Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 6. 5. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.121

Nakon sjednice Vije}a za provedbu mira

Inzko zaustavlja
Dodikovu avanturu
2. strana

Poruka konji~kih Hrvata i Bo{njaka iz Gluhog Dola

DANAS PRILOG

Samo zajedno
mo`emo graditi BiH
6-7. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Okrugli sto: 2. i 3. maj 1992.

Za dvije godine u ilegali?
2-3. strana

Me|unarodna krizna grupa o BiH

MOGU] RASPAD
9. strana

U @I@I
Nakon sjednice Vije}a za provedbu mira

2

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Okrugli sto: 2. i 3. maj 1992.

Za dvije

Inzko - Dodik: Uskoro kona~ni obra~un

Inzko zaustavlja

avanturu
Ambasadori Upravnog odbora Vije}a za implementaciju mira zavr{ili su ju~er svoj redovni sastanak. U Uredu visokog predstavnika me|unarodne zajednice u BiH, me|utim, nisu htjeli govoriti o detaljima tog sastanka. Glasnogovornik OHR-a Mario Brki} ponovio je stav te institucije u vezi sa odlukom vlasti Republike Srpske o referendumu o Sudu i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine.

Politi~ari iz RS-a treba da znaju da naru{avanje Mirovnog sporazuma predstavlja opasnu politi~ku avanturu koja mo`e imati nepredvidive posljedice, poruka je OHR-a
tvovali u organiziranom kriminalu, svi koji su primali mito ili koristili politi~ki polo`aj za nagomilavanje li~nog bogatstva budu procesuirani pred sudovima i ka`njeni, istakao je visoki predstavnik. - Ja sam odgovoran za po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako gra|ani ove zemlje nikada vi{e ne bi morali patiti zbog kratkovidnosti ili igara mo}i koju igra mala grupa politi~ara. Me|unarodna za-

Prema historiji s vi{e pijeteta

Sve je jasno
- Stav OHR-a u vezi sa referendumom u RS-u je dobro poznat. Visoki predstavnik i najve}i dio me|unarodnezajednicejasno su istaknuli da Dejtonski mirovni sporazum mora biti ispo{tovan i podr`an na ovaj ili onaj na~in. Nijedan entitet nema ustavni mandat da se bavi pitanjem dr`avnih institucija, uklju~uju}i Sud BiH. U zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, svaki nivo vlasti mora po{tovati svoje nadle`nosti i ne smije naru{avati ostale. Politi~ari iz Republike Srpske to znaju i treba da znaju da naru{avanje Mirovnog sporazuma predstavlja opasnu politi~ku avanturu koja mo`e imati nepredvidive posljedice. Ako postoje pitanja o dr`avnim pravosudnim institucijama, o njima treba raspravljati unutar Parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se ne mo`e desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumom, ponovili su ju~er u Uredu visokog predstavnika. Iz OHR-a su napomenuli i to da je visokipredstavnikValentinInzko ve} jasno iznio svoj stav, a to je: ili }e Republika Srpska povu}i svoju odluku ili }e on uskoro morati da djeluje. Inzko je u ~lanku objavljenom ju~er u Blicu naglasio da su ljudi u svakom dijelu Bosne i Hercegovine patilizbogbrutalnostiratnihzlo~inaca i da i dalje pate zbog organiziranog kriminala i korupcije. - Siguran sam da gra|ani BiH `ele ja~e sudove, a ne slabije. Oni `ele da svi koji su u~estvovali u ratnim zlo~inima, svi koji su u~es-

NEMA TRE]E(G) Iz OHR-a su napomenuli i to da je visoki predstavnik Valentin Inzko ve} jasno iznio svoj stav, a to je: ili }e Republika Srpska povu}i svoju odluku ili }e on uskoro morati da djeluje
jednica i ja}emoispuniti tu odgovornost, rije~i su kojima je Inzko zaklju~io ~lanak.

“Ako se ovako nastavi, za dvije godine }emo okrugli sto odr`ati u ilegali“, zloguko su ju~e zazvu~ale rije~i Stjepana Kljui}a, ~lana Ratnog predsjedni{tva BiH, u poluispunjenoj sali Doma OSBiH, na sku pu po sve}enom 2. i 3. maju 1992, presudnim ne samo za odbranu Sarajeva nego i cijele BiH.

Bosna ili smrt
Isti~u}i da je svako mogao raditi protiv Bosne, ali ne i ~es tit ~o vjek i gra|anin, Kljui} je re kao da di le mu

RAJA Sve se predvidjelo, samo ne patriotizam, ne to da }e raja, goloruka, krenuti u odbranu. Nikada oru`je nije pobijedilo ljubav, 2. maj je najbolji primjer tome, kazao je Pu{ina

oko toga nije imao ni njegov pradjed koji se borio s Had`i Lo jom: “Do mo vi na se ne mo`e izdati“ kazao je, nagla, {avaju}i da je film Avde Huseinovi}a “Bosna ili smrt“ prvo sistematski napravljeno djelo o ta dva dana, bez obzira na to {to imamo doktora i magistara, u odnosu na broj stanovnika, mo`da najvi{e u svijetu. Ukazav{i na va`nost istine, i njenog dokumen to va nja, Kljui} se os vrnuo i na slu~aj Dobrovolja~ka: “Samo su pogre{an dan izabrali, jer, oni su do{li 3. maja, a 2. maja su poginu-

Odluka poslije New Yorka
Kako smo ve} objavili, visokipredstavnik Valentin Inzko u ponedjeljak putuje u New York, gdje }e se susreti sa predstavnicima Ujedinjenih naroda. O~ekuje se da }e Inzko, po povratku iz Sjedinjenih Dr`ava, poni{titi odluku Narodne skup{tine Republike Srpske ukoliko vlasti tog entiteta to same ne u~ine. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je u srijedu da Narodna skup{tina ne mo`e i ne}e povu}i odluku o odr`avanju referenduma o radu Suda i Tu`ila{tva BiH. Narodna skup{tina RS-a usvojila je 13. aprila odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj na kojem bi gra|anitrebalo da se izjasnena pitanje “podr`avaju li nametnute zakone visokog predstavnika u BiH o Sudu i Tu`ila{tvu BiH“ .
J. F.

V I J E S T I

Patrick Moon u kasarni Kozara

Pomo} SAD-a otpu{tenim vojnicima
Vlada SAD-a u BiH putem USAID-a donirala je vi{e od dva miliona dolara za program NATO perspektiva, ponovio je ameri~ki ambasador Patrick Moon, tokom posjete Regionalnom centru za zbrinjavanje otpu{tenih pripadnika OSBiH u Banjoj Luci. Svrha programa je olak{avanje uklju~enja u civilni `ivot 3.320 vojnika OSBiH koji }e biti otpu{teni u periodu 2010. do 2012, kao rezultat Zakona o vojnoj slu`bi koji ograni~ava dob aktivnog vojnog slu`enja na 35 godina starosti. Regionalni centar za zbrinjavanje otpu{tenih pripadnika OSBiH u kasarni Kozara u Banjoj Luci jedan je od tri regionalna centra koje je MOBiH osnovao i u Mostaru i Rajlovcu radi pru`anja pomo}i reintegracije otpu{tenih vojnika. Ambasador Moon je ocijenio da ovaj program predstavlja va`an akt profesionalizacije OSBiH. “NATO perspektiva je vrlo va`anprogrampomo}i za pripadnikeOSBiH koji se ponovo vra}aju u civilni `ivot, nakon

otpu{tanja iz vojske. To je vrlo va`an aspekt profesionalizacije OSBiH“ naveo je Moon. , Ukupna vrijednost ovog dvogodi{njeg programa je 6.481.600 dolara. Ameri~ka vlada, putem USAID-ovog programa reintegracije, ula`e 2.133.600 dolara, dok druge ~lanice NATO-a osiguravaju 4.348.000 dolara, uklju~uju}i i doprinos Vlade BiH od dva miliona dolara. Podr{ka USAID-a }e omogu}iti pomo} u edukaciji, stru~nom savjetovanju i obu~avanju te osiguranju pribora ili opreme za samozapo{ljavanje. O~ekivani ishod programa vezan je s ukupnim ciljevima reforme odbrambenih snaga u BiH. Do danas, vlada SAD-a, prvenstveno putem USAID-a, osigurala je vi{e od milijardu i po dolara za podr{ku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

U @I@I

3

e godine u ilegali?
Igman je bio bedem
Dani odbrane Igman 2011.

Okruglim stolom po~ela je manifestacija Dani odbrane Igman 2011, koju su ju~e najavili ~lanovi Organizacionog odbora, predsjednik, premijer KS-a Fikret Musi}, dopredsjednik dr. Ned`ad Ajnad`i} i ~lan Ismail ef. Smajlovi}. “Igman je bio bedem i u Drugom svjetskom ratu, i tokom agresije, i zbog te linije i drugih Sarajevo i BiH, nisu pali“ kazao je Musi}, a Ajnad`i} , je rekao da je cilj manifestacije - istinu iz vremena agresije staviti na pravo mjesto: “Odnos izme|u vlasti i patriota mora biti mnogo topliji nego sada“, smatra dr. Ajnad`i}. Svjedo~e}i o tom vremenu, Kljui} je pomenuo susret sa 13 generala: “Pogledam, nema nijednog Hrvata me|u njima i ja postavim to pitanje, a meni se ka`e: ‘Dru`e Kljui}, mi se ne brojimo.‘ Ali, ja brojim, jer nas nigdje nema, uzvratio sam. Me|u njima je bio i onaj An|eli}, koji je uhapsio mene i Jerka Doku.”
Sje}anje na presudne dane za BiH Foto: Amer KAJMOVI]

li oni ~iju smrt obilje`avaju.“ Potom se biv{i novinar osvrnuo na dana{nje kolege, rekav{i: “Ali, mi nemamo novinara koji bi, nakon izvje{taja iz Dobrovolja~ke, pustio govor generala Ku ka njca u ko jem se sve obja{njava.” Iznose}i brojne detalje iz prvih dana agresije, Kljui} je rekao i to da je osoba s prezimenom Novakovi}, koja je bila zadu`ena za odbranu zgrade Predsjedni{tva, sa skicama objekta i planovima pobjegla na Pale. No, prema Kljui}u, BiH je izdana mnogo ranije: “Tko je dopustio da se oru`je

TO preda JNA? O tome jo{ nema istrage“, kazao je Kljui}, podsjetiv{i i na to da su se sve glavne robne rezerve nalazile u Bijeljini, Mrkonji}-Gradu i na Han-Pijesku: “Vukovar je bio kraj iluzija“ naglasio je Kljui}, tvrde}i da , je najmanje 10-11 procenata onih koji su glasali na referendumu za nezavisnu BiH pripadalo urbanim Srbima. A 19. marta Kukanjac referi{e Ad`i}u: “Srbi su u celini spremni na rat!”

Oru`je i ljubav
Podsje}aju}i na 145.000 profesionalnih vojnika, na 69.000

dobrovoljaca, na 70.000 na oru`anih od SDS-a, koji su kidisali na Sarajevo i BiH, Kljui} je istakao: “Mi smo `rtve i prema svojoj historiji se treba da odnosimo s vi{e pijeteta“, a voditelj skupa Avdo Huseinovi}, autor filma “Bosna ili smrt“ , kojeg su ju~e hvalili svi, najavio je ratnog zamjenika ministra MUP-a BiH Jusufa Pu{inu. Vrativ{i se u 1984, ZOI, Pu{ina je istakao da je tada proizveden tenk-84, koji }e napadati Sarajevo. I, rekav{i da ni{ta nije bilo slu~ajno, ni prestrukturiranje policijskih snaga, ni promjena imena JNA u JA,

ustvrdio je da je Sarajevo trebalo da bude ugu{eno time {to }e se, po~ev {i od se la Ra vno, osvojiti sve okolo njega, da bi glava sama pala: “Sve se pre dvi dje lo, sa mo ne patriotizam, ne to da }e raja, goloruka, krenuti u odbranu. Nikada oru`je nije pobijedilo ljubav, 2. maj je najbolji primjer tome“, kazao je Pu{ina. A tog maja, Emir Zlatar je bio maturant gimnazije. Prenijev{i atmosferu iz svoje porodice, u kojoj je otac bio vi{e Jugosloven nego musliman, za razliku od njegovog djeda, i u kojoj se nije ni slutilo {ta se

sprema, Zlatar je podsjetio na jedinicu na Kova~ima, gdje se dva de se tak lju di taj no oku pljalo: “Gledalo se na nas kao na lu|ake“, na gla sio je Zla tar, konstatuju}i da su dana{nje knjige o ratu pune iskrivljenih ~injenica: “Pi{u ih oni koji su tada bili u kabinetima. I koji ne znaju da smo mi tada imali beskrajno povjerenje jedni u druge, da nije bilo zavisti, spletkarenja, bitki za fotelje, kao sada.” A ko je kriv za to, dobacio je neko iz sale. Nije bilo odgovora.
E. KAMENICA

Predsjedni{tvo BiH

Osman Top~agi}

BiH - Italija

Boris Tadi}

Operisan Neboj{a Radmanovi}
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Neboj{a Radmanovi} primljen je ju~er ujutro u Klini~ki centar Banja Luka na planirano lije~enje, tokom kojeg mu je ura|en operativni zahvat na bubregu. Operaciju je izveo tim ljekara KCa Banja Luka, s doc. dr. Milanom @igi}em na ~elu. Operacija je uspje{no protekla i zavr{ena. Radmanovi} se nakon izvr{ene operacije dobro osje}a. Nakon ovoga slijedi postoperativni period, koji }e trajati nekoliko dana, prvo u bolnici, a nakon toga na ku}nom tretmanu, saop{teno je iz Radmanovi}evog kabineta.

EU nije umorna
Usprkos deprimiraju}e sporom napretku BiH na putu evropskih integracija, {ef misije BiH pri EU Osman Top~agi} u intervjuu za portal Jabiheu.ba tvrdi da se Bruxelles nije umorio od “bosanske pri~e“ Naprotiv, Top~agi} isti~e da nema . razloga sumnjati u najavljeni sna`an utjecaj i proaktivniji anga`man EU u na{oj zemlji u narednom periodu. “Bruxelles ima mogu}nosti tu nakanu provesti u BiH, zemlji u kojoj ima najve}u delegaciju, specijalnog predstavnika sa svojim uredom, vojnu i policijsku misiju“ kazao , je on. Top~agi} je naglasio da je iz Bruxellesa jasno poru~eno da ne treba isklju~iti ni ponovno uvo|enja viza.

Interes za saradnju Protiv nametanja Direktor Federalne uprave policije Dragan Luka~ primio je ju~er delegaciju rje{enja u BiH
MUP-a Italije s direktorom slu`be za me|unarodnu policijsku saradnju Fabrizijem Lisijem na ~elu. Na sastanku je istaknuto da saradnja policija dviju zemalja treba biti intenzivna, posebno u pogledu organiziranog kriminala, zloupotrebe opojnih droga i terorizma. Federalni MUP - Federalna uprava policije, kako je kazao Luka~, ima kapacitete za tijesnu saradnju u pogledu operativnog djelovanja i razmjene informacija s policijskim slu`bama Italije. Lisi je uru~io Luka~u pozivnicu na sve~anost obilje`avanja Dana policije Italije.

Predsjednik Srbije Boris Tadi} kazao je da se protivi bilo kakvom nametanju rje{enja u BiH i ocijenio opasnim {pekulacije o tome da bi neki politi~ari u toj dr`avi mogli biti isklju~eni iz politi~kog `ivota zbog najavljenog referenduma u RS-u. “Rje{enje nije nametanje odluka ni isklju~ivanje nekog, od na izborima izabranih, iz politi~kog procesa. Te ideje da }e do}i do suspenzije predstavnika pojedinih naroda i entiteta su opasne i Srbija im se protivi. Spreman sam razgovarati o tome s gospodinom Inzkom i svim evropskim politi~arima“ rekao je Tadi}. ,

4

DOGA\AJI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ha{kom optu`eniku Ratku Mladi}u trebalo bi se suditi u BiH ukoliko on ne bude uhap{en i izru~en Ha{kom tribunalu do kraja mandata tog suda

Apelacioni odjel Suda BiH odbacio `albu zastupnika SBB-a

CIKBiH: Konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH trajalo vi{e od pet mjeseci

Danas potvr|ivanje Doma naroda FBiH
Ivodnik Hrvatske vi}, Josipo predsje
Ve} u ponedjeljak objava rezultata izbora u Slu`benom glasniku, a nakon toga i dodjela uvjerenja o mandatima za svih 58 novoizabranih delegata i izaslanika
Centralna izborna komisija BiH na dana{njoj sjednici potvrdit }e rezultate izbora za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz svih deset kantona, doznaje Oslobo|enje. Kako je za na{ list ju~er potvrdila Maksida Piri}, glasnogovornica CIK-a BiH, stekli su se svi preduvjeti da utvr|eni rezultati po kantonima postanu pravosna`ni. na kojoj se glasalo o izboru delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH krajem pro{le godine izostao te samim tim sam sebi uskratio pravo da bira i bude biran. On je imao ovjerenu kandidacijsku listu za u~e{}e na izbo ri ma za Dom na ro da Par la men ta FBiH, ali kako nije dobila niti ijedan glas, nije mogla biti ni tretirana prilikom raspodjele mandata. Upravo `alba zastupnika SBB-a, te DNZ-a koja je, tako|er, odba~ena, dan ranije kao neosnovana neopravdano su utjecale na bespotrebno sedmodnevno prolongiranje potvr|ivanja rezultata izbora za Dom naroda Parlamenta FBiH. To zna~i da }e nakon vi{e od pet mjeseci od ustavnog roka (istekao 2. decembra 2010) do kojeg su kantoni u FBiH imali obavezu izabrati delegate/izaslanike u Dom naroda Parlamenta FBiH on biti u cijelosti kompletiran sa svih 58 predstavnika. - Nakon {to CIKBiH danas potvrdi rezultate izbora za Dom na ro da Par la men ta FBiH ve} u ponedjeljak, 9.
Foto: Didier TORCHE

DOBAR

LO[

ZAO

maja, oni }e biti objavljeni u Slu`benom glasniku, nakon ~ega se su se stekli uslovi da se novoizabranim delegatima uru~e uvjerenja o dodjeli mandata, naglasila je Piri}.

PATRICK MOON
Ameri~ki ambasador u BiH Patrick Moon kazao je u Banjoj Luci Miloradu Dodiku da je referendum koji predsjednik RS-a zaziva o Sudu i Tu`iteljstvu BiH nelegalan, te da je to korak u pogre{nom smjeru. Moon je pozvao na dijalog kako bi se stabiliziralo stanje u BiH.

Kompletiranje vlasti
Potpunim kompletiranjem Do ma na ro da Par la men ta FBiH, posebno Kluba hrvatskog i bo{nja~kog naroda sa po 17 predstavnika, otvara se i mogu}nost izbora delegata/izaslanika (po pet) u klubove tih naroda Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH. Svojih pet predstavnika u Dom naroda PSBiH, ina~e, Na ro dna skup {ti na RS-a okon~ala je jo{ krajem pro{le godine, ali novi saziv ne mo`e biti konstituiran dok se ne izabere i pet delegata u Klub bo{nja~kog, odnosno pet izaslanika u Klub hrvatskog naroda. Osim toga, kompletiranjem Do ma na ro da Par la men ta FBiH u cijelosti se zaokru`uje i izbor svih institucija vlasti u Federaciji BiH, prvenstveno zakonodavnih.
A. TERZI]

Odbijen Nabil
Naime, Apelacioni odjel Suda BiH obavijestio je ju~er CIKBiH da je odba~ena kao neosnovana, odnosno potvr|eno ra ni je sta ja li {te te dr`a vne in sti tu ci je, `al ba zastupnika Saveza za bolju budu}nost (SBB) u Skup{tini Kantona Sarajevo Nasera Nabila. On se `alio na odluku CIKa BiH o raspodjeli mandata delegata iz reda ostalih za Dom na ro da Par la men ta FBiH, u drugom krugu sa navodima „da mu je onemogu}eno pravo da bira i bude biran“. Nabil je `albu ulo`io uprkos ~injenici da je sa sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo

MILORAD DODIK
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ni nakon sastanka sa ambasadorom SAD-a, te nenajavljenog susreta sa visokim predstavnikom Valentinom Inzkom u Banjoj Luci, i brojnih upozorenja na nelegalnost, nije pokazao namjeru da odustane od referenduma. Sistematski i ustrajno Dodik ~ini sve na slabljenju i razbijanju BiH.

KOMITET ZA NORMALIZACIJU
Komitet za normalizaciju N/FSBiH suspendovao je biv{eg generalnog sekretara ove institucije Muniba U{anovi}a i nekada{njeg sekretara za finansije Miodraga Kure{a do pravosna`nog okon~anja krivi~nog postupka koji se protiv njih dvojice vodi pred Sudom BiH. Uostalom, UEFA i FIFA ve} odavno tra`e odlazak U{anovi}a.

SARAJEVSKI DANI POEZIJE
Ameri~ki pjesnik Charles Simic, ro|en u Beogradu, ovogodi{nji je dobitnik nagrade Bosanski ste}ak, koju Dru{tvo pisaca BiH dodjeljuje istaknutim stvaraocima u ~ijem djelu se prepoznaje ustrajavanje i na humanisti~ko-eti~kim principima. Bosanski ste}ak se dodjeljuje u sklopu Sarajevskih dana poezije.

VIJEST U OBJEKTIVU Organsko
U organizaciji Saveza udru`enja asocijacija organskih proizvo|a~a FBiH (Organsko FBiH) i Asocijacije organskih proizvo|a~a Kantona Sarajevo ju~er je na platou ispred Op}ine Ilid`a po~ela trodnevna manifestacija Dani organske proizvodnje. Na {tandovima 26 proizvo|a~a organske hrane izla`e i prodaje vo}e, povr}e, d`emove, med i proizvode od meda, heljdine proizvode, biljne proizvode te ~ajeve uz poziv posjetiocima da degustiraju proizvode uzgojene po principu organske proizvodnje, koji nisu tretirani hemijskim preparatima.

VIJEST U

BROJU

studentskih filmova bi}e prikazano na prvom festivalu studentskog filma na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

50

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

INTERVJU

5

Sretko Radi{i}, predsjednik SGV-a

Vlasti nisu senzibilne

prema povratnicima
Vi{e je danas povratnika u RS zahvaljuju}i ~injenici da su bo{nja~ke izbjeglice vi{e iskreno `eljele povratak
Razgovarala: Jasna FETAHOVI]

• Nedavno ste organizirali okrugle stolove o povratku Srba u Federaciju BiH. Mo`ete li, ukratko, sumirati zaklju~ke sa tih skupova? - Ustvari, motiv za ove razgovore u su{tinipredstavlja~injenica da je povratak kao proces jenuo, tako da su neki od u~esnika i konstatovali da je ovaj proces definisan Aneksom 7 ve} zapravo i okon~an. Me|utim, povratak je vitalan proces sve dok posljednji `ivi ~ovjek ili porodica nije ostvarila to osnovno `ivotno i ljudskopravo. Po{to se na ovim sastancima razgovaralo i u kontekstuusvojeneRevidiranestrategije o povratku 2009-2013. godina, SGV - Pokret za ravnopravnost je u biti htio da doprinese revitalizacijiprocesapovratkakoji je posljednjih godina u{ao u krizu. Nedvosmisleno su se svi sudionici sastanaka slo`ili da dosada{nji rezultatipovratkanisuzadovoljavaju}initi su povratnicidobilipotrebnupodr{kukoja bi omogu}ilanjihovouspje{no integrisanje u uslove `ivota u mjestupovratka i poslalaohrabruju}u poruku za nove povratke. Vi{e je danas povratnika u RS zahvaljuju}i ~injenici da su bo{nja~ke izbjeglicevi{eiskreno`eljelepovratak. Bile su spremne da prevazi|u te{ke traume do`ivljene u pro{losti i da na zgari{tima svojih ognji{ta krenu u novi po~etak. Kod stanovni{tva srpske nacionalnosti razvijena je dilema povratka ili ostanka. Ovoj zbunjenosti doprinosila je i vlast u RS-uodobravaju}ivi{eostanak nego povratak. Me|utim, ne zna~i da i me|u gra|anima srpske nacionalnosti nije bilo dobrih primjera i `elje za povratkom, ali ne u tolikoj mjeri kao kod Bo{njaka. Jedan od zaklju~aka sa svih nabrojanihsastanaka je da povratakSrba u FBiH nije na adekvatan na~in

podr`an od vlasti i da su se ti ljudi vremenomsuo~avali sa nizomstatusnih te{ko}a, zbog ~ega rezultati povratka nisu dostigli ni pribli`no nivo koji se o~ekivao. Osnovni zaklju~ak sa svih odr`anih sastanaka je da se proces povratka za budu}e ~etiri godine nalazi u rukama doma}ih organa vlasti. Sarajevo kao posebnapri~a i svojevrsnikoncentracioni logor savremenog doba u vrijeme ratnih zbivanja 19921995. morabitistjeci{tesvegapozitivnog bez obzira na te{kerane i o`iljke koji su i dalje vidljivi.

Diskriminacija
• SGV prati i analizira ostvarivanje uvjeta za povratak Srba na podru~je FBiH. Koliko je, po Vama, uradila dosada{nja vlast na ovom pitanju? - Ve} se iz prethodnog odgovora mo`e zaklju~iti da je taj napor nedovoljan. Dodu{e, mora se ista}i da se u svimovimgodinamapovratak odvija u vrlo te{kim ekonomskim uslovima. Nijedansegmentdru{tva, pa tako ni povratnike, nije mogu}e dovesti u povla{ten polo`aj u ovakote{kimvremenima. Me|utim, ne trebavr{iti ni diskriminaciju nad njima, a ima je. Evo primjera: u zakonima o radu po ~lanu 143. u FBiH i ~lanu 152. u RS-u niko nije ostvariopravo na povrat na radnomjesto u preduze}e u kojem je radioprijerata. To je jednostavnonemogu}e. • S obzirom na cjelokupnu situaciju, mo`ete li navesti podru~ja koja bi mogla dobiti “prolaznu ocjenu“ kada je u pitanju ostvarivanje uvjeta za povratak i sam povratak srpskog stanovni{tva u FBiH? - U vremenu tzv. zanosa i inspiracije za povratkom u neposrednom postratnom periodu 19982000. i od 2000. do 2003. godine bilo je mnogo `ivlje kretanje izme|u entiteta. Ljudi su se spajali sa po-

PRIMJER Sarajevo kao posebna pri~a i svojevrsni koncentracioni logor savremenog doba u vrijeme ratnih zbivanja 1992-1995. mora biti stjeci{te svega pozitivnog bez obzira na te{ke rane i o`iljke koji su i dalje vidljivi
rodicama, `eljeli sresti prijatelje i kom{ije, vidjeti svoj grad i mjesto `ivljenja, podnijeti zahtjeve za povrat imovine... U tom periodu skoro je senzacionalno zvu~alo da su i Srbi donijeli odluku da se u jednom ve}em broju vra}aju u svoja biv{a prebivali{ta. Tako je odjeknuo povratak Srba u Drvar, ~ak se ra~una oko sedam hiljada povratnika koji su zavi~ajno bili vezani za taj kraj u kome su ~inili skoro 100postotnu ve}inu prije rata. Ne{to

kasnije do{lo je tako|er u broj~ano iskazanom smislu i do povratka oko tri hiljade gra|ana u Bosansko Grahovo, iako je to malo mjesto bilo u potpunosti devastirano. Za nas u ZDK-u skoro nevjerovatno je zvu~ao povratak nekoliko stotina Srba na podru~je Bo~inje u op{tini Maglaj, zatim vi{e od 150 porodica u @ele}u - op{tina @ep~e i napokon povratak vi{e stotina Srba u Vozu}u - op{tina Zavidovi}i. Dobrih primjera ima i kroz povratke u Tuzlanski kanton, kao na primjer u Lukavac gdje se vi{e hiljada ljudi vratilo, zatim u dolinu Neretve. Drugo je pitanje uspje{nih povrataka. Togareklobi se ima vi{e na individualnom, nego na kolektivnomplanu. Primjer je privatnipoduzetnik Milivoje Stanimirovi} koji se vratio u Olovo i zapodjenuo djelatnost zahvaljuju}i vlastitom trudu, zatim Mladen Loni}, uspje{ni privatni poduzetnik iz Bosanske Krupe i poslanik u aktuelnom sazivu Doma naroda FBiH, porodica Ranislava Mile{i}a u Drivu{i... • [ta spre~ava ljude da se vrate u prijeratne domove? - [to se blokada ti~e, one su nekadamoglebitipoliti~kenaravi, madavi{e ne vjerujem u to. Cijenim da }e ljudi i}i za boljimuslovima`ivota. Za{to se uostalom toliko veliki brojljudi, posebnomla|ih, opredjeljuje za odlazak u inostranstvo? Zato{to im se nudeizvjesniji`ivot, posao, standard i materijalna sigurnost. Ako smo kojim slu~ajem do{li do zaklju~ka da danas, primjera radi, Srbi`ele da `ive u RS-u zato{to je tamo bolja ekonomska situacija nego u FBiH, do{li smo do potpunopogre{nogzaklju~ka, jer znamo da nije sigurno tako. • SGV je, prije nekoliko godina, radio analizu zaposlenosti Srba u organima vlasti u FBiH, koja je ukazala na neadekvatnu zastupljenost tog konstitutivnog nar-

oda. Da li se u me|uvremenu situacija promijenila nabolje ili na gore i imate li neke konkretne prijedloge u vezi s tim? - Konstitutivnost kao ustavna odrednica u Ustavu BiH i ustavima entiteta i kantonatrebala je da bude mehanizam koji }e podsta}i povratak i dati mu snagu integriraju}eg procesa i u~initi oba entiteta multietni~kim. Me|utim, od 2002. kada je tada{nji visoki predstavnik Wolfgang Petritsch nametnuo ovu odredbu u ustave, nisu ostvareni takvidometi. Postignuti su i odre|eni napreci u pobolj{anjumultietni~ke strukture policije, te pravosu|a. Ali odredbakonstitutivnostinijeprovedena na ni`imnivoima u dr`avnim organimauprave, op{tinskim i kantonalnim slu`bama, u {kolama, zdravstvenim ustanovama, javnim i privrednim preduze}ima...

Svima jednako
• Koje su osnovne zakonske prepreke kad je rije~ o adekvatnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u organima vlasti i {ta bi se tu trebalo promijeniti? - Zakoni se moraju jednako primjenjivati i odnositi na sve gra|ane bez obzira na nacionalnu pripadnost. Za{to danas nema direktora u {kolama ili preduze}ima u Zenici iz reda srpske nacionalne pripadnosti, ili istopitanjeza{tonema direktora bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti u Banjoj Luci, ili za{to uop{tenemau~iteljskog i nastavnog kadra iz reda svih nacionalnih i etni~kihpripadnosti. Za{to je danas nekomSrbinu iz Zenicelak{edobiti posao u Doboju nego nekom ro|enom Bo{njaku iz tog grada?Ili obrnuto, za{to je nekomizbjeglom i raseljenomlicu iz Jajcalak{edobiti posao u Op{tini Zenica nego nekomSrbinukoji je iz Zenice i koji je radio u toj ustanovi prije rata?

TAKORE]I... HUMANO
Obnovu i modernizaciju Biblioteke za slijepe i slabovidne osobe u BiH s 311.851 eurom pomogle su Aktiva Synskadade i Radio Jelphena iz [vedske, a predstavnici ovih dviju organizacija posjetili su ju~er Biblioteku u Sarajevu. Predstavnik {vedske Aktive Synskadade, koja postoji 40 godina i koja se bavi pomo}i djeci o{te}enog vida i sluha, Christer Stangebye naglasio je da je namjera ove organizacije pomaganje daljnjeg razvoja Biblioteke onoliko koliko im finansije budu omogu}avale.

6

DOGA\AJI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Poruka konji~kih Hrvata i Bo{njaka
Udru`enje porodica {ehida i Udruga obitelji poginulih branitelja napravili zajedni~ku spomen-plo~u Predsjednik FBiH poru~io kako je zada}a pre`ivjelih graditi mostove prijateljstva

Samo zajedno mo
Jam~iti sigurnost ljudi i imovine
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} sa saradnicima posjetio je ju~er MUP Zapadnohercegova~kog kantona gdje se susreo s ministrom unutarnjih poslova Gordanom Bradvicom i policijskim komesarom Zoranom Gali}em. Razgovaralo se o sigurnosnoj situaciji u BiH i Kantonu u svjetlu nedavnih doga|aja u zemlji i svijetu. Sudionici sastanka uputili su zajedni~ku poruku da saradnja policijskih agencija u zemlji, kao i saradnja s policijskim agencijama iz regije, nemaju alternativu. Odnosno, zaklju~ili su da je sigurnost najvi{i prioritet i potrebna je izgradnja sustava koji }e jam~iti sigurnost ljudi i imovine, a koji }e biti poticajan ambijent za strana ulaganja. U Gluhom Dolu, dvadesetak kilometara od Konjica, Op}inska organizacija {ehidskih i porodica poginulih boraca i Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja u domovinskom ratu ju~er su otkrivanjem zajedni~ke spomen-plo~e odale po~ast prvim voj ni~kim `rtva ma op}ine Konjic.

Imam i fratar u zajedni~koj misiji
Kad smo ve} kod gradnje zajedni~kih mostova, podsjetimo kako je brat poginulog Suada Ali}a hod`a i nije, kada mu je obja{njeno o ~emu se radi, imao zamjerki na izgradnju zajedni~ke spomen-plo~e. Ina~e, ju~er su u Gluhom Dolu, otvaranju spomen-plo~e i odavanju po~asti poginulim pripadnicima Armije BiH i HVO-a prisustvovali konji~ki vjerski du`nosnici, tamo{nji imam i fra Petar. U istom su automobilu do{li iz Konjica. Oba su, u Gluhom Dolu, razgovarali s porodicama poginulih branitelja. Vremena su takva da je, recimo, rijetkost u ovoj zemlji fotografisati imama kako razgovara s obitelji poginulog branitelja HVO-a ili fratra uhvatiti u razgovoru s ~lanovima porodice {ehida. Ivan (Ilije) Azinovi}, Vicko (Mirka) Azinovi} i Marinko (Bosiljka) Bebek. Poginuli su u vrijeme kada su Armija i HVO ~inili zajedni~ke oru`ane snage i zajedno se borili protiv agresora. - Najlak{e od svega bilo je dobiti dozvole porodica za izgradnju zajedni~ke spomenplo~e, a ostalo je i{lo malo te`e, re}i }e, ako se tako mo`e re}i, u neoficijelnom dijelu protokola, predsjednica Tomi}, koja je odr`ala kratak, efektan govor. Mladost je te ‘92. godine osjetila {to joj se sprema te je,

[ta vlast treba da nau~i?
- Ovo je dokaz da smo spremni dogovorom graditi Bosnu i Hercegovinu, zajedni~ka je poruka s ovog skupa, kojem je prisustvovalo stotinjak gra|ana Konjica, a izgovorila ju je Dragica Tomi}, predsjednica Udruge poginulih branitelja. Na spomen-plo~i su, zajedno sa {ahovnicom, ljiljanom i zastavom BiH, uklesana imena poginulih 5. maja 1992. godine: Suad (Halila) Ali},

Generalni {trajk nastavnika SBK-a
Ju~er je po~eo generalni {trajk u osnovnim i srednjim {kolama Srednjobosanskog kantona. Zaposleni u obrazovanju nezadovoljni su trenutnim statusom u dru{tvu i raspodjelom sredstava u bud`etu za 2011, zbog ~ega zahtijevaju ravnopravan tretman s drugim bud`etskim korisnicima. “[trajk se ne bi trebao odraziti na upis na fakultete i na ostale aktivnosti koje se uobi~ajeno provode u periodu pred kraj {kolske godine“, kazao je Abdulah Serezlija, potpredsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH i predstavnik KO Sindikata obrazovanja SBK-a. Posljedice {trajka, za koji je izvjesno da se ne}e zavr{iti tako brzo, osjetit }e najvi{e djeca koja }e, ni kriva ni du`na, ove dane u kojima }e prinudno odmarati morati nadoknaditi tokom ljetnog raspusta.

pri~a Enes Ha le bi} Re na, predsjednik Udru`enja {ehidskih i porodica poginulih branitelja op}ine Konjic, zajedno krenula braniti grad Konjic. Pouka bi, misli Rena, bila da, kako tada, tako i sada, “samo zajedni~ki mo`emo naprijed“ . - Ovo bi trebalo da nau~e na{e vlasti. Obi~an je ~ovjek ovu poruku davno prepoznao, zaklju~uje Rena. Ako, pak, “na {i po li ti~ki predstavnici“ ne misle da samo zajedni~kim snagama mogu graditi dr`avu BiH, onda im Pero Bla`evi}, koordinator Koor di na ci je udru ga HVO-a op}ine Konjic, poru~uje “neka se sklone“. - I prepuste nama, bora~kim organizacijama, da je uredimo i na pra vi mo, po ru~io je Bla`evi}. @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, prisustvovao je otkrivanju spomen-plo~e. No-

Prezentacija za studente Univerziteta u Zenici

Pro{lost, sada{njost i budu}nost NATO-a
Ulazak u NATO je rizi~an posao, ali je ipak puno rizi~nije ne u}i tamo, istakao ministar odbrane BiH Selmo Cikoti}
Pro{lost, sada{njost i budu}nost NATO-a, naziv je prezentacije uprili~ene ju~er za studente Univerziteta u Zenici u organizaciji dr`avnog Ministarstva odbrane, [taba NATOa i Ambasade Turske u BiH. Cilj predavanja je bio upoznati budu}e akademske gra|ane koji je put kojim BiH treba i}i kako bi postala ~lanica NATO-a i kolika je va`nost tog ~lanstva za na{u zemlju u budu}nosti. da moraju ispuniti zadatke koji su pred njih postavljeni i to je najlak{i na~in da postanete ~lanica, poruka je turskog ambasadora u BiH Vefahana Od`aka.

Zna~aj Turske
„Za na{u zemlju, za Tursku je uvijek imalo veliki zna~aj ~lanstvo u NATO-u jer Turska se pridru`ila Savezu nekoliko godina nakon okon~anja Drugog svjetskog rata, u ranim pedesetim godinama pro{log stolje}a. U to vrijeme nije bilo dovoljno mira i stabilnosti u na{em geografskom regionu, a ~lanstvo u NATO-u nam je pru`ilo sva potrebna osiguranja, uvjeravanja i sigurnost. Zato nam je zna~ajno da budemo ~lanica takve me|unarodne sigurnosne organizacije kakva je NATO“ obja, snio je Vefahan Od`ak. ^lanstvo u NATO-u i Evropskoj uniji su strate{ki ciljevi Bosne i Hercegovine, stoga je odlu~eno se da mladim ljudima uka`e na to jer su oni ti koji }e u budu}nosti donositi odluke o va`nosti za Bosnu i Hercegovinu.
M. DAJI]

Euroatlantska budu}nost BiH neupitna

Vi{e od odbrambenog pitanja

Privremeni NO HT-a Mostar
Vlada Federacije je razrije{ila dosada{nji, te donijela rje{enje o nominovanju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u sastavu Anto Kre{i} (predsjednik), Zoran Zeki}, Ivan Tabak, Eso Pobri}, Damir Leko i Dragi @ujo. Oni su imenovani na period do 60 dana, do okon~anja postupka imenovanja ~lanova NO na osnovu konkursne procedure koju }e provesti Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH.

„Zajedni~ki stav svih relevantnih faktora o euroatlantskoj budu}nosti Bosne i Hercegovine postoji, i to je izuzeto va`no u situaciji kad se kompromis oko jako bitnih pitanja za zemlju ne mo`eposti}i. Zato je i zajedni~ki stav oko ~lanstva u NATO-u mnogo vi{e od obrambenog pitanja, to je zapravo ideja i pokreta~ pozitivnih promjena u dru{tvu. ^lanstvo je istovremeno pitanjeperspektivedr`ave, pitanje kvaliteta `ivota, ekonomije, ekologije“ kazao je dr`avi ministar , odbrane BiH Selmo Cikoti}.

VOJNA IMOVINA Bosna i Hercegovina je po~ela ispunjavati uslove za ~lanstvo u NATO-u, a da bi postala ~lan, jedan od klju~nih uslova je povrat vojne imovine
On je istakao da iskustva tranzicijskih zemalja govore o tome da su sve te zemlje koje prolaze kroz tranziciju, prvo postale ~lanicom NATO-a, pa tek onda razmatrane za ~lanstvo u EU. Ulaskom u NATO rapidno je skakao priliv stranih investicija u te dr`ave, rastao je ekonomski razvoj i kvalitet `ivota gra|ana. U su{tini to je, veli, jedan rizi~an posao, ali na osnovu opse`nih analiza, ipak, puno je rizi~nije ostati izvan NATO-a, i neuporedivo skuplje. Bosna i Hercegovina je po~ela ispunjavati uslova za ~lanstvo u NATO-u, a da bi postala ~lan, jedan od klju~nih uslova je povrat vojne imovine, tvrdi John Andreas Olsen, zamjenik komandanta [taba NATO-a Sarajevo. Turska je ~lan NATO-a jo{ od 50-ih godina i iz iskustva na tom putu treba poru~iti onima koji su zadu`eni za taj put u BiH

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

DOGA\AJI

7

iz Gluhog Dola

VIJESTI

o`emo graditi BiH
Neizvjesno ro~i{te Divjaku
Dva mjeseca nakon hap{enja Jovana Divjaka u Austriji, regionalni sud Korneuburg jo{ nema informacije kada bi se moglo odr`ati ro~i{te za razmatranje zahtjeva za izru~enje koji je podnijela Srbija, ali sigurno ne}e u naredni mjesec, javio je ju~er BIRN - Justice Report. “Podnijeli smo podnesak sudu sa svim relevantnim informacijama. Trenutno ne znamo kada }e se odr`ati ro~i{te pred sudom u Be~u. Pretpostavljam da sudu, kao i ovda{njem tu`ila{tvu, treba vremena da pa`ljivo razmotri sve argumente“ potvrdio je za BIRN , Richard Soyer, ~lan tima odbrane Jovana Divjaka.

Vjerski du`nosnici iz Konjica

Predsjednici bora~kih udru`enja i udruga u Gluhom Dolu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

vinarima }e re}i kako su Suad, Vicko, Ivan i Marinko vjerojatno znali stihove Ivana Gunduli}a: “O lijepa, o draga, o slatka slobodo...“

Cijeniti drugo i druga~ije
- Znali su te stihove i oni koji su se s njima, rame uz rame, borili. Trebamo im biti za-

hvalni, ali i voditi ra~una o onima koji su strahote rata pre`ivjeli i na svojim ple}ima iznijeli teret obrane. Trebamo biti svjesni da `ivimo u zaista te{kim vremenima. Protekle su godine od rata, a nismo uspjeli izgraditi normalnu zajednicu. Zada}a svih nas, zbog `rtava ali i njihove i sve druge djece u BiH, jeste da gradi-

mo mostove povezivanja u BiH, zaklju~io je predsjednik Budimir. Na zajedni{tvo je gra|ane BiH pozvao i Emir Bubalo, gradona~elnik Konjica, op}ine koja je financijski, zajedno s Ministarstvom za pitanja branitelja Hercegova~ko-neretvanske `upanije, pomogla izgradnju spomen-plo~e.

- @ivimo zajedno! Moramo uva`avati jedni druge, cijeniti drugo i druga~ije, poru~io je Bubalo. Helem, obitelji poginulih i porodice {ehida, zajedno sa zvanicama i novinarima, objedovali su u konji~kom restoranu Han. Nisu sjedili za zasebnim stolovima.
A. B.

Pavi} protiv posjete logora{a
Op {tin ske vlas ti Pri je do ra ni su spremne da dozvole biv{im logora{ima logora Omarska da 9. maja posjete taj prostor. Prijedorski na~elnik Marko Pavi} smatra da je to “vrlo osjetljiv datum, jer se 9. maja slavi Dan Evrope i Dan pobjede nad fa{izmom, te da bi obilje`avanje i posjeta prostoru nekada{njeg logora dovela do ozbiljnih posljedica“. Pavi} je saop}io da ne podr`ava “politi~ki skup“ koji je Savez logora{a BiH najavio za 9. maj u Omarskoj, us tvrdiv {i da “or ga ni za to ri sku pa imaju lo{e namjere prema Prijedoru i da je to suprotno svemu {to ~ini dobro ovom gradu“.

Obilje`avanje Dana zlatnih ljiljana

Centralna manifestacija u Zenici
Zajedni~ko obilje`avanje 9. maja u Zenici sa Danom pobjede nad fa{izmom i Danom Evrope Zajedni~ki u organizaciji ljiljani, partizani i omladinci
Ovogodi{nja centralna manifestacija obilje`avanja Dana zlatnih ljiljana BiH bi}e uprili~ena u Zenici, saop{teno je na konferenciji za novinare Organizacionog odbora za obilje`avanje 9. maja - Dana zlatnih ljiljana BiH. Tog dana }e oko 600 najboljih sinova Bosne i oko 200 ~lanova njihovih porodica vidjeti koliko je i kome stalo do Bosne i Hercegovine. Svojim (ne)dolaskom svi imaju priliku pokazati {ta im je BiH, koliko im zna~i historija i kakva }e budu}nost ove zemlje biti, poru~ili su ljiljani. i BiH pojavljuju se Udru`enje antifa{ista i boraca NOR-a BiH i Lokalnog omladinskog vije}a (LOV) regije Zenica.

Velika ~ast
Spaho ^o{abi}, predsjednik UBNOAR-a Op}ine Zenica i Ja smin Duv njak, di re ktor LOV-a regije Zenica, istakli su da im je u~injena velika ~ast pozivom dobitnika najve}ih ratnih priznanja da budu na neki na~in ispomo} i podr{ka u organizaciji ove manifestacije u Zenici. Oni su pozvali sve gra|ane da do|u da se napuni arena. Centralna manifestacija bit }e u Gradskoj areni, a na spomen-obilje`jima palim borcima NOR-a u parku Papirna (11.45 sati), te Kamenom spava~u – centralnom spomenobilje`ju {ehidima, poginulim borcima Armije BiH i civilnim `rtva ma ra ta s po dru~ja op}ine Zenica u ratu 1992-95. (12.30 sati). Tako|er }e biti ba~eno cvije}e sa mosta u rijeku Bosnu u znak sje}anja na sve `rtve fa{izma. Dru`enje ljiljana bi}e u poslijepodnevnim satima na zeni~kom izleti{tu Bistri~ak.
M. DAJI]

Okupi}e se 600 najboljih sinova Bosne

Bez politi~kih igara
„Ove godine na centralnoj manifestaciji `elimo pokazati dru{tvenu snagu, s porukom da postoji odgovornosti prema ovim ljudima, ka`e predsjednik Skup{tine saveza dobitnika najve}ih ratnih priznanja BiH [erif Patkovi} i dodaje da ne}e dozvoliti da se bilo kakve politike i igre provode preko ~lanstva ovog saveza. „Mi smo svjesni aktuelnog trenutka u BiH, svjesni smo i kakve poruke sti`u iz manjeg bh. entiteta sa porukama o referen-

ODNOS Samo prisustvo gra|ana i ljudi koji su na pozicijama na Danu zlatnih ljiljana }e oslikati odnos prema dr`avi BiH, prema njenoj historiji i na osnovu toga i prema njezinoj budu}nosti
dumu, mi smo svjesni i politika i svjesni smo da mnogi ~ekaju reakcije na{eg ~lanstva kako bi nastavili neke igre. Samo prisustvo gra|ana i ljudi koji su na pozicijama na Danu zlatnih ljiljana }e oslikati odnos prema dr`avi BiH, prema njenoj historiji i na osnovu toga i prema njezinoj budu}nosti“ poru~io je , Patkovi}. Dobitnici Zlatnog ljiljana i Zlatne policijske zvijezde u utorak }e u Zenici cjelodnevnim programom obilje`iti Dan zlatnih ljiljana BiH. Uz to }e podsjetiti da je 9. maj i Dan pobjede nad fa{izmom i Dan Evrope. A kao suorganizatori manifestacije zajedno sa Savezom dobitnika najve}ih ratnih priznanja ZDK-a

Predstavni~ki dom 18. maja
Prva radna sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH }e biti odr`ana 18. maja, odlu~io je ju~er Kolegij Predstavni~kog doma. Na dnevnom redu sjednice, uz ostalo, na}i }e se prijedlozi zakona o izmjeni Zakona o obligacionim odnosima, zakona o koncesijama, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekr{ajima FBiH, zakona o izmjeni Zakona o parni~nom postupku, o dopunama Krivi~nog zakona FBiH, Zakona o za{titi i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi~nom postupku, kao i nacrt zakona o mati~nim knjigama, te prijedlog odluke o usvajanju prostorne osnove prostornog plana FBiH za period od 2008. do 2028. S. [e.

8

DOGA\AJI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Sjednica Vlade FBiH

Hitno ispitati
“dva svjedoka“
razmatrala preliminarne izvje{taje o poslovanju preduze}a iz nadle`nosti Ministarstva energetike, rudarstva i industrije te usvojila niz zaklju~aka za sanaciju stanja u firmama koje su poslovale s gubitkom. Resorni ministar Erdal Trhulj, ne navode}i sve firme koje su poslovale lo{e ili s dobiti, “jer se radi o preliminarnim izvje{tajima“ spome, nuo je 15-milionski gubitak Elektroprivrede BiH, te da su od osam preduze}a namjenske industrije samo Unis Ginex Gora`de i TZ Had`i}i ostvarili dobit pro{le godine.

Helez je kazao da procjena o broju uvedenih u prava sa dva svjedoka ne zna~i automatski da su oni krivi, ali }e biti ispitane okolnosti pod kojima je to ura|eno

Sabor HDZ-a BiH 13. maja
Pro{irena sjednica Predsjedni{tva HDZ-a BiH, na kojoj su prisustvovali i predsjednici `upanijskih i regionalnih odbora te stranke, odr`ana je ju~er u Mostaru. Tom prilikom bilo je rije~i o pripremama za XI izborni sabor HDZ-a BiH, a utvr|eni su prijedlozi statuta, poslovnika o radu XI sabora HDZ-a BiH i prijedlog programske deklaracije. Sabor HDZ-a BiH bit }e odr`an 13. maja u Hrvatskom domu “Herceg Stjepan Kosa~a“ u Mostaru s po~etkom u 10 sati, saop}eno je iz HDZ-a BiH.

[to prije vlast u BiH
Prva sjednica Predsjedni{tva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH odr`ana je ju~er u Mostaru. Predsjedni{tvo je utvrdilo strukturu i djelokrug rada Glavnog vije}a. Razmotrilo je i aktualnu politi~ku situaciju u BiH ocjenjuju}i je najdubljom politi~kom i institucionalnom krizom od rata. Predsjedni{tvo HNS-a BiH smatra kako je prioritet `urna uspostava zakonodavne i izvr{ne vlasti na razini BiH i paralelno s tim, kako navode, vra}anje u zakonske i ustavne okvire vlasti u FBiH, sastavljene od politi~kih subjekata koji predstavljaju ve}inski izborni legitimitet svakog naroda u Federaciji. Predsjedni{tvo o~ekuje da me|unarodna zajednica, konkretno OHR, da svoj konstruktivan doprinos, jer je to preduvjet za uspje{no rje{avanje politi~ke i institucionalne krize.

Procjena je da je gotovo polovina ukupnog broja korisnika svih vidova bora~ko-invalidske za{tite prava ostvarila na osnovu potvrde izdate uz potpise dva svjedoka, “pri ~emu je svjedok mogao biti bilo ko” . Ovo je na ju~era{njoj konferenciji za novinare u pauzi sjednice Vlade FBiH kazao federalni bora~ki ministar Zukan Helez najaviv{i izmjene Zakona o reviziji korisnika bora~ko-invalidske za{tite kojima }e, uz ostalo, biti predlo`ena obustava primanja korisnicima koji su prava ostvarili na osnovu potvrde izdate uz dva svjedoka i postupak dokazivanja okolnosti na osnovu kojih im je ona izdata. Helez je kazao da procjena o broju uvedenih u prava sa dva svjedoka “ne zna~i automatski da su oni krivi, ali }e biti ispitane okolnosti pod kojima je to ura|eno“ .

Najavljene izmjene Zakona o reviziji korisnika bora~ko-invalidske za{tite

Rezultat - nula
- Ve} sutra (petak, op.a) imat }u sastanak sa predsjednikom FBiH @ivkom Budimirom o pripremi odluke o raspu{tanju Tima za koordinaciju rada re-

vizorskih timova, o ~emu je donesen zaklju~ak Vlade. Rezultat rada Tima ravan je nuli, a osam ~lanova primaju mjese~nu naknadu 400 KM. Za Tim je utro{eno oko 750 hiljada KM, kazao je Helez. Zaklju~cima Vlade, usvojenim nakon {to je razmotrena informacija o provedbi Zakona o reviziji korisnika BIZ-a, bora~ki ministar je ovla{ten za ka`njavanje slu`benika i ~lanova timova za reviziju koji vr{e opstrukcije kontrole korisnika BIZ-a, te najavio postupak za sankcioniranje jednog svog pomo}nika u

Ministarstvu “koji je opstruisao postupak revizije“ Revizorski . timovi }e ubudu}e mo}i tra`iti asistenciju policije ukoliko im iko onemogu}i da izvr{e svoje zadatke. - Zakon o reviziji mora pretrpjeti izmjene, jer je ura|en tako da revizija ne da nikakve rezultate. Ovo i jo{ neke druge stvari FBiH mora uraditi i zbog jednog va`nog kredita od 100 miliona dolara Svjetske banke koji je pripremljen za bud`etsku podr{ku, kazao je Helez. U nastavku sjednice Vlada je

Mjere za gubita{e
Firme koje su poslovale s gubitkom u roku 45 dana moraju donijeti sanacioni plan, svi segmenti koncerna EPBiH moraju profunkcionisati, menad`ment u roku 90 dana napraviti petogodi{nji plan razvoja, Agencija za privatizaciju u roku 20 dana treba utvrditi listu i procijeniti vrijednost koja se mo`e ostvariti prodajom udjela u preduze}ima s manjinskim dr`avnim kapitalom. S. [e.

Ususret obilje`avanju bitke na Br~anskoj Malti

Branislav Duki} je nepo`eljna osoba
U nekoliko navrata je samoinicijativno prijavljivao gra|ane BiH istra`nim i pravosudnim institucijama druge dr`ave, te je tako negirao postojanje na{ih institucija
Branislav Duki}, predsjednik Saveza logora{a Republike Srpske, nepo`eljna je osoba u Tuzli, smatraju ~elnici bora~kih udru`enja nastalih iz Armije RBiH. Naime, tuzlanski borci }e tra`iti da MUP Tuzlanskog kantona zabrani Duki}u ulazak u Tuzlu 15. maja ove godine, kada }e Odbor za njegovanje tekovina oslobodila~kih ratova Vlade RS-a, u ~ijem je sastavu i Duki}, posjetitiraskrsnicu na Br~anskoj Malti, s ciljem odavanja pomena stradalim rezervistima JNA, koji su poginuli 15. maja 1992. godine u sukobu sa braniocima grada. dinepozvaliporodice tih stradalih da zajedno sa nama obilje`imo taj dan, ali su oni odbili“ kazao nam je Faruk [ahovi}, , predsjednik JOB-a Unija veterana Tuzlanskog kantona. rima{irimr`njume|unarodima. Potom i da je Duki} u nekoliko navratasamoinicijativnoprijavljivao gra|ane BiH istra`nim i pravosudniminstitucijamadruge dr`ave, te da je tako negirao postojanjena{ihinstitucija. Borci su upori{te za svoje tvrdnje prona{li u ~injenici da je Duki}, u svojstvu predsjednika logora{a RS-a, u Beograd dostavio prijavuprotiv19.000 bosanskohercegova~kih dr`avljana. „Zbogsveganabrojanog,on je nepo`eljnaosoba u Tuzli. Svi ostali su dobrodo{li!“ poru~io je [a, hovi}.

Progla{enje bla`enim drinskih mu~enica
U Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeni{tu u Sarajevu odr`an je XVII sabor sve}enika Vrhbosanske nadbiskupije. Kardinal Pulji} se osvrnuo na progla{enje bla`enim pape Ivana Pavla II. Tako|er je kazao da }e vanjskom proslavom svetkovine Srca Isusova, naslovnika Vrhbosanske nadbiskupije, 3. jula biti obilje`ena i 130. obljetnica uspostave redovite crkvene hijerarhije u BiH. Podsjetio je da }e 24. septembra u Zetri biti uprili~eno progla{enje bla`enim s. Jule Ivani{evi} i ~etiri susestre, poznate kao drinske mu~enice.

Provokator(i)
„Branislav Duki} je za nas persona non grata! Jednostavno, mi nemamo ni{ta protiv obilje`avanja stradanja ljudi, ali imamo protiv da tu dolaze provokatori. Mi smo ~ak i pro{le go-

PRO[LE GODINE Mi smo ~ak i pro{le godine pozvali porodice tih stradalih da zajedno sa nama obilje`imo taj dan, ali su oni odbili, kazao nam je Faruk [ahovi}
Nezvani~no saznajemo da }e tuzlanski borci u prilog svom zahtjevu o zabraniulaskaBranislava Duki}a u Tuzlu ponuditi nekoliko argumenata. Prvi je da se radi o osobikojasvojimgovo-

Duki}: Samo on ne mo`e

Zajedni~ki stav
Predsjednik lokalnog ogranka Unije veterana Tahir Ba{i} nije `elio govoriti o obilje`avanju 15. maja, koji se, podsje}amo, u Tuzli slavi kao dan otpora agresiji. On nam je kratko napomenuo da }e predsjednici svih bora~kih

udru`enja nastalih iz Armije RBiHdanasrazgovarati sa na~elnikomJasminomImamovi}em, a u kona~nici taj razgovortrebao bi rezultirati zajedni~kim stavom spram najavljenog dolaska porodica stradalih i predstavnika vlasti RS-a. Ina~e, u toj najavi pi{e da }e program obilje`avanja biti isti kao i pro{le godine. Tada su u~esnici obilje`avanja u re`iji Vlade RS-a polo`ili cvije}e na sredini Ulice Armije BiH, a potom su zapalili nekoliko svije}a, te odr`ali kra}i pomen. Obilje`avanje je proteklo bez incidenata. A. [e.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

DOGA\AJI

9

Me|unarodna krizna grupa sa~inila izvje{taj

Mogu} i raspad
Bosne i Hercegovine
ICG zaklju~uje da je politi~ko zao{travanje po~elo nakon oktobarskih izbora, kroz blokiranje formiranja vlasti dva HDZ-a
Izvje{taj koji je sa~inila Me|unarodna krizna grupa (ICG), nakon mjese~ne analize situacije u Bosni i Hercegovini o stanju u na{oj zemlji, bi}e objavljen uskoro, potvr|eno je ju~er Oslobo|enju. Mali dio tog izvje{taja sa~injen je u pismu koje je predsjednica Me|unarodne krizne grupe Louise Arbour uputila bezbjednosnom i politi~kom komitetu Evropske unije, potom OHR-u i politi~kim partijama u na{oj zemlji, a u kojem se upozorava da se Bosna i Hercegovina nalazi u najve}oj poslijeratnoj krizi. dinstven stav o de{avanjima u Bosni i Hercegovini i mogu}im modalitetima za prevazila`enje ove situacije.

VIJESTI

Prva d`uma u obnovljenoj d`amiji
U ^ajni~u }e danas, nakon vi{e od 19 godina, biti klanjan prvi d`uma-namaz u obnovljenoj Mir - Muhamedovoj d`amiji. Namaz-d`umu }e predvoditi reisu-l- ulema IZ-a u BiH Mustafa Ceri}, a ovom prilikom u ^ajni~u se o~ekuje veliki broj vjernika i novoizabrani predsjednik Sabora IZ-a BiH Safet Softi}. Pozivaju se ^ajni~ani i ostali Bo{njaci, posebno oni iz isto~ne Bosne, da do|u u ^ajni~e kako bi ozvani~ili po~etak aktivnog vjerskog `ivota, ka`u u Med`lisu IZ-a u ^ajni~u. Prema rije~ima predsjednika Med`lisa [a}ira Ra{~i}a, obnova Mir – Muhamedove, Mustajbegove, Gornje ili Djevoja~ke d`amije zapo~ela je 2006. godine, a objekat je u funkciji zahvaljuju}i humanitarnoj organizaciji Birds i pojedina~nim donatorima. O~ekuje se da }e do po~etka ramazana biti izgra|en i minaret koji nedostaje. A. H.

Detaljna analiza
Izvje{taj Me|unarodne krizne grupe donijet }e detaljnu analizu stanja u Bosni i Hercegovini, sa preporukama doma}im politi~kim subjektima i me|unarodnoj zajednici da “spuste loptu“ i potra`e rje{enje nagomilanih problema kroz kompromise i dogovore. Izvje{taj ima za cilj da upozori na eskalaciju politi~kih sukoba u Bosni i Hercegovini i uti~e na raspravu o na{oj zemlji koja }e se voditi u Vije}u sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, a koja je zakazana za ponedjeljak, 9. maja. O detaljima i zaklju~cima analize politi~ke situacije u Bosni i Hercegovini, te prijedlozima za njezino hitno rje{avanje, za Oslobo|enje }e go vo ri ti vi so ki zva ni~ni ci Me|unarodne krizne grupe u intervjuu koji }emo objaviti narednih dana.
J. F.

Louise Arbour: Hitno odr`ati sastanak

Raspad pregovora
Arbour je pismo uputila kako bi skrenula pa`nju na ozbiljno zao{travanje politi~ke situacije u BiH u posljednjih nekoliko mjeseci, obja{njava Sre}ko Latal iz Me|unarodne krizne grupe. Me|unarodna krizna grupa zaklju~uje da je politi~ko zao{travanje po~elo nakon oktobarskih izbora, kroz blokiranje formiranja vlasti dva HDZ-a, potom kroz raspad pregovo-

VIJE]E SIGURNOSTI Izvje{taj ima za cilj da upozori na eskalaciju politi~kih sukoba u Bosni i Hercegovini i uti~e na raspravu o na{oj zemlji koja }e se voditi u Vije}u sigurnosti UN-a
ra koje je me|unarodna zajednica poku{avala da vodi, zatim kroz formiranje vlasti u FBiH, te formiranje Hrvatskog sabora i dono{enja odluke o odr`avanju referenduma u Republici Srpskoj. Arbour je u pismu navela da sva ova de{avanja u Me|unarodnoj kriznoj grupi vide kao ozbiljno i opasno pogor{avanje situacije koje mo`e dovesti do raspada zemlje i novih sukoba. Arbour, stoga, predla`e da me|unarodna zajednica na najvi{em nivou odr`i hitan sastanak, kako bi zauzela je-

Uhap{eni zbog ratnog zlo~ina
Zbog sumnje da su po~inili kazneno djelo ratni zlo~in, policija distrikta Br~ko ju~er ujutro je li{ila slobode dvije osobe iz Br~kog - D. I. i D. U. Iz br~anske policije saop}eno je da su te osobe nakon hap{enja predate u nadle`nost Tu`iteljstvu distrikta Br~ko. Kako Fena neslu`beno doznaje, uhap{eni su Dim~e Iv~ev i Dra`en Uro{evi}.

Sporno o`ivljavanje rada banje Guber

Kome smeta
razvoj Srebrenice
Srebrenica je bez Gubera mrtav grad. Neko `eli od ovog mjesta da napravi rupu, iz kojeg }e se samo jadikovati
Mirni protest stotinjak Srebreni~ana, ali i tematska sjednica Skup{tine op{tine, koji su odr`ani prekju~er, jasno su pokazali da stanovnici ovog grada podr`avaju nastavak radova na ure|enju hotelskih kapaciteta i fabrike vode na izvori{tu Crnog Gubera. Podsje}amo, Ministarstvo za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS-a poni{tilo je ~etiri rje{enja o odobrenju gra|enja hotelskih kapaciteta na izvori{tu Crnog Gubera u Srebrenici. Predstavnici firme AD Guber, koja je investitor, u svojim izjavama su kazali da su radovi obustavljeni bez ikakvog razloga, jer su sva rje{enja izdata po zakonu, a sama obustava donosi ogromne gubitke i finansijsku {tetu. Da firma AD Guber po zakonu gradi objekte, potvrdio je i
Zasad mirni protest

Bijeli} nije ~lan SNSD-a
U Srebrenici se {pekuli{e da bi jedan od razloga obustavljanja radova mogla biti ~injenica da Borislav Bijeli}, direktor firme AD Guber, koja finansira radove, nije ~lan SNSD-a, ali i da nije u dobrim odnosima sa predsjednikom ove stranke Miloradom Dodikom. Navodno, Bijeli} se prije nekoliko godina posva|ao sa Dodikom, te mnogi smatraju da je direktor AD Gubera i zbog toga u nemilosti vladara manjeg bh. entiteta. Senad Suba{i}, na~elnik za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u Op{tini Srebrenica. “Mi smo po osnovu dostavljene dokumentacije AD Guberu, u skladu sa zakonskim odredbama, uredno dali urbanisti~ku i gra|evinsku saglasnost, ali resorno ministarstvo ih je poni{tilo” kazao je Suba{i}. , Zulfo Salihovi}, poslanik u Skup{tini op{tine, u izjavi za na{ list je kazao da su odbornici donijeli jednoglasnu odluku u kojoj je banja Guber progla{ena op{tim interesom Srebrenice. “Ovo je prvi projekat u Srebrenici kojeg su svi jednoglasno podr`ali. I odbornici i nevladine organizacije i gra|ani… Izgradnja vjerovatno smeta nekim ljudima iz Vlade i Dodiku ili Ministarstvu koje je poni{tilo rje{enje. Jednostavno, oni su mi-

mo zakona poni{tili rje{enje” , kazao nam je Salihovi}, poja{njavaju}i da banja Guber nije progla{ena op{tim interesom RS-a, te da samim tim RS nije u ovom slu~aju nadle`an, nego upravo Op{tina Srebrenica. On navodi da su na tematskoj sje dni ci do ne se ni za klju~ci da se u roku od mjesec odr`e sastanci, na kojima }e se poku{ati na}i rje{enje problema. Tako|er, pomo} je zatra`ena i od OHR-a i ameri~ke ambasade u BiH. “Srebrenica je bez Gubera mrtav grad. Neko `eli od ovog mjesta da napravi rupu, iz kojeg }e se samo jadikovati. Ali, mi `elimo da izgra|ujemo ovu sredinu i da `ivimo od svoga rada. Evo, od ovog projekta mogu normalno `ivjeti mnogi ljudi u ovom gradu” kazao je Salihovi}. ,
S. KARI]

Ekshumirano 14 tijela
Na lokalitetu Ivan-polje, u mjestu Han-Stjenice, op{tina Rogatica, gdje je po~ela ekshumacija `rtava iz proteklog rata, ju~er je ekshumirano 14 uglavnom nekompletnih posmrtnih ostataka. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi} kazala je za Fenu da }e nakon ekshumacije posmrtni ostaci biti prevezeni u prosekturu Gradskog groblja Visoko gdje }e biti izvr{ena sudskomedicinska obrada. Ekshumacija na ovom lokalitetu bit }e nastavljena, a pretpostavlja se da bi se u ovoj sekundarnoj masovnoj grobnici trebalo nalaziti vi{e od 20 civilnih bo{nja~kih `rtava stradalih u toku proteklog rata.

