BIZNIS PLAN ZA

PREDŠKOLSKU USTANOVU

“SUN DANCE”

*Napomena: Biznis plan je izrađen u edukativne svrhe. Podatci u biznis planu su izmišljeni i nemaju veze sa realnom situacijom.

1

SADRŽAJ

1 REZIME BIZNIS PLANA......................................................................................................................4 1.1 Poslovni koncept..............................................................................................................................4 1.2 Potencijal poslovnog koncepta.........................................................................................................4 1.3 Ključ uspeha.....................................................................................................................................5 1.4 Potrebna finansijska sredstva...........................................................................................................5 2 MISIJA I CILJEVI..................................................................................................................................6 2.1 Misija...............................................................................................................................................6 2.2 Ciljevi...............................................................................................................................................6 2.3 Marketing.........................................................................................................................................7 Proizvod............................................................................................................................................7 Cena..................................................................................................................................................8 Kanali prodaje...................................................................................................................................8 Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. lična prodaja usluga. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne, u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu, razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija........................8 Lokacija.............................................................................................................................................9 Promocija i reklamiranje...................................................................................................................9 Strategija prodaje............................................................................................................................10 3 OPERATIVNI PLAN...........................................................................................................................12 3.1 Kreiranje programa........................................................................................................................12 3.2 Lokacija i poslovni prostor............................................................................................................12 3.3 Ljudski kadrovi..............................................................................................................................13 3.4 Pravni aspekti.................................................................................................................................14 3.5 Zalihe.............................................................................................................................................14 3.6 Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači..................................................................................14 3.7 Kreditna politika............................................................................................................................14 3.8 Dobavljači......................................................................................................................................14 4 MENADŽMENT..................................................................................................................................15 4.1 Organizacija ..................................................................................................................................15 4.2 Menadžment tim............................................................................................................................15 4.3 Finansijski pokazatelji....................................................................................................................16 Troškovi započinjanja ....................................................................................................................16 Planirani novčani tokovi.................................................................................................................17 Trogodišnji plan razvoja.................................................................................................................18 5 PROIZVODI I USLUGE......................................................................................................................19 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................19 6.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 Privredna kretanja...........................................................................................................................19 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA.....................................................................................................................19 7.1 Analiza tržišta................................................................................................................................19 2

........................................................................................................................................22 7......................................................23 3 ...............................................................................................22 7..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19 Tržište..............................................23 Mogućnosti.................................................................21 Profil kupca..............................................................23 Tržišna strategija......................Privredna kretanja.........................................................................................................3 Nastup na tržištu.................................................................................................................21 Ciljna grupa....................23 Opasnosti.....................................................................2 Konkurencija............................................................................

asocirati na radost. ka razvoju svesti o pripadnosti grupi. Ciljna grupa su deca inostranih državljana. Vrtić “Sun dance”. Tim stručnjaka iz oblasti dečije psihologije i pedagogije radiće na pripremi programa kao i na njihovoj realizaciji u direktnom radu sa decom. razvoj savremene tehnologije potiskuje najvažniju fazu u razvoju dece DETINJSTVO.2 Potencijal poslovnog koncepta Novina u poslovnom konceptu vrića “Sun dance” je inovacija u oblasti razvoja i obrazovanja dece uzrasta od 3 do 5 godina. kao i domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama koja su najviše pogođena navedenim kretanjima. uzrasta od 2 do 5 godina. što vrtiću “Sun dance” pruža mogućnost brzog ulaska i tržišnog pozicioniranja. Deca se otuđuju. 4 .. vedrinom. socijalizaciji dece unutar grupe. Vrtić „Sun dance“ će ponuditi uslugu kakva do sada nije postojala na našem tržištu. zdravlje i posvećenost deci. rad sa decom prema najsavremenijim dostignućima dečije psihologije. 1.1REZIME BIZNIS PLANA 1. potrebe za ovakvom vrstom usluga su u konstantnom porastu.1 Poslovni koncept Predškolska ustanova “Sun dance” je ustanova za čuvanje. vrtić “Sun dance” nudi najkvalitetniji program u grupama što je jedna od najvećih koristi za decu. Vrtić “Sun dance” će nuditi programe čuvanja. obrazovanje i animaciju dece od 2 do 5 godina na engleskom jeziku. Celokupan program je usmeren ka deci i njihovim potrebama. sakupiće tim stručnjaka koji će svoja delovanja usmeriti ka zdravom razvoju dece. Pored profesionalnog programa za decu vrtić “Sun dance” nudi i dodatne koristi za korisnike s obzirom da će službeni jezik biti engleski. Osim toga postojaće redovni program svakog radnog dana od 7h do 14h uz mogućnost produženog boravka od 14h do 19h. Prema svim dosadašnjim istraživanjima obavljenim od strane agencije „Global Marketing“. Ukupno tržište vrtića “Sun dance” obrazuju svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina. Briga o detetu nije na zavidnom nivou. imajući u vidu rezultate ovih istraživanja. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. sklonosti ka pravim vrednostima u životi i nastojati da spreči pojavu delikvencije u kasnijim fazama razvoja. na teritoriji Beograda. druga deca starosti 3 godine i cetvrtu grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. Svaka grupa usluga imaće zasebne prostorije koje će svojim izgledom odisati veselošću. Prevashodni cilj nastajanja ovakve vrste ustanove je da sačuvamo osmeh na dečijem licu i omogućimo im da razviju svoje sklonosti i potencijale još od malih nogu a da time ne ugroze bezbrižno detinjstvo. Dosadašnja istraživanja iz oblasti dečije psihologije ukazuju da su celokupnim privrednim i ekonomskim promenama u svetu i kod nas najviše pogođena deca. Sva deca biće podeljena u tri grupe prema uzrastu: prva grupu čine deca starosti 2 godine. Znaci depresije su sve češći kod dece ovog uzrasta. što je posebno uslovljeno prezauzetošću roditelja i nedostatka slobodnog vremena za rad sa decom. obrazovanja i animiranja dece na engleskom jeziku. Umesto individualne kućne nege. postaju individualci u svojim delovanjima i gube svest o pripadnosti grupi. Navedene grupe usluga vrtića “Sun dance” uključuju visoko profesionalne i stručno prilagođene programe deci određenog uzrasta. uz prisustvo stručnog i profesionalnog kadra iz oblasti dečije psihologije i pedagogije.

