P. 1
1223365611

1223365611

|Views: 1,057|Likes:
Published by porucnik63

More info:

Published by: porucnik63 on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Sections

1. Naziv predmeta: UREĐAJI ZA ZAVARIVANJE

2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

Vrste nastave

Razred

Teorija

Vježbe

Praksa

Ukupno

I
II

56

16

72

III

52

14

66

Ukupno

108

30

138

Teorija - teorijska nastava, odjeljenje se ne dijeli na grupe
Vježbe - odjeljenje se ne dijeli na grupe

3. Opšti ciljevi nastave

U okviru predmeta učenici će:
- poštovati ekološke zahtjeve i razvijati osjećaj za ekonomičnu upotrebu
materijala;
- razviti osjećaj odgovornosti i preciznosti u radu;
- ovladati stručnom terminologijom, neophodnom za komunikaciju u struci;
- usvojiti osnovna znanja o tehnološkim postupcima spajanja materijala i izradi

djelova;

- sticati osnovna znanja o urađajima i njihovim karakteristikama;
- ovladati znanjem i vještinama principa rada uređaja;
- ovladati znanjem i vještinama izbora metala za spajanje i potrebnog alata;
- ovladati znanjem i vještinama o izboru komada koji se spajaju, izvoru toplote i
poprečnom presjeku;
- ovladati tehnološkim postupkom spajanja i rezanja elemenata, podsklopova i

sklopova;
- osposobljavati za samostalan rad;
- sticati praktična znanja o pravilonom korišćenju sredstava zaštite na radu i
zaštite životne sredine;

29

4. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi
Razred: DRUGI
Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski
ciljevi

Preporuke za
izvo
đenje nastave

učenik

učenik

učenik

Uređaji za ručno elektrolučno zavarivanje

- Definiše
elektricitet,
objašnjava
atomsku strukturu,
princip provođenja
elektriciteta kroz
metale, provodnike
- Pojašnjava
proticanje
elektriciteta, vrste
struja,
naelektrisanje,
kondezatore,
uzemljenje
- Objašnjava
naelektrisane jone,
plazmu, proticanje
jona, kratki spoj,
mjerenje
elektriciteta
- Zna Omov zakon,
šta je snaga i
energija, šta je
magnetizam
- Poznaje procese u
zavarivačkom luku,
- Objašnjava radni
ciklus uređaja i
volt-ampersku
spoljnu
karakteristiku
- Objašnjava
magnetno polje u
zavarivačkom luku i
njegovo dejstvo
- Objašnjava
specifičnosti
zavarivačkog luka,
- Zna šta je napon
praznog hoda,
režimi rada pri
zavarivanju izvora
za napajanje
- Poznaje izvore
naizmjenične i
jednosmjerne
struje za napajanje
- Definiše pojam

- Razlikuje
naizmjeničnu i
jednosmjernu
struju
- Mjeri elektricitet
- Analizira otpor,
toplotu i snagu,
određuje veličinu
kabla za napajanje
izvora struje
- Prepoznaje suštinu
rada
transformatora i
generatora,vrste
struje kao i vrste
talasa
naizmjenične i
jednosmjerne
struje
- Zna rad i principe
ispravljača
- Vrši poređenje
spoljne
karakteristike
različitih uređaja
- Analizira vrste
zavarivačkog luka i
stepen korisnog
dejstva postupaka
zavarivanja
- Razlikuje osnovne
parametre izvora
napajanja
- Vrši klasifikaciju
izvora napajanja,
zna šta je direktni i
obrnuti polaritet
- Prepoznaje suštinu
postupka REL
zavarivanja i
granice njegove
primjenjivosti
- Razvija osjećaj o
prednostima i
nedostacima REL
zavarivanja
- Razlikuje i uočava
osnovne pojmove u

- Razvija pravilan
odnos prema
zanimanju
- Navikava se na
samokontrolu
- Razvija osjećaj za
očuvanje životne
sredine
- Razvija pouzdanost
u radu