10

KOMENTARI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kraj dejtonske BiH
FOKUS

R
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Iz RS-a sve uspje{nije dokazuju neodr`ivost dejtonskog ure|enja zemlje. BiH ne treba me|unarodna konferencija da bi se u~vrstio dvoentitetski koncept ve} da bi se bh. dr`ava u~inila samoodr`ivom i sposobnom za evroatlantske integracije

e fe ren dum ska kri za iz Bosne i Hercegovine seli se u New York gdje putuje visoki predstavnik me|unarodne zajednice Valentin Inzko na konsultacije u OUN i sa ameri~kim funkcionerima. Upravni odbor za provedbu mira na ambasadorskom nivou dao je priliku vlastima Republike Srpske da u narednih nekoliko dana odustanu od izja{njavanja bira~a o odlukama visokog predstavnika sa zakonskom snagom i Tu`ila{tvu i Sudu BiH. Pred sje dnik Re pu bli ke Srpske Milorad Dodik nije ustuknuo ni pred ponovljenim zahtjevima ambasadora SAD-a Pa tric ka Mo ona da inicira povla~enje odluke Narodne skup{tine RS-a o referendumu. Dodik tvrdi da Inzko nema podr{ku za sankcije u EU osim od Velike Britanije. Iz OHR-a uzvra}aju da }e odluka o referen du mu bi ti obe sna`ena u Banjoj Luci ili }e to u~initi visoki predstavnik. Do di ku sme ta ju na dle`nosti tih organa u sferi korupcije, a to nastoji zakriti pri~om o diskriminaciji kada se radi o ka`njavanju odgovornih za ratne zlo~ine. Sve je to li~no i grupno motivisana politi~ka ujdurma unutar koje se Dodik poigra-

I

va sa bh. dr`avom, njenim me|una ro dnim jam ci ma, pa, i mirom u BiH. Sve je to pod krin kom ugro`enos ti bh. Srba, pa }e i re fe ren dumska kampanja, bude li je, biti oblikovana kao da se radi o `ivotu ili smrti. Tu nije kraj dodikovskoj se pa ra tis ti~koj des tru kti vnos ti. Pri je tnja po vla~enjem kadrova RS-a iz dr`avnih institucija, ako bude sankcija, novi je korak slijedom politike otcjepljivanja i bez tako naslovljenog referenduma. Iz OHR-a su poru~ili da naru{avanje Mirovnog sporazuma predstavlja opasnu politi~ku avanturu koja mo`e imati nepredvidive posljedice. z RS-a sve uspje{nije dokazuju neodr`ivost ovakvog ure|enja zemlje i na njemu osnovanim politi~kim odnosima. Vrijeme je za po~etak kraja dejtonske BiH. Pod tim ne treba podrazumijevati samo dvoentitetski obrazac, za ~iju promjenu sada nisu me|unarodni ~ini oci. Tre ba u~ini ti kraj dejtonskoj BiH u kojoj su i da lje le gi ti mne ra tne politike i ideologije mr`nje, u kojoj se negira genocid a slave ratni zlo~inci, u kojoj se ne sme ta no plju je po dr`avi i sva ko ma lo tra`i njen nestanak, u kojoj su ni`i organi nadre|eni cen-

K

tralnoj vlasti, u kojoj se smatra normalnim op stru irati dr`avnu vlast, u kojoj se ne po{tuju preuzete me|unarodne obaveze, u kojoj se ljudima stalno name}e pro{lost umjesto budu}nosti. rajnje je vrijeme za dis ci pli ni ra nje RSa po dejtonsko-briselskoj liniji. Kada je o Daytonu rije~, to je neupitnost bh. dr`ave i njene cje lo vi tos ti. [to se ti~e Bruxellesa, to je stvaranje pravno-politi~kih uslova za ne ome ta no ispu nja va nje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU i MAP-om za integraciju u NATO. Moraju biti zatomljeni ili uklonjeni s politi~ke scene oni koji to ne po{tuju. Ne bude li tako, sasvim su mogu}e “nepredvidive posljedice“. U referendumska zbivanja uklju~ila se i predsjednica i izvr{na direktorica Me|unarodne krizne grupe Louise Arbour. U za~u|uju}e povr{nom, jednostranom pa i navija~kom pismu ~elnicima EU, Arbour je bla go na klo na pre ma pre dvodnicima separatisti~kih te`nji, negativno je raspolo`ena prema onim {to su za cje lo vi tu, de mo krat sku i evroatlantsku BiH. Uspostavu vlasti u FBiH ozna~ava ilegalnom i o{tro kritikuje

A

Inzka, u vezi s tim, i tra`i od njega da ne preduzima sankcije zbog referenduma, pa pi {e: “I za is ta, uko li ko se trend nastavi, lako je zamisliti bo{nja~ke stranke kako kon tro li {u pro pa lu i ban krotiranu dr`avu, ~ije su institucije napustili Srbi“. Ti me se su ge ri {e da je osnovna opasnost od “bo{nja~kih stra na ka“. Ar bo ur tra`i da se 9. maja odr`i sjednica Vije}a sigurnosti OUNa, pa ako se ne uva`e njene sugestije (povla~enje odluke o re fe ren du mu, po no vni izbor predsjednika i Vlade FBiH, da HDZ u~estvuje u radu federalnog Parlamenta i formiranju vlasti, a Hrvatski narodni sabor sveden na koordiniraju}u ulogu) da se nametnu specifi~ne kazne onoj strani koja to odbije. Da li }e i}i po scenariju Arbour, vidje}emo nakon Inzkovog boravka u UN-u gdje }e biti ba{ 9. maja. rbourova se zala`e i za hitni me|unarodni skup o BiH na ko jem bi bi li pot vr|eni teritorijalni integritet i dvo en ti tet sko ure|enje. BiH ne treba me|unarodna kon fe ren ci ja da bi bio u~vr{}en dvoentitetski koncept ve} da bi se bh. dr`avu u~inila samoodr`ivom i sposobnom za evroatlantske integracije.

Referendum ili bosanska telenovela

D

ok su u poodmaklimve~ernjimsatima 13. aprila poslanici Narodne skup{tine RS-a izglasavali odluku o provo|enju referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, visoki predstavnik me|unarodne zajednice Valentin Inzko oglasio se saop{tenjem u kojem je naglasio da je bilo kakvo izja{njavanje gra|ana RS-a o pitanjima iz nadle`nosti BiH nelegalno i neprihvatljivo. U danima koji su uslijedili, a pro{la su ih dvadeset i dva, traje stanje nedoga|anja i napetog i{~ekivanja, na na~in na kojem bi i politi~arima RS-a i du`nosnicima me|unarodne zajednice involvirani u politi~ki `ivot BiH pozavidjeli i scenaristi najgledanijih latinoameri~kih telenovela. I bez posjedovanja posebnog pravni~kog znanja jasno da se ni prema Zakonu o referendumu RS-a ni prema Ustavu BIH gra|ani entiteta ne mogu izja{njavati o pitanjima iz domena dr`avnih nadle`nosti. To {to predsjednik RS-a Milorad Dodik, njegovi politi~ki sateliti i samozvani pravi eksperti, tuma~e}i po vlastitom naho|enju “slovo Daytona“, tvrde druga~ije, o~ekivana je i ve} previ{e puta vi|ena stvar. Drugi akter ove bosanske telenovele su me|unarodni du`nosnici: od visokog predstavnika, preko briselskih ~inovnika do ambasadoraVije}a za provedbumira u BiH. Iako su u startu postigli konsenzus da je referendum o dr`avnim pravosudnim insti-

tucijama nelegalan, retrogradan i antidejtonski, od verbalnihupozorenjanisu se makli s mrtve ta~ke. Bez namjere zazivanja novih tenzija u zemlji koja je ionako od oktobarskih izbora u dubokoj politi~koj krizi, ne mo`e se a ne postaviti pitanje kako me|unarodni zvani~nici, imenovani da {tite Mirovni sporazum u BiH, misle da ga za{tite i time o~uvaju ovu zemlju, budu li ostali na fazi upozorenja koje izri~u dolaze}i Dodiku na noge. A za sada Dodik pokazuje da dominantno vlada politi~kom situacijom i sudbinom BiH, kao {to to ~ini ve}pet godinaobesmi{ljavaju}injenopostojanje i dr`e}i je kao taocasvojihpoliti~kihciljeva. Odnosno, svoje politi~ke, kako to ovih dana vodi re}i. A misija je ne samo jak nego samostalan RS i kona~an raspad BiH. Isti cilj kao Dodik imali su, u prvom poratnom desetlje}u, i lideri SDS-a. Oni veliki poput Dragana Kalini}a, Mirka [arovi}a, Milana Tupai}a i desetine lokalnih vladara diljem RS-a. Da su tih godina visoki predstavnici, kako to danas ~ini Valentin Inzko, BiH i dejtonske principe {titili “izra`avaju}i zabrinutost i izri~u}i upozorenja“, a ne rigoroznim sankcijama, BiH odavno ne bi bilo. I ba{ zbog te inertnosti me|unarodne zajednice Dodik i mo`e da se pona{a onako kako mu se to svidi. I da bezbri`no zavaljen u fotelje svojih ki~erajskih salona sebe promovira u vrhovnog tuma~a

Daytona i gospodara BiH. Posljednji igrokaz koji sada koristi jesu prijetnje o povla~enju srpskih predstavnika iz svih institucija BiH. I koriste}i se o~ito kratkim pam}enjem me|unarodnih zvani~nika, u`iva stvaraju}i paniku me|u njima, {ta ako to i u~ini. Tako se zaboravlja da je povla~enje i zamrzavanje srpskih politi~ara iz dr`avnih institucija ve} toliko puta bilo kori{teno kao poku{aj pritisaka na me|unarodnu zajednicu. A Srbi su se, podsje}anja radi, zamrzavali i povla~ili i kad je donesena arbitra`na odluka za Br~ko, pa arbitra`a za Dobrinju, Mladen Ivani} kao ministar vanjskih poslova BiH zbog svega i sva~ega pola mandata u ladici dr`ao nepotpisanu ostavku, Nikola [piri} prijetio je ostavkom nakon {to sud Velike Britanije nije Ejupa Gani}a izru~io Srbiji zbog slu~aja Dobrovolja~ka... Referendum o dr`avnim pravosudnim institucijama bez sumnje je najte`i udarac na temelje BiH. I bude li proveden, mogao bi postati uvod u navodno institucionalno razaranje dr`ave. Jer na udaru bi se, istom logikom, mogla na}i i svaka druga njena institucija. Ne bude li stoga konkretnog reagovanja na ovako pona{anje Republike Srpske, stanje u zemlji moglo bi krenuti putem koji niko ne `eli. Jer BiH nije samo srpska. I oni koji su je odbranili, pla}aju}i za njen opstanak stra{nu cijenu u minulom ratu, te{ko da }e skr{tenih ruku pustiti da se sada raspadne.

OSVRT

Pi{e: Gordana KATANA
ekatana@spinter.net

Bez namjere zazivanja novih tenzija u zemlji koja je ionako od oktobarskih izbora u dubokoj politi~koj krizi, ne mo`e se a ne postaviti pitanje kako me|unarodni zvani~nici, imenovani da {tite Mirovni sporazum u BiH, misle da ga za{tite i time o~uvaju ovu zemlju

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

Bo{njaci i dijaspora
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

D
Pi{e: D`evad HOD@I]

Da li Islamska zajednica Bo{njaka u zapadnim zemljama svoj `ivot i rad treba i dalje da koncipira na nacionalnoj bo{nja~koj osnovi ili svoje djelovanje treba da temelji na duhovnoj osnovi univerzalnih vrijednosti islama?

anas i sutra (6. i 7. maja 2011. godine) u Zagrebu se u organizaciji Bo{nja~ke nacionalne zaje dni ce Hrvat ske i Med`li sa Islam ske za je dni ce Za greb odr`ava znanstveni skup pod naslovom “Europski identitet Bo{njaka – od minulog iskustva do suvremen afirmacije“. Prema programu, u radu ovog skupa sudjelovat }e dvadeset i pet znanstvenika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske kao i iz drugih zemalja iz regiona. U toku dva dana, koliko }e skup trajati, razmatrat }e se vi{e razli~itih tema i pitanja koja se odnose, da spomenemo samo neke, na Bosnu kao povijesnu i kulturnu paradigmu Evrope, na etnogenezu Bo{njaka – odnosno njihove evropske korijene, na bo{nja~ke percepcije Evrope u osmanskom periodu, na muslimansko evropejstvo Bo{njaka; na bo{nja~ki identitet u 19. stolje}u, na Komunisti~ki pokret u Bosni i Hercegovini i nacionalni identitet Bo{njaka Bo{nja~ka samokritika u dvadesetom stolje}u, na globalizacijske procese, evropske integracije i bosanske perspektive, na raspad Socijalisti~ke federativne republike Jugoslavije, na Bosnu i Hercegovinu i Bo{njake u osamdesetim i devedesetim godinama XX stolje}a, na muslimane u Europskoj uniji, na na ci onal ni i kul tur ni iden ti tet u knji`evnim tekstovima bosanskohercegova~kih pisaca 20. stolje}a, na sedmu i osmu decenija 20. stolje}a kao formativni period savremene bh. kulture. Za{to skre}em pa`nju na ovaj skup? Zato {to on, budu}i da se doga|a u organizaciji jedne bo{nja~ke zajednice koja `ivi i djeluje izvan Bosne i Hercegovine, meni se ~ini, potvr|uje kako na{a dijaspora danas predstavlja va`an i poticajan faktor i oslonac u artikulaciji bo{nja~kog identiteta pred suvremenim evropskim i globalizacijskim izazovima. Na drugoj strani, imam u vidu da je na{e sociolo{ko, kulturolo{ko i politolo{ko bavljenje bo{nja~kom dijasporom sasvim fragmentarno, sporadi~no i oskudno. Mi jo{ nemamo nijednu znanstveno relevantnu studiju koja se bavi bosanskohercegova~kom ili bo{nja~kom dijasporom. Treba li podsje}ati kako na Za-

P

padu ve} {ezdesetih i sedamdesetih godi na dva de se tog sto lje}a di ja spo ra po~inje zadobijati status va`nog predmeta i polja istra`ivanja u dru{tvenim znanostima. U pogledu na bo{nja~ku dijasporu posebno va`no pitanje predstavlja djelovanje Islamske zajednice Bo{njaka u dijaspori. Ne samo zato {to je u periodu do disolucije Jugoslavije Islamska zajednica Bo{njaka u dijaspori, unato~ ideolo{kim i politi~kim restrikcijama dr`ave iz koje su dolazili njeni pripadnici i unato~ mje{ovitom nacionalnom i etni~kom sastavu, djelovala, u zna~ajnoj mjeri, i kao supstitut za nacionalnu zajednicu. I nakon osamostaljenja Bosne i Hercegovine, zapravo sada u jo{ ve}oj mjeri, Bo{njaci svoj vjerski `ivot u zapadnoj dijaspori organiziraju uglavnom na nacionalnoj bo{nja~koj osnovi. olaze}i od ~injenice da je i danas Islamska zajednica Bo{njaka u zapadnim zemljama najva`niji institucionalni okvir za o~uvanje i njegovanje njihovog bo{nja~ke nacionalne tradicije, pitanje odnosa njihovog institucionalnog islamskog `ivota i bo{nja{tava u budu}nosti ~ini nam se va`nim sa oba stanovi{ta, i iz perspektive valjanog razumijevanja njihovog islamskog i njihovog bo{nja~kog identiteta. Tu se, naime, postavlja dilema: Da li Islamska zajednica Bo{njaka u zapadnim zemljama svoj `ivot i rad treba i dalje da koncipira na nacionalnoj bo{nja~koj osnovi ili svoje djelovanje treba da temelji na duhovnoj osnovi univerzalnih vrijednosti islama? Tako|er valja imati u vidu da se u zapadnim zemljama i dru{tvima iznova propituju politike multikulturnih, odnosno integracijskih koncepata. Sje}amo se {vicarskog referenduma o zabrani gradnje minareta, pro{logodi{njeg govora njema~ke kancelarke u kojem je gospo|a Merkel ocijenila da je “multi-kulti“ projekt za koji su se njema~ko dru{tvo i dr`ava u odnosu prema “gostuju}im radnicima“ zalagali u proteklom periodu ekonomske imigracije propao te da se Njema~ka sada mora usmjeriti na potpunu integraciju razli~itih etni~kih, vjerskih,

N

kulturnih grupa i zajednica kao i nedavne odluke Francuske da zabrani no{enje burke u javnom prostoru. a drugoj strani, u muslimanskim zajednicama u Evropi i na Zapadu, posebno u njihovom tre}em nara{taju, danas je sve prisutnije osje}anje potpune pravnopoliti~ke dru{tvene i kulturne lojalnosti zemljama u kojima je ova generacija muslimana ro|ena i u kojima gradi svoju budu}nost kao i spremnost da svoj islamski identitet razvijaju u potpunoj participaciji u dru{tvenom `ivotu zemalja u kojima `ive, a ne na etni~kim naslije|ima svojih roditelja. U tom pogledu se i pred Islamsku zajednicu Bo{njaka u dijaspori kao veoma zna~ajan izazov nadaje potreba da svoje vjersko djelovanje i islamski identitet svojih pripadnika razvija na osnovu univerzalnih vrijednosti islama i u prakti~nim obrascima i formama primjerenim socijalnim, pravnim, politi~kim i kulturnim okru`enjima zemalja u kojima `ive i djeluju. Jo{ zao{trenije kazano, kao i druge muslimanske zajednice na Zapadu i Islamska zajednica Bo{njaka ne bi smjela biti ni~ija dijaspora. U koncipiranju svoga vjerskog `ivota i islamskog identiteta ona bi se morala otrgnuti iz etni~kog du{ebri`ni~kog zagrljaja i iz obi~ajnih formi vjerskog `ivota svojih predaka. Iz perspektive nacionalnih interesa Bo{njaka i Bosne i Hercegovine, o~uvanje i razvijanje bo{nja{tva u djelovanju Islamske zajednice u zapadnoj dijaspori tako|er mo`e imati svoje vi{estruko opravdanje. Islamska zajednica Bo{njaka u dijaspori, budu}i da predstavlja jedini organizirani oblik o~uvanja bo{nja{tva na Zapadu, mo`e igrati va`nu ulogu u osiguravanju bo{nja~kog transnacionalnog i globalnog umre`avanja i djelovanja. Takvo umre`avanje i djelovanje moglo bi bo{nja~ku dijasporu u~initi zna~ajnim socijalnim, kulturnim, politi~kim i ekonomskim resursom koji bi predstavljao sna`nu polugu u pospje{ivanju i dinamiziranju bo{nja~kog i bosanskohercegova~kog uklju~ivanja u globalizacijske procese i tokove kao i u evropske integracije.

U OBJEKTIVU
Prvi maraton u Gazi
U pojasuGazeju~er je uz u~e{}evi{e od 1.200 Palestinaca odr`an prvi ikada organizovani maraton. Pobjednik maratona je Nader al-Masri, 31godi{nji palestinski atleti~ar, koji je 42 kilometra pretr~ao za dva sata, 42 minuta i 47 sekundi. Trasa maratona je bila od mjesta Beit Hanun, na sjeveru Gaze, pa do Rafaha, na jugu, u blizini granice sa Egiptom. U maratonu je osim atleti~ara u~estvovao veliki broj |aka koji su tr~ali izme|u kilometar i ~etiri kilometra. Maraton je organizovala agencija UN-a za palestinske izbjeglice, a cilj je prikupljanje novca za program ljetnih kampova koji se svake godine organizuju u pojasu Gaze. Gaza je pod izraelskom blokadom od 2007. kada je na vlast do{ao radikalni palestinski pokret Hamas.

Reuters

12

CRNA HRONIKA
Nepoznati lopovi ukrali su cigarete marke drina u vrijednosti od oko 10.000 KM iz prostorija preduze}a Nelt u trebinjskom naselju Gorica, saop{teno je ju~er iz CJB Trebinje. Premanezvani~niminformacijama, pas koji je ~uvao objekatprona|en je mrtav, pa se pretpostavlja da je otrovan, a pokidani su i telefonski kablovi, tako da je stanovni{tvoovogdijela naselja prekju~er bilo bez telefonskih veza.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Otrovali psa da bi odnijeli cigarete

Te{ko povrije|en u tu~i

U tu~i koja se preksino} dogodila u sarajevskoj Ulici Tina Ujevi}a D`. N. (24) je te`e, dok je F. V. (49) lak{e povrije|en. Povrije|enima je ljekarska pomo} ukazana u Klini~komcentruUniverziteta u Sarajevu. O doga|aju je obavije{tentu`ilacKantonalnogtu`ila{tva u Sarajevu, a slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo rade na dokumentovanju ovog naru{avanja javnog reda i mira.

Po~elo su|enje za poku{aj ubistva policajca

Oplja~kana zlatara u centru Kalesije

Odnijeli nakit od

74.000 maraka
Razbojnici su sa~ekali da supruga vlasnika zlatare stavi torbu u gepek vozila, a potom se dovezli, uzeli torbu i odvezli se
Tri za sada nepoznate osobe prekju~er su oko 15.30 sati u centru Kalesije oplja~kale zlataru u vlasni{tvu Hasana Baru~i}a, i tom prilikom odnijele zlato i srebro u vrijednosti od 74.000 maraka. Plja~ka koja podsje}a na scene iz ameri~kih filmova desila se u trenutku kada je Elvira Baru~i}, supruga vlasnika zlatare, spakovala zlato i srebro u torbu, te stavila u gepek automobila. U trenutku kada je sjela u auto, zlatari se pribli`io pasat u kojem su bile tri maskirane osobe sa fantomkama. Dvije osobe su iza{le iz pasata, otvorile gepek Baru~i}evog auta, te uzele torbu sa zlatom i srebrom. Potom, sjeli su u auto, te pobjegli u pravcu Zvornika. Kalesijska policija je krenula u potjeru za plja~ka{ima, me|utim, vozilo u kojem su se nalazilirazbojnici i ukradenaroba, ve} je bilo napustilo podru~je op}ine Kalesija. Kalesijski policajci su o plja~ki obavi-

Hari Neradin ju~er sa advokatom u Kantonalnom sudu Sarajevo Foto: A. KAJMOVI]

Hari Neradin na
optu`eni~koj klupi
Su|enje Hariju Neradinu (22), optu`enom za poku{aj ubistva policajca Prve policijske uprave MUP-a KS-a Mustafe Omerovi}a i nedozvoljeno posjedovanje oru`ja, po~elo je ju~er u Kantonalnom sudu Sarajevo ~itanjem optu`nice i uvodnim rije~ima Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo i odbrane optu`enog. Kantonalni tu`ilac D`emal Kari} je nakon ~itanja optu`nice rekao da }e tu`ila{tvo dokazati da je Neradin po~inio krivi~no djelo za koje se tereti, te da }e pozvati svjedoke doga|aja, kao i policajca Omerovi}a i nekoliko sudskih vje{taka. S druge strane, advokat Denis Bogilovi}, koji brani Neradina, kazao je da }e dokazati da je njegov klijent po~inio krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti, a ne poku{aj ubistva. Bogilovi} je, tako|e, rekao da je Neradin kada je ugledao policiju odmah spustio oru`je. Neradin je optu`en da je 16. decembra pro{le godine u Ulici Terezije, na platou ispred dvorane „Mirza Deliba{i}“ na Skenderiji iz kala{njikova otvorio rafalnu paljbu prema civilima Hari-

Policija na mjestu doga|aja obavlja uvi|aj

Foto: www.kalesija.info

Tu`ila{tvo najavilo saslu{anje svjedoka doga|aja, kao i ranjenog policajca Mustafe Omerovi}a • Advokat Denis Bogilovi}: Bilo je to izazivanje op}e opasnosti
su Zuki i Alenu [i{i}u. U isto vrijeme na platou su se nalazili i pripadnici Policijske stanice Centar MUP-a KS-a – Omerovi}, Adem D`anko i Fikret Kari}, koji su obavljali redovne radne zadatke. Nakon {to je Kari} Neradinu rekao: Stoj, policija, spusti oru`je“ optu`eni je sa daljine od , deset metara zapucao, nakon ~ega je Omerovi} pogo|en u lijevo rame. Neradin je nakon ovoga, prema optu`nici, poku{ao pobje}i, tr~e}i u pravcu Ulice Hiseta, gdje su ga pripadnici Jedinice za specijalnu podr{ku MUP-a KS-a sustigli i uhapsili. Kako smo pisali nakon pucnjave koja, sre}om, nije imala jo{ te`e posljedice, Neradin je na pla to Sken de ri je do {ao sa Ned`adom Radmilovi}em (26) u namjeri da se sastane sa Harisom Zukom i Alenom [i{i}em. Policajci koji su se na platou zatekli, vidjeli su da je izme|u Neradina s jedne, te Zuke i [i{i}a s druge strane do{lo do prepirke, ali i to da je Neradin izvukao pu{ku i po~eo da puca prema mladi}ima.
Dk. O.

jestitislu`benikepolicije u Zvorniku, koji su navodno u naselju Orahovac poku{ali zaustaviti pasat, ali im plja~ka{i nisu htjeli stati. Prema posljednjim i neslu`benim informacijama, pasat koji je kori{ten u plja~ki zlatare prona|en je zapaljen u naselju Nezuk kod Sapne. O doga|aju je upoznat kan-

tonalni tu`ilac, a potrebne mjere i radnje poduzeli su slu`benici policije PU Kalesija i Sektora krim-policije MUPa TK-a, uz u~e{}e Jedinice za podr{ku MUP-a TK-a, koji rade na rasvjetljavanju navedenog krivi~nog djela i pronalasku mogu}ih izvr{ilaca, u saradnji sa slu`benicima policije S. K. MUP-a RS-a.

Sokola~ki policajci tra`ili drogu u stanu ovisnika i dilera

Heroin i {pricu skrivao u d`epu
Dragi{a Furtula iz Sokoca, vi{estruki povratnik u vr{enju krivi~nih djela konzumiranja i prodaje droge, uhap{en je u srijedu nakon {to mu je prilikom pretresa u d`epovima na|eno 3,8 grama heroina. Iz CJB-a Isto~no Sarajevo saop{teno je da su na osnovu naredbe Osnovnog suda Sokolac i uz saglasnost de`urnog tu`ioca, radnici Odjeljenja za borbuprotivnarkomanije u mjestuGornjiMiljevi}i, u Isto~nom Novom Sarajevu, pretresli porodi~nu ku}u i pomo}ne objekte vlasni{tvo Dragi{e Furtule. Kako ni{ta nisu na{li tokom pretresa objekata, policajci su naredili Furtuli da isprazni d`epove pantalona. Tom prilikom iz Furtulinih d`epova ispala je najlonska kesica u kojoj se nalazila sme|a pra{kasta materija za koju je ubrzo utvr|eno da se radi o heroinu. Pored toga, Furtula je u d`epovima krio i pribor za konzumiranje droge (inzulinska {prica i ka{i~ica). Nakon toga on je uhap{en i priveden u slu`bene prostorije radi kriminalisti~ke obrade.

S obzirom na to da je Furtula vi{estruki povratnik u vr{enju krivi~nih djela (konzumiranje i prodaja droge), te da se nalazi na uslovnoj kazni za ovu vrstu krivi~nih djela, pripadnici CJBa Isto~no Sarajevo }e navedeno lice, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu, predati nadle`nom Okru`nom tu`ila{tvu na dalji rad i postupanje. Po{to je Furtula bio na uslovnoj kazni, nakon ovoga vjerovatno }e mu biti odre|en pritvor od 30 dana. D. P.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Zasad nepoznati provalnik ukrao je preksino} iz STR 13 u vlasni{tvu D. C. u mjestu Milo{evac kod Modri~e odre|enu koli~inu cigareta, ~okolada, deterd`enta i posu|a u vri je dnos ti od oko 3.500 KM. Uvi|ajem je utvr|eno da je provala izvr{ena nasilnim otvaranjem drvenog krila sporednih ulaznih vrata. Pripadnici CJB-a Doboj rade na rasvjetljavanju ove kra|e.

13

Ukradena roba od 3.500 KM

Priveden zbog napada na policajca

Slu`benici ^etvrte policijskeuprave MUP-a KS-a uhapsilisuK.B. (31) izSarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo napad na slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a K.B. je predat u Odsjek za zadr`avanjeosobali{enih slobode MUP-a KS-a. Policijanastavlja rad na rasvjetljavanju ovog djela.

Vrhovni sud FBiH smanjio kaznu za ubistvo Jago{a Ga~evi}a

Muhamedu Halilovi}u

Dva po`ara na Palama i u Tesli}u

12 godina robije
Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Zenici Halilovi} je krajem pro{le godine osu|en na 13 godina zatvora
Zeni~anin Muhamed Halilovi} (45) presudom Vrhovnog suda FBiH osu|en je na 12 godina zatvora za ubistvo Jago{a Ga~evi}a, 74-godi{njeg penzionera u njegovom stanu u martu pro{le godine u naselju Blatu{a. Halilovi}, kojeg je patrola policije prona{la na mjestu zlo~ina, priznao im je da je ubio Ga~evi}a, me|utim, pred tu`iocem se branio {utnjom. Tako je do{lo do su|enja na kraju kojeg je Halilovi} ogla{en krivim za ubistvo. Na po~etku ga je optu`nica teretila za ubistvo iz koristoljublja, ali s obzirom na to da se to nije moglo dokazati, na kraju se i{lo na obi~no ubistvo. Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Zenici iz sredine decembra 2010, Halilovi} je osu|en na 13, ali je Vrhovni sud FBiH kaznu smanjio na 12 godina zatvora. Jago{ Ga~evi}, penzionisani profesor ruskog jezika iz zeni~ke Op}e gimnazije, nekada je Halilovi}u predavao u {koli. Pred penzionisanje je bio savjetnik u Pedago{kom zavodu Zenica. Profesor je prodavao stan u kojem je godinama `ivio sam jer je, navodno, namjeravao odseliti iz Zenice. Ubica, ina~e, ima sestru u istoj zgradi, ta~nije, vrata do vrata sa stanom ubijenog profesora, koja se nakon {to je ~ula viku i zapomaganje iz susjednog stana prepala te oti{la do kom{ija koje su potom telefonom pozvale de`urnu slu`bu PS-a Centar. Policajci Esnaf Por~a i Mensur Kula~i} koji su bili u patroli kada su do{li do vrata nisu ~uli glasove iz stana, ali su odlu~ili da silom razvale ula-

Pune}i akumulator, zaciji na Palama ivoziulopalio u Tesli}u srije Poli
du su prijavljeni po`ari na da vozila. Tako su policajci na Palama u 3.50 sati obavije{teni da gori pasat u selu Javor kod Pala, dok su pripadnici PS Tesli} u 13.20 sati dobili informaciju da je izbio po`ar u gara`i u mjestu Gornja Vru}ica kod Tesli}a. Inspektori kriminalisti~ke policije PS Pale i inspektor Odsjeka za eksplozivne materije i poslove za{tite od po`ara CJB-a Isto~no Sarajevo, obavili su uvi|aj u gara`i vlasni{tvo Dragislava Mandi}a i konstatovali da je vozilo koje se nalazilo u otvorenoj drvenoj gara`i u potpunosti izgorjelo. Sa mjesta doga|aja izuzeti su tragovi i dokazi koji }e biti poslati na vje{ta~enje, nakon ~ega }e biti poznato da li je vozilo zapaljeno, ili je do{lo do samozapaljenja. Prilikom po`ara u gara`i vlasni{tvo \. A iz okoline Tesli}a izgorjelo je vozilo citroen 5, moped honda, alati, boje, lakovi i drugi predmeti koji su se nalazili u gara`i. Po`ar je djelimi~no zahvatio i krovnu konstrukciju i jednu sobu u potkrovlju ku}e, u sklopu koje se nalazi gara`a. Uvi|ajem, koji su izvr{ili policijski slu`benici PS-aTesli}zajedno sa inspektorom protivpo`arne za{tite CJB-a Doboj, utvr|eno je da je po`ar izazvan zapaljenjem elektroinstalacije, preko punja~a i akumulatora koji su bili priklju~eni na elektroinstalaciju. Prema izjavi vlasnika, pri~injena materijalna {teta iznosi oko 30.000 D. P. KM.

Zgrada u kojoj je ubijen Ga~evi}

zna vrata. Upravo zahvaljuju}i toj ~injenici, i prona{li su ubicu. Naime, nakon {to su hrabri policajci provaliv{i vrata u{li u stan, prvo su nai{li na Halilovi}a koji im je kazao da je ubio profesora Ga~evi}a i rukom im pokazao prema vratima sobe u kojoj se nalazi tijelo. Policajci su zatra`ili poja~anje iz Policijske stani-

ce, te Halilovi}u stavili lisice na ruke. Kako smo tada pisali, Halilovi} je po ulasku u stan po~eo {akama udarati starca koji se poku{avao odbraniti. Ubica se nije smirio dok `rtvu nije onesvijestio, a potom zadavio rukama. Sve vrijeme nosio je rukavice, a kod sebe je imao i no` koji nije upotrijebio. M. DAJI]

Banjalu~ka policija uhapsila osam osoba

Provaljivali u trgovine, ku}e, stanove i vozila
U proteklih 15 dana banjalu~ka policija rasvijetlila je 78 provalnih kra|a i uhapsila osam osoba osumnji~enih da su od aprila 2010. do 30. aprila 2011. godine na podru~ju Banje Luke provaljivali u trgova~ke radnje, ku}e, stanove, vozila te `enama otimali torbe, nakit i novac. Policija je dokumentovala da su lopovi provalili u 20 trgova~kih radnji, ~etiri vikendice, 17 ku}a, 26 vozila. Pored toga, po~inili su osam kra|a, dvije drske kra|e i oduzeli jedno vozilo. Ovim krivi~nim djelima o{te}enim gra|anima pri~injena je materijalna {teta od oko 70.000 KM. Policija je obavila 12 prena podru~ju Banje Luke oduzeli jedan automobil i po~inili 12 provala u vozila. Banjalu~anin Radenko Vasi} (36) uhap{en je zbog sumnje da je provaljivao u vozila i iz njih krao torbe i mobitele. Operativnim radom potvr|eno je da je Vasi} po~inio pet krivi~nih djela. Protiv Ljubinka Pejanovi}a (47) podnesen je izvje{taj zbog sedam kra|a. On je lomljenjem cilindri~nih ulo`aka na bravama provaljivao u stanove, odakle je krao, nakit, novac i tehni~ku robu. D. V. iz Ba nje Lu ke osu mnji~en je da je u naselju Petri}evac u dva navrata `enama otimao torbice.
D. P.

Bugojno

Potvr|eno samoubistvo

Prona|eni falsifikovana dokumentacija i provalni~ki alat

tresa kojom prilikom je prona{la provalni~ki alat, ukradene CD plejere, LCD plazme, mobitele, bjanko falsifi ko va nu do ku men ta ci ja, li~na dokumenta o{te}enih... Naj ve}i broj pro val nih kra|a izvr{ili su Nermin Hel-

di} (24) i Dragan Babi} (25) i Z. J., svi iz Banje Luke. Oni su od aprila 2010. izvr{ili ~ak 51 krivi~no djelo. Simeun Miji} (29) iz Doboja i Branislav \ur|i} (34) iz Banje Luke uhap{eni su krajem aprila zbog sumnje da su

Nalaz obdukcije koju je obavio Amir Spahi}, obducent Kantonalne bolnice Travnik, po zahtjevu kantonalne tu`iteljice Safije Ceri}, potvrdio je da je Amira Orahov~i} (34) izvr{ila samoubistvo, potvr|eno je u PU Bugojno. Ovim su prestali razlozi za zadr`avanje supruga nastradale Ramiza (39) u zgradi policije, i on je pu{ten na slobodu. Djeca Amire i Ramiza Orahov~i}a navodno su privremeno oti{la da `ive sa njihovim djedom u @ivinice. Be`ivotno tijelo Orahov~i}eve prona|eno je u iznajmljenoj ku}i u naselju Voznik u D. P. Bugojnu.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

Op}inski sud nenadle`an

Povu~ene tu`be protiv
Za Adelu prikupljeno preko 700 maraka
Na stadionu na Slanoj banji u Tuzli nedavno su, uz prisustvo nekoliko stotina gledalaca, odigrane dvije humanitarne utakmice, na kojima je prikupljeno preko 700 maraka za transplantaciju ro`nja~e Adele Bajri}, uposlenice Narodnog pozori{ta u Tuzli. U prvoj utakmici su se sastale glumice i novinarke, dok su u drugoj snage odmjerili novinari i glumci, a po~etne udarce je izveo Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona. Utakmice su komentarisali tuzlanski glumci Hazim Muj~inovi} i Nedim Malko~evi}, a pravdu na terenu su dijelili glumica Meliha Faki} i glumac Nermin Omi}. Iako je rezultat bio u drugom planu, vrijedi napomenuti da su u prvoj utakmici pobijedile glumice, dok su u drugoj novinari sa golom razlike savladali glumce. Za transplantaciju ro`nja~e Adeli Bajri} je potrebno oko 20.000 maraka, a do sada je prikupljeno oko 8.000.

tuzlanskih boraca
Borci su pisali i pro{loj, ali i sada{njoj Vladi TK-a, te tra`ili obrazlo`enje u kojem stoji da borac zaista nije kupio stan, jer nije imao dovoljno novca, ali da je napravio ku}u ili je dozidao postoje}u. U su{tini, da se poka`e da borci nisu propili novac
Op}inski sud u Tuzli nedavno je donio rje{enje po kojem je nenadle`an za tu`be protiv 67 boraca iz Tuzle, ko je je pro {le go di ne, po pre po ru ci Mi nis tar stva za bora~ka pitanja TK-a, podnijela op}inska Slu`ba za bora~ko-invalidsku za{titu. Borci su, podsje}amo, tu`eni zbog nenamjenskog utro{ka bespovratnih bora~kih kredita, namijenjenih stambenom zbrinjavanju.

Ku}e umjesto stanova
Naime, prilikom dodjele kredita, Ministarstvo za bora~ka pitanja TK-a tra`ilo je da se u aplikacijama borci izjasne da li `ele graditi ku}u ili kupiti stan, {to su i tuzlanski borci ura di li. No, pri li kom tra`enja povratne informacije od op}in skih BIZ-ova, ispostavilo se da su borci iz Tuzle, njih 67, preraspodijelili sredstva, te su umjesto kupovine stana novac ulo`ili u izgradnju ku}e. Problem je stvorila stavka iz ugovora o dodjeli sredstava, u kojoj stoji da aplikant mora potro{iti sredstva u svrhe koje je naveo u aplikaciji. - To smo zavr{ili. Borci vi{e ne}e i}i na sud, jer je ovaj sud, donose}i rje{enje, kazao da ni jedan sud nije nadle`an za te probleme, te da se oni moraju rije{iti u okviru Ministarstva, potvrdio nam je Faruk [ahovi}, predsjednik kantonalnog ogranka Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana, isti~u}i da je, po preporuci suda, problem rije{en prije nekoliko dana. “Mi smo pisali i pro{loj, ali

58 godina Radio Tuzle
Radio Tuzla je po~eo sa radom 3. maja davne 1953. godine, odlukom tada{njeg Sreskog odbora Tuzla. Prvi glas koji su slu{aoci tada ~uli bio je glas glumca i spikera Maksa Damad`i}a, a Radio Tuzla je tada imao oda{ilja~ ru~ne izrade od 100 vati, kojeg je napravio \or|e Luki}, zvani Cigo, radioamater i jedan od glavnih tehni~ara Radio Sarajeva. Radio Tuzla je bilo prva lokalna radiostanica u Bosni i Hercegovini, a danas je to savremena radiostanica koja i nakon 58 godina ima svoje vjerne slu{aoce. Danas je na Radio Tuzli zaposleno 20 osoba.

NEDOVOLJNA SREDSTVA Na podru~ju op}ine Tuzla danas `ivi oko 23.000 biv{ih boraca. Za njihovo stambeno zbrinjavanje iz bud`eta kantona godi{nje se izdvoji ne{to vi{e od milion maraka. Ipak, rije~ je o nedovoljnim sredstvima
i sada{njoj Vladi TK-a, jer je ona dala novac za te bespovratne kredite. Tra`ili smo da od tu zlan skog BIZ-a tra`i obrazlo`enje. Zna~i, da u njemu pi{e kako borac zaista nije kupio stan, jer nije imao dovoljno novca, ali da je napravio ku}u ili je dozidao postoje}u. U su{tini, da se poka`e da borci nisu propili novac. Ova vlada je to prihvatila i mi smo, na sre}u boraca, rije{ili jedan problem“ pojasnio nam , je [ahovi}, isti~u}i da bora~ka udru`enja, koja su koordinacijski vodila ovu borbu, ne podr`avaju borce koji su potro{ili sredstva, a nisu rije{ili stambeni problem. boraca. Za njihovo stambeno zbrinjavanje iz bud`eta kantona godi{nje se izdvoji ne{to vi{e od milion maraka. Ipak, rije~ je o nedovoljnim sredstvima, jer je za razliku od drugih op}ina Tuzlanskog kantona, u Tuzli skuplja dokumentacija neophodna za izgradnju, ali i stanovi, pa se borci, poput 67 do skora optu`enih, ~esto odlu~uju pre ra spo re di ti do bi je na sredstva.

Neka vrate novac
“Takvih je vrlo malo. Od ovih 67, mo`da dvije ili tri osobe su to uradile. Oni neka vrate novac“ poru~io je [ahovi}. , Na podru~ju op}ine Tuzla danas `ivi oko 23.000 biv{ih

Knjige za Novu Kasabu
^lanice Asocijacije `ena Med`lisa Islamske zajednice Tuzla su u proteklom periodu prikupile oko 500 knjiga razli~itih naslova i `anrova, te ih ovih dana poklonile u povratni~ko naselje Nova Kasaba kod Zvornika, gdje tamo{nji mje{tani planiraju otvaranje biblioteke. U akciji prikupljanja knjiga su u~estvovali gra|ani Tuzle, u~enici i profesori Behram-begove medrese, ~lanovi Udru`enja vjerou~itelja TK-a, d`ematlije d`amije princa Abdulaha, a jedan paket knjiga je ~ak stigao i iz Sanskog Mosta. ^lanice tuzlanskog Med`lisa su prije nekoliko mjeseci prikupile i nekoliko stotina knjiga za otvaranje biblioteke u povratni~kom naselju [eher kod Osmaka.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

31 48

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 79 beba.

DE@URNI TELEFONI

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Tuzla iz drugog ugla
Fotografije Tuzle koje se naj~e{}e pojavljuju u medijima su uglavnom one koje su nastale u u`em jezgru grada. U objektivi-

ma se na|u Panonska jezera, Korzo, Kapija, gradske fontane, trgovi, Slana banja… Zbog toga, na{a ovosedmi~na fotografija je proljetna, ali i ki{ovita panorama tuzlanskog naselja Slavinovi}i.

MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA

122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053461 08 Mals Sarajevo, 22. 4. 2011. godine

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO NADZORNI ODBOR Na osnovu ~lana 16. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima („Sl. novine Federacije BiH“, broj 19/10) i ~lana 46. stav 1. b) Statuta Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, a u vezi sa ~lanom 245. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima, Nadzorni odbor izdaje

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Novi Grad Sarajevo koju zastupa Pravobranila{tvo Op}ine Novi Grad Sarajevo, protiv tu`enog "GIANT" d.o.o. Sarajevo, ul. Gornja Jo{anica II do broja 27, Vogo{}a, radi duga od 203,39 KM, van ro~i{ta 22. 4. 2011. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 203,39 KM sa zakonskom zateznom kamatom, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate, po~ev od 4. 8. 2008. godine do isplate, sve u roku od 15 dana.

Obrazlo`enje

OBAVJE[TENJE
o otkazivanju ponovno zakazane 27. skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo Otkazuje se ponovno zakazana 27. skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, zakazana za 23. 5. 2011. godine, sa po~etkom u 11 sati, zbog gre{kom preuranjenog objavljivanja obavje{tenja o ponovnom sazivanju 27. skup{tine Dru{tva. O datumu odr`avanja otkazane ponovne 27. skup{tine Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo bi}e izdato obavje{tenje o ponovnom zakazivanju 27. skup{tine Dru{tva.

Tu`itelj je 4. 8. 2008. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 203,39 KM. Dana 13. 1. 2010. godine tu`enom je, a u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a), dostavljena tu`ba na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a. Kako se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, te kako tu`eni nije u zakonskom roku sudu dostavio pisani odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci. Odlu~uju}i o tro{kovima postupka u smislu odredbe ~lana 395. ZPP-a sud nije na{ao opravdanim zahtjev tu`itelja za naknadu tro{kova sastava tu`be u iznosu od 240,00 KM iz razloga {to dovode}i u vezu odredbe Zakona o pravobranila{tvu Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95, 12/98 i 18/00) sa tarifom o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/04 i 24/04) proizilazi da pravobraniocu pripada samo pravo na naknadu stvarnih tro{kova nastalih u toku postupka, a ne i na nagradu za njegov rad. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

NADZORNI ODBOR

POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Raspravno vije}e Ha{kog suda u predmetu Stani{i} i Simatovi} potvrdilo

VIJESTI

Milo{evi} predvodio zlo~ina~ki poduhvat protiv BiH i Hrvatske
Svi dokazi u dovoljnoj mjeri podupiru tvrdnju da je postojao udru`eni zlo~ina~ki poduhvat s ciljem trajnog uklanjanja nesrpskog stanovni{tva iz dijelova Hrvatske i BiH ubistvima, deportacijama, prisilnim premje{tanjem i progonom, kazao predsjedavaju}i sudskog vije}a Alphons Orie
Raspravno vije}e Ha{kog suda u predmetu Stani{i} i Simatovi} zaklju~ilo je ju~e da je postojao udru`eni zlo~ina~ki poduhvat predvo|en biv{im jugoslavenskimpredsjednikom Slobodanom Milo{evi}em, a ~iji cilj je bio etni~ki o~istiti dijelove Hrvatske i BiH od Hrvata i muslimana radi pripajanja tih teritorijaSrbiji i stvaranja tzv. velike Srbije, javlja Fena.

Uskoro izru~enje Sanadera
Ivo Sanader u ponedjeljak, 9. maja, bi mogao biti izru~en Hrvatskoj, ako hrvatski istra`ni organi Austrijancima dostave tra`enu dokumentaciju o optu`bama protiv biv{eg hrvatskog premijera, prenosi Srna. Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader uhap{en je u Austriji 10. decembra pro{le godine i od tada se nalazi u zatvoru u Salzburgu, a pritvor mu je 8. marta produ`en za dva mjeseca. Sanadera optu`nica tereti za zloupotrebe polo`aja i ovla{tenja i za pranje 20,7 miliona kuna (2,8 miliona eura). Sanader je ranije rekao da ne `eli izru~enje Hrvatskoj, odbaciv{i sve optu`be, te dodao da `eli proces pred austrijskim sudom.

SDB i paravojska
“U ovoj fazi postupka svi dokazi u dovoljnojmjeripodupiru tvrdnju da je postojao udru`eni zlo~ina~ki poduhvat s ciljem trajnog uklanjanja nesrpskog stanovni{tva iz dijelovaHrvatske i BiH ubistvima, deportacijama, prisilnim premje{tanjem i progonom“ kazao je predsjedavaju}i , sudskog vije}a Alphons Orie na ro~i{tu na kojem je objavljena odluka o odbijanjuzahtjevabiv{eg zapovjednika jedinice za specijalne operacije srbijanske slu`bedr`avnesigurnosti (SDB) FrankaSimatovi}a, optu`enog za ratne zlo~ine u Hrvatskoj i BiH, za dono{enjem osloba|aju}e presude. Tu`iteljstvoteretiStani{i}a i Simatovi}a da su sudjelovali u udru`enomzlo~ina~kompoduhvatu kojem je cilj bio uklanjanje ve}ine nesrba iz velikih dijelova Hrvatske te BiH od 1991. do 1995. U tom poduhvatu bili su, uz dvojicu optu`enih, biv{i jugoslavenski predsjednik SlobodanMilo{evi},te vo|ebosan-

Novi pregovori 17. i 18. maja
^etvrta runda pregovora Pri{tine i Beograda o tehni~kim pitanjima bi}e odr`ana 17. i 18. maja u Bruxellesu, a na dnevnom redu }e biti sumiranje rezul ta ta do sa da{ njih pre go vo ra iz oblasti energetike, telekomunikacija, slobode kretanja - li~na dokumenta i carinski pe~ati, rekao je posrednik EU u dijalogu Robert Kuper, javlja Srna. Prema nezvani~nim saznanjima, Kuper je u Pri{tini ostavio dokumente po kojima bi Kosovo trebalo da izda do zvo lu srpskom ope ra te ru u oblasti telekomunikacija. EU preporu~uje Beogradu da prihvati li~na dokumenta Kosova i da preda kopije mati~nih knjiga i katastarskih operata uz rezervu da se pitanje imovine naknadno rije{i na nivou specijalnih komisija iz oblasti katastra i imovinskopravnih odnosa.

Cilj zlo~ina~kog poduhvata bio pripajanja dijelova BiH i Hrvatske Srbiji i stvaranje tzv. velike Srbije

TRANSKRIPTI Orie je kazao kako dokazi poput transkripta sastanka vodstava bosanskih i hrvatskih Srba sa srbijanskim dr`avnim i vojnim vrhom na kojem su uz Milo{evi}a sudjelovali i Karad`i}, Mom~ilo Peri{i}, Mom~ilo Kraji{nik, Marti} i Stani{i}, zatim snimke njihovih telefonskih razgovora i uhva}ene pisane poruke potvr|uju postojanje zlo~ina~kog plana
skih i hrvatskih Srba Ratko Mladi}, Radovan Karad`i}, Biljana Plav{i}, Milan Marti}, Goran Had`i} i Milan Babi}, vo|a srpskih radikala Vojislav [e{elj i zapovjednik paravojnih postrojbi @eljko Ra`natovi} Arkan. Orie je kazaokakodokazipoputtranskriptasastankavodstava bosanskih i hrvatskih Srba sa srbijanskim dr`avnim i vojnim vrhom na kojem su uz Milo{evi}a sudjelovali i Karad`i}, Mom~ilo Peri{i}, Mom~ilo Kraji{nik, Marti} i Stani{i}, zatim snimke njihovih telefonskih razgovora i uhva}ene pisane poruke potvr|uju postojanje zlo~ina~kog plana u ~ijem je stvaranju izravno sudjelovao prvooptu`eni Stani{i}. A o rezultatima progona vije}e je ~ulo od svjedoka tu`iteljstva poput ravnateljice Uprave za dr`avnu skrb hrvatske vlade Ane Marije Radi}, koja je iznijela dokaze o progonu ukupno 220 hiljada Hrvata s okupiranih podru~ja Hrvatske te demografske stru~njakinje tu`iteljstva Ewe Tabeau, koja je iznosila podatke o progonu nesrpskog stanovni{tva iz BiH, kazao je Orie. Vije}e je ocijenilo i da je u ovoj fazi postupka dokazano da su na podru~ju tri tzv. SAO krajine, isto~ne Slavonije i zapadne Slavonije po~injeni zlo~ini, kao i da su ih po~inile srpske snage. Vije}e je zaklju~ilo i da dokazi podupiru tvrdnje da su, uz jedinice SDB-a, i paravojne formacije bile ili direktno odgovorne Stani{i}u ili je s njima tijesno koordinirao, a dokazano je i da je Simatovi} s njima koordinirao. Zlo~ine su, po optu`nici, u Hrvatskoj i BiH po~inile jedinice SDB-a, odnosno jedinice i paravojne formacije koje je stvorio SDB ili je pomogao njihovom stvaranju. Me|u tim jedinicama su i Crvene beretke, [korpioni, Arkanovi Tigrovi, Knind`e, pripadnici Marti}eve policije, kao i milicija tzv. SAO Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. S tim tezama suglasilo se i vije}e.

Optu`nica u pet ta~aka tereti Stani{i}a i Simatovi}a za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i povrede ratnog prava i obi~aja po~injene na podru~ju Hrvatske i BiH progonom, ubistvima, deportacijama i drugim ne~ovje~nim djelima. Dvojica optu`enih su, kako se navodi u optu`nici, pomogla da se otvori centar za obuku paravojnih jedinica u Golubi}u kod Knina, a kasnije i drugi centri za obuku po Hrvatskoj i BiH. Prema optu`nici, oni su “rukovodili finasiranjem, obukom, logisti~kom podr{kom i drugim vrstama velike pomo}i i podr{ke specijalnim jedinicama dr`avne sigurnosti Republike Srbije i drugim srpskim snagama koje su sudjelovale u zlo~inima u Hrvatskoj i BiH” .

PET TA^AKA Optu`nica u pet ta~aka tereti Stani{i}a i Simatovi}a za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i povrede ratnog prava i obi~aja po~injene na podru~ju Hrvatske i BiH progonom, ubistvima, deportacijama i drugim ne~ovje~nim djelima

Srebrenica
Me|u zlo~inima koji su po~injeni na podru~ju Hrvatske nad civilima i zarobljenicima optu`nica navodi niz ubistava po~injenih tokom 1991. na podru~ju Dubice, Cerovljana, Ba}ina, Saborskog, [kabrnje, Bru{ke, Dalja i Erduta te od 1992. do 1995. u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom [amcu, Doboju i Sanskom Mostu. Naknadnim pro{irenjem optu`nice u martu 2006. njih se dvojica dodatno terete za likvidaciju {estorice Bo{njaka iz Srebrenice koju su 1995. po~inili [korpioni koji su svoje zlodjelo zabilje`ila videokamerom.

Slovenija: Vinjete do 2014. godine
Vinjete kojima voza~i osobnih automobila u Sloveniji pla}aju cestarinu ostat }e u upotrebi najmanje do 2014. godine, javlja Fena. Slovenija je od cestarina zaradila 290 miliona eura, od ~ega 131 milion prodajom vinjeta, a ostalo klasi~nom naplatom cestarine za teretna vozila. Cijena vinjeta do daljnjega ostaje ista - 95 eura za vinjetu koja se koristi cijele godine, te 30 eura za mjese~nu, a 15 eura za sedmi~nu vinjetu.

18

OGLASI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mikrokreditna fondacija EKI Centralni ured Sarajevo objavljuje

O G L A S
za popunu radnog mjesta

Interni revizor
na neodre|eno vrijeme Uslovi prijema: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e uslove: 1. VSS, ekonomskog smjera 2. Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 3. Obavezan certifikat za revizora 4. Aktivno znanje engleskog jezika 5. Rad na ra~unaru, vaildna voza~ka dozvola B kategorije 6. Komunikativnost i spremnost za rad u timu Uz prijavu na navedenu poziciju, potrebno je poslati: 1. Dokaz o ispunjavanju tar`enih referenci 2. CV 3. Kopiju preporuka 4. Uvjerenje o neka`njavanju (ukoliko je isto nemogu}e obezbijediti, po izvr{enom izboru kandidata uvjerenje }e se naknadno tra`iti) Rok za podno{enje prijava: 15. maj 2011. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave i CV trebaju dostaviti na adresu: posao@mkoeki.com ili na slijede}u adresu: MKF EKI Stupine 14 75 000 Tuzla n/p Dino Ze~evi} za naznakom: Prijava za oglas

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

SVIJET

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ne jenjavaju sukobi u Libiji

Visoka povjerenica za ljudska

Desetine ljudi ranjene u granatiranju Misrate

Otvorena vatra na humanitarni brod
Libijske snage lojalne Muameru Gadafiju otvorile su ju~er raketnu vatru na me|unarodni humanitarni brod Red Star One, koji poma`e u evakuaciji ljudi iz grada Misrate. O~evici su izjavili da je najmanje pet ljudi poginulo i da je usljed haosa u luci ostalo 200 ljudi, koji su trebali biti evakuisani u Bengazi na istoku Libije. Brod, koji je iznajmila Me|unarodna organizacija za migraciju (IOM), ~ekao je na moru nekoliko dana zbog neprestanih borbi, prenosi Srna. Brod sa 1.138 putnika je uprkos granatiranju uspio da isplovi iz Misrate za Bengazi. Crveni krst je saop{tio da je me|u njima oko 800 stranih radnika i 300 Libijaca, a na desetine putnika su ranjene. Istovremeno, najmanje dva helikoptera koja su prevozili ogromni kamioni uni{tena su u zra~nim napadima snaga NATO-a u blizini libijskog grada Zintan, rekao je ju~er za Reuters portparol pobunjenika koji se predstavio kao Abdulrahhman. “O~evici su mi ispri~ali da su vidjeli veliki dim na tom mjestu, a takvi kamioni se ina~e koriste za transport tenkova“ objasnio je Abdulra, hman. U me|uvremenu, ~lanovi me|unarodne Kontakt-grupe za Libijusastali su se u Rimu da bi razmotrili nove na~ine diplomatskog, ekonomskog i politi~kogpritiska na libijskog lidera Muamera Gadafija. Italijanski {ef diplomatije Franco Frattini saop{tio je da }e zapadna koalicija formirati privremeni fond za pomo} pobunjenicima. Portparol State Departmenta Mark Toner izjavio je u ~etvrtak da su SAD odobriledodatnupomo} od 6,5 milionadolara IOM-u, koja je namijenjena njihovim akcijama u Libiji, uglavnom za evakuaciju ranjenih iz Misrate.
Ku}a u kojoj je ubijen Bin Laden

Agencija Reuters objavila je fotografije na~injene oko sat nakon ameri~kog napada na Osamu bin Ladena u Pakistanu koje pokazuju tri ubijena mu{karca, ali na snimkama se ne vidi nikakvo oru`je. Fotografije koje je sat nakon napada na Bin Ladena napravio u njegovom skloni{tu pakistanski sigurnosni du`nosnik prikazuju trojicu mu{karaca na popri{tu akcije. Mrtve mu{karce fotografije prikazuju odvojeno i na njima se ne vidi da je iko od njih bio naoru`an.

di antiteroristi~ka aktivnost. Ona se mo ra po vi no va ti me|unarodnim zakonima“, dodala je Pillay i objasnila “naprimjer, nisu dozvoljena mu~enja ili ubistva bez sudskog procesa“. „I dalje se zala`em za potpunu objavu preciznih doga|aja“, rekla je Pillay na pitanje je li zadovoljna ameri~kim obja{njenjima o legalnosti operacije. „Mislim da ci je li svi jet ima pra vo ta~no znati {to se dogodilo“, rekla je nekolicini novinara

Ameri~ki du`nosnici sada su ponovili da je Osama bin Laden u svom skrovi{tu u Pakistanu ubijen u razmjeni vatre. “Znam za ~injenicu da je tokom operacije do{lo do razmjene vatre“ rekao je du`no, snik Pentagona. Pred sta vnik de mo kra ta Adam Smith je pojasnio da su pripadnici specijalnih snaga pri upadu u skrovi{te Bin Ladena bili izlo`eni vatri iz pje{adijskog oru`ja na koju su odgovorili.

Akcija suzbijanja protesta u Siriji

Prodate fotografije
Du`nosnik koji je `elio ostati anoniman fotografije je prodao Reutersu, u kojem su zbog prikazanih pojedinosti i odgovaraju}eg osvjetljenja za to vrijeme i podru~je uvjereni u njihovu autenti~nost, prenosi Fena. Prema otisnutom vremenu, prva fotografija napravljena je u ponedjeljak, 2. maja u 2.30 sati po lokalnom vremenu, otprilike sat nakon napada u kojem je ubijen Osama bin Laden. Fotografije na~injene nekoliko sati kasnije prikazuju olu pi nu he li kop te ra ko ji su ameri~ke snage izgubile to kom na pa da zbog me ha ni~kog kva ra i ka sni je uni {ti le. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay pozvala je ju~e na “potpuno objelodanjenje svih istinitih ~injenica“ kako bi se utvrdila legalnost ubistva Osame bin Ladena, javlja Fena. “Zala`em se za razotkrivanje svih ~injenica i smatram da svi, a ne samo moj ured, imaju pravo znati {ta se ta~no dogodilo“ rekla je Pillay novi, narima u Oslu. “Ujedinjene nacije osu|uju terorizam, ali imaju i osnovna pravila o tome kako se provo-

Netanyahu: Hamnei najve}a prijetnja
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ju~e da je iranski vrhovni lider, ajatolah Ali Hamnei najve}a prijetnja miru u svijetu nakon smrti Osame bin Ladena, javlja Fena.

Uhap{ene stotine demonstranata
Sirijske snage sigurnosti ju~er su u Sa kbi, po red Da mas ka, uhapsile vi{e od 300 ljudi u akciji protiv u~esnika vi{esedmi~nih protesta u toj zemlji, dok je vojska is to vre me no po~ela po vla~enje iz Dare, jednog od centa ra de mon stra ci ja. “Agen ti slu`be sigurnosti su, uz podr{ku vojske, priveli vi{e od 300 ljudi u Sakbi, me|u kojima je veliki broj vjerskih osoba“ rekao je za agen, ciju AFP jedan neimenovani aktivista. Taj izvor je rekao da je vi{e od 2.000 vojnika i agenata pretra`ivalo ku}e u Sakbi i privodilo

Hillary Clinton o ruci na ustima
Ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton, koja pati od alergija, rekla je da se ne sje}a {ta je ta~no vidjela kada je stavila ruku preko usta dok je gledala prenos napada na Osamu bin Ladena. Gest Clintonove i njen izraz lica ovjekovje~eni su na fotografiji koja je postala simbol operacije u kojoj je likvidiran Bin Laden. Clintonova je izjavila ju~e u Rimu da njen izraz lica i ~injenica da je rukom pokrila usta nemaju nikakvo posebno zna~enje. Ukazala je da je to mogao biti samo njen poku{aj da prigu{i ka{alj ili kihanje. tokom posjete Oslu. Promjena pri~e Bijele ku}e oko toga kako je izveden napad samo je pove}ala sumnje oko ameri~kih uvjeravanja da su ameri~ke specijalne snage, poslane u skrovi{te Bin Ladena u Abotabadu, u Pakistanu, bile spremne da ga zarobe `ivog, napominje AFP. Bijela ku}a je u ponedjeljak saop}ila da je Bin Laden bio naoru`an u trenutku kada je ubijen, me|utim u utorak je portparol Bijele ku}e ispravio tu izjavu rekav{i da nije bio naoru`an kada su ga u akciji ubili pripadnici specijalne elitne jedinice. „Osama bin Laden i njegovi saradnici nisu pru`ali otpor kada su ih ubile ameri~ke specijalne snage u pakistanskom gradu Abbottabadu“ izjavili su du`nosnici pa, kistanskih snaga sigurnosti. „Ljudi u ku}i nisu bili naoru`ani. Nije bilo otpora“ re, kao je jedan od du`nosnika. „To je bilo hladnokrvno“, rekao je drugi du`nosnik upitan je li bilo razmjene vatre tokom operacije koja je, po navodima ameri~kih du`nosnika, trajala gotovo 40 minuta. Predsjednik SAD-a Barack Obama odlu~io je da fotografije mrtvog Osame bin La-

Protesti protiv predsjednika Asada traju od 15. marta

gra|ane. Hap{enja su izvedena po{to su opozicioni aktivisti prethodno pozvali gra|ane da ponovo iza|u na ulice u znak protesta protiv predsjednika Ba{ara alAsada, koji traju od 15. marta.

Odluka suda u Egiptu

Biv{em {efu policije 12 godina zatvora
Biv{i egipatski ministar unutra{njih poslova Habib al-Adli osu|en je ju~er u Kairu na 12 godina zatvora zbog finansijskih malverzacija, prenosi Onasa. Ovo je prva zatvorska kazna izre~ena je dnom vi so kom zva ni~ni ku re`ima biv{eg egipatskog predsje dni ka Ho sni ja Mu ba ra ka, svrgnutog u narodnoj pobuni 11. februara. Adli, koji je oko 12 godina bio u vlasti za vrijeme Mubaraka, osu|en je za pranje novca i korupciju. Na po~etku su|enja izjasnio se da nije kriv. Biv{em ministru se odvojeno sudi u drugom slu~aju po optu`bama da je naredio da se puca na demonstrante tokom pobune protiv Mubaraka.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

21

prava Navi Pillay

VIJESTI

UN tra`i istinite

^INJENICE O
likvidaciji Bin Ladena
Svijet ima pravo ta~no znati {to se dogodilo, kazala Pillay • SAD su u ponedjeljak saop}ile da je Bin Laden bio naoru`an kada je ubijen, u utorak je portparol Bijele ku}e ispravio tu izjavu rekav{i da nije bio naoru`an, a ju~e je Pentagon poru~io da je stradao u razmjeni vatre
dena ne budu objavljene zbog zabrinutosti da bi taj pri zor mo gao iza zva ti ne`eljene reakcije i predstavljati rizik za nacionalnu bezbjednost iako bi one mogle pru`iti nepobitan dokaz o smrti teroristi~kog vo|e, javlja ONASA. “Nema sumnje da smo ubili Osamu bin Ladena“, rekao je Obama na televizijskoj mre`i CBS. On je svoju odluku iznio samo dan po{to je direktor CIA Leon Paneta rekao da }e cu informacija o teroristi~koj mre`i Al-Kaidi, javlja Fena. Kako su posebne ameri~ke snage sistematski osvajale dio po dio kompleksa, prona{av{i i ubiv{i Osamu bin Ladena i njegove suradnike, drugi dio ameri~ke ekipe je prikupljao sve {to je moglo sadr`avati korisne informacije. Glavni savjetnik predsjednika Obame za protuterorizam John Brennan govorio je o tom dijelu operacije pred novinarima: bih bilo kakve komadi}e papira koji bi ukazivali kako je on komunicirao, zna~i, informacije o tome s kime je komunicirao, ko je bio tamo, kako bismo stekli uvid u to kakvu je on to mre`u vodio ili bio njen dio.“ Bowman je bio mornari~ki obavje{tajac i istra`itelj Saveznog istra`nog ureda FBI-ja prije negoli je 2006. godine postao jedan od vode}ih kontraobavje{tajnih savjetnika predsjednika Georgea W. Busha. On ima Du`nosnici ne iznose podatke o tome {ta su komandosi pokupili u Pakistanu, ali nekoliko medijskih organizacija javlja kako se me|u materijalom nalazi ve}i broj osobnih ra~unala, tvrdih diskova i drugih memorijskih ure|aja za pohranu digitalnih informacija. Gla sno go vor nik Bi je le ku}e Jay Carney govorio je novinarima o tome {to se administracija nada da }e saznati iz tih dokumenata: „Kao prvo i najva`nije u svakom slu~aju jest da li postoje informacije o eventualnim planiranim napadima. Drugo bi bile informacije koje bi vodile do drugih vrijednih ciljeva ili mre`a koje postoje, a mi za njih ne znamo ili znamo vrlo malo. A kao tre}e i {ire, bile bi informacije o samoj Al-Kaidi i o mre`i podr{ke Osami bin Ladenu u Pakistanu koja mu je omogu}ila da toliko dugo `ivi u tom kompleksu.“

Napad na ira~ku policiju
Najmanje 21 ira~ki policajac je ubijen, a 75 ih je ranjeno u napadu bomba{a samoubice na policijsku stanicu u Hili, na jugu Iraka. To je najsmrtonosniji napad u Iraku u posljednjih mjesec. Bomba{ samoubica u automobilu aktivirao je eksploziv na ulazu u policijski kompleks u Hili, 100 kilometara ju`no od Bagdada, u trenutku promjene smjene, kada je ispred zgrade bio veliki broj policajaca. Eksplozija je znatno o{tetila fasadu glavne zgrade i okolne ku}e i prodavnice, a na mjestu gdje se nalazilo vozilo ostao je krater dubine dva metra. [ef hirurgije u bolnici u Hili izjavio je da je u napadu ubijen 21 ~ovjek, a ranjeno 75 ljudi, od kojih je 30 u kriti~nom stanju, javio je AFP. Me|u poginulima su kapetan policije i jedan oficir, dok su ranjena jo{ tri oficira.

Pucnjava u Amsterdamu
Najmanje dvije osobe su ubijene, a dvije ranjene u pucnjavi kod salona automobila u Amsterdamu, nakon ~ega ih je uhap{eno pet, saop}ila je holandska policija, prenosi Fena. Policija je na mjestu sukoba prona{la i zaplijenila oru`je. Policija pretpostavlja da je rije~ o sukobu pripadnika podzemlja, izvijestila je holandska novinska agencija ANP.

Du`nosnik koji je `elio ostati anoniman fotografije trojice ubijenih je prodao Reutersu

Slomiti vrat
A predsjednikov stru~njak za borbu protiv terorizma John Brennan je rekao kako operacija ne}e biti okon~ana ovim nastojanjem, ve} da }e informacije prikupljene u Bin Ladenovom kompleksu biti va`an dio njenog kontinuiteta. „Mi mislimo da je sad vrlo va`no vrijeme da se nastavi s progonom Al-Kaide, da se iskoristi ovaj uspjeh i da se nastavi s radom kako bi se slomio vrat Al-Kaidi.“ Ta faza ovih nastojanja uklju~ivat }e ono {to je Brennan nazvao istom vrstom “nevjerojatno dosadne i neumorne“ analize koja je trajala nekoliko godina i koja je naposljetku dovela do jednog Bin Ladenovog kurira i samog vo|e Al-Kaide.

fotografije biti predstavljene javnosti. Predsjednik SAD-a je donio odluku protiv objavljivanja poslije intenzivne rasprave u administraciji o tome kakve bi mogle biti posljedice njihovog prikazivanja. Iz vi{e izvora fotografije su opisane kao uznemiruju}e. Na jednoj se vidi otkinuti dio lobanje, navode izvori, a prenosi AP. Zvani~nici SAD-a tako|e su naveli da se na fotografijama vide i rasuti dijelovi mozga. Kad su ameri~ki komandosi napustili kompleks u kojem se skrivao Osama bin Laden u Pakistanu, ponijeli su sa sobom – kako je to jedan vi{i ameri~ki du`nosnik nazvao – “jednu bogatu kolekciju materijala“ za koje se vjeruje da }e pru`iti rizni-

„Ljudi koji su bili u tom kompleksu iskoristili su priliku dok su tamo bili da pokupe sve materijale za koje smo mislili da bi mogli biti korisni i potrebni. I upravo smo u procesu pregledavanja toga {to smo pokupili.“ Je dan vi {i oba vje {taj ni du`nosnik, koji je `elio ostati anoniman, rekao je da je Cen tral na oba vje {taj na agencija, CIA, uspostavila ekipu koja analizira taj materijal u nadi da }e on voditi prema drugim ~lanovima Al-Kaide. Biv{i vode}i kontraobavje{tajni du`nosnik Marion Bowman zna {to bi tra`io me|u tim materijalima da je on dio te ekipe: „Tra`io bih tzv. d`epno sme}e. Tra`io bih bilo {ta {to na sebi nosi DNK. Tra`io

odre|eni uvid u to kakvu ekipu je CIA najvjerojatnije sastavila da pregleda bin Ladenove dokumente. „Dakle, sasvim sigurno u toj ekipi imat }ete forenzi~ke stru~njake za kompjutersku tehnologiju. Ali kao dodatak tome vjerojatno }e tu biti i ljudi koje policajci zovu ekipe za pronala`enje dokaza koje }e pregledavati i najsitnije djeli}e informacija u potrazi za ne~im korisnim.“ On dodaje da }e toj ekipi biti potrebni prevoditelji, mo`da i za nekoliko jezika, ali i ljudi koji poznaju arapsku, afganistansku i pakistansku kulturu, kako bi bili sigurni da ne propu{taju neki suptilni dokazi o Bin Ladenovim aktivnostima i kontaktima.

