P. 1
Podsticaji Opstina Za Razvoj MSPP, Poljoprivrede i Ruralni Razvoj, 2008

Podsticaji Opstina Za Razvoj MSPP, Poljoprivrede i Ruralni Razvoj, 2008

|Views: 428|Likes:
Published by teslanikolar

More info:

Published by: teslanikolar on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

Radmila Grozdanic i Branislav Savic

PODSTICAJI OPŠTINA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDE I RURALNI RAZVOJ

'

'

PODSTICAJI OPŠTINA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA, POLJOPRIVREDE I RURALNI RAZVOJ
Završni izveštaj istraţivanja ostvarenog u okviru projekta Preduzetniĉka Srbija

Autori: Dr. Radmila Grozdanić i Branislav Savić

Izdavaĉ: SME Consulting Beograd, 2008.

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

Recenzent:
prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelić, FON Beograd

Izdavač:
SME Consulting doo, Tadeuša Košćuška 86, Beograd Dizajn korica: BranDS, Trebinje

Godina izdanja: 2008.
Tiraž: elektronska publikacija ISBN: 978-86-87557-00-0 Predlog za citiranje: Grozdanić Radmila, Savić Branislav, (2008) Podsticaji

opština za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralni razvoj,
SME Consulting, Beograd, dostupno na: http://www.undp.org.yu

Projekat je finansijski podržao PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ Internacionalnih brigada 69, Beograd http://www.undp.org.yu

Stavovi autora koji su izneti u ovoj publikaciji ne predstavljaju zvanične stavove UNDP.

Strana 2 od 97

.....................................................................15 Uvodni deo: strukture i programi nefinansijske podrške .................................................................................................................................46 Olakšice u lokalnim dažbinama ...............................................................................................................................58 5..... Strukture za podršku MSP i LER i finansiranje obuke i konsaltinga ..................................................................................................................................87 Prilog 3 Teledomovi u Srbiji i svetu ........................................57 Biznis inkubator.............49 Podaci iz ankete .......19 Kvalitet saradnje opština sa regionalnim MSPP agencijama ............30 Prezentacija podataka ankete .........45 Grant za samozapošljavanje .............................45 Grant za ostala ulaganja ............................................................................................................................................................................49 Značaj lokalne biznis infrastrukture.40 Kreditna šema za poljoprivredu ............................18 Regionalne agencije i centri za podršku MSP (MSP RA i RC) ........................................................Podsticaji opština za razvoj MSPP.............................................. 9 Svrha.69 Preduzetništvo u turizmu .....................................................................................................................................................................................................................................30 Koncept finansijskih stimulacija ...17 Kancelarije za LER (lokalni ekonomski razvoj) ................................................33 Zbirni prikaz finansijskih stimulacija............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Finansijski podsticaji.............................................................................................................46 Razlozi za izostajanje finansiranja raznih vrsta podsticaja ....................................................................................................................................................28 Finansiranje savetovanja poljoprivrednika ...................................................81 Internet sajtovi ...................................................................................................................................74 Tranzicioni centar za viškove radnika .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Biznis obuke ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................71 Etno centri i srodne aktivnosti ............................................................... Reference ..................63 Neke dodatne opcije za intervenciju ................................................................................................................78 Načelni komentari ..................................................................................................15 Prezentacija ankete .................................. 5 1: Uvod ........... tehnološki park ...81 Bibliografija ................... status i očekivane izmene...............................78 7......................................................... 9 Opšti uvod u lokalni ekonomski razvoj (LER) .................................................................................. konsultantske usluge.....................................................75 Promocija preduzetništva kroz izbor najboljih preduzetnika..................................................................................................................................................................34 Prikaz po vrstama finansijskih podsticaja za razvoj poljoprivrede i MSP................................. Preporuke ...............................................................................................................................................................................73 Podrška zanatstvu .................63 Pristup ostalim vidovima podrške ............................................................................................................................................75 Partneri opština u ovim aktivnostima ...............................................................................................48 4......................................................... Ostali vidovi i sektori podrške ..........................................76 6.........................................................82 8........................................................................................................................40 Kreditna šema za MSP ..................................................................10 2....................................................... praćenje ...................................................................................................................................................................... poljoprivrede i ruralni razvoj Sadrţaj REZIME ...........................89 Prilog 4: Finansiranje opština.................................................... Biznis inkubatori i industrijske zone ..........................................57 Industrijske zone ......83 Prilog 2: Aktivnosti RC za društveno-ekonomski razvoj „BANAT“ .........................................................................................................................................................................................................................43 Subvencije kamata na kredite ............... PRILOZI .....................................................................................................................................................................20 Ostale strukture ............................................................................................91 Strana 3 od 97 .............................42 Lokalni (regionalni) garantni fondovi .................................................68 Podaci iz ankete .............................28 3.........................................................83 Prilog 1: Anketni upitnik ......................................................................................................................................................................... metodološki pristup i napomene ...........................

...... ......................................................................................................................... 20 Grafikon 4 Kvalitet dosadašnje saradnje sa regionalnim agencijama za MSPP .............................. 74 Tabela 16: Planirano osnivanje tranzicionog centra za viškove radnika ..........................67 Spisak grafikona Grafikon 1 Pregled opština koje su osnovale kancelarije za LER ......................... 25 Ilustracija 3: Primeri opštinskih fondova za podsticaj MSP i poljoprivrede ......................... 37 Tabela 4: Kreditne šeme za poljoprivredu ........... 48 Grafikon 12 Postojeći i planirani poslovni inkubatori................... 46 Tabela 9 Olakšice u lokalnim naknadama i taksama ...... 75 Tabela 17: Podrška kroz nagrade za inovacije i najboljeg preduzetnika ............... Bugarska .................... 23 Grafikon 6: Podsticanje razvoja MSP finansiranjem obuka ...................................................................... zone ......... 69 Tabela 13 Podršku preduzetništvu u turizmu .................................. . 58 Tabela 11: Planirano osnivanje industrijskih zona ........................................ klasterima............................................................................................ 34 Grafikon 9: Podsticaji iz lokalnih opštinskih fondova .... 76 Spisak ilustrativnih primera Ilustracija 1: Primer teritorijalnog upravljanja ...... 73 Tabela 15: Podrška zanatstvu .......... 21 Tabela 2 Zbirni pregled finansijske podrške opština MSP i poljoprivredi .............................. 71 Tabela 14: Podrška preduzetništvu kroz etno centar ...................................................... 72 Strana 4 od 97 ..................... 41 Tabela 5: Kreditne šeme za MSP ............................................................ 75 Tabela 18: Naĉin podrške opština preduzetništvu i partneri u podršci ........saradnja Opštine Rakovica i RC MSPP Beograda ............................................................................................................... 42 Ilustracija 5: Umreţavanje kapaciteta profesionalnih organizacija u inkubatorima .......................................................................................................................................... 70 Ilustracija 8: Kreiranje zaposlenosti u ruralnim podruĉjima............................................................................................. 18 Grafikon 2 Zaposleni u opštinskim kancelarijama za LER poĉetkom 2007................ 40 Grafikon 11: Razlozi opština za izostajanje finansijske podrške ....................................... 37 Ilustracija 4: Primeri opštinskih podsticaja poljoprivredi ......................................................................................... poljoprivrede i ruralni razvoj Mape Mapa 1: Mapa teledomova u Srbiji izvor Teledom Savez Srbije........ 38 Grafikon 10: Vrste finansijskih olakšica opština za MSP i poljoprivrednike ................................................................................................ 45 Tabela 8: Podrška razvoju MSP i poljoprivredi kroz stimulaciju ostalih ulaganja ..... 43 Tabela 6 Podrška kroz subvencije kamata na kredite ...................................................................................................... 58 Ilustracija 7: Poljoprivredni klaster .................................. 29 Grafikon 8: Finansijski podsticaji za MSPP i poljoprivredu ......................... tehno parkovi i ind............. 46 Tabela 10: Opštine koje imaju industrijske zone 2006.................................................................................................. 28 Grafikon 7: Opštine koje finansiraju savetovanje poljoprivrednika ...... 23 Ilustracija 2: Opštinski Kol centar i info desk za MSP .......................................Podsticaji opština za razvoj MSPP........................... 57 Grafikon 13: Specifiĉni vidovi opštinske podrške razvoju preduzetništva...................................................................................................................... 19 Grafikon 3 Opštine koje planiraju osnivanje centra za podršku MSPP i LER .................... 34 Tabela 3 Fondovi za podsticaj MSPP i poljoprivredi ...... 60 Tabela 12: Podrška sektorima......................... 45 Tabela 7: Podrška kroz grant za samozapošljavanje . 21 Grafikon 5 Druge forme podrške MSPP i LER ....................................................................................................................................... 69 Spisak tabela Tabela 1: Saradnja opština sa regionalnim MSPP agencijama i centrima ..........................

naroĉito u Republici Srbiji. ustanovljeno je da je više od ĉetvrtine od ukupno 102 anketirane opštine osnovalo kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (LER). a gotovo polovina planira da ih uspostavi. Subotici) a primeri dobre prakse zasnovani su i na dodatnim prilozima obezbeđenim od opština i regionalnih centara i agencija za podršku MSPP. kako bi se sagledale realne mogućnosti i ovlašćenja opština. odnosno da unapređuje njihov kvalitet ţivota kroz povećanje zaposlenosti. Nišu. Kroz istraţivanje pisanih izvora konsultovana je dosadašnja praksa u ovoj oblasti. godine.tri petine . između ostalog. imajući u vidu da će i lokalni i regionalni aspekti razvoja u Srbiji biti mnogo znaĉajniji u budućnosti. ove kancelarije su najĉešće smeštene kao deo postojećih odeljenja sekretarijata za privredu ili Strana 5 od 97 . poljoprivrede i ruralni razvoj REZIME Cilj i metodi rada Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) preduzeo je ovo istraţivanje kao doprinos analitiĉkom uvidu u postojeće. Opštine naravno snose odgovornost za taĉnost informacija o svojim aktivnostima. Delimiĉno su prikazani i unakrsno korišćeni i rezultati paralelnog istraţivanja usluga 13 regionalnih centara i agencija za MSP. sprovedenog od strane istog tima koje je dostupno u zasebnom izveštaju Saţeti rezultati U pogledu izgradnje operativnih struktura koje treba da pruţe nefinansijsku podršku novim poslovnim poduhvatima. poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou. i 2006. godine i planiranih za narednu godinu sprovedeno je putem ankete upućene na 167 adresa. planirano usvajanje Zakona o regionalnom razvoju. kao i najave pripreme propisa koji bi regulisali rad mikrokreditnih organizacija i fondova. kao i obima i kvaliteta usluga opštinskih servisa. odnosno obilaska i uvida u konkretna iskustva i rezultate rada nekoliko lokalnih institucija ( konkretno u Kragujevcu. pa se situacija vrlo brzo moţe znatno promeniti na bolje.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Razumevanje suštine nekih od pitanja nije uvek bilo dovoljno. u Stalnoj konferenciji gradova i opština. uzelo u obzir usvajanje Strategije regionalnog razvoja od strane Vlade Srbije poĉetkom 2007.što ĉini veoma relevantan uzorak. Doduše. a time i kreiranju efikasnijih mehanizama podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu (MSPP). na koju se odazvalo 102 grada i opštine . Loznici. U tome se . formiranje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR). ukljuĉujući po svoj prilici i opštinske strukture ove vrste. Empirijsko istraţivanje mera podrške primenjivanih tokom 2005. Smederevu . aprila 2007. razmenom i predstavljanjem iskustava na radionici odrţanoj 25. Korišćeni su takođe i metodi intervjuisanja. Lokalni ekonomski razvoj (navođen u tekstu kao LER) moţe biti definisan kao rast kapaciteta lokalne ekonomije da stvara bogatstvo za stanovnike date lokalne zajednice. realnih zarada. donekle razliĉita shvatanja pojmova i kategorija datih u anketi povremeno su oteţavala punu analitiĉku uporedivost odgovora među opštinama. a kako su mogućnosti za dodatnu komunikaciju bile izuzetno ograniĉene. studijskim putovanjem u Bugarsku. vrednosti imovine.

pa je kancelarija ĉesto praktiĉno svedena na kontakt osobu odnosno LER punkt. poljoprivrede. Nezadovoljavajući uslovi finansiranja poslovnih poduhvata MSPP. Privrednu komoru.Podsticaji opština za razvoj MSPP. a dve trećine ima vrlo mali broj zaposlenih. teškoće sa obezbeđenjem garancije predstavljaju razloge zbog kojih je neophodan finansijski mehanizam podsticaja MSPP na lokalnom (ili regionalnom) nivou. u pojedinim mestima primenjeni su inovativni koncepti kao "one stop shop" Sistem 48 u Inđiji (originalno CityStat razvijen u Baltimoru. Najveći broj opština među njima (29) je iz lokalnog budţeta finansiralo poljoprivredne proizvođaĉe i doprinosilo ruralom razvoju. odnosno administrativne kapacitete za upravljanje ovakvim podsticajima. konsultacija za MSP i start up iz lokalnog budţeta 2005. a zatim zakonska ograniĉenja za neke vrste podsticaja (u ovom trenutku nema definisane pravne osnove za rad kreditnih ili garantnih fondova iz sredstava budţeta odnosno u vlasništvu opština). strane donatore. biznis centara i saveta za zapošljavanje. dodatak standardnom Info desku u Ĉaĉku u vidu „bek ofisa“ za podršku koju pruţaju tamošnje najznaĉajnije istraţivaĉko-obrazovne institucije (Tehniĉki fakultet. Ohrabrujuće je da gotovo dve trećine opština na ĉijoj teritoriji su radile regionalne agencije i centri za razvoj MSPP ocenjuje saradnju sa njima kao odliĉnu. Finansiranje biznis obuka. kao glavni razlog navode nedostatak sredstava u opštinskom budţetu. a gotovo isto toliko namerava da to uskoro zapoĉne. Osim info. i Kuća partnerstva u Knjaţevcu. visoka trţišna kamatna stopa. godine sprovodilo je oko trećine anketiranih opština. udruţenja privatnih preduzetnika i poljoprivrednika. poljoprivrede i ruralni razvoj drugih odeljenja. Finansijske stimulacije za razvoj MSPP iz opštinskog budţeta su mnogo manje. finansijske institucije. a više od trećine anketiranih (38 opština) planiraju uĉešće u njihovom osnivanju. Ovim istraţivanjem ustanovljeno je da je više od polovine anketiranih opština izdvajalo sredstva za razvoj MSP.12% anketiranih opština tvrdi da saradnja uopšte nije uspostavljena. Oko ĉetvrtine anketiranih opština imaju Regionalnu agenciju ili centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Više od ĉetvrtine anketiranih opština neguje neku drugu formu centra ili punkta za razvoj MSPP. i 2006. Agronomski fakultet i Institut za voćarstvo). verovatno zbog nepoznavanja ĉinjenice da je Republika jedan od osnivaĉa u praktiĉno svim MSP regionalnim centrima. Republika Srbija nije dovoljno pomenuta. Finansiranje savetovanja poljoprivrednika je veoma prisutno – u 4/5 anketiranih opština. Otvaraju se međutim pitanja transparentnosti. jer lokalne vlasti ĉesto jednostavno nemaju odgovarajuća znanja. ali velike oscilacije u kvalitetu saradnje oĉito postoje . SAD). Strana 6 od 97 . Brojne opštine su izrazile potrebu i za uspostavljanjem šire i adekvatnije saradnje na pitanjima razvoja preduzetništva sa drugim asocijacijama i institucijama. Kao svoje partnere vide susedne opštine. Opštine koje nisu finansijski podsticale razvoj iz budţeta ili preko smanjenja taksi i lokalnih zahvatanja. uz velike varijacije u visini izdvajanja i modalitetima primene. dok ostale planiraju da to otpoĉnu. kompetentnosti. za šta je dobar primer program teritorijalnih paktova primenjen u Italiji i pilotiran u Juţnoj Baĉkoj. ili za obe vrste delatnosti iz lokalnog budţeta po raznim osnovama i ciljevima. neadekvatna roĉnost kredita. legalnosti i efikasnosti takvih mehanizama finansijske stimulacije.

osmišljavanja i realizacije programa za obrazovanje odraslih i finansijskih Strana 7 od 97 . u Srbiji je (uz Republiĉki i Garancijski fond AP Vojvodine) trenutno je u funkciji samo Regionalni garancijski fond za juţnu Srbiju. Vidljivo je interesovanje lokalnih vlasti u Srbiji za nove oblike udruţivanja MSPP i stvaranje lokalnih uslova za privlaĉenje njihovog interesa za rad u industrijskim zonama kao i za osnivanje biznis inkubatora. a grantove za samozapošljavanje 13 opština. do podrške uspostavljenim i novim kancelarijama regionalnih agencija. lokalne vlasti imaju širok dijapazon podsticajnih mera od efikasnijeg funkcionisanja administracije i komunalnih delatnosti. davanje garancija i lokalni garantni fondovi doveli su do pozitivnog razvoja finansijskih podsticaja MSPP na lokalnom nivou. osnivanja industrijskih zona i inkubator centara. Jedan od najdirektnijih naĉina podsticanja ekonomskog razvoja opštine jeste privlaĉenje domaćih i inostranih MSPP savremeno koncentrisanom komunalnom i ostalom osnovnom infrastrukturom u industrijskim zonama. Veoma mali broj opština je pomenuo virtuelno preduzeće i teledomove kao naĉin podrške ukupnom lokalnom a naroĉito ruralnom razvoju. dotacije. i zemalja u tranziciji. a u pojedinaĉnim sluĉajevima navode se i smanjene tarife za isticanje firme i za korišćenje sajamskog izloţbenog prostora. niti profilisanost u odnosu na koncentraciju sektora. većinom seoskog). U nekim opštinama vlada pesimizam u pogledu šansi da se lokalnim sredstvima podstakne ekonomski razvoj. Obzirom da i drţava iz Nacionalnog investicionog plana usmerava velika sredstva u narednom periodu upravo za ovu infrastrukturu.Podsticaji opština za razvoj MSPP. i zanatstvu (23). zajedniĉki podsticaji će sigurno dati znaĉajne rezultate.29). mreţe. Kompleksnije vidove podrške kao formiranje sektorskih klastera kroz koje MSPP mogu znatno da unaprede svoju efikasnost. ali gotovo polovina namerava da ga osnuje . zatim kod naknada za građevinsko zemljište. Ustanovljeno da više od polovine anketiranih opština (58) ima industrijsku zonu ĉije površine se kreću u rasponu do jednog do preko 900Ha. Prema anketi. izloţbe. Međutim. najviše kod lokalnih taksi. Broj i obim kreditnih linija za MSPP je nedovoljan. a lokalne zajednice mogu da odigraju vaţnu ulogu u obezbeđenju mikro kredita i mikro lizinga. i pored svih ograniĉenja. onemogućen je njegov promet. već su ĉesto opšte i ne pruţaju mnogo više od uređene komunalne infrastrukture. Međutim. prvenstveno na lokalnom nivou. kao i tranzicionih centara za viškove radnika. Zanimljivo je da ni deseti deo opština nema biznis inkubator ili tehnološki park. Olakšice u lokalnim zahvatanjima praktikovane su u oko 40 opština. jer preovlađuje uverenje da su svi instrumenti u rukama vlade Srbije. U praksi za sada u mnogim sluĉajevima se pokreće razvoj industrijskih zona koje nemaju uvek urađene fizibiliti studije. pa je postojeći sistem stoga neefikasan i netransparentan. poljoprivrede i ruralni razvoj Prema uvidu u praksu opština u EU (naroĉito Italiji). kao i za restruktuisanje poslovnog prostora. etno radinosti (centri. dok najveći broj preostalih opština planira da je naprave. statusna trasformacija kasni. Lokalne vlasti imaju široke mogućnosti unapređenja ove strukture. sa malim kapacitetom. u Srbiji je ono još u javnom vlasništvu. subvencije kamata na kredite je primenjivalo samo 5 anketiranih opština. U pogledu ostalih vidova sektorske ili druge specificne podrške preduzetništvu anketirane opštine su najĉešće navodile podršku razvoja turizma (42. Međutim. Građevinsko zemljište je najvredniji resurs koji se moţe upotrebiti pri implementaciji strategije lokalnog ekonomskog razvoja. navodi samo po desetak opština (ukljuĉujući i planiranu podršku ovog tipa). Još uvek nema dovoljno orijentacije na razvoj nauĉno tehnoloških parkova. edukacije .

Preporuke. između ostalog. temeljnije analiziranje i predviđanje troškova preduzetih mera.i time se stvaraju uslovi za pojaĉanu motivisanost opština za odrţanje i podsticanje razvoja. i aktivnije uĉešće opština u kreiranju i korišćenju usluga MSP RA. uspostavljanje jasnijih kriterijuma i procedura. ostvaruje predvidljivost sistema i mogućnost donošenja dugoroĉnih planskih akata na lokalnom nivou vlasti. Strana 8 od 97 . utvrđuje se fiksna stopa uĉešća opština u porezu na zarade idr. . Istraţivaĉi su dali i druge sugestije koje se nalaze u delu 6. više detaljnijih istraţivanja o merama koje se već preduzimaju. Povoljna okolnost je da novim Zakonom o finansiranjem lokalne samouprave iz 2007.porezi na nepokretnosti postaju sopstveni prihodi opština.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ukupnog lokalnog ekonomskog razvoja potrebno je. Preporuke U cilju efikasnijeg angaţovanja opština oko brţeg razvoja MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj podsticaja kao što su garancije i subvencije za investiranje i lokalni fondovi mikrokreditiranja (koji se doduše nalaze van legalnih okvira ali se u praksi ostvaruju). veća razmena informacija i koordinacija zajedniĉkih akcija opština. izvorni prihodi opština jaĉaju .

koje je od strane istog tima sprovedeno metodama anketiranja i intervjuisanja njihovih rukovodećih timova i razmene iskustva u toku radionice 24. Takođe su korišćeni metodi direktnog intervjuisanja jednog manjeg dela ciljne grupe. aprila 2007.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou. godine i planiranih za narednu godinu odazvalo se 102 grada i opštine (61% od ukupnog broja) što ĉini vrlo relevantan uzorak. razmenom i predstavljanjem iskustava na radionici posvećenoj ovim pitanjima odrţanoj 25. odnosno obilaska i uvida u konkretna iskustva i rezultate rada lokalnih institucija za podršku MSPP. donekle razliĉita shvatanja pojmova i kategorija u anketi povremeno su onemogućavala punu analitiĉku uporedivost među opštinama. u SKGO na kojoj su prisustvovali predstavnici većeg broja opština i drugih institucija. poljoprivrede i ruralni razvoj 1: Uvod Svrha. na ĉemu se zahvaljujemo. studijskim putovanjem u Bugarsku. Kragujevac. Opštine snose odgovornost za potpunost i taĉnost informacija i podataka koje su obezbedile o svojim aktivnostima. U studiji su korišćeni metodi empirijskog i «desk» istraţivanja. Niš. Ĉaĉak. U pojedinim sluĉajevima razumevanje nekih pitanja bilo je nedovoljno. Autori su napomenama u tekstu ili u fusnotama ukazali na uoĉeni deo takvih odgovora. Strana 9 od 97 . Primeri dobre prakse obezbeđeni su intervjuima sa opštinama i dodatnim prilozima obezbeđenim od opština i Regionalnih centara i agencija za MSP . kao i na stvarno ĉinjeniĉno stanje. U okviru te ciljne grupe anketiranju o merama podrške primenjivanih tokom 2005. Smederevo. Iz razloga ekonomiĉnosti. naroĉito u Republici Srbiji. Na nekim mestima delimiĉno su prikazani i unakrsno korišćeni takođe i rezultati paralelnog istraţivanja usluga 13 regionalnih centara i agencija za MSP. Znatnu podršku u ovom istraţivanju UNDP tim je imao od Stalne konferencije gradova i opština. LER kancelarije i info deskovi (Subotica. Kroz desk istraţivanje konsultovana je dosadašnja praksa u ovoj oblasti. kao što su sekretarijati za privredu i poljoprivredu. Empirijsko istraţivanje opština i gradova kao ispitanika i njihovih stavova je sprovedeno kroz anketu upućenu poštom i emailom na 167 adresa opština i gradova dobijenih od Stalne konferncije gradova i opština (SKGO). metodološki pristup i napomene Svrha istraţivanja je da pruţi doprinos kreiranju efikasnijeg mehanizama podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu (MSPP). i 2006. a kako nije bilo mogućnosti za dodatnu komunikaciju. Loznica). kod svih tabela i grafikona koji su zasnovani na ovoj anketi izostavljeno je navođenje izvora. kako bi se sagledale realne mogućnosti i ovlašćenja opština. aprila 2007. (za celinu videti poseban izveštaj).

Šabac). Svaka strategija lokalnog ekonomskog razvoja neminovno se fokusira na komparativne prednosti lokalne zajednice. obima i kvaliteta usluga opštine. Trenutno (napomena: 2007. privatni sektor i neprofitni sektor. poreske olakšice. što koristi svim potencijalnim investitorima.  Procena stanja lokalne ekonomije. u novim sektorima i sa novim tehnologijama. i stvaranje povoljnije investicione klime. U Srbiji se radilo na strategijama ekonomskog razvoja opština tokom poslednjih decenija. pri ĉemu su glavni sektori lokalna vlast. lokalni ekonomski razvoj se shvata kao proces strateškog planiranja kroz partnerstvo lokalnih vlasti. opština u svakom trenutku 1 Jedan noviji talas aktivnosti podstakla je Evropska agencija za rekonstrukciju. sa manje ili više rezultata. vrednosti liĉne imovine. ali i kasnije aktivnosti na LER-u. Iskustvo u sprovođenju rada na strategiji lokalnog ekonomskog razvoja (LER-a) širom sveta iskristalisalo je petostepenu proceduru (prema metodologiji Svetske banke):  Organizovanje procesa strateškog planiranja. kao što su jeftino zemljište. finansijske i mešovite. Arilje. Postoje dve glavne strategije podsticanja lokalnog razvoja: privlaĉenje stranih firmi da investiraju u opštini. kroz projekat: „Program podrške opštinama iz istočne Srbije”. poljoprivrede i ruralni razvoj Opšti uvod u lokalni ekonomski razvoj (LER) Lokalni ekonomski razvoj (LER) moţe biti definisan kao rast kapaciteta lokalne ekonomije da stvara bogatstvo za stanovnike date lokalne zajednice. ili kada se već angaţovani resursi poĉnu koristiti na produktivniji naĉin.  Implementacija strategije. Ĉajetina. Strana 10 od 97 . Moguća je i drugaĉija klasifikacija kao: podrška pojedinim preduzećima. pomogla rad na strategijama LER-a u petnaest opština u ovom delu zemlje. a kroz podsticaje koje lokalna vlast daje pojedinim firmama. Takav razvoj se događa kada se lokalni nezaposleni resursi.1. i podsticanje lokalnih MSPP da razviju poslove i time ubrzaju ekonomski razvoj zajednice. a time i da unapređuje njihov kvalitet ţivota kroz povećanje zaposlenosti. koja je. Naime. bilo ’domaćim’ bilo ’stranim’. poĉnu koristiti. Ta podrška je obiĉno jednokratna. jeste povezivanje LER-a sa drugim planovima i strategijama na lokalnom nivou. Vladimirci. Bitan aspekt inicijalne organizacije.  Evaluacija i monitoring. i na prevazilaţenje prepreka i slabosti lokalne zajednice. a kasnije lokalni biznis sam nastavlja proširenje sopstvenih poslova.Podsticaji opština za razvoj MSPP. U uţem smislu. Posebnu vaţnost za uspeh strategije lokalnog razvoja ima saradnja između svih aktera zainteresovanih za uspeh LER-a.godine) je u toku USAID MEGA projekat koji se takođe bavi podrškom izradi i reviziji LER strategija (kao i podrškom LER kancelarijama). na postojeća ili potencijalna trţišta. privatnog komercijalnog sektora i nevladinog sektora usmerenog na podsticanje investicija koje će obezbediti visok i dugoroĉan ekonomski rast lokalne zajednice.  Formulisanje strategije LER-a. kao što su radna snaga i zemlja. širokog spektra od nefinansijske. Krupanj. Još skorije USAID CRDA partner IRD je u šest opština zapadne Srbije organizovao proces strateškog planiranja po metodologiji Svetske banke„Gradovi Promene“ (Uţice. realnih zarada.

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

poseduje (formalne ili neformalne) planove i programe razvoja u raznim oblastima za koje je nadleţna lokalna vlast, kao što su oblasti upravljanja zemljištem, gradnje, saobraćaja, zaštite ţivotne sredine, komunalnih usluga, vanprivrednih delatnosti, socijalne zaštite i sliĉno. Povezivanjem strategije LER-a sa ovim i drugim srodnim programima i međusobna koordinacija izbegava se dupliranje napora, racionalnije koriste ograniĉeni resursi i povećava ukupan efekat lokalnih programa. Takođe rešavaju se konceptualne dileme: na primer, o odnosu ekonomskih i socijalnih ciljeva i metoda, pošto mogu biti u međusobnom konfliktu. Tema strateškog planiranja LER neće biti predmet dalje obrade. Ona je bila izostavljena iz ovog istraţivanja, s obzirom da se paralelno odvijala druga studija koju je finansirala Kancelarija potpredsednika vlade za strategiju suzbijanja siromaštva a koja se bavila mapiranjem raznih vrsta strategija na lokalnom nivou (videti rezultate na http://www.prsp.sr.gov.yu/istrazivanje/index.jsp ). Strukture: Operativna struktura je opštinska administracija, a ukoliko se za to stvore mogućnosti, LER kancelarija ili Razvojna Agencija opštine (videti opis funkcija u II poglavlju). U nekim opštinama u svetu formiran je i stalni komitet za razvojna pitanja, ne kao operativno već politiĉko telo ĉija je uloga opšte usmeravanje LER-a i nadzor nad radom organa lokalne vlasti u ovoj oblasti. Njegov jak sastav – saĉinjavaju ga u principu vodeći politiĉki ĉinioci u lokalnoj zajednici – doprinosi stvaranju i implementaciji strategije LER-a i pozitivnom javnom utisku. Instrumenti LER: Ima li, lokalna vlast dovoljan manevarski prostor za sopstvenu ulogu u ekonomskom razvoju? U nekim opštinama Srbije vlada pesimizam u pogledu šansi da se lokalnim sredstvima podstakne ili ĉak pokrene ekonomski razvoj. Kaţe se da su sve vaţne poluge, ukljuĉujući i novac, u rukama republiĉke vlade i da lokalna vlast ne moţe ništa bitnije da uĉini. Taj pesimizam je obiĉno povezan sa nedostatkom preduzetniĉkog ponašanja u pogledu inovacija u radu nosilaca funkcija u opštini. Lokalne vlasti međutim i pored svih ograniĉenja imaju širok dijapazon podsticajnih mera koji se kreće od efikasnijeg funkcionisanja administracije i komunalnih delatnosti (npr. kod urbanistiĉkog planiranja, korišćenja građevinskog zemljišta, građevinskih dozvola, kvaliteta komunalne infrastrukture, boljeg korišćenja naknada za korišćenje i unapređenje gradskog zemljišta i lokalnih komunalnih taksi), do podrške uspostavljenim i novim kancelarijama regionalnih agencija, osnivanja industrijskih zona i inkubator centara, osmišljavanja i realizacije programa za obrazovanje odraslih (obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije) i finansijskih podsticaja kao što su garancije i subvencije za investiranje kao i lokalni fondovi mikrokreditiranja.Najbolji odgovor skepticima u mogućnost lokalnih zajednica da utiĉu na sopstvenu sudbinu su uspesi nekih sredina u pokretanju lokalnog ekonomskog razvoja. Jedan od najdelotvornijih poteza koje opštine mogu da uĉine na planu poboljšanja uslova poslovanja, odnosno poslovnog okruţenja, jeste poboljšanje administrativnih postupaka i procedura koji se tiĉu poslovanja. U te postupke i procedure spadaju praktiĉno svi kontakti preduzetnika sa lokalnom administracijom (ili lokalnim ispostavama centralne administracije) pre zapoĉinjanja poslovnog projekta, tokom njegovog trajanja i pri njegovom završetku. To obuhvata registraciju novog preduzeća, sve poslove vezane za gradnju novog objekta (ukljuĉujući i dobijanje građevinske i urbanistiĉke dozvole), svakodnevno poslovanje

Strana 11 od 97

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

(inspekcijske sluţbe, ukljuĉujući trţišnu, sanitarnu i komunalnu inspekciju), poresku administraciju. Praksa je pokazala da poslovno okruţenje moţe da se znatno poboljša jednostavnim promenama kao pojednostavljenje urbanistiĉko-planske ili ekološke regulative, budući da su procedure koje proizlaze iz ove regulative veoma ĉesto komplikovane kontaktira se sa razliĉitim delovima lokalne administracije ili razliĉitim lokalnim podruţnicama drţavne administracije, a ispunjavanje procedura zahteva popriliĉno vremena i generiše znatne troškove. Shodno svemu navedenom, prirodan prvi korak analize lokalne ekonomije je analiza tih procedura, pravila i postupaka koji utiĉu na poslovno okruţenje, kao i analiza naĉina na koji se oni primenjuju u smislu delotvornosti i efikasnosti te primene, odnosno transparentnosti i polaganja raĉuna u pogledu aktivnosti lokalne administracije. Saradnja sa drugim nivoima vlasti: Saradnja sa drugim nivoima vlasti (drţavni, regionalni, pokrajinski itd.), bitna je kako bi se od njih dobila podrška lokalnim razvojnim naporima. Ova saradnja moţe da se odnosi praktiĉno na svaki aspekt nacionalne i lokalne politike: na usklađivanje republiĉkog i lokalnog plana razvoja infrastrukture, budţetske transfere od Republike ka opštini, regulaciju o zemljištu i svojini, prostorno planiranje, finansijska pitanja, zaštitu ţivotne sredine. Opštine mogu kontakte sa višim nivoima drţavne organizacije koristiti na najmanje tri naĉina: da iskoriste postojeće mehanizme i resurse viših nivoa, a u korist lokalnog razvoja; da prikupe informacije o planovima viših nivoa kako bi im se unapred prilagodile i tako najbolje iskoristile mogućnosti; te da lobiranjem ili na drugi naĉin pokušaju da utiĉu na planove viših nivoa, a u sopstvenu korist. Šta se moţe uĉiniti na nacionalnom nivou? Decentralizacija je nacionalna politika koja je veoma bitna za lokalni ekonomski razvoj - prenošenje nadleţnosti sa centralnih na lokalne vlasti. S jedne strane, decentralizacija stvara dodatne zahteve lokalnim vlastima u pogledu njihovih administrativnih kapaciteta, budući da upravo lokalne vlasti treba da formulišu i sprovode politike koje su do decentralizacije bile u nadleţnosti centralnih vlasti. S druge strane, decentralizacija lokalnoj zajednici, odnosno njenim vlastima, donosi dodatne poluge kojima se moţe delotvorno uticati na lokalni ekonomski razvoj. Ovde je vrlo vaţna fiskalna decentralizacija jer omogućava da lokalne vlasti samostalno odluĉuju o stopi poreza na imovinu koji će se naplaćivati na njihovoj teritoriji, a celokupan prihod ostvaren na toj osnovi predstavlja njihov izvorni prihod. Više stope poreza omogućavaju i više nivoa fiskalnih rashoda, što moţe da poboljša pogodnosti za investiranje i ekonomski razvoj kao i podsticaje MSP na lokalnom nivou, ali dovode i do povećanja poreskog opterećenja, što dovodi do pogoršanja tih uslova. Na lokalnim vlastima je da nađu pravu meru i da za tu meru polaţu raĉune svojim građanima na lokalnim izborima. Neki oblici decentralizacije javnih sluţbi su:  Dekoncentracija - podrazumeva prenošenje pojedinih aktivnosti i nadleţnosti sa ministarstava ili nacionalnih sluţbi. Ministarstva i nacionalne sluţbe na lokalnom nivou obrazuju svoje ogranke radi ekonomiĉnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova. Dekoncentrisana vlast je, dakle, i dalje deo centralne vlasti, kako po pitanju funkcionisanja, tako i po pitanju rukovođenja, finansiranja,odgovornosti i kontrole nad njenim radom. Dekoncentracija ne doprinosi jaĉanju samostalnosti, nezavisnosti i odgovornosti lokalne samouprave.