000 evra. stučan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. Direktor . 5 . Snaga vrtića “Sun dance” leži i u profesionalnom i stručnom kadru. Direktnu konkurenciju vrtiću čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama je jedna od najvećih prednosti vrtića “Sun dance”.Dr. Insistiranje na stručnom kadru. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime.Ciljnu grupu vrtića čine deca inostranih i domaćih poslovnih ljudi. pedijatar po struci. Slabosti direktnih konkurenata. dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. i danas se bavi istraživanjima na temu „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalozacije“. odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi. a ujedno šanse i mogućnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece. predavanja na engleskom jeziku. doktorirala u oblasti dečije psihologije. poželjna je specijalizacija iz odlasti dečije psihologije. 1. a onda i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetan. rađena po svetskim standardima. Zlatanović Radmila. locirani na Dedinju i Senjaku. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. Takođe. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. tečno znanje engleskog jezika. uzrasta od 2 do 5 godina. Za poziciju vaspitač/nastavnik zahteva se visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji i razvijena svest kod ciljne grupe o njihovom postojanju. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. sa lokacijom takođe na Dedinju.3 Ključ uspeha Ključni faktor budućeg uspeha vrtića “Sun dance” leži u sposobnosti da se ciljnoj grupi na pravi način predstavi poslovni koncept vrtića i da se tokom početka poslovanja profesionalnim pristupom i brigom oko dece razvije svest među ciljnom grupom da vrtić „Sun Dance“ pruža vrhunsku uslugu nege. Prema poslednjim podacima. broj dece inostranih građana i domaće poslovne elite ovog uzrasta je oko 5000 dece. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. činiće ključnu snagu vrtića “Sun dance”.4 Potrebna finansijska sredstva Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. U direktnom radu sa decom biće pedagozi i psiholozi sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu sa decom kao i na izradi najsavremenijih programa prilagođenih deci određenog uzrasta. obrazovanja i animacije dece. objavljenim od strane zavoda za statistiku.Mišić Snežana. Znacajan deo. nepostojanju stručnog programa prilagođenog njihovom uzrastu. 70%. Zamenik direktora – Dr. 1.

Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000.1 Misija Pružiti vrhunsko obrazovanje deci do predškolskog doba. kako bi se do kraja školske godine ostvarilo planiranih 60.2 Ciljevi U prvom upisnom krugu 2006 godine uposliti 50% kapaciteta.000 evra prihoda.00% Ispunjavanjem cilja poslovanja za prvi upisni rok i upošljavanjem 50% kapaciteta. kao inicijator projekta. Izvori kapitala Vlasnički kapital (ime i učešće) Snežana Mišić Radmila Zlatanović Evro % 30. godine. prodala Radmili Zlatanović 40% učesća u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta. 2. vrtić ”Sun dance” će ostvariti pozitivne poslovne rezultate već od februara 2007. Vrtić ”Sun dance” očekuje kontinuirani rast obima usluga tokom prve tri godine poslovanja.00 20. odnosno da ima 30-ro dece u ustanovi.00% 40. Snežana Mišić je.00 60. Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović.000. vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”. kao posledica dužeg tržišnog prisustva i sticanja poverenja među ciljnom grupom. 6 . 2 MISIJA I CILJEVI 2. promovišući internacionalan pristup obrazovanju.

2. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. dečije radionice na određene teme. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra.3 Proizvod Marketing Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 1) 2) Čuvanje dece: svkodnevno čuvanje dece uz prisustvo isključivo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. pozicionirati se u očima korisnika kao ustanova koja nudi najkvalitetniji. Do juna 2010. uz mogućnost produženog boravka. 7 . Potpuno profesionalan pristup izradi programa. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. kao i organizovani izleti). visokoprofesionalni program za razvoj i obrazovanje dece.Do kraja treće godine poslovanja. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. u sklopu vrtića “Sun dance” uvesti program za decu mlađu od dve godine i otvoriti mali zdravstveni centar sa pedijatrijom i stomatologijom. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. 3) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. prilagođen svakom uzrastu posebno.

preostalih 40%. Izabran je prostor na Dedinju. Ovakvo određenje cena je izabrano radi konzistentne primene i kod produženog boravka. Radi se o sigurnosti i pouzdanosti u radu sa decom što dodatno umanjuje značaj cene u odnosu na navedene parametre. Prema istraživanjima „Global Marketinga“ ciljna grupa vrtića “Sun dance” nije osetljiva na promene u ceni ove vrste usluga ukoliko se radi o profesionalnom. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda.Cena Najvažniji faktor koji opredeljuje odluku korisnika usluga (ciljne grupe) je profesionalnost u obavljanju usluga. ali su usluge vrtića “Sun dance” kvantitativno i kvalitativno na mnogo višem nivou od konkurencije. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. sigurnom i stručnom radu sa njihovom decom. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Razlika u ceni je značajno manja u poređenju sa razlikom u nivou i obimu usluga koje vrtić „Sun dance“ nudi u odnosu na konkurenciju. kao i sveobuhvatnost ponuđenog programa. S toga. Za roditelje će biti organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića „Sun dance“. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja.potencijalnog korisnika u korisnost usluga vrtića “Sun dance”. sa malo slobodnog vremena. 8 . Osim toga. kao i svako bolesno dete tokom perioda neophodnog lečenja. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. razviju interesovanje a zatim i ubede Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Cena sata u redovnom boravku 5 evra Cena sata u produženom boravku 6 evra Mogućnost besplatnog odsustvovanja imaju deca podložna virusnim oboljenjima u periodu trajanja virusne influence. lična prodaja usluga. dok će se plaćanje obavljati u dinarskoj protivvrednosti. Mesta oglašavanja biće istovremeno i mesta prodaje usluga jer je cilj svih marketing i prodanjih aktivnosti da informišu. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. Vrtić “Sun dance” celokupan sistem formiranja cene i metode plaćanja vidi kao dodatne koristi za ciljnu grupu. pa samim tim i kao još jedan izvor konkurentnosti. Cena je formirana po satu boravka u vrtiću. U odnosu na konkurenciju cene su 60% više. cena pruža mogućnost roditeljima da preuzimanjem deteta pre isteka redovnog intervala plaćaju samo period boravka deteta u vrtiću. Sistem plaćanja je određen na nedeljnom nivou. Kanali prodaje Kao najbolji vid prodaje ovakve vrste usluge izabran je lični kontakt sa potencijalnim korisnicima tj. Planira se organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. fiksna je i izražena u evrima. Dani odsustvovanja plaćaju se 50% od dnevne cene.