Optu`en Ben Ali
Biv{i predsjednik Tunisa Zine elAbidin ben Ali i njegova supruga Leila Trabelsi optu`eni su za kovanje zavjere protiv unutra{nje sigurnosti dr`ave, poticanje na nered, ubijanje i plja~kanje, objavilo je tunisko ministarstvo pravde. Ben Ali je iz Tunisa, nakon vi{ednevnih demonstracija protiv njegove vlasti, sredinom januara pobjegao u Saudijsku Arabiju. On je optu`en po 18 ta~aka op tu`ni ce, uklju~uju}i ubistvo, kori{tenje opojnih sredstava i {verc narkotika, rekao je ministar pravde u privremenoj vladi Lazhar Karui Shebbi, dodav{i da je polovinom aprila vlada pripremila dokumente za izru~enje biv{eg predsjednika iz Saudijske Arabije. Sud u Tunisu utvr|uje i jesu li biv{i predsjedni~ki par i jedan njihov ne}ak odgovorni za ubistvo ~etvero mladih ljudi za vrijeme protesta u kojima je Ben Ali zba~en s vlasti, prenio je AFP.

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Iako je iz Austrije stigla bolja ponuda

TS ne mo`e ispod 1,4 milijarde eura
Telekom Austria dostavio pobolj{anu ponudu za kupovinu 51 posto dionica Telekoma Srbije, ponudiv{i 1,1 milijardu eura, umjesto prvobitnih 950 miliona eura
Radna grupa za prodaju Telekoma Srbije preporu~ila je Vladi da ne prihvati ponudu Telekoma Austria od 1,1 milijardu eura za kupovinu ve}inskog udjela u toj kompaniji, jer ne ispunjava finansijske uslove tendera. TA je dostavio pobolj{anu ponudu za kupovinu 51 posto dionica TS-a, ponudiv{i 1,1 milijardu eura, umjesto prvobitnih 950 miliiona eura. Kona~nu odluku o prodaji TSa treba donijeti Vlada Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadi} uvjeren je da Vlada ne}e odstupiti od prija{nje odluke da ne prodaje TS ispod cijene od 1,4 milijarde eura za ve}inski udio. - Cijenu TS-a defini{e i tr`i{te, ali ako tr`i{te nije takvo da osigurava potrebnu cijenu i sredstva da bi Srbija napredovala ekonomski, Vlada je donijela odluku da ne ide u prodaju TS-a, rekao je on. [ef radne grupe za prodaju dijela akcija TS-a Vuk \okovi} izjavio je da to {to TS nije prodan ne}e imati nikakve posljedice po bud`et Srbije. \okovi}, dr`avni sekretar u Ministarstvu finansija, istaknuo je da je ovo go di{ nji bud`et pravljen s pretpostavkom da novca od prodaje TSa u ovoj godini ne}e biti, „ne za bud`et“. Ekonomist Ljubodrag Savi} izjavio je da je odluka radne grupe ispravna i jedino mogu}a, imaju}i u vi-

Gimna zijalci iz B. Gradi{ke najbolji
U~enici Gimnazije Gradi{ka pobijedili su na takmi~enju o znanju o Evropskoj uniji i evropskim integracijama, koje je u okviru projekta „^as za Evropu“ organizirao Evropski pokret u BiH. Pobjednici su osvojili put u Prag u junu. Drugo mjesto osvojili su u~enici Mje{ovite srednje {kole „Enver Pozderovi}“ iz Gora`da, dok su tre}e mjesto osvojili u~enici Srednje {kole „Ivo Andri}“ iz Vi{egrada. U takmi~enju su, osimu~enika navedenih {kola, u~estvovali jo{ i u~enici iz Srednje mje{ovite{kole@ep~e, Srednjemje{ovite {kole „Jovan Du~i}“ iz Tesli}a, Prve gimnazije iz Zenice, Gimnazije „Jovan Du~i}“ iz Doboja, [kolskogcentra„Milutin Milankovi}“ iz Mili}a i Prve bo{nja~kegimnazije iz Sarajeva. U~enik Gimnazije Gradi{ka RatkoSavi}kazao je da je ovo za njih veliki uspjeh, jer su se odricali velikog dijela slobodnog vremena, ali i stekli mnogo novih saznanja o EU i evropskim

integracijama. Predsjednik EPa u BiH Predrag Pra{talo je rekao da je namjera organiziranja ovakvog takmi~enja bila uklju~ivanje {to vi{e mladih iz BiH u proces evropskih integracija, odnosno da im se u~ine dostupnim osnovne informacije o tom procesu. Proces evropskih integracija pripada svima podjednako, bez obzira na nacionalnu, vjersku i entitetsku pripadnost, ali i bez obzira na starost, jer ovaj proces umnogome odlu~uje sudbinu svih nas i cijele dru{tvene zajednice, dodao je on i naglasio va`nost da se mladiuklju~e u taj proces, budu}i da }e upravo oni biti nosioci budu}eg razvoja BiH. Ocijenio je da mladi u BiH, prema saznanjima kojima raspola`e, nisu dovoljno informirani o procesu evropskih integracija, a upravo neinformiranost mo`e uzrokovati stvaranje barijera i otpora. Ovaj projekt finansijski je podr`ala Ambasada Norve{ke u BiH.

150 MILIONA EURA Telekom Srbije je najprofitabilnija srbijanska kompanija, koja je u vrijeme krize uspjela ostvariti dobit od oko 150 miliona eura
du ono {to je rekao premijer Mirko Cvetkovi} da Vlada ni u kojem slu~aju ne}e odstupiti od odre|ene minimalne cijene od 1,4 milijarde eura za 51 posto vlasni{tva. - Mislim da je to stav ve}ine gra|ana Srbije, koji su tako|er o~ekivali od Vlade da u ovom nepovoljnom trenutku ne prodaje TS, rekao je on, uz napomenu da je TS najprofitabilnija srbijanska kompanija, koja je ~ak i u vrijeme ekonomske krize uspjela ostvariti dobit od oko 150 miliona eura. Savi} je uvjeren da novac od TS-a nije potreban ni bud`etu i da Vlada mo`e prona}i dovoljno sredstava, bilo na doma}em ili na ino-finansijskom tr`i {tu, da po kri je bud`etski deficit. Ekonomist Ljubomir Mad`ar ocijenio je da je ponuda TS-a znatno lo{ija od procijenjene vrijednosti i zato je logi~no da je Vlada Srbije odbije. - [to se Vlade ti~e, ona nije imala nikakvog manevarskog prostora niti izbora, jer je unaprijed rekla da ne}e prodati TS ispod minimalne cijene od 1,4 milijarde eura, kazao je on.

Korisne i prakti~ne
informacije
Centar za civilno dru{tvo Kyodo i Centar za sigurnosne studije, koji realiziraju projekt EU info-centara u BiH, organiziraju vi{ednevne susrete s gra|anima u 21 gradu BiH kojima }e biti obilje`en Dan Evrope. Cilj je ovih susreta, koji traju od 5. do 16. maja, da se gra|ani BiH, {to je vi{e mogu}e, upoznaju o Evropskoj uniji i EU integracijama. Gra|anima }e, uz prigodne promotivne materijale sa simbolima EU, biti podijeljen i ve}i broj razli~itih bro{ura i letaka koje sadr`e korisne i prakti~ne informacije o EU. Ovogodi{nja dru`enja su od posebnog zna~aja jer }e biti predstavljen va`an novitet u komuniciranju s EU infocentrima. Centar Kyodo ra-

SIEMENS:
Udvostru~ena dobit
Njema~ka industrijska grupa ci ja Si emens go to vo je udvostru~ila dobit u proteklom kvartalu, zahvaljuju}i prodaji udjela u nuklearnom projektu Areva NP. Kompanija je objavila kako je u tromjese~ju zaklju~enom krajem marta ostvarila neto dobit od 2,79 milijardi eura, {to predstavlja rast od 88,5 posto u odnosu na isto razdoblje pro{le godine. Dobit od teku}ih operacija iznosila je 3,17 milijardi eura i vi{e je nego udvostru~ena u odnosu na godinu ranije. Na re zul tat se po vo ljno odrazila prodaja 34-postotnog udjela u nuklearnom joint ventureu Areva NP francuskom partneru Arevi, na temelju koje je Siemens ostva-

zvio je elektronski info-kiosk, zahvaljuju}i kojem }e gra|ani mo}i direktno u`ivo komunicirati sa slu`benicima u EU info-centrima i dobiti sve potrebne in for ma ci je o EU. Gra|ani }e to kom ovih dru`enja biti obu~eni kako koristiti elektronski kiosk, a nakon obuke EU info-kiosk }e biti postavljen u vi{e op}ina u BiH. Prioritet }e imati op}ine koje su najudaljenije od postoje}ih EU info-centara, da bi se mre`a informiranja o EU jo{ vi {e u~vrsti la, sa op}eno je iz Centra Kyodo.

rio jednokratni dobitak od 1,52 milijarde eura. Kvartalni prihodi su porasli 7,2 posto, na 17,72 milijarde eura. Kompanija za ovu fiskal-

nu godinu (koja zavr{ava u septembru) o~ekuje dobit od teku}ih operacija od barem 7,5 milijardi eura, {to je 75 posto vi{e nego prethodne godine.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD poluotvorenog tipa MOSTAR

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina PENAL CORRECTIONAL INSTITUTION of semy — open type MOSTAR

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-11-000300 Biha}, 22. 4. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

Adresa/Adress: Tvrtka Milo{a br. 27, 88 000 Mostar; Telefon-fax/Phone-fax: +387 (0) 36 321 491; 321 492; E - po{ta/ E - mail: kazneno.popravni.zavod@tel.net.ba; Internet/Web: www.kpzmostar.org Na temelju ~lanka 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), ravnatelj Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru, objavljuje

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Bajramovi} Mirsada iz Biha}a, Gata bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 1234 katastarske op}ine Kralje ozna~ene sa: parcela broj 2281/1 livada 2. klase "Barana" povr{ine 630 m2 livada 3. klase "Barana" povr{ine 5.836 m2

J AVNI O G L A S
za prijem u radni odnos u svojstvu pripravnika Zatvorski policajac-stra`ar — pripravnik— ...................................................................3 (tri) izvr{itelja; Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Pripravni~ki sta` traje {est mjeseci, a kandidati koji uspje{no zavr{e pripravni~ku obuku du`ni su u daljem roku od tri mjeseca polo`iti stru~ni ispit za zvanje stra`ara. Kandidatu koji ne polo`i stru~ni ispit prestaje radni odnos. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je punoljetan, da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stupanj {kolske naobrazbe potrebne za vr{enje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu organa dr`avne slu`be, da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: - SSS, tre}i, ~etvrti ili peti stupanj {kolske spreme, - da nije stariji od 25 (dvadeset pet) godina, Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene preslike): - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice, - diplomu-svjedod`bu o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerena preslika), - ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pisane prijave s navedenim dokazima treba dostaviti najkasnije 15 dana, od dana objave javnog oglasa u dnevnom tisku isklju~ivo putem po{te, preporu~eno na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar Tvrtka Milo{a 27, 88 000 Mostar s naznakom «Javni oglas za popunu radnih mjesta zatvorskog policajca-stra`ara pripravnika» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Uprava KPZ Mostar

Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Bajramovi} Mirsad, sin Age, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Senad Karabegovi}

Nasljednici od Jovo Abadzic, ro|en 14. aprila 1954, iz Bosne i Hercegovine, umrlog 18. novembra 2010, bio nastanjen u Hof 22, CH5612 Villmergen, dijelom su nepoznati. Od lica, koja misle da imaju pravo na nasljedstvo, zahtijeva se da uz predo~enje dokumenata o pravu na nasljedstvo prijave svoje pravo na nasljedstvo do 1 godine od prve objave kod sudskog prezidijuma Bremgarten, Rathausplatz 1, CH-5620 Bremgarten, radi naslje|ivanja. Ukoliko za vrijeme ovog roka ne slijedi prijava, upravitelju nasljedstva se nare|uje da ostavinu prenese poznatim zakonskim nasljednicima. Bremgarten, 5. april 2011. godine Sudski prezidijum Bremgarten Kanton Aargau, [vicarska

24

OGLASI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Grafi~ka industrija

Rezultati i planovi Raiffeisen banke BiH

O~ekuje se rast kamatnih stopa
U 2011. godini se, uslijed ekonomskog rasta u eurozoni, o~ekuje pozitivan ekonomski rast od 2 posto u BiH
Raiffeisen banka BiH je pro{le godine radila na smanjenu bilansne sume te su smanjena likvidna sredstva, dok su nau{trb profitabilnosti osigurane rezervacije za sve mogu}e probleme te je banka pro{lu godinu zavr{ila s profitom od 5,8 miliona KM, {to je malo u odnosu na kapital, ali je osigurala dobro poslovanje i pristojno zavr{ila godinu, izjavio je ju~er direktor Raiffeisen banke BiH Michael Muller. - Ukupna aktiva u 2010. godini iznosila je 3,7 milijardi KM, {to je 11 posto manje u odnosu na 2009. godinu. Kreditni portfelj je pao 2,47 posto, uglavnom se odnosi na sektor stanovni{tva, a jedan dio lo{ih kredita otpisan je kroz rezervaciju. Pali su, tako|er, i ukupni depoziti, i to 3,6 posto, dok je kapital porastao 1,2 posto u 2010. u odnosu na prethodnu godinu, kazao je on predstavljaju}i novinarima u Sarajevu rezultate poslovanja banke u 2010. i planove poslovanja za 2011. godinu. Prema njegovim rije~ima, 2010. godina bila je relativno te{ka za bankarski sektor i naglasio da se u 2011. godini, uslijed ekonomskog rasta u eurozoni, o~ekuje pozitivan ekonomski rast od 2 posto i u BiH. - Rast cijena nafte uzrokuje rast cijene hrane, {to dovodi do po ve}anja in fla ci je. Evropska centralna banka je ve} reagirala te je u aprilu po~ela rasti referentna kamatna stopa, a do kraja ove godiSa ju~era{njeg skupa u Sarajevu
Foto: A. KAJMOVI]

BEZ ZNANJA
Uvo|enje me|unarodnih standarda u radu i ulazak u procese dobijanja me|unarodnih standarda omogu}it }e firmama dostizanje ve}eg kvaliteta rada i proizvoda
Konkurentnost grafi~ke industrije zavisi od tehnologije koja se koristi u proizvodnji i znanja zaposlenika, izjavio je ju~er Borko Augu{tin, certificirani Fogra partner iz Zagreba. - Tek kada se kombiniraju moderna tehnologija i znanja zaposlenika, onda to daje dobre rezultate. Tehnologiju svatko mo`e kupiti, ali ona ni{ta ne zna~i bez znanja, kazao je na stru~nom seminaru „Standardizacija u grafi~koj industriji“ odr`anom u Sarajevu. U BiH u ovoj oblasti postoje preduze}a s vrhunskom opremom i stru~njacima koja mogu poslu`iti kao primjer, ali postoje i ona gara`nog tipa. Za velika preduze}a jedina opcija je izvoz, {to name}e jo{ ve}u potrebu standardizacije. Cilj seminara bio je upoznavanje stru~nih ka dro va i me nad`menta firmi grafi~ke industrije BiH sa zahtjevima standardne kontrole grafi~ke proizvodnje, priprema {tamparija iz BiH za projekte standardizacije, uvo|enje kon-

tehnologija ne vrijedi
STANDARDIZACIJA Za velika preduze}a jedina opcija je izvoz, {to name}e jo{ ve}u potrebu standardizacije
troliranog upravljanja bojom i osiguravanje kvaliteta te uspostava kontakata za provo|enje budu}ih projekata standardizacije u BiH. Prema rije~ima sekretara Asocijacije grafi~ke industrije pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH Selme Ba{agi}, uvo|enje me|unarodnih standarda u radu i ulazak u procese dobijanja me|unarodnih standarda omogu}it }e firmama dostizanje ve}eg kvaliteta rada i proi zvo da te mo gu}nos ti za zna~ajniji prodor na me|unarodno tr`i{te. Dodala je kako su trendovi izvoza proizvoda grafi~ke industrije u prvim mjesecima 2011. godine pozitivni, ali i pored toga izvoz je neuporedivo maJ. Sa. nji od uvoza.

Pro{la godina je bila relativno te{ka

Foto: A. KAJMOVI]

5,8 MILIONA KM Banka je pro{lu godinu zavr{ila s profitom od 5,8 miliona KM, {to je malo u odnosu na kapital, ali je osigurala dobro poslovanje i pristojno zavr{ila godinu
ne o~ekuje se njen rast do 2 posto. U skladu s tim, o~ekujemo rast EURIBOR-a do kraja godine na nivo od 2,3 posto, {to }e za posljedicu imati lagani rast kamatnih stopa u 2011. godini, rekao je Muller. Dodao je da su cijene kamatnih stopa na kredite u BiH ve} na vrlo niskom nivou naspram rizika u ovoj zemlji, {to je vidljivo iz negativnog rezultata poslovanja cjelokupnog bh. bankarskog sektora, {to je velikim dijelom uzrokovano time {to cijena kredita ne mo`e pokriti tro{kove rizika u BiH. Prema procjenama Raiffeisen banke BiH, ove godine inflacija }e rasti 4 posto, dok o~ekuju rast kredita u korporativnom sektoru od 5 do 8 posto. - Fo ku si rat }emo se na odre|ene se kto re gdje se o~ekuje ekspanzija, poput metaloprera|iva~ke, bazne, drvne industrije, energetike, infrastrukture... Tako|er u planu nam je rast na{e bilance, koji }e biti vo|en kroz rast kreditnog portfelja, naglasio je Muller. Raiffeisen banka BiH }e u 2011. godini u fokus staviti pomo} odr`ivim biznisima, pobolj{anje ponude depozitnih proizvoda kroz uvo|enje fiksne kamatne stope te promociju kredita za refinansiranje i objedinjavanje kreditnih zadu`enja.
A. Pe.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 085 - 6. 5. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

LiNK: Decenija rada i garancija
Udru`enje za poduzetni{tvo i posao iz Mostara ju~er je obilje`io 10. godi{njicu rada. Govore}i o po~ecima LiNK-a, predsjednik Udru`enja Tomislav Maji} rekao je kako je 2001. godine 30 malih i srednjih poduzetnika osnovalo LiNK, koji danas ima 283 ~lana i kroz njega je pro{lo oko 500 poduzetnika te brojni projekti koje je LiNK podr`ao i u idejnom i u finansijskom smislu. - Regionalnim garancijskim fondom, koji u ovome trenutku iznosi oko pet milijuna KM, LiNK osigurava jamstva za kredite malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima, kazao je on, dodav{i da je LiNK do sada izdao vi{e od 200 garancija i kredita, s kojima je podr`ano oko 800 radnih mjesta te 385 novokreiranih radnih mjesta. LiNK je u zadnjih pet godina organizirao i odr`ao 45 obuka iz poljoprivrede, poduzetni{tva, organiziranja i vo|enja posla, za{tite na radu, menad`menta, marketinga i drugih poslo-

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.405273 1.364007 26.433716 0.080644 0.261618 0.735483 1.650542 0.565032 0.246020 0.215141 1.532553 0.852386 2.170968 1.316957 0.048267 1.968557

1.955830 1.408795 1.367426 26.499966 0.080846 0.262274 0.737326 1.654679 0.566448 0.246637 0.215680 1.536394 0.854522 2.176409 1.320258 0.048388 1.973491 USD BAM

1.955830 1.412317 1.370845 26.566216 0.081048 0.262930 0.739169 1.658816 0.567864 0.247254 0.216219 1.540235 0.856658 2.181850 1.323559 0.048509 1.978425 1.62083 2.130134

SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 05. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 05. 2011 =

va, kroz koje je pro{lo 727 osoba. Tako|er, LiNK je organizirao i strukovne obuke za mlade koji su se prekvalificirali za zanimanja koja se trenutno tra`e na tr`i{tu. LiNK je uradio i ve}i broj projekta za lokalnu zajednicu, kao {to su poslovni inkubatori u Trebinju i Jablanici, recikla`na dvori{ta u Jablanici i ^apljini te projekte ja~anja poljoprivredne infrastrukture.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine EFSA uru~en certifikat

BIZNIS I EKONOMIJA
Transport uglja za TE Kakanj

27

Bh. studenti ravnopravni sa evropskim
Diplome sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u Evropskoj uniji }e biti priznate studentima koji su zate~eni na Fakultetu u trenutku dobijanja akreditacije i odnose se samo na studente koji studiraju po bolonjskom sistemu
Eko nom skom fa kul te tu Univerziteta u Sarajevu ju~er je uru~en certifikat Austrijske dr`avne agencije za osiguranje kvalitete, ~ime je ovaj fakultet postao prva visoko{kolska ustanova u jugoisto~noj Evropi ko ja je ~la ni ca evrop skog obrazovnog prostora. Certifikat je EFSA dodijeljen na period od {est godina, uz obavezu ispunjavanja novih uvjeta koje postavi certifikacijsko ti je lo, a ko ji se ugla vnom odnose na konstantno pobolj{anje uslova za {kolovanje, studijskih programa. Studenti }e stjecanjem me|unarodno prepoznatih i priznatih diploma na ovoj visoko{kolskoj ustanovi biti ravnopravni s ostalim studentima u Evropi. Dekan EFSA Veljko Trivun je rekao da }e diplome sa ovoga fakulteta u Evropskoj uniji biti priznate studentima koji su zate~eni na fakultetu u trenutku dobijanja akreditacije i odnose se samo na studente koji studiraju po bolonjskom sistemu. Dodao je da }e ovaj certifikat imati pozitivan utjecaj i na ostale diplome, iako one ne}e biti priznate u evrop skom obra zo vnom prostoru. Prema rije~ima izvr{nog direktora AQA Alexandera KoSa potpisivanja ugovora u Elektroprivredi BiH
Foto: D. TORCHE

Vozovi zamjenjuju

KAMIONE
Nabavka dviju lokomotiva i 20 vagona dio programa dokapitalizacije rudnika uglja i zna~ajan doprinos smanjenju buke i zaga|enja
Ru dnik mrkog uglja Ka kanj ju~er je potpisivanjem ugovora s ~e{kom kompanijom CZ Loko dogovorio nabavku dvije lokomotive s kojima }e (nakon {to ugovori i isporuku 20 vagona) kompletirati sistem za transport uglja `eljeznicom. Time }e prestati potreba za anga`manom kamiona, koji su, prevoze}i ugalj od povr{inskog kopa Vrtli{te do Termoelektrane Kakanj, stvarali buku, dizali pra{inu i pravili probleme u odvijanju saobra}aja ~ak i na autoputu. Tra~nice za vozove postavljene su prije devet godina. Vrijednost nabavljenih lokomotiva je oko dva miliona eura, a novac je obezbijedila Elektroprivreda BiH u okviru programa dokapitalizacije rudnika s kojima ~ini Konzorcij EPBiH. Ugovor su potpisali direktor RMU Kakanj Mirsad Ja{arspahi} i direktor CZ Loko Jozef Berta. Direktor EPBiH Amer Jerlagi} je kazao da su u toku brojne aktivnosti na dokapitalizaciji rudnika, za ~iju je prvu fazu izdvojen 121 milion KM. - Uz to, imamo pripremljene programe za sljede}u fazu ulagaSa ju~era{nje sve~anosti u Sarajevu
Foto: D. ]UMUROVI]

hlera, certifikat je garant da sva tri ciklusa {kolovanja na ovoj visoko{kolskoj ustanovi ispunjavaju evropske standarde te da fakultet konstantno te`i pobolj{anju kvaliteta obrazovnih procesa. Na EFSA je ju~er odr`ana i konferencija dekana biznis {kola iz regije, kojoj su prisustvovali dekani ekonomskih fakulteta iz Zagreba, Beograda, Rijeke, Podgorice... Glavna tema razgovora bila je provo|enje bolonjskog procesa te je zaklju~eno da je jedan od osnovnih postulata Bolonjske deklaracije dostupnost fakulteta {to ve}em broju studenata. - Bolonja vi{e stavlja fokus na

javne fakultete, {to, naravno, ne zna~i da privatni fakulteti nisu kvalitetni, ali ipak treba uraditi sveobuhvatnu provjeru tih fakulteta. Imate fakultete gdje predaju profesori stariji od 70 godina, a da ne govorimo o studentskom standardu, sve to treba ispitati i dovesti u red, rekao je Trivun. On je dodao kako je razgovarano i o zajedni~kim programima fakulteta u regiji i EFSA je na dobrom putu da, osim {to sa zagreba~kim fakultetom ve} ima {est zajedni~kih programa, napravi zajedni~ke studije i s fakultetima iz Rijeke i Beograda te Beogradskom bankarskom J. Sa. akademijom.

JERLAGI] U toku su brojne aktivnosti na dokapitalizaciji rudnika, za ~iju je prvu fazu izdvojen 121 milion KM, a imamo pripremljene programe za sljede}u fazu ulaganja od 83 miliona KM
nja od 83 miliona KM, {to }e biti realizirano tokom ove i idu}e godine, rekao je on. CZ Loko nije nepoznat partner ni za RMU Kakanj, ni za EPBiH. Ve} su uspje{no sara|ivali na projektima opremanja rudnika i remonta u TE Tuzla i Kakanj. Trgovinski predstavnik Ambasade ^e{ke u BiH Vladimir Randa~ek pred brojnim novinarima nije krio namjere ~e{kih investitora da ula`u u iz gra dnju no ve TE u Ba no vi}ima. - Jo{ }emo mi mnogo dobrih poslova raditi zajedno, nagovijestio je ~e{ki diplomata.
H. A.

Gora`de: Uskoro
sajam zapo{ljavanja
Krajem maja ili po~etkom juna Gora`de }e biti doma}in sajma zapo{ljavanja, koji }e zajedni~ki organizirati federalni Zavod zapo{ljavanja i Kantonalna slu`ba zapo{ljavanja. Tim povodom u Gora`du je boravio direktor federalnog Zavoda za zapo{ljavanje Miralem [ari}, koji se s kantonalnim i op}inskim zvani~nicima dogovorio o organizaciji sajma, {to je rezultat za je dni~ke sa ra dnje s Udru`enjem poslodavaca Federacije BiH i Slu`bom zapo{ljavanja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de. Sajam bi trebao omogu}iti prezentaciju zanimanja, ali i mladih kadrova, te bolju konekciju izme|u poslodavaca

Edukacija iz engleskog jezika
U okviru projekta “Centar za prekvalifikaciju i zapo{ljavanje“, koji podr`avaju [panska agencija za me|unarodnu saradnju i razvoj i Sarajevska regionalna razvojna agencija, zavr{ena je edukacija iz engleskog jezika za tre}u grupu nezaposlenih osoba evidentiranih na lokalnim biroima za zapo{ljavanje. Od ukupno 100 nezaposle nih oso ba, ko li ko je obu hva}eno tim ciklusom, 61 osoba je stekla pravo na diplomu. Nastava je tra ja la tri mje se ca. U ma ju po~inje edukacija za 30 nezaposlenih osoba iz web dizajna, najavljeno je iz SERDA. Besplatna edukacija za neza-

i onih koji tra`e posao. Federalni Zavod }e finansirati prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i edukaciju nezaposlenih osoba. Ministar privrede BPK-a Demir Imamovi} istakao je da

}e ovaj kanton pru`iti punu podr{ku organizaciji sajma. Gosti su obi{li neke od privrednih subjekata na podru~ju BPK-a.
A. H.

poslene realizira se u okviru projekta “Centar za prekvalifikaciju i zapo{ljavanje“, koji predstavlja savremeni mehanizam u procesima zapo{ljavanja kroz osposobljavanje i obuku odraslih, a prema zahtjevima i potrebama privrede i tr`i{ta rada.

28 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.772,25
BIFX

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.196,38
ERS10

1.025,86

SASX-10

1.063,18

SASX-30

1.145,96

BIRS

2.263,82

FIRS

Trgovanje na Banjalu~koj berzi

Sarajevska berza

Dnevni promet
15.577.807,87 KM
U okviru jedne transakcije dionicama Intesa Sanpaolo banke prometovano je 32.478 dionica u vrijednosti od 15.457.254,54 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 15.577.807,87 KM. U sklopu 43 transakcije ukupno je prometovano 57.027 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 65.332,83 KM, u sklopu 19 transakcija prometovana su 20.833 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 38.595,54 KM, u sklopu 12 transakcija prometovano je 2.865 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,55 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.692,95 KM, u sklopu pet transakcija prometovane su 2.232 dionice. Na kotacijifondovapromet je ostvarendionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 5,70 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 14.044,34 KM, u sklopu dvije transakcije prometovano je 15.736 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 53.000,00 KM, u sklopu 21 transakcije prometovano je 2.587 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta IK banka d.d. Zenica u iznosu od 22.500,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 75,00 KM. Na sekundarnomslobodnomtr`i{tu i tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dioniceemitentaBosnalijek d.d. Sarajevo od 1,63 posto i dostigle su cijenu od 13,55 KM, dok je najve}i dnevni pad registriraoemitentHidrogradnja d.d. Sarajevo od 11,44 posto i dostigao cijenu od 3,25 KM. Odr`ana je vanredna aukcija dionicama emitenta Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo. U okviru jedne transakcije prometovano je 32.478 dionica u vrijednosti od 15.457.254,54 KM. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljene su transakcijedionicama DC Te{anjKra{evo d.d. U okviru jedne transakcije prometovana je 1.081dionica u vrijednosti od 540,50 KM.Tako|er, obavljena je transakcija dionicama Postbank BH d.d. Sarajevo. U okviru jedne transakcijeprometovano je 48dionica u vrijednosti od 1.680,00 KM, saop}io je SASE.

Obavljeno 97 transakcija

Najtra`enije
akcije Telekoma
Tokom ju~era{njeg trgovanja ostvaren je promet od 242.404,53 KM
Na Banjalu~koj berzi tokom ju~era{njeg trgo va nja os tva ren je pro met od 242.404,53 KM, kroz 97 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se od 104.469,88 KM, po prosje~noj cijeni od 1,70 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -0,58 posto. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 77.354,31 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republike Srpske - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 60.427,85 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,35 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.072,20 KM, po prosje~noj cijeni od 8,08 KM, {to predstavlja rast cijene za 1,00 posto. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Jahorina Koina a.d. Pale 1,58 posto, ju~er se ovim akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,14 KM. Akcije dva fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Aktiva invest fonda a.d. Banja Luka -2,62 posto, ju~er se ovim akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,09 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama preduze}a Bonel a.d. Banja Luka, trgovalo se od 2.918,16 KM, po prosje~noj cijeni od 0,18 KM, saop{tila je berza.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. maj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Dvije transakcije na vanberzanskom tr`i{tu

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. maj/svibanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Bonel a.d. Banja Luka Mesoprodukt a.d. Bijeljina Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 0,32 1,7 4,09 5,14 8,08 3,95 5 6,68 0,18 0,08 85,11 38,22 36,73 37,17 0 -0,58 -2,62 1,58 1 0 0 -1,47 0 0 1,21 0,03 -1,05 0,35 0,32 1,7 4,09 5,15 8,26 3,95 5 6,68 0,18 0,08 85,11 38,22 37,12 37,5 0,32 1,69 4,09 5,11 8 3,95 5 6,68 0,18 0,08 85,11 38,22 36,09 37 7.192 61.477 20 704 504 60 40 20 16.212 7.000 9.448 11.262 14.660 162.571 2.301,44 104.469,88 81,80 3.617,44 4.072,20 237,00 200,00 133,60 2.918,16 560,00 7.237,08 4.304,34 5.385,04 60.427,85 0,55 0,7 0,728 -15,38 0 -2,93 0,55 0,7 0,728 0,55 0,7 0,728 5.994 57.500 4.000 3.296,70 40.250,00 2.912,00

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA I PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 21,50 -0,05 5,00 -0,17 13,80 -0,79 65,32 0,76 3,25 -11,44 75,00 1,54 29,68 -8,38 25,00 -2,34 21,50 5,01 13,80 67,00 3,25 75,00 30,00 25,00 21,50 5,00 13,80 65,00 3,25 75,00 29,50 25,00 338 598 100 164 908 300 134 45 7.267,00 2.990,98 1.380,00 10.809,52 2.951,00 22.500,00 3.976,50 1.125,00 4 2 1 8 2 1 2 1 87,50 94,00 -1,13 0,00 87,50 94,00 87,50 94,00 11.500 4.236 10.062,50 3.981,84 1 1 5,70 -0,08 5,70 5,60 2.232 12.692,95 5 13,55 1,63 13,99 13,29 2.865 38.595,54 12

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

118,06

$ 2,58 %

4,52 $ 1,2216 %

1.504,90

$ 0,69 %

37,73

$ 4,20 %

2,770

$ 2,36 %

767,00

$ 0,165 %

722,50

$ 0,96 %

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

29

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Udru`enje turisti~kih vodi~a KS-a

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Jubilej Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: D. TORCHE

Rad na crno prepreka razvoju turizma
Rad na crno uveliko uti~e na turisti~ku djelatnost, zbog ~ega je neophodno da se sve nadle`ne institucijeuklju~e u rje{avanjeproblema tzv. crnogturizma. Ovo je zajedni~ka ocjena sa ju~er odr`ane konferencije za novinareUdru`enja turisti~kih vodi~a KS-a na kojoj su o potrebi suzbijanja rada na crno u oblastiturizmagovorilipredsjednik Udru`enjaZijadJusufovi}, te ~lanoviUpravnogodboraSamiraMuminovi} i Milenko Dotli}. Udru`enje je i nastalo zbog kumulacijeproblema u turizmu, te sa `eljom da turisti ponesu lijepu sliku o na{oj zemlji, istakla je Muminovi}, pojasniv{i da su vodi~i bez dozvole, odnosno tzv. crni vodi~i najvi{ezaslu`ni za stvaranjelo{eslike o na{imturisti~kimblagodatima. Jusufovi} za Oslobo|enje ka`e kako je potrebnouraditimnogotoga, po~ev{i od turisti~kihvodi~akoji rade bez dozvole, pa do taksi voza~akoji turistima napla}ujuogromne cijene. “Najve}i problem za na{u turisti~kuzajednicu su vodi~ikojinemaju niti dozvolu niti znanje da strancima predstave na{ grad u najboljem svjetlu. Ne `elimo da turisti odu sa lo{im iskustvima zbog toga {to im revizor gradskog saobra}aj naplati ve}u kaznu samo zato {to su stranci“ zaklju~uje Jusufovi}. , Udru`enje planira 25. maja odr`ati jo{ jednu sjednicu na kojoj }e biti pozvane sve relevantne institucije kako bi se kona~no rije{io problem rada na crno u turisti~koj A. M. djelatnosti.

Uspje{nost prepoznatljiva 145 godina
Dr. Bakir Naka{

Najstarija zdravstvena ustanova u BiH

Uz pro{irenje bolni~kog odjela Fizijatrije ova ustanova uskoro na Odjeljenju hirurgije uvodi nove metode implantacije koljena i proteze
U utorak, 10. maja, planirana je sve~ana sjednica, uz uru~enje pri zna nja naj za slu`nijim. Ove godine, kazao je dr. Naka{, prelazne plakete dobi}e Odjeljenje za fizijatrijsku rehabilitaciju i Bosna Re, koja im je donirala instrumentarij za vaskularne operacije.

Javna ustanova Op}a bolnica “Prim. dr. Abdulah Naka{“ ove godine obilje`ava 145 godina postojanja i neprekidnog rada. Kako isti~e direktor dr. Bakir Naka{, bolnica je najstarija zdravstvena ustanova, zajedno sa Hastahanom, koja je otvorena jo{ 1866. godine.

Kantonalno takmi~enje u odbojci

Vi{egodi{nje ulaganje
“Op}a bolnica je ustanova ko ja u kon ti nu ite tu pru`a zdravstvenu za{titu na jednom lokalitetu i danas je izrasla u prepoznatljivu instituciju me|u pacijentima, {to je za mene najva`nije. Ustanova je kapaciteta 330 kreveta, u kojoj se godinama ula`e u medicinski kadar i razvoj odjeljenja. Imamo kvalitetnu hirurgiju, internisti~ku slu`bu, neuropsihijatriju, ginekolo{ko-aku{ersku i pedijatriju, koje su medicine vodilje

U~enice O[ “Alija Nametak“ najbolje
U organizaciji Ministarstva nauke i obrazovanja KS-a i Prosvjetno-pedago{kog zavoda u KSC-u Ilid`a odr`ano je kantonalno takmi~enje u odbojci za dje~ake i djevoj~ice osnovnih i sre- Najboljim odbojka{ima uru~ene nagrade dnjih {kola. Prema rije~ima Zulfe bolja je bila ekipa Druge O[ Ilid`a, Arukovi}a, rukovodioca takmi~enja, a u kategoriji u~enica odbojka{ice iz O[ „Alija Nametak“. U~enici sve je proteklo u najboljem redu. „Imali smo odli~an odziv u~eni- Druge gimnazije najbolji su bili u ka i u~enica i veoma smo zadovo- kategoriji srednjih {kola, a najboljni organizacijom. Nadamo se da lje odbojka{ice iz Srednje zubote}emo i u budu}nosti imati ovako hni~ke {kole. Za pobjednike su obezbje|ene dikvalitetna takmi~enja“ istakao je , plome i pehari, kao i prigodne Arukovi}. S. Hu. U kategoriji O[ za u~enike naj- nov~ane nagrade.

razvoja na{e ustanove. Ove godine smo startali i sa pro{irenim bolni~kim odjelom Fizijatrije. Ono {to je novina u na{im medicinskim uslugama jeste da od ove godine na Hirurgiji uvodimo novu laparoskopsku metodu, ~ija primjena se odnosi na implantaciju koljena i proteza“, nagla{ava dr. Naka{. Obilje`avanje Dana Op}e bolnice, kako je re~eno na ju~era{njoj pres-konferenciji, zapo~inje 9. maja kad }e biti organizovana akcija dobro vo ljnog da ri va nja krvi uposlenika bolnice u organiza ci ji Op}in skog odbo ra Crvenog kri`a Op}ine Centar. Darivanje krvi Op}a bolnica “Prim. dr. Abdulah Naka{“ organizuje dva puta godi{nje i svaki put se odazove do 30 njenih ljekara i medicinskih sestara.

Dan sestrinstva
Srijeda }e biti Dan otvorenih vrata, kad }e bolnicu posjetiti maturanti svih 10 sarajevskih gimnazija, a u 19.30 sati u Narodnom pozori{tu predvi|ena je manifestacija obilje`avanja 145 godina postojanja ove zdravstvene ustanove. U ~etvrtak }e biti obilje`en Dan sestrinstva, centralna manifestacija u organizaciji Ljekarske komore KS-a.
Mr. BABI]

Dani op}ine Centar: Sve~ana sjednica OV

Samir Bibovi} policajac godine
Cjelodnevni zabavni program ispred BBI centra
Obilje`avanje Dana op}ine Centar ju~er je po~elo sve~anom sjednicom Op}inskog vije}a na kojoj su uru~ena priznanja zaslu`nim pojedincima i kolektivima. Na~elnik D`evad Be}irevi} uru~io je nagradu od dvije hiljade maraka Samiru Bibovi}u, koji je progla{en za policajca godine. Op}insko vije}e Plaketom sa zlatnim ljiljanom odlikovalo je Amira \uli}a [picu i Safeta Isovi}a. Ovogodi{nji dobitnici Povelje sa zlatnim ljiljanom su Mladen Kne`evi}, Zvonko Ivi{i} i Dra`en Ba~i}, a zahvalnicu sa zlatnim ljiljanom dobili su Ljepojka Marjanovi}, Mustafa Began, Esad Pa{ovi} i Sanela Ligata. Povelje sa grbom Op}ine Centar dobili su Admir ]upina, Raib Salihefendi}, Amir Dautovi}, Suad Arnautovi} i Kantonalna JU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nahorevo. Zahvalnicu sa grbom Op}ine Centar dobili su Mira Jadri} - Winterhalter posthumno, Razija Selak, KJKP Pokop i Fond memorijala - Fond Kantona za izgradnju i o~uvanje grobalja {e-

Prijem za evropskog judo {ampiona
Premijer Vlade KS-a Fikret Musi} i ministar kulture i sporta Ivica [ari} primili su ju~er Amela Meki}a povodom njegovog osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u judu u Istanbulu, i njegovog trenera i selektora Judo reprezentacije BiH Branislava Crnogorca. “Ovo je izuzetan uspjeh, jer ti si do danas jedini bh. sportista koji je ostvario olimpijsku normu i pravo u~e{}a na Olimpijskim igrama naredne godine u Londonu“ rekao je , ovom prilikom premijer Musi}. [ari} je kazao da }e Ministarstvo

Veliki broj posjetilaca dje~ijeg programa na platou ispred BBI centra Foto: A. KAJMOVI]

kulture i sporta podr`ati njegov odlazak na OI u skladu sa finansijskim mogu}nostima. Meki}u, tridesetogodi{njem ~lanu sarajevskog Judo kluba City Centar, u~e{}e na OI u Londonu bi}e tre}e, nakon nastupa u Atini i Pekingu. A. S.

hida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida. Nakon sjednice rukovodstvo Op}ine posjetilo je u~esnike cjelodnevnog kulturno-zabavnog programa na Trgu djece Sarajeva ispred BBI Centra. Na Soukbunaru su delegacije Op}ine i bora~kih organizacija polo`ile cvije}e na spomen-obilje`je Debelo brdo.
S. HUREMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 31
DE@URNI TELEFON

Vlada Kantona Sarajevo

Utvr|en nacrt zakona o podsticajima u poljoprivredi
Vlada bi svake godine donosila odluku o iznosima nov~anih podsticaja

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Sanacija fasada i krovova
Usvojen je program sanacije ratnim dejstvima o{te}enih fasada za 2011. godinu. Predvi|enih 200.000 KM za ovu namjenu realizovat }e se prema rang-listi u skladu sa zahtjevima lokalnih zajednica. Usvo jen je i pro gram sa na ci je ra tnim dej stvi ma o{te}enih krovova. Procijenjeno je da bi sa raspolo`ivih 640.000 KM za ovu namjenu moglo biti sanirano dva do tri krova objekata kolektivnog stanovanja u svakoj op}ini. U realizaciji ovogodi{njeg programa Velike opravke, koji podrazumijeva sanaciju zajedni~kih dijelova objekata koji imaju vi{e od 60 posto o{te}enja, a tretiraju povratak interno raseljenih, planirane su aktivnosti na objektima u Ulici zagreba~ka 5, Novo Sarajevo, i Franje Kluza 10, Novi Grad. pro{logodi{nju, a za njenu realizaciju sredstva su obezbije|ena i realizovana u ranijim bud`etima. Skup{tini Kantona Vlada je uputila i prijedlog odluke kojom je dala saglasnost Fondu KS-a za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja `rtava genocida da koristi, {titi i odr`ava ratnu d`amiju na Igmanu. Prihva}eni su izvje{taji o pro{logodi{njem poslovanju sedam ustanova iz oblasti rada i socijalne za{tite i 14 ustanova nad kojima nadzor obavlja Ministarstvo kulture i sporta KS-a.

Sa ju~era{nje 15. sjednice Vlade KS-a

Vla da Kan to na Sa ra je vo ju~er je utvrdila nacrt zakona o nov~anim podsticajima u poljoprivredi i uputila ga u skup{tinsku proceduru. U nacrtu je, pored ostalog, utvr|ena obaveza Vlade da za svaku kalendarsku godinu done se odlu ku o izno si ma nov~anih podsticaja, kao i o

minimalnim uslovima za investiranje i rokovima za podno{enje zahtjeva. Vlada je utvrdila i prijedlog odluke o kategoriji osoba, uslovima i kriterijima za rje{avanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima koja nije pretrpjela izmjene u odnosu na

Vogo{}a obilje`ila Dan logora{a
Odavanjem po~asti i polaganjem cvije}a uz zloglasni Bunker kod Sonje, mjestu mu~enja i stradanja brojnih Vogo{}ana, obilje`en je 5. maj, Dan logora{a op}ine Vogo{}a. Kroz logore na prostoru Vogo{}e, Planjinu ku}u, Nakinu gara`u i Bunker kod Sonje pro{lo je oko 800 ljudi, `ena i djece. Skoro polovina njih je ubijena ili odvedena u nepoznatom pravcu. Do sada je u vi{e masovnih i pojedina~nih grobnica ekshumirano 228 onih koji su ubijeni. Jo{ 63 Vogo{}ana su odvedena u nepoznatom pravcu i o njihovoj sudbini se ni danas ni{ta ne zna.

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e bez struje biti podru~ja koja se elektri~nom energijom napajaju preko trafostanica: Obala 2, Hladivode 2, Marka Maruli}a 2 i Lo`ioni~ka 3 od 8.30 do 15.30, Gazin han i Obho|a od 12 do 13.30, Osjek 2 i 6 te Kamenja~a od 8.30 do 16, Ke~ina 2 i Vratnik kapija od 10.30 do 12, Kozija }uprija i Lapi{nica od 13.30 do 15, Fadila Jahi}a od 9 do 15, a Prijepolj~eva od 9 do 10.30 sati. Popravak kvarova na vodovodnoj mre`i uzrokova}e danas od 9 do 16 sati prekid u vodosnabdijevanju ulica: Tr~ivode, Hamze Orlovi}a, Gaj brdo, Porodice Foht, Humska i Adema Bu}e.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Broj onih za kojima se jo{ traga je znatno ve}i jer su na prostoru Vogo{}e nestali i brojni mje{tani Had`i}a, Nahoreva, Ilija{a, Sokoca, Olova i drugih mjesta, a koji su tokom minulog rata bili prinudno zatvarani. Ju~era{njem skupu, pored

pre`ivjelih logora{a i predstavnika Udru`enja logora{a iz Vogo{}e, Ilija{a i drugih mjesta, prisustvovali su i predstavnici Saveza udru`enja logora{a BiH i KS-a, te delegacija Op}ine Vo go{}a pre dvo|ena na~elnikom EdiS. Hu. nom Smaji}em.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

4 7

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

32

KULTURA

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

33

Nova premijera u Prijedoru

“Ferhadija“ i monografija crte`a Marija Mikuli}a

Dodijeljena nagrada Dani Sarajeva 2011.

Slikar Sarajevu - grad slikaru
Mario }e se pamtiti ne samo u svojoj generaciji gra|ana Sarajeva nego i u budu}nosti po svojim izuzetnim portretnim ostvarenjima kojih je bilo toliko da bi od njih bilo mogu}e formirati jedan mali grad
- Po svome, u na{oj likovnoj umjetnosti nezamjenjivom djelu, Mario Mikuli} se prezentira kao izuzetna stvarala~ka li~nost. Pamti}e se ne samo u svojoj generaciji gra|ana Sarajeva nego i na prostorima budu}nosti po svojim izuzetnim portretnim ostvarenjima, po svojim karakternim likovima, kojih je bilo toliko da bi od njih bilo mogu}e formirati jedan mali grad. S razlogom danas u ime du`ne zahvalnosti prema takvome stvaraocu, na{ grad ima jednu ulicu koja nosi ime Marija Mikuli}a, rekao je, izme|u ostalog, akademik Bo{ko Ku}anski na otvaranju izlo`be povodom dvadeset godina od slikareve smrti. ji je {tampan u Sarajevu sredinom 50-ih godina!, kazao je gradona~elnik Behmen, isti~u}i kako je Sarajevo “ponosno na svog Marija ne samo kao izuzetnog likovnog stvaraoca ve} i velikog i divnog ~ovjeka, socijalistu, humanistu i istinskog rodoljuba, ~ije su progresivne ideje bile temelj njegove umjetni~ke i `ivotne filozofije“. - Edgar Degas ka`e: Crte` nije oblik, to je na~in gledanja oblika. Kod Marija se to odli~no vidi!... - U prirodi je Marijeva crte`a da eliminira suvi{no, a olovkom zarezuje ono bitno iz karaktera, ambijenta... - Pa ipak Mikuli}ev je crte` nekad i prava studija, kao da ga na tu vrstu “ozbiljnosti“ tjeraju poznati likovi, osobe koje vi{e obvezuju (Tito, Andri}, Krle`a, ]opi}, Me{a), premda se ta njegova studioznost vidi i na studiji dje~aka (sad ve} odraslog sina mu Gorana!) ili nama danas nepoznatih likova... - Nekad su ti crte`i tek obi~ni krokiji, proizvod igre nemirnog duha... (autoportreti, npr.), dok su na mnogo mjesta bilje{ke, natuknice, podsjetnici za ne{to budu}e... Za neku sliku... - Negdje je taj crte` pravi sinopsis ili ~ak scenarij za sliku koja tek ima slijediti i to ba{ njegove Ferhadije.. . - Crte`i na papirima u boji (1947., neposredno nakon rata) prave su studije... - Tu je i dio crte`a koji bi i{li u domenu karikature... I tu je Mario osoben crta~. N. S.
Gojer i Popovi}: Progovor o cjelovitom opusu Milorada Pavi}a
Foto: Igor MOTL

Petkutin i Kalina
Na sceni Pozori{ta Prijedor u subotu }e biti izvedena nova premijera: “Petkutin i Kalina-Play Pavi}“ , svojevrstan autorski pogled re`isera Gradimira Gojera na slo`eno i veliko djelo jednog od najzna~ajnijih srpskih proznih pisaca XX stolje}a Milorada Pavi}a. U predstavi je Gojer koristio pri~e Milorada Pavi}a iz knjige “Pri~a o travi“ zatim romana “Ha, zarski re~nik“ i “Predeo slikan ~ajem“, te jednog teoretskog teksta, koji je prof. Milorad Pavi} ispisivao fasciniran djelom Gavrila Stefanovi}a Venclovi}a, srpskog pjesnika. U brojnom ansamblu predstave glavne uloge su dodijeljene Ljiljani ^eki}, Darku Cvijeti}u, Radenku Bilbiji, kao i gostu iz Beogradskog dramskog pozori{ta Slobodanu ^usti}u. U predstavi igraju i Rade Stupar, Zlata Kogelnik, Zorica Joji}, Sabina Halilovi}, Sini{a Vu~i}evi}, Radenka [eva, @elimir Rivi}, Alen Josipovi}, Dimitrije Voki}, Dejan Batoz, Tatjanja Binja`, Milenko Bilbija, Du{ko Marinovi}, Maja Davidovi}, Dana Babi}. - Kroz neku vrstu scenskog eseja poku{ao sam na pozornici progovoriti cjelovitim opusom velikog pisca srpske knji`evnosti Milorada Pavi}a, ka`e Gojer i dodaje da je ovo predstava polifone umjetni~ke strukture, isti~u}i doprinos Vanje Popovi}, kao scenografkinje i kostimografkinje, te profesora Nemanje Savi}a, kao muzi~kog suradnika, neophodan za potpunu realizaciju ovako slo`enog projekta. - Trudio sam se da, rade}iponovo u Pozori{tu Prijedor napravim korakdalje u radu sa ovimpoletnim ansamblom i da predstavaizgleda potpuno druga~ije, od svega onoga{to sam do sadaradio. Posebno sam zahvalanovomteatru i njegovom direktoru Zoranu Baro{u na odva`nosti da radiovakavprojekat, koji emanira veliku neizvjesnost gledeumjetni~kogrezultata. On je shvatio da bez takovog pristupa umjetnosti teatra nije mogu}e napraviti autenti~na djela, veli Gojer i zaklju~uje da se nada da }e se predstava potvr|ivati svakim svojimnovimizvo|enjem, od kojegje prvo sljede}e zakazano za 8. maj. Prije po~etka ove predstave, koja se igra kako na sceni, tako i u foajeu teatra Prijedor, Igor Motl, prijedorski umjetni~ki fotograf pokazati }e, fotostudiju “Petkutin i Kalina u Prijedoru“ . O~ekuje se da }e premijeri prisustvovati i supruga pokojnog Milorada Pavi}a, knji`evnica JasmiK. R. na Mihajlovi}.

Laureati JDP i Branko Cveji}
Jugoslovensko dramsko pozori{te i direktor Branko Cveji} dobitnici su ovogodi{nje nagrade Dani Sarajeva, koja se dodjeljuje pojedincima i institucijama iz Beograda za doprinos ja~anju saradnje Beograda i Sarajeva. Obja{njavaju}i odluku direkcije Festivala, osniva~ Inicijative mladih za ljudska prava Andrej Nosov naglasio je kako JDP ve} godina uspje{no sara|uje sa pozori{tima i drugim institucijama iz Sarajeva. Saradnjaje ostvarenao u delikatnompoliti~kom trenutku, i nije joj samo bio cilj uspostavljanje odnosa i balansiranje politi~kih izazova, ve} i iskreno otvaranje bolnih problema u odnosima dva grada. JDP sa Cveji}em na ~elu omogu}io je saradnju sarajevskih i beogradskih glumaca, prije svega Ermina Brave i Maje Izetbegovi}, dok je na redovnom repertoaru JDP-a i predstava reditelja Dine Mustafi}a, koji se bavio upravo fenomenima pro{losti i jugoslovenskog naslije|a. Ovi komadi su hrabro otvorili prostor za dijalog i proces suo~avanja sa pro{lo{}u. - Cveji} je bio pokreta~ brojnih projekata saradnje izme|u Beograda i Sarajeva, ali ne samo zato {to je to put bogatije produkcije, ve} kao vrijednosni i politi~ki stav, istaknuto je u odluci Festivala, u kojoj se navodi i da je Cveji} prvi put nakon trideset godina doveo Albanski teatar iz Skopja i to sa predstavom “General mrtve vojske” u re`iji Dine Mustafi}a. Prilikom dodjele nagrade, koja je uprili~ena nakon igranja predstave „Usamljeni zapad“ rediteljice Selme Spahi}, vidno uzbu|en, Branko Cveji} je kratko izjavio: “Uzbudili ste me! Ponosan sam na oba priznanja. “ Nagrada Dani Sarajeva dodjeljuje se od 2010, a prvadobitnica je Borka Pavi~evi}, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju. U. B.

Zarezano olovkom
Me|u po sje ti oci ma bi lo je mnogo istinskih poklonika poznatog bh. umjetnika (Mario Mikuli} je ro|en 1924. u Kor~uli, a umro 1991. u Sarajevu) koji su imali priliku da pored u`ivanja u slikarovim vi|enjima sarajevske Ferhadije, prisustvuju i promociji knjige/monografije Crte`i Marija Mikuli}a, koju je izdao njegov sin Goran Mikuli} (Rabic). Knjiga sadr`i preko 200 reprodukcija crte`a o kojima je govorio urednik @eljko Ivankovi}, isti~u}i nekoliko njegovih zna~ajki: - Marijev crte` je uglavnom brz, reduciran, temperamentan... - Jednostavnog, lakog pokreta, a u crte`u-portretu je i veoma suptilan “~ita~“ karaktera...

Marijeva ulica
Izlo`ba je uprili~ena u Bosanskom kulturnom centru, a u okviru obilje`avanja Dana Kantona Sarajevo, gdje je zvani~no otvorenom proglasio gradona~elnik Alija Behmen, koji je podsjetio na ~injenicu da je “ro|eni Kor~ulanin, Mario sebe do`ivljavao Omi{aninom jer, kako bi rekao, tu je ‘nau~ija odit, govorit i plivat’ da , bi ne{to manje od pola svog `ivo-

tnog vijeka – pro`ivio kao Sarajlija. Onako velik, jak, stisnutih o~iju sa bijelim brcima, va`io je za ‘dobro}udnog tersa’, kazali bi njegovi najbli`i, te dodali da su ateljei, upravo u Omi{u i Sarajevu, bila mjesta u kojima je – uz zvuke klasi~ne i {panske muzikeoslikao ponajvi{e i ponajbolje svoje pejza`e i likove.” - Listaju}i monografiju Marijevih crte`a, shvatite da nam ovaj

veliki umjetnik i esteta pripovijeda o svojoj sna`noj povezanosti sa ljudima i podnebljima ovih na{ih prostora. Dominiraju svakako portreti kako poznatih tako i potpuno anonimnih ljudi: od njegove drage tetke Kate koja ga je podigla, preko Ive Andri}a i Me{e Selimovi}a, dje~aka sa Vla{i}a, starog Hercegovca, `ene u vrtu, ~ista~ice Milke, ]ire iz Zaostroga, ratnih drugova, pa do sa-

mog Josipa Broza Tita koji je, vele, rekao - da se najvi{e prepoznao u portretu Marija Mikuli}a! Mario je volio slikati i pejza`e: poput padina Bjela{nice, napu{tene ku}e u Dalmatinskoj Zagori, obale Omi{a, sarajevske ulice – po slikaru “rijeke pje{aka“, koju je gledao s prozora svog ateljea na broju 19 u Vase Miskina… Svakako `elim pomenuti i njegovu ilustraciju prvog bukvara ko-

Slu~ajni susreti Ismara Mujezinovi}a

Foto: D. ]UMUROVI]

Od slikarstva se te{ko `ivi
Iako `ivi i radi u Sarajevu, Ljubljani i Lovre~ici, nekako za publiku u glavnom gradu BiH uvijek pripremi ne{to novo i ekskluzivno - ovaj put fotografije
Sino} je u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum otvorena izlo`ba fotografijaIsmaraMujezinovi}a, pod nazivom“Slu~ajnisusreti“ Oni koji su . prisustvovali sve~anom otvorenju izlo`be, bili su iznena|eni, jer ovaj na{ poznatiumjetnik, svojojsvestranosti, pridodao je bavljenje u jo{ jednom mediju. Sarajlije znaju da se pored slikarstva bavi videoartom (autor je muzi~kih videospotova sa nagla{enom likovnom estetikom, dokumentarnih zapisa i hronika itd.), zatimfilmom(autor je art-filmova “Crvenkapica se crveni“ i “Enigma“ scenografije i dizajna kostima , za igrane filmove), grafikom i grafi~kim dizajnom, za koje je vi{estrukonagra|ivan, te dizajnom za filmske i izlo`bene plakate i dizajnom i ilustracijama za knjige i kataloge. Iako `ivi i radi u Sarajevu, Ljubljani i Lovre~ici, nekako za publiku u glavnom gradu uvijek pripremi ne{to novo i ekskluzivno. Tako je bilo prije nekoliko godina kada se, u okviru Sarajevskezime, predstavionovimfiguracijama, istina vjernim njegovoj ekspresivnojpoetici, u ciklusu“Restoran masovne ishrane“ ili kada je , uplovio u knji`evnevode i prvo u Sarajevupromoviraosvojerotskiroman “Ring“ tako je i ovaj put, najprije ov, da{njoj publici, ponudio izlo`bu svojihfotografija. Rije~ je o sedamdesetak velikih fotografija, koje su, re}i }e nam sam Mujezinovi}, “napravljeneposljednjihgodina u Ljubljani, dok je manji dio nastao u Sarajevu“: - To su fotografije koje su napravljene usput. Pravio sam probna snimanja za snimanje. Zna~i, fotografirao sam djevojke koje su tra`ile od mene da im uradim fotografije jer

Dani Sarajeva u Beogradu

Svjedok Mikija Trifunova
Publika u Srbiji, zahvaljuju}i manifestaciji Dani Sarajeva u Beogradu, ve~eras }e u 17 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju, imati priliku prisustvovati performansu “Svjedok“ koji svje, do~i o nama, vremenu u kojem `ivimo, te obi~nim ljudskim htijenjima i `ivotu. To je predstava koja je istovremeno i kulminacija promi{ljanja velikog ~ovjeka i sjajnog pozori{nog glumca, stanovnika Sarajeva, Evrope i svijeta Miodraga Mikija Trifunova i njegovih mla|ih prijatelja, koji `ele i znaju nastaviti sanjati i pri tome svjedo~iti o sebi i drugima. U ovoj izvedbi Trifunov se predstavlja i kao izuzetan interpretator poezije putem koje komunicira sa svijetom. Kao dio predstave koriste se stihovi Tina Ujevi}a, Maka Dizdara, Vladislava Petkovi}a Disa, Horhea Luisa Borhesa, Mike Anti}a, Bertolta Brehta i Radjarda Kiplinga. U performansu, pored Miodraga Trifunova, u~estvuju i muzi~ari Hamo Salihbegovi} (akusti~na gitara), Ned`ad Merd`anovi} (akusti~na gitara), Muamer \ozo (kontrabas) i Adnan Bulju{mi} (violina).
Mr. S.

Lijepa Sarajka
Pri ulasku u dvoranu Collegiuma Artisticuma, publiku do~ekuje fotografija lijepe Sarajke. Mujezinovi} pri~a: - Slu~ajno sam fotografirao Sarajku Lejlu, koja je poslije postala miss sporta. Fotografije su nastale prije ~etiripet godina u studiju pokojnog A}ifa Hodovi}a. Ne znam gdje je sada i {ta radi Lejla, jer je od tada vi{e nisam sreo.

Mujezinovi} uz svoje “Slu~ajne susrete“

Foto: D. TORCHE

Na osnovu ~lana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, TRIGLAV BH OSIGURANJE DD Sarajevo objavljuje:

RASKID UGOVORA
Sa dru{tvom za zastupanje u osiguranju «AGENCIJA GRABOVI^KI]» d.o.o. Tuzla, ul. [i}ki Brod bb Tuzla, upisanim u Registru dru{tava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod rednim brojem ZOD 31, a po Ugovoru o zastupanju u osiguranju, br. 01-10482/09 od dana 01.07.2009. godine. Raskid Ugovora stupa na snagu 12.04.2011. godine.

`ele biti manekenke. Na osnovu tih fotografija odlazile su kod profesionalnih fotografa. Od kada datira Mujezinovi}evo interesovanje za fotografiju, pri~a: - Problem je u tome {to u sistemu `ivljenja sve poslo`enoovako: ~ovjek se bavislikarstvom, a `ivi od dizajna, plakata... Od slikarstva se te{ko `ivi, ako se ne radi ne{to {to je komercijalno. Tako sam se ja uvijekbaviodi-

zajnom i bilo mi je punojednostavnije da sam pravimfotografiju. Tako da sam od malenaodr`avaointeresovanje za fotografiju kao medij. Ali nikada je nisamizlagao. Ovo je prvi put da izla`em svoje fotografije. Kako mi je trebalafotografija za nekiprospekt ili plakat uvijek bi radio sam. Na svim fotografijama su mlade djevojke, interesira nas da li “Slu~ajni susreti“ imaju zajedni~ku temu, a Mujezinovi} ka`e: - Ovo su djevojkekoje su `eljele da budumanekenke. Nisamnikadimao vizijukako bih ih fotografirao. Obi~no sam prepu{taonjima da sameizaberu kako `ele biti slikane, pa sam u okvirutogatra`iosvjetlost, ugao... Sve

je to teklorelativnobrzo. Sve je slikano u ku}i, a ne u studiju. Nije bilo {minkera, stilista, prate}eg osoblja... Nije ura|eno profesionalno, a meni je to dra`e. Kakosvakafotografijamladih`ena ima izraznu raznolikost i nosi pojedina~nu osobnost, a opet sve sa, vidi se, „pe~atom“ Mujezinovi}evog oka i fotoaparata, nudeasocijaciju na njegove figure, Mujezinovi} dodaje: - Pa svakiautormora da se pojavi u svakomsvomdjelu. Izaberepozu. Dovoljno je izabratipravimomenat kad }e se povu}i okida~ na fotoaparatu. Ho}e li ne{to slikati na osnovu ovih fotografija, ka`e: - Ovdje su fotografijemoje“model-

ke“ koje su pravljene kao model za sli, ke. Slike su bileizlo`enepro{legodine. Zaista sam fotografirao razli~ite djevojke: imam glumicu koja igra u filmovima, zatimprijateljicukoja mi je pozirala za odre|enefotografije, pa recimok}erkuprijateljakoja je `eljela biti manekenka... Fotografije su nastajale u raznim situacijama. Nakon sino}njeg otvaranja Mujezinovi}evih ‘’Slu~ajnih susreta’’ u Collegiumu Artisticumu, u klubu “Underground“ (biv{e “Zvono“) otvorena je i postavkanjegovog“Bloga o izlo`bi“ kojipredstavljaumjetni, kovo razmi{ljanje o odnosu izme|u publike i autorskog rada.
Mr. SEKULI]

Ve~eras u Ateljeu 212

Kako sam nau~ila da vozim
“Kako sam nau~ila da vozim“ pozori{ni je poduhvat poznate bh. redateljiceSelmeSpahi} u izvo|enju Mostarskog teatra mladih. Ova drama Paule Vogel je 1998. osvojila Pulicerovu nagradu. Iako je u izvornom tekstu radnja drame smje{tena u {ezdesete godine 20. stolje}a u SAD-u, redateljica Spahi} pru`a publici suvremenu vizuru, sasvim aktualnu danas, zbog u~estalih pojava pedofilije, na odnos starijeg mu{karca (Ermin Bravo, kao te~a Pek, rafinirano predstavlja osjetljivu granicu izme|u iskrene ljubavi i opsesije) i maloljetne djevoj~ice u kojem naizgled ljubavna pri~a prima konture zlo~ina. Istovremeno, predstava isti~e mehanizme manipulacije licemjernog dru{tva, koja kodeksima seksualnosti prikriva zlo~ine. Igraju Alma Terzi}, D`ana Pinjo i Ermin Bravo. Predstava se igra u okviru festivala Dani Sarajeva u Beogradu, ve~eras u 19 sati u Mr. S. Ateljeu 212.

34

SCENA

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Be~ka integraciona nedjelja

17. Sarajevo Film Festival

Wiener Tschuschenkapelle nastupao i na Ba{~ar{ijskim no}ima

Koncert za pomo} socijalno ugro`enoj djeci u BiH
Organizator koncerta je dobrotvorno udru`enje Futurebag - Torba za budu}nost, a uz afirmirane bh. umjetnike koji `ive u Be~u nastupit }e internacionalno poznati be~ki ansambl Wiener Tschuschenkapelle
Du{ko DIMITROVSKI

Jedanaest sedmica do po~etka
“Orkestar“ Pjera @alice, {to }e biti prikazan druge festivalske ve~eri, obra|uje jedan period od 30 godina i daje sliku vremena kroz koje smo pro{li, ali daje i nadu da ima ne{to lijepo i pozitivno
U subotu, 23. srpnja/jula, u sklopu programa Open Air 17. Sarajevo Film Festivala svjetsku premijeru }u do`ivjeti film „Orkestar“ redatelja Pjera @alice, ujedno i scenariste filma, u kojemu je koautor Sa{a Lo{i}.

U glavnom gradu Austrije `ivi oko 50.000 ljudi iz BiH, a ~ak preko 250.000 iz nekada{nje Jugoslavije. Upravo njima, kao i doseljenicima drugih zemalja iz cijelog svijeta, namijenjena je kulturna manifestacija Be~ka integraciona nedjelja/Wiener integrationswoche, koju organizuje ~asopis Bum, ~iji je urednik izuzetno agilni Mostarac Dino [o{e i koja se odr`ava od 2. do 8. maja. Cilj ove manifestacije je da Be~lijama poka`e koliko su integrisani njihovi “novi“ sugra|ani, odnosno da uka`e na sve bogatstvo razli~itih kultura, koje su oni sa sobom donijeli. Tako }e biti organizovano preko 100 razli~itih kulturnih i sportskih priredaba: koncerata, izlo`bi, filmskih projekcija,

predavanja, sportskih doga|aja... Posebno zna~ajno mjesto unutar Be~ke integracione nedjelje pripa{}e koncertu dobrotvornog udru`enja Futurebag - Torba za budu}nost, koje su osnovali bra~ni par Kemal i Amra Smaji}. Koncert }e biti odr`an danas, 6. maja, a na njemu }e, bez ikakvog honorara, nastupiti afirmisani na{i umjetnici koji `ive i rade u Be~u: Edin Bosni} i Nata{a Mirkovi} De Ro, Maja Osojnik & band, Catch-Pop String-Yok, Vienna Balkan Trio, Nermin Aluki} ^erkez & Karasevdah Band i internacionalno afirmisani be~ki ansambl Wiener Tschuschekapelle, koji je prije nekoliko godina bio gost i sarajevskih Ba{~ar{ijskih no}i. Cjelokupan prihod sa ovog koncerta namijenjen je kupovini {kolske opreme za socijalno ugro`enu djecu u BiH.