Strana 12 od 97

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

Delegiranje - oblik decentralizacije koji podrazumeva da se pojedine aktivnosti sa centralnog nivoa vlasti prenose lokalnim samoupravama (opštinama). Lokalna samouprava samostalno izvršava poverene poslove (ali ne donosi propise kojima se uređuje obavljanje ovih poslova). Drţavna uprava kontroliše njihovo izvršavanje. Devolucija predstavlja najviši nivo decentralizacije. Devolucijom se poslovi prenose sa drţavnog nivoa u izvornu nadleţnost i odgovornost lokalne samouprave. Na ovaj naĉin lokalna samouprava jaĉa u interesu građana. Odnosi drţavne uprave i lokalne samouprave se zasnivaju na principima saradnje, a ne subordinacije. Devolucijom se organima lokalne samouprave daje puna odgovornost u odluĉivanju, finansiranju, upravljanju i realizaciji donetih odluka. Deetatizacija predstavlja proces prenosa javnih ovlašćenja na privatni sektor.

U zavisnosti od ţeljenih ciljeva decentralizacija se moţe sprovesti promenom:  teritorijalne strukture uprave (niţe teritorijalne jedinice treba da budu toliko velike da mogu efikasno da obavljaju poverene zadatke);  funkcija (prenose se samo oni poslovi i ovlašćenja koji su odgovarajući za prenos);  organizacione strukture i naĉina upravljanja (prethodno treba organizacije i institucije niţih nivoa vlasti osposobiti za obavljanje prenetih poslova). U praksi se navedene promene kombinuju i istovremeno sprovode. Regionalizacija: U Srbiji je, verovatno usled preterane centralizacije, vrlo slabo razvijena saradnja među susednim opštinama, ĉak i ona informacione prirode. A ta saradnja moţe biti raznovrsna i veoma korisna kao naĉin objedinjavanja napora ili koordinacije aktivnosti u brojnim podruĉjima iz nadleţnosti opština,od zajedniĉkih komunalnih objekata do zajedniĉkog nastupa pred republiĉkim ili međunarodnim institucijama. Za oĉekivati je da će u budućnosti regionalni aspekti razvoja u Srbiji biti mnogo znaĉajniji, s obzirom na Strategiju regionalnog razvoja Srbije koju je usvojila Vlada Srbije poĉetkom 2007. godine kao i na formiranje novog Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) . Otvaranjem regionalnih agencija i centara za podršku malim i srednjim preduzećima uĉinjen je već znaĉajan korak u izgradnji institucionalne infrastrukture za razvoj MSPP ali u saradnji na regionalnom nivou. Saradnjom sa ovim agencijama, pomoći otvaranju njihovih potcentara i zajedniĉkim programima, lokalne vlasti mogu da pomognu ne samo otvaranje novih preduzeća već i rad postojećih. U budućnosti je planirano otvaranje oko 10 regionalnih razvojnih agencija (RRA) uz podršku EU IPA projekta regionalnog razvoja u Srbiji. Verovatno je da će deo ovih RRA nastati transformacijom sadašnjih MSP RA, koje se delom već i sada bave ovim poslovima. Zapravo tri agencije su i formalno registrovane kao regionalne razvojne agencije ili centri: u Zrenjaninu-Banatu, Kragujevcu, i jedna od dve postojeće u Leskovcu, a nedavno je lokalnom inicijativom formirana i ĉetvrta, u Zajeĉaru, paralelno uz postojeću MSP agenciju.2

2

Neki komentari koji se odnose na mogućnosti korišćenja instrumenata na regionalnom nivou dati su u poslednjem poglavlju (Preporuke).

Strana 13 od 97

Pored uloge domaćeg okruţenja vezanog za inostrano. budući da puna liberalizacije spoljne trgovine predstavlja jednu od nacionalnih obaveza u procesu globalizacije. Ustav utvrđuje i nabraja osnovne nadleţnosti i poslove opštine. Drţavne (nacionalne) vlasti formulišu i sprovode ekonomske politike koje imaju direktan uticaj na lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj: makroekonomska politika. restrukturiranje bankarskog sektora. relativnim u odnosu na neku drugu lokalnu zajednicu. Opština je definisana kao teritorijalna jedinice u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava. konkurencije za lokalni ekonomski razvoj. što znaĉi da promene navedenih politika nisu. spoljnotrgovinska politika. Pravni okvir lokalne samouprave u Srbiji određen je Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi. uz obezbeđenje odgovarajućih sredstava. privatizacija i restrukturiranje realnog sektora. samim tim i obezbeđivanje stvarnog uĉešća građana u odluĉivanju o onome što se tiĉe njihovog svakodnevnog ţivota. kapitala i ostalih resursa. Za opštine u Srbiji su tim interesantniji globalni vlasnici kapitala koji odluku o tome gde će investirati svoj kapital donose iskljuĉivo na osnovu poređenja oĉekivanih prinosa. regionalnim ekonomskim integracijama i drugim sporazumima o trgovini i saradnji). godine) koja utvrđuje osnovne principe lokalne demokratije.rušenjem granica za protok svih resursa dovodi do povećanih šansi.reforma pravosuđa). već i lokalne zajednice u veoma dalekim krajevima. ĉime je utvrđena jednostepenost u strukturi lokalne samouprave. globalizacija je dovela do povećanog interesovanja za investiranje u Srbiju i neku od njenih opština. odnosno politika ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Svaka od navedenih politika ima uticaj na lokalni ekonomski razvoj i taj uticaj se razlikuje od jedne lokalne zajednice do druge. s obzirom da ne predstavljaju direktnu temu razmatranja ovog istraţivanja 3 Strana 14 od 97 . globalizacija je dovela do toga da jednoj lokalnoj zajednici u Srbiji ne konkurišu samo druge domaće lokalne zajednice. što otvara malim i srednjim preduzećima u Srbiji nove mogućnosti plasmana njihovih proizvoda i usluga. odnosno lokalnoj zajednici otvoriti svoju novu podruţnicu ili preseliti već postojeću. ali i povećanih rizika. U pogledu povećanih šansi za lokalni razvoj. odnosno kojim tempom i na koji naĉin će inostrani faktori uticati na lokalni ekonomski razvoj (pristupanje WTO. Što se povećanog rizika. monetarna i fiskalna politika. odnosno konkurencije tiĉe. pri donošenju odluke u kojoj će zemlji. koje imaju svoje podruţnice u mnogim zemljama sveta. Pojedini poslovi koji su u nadleţnosti Republike mogu se poveriti opštini. kao i reforme pojedinih sektora (reforma javnih finansija.5 . postoji još ĉitav niz elemenata te uloge. razmišljaju samo o pogodnostima i troškovima. Drţavna politika uslovljava u kojoj meri. Multinacionalne kompanije. u nekoj dalekoj zemlji. odnosno za privlaĉenje investicija. funkcionisanju i zaštiti onog nivoa vlasti koji je najbliţi građanima. A konkurencija se uvećava i na trţištu proizvoda. i nova trţišta. odnosno ne moraju da budu neutralne.3 Sadašnje stanje i planirana rešenja za finansiranje razvoja odnosno ukupnog budţeta opština prikazana su u prilogu br. Ustav garantuje opštini izvorne prihode za obavljanje njenih nadleţnosti koje su utvrđene zakonom. Za savremene opštine u Srbiji je vaţna i Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (usvojena od strane Saveta Evrope 1985. poljoprivrede i ruralni razvoj Proces globalizacije svakako predstavlja najznaĉajniji uticaj iz inostranog okruţenja na lokalne zajednice . a njen cilj je izgradnja standarda u uspostavljanju.Podsticaji opština za razvoj MSPP.

odnosno kadrom potrebnim za rešavanje navedenih pitanja. Uĉešće opštine u finansiranju moţe biti po principu potpunog ili delimiĉnog pokrića svih troškova funkcionisanja. nefinansijska podrška je kljuĉna za one kojima je ona zaista potrebna. dok kod drugih moţe biti samo parcijalno ili kombinovano sa drugim principima. što vaţi najpre kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (LER) i eventualno druge sliĉne strukture ĉiji bi opština bila jedini osnivaĉ ili vlasnik. Što se sadrţaja nefinansijske podrške tiĉe. a sliĉan je princip plaćanja za izvršene usluge ili subvencionisanja dela usluga pruţenih krajnjim klijentima. Naime.Podsticaji opština za razvoj MSPP. krupni investitori koji investiraju na podruĉju određene lokalne zajednice. poljoprivrede i ruralni razvoj 2. U pogledu naĉina pruţanja ove podrške postoji nekoliko opcija u pogledu struktura i naĉina podrške. nemaju potrebu za znaĉajnom nefinansijskom podrškom. Oni sami raspolaţu specifiĉnim znanjima. koje same direktno pruţaju usluge nefinansijske podrške onima kojima su one potrebne. pa time omogući i ubrzavanje lokalnog ekonomskog razvoja. velika preduzeća. preko potcentara. sa kojima opština moţe da dogovara i programira ovu podršku. U ovim sluĉajevima. ona pre svega ukljuĉuje veliki broj raznorodnih usluga koje dovode do poboljšanja u oblasti poslovnog upravljanja i organizacije poslovnih poduhvata. A ukoliko i nemaju neka specifiĉna znanja. Problem se pojavljuje kod najmanje razvijenih lokalnih zajednica koje imaju mali budţet zbog toga što nisu razvijene. ukljuĉujući i pravno zastupanje. Treba oĉekivati da će ubuduće udeo sredstava opština rasti. odnosno da tek zapoĉeti poslovni poduhvat postane finansijski odrţiv i uđe u sledeću fazu svog razvoja. njima nije veliki problem da na komercijalnoj osnovi angaţuju konsultante za tu oblast. pruţanjem usluga krajnjima klijentima. Zbog toga je potrebno da sa nacionalnog nivoa obezbede veća dodatna sredstva za pokrivanje troškova ovakve podrške. a upravo iz tog razloga imaju potrebu za ovom vrstom podrške. gde se takvoj instituciji plaća za izvršenje određenih zadatak iz projekta. Strana 15 od 97 . naroĉito oni koji tek zapoĉinju sa poslom. Shodno tome. budući da sami ne raspolaţu potrebnim znanjima i nemaju mogućnosti da komercijalno angaţuju konsultante. Ove agencije su se do sada finansirale iz sredstva donatora. na lokalnom nivou. Strukture za podršku MSP i LER i finansiranje obuke i konsaltinga Uvodni deo: strukture i programi nefinansijske podrške Ovo poglavlje odnosi se na pruţanje nefinansijske podrške poslovnim poduhvatima. Ova vrsta podrške nije potrebna svim preduzećima u istoj meri. Drugi modus je po projektnom principu. a priliĉno malo od opština (sem uĉešćem u zajedniĉkim projektima sa njima). Jednu vrstu struktura ĉine agencije ili centri za mala i srednja preduzeća koji rade na regionalnom i. U tu grupu spadaju pre svega mala i srednja preduzeća (ukljuĉujući i mikro preduzeća). kao i naravno samih obuhvaćenih funkcija (usluga). oblasti poslovnih finansija. raĉunovodstva i pravne pomoći. realizacijom projekata i sredstvima sa nacionalnog nivoa. kriz izgradnju institucija koje treba da pruţe tu podršku ili plaćanje usluga postojećih organizacija (ukljuĉujući privatni sektor) u opštini ili bliţem okruţenju. odgovarajuća nefinansijska podrška moţe da bude presudna da se neko odluĉi da okuša sreću kao preduzetnik.

garancijama. donatorima. kao i SLGRP). a koje su osnovale opštine (npr. tehniĉka pomoć planiranja. kao i pomoć u razvoju preduzetniĉkih inicijativa obezbeđenjem informacija o poslovnim mogućnostima. Lokalne vlasti treba da potpomognu formiranje takve asocijacije. info desk-ovi kao u Ĉaĉku). koja su organizovana po uţim zadacima agencije. dok one mogu preuzeti deo potrebnih funkcija podrške. bez obzira na naziv i formalni status razvojne agencije za LER imaju za cilj unapređenje ekonomskog razvoja kroz ovu instituciju kao pravno lice koja bi funkcionisala autonomno. poljoprivrede i ruralni razvoj Ove agencije ili jedan njihov deo. Iako zvaniĉna nomenklatura strukture opštinske administracije ne poznaje ovu kategoriju. koju saĉinjavaju predstavnici svih onih institucija. Negde su te dve funkcije razdvojene. struĉnih i regulativnih poslova od interesa za opštinu. kao i nevladine organizacije. bila okvirom saradnje lokalnih interesnih grupa. 4 Strana 16 od 97 . kao što je već napomenuto evoluiraju ka regionalnim razvojnim agencijama (RRA). analiza lokalnih MSPP i istraţivanje prioritetnih sektora i potencijalnih investitora. kreditiranjem. U opštinama u nekim drugim zemljama gde postoje razvijene agencije za lokalni razvoj unutrašnju organizaciju i upravljanje LER-om obiĉno ĉine: skupština agencije. davanjem podrške kod organizovanja proizvodnje. Ĉetvrtu grupu u ovoj uslovnoj kategorizaciji ĉine privatna lokalna konsultantska preduzeća (ĉešće pojedinci) i obrazovne ustanove koje deluju na lokalu. pošto po postojećim propisima oni nisu mogli da se formiraju kao zasebne opštinske jedinice. preuzimajući i poslove koji se ne tiĉu samo MSP. kao na jugu Srbije gde postoje poseban Centar za razvoj Jablaniĉkog i Pĉinjskog Okruga u Leskovcu i dve MSP Agencije REEDA i VEEDA u Leskovcu i Vranju. već su najĉešće smeštene kao deo postojećih odeljenja sekretarijata za privredu ili drugih odeljenja. Zapravo Zakon o javnim agencijama iz 2005 godine sem Republici i AP daje pravo i lokalnim samoupravama da formiraju javne agencije za obavljanje razvojnih. Treću ĉine razne druge donekle sliĉne institucije prvoj i drugoj kategoriji. tehniĉke . izvršni odbor. poţeljno bi bilo i ustupanjem poslovnog prostora i finansijskim subvencijama. koji na profesionalan naĉin vodi poslove agencije. već sada 28% anketiranih opština ih ima a 48% planira da ih osnuje u narednih godinu dana.Podsticaji opština za razvoj MSPP. ranije IRD u okviru CRDA. izbora tehnologije. Posebno je karakteristiĉno prisustvo i znaĉaj udruţenja preduzetnika odnosno lokalnih poslovnih asocijacija. takođe je zadatak ovih kancelarija Razvojnih agencija opštine. Neophodni su i programi promocije lokalnih MSPP i saradnja sa domaćim i internacionalnim finansijskim institucijama. investitorima. Drugu znaĉajnu grupu ĉine kancelarije za LER koje su u Srbiji podrţane naroĉito programima pomoći USAID (sada MEGA. a zatim postoje odeljenja. obrazovne podrške MSPP i šire. Okupljanje lokalnih aktera u radu na formulisanju strategije LER-a. Poseban praktiĉan problem predstavlja osnivanje same kancelarije i tima za operacionalizaciju LER-a.4 Međutim. ukoliko raspolaţu takvim kapacitetima. organizacija i grupa koji ţele da doprinesu ekonomskom i socijalnom razvoju grada. i pruţala usluge finansijske. Za sada nije poznato da je neka opština iskoristila ovu mogućnost. marketinga. razvojne agencije.

Informacioni Punkt. moţe odvijati i telefonom («kol centri») i kako bi se izbeglo odgovaranje uţivo na ista ili velikim delom sliĉna pitanja. praćenje Strana 17 od 97 . o Planiranje kancelarije za LER  Da li u opštini postoji odeljenje RA/RC MSPP  Opštinsko finansiranje odeljenja RA MSP (regionalne agencije za MSP) o Planiranje otvaranja odeljenja RA/RC MSPP u opštini  Da li postoji neka druga forma lokalnog centra ili punkta za podršku razvoju MSP i/ili LER. U tom smislu. Prezentacija ankete U ovom delu su prikazani odgovori koji se odnose na sledeća dva dela upitnika: Strukture za podršku MSP i LER  Da li imate kancelariju za LER o Koliko zaposlenih ima o Projekti ili aktivnosti u 2006. poljoprivrede i ruralni razvoj Primera radi pomenućemo samo jednu od funkcija a to su poslovne informacije. »Kol Centar« (Telefonski servis). odnosno naroĉito preduzeća u manje razvijenim lokalnim zajednicama. odnosno funkcionisanje tima koji će da prikuplja i postavlja informacije na taj sajt. takođe preko dobro razvijenog Internet sajta (lokalne vlasti treba da obezbede njegovo postavljanje i aţurno odrţavanje. Deo poslova takvog centra se sem kroz direktni kontakt (prostorije u kojima će primati stranke). šta je sve potrebno da bi se neki proizvod izvezao na.Podsticaji opština za razvoj MSPP. njegov naziv i aktivnosti o Planiranje neke druge forme lokalnog centra za podršku razvoju MSP i LER  Da li opština ima nameru ili potencijalni interes da uĉestvuje u osnivanju RA/ RC MSPP u opštini ili da pomogne širenje neke postojeće agencije (iz susednog okruga) na sopstveno podruĉje  Kvalitet i specifiĉnosti dosadašnje saradnje opština i sa RA/RC MSPP o Potrebe opštine za promenama u toj saradnji Biznis obuke . To se odnosi i na informacije poput onih šta se i po kojoj ceni traţi na trţištu. pristup tim informacijama za stvarne i potencijalne preduzetnike. šta se. U tom smislu lokalne vlasti u okviru strategije lokalnog ekonomskog razvoja mogu da osnuju posebne MSP info punktove ili biznis informacione centre koji bi svim zainteresovanima pruţali odgovarajuće informacije. što se. Takođe. trţište EU. na primer. gde i po kojoj ceni nudi na trţištu. praktiĉno. svodi na obuku za korišćenje raĉunara. pruţanje odgovarajućih poslovnih informacija predstavlja vaţan deo nefinansijske podrške. Nedostatak informacija je jedna od najvećih prepreka poslovanju. npr. naroĉito malih i srednjih preduzeća. odnosno korišćenje Interneta i promovisanje telefonskog broja kol centra. veliki broj opština (80%) angaţovan je u finansiranju savetodavnih usluga poljoprivrednicima preko razliĉitih mehanizama. konsultantske usluge.

Ćuprija. njih 35%. Loznica. Boljevac. Bujanovac. savetovanja. Aleksinac. sa dva zaposlena je 30%. Krupanj. Priboj. Uţice. a planiraju LER kancelariju 28% 49% 28% Prema anketi. Paraćin. Kovin. šta i za koga. ili LER punkt bio bolji) Strana 18 od 97 . Odţaci. Vranje. poljoprivrede i ruralni razvoj   Opštinsko sufinansiranje obuke. Ćićevac. dok tri zaposlena ima u 15% opština koje imaju kancelarije za LER: a sa više od tri zaposlena je 20% osnovanih opštinskih kancelarija za LER. Svilajnac. Ţitorađa. U vezi sa tim postavlja se pitanje da li jedan zaposleni zaista moţe da ĉini LER kancelariju (moţda bi naziv kontakt osoba za LER. Ivanjica. Ĉajetina. i to: Novi Beograd. Majdanpek. Ĉaĉak. kategorija klijenata (poĉetnici. Kruševac. eventualni donatori (sufinansijeri i organizacija koja pruţa usluge/ implementacioni partner) finansiranje ili pruţanje ili pruţanje struĉnih saveta poljoprivrednicima kroz opštinsku strukturu Opis (šta i kako) U prikazivanju redosled je unekoliko promenjen u odnosu na upitnik radili logiĉnijeg grupisanja povezanih pitanja.Inđija. konsultantskih usluga ili mentoringa. Zrenjanin i Alibunar. Kancelarije za LER (lokalni ekonomski razvoj) Grafikon 1 Pregled opština koje su osnovale kancelarije za LER Kancelarija za LER u opštinama Imaju LER kancelariju Nemaju. Crna Trava.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Opštine koje su osnovale kancelarije za LER zapošljavaju po jednog zaposlenog. Topola. od ukupno 102 opštine njih 28% je osnovalo kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj. neka posebna grupa)  Ukupna suma uloţenih sredstava u 2006 i broj klijenata  Opis. postojeće MSP i radnje. Subotica. Crveni Krst-Niš.

Baĉki Petrovac. Kraljevo. Valjevo. Zajeĉar. Lazarevac i Rakovica. Inđija. Ĉaĉak6. Niš. Kruševac. Priboj. Regionalne agencije i centri za podršku MSP (MSP RA i RC) Poĉetkom 2007. Plandište. a za sada nema status Regionalnog MSP centra. Ţitište. Sombor. Surdulica. Raška. Odţaci. Uţice. mada je sa još jednom opštinom osnovala regionalnu razvojnu agenciju za Srem koja za sada ne funkcioniše. Smederevska Palanka. Panĉevo. Pećinci. Ivanjica. Velika Plana. Panĉevo. Negotin. Prijepolje. radi se najverovatnije o lokalnom NVO. Sombor. Beoĉin.5 Opštine koje su prema podacima datim u empirijskom istraţivanju. Medveđa. Nedostaju i neki potcentri (Jagodina). tako da situacija relativno brzo moţe biti znatno promenjena. Zrenjanin. Merošina. Lazarevac. dok Inđija u ovom trenutku nema takvu agenciju ili potcentar. Ţagubica. Baĉka Palanka. Mladenovac. uĉestvovale u finansiranju regionalnih agencija/centara za razvoj MSPP i njihovih odeljenja su: Beograd. Beograd. Poţarevac. 5 Poređenjem sa stvarnim stanjem u spisku nedostaju Leskovac i Novi Pazar kao sedišta RC RA MSP. opštine: Smederevo. Ĉoka. Arilje. Negotin. Medveđa. Rakovica. grad Beograd i opština Knić. Smederevska Palanka ne uĉestvuje u finansiranju RA MSP jer tamo nema takve institucije. Ĉaĉak.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Vršac. Broj zaposlenih u opštinskoj kancelariji za LER? 20% Više od 3 zaposlena 35% Tri zaposlena Jedan zaposlen 15% Dva zaposlena 30% U narednih godinu dana 48% opština planira da osnuje kancelariju za LER i to npr. a do dovršetka ankete registrovan je i RC u Šapcu. Strana 19 od 97 . Vršac. poljoprivrede i ruralni razvoj Grafikon 2 Zaposleni u opštinskim kancelarijama za LER poĉetkom 2007. Subotica. Prijepolje. Beĉej. Zrenjanin. Palilula. Šabac. Moguće je da je ovo pitanje shvaćeno u smislu da li je opština obuhvaćena aktivnostima MSP RA. Baĉki Petrovac. Medveđa. godine sledeće opštine su imale Regionalnu agenciju/centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva ili njeno odeljenje: Kragujevac. 6 Ĉaĉak: Odnosi se na lokalni Info desk za razvoj MSPP /Biznis centar koji je formiran uz pomoć finansiranja iz projekta EDEP. Baĉki Petrovac. Aleksandrovac. Panĉevo. Novi Sad. Po našim saznanjima potcentar u Vršcu kao ni Panĉevu nije aktivan. Crna Trava. Kruševac. Kraljevo. Crveni Krst-Niš. Odţaci. Subotica. Sombor. Vranje. doduše postojala je Agencija za ekonomski razvoj Podunavskog okruga ali opština kao ni druge dve u okrugu nije izdvajala sredstva za njen rad kada je prestalo finansiranje od donatora što je glavni razlog za faktiĉki prestanak rada Agencije. u periodu od 2005/2006. Paraćin.

Svilajnac. Kanjiţa.8 Kao svoje partnere opštine koje planiraju otvaranje regionalnih agencije za MSPP u narednom periodu vide sledeće institucije i donatore: Susedne opštine.. Valjevo. Udruţenje privatnih preduzetnika i poljoprivrednika. Nova Varoš.). Baĉka Palanka. Kladovo. Šid. Zvezdara. Beĉej. Raška. godine za podruĉje Maĉvanskog i Kolubarskog okruga. Majdanpek. Blace. Pećinci. U međuvremenu osnovana u junu 2007. Odţaci. Kovin. Preševo. Priboj. Smederevo. Tutin.. Ĉaĉak. Ĉajetina. Privredna komora. Pored ovih opština u terenskom istraţivanju su sledeće opštine izrazile spremnost da uĉestvuju u osnivanju regionalne agencije/centra za MSPP sa drugim opštinama: Dimitrovgrad. Krupanj.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Plandište. Malo Crniće. Preševo. Valjevo.) 7 8 Strana 20 od 97 . Savski venac. Beĉej (Novi i Stari). poljoprivrede i ruralni razvoj Grafikon 3 Opštine koje planiraju osnivanje centra za podršku MSPP i LER Broj opština koje (ne)planiraju otvaranje centra za podršku MSP i LER Broj opština koje planiraju učešće u osnivanju Regionalne Agencije . Subotica. Bujanovac. Baĉka Palanka. Pirot. Šabac 7 i Inđija. Pirot. Ţabari. opštine na ĉijoj teritoriji su radile regionalne agencije i centri za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva su u gotovo dvotrećinskom većinom (64%) ocenile odliĉnom saradnju koju su imale sa ovim agencijama. Ivanjica.centra za MSPP 15 planira planira 38 44 67 ne planira ne planira Opštine koje planiraju u 2007/2008. godini osnivanje regionalne agencije/centra za MSPP ili odeljenja postojećih agencija na svojoj teritoriji su: Obrenovac. Jedan broj opština nije razumeo ovo pitanje ili je nedovoljno informisan jer MSP regionalne agencije/ centri već pokrivaju njihovo podruĉje (primeri: Zvezdara. Surdulica. Boljevac. Majdanpek. Kvalitet saradnje opština sa regionalnim MSPP agencijama U istraţivanom periodu od dve godine (2005-2006. Komentar: Izgleda da nije (bar ne dovoljno) pomenuta Republika Srbija zbog nepoznavanja ĉinjenica da je Republika jedan od osnivaĉa u praktiĉno svim MSP regionalnim centrima. Loznica. Smederevska Palanka. Srbobran. Velika Plana i opština Beoĉin. Bela Crkva. Bojnik. Ćuprija. finansijske institucije. strane donatore sa donacijama za razvoj MSP.

Tabela 1: Saradnja opština sa regionalnim MSPP agencijama i centrima Opština Potreba saradnje Uţice Otvaranjem kancelarije za LER saradnja sa MSPP RA treba da bude na višem nivou Vranje Neophodna je snaţnija pomoć drţave Regionalnoj agenciji MSPP Savski venac Saradnja sa MSPP RA na bazi konkretnih projekata Ţitorađa Postoji potreba osnivanja Centra za MSP na teritoriji Opštine Novi Sad Uspostavljanje ĉvršće saradnje sa MSPP RA putem uĉešća u izradi projekata neophodnih za razvoj MSP Kladovo Brţe sporazumevanje. Grafikon 4 Kvalitet dosadašnje saradnje sa regionalnim agencijama za MSPP Stav opština o kvalitetu saradnje sa agencijama za MSPP nema saradnje 12% odlična 24% nedovoljna 64% Istovremeno su brojne opštine izrazile potrebu za uspostavljanjem šire i adekvatnije saradnje na pitanjima razvoja preduzetništva.Podsticaji opština za razvoj MSPP. postoji potreba formiranja institucije i Centra koji bi se permanentno bavio ovom problematikom Crveni KrstBolja razmena podataka i obaveštenosti o aktivnostima Regionalne Agencije MSPP Niš u Nišu Kanjiţa Poboljšanje efikasnosti u radu MSPP RA Kovin Oĉekuju se konkretni rezultati saradnje sa MSPP RA Smederevo Izrada konkretnih projekata sa MSPP RA 9 Ţagubica Unapređenje uslova za razvoj MSP treba da bud osnov saradnje sa MSPP RA Baĉki Otvaranje kancelarije je u toku. iako su regionalne agencije pokrivale teritoriju i ovih opština. Videti ranije komentare. Ugovor je potpisan sa Regionalnom agencijom Odnosi se na Agenciju za ekonomki razvoj Podunavskog okruga. 9 Strana 21 od 97 . osnovanu uz podršku UNOPS. Ovo je detaljnije prikazano u narednoj tabeli. poljoprivrede i ruralni razvoj Njih 24% smatra da je saradnja bila nedovoljna. i institucijama. a 12% opština da uopšte nije uspostavljena. sklapanje ugovora sa MSPP RA Pirot Privrednici sa podruĉja Opštine nisu dovoljno informisani o mogućnostima unapređenja svog poslovanja. sa drugim asocijacijama.

pomoći oko formiranja baze podataka privrede Opštine Potreban je veći broj aktivnosti u saradnji RA MSPP sa Opštinom Što veća informisanost.Podsticaji opština za razvoj MSPP. a naroĉito uspostavljanje saradnje i timskog rada u kontinuitetu Aktivnije angaţovanje REEDA na projektima koji se već implementiraju na podruĉju opštine Medveđa . kako bi imali mogućnosti za kontakte i potrebne informacije o predstojećim aktivnostima MSP Traţi bliţu saradnju sa MSPP RA na zajedniĉkoj pripremi projekata. podnošenje. poljoprivrede i ruralni razvoj Petrovac Sombor Niš Smederevska Palanka Aleksandrovac Arilje MSPP „Alma Mons” iz Novog Sada Kadrovsko ojaĉavanje MSP. jaĉanju kapaciteta opštinskih sluţbenika i edukaciji nezaposlenih lica. širenje usluga edukacije i finansiranja na veći broj korisnika u saradnji sa MSPP RA Postoji potreba za realizacijom više zajedniĉkih projekata sa MSPP RA Poštovanje osnivaĉkog akta. privrednika i poljoprivrednika Intenziviranje saradnje i rad MSPP RA na privlaĉenju investitora u Opštinu Formiranje ili posebne Agencije za privredni razvoj sa sedištem u Raškoj. ili otvaranje potcentra već postojeće Agencije za razvoj MSPP iz regiona Dosadašnju saradnju sa MSPP RA više konkretizovati zajedniĉkim projektima za Baĉka Palanka Ĉajetina Ćićevac Ćuprija Medveđa Nova Varoš Paraćin Surdulica Topola Ĉaĉak Negotin Raška Mladenovac 10 Isto kao prethodna fusnota. kao i bolja i svestranija saradnja Agencije i Opštine Opština ţeli da uĉestvuje u otvaranju potcentra RA MSPP zbog velikih problema sektora MSP Neophodno je intenzivirati saradnju sa MSPP RA Jaĉanje struĉnog kadra u opštini Ćuprija koji direktno sarađuje sa MSPP RA i potcentrom. Opštine Arilje i Opšteg udruţenja preduzetnika Arilja na pravi naĉin sagledati potrebe za uslugama podrške RC MSPP Neophodno je više informacija o radu RA MSPP. Aktivno traţenje donatora za projekte koji su prioritet razvoja Opštine i praćenje konkursa za uĉešće na grant šemama ĉiji su prioriteti socijalna pitanja i ekonomski razvoj. Strana 22 od 97 . priprema. kako sluţbenika u Info centru za razvoj MSP. imati u vidu da nije bila definisana kao MSP agencija kao i da je faktiĉki ugašena . Realizacija aktivnosti REEDA. Obnavljanje saradnje sa MSPP RA Potrebno je napraviti bazu podataka od strane MSPP RA svih MSP u opštini. implementacija i monitoring projekata vezanih za socijalna pitanja i ekonomski razvoj Opštine. SCOPES. a prema strategiji razvoja opštine Medveđa. Ne vidi se mogućnost opstanka agencije u sadašnjim uslovima10 Potrebna je bolja komunikacija i koordinacija MSPP RA sa opštinom Aleksandrovac Opština oĉekuje da će se intenzivnijom saradnjom u trouglu: Regionalni centar za razvoj MSPP Zlatibor Uţice.prvenstveno na Biznis inkubatoru i projektu HELP-a. tako i privrednika i veća povezanost kancelarije za podršku razvoja MSP.

Kampanja i Umbrija. Kao jedan primer specifiĉne moguće saradnje MSP RA i opština u ilustraciji se prikazuje program teritorijalnih paktova primenjen u Italiji i pilotiran u Juţnoj Baĉkoj: Ilustracija 1: Primer teritorijalnog upravljanja Osnov: Potpisan okvirni sporazum o “programiranju i sprovođenju aktivnosti u cilju regionalnog razvoja” 2005. Grafikon 5 Druge forme podrške MSPP i LER 11 Aleksinac i Loznica su i ovde naveli LER kancelariju. Friulu. Cilj programa je upoznavanje institucija i razliĉitih nivoa uprave u Srbiji sa metodologijom usaglašenog planiranja koja se u italijanskoj praksi već deceniju koristi kao uspešan model upravljanja regionalnim razvojem i podsticanje regionalne saradnje kroz kreiranje i realizovanje razliĉitih razvojnih projekata. pa se pojavljuje ista struktura 2 puta. lokalne samouprave i institucije Juţnobaĉkog regiona.centralni Apenini. severni Bareze Ofantino. a organizovano od strane UNOPS-a i RA MSPP Alma Mons. Sangro Aventino i mreţe teritorijalnih paktova za zapošljavanje. regije – Basilicata. Projektne inicijative: izrada studije izvodljivosti za ustanovljavanje Instituta za kontrolu i unapređenje kvaliteta. posebno Karlovci start up u saradnji sa MSPP RA Izvor: Terensko istraživanje opština. teritorijalni paktovi za zapošljavanje . godine sa Ministarstvom ekonomije i finansija Republike Italije. Ministarstvom rada. UNDP 2007. Strana 23 od 97 . zapošljavanja i socijalne politike RS i MIER-om. Izvršnim većem AP Vojvodine. Mateze.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Za detaljni opis funkcionisanja jedne regionalne razvojne agencije kod nas videti prilog br. prezentacija Vojvodine na sajmu u Kampobasu. inicijativa Centralnih Apenina – prenos iskustava funkcionisanja komunalnih sluţbi. 2 u aneksu (RC Banat . Zrenjanin). Italijanski partneri su: DPS. Venezia. realizacija projekta kulturnog nasleđa u opštini Baĉ i rešavanje problema nezaposlenosti) organizovanje jedinstvenog šaltera za proizvodne delatnosti “one stop shop”). Giulia. kao i tribinama o osnivanju i uspešnom poslovanju malih preduzeća Beĉej Više edukativnih prezentacija u saradnji sa MSPP RA u Opštini Sremski Organizovati ubuduće seminare edukacije za male i srednje privrednike. Saradnja RA MSPP Alma Mons iz Novog Sada sa italijanskim opštinama na razvoju teritorijalnih paktova u teritorijalnom upravljanju Ostale strukture Oko 27 opština (od 102 anketirane)11 ima neku drugu formu centra ili punkta za razvoj malih i srednjih preduzeća i podsticaj razvoja preduzetništva. poljoprivrede i ruralni razvoj razvoj MSPP.

kroz LER kancelariju pruţa informacije za razvoj MSP. Inđija ima najsavremeniji One stop shop za građane i MSP kao usluţni i informativni centar.povremeno podrţava aktivnosti za razvoj MSP na svom podruĉju preko sekretarijata za privredu) u.Podsticaji opština za razvoj MSPP. informacije i prezentacije za MSP i poĉetnike u biznisu.Biznis info kroz koji pruţa struĉnu pomoć i informacije. Baĉka Palanka pruţa usluge od interesa za MSP preko Opšteg udruţenja preduzetnika. a koji se po potrebi angaţuje i na drugim pitanjima interesantnim za MSP. u opštini Zvezdara je osnovan Kol centar opšte namene. Crveni Krst-Niš ima Usluţni centar koji radi i za udruţenja samostalnih zanatlija. Vršac Centar za razvoj MSP. Ţitište pruţa usluge preko kancelarije Opšteg udruţenje preduzetnika. Kraljevo ima pored odeljenja Regionalne agencije za razvoj MSPP iz Kruševca i Poslovni centar pri Nacionalnoj sluţbi zapošljavanja koji pruţa struĉnu pomoć i edukaciju ovom sektoru privrede. preduzetnika.Biznis info centar gde pruţa struĉnu pomoć. Obrenovac . Obrenovac . pruţa pomoć pri izradi biznis planova. pekara.12 u opštini Tutin se kroz odsek za razvoj pri Odeljenju za privredu pruţa pomoć MSP u kontaktima sa Fondom za razvoj RS.Kancelariju za LER kroz koju vrši i edukacije. u opštini Opovo se u okviru odeljenja za privredu pruţaju informacije o aktuelnim kreditnim linijama za MSP. Grad Niš pored Regionalne agencije za razvoj MSPP ima i Informaciono koordinacioni centar za razvoj privatnog preduzetništva koji radi u okviru Uprave za privredu. Aleksinac. 1 a ne i ovde). savet opštine opštinski uslužni centar U tome na primer opština Vranje ima opštinski Info centar. Ĉajetina ima i potkancelariju MSP RC Uţice. Ćićevac ima kancelariju za razvoj MSP u okviru odeljenja za privredu i finansije preko Ovakvih poslovnih centara NSZ ima 26 ali pošto pripadaju NSZ a ne opštini kao takvoj druge opštine ih nisu navodile 12 Strana 24 od 97 . Kladovo preduzima akcije kreiranja MSP susreta i prezentacija preko sekretarijata za privredu. Ţagubica ima Centar za razvoj poljoprivrede koji tretira i pitanja zanatstva i MSP i organizuje razne seminare. Ţitorađa -u okviru sluţbe za ekonomski razvoj Opština je posebno zaposlila dva izvršioca koji se bave podsticajem preduzetništva i razvoja MSP. Loznica . ali i kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj takođe pruţa informacije i pomoć MSP (što je trebalo da se navede samo kod pitanja br. programima podrške zapoĉetak posla (start up). poljoprivrede i ruralni razvoj Opštine koje imaju/nemaju drugu formu podrške MSP i LER ukupno anketirane 102 opštine Im aju 32 70 Nem aju Kol centar inf o desk za razvoj MSPP telef onski servis ICT centar za transf er tehnologije one stop shop savetodavni centar opštine iknubacioni centar savetodavni servis u OUP Inf o centar NSZ kancelarija za razvoj MSP u odelenju za privredu socio-ek. Senta vrši razne aktivnosti kao organizovanje seminara za MSP i preduzetnike preko odeljenja za privredu. Savski venac . Kanjiţa ima Inkubacioni centar za razvoj i poslovni inkubator.

