈ D(f ) i f (x0 ) ∈ D(g). x = 0 svugdje neprekidna osim u nuli. 1] (jer je nema na cijelom R).11 znamo da je funkcija f : R −→ R dana formulom 1 .♣ c Teorem 6. b takav da je f (x0 ) = 0. tj.♣ Teorem 6. c + δ . g : R −→ R takve da je definirano (g ◦ f )(x0 ). postoji xδ ∈ (c − δ. onda je oˇito f (−1)f (1) = −1 < 0. tj. tj.218 1.3 Neka je f : I −→ R neprekidna u toˇki c ∈ I. da je f (c) > 0 i za svaki δ > 0 postoji xδ ∈ (c − δ. i funkcija g neprekidna u f (x0 ). ali oˇito f nema nultoˇku na segmentu c c c [−1. 3. onda je funkcija g ◦ f neprekidna u x0 . po pretpostavci. f .♠ .4 kaˇe da ako imamo neprekidnu funkciju na segmentu takvu da su z njene vrijednosti u rubovima suprotnog predznaka. g ˇ POGLAVLJE 6. b]. x=0 x f (x) = 1. ˇto je suprotno pretpostavci. i neka je f (c) > 0 (f (c) < 0). Uzmimo ε = f (c). Ako pogledamo funkciju f restringiranu na segment [−1.♣ z c Teorem 6. c c Primjer 6. 2.2 Neka su funkcije f. tj. c + δ) takav da je f (xδ ) ≤ 0. f + g. f ima prekid u toˇki c. onda njezin graf mora negdje sjeˇi x os.3 Iz Napomene 5. 4. Tada za svaki δ > 0. za koji je f (xδ ) ≤ 0. f |[−1. c s Analogno se dokaˇe sluˇaj f (c) < 0. i neka je f (a)f (b) < 0.4 Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na segmentu [a.1] : [−1. f − g. Tada postoji x0 ∈ a.♣ Teorem 6. 1]. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN ako je g(x0 ) = 0. Dokaz: Pretpostavimo suprotno.

z 219 Prisjetimo se da je funkcija f : R −→ R ograniˇena ili omedena na interc valu I ⊆ R ako postoje m. Npr.ˇ 6. Npr.3 slijedi da je uvjet neprekidnosti iz Teorema 6.4 Funkcije f. ali oˇito je neomedena. c 1 x je Teorem 6. i funkcija tg x ne poprima ni minimalnu ni maksimalnu 2 2 vrijednost na otvorenom intervalu − π .4) Teorem 6.6 ne vrijedi za otvorene intervale. postoji inverzna funkcija f −1 i ona je neprekidna na intervalu I .5 ne vrijedi za otvorene intervale. g : R −→ R dane formulama f (x) = c i g(x) = x su neprekidne na R. za svaki x ∈ I (Definicija 5. 1 . M ∈ R takvi da je m ≤ f (x) ≤ M. onda je ta funkcija i neprekidna.5 Funkcija neprekidna na segmentu je i ograniˇena na segmentu. . π . slika otvorenog intervala − π .6 (Bolzano-Weierstrass) Neka je funkcija f : R −→ R neprekidna na [a. Tvrdnja z Teorema 6.♣ 6.6 kaˇe da je slika segmenta neprekidnom funkcijom segment.7 Neka je funkcija f : R −→ R strogo monotona na otvorenom intervalu I ⊆ R. Tada ona na tom segmentu poprima svoj minimum i maksimum i sve vrijednosti izmedu te dvije. i neka je slika intervala I funkcijom f otvoreni interval I ⊆ R.♣ Teorem 6.3 Neprekidnost elementarnih funkcija Primjer 6. funkcija f (x) = neprekidna na 0.1. Tada je funkcija f neprekidna na intervalu I. Pitanje je sad.4 nuˇan. 2 2 Dakle neprekidna funkcija na segmentu preslikava taj segment u segment. b]. Nadalje. Teorem 6. moˇemo li neˇto re´i o funkciji koja preslikava otvoreni interval u otvoreni z s c interval? Ako je funkcija strogo monotona na otvorenom intervalu i ako je slika tog intervala interval.♣ c Tvrdnja Teorema 6. π funkcijom tg je R. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Iz Primjera 6.1.

Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije. 1. Budu´i da je |f (x) − f (x0 )| = |x − x0 |. Dokaz: Neprekidnost eksponencijalnih.. Iz Teorema 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1.1. n.. c area (osim area kosinusa hiperbolnog) funkcija slijedi izravno iz Teorema 6.. logaritamske. jer je svaka racionalna funkcija kvocijent dvaju polinoma. Budu´i da je f (x) − f (x0 ) = c − c = 0.220 ˇ POGLAVLJE 6. slijedi da c moˇemo uzeti δ = ε. hiperboliˇkih (osim kosinusa hiperbolnog). z c Uzmimo proizvoljni ε > 0. Dokaˇimo da je funkcija f (x) = x neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R. Nadalje. Zbog neprekidnosti konstantne funkcije na R (Primjer 6.. Na kraju. polinom Pn (x) neprekidan na R. logaritamskih.1 direktno imamo: n Teorem 6. dakle iz Teorema 6. hiperboliˇke c i area funkcije su neprekidne na svojim domenama. Teorem 6. n. . Dokaˇimo da je funkcija f (x) = c neprekidna u proizvoljnoj toˇki x0 ∈ R.7 imamo da su neprekidne i funkcije arctg i arcctg. Neprekidnost funkcije ch slijedi iz neprekidnosti eksponencijalne funkcije i Teorema 6.1. π monotone c 2 2 bijekcije na R. jer su njihove restrikcije npr.4 dokazali smo da je funkcija f (x) = x neprekidna na R. Na isti naˇin se zakljuˇi da su xi . . Neprekidnost racionalne funkcije na cijelom svom prirodnom podruˇju definicije slijedi c izravno iz Teorema 6. trigonometrijske.1. na R su neprekidne i funkcije ai xi . c Dokaz: U Primjeru 6.1 sada slijedi da je na R neprekidna i funkcija x2 .♠ z Iz Primjera 6.3 Moˇe se pokazati i da su sve algebarske funkcije neprekidne z tamo gdje su definirane.4 i Teorema 6. z c Uzmimo proizvoljni ε > 0..9 Eksponencijalne.7. i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). i = 0. c c neprekidne na R. arkus.. na intervale − π . i nadimo δ > 0 takvo da (|x − x0 | < δ) =⇒ (|f (x) − f (x0 )| < ε). slijedi da c za δ moˇemo uzeti bilo koji pozitivan broj. tj.. .1. 1. Neprekidnost funkcija tg i ctg na cijelom podruˇju definicije lagano slijedi iz Teorema 6.. π odnosno 0. takoder iz Teorema 6.♣ Napomena 6.8 Svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi je neprekidan na R. zakljuˇujemo c da je i suma od ai xi . i = 0. takoder iz Teorema 7.. n.7 su neprekidne. z 2. 1.4) i Teorema 6. .7 c i periodiˇnosti. i = 0.

1] i [1. Naravno za tako definirani δ c i proizvoljni ε ne mora vrijediti δ > 0. 4 4 sin x = 1 + 2 sin Ako pustimo da x varira po intervalu 0. ali u Napomeni 6. Oˇito je δ > 0. 1 i 1. +∞ . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 221 Restrikcije funkcija sin x i cos x na intervale − π . tj. arccos x i Arch x redom na intervalima −1. π i 0. Sada imamo da je sin x neprekidna na 0. c Analogno se dokazuju i druge jednostrane neprekidnosti. 0. Za proizvoljan ε > 0 uzmimo δ = 1 − cos ε. π 2 2 i 0. c 2 Dokaˇimo joˇ da je sin neprekidna u π i − π . Znamo da za funkciju sin x i proizvoljni a ∈ R vrijedi da je sin x − sin a = 2 sin Ako sada stavimo da je a = π 2. Analogno se dokazuje 2 2 neprekidnost u svim toˇkama oblika π + kπ. Uzmimo proizvoljan ε > 0 i pronadimo z δ > 0 takav da vrijedi (x ≤ 1. onda 2x−π varira po intervalu − π . π . posebno je 2 2 neprekidna u π . ˇto je ekvivalentno s s arccos x < ε. [−1. imamo da je arccos neprekidna s lijeva u 1 ako za proizvoljan ε > 0 pronademo δ > 0 takav da vrijedi (1 − x < δ) =⇒ (arccos x < ε). Kako su one definirane i u rubovima intervala ˇelimo z da su neprekidne i tamo.1.7 i neprekidne. te da je Arch x neprekidna s desna u 1. +∞ iz Teorema 6. 1 . Isto tako 2x+π varira po intervalu π . moˇemo dobiti i δ = 0. 3π . Sada lagano zakljuˇujemo da su funkcije sin c i cos zbog periodiˇnosti neprekidne na R \ { π + kπ : k ∈ Z} odnosno na R \ {kπ : k ∈ Z}. 2 2 imamo 2x + π 2x − π cos . Dakle je arccos x neprekidna s lijeva u toˇki 1. π . k ∈ Z. 2 Zbog stroge monotonosti funkcija sin x.1 smo z rekli da kada govorimo o proizvoljnosti broja ε promatramo male ε.ˇ 6. 3π . 3π . π su monotone bijekcije na 2 2 −1. |x − 1| < δ) =⇒ (| arccos x − arccos 1| < ε). Dakle su funkcije arccos x. 1].7 imamo da su neprekidne funkcije arcsin x. Zbog neparnosti imamo da je sin x neprekidna i u − π . Dakle treba dokazati da su arcsin x i arccos x neprekidne s desna u −1 i neprekidne s lijeva u 1. 1 . analogno se dokazuje za ostale toˇke oblika z s c 2 2 π 2 + kπ. ♣ . x−a x+a cos . dakle 2 4 4 2 je funkcija f (x) = sin 2x−π neprekidna na 0. c 2 Neprekidnost funkcije cos x na R lagano slijedi iz formule cos x = sin(x + π ). Tada za x ≤ 1 za koje je 1 − x < δ imamo 1 − x < 1 − cos ε. Dokaˇimo da je arccos x neprekidna s lijeva u 1. π 4 2 4 4 kada x varira po intervalu 0. arcsin x i Arch x redom neprekidne na [−1. +∞ . dakle su po Teoremu 6. Kako je arccos 1 = 0 i arccos x ≥ 0 za x ≤ 1. 3π . k ∈ Z. −1. cos x i ch x redom na intervalima − π .

vrijednost funkcije postaje ve´e od po volji velikog realnog broja. funkcija nije definirana u toˇki 0. Ako uzmemo s c toˇku x dovoljno malu. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Time smo pokazali da su sve elementarne funkcije neprekidne gdje god su definirane. vrijednosti funkcije c su malo manje od −1. vrijednost funkcije postaje manja od po volji malog negativnog realnog broja.5 nije definirana u toˇki x = 1. 6. vidimo da su one c c c blizu vrijednosti −1. Dakle.1. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = arctg x . za x malo manji od 1. ali negativnu. dodemo li s x dovoljno blizu c toˇki 1. Pogledajmo c kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0.4 Graniˇna vrijednost (limes) funkcije c 1. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 − 3x + 2 x−1 Primjer 6. ali pozitivnu. tj. tj. 4. za vrijednosti od x koje su malo ve´e od 1. funkcija nije definirana u toˇki 0. vrijednost funkcije postaje ve´e od po c c volji velikog pozitivnog realnog broja. ako uzmemo toˇku c x dovoljno malu. Pogledac jmo kako se ponaˇaju vrijednosti funkcije f u okolini toˇke 0. c 3. Jasno je da ako s c uzmemo toˇku x po apsolutnoj vrijednosti dovoljno malu. Pogledajmo kako se ponaˇaju njene vrijedc s nosti u okolini toˇke x = 1. dovest ´emo vrijednosti funkcije proizvoljno blizu vrijednosti −1. c c 2. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = 1 x2 imamo problem u nuli. vrijednosti c funkcije su malo ve´e od −1. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = 1 x takoder ima problem u nuli. zakljuˇujemo. tj. Raˇunaju´i te vrijednosti. dovoljno blizu c nule.222 ˇ POGLAVLJE 6. S druge strane.

Dakle. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 223 znamo iz toˇke 5.ˇ 6. a ne znamo izraˇunati ni njenu vrijednost za x = 0. Ako funkcija ima limes L u toˇki c. Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = xx . Realni broj L je limes ili graniˇna vrijednost z c c funkcije f u toˇki c ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). Neka postoje realni brojevi L i M c z c takvi da za svaki ε > 0 postoji δ > 0.2.10 Neka je dana funkcija f : R −→ R koja je definirana na nekoj okolini toˇke c.♠ Situacije iz Primjera 6. |f (x) − M | < ε). .5 matematiˇki opisujemo pojmom limesa ili graniˇne vric c jednosti funkcije. onda piˇemo c s L = lim f (x). osim. x−→c Ako limes postoji on je i jedinstven: Teorem 6. Definicija 6. pravac y = π je horizontalna asimptota. takav da (0 < |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε. Za vrijednosti po volji blizu nule funkcija poprima vrijednosti bliske broju 1.5).1.2. Za funkciju f : R −→ R danu formulom f (x) = sin x znamo da se vrijednosti funkcije ne pribliˇavaju niti jednoj odredenoj realnoj z vrijednosti za velike vrijednosti argumenta. ako c ˇelimo promatrati ponaˇanje oko nule.8 da za velike vrijednost argumenta vrijednosti funkcije c postaju po volji bliske broju π . tj. 6. moramo se ograniˇiti samo na pozz s c itivne vrijednosti. moˇda u samoj toˇki c. osim. 2 2 5. Primijetimo prvo da ona nije definirana za vrijednosti manje od nule (toˇka c 5.3 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c c. moˇda u samoj toˇki c.

ˇto ne moˇe biti. naravno ne zaboravljamo. Dakle imamo |M − L| < |M − L|. L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da x−→−∞ (x < −M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). postoji δ > 0. Tada kaˇemo da je L = lim f (x) ako za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da z x−→+∞ (x > M ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). Dakle je M = L. Tada za taj ε. z c c Uz malu zloporabu notacije moˇemo Definiciju 6. +∞) okolina od +∞. tj. Uzmimo sada ε = 1 |M − L|. Analogno.1) (vidjet ´emo kasnije da su to ustvari blisko c povezani pojmovi). . 2 po pretpostavci. pri ˇemu.♣ s z c c Napomena 6.4 Uoˇimo da je definicija limesa (Definicija 6. takav da (|x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε. |f (x) − M | < ε).6 i Napomz ena 4.224 Tada je L = M . M ) je okolina od −∞. Ali. i svaki interval oblika (−∞. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Dokaz: Pretpostavimo suprotno. c / Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da z x−→c (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) > M ). |M − L| = |M − f (x) + f (x) − L| ≤ |f (x) − M | + |f (x) − L| < 2ε vrijedi za argumente iz domene od f za koje je |x − c| < δ. −∞ ∈ R.3 proˇiriti tako da ukljuˇuje z s c i c = +∞ odnosno c = −∞. Po analogiji s divergencijom niza u uˇem smislu (Definicija 4. ali postoji bitna razlika.2) moˇemo proˇiriti definiciju limesa tako da ukljuˇuje i sluˇaj L = +∞ z s c c odnosno L = −∞.2) jako sliˇna definiciji neprekidnosti (Definicija 6. U definiciji limesa ne zahtijevamo da funkcija bude definirana u toˇki u kojoj gledamo limes. ˇ POGLAVLJE 6. Pri tome uzimamo da je svaki otvoreni interval oblika (M. +∞. dok je za neprekidnost to c nuˇno da bi se uop´e moglo govoriti o neprekidnosti u toˇki. da je M = L.

3 moˇemo proˇiriti i na sluˇaj c = +∞ odnosno c = −∞ i z s c L = +∞ odnosno −∞. x−→+∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (f (x) < −M ). |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). tj. lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji δ > 0 takav da x−→c 225 (0 < |x − c| < δ) =⇒ (f (x) < −M ). x−→−∞ lim f (x) = −∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) < −M ). Dakle. x−→−∞ lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x < −N ) =⇒ (f (x) > M ). . c z u samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s desna u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c+ ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x > c. ˇ Zelimo li naglasiti da se argument x pribliˇava vrijednosti c samo s jedne z strane. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Analogno. Kaˇemo da je lim f (x) = +∞ ako za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da z x−→+∞ za sve (x > N ) =⇒ (f (x) > M ). Definiciju 6. s desna. moˇda u c z samoj toˇki c kaˇemo da ima limes L ∈ R s lijeva u toˇki c i piˇemo c z c s L = lim f (x) x−→c− ako za svaki ε > 0 postoji δ > 0 takav da (x < c. osim. Za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c. osim. |x − c| < δ) =⇒ (|f (x) − L| < ε). za funkciju f : R −→ R definiranu na nekoj okolini toˇke c.ˇ 6.1. piˇemo s x−→c+ lim f (x). moˇda. recimo odozgo.

UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6.3 i definicija limesa s c desna i limesa s lijeva da oni postoje i da su jednaki L. s c 1. x > 0 ima prekid u nuli. x−→0+ lim xx = 1. Funkcija f ima limes L (L moˇe biti i +∞ i −∞) z c z u c ako i samo ako ima limes s lijeva i limes s desna i oni su jednaki L.6 Opiˇimo sada pomo´u limesa Primjer 6. ne postoji lim sin x. lim 3. x−→+∞ 2 5. x2 − 3x + 2 = −1. onda je jasno iz Definicije 6. ako postoje limesi s lijeva i s desna i oni su jednaki L. x < 0  sign x = 0.♠ 6. moˇda u samoj toˇki c. Nadalje je oˇito da je c x−→0+ lim sign x = 1 . onda iz Definicije 6. Dokaz: Ako funkcija f ima limes L u toˇki c. Obrnuto.3 direktno slijedi da postoji i limes u toˇki c i jednak je L. limesi s lijeva i s desna su razliˇiti c x−→0+ x x−→0− x 1 dakle ne postoji lim . ♣ c Primjer 6. x = 0   1. Dakle je x−→0+ lim sign x = sign 0 . lim arctg x = .5.7 Iz Primjera 5. x−→0 x2 lim 1 1 = +∞ i lim = −∞.5 znamo da funkcija   −1. x−→+∞ 6.11 Neka je funkcija f : R −→ R definirana na nekoj okolini toˇke c. x−→1 x−1 1 = +∞. lim 2. c osim. x −→0 − lim sign x = −1 . tj. x−→0 x π 4.5 Neprekidnost i limes Primjer 6.1.226 ˇ POGLAVLJE 6.

♣ .8 nam daju naslutiti da postoji neka uska veza izmedu neprekidnosti funkcije i limesa u toˇki.5 imamo sljede´i rezultat za kompoziciju funkcija: c Teorem 6. x−→c+ Dokaz: Izravno iz Definicije 6.♣ Teorem 6.3.13 Neka je funkcija g : R −→ R neprekidna. i neka postoji limes funkcije f u toˇki c.12 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako je x−→c lim f (x) = f (c).1 i 6.8 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x2 je neprekidna na R (Teorem 6. Nadalje.2 i definicije jednostranog limesa.♠ x−→2 Primjeri 6. imamo x−→c lim f (x) = f (c) = f ( lim x). Tada je c x−→c lim g(f (x)) = g( lim f (x)).♠ Primjer 6.4).1.ˇ 6.♣ x−→c Analogno kao Teorem 6. konaˇan je broj. x−→c Napomena 6.5 U Teoremu 6. onda limes i funkcija z c ”komutiraju” tj. Dokaz: Izravno iz Definicije 6.12 kaˇe da ako je funkcija neprekidna u toˇki c.4) i da limes mora postojati.14 Funkcija f : R −→ R je neprekidna s lijeva (s desna) u toˇki c c ako i samo ako je lim f (x) = f (c) x−→c− ( lim f (x) = f (c)). NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI i x−→0− 227 lim sign x = sign 0 . Zaista imamo: c c Teorem 6. tj.12 se podrazumijeva da je funkcija f definirana u toˇki c (Napomena 6. oˇito vrijedi c f (2) = lim f (x). c c Sada direktno iz Napomene 6.12 imamo: Teorem 6.7 i 6.1 i Primjer 6.

UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Teorem 6. a ∈ R proizvoljan. (+∞) · (+∞) = +∞.1. no moˇe se desiti da dobijemo izraz koji nije z z definiran. To se posebno odnosi na veliˇine +∞ i −∞. a < 0. 7. 8. c c Pravila za raˇunanje s beskonaˇnim veliˇinama: c c c 1. −∞.12 i 6. 6. 9.14. (−∞) · (−∞) = +∞. jer operacije nisu definirane i operandi nisu realni brojevi.15 Funkcija f : R −→ R je neprekidna u toˇki c ako i samo ako c postoje limesi s lijeva i s desna u toˇki c i ako vrijedi c x−→c− lim f (x) = lim f (x) = f (c). (+∞) + (+∞) = +∞. a ∈ R proizvoljan. +∞ ± a = +∞. a > 0 −∞. (+∞) · a = +∞. (−∞) · a = 10. a > 0 +∞. Kako one nisu realni brojevi. 2.♣ 6. (+∞) · (−∞) = −∞.228 ˇ POGLAVLJE 6. . x−→c+ Dokaz: Izravno iz Teorema 6. 3. 6. 4. a ∈ R proizvoljan. a < 0.11. (−∞) + (−∞) = −∞.6 Neodredeni oblici Zaˇto moramo raˇunati limese? Zaˇto ne moˇemo naprosto ”uvrstiti” vrijednost s c s z argumenta u formulu? Odgovor je da moˇemo uvrstiti. a +∞ = 0. 5. −∞ ± a = −∞. neka od pravila za c raˇunanje s realnim brojevima ne vrijede za raˇunanje s +∞ i −∞.

onda taj izraz treba transformirati u neˇto ˇto ´e se dati izraˇunati. +∞ · 0. s jedne strane smo dobili da je ”vrijednost” izraza 0 jednaka −1 a s druge strane 1. −∞ 2. ∞ · 0. 0∞ . Sljede´e operacije s beskonaˇnim veliˇinama nisu definirane: c c c 1. (−∞)0 . 00 . onda s je to i limes od f (x) kad x −→ c. 0 . Tih sedam (do na predznak) situacija zovemo neodredenim oblicima. −∞ · 0. +∞ +∞ . (+∞) + (−∞). ∞ ∞ − ∞. 3. Analogno se dokaˇe da je ”vrijednost” izraza za koji se dobije uvrˇtavanjem vrijednosti x = 2 u funkciju s x2 −3x+2 f (x) = x−2 je 1. ∞0 . 0 2. mogu se desiti i situacije u kojima se javljaju c c nedefinirane operacije s nulom: 1. −∞ −∞ . Ako se dobije jedan od neodredenih oblika.6 znamo da ”vrijednost” izraza 0 koji se dobije ”uvrˇtavanjem” s 0 x2 −3x+2 z vrijednosti x = 1 u funkciju f (x) = x−1 je −1. a −∞ 229 = 0. 1−∞ .1.ˇ 6. pa je 0 neodreden oblik. s s c c Iz Primjera 6. ˇ Sto znaˇi da je izraz neodreden? c Ako se uvrˇtavanjem vrijednosti x = c u funkciju f (x) dobije realan broj. +∞ . ”Sedam veliˇanstvenih”: c 0 . a ∈ R proizvoljan. 5. 0 0 . (+∞)0 . +∞ −∞ . NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI 11. Osim s beskonaˇnim veliˇinama. 4. 1∞ . 1+∞ . 0 ∞ . Dakle.

n ∈ N proizvoljan. . x−→+∞ x−→+∞ 2. 5. Sva se ova pravila mogu strogo izvesti iz svojstava limesa i elementarnih funkcija. x−→+∞ lim loga x = 11. 3. x−→0+ x−→0− 7. lim x−n = −∞. n ∈ N proizvoljan. a>1 +∞. x−→+∞ lim xα = x−→0+ lim x−n = lim x−n = +∞. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 6.1. x−→−∞ lim ax = 10. 0. +∞. lim xn = +∞. α < 0. 0 < a < 1. 6. +∞. x−→0+ lim loga x = U gornjim pravilima svuda imamo α ∈ R. α>0 +∞. α < 0. 0 < a < 1. n ∈ N paran. n ∈ N neparan. α > 0 0. n ∈ N neparan +∞. a>1 −∞. −∞.230 ˇ POGLAVLJE 6. +∞. x−→−∞ lim xn = x−→−∞ lim x−n = lim x−n = 0. −∞. 0 < a < 1. a>1 0. lim x−n = +∞. n ∈ N paran. 8. 0 < a < 1. x−→0− 4. x−→+∞ lim ax = 9. a>1 +∞. x−→0+ lim xα = 0.7 Raˇunanje limesa c Neki temeljni limesi 1.