Veliki dan
I sam naziv filma, ~iji je producent Ademir Kenovi}, ra|en u produkciji Refresh Production, govori o tome da je posve}en grupi Plavi orkestar putem kojeg te~e pri~a o jednom vremenu, o muzici, o... To je film za kojega }e direktor Sa ra je vo Film Fes ti va la Mir sad Pu ri va tra na ju~era{njoj konferenciji za no vi na re ka za ti da obra|uje jedan period od 30 godina i daje sliku vremena kroz koje smo pro{li, ali daje i nadu da ima ne{to lijepo i pozitivno te da je to i poruka koja ide s Festivala, odnosno u njenu ozra~ju de{avat }e se ovogodi{nje

Festival dokumentarnog filma TRT-a

Aida Begi} u internacionalnom `iriju
Bosanskohercegova~ka rediteljica Aida Begi} ~lan je Internacionalnog `irija ovogodi{njeg Festivala dokumentarnog filma Turske radio-televizije (TRT). Festival se odr`ava od 5. do 9. maja u Istanbulu. Filmovi iz cijelog svijeta (od prijavljenih 279 filmova iz 28 zemalja odabrano je 35) prikazivat }e se u tri kategorije: internacionalna (10), profesionalna nacionalna (13) i amaterska nacionalna kategorija (12). Begi}eva }e zajedno sa jo{ {est ~lanova `irija Massoudom Bakhshijem (Iran), Olivierom Pierreom (Francuska), Sergeyem Shumakovim (Rusija), Azizom Tan (Turska), Pang Xinhuaom (Kina) i istaknutim turskim rediteljem i producentom Semihom Kapanogluom (dobitnik Zlatnog medvjeda 2010), dodijeliti nagradu Najbo-

17. izdanje Sarajevo Film Festivala. Za tijek priprema Purivatra }e kazati da su u „okviru o~ekivanog i planiranog“, te da }e od 22. do 30. srpnja imati izdanje koje ne}e biti ispod ranga dosada{njih. A kako organizatore SFF-a uvijek najvi{e raduje kad imaju doma}i film, za svjet-

sku premijeru filma „Orkestar“ Purivatra }e kazati da }e to biti veliki dan ne samo za bh. kinematografiju nego i za muziku op}enito. Redatelj Pjer @alica kazao je da je proces nastanka njegova filma trajao upravo onoliko koliko je trebao i trajati, jer da bi se mogao napraviti ovakav film, iziskivalo je i vremena, dodaju}i

Zagrijavanje za Cannes 2011.

Najbolji filmovi u Meeting Pointu
lji dokumentarni film u internacionalnoj kategoriji. Turska radio-televizija (TRT) pokrenula je festival u namjeri da podr`i razvoj dokumentarnog filma kao `anra. TRT dokumentarni festival pru`a izvanrednu priliku za susret autora iz cijelog svijeta, te slu`i kao platforma za uspostavljanje saradnje turskih i svjetskih dokumentarista. U sarajevskomMeetingPointupravaposlatica za kinofile- slijediprikazivanjenajboljihostvarenja sa Cannesa 2010. Tako }e danas, s po~etkom u 19 satibitiprikazanfilmXaviera Beauvoisa “O bogovima i ljudima“ kojem je pripaoGrandPrix , Nagrada ekumenskog `irija. A u 21 sat po~inje projekcija “Turneje“ Mathieua Amalrica, dobitnika Nagrade za najboljeg reditelja i FIPRESCI nagrade. U subotu, u 19 sati, na rasporedu je dobitnik Zlatne palme, bogovima i ljudima“ . “Poezija“ Changa-donga Leea, film koji je osvojio Nagradu za najboljiscenarij,bit }e prikazan u nedjelju, 8. maja, s po~etkom u 19 sati, a u 21 sat ponovo “Ujak Boonmee koji se sje}a pro{lih `ivota“ . “Poezija“ se prikazuje i u ponedjeljak, u 20 sati, “Turneja“ tako|er u 20 sati, u utorak i u srijedu(20 sati) jo{ jednaprojekcija“UjakaBoonmeeakoji se sje}a pro{lih `ivota“ .

Prizor iz filma “Ujak Boonmee koji se sje}a pro{lih `ivota“

film Apichatponga Weerasethakula “Ujak Boonmee koji se sje}a pro{lih `ivota“ te u 21 sat , ponovna projekcija filma “O

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA
U Cinema Cityu

35

Zduha~ke avanture stigle u Sarajevo
Novi doma}i film ‘’Zduha~ zna~i avantura’’ u produkciji Aquarius Ogilvya , iz Banje Luke i Rekreativne produkcije iz Beograda, a u koprodukciji RTRS-a, koji potpisuje Milorad Milinkovi}, u sarajevski bioskop Cinema City do{ao je sino}. Nova urnebesna komedija bi}e prikazivana svakodnevno u nekoliko razli~itih termina. Film }e nakon Sarajeva biti prikazivan i u drugim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine, a od po~etka aprila prikazuje se u bioskopima u Republici Srpskoj i Srbiji, a u toku su pregovori sa distributerima u Hrvatskoj i Sloveniji. U komediji neobi~nog imena, koju je do sada pogledalo vi{e od 10.000 ljudi, glavne uloge pripale su novim nadama bh. gluma~ke scene, te tako jednu od dvije glavne mu{ke uloge igra Zlatan Vidovi}, mladi banjalu~ki glumac, koji se

Sa ju~era{nje konferencije za novinare u kinu Meeting Point

Foto: A. KAJMOVI]

Za producenta filma Ademira Kenovi}a tre}i film Pjera @alice („Gori vatra“ „Kod amid`e Idri, za“) je „vi{e od filma“ jer }e , „pokazati koji osje}aji mogu vladati me|u ljudima, pokazati da budu}nost ne mora biti u`asna“ .

Sto aktera!
Od 100 aktera filma, novinari su vidjeli sekvence u kojima se, izme|u ostalih, pojavljuju Abdulah Sidran, Ivica Osim, Stjepan Mesi}, Branko \uri}, Milan Ku~an, Bogi} Bogi}evi}, Miljenko Jergovi}, a u filmu se pojavlju ju i Se ve ri na, Ram bo Amadeus, Husein Vladovi}, Ar sen De di}, Go ran Bregovi}, Dino Ra|a, Filip David, Elvis J. Kurtovi}, Braco Dimitrijevi}, Rade [erbed`ija, Sa {a Broz... No, ne}e se svi pojaviti na Sarajevo Film Festivalu, ali }e organizator nastojat da {to vi{e njih bude na premijeri. Sve ono {to je snimljeno, a snimljeno je jako mnogo materijala, bit }e uvod u dugo „televizijsko, fascinantno putovanje“ kazat }e Kenovi}. , Naime, ideja je da se uradi i TV serija (vi{e epizoda). Film je sniman na devet lokacija (Sarajevo, Beograd, Za greb, Ljublja na, Hvar, Split, Brijuni, Baranda, Graz, Bukure{t), a njegova premijera na Sarajevo Film Festivalu zna~ajna je i zbog toga {to se na taj na~in promoviraju bh. kinematografija i bh. autori.
An. [IMI]

Prizor iz filma koji je ve} vidjelo 10.000 posjetilaca

Prizori iz filma ~iji je koautor Sa{a Lo{i}

da se nada da }e film pokazati da ima i sretnijih stvari u `ivotu, odnosno da ono {to rade mo`e utjecati da ovaj te{ki `ivot bude malo lak{i. Novinari su imali prigodu pogledati i nekoliko sekvenci iz filma koji je u fazi tehni~ke obrade. “Sam se sebi ~udim kako sam u{ao u ovaj projekt iz

svoje zavjetrine i ogolio se pred stotinama hiljada ljudi“ , kazao je Sa{a Lo{i}, pojasniv{i da se filmom ne govori ni o ~ijoj uspje{nosti niti se favorizira ne~ija veli~ina, nego da se njime ispri~alo jedno doba. Od njega }e se saznati da je preko 100 ljudi sudjelovalo u filmu, me|u kojima su mnoge li~nosti iz politi~kog, javnog, poslo-

vnog, kulturnog, sportskog... `ivota koje su bile „va`ne za je dnu tran svre men sku atmosferu ovih prostora“ ali , i da su u filmu sudjelovali i taksista Fudo, ribar [imo... No, oni koji su ve} film pogledali, nakon projekcije su imali osje}aj kao da im se percepcija promijenila - „bio je to osje}aj da niste sami“ , kazao je Lo{i}.

u filmu zove Nenad, a njegov ro|ak u filmu je Vujadin Milo{evi}, koji igra ulogu Uro{a, beogradskog mladi}a. Glavne `enske uloge pripale su Jelisaveti Ora{anin (Marija) i Katarini Ili} (Sindi), koje su Uro{eve drugarice iz razreda. Sre}u se sasvim slu~ajno, kako to u zduha~kim pri~ama i biva, i svako zbog svog posla kre}e u Banju Luku. Njih dvije da bi snimile reklamni spot za osiguravaju}u ku}u, a njih dvojica da bi stigli na Demofest koji po~inje na Kastelu. Paralelno sa njima, jo{ jedna ekipa predvo|ena Maksom, kojeg glumi Marko Gvero, kre}e na Demofest. Ekipu ~ine dva mladi}a, fanovi Demofesta, i jedan tezgaro{ki bend koji na putu do Banje Luke svira po razli~itim kafanama i prolazi kroz razne zgode i nezgode. Nije tu kraj. U Banjoj Luci se u kampu nalaze i izvi|a~i... - Ja li~no volim filmove koji su zabavni i duhoviti, ali da u sebi imaju i ‘’ono ne{to’’, {to ih ~ini druga~ijima i daje im dublju notu, ne{to zbog ~ega film ne zaboravite ~im iza|ete iz bioskopske sale, ve} vam u malom mozgu ostaju slike ili pitanja, ili prosto emocije. Sad, ja se nadam da je ovaj film takav. Jo{ jedan (veliki) plus je ~injenica da je rije~ o tzv. road komediji, istakao je re`iser, Milorad Milinkovi}. Film je sniman najve}im dijelom u Banjoj Luci i Trebinju. B. S.

PODSJE]ANJA Tre}i maj 92. u Doboju

Agresija je po~ela na Gradini
EKSKURZIJA PO BiH Ljubu{ki

Historija u~iteljica i dana{njica hraniteljica
POGLED IZ BIJELJINE

Novi “oslobodioci“ skinuli glavu Rodoljubu ^olakovi}u

36

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu ~lana 36. Okvirnog zakona o pred{kolskom vaspitanju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/07), ~l. 8, 9. i 10. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (''Slu`bene novine FBiH'', broj 12/03 i 34/03), ~l. 46. i 50. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 26/08 i 21/09), ta~ke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/11) i ^lana 7. Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora pred{kolskih ustanova Kantona Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/11), Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (u daljem tekstu Komisija) raspisuje

J AV N I O G L A S
za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ''Djeca Sarajeva''
I U Upravni odbor Javne ustanove ''Djeca Sarajeva'' (u daljem tekstu Ustanova) na upra`njenu poziciju bira se: 1. Predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) ...........1 ~lan - predsjednik U Nadzorni odbor Ustanove na upra`njenu poziciju bira se: 1. Predstavnik Ministarstva.....................1 ~lan - predsjednik II Upravni odbor Ustanove, pored poslova utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, donosi planove rada i razvoja, donosi godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor zaposlenika, odlu~uje o `albama po konkursu, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove, razmatra plan upisa djece, razmatra rezultate pred{kolskog odgoja i obrazovanja, odlu~uje o prigovoru roditelja na rad i odnos zaposlenika prema djeci, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima pred{kolske ustanove. Nadzorni odbor Ustanove, pored poslova utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: vr{i kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja ustanove, analizira izvje{taje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a/Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. III Za predsjednika Upravnog/Nadzornog odbora u Ustanovi mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: a) da je stariji od 18 godina; b) da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; c) da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; d) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru i Nadzornom odboru Ustanove; e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04 ). Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominuje/imenuje za poziciju predsjednika Upravnog/Nadzornog odbora Ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: a) da posjeduje univerzitetsku diplomu i najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci; b) da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u ~iji se Upravni i Nadzorni odbor imenuje, c) da nije direktor odnosno pomo}nik direktora pred{kolske ustanove, d) da nije zaposlenik/stru~ni radnik odnosno roditelj/staratelj djece korisnika usluga Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (potvrdu/uvjerenje izdaje Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, ul. La benevolencija br. 4, Sarajevo), e) da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora. IV Predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove imenuje Vlada Kantona Sarajevo od kandidata koji su se prijavili na javni oglas i to na na~in {to }e se primijeniti standardi i kriteriji utvr|eni Odlukom o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', broj 3/11). Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka („Slu`beni glasnik BiH“, br. 32/01 ). Vlada Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije u Upravnom i Nadzornom odboru. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno ministru obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Federacije BiH. VI Prijavljivanje se vr{i putem prijavnog obrasca koji se mo`e preuzeti u {alter-sali Kantona Sarajevo (Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili sa internet-stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo http://www.monks.ba, kao i obrazac izjave za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa. Uz prijavni obrazac, kandidat treba prilo`iti: 1. 2. 3. 4. biografiju, univerzitetsku diplomu; uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci (potpisanu i ovjernu od poslodavca); 5. potvrdu/uvjerenje da nije zaposlenik/stru~ni radnik odnosno roditelj/staratelj djece korisnika usluga Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ (potvrdu/uvjerenje izdaje Javna ustanova „Djeca Sarajeva“, Ul. La benevolencija br. 4, Sarajevo); 6. potpisanu i ovjerenu izjavu od nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje slijede}e: - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH,
web: http://www.monks.ba, e-mail: mon@mon.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-128,Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH(„Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02, 14/03 i 12/04), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, predhodne tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, - da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni ili nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor, odnosno pomo}nik direktora pred{kolske ustanove, - da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondovi i sl.). 7. obrazac izjave za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa. Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be. Dokumentacija dostavljena na javni oglas se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza iste ne dostavi, smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“ i „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa cjelokupnom tra`enom dokumentacijom kandidat treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ''Djeca Sarajeva'', ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo - ne otvarati, otvara Komisija“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine sa mogu}no{}u jednog reizbora. Predsjednik i ~lanovi Upravnog/Nadzornog odbora }e svoje du`nosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi i bez bilo kojeg vida nadoknade. Napomena: Tekst javnog oglasa je dostupan i na web stranici: www.monks.ba. Komisija za imenovanje upra`njenih pozicija u Upravnom i Nadzornom odboru Javne ustanove ''Djeca Sarajeva'', ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo

petak, 6. maj 2011. godine
Na osnovu ~lanova 27. i 29. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), ~lanova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 20. Odluke o osnivanju JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija, broj 01-02-3-235/08 od 8. jula 2008. godine i Odluke Privremenog upravnog odbora o pokretanju procedure raspisivanja javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija od 6. 4. 2011. godine, Privremeni upravni odbor JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija objavljuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Na osnovu ~lana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10) i ~lana 8. Odluke o uslovima i na~inu prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 52/05 i 102/09), Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika raspisuje

J AV N I O G L A S
za prijem pripravnika u radni odnos na odre|eno vrijeme u Komisiji za o~uvanje nacionalnih spomenika Pripravnik — arhitekta (1 izvr{ilac) sa zavr{enim arhitektonskim fakultetom ili sa zavr{enim prvim ciklusom {kolovanja dodiplomskog studija arhitektonskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova Opis poslova: obavlja stru~ne poslove iz nadle`nosti Komisije u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stru~nog ispita. Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: zavr{en arhitektonski fakultet; bez radnog sta`a nakon diplomiranja ili sa radnim sta`om kra}im od jedne godine (radni sta` ostvaren prije sticanja VII stepena stru~ne spreme nije relevantan); aktivno znanje engleskog jezika; znanje rada na ra~unarima. Kandidat koji je zavr{io prvi ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja mora imati u toku {kolovanja ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova. Prednost imaju kandidati koji su u~estvovali u realizaciji projekata ili poslova vezanih za za{titu kulturnog naslije|a, te kandidati koji imaju prebivali{te u Republici Srpskoj. Potrebni dokumenti: Uz prijavu na javni oglas dostavljaju se sljede}i dokumenti (ovjerene kopije): fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne smije biti starije od jedne godine); rje{enje nadle`nog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome u slu~aju da fakultet nije zavr{en u BiH; li~na karta izdata od CIPS-a; potvrda nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje da kandidat nema radno iskustvo u struci ili da ima radno iskustvo kra}e od jedne godine (za kandidate koji su zavr{ili prije 15. maja 2011. godine); dokaz o znanju engleskog jezika. Izuzetno, kandidat mo`e dostaviti i original dokumenta, koja }e mu biti vra}en po okon~anju postupka. Prijava za javni oglas vr{i se isklju~ivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, koji se mo`e dobiti na zahtjev kandidata putem e-maila: aneks8ko@bih.net.ba ili na web stranici www.kons.gov.ba Napomene: Proceduru izbora kandidata }e provesti Komisija za izbor, u skladu sa Odlukom o uslovima i na~inu prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u radni odnos u institucije BiH („Slu`beni glasnik“, br. 52/05 i 102/09). Sa izabranim kandidatom zaklju~uje se ugovor o radu za period od jedne (1) godine. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 16. maja 2011. godine, putem po{te ili li~no, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „JAVNI OGLAS ZA PRIPRAVNIKA“. Prijave se dostavljaju na adresu: Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, Sarajevo, Obala Kulina bana 1. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, uklju~uju}i i neovjerene kopije dokumenata, ne}e se razmatrati.

J AVNI K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU KANTONALNI FOND ZA POMO] U STAMBENOM ZBRINJAVANJU PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DEMOBILISANIH BORACA, PROGNANIH OSOBA I SOCIJALNO UGRO@ENIH KATEGORIJA Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija (u daljem tekstu Fond) na period od 4 (~etiri) godine. Opis upra`njene pozicije: - organizuje rad i rukovodi poslovanjem Fonda, - zastupa i predstavlja Fond i odgovara za zakonitost poslovanja Fonda, - stara se o blagovremenom osiguranju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba za vr{enje djelatnosti Fonda, - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Fonda, - predla`e unutra{nju organizaciju Fonda, - predla`e osnove plana i razvoja Fonda, - izvr{ava odluke Upravnog odbora Fonda, - predla`e Upravnom odboru godi{nji plan i program rada Fonda, - podnosi izvje{taj o radu i izvje{taje o finansijskom poslovanju Fonda, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Fonda, - imenuje komisije za obavljanje pojedinih poslova, - ocjenjuje uspje{nost realizacije plana i programa mjese~nih zadu`enja zaposlenika kroz pla}e i druga primanja, - obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, Pravilima Fonda, drugim propisima i op}im aktima Fonda. Op}i uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), - da nije na javnoj funkciji izabranog du`nosnika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), - da nema direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njegovim slu`benim polo`ajem u instituciji u koju se kandiduje, - da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da mu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prijestupima. Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su: - VII stepen stru~ne spreme ekonomskog ili pravnog ili tehni~kog smjera, - najmanje pet godina radnog sta`a na rukovodnim poslovima. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva u obzir }e se uzeti i slijede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti (original ili ovjerene kopije) sljede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, adresu stanovanja i kontakt-telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - fakultetsku diplomu, - potvrdu o radnom iskustvu, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten kao rezultat disciplinske mjere, - ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i u dnevnim novinama. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave javnog konkursa u novinama koje zadnje objave ovaj konkurs. Direktor Fonda imenuje se na period od 4 (~etiri) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom i Pravilima Fonda. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu: JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija Ul. 501. slavne br. 10, Biha} sa naznakom "prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalni fond za pomo} u stambenom zbrinjavanju porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugro`enih kategorija - NE OTVARAJ" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 054689 08 P Sarajevo, 18. 4. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih "MGR LIFE" d.o.o. Klju~, ulica Oslobodilaca broj 62 i Be}irbegovi} Zaima iz Klju~a - Sanica, ulica Oslobodilaca broj 62, radi duga, vrijednost predmeta spora 4.011,97 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave primjenom ~lana 65. ZPP-a 1, 18. 4. 2011. godine donio je sljede}u:

P RE S U DU
(zbog propu{tanja) Tu`eni su du`ni isplatiti tu`iocu iznos od 3.488,99 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 1. 8. 2008. godine, pa do dana isplate, iznos od 262,98 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 31. 7. 2008. godine, iznos od 260,00 KM po osnovu naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 240,72 KM, a sve u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
Dana 11. 8. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu ovom sudu protiv tu`enih, a radi duga po osnovu ugovora o kontokorentnom kreditu i ugovora o jemstvu. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`itelj predlo`io ili sa ~injenicama koje su op}e poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u toku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enim dostavljena tu`ba na obavezan odgovor, primjenom ~lana 69. i ~lana 70. stav 2. u vezi sa ~lanom 348. stav 3. do 7. ZPP-a, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu, pa je Sud primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 383. ZPP-a, u visini odre|enoj ~lanom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 160,48 KM i tro{kova takse na presudu u iznosu od 80,24 KM, a {to ukupno iznosi 240,72 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a (~lan 183, stav 1, a u vezi sa ~lanovima 328. i 329. ZPP-a). Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan
1

Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

38

POMO] U KU]I
Koliki krvni pritisak je normalan?

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Crijevna flora zavisi od krvne grupe
Ljudska crijevna flora se dijeli u tri kategorije u zavisnosti od krvnegrupe (A, B, O ili AB), pokazali su rezultatiistra`ivanja. Konzorcijum evropskih istra`iva~a je objelodanio da se 100.000 milijardibakterija, koje nastanjuju ljudska crijeva, dijele u tri velike kategorije kojima je dat naziv po najzastupljenijimporodicamamikroba u svakoj od njih, bakteroidna, prevotela ili ruminokokna. Nau~nici su do{li do tog otkri}aanalizomsvihgena iz crijevne flore. Otkri}e otvara velike terapeutskeperspektive, prijesvega u borbiprotiv dijabetesa, gojaznosti ili upalnihoboljenja crijeva, kao {to je Kronova bolest.

Nijemo stanje bez simptoma
Tokom 70-ih godina pro{log vijeka va`ilo je pravilo da je zadovoljavaju}a vrijednost gornjeg (sistolnog) krvnog pritiska 100 plus broj godina izra`en u milimetrima `ivinog stuba. Ve} 80-ih vrijednosti su smanjene i smatrano je da je svaki pritisak, koji je jednaka ili manji od 140/85 mmHg(milimetara`ivinogstuba) dobarpritisak. Danas su, pak, istra`ivanja na velikim uzorcima ljudi nedvosmisleno pokazala da vrijednost pritiska koja najbolje korespondira sa zdravljem i smanjenimobolijevanjem i smrtno{}u iznosi 120/80. Pritisak koji se toleri{e, ali ozna~ava kao prehipertenzija ili visoki normalni ide do 140/90 i zahtijeva lije~enje ne-

Ljekari ozna~avaju kao prehipertenziju ili visoki normalni pritisak do 140/90

Karotin antioksidans alfa
Nedavno je otkriveno da odre|enehemijske supstance, koje se uzimaju u dovoljnojkoli~ini, djelujuiznena|uju}epozitivno na ljudsko zdravlje. To znatno umanjuje mogu}nost obolijevanja od sr~anih bolesti, raka ili drugih te{kih bolesti. Iako zvu~inevjerovatno, ipak je istina da antioksidansalfa-karotinkoji je biljnog porijekla tome doprinosi. U nau~nom istra`ivanju koje je provala ameri~kazdravstvenaorganizacijana vi{e od 15.000 pacijenatautvr|eno je da pove}annivoalfa-karotina u krviznatnosmanjujerizikobolijevanja od navedenihbolesti. Iako je alfa-karotin veoma sli~an beta-karotinu, on, ipak, znatno bolje spre~avarazvoj}elijaraka. Alfa-karotin se nalazi u mrkvi, tikvama, brokoliju, boraniji, {pinatu, kupusu i zelenojsalati. Ishrana koja se prete`no bazira na ovom svje`empovr}usmanjujerizikobolijevanja od 27 do 40 posto u odnosu na kontrolnu grupu.

farmakolo{kimmjerama, medicinskomnutritivnomterapijom i smanjenimunosomkuhinjske soli. Osobeoboljele od dijabetesa i/ili bolesti bubrega za ciljne vrijednostiimaju130/80 mmHg. Koliko ni`i pritisak je dovoljno nizak? Postoje fizi~ka ograni~enja koliko arterijski krvni pritisak mo`e da se snizi. Problemi kao o{amu}enost, nesvjestica, zamagljen vid, konfuzija, slabost i malaksalost }e se javiti ukoliko pritisak suvi{e padne. Tako|er postoji zabrinutost da agre sivno sni`avanje krvnog pritiska mo`e da snizi i donji (dijastolni) pritisak, {to mo`e biti {tetno za osobe sa su`enim ili blokiranim krvnim sudovima srca. Visoki krvni pritisak ili hipertenzija je naj~e{}e nijemo stanje bez simptoma, osim ukoliko pritisak visoko sko~i. U krajnjoj liniji pojava ili odsustvo simptoma i pri veoma visokim vrijednostima su individualni. Veoma mali broj ljudi osje}a povi{en krvni pritisak, stoga se ne treba zavaravati!

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vitaminska ~orba
Potrebno:
veza zeleni krompir manji celer paprika luk pavlaka sa manjim procentom mlije~ne masti malo soli su{eni za~ini listi}i per{una ili celera

Priprema:
U 1,5 l vode skuhati povr}e zajedno sa lukom. Kada je krompir skuhan, skuhano je i ostalo povr}e. Izvaditi papriku, a ostalo povr}e izmiksati, posoliti po `elji, dodati pavlaku i na kraju posuti listi}ima per{una ili celera.

Dizajneri su i za ovo prolje}e bili inspirisani retro modom. Tako su se u vrhu trendova na{le pantalone sa {irokim nogavicama. S obzirom na to da vizuelno smanjuju figuru, treba ih nositi uz cipele sa visokim potpeticama, najbolje u istoj boji. Ove pantalone mogu biti va{ izbor i za posao i za izlaske. Mo`ete ih kombinovati sa ko{uljama i tunikama i sakoima razli~itih krojeva. Aktuelni su trapez-modeli, koji u zavisnosti od materijala mogu da budu i sve~ani i ke`ual. Vrlo su atraktivne i plisirane {iroke pantalone dizajnirane od providnih laganih materijala, koje savr{eno stoje uz obi~ne jednobojne majice u`eg kroja. Maksi-{iroke pantalone ovog prolje}a nose se u svim bojama, pastelnim, neutralnim i jarkim, a vrlo su zanimljivi i modeli pro{arani desenima i {tampanim aplikacijama.

Maksi-{iroke pantalone

Razliveni i {picasti nokti

Kako bi lijepi nokti privla~ili pa`nju, uvijek ih treba naglasiti bojama. Ovog prolje}a pojavile su nove tehnike oblikovanja i lakiranja, koje su bile zapa`ene i na modnim pistama, a posebno se izdvajaju dvije, vrlo upe~atljive i druga~ije. Tehnika razlivanja izgleda veoma atraktivno, a prakti~na je najvi{e zbog toga {to ide uz sve stilove. Radi se o kombinovanju vi{e razli~itih nijansi lakova. Ovaj na~in lakiranja mo`ete isprobati i sami kod ku}e. Nama`ite nokte za{titnim bezbojnim lakom, a potom tamnosivim. Dok je lak jo{ svje`, na njega nanesite nekoliko kapi crnog laka razli~itih dimenzija, ali tako da ostavite prostor izme|u njih. Na crni lak nakapajte svjetlucavi plavi lak, a potom i crvenkasto-roze svjetlucavi lak. I, na kraju, na sve to jo{ dodajte samo malo crnog laka. Sa~ekajte da se sve dobro osu{i i nama`ite zavr{ni lak za sjaj.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Orbit Downloader 4.1.0
Orbit Downloader je manager za preuzimanje koji je specifi~no dizajniran za novu generaciju weba (Web 2.0). Korisnici mogu da koriste Orbit za preuzimanje video i muzi~kih fajlova preko Myspace, YouTube, Imeem, Pandora i Rapidshare ili bilo kog drugog web sajta i na taj na~in preuzimanje na~ine lak{im i br`im. Me|u najva`nijim odlikama su njegova mala veli~ina, podr{ka za RapidShare download, kao i podr{ka za IE, Firefox, Maxthon i Operu. Nova verzija Orbit Downloadera nosi oznaku 4.1.0 i sa sobom nosi GrabPro podr{ku za WebM video u okviru IE9 i Firefox 4, Get It podr{ku za HTML5 video, podr{ku za WebM, kao i Grab++ podr{ku za WebM stream.

39

Modern Warfare 3
Zvani~ne najave igara su postale tako zastarjeli na~in komunikacije sa potencijalnim igra~ima da ga kompanije vi{e i ne praktikuju. Sada se pri~e o najavi pojedinih igara lansiraju preko dru{tvenih servisa kakvi su Facebook ili Twitter. Jedna takva najava je stigla prije nekoliko dana i odnosi se na budu}i naslov kompanije Activision Modern Warfare 3. Usprkos tome {to se nigdje ne spominje ba{ ovaj naslov, nedavno ogla{avanje zaposlenih u ovoj kompaniji ukazuje da ona radi na naslovu od - 200 miliona dolara. Imaju}i u vidu uspjeh koji je ostvarila Modern Warfare 2, nema sumnje da je rije~ upravo o ovom naslovu.

Android videochat
Kompanija Google je nedavno pomogla Androidu da dostigne klju~nu oblast nakon {to su potvr|ene informacije o Android 2.3.4 updateu. Ovaj update za Android telefone donosi i zvani~nu videochat mogu}nost po prvi put i koristi isto Google Talk rje{enje kao i kad su u pitanju Android 3.0 tablet ure|aji. Videochatanje radi preko WiFi i korisnicima pru`a mogu}nost da razgovaraju preko tablet-ure|aja, kao i preko Gmail i drugih Google Talk strana za pri~anje. Multitasking }e pauzirati video, ali }e zvuk i dalje biti neometan sve dok se ne vratite na aplikaciju, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije.

Aspire 3100 Predator
Imaju}i u vidu da je ve} predstavio Intel Sandy Bridge bazirani G3600, Acer je nedavno predstavio i novi Aspire Predator desktop ra~unar. Model G3100 isporu~uje se sa Phenom II hexa-core procesorom, do 8GB RAM-a i maksimalno 6TB skladi{nog kapaciteta, DVD ili BluRay, AMD ili Nvidia grafi~kom karticom, multi-in-one ~ita~em kartica, Gigabit Ethernetom i opcionom USB 3.0 mogu}nosti povezivanja. U prodaji se ve} mo`e na}i jedna G3100 konfiguracija i ona podrazumijeva 2.6GHz Phenom II X6 1035T ~ip, 4GB RAM-a, 1TB (7200 o/min hard drive), GeForce GTX 460 1GB grafi~ku karticu i DVD pisa~ po cijeni od 650 eura.

Predstavljeno rano ispitno izdanje nove verzije

Opera 11.50 alpha
U Operi 11.50 alpha funkcija Speed Dial dobila je mogu}nost za dodavanje razli~itih pro{irenja
Opera je predstavila rano ispitno izdanje nove verzije svog pretra`iva~a interneta, koji najvi{e novosti donosi na podru~ju funkcije Speed Dial i mogu}nosti automatske nadogradnje na verziju u razvoju. U Operi 11.50 alpha funkcija Speed Dial dobila je mogu}nost za do da va nje ra zli~itih pro{irenja. Tako sada uz za dnje po sje}ene i naj~e{}e posje}ivane stranice korisnici mogu dodavati i male aplikacije i funkcije poput prikaza odabranih slika s interneta, novosti u stvarnom vremenu sa stranica za socijalno umre`avanje ili vremenske prognoze. U Operi navontel je izvijestio da }e nadolaze}a generacija procesora kodnog naziva Ivy Bridge prva koristiti novu vrstu tranzistora. Prema Intelovim zvani~nim saop}enjima, Ivy Bridge }e biti prvi masovno proizveden ~ip s 22-nanometarskim 3D tranzistorima koje firma naziva Tri-Gate. 3D Tri-Gate tranzistori, koje je Intel prvi put demonstrirao 2002. godine, za rad trebaju manje napone i imaju ma nje “cu re nje“ stru je, odnosno pru`aju ve}e performanse i bolju energetsku

Altec Lansing Orbit USB
Altec Lansing za vlasnike prenosnika sa slabim integriranim zvu~nicima nudi prakti~no rje{enje. Rije~ je o prenosnim stereozvu~nicima Orbit USB Stereo (iML247) koji se na ra~unar povezuju USB su~eljem. Istim USB kabelom se zvu~nici i napajaju energijom, tako da nije potrebno nositi nikakvu dodatnu opremu. Zvu~nici su smje{teni u kompaktno ku}i{te dovoljno malih dimenzija za preno{enje u istoj torbi zajedno s prenosnikom. Zvu~nici koriste firminu tehnologiju Audio Alignment koja bi trebala osigurati balansiran i ~ist zvuk. Cijena je 49,95 dolara.

de da }e pro{irenja za Speed Dial biti nu|ena zajedno s pro{irenjima za preglednik interneta. Poput ve}ine konkurenata na tr`i{tu internetskih pretra`iva~a i Opera je po~ela

ko pi ra ti Goo gle ov mo del brzog izdavanja novih verzija preglednika koje se automatski instaliraju bez intervencija korisnika. Tako Opera sada ima funkciju Opera Next koja omo-

gu}uje korisnicima da uz trenutno aktuelnu stabilnu verziju paralelno instaliraju i verziju preglednika koji su jo{ u razvoju, te je stalno nadogra|uju najnovijim izdanjima.

I

3D tranzistori iz Intela

Bolje performanse i
energetska efikasnost
efikasnost. Tranzistori su pri ma njim na po ni ma do 37 posto br`i u odnosu na trenutne Intelove 32-nanometarske 2D tranzistore klasi~nog dizajna. Dodatkom silicijskog listi}a koji je smje{ten vertikalno u odnosu na silicijski supstrat (3D dizajn) i implementacijom vrata na svaku od tri strane tog listi}a mogu}a je ve}a kontrola na tranzistorom – klasi~ni tranzistori imaju jedna vrata na vrhu sup stra ta. Ve}a kon tro la omo gu}uje u~in ko vi ti je upravljanje potro{njom, ali i ve}e per for man se zbog kra}eg vremena uklju~ivanja i isklju~ivanja tranzistora. Masovna proizvodnja Ivy Bridge ~ipova kre}e krajem godine, a tehnologiju Intel namjerava koristiti i u budu}im verzijama procesora Atom.

Dostupan iOS 4.3.3
Apple je pustio u distribuciju nadogradnju operativnog sistema iOS, koja rje{ava problem pam}enja lokacijskih podataka. iOS 4.3.3 smanjuje veli~inu cache memorije za pohranu lokacijskih podataka na ure|aju, a iste vi{e ne snima na ra~unar prilikom izrade backupa kod sinhronizacije s iTunesima. Tako|er, svi pohranjeni lokacijski podaci na ure|aju se automatski bri{u kad korisnik isklju~i lokacijske usluge na iPhoneu ili iPadu. Kao i u slu~aju nekoliko prethodnih nadogradnji, tako je i ova kompatibilna s oba modela iPada, iPhoneom 3GS i 4 te iPod Touchem tre}e i ~etvrte generacije.

Jeftiniji Nintendo Wii
Da bi potakao prodaju konzole Wii, Nintendo joj ovog mjeseca namjerava da snizi cijenu i malo izmijeni bundle. Konzola }e na tr`i{tu SAD-a od 15. maja ko{tati 149,99 dolara za bijelo ili crno izdanje. Uz konzolu Nintendo sada isporu~uje igru Mario Kart (umjesto Wii Sportsa), dodatak Wheel i standardne kontrolere – sve u boji konzole. Istovremeno, kompanija namjerava izdati i Nintendo Selects kolekciju najpopularnijih Wii igara (poput Legend of Zelda: Twilight Princess) po cijenama od 19,99 dolara.

40

FELJTON

ponedjeljak, 10. 6. maj 2011. godine petak, januar

OSLOBO\ENJE

^asni `ivot legendarne Milke Babovi} (8)

[est decenija

u “ludnici”
Pi{e: Dinko OMERAGI]

Kolege mogu biti i drage, {to }e re}i mo`e ih se voljeti, ali ostajem pri svome profesionalnom mjerilu: kolege se {tuje, njihovo znanje i umije}e se cijene, zato ih se slijedi, od njih u~i. I nakon duga drugovanja, bilo izravne suradnje, bilo ~itanja, slu{anja njihovih misli, mo`e ih se i zavoljeti

Novinarski hljeb sa sedam kora Milka je zagrizla sasvim slu~ajno davne 1949. godine, no} uo~i 27. jula, Dana ustanka u Hrvatskoj. Ove}e dru{tvo sjedilo je u Klubu novinara u Zagrebu. Glavnu rije~ vodio je tada{nji glavni urednik Narodnog sporta Miroslav Habunek. On se po`alio kako nema koga da po{alje u Rude kod Samobora, gdje }e omladina sutradan sportom obilje`iti veliki datum. Oglasio se neko iz dru{tva za stolom: „Miro, po{alji Milku“ rekao je , predlaga~. Mlada atleti~arka se uzvrpoljila za uglednim stolom, brane}i se da ona ipak studira kemiju i da je pisanje daleko od njene struke. Poslije silnog nagovaranja, pristala je, osje}aju}i ~ari izazova. Sada se sje}a:

Na sastanku s kolegama u Beogradu: Milka Babovi}, Radivoje Markovi} i Miroslav Habunek

Doktorska disertacija
„Nakon {to sam napisala (rukom, jasno) izvje{taj na pet stra-

nica, odnijela sam ga u redakciju. Sve jo{ nevi|eno. Nitko ne odzdravlja na uljudni pozdrav, svi bezglavo jure iz prostorije u prostoriju. Dovikuju se, totalna ludnica. Stojim uz zid pored vrata i pazim da me neki od tih ‘lu|aka’ ne nagazi! U neko doba primijeti me jedan vi{i i ja~i, ali uvjerljivo najglasniji. Kasnije sam tek saznala da je to Zvone Mornar, zamje-

nik glavnog urednika. Pru`am mu svoj tekst i velim tko me je poslao u Rude. On uzima tekst i vrisne: ‘[ta je ovo, doktorska disertacija!?’ i nestane s mojim tek, stom. Iza{la sam na ulicu duboko uvjerena da me ovi ‘lu|aci’ vi{e nikad ne}e vidjeti! Posljedice se znaju: Ve} sam 60 godina u toj ‘ludnici’ i, da se to mo`e, ponovila bih.“

Odgojena i vaspitana u najljudskijim manirima, nekada{nja atletska{ampionka na kratkestaze i vrsnanovinarkaizrasla je u gospo|u najdalekose`nijh dometa. Njena `ivotna, ljudska, sportska i javna dostignu}a dostigla su me|unarodno po{tovanje. Nerado govori o svojim pobjedama i ste~enom ugledu. Ona bi radije da budu}nost svjedo~i o ljudima i doga|ajima iz minulih vremena. Novinar i publicista Dinko Omeragi} stekao je ugled vi{edecenijskim reporterskim i uredni~kim poslom u najtira`nijim izdanjima Oslobo|enja i mnogobrojnim jugoslavenskim listovima. Iskazao se lepr{avim stilom i britkim osvrtima, prolaze}i put od saradnika do glavnog urednika. Nakon bestselerske knjige o Miroslavu ]iri Bla`evi}u i koautorstva knjige o Titu, upravo priprema romansiranu biografiju o balerini Suadi Kavazovi} - Mu{ovi} i njenom suprugu, fudbalskoj legendi D`emaludinu Mu{ovi}u. Iako te{ko bolestan, snagom volje i novinarskog nerva, napisao je i ovaj feljton o Milki Babovi}, velikom sportskom i novinarskom imenu. - Nisam smio da propustim da se na svojstven na~in ne odu`im takvoj ljudskoj veli~ini kao {to je gospo|a Babovi}, ka`e Dinko. Onda{nja televizija bila je u povoju kada je Milka davne 1957. godine u{la u studio i stala pred kamere. Uslijedili su doma}i i strani sportski doga|aji, sa kojih je znala~ki i specifi~no izvje{tavala. Upitao sam je da li je kojim slu~ajem bilje`ila koliko je prenosa ostavila iza sebe? „Priznajem da nemam pojma.

Spomeni~ka ba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti (11)

Rimska civilizacija
Svoju civilizaciju Rimska imperija ne gradi poni{tavaju}i prethodne, nego slijedi kontinuitet kulture, time i arhitekture Helena i preuzima je kao savjesni sljedbenik
Pi{e: Branislav KRSTI]

Na{e predstave o arhitektonskoj ba{tini Rimske imperije vezane su, prije svega, za monumentalne ostatke rimskih gradova. Rimljani su teritorije osvajali legijama, a ure|enje Rimske imperije po~ivalo je na mre`i i hijerarhiji gradova. Upravljanje gradovima (municipiji i kolonije) zasnivalo se na zakonima (lex de municipiis). Municipiji su gradovi ~iji su gra|ani dobili prava gra|ana Rima (civitas Romana). Kolonije su u prvo vrijeme imale skromniji rang, ali od sredine I stolje}a imaju ve}i zna~aj; naseljene su rimskim gra|anima ili vojnim veteranima, kojima je besplatno dodjeljena zemlja. Kolonije osniva vladar aktom u kojem se utvr|uje karakter grada, smje{taj kolonista, zemlji{te koje mu pripada, a uz akt je prilo`ena mapa kolonijalnog agera s ra spo dje lom ze mlji {ta, odnosno parcela. Povla{teni sta-

tus rimske kolonije dobijali su i zna~ajniji gradovi s doma}im stanovni{tvom. Rimljani grade dr`avu kao nasljednici Etru{~ana, ~ija kultura ima iste korijene kao i helenska. Postepeno, od VI do II stolje}a prije nove ere, stvaraju jedinstvenu dr`avnu i vojnu organizaciju, nadmo}nu nad susjedima. Osvajanjem zemalja Mediterana, ve}eg dijela Evrope i Bliskog istoka, Rim postaje mo}na imperija (Imperium Romanum). Na ogromnom prostoru, kao robovlasni~ko dru{tvo, razvija univerzalnu dr`avu, koju obilje`ava vlast imperatora, jedinstvena privreda, jedinstvena kultura i jedna religija. Rimsko pravo postaje univerzalno za sve provincije i slobodne gra|ane.

Ostaci rimskog grada Solina

Zlatno doba gradnje
Svoju civilizaciju Rimska imperija ne gradi poni{tavaju}i prethodne, nego slijedi kontinuitet kulture, time i arhitekture Helena i preuzima je kao savje-

sni sljedbenik. Autenti~no svjedo~enje o rimskoj arhitekturi o~uvano je i u prvoj cjelovitoj knjizi o arhitekturi, u Vitruvijevoj De architectura libri decem (I stolje}e prije nove ere). Ovaj iskusni gradograditelj i u~ena li~nost napisao je izvanredan priru~nik o teoriji i praksi helenske i rimske arhitekture; osnove arhitekture sa`eo je u red, raspored, euritmiju (oblik i izgled), simetriju (sklad) i ekonomiju.

Vrijeme stabilizacije Imperije obilje`i}e procvat zemljoradnje, zanata i trgovine, gradnja sli~nih monumentalnih zgrada i gradova u svim dijelovima Car stva, po ve za nih mre`om magistralnih morskih i zemaljskih puteva. Imperija je ostvari la je din stve ni ci vi li za cij ski prostor od Bliskog istoka do britanskih otoka. Poslije osvajanja velikih teritorija u Aziji, Konstantin (vladao

306-337. go di ne) pre mje {ta prestonicu u helenski Vizantion (330. godine), vra}aju}i se kulturnom zavi~aju. U Carstvu, koje je bilo podre|eno jednom augustu, helenski svijet bogova nije mogao du go op sta ti; augus tov skom shvatanju svijeta odgovarao je analogan svijet bogova. Proces ustoli~enja jednog boga po~eo je Konstantin (313. godine), a dovr{io Teodosije I, koji je kr{}anstvo proglasio dr`avnom religijom (387. godine). Rim ru{e i spaljuju Goti i Huni 410. godine. Propast Rima evropski histori~ari uzimaju kao zavr{etak Starog vijeka. U urbanoj historiji ju`noslovenskih zemalja rimska civilizacija obilje`it }e zlatno doba gradnje gradova. Najvrednije svjedo~enje pru`aju glavni gradovi provincija: Solin (Salona, II stolje}e prije nove ere do oko 614. godine), na sredi{njem mjestu isto~ne jadranske obale, nedaleko od Spli-

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

FELJTON
stanovnika.

41

1527. 1626. 1758. 1840. 1856. 1861. 1862. 1910. 1915. 1919. 1932. 1949. 1974. 1979. 1981. 1991. 1992. 1993. 1994. 1996. 2000. 2003. 2004.

NA DANA[NJI DAN

Vojska burbonskog vojvode Karla opusto{ila i oplja~kala Rim i pobila oko 4.000 njegovih

Holandski naseljenik Peter Minuit kupio je od Indijanaca ostrvo Menhetn, na kojem je kasnije izgra|en Njujork, za bi`uteriju u vrijednosti od 25 dolara. Ro|en jedan od vo|a francuske revolucije Maksimilijan de Robespjer, vo|a jakobinaca i za~etnik revolucionarnog terora. Pu{tene u promet prve po{tanske marke u Velikoj Britaniji - od jednog i dva penija s likom kraljice Viktorije I. Ro|en ameri~ki istra`iva~ Edvin Piri. Vodio je prvu ekspediciju koja je 1909. stigla na SjeSigmund Frojd

verni pol.

Ro|en indijski pisac i filozof Rabindrant Tagore, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1913. (“Gradinar“, “Gitand`ali“, “Grupa pri~a“, “Zlatan ~amac“). Split 1978: Milka Babovi} i Alija Resulovi} na kongresu Me|unarodnog udru`enja sportske {tampe Umro ameri~ki pisac Henri Dejvid Toro, jedinstven pjesnik i filozof prirode u ameri~koj knji`evnosti. Dvogodi{nje iskustvo usamljeni~kog `ivota u prirodi opisao je u knjizi “Valden ili `ivot u {umi“. Umro Eduard VII, kralj Velike Britanije i Irske od januara 1901. Naslijedio ga sin D`ord` V.

Nikad nisam vodila takve statistike. Bilo ih je poprili~no. Previ{e bi bilo i nabrojati sportove. A pouke Abide Karahasanovi}, prve profesorice tjelesnog odgoja, i prvog u~itelja novinarstva Hrvoja Macanovi}a, ~uvale su me da ne postanem opsjednuti zagovornik samo jednog sporta ili glasnogovornik nekog kluba.“

Jedan je Hrvoje
Najljep{e godine `ivota podarila je Televiziji Zagreb, prije svega Sportskoj redakciji. Veliko putovanje od suradnice do urednice protkano je i dragim ljudima, i velikim isku{enjima, i nezaboravnim prenosima. U njenom srcu posebno mjesto zauzima ~uveni ure-

dnik Hrvoje Macanovi}: „Kolege mogu biti i dragi, {to }e re}i mo`e ih se voljeti, ali ostajem pri svome profesionalnom mjerilu: kolege se {tuje, njihovo znanje i umije}e se cijeni, zato ih se slijedi, od njih u~i. I nakon duga drugovanja, bilo izravne suradnje, bilo ~itanja, slu{anja njihovih misli, mo`e ih se i zavoljeti. Jedan jedini je moj Hrvoje Macanovi}. Zbog erudicije. Zbog jasnog stava i dosljednosti, jednostavnosti kojom najslo`enije pojmove, analize, probleme pretvara u razumljivo i onima koji imaju pameti, ali manje znanja, zbog takvog kolege kupujem odre|ene novine, slu{am programe. Takvome u mislima pi{em zahvalnice {to mi je da-

rovao ne{to svoga znanja. Ne {aljem mu pisma, jer cijenim njegovo vrijeme... Ponekad mu zavidim, priznajem.“ Svaki od direktnih prenosa ostavio je poseban trag. Naro~ito je upamtila ~etiri sata komentara sa Evropskog prvenstva gimnasti~arki u Sofiji, kada se njen glas izgubio negdje na trasi Sofija - Bukure{t - Beograd - Zagreb. Nezaboravan je i Milkin prvi olimpijski prenos sa otvaranja Zimske olimpijade u Insbrucku 1964. godine. Govorila je skoro pola sata, a onda je iz Zagreba stigao poziv da njima zapravo sti`e glas komentatora BBC-a. Sli~no je bilo i na Atletskom kupu Evrope u Kijevu 1967. godine.
(Sutra: Crno-bijelo u koloru)

Ro|en ameri~ki filmski glumac, re`iser i producent Orson Vels, dobitnik Oskara za `ivotno djelo 1971. Njegov “Gra|anin Kejn“ smatra se jednim od najboljih filmova u istoriji kinematografije (“Magbet“, “Otelo“, “Tre}i ~ovjek“). Na Versajskoj mirovnoj konferenciji Njema~koj oduzete kolonije u Africi. Francuskog predsjednika Pola Dumea u Parizu ubio ruski emigrant.

1856. Ro|en austrijski psihijatar Sigmund Frojd, osniva~ psihoanalize. Objavio niz poznatih djela, od kojih su najpoznatija „Uvod u psihoanalizu“, „Psihopatologija svakodnevnog `ovota“. Nakon dolaska nacista, 1938. emigrirao je iz Be~a u London, gdje je sljede}e godine umro.

Umro belgijski pisac flamanskog porijekla Moris Meterlink, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1911. Zapadnonjema~ki kancelar Vili Brant podnio ostavku zbog {pijunske afere u kojoj je otkriveno da je njegov bliski saradnik Ginter Gijom bio isto~nonjema~ki {pijun. Na izborima u Austriji pobijedila Socijalisti~ka partija Bruna Krajskog. SAD su protjerale sve libijske diplomate, tvrde}i da vlada Libije podr`ava me|unarodni U Splitu izbile demonstracije protiv JNA, u kojima je ubijen vojnik Sa{ko Ge{ovski.

Rudolf Valentino

Grad je najvrjednijedjeloljudskogstvaranja. U graduljudska zajednica obezbje|uje svoju prostu i pro{irenu reprodukciju, ostvaruje potrebe i aspiracije. Grad je svojevrstan organizam. @ivizajedno s ljudima, koji u njemuostvarujupodjelurada, razmjenu dobara i znanja, zajedno odlu~uju. Za razliku od drugih dobara arhitektonske ba{tine, grad nije zavr{ena „gra|evina” . Nastaje u raznim vremenima, gradi se u raznovrsnim vidovima, mijenja ili dopunjujenamjene, dogra|uje se, pa i ru{i, u zavisnosti od dru{tvenog razvoja... TematskaenciklopedijaSpomeni~kaba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{lost nastala je 1990-91. godine, ali je, zbog poznatihrazloga, dopunjena i detaljnorazra|ena, objavljena2010. godine, u izdanju autora Krsti}a, Synopsisa (Sarajevo i Zagreb) i Slu`benog glasnika Beograda. Iz ove izvanredne publikacije na 550 strana velikog formata, koja obiluje sjajnim tekstovima i originalnimfotografijama, Oslobo|enje}e feljtonizirati dio pod nazivom Historijski gradovi. Autor je ro|en 1922. godine, odrastao je u Sarajevu, gdje je zavr{ioarhitekturu, a postidiplomskestudije u Parizu. U~estvovao je u antifa{isti~kojborbi, obavljao niz zna~ajnihstru~nihfunkcija u biv{oj Jugoslaviji i svijetu, predavao na nekoliko univerziteta, objavio veliki broj nau~nih i istra`iva~kih radova. ta, smje{ten je u prirodnom amfiteatru u{}a rijeke Jadro u more. U II stolje}u prije nove ere grad je luka ilirskog plemena Delmata, u I stolje}u prije nove ere zaposjedaju ga Rimljani i dobija status kolonije; u vrijeme imperatora Augusta Oktavijana postaje glavni grad provincije Ilirik (Illyricum, kasnije Dalmatia). Procvat do`ivljava za vrijeme Dioklecijana, koji je rodom iz ovog kraja, pa svoju rezidencijalnu palatu gradi bli`e moru. To vrijeme ostavlja najvrednije gra|evine u Solinu, a naseljava ga do 60.000 stanovnika. O~uvani su ostaci gradskih zidina, amfiteatra, koji ne zaostaje za pulskim, zatim foruma, hramova, teatra, termi i palata, dijelovi gradske ~etvrti s gustim spletom ulica.

Raskrsnica puteva
Doclea (II stolje}e prije nove ere do oko 602. godine) kod Podgorice, na platou izme|u tri vode (rijeka Zete i Mora~e i potoka [iralije). Prvobitno je

sredi{te ilirskih Dokleata, za vrijeme Rimljana je municipijum (I stolje}e prije nove ere), a nakon podjele Ilirika na provincije Dalmatia i Praevalitana, postaje glavni grad Praevalitane sa skoro 40.000 stanovnika. O~uvani su dijelovi gradskih zidina, glavna ulica sa slavolukom i ostaci foruma s bazilikom, s jedne, i hrama i termi, s druge strane, te Dijanin hram i vi{e palata. Sirmium (34. godina prije nove ere do 582. godine) na Savi, pod dana{njom Sremskom Mitrovicom. Rimljani grade Sirmium kao koloniju, a potom postaje glavni grad provincije Pannonia Inferior (Donja), jer se nalazi na strate{kom mjestu Imperije i raskrsnici glavnih puteva. Grad se prostirao preko Save, povezan mostovima. Ostaci monumentalnih gra|evina poti~u iz vremena kad je postao jedna od ~etiri imperijalne prestonice (III i IV stolje}e). O~uvan je dio gradskih zidina, ostaci carske palate s mozaicima, termi, gradskih vila s atrijalnim dvori{tem, ulica s radnjama, radionica, `itnica, akvedukta, dvije nekropole (na isto~nom i zapadnom ulazu u grad)...
(Sutra: Veli~anstveni amfiteatar u Puli)

terorizam.

Umrla Marlen Ditrih, ameri~ka filmska glumica njema~kog porijekla, legendarna “fatalna `ena“ (“Plavi an|eo“, “[angaj-ekspres“, “Svjedok optu`be“). Tzv. skup{tina republike srpske na Palama odlu~ila da se o Vens-Ovenovom mirovnom planu za BiH izjasni srpski narod. Na referendumu 15. i 16. maja protiv plana je glasalo 96 posto bira~a. Otvoren tunel ispod Laman{a.

1895. Ro|en ameri~ki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino, zvijezda i idol nijemog filma (“^etiri jaha~a apokalipse“, “[eik“, “[eikov sin” , “Krv i pijesak“).

Vlada predsjednika Gvatemale Alvara Arsua i vo|e ljevi~arske gerile potpisali su sporazum o okon~anju 35-godi{njeg gra|anskog rata. U blizini Nanta na jugu Francuske u izgorjeHasn Kiki} lom automobilu fiat uno, prona|eno je tijelo 1942. U ~epaparaca @an Pola Andansona, koji je posljednjih deset goditni~koj zasjedi na fotografisao kraljevske porodice i filmske zvijezde. On i kod sela Rapti njegov auto dovo|eni su u vezu za saobra}ajnom nesre}om ubijen istaknuti u Parizu, kada je poginula princeza Dajana i njen prijatelj Dobh. knji`evnik di el Fajed. Savjet bezbjednosti UN-a produ`io sankcije uvedene Liberiji 2001. zbog njene navodne pomo}i pobunjenicima u Sieri Leoneu. Njima je uklju~en i embargo na uvoz oru`ja kao i na izvoz dijamanata. Sud u Libiji osudio je pet medicinskih sestara iz Bugarske i jednog palestinskog ljekara na smrt, zbog inficiranja oko 400 libijske djece virusom side u pedijatrijskoj bolnici u Bengaziju. OSCE je uputio Libiji apel da ne pogubi osu|ene, a rezolucija istog sadr`aja dostavljena parlamentarcima iz 50 zemalja ~lanica te organizacije. Libijski vrhovni sud je 25. decembra 2005. ukinuo izre~ene smrtne kazne i predmet prebacio na ni`i sud koji je djelimi~no uva`io `albu OSCE-a. Umro D`o Grant, legendarni umjetnik “Diznija“, autor Kraljice vje{tice, u dugometra`nom crtanom filmu “Snje`ana i sedam patuljaka”.

2005.

Hasan Kiki}, komesar 1. kraji{kog proleterskog bataljona. Pripadao je grupi naprednih bh. pisaca izme|u dva svjetska rata. U njegovom djelu socijalni anga`man oboga}en je sna`nim prisustvom ekspresionisti~kog stilskog izraza.

42

SPORT

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Komitet za normalizaciju N/FSBiH odr`ao sastanak sa predstavnicima Federalnog i osam kantonalnih saveza

Usvajanje statuta nema alternativu
Ne bi trebalo da Savez i ono {to se de{ava budu prepreka za uspjeh reprezentacije, igra~i trebaju da igraju, a mi da zavr{imo ostali dio posla, istakao je predsjednik Komiteta Ivica Osim
^lanovi Komiteta za normalizaciju Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Ivica Osim i Elvedin Begi} te generalni sekretar Jasmin Bakovi} odr`ali su ju~er u Zenici sastanak sa predstavnicima Federalnog nogometnog saveza i predsjednicima osam kantonalnih nogometnih saveza. Treba napomenuti kako sastanku nisu prisustvovali predstavnici hercegova~ko-neretvanskog i zapadnohercegova~kog saveza s kojima je sastanak odr`an ranije. Cilj ovog sastanka bio je informisanje predstavnika kantonalnih saveza sa aktivnostima Komiteta te informacijama sa sastanka sa predstavnicima FIFA i UEFA. Poruka svim u~esnicima sastanka bila je jasna: usvajanje statuta 26. maja nema alternative te su zadu`eni predstavnici Saveza da ovu poruku prenesu svojim delegatima. Ovo nije zadnji sastanak, jer je predsjednik

Optimizma ne nedostaje: Svi o~ekuju pozitivan ishod 26. maja

Foto: ZEDA

OSIM: NE BUDIMO SLIJEPI ^elik, @eljezni~ar, Borac stoje dobro i nadam se pozitivnim rekacijama iz ovih sredina. Reprezentacija je na pragu plasmana na veliko takmi~enje i ukoliko ljudi ne vide da }e to biti bolje, onda su slijepi ili ne}e da vide
ostali dio posla“, naglasio je Osim. Biv {i ~lan pred sje dni{ tva N/FS BiH rekao je kako je jasan stav svih prisutnih da treba po svaku cijenu usvojiti statut, a nakon toga i}i u rje{avanje i drugih problema. “Treba biti realan i optimista. Nakon svega {to je u~injeno u

Komiteta Ivica Osim zajedno sa os ta lim ~la no vi ma po ka zao spremnost da posjeti sve destinacije u na{oj zemlji koje mogu doprinijeti kona~nom cilju. Ovisno od rezultata sastanka sa predstavnicima FIFA i UEFA naredne sedmice u Zürichu, bi}e nastavljeni sastanci u na{oj zemlji, a prva destinacija na redu

je Ora{je. Osim je istakao kako }e posjetiti i Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru kako bi se upoznao sa pozitivnim iskustvima ovih saveza te ih primijenio u na{em Savezu. “Ne bi trebalo da Savez i ono {to se de{ava budu prepreka za uspjeh reprezentacije, igra~i trebaju da igraju, a mi da zavr{imo

proteklom periodu ima nade da }e Nogometni savez Federacije biti mnogo bli`i rje{enju ovog pitanja nego {to je bio do danas“, kazao je Dominkovi}. Na pitanje {ta }e se desiti ukoliko ~lanovi Skup{tine ne usvoje Statut, Osim je odgovorio kako je veliki optimista: “^elik, @eljezni~ar, Borac stoje dobro i nadam se pozitivnim rekacijama iz ovih sredina. Reprezentacija je na pragu plasmana na veliko takmi~enje i ukoliko ljudi ne vide da }e to biti bolje onda su slijepi ili ne}e da vide“, istakao je Osim. Sa dosta optimizma su ~lanovi Komiteta za noramalizaciju oti{li iz Zenice, a svi se nadamo da }e uspjeti u nakani da do 26. maja uka`u ljudima na zna~aj usvajanja statuta i na taj na~in omogu}e na{oj reprezentaciji i klubovima nastavak takmi~enja pod okriljem UEFA i FIFA.
M. DAJI]

Travnik nakon poraza od bordo tima

Slavija pora`ena na Grbavici

Bjelica: Problema smo imali s igra~em vi{e
Fudbaleri Slavije upisali su poraz na Grbavici od favoriziranog @eljezni~ara koji je slavio sa 2:0 u 25. kolu Premijer lige BiH. Lukavi~ani su tako nastavili niz od {est kola bez pobjede i nalaze se na 13. mjestu na tabeli sa 32 osvojena boda. “^estitao bih @elji na pobjedi, korektnoj igri i odli~nom prijemu. U prvom poluvremenu samo igrali dosta dobro, dok smo u drugom dijelu poku{avali ne{to napraviti stihijski ali bez uspjeha. Zanimljivo je da smo vi{e problema imali u onih polasata sa igra~emvi{e jer smo uspjeli i primiti gol u tom perica, trener tima iz Isto~nog Sarajeva, te dodao da je ovo bila odli~na prilika da se isprobaju i neki mla|i igra~i. “Do kraja prvenstva }emo testirati nekoliko mla|ih igra~a da znamo na koga mo`emo ra~unati idu}e sezone. U narednom kolu nam dolazi Leotar i krajnje je vrijeme da slavimo jer ve} mjesec i po dana nismo ubilje`ili pobjedu. Nismo mi igralitolikolo{e u proteklomperiodu koliko nam je nedostajalo i sportske sre}e. Nadam se da }e nam se sve to vratiti u narednoj sezoni“ kazao je Bjelica. ,
A. K.

Travnik nije izbjegao poraz od kvalitetnijeg Sarajeva

Pad forme traje i dalje
Drugi ovosezonski prvenstveni poraz na Piroti potvrdio je ~injenicu da je ekipa Travnika u padu forme. To potvr|uje podatak da je Travnik na megdan [irokom Brijegu u 20. kolu Premijer lige otputovao sa ~etiri boda prednosti, a sada nakon 25. kola [iroki ima {est bodova vi{ka. “Po bje da Sa ra je va je za slu`ena, iskoristili su sve na{e gre{ke. Nakon ranog vodstva umjesto da pove}amo prednost mi primamo gol iz jedine opasne akcije gostiju. U drugom dijelu znala~ki su kaznili na{ ofenzivan pristup. Dosta igra~a je apsolutno izvan forme i ve} od narednog me~a sa Zrinjskim da}u vi{e {anse igra~ima koji su imali manju minuta`u“, nagla{ava Ned`ad Selimovi}, trener Travnika. San o Evropi ovim porazom je i definitivno raspr{en, pa }e Travnik do kraja prvenstva poku{ati ostaviti {to bolji dojam i ujedno po~eti uigravati tim za narednu sezonu.
ENi news

Dragan Bjelica

odu. Pred kraj utakmice smo napravili nekoliko {ansi, me|utim, nismo ih uspjeli realizirati“ rekao je Dragan Bjeli,

Iraklis izba~en iz gr~ke lige
Zbog nagomilanih dugova rukovodstvo Fudbalskog saveza Gr~ke (EPO) donijelo je odluku o izbacivanju solunskog Iraklisa iz Prve lige. ^elnici gr~kog takmi~enja nisu imali milosti prema najstarijem gr~kom klu-

bu, osnovanom 1908. godine, i oduzeli su licencu za takmi~enje u elitnom rangu i sljede}e sezone. Nakon niza upozorenja gr~kim klubovima da srede svoje finansijsko poslovanje, solunski klub je postao prva `rtva nagimilanih dugova. U kratkom obrazlo`enju odluke rukovodstvo EPO-a se pozvalo na pravila UEFA koja nala`u da klub ne mo`e da se takmi~i u najja~em rangu ukoliko ne ispuni uslove o likvidnosti poslovanja.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine Sarajevo ostvarilo prvu proljetnu gostuju}u tricu

SPORT

43

Pobjeda donijela
mirno}u uo~i derbija
Drago mi je da sam odlu~io me~ protiv Travni~ana i priredio radost navija~ima kojima zahvaljujem na podr{ci. Moji golovi plod su dobre igre ekipe, rekao je Veldin Muharemovi}
Fudbaleri Sarajeva zabilje`ili su prvu gostuju}u pobjedu u proljetnom dijelu prvenstva, osvojiv{i puni plijen protiv Travnika (2:1). Bordo sastav na~inio je odli~nu uvertiru uo~i subotnjeg derbija sa @eljezni~arom, a junakpobjedena Piroti bio je dvostruki strijelac Veldin Muharemovi}. Veznjak Sarajeva postigao je izjedna~uju}i pogodakiskoristiv{iproigravanjeKenana Hand`i}a u 37. minuti, da bi u drugom poluvremenu zaobi{ao golmana vezira Adilovi}a i pogodio za tri boda kojim je tim sa Ko{eva zadr`ao tre}u poziciju na tabeli. Tako je Muharemovi} potvrdio da je u izvanrednoj formi jer jepostigao tri gola u prethodna dva susreta sa Zvijezdom i Travnikom.

Menad`er {panskog trenera tvrdi

Dvostruki strijelac u me~u sa Travnikom: Veldin Muharemovi}

Vratiti sjaj derbiju
„Drago mi je da sam odlu~io me~ protiv Travni~ana i priredio radostnavija~imakojima zahvaljujem na podr{ci. Mojigoloviplod su dobreigreekipe. Rezultat je mogao biti izra`eniji u na{u korist jer su Kenan Hand`i}, Haris Hand`i} i Damir Koja{evi} propustili zicere. Pobjeda nam je va`na zbog mirno}ekoju nam je donijelauo~iderbija“ rekao je Muharemovi}. , Uo~i 97. odmjeravanja snaga vje~itih rivala na na{em najve}em stadionu @eljezni~ar se nalazi na drugoj, a Sarajevo na tre}oj poziciji. „Velikom derbiju treba vratiti starisjaj i sigurno je da}e ambijent biti pravi fudbalski. Va`no je da se u medijimaistaknupozitivne, a ne

lo{e stvari u me~evima Sarajeva i @eljezni~ara. Veliki je presti` i va`nostnarednogderbija jer se oba tima nalaze u vrhu tabele. Igra}emo pred svojom publikom, mada to ne mora biti presudno.“ Muharemovi} je izrazio optimizam pred duel protiv plavih sa Grbavice. „[ef struke Mirza Vare{anovi} bi}e na slatkim mukama jer }e za po~etnu formaciju konkurisati Vu~ina[}epanovi}, koji je odradio kaznu zbog kartona i Emir Obu}a, koji nije igrao protiv Travnika. Jedino je neizvjestan nastup Edina Pehli}a zbog problema sa povredom koljena. Nije bitno ko }e biti strijelac, va`no je da pobijedimo. @eljo }e biti hendikepiran neigranjem Zajka Zebe, no jasno je da }emo imati te`ak posao. Uz sre}u

koja je bitan faktor, nadam se trijumfu.“

NEIZVJESTAN NASTUP PEHLI]A [ef struke Mirza Vare{anovi} bi}e na slatkim mukama jer }e za po~etnu formaciju konkurisati Vu~ina [}epanovi}, koji je odradio kaznu zbog kartona i Emir Obu}a, koji nije igrao protiv Travnika. Jedino je neizvjestan nastup Edina Pehli}a zbog problema sa povredom koljena, istakao je veznjak bordo tima
no iskustvo igranja u derbijima protiv aktuelnog prvaka BiH, u kojima nije pora`en u me~evima koje je igrao od prve minute. „Statistika se odnosi se na utakmice u Premijer ligi i Kupu BiH, a jedini neuspjeh do`ivio sam u me~u, odigranom ujesen 2004. na Ko{evukada sam u{ao u igru sa klupe. Ako jedan segment u na{oj igri zaka`e, probleme mo`emo imati protiv najslabijeg rivala. Za pobjedu moramo odigrati agresivno svih 90 minuta i dati sve od sebe“ , izjavio je Muharemovi}.
Z. RA[IDOVI]

Ne}e preuzeti Romu: Benitez

Benitez preferira engleske ekipe
[panski fudbalski trener Rafael Benitez ne}e se naredne sezone vratiti u Italiju kako bi od Vincenza Montelle preuzeo vo|enje Rome, tvrdi Beni te zov me nad`er Ma nu el Garcia Quilon. Upra vo su se ta kva na ga|anja pojavila u nekim medijima, no Garcia Quilon ih je odbacio. “Nikada nismo ni primili ponudu Rome. Moj klijent preferira vo|enje nekog engleskog kluba. To je njegov prioritet“, veli Quilon. Uz Romu, kao njegovu potencijalnu budu}u destinaciju, spominjao se i Chelsea, budu}i da se talijanskom stru~njaku Carlu Ancelottiju, sude}i po izvje{tajima iz engleskih medija, po zavr{etku ove sezone sprema ista sudbina koju je Benitez do`ivio u Liverpoolu.