Ĉaĉak ima novoformiran Info desk za razvoj MSPP. Backi Petrovac. Bojnik. Panĉevo. Raca. Srbobran. koji je razvijen u Baltimoru (SAD). naglašavaju kljuĉni problemi uprave i predlaţu efikasne mere za poboljšanje pruţanja usluga. SMS porukom ili elektronskom poštom obrate Kol centru (Call Center). Beĉej Novi i Stari. Opovo. kao i Sekretarijata za privredu pruţa informacije i pomoć preduzetnicima i MSP. punktova. Inđija je jedina evropska opština u kojoj se on sprovodi. Blace. Ţitište. Crveni Krst-Niš. i preko programa i projekata. Ovaj program doprinosi dobrom upravljanju i odgovornosti i sluţi za otkrivanje problema u upravljanju lokalnom samoupravom. kao i one kod kojih postoje centri. Odgovor dobijaju u roku od 48 sati. je SitiStat (CityStat). Od ukupnog broja podnetih zahteva rešeno je 90%. Kanjiţa. u mogućnosti da u svakom trenutku kontaktiraju opštinu i dobiju informaciju o bilo kom komunalnom preduzeću ili javnoj sluţbi. Ćuprija ima Odeljenje za poljoprivredu i turizam preko kojih pruţa pomoć MSP. Vršac. Raška preko novoformiranog Socijalnoekonomskog saveta organizuje edukativne seminare za MSP. Strana 25 od 97 . Ivanjica. Surdulica. zahvaljujući Sistemu 48. Boljevac. one kod kojih ne postoje. Krupanj. Beograd je 2005. ima znaĉajnu ulogu u osnivanju lokalnih saveta (na nivou beogradskih opština. Sombor. Golubac. Valjevo (LER).13 Opštine koje planiraju da osnuju neku drugu formu podrške za razvoj MSP i lokalni ekonomski razvoj. Pirot. Građani Inđije su. ostvareni stepen naplate i iskazani gubitak. Paraćin. Ljubovija. kao i brzoj reakciji. dovoljno je da se telefonskim pozivom po ceni lokalnog razgovora. On predstavlja sveobuhvatan sistem izveštavanja kojim se meri i ocenjuje radni uĉinak. Bujanovac.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Smederevska Palanka. Izvorni naziv programa. Rezultat funkcionisanja 13 Videti konkretnije informacije u delu o finansiranju konsaltinga. Ţabari. Sistem 48 je zasnovan na blagovremenom i taĉnom izveštavanju. Savski venac (LER). takođe ima i opštinski usluţni centar koji radi na pojednostavljenju procedure i postupka za izdavanje građevinskih dozvola preduzetnicima i MSP. Pećinci. Poţega. Subotica (LER). Mladenovac. podstiĉe razvoj MSPP. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su građani voljni da izvršavaju svoje obaveze. Šid. poljoprivrede i ruralni razvoj koje daje podršku postojećem biznis sektoru. ĉime se indirektno utiĉe na formiranje centara. Uvođenjem ovog programa javna preduzeća su postala obavezna da dostavljaju meseĉne finansijske izveštaje koji ukljuĉuju strukturu cene usluga. su: PalilulaNiš. Raška. Panĉevo preko kancelarije Fonda za razvoj AP Vojvodine i Odeljenja za upravljanje projektima. Savet za zapošljavanje i opštinski ekonomski savet preko koga vrši koordinaciju donatorske pomoći. Aleksandrovac. ĉime je u mnogome pooštrena kontrola njihovog rada. ukoliko dobijaju detaljne informacije koje im olakšavaju rešavanje problema. Preševo. Velika Plana i Poţarevac Ilustracija 2: Opštinski Kol centar i info desk za MSP Opština Inđija: Program Sistem 48 U opštini Inđija funkcioniše program Sistem 48. Plandište. Građani ne moraju da dolaze u opštinu da bi dobili informaciju ili prijavili problem. Bela Crkva. Svi zahtevi građana idu preko Kol centra tako da ne mogu biti zagubljeni ili neobrađeni. godine formirao Savet za zapošljavanje koji daje podršku zapošljavanju kroz razne vrste inicijativa. turizma i sl. Kruševac (LER).

porezima. Posle nepunih godinu dana primene Sistema 48 ostvareni su zapaţeni rezultati. pored Tehniĉkog i Agronomski fakultet i Institut. On je najsavremenije opremljen. Njegova funkcija je da pomogne savetima. a objedinjuju se informacije o finansijskim uslugama. kreiraju se nove usluge po principu otvorenog inkubatora za poĉetnike. poljoprivrede i ruralni razvoj Sistema 48 je i uspostavljanje objedinjenog naĉina naplate komunalnih usluga. koji će dobiti najsavremenija korisna znanja i literaturu koja je u poĉetniĉkom paketu osmišljena u dve partnerske organizacije . kao i da razvije softver za upravljanje celokupnim info deskom. pravnom obliku preduzeća. na osnovu terenskog istraţivanja. kao i novozaposlene mlade diplomirane inţenjere i menadţere u svojoj realizaciji. Predviđeno je da kroz ove obuke prođe 250 potencijalnih novih vlasnika malih preduzeća i radnji. ili višim oblicima pomoći u poslovanju. Ove aktivnosti će podrţati partnerske organizacije u projektu: Tehniĉki fakultet. divljih deponija. Za poĉetnike je osmišljen «Networking» klub preko kojeg bi trebalo da dobiju dodatna znanja i poslovne kontakte i podršku odrţivosti novoosnovanog biznisa. većim brojem novih preduzeća. saĉinjen je strateški okvir i akcioni plan za strateški i institucionalni razvoj preduzeća i preduzetništva. odrţavanja sportskih i deĉijih igrališta. Za njih je osmišljen prvi klub izvoznika u Srbiji. Izvoznici će imati svoj deo sajta i portala u Info desku. Zadatak «Front ofisa» jeste da bude prvi punkt za sva interesovanja onih koji ţele u vlastiti biznis. projektima. zemljište. Iako ovaj sistem nije vezan samo za biznis korisnike oĉito je da stoji i njima na raspolaganju. U tom smislu se osmišljava info desk za preduzetnike koji ima dve kancelarije: «Front ofis» sa kancelarijom u poslovnom centru i «Bek ofis» na Tehniĉkom fakultetu Ĉaĉak. parkinga. konsultacijama. preko kojeg će se organizovati dva "matchmaking" susreta po principu Europartnerijata sa po tri regiona. projektom i razvojem preduzetništva u Opštini. biznis plan i set informatiĉkih obuka. Novost koju daje ovaj projekat jeste i «Bek ofis» Info deska kojeg su formirale kroz savremeno opremljenu kancelariju na Tehniĉkom fakultetu partnerske organizacije.. Opština Ĉaĉak: info desk za razvoj MSPP U opštini Ĉaĉak se uz finansiranje EU i pomoć EAR-a u implementaciji. radi se dvokratno od 8-20 sati i moguće je dobiti poslovne informacije najšireg spektra.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Druga linija podrške razvoju preduzetništva u okviru projekta obuhvata sadašnje i buduće izvoznike i jaĉanje njihovih konkurentskih i izvoznih kapaciteta. u kojoj obavezno uĉestvuju uspešni lokalni vlasnici i menadţeri privatnih firmi. za koja lokalni privrednici imaju najviše interesa da razviju saradnju. koji radi takođe dvokratno. Rešeno je pitanje uliĉne rasvete. inovacijama. utiĉe se na internacionalizaciju MSP. Sam projekat ima i volontere. te treba da rezultiraju novim radnim mestima. Ova nova institucionalna rešenja kao i programska su realizacija Strategije razvoja u ovom sektoru. usluge inovacija i istraţivanja. taksama. komunalnu infrastrukturu i poreske i druge obaveze MSP. Na ovom projektu uvezuju se sve nefinansijske usluge na lokalnom nivou za MSP. U okviru projekta realizuje se nekoliko nivoa strateških zadataka. kreditima. kao i svim informacijama relevantnim za prostor. smanjenjem Strana 26 od 97 . Naime.na Tehniĉkom fakultetu i Radniĉkom univerzitetu. i funkcioniše kao one stop shop. Prvi nivo jeste jaĉanje interesovanja za samozapošljavanje i zapoĉinjanje vlastitog biznisa. kao i strateških planova razvoja MSPP i Strategije Lokalnog razvoja koju je Opština usvojila pre dve godine. Agronomski fakultet i Institut za voćarstvo. istraţivanjem već stasalim izvoznicima u njihovim konkurentskim sposobnostima. kao i ušteda od nekoliko miliona dinara u budţetu lokalne samouprave. sprovodi specifiĉan projekat za razvoj MSPP. onih koji ţele da dobiju informacije o zemljištu.. pristupu kapitalu. Osmišljene su obuke za poĉetnike: preduzetniĉka orijentacija.

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

siromaštva i većom dodatom vrednošću izvezene robe i usluga i boljim trgovinskim bilansom regionalne privrede. Opština Knjaţevac: Kuća Partnerstva i Informativno promotivni centar Kuća Partnerstva omogućava prostor za rad više lokalnih organizacija i institucija.Svaka od njih dobila je prostor za kancelarije dok je zajedniĉki prostor biblioteka i sala za sastanke. Salu za sastanke mogu da koriste bez nadoknade sve institucije lokalne samouprave, i druga udruţenja gradjana, sindikati, i druge društvene organizacije sa teritorije opštine Knjaţevac. Projekat zajedniĉki realizuju Opština Knjaţevac – obezbedila prostor bez nadoknade i Udruţenje preduzetnika i Timoĉki klub koji su uz pomoć CHF renovirali i adaptirali prostor. U okviru Kuće Partnerstva radi: • Biznis savetovalište – vodi Udruţenje preduzetnika; • Projektno savetovalište – vodi Timoĉki klub; • Centar za odrţivi razvoj sela – okuplja par udruţenja poljoprivredenika; • Opštinska kancelarija za razvoj MSP – u saradnji sa Republiĉkom agencijom za MSP; • Kancelarija Regionalne agencije za MSP. Tako na primer usluge projektnog savetovališta su pruţanje informacija o konkursima za projekte, pomoć u pripremi predloga projekata, u pronalaţenju partnera za projekte u zemlji i inostranstvu, o potencijalnim donatorima, korišćenje struĉne biblioteke. Korisnici Projektnog savetovališta su opština, sve njene ustanove, institucije i javna preduzeća, druge institucije koje se finansiraju iz opštinskog budţeta i nevladine organizacije koje rade na teritoriji opštine. Radom rukovodi Timoĉki klub, a usluge se pruţaju bez nadoknade . Promotivno informativni centar Centar vrši objedinjavаnje sveobuhvatne ponude Knjaţevca kroz multimedijalnu prezеntaciju turistiĉke, kulturne, promоtivne i poslоvne ponude opštine. Realizujе sledеćе programe: Info, Promotivni, Turistiĉko poredovanje, Edukativni, Kulturni, Suvenir šop, Internet kafe, Galerija. Partneri su Opština Knjaţevac, CHF, Timoĉki klub, Gurgusovaĉka edukativna asocijacija GEA, opštinske organizacije i ustanove. Odrţivost je obezbeđena kroz prihode iz prodaje suvenira i slika u suvenir šopu, iznajmljivanje kafea, komercijalnog rentiranja prostora, prihoda od interneta; uskoro kreće i prodaja suvenira on-line. U Knjaţevcu je u toku formiranje Lokalne Agencije za Razvoj.14 Opština Surdulica i AIC Opština Surdulica je kao partner na Projektu RSEDP sufinansirala 4.944 eura (10% vrednosti) Uspostavljanje Agro-informativnog centra Surdulica i odrţivost AICS po završetku Projekta kao podršku razvoju poljoprivrede.

14

Izvor informacija: intervju -Vladan Jeremić, RARIS, Regionalna Agencija za razvoj istoĉne Srbije

Strana 27 od 97

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

Biznis obuke , konsultantske usluge, praćenje
Finansiranje obuka, konsultacija za MSP i start up iz lokalnog budţeta su u periodu 20052006. vršile su sledeće opštine: Preševo, Vranje, Ljubovija, Vršac, Loznica, Luĉani, Novi Beograd, Savski venac, Krupanj, Kruševac, Srbobran, Pirot,Crveni Krst-Niš, Bela Crkva, Boljevac, Zvezdara, Baĉki Petrovac, Sombor, Niš, Bujanovac, Smederevska Palanka, Ĉajetina, Nova Varoš, Paraćin, Surdulica, Ĉaĉak, Svilajnac, Negotin, Panĉevo, Mladenovac, Beĉej, a Beograd planira finansiranje i biznis obuka u 2007. godini.15 Grafikon 6: Podsticanje razvoja MSP finansiranjem obuka
Opštinsko finansiranje obuke za preduzetnike i MSP

34 33 32 31 30 29
32 opštine planira ukupno anketirane 102 opštine 34 opštine sprovodi

Prema podacima iz ankete opština vidljivo je da u narednom periodu još sledeće opštine planiraju podsticaje razvoju MSP i start up kroz finansiranje obuka i konsaltinga za ovu ciljnu grupu. Te opštine su: Bela Palanka, Obrenovac, Ĉoka, Šid, Novi Beograd, Ţitorađa, Kruševac, Ţabari, Novi Sad, Senta, Opovo, Kladovo, Crveni Krst-Niš, Prijepolje, Kanjiţa, Bela Crkva, Raĉa, Zvezdara, Ţagubica, Mladenovac, Ţitište, Baĉki Petrovac, Plandište, Beoĉin, Poţarevac, Aleksandrovac, Arilje, Ćićevac, Ćuprija, Ivanjica, Paraćin, Pećinci, Negotin, Raška, Panĉevo.

Finansiranje savetovanja poljoprivrednika
Tokom 2005. i 2006. godine savete poljoprivrednicima finansirale su sledeće opštine: Dimitrovgrad, Novi Beĉej, Palilula- Niš, Majdanpek, Bojnik, Preševo, Vranje, Bela Palanka, Obrenovac, Ljubovija, Baĉ, Vršac, Šid, Loznica, Luĉani, Aleksinac, Krupanj, Mali Zvornik, Malo Crniće, Kruševac, Ţabari, Novi Sad, Raţanj, Srbobran, Ljig, Petrovac, Inđija, Senta, Opovo, Ţitište, Ţagubica, Golubac, Kladovo, Pirot, Kanjiţa, Bela Crkva, Kovin, Smederevo, Poţega, Boljevac, Raĉa, Sombor, Niš, Arilje, Bajina Bašta, Kraljevo, Smederevska Palanka, Plandište, Merošina, Aleksandrovac, Apatin, Baĉka Palanka, Ĉajetina, Ćićevac, Ćuprija,
15

U okviru tendera za projekte koji je raspisao Savet za zapošljavanje Beograda u proleće 2007 i koji je u fazi izvođenja planirano je da se 50 miliona dinara potroši za namene koje velikim delom spadaju u ovu kategoriju.

Strana 28 od 97

Podsticaji opština za razvoj MSPP, poljoprivrede i ruralni razvoj

Ivanjica, Medveđa, Nova Varoš, Odţaci, Raška, Valjevo, Zrenjanin, Paraćin, Šabac, Surdulica, Topola, Ĉaĉak, Svilajnac, Zajeĉar, Negotin, Panĉevo, Velika Plana, Sremski Karlovci, Beoĉin, Poţarevac, Priboj, Bojnik, Mladenovac, Alibunar (savete za registraciju gazdinstava, unos podataka za plasmane) i Beograd (saveti oko korišćenja poljoprivrednog zemljišta, a povereni su određeni poslovi iz nadleţnosti Republike). Grafikon 7: Opštine koje finansiraju savetovanje poljoprivrednika
Opštine koje finansiraju savete za poljoprivrednike

34 33 32 31 30 29

80 opština sprovodi

26 opština planira ukupno anketirane 102 opštine

Strana 29 od 97

Podsticaji opština za razvoj MSPP. su prvenstveno nezadovoljavajući uslovi finansiranja poslovnih poduhvata MSPP. Ĉetvrto. grantovima ili ulaganjima u sopstveni kapital preduzeća. Zato davanje finansijske podrške lokalnim MSPP i poljoprivrednicima. visoka trţišna kamatna stopa. legalnosti. Lokalne vlasti ĉesto jednostavno nemaju odgovarajuća znanja. visoke kamatne stope na domaćem trţištu posledica su. Otvara se pitanje po kojim kriterijumima će se dodeljivati sredstva pod povlašćenim uslovima. I ovde se MSPP mogu pomoći savetom i edukacijom o finansijskom planiranju. neadekvatna roĉnost kredita. povlašćeno finansiranje i arbitrarne odluke drţavnih sluţbenika u pogledu takvog finansiranja otvaraju prostor za korupciju – svakako da se preduzetnicima isplati da podmićivanjem drţavnih sluţbenika dobiju finansijska sredstva pod povlašćenim uslovima. tehnologiji rada finansijskih institucija i tome sliĉno. To je stvaranje garancijskog fonda i davanje garancija za vraćanje kredita. bankama. takvi MSPP ne poseduju znaĉajniju imovinu koja bi im mogla posluţiti kao obezbeđenje niti imaju duţu istoriju sopstvenog poslovanja iz koje bi se mogao uoĉiti kvalitet menadţmenta. Razlozi zbog kojih je neophodan finansijski mehanizam podsticaja MSPP na lokalnom (ili regionalnom) nivou. ali je povezana sa finansiranjem. budući da je jedan od najteţih koraka za preduzetnike iz malih preduzeća ostvarenje pristupa na formalno finansijsko trţište. ukoliko se već ide putem finansijske podrške. Jer. odnosno administrativne kapacitete a za upravljanje ovakvim stimulacijama. ili još neke mehanizme. Naime. bilo kroz garancije bankama ili drugim finansijerima od strane lokalne zajednice. garancijama. odnosno lokalnih poreskih obveznika u smislu gubitka supstance (nepotpunog vraćanja sredstava). Ono što je prema uvidu u praksu opština u EU (naroĉito Italiji) i zemalja u tranziciji dovelo do pozitivnog razvoja finansijskih podsticaja MSPP na lokalnom nivou jeste davanje garancija i lokalni garantni fondovi. što problem vraća na neodgovarajuću selekciju poslovnih poduhvata koji će se finansirati. Šta je druga strana. kao i subvencionisanje kamata na kredite pod uslovima povoljnijim od trţišnih znaĉi stvaranje povoljnijeg finansijskog ambijenta za osnivanje i razvoj preduzetništva na lokalnom nivou. idealno uz pomoć Republike. niti dovoljno poznaju tehnike poslovanja finansijskih institucija. transparentnosti i efikasnosti takvih mehanizama. Jedna opasnost potiĉe iz nepotizma. Verovatno je najbolja strategija. bilo kroz ponudu kredita. asocijacijama preduzetnika i eventualno zajedniĉka (regionalna) akcija sa drugim opštinama. bez obzira da li se radi o zajmovima. kooperacija sa drugim akterima: npr. odnosno koji su rizici i slabosti? Tu se postavljaju pitanja kompetentnosti. visokog rizika plasmana. je pruţanje saveta koji se odnose na finansiranje. teškoće sa kolateral. koji se lako pojavljuje na lokalnom (mada ne samo tom) nivou. Zbog toga svakako treba imati u vidu znatan rizik po kapital uloţen od strane lokalne zajednice. u najvećoj meri. poljoprivrede i ruralni razvoj 3. Ova mera moţe da dovede do poboljšanja dostupnosti zajmovnog kapitala poslovnim poduhvatima MSPP na podruĉju opštine. odnosno Strana 30 od 97 . Finansijski podsticaji Koncept finansijskih stimulacija Jedna grupa aktivnosti koja pripada grupi nefinansijskih usluga.

sredstva iz Fonda dodeljuju po trţišnim uslovima. potrebna sredstva za zapoĉinjanje posla obiĉno su skromna i njihovo obezbeđenje ne bi moralo da bude problem za finansijske i srodne institucije. Lokalne zajednice mogu da odigraju pozitivnu ulogu u obezbeđenju mikro kredita i mikro lizinga za nova preduzeća na svojoj teritoriji. Potrebno je da se lokalne zajednice. a tu bankarsku garanciju (odnosno rezervisana sredstva) naplaćuju korisniku kredita. godine imala 82% finansiranja iz unutrašnjih izvora. odnosno pospešuje davanje kredita i obara kamatnu stopu. Davanje garancije da će duţnik vratiti glavnicu (što je povezano sa rezervisanjem. pošto je broj i obim kreditnih linija nedovoljan i privatni preduzetnici i dalje znatan deo ulaganja vrše iz sopstvenih sredstava (MSP su 2006. Strana 31 od 97 . kao i nekoliko mikrofinansijskih NVO koje su izuzetno dobile pravo ugovorom drţave i UNHCR vezano za probleme izbegliĉke populacije da se time bave. Time se. odnosno lokalne vlasti izbore za promenu ovog rešenja i ukidanje svojevrsnog monopola koji sada postoji. praktiĉno. umanjuje taj rizik. Bilo bi korisno izuĉiti sistem "konfidi" kolektivnih garancija. kao i kroz povezivanje mikro kreditnih institucija i MSPP. Naime Fond daje kredite samo onim korisnicima koji uspeju da obezbede bankarsku garanciju ili hipoteku za celokupan iznos glavnice.. Znaĉi. One same mogu da pomognu iz budţeta. osnivaju sopstvene garancijske fondove. U Srbiji se mikro kreditima obiĉno bave specijalizovane institucije. a moţe doći i do partnerstva javnog i privatnog sektora na ovom planu. a od ukupno pozajmljenih sredstava zajmova 84% su bili kratkoroĉni). tako da i je konaĉna. Slika ni sada nije jako dobra. omogućava. budući da komercijalne banke same odluĉuju o tome kome će dodeliti bankarsku garanciju. Podsticaji opština MSPP mogući su kroz obezbeđivanje poĉetnih finansija osnivanjem mikrokreditnih šema. Posebnog udela u ovoj aktivnosti imale su pojedine strane drţave koje su otvarale kreditne linije koje su trebalo da bar donekle kompenzuju velike slabosti ondašnjeg bankarskog sistema. poljoprivrede i ruralni razvoj rizika da duţnik neće vratiti glavnicu. Saradnja opština bi se mogla uspostaviti sem sa bankama i sa Republiĉkim Fondom za razvoj. što je i poţeljno. postoji potreba i postoji trţište. Lokalne zajednice mogu takođe da ocene potrebe lokalnih preduzetnika za poĉetnim kreditima i da lobiraju i ohrabruju institucije koje se bave mikro kreditima u pravcu zadovoljenja tih potreba. kao što su neke banke i Fond za razvoji . što nije dobro za brzinu ekonomskog razvoja i razvoja preduzetniĉke aktivnosti. odnosno plasiranih sredstava. Novo preduzeće se osniva onda kada budući preduzetnik proceni da postoji trţišna potreba za novim proizvodom ili uslugom. izuzetno do 80%. Problemi nastaju usled naĉina funkcionisanja Garancijskog fonda kome se za garancije obraćaju banke a ne krajnji klijenti. Time bi se otvorile mogućnosti da lokalne zajednice. ali ĉesto preduzetnik ne raspolaţe kapitalom dovoljnim za pokretanje posla. konsolidovana kamatna stopa mnogo viša. Ukoliko bi uslovi iz opštinskih garancijskih fondova bili povoljniji od bankarskih ukupna cena (troškovi) bi bila manja. takve garancije daje iskljuĉivo republiĉki Garancijski fond i to u iznosu najĉešće do 50% glavnice. pri ĉemu se moţe povezati više lokalnih zajednica. u kojima svoje osnivaĉke uloge obavezno imaju i opštine na ĉijoj teritoriji se formiraju. iskustvo italijanskih opština. Prema postojećim zakonskim rešenjima.Podsticaji opština za razvoj MSPP. postoji preduzetnik. Što je najvaţnije. odnosno deponovanjem odgovarajućih sredstava).

a kroz zaduţivanje kod emisione ustanove ili na trţištu novca.kako poreska politika predstavlja jedan od faktora poslovne klime. Iako su na lokalnom nivou lokalni porezi obiĉno niski. Stoga se poreske olakšice povremeno koriste na lokalnom nivou kada se ţeli i kroz fiskalne beneficije podstaći neka firma da podigne pogon na teritoriji lokalne zajednice. dotle su poreski podsticaji daleko uţi po svojoj usmerenosti. veći dohoci i pojedinaca i firmi posle oporezivanja poslediĉno vode povećanju traţnje i stimulišu ekonomsku aktivnost. obiĉno se misli da firme migriraju ka nekim drugim podruĉjima kako bi smanjile troškove. Na drţavnom nivou veza između javnih prihoda i javnih rashoda nije jako ĉvrsta. neminovno dovodi u pitanje nivo lokalnih javnih usluga (od školstva i zdravstva. pošto to donosi uvećani profit za vlasnike. dohotka i poreskih prihoda. jer jednake stope plaćaju svi poreski obveznici. Dok su porezi opšti po svom karakteru. oni su znaĉajni za lokalna MSPP u ukupnim zahvatanjima. pa da vaţe samo za jednog obveznika. Strana 32 od 97 . osnovicama i oslobođenjima i olakšicama. U Srbiji praktiĉno ne postoje lokalni porezi. razliĉite opcije. • povećanje tražnje . Pet klasiĉnih argumenata se moţe navesti u prilog tvrdnji da je smanjenje poreza (i povećanje poreskih podsticaja) dobra politika: • smanjenje poreskog opterećenja ublaţava poresku presiju i vodi povećanju profita firmi. Prihod nekih od njih Republika je ustupila lokalnim zajednicama. • poreska konkurencija . Budući da su porezi uvek vaţna stavka u poslovanju preduzeća.jer. Obiĉno su vezani za tek poneku karakteristiku poreskih obveznika i zato su znatno pogodniji za selektivne politike nego same poreske stope. ĉak. pošto su svi u nadleţnosti Republike: ona ih uvodi. mogu biti i vrlo specifikovani. • podsticaj većem radu i preduzetništvu . pa time ne mogu ni odluĉiti o smanjenju poreza ili povećanju olakšica. kada se smanje porezi. ali one nemaju nikakav uticaj na elemente oporezivanja. pa je nuţno da to ĉini i ona u pitanju. a radi povećanja zaposlenosti. • poboljšanje poslovne klime . preko kvaliteta lokalne administracije do odnošenja đubreta i vodosnabdevanja).jer. pošto drţava moţe relativno lako da poveća rashode bez povećanja prihoda.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Naime. odluĉuje o stopama. odnosno firmu. Iz ovih razloga uvođenje politike smanjenja poreza. izgleda bar na prvi pogled da nema sumnje u ispravnost navedene logike i da uverenje o potrebi smanjenja poreza i povećanom davanju poreskih podsticaja i na lokalnom nivou poseduje odliĉne temelje. lokalne vlasti nemaju mogućnost da vode sopstvenu poresku politiku. među kojima se oni poreski smatraju veoma vaţnim.jer i druge lokalne zajednice smanjuju poreze kako bi privukle kapital i investitore. Sa druge strane. to je i njeno unapređenje poţeljno. a time i investicija i zaposlenosti. poljoprivrede i ruralni razvoj Porezi i poreske stimulacije: Lokalne vlasti imaju. onda je i pojedincima i firmama bolje i spremni su da rade više pošto im od jednog dinara (bruto) zarade ostaje više. kod lokalnih zajednica ta je veza daleko jaĉa. pa ih i naplaćuje preko republiĉke Poreske uprave. i postoji ĉvršća veza između lokalnih prihoda i lokalnih javnih usluga. koja će imati posebno uoĉljive pozitivne posledice na lokalnu privredu i njene odluke u korist lokalne zajednice. traţi od lokalne samouprave da se istovremeno bavi preduzetniĉkim inovacijama u svom lokalnom budţetu. Jednostavno. kao instrument uticaja na lokacione i druge poslovne odluke menadţera MSPP. Poreski podsticaji. te svaka beneficija od strane opština znaĉi unapređenje ukupnog ambijenta za zapoĉinjanje i razvoj biznisa. pa smanjenje poreskih prihoda kao mera usmerena na poboljšanje privrednih prilika i privlaĉenje preduzeća.

presudno kada dobije popust ili eventualno oprost cele naknade. razlog 1. Prezentacija podataka ankete U ovom poglavlju obuhvaćeni su odgovori na sledeća pitanja iz ankete: Finansijske stimulacije 2. o daţbinama koje se kod nas uglavnom zovu lokalnim komunalnim taksama. Ukoliko kod poreza i poreskih olakšica i oslobođenja lokalne zajednice nemaju prilike da utiĉu na ekonomska kretanja. bespovratna sredstva za ostala ulaganja.1. podsticajima. nešto drugo (navesti 2. ĉak.1 Da li Opština iz budţeta sprovodi ili planira finansijsku podršku za razvoj poljoprivrede ili MSP 2. c. kod mnogih drugih lokalnih daţbina situacija je znatno povoljnija i one mogu da utiĉu na troškove preduzeća a. odnosno sa eventualnim dogovorom sa investitorima. g. d. Ako je odgovor negativan. a time i na njihovo ponašanje. kirija za poslovni prostor koji je u drţavnom vlasništvu. naime. b. Vrsta finansijske podrške Opštine  Detaljni podaci po pojedinim vrstama podrške (suma u 000 din i broj klijenata 2006) a. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta je ionako ugovorna obaveza i nju lokalna vlast moţe lako varirati u skladu sa potrebama. Najvaţnije među njima su naknada za korišćenje građevinskog zemljišta. garantni fond Subvencije kamata na kredite Grant. pošto. bespovratna sredstva za samozapošljavanje Grant. nije ocenjeno za potrebno 3.2. naknada za uređenje građevinskog zemljišta i. pa samim tim ni nad olakšicama. Tek po eventualnom prenošenju nadleţnosti za porez na imovinu sa Republike na lokalne vlasti pojaviće se mogućnost da one daju poreske olakšice iz razvojnih razloga. e. precizirati za koga Kreditne garancije. poreskim kreditima. navesti koja Olakšice u lokalnim zahvatanjima takse Strana 33 od 97 . Neke opštine u Srbiji već koriste takvu mogućnost. poljoprivrede i ruralni razvoj U Srbiji takve mogućnosti za sada ne postoje. f.1. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta je trajna po svom karakteru i za investitora moţe biti vrlo vaţno ili. kod većine opština. lokalne vlasti nemaju kontrolu ni nad jednim porezom.  Kreditna šema za poljoprivredu Kreditna šema za MSP. Radi se.Podsticaji opština za razvoj MSPP. pa i tokom cenjkanja sa potencijalnim investitorima. ipak je jasno da se tu dobrim delom radi o zahvatanju gradske rente i da opština ima prava da smanji ili potpuno ukine rentu onda kada proceni da je to dobro. oslobođenjima.1. nedostatak sredstava 2. Iako se ova naknada obiĉno definiše kao naknada za troškove koji su uĉinjeni na uređenju zemljišta.

4 miliona dinara.8 miliona dinara. 5 miliona dinara.5 miliona dinara. Kovin 3.9. Opština Opis finansijske podrške opštine 2. Ţagubica 2. Velika Plana 4.1. Prijepolje .3. .6.3 miliona dinara.5 miliona dinara.8. Krupanj . Ĉaĉak . Mali Zvornik . Obrenovac 10 miliona dinara. Mladenovac 2 miliona dinara. Baĉka Palanka 2. Negotin 2 miliona dinara.3 miliona dinara. Arilje 3. Grafikon 8: Finansijski podsticaji za MSPP i poljoprivredu Opštine koje daju budžetsku finansijsku podršku poljoprivredi i MSP MSP Poljoprivreda i MSP Poljoprivreda 24 29 6 MSP ukupno anketirane 102 opštine Tabela 2 Zbirni pregled finansijske podrške opština MSP i poljoprivredi 1. Loznica 18 miliona dinara. Niš .7 miliona dinara. poljoprivrede i ruralni razvoj   h. Zrenjanin 5. Ţabari 1.5 miliona dinara. Smederevska Palanka 400 hiljada dinara. Vlasotince 720 hiljada dinara.700 hiljada dinara.8 miliona dinara. Dimitrovgrad Kredit Pro Credit banke sa udruţenim opštinskim sredstvima Strana 34 od 97 .1 miliona dinara. Boljevac 1.3 miliona dinara.milion dinara. Inđija 2 miliona dinara. Ĉajetina 7 miliona dinara. Panĉevo 3.6.Podsticaji opština za razvoj MSPP.5 miliona dinara.3. Sombor 3 miliona dinara. Aleksinac .5 miliona dinara.6 miliona dinara.7 miliona dinara. godini opštine izdvajale sredstva za razvoj MSP i poljoprivrede iz lokalnog budţeta po raznim osnovama i ciljevima. Kruševac . Crveni Krst Niš . Valjevo 1. Tako su ukupno izdvojile sledeća sredstva za stimulacije ova dva sektora opštine: Beograd ĉak oko 120 miliona dinara. Svilajnac 4.5 miliona dinara. naknade za zemljište drugo Nešto drugo Zbirni prikaz finansijskih stimulacija Vidljivo je da su u 2006.7 miliona dinara. Kragujevac oko 68 miliona dinara. Uţice .

nabavku steonih junica Subvencije za poljoprivredu organizacija struĉnih skupova. 22. domaćinstva Iz budţeta opštine su davani krediti. 18. edukacija MSP za izradu biznis planova Uĉešće u projektu razvoja MSP i polj u 2006. 26. poljoprivrede i ruralni razvoj 3. 8. Vlasotince Ţabari Blace Ljig Inđija Kladovo Pirot Crveni KrstNiš Prijepolje Kanjiţa Kovin Smederevo Boljevac Opštinski grant iz budţeta za razvoj koţarstva i prezentaciju MSP na sajmovima Sredstva iz budţeta.6 mil. 27. 20. din Subvencija dela kamate na kredite za MSP 2000 premija za poljoprivrednike Podsticaji za poljoprivredu i MSP Iz budţeta Opštine izdvojena sredstva za stimulaciju poljoprivrednika Za razvoj poljoprivrede izdvojeno je oko 3.8 mil. 11 . pozajmice za registrovana polj.Podsticaji opština za razvoj MSPP. turizma i preduzetništva Davane su budţetske pozajmice za preduzetnike poĉetnike. za formiranje potcentra RA MSPP 500 hiljada dinara Kreditiranje poljoprivrednih proizvođaĉa i MSP Plasman budţetskih sredstava za MSP i poljoprivredu preko opštinskog Fonda za razvoj Iz budţeta opštine dadi krediti za registrovanje poljoprivrednih gazdinstava Iz budţeta opštine finansirana izrada studije za otvaranje BIC-a Strana 35 od 97 . savetovanja. 9. 25. 14. bespovratna sredstva Sredstva iz budţeta Kreditna podrška preko Fonda za razvoj opštine Postoji agrarni Fond opštine. dinara ukupno za ove dve grupe klijenata. 13. 24. 6. 4. dinara. 5. plaćanje osemenjavanja goveda u Opštini U budţetu za 2007. finansiraju se određene aktivnosti u oblasti Poljoprivrede Budţetska sredstva za poljoprivredu. 17. 23. 10. 7. 21. 28. 15. 19. subvencije.12. Palilula Niš Priboj Bojnik Preševo Uţice Vranje Obrenovac Ljubovija Loznica Aleksinac Krupanj Mali Zvornik Malo Crniće 16. veštaĉko osemenjavanje krava (3500 puta). besplatna podela sadnica Za MSPP su davane olakšice u lokalnim taksama Budţetska sredstva za poljoprivredu. 4. od ĉega 300 hiljada za rad potcentra RA MSPP Osnovan Fond za razvoj stoĉarstva na teritoriji Opštine Finansirana je priprema dokumentacije i struĉna pomoć MSP i poljoprivrednicima Finansirano je iz budţeta za poljoprivredu. planirana su sredstva za razvoj poljoprivrede.5 mil. od 1.