9. Kako gledamo c limes funkcije sin x kada x −→ 0.♠ Vrijednosti ostalih deset limesa dokazuju se analogno kao u Primjeru 6. presjek c polupravca kroz ishodiˇte i toˇku A s tangesnom osi (interpretacija tangensa s c preko trigonometrijske kruˇnice).9 Dokaˇimo da je z x−→+∞ 231 lim loga x = +∞. x−→0 x Dokaz: Uzmimo trigonometrijsku (jediniˇnu) kruˇnicu sa srediˇtem u ishodiˇtu O i c z s s pravac paralelan s osi y koji prolazi toˇkom B = (1. 0) u ravnini. 0). π ). a ∈ R. Iz toˇke 5.4). za a > 1. Treba dokazati da za svaki M > 0 postoji N > 0 takav da za sve (x > N ) =⇒ (loga x > M ).1. i s B = (1. pad.ˇ 6. tj. ortogonalnu projekcija toˇke A na x os.6 znamo da je za a > 1 logaritamska funkcija strogo rastu´a na (0. x−→+∞ x sin x = 1. parnost. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjer 6. Oznaˇimo s A = z c c (cos x. π ) i namotamo ga 2 2 na kruˇnicu on se preslikava u toˇku A = (cos x. neparnost i sliˇno. To znaˇi da je c x−→+∞ lim loga x = +∞.2. koriste´i definicije limesa i jednostranih limesa (toˇka 6. tg x ). Dakle. svojstva potencija. koji se nalazi unutar trokuta OBB . Jasno je da se trokut OAA nalazi unutar z kruˇnog isjeˇka OBA . Dakle imamo z c P (OAA ) ≤ P (OBA ) ≤ P (OBB ).1. Kada s pravca uzmemo x ∈ (0. njihov rast. jasno je da je dovoljno x x promatrati x ∈ (0. vaˇnu ulogu igraju i z sin x x−→0 x lim Teorem 6. c Osim ovih limesa. sin x). . i zbog parnosti od sin x .16 lim i 1 lim (1 + )x . za svaki M > 0 sigurno postoji N > 0 takav da (x > N ) =⇒ (loga x > M ). +∞) i da joj c c je slika cijeli R. c c eksponencijalnih i logaritamskih funkcija.

sin x cos x xr . 2 2 2 Podijelimo li ovaj izraz sa sin x dobijemo cos x ≤ odnosno x 1 ≤ . Povrˇina kruˇnog isjeˇka s duljinom luka x dana je formulom s z c P (OBA ) = odnosno P (OBA ) = jer je kruˇnica jediniˇna.2: Uz izvod osnovnog trigonometrijskog limesa. cos x x Pustimo li sada x −→ 0 u gornjoj nejednakosti. Dakle imamo z c 1 x 1 sin x cos x ≤ ≤ · 1 · tg x . x−→0 x sin x = 1.♣ x lim .232 ˇ POGLAVLJE 6. 2 x 2 sin x 1 ≥ ≥ cos x.12) dobijemo 1 ≤ lim odnosno x−→0 x−→0 sin x ≤ 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1 A’ B’ tg x sin x x 0 A B Slika 6. i iz ˇinjenice da je lim cos x = c cos 0 = 1 (Teorem 6.

a ∈ R.2. Dakle imamo ax − 1 ex ln a − 1 = lim .6 znamo da za proizvoljni a > 0 vrijedi c ax = ex ln a . ♣ Primjer 6.17 slijedi x−→0 lim ln(1 + x) x = ln( lim (1 + x) x ) = ln e = 1. c Zbog toga je ex − 1 t lim = lim = 1.1.10 ex − 1 = 1. x−→0 x lim a > 0. Tada je jasno da t −→ 0 kada x −→ 0. x−→0 x Iz Teorema 6. x−→0 t−→0 ln(t + 1) x Iz toˇke 5. NEPREKIDNOST I GRANICNE VRIJEDNOSTI Teorem 6. x Oznaˇimo sada ex − 1 sa t. x−→0 1 1 Dakle je x−→0 lim ln(1 + x) = 1. x−→0 x−→0 x x lim Sada uz zamjenu varijable t = ex ln a − 1 imamo da t −→ 0 kad x −→ 0 i x = imamo ea ln x − 1 t lim = lim ln(t+1) = ln a.17 x−→+∞ 233 lim 1+ 1 x x = e. Promatramo prvo x−→0 lim 1 ln(1 + x) = lim ln(1 + x) x .♠ x−→0 t−→0 x ln a ln(t+1) ln a . x−→0 x lim i ax − 1 = ln a. i da je x = ln(t + 1).ˇ 6. Dakle .12 i Teorema 6.

2 6. 6. . 6. ♣ x−→c Teoremi 6. funkcija f g ima limes u toˇki c i vrijedi c lim f (x) g(x) = x−→c lim f (x) lim g(x) x−→c x−→c ako je g(c) = 0 i lim g(x) = 0.1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Svojstva limesa i pravila za njihovo raˇunanje c Teorem 6. funkcija λf ima limes u toˇki c za proizvoljan λ ∈ R i vrijedi c x−→c lim (λf (x)) = λ lim f (x). Tada 1. funkcija f · g ima limes u toˇki c i vrijedi x−→c lim (f (x) · g(x)) = lim f (x) · lim g(x).16. x−→c x−→c 4. 6. x−→c x−→c 2.7 su nam dovoljni za c raˇunanje gotovo svih limesa.2.18 i temeljni limesi iz toˇke 6.18 Neka postoje x−→c lim f (x) lim g(x) i x−→c funkcija f. funkcija f ± g ima limes u toˇki c i vrijedi c x−→c lim (f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x). c 6. g : R −→ R.1 Derivacija funkcije Motivacija Osim ponaˇanja vrijednosti neke veliˇine i naˇina na koji ona ovisi o nekoj drugoj s c c veliˇini vaˇno je znati i kako se brzo ona mijenja kada se mijenja veliˇina o kojoj c z c ona ovisi.234 ˇ POGLAVLJE 6.13.17. x−→c c 3.

Dakle. Definiramo brzinu u toˇki t0 s c v(t0 ) = lim s(t0 + ∆t) − s(t0 ) . za razliku od prosjeˇne. 0 moramo promatrati limes. t gdje je s prijedeni put. tj. tj.6.5 h Gornja nam formula ne daje nikakvu informaciju o tome kojom se brzinom automobil kretao npr. Uzmimo a = t0 . Kojom se prosjeˇnom brzinom kretao? c Prema formuli s v= .11 Automobil je put od Zagreba do Karlovca (50 km) preˇao za pola s sata. a t vrijeme za koje smo preˇli taj put.♠ c Dok je Newton doˇao do otkri´a diferencijalnog raˇuna preko problema brzine. to bolje ovaj izraz aproksimira ”pravu” brzinu u t = t0 . s c c je Leibniz diferencijalni raˇun otkrio preko problema tangente. b−a gdje je s(b) odnosno s(a) prijedeni put do trenutka b odnosno trenutka a. s(t0 + ∆t) − s(t0 ) v= . Dana je formulom c v= s(b) − s(a) . dobivamo neodredeni izraz tipa 0 . dobivamo s v= 50 km = 100 . No uvrstimo li ∆t = 0 u gornju formulu. b = t0 + ∆t. 0. DERIVACIJA FUNKCIJE 235 Primjer 6. c . ∆t−→0 ∆t Ova formula predstavlja osnovnu ideju i temelj diferencijalnog raˇuna. b). promatrati prosjeˇnu brzinu na sve kra´im i s c c kra´im intervalima oko trenutka koji nas zanima. 15 minuta nakon polaska. Kretanje je promjena poloˇaja u vremenu. Trenutna brzina. ∆t ˇ Sto je ∆t manji. za neki mali ∆t i pogledajmo prosjeˇnu brzinu na c [t0 . t0 + ∆t]. c Promatramo prosjeˇnu brzinu na vremenskom intervalu (a. Ideja je koristiti ono ˇto znamo. z c zahtijeva podrobnije razmatranje.2.

001) − y(1) . ∆t . prosjeˇna brzina odgovara koeficijentu smjera sekante. c ∆y = tg α. Prosjeˇna brzina projektila u drugoj sekundi njegovog leta je c y(2) − y(1) . Op´enito. Iz fizike znamo da je visina projektila u trenutku t dana formulom 1 y(t) = y0 + v0 t − gt2 . 2 y ∆t ∆y ∆t 0 t ∆y Slika 6. a to je jednako koeficijent smjera te sekante. t0 + ∆t] je c c dana izrazom ∆y y(t0 + ∆t) − y(t0 ) = . y(t0 +∆t)) zatvara s osi x. 2−1 Prosjeˇna brzina u 1001-oj milisekundi je c y(1. y(t0 )) i c ∆t (t0 +∆t.236 ˇ POGLAVLJE 6.001 − 1 Ova druga je bolja aproksimacija prave brzine projektila u t0 = 1 nego ona prva. Dakle. 1. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6.3: Ovisnost visine projektila o vremenu. prosjeˇna brzina projektila u vremenskom intervalu [t0 . ∆t ∆t No izraz ∆y je tangens kuta koji sekanta krivulje y = y(t) kroz toˇke (t0 .12 Projektil je baˇen vertikalno u vis u trenutku t = 0 nekom poˇetnom c c brzinom v0 s visine y0 .

♠ f (3) = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x . c Primjer 6.13 Izraˇunajmo derivaciju funkcije f (x) = x2 u toˇki x0 = 3.11 smo vidjeli da limes kvocijenta f u ovisnosti o veliˇini x. f : I −→ R. ∆x−→0 ∆x lim onda kaˇemo da je funkcija f diferencijabilna ili derivabilna u toˇki x0 i broj z c f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x−→0 ∆x zovemo derivacija funkcije f u toˇki x0 . Time smo mehaniˇki problem odredivanja c c trenutne brzine sveli na geometrijski problem odredivanja koeficijenta smjera tangente na graf funkcije koja opisuje ovisnost visine o vremenu.♠ 6.2 Derivacija funkcije u toˇki c ∆f ∆x U Primjeru 6.4 Neka je funkcija f definirana na nekom otvorenom intervalu I koji sadrˇi toˇku x0 .2. x0 ∈ I.6. DERIVACIJA FUNKCIJE y y 237 ∆y ∆t 0 t 0 t Slika 6.2. tj. c c (3 + ∆x)2 − 32 f (3 + ∆x) − f (3) = lim = lim (6+∆x) = 6. Prava brzina u trenutku t0 bi onda odgovarala koeficijetu smjera tangente na krivulju y = y(t) u toˇki s apscisom t0 .4: Sekante i tangenta. Ako postoji z c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . c mjeri brzinu promjene veliˇine c Definicija 6.

Tu funkciju zovemo derivacija funkcije f i oznaˇavamo s f (x).14 Odredimo derivaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = π. koja se c oznaˇava s f (x) i koja svakoj vrijednosti x ∈ I pridruˇuje broj f (x). l ∈ R. c z Primjer 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 6. ∆x−→0 ∆x Napomena 6.15 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1.2. Derivacija funkcije f (na nekom intervalu I na kojem c je definirana i na kojem je u svakoj toˇki diferencijabilna) je funkcija. c c koji se oznaˇava sa f (x0 ). c f (π) = lim lim f (π + ∆x) − f (π) sin(π + ∆x) − sin π = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin π cos ∆x + cos π sin ∆x − sin π cos π sin ∆x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x sin ∆x cos π lim = cos π = −1. Derivacija funkcije f (x) = kx + l je f (x) = k. Dakle je c f (x) = lim f (x + ∆x) − f (x) . f (x) = lim kx + k∆x + l − kx − l f (x + ∆x) − f (x) = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim k = k. za proizvoljne k. .6 Uoˇimo bitnu razliku. Derivacija funkcije f u toˇki x0 je broj.238 ˇ POGLAVLJE 6. Dakle brzina promjene linearne funkcije je konstanta.♠ ∆x−→0 ∆x 6. onda je c pravilom x −→ f (x) dobro definirana jedna funkcija na I.3 Derivacija funkcije Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki nekog otvorenog intervala I.

funkcija f (x) = l je konstanta. DERIVACIJA FUNKCIJE 239 U specijalnom sluˇaju kada je k = 0.♠ . ˇto smo i oˇekivali. Derivacija funkcije f (x) = x2 je f (x) = 2x. Dakle je promjena brzine konstantne funkcije nula. ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x cos 2x − 1 = −2 sin2 x sin x lim Kako je imamo −2 sin2 cos ∆x − 1 sin ∆x sin x lim +cos x lim = cos x+sin x lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x ∆x cos x − sin x lim sin ∆x 2 ∆x 2 ∆x 2 = ∆x−→0 ∆x−→0 lim sin ∆x 2 = cos x − sin x · 1 · 0 = cos x. tj.2. s c 2. f (x) = lim lim f (x + ∆x) − f (x) (x + ∆x)2 − x2 = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x x2 + 2x∆x + ∆x2 − x2 = lim (2x + ∆x) = 2x. a c iz gornjeg raˇuna imamo da je c f (x) = 0.6.16 Derivacija funkcije f (x) = sin x je f (x) = cos x. f (x + ∆x) − f (x) = ∆x−→0 ∆x f (x) = lim lim sin(x + ∆x) − sin x sin x cos ∆x + cos x sin ∆x − sin x = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x ∆x−→0 lim sin x(cos ∆x − 1) sin ∆x cos x + lim = ∆x−→0 ∆x ∆x cos ∆x − 1 sin ∆x + cos x lim .♠ ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x Primjer 6.

problem postoc janja limesa. ne postoji f (0). odnosno da je tangenta pravac koji raste. ako je f (x) < 0 na nekom intervalu. c c 6.4 Raˇunanje derivacija c Kako je definicija derivacije (Definicija 6.17 1. Ako je c funkcija definirana na nekom intervalu i ako je f (x) > 0 za sve x iz tog intervala. M= ∆x−→0− lim . Tu funkcija niti raste c niti pada. Sliˇno. Takve toˇke zovemo stacionarne toˇke. To su npr. Pogledajmo sljede´e limese: c L= i lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ∆x ∆x−→0+ f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . Primjer 6. onda je funkcija f rastu´a na tom intervalu (jer je tangenta u svakoj toˇki tog c c intervala rastu´a). problem razliˇitih vrijednosti s lijeva i zdesna. ∆x mogu se javiti neki problemi pri raˇunanju derivacije.240 ˇ POGLAVLJE 6. Dakle iz Teorema 6. tj. funkcija pada c c na tom intervalu. U toˇkama gdje je f (x) = 0.11 zakljuˇujemo c da f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim ∆x−→0 ∆x ne postoji. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Grafiˇka interpretacija c Ako je u nekoj toˇki derivacija funkcije pozitivna..4) ustvari limes funkcije f (x + ∆x) − f (x) . problem rubova domene. ∆x Lagano se vidi da je M = 1 i L = −1.2. to znaˇi da je koeficijent smjera c c tangente u toj toˇki pozitivan. problem konaˇnosti c c limesa. tangenta je paralelna s osi x. Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = |x| nije derivabilna u x0 = 0.

19 Neka je funkcija f derivabilna u toˇki x0 otvorenog intervala I. DERIVACIJA FUNKCIJE 2. Pogledajmo sljede´i limes: c 3 (x0 + ∆x)2 − f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x2 1 lim = lim √ . Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = Pogledajmo sljede´i limes: c √ √ 3 x0 + ∆x − 3 x0 f (x0 + ∆x) − f (x0 ) lim = lim = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x √ 3 ∆x 1 . dakle postoji limes f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) .7 imamo da je c lim √ 3 1 = +∞. Tada je f i neprekidna u x0 . ∆x ∆x−→0 . √ 3 241 x nije derivabilna u x0 = 0.1.♠ Teorem 6. 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x 3 √ 3 x2 nije derivabilna u x2 0 = Iz toˇke 6.7 imamo da je c lim √ 3 1 ∆x2 = +∞.1.2. Dokaz: Fukcija f je derivabilna u x0 ∈ D(f ). 3. ∆x ∆x−→0 dakle ne postoji f (0). Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x0 = 0.6. lim = lim √ 3 ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 ∆x2 Iz toˇke 6. ∆x−→0 dakle ne postoji f (0). c x0 ∈ I ⊆ D(f ).

produkta i kvocijenta funkcija Teorem 6. f (x) g(x) = f (x)g(x)−f (x)g (x) . g 2 (x) Dokaz: 1. ∆x = 0 lim g(x0 + ∆x) = g(x0 ) = f (x0 ) iz Teorema 6. Sve tri funkcije iz Primjera 6. razlike. I ⊆ D(g).12 imamo da je f neprekidna u x0 . Sada imamo ∆x−→0 ∆x−→0 lim f (x0 + ∆x) = lim (g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 )) = ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x−→0 lim g(x0 + ∆x) lim ∆x + lim f (x0 ) = g(x0 ) · 0 + f (x0 ) = f (x0 ).242 ˇ POGLAVLJE 6. ali vidjeli smo da nisu derivabilne. ∆x = 0 . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definirajmo sada funkciju g : I −→ R formulom g(x0 + ∆x) = Kako je ∆x−→0 f (x0 +∆x)−f (x0 ) . ∆x−→0 ∆x ∆x .♣ Obrat Teorema 6. g : R −→ R derivabilne na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ). za one x ∈ I za koje je g(x) = 0). Tada su na I derivabilne i funkcije f ± g. Nadalje.20 Neka su funkcije f. za ∆x = 0 vrijedi c f (x0 + ∆x) = g(x0 + ∆x)∆x + f (x0 ).12 zakljuˇujemo da je funkcija g neprekidna u x0 . (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x) 3. tj. Derivacija zbroja. i vrijedi 1.19 op´enito ne vrijedi. ∆x f (x0 ). Iz Teorema 6. (f (x) ± g(x)) = lim lim ∆x−→0 (f (x + ∆x) ± g(x + ∆x)) − (f (x) ± g(x)) = ∆x ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) g(x + ∆x) − g(x) ± lim = f (x) ± g (x).17 su c neprekidne u nuli. (f (x) ± g(x)) = f (x) ± g (x) 2. f · g i f g (tamo gdje je definirana.

∆x−→0 ∆x−→0 Sada iz Teorema 6.19 imamo ∆x−→0 lim g(x + ∆x) = g(x). po 1 pravilu derivacije produkta g (x) g(x) + g(x) 1 g(x) 1 g(x) Kako je f (x) g(x) = −g (x) . f (x) g(x) f (x)g(x) − f (x)g (x) .20 funkcija g · f = λf derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = 0 · f (x) + λf (x) = λf (x). Dakle 1 g(x) = 0. 3. derivabilna na I i vrijedi (λf ) (x) = λf (x).♣ . Oˇito je D(g) = R. za svaki x ∈ I. c dakle je po Teoremu 6. Tada je funkcija λf . odnosno (f (x) · g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x).2. imamo g(x) · = 0. po pravilu deriviranja produkta imamo = 1 f (x) g(x) + f (x) 1 g(x) = f (x) g(x) − = f (x)g (x) g 2 (x) .♣ g 2 (x) Napomena 6.7 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na otvorenom intervalu I ⊆ D(f ).6. Kako je g(x) · 1 g(x) = 1. DERIVACIJA FUNKCIJE 2. za svaki x ∈ I. tj. Izraˇunajmo prvo c 1 g(x) . g 2 (x) f (x) g(x) = 1 f (x) g(x) . tj. Dokaz: Definirajmo funkciju g : R −→ R formulom g(x) = λ. gdje je λ ∈ R proizvoljan. (f (x) · g(x)) = lim lim f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x) = ∆x 243 ∆x−→0 f (x + ∆x) · g(x + ∆x) − f (x) · g(x + ∆x) + f (x) · g(x + ∆x) − f (x)g(x) = ∆x−→0 ∆x lim g(x + ∆x) g(x + ∆x) − g(x) f (x + ∆x) − f (x) + lim f (x) = ∆x−→0 ∆x ∆x f (x) lim g(x + ∆x) + f (x)g (x).

♣ Gornju formulu za derivaciju kompozicije funkcija zovemo lanˇano pravilo. i funkcija g : R −→ R derivabilna u toˇki f (x) c otvorenog intervala J. g = f .♠ Derivacija inverzne funkcije Specijalan sluˇaj kompozicije funkcija je kada je funkcija g inverzna funkciji f . gdje je g(x) = x2 . odnosno (f −1 ) (f (x)) = 1 .15 i Primjera 6. f (x) = sin x. Sada primjenom Teorema 6. f (x) Ovo se. z Teorem 6. Tada je f −1 derivabilna i vrijedi (f −1 ) (f (x)) = 1 . Dakle.21. Dakle imamo c s (f ◦ g) (x) = f (g(x))g (x) = cos(x2 )(2x) = 2x cos x2 .22 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna na intervalu I.21 Neka je funkcija f : R −→ R derivabilna u toˇki x otvorenog c intervala I. moˇe provesti samo ako je f (x) = 0. iz Teorema 6.16 imamo h (x) = (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x) = 2f (x)f (x) = 2 sin x cos x = sin 2x. Tada je funkcija g ◦ f derivabilna u x i vrijedi (g ◦ f ) (x) = g (f (x)) · f (x). c −1 tj.18 Koja je derivacija funkcije h(x) = (sin x)2 ? Funkcija h je kompozicija g ◦ f . c Primjer 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Derivacija kompozicije funkcija Teorem 6. Dakle imamo f −1 (f (x)) = x. f (x) = 0 na I i neka postoji f −1 . naravno.244 ˇ POGLAVLJE 6. f (x) ♣ . Primjera 6. f (x) ∈ J ⊆ D(g).21 imamo (f −1 ◦ f ) (x) = (f −1 ) (f (x))f (x) = 1. Izraˇunajmo joˇ i (f ◦ g) . x ∈ I ⊆ D(f ).

Osnovne derivacije dajemo u sljede´oj tablici.22 imamo da je f (g(x))g (x) = eln x g (x) = xg (x) = 1.21 i 6. Derivacija funkcije g(x) = √ 1 .2.♠ 2 x Derivacije elementarnih funkcija Na osnovi Teorema 6.22 mogu se izraˇunati derivacije svih elemenc tarnih funkcija. c Napomena 6. Kako je (f ◦ g)(x) = x iz Teorema 6.15 znamo da je derivacija funkcije f (x) = x2 funkcija f (x) = 2x.22 imamo da je √ f (g(x))g (x) = 2 xg (x) = 1. . Derivacija funkcije g(x) = ln x je g (x) = x . 2 x x je g (x) = Iz Primjera 6. x 1 √ . ∆x−→0 ∆x lim dakle je f (x) = ex . ∆x−→0 ∆x−→0 ∆x ∆x Iz Primjera 6. odnosno 1 g (x) = √ . i vrijedi (f ◦ g)(x) = x.20.22 i derivacijama iz donje tablice. 6. odnosno g (x) = 2.10 imamo da je f (x) = lim e∆x − 1 = 1.21 i 6. Derivacije svih c drugih elementarnih funkcija mogu se dobiti primjenom pravila iz Teorema 6.19 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1 1. 6.20.6. Dakle imamo ex+∆x − ex e∆x − 1 = ex lim . DERIVACIJA FUNKCIJE Primjer 6.8 Studentima se preporuˇuje da provjere donje formule samostalno. 245 Pogledajmo prvo derivaciju funkcije f (x) = ex . Iz Teorema 6.

f (x0 )) i osi x.1: Derivacije elementarnih funkcija 6. f (x0 )) s c c ∆f apscisom x0 + ∆x.2.246 f (x) c xα ex ax ln x loga x sin x cos x tg x ctg x arcsin x ˇ POGLAVLJE 6. vrijednost ∆f ´e biti to bliˇa vrijednosti f (x0 + ∆x) − f (x0 ) ˇto je manji c z s . odnosno ∆f = tg α∆x . no to je ponekad teˇko izraˇunati. Iz formule c ∆f = tg α∆x vidimo da ´e za male vrijednosti od ∆x i pogreˇka c s ∆f − (f (x0 + ∆x) − f (x0 )) uˇinjena zamjenom krivulje y = f (x) tangentom kroz (x0 . f (x0 )) biti dosta mala. Jasno je da je ∆x = tg α. c tj. gdje je α kut izmedu tangente funkcije f u toˇki (x0 . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN f (x) 0 αxα−1 ex ax ln a 1 x 1 x ln a f (x) arccos x arctg x arcctg x sh x ch x th x cth x Arsh x Arch x Arth x Arcth x f (x) 1 − √1−x2 1 1+x2 1 − 1+x2 ch x sh x 1 ch2 x 1 − sh2 x √ 1 1+x2 √ 1 x2 −1 1 1−x2 1 1−x2 cos x − sin x 1 cos2 x − sin12 x √ 1 1−x2 Tablica 6. Toˇan c c iznos promjene vrijednosti funkcije je f (x0 + ∆x) − f (x0 ). Umjesto te vrijednosti lakˇe je izraˇunati s c s c razliku ∆f izmedu f (x0 ) i toˇke na tangenti funkcije f kroz toˇku (x0 .5 Diferencijal funkcije i lokalna linearizacija Pretpostavimo da nas za danu funkciju f : I −→ R zanima kako se promijeni vrijednost funkcije u toˇki x0 ∈ I kada se argument promijeni za ∆x.

2. Rekli smo da je derivacija funkcije f u toˇki x0 ∈ I ustvari koeficijent smjera c tangente na graf funkcije f u toˇki (x0 .5: Diferencijal funkcije. Ako f ima derivaciju u svakoj c toˇki nekog otvorenog intervala I. jednadˇba tangente u c z toˇki (x0 . Dakle. polinom g najbolje aproksimira s funkciju f u neposrednoj okolini toˇke x0 . odnosno s y = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) (toˇka 2. Prijedemo li sada sa konaˇnog prirasta ∆x funkcije f na beskonaˇno mali c c prirast dx. veliˇinu c df (x0 ) = f (x0 )dx zovemo diferencijal funkcije f u toˇki x0 .6. onda je s c df (x) = f (x)dx definiran diferencijal funkcije f na intervalu I. f (x0 )). DERIVACIJA FUNKCIJE 247 ∆x.♣ c . f (x0 )) na graf funkcije f je dana s c y − f (x0 ) = f (x0 )(x − x0 ).1. y f(x) α 0 x0 x 0+ ∆ x x Slika 6. Tada od svih polinoma stupnja najviˇe jedan. c Teorem 6.5).23 Neka je f : I −→ R derivabilna u toˇki x0 ∈ I i c g(x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ).

dovoljno blizu toˇki x0 moˇemo graf funkcije f zamijeniti komadom tangente: c z f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). odnosno sin x ≈ x na dovoljno maloj okolini oko x0 = 0.16 znamo da je f (x) = cos x. Imamo f (x) ≈ sin 0 + cos 0(x − 0) = x. c Primjer 6. to su razlike ordinata na grafu i na tangenti male za istu apscisu. Za velike otklone to ne moˇemo uˇiniti jer nemamo viˇe dobru aproksimaciju z c s funkcijom g(x) = x i njihalo se viˇe ne ponaˇa kao harmoniˇki oscilator. Iz Primjera 6.♠ s s c .5 2 Slika 6.5 1 1.6: Tangenta je graf najbolje linearne aproksimacije funkcije u okolini neke toˇke.248 ˇ POGLAVLJE 6. c Kako se u okolini toˇke x0 tangenta dobro prijubljuje uz graf funkcije f (Teorem c 6. Dakle.5 -1 0.23). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2 1 -1 -0. Gornja formula predstavlja lokalnu linearizaciju funkcije f u toˇki x = x0 . Zamjena funkcije f (x) = sin x funkcijom g(x) = x ”za male x” omogu´ava c jednostavno rjeˇavanje diferencijalne jednadˇbe koja opisuje gibanje njihala ”za s z male otklone”. dakle je f (0) = cos 0 = 1.20 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = sin x u toˇki x0 = c 0.

6. odnosno 2 = (1 + r)t . t= ln(1 + r) r i i Dakle dobili smo formulu za pribliˇno vrijeme udvostruˇenja uloˇenog novca. Rjeˇavamo c z c s jednadˇbu z S(t) = 2G. gdje je G glavnica. ln(1 + r) Linearizirajmo lokalno funkciju f (r) = ln(1 + r) oko r = 0. Logaritmiranjem gornjeg izraza dobivamo formulu t= ln 2 .2. DERIVACIJA FUNKCIJE 249 Primjer 6. Imamo 2G = G(1 + r)t .♠ c s .21 ”Pravilo 70” za udvostruˇenje iznosa novca uloˇenog uz i% kac z mata godiˇnje. z c z Uoˇimo da je iz te formule puno lakˇe izraˇunati vrijeme nego iz toˇne formule c s c c t= ln 2 . 1 Kako je f (0) = 0. odnosno f (0) = 1. c Sada imamo ln 2 100 ln 2 70 ln 2 ≈ = ≈ . ln(1 + r) Za male r je uˇinjena pogreˇka takoder mala. imamo f (r) ≈ f (0) + f (0)(r − 0) = r. f (r) = 1+r . Dakle imamo ln(1 + r) ≈ r na dovoljno maloj okolini oko toˇke r = 0. Koliko godina treba da se novac uloˇen uz i% kamata godiˇnje s z s udvostruˇi? c Stavimo r = i . 100 Tada je suma novca nakon t godina dana formulom S(t) = G(1 + r)t . Nas zanima vrijeme koje mora pro´i da se uloˇeni novac udvostruˇi.