- Zavarivačka
radionica
- Upotreba
projektora za
demonstraciju
opreme

30

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

ručnog
elektrolučnog
zavarivanja,
njegove prednosti
kao i nedostatke
- Upoznaje se sa
dodatnim
materijalom za
zavarivanje,
odnosno
elektrodama za
REL zavarivanje
- Razlikuje vrste
elektroda, njihov
sastav, oblogu i
upoznaje se sa
osnovnim
pojmovima
proizvodnje
elektroda
- Poznaje podjelu i
označavanje REL
zavarivanja i
elektroda, prema
standardima
- Navodi osnovne
izvore struje za
REL zavarivanje,
odnosno osnovnu
klasifikaciju izvora
napajanja
- Pojašnjava
termine:
transformator,
ispravljač,
rotacioni
pretvarač, agregat
i inverter
- Navodi mogućnosti
upotrebe i
ograničenja svakog
od pojedinačnih
izvora struje,
odnosno zna
njihove prednosti i
mane
- Objašnjava rad
transformatora,
njegove prednosti i
mane kao i
mogučnosti

opremi za
zavarivanje
- Analizira osnovne
zahtjeve za izvore
napajanja za ručno
elektrolučno
zavarivanje
- Vrši poređenje svih
izvora struje i
uočava oblasti
primjene različitih
tipova izvora za
napajanje
- Određuje prednosti
i mane svih uređaja
i prema tome
planira mogućnost
njihove primjene u
određenim
situacijama
- Vrši korekciju i
podešavanje
parametara režima
zavarivanja, zna
uticaj jačine struje
odnosno napona na
kvalitet
zavarivanja
- Vrši poređenje rada
naizmjeničnom i
jednosmjernom
strujom, kao i
njihovu primjenu u
različite svrhe
- Razlikuje vrste
elektroda u
zavisnosti od
upotrebe
- Rukuje i
upotrebljava
invertere za
zavarivanje,
mijenja polaritet
elektroda
- Zna da priključi
polikabal za TIG
zavarivanje na
inverter za REL
- Analizira
mogućnosti
multifunkcionalnih

31

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

primjene,
- Obrazlaže rad
ispravljača za
zavarivanje,
- Definiše rad
pretvarača i
agregata, kao i
mogućnosti i
ograničenja
njegove primjene,
- Objašnjava
invertere za
zavarivanje
(ograničenja i
prednosti u
upotrebi)
- Objašnjava
upotrebu
elektronike kod
aparata za
zavarivanje
- Obrazlaže osnovne
djelove uređaja i
pribora za REL
zavarivanje
- Upoznaje
multifunkcionalne
uređaje za
zavarivanje

uređaja za
zavarivanje

Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštitnoj atmosferi

- Definiše pojam
elektrolučnog
zavarivanja u
zaštitnoj
atmosferi, kao i
njihovu osnovnu
podjelu
- Poznaje podjelu i
označavanje kako
postupka
zavarivanja tako i
dodatnog
materijala prema
standardima
- Definiše osnovne
sastavne elemente
uređaja za MIG-
MAG zavarivanje
- Demonstrira
vještinu operativne

- Prepoznaje suštinu
postupka MIG-MAG-
TIG zavarivanja,
kao i njihove bitne
karakteristike
- Uočava prednosti
svakog
pojedinačnog
primjenjenog
postupka u
zavisnosti od
upotrebljavanog
dodatnog
materijala kao i
zaštitnog gasa,
- Vrši poređenje
primjenjenih
žičanih elektroda
kao i zaštitnog gasa
za MIG-MAG
zavarivanje, zna

- Razvija pozitivan
stav prema novim
saznanjima
- Navikava se da vrši
samokontrolu u
toku rada
- Jača samosvjesnost
i samouvjerenost

