P. 1
OPERACIONA ISTRAZIVANJA

OPERACIONA ISTRAZIVANJA

|Views: 1,090|Likes:
Published by Aleksandar Tasic

More info:

Published by: Aleksandar Tasic on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

REPUBLIKA SRBIJA

VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA
VRANJE
SEMINARSKI RAD
TEMA:
MODELIRANJE DATE RASPODELE
PROFESOR: STUDENT:
prof. dr: Stanoje D. Cvetković Snežana Mišović 79/pi
Operaciona istraživanja
VRANJE, 2011.
Sadržaj:
1. Modeliranje date raspodele 3
2. Modeliranje diskretnih slučajnih promenljivih 3
3. Modeliranje slučajnih događaja (imitacija slučajnog opita) 5
4. Modeliranje neprekidnih slučajnih promenljivih 7
5. Metod Nojmana za modeliranje neprekidne slučajne promenljive 9
6. Modeliranje slučajne promenljive sa normalnom (Gausovom) raspodelom 10
7. Zadaci 13
2
Operaciona istraživanja
1. Modeliranje date raspodele
Pri rešavanju raznih problema pojavljuje se neophodnost modeliranja različitih slučajnih
promenljivih tj. generisanja nizova slučajnih brojeva koji su u saglasnosti sa raspodelama tih
slučajnih promenljivih. U ovom odeljku ukazaćemo na transformacije koje dozvoljavaju da se
pomoću slučajnih brojeva Z sa ravnomernom (uniformnom) raspodelom (0, 1) (“standardna”
slučajna promenljiva) modeliraju vrednosti bilo koje slučajne promenljive X.
2. Modeliranje diskretnih slučajnih promenljivih
Pretpostavimo da je potrebno dobiti vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom:
(1.1)…

·
`

'
|
n
n
p p p
x x x
, . . . , ,
, . . . , ,
2 1
2 1

gde je
{ ¦
i i
x X P p · ·
,
, ,..., 2 , 1 n i ·


·
·
n
i
i
p
1
. 1
Razdelimo interval 0<y<1 na n podintervala
. ,..., ,
2 1 n
∆ ∆ ∆
tako da dužina
i

jednaka
n i p
i
,..., 2 , 1 , ·
(sl. 1.1)

1


2


3


n

1
0
Slika: 1.1
Dokazaćemo stav:
Stav 1.1:
Slučajna promenljiva X, definisana formulom:
(1.2)…
i
x X ·
kada
i
∆ ∈ Ζ
ima raspodelu verovatnoća (1.1)
Dokarz je veoma kratak:
3
Operaciona istraživanja
( ) ( ) · ∆ ∈ Ζ · ·
i i
P x X P
dužina
.
i i
p · ∆
Za praktičnu relaciju formule (1.2)
pogodno je da se u memoriji elektronske računske mašine rasporede jedno za drugim vrednosti
n
x x x ,..., ,
2 1
i
. 1 , ... ,..., ; ,
1 2 1 3 2 1 2 1 1 −
+ + + + + +
n
p p p p p p p p p
Da bi izračunali vrednost
X nalazimo vrednost Z. Neka je to z. Zatim upoređujemo z sa
.
1
p
ako je
,
1
p z
tada je
1
x X ·
; ako je
,
1
p z 
tada upoređujemo z sa
.
2 1
p p +
Ako je
,
2 1
p p z +
tada je
2
x X ·
;
ako je
,
2 1
p p z + 
tada upoređujemo z sa
3 2 1
p p p + +
, i td.
U slučaju jednakih verovatnoća
n
p p
n
1
...
1
· · · umesto formule (1.2) možemo pisati:
(1.3) ... i
x X ·
, gde je i=1+C(nZ),
što znatno uprošćuje računanja, jer nisu potrebna višestruka upoređivanja.
Stav 1.1 može se uopštiti I na slučajnu promenljivu koja može da uzima beskonačan niz
vrednosti
,.... ,
2 1
x x
sa odgovarajućim verovatnoćama
,.... ,
2 1
p p
. Zbog mogućih
glomaznih računanja obično se bira takav prirodni broj
0
n
, da je suma verovatnoća
0
,... ,
2 1 n
p p p +
bliska 1, pa se zatim modelira slučajna promenljiva X sa raspodelom:
(1.4) … X :

·
`

'
|
0
0
, . . . , ,
, . . . , ,
2 1
2 1
n
n
p p p
x x x

Logički operator 2 predstavljen je šestouglom. Ako je uslov, koga proverava logički
operator ispunjen, strelica koja označava predaju upravljanja snabdeva se indeksom 1, a u
suprotnom slučaj indeksom 0. Operator 1 određuje slučajni broj z sa uniformnom raspodelom
(0,1) pomoću metoda o kojima smo govorili u prethodnim odeljcima.
Primer 1.1:
Modelirati šest vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom:
X :
Rešenje:
Kako su verovatnoće
i
p
iz ove raspodele date na dve decimale to ćemo iz tablica
slučajnih cifara I . . sa bilo kog mesta uzeti uzastopnih šest parova slučajnih cifara I pomnožiti
sa 0,01. Na taj način dobijamo šest vrednosti slučajne promenljive Z. Neka su to brojevi:
0.32 0.17 0.90 0.5 0.97 0.87 .
4
Operaciona istraživanja
Na osnovu formule (1.2) sledi da je potrebno interval (0,1) podeliti na tri podintervala
3 2 1
, , ∆ ∆ ∆
:
(0, 0.22), (0.22, 0.39), (0.39, 1) .
Slučajni broj 0.32 pripada podintervalu
2

=(0.22, 0.39) te njemu odgovara vrednost
slučajne promenljive X=10. Slučajni broj 0.17
1
∆ ∈
=(0, 0.22)

X=2, i td. Na taj način
modeliramo šest vrednosti slučajne promenljive X:
10; 2; 18; 2; 18; 8
Primer 1.2:
Modelirati 10 vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom:
X :
Rešenje:
Kako su verovatnoće
i
p
date na dve decimale to ćemo iz tablica I . . uzeti recimo prvih
10 parova slučajnih cifara I pomnožiti ih sa 0.01. Na taj način dobijamo 10 vrednosti slučajne
promenljive Z:
0.49 0.48 0.75 0.28 0.02 0.28 0.66 0.76 0.20 0.58 .
Na osnovu formule (1.2) vrednostima Z koje su manje od 0.53 odgovara vrednost X=0, a
vrednostima Z  0.53 odgovara vrednost X=1. Prema tome, dobijamo sledeći niz vrednosti X:
0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1.
3. Modeliranje slučajnih događaja (imitacija slučajnog opita)
Modeliranje slučajnih događaja svodi se na modeliranje diskretnih promenljivih. U vezi
sa tim podsetimo na pojam potpunog sistema slučajnih događaja. Za slučajne događaje
n
A A A A ,..., , ,
3 2 1
kažemo da formiraju potpun system događaja ako su ti događaji u parovima
disjunktni i ako ako je njihova unija daje pouzdan događaj. Ako sa Ω označimo pouzdan a sa
⊗nemoguć događaj, tada činjenica da događaji
n
A A A A ,..., , ,
3 2 1
čine potpun sistem I može
da se izrazi na sledeći način:
(1.4) …
n
i
i j i
A j i A A
1
, ,
·
Ω · · ⊗ ·
.
Kao primer događaja koji formiraju potpun system možemo da navedemo par slučajan od
slučajnog događaja A i njegovog suprotnog događaja (komplementa) A . Zaista A A = ⊗i A
∪ A
=

.
Pretpostavimo da se kao ishod nekog opita može realizovati jedan od slučajnih događaja
i
A
, i=1,…, n koji čine potpun system događaja, i neka su date verovatnoće realizacije događaja
i
A
:
) (
i i
A P p ·
. Za modeliranje takvih opita razmotrimo slučajnu promenljivu X koja je
jednaka rednom broju realizovanog događaja. Očevidno je da se raspodela za X daje tablicom:
5
Operaciona istraživanja
(1.5) … X :

·
·
n
i
i
p
1
. 1
Za realizaciju ishoda opita treba izabrati slučajni broj Z I na osnovu stava 1.1 modelirati
vrednost X. ako je X= i, tada se realizovao događaj
i
A
.
Specijalno, za n=2, kao ishod opita javlja se par suprotnih događaja
1
A
= A i
2
A
= A .
Ako sa p označimo P(A) tada je P( A )= 1- p. Neka je
A
I
slučajna promenljiva (“indikator
slučajnog događaja A”) koja uzima vrednost i kada se A realizuje i 0 kada se A ne realizuje (tj.
kada se realizuje A ). Tada je raspodela za X data tablicom:
(1.5) …
A
I
:
Na osnovu stava 1.1, za realizaciju opita treba naći slučajni broj Z i proveriti nejednakost
p z
. Ako je ta nejednakost ispunjena, tada se realizovao događaj A, a ako je
p z 
, tada se A
nije realizovao.
Primer 1.3:
Sa opitom su povezani, kao mogući ishodu dva nezavisna, saglasna (nedisjunktna)
slučajna događaja A i B, čije su verovatnoće realizacija date:
A
p
= P (A),
B
p
= P (B).
Modelirati njihovu realizaciju u svakom opitu.
Rešenje:
Rešenje možemo da dobijemo na dva načina:
 Posto su A i B, nezavisni možemo naizmenično da modeliramo njihovu realizaciju u
svakom opitu: najpre po slučajnom broju
1
z
prethodnom metodom (1.6) određujemo da li
se realizovao događaj A, a zatim po slučajnom broju
2
z
isto određujemo da li se realizovao
B.
 Ekonomičniji način je sledeći. Razmotrićemo potpuni sistem događaja:
B A A ∩ ·
1
, B A A ∩ ·
2
,
B A A ∩ ·
3
, B A A ∩ ·
4
.
Njihove verovatnoće su, respektivno,
6
Operaciona istraživanja
B A
p p p ·
1
,
) 1 (
2 B A
p p p − ·
, B A
p p p ) 1 (
3
− ·
,
) 1 )( 1 (
4 B A
p p p − − ·
.
Uzimajući jedan slučajan broj z metodom (1.5) možemo da odredimo koji se od ova četiri
disjunktna ishoda realizovao u modeliranom opitu.
Primer 1.4:
Sa opitom su povezana dva zavisna, saglasna događaja A i B, i date su verovatnoće:

A
p
= P (A),
B
p
= P (B),
AB
p
= P (AB). Modelirati njihovu realizaciju u svakom opitu.
Rešenje:
Kao i u prethodnom primeru i ovde možemo da postupimo na dva načina.
 Možemo najpre da izvršimo naizmenično modeliranje događaja A i B, koristeći dva slučajna
broja
1
z
i
2
z
. Najpre na osnovu broja
1
z
metodom (1.5) određujemo da li se realizovao
događaj A. Ako se A realizovao to znajući uslovnu verovatnoću
A AB
p p A B P / ) / ( ·

možemo na osnovu broja
2
z
da odredimo da li se realizovao B. Uslov da se realizuje B je
važenje nejednakosti
) / (
2
A B P z
. Ako se A nije realizovao to se realizacija događaja B
određuje pomoću uslovne verovatnoće ) 1 /( ) ( ) / (
A AB B
p p p A B P − − · i nejednakosti
) / (
2
A B P z .
 Kao i u prethodnom primeru, ekonomičniji način je poći od istog sistema događaja, čije su
verovatnoće sada:
7
Operaciona istraživanja
AB
p p ·
1
,
AB A
p p p − ·
2
, AB B
p p p − ·
3 ,
AB B A
p p p p + − − ·1
4
.
4. Modeliranje neprekidnih slučajnih promenljivih
Neka je X slučajna promenljiva neprekidnog tipa, definisana na intervalu (a,b)
(uključujući i slučajeve a= - ∞ i b= ∞), sa gustinom f(x) i funkcijom raspodele F(x), gde je
(1.7) … F(x) =

x
a
dt t f ) (
.
Dokazaćemo stav.
Stav 1.2:
Slučajna promenljiva X, koja zadovoljava jednačinu
(1.8) ... F(X) = Z
Ima gustinu f(x).
Dokaz:
Funkcija F(X) monotono raste u intervalu (a, b), uzimajući vrednosti od 0 do 1, te
jednačina (1.7) ima jedinstveno rešenje pri svakoj vrednosti Z, gde je Z slučajna promenljiva sa
uniformnom raspodelom na intervalu (0, 1) (Sl.1.2). zbog toga važi jednakost verovatnoća:
P (x X x+
X