250

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN √ 1 + x u toˇki c

Primjer 6.22 Pronadimo lokalnu linearizaciju funkcije f (x) = x0 = 0. Kako je f (0) = 1, f (x) =
√1 2 1+x

odnosno f (0) =

1 2

imamo

x f (x) ≈ f (0) + f (0)(x − 0) = 1 + . 2 Dakle je √ 1+x≈1+ x 2

na dovoljno maloj okolini oko toˇke x0 = 0.♠ c

6.2.6

Derivacije viˇeg reda s

Ponekad je bitno znati i brzinu promjene brzine promjene. Npr., ubrzanje ili akceleracija je brzina promjene brzine, dakle derivacija brzine. Kako je sama brzina derivacija puta po vremenu imamo da je ubrzanje derivacija (po vremenu) derivacije puta po vremenu. To je druga derivacija puta po vremenu. To nas vodi do op´e definicije. c Ako je funkcija f derivabilna u svakoj toˇki otvorenog intervala I ⊆ D(f ), c onda iz toˇke 6.2.3 znamo da je dobro definirana funkcija c x −→ f (x), za svaki x ∈ I. Sada ako u toˇki x0 ∈ I postoji limes c f (x0 + ∆x) − f (x0 ) , ∆x−→0 ∆x lim kaˇemo da funkcija f ima drugu derivaciju u toˇki x0 i piˇemo z c s f (x0 ) = lim f (x0 + ∆x) − f (x0 ) . ∆x−→0 ∆x

Gornjim je izrazom definirano preslikavanje x0 −→ f (x0 ). Dakle, ako je to pridruˇivanje definirano u svakoj toˇki nekog intervala J ⊆ z c D(f ) = I, onda se funkcija x −→ f (x)

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE oznaˇava s f i zove druga derivacija funkcije f (na J). Dakle, vrijedi c f (x) = [f (x)] , za svaki x ∈ J. Analogno se definiraju i derivacije viˇeg reda: s f (x), i vrijedi f (n) (x) = [f (n−1) (x)] , f IV (x), . . . , f (n) (x),

251

za svaki n ∈ N. Geometrijska interpretacija predznaka i iznosa prve derivacije je nagib i strmina tangente. Geometrijska interpretacija predznaka druge derivacije vezana je uz konveksnost i konkavnost grafa funkcije, a njezinog iznosa uz zakrivljenost grafa. (Graf linearne funkcije je pravac. Druga derivacija linerane funkcije je identiˇki jednaka nuli, tj. pravac se ne zakrivljuje. Odatle ideja da se druga c derivacija veˇe uz zakrivljenost. Odnos nije jednostavan, zakrivljenost funkcije f z u toˇki x je dana s c |f (x)| κ(x) = , (1 + [f (x)]2 )3 gdje je ρ(x) = 1 κ(x)

polumjer kruˇnice koja se od svih mogu´ih kruˇnica najbolje priljubljuje uz graf z c z funkcije f u toˇki (x, f (x)). O tome ´e biti viˇe rijeˇi u Matematici II.) c c s c Pozitivnost druge derivacije znaˇi rast prve derivacije; negativnost druge c derivacije znaˇi pad prve derivacije. Dakle, ako je (u nekoj toˇki) (na nekom c c intervalu) f (x) > 0 to znaˇi da koeficijent smjera tangente na graf funkcije c f raste kad idemo tim intervalom s lijeva na desno. Kaˇemo da je funkcija f z konveksna na tom intervalu. Ako je f (x) < 0 na intervalu, koeficijent smjera tangente pada s lijeva na desno. Takve funkcije zovemo konkavnima (na promatranom intervalu). Pojmovi konveksnosti i konkavnosti imaju smisla i u toˇki, tj. funkcija f je konc veksna u x0 ako je f (x0 ) > 0, a konkavna u x0 ako je f (x0 ) < 0. Toˇke u kojima se f (x) poniˇtava i mijenja predznak su zanimljive jer se u c s

252
y

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN
y

f(x) f(x)

0

x

0

x

Slika 6.7: Konveksna (lijevo) i konkavna (desno) glatka funkcija. njima graf funkcije ponaˇa vrlo sliˇno tangenti, tj. ravan je (lokalno) i prelazi s s c jedne strane tangente na drugu. Takve toˇke se zovu toˇke prijevoja ili toˇke c c c infleksije. To su toˇke prijelaza iz konveksnosti u konkavnost i obratno. U tim c toˇkama funkcija najbrˇe odnosno najsporije raste odnosno pada. c z Primjer 6.23 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 ima toˇku c infleksije u x0 = 0. Oˇito je f (x) = 3x2 , odnosno f (x) = 6x. Dakle je f (x) = 0 ako i samo c ako je x = x0 = 0. Nadalje je f (x) > 0 za x > 0 i f (x) < 0 za x < 0, tj. f je konveksna na 0, +∞ i konkavna na −∞, 0 . Dakle x0 = 0 je toˇka c infleksije.♠

6.2.7

Osnovni teoremi diferencijalnog raˇuna c

Vidjeli smo da je neprekidnost funkcije u toˇki i na intervalu svojstvo koje je c ˇ nuˇno za postojanje derivacije u toˇki (na intervalu) (Teorem 6.19). Zelimo li z c raditi s derivacijama viˇeg reda, ne samo funkcija, nego i njene derivacije moraju s biti neprekidne. Funkcija f : I −→ R je klase C 1 (I) ako ima prvu derivaciju na I i ako je ta prva derivacija neprekidna na I. Sliˇno, funkcija f je klase C k (I) ako ima sve c derivacije do ukljuˇivo reda k na I i ako je f (k) neprekidna na I. c Za funkcije neprekidne na I kaˇemo da su klase C 0 (I) ili samo C(I). Ako funkcija z ima neprekidne derivacije bilo kojeg reda, kao npr. f (x) = ex , f (x) = sin x na

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE R, kaˇemo da su klase C ∞ (I). z Za funkcije iz C 1 (I), C 2 (I),...,C ∞ (I) kaˇemo joˇ da su glatke. z s

253

Napomena 6.9 Iz Teorema 6.1, Teorema 6.20 i Napomene 6.7 direktno slijedi da su skupovi ˇ C 0 (I), C 1 (I), ... i C ∞ (I) realni vektorski prostori. Stoviˇe, to su podprostori realnog veks torskog prostora svih funkcija f : I −→ R (Napomena 5.13). Beskonaˇnodimenzionalni su, jer c 2 n npr. skup {1, x, x , ..., x } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5.3), i svaka funkcija iz tog skupa ima derivaciju svakog reda na I. Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0, 1, ...} se c nalazi u nekoj bazi svakog od tih vektorskih prostora.

Napomena 6.10 Vrijedi C 0 (I) ⊃ C 1 (I) ⊃ C 2 (I) ⊃ ... ⊃ C ∞ (I).
Dokaz: Oˇito vrijedi c C 0 (I) ⊇ C 1 (I) ⊇ C 2 (I) ⊇ ... ⊇ C ∞ (I), jer ako je npr. funkcija klase n + 1, onda ona mora biti i klase n, n = 0, 1, .... Iz Primjera 6.17 znamo da za funkciju danu formulom f (x) = |x| vrijedi f ∈ C 1 (I) na intervalu / I oko nule, ali oˇito je da je f ∈ C 0 (I), dakle je C 0 (I) ⊃ C 1 (I). c Definirajmo funkciju f : R −→ R formulom f= 1, − 1 − (x − 1)2 + 2, x≤1 . 1<x≤2

y

1

0

1

x

Slika 6.8: Funkcija ˇija druga derivacija nije neprekidna. c
Kako je
x−→1

lim f (x) = 1 = f (1)

254

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

iz Teorema 6.12 zakljuˇujemo da je f neprekidna na D(f ) = −∞, 2 . Kako je c f (x) = i
x−→1

0, √ x−1 2 , 1−(x−1)

x≤1 1<x≤2

lim f (x) = 0 = f (1)

imamo da je f neprekidna na −∞, 2 , dakle je f ∈ C 1 −∞, 2 . Pogledajmo drugu dervaciju od f . Imamo 0, x≤1 . f (x) = √ 1 , 1<x≤2 3
(x(2−x))

Kako je
x−→1−

lim f (x) = 0

i

x−→1+

lim f (x) = 1 ∈ C 2 −∞, 2 , /

zakljuˇujemo da f nije neprekidna u x = 1, ima skok s 0 na 1. Dakle f c odnosno je C 1 −∞, 2 ⊃ C 2 −∞, 2 .♣

Ovaj je primjer zanimljiv jer pokazuje da pri prijelazu s ravnog komada na kruˇni z luk dolazi do skoka druge derivacije. Kako je fizikalna interpretacija druge derivacije ubrzanje to znaˇi da tu dolazi do skoka sile. To je razlog zaˇto se c s kod cesta i pruga takvi prijelazi ne rade. √ Op´enito se stroga inkluzija dokazuje promatranjem funkcije f (x) = xn x c na [0, +∞ . Teorem 6.24 (Fermatova lema-nuˇan uvjet ekstrema) Neka je f : I −→ z 1 R klase C (I) i neka f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ∈ I. Tada je f (x0 ) = 0.♣ c

y
f(x)

0

x

Slika 6.9: Fermatova lema.

6.2. DERIVACIJA FUNKCIJE

255

Geometrijska interpretacija Teorema 6.24 je da u toˇki lokalnog ekstrema glatke c funkcije tangenta mora biti paralelna s x osi. To vrijedi i za lokalne minimume i maksimume. Napomena 6.11 Primijetimo: 1. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.24 je bitan. Jasno je da funkcija f (x) = |x − 1| ima lokalni (ˇak i globalni) ekstrem u x = 1, no iz Primjera 6.16 c znamo da f (1) ne postoji, pa se ne moˇe niti poniˇtavati. z s 2. Uvjet f (x0 ) = 0 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 1 (I) imala u x0 ∈ I lokalni ekstrem. Za funkciju f (x) = x3 vrijedi f (0) = 0, ali znamo da ona strogo raste na R, dakle ne moˇe imati ekstreme. z
y

f(x)

0

x

Slika 6.10: Glatkost funkcije je nuˇna u Fermatovoj lemi. z Teorem 6.25 (Rolleov teorem) Neka je f : I −→ R klase C 1 (I) i neka je f (a) = f (b) = 0 za neke a, b ∈ I, a < b. Tada postoji x0 ∈ a, b takav da je f (x0 ) = 0.
Dokaz: Kako je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] prema Teoremu 6.6 funkcija f poprima svoj minimum m i maksimum M na [a, b], tj. postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) = m c i f (x2 ) = M . Ako je m = M onda je f konstantna na [a, b], tj. je f (x) = 0, za svaki x ∈ (a, b). Dakle u tom sluˇaju svaki x0 ∈ (a, b) zadovoljava tvrdnju teorema. c Ako je m < M , onda je barem jedan od brojeva m i M razliˇit od nule. Pretpostavimo da je c

256

ˇ POGLAVLJE 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN

M = 0. Kako je f (a) = f (b) = 0 i f (x2 ) = M to je x2 = a i x2 = b. Dakle je toˇka x2 c unutarnja toˇka segmenta [a, b]. c Kako je f diferencijabilna u toˇki x2 i ima maksimum u x2 iz Teorema 6.24 imamo da je c f (x2 ) = 0. Analogno se dokaˇe kada je m = 0.♣ z

Teorem 6.25 kaˇe da ako imamo neprekidno diferencijabilnu funkciju na I koja z se poniˇtava u dvjema toˇkama iz I, onda u barem jednoj toˇki izmedu tih dviju s c c toˇaka funkcija ima lokalni ekstrem. c
y

f(x)

0

a

x0

b

x

Slika 6.11: Geometrijska ilustracija Rolleova teorema.

Napomena 6.12 Primijetimo da je Teorem 6.25 u stvari Teorem 6.4 primijenjen na funkciju f . Kako je prva derivacija funkcije u toˇki koeficijent smjera c tangente, odnosno, daje nam informaciju o rastu i padu funkcije u toˇki, jasno c je da kada funkcija f ide iz nultoˇke (a, 0) prema sljede´oj nultoˇki tada ako c c c raste (pada) zbog neprekidnosti mora padati (rasti) pri dolasku u tu sljede´u c nultoˇku. Dakle postoje toˇke x1 , x2 ∈ [a, b] za koje je f (x1 ) > 0 (f (x1 ) < 0) c c i f (x2 ) < 0 (f (x2 ) > 0), odnosno je f (x1 )f (x2 ) < 0, pa po Teoremu 6.4 postoji x0 ∈ [x1 , x2 ] za koju je f (x0 ) = 0. Na slici 6.11 je prikazana najjednostavnija situacija kad izmedu a i b nema drugih nultoˇaka. c Teorem 6.26 (Lagrangeov teorem srednje vrijednosti) Neka je f ∈ C 1 (I). Tada za sve a < b, a, b ∈ I, postoji x ∈ a, b takav da je f (b) − f (a) = f (x )(b − a).

Napomena 6. Kako je F (x) = f (x) − L (x) = f (x) − imamo f (b) − f (a) = f (x )(b − a). a < b. f (b)).13 Primijetimo: 1. f (a)) i (b.25. f (a)) i (b. b za koju je F (x ) = 0. b ∈ I.12: Geometrijska ilustracija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti. f (b)) z c postoji toˇka x ∈ a. proizvoljne.2. b−a onda Teorem 6.26 kaˇe da za svaku sekantu kroz toˇke (a. c . b u kojoj je tangenta paralelna s tom sekantom. tj. DERIVACIJA FUNKCIJE 257 Dokaz: Neka su a. b−a f (b) − f (a) (x − a). c L(x) = f (a) + Tada oˇito funkcija c F (x) = f (x) − L(x) zadovoljava Teorem 6. tj.♣ f (b) − f (a) . postoji x ∈ a. b−a y f(x) 0 a x0 b x Slika 6. Neka je L pravac kroz toˇke (a.6. Ako jednadˇbu f (b) − f (a) = f (x )(b − a) zapiˇemo u obliku z s f (b) − f (a) = f (x ).

x za koji je f (x) − f (a) = f (x ). oˇito je c x−→1 lim f (x) = 3 = f (1). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 2. Dakle je f ∈ C 0 (R) i f ∈ C 1 (R). x ≤ 1 . Sada za c / a = 0 i b = 2 imamo f (b) − f (a) = 1.13: Glatkost je nuˇna u Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti. pa je. . Ako je dana funkcija f : R −→ R formulom 3x. Kako je f (x) = 3.26 je bitan. po Teoremu 6.258 ˇ POGLAVLJE 6. Uvjet f ∈ C 1 (I) iz Teorema 6.26 imamo da za svaki x iz neke okoline od a imamo x ∈ a. f neprekidna na R. x ≤ 1 f (x) = 3 x > 1. z Iz Teorema 6. 0 x>1 oˇito f ima prekid u x = 1. y f(x) 0 a b x Slika 6.12. 2 za koji je f (x ) = 1. b−a ali ne postoji x ∈ 0. x−a To moˇemo pisati kao z f (x) = f (a) + f (x )(x − a).

ali ne znamo za koji x .♣ 2! n! (n + 1)! f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ Izraz n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 i! (n + 1)! se zove Taylorova formula.27 je baˇ Lagrangeov teorem srednje s vrijednosti. Sastoji se od Taylorovog polinoma n-tog stupnja n Tn (x) = i=0 f (i) (x0 ) (x − x0 )i i! i ostatka Rn (x) = f (n+1) (cx ) (x (n+1)! − x0 )n+1 . Tada za svaki x ∈ I postoji cx izmedu x0 i x takav da vrijedi n f (x) = i=0 f (i) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x − x0 )i + (x − x0 )n+1 = i! (n + 1)! f (x0 ) f (n) (x0 ) f (n+1) (cx ) (x−x0 )2 +. moˇemo li dobiti bolju aproksimaciju funkcije f u s z okolini toˇke x0 ? c Teorem 6.. tj. tj. Napomena 6.2.26. imamo c pribliˇni izraz. no u nekoj toˇki sigurno je.6. S druge strane.5). poznavaju´i prvu derivaciju f (x0 ) moˇemo aproksimirati funkciju c z u okolini toˇke x0 . imamo toˇan izraz.. i ne znamo ga toˇno. poznavaju´i vric c jednosti viˇih derivacija u x0 . DERIVACIJA FUNKCIJE 259 Broj x ovisi o x. ne znamo u kojoj toˇki je tangenta parc c alelna sa sekantom kroz (a. Koliko je ta aproksimcija dobra? Odnosno. c Usporedimo to s lokalnom linearizacijom (toˇka 6. Lokalna linearizacija c funkcije f oko toˇke x0 je dana s f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ). f (a)) i (x.27 (Taylorov teorem srednje vrijednosti) Neka je f : I −→ R klase C n+1 (I) i neka je x0 ∈ I.14 Za n = 0 Teorem 6. c Zamjenom toˇne vrijednosti f (x ) pribliˇnom vrijednoˇˇu f (x0 ) dobijemo lokalnu c z sc linearizaciju.2. iz Teorema 6. Teorem 6. . tj. f (x)).26 imamo da je f (x) = f (x0 ) + z f (x )(x − x0 ). tj.+ (x−x0 )n + (x−x0 )n+1 .

24 Neka je dana funcija f (x) = sin x. Dakle. Tada su Taylorovi polinomi u okolini toˇke x0 = 0 dani sa c T0 (x) = f (0) = 0. Daleko od x0 aproksimacija moˇe biti (i obiˇno je) vrlo z c loˇa..♠ (2i + 1)! Ako je f ∈ C ∞ (I) onda Taylorov polinom postoji za svaki stupanj n ∈ N.. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Za sluˇaj n = 1 dobivamo c f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + Ostatak f (cx ) (x − x0 )2 . 2! . 2 3! 6 T2 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) n Tn (x) = i=0 (−1)i x2i+1 . T1 (x) = f (0) + f (0)x = x. Sliˇno kao i Teorem 6. Dakle.. Taylorovi polinomi se najbolje priljubljuju (dakle c najbolje aproksimiraju) uz graf funkcije f u okolini toˇke (x0 . dobro je definiran red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f (x0 ) (x − x0 )2 + . . ocjenjivanje pogreˇke uˇinjene pri linearizaciji c s c svodi se na ocjenjivanje veliˇine c |f (cx )|. 2 x2 x3 x3 T3 (x) = f (0) + f (0)x + f (0) + f (0) = x − .23. 2! f (cx ) (x − x0 )2 2 predstavlja greˇku lokalne linearizacije s R2 (x) = f (x) ≈ f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) funkcije f u okolini toˇke x0 . x2 = x.260 ˇ POGLAVLJE 6.. f (x0 )) od svih c polinoma danog stupnja. Aproksimacija je dobra lokalno. s Primjer 6.

15 Taylorovi redovi obiˇno sporo konvergiraju. cos x prikazive pomo´u svojih z c McLaurinovih redova na cijelom R.2. Moˇe se pokazati da su funkcije ex . da je radijus konvergencije odgovaraju´ih c McLaurinovih redova beskonaˇan: c ∞ ex = n=0 xn . Primijetimo da je Taylorov red red potencija u varijabli (x − x0 ) (toˇka 4. tj. Tada red f (x) = n∈N0 f (x0 ) f (n) (x0 ) (x − x0 )2 + . n−→∞ gdje je Tn (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + i Rn (x) = f (x) − Tn (x).2. sin x.3.1). DERIVACIJA FUNKCIJE 261 Medutim taj red moˇe divergirati za svako x = x0 .28 Neka je f ∈ C 1 (I) za neki interval I. c U posebnom sluˇaju za x0 = 0 red c f (x) = n∈N0 f (n) (0) n x n! zovemo McLaurinov red funkcije f . Red f (x) = f (x0 ) + f (x0 )(x − x0 ) + f 2! 0 ) (x − x0 )2 + .6. (2n)! Napomena 6. . ´e c konvergirati funkciji f u okolini toˇke x0 ako je c n−→∞ lim (f (x) − Tn (x)) = lim Rn (x) = 0... 6. n! ∞ sin x = n=0 (−1)n x2n+1 . odnosno konvergirati nekoj z (x drugoj funkciji. + (x − x0 )n 2! n! f (n) (x0 ) (x − x0 )n n! zovemo Taylorov red funkcije f ... (2n + 1)! ∞ cos x = n=0 (−1)n x2n . dakle nisu jako c dobri za numeriku.8 Primjene derivacija Monotonost i lokalni ekstremi Teorem 6.

♣ c c ∆x−→0 f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0. Iz Napomene 6.26. za svaki x ∈ I. Limes nenegativne funkcije mora i sam biti nenegativan. zbog ˇinjenice da limes strogo pozic tivne (negativne) veliˇine ne mora biti strogo pozitivan (negativan) ve´ moˇe biti c c z jednak nuli (npr. Dokaz ide na sliˇan naˇin.24 smo vidjeli da. Obratno.28 ne moˇemo nejednakosti tipa c z ≥ (≤) zamjeniti strogim nejednakostima i dobiti analogne tvrdnje teorema za strogi rast i pad.26 postoji x ∈ (x. za svaki x ∈ I. onda je f (x0 ) = 0. neka je f (x) ≥ 0 za svaki x ∈ I i neka je ∆x > 0. Neka je f ∈ C 1 (I) rastu´a funkcija na I.25 zakljuˇujemo da u Teoremu 6. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN 1. Ovaj smjer se dokazuje analogno kao u Teoremu 6. Toˇke u kojima se prva derivacija poniˇtava ´e nam ipak biti zanimljive. Jedan smjer bismo mogli dokazati.28 primjenom Teorema 6. to je i lijeva strana takva.♠ Iz Primjera 6. ako je x0 ∈ I toˇka lokalnog ekstrema funkcije c 1 f ∈ C (I). Funkcija f pada na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. ako za funkciju f ∈ C 1 (I) vrijedi f (x) > 0 (f (x) < 0) na I. jer se c s c medu njima nalaze potencijalni ekstremi. lim x2 = 0). dakle z funkcija f raste na I. onda funkcija strogo raste (pada) na I.25 Funkcija f : R −→ R dana formulom f (x) = x3 je strogo rastu´a c na R i vrijedi f (0) = 0. po Teoremu 6. Kako je desna strana gornje jednadˇbe nenegativna. Dakle ne vrijedi f (x) > 0 na R. Tada za ∆x > 0 vrijedi f (x + ∆x) ≥ f (x). Dokaz: c 1. Tada. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0. . x−→0 U Teoremu 6. x + ∆x) takav da je f (x + ∆x) − f (x) = f (x )∆x. Medutim. pa je f (x) = lim za svaki x ∈ I. obratna tvrdnja ne mora vrijediti.11 imamo da obrat ne vrijedi.262 ˇ POGLAVLJE 6. ∆x Primjer 6. 2. pa je f (x + ∆x) − f (x) ≥ 0. ∆x za svaki x ∈ I. 2.

ali i ne mora. ako je f (x) > 0 lijevo od x0 i f (x) < 0 desno od x0 . . c c Ako je f (x) < 0 lijevo od x0 i f (x) > 0 desno od x0 .5 Toˇke u kojima se prva derivacija funkcije iz C 1 (I) poniˇtava c s zovu se stacionarne toˇke. U formulaciji ´emo zahtijevati neˇto ve´u glatko´u funkcije c s c c (tj. imati s c z lokalni ekstrem. a s druge pada (raste)). onda u x0 funkcija f ima lokalni minimum. z Ako su nejednakosti stroge govorimo o strogo konveksnoj i strogo konkavnoj funkciji na I. a ta se s c promjena ponaˇanja oˇituje kroz promjenu predznaka derivacije. konkavnost i toˇke infleksije c Alternativni pristup problemu odredivanja lokalnih ekstrema je preko konveksnosti i konkavnosti funkcije. Dokaz: Izravno iz toˇke 5. 2 x1 + x2 2 ≤ f (x1 ) + f (x2 ) . da je barem f ∈ C 2 (I)). u stacionarnim toˇkama je tangenta na graf funkcije paralelna s osi x.6 Neprekidna funkcija f : I −→ R je konveksna na I ako je f za sve x1 .1. u stacionarnoj toˇki funkcija moˇe. onda u x0 funkcija f ima lokalni maksimum. c Kao ˇto smo rekli. Teorem 6. Ako je f x1 + x2 2 ≥ f (x1 ) + f (x2 ) . Funkcija f ima lokalni ekstrem u toˇki x0 ako i samo ako f (x) mijenja predznak u toˇki x0 . x2 ∈ I. Ako derivacija s c ne mijenja predznak.6.♣ c Konveksnost. 2 za sve x1 .24. u stacionarnoj toˇki nema lokalnog ekstrema (imamo rast c ili pad na nekoj okolini te toˇke).2. Teorema 6. Teorema 6.29 Neka je f ∈ C 1 (I) i f (x0 ) = 0 za neki x0 ∈ I. jer konveksnost i konkavnost ovise o predznaku druge derivacije. c Dakle.4. To ovisi o promjeni ponaˇanja funkcije u toj toˇki. kaˇemo da je f konkavna na I. x2 ∈ I. inaˇe ima lokalni ekstrem (s jedne strane toˇke c c c funkcija raste (pada). Definicija 6. DERIVACIJA FUNKCIJE 263 Definicija 6.28.