Puno naboja
Dva prethodnaduelana{ihnajrenomiranijih ekipa zavr{ena su bez pogodaka, 15. maja pro{le godine na stadionu“AsimFerhatovi} Hase” i 24. oktobra na Grbavici. „Dobio sam crveni karton u posljednjoj utakmici sa @eljezni~arom na Grbavici. Nakon mog i Guti}evog isklju~enja, uspjeli smo sa~uvati mre`u netaknutom i bio sam sretan. Derbi mo`e odlu~iti sitnica jer je to me~ sa puno naboja. Takve su sve va`ne utakmice i u ostalim evropskim ligama koje su pribli`nog kvaliteta na{oj. Bitno je da odigramoborbeno i pobijedimo.“ Muharemovi}posjedujezna~aj-

@eljo uo~i vje~itog derbija

Zeba: I bez mene }emo POBIJEDITI SARAJEVO
Ne mogu i ne `elim da vjerujem da je Vrhovac, koji je znao da igramo derbi protiv Sarajeva, namjerno isklju~io Zebu, i prihvatam da je prestrogi karton samo jo{ jedan u nizu pehova koji su nas zadesili ove sezone, ka`e Amar Osim
Zbog crvenog kartona kojeg je dobio u me~u protiv Slavije, Zajko Zeba ne}e igrati vje~iti derbi protiv Sarajeva. Najbolji strijelac plavih ove sezone sa 11 golova i najbolji asistent lige (8 asistencija) dobio je dva `uta kartona a da nije napravio niti prekr{aj. karton, ali jo{ nikad nisam ~uo da je neko isklju~en zbog toga“ rezi, gnirano nam ka`e Zeba i obja{njava klako je prvi karton dobio na centru igrali{ta, a drugi kada je odbrana Slavije ve} bila odmaknuta na propisanu udaljenost. “Ovo je ne{to drugo 100 odsto. Ne mogu da vjerujem da je slu~ajnost i jako sam razo~aran. Kako ne bih bio, ovo je katastrofa. Me|utim, {ta sad uraditi?! Ne mogu ni{ta promijeniti. Bodri}u svoje suigra~e sa tribina, a uvjeren sam da smo u stanju pobijediti i bez mene“ optimisti~an je Zeba. , Amar Osim, menad`er plavih, tvrdi kako je crveni karton u utakmici bez ijednog prekr{aja, samo slijepo slije|enje pravila, koja idu na u{turb fudbala. “Va`nije od pravila je osjetiti igru. Vrhovac je znao da mi u narednom kolu igramo derbi i zbog toga sve poprima druga~iju konotaciju. Me|utim, ne mogu i ne `elim da vjerujem da je to uradio namjerno i prihvatam da je prestrogi karton za Zebu samo jo{ jedan u nizu pehova koji su nas zaPti~iji duel: Zebe (Zajko i Emir) i Svraka u utakmici @eljo Slavija (2:0) Foto: D`. KRIJE[TORAC

desili ove sezone“ ka`e nam Osim, , ~ija je ekipa u susretu protiv Slavije imala i odre|enu dozu sre}e.

Br`e, bolje, te~nije
Kod prvog pogotka, naime, Stankovi} je dao pogre{an pas, kojeg mje presjekao Be{lija, a iz te akcije je Zeba postigao vode}i gol. Poslije toga, Popovi}evo pogre{no dodavanje u situaciji jedan na jedan, sre}om, nije iskoristio mladi Pu{ara, nakon ~ega je Be{lija iskoristio jo{ jednu pogre{nu procjenu Stankovi}a i postigao

Razo~arenje
Ipak, sudiji Vrhovcu iz Lakta{a bilo je dovoljno {to nije po{tivao njegov znak za po~etak igre... “U kojoj dr`avi se zbog tih stvari daju kartoni?! Poka`e se jedan

gol za kona~nih 2:0. “Zaslu`ili smo pobjedu. U prvom dijelu nije bilo gre{aka, ali bili smo usporeni, nekako jalovi. Nedostajala nam je zavr{nica, a u drugom poluvremenu je sve to izgledalo mnogo bolje, br`e i te~nije i na kraju krajeva, postigli smo dva pogotka. Ostaje jedino `al zbog tog crvenog kartona, ali {ta je, tu je. Idemo dalje“, ka`e nam Osim, koji u susretu protiv Sarajeva mo`e ra~unati na sve igra~e, osim, naravno, Zebe.
J. LIGATA

44

SPORT

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

EVROPSKA LIGA

Porto i Braga u finalu
Prvak Portugala je uprkos porazu na El Madrigalu od 2:3 izbacio Villarreal zbog pobjede od 5:1 iz prve utakmice • Braga sa minimalnih 1:0 i ukupnih 2:2 senzacionalno eliminirala Benficu
U finalu Evropske lige u Dablinu 18. maja igra}e Porto i Braga koji su u dva me~apolufinalabiliuspje{niji od Villareala, odnosno Benfice. @uta podmornica trebala je ~udo na El Madrigalu nakon {to je prvu utakmicu u Portugalu izgubila sa 5:1. I dobro je krenula - u 17. minuti doma}i su preko Canija povali sa 1:0, a u sljede}ih 20-ak minuta imali nekoliko dobrih prilika da prepolovezaostatak. Ipak, u trenutcima potpune ofanzive Villareala, gol je pao na drugoj strani. U 40. ti}i{estpogodaka, a da ne primeniti jedan {to se nije desilo. Istina, uspjeli su pobjedom okon~ati kampanju u Evropskoj ligi za {ta su zaslu`ni bili Capdevilla koji je izjedna~io na 2:2 u 75. minuti, a pet minuta kasnije kona~nih 3:2 sa bijele ta~ke postavio je Rossi. Mnogo vi{e neizvjesnosti bilo je u Bragi gdje je Benfica do{la sa kapitalom od 2:1 iz prve utakmice. Na kraju se to pokazalo nedovoljnim, a gol odluke u 19. minutipostigao je Custodio - nakon kornera

LIGA PRVAKA Alex Ferguson nakon prolaza Uniteda u finale sa Barcelonom

Prihvati}u
Mourinhove

SAVJETE
Falcao: Kolumbijac postigao pet pogodaka u dvome~u sa Villarealom
Reuters

Manchester eliminisao Schalke sa ubjedljivih 6:1: Alex Ferguson slavi
Reuters

Razgovaram s Mourinhom mnogo. Naravno da }emo se sami kvalitetno pripremiti za me~ protiv Barcelone i saznati sve {to trebamo znati, istakao je menad`er Manchester Uniteda
Alex Ferguson, menad`er ManchesterUniteda, ka`e da }e rado prihvatiti savjete svog kolegeJoseaMourinha u pripremi za finalnu utakmicu Lige prvaka, koju}e njegovaekipaodigrati na Wembleyu 28. maja. Mourinho je ove sezone vodio ~ak pet utakmica na klupi Real Madrida protiv njegovog najve}eg rivala Barcelone. Ne mo`e se ba{ re}i da je bio uspje{an, jer je dobio samo jednu od tih pet utakmica, u finalu Kupa kralja u Valenciji, sa 1:0 u produ`etku. U Primeri je Barcelona deklasiralaRealMadrid sa5:0 kao doma}in, te odigrala 1:1 u Madridu. Najzad, u polufinalu Lige prvaka je Barcelona nakon slavlja pobjedom od 2:0 u Madridu odigrala 1:1 na Nou Campu, {to joj je bilo dovoljno za finale s Manchester Unitedom, koji je u dvije utakmice sa ukupnih 6:1 iz takmi~enja ispratio Schalke. svojih mogu}nosti. To bi trebalo biti stvarno dobro finale“ , ka`e Ferguson. Dodao je kako se ne}e libiti primiti savjete od Mourinha. „Razgovaram s Mourinhom jako puno. Naravno da }emo se sami kvalitetno pripremiti za Barcelonu i saznati sve {to trebamo znati. Uostalom, nije ba{ da ih ve} i ne poznajemo i da ih nismo nikada gledali. No, uvijek }u rado primiti informacije od Mourinha, takvo {to nam mo`e biti samo od koristi“ za, klju~io je {kotski strateg. Pokazao je smisao za humor, nakon novinarskog pitanja je li Barcelona ekipa koju je `elio imati za rivala u finalu Lige prvaka. „Iskrenogovore}i, dra`e bi mi bilo da u finalu igramo protiv BrechinCitya. Ili nekesli~neekipe“ odgovorio je Ferguson. , Ina~e, Brechin City je {kotski klub koji se takmi~i u tre}em razredu {kotskog fudbala. Schalkeov trener Ralf Rangnick nije o~ajavao nakon poraza na Old Traffordu u revan{u polufinala Lige prvaka, u kojem je Manchester United u kombinovanom sastavu bio prejak (4:1). Rangnick je, kao i svi u timu iz Gelsenkirchena, bio svjestan da nakon doma}eg poraza sa 0:2 u prvoj utakmici te{ko mo`e do finala.

Schalkeov maksimum
„Namjerili smo se na boljeg rivala. Polufinalom smo dosegli vlastite granice. Pogre{ka na{e odbrane kod prvog gola Manchestera je bila fatalna. No, svi mo`emo biti ponosni na ovo {to smo ostvarili ove sezone“ istakao je Rangnick. , Golman Schalkea Manuel Neuer prokomentarisao je nastup svog tima u polufinalu Lige prvaka protiv Uniteda, ali je odbio govoriti o vlastitim budu}im planovima. „Jo{ jednom nismo imali svoj dan, kao ni u prvoj utakmici. Za eventualni prolaz u finale je bilopotrebnoodigrati dva me~a na najvi{oj mogu}oj razini, a mi nismo bili niti blizu toga“ izja, vio je Neuer. Govorio je i o Fergusonovom izboru tima. „Ne mo`emo govoriti da je to njihova B ekipa, jer bi svi ti igra~i bili prvi izbor u klubovima Bundeslige. Iza nas je sjajna sezona u Ligi prvaka, polufinale je odli~an rezultat. No, utakmice protiv Manchester Uniteda moramo {to prije zaboraviti.“

minuti na udarac se odlu~io Hulk, a na putu prema golu lopta se odbila od odbrane doma}ih, promijenila pravac i zavr{ila u mre`i Lopeza za 1:1. Drugo poluvrijeme bilo je kopija prvog. Iako je Villareal na kraju pobijedio, Porto je prvi postigao pogodak kojim je rije{io sve dileme oko finaliste. Nakon jedne kontre u 56. minuti Falcao se na asistenciju Guarina po peti put upisao u strijelce u polufinalnim me~evima. [panci su nakon toga morali pos-

je veznjakdoma}inaodli~nosko~io i glavom poslao loptu u mre`u Robertovog gola. Tim rezultatomokon~ano je prvo poluvrijeme, da bi u nastavku, posebno u posljednjih 20 minuta Benfica svom snagom krenula po pogodak koji bi ih odveo u finale. Najbli`e tome bila je u 88. minuti kada je udarac Cardozoa sa gol linije u polje izbacio Paulao. Plasman Brage u finale Evropske lige najve}i je uspjeh u istoriji ovog M. I. kluba.

Real `eli Barceloni preoteti Fabregasa
Cijelusezonuparalelnoigrate~etiri takmi~enja i ponadate se da }ete kona~none{toosvojiti, a ondastanete na posljednjojprepreci, rekao je fudbalerArsenalaCescFabregas, za kojeg je premanavodima The Suna, Real ponudio 39 miliona eura. ^ini se kako im Cescnijeneophodan, ali svaka pobjeda nad Barcelonom, pa i izvan terena, je dobrodo{la. Fabregas je do{ao u Arsenal 2003. godine, a u toj prvoj sezoni sa {panskim reprezenativcem Arsenal je posljednji put osvojio naslov prvaka. Fabregas nije ni dobio medalju jer nije odigrao nijednu utakmicu u Premiershipu. Osvojio je jedan FA Cup i jedan Community Shield, a od 2005. godine je potpuna su{a. Nije ni ~udo da `eli osvajati trofeje, sa 24 je u najboljim godinama i prakti~ki je ve} rije{eno da odlazi iz

United iskusniji
Manchester United i Barcelona su finale Lige prvaka igrali i prije dvije godine. Tada je katalonski tim zabilje`io trijumf sa 2:0. „Ovog puta }emo biti malo iskusniji. No, Barcelona je trenutno na vrhuncu u smislu topnika. Wenger u Nasriju ima zamjenu, a pitanje je samo gdje }e Cesc. Nekoliko puta je napomenuo da bi se vratio u Barcelonu u kojoj je po~eo trenirati. No, u igru se sada uklju~io i Real. Fabregas nije odbio mogu}nost transfera na SantiagoBernabeu pa je pitanje je li mu do novca ili do gu{ta - zajedni~kognastupasa saigra~ima iz djetinjstva, Piqueom, Messijem, Iniestom...

Wenger se pla{i

za Wilsherea
Arsene Wenger `eli razgovarati sa Stuartom Pearceom kako bi ga uvjerio da ne pozove Jacka Wilsherea na Evropsko prvenstvo za mlade igra~e koje se igra ovog ljeta u Danskoj. Wilshere je ve} zacementirao svoje mjesto u

prvom timu Arsenala i ove sezone je ve} odigrao preko 45 utakmica. Tako|er, svoje mjesto ima i kod Fabia Capella u reprezentaciji Engleske. Zbog toga se strateg topnika boji zbog mogu}eg izgaranja te }e zatra`iti od Pearcea da ponovo razmotri svoju odluku, pi{e Daily Mail. Pearce je nedavno izjavio kako mu je Wilshere rekao kako }e biti spreman da predstavlja mladu reprezentaciju Engleske ovoga ljeta na Evropskom prvenstvu.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
[ahovski turnir Bosna 2011.

45

NBA PLAY-OFF Dallas opet slavio kod Lakersa

Prvaci u konopcima
I druga utakmica u Staples Centeru pripala Mavsima, ovaj put 93:81 • Chicago izjedna~io na 1-1 protiv Atlante
Ko{arka{i Dallas Mavericksa pobijedili su i u drugoj utakmici u Staples Centeru Los Angeles Lakers. Ovaj put je bilo 93:81, ~ime su Mavsi poveli s 2-0 u seriji u konferencijskom polufinalu NBA doigravanja na Zapadu. Aktuelni dvostruki NBA prvaci nisu izgubili prve dvije utakmice u play-off seriji od finala 2008. godine protiv Bostona, {to je ujednobila i posljednjaserija koju su izgubili. Serijom od 9:0 u ~etvrtoj ~etvrtini pobjegli su na 84:69 i tu je pri~a oko pobjednika bila gotova. Dirk Nowitzki predvodio je Dallas sa 24 poena (9-16 iz igre, trice 2-3), sedam skokova i dvije asistencije. Shawn Marion dodao je 14 poena i devet skokova. U doma}oj ekipi Kobe Bryant je bio najbolji strijelac s 23 poena, Andrew Bynum je postigao 18 ko{eva uz samo tri proma{aja (8-11 iz igre) i 13 skokova, dok je Pau Gasol imao

Favoriti za prvo mjesto: Arkadi Naidisch i Borki Predojevi}

Leni~ i [ari}
Artest (Lakersi) u duelu sa Kiddom i Marionom (Dallas)
Reuters

13 ko{eva i deset skokova. Treba dodati i to da su se samo tri NBA ekipe vratile i dobile seriju nakon {to su izgubile prve dvije utakmice kod ku}e. Chicago Bullsi su u svom United Centeru svladali Atlanta Hawkse s 86:73, ~ime su poravnaliseriju na 1-1. DerrickRose je predvodio bikove sa 25 poena, {estskokova i desetasisten-

cija, Joakim Noah dodao je 19 poena i 14 skokova. Kod jastrebova izdvojili su se Jeff Teague s 21 ko{em, dok su Joe Johnson i Jamal Crawford dodali 16, odnosno 11 poena. Rezultati, Isto~nakonferencija: Chicago (1) - Atlanta (5) 86:73 (rezultat u seriji je 1-1). Zapadna konferencija: LA Lakers (2) - Dallas (3) 81:93 (0:2).

predvode karavan
Najbolji slovenski {ahista poslije tri briljantne pobjede zasjeo na prvo mjesto • Borki Predojevi} remizirao sa Davidom Berczesom
Najbolji slovenski {ahista, mladi velemajstor Luka Leni~ (2637), ina~e izdanak {kole sarajevskog IM Zlatka Ba{agi}a, poslije tri briljantne pobjede, zasjeo je na ~elo karavana na 41. {ahovskom openu Bosna 2011. Ju~e je nadigrao rumunskog GM Vladislava Nevedni~ija, a u prva dva kola Sandru i Nikolu \uki}. Dru{tvo u vrhu mu prave ma|arski GM Kristian Sabo i armenski kolega, izvanredni Hrant Melkumyan. Obojica su do sada pokazala nevjerovatan kvalitet, posebno u ju~era{njem 3. kolu kada su ubilje`ili zna~ajne pobjede protiv velemajstora Perunovi}a (Srbija) i [ebenika (Slovenija). Iznena|uju}i remi u 2. kolu protiv GM Abergela (Francuska), njema~ka perjanica, 27. igra~ svijeta Arkadij Naidisch (2716), vrlo brzo je nadoknadio protiv BiH prvaka, IM @e ljka Bo gu ta. Vir tu oz za plo~om, koji {ah igra s nevi|enom lako}om, po~astio je Sarajlije svojim dolaskom u Hotel Bristol. Milina ga je gledati kako vlada materijom, kakve manire posjeduje, kakvo dr`anje - ~ista edukacija. Kako re~e jedan dje~ak koji o~ito voli ovu igru - Kad porastem, volio bih da budem kao Naidisch, a mi mu od srca to i `elimo. Neo~ekivano jak otpor Baduru Jobavi iz Gruzije, svjetski poznatom ve le maj sto ru, pru`io je ma|arski GM Prohaszka, otkinuv{i mu ve} planirana dva poena. Partija je zavr{ena remijem kao i za prvim stolom izme|u Davida Berczesa i Borkija Predojevi}a. Veliku pa`nju izazvao je me~ izme|u mladih lavova, Grandeliusa ([vedska) i najboljeg hrvatskog {ahiste Ivana [ari}a. Igrali su obostrano o{tro, na pobjedu i u vrlo dinami~noj poziciji, pred kraj parije [ari} je ponovo (kao protiv \uki}a u 2. kolu) filigranski precizno iskoristio materijalnu prednost i upisao nova tri vrijedna poena na svoj konto. Imponira njegova mirno}a i u najkompliciranijim pozicijama, kao i hladnokrvna egzekucija. Nije badava prije ~etiri godine zadivio svijet na SP do 18 godina u Vijetnamu, kada se okitio zlatom. Ovdje u Sarajevu va`i za jednog od favorita iz sjenke. Va`niji rezultati 3. kola: Berczes (HUN) - Predojevi} (BiH) remi, Szabo (HUN) - Perunovi} (SRB) 1:0, Naidisch (GER) - Bogut (BiH) 1:0, Parligras (ROM) - Marjanovi} (BIH) 1:0, Hajdarevi} (BiH) - Kadri} (BIH) 0:1, N. \uki} (CG) Had`ovi} (BiH) 1:0, Melkumyan (ARM) - [ebenik (SLO) 1:0, Dizdarevi} (BiH) - Lupulescu (ROM) 0:1, Prohaszka (HUN) - Jobave (GEO) remi, Leni~ (SLO) - Nevedni~i (ROM) 1:0, Nezad (KAT) - Lafuente (ARG) 0:1, Grandelius (SWE) Ivan [ari} (CRO) 0:1, Erdos (HUN) - Abergel (FRA) remi, Milanovi} (SRB) - Du{an Popovi} (SRB) 0:1 itd.
@. MARKOVI]

EUROLIGA U Barceloni kre}e borba za trofej

Montepaschi uljez,

Maccabi favorit
Panathinaikos, Real Madrid i Maccabi u riznici imaju ~ak 18 naslova prvaka Evrope, dok na vrhu nikada nije bio samo Montepaschi
Ovogodi{nji final-four Eurolige koji }e se igrati u Barceloni u sastavu ne}e imati neke od najve}ih evropskih klubova, a za razliku od pro{le sezone tu ne}e biti branioca naslova Barcelone te Olympiakosa koji su ispali u ~etvrtfinalu, dok je moskovski CSKA svoj put okon~ao ve} nakon prve faze takmi~enja. Ipak, ~etvorka koja je na{la svoje mjesto u dvorani Palau Sant Jordi ima ~ak 18 naslova prvaka Evrope. Najtrofejniji je madridski Real koji je osam puta osvajao titulu, dok na vrhu nikada nije bio samo Montepaschi. Final-four 2011. godine startova}e utakmicom izme|u Panathinaikosa i Montepaschija. Iako su od 2000. godine kombinovano devet puta igrali zavr{nicu Eurolige, nikada do sada nisu igrali jedni protiv drugih. Zeleni iz Atine konstantno su pri vrhu evropske klupske ko{arke, imaju mentalitet pobjednika, a prevagu bi mogao donijeti i najtrofejniji evropski trener @eljko Obradovi}: “Osje}amo se dobro jer }emo jo{ jednom igrati finalfour. Iako nas mnogi smatraju prvim favoritima jer smo izbacili Barcelonu, pred nama je 40 minuta protiv odli~ne, napa-

Maccabi je najbolja napada~ka ekipa lige

da~ki orijentisane ekipe Montepaschija. Polufinala su posebne utakmice, nemate prava na popravni i odlu~uje samo jedna utakmica. Stoga sa velikim respektom do~ekujemo protivnika, ali svjesni smo i svojih kvaliteta“ kazao je Obra, dovi}. S druge strane, Montepaschi mnogi vide kao autsajdera koji je do same zavr{nice stigao je nakon {to je u prvoj utakmici ~etvrtfinala pora`en sa 48 ko{eva razlike od Olympiakosa. “Spremni smo. Prevashodno moramo zaustaviti pick and roll igru Diamantidisa i Batistea, no samo njih dvojica ne ~ine cijelu ekipu. Svi su opasni. Na{a snaga }e, kao i ci-

jele sezone, morati da bude timska igra u oba pravca, pritiska nema i ako budemo na nivou, mo`emo iznenaditi“, kazao je strateg Italijana Simone Pianigiani. Iako ima najvi{e trofeja, Real Madrid }e final-four igrati prvi put nakon 1996. godine, a posljednju, osmu titulu osvojili su godinu ranije. Do finala mora}e pro}i pored najbolje napada~ke ekipe cijele lige, Maccabija iz Tel Aviva. Utakmica za tre}e mjesto igra se 8. maja u 13:30, dok je veliko finale istog dana u 21 sat. Parovi: Panathinaikos - Montepaschi (18:00), Maccabi Real Madrid (21:00).
M. I.

Griffin najbolji novak NBA lige
Kri ni cen tar LA Clip per sa Blake Griffin jednoglasno je izabran za najboljeg novaka godine u ko{arka{koj NBA ligi. U izboru je sudjelovalo 118 novinara, koji su Griffina jednoglaslasno postavili na prvo mjesto. Ovo je tek tre}i slu~aj da jedan ko{arka{ osvaja maksimalni broj bodova u izboru. Prethodno su takvu po~ast dobijali Ralph Sampson za sezonu 1983/84, odnosno David Robinson za sezonu 1989/90. Iza Griffina (590 bodova), u poretku su John Wall iz Washington Wizardsa sa 295 bodova, te DeMarcus Cousins iz Sacramento Kingsa s 81 bodom.

46

SPORT

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nakon dobijanja SP-a 2013. godine za rukometa{e (U-21)

Ko bi rek’o, i
Ko bi rek’o, i ~uda se dese! Bosna i Hercegovina }e za dvije godine biti doma}in mladim rukometa{ima 24 reprezentacije iz cijelog svijeta. Pou~eni ranijim negativnim iskustvima i ve} itekako oguglali na propu{tene prilike kada je rije~ o dobijanju ovog presti`nog takmi~enja, prekju~era{nja vijest da je kandidatura RSBiH urodila plodom i da je na{a dr`ava na kongresu IHF-a u marokanskom Marake{u dobila organizaciju SP-a za juniore 2013. godine djelovala je poput groma iz vedra neba, naravno, u pozitivnom smislu. No, upornost se kona~no isplatila. Jer na ovom projektu RSBiH ve} radi cijelu “vje~nost” pa se mo`e re}i da je bilo vrijeme da se dobije povjerenje delegata na pomenutom kongresu i da BiH postane doma}in najkvalitetnijeg juniorskog takmi~enja za rukometa{e.

Pliva~ki miting Bemba{a kup
Prvi me|unarodni pliva~ki miting Bemba{a kup - Stari Grad 2011. bit }e odr`an u subotu na Olimpijskom bazenu. Miting }e se odr`ati povodom obilje`avanja Dana op}ine Stari Grad Sarajevo, a u organizaciji Pliva~kog kluba Stari Grad. Na takmi~enju }e nastupiti vi{e od 600 takmi~ara iz na{e zemlje i regiona. Takmi~enje }e biti odr`ano po slijede}em rasporedu: sve~ani defile i ceremonija otvaranja (od 9 do 9.45 sati), po~etak takmi~enja (10 sati), a ceremonija zatvaranja takmi~enja je 18.30 sati. Pokrovitelj mitinga je Op}ina Stari Grad Sarajevo.

~uda se dese
Nakon dobijanja organizacije prvenstva svijeta, o~ekujemo da }e dr`ava svom snagom stati iza RSBiH i podr`ati nas, rekao je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}
Predstoji obiman posao: Smajo Kara~i}

Vettel oprezan uo~i Turske
Ovog vikenda karavan Formule 1 do{ao je u Tursku. Iako je u prve tri trke zabilje`io dvije pobjede i jedno drugo mjesto, aktuelni prvak Sebastian Vettel oprezan je uo~i nastupa u Istanbulu. Red Bullovi bolidi su i na startu ove sezone pokazali odli~nu formu, ali je Vettel svjestan da ga ~eka jako te`ak posao. “Staza u Turskoj predstavlja veliki izazov za gume, a i temperature su dosta visoke. Ipak, no ta mi je staza draga jer sam na njoj prvi put sjeo u bolid Formule 1. O~ekujem nastavak dobre forme, no moramo po{tovati konkurenciju i ne smijemo se opustiti. Sve ekipe imale su dovoljno vremena da pripreme pobolj{anja, no i mi smo se dobro pripremili“, rekao je Vettel.

Vijest o dobijanju organizacije SP-a je svakako najvi{e obradovala ljubitelje rukometa, koji }e imati priliku da u`ivaju u vrhunskim me~evima. “Do bi ja nje or ga ni za ci je Svjetskog prvenstva za rukometa{e do 21. godine je velika ~ast, ali i obaveza. Jo{ primam ~estitke za dobijanje organizacije SP-a od ~elnika iz

drugih na{ih sportskih saveza. Sada, nakon dobijanja organiza ci je prven stva svi je ta, o~ekujemo da }e dr`ava svom sna gom sta ti iza RSBiH i podr`ati nas kako bi iz na{e zemlje odlazile i pozitivne vijesti. SP za rukometa{e }e biti odr`ano od 14. do 29. jula 2013. i do tada nemamo previ{e vremena. S poslovima

vezanim za njegovu organizaciju kre}emo brzo. Prije svega moramo osnovati organizacioni odbor ko ji }e bro ja ti izme|u 10 i 15 ~lanova. Nakon {to to bude u~injeno, bi}e formirani i pododbori u gradovima u kojima }e biti odigravane utakmice. Planirano je da se utakmice SP-a igraju u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Ljubu{kom, Doboju i Banjoj Luci. Ovo prvenstvo ne}e imati samo sportski zna~aj. Ono }e svakako dati i veliki doprinos razvoju turizma u nas budu}i da }e radnici iz te oblasti ostvariti vi{e nego solidne prihode dolaskom najmanje 15.000 do 20.000 navija~a i turista“ , kazao je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}, dodav{i kako je na osnovu dobijanja organizacije SP-a 2013. reprezentacija BiH postala direktan u~esnik najja~e svjetske juniorske smotre. G. V.

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Ilid`anke idu u
Najbitnije je da u Gora`du nametnemo svoj ritam igre i ne podlegnemo pritisku, ka`e Adem Ba{i}, trener Ilid`e
Rukometa{ice Ilid`e danas gos tu ju u Go ra`du u sklopu 21. kola Premijer lige BiH. Trener Ilid`anki Adem Ba{i} uvjeren je trijumf svojih izabranica kojima je ova pobjeda neophodna ukoliko `ele zadr`ati tre}e mjesto na
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice uta pob ner por 20. kolo d:p-g bod

Gora`de po pobjedu

Danci postavljaju svjetski rekord
Finale Kupa Danske za rukometa{e izme|u Copenhagena i BjerringbroSilkeborga, koje }e biti odigrano u Copehagenu, 21. maja, lako bi moglo sru{iti svjetski rekord po posje}enosti na jednoj rukometnoj utakmici. Zanimanje ljubitelja rukometa za ovu utakmicu prema{ilo je sve prognoze, a ~emu najbolje govori podatak da }e se finalni me~ Kupa Danske morati odigrati na stadionu Parken. Do sada je prodano 17.000 ulaznica, a organizatori o~ekuju prisustvo 33.000 gledalaca. Dosada{nji svjetski rekord po prisustvu ljubitelja rukometa na nekoj rukome tnoj uta kmi ci pos tav ljen je na Schalke areni na kojoj je utakmicu izme|u bundesliga{a Lemga i Kiela posmatralo 30.925 gledalaca. G. V.

Adem Ba{i} vjeruje u svoj tim

1. Borac 2. Mira 3. Ilid`a 4. Zrinjski 5. Katarina 6. Ljubu{ki 7. Jedinstvo 8. @ivinice 9. Gora`de 10. Kne`opoljka 11. Lokomotiva

19 19 19 18 18 19 20 19 19 18 18

19 14 12 12 9 8 8 6 4 4 2

0 0 1 0 3 0 1 2 2 1 0

0 5 6 6 6 11 11 11 13 13 16

57 42 37 36 30 24 24 20 14 13 6

tabeli koje vodi u Evropu. “Idemo na pobjedu jer nemamo prostora za bilo kakve kalkucije. Najbitnije je da u Gora`du nametnemo svoj ritam igre i ne podlegnemo pritisku. Vjerujem da imamo vi{e {ansi za trijumf od doma}ina. Imamo nekih problema s povredama, ali djevojke }e sve izdr`ati da sti-

gnemo do kona~nog cilja“ re, kao je Ba{i}, te dodao: “Ovo nam je posljednja utakmica sezone jer smo u 22. kolu slobodni i za tre}e mjesto nam treba da pobijedmo Gora`de i da Borac slavi u posljednjem kolu nad Zrinjskim u Banjoj Luci. Banjalu~anke do sada nisu izgubile nijednu utakmicu u prvenstvu i

o~ekujem da }e bez poraza okon~ati sezonu.” Parovi i satnice 21. kola: (da nas) Go ra`de - Ilid`a (19.30); (subota) Mira - Ljubu{ki (19), Lokomotiva - Katarina (19), utorak Zrinjski Kne`opoljka (18.30). Ranije su igrali @ivinice - Jedinstvo 28:26. Slo bo dna je eki pa Borca. A. K.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

SPORT

47

Novi uspjeh bosanske crne gazele

Lucija Kimani prva u Lo{inju
Najbolja bh. atleti~arka slavila je na me|unarodnom polumaratonu i na taj na~in odbranila titulu osvojenu i pro{le godine
Najbolja bh. atleti~arka Lucija Kimani, koju od milja svi zovu bosanska crna gazela, ostvarila je jo{ jedan uspjeh pobjediv{i na me|unarodnom polumaratonu u Lo{inju. S obzirom na to da je i godinu prije slavila, ovo je bila odbrana prvog mjesta. No za razliku od pro{le, ove sezone je tr~ala br`e za vi{e od dva minuta. Rezultat je bio 1:17,15 a prvo mjesto je izvojevano u konkurenciji 320 u~esnika. Podsjetimo, nedavno je bila odli~na na 24. beogradskom maratonu, gdje je zauzela peto mjesto sa rezultatom 2:36,57 i bila najbolje plasirana predstavnica Evrope. Ovaj rezultat je na nivou A olimpijske norme za London 2012. godine (norma je 2:37,00), tako da je izvjesno da bi po ostvarenim normama na Olimpijadi na{a zemlja mogla imati najmanje dva atleti~ara (baca~ kugle Hamza Ali} i Lucija Kimani). Do sada je Kimani Bosnu i Hercegovinu predstavila na vi{e kontinenata i zemalja. Ova 30-godi{nja Kenijka ve} petu godinu nastupa pod zastavom na{e zemlje i u protekle tri godine zasigurno je M. DAJI] najbolja bh. atleti~arka.

Lucija Kimani odli~no je tr~ala drevnim ulicama Lo{inja

Fed Cup

Bh. teniserke
savladale Gruziju
@enska teniska reprezentacija BiH zabilje`ila je drugu pobjedu na tur ni ru II gru pe Euroafri~ke zone Fed Cupa u Kairu. Nakon uvjerljivog trijumfa nad Turskom u 1. kolu, teniserke BiH su u 2. kolu bile bolje od Gruzije sa 2:1. U prvom me~u singla Mervana Jugi} - Salki} savladala je Ekaterinu Gordodze sa 6:2 6:2, Mervana Jugi} - Salki}: dok je Jasmina Tinji} Uvjerljiva pobjeda bila bolja od Tatie Mikadze sa 6:2 6:0. Prvi poraz na turniru ubilje`ile su Ema Burgi} i Jasmina Kajtazovi} koje su se u me~u dubla sastale s parom Shapatava/Mikadze. Gruzijke su pobijedile sa 2:1 (4:6, 6:1, 6:3). U 3. kolu reprezentacija BiH danas se sastaje s Armenijom.

WTA Madrid

Caroline Wozniacki i Julia Goerges

Goerges ponovo
bolja od Wozniacki
Njema~ka teniserka Julija Goerges je po drugi put u posljednje dvije nedjelje bila bolja od prve teniserke na WTA listi Caroline Wozniacki. U ~etvrtfinalu WTA turnira u Madridu rezultat je bio 6:4, 1:6, 6:3. Sada se ve} mo`e re}i da je Georges jedno od najprijatnijih iznena|enja ove teniske sezone, jer je od Wpzniacki bila bolja i u finalu turnira u Stuttgartu (7:6, 6:3). U dva ju~e popodnevna me~a nije bilo iznena|enja. Viktorija Azarenka bila je ekspresno nadigrala doma}u teniserku Arantxu Parra Santoniju sa 6:0 i 6:3, dok je Kineskinja Na li te`e od o~ekivanog pro{la Italijanku Robertu Vinci sa 2:6, 6:2 i 6:1.

48

OGLASI

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM jednosoban stan na Stupu, pija~na, I sprat. Tel. 065/021-556. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan zaposlenim djevojkama ili studenticama blizu Katedrale. Tel. 062/625-163. IZDAJEM jednosoban stan u ulici Olivera Ibrahimovi}a br. 1, Stupsko brdo. Tel. 033/470741. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Otoci. Mob. 061/917-313. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, centar, I sprat i poslovni prostor 80m2, grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812046. IZDAJEM ve}u namje{tenu garsonjeru 33m2 na Dobrinji 3. Tel. 062/760-319. IZDAJEM u strogom centru povoljno poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM jednosoban manji stan namje{ten u privatnoj ku}i poseban ulaz samcu ili samici. Tel. 033/444-843. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513439. ADAPTIRAN namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, 400 KM, Bistrik. Tel. 646-410. IZDAJEM pos. prostor 20m2, odli~no stanje, Ul. Zmaja od bosne 37, Malta. Tel. 541-196. IZDAJEM pos. prostor 100m2, A. {a}irbegovi} bb, hrasno. Mob. 061/132-781, 061/201-172. IZDAJEM jednosoban stan, mladom bra~nom paru ili studenticama. Tel. 211-050. IZDAJEM komforno namje{ten dvosoban stan kod Inat ku}e. Mob. 061/893-703. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM jednoiposoban stan, 5 sprat, stambena zgrada, Breka. Mob. 061/906-914. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ul. Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205-235. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. STROGI centar kod hotela Central lijepo namje{ten jednosoban stan, plinsko eta`no, 400KM. Tel. 061/247-777. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM pos. prostor 15m2, centar grada. Mob. 063/717-908. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/135-338. IZDAJEM komfornu sobu, preko puta tramvajske stanice, Pofali}i. Mob. 061/842-319. STRANCIMA izdajem luksuzno namje{tenu ku}u sa 6 soba, 2 kupatila, 3 terase, vrt, gara`a, kod OBN. Mob. 061/546-246. IZDAJEM jednosoban stan, zaposlenim djevojkama, studenticama, Ciglane, centar. Mob. 062/367-819. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. PRODAJEM u strogom centru stan 90m2, V sprat, lift, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na plin. Tel. 061/908-587. PRODAJEM na Grbavici — [oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742. PRODAJEM pos. prostor u centru 150m2, 180m2, N. Sarajevo 100m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru 65m2, M. Tita iznad parku{e. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan 66m2 u centru, P. Lige, IV kat. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru Vi{njik 32m2, vp. Tel. 063/990-048. PRODAJEM vi{e gra|evinske placeve od 300m2 do 5000m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM ku}u na Kova~ima 150m2 gara`a na 300m2 placa. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan na K. Brdu, Ul. Juki~eva 53m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru, Ul. H. Idrizova 57m2, I kat. Tel. 063/990-048. STAN 82m2, Dolac Malta, trosoban, 2 kat, lift, veliki balkon, 2.300 KM/m2. Tel. 711-665. STAN 76m2, Dobrinja, trg sabora bosanskog, troiposoban, 2 kat, parno grijanje, balkon, 104.000 KM. Mob. 062/295-919. STAN 73m2, Centar, J. Vanca{a, trosoban, VP, plin, 2.100 KM/m2. Mob. 061/899-209. STAN 67m2, Dobrinja C5, Sarajevskih ilegalaca, dvoiposoban, gara`a 13m2, 1 kat, pl. et. Tel. 711-666. STAN 63m2, Dolac malta, kod Merkatora, dvoiposoban, 1 kat, parno gr. velika lo|a, 127m2. Mob. 061/247-777. STAN 67m2, Centar, ul. Ko{evo, 2 kat, plinsko eta`no, 150.000 KM. Mob. 061/899-209. JEDNOIPOSOBAN stan, dva balkona, N. Sarajevo. Tel. 218-637, od 18-21 sat. [OPING, `uti neboder, 80m2+gara`a, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. ILID@A, Osjek, vikendica 50m2+600m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, vikendica 70m2+1500m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, Tilava, Tomino brdo 24. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, 2 sprat+gara`a, 230.000 KM. Mob. 061/205235. KISELJAK, put prema Lepenici, vikendica 70m2+1400m2 oku}nice+bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. GRBAVI^KA 90m2, eta`no grijanje, lift, sve novo. Mob. 061/205-235. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar-Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. CENTAR strogi, Tina Ujevi}a, 40m2, 1 sprat, jednoiposoban, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 3, 100m2, 4 kat, potkrovlje, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/205235. CENTAR, Petrakijina, kod Lovca, 106m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. ANEKS 64m2, 1 sprat, trosoban, extra stanje. Mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, jednoiposoban apartman, namje{ten i klimatiziran, 30 m od mora. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, Kotromani}eva 116m2, 2 sprat+2 parking mjesta. Mob. 061/205-235. STAN 59m2, Vogo{}a, Bra}e Kr{o, dvosoban, 3 kat, balkon, parno grijanje, 1.400 KM/m2. Tel. 711-665. STAN 61m2, nova vogo{}a Rosulje, novogradnja, dvoiposoban, 2 kat, plinsko eta`no, 1.600 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 066/340-748. STAN 57m2, Centar, A. Jabu~ice, dvosoban, VP, 1.700 KM/m2. Mob. 062/247-777. STAN 57m2, I. Sarajevo, Dobrinja IV, dvoiposoban sa vrtom (80m2), 68.500 KM. Mob. 061/526-243. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748.

49

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM troiposoban stan na Breci, 93m2 za jednoiposoban na Breci uz doplatu. Tel. 033/202-603. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

STAN 54m2, Dobrinja V, Trg grada Prato, renoviran, adaptiran, dvosoban, 6 kat, parno grijanje, 3 balkona. Mob. 061/150-519. STAN 54m2, Hrasno, D`amijska, dvosoban, 7 kat, lift, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 062/295919. STAN 53m2, ^engi} vila, D`. Bijedi}a, dvosoban, 4 kat, balkon, par. grij. 99.000 Km. Tel. 711665. STAN 52m2, ^engi} vila, F. Be}irbegovi}a, jednosoban, 2 kat, par. grij. balkon, lift. Mob. 061/899-209. STAN 48m2, nova Vogo{}a, rosulje, novogradnja, jednoiposoban, 3 kat, pl. et. 1.600 KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/247-777. STAN 37m2, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a, jednosoban, 1 kat, plin, 68.000 KM. Mob. 061/899209. STAN 36m2, Trg heroja, renoviran, adaptiran, jednosoban, 3 kat, 80.000 KM. Mob. 066/340748. GARA@A 13m2, na Vracama, A. Smailovi}a, 8.500 KM. Mob. 062/295-919. STAN, Ul. Ke~ina, 80m2+90m2 ba{ta+gara`a i iznad nje terasa, adaptirano, 115.000 eura. Mob. 062/156-882. KO[EVO 63m2, 2 sprat, cen. grij. 2 balkona, Alipa{ina na samom po~etku 55m2, 2 sprat, plinsko. Mob. 062/156-882. GRBAVICA: 83m2-5 sprat, 70m2-5 sprat, 52m2-3 sprat, Bjelave 33m2. Mob. 061/079-751. PRODAJEM stan na ^. Vili, dvoiposoban stan, II kat. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan, Ul. M. Tita 121m2, 147m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu kod Sava centra, exstra sre|en. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u kod Pazari}a-Resnik uz glavni put prema Mostaru. Tel. 065/021-556. PRODAJEM 2 hektara zemlje u Vlakovu. Tel. 061/225-164. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan u centru, ul Alipa{ina, 73m2, III sprat, cijena povoljna. Mob. 061/573640. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice pogodan za ordinaciju, I kat. Mob. 061/167-224. PRODAJEM stan u centru grada, 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. 063/589-315. PRODAJEM ku}u i jednosoban stan + dvosoban stan u centru Zenice. tel. 061/528-032. PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno, Grada~ac. tel. 061/145-361. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM ku}u u Pazari}u, pored magistralnog puta sa 1200m2 zemlje. Mob. 061/223208. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 665-966 i 061/199-845. MOSTAR — Sutina, ku}a 57m2 + terasa 24m2, vo}njak 1250m2, sve 1/1. tel. 033/215-199, 063/722-002. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. HRASNO, dvosoban stan 59m2, 1 kat, ~etverokatnica, renoviran, mo`e i namje{ten, 2.200 KM/m2. Mob. 061/555-949. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157348. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u, Ilid`a — Lu`ani, ul. [emsudina Sarajli}a, dimenzije 10 x 8 m cca 280m2. Mob. 066/906-368. PRODAJEM stan u ulici Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2, 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Vikendicu — ku}u i 2.000m2 zemlji{ta pod vo}njakom. Dozvola i svi ostali papiri 1/1, Vogo{}a. Mob. 062/214-751. PRODAJEM 1.866m2 zemlje, Pale-gornji Javor, priklju~ci struja, voda, gra|. dozvola. Tel. 533-265, 062/385-262. STAN kod Vje}nice, ul. A. {ahinagi}a, 60m2, III sprat, nadogradnja, 130.000 KM. Mob. 061/202-305. NI[I]I, parcela 3.300m2, infrastruktura dobra, dozvoljena gradnja, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/169-833. POLJINE 3 dunum, prilazni put, kompletna infrastruktura sa gra|evinskom dozvolom. Mob. 061/201-039. CENTAR, jednosoban, 40m2, II sprat, ul. F. An|ela Zvizdovi}a. Mob. 061/715-543. PRODAJEM ku}u, Marijin dvor, trosoban stan + garskonjera + ba{ta. Mob. 061/933-401. PRODAJEM prostor 50m2 u zgradi, papiri uredni i ZK uredan, cijena pristupa~na. Samo po dolasku u prostor dogovor. mob. 061/357786. PRODAJEM ku}u na moru u orebi~u RH. Mo`e zamjena za odgovaraju}u ku}u u Sarajevu. Tel. 033/207-285 i Mob. 061/542-127. ALIPA[INO-54, 66, 77m2, ^engi} Vila-34 i 64m2, Marijin Dvor 39 i 86m2, Dobrinja-55, 68, 88m2. Mob. 061/375-787. MEJTA[-54m2, Grbavica-131m2, Aneks40m2, Pofali}i-40m2, Isto~no Sarajevo-54, 79m2, Centar-105m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca. Mob. 066/488-818. VIKEND ku}e: Pale: Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, Gornja ~ar{ija-ku}a, Lukavica zemlji{te: nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{. Mob. 066/488-818. PRODAJEM novu ku}u i 1000m2 oku}nice, atraktivna lokacija Rajski do — Trnovo. Tel. 226554, 062/183-507. PRODAJEM apartman 46m2, II sprat u Neumu, mo`e i zamjena za stan u Sarajevu, prodajem vikendicu na Jablani~kom jezeru, 330m2, opremljena, privatna pla`a, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM u centru Gora`da lokal 114m2 i ku}u sa dva sprata, vlasni{tvo 1/1 + ljetna ba{ta i oku~nica 473m2, ku}u sa dvori{tem i vrtom u Mosta~ima — Trebinje, 209m2, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu 14.000m2 sa sru{enom ku}om, Sarajevo — Kiseljak uz sami put, dozvoljena gradnja, prodajem i razne parcele u federaciji i republici Srpskoj. Mob. 061/573-640. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, Aleja lipa, 98.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u centru Ul. Glo|ina 65m2 jednoipo iposoban. Tel. 061/206-728. PRODAJEM dvosoban stan u centru 52m2, II sprat kod Muzi~ke akademije, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/206-728. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici, III sprat. Tel. 065/021-556 PRODAJEM u Hrasnom 36m2, 65.000KM, Ul. Azize [a~irbegovi} 71m2, Alipa{ino 65m2, Dobrinja 86m2. tel. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk i ku}u na Kova~i}ima. tel. 065/021-556.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a i poslovnih prostora za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM trosoban stan 80m2, sa grijanjem, Sokolovi} Kolonija, pored d`amije. Mob. 062/723-349. IZDAJEM namje{ten stan 65m2 s posebnim ulazom i pristupom internetu. Tel. 538-364 i Mob. 062/527-254. IZDAJEM stan 54m2, 2 sprat, A. polje, 300 KM+re`ije. Mob. 061/320-439. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170254. IZDAJEM pos. prostor 10m2, plato Skenderija, 100 KM. Mob. 061/170-254. IZDAJEM pos. prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 3 kancelarije, 1.300 KM kirija. Mob. 062/907-831. IZDAJEM jednosoban stan na Stupu, ul. Pija~na, I sprat. Mob. 065/021-556. IZDAJEM jednosoban stan, ulaz strogo poseban, prazan, mo`e i polu namje{ten, Ko{evo, ul. Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214-751. GRBAVICA, kod [opinga, za studente, dvosoban namj{eten, sa grijanjem, na du`i period, za strance, mo`e i prazan. Mob. 062/737506. IZDAJEM sobu na Ko{evskom brdu. Mob. 061/253-382. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, Marijin dvor, povoljno zaposlenom paru. Mob. 061/933401. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, Marijin dvor, zaposlenoj osobi. Mob. 061/933-401. APARTMANI, sobe za no}enje sa parkingom, po osobi od 15 do 25 KM. Mob. 062/226-665. STAN 55m2, Mojmilo, Olimpijska, dvosoban, namje{ten, 5 kat, lift, parno grijanje, 300 KM. Mob. 061/526-243. ^ENGI] Vila, N. Filipovi}a, novija gradnja, 87m2, trosoban, dobro namje{ten, velika terasa, parking sa rampom. Mob. 066/340-748. IZDAJEM gara`u u Hrasnom, kod Seleks pumpe. Tel. 033/259-590.

TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598.

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national/international consultancy position in Sarajevo:

Police Statistics Consultant
Detailed job description and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your letter of interest, latest CV and financial proposal by 15 May 2011, quoting position IC 11-039 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. U OREBI]U na moru prodajem ku}u na sprat 8x7m2, plac 500m2, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852-393. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Tel. 061/528-032. PRODAJEM stan 100m2 kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. STAN, Vraca, 1 sprat, A. Smailovi}a, 92m2, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. KOVA^I]I, Ljubljanska, VP, 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, 58m2, VP, 2 balkona, cen. grij. 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, 38m2, 4 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. ^. VILA 53m2, 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. VRATNIK, P+S, 300m2 ba{ta, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, stara ku}a, ba{tam2, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. D. VOGO[]A, uz rijeku Bosnu, 1500m1 zemlji{ta. Mob. 061/415-787. NOVOGRADNJA, kod pijace na Stupu 33m2, 12 sprat, ekstra pogled, 1.550 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 58m2, 4 sprat, klima, ostava, 1.550 KM/m2. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 57m2, 8 sprat, 2 lifta, balkon, klima, 1.550 KM/m2. Mob. 066/801-711. ILID@A, stan 47m2, 1 sprat, 2 balkona, 62.000 KM. Mob. 066/801-711. ILID@A, Pejton, novogradnja 51m2, prizemlje, sve novo, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. DOBRINJA C5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, useljiv, 110.000 KM. Mob. 066/801-711. HRASNO, Porodice Ribar, dvosoban 53m2, 6 sprat, lift, balkon, sre|en, 110.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, Pru{~akova, 1 sprat, 85m2, pogodan za pos. prostor, eta`no grij. 220.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, 83m2, 2 sprat, kod Fisa, balkon, 240.000 KM. Mob. 066/801-711. M. DVOR, 48m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. M. DVOR, K. Tvrtka, 41m2, 4 sprat, 78.000 KM. Mob. 061/702-881. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112m2, adaptiran, useljiv, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907831. STAN, Skenderija, VP, 63m2, useljiv, 135.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Centar, Alipa{ina, I sprat, 80m2, 2.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Kova~i}i, novogradnja, 1 sprat, 43m2, sve novo, 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Bari}a, 80m2+750m2 oku}nice, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Jezero, P. lige, 2 sprat, 64m2, useljiv, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Odoba{ina, 1 sprat, 65m2, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e, 79m2, oku}nice 980m2, useljivo, 95.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Skenderija, novogradnja, 1 sprat, 118m2, 2 gara`e, ba{ta, luxuzno, 430.000 KM. Mob. 062/907-831. BREKA, 78m2, 3 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. GARSONJERA na Bjelavama, Z. [arca, 2 sprat, adaptirana, 21m2, 55.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A.B.[imi}a, 13 sprat, adaptirana, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, potrebna adaptacija, 25m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, Alipa{ino polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 39m2, 69.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, adaptiran, 59m2, 100.000 KM. Mob. 065/819-136. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Opel Vektru, 1990. god. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. godina za 15.000 KM. sa rezervnim djelovima. Tel. 058/483-561. DEAWOD Matiz, 2000 godina, registrovan do 3/2012 godine. Mob. 062/630-305. PRODAJEM Zastavu 101 registrovan u dobrom stanju, zdrava limarija, 1990. god. Tel. 062/623-131. PRODAJEM Ford Fijesta 96. god dizel povoljno 4 vrata registrovana, ispravna. Tel. 061/897-959. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM zimske tubeles gume M+S 135x70x13 sa felgama za Reno 4GTL, lance za snijeg za Reno 4. tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM kamion korpa 12m Iveco, 35-10, 1999 godina, plava. tel. 033/553-865 i 061/895017. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Opel Astru, 2009 godine, u odli~nom stanju, 15.000 KM. Mob. 061/312-302. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Chervolet avzo 2006, 1.2, pre{ao 50.000 km, cijena 9.500KM. tel. 063/292-082. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM Citroen C2 1,4 HDI, 2005 godina, u odli~nom stanju. Mob. 061/325-801. MOTOR-Tomos, fri`ider ladi}ar, {poret Susler na drva, }ilim 4x3m. Mob. 062/390-669. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. AUDI jaje 1.9 TD metalik-crni, centralna brava, servo volan, elektri~ni {iber, elektri~ni podiza}i prozora, aluminijske felge, tek registrovan, cijena 5.000 KM. Mob. 061/210-576. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Ford Fokus 1,8 turbo dizel karavan intekuler, 2001. godina. Mob. 061/913797. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700. GOLF 97, TDI, elektro paket, {iber, 4 vrata, tek registrovan. Mob. 061/928-654. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM pi{tolj Zastava M70, 7,65 kalibar, Browing, licu sa odobrenjem. Tel. 032/221258. PRODAJEM troje vrata sa {tokovima iz novogradnje, cijena vrlo povoljna. Mob. 061/869396. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM print ma{inu Rodin solvent 6/84 A, {irina {tampe 180cm. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. SEHARE i staro bakarno su|e. Mob. 061/159900. OPREMA za knjigoveznicu komplet. Mob. 061/159-900. PRODAJEM kvalitetno i pitomo sijeno balirano po 20 kg i pod krovom za{ti}eno. Tel. 057/482-150. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. JEFTINO prodajem u ispravnom stanju ~etiri plinska bojlera sa setovima i 40 radijatora sa ventilima. Tel. 033/203-716, 061/207-068. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. ELEKTROMOTOR 4KW, 1430 obrtaja, vrlo povoljno. Mob. 061/812-233. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

petak, 6. maj 2011. godine
KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640.

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159507. KUPUJEM obveznice, devizne {tednje Jugobanke i privredne banke, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

PRODAJA
GRBAVICA, dvosoban stan 53m2+balkon, eta`no grijanje, 2 kat, lift, povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net NOVI grad, ku}a sa tri zasebna stana na parceli od 400m2. tel. 033/664-775 ili 061/160-601. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan, novogradnja. Tel. 033/227-460 i 0038521691728. SRAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2+gara`a 15m2+oku}nice 45m2. Mob. 063/918-909. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM stan, Anex, 48m2, udaljen od trolebuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508404. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. MI[EVI]I, vikendica 67m2 sa 1800m2 zemlje na sun~anoj nenaseljenoj stranic, 105.000 Km. Mob. 062/332-155. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan POVOLJNO stan 60m2. Mob. 066/843-158. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i-Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201.

PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. DOBRINJA II, odli~na lokacija, stan 68m2, c.g. plin, balkon, podrum, lift, 5/6. tel. 453-357. PRODAJEM ku}u u Pazari}u, pored magistralnog puta, sa 1.200m2 zemlje. Mob. 061/223208. TROSOBAN stan 76m2 + 30m2 upotrebljivog tavanskog prostora, u`i centar, 155.000 KM. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737.

VOZILA

ZAPOSLENJE
POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNO vi{e suradnika za rad u kompaniji na podru~ju BiH. Mob. 061/105-720. TRA@I se kuharica i sobarica za period junijuli-august, restoran Kalaja-Ulicinj. Tel. +382 69 037-076. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. VKV voza~, 13 godina iskustva, tra`i posao u struci, star 34 godine. Mob. 061/949-447. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trekaste zavjese i harmonika vrata. Mob. 061/214-303.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah u FBiH i RS. tel. 061/175-237. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu iz FBiH i RS-a. isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu iz FBiH i RS-a. Isplata odmah. Mob. 062/451-791. AGENCIJA za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete i dionica svih firmi i fondova FBiH i RS, najbolje pla}am. isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova. Najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM {tednju deviznu Jugobanke i Privredne banke. Isplata odmah. Mob. 061/526918. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. PROFESIONALNO ~i{}enje KÄRCHER aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510228 i Mob. 061/359-500. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458.

NAMJE[TAJ
TRPEZARIJSKI sto za 10 osoba, sa 8 tapeciranih stolica. Mob. 061/213-224. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM novi drveni prozor — vakum staklo sa {tokom 60x60 cm, o~uvane zidne kuhinjske elemente. tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

OSTALO
AKCIJA !!! Besplatna dostava nasipnog tampona na Kantonu Sarajevo, 17m3 — 150KM. Mob. 061/925-506. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM p~ele sa ko{nicama, jaka i zdrava dru{tva, ko{nice nove, povoljno. Mob. 062/214-751 i 033/203-032. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Tel. 061/515-235. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. NOVOOTVORENA autopraonica na putu Sarajevo-Pale-petlja zaobilaznica, navratite nam. tel. 233-098, 061/221-563.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695.

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
SJE]ANJE
Tu`na srca javljamo rodbini i prijateljima da je na{ brat, stric, ujak, djever, suprug, zet, o~uh i djed

MUHAMED (HAKIJE) SADIKOVI]
profesor maj 2007 - maj 2011.

NEBOJ[A VIDOVI]

preminuo poslije duge i te{ke bolesti 22. aprila 2011. u 60. godini. Sahrana milog nam pokojnika }e se obaviti 6. maja 2011. godine u Dortmundu - Njema~ka. O`alo{}eni: bra}a Branislav, Slobodan, Strahinja sa porodicama, sestra Gordana sa porodicom, supruga Ilonka sa porodicom, te porodice Ili}, Petrovi}, Bo{njak, Zonai, prijatelji porodice: porodice Mitrovi}, Jefti}, Ple{e, Novakovi}, Behari}, Elez, Mandi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
2961

Porodica

Hvala svima koji ga se sje}aju.

2966

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

povodom godi{njice preseljenja na ahiret na{ih dragih

TATJANA ALI]
6. 5. 2009 - 6. 5. 2011.

AZIZ (AVDE) [ADINLIJA
6. 5. 2006 - 6. 5. 2011.

SELIMA MIMA PA[OVI], ro|. [ADINLIJA
18. 7. 2005 - 6. 5. 2011.
2964

Draga moja majkice, Hvala ti na svemu. Zlata
2962

Avdo, Nermina, Hatid`a i Nid`ara

USLUGE
EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 653396. ODR@AVAM ba{te, re`em drva, odr`avam mezarove. Mob. 062/332-230. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. NJEGOVALA bih stariju `ensku osobu i ispomo} u ku}i. Mob. 066/521-213. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektri instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlja automatske osigura~e i indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. MOLERSKO-farbarski radovi, uredno, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/354-332. MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnom za{titom. Mob. 061/606441. MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160-020. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227-189. MATEMATIKA instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Tel. 062/713-098. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragom kom{iji i velikom prijatelju

na{em penzioneru i dragom prijatelju

MIRJANA (IVANA) PLE[E, ro|. KUNDERT

SEADU BUZI
VAHIDU SELIMOVI]U

preminula 5. maja 2011. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine. u 13.30 sati na groblju Bare. O`alo{}eni: sin Vladimir Dado, snaha Dijana, unuke Sanja i Maja, praunu~ad Antonie i Lea, zetovi Christophe i Damir, te porodice Ple{e, Fazli}, Beytrison, \ur|evi}, Kundert, Rai~kovi}, Had`iahmetovi}, Zub~evi}, U{tovi}, Golo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. 12. marta br. 15, Ilid`a - Pejton.
25465
U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. ENGLESKI i konverzacija za osnovce i srednjo{kolce, osnovi kompjutera, programa, odr`avanje, servisiranje. Mob. 062/895-599. RADIM molerske radove. Mob. 061/156-696. INSTRUKCIJE iz turskog jezika za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. VODOINSTALATER opravlja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803 i 066/973-793. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. MOLER radi sve uredno i kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. RADIM molersko-farbarske poslove po pristupa~nim cijenama, sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 412-486, 062/482-192. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941.

Uposlenici Direkcije BH Line
2963

Prvog maja 2011. navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog

AHMETA (SALKE) POLI]A
Jadranka, @eljka, Amir i Asja
25466
ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. MOLER dino, jednosoban stan, 200KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793.

Oti{ao si tiho i dostojanstveno onako kako si i `ivio. Tvoji: sin Ermin, snaha Dragana, unuka Matea, te ostala porodica i prijatelji
2965

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FATIMA ATA AVDI]
Za sje}anje na Na{u Atu, ~iji svijetli lik ne}e prestati da odi{e Plemenito{}u. Nosimo u sebi ogromnu Toplinu koju si nam podarila. Tvoj predani odnos prema radu i veliki osmijeh ostaju da `ive u na{im srcima. S po{tovanjem, Uprava i kolektiv UniCredit Bank
001

MIKA POPOVI]
Nedostaje{ nam beskrajno... S ljubavlju, Fika, Maja, Zlatko, Michael, Annelie, mali Mika i Ingrid
2959

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e drage kolege

HAJRIJA BAJRI]
VAHID SELIMOVI]

SUBHIJA BE]IROVI] IBRAHIM FEJZI] NURA ^EKRO

ZIJAH HOD@I]
1910 - 1945.

TEMIMA HOD@I], ro|. MA[ALA
1912 - 1998.

NADA SIELSKI NEZAHETA BRULI]

Neka je rahmet tvojoj du{i. Porodica Memi{evi}
2945

S ljubavlju, k}erke Refija i Saliha sa porodicama
2954

Kolektiv O[ “Safvet-beg Ba{agi}“ Sarajevo
2956

U ponedjeljak, 9. maja 2011. godine, navr{it }e se 40 dana od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

MUSTAFE (AHMETA) NAZI^I]A
Istog dana u d`amiji Ferhadija iza ikindija-namaza u 17 sati }e se prou~iti mu{ki i `enski tevhid i pokloniti hatma-dova. Porodica
2958
RAD u ku}i i njega starije `enske osobe. Mob. 061/255-594. ELEKTRI^AR, pripravka i ugradnja elektro instalacija. mob. 061/901-646. KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom ili bez. Mob. 062/226-665. MOLERSKI radovi, adaptacije, garancija kvaliteta uz potpunu za{titu poku}stva. Mob. 063/340-482. MOLERSKO farbarski radovi uredno sa kompletnom za{titom, kvalitetno, veoma povoljno. Mob. 061/733-558. MOLERAJ, gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 061/453-058. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803.

HUSEIN (EMINA) GIBOVI]
6. 5. 1998 - 6. 5. 2011.

ZDENKA [EHAGI]
6. 5. 1999 - 6. 5. 2011.

Ovaj svijet je prolazan i mi smo na njemu obi~ni putnici. Svaka du{a }e biti pozvana onome koji je i stvorio. Neka ti je rahmet du{i, a mi }emo te ~uvati od zaborava dok `ivimo. Porodica
25467
ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. OBAVLJAM molersko farbarske radove, termo fasade, {pannske zidove, povoljno. Mob. 061/351-558. MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262-973. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873.

Tvoji: Sanja, Bojan i Boris
2957
MAKARSKA, izdajem sobe ili apartmane za vikend ili drugo, blizu pla`e i {etali{ta. Tel. 0038521611923, 00385915406089. VODICE — [ibenik, dva dvosobna apartmana, klima ure|aj, uz more. Povoljno. Lapenda 00385915965771.

USLUGE
ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. INSTRUKCIJE iz matematike. dolazak na adrese. tel. 033/446-056 i 061/536-973.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani - tri zvjezdice www.neum-bih.com. e-mail:villa-bianca@hotmail.com Telefon: 387 (0)36 884-125, Fax: 036/884-128 NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

BRA^NE PONUDE
MU[KARAC 34 iz Sarajeva, `ivi u SAD, Bo{njak, fakultetski obrazovan, `eli upoznati `ensku obrazovnu osobu, Bosanku, koja tako|e `ivi i radi u SAD. Kontakt adresa: ekvatorijal@gmail.com

petak, 6. maj 2011. godine
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) ... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
...za ovaj trenutak pripremajte se… (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALDINA (HAMIDA) BARU^IJA

SEAD (AVDE) BUZA

ESAD (HASANA) KURTOVI]

tragi~no preselila na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 22. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 15 sati na mezarju Malo Marevo - F. Jabuka. O`alo{}eni: majka Mevla, bra}a Esad, Ejub, Izet i Amir, amid`i} Ismet, amid`i~na Zahida, snahe Munevera, Red`ija, [evala, [efika, Sedina, Ned`iba i Fatima, daid`e Haso i Juso sa porodicama, brati}i, brati~ne, te porodice Baru~ija, Korjeni}, Haskovi}, [orlija, Kalkan, Gradi{i}, Kraj~in, Kova~evi}, Lepir, ^impo, Kahriman, Omerspahi}, Os~oban, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 15 sati na mezarju u Pendi~i}ima-Trnovo. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Armin i Adnan, sestra Suvada, snaha Mirela, zet Nedim, sestri}i Zlatan i Jasmin, svastika Hiba, bad`e Atif i Adil sa djecom, strina Hamida sa djecom, [evala sa djecom, teti}i i teti~ne, amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, prijatelji Zvonko, Boro i Neda, te porodice Buza, Kova~evi}, Kapi}, Terzo, Kapo, U{tovi}, Kur{umlija, Urban, Pavlovi}, Me{etovi}, Pand`i}, @iga, Merina, Kavazi}, Lindov, Ma{inovi}, Kulovi}, Jovelji}, Mandi}, D`irlo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji na Hridu. Ku}a `alosti, Timurhanova br. 16.
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. maja 2011, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. maja 2011. godine, u 17 sati na mezarju Vrani}i - Gora`de. O`alo{}eni: supruga Razija, k}erke Samira i Saliha, zetovi Jusuf i Mensur, unuci Davud i Emina, sestre Mujesira i Esma, brat Zahid, punica Esma, te porodice Kurtovi}, Kapo, Durakovi}, Alagi}, [ap~anin, Had`ovi}, Had`i}, Herenda, D`ananovi}, Topalovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Vrani}i. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. D`emala Bijedi}a 99), sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EKREM (IBRAHIMA) PRAZINA
preselio na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestri}i Esad i Mirsad te mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji u C fazi na Alipa{inom Polju.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi sin, suprug, otac, brat i deda

VAHID (FEHIMA) SELIMOVI]

SAFET (OSMANA) ZUMBERI
preminuo 16. januara 2011. u 61. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 7. maja 2011. godine, u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Dostinja, supruga Sadija, sin Dario, bra}a Hajru{ i Zoran, unu~ad Benjamin i Sara, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. IV avgusta br. 147, Hrasnica.
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. maja 2011, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fika, k}erka Amineta, sin Nisad, zet Senad, unuci Ajdin i Damin, bra}a Zaim i Zejnil, sestra Miza, tetka \ulka, porodice Selimovi}, Muhi}, Kapetanovi}, Mulavdi}, Andeli}, Lelo, Grbo, Sarajlija, Hod`i}, Omeragi}, Klico, Kuko, Brkovi}, Bijedi}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Geteova 6/VI. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti, sa polaskom u 13.50 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI POZDRAV

ZVONIMIRU ZVONKU KRZNARI]U
poslovnom saradniku i prijatelju, uz izraze dubokog sau~e{}a familiji. Nijaz Kori}
2951

000

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

na moju dragu

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

VOJISLAVU VOJI KOJI]U
dragom prijatelju, uz izraze dubokog sau~e{}a familiji. Tvoji: Irma, Nada i Nijaz Kori}
2951

ALMU ^UKOJEVI], ro|. HAD@IAHMETOVI]
6. maj 1958 - 1. septembar 2010. - 6. maj 2011.