) = P [F(x) Z F (x+
X

)]. Iz formule (1.7) sledi da je:
P [F(x) Z F (x+
X

)] = F (x+
X

) - F(x) = f(x)
X

, sto je trebalo da se dokaže.
Slika 1.2
U slučajevima kada jednačina (1.8) može analitički da se reši po X, dobija se eksplicitna
formula za modeliranje slučajne promenljive X:
8
1
a x
X
x + x
X
Y
F ( ) x + x
z
F ( x )
0
b
Operaciona istraživanja
(1.9) … X = G(Z),
gde je G(Z) inverzna funkcija u odnosu na Z= F(x). U drugim slučajevima jednačina (1.9) rešava
se numerički.
Primetimo da se u formulama (1.2) i (1.8) slučajna promenljiva Z može zameniti sa 1-Z s
obzirom da ima istu raspodelu. To u nekim slučajevima uprošćuje formule za izračunavanja.
Primer 1.5:
Za neprekidnu slučajnu promenljivu X kažemo da ima ravnomernu (uniformnu)
raspodelu u intervalu (a, b) ako je njena gustina konstantna u tom intervalu:

(1.10) … f(x) =
Za a x b funkcija raspodele je:
F(x) =
a b
a x
dt t f
x
a


·

) (
.
Iz formule (1.9) sledi da se X može izraziti pomoću Z na sledeći način:
(1.12) ... X= a+(b-a)Z,
tj. G(Z) = a+(b-a)Z.
Primer 1.6:
Za neprekidnu slučajnu promenljivu X kažemo da imamo eksponencijalnu raspodelu sa
parametrom a  0, ako je njena gustina oblika:
(1.13) ... f(x) =
ax
ae

, 0 x ∞; a 0.
Lako se može pokazati da je matematičko očekivanje E(X) =1/a, a disperzija D(X) =1/
2
a
.
Za x  0 funkcija raspodele je oblika:
(1.14) ... F(x) =

− −
− ·
x
ax at
e dt ae
0
1
.
Formula (1.8) dobija oblik:
1-
ax
e

=Z,
odakle se dobija eksplicitni izraz za X:
(1.15) ... X= -
a
1
ln(1-Z).
Kako 1-Z ima istu raspodelu možemo da uprostimo:
(1.16) ... X=-
a
1
ln Z.
9
Operaciona istraživanja
5. Metod Nojmana za modeliranje neprekidne slučajne promenljive
U nekim slučajevima eksplicitno rešavanje jednačine (1.8) po X može da bude veoma
teško. To je na primer, slučaj kada je gustina f(x) slučajne promenljive X zadata grafički.
Neka je slučajna promenljiva X definisana na konačnom intervalu a x b sa
ograničenom gustinom f(x) ≤K, kada je K konstanta (Sl. 1.3).
Slika 1.3
Metod Nojmana zasniva se na sledećem stavu.
Stav 1.3:
Neka su
1
Z
i
2
Z
dve nezavisne slučajne promenljive sa ravnomernom raspodelom na
(0,1) i neka je:
(1.17) ... X`= a+ (b-a)
1
Z
, Y`= K *
2
Z
Slučajna promenljiva X, definisana uslovom:
(1.18) ... x= X` ako je Y` f(X`)
ima gustinu f(x).
Pri praktičnoj realizaciji metoda Nojmana za modeliranje slučajne promenljive X sa
gustinom f(x) postupamo, saglasno stavu (1.3), na sledeći način.
1. Biramo dva slučajna broja
1
z
i
2
z
i formiramo slučajnu tačku T(x`, y`) sa
koordinatama x`= a + (b-a)
1
z
, y`= K*
2
z
;
2. Ako tačka leži ispod krive y= f(x), tada stavljamo X= x`, a ako tačka leži iznad krive,
tada odbacujemo par (
1
z
,
2
z
), i td.
10
a x X
X
Y
y’
T
y=f(x)
b
K
Operaciona istraživanja
Ako pod efiktivnošću
ε
ovog metoda podrazumevamo verovatnoću da će tačka T biti
iskorišćena (tj. neće biti odbačena) za određivanje vrednosti slučajne promenljive X, onda se ona
svodi na verovatnoću da tačka T(X` , Y`) budu ispod krive y= f(x), tj.
ε
= P[Y` f(X`)] = [(b – a) K]
1 −
.
Odatle sledi da će efektivnost
ε
biti najveća ako za K uzmemo najmanju moguću
vrednost: K=
b x a
max
f(x), što je očigledno i iz geometrijskih razmatranja.
Postoje razna uopštenja ovog metoda kao i drugi metodi za modeliranje različitih
slučajnih promenljivih, na čemu se mi nećemo zadržavati. Oni se koriste kada prethodna dva
metoda nisu efektivna.
6. Modeliranje slučajne promenljive sa normalnom (Gausovom)
raspodelom
Primer slučajne promenljive, na koju prethodna dva metoda za modeliranje nisu
promenljiva, je slučajna promenljiva X sa “stardanizovanom” normalnom raspodelom N (0;1)
(sa parametrima 0 i 1 ), čija je gustina oblika:
(1.19) ... f(x) =
2
2
2
1
x
e

π
, ∞ ∞ − x ,
a funkcija raspodele (Laplasova funkcija) oblika:
(1.20) ...
· ) (x φ
.
2
1
2
2
dt e
x t

∞ −

π
Prvi metod nije promenljiv zato što se ne može rešiti eksplicitno po X jednačina (1.8):
(1.21) ... ,
2
1
2
2
Z dt e
x t
·

∞ −

π
a metod Nojmana nije primenljiv zato što je interval mogućih vrednosti za X beskonačan. Ako sa
) (
1
Z

φ označimo inverznu funkciju za Laplasovu funkciju Z=
) (X φ
, tada iz (1.21) dobijamo
(1.22) ... X= ) (
1
Z

φ .
U slučajevima kada se modeliranje realizuje pomoću elektronskih računarskih mašina
primenjuje se metod zasnovan na tkz. centralnoj graničnij teoremi teorije verovatnoća, saglasno
kojoj se pri sumiranju dovoljno velikog broja nezavisnih slučajnih promenljivih, koje su
uporedive po svojim disperzijama, dobija slučajna promenljiva, koja je raspodeljena približno po
normalnoj raspodeli, pri čemu je ta raspodela bliža normalnoj što je veći broj sabiraka. U praksi
se dobra aprosikmacija postiže i sa relautivno nevelikim brojem sabiraka. Kao sabirci uzimaju se
slučajni brojevi tj. slučajne promenljive
1
Z
,
2
Z
, ...,
k
Z
, koje su nezavisne i imaju
ravnomernu raspodelu na intervalu (0, 1).
Za slučajnu promenljivu Y kažemo da ima (“nestandardizovanu”) normalnu (Gausovu)
raspodelu N(m;
2
σ ) (sa parametima m i
2
σ , gde je
∞ ∞ − m
, 0
2
σ ), ako je njena
gustina oblika
11
Operaciona istraživanja
(1.23) …
2
2
2
) (
1
2
1
) (
σ
π σ
m y
e y f


· ,
∞ ∞ − y
,
a funkcija raspodele, prema tome, ima oblik:
(1.24) ... F(y) = dt e
m t y
2
2
2
) (
2
1
σ
π σ


∞ −

.
Lako se može pokazati smenom
(1.25) … X=
σ
m Y −
prelazi se na standardizovanu normalnu slučajnu promenljivu X, sa normalnom raspodelom
N(0, 1). Iz (1.25) takođe sledi veza:
(1.26) ... Y= m +
σ
. X.
Neka je
1
Z
,
2
Z
, ...,
k
Z
niz od K nezavisnih slučajnih promenljivih sa ravnomernom
raspodelom na intervalu (0, 1) i neka je:
Y=
1
Z
,
2
Z
, ...,
k
Z
=

·
k
i
i
Z
1
.
Znamo da je E(
i
Z
)= 1/2 , D(
i
Z
)= 1/12 , i= 1, 2, ... , k .
Iz teorija verovatnoća znamo da je disperzija sume nezavisnih promenljivih jednaka sumi
disperzija sabiraka, dok je matematičko očekivanje sume sličnih promenljivih uvek jednako sumi
matematičkih očekivanja sabiraka. Prema tome,
m= E(Y)=

·
·
k
i
i
K
Z E
1
2
) (
,

·
· · · ·
k
i
i
K K
Z D Y D
1
2
3 2
,
12
) ( ) ( σ σ ,
odakle je:
(1.27) ... X=
3 2
2
1
K
K
Z
m Y
k
i
i ∑
·

·

σ
.
U praksi se za k uzimaju vrednosti ne manje od 6 (k 6). Recimo za k=6 je:
(1.28) ... X=

·

6
1
) 3 ( 2
i
i
Z
.
Prema tome, polazeći od slučajnih brojeva
1
Z
,
2
Z
, ...,
k
Z
, pomoću formule (1.27),
možemo da modeliramo standardizovanu normalnu slučajnu promenljivu N(0 ; 1), a pomoću nje,
i formule (1.26), možemo da modeliramo i normalnu slučajnu promenljivu N(m ; a
2
).
Primer 1.7:
Modelirati četiri vrednosti normalne slučajne promenljive sa parametrima:
12
Operaciona istraživanja
a. m=0,
2
σ =1;
b. m=2,
2
σ =9;
uzimajući k=12 slučajnih brojeva
1
Z
, ... ,
12
Z
.
Rešenje:
a. k=12,
6
2
·
k
, . 3 2 · k
Na osnovu formule (1.27) je:
(1.29) … X=

·

12
1
6
i
i
Z
.
Uzimamo iz druge vrste tablica i prvih dvanaest parova slučajnih cifara i pomnožimo ih
sa 0.01. Dobijamo sledeće slučajne brojeve i
Z
: 0.37 0.54 0.20 0.48 0.05 0.64 0.98
0.47 0.42 0.96 0.24 0.80.
Prema (1.29) je X
1
=

·
· − · −
12
1
. 06 . 0 6 06 . 6 6
i
i
Z
Analogno, uzimajući iz treće četvrtine i pete vrste tablica i prvih dvanaest parova
slučajnih cifara dobijamo sledeće sume