- Zavarivačka
radionica
- Upotreba
projektora za
demonstraciju
opreme

32

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

upotrebe samog
izvora struje za
MIG-MAG
zavarivanje
- Nabraja
mogućnosti
primjene
naizmjenične i
jednosmjerne
struje kod TIG
zavarivanja
- Objašnjava
sastavne djelove
aparata za TIG
zavarivanje
- Nabraja sastavne
djelove i opisuje
uređaje i pribor za
zavarivanje
- Demonstrira
vještinu upotrebe
izvora struje za TIG
zavarivanje
- Definiše osnovne
vrste prenosa
dodatnog
materijala pri
zavarivanju,
- Nabraja zaštitne
gasove, zna
njihove osobine i
mogućnosti
upotrebe,
- Upoznaje
multifunkcionalne
uredjaje za
zavarivanje
- Objašnjava
mogućnosti
mehanizacije i
automatizacije
zavarivanja

šta je mješač
gasova i
mogućnosti
njegove upotrebe
- Upotrebljava sve
vrste dodatnih
materijala, zna
prednosti i
ograničenja svakog
od njih
- Pravi razliku
između
naizmjenične i
jednosmjerne
struje kod TIG
zavarivanja
- Vrši korekciju i
podešavanje
parametara režima
zavarivanja
- Shvata suštinsku
razliku navedenih
postupaka i
primjenjuje i
opredjeljuje se za
onaj za koji ocijeni
da će dati najviši
kvalitet u
zavisnosti od
zahtjeva
- Razlikuje sve
uređaje za MIG-
MAG-TIG
zavarivanje,
- Analizira
mogućnosti
multifunkcionalnih
uređaja za
zavarivanje
- Planira i
upotrebljava lična
zaštitna sredstva

Uređaji za elektrootporno zavarivanje

- Definiše pojam
elektrootpornog
zavarivanja
- Nabraja osnovnu
podjelu
elektrootpornog

- Uočava suštinu
zavarivanja
električnim
otporom
- Razlikuje postupke
elektrootpornog

- Uviđa važnost
povezivanja teorije
i prakse
- Razvija osjećaj
odgovornosti prema
ispunjavanju radnih

- Zavarivačka
radionica
- Upotreba
projektora za
demonstraciju
opreme

33

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

zavarivanja
- Navodi izvedbu
konstrikcije
uredjaja za
zavarivanje
električnim
otporom
- Poznaje suštinu
svakog
pojedinačnog
postupka, zna
mogućnosti
primjene u
određenim
oblastima
- Definiše struju kod
uređaja za
zavarivanje, zna
osnovni parametar
električnog otpora
i njegovog dejstva
na metal
- Nabraja osnovne
djelove klasičnog
uređaja za
zavarivanje
električnim
otporom, odnosno
osnovne elemente
tih uređaja
- Navodi i razumije
šta su elektrode za
elektrootporno
zavarivanje, kao i
njihovu razliku u
odnosu na druge
postupke
- Objašnjava šta je
transformator kod
ovih mašina kao i
njegov značaj za
ovo zavarivanje
- Zna da uključi,
isključi i podesi
mašinu, zna sve
komande i
prekidače,
sklopove i
osigurače

zavarivanja
- Vrši upoređenje
svih postupaka
zavarivanja sa
električnim
otporom
- Uočava suštinu
spajanja metala
električnim
otporom
- Analizira uticaj
režima zavarivanja
na kvalitet
dobijenog spoja
- Razlikuje upotrebu
elektroda u
zavisnosti od
parametara rada
- Razlikuje uređaje
za zavarivanje sa
električnim
otporom uz
primjenu svih
mjera tehničke
zaštite
- Određuje
parametre za
tačkasto, linijsko ili
šavno zavarivanje