48. 51. tradicionalnog sajma privrede koji se godišnje odrţava u Opštini Sredstva opštinskog samodoprinosa namenjena za revitalizaciju sela opredeljena su za podršku registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za unapređenje stoĉarstva kroz poboljšanje rasnog sastava stoĉnih grla Sredstva iz budţeta za kredite MSP i poljoprivredi. donacije Subvencije za kredite za poljoprivredu poljoprivredi Bespovratna sredstva za podršku projektima za razvoj poljoprivrede Strana 36 od 97 40. 49. kao i za sufinansiranje u projektima Beskamatni krediti zemljoradnicima i malim preduzećima Agrarni budţet-5 miliona dinara kao bespovratna sredstva Subvencije za kredite za poljoprivredu. Ĉajetina Ćuprija Medveđa Nova Varoš Paraćin 45. 42. 36. 35. 44.zadrugarstvo Finansira iz budţeta opštine MSP i poljoprivredu kroz dva lokalna fonda: Fond za razvoj poljoprivrede i Fond za razvoj preduzetništva 7 miliona dinara u 2006. Ĉaĉak Zajeĉar Negotin Raška Valjevo Panĉevo .mleka": 500 hiljada dinara Finansijska podrška poljoprivrednim proizvođaĉima Zapošljavanje novih radnika. poljoprivrede i ruralni razvoj 29. za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji Finansijska podrška seoskim MZ koje koriste kredite Fonda za razvoj i Ministarstva poljoprivrede Opština finansira razvoj poljoprivrede i MSPP kroz uĉešće u projektima koji se realizuju na njenom podruĉju Naknada štete u poljoprivredi (24 lica). 33. obuka. 13 miliona dinara. Zvezdara Ţagubica Sombor 32. 37. Sredstva budţeta u vidu depozita za razvoj MSP i industrijske zone Iz budţeta opštine se daju sredstva za subvencije kamata na kredite poljoprivrednicima Podrška projekata "Reka . 30. 43. Topola 46. Bajna Bašta Bujanovac Kraljevo Tutin Smederevska Palanka Aleksandrovac Baĉka Palanka Opština planira finansijsku pomoć za otvaranje centra za razvoj MSP i LER Agrarni budţet i podrška radu Centra za razvoj poljoprivrede Osnovan je Fond za razvoj poljoprivrede. osemenjavanje krava. 41. 47.Podsticaji opština za razvoj MSPP. 31. 50. posete poljoprivrednih proizvođaĉa sajmu poljoprivrede. 34. 39. obuka i podrška udruţenjima preduzetnika Finansiranje nabavke opreme za udruţenja poljoprivrednika. besplatne savetodavne usluge registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 2 miliona dinara sufinansiranje projekata za MSP i poljoprivredu Sredstva za razvoj poljoprivrede kroz afirmaciju udruţivanja poljoprivrednih proizvođaĉa.

Fond za razvoj poljop.27 0. Velika Plana Sredstva iz budţeta se daju kroz lokalni Fond za unapređenje i razvoj poljoprivrede Opštine 54. iako vrlo mali iznosi zbog malog budţeta 53.26 0. grant za zapošljavanje.3 0. programa MSPP za nezaposl.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj 52. Sredstva za pomoć razvoju poljoprivrede. Beograd Krediti za poljoprivrednike i podsticajna sredstva. UNDP 2007 U narednom boksu daje se detaljniji uporedni prikaz fondova u ĉetiri lokalne samouprave i izvod iz narativnog dela istraţivanja projekta USAID MEGA. svake godine. budţ eta Mladenovac Kamatna stopa troškovi obraĉuna „Grace Period“ Trajanje kredita Subotica Subotica Kragujevac Kragujevac Loznica Loznica Fond za unapređ.5 0. Ilustracija 3: Primeri opštinskih fondova za podsticaj MSP i poljoprivrede Finansijski podsticaji opština Kragujevac. Fond za razvoj poljop. Poţarevac Davanje kredita za razvoj poljoprivrede uz period otplate od 1 godine 56. 15 15 60 8 9 6 30 45 200 30 34 30 0. privatnog preduzetništva Fond za razvoj poljop.3 0. krediti za MSP Izvor: Terensko istraživanje opština. % din opšt.2 2% 3% 12 m 12 m 36 m 36 m Beskama 18 m 36-60 m tno Samo 25% sredstava se vraća Beskama tno Beskama tno 12 m 12 m 30 m 30 m Strana 37 od 97 . Subotica i Inđija Tabela 3 Fondovi za podsticaj MSPP i poljoprivredi Opština Naziv fonda Ukup Broj Podrš na korisni ka suma ka kao u mil. Zrenjanin Kreditiranje-udruţivanje agrarnog budţeta i sredstava za MSP sa bankom preko koje se plasiraju u okviru donetog programa 55. Loznica. Program podrške preduzetništvu Fond za fin.

5% 0 60 m Izvor: Istraživanje USAID.5mil (1%) Promotivne aktivnosti 119mil (81%) Sredstva za poljoprivredu 20mil (13%) Regionalni garantni fond Izvor: Istraživanje USAID. The Urban Institute. Finansijska podrška pre duze tnicima 30 25 20 18 U m il dinara 15 10 9 5 0 Loznica Subotica Inđija Kraguje vac 6 6 4 15 15 10 5 30 2005 2006 2007 . 2006.7 3 0. poljoprivrede i ruralni razvoj Inđija Subvencionisanje kamatne stope za kredite MSP 1. 2006.5mil (2%) Program HELP 5mil (3%) Regionalna agencija za Ekon. razvoj 1. 2006.Podsticaji opština za razvoj MSPP. The Urban Institute. Podrška poljoprivredi u 2006 140 119 120 U milionima dinara 100 80 60 40 20 0 15 0 Indjija 6 Loznica Subotica Kra guje va c Ukupna podrška poljoprivredi i preduzetništvu u KG 3. Strana 38 od 97 . The Urban Institute.57 9% umanjen o do 4. Grafikon 9: Podsticaji iz lokalnih opštinskih fondova Izvor: Istraživanje USAID.

Uloge uĉesnika u lokalnom odluĉivanju fonda nisu jasne . jaĉanje preduzetništva i mikro i malih preduzeća. ZBS. fondacijama i fondovima u pokrajinskom Sekretarijatu za kulturu. U Loznici i Kragujevcu banke nemaju nikakvu ulogu. kao budţetski fond na primer subotiĉki Fond za finansiranje preduzetnika. Krediti nisu dovoljno atraktivni  Maksimalni iznos odobrenog kredita – ĉesto arbitrarno  Nema konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora u procesu planiranja i dizajniranja programa  Analiza troškova i dobiti (CBA) se uglavnom ne radi  Indikatori za praćenje uspešnosti programa uglavnom nisu ustanovljeni (monitoring i evaluacija)  Mehanizam kontrole i namenskog trošenja sredstava-(nedovoljno jasna i/ili efikasan)  Visok procenat naplate dospelih kredita Strana 39 od 97 . program za zapošljavanje mladih i IT istraţivaĉke i razvojne inicijative. registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. najĉešće kod subvencija. u nekim sluĉajevima. godini bili registrovani kao: posebno pravno lice i to u Kragujevcu kroz Direkcija za robne rezerve.Fond za razvoj poljoprivrede u Subotici koji je registrovan po Zakonu o zaduţbinama. sredstva se mogu koristiti i za obezbeđenje uĉešća za kredite koje daje Republika/Pokrajina. a treći naĉin primene fonda je bilo kroz “obiĉnu” budţetsku liniju. primer Subotica. dok u Subotici imaju ograniĉenu. Određeni komentari-primedbe :  Pitanje kontinuiteta – svi opštinski programi u ĉetiri analizirane opštine su nedavno ustanovljeni  Pitanje tumaĉenja zakona – Zakon o finansiranju opština  Kamata / troškovi obraĉuna kredita  Visok procenat odobrenih zahteva – LER + socijalni aspekt  Mali broj podnetih zahteva– potencijalni korisnici nedovoljno upoznati. posebno je nerešeno pitanje kriterijuma za izbor predstavnika privatnog sektora. a u Inđiji imaju veliku ulogu. Upravljanje: Kod izbora ĉlanova komisije koje donose kljuĉne odluke nema jasnih kriterijuma. Institucionalni mehanizmi: U ove ĉetiri opštine fondovi podsticaja razvoja MSP i poljoprivrede su u 2006. nezaposlena lica (primer Loznica).Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj Kome se pruţa finansijska podrška kroz lokalne fondove: ili samo preduzetnicima. nezaposlenim licima sa evidencije NSZ Šta se finansijski podrţava: nabavka osnovnih sredstava (ĉiji je oĉekivani vek trajanja duţi od 3 godine). Nema primene Zakona o javnim nabavkama.uloga gradonaĉelnika/predsednika opštine i uloga skupštine. uloga poslovnih banaka i postupak odabira banke. ili i MSP i preduzetnicima. ili kao novoosnovano pravno lice . ili je sledilo osnivanje u skladu sa ĉlanovima 44-47.

Ţagubica. Kraljevo. Smederevo. Bajna Bašta. Dimitrovgrad. garantni fond 3. Paraćin. Valjevo. Surdulica. Podrška kroz kreditne garancije. poljoprivrede i ruralni razvoj Prikaz po vrstama finansijskih podsticaja za razvoj poljoprivrede i MSP Iz pregleda rezimea terenskog istraţivanja opština mogu se izdvojiti detaljnije sledeće vrste finansijskih podsticaja razvoja poljoprivrede i stimulacije ruralnog razvoja na lokalnom nivou: 1. Subvencije kamata na kredite 4. Raška.2006. Kragujevac. Nešto drugo Grafikon 10: Vrste finansijskih olakšica opština za MSP i poljoprivrednike Vrste finansijskih stimulacija opština za razvoj polj. Pirot. Malo Crniće.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Bujanovac. i MSP subvencije kamata kreditne garancije kreditna šema za MSP grant za samozapošljavanje 4 15 26 8 13 7 grant za ostala ulaganja 40 kreditna šema za polj. godine 29 opština i gradova (od 102 anketirane) je iz sredstava lokalnog budţeta finansiralo poljoprivredne proizvođaĉe i doprinosilo ruralnom razvoju i to: Beograd. Crveni KrstNiš. Prijepolje. Bojnik. olakšice u lokalnim zahvatanjima Kreditna šema za poljoprivredu U periodu 2005 . Opštinska kreditna šema za poljoprivredu 2. Grant za stimulaciju ostalih ulaganja 6. Olakšice opštine  Lokalne takse  Naknade za gradsko građevinsko zemljište 7. Panĉevo. Negotin. Velika Plana. Aleksandrovac. Ljig. Obrenovac. Grant za samozapošljavanje 5. Ćuprija. Poţarevac. Ţabari. Topola. Strana 40 od 97 . Uţice. Mladenovac.

rate 21. Kraljevo krediti .2 godine. stoĉarski kredit na 3 godine sa grejs Topola periodom od jedne godine. grejs. Bez bankarskih sredstava . U 2006. Kladovo Kredit i za poljoprivredu od 1 milion dinara 8. 3 godine period. Poţega Kreditna šema za poljoprivredu od 1 milion dinara 13. 1 g. Opovo Krediti za ĉlanove udruţenja odgajivaĉa svinja 7. 400. U saradnji sa Banca Intesa se odobravaju poljop.290 dinara kredita za poljoprivredu 11.. grejs period od 1 . krediti 15. Odţaci kredit za poljoprivredna gazdinstva 20. 3% kamate. Nabavka sadnica borovnice u 2007. Tabela 4: Kreditne šeme za poljoprivredu Opštine Kreditna šema za poljoprivredu 1. Preko opštinskog Fonda za poljoprivredu u saradnji sa Aleksinac Niškom bankom 2. godini ukupno za ruralni razvoj izdvojeno 5. vraćanje u dve 12. 000 za jednog PP Kanjiţa za opremu 10. Preko Sekretarijata za privredu i Vojvođanske banke je data Zvezdara kreditna šema za polj (odnosi se na grad Beograd) 14. Ĉaĉak 15 miliona dinara je dato iz budţeta Opštine 22. 8 Pirot miliona dinara kredita 9.123 korisnika 24. Ĉajetina 7 miliona dinara za poljoprivredna domaćinstva 19. Finansirani programi iz oblasti primarne polj. 6 miliona . dugoroĉni krediti za Smederevo 80 gazdinstava 12. Fond za razvoj poljoprivrede ima na raspolaganju 3 miliona Sombor dinara. Mali Zvornik 7. Poţarevac Kategorija klijenata koja koristi kredite za razvoj poljoprivrede Strana 41 od 97 . kamate na odobrene bankarske kredite 18. godini kredit u visini Ljig milion dinara 6. Krupanj 700 hiljada dinara kredita za poljoprivredu 3.5 godina.to mes. Bajna Bašta Beskamatni robni krediti 16. poljoprivrede i ruralni razvoj Visina kreditne šeme za poljoprivredu iz opštinskog budţeta i/ili namena detaljnije su prikazani u narednoj tabeli. Zrenjanin Kreditna šema za poljoprivredu od 5.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Raška servisiranje kredita preko Komercijalne banke 23. Kovin 331. Baĉka Palanka Subvencije. Kruševac Poljoprivrednim proizvođaĉima u oblasti stoĉarstva i ratarstva 5. Kratkoroĉni krediti za 120 gazdinstava.sredstva iz budţeta 17. 4 miliona kredita za poljoprivredu 4. proizvodnje . Na osnovu konkursa dodeljuju se beskamatni krediti registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na period od 3 .

krediti za investicije. 29 mil. hladnjaĉe. grad Beograd je kreditirao MSP i preduzetnike . Strana 42 od 97 . izgradnju sistema navodnjavanja. odnosno u domašaju mogućnosti manjih opština Izvor: Intervju sa predstavnicima sekretarijata za poljoprivredu Primer opštine Smederevo.000 dinara na godinu dana kredita za povećanje stoĉnog fonda.sto hiljada dinara za kupovinu rasnih priplodnih junica. Kreditiranje individualne poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beograda .000 evra sa Beograd kamatom o 4. podsticaj agraru Krediti stoĉarima Opština Smederevo je preko opštinskog Fonda za razvoj poljoprivrede odobrila 650. Izvor: Terensko istraživanje opština. podaci govore o tome da je opština Vranje u periodu 2005-2006. Opštine koje su izdvajala sredstava iz budţeta kroz kreditnu šemu za MSP. nazimila. podsticaj agraru Grad Kragujevac je u 2005 i 2006.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Boljevac je finansirala izradu studije za otvaranje Biznis inkubacionog centra. godine davala olakšice za MSP u vidu smanjenih lokalnih komunalnih taksi. Kredite od 2 . edukacija privrednika za izradu biznis planova. što je znatno češći primer. te opreme za preradu mesa. UNDP 2007 Ilustracija 4: Primeri opštinskih podsticaja poljoprivredi Primer grada Kragujevca. Prema uvidu u rezultate terenskog ispitivanja. Zvezdara namerava da predfinansira osnivanje Centra za razvoj MSP. sa rokom otplate od godinu dana i kamatom od osam odsto. nerasta i prasadi. voća i povrća. Ukupno 58. U planu je odobravanje kredita radi povećanja agrarne proizvodnje u smederevskoj opštini. 84 miliona dinara za 113 korisnika. godine izdvojeno 220 miliona dinara za poljoprivredne kredite. detaljnije su prikazani u narednoj tabeli. Izvor: Intervju sa predstavnicima sekretarijata za privredu Kreditna šema za MSP Finansijske stimulacije za razvoj MSP i preduzetništva iz opštinskog budţeta su mnogo manje nego što je to sluĉaj za poljoprivrednike. Najveći deo sredstava je dodeljen registrovanim domaćinstvima za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme. opština Blace je finansirala organizaciju struĉnih skupova. robni Kragujevac kratkoroĉni krediti i 21 mln. Inđija je subvencionisala deo kamate na kredite za MSP. poljoprivrede i ruralni razvoj su individualni poljoprivredni proizvođaĉi 25. godine investirao ukupno 207 miliona dinara u agrarni sektor i razvoj sela. kao i njihova visina i namena.7 mil.kreditni aranţman sa bankom »Intesa«.20.5% god je uzelo 120 poljoprivrednika. savetovanja.kreditni aranţman sa Vojvođanskom bankom po kome je 2006. subvencije 26. u iznosu od šezdeset . Poređenja radi u nastavku je primer jednog malog fonda (300 puta manja sredstva nego u Kragujevcu).

3. budţetskih fondova nije dozvoljeno. 12. godine izdvojena za kredite MSP do 10. 7. izmenama zakona o budţetskom sistemu iz jula 2005. Planira se izdvajanje 100 miliona dinara u 2007. 11. 9 miliona dinara Kladovo Kreditna šema za MSP na 5 godina .7miliona dinara . 4. Saveta za zapošljavanje.16 Osnivaĉ Fonda je Republika Srbija. Lokalni (regionalni) garantni fondovi Na nivou Republike i APV postoje Garancijski fond sa sedištem u Beogradu (Republiĉki garancijski fond). Međutim. 5 miliona dinara Zvezdara Preko sekretarijata za privredu. 9. Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o budţetskom sistemu su omogućavali da jedinice lokalne samouprave osnivaju fondove prema svojim potrebama za delatnosti koje su od znaĉaja za lokalnu zajednicu. Saveta opštine i Banke Intesa (zapravo je reč o gradu Beogradu) Sombor Putem Pro Credit Banke je Opština dala 10 miliona din kao deponovana sredstva. Odlukom Skupštine AP Vojvodine17 iste godine osnovan je Garancijski fond Autonomne pokrajine Vojvodine. 8. za kredite MSP do 30. 43/2004 i 61/2005 Sluţbeni list AP Vojvodine br. Garancijski fond Republike osnovan je Zakonom o Garancijskom fondu 2003.49 korisnika Beograd Kreditna šema za MSP. i Garancijski fond AP Vojvodine. 6. kamata 2. 55/2003. 5.75% god. preko banke Intesa.000 din.000 evra. sredstva 84 miliona dinara za 113 korisnika je 2006. Tabela 5: Kreditne šeme za MSP Opštine Kreditna šema za MSP Dimitrovgrad Kredit banke sa udruţenim opštinskim sredstvima na osnovu ugovorenih uslova Loznica Za MSP 6 miliona dinara Mali Zvornik Kreditna šema za MSP od 2. po klijentu Kovin Kreditna šema za MSP u visini od 1.Podsticaji opština za razvoj MSPP.000 evra. godine. osnivanje tzv. 10. 17/2003 Strana 43 od 97 . a treći je u osnivanju. a RA MSPP omogućila je preko banke 30 miliona za kreditnu šemu za MSP Baĉka Palanka Subvencije kamate na odobrene bankarske kredite MSP Zrenjanin Kreditna šema za MSP od 4. Pirot Preko 100 klijenata MSP je dobilo bespovratna sredstva Kanjiţa Dugoroĉno kreditiranje MSP 400. poljoprivrede i ruralni razvoj 1. 16 17 Sluţbeni glasnik RS br. grejs 1 god. 2. godine. U Srbiji postoje dva lokalna odnosno regionalna garancijska fonda (od kojih je samo jedan u funkciji).

00 eura) obezbeđuje italijanska vlada. Trenutno je neaktivan zbog okonĉanja projekta u kome je nastao i odlaska predstavnika donatora.000. godine osnovan je Opštinski garancijski fond. Korisnici kredita mogu biti preduzetnici poĉetnici i postojeća preduzeća bilo kakve vlasniĉke strukture koji nameravaju da ulaţu na podruĉju Jablaniĉkog i Pĉinjskog okruga. Opšti cilj projekta Garancijskog fonda je da se unaprede odnosno stvore uslovi za bolji pristup kreditima za mala i srednja preduzeća. poljoprivredni kombinati. alata. U junu 2004. Osnovan je Ugovorom koji su zakljuĉili donator (UNOPS u ime UNDP). sa druge lokalna banka (sa vlastitom poslovnom politikom u pravcu ostvarivanja profita i odgovornosti prema akcionarima).000. a dodatni kapital za osnaţivanje fonda biće obezbeđen kroz donacije italijanskih banaka.000 dolara. i na kraju. kroz UNOPS.00 eura). vlasnike novih radnji i preduzeća (koji posluju kraće od 12 meseci).Podsticaji opština za razvoj MSPP. do 50%. Regionalni Garancijski fond za juţnu Srbiju Odlukom Skupštine opštine Leskovac u oktobru 2003. Sa jedne strane je donator (sa sopstvenom misijom i ciljevima). Krediti i garancije se daju za nabavku osnovnih sredstava: mašina. što Fondu i daje regionalni karakter. Vrednost garancije koja se daje za startup ne moţe iznositi više od 10% vrednosti ukupno izdatih garancija U cilju uspešne realizacije projekta. poslovna banka (Continental banka.. Fond garantuje svojim sredstvima i uĉestvuje u odobravanju zajedno sa bankom. druga zemljoradniĉka udruţenja i radnje. potencijalni korisnici kredita mogu da koriste savetodavnu. a ostale opštine iz Regiona donose odluke o pristupanju Fondu. zadruge. Komercijalna banka. opreme. Novi Sad) i Regionalna agencija za ekonomski razvoj malih i srednjih preduzeća “Alma Mons”. individualne poljoprivredne proizvođaĉe. nezaposlena lica koja ţele da osnuju radnju ili preduzeće (registrovana u Nacionalnoj sluţbi za zapošljavanje). Vojvođanska banka. pravnu i tehniĉku pomoć koju će pruţiti sluţbenici Regionalnog Garancijskog Fonda i banke. godine. delova za mašine i opremu. Fond je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa sledećim poslovnim bankama: Agrobanka . poljoprivrede i ruralni razvoj Lokalni garancijski fond "Alma Mons" u Novom Sadu Garancijski fond je zapoĉeo sa radom novembra 2004. lica sa statusom izbeglica i interno raseljena lica i lica koja koriste usluge Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Partner u realizaciji ovog projekta je UNDP koji sprovodi program za oporavak i napredak opština na jugu Srbije. 30 miliona dinara od opštine Leskovac. a garancije obezbeđuje fond. 2 miliona od opštine Bujanovac i 1 milion od opštine Bojnik. Strana 44 od 97 . zanatstvo i usluge. kooperative. Ovaj fond se koristi za pokrivanje dela kredita. Skupština opštine donosi odluku da promeni naziv fonda u Regionalni garancijski fonda za Jablaniĉki okrug. Jubanka. Koncept poslovanja garancijskog fonda ukazuje na kompleksnost primene ovakvih šema uz neophodnost saradnje između razliĉitih partnera. poljoprivredu. U svom poslovanju fond podrţava mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Korisnici kredita su registrovana mala i srednja preduzeća. Krediti se odobravaju za proizvodnju. Garancijski fond u agenciji "Alma Mons" u Novom Sadu je u suštini ugovorni odnos u kome se ostvaruje saradnje između razliĉitih partnera. Poĉetni kapital fonda je od UNDP u iznosu od 250. preduzetnike i pripadnike ugroţenih društvenih grupa. Poĉetni kapital za osnivanje fonda (oko 450. Projekte ocenjuju i banka i Agencija. Sredstva za kreditiranje obezbeđuje banka iz sopstvenih sredstava (oko 900. koje dodeljuje poslovna banka. razvojne agencije (sa posebnom ulogom tehniĉke podrške i prema donatoru i prema potencijalnim klijentima Garancijskog fonda).

Oĉekuje se da će se on za poĉetak registrovati po modelu Konzorcijuma ĉiji bi vodeći ĉlan bila ova Agencija. finansiranje ekološki neprihvatljivih projekata i poslova koji nisu u sladu sa zakonom.sadnice 8 Prijepolje 12 projekata je finansirala Opština za samozapošljavanje 9 Paraćin Milion dinara 10 Ĉaĉak 4 miliona dinara.Podsticaji opština za razvoj MSPP. udruţenja (12 ĉlanova) oprema. otplata 36 meseci Grant za samozapošljavanje Tabela 7: Podrška kroz grant za samozapošljavanje Opštine Grant za samozapošljavanje 2006. 2 miliona dinara 7 Crveni Krst-Niš Poljoprivrednicima za zasade. grejs period 1 god. nivou 2-4% 4 Inđija Realizovale 3 firme 5 Kraljevo Beskamatni kredit. muzilice. za razvoj MSP preko NSZ kroz Strana 45 od 97 . Subvencije kamata na kredite Prednost ovog oblika je što ne zahteva prethodnu kapitalizaciju u obliku nekog fonda. turizam . preduzetništvo 4 Aleksinac Na osnovu konkretnih projekata za registrovanje udruţenja poljoprivrednika 5 Kladovo Premije za poljoprivredu 6 Pirot 1. Niš Kroz projekat unapređivanja koţarstva registr. Tabela 6 Podrška kroz subvencije kamata na kredite Opština Namena subvencija 1 Vranje Za veštaĉko osemenjavanje krava . poljoprivrede i ruralni razvoj Garancije se ne odobravaju za finansiranje dugova. Garancijski Fond u osnivanju za Šumadijski i Pomoravski okrug Na inicijativu regionalne agencije za razvoj iz Kragujevca opštine ova dva okruga su u toku formiranja Garancijskog fonda Šumadijsko-pomoravskog regiona.3000 grla godišnje 2 Aleksinac Primenjena 2004. rasnu stoku. za nabavku stonih junica 3 Mali Zvornik Kamate na god. zakup u kupovinu zemlje. 1 Palilula. mehanizacija i rasna grla koza 4 miliona dinara -34 ĉlana 2 Preševo Za mali biznis 3 Ljubovija Poljoprivreda. Prema podacima iz ankete 5 opština primenjivale su ovaj oblik podsticaja.

Podsticaji opština za razvoj MSPP. vrednost 50 mil dinara za nezaposlena lica. 1 Majdanpek X X 2 Priboj X za prvu godinu postojanja firme U anketi grad je svrstao ovde ovaj grant Fond. poljoprivrede i ruralni razvoj 11 Negotin 12 13 Panĉevo Beograd subvencionisanje samozapošljavanja / subvencije od 100300. godine za kupovinu opreme za razvoj poljoprivrede u ukupnom iznosu od 642 hiljada dinara 1. efikasnosti i konkurentnosti postojećih MSP18 Grant za ostala ulaganja Tabela 8: Podrška razvoju MSP i poljoprivredi kroz stimulaciju ostalih ulaganja Opštine Grant za stimulaciju ostalih ulaganja 1 Vranje 100 korisnika po 1200 eura u opremi 3 Pirot za ovu namenu Opština izdvojila u 2006. rasta. pošto on u principu nije namenjen direktno firmama za radna mesta već za indirektnu podršku kroz obuke. Olakšice u lokalnim daţbinama Tabela 9 Olakšice u lokalnim naknadama i taksama Opštine Takse Nak. centre za podršku i sliĉne neprofitne poduhvate.800. obuku i usavršavanje građana 7 Panĉevo 2 mil.000 dinara7 Bespovratna sredstva dodeljivana su u toku 2006. 18 Strana 46 od 97 . podrţavanje stvaranja većeg broja novih MSP.000 dinara 4 Crveni Krst-Niš Opština daje sredstva za prekvalifikaciju . dok je Crveni Krst –Niš moţda trebalo da stavi svoj odgovor u rubrici finansiranje obuka. Izgleda da neke od kategorija u pitanjima nisu bile dovoljno jasne onima koji su popunjavali ankete.za drugo Opis zemlj. Međutim u istraţivanju pomenut je pod rubrikom ostala nefinansijska podrška. Projekti za podsticanje zapošljavanja na teritoriji grada planirani za 2007. dinara iz budţeta opštine za podršku samozapošljavanja lica sa evidencije nezaposlenih (10 lica je ostvarilo finansijsku podršku Napomena: Vranje. 1. 5 miliona dinara podrške Udruţenju zanatlija i ostalih preduzetnika Panĉeva (data podrška za 2 projekta). otvaranje novih radnih mesta. Panĉevo a moţda i Pirot su trebali da svrstaju ovo pod prethodnom rubrikom jer je reĉ direktno o grantu za nova radna mesta.

Prostora uređivanje izloţbe stoĉara opština oslobodila 600 hiljada taksu na prostor Strana 47 od 97 27 28 Panĉevo Velika Plana . godini poslovanja bez naplate. sa malim poslovnim prostorom 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 X X X X X X X X X X X X X X 0 Oslobađanje firmarine MSP u prvoj godini rada Komunalne takse za preduzetnike u 1. poljoprivrede i ruralni razvoj 3 4 Preševo Uţice X X X Za ulaganje u industrijsku zonu investitori su oslobođeni naknade za komunalno opremanje X 5 6 7 8 9 10 Vranje Obrenovac Ĉoka Loznica Luĉani Kruševac X X X X X Zakup zemljišta u industrijskoj zoni Olakšice za preduzetnike za prvih godinu dana u vrednosti od 50% ukupnog iznosa takse na firmu 11 12 13 14 Golubac Kladovo Pirot Crveni KrstNiš Prijepolje Kanjiţa Sombor Bujanovac Smederevska Palanka Baĉka Palanka Ĉajetina Ćićevac Ćuprija Ivanjica Topola Valjevo X X X X X X Finansiranje sportskih i kulturnih manifestacija (verovatno pogrešno svrstano) U toku je izrada sistema olakšica Smanjene tarife za isticanja firme MSP.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Stari zanati oslobođeni svih lokalnih daţbina X X Smanjenje naknada za korišćenje i sajamskog izloţbenog polj.

Podsticaji opština za razvoj MSPP. 40% od ukupnog iznosa naknade Razlozi za izostajanje finansiranja raznih vrsta podsticaja Kao glavni razlog naveden od strane opština koje nisu finansijski podsticale razvoj lokalnih MSP i poljoprivrednih gazdinstava iz budţeta.Republika vraća lokalnoj samoupravi. Grafikon 11: Razlozi opština za izostajanje finansijske podrške Razlozi za nes provođenje finans ijs ke podrške opš tine za polj. i MSP 100% 80% 60% 40% 20% 0% nedostatak sredstava pravne prepreke f in. a zatim zakonska ograniĉenja za neke vrste podsticaja. prvenstveno je nedostatak sredstava u opštinskom budţetu. ili preko smanjenja taksi i lokalnih zahvatanja. poljoprivrede i ruralni razvoj 29 30 Poţarevac Beograd X Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta . ovlašćenja opštine Strana 48 od 97 .

odnosno urbanistiĉkih i građevinskih dozvola za infrastrukturne i poslovne objekte koji se nalaze na njihovom podruĉju. povećava obim i kvalitet ponude radne snage. nalaze infrastrukturni objekti ovih delatnosti.tako što poboljšanje stanja infrastrukture. Znaĉaj osnovne infrastrukture je toliko veliki da se ponekad smatra da određeni nivo infrastrukture predstavlja preduslov bilo kakvog lokalnog ekonomskog razvoja. izuzetno je bitna za lokalni ekonomski razvoj i razvoj MSPP. nacionalna i regionalna mreţa puteva. pravovremenim davanjem urbanistiĉkih uslova. Ukoliko se na teritoriji opštine. odnosno kakvo mesto ima u strategiji razvoja preduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja? Postoji nekoliko naĉina na koji lokalne vlasti mogu da utiĉu na razvoj i ove vrste infrastrukture na sopstvenom podruĉju i dalje na razvoj MSPP po tom osnovu: 1. infrastrukturne delatnosti. Stanje ove infrastrukture. U infrastrukturu koja je deo nekog od nacionalnih sistema i nad kojom lokalne vlasti nemaju praktiĉno nikakvu ingerenciju spadaju telekomunikacije. budući da ona ĉini jedan od kljuĉnih elemenata poslovne klime u svakoj lokalnoj zajednici. kao i aerodromi i luke koji opsluţuju podruĉje lokalne zajednice. postavlja se pitanje da li uopšte postoji mogućnost uticaja na ovu vrstu infrastrukture. poljoprivrede i ruralni razvoj 4.tako što navedena unapređenja infrastrukture poboljšavaju kvalitet ţivota stanovnika lokalne zajednice. snabdevanje gasom visokog pritiska. kao i saobraćajna infrastruktura. oni predstavljaju iskljuĉivo lokalni segment određenog nacionalnog infrastrukturnog sistema. pa se povećavaju i podsticaji za doseljavanje na to podruĉje. odnosno ponuda infrastrukturnih usluga te vrste. Prvi je direktan . Biznis inkubatori i industrijske zone Znaĉaj lokalne biznis infrastrukture Lokalna infrastruktura – osnovna. odnosno predstavlja integralni deo tog razvoja na dva naĉina. snabdevanje elektriĉnom energijom. utiĉe na razvoj MSPP. na primer. odnosno grada. što predstavlja dodatni razlog investitorima da svoj kapital uloţe upravo na podruĉju takve lokalne zajednice.Podsticaji opština za razvoj MSPP. 2. Drugi naĉin je indirektan . fiziĉka infrastruktura. Opštine mogu u okviru svojih ingerencija da pospeše razvoj ove vrste infrastrukture. odnosno poboljšanje snabdevanja infrastrukturnim uslugama predstavlja pogodnost zbog koje se investitori odluĉuju da svoj kapital uloţe upravo na podruĉju te lokalne zajednice. ţeleznice. Opštine mogu da stupe u direktan kontakt i pregovore sa javnim preduzećima koja gazduju ovom infrastrukturom i pruţaju ove infrastrukturne usluge i da sa njima nađu rešenja u pogledu brţeg razvoja te infrastrukture koja bi bila zadovoljavajuća za obe strane. Strana 49 od 97 . Budući da lokalne vlasti nemaju nikakvu ingerenciju nad ovom vrstom infrastrukture. U gradovima Srbiji postoje dve vrste infrastrukture.