·
12
1
:
i
i
Z
4.90 4.48 6.83 ,
to je X
2
= 4.90 – 6 = -1.1, X 3 = 4.48 – 6 = - 1.52, X
4
= 6.83 – 6 = 0.83 .
b. iz formule (1.26) sledi:
Y=
σ
* X + m .
Za m=2,
σ
=3, na osnovu X
4 3 2 1
, , , X X X
koje smo modelirali pod a. modeliramo
sledeće četiri vrednosti slučajne promenljive Y koja ima normalnu raspodelu N(2;9): za X
1
=0.06 Y
1
=3 * 0.62 + 2 = 2.18. Analogno se određuju i ostale vrednosti za Y:
Y
1
= - 1.3, Y
2
= - 2.56, Y
13
Operaciona istraživanja
7. Zadaci
1. Linearni proizvodni problem
Preduzece planira da odpočne proizvodnju dveju vrsta artikala A i B. Ti artikli se moraju
izrađivati u dvema njenim radionicama R
1
i R
2
. Radionica R
1
može da za proizvodnju artikla A i
B izdvoji najviše 670 radnih časova, a radionica R
2
najviše 285 radnih časova. Za proizvodnju
jednog artikla tipa A mora se u radionici R
1
utrošiti 5 radnih časova I u R
2
4 radna časa. Za jedan
artikal tipa b potrebno je
respektivno 1, odnosno
3 radna časa. Te podatke
unosimo u tabelu 1.1:
Tabela 1.1
Čista dobit od prodaje jednog artikla tipa A je 350din, a od B 270din. Kako organizovati
proizvodnju pa da dobit bude maksimalna?
REŠENJE:
X
1
– broj proizvedenih artikala tipa A
X
2
– broj proizvedenih artikala tipa B
Funkcija cilja, koju treba maksimizirati, izgledaće:
(max)F=350X
1
+ 270X
2
, uz ograničenja:

5X
1 +
X
2
670 4X
1 +
3X
2
285
5X
1 +
X
2
=670; 4X
1 +
3X
2 =
285;
X
1
=0 X
2
= 670; X
1
= 0 X
2
=95;
X
1
= 134 X
2
=0. X
1
= 30 X
2
=55.
F=0, 350X
1
+ 270X
2
=0;
X
1
= 0 X
2
=0;
X
1
= -50 X
2
=64,81;
14
Radionice

Artikli
A B
R
1
5 1
R
2
4 3
Operaciona istraživanja
Fmax= F(A)= F(0, 95)= 25650 .
Dobit će biti maksimalna ako se artikal A ne proizvodi i ako se proizvede 95 artikala tipa B.
2. Zadatak o dijeti
Od raspoloživih vrsta hrane treba sastaviti takvu dijetu koja će, s jedne strane
zadovoljavati minimalne potrebe organizma u hranljivim sastojcima (belančevinama,
mastima...), s druge strane, biti najjeftinija. Imamo dve vrste proizvoda P
1
i P
2
koji sadrže
hranljive sastojke A, B i C. Količine hranljivih sastojaka određene vrste u jednom kilogamu
hrane date su u tebeli:
A B C
P
1
25 30 35
P
2
13 30 35
Tabela 2.1.
15
0
100 200 300 400 500 600 700
100
200
300
400
500
600
700
-100 -200 -300 -400
x1
x2
F
=
0
A
B C
Operaciona istraživanja
Minimalne dnevne potrebe organizma za sastojcima A, B i C su redom: 245, 265, 130; a
cene jednog kilograma proizvoda P
1
odnosno P
2
su 7 odnosno 12 dinara.
REŠENJE:
Neka je: X
1
– količina proizvoda P
1
uneta u organizam u toku jednog dana,
X
2
– količina proizvoda P
2
uneta u organizam u toku jednog dana,u kilogramima.
To će koštati:
F=7X
1
+ 12X
2
dinara.
Količina hranljive materije A u obema vrstama proizvoda je ukupno 25X
1
+ 13X
2
, i mora
biti:
25X
1
+ 13X
2
245; analogno nalazimo:
30X
1
+ 30X
2
265,
35X
1
+ 35X
2
130.
Navedena razmatranja nas vode do sledećeg zadatka linearnog programiranja:
Naći: (min)F=7X
1
+ 12X
2,
pri ograničenjima:
25X
1
+ 13X
2
245; 30X
1
+ 30X
2
265;
25X
1
+ 13X
2
=245, 30X
1
+ 30X
2
=265,
6X
1
+ 6X
2
=53,
X
1
=9.8 X
2
= 0; X
1
= 0 X
2
=8.83;
X
1
= 2 X
2
=15. X
1
= 8.83 X
2
=0;
35X
1
+ 35X
2
130;
35X
1
+ 35X
2
130,
X
1
= 0 X
2
=3.71;
X
1
=3.71 X
2
=0;
F=0; 7X
1
+ 12X
2
=0;
X
1
=0 X
2
= 3.71,
X
1
=3.71 X
2
= 0;
16
Operaciona istraživanja
0
1 -1
1
2
x1
x2
3
4
6
7
5
2 3 4 5 6 7 8 9 10
8
9
10
11
12
13
14
15
7
x
+
7
x
=
2
6
1
2
2
5
x
+
1
3
x
=
2
4
5
1
2
6
x
+
6
x
=
5
3
1
2
F
=
0
F(min)=F(9.8, 0) = 68.6
Najbolju dijetu ćemo postići ako u toku jednog dana u organizam unesemo 9.8kg
proivoda P1, a proizvod P2 zanemarimo. Time ce biti zadovoljene minimalne potrebe organizma
za hranljivim sastojcima i biće najjeftinija dijeta.
3. Agronomski proizvodni problem
Naći optimalnu raspodelu sejanja pšenice i kukuruza na dva imanja (I i II) od po 105
odnosno 265 hektara, koja su različita kvaliteta. Podaci o prinosima dati su u tabeli:
Kultura

Imanje
Prinosi (c/ha)
I II
Pšenica 70 40
Kukuruz 75 95
Tabela 3.1
17
Operaciona istraživanja
Treba obezbediti najmanje 5400c (metričnih centi) pšenice i 8750c kukuruza. Cena jedne
centi pšenice je 260din, a jedan cent kukuruza 310din. Gde i koliko posejati pšenice odnosno
kukuruza pa da proizvodnja ostvari maksimalnu dobit?
REŠENJE:
Označićemo sa X
1
površinu zasejanu pšenicom na imanju I, a sa X
2
površinu zasejanu
pšenicom na imanju II. Sledi:
105-X
1
- površina zasejana kukuruzom na imanju I,
265-X
2
- površina zasejana kukuruzom na imanju II,
70X
1
+ 40X
2
- ukupan prinos pšenice,
75(105-X
1
) + 95(265-X
2
) - ukupan prinos kukuruza.
Ukupan prihod, tj dobit, predstavlja funkciju cilja i treba je maksimizirati.
(max)F= 260(70X
1
+ 40X
2
) + 310[ 75(105-X
1
) + 95(265-X
2
) ] =
= 18200X
1
+ 10400X
2
+ 310( 7875 – 75X
1
+ 25080 – 95X
2
) =
= 18200X
1
+ 10400X
2
+ 2441250 – 23250X
1
+ 7774800 – 29450X
2
=
= -5050X
1
– 19050X
2
+ 10216050
(max)F= -5050X
1
– 19050X
2
+ 10216050, uz ograničenja:

70X
1
+ 40X
2
5400; 75(105-X
1
) + 95(265-X
2
) 8750;
7X
1
+ 4X
2
= 540, 32955 – 75X
1
– 95X
2
= 8750,
15X
1
+ 19X
2
= 4841,
X
1
= 0 X
2
=135; X
1
= 0 X
2
=254.79;
X
1
= 77.14 X
2
=0; X
1
= 322.733 X
2
=0;
X
1
= 105 X
2
=48.75;
105-X
1
0; 265-X
2
0;
X
1
= 105. X
2
= 265.
F=0, -5050X
1
– 19050X
2
+ 10216050 = 0,
-5050X
1
– 19050X
2
= 0,
101X
1
+ 381X
2
= 0,
X
1
= 0 X
2
=0;
X
1
= -100 X
2
=26.51;
18
Operaciona istraživanja

(max)F = F(A) = F(0, 254.79) = -5050*0 – 19050*254.79 + 10216050 = 5 362 300.5
Da bi smo obezbedili potrebne količine kultura i ostvarili najveću dobit treba na imanju I
zasejati 105-X
1,
odnosno 105ha kukuruza, a na imanju II 254.79ha pšenice i 265-X
2
, odnosno
10.21ha kukuruza.
4. Transportni problem
Imamo dva rudnika R1 i R2 koji mesečno mogu isporučiti ukupno 280 i 320 tona uglja.
Imamo dalje tri potrošačka centra P1, P2 i P3 kojima je potrebno redom 200, 280 i 120 tona
uglja respektivno. Cene prevoza 1t uglja od proizvođača do potrošača su u tabeli:
Rudnici
Potrošački centri
Ponude
P1 P2 P3
R1 1 2 14 280
R2 23 2 3 320
Potražnje 200 280 120
Tabela 4.1.
Kako organizovati transport (tj koliko tona uglja poslati iz R1 i R2 u P1, P2 i P3) pa da
budu zadovoljene sve potrebe potrošača i da cena bude najniža?
19
0
100 200 300 400 500 600 700
100
200
300
400
500
600
-100 -200
x1
x2
135
254,75
77,14
x =256 2
F
=
0
A
E
D C
B
Operaciona istraživanja
REŠENJE:
Sa X
1
označićemo količinu uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P1;
Sa X
2
označićemo količinu uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P2;
Sledi:
280 – X
1
– X
2
/ količina uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P3/
200 – X
1
/ količina uglja koja se iz rudnika R2 prevozi do potrošačkog centra P1/
280 – X
2
/

količina uglja koja se iz rudnika R2 prevozi do potrošačkog centra P2/
320 – (200 – X
1
+ 280 – X
2
) = X
1
+ X
2
- 160 / količina uglja koja se iz rudnika R2
prevozi do potrošačkog centra P2/
Funkcija cilja će izgledati:
(min)F = X
1
+ 2X
2
+ 14(280 – X
1
– X
2
) + 23(200 – X
1
) + 2(280 – X
2
) + 3(X
1
+ X
2
- 160)=
= X
1
+ 2X
2
+ 3920 – 14X
1
– 14 X
2
+ 4600 – 23X
1
+ 560 – 2X
2
+ 3X
1
+ 3 X
2
- 480=
= -46X
1
– 11X
2
+ 8600;
(min)F = -46X
1
– 11X
2
+ 8600, sa ograničenjima;
280 – X
1
– X
2
0; 200 – X
1