Ovog maja |ur|evak miri{e za SJE]ANJE na na{a PRELIJEPA SLAVLJA TVOJIH RO\ENDANA. Tvoja prijateljica Saida
2950

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga sestra i tetka
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VERA SU[I], ro|. STANKOVI]
preminula 2. maja 2011. nakon kratke bolesti. Sahrana }e se obaviti 7. maja 2011. godine u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestre Radmila i Branka, sestri~ne Sanja i Ivana, sestri} Vuk sa porodicama, porodice Baev, Dani{, [ar~evi}, Gen~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Molimo za su}ut.
2943

NURUDIN (HAMZE) CRN^ALO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. maja 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. maja 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Halida, k}erke Suada i Mirsada, sestre Rabija, Raza i Naza, zet Kenan, unuke Elma i Belma, sestri~ne Samra i Sanela, sestri}i Haris, Nedim i Nermin, brati~ne Nermina i Sedina, brati}i Suad, Emir, Eldin i Fikret, te porodice Crn~alo, Obhod`a{, Kand`ija{, Ja{arevi}, Kurtovi}, Zagorica, Maci}, Lepenica, ^au{evi}, Tucakovi}, Suljevi}, Fo~o, Pa{ovi}, kom{ija Osman Lakovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Nerkeza Smajlagi}a br. 17/I.
000

SULJO (BE]IRA) [UBO
preselio na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Munira, sin Semir, k}erke Samira, Elma i Belma, zetovi Muhidin i Armin, unu~ad Rijad, Minela, Ajla i Emina, sestre Arifa, Almasa i Bida, zetovi Sabit, Haso i Mirsad, snaha Jasmina, brati}i Amsal i Benjamin, sestri}i Munir i Vedad, sestri~ne Meliha, Samira i Amra, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, svastika Sema, bad`e Nurija i Be}ir, te porodice [ubo, Varaji}, Spirijan, Tufek~i}, Lepir, Had`i}, [ahovi}, Hodo, Ja{arevi}, Tiro, Kahved`i}, Klinac, Sokoli}, Zahimbegovi}, Smaji}, ]ori}, Pa{ali}, Divjan, Kolenda, Sudar, Veiz, Meki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije, Trg Ote{kog bataljona br. 43/II, Ilid`a.
000

SJE]ANJE

na na{u dragu i nikad pre`aljenu mamu
POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

na{em dragom radnom kolegi

U subotu, 7. maja, navr{i}e se 14 dana od kada je preselio na ahiret i 7 dana od kada je obavljena d`enaza na{eg dragog

SADETA DUJSI]
6. 5. 2006 — 6. 5. 2011.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, [ida i Munira sa porodicama
2948

AKIFA (MUJE) TRNKE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

SEADU BUZI

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Najsrda~nije zahvaljujemo rodbini, radnim kolegama, prijateljima i kom{ijama koji su nam izrazili sau~e{}e i svojim prisustvom d`enazi u~inili dostojanstvenim njegov ukop. Istovremeno obavje{tavamo da }e se tevhid prou~iti u subotu, 7. maja, u 14 sati u d`amiji na Grbavici II (kod [oping-centra). Porodica Trnka
2946

MULIJA (HASANA) HOD@I] ro|. MRAKOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. maja 2011, u 76. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, poslije d`uma-namaza (14 sati) na mezarju Ugorsko — Vogo{}a. O`alo{}eni: sinovi Refik, Hasan Haso i Zijad Zijo, snahe Mujesira, Munevera i Izeta, unu~ad Asmir, Admir Ado, Emina, Edina, Tarik i Haris, sestre Uzejfa i Subha, zet Bajro, jetrva Fatima, djever Ragib, te porodice Hod`i}, Mrakovi}, Silajd`i}, [i{i}, Ba{i}, Merd`anovi}, Mujanovi}, Ploski}, Ra{idovi}, Em{o, Omerbegovi}, Spahi}, Pa~o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Ugorsko II/2. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

UPOSLENICI DIREKCIJE ZA INVESTICIJE, BH TELECOM DD SARAJEVO
2942

U petak, 6. maja 2011. godine, navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dobri i plemeniti

SJE]ANJE S TUGOM

Na dan posljednjeg opro{taja, prije {est mjeseci, od voljenog

RED@O (ARIFA) HUBIJAR

ZLATKA SARAJLIJE

Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga, k}erke, sinovi i unu~ad
2944

Tako mi nedostaje{... Jasminka
2937

petak, 6. maj 2011. godine POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{oj dragoj prijateljici

SAFET (MEHMEDA) HOTA
NADA JO[ILO
preselio na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Safija, sin Midhat, k}erka Munevera, unuci Sa{a, Deni, Haris i Vedad, zet Wolfram, snaha Atija, sestri}i i sestri~ne, {ure D`afer i [efik sa porodicama, svastika Rasema sa porodicom, te porodice Hota, Ra{~i}, Fetahagi}, Vite{ki}, Uzunovi}, Fehimovi}, Omerba{i}, Brkovi}, Memi}, Kukuljac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Safeta Had`i}a br. 27.
000

Dobroj `eni koju `ivot nije milovao. Oti{la svojima MILADINU i RISTI. Mikica, Zeko i Acana
2933

VERI SU[I]
Nata{a i Ro}ko ^engi}
2936

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

[estog maja 2011. navr{ava se godina od smrti drage na{e nane

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MARIJA (TADIJE) BAN
6. 5. 2009 - 6. 5. 2011.

BAHRIJE BIBI]
6. 5. 2010 - 6. 5. 2011.

DIJANA ([ABANA) [LJIVO, ro|. HAD@IAHMETOVI]
Draga Dijo, neka ti dragi Allah prosvijetli put i otvori vrata d`enneta.

HAMED (SMAILA) HARBA[

preselio na ahiret u utorak, 3. maja 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. maja 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Safeta, sin Nedim, snaha D`ana, k}erka Alma, zet Mirsad, bra}a Rifet i Hamdija, snahe, brati}i, brati~ne, {ure i svastike sa porodicama, te porodice Harba{, Turkovi}, Durmi}, Salihovi}, Hara~i}, Kali}, Pekmez, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Vrelo Bosne - Plandi{te. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Molim dragog Allaha da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji unuci Samir i Senad
2935

S po{tovanjem, porodice Ma{i} i ^ubela - Popovi}
2940

Tvoji: Fikreta, Ned`ad, Amela, D`evad, Ibra, Aida, Belma i Nejla
2941

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 11 godina od preseljenja na ahiret mog brata

Ju~er su se navr{ile dvije godine od smrti na{e drage majke, svekrve i bake

ZIJAD KLOKI]
9. 4. 1963 - 4. 5. 2011.

MIRJANA TOMI], ro|. PUPOVAC
5. V 2009 - 5. V 2011.

FADIL (FEHRATA) [KALJI]
Uvijek si u na{im mislima.

Na{em voljenom drugu, kolege iz gra~ani~ke Gimnazije, generacija 1978 - 1982.
AX

Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Ti }e{, brate, zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Tvoj brat Uzeir sa familijom
080

Ostale su drage uspomene. Po~ivaj u miru Bo`jem! Tvoji: sin Davor, nevjesta Tanja, unu~ad Sven i Lucija
001

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sedmog maja 2011. navr{it }e se godina od smrti na{e drage

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

LJILJANA (ZDRAVKA) OBRADOVI], ro|. BADROV
preselila na ahiret u srijedu, 4. maja 2011, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. maja 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: suprug Mehmed, k}erke Sanita i [ejla, otac Zdravko, majka Brigita, sestra Dijana sa porodicom, tetka Marija sa porodicom, Vojka Badrov, zaova Minka sa porodicom, jetrve Sabaheta i Hatid`a sa porodicama, te porodice Obradovi}, Badrov, Haler, Prica, Hotko, [imon, Kop, Burazerovi}, Stamboli}, Hod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. grada~a~ka 12/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

KATARINE VOKI], ro|. ]UKOVI]
1925 - 2010.

had`i NURIJA (MUJE) BOGILOVI]
preselio na ahiret u subotu, 30. aprila 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se pomen odr`ati 14. maja 2011. godine u 12 sati na groblju Bare. Pozivamo rodbinu i prijatelje da prisustvuju pomenu. O`alo{}ena porodica i prijatelji
2912

Prevoz obezbije|en ispred gara`e Grasa u 13.45 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima na Stupu i na terminalu Ilid`a i ispred d`amije u @epi u 10 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Ahmo, Avdo i Hamdo, k}eri ]amila i Tima, snahe Galiba, Hana i [efika, unuke Almedina, Amina, Emina i Jasmina, unuci Adnan, Almir, Emir i Jasmin, brat Mehmed, brati}i Mujo, Nusret i Fehim, sestri}i Edhem, Mehmed i Hamdija, brati~na Minka, sestri~ne Kadira, Raska, Behka i Munira, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Bogilovi}, Rami}, Kre{talica, Ramovi}, ^av~i}, Omerspahi}, Imamovi}, Dem{ulov, Avdi}, Fazli}, D`ananovi}, Helji}, Ibrahimovi}, ]esko, Torlak, ^oli}, [abani}, Agi}, Ademovi}, Zulfi}, Omanovi}, Dizdarevi}, Brgulja, [atrovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Envera [ehovi}a br. 58/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DERVI[ (SADIKA) ALISPAHI]
iz Prijedora

FATA (IBRAHIMA) TATLI], ro|. [KAMO
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. maja 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Hamed, Rasim i Vahid, k}erka Vahida, snahe Nura, Fata Beba, Mubera, Merima, Senija i Amra, unuci Sahudin, Edin, Nermin i Nedim, unuke Adina, Lejla, Sanela, Aida, Amra i Mirnesa, praunuke Zerina, Irma i Anesa, zetovi Mensud i Almir, sestra Habiba, brati}i Safet i Nezira sa porodicama, sestri}i Rasim, Kasim i Fatima sa porodicama, Hasib i Kasim sa porodicama, amid`i}i Be}ir i Hasib, djever Husein sa sinovima Najil, Kemo i D`emo i k}erkom Nailom sa porodicama, te porodice Tatli}, [kamo, Me{anovi}, Had`ovi}, Ba{i}, Gra|anin, Kutlovac, Nezirevi}, Budalica, ]ati}, Muhi}, Hela}, Bu~aj, Osmanovi}, Muhovi}, Drakovac, Tur~alo, Halilagi}, Red`ovi}, \ozo, Herak, Starhoni}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. reisa Fehima Spahe 159, Pofali}i. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na stajali{tima: Plavi granap, Fabrika duhana, Otoka i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 2. maja 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14. 30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: JU Kantonalni centar za socijalni rad op}ine Novi Grad
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

VERA SU[I], ro|. STANKOVI]

SJE]ANJE

na na{eg dragog tatu preminula 2. maja 2011. godine nakon kratke bolesti. Sahrana }e se obaviti 7. maja 2011. godine u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestre Radmila i Branka, sestri~ne Sanja i Ivana, sestri} Vuk sa porodicama, porodice Dani{, [ar~evi}, Gen~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

OMERA POTURA
iz Mostara 6. 5. 1983 - 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke: Amira, Sabina, Sanija, Jasmina i Mirsada
010

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE

na dobrog Zileta

AJI[A (BEGANA) SELIMOVI]
preselila na ahiret u utorak, 3. maja 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: rodbina, prijatelji, kom{ije i osoblje JU Kantonalnog centra za socijalni rad op}ine Novi Grad
000

ZI]RIJA (DERVI[A) ^USTOVI]
1933 - 10. 5. 2009.

ANTONIJA MA[I]
6. 5. 2002 - 6. 5. 2011.

Supruga i sin
2885

Porodica
2934

petak, 6. maj 2011. godine
IN MEMORIAM SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
TU@NO SJE]ANJE

na dragoga kuma

na dragoga supruga

FATIMA M. O[TRO
6. II 2002 - 6. V 2011.

SLOBODANA BODE KAPORA
6. 5. 2001 - 6. 5. 2011.

SLOBODANA BODE KAPORA
6. 5. 2001 - 6. 5. 2011.

Sje}anje na humani i plemeniti nam lik na{e dobre Fatime. Tvoji koji te ne zaboravljaju
AX

Tu`ni smo {to nisi sa nama, drago nam je {to smo bili skupa. @ivot ide dalje, a mi se vidimo ponovo. S tugom i po{tovanjem. Tvoji kumovi Boro i Buga
2915

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Vesna
2913

NIKADA ZABORAVLJENI

HUSEIN DUJSI]
2. 12. 2002 - 6. 5. 2011.

SADETA DUJSI]
6. 5. 2006 - 6. 5. 2011.

prim. dr. EMIRA DUJSI]
11. 10. 2009 - 6. 5. 2011.

Samo oni koji Vas vje~no vole i cijene, znaju kako je `ivjeti bez Vas. Bol za Vama je velika, a uspomena na Va{u dobrotu i plemenitost je vje~na. Neka Vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: Nedim Mimo, Amir i Tarik
040

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje iz Fo~e

IBRO ]I[IJA
26. 2. 1963 - 6. 5. 2011.

HURMA ]I[IJA, ro|. GRBOVI]
3. 5. 2003 - 6. 5. 2011.

Ljubav i sje}anje na Va{u neizmjernu roditeljsku plemenitost ostaju vje~ito u na{im srcima. Neka Vam Uzvi{eni Allah d`.{. podari d`ennet i vje~iti rahmet Va{im du{ama. Porodica
2707

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na moju dragu

na na{e drage

[estog maja 2011. navr{ava se 25 godina od smrti na{e voljene majke i 14 godina od smrti na{e voljene tetke

DANU SIMI]
6. 5. 2008 - 6. 5. 2011.

DANICA DANA SIMI]
6. 5. 2008 - 6. 5. 2011.

SAVO SIMI]
1. 11. 1997 - 2011.

AN\A (ANDRI]) POPADI]
1986 - 2011.

SAVETA (ANDRI]) @OLE
1997 - 2011.

Dru`im se u mislima s tobom, vidim te, ~ujem te i osje}am tvoju ljubav. Tvoja Alma Halepovi}
2924

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
2923

Sedmog maja 2011. godine posjeti}emo u 11 sati njihov grob i pokloniti se njihovim sjenama. Zahvalna djeca
25462

58

PREDAH

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Suvi{e ste ponosni da progovorite o svojim problemima, ne `elite da se suo~ite sa poslovnim neuspjehom. Ipak, svaka situacija djeluje korisno. Oslobodite se od pogre{nih navika i prihvatite ne~ije rije~i kao dobar putokaz. Suvi{e temperamentno reagujete u situacijama za koje va{a okolina ili voljena osoba ima druga~ije vi|enje i rje{enje. Djelujete nesmotreno i dozvoljavate nekom da razotkrije va{e poslovne namjere. Svakom se de{ava oma{ka. Zbog lo{ih procjena, osjeti}ete izvjesnu pometnju i poja~anu tenziju u susretu sa poslovnim partnerima. Sre}a je potencijalno na va{oj strani, postoji osoba koja vam poklanja iskrena osje}anja. Va`no je da napravite dobar izbor. Uznemireni ste zbog novih poslovnih doga|aja i djelujete konfuzno, tako da va{a obja{njenja pred saradnicima zvu~e neubjedljivo. Nema razloga da rizikujete, prihvatite neku skromniju ponudu. Potrebno je da pomirite svoje misli i osje}anja, ali i da sa~uvate li~no dostojanstvo pred osobom koja vas dobro poznaje. Ponekad se i iskrene namjere tuma~e na pogre{an na~in. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba da vas navedu na pogre{no pona{anje u dru{tvu poslovnih partnera. Pa`ljivije analizirajte saradnike i poruke koje dobijate. Va`no je da sa~uvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Za{titite one koje volite od nepotrebnih uzbu|enja. Imate utisak da trpite lo{e uticaje i ne `elite da prihvatite razli~ita pravila koja vas ograni~avaju u poslovnom izra`avanju. Nema potrebe da tro{ite energiju na sporedne situacije ili u raspravi sa saradnicima, novo iskustvo djeluje pou~no. Prikrivanjem istine ostavljate lo{ utisak na voljenu osobu. Va`no je da pravilno uvidite gre{ku. Improvizacija u poslovnim pregovorima predstavlja potencijalni rizik i otvara nova pitanja od zajedni~kog interesa. Ne~ije ideje zvu~e vrlo interesantno dok se slu{aju, me|utim, u praksi je te`e ostvariti sve {to se zamisli. Promijenite svoju taktiku pred voljenom osobom, uzalud prikrivate nezadovoljstvo. Neko dobro razumije va{e namjere ili ono {to pre{utkujete. Na`alost, previ{e se upli}ete u jednu neobi~nu situaciju ili u stvari koje ne poznajete dovoljno. Svojim ishitrenim postupcima indirektno iritirate saradnike, poslovna situacija mo`e da iskomplikuje mimo va{e volje ili uticaja. Nema potrebe da isku{avate ne~iju emotivnu naklonost. Avanturisti~ki porivi mogu da vas navedu na lo{e rje{enje. U susretu sa saradnicima insistirate na svojim namjerama i imate dobru poslovnu procjenu. Va`no je da vjerujete u svoje sposobnosti i da opravdate ne~ije povjerenje. Poka`ite dovoljno sluha za nove poslovne ideje. Raduje vas ne~ija emotivna pa`nja, osje}ate se predivno kada vas prati ljubavni podsticaj. Smi{ljate neobi~nu ideju ili dobar na~in da iznenadite voljenu osobu. Ne dopada vam se ne~ija uloga u poslovnim susretima, ali ne treba da se optere}uje procjenom tu|ih sposobnosti i vrijednosti. Budite promi{ljeni i sa~ekajte da istina ispliva na povr{inu. Sa~uvajte pozitivan stav o poslovnoj saradnji. Vama nedostaje strpljenje, a va{em partneru hrabrost da se suo~i sa zajedni~kim problemima. Smirite zajedni~ke strasti. Djelujete zabrinuto u o~ekivanju da neko odgovori na va{ poziv i poslovnu ponudu. Naslu}ujete negativan odgovor ili manji gubitak. Tra`ite zaobilazno rje{enje kako biste sa~uvali svoju poslovnu poziciju. Partner se suvi{e oslanja na va{u dobru volju, {to vas dodatno optere}uje. Ni{ta ne mo`e da se privede kraju na dobar na~in bez va{eg u~e{}a. Poslovni propust koji ste u~inili ne predstavlja presedan, da biste zbog toga prihvatili ne~ije kaznene mjere i o{tru notu. Potrudite se da va{i saradnici prihvate realna obja{njenja i postoje}e okolnosti koje uti~u na zajedni~ki uspjeh. Poku{avate da odlo`ite jedan susret, ali to je samo privremeno rje{enje. Suo~avanje sa istinom donosi psiholo{ko olak{anje. Prihvatite mi{ljenje ve}ine o nekim spornim doga|ajima. Nema potrebe da osporavate ne~iji uticaj ili da se izdvajate iz grupe saradnika. Kvalitetniji uslovi pru`aju mogu}nost za bolje poslovno izra`avanje. Partner ima zamjerku na va{e pona{anje. Obratite pa`nju na izgovorene rije~i, posebno na poruku koja se krije izme|u redova.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: stremen, alopati, bakar, n, ak, rasa, hads, ab, kakadu, kilka, uporedan, aed, remi, inari, r, tl, {ina, akti, ris, sklek, a}, a, tatu, sion, rl, en, kota, lager, b, ~itati, neta~an.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas poslije hladnog jutra, tokom dana prete`no sun~ano. Vjetar slab, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od -3 do 3, na jugu do 10, maksimalna dnevna od 15 do 22°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplije. U ponedjeljak nestabilno, poslije podne sa pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 17° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano, sa maksimalnom temperaturom od 15 do 25°C, koliko }e biti na jugu Francuske i u [paniji. Obla~no sa ki{om zadr`a}e se u Isto~noevropskoj niziji i na Britanskim ostrvima, a pljuskova sa grmljavinom bi}e na Pirinejskom poluostrvu. Jak vjetar sa udarima do 100 km/h puha}e u oblasti Egejskog i Crnog mora. Na Balkanu prete`no sun~ano, u Bugarskoj i Gr~koj prije podne umjereno obla~no. U oblasti Egejskog mora puha}e jak i olujni sjeveroisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 14 do 22°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
HOP
sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

petak, 6. maj 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

GABRIJEL

ZENICA

KINA
MULTIPLEX PALAS
BELI LAVOVI

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

UMJETNI^KA BIH

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba “Savremeno tursko slikarstvo“ iz kolekcije Centralne banke Republike Turske, za posjete je otvorena do 7. maja.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
POL
komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Seth Rogen, Simon Pegg, Kristen Wiig, Jane Lynch, Sigourney Weaver, Bill Hader, Jason Bateman, Jef frey Tambor, Blythe Danner, Nick Frost, po~etak u 19 i 21 sati komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Zorica Jovanovic, Gordan Ki~i}, Vuk Kosti}, Hristina Popovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata

KINA
MEETING POINT
O BOGOVIMA I LJUDIMA
drama, re`ija: Xavier Beauvois, uloge: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, po~etak u 19 sati

porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 16.10 i 18.10 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA OLIMPIJSKI
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SLJEDE]A TRI DANA

TURNEJA

komi~na drama, re`ija: Mathieu Amalric, uloge: Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Dirty Mar tini, po~etak u 21 sati

triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 20.10 i 22.45 sati.

BEZGRANI^NO

PU[TENI S LANCA

RIO

KINOTEKA

I TO ]E PRO]I

avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 15.50 sati.

HISTORIJSKI

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

komedija, re`ija: Bobby i Peter Farrelly, uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Christina Applegate... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.45 sati

triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish po~etak u 19 i 21.15 sati

RANGO

PAKLENE ULICE 5: PLJA^KA U RIJU

BiH 1985. godina re`ija: Nenad Dizdarevi}, uloge: Fabijan [ovagovi}, Olivera Markovi}, Velimir @ivojinovi} Bata... projekcija u 19 sati

POZORI[TA
NARODNO
Opera za mlade, Vauda

ZEMALJSKI

animirani, akcija re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Timothy Oliphant, Isla Fisher... po~etak u 16 i 18.15 sati

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

JE@EVA KU]A

CINEMA CITY
RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, uloge: Johnny Depp, Bill Nighy, Timothy Olyphant... po~etak u 15.30 sati

libreto prema basni Branka ]opi}a: Jovan Aleksi}, dirigent: Dario Vu~i}, re`ija: Ferid Karajica, Sarajevska filharmonija, Dani Kantona Sarajevo, po~etak u 12 i 14 sati

SARAJEVO

PAKLENE ULICE 5

SARTR

akcioni spektakl, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne “The Rock“ Johnson... po~etak u 18, 20.35 i 23.10 sati

Eugene Ionesco “

OVO JE JONESKO, BUDALO“

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

re`ija: Ferid Karajica, igraju: Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Maja Salki}, Adnan haskovi}, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}... po~etak u 20 sati

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}... po~etak u 20.15 i 22.15 sati akcioni triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Chris „Ludacris“ Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang... po~etak u 18 i 20.30

RIO 3D

HOP

animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Dragan Mi}anovi}, Ana Sofrenovi}, Marko @ivi}, Jelena Petrovi}, Luna Lu, Ivan Ivanovi} po~etak u 16.55 sati

BO[NJA^KI

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Jelisaveta Ora{anin, Nikola Kojo, Sr|an Todorovi}... po~etak u 16.20, 18.20, 21 i 23 sata

POZORI[TE MLADIH SARAJEVO
Darko Luki}

“BA[ESKIJA SAN O SARAJEVU“

AGORA

historijski spektakl, re`ija: Alejandro Amenabar, uloge: Rachel Weisz, Max Minghella... po~etak u 17.40, 20.20 i 22.50 sati

re`ija: Gradimir Gojer, igraju: N. Tuli}, M. Tanovi}, H. Mu{i}, S. Bejtovi}, S. Ahmeta{evi}, D. Buka, A. Aljovi}, A. Begovi}... po~etak u 20 sati

Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

komedija, redatelj: Tim Hill, uloge: Kaley Cuoco, Russell Brand, James Marsden, Elizabeth Perkins, Chelsea Handler, Tif fany Espensen, Nick Drago, Tucker Albrizzi, Veronica Alicino, Robbie Tucker, po~etak u 15 i 17 sati

BIHA]

VODA ZA SLONOVE

TUZLA

drama, redatelj: Francis Lawrence, uloge: Robert Pat tinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz, James Frain, Hal Holbrook, Paul Schneider, Tim Guinee, Dan Lauria, Ken Foree, Tatum Etheridge, po~etak u 15.45 sati

KINA
UNA
LEDENI UBOJICA

TOR

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Ismar Mujezinovi}, izlo`ba fotografija “Slu~ajni susreti“. Za posjetioce }e biti otvorena do 21. maja.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

RAIFFEISEN GALERIJA

Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

akcija, krimi, triler, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland... po~etak u 18 i 20 sati.

JA SAM BROJ ^ETIRI

BLACKBOX

akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15.25, 17.50, 20.15 i 22.40 sati.

Teatar, samostalna izlo`ba fotografija bh. umjetnika Josipa Lovrenovi}a, izlo`ba otvorena do 7. maja, a mo`e se pogledati radnim danom od 10 do 18 i subotom od 09 do 14 sati

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BANJA LUKA

akcija, SF re`ija: D.J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant, po~etak u 19 i 21 sat

ATELJE ZEC

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 6. maj 2011. godine

TV PROGRAM
Film ~ija se radnja zbiva u doba rata u Koreji sniman je u trenutku kad je rat u Vijetnamu bio na vrhuncu te je njegov proturatni naboj izra`eniji nego u seriji. I ovdje je to niz zgoda u pokretnoj vojnoj kirur{koj bolnici u kojima se kao antagonisti pojavljuju lije~nici koji ne po{tuju vojnu hijerarhiju i vole popiti, ali su izvrsni hirurzi s mnogo ljudskog razumijevanja za tegobe svojih pacijenata. Njihovi su sukobi `e{}i nego u seriji (prenos ljubavne scene Burnsa i Houlihan preko razglasa, ru{enje {atora u kojem se ona tu{ira), dok je vrhunac filma i sukoba izme|u ljudskog pristupa ratu i kruta vojni~kog stajali{ta rugby utakmica izme|u M.A.S.H.-a i ekipe {to ju je sastavio general koji vodi istragu o zbivanjima u M.A.S.H.-u.

61

FILMOVI
Ubij me ponovo
DRAMA/TRILER
Re`ija: John Dahl Uloge: Val Kilmer, Joanne Whalley-Kilmer, Michael Madsen, Nick Dimitri

HIT
DANA
rt Re`ija: Robe m Skerritt, ott Gould, To n Pflug, li An Sutherland, El Uloge: Donald llerman, Robert Duvall, Jory Burghoff en, Ga Sally Ke is, Roger Bow no Rene Auberjo

EDIJA RATNA KOM Altman

00.25
HRT 1

00.05
BHT

Kako bi se spasila od ~ovjeka koji je proganja, djevojka odlu~i unajmiti privatnog istra`itelja da joj pomogne iscenirati njenu smrt. Osim {to je zanimljiva, ponuda je i dobro pla}ena. Iako nije u skladu sa zakonom, istra`itelj odlu~i da je prihvati...

Most zmajeva
AKCIJA
Re`ija: Isaac Florentine Uloge: Dolph Lundgren, Valerie Chow, Cary-Hiroyuki Tagawa, Gary Hudson, John Bennett, Jo Kendall

23.40
FTV

Pla}enik Warchild radi za pohlepnog generala Ruechanga koji se nekada brinuo o njegovoj vojnoj obuci i obrazovanju. Ruechang je u kraljevoj slu`bi ali planira preuzeti vlast u zemlji tako {to }e o`eniti princezu Halo. Kada princeza otkrije da je ubica njenog oca upravo general Ruechang, ona odlu~i pobje}i. Warchild dobija nare|enje da je prona|e i vrati, ali njegovu misiju u potpunosti }e promijeniti osje}aji prema princezi Halo.

FILMOVI

Slu~aj Dozier
TRILER
Re`ija: Carlo Lizzani Uloge: Lloyd Bochner, F. Murray Abraham, Ennio Fantastichini, Francesca De Sapio

Zavodnica
MISTERIJA
Re`ija: Jerrold Freedman

Opasna brzina
01.40 BHT
SF
Re`ija: Don E. FauntLeRoy

Postal
AKCIJA
Re`ija: Uwe Boll

22.45
MRE@A

^lanovi marksisti~ko-lenjinisti~ke organizacije oteli su ameri~kog generala Lee Doziera. Italijanski policajac Questore Masci je odlu~an da rije{i ovo kao svoj posljednji slu~aj, dok Amerikanci postavljaju svoje vlastite jedinice, koje treba da vodi specijalni agent Goldstein. Nakon ~etrdeset dana intenzivnih zajedni~kih snaga ekipa koju ~ine elitni vojnici napokon ima priliku sru{iti teroriste i spase Dooziera. Film je nastao na osnovu istinitih doga|aja.

Ponovni susret zgodne plavu{e i mladog advokata, koji su nekad bili u vezi, opet }e probuditi strasti me|u njima. Niz neo~ekivanih doga|aja, me|u kojima i ubistvo njenog mu`a milionera, sve }e dovesti u pitanje...

FILMOVI

Nakon nesre}e agent Daniel Leigh zadobije sposobnost nevjerojatne brzine te krene u potragu za starim prijateljem koji mu je postao neprijatelj. Lightspeedov protivnik je mutirani terorist, polu~ovjek, poluzmija, zvan Python. No kada netko sabotira Leightovu terapiju radijacijom, otkriva da superbrzina mo`e dovesti do smrti...

22.20 OBN

Postal nakon neuspjelog intervjua za posao otkrije kako ga njegova posesivno ljubomorna `ena vara te ne mo`e skupiti dovoljno novca da napusti grad. Odlu~i se udru`iti sa ujakom Daveom, vo|om jednog kulta. Zajedno sa desnom rukom ujaka, Richijem Postal skuje plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice.

00.50 NOVA

Glup, gluplji 2
KOMEDIJA
Re`ija: Troy Miller Uloge: Eric Christian Olsen, Luis Guzmán, Rachel Nichols, Lucas Gregory, Derek Richardson

23.05
NOVA

Pampkin
KOMEDIJA Re`ija: A. Abrams, A. Larson Broder
Apsolventkinja Kerolin Mekdafi pristaje da trenira sportiste sa hendikepom u nadi da }e tako pomo}i svom sestrinstvu da dobije nagradu. Susrev{i se sa ljudima koje bi trebalo da treniraju, ona i D`enin, njena drugarica iz sestrinstva, razo~arane su tretmanom koji oni imaju u dru{tvu. Kerolinina nelagoda }e po~eti da jenjava po{to upozna Pampkina Romanova, mladi}a u invalidskim kolicima koji ima velike planove. Postepeno, ona se zaljubljuje u njega, zbog ~ega }e do}i u sukob sa de~kom Kentom, sestrama i Pampkinovom majkom.

Valter brani Sarajevo
00.40 PINK
RATNI
Re`ija: Hajrudin Krvavac

Osamdesete su, vrijeme kada su se Lloyd Christmas i Harry Dunne upoznali. Dva individualca koje mnogi smatraju posebnima ubrzo postanu najbolji prijatelji. Ravnatelj Collins i njegova ljubavnica, {kolska kuharica Heller, `ele prevarama zaraditi {to vi{e novca, a sljede}a im je ideja osnivanje razreda za djecu s posebnim potrebama. Gospo|a Heller postaje u~iteljica, a Harry i Lloyd moraju okupiti posebne u~enike...

Krajem 1944. godine grupa njema~kih vojnih postrojbi smje{tena blizu Sarajeva pod svaku cijenu se poku{ava izvu}i iz obru~a. Istodobno, njema~ka obavje{tajna slu`ba ~ini sve da osigura tajnost operacije Laufer, poduzete radi snabdijevanja gorivom ove vojske u povla~enju. U tome ih spre~avaju sarajevski ilegalci sa svojim legendarnim vo|om, partizanskim obavje{tajcem Valterom. On je kao iskusni ratnik i pronicljivi agent jedini u stanju onemogu}iti dostavu goriva Nijemcima i sprije~iti njihovo napredovanje…

20.30 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.10 Rezovi, humoristi~ka serija, 3. epizoda 09.40 Instrumentalitet: Diple i gange Crtani fimovi 10.05 Piplinzi 10.25 Harveytoons 10.45 [kola za vampire 11.00 Villa Maria, igrana serija, 113. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 40. epizoda (r) 13.10 Novi `ivot, igrana serija, 4. epizoda 13.55 Sedmica, magazin iz kulture 14.25 [oni i njegovo stado, crtani film 14.35 Crna hronika, doma}a igrana serija, 189. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, tv igra

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Porodica Jermolov, serija 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.25 \ur|evdanski festival, glasanje 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica: Jagositne pustolovine, crtani film, 18. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 18. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar

OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.05 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari II, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, turska serija 09.15 Odred za ~isto}u, zabavni program 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Europska liga: Villareal-Porto, snimak utakmice 14.00 Hekimoglu, turska serija 15.10 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Frenderi u BiH, animirana serija 09.15 Aladinove pri~e, animirana serija, 10/26 09.25 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 29/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 120/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Braco Dimitrijevi}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 94/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Patak Da~a, animirani film 15.35 Fudbalski ~arobnjak, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 2/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 95/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.35 Balkanskom ulicom: Dino Merlin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 4/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Ezel, igrana serija, 76/136 20.30 Festival Melodije Mostara 2011, prijenos 22.30 BHT vijesti 22.45 Festival Melodije Mostara 2011, progla{enje pobjednika, nastavak prijenosa 23.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 00.00 Business News Filmski maraton: 00.05 Ubij me ponovo, ameri~ki igrani film 01.40 Zavodnica, ameri~ki igrani film 03.15 Milenijum, ameri~ki igrani film 05.55 Pregled programa za subotu

Ezel

SERIJA17.10

Porodica Jermolov
SERIJA 15.07

Bumba

CRTANI FILM 09.00

Odred za ~isto}u

Grand show

ZABAVNI PROGRAM 16.00

MUZI^KI PROGRAM 22.00

15.55 Villa Maria, igrana serija, 114. epizoda 16.50 Federacija danas, informativni program 17.10 Ezel, igrana serija, 75. epizoda 18.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 41. epizoda 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 30. epizoda 22.14 Dnevnik 3, najava 22.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 64. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Most zmajeva, ameri~ki igrani film 01.20 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r)

15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re.publika, Semberija RTRS preporu~uje 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, TV novela 18.00 TV Bingo 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.05 Mini serija 22.00 Ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Filmski maraton

16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, specijal 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 00.15 Najbolje godine, serija, 50. ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.30 Muzi~ki program

15.55 Ljubav i osveta, turska telenovela, nastavak 16.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Pitajmo zajedno, Gost: Hanka Paldum, talk show 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 22.15 Red Carpet, showbiz magazin 23.15 Vox populi 22.20 Opasna brzina, film 01.10 OBN Info, informativni program 01.30 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.20 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.10 OBN Info, informativni program 03.30 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Pampkin, film

RTS
11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 Vijesti Mala filmska muzika Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Voljeti muziku (r) Medijska mre`a srpske dijaspore Tito - jedan politi~ki mit Mladi talenti Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik

RTCG
13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Aktuelno Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport Crno - bijeli svijet Crna Gora u`ivo (r)

FOX LIFE
10.15 11.05 11.30 11.55 12.20 12.40 13.30 13.55 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.35 18.00 18.25 18.50 19.35 20.00 20.25 20.50 21.10 21.35 22.00 22.25 22.55 23.15 23.40 00.05 00.30 Ko `iv, ko mrtav, serija Sudije za stil, reality show Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Ko je Samanta?, serija Ko je Samanta?, serija @ivot s Fren, serija @ivot s Fren, serija Sudije za stil, reality show Sudije za stil, reality show Ket i Kim, serija Ket i Kim, serija Ru`na Beti, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Da, draga, serija Da, draga, serija @ivot s Fren, serija @ivot s Fren, serija Da, draga, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Houp i Fejt, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Da, draga, serija Da, draga, serija Vill i Grejs, serija Vill i Grejs, serija

UNIVERSAL
06.10 Zakon i red, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Van kontrole, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Panduri novajlije, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV1000
06.00 Vatrene ulice, film 08.00 Kruklin, film 10.00 Va{ingtonski taksi, film 12.00 Laku no}, majko, film 13.40 Pajkan i po, film

EUROSPORT
08.35 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 11.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 12.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale, live 13.45 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 14.30 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 16.15 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 17.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 18.45 Eurogoals 19.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale 21.00 Najja~i ~ovjek 22.00 Watts 23.00 Video igrice 23.30 Ekstremni sportovi 00.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija

Bulevar zvijezda
FILM 20.00

15.10 Pla~i slobodo, film 18.00 Kupe de Vil, film 20.00 Bulevar zvijezda, film 22.30 Granica, film 00.20 Mikalijina hronika, film 02.00 Pode{ena, film 04.00 Mikalijina hronika, film

petak, 6. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
06.25 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.10 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.30 @deronja 2, crtana serija (r) 07.55 Mala TV TV vrti}: Pizza Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Gica rokerica 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.45 [kolski program: O ~emu govorimo kada govorimo o ljubavi Puni krug 09.30 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Mala TV (r) TV vrti}: Pizza (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Gica rokerica (r)

63
Spoznoru{e, serija Iz dana u dan... Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Kulturne prijestolnice, magazin Iz dana u dan... Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
06.15 07.05 07.30 07.50 08.05 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.00 21.25 23.05 00.50 02.55 04.25 05.50 Na{i najbolji dani, serija Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) Moja majka, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef, reality show (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Glup i gluplji 2, film Postal, film Ezo TV, tarot show Opasno zavo|enje, film IN magazin (r)

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Euro`urnal, emisija deutche welle (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, do. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. program (r) 15.25 Connect, dokumentarni program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam (r) 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Slu~aj Dozier, film 00.50 Vijesti plus 01.10 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.20 15.05 15.20 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.30 23.15 23.45 01.15 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 23/25 (r) Frej`er, serija Prijedlozi glasanja za emisiju Pusti muziku Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) BBC dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 24/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Program za djecu Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Avanture u arhitekturi, BBC dok. program, 3/5 Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Ne{to za raju, zabavni program No}na ptica: Zelena, zelena trava, 14/28 No}na ptica: Igrani film Dnevnik TVSA (r)

TV TK
09.00 11.55 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 15.50 16.00 17.15 18.00 18.45 19.00 20.50 22.30 22.45 00.30

06.05 Trenutak spoznaje (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Volga - Na putu za Astrahan, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane (r) 11.15 Oprah show 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.33 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Transfuzijska medicina 15.00 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.05 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.28 [epurino, misto moje emisija pu~ke i predajne kulture 15.57 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Iza ekrana 16.35 Vijesti 16.48 Putem europskih fondova 17.05 Hrvatska u`ivo 17.40 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.14 Kod Ane 18.26 Dnevnik plavu{e: Morana je nestala! 18.38 U istom loncu, kulinarski show 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 20.04 Dnevnik plus: Razgovor s poljskim premijerom Donaldom Tuskom 20.19 ZABA - 90 sekundi 20.30 Mjesec ratnog filma: Valter brani Sarajevo, jugoslavenski film (r) 22.45 Dnevnik 3 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Peti dan, talk show 00.25 Filmski maraton ciklus Roberta Altmana: MASH, ameri~ki film

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Slu~aj Dozier, film

Mega Mindy

SERIJA ZA DJECU 09.30

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA 18.10

14.05 Tajna Anda, ameri~ko-argentinski film 15.45 @upanijska panorama 16.00 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.45 Briljanteen 17.25 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.05 Divlji Plamen 3, serija (r) 18.50 Krstarenja svjetskim ljepotama: Volga Na putu za Astrahan, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 20.00 ^ovjek na `ici, dokumentarni film 21.35 Mu{karci na stablima 2, serija 22.25 Dnevnik plavu{e: Morana je nestala! (r) 22.35 Izvan sumnje, mini-serija 00.30 Na rubu znanosti: Pri~a o konoplji 01.25 Gara`a: Ruiz 01.55 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, program tv1 do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija 16.05 Eliza, igrana serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, 70. epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 35 epizoda 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Slu~aj Dozier, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 @ena politi~ara, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
14.00 Pravi spoj (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, serija 4/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Bob Marli 20.40 Studenti, 8/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, igrana serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 [to uzrokuje bolest, edukativni program 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 Ekskluziv 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Vece sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, edukativno -zabavna emisija 00.00 Dobar `ivot, film

ATV
09.00 Bumba 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.10 Pali an|eo 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada 17.01 Suze Bosfora 18.00 Sasuke 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada 21.00 48 sati svadba 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok 01.15 Najbolje godine

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 10.00 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 11.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) Schalke 04 12.00 Video igrice 12.30 Australijski fudbal 15.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) Schalke 04 16.15 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) Schalke 04 20.30 Odbojka, Italijanska liga, live 22.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Henderson (USA) - J. Schields (USA) 00.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Bayern Schalke 09.30 World Stronges Man 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Madrid 13.30 Premier League Magazin 14.00 Liga sampiona: Barcelona - Real Madrid 16.00 NBA Live 16.15 Premier League News 16.30 NBA Action 17.00 Euroleague Final Four, direktno 18.00 Euroleague Final Four: Panathinoikos Montepaschi, direktno 20.00 Euroleague Final Four, direktno 21.00 Euroleague Final Four: Maccabi - Real Madrid, direktno 23.00 Euroleague Final Four, direktno 23.15 Najava Premier League 23.45 ATP Masters Madrid, ~etvrtfinale 03.30 FullTilt Poker 04.30 NBA Live 04.45 Premier League News 04.00 Najava Premier League

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija ^udovi{ta iz rijeke Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Ta~ka pucanja Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Majmuni kradljivci 08.00 Ja, predator 09.00 Borac sa ribama 10.00 Bolivudski leopardi 11.00 Svjetlost na kraju svijeta 12.00 Predator CSI 13.00 Ja, predator 14.00 ^arli Borman 15.00 Majmuni kradljivci 16.00 Majmun genije 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 [apta~ psima 22.00 Interpol istra`uje 23.00 [apta~ psima

VIASAT HISTORY
06.00 Mumija koja je do{la iz leda 07.00 Impresionisti 08.00 Ovo je civilizacija 09.00 Tajne dubina 10.00 Ratnici 11.00 Krakatau: dani 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 Podzemni rat 14.00 Mumija koja je do{la iz leda 15.00 Impresionisti 16.00 Bizeovim stopama 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Triler u Manili 19.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 20.00 Svijete `ivotinje faraona 21.00 Kolonija 22.00 Kutije Stenlija Kjubrika 23.00 Impresionisti 00.00 Bizeovim stopama 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Triler u Manili 03.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 04.00 Svijete `ivotinje faraona 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Odgajanje bebe d`inovske pande @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Odrastanje Sve o ma~kama Donald [ulc - stru~njak za otrove U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Karina: Uzbudljivi safari Velika petorka U potrazi za d`inovskom anakondom Kit ubica Divlje i bez cenzure

Komitet za normalizaciju N/FSBiH

Usvajanje statuta nema alternativu

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
42. strana

petak, 6. maj 2011. godine

Veliki znanstveni skup u Zagrebu 6. i 7. maja

Europski identitet Bo{njaka
Znanstveni skup treba ponuditi odgovore na razli~ita pitanja historijskog, sociolo{kog, kulturolo{kog, antropolo{kog i drugih aspekata kolektivnog potvr|ivanja Bo{njaka od srednjeg vijeka do dana{njeg vremena
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Zemlji se pribli`ava ogromni asteroid
Golemi asteroid mase 55 miliona tona trebao bi krajem godine proma{iti Zemlju, prenosi Dnevnik.hr. Stru~njaci NASA su objavili kako }e ogromna stijena pro}i izme|u Zemlje i Mjeseca u novembru ove godine i bit }e vidljiv malim teleskopom. Rije~ je o rijetkoj prilici kad se asteroid takve veli~ine mo`e uo~iti sa Zemlje. Asteroid bi trebao ostati udaljen od zemlje vi{e od 300 hiljada km i bit }e najve}i objekt koji se ikad toliko pribli`io Zemlji. No, prema najcrnjem scenariju, ako asteroid imena YU55 pogodi Zemlju, udar bi bio jednak eksploziji 65 hiljada atomskih bombi i za sobom bi ostavio krater {irok skoro 10 km i dubok oko 600 metara.

Z

nanstveni skup pod nazivom Europski identitet Bo{njaka – od minulog iskustva do suvremene afirmacije odr`ava se 6. i 7. maja u Zagrebu, a prema najavama organizatora, svoje sudjelovanje potvrdilo je 27 uglednih znanstvenika s vi{e od 14 fakulteta, znanstvenih instituta i zavoda iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Organizatori skupa su Bo{nja~ka nacionalna zajednica Hrvatske i Islamska zajednica u Hrvatskoj, Med`lis Islamske zajednice Zagreb u suradnji s Nau~no-istra`iva~kim institutom Ibn Sina iz Sarajeva, a skup je realiziran uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Zagreb: Bo{njaci na razme|u kultura i civilizacija

Izlaganja
Poja{njavaju}iciljeve,organizatori isti~u kako bi ovaj znanstveniskuptrebaoponuditiodgovore na razli~ita pitanja historijskog, sociolo{kog, kulturolo{kog, antropolo{kog i drugih aspekatakolektivnogpotvr|ivanjaBo{njaka od srednjegvijeka do dana{njeg vremena. Od znanstvenika se o~ekuju konkretni znanstveni doprinosi. Kako se isti~e, o~ekivanja su da }e stru~na izlaganja biti fokusirana, me|u ostalim, na te-

matiku i pitanja kao {to su npr. Bo{njaci na razme|u kultura i civilizacija, Bo{nja~ka percepcija Europe kroz minula razdoblja, EuropapremaBo{njacima – Bo{njaci prema Europi, Bo{njaci i pripadnost europskom pravnom krugu, Identitet pod pritiskom – nacija, politika, manipulacija, Vjersko i obi~ajno u profiliranju bo{nja~kog identiteta, Suvremeni globalizacijski trendovi – dileme i putokazi, Elita, institucije i projektibudu}nosti za ukupnirazvoj i dr. Prema poja{njenju organizatora, ono {to se od skupa ne o~ekuje, to je da bude u funkciji bilo kakvih apriornih ciljeva, opredjeljenja i zaklju~aka, ve} su o~ekivanja, kako se navodi,

„prije svega, da pomogne suvremenom bo{nja~kom samouvidu, u stolje}u globalizacije i izazova tradicionalnom poimanjuidentiteta, da bo{nja~ku javnost i akademske krugove potakne na suo~avanje s minulim iskustvima i naslije|em te pomogne afirmaciji raznolikih izraza bo{nja~ke vlastitosti u njihovoj europskoj izvornosti i ukorijenjenosti“ .

U~esnici
Znanstveni skup Europski identitet Bo{njaka odr`ava se u kongresnoj dvorani Islamskog centra u Zagrebu. Zapo~inje u petak poslije podne sve~anim otvorenjem i pozdravnim govorima te }e istog

dana i u subotu cijeli dan biti nastavljen izlaganjima i raspravama eminentnih znanstvenika iz Sarajeva s Fakulteta politi~kih nauka ([a}ir Filandra, Senadin Lavi}), Pravnog (Fikret Kar~i}), Filozofskog (Aida Abad`i} - Hod`i}, Edin Radu{i}), iz Instituta dru{tvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba (Zlatko Hasanbegovi}), Med`lisa Islamske zajednice Zagreba i Tuzle (zagreba~ki muftija [evko Omerba{i}, Amir Kari}, Mirza Me{i}), Foruma albanskih intelektualaca iz Zagreba (Muhamet Morina), te Filozofskog fakulteta Univerziteta u Skoplju, Makedonija (Ferid Muhi}).
Jadranka DIZDAR

Nagrada D`eniti Zirdum
D`enita Zirdum, urednica emisije BHT1 Euroimpuls, dobitnica je nagrade Evropski tv-program i novinari BiH, koju Evropski pokret u BiH dodjeljuje povodom 9. maja, Dana Evrope, saop}eno je ju~er iz BHT1. Emisija Euroimpuls se na BHT1 emituje od 2007. godine u okviru dokumentarno-savremenog programa i prvi je program takve vrste u na{oj zemlji. Pored aktuelnosti iz Bruxellesa, informacija iz zemalja ~lanica EU, ali i onih koje su na putu da to postanu, sadr`aj svake emisije su i aktivnosti koje BiH provodi na putu ka EU, isti~e se u saop}enju.

POSLJEDNJE VIJESTI
SUDAR KOD @EP^A - Dvije osobe te{ko su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na magistralnom putu M-17, na petlji na ulazu u @ep~e. U nesre}i su u~estvovali {koda fabija (069-M-194), vozilo kedi (159-J-166), vlasni{tvo Doma zdravlja @ep~e i kamion (061-0990), vlasni{tvo preduze}a Interevropa Sarajevo. Te`e povrede su zadobili voza~ {kode Bojan Kova~evi} iz Lakta{a i voza~ kamiona Hasan ^ati} iz Sarajeva. (Mi. D.) OBAMA ODAO PO^AST - Ameri~ki predsjednik Barack Obama polo`io je ju~e u New Yorku vijenac na “nultu ta~ku“, odaju}i po~ast `rtvama 11. septembra 2001. godine i to ~etiri dana poslije ubistva Osame bin Ladena, koji je “stajao“ iza tog teroristi~kog napada. Predsjednik SAD-a je polo`io vijenac, “sklopio ruke i zatvorio o~i” na mjestu gdje je poginulo vi{e od 2.750 osoba. UMRO ZADNJI VETERAN PRVOG SVJETSKOG RATA - Posljednji poznati veteran Prvog svjetskog rata Claude Choules umro je u domu za starije osobe u Australiji u dobi od 110 godina, objavila je u njegova porodica. Posljednji o~evidac jednog od najsmrtonosnijih sukoba u istoriji ~ovje~anstva, Choules, ro|en 3. marta 1901. u Wyre Piddleu u Midlandsu u Engleskoj, umro je u snu u stara~kom domu u Perthu.

Sve~ana sjednica Skup{tine Kantona Sarajevo

Povelja po~asnog gra|anina Jelku Kacinu
Povodom obilje`avanja Dana Kantona Sarajevo 2011, sino} je u Narodnom pozori{tu Sarajevo, na sve~anoj sjednici Skup{tine KS-a uprili~ena dodjela javnih priznanja Kantona, povelje i plaketa. Povelja po~asnog gra|anina Kantona Sarajevo uru~ena je Jelku Kacinu, za izuzetne zasluge koje se ogledaju u davanju podr{ke pravednoj borbi za odbranu Sarajeva i radi unapre|enja me|unarodne saradnje, razvijanja me|unarodnih me|uljudskih odnosa na na~elima solidarnosti, demokrati~nosti, humanosti i tolerancije me|u ljudima razli~itih nacija, vjera i kultura. Plakete su dobili prof. dr. Berko Ze~evi} za doprinos u razvoju KS-a u oblasti nauke i nau~noistra`iva~ke djelatnosti te za veliki doprinos u pravednoj borbi za odbranu BiH, zatim Javnoj ustanovi Terapijska zajednica – Kampus, radi doprinosa u razvoju Kantona u oblasti dru{tvenih djela tnos ti kroz tre tman i re habi li taci ju
Foto: D. ]UMUROVI]

Radnici se vratili u Fukushimu
Radnici japanske nuklearne elektrane Fukushima u{li su u jednu od zgradareaktora, prvi put otkad je nuklearka o{te}ena u razornom zemljotresu i cunamiju 11. marta. Me|utim, iz nuklearke i dalje curi radioaktivni materijal. Tokijskaelektroenergetskakompanija (TEPCO) navela je da radnici treba da postavesistem za hla|enje u reaktor broj jedan radi filtriranja radioaktivnih ~estica iz zraka, javio je BBC. Radnici dosad nisu ulazili u reaktor zbog visokog nivoa radijacije. U me|uvremenu, potres ja~ine 6,1 stepeni Richtera pogodio je ju~er ujutro Japan, saop}ila je Ameri~ka geolo{ka slu`ba. Njegov epicentar je bio kod isto~ne obale Japana, a izvje{taji o mogu}im `rtvama ili materijalnoj {teti nisu bili odmah dostupni..

ovisnika o psihoaktivnim supstancama. Posthumno, plaketa KS-a dodijeljena je nedavno preminulom na~elniku Op}ine Ilid`a Ameru ]enanovi}u, zbog velikog doprinosa razvoju Sarajevskog kantona u oblasti privrede i dru{tvenih djelatnosti kroz razvoj lokalne zajednice, stvaranje povoljnog ambijenta za ekonomski i razvoj turizma, ja~anje zdravstvene i socijalne za{tite, te unapre|enje obrazovanja, kulture i sporta.
Z. TURKOVI]

15.55
BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

SPORT
subota, 7. maj

Everton - Manchester City
19.25
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

subota, 7. maj

Sarajevo - @eljezni~ar
13.00
TV1/MRE@A

Josip Broz, hrklju{ skroz
subota, 7. maj
Vala, fino mi re~e jedna ovda{nja ugledna tv-poslenica: lako je vama u novinama napadati nas s televizije, a ne znate kako je to te`ak i zahtjevan posao. Pa kao primjer navodi jednog od ranijih bosanskih tv-kriti~ara, kojega je danima i heftama pozivala u svoju emisiju, on je uporno odbijao. Al, kako televiziji rijetko ko odoli (i sliku svoju, a bit }e i pamet, tamo ljubi), tako je i re~eni kritik pristao. Kad je `ivu glavu izvukao, kazao je: "Uh, ba{ je bilo..., pa ide ona rije~, po~inje sa zaj (a nije zajdi, zajdi...), kako bi se priznalo da nit je lahko iza kamere, a pred njom jo{ te`e. Skonto sam. Te razmi{ljam, duboko i svestrano, promijeniti ime rubrike i nasloviti je nadahnutim (TV) Pohvala. No valja jo{ razmi{ljati... ta nije glava samo za ~e{ljanje. Kao {to jeste u mnogih tv-novinarki/novinara, naro~ito urednica/urednika. Tu spada i redovan osvrt na prikazivanje 2. maja u Sarajevu (i dana kasnije) u na{im medijima, televizijama najprije. Svako ga prikazuje onako kako mu ideolo{ki {efovi narede. O ~emu sam se izjasnio na petoj stranici ovoga priloga. I nije ~udo {to se historija ponavlja (onome ko je zaboravlja), {to bi rekao moj rahmetli prijatelj G. F. von Hegel, jednom kao farsa, drugi put kao tragedija. Pametnom i i{aret dosta. Uvijek mi mrak s o~iju skine kad ne znam {ta }u od `ivota listaju}i daljinskim po ovda{njim (i regionalnim, reklo bi se) TV stanicama gdje me sre}u nesretnici od Istanbula, preko Rima, do Los Angelesa po mnogobrojnim serijama u{e}erenim do bljutavosti, FC Barcelona. U novom El klasiku, protiv nimalo mi dragog Real Madrida, u utorak nave~er, nije ba{ briljirala (ve} pobijedila, pa rutinski odradila nerije{eno). No i ono malo {to su, kad im ustreba, pokazali, dovoljno je da te igra ponese, da shvati{ kako je umjetni~ko u njoj imanentno tvojoj du{i. No to ni pribli`no ne bi komentatoru FTV-a, koji je cijelih sahat i po natucao i veselio se svom saznanju kako su igra~i Barce pravi glumci, foleri, zabu{anti, prevaranti itd. i tako gore. A ve~eras }e, za 4. maj, novi hrklju{. Doma}e }e televizije nastojati na}i mjeru i namjeru obilje`avanja 31. godi{njice smrti Josipa Broza, prikazuju}i ono {to im ideolo{ki mentori budu kazivali i odre|ivali. Neko }e se, valjda sjetiti i one sentence iz nekih crnogorskih novina, gdje je neko zapisao: "Ti bi ove, dru`e Tito, ra{}ero za po dana." Misli na iste mentore i njihove naciokratske {efove koje spomenuh, a koji su, u svojoj bezna~ajnosti na njega najvi{e i kivni, po onoj: {to vi{e velikog pljuje{, raste{ u vlastitim (malim) o~ima.

FORMULA 1

Velika nagrada Turske,
kvalifikacije
14.00
TV1/MRE@A

FORMULA 1

nedjelja, 8. maj

Velika nagrada Turske
Podsje}amo, Lewis Hamilton pobjednik je utrke za Veliku nagradu Kine. Voza~ Red Bulla Sebastian Vettel, koji je tre}i put ove sezone startovao s prve pozicije, zavr{io je utrku na drugom mjestu. Ipak, njegov timski kolega Mark Webber, koji je utrku po~eo sa 18. pozicije, napravio je sjajan posao. Uspio je do}i do podijuma i utrku zavr{io na tre}em mjestu. Kakva nas uzbu|enja o~ekuju u Istanbulu, fanovi najbr`eg cirkusa na svijetu u BiH mogu saznati zahvaljuju}i TV1, koja je kupila ekskluzivna prava prenosa utrke Formule 1 za 2011. godinu. Utrka za Veliku nagradu Turske u programu najve}e Mre`e bh. stanica je u nedjelju, a prethodi joj uklju~enje u studio F1, u 13.45, u kojem gledatelje ~ekaju komentatori Denis Huseinbegovi} i Davorin Br|anovi}.

19.00
TVSA

NOGOMET: FINALE TURSKOG KUPA

srijeda, 11. maj

Besiktas - Buyuksehir
19.25
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

petak, 13. maj

@eljezni~ar - Zrinjski
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

Svaki moj osmijeh

LICE S NASLOVNICE

Midheta Kurspahi}, urednica Hayatovog Dnevnika

JE ISKREN
O
va zrela, profinjena, optimisti~na, nasmijana, {irokogruda, profesionalno ~vrsta, samozatajna novinarka-urednica, diplomirana `urnalistica, iskusila je razli~ite `anrove tv-novinarstva (~ak i pisala za na{u onda{nju Unu!), ali ostala je zapam}ena kao urednica i voditeljica Dnevnika. Meni posebno iz (ratnog Art arta - kad urijetko do|e struja, ona jo{ ja~e sine s ekrana). Okusila je radio, u Dobrim vibracijama, dvije godine zamjenica glavnog urednika TV Sa 3. Jedan je od inicijatora i osniva~a Udru`enja za borbu protiv narkomanije. Od januara 1994. do septembra 2001. urednica i voditeljica Dnevnika - centralne informativne emisije TVBiH. Uredila i vodila vi{e od 1.300 izdanja Dnevnika. Potom urednica Jutarnjeg programa FTV-a - do oktobra 2004. godine, kad je pre{la na Hayat TV, gdje (jo{) vodi i ure|uje udarnu emisiju Vijesti u 7. Nekome bi trebao `ivot i po za upisati sve ovo u CV. Ona samo ka`e da joj je TV posao u{ao u krv i otamo ne izlazi - ko zna dokle. NEOBI^NO, ALI PO^INJEMO S KRLE@OM. Da, kako je to Miroslav Krle`a, trideset i {este, znao, tu i dana{nju Europu. Gledala sam predstavu, ne znam {ta }u prije, tekst, dobru Leibachovu muziku, atmosferu... Krle`a, hedonista i pisacfilozof, aktualan, golem... NASTAVLJA S OSMIJEHOM Takva sam i to je to. I ja `ivim te{ka vremena, mogu}e lak{e od velikog broja drugih ljudi ili te`e od onih koje izvjesne okolnosti ne do ti~u. Sva ki moj osmijeh je iskren. DAVNO... HODNICI Na televiziji, onomad, veliki urednici, oho-ho, ja se nekako 4 sklanjam ustranu, radim sva{ta, ali ne{to me vu~e vidjeti taj studio i to sve. Kad su svi oti{li, ja u|em, razgledam, ko Luvr ~ini mi se... voljela bih i ja jednom sjesti ovdje, mislim. I bude... [TA STANE U DANA[NJI DNEVNIK Daleko vi{e od onoga {to stane u 25 do 30 minuta ponu|enih Vijesti. Ono {to jeste od 18.55 do 19.25 je fini{ cjelodnevnog rada. Na ovim prostorima, mada i ovdje ima razlika, nijansi, na snazi su druga~ija pravila ili na~ini rada u odnosu na primjenljive u svijetu. Mi u Hayat TV-u nismo samo prezenteri, ili kako to ka`u ovda{nji ljudi, spikeri, voditelji, mi smo i urednici. A uredni~ki posao je puno vi{e od ~itanja najava. A NOVINARSTVO, AKTUALNO, U NAS, PO@UTJELO Jeste. Zbog profesionalne erozije, ru{enja novinarskih postulata, zbog promi{ljanja da je dosezanje ve}eg tira`a, ve}e gledanosti, mogu}e zadiranjem u privatnost pojedinaca, posebno ljudi ~ije profesije zna~e e k s p o n i ra n j e , zbog podila`enja mediokritetima, ki~u i {undu, zbog ignorisanja potvr|enih vrijednosti.

NOVINARI: REGISTRATORI I(LI) IS TRA@IVA^I Mo gu ne {to u~initi svojom kreacijom ili istra`ivanjem. O pozitivnim situacijama i doga|ajima nije te{ko izvje{tavati, izazov su lo{e i lo{i. Ako se novinarski uhvatite uko{tac s njima, onda su va{e najja~e novinarsko oru`je i oru|e argumenti. Druga~ije na ova kvu vrstu fronta ne treba izlaziti, u protivnom, do`ivljavate li~ni poraz i odstrel, a sa vama i profesija. DU GO PRED KA ME ROM, PA RUTINA Rutina mo`e biti samo uklju~ivanje ra~unara,

by Ramo Kolar

Po ko zna koji put Dnevnik BHT1 je dokazao da je mehani~ki zbir ne~ijih `elja da sabere dva entiteta, izmjeri sekunde, slike i autore i sve baci na neku nevidljivu ideolo{ku vagu u glavi nekoga ko kroji ovu emisiju (a mo`da je pravi svako onaj kome je ko zna po kojim kriterijima dano da ure|uje centralnu informativnu emisiju) i to nam prezentira kao vijesti i doga|aje iz, ipak, Bosne i Hercegovine ({to bi sugeriralo i ime same TV stanice). Tako je bilo i utorak, 3. maja. I umjesto da prezentiraju vijesti, poglede i mi{ljenja na povijesni 2. maj, kad je odbranjena ova zemlja i dr`ava, tako|er i na 3. maj i Dobrovolja~ku te kontroverze oko nje, oni daju tek informaciju kao da je zasjedala op}inska skup{tina negdje u... bolje ne re}i gdje. Ostatak je ispunila hronika manjeg entiteta?!

Dnevnik, opet

Midheta Kurspahi}: Nisam neodlu~na, samo redam argumente...

potez otvaranja agencija, {etanje po netu. To jeste rutina, to radite nekako po {ablonu. To je kao pranje zuba ujutro. Rutinske su samo ove, nazovimo tako, tehni~ke stvari. Sve drugo nije, jer u ovom poslu svaki novi dan je novi izazov. JESU LI MLADI NOVINARI U PREDNOSTI PRED ISKUSNIMA Fascinira me samosvjesnost, samoljubivost pojedina ca. Ne ke praznine koje uo~avam u tome i mogu pripisati njihovoj mladosti. Na`alost, postoje i druge koje su produkt op}eg neznanja. Prednost mla|im generacijama daju mogu}nosti modernih tehnologija, da brzo i lako do|u do informacija. Za druga~ije ne znaju. A to druga~ije ima svojih dra`i koje smo mi iskusili, traganja po arhivama, ~lancima... SLO BO DNI TA KO ZVA NI TRENUCI Kradem svaki slobodna trenutak da bih bila s roditeljima. Ne bih to nazvala slobodnom aktivno{}u, to je moja `elja, moja potreba za toplinom. Sve {to jeste s njima, jes te lju bav. Ho}u da je osje}am i da je `ivim. Ne zaboravljam svoje prijateljice. S njima sam kada one to mogu ili

kada mogu ja, ali veza uvijek postoji i opstaje jer vrijedi. IZLASCI NA COCKTU Kad stignem, kad mognem, negdje gdje je dobra muzika za moje u{i, gdje }u sresti nekoga koga znam, promijeniti koju lijepu re~enicu, ne}u tra~ati nikoga i... gdje imaju staru dobru cocktu. HOROSKOP O^ITAVA PRIRODU Vaga sam i taj znak me tako nekada dr`i pod svojom kontrolom. Nisam neodlu~na, samo redam argumente za i protiv neke odluke. Ali kada odlu~im... onda je to - moja odluka. ZA KRAJ: LJUBAV JE JEDINA IZVJESNOST OVOGA SVIJETA @ivot je ljubav... ne treba izreke velikih umova, poput ove Me{ine, pojeftiniti, banalizirati svode}i na puku relaciju `enamu{karac, mu{karac-`ena. Ljudi {irokih pogleda, neoptere}eni interesnim, ljubav }e prona}i u lijepom jutru, otkri}e nevino u padanju snijega, da}e osmijeh i rije~ bez lo{ih primisli... Pri~i, ipak, nije kraj. No nema vi {e pros to ra. Ima ga, me|utim, izme|u neba zemlje, gdje snovi i realnost tkaju nerazmrsivu ljepotu od igre `ivota. (RK)

Kontra gornjem primjeru je Dnevnik FTV-a, ali i onaj TV1, koji su, dan prije gornjeg, dostojanstveno i profesionalno, zabilje`ili sve ono {to se de{avalo 2. maja i dali ilustraciju istoga, slikom i akterima u`ivo, kako televizija i zahtijeva. Uz gole informacije, tu su se na{le i pri~e, obja{njenja, komentari, gostovanja `ivih ljudi, te sve ilustrirano neporecivim ~injenicama - slikom doga|anja onoga 2. maja 92. godine. Uz sve, FTV je dao i dokumentarac "Sje}a{ li se Sarajeva".

Dnevnik, druk~ije

Da televizija zadr`ava pravo izmjene programa, to smo odavno nau~ili. Ili bar ~uli. [to navodim u svakom broju Antene, jer ~itatelji zovu mene i pitaju {to program nije onakav kakvim je najavljen. Dobro, nekada se to mora, naj~e{}e ne. Ovo {to je uradio FTV u ~etvrtak (28. april) ba{ je izvan svih mjera i uzusa. ^ekam najavljenu emisiju u 22.05, nigdje. Po sahata pro|e, nigdje. Tek u 23.15 krenu dugo i s pompom najavljivani Dokumentarni ~etvrtak. Koliko je gledatelja odustalo i oti{lo u krevet ili za poslom. Ostao sam, iz profesionalnih razloga...

Termini, termini...

I to je ta emisija, koja je stra{no kasnila (vidi iznad). Dokumentarni ~etvrtak FTV-a, pod naslovom Politi~ka ubojstva: Slu~aj Ugljen. Autorica Arijana Sara~evi} obe}ala je seriju o toj temi, poku{avaju}i nam (po)kazati ko je i za{to ubio istaknute li~nosti ovoga dru{tva i dr`ave i za{to su ubojstva ostala neistra`ena i neka`njena. Glede ovoga, autorica nije sama odre|eno odgovorila na postavljene upite, ali kroz aktere pri~e dalo se (lahko) zaklju~iti npr. ko je ubio Ned`ada Ugljena, ovda{njeg istaknutog tajnog agenta. Slijedi slu~aj Irfan Ljubijanki}, a i pitanje: ho}e li ovi dokumenti i podsje}anja na dug i aktualnih vlasti, dovesti do ozbiljne istrage i sudskih odgovora te zaklju~enje slu~ajeva? Hmmm...

Politi~ka ubojstva

5

Dokumentarni program

Balkan Media Forum

Utjecaj medija u regionu

Zimski san u Lukomiru
Pri~a o selu Lukomir, u kojem za vrijeme zime ostane samo 11 stanovnika, diplomski je rad pet studenata Akademije za dokumentarni film iz Amsterdama. Ismet, Dervo i Nura, iako sami u selu, imaju svoju rutinu... Reditelj filma je Niels van Koevorden, a film je progla{en najboljim studentskim filmom i dobitnik je nekoliko nagrada: WINNER VPRO Documentary Award, WINNER of the Filmfund Wildcard, WINNER NVS Production Award, Nominated for the Tushinski Award. Ovaj vrlo zanimljiv dokomuntarac emitira BHT1 u nedjelju, 8. maja, u 12.15 sati. Predstavnici medija iz regije, elektronskih i printanih, ukupno 11 zemalja, debatirali su o temi odr`ivog mira na Balkanu (Bursa, Turska, 2-6. maj), te utjecaju medija na trajnu stabilnost regije. O posebnoj temi, koja se odnosila na doprinos medija pridru`ivanju Evropskoj uniji i na~inu izvje{tavanja u okviru navedenog, odr`ana je panel-diskusija u okviru koje je govor odr`ala urednica i voditeljica TV1 Emina Deli}, koja je izjavila za Antenu kako "Forum predstavlja idealnu priliku da se spozna kako funkcioniraju mediji u regiji, razmijene iskustva sa kolegama, te uo~imo koliki je ustvari na{ zna~aj u regiji, ali i svakoj zemlji pojedina~no, na razvoj sigurnosti i stabilnosti, te pribli`avanju Evropi. Dosta medija je ~ulo za TV1, znaju da smo prva news tv u BiH, te su imali priliku pratiti na{ program".

HAYD U PARK

Djeca i virtualni svijet
Sarajevo - Izvi|a~ki odred "Igman 92" - @ivimo u dobu kada nam djecu, htjeli mi to priznati ili ne, odgajaju televizor, kompjuter i razne igra}e konzole. Pokret izvi|a~a u svijetu postoji ve} vi{e od jednog stolje}a i njegov cilj je i danas, kao i nekad, animirati djecu i mlade ljude da iza|u u prirodu i nau~e raditi u grupi. U dru{tvu u kojem mladi ~ovjek sve te`e pronalazi svoje mjesto, a djeca usvajaju sisteme vrijednosti koji im se serviraju na ekranu, ovakvim pokretima bi se trebalo davati puno vi{e zna~aja. Jo{ u emisiji Hayd u park (FTV, ponedjeljak,

00.10): Gra~anica - Omladinski centar, te Sarajevo - X-press sesije. Voditelji: Gligor Popovi} i Ademir Jakubovi}.