obaveza
- Stiče

samopouzdanost i
sigurnost u radu

- Posjeta firmi sa
zavarivačkom
radionicom

34

Razred: TREĆI
Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski
ciljevi

Preporuke za
izvo
đenje nastave

učenik

učenik

učenik

Uređaji za gasno zavarivanje

- Definiše pojam
gasnog rezanja i
zavarivanja, zna
njegove oznake
prednosti i
nedostatke, kao i
mogućnosti
upotrebe
- Navodi gorive
gasove i njihove
osobine, poznaje
suštinu gorivih
gasova
- Poznaje načine
prenošenja
toplote, zna šta je
sagorijevanje, zna
vrste plamena
- Nabraja osnovne
djelove aparature
za gasno rezanje i
zavarivanje
- Objašnjava
praskanje u
gorioniku i povratni
udar plamena
- Zna da upotrijebi
redukcioni ventil i
ventil za povratni
udar, kao i suštinu
njihovog rada
- Razlikuje boce
kiseonika i
acetilena, kao i
opasnosti pri
njihovom
rukovanju, zna
primjenu boca za
gasove kiseonik i
acetilen
- Zna primjenu
manometra,
redukcionog ventila
za boce, zna da
upotrijebi
višenamjenski ključ
za otvaranje
ventila

- Razlikuje gorive
gasove i shvata
njihovu opasnost
pri rukovanju,
- Vrši upoređivanje
različitih vrsta
plamena, rukuje i
podešava različite
vrste plamena, vrši
korekciju plamena
- Shvata redukcioni
ventil, kao i značaj
njegove upotrebe
- Upoređuje
rukovanje
gorionikom sa
različitim diznama
u zavisniosti od
debljine materijala
- Upoznaje se sa
čitavim sistemom
kao i baterijama za
gas
- Uočava ograničenje
gasnog rezanja i
zavarivanja kao i
njegove prednosti
- Razlikuje
redukcione ventile
(manometre), za
različite gasove,
zna njihov značaj i
svrhu
- Upotrebljava i
primjenjuje
redukcioni ventil za
kiseonik
- Upotrebljava i
primjenjuje
redukcioni ventil za
acetilen
- Uočava značaj
nepovratnog
ventila
- Planira i
upotrebljava lična
zaštitna sredstva

- Navikava se na
pouzdan rad
- Samostalno planira
i izvodi rad
- Usvaja načela
zdravog života

- Zavarivačka
radionica
- Upotreba
projektora za
demonstraciju
opreme

35

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

- Poznaje znakove
upozorenja za rad
sa posudama pod
pritiskom
- Obrazlaže upotrebu
baterija za gasno
rezanje i
zavarivanje, kao i
velikih rezervoara,
zna šta je razvod
gorivih plinova
- Demonstrira
bezbjedno
rukovanje i
skladištenje boca
za gasove pod
pritiskom

Uređaji za aluminotermijsko zavarivanje

- Definiše pojam
aluminotermijskog
zavarivanja kao i
mogućnosti
njegove primjene
- Nabraja materijal i
opremu za
zavarivanje
- Objašnjava
postupak pripreme
zavarivanja AT
postupkom
- Demonstrira
postupak AT
zavarivanja
- Poznaje
karakteristike pri
AT zavarivanju
različitih šina
(materijala)
- -Poznaje dodatnu
opremu za AT
zavarivanje

- Razlikuje moguću
prednost AT
zavarivanja u
odnosu na druge
postupke za
zavarivanje šina
- Rukuje sa
kompletnim
materijalom za
zavarivanje, livnim
loncima,
brenerima,
posudama za šljaku
itd.
- Analizira
kompletnu
pripremu za AT
zavarivanje
- Analizira naknadno
obrađivanje metala
vara nakon AT
zavarivanja
- Upoređuje
specifičnosti kod
siječenja i
predgrijavanja sa
acetilenom /
kiseonikom ili
kiseonik / benzin
- Prepoznaje greške
kod AT
zavarivanja,

- Razvija osjećaj za
uključivanje u
timski rad
- Povezuje uzroke i
posledice

- Posjeta
zavarivačkoj
radionici Željeznice
Crne Gore
- Upotreba
projektora za
demonstraciju
opreme i
praktičnog
zavarivanja na
terenu

36

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

Uređaji za hladno zavarivanje

- Upoznaje, opisuje i
objašnjava osnovni
princip zavarivanja
na hladno
(materijali, alati,
parametri,
postupak i oprema)
- Zna mogućnosti
njegove primjene
- Potreban pritisak i
alat za spajanje
- Potrebnu opremu