odnosno komunalnih delatnosti. poljoprivrede i ruralni razvoj 3. parkova i drvoreda  javna parkirališta (parkirališta sa slobodnim pristupom)  odrţavanje mostova i reĉnih korita u naseljenim mestima Iako se lokalni infrastrukturni sistemi. jedna od najznaĉajnijih podela jeste na one komunalne delatnosti koje spadaju mreţne delatnosti vodosnabdevanje i kanalizacija. Strana 50 od 97 . koje su i prirodni monopoli. Ideja sa podsticajima za MSPP. odnosno povećala ponuda tih usluga. opština Pećinci ima izuzetno dobre rezultate u svojoj industrijskoj zoni. a koji ostalih faktora (poslovno rukovodstvo opštine. Te beneficije u odnosu na osnovnu infrastrukturu mogu imati oblik niţih cena komunalnih usluga. druge vrline opštine). dobre saobraćajne veze. Lokalna infrastruktura. lokalne zajednice mogu da nađu raĉun da zainteresovanim investitorima ponude neke beneficije. kao i javni šinski i trolejbuski saobraćaj.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Naime. izvrši pritisak na zakonodavnu vlast kako bi se uvela regulatorna rešenja koja bi pospešila razvoj ovih infrastrukturnih delatnosti. Bilo koja nova investicija je vezana za gradsko zemljište. i delatnosti koje u njih spadaju za savremen razvoj MSPP su posebno vaţne:  proizvodnja i distribucija vode (vodovod)  odvođenje i preĉišćavanje otpadnih voda (kanalizacija)  proizvodnja i distribucija toplotne energije (daljinsko grejanje)  distribucija i snabdevanje gasom (lokalna gasovodna mreţa niskog pritiska)  odrţavanje ĉistoće javnih površina  odnošenje smeća  trajno odlaganje (deponovanje) smeća  javni gradski i prigradski saobraćaj  odrţavanje ulica. Jedan od najdirektnijih naĉina podsticanja ekonomskog razvoja opštine jeste privlaĉenje interesa MSPP. pre svega u oblasti komunalnih infrastrukturnih sistema. koje su. Prema vaţećem zakonu o komunalnim delatnostima. odnosno komunalne delatnosti. domaćih i inostranih savremeno koncentrisanom komunalnom i ostalom osnovnom infrastrukturom u industrijskim zonama. Rezultati su odliĉni. prema vaţećim zakonskim rešenjima u Srbiji. u potpunosti u nadleţnosti lokalnih vlasti. jeftinih uređenih lokacija. daljinsko grejanje i distribucija gasa. zajedno sa drugim lokalnim zajednicama. ĉiji sastavni deo treba da ĉini strategija razvoja MSPP. blizina glavnog i velikih gradova. je posebno interesantna za podsticaje razvoja MSPP. besplatnog ili jeftinog zemljišta. posebno je vaţno unaprediti upravljanje gradskim građevinskim zemljištem. Tako opština Inđija daje praktiĉno besplatno građevinsko zemljište onima koji investiraju u izgradnju pogona na njenoj teritoriji. Opština moţe da. Da bi stimulacije u oblasti osnovne infrastrukture bile operativne za MSPP. mada je pitanje koliki je tu udeo besplatnog zemljišta. odnosno građevinsko zemljište je najvredniji i najznaĉajniji resurs koji se moţe upotrebiti pri implementaciji strategije lokalnog ekonomskog razvoja. kao mamcem za potencijalne investitore javila se i u Srbiji. odnosno na osnovu mnogih kriterijuma. trotoara i drugih javnih površina  odrţavanje javnog zelenila. mogu grupisati ili razvrstati na mnogo razliĉitih naĉina. Gradsko-opštinsko. kao i opština Titel.

bez obzira na umešnost lokalnih vlasti. ali ne postoji slobodan promet. i U ovoj oblasti vlada (namerno izazvana) terminološka zbrka. Statusna transformacija zemljišta. dobro gazdovanje gradskim zemljištem treba da obezbedi i efikasnu urbanu rekonstrukciju. Pored brze i efikasne izgradnje objekata na novim lokacijama (tzv. ove delatnosti su locirane u centru grada. radnjama opšteg tipa (trgovina na malo) i ugostiteljskim objektima i tome sliĉno. Ove delatnosti su infrastrukturno veoma zahtevne. dugogodišnje korišćenje. Sve bitne detalje naĉina na koji se gradsko zemljište dodeljuje. svode se na njegovu neefikasnost i netransparentnost – gazdovanje gradskim zemljištem ne daje dobre rezultate. ne postoji trţište neizgrađenog gradskog zemljišta. Zbog toga je potrebno temeljito reformisati sistem korišćenja gradskog zemljišta. odnosno ustupa. što podrazumeva pravovremeno i efikasno pripremanje i opremanje zemljišta. ukratko reĉeno. na primer. mada to trţište postoji implicitno (kao integralni deo trţišta nekretnina). Međutim. teĉnim ili gasovitim Strana 51 od 97 . nemaju velike infrastrukturne zahteve i kompatibilne su sa stanovanjem. Sekundarne delatnosti veoma ĉesto emituju snaţne negativne eksterne efekte (buka. vibracije. kao i program njegovog davanja u zakup uređuju lokalne vlasti. potreban je. zelene lokacije). U fiziĉkom pogledu. smeđe lokacije). U Srbiji je gradsko zemljište još uvek iskljuĉivo u javnom vlasništvu. dobro podnose visoke gustine izgrađenosti (nije im potreban veliki slobodan prostor). pristup teškim vozilima. odnosno restituciju). poljoprivrede i ruralni razvoj Gazdovanje gradskim zemljištem treba da obezbedi dobru alokaciju tog zemljišta ekonomski efikasnim korisnicima. odnosno. uspostavljanje ĉvrste zaštite privatnih svojinskih prava nad zemljištem (veoma ograniĉene mogućnosti eksproprijacije) i uvođenje njegovog trţišta. odvoze ponekad još kabastiji proizvodi. koje mora biti u drţavnoj ili društvenoj svojini. to su delatnosti koje se obavljaju u kancelarijskom prostoru. odnosno promenu namene površine i intenzitet izgrađenosti putem zamene nasleđenog građevinskog objekta novim (tzv. već administrativno određene naknade. Naime. Pri prenosu prava korišćenja ne plaća se trţišna cena (zakupnina). Drugu grupu ĉine sekundarne (industrijske) delatnosti koje su locirane na obodima grada. postoje dve osnovne grupe delatnosti. Naime. tj. zagađenje ĉvrstim. Loši efekti postojećeg sistema su nesporni i. one koje proizvode usluge.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Jednu grupu ĉine tercijarne (komercijalne) delatnosti. odnosno namene površina u gradovima. pa stoga lokalne vlasti vrše administrativnu raspodelu gradskog zemljišta kao resursa. Reforma tog sistema treba da se zasniva na privatizaciji gradskog zemljišta (ukljuĉujući i denacionalizaciju. Naĉelno posmatrano. ĉesto u specijalizovanim zonama. koja je prema tom Zakonu već trebalo da bude okonĉana (dve godine po usvajanju Zakona) nije ni zapoĉela. Ustav Srbije poznaje gradsko građevinsko zemljište. Dugo vremena zakonska rešenja u Srbiji su poznavala kategoriju gradskog-građevinskog zemljišta (koja odgovara kategoriji gradskog zemljišta u ovom tekstu) i građevinsko zemljište koje se svodilo na nepoljoprivredno zemljište koje nije gradskograđevinsko. pored stanovanja. Zakon o planiranju i izgradnji uvodi novu kategoriju javnog građevinskog zemljišta kojom (neuspešno) pokušava da izbegne ustavno ograniĉenje svojinskog reĉima gradskog zemljišta. odnosno ţeleznici – dovoze se kabaste sirovine. kao i njegovo brzo privođenje odgovarajućoj nameni. koje se dodeljuje na praktiĉno trajno. promet nekretnina neminovno obuhvata i promet svojinskih prava nad zemljištem na kome su podignute te nekretnine. onemogućen je njegov promet i nema trţišta gradskog zemljišta. Pri definisanju strategije lokalnog ekonomskog razvoja treba uoĉiti da.

pre nego što je poznat investitor na konkretnoj lokaciji. odnosno trţišnu cenu tog zemljišta pri njegovoj sadašnjoj nameni. moţe da pospeši realizaciju programa industrijskih parkova.). u takvoj su veoma ublaţena urbanistiĉka ograniĉenja (dozvoljene su praktiĉno sve namene površine). tako da. ali u određenim situacijama. svakako je profitabilna delatnost i treba je prepustiti privatnom sektoru. nisu kompatibilne sa stanovanjem. Pripremanje i opremanje zemljišta. a druga opcija u pogledu upravljanja moţe da bude i partnerstvo javnog i privatnog sektora. dobro infrastrukturno opremljenih zona.Podsticaji opština za razvoj MSPP. tako da imaju lak pristup na te saobraćajnice.. a minimizuju negativni aglomeracioni efekti. Ovakvi industrijski parkovi. odnosno projekata specijalizovanih poslovnih zona. a to je osnovna delatnost u stvaranju takve zone. Upravo je za drugu grupu delatnosti vezan program. Svim ovim programima je zajedniĉko da okupljaju aktivnosti koje su kompatibilne i ĉije okupljanje generiše pozitivne aglomeracione efekte. opremljene su osnovnom komunalnom infrastrukturom dovoljnog kapaciteta (vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda. gas itd. namenjeni granama u oblasti visokih tehnologija itd. Drugo. odnosno industrijski parkovi. Lokalne vlasti zadrţavaju vlasništvo nad gradskim zemljištem (bar do predstojeće reforme sistema gazdovanja ovim resursom). Konaĉno. međutim. postoji u pogledu upravljanja takvom zonom posle osnovanja. odnosno poslovni centri.). pripremanje i opremanje lokacije iziskuje Strana 52 od 97 . a urbanistiĉke procedure. Prvo. Dilema. odnosno grupisanje privrednih aktivnosti stvoriti pozitivne lokalne aglomeracione efekte i time privlaĉiti nove ulaske. i funkcije urbanistiĉke vlasti koje im pripadaju. Ovakav potez moţe da bude kontroverzan (naroĉito sa stanovišta obezbeđivanja sredstava za isplatu praviĉne naknade pređašnjim vlasnicima). obaraju vrednost ambijenta u kome se nalaze. poslovne zone u oblasti tercijarnih delatnosti. Odgovor na ovo pitanje zavisi od nekoliko elemenata. elektriĉna energija. Takva industrijska zona treba da bude stvorena odgovarajućom odlukom lokalnih vlasti. odnosno projekti strategije lokalnog ekonomskog razvoja ili je sadrţaj stvaranje industrijskih parkova – specijalizovanih. Jedna opcija je da njome upravlja posebno javno preduzeće koje bi osnovala lokalna zajednica. U tom smislu postoje razliĉite vrste poslovnih zona: industrijske zone. postavlja se pitanje u kojoj meri je potrebno pripremiti i opremiti gradsko zemljište unapred. tehnološki parkovi. odnosno urbanistiĉki parametri? Što više urbanistiĉkih parametara postoji. telekomunikacije. znatno su pojednostavljene. Još jedna funkcija lokalnih vlasti u ovom pogledu moţe da bude znaĉajna ukoliko se stvaranje ovakve industrijske zone zasniva na konverziji poljoprivrednog zemljišta u gradsko. Takve zone se nalaze blizu regionalnih. Pri realizaciji programa. odnosno vlasnika. veća je mogućnost za definisanje programa pripremanja i opremanja zemljišta. prilagođenih potrebama MSPP. postoji zakonska osnova na osnovu koje lokalne vlasti mogu da eksproprišu to zemljište. poput dobijanja urbanistiĉke dozvole. poljoprivrede i ruralni razvoj otpadnim materijama itd. pod uslovom da vlasnicima plate praviĉnu naknadu. odnosno odgovora na sledeća pitanja. Naime. predstavljaju samo jedan od specijalnih sluĉajeva stvaranja specijalizovanih poslovnih zona u kojima će grupisanje novih poslovnih objekata. koliki je „obrtni kapital“ kojim se raspolaţe? Naime.i u tom zonama postoji dovoljno prostora potrebnog za obavljanje industrijske delatnosti. odnosno magistralnih puteva i pruga. a time pospeši i lokalni ekonomski razvoj. u kojoj meri postoje urbanistiĉka ograniĉenja. odnosno građevinsko. odnosno da zone budu tako specijalizovane da se uvećaju pozitivni. Pri tome je bitno da namene površina budu kompatibilne. naĉelno posmatrano. naroĉito ukoliko postoji veći broj parcela.

a sada napuštene. Najveća korist od urbane rekonstrukcije je upravo u ponovnom „aktiviranju“ atraktivnih lokacija. ukoliko je potrebno. tako da ovi projekti mogu da predstavljaju znaĉajnu uštedu u odnosu na „aktiviranje“ potpuno nove lokacije na obodu grada. Osnovni podsticaj za investiranje u poslovne zone. a sam investitor sekundarno pripremanje i opremanje zemljišta u samoj poslovnoj zoni. optimalna strategija realizacije ovih programa moţe se zasnivati na podeli na primarno i sekundarno opremanje zemljišta. odnosno projekti urbane rekonstrukcije. Zbog toga nije ni ĉudno što se u svetu već odavno koristi mehanizam zone pojednostavljenog planiranja (Simplified planning zone). inovacija i sistema upravljanja. odnosno nauĉno tehnološke parkove. centara za ispitivanje i istraţivanje. pri ĉemu bi lokalne vlasti. i poboljšanje efikasnosti alokacije gradskog zemljišta kao resursa. Iako su projekti urbane rekonstrukcije opterećeni troškovima rušenja zateĉenog objekta i odgovarajućeg pripremanja terena. znanja. Posebne programe u okviru strategije lokalnog ekonomskog razvoja treba da ĉine programi. pogona. konsultantskih i finansijskih institucija i fondova "Ventura" kapitala. podruĉja grada u kome ili uopšte nema urbanistiĉkih ograniĉenja. Tim pre što se urbanom rekonstrukcijom obiĉno „aktiviraju“ atraktivne lokacije. i. univerziteta. pa urbanistiĉka dozvola uopšte nije ni potrebna. nekada upotrebljavane. Nauĉno tehnološki parkovi ukljuĉuju najaktivnije uĉešće opština u izgradnji komunalne infrastrukture. izrada detaljnih urbanistiĉkih planova (planovi detaljne regulacije) i izdavanje odgovarajuće urbanistiĉke dozvole.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj investicije koje se mogu povratiti tek kada se lokacija ustupi korisniku. veća je sloboda investitora da sam odluĉuje o svom objektu. kao i bankarskog i privatnog sektora u izgradnji laboratorija. ili nedovoljno iskorišćenje. eksproprijacija postojećeg napuštenog objekta. Za efikasnost ovih podsticaja razvoju MSPP vrlo je vaţno da se prethodno uradi profilisanje ovih parkova. agencija za transfer tehnologije i intelektualne svojine. odnosno projekat lokalnog ekonomskog razvoja unapred obezbedile primarno. budući da od tih odluka zavise i budući prihodi i budući troškovi tog investitora. studije izvodljivosti i partnerstva u njihovoj izgradnji. ovakve lokacije su najĉešće infrastrukturno već opremljene. materijala. u to angaţovanje neminovno spada dodeljivanje gradskog zemljišta investitoru. Što su manja ograniĉenja u pogledu fiziĉkih parametara objekata. Ponuda (primarno) već opremljenih lokacija skraćuje vreme potrebno za realizaciju investicije i pospešuje lokalni ekonomski razvoj. Unutar postojećih zakonskih rešenja. Ono na šta treba posebno skrenuti paţnju jesu osnivanje i razvoj MSPP u nauĉno tehnološkim parkovima koji danas u svetu predstavljaju institucionalni okvir za najbrţi razvoj MSPP. Bez obzira na konkretne odgovore na navedena pitanja. pa i njegova odluka da investira ili ne. odnosno njegove namene. tehnologija. daleko od poslovnog centra grada itd. ili su ona svedena na najmanju meru. treba da bude liberalni reţim urbanistiĉkog planiranja. Odgovor na ovo pitanje je vezan i za stepen uĉešća privatnog sektora u ovakvim poduhvatima. cenu zajmovnog kapitala i mogućnost davanja solidnih garancija za otplatu kredita. pre svega u sluĉaju napuštenih (najĉešće poslovnih. kao program. posebno u oblasti novih proizvodnji. a proces izdavanja urbanistiĉke dozvole je maksimalno ubrzan. odnosno industrijskih) objekata. Strana 53 od 97 .

svi ti objekti već imaju urbanistiĉku. neminovno. niti mogućnosti da samostalno organizuju sve ono što im je potrebno za uspešno poslovanje. U tom smislu. Sve te radionice. Time se. što umanjuje atraktivnost tog dela grada. Sistem urbanistiĉkog planiranja definisan je Zakonom o planiranju i izgradnji i odredbe tog Zakona se primenjuju u svim lokalnim zajednicama u Srbiji. odnosno urbanistiĉki uslovi koji iz tog plana proizlaze mogu da budu veoma restriktivni. BID). Tada se stari poslovni. odnosno urbanistiĉkih uslova koji iz tog plana proizlaze. mogu iskoristiti za uspostavljanje poslovnih (biznis) inkubatora. nasleđeni prostor se podeli na niz manjih prostora koji sluţe za otvaranje radionica mikro i malih preduzeća. koja je nasledila veliki i ekonomski neefikasan socijalistiĉki industrijski sektor. poput generalnog urbanistiĉkog plana. Strategija lokalnog ekonomskog razvoja mora da raĉuna na ovakve objekte i na mogućnosti njihove ponovne upotrebe. naroĉito lokalnih javnih dobara. o ĉemu je bilo reĉi u poglavlju o „mekoj“ infrastrukturi. odnosno lokalne vlasti neprikosnoveno donose odluke u pogledu konkretnih planerskih rešenja koje konkretan plan sadrţi. uvećavaju ili umanjuju troškovi investitora. Međutim. Takvo planiranje. poslovni korisnici određenog dela grada samostalno odluĉuju da li će plaćati namenski doprinos kome je cilj da poboljša ponudu lokalnih javnih dobara na njihovom podruĉju. U tom smislu. U takvim situacijama moţe da se primeni zona unapređenog poslovanja («Business Improvement District». onih koje usled dobro definisanih urbanistiĉkih rešenja mogu da investitorima ponude fleksibilne urbanistiĉke uslove. biće jako mnogo mogućnosti za građevinsku rekonstrukciju objekata koji su pre steĉaja bili u vlasništvu tih socijalistiĉkih preduzeća. pre svega troškovi njegovog vremena. odnosno preduzeća zajedniĉki koriste infrastrukturu. Oni će da „oteraju“ investitore na podruĉja drugih lokalnih zajednica. a zajedniĉki mogu da koriste i neke druge poslovne usluge. moţe da bude veoma rigidan u pogledu zahteva i ograniĉenja investitoru. naroĉito regulacioni plan. same lokalne zajednice.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Naime. Sam plan određenog podruĉja. Naime. Zakon predviđa postojanje opštih urbanistiĉkih planova. odnosno izdavanja urbanistiĉke i građevinske dozvola. efikasno organizovanje odgovorne Strana 54 od 97 . tako da se izbegava proces davanja urbanistiĉke saglasnosti. odnosno građevinsku dozvolu. Konaĉno. poput planova generalne i detaljne regulacije. ali nemaju svoj poslovni prostor. Sama procedura izdavanja urbanistiĉkih uslova. Javlja se veliki broj malih. odnosno takvi planovi svakako da ne pogoduju lokalnom ekonomskom razvoju. obara vrednost nekretnina i umanjuje dolazak novih preduzeća. unifikovane su osnovne planerske procedure i sadrţaj planova. Jedan od najznaĉajnijih mehanizama kojima lokalne vlasti raspolaţu u pogledu podsticanja MSPP u oblasti osnovne infrastrukture jeste urbanistiĉko planiranje i njegova primena. veoma ĉesto delovi grada u kojima treba da budu koncentrisani poslovni objekti u oblasti usluga (kancelarijski prostor i prodavnice) nemaju dovoljnu ponudu infrastrukture. fiziĉki ambijent nije odgovarajući. kroz mehanizam koji je na određeni naĉin sliĉan samodoprinosu. pa samim tim efikasnije i manje efikasno. odnosno mikro preduzeća koja imaju solidne poslovne programe. koju zakon propisuje. poljoprivrede i ruralni razvoj U Srbiji. Bez obzira na to. i regulacionih planova. moţe da se sprovodi na bitno razliĉite naĉine. u kome mnoga preduzeća ne mogu da izbegnu steĉaj. odnosno industrijski objekti. Drugim reĉima.

dodeljivanje franšize. Konaĉno. Prvo je da se. bez obzira na sve mogućnosti koje. odnosno odrţivost unapređenja komunalne infrastrukture zavisi od prihoda komunalnih preduzeća. nudi partnerstvo javnog i privatnog sektora. Drugim reĉima. poljoprivrede i ruralni razvoj sluţbe. odrţivost razvoja komunalnih delatnosti. pre svega iskustva zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji. Ovim su razmotrene mogućnosti unapređenja komunalne infrastrukture u sluĉaju mreţnih komunalnih delatnosti o kojima treba da se izjasni strategija lokalnog ekonomskog razvoja. razvijanje novih i dolazak stranih firmi. moţe da se realizuje kao: Strana 55 od 97 . Mogućnost da se kroz unapređenje fiziĉkih pretpostavki biznisa unapredi atraktivnost poslovanja u datoj sredini i potpomogne zadrţavanje postojećih. lokalna vlast je u pogodnoj poziciji da u partnerstvu sa privatnim sektorom podstakne izgradnju novih lokacija i poslovnog prostora i na taj naĉin stvori uslove za rast malih lokalnih firmi. ima blagotvorne efekte. odnosno za avans kod zakupa. odnosno od cena kojima se mogu pokriti svi troškovi komunalne infrastrukture. naroĉito ne stranih. u tom sluĉaju. Jedna od prepreka sa kojom se suoĉavaju preduzetnici kada poĉinju da rade jeste problem poslovnog prostora. ukljuĉujući i troškove kapitala. pokazala su da su relevantni sledeći modeli poveravanja posla: ugovaranje posla. bez obzira na sve pogodnosti koje u Srbiji mogu da postoje za privatne investitore u komunalnu infrastrukturu. potrebno je voditi raĉuna i o dva veoma bitna ograniĉenja. što je u potpunosti u nadleţnosti lokalnih vlasti. bar u manjim sredinama. Problem se posebno zaoštrava onda kada kreditiranje poĉetnih koraka kroz mikro kredite ne postoji ili je nedovoljno. On je ĉesto ili skup ili je. Takvu podršku mogu lako da obezbede oni gradovi u Srbiji koji poseduju sopstveni poslovni prostor. industrijskih zona i poslovnih inkubatora). Dosadašnja svetska iskustva. teško naći takav koji odgovara po strukturi i kvalitetu. Većina komunalnih delatnosti ne spada u mreţne. Iskustvo je pokazalo da je obezbeđenje poslovnog i radnog prostora jedan od najefikasnijih metoda podrške firmama u nastanku. u doglednoj budućnosti ne moţe oĉekivati veliki priliv takvih investicija. odnosno pospešuje lokalni ekonomski razvoj. dok ostali mogu da uĉestvuju u poslovima privatnog sektora na iznajmljivanju istog. poveravaju posao kako javnim komunalnim preduzećima. Postoji nekoliko modela poveravanja obavljanja komunalnih delatnosti. Lokalne zajednice mogu da potpomognu razvoj lokalnih firmi unapređenjem lokacija i poslovnog prostora i njihovom kvalitetnijom ponudom MSPP. Drugo. pri formulisanju onih delova strategije lokalnog ekonomskog razvoja koji se odnose na komunalnu infrastrukturu. i naroĉito ne u manjim gradovima u Srbiji. ali i predviđajući potrebe i unapred ga (re)struktuirati. oĉigledno je da ga mogu koristiti i za razvoj lokalnih firmi. koncesija i slobodna konkurencija na trţištu.Podsticaji opština za razvoj MSPP. naĉelno posmatrano. Svakako. tako i bilo kojim drugim preduzećima osposobljenim za obavljanje komunalnih delatnosti. prilagođavajući ga potrebama. Budući da lokalne zajednice u Srbiji raspolaţu sa poslovnim prostorom. a vaţeći Zakon o komunalnim delatnostima predviđa da lokalne vlasti. u velikom broju sluĉajeva u doglednoj budućnosti u Srbiji poboljšanje infrastrukture će presudno zavisiti od javnih fondova koji se mogu alocirati u ovu namenu (što će je već uoĉeno i iz Nacionalnog investicionog plana predviđa znaĉajna sredstva za izgradnju nauĉno tehnoloških parkova. pa preduzetnik ne raspolaţe novcem potrebnim za zakup.

ali legalna mogućnost postoji. ali i prodat zainteresovanim firmama. Korist od ovih lokacija je što već poseduju infrastrukturu. korisno je imati u rezervi pripremljene lokacije industrijskog ili komercijalnog tipa koje su opremljene osnovnom infrastrukturom i koje mogu brzo biti iskorišćene od strane privatnog sektora. energetsku i drugu. a nekako izgleda da će to potrajati. jer je snaţan pritisak na njegovu denacionalizaciju. Sudbina onog nacionalizovanog dela nije jasna. pošto se moţe pokazati da on nije isplativ. Sa druge strane. tj. Najbolje je pripremu lokacija izvesti u partnerstvu sa privatnim sektorom. Posebna mogućnost srodna ovim je pre-parcelizacija postojećih velikih površina datih na trajno korišćenje nekoj firmi. Takvih lokacija je više u zemljama u kojima je došlo do masovnije deindustrijalizacije. a sa ranijim i budućim gašenjem mnogih industrijskih kapaciteta. i potrebno je pre ulaska u posao vratiti pravo raspolaganja zemljištem lokalnoj zajednici. potrebno je prethodno zadovoljiti dve pretpostavke: ispitati finansijsku opravdanost posla. odnosno kroz oduzimanje dela parcele jednog korisnika posle promene urbanistiĉkog plana i dodeljivanja tom delu zemljišta nove namene. Lokalne zajednice to retko ĉine. pa njihova revitalizacija moţe biti isplativ posao za lokalnu zajednicu. a biće ih sve više. ako je ikako moguće. sve dok postoji drţavni poslovni prostor. U svakom gradu postoje napuštene industrijske lokacije koje su i zapuštene i za koje je potrebno uloţiti trud i novac kako bi im se vratila funkcionalnost. To je program sliĉan prethodnom po mnogim osobinama. U Srbiji ima dosta zapuštenih ili gotovo zapuštenih industrijskih lokacija. Drţavni poslovni prostor. da se u njemu mogu smestiti firme sasvim razliĉitih potreba. s tim da se oduzeti deo efikasnije iskoristi nego do sada. pa je pitanje da li će uspeti da nađu kupca tokom privatizacije i da opstanu u bilo kom obliku. Njegova posebna vrlina moţe se naći u mogućnosti da se dobijeni prostor fleksibilno uredi i koristi. Ta dodatna fleksibilnost svakako dodatno košta. Da bi se ušlo u te poduhvate. lokalne zajednice mogu da ga koriste kao polugu za podsticanje ekonomskog razvoja i omogućavanje novih poslova i investicija. a i ukoliko investicije dobro krenu. poljoprivrede i ruralni razvoj     Rehabilitacija zapuštenih lokacija.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Ali. rehabilitacija moţe zahtevati previše kapitala u odnosu na buduću vrednost lokacije (sanacija jedne ruinirane fabriĉke ili poslovne zgrade moţe koštati više nego izgradnja nove. nastao obiĉno iz nacionalizacije posle II svetskog rata. kao što i sanacija postojeće loše ili zastarele infrastrukture moţe koštati više nego izgradnja nove). što bi bilo pravedno. jer u drugom sluĉaju oni ne bi imali smisla. a posebno u većim. zemljište je u drţavnoj svojini. i prilike i potrebe da se rehabilituju pojedine stare industrijske lokacije. Taj prostor moţe biti zadrţan u drţavnoj svojini. mnoge firme nemaju dovoljne poslovne perspektive. Adaptacija napuštenih zgrada. Pri koncipiranju ambicioznog plana ekonomskog razvoja. Strana 56 od 97 . pošto se tako lakše podnose i troškovi i rizici za obe ukljuĉene strane. saobraćajnu. Posebno je pogodno što je moguće koristiti taj drţavni poslovni prostor za podsticanje pojave novih ili jaĉanje postojećih lokalnih firmi obezbeđenjem prostora koji im je potreban i ĉiji zakup moţe biti obezbeđen pod povoljnim uslovima. pošto se ĉesto zemljište veoma neefikasno koristi. postoji drţavni poslovni prostor. lokalna zajednica ima mogućnost i po postojećim propisima da naruši tzv. Pretpostavka ovakvih poslovnih poduhvata je da je zemljište sada u vlasništvu lokalnih zajednica. ali kalkulacija moţe pokazati da je program perspektivan i da ga treba preduzeti. odnosno do restrukturiranja privrede od industrije ka uslugama. ali i izgradnjom tokom poslednjih decenija. Stoga postoje. Drugim reĉima. Naime. U mnogim gradovima u Srbiji. pravo trajnog korišćenja zemljišta ako kroz preparcelizaciju. Opremanje novih lokacija.

Vranje. tehno parkovi i ind.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Bojnik. Subotica. Baĉka Palanka. Tehnološki parkovi Odnosno odgovori na sledeća pitanja iz dela ankete: Biznis inkubatori & tehnološki parkovi. pomoć. Vlasotince. tehnološki park Samo devet opština je navelo da imaju biznis inkubatore i to su: Zrenjanin. Strana 57 od 97 . pomoć. planira. Industrijske zone 3. Novi Sad. Crveni Krst-Niš. poljoprivrede i ruralni razvoj Podaci iz ankete U ovom delu studije daje se pregled rezultati istraţivanja sprovedenog u 102 opštine o ukljuĉenosti i finansiranja opštine sledeće infrastrukture za razvoj ovih savremenih oblika organizovanja MSP: 1. partneri 5. Beoĉin. Knjaţevac i Beograd. Industrijske zone: 5.1 Da li opština ima /planira poslovne inkubatore ili tehnološke parkove? Ima/ planira Sektor/ specijalizacija ako je relevantno. Biznis inkubatori 2. partneri Grafikon 12 Postojeći i planirani poslovni inkubatori.2 Da li opština ima ili planira industrijske zone? ima već. Kanjiţa. ili su u postupku realizacije Sektor specijalizacije zone. park ima Opštine koje imaju/planiraju industrijske zone 9 planira 39 ima 58 50 planira ukupno anketirano 102 opštine Biznis inkubator. ili neki drugi podatak. zone Opštine koje imaju/planiraju BI/Tehn.

Beĉej.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Poţarevac. Palilula. Pećinci. ili tehno parka u narednom periodu je 50 i to su: Dimitrovgrad. Inđija. Ilustracija 5: Umreţavanje kapaciteta profesionalnih organizacija u inkubatorima Francusko udruţenje direktora biznis inkubatora (ELAN) sarađuje sa Ministarstvom privrede. Ĉaĉak (ICT inkubator). Niš. Ivanjica. Novi Sad. Vlasotince. Priboj. Šabac. Vršac. Paraćin. Kladovo. Izvor: Organizacija ELAN Industrijske zone Tabela 10: Opštine koje imaju industrijske zone 2006. osigurava najefikasniju moguću podršku malim preduzećima. Ţagubica. Raška. iniciralo je proces standardizacije (kroz Agenciju za standardizaciju AFNOR) i objavilo standard o funkcijama i uslugama inkubatora /NF X50. Arilje. Pirot.5 3 Vranje 3 15 4 Obrenovac 1 15 5 Ljubovija 6 Baĉ 1 7 Vršac 8 Šid 3 Industrija i zanatstvo 9 Loznica 10 Aleksinac 5 2000 11 Krupanj Strana 58 od 97 . Mreţa inkubatora je uspostavila predkvalifikaciju u cilju da utvrdi potrebne sertifikacije svojih ĉlanica. Golubac. Smederevska Palanka.770 i NF 248/. finansija i industrije. Ćićevac (preko LER-a prikuplja dokumentaciju za BI). Površina Opština br. poljoprivrede i ruralni razvoj Opština koje planiraju osnivanje Biznis inkubatora. Senta (Poslovni inkubator). Zajeĉar (BI iz sredstava NIP-a). Valjevo. Standard je alat za obuku i trening. Ţabari. Kruševac. Prijepolje. Svilajnac. Mladenovac. Boljevac. usluţne delatnosti). Medveđa (odobrena sredstva od NIP-a). Palilula i Beograd. Apatin. Bujanovac. Ţitorađa. Sremski Karlovci. Plandište. Loznica. Uţice (poĉinje izgradnja BI od 2300 m2). Savski venac. Šid. Novi Beograd (IT tehnologije. Surdulica. Bajna Basta. Crna Trava. Preševo. Zona Zone (Ha) Specijalizacija zone 1 Bojnik 3 18 2 Uţice 1. Majdanpek. Bela Crkva. Ljubovija.

za proizvodnju malih i sr. poljoprivrede i ruralni razvoj 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kruševac Ţabari Novi Sad Srbobran Inđija Senta Opovo Kladovo Pirot Crveni Krst-Niš Kanjiţa Kovin Poţega Ţitište Baĉki Petrovac Sombor Niš Bujanovac Kraljevo Smederevska Palanka Plandište Arilje Baĉka Palanka Ćićevac Ćuprija Ivanjica Medveđa Odţaci Pećinci Šabac Surdulica Topola Ĉaĉak Svilajnac 2 4 1 3 2 1 3 1. metalostrugarska delatnost 1 2 350 921 1 5 1 150 16. Trgovina .398 60 480 24 17 Nije specijalizovana. Saobraćaj i Skladišta Drvno-prerađivaĉka. tekstilna.5 Strana 59 od 97 .5 55 5.34 100 40 17 328 27 Industrija . proizvodnih pogona 6 2 1 3 37 33 166 480 Ĉista industrija I 2 1 2 2 3 3 2 43.Podsticaji opština za razvoj MSPP.

Pomoć SIEPA Nije specijalizovana. uĉešće opštine je još 150.2 700 80 180 70 200 47 275 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Proizvodnja Industrija metala i nemetala Tabela 11: Planirano osnivanje industrijskih zona Opština br.€. poljoprivrede i ruralni razvoj 46 Zajeĉar Negotin Raška Panĉevo Mladenovac Beĉej Velika Plana Zrenjanin Beoĉin Poţarevac Kragujevac Alibunar Beograd U toku 2007.000€ kroz građ. zemljište 2 6 1 2 1 2 3 2 1 1 96. Niš 3 Majdanpek 4 Preševo 5 Uţice 2 70 6 Vranje 20 7 Bela Palanka 8 Obrenovac 2 150 9 Vršac 27 10 Ĉoka 11 Šid 12 Luĉani 2 5 13 Novi Beograd 1 230 14 Ţitorađa 1 10 15 Srbobran 1 Sektor 16 Ljig 10 Prehrambena ind.Podsticaji opština za razvoj MSPP. proizvodnih pogona Reciklaţa komunalnog otpada. Strana 60 od 97 . godine planirano unapređenje i zone sredstvima NIP-a od 850. Površina (Ha) zona 1 Novi Beĉej 2 Palilula. za proizvodnju malih i sr.000.