obrazovanju i animiranju dece. da je ovde moguće pronaći zajednicki interes što bi značajno smanjilo troškove. Ujedno za roditelje bi bile organizovane prezentacije programa i otvorena vrata za razgovor sa stručnim timom vrtića “Sun dance”.yu).Lokacija Lokacija je od presudnog značaja za poslovanje vrtića “Sun dance”. Pored toga planira se i štampanje brošura za roditelje sa ciljem njihovog informisanja o značaju programa za decu. Ovakav vid dodatne usluge omogućio bi vrtiću “Sun dance” da pokrije širi segment ciljne grupe.vodickrozbeograd. Planira se i postavljanje oglasa i linka. koji ujedno izbegavaju gradske gužve tokom radnih dana. Prestižna lokacija na Dedinju komunicira ciljnoj grupi željeni imidž vrtića “Sun dance” – vrhunski kvalitet i profesionalnost u radu. na poznatim sajtovima o Beogradu (www. s tim. 9 . napravljenim u skladu sa nojnovijim dostignućima dečije psihologije. Izabran je prostor na Dedinju. Direktni marketing je izabran kao najbolji vid obaveštavanja ciljne grupe o danu i času organizovanja. S toga. pošto je preko 60% ciljne grupe locirano u ovom kraju Beograda. uprkos visokim cenama rentiranja prostora. Vrtić “Sun dance” ima u planu da sa razvojem poslovanja obezbedi adekvatno prevozno sredstvo za prevoz dece od kuće do vrtića i nazad. Direktni marketing je idealan vid promocije usluga vrtića „Sun dance“ jer nudi mogucnost direktnog usmerenja na odabrani segment tržišta. kao i oglašavanje u najpoznatijem časopisu o Beogradu za strance “Bg info“. sa malo slobodnog vremena.co.co. Navedeni procenat ciljne grupe su inostrani građani i poslovni ljudi na visokim pozicijama. U planu je organizovanje niza promotivnih aktivnosti koje bi bile besplatne. i u isto vreme pruža se mogućnost da se sve nedoumice potencijalnih klijenata razreše na licu mesta. Direktan kontakt sa potencijalnim klijentima pruža mogućnost da se identifikuju najveći strahovi ciljne grupe vezani za prepuštanje dece novoj ustanovi. Inostrani građani su u Beogradu društveno povezani. poslovne ljude i strance zainteresovane za dati vid usluga koji su locirani van Dedinja. Biće postavljen internet sajt sa svim informacijama o programu vrtića “Sun dance”. blizina vrtića “Sun dance” njihovim kućama je od konkurentskog značaja. preostalih 40%. Vrtić “Sun dance” planira da svesnost ciljne grupe o svojim uslugama stvori putem promotivnih radionica za decu i njihove roditelje. www. Podrška privrednih komora stranih zemalja u Beogradu je od preke važnosti. Promocija i reklamiranje Vrtić „Sun dance“ želi da se predstavi svojoj ciljnoj grupi kao inovator u pružanju posebnih usluga u čuvanju. te će se ulaskom u ciljnu grupu informacije o vrtiću širiti velikom brzinom.yu.beograd. u vidu jednočasovnih radionica i zabava za decu u prostorijama vrtića.

Jedna od najvažnijih poruka je da celokupan imidž ukazuje na profesionalizam i odslikava razvoj deteta.000. inspirativni. profesionalizmom koji je jasno izražen u svakom segmentu poslovanja i programa. Cena usluge dizajnerske agencije je 3. Postoji zamisao zaštitnog znaka i logo-a firme. Ocekivani obim usluga u prvoj godini poslovanja predstavljen je u tabeli. pre svega. vedrine. unutar svoje ciljne grupe. zdravlja. posvećenosti deci. Unutrašnji dizajn objekta će odisati istom atmosferom. vrtić “Sun dance” računa na zadovoljstvo korisnika njegovim uslugama što će mu omoguciti izgradnju lojalnih klijenata koji će kontinuirano koristiti usluge vrtića. koji će biti realizovan od strane agencije za dizajn ’’Flash’’. i što je posebno vazno biti promoteri. Usluge vrtića “Sun dance” ciljnoj grupi predstavljaće tim stručnjaka koji su ujedno i kreatori i realizatori programa u direktnom radu sa decom. Osim toga. 10 . veseli. s tim da će mesečni trošak reklamiranja nakon započinjanja iznositi 1 500 evra. Upravo ovakav pristup radu gde je stručni tim uključen u svaki segment poslovanja odiše profesionalizmom i vrednošću za korisnike. kao i zaštitni znak budu vedri. Zamisao je da poruka. Strategija prodaje Osnovna strategija prodaje podržana nizom promotivnih aktivnosti je u pridobijanju ciljne grupe. ( propaganda od „usta do usta“).Troškovi promocije i reklamiranja tokom započinjanja poslovanja biće 3 000 evra. da asociraju na zdravlje.00 evra.

00 8.000 25 500.500 25 500.00 26.00 13.500 25 500.400 32 880.00 12.00 12.00 26.200 15 880.000 20 400.Prognoza prodaje ( 12 meseci) Ime preduzeca: vrtic "Sun dance" 2006 Podela po proizvodima ili trzisnim delovima Septembar O ktobar Novembar Decembar Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust O bim usluga u redovnom intervalu Ukupno dece M esecna zarada po detetu* Ukupno O bim usluga u produzenom boravku Prosecan broj dece po danu M prosec. zarada po detetu es.500 0 0 * Mesečna zarada po detetu u redovnom intervalu je (5evra x 8sati) x 22 radna dana u mesecu= 880 € Prosečan broj dece po danu u produženom boravku je oko 60% od ukupnog broja dece u vrtiću.00 8.00 35.000 20 400.00 8.00 28.00 35. Ukupno 30 880.400 30 880.160 32 880.200 20 400.00 8.00 8.00 12.200 40 880.500 25 500.00 28. 11 .000 20 400.00 12.200 40 880.00 35.00 35.200 15 880.000 20 400.200 40 880.00 35.00 12.160 40 880.00 13.200 40 880.160 32 880.500 25 500.00 28.