0; 280 – X
2


0;
X
1
+ X
2
= 280, X
1
= 200, X
2
= 280,
X
1
= 0 X
2
=280;
X
1
= 280 X
2
=0;
X
1
+ X
2
- 160

0;
X
1
+ X
2
= 160,
X
1
= 0 X
2
=160;
X
1
= 160 X
2
=0;
F = 0, -46X
1
– 11X
2
+ 8600 = 0;
-46X
1
– 11X
2
= 0,
X
1
= 0 X
2
=0;
X
1
= -66.96 X
2
=280;
20
Operaciona istraživanja
F(min)= F(0,160) = 8600 – 46*0 – 11*160 = 6840
Organizaciju transprta, odnosno količinu uglja(u tonama) koju treba poslati iz rudnika u
potrošačke centre, a da bi pri tom bile zadovoljene sve potrebe potrošača i da bi cena bila
najniža, prikazacemo u Tabeli 4.2.:
Rudnici
Potrošački centri
Ponude
P1 P2 P3
R1 0 160 120 280
R2 200 120 0 320
Potražnje 200 280 120
Tabela 4.2.
21
0
1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
- 1 0 0
x 1
x 2
2 8 0
2 8 0 - 6 6 , 9 6
1 6 0
1 6 0
x
+
x
=
2
8
0
1
2
x
=
2
0
0
1
F
=
0
x = 2 8 0 2
E
D
C
A
B
Operaciona istraživanja
5. Primer 1.6.3
Imamo četiri vrste oružja koje treba rasporediti na šest nosača. Rezerve oružja i nosivosti
nosača dati su u tabeli:
Tip
oružja
N
1
N
2
N
3
N
4
N
5
N
6
Rezerve
oružja
I 6 - - 8 - - 28
II - 2 - - 1 - 12
III 1 - 4 1 5 - 72
IV 1 5 - - - 6 20
0.9 0.5 0.9 0.1 0.2 0.4
Tabela5.1.
U dnu tabele su date verovatnoće pogađanja – uništenja nosača od strane neprijatelja
P(N
1
)= 0.9; P(N
2
)= 0.5; P(N
3
)= 0.9; P(N
4
)= 0.1; P(N
5
)= 0.2; P(N
6
)= 0.4. Koju količinu i vrstu
oružja treba da nosi svaki nosač da bi gubitci koje može da nanese neprijatelj bili minimalni?
REŠENJE:
X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
, X
6
– Broj nosača
6X
1
+ 8 X
4
= 28,
2X
2
+ X
5
= 12,
X
1
+ 4 X
3
+ X
4
+ 5 X
5
= 72,
X
1
+ 5 X
2
+ 6X
6
= 20, X
1
0, X
2
0, X
3
0, X
4
0, X
5
0, X
6
0.
(min)F= 0.9X
1
+ 0.5X
2
+ 0.9X
3
+ 0.1X
4
+ 0.2X
5
+ 0.4X
6
Uzećemo X
1
i X
2
kao slobodne promenljive, i sve ostale ćemo izraziti preko njih.
X
4
= - X
1
,
X
5
= 12 – 2X
2
,
4X
3
= 72 – X
1
– ( - X
1
) – 5(12 – 2X
2
) = 72 – X
1
- + X
1
– 60 + 10X
2
=
- X
1
+ 10X
2,
X
3
= - X
1
+ X
2
,
X
6
= - X
1
- X
2
.
- X
1
0 X
1
X
1

12 – 2X
2


0 12 2X
2


X
2
6
- X
1
+ X
2


0 X
1
- X
2


X
1
- X
2

22
Operaciona istraživanja
- X
1
- X
2


0 X
1
+ X
2
X
1
+ X
2

F = 0.9X
1
+ 0.5X
2
+ 0.9( - X
1
+ X
2
) + 0.1 - X
1
) + 0.2(12 – 2X
2
) + 0.4( - X
1
-
X
2
) =
= 0.9X
1
+ 0.5X
2
+ 1.575 – 0.1125X
1
+ 2.25X
2
+ 0.35 – 0.075X
1
+ 2.4 – 0.4X
2
+ 1.33 -
– 0.067X
1
– 0.33X
2
=
(min) F = 0.6455X
1
+ 2.02X
2
+ 5.655, pri ograničenjima
X
1
; X
2
6; X
1
- 5X
2
, X
1
+ X
2
,
X
1
– 20X
2
= 14; X
1
+ 5X
2
= 20;
X
1
= 0 X
2
= ; X
1
= 0 X
2
= 4;
X
1
= 4 X
2
= - ; X
1
= 10 X
2
= 2;
F = 0, 0.6455X
1
+ 2.02X
2
+ 5.655 = 0;
X
1
= 0 X
2
= - 2.78;
X
1
= - 8.76 X
2
= 0;
23
0
1 - 1
1
2
x 1
x 2
3
4
6
7
5
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 5 1 4 1 3
- 2
- 1
- 3
x
+
5 x
=
2 0
1
2
x = 6 2
F
=
0
x - 2 0 5 x = 1 4
1
2
A
D
B C
x
1
=
1
4
/
3
Operaciona istraživanja
F(min)= F(0.0) = 5.655.
X
3
= - X
1
+ X
2
= ;
X
4
= - X
1
= ;
X
5
= 12 – 2X
2
= 12;
X
6
= - X
1
- X
2
= ;
Da bi gubitci koje može da nanese neprijatelj bili minimalni oružje treba da rasporedimo
na sledeći način:
Oružje I - sve reyerve, odnosno 28 oružja rasporediti na nosač N
4
,
Oružje II - sve reyerve, odnosno 12 oružja rasporediti na nosač N
5
,
Oružje III – na nosač N
3
rasporediti 7 oružja, na nosač N
4
4 oružja i na N
5
60 oružja,
Oružje IV - sve reyerve, odnosno 20 oružja rasporediti na nosač N
6
,
Nosači oružja N
1
i N
2
su bez oružja.
6. Primer 1.7.1
Naći simpleks metodom (max)F = 7X
1
– 2X
2
+ 2X
3,
pri ograničenjima:
REŠENJE:
Da bi smo iz zadatog osnovnog oblika prešli na kanonični oblik treba uvesti dopunske
promenljive X
4
, X
5
i X
6
.
F = 7X
1
– 2X
2
+ 2X
3
+ 0*X
4
+ 0*X
5
+ 0*X
6
X
1
, X
2
i X
3
– slobodne promenljive,
X
4
, X
5
i X
6
– bazisne promenljive.
5X
1
– X
2
+ X
4
= 10
-3X
1
+ X
2
+ 4X
3
+ X
5
= 1
X
1
+ X
2
– 3X
3
+ X
6
= 6

X
4
= 10 - 5X
1
+ X
2
X
5
= 1 + 3X
1
- X
2
- 4X
3

X
6
= 6 - X
1
- X
2
+ 3X
3
X
1
= 0, X
2
= 0, X
3
= 0, X
4
= 10, X
5
= 1, X
6
= 6;
M
1
(0,0,0,10,1,6)
F(M
1
) = 0
24
Operaciona istraživanja
U funkciji cilja F uz promenljive X
1
i X
3
stoje pozitivni koeficijenti (7 i 2), što znači da
će vrednost funkcije F rasti povećavanjem njihovih vrednosti. Uz promenljivu X
1
je veći
koeficijent, što znači da će promena vrednosti X
1
voditi bržoj promeni funkcije F. Drugim
rečima promenljiva X
1
će postati bazisna promenljiva.
X
1
B
X
4
= 10 - 5X
1
+ X
2
; X
1

2
0

X
5
= 1 + 3X
1
- X
2
- 4X
3
X
1
+∞

0
X
6
= 6 - X
1
- X
2
+ 3X
3
X
1
6
0
↑ X
1
{ ¦ 2 6 , , 2 min
0
· +∞

X
1
B X
4

X
2
, X
3
, X
4
- slobodne promenljive
X
1
, X
5
, X
6
- bazisne promenljive

X
1
= 2 + X
2
- X
4
X
5
= 1 + 3*(2 + X
2
- X
4
) – X
2
– 4X
3
=7 - X
2
– 4X
3
- X
4

X
6
= 6 – 2 - X
2
+ X
4
– X
2
+ 3 X
3
= 4 - X
2
+ 3X
3
+ X
4

F = 7(2 + X
2
- X
4
) – 2X
2
+ 2X
3
= 14 + X
2
- X
4
– 2X
2
+ 2X
3
=
F= 14 - X
2
+ 2X
3
- X
4
X
1
= 2, X
2
= 0, X
3
= 0, X
4
= 0, X
5
= 7, X
6
= 4;
M
2
(2,0,0,0,7,4)
F(M
2
) = 14
X
3
B
X
1
= 2 + X
2
- X
4
, X
1

+∞

0
X
5
=7 - X
2
– 4X
3
- X
4,
X
1

4
7
0

X
6
=4 - X
2
+ 3X
3
+ X
4
, X
1

+∞

0
X
1
{ ¦ 4 7 , 4 7 , min
0
· +∞ +∞

X
3
B X
5

X
2
, X
4
, X
5
- slobodne promenljive
X
1
, X
3
, X
6
- bazisne promenljive

X
3
= - X
2
- X
4
- X
5
X
1
= 2 + X
2
- X
4

X
6
= 4 - X
2
+ 3*( - X
2
- X
4
- X
5
) + X
4
= - X
2
- X
4
- X
5
X
6
= - X
2
- X
4
- X
5

25
Operaciona istraživanja
F= 14 - X
2
+ 2( - X
2
- X
4
- X
5
) - X
4
= 14 - X
2 +
- X
2
- X
4
- X
5
-
X
4
F= - X
2
- X
4
- X
5
X
1
= 2, X
2
= 0, X
3
= , X
4
= 0, X
5
= 0, X
6
= ;
M
3
(2,0, ,0,0, )
F(M
3
) = 17.5
Fmax = F(M
3
) = 17.5
7. Primer 1.7.2
Naći: (min)F = 8X
1
– 2X
2,
pri ograničenjima:
REŠENJE:
(min)F = 8X
1
– 2X
2
-2X
1
+ 3X
2
+ X
3
= 30
X
1
– 4X
2
+ X
4
= 4
5X
1
– 4X
2
+ X
5
= 50
-2X
1
+ X
2
+ X
6
= 2
X
1
, X
2
- slobodne promenljive
X
3
, X
4
, X
5
i X
6
- bazisne promenljive
X
3
=30 + 2X
1
- 3X
2
X
4
= 4 - X
1
+ 4X
2
X
5
= 50 - 5X
1
+ 4X
2
X
6
= 2 + 2X
1
- X
2
X
1
= 0, X
2
= 0, X
3
= 30, X
4
= 4, X
5
= 50, X
6
= 2;
M
1
(0,0,30,4,50,2)
F(M
1
) = 0
X
2
B
X
3
=30 + 2X
1
- 3X
2
; X
1

10
0

X
4
= 4 - X
1
+ 4X
2
; X
1

+∞

0
X
5
= 50 - 5X
1
+ 4X
2
; X
1

+∞

0
X
6
= 2 + 2X
1
- X
2
; X
1

2
0

X
1

{ ¦ 2 2 , , , 10 min
0
· +∞ +∞

X
2
B X
6

26
Operaciona istraživanja
X
1
, X
6
- slobodne promenljive
X
2
, X
3
, X
4
i X
5
- bazisne promenljive
X
2
= 2 + 2X
1
– X
6