c Ako je funkcija f dovoljno glatka (barem klase C 2 (I)). Ako je f (x0 ) < 0. c . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Definicija 6. 2. x2 ∈ I graf konveksne funkcije je ispod. 1. a graf konkavne funkcije iznad sekante kroz toˇke (x1 .264 ˇ POGLAVLJE 6. c 2.♣ Teorem 6.31 Neka je x0 stacionarna toˇka funkcije f ∈ C 2 (I). Npr. Uzmimo x proizvoljan iz te okoline. f (x2 )).27 biti iz te okoline. funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni minimum. iz Teorema 6. 2 2 Dakle u toˇki x0 funkcija f ima lokalni minimum. druga derivacija je pozitivna i na nekoj okolini od x0 (Teorem 6. konveksnost i konkavnost su odredene predznakom druge derivacije.27 za sluˇaj c n = 1.6 kaˇe da je funkcija f : I −→ R konveksna ako je za sve x1 . a konkavna ako je za sve x1 . izmedu x1 . imamo f (x) = f (x0 )+f (x0 )(x−x0 )+ f (cx ) f (cx ) (x−x0 )2 = f (x0 )+ (x−x0 )2 ≥ f (x0 ). Ako je f (x0 ) > 0. f (x1 )) i (x2 .♣ c c Uvjet f (x) ≥ 0 (f (x) ≤ 0). funkcija f : R −→ R dana formulom z f (x) = x4 oˇito ima u x = 0 (globalni) minimum. za svaki x ∈ I. x2 ∈ I slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 c ve´a ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika x1 i x2 .3). Teorem 6.30 Neka je f : I −→ R klase C 2 (I). Zbog neprekidnosti druge c derivacije. Onda ´e i toˇka cx iz Teorema 6. da funkcija f ∈ C 2 (I) ima lokani maksimum (minimum) nije nuˇan. 2.31. Dokaz: 1. Dakle je f (cx ) > 0. funkcija f ima u x0 ∈ I lokalni maksimum. za svaki x ∈ I. ali je f (0) = 0. c 1. x2 ∈ I z slika aritmetiˇke sredine od x1 i x2 manja ili jednaka od aritmetiˇke sredine slika c c x1 i x2 . Dokaz ide na sliˇan naˇin. c c Dakle. Funkcija f je konkavna na I ako i samo ako je f (x) ≤ 0. Uzmimo stacionarnu toˇku x0 za koju je f (x) > 0. Primijenimo li Teorem 6. jer c c se nalazi izmedu x0 i x. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f (x) ≥ 0.

pa x = 0 ne moˇe biti z toˇka infleksije. ali je f (x) > 0 za x ∈ −∞. c + δ strogo c konkavna za neki δ > 0. Tada kaˇemo da je z toˇka c toˇka infleksije funkcije f . c + δ strogo konkavna ili je na c − δ. Dakle je konveksna na −∞.32 Neka je f ∈ C 2 (I). Dokaz: Bez smanjenja op´enitosti. c Dokaz: Izravno iz Definicije 6. f (c)) toˇka infleksije grafa funkcije f .L’Hospitalovo pravilo c Teorem 6.24 f (c) = 0. c + δ strogo konveksna. c) i pada na (c. Zbog neprekidnosti od f i g na I imamo f (x0 ) = lim f (x) = 0 i g(x0 ) = lim g(x) = 0. g (x) onda je i x−→x0 lim f (x) = L. c strogo konveksna i na c. neka je f na c − δ.34 Neka su f i g derivabilne funkcije na I osim. ∞ . c + δ). onda je c f (c) = 0. Neka postoji δ > 0 takav da je funkcija f na c − δ. i ako postoji x−→x0 x−→x0 x−→x0 lim f (x) = L. pa je po Teoremu 6. Onda je c toˇka infleksije od f .7. Ako je g (x) = 0 za svaki x = x0 . 0 i 0. Tada iz Teorema 6. Ako je c ∈ I toˇka infleksije od f . c c Kaˇe se joˇ da je toˇka (c. f ima lokalni maksimum u c. u x0 ∈ I. c strogo konkavna i na c.7 Neka je f : I −→ R i c ∈ I. c strogo konveksna i na c.♣ Uvjet f (c) = 0 iz Teorema 6.32 nije i dovoljan da bi funkcija f ∈ C 2 (I) imala u toˇki c ∈ I toˇku infleksije. z Neka je lim f (x) = lim g(x) = 0. moˇda.27 imamo x−→x0 x−→x0 f (x) = f (x0 )(x − x0 ) + r1 (x − x0 )(x − x0 ) . Iz Teorema 6.♣ Raˇunanje limesa . x ∈ I. Dakle. g(x) Dokaz: Promatrajmo sluˇaj kad su f i g dovoljno glatke (bar klase C 2 (I)) i g (x) = 0 za svaki c x = x0 . 0 i f (x) > 0 za x ∈ 0.6. ∞ . DERIVACIJA FUNKCIJE 265 Definicija 6. c Teorem 6. x ∈ I. z s c c Teorem 6. za funkciju f : R −→ R danu formulom c c 4 f (x) = x vrijedi f (0) = 0. Npr.33 Neka funkcija f ∈ C 2 (I) zadovoljava uvjet f (c) = 0 za neki c ∈ I i neka f (x) mijenja predznak u c.2.30 imamo da funkcija f raste na (c − δ.

analogno kao u dokazu Teorema 6.12) i iz Teorema 6. Za x = x0 vrijedi f (x0 ) + r1 (x − x0 ) f (x) = . c Dakle. iz Teorema 6. f (x0 ) = 0. g(x) g (x0 ) + r2 (x − x0 ) Puˇtaju´i x −→ x0 iz gornje jednadˇbe i jer je r1 (0) = r2 (0) = 0 dobivamo s c z x−→x0 lim f (x) f (x0 ) = . g (n) (x0 ) = 0. g (n+1) (x0 ) = 0. g(x0 ) = 0. tg α2 = f2 (x0 ). po g (x0 ) = 0. kut izmedu f1 i f2 u toˇki x0 je c α = α2 − α1 .266 i ˇ POGLAVLJE 6. f (n) (x0 ) = 0. Tada.18 imamo lim f (x) f (x0 ) = = g(x) g (x0 ) x−→x0 lim f (x) lim g (x) = lim x−→x0 x−→x0 x−→x0 f (x) . . g(x) g (x0 ) Sada zbog neprekidnosti od f i g u x0 (Teorem 6. c Napomena 6.34 moˇemo gledati i kao na teorem o proˇirenju funkcije z s neprekidnosti u toˇki x0 (Teorem 6. g ∈ C n+1 (I) i neka vrijedi f (x0 ) = 0. gdje je x0 apscisa toˇke presjeka grafova funkcija f1 i f2 . .34. .♣ g (x) f g Na Teorem 6. g(x) x−→x0 g (x) Kut izmedu krivulja Kut izmedu dviju krivulja odnosno grafova funkcija f1 i f2 u toˇki njihovog c presjeka definira se kao kut izmedu njihovih tangenti u toj toˇki. . gdje su r1 i r2 neprekidne u 0 i r1 (0) = r2 (0) = 0. Znamo da je c tg α1 = f1 (x0 ). UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN g(x) = g (x0 )(x − x0 ) + r2 (x − x0 )(x − x0 ). α1 odnosno α2 kutovi c koje tangente na f1 odnosno f2 u toˇki x0 zatvaraju s pozitivnim smjerom x osi. .27 imamo x−→x0 lim f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) . .16 Neka su funkcije f.12). .

2. odnosno ako i samo ako je tg α = ∞. dakle je f1 (x0 ) = f2 (x0 ). c c pa moˇemo re´i da se diraju u toj toˇki.17 Krivulje (odnosno grafovi funkcija) f1 i f2 su okomite u toˇki c π x0 ako i samo ako je α = 2 . x a + x2 = f2 (x).2.6. z c c Primjer 6. Zapiˇemo li krivulje u eksplicitnom obliku imamo s y= y= √ a = f1 (x). 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) Napomena 6.14: Kut izmedu dviju krivulja. a > 0. ako i samo ako je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −1.26 Odredimo kut izmedu krivulja xy = a i y 2 − x2 = a. DERIVACIJA FUNKCIJE 267 y f (x) 1 α f2 (x) 0 x Slika 6. 1 + tg α1 tg α2 1 + f1 (x0 )f2 (x0 ) f2 (x0 ) − f1 (x0 ) . . Ako je α = 0. f (x0 )) krivulje (odnosno funkcije) f1 i f2 imaju zajedniˇku tangentu. To znaˇi da u c toˇki (x0 . tj.1 imamo da je c tg α = tg (α2 − α1 ) = Odatle je α = arctg tg α2 − tg α1 f (x0 ) − f1 (x0 ) = 2 . onda je i tg α = 0 . Iz toˇke 2.

okomite su za svaki a > 0). Supstitucijom x2 = u dobivamo u2 + au − a2 = 0. a + x2 a 5−1 . a odatle je u=a √ 5−1 2 (drugo rjeˇenje je negativno). nadimo rjeˇenje jednadˇbe f1 (x) = f2 (x).268 ˇ POGLAVLJE 6. tj. f1 i f2 su okomite u toˇki x0 .. UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN Nadimo presjeciˇte krivulja f1 i f2 . tj. 2 2 5−1 . x2 f2 (x) = √ x . 2 Dakle. odnosno sve krivulje f1 (x) i f2 (x) su c medusobno okomite (tj. z x4 + ax2 − a2 = 0.. s s z Iz a √ = a + x2 x kvadriranjem dolazimo do bikvadratne jednadˇbe po x. a . = −1.♠ . Uzimaju´i pozitivno rjeˇenje jednadˇbe s c s z √ x =a imamo za apscisu toˇke presjeka c √ x0 = Deriviraju´i f1 i f2 po x dobivamo c f1 (x) = − Nadalje je f1 (x0 )f2 (x0 ) = −a x0 a + x2 0 = .

s 5. 3. Odrediti domenu funkcije (prirodno podruˇje definicije). c Iz geometrijskih i praktiˇnih razloga je jasno da uz svaki vrh treba izrezat kvadratni c komad i da duljina stranice tog komada treba biti ista za sve vrhove. Ispitati parnost. samokorigiraju´i.6. z s c s c Praktiˇni ekstremalni problemi c Diferencijalni nam raˇun daje efikasan i gotovo mehaniˇki naˇin odredivanja ekc c c strema u raznim praktiˇnim problemima. Ispitati ponaˇanje na rubovima domene (asimptote). konkavnosti i toˇke infleksije. c c 4. . Postupak: 1. c c 2. to upu´uje na pogreˇku u raˇunu. Prona´i stacionarne toˇke. c c 6. Ako se rezultat nekog c koraka ne slaˇe s rezultatima prijaˇnjih koraka. Sloˇiti sve dobivene podatke u graf funkcije. periodiˇnost.2. c Primjer 6. Odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstreme. DERIVACIJA FUNKCIJE Skiciranje grafa i ispitivanje toka funkcije 269 Metode diferencijalnog raˇuna su kljuˇne pri skiciranju grafa funkcije zadane c c formulom. Postupak je. Oznaˇimo c li tu duljinu s x. 7. volumen kutije bit ´e dan formulom c V (x) = (a − 2x)2 x. Prona´i toˇke presjeka grafa funkcije s koordinatnim osima. u izvjesnom smislu. Nadalje je V (x) = (a − 2x)(a − 6x). neparnost. Prona´i intervale konveksnosti. c c z 8.27 Karton oblika kvadrata duljine stranice a treba izrezati na vrhovima tako da se dobije kutija najve´eg volumena.

. c s (Ovdje su x i y u jedinicama ˇiji produkt daje 1 ha. c Iz uvjeta V (x) = 0 nalazimo stacionarne toˇke c a x1 = .♠ V 6 27 Primjer 6. 6 a x2 = . Maksimalni c 2 volumen je 2 a = a3 . UVOD U DIFERENCIJALNI RACUN x a x Slika 6.) c 1 Troˇkovi ogradivanja su proporcionalni opsegu pravokutnika sa stranicama x i x . a za c c prvu se lako provjeri da je u njoj lokalni minimum. s 1 Oznaˇimo dimenzije gradiliˇta s x i y. Druga oˇito nema smisla u danom kontekstu. s i oni ´e biti minimalni za onu vrijednost x za koju se minimizira funkcija f (x) = c 1 x + x . Istim zakljuˇivanjem se vidi da x2 = a daje lokalni minimum. jer tu funkcija V (x) c 6 prelazi iz pozitivnih u negativne vrijednosti.15: Kako napraviti kutiju najve´eg volumena?. Za povrˇinu od 1 ha to daje kvadrat s s stranice 100 m. Dakle je od svih pravokutnika zadane povrˇine najjeftinije ograditi kvadrat. dakle funkcija V (x) prelazi iz rasta u pad.270 ˇ POGLAVLJE 6. 2 Jasno je toˇka x1 = a odgovara lokalnom maksimumu. Iz P = xy = 1 slijedi da je y = x .28 Odredite dimenzije pravokutnog gradiliˇta povrˇine 1 ha takvog s s da su troˇkovi njenog ogradivanja minimalni. dakle u stotinama metara. Deriviraju´i f (x) i izjednaˇavaju´i f (x) s nulom nalazimo stacionarne c c c toˇke x1 = 1 i x2 = −1.

tj. U drugom pristupu. Izraz x + x je dvostruka s c c 1 aritmetiˇka sredina veliˇina x i x . koji je elegantniji. Poznato je da je aritmetiˇka sredina dviju c c c pozitivnih veliˇina uvijek ve´a ili jednaka od njihove geometrijske sredine (AG c c nejednakost). U prvom smo sluˇaju slijedili poznatu proc ceduru i nismo ovisili o nadahnu´u niti o vezama s drugim podruˇjima matemc c atike. z c c 1 1 1 Kako je geometrijska sredina od x i x jednaka x x = 1. a da se jednakost postiˇe samo za sluˇaj da su te veliˇine jednake. je dio matematiˇke op´e kulture. minimalna vrijednost 1 se postiˇe za sluˇaj kad je x = x .2. DERIVACIJA FUNKCIJE 271 1 Do istog smo rjeˇenja mogli do´i i na drugi naˇin. doduˇe. z c Usporedimo sada ova dva pristupa. za x = 1. pozvali smo se na rezultat koji. Snaga pristupa preko diferencijalnog raˇuna je upravo c u tome ˇto daje postupak koji se moˇe provesti rutinski i gotovo mehaniˇki. slijedi da je x + x ≥ 1. no kojeg se ipak treba sjetiti i dovesti u s c c vezu s danim problemom.♠ s z c . 1 Nadalje.6.

.

1 Neodredeni integral Primitivna funkcija U praksi se ˇesto javlja potreba odredivanja nepoznate funkcije ˇija nam je c c derivacija poznata. Dakle je funkcija z 273 .. .. 1.1 7. c s z Ako su te veliˇine konstantne. za n godina bit ´e ih za n·100 viˇe nego danas.9 znamo da su skupovi C n (I). 2.Poglavlje 7 Uvod u integralni raˇun c 7. odgovor je jednostavan . n = 0. ∞. 1. Iz z Napomene 6.1. iz poznate stope inflacije ˇelimo procic z jeniti budu´e troˇkove ˇivota. Tijelo koje se giba konstantan brzinom v bit ´e za t sekundi toˇno c c v · t metara udaljeno od svog sadaˇnjeg poloˇaja. 2. n = 0. ve´ raste s vremenom? Nije uvijek u pitanju c ovisnost o vremenu. vektorski prostori s obzirom na zbrajanje funkcija i mnoˇenje funkcija skalarom..treba ih samo mnoˇiti c z vremenom. No ˇto ako c s c s s se tijelo giba brzinom koja se i sama mijenja u ovisnosti o vremenu. ∞. iz poznate brzine kojom se tijelo giba ˇelimo odrediti z njegov poloˇaj u budu´nosti. iz poznate brzine rasta populacije ˇelimo predvidjeti z c z njeno kretanje u idu´ih nekoliko godina.. Ako se populacija pove´ava za s z c 100 ˇlanova godiˇnje. Kako odrediti funkciju (nepoznatu) za koju nam je u svakoj toˇki poznat koeficijent smjera tangente na njen graf? c Iz gornjih primjera vidimo da postoji potreba za operacijom ili postupkom koji ´e ”poniˇtavati” uˇinak deriviranja. v = v(t)? Ili prirast populacije nije konstantan. . Derivaciju moˇemo promatrati kao funkciju c s c z n+1 koja funkciji f ∈ C (I) pridruˇuje funkciju f ∈ C n (I).... Npr.

1: Neodredeni integral funkcije f (x) kao skup svih primitivnih funkcija od f (x). Iz Teorema 6. Teorem 7. . jer je derivacija svake konstante jednaka nuli. vidimo da je s 2 svaka konstanta C ∈ R primitivna funkcija funkcije f (x) = 0. Odatle slijedi vaˇno svojstvo primitivnih funkcija. ako postoji. linearan operator koji mu je inverzan.20 i Napomene 6. Stoviˇe. da je x primitivna funkcija funkcije x.1 Neka je F primitivna funkcija funkcije f na I ⊆ R.274 ˇ POGLAVLJE 7.2. Zanima nas. Uvedimo prvo ime za takve funkcije. Definicija 7. Tada je i F +C primitivna funkcija funkcije f na I za svaki C ∈ R i sve primitivne funkcije od f na I su oblika F + C. Funkcija F : I −→ R za koju vrijedi F (x) = f (x) zove se primitivna funkcija funkcije f na I.1 Neka je f neprekidna funkcija na I ⊆ R. a onda pogledajmo kada postoje i koja su im svojstva.5 s desna na lijevo c c vidimo da za neke elementarne funkcije postoje funkcije ˇije su one derivacije. iz (sin x) = cos x slijedi da je za f (x) = cos x funkcija sin x ona koju treba derivirati da bi se dobilo f (x). C ∈ R. UVOD U INTEGRALNI RACUN deriviranja operator. itd. c Primjerice.7 izravno slijedi da je operator deriviranja linearan. z F(x)+5 F(x)+e F(x)+1 F(x) F(x)−2 F(x)−7 f(x) Slika 7. ˇ Citaju´i tablicu derivacija elementarnih funkcija iz toˇke 6. Iz tablice derivacija elementarnih funkcija vidimo da je sin x primitivna funkcija 2 ˇ funkcije cos x.

1. Piˇemo s f (x)dx = F (x) + C. 275 Dakle imamo prvu tvrdnju. Ostale raˇunamo koriste´i svojstva c c c . jer linearni operator deriviranja nije injektivan: c on skup svih primitivnih funkcija od f . a to je upravo druga tvrdnja teorema. Dakle se svake dvije primitivne funkcije od f razlikuju za konstantu. slijedi H(x) = H(x0 ) za svaki x ∈ I. gdje je c neka toˇka izmedu x i x0 . tj. ˇalje c s u f.2 Neodredeni integral U literaturi se primitivna funkcija funkcije f naziva joˇ i njenom antiderivacijom. s To nije toˇno inverz od derivacije. dolazi od S kao suma.7. Tada je (F (x) + C) = F (x) + 0 = F (x) = f (x). Zbog c H (c) = F (c) − G (c) = f (c) − f (c) = 0. Uzmimo sada dvije razliˇite primitivne funkcije od f na I i oznaˇimo ih s F i G. f (x) je integrand.1. koji je po Teoremu 7. H je konstantna funkcija. Interpretirajmo elemente ove formule: je znak integrala.1 beskonaˇan. Neodredene integrale nekih elementarnih funkcija moˇemo oˇitati iz tablice z c derivacija elementarnih funkcija (toˇka 6. NEODREDENI INTEGRAL Dokaz: Neka je C ∈ R proizvoljan. dx pokazuje po ˇemu se integrira.4).26 imamo H(x) − H(x0 ) = H (c)(x − x0 ). Skup svih primitivnih funkcija funkcije f zove se neodredeni integral funkcije f .2. C ∈ R je konstanta integracije. c F (x) je primitivna funkcija funkcije f (x).♣ 7. Za c c njihovu razliku H(x) = F (x) − G(x) i proizvoljni x0 ∈ I iz Teorema 6.

Dakle je (f (x) ± g(x))dx = F (x) ± G(x) + C = f (x)dx ± g(x)dx.♣ . Teorem 7.276 ˇ POGLAVLJE 7.2 f (x)dx = f (x). Neka je F primitivna funkcija funkcije f .7). zbog linearnosti derivacije. f (x)dx. 2. Dakle je cf (x)dx = cF (x) + C = c f (x)dx.♣ Napomena 7.20 i Napomena 6. = (F (x) + C) = F (x) = f (x). Osnovna svojstva slijede iz svojstva linearnosti deriviranja (Teorem 6. 2. Kako je imamo f (x)dx f (x)dx = F (x) + C. cF c primitivna funkcija funkcije cf . Za ostale operacije nema jednostavnih pravila. Dokaz: 1. (f (x) ± g(x))dx = cf (x)dx = c f (x)dx ± g(x)dx. c zbog linearnosti derivacije. Dokaz: Neka je F primitivna funkcija funkcije f . z Teorem 7. Oˇito je. UVOD U INTEGRALNI RACUN neodredenog integrala. Neka je F primitivna funkcija funkcije f i G primitivna funkcija funkcije g.1 slijedi da je za f ∈ C 1 (I) f (x)dx = f (x) + C. Odnose se na operacije zbrajanja funkcija i mnoˇenja funkcija skalarom. F ± G primitivna funkcija funkcije f ± g. Oˇito je.1 Iz Teorema 7.3 Vrijedi: 1.

c c koriste´i pravila i tablicu derivacija (toˇka 6. Ako se i moˇe integrirati. NEODREDENI INTEGRAL 277 f (x) xα ex ax 1 x 1 x ln a √ 1 1−x2 √ 1 x2 +1 xα+1 α+1 f (x)dx + C (α = −1) ex + C ax +C ln a ln |x| + C loga x + C arcsin x + C √ ln |x + x2 + 1| + C f (x) sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 f (x)dx − cos x + C sin x + C tg x + C −ctg x + C arctg x + C 1 ln | x+1 | + C 2 x−1 √ ln |x + x2 − 1| + C Tablica 7. Najpoznatiji primjer je e−x dx.2. c Izravna integracija U izravnoj integraciji se koriste tabliˇni integrali (toˇka 7. postoje dosta jednostavne elementarne 2 funkcije ˇiji integrali nisu elementarne funkcije.3 Metode integriranja Deriviranje je mehaniˇka procedura: uz dovoljno vremena i strpljivosti mogu´e je. S druge strane. c koji se ne moˇe izraziti kao konaˇna kombinacija elementarnih funkcija. Primjer 7.3 i gornju tablicu moˇemo raˇunati jednostavnije c z c integrale. Nije lako z c unaprijed re´i koja se funkcija uop´e moˇe integrirati.1 Pogledajmo sljede´e primjere: c . eksponencijalne i z trigonometrijske funkcije.2) i svojstva iz Teoc c rema 7.1.4).3. Tako moˇemo integrirati polinome i jednostavnije racionalne. izraˇunati derivaciju bilo koje c c c elementarne funkcije. c c z z to obiˇno nije lako. tabliˇne integrale.7.1: Tabliˇni integrali c Koriste´i svojstva Teorema 7.1.1. c 7. tzv. Za ostale funkcije moramo razviti metode kojima ´emo c njihovu integraciju svesti na gornje.

Konstantu integracije C ∈ R odredujemo iz uvjeta F (1) = 3. i ˇiji graf prolazi kroz toˇku (1. 3). i to je x3 +x+1. 3). Odredimo integral funkcije f (x) = x2 + sin x. Odredimo funkciju ˇija tangenta u toˇki s apscisom x ima koeficijent smjera c c 2 3x + 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. odredimo c c c 2 primitivnu funkciju F (x) funkcije f (x) = 3x + 1 koja prolazi toˇkom c (1. Dakle je 3 = F (1) = 1 + 1 + C. Koriste´i Teorem 7.3 i tabliˇne integrale imamo: c c (x2 + sin x)dx = x2 dx + sin x dx = x3 − cos x + C. 3 2.3 i tabliˇne integrale imamo: c c (3x2 + 1)dx = x3 + x + C = F (x). Samo jedna prolazi toˇkom (1. Koriste´i Teorem 7. Drugim rjeˇima. z Dakle funkcija 3x2 + 1 ima beskonaˇno mnogo primitivnih funkcija. pa je C = 1.♠ c . i one c 3 su oblika x +x+C.2: Primitivne funkcije funkcije 3x2 + 1.278 ˇ POGLAVLJE 7. 3). Traˇena funkcija je F (x) = x3 + x + 1. y 3 0 1 x Slika 7.

gornji se integral svodi na u du. Razlog je tomu ˇinjenica da se takvi produkti dobivaju c deriviranjem kompozicije funkcija. z Primjer 7. No uoˇimo z s c c c da se izraz sin x cos x dx moˇe pisati kao z sin x(sin x) dx. Dakle je sin x cos x dx = 1 2 sin x + C. ili u posebnim sluˇajevima kad se oni mogu pretvoriti u zbroj ili c razliku kao kod nekih trigonometrijskih izraza). op´enito. ne mogu integrirati produkti funkcija (osim c za polinome.♠ 2 . Dakle je sin x cos x dx = Uvode´i oznaku c u = sin x. NEODREDENI INTEGRAL Integriranje zamjenom varijabli ili supstitucijom 279 Izravnom integracijom se. ima jedan sluˇaj kad se c produkt funkcija lako integrira.2 Odredimo integral funkcije f (x) = sin x cos x. To je sluˇaj kad je jedan od faktora u produktu c jednak derivaciji drugoga. a to znamo da je u2 2 sin x d(sin x).5).2.7. Ipak. ovo moˇemo pisati kao c c z sin x d(sin x).3 i tabliˇne integrale. + C. deriviranjem sloˇenih funkcija. Koriste´i izraz za diferencijal (toˇka 6.1. Integral sin x cos x dx ne moˇemo izravno rijeˇiti koriste´i Teorem 7. tj.

Ista se ideja moˇe primijeniti i ako jedan faktor nije ˇista derivacija z c drugoga. UVOD U INTEGRALNI RACUN U Primjeru 7. Primjer 7. 6 Dakle je sin x cos x dx = 5 u du = 5 u6 u6 1 d( + C) = + C = sin6 x + C. a to je diferencijal od z u6 + C. Odatle dobivamo op´e pravilo: c g(u(x))u (x)dx = G(u(x)) + C. d(u(x)) = u (x)dx. .280 ˇ POGLAVLJE 7.3 Odredimo integral funkcije f (x) = sin5 x cos x. moˇemo podintegralnu funkciju pisati kao z g(u)du. Uoˇavaju´i da je izraz c c u (x)dx u stvari diferencijal argumenta funkcije g.♠ 6 6 6 Promatrajmo op´eniti sluˇaj u kojem se pojavljuje produkt oblika c c g(u(x))u (x) kao integrand.2 vidimo da se izraz sin5 x cos x dx moˇe pisati kao u5 du. tj. Ako je G(u) primitivna funkcija od g(u).2 smo vidjeli naˇin raˇunanja integrala zamjenom varijable ili supc c stitucijom. Zamjenom varijabli kao u Primjeru 7. onda iz G (u) = g(u)u (x) slijedi dG(u) = G (u)du = g(u)u (x)dx = g(u)du.