Opremu potrebnu za početak poslovanja čine: unutrašnji inventar za sve prostorije vrtića. 4. tri velike sale za svaku grupu aktivnosti. spokoja i zadovoljstva kod dece. Predviđeni sastanci i izveštaji su u funkciji profesionalnog pristupa radu. jednom nedeljno na zadatu temu sa predhodnog sastanka. Stručni tim sastajaće se. 111. Vrtić “Sun dance” planira da kompletnu uslugu vrši koristeći sopstvene kadrove. televizore. merenjem stepena satisfakcije. netrpeljivosti. žalbe roditelja. kontrole kvaliteta u radu i praćenja stepena satisfakcije korisnika usluga. frižider. Namestaj za prostorije proizvesce kuca „ Mart“. Zadovoljstvo roditelja će se meriti putem upitnika. Knjige i ostali prateći materijal biće nabavljen i urađen u dogovoru sa izdavačkom kuom „Nel“ i proizvođačem dečijih igračaka „Pluton“. Ujedno je ovakva operativa u realizaciji programa u skladu sa planom da se deca podele prema uzrastu u tri grupe: prva deca starosti 2 godine.1 Kreiranje programa Proces kreiranja programa u svakoj grupi usluga sačinjen je od određenih faza kroz koje svaki inicijalni predlog mora proći: 1. 3. pre svega. Jedan od jasnih indikatora kvaliteta u radu biće i učestalost odsustvovanja dece. redovno. U vrtiću će postojati tri odvojene sale za svaku grupu aktivnosti. kompijuteri.2 Lokacija i poslovni prostor Vrtić “Sun dance” radiće u iznajmljenom prostoru na Dedinju. Sve zajedno čini skup loših indikatora poslovanja do kojih ne sme doći. Skup strucnog tima iz određene oblasti radi početnih dogovora oko teme na koju će se raditi program (npr. Kreiranje programa na zadatu temu Razmatranje i testiranje predloženih programa Izbor konkretnog programa Kapacitet vrtića je 60-ro dece dnevno. dok će se vanredni sastanci održavati po zahtevu i prema potrebama. svađe u grupi. Površina ukupnog poslovnog prostora je 200 m2. kao i merenjem zadovoljstva roditelja. kuhinja. 3. 12 . adresa Svetosavska br. Za potrebe zdravstvenih pregleda vrtić planira da koristi usluge privatne medicinske klinike „Medic +“ Kontrola kvaliteta u radu sa decom vršiće se. razvoj preciznosti kod dece) 2. odvojeni sanitarni čvorovi i prostorija uprave. Svakog ponedeljka članovi tima za sebe priprema nedeljni plan rada koji će revidirati sa urađenim na kraju svakog dana. prateći pribor ukljujučujući i igračke. Izbor je opredeljen kvalitetom njihovih proizvoda koji su prilagođeni potrebama i uzrastu dece. tako da će tri grupe moci da rade istovremeno. table. od čega je 150m2 kvadratura objekta i 50 m2 dvorišta. druga deca starosti 3 godine i treću grupu čine deca starosti 4 i 5 godina. muzičke instrumente. oprema za baštu i sl. prema nacrtu psihologa. mikrotalasna pećnica. Raspored prostorija je adekvatan potrebama programa.3 OPERATIVNI PLAN 3.

ili po potrebi. Parking nije u planu jer se vozila ne zadržavaju u blizini duže od nekoliko minuta. prema doprinosu efikasnosti i efektivnosti programa. 13 . kao i znanje engleskog jezika. 3. Od tog broja troje su po struci vaspitači/nastavnici. Satnica pomoćnika u čuvanju/animiranju dece. Za poziciju vaspitač/nastavnik neophodna je visoka stručna sprema iz oblasti pedagogije sa pozeljnom specijalizacijom iz odlasti dečije psihologije. Satnica u redovnom intervalu člana strucnog tima biće 6 evra. (Videti projekciju novčanih tokova). dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i na izradi programa prilagođenih deci prema uzrastu. iskustvu i zahtevima posla. Stručni tim biće formiran iz internih krugova. Ostalo osoblje imaće fiksna primanja određena na mesečnom nivou. Lokacija je povoljna i u skladu sa zahtevima izabrane ciljne grupe. Cena mesečne rente za poslovni prostor je 4 000 evra. Poželjne su preporuke. Za poziciju pomoćnika pri čuvanju/animiranju dece neophodno je tečno znanje Engleskog jezika. dok je ostatak kompleksa uključujući i baštu sa igralistem u odličnom stanju.com. radi dobijanja što većeg broja zainteresovanih. poželjno je i znanje engleskog jezika. kao i fizičko obezbeđenje na kapiji vrtića. ali mesta za privremeno parkiranje ima. satnica u produženom boravku je 7 evra. Za poziciju kuvarice/spremacice potrebna je srednja stručna sprema ili lll stepen ugostiteljske skole. kao i za parkiranje zaposlenih. od kojih bi se kasnije kroz testove i razgovor sa vlasnicima izdvojio dovoljan broj potrebnog kadra.poslovi.3 Ljudski kadrovi Planirani broj zaposlenih je 12. četvoro čine pomoćno osoblje pri čuvanju/animiranju dece.Prostor je u vlasnistvu trećeg lica. Radnici na obezbeđenju objekta bi trebalo da imanju najmanje SSS uz obavezno predhodno iskustvo na istim poslovima. dok je u produženom boravku 5 evra. viša ili srednja stručna sprema medicinske struke. Objekad će biti pod stalnim video nadzorom i imaće protivpožarni alarm. pa se razmatra mogućnost zaposlenja osobe u penziji koja bi bila u mogućnosti da odrađuje povremene sitne popravke i održavanje bašte. tečno znanje Engleskog jezika. kao i iskustvo u radu sa decom. tako da je radi sigurnosti zaključen ugovor na minimalno tri godine poslovanja u istim objektu. Za poziciju domar je predviđeno skraćeno radno vreme. u fiksnom intervalu je 4 evra. Za ostalo osoblje biće raspisan konkurs u dnevnim novinama „Blic“ i „Politika“ kao i na internetu www. Pored toga. dve kuvarice/spremacice. Struktura zarada je prilagođena strucnoj spremi. jedan domar i dva radnika su planirana za obezbeđenje. poželjno je znanje Engleskog jezika. poznanstva sa stručnih seminara i po preporuci kolega iz struke. Potrebna su manja ulaganja u poboljšanje prostora (krečenje i rekonstrukcija mokrih čvorova). svaki član će biti nagrađen u dogovorenom procentu. U perspektivi vrtić “Sun dance” planira izgradnju sopstvenog poslovnog prostora ili kupovinu već postojeceg ukoliko se pokažu uzajamni interesi sa sadašnjim vlasnikom prostora.

vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. kao i dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu zdravlja o isunjavanju svih zdravstvenih i sanitetskih uslova.5 3. Svako dete koje će pohađati ustanovu imace zdravstveno osiguranje. 3. 3. dozvoljavaju da vrtić posluje bez davanja popusta klijentima. od požara. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme. 14 .dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. i to je ono što i ciljna grupa očekuje. Ukoliko se javi interesovanje za avansno plaćanje usluga na mesečnom nivou vrtić će naravno prihvatiti. prilagođene deci određenog uzrasta. Vrtić “Sun dance” će biti osiguran kod osiguravajućeg društva „Avala“. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”. Po jedan član strucnog tima iz svake oblasti prisustvovaće seminarima.dok će dizajn dati psiholozi iz vrtića „Sun dance“. Iskustva po povratku podeliće sa ostalim članovima na vanrednom sastanku. 3. Ovakvom saradnjom mogući su povoljni uslovi plaćanja i kontinuirano snabdevanje na zahtev vrtića “Sun dance”.6 Zalihe Vrtić “Sun dance” ne planira da drži zalihe materijala.4 Pravni aspekti Od potrebnih dozvola neophodno je obezbediti dozvolu za rad od Ministarstva za odrazovanje i nauku. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. krađe i poplave. Plaćanja su na nedeljnom nivou. Ukoliko dete odsustvuje u toku tog meseca iz zdravstvenih razloga ta suma će predstavljati kredit na njegovom racunu kod vrtića. za slučaj povrede u prostorijama vrtića. 3. Vrtić planira da organizuje svoje poslovanje tako da se dostave vrše i Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. o trosku vrtića.8 Dobavljači Glavni dobavljač su: proizvođač dečijih igračaka „Pluton“ i izdavačka kuća „Nel“ koji svoje proizvode (igracke i knjige) rade po zahtevu. i nerazvijenost konkurencije. Kako navedene kuće poseduju širok spektar kvalitetne i kreativne opreme.Plan obuke je predviđen na tromesečnom nivou. Proizvođac namestaja bice kuća „Mart“. Tržišni standard je da se usluge vrtića plaćaju unapred. vrtić “Sun dance” planira zaključenje ugovor o dugoročnoj saradnji sa njima. Tržišna situacija. prilagođene deci određenog uzrasta.7 Kreditna politika Odloženo plaćanje nije u skladu sa politikom poslovanja vrtića “Sun dance”.

Prema potrebama planira se angažovanje spoljnih savetnika.Dr. Zamenik direktora – Dr.2 Menadžment tim Menadžment tim čine: Direktor . obrazovanja i animacije dece. pošto je reč o obrazovanju i razvoju dece. Vrtić “Sun dance” planira otvaranje poslovnog računa kod „Simpleks Banke“. 4. Poslovi koji će se obavljati unutar vrtića su neposredno vezani za samo poslovanje i usluge vrtiće: kreiranje programa. Ugovorom o osnivanju definisano je da bez obostrane saglasnosti ključne odluke koje se tiču poslovanja vrtića “Sun dance” ne mogu biti donesene nasuprot razlikama u vlasništvu. doktor dečije psihologije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom i na poslovima izrade programa namenjenih deci određenog uzrasta. Cilj vrtića “Sun dance” je da postavi novi industrijski prosek i nivo u pružanju usluga. pružanje usluga čuvanja. a sebi obezbediti konkurentnost i zavidan polozaj na tržištu. pedijatar po struci.Mišić Snežana. poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Vlasničku strukturu a ujedno i organ upravljanja čine Zlatanović Radmila i Mišić Snežana. pravima i izvršenim uslugama u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji reguliše ovaj oblik organizovanja. Ključne pozicije su direktor i zamenik direktora. Ucčešće u vlasništvu Mišić Snežane je 60%.4 MENADŽMENT 4. i danas se bavi istraživanjima na temu : „Kako sačuvati deci detinjstvo u svetu globalizacije“? Organizaciona sema vrtića “Sun dance” Poređenjem predstavljene strukture poslova i zahtevanu stručnost i obrazovanje tima vrtića “Sun dance” sa industrijskim standardom. doktorirala u oblasti dečije psihologije. koji je izgrađen od strane postojece konkurencije jasno se uočava iznadprosečno delovanje vrtića “Sun dance”. Zlatanović Radmila. Poslove osiguranja obavljače osiguravajuće drustvo „Avala“. Udeli su u novcu. 15 . domenu koji nikako ne sme da se zadovolji prosekom i prepusti slučaju. vaspitači/nastavnici i animatori.1 Organizacija Pravno-organizaciona forma vrtića “Sun dance” biće društvo sa ograničenom odgovornošću. profesora i stručnjaka iz određenih oblasti. aktivnosti prodaje usluga. Ovakvim delovanjem vrtić “Sun dance” će klijentima nuditi visoko kvalitetne i profesionalne usluge. dok je vlasnik preostalih 40% Zlatanović Radmila. Svi pravni i računovodstveni poslovi biće prepušteni spoljnim saradnicima: Advokat Prof Janko Janković i Ustanova za računovodstvo „ Profit Soft“.

vlasnica 60% vrednosti vrtića “Sun dance”.3 Finansijski pokazatelji Troškovi započinjanja Potrebna finansijska sredstva vrtića “Sun dance” za započinjanje poslovanja su 50. Znacajan deo. početnog kapitala čine investicije u osnovna sredstva. Preostalih 30% početnog kapitala odnosi se na ulaganja u tekuće poslovanje i prateće aktivnosti. 16 . Prostalih 40% vlasnistvo je Radmile Zlatanović. 70%. Prikazana struktura kapitala pokazuje da projekta prodala Radmili Zlatanović ucesce u vlasništvu kako bi obezbedila potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta.4. Inicijator projekta je bila Snežana Mišić.000 evra.