38 27 14 37 85 Ĉista industrija Sredstva i NIP-a I 2 3 7 94 Industrijska zona Industrija . 30 160 1 1 1 50 10 48 Drvno-prerađivaĉka industrija.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj Ino partner 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Petrovac Opovo Golubac Kladovo Crveni KrstNiš Prijepolje Kanjiţa Bela Crkva Kovin Smederevo Boljevac Raĉa Ţagubica Baĉki Petrovac Niš Kraljevo Tutin Aleksandrovac Apatin Arilje Ĉajetina Ćićevac Ćuprija Paraćin Palilula Ĉaĉak Svilajnac Valjevo Panĉevo Mladenovac Beĉej Sremski Karlovci Knić 2 1 16 4.7 13 2 2. Trgovina . metalna i tekstilna 1 2 1 1 2 1 65 35 14 156 27 330 50 30 Strana 61 od 97 . Saobraćaj i skladiš.

površini slobodnih parcela. a time i zemlje. mada o tome nema dovoljno informacija. i stvaranje lokalnih uslova za privlaĉenje njihovog interesa za rad u industrijskim zonama i tehnološkim parkovima. komunalnoj opremljenosti potencijalne lokacije i odlukama o građevinskom zemljištu. laboratorijsku.Podsticaji opština za razvoj MSPP. U praksi za sada u mnogim sluĉajevima se pokreće razvoj industrijskih zona koje nemaju urađene fizibiliti studije.sr. Tako su dostupni detaljniji podaci o lokacijama u opštinama za izgradnju privrednih objekata. Parkovi su izvor inovativnosti i stvaranja najveće dodate vrednosti. kao i za osnivanje biznisa u biznis inkubatorima. servisnu.arhiurb.yu/. Taj prikaz nalazi se na sajtu http://www. U ovom trenutku utisak je da nema dovoljno orijentacije na razvoj nauĉno tehnoloških parkova koji ukljuĉuju svu infrastrukturu. Obzirom da i drţava iz Nacionalnog plana usmerava velika sredstva u narednom periodu upravo za ovu infrastrukturu. kao i usluge socijalne zaštite za vreme rada roditelja u parku. Donekle je sliĉna situacija i sa biznis inkubatorima (nedovoljna specijalizovanost i ne naroĉito izraţen tehnološki i inovativni karakter). informatiĉku. te bi u tom smislu valjalo podsticati opštine i Republiku da u njih više ulaţu. Iz ovog pregleda i rezultata istraţivanja vidljivo je interesovanje lokalnih vlasti za nove oblike udruţivanja MSPP. pored komunalne i nauĉno istraţivaĉku. niti profilisanost u odnosu na koncentraciju sektora. prvenstveno na lokalnom nivou. zajedniĉki podsticaji će dati sigurno znaĉajne rezultate u uspešnosti lokalnih MSPP. Strana 62 od 97 . Ovo bi mogao biti podsticaj izradi jednog sveobuhvatnog sajta raspoloţivosti poslovnih lokacija i u ostalim opštinama Srbije ili pri SKGO ili Ministarstvu za razvoj.gov. gde bi eventualno opštine same mogle da aţuriraju podatke za svoje lokacije. transfer "know how" i novih tehnologija. poljoprivrede i ruralni razvoj Opštine u Vojvodini su uz pomoć VIP Fonda zapoĉele sistematskiji prikaz svojih industrijskih zona. već su ĉesto opšte i ne pruţaju mnogo više od uređene komunalne infrastrukture.vojvodina.

na primer. gde zajedno zadovoljavaju potrebe velikog kupca. odnosno sektorskog podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja. a drugi destimulišu. Pre svega. strategijom lokalnog ekonomskog razvoja procenjeno da su prioriteti. klastere koje formiraju preduzeća. na primer. umesto da se radi na razvoju pojedinaĉnih preduzeća. potrebno je ukloniti prepreke razvoju sektora koji imaju komparativne prednosti. kojom treba da se favorizuju pojedini privredni sektori. Ne treba dopustiti da. Po klasterskom principu privrednog razvoja. lokalni kamenolom svojom bukom ili prašinom ugrozi mogućnosti za razvoj planinskog turizma ukoliko se pokazalo da takav turizam predstavlja komparativnu prednost lokalne zajednice. odnosno preduzetnici koji su u lancu povezanih industrija i usluga i koji imaju određene zajedniĉke poslovne interese. Jedna od komponenti sektorskog pristupa. Strana 63 od 97 . A to se moţe uĉiniti. građenja regionalnog razvoja stvaranjem mogućnosti prikupljanja kapitala. Time ona utiĉu na efikasniji razvoj usled kolektivne efikasnosti malih industrija u klasteru. unapredi razmenu iskustava sa klasterima u regionu i zainteresovanim saradnicima i privredom u inostranstvu. Ovim se pokazuje kako kontrola negativnih eksternih efekata moţe da pospeši razvoj prioritetnih sektora.Podsticaji opština za razvoj MSPP. putem urbanistiĉkog planiranja. veština kroz zajedniĉku efikasnost. kroz klastere se daje mogućnost grupi industrija u kljuĉnom sektoru da razvije svoje nove mogućnosti. šampiona i obrazovnih institucija za promociju ideje o klasterima i za te svrhe formira mali poĉetni fond sredstava. Pred-pitanja za konkurentan lokalni razvoj vezana za klastere su sigurno i sledeća: koje su vodeće industrije u lokalnoj privredi? Gde su one udruţene i koncentrisane? Kako to pretvoriti u prednost industrije? Koje buduće prednosti mogu da se razviju da podstaknu brţi i kvalitetniji lokalni razvoj? Sistematski pristup klasterima Lokalni. vezana je za tzv. Da li to znaĉi da oni sektori za koje je.  aktivira lokalne centre za istraţivanje i razvoj i investiranje u projekte i razvoje saradnju sa centrima van opštine. podsticanja akumulacije znanja. Izvesno je da opštine u Srbiji nemaju dovoljno resursa i mogućnosti da sprovode industrijsku politiku. treba da uţivaju privilegije u odnosu na sve ostale sektore? Da li lokalne vlasti imaju dovoljno resursa i mogućnosti („poluga“) da sprovode takvu industrijsku politiku? Sve su ovo pitanja koja su od velikog znaĉaja za formulisanje i sprovođenje strategije lokalnog ekonomskog razvoja. poljoprivrede i ruralni razvoj 5. regionalni nivo prvenstveno treba da  inicira okupljanje industrijskih lidera. Ostali vidovi i sektori podrške Pristup ostalim vidovima podrške Da li je potreban sektorski pristup u lokalnom ekonomskom razvoju? Šta uopšte znaĉi sektorski pristup u lokalnom ekonomskom razvoja? Da li se tu radi o industrijskoj politici na lokalnom nivou. vertikalne kooperacije i među-kompanijske kooperacije. mala i srednja preduzeća i preduzetnici kroz klastere imaju mnogo više šanse da akumuliraju tehnološke sposobnosti i inovacije. odnosno potrebe. Mala i srednja preduzeća i preduzetnici mogu da unaprede svoju efikasnost kroz klastere putem horizontalne kooperacije. odnosno da u njima postoje komparativne prednosti lokalne zajednice.

liĉne sigurnosti građana. savremenim proizvodnim procesima.Podsticaji opština za razvoj MSPP. unapredi specifiĉne infrastrukturne investicije kao svoje predfinansiranje. Ovde je izuzetno bitno da se razviju sistemske podrške kroz:  Obrazovni sistem koji snabdeva klastere sa tehniĉkim. uoĉi razvoj klastera kao prioritet u svojim finansijskim podsticajima. prostornog planiranja i građevinskog zemljišta. reĉnih nadleţnih organa. uklanja uska grla. smanji daţbine. mikrolizing unutar lanca malih dobavljaĉa  Inovacioni sistem koji kreira nove tehnologije i omogućava pristup novim tehnologijama. poljoprivrede i ruralni razvoj  analizira i unapređuje logistiku. sudsku praksu. organizacijom treninga profesionalaca za partnerstvo i kooperaciju. na koristima za lokalni razvoj od veza između firmi. Vlada treba da formira neku vrstu brokerskog servisa da pomogne klasteru da pronađe šta mu treba. jeftinijim procedurama. veze sa dobavljaĉima.  Lokalna vlada u suštini treba da kreira stimulativan ambijent za privatni sektor uopšte. carine. odnosa u lokalnoj zajednici. formira centar za eventualne subvencije za neke probleme klastera i ko-finansiranja.  analizira konkurenciju i trendove u snabdevanju. industrije i institucija podrške. Treba da nastoji da poveća koristi od saradnje pruţajući najviši kvalitet usluga. fondove za poĉetnike. zaštitom okoline i prirodnih resursa. kvalifikovanim kadrovima i mogućnošću kontinuiranih treninga i izgradnje veština  Finansijski sistem koji moţe da pomogne kroz zajedniĉka ulaganja. inţenjerskim. i istovremeno ima koristi od razvoja klastera u povećanju prihoda od poreza. intelektualne svojine  viši kvalitet života. vodi posebne aktivnosti lokalne vlade. sudskim rešenjima u najkraćem vremenu. transport. razliĉite mogućnosti zabave. da prethodno identifikuje podugovaraĉe klastera. utiĉu na podizanje plata i van svojih granica. informacijama  sistem infrastrukture da snabdeva telekomunikacijama. društveno efikasnom kontrolom.  Treba da promoviše klastere kao vidljivu razvojnu opciju.  pribavlja spoljne investicije.  Pošto klasteri teţe većoj produktivnosti. izradi trţišne i fizibiliti studije potencijala domaćeg trţišta (niske cene veće potrošnje). motivacije koju udaljeni konkurenti ne mogu postići Format klastera (uslovi za podršku njihovom formiranju) relativno je zahtevan stoga se predlaţe da se sledeće opcije saradnje razmotre ne samo za klastere već i za druge. transportom. mikrofinansiranje. Vlada moţe da podstakne saradnju uticajem na propise. postizanju viših nadnica. moguće labavije forme razliĉitih poslovnih mreţa: Strana 64 od 97 . politici poslovnog prostora.  Opštinska vlada je ĉlan klastera kao dobavljaĉ javnih roba i usluga. unapređenje lokalnih mogućnosti dobrog sistema obrazovanja. uklanjanjem industrijskog otpada  odgovarajući zakonodavni sistem. alternativne dobavljaĉe za nedostajuće inpute.  fokus opštinske vlade treba da bude na klasterima. kapital za investicije u novu opremu i obrtni kapital. razvoj lokalne atraktivnosti za poslovanje  povećanje kompanijskih prednosti lokalnih firmi kroz povećanje prednosti lokacije.  dijagnosticira.

odnosno zastarele formalne i neformalne kvalifikacije. naroĉito manjih. odnosno zajedniĉkim nastupom prema onima koji pruţaju obrazovne usluge ukljuĉujući . Specifiĉan deo ove teme je prekvalifikacija. ali se i lokalna vlast. Mnogi zaposleni. poţeljni su podsticaji.Podsticaji opština za razvoj MSPP. kako bi se privukle dodatne investicije.privatni sektor koji se bavi pruţanjem obrazovnih usluga. posebno u gradovima u kojima je nezaposlenost visoka i u kojima NSZ ne funkcioniše kako treba. Jer. Zajedniĉki marketing: Kada se već formira grupacija proizvođaĉa iz jednog sektora. mogu dobro uoĉiti i relativno efikasno zadovoljiti. tada je već moguće da se organizuju i zajedniĉki marketinški napori kako prema potrošaĉima na nivou Srbije. mora ukljuĉiti u proces. Dobar primer su brojna zanimanja iz metalske ili hemijske struke. Dakle obuka radne snage moţe da se. program edukacije za svoje radnike. delimiĉno ili potpuno finansira iz javnih izvora. Naime. uz drţavnu pomoć. tako i prema domaćim i stranim investitorima. tek se na nivou grupacije potrebe za radnicima. svakako je korisno sa stanovišta lokalne zajednice. poljoprivrede i ruralni razvoj Međusobna komunikacija i informisanje: Kako bi se razvijali odnosi između poslovnih ljudi koji se bave lancem određene proizvodnje ili usluga. Eventualni pozitivni rezultati istraţivanja stvaraju osnovu za dugotrajnu saradnju cele grane. pa makar i od strane lokalne vlasti. prostorno udaljenijih i manje razvijenih lokalnih zajednica. a to se u nekim sluĉajevima. njihova razmena mišljenja i informacija. a ljude koji ih poseduju teško zapošljivim. odnosno nepotrebnim. ali sama organizacija i izvođenje obuke treba da se prepusti postojećim obrazovnim sistemom. ekonomska kriza tokom 1990-tih godina i tranzicija uĉinile su cele grupe zanimanja suvišnim. a posebno ispitivanje mogućnosti za zajedniĉki posao u interesu svih. Naime. oni će i sami najĉešće naći povod za kontakte. Strana 65 od 97 . a još više nezaposleni u Srbiji poseduju neadekvatne. pa izgleda da opštine nisu u većoj meri ukljuĉene niti obaveštene o njemu. za kojima ne postoji dovoljna traţnja. sa jedne. Zajedniĉko istraţivanje: Jedna mogućnost okupljanja je zajedniĉko istraţivanje u okviru neke visoko školske ili istraţivaĉke organizacije. koje podrţavaju ili finansiraju zainteresovane firme. centrima za prekvalifikaciju i pruţanju finansijske pomoći ovim programima u cilju ponovnog zapošljavanja. Zajedniĉka edukacija radnika: Jedna grupacija na lokalnom nivou daleko lakše moţe da organizuje ili pokrene. Za posao unapređenja znanja i sposobnosti radnika uglavnom je nadleţna nacionalna sluţba zapošljavanja (NSZ). Radnike sa zastarelim kvalifikacijama. sa druge strane. treba prekvalifikovati u skladu sa tekućim trendovima i traţnjom za radnom snagom. Naravno. a što zapravo spada u programe preduzetniĉke obuke i odvija se i u mnogim drugim opštinama. Tako na primer opština Raška je navela da finansira troškove profesora koji rade u okviru programa „Junior achievement“ Srbija-program za obuku mladih budućih menadţera. i postojanje ili nepostojanje takvih radnika. moţe postići i njihovom saradnjom. ali inicijalni podsticaj stvaranju mreţe moţe ubrzati proces i ranije doneti dobre rezultate. Virtuelno preduzeće Ovo je program NSZ. zajedno sa privatnim sektorom koji je zainteresovan. uĉešće u socio-ekonomskim savetima. i kroz podršku osnivanju tranzicionih centara.

Moguće je ove strukture uĉiniti vema funkcionalnim i u pogledu razvoja lokalne ekonomije. a sa nacionalnog nivoa ne postoji. a u tome su moguće kombinacije i sa drugim lokalnim iskustvima u razvoju npr. od tada su realizovali mnoge aktivnosti uspešno ali se zbog nedostatka podrške i razumevanja sreću sa velikim teškoćama u finansiranju i radu.hu/ Funkcije teledomova su mnogobrojne . Strana 66 od 97 . Formirano je i međunarodno udruţenje EUTA ĉiji je Teledom Savez Srbije ĉlan. one su znatne u podršci ukupnom lokalnom razvoju malih sredina. stvoreni su kroz program DEMNET USAID na oko 40 lokacija u Srbiji u periodu 2000-2001. Nešto je povoljniji poloţaj teledomova u delovima AP Vojvodine gde ţivi mađarska manjina jer oni uţivaju direktnu podršku za razliĉite projekte i programe iz Republike Mađarske. ali raspolaţu znatnim koliĉinama kompjuterske opreme. dok je u Bugarskoj vlada preko UNDP programa stvorila preko 100 telecentara. Razvoj lokalnih kooperativa i udruţenja proizvođaĉa je jedna od mogućih funkcija. agro biznis centri Postavlja se pitanje kakve su strukture podrške ruralnom razvoju moguće na nivou ispod opštinskog? Jedno pitanje u anketi je izriĉito pominjalo teledomove kao jednu tipiĉnu strukturu te vrste. godine. Ipak. IT centri. ali je veoma mali broj opština u anketi pomenuo podršku ovim strukturam. Neke druge zemlje u velikoj meri koriste ove strukture kao sredstvo za podršku ruralnom razvoju i razvoju informatiĉkog društva. a posebno podršku preduzetnicima i poljoprivrednicima u ruralnim oblastima na više naĉina. ruralnih razvojnih centara i lokalnih asocijacija za razvoj nastalih uz pomoć USAID CRDA projekta i drugim sliĉnim. treba ukazati na stanje i mogućnosti. koji uglavnom nisu povezani međusobno niti sa Teledom savezom. U okruţenju to se odnosi posebno na Mađarsku gde ima preko 500 teledomova i oko 2000 tzv. agro biznis klubova. poljoprivrede i ruralni razvoj Teledomovi. Teledomovi u Srbiji. Ĉinjenica je da je efektivna podrška lokalne zajednice veoma mala.Podsticaji opština za razvoj MSPP.19 19 Za više detalja o teledomovima videti Prilog 3 u aneksu. stvoren je u Vojvodini i istoĉnoj Srbiji znatan broj donekle sliĉnih struktura pod nazivom lokalni IT centri i sliĉno.euta.Videti detalje na http://www. E taĉaka (Teledom savez Mađarske je zvaniĉni partner vlade u ruralnom razvoju). Kroz kasnije donatorske programe naroĉito USAID CRDA. kao i njihova Asocijacija.sem širenja informatiĉkog znanja i veština i omogućavanja pristupa ICT tehnologiji i internetu za stanovništvo koje ne raspolaţe odgovarajućim resursima.

Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj Mapa 1 Mapa teledomova u Srbiji izvor Teledom Savez Srbije Strana 67 od 97 .

povećavajući nivo i kvalitet svih svojih usluga i time povećavati atraktivnost poslovanja u formalnoj ekonomiji. Pomoć pri legalizaciji poslova U Srbiji je obim sive ekonomije vrlo visok i jedan od zadataka. na primer. geografskog porekla i sliĉnog. svakako oteţavaju poslovanje i postavljaju granice zarade. bez legalizacije sive ekonomije ljudi koji se njome bave ostaće dugoroĉno na margini. onemogućen pristup finansijskom sistemu. a to je povećanje obima usluga koga legalni privrednici dobijaju od drţave. ĉak i onda kada se znatno ’štedi’ na neplaćenim porezima. postoje naĉini da se pomogne malim lokalnim firmama a da to ne znaĉi diskriminaciju bilo koga. Postoji i treći sistem.21 Tim nabavkama mogu se otvoriti razvojne perspektive malih i srednjih preduzeća i pomoći im da prevaziđu kritiĉnu fazu rasta. (Primer tretmana javnih nabavki opština u SAD: godišnja obaveza opština je da minimalno 40% svih javnih nabavki usmere ka MSPP sa svoje teritorije. I lokalna zajednica ima vaţno mesto u toj strategiji podsticanja legalizacije sive ekonomije. laboratorija. i to posebno ukoliko su redovne. visoka neizvesnost i nesigurnost poslovanja. ekologije. Drugim reĉima. gubitak vremena i energije na skrivanje od poreskih i drugih drţavnih organa. sa skromnim zaradama. Ili to isto moţe ĉiniti razvijajući usluge koje su baš onima u sivoj ekonomiji neophodne. ukoliko se Anketom neobuhvaćene Ovo se moţe (i sa povećanim intenzitetom) odnositi i na specifiĉne entitete kao što su preduzeća koja zapošljavaju radnike sa invaliditetom ili druge ranjive grupe 20 21 Strana 68 od 97 . nemogućnost zaštite interesa na sudu. malim lokalnim firmama ne mogu se davati cenovne i sliĉne beneficije. Moguće je. pošto to ne dozvoljava Zakon o javnim nabavkama. omogućiti ili podsticati zajedniĉki nastup lokalnih firmi na većim tenderima.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Svakako. Moguće su razne politike usmerene na suzbijanje sive ekonomije kao na primer smanjenje poreza. a ni spoljnih firmi. Ipak. kako bi se poslovanje u sivoj ekonomiji uĉinilo skupljim. da bi odrţale i inicirale zaposlenost i kapacitete malih i srednjih preduzeća i uticale na razvoj srednje klase svoje opštine). kako bi se poslovanje u formalnom sektoru uĉinilo atraktivnijom. Jer. siva ekonomija svakako doprinosi odrţanju ekonomske aktivnosti i preţivljavanju stanovništva u vremenu krize. omogućiti dobro informisanje lokalnih firmi o samoj narudţbini. gde je neophodno rešiti pravni status klastera malih dobavljaĉa. ali i mogućih naĉina podsticanja lokalnog ekonomskog razvoja od strane lokalne vlasti jeste podrška legalizaciji sive ekonomije. ili pojaĉana represija. ali ona ima svoja razvojna ograniĉenja i sa njom se ne moţe daleko stići. HACCP. moguće je prilagoditi obim nabavke mogućnostima lokalnih firmi. Na primer. poljoprivrede i ruralni razvoj Neke dodatne opcije za intervenciju20 Politika nabavki Manjim lokalnim firmama moţe se veoma pomoći kroz narudţbine. ĉime bi se uticalo na unapređenje performansi lokalnih malih dobavljaĉa za ravnopravno uĉešće na lokalnim tenderima. bilo od strane velikih lokalnih firmi. Ona to moţe ĉiniti na generalni naĉin. Naime. a nije ni u naĉelu prihvatljivo favorizovanje bilo koga novcem poreskih obveznika. bilo od strane lokalnih vlasti. ni domaćih. moguće je iz posebnih sredstava finansirati uvođenje standarda kvaliteta.

takse za isticanje firme Vršac Turistiĉke manifestacije i rad u turizmu. 20007. radinost 29 12 tranzicioni centar 23 42 4 4 11 turizam. U nekoj drugoj specifiĉnoj oblasti ili lokalnom klasteru–navesti kojoj: . Tranzicionom centru za viškove radnika 4. uĉestvovati na legalnom opštinskom tender. inovaciju 8. ideju.sektorska ili druga specifiĉna podrška preduzetništvu Podsticanje preduzetništva od strane Opštine u: 1. smanjiti firmarine i druge opštinske daţbine. seoski klasteri teledom virtuelno preduzeće zanatstvo Izvor: NDP. poljoprivrede i ruralni razvoj drţavni poslovni prostor u opštini moţe jeftino zakupiti. klasterima Opština Klaster Priboj Prve godine ĉlanice klastera oslobođene kom. Kroz razvoj Teledomova / telekolibe (lokalni IT centri uz druge dodatne funkcije ) 6. Tabela 12: Podrška sektorima. Etno centru / ruĉnim radovima 3. terensko istraživanje opština. implementatori)) Grafikon 13: Specifiĉni vidovi opštinske podrške razvoju preduzetništva Vidovi specifične podrške opština razvoju preduzetništva etno. Seoskom turizmu ili nekoj drugoj turistiĉkoj aktivnosti 2.Podsticaji opština za razvoj MSPP. zakup poslovnog prostora Strana 69 od 97 . Podaci iz ankete Ovaj deo zasniva se na sledećim pitanjima iz ankete: Drugi vidovi. onda će to biti jak podsticaj (mamac) preduzetnicima iz sive ekonomije da se legalizuju. Virtuelnim preduzećima 7. (navesti detalje i naĉin podrške. partnere (donatori. poslovni prostor posebno subvencionisati. Sajamski nastup vinara Savski venac Stari zanati kroz beneficije . Zanatstvu 5. Nagradama za najboljeg preduzetnika.

Opština će pomoći da se obezbedi deo trţišta za proizvode na rakoviĉkim zelenim pijacama. razmena znanja i iskustva. smanjenje troškova transporta. postojeća MSP. konsultantska podrška MSP u oblasti preduzetništva i poljoprivredne proizvodnje (plastenici). svake godine. drugi projekti koje opština ima u oblasti poljoprivrede će biti komplementarni. kolektivna vizija. Klaster nameštaja Klaster aleve paprike Planira se formiranje klastera u oblasti: ICT. Kancelarija klastera: Dva angaţovana lica. pored njih. smanjenje nezaposlenosti.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Klaster cveća. niţa cena i bolji kvalitet. Projekat finansiran od EU. brţi i lakši pristup novim trţištima. prenos tehnologije i inovacije. stvaranje pretpostavki da MSP ukljuĉeni u klaster inoviraju prihvatanjem savremenih pristupa vođenju biznisa.godina Strana 70 od 97 . Osnov: plasteniĉka proizvodnja ranog povrća. poljoprivrede i ruralni razvoj Prijepolje Kanjiţa Ţitište Zemun Zajeĉar Valjevo Kragujevac Sombor Ĉaĉak Za poljoprivredu i turizam Planira se formiranje klastera Planira se formiranje klastera Sve oblasti privrede vezane za Dunav. proizvodnje hrane. veća produktivnost. planiranje i uticaj na kljuĉne stejkholdere. priprema MSP za uvođenje HACCP standarda. ugostiteljstvo Planira se formiranje klastera RPK izbor za najboljeg seoskog domaćina. metalskog sektora i obrade drveta Ilustracija 6: Poljoprivredni klaster . Ciljne grupe: nezaposlena lica. sprovodi EAR 2007. Efekti: povećanje prodaje. Razliĉite konsultantske usluge će. registracija MSPP i poljoprivrednih gazdinstava. zajedniĉka ulaganja i mogućnosti koje pruţa umreţavanje. koristiti još 30 postojećih i 20 potencijalnih MSP sa teritorije opštine Rakovica. veb portal za poslovanje ĉlanova klastera. promocije.saradnja Opštine Rakovica i RC MSPP Beograda Ciljevi: razvoj preduzetništva i inovacija kroz uspostavljanje novih biznisa. Kasnije se mogu prikljuĉiti i druga MSP i registrovana poljoprivredna gazdinstva. registrovana poljoprivredna gazdinstva. prihvatanje savremenog pristupa vodjenju biznisa i inoviranje. saradnja izmedju MSPP. Podrška klasteru: konsalting. turizam. potencijalni MSP. Ĉlanovi klastera: na poĉetku 12 MSP ĉlanova klastera. Aktivnosti: uspostavljanje klastera. povećanje konkurentnosti. edukacija i savetovanje.

Podsticaji opština za razvoj MSPP. Niš Aktivnosti oko osnivanja preduzeca 3 Priboj Formirana turistiĉka organizacija 4 Baĉ Kroz rad turistiĉke organizacije 5 Loznica Kroz rad turistiĉke organizacije 6 Luĉani Kroz manifestaciju 7 Malo Crniće Kroz rad turistiĉke organizacije 8 Kruševac Kroz rad turistiĉke organizacije 9 Ţabari Kroz rad turistiĉke organizacije 10 Blace Kroz rad turistiĉke organizacije 11 Novi Sad Promocija putem publikacije 12 Srbobran Manifestacije 13 Petrovac Kroz rad turistiĉke organizacije 14 Kladovo Etno festival 15 Pirot Kategorija seoskih domaćinstava 16 Crveni Krst-Niš Kroz rad turistiĉke organizacije 17 Prijepolje Opština vrši kategorizaciju soba 18 Poţega Kroz rad turistiĉke organizacije 19 Raĉa Kroz rad turistiĉke organizacije 20 Ţagubica Kroz rad turistiĉke organizacije 21 Zemun Kroz rad turistiĉke organizacije 22 Baĉka Palanka Kroz rad turistiĉke organizacije 23 Besplatna kategorizacija po selima. prihod od boravišne Ĉajetina takse ostaje tamo gde je ubran 24 Ćićevac U planu je formiranje centra za razvoj turizma 25 Kroz edukaciju seoskog stanovništva i uređenje ţivotne Ćuprija sredine. poljoprivrede i ruralni razvoj Preduzetništvo u turizmu Veliki broj opština podrţava lokalne TO a neke imaju i druge aktivnosti u ovom sektoru: Tabela 13 Podršku preduzetništvu u turizmu Opštine Opis 1 Dimitrovgrad Promocija.edukacija 2 Palilula. organizacija sajmova 26 Ivanjica Kroz rad turistiĉke organizacije 27 Medveđa Intenzivno se radi na razvoju turizma u Sijarinskoj Banji Strana 71 od 97 .

seoski turizam kategorizacija Projekti iz oblasti turizma.org za međunarodnu prodaju i www. iz Bugarske u zanatstvu.craftcenter. određivanja cena.com za prodaju u Bugarskoj). «Fijakerijada« u Crepaji. Stoga su osnovane dve elektronske prodavnice suvenira i zanatskih proizvoda (www. i posebna „Prodajna Strana 72 od 97 . U tom smislu biznis centri u Bugarskoj organizuju obuku i konsultacije zanatlija i umetnika u oblasti sticanja poslovnih veština. Dani evropske baštine Ilustracija 7: Kreiranje zaposlenosti u ruralnim podruĉjima. »Štrudlijada« i »Vinarijada« u Dolovu. podršku direktnoj prodaji zanatskih proizvoda. dizajna i razvoja proizvoda. od strane opštine izvršena je kategorizacija smeštaja u seoskim domaćinstvima Preko Turistiĉko sportske organizacije (TSO-Raška) multimedijalna prezentacija.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Banatskom Novom Selu i u Gornjem gradu u Panĉevu» Kroz rad turistiĉke organizacije Organizovanje turistiĉkih manifestacija Kroz rad turistiĉke organizacije Gradska – turistiĉka organizacija. marketing. »Paprikijada« u Banatskom Brestovcu. kao i u TC Kopaonik TOV (turistiĉka organizacija Valjevo). Bugarska Primer dobre prakse programa JOBS. promocije.bgcrafts. poljoprivrede i ruralni razvoj 28 29 30 31 32 33 34 Nova Varoš Odţaci Surdulica Ĉaĉak Svilajnac Zajeĉar Negotin 35 Raška 36 37 Valjevo 39 40 41 42 43 Panĉevo Mladenovac Sremski Karlovci Knić Kragujevac Beograd Preko Turistiĉke organizacije "Zlatar" Nova Varoš Osnovana Turistiĉka organizacija kao javno preduzeće Kroz rad turistiĉke organizacije Kroz rad turistiĉke organizacije i plan za klaster turizma Kroz rad turistiĉke organizacije Kroz rad turistiĉke organizacije Projektom PPOIS-a formirano je udruţenje za seoski turizam. saradnja sa TOBom. Pruţaju podršku za uĉešće zanatlija i umetnika na sajmovima zanatstva u zemlji i inostranstvu. sajmovi. seminari za razvoj seoskog turizma i edukacija domaćina Finansijskom podrškom za odrţavanje privrednih manifestacija kao što su: »Slaninijada« u Kaĉarevu. domaćoj radinosti i izradi suvenira: Podrška zanatlijama i umetnicima da razviju zanate u odrţive dohodovne delatnosti. a preko JP Direkcije za izgradnju finansira izgradnju putne infrastrukture u ruralnim sredinama. kategorizacija seoskih domaćinstava i edukacija.

promociji u zemlji i inostranstvu. zajedno sa donatorima( Prijepolje UNDP. kolonija. usluţno osoblje i nezaposlene. Biznis centri organizuju obuku za preduzetnike. a zapoĉeo je odrţavanjem i godišnji prazniĉni sajam zanatstva pod nazivom „Najbolje iz Bugarske“. Rade i na razvoju novih turistiĉkih proizvoda i regionalnih paketa turistiĉkih usluga. Etno centri i srodne aktivnosti Tabela 14: Podrška preduzetništvu kroz etno centar OPŠTINA AKTIVNOSTI 1 Palilula. Biznis centri su razvili kapacitete da mogu da obavljaju i poslove lokalnih turistiĉkih informativnih centara.MERCY CORPS) 13 Raĉa Etno izloţbe 14 Ţitište Izrada ruĉnih radova i prodaje preko turistiĉke organizacije 15 Zemun Planira osnivanje etno centra 16 organizacija i finansiranje svih događaja koji se dovijaju u Ĉajetina selima. poljoprivrede i ruralni razvoj zanatska kuća“ u blizini Nove Zagore. Biznis centri takođe omogućavaju bolji pristup nabavci osnovnih sredstava za zapoĉinjanje biznisa u turizmu kroz pruţanje usluga lizinga za razvoj firmi i unapređenje kvaliteta usluga u turizmu. mini sajmova 17 ugovor sa Centrom za kreativno domaćinstvo iz Beograda radi Ćuprija zapošljavanja ţena u oblasti oĉuvanja etno stvaralaštva 18 Nova Varoš preko TO"Zlatar" i Aktiva ţena Strana 73 od 97 .Podsticaji opština za razvoj MSPP. iz Bugarske za razvoj i zapošljavanje u turizmu: Podrška mikro i malim porodiĉnim firmama i poĉetnicima preduzetnicima u oblasti turizma prvenstveno kroz pruţanje konsultacija i obuke i kontakata sa turoperaterima. Niš U toku je izrada projekta Etno centra 2 Bela Palanka Organizovanje izloţbi 3 Loznica Kroz etno izloţbe 4 Luĉani Sabor trubaĉa 5 Preko ustanove za turizam i sport ustanovljena je stalna Aleksinac prodajna izloţba ruĉnih radova 6 Krupanj Etno izloţbe 7 Kruševac Etno mreţa 8 Ljig Udruţenje "Zlatne ruke"-spremanje srpskih jela 9 Kladovo Izrada grnĉarije 10 Pirot dotacije udruţenjima 11 Crveni Krst-Niš Organizacija etno manifestacija 12 Uĉestvuje u finansiranju. Primer dobre prakse programa JOBS.

izloţbe.Podsticaji opština za razvoj MSPP. sajmovi Podrška zanatstvu Tabela 15: Podrška zanatstvu 1 Opština Aktivnost 2 Palilula. takođe finansiraju se aktivnosti nekoliko etno -KUD-ova Sa pojedincima za potrebe TOV-a Planira osnivanje etno centra Planira osnivanje etno centra Izletište “Devojaĉki bunar”. izloţbe Strana 74 od 97 . Klub za poĉetnike. Niš Prezentacija na sajmovima 3 Loznica Podrška zanatstvu 4 Krupanj Podrška zanatstvu 5 Vlasotince Podrška zanatstvu 6 Blace Podrška zanatstvu 7 Novi Sad Podrška zanatstvu 8 Inđija Pisanje biznis planova. Deliblatska pešĉara Edukacije. povezivanje sa partnerima 9 Golubac Izdvajanje sredstava iz budţeta 10 Kladovo Podrška zanatstvu 11 Pirot Dotacije udruţenjima 12 Crveni Krst-Niš Podrška zanatstvu 13 Kanjiţa Praćenje konkursa u okviru informacionog Centra za razvoj 14 Ţitište podsticanje zanatskih radnji za stare zanate 15 Zemun Podrška zanatstvu 16 Ćuprija Podrška zanatstvu 17 Medveđa Grantove za samozapošljavanje se popularizuje razvoj starih zanata 18 Ĉaĉak Obuke. poljoprivrede i ruralni razvoj 19 20 21 22 23 24 Odţaci Ĉaĉak Svilajnac Zajeĉar Negotin 25 26 27 28 29 Raška Valjevo Beoĉin Poţarevac Alibunar Beograd Edukacija za seoski turizam Planira osnivanje 2 etno centra u Ĉaĉku i Ovĉar Banji Planira osnivanje etno centra Planira osnivanje etno centra uz pomoć opštine formirana je zanatska zadruga u saradnji sa ADF-om preko TSO Raška organizuje manifestaciju republiĉkog karaktera Zlatne ruke.

poljoprivrede i ruralni razvoj 19 20 21 22 23 24 Svilajnac Zajeĉar Velika Plana Zrenjanin Alibunar Beograd Podrška zanatstvu Podrška zanatstvu Kroz donaciju. izloţbe Tranzicioni centar za viškove radnika Tabela 16: Planirano osnivanje tranzicionog centra za viškove radnika Opština Aktivnost 1 Majdanpek Uĉestvuje u radu tranzicionog centra pri rudniku bakra u Majdanpeku 2 Novi Sad Formiran lokalni savet za zapošljavanje 3 Pirot Ĉlanstvu u tranzitnom centru za obuku viškova radnika 4 Prijepolje Planirano je za nove biznise 5 Bajna Basta Planirano osnivanje tranzicionog centra 6 Medveđa U saradnji sa sluţbom za zapošljavanje bespovratnim sredstvima za samozapošljavanje 7 Ĉaĉak Planirano osnivanje tranzicionog centra 8 Svilajnac Planirano osnivanje tranzicionog centra 9 Negotin Finansiranje pripravnika u toku pripravniĉkog staţa od strane opštine 10 Raška Opština osnovala Savet za zapošljavanje 11 Valjevo Zavod za trţište rada. sprovodi neke vidove obuke radi lakšeg zapošljavanja 12 Beograd Planira se preko projekata za podsticanje zapošljavanja Promocija preduzetništva kroz izbor najboljih preduzetnika Promocija preduzetništva. u anketi dobijenih odgovora opština. Sledi pregled nekih. u Valjevu. preduzetniĉku ideju.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Tabela 17: Podrška kroz nagrade za inovacije i najboljeg preduzetnika Opštine Nagrade 1 Palilula. njegovih prednosti i rezultata rada preduzetnika kroz lokalna takmiĉenja za najbolju tehnološku inovaciju. posebno je vaţna za razvoj kulture preduzetništva i veće stope rasta kroz motivisanost lokalnih uĉesnika. njihovih aktivnosti promocije koje one podstiĉu u medijskom i drugom smislu. Niš Opštinska nagrada Strana 75 od 97 . kredite Sajam preduzetništva "Inokop" Kroz preduzetništvo Sajmovi. imidţ ili aktivnost.