- Interpretira
osnovni princip
zavarivanja na
hladno
- Određuje potreban
pritisak i alat za
spajanje
- Razlikuje metale
kod kojih se
primjenjuje a kod
kojeg daje najbolje
rezultate
- Upotrebljava
kalupe za hladno
zavarivanje
- Određuje i planira
način izvođenja
- Određuje potrebnu
opremu

- Navikava se na red
i urednost
- Razvija osjećaj
odgovornosti

- CD sa
odgovarajućim
materijalima
- Prezentacija sa
diskusijom

Frikciono zavarivanje

- Zna, objašnjava i
definiše:
- U kom se stanju
obavlja
- Kako se ostvaruje
kontakt djelova
- Na koji način se
obavlja postupak
spajanja
- Faze procesa
zavarivanja

- Shvata kako se
ostvaruje kontakt
djelova
- Uočava da se
koristi kod kružnog
poprečnog presjeka
- Interpretira faze
procesa

- Navikava se na
tačnost
- Razvija osjećaj
odgovornosti u
ispunjavanju radnih
obvaveza

- CD sa
odgovarajućim
materijalima
- Prezentacija sa
diskusijom

Ultrazvučno zavarivanje

- Zna, objašnjava i
definiše:
- Osnovni princip
- Uređaj i njegove
sastavne djelove
- Metode primjene
(tačkasto i šavno)
- Djelove koje spaja
(oblik i vrste
materijala)
- Primjenu

- Interpretira
osnovni princip
ultrazvučnog
zavarivanja
- Analizira
nastajanje toplote
- Rukuje i
interpretira uređaj
i njegove sastavne
djelove
- Razlikuje metode
primjene
- Prepoznaje i
određuje djelove
koje spaja i vrste

- Razvija pravilan
odnos prema
zanimanju
- Navikava se na
pridržavanje
propisa i normativa - CD sa

odgovarajućim
materijalima
- Prezentacija sa
diskusijom

37

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

materijala
- Određuje primjenu

Zavarivanje livačko

- Zna, objašnjava i
definiše:
- Osnovni princip
- Gdje se koristi
- Pripremanje ivice u
zavisnosti od
debljine spoja
- Proces spajanja

- Interpretira
osnovni princip
- Određuje primjenu
livačkog
zavarivanja
- Određuje hemijski
sastav osnovnog i
rastopljenog
metala
- Analizira i određuje
debljinu i
postavljanje
komada koji se
spajaju u početni
položaj
- Interpretira proces
spajanja

- Uviđa važnost
očuvanja kvaliteta
- Razvija osjećaj
odgovornosti
- Razvija osjećaj za
očuvanje životne
sredine

- CD sa
odgovarajućim
materijalima
- Prezentacija sa
diskusijom

Zavarivanjem elektronskim snopom

- Zna, objašnjava i
definiše:
- Osnovni princip
- Dobijanje toplote
- Gdje se
primjenjuje
- Uređaj i njegove
sastavne djelove
- Efekat “dubokog
zavarivanja” i
njegove faze
- Prednosti i
nedostaci ovog
postupka

- Analizira i
interpretira
osnovni princip
- Analizira dobijanje
toplote
- Određuje gdje se
primjenjuje
- Uočava i razlikuje
uređaj i njegove
sastavne djelove
- Interpretira efekat
“dubokog
zavarivanja” i
razlikuje njegove
faze
- Upoređuje
prednosti i
nedostatke
postupka

- Uviđa važnost
očuvanja kvaliteta
- Razvija moć
zapažanja
- Razvija pozitivan
stav prema
zdravlju
- Razvija osjećaj
odgovornosti

- CD sa
odgovarajućim
materijalima

- Prezentacija sa
diskusijom

Zavarivanje laserom i plazmom

- Zna, objašnjava i
definiše:
- Osnovni princip
zavarivanja
laserom
- Generisanje
toplote
- Gdje se
primjenjuje i na
koje materijale