00 5.00 71.00 200.000.000.11% Troskovi reklam iranja i prom ocije R eklamiranje D izajniranje i priprem reklam a nog materijala Stampa Putovanja O stalo U kupni troskovi reklamiranja I oglasavanja Tekuce potrebe za novcem 2. očekivani prilivi novca biće veći od odliva već u prvim mesecima poslovanja.00 600.Troskovi zapocinjanja Im preduzeca: e vrtic "Sun dance" Evro % Izvori kapitala Vlasnicki kapital (im i ucesce) e Snezana M isic R adm Zlatanovic ila 30.11% Troskovi adm inistracije Zakupnina poslovnog prostora U laganja u zakupljeni prostor ( rekonstrukcija) Troskovi registracije Pravni saveti U slige racunovodstva Pretplata za osiguranje Zarade u periodu razvoja Komunalije U kupni administrativni troskovi 4.000.00 1.000.000.00 6.00 15.000.000.00 3.67% 7.00% Ukupna vlasnicki kapital 50.00 32. 17 .00% % Troškovi zapo injanja č O snovna sredstva N amestaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprema PC racunari za upravu M uzicki instrumenti Literatura Igracke U kupno osnovna sredstva 15.00 Evro 100.00 20.000.00 3.00 5.00 1.800.000.00 5.00 60.11% Ukupni troskovi zapocinjanja 45.000.200.000.000.00% 40.000.000.00 2.00 Planirani novčani tokovi Ukoliko vrtić “Sun dance” ostvari cilj upošljavanja 50% od ukupnog kapaciteta u prvom upisnom roku.00 1.00 6.000. Ovakav tok gotovine posledica je delatnosti vrtića “Sun dance”.000.

000 3.520 2008/2009 601.000 8.400 659.000 2.000 394.288 26.000 14.120 110. 3-godišnji plan razvoja Ime preduzeca: Vrtic "Sun dance" Evro PRIHODI OD PRODAJE Redovni interval Produzeni boravak Ukupni prihodi od prodaje Troškovi iz poslovanja Troskovi zarada ( bruto) Zakupnina prostora Komunalije Tekuce nabavke Troskovi popravki i odrzavanja Troskovi reklamiranja i promocije Troskovi osiguranja Usluge spoljnih saradnika Ostali troskovi (navesti) Ukupni troskovi iz poslovanja Dobit pre poreza Porez na dobit 10% Neto dobit 207.428 2007/2008 549.000 7.232 265.920 18 .920 32.000 324.000 48.760 210.200 36.492 292.000 10.032 48.528 238.000 10.000 40.000 17.000 75.920 150.000 12.000 427.Trogodišnji plan razvoja U sledećoj tabeli je predstavljen trogodišnji plan razvoja vrtića.000 60.000 14.000 751.

njihovom obrazovanju. maštovito opremljeno igralište u sklopu kompleksa. Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. Obezbeđen nastavni materijal u potpunosti. koji će uključiti sve važne aspekte i momente u razvoju dece. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. Poseban akcenat je stavljen na držanju pažnje kod dece tokom boravka u vrtiću. uz mogućnost produženog boravka od 14h-19h. 6) Animacija: prostor je prilagođen dečjem uzrastu u smislu da u svakom trenutku inspiriše i podstiče zabavu. Planira se svestran pristup deci programom sačinjenim od strane stručnjaka iz relevantnih oblasti. Potpuno profesionalan pristup izradi programa.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. kreativnost i razvoj određenih sposobnosti kod dece. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. zdravom razvoju i detinjstvu i edukaciji na svim poljima. uz pomoć maštovitih i podsticajnih igara. što će podstaći dalji priliv stranaca u Srbiju i pre svega Beograd. 7 TRŽIŠNA STRATEGIJA 7. dečije radionice na određene teme. Poseban akcenat biće stavljen na povećanju socijalizacije dece unutar grupe. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. 19 . Ono što vrtić “Sun dance“ u startu vidi kao prednost jeste nepostojanje sveobuhvatne posvećenosti deci. Pored toga planira se otvaranje i malog zdravstvenog centra sa pedijatrom i stomato TRŽIŠNA STRATEGIJA 6. Briga o deci sačinjena ovakvim programom nalazi se u fazi razvoja na našem tržištu. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu. u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. sve veći broj stranih kompanija i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu. 6 U planu je i uvođenje programa za čuvanje dece mlađe od 2 godine.5 PROIZVODI I USLUGE Usluge vrtića “Sun dance” podeljene su u tri grupe i svaka od njih sa aspekta korisnika nudi sledeće vrednosti: 4) 5) Čuvanje dece: svakodnevno čuvanje dece uz prisustvo stručnog kadra u vremenu od 7do14h. prilagođen svakom uzrastu posebno. igračaka i drugih pomagala (muzički instrumenti. uz pomoć stručnog obrazovnog kadra.1 Analiza tržišta Privredna kretanja Privredni trendovi u korist poslovanja vrtića “Sun dance” su: ubrzano otvaranje naše privrede ka svetu i EU. u skladu sa najsavremenijim dostignućima dečije psihologije i internacionalnim standardima u obrazovanju dece na engleskom jeziku. pregovori o pridruživanju zemljama članicama EU. Edukacija: svakodnevni program obrazovanja dece na engleskom jeziku. kao i organizovani izleti).