X
3
= 30 + 2X
1
– 3(2 + 2X
1
– X
6
) = 30 + 2X
1
– 6 – 6X
1
+ 3X
6

X
3
= 24 – 4X
1
+ 36X
6

X
4
= 4 - X
1
+ 4(2 + 2X
1
– X
6
) = 4 – X
1
+ 8 + 8X
1
– 4X
6
X
4
= 12 + 7X
1
– 4X
6
X
5
= 50 – 5X
1
+ 4X
6
F = 8X
1
- 2(2 + 2X
1
– X
6
) = 8X
1
– 4 – 4X
1
+ 2X
6
= 4X
1
+ 2X
6
– 4
X
1
= 0, X
2
= 2, X
3
= 24, X
4
= 4, X
5
= 50, X
6
= 0;
M
2
(0,2,24,4,50,0)
F(M
2
) = -4
Fmin = F(M
2
) = -4
8. Primer 2.2.2
Uočimo u kordinatnom sistemu
Oxy
Celobrojne jedinične tacke
( )( ) 4 , 3 , 2 , 1 , 0 , , · ≡ j i j i T T
ij ,pri čemu ćemo posebno izdvojiti tacku
N T ≡
44
. Zamislimo da se
u tacki 0 nalazi jedan automobilista koji treba da stigne u tacku N. U bilo kojoj tački ij
T
da se
nađe moze se kretati samo udesno (ka tački
j T
i
, 1 +
) ili “naviše” ka tački
1 , + j T
ij . Rashodi
koje na putovanju ima dati su na slici 2.2.1 on postavlja sebi zadatak da iz tačke 0 stigne u tačku
N sa minimalnim rashodom. Kojim putem da ide?
8 7 8 10
8
9 9 10
10 11
10 11
15
12 13 14
12 10 11 13
8 8 10 12
8 7 9 13
14 13 9 10
12
10 9
8
11
11
12
14
N
1 2 3 4
1
2
3
4
0
j
5
I
11
N
1 2 3 4
1
2
3
4
0
j
5
I
39 27
17 8
46 34 25 18
50 42 34 28
59 51 44 39
73 63 57 53 48
34
22
Slika 2.2.1 Slika 2.2.2
REŠENJE:
27
Operaciona istraživanja
Neka je tacka B jedan od punktova I neka je “za jedan korak” (u jednoj etapi) dostižna iz
tačke A. Označimo odgovarajuci rashod sa r(AB).Ako je tacka C dostižna iz tačke A za
( ) 1 ≥ k k

etapa označimo odgovarajuci minimalni rashod sa R(AC).
Posmatrajmo prvo tacke iz kojih se u jednoj etapi moze stići u tacku N. To su tačke T34 i
T43. Odgovarajući rashodi su
( ) ( ) ( ) ( ) . 11 , 8
43 43 34 34
· · · · N T R N T r N T R N T r
Tačke iz kojih se u dve etape moze stići u tacku N su tačke T24, T33 i T42. Minimalni
rashodi od njih do tacke N su tačke
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ¦ { ¦ 18 11 13 ; 8 10 min ; min ; 17 8 9
43 43 33 43 33 34 33 33 24
· + + · + + · · + · N T r T T r T T r T T r N T R N T R
te je i T33 najbolji put (sa najmanjim rashodom) T33 i T34N ; ( ) , 22 11 11
42
· + · N T r jer iz
T42 jedini (znači i najbolji) put je T42 T43N (videti sliku 2.2.2)
Tačke iz kojih se u tri etape moze stici u tacku N su T14, T23, T32 i T41. Najmanji
rashodi od njih do tacke N su:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ¦
¦ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ¦ {
{ ¦ 28 22 12 ; 18 10 min
; min ; 25 18 11 ; 17 8 min
; min , 27 17 10 10
42 42 32 33 33 32 32
33 33 23 24 24 23 24 23 23 24 14
· + +
· + + · · + + ·
+ + + · · + · + ·
N T R T T R N T R T T R N T R
N T R T T R N T R T T R T T R N T R N T R N T R
To znači da put T14 u N je T14 T24T34N.
Analognim načinom se dobijaju i ostali brojevi na Sl.2.2.2.
Na osnovu dobijenih rezultata se zaključuje da iz tačke 0 je najbolje krenuti u tačku T10, iz
T10 u T11, iz T11 u T21, iz T21 u T22, iz T22 u T23, iz T23 u T24, iz T24 u T34, iz T34 stići u
N. Time su odrađena i optimalna upravljanja na svakoj etapi i minimalan rashod koji je jednak
Rmin=10+12+7+10+9+8+9+8=73. (Optimalan put je na Sl.2.2.2 pojačan).
9. Primer 2.31:
Naći metodama DP
( )
2
3 2
2
1
2 3 max x x x F + + ·
uz ograničenja

. 0 , 0 , 0 , 10
3 2 1 3 2 1
≥ ≥ ≥ < + + x x x x x x
REŠENJE:
Ovde je
2
3 3 3 2 2 2
2
1 1 1
2 ) ( , 3 ) ( , ) ( x x f x x f x x f · · ·
te je

{ ¦ { ¦
1 1 1 1
2
1
2
1 1 1 1 1
0 0
, max ) ( max ) (
b x b x
b x x f b F
≤ ≤ ≤ ≤
· · ·
što znači da uslovno optimalno upravljanje na prvom koraku je
1 1 1
) ( b b x ·
. Zato je
{ ¦ { ¦
2 2 2 2
2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
0 0
) ( 3 max ) ( ) ( max ) (
b x b x
x b x x b F x f b F
≤ ≤ ≤ ≤
· − + · − + ·
28
Operaciona istraživanja
{
. 3 0 , 3
3
2 2
2
2
2
≤ ≤
≥ ·
b je ako b
b je ako b
Iz toga se vidi da uslovno optimalno upravljanje na drugom koraku
je
2 2
2
~
) ( b b x ·
ako je
0 ) ( 3 0
2
2
~
2
· ≤ ≤ b x i b
ako je
. 3
2
≥ b
Dalje nalazimo
{ ¦ { ¦
3 3 3 3
3 3 2
2
3 3 3 2 3 3 3 3
0 0
) ( 2 max ) ( ) ( max ) (
b x b x
x b F x x b F x f b F
≤ ≤ ≤ ≤
− + · − + ·
to će biti:
10 0
max ) 10 (
3
3
≤ ≤
·
x
F

¹
¹
¹
'
¹
≤ ≤ − +
≤ ≤ − +
. 1 0 7 ) , 1 0 ( 3 2
, 7 0 , ) 1 0 ( 2
3 3
2
3
3
2
3
2
3
x x x
x x x
što daje:
. 10 ) 10 ( , 200 ) 10 (
*
3
~
3
· · · x x F
Odatle zaključujemo da je . 0
*
1
*
2
· · x x
10. Primer 3.4.1
Treba izvršiti kompleks koji se sastoji od 6 akcija a1, a2, … a6. Akcija a4 moze početi posle
završetka akcije a1 i a2, akcija a5 moze početi posle završetka akcije a2, a akcija a6 moze početi
posle završetka akcije a2 i a3. Predstaviti medđusobnu zavisnost navedenih akcija u vidu
strukturne tabele, odrediti rang svake akcije I konstruisati odgovarajucu mrezu kompleksa akcija.
A0
A1
A2
A3
A23
A12
A5
A4
A6
A56
A7
A8
A10
A
A9
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a8
a7
a9
a10
Slika 3.4.2
REŠENJE:
Rešenje je prikazano je u tabeli 3.4.2 i na slici 3.4.2.
29
Operaciona istraživanja
Redni broj akcije Predhodne akcije rang
1 A1 - 1
2 A2 - 1
3 A3 - 1
4 A4 A1,A2 2
5 A5 A2 2
6 A6 A2,A3 2
30

Operaciona istraživanja

VRANJE, 2011.

Sadržaj:

1. Modeliranje date raspodele 2. Modeliranje diskretnih slučajnih promenljivih 3. Modeliranje slučajnih događaja (imitacija slučajnog opita) 4. Modeliranje neprekidnih slučajnih promenljivih 5. Metod Nojmana za modeliranje neprekidne slučajne promenljive 6. Modeliranje slučajne promenljive sa normalnom (Gausovom) raspodelom 7. Zadaci

3 3 5 7 9 10 13

2

Operaciona istraživanja

1. Modeliranje date raspodele
Pri rešavanju raznih problema pojavljuje se neophodnost modeliranja različitih slučajnih promenljivih tj. generisanja nizova slučajnih brojeva koji su u saglasnosti sa raspodelama tih slučajnih promenljivih. U ovom odeljku ukazaćemo na transformacije koje dozvoljavaju da se pomoću slučajnih brojeva Z sa ravnomernom (uniformnom) raspodelom (0, 1) (“standardna” slučajna promenljiva) modeliraju vrednosti bilo koje slučajne promenljive X.

2. Modeliranje diskretnih slučajnih promenljivih
Pretpostavimo da je potrebno dobiti vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom: (1.1)…

 x1, x2 , . xn. . ,    p1, p2 , . p.n  . ,
gde je
p i = P{ X = xi } , i =1,2,..., n,

∑p
i =1

n

i

= 1.

Razdelimo interval 0<y<1 na n podintervala ∆ , ∆2 ,..., ∆n . tako da dužina ∆ jednaka 1 i p i , i =1,2,..., n (sl. 1.1)

∆ 1

∆2

∆3

∆n

1

0 Slika: 1.1 Dokazaćemo stav: Stav 1.1: Slučajna promenljiva X, definisana formulom: (1.2)… X = xi kada Ζ ∈∆i ima raspodelu verovatnoća (1.1) Dokarz je veoma kratak:
3

1 može se uopštiti I na slučajnu promenljivu koja može da uzima beskonačan niz x1 ... p.. x 2 .. tada upoređujemo z sa p1 + p 2 .1) pomoću metoda o kojima smo govorili u prethodnim odeljcima...    p1.4) … X:  x1. što znatno uprošćuje računanja.. ako je z  p1 .. sa bilo kog mesta uzeti uzastopnih šest parova slučajnih cifara I pomnožiti sa 0. tada je X = x 2 ..3) .. p1 + p 2 + .90 0. gde je i=1+C(nZ)..87 . p1 + p 2 + p 3 ... x2 . jer nisu potrebna višestruka upoređivanja...32 0. Operator 1 određuje slučajni broj z sa uniformnom raspodelom (0. Primer 1. Neka je to z. sa odgovarajućim verovatnoćama p1 ..P( X = xi ) = P( Ζ ∈ ∆ i ) = dužina ∆i = pi . + p n0 bliska 1. . Stav 1. i td. = p n = 1 n umesto formule (1. x.. X = xi .17 0.. ako je z  p1 .. pa se zatim modelira slučajna promenljiva X sa raspodelom: (1.2) pogodno je da se u memoriji elektronske računske mašine rasporede jedno za drugim vrednosti x1 .. koga proverava logički operator ispunjen. . p 2 .5 0. 4 . Na taj način dobijamo šest vrednosti slučajne promenljive Z. Zatim upoređujemo z sa p1 . ako je z  p1 + p 2 . tada je X = x1 . Zbog mogućih vrednosti n0 .. Da bi izračunali vrednost X nalazimo vrednost Z. . + p n −1 .. p 2 .. x n i p1 . .97 0. .n .n0 . tada upoređujemo z sa p1 + p 2 + p3 .1. Za praktičnu relaciju formule (1. Neka su to brojevi: 0. Ako je uslov. x 2 .  0 Logički operator 2 predstavljen je šestouglom. p1 + p 2 . Ako je z  p1 + p 2 .. strelica koja označava predaju upravljanja snabdeva se indeksom 1.1: Modelirati šest vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom: X: Rešenje: Kako su verovatnoće pi iz ove raspodele date na dve decimale to ćemo iz tablica slučajnih cifara I . a u suprotnom slučaj indeksom 0.. Operaciona istraživanja U slučaju jednakih verovatnoća p1 = .2) možemo pisati: (1. . p2 . da je suma verovatnoća glomaznih računanja obično se bira takav prirodni broj p1 .01.

. 1. A2 . ∆3 : 1 Na osnovu formule (1. 0. .28 0. 8 Primer 1.22). ∆2 .1) podeliti na tri podintervala (0.2) vrednostima Z koje su manje od 0. An kažemo da formiraju potpun system događaja ako su ti događaji u parovima disjunktni i ako ako je njihova unija daje pouzdan događaj.4) … Ai A j =⊗i = j . An čine potpun sistem I može da se izrazi na sledeći način: (1.…. 1.01. Modeliranje slučajnih događaja (imitacija slučajnog opita) Modeliranje slučajnih događaja svodi se na modeliranje diskretnih promenljivih. tada činjenica da događaji A1 . A3 ..53 odgovara vrednost X=0.48 0. 1) .32 pripada podintervalu ∆2 =(0.02 0. Zaista A A = ⊗ i A ∪ A = Ω.22) ⇒ X=2.. (0. U vezi sa tim podsetimo na pojam potpunog sistema slučajnih događaja. i td. (0.39). 3. i=1. Na taj način dobijamo 10 vrednosti slučajne promenljive Z: 0. A2 . 18.. Ako sa Ω označimo pouzdan a sa ⊗ nemoguć događaj. 2. Za modeliranje takvih opita razmotrimo slučajnu promenljivu X koja je jednaka rednom broju realizovanog događaja. Očevidno je da se raspodela za X daje tablicom: 5 .49 0. i= 1 n Kao primer događaja koji formiraju potpun system možemo da navedemo par slučajan od slučajnog događaja A i njegovog suprotnog događaja (komplementa) A .. 0. uzeti recimo prvih 10 parova slučajnih cifara I pomnožiti ih sa 0.39. 0. dobijamo sledeći niz vrednosti X: 0.58 . 0. 1. Slučajni broj 0.66 0. 2. Za slučajne događaje A1 . 0. i neka su date verovatnoće realizacije događaja Ai : pi = P ( Ai ) ..20 0. Na taj način modeliramo šest vrednosti slučajne promenljive X: 10..17 ∈∆1 =(0.  Ai =Ω . 0. 0.. 0.2: Modelirati 10 vrednosti slučajne promenljive X sa raspodelom: X: Rešenje: Kako su verovatnoće pi date na dve decimale to ćemo iz tablica I . 0.22. A3 .2) sledi da je potrebno interval (0. Slučajni broj 0.75 0. Na osnovu formule (1. 18.39) te njemu odgovara vrednost slučajne promenljive X=10. 1.53 odgovara vrednost X=1. a vrednostima Z  0.76 0. n koji čine potpun system događaja.28 0.. Pretpostavimo da se kao ishod nekog opita može realizovati jedan od slučajnih događaja Ai . Prema tome.Operaciona istraživanja ∆ .22.

saglasna (nedisjunktna) slučajna događaja A i B. Ako sa p označimo P(A) tada je P( A )= 1. Primer 1. a ako je z  p . 6 . A2 = A ∩ B . nezavisni možemo naizmenično da modeliramo njihovu realizaciju u svakom opitu: najpre po slučajnom broju z1 prethodnom metodom (1. Neka je I A slučajna promenljiva (“indikator slučajnog događaja A”) koja uzima vrednost i kada se A realizuje i 0 kada se A ne realizuje (tj. Specijalno. A3 = A ∩ B . Tada je raspodela za X data tablicom: (1. respektivno. kada se realizuje A ). Rešenje: Rešenje možemo da dobijemo na dva načina:  Posto su A i B. kao mogući ishodu dva nezavisna.5) … X : ∑p i =1 n i = 1.5) … IA : z  p . ako je X= i.p. Njihove verovatnoće su. Ako je ta nejednakost ispunjena. Za realizaciju ishoda opita treba izabrati slučajni broj Z I na osnovu stava 1.  Ekonomičniji način je sledeći.1.3: Sa opitom su povezani. a zatim po slučajnom broju z 2 isto određujemo da li se realizovao B. za n=2. čije su verovatnoće realizacija date: p A = P (A). Modelirati njihovu realizaciju u svakom opitu. za realizaciju opita treba naći slučajni broj Z i proveriti nejednakost nije realizovao. A4 = A ∩ B . tada se realizovao događaj A. tada se A Na osnovu stava 1. p B = P (B). tada se realizovao događaj Ai .1 modelirati vrednost X. Razmotrićemo potpuni sistem događaja: A1 = A ∩ B .Operaciona istraživanja (1.6) određujemo da li se realizovao događaj A. kao ishod opita javlja se par suprotnih događaja A1 = A i A2 = A .

p B = P (B). Uslov da se realizuje B je važenje nejednakosti z 2  P( B / A) . Uzimajući jedan slučajan broj z metodom (1. ekonomičniji način je poći od istog sistema događaja. p4 = 7 p 2 = p A (1 − p B ) .p1 = p A p B . Modelirati njihovu realizaciju u svakom opitu. koristeći dva slučajna broja z1 i z 2 .5) određujemo da li se realizovao događaj A.5) možemo da odredimo koji se od ova četiri disjunktna ishoda realizovao u modeliranom opitu. p AB = P (AB). čije su verovatnoće sada: .  Kao i u prethodnom primeru. saglasna događaja A i B. i date su verovatnoće: p A = P (A). Rešenje: Kao i u prethodnom primeru i ovde možemo da postupimo na dva načina. Najpre na osnovu broja z1 metodom (1. .  Možemo najpre da izvršimo naizmenično modeliranje događaja A i B. Primer 1.4: Sa opitom su povezana dva zavisna. Ako se A realizovao to znajući uslovnu verovatnoću P ( B / A) = p AB / p A možemo na osnovu broja z 2 da odredimo da li se realizovao B. Ako se A nije realizovao to se realizacija događaja B određuje pomoću uslovne verovatnoće P( B / A ) = ( p B − p AB ) /(1 − p A ) i nejednakosti z 2  P( B / A ) . Operaciona istraživanja p3 = (1 − p A ) p B .

b) (uključujući i slučajeve a= . p3 = p B − p AB .1.F(x) = f(x) ∆X . 4.8) . uzimajući vrednosti od 0 do 1. zbog toga važi jednakost verovatnoća: P (x  X  ∆X ) = P [F(x)  Z  (x+ ∆X )].. gde je Z slučajna promenljiva sa uniformnom raspodelom na intervalu (0. gde je (1.7) ima jedinstveno rešenje pri svakoj vrednosti Z.7) … F(x) = ∫ f (t ) dt . Dokaz: Funkcija F(X) monotono raste u intervalu (a.∞ i b= ∞ ). p 2 = p A − p AB . a x Dokazaćemo stav.2: Slučajna promenljiva X.p1 = p AB . 1) (Sl. Stav 1. sto je trebalo da se dokaže. dobija se eksplicitna formula za modeliranje slučajne promenljive X: 8 . Operaciona istraživanja p4 = 1 − p A − p B + p AB .2). P [F(x)   (x+ Z F Y 1 F x( + z F ( x ) x ) X 0 a x X x + bx Slika 1. koja zadovoljava jednačinu (1. definisana na intervalu (a. sa gustinom f(x) i funkcijom raspodele F(x).8) može analitički da se reši po X. b). te jednačina (1. Modeliranje neprekidnih slučajnih promenljivih Neka je X slučajna promenljiva neprekidnog tipa.F(X) = Z Ima gustinu f(x). Iz formule (1..2 U slučajevima kada jednačina (1.7) sledi da je: x+ F ∆X )] = F (x+ ∆X ) .

G(Z) = a+(b-a)Z. a  0. b) ako je njena gustina konstantna u tom intervalu: (1. a Kako 1-Z ima istu raspodelu možemo da uprostimo: 1 ln Z. gde je G(Z) inverzna funkcija u odnosu na Z= F(x). ako je njena gustina oblika: (1. b −a Iz formule (1.. odakle se dobija eksplicitni izraz za X: (1.15) ..10) … f(x) = x Za a   funkcija raspodele je: x b F(x) = ∫ f (t )dt = a x −a .12) .. Primer 1.Operaciona istraživanja (1.. a disperzija D(X) =1/ a 2 . Primetimo da se u formulama (1..16) . Formula (1...9) rešava se numerički. Lako se može pokazati da je matematičko očekivanje E(X) =1/a. a 9 .. To u nekim slučajevima uprošćuje formule za izračunavanja.6: Za neprekidnu slučajnu promenljivu X kažemo da imamo eksponencijalnu raspodelu sa parametrom a  0. 0  x ∞ .9) sledi da se X može izraziti pomoću Z na sledeći način: (1.9) … X = G(Z).13) . f(x) = ae −ax . (1. X= X=1 ln(1-Z).5: Za neprekidnu slučajnu promenljivu X kažemo da ima ravnomernu (uniformnu) raspodelu u intervalu (a. Primer 1.e −ax =Z. Za x  0 funkcija raspodele je oblika: (1.. tj. U drugim slučajevima jednačina (1.14) . F(x) = ∫ ae 0 x −at dt =1 − e −ax .8) slučajna promenljiva Z može zameniti sa 1-Z s obzirom da ima istu raspodelu.8) dobija oblik: 1. X= a+(b-a)Z.2) i (1..

1. y`) sa koordinatama x`= a + (b-a) z1 . tada stavljamo X= x`. na sledeći način. Metod Nojmana za modeliranje neprekidne slučajne promenljive U nekim slučajevima eksplicitno rešavanje jednačine (1. Ako tačka leži ispod krive y= f(x). 10 . slučaj kada je gustina f(x) slučajne promenljive X zadata grafički. Biramo dva slučajna broja z1 i z 2 i formiramo slučajnu tačku T(x`. saglasno stavu (1. Neka je slučajna promenljiva X definisana na konačnom intervalu a  x  sa b ograničenom gustinom f(x) ≤ K..Operaciona istraživanja 5. y`= K* z 2 . Y K y=f(x) y’ T a X x b X Slika 1. kada je K konstanta (Sl. x= X` ako je Y`  f(X`) ima gustinu f(x). i td.. X`= a+ (b-a) Z 1 . tada odbacujemo par ( z1 .3). 2. Pri praktičnoj realizaciji metoda Nojmana za modeliranje slučajne promenljive X sa gustinom f(x) postupamo. 1.18) . z 2 ). definisana uslovom: (1. To je na primer.3 Metod Nojmana zasniva se na sledećem stavu.3). a ako tačka leži iznad krive.17) . Stav 1.3: Neka su Z 1 i Z 2 dve nezavisne slučajne promenljive sa ravnomernom raspodelom na (0. Y`= K * Z 2 Slučajna promenljiva X.1) i neka je: (1...8) po X može da bude veoma teško.

saglasno kojoj se pri sumiranju dovoljno velikog broja nezavisnih slučajnih promenljivih. Odatle sledi da će efektivnost ε biti najveća ako za K uzmemo najmanju moguću ax vrednost: K= mx  b f(x).22) . tada iz (1.. 1 2π −∞ ∫e x − t2 2 dt = Z ... pri čemu je ta raspodela bliža normalnoj što je veći broj sabiraka. onda se ona svodi na verovatnoću da tačka T(X` .Ako pod efiktivnošću ovog metoda podrazumevamo verovatnoću da će tačka T biti iskorišćena (tj. Za slučajnu promenljivu Y kažemo da ima (“nestandardizovanu”) normalnu (Gausovu) raspodelu N(m. gde je − ∞ m  ∞ .1) (sa parametrima 0 i 1 ). Y`) budu ispod krive y= f(x). . Oni se koriste kada prethodna dva metoda nisu efektivna. tj. f(x) = e 2. a Postoje razna uopštenja ovog metoda kao i drugi metodi za modeliranje različitih slučajnih promenljivih. koje su uporedive po svojim disperzijama. Z 2 . na čemu se mi nećemo zadržavati. a metod Nojmana nije primenljiv zato što je interval mogućih vrednosti za X beskonačan. neće biti odbačena) za određivanje vrednosti slučajne promenljive X. σ 2 ) (sa parametima m i σ 2 . U praksi se dobra aprosikmacija postiže i sa relautivno nevelikim brojem sabiraka. koja je raspodeljena približno po normalnoj raspodeli.21) . centralnoj graničnij teoremi teorije verovatnoća.20) .8): (1. 2π a funkcija raspodele (Laplasova funkcija) oblika: x2 (1. U slučajevima kada se modeliranje realizuje pomoću elektronskih računarskih mašina primenjuje se metod zasnovan na tkz.. dobija slučajna promenljiva. Modeliranje slučajne promenljive sa normalnom (Gausovom) raspodelom Primer slučajne promenljive. φ(x ) = 1 2π −∞ ∫e x t2 − 2 dt . Prvi metod nije promenljiv zato što se ne može rešiti eksplicitno po X jednačina (1. Kao sabirci uzimaju se slučajni brojevi tj. 1 ε = P[Y`  f(X`)] = [(b – a) K] − ..19) . Ako sa φ−1 ( Z ) označimo inverznu funkciju za Laplasovu funkciju Z= φ( X ) .. Z k . što je očigledno i iz geometrijskih razmatranja. slučajne promenljive Z 1 .. ako je njena gustina oblika 11 . je slučajna promenljiva X sa “stardanizovanom” normalnom raspodelom N (0. koje su nezavisne i imaju ravnomernu raspodelu na intervalu (0. X= φ−1 ( Z ) . 1). (1. čija je gustina oblika: − 1 − ∞ x  ∞ ... ε Operaciona istraživanja 6. 0  σ 2 ).. na koju prethodna dva metoda za modeliranje nisu promenljiva.21) dobijamo (1..

.27). Prema tome. prema tome. X. 2. σ 2π a funkcija raspodele. a pomoću nje.. K 2 3 U praksi se za k uzimaju vrednosti ne manje od 6 (k  6).7: Modelirati četiri vrednosti normalne slučajne promenljive sa parametrima: 12 . Z 2 .. Znamo da je E( Z i )= 1/2 . 1) i neka je: Y= Z 1 . Recimo za k=6 je: X= 2 (∑Z i − 3) . možemo da modeliramo standardizovanu normalnu slučajnu promenljivu N(0 . Z k niz od K nezavisnih slučajnih promenljivih sa ravnomernom raspodelom na intervalu (0.. . Z 2 .. .. i= 1.25) takođe sledi veza: X= Y −m (1. Iz teorija verovatnoća znamo da je disperzija sume nezavisnih promenljivih jednaka sumi disperzija sabiraka. Prema tome.. 1).. dok je matematičko očekivanje sume sličnih promenljivih uvek jednako sumi matematičkih očekivanja sabiraka. . i formule (1. Neka je Z 1 ..25) … σ prelazi se na standardizovanu normalnu slučajnu promenljivu X.26) ..28) . 12 2 3 odakle je: Y −m = σ (1.24) . D( Z i )= 1/12 . 2 i =1 σ 2 = D (Y ) = ∑ D( Z i ) = i =1 k K K . Lako se može pokazati smenom (1..σ = . 1 F(y) = σ 2π −∞ ∫ y e − ( t −m ) 2 2σ 2 dt . Iz (1. k K m= E(Y)= ∑ E ( Z i ) = .. Z k .. 1).. Primer 1. a 2 ). i =1 6 X= ∑Z i =1 k i − K 2 (1. Z k = ∑Z i =1 k i .23) … f1 ( y ) = e 2σ . − ∞ y  ∞ .26).Operaciona istraživanja − 1 2 (1... sa normalnom raspodelom N(0.27) .. k . Y= m + σ .. ima oblik: ( y −m ) 2 (1. . možemo da modeliramo i normalnu slučajnu promenljivu N(m . . . Z 2 . pomoću formule (1.. polazeći od slučajnih brojeva Z 1 .

27) je: (1.83 .20 0. m=2.1.1.83 – 6 = 0.54 0. na osnovu X 1 . X 4 = 6.2.96 0.42 0.64 0. ∑Z i =1 12 i : 4.62 + 2 = 2.3. Analogno se određuju i ostale vrednosti za Y: Y 1 = .83 . Za m=2. Rešenje: 2 a. X 2 . Y 13 . Na osnovu formule (1.48 – 6 = . m=0. uzimajući k=12 slučajnih brojeva Z 1 . modeliramo sledeće četiri vrednosti slučajne promenljive Y koja ima normalnu raspodelu N(2. Prema (1. σ =1.90 – 6 = -1.90 4. Z12 . Dobijamo sledeće slučajne brojeve Z i : 0. .9): za X 1 =0.24 0.48 0.98 0. .01. X 3 .1.37 0. σ =3.05 0. b.. iz formule (1.47 0. X 4 koje smo modelirali pod a.06 Y 1 =3 * 0.29) … X= ∑Z i − 6 .80. 2 k = 2 3. b. σ 2 =9.48 6.18.. i =1 12 Analogno. k =6 .52.29) je X 1 = ∑ Z i − 6 = 6. uzimajući iz treće četvrtine i pete vrste tablica i prvih dvanaest parova slučajnih cifara dobijamo sledeće sume to je X 2 = 4. X 3 = 4. k=12.06 − 6 = 0.Operaciona istraživanja a.26) sledi: Y= σ * X + m . i =1 12 Uzimamo iz druge vrste tablica i prvih dvanaest parova slučajnih cifara i pomnožimo ih sa 0.56.06 . Y 2 = .

a radionica R2 najviše 285 radnih časova.Operaciona istraživanja 7. Linearni proizvodni problem Preduzece planira da odpočne proizvodnju dveju vrsta artikala A i B. Radionica R1 može da za proizvodnju artikla A i B izdvoji najviše 670 radnih časova. izgledaće: (max)F=350X1 + 270X2 . odnosno A B 3 radna časa. Zadaci 1. X1= 134 X2=0. 350X1 + 270X2=0. Kako organizovati proizvodnju pa da dobit bude maksimalna? REŠENJE: X1 – broj proizvedenih artikala tipa A X2 – broj proizvedenih artikala tipa B Funkcija cilja. koju treba maksimizirati. X1 = 30 X2=55. uz ograničenja: 5X1 + X2 670 5X1 + X2 =670. 4X1 + 3X2 285 4X1 + 3X2 =285. Za proizvodnju jednog artikla tipa A mora se u radionici R1 utrošiti 5 radnih časova I u R2 4 radna časa. X1 = -50 X2=64. Za jedan artikal tipa b potrebno je Radionice respektivno 1.1 Čista dobit od prodaje jednog artikla tipa A je 350din. Te podatke Artikli unosimo u tabelu 1. 14 .1: R1 5 1 R2 4 3 Tabela 1. Ti artikli se moraju izrađivati u dvema njenim radionicama R1 i R2. X1=0 X2= 670. F=0. X1 = 0 X2=0.81. a od B 270din. X1 = 0 X2=95.

s druge strane. B i C. Imamo dve vrste proizvoda P1 i P2 koji sadrže hranljive sastojke A...). 95)= 25650. biti najjeftinija. 2. Količine hranljivih sastojaka određene vrste u jednom kilogamu hrane date su u tebeli: A B C P1 P2 25 13 Tabela 2. 15 0 F= -400 -300 -200 -100 500 400 300 200 100 A 0B C 100 200 300 400 500 600 700 x1 30 30 35 35 .Operaciona istraživanja x2 700 600 Fmax= F(A)= F(0.1. s jedne strane zadovoljavati minimalne potrebe organizma u hranljivim sastojcima (belančevinama. mastima. Dobit će biti maksimalna ako se artikal A ne proizvodi i ako se proizvede 95 artikala tipa B. Zadatak o dijeti Od raspoloživih vrsta hrane treba sastaviti takvu dijetu koja će.

35X1 + 35X2 130. B i C su redom: 245.8 X1= 2 X2= 0. 6X1 + 6X2=53. X1=3.Operaciona istraživanja Minimalne dnevne potrebe organizma za sastojcima A. 130.71.71 X2= 0. a cene jednog kilograma proizvoda P1 odnosno P2 su 7 odnosno 12 dinara.71 X2=0. 25X1 + 13X2=245. X1=0 X2= 3. X2=15. 16 .83 X2=0. Količina hranljive materije A u obema vrstama proizvoda je ukupno 25X1 + 13X2. X1 = 0 X2=3. REŠENJE: Neka je: X1 – količina proizvoda P1 uneta u organizam u toku jednog dana. 35X1 + 35X2 130. X1=3. pri ograničenjima: 25X1 + 13X2 245. To će koštati: F=7X1+ 12X2 dinara. i mora biti: 25X1 + 13X2 245. 30X1 + 30X2=265. 265. X1 = 0 X2=8. X2 – količina proizvoda P2 uneta u organizam u toku jednog dana. 30X1 + 30X2 265. 35X1 + 35X2 130.71.u kilogramima. X1=9. analogno nalazimo: 30X1 + 30X2 265. 7X1 + 12X2=0. F=0. X1 = 8.83. Navedena razmatranja nas vode do sledećeg zadatka linearnog programiranja: Naći: (min)F=7X1 + 12X2.

a proizvod P2 zanemarimo.6 Najbolju dijetu ćemo postići ako u toku jednog dana u organizam unesemo 9.8. 0) = 68. koja su različita kvaliteta.8kg proivoda P1.1 17 II 40 95 . 3. Time ce biti zadovoljene minimalne potrebe organizma za hranljivim sastojcima i biće najjeftinija dijeta.Operaciona istraživanja x2 15 14 13 12 1 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x1 5 24 x2= 13 x1+ 25 F=0 1 7x 26 = x2 +7 6x 1+ 6x 2 3 =5 F(min)=F(9. Podaci o prinosima dati su u tabeli: Kultura Imanje Pšenica Kukuruz Prinosi (c/ha) I 70 75 Tabela 3. Agronomski proizvodni problem Naći optimalnu raspodelu sejanja pšenice i kukuruza na dva imanja (I i II) od po 105 odnosno 265 hektara.

X1 = 0 X2=0. 18 . Ukupan prihod. X1 = 105. Cena jedne centi pšenice je 260din.površina zasejana kukuruzom na imanju II. a sa X2 površinu zasejanu pšenicom na imanju II.ukupan prinos pšenice. 75(105-X1) + 95(265-X2) . X1 = 0 X2=254.Operaciona istraživanja Treba obezbediti najmanje 5400c (metričnih centi) pšenice i 8750c kukuruza. X1 = 105 X2=48. 75(105-X1) + 95(265-X2) 8750. X1 = 322. 265-X2 0.733 X2=0.79. F=0. 15X1 + 19X2 = 4841. 32955 – 75X1 – 95X2 = 8750. -5050X1 – 19050X2 + 10216050 = 0. tj dobit. 265-X2 .ukupan prinos kukuruza.površina zasejana kukuruzom na imanju I.75. (max)F= 260(70X1 + 40X2) + 310[ 75(105-X1) + 95(265-X2) ] = = 18200X1 + 10400X2 + 310( 7875 – 75X1 + 25080 – 95X2) = = 18200X1 + 10400X2 + 2441250 – 23250X1 + 7774800 – 29450X2 = = -5050X1 – 19050X2 + 10216050 (max)F= -5050X1 – 19050X2 + 10216050. -5050X1 – 19050X2 = 0. predstavlja funkciju cilja i treba je maksimizirati.51. uz ograničenja: 70X1 + 40X2 5400. 101X1 + 381X2 = 0. 105-X1 0. Gde i koliko posejati pšenice odnosno kukuruza pa da proizvodnja ostvari maksimalnu dobit? REŠENJE: Označićemo sa X1 površinu zasejanu pšenicom na imanju I. X2 = 265. a jedan cent kukuruza 310din. X1 = 0 X2=135. X1 = -100 X2=26. 7X1 + 4X2 = 540. X1 = 77.14 X2=0. Sledi: 105-X1 . 70X1 + 40X2 .