Nova serija na BHT1

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV

31.

Ju`ni Bruklin

Serija "Ju`ni Bruklin" na BHT-u }e bitiemitirananedjeljom u 20 sati (od 8. maja, 22 epizode), a u sredi{tu pri~e su policajci koji patroliraju ulicama Bruklina, kraja koji se ba{ i ne mo`e porediti sa Menhetnom. Policajci stanice u Ju`nom Bruklinu moraju veoma brzo nau~iti kako da prepoznaju neprijatelja - ponekad su to isti ljudi koje treba da slu`e i {tite - i zato vjeruju samo jedni drugima. U ovom kraju postoji "|avolji pakt" izme|u policajaca i gra|ana pakt koji je zape~a}en onog dana kada je zna~ka prestala da bude granica izme|u dobrih i lo{ih momaka. Pravila su jednostavna: ne vjeruj policajcu dok ti ne zatreba. Ali, kada ti zatreba, pravilo vi{e ne va`i. Producent serije je Steven Bochco, dobitnik Emya. U seriji igraju: Jon Tenney, Michael DeLuise, James Sikking, Gary Basaraba, Dylan Walsh, Richard T. Jones...

32.

33.

34. 35.

Dva smo svijeta razli~ita

Vidjev{i kako se ljube Sava{ i Nadja, Jasemin do`ivljava veliki {ok. Jasemin koja ponovo nestaje, ne pru`a {ansu Sava{u da joj objasni {ta se doista desilo. Zbog gre{ke koja je bila uzrok svemu tome, Sava{ vrlo osorno odgovara Nadji. Biv{i zaru~nik Mehmet vidi priliku u prekidu Sava{a i Jasemin. Nazan, koja misli o tome kako je ispala igra~ka u svojoj ljubavi, zbunjena je kad od Bore dobije iznenadan prijedlog. Zbog prijetnje ^i~ekinog oca Ahmeta, [ahnur sama organizuje posao oko prevoza narkotika. Daid`u Palu o~ekuje opasna operacija srca. [ahnur saznaje da Jasemin ima dijete koje krije od svih. Kamion Baldarovih koji }e krenuti tajno i to po [ahnurinoj naredbi, do`ivjet }e saobra}ajnu nezgodu. Na koje odluke }e biti primorana [ahnur izme|u sumnji~avosti Pale koji je pre`ivio operaciju srca i prijetnji Ahmeta Morana? ^i~ek }e dobiti pismo od mu{karca kojeg nije dugo vidjela. Dok nastoji da rije{i probleme sa Sava{om, Jasemin posve zapostavlja posao. Sevgi }e se ljutiti {to Jasemin nestane dok je osnivanje agencije u toku. Bora ~ini sve {to mo`e da ostane prisutan, sa jedne strane u Nazaninom `ivotu, a sa druge u Sevginom. Sava{ donosi te{ku odluku i saop{tava Jasemin da je o`enjen sa ^i~ek. Palino stanje je iz dana u dan sve bolje, ali Fidan ne zaboravlja razgovor koji je bio uzrokom sr~anog udara kod Pale. [ahnur ka`e ^i~ek da Jasemin ima dijete. Misle}i da je gotova veza izme|u Jasemin i Sava{a, [ahnur vjeruje da je sad vrijeme da se ^i~ek nametne. Kako }e reagovati Jasemin na Sava{ovo priznanje? Ho}e li nastaviti svojim putem uprkos tome {to je Sava{ o`enjen? Ho}e li Sava{ uspjeti da ubijedi Jasemin? Ho}e li biti objelodanjena veza Bore i Nazan? Ho}e li Nazan shvatiti kakav je Bora? Nazan je u`asnuta vije{}u da iz zatvora izlazi ubica njenog mu`a. Ahmeta Morana zabrinjava to {to je Javuz u Vanu do~ekan kao poglavar plemena. [to se ti~e Javuza, on je kona~no na slobodi i vra}a se da sredi nedovr{ene poslove. Mehmet prati svaki tren koji Sava{ provede u fabrici. U strahu da [ahnur ne sazna da je Omer Sava{ov sin, Jasemin je pritisnuta uza zid Mehmetovim prijetnjama. Mustafa saznaje da je Haldun u nevolji i priska~e mu u pomo}. Prevaren od Gulaj, Bora jedini izlaz za spas vidi u Nazan. Jasemini ku}i dolazi u posjetu iznenadni gost. Ho}e li iznenadni gost otkriti tajnu koju skrivaju Sava{ i Jasemin? Ho}e li bratov izlazak na slobodu biti razlog prekidu prijateljstva izme|u ^i~ek i Nazan? Ho}e li Sevgi, koja posve gubi povjerenje u Boru, biti u stanju da ispri~a Jasemin sve {to je vidjela?

Manekenska posla

Doma}a igrana serija TV1 "Dva smo svijeta razli~ita", prema tvrdnjama koje smo dobili u ovoj ku}i, sve je gledanija. Uz odli~ne glumce, doma}i {mek i radnju koja obe}ava, ova serija u ve~ernjem subotnjem terminu ove ku}e (i Mre`e) privla~i sve vi{e onih koji vole ovu vrstu TV proizvoda. U {estoj epizodi, najavljuju s TV1, Fadil je op~injen Senadinom rodicom Mirsadom, propalom manekenkom. Da bi je osvojio, organizira modnu reviju u pozori{tu. Ana nagovara Bahru da se prijavi na reviju. Bahra sumnja da je Fadil vara i tra`i pomo} od vidovite An|e... 9

SU
13.35
BHT

7. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Balet Katarina bosanska kraljica 08.15 Vijesti 08.20 Crtani film 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 10.50 Sarajevska hronika 11.15 Mozaik religija, vjerski program 11.50 Dnevnik 1 12.00 Varljivo leto '68, jugoslovenski igrani film 13.30 Most, doma}i igrani film 15.10 Vijesti 15.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 26. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.15 Va{ar ta{tine, serija 07.05 Muzi~ki program 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija 09.24 ^arli i Mimo, crtana serija 09.29 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.35 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 11.35 Rije~ vjere 12.00 Dnevnik 1 12.20 Samo pjesma zna, muzi~ka emisija 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Uradi sam, uradi sama (r) 08.15 Max Minski i ja, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Balkanskom ulicom: Dino Merlin (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 57/61 13.35 Negdje sutra, ameri~ki igrani film

Negdje, sutra
DRAMA/FANTASTIKA

Lori Anderson se poku{ava nositi sa iznenadnom smr}u oca u saobra}ajnoj nesre}i. Ona tuguje, ali je istovremeno puna ljutnje, jer misli da njena majka ima udjela u svemu tome. Lori silno `eli na}i odgovore, ali zapada u ~udnu borbu s duhovima, borbu koja }e je odvesti na bizarni i tajanstveni put izme|u zemlje i neba...
Re`ija: Robert Wiemer Uloge: Sarah Jessica Parker, Nancy Addison, Tom Shea, Rick Weber

01.20
FTV

Ve`i me
DRAMA/KOMEDIJA
Obalska stra`a
SERIJA

Oskarovac Pedro Almodovar u ovoj urnebesnoj komediji vezuje ljubav, seks i opsesiju. Antonio Banderas igra Rickya, koji je nedavno pu{ten iz mentalne bolnice i `eli da se skrasi sa ljupkom `enom i napravi porodicu. Za svoju mladu je izabrao Marinu, kraljicu pornofilmova, koju kidnapuje i dr`i kao taoca u svojoj ku}i. Razvijanjem bizarnog odnosa oni }e otkriti neobi~nu ljubav koja }e ih vezati mnogo vi{e nego zajedni~ko zadovoljstvo i patnja. Film koji je od Banderasa napravio svjetsku zvijezdu; film u kojem specifi~ne scene seksa i danas izazivaju kontroverze {irom svijeta. Jedan od najhvaljenijih Almodovarovih filmova svih vremena.
Re`ija: Pedro Almodovar Uloge: Victoria Abril, Antonio Banderas, Loles Leon, Julieta Serrano, Maria Barranco, Rossy de Palma

Greh njene majke
12.45
SERIJA

U orlovom gnijezdu
ZABAVNI PROGRAM 20.15

21.10

00.10
PINK

Meksikanac
AVANTURA

D`eri Velbah mo`e da bira izme|u dvije stvari: da ode u Meksiko i prona|e pi{tolj zvani meksikanac ili kazne mafije, ukoliko to ne uradi. S druge strane, njegova djevojka Samanta insistira da on prestane da radi za mafiju... ipak, da bi sa~uvao `ivu glavu, kre}e u Meksiko, lako pronalazi pi{tolj, ali tu po~inju problemi...
Re`ija: Gor Verbinski Uloge: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini

15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Everton Manchester City, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Zemlja: Snaga planete Vulkani, strana dokumentarna serija, 1/5 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet: Premijer liga BiH: Sarajevo @eljezni~ar, prijenos 21.30 Ezel, igrana serija, 77/136 22.30 BHT vijesti 22.45 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 12/23 23.30 Nastojanje, doma}i igrani film 00.50 Pobijedi!, italijansko-francuski igrani film 02.55 Pregled programa za nedjelju

16.55 Nadreality Show, zabavni program, 12. epizoda 17.24 Dnevnik, najava 17.25 Ezel, igrana serija, 76. epizoda, 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 16. epizoda, IV sezona 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 ]iro, dokumentarni film 21.10 Greh njene majke, igrana serija, 14. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 65. epizoda 23.00 Dnevnik 3 23.15 Klub ^italaca, no}ni show program, 1. dio 23.45 Sestra Jackie, igrana serija, 6. epizoda 00.15 Klub ^italaca, no}ni show program, 2. dio 01.20 Ve`i me, {panjolski igrani film 03.00 Pregled programa za nedjelju

13.20 Gastronomad, d`ambolaja 13.35 U orlovom gnijezdu 14.25 Ja imam talenat, show program 15.30 Film 17.20 No limit, muzi~ka emisija 17.45 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 Zemlja vi|ena o~ima neba, dok.serijal 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 U orlovom gnijezdu, zabavni program 21.00 Misterije pravog [erloka Holmsa: Ratno lukavstvo bijelog skaka~a, serijski film 22.40 Dnevnik 3 23.10 Prislu{kivanje, serija 00.00 Film 01.30 Misterije pravog [erloka Holmsa Ratno lukavstvo bijelog skaka~a, serijski film 03.05 Dnevnik 2 03.35 Za.druga, emisija za mlade 04.00 No limit, muzi~ka emisija 04.25 Zemlja vi|ena o~ima neba, dokumentarni serijal

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30 08.55 09.40 10.45 11.58 12.00 13.00 13.25 Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film Graditelj Bob, crtani film, 50. ep. @ablja patrola, crtani film, 11. ep. Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 3. ep. Lijeni grad, crtani film, 31. i 33. ep. Garfield, crtani film, 36-40. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija, 51. ep. Autoklub Dokumentarni program

7. maj 2011.
OBN
05.50 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.15 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.40 Ke~eri, zabavni program 08.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.20 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.30 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.40 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lejdi D`ejn, film 08.00 Mravci, film
ANIMIRANI
Re`ija: Eric Darnell, Tim Johnson

SU

14.00
HAYAT

Balkan ekspres 2

RATNA KOMEDIJA

Mrak Z je samo jedan od milion mrava u koloniji koji `udi za individualno{}u. Zaljubljuje se u Princezu Balu. Uspijeva da ubijedi svog druga, ratnika Vivera da zamijene mjesta na jedan dan da bi joj bio bli`i. Ali, situacija izmi~e kontroli i Z upada u avanturu kojoj se nije nadao...

10.00 Grand hitovi, muzi~ki program 11.00 Arena B-13, talk show

Grupa muzi~ara ~iji se orkestar zove Balkan ekspres, ustvari kvintet sitnih hoh{taplera, prve mjesece rata provode brinu}i se jedino kako da sa~uvaju `ivu glavu. A onda, tragikomi~nom igrom slu~aja, postaju pomaga~i partizanske diverzije i heroji. Poslije toga im jedino preostaje da pobjegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Sklone se u Salon Marlen zaboravljaju}i pritom da su javne ku}e tog tipa u burnim ratnim vremenima uvijek bile idealna mjesta za {pijuna`u. Umjesto mira i spokoja, upadaju u vrtlog novih tragikomi~nih komplikacija.
Re`ija: A. \or|evi}, P. Antonijevi}, M. Radovi} Uloge: Aleksandar Ber~ek, Anica Dobra, Bogdan Dikli}, Bora Todorovi}, Boro Stjepanovi}, Branko Cveji}...

22.00
NOVA

Jedan jedini
AKCIJA

Garifeld
CRTANI FILM

Ke~eri
09.40
ZABAVNI PROGRAM 07.40

Show time
ZABAVNA EMISIJA

17.00

14.00 Balkan Express 2, igrani film 15.50 Kad li{}e pada, serija, 43. ep. 16.35 Sport centar 16.40 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 17.52 Vremenska prognoza 17.55 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 44. ep. 21.00 Voli me do bola, zabavni program 22.00 Hajde da se volimo 3, igrani film 23.45 Sport centar 23.50 \avolji krevet, igrani film 01.30 Vremenska prognoza 01.58 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 @enski razgovori, zabavni program 03.45 Voli me do bola, zabavni program 04.35 Dokumentarni program

16.55 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 17.25 Dejana, talk show, tema: Klini~ka smrt, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, serija, nastavak 20.00 U ime pravde, film
TRILER
Re`ija: James Gray

12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Ledom do slave, film
KOMEDIJA
Re`ija: Josh Gordon, Will Speck

U Kvinsu, Njujork grade se i preure|uju vagoni gradskog metroa. Ugovori koji se tom prilikom sklapaju, donose veoma unosne zarade i poslove, a pra}eni su, nerijetko, i korupcijom. Posle preuzimanja krivice svojih prijatelja zbog kojih je bio na odslu`enju zatvorske kazne, Leo Hendler saznaje da mu se strina udala za Frenka Olcina, jednog od najve}ih preduzima~a u toj vrsti posla. Vili Gutierez , Leov najbolji prijatelj i Frenkova desna ruka, nudi Leu da postane njegov prvi pomo}nik. Ne ba{ promi{ljeno, uvu~en je u svet sabota`e velikih uteriva~a dugova, pa ~ak i ubistava...

Kada dva najve}a rivala u kliza~kom svijetu izgube kontrolu i potuku se na svjetskom prvenstvu, snose te{ke posljedice. Zlatne medalje su im oduzete i takmi~enje im je zauvijek zabranjeno. Ali klizanje je njihov `ivoti tri i po godine kasnije pronalaze na~in da se vrate na led. Ako uspiju pomiriti svoje razlike, mogu se takmi~iti zajedno, u parovima.

U paralelnim svemirima postoji alternativan `ivot. ^injenica da postoji ~ak 125 paralelnih svjetova poznata je samo malobrojnima. Kada ubojica Yulaw odlu~i poubijati sve svoje dvojnike kako bi postao svemo}an, policajci Funsch i Roedecker kre}u u potjeru kako bi o~uvali ravnote`u svjetova. Posljednji pre`ivjeli dvojnik je sretno o`enjeni Gabriel Law, predani policajac koji ne zna ni{ta o paralelnim svjetovima i u`iva u braku s lijepom T. K. No kada Gabrielov spokojni `ivot poremeti nasilni Law, po~inje borba dvojnika u kojoj je sudbina svijeta u pitanju.
Re`ija: James Wong Uloge: Delroy Lindo, Jason Stratham, Carla Gugino, Jet Li

23.10
HRT 1

Park je moj
TRILER/DRAMA

21.50 23.40 01.30 03.15

Pi{tolj 73, film U ime pravde, film Pi{tolj 73, film OBN Info, informativni program 03.30 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.45 Sva ta ravnica, serija 19.30 Grand poga~a, muzi~ki program 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Meksikanac, film

Mitchov prijatelj Mike, ratni veteran, ubio se skokom s nebodera. Ubio se zato {to je obolio od raka i nije se mogao suo~iti s polaganim umiranjem. Mitchu je ostavio opro{tajno pismo, a uz pismo i klju~. ^itaju}i pismo, Mitch obilazi mjesta koja Mike u pismu spominje: skrovi{te u kojemu Mitch otkriva skladi{te oru`ja i eksploziva, a zatim niz lokacija po cijelom Centralnom parku na koja je Mike postavio eksploziv, jer se spremao dizati u zrak dio po dio parka, sve dok na sebe ne skrene pozornost javnosti. Dok ~ita pismo, Mitch postaje svjestan da sve ono o ~emu Mike pi{e vrijedi i za njega...
Re`ija: Steven Hilliard Stern Uloge: Tommy Lee Jones, Helen Shaver, Yaphet Kotto

11

SU

7. maj 2011.
HRT2
07.10 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.50 Najava programa 07.55 Patak Frka, crtana serija 08.20 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.45 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i 09.10 Vrijeme je za Disneya: Einstein~i}i 09.35 Pse}a ophodnja, serija za djecu (r) 10.00 Sudamja, misa iz Splita 12.20 Fotografija u Hrvatskoj 12.35 [oka~ka rapsodija, snimka koncerta 14.00 KS automagazin 14.30 4 zida

TV PROGRAMI
NOVA
06.55 Najgori tjedan, serija 07.25 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.40 Timmy Time, crtana serija 07.55 Peppa, crtana serija 08.15 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 08.40 Chuggington, crtana serija 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.20 Winx, crtana serija 09.45 Najbolje godine, serija (r) 12.45 Istjeriva~i duhova, film 14.45 Glup i gluplji 2, film(r) 16.30 Provjereno (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.40 Lud, zbunjen, normalan, serija (r)

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.00 F 1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 14.10 Slu~aj dozier, film 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Moje sunce, emisija o trudnicama i porodiljama 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em

TVSA
07.00 Non-stop, igrana serija, 20/25 (r) 07.30 Nn-stop, igrana serija, 21/25 (r) 08.00 Program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.05 Revija kulturnoumjetni~kog stvarala{tva djece pred{kolskih ustanova, u~enika osnovnih i srednjih {kola, snimak 12.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Sve~ana akademija u povodu obilje`avanja “Dana Zlatnih ljiljana” i “Dana pobjede nad fa{izmom”, snimak 15.45 Bisage Vehida Guni}a 16.15 Robin Hood, igrana serija, 39/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.35 TV Justice, sudska hronika 18.00 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Dinotopija, program za mlade, 1/6 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Igrani film

06.10 Drugo mi{ljenje: Transfuzijska medicina 06.45 TV kalendar 07.00 Iza ekrana 07.30 [epurino, misto moje emisija pu~ke i predajne kulture (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: The Canadians, film 09.40 Skica za portret 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet: Moj prijatelj vegan (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 14.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 14.35 Eko zona 15.00 Skica za portret 15.15 Opera box 15.50 Jelovnici izgubljenog vremena 16.10 Euromagazin 16.40 Vijesti 16.45 Vrijeme sutra 16.46 HAK - Promet info 16.50 Reporteri: @idovski lobi 17.55 Isto~noafri~ki tektonski jarak srce afri~ke divljine, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 Loto 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Zvijezde pjevaju 5 21.55 Vijesti 22.10 Vijesti iz kulture 22.20 Ususret Porinu 2011 23.10 Ve~ernji hit: Park je moj, kanadski film 00.50 Filmski maraton: Projekt A 2, hongkon{ki film (r) 02.35 Filmski maraton: The Canadians, film (r) 04.00 Skica za portret 04.25 Reporteri: @idovski lobi (r)

Patak Frka
CRTANA SERIJA

Fifi i cvjetno cru{tvo
07.55
CRTANA SERIJA

Centralni dnevnik
INFO-PROGRAM

07.25

19.30

15.10 Rugby, kvalifikacije za EP: Hrvatska - Litva, prenos 17.25 Rukometni kup Hrvatske: Split - Pore~, prenos polufinala 19.00 Odjevna odiseja: Indonezija, dokumentarna serija (r) 19.30 Gara`a: Ruiz (r) 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Cibalia - Zagreb, prenos 22.05 Za{titnica svjedoka 1, serija 22.45 HNL - emisija 23.35 Vrijeme je za jazz: Jacky Terrasson trio, 2. dio 00.35 KS automagazin (r) 01.05 4 zida (r) 01.40 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.42 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.38 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 04.40 No}ni glazbeni program: Hrvatski radijski festival - 20 Naj, snimka koncerta 05.53 No}ni glazbeni program: Matko Jelavi} - 10 godina pjevanja, snimka koncerta

19.15 20.05 22.00 23.40

Dnevnik Nove TV Smrtonosni let, film Jedan jedini, film Svemirski marinci 2, film 01.25 Ezo TV, tarot show 02.30 Smrtonosni let, film(r) 04.05 Brigada tigrova, film

20.10 Dva smo svijeta razli~ita, 6 ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti 22.05 Zamra~enje, film 00.10 Vijesti plus 00.30 Reprizni program

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga, emisija o sportu (r) 13.00 F1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 14.10 Slu~aj Dozier, film 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, 7. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Muzi~ki program RTM 18.00 Biznis vijesti 18.00 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija, 6. ep. 21.10 Tito, dok.serijal 22.00 Vijesti 22.05 Zamra~enje, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Barbi, crtani film 13.30 Planeta zemlja 14.30 Tribunal, info-program 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Savr{eno dijete, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Uljep{aj svoj `ivot 18.00 Svjedok prirode 18.30 Ads kviz 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Legende bh sporta 21.30 Ovo je iran 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti (r) 00.15 Tajna misija, film

RTV USK
08.00 Ple{i, ple{i, 10.00 Vijesti 10.10 Ple{i, ple{i, 11.10 Biografije: Bob Marli (r) 12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljine 13.05 Studenti (r) 14.05 Azimuti, dok. program 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors 16.30 Autoshop magazin 17.00 Bonaventura 17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet 18.30 O nama, emisija o RTV USK 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e, 21.30 Vijesti 21.35 Plan B 22.05 @eljko Joksimovi}, snimak koncerta

TV ZENICA
12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera, emisija iz kulture (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
08.20 Info IC NTV IC Kakanj (r) 08.40 Sa sevdahom u srcu 09.00 Na tragu 09.30 Odli~an 5+ 09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Ludo srce, serija 16.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Xtreme 21.00 Biografije 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Otpisani, serija 12.00 Klinika. emisija o zdravstvu 13.00 BN koktel (r) 14.00 Moje dvori{te 14.30 Po va{oj `elji 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.30 @ivot sa stilom 18.00 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Valter brani Sarajevo, film 00.15 Kompanijski ~ovjek, film 02.00 Mekbrajd: Osveta, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

7. maj 2011.
FOX LIFE
08.27 08.55 09.20 09.40 10.30 11.20 11.40 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.00 20.25 21.10 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Vill i Grejs, serija Sudije za stil, reality show Prljavi seksi novac, serija Razvedeni Gari, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Razvedeni Gari, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija O~ajne ku}anice, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Sestra D`eki, serija Sve ispo~etka, serija Uvod u anatomiju, serija Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija

SU

RTS
12.10 Vrijeme odluke, dok. program 12.30 Svijet zdravlja, dok. program 13.00 Dnevnik 13.15 Subotom sa dijasporom 14.00 Gastronomad 4 (r) 14.15 Vrele gume, reporta`a 14.45 Vijesti 15.10 Sve boje `ivota, op{teobrazovni program 15.40 TV minijature 16.00 Za sva vrijemena 16.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 17.00 Petkazanje 18.00 Srbi okruga Tami{ 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki plodovi, serija 21.00 TV lica... 22.00 Jelen top deset 23.00 Svijet sporta 23.30 Jelen Super liga 00.00 Imam jednu `elju, muzi~ki program 00.50 Knjiga utisaka, dok. program (r) 01.30 Vrele gume (r)

RTCG
11.30 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.10 15.30 15.45 16.15 17.00 17.55 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.05 22.40 23.00 23.30 00.00 7 TV dana (r) Vijesti Zapis (r) Jutarnji program (r) Argument (r) Obrazovna emisija Tragovi: Dnevnik 1 Crno-bijeli svijet (r) Dok. emisija (r) Mozaiku [krinja Kviz Na drugom kraju duge Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Koncert Blic biznis Atr magazin Pe~at Muzi~ki mix Dnevnik 3 Sportska subota Crno-bijeli svijet

UNIVERSAL
11.20 Sve po zakonu, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Ledeni snovi, film 15.10 U i{~ekivanju ~uda, film 17.00 Bra}a i sestre, serija

Dobra `ena
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zrro, crtani film 08.10 Eliza, serija 13.00 F1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 14.10 Slu~aj dozier, film (r) 16.05 Dadilja Ana, serija 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dokumentarni serijal 22.05 Zamra~enje, film

19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Sve po zakonu, serija 21.00 Poslednji Mohikanac, film 23.20 Van kontrole, film 01.10 Medijum, serija 03.10 Panduri novajlije, serija 04.10 Bra}a i sestre, serija

TV 1000
05.40 Bulevar zvijezda, film 08.00 Pla~i slobodo, film 10.40 Pajkan i po, film 12.10 Kupe de Vil, film 14.00 Divlje ma~ke, film 16.00 Nevidljivi cirkus, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 11.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale 12.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, polufinale, live 13.45 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 15.00 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, polufinale 18.30 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija, live 20.00 Konji~ki sport 21.30 Fight Club 00.00 Biciklizam, Tour of Italy 01.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, pollufinale

EUROSPORT 2
03.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale 07.30 Video igrice 08.00 Fudbal, Japanska J. League Live: Nagoya Grampus Shimizu S Pulse 10.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale 11.00 Odbojka, Italijanska liga 13.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 14.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 15.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 15.30 Fudbal, Bundesliga, live 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Mountain bike 20.15 Biciklizam, Tour of Italy 21.00 Ameri~ki fudbal u sali, AFL: Tampa Bay Storm Orlando Predators 23.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 00.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Johnson (USA) L. Mahe (USA) 02.00 Fudbal, Bundesliga

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Madrid, ~etvrtfinale 09.45 Euroleague Final Four: Panathinoikos Montepaschi 11.30 Premier League Magazin 12.00 Najava Premier League 12.30 NBA Live 12.45 Real NBA 13.15 Euroleague Final Four: Maccabi Real Madrid 15.00 NBA Action 15.30 Masters, direktno 16.00 ATP Masters Madrid, polufinale, direktno 21.00 Premier League: Everton Manchester City 23.00 Najava FA Cup 23.30 Premier League: Tottenham Blackpool 01.30 Premier League: West Ham - Blackburn 03.30 Euroleague Final Four: Panathinoikos Montepaschi

Prijedlog
FILM

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, Serija 15.40 Folk-top 10, muzi~ka emisija 16.55 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.30 SMS centrala 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

18.00 Kako sam upoznao Saru, film 20.00 Premijera: Prijedlog, film 22.00 Golo kupanje, film 00.00 Mlade i napaljene, film 02.00 Mikalijina hronika, film 04.00 Uskrsnu}e, film 06.00 Prijedlog, film

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti, 2 epizode 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Lov na sabljarke 09.05 Potraga za prirodnim gasom 10.00 ^uda Azije koja je ~ovjek napravio 10.55 Deset najboljih 11.50 Mo}ni brodovi 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti, 2 epizode 14.35 Auta po mjeri 15.30 Opake ma{ine, 2 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi? 17.20 Deset najboljih 18.15 ^uda Azije koja je ~ovjek napravio 19.10 Mo}ni brodovi 20.05 Auta po mjeri 21.00 Trgovci automobilima 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Majstori za pivo 23.45 Lov na sabljarke

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Megafabrike Ja, predator Borac sa ribama Nauka o borbi Megastrukture Najstro`iji ameri~ki zatvori 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Kutije Stenlija Kjubrika Impresionisti Bizeovim stopama Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Triler u Manili Svjedok: Sa balkona sobe 306 Svijete `ivotinje faraona Kolonija Kutije Stenlija Kjubrika Impresionisti Duhovna muzika Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Hendl, `ivot pop ikone Potraga za sjeverozapadnim prolazom Biblijske zagonetke Viktorijanska apoteka Premijera: Trambo D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Duhovna muzika Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Hendl, `ivot pop ikone Potraga za sjeverozapadnim prolazom Biblijske zagonetke

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 07.15 07.40 08.10 Posjed merkata Lovac na krokodile Upoznajte divljinu Ro|eni lovci U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 09.05 Sve o ma~kama 10.00 Policija za `ivotinje

ATV
07.02 Ben Ten 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi} 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Balkan ekspres 2, film 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Ja volim Srbiju 18.00 Pozori{te u ku}i, serija 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Hajde da se volimo 3, film 00.00 \avolji krevet, film

Megafabrike
DOK. PROGRAM
13.00 14.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Policija za `ivotinje
DOK. PROGRAM
10.55 11.20 11.50 12.45 12.40 19.10

19.00

Kraljica hijena Poslednja lavica Uni{tavanje najve}ih Velik, ve}i, najve}i Megafabrike Bjekstvo ]orkirani u inostranstvu Najstro`iji ameri~ki zatvori 23.00 Tabu 00.00 Megafabrike

20.00 21.00 22.00 23.30 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00

10.00

Spa{avanje divljih `ivotinja Veterinari sta`isti Urgentni centar za `ivotinje Ta prelijepa Afrika Ostin Stivens: Najopasnije Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Lete}a ~eljust 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Najekstremniji

NE
23.25
BHT

8. maj 2011.
BHT FTV
07.00 08.10 08.15 08.30 11.00 11.25 Koncert Dan EU Vijesti Crtani film ZIZ, zabava-igra-znanje Magazin LP u nogometu Sedmica, magazin iz kulture Dnevnik 1 Zelena panorama, program za agrar Sabirni centar, jugoslovenski igrani film Vijesti Ljubav i kazna, igrana serija, 27., 28., 29. i 30. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Film Muzi~ki program 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.05 Nodi, crtana serija 09.27 Gumenko, crtana serija 09.45 Mar, crtana serija 10.10 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.35 U susret |ur|evdanskom festivalu 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.25 Snop 08.00 BHT Vijesti Program za djecu i mlade 08.15 Be Ha Te bebe 08.20 Animirani film (r) 08.25 TV enciklopedija (r) 08.40 Bruklinski most, igrana serija, 28/35 09.05 Debate o debatama, program za mlade 09.30 [kola filma, igrana serija, 2/26 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 TV Liberty 10.45 Izazovi poljoprivrede 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti

Milk
DRAMA/BIOGRAFIJA

Biografska pri~a o `ivotu Harveya Milka, borca za prava homoseksualaca, koji se kandiduje za gradsku vlast i 1977. godine postaje prvi deklarisani homoseksualac u politici SAD-a. Njegov najve}i protivnik je Anita Bryan, pjeva~ica i vo|a antigay grupe Spasimo djecu. Uz sve probleme sa kojima se suo~ava, Milk mora voditi bitku i sa Danom Whiteom, gradskim predstavnikom socijalnih konzervativaca. Film je dobio dva Oscara 2009. godine.
Re`ija: Gus Van Sant Uloge: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, James Franco

12.00 12.15 12.45

14.20 14.30

12.45
FTV

Sabirni centar
KOMEDIJA/DRAMA
U susret Eurosongu 2011
21.30
12.15 @ivot & ostalo: Zimski san u Lukomiru, dokumentarni program 13.00 Obalska stra`a, igrana serija, 58/61 13.45 U potrazi za dalekim okusima, strana dokumentarna serija, 2/8 14.15 39 stepenika, britanski igrani film 15.45 BHT vijesti 16.00 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.05 Muzi~ki program 17.20 Sje}anje na ljubav, ameri~ki igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 London Live, muzi~ki program 20.00 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 1/22 21.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 U susret Eurosongu 2011, 4/4 22.10 BHT vijesti 22.25 BHT sport 23.25 Milk, ameri~ki igrani film 01.35 Pregled programa za ponedjeljak

Stari arheolog pronalazi rimsku nadgrobnu plo~u za kojom je tragao ~itavog `ivota. Ona pokriva prolaz s ovoga na onaj svijet. Pri poku{aju da je pomakne profesor do`ivljava sr~ani udar i ubrzo umre. Ali, mrtav samo za okolinu, on se ustvari nalazi u nekoj vrsti stanja "izme|u `ivota i smrti". Kako je i `iv i mrtav u isto vrijeme, uspostavlja vezu izme|u `ivih i mrtvih, pa mrtvi, vo|eni `eljom da vide svoje ro|ake, kre}u prolazom koji je profesor otkrio ispod rimske nadgrobne plo~e, u susret svojim voljenima na "ovom" svijetu. Ali, svijet `ivih nije onakav kakvim su ga zami{ljali.
Re`ija: Goran Markovi} Uloge: Rade Markovi}, Bogdan Dikli}, Dragan Nikoli}, Bata Paskaljevi}, Olivera Markovi}, Aleksandar Ber~ek

Paralele
MAGAZIN

Pod sretnom zvijezdom
22.25
SERIJA

15.50

01.00
PINK

D`ekes 2
KOMEDIJA

"Jackass broj dva“ kompilacija je snimaka razli~itih gegova, trikova i ske~eva, koje karakteriziraju prepoznatljiva samoozlje|ivanja glavnih protagonista, koja zapravo nema zaplet u pravom smislu rije~i. Film otvara predstavljanje njegovih devetero odva`nih pripadnika, koji se odjednom na|u na udaru stampeda. Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O i ostali kroz slijede}ih }e devedeset minuta mnogo puta svoje zdravlje staviti na kocku, spremni u~initi apsolutno sve kako bi zabavili publiku.
Re`ija: Jeff Treimane Uloge: Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O

17.49 Dnevnik, najava 17.50 Greh njene majke, igrana serija, 14. epizoda 18.50 Piplinzi, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 17. epizoda 21.00 Nadreality Show, zabavni program, 13. epizoda 21.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 66. epizoda 22.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.55 Dnevnik 3 23.15 Ve`i me, {panjolski igrani film 00.55 Klub ~italaca, no}ni show program (r) 02.30 Pregled programa za ponedjeljak

13.00 ITF futures "Doboj open 2010.", me|unarodni teniski turnir za ATP bodove, direktan prenos 15.25 ^ista krv, dokumentarni film sime brdara 15.50 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.20 Gastronomad, prolje}ne rolnice 18.35 Magazin lige {ampiona 19.05 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport RTRS Preporu~uje 20.20 Statisti, serija 21.00 Ja imam talenat, show program 22.05 Sportski pregled 22.55 Dnevnik 3 23.25 Zelena, zelena trava, serija 23.55 Film 01.30 Ah, ta planeta 01.50 Op, op 02.05 Magazin lige {ampiona 02.30 Dnevnik 2 03.00 Zelena, zelena trava, serija 03.30 Retrovizor 04.05 Gastronomad, prolje}ne rolnice 04.20 Sviraj ne{to narodno 04.45 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Moj dom, magazin 08.00 Pocoyo, crtani film, 3. i 4. ep. 08.20 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 14-17. ep. 09.20 Talent Time, dje~iji show-program 10.20 Lijeni grad, crtani film, 34. i 35. ep. 11.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Ke~eri, Arena Mexico, sportski program 13.45 Nebo nad Montanom, igrani film

8. maj 2011.
OBN
06.35 Gerald McBoing, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Mixmaster, crtani film 07.45 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.00 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.20 Gerald McBoing, crtani film 08.40 Ma|ioni~ar, crtani film 09.05 Ke~eri Smackdown, zabavni program 10.55 Rin Tin Tin, film 11.15 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Prljava igra, film
KOMEDIJA/TRILER
Re`ija: Colin Higgins

NE

21.40
MRE@A

Tra`e}i Graceland

DRAMA

Kada, bez njenog znanja, Gloriji njen agent koji je na samrti ostavi mikrofilm, ona se nalazi u nizu nezgodnih situacija. Progoni je ~ovjek patuljastog rasta i albino, a ona je uvjerena da im je namjera da je ubiju. Napokon, uz pomo} Tonija Karlsona, detektiva iz San Franciska, ona spoznaje cjelokupnu istinu - dva ~ovjeka koja je proganjaju i grupa koja stoji iza njih, planira ubistvo pape za vrijeme njegove posjete gradu. Glorija i Toni moraju da reaguju na vrijeme i uzvrate udarac.

Kralj roka jo{ `ivi! Na putu kroz Novi Meksiko, Byron Gruman pokupi autostopera koji se predstavlja da je pravi Elvis Presley. Skepti~an i pod stresom zbog gubitka supruge, Byorn samo `eli da doveze samoprozvanog Elvisa do Memfisa. Me|utim, njegov saputnik }e ga osvojiti i ubijediti da je Elvis, kao i sve koje sretnu usput. A na putu o~ekuje ih i seksi djevojka, koja nevjerovatno li~i na Marilyn Monroe.
Re`ija: David Winkler Uloge: Harvey Keitel, Johnathon Schaech, Bridget Fonda

20.05
NOVA

Klik za savr{eni `ivot KOMEDIJA

Glam Blam
ZABAVNI PROGRAM 18.00

Lonci i poklopci
KULINARSKI SHOW 13.05

Sve za ljubav
REALITY SHOW

17.00

15.30 Kad li{}e pada, serija, 44. ep., r. 16.15 Hajde da se volimo 3, igrani film 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Kad li{}e pada, serija, 45. ep. 21.00 Tijesna ko`a IV, igrani film 22.30 Sport centar 22.35 Nema problema, igrani film 00.15 Grad duhova, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Nema problema, igrani film 05.15 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show

13.05 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.40 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 17.05 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 17.25 Dejana, talk show, tema: Nemam zdravstveno, a bolest ne bira: [ta sad?! 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija, nastavak 20.00 Na liniji odbrane 4, igrani film 21.50 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.20 U ime pravde, film 01.00 Na liniji odbrane 4, film (r) 02.50 Pi{tolj 73, film 04.40 U ime pravde, film (r) 06.30 OBN Info, informativni program 06.40 ^uvari planeta, dokumentarni program

08.00 San, film 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Birajte svoj hit, muzi~ki program 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 15.50 Info top, info-program 16.00 Distrek{n, game show 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show (r) 20.00 Veliki brat, reality show 22.00 Parazzo lov na poznate, emisija 23.00 DJ Talent show, audicija 01.00 D`ekes 2, film

Arhitekt Michael Newman vodi tipi~an `ivot obitelji srednje klase. Me|utim, Michael je radoholi~ar i stalno je pod stresom poku{avaju}i zadovoljiti svoga {efa i dobiti partnerstvo u tvrtki. Kad umorni Michael ode u robnu ku}u kupiti univerzalni daljinski upravlja~, legne na krevet i upozna neobi~nog prodava~a Mortya koji mu ponudi upravlja~ kojim mo`e upravljati svojim svemirom. Zbog prekomjernog kori{tenja, Michael izgubi kontrolu nad svojim `ivotom te sad upravlja~ upravlja njime. Michael postane svjestan vrijednih dijelova svog `ivota koje je rade}i propustio te na kraju `ivota zaklju~i da je obitelj uvijek na prvome mjestu.
Re`ija: Frank Coraci Uloge: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken

20.15
HRT 2

Kum
KRIMINALISTI^KI

Glava jedne od pet najmo}nijih njujor{kih mafija{kih obitelji don Vito Corleone jedan je od posljednjih tradicionalista. Vremena se mijenjaju, a njegovi stavovi zna~e opasnost i probleme u dotad mirnim odnosima me|u obiteljima, pogotovo kad Sollozzijevi odlu~e krenuti u posao s drogom. Don Vito je odlu~no protiv, smatraju}i zaradu od kocke sasvim dovoljnom, te Sollozzo poku{a na njega atentat. U me|uvremenu, najmla|i sin Michael polako po~ne stvari preuzimati u svoje ruke, kako bi ranjena oca za{titio od atentatora koji poku{avaju dovr{iti zapo~eti posao…
Re`ija: Francis Ford Coppola Uloge: Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton...

15

NE

8. maj 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.30 Najava programa 07.35 Pepi ~arda{ 08.40 Zlatna kinoteka: Posljednji pokli~, ameri~ki film 10.40 Biblija 10.50 Portret crkve i mjesta: Stro`anac 11.00 Stro`anac: Misa, prenos 12.05 Hrvati na Bosporu, dokumentarni film 13.05 Zvijezde pjevaju (r) 14.55 Filipove bebe 15.25 e-Hrvatska 16.05 Magazin nogometne Lige prvaka

TV PROGRAMI
NOVA
08.10 Lego Ninjago, crtana serija 08.25 Chuggington, crtana serija 08.40 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.05 Winx, crtana serija 09.30 Najbolje godine, serija (r) 11.45 Automotiv 12.15 Magazin Lige prvaka 12.45 Novac, business magazin 13.15 Madeline, film 15.05 Istjeriva~i duhova, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Istjeriva~i duhova, film nastavak (r) 17.20 Prazne pri~e film 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.30 Tito, dok. serijal (r) 09.30 Moje sunce (r) 10.10 Dolina osvete, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, poslovni magazin 13.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 14.00 F1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 16.00 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, 6. ep. (r) 18.05 Biznis vijesti 18.30 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em

TVSA
07.00 Non-stop, igrana serija, 23/25 (r) 07.30 Nn-stop, igrana serija, 24/25 (r) 08.00 Program za djecu 10.30 Pusti muziku, muzi~ko-zabavni program (r) 11.00 Obavezan smjer, revijalni program (r) 11.30 Javni agent 033, revijalni program (r) 12.00 Tribunal 13.05 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 14.15 Sevdah, muzi~ki program 14.45 Dinotopija, program za mlade, 1/6 (r) 16.15 Biznis magazin (r) 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Sarajevska hronika, inf. program (r) 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art, emisija iz kulture 21.35 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.00 Igrani film 23.40 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 00.10 Dinotopija, program za mlade, 1/6 (r)

05.55 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 06.25 Euromagazin 06.55 TV kalendar 07.10 Mala TV: TV vrti}: Mama (r) Ninin kutak: Trik s kartama Danica i no}ni leptir Tajni dnevnik patke Matilde: Gica rokerica (r) Brlog: Kornja~a (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Europa (r) 08.00 Prijatelji 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK Promet info 10.10 Iron Road, mini-serija 11.40 manjinski MOZAIK: Pri~a iz Arkadije 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 13.50 @ivjeti zdravije 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 HAZU Portreti 15.50 Vijesti 15.55 Vrijeme sutra 15.56 HAK Promet info 16.05 Princ Valiant, irsko-britanskonjema~ki film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: Rab 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Stipe u gostima 2, serija 21.50 Opro{taj, hrvatski film 23.25 Vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Ciklus europskog filma: Drevni ratnik, finsko-kineski film 01.35 Iron Road, mini-serija 03.10 Skica za portret 03.20 Globalno sijelo (r) 03.50 Lijepom na{om (r) 04.50 Plodovi zemlje (r)

Olimp
SPORTSKA EMSIJA 16.30

Red Carpet
SHOWBIZ MAGAZIN 23.40

Tre}e poluvrijeme
SPORTSKA EMSIJA 18.30

16.30 Olimp, sportska emisija 17.25 Hrvatski rukometni kup, prenos finala 19.00 Vaterpolo, PH finale: Jug - Primorje, prenos 1. utakmice 20.10 Ve~eras 20.15 Ciklus filmskog spektakla: Kum, ameri~ki film 23.10 Filmski boutique: Vatrene ulice, ameri~ki film
MJUZIKL
Re`ija: Walter Hill Rock 'n' roll mjuzikl. Ellen Aim je pjeva~ica u rock bendu koju tokom koncerta otme banda na motociklima, koje vodi Raven Shaddock. Kad to spazi Reva Cody, koja je bila u publici, pozove svog brata Toma da se vrati u grad i krene u potragu za Ellen. Poznat policiji kao maloljetni delinkvent, Tom svojim povratkom odmah privla~i pozornost. Uskoro mu se u potrazi pridru`e biv{a vojnikinja McCoy i Ellenin menad`er Billy Fish te trojac kre}e u daleki i mra~ni dio grada u kojem samuje zato~ena Ellen…

20.05 Klik - za savr{en `ivot, film 22.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.40 Red Carpet, magazin 01.05 Potraga za istinom, film 02.50 Svi mrze Chrisa, serija 03.20 Brigada tigrova, film(r)

19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog Brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, 6, ep. (r) 21.40 Tra`e}i Graceland, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

TV MOSTAR
08.30 Tito, dok. serijal (r) 09.30 Moje sunce 10.10 Dolina osvete, film 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, magazin 13.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 14.00 F1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 16.00 Biznis vijesti 16.20 Tv1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.05 Premijer liga, RTM 18.40 Moje sunce, RTM (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.40 Tra`e}i Graceland, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima

KAKANJ
12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.25 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.20 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.20 Autovizija 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Legende bh sporta 16.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 17.00 Svjedok prirode 17.30 [ifra tik, film 19.10 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Info IC 20.30 Svi vole Rejmonda, serija 21.10 Biografije 22.00 Razotkriveni 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Led, film IC

RTV USK
10.00 Vijesti 10.10 Cirkus 11.05 Giboni, snimak 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.35 Reporta`e sa zemlje mira: Selidba koza 13.05 Moje dijete 13.35 O nama (r) 14.00 Italijanska vegetarijanska kuhinja (r) 14.30 Vijesti 14.40 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Svijet tajne, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Djeca pjevaju hitove 21.45 Zdrava TV 21.45 Vijesti 21.50 Igrani film 23.10 Nedjeljom zajedno (r)

TV ZENICA
10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Biografije (r) 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in

VOGO[]A
09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Info-program (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.15 Vegetarijanski na talijanski na~in (r) 11.45 Svje`i u dan (r) 12.00 [to uzrokuje bolest (r) 12.30 Reporta`e sa zemlje mira (r) 13.00 1/1 TV Visoko 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Info IC (r) 17.30 Xtreme 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Auto Shop Magazin 20.45 Muzi~ki program 23.30 I.R.I.B.

RTV BN
06.00 BN koktel 07.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Nedeljno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.25 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici 20.40 Bela la|a, serija 22.10 Balkanska bra}a, film 00.00 La`i i obmane, film

00.40 Gara`a: Lollobrigida (r) 01.10 No}ni glazbeni program

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
07.00 Vijesti 10.15 Agro kanal 10.45 Moj dom, magazin 12.00 Vijesti 14.00 Veliki susret, serija 15.15 Autoshop magazin 16.00 Vijesti 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Premier liga, sportski magazin 22.15 Vijesti 23.15 Autoshop magazin 23.45 Dnevnik (r)

8. maj 2011.
FOX LIFE
07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.10 19.35 20.00 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Sudije za stil, reality show Houp i Fejt, serija Razvedeni Gari, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Razvedeni Gari, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Sestra D`eki, serija Ket i Kim, serija Ru`na Beti, serija Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija

NE

RTS
12.00 UNHCR - povratak: Kosovo, dok. program 12.15 Vjerski kalendar (r) 12.25 Moj ljubimac 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 4 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.03 Bela la|a, serija (r) 17.05 [ta ja imam od toga 17.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.00 Srpski isto~nici 18.26 Najava dnevnika 2 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a, serija 21.00 Bez vize, dok. program 21.30 Balkanskom ulicom, zabavni program 23.00 Vijesti 23.05 Uvi|aj, info 23.45 Dnevnik 00.00 Kosmos, dok. program

RTCG
11.35 11.55 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16 45 17.15 17.45 18.00 18.55 19.20 19.30 20.00 20.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Etno Kalendar Vijesti Sat TV (r) Jutarnji program Crno-bijeli svijet (r) Pe~at (r) Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 1 Art magazin (r) 7 TV dana (r) Sat TV Dokumentarna emisija Muzika Agrosaznanje Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Okvir Obrazovna emisija Sat TV Muzika Dnevnik 3 SAT TV (r)

UNIVERSAL
08.00 Nash Bridges sezona 2, serija 09.00 Nash Bridges sezona 2, serija 10.00 Nash Bridges sezona 2, serija 11.00 Bra}a i sestre, serija 12.00 Bra}a i sestre, serija

Bra}a i sestre
SERIJA
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

11.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zrro, crtani film 08.30 Tito, dok. serijal (r) 10.10 Dolina osvete, film 14.00 F 1 DHL Turkish Grand Prix, VN Turske 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, 6 ep. (r) 21.40 Tra`e}i Graceland, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Bra}a i sestre, serija Posljednji Mohikanac, film

TV 1000
08.00 Nevidljivi cirkus, film 10.00 Divlje ma~ke, film 12.00 Kako sam upoznao Saru, film 14.00 Svako na svoj plac, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car 09.00 GP3, Istanbul, Turska 09.30 GP3, Istanbul, Turska, live 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, pollufinale 11.45 Superbike Corner 12.00 Superbike, S[ Monza, Italija, live 13.00 Supersport, S[ Monza, Italija, live 14.15 Biciklizam, Tour of Italy 15.00 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Superbike, S[ Monza, Italija 18.15 Motorsports Weekend magazin 18.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, finale 20.00 Boks: King, (USA) D. Tua, Samoa 22.00 Biciklizam, Tour of Italy 23.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, finale 00.15 Superbike, S[ Monza, Italija 01.15 Motorsports Weekend magazin

EUROSPORT 2
03.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, polufinale 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Video igrice 10.30 Superstock, S[ Monza, Italija, live 11.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.45 Autotrke, Istanbul, Turska, live 12.30 Mountain bike 13.00 Supersport, S[ Monza, Italija, live 14.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, 2. Bundesliga, live 17.30 Odbojka, Italijanska liga 18.00 Odbojka, Italijanska liga, live 20.15 Biciklizam, Tour of Italy 21.00 Odbojka, Italijanska liga 22.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, finale 23.00 Rukomet, EHF L[, finale (@) 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga 02.00 Rukomet, EHF L[, finale (@)

SPORT KLUB
06.30 Euroleague Final Four: Maccabi — Real Madrid 09.00 ATP Masters Madrid 1/2 Finale 11.45 NBA Live 12.00 Sport Klub studio, direktno 13.00 Premier League: Wolves — WBA, direktno 15.05 Premier League: Stoke — Arsenal, direktno 17.10 Premier League: Manchester United — Chelsea, direktno 19.15 Euroelague Final Four finale 21.30 NBA play off Game 4: Dallas — LA Lakers, direktno 00.00 Euroelague Final Four bronze 01.45 ATP Masters Madrid finale 03.30 Euroelague Final Four finale

Havana
FILM

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija 14.50 @ivotne pri~e, dok. program 15.25 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.20 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 19.05 Autovizija, emisija o automobilizmu 19.35 SMS centrala 20.00 kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 Kad priroda uzvrati udarac, dok. program 22.00 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za ponedjeljak

15.40 11. septembar, film 18.00 Bubamare, film 20.00 Premijera: Havana, film 22.00 Uskrsnu}e, film 00.20 Cimeri, film 02.00 Mlade i napaljene, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde, 2 epizode Lovci na oluje 2010. Potraga za prirodnim gasom Pre`ivljavanje udvoje Lov na sabljarke Razotkrivanje mitova Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Oru`je budu}nosti Borna kola bra}e Hau Glavni aduti, 2 epizode Peta brzina, 2 epizode Trgovci automobilima Pre`ivljavanje udvoje Kako izvu}i `ivu glavu Elitna policija Krisa Rajana Makintajer: Najopasniji gradovi na svijetu Kaskaderski zavisnici, 2 epizode

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 [apta~ psima Medve|i dokaz Holivudska lisica Nauka o borbi Policajci sa Aljaske 11.00 [apta~ psima 13.00 Evolucije 14.00 Savana

VIASAT HISTORY
06.00 07.30 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 16.00 18.00 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 00.00 02.00 03.00 04.00 05.30 Trambo D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Duhovna muzika Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Hendl, `ivot pop ikone Potraga za sjeverozapadnim prolazom Biblijske zagonetke Viktorijanska apoteka Trambo D`ejn Birkin: Razmi{ljanja Rembrantovo “Optu`ujem” Pet ameri~kih giganata Istorija rasizma Doma}ica broj 49 Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? Snimanje rata Tajni ratovi Rembrantovo “Optu`ujem” Pet ameri~kih giganata Istorija rasizma Doma}ica broj 49. Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem?

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Odrastanje 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 Ro|eni lovci 08.10 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 09.05 Zaljubljenici u ma~ke 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom 12.40 Izuzetni psi 14.05 Posao za psa 14.35 Ro|eni lovci 15.30 Karina: Uzbudljivi safari 16.25 Donald [ulc stru~njak za otrove 17.20 Autsajderi Afrike 18.15 Ta prelijepa Afrika 19.10 Sve o psima 20.05 U lavljoj jazbini 1 21.00 Velika trka u savani 21.55 U ~oporu 22.50 Najekstremniji

ATV
07.00 Ben Ten 07.30 Nin`a kornja~e 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 [egrt Hlapi} 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Hajde da se volimo, film 13.00 Ke~eri, arena Meksiko, sportski program 14.00 Nebo nad Montanom, film 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Hajde da se volimo 3, film 18.00 Blef 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko, informativni program 20.10 Kad li{}e pada, serija 21.10 Ja volim Srbiju 22.40 Sport centar 22.45 Nema problema, film 00.15 Grad duhova, film

Velike tajne Galipolja
DOK. PROGRAM

21.00

15.00 Dubai: Mega {oping centar 16.00 Megastrukture 19.00 Megafabrike 20.00 Ko je potopio Bizmarka? 21.00 Velike tajne Galipolja 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Ko je potopio Bizmarka? 00.00 Velike tajne Galipolja

PO
01.00
PINK

9. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 4. epizoda 09.30 Instrumentalitet: Gusle, dokumentarni program 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 114. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 41. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 07.55 Moskva parada povodom Dana pobjede, direktan prenos 09.15 Tele{op 09.20 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.15 Barimba, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.02 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat, specijal 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Animirani film 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 28/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 30/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 121/130 12.00 BHT vijesti 12.20 U susret Eurosongu 2011, 4/4 (r) 12.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 95/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 27/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... Be~, strana dokumentarna serija, 2/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 96/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 6/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 78/136 21.00 BHT klub, informativni program 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.40 Sarajevo, grad filma, program iz kulture 01.00 Business News (r) 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.15 Pregled programa za utorak

Ispod povr{ine
TRILER/HOROR
Tinejd`erka Kristi skrivila je automobilsku nesre}u u kojoj je njena obo`avana sestra izgorjela. Mu~ena no}nim morama o tome da je sestra zapravo zakopana `iva, Kristi u svom rodnom gradi}u poku{ava otkriti da li su njeni snovi zapravo istiniti.

Re`ija: Dagen Merrill Uloge: Nora Zehetner, Brenna O'Brien, Carly Pope

Nepodno{ljiva lako}a 22.45 DRAMA MRE@A postojanja
Tomas je hirurg i ubica `ena koji `ivi u ^ehoslova~koj {ezdesetih godina pro{log stolje}a... Zaljubljen je u seljanku Terezu, konobaricu koju je upoznao na kolodvoru, {to njegova povremena ljubavnica Sabrina odobrava. I ne samo to, Sabrina i Tereza postaju ~ak bliske prijateljice. Trojac je zate~en za vrijeme Pra{kog prolje}a 1968. Sovjetske trupe u to vrijeme suzbijaju pobunu gra|ana me|u kojima su se na{li i Tomas, Sabrina i Tereza. Taj }e ih doga|aj probuditi iz iluzije u kojoj su `ivjeli te usmjeriti njihove `ivote u potpuno druga~ijim smjerovima.
Re`ija: Philip Kaufman Uloge: Daniel Day Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin, Derek de Lint, Erland Josephson

Villa Maria
SERIJA

Presing
15.55
TALK SHOW

20.15

00.05
OBN

Iza scene
MUZIKA/DRAMA

[esnaestogodi{nja Lucille potpuno je obi~na tinejd`erica koja `ivi s majkom. No, ono {to je u toj zajednici ~udno jest {to su obje potpuno slu|ene slavnim osobama, majka je slu|ena slavnima generalno, a Lucillein je apsolutni idol zagonetna, platinasta plavu{a, pjeva~ica Lauren, koju bi se moglo i kra}e opisati kao francuskog mutanta izme|u Madonne i Debbie Harry.
Re`ija: Emmanuelle Bercot Uloge: Emmanuelle Seigner, Isild Le Besco, Noémie Lvovsky

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 5. epizoda 13.55 Zelena panorama, program za agrar (r) 14.20 Magazin LP u nogometu (r) 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 115. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 77. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 42. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 31. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Tragovi: Kultna mjesta, dokumentarna serija, 6. epizoda 00.10 Hayd u park, program za mlade 00.40 60 minuta, politi~ki magazin (r) 01.50 Federacija danas (r)

13.00 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.30 Kabare ~asna dokolica, mu{ko-`enski odnosi Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.05 I ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Tribunal 23.40 Bez odu{evljenja, molim, serija 00.10 Nevidljivi protivnik, serija 00.55 Zauvijek mlad, serija 01.20 Kabare ~asna dokolica, mu{ko-`enski odnosi 01.45 Dnevnik 2

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, crtani film 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 19. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija, 176. ep.

9. maj 2011.
OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.20 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Mixmaster, crtani film 07.05 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari II, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, serija 09.20 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 09.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

PO

01.25
NOVA

Vatreni obra~un
AKCIJA

Zasi}en rutinskim seoskim `ivotom koji je isti iz dana u dan, George Smith odlu~i kupiti udaljeno imanje na kojemu sa svojim sljedbenicima mo`e `ivjeti od zemlje izvan bilo kakvih utjecaja vlasti i dru{tva. Oja|en {to mu je banka odbila dati zajam i sru{ila mu sve snove, George uzima stvar u svoje ruke. Novcem od prodaje droge kupuje arsenal oru`ja i sa svojom ekipom odlazi u plja~ku banke. Naizgled rutinska plja~ka pretvara se u tragediju za lopove, policiju i nedu`ne prolaznike.
Re`ija: Kari Skogland Uloge: David Cubitt, Jason Gedrick, Kristin Lehman, Jessica Steen, Brendan Fletcher, Vince Gale

13.45
HRT 2

Mary White
BIOGRAFSKI

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

Telering
21.00
TALK SHOW

Polje lala
23.10
SERIJA

18.00

14.00 14.45 15.03 15.05 15.15 15.40 15.50 16.45 16.47 17.52 17.56

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.15 23.15 23.20 00.10

01.00 01.45 02.00 03.00

Glam Blam Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija Sport centar Suze Bosfora, serija Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 46. ep. Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Suze Bosfora, serija Sport centar Nijemi svjedok, serija Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a @enski razgovori, zabavni program Muzi~ki program Vijesti u 7 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin

12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.30 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.40 Hekimoglu, turska serija 14.45 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 15.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.05 Vox populi 23.10 Telering, talk show 00.05 Iza scene, film 01.35 OBN Info, informativni program 02.00 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.40 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.40 OBN Info, informativni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija (r) 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.11 Zabranjena ljubav, serija 20.0 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 22.00 Grand narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Ispod povr{ine, film

Mary White `ivjela je u ameri~kom gradi}u Emoporiji, u Kanzasu, po~etkom stolje}a. Njezin otac, William Allen White, bio je ugledan i uspje{an novinski izdava~. @ivot uz oca koji je uvijek bio u sredi{tu najva`nijih zbivanja omogu}io je Mary da od malih nogu upoznaje va`ne politi~are, slavne knji`evnike i mislioce. Poseban dojam na mladu Mary ostavio je susret s ameri~kom feministicom i nobelovkom Jane Addams. Bila je nestrpljiva da {to prije odraste, a kad joj je otac rekao da }e tek kad odraste shvatiti {to mo`e, a {to ne mo`e u~initi, Mary je ogovorila: „Ako odrasti zna~i da su rije~i va`nije nego djela, u tom slu~aju `elim umrijeti mlada.“ Poginula je kad je imala samo 16 godina, zbog pada s konja, iako je bila izvrsna jaha~ica. Njezin otac nikad se nije oporavio, a `alovao je na jedini na~in na koji je znao: pi{u}i o njoj u novinama...
Re`ija: Jud Taylor Uloge: Kathleen Beller, Ed Flanders, Fionnula Flanagan

21.45
OBN

Dolina vukova
SERIJA

Polat provodi dane u bjekstvu. ^akir je u te{kom stanju. Elif se bori za svoje klijente. Aslan manipulira. Baron juri{a na „slona“... ^akir, Polat, Laz Zija i Tombalad`i se suo~avaju u bolnici.

19

PO

9. maj 2011.
HRT2
07.55 Mala TV TV vrti}: Vremenska prognoza Brlog: Kuni} (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Kontinentalna Hrvatska (r) 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Kamenje s neba LjubavNE boli: Za{to ljubav boli? 09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Lijepom na{om: Rab (r) 11.45 Ritam tjedna (r) 07.15 07.40 08.00 08.15 08.35 09.15 10.15 11.15 12.10 13.10 14.40 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15

TV PROGRAMI
NOVA
Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) Moja majka, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef, reality show (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Odlazak u svemir, dok. 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Blaga prirode sa Anom Bunti} 10.45 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal, emisija Deutche Welle 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.25 Odlazak u svemir, dok. 15.25 Connect, dok. 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Ikone, dokumentarni program o slavnim (r) 18.50 Sportski magazin 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Fokus sa Alijom Behram, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, film 01.00 Vijesti plus 01.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo s ostrva {korpiona, reality show, 4/46 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke, program za djecu (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture (r) 13.45 Dinotopija, program za mlade (r) 15.30 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 17.50 Fatalne `ene, zabavni program, 1/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba 20.00 Pri~e sa Divljeg zapada by Zehrudin Isakovi} 21.00 Obavezan smjer, revijalni program 21.30 Sport magazin 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Oliver Twist, BBC igrana serija 1/2 00.00 Igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Cikladi Put u sredi{te mora, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane 11.13 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Glas domovine 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.45 Pastel 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Puls Hrvatske 21.50 Svijet profita 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Europski koncert Berlinske filharmonije 00.10 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.50 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija (r) 01.15 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.00 Zavr{ni udarac 3, serija (r) 02.40 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 03.25 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija (r) 03.45 Trava zelena 1, serija (r)

Mega Mindy
SERIJA

Bumba
09.35
CRTANA SERIJA

07.40

12.25 Mala TV (r) TV vrti}: Vremenska prognoza (r) Brlog: Kuni} (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Kontinentalna Hrvatska (r) 12.55 [kolski program: Kamenje s neba (r) LjubavNE boli: Za{to ljubav boli? (r) 13.45 Mary White, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 4, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Cikladi Put u sredi{te mora, dok. serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Porin Jazz i Classic, prenos 22.20 Zavr{ni udarac 3, serija 23.05 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.50 Dnevnik plavu{e 00.00 Mary White, film (r) 01.45 No}ni glazbeni program: Hit dana

20.05 Asi, serija 21.00 Najbolje godine, serija 22.00 Masterchef, reality show 23.05 Ve~ernje vijesti 23.25 Klik - za savr{en `ivot, film(r) 01.25 Vatreni obra~un, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 16.05, crtani film 16.05 Eliza, 35. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 71. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 36. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Fokus, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ekipa, film 13.30 Glas naroda 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Lea Parker, serija

RTV USK
11.00 Nove avanture djevojke iz okeana 11.30 Gomboci 12.00 Vijesti 12.05 Djeca pjevaju hitove (r) 13.55 Zdrava TV 14.30 Vijesti 14.35 Plan B (r) 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.10 Ple{i, ple{i (r) 17.55 Duhovni svijet (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 Alma Lazarevska: Smrt u muzeju moderne umjetnosti 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Sveci i gre{nici, dok. serijal

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r)14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r)15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r)15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
09.00 Na tragu 09.30 Odli~an 5+ 09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Biografije (r) 13.30 Auto Shop Magazin (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.00 Obilje`avanje Dana pobjede 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Most, film 14.00 Novosti 14.00 Povratak otpisanih, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Kuhinjske pri~e, film 00.30 Prljavi poslovi, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.10 16.00 16.30 17.15 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00 Sponzoru{e, serija (r) Taina, serija Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Poaro, serija Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

9. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.00 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po narud`bi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija

PO

RTS
10.00 10.05 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.25 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.05 23.00 23.05 00.00 Vijesti Lov i ribolov, reporta`a Eko karavan: Kralj neba Za sva vremena Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Igraj fudbal, budi sre}an Bez vize, dok. program (r) Slom: Poklon za mladence, tv film [ta ja imam od toga, dok. program (r) Vijesti Visoki napon, kviz (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik Moj ro|ak sa sela: penzija, serija Pesma plus bingo Upitnik, dok. program Vijesti Za sva vremena Dnevnik

RTCG
11.35 11.55 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16 45 17.15 17.45 18.00 18.55 19.20 19.30 20.00 20.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Etno Kalendar Vijesti Sat TV (r) Jutarnji program Crno-bijeli svijet (r) Pe~at (r) Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 1 Art magazin (r) 7 TV dana (r) Sat TV Dokumentarna emisija MuzikaAgrosaznanje Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Okvir Obrazovna emisija Sat TV Muzika Dnevnik 3 SAT TV (r)

UNIVERSAL
07.10 09.10 10.10 11.10 McLeudove k}eri, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Druga prilika, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Teksa{ki rend`er
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zrro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Erika, serija 00.00 Panduri novajlije, serija 02.00 Cvje}arka, film 03.50 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Havana, film 08.20 11. septembar, film 10.30 Svako na svoj plac, film 12.10 Bubamare, film 14.00 Gunisi, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Superbike, S[ Monza, Italija 10.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, finale 11.00 Biciklizam, Tour of Italy 12.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 13.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 19.00 Eurogoals 19.30 Fudbal, Champions Club 20.30 Eurogoals 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Eurogoals 23.00 Fudbal, Champions Club 00.00 Watts 00.15 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, finale 09.00 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live

SPORT KLUB
06.30 TWS 07.30 Poker Face The Pro 09.00 FullTilt Poker 10.00 NBA play off Game 4: Dallas LA Lakers 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 19.30 ATP Masters Rome 23.30 Pregled Premier League studio - off 00.45 NBA Live 01.00 Premier League News 01.10 Argentinska liga: Velez - Banfield, direktno 03.00 FullTilt Poker 04.00 Premier League: Fulham Liverpool

Nijemi svjedok
SERIJA

17.15

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, film

Klub otmi~ara
FILM
16.00 [e}er i za~in, film 18.00 Pet asova, film 20.00 Klub otmi~ara, film 22.00 Nezavisni, film 00.00 Pri~e, film 02.00 Cimeri, film 04.00 Striptiz klub, film

WTA Rome, Italija
TENIS

20.00

11.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.15 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Vjetrovi strasti, Serija 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

18.30 Ekstremni sportovi 19.00 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, live 23.00 Australijski fudbal 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti, 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Potraga za prirodnim gasom Lov na sabljarke Majstori za pivo Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 [apta~ psima Majmuni kradljivci Ko je potopio Bizmarka? Velike tajne Galipolja Majmun genije Svjetlost na kraju svijeta Predator CSI Ko je potopio Bizmarka?