u budućnosti se očekuje njegov značajan uticaj na razvoj zakonske regulative u obrazovanju i čuvanju dece. Kako je vrtić „Sun dance“ inicijator ovakve vrste programa za decu.Za sada ne postoje zakonske prepreke za bavljenje ovim poslom. 20 .

a ujedno i osnovno konkurentsko sredstvo u ponudi vrtića „Sun dance“. Profesionalizam. Trenutno ne postoje barijere koje bi sprečile ulazak vrtića “Sun dance” na tržište. rađenu po svetskim standardima i izvedenu na engleskom jeziku. sveobuhvatan rad sa decom kao i potpuna posvećenost deci i njihovom što zdravijem razvoju i detinjstvu su od ključne važnosti za buduće korisnike usluga (roditelje). broj visoko stručnih vrtića koji će pružiti internacionalni sadržaj je veoma mali i neadekvatan veličini tržišta i njegovim potrebama. ukupno tržište vrtića “Sun dance” čini 17 500 dece doba od 2 do 5 godina. moguće je izdvojiti decu koja koriste samo osnovni program (normalno radno vreme 7h-14h) i decu iz posmatrane ciljne grupe koja ostaju u produženom boravku. Kao posebne segmente. posebno znajući da vrtić “Sun dance” planira rad sa decom i tokom ovih perioda kako se radi o predškolskoj deci. Sve gore navedeno govori da su mogućnosti za razvoj poslovanja vrtića „Sun dance“ na teritoriji Beograda velike. institucija ove vrste. uzrasta od 2 do 5 godina. kao i učenje stranog jezika. Prema poslednjim podacima. Potrebe potencijalnih klijenata za ovakvom vrstom usluga su redovne.05. kao i deca domaćih poslovnih ljudi na visokim pozicijama. Trend prisutan među ciljnom grupom je želja za vrtićem koji će deci omogućiti vrhunsku edukaciju po svetskim standardima.2005 na teritoriji Beograda. Potreba za edukacijom i socijalizacijom dece i uvođenje engleskog jezika kao službenog u velikom broju institucija i škola na teritoriji Beograda dovodi do razvoja potrebe za vrtićem profila sličnom „Sun dance“ vrtiću. Klijentima je na raspolaganju samo dnevna nega i animacija dece. locirani na Dedinju i Senjaku.Tržište Ukupno tržište vrtića “Sun dance” čine svi bračni parovi sa decom uzrasta od 2 do 5 godina na teritoriji Beograda. Tražnja za ovom vrstom usluga već postoji. što ne zadovoljava potrebe bračnih parova koji rade do kasnih popodnevnih sati. broj dece stranaca i domaće poslovne elite ovog uzrasta je 5 000. i maksimalnu posvećenost deci kroz edukativni. koji će biti opsluženi uslugama vrtića “Sun dance”. nije opredeljena cenom već kvalitetom. usled konstantnog priliva mladih parova koji dolaze da žive u Beograd. u sklopu programa „ Koliko smo doprineli natalitetu“. Postoje sezonske oscilacije u zimskom i letnjem periodu zbog godišnjih odmora. locirane na Dedinju. Trenutno u Beogradu edukaciju na stranom jeziku pružaju dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Takođe. Ovakve oscilacije su uglavnom kratkotrajne. stručnošću i pouzdanošću u radu sa decom. 21 . Odluka roditelja (stranaca i domaće poslovne elite sa decom uzrasta od 2 do 5 godina) o prihvatanju usluga ove vrste. očekuje se značajan rast u veličini tržišta posebno imajući u vidu programe za povećanje nataliteta u našoj zemlji. Tržište je u fazi razvoja. uzrasta od 2 do 5 godina. na šta ukazuje rast u broju vrtića u Beogradu. Prema istraživanjima obavljenim 06. Vrtić “Sun dance” planira da zadovolji potrebe klijenata tako što će pružati kvalitetnu i sadržajnu dnevnu i popodnevnu negu i animaciju dece. Tržište se nalazi u fazi razvoja. Sa druge strane. zabavni i obrazovni program. objavljenim od strane zavoda za statistiku. Ciljna grupa Ciljnu grupu vrtića „Sun dance“ čine deca stranih državljana koji žive i rade u Beogradu.

Slabosti direktnih konkurenata. posebno imajući u vidu svestranost i sveobuhvatnost u organizovanju budućih aktivnosti. Mada je planirana lokacija ista. velike opasnosti nema s obzirom da je asortiman usluga direktne konkurencije daleko manji i nesadržajan.porodica živi na Dedinju ili Senjaku visokog obrazovanja prihoda između 1 500 i 10 000 evra mesečno društvena elita. rađena po svetskim standardima. Insistiranje na stručnom kadru. kao i svest među ciljnom grupom o njihovom postojanju. locirane na Dedinju. Iz navedenih razloga. dovode po povećanja broja inostranih poslovnih ljudi koji žive u Beogradu. Direktnu konkurenciju čine dve ustanove „Radost“ i „Poletarac“. Posmatrano sa aspekta vrtića „Sun dance“. velike opasnosti nema znajući da vrtić nudi tri grupe usluga u redovnom i produženom intervalu i da zbog lokacije svog poslovanja indirektna konkurencija nije atraktivna našoj ciljnoj grupi. Konkurentnost postoji samo u domenu usluge čuvanja dece u redovnom intervalu. kao i do povećanja broja državljana SCG koji rade po zapadnim principima. kao i pružanjem vrhunske usluge koja će dovesti do brzog širenja reputacije u okviru ciljne grupe. Takođe. što može zahtevati dugoročno zalaganje u pridobijanju poverenja i izgradnji sigurnosti kod ciljne grupe. predavanja na engleskom jeziku. 22 . na visokim menadžerskim pozicijama 7. od 9h do 17h. a ujedno šanse i mogucnosti za vrtić “Sun dance” su u nedovoljnoj posvećenosti razvoju dece.Profil kupca Kupac usluga vrtića „Sun dance“ je u proseku: između 25 i 45 godina bračni par . koje nude uslugu čuvanja dece u fiksnom vremenskom intervalu u trajanju od 8 sati dnevno. nedovoljna posvećenost razvoju brige o zdravlju i očuvanju životne sredine od malih nogu. naročito u region Beograda. Jake strane direktne konkurencije su izgrađeno ime i dugogodišnje poslovanje na ovoj lokaciji. Vrtić „Sun Dance“ planira da premosti nedostatak tržišnog rejtinga lansiranjem jake medijske i promotivne kampanje na početku poslovanja. Ključne slabosti konkurencije se odražavaju u zastarelom pristupu obrazovanju i negi dece. kao i nedostatku internacionalnog pristupu obrazovanju dece. Potencijalnu slabost i opasnost vrtić „Sun dance“ vidi u nepostojanju izgrađenog imena i tržišnog rejtinga. nepostojanju stručno prilagođenog programa njihovom uzrastu. očekuje se porast u broju vrtića koji će na tržištu Beograda ponuditi usluge čuvanja i obrazovanja dece. šire posmatrano. Indirektnu konkurenciju vrtić „Sun dance“ vidi u predškolskim ustanovama lociranim po ostatku grada. činiće još jednu ključnu snagu vrtića “Sun dance”.2 Konkurencija Razvoj tržišne ekonomije u Srbiji i velik broj inostranih ulaganja. profesionalizmu i potpunoj posvećenosti deci (uključuje i popodnevnu negu) i njihovim potrebama su najveće prednosti vrtića “Sun dance”. u odsustvu sveobuhvatnog programa koji će dete usmeravati ka osnovnim vrednostima u životu i razvijati mu svest o pripadnosti grupi.