FAO 9 Saradnja sa organizacijama za ţensko preduzetništvo. izrada strategije Priboj Odrţivog razvoja . Unicef-LPP.Podsticaji opština za razvoj MSPP. privatna agencija Malo Crniće pruţa struĉne i konsult. Usluge 6 Pirot Opština podrţava projekte nevladinih organizacija 7 Crveni KrstNajviše sarađujemo sa firmama koje su ĉlanovi udruţenja Niš preduzetnika 8 Prijepolje UNDP. RPKS . USAID .MEGA.razvoj jugozapadne Srbije. opština Zvezdara finansirala obuku samozapošljavanja ţena Strana 76 od 97 . Opštinska nagrada Svake godine dodeljuje Novembarsku nagradu nekom od uspešnih predstavnika privatnog biznis sektora RPK (Regionalna privredna komora) za najboljeg preduzetnika 3 prve nagrade za dan grada za najbolje preduzetnike Nagrada Grada Partneri opština u ovim aktivnostima Tabela 18: Naĉin podrške opština preduzetništvu i partneri u podršci Opština Partneri 1 Turistiĉka organizacija Dimitrovgrada kroz edukaciju i Dimitrovgrad organizovanje zainteresovanih uĉesnika 2 Sa Svetskom bankom uĉestvuje u radu tranzicionog centra i izradi Majdanpek strateškog plana opštine 3 UNDP(program PRO . MERCY CORPS.Valjevo 5 Ekonomski fakultet izrađuje klaster planove . radnju Opštinska nagrada Takmiĉenje u izradi biznis planova i svake konkurs za najboljeg preduzetnika Jablaniĉkog okruga. Reg-LPA. poljoprivrede i ruralni razvoj 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Loznica Luĉani Ţabari Novi Sad Pirot Crveni Krst-Niš Poţega Tutin Zemun Arilje Medveđa Ĉaĉak Raška Valjevo Kragujevac Beograd Opštinska nagrada Opštinska nagrada Opštinska nagrada Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju Preko fonda za poljoprivredu Opštinska nagrada Opštinska nagrada Opštinska nagrada Nagrade za najlepši izlog.CARE-Turizam 4 Loznica IRD.

a prilagođeni prioritetnim potrebama biznis sektora. Strana 77 od 97 . balkon. ambasade.-upoznavanje sa LEED programom Sredstva i tehnike podsticaja preduzetništva će. poljoprivrede i ruralni razvoj 10 11 12 13 14 Ţagubica Ţitište Zemun Ćuprija Ivanjica 15 Medveđa 16 17 Crna Trava Svilajnac Raška Panĉevo Velika Plana Ĉaĉak Surdulica 18 19 20 21 22 23 Beograd Uĉešće u projektima prema donatorima (EU. talentima uvođenje HACCP sistema i standarda ISO 9001. donatori Finansiranje i sufinansiranje nastupa na izloţbama i sajmovima. uloga saveta za zapošljavanje na lokalnom nivou). NSZ. biti definisani Strategijom razvoja. organizacija seminara. UNDP – MIR2 Programom. radionica (. Institut za voćarstvo. ISO 14001. kroz akcione planove i konkretne projekte. Danski savet za izbeglice. Švajcarskom agencijom SDC. fakultetima. saradnja sa institutima. resornih ministarstva. Programom podrške opštinama istoĉne Srbije. sredstvima NIP-a. Norveška Vlada. ambasadama. privrednicima Autori smatraju da postoji mesta da se veći broj opština ukljuĉi u ove aktivnosti s tim da se one mogu uĉiniti inovativnijim i raznovrsnijim. EAR. Podrška unapređenju pĉelarstva i proizvodnje meda Opština Crna Trava uspešno je realizovala nekoliko projekta sa CHF International Serbia. finansijska pomoć najboljim. biznis inkubatori. HACCAP. privrednim komorama. sopstvenim sredstvima. USAID USAID Mercy Corps. Privatne firme. rad. jer se oĉekuje podrška od pokrajinskog sekretarijata za privredu Nagradama za najlepši izlog. donatorima i kroz partnerske odnose sa REEDA-e Podrška razvoju mlekarstva na teritoriji opštine Surdulica. nevladinim organizacijama. IMS i dr. kredite Partneri: fakulteti. podrška projektima saradnje javni-biznis sektor Opština je finansirala jednu privrednu izloţbu u Panĉevu u partnerstvu sa Regionalnom privrednom komorom Pospešivanje razvoja zanatstva kroz donacije. struĉnim kapacitetima Opštine i potrebama građana u saradnji sa Koordinacionim telom Srbije za 3 opštine.ADF) Za formiranje klastera .Podsticaji opština za razvoj MSPP. Evropskom Agencijom za Rekonstrukciju.

odnosno registracija. Posebne mogućnosti za unapređenje nalaze se kod naknada za korišćenje i uređenje građevinskog zemljišta. ukljuĉujući jednostavnost postupaka i lako obavljanje poslova. Pregledne informacije 7. naroĉito finansijskih kao što su krediti i subvencije. 2. odnosno lokalnog ekonomskog razvoja. naroĉito za manje opštine. što bi olakšalo troškove i rešilo problem nedostajućih resursa. 4. 3. koji su to osnovni problemi sa kojima se oni suoĉavaju u komunikaciji sa lokalnim vlastima. Te informacije mogu se postaviti na veb portal unutar SKGO. i to u saradnji sa Republikom i njenim institucijama.net/upload/documents/Map%20of%20Resources. Za neke mere podrške lobiranje za stvaranje pravnog okvira koji sada nedostaje. priroda i karakteristike lokalne ekonomije (Regionalna razvojna agencija za Šumadiju i Pomoravlje ima veoma dobro razvijenu takvu mapu ili bazu podataka o regionalnim resursima). naklonost prema lokalnim MSPP i poslovnim ljudima. Unapređenje oblasti urbanistiĉkog planiranja svakako moţe bitno poboljšati i ubrzati investiranje i razvoj nekretnina u lokalnoj zajednici. MSPP treba da osete da je aktivno uĉešće u Niz preporuka već je obuhvaćen u okviru ranijih delova teksta. pojednostavljenjem procedura za registraciju ili dobijanje dozvole.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Veća razmena informacija kao i koordinacija zajedniĉkih akcija opština u ĉemu SKGO moţe da ima vaţnu ulogu. Znatno bolji rezultati ekonomskog razvoja postići će se u lokalnoj zajednici u kojoj postoji povoljna poslovna klima. Ova aktivnost treba da obezbedi da se dobiju informacije o samim MSP. poljoprivrede i ruralni razvoj 6. koje su osnovne potrebe i zahtevi MSPP u pogledu njihovog poslovanja. Sistematsko prikazivanje ekonomske informacije na nivou opština (mapa resursa) ili na nivou regiona koje omogućavaju da se razume struktura. Uvođenje sistema prikupljanja relevantnih informacija od MSPP kao glavnih aktera lokalnog ekonomskog razvoja. Da opštine mnogo više nego do sada predviđaju i analiziraju troškove preduzetih mera u odnosu na rezultate i uspostave jasne kriterijume i procedure odobravanja stimulativnih mera. naroĉito ne detaljno 22 Strana 78 od 97 . Takse i naknade opština nesmeju da budu visoke. njihovim aktivnostima i poslovima. Preporuke 1. Unapređenje poslovne klime. brzim i kompletnim pregledom i manipulacijom bazom podataka. Jedan primer efikasnog stavljanja na raspolaganje kljuĉnih informacija kreirala je opština Inđija kroz pravljenje pregledne mape resursa koja se moţe pronaći na sajtu: http://www. S druge strane treba razmotriti mogućnost razvoja regionalnih (umesto lokalnih ili u kombinaciji sa njima) struktura i aktivnosti.pdf 8. tako da neće sve biti ponovljene. Sistem registracija i dozvola moţe se unaprediti na više naĉina: kompjuterizacijom evidencija. efikasnost administracije 5. Fiskalni (daţbinski) sistem opština 6. kroz sistem „one stop shop“ opštine isl. već treba da budu stabilne i predvidljive. Naĉelni komentari22 Više (detaljnijih) istraţivanja o merama koje opštine preduzimaju u cilju podsticanja lokalnog (ekonomskog) razvoja.indjija.

naime preveliki podsticaji za investitore u industrijskim zonama. Biznis inkubatori i industrijske zone 14. ne bave pruţanjem individualnih usluga. To podrazumeva potrebu kreiranja (u koordinaciji sa Republikom) MSP RA ili Agencija za ekonomski razvoj i na delovima teritorije gde ih sada nema. Specijalizacija na pojedine sektore koji se ţele podrţati u lokalnoj zajednici. upravljanju i korišćenju usluga . povezano sa naĉelnom preporukom br. 15. Pravno definisati sistemski uređene naĉine kako i na nivou opština moţe da se legitimno odvija pruţanje finansijske podrške MSPP i poljoprivredi (garancije. Treba podstaći takmiĉenja za preduzetniĉke opštine prema unapred određenim kriterijumima u odnosu na ukupnu preduzetniĉku aktivnost i podsticaje. U kreiranju LER kancelarija proveriti mogućnost upotrebe pravnog modela Javne agencije što bi dalo šire mogućnosti za funkcije. 9. s obzirom da one ne uzimaju depozite i niĉim ne doprinose ekonomskoj nestabilnosti. 13. mogu dovesti do situacije u kojoj je korist koju ima lokalna zajednica mala ili nepostojeća. U okviru opštinskih web sajtova kao i portala na SKGO (moguće uz pomoć SIEPA) stalno aţuriranje podataka o LER aktivnostima opština a naroĉito raspoloţivim lokacijama i uslovima za gradnju i ostalim pogodnostima za privlaĉenje domaćeg i inostranog kapitala. 4) . Treba izbegavati programe treninga bez unapred definisane traţnje. kao i potcentara ovih regionalnih struktura. Treba napraviti balans koristi lokalne zajednice i investitora. tako da postoji potreba da se kroz potcentre MSP RA ili druge strukture (npr. s obzirom na visoku cenu ovog tipa podrške. Da opštine budu aktivniji uĉesnici u kreiranju. 23 Strana 79 od 97 . Kod industrijskih zona poţeljno je paţljivo prethodno planiranje i određena specijalizacija. 12. ali delimiĉno i finansiranju MSP RA i postojećih i budućih RRA. Istovremeno se moţe stvoriti legalni okvir za mikrofinansijske organizacije finansirane od donatora. Neophodno je odluke o tipu treninga ili edukacije donositi zajedno sa budućim korisnicima – privatnim sektorom i drugima. naroĉito na visoko inovativne i tehnološki orijentisane projekte nudi veću šansu za veću dodatnu vrednost i multiplikativne efekte. Preporuke vezane za regionalne i lokalne finansijske sheme 16. koliko je poznato. obuka i konsalting 10. Takođe treba se potruditi da u inkubacione aktivnosti bude ukljuĉeno i što više start ap firmi van fiziĉkih inkubatora kroz programe otvorene (virtualne) inkubacije. zamenik direktora RAMSPP. naprotiv mogu podrţati upravo ugroţene kategorije stanovništva za ukljuĉenje u samozapošljavanje i time dati doprinos ekonomskom i socijalnom razvoju i realizaciji strategije smanjenja siromaštva. sem informacija.23 Jedan nacrt takvog pravnog akta formulisan je u formi predloga ĉiji je autor Dejan Radulović. fleksibilnije upravljanje i kadrovsko ekipiranje ovih kancelarija. kreditiranje itd. One su delimiĉno komplementarne: LER kancelarije se. Treba uoĉiti da se funkcije delimiĉno poklapaju. Kod biznis inkubatora potrebno je paţljivo definisati profil podrške i stanara kako bi se postigli maksimalni efekti. 11. Udruţenja preduzetnika) pruţaju i ove usluge na lokalnom nivou. Povezivanje LER kancelarija i pomenutih struktura na regionalnom nivou. poljoprivrede i ruralni razvoj prikupljanju informacija u njihovom interesu i da na taj naĉin uĉestvuju u procesu stvaranja novog poslovnog okruţenja.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Nefinansijske strukture za podršku . pa je u tom pogledu je potrebno ustanoviti racionalno povezivanje po nivou teritorijalne organizacije.

Ispitati mogućnost za kreiranje alternativno (1) više regionalnih razvojnih fondova ili (2) podruĉnih jedinica Fonda za razvoj Srbije. Potrebno je razvijati modele multifunkcionalnih centara ruralnog razvoja u ĉemu iskustva teledomova (telecentara) mogu biti jedan od korisnih uzora (postoje i druge strukture stvorene aktivnostima NVO i donatora kao što su agro biznis klubovi. U skladu sa realnim mogućnostima podrţati strukture i aktivnosti u seoskim i drugim malim naseljima. poljoprivrede i ruralni razvoj 17. podsticati regionalne klastere ili druge prioritetne sektore za regione. turistiĉke asocijacije. 24 Strana 80 od 97 .regionalnim razvojnim agencijama (poţeljno onda kada bude definisana regionalizacija na nivou NUTS 2 ili i ranije. Ovde se ne razmatraju moguće funkcije takvih fondova u finansiranju infrastrukture i drugih namena. 22. za šta opštine. 18. kao što su zadruge. ĉime bi se uspostavio dvostruki kapitalni oslonac i povezali interesi svih nivoa. Sem finansiranja start ap25 oni bi mogli baviti i poljoprivredom. Oni bi dakle jednim delom trebalo da obavljaju funkciju start ap kreditnih. a u perspektivi i vlasniĉkih („equity“) ulaganja. a potencijalno takodje. 25 kao i drugih klijenata koji su za banke nepoţeljan partner (npr. Kraljevu i Uţicu i/ili Valjevu Cilj je da se otklone uzroci zbog kojih je broj izdatih garancija za MSP mali i uglavnom bio vezan samo za poljoprivredne kredite i ukljuĉe lokalna sredstva. ili pozajmljena sredstva i od opština svog regiona. ĉime bi njihova situacija postala jasnije i bolje pravno utemeljena. Pravni akt (Zakon) koji bi uspostavio pravnu osnovu za sve pomenute regionalne fondove bi mogao eventualno istovremeno regulisati i poloţaj Razvojnog i Garancijskog Fonda AP Vojvodine. kooperative i u budućnosti socijalna preduzeća koja zapošljavaju riziĉne grupe i /ili obavljaju socijalne funkcije). 26 Ovo bi bilo sliĉno sadašnjem modelu drţavnog kreditiranja lizing kuće Lipaks lizing i sliĉno naĉinu kako SBA u USA plasira sredstva (delom zapravo garancije) MSP klijentima preko dvostepenog sistema finansiranja. ili se u budućnosti moţe formirati kao poseban Start ap fond. praćenje i sve ostalo. kao i ostale kredite. Takvi regionalni fondovi bi. asocijacije za razvoj i sliĉno).Podsticaji opština za razvoj MSPP. Što bi bila dopuna odnosno finansijski pandan RRA. mikrolizing fondova. formirati regionalna odeljenja bar u Nišu . a ne u Beogradu. sem povlaĉenja (pozajmljivanja) sredstava iz centralnog fonda.26 Jedna funkcija ove promene je da se odluĉivanje o dodeli pojedinaĉnih kredita. naroĉito male nemaju i realno ne mogu imati kapaciteta. i regionalne garantne fondove (u vlasništvu opština. kako bi bilo efikasnije i sa odgovarajućim potpunim informacijama o aplikantu i projektu. 19. Ostali vidovi podrške 21. mogli bi biti portfolio krediti dobijeni od Fonda za razvoj Srbije. Ovakvi regionalni fondovi bi mogli imati vezu i sa eksternim regionalnim („etnozaviĉajnim“) investicionim fondovima koji bi se eventualno u budućnosti formirali na osnovu ekonomskih interesa dijaspore (jedan od najupešnijih primera je Meksiko). inicijativa i resursi. odvija na regionalnom/lokalnom nivou. Izvor finansiranja za start ap kredite. domaća radinost. efikasno i transparentno sprovođenje mikro finansijske podrške. samostalno ili verovatnije kombinovano u okviru prethodno pomenutih regionalnih finansijskih institucija. već samo vezane direktno za MSP. na nivou NUTS 3. Kragujevcu. uz mogući doprinos sa centralnog nivoa) ili (alternativno) decentralizovati Garantni Fond Srbije. Centralna jednica za finansiranje start ap moţe biti kao sada Fond za razvoj Srbije. Kreirati uz to.24 Takve regionalne strukture bi mogle biti rešenje za profesionalno. U većoj meri podrţavati strukture koje obrazuju samostalno lokalni preduzetnici na osnovu sopstvenih interesa: lokalne klastere i druge tipove biznis udruţenja i mreţa. 20. mogli da dobiju na legitiman naĉin i trajna. etnocentri. ruralni razvojni centri.

The Rise of the Network Society. 45. “LA 21 under difficult framework conditions – Case study of Nis”. Reference Bibliografija 4. Agenda 21: Programme of action for sustainable development. New York: United Nations International Children‟s Fund (UNICEF) United Nations (1992). UK: Blackwell Publishers Hawken. (2002).OECD Centre for Entrepreneurship. P. Tokyo. Republički zavod za razvoj. et all (1972). The Progress of Nations. London: Secker and Warburg Economics. The City in History. Skills Upgrading . Summer School “The Future Role of Cities in a Globalizing World: Challenges for new public strategies and innovative urban governance”. Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. D. Hungary. „Polarization reversal in Developing countries‟. Zagreb. LJ. Norway. Human Development Report 1999. Trento. Београд. (2001). М. 67-85 Sassen. OECD . Strana 81 od 97 . Proceedings. 8. 16. Урбана социологија. „Uloga lokalnih vlasti u implementaciji održivog razvoja – primer grada Niša‟. 89 . Limits to Growth. Cifrić. New Haven: Yale University Press Meadows. The Economics of Location.ka jednoj sociologiji okruzenja. S. M. Odrzivi grad . Natural Capitalism.). u V.. http://www. Stockholm Conference (1972). Đukanović (2001). 26. A. 29. (1999). 2005 9. London: Earth Island UNCHS (1996). The Global City: New York..Local Economic and Employment Development (LEED) Programme 11. (1980). The Oslo Convention of European ICLEI Members. OECD Centre for Entrepreneurship. januar 2007. IDIZ. Петровић. Managing Decentralisation: A New Role for Labour Market Policy. M. LXIV.. H. С. (1954). Lovins. 27. W. Abstracts. Local Governance and the Drivers of Growth. 2006. 17. 15. July 2002 Milutinovic S. Lösh. et al.MEGA projekat USAID. (1961). ЗУНС.New Policy Perspectives. OECD 2006.104 Pušić. 13. in O. L. (1996). Вујовић. Ruralni razvoj i modernizacija.. Republički zavod za razvoj. London. Princeton: Princeton University Press. 2006 u 4 opštine u Srbiji 5. 30.undp.. poljoprivrede i ruralni razvoj 7. Brown and Company. Istraţivanje The Urban Institute. 2005 10. 23. Oxford. Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije Milutinovic S. „The Case Study of Nis‟. Beograd: Slobodan Masic/Biblioteka Nova 175 Richardson. More Than Just Jobs: Workforce Development in a Skills-Based Economy. The HABITAT Agenda. “Utilization of information and communication technology in the Republic of Serbia 2006” RSO. Only One Earth: An Introduction to the Politics of Survival. London XE "London" : MacMillan Richardson. 2005. W. SMEs and Local Development. 28. (1991).org/unchs/english/hagenda/ UNDP (1999). 18. UN Development Program. Castells. Pejić (eds. Šećerov. 2006 12. EuropeanCities21.. S. 7. SMEs and Local Development. I. Strategija ekonomskog razvoja Srbije 2006-2012. 14.Podsticaji opština za razvoj MSPP.org/hdro/99. 21. ISBN: 9789264104709. H. 31. 2003. Economic Growth Theory. 9-12 February 2002 Mumford. (2002a). (1973). 25. Budapest. http://www. Boston: Little. 6. Knorr-Sidow (ed). 20. Oslo. New York: United Nations 19. 24. New York: Universe Books Milutinovic. 22. A. Strategija regionalnog razvoja RS 2007-2012.unhabitat.htm UNICEF XE "UNICEF" (1995). Papers of the Regional Science Association. M..

jsp Republiĉka agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva http://www.yu/ MERR.yu/istrazivanje/index. evropska unija teledom saveza http://www. Prof.org Istraţivanje o strateškim dokumentima opština.yu Lokacije u opštinama Vojvodine za izgradnju privrednih objekata http://www.”Model participacije građana u lokalnoj samoupravi i mogućnost kreacije novih institucija za razvoj lokalne samouprave.net/upload/documents/Map%20of%20Resources.sr.org/millennium/declaration/ares552e.”Lokalna samouprava”Juni 2004 god. 7.euta. Beograd 2002.un. A/RES/55/2. Stalna konferencija gradova i opština http://www. 35. New York: U. Department of Economic and Social Affairs 33. United Nations (1998). Internet sajtovi 1.gov.g.gov.sr.Podsticaji opština za razvoj MSPP.dr Mirko Pejanović.indjija.pdf 34.skgo. N.hu/ Strana 82 od 97 . 3. 6.sr.prsp.merr.gov.vojvodina. 4. 5. http://www. poljoprivrede i ruralni razvoj 32.pdf Euta .gov. Uporedna iskustva lokalnih samouprava.arhiurb. 2. Magna agenda. Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj: http://www.sr.sme. United Nations (2000) United Nations Millennium Declaration. World Urbanization Prospects. kancelarija potpredsednika vlada za strategiju smanjenja siromaštva http://www.yu/ Mapa resursa opštine Inđija http://www.

............................da 2 – ne Da li učestvujete u finansiranju tog odeljenja Da li je planirano otvaranje odeljenja regionalnog centra ili agencije za MSP 1... -ne 27 Svuda dalje u upitniku upotrebljen je termin “opština”.. kontakt telefon osobe odgovorne za anketu Pečat Adresa Potpis ............... godine Anketni upitnik broj: __________ datum prijema _________(popunjava UNDP) 1....lokalni ekonomski razvoj 1............da 2 ..................... ...... ..........................da 2 – ne 2.......................da 2 – ne Navedite naziv i aktivnosti ako postoji: ............ PRILOZI Prilog 1: Anketni upitnik Anketiranje opština i gradova u Srbiji o sadašnjem i planiranom učešću u podršci razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. .... funkcija. ........ ..... 2...........ne Navedite projekte ili aktivnosti na kojima su radili u 2006: ....... uključujući poljoprivredu Sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. npr Informacioni punkt......... 2....Datum...... što treba shvatiti kao “opština ili grad” Strana 83 od 97 .......ne 1................ Ime opštine/grada Ime............... »kol centar« (telefonski servis) ? 1.. 1. Strukture za podršku MSP (malih i srednjih preduzeća) i LER (lokalni ekonomski razvoj) 2...........da 2 .....................2 Da li u vašoj opštini postoji odeljenje regionalnog centra ili agencije za razvoj MSP 1..Podsticaji opština za razvoj MSPP..................... koliko zaposlenih ima u Da li planirate kancelariju za lokalni ekonomski razvoj kancelariji: LER..................... –možda 3....................1 Da li imate kancelariju za LER Ako da..........................................................................da 2 –možda 3 -ne Da li planirate neku drugu formu lokalnog centra za podršku razvoju MSP i LER 1..4 Da li opština ima nameru ili potencijalni interes da učestvuje u osnivanju Regionalne Agencije (centra) za podršku MSP ili da pomogne širenje neke postojeće agencije (iz susednog okruga) na sopstveno područje (odgovor ako za sada ne postoji aktivna agencija na području vašeg okruga) 1 – da 2.. Ministarstvom privrede RS i Republičkom agencijom za podršku razvoja MSPP 27 Period anketiranja: februar/mart 2007........... poljoprivrede i ruralni razvoj 8............da 2 ........3 Da li postoji neka druga forma lokalnog centra ili punkta za podršku razvoju MSP i/ili LER......ne 2.....

.................... i broj klijenata koji su dobili podršku 2 – kreditna šema za MSP (precizirati za koga) 3 – kreditne garancije / garantni fond 4 – subvencije kamate za kredite 5 Grant (bespovratna sredstva) za samozapošljavanje Strana 84 od 97 ..................... -ne 3................... 2......... postoje pravne prepreke..............................................................2 Ako je odgovor negativan...............3 pre nego što odgovorite na ovo) sprovodi 1 – da 2............................................ ............................... -ne planira 3 ....................................... nije ocenjeno za potrebno................................ 3........................................................... ....................................... koju vrstu finansijske podrške ...........................da 4................................................................................................... Finansijske stimulacije (molimo da popunite ovaj segment sa posebnom pažnjom) 3................................................. Detaljni podaci po pojedinim vrstama podrške (suma u 000 din i broj klijenata): 1..............................................................Podsticaji opština za razvoj MSPP........................................................... 2............................................................................................................... ..........................ako ih ima (ako je odgovor pod 1): ....................... koji je razlog za to 1......6 Kakve su vaše potrebe za promenama u toj saradnji –pravac potrebnih promena? .............. 3................................. Navesti dodatne detalje ispod (1 do 8) tamo gde je relevantno: Opisati preciznije kategoriju klijenata i partnere u šemi (ako postoje )npr banke ......................5 Opisno izrazite kvalitet i specifičnosti dosadašnje saradnje koju opština ima sa Regionalnom Agencijom (centrom) za podršku MSP (odgovor samo ako već postoji na području vašeg okruga) ............................................... nedostatak sredstava ......... 2.................. 3....... poljoprivrede i ruralni razvoj Partneri u tome ............. nešto drugo (navesti)........................3 Ako da........................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Da li Opština iz budžeta sprovodi ili planira finansijsku podršku za razvoj poljoprivrede ili malih i srednjih preduzeća ili investicija u opštinu (pogledajte pitanje 3........................................................................................................................................kreditna šema za poljoprivredu Ukupna suma realizovana iz budžeta 2006 u 000 din.............................................................................................................................................

.................................... -ne 2...................... -ne Ukupna suma uloženih sredstava u 2006 i broj klijenata.................................................................................... navesti eventualnog donatora / sufinansijera i organizaciju koja pruža usluge/ implementacionog partnera/: .............................. naknade za zemljište 3......................Podsticaji opština za razvoj MSPP.......... -ne Sektor/ specijalizacija ako je relevantno............................................. 4............................................. konsultantske usluge...... savetovanje tokom dužeg perioda) i za koju kategoriju klijenata -preduzetnika (početnici. postojeće MSP i radnje........2 Da li opština pruža kroz svoje strukture ili finansijski podržava pružanje stručnih saveta poljoprivrednicima Sprovodi Planira 1 – da 1 – da 2...................... ................. navesti kome i za koju svrhu : 7 .................. 5.... partneri Strana 85 od 97 ........... -ne Opis (šta i kako): ................................... takse 2...... drugo 8................................... ili neki drugi podatak... -ne planira ili su u postupku realizacije 3 – da 4. .................................................................................................................... Industrijske zone 5....... .........1 Da li opština ima /planira poslovne inkubatore ili tehnološke parkove ? ima 1 – da 2............olakšice u lokalnim zahvatanjima 1.................. neka posebna grupa) sprovodi 1 – da 2.. savetovanje..................................... Biznis obuke .... -ne Sektor specijalizacije zone........2 Da li opština ima ili planira industrijske zone? ima već 1 – da 2. partneri ........ poljoprivrede i ruralni razvoj 6 – Grant (bespovratna sredstva) za stimulaciju ostalih ulaganja............................................. konsultantske usluge ili mentoring (praćenje........................................ pomoć........... -ne planira 3 – da 4....... praćenje 4... ........ Biznis inkubatori & tehnološki parkovi............................. opišite 4...........1 Da li opština (su)finansira obuke............. 5................................................ šta i za koga.......... pomoć. Nešto drugo. Opis.............. -ne planira 3 – da 4..............

....... email adresa7................... funkcija. specificirati drugu osobu/e za sva ili pojedina pitanja: ........................................................................................................................... implementatori): ............ 6..........1 ukoliko je ista osoba kao pod 1............................................................................................................................................. tranzicionom centru za viškove radnika........................................ 8..................................................................................................................................................................................................................................................................... ......... 8................................................... ...................... ............... 7................................. ............................................Podsticaji opština za razvoj MSPP................. zaokružiti/podvući tekst: isto kao u rubrici broj 1.......................................... broj : Orijentaciona površina: broj: Orijentaciona površina: ................................................................ Strana 86 od 97 ............................................................ 6...................... Navedite detalje i način podrške i sa kojim partnerima sarađujete (donatori........ 3........................................................................................................... .................................................... seoskom turizmu ili nekoj drugoj turističkoj aktivnosti .......... Nagradama za najboljeg preduzetnika................. etno centru / ručnim radovima...................... zanatstvu.......................... 7.................. ideju....................................... Drugi vidovi........................................................................................................................... inovaciju................................... ................................................sektorska ili druga specifična podrška preduzetništvu Da li Opština podstiče preduzetništvo u (zaokružiti i dodati kratak opis): 1......................... .................................................................................... telefon............................................................................................. Kroz razvoj Teledomova / telekoliba (IT centri ) ................................................................................................................ Dodatne informacije koje želite da pružite : ............................................................................................................. Virtuelnim preduzećima..................................... u nekoj drugoj specifičnoj oblasti ili lokalnom klasteru–navesti kojoj: ... poljoprivrede i ruralni razvoj ..............2 ako to nije slučaj........................................................................................................... Kontakt osoba ili osobe u opštini za detaljnije informacije po ovim pitanjima : ime i prezime... 4........................................................................ 2.... .................................................................................................................................................................................................................................................................. 7.......... 5..........................

Mesnim zajednicama i Kancelarijom za lokalno-ekonomski razvoj opštine Zrenjanin (o raspoloţivim proizvodnim. regionalne privredne komore sa teritorije Banata. razvoj i transfer tehnologije“. i ukljuĉiti adekvatne struĉnjake. HIP Petrohemija i „Mlekoprodukt“ a. Unija poslodavaca Vojvodine. i slobodnim resursima u mesnim zajednicama) i priprema mini kataloga za potencijalne investitore na teritoriji opštine Zrenjanin. VTC se realizuje u saradnji sa partnerima (RA MSPP. udruţenje preduzetnika. Cilj projekta je bio da se doprinese izgradnji odrţivog kapaciteta društveno ekonomskog razvoja na teritoriji Banata kroz formiranje snaţnog partnerstva banatskih opština. u saradnji sa opštinom Zrenjanin i Metals bankom. Glavni cilj projekta je da se pruţi dodatna podrška preduzećima sa teritorije AP Vojvodine koja su se našla u procesu privatizacije i restrukturiranja. preko EAR. Glavne aktivnosti:  sprovođenje projekata u okviru EDEP programa EAR “Vojvođanski tranzicioni centar” i “Centar za istraţivanje. Institucionalno rešenje ekonomskog udruţivanja ovih opština upravo se ogleda u formiranom RC.  promocija mera i prioriteta vezanih za razvoj sektora MSPP u Vojvodini. preduzetništvo i MSP.  mapiranje slobodnih resursa opštine Zrenjanin . RC će napraviti bazu podataka koja bi se koristila u okviru zajedniĉke aktivne politike za privlaĉenje investicija. HIP Petrohemija iz Panĉeva. U toku je ukljuĉivanje i drugih preduzeća sa teritorije Banata. realizacijom projekta „Uspostavljanje Regionalnog centra za društveno ekonomski razvoj „Banat“ . U okviru projekta predviđeno je da RCR – Banat pruţi nefinansijsku podršku u prevazilaţenju problema u dva pilot preduzeća na teritoriji Banata koja su u procesu privatizacije.d. predstavljen je program za rešavanje viška radnika koji će usled organizacionih. odluĉila je da se ukljuĉi u ovaj projekat. Vojvođanski tranzicioni centar (VTC) je projekat koji finansira EU. poljoprivrede i ruralni razvoj Prilog 2: Aktivnosti RC za društveno-ekonomski razvoj „BANAT“ Osnovan: Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat. u saradnji sa opštinom Zrenjanin. tehniĉkih i kadrovskih promena ostati bez posla.Podsticaji opština za razvoj MSPP. svih 19 banatskih opština. u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privatizaciju. U narednom periodu izvršiće se analiza potreba u preduzeću. U saradnji sa sindikatima odabrani su “Udarnik” iz Zrenjanina i IMTFOP iz Novog Beĉeja. u saradnji sa “Banka Inteza” u realizaciji projekta podrške razvoju ţenskog preduzetništva na teritoriji Banata.mini katalog. Izvršno veće AP Vojvodine. koji je finansijski podrţala EU. Alma Mons i RC MSPP Subotica) na teritoriji AP Vojvodine. Na inicijalnom sastanku. Dodatnu podršku aktivnostima timu VTC pruţiće Izvršno veće AP Vojvodine.  podrška Garancijskom fondu AP Vojvodine. Sektori RC: 3 sektora za podršku opštinama. u organizaciji Regionalne privredne komore Panĉevo. a njegovom realizacijom upravlja EAR. u cilju što bolje pripreme za predstojeću privatizaciju. Savez Samostalnih Sindikata Srbije i filijale Nacionalne sluţbe za zapošljavanje. Program je Strana 87 od 97 . godine. Osnivaĉi su: Vlada Republike Srbije. za mala i srednja preduzeća i treninge i informaciono dokumentacioni centar. skladišnim i drugim halama.  klaster inicijativa u tekstilnoj industriji. Zrenjanin / RCR Banat/ je nastao 2006. nevladine organizacije.  monitoring i evaluacija kreditne linije za razvoj sektora MSP i poljoprivrede.

od kojih 73 zahteva za dodelu kredita za razvoj i unapređenje MSPP i 153 zahteva za registrovana individualna poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Zrenjanin. razvoj i transfer tehnologija (CIRTT): Projekat finansijski podrţan od EU. Garancijski fond APV– Podrška razvoju ţenskog preduzetništva na teritoriji Banata: obuhvata samo teritoriju Banata. RCR – Banat promoviše ovaj program. uslove kreditiranja i postupak realizacije i naplate. Jaĉajući partnerstvo između javnog i privatnog sektora. da se zainteresovani radnici ukljuĉe u programe Nacionalne sluţbe za zapošljavanje. ukljuĉujući 1 godinu grejs perioda. kontaktirano je preko 65 potencijalnih korisnica ove kreditne linije. na osnovu potpisanog Ugovora o poslovnoj saradnji sa Opštinom radi RCR. u projekat se ukljuĉio i Centar za ruralni razvoj iz Novog Kneţevca. Vrednost je 30 miliona dinara za start –up za radno neaktivne ţene. a delatnost obavljaju manje tri godine. RCR – Banat u potpunosti prati efekte kreditnog aranţmana sa „Metals bankom“. pruţaju informacije i pomoć pri izradi biznis planova. ADF/CRDA-E u saradnji sa USAID-om je organizovao jednodnevne opštinske kreditne sajmove. i partneri su u realizaciji ove garancijske šeme. U saradnji sa “Banca Intesa” raspisana je kreditna linija: krediti se realizuju pod sledećim uslovima: rok otplate 5 godina. Monitoring i evaluacija kreditne linije za razvoj sektora MSP i poljoprivrede. Projekat je zasnovan na partnerstvu i regionalnom pristupu te uspostavlja saradnju nauĉno istraţivaĉke institucije sa preduzećima i komercijalizaciju inovacija u regionu. i mogućnost odabira razliĉitih sredstava obezbeđenja. raspisana su dva konkursa za dodelu sredstava u vidu dugoroĉnih kredita za finansiranje razvojnih programa MSPP na teritoriji opštine Zrenjanin u 2006. poljoprivrede i ruralni razvoj ocenjen kao izuzetno dobar. Ostvarena saradnja se ogleda u udruţivanju budţetskih sredstava opštine Zrenjanin sa sredstvima „Metals banke“ na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji.95%. Pored ovih institucija. izlazeći u susret radnicima u dva pilot preduzeća sa teritorije Banata. partneri su RA MSPP Alma Mons i RCR – Banat. Analiza je obuhvatila pregled 226 podnetih zahteva. namenjenih za nabavku opreme za obavljanje registrovane delatnosti u MSP ĉiji su osnivaĉi ţene sa teritorije Banata. o trenutno dostupnim donatorskim sredstvima i fondovima. radi implementacije strateških razvojnih programa opštine Zrenjanin i podrške zapošljavanju. Posredstvom Interneta ove informacije se vrlo lako i brzo šire. Takođe. njime upravlja EAR. ali i raspoloţivih finansijskih izvora. širenje geografske pokrivenosti dostupnosti kredita gde su bankarske institucije predstavile svoje kreditne linije. Ovo podrazumeva pre svega monitoring i evaluaciju koju.Podsticaji opština za razvoj MSPP. u skladu sa njihovim interesovanjima. u saradnji sa filijalom Nacionalne sluţbe za zapošljavanje i Ekonomskom školom iz Zrenjanina. radnicima IMT – FOP iz Novog Beĉeja će se pruţiti mogućnost da prošire znanja iz oblasti uvođenja inovacija u MSP. tako da svaki Strana 88 od 97 . u saradnji sa opštinom Zrenjanin i Metals bankom. kao i pri prikupljanju kompletne dokumentacije potrebne za realizaciju. RCR – Banat je preuzeo ulogu da obaveštava osnivaĉe. u cilju podsticaja njegovog privrednog i ekonomskog razvoja u skladu sa Integrativnim planom društveno-ekonomskog razvoja Banata (20052007). godini (20 miliona). i 20 miliona dinara. Potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa ovom institucijom. kao i potencijalne klijente u regionu. koji se raspisuju za institucije i organizacije. u vidu dugoroĉnih kredita za finansiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede na teritoriji opštine Zrenjanin u 2006. tim RCR – Banat je dogovorio. Centar za istraţivanje. Cilj je bolje informisanje o postojećim kreditnim sredstvima za MSP. CIRTT je formiran od strane relevantnih institucija u Banatu jedan je od prioriteta regiona. godini (15 miliona) i za dodelu sredstava. kamatna stopa na godišnjem nivou je 6. Promocija: Putem štampanih brošura koje sadrţe objedinjenu ponudu i pregled mogućih nefinansijskih usluga koje daje RC. Takođe.

za zaštitu kulturnih dobara Strana 89 od 97 . Slovaĉkoj. Evaluacija: RCR Banat uspostavio sopstveni sistem praćenja klijenata. Estoniji. U SAD postoji oko 10.Podsticaji opština za razvoj MSPP. ili telekomunikaciona usluţna kuća zajednice. RCR priprema svoju Strategiju komunikacija koja će sadrţati smernice za potrebe tima RCR – Banat. Sluţba za manifestacije  Raĉunarske igre  Obavljanje raĉunarskih poslova  Obrazovanje (škola raĉunara. godine u Švedskoj kao odgovor zabaĉenih sredina za brţi razvoj. Osnovne Teledom usluge  Usluţni centar civilnih organizacija  Pruţanje pomoći i saradnja u obavljanju sluţbenih poslova  Internet dostupnost. te je u mogućnosti da svakom klijentu izađe u susret i zadovolji njihove zahteve.000 novih Teledomova. informativni centar  Kancelarijske usluge (npr. RC pomogne razvoju i unapređenju delatnosti klijenta. gde 2006 postoji 560 Teledomova i 3500 E-taĉki. skeniranje. napravljen je i softver koji omogućava da. Bosni i Hercegovini. društvenih i mikroprostornih zahteva. Izrada Web strana i prezentacija  Informacije od opšteg interesa.000 Teledomova.. korišćenje kancelarija. poljoprivrede i ruralni razvoj klijent moţe u veoma kratkom roku dobiti informacije.. Teledomovi postoje u Rusiji. godine zajedno sa Mađarskom i Srbijom osnovale EUTU – Evropsku Uniju Teledom Saveza ĉije sedište je u Budimpešti. gde je usvojen petogodišnji plan razvoja za osnivanje 600. fotokopiranje. Bugarskoj. plastificiranje. elektronskog bankarstva. analizirajući podatke dobijene od klijenata. obrada teksta. mikrozajednica otvorenog profila. Uvedene su konsultacije 1:1. prouĉiti svu potrebnu dokumentaciju fonda i odluĉiti da li ţeli konkurisati sa predlogom projekta. Elektronsko dopisivanje za građanstvo.000 Telecentara. koje su 2004. grupnih. godine poĉela realizacija Teledom programa. koriĉenje. Usluge se postupno formiraju u funkciji zahteva i potreba i dostupne su svakome. Danas je Teledom program postao međunarodni pokret. Prilog 3 Teledomovi u Srbiji i svetu Pojam: Teledom se opisuje kao višefunkcionalni informatiĉko-telekomunikacioni i usluţni centar. Da bi što više unapredili kvalitet pruţanja informacija potencijalnim klijentima. lokalni centar za informisanje  Mesni oglas. štampanje. U datom prostoru i okruţenju stvoriće onu informatiĉku. pojedinaĉnih. za daljinsko obrazovanje)  Sluţba za zaštitu ţivotne sredine. a u Indiji ima oko 30. slanje i primanje faksa. Teledomovi moraju pruţiti one usluge koje građani mogu neposredno koristiti. u ĉemu im pomaţe RC. birotehniĉku. stranih jezika. organizacionu i javno komunikacionu osnovu koja će ekonomsko opravdano funkcionisati u sluţbi najrazliĉitijih mesnih. narezivanje CD-a.)  Korišćenje multimedija. U Mađarskoj je 1994. Teledomovi i telekolibe su u sluţbi stvaranje jednakih šansi za dobrobit ljudi malih sredina Teledom program u svetu: Prvi Teledom osnovan je 1985. te komunikaciju sa kljuĉnim institucijama društveno-ekonomskog razvoja.