Sada je du = 2x dx.5 Odredimo integral funkcije f (x) = 3x .♠ u Napomena 7. Nakon uvodenja nove varijable u iz podz integralnog izraza mora posve nestati varijabla x. dio s dx mora se mo´i zgodno izraziti u terminima difrencic jala novouvedene varijable u.♠ x2 . x2 −1 Uvedimo supstituciju u = x2 − 1. Manipuliramo malo izraz pod integralom kako bismo ga sveli na oblik pogodan za supstituciju: tg x dx = − sin x dx = cos x 1 sin x dx = − cos x 1 (− sin x )dx = cos x d(cos x) =− cos x du = − ln |u| + C = − ln | cos x| + C. 281 sin Integral tg x dx nije tabliˇni. f (ax + b)dx = f (u) du 1 = a a du = a dx 1 1 f (u)du = F (u) + C = F (ax + b) + C. NEODREDENI INTEGRAL Primjer 7.2 Uoˇimo posebno jednostavan sluˇaj zamjene varijable: c c u = ax + b. a nije ni produkt. cos x i da je sin x derivacija od − cos x. a a Kljuˇni korak pri supstituciji je izbor nove varijable u koja ´e podintegralni izraz c c svesti na derivaciju sloˇene funkcije. −1 to se ne bi dalo rijeˇiti gornjom supstitucijom jer se dx ne bi dao izraziti preko s du.1. u 2 2 du .4 Odredimo integral funkcije f (x) = tg x . Primjer 7.7. imamo 3x dx = 3 x2 − 1 Da smo imali x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln |x2 − 1| + C. Dakle. Uoˇimo da kvocijent cos x c c x moˇemo pisati kao z 1 sin x. pa je dx = Uvrstimo u integral. 2x 1 dx. kako iz integranda. tako i iz diferencijala.

3 Pravilo parcijalne integracije se najˇeˇ´e zapisuje i pamti kao c sc u dv = uv − Primjer 7. klase C 1 (I).4 Neka su u i v neprekidno diferencijabilne funkcije na intervalu I.6 Pogledajmo sljede´e primjere: c 1. Imamo produkt u kojem oba faktora znamo lako integrirati. (uv) = u v + v u. Koji od njih treba odabrati kao v? v du. Odredimo integral funkcije f (x) = x cos x. Tada vrijedi u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − u (x)v(x)dx. Napomena 7. tj. v du.282 ˇ POGLAVLJE 7. du = u dx. .♣ u (x)v(x)dx. Piˇu´i to kao diferencijal imamo s c d(uv) = (uv) dx = u v dx + v u dx = v du + u dv. u(x)v (x)dx = u(x)v(x) − Moˇemo to iskazati u obliku teorema: z Teorem 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN Parcijalna integracija Parcijalnu integraciju primjenjujemo kad je podintegralna funkcija produkt dvaju faktora od kojih se jedan ”lako” integrira. a drugi se deriviranjen pojednostavnjuje. v du + u dv. Integriraju´i obje strane gornje jednakosti dobivamo c uv = To moˇemo pisati z u dv = uv − ili. Polazimo od formule za derivaciju produkta funkcija. zbog dv = v dx.

du = u dx = dx. c x2 ex dx = (x2 − 2x + 2)ex + C. Takvi se produkti joˇ mogu integrirati i metodom neodredenih koeficijenata. Imamo 2 x cos x dx = x2 1 cos x + 2 2 x2 sin x dx. na prvi pogled. 2. i u = x2 . Sada je v = sin x. Odredimo integral funkcije f (x) = x2 ex . dv = v dx = cos x dx. v = x. du = − sin x dx. Primijenimo li parcijalnu integraciju joˇ jednom. Pouˇeni prethodnim primjerom stavljamo dv = ex dx.♠ Iz Primjera 7. tj. v = cos x. . v = ex . tj. c ˇto daje du = u dx = 2x dx i v = ex . Dobivamo s x2 ex dx = x2 ex − 2 xex dx. no sveli smo ga na jednostavniji ins c tegral xex dx. Joˇ nismo izraˇunali polazni integral. NEODREDENI INTEGRAL 283 Stavimo u = x. tj. c 2 dv = v dx = x dx. Sada je v = x .7. Dobili smo integral koji je kompliciraniji od polaznog. Do ˇega bi doveo suprotni izbor? Imali bismo u = cos x. s Parcijalnom se integracijom moˇemo posluˇiti i kad.1.7 Pogledajmo sljede´e primjere: ex dx = xex − ex + C. Imamo x cos x dx = x sin x − sin x dx = x sin x + cos x + C. nema proz z dukta u podintegralnoj funkciji. c Primjer 7.6 moˇemo zakljuˇiti da ´e se parcijalnom integracijom mo´i inz c c c tegrirati produkti polinoma i eksponencijalnih ili trigonometrijskih funkcija. dobivamo s xex dx = xex − Konaˇno.

x dx x i v = x. sin2 x dx. Odredimo integral funkcije f (x) = ln x. tj. 2+1 x 2 Imamo arctg x dx = x arctg x − 1 ln(x 2 + 1 ) + C . 1. ˇto daje du = u dx = s v = x. i u = arctg x .5 imamo x dx 1 = ln(x2 + 1) + C. Stavimo dv = dx. 2. v = 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1. tj.8 Oznaˇimo c I= Sada imamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx. x2 + 1 dx 1+x2 i Joˇ jedna mogu´nost primjene parcijalne integracije ilustrirana je sljede´im prims c c jerima: Primjer 7. i u = ln x. Stavimo dv = dx. Dobivamo I= sin2 x dx = sin x sin x dx = − sin x cos x + cos2 x dx = . ˇto daje du = u dx = s Dobivamo ln x dx = x ln x − x dx = x ln x − x + C. i u = sin x.284 ˇ POGLAVLJE 7. ˇto daje du = u dx = s cos x dx i v = − cos x. Odredimo integral funkcije f (x) = sin2 x.♠ 2 x dx . Stavimo dv = sin x dx. Odredimo integral funkcije f (x) = arctg x . v = sin x. Dobivamo arctg x dx = x arctg x − Sada analogno kao i u Primjeru 7. tj. v = 1.

v = sin x.7. pa je I= 1 sin2 x dx = (x − sin x cos x) + C. i u = sinm−1 x.♠ . c c Sliˇno se raˇunaju i integrali c c cosm x dx.1. nakon konaˇno z c mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za Im . Dobivamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx = sinm−2 cos2 x dx = sinm−2 (1 − sin2 x)dx = − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1) − sinm−1 x cos x + (m − 1)Im−2 − (m − 1)Im . sinm x cosn x dx. NEODREDENI INTEGRAL − sin x cos x+ (1−sin2 x)dx = x−sin x cos x− Odatle je 2I = x − sin x cos x. Odatle je Im = − 1 m−1 sinm−1 x cos x + Im−2 . tj. tj. Parcijalnom integracijom mogu se izvesti i rekurzivne formule. 2 285 sin2 x dx = x−sin x cos x−I. sinm x dx. sin−m x dx. Kako znamo I0 i I1 . m m Formula za Im je rekurzivna. Odredimo integral funkcije f (x) = sinm x. Stavimo dv = sin x dx. Oznaˇimo c Im = Sada imamo Im = sinm x dx = sinm−1 x sin x dx. ˇto daje du = s m−2 u dx = (m − 1) sin x cos x dx i v = − cos x. 2. daje nam Im u terminima integrala s niˇom potencijom funkcije sin x.

Odredimo integral funkcije f (x) = Imamo x2 1 dx = +9 9 ( x )2 3 dx . Rezultat ´e z c biti polinom stupnja n − m i ostatak u vidu racionalne funkcije kojoj je stupanj brojnika manji od stupnja nazivnika. x2 +5 Uvedimo supstituciju u = x2 + 5. u 2 2 1 . Qm (x) gdje su Pn (x) i Qm (x) polinomi stupnja n i m. Polinomijalni komad se izravno integrira. c c Primjer 7. moˇemo podijeliti polinom u brojniku polinomom u nazivniku. da nemaju zajedniˇkih faktora i da je n < m. +1 Uvrstimo u integral. Neke se mogu zgodnim supstitucijama svesti na tabliˇne integrale. 3 dx . pa je du = 3 x2 dx 1 = +9 9 ( x )2 3 dx 1 = 3 +1 u2 du 1 1 x = arctg u+C = arctg +C . redom. tj. s Sve se racionalne funkcije mogu integrirati. Pretpostavljamo da su Pn (x) i Qm (x) skra´eni. x2 +9 du . 2x 2. imamo x2 3x dx = 3 +5 x du 3 = u 2x 2 du 3 3 = ln |u| + C = ln(x2 + 5) + C.286 ˇ POGLAVLJE 7. Ako c c nije. pa je dx = Uvrstimo u integral. i problem je sveden na integraciju racionlne funkcije s n < m. UVOD U INTEGRALNI RACUN Integriranje racionalnih funkcija Podsjetimo se da je racionalna funkcija funkcija oblika R(x) = Pn (x) . Odredimo integral funkcije f (x) = 3x . Sada je du = 2x dx. +1 3 3 3 . imamo Uvedimo supstituciju u = x .9 Pogledajmo sljede´e primjere: 1. Ponekad se takva racionalna funkcija joˇ zove i prava racionalna funkcija.

4 Neka je Pn (x) polinom stupnja n > 0 s realnim koeficijentima. onda je x0 = x0 . ako je x0 ∈ C oblika a + bi. gdje c su a. NEODREDENI INTEGRAL 3. r(x) = C ∈ R. Dakle imamo Pn (x) = (x − x0 )Qn−1 + C.♠ u Integriranje racionalnih funkcija za koje ne moˇemo na´i zgodnu supstituciju z c temelji se na metodi rastava racionalne fukcije na parcijalne (djelomiˇne) rac zlomke. c Neka je x0 ∈ C \ R. Tada vrijedi: 1. onda je to i x0 . 2. onda je to i x0 . i ostatak r(x) koji je polinom stupnja 0. Kako je Pn (x) polinom s realnim koeficijentima imamo Pn (x0 ) = Pn (x0 ) = 0 = 0. Uvrˇtavaju´i nultoˇku x0 u gornju jednadˇbu imamo C = 0. Qn−1 (x). Nakon nalaˇenja tih koeficijenata parcijalne z razlomke integriramo izravno iz tablice pomo´u jednostavnih supstitucija. pa tvrdnja oˇito vrijedi. tj. c Napomena 7. a u brojnicima konstante ili linearni polinomi. onda je x0 = a − bi. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x). polinom (x − x0 ) dijeli s c c z polinom Pn (x). imamo dx = x−3 du = ln |u| + C = ln |x − 3| + C. . b ∈ R.) Dokaz: 1. ako je x0 ∈ C nultoˇka kratnosti r od Pn (x). x−3 287 Uvedimo supstituciju u = x − 3. c Metoda se temelji na sljede´im svojstvima polinoma. ako je x0 ∈ C nultoˇka od Pn (x). c 2. tj. Uvrstimo u integral. pa je du = dx. tj. Dijeljenjem polinoma Pn (x) polinomom (x − x0 ) dobivamo polinom stupnja n − 1.7. (Ovdje x0 oznaˇava konjugirano kompleksni broj od x0 . Ideja metode je naˇelno jednostavna: polinom u nazivniku se faktorizira c u linearne i kvadratne faktore i zatim se R(x) prikaˇe kao zbroj razlomaka u ˇijim z c su nazivnicima potencije linearnih i kvadratnih faktora. onda polinom (x − x0 ) dijeli Pn (x). Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . Ako je x0 ∈ R.1. c c 3. Time se dobiva sustav linearnih jednadˇbi za koeficijente z u brojnicima parcijalnih razlomaka. konstanta.

ima moˇda onih s komplesnim koeficijentima. xs c c c od Pn (x) kratnosti rγ . znamo da Pn (x) moˇemo podijeliti c s z polinomom (x − x0 )(x − x0 ). Neka je γ = u+vi. zn .... + rs = n. x2 + ax + b = (x − (e + f i))(x + (e − f i)). x2 ... c Neka je x0 ∈ C \ R. x2 . medu brojevima x1 .) + 2(rab + rcd + . .. v = 0.. .. UVOD U INTEGRALNI RACUN 3. Tada je po Napomeni 7. . redom.. u rastavu polinoma Pn (x) uvijek se u paru javljaju faktori (x − (u + vi))rγ i (x − (u − vi))rγ . . . . . rs . (x − xs )... rcd .. .4 i γ = u − vi nultoˇka od Pn (x) kratnosti c rγ . c c razliˇite kompleksne nultoˇke s pripadnim kratnostima rab . . Iz 1. Medutim.. i e + f i. medu razliˇitim nultoˇkama c c c c x1 .. pa tvrdnja oˇito vrijedi. Neka je Pn−2 (x) = Pn (x) : ((x − x0 )(x − x0 )). zn od Pn (x) s pripadnim c c kratnostima r1 ... Mi ˇelimo iskljuˇivo z z c raditi s realnim koeficijentima. a2 − 4b < 0.. odnosno x0 je nultoˇka kratnosti dva c c ili viˇe od Pn (x).. s ≤ n.. g + hi. razliˇite realne nultoˇke s pripadnim kratnostima rα . onda je x0 = x0 . Dakle. i gdje su α.5 znamo da svaki polinom Pn (x) = i=0 ai xi stupnja n > 0 z s realnim koeficijentima ima toˇno n kompleksnih nultoˇaka z1 . Mnoˇe´i ta dva faktora dobivamo z c (x − (u + vi))rγ (x − (u − vi))rγ = (x2 − 2ux + u2 + v 2 )rγ . Iz Napomene 7. Medutim. to je x0 nultoˇka kratnosti r −1 od Pn−2 (x).. x2 + cx + d = (x − (g + hi))(x + (g − hi)). . . r2 . Ne moˇe c s biti ve´a jer bi u suprotnom x0 = x0 bila nultoˇka od Pn (x) kratnosti ve´e od r ˇto je c c c s suprotno pretpostavci. Kvadratni faktori nemaju realnih korijena. xs . xs od Pn (x). .4 direktno slijedi da se Pn (x) moˇe zapisati kao z Pn (x) = an (x − x1 )r1 (x − x2 )r2 · · · (x − xs )rs ... xs sve razliˇite nultoˇke medu z1 .. tj... i c x0 nultoˇka kratnosti jedan ili viˇe od Pn (x).. β... x2 . njena kratnost je toˇno r.. f = 0.288 ˇ POGLAVLJE 7. Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x)..) = n. h = 0.. ... medu kojima moˇe c c biti istih.♣ n Napomena 7.. .5 Iz Teorema 5... r1 + r2 + . c c Dakle je po tvrdnji 2. Ako je x0 ∈ R. tj. onda je po tvrdnji 2. . c Pn (x) = an (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · gdje je (rα + rβ + . odnosno medu linearnim fakorima (x − x1 ).. rβ . x0 nultoˇka od Pn−2 (x). x2 .. Nastavljaju´i ovaj postupak nakon r koraka zakljuˇujemo da je x0 s c c c z nultoˇka kratnosti r ili viˇe od Pn (x). Dakle svaki polinom Pn (x) s realnim koeficijentima moˇemo zapisati kao produkt razliˇitih z c linearnih i kvadratnih faktora s realnim koeficijentima i pripadaju´im kratnostima... c2 − 4d < 0. Kako je x0 nultoˇka kratnosti r od Pn (x).... (x − x2 ). jedna kompleksna nultoˇka medu razliˇitim nultoˇkama x1 . Neka su x1 .

NEODREDENI INTEGRAL Neka je polinom Qm (x) rastavljen kao u Napomeni 7.. p = 1. .5. x2 + cx + d (x + cx + d)2 (x + cx + d)rcd Svodenjem desne strane na zajedniˇki nazivnik i mnoˇenjem s Qm (x) dobivamo c z jednakost Pn (x) = S(x).7. Ovim je postupkom problem integriranja racionalne funkcije R(x) sveden na problem integriranja parcijalnih razlomaka oblika A .. iz brojnika desne strane. ..... B1 .) + 2(rab + rcd + ....... + + ... Supstitucijom c z t= x+ b− a 2 a2 4 .....+ 2 x − β (x − β) (x − β)rβ M1 x + N1 M2 x + N2 Mr x + Nrab + 2 + . N1 . 289 gdje je (rα + rβ + . Arα ..1.4) dobivamo sustav linearnih jednadˇbi iz kojeg nalazimo z nepoznate koeficijente u brojnicima parcijalnih razlomaka. Drugi je sluˇaj osjetno sloˇeniji... Mrab . (x − α)p Prvi sluˇaj je gotovo trivijalan: c A dx (x−α)p i Mx + N .) = m. pri ˇemu je S(x) polinom u ˇijim se koeficijentima c c pojavljuju nepoznati koeficijenti A1 . M1 . + + = + 2 Qm (x) x − α (x − α) (x − α)rα Brβ B1 B2 + + . . p > 1 A ln |x − α| + C.. + 2 cd + .. tj. Qm (x) = (x − α)rα (x − β)rβ · · · (x2 + ax + b)rab (x2 + cx + d)rcd · · · .. Izjednaˇavanjem koeficijenata uz iste potencije od x u c Pn (x) i S(x) (Teorem 5. Tada R(x) moˇemo pisati kao z R(x) = Pn (x) Arα A1 A2 + .. + 2 ab + 2 + ax + b 2 x (x + ax + b) (x + ax + b)rab R1 x + L1 R2 x + L2 Rr x + Lrcd + 2 + .. Nrab . (x2 + ax + b)q = A − (p−1)(x−α)p−1 + C. Brβ .. .

10 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Polazimo od faktorizacije x3 − 2x2 + x = x(x − 1)2 .q je sloˇenija.q se lako izraˇuna supstitucijom u = t2 + 1: c   I1.q = (t2 t dt + 1)q i I2. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Mx + N a2 aM ) dx = (b − )−q+ 2 (N − 2 + ax + b)q (x 4 2 (t2 dt + + 1)q (b − a2 −q+1 ) M 4 (t2 tdt . x3 −2x2 +x .q−1 . Integracija integrala I2. 2(q−1) (x2 +ax+b)q−1 1 ln |x2 + ax + b| + C. + 1)q Integral I1. q = 1.q rekurzivna. i kako znamo izraˇunati integral I2. + 1)q Time smo problem sveli na odredivanje integrala I1. Integral s racionalne funkcije izraˇava se preko kombinacije racionalnih funkcija.1 .q = (t2 dt . logaritama z i arkustangensa.290 dobivamo ˇ POGLAVLJE 7. t 2(q−1)(t2 +1)q−1 (Raˇun kojim se dolazi do ove formule izostavljamo. Dobiva se z I2.q . x3 − 2x2 + x x (x − 1)2 x − 1 2x2 −3x+3 .q =  (b− a )q−1 1 4 + C.) c Kako je formula za I2. Imamo 2x2 − 3x + 3 A B D = + + . nakon c konaˇno mnogo primjena gornje formule do´i ´emo do eksplicitnog izraza za I2. c c c Time je problem integracije racionalne funkcije u potpunosti rijeˇen. 2 2 q>1 q = 1. q>1 √ 2q−2 arctg frac2x + a 4b − a2 + C. Primjer 7.q = + 2q−3 I2.

♠ 3 3 .11 Odredimo integral racionalne funkcije f (x) = Imamo x+2 . x(x−2)(x+1) x+2 A B D = + + . Dakle je s 2x2 − 3x + 3 dx = 3 x3 − 2x2 + x 3 ln |x| − dx +2 x dx − (x − 1)2 dx = x−1 2 − ln |x − 1| + C.1.7. To nam daje sustav A+D =2 −2A + B − D = −3 A = 3. B = 2. NEODREDENI INTEGRAL Odatle slijedi 291 2x2 −3x+3 = A(x−1)2 +Bx+Dx(x−1) = (A+D)x2 +(−2A−D +B)x+A. sustav za koeficijente se moˇe lako rjeˇiti s z s njihovim uvrˇtavanjem: s Primjer 7.♠ x−1 Ako su nuliˇta nazivnika jednostruka. Rjeˇenje je A = 3. x(x − 2)(x + 1) x x−2 x+1 Svodenjem na zajedniˇki nazivnik dobivamo c x + 2 = A(x + 1)(x − 2) + Bx(x + 1) + Dx(x − 2). Uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 0 dobivamo A = −1. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = 2 dobivamo B = 3 . Dakle je s c s x+2 dx = − x(x − 2)(x + 1) − ln |x| + dx 2 + x 3 dx 1 + x−2 3 dx = x+1 2 1 ln |x − 2| + ln |x + 1| + C. D = −1. uvrˇtavaju´i nuliˇte x = −1 s c s s c s 1 2 dobivamo D = 3 .

Imamo sh x = 2t . 1−t2 dx = 2 dt . To je tzv. Ona daje cos x = 1−t2 .12 Odredimo integral funkcije f (x) = 1 . npr. th x = t. 1+t2 Primjer 7. c 2 ch x svodi na integriranje racionlne funkcije od t. 5+sin x+3 cos x Koriste´i univerzalnu trigonometrijsku supstituciju imamo c 1 dx = 5 + sin x + 3 cos x 2 dt 1+t2 2 2t + 3−3t2 1+t2 1+t 5+ = 5+ 5t2 2 dt = + 2t + 3 − 3t2 t2 dt = +t+4 2tg x + 1 15 − 1 2t + 1 2 2 arctg √ ( ) + C = √ arctg √2 + C. s s Racionalna funkcija u varijablama sin x i cos x moˇe se takoder integrirati z kao racionalna funkcija varijable uvedene supstitucijom tg x = t. integriranje racionlne funkcije od sh x. 1−t2 ch x = 1+t2 . Racionalna c fukcija eksponencijalne funkcije je. t sin x = 2t . tj. 1+t2 dx = 2 dt . 1+t2 1 a R(t) dt. f (x) = (e2x )3 + 2e2x − 3 . UVOD U INTEGRALNI RACUN Na integriranje racionalnih funkcija svodi se i integriranje racionalnih funkcija eksponencijalne funkcije i racionalnih funkcija hiperboliˇkih funkcija. 1−t2 .292 ˇ POGLAVLJE 7. Supstitucijom 1 1 eax = t.♠ 4 15 15 15 Sliˇnom se supstitucijom. aeax dx = dt. dobivamo dx = a edt = a dt . e2x − 5 Neka je R(eax ) racionalna funkcija eksponencijalne funkcije eax . Dakle je ax t R(eax )dx = ˇto znamo rijeˇiti. 2 univerzalna trigonometrijska supstitucija.

c s c ˇ Sto ako neki komadi granice ravninskog lika nisu ravni.3: Triangulacija podruˇja u ravnini omedenog duˇinama. T1 T2 T3 T4 Slika 7. c z Napomena 7. Uz te uvjete povrˇina lika je jednaka zbroju povrˇina svih s s trokuta u triangulaciji.7. gdje se zbraja po svim trokutima triangulacije Ti . problem moˇemo s c z smatrati u biti rijeˇenim.2. ODREDENI INTEGRAL 293 7.2. ako su ti komadi krivulje? z Promatramo najjednostavniji takav sluˇaj.problem povrˇine (ploˇtine) s s Problem odredivanja povrˇine (ploˇtine) geometrijskog lika lako je rjeˇiti ako je s s s taj lik omeden ”ravnim” komadima granice.6 Bilo bi korektnije govoriti o odredivanju ploˇtine ravnog lika s nego o odredivanju njegove povrˇine. ploha. duˇinama.1 Odredeni integral Motivacija . kad imamo lik omeden s tri duˇine i c jednim komadom krivulje. tj. tj.2 7. c . jer je to uobiˇajenije. z podijeli na trokute tako da se ti trokuti ne preklapaju i da je njihova unija jednaka cijelom zadanom liku. Kako povrˇinu trokuta znamo raˇunati. Povrˇina je geometrijska kategorija. s s c z s c Ploˇtina je realan broj koji na odreden naˇin sluˇi kao mjera povrˇine. Lik se triangulira. Takav lik ˇesto zovemo krivuljnim trapezom. s P = i P (Ti ). Imaju´i to s na umu mi ´emo uglavnom i dalje govoriti o povrˇini.

(Funkcija f je strogo pozitivna na [a. Pri tom rastavljamo lik tako da krivuljni trapezi imaju ravne c stranice paralelne s koordinatnim osima. b] ako je f (x) > 0.5: Rastav ravnog lika na krivuljne trapeze. Neka je ta funkcija neprekidna. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f(x) P 0 a Slika 7. Op´enit sluˇaj se moˇe svesti na zbroj povrˇina krivuljnih trapeza ˇija unija c c z s c ˇini zadani lik. i da komad krivulje bude graf neke funkcije. b].6.) Po Teoremu 6. krivuljni trapez omeden odozdo komadom osi x. funkcija f na segmentu [a.4: Krivuljni trapez. zdesna pravcem x = b i odozgo grafom strogo pozitivne i neprekidne na [a. b x KT 1 KT2 KT KT3 4 Slika 7.294 ˇ POGLAVLJE 7. s lijeva pravcem x = a. Promatrajmo. za svaki x ∈ [a. b] funkcije f (x). b] . dakle.

b].7. . pri ˇemu su xi ∈ a.. b]. S druge strane.2. Smanjenje te razlike moˇe se posti´i podz c jelom segmenta [a. . xi ]. c Krajeve segmenta [a. n (brojevi mi i Mi c .. s je manja razlika vrijednosti M i m. z s c z s odavde slijedi (b − a)m ≤ P ≤ (b − a)M.6: Gornja i donja meda za ploˇtinu krivuljnog trapeza. b za svaki i = 1. Oznaˇimo duljine malih c c segmenata s ∆xi = xi − xi−1 . Imamo gornju i donju ocjenu nepoznate veliˇine P .. i = 1. b] i visina M .. ODREDENI INTEGRAL poprima minimalnu i maksimalnu vrijednost. Ideja je da se uzimanjem sve uˇih i uˇih osnovica z z nepoznata ploˇtina P moˇe po volji dobro aproksimirati zbrojevima povrˇina pras z s vokutnika upisanih ili opisanih malim krivuljnim trapezima.n. < xn−1 . b] na bilo kakav naˇin na n podsegmenata toˇkama c c x1 < x2 < . b] oznaˇimo s x0 = a i xn = b. ∀x ∈ [a. Sada se krivuljni trapez kojeg promatramo moˇe cijeli upisati u pravokutnik kojem je osnovica segment z [a.. .. b] i visinom m je cijeli sadrˇan u naˇem krivuljnom trapezu. n − 1. i = 1. Ta je ocjena to bolja ˇto c s y M f(x) m 0 a P b x Slika 7. Oznaˇimo s mi i Mi najmanju i c najve´u vrijednost funkcije f na segmentu [xi−1 ... Oznaˇimo li traˇenu ploˇtinu s P .. Dakle je m ≤ f (x) ≤ M. b] na manje segmente i promatranjem krivuljnih trapeza nad tim manjim segmentima. Podijelimo segment [a.. 295 gdje je m minimum. a M maksimum funkcije f na [a. pravokutnik s osnovicom [a.

a zbog m ≤ mi i Mi ≤ M . Zbog mi ≤ Mi ... . . . i = 1... c y 11 111 00 000 11 00 11 11 111 00 00 000 1 11111 11 0 00000 00 111 000 11 00 111 000 11 00 111 000 11 00 11 00 11 00 11 00 0 a b x f(x) Slika 7. x2 .. . c m(b − a) ≤ s(r). i = 1. jasno je da su toj c podjeli r pridruˇena dva broja s(r) i S(r). . imamo n n n S(r) = i=1 Mi ∆xi ≤ i=1 M ∆xi = M i=1 ∆xi = M (b − a).. koji predstavljaju zbrojeve povrˇina z s upisanih i opisanih pravokutnika krivuljnim trapezima nad segmentima te podjele: n n s(r) = i=1 mi ∆xi ..7: Podjela intervala na podintervale i odgovaraju´e aproksimacije c ploˇtine pravokutnicima. n. imamo s(r) ≤ S(r). i = 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN postoje po Teoremu 6..... Sliˇno. S(r) = i=1 Mi ∆xi . n.296 ˇ POGLAVLJE 7. xn−1 } s r. Veliˇine S(r) i s(r) zovemo gornja i donja Darbouxova suma funkcije f za c podjelu r na segmentu [a. s Oznaˇimo li sada zadanu podjelu {x1 . jer najmanja (najve´a) vrijednost na podsegmentu ne moˇe biti manja (ve´a) od c z c najmanje (najve´e) vrijednosti na cijelom segmentu.n. b]. Uvijek je m ≤ mi ≤ Mi ≤ M.6).