Opasnosti Direktnih ograničenja u pogledu ulaska na tržište vrtić “Sun dance” ne pronalazi na osnovu sprovedene analize tržišta i konkurencije. Osnovna strategija tržišnog pozicioniranja vrtića “Sun dance” je strategija inovatora u oblasti svestranog obrazovanja i razvoja dece. kao i razvijenoj svesti kod ciljne grupe o njihovom postojanju. Vrtić „ Sun dance“ želi da se pozicionira u svesti ciljne grupe kao organizacija koja uliva poverenje i garantuje pre svega sigurnost njihove dece. a zatim i kao organizacija koja pruža visoko kvalitetat. Osim toga. Profesionalnost i stručnost u radu sa decom čine temelj na kome će vrtić „Sun dance“ graditi svoju konkurentsku snagu i prednost. izgrađenoj tržišnoj reputaciju za dati obim usluga. 23 . sa značajno užim programom i drugačijim ciljevima. Konkurencija je nedovoljno razvijena. Tržišna strategija a. savremeni privredni i tržišni trendovi otvaraju vrata razvoju ove grane poslovanja u oblasti obrazovanja i razvoja dece.7. c. Potencijalna opasnost postoji u pogledu dugogodišnjeg poslovanja konkurencije na datoj lokaciji. b.3 Nastup na tržištu Mogućnosti Segment tržišta na koji će se vrtić “Sun dance” u trenutku osnivanja usmeriti nalazi se u fazi razvoja i nedovoljno izgrađenih standarda poslovanja. tako da ostavlja prostor za ulazak novom igraču poput vrtića “Sun dance”. stručan i edukativan program u cilju svestranog i zdravog razvoja dece. što otvara mogućnosti vrtiću “Sun dance” za ulazak na tržište sa prihvatljivom dozom rizika.

000 16.964 N ovem bar 3.619 26.728 D ecem bar 3.000 2.888 28160 8.836 500 1.336 37.000 800 28.536 71.336 3.836 500 1.400 34.836 500 1.000 4.836 500 1.563 32.964 28.000 16.836 300 2000 9.000 32.000 28.376 Februar 1.728 28.927 M aj 37.136 58.000 30.500 4.291 30.636 2.836 500 1.683 24 .927 32.000 4.636 3.000 18.000 5.991 35200 12.000 26400 8.isl) Bruto plate Kom unalije Prom ocija i besp.160 31.radionice Zakupnina prostora Troskovi osiguranja Spoljni saradnici Rekonstrukcija prostora Ukupno odlivi iz poslovanja Odlivi po osnovu nabavke oprem e Nam estaj za radne sale Kuhinjski nam estaj i oprem a PC racunari za upravu M uzicki instrum enti Literatura Igracke Troskovi registracije Ukupno po osnovu nabavke oprem e Novcani odlivi po osnovu finansiranja Ukupni novcani odlivi Stanje gotovine na kraju m eseca Jul 71.000 3.000 1.000 28.000 1.200 28.836 700 1.000 26.500 47.336 6.000 16.536 54.619 0 50.336 3.000 3.000 3.000 3.699 30.836 3.899 35200 12.700 54.000 4.000 26.819 200 3.364 28160 8. m at.052 28.000 30.000 4.052 Januar 2.000 5.600 26400 8.000 S eptem bar 8.500 4.836 700 1.160 31.200 84.000 600 32.Planirani novcani tokovi na godisnjemnivou Im preduzeca: V "S dance" e rti ć un 2006 Pre-pocetka 50.000 4.700 69.800 8.000 800 28.000 32.136 15.500 26.200 800 28.636 5.155 13200 13.000 16.500 47.536 35200 12.500 47.000 16.400 32.455 NO C NA P E VA O TKU M E Č ES CA NO Č P V ANI RILIV I Redovni boravak Produzeni boravak Ukupni novcani prilivi Raspoloziva gotovina NO Č OD I V ANI LIV Odlivi iz poslovanja Tekuce nabavke ( hrana.000 3.000 1.500 4.000 1.200 Oktobar 5.000 1.455 30.000 1.000 5.200 4.000 1.200 800 28.000 4.699 M art 6.600 41.000 16.200 800 28.000 4.000 18.500 4.500 4.636 2.500 1.563 April 21.836 500 1.336 3.700 84.536 1.000 28.000 4.291 Jun 54.000 4.836 3.836 2.200 36.000 16.700 102.160 30.836 500 1.000 1.263 35200 12.836 2.000 4.836 1.212 28160 8.000 30.536 3.500 35.836 500 1.500 47.000 16.376 28.336 21.000 1.000 16.000 4.836 2.627 35200 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful