P. 1
Pravilnik o Prometnim Znakovima Opremi i Signalizaciji Na Cestama - NN-33_05

Pravilnik o Prometnim Znakovima Opremi i Signalizaciji Na Cestama - NN-33_05

|Views: 886|Likes:
Published by nickhard

More info:

Published by: nickhard on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

662 Na temelju lanka 31. stavka 2., Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 105/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA
I. OP E ODREDBE lanak 1. Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, zna enje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama. lanak 2. Prometne znakove, signalizaciju i opremu cesta ine: 1. prometni znakovi, i to: ± znakovi opasnosti; ± znakovi izri itih naredbi; ± znakovi obavijesti; ± znakovi obavijesti za vo enje prometa; ± dopunske plo e; ± promjenjivi prometni znakovi; 2. prometna svjetla i svjetlosne oznake; 3. oznake na kolniku i drugim povr inama; 4. prometna oprema cesta, i to: ± oprema za ozna ivanje ruba kolnika;

± oprema za ozna ivanje vrha prometnog otoka; ± oprema, znakovi i oznake za ozna ivanje radova, prepreka i o te enja kolnika; ± svjetlosni znakovi za ozna ivanje radova, drugih zapreka i o te enja kolnika; ± oprema za vo enje i usmjerivanje prometa u podru ju radova na cesti, prepreka i o te enja kolnika; ± branici i polubranici; ± prometna zrcala; ± za titne odbojne ograde; ± ograde protiv zasljepljivanja; ± za titne i ane ograde; ± pje a ke ograde; ± ubla iva i udara; ± oznake za ru no upravljanje prometom; 5. signalizacija i oprema za smirivanje prometa; 6. turisti ka i ostala signalizacija propisana je posebnim propisima. lanak 3. Na prometnom znaku natpisi se ispisuju latini nim pismom. Natpisi na znakovima obavijesti, u pravilu, se ispisuju malim slovima. Dvojezi ni nazivi odredi ta moraju biti napisani tako da je prvo napisan hrvatski naziv, a potom naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine ako je to propisano posebnim propisom. Na prometni se znak mo e upisati i naziv odredi ta koje se nalazi u drugoj dr avi. Naziv odredi ta u drugoj dr avi ispisuje se na jeziku te dr ave. Uz odredi te u drugoj dr avi obvezno se upisuje znak obavijesti C123 (nacionalna autooznaka). lanak 4. Prometni znakovi izra uju se tako da je njihovo zna enje stalno ili promjenljivo.

Povr ina prometnih znakova izra uje se od materijala reflektiraju ih svojstava najmanje klase I, a za autoceste i ceste namijenjene isklju ivo prometu motornih vozila ± brze ceste, najmanje klase II. Boja pole ine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se voza ima sprije ilo odvra anje pozornosti. lanak 5. Prometni znakovi mogu biti izvedeni s vlastitim izvorom svjetlosti (unutarnje osvjetljenje) ili vanjskim izvorom svjetlosti (osvijetljen izvana s posebnom svjetiljkom). Prometni znakovi i znakovi s promjenljivim porukama mogu biti izvedeni sa svjetle im tvarima na podlozi crne boje. lanak 6. Na signalizaciji i opremi za ozna ivanje ruba kolnika za ozna ivanje radova, prepreka, o te enja kolnika i za vo enje i usmjeravanje prometa u podru ju radova na cesti i za titnim ogradama moraju biti postavljene reflektiraju e oznake minimalno klase II. lanak 7. Prometni znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izra eni i postavljeni prema hrvatskim normama. lanak 8. Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama postavljaju se na temelju prometnog projekta. Za postavljene znakove, signalizaciju i opremu prema stavku 1 ovog lanka potrebno je pribaviti dokaz propisane retrorefleksije. lanak 9. Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosa moraju biti istih reflektiraju ih svojstava. Dopunske plo e, koje pobli e odre uju zna enje prometnog znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene. lanak 10. Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak postoji opasnost da ga sudionici u prometu ne e na vrijeme primijetiti zbog gusto e prometa ili zbog drugih razloga, prometni se znak postavlja i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje vozila i pje aka.

lanak 11. Prometni se znakovi na cestama izvan naselja postavljaju na visini 1.2 do 1.4 m, osim znakova B59, B60 i B61 (obvezno obila enje) kad se postavljaju na razdjelni otok, C74 (planinski prijevoj), C75 (rijeka), C76 i C77 (cestovna gra evina), C127 (broj me unarodne ceste), C128 (broj autoceste ili brze ceste), C129 (broj dr avne ceste), C130 (broj upanijske ceste), C131 (kilometarska oznaka za autocestu ili brzu cestu), C132 (oznaka dionice dr avne ceste) i C133 (oznaka dionice upanijske ceste) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm. Prometni znakovi u naseljima smje teni uz kolnik postavljaju se na visini 0.30 do 2.20 m, a prometni znakovi smje teni iznad kolnika postavljaju se na visini 4.5 m, iznimno i na ve oj. Visina iz stavaka 1. i 2. ovog lanka ra una se od povr ine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak postavlja zajedno s dopunskom plo om, ra una se do donjeg ruba dopunske plo e. Visina i polo aj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugro avaju kretanje pje aka i da ih pje aci i vozila ne zaklanjaju. lanak 12. Radi bolje uo ljivosti prometni se znakovi mogu postaviti na kontrastnim plo ama bijele boje. U tom se slu aju na plo i mo e ispisati tekst koji obja njava znak. lanak 13. Na isti se stup mogu postaviti najvi e dva prometna znaka. Znak A25 (radovi na cesti) i znakovi: B31 (ograni enje brzine), B32 (zabrana pretjecanja) i skupina znakova od B50 do B61 (obvezan smjer) kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0.30 m iznad povr ine kolnika. Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se ozna uju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti obojani izmjeni nim poljima crvene i bijele boje tako da su polja iroka po 25 cm. Znak C120 (plo a za ozna ivanje naziva ulica) mo e se postaviti i na gra evinu uz cestu. lanak 14. Stup prometnog znaka, u pravilu, se postavlja najvi e 2 m od kolni kog ruba. Vodoravni razmak izme u ruba kolnika i najbli eg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m. lanak 15. Prometni znak, iznimno, mo e biti postavljen: 1) na konzolni nosa ako je tako postavljen znak uo ljiviji za sudionike u prometu. 2) na semaforski stup, i to: ± znak B01 (kri anje s cestom s predno u prolaska);

B. lanak 16. D. ± znak C08 (cesta s predno u prolaza). Kazalo boja ne odnosi se na oznake na kolniku i drugim povr inama (poglavlje IV. ± znak C83 (putokaz za zra nu luku). F. ± znak B62 (kru ni tok prometa). E. B53. B54 i B55 (obvezan smjer). Znakovi opasnosti Znakovi izri itih naredbi Znakovi obavijesti Znakovi obavijesti za vo enje prometa Dopunske plo e Promjenljivi prometni znakovi . B52. ± znakovi C108 (putokaz obilaska). ± znak C120 (plo a za ozna ivanje naziva ulica). Uz ovaj Pravilnik otiskano je kazalo boja koje ini njegov sastavni dio. ovog Pravilnika). ± znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru). 3) na ostale stupove uz cestu (npr. II.± znak B02 (obvezno zaustavljanje). ± znakovi C81 i C82 (putokaz). stupovi javne rasvjete). ± znakovi C06 i C07 (cesta s jednosmjernim prolazom). PROMETNI ZNAKOVI A. C. B51. ± znakovi B50.

. 2) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pje acima. a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi. ovog lanka upravlja prometom na svakom traku posebno. svjetlosni su znakovi iznad prometnih traka na koje se odnose. 5) svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka. 1. Kad su svjetlosni znakovi iz stavka 1. PROMETNA SVJETLA lanak 56. Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak mo e biti postojano (neprekidno) ili trep u e (prekidano). 3) svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom. svjetlosni su znakovi s desne strane kolnika. 4) svjetlosni znakovi za obilje avanje prijelaza ceste preko eljezni ke pruge. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom lanak 57. ovog lanka upotrijebljeni za upravljanje prometom na vi e prometnih traka i smjerova kretanja istodobno. Za upravljanje prometom upotrebljavaju se ure aji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene. Prometna svjetla jesu: 1) svjetlosni znakovi za upravljanje prometom. Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na plo i bijele boje s rubom crne boje (kontrastna plo a). Na crvenim svjetlosnim poljima znaka strelica smjera je crna. Ako se ure ajem iz stavka 1. Na cestama s vi e od jednoga prometnog traka za svaki je smjer kretanja potrebno ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima. ute i zelene boje. 2) crveno i uto svjetlo ozna uju skori prestanak zabrane prolaza prije pojave zelenog svjetlaslika G02. Pojmovi za davanje svjetlosnih znakova su: 1) crveno svjetlo ozna uje zabranjen prolazak vozila ± slika G01. Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na vi e prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno.III.

3) zeleno svjetlo ozna uje slobodan prolaz vozila te mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo. 6) oblici strelica prikazani su na slici G07 (za strelice na crvenoj optici) i G08 (za strelice na zelenoj optici). 5) dopunska svjetle a strelica ozna uje slobodan prolaz vozila u smjeru ozna enom zelenom svjetle om strelicom za vrijeme dok je upaljeno crveno ili uto svjetlo ± slika G05 i G06. 7) prekri ene crte crvene boje ozna uju zabranu toka prometa uzdu prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi ± slika G09. Promjena zelenog svjetla u uto mora se ozna iti treptanjem zelenog svjetla tri puta ± slika G03. 4) uto svjetlo prije crvenog. 8) zelena strelica vrhom okrenutim nadolje ozna uje slobodan tok prometa uzdu prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi ± slika G10. G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 . ozna uje zabranu prolaza. 9) uta strelica vrhom okrenutim prema desnoj ili lijevoj strani ozna uje skretanje toka prometa s prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi ± slika G11 i G12. osim za vozila koja se u trenutku kad se uto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od prometnog svjetla da se ne mogu na siguran na in zaustaviti a da ne prije u taj znak ± slika G04.

± zabranjen prolaz za bicikliste ± slika G14. dostatno strelice smjera prikazati samo za prometni tok koji skre e. Kad se na prilazu raskri ju s trakama za skretanje bez gra evinskog razdvajanja prometni tok koji skre e signalizira posebno strelicom smjera na svjetlosnom pojmu. Zeleno svjetlo mo e biti namje teno tako da se u odre enom vremenskom razmaku.G09 G10 G11 G12 Ako se ure ajem za davanje svjetlosnih znakova upravlja prometom biciklista na prijelazu biciklisti ke staze preko kolnika s ure ajem za davanje svjetlosnih znakova. u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. tad se to mora nazna iti strelicom smjera na zelenim i crvenim svjetlosnim poljima znakova. svjetlo na ure aju za davanje znakova prometnim svjetlima u obliku je svjetle e siluete bicikla na tamnoj podlozi i ozna uje: ± slobodan prolaz za bicikliste ± slika G13. Svjetle a silueta pje aka na tamnoj podlozi ozna uje: . prije nego to se ugasi. tad i ostala svjetlosna polja drugih svjetlosnih znakova moraju imati strelice smjera. Za upravljanje prometom pje aka posebnim ure ajima. G13 G14 G15 lanak 58. u pravilu. tad je. G16 Kad se svjetlosni znak odnosi samo za odre ene smjerove vo nje. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno. 2. daju se izmjeni no svjetlosni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom namijenjeni samo pje acima lanak 59. Isti ure aj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pje ake mo e se primijeniti u slu aju kad su pje a ka i biciklisti ka staza jedna pored druge ± slika G15 i G16. Ako se na svjetlosnom polju glavnog svjetlosnog znaka pokazuje strelice smjera. najavljuje i kao trep u e zeleno svjetlo.

Crtama se ozna uje: ± zabrana prolaza tramvaja ± slika G19. Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi. 58. . uspravna ili kosa. Polo ena crta zna i zabranu prolaza tramvaju i postavlja se po okomitoj osi gore. G19 G20 lanak 61. (slika G01 do G08) promjer kruga svjetala je 200 i 300 mm. ± slobodan prolaz tramvaja u smjeru ravno ± slika G20. i 59. Svjetlosni znakovi za upravljanje javnim gradskim prometom lanak 60. ± slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo ± slika G22. ± slobodan prolaz tramvaja u smjeru desno ± slika G21. iznose: 1) za znakove iz l. ± zabranjen prolaz za pje ake ± slika G18. a uspravna i kosa crta slobodan prolaz tramvaju u odgovaraju em smjeru i postavlja se dolje..± slobodan prolaz za pje ake ± slika G17. Svjetle a crta mo e biti polo ena. 57. u obliku svjetle e crte bijele ili ute boje. G21 G22 Veli ine svjetlosnog znaka iz lanaka 57. G17 G18 3.

ovo1. Veli ina svjetlosnog prometnog znaka iz stavka 1. G21. lanak 62. na kojem su postavljeni svjetlosni znakovi za upravljanje prometom.2) za znakove iz l. lanak 65. ovog lanka iznosi 300 mm: ± za sve ceste kad se svjetlosni prometni znak postavlja iznad kolnika. (slika G13. 59. (slika G17 i G18) i l.5 m iznad povr ine kolnika. 4. . G15. lanak 63. G22) promjer kruga svjetala je 200 mm. 60. ovog lanka mo e se postaviti i svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima. raskri je (D01 ili D02). G20. njegova veli ina iznosi 200 mm.5 m iznad kolnika. ± kad se svjetlosni prometni znak postavlja na autocestama i brzim cestama ± cestama isklju ivo namijenjenim za promet motornih vozila. Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na raskri jima koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika. ± kad je svjetlosni prometni znak postavljen uz rubove kolnika na svim ostalim cestama. odnosno zatvaranje prijelaza branicima ili polubranicima. Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak iz stavka 1. moraju biti postavljeni na visini 2 do 3. Svjetlosni znakovi za ozna ivanje prijelaza ceste preko eljezni ke pruge lanak 64. prijelaz se mora osigurati i zvu nom signalizacijom. G16).5 m ni na vi oj od 5. osim motocikla bez prikolice (B32) i ograni enje brzine (B31) ako je dopu tena brzina vo nje iznad 60 km/h. l. donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4. 57. Udaljenost prometnih znakova od raskri ja ovisi o dopu tenoj brzini vo nje i stvarnoj situaciji. (slika G19. Na prilazima raskri ju izvan naseljenog mjesta. Svjetlosni znakovi za ozna ivanje prijelaza ceste preko eljezni ke pruge u razini mogu biti znakovi za ozna ivanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje pribli avanje vlaka. G14. te na dr avnim cestama i cestama u naselju koje nisu ulice irine kolnika 7. Osim ozna ivanja prijelaza ceste preko eljezni ke pruge svjetlosnim znakom.0 m i vi e. Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika. moraju se postaviti prometni znakovi koji ozna uju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom plo om E01. zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon.

ije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostrani na trokuta 120 cm (znak G23). slika K25 i slika K26) kao i privremeni ure aji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeni nog propu tanja vozila iz suprotnih smjerova (znakovi iz lanaka 57. pokretna plo a s trepta ima i znakovima ( l. Oznake na kolniku jesu: 1) uzdu ne oznake.. boje retrorefleksije klase III. OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVR INAMA lanak 67. 58 i 59 ovog Pravilnika). 3) ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika. odnosno spu tanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavje uju o tomu kako je branik ili polubranik u zatvorenom polo aju. ugra uju ili utiskuju u kolni ki zastor i ne smiju pove avati sklizavost kolnika. ovog lanka moraju se nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osi na plo i koja ima oblik istostrani nog trokuta s vrhom okrenutim prema gore. slika K22 i K23). 81. 81. slika K24. Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka lanak 66.Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje pribli avanje vlaka. Znak G23 5. Oznake na kolniku ne smiju biti vi e od 0. .6 cm iznad razine kolnika. 2) popre ne oznake. Svjetla iz stavka 1. Svjetla iz stavka 1. ovog lanka izvode se u tehnologiji svjetle ih dioda (LED). lanak 68. Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka mogu biti plo a za ozna ivanje zapreka s trepta em ( l.. ti se svjetlosni znakovi daju izmjeni no paljenjem dvaju crvenih svjetala kru nog oblika promjera 300 mm. lijepe. IV. Oznake na kolniku ucrtavaju se.

0 cm iznad razine kolnika. rubne crte i crte upozorenja. irina uzdu nih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm. 1.5 ± 2.5 m 2) 3 ± 3. oznake na kolniku (delineatori) kojima se ozna uju sredi nje ili rubne crte na objektima ili devijacijama mogu biti vi i od 0.75 ± 3 m ± 20 cm. irina rubne i razdjelne crte je iste irine. .Iznimno od odredbe stavka 1. Iznimno od odredbe stavka 1.). Uzdu ne oznake na kolniku lanak 70.6 cm iznad razine kolnika. ovog lanka. lanak 69. ± 12 cm. biciklisti ke i pje a ke staze i dr. ± naprave za smirivanje prometa (umjetne izbo ine i uzdignute plohe). Oznake na kolniku bijele su boje. policija. Rrta ozna uje rub vozne povr ine kolnika. Njihova visina ne smije biti vi a od 2.75 m ± 10 cm. ovog lanka. ± oznake kojima se privremeno preusmjerava promet (privremena regulacija prometa) i obilje avaju privremene opasnosti na kolniku. Uzdu ne oznake na kolniku mogu biti razdjelne crte. irina sredi nje razdjelne crte prema irini kolnika: 1) u3. ± crta za odvajanje traka za kretanje vozila javnog prijevoza putnika. Razdjelna crta slu i za razdvajanjeajanje dvosmjernih prometnih povr ina prema smjerovima kretanja. utom bojom obilje avaju se: ± oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje. ± oznake parkirali nog mjesta za osobe s invaliditetom (slika H48). ± oznake kojima se obilje avaju mjesta za odre ene namjene (autobusna stajali ta. a razmak izme u usporednih uzdu nih dvostrukih crta je 10 cm. ± 15 cm. taxi± vozila.5 m 3) 2. 4) 2.

iroka isprekidana crta i crta upozorenja. Puna uzdu na crta (razdjelna i rubna) ozna uje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti. H02 iroka isprekidana crta slu i kao rubna crta za razdvajanje tokova u raskri ju na cestama izvan naselja i najmanje je irine 30 cm. kratka isprekidana crta. H03 Kratka isprekidana crta slu i kao razdjelna crta na prilaznim krakovima raskri ja. Crta upozorenja slu i za najavljivanje blizine pune razdjelne crte ± slika H03. Isprekidana razdjelna crta dijeli kolni ku povr inu na prometne trake ± slika H02. Dvostruka puna razdjelna crta ozna uje zabranu prelaska vozila preko tih crta ili zabranu kretanja vozila po tim crtama i obvezno se izvodi na kolnicima za dvosmjerni promet vozila ± slika H05: . dvostruka isprekidana i dvostruka kombinirana. Uzdu ne crte na kolniku izvode se kao pune. kao crta vodilja u samom raskri ju i za odvajanje trakova za vozila javnog prijevoza putnika ± slika H04. isprekidane i dvostruke crte i rubna crta. H01 Isprekidana uzdu na crta mo e biti isprekidana razdjelna crta. H04 Dvostruka razdjelna crta mo e biti dvostruka puna.lanak 71.

Dijelovi kolnika u blizini vrha prijevoja. H06 Dvostruka kombinirana crta slu i za razdvajanje prometnih traka na mjestima na kojima su uvjeti preglednosti takvi da dopu taju pretjecanje samo u jednom smjeru kretanja ± slika H07. H09 i H10. Duljina n izme u to ke B i C B i C (slika H08) odre uje se prema dopu tenim brzinama tako da se svo enje s dvije na jednu prometnu traku izvodi prema: n e 1:60 za v > 50 km/h n < 1:30 za v e 50 km/h . b) s neparnim brojem prometnih trakova ako se pretjecanje zabranjuje u oba smjera. raskri ja. e) ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoli ceste. H07 lanak 72. c) u tunelima i prilazima tunelu u du ini najmanje 200 m. a druga isprekidana ± slike H08. d) na objektima. prijelaza ceste preko eljezni ke pruge u razini i na mjestima na kojima je preglednost ceste znatno smanjena mogu se obilje iti jednom ili dvjema usporednim uzdu nim punim crtama ili dvostrukom crtom.a) s dva i vi e prometnih traka za svaki smjer. H05 Dvostruka isprekidana razdjelna crta slu i za obilje avanje prometnih traka s izmjenljivim smjerom kretanja na kojima je promet upravljan prometnim svjetlima ± slika H06. od kojih je jedna puna.

H08 H09 H10 .

± 80 km/h ± 100 m.0 m.1 m. ± 40 km/h ± 60 m. visina o iju iznosi 1. Za utvr ivanje duljine preglednosti uzima se brzina koju ne prekora uje 85 posto vozila ili ra unska brzina ako je njezina vrijednost ve a. . Popre ne su oznake: ± crta zaustavljanja. za obilje avanje oznaka na kolniku u blizini vrha prijevoja. ± pje a ki prijelazi. ± 60 km/h ± od 50 m do 100 m. ± 80 km/h ± od 130 m do 260 m. ± grani nici. Duljina preglednosti (M) utvr uje se prema dolaznoj brzini kretanja vozila (slika H09 i H10) i iznosi za: ± 130 km/h ± od 200 m do 400 m. ± 100 km/h ± od 160 m do 320 m. koje voza ima pokazuju koju prometnu traku moraju koristiti. Ozna ivanje crte upozorenja mo e biti dopunjeno jednom ili vi e strelica (H26). u nepreglednom zavoju ili sli nom mjestu. 2. ± kose crte. Pri odre ivanju duljine preglednosti. ± 100 km/h ± 120 m. a visina predmeta 1. Popre ne oznake na kolniku lanak 74. ± 60 km/h ± 80 m.lanak 73. Punoj razdjelnoj crti treba prethoditi crta upozorenja (L) koja se utvr uje prema dolaznoj brzini kretanja vozila i iznosi najmanje za: ± 130 km/h ± 160 m.

H11 2) isprekidana crta zaustavljanja ozna uje mjesto na kojemu voza mora zaustaviti vozilo ako je potrebno propustiti vozila koja se kre u cestom s pravom prednosti prolaska. s obzirom na kut pod kojima ih voza vidi. moraju biti povu ene tako da voza vozila nad raskri jem ima dovoljan pregled na promet vozila i pje aka preko raskri ja i tih cesta (slika H11). Razdjelna i rubna crta mogu se izvesti i kao zvu na ili vibracijska traka. Ispred crte zaustavljanja mo e se ubilje iti trokut upozorenja ± slika H12. Popre ne isprekidane crte na raskri ju koje ozna uju kri anje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13) moraju biti povu ene tako da udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ovog lanka predvi enim za popre ne pune crte. i to: 1) puna crta zaustavljanja oz mjesto na kojem voza mora zaustaviti vozilo. Crpt'>Crta zaustavljanja mo e biti puna ili isprekidana.± prijelazi biciklisti ke staze preko kolnika. Popre ne oznake na kolniku obilje avaju se punim ili isprekidanim crtama i mogu biti povu ene na kolniku tako da zahva aju jedan ili vi e prometnih trakova. lanak 76. mo e se obilje iti trokutima vrhom okrenutim prema vozilu ± slika H13. Ispred crte zaustavljanja mo e se na kolniku ispisati rije STOP ± slika H11. H12 H13 . lanak 77. mjesto na kojem voza mora zaustaviti vozilo ako je potrebno da propusti vozila koja se kre u cestom s pravom prednosti prolaska. lanak 75. Popre ne su oznake. Popre ne pune crte za zaustavljanje vozila na kri anjima i drugim cestama koje se kri aju. ire od uzdu nih oznaka. 3) umjesto isprekidane crte zaustavljanja.

. H17 7) pje a ki prijelaz ozna uje dio povr ine kolnika namijenjenog prijelazu pje aka ± slika H18. Na mjestima na kojima se pje a ki prijelaz ne mo e obilje iti bojom. H16 6) grani nik ozna uje mjesto ula enja na kojem je potrebno odvojiti dio kolnika na kojem je zabranjen promet ± slika H17.4) kose crte ozna uju mjesto otvaranja izlaznog traka (slika H14) i zatvaranja ulaznog traka (slika H15) na autocesti i brzoj cesti: H14 H15 5) otvaranje i zatvaranje prometnog traka namijenjenog vozilima javnog prijevoza putnika (slika H16). klinovima ili reflektiraju im oznakama. osim na mjestima na kojima se promet regulira svjetlosnim znakovima (semaforima). mora biti obilje en znakom C02 i znakom A33 (obilje en pje a ki prijelaz). H18 Kad je na kolniku ozna en pje a ki prijelaz (slika H18). prijelaz se mo e obilje iti eli nim ili plasti nim elementima.

Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika lanak 78. crte usmjerivanja. H20 H21 H22 . ± prestrojavanje na dva bli a kri anja gdje se prestrojavanje mora obaviti prije prvoga kri anja na koje je zabranjeno skretati u nazna enim smjerovima ± slika H23. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika su strelice. ± skretanje prometa ± slika H25. oznake za ozna ivanje prometnih povr ina za posebne namjene. natpisi. 9) prijelaz biciklisti ke staze preko kolnika je dio povr ine kolnika namijenjen isklju ivo za prijelaz biciklista ± slika H19. oznake za obilje avanje mjesta za parkiranje i uzdu ne oznake (oznake na predmetima uz rub kolnika). ± najava zavr etka pretjecanja ± slika H26. Strelicama se mo e ozna iti: ± jedan smjer ± slika H20. polja za usmjerivanje prometa. ± smjer kretanja u gara ama ± slika H24. 1) Strelicama se na kolniku obilje ava obvezan smjer kretanja vozila ± ako su obilje ene u prometnom traku obrubljenom punom crtom ± i njima se obavje uju voza i o namjeni prometnih trakova ± ako su obilje ene u traku obrubljenom isprekidanom crtom. H19 3. ± dva smjera (kombinirana) ± slike H21 i H22.8) na kolniku uz pje a ki prijelaz koji se nalazi u blizini kole mora stajati natpis » KOLA« (slika H55).

± na ulaznom kraku na autocesti ± slika H33.H23 H24 H25 H26 2) Polja za usmjerivanje prometa ozna uju povr inu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopu teno zaustavljanje i parkiranje vozila: ± izme u dva traka sa suprotnim smjerovima ± slika H27. H31 i H32. ± na mjestu otvaranja posebna traka za skretanje ± slika H29. H27 H28 H29 . ± na izlaznom kraku s autoceste ± slika H34. ± izme u dva traka s istim smjerovima ± slika H28. ± ispred otoka za razdvajanje prometnih tokova ± s1ike H30.

H30 H31 H32 H33 H34 3) Crta usmjerivanja ozna uje mjesto promjene slobodne povr ine kolnika ispred vrstih prepreka koje se nalaze na cesti ili na njezinim rubovima. »TAXI«. H46. H44. H35 H36 H37 4) Natpisi na kolniku daju sudionicima u prometu potrebne obavijesti. H49 i H50). H43. ograni enje brzine itd. H41. »BUS«. H42. (slike H38. H47. Crte usmjerivanja mogu biti ispred otoka za prestrojavanje vozila javnog prijevoza putnika (slika H35). H45. H38 H39 H40 . a i nazivi mjesta. H40. »VLAK«. » KOLA«. primjerice rije i »STOP«. H48. »TRAM«. H39. za oblikovanje prepreke na rubu ceste (slika H36) te za ozna ivanje promjene korisne povr ine kolnika (slika H37).

obilje avanje pje a kog prijelaza u blizini kole (H55). H46. obilje avanje mjesta namijenjenih isklju ivo za taksi vozila (H54). H52 i H53). 5) Ozna ivanje prometnih povr ina za posebne namjene slu i za obilje avanje mjesta namijenjenih isklju ivo za autobusna stajali ta (slika H51. H51 H52 H53 H54 . H47).H41 H42 H43 H44 H45H46 H47 H48 H49 H50 Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (slika H45. obilje avanje mjesta namijenjenim isklju ivo osobama s invaliditetom (slika H56) te obilje avanje mjesta na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje (slika H57 i H58) i obilje avanje biciklisti kih i pje a kih staza (H59).

H60 H61 H62 .H55 H56 H57 H58 H59 6) Obilje avanje mjesta za parkiranje vozila slu i za ozna ivanje prostora za parkiranje. koso (slika H61) i okomito (slika H62). Parkiranje u odnosu na rub kolnika mo e biti uzdu no (slika H60).

a razmak 35 metara. a slobodnog profila crno ± bijelom oznakom ± slika H66. . je 200x40 cm.7) Obilje avanje bijelih to aka uz vanjsku stranu rubne crte za ocjenu vidljivosti u magli ± slika H63. Veli ina bijelih to aka. crtom irine 50 cm u crvenoj boji (RAL 2002) ± slika H67. Evakuacijska crta na oblozi tunela izvodi se tako da je donji rub crte na visini od 90 cm od razine pje a kog hodnika. koje se ucrtavaju na kolnik. H66 10) Evakuacijska crta na oblozi tunela ozna ava se cijelom du inom tunela sa strane na kojoj se nalaze ulazi u pje a ke prolaze i prolaze za vozila. H63 8) Obilje avanje naprava za smirivanje prometa ± umjetne izbo ine na kolniku (H64) i uzdignute plohe (H65) H64 H65 9) Elementi konstrukcije i opreme javnih cesta i drugih predmeta koji ozna uju stalne prepreke unutar mjera prometnog profila obilje avaju se crveno ± bijelom.

75 m od vanjskog ruba kolnika. uz kolnik na razmaku od 50 m kad je cesta u pravcu. Reflektiraju a oznaka u smjeru vo nje s desne strane je crvene boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektiraju a oznaka je s obje strane crvene boje.H67 V. HORIZONTALNI ZAVOJ sredi nji radijus razmak smjerokaznih zavoja stupi a u zavoju e 100 m 10 m 15 m 20 m 25 m 100 ± 300 m 300 ± 400 m 400 ± 500 m . odnosno prema predo enim tablicama. Kad je uz kolnik ceste postavljena za titna odbojna ograda na udaljenosti manjoj od 150 cm od ruba kolnika. a s lijeve strane bijele boje. u pravilu. U slu aju da je uz kolnik postavljena za titna odbojna ograda udaljena od ruba kolnika 150 cm i vi e. Smjerokazni stupi u vidljivom smjeru mora imati ugra enu reflektiraju u oznaku od reflektiraju eg stakla. smjerokazni stupi i postavljaju se na ogradu. 12 m (25 m) kad je cesta u zavoju. za ozna ivanje ruba kolnika postavlja se smjerokazni stupi K01. Smjerokazni stupi i (K01). odnosno. Oprema za ozna ivanje ruba kolnika je: 1) smjerokazni stupi (slika K01) slu i za ozna ivanje ruba kolnika. se postavljaju na udaljenosti 0. to ovisi o zna ajkama radijusa zavoja. Oprema za ozna ivanje ruba kolnika lanak 79. PROMETNA OPREMA CESTA 1.

0pt. na potpornom zidu i sli no te na uzdu nim i popre nim oznakama na kolniku). Smjerokazne oznake za tunele u smjeru vo nje su na desnoj strani crvene boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektiraju a oznaka u smjeru vo nje s desne strane je crveno ± bijele izvedbe. galeriji i izvode se u tehnologiji svjetle ih dioda (LED) i moraju imati stalan izvor napajanja. a na lijevoj strani ceste bijele boje. a iji oblik. ozna uju rub kolnika u tunelu odnosno. .fontfamily:Symbol'>³ 3000 m K01 2) smjerokazne oznake (markeri) za tunele i galerije (slika K02). a s lijeve strane u obostrano crvenoj izvedbi za slu aj preusmjeravanja prometa i kori tenja kolnika za dvosmjerni promet.u 500 m 50 m VERTIKALNI ZAVOJ razmak smjerokaznih stupi a u zavoju 10 m 15 m 20 m 25 m 50 m sredi nji radijus zavoja e 250 m 250 ± 800 m 800 ± 1500 m 1500 ± 3000 m style='fontsize:11. veli ina i boja ovise o mjestu postavljanja (na za titnoj ogradi. na bo nim stranicama tunela. K02 3) reflektiraju e oznake (slika K03) ozna uju rub kolnika koje se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije mogu e postaviti smjerokazne stupi e. odnosno na razmaku 15 m u zavoju i na prvih 100 m tunela ili galerije. U tunelima i galerijama smjerokazne oznake ili markeri u tehnologiji svjetle ih dioda (LED) (slika K02) postavljaju se na razmaku 25 m kad je tunel ili galerija u pravcu.

Kad je uz kolnik postavljena za titna betonska ograda. K03 4) tapovi za snijeg u zimskim uvjetima ozna uju rub kolnika i nazna uju pru anje ceste ili cestovne gra evine. K04 Na po etku cestovne gra evine postavlja se tap s grani nikom okrenutim prema dolje. Najvi e polje mora biti obojano reflektiraju om tvari. tapovi za snijeg na cesti (slika K04) i cestovnim gra evinama (slika K05) naizmjence su obojani crveno i uto. Postavljanju se s desne strane smjerokaznog stupi a gledano u smjeru vo nje kako se ne bi zaklonio reflektiraju i dio smjerokaznog stupi a. a na kraju cestovne gra evine tap s grani nikom okrenutim prema gore. . na nju se postavlja reflektiraju a oznaka (K03) na odgovaraju em razmaku i u istoj visini kao i na smjerokaznom stupi u (K01). tap za snijeg mora biti postavljen ispred i na zavr etku sigurnosne ograde.Povr ina reflektiraju e oznake mora biti izvedena klase III retrorefleksije. Vrh grani nika mora biti obojan reflektiraju om tvari. tapovi za snijeg (K04) postavljaju se uz rub kolnika gdje su postavljeni smjerokazni stupi i.

na vrhu razdjelnog otoka na izlaznim krakovima autocesta i cesta isklju ivo namijenjenim za promet motornih vozila.K05 2. K06 K07 K08 K09 3. ostali znakovi i oznake za ozna ivanje radova. Plo a K08 izra uje se kao prostorni element. Oprema za ozna ivanje vrha prometnog otoka: 1) plo a za ozna ivanje prometnog otoka (slika K06. K08 i K09). Oprema. Oprema za ozna ivanje vrha prometnog otoka lanak 80. Osnovna boja znaka K09 je uto-zelene boje retrorefleksije klase III. ozna uje vrh prometnog otoka na raskri ju. K07. zapreka i o te enja kolnika jesu: . Oprema. znakovi i oznake za ozna avanje radova. zapreka i o te enja kolnika lanak 81.

Plo e K17 i K18 postavljaju se i na mjestu ugradnje umjetne izbo ine i uzdignute plohe ( l. Boja kosih pruga na znakovima K17 i K18 je uto-zelene boje retrorefleksije klase III. K17 i K18) ozna uju mjesto bo nog smanjenja profila ceste. K16. K15 K16 K17 K18 . Plo ama se fizi ki razdvaja promet suprotnog smjera vo nje. 100). Plo a K14 postavlja se u veoma o trom i neo ekivanom zavoju. Boja strelice znaka K14 je uto-zelene boje retrorefleksije klase III. K12 K13 K14 3) plo a (bo ne) zapreke (slike K15. K10 K11 2) plo a za ozna avanje zavoja na cesti (slika K12 i K13) i plo a za ozna avanje o trog zavoja na cesti (slika K14) sa smjerom usmjeravanja na desno ili na lijevo. Znakovi se postavljaju na mjestu na kojem po inje o tar zavoj te u samom zavoju. objektima i ostalim prometnim povr inama. u smjeru vo nje ozna uju radove ili zapreke na cestama.1) plo e a ivanje zapreka na cesti na lijevoj strani (slika K10) i na desnoj strani (slika K11).

4) sto ac (slika K19) slu i za obilje avanje mjesta kratkotrajnih radova na cesti. K22 K23 7) pokretna plo a s trepta ima i znakovima (slika K24 i slika K25) ozna uje mjesto izvo enja radova ili o te enja na cesti. K20 K21 6) plo a za obilje avanje mjesta izvo enja radova na cesti ili o te enja kolnika (slika K22 i K23). . K19 5) branik za ozna ivanje zapreka (slika K20 i K21) slu i za ozna ivanje zapreka na prometnoj povr ini.

K28 i K29) upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i na in preusmjeravanja prometa. lanak 83.0 do 10.0 m. ovisno o situaciji. usmjerenima prema dolje. iznosi od 5.K24 K25 8) pokretna plo a s trepta ima i svjetle im strelicama. Svjetlosni znakovi za ozna ivanje radova. . Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm. drugih zapreka i o te enja kolnika lanak 82. Razmak izme u svjetala. K26 9) pokretna signalna plo a s promjenjivim sadr ajem (slike K27. ozna uju mjesto na cesti gdje je prometni trak zatvoren pa se promet preusmjeruje. K27 K28 K29 4. i prometnim znakom (slika K26).

me usobno povezanih svjetala (bljeskalica). Niz svjetala upozorava da je jedan ili vi e prometnih traka zatvoren i da je promet preusmjeren »putovanjem svjetla« (slika K32). Kad se radi o znaku koji za upravljanje i nadzor prometa koristi policija. inih zapreka i o te enja kolnika jesu: 1) crveno svjetlo koje se upotrebljava na plo ama za ozna ivanje zatvorenog dijela ceste (slika K30). K32 5. K31 3) svjetlosni niz je niz utih. upotrebljava se trep u e plavo svjetlo. Oprema za vo enje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti. K30 2) trep u e uto svjetlo koje se upotrebljava za nagla avanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (slika K31). umjesto trep u a utog. zapreka i o te enja kolnika . koja se izmjeni no pale/ gase u smjeru vo nje.Svjetlosni znakovi za ozna ivanje radova na cesti.

odnosno na razmaku od 12 m kad je jednosmjeran. zapreka i o te enja kolnika te oprema za vo enje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti. lanak 85. K33 2) markeri za razdvajanje smjerova vo nje postavljaju se u slu aju uvo enja dvosmjernog prometa na jednosmjernoj cesti. K35 i K36). zapreka i o te enja kolnika postavlja se na temelju prometnog projekta. Povr ina rubnjaka je ute boje. Na rubnjaku moraju biti utisnuta reflektiraju e oznake radi bolje vidljivosti u no nim uvjetima i pri smanjenoj vidljivosti (slika K33). Smjerokazne oznake (markeri) imaju usmjeravaju u reflektiraju u ili svjetle u oznaku s obje strane bijele boje. ozna ivanje pje a kih prijelaza i prijelaza ceste preko eljezni ke pruge (slika K37).lanak 84. K34 K35 K36 3) smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje janje smjerova vo nje. Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavljaju se na razmaku od 6 m kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran. drugih zapreka i o te enja kolnika pripadaju: 1) monta ni rubnjaci koji slu e za usmjeravanje prometa vozila po prometnim trakama. Kad su markeri pri vr eni na monta ne rubnjake. U opremu za vo enje i usmjerivanje prometa u zoni radova na cesti. znakovi i oznake za ozna ivanje radova. Oprema. Markeri mogu stajati samostalno ili mogu biti pri vr eni na monta ne rubnjake. . Povr ina markera mora biti izvedena od reflektiraju e oznake (slika K34. moraju biti izvedeni tako da su crvene i bijele trake usmjerene od vrha prema dolje u smjeru vo nje (slika K35 i K36).

Branici i polubranici su naprave namijenjene zatvaranju prometa vozila i pje aka u smjeru na koji su popre no postavljene. . K39 6) rastezljive i slo ive ograde za zatvaranje manjih prometnih povr ina (slike K40 i K41).class=T-98-2znak1 align=center style='text-align:center'> K37 4) zavjesice i trake slu e za ogra ivanje manjih prostora (slika K38). K40 6. fizi ki razdvajaju povr ine namijenjene prometu suprotnih smjerova i kolni ke povr ine od povr ina na kojima promet nije dopu ten (slika K39). Promjer kruga trep u a svjetla je minimalno 210 mm. lanak 87. a na polubraniku na kraju polubranika. Na branicima se svjetlosno trep u e crveno svjetlo postavlja na sredini branika. Branici i polubranici K41 lanak 86. K38 5) razdvajaju e ograde (plasti ne prepreke ± New Jersey).

Prometna zrcala mogu biti pravokutnog ili kru nog oblika (slike K44 i K45). obojani su crvenim i poljima i po mogu nosti ozna eni najmanje jednim crvenim reflektiraju im staklom. K43 Kad se branici i polubranici postavljaju na ulazu na parkirali te ili gara e. Branici i polubranici moraju po cijeloj du ini biti presvu eni retroreflektiraju om tvari klase II. Vanjski rub prometnog zrcala mora biti obojen izmjeni nim poljima crvene i bijele boje. . i 2. 1. na mjestima smanjene preglednosti. moraju biti ozna eni s najmanje tri crvena reflektiraju a stakla postavljena na odgovaraju im razmacima po itavoj du ini polubranika. ovog lanka moraju imati povr inu barem 40 cm. K42 Polubranici.Branici kojima se na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge u razini zatvara promet itavom irinom ceste (slika K42) moraju biti ozna eni s najmanje tri crvena reflektiraju a stakla od kojih jedno mora biti smje teno na sredini branika. a druga dva bli e krajevima branika. od kojih jedno mora biti smje teno na samom kraju polubranika. Reflektiraju a stakla iz st. Prometna zrcala lanak 88. kojima se na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge u razini zatvara promet samo do polovice irine ceste (slika K43). Prometna zrcala namijenjena su za sigurno uklju ivanje iz sporedne ceste na cestu s predno u prolaska ili u drugim sli nim slu ajevima. a moraju se postaviti tako da su uo ljiva iz smjera ceste na kojem se zatvara promet. 7. Branici i polubranici moraju biti obilje eni crvenim reflektiraju im staklima i ako su obilje eni posebnim postojanim ili trep u im crvenim svjetlima.

± ispred opasnog mjesta (bo ne opasnosti). Za titna ograda se izra uju od elika. ovisno o veli ini prometa. a s lijeve strane bijele boje. ± kad je cesta na nasipu vi em od 3. 9. odnosno zadr ati vozila skrenuta s kolnika. na desnoj strani u smjeru vo nje crvene boje. OBJEKT H3 ± H2 H2 H1 ± H2 Za titna ograda mora biti opremljena reflektiraju im oznakama ili smjerokaznim stupi ima. Ograde protiv zasljepljivanja . Klasa za titne ograde ovisno o kategoriji ceste: KATEGORIJA CESTE AUTOCESTA I BRZA CESTA DR AVNA CESTA I BRZA GRADSKA CESTA OSTALE CESTE RUB KOLNIKA H2±H1 H1 N2 RAZDJELNI POJAS H2 ± ± lanak 90. ili kombinirano.K44 8. Za tita ograda mora se postavip> ± u razdjelnom pojasu. betona (tip New Jersey). Za titna ograda je tehni ka sigurnosna konstrukcija kojoj je osnovna svrha sprije iti klizanje vozila s (planuma) ceste. Za titne ograde K45 lanak 89. ± na cestovnom objektu.0 m. Na kolniku s jednosmjernim prometom reflektiraju a oznaka je s obje strane crvene boje.

Ograde protiv zasljepljivanja od svjetala vozila iz suprotnog smjera. c) ostale ceste prema potrebi. . lanak 94. Pje a ke ograde se smiju upotrebljavati i za vo enje (kanaliziranje) pje aka na podru ju raskri ja. 10. 11. 2) ograde na nadvo njacima za za titu prome prometa ispod nadvo njaka. Za titne i ane ograde postavljaju se uz: a) autoceste. lanak 92. polimernih mre a. vozilo ili gra evinu. Ograde protiv zasljepljivanja izvode se od metala. prolaza za pje ake. konzolni stup i dr. b) brze ceste. drveta. Za titne i ane ograde jesu: 1) ograde namijenjene za titi prometa na cesti od divlja i i drugih ivotinja. Pje a ke ograde namijenjene su osiguranju pje aka od pada s povr ine koju moraju ili smiju koristiti za kretanje.lanak 91. Za titne i ane ograde lanak 93. nathodnika i sl.). 12. Ubla iva i udara namijenjeni su smanjenju posljedica udara na putnike. sadnjom iblja i drugih materijala. gdje postoji opasnost naleta vozila na vrstu gra evinu (npr. razdjelni otok. Pje a ke ograde lanak 95. Ubla iva i udara lanak 96. u pravilu. zid cestovnog objekta. se postavljaju u razdjelni pojas ceste s dva kolnika za promet suprotnih smjerova. Ubla iva i udara su naprave koje se koriste za osiguranje posebno opasnih mjesta na cesti.

. Signalizacijom i opremom za smirivanje prometa utje e se na usporavanje brzine kretanja vozila na dopu tenu brzinu. Signalizacija i oprema za smirivanje prometa sastoji se od: ± opti kih bijelih crta upozorenja. ± vibracijskih traka. ± traka za zvu no upozoravanje. a kad dr i zelenu zastavicu (slika K47). SIGNALIZACIJA I OPREMA ZA SMIRIVANJE PROMETA lanak 99. a zeleno polje s bijelim rubom slobodan prolaz. slika K48).13. Oznaka za ru no upravljanje prometom lanak 97. ona ozna uje zabranu prometa. Kad cestovni radnik dr i crvenu zastavicu (slika K46). Znakovi koje privremeno postavlja policija pri upravljanju i nadzoru prometa ne mogu biti promjera manjeg od 40 cm. lanak 98. koja ima na jednoj strani znak B04 (zabrana prometa u jednom smjeru. 1) Crvena i zelena zastavica veli ine najmanje 40x40 cm. Znak B04 okrenut prema dolaze em vozilu zna i zabranu prolaza. K46 K47 2) okrugla plo a promjera 30 cm. K48 K49 VI.. onda je prolaz slobodan. na drugoj strani zeleno polje s bijelim rubom irine 6 cm (slika K49).

± umjetnih izbo ina. Opti ke bijele crte upozorenja izvode se s pomo u sredstava za izvo enje oznaka na kolniku. Prva crta mora biti irine 20 cm. 40 km/h) koju vozilo posti e prije opasnog dijela ceste (slika K51). 80 km/h) i kona noj brzini (npr. a na temelju prometnog projekta i analize opravdanosti. sve ve e irine i na sve manjem razmaku. Crte se izvode serijskim postavljanjem najmanje etiri bijele refleksivne trake popre no na smjer vo nje preko cijele irine prometnog traka. a sljede ima se irina pove ava za 10 cm (slika K50). lanak 100. ± uzdignutih ploha na kolniku. U zoni umjetnih izbo ina i uzdignutih ploha moraju se provesti primjerene mjere odvodnje. . lanak 102. Razmak izme u crta ovisi o po etnoj (npr. Uporaba umjetnih izbo ina i uzdignutih ploha nije dopu tena na cestama kojima se e e kre u vozila Hitne pomo i (prilazi bolnicama). uz prethodnu suglasnosti po lanku 44. a zvu ne ili vibracijske trake hrapavljenjem kolni kog zastora glodanjem ili nano enjem tankih reljefnih slojeva na kolnik. opti ke bijele crte upozorenja koje upozoravaju voza a na potrebu smanjivanja brzine. Umjetne izbo ine i uzdignute plohe moraju biti ozna ene dopunskom plo om E44 uz prometni znak A34 (B31 ili C04) i prometnim znakovima C10 (izbo ina na cesti). lanak 101. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04). koje se moraju razlikovati od kolne povr ine ceste po materijalu i boji tako da su dobro vidljive danju i no u. Umjetne izbo ine i uzdignute plohe mogu se postavljati samo na cestama u naselju (stambenim etvrtima) kojima se prilazi zonama u kojima je nu no usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa. a uzdignute plohe trapeznog profila. Umjetne izbo ine su konveksnog profila. Njihova povr ina mora biti od neklizaju eg materijala i ozna ena stalnim reflektiraju im tvarima na onoj strani s koje se vozilo pribli ava. > Umjetne izbo ine moraju biti dobro usidrene u kolni ki zastor kako bi se sprije ilo odvajanje pojedina nih elemenata ili njihovih dijelova. K17 i K18 (plo a za ozna ivanje bo ne zapreke) i oznakama na kolniku. Naj e e mjere koje se primjenjuju za smirivanje prometa na kolniku jesu: 1.

8 m (2. kri anja i opasnih zavoja gdje su velike brzine kretanja i gdje se eli zvukom i malim vibracijama vozila. eljezni kih prijelaza. Trake se izvode hrapavljenjem kolni kog zastora povr inskim sredstvima. ispred plo e C79 (naziv naseljenog mjesta). Zvu ne trake se izvode u paru na udaljenosti 1. trake za zvu no upozoravanje voza a (»zvu na traka«). Zvu ne trake mogu se postavljati ispred kola. preko prometnog traka. K50 K51 2. koje pri prijelazu vozila proizvode tihe vibracije i zvu ne efekte i time upozoravaju voza a da smanji brzinu. glodanjem ili nano enjem eruptivne kamene granulacije veli ine 8 do 12 mm. vrti a. K52 . pje a kih prijelaza. pje a kih prijelaza. cestarskih naplatnih prolaza. 40 km/h) koju vozilo posti e prije opasnog dijela ceste.0 m). cestarskih naplatnih mjesta. irine 15 do 40 cm i visine 5 do 12 mm na me usobnom razmaku koji ovisi o po etnoj (npr. grani nih prijelaza i sli no. (slika K52). 80 km/h) i kona noj brzini (npr. ispred opasnog dijela ceste. upozoriti voza a na smanjivanje brzine prema propisanom ograni enju na cesti.Opti ke bijele crte postavljaju se ispred raskri ja.

a tip c) mo e se izvoditi i od asfaltne mase. vibracijske trake koje pri prijelazu vozila proizvode ja e vibracije i zvu ne efekte i time upozoravaju voza a da smanji brzinu. slika K53. K53 4. njihova irina ne smije biti manja od 120cm. predstavlja vremenski prolaz od jedne sekunde. . sljede ih su dimenzija: a) za 50 km/h ili manje. njihova irina ne smije biti manja od 60 cm. Trake su polo ene u paru na me usobnoj udaljenosti 1. a visina ne smije prelaziti 7 cm. Ovisno o ograni enju brzine. to. ve inom u stambenim ulicama.0 m).8 m (2. Ako se postavljaju u nizu me usobna udaljenost izbo ina mo e iznositi od 20 do 60 m ovisno o situaciji. c) za 30 km/h ili manje. Razmak para traka »a« ovisi o najve oj dopu tenoj brzini. odnosno dvije sekunde. Vibracijske trake postavljaju se na mjestima gdje se eli upozoriti voza a na vo nju prema propisanom ograni enju brzina na cesti. Vibracijske trake izvode se od kamene eruptivne granulacije preko cijele irine kolnika. irine 20 do 40 cm i visine 18 do 25 mm. a visina ne smije prelaziti 5 cm. a visina ne smije prelaziti 3 cm. u pravilu.3. Izbo ine se postavljaju preko polovine ili po cijeloj irini prometnog traka. b) za 40 km/h ili manje. umjetne izbo ine su gra evinski elementi koji se postavljaju prije zone smirivanja prometa. Tip a) i b) moraju se izvoditi od modularnih elemenata (gume ili plasti ne mase). njihova irina ne smije biti manja od 90 cm. obilje enim prometnim znakom C21 (zona u kojoj je ograni ena brzina) ili znakom C25 (podru je smirenog prometa). slika K54.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. o ujka 2005. godine.Izbo ina popre no na smjer vo nje na spoju s kolnikom ne smije imati rubove. donosi ministar mora. Nagib prilaznih rampi iznosi izme u 1:10 do 1:20. godine. a zateknu se na cestama na dan njegova dono enja. moraju se ukloniti do 30. uskladiti do 31. Prometni znakovi koji nisu predvi eni ovim Pravilnikom. Prometni znakovi se proizvode. Na dan dono enja ovog Pravilnika prestaje va iti Pravilnik o prometnim znakovima. . lanak 104. postavljaju i odr avaju u skladu s ovim Pravilnikom. prometa i razvitka. normama te smjernicama za provedbu ovog Pravilnika i njegovih pojedinih dijelova. turizma. Klasa: 011-01/04-02/96 Urbroj: 530-07-05-05 Zagreb. a du ina prilaznih rampi rampi ovisi o visini plohe i minimalno je du ine od jednog metra. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Izvode se pojedina no ili u nizu obi no na mjestima gdje se pojedina no ili u nizu ve inom nalazi obilje eni pje a ki prijelaz (slika K55). K54 5. lanak 106. Prometni znakovi na cestama koji nisu u skladu s ovim Pravilnikom. prosin7. Zakonom o javnim cestama. uzdignute plohe su gra evinski izvedene povr ine za prisilno smanjivanje brzine. koje prema potrebi. lanak 105. moraju se zamijeniti. a zateknu se na cestama na dan njegova dono enja. K55 VIII. Visina plohe je 7 do 12 cm. 3. odnosno. 34/2003). opremi i signalizaciji na cestama« (»Narodne novine« br. Pravilnikom o odr avanju i za titi javnih cesta. lipnja 2006. PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE lanak 103.

. v. r.Ministar Bo idar Kalmeta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->