. c Napomena 7. c Definicija 7. Dakle. pravcima x = a i x = b. n. a Krajevi segmenta [a.. i = 1. ako su stare toˇke c u podjeli podskup novih. b]. . b]) funkcije f definira kao odredeni integral funkcije f u granicama od a do b. b]? Istim zakljuˇivanjem kao gore vidimo da se gornja Darbouxova suma ne pove´ava.2. i = 1.. Pokazuje se da z je to uvijek sluˇaj za neprekidnu funkciju f . n. Tada veliˇinu c n ∆xi −→0 lim f (si )∆xi i=1 zovemo odredeni integral funkcije f na segmentu [a. To vrijedi ako se podjela profinjuje. Veliˇina x je varijabla integracije. onda i c integralna suma izmedu njih mora teˇiti prema istoj vrijednosti. c s Uzmimo u svakom segmentu [xi−1 .. te komadom grafa pozitivne neprekidne (na [a. . b]. b] su granice integrala (donja i gornja). . Izraz i=1 f (si )∆xi zovemo integralna suma funkcije f . Funkcija f (x) je podintegralna funkcija ili integrand.7 Iz gornjih smo razmatranja vidjeli da se ploˇtina ravnog lika s omedenog osi x.7.. ˇ Sto se zbiva s gornjom i donjom Darbouxovom sumom prijedemo li na sitniju podjelu segmenta [a. xi ] toˇku si . Ako uzimanjem sve finijih i finijih podjela od [a.. b] i oznaˇavamo s c b f (x)dx. b] gornja i donja Darbouxova suma teˇe prema z vrijednostima koje su jednake i koje ne ovise o naˇinu dijeljenja od [a. tada je svaki mali krivuljni trapez stare podjele rastavljen na konaˇan broj joˇ manjih krivuljnih trapeza. 297 Dakle su obje veliˇine s(r) i S(r) ograniˇene i odozdo i odozgo za svaku podjelu c c r. Kako je mi ≤ c f (si ) ≤ Mi . ODREDENI INTEGRAL pa vrijedi m(b − a) ≤ s(r) ≤ S(r) ≤ M (b − a).2 Neka je f neprekidna funkcija na [a. tj. to vrijedi n n n mi ∆xi ≤ i=1 n i=1 f (si )∆xi ≤ i=1 Mi ∆xi . c c a donja se ne smanjuje.

Koje jesu? Neprekidne sigurno jesu. b]. a . z Postoje i funkcije za koje limesi gornje i donje Darbouxove sume nisu isti. Primjer 7.5 Svaka monotona funkcija na [a. b]. x ∈ R \ Q.8 Dirichletova funkcija ima prekid u svakoj toˇki.298 ˇ POGLAVLJE 7. b]. Gornja i donja Darbouxova suma uvijek teˇe razliˇitim vrijednostima (b − a i 0)... za svaki x ∈ [a.13 vidimo da nisu sve funkcije na segmentu [a.. b]. b] imamo mi = 0 i Mi = 1.13 Dirichletova funkcija.♠ Napomena 7. b].6 Svaka neprekidna funkcija na [a.♣ Primjer 7. c i = 1. f (x) = nije integrabilna.♣ Napomena 7. Dakle je s(r) = 0 i S(r) = b − a za svaku podjelu r segmenta [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN Definicija 7. z c tj. b]. b] z kaˇemo da je f integrabilna na [a. Uoˇimo da za svaku podjelu r segmenta [a. nisu integrabilne. Koje joˇ? s Teorem 7. 1 dx.♣ Teorem 7. c Dokaz: Ako f raste na [a. onda je f (a) ≤ f (x) ≤ f (b). Dirichletova funkcija nije integrabilna.9 Uoˇimo da ako je f monotona funkcija na [a. b]. Izraˇunajmo iz definicije c b 1. n.14 1. b] je integrabilna. . b] integrabilne. b] je integrabilna. Analogno se dokaˇe sluˇaj kada f pada na c z c [a. onda je ona i c ograniˇena. dakle je f ograniˇena funkcija na [a. x∈Q 0.3 Ako za funkciju f moˇemo definirati odredeni integral na [a. c Iz Primjera 7. tj.

i = 1. Sada je mi = a + (i − 1)∆x. dakle je a 1 dx = b − a. ODREDENI INTEGRAL 299 Oˇito je funkcija f (x) = 1 neprekidna na [a. y f(x)=x 0 a x x x 1 2 3 b x Slika 7. n. b] je mi = Mi = f (si ) = 1. . b] c na n jednakih djelova.. Podijelimo segment [a. Izraˇunajmo a b x dx. Kako je S(r) = s(r) = b − a prijelazom na limes dobivamo b b b−a≤ a f (x)dx = a b 1 dx ≤ b − a. ∆x = b−a . b]. b]. Mi = n a + i∆x. Dakle imamo n n n n n ∆xi = i=1 i=1 mi ∆xi = s(r) ≤ i=1 f (si )∆xi ≤ S(r) = i=1 Mi ∆xi = i=1 ∆xi .8: Raˇunanje odredenog integrala funkcije f (x) = x iz definicije.2.7. c Oˇito je funkcija f (x) = x neprekidna na [a.. Dakle imamo n n n s(r) = i=1 mi ∆x = ∆x i=1 (a + (i − 1)∆x) = na∆x + ∆x 2 i=1 (i − 1) = na∆x + ∆x2 n(n − 1) b − a (b − a)2 n(n − 1) = na + = 2 n n2 2 . c 2. Za svaku podjelu r segc menta [a..

c]) i ploˇtine s s P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c. Po s tomu je pravilu 2π sin x dx = 0. n−→∞ 2 2 2 Analogno dobijemo da je S(r) = dakle je b b2 a2 − . . a Ako je neprekidna funkcija f na [a. b] (f (x) ≤ 0. tj. n 2 Prijelazom na limes dobivamo (b − a)2 b2 a2 lim s(r) = a(b − a) + = − . 2 2 b2 a2 − . 0 . kao i za neprekidnu pozitivnu funkciju..♠ 2 2 x dx = a ˇ Sto ako funkcija nije pozitivna na [a. n. Medutim..300 ˇ POGLAVLJE 7. i = 1. b]) moˇemo napraviti analognu konstrukciju z mjere povriˇine krivuljnog trapeza omedenog odozgo s osi x. s lijeva s pravcem s x = a. zdesna pravcem x = b i odozdo grafom funkcije f . b] ´e biti mi ≤ 0 i c c c Mi ≤ 0. za svaki x ∈ [a. b] (zbog neprekidnosti je f (c) = 0). b]). onda je b f (x)dx a razlika ploˇtine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a. odredenog integrala b f (x)dx. b]? Ako je f neprekidna i negativna na [a. b a f (x)dx ≤ 0. UVOD U INTEGRALNI RACUN n − 1 (b − a)2 a(b − a) + .. i za svaku podjelu r segmenta [a. u ovom sluˇaju c ´e biti m ≤ 0 i M ≤ 0. b . tj. u op´em sluˇaju c c odredeni integral je algebarski zbroj ploˇtina izmedu osi x i grafa krivulje. Dakle. Dakle vrijednost odredenog integrala negativne funkcije ´e biti nepozitivan broj. b] takva da je pozitivna na [a. c] i negativna na [c. za neki c ∈ a.

c Ovo se zove aditivnost integrala po podruˇju integracije.2 a Svojstva odredenog integrala f (x)dx = 0... ODREDENI INTEGRAL 301 7. + an−1 f (x)dx. a drugi u c f (x)dx. Prijelazom na limes prvi zbrojevi teˇe u z a f (x)dx. n. .2. biti negativne. i = 1.♣ 2. a] su gornja i donja Darbouxova suma a jednake nula. b] c n zbrojevi i=1 f (si )∆xi rastavljaju u zbrojeve u kojima su svi si < c i u c b zbrojeve u kojima su svi si > c. a 1.♣ Ovo se poop´uje i na konaˇan zbroj pribrojnika. i = 1.. < an−1 < b... za a < a1 < a2 < . i = 1. . b u svaku podjelu od [a. pa je a a b f (x)dx = 0.. Dakle odredeni integral mijenja predznak ako se zamijene granice. . n. za svaku toˇku c ∈ a. n.. b ..7. Dokaz: Ako je a < b onda ´e u Darbouxovim sumama i integralnoj sumi kojima c a se definira b f (x)dx vrijednosti ∆xi . c Dokaz: Rezultat slijedi jer se uzimanjem toˇke c ∈ a.2.. . Mi i f (si ).♣ b c b 3. c c b a1 a2 b f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + .. ostaju iste. a f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx.. tj... Dokaz: Za bilo koju podjelu r segmenta [a. b f (x)dx = − a f (x)dx. a vri- jednosti mi .

Definicija 7. a1 ]. c Kako je f neprekidna. izravno slijedi da je svaka po dijelovima monotona funkcija na segmentu i integrabilna.. Dakle. z Napomena 7.. + an−1 f (x)dx.. < an−1 < b sve toˇke prekida od f na [a. a1 ]. pa onda vrijedi b a b c b f (x)dx = − a c f (x)dx + c f (x)dx = a f (x)dx + c f (x)dx. [an .. b ako uzmemo u obzir svojstvo c / 2.4 Funkcija f : [a. Analogno se dokaˇe ako je a < b < c.. b] znamo a1 b izraˇunati integrale c a b f (x)dx. Za c < a < b imamo b a b f (x)dx = c c f (x)dx + a f (x)dx. . . ..302 ˇ POGLAVLJE 7. To moˇemo napraviti tako da integral z zapiˇemo u obliku s b a1 a2 b a f (x)dx f (x)dx = a a f (x)dx + a1 f (x)dx + . . gdje su a < a1 < a2 < . an−1 f (x)dx. [an−1 ..10 Iz ovog svojstva slijedi da i funkcije koje na [a. < an < b.... UVOD U INTEGRALNI RACUN Uoˇimo da ovo svojstvo vijedi i za c ∈ a.. dakle znamo izraˇunati c i a f (x)dx. iz Teorema 7. takve da je f monotona na svakom segmentu [a. b] imaju konaˇno mnogo toˇaka prekida u kojima imaju konaˇne skokove (f : I −→ c c c R ima u c ∈ I konaˇan skok ako je | lim+ f (x) − lim− f (x)| < +∞) c x−→c x−→c b imaju odredeni integral.. b]... b].5 i svojstva 3.. b] −→ R je po dijelovima monotona ako postoji n ∈ N i toˇke c a < a1 < a2 < . na svakom segmentu [a.

. Dakle beskonaˇni skup {xn : n = 0. a Dokaz: Uzmimo prvo da je f (x) = 0 osim moˇda u toˇki c ∈ [a. Nadalje. a 4. Dokaz: Aditivnost integrala slijedi izravno iz Definicije 7. x.. Prelaze´i na limes dobivamo da je c ∆xj −→0 lim S(r) = 0.. b]). a (f (x) ± g(x))dx = a ili aditivnost integrala.. b] −→ R takva da je f (x) = 0 osim u konaˇno c mnogo toˇaka.18..7. x2 .2 i Teorema 6.} se c nalazi u nekoj bazi od R(I). 1.. onda iz svojstva aditivnosti i homogenosti slijedi da je skup R(I) beskonaˇnodimenzionalni c ˇ vektorski prostor. unutra se sigurno nalaze sve neprekidne funkcije na [a. i = 1. i svaka funkcija iz tog skupa je neprekidna na I. Ako je funkcija f : [a. ODREDENI INTEGRAL b b b 303 f (x)dx ± g(x)dx.. Dakle je s(r) = 0 i S(r) = Mj ∆xj . .. xn } je linearno nezavisan za svaki n ∈ N (Teorem 5. n. . b] (skup R(I) nije prazan. a cf (x)dx = c a f (x)dx. Beskonaˇnodimenzionalan je. j + 1. M = f (c) i za svaku podjelu r segmenta [a. iz svojstva aditivnosti i homogenosti odredenog integrala vidimo da je odredeni integral linearni funkcional na R(I).13). Stoviˇe.. . Oˇito je z c c tada m = 0.2 i Teorema 6... pa je mi = 0. . Dokaz: Ovo svojstvo se zove svojstvo homogenosti integrala i izravno slijedi iz Definicije 7. b] i da je f (c) > 0. j − 1..♣ b b 5. jer npr. xj ]. skup c {1. .2.18. R(I) je podprostor realnog vektorskog prostora svih funkcija s f : I −→ R (Napomena 5..3). b] toˇka c pada u toˇno jedan c c [xj−1 . 6. Mi = 0.. gdje je c ∈ R proizvoljan. i = 1.11 Ako s R(I) oznaˇimo skup svih integrabilnih funkcija na I = [a. dakle i integrabilna. onda je c b f (x)dx = 0..♣ c Napomena 7. n. i Mj = f (c).

onda je a f (x)dx = 0. b] po svojstvu 3. a b) −a f (x)dx = −a a f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a f (−x)dx+ 0 f (x)dx = f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 2 0 f (x)dx. UVOD U INTEGRALNI RACUN b f (x)dx = 0. a] −→ R parna. rastavimo na konaˇan c broj podsegmenata koji sadrˇe najviˇe jedno nuliˇte funkcije f . 7. i prema dokazanome je z s s b f (x)dx = 0. a) Ako je f : [−a. −a b) Ako je f : [−a. i kad f nije nuˇno pozitivna c c c z dokaz ide posve analogno tako da segment [a. Dokaz: a 0 a 0 a a) −a f (x)dx = −a 0 f (x)dx+ 0 a f (x)dx = −a a −f (−x)dx+ 0 a f (x)dx = − −a a f (−x)dx + 0 0 f (x)dx = − 0 a f (x)dx + 0 0 f (x)dx = 0. a] −→ R neparna.304 dakle je ˇ POGLAVLJE 7.♣ a Kao izravnu posljedicu imamo: ako se funkcije g i h razlikuju na [a. a U sluˇaju kad je f (x) = 0 osim u konaˇno mnogo toˇaka. onda je a a f (x)dx = 2 −a 0 f (x)dx. b] u samo konaˇno mnogo toˇaka onda je c c b b g(x)dx = a a h(x)dx.♣ .

b] tada iz Teorema 6. Dakle. c F (x) = g(x) − f (x) ≥ 0. po Teoremu 6. a Dokaz: Kako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. b] takve da je f (x) ≤ g(x) za svaki x ∈ [a. b]. onda je F (c) = g(c) − f (c) > 0.♣ 9. x2 ] imamo x2 f (x)dx > 0.28 F raste na [a. b]. Odatle slijedi da je F (b) ≥ F (a) = 0. onda je b f (x)dx > 0. Kako je funkcija F = g − f neprekidna na [a.3 slijedi da postoji interval I ⊂ [a. Ovo svojstvo se zove svojstvo monotonosti integrala. Dakle postoje x1 . Neka su f i g neprekidne funkcije na [a. Dokaz: Po Teoremu 7. x1 odnosno b x1 x2 b f (x)dx = a a f (x)dx + x1 f (x)dx + x2 f (x)dx > 0. b] i ako je f (c) > 0 za neki c ∈ [a. b] oko toˇke c takav da je f (x) > 0. b] iz Teorema 6. Tada je b b f (x)dx ≤ a a g(x)dx. odnosno b F (b) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ ≥ 0. Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a.2.3 slijedi da postoji interval .8 je dobro definirana funkcija F ∈ C 1 [a. Iz pozitivnosti funkcije f na [a. ODREDENI INTEGRAL 305 8. b].7. b] onda vrijedi stroga nejednakost. i oˇito ima pozitivnu derivaciju. tj. b] formulom x F (x) = a (g(ζ) − f (ζ))dζ. x2 ∈ I takve c da je x1 < c < x2 . za svaki x ∈ I . b]. Ako je f (c) < g(c) za bar jedno c ∈ [a. Ako je f neprekidna i nenegativna funkcija na [a. b] odnosno stroge pozitivnosti na [x1 .

11. Ako f nije konstanta na [a. b]. odnosno imamo strogu nejednakost. imamo da je F (b) > F (a) = 0.♣ 10. Kako je F (a) ≤ F (x1 ) i F (x2 ) ≤ F (b). Dakle postoje x1 . i Primjera 7. a Dokaz: Po Teoremu 6.7 (Teorem srednje vrijednosti) Neka je funkcija f neprekidna na [a. tj. za svaki x ∈ [a.28 c F strogo raste na I . m ≤ f (x) ≤ M .14 slijedi b b b m(b − a) = m a dx < a f (x)dx < M a dx = M (b − a). Teorem 7. b] −→ R. b]. Nadalje iz Teorema 6. b] takva da je c b f (x)dx = f (c)(b − a). Tada postoji toˇka c ∈ [a.♣ a Izraz 1 b−a b f (x)dx a . b]. UVOD U INTEGRALNI RACUN I ⊂ [a. Oˇito vrijedi −|f (x)| ≤ f (x) ≤ |f (x)|. tj. iz svojstva 9. iz neprekidnosti funkcije f na [a. Neka je f : [a.6 znamo da funkcija f poprima barem jednom svaku vrijednost izmedu m i M .306 ˇ POGLAVLJE 7. x2 ∈ I takve da je x1 < x2 i F (x1 ) < F (x2 ).6. Nadalje. a b b f (x)dx ≤ a |f (x)|dx. iz svojstva 9. pa postoji barem jedan c ∈ [a. za svaki c x ∈ [a. odnosno po Teoremu 6. za svaki x ∈ I . imamo da je b b b − a |f (x)|dx ≤ a f (x)dx ≤ a |f (x)|dx. b] oko toˇke c takav da je F (x) > 0. b]. b] slijedi da f dostiˇe z svoj minimum m i maksimum M na [a. b]. b] za koji je b f (x)dx = f (c)(b − a).

15 Neka je dana funkcija f : R −→ R formulom f (x) = 1. b] jednaka vrijednosti te funkcije u nekoj toˇki tog segmenta. iz svojstva 7.12 Srednja vrijednost je poop´enje pojma aritmetiˇke srec c a1 +a2 +. x ≥ 0 −1. 1] za koju je f (c) = 0. n Za funkcije koje nisu neprekidne Teorem 7. a Teorem 7. .+an dine (aritmetiˇka sredina od a1 .. se zove srednja vrijednost funkcije f na segmentu [a.2.7 kaˇe da je srednja vrijednost neprekidne funkcije na segmentu z [a.♠ c . Odatle ime teoremu. b] jednaka je povrˇini pravokutnika s s b osnovicom b − a i visinom 1 b−a f (x)dx.7 ne mora vrijediti: Primjer 7. Oˇito je da funkcija f ima prekid u x0 = 0. Povrˇina ispod s grafa neprekidne funkcije f nad [a.7.9: Teorem srednje vrijednosti za odredeni integral.. −1 medutim ne postoji toˇka c ∈ [−1. b]. c Napomena 7.... an ∈ R je a = c ). Nadalje. x < 0. a2 . ODREDENI INTEGRAL y 307 M f(x) m 0 a b x Slika 7. kako je f neparna c funkcija. imamo da je 1 f (x)dx = 0.

Dakle imamo pridruˇivanje koje svakom x ∈ [a. b]. kad je podintegralna funkcija neprekidna. Funkcija F definirana formulom x F (x) = a f (ζ)dζ . Tim je pridruˇivanjem s z definirana funkcija koju oznaˇimo s F . Dokazat ´emo tu vezu u najjednostavnijem sluˇaju. b] pridruˇi z z ploˇtinu ispod grafa funkcije f desno od a i lijevo od x. b] neprekidnu x i. b] postoji a f (ζ)dζ. jednostavnosti radi.3 Newton .Leibnizova formula Raˇunanje odredenih integrala izravno iz definicije mukotrpno je i teˇko izvedivo c s ˇak i za jednostavne funkcije. Teorem 7.308 ˇ POGLAVLJE 7. Za svaki x ∈ [a. postoji veza izmedu primitivne funkcije c c i odredenog integrala koja omogu´uje raˇunanje odredenih integrala pomo´u c c c c c neodredenih. Pokazat ´emo da je ta funkcija F derivabilna na [a.10: Teorem srednje vrijednosti ne mora vrijediti za funkcije koje nisu neprekidne. promatrajmo na segmentu [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 −1 1 x Slika 7. gdje je F (x) = a x f (ζ)dζ. Imamo c x −→ F (x). Sre´om. pozitivnu funkciju f . 7. Prije formuliranja i dokazivanja teorema.8 Neka je f ∈ C[a. b] i izraˇunat ´emo njenu c c c derivaciju. i taj je broj jednak ploˇtini izmedu grafa funkcije f i osi x omedenoj vertikalnim s pravcima x = a i x.

Onda ona na tom segmentu poprima svoj minimum m u ζ1 i maksimum M u ζ2 (Teorem 6. ∆F ≤ M = f (ζ2 ). Po Teoremu 7.11: Funkcija F (x). Dokaz: Raˇunamo derivaciju od F po definiciji: c x+∆x x x+∆x 309 ∆F = F (x + ∆x) − F (x) = a f (ζ)dζ − a f (ζ)dζ = x f (ζ)dζ. b]. Ho´emo gledati c ∆F . NEWTON . ∆x odnosno f (ζ1 ) = m ≤ . lim y f(x) F(x) 0 a x x+∆ x b x Slika 7. ∆x−→0 ∆x Funkcija f je neprekidna na [a. x+∆x].7 vrijedi x+∆x m∆x ≤ x f (ζ)dζ ≤ M ∆x.3. pa onda i na svakom podsegmentu [x. b] i vrijedi F (x) = f (x).7.6).LEIBNIZOVA FORMULA je derivabilna na [a.

Dakle je F (x) derivabilna funkcija na cijelom [a.12). zbog neprekidnosti funkcije f na [a.8 znamo da je F (x) = a x f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f .Leibnizova formula) Neka je funkcija f definirana i neprekidna na [a. tj. do kojeg smo doˇli pokuˇavaju´i invertirati s s c .2 c dobivamo x b F (a) = a f (a)dζ = 0. Odatle je a f (x)dx = F (b) − F (a). onda. no dokaz je bitno sloˇeniji.2. U njoj se povezuju odredeni integral. f (x) ≤ F (x) ≤ f (x). Sliˇna se tvrdnja c moˇe dokazati i ako se uvjet neprekidnosti funkcije f zamijeni uvjetom integraz bilnosti. UVOD U INTEGRALNI RACUN Prijelazom na limes kad ∆x −→ 0. pa imamo c z ∆x−→0 lim f (ζ1 ) ≤ lim ∆F ≤ lim f (ζ2 ).♣ x ∆x−→0 ∆F ≤ f (x).8 kaˇe da je z a f (ζ)dζ primitivna funkcija funkcije f . mora vrijediti f (ζ1 ) −→ f (x) (Teorem 6. toˇke ζ1 i ζ2 moraju teˇiti prema x. ∆x Teorem 7. b]. iz toˇke 7. Uvrstimo li x = a i x = b u izraz za F iz svojstva 1. i neodredeni. Sliˇno i za ζ2 −→ x. a Dokaz: Prema Teoremu 7. b] i F (x) = f (x). F (x) = f (x). do kojeg dolazimo preko limesa niza integralnih suma. b F (b) = a f (ζ)dζ.♣ Newton .Leibnizova formula je jedan od najznaˇajnijih rezultata cijele matematiˇke c c analize. b] Tada postoji primitivna funkcija F funkcije f i vrijedi b f (x)dx = F (b) − F (a).310 ˇ POGLAVLJE 7. Odatle slijedi c f (x) ≤ lim tj.9 (Newton . z Teorem 7. ∆x−→0 ∆x ∆x−→0 Kad ζ1 −→ x.

Pri tome nestane konstanta integracije. Kod primjene na raˇunanje odredenih integrala. c Prilikom izbora supstitucije treba joˇ voditi raˇuna o neprekidnosti derivacije sups c stitucije i o tome da njene vrijednosti ne izlaze izvan granice zadanog segmenta integracije (da bi odredeni integral bio dobro definiran). Time je omogu´ena primjena metoda razvijenih za c neodredene integrale na raˇunanje odredenih. β] ne izlaze izvan segmenta [a.7. iz ϕ(t) = 3 dobijemo t2 = 3 . NEWTON . β] i neka ϕ na [α. c c da se u konaˇni neodredeni integral vrati putem obrnute supstitucije originalna c varijabla integriranja i da se onda uvrste originalne granice. Teorem 7. c Desna strana Newton . a b ˇ Citamo to kao ”F (x) u granicama od a do b”. β] ima neprekidnu derivaciju ϕ . Drugi pristup je da se kod svake supstis tucije osim podintegralne funkcije i diferencijala modificiraju i granice. Iz ϕ(t) = − 3. Sada oˇito funkcija ϕ : [− 2 . 2 ] −→ . 3 √ √ √ 3 3 π c Analogno. Ako vrijednosti funkcije ϕ na [α. sin t = − 23 imamo t1 = − π .Leibnizove formule se joˇ kra´e piˇe kao s c s F (b) − F (a) = F (x) .16 Izraˇunajmo c √ 3 √ − 3 √ 4 − x2 dx.3. ♣ Primjer 7.10 (Zamjena varijabli u odredenom integralu) Neka je funkcija ϕ neprekidna na segmentu [α. u metodama izravne integracije c se samo na kraju u izraˇunati neodredeni integral uvrste granice. Onda na kraju ne treba vra´ati natrag originalnu varijablu integracije ni originalne granice. Kod metode zamjene varijabli jedan naˇin je da se provede raˇun do kraja. i ako je ϕ(α) = a. tj. b]) vrijedi formula zamjene varijabli b β f (x)dx = a α f (ϕ(t))ϕ (t)dt. Stvari se znaju zakomplicirati ako ima viˇe supstitucija.LEIBNIZOVA FORMULA 311 linearni operator deriviranja. i od vrijednosti u c gornjoj granici se oduzme vrijednost u donjoj granici. b]. ϕ(β) = b. √ √ Stavimo ϕ(t) = 2 sin t. onda za f ∈ C([a.

Vrijednosti integrala mogu se ponekad (ali ne uvijek) c c izraˇunati i ako su neki od tih uvjeta naruˇeni. dakle imamo √ 3 √ √ − 3 4− π 3 x2 dx = π 3 2 cos t 4 − 4 sin t dt = 4 π 3 2 π 3 cos2 t dt = −π 3 −π 3 1 2 (1 + cos 2t)dt = 2(t + sin 2t) π 2 −3 −π 3 = 4π √ + 3.♠ 7.♠ 3 Kod parcijalne integracije situacija je jednostavnija. Iz Primjera 7. b i neka je x−→b− lim f (x) = +∞.6 i omedena) na podruˇju integracije.17 Izraˇunajmo c 0 1 xex dx. Primjer 7. tj.6 imamo 1 0 xex dx = xex − 0 0 1 1 ex dx = e − ex 1 0 = e − e + 1 = 1. Promatramo prvo sluˇaj kad integrand nije ograniˇen na podruˇju integracije.312 ˇ POGLAVLJE 7.10. samo se uvrste granice: b b u(x)v (x)dx = a b b a [(u(x)v(x)) − u (x)v(x)]dx = b b (u(x)v(x)) dx − a a u (x)v(x)dx = u(x)v(x) − a a b b u (x)v(x)dx. kao i da je samo poc druˇje integracije konaˇno. u dv = uv a b a − a v du. UVOD U INTEGRALNI RACUN R zadovoljava uvjete Teorema 7. U takvim sluˇajevima govorimo c s c o nepravim integralima. . c c c Neka je funkcija f neprekidna na [a.4 Nepravi integral Do sada smo uvijek pretpostavljali da je podintegralna funkcija neprekidna (dakle po Teoremu 6.

x a Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti L ∈ R z c c b kada x −→ b−. c y f(x) 0 a x b Slika 7. Znamo da je √ = arcsin ζ x 0 1 je nepravi integral. kaˇemo da integral divergira ili da nema z znaˇenja. postoji x f (ζ)dζ. Integral dx 1 − x2 0 −→ +∞ kada x −→ 1 − .18 1.12: Nepravi integral funkcije koja nije ograniˇena na podruˇju intec c gracije. Sliˇno se radi u sluˇajevima kad f (x) −→ −∞ za x −→ b−.4. kaˇemo da nepravi integral z konvergira i piˇemo s b x a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da f (ζ)dζ = lim a x−→b− f (ζ)dζ = L. tj. tj. . NEPRAVI INTEGRAL 313 Znamo da za svaki x ∈ [a. u toˇki a. te za sluˇajeve c c c kad funkcija nije ograniˇena u donjoj granici integracije.7. jer x 0 √ 1 1−x2 dζ 1 − ζ2 = arcsin x. c c Primjer 7. a Ako promatrani limes ne postoji. b postoji integral te funkcije u granicama od a do x.

Raˇunamo c ζ 1 x dζ √ =2 ζ = 2(1 − √ x). x 1 0 3. Raˇunamo c 1 x dζ = ln ζ ζ 1 x = − ln x.314 i znamo da je ˇ POGLAVLJE 7. Integral dx √ x je nepravi integral. Nadalje imamo 1 x−→0+ 1 lim x √ dζ √ = 2 lim (1 − x) = 2. . UVOD U INTEGRALNI RACUN π . Nadalje imamo 1 x−→0+ lim x dζ = lim+ (− ln x) = +∞. x−→0+ ζ Dakle 0 dx √ konvergira i x 1 0 dx √ = 2. jer 1 √ x 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + . 2 x−→1− 1 lim arcsin x = pa onda znamo i da 0 √ dx konvergira i da je 1 − x2 1 √ 0 dx π = . Integral dx x je nepravi integral. jer 1 x −→ +∞ kada x −→ 0 + .♠ x−→0 ζ Dakle ovaj nepravi integral divergira. 2 2 1−x 1 0 2.

t + b = a imamo t1 = a − b. ε2 −→0 ε2 ε1 −→0 ε1 lim 1 Dakle −1 dx divergira. c taj interval se rastavi u dva intervala s tom toˇkom kao granicom. NEPRAVI INTEGRAL 315 Ako se toˇka u kojoj funkcija nije definirana nalazi u segmentu integracije. inaˇe c Primjer 7. (x − b)n Stavimo ϕ(t) = t + b. Analogno. 1]. x2 Funkcija f (x) = imamo 1 −1 nije definirana u toˇki x0 = 0 segmenta [−1. onda divergira. dakle imamo b a dx = (x − b)n 0 a−b dt . 1 a f (x)dx konvergira. 1−n Ako je n = 0 imamo 0 a−b dt = tn 0 dt = t a−b 0 a−b = b − a. onda je −n > 0 pa imamo 0 a−b dt t−n+1 = tn −n + 1 0 a−b =− (a − b)1−n . iz ϕ(t) = b dobijemo t2 = 0. tn Ako je n < 0. x2 b 2.19 1. c+ε2 Ako oba limesa na desnoj strani postoje. tj. Iz ϕ(t) = a. Sada oˇito funkcija ϕ : [a − c b. Dakle c dx + lim x2 ε2 −→0 1 ε2 dx = lim ε1 −→0 x2 −ε1 −1 dx 1 = lim (− 2 ε1 −→0 x x −ε1 −1 )+ lim (− ε2 −→0 1 x 1 ε2 )= 1 1 − 1 − 1 + lim = +∞. . tj. Izraˇunajmo c −1 1 x2 dx . c b c−ε1 b f (x)dx = lim a ε1 −→0 f (x)dx + lim a ε2 −→0 b f (x)dx. 0] −→ R zadovoljava uvjete Teorema 7.7. Izraˇunajmo c a dx .10.4.

0].2. −n + 1 −n + 1 za n > 1. Dakle tn b a dx (x − b)n konvergira za n < 1. Znamo da je t a−b −→ −∞ za dζ = ln |ζ| ζn t a−b = ln |t| − ln(b − a). b]. divergira za n ≥ 1. Neka je funkcija f neprekidna na [a.19 moˇe posluˇiti pri usporedivanju. UVOD U INTEGRALNI RACUN 1 Ako je n ≥ 1. iz toˇke 7. onda funkcija f (x) = (x−b)n nije definirana u desnom rubu segmenta [a.2) npr. t−→0− −n + 1 −n + 1 lim t−n+1 (b − a)−n+1 − = −∞ t−→0− −n + 1 −n + 1 lim 0 a−b za neparan n. za n = 1 i t a−b dζ ζ −n+1 = ζn −n + 1 t a−b = (a − b)−n+1 t−n+1 − . Znamo c . Primjer 7.316 ˇ POGLAVLJE 7. tj. jer t1 −→ +∞ za paran n i n neparan n kada t −→ 0 − . integral dx divergira za n ≥ 1. Uz svojstvo monotonosti integrala (svojstvo 9. +∞ . Integral 0 a−b dt tn 1 tn je nepravi integral za n ≥ 1.♠ Problem konvergencije nepravih integrala moˇe se rjeˇavati sliˇnim metodama z s c kao problem konvergencije redova. c z z Promatrajmo sada drugi mogu´i izvor problema. Kako je t−→0− lim (ln |t| − ln(b − a)) = −∞ i za paran n i t−n+1 (b − a)−n+1 − = +∞. situaciju kad podruˇje c c integracije nije ograniˇeno. odnosno funkcija g(t) = t1 nije definirana u desnom rubu n segmenta [a − b.

20 1. .7. −∞ Primjer 7. kaˇemo da nepravi integral z vergira i piˇemo s +∞ a f (ζ)dζ ima vrijednost ili da kon- x f (x)dx = lim a x−→+∞ f (ζ)dζ. −∞ pa i za sluˇaj c +∞ f (x)dx. Izraˇunajmo c +∞ 0 e−x dx.13: Nepravi integral po neograniˇenom podruˇju integracije. kaˇemo da integral divergira. +∞ postoji integral te funkcije u granicama od a do x. postoji x f (ζ)dζ. NEPRAVI INTEGRAL 317 y f(x) 0 a x Slika 7. a x Ako funkcija a f (ζ)dζ teˇi prema nekoj konaˇnoj graniˇnoj vrijednosti kada z c c +∞ x −→ +∞. c c da za svaki x ∈ [a. tj.4. z Sliˇno postupamo i za sluˇaj c c b f (x)dx. a Ako promatrani limes ne postoji.

x2 Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x2 x 1 dζ 1 x 1 = lim (− ) = − lim + 1 = 1. UVOD U INTEGRALNI RACUN e−x dx = lim x 0 x−→+∞ e−ζ dζ = lim (−e−ζ ) = 1− lim e−x = 1. c 3. 2 x−→+∞ x−→+∞ x ζ ζ 1 +∞ −∞ 4. 1 + x2 Zbog neparnosti funkcije arctg imamo +∞ −∞ dx = lim 1 + x2 x−→+∞ x −x dζ = lim (arctg ζ 1 + ζ 2 x−→+∞ x−→+∞ x −x )= x−→+∞ lim (arctg x − arctg (−x)) = 2 lim arctg x = π. Izraˇunajmo c 1 +∞ dx . x Imamo +∞ 1 dx = lim x−→+∞ x x 1 x dζ = lim (ln ζ ) = lim ln x = +∞.318 Imamo +∞ 0 ˇ POGLAVLJE 7. Moˇe se pokazati da z nepravi integral +∞ dx xp 1 konvergira za svaki p > 1 i divergira za 0 < p ≤ 1.♠ c . x−→+∞ x−→+∞ ζ 1 Dakle vidimo da ovaj nepravi integral divergira. Zanimljivo je da neomedena povrˇina ispod grafa racionalne funkcije ima s transcendentnu konaˇnu vrijednost π. 2. x−→+∞ 0 x−→+∞ x Dakle gornji nepravi integral konvergira. Izraˇunajmo c dx . Izraˇunajmo 1 +∞ dx .

gdje su f1 . za svaki x ∈ [a. Iz gornjih razmatranja imamo da je ploˇtina povrˇine izmedu grafova fukcija f1 s s i f2 omedena pravcima x = a i x = b. b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x).5 7. ako je f : [a.ˇ 7. b] −→ R broj c f (x)dx a predstavlja ploˇtinu lika omedenog grafom funkcije f . pravcem x = a i s pravcem x = b. pravca x = a i pravca x = b. dana s b (f1 (x) − f2 (x))dx. s s tj.2. f2 : [a. onda b f (x)dx a je razlika ploˇtine povrˇine P1 ispod grafa pozitivnog dijela funkcije f (nad [a. broj P1 + P2 . onda broj b f (x)dx a predstavlja ploˇtinu povrˇine omedene grafom funkcije f . b]. osi x.5. s s b f (x)dx = P1 − P2 . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 319 7. b]. osi x.1 smo rekli da za neprekidnu i pozitivnu funkciju f : [a. pravcem x = a s s i pravcem x = b. b]. jednaka je c b P = P1 + P2 = a f (x)dx − c f (x)dx. c] i negativna na [c. a . ali negativnog predznaka. Nadalje. osi x. b] −→ R neprekidna takva da je pozitivna na [a. b . tj. a Ploˇtina povrˇine izmedu grafa funkcije f .1 Primjene integralnog raˇuna c Povrˇina lika u ravnini s b U toˇki 7. c]) s s i ploˇtine povrˇine P2 iznad grafa negativnog dijela funkcije f (nad [c. za neki c ∈ a. b]). Ako je funkcija f neprekidna i negativna na [a.5.

pravcem y = c i pravcem y = d dana s d g(y)dy. d] −→ R neprekidna i pozitivna funkcija u varijabli y.320 ˇ POGLAVLJE 7. ploˇtinu s . s Ako je g : [c. tj. UVOD U INTEGRALNI RACUN y f (x) 1 P f (x) 2 0 a b x Slika 7. s s osi y. onda je ploˇtina povrˇine omedene grafom funkcije g. c y d P c 0 g(y) x Slika 7.15: Ploˇtina lika omedenog grafom funkcije od y. promatramo krivulju x = g(y).14: Ploˇtina lika omedenog grafovima dviju funkcija. s Analogno se definiraju i ostali odredeni integrali (ploˇtine). za sluˇaj kada s c je funkcija g negativna. odredeni integral proizvoljne neprekidne funkcije. tj.

z volumena tih valjˇi´a biti dobra aproksimacija volumena stoˇca. za svaki y ∈ [c. tj. ∆h. recimo stoˇac visine H i polumjera osz novice r. i u z s n svakom sloju izmedu visine h i h + ∆h. zamijenimo komad stoˇca.16: Volumen stoˇca kao limes sume volumena tankih valjaka. i = 0. Za veliki n ∈ N ´e zbroj z c H R Slika 7.5. d]. valjkom iste visine s osnovicom jedz z nakom gornjoj (tj..5. Podijelimo segment [a. pravcem y = c i pravcem y = d i ploˇtinu izmedu grafova neprekidnih funcija g1 i g2 na [c.. Povrˇinu osnovice tog valjˇi´a s cc . Za n −→ ∞. Nareˇemo ga na tanke ploˇke.. b]. d] takvih da je s g1 (y) ≥ g2 (y). za ∆h −→ 0. krnji stoˇac visine ∆h.. manjoj) osnovici krnjeg stoˇca. osi y.ˇ 7...2 Volumen rotacijskog tijela Promatramo neko tijelo u tri dimenzije. . n − 1. c c z Promatrajmo sada tijelo T u tri dimenzije omedeno ravninama x = a i x = b te plohom koja nastaje rotacijom grafa funkcije f oko osi x. recimo visine ∆h = H . cc z tj.. 7. 1. n ∈ N. dobit ´emo toˇnu formulu za volumen stoˇca. < xn−1 < xn = b. . H − ∆h.. h = 0. zamijenimo valjkom ˇija osnovica ima c polumjer f (xi ) a visina je ∆xi+1 = xi+1 − xi . Time je c c i tijelo T podijeljeno na n slojeva. Uzmimo da je funkcija f pozitivna i neprekidna na segmentu [a. Volumen komada tijela T izmedu ravnina x = xi i x = xi+1 . b] na n dijelova pomo´u toˇaka a = x0 < x1 < . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 321 omedenu grafom proizvoljne neprekidne funkcije.

kad max ∆xi+1 −→ 0. tj. a njegova povrˇina za zadani x je jednaka f (x)π. S druge strane. ako taj limes postoji kad n −→ ∞.8 imamo π Vx = π 0 1 sin2 (x)dx = π[ (x − sin x cos x)] 2 π 0 = π2 . Promatramo zbroj svih volumena tih valjˇi´a: c cc n−1 P (xi )∆xi+1 .♠ 2 . Iz Primjera 7. 0. Primjer 7. oznaˇimo s P (xi ). b] −→ R oko osi x omedenog ravninama x = a i x = b: b b Vx = a P (x)dx = π a f 2 (x)dx.21 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom luka sinusoide c izmedu x = 0 i x = π oko osi x. Odatle slijedi cc z formula za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a.17: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi x. 0). onda gornja suma teˇi prema vrijednosti koja nije niˇta drugo do li odredeni z s integral od a do b funkcije P (x) koja daje povrˇinu popreˇnog presjeka tijela T s c ravninom paralelnom s ravninom yz kroz toˇku (x. s u limesu zbroj volumena valjˇi´a teˇi prema volumenu tijela T .322 y ˇ POGLAVLJE 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7. i=0 Prijedemo na limes. No taj popreˇni presjek c c 2 je krug.

Dakle. z z Po gornjoj formuli. koriste´i ˇinjenicu da takav stoˇac nastaje rotacijom grafa c c z funkcije R y= x H oko osi x. b]. za svaki x ∈ [a. . c z y R 0 Η x Slika 7. imamo H Vx = π 0 R2 2 R2 π x dx = 2 H2 H H 0 R 2 π x3 x dx = 2 H 3 2 H 0 1 = R2 πH.18: Volumen stoˇca nastalog rotacijom duˇine oko osi x. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 323 Vidimo da je volumen tijela T jednak integralu po njegovoj visini funkcije povrˇine s popreˇnog presjeka P na odredenoj visini. onda je volumen dijela prostora koji nastaje rotacijom dijela ravnine izmedu grafova funkcija f1 i f2 omedenog pravcima x = a i x = b dan s b V =π a 2 2 (f1 (x) − f2 (x))dx. f2 : [a.♠ 3 Pomo´u ove formule moˇemo raˇunati i volumene tijela koja nastaju rotacijom c z c zatvorenih krivulja oko x osi.ˇ 7.22 Izraˇunajmo volumen stoˇca visine H i polumjera osnovice R. c Primjer 7.5. ako su f1 . b] −→ R neprekidne i takve da je f1 (x) ≥ f2 (x).

23 Izraˇunajmo volumen torusa koji nastaje rotacijom kruˇnice c z x2 + (y − R)2 = r2 . R > r. UVOD U INTEGRALNI RACUN f 1 (x) f 2 (x) 0 a b x Slika 7. f2 (x) = R − √ r 2 − x2 . .19: Volumen tijela nastalog rotacijom podruˇja omedenog grafovima c dviju funkcija oko osi x. y R r 0 x −R Slika 7. Primjer 7.324 y ˇ POGLAVLJE 7. Iz jednadˇbe kruˇnice x2 + (y − R)2 = r2 imamo z z f1 (x) = R + √ r 2 − x2 .20: Volumen torusa nastalog rotacijom kruˇnice sa srediˇtem na osi z s y oko osi x.

x = b. Zamijenimo li komad grafa od c f iznad segmenta [xi−1 . U limesu. c Promatrajmo sada tijelo koje nastaje rotacijom lika oko osi y omedenog pravcima x = a. dobijemo prizmu. b] −→ R oko osi y b Vy = 2π a xf (x)dx..5. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA dakle je Imamo V =π −r 325 √ 2 2 f1 (x) − f2 (x) = 4R r2 − x2 .ˇ 7. xi ] konstantom f (xi ).11 (Prvi Guldinov teorem) Volumen tijela koje nastaje rotacijom lika oko osi x jednak je produktu povrˇine lika i opsega kruˇnice koju pri rotaciji s z opisuje teˇiˇte lika. parc z alelepiped sa stranicama osnovice f (xi ) i 2πxi .. volumen tog komada moˇemo z izraˇunati. debljine ∆xi = xi − xi−1 . a zbroj svih takvih volumena je dobra aproksimacija volumena cijelog tijela. tj.. c Teorem 7. to nam daje formulu za volumen dijela prostora kojeg dobijemo rotacijom grafa neprekidne funkcije f : [a. nastaje cilindriˇni sloj. x osi i grafom (pozitivne i neprekidne na [a. b]) funkcije f . Volumen tog paralelepipeda je pribliˇno jednak z 2πxi f (xi )∆xi . xi ]. i = 1.♣ zs Na Guldinov teorem ´emo se vratiti kasnije. . .16 imamo r V = 4Rπ −r √ r2 − x2 dx = 4Rπ r2 x 1 x [arcsin + sin(2 arcsin )] 2 r 2 r r −r = 2Rr2 π 2 = 2Rπr2 π.♠ Ovaj rezultat je posebni sluˇaj prvog Guldinovog teorema. r √ 4R r2 − x2 dx = 4Rπ r −r √ r2 − x2 dx. n. b] na n dijelova. Razreˇemo ga po izvodnici i razmotamo. Sada iz Primjera 7. Podijelimo li opet segment [a. rotacijom komada izmedu [xi−1 .

Primjer 7. (Teˇiˇte je toˇka u kojoj.3 Teˇiˇte zs Teˇiˇte homogenog ravnog lika zs Neka je funkcija f neprekidna i pozitivna na [a.5. b] na osi x i grafom funkcije f nad [a.) Iz klasiˇne mehanike znamo da z c za sustav materijalnih toˇaka s masama mi smjeˇtenima u toˇkama (xi . Promatramo lik omeden pravcima x = a. da mu je gusto´a c ˇ svuda ista. 1] −→ R dane formulom f (x) = x2 oko osi y i osi x.326 ˇ POGLAVLJE 7. Imamo 1 Vy = 2π 0 1 xx2 dx = 2π 0 1 0 1 x3 = π 4 x 2 1 0 1 0 = π . Uzmemo li ˇkare i izreˇemo taj lik. zs zs c ako podupremo tijelo. segmentom [a. UVOD U INTEGRALNI RACUN y 0 a b x Slika 7. ono ostaje u ravnoteˇi. 2 Vx = π 0 (x2 )2 dx = π x4 = π 5 x 5 = π . b]. Zelimo odrediti teˇiˇte izrezanog lika. Pretpostavimo s z da je materijal na kojem je lik bio nacrtan homogen. tj. b]. c s c . dobijemo tanko tijelo.21: Volumen rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (x) oko osi y. yi ).♠ 5 7.24 Izraˇunajmo volumen tijela koje nastaje rotacijom funkcije f : c [0. x = b.

. + mn mi yi i=1 n .. mn ima koordinate (xT .. c (xT .. Suma nazivnika je zs c ukupna masa sustava. odnosno m1 k1 = m2 k2 . n. yT ) i (x. redom. a c i=1 mi yi s obzirom na os x (jer su brojevi yi .. Oznaˇimo li te statiˇke momente s My c c c i Mx . + mn i m na pozicijama.. .. onda je to suss c tav od dvije materijalne toˇke s masama m1 + . onda koordinate teˇiˇta se lagano c c zs nalaze preko zakona ravnoteˇe za poluge. imamo xT = My . a ukupnu masu s M . redom. + mn yn yT = = m1 + m2 + ..... . ako teˇiˇte od n materiz zs jalnih toˇaka s masama m1 . i = 1.. vrijedi n 327 m1 x1 + m2 x2 + .. n udaljenosti toˇaka od osi y).. .. n.. M yT = Mx . Induktivno. i = 1.5. udaljenosti toˇaka od osi x).. M Izrazi za sustav od n (konaˇno mnogo) materijalnih toˇaka izvode se induktivno: c c za jednu materijalnu toˇku koordinate teˇiˇta su oˇito koordinate same materic zs c jalne toˇke. a izrazi u brojnicima su statiˇki ili linearni momenti c n sustava masa..ˇ 7. m2 . i to i=1 mi xi s obzirom na os y (jer su brojevi xi . ... + mn xn xT = = m1 + m2 + . y). ako imamo dvije materijalne toˇke.. yT ) i ako dodamo u c sustav joˇ jednu materijalnu toˇku s masom m na poziciju (x.. y). a koordinate teˇiˇta tog sustava slijede iz zakona ravnoteˇe zs z za poluge F1 k1 = F2 k2 . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA i = 1. . mi i=1 Ovdje su xT i yT koordinate teˇiˇta materijalnih toˇaka. n. + mn m i xi i=1 n mi i=1 n m1 y1 + m2 y2 + .

. c c zs Podijelimo segment [a. a teˇiˇte c zs xi−1 +xi 1 mu ima ordinatu 2 f (si ) i apscisu .. . Dakle je 1 Mx = 2 µ b a f 2 (x)dx.22: Teˇiˇte homogenog krivuljnog trapeza.. Kako je broj xi−1 +xi 2 2 izmedu xi−1 i xi . Pove´anjem broja pravokutnika teˇiˇte takvog sustava materijalc zs nih toˇaka bit ´e sve bolja i bolja aproksimacija teˇiˇta lika. b] na n dijelova [xi−1 . i = 1. Statiˇki moment s obzirom na os y raˇuna se sliˇno. 2 i=1 Prijelazom na sve finije i finije podjele segmenta [a. n. dakle n 1 µf 2 (si )∆xi . Ideja za raˇunanje teˇiˇta lika je: podijelimo lik na male pravokutnike i c zs zamijenimo lik sustavom materijalnih toˇaka od kojih ´e svaka biti smjeˇtena c c s y f(x) f(si ) 0 1111111 0000000 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 11 00 a x x i−1 i b x Slika 7. njegova masa je jednaka µf (si )∆xi . b]. Promatramo pravokutnik visine f (si ) nad [xi−1 .328 ˇ POGLAVLJE 7. moˇemo uzeti da je apscisa teˇiˇta z zs . To se dobije zbrajanjem po svim c pravokutnicima. a apscisa njegovog teˇiˇta je zs . a F1 i F2 odnosno m1 i m2 sile odnosno mase na pripadne krakove poluge. Uz konstantnu gusto´u mase µ. xi ]. xi ] za neki si ∈ [xi−1 . zs u teˇiˇtu jednog pravokutnika (a to znamo odrediti) i imat ´e masu jednaku masi zs c pravokutnika. Masa pravokutnika je i c c c xi−1 +xi dalje µf (si )∆xi . a ta udaljenost je mala. xi ]. ovaj ´e izraz u limesu c µ 2 postati odredeni integral od a do b funkcije 2 f (x). ∆xi = xi − xi−1 . Raˇunamo statiˇki moment tog susc c 2 tava materijalnih toˇaka s obzirom na os x. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje su k1 i k2 duljine krakova poluge.

yT = 1 2 b 2 a f (x)dx b a f (x)dx . upravo xi . Takoder. zs √ Imamo f (x) = r2 − x2 .23: Teˇiˇte homogenog polukruga. Sada je jasno ˇto govori prvi Guldinov teorem (Teorem 7.25 Odredimo teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u ishodiˇtu. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 329 pravokutnika. recimo. Zbrajaju´i po svim pravokutnicima dobivamo c n µxi f (si )∆xi . pri ˇemu je P njegova povrˇina (ˇto znamo izraˇunati). 2 . zs s s y r 0 r x Slika 7.16 znamo da je r r f (x)dx = −r −r √ 1 r2 − x2 dx = r2 π. iz Primjera 7.ˇ 7.11). i=1 a to u limesu daje My = µ b a xf (x)dx.5. s Primjer 7. Iz simetrije je jasno da mora biti xT = 0. to nam formule za koorc s s c dinate teˇiˇta glase zs xT = b a xf (x)dx b a f (x)dx . Kako je masa promatranog lika jednaka M = µP.

x2 + (y − R)2 = r2 . 3π r r pa teˇiˇte ima koordinate (0. po prvom Guldinovu teoremu i Primjeru 7. Dakle teˇiˇte je (0. Tada su. 2 3π 3 Dakle je 8 Vv − Vu = r3 π. R > r. Kako je c 1 2 imamo yT = r −r f 2 (x)dx = 1 2 2 (r2 − x2 )dx = r3 . 4 π ). ali opisanog funkcijom f (x) = − r s zs 3π Primjer 7. zs 3 Analognim raˇunom bismo dobili teˇiˇte polukruga radijusa r sa srediˇtem u c zs s √ 2 − x2 .♠ ishodiˇtu. teˇiˇte lika omedenog zs zatvorenom krivuljom (tj. − 4 r ). po prvom Guldinovu teoremu. UVOD U INTEGRALNI RACUN Ostaje izraˇunati yT . 3 −r 4r .♠ 3 Zbog aditivnosti momenata (ako u sustav od n materijalnih toˇaka sa moc mentima Mx i My dodamo joˇ jednu materijalnu toˇku mase m na koordinate s c (u. xf2 (x)dx − µ xf1 (x)dx. izraˇunati razliku z c izmedu volumena ”vanjskog” i ”unutarnjeg” dijela torusa. dijelom ravnine izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a. tj. b]. v) tada su novi momenti jednaki Mx + my i My + mx). i omedenim pravcima x = a i x = b) raˇuna se po formulama c Mx = 1 µ 2 My = µ b a b a 2 f2 (x)dx − 1 µ 2 b a b a 2 f1 (x)dx. volumen vanjskog Vv i volumen unutarnjeg Vu dijela torusa dani s 1 4r 4 Vv = r2 π(2(R + )π) = r2 Rπ 2 + r3 π 2 3π 3 1 4r 4 Vu = r2 π(2(R − )π) = r2 Rπ 2 − r3 π.330 ˇ POGLAVLJE 7.26 Sada moˇemo. .25. za svaki x ∈ [a. Neka je dan torus T koji nastaje rotacijom kruˇnice radijusa r sa srediˇtem z s u R. b] takvih da je f2 (x) ≥ f1 (x).