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 Snimanje rata Tajni ratovi Rembrantovo "Optu`ujem" Pet ameri~kih giganata Istorija rasizma Doma}ica broj 49. Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? Snimanje rata Tajni ratovi Veliki nau~nici Svijet novca: Male prljave tajne Premijera: Drevni oktori Gospodari rata Mi Evropljani @rtveni rituali keltskih druida Drugi svjetski rat u boji Posljednja godina Isto~ne Njema~ke Tajni ratovi Veliki nau~nici Svijet novca: Male prljave tajne Drevni doktori Gospodari rata Mi Evropljani @rtveni rituali keltskih druida Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Odrastanje Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o ma~kama U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Kit ubica @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Neobi~ne `ivotinje Karina: Uzbudljivi safari U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje Planeta Zemlja Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol Divlje i bez cenzure

ATV
10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

Predator CSI
DOK. PROGRAM
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

19.00

21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

^arli Borman Majmuni kradljivci Ratovi insekata Interpol istra`uje [apta~ psima Predator CSI Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske Interpol istra`uje Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske

UT
01.00
PINK

10. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 5. epizoda 09.30 Instrumentalitet: Harmonika, dokumentarni program 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 115. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 42. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 \ur|evdanski festival, pres konferencija 13.00 Pri~e o pjesmama 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Animirani film 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 7/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 31/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 122/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.20 Sa malo novca u... Be~, strana dokumentarna serija, 2/13 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 96/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Animirani film 15.35 Sretna zelena boja, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 15/28 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 5/43 16.05 Nau~na postignu}a, 28/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 97/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 7/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 79/136 21.00 Dusseldorf: Takmi~enje za Pjesmu Eurovizije 2011, 1. polufinale, prijenos 23.10 BHT vijesti 23.30 Euroimpuls, magazin 00.00 Crta, politi~ki magazin 01.00 Business News (r) 01.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.20 Pregled programa za srijedu

Crveni agent
AKCIJA

Mat je vrhunski komandant specijalnih operacija u mornari~kim snagama SAD-a. On mora da se suo~i sa najte`im izazovom svoje dosada{nje karijere - li~no mora da preveze najopasnije biolo{ko oru`je nazad u najstro`e ~uvano skladi{te. Virusna bomba zaklju~ana je na podmornici USS Nju Orleans, sve te~e po planu, ali tada ruska teroristi~ka grupa napada podmornicu i uzima posadu za taoce. Njihov plan je da pro{ire virus u najve}im ameri~kim gradovima. Ispod povr{ine okeana je prava drama, Mat mora da se bori protiv neprijatelja, ali i da pazi da virus ostane zape~a}en...
Re`ija: Damian Lee Uloge: Dolph Lundgren, Meilani Paul, Alexander Kuznetsov

Austin Powers, tajanstveni tajni 23.15 MRE@A agent AKCIJA/KOMEDIJA
London, kasne {ezdesete. Austin Powers je najuspje{niji tajni agent Njezina Veli~anstva i pobornik slobodne razmjene seksualnih partnera. Njegov najve}i neprijatelj je dr. Evil, ~ije poku{aje osvajanja svijeta Austin rje{ava s lako}om. Evil se zamrzne i lansira svoje tijelo u Zemljinu orbitu, ~ekaju}i {ansu za osvetu. Austin se tako|er zamrzava, i trideset godina kasnije, rat starih protivnika nastavlja se jednakom `estinom. No slobodni seks zamijenio je strah od AIDSa, a mjesto vjerne Austinove pomo}nice zauzela je njena k}er, Vanessa...
Re`ija: Jay Roach Uloge: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York, Mimi Rogers, Robert Wagner, Seth Green, Fabiana Udenio

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

Porodica Jermolov
18.15
SERIJA

15.10

23.25
NOVA

Varalice
KRIMI-KOMEDIJA

Jack Ryan je {armantni prevarant iza kojega je pro{lost puna sitnih mulja`a. @ivotu i svijetu pristupa neozbiljno i samo `eli u`ivati, a to je i povod njegovu odlasku na Havaje. Tamo zatekne okrutnog suca Waltera Crewesa koji ga stavlja na listu okorjelih kriminalaca. Jack }e se na}i u dru{tvu s Nancy Hayes, pohlepnom ljubavnicom vlasnika hotela Raya Ritchieja, tupavim poru~nikom Bobom Rogersom i jo{ nekim `ivopisnim likovima. Izgleda da je Jack ovaj put jedini koji nema skrivene namjere.
Re`ija: George Armitage Uloge: Owen Wilson, Charlie Sheen, Morgan Freeman...

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 6. epizoda 13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 116. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 78. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 43. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, the best off 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 32. epizoda 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Pirati nad Mostarom, dokumentarni program 23.55 Ha{ki dnevnik 00.25 Federacija danas (r) 00.50 Dnevnik 3 (r)

13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, dobojskotrebavska regija Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Nekad bilo 21.15 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.00 I ja imam talenat, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.05 Krtice, serija 23.55 Crna Guja, serija 00.25 Nevidljivi protivnik, serija 01.10 Nekad bilo 02.05 Mjesto zlo~ina: Majami, serija

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 20. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 20. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

10. maj 2011.
OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari II, crtani film 08.10 Hekimoglu, turska serija 09.15 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

UT

01.05
NOVA

Meni pripada{
HOROR

Alex Wyatt boji se da ju je njezin nasilni mu` prona{ao nakon niza tajanstvenih doga|aja. U strahu za svog malog sina i svog novog de~ka Chrisa ona zamoli policiju za pomo}. No ispostavi se kako njen suprug ima ~vrst alibi te da je neko drugi uhodi. Kako bi zaboravila na to Alex kre}e na poslovni put sa svojim nao~itim, no srame`ljivim kolegom Michaelom. Nakon puta postaje jasno da Michael za Alex ne gaji samo prijateljske osje}aje. Alex otkriva da je njegova srame`ljivost samo krinka, a Michael na kraju pogiba na litici. Alex je sasvim zbunjena kada se neobja{njivi doga|aji nastave i nakon Michaelove smrti...
Re`ija: Richard Roy Uloge: Shannon Elizabeth, Andrew Kenneth Martin, Christian Campbell, Victoria Sanchez, Elliott Larson

14.00
Suze Bosfora
SERIJA

Vox populi
22.15 23.05
12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.20 Hekimoglu, turska serija 14.25 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 15.55 Ljubav i osveta, turska telenovela, nastavak 16.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.05 Vox populi 23.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 00.05 Tristan, film 01.35 OBN Info, informativni program 02.00 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.40 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.40 OBN Info, informativni program 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

Zabranjena ljubav
SERIJA

HRT 2

Posebna djevoj~ica

DRAMA

19.10

13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Moje dvori{te, informativni program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 15.00 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 00.05 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.05 Nijemi svjedok, serija 05.00 Muzi~ki program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija (r) 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.0 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 22.00 Ami G show, talk show, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00:00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Crveni agent, film

Lucie prati majku na avion, a majka joj na rastanku daruje listi} lota s brojevima svog ro|endana, 0712. Lucie i ne sluti da je to posljednji put {to vidi majku. Utu~ena, Lucie zaboravlja na listi}. Ona `ivi u Quebecu, radi u velikom poduze}u za proizvodnju i prodaju bi`uterije i studira etnologiju. Vlasnica poduze}a je Marie-France, koja zbog poslova i nove ljubavi, zanemaruje k}er Annette, djevoj~icu s Downovim sindromom. Kad joj Marie-France jedan vikend dovede Annette na ~uvanje, Lucie zabavlja djevoj~icu dopu{taju}i joj da s njom radi kola~e. Iste ve~eri djevoj~ica gleda na TV izvla~enje lota i, stavljaju}i na tortu ukrase od {laga, ispi{e izvu~ene brojeve: 0712. Lucie se sjeti listi}a koji joj je majka darovala...
Re`ija: Jean-Pierre Prévost Uloge: Alexandra Vandernoot, Jacques Perrin...

20.50
HRT 2

Neko poput vas
ROMANTI^NA KOMEDIJA

Jane Goodale dio je ekipe uspje{nog talk-showa Diane Roberts. Njezin najbolji prijatelj i kolega s posla Eddie Alden tipi~ni je zavodnik. Kada Eddie jednoga dana upozna Jane s novim producentom Rayom Brownom, izme|u njih dvoje plane ljubav. Me|utim, Ray je uskoro napusti nakon ~ega Jane pristane biti Eddiejeva cimerica. @ele}i doznati {to joj se zapravo dogodilo, Jane po~ne istra`ivati pona{anje mu{karaca prona{av{i paralele u svijetu bikova i krava...
Re`ija : Tony Goldwyn Uloge: Ashley Judd, Greg Kinnear, Hugh Jackman...

23

UT

10. maj 2011.
HRT2
08.00 Mala TV TV vrti}: Pantomima Ninin kutak: Zmija marioneta Neli i Cezar, crtani film Danica i pra{~i} 08.30 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Kada mladi po zakonu postaju odgovorni za svoja djela Navrh jezika: Eurosong i jezik 09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma (r) 12.00 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Euromagazin (r) 07.30 07.50 08.05 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05

TV PROGRAMI
NOVA
Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) Moja majka. Serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Hrane svijeta, dok. 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus (r) 14.25 Hrane svijeta, dok. (r) 15.25 Connect, dok. program 16.00 Biznis svijeta 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital (r) 19.30 Dnevnik tv1

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 09.00 Nastavak Tre}e Radne sjednice Skup{tine KS, u`ivo 16.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, revijalni program, u`ivo 17.50 Hollywoodski heroji, zabavni program, 1/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke, program za djecu 19.45 Barimba 20.00 BBC dok. program

06.00 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Hrvatska obala Most izme|u istoka i zapada, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane 11.13 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 Pad imuniteta na postoje}e stanje, dokumentarni film 21.00 Eurosong 2011., prenos 1. polufinalne ve~eri 23.00 @ivjeti zdravije 23.05 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.40 Putem europskih fondova (r) 00.00 Paralele 00.35 Glazba i hladni rat, dokumentarni film 01.30 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija (r) 01.55 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija

Tvoja sam sudbina
SERIJA

Tomica i prijatelji
CRTANA SERIJA

Direktno sa Adisom Ru`di}
21.10
20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music 23.15 Austin Powers, film 00.20 Vijesti plus

Oliver Twist
SERIJA

10.00

08.25

22.30

12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Pantomima (r) Ninin kutak: Zmija marioneta (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i pra{~i} (r) 13.10 [kolski program: Kada mladi po zakonu postaju odgovorni za svoja djela (r) Navrh jezika: Eurosong i jezik (r) 14.00 Posebna djevoj~ica, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 4, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Hrvatska obala Most izme|u istoka i zapada, dokumentarna serija (r) 19.50 Hit dana 20.00 Mercy, serija 20.50 Ciklus komedija: Neko poput vas, ameri~ki film 22.30 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.15 Dnevnik plavu{e 23.25 Posebna djevoj~ica, film (r)

21.00 Najbolje godine, serija 22.00 Masterchef, reality show 23.05 Ve~ernje vijesti 23.25 Varalice, film 01.05 Meni pripada{, film 02.45 Dr. Huff, serija 03.35 Ezo TV, tarot show

20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Oliver Twist, BBC igrana serija, 2/2 (r) 00.00 Igrani film 01.30 Dnevnik TVSA (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 13.00, crtani film 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.30 Bistro,36. ep. 15.00 Muzi~ki program RTM-zabavna muzika 16.05 Eliza, 36. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 72. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 37. ep. 21.00 Sportski magazin, snimak RTM 22.00 Dnevnik u 22 23.15 Austin Powers, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 13.00 Hutba 13.30 Extreme 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Budimo humani 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Puls 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Nove avanture djevojke iz okeana 11.30 Gomboci 12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo, dok. program 13.15 Pantheon program 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 Alma Lazarevska: Smrt u muzeju moderne umjetnosti 16.30 Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Razmi{ljaj zeleno

TV ZENICA
11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r)12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r)16.30 Za svaku bolest trava raste (r)17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Paso{ za Ju`nu Ameriku

VOGO[]A
09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika Novi Grad (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra (r), serija 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav (r), serija 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Diverzanti, film 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Dokumenti 22.30 Dnevnik 3 23.00 Dnevnik lude crnkinje, film 00.30 Prodana nevinost, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 09.50 Horoskop 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

10. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Dr Haus, serija 16.45 Ljekar po narud`bi, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 O~ajne ku}anice, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija

UT

RTS
10.00 10.05 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 14.00 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.00 22.20 Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis: Kuba, reporta`a 1 Muzi~ki program Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Kad zazvoni: humanost na djelu, dje~iji program Trezor Tabloid, zabavni program Vijesti Vrijeme je za bebe, zabavni program (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko magazin, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik Moj ro|ak sa sela: Mitrovdan, serija Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) Dobro je, dobro je znati, nau~ni program Dnevnik Evronet (r)

RTCG
10.55 [krinja (r) 12.00 Vijesti 12.05 Krugovi knji`evnosti 12.35 Muzika 13.05 Cg. Sport (r) 13.35 Aktuelno 13.40 Otvoreno 15.00 Aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.15 Dok. emisija 16.45 Muzi~ki mix 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Poetika Montenegrina 18.20 Sat spot 18.30 Sat TV 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Pretres 21.30 Dok. emisija 22.00 Cg sport 22.30 TV Sat: Aktuelno 22.40 Muzika 23.00 Dnevnik 3 23.30 Otvoreno (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Karmin, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Panduri novajlije
SERIJA

20.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

23.05 23.50 00.05

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Predsjednikov ~ovjek, film 22.50 Bra}a i sestre, serija 00.50 Panduri novajlije, serija 01.50 Druga prilika, film 03.40 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Klub otmi~ara, film 08.00 [e}er i za~in, film 10.00 Gunisi, film 12.00 Pet asova, film 14.00 Osmoza D`ons, film

EUROSPORT
08.35 Fudbal, Champions Club 09.30 Tenis, Mats Point 10.00 Tenis, WTA Rome, Italija 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Tenis, WTA Rome, Italija 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, live 21.15 Boks: Heavy Weight: Holyfield, USA S. Williams, USA 23.00 Superbike, S[ Monza, Italija 00.00 Autotrke, Istanbul, Turska 00.30 Motorsports Weekend magazin 00.45 Eurogoals 01.15 Watts

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Rome, Italija 09.00 Fudbal, 2. Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Fudbal, Bundesliga 12.00 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija 12.30 Autotrke, Istanbul, Turska 13.00 Fudbal, Champions Club 14.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 18.15 Ko{arka, Eurodunk 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 19.45 Biciklizam, Tour of Italy 21.15 Tenis, WTA Rome, Italija, live 23.00 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Johnson (USA) L. Mahe (USA) 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija

SPORT KLUB
07.30 Pregled belgijske lige 08.30 FullTilt Poker 09.30 Real NBA 10.00 Premier League: Fulham Liverpool 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 18.10 Premier League News 18.20 Pregled Premier League studio 19.30 ATP Masters Rome, direktno 23.30 Premier League: Manchester City Tottenham 01.15 Coppa Italia 1/2 Finale: Palermo - Milan 03.00 FullTilt Poker 04.00 Real NBA 04.30 Premier League News 04.45 NBA Live

Eliza
SERIJA

20.05

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 23.15 Austin Powers, film

Mrkli mrak
FILM
16.00 Ro{tilj Spitfajer, film 18.00 @ivotna prilika, film 20.00 Mrkli mrak, film 22.00 Striptiz klub, film 00.00 Bili Medison, film 02.00 Pri~e, film 04.00 ^vorovi, film

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.55 Radio iz moje ulice, kola`ni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, Serija 49/50 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Potraga za prirodnim gasom Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Dekonstrukcija, 2 epizode Mo}ni brodovi Zlatna groznica Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima Majmuni kradljivci Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske Ratovi Insekata Svjetlost na kraju svijeta Predator CSI Najstro`iji ameri~ki zatvori U klopci

VIASAT HISTORY
06.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 07.00 Tajni ratovi 08.00 Veliki nau~nici 08.30 Svijet novca: Male prljave tajne 09.00 Drevni doktori 10.00 Gospodari rata 11.00 Mi Evropljani 12.00 @rtveni rituali keltskih druida 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 15.00 Tajni ratovi 16.00 Misterije istorije 17.00 Apsolutna nula 18.00 Pontije Pilat: ^ovjek koji je ubio Hrista 19.00 Carstvo mora 20.00 Ostvo minotaura 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Sicilijanske mumije 23.00 Tajni ratovi 00.00 Misterije istorije 01.00 Apsolutna nula 02.00 Pontije Pilat: ^ovjek koji je ubio Hrista 03.00 Carstvo mora 04.00 Ostvo minotaura 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Ro|eni lovci 07.15 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Neobi~ne `ivotinje 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Urgentni centar za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 12.10 Veterinari sta`isti 12.40 Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol 14.30 Divlja planeta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Zaljubljenici u ma~ke 17.20 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Velika trka u savani 21.00 Posljednja nada 21.55 Licem u lice sa polarnim medvedom 22.50 Bojno polje lavova

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija

Megastrukture
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

21.00

Majmuni kradljivci Odiseja plavog kita Interpol istra`uje [apta~ psima Predatori u opasnosti Megafabrike Megastrukture Interpol istra`uje Megafabrike Megastrukture

SR

11. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 6. epizoda 09.30 Instrumentalitet: Narodni umjetnik, dokumentarni program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 116. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 43. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Eu i mi 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Sretna zelena boja, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 5/43 09.40 Nau~na postignu}a, 28/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 32/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 123/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 97/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 32/52 15.45 Mini school 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 8/9 16.15 TV enciklopedija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 98/229 17.00 Mini portreti slikara: Florijan Mi~kovi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 8/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 80/136 21.00 In vino Hercegovino veritas, dokumentarni program 21.45 TV Justice, sudska hronika 22.15 BHT vijesti 22.35 Na dnevnom redu, informativni program 23.05 Pogre{an prora~un, britanski igrani film 01.05 Business News (r) 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.25 Pregled programa za ~etvrtak

Pogre{an 23.05 BHT prora~un
Mladu Amerikanku dovoze u bolnicu, nakon {to je poku{ala izvr{iti samoubistvo predoziranjem pilulama. Policijski detektiv sumnja da je sa doga|ajem povezan njen ljubavnik, ina~e profesor psihologije. Dok doktori poku{avaju spasiti `ivot djevojke, detektiv ispituje profesora. Ispostavlja se da su njih dvoje bili u opsesivnoj vezi, prepunoj ~udnih doga|aja...

DRAMA/ MISTERIJA

Re`ija: Nikolas Roeg Uloge: Teresa Rusell, Harvey Keitel, Denholm Elliott, Art Garfunkel

01.30
PINK

De`urni krivci
KRIMI/MISTERIJA

U velikoj eksploziji koja se dogodila u luci San Pedro u Kaliforniji poginulo je 27 ljudi. Jedini pre`ivjeli ima u`asavaju}e opekotine, a isporuka kokaina vrijedna 91 milion dolara, za koju se vjerovalo da je bila na jednom od brodova, misteriozno je nestala. Detektiv Dejv brzo uspijeva da na|e jedinog svjedoka i glavnog osumnji~enog - Verbala Kinta.
Re`ija: Bryan Singer Uloge: Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro

Ezel
SERIJA

Barimba
17.10
CRTNA SERIJA

10.00

22.45
MRE@A

Prognosti~arka
KOMEDIJA

Silvija, kojoj je skoro 35, ra di kao na jav lji va~ica vremenske prognoze na Se at tle TV. Za vri je me `ivog prenosa optu`it }e svog momka, ina~e TV voditelja, Dalea da je spavao sa svojom suradnicom, suvoditeljicom. Ona i Dale su `ivjeli zajedno, tako da joj je prevara pala te{ko. Dale se pravdao stavom da je ona vrlo hladna osoba i da ga je to navelo na prevaru. Sylvia daje otkaz i odlu~uje odseliti kod mla|eg brata Walta. Kod njega uvijek u stanu boravi kom{ija, Byorn. Dok je ona u potrazi za poslom i ima vi{ka slobodnog vremena, Byorn }e joj se ponuditi da bude njen partner za sex bez obaveza. Ali, pod uslovom da ona to ne oda Waltu.
Re`ija: Blayne Weaver Uloge: Tricia O'Kelley, Patrick J. Adams, Ryan Devlin

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 7. epizoda 13.55 Mozaik religija, vjerski program 14.20 Pirati nad Mostarom, dokumentarni program 14.45 Crna hronika, doma}a igrana serija, 190. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 117. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 79. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 44. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo Show, vanredno kolo 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 33. epizoda 23.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 BH pjesmarica 00.05 Pjesmom da ti ka`em 00.35 Federacija danas (r) 01.00 Dnevnik 3 (r)

13.25 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, obrazovni program 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz Sport 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Non-stop, serija 21.45 U prolazu.... 22.10 I ja imam talenat, zabavni program 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.15 Krtice, serija 00.00 Pakao, film 01.45 Nevidljivi protivnik, serija 02.30 U prolazu 02.55 Dnevnik 2 03.25 Re'publika, sarajevskoromanijska regija

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 16. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 21. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

11. maj 2011.
OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari II, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, serija 09.15 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

SR

23.25
NOVA

Oglas donosi smrt 2 TRILER

Holly Parker je agentica za odnose s javno{}u iz New Yorka. Moralno upitna kolegica Jan u dogovoru oko nove kampanje prevari je i po{alje u Chicago kako bi mogla zavesti njezinog de~ka. Na otvorenju njegovog otmjenog restorana Jan uspije Davida pridobiti za jednokratnu avanturu. Jan po povratku sazna za prevaru i iseli iz zajedni~kog apartmana te tra`i cimericu. Javlja se Tess Kositch s kojom ubrzo postane prijateljica. No kada se Tess po~ne pona{ati i izgledati poput nje, Jan shvati da je opsjednuta njome. Pravi problemi nastaju kada se Tess, u `elji da je za{titi, rje{ava svih Hollynih prijatelja.
Re`ija: Keith Samples Uloge: Kristen Miller, Allison Lange, Todd Babcock, Brooke Burns, Francois Giroday, Tracey McCall

13.55
Nijemi svjedok
SERIJA

Ms. Bear
PORODI^NI

Stol za 4
23.20
KULINARSKI SHOW 09.15

Grand parada
MUZI^KI PROGRAM 23.00

HRT 2

13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hayat production show 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija, 58. ep. 00.05 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.05 Nijemi svjedok, serija 05.00 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici

13.20 Hekimoglu, turska serija 14.25 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 15.55 Ljubav i osveta, turska telenovela, nastavak 16.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.05 Vox populi 23.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 00.05 Vrhunac u Ohaju, film 01.35 OBN Info, informativni program 02.00 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.40 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.40 OBN Info, informativni program 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija (r) 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 22.00 Distrek{n, Game show 23.00 Grand parada, muzi~ki program 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Veliki brat, reality show 01.30 De`urni krivci, film

Emily Bradley, njezin otac Greg, mama Sara i starija sestra Melissa preselili su u planinski kraj, u kojemu je {uma puna medvjeda. Oni znaju biti opasni i {tetni, pa ih ljudi ubijaju, a i na meti su lovokradica. Jedan od onih koji bi ih trebao {tititi, Barney Porter, na{ao se u finansijskim nevoljama zbog kojih pristaje na suradnju s trgovcem Schroederom. Medvjedica koju je Porter predao Schroederu imala je mladun~e koje je na{la Emily. Prokrijum~arila ga je u svoju sobu, izlije~ila mu {apicu i nazvala ga Masha. Kad je otac to otkrio, uvjerio je Emily da Mashu moraju vratiti...
Re`ija: Paul Ziller Uloge: Ed Begley Jr, Shaun Johnston, Kaitlyn Burke...

20.50
HRT 2

Umri mu{ki
AKCIJA/TRILER

Njujor{ki policajac John McClane putuje u Los Angeles u posjet supruzi Holly koja je postigla uspje{nu karijeru u kompaniji Nakatomi. McClane u L. A. dolazi na sam Bo`i} i ne sluti da istodobno grupa njema~kih terorista, predvo|enih Hansom Gruberom, zauzima zgradu. Predsjednik Nakatomija Tagaki je ubijen, a zaposlenici postaju taoci. McClane }e krenuti u akciju osloba|anja talaca. Jedan od zaposlenika u korporaciji zainteresiran je za McClaneovu `enu Holly i poku{ava se povezati s Gruberom nagovaraju}i McClanea da se preda...
Re`ija: John McTiernan Uloge: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald Veljohnson...

27

SR

11. maj 2011.
HRT2
06.30 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.15 101 dalmatinac, crtana serija 07.35 @deronja 2, crtana serija 08.00 Mala TV TV vrti}: Tvor Gusarske pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.30 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Capoeira Izazovi: We Will Rock!!!, dokumentarni film 07.30 07.50 08.05 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 21.00

TV PROGRAMI
NOVA
Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija Moja majka, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Portreti nacija, dok. 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dok. (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Portreti nacija (r) 15.25 Connect 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r)

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa otrva {korpiona, reality show 4/46 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Oliver Twist, BBC igrana serija, 2/2 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje, (r) 14.10 BBC dok. program (r) 15.05 Bajke iz cijelog svijeta 15.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 4/46 (r) 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fatalne `ene, zabavni program, 2/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Besiktas - Buyuksehir, finale Turskog fudbalskog kupa, direktan prijenos 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Uvjeravanje, filmski program 1/1 00.10 Igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Grenland 11.03 Kod Ane 11.13 Oprah show 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Alpe Dunav Jadran 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.45 Pastel 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.05 HAK Promet info 18.06 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.10 Kod Ane 18.23 Dnevnik plavu{e 18.35 8. kat, talk show 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 Kapelski kresovi, dramska serija 21.20 @ivjeti zdravije 21.25 Razred 2011. 21.55 Nazovi 112, dokumentarna serija 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Drugi format 23.55 Razred 2011. (r) 00.35 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 01.15 Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristi~na serija (r) 01.40 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.25 Prekid programa radi redovnog odr`avanja ure|aja 04.45 Oprah show (r) 05.25 8. kat, talk show (r)

Zlo~ina~ki umovi
SERIJA

Asi
SERIJA

Intervju tv 1
20.05
18.50 19.30 20.05 21.00 21.10

23.00

21.10
Portreti nacija, dok. Dnevnik tv1 Eliza, serija Biznis vijesti Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Prognosti~arka, film

09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.00 Prenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Tvor (r) Gusarske pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film (r) 13.55 Ms. Bear, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.30 Johnny Bravo, crtana serija 16.55 Hrvatski nogometni kup, finale emisija i prenos 1. utakmice 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre 3, serija 20.50 Ciklus akcijskog filma: Umri mu{ki, film 23.00 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.45 Dnevnik plavu{e, emisija pod pokoviteljstvom 23.55 Ms. Bear, film (r) 01.25 No}ni glazbeni program

22.00 Masterchef, reality show 23.05 Ve~ernje vijesti 23.25 Oglas donosi smrt 2, film 01.05 Meni pripada{, film (r) 02.45 Na putu prema dolje, serija

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 15.15, crtani film 15.15 Sportski magazin(r) RTM 16.05 Eliza, 37. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 73. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 38. ep. 21.00 Blaga prirode s Anom Bunti}, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Prognosti~arka, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Nemirno more, film 13.30 TV Liberty 14.00 Imam Alija, serija 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ads kviz 21.30 Autoshop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
12.15 Strogo povjerljivo 13.15 Ruska imperija 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina, dok. program (r) 16.00 Zdrava TV (r) 16.30 Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, (r) 18.00 Moje dijete, obrazovni program (r) 18.40 Eko kutak, obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Salvador Dali 20.55 TV liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, 22.50 Divlja ostrva 23.50 Marija @oze 00.35 Italijanska vegetarijanska kuhinja

TV ZENICA
11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom, kontakt program 21.45 Skrivene palme, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VOA

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus Visoko 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra (r), serija 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav(r), serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Azra, film 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 20.55 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Klju~evi od ku}e, film 00.30 D`ejn Do - Gdje je nestao, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

11. maj 2011.
FOX LIFE
07.30 Vill i Grejs, serija 08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 O~ajne ku}anice, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Sve ispo~etka, serija 22.00 Uvod u anatomiju, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija

SR

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Trag, dok. program 10.35 Zadnja ku}a Srbija: Knja`evac - selo Aldinac (r) 11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki program 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Petrurska oblast i druge pri~e (r) 13.00 Medijska mre`a srpske dijaspore (r) 13.30 Slom: Pu~, tv film 15.00 Vijesti 15.10 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Fudbal: Kup Srbije, Vojvodina - Partizan 22.30 Vijesti 22.55 Beokult 23.20 Dnevnik 23.40 Mjesto za nas, dok. prog.

RTCG
10.45 11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 Muzi~ki mix Vijesti Dok. emisija (r) Kalendar Vijesti Sat tv (r) Muzika Vijesti Blic biznis i dijaspora (r) Poetika Montenegrina (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora - u`ivo Kroz klju~aonicu Program za djecu Dnevnik 2 Sat TV Muzika Profil Hronika Ulcinja Stil Dnevnik 3 Sat tv (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Zakon i red, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Poljubac u pono}, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Ne{ Brid`iz
SERIJA

18.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, ctani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Sve po zakonu, serija 22.00 Erika, serija 23.00 Poslednji Mohikanac, film 01.20 Predsjednikov ~ovjek, film 03.10 Panduri novajlije, serija 04.10 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Mrkli mrak, film 08.00 Ro{tilj Spitfajer, film 10.00 Osmoza D`ons, film 12.00 @ivotna prilika, film

EUROSPORT
08.35 Olimpijski magazin 09.00 Biciklizam, Tour of Italy 10.00 Tenis, WTA Rome, Italija 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Tenis, WTA Rome, Italija 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, live 21.15 All sports 21.20 Konji~ki sport 22.20 Riders Club 22.25 Golf, US PGA Tour 23.25 Golf, European Tour 23.55 Golf Club 00.00 Yacht Club 00.05 All sports 00.15 Stoni tenis, S[ Rotterdam, Holandija

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Rome, Italija 09.00 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.15 Autotrke, Istanbul, Turska 12.00 Fudbal, Japanski Nabisco Cup, live 14.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 18.30 Fudbal, AFC L[ Live: Al Hillal, UAE Al Gharafa, Katar 20.30 Odbojka, Italijanska liga, ~etvrtfinale, live 22.30 Tenis, WTA Rome, Italija 23.00 Ke~eri 01.00 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Johnson (USA) L. Mahe (USA) 02.00 Tenis, WTA Rome, Italija

SPORT KLUB
06.30 NBA play off Game 4: Dallas - LA Lakers 09.90 FullTilt Poker 10.00 Premier League: Manchester City Tottenham 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Pregled ruske lige 19.30 ATP Masters Rome, direktno 23.30 Coppa Italia 1/2 Finale: Inter - Roma 01.45 Turski fudbalski kup finale: Besiktas Istanbul 03.45 FullTilt Poker 04.00 Premier League News 04.15 NBA Live 04.30 Klupske TV

Zorro
CRTANI FILM

07.29

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Prognosti~arka, film

Nestao
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Vjetrovi strasti, Serija 50/50 22.05 Folk-top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

14.00 Pirati iz Penzansa, film 16.00 Pametnjakovi}i, film 18.00 Sjaj, film 20.00 Nestao, film 22.00 ^vorovi, film 00.00 Bez proma{aja, film 02.00 Bili Medison, film 04.00 Vilard, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija, 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Lovci na oluje 2010. Pre`ivljavanje udvoje Drvosje~e iz mo~vare Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima Majmuni kradljivci Megafabrike Megastrukture Odiseja plavog kita Svjetlost na kraju svijeta Predatori u opasnosti Megafabrike U klopci

VIASAT HISTORY
06.00 Sicilijanske mumije 07.00 Tajni ratovi 08.00 Misterije istorije 09.00 Apsolutna nula 10.00 Pontije Pilat: ^ovjek koji je ubio Hrista 11.00 Carstvo mora 12.00 Ostvo minotaura 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Sicilijanske mumije 15.00 Tajni ratovi 16.00 Genije dizajna 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Florens Najtingejl 19.00 Inuitska odiseja: Osvajanje novog svijeta 20.00 @ivjeti sa neprijateljem 22.00 Istina o... 23.00 Vampirska princeza 00.00 Genije dizajna 01.00 Putovanja i otkri}a 02.00 Florens Najtingejl 03.00 Inuitska odiseja: Osvajanje novog svijeta 04.00 @ivjeti sa neprijateljem

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Posjed merkata Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Posljednja nada SSPCA Veterinari sta`isti Bojno polje lavova Divlja planeta Upoznajte divljinu Planeta beba Izuzetni psi Posao za psa Velika trka u savani U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama Ta prelijepa Afrika Planeta mutanata Rudove bubice Lavovi i divovi

ATV
09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

Hitlerovo tajno oru`je
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

20.00

Majmuni kradljivci U potrazi za Ngotoom Interpol istra`uje [apta~ psima Predator CSI Hitlerovo tajno oru`je Fabrika bjekstva Interpol istra`uje Hitlerovo tajno oru`je Fabrika bjekstva

^E
23.15
FTV

12. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 7. epizoda 09.30 Arheologija: Tajna brijegova, dokumentarni program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 117. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 44. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Moja {pijunska porodica, serija 11.05 Sveti Vasilije, religijski program 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 12.55 Sveti Vasilije, religijski program 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Robot Robi, animirana serija, 32/52 09.25 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 8/9 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 33/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 124/130 12.00 BHT vijesti 12.20 TV Justice, sudska hronika (r) 12.50 In vino Hercegovino veritas, dokumentarni program (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 98/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 11/26 15.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 99/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 9/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 81/136 21.00 Dusseldorf: Takmi~enje za Pjesmu Eurovizije 2011, 2. polufinale, prijenos 23.10 BHT vijesti 23.30 Tema dana 00.20 Figure: Midhat Rid`anovi}, program iz kulture 01.20 Business News (r) 01.25 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.40 Pregled programa za petak

McLintock
WESTERN/KOMEDIJA

George Washington McLintock ima pune torbe nevolja. Vlasnik najve}eg ran~a u toj regiji, koji uklju~uje rudnik i mlin, trebao bi biti sretan, ali nije. @ena ga je napustila bez rije~i obja{njenja. Postaje sve stariji, na {ta ga podsje}a smrt i bolest sve vi{e prijatelja. Sinovi poku{avaju preuzeti teritorij, a korumpirane vlasti se trude otjerati Indijance, ~iji poglavica je McLintokov dobar prijatelj…
Re`ija: Andrew V. McLaglen Uloge: John Wayne, Maureen O'Hara, Patrick Wayne, Stefanie Powers, Jack Kruschen, Chill Wills...

01.10
PINK

Alfi
KOMEDIJA/DRAMA

Alfijev `ivot je predstavljao u`ivanje u svemu {to `ene mogu da ponude za jedno ve~e. Od imu}nih udovica koje vole mlade, do svoje djevojke samohrane majke, Alfi je imao sve... i nije tra`io ni{ta vi{e. Ali kada posljedice njegovog na~ina `ivota kao plejboja iznenada po~nu da uti~u na `enu u njegovom `ivotu i na njegovog najboljeg prijatelja, Alfi po~inje da se pita ima li ne{to vi{e u `ivotu od ovih povr{nih romansi. I ako ima, o ~emu se zapravo radi?...
Re`ija: Charles Shyer Uloge: Jude Law, Renée Taylor, Jane Krakowski..

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMISIJA 20.10

Pe~at
POLITI^KI MAGAZIN 20.15

22.45
MRE@A

Grad an|ela
SF DRAMA

Susret s predanom hirurginjom Maggie budi u njemu vatru znati`elje i vje~nog pitanja: kakav je to osje}aj biti ljudsko bi}e? Jedan od an|ela upozorava Setha na brojne opasnosti zbli`avanja s ljudima, no njegova radoznalost i sna`ni osje}aji prema lije~nici navode ga na neizvjestan postupak. No susret s neobi~nim pacijentom, Nathanielom, otkrit }e Sethu pravu istinu o povezanosti an|ela s ljudima...
Re`ija: Brad Silberling Uloge: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher...

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 8. epizoda 13.55 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.20 Tragovi: Kultna mjesta, dok. serija, 6. ep. (r) 14.45 Crna hronika, doma}a igrana serija, 191. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 118. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 80. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 45. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 34. epizoda 22.10 Dokumentarni ~etvrtak: Politi~ka ubistva: Bla` Kraljevi} 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 No} klasika John Wayne: McLintock, ameri~ki igrani film 01.00 Federacija danas (r)

13.15 Zdravlje je lijek 13.45 Sveti Vasilije, religijski program 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Krajina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Aktuelno patrijarh Irinej u Fo~i 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.15 Pe~at, politi~ki magazin 21.20 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.55 I ja imam talenat, zabavni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.05 Krtice, serija 23.50 Dokumentarni program, nau~no-popularni program 00.40 Nevidljivi protivnik, serija 01.25 Pe~at, politi~ki magazin

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 22. ep. 10.15 Sirene, crtani film, 9. ep. 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 22. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

12. maj 2011.
OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari II, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, serija 09.15 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

^E

00.00
NOVA

Jaha~i apokalipse

TRILER

Nakon iznenadne smrti supruge, detektiv Aidan Breslin se otu|io od svojih sinova te ostatka svijeta. Aidan je postao opsjednut svojim poslom. Osim toga mora se suo~iti i s jednim od najte`ih slu~ajeva u karijeri gdje otkriva {okantnu vezu s ~etvoricom osumnji~enih za ubojstvo. Naime, oni su povezani s ~etiri jaha~a apokalipse koji navje{}uju smak svijeta.
Re`ija: Jonas Åkerlund Uloge: Dennis Quaid, Ziyi Zhang, Lou Taylor Pucci, Clifton Collins Jr, Barry Shabaka Henley

13.55
HRT 2

Tr~anje u `ivot
FILM ZA MLADE

Moj dom
MAGAZIN

Exkluziv
14.00
ZABAVNI PROGRAM 19.10

Udri mu{ki
TALK SHOW

09.00

13.00 14.00 14.30 14.50 15.08 15.10 15.20 15.50 16.53 16.55 17.52 17.56

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 23.20 23.25 00.05

01.00 02.00 02.45 03.35

Pali an|eo, serija Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Kad li{}e pada, serija, 48. ep. Sport centar Suze Bosfora, serija, 28. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 49. ep. Ispuni mi `elju @elja plus Suze Bosfora, serija Sport centar Nijemi svjedok, serija Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Vijesti Ispuni mi `elju @elja plus

13.20 Hekimoglu, serija 14.25 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 15.55 Ljubav i osveta, turska telenovela, nastavak 16.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Exkluziv, zabavni program 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.05 Vox populi 23.10 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show 00.05 Neo~ekivani gosti, film 01.35 OBN Info, informativni program 02.00 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.40 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.40 OBN Info, informativni program 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 01.10 Alfi, film

Trinaestogodi{nja Jacqueline glavna je nada svog trenera u krosu, koji od nje o~ekuje da pobijedi na atletskom natjecanju. Uz to {to mora marljivo trenirati, Jack je razapeta izme|u maj~ine nervoze, pretjerane brige i strogosti, tjelesnih promjena koje ne razumije do kraja i sve izazovnijeg seksa, o kojemu ni{ta ne zna, ali o njemu neprekidno razmi{lja, kao i njezina najbolja prijateljica Maxine. Jackina mama Viv samohrana je majka, jo{ mlada i privla~na, u vezi je s Vicom, s kojim planira vjen~anje. Njezina strogost prema Jack ubla`ava teta Margaret, puna razumijevanja i topline. No, njezina }e toplina nestati kad Jack bude uhva}ena u {kolskom zahodu s jointom...
Re`ija: Roberto Bangoura Uloge: Joanna Ward, Amanda Mealing, Jodie Smith...

21.20 mrtvaci HRT 2

Dobro u{timani
KOMEDIJA

Film je snimljen 2005. u bosan sko-slo ven sko-fran cusko-italijanskoj koprodukciji, a radnja se odvija u tranzicijskoj Bosni. Risto i Safet rade u mrtva~nici. Kako bi im posao bio dinami~niji, svakodnevno se klade u broj le{eva koje }e zaprimiti toga dana. ^etiri se pri~e ispreple}u i kroz likove korumpirane ministrice, hod`e, veterinara i studenta prava donose sliku i kritiku postratnog bosanskog dru{tva i „mlade“ demokratije.
Re`ija: Benjamin Filipovi} Uloge: Jasna Beri, Haris Burina, Jasna Dikli}, Nada \urevska, Tarik Filipovi}, Admir Glamo~ak...

31

^E

12. maj 2011.
HRT2
06.30 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.15 101 dalmatinac, crtana serija 07.35 @deronja 2, crtana serija 08.00 Mala TV TV vrti}: Strpljenje Gazoon, crtani film Izazovi: Ninin prozor, bugarski film (r) 08.30 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Lidrano Kokice 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Prenos sjednice Hrvatskog sabora 07.30 07.50 08.05 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05

TV PROGRAMI
NOVA
Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) Moja majka, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Euromaxx highlights 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Zdravlje, dok. program 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Portreti nacije 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 14.25 Euromaxx highlights (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Grad an|ela, film 01.00 Vijesti plus 01.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa otrva {korpiona, 5/46 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.30 Uvjeravanje, filmski program (r) 13.10 Vijesti TVSA 13.25 Javni agent 033, revijalni program (r) 13.55 Sarajevdisanje, dok. program (r) 14.30 BBC dok. program 15.25 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 5/46 (r) 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Hollywoodski heroji, zabavni program, 2/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.55 Barimba 20.00 BBC dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 TVSA dokumenti 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Pusti muziku 23.00 Spavaj sa mnom, filmski program 00.30 TVSA dokumenti

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Obale Korzike i Ligurskoga mora, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Dokumentarni film 15.55 ZABA 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 45' 21.00 Eurosong 2011., prenos 2. polufinalne ve~eri 23.05 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Vatikan Ivana Pavla 2: Svakodnevica, dokumentarna serija 00.15 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.55 Retrovizor: Dragi Johne 4, humoristi~na serija (r) 01.20 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.05 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.50 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija (r) 03.15 Skica za portret 03.35 Afri~ki dnevnik hakuna matata (r)

101 dalmatinac
CRTANA SERIJA

Provjereno
MAGAZIN

07.15

22.40

13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Strpljenje (r) Gazoon, crtani film (r) Izazovi: Ninin prozor, bugarski film (r) 13.55 Tr~anje u `ivot, britanski film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Johnny Bravo, crtana serija 17.45 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 4, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Obale Korzike i Ligurskoga mora, dokumentarna serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre 3, serija 20.45 Afri~ki dnevnik hakuna matata 21.20 Filmovi na{ih susjeda: Dobro u{timani mrtvaci, film 22.50 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.35 Dnevnik plavu{e 23.45 Tr~anje u `ivot, britanski film (r) 01.20 No}ni glazbeni program

20.45 Najbolje godine, serija 21.45 Masterchef, reality show 22.40 Provjereno, magazin 23.40 Ve~ernje vijesti 00.00 Jaha~i apokalipse, film 01.40 Moje prvo ubistvo, film(r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 15.15, crtani film 15.15 Blaga prirode sa Anom Bunti} (r) 16.05 Eliza, 38. epizoda (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 74. epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 39. ep. 21.00 Tv1 ordinacija, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Grad an|ela, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Biografije 13.00 Putovanja 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.25 Biznis magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
10.00 Vijesti 10.10 Divlja ostrva (r) 11.00 Nove avanture djevojke iz okeana 11.30 Gomboci 12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal (r) 13.05 Cirkus (r) 14.00 Bloopers (r) 14.30 Vijesti 14.35 Biografije: Salvador Dali, dok. film (r) 15.30 Marija @oze, (r) 16.15 Eko kutak (r) 16.30 Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, (r) 18.10 TV liberty (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu, info-program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, 22.45 Igrani film

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina (r) 20.40 Biografije 21.40 Zona kantona 22.00 Me|u nama 23.00 Zenica danas (r) 23.30 VOA

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi 12.30 Magazin Plus Visoko (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice Jablanica 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel Mindfriek

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav (r), serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Partizanska eskadrila, film 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Banana D`o, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.15 Vijesti 22.30 Prvi talas, serija 00.00 Dnevnik (r)

12. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Sve ispo~etka, serija 16.45 Uvod u anatomiju, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Ket i Kim, serija 22.00 Ru`na Beti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija 01.40 Sudije za stil, reality show 02.30 Ko `iv, ko mrtav, serija

^E

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno (r) 10.35 Svijet ribolova: Oman -ljepotica mora (r) 11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki program 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Kocka, kocka, kockica (r) 13.30 Moljac, doma}i film 15.00 Vijesti 15.10 Trend setter (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Tema Srbije na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela: Hotel [umadija, serija 22.45 Mjera za muziku 23.15 @ivot i standardi, dok. program 23.50 Dnevnik 00.05 Evronet (r) 00.10 Op{teobrazovni program

RTCG
10.45 11.00 11.05 11.25 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.40 22.50 23.00 23.30 00.00 Muzi~ki mix Vijesti Hronika Ulcinja (r) Muzika Vijesti Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Dok. emisija (r) Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pretres (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Dokumentarna emisija Sat tv vijesti iz dijaspore Na drugom kraju duge Dnevnik 2 Drama Koncert Reakcija Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 10.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Sve po zakonu, serija Erika, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Poljubac, film

Ubistva u Midsomeru
SERIJA
15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.50 03.40

15.00

MRE@A
07.08 Pivatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

Ubistva u Midsomeru, serija Zakon i red, serija Ne{ Brid`iz, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Panduri novajlije, serija No} dama, film Medijum, serija Panduri novajlije, serija Karmin, film Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Nestao, film 08.00 Pametnjakovi}i, film 10.00 Pirati iz Penzansa, film 12.00 Sjaj, film 14.00 Pomama za lete}im tanjirima, film

EUROSPORT
08.35 Biciklizam, Tour of Italy 10.00 Tenis, WTA Rome, Italija 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 13.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, polufinale, live 19.00 Tenis, Mats Point 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, live 23.00 All sports 23.05 Watts 23.15 Ke~eri 23.45 All sports 23.50 Ke~eri 00.45 Reli, Tour de Corse, Francuska 01.15 Watts

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Rome, Italija 09.00 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 10.45 Surf 11.00 Autotrke, Istanbul, Turska 11.30 Fudbal, Japanska J.League, pregled kola 12.00 Tenis, WTA Rome, Italija, live 18.15 Surf 18.30 Speedway, Bydgoszcz, Poljska 19.30 Obaranje ruku 20.00 Biciklizam, Tour of Italy 21.15 Tenis, WTA Rome, Italija, live 23.00 Odbojka, Italijanska liga, ~etvrtfinale 00.15 Surf 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija 02.45 Surf

SPORT KLUB
06.30 Coppa Italia polufinale: Inter - Roma 08.45 FullTilt Poker 09.45 Turski fudbalski kup finale: Besiktas Istanbul 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Premier League Magazin 19.30 ATP Masters Rome direktno 23.30 NBA Action 00.00 Premier League Magazin 00.30 FullTilt Poker 01.30 Barca TV: Levante - Barcelona 03.15 NBA Live 03.30 Premier League News 03.45 Najbolja utakmica Premier League

Dva smo svijeta razli~ita
SERIJA

18.30

17.15 Nijemi svjedok, serija 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Eliza, serija 22.45 Grad an|ela, film

To je moj `ivot
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija, emisija o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.00 Sve za ljubav, telenovela 1/130 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

16.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 18.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film 20.00 To je moj `ivot, film 22.00 Vilard, film 00.00 Vru}a romansa, film 02.00 Bez proma{aja, film 04.00 Petak trinaesti, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Pre`ivljavanje udvoje Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Superljudi Stena Lija Djevojka sa rendgenskim pogledom Kaskaderski zavisnici Samo jedan izlaz Prljavi poslovi Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Majmuni kradljivci Hitlerovo tajno oru`je Fabrika bjekstva U potrazi za Ngotoom Svjetlost na kraju svijeta Predator CSI Hitlerovo tajno oru`je U klopci Majmuni kradljivci

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Istina o... Vampirska princeza Genije dizajna Putovanja i otkri}a Florens Najtingejl Inuitska odiseja: Osvajanje Novog Svijeta @ivjeti sa neprijateljem 1066. Istina o... Vampirska princeza Kako je umjetnost stvorila svijet Tajne dubina Ratnici Krakatau: Posljednji dani ^ovjekova istorija [pijuni koji su do{li sa mora Zaboravljena ubistva Pravi Kazino rojal Kako je umjetnost stvorila svijet Tajne dubina Ratnici Krakatau: Posljednji dani ^ovjekova istorija [pijuni koji su do{li sa mora

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Posjed merkata Upoznajte divljinu Planeta beba Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Posao za psa U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Urgentni centar za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje SSPCA Veterinari sta`isti Lavovi i divovi Divlja planeta Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Sve o psima Ta prelijepa Afrika U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama Kraljevstvo geparda Maksove velike potrage Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama Lavovi sa krokodilske rijeke

ATV
09.00 Bumba 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 17.50 Poslovni kurs 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

20.00 21.00

18.00

16.00 Spa{avanje kabulskog zoolo{kog vrta 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 Predator CSI 21.00 Borac sa ribama 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Predator CSI 00.00 Borac sa ribama

22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

PE
01.15
BHT

13. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 8. epizoda 09.30 Arheologija: Sveta vrela, dokumentarni program 09.55 Program za djecu Piplinzi [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 118. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 45. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Frenderi u BiH, animirana serija 09.20 Aladinove pri~e, animirana serija, 11/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 34/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 125/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Midhat Rid`anovi}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 99/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Animirani film 15.35 Dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 3/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 100/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 U susret finalu Eurosonga 2011, u`ivo 18.45 Pim i Pom, animirani film, 10/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet: Premijer liga BiH: @eljezni~ar - Zrinski, prijenos 21.30 Ezel, igrana serija, 82/136 22.30 BHT vijesti 22.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture Filmski maraton: 23.45 Dobrodo{ao ku}i, britanski igrani film 01.15 Kratko vrijeme, ameri~ki igrani film 02.50 Royce, ameri~ki igrani film 04.25 Business News (r) 04.30 Pregled programa za subotu

Kratko vrijeme
KOMEDIJA

Detektivu Bartu Simpsonu je ostalo jo{ nedjelju dana do odlaska u penziju. Ali, saznaje da boluje od rijetke bolesti i da }e umrijeti za dvije nedjelje. Bart je, ina~e, bio vrlo oprezan, naro~ito kada je u toku potjera za kriminalcima. Sada, kada ima samo dvije nedjelje `ivota, Bart se prijavljuje na de`ure u najopasnijem dijelu grada.
Re`ija: Gregg Champion Uloge: Dabney Coleman, Matt Fewer, Teri Garr, Joe Pantoliano

23.30
FTV

Super Dragon
AKCIJA

Stone, u~itelj borila~kih vje{tina i fan Bruce Leeja, shrvan je kad ~uje vijest da je Bruce Lee mrtav. Nakon pijane no}i Stoneu dolazi Bruce Leejevo privi|enje koje ga navodi da istra`i okolnosti njegove smrti. Stone uskoro otkriva kako Leejeva smrt nije bila slu~ajna te kre}e u akciju privo|enja ubica pred lice pravde.
Re`ija: Kuan-Chang Li Uloge: Bruce Li, Shan Mao, Lung Fei, Au-Yeung Chung, Au-Yeung Wai, Ng Ho, hei Ying, Woo Gwong

TV Bingo show
IZVLA^ENJE

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

20.10

17.05

22.45
MRE@A

Vampiri
AKCIJA/TRILER

Jack Crow lovac je na vampire koji su mu u djetinjstvu ubili roditelje. Otada Jack ne bira na~ine da im se osveti pri ~emu mu poma`e najbolji prijatelj Anthony Montoya. No, bitka izme|u ljudi i vampira dobije drugo zna~enje kada Vatikan otkrije da vo|a vampira Jan Valek nastoji do}i do legendarnog crnog kri`a koji bi mu omogu}io da napada ljude i na sun~evom svjetlu. Nakon {to Valek masakrira Jackove ljude, pri ~emu jedino pre`ive on, Montoya i prostitutka Katrina, kardinal Alba pridru`i Jacku sve}enika Adama Guiteaua kako bi zajedno uni{tili vo|u vampira prije no {to bude prekasno...
Re`ija: John Carpenter Uloge: James Woods, Daniel Baldwin, Sheryl Lee, Thomas Ian Griffith, Maximilian Schell, Tim Guinee, Gregory Sierra

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 9. epizoda 13.55 Hayd u Park, program za mlade (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 192. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 119. epizoda 16.50 Federacija danas 17.10 Ezel, igrana serija, 81. epizoda 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 46. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 35. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 67. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Super Dragon, tajvanski igrani film 01.15 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r)

13.00 Frojdova riznica 13.25 \ur|evdanski festival, glasanje 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 \ur|evdanski festival, direktan prenos 20.20 Finansijske novosti 20.30 Dnevnik 2 Sport 21.15 Va{ar ta{tine, serija 22.10 I ja imam talenat, zabavni program 22.40 Dnevnik 3 23.00 Vremenska prognoza 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.15 Filmski maraton

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 23. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 23. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

13. maj 2011.
OBN
05.55 Gerald McBoing, crtani film 06.15 Ma|ioni~ar, crtani film 06.35 Mixmaster, crtani film 07.00 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari, crtani film 07.40 Top Shop 08.10 Hekimoglu, turska serija 09.15 Odred za ~isto}u, zabavni program 09.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

PE

00.50
NOVA

Dva paklena dana KRIMINALISTI^KI

Skreni na samo jedno pogre{no skretanje u `ivotu te niko ne zna kako }e{ zavr{iti. Za Becky je jutarnje bu|enje kraj biv{eg netom umorenog supruga krah njene filmske karijere. Za Allana je dan po~eo s otmicom. Odnosno, njega je oteo ~ovjek italijanskog porijekla. Lee i Helga moraju sprije~iti pla}enog ubojicu da pobjegne, a Wes i Alvin su policajci na tajnom zadatku koje o~ekuje rje{avanje ovih zlo~ina u samo dva paklena dana.
Re`ija: John Herzfeld Uloge: Danny Aiello, Greg Cruttwell, Jeff Daniels, Charlize Theron, Teri Hatcher

20.10
HRT 1

Dvanaest `igosanih

RATNI

Plavi zmaj
CRTANI FILM

Odred za ~isto}u
10.45
ZABAVNI PROGRAM 16.00

More ljubavi
SERIJA

16.00

13.00 14.00 14.58 15.00 15.10 15.40 15.50 16.53 16.55 17.52 17.56

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00

22.20 23.20 23.25 00.15

01.00 02.00 03.20

04.30

Pali an|eo, serija Ispuni mi `elju Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija Sport centar Suze Bosfora, serija Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija No} gladijatora 3: Adnan Red`ovi}, prijenos u`ivo Suze Bosfora, serija Sport centar Nijemi svjedok, serija Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Vijesti u 7, informativna emisija No} gladijatora 3: Adnan Red`ovi}, prijenos u`ivo Muzi~ki program

12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.20 Hekimoglu, turska serija 14.25 Ljubav i osveta, turska telenovela 15.50 OBN Info 15.55 Ljubav i osveta, turska telenovela, nastavak 16.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 16.30 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Ljubav i osveta, turska telenovela 21.30 Red Carpet, showbiz magazin 22.20 Vox populi 22.25 [to djevice `ele?, film 00.15 OBN Info, informativni program 00.35 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 01.20 Tehnologija danas, specijalizirani program 02.00 OBN Info, informativni program 02.20 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, turska serija (r) 18.00 Polje lala, turska serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, turska serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Maksimalno ubrzanje, film

Narednik Reisman je dobio zadatak sakupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od dru{tvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najte`e zlo~ine i osu|eni na do`ivotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala izvesti te`ak tajni zadatak ~iji je cilj u}i i uni{titi dvorac u okupiranoj Francuskoj u kojem se nalazi njema~ki sto`er. Zajedno sa svojim pomo}nikom Bowrenom, Reisman }e se uhvatiti uko{tac s obukom neprilago|enih, buntovnih ~ak i psihi~ki poreme}enih ljudi kako bi od njih stvorio sposobne vojnike. Pod imenom dvanaest `igosanih, ova }e skupina krenuti na zadatak s kojeg se ve}ina njih ne}e vratiti.
Re`ija: Robert Aldrich Uloge: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson...

00.15
HRT 1

Ruska obe}anja
KRIMINALISTI^KI

Nakon {to trudna Tatiana premine u rodili{tu, a lije~nici spase njezino dijete, bolni~arka Anna, ruskog podrijetla, prona|e me|u njezinim stvarima dnevnik koji je svakodnevno vodila. Anna odlu~i prona}i njezinu obitelj i dati im dijete, a dnevnik odnese ku}i mole}i ujaka da joj ga prevede. Budu}i da on to odbija, ona krene zatra`iti pomo} u ruskom restoranu kojega je ova spomenula u tekstu. Prona{av{i vlasnika, koji se nakon {to je ~uo o ~emu se radi po~ne ~udno pona{ati, ona shvati da je u cijeli doga|aj oko Tatiane umije{ana i prostitucija i kriminalci. Anna }e im se, naravno, na}i na putu...
Re`ija: David Cronenberg Uloge: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Vincent Cassel...

35

PE

13. maj 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.30 @deronja 2, crtana serija (r) 07.55 Mala TV TV vrti}: Pernica Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: [kola kuhanja 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Kako gledati sliku? Puni krug 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 07.30 07.50 08.05 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.00

TV PROGRAMI
NOVA
Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija Moja majka, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi Masterchef (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Euro`urnal, emisija Deutche Welle (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. serijal o slavnima (r) 15.25 Connect 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Portreti nacija, dok. 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Vampiri, film 00.50 Vijesti plus

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona 6/46 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.35 Spavaj sa mnom (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti (r) 14.20 BBC dok. program (r) 15.05 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 15.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 6/46 (r) 16.00 Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fatalne `ene, zabavni program, 3/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program, 3/5 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Ne{to za raju 23.15 No}na ptica: Zelena, zelena trava, igrana serija 15/28 23.45 No}na ptica: Igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Venecija i Istanbul: Tragom Carigrada, dok. serija 11.00 Kod Ane (r) 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Kerep na Gacki, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 15.55 ZABA 90 sekundi (r) 16.00 Iza ekrana 16.35 Vijesti 16.47 HAK Promet info 16.50 Putem europskih fondova 17.05 Hrvatska u`ivo 17.40 Dobro je znati, znanstvenoobrazovna emisija 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA 90 sekundi 20.10 Mjesec ratnog filma: Dvanaest `igosanih, ameri~ki film 22.40 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Peti dan, talk show 00.15 Filmski maraton: Ruska obe}anja, film (r) 01.55 Filmski maraton: Dvanaest `igosanih, ameri~ki film 04.20 Skica za portret 04.35 Mu{karci na stablima 2, serija (r)

Briljanteen
PROGRAM ZA MLADE16.50

Masterchef
REALITY SHOW

21.25

10.00 Prenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Mala TV (r) TV vrti}: Pernica (r) Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: [kola kuhanja (r) 14.05 Wild Horse Hank, ameri~ki film 15.45 @upanijska panorama 16.05 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.50 Briljanteen 17.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.05 Divlji Plamen 4, serija (r) 18.50 Krstarenja svjetskim ljepotama: Venecija i Istanbul: Tragom Carigrada, dok. serija (r) 19.45 Hit dana 20.02 Ve~eras 20.05 I oni su stvarali televiziju, dokumentarni film 21.05 Mu{karci na stablima 2, serija 21.50 Dnevnik plavu{e (r) 22.00 Izvan sumnje: Red Dhalia, mini-serija 00.00 Na rubu znanosti 00.50 Gara`a 01.20 No}ni glazbeni program

21.25 Masterchef, reality show 23.05 Plja~ka{ dje~jeg lica, film 00.50 Dva paklena dana, film 02.45 Ezo TV, tarot show 03.35 Jaha~i apokalipse, film (r) 05.05 Zarobljena, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija (r) RTM 16.05 Eliza, igrana serija, 39 epizoda (r) 17.15 Nijemi svjedok, igrana serija, 75 epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 40. ep. 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Vampiri, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Ovo je Iran 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
10.15 TV {kola 11.00 Nove avanture djevojke iz okeana 11.30 Gomboci 12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo 13.05 Pismo-glava: Egipat 14.00 Eufor kup 2010 (r) 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, (r) 18.15 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Betoven, dok. film 20.40 Studenti 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo, dok. program

TV ZENICA
10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Medju nama (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika sedmice Jablanica (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Povratak otpisanih, serija (r) 15.00 Sve za ljubav, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, zabavna emisija 00.00 Varijanov rat, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Spoznoru{e, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Kulturne prijestolnice, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

13. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Ket i Kim, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija 01.40 Sudije za stil, reality show 02.30 Ko `iv, ko mrtav, serija

PE

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Sirija, dok. program 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Tema Srbije na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Voljeti muziku (r) 13.00 @ivot i standardi (r) 13.25 Slom: Sunovrat, film 15.05 Vijesti 15.15 TV lica... kao sav normalan svet (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela: Ljubavnik, serija 21.00 Visoki napon, kviz 21.45 Vijesti 21.50 Da, mo`da, ne, dok. program 23.00 Vijesti 23.05 Trend setter

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 Vijesti Stadion (r) Muzika Dok. program (r) Muzika Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija: Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat tv: Na drugom kraju duge Dnevnik 2 Sat tv Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 tv dana Fle{ sport Crno-bijeli svijet Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 No} dama, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA

21.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, ctani film 07.29 Zorro, crtani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

TV 1000
06.00 To je moj `ivot, film 08.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 10.00 Pomama za lete}im tanjirima 12.00 Za{to se budale zaljubljuju?

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Tour of Italy 09.00 Reli, Tour de Corse, Francuska, live 10.00 Fudbal, UEFA EP U-17, Srbija, pollufinale 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija 12.00 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale, live 13.45 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, polufinale 14.45 Biciklizam, Tour of Italy 15.30 Biciklizam, Tour of Italy, live 17.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale 19.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale, live 21.15 Tenis, Mats Point 21.45 Najja~i ~ovjek 22.45 Biciklizam, Tour of Italy 00.00 Video igrice 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Rome, Italija 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Ko{arka, Euroleague, pregled 12.00 Reli, Tour de Corse, Francuska, live 13.00 Surf 13.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 14.00 Tenis, WTA Rome, Italija Live, ~etvrtfinale 18.15 Surf 18.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 19.30 Biciklizam, Tour of Italy 20.30 Odbojka, Italijanska liga, live, ~etvrtfinale 22.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Overeem (USA) B. Rogers (USA) 00.15 Surf 00.30 Tenis, WTA Rome, Italija, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Rome 1/8 Finala 10.00 FullTilt Poker 10.45 Premier League Magazin 11.15 NBA Action 11.45 NBA Live 12.00 ATP Masters Rome 1/4 Finale, direktno 18.00 Masters Studio, direktno 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Najava FA Cupa 19.30 Inside Racing 20.00 Atletix 21.15 ATP Masters Rome 1/4 Finale, direktno 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League News 00.15 NBA Live 00.30 Mobil 1 The Grid 01.00 Rugby Super League: Warrington Castleford 01.45 TWS 02.45 Najava Premier League 03.15 ATP Masters Rome 1/4 Finale

Eliza
SERIJA

20.05

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Vampiri, film

I kaubojke pla~u
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 16.45 TV Liberty, info-program 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.00 Sve za ljubav, telenovela 2/130 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

14.00 Milagro, film 16.00 Kriva ogledala, film 18.00 Maybe Baby, film 20.00 I kaubojke pla~u, film 22.00 Petak trinaesti, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 ^ist i trijezan, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Ta~ka pucanja Prljavi poslovi Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 [apta~ psima Majmuni kradljivci Predator CSI Borac sa ribama Spa{avanje kabulskog zoolo{kog vrta 11.00 Svjetlost na kraju svijeta 12.00 Predator CSI

VIASAT HISTORY
06.00 Zaboravljena ubistva 07.00 Pravi Kazino rojal 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Tajne dubina 10.00 Ratnici 11.00 Krakatau: Posljednji dani 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 [pijuni koji su do{li sa mora 14.00 Zaboravljena ubistva 15.00 Pravi Kazino rojal 16.00 Verdijevim stopama 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Patrik 19.00 U moru vatre 20.00 Gospodar Sipana 21.00 Kolonija 22.00 Veliki re`iseri 23.30 Bri`it Bardo francuska ikona 00.00 Verdijevim stopama 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Patrik 03.00 U moru vatre 04.00 Gospodar Sipana 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Posjed merkata Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje 1 SSPCA Veterinari sta`isti Lavovi sa krokodilske rijeke Divlja planeta Upoznajte divljinu Odrastanje Sve o ma~kama Kraljevstvo geparda U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Karina: Uzbudljivi safari Velika petorka U potrazi za kraljevskom kobrom Kostarikanski krokodili ubice

ATV
09.00 Bumba 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 01.15 Najbolje godine, serija

Interpol istra`uje
DOK. PROGRAM
14.00 U klopci 15.00 Majmuni kradljivci 16.00 Dabrova brana 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 [apta~ psima 22.00 Interpol istra`uje 23.00 [apta~ psima

17.00

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Djelujete odlu~no u svojim namjerama i imponuje vam saznanje da okolina podr`ava va{e ideje. Novo saznanje pozitivno uti~e na va{u profesionalnu orijentaciju. Umijete da procijenite povoljnu situaciju na poslovnoj sceni i da osmislite dobar nastup pred saradnicima. Predosje}ate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pa`ljivo analizirate svog partnera.

Stalo vam je da pro{irite profesionalna interesovanja u razli~itim pravcima, ali postoje i situacije koje zahtijevaju dodatni napor. ^ini vam se da gubite dragocjeno vrijeme dok slu{ate saradnike o razli~itim poslovnim idejama koje nemaju perspektivu. Budite realni, prihvatite poslove za koje imate dovoljno znanja ili iskustva. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da ostanete ravnodu{ni na ne~iju pojavu ili uticaj.

Potrebno je da defini{ete listu prioriteta u skladu sa novim doga|ajima na poslovnoj sceni. Izbjegavajte saradnju sa osobom koja vam stvara razli~ite neugodnosti, nije trenutak da se razra~unavate sa neistomi{ljenicima. Posvetite pa`nju poslovima koji }e vam donijeti konkretne rezultate i finansijsku dobit. U ljubavnom `ivotu ne mo`ete da predahnete uz osobu koja vam uporno name}e svoje zahtjeve.

Djelujete vrlo promi{ljeno i kompletnu situaciju na poslovnoj sceni procjenjujete sa razli~itih aspekata. Potrebno je da se opredijelite za dugoro~no rje{enje i za pouzdanog partnera. Uspjeh se svodi na detaljno planiranje i na pravilnu procjenu poslovnih mogu}nosti. U odnosu sa voljenom osobom nema potrebe da uporno ponavljate dijalog ili situacije koje ne donose `eljeni efekt.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Samouvjereno branite poslovne interese i aktivno u~estvujete u razli~itim pregovorima. Situacije koje nisu po va{oj mjeri odbijate da ~ujete i ne dozvoljavate da neko mijenja va{ stil rada. Orijentisani ste prema velikim idejama, ali i sa realnim mogu}nostima za uspjeh. U ljubavnom odnosu ne pri~ate previ{e, jer va{i postupci dovoljno govore o va{im namjerama ili osje}anjima koja vas ispunjavaju.

Savjesno ispunjavate svoj dio obaveza ili zvani~ne dogovore, ali postoje saradnici koji imaju druga~ija mjerila vrijednosti. Nema razloga da neko uti~e na va{u profesionalnu nesigurnost. Budite promi{ljeniji u vezi sa finansijskim transakcijama, nemojte dozvoliti da neko odlu~uje u va{e ime o zajedni~kim ciljevima. U ljubavnom odnosu imate raznovrsnije potrebe nego {to partner naslu}uje.

Neko kritikuje va{e ideje ili pona{anje prema saradnicima, ali vi se oglu{ujete o komentare. Stalo vam je da ostvarite uspje{ne rezultate i da pobolj{ate finansijsku poziciju. Vje{to pronalazite zaobilazna rje{enja i ne pristajete na ultimativne ponude. Umijete da nametnete profesionalne ciljeve. U ljubavnom `ivotu mislite da su svi problemi ostali iza vas. Ipak, neko mo`e da vas iznenadi na neugodan na~in.

Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju, stoga budite dovoljno promi{ljeni u procjeni pravih vrijednosti. Neko pa`ljivo analizira va{e pona{anje ili izjave koje dajete. Izbjegavajte javnu raspravu sa saradnicima koji koriste druga~ije poslovne kriterije. U ljubavnom `ivotu o~ekuje vas pozitivan obrt. Ipak, svoje intimno raspolo`enje zadr`ite za krug bliskih prijatelja.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

U skladu sa svojim provjerenim afinitetima birate posao za koji vam se ~ini da ima najvi{e izgleda za uspjeh. Potrebno je da osmislite dobar plan i da preduhitrite odre|ene saradnike. Pravilna informisanost i dobra poslovna organizacija vode ka uspjehu. Preplavljeni ste razli~itim emocijama, ali pa`ljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj mo`ete da izrazite `elje ili osje}anja.

Zahvaljuju}i dobroj strategiji i novim informacijama o poslovnim prilikama, pro{irujete interesovanja u razli~itim pravcima. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoro~nije poslovne interese. U pore|enju sa saradnicima ~esto vodite glavnu rije~ i umijete da ostvarite dobru poziciju. Doga|aji koji vas prate u ljubavnom `ivotu djeluju ohrabruju}e.

Ne `elite previ{e da rizikujete u poslovnim pregovorima, ali primje}ujete da neko od saradnika indirektno mijenja po~etne uslove. Ukoliko ne ispo{tujete ne~ije zahtjeve, o~ekuju vas dodatne komplikacije i rije~i kritike. Ne mo`ete da promijenite sada{nje okolnosti na poslovnoj sceni i da zanemarite obaveze. Pri`eljkujete vi{e razumijevanja i nje`nosti u ljubavnom odnosu.

Nalazite se u kreativnoj fazi izra`avanja poslovnih ideja, ali postoje i okolnosti koje ograni~avaju vas uticaj. Doga|aji na poslovnoj sceni imaju promjenljivi tok, vje{tina prilago|avanja u odre|enim situacijama donosi najbolji efekt. Potrebno je da se orijenti{ete ka dugoro~nijim interesima. Va`no je da ulijevate emotivnu podr{ku partneru i da vjerno slijedite zajedni~ke ideje.

38