- Analizira i
interpretira
osnovni princip
zavarivanja
laserom
- Shvata generisanje
toplote
- Određuje gdje se
primjenjuje i na
koje materijale

- Uočava važnost
nauke u
svakodnevnom
životu
- Razvija pozitivan
stav prema novim
saznanjima
- Razvija osjećaj za
očuvanje životne
sredine

- CD sa
odgovarajućim
materijalima
- Prezentacija sa
diskusijom

38

Informativni ciljevi i
sadržaji

Formativni ciljevi

Socijalizacijski

Preporuke za

ciljevi

izvođenje nastave

učenik

učenik

učenik

- Prednosti i
nedostatke
postupka
- Uređaj i njegove
sastavne djelove
- osnovni princip
zavarivanja
plazmom
- Gdje se
primjenjuje
- Prednosti i
nedostatke u
odnosu na TIG
postupak
- Oprema za
zavarivanje

- Upoređuje
prednosti i
nedostatke
postupka
- Uočava i razlikuje
uređaj i njegove
sastavne djelove
- Analizira i
interpretira
osnovni princip
zavarivanja
plazmom
- Shvata generisanje
toplote
- Određuje gdje se
primjenjuje
- Upoređuje
prednosti i
nedostatke u
odnosu na TIG
postupak
- Uočava i određuje
opremu za
zavarivanje
plazmom

- Navikava se na red
i urednost

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora

- Bogoljub Bajić, Darko Bajić Priručnik: Suština i tehnika postupaka električnog
zavarivanja topljenje metala i njihovih legura;“ Varstroj ” d.d. Lendava, “
Montavar metalna nova” d.o.o. Maribor, “ Bajić – GBB ” o.d. Podgorica 2005
- Milenko Rakin Zavarivanje i srodni postupci, Novinsko-izdavačka radna
organizacija tehnička knjiga, Beograd 1981 ,
- Milorad Teslić, Dragoljub Zlatanović, Tehnologija rada elektrozavarivača za
mašinske škole,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd 1998
- Omer Pašić, IP Zavarivanje“ Svjetlost ” d.d. , Zavod za udžbenike i nastavna
sredstva Sarajevo 1998
- Milan M. Vukčević, Miodrag V Bulatović, Uvod u proizvodne tehnoligije II, CID
Podgorica 1996
- E.V.Sokolova, Inženjersko tehnički priručnik”Zavarivanje”1,2,3,4, RAD, Beograd

1979.

- Milenko Rakin,Zavarivanje i srodni postupci,NIRO “Tehnička knjiga”,Beograd,

1981.

- A.Majstorović, M.Jovanović, Tehnološko-metalurški osnovi zavarivanja, lemljenja
i lijepljenja,”Naučna knjiga”, Beograd 1985.
- D.Smith,Vještina i tehnologija zavarivanja,”V.Karadžić”,Paraćin 1995.

6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave

- Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena: grafoskom, uzorcima
različitih materijala, računarom sa multimedijskim paketom softverom za prikaz
metoda zavarivanja

39

7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika

- U toku klasifikacionog perioda provjeravaju se i ocjenjuju usmeni odgovori
učenika. Učenik mora biti ocijenjen na kraju svakog klasifikacionog perioda.
Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u
klasifikacionom periodu. Zaključna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena
dobijenih u klasifikacionim periodima.

8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta

- Prelazna ocjena na kraju školske godine.

9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika

- Diplomirani mašinski inženjer;
- Profesor Mašinstva.

10. Povezanost predmeta

Povezanost sa predmetom

Znanja

Predmet

Znanja

- Uređaji za zavarivanje

- Tehnologija

- Oprema i uređaji za
zavarivanje

- Uređaji za zavarivanje

- Praktična nastava

- Oprema (transformator,
ispravljač,rotacioni
pretvarač,agregat, invertor
- Uređaji za MIG_MAG,TIG
zavarivanje
- Uređaji za elektrootporno
zavarivanje
- Uređaji i oprema za gasno
zavarivanje
- Uređaji i oprema za
aluminotermijsko
zavarivanje

40

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->