Podijelimo segment [a. gdje su mi i Mi najmanja i najve´a vrijednost funkcije f c i na [xi−1 . i = 1.. je izmedu obujama valjaka m2 π∆xi i Mi2 π∆xi . Napomena 7. teˇiˇte ´e leˇati na osi rotacije. 0). Moˇemo smatrati da je ta masa c c z koncentrirana u teˇiˇtu tog sloja. Raˇunamo statiˇki moment s obzirom na os y. b] omedena s pravcima x = a i x = b. volumen tog dijela (sloja) tijela je ∆Vi = f 2 (si )π∆xi . Zanima nas njegova apscisa. zs c z tj. b] na n podsegmenata toˇkama a = x0 < x1 < .13 Koordinate teˇiˇta se mogu izraˇunati i iz prvog Guldinovog zs c teorema...5. Teˇiˇte homogenog rotacijskog tijela zs Promatramo rotacijsko tijelo koje nastaje vrtnjom grafa (pozitivne i neprekidne na [a. Obujam dijela c tijela izmedu ravnina x = xi−1 i x = xi . xi ] i ∆xi = xi − xi−1 . masa tog komadi´a je µf 2 (si )π∆xi . n. na osi x. tj. Dakle mu je apscisa zs s si .ˇ 7. Uz konstantnu gusto´u µ. Sad imamo sustav materijalnih toˇaka mase mi = µ∆Vi = µf 2 (si )π∆xi u c koordinatama (si . gdje je si ∈ [xi−1 . My : c c n My = µπ i=1 si f 2 (si )∆xi . M 331 yT = Mx . PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA xT = My . M= b a dm. Zbog simetrije. b b M= a f2 (x)dx − a f1 (x)dx. . U limesu ∆xi −→ 0 ovo prelazi u odredeni integral My = µπ pa za apscisu teˇiˇta dobivamo zs xT = b 2 a xf (x)dx b 2 a f (x)dx b a xf 2 (x)dx. xi ]... Ovdje smo s dm oznaˇili veliˇinu dm = µπf 2 (x)dx. Zbog neprekidnosti od f . njenim integriranjen od a c c do b dobije se masa rotacijskog tijela. = b a x dm b a dm . < xn−1 < xn = b. b]) funkcije f oko osi x. . M gdje je M ploˇtina izmedu grafova neprekidnih funkcija f1 i f2 na [a. a to je u srediˇtu valjka.

4 3 Zbog M = µV = 1 R2 πH. zs z Imamo H My = µπ 0 R2 xf (x)dx = π 2 H 2 H 0 1 x3 dx = R2 πH 2 . 4 Zbog M = µV = 14 3 R π.24: Teˇiˇte homogenog stoˇca. 23 dobivamo xT = Mx M .♠ 8 π 4 R . R] imamo y(f −1 (y))2 dy = π 0 R Mx = µπ 0 y(R2 − y 2 )dy = = 3 R. teˇiˇte se nalazi na ˇetvrtini zs c 3 visine stoˇca. dobivamo xT = 4 H. y R 0 T 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 Η 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 x Slika 7. UVOD U INTEGRALNI RACUN Sliˇnim razmatranjem dobijemo da se teˇiˇte tijela koje se dobije rotacijom grafa c zs funkcije f oko y osi nalazi na osi y i da mu je ordinata (sada gledamo inverznu funkciju f −1 funkcije f . Kako je f −1 (y) = R R2 − y 2 za x ∈ [0. mjereno od osnovice.♠ z Primjer 7. tj. koja je funkcija varijable y) yT = b −1 (y))2 dy a y(f b −1 (y))2 dy a (f = b a y dm b a dm .332 ˇ POGLAVLJE 7. Primjer 7.28 Odredimo teˇiˇte polukugle koja nastaje rotacijom polukruˇnice zs z √ z s s f (x) = R2 − x2 (polukruˇnica sa srediˇtem u ishodiˇtu polumjera R) oko osi y. za µ = 1.27 Odredimo apscisu teˇiˇta stoˇca visine H i polumjera osnovice R zs s R kojeg dobijemo rotacijom pravca f (x) = H x za µ = 1.

. tj. a ako c c s je s obzirom na toˇku. Veliˇina I se joˇ zove i kvadratni moment..4 Moment ustrajnosti (inercije) Za materijalnu toˇku mase m definiramo njen moment ustrajnosti. pravac ili ravninu kao c produkt mase toˇke i kvadrata udaljenosti do zadane toˇke... r2 . zs mjesto u kojem smatramo da je masa koncentrirana ima ordinatu si . c c Piˇemo s I = mr2 . c 7. b] (µ je gusto´a mase).. tj. Pomo´u integrala moˇemo c c z definirati momente inercije i za ravne likove i za tijela.5. Iz fizikalnih razloga uzimamo s µ(x) > 0 na [a.5. ve´ se mijenja kao funkcija koordinate po kojoj c c se integrira. Promatramo prvo homogeni pravokutnik sa stranicama a i b smjeˇten u s ravnini tako da mu stranica b leˇi na osi y. Za sustav od n materijalnih c toˇaka s masama m1 . gdje je r reˇena udaljenost. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 333 Po formulama koje smo izveli mogu se raˇunati i koordinate teˇiˇta tijela c zs kojima gusto´a nije konstantna. . . < yn = b. zove se i polarni moment. U tom sluˇaju bismo imali c dm = πµ(x)f 2 (x)dx. moment c tromosti ili moment inercije s obzirom na zadanu toˇku. Zbrajanjem po svim malim pravokutnicima i . na n dijelova 0 = y0 < y1 < .. a njegovo teˇiˇte. Za veliki n je si ≈ xi . segment [0. m2 . mn na udaljenostima r1 . Tako smo naˇ s pravokutnik podijelili na male pravokutnike sa stranicama a i ∆yi = yi − yi−1 . Izraˇunajmo z z c njegov moment inercije s obzirom na os x.. a stranica a leˇi na x osi. i = 1. pravca ili ravnine. c c pravca ili ravnine imamo n I= i=1 2 mi ri . Podijelimo stranicu b.. dakle je moment inercije malog pravokutnika aproksimiran s µa∆yi s2 . yi ]. gdje je si ∈ [yi−1 . b] na osi y..ˇ 7. Masa svakog malog pravokutnika je µa∆yi . . i µ viˇe ne bi izlazio kao konstanta izvan integrala. moment inercije je aditivan.. n. rn od zadane toˇke.. Kao i statiˇki moment.

334 ˇ POGLAVLJE 7. Podijelimo lik na n malih pravokutnika s osnovicama [xi−1 . n. i = 1. 3 3 3 tj. . pravcima x = a i x = b.25: Moment inercije homogenog pravokutnika. Za svaki od tih pravokutnika je moment tromosti s obzirom na os x jednak 1 1 Mi µf 2 (si ) = µf 3 (si )∆xi . Sliˇno se dobije da je c I y = 1 M a2 . xi+1 ]. 12 Promatramo sad homogen ravan lik omeden komadom [a. n dobivamo i=1 µa∆yi s2 . xi ] i visinama f (si ).. 3 Ako je pravokutnik smjeˇten tako da ga osi x i y raspolavljaju. UVOD U INTEGRALNI RACUN y b y i+1 0000000 1111111 1111111 y i 0000000 11111111111111111111 00000000000000000000 a x 0 Slika 7. te grafom (pozitivne i neprekidne na [a.. dobije se s Ix = 1 M b2 . b] osi x. a to.. 1 Ix = 3 M b2 . za ∆yi −→ 0. 3 3 . teˇi u z i b µa a y 2 dy = µa b3 1 1 = µabb2 = M b2 = Ix . za si ∈ [xi . gdje je M = µab masa pravokutnika. 12 Iy = 1 M a2 . b]) funkcije f .

Znamo da je c 2 2 Ix = mx i Iy = my . 3 a ako mu je ishodiˇte u sredini. g 2 (y)dm. za µ = 1. imamo Ix = Sliˇnim se razmatranjem dobije c Iy = d c 1 3 b a f 2 (x)dm.5. dakle je 1 Ix = µ 3 r −3 (r2 − x2 ) 2 dx. Primjer 7. Broj r = x2 + y 2 je udaljenost materijalne toˇke od c ishodiˇta. Zbrajanjem po svim pravokutnicima dobivamo n 335 i=1 1 3 µf (si )∆xi . dm = µdP = µf (x)dx. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 .29 Izraˇunajmo moment inercije polukruga sa srediˇtem u ishodiˇtu c s s i polumjera r obzirom na x os. 3 . d] funkcije g. Neka je dana materijalna toˇka mase m s koordinatama (x. komadom [c. Uvedemo li oznake dP = f (x)dx. Tako za pravokutnik s poˇetka ove toˇke imamo c c I0 = 1 M (a2 + b2 ). pa je moment tromosti s obzirom na ishodiˇte I0 jednak s s I0 = mr2 = mx2 + my 2 = Ix + Iy . Oˇito je f (x) = c √ r2 − x2 . y). pri ˇemu je lik omeden pravcima y = c i y = d.ˇ 7. d] osi y i grafom c pozitivne i neprekidne na [c. onda je s I0 = 1 M (a2 12 + b2 ). 3 ˇto u limesu za ∆xi −→ 0 daje s 1 Ix = µ 3 b a f 3 (x)dx.

dakle je 1 I0 = Ix + Iy = M r2 . c Primjer 7.. gdje je si ∈ [xi−1 . Sada iz Primjera 7. i visine ∆xi = xi − xi−1 . 8 Zbog aditivnosti momenta inercije i simetrije moment inercije cijelog kruga je 1 1 1 Ix = r4 π = µr2 πr2 = M r2 . Analogno iz ϕ(t) = r imamo t2 = 0. 2 2 a onda se interval [a. b] podijeli na male podsegmente [xi−1 .. UVOD U INTEGRALNI RACUN Stavimo ϕ(t) = r cos t. moment inercije cijelog kruga obzirom na y os je Iy = Ix .336 ˇ POGLAVLJE 7..5. 5 . π] −→ R zadovoljava Teorem 7. Formula se dobije tako da se prvo izvede formula za moment inercije valjka visine h i polumjera osnovice r 1 1 Ix = M r2 = µπr4 h.8 imamo 1 Ix = r4 π. Prijelazom na limes dobijemo gornju formulu.10. b]) oko osi x s obzirom na ravninu kroz ishodiˇte: s Ir = µπ b a x2 f 2 (x)dx. Iz ϕ(t) = −r imamo t1 = π. 4 4 4 Takoder zbog simetrije. i zbroje se momenti inercije malih valjaka polumjera f (si ). n.2 i ovih gore dolazimo do formule za c moment inercije rotacijskog tijela nastalog rotacijom grafa funkcije f (neprekidne i pozitivne na segmentu [a. pa je c 1 Ix = 3 1 (r − x ) dx = 3 −3 2 2 3 2 r 0 π r4 r (1 − cos t) (−r sin t)dt = 3 3 2 3 2 π 0 sin4 t dt. i = 1. . Moment inercije takvog tijela s obzirom na os rotacije oko koje je tijelo nastalo dan je formulom Ix = 1 µπ 2 b a f 4 (x)dx. xi ]. Oˇito funkcija ϕ : [0.30 Moment inercije homogene kugle gusto´e µ i polumjera r s obzirom na promjer kao os vrtnje dan je formulom 2 Ix = M r2 .♠ 2 Kombinacijom razmatranja iz toˇke 7. xi ].

jednaka c di = ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 . c po Pitagorinu pouˇku. Duljina luka od toˇke A = (a. f (xi )). b] eksplicitnom formulom y = f (x).. n. Takoder je jasno da je zbog simetriˇnosti svejedno koji pravac kroz srediˇte uzmemo kao os vrtnje. i = 1. i gdje je ∆xi = xi − xi−1 ...5 Duljina i teˇiˇte luka ravne krivulje zs Promatramo luk ravne krivulje koja je na [a. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 337 Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ vrtnjom polukruga f (x) = r2 − x2 oko osi x. n 1+ i=1 f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi 2 n ∆xi = i=1 1 + f (si )∆xi . Podijelimo segment [a. pa uzmimo c s os x. . b] na podsegmente [xi−1 .5.♠ 15 5 7.ˇ 7.26: Duljina luka zadanog kao graf funkcije f (x). b] zadana kao graf funkcije f ∈ C 1 [a. n. xi ].. f (a)) do toˇke c c B = (b. i = 1. Sada iz gornje formule imamo 1 Ix = µπ 2 1 f 4 (x)dx = µπ 2 −r r r −r (r2 − x2 )2 dx = µπ 8 5 2 r = M r2 .5. . f (xi−1 )) i (xi . f (b)) bit ´e aproksimirana duljinom izlomljene crte koja se sastoji od c spojnica toˇaka (xi−1 .. Duljina svakog takvog komada je.. . Zbrajaju´i dobivamo duljinu izlomljene crte c y f(x) ∆f ∆x A a x x+ ∆ x i B 0 i b x Slika 7.

Dijeljenjem segmenta [a. n. Za limes kad ∆xi −→ 0 imamo da je duljina luka AB jednaka s= b a 1 + [f (x)]2 dx. . b] na podsegmente [xi−1 .338 ˇ POGLAVLJE 7. imamo da je povrˇina plaˇta krnjeg stoˇca s s z u naˇem sluˇaju jednaka s c π ∆x2 + (f (xi ) − f (xi−1 ))2 (f (xi−1 ) + f (xi ))..26). b] rotira oko osi x. moˇemo na svakom z takvom segmentu zamijeniti komad plohe nastale rotacijom grafa funkcije f oko osi x plaˇtom krnjeg stoˇca s osnovicama f 2 (xi−1 )π i f 2 (xi )π. Ovdje smo koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6..27: Ploˇtina plaˇta rotacijskog tijela. polumjera gornje osnovice r i s z duljine izvodnice l jednaka πl(R + r). i = 1.6 Povrˇina rotacijske plohe s Neka neprekidna i pozitivna funkcija f na [a. s yT = b a f (x) √ 1+[f (x)]2 dx . s s plaˇta krnjeg stoˇca polumjera donje osnovice R. xi ]. Kako je povrˇina s s s y f(x) T 0 a b x ∆x Slika 7. a onda i koordinate teˇiˇta: c zs xT = b a x √ 1+[f (x)]2 dx . Sliˇnim se razmatranjem dobivaju i statiˇki momenti luka krivulje homogene c c gusto´e. i . n.. i = 1.. s 7. xi ]..5. .. UVOD U INTEGRALNI RACUN gdje je si ∈ [xi−1 . mase µ.

Teorem 7. c ds = 1 + [f (x)]2 dx. To u limesu daje formulu za povrˇinu rotacijske plohe s P = 2π b a f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π b a f (x)ds. i = 1.7 Primjene u fizici Prijedeni put pri nejednolikom gibanju Pomo´u integrala moˇemo odrediti prijedeni put u vremenu izmedu trenutka t1 c z i t2 ako nam je poznata vrijednost brzine v(t) u svakom trenutku izmedu t1 i t2 . Primjer 7.. ako znamo poloˇaj tijela u trenutku t1 = 0.12 (Drugi Guldinov teorem) Povrˇina rotacijske plohe nastale rotacis jom luka AB oko osi x jednaka je produktu duljine luka i opsega kruˇnice ˇto je z s pri rotaciji opiˇe teˇiˇte luka.♣ s zs 7. ploˇtinu sfere polumjera r. gdje je si ∈ [xi−1 . xi ].. Sada iz gornje formule imamo vrtnjom polukruga f (x) = r r r P = 2π −r f (x) 1 + [f (x)]2 dx = 2π −r √ r r2 − x2 dx = 2π −r r dx = 4r2 π. . Ovdje smo ponovno koristili teorem srednje vrijednosti (Teorem 6. tj. i ako je taj poloˇaj dan c z z izrazom s(0) = s0 . Zbrajaju´i sva ta oploˇja krnjih stoˇaca dobivamo c s z n 339 π i=1 1+ f (xi ) − f (xi−1 ) ∆xi n 2 (f (xi−1 ) + f (xi ))∆xi = 2π i=1 f (si ) 1 + f (si )∆xi . Ovdje smo s ds oznaˇili diferencijal luka. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA gdje je ∆xi = xi − xi−1 .26). onda u svakom trenutku t > 0 imamo t s(t) = 0 v(t)dt + s0 . Toˇnije.♠ Ovo je ilustracija rezultata poznatog kao drugi Guldinov teorem.5.5. c s s Bez smanjenja op´enitosti moˇemo pretpostaviti da smo danu kuglu dobili c z √ 2 − x2 oko osi x.ˇ 7.31 Izraˇunajmo oploˇje kugle. n.. .

xi ]. Rad sile − → Sila je tipiˇan primjer vektorske veliˇine. sila konstantna. uzmimo da je F (x) = F (x) i . . i = 1.. b]. recimo F (xi ). y F(x) W 0 a b x Slika 7. s → → − Ako su vektori F i − kolinearni. . Podijelimo segment [a.28: Rad sile F (x) na putu [a.... Promatrajmo sada sluˇaj sile konstantnog smjera ˇiji iznos se neprekidno mijenja. ona pri tome vrˇi rad s s s − → → W = F ·−. c c − → − → Jednostavnosti radi. n. dobivamo poznatu formulu za rad s W = F · s. gornja se formula svodi na izraz c s(t) = vt + s0 .. < xn−1 < xn = b i c pretpostavimo da je na svakom segmentu [xi−1 . duljine ∆xi . UVOD U INTEGRALNI RACUN Za sluˇaj konstantne brzine v(t) = v. b] na n posegmenata toˇkama a = x0 < x1 < x2 < ... n.340 ˇ POGLAVLJE 7.. Tada je suma n F (xi )xi ∆xi i=1 . Ako konstantna sila F djeluje na putu c c → → duljine |− | u smjeru vektora − . i = 1.

Koliki je rad potrebno uloˇiti za rastezanje iste opruge za duljinu z z 3x? Prema Hookeovom zakonu. Primjer 7. Konstanta k nam nije zadana u ovom primjeru. sila kojom se opruga opire rastezanju proporcionalna je (i suprotna) rastezanju. no nije ni bitna. Koliki je rad potrebno uloˇiti za c z isuˇivanje jarka? s Za isuˇivanje jarka potrebno je svu vodu iz njega di´i (barem) do njegove s c povrˇine. pri ˇemu je g ≈ 9. PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 341 dobra aproksimacija rada koji sila F (x) izvrˇi na putu [a. Iz neprekidnosti s funkcije F (x) i razmatranja koja smo proveli kod uvodenja odredenog integrala slijedi da pove´avaju´i neograniˇeno broj podintervala dok njihova duljina teˇi u c c c z nulu moˇemo dobiti traˇenu formulu za rad sile F (x) na putu [a. Iz fizike znamo da je za podizanje tijela z c z mase m na visinu h potrebno uloˇiti rad W = mgh. Bitna je ˇinjenica da sila linearno ovisi o c rastezanju. Tu podrazumijevamo da z s je visina h jako mala u osnosu na polumijer Zemlje. F = −kx.ˇ 7. ˇirine 2 m i dubine 1 m ˇiji je popreˇni s c c presjek jednakokraˇni trokut ispunjen je vodom. To je formula dobivena integriranjem konstantne sile mg od 0 do h. s Primjer 7. Tada ´e njen integral (tj. i nakon toga s . Odavde odmah slijedi da je rad sile F (x) na putu [a. onda je b W (h) = a F (x)dx. b].80665 z c m/s2 ubrzanje Zemljine sile teˇe na njenoj povrˇini. Problem rjeˇevamo tako da izraˇunamo masu vode u sloju izmedu s s c dubine x i x + ∆x te rad potreban ze njeno podizanje do povrˇine. Ako sila nije konstantna. tj.♠ z Posebno vaˇan sluˇaj je rad sile teˇe. rad) biti kvadratna funkcija pomaka x. pa c slijedi da za rastezanje 3x treba uloˇiti rad 9W1 .33 Jarak duljine 10 m. b] z z b W = a F (x)dx.5. ako se masa tijela mijenja.32 Znamo da je za rastezanje neke opruge za duljinu x potrebno uloˇiti rad W1 . b] po iznosu jednak komadu povrˇine izmedu grafa funkcije F (x) i osi x omedenom pravcima x = a i x = b.

33.342 ˇ POGLAVLJE 7. Postavimo koordic natni sustav tako da ishodiˇte bude na sredini stranice koja predstavlja povrˇinu s s jarka. Integriraju´i doprinose svih dubina c od 0 do h = 1 m.30: Jarak iz Primjera 7. s x 0 y h Slika 7. . (Ovdje smo uzeli da je gusto´a vode jednaka 103 kg/m3 . ˇirina c s 2(1 − x) m. Dakle sloj vode na dubini x ima masu m(x) = 2(1 − x) · 10 · 103 · dx kg. U tom je koordinatnom sustavu ˇirina jarka na dubini x dana formulom y = 2(h − x).33. pri ˇemu je m(x) masa vode u sloju debljine dx na dubini x. zbrojimo sve te doprinose uzimaju´i sve tanje i tanje slojeve. a x os ide prema dolje tako da se dno jarka nalazi na apscisi x = h. imamo 1 1 W =g 0 20000(1 − x)xdx = 20000g 0 (x − x2 )dx = 32688.83 J.29: Jarak iz Primjera 7. a debljina sloja je dx metara). Prijelazom na limes c dobivamo h W =g 0 x m(x)dx. duljina jarka je 10 m. UVOD U INTEGRALNI RACUN 10m 2m 1m Slika 7.

upravo teˇina z K tijela. Polaze´i od te formule s c mogu´e je izraˇunati ukupnu silu kojom teku´ina djeluje na stijenke posude i/ili c c c na objekte s kojima je u kontaktu. Dakle je K = P R2 i F (x) = PxR .♠ c Veliˇinu g(x) moˇemo smatrati konstantnom ako je razlika visina dovoljno c z mala. gdje smo s c K oznaˇili K = Gmz mp .35 Kanal polukruˇnog presjeka polumjera 1 m zatvoren je zasunom. To moˇemo uˇiniti z z c jer se iznos g(x) ne mijenja znaˇajno s promjenom x. Kolikom silom djeluje voda na zasun ako je s jedne strane zasuna kanal pun a s druge prazan? . Po Newtonovom zakonu znamo da je s c sila kojom Zemlja djeluje na tjelo mase mp na udaljenosti x od srediˇta zemlje s mz mp jednaka F (x) = G x2 . sila P kojom teku´ina specifiˇne teˇine µ djeluje na c c z povrˇinu S na dubini h dana je formulom P = µhS. (Ovdje je mz masa Zemlje. Uzimaju´i da su mp . c z s 2 K F (R) = R2 = P . tj. projektil) teˇine P podigne na visinu h iznad Zemljine povrˇine? s Ako h nije zanemarivo malo u usporedbi s polumjerom Zemljine R ne smijemo viˇe uzimati g kao konstantnu veliˇinu. s z Primjer 7. Traˇeni rad je sada jednak z 2 R+h W (h) = R P R2 dx = P R2 2 x R+h R dx P Rh = . imamo F (x) = x2 .♠ s Hidrostatiˇki tlak c Po Pascalovom zakonu. Za x = R imamo teˇinu tijela na povrˇini Zemlje.34 Koliki je rad potreban uloˇiti da se tijelo (npr. c c c smanjenje zbog utroˇka goriva. z z Primjer 7. mz i G konstante.ˇ 7. mp masa projektila i G univerzalna gravitacijska konstanta). PRIMJENE INTEGRALNOG RACUNA 343 Zadatak smo mogli i jednostavnije rjeˇiti uoˇavaju´i da je teˇiˇte vode u jarku s c c zs 1 na dubini od 3 m ( jer je teˇiˇte trokuta na tre´ini teˇiˇnice. po definiciji. No ta sila je.5. a teˇiˇnica se ovdje zs c zs zs podudara sa simetralom i visinom) a njena teˇina je 98066 N . To se postiˇe integriranjem po dubini sile na z mali element povrˇine. 2 x R+h Uoˇimo da gornji raˇun ne bi bio valjan za raketu ˇija se masa mijenja. Primjer situacije u kojoj to ne smijemo pretpostaviti nalazimo u balistici.

♠ s c .344 ˇ POGLAVLJE 7.35. UVOD U INTEGRALNI RACUN 0 1 Slika 7.31: Kanal iz Primjera 7. 1 Primjer ostavljamo bez rjeˇenja kako bi ga studenti mogli samostalno fors mulirati i rjeˇiti primjenjuju´i Pascalov zakon i odredeni integral.

Teˇiˇˇa in vztrajnostni momenti. Analitiˇeskaja geometrija. c [8] M. Nauka. DMFA. D. Postnikov. Tehniˇka knjiga. z sc 345 . Kurepa. 1978. Zagreb. Zagreb. Pavkovi´. Kurepa. 1961. Tehniˇka knjiga. Zac greb. 1974. Sveuˇiliˇte u Zagrebu. Skolska knjiga. c s c s ˇ [7] B. 1995. Horvati´. Tehniˇka knjiga. Nauka. Moskva. Markovi´. Moskva.M. Zalar.Bibliografija [1] D.G. 2004. Blanuˇa. Linearna algebra. 2005. Ljubljana. Skolska knjiga. 1981. 1976. Poznjak. Zagreb. s s c [2] K. E. c ˇ [4] S. Analitiˇeskaja geometrija. Viˇa matematika I i II. c c [3] V. c c [5] S.A. 1979. Matematiˇka analiza 1 i 2. Elementarna matematika 1 i 2. ˇ [6] Z. Uvod u viˇu analizu I i II. Veljan. [9] B. Uvod u linearnu algebru. Zagreb. Ilin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->