Pokrajinski Sekretarijat za obrazovanje i kulturu Vojvodine. poljoprivrede i ruralni razvoj                Omladinska sluţba. AGROMREŢA – Beograd. Fondacija Apacai. USAID. Internet provajder Eunet. zahteva. Volonterski centar Elektronski centar za posredovanje Centar lokalne trgovine i biznisa Turistiĉki biro Biro za unapređenje nerazvijenih sredina Elektronske usluge Centar za izradu konkursa Lokalni istorijski centar Mesto za izloţbe Razne usluge za nezaposlene Davanje saveta u vezi informatike Usluge stanovništvu(sastavljanje pisama.sastavljanje poslovnih pisama. Fondacija Rukohvat. Fond za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine. 064 i 065.000 lica za rad na raĉunaru i stranim jezicima Partneri: Nacionalna sluţba za zapošljavanje Srbije. mobilne telefonije. usluge interneta. molbi. obuke u obrazovanju -ECDL ispitni centar sa preko 1000 polaznika do 2007. kancelarijske usluge. Regionalni centar za obrazovanje Sehešfehervar iz Mađarske. obuke za razvoj preduzetništva i samozapošljavanja. osiguranja. Osiguravajuća kuća UNIQA. izrada elektronskih prezentacija za preduzetnike. Operateri mobilne telefonije 062.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Teledom savez Mađarske. Donatori: Fondacija za razvoj demokratskih prava DemNet. edukacije lokalne MSP i stanovništva u poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane. autobiografija/ Prikupljanje informacija Centar lokalne kompetencije Sadrţaj aktivnosti Teledomova u Srbiji: TDS u Srbiji u saradnji sa Teledomovima i Telekolibama organizuje i vrši usluge u vezi obrazovanja i razvoja preduzetništva. godine obuĉeno je preko 10. a u toku su razgovori i dogovori i sa drugim relevantnim partnerima o saradnji u zemlji i inostranstvu Strana 90 od 97 . Društvo za raĉunarsku nauku Janoš Nojman iz Mađarske. Rezultati: U Teledomovima i Telekolibama Srbije do 2007.063. EUTA – Evropska Unija Teledom Saveza.

i to ne kao izvor budţetskih prihoda. koji su prvi. Osnovno ograniĉenje svake strategije razvoja je ono finansijsko. a i kao garancija njihovog redovnog vraćanja. pošto se cene komunalnih usluga drţe niskima. ne postoje formalna ograniĉenja njegovom ukljuĉenju u finansiranje projekata od znaĉaja za lokalni ekonomski razvoj. obezbediti najniţe cene i tako smanjiti ukupne rashode projekta i. posebno za veće komunalne i infrastrukturne projekte. on ne moţe da bude osnovni izvor finansiranja. jer se i prihodi ĉesto pokazuju manjim nego što je planirano. moţe da finansira sve namene. dok traje ovaj proces.  privatni sektor je vaţan izvor finansiranja lokalnih projekata. on moţe posluţiti kao izvor uĉešća lokalne zajednice za finansiranje projekata kroz zajmove ili kredite MSPP i poljoprivrednicima. Ipak. od strane opština slabo korišćena mogućnost. iz njega se mogu finansirati brojni projekti koji ne zahtevaju velike sume novca. one Strana 91 od 97 . EU). Novi Zakon o javnom dugu. poljoprivrede i ruralni razvoj Prilog 4: Finansiranje opština. I pored toga. uglavnom inostrane. ali je orijentacija na sopstvena sredstva prirodna i najsigurnija. otkloniti sumnju u korupciju. budţet je vaţan oslonac procesa strateškog planiranja LER-a. nagoveštaj promena . On je pogodan. mogu biti vrlo vaţan izvor finansiranja u oblastima socijalne zaštite. sa jedne strane. pa i na lokalnom nivou. Naime. zdravstva. kojima i jeste zadatak da iz sopstvenih izvora finansiraju sopstveni razvoj. Pored toga. status i oĉekivane izmene Najteţi deo procesa strateškog planiranja LER-a svakako je obezbeđenje finansiranja programa i projekata. već kao partner u razvojnim procesima kroz PPP. kako svetsko iskustvo pokazuje. tako da se minimizacija rashoda uvek nameće kao prioritetan zadatak. tj.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Mogućnosti finansiranja LER-a su prvenstveno iz :  tekućih prihoda lokalnih vlasti.  prodaja imovine. Budžet lokalne zajednice. omogućuje prenošenje na nabavke konkurentskim putem.  transferi od centralne vlasti. sa iscrpljivanjem komunalnih preduzeća kao posledicom. prvenstveno zato što Republika ne sufinansira infrastrukturne i komunalne projekte na lokalnom nivou. po vaţećim propisima.  donatori (pokloni i zajmovi) poslednjih godina bili su veoma znaĉajan izvor finansiranja u Srbiji. a za velike projekte verovatno najvaţniji metod finansiranja. na primer za edukacije ili socijalne potrebe. prihodi od privatizacije predstavlja konverziju postojeće u novi oblik imovine. i kroz obveznice. ali ne i najveći izvor. koja je ĉesto prisutna kod javnih nabavki u Srbiji. u mnogim lokalnim zajednicama to nije moguće. prosvete. sa druge strane.  zaduživanje lokalne zajednice legitiman je naĉin obezbeđenja sredstava za finansiranje infrastrukturnih i sliĉnih dugoroĉnih projekata. je omogućuje izvođenje projekata koji bez zaduţivanja ne bi mogli da budu pokrenuti i.  fondacije. kako bi se popravio ţivotni standard stanovništva. i sam obim budţeta opština ĉesto nije dovoljan za finansiranje krupnijih projekata. obiĉno su baš dugoroĉni investicioni projekti.novi nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave u SKGO. USAID. omogućava zaduţivanje opština kroz: zajmove kod banaka i drugih finansijskih institucija. koje bi lokalne zajednice emitovale i plasirale ih. konkurencija raznih potreba za finansiranjem iz budţeta je tako velika da se obiĉno najlakše smanjuju baš investicioni rashodi.  sredstva komunalnih preduzeća. tenderom ili licitacijom u pogodnom sluĉaju. Takav pristup će. kako se to ĉini u mnogim drugim zemljama. Zaduživanje lokalnih vlasti je vaţan. posebno (Svetska banka. Jer. Osnovna svrha zaduţivanja.

ne mogu dati imovinu kao garanciju ili hipoteku na sopstvenu imovinu. lokalne zajednice ne mogu imati dobro obezbeđenje duga. koncesionalnim uslovima. pored komercijalnih poslova. neprimenljiv za donošenje dugoroĉnih planova razvoja-odrţivi razvoj i razvoj MSPP. telekomunikacije. koja podrţava ekonomsku tranziciju i grane kao što su energetika. Međunarodni izvori. jer kupci obveznica na prihode od njih ne plaćaju porez na dohodak (ukoliko su građani). putevi. Po našem Zakonu o koncesijama u mnogim oblastima se koncesije mogu davati. vaţan potencijalni izvor sredstava. u republiĉkom vlasništvu. DFID i druge drţavne agencije za podršku razvoju. pojedinaĉne zemlje koje odobravaju Srbiji pomoć na osnovu dobro obrazloţenih projekata. prosveta. samim tim. bilateralni donatori. nude mogućnost obezbeđenja novca za projekte o povoljnim. koje odobravaju pomoć. po kome drţava ne pomaţe finansijski i na drugi naĉin investiranje u one namene koje pripadaju lokalnoj zajednici. sport. koja se najvećim delom bavi povoljnim kreditiranjem saobraćajne infrastrukture. godine karakteriše nepromenjeno uĉešće u zajedniĉkim prihodima sa Republikom. Zakon dozvoljava da dugovi budu i u domaćoj i u stranoj valuti. ĉiji je suvlasnik. saobraćaj i obezbeđuje kreditne linije za MSPP preko ProCredit banke. rudarstvo.Podsticaji opština za razvoj MSPP. koja se brine o strukturnim reformama u Srbiji i potpomaţe projekte koji su od znaĉaja za smanjenje siromaštva. Dobru okolnost predstavlja što na strani pasivnog finansijskog izravnanja nije došlo do promena. pa lokalne zajednice imaju još niţi. zatvoren je za projekte lokalnih zajednica. ali i zdravstvo. obveznica lokalnih vlasti. Na taj naĉin. netransparentan mehanizam horizontalnog ujednaĉavanja finansijske snage opština/gradova. ĉak i kroz poklon. pošto se priprema nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave. već je sva. tj. s tim da su investicioni rashodi jedina dozvoljena namena. na domaće i/ili strano finansijsko trţište. Tu su kao donatori ili koncesioni finansijeri: Evropska unija kao najvaţniji međunarodni oslonac u finansiranju. da se naprave u zemlji i inostranstvu. veoma je veliko. vodoprivreda. ili porez na dobit (ukoliko su preduzeća). ĉija je svrha baš pomoć ekonomskom razvoju u nekim opštinama Srbije. Evropska investiciona banka. a po Zakonu o svojini iz 1995. banje. smeće. tj. Evropska banka za obnovu i razvoj. Izvesna nada u promene ove koncepcije postoji. a koja se iskljuĉivo bavi finansiranjem razvoja MSP. naše lokalne vlasti su potpuno nepoznati emitenti obveznica. poljoprivrede i ruralni razvoj ili neko u njihovo ime. a ograniĉenje je i to što opštine u Srbiji ne poseduju sopstvenu imovinu. USAID. Da bi se bolje razumele mogućnosti i ograniĉenja opština u podsticanju lokalnog preduzetništva vredno je navesti neke od sledećih njihovih pravnih okvira finansijskih ingerencija (prema materijalu SKGO): Reforme u oblasti finansiranja lokalne samouprave od 2001-2006. Svetska banka. onaj drţavni. posebno u SAD. Svetsko trţište municipalnih obveznica. sada se nalazimo pred startom projekat MEGA USAID-a. Tome obiĉno podsticaj daju poreske pogodnosti. godine. koji je potpuno razliĉit od preovlađujućeg u svetu. i potrebno vreme za sticanje poverenja za veće poslove. Problem koji oteţava finansiranje investicija na lokalnom nivou jeste koncept podele nadleţnosti između lokalnog i drţavnog nivoa. sa najduţim rokom od 30 godina. tako da je tokom Strana 92 od 97 . U Srbiji postoje prepreke širem korišćenju municipalnih obveznica kao izvora sredstava za finansiranje razvojnih projekata koje ĉine prvenstveno: nizak kreditni rejting na svetskom finansijskom trţištu. a one od znaĉaja za lokalne zajednice su: komunalije.

donošenje Zakona o zaštiti ţivotne sredine prouzrokovalo je ukidanje naknade za investicije iz oblasti zaštite ţivotne sredine. Pored “proširenja“ prava na njihovo uvođenje. kroz porez na korišćenje javnih dobara.Podsticaji opština za razvoj MSPP. poljoprivrede i ruralni razvoj posmatranog perioda realno rasla finansijska snaga opština u Srbiji . Samodoprinos. prenos poslova poreskog administriranja izvornih prihoda sa Republike na opštine. Poĉev od januara 2007. predviđa se da svih 16 oblika ostane u sistemu. ovim Zakonom ima za osnovicu i penzije ostvarene u zemlji i inostranstvu. Regulisani su i prihodi od donacija. skupština opštine ima pravo da utvrđuje visinu stope. Jednu od najvećih novina predstavlja “prevođenje“ poreza na imovinu (na nepokretnosti) u izvorne prihode opština. zelene površine. Zakonodavac preuzima sve oblike ustupljenih prihoda koji su bili utvrđeni Zakonom o finansiranju opština. delotvornije korišćenje međubudţetskih transfera. a ne uvođenjem novih oblika njihovih vlastitih prihoda. trotoari. funkcionisanje budţeta i sistem eksterne/interne kontrole. uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za finansiranje lokalne samouprave (ĉiji je zadatak da zastupa interese lokalnih vlasti). koja ne moţe da bude veća od stope propisane zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine. Nov Zakon treba da: ojaĉa izvorne prihode opština. predvidljivosti sistema i mogućnosti donošenja dugoroĉnih planskih akata na lokalnom nivou vlasti. Ovo je posebno vaţno za realne ambicije opština da upravljaju ulaganjem domaćeg i inostranog kapitala na svojoj teritoriji. isto vaţi i kada su u pitanju naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa. kojim bi opštine mogle da stimulišu ili destimulišu neke investicije i da ih privlaĉe u svoj region (primeri opština iz Nemaĉke). “prevođenje” poreza na nepokretnosti u sopstvene prihode opština.bila je podrţavana rastom obima transfernih sredstava iz budţeta Republike i povećanim uĉešćem u prihodima od poreza na zarade. godine. Odluka o uvođenju izvornih prihoda mora se doneti. bandere). pravo na njihovo zaduţivanje. a Zakon o turizmu uvođenje prava na ostvarivanje turistiĉke naknade. kao i namenski karakter prihoda ostvarenih od davanja u zakup. godine. osim poljoprivrednih vozila i mašina. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave u pogledu utvrđivanja izvornih prihoda lokalne samouprave. vertikalno i horizontalno finansijsko ujednaĉavanja jedinica lokalne samouprave. odnosno na korišćenje nepokretnosti u drţavnoj svojini. b) isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju opštini (kolovozi. kao i uspostavljanje novih oblika finansiranja opština. tek nakon odrţavanja javne rasprave u postupku utvrđivanja budţeta opštine za narednu godinu. opštine mogu i da vrše poslove poreskog administriranja izvornih prihoda. s obzirom da i penzioneri uĉestvuju u donošenju odluke o njegovom uvođenju. c) drţanje motornih drumskih i prikljuĉnih vozila. Visina lokalnih komunalnih taksi u ingerenciji opština je za tri oblika: a) isticanje firme na poslovnom prostoru. kao specifiĉnost sistema finansiranja lokalne samouprave u Srbiji. i da razviju nove oblike vlastitih prihoda prvenstveno razvojnih (primer opština iz Nemaĉke koje imaju vlastite prihode iz naknada za korišćenje javnih dobara). s tim što su opštinske administrativne takse preimenovane u lokalne administrativne takse. Vlada će utvrđivati njihove najviše iznose po osnovu predloga Ministarstva finansija. Ovoj grupi prihoda pridruţene su i naknade za korišćenje voda i prirodnog lekovitog faktora Strana 93 od 97 . Drugi period reformi vezan je za donošenje Zakona o finansiranju lokalne samouprave 2007. Međutim.

7%). zatim kompenzacioni. i to u visini koja je potrebna da se dostigne 90% navedenog proseka.5% prema broju objekata u deĉijoj zaštiti. Zakon o finansiranju lokalne samouprave utvrđuje fiksnu stopu uĉešća opštine u porezu na zarade.0% prema broju odeljenja u srednjem obrazovanju.14% prema broju objekata u osnovnom obrazovanju. Novinu u odnosu na prethodno rešenje predstavlja precizno određivanje uĉešća svakog od kriterijuma u “građenju” iznosa opšteg transfera: a) 65. U okviru ukupnog nenamenskog transfera. Ukupni godišnji iznos nenamenskog transfera fiksiran je za udeo u BDP-u zemlje.56% prema broju odeljenja u osnovnom obrazovanju. Osnovni smisao funkcionalnih Strana 94 od 97 . Namera zakonodavca je da se izvrši smanjenje postojećih razlika u visini sredstava i poboljša poloţaj finansijski siromašnijih opština. h) 1. c) 4. Ovo je izuzetno vaţno zbog promene shvatanja same opštine o uticaju lokalne zaposlenosti na njene izvorne prihode budţeta. tranzicioni i opšti transfer. U okviru ukupnog nenamenskog transfera sadrţan je i deo transfera kojim se nadomeštaju gubici prihoda opština koji nastaju kao posledica promena u poreskom sistemu – ovaj oblik transfera definisan je kao kompenzacioni transfer. b) 19. koji se koristi finansiranje izdataka u okviru određene funkcije i b) namenskog transfera u uţem smislu. Visina umanjenja iznosi 40% od iznosa iznad tog limita. prvo se opredeljuje transfer za ujednaĉavanje. preciznije je regulisana procedura izraĉunavanja visine transfera opštine. g) 6.0% sredstava deli se prema broju stanovnika. e) 2. U tom pravcu. vrši se umanjenje transfera onim opštine ĉiji je procenjeni iznos ustupljenih poreza po stanovniku (za godinu za koju se donosi budţet) veći za preko 50% u odnosu na prosek u Republici.0% prema broju dece obuhvaćene neposrednom deĉijom zaštitom. c) kompenzacionog i d) tranzicionog transfera. došlo je i do “razvijenije” upotrebe mehanizma međubudţetskih transfera. kao i na njene programske aktivnosti vezane za mogućnosti stvaranja nove zaposlenosti kroz MSP i privlaĉenje investicija. f) 0. koji se koristi za taĉno određenu svrhu. a moţe biti ustanovljen u vidu: a) funkcionalnog transfera. iznos procenjenih prihoda opština umanji iznad propisanog limita. Svaki od njih ima svoje podoblike i posebne funkcije u sistemu: Ukupni nenamenski transfer predstavlja zbir transfera sastavljen iz pojedinaĉnih oblika: a) transfera za ujednaĉavanje. Sredstvima koja su “uzeta” od bogatijih opština. Opšti transfer se dodeljuje svim opštinama i gradovima i to po kriterijumima Zakona. b) opšteg. Zakon poboljšava sistem horizontalnog ujednaĉavanja opština.3% prema površini teritorije opštine. d) 1. ĉime se napušta reţim njenog “godišnjeg” utvrđivanja. Ovim rešenjem trebalo bi da se izvrši smanjenje razlike između najbogatijih i najsiromašnijih opština u Republici. Namenski transfer je transfer koji se koristi za finansiranje određenih funkcija i izdataka. a pojedinaĉni iznos nenamenskih sredstava za svaku opštinu i grad u Srbiji ĉiniće sastavni deo Memoranduma o budţetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici. Ukoliko se izmenom metodologije utvrđivanja transfera. na nje razvoj. ĉime se obezbeđuje predvidljivost visine transfernih sredstava (iznosi 1.Podsticaji opština za razvoj MSPP.5% prema broju objekata u srednjem obrazovanju. poljoprivrede i ruralni razvoj Da bi se obezbedila predvidljivost sistema. Pored toga. Transfer za ujednačavanje dobijaju samo one opštine kod kojih je procenjeni iznos prihoda od ustupljenih poreza po stanovniku niţi od 90% proseka svih opština u Srbiji. Zakonodavac pravi razliku između nenamenskih i namenskih transfera. odnosno vrstu izdatka za koju je dodeljen. U daljem postupku obraĉuna transfera. dodeljuje joj se tranzicioni transfer. uvećava se iznos opšteg transfera kod “siromašnijih” opština (ĉiji je proseĉan iznos ustupljenih poreza ispod gore utvrđenog limita). Ovakvom preraspodelom transfera trebalo bi da se smanji horizontalna neujednaĉenost finansijske snage opština u Srbiji.

opštine prema novom Zakonu imaju ustupljene prihode pomoću kojih im se dopušta uĉešće u celokupnom ili samo jednom delu ostvarenja prihoda koji su u potpunosti uređeni od strane republiĉkog nivoa vlasti. ali i ostvarivanjem ne-poreskih oblika javnih prihoda. finansirati izvorni delokrug javnih poslova. gde zaduţivanje za finansiranje deficita kratkoroĉne likvidnosti ne sme preći 5% ukupno ostvarenih prihoda budţeta opštine u prethodnoj godini.prihodi ĉije se ostvarenje u potpunosti ustupa opštinama pripadaju: porezi na imovinu. U tom procesu. došlo je do razdvajanja u utvrđivanju visine ukupnog duga opština i dozvoljenog iznosa otplate anuiteta u jednoj budţetskoj godini. društva za osiguranje. Ovo pravo dato je uslovom da te hartije mogu iskljuĉivo kupovati Republika Srbija i finansijske institucije. omogućeno je i aktivnije uĉešće opština na trţištu hartija od vrednosti Republike Srbije. nepokretnosti. Pored toga što je time uĉinjen znaĉajan korak napred u smislu stvaranja osnova za korišćenje više razliĉitih instrumenata u procesu javnog zaduţivanja.. Republika moţe da obezbedi i namenski transfer u užem smislu kome će se finansirati i neki drugi poslovi/programi/projekti opština. poljoprivrede i ruralni razvoj transfera je omogućavanje prenosa poverenih poslova od strane Republike na lokalnu samoupravu. Bez obzira na “širok spektar” prihoda koji joj “trenutno”stoje na raspolaganju. godine. opštine/gradovi u Srbiji imaju fiksnu stopu uĉešća u porezu na zarade – 40%. Utvrđivanjem kategorije izvornih prihoda opštinama omogućeno je da.Podsticaji opština za razvoj MSPP. S druge strane. Prvoj grupi . Njih ĉine sledeće vrste poreskih oblika: porezi na prihode od poljoprivrede i šumarstva. Nadleţna ministarstva u obavezi su da Ministarstvu finansija dostave kriterijume i merila za raspodelu funkcionalnih i namenskih transfera. ostale prihode u skladu sa zakonom. ministar nadleţan za poslove finansija moţe predloţiti Vladi da se opštini uskrate transferna sredstva do iznosa nenamenski potrošenih sredstava. opštine se mogu zaduţivati i emitovanjem hartija od vrednosti. u zavisnosti od svoje finansijske snage. Prihodi ĉije se ostvarenje u samo jednom delu ustupa opštinama su: naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa. kao i statistiĉke podatke na osnovu koji su izraĉunati iznosi funkcionalnih transfera. U sluĉaju nenamenskog trošenja sredstava. mogu samostalnim uvođenjem poreskih. svi oni. iznose po pojedinim opštinama. uzeti zajedno. kao i sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije i to deo sredstava od uplata po osnovu prodatog kapitala prema sedištu subjekta privatizacije. osiguranja lica. naknade za zagađivanje ţivotne sredine. trebalo bi da dobiju onoliko sredstava koliko je Republici bilo potrebno da finansira taj posao. samostalnih delatnosti. davanja u zakup pokretnih stvari. Od 2007. To stvara uslove i za sâm razvoj ovog trţišta. pod koje u smislu ovog Zakona spadaju banke. investicioni fondovi i štedionice. Ovoj grupi prihoda pripada i deo ostvarenja poreza na zarade. “pune” oko ĉetvrtine budţeta proseĉne opštine. Ustupljeni prihodi: Imajući u vidu da izvorni prihodi nisu dovoljan izvor sredstava za finansiranje opština. naknada za izgradnju. što moţe predstavljati vaţnu polugu ekonomskog progresa zemlje u budućnosti. penzioni fondovi. brokersko-dilerska društva.: Donošenjem Zakona o javnom dugu 2005 godine opštine/gradovi u Srbiji mogu se zaduţivati tek po prethodno datoj saglasnosti ministarstva zaduţenog za finansije. što je poseban razlog da opštine treba da podstiĉu novo Strana 95 od 97 . odnosno fiskalnog kapaciteta. Zaduţenja. odrţavanje i korišćenje lokalnih puteva i određeni oblici cedularnih poreza na prihode građana. Pored uzimanja kredita. Karakter ustupljenih prihoda lokalnih vlasti u Republici Srbiji imaju i prihodi od koncesione naknade po osnovu koncesionih aranţmana za ĉiju realizaciju je iskljuĉivo nadleţna centralna vlast.

Ona se utvrđuju po resornim ministarstvima i ne postoji mehanizam kojim bi se vršilo njihovo konsolidovanje i efikasnije/efektivnije upravljanje u distribuciji opštinama/gradovima. Uređivanje poreza na dohodak ostalo je pod punom ingerencijom centralnog nivoa vlasti. Ministarstvo za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu formira posebnu komisiju preko koje će se izvršiti njihova distribucija. poljoprivrede i ruralni razvoj zapošljavanje kao i opstanak postojećeg pristupom MSPP sa svog podruĉja javnim nabavkama. umesto dotadašnjeg sistema ustupanja prihoda. Svi najvaţniji prihodi (prihodi od transfera. Proces dodele sredstava. Njihova realizacija “obezbeđena” je putem utvrđivanja aproprijacija na rashodnoj strani republiĉkog budţeta.Podsticaji opština za razvoj MSPP. Pored sistema vlastitih prihoda.kapitalni karakter. koji je obraĉunat na bruto primanja zaposlenih. a kamoli naĉin korišćenja/raspodele nije predviđeno Zakonom o finansiranju opština. opštine su samostalne da izvrše alokaciju prihoda i primanja prilikom “kreiranja” rashodne strane svojih budţeta. Vaţan princip pri cedularnom oporezivanju je da prihod od poreza treba da bude uplaćen prema mestu prebivališta građanina. U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću. uplati prema sedištu firme. nije bio iskorišćen za uvođenje pravednije. Za svaku budţetsku godinu. lokalnim zajmovima i komunalnim olakšicama. Njihovo sâmo postojanje. Njime se detaljno normira iznos transfera po svakoj opštini. kao i ustupljeni prihodi od poreza koje uvodi Republika) nemaju namenski karakter. gradova i grada Beograda u porezu na zarade. koji se ostvaruju po “teritorijalnoj osnovi” i koji su bili “u reţimu ograniĉavanja” od strane Republike. U principu. Redak izuzetak predstavlja naĉin alokacije sredstava koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću. Moţe se desiti da se konaĉna uplata poreza. sredstva od privatizacije i koncesione naknade koja se deli sa Republikom. vrši se naknadna kontrola njihovog Strana 96 od 97 . primenjen je i sistem zajednice prihoda koji je ustanovljen u varijanti zajednice prihoda sa dotacijama. jer se kod isplatioca prave zbirne liste zaposlenih na ĉije se ukupne prihode kalkuliše data poreska obaveza. Nepoštovanje ovog principa moţe biti posebno zastupljeno u procesu obraĉunavanja poreza na zarade. Uvođenje mehanizma međubudţetskih transfera. kombinovanim modelom finansijskog izravnanja. transparentnije i efektivnije formule raspodele zajedniĉkih prihoda centralne i lokalnih vlasti u zemlji. kao i sâm rad Komisije je javan. a usmeravaju se od strane centralnog nivoa vlasti. koji se donosi u formi zakona. Postojeći sistem omogućava direktnu distribuciju transfernih sredstava iz budţeta Republike ka opštinama. U ovom sluĉaju. godine opštine se finansiraju i sredstvima od transfera iz budţeta Republike. ne postoji mehanizam kojim se obezbeđuje otvorenost. nadleţni republiĉki organi (svaki za svoju oblast) donose planove njihovog korišćenja koji nisu svima poznati i na ĉije “rezultate” opštine ne mogu uticati. Izuzetak predstavljaju prihodi od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa. Kod alokacije sredstava koja imaju namenski . Donošenje zakona o budţetu prati “godišnji zakon” kojim se vrši raspodela transfernih sredstava i utvrđuje uĉešće opština. a ne po prebivalištu pojedinaca. predvidivost i objektivnost prilikom sprovođenja tog procesa. Ona bi trebalo da se potroše na namene utvrđene zakonima koji ih bliţe uređuju. Problemi se mogu javiti kada se prihod ostvaruje van tog podruĉja. Finansiranje lokalne samouprave upotrebom međubudţetskih transfera Od 2005. To je posledica neznanja i/ili nezainteresovanosti lica koja uĉestvuju u tom procesu.

na 13. godine.  suficit budţeta gradova u 2004. Došlo je do znaĉajnih razlika u obimu prihoda između opština u Srbiji – postojeći sistem ne proizvodi” dobru horizontalnu izbalansiranost njihove finansijske snage. ĉinio je pribliţno 9% ukupnih prihoda opština u toj godini. Proseĉno uĉešće po ovom osnovu.3% u 1985. godini. preko njih bi se teško mogla izraĉunati taĉna “cena koštanja” njihovog obavljanja. broja stanovnika i razvijenosti opštine/grada imaju opšti karakter.36%. a ĉine 30.3% u 1975.Podsticaji opština za razvoj MSPP.7% u 2000.000 stanovnika bio je niţi i iznosio je oko 80%:  gradovi (njih 4) uĉestvuju sa 57.. Kriterijumi površine. kod gradova zabeleţen je porast od 110.8% u 2002. Naime.u procesu redovne “posete” republiĉkog budţetskog inspektora opštini/gradu. godini (kod zemalja sa unitarnim uređenjem). godini. do 7. ono je bilo nešto niţe i kretalo se od 10. S aspekta ove studije vrlo je bitan procesu prenosa/dobijanja novih nadleţnosti opština ili poverenih poslova sa centralnog nivoa vlasti sa razvojem ekonomskih i fiskalnih funkcija i ovlašćenja opština. Strana 97 od 97 . Međutim.47% u ukupnim prihodima opština u Srbiji. Time se uĉešće opština u ukupnoj potrošnji Srbije izdiglo iz proseka drţava OECD-a. godini. kada je sistem bio “postavljan na noge”. Postojeći sistem njihovog finansiranja putem korišćenja mehanizma međubudţetskih transfera nije bio ozbiljno “testiran” na tu vrstu izazova. kretalo se od 12. na primer). Beograd je ostvario najviši iznos sredstava). Imajući u vidu njegove karakteristike. odnosno školskog obrazovanja. U posmatranom periodu nije došlo do ”nametanja” dodatnih obaveza opština od strane republiĉkog nivoa vlasti.3% u 2000. i 12. godine 14. u periodu od 2000. do 2006. zaštite ţivotne sredine..  najbogatije opštine imaju više od deset puta veći prihod po stanovniku od najsiromašnije. do 2003. smatramo da bi mogao odgovoriti samo u sluĉaju kada bi nametanje dodatnih troškova bilo u ĉvrsto uspostavljenoj kauzalnosti sa kriterijumima po osnovu kojih se izraĉunava njihova visina (mogli bi se upotrebiti u sluĉajevima poveravanja pojedinih poslova iz oblasti predškolskog. a kod opština sa preko 100.70% stanovništva republike. a 2005. Proseĉan porast prihoda po glavi stanovnika kod opština do 100.3%. Efekti funkcionisanja postojećeg sistema finansiranja lokalne samouprave Uĉešće opština u ukupnoj potrošnji Republike poraslo je sa 11. a pet puta od proseka na nivou Republike  Moţe se konstatovati da je u posmatranom periodu došlo do znaĉajnih razlika u obimu prihoda između opština u Srbiji – postojeći sistem ne “proizvodi” dobru horizontalnu izbalansiranost njihove finansijske snage. U zemljama OECD-a sa federalnim drţavnim uređenjem. Efekti u sistemu obezbeđenja horizontalnog finansijskog izravnanja opština Efekti primene mehanizma horizontalnog izravnanja opština u periodu od 2001. godini (među njima. 12.000 stanovnika 98% povećanja prihoda po stanovniku.5% u 2000. Mogli bi se iskoristiti kao “potpora” u tom procesu. godine znatno su se povoljnije odrazili na gradove i one opštine koje imaju izuzetno veliki broj stanovnika na svojoj teritoriji.6% u 1975. poljoprivrede i ruralni razvoj korišćenja od strane Republike .

-Tiraž 80.-1 elektronski optički disk (CD-ROM): slika.2) 332.11) (0.-Bibliografija ISBN 978-86-87557. Савић.034.034. 2008 (Beograd: SME Consulting). -napomene i bibliografske reference uz tekst.11) (0.2) 352. Бранислав /аутор/ а) Предузећа-развојна политика b) Предузетништво c ) Локална самоуправа-Србија d) Регионална привреда-Србија COBISS.07 (497. monografija-/elektronski izvor / : Završni izveštaj istraživanja ostvarenog u okviru projekta Preduzetnička Srbija/ Radmila Grozdanić i Branislav Savić.00-0 1.034.Beograd: SME Consulting .SR-ID 150324236 .51 (0. .CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. sa naslovnog ekrana. Радмила Podsticaji opština za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Београд 005. 12 cm Nasl. poljoprivrede i ruralni razvoj.1 (497.2) ГРОЗДАНИЋ. tekst.

Radmila Grozdanic i Branislav Savic PODSTICAJI OPŠTINA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA. POLJOPRIVREDE I RURALNI RAZVOJ ' ' .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->