280 i 120 tona uglja respektivno. Cene prevoza 1t uglja od proizvođača do potrošača su u tabeli: Potrošački centri P2 2 2 280 Tabela 4.79) = -5050*0 – 19050*254.14 100 200 300 400 500 600 700 x1 F=0 (max)F = F(A) = F(0. P2 i P3 kojima je potrebno redom 200. Imamo dalje tri potrošačka centra P1.Operaciona istraživanja x2 600 500 400 300 254.21ha kukuruza.75 200 135 B 100 A E x2=256 -200 -100 0 D C 77.5 Da bi smo obezbedili potrebne količine kultura i ostvarili najveću dobit treba na imanju I zasejati 105-X1. 4. odnosno 10.79 + 10216050 = 5 362 300. Transportni problem Imamo dva rudnika R1 i R2 koji mesečno mogu isporučiti ukupno 280 i 320 tona uglja. 254.1. a na imanju II 254. P2 i P3) pa da budu zadovoljene sve potrebe potrošača i da cena bude najniža? 19 .79ha pšenice i 265-X2. Rudnici R1 R2 Potražnje P1 1 23 200 P3 14 3 120 Ponude 280 320 Kako organizovati transport (tj koliko tona uglja poslati iz R1 i R2 u P1. odnosno 105ha kukuruza.

X1 = 0 X2=0. 20 . X1 + X2 = 160. X1 = 280 X2=0. -46X1 – 11X2 = 0. 280 – X1 – X2 0. 200 – X1 0. X2 = 280. 280 – X2 0.160 0. X1 + X2 . X1 = 160 X2=0.96 X2=280.Operaciona istraživanja REŠENJE: Sa X1 označićemo količinu uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P1.160 / količina uglja koja se iz rudnika R2 prevozi do potrošačkog centra P2/ Funkcija cilja će izgledati: (min)F = X1 + 2X2 + 14(280 – X1 – X2) + 23(200 – X1) + 2(280 – X2) + 3(X1 + X2 . Sa X2 označićemo količinu uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P2. sa ograničenjima.160)= = X1 + 2X2 + 3920 – 14X1 – 14 X2 + 4600 – 23X1 + 560 – 2X2 + 3X1 + 3 X2 . (min)F = -46X1 – 11X2 + 8600.480= = -46X1 – 11X2 + 8600. X1 + X2 = 280. F = 0. Sledi: 280 – X1 – X2 / količina uglja koja se iz rudnika R1 prevozi do potrošačkog centra P3/ 200 – X1 / količina uglja koja se iz rudnika R2 prevozi do potrošačkog centra P1/ 280 – X2 / količina uglja koja se iz rudnika R2 prevozi do potrošačkog centra P2/ 320 – (200 – X1 + 280 – X2 ) = X1 + X2 . X1 = 0 X2=280. X1 = 200. X1 = -66. -46X1 – 11X2 + 8600 = 0. X1 = 0 X2=160.

1 0 0.6 6 .160) = 8600 – 46*0 – 11*160 = 6840 Organizaciju transprta.2. 2 =2 80 Potrošački centri P2 160 120 280 P3 120 0 120 Ponude 280 320 21 .2.Operaciona istraživanja x2 4 0 0 3 2 0 8 0 A 0 x2 = 2 8 0 2 0 0 1 6 0 B 1 0 0 E . odnosno količinu uglja(u tonama) koju treba poslati iz rudnika u potrošačke centre.: F=0 Rudnici R1 R2 Potražnje P1 0 200 200 Tabela 4. prikazacemo u Tabeli 4. a da bi pri tom bile zadovoljene sve potrebe potrošača i da bi cena bila najniža. 9 6 0 C 1 0 0 1 6 0 2 D 0 0 2 8 30 0 0 4 0 0 x1 x1 +x x 1= 2 0 0 F(min)= F(0.

2. X6 – Broj nosača 6X1 + 8 X4 = 28.5.4X6 Uzećemo X1 i X2 kao slobodne promenljive. X3. Koju količinu i vrstu oružja treba da nosi svaki nosač da bi gubitci koje može da nanese neprijatelj bili minimalni? REŠENJE: X1.9 N2 2 5 0. P(N5)= 0. 2X2 + X5 = 12. N5 1 5 0.2 N6 6 0. X5 0.X1 + X2 0 12 6 X1 X2 22 .Operaciona istraživanja 5.X1) – 5(12 – 2X2) = 72 – X1 + X1 – 60 + 10X2 = . X5.1X4 + 0.2X5 + 0.5 N3 4 0. (min)F= 0.5X2 + 0.9X3 + 0. . X4 = . Rezerve oružja i nosivosti nosača dati su u tabeli: Tip oružja I II III IV N1 6 1 1 0.6.X1 X2. X1 0. i sve ostale ćemo izraziti preko njih.X1.1. X3 0. X5 = 12 – 2X2. X1 + 4 X3 + X4 + 5 X5 = 72.X1 0 12 – 2X2 0 . X4. X6 0. 4X3 = 72 – X1 – ( .9. X4 0. P(N4)= 0. X1 2X2 X1 X2 X1 X2 .9. X1 + 5 X2 + 6X6 = 20.3 Imamo četiri vrste oružja koje treba rasporediti na šest nosača.9X1 + 0.X1 + X2. X3 = X6 = . X2 0. P(N6)= 0. P(N3)= 0.1.4. P(N2)= 0.9 N4 8 1 0. X2.1 Tabela5. Primer 1.4 Rezerve oružja 28 12 72 20 U dnu tabele su date verovatnoće pogađanja – uništenja nosača od strane neprijatelja P(N1)= 0.X1 + 10X2.

9( .02X2 + 5.8. X2 = .25X2 + 0. F = 0.Operaciona istraživanja .1 .075X1 + 2.4 – 0.2.1125X1 + 2.9X1 + 0.655 = 0.78. X2 = 4.9X1 + 0.575 – 0. X1 = 0 X1 = 10 .35 – 0.4( . X1 = 0 X2 = . X2 = 2.5X2 + 0. X1 = ..33X2 = (min) F = 0. X1 + X2 X1 + 5X2 = 20.6455X1 + 2.1 .655.33 – 0.3 23 F=0 . X2 6.X1 ) + 0.X1 + X2) + 0.4X2 + 1. X1 – 20X2 = 14.2(12 – 2X2) + 0.1 1 C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 x1 x -2 0 5 x 2= 1 4 .067X1 – 0. X1 = 0 X1 = 4 X2= .X1 - X2 0 X1 + X2 X1 + X2 F = 0. pri ograničenjima X1 . x2 x 1 = 1 4 /3 7 6 x2 = 6 5 4 A 3 D 2 x 1+ 5 x 2 =20 1 B .2 .X1 - X2) = = 0.6455X1 + 2.5X2 .02X2 + 5.76 X2 = 0. 0. X1 .5X2 + 1.

6. na nosač N4 4 oružja i na N5 60 oružja.4X3 X6 = 6 .1. X4 = . X2 i X3 – slobodne promenljive. Primer 1. X5 = 12 – 2X2 = 12.sve reyerve. pri ograničenjima: REŠENJE: Da bi smo iz zadatog osnovnog oblika prešli na kanonični oblik treba uvesti dopunske promenljive X4.6) F(M1) = 0 24 . X5 i X6 – bazisne promenljive. Oružje IV .5X1 + X2 X5 = 1 + 3X1 .X1 X2 = .0. X5 i X6.sve reyerve.X1 + X2 = . odnosno 12 oružja rasporediti na nosač N5.X2 .Operaciona istraživanja F(min)= F(0.1 Naći simpleks metodom (max)F = 7X1 – 2X2 + 2X3. M1(0. Oružje II .7. odnosno 20 oružja rasporediti na nosač N6. X4. X4 = 10.X2 + 3X3 X1 = 0. odnosno 28 oružja rasporediti na nosač N4. 5X1 – X2 + X4 = 10 -3X1 + X2 + 4X3 + X5 = 1 X1 + X2 – 3X3 + X6 = 6 X4 = 10 .sve reyerve. X3 = 0. F = 7X1 – 2X2 + 2X3 + 0*X4 + 0*X5 + 0*X6 X1.X1 .10.X1 = .655. X5 = 1. Nosači oružja N1 i N2 su bez oružja. Oružje III – na nosač N3 rasporediti 7 oružja. Da bi gubitci koje može da nanese neprijatelj bili minimalni oružje treba da rasporedimo na sledeći način: Oružje I . X2 = 0. X6 = . X6 = 6. X3 = .0) = 5.0.

slobodne promenljive X1. X3. 6} =2 ∞ ↑ 0 X1 B X4 X2. X6 .7. Drugim rečima promenljiva X1 će postati bazisna promenljiva.4) F(M2) = 14 X3 B X2 X4. X3 = 0. X4 .X2 + 3X3 X1 ↑ 0 6 X1 ↑ X1 min { 2 .bazisne promenljive X3 = X2 X2 X4 X4 X2 X5 X5 X1 = 2 + X6 = 4 X6 = - X2 + 3*( X2 X4 - X4 - X5) + X4 = - X2 - X4 - X5 25 . X2 = 0. X4.X1 . X4. X5 = 7.0. Uz promenljivu X1 je veći koeficijent. X6 .bazisne promenljive X1 = 2 + X2 X4 X2 X4) – X2 – 4X3 =7 X4 – X2 + 3 X3 = 4 X4) – 2X2 + 2X3 = 14 + X4 X1 = 2.4X3 X6 = 6 .X2 . X3.5X1 + X2.0. X5.slobodne promenljive X1. + . što znači da će promena vrednosti X1 voditi bržoj promeni funkcije F. što znači da će vrednost funkcije F rasti povećavanjem njihovih vrednosti. M2(2. X1 B X1 ↑ 0 2 0 + ∞ X4 = 10 . X5 .Operaciona istraživanja U funkciji cilja F uz promenljive X1 i X3 stoje pozitivni koeficijenti (7 i 2). 7 4. X1 ↑ 0 7 + ∞ X5 = 1 + 3*(2 + X6 = 6 – 2 F = 7(2 + F= 14 - X2 – 4X3 X2 + 3X3 + X2 - X4 X4 X2 + X2 - X4 – 2X2 + 2X3 = X2 + 2X3 - X1 = 2 + X5 =7 X6 =4 - X2 – 4X3 X2 + 3X3 + X1 ↑ 0 4 X1 ↑ 0 + ∞ m { + . + } =7 4 in ∞ ∞ X1 ↑ 0 X3 B X5 X2. X4. X6 = 4.0. X5 = 1 + 3X1 . X4 = 0.

X2 .X1 + 4X2.5X1 + 4X2. X4.4.0. X2 = 0. X5 = 50.X1 + 4X2 X5 = 50 .0.X2. X2 B X6 26 X1 ↑ 10 X1 ↑ X1 ↑ 0 0 + ∞ 0 + ∞ X1 ↑ 0 2 X1 m {10 .30. X4 = 0. X5 = 50 . F(M3) = 17. X2 = 0.bazisne promenljive X3 =30 + 2X1 .2 Naći: (min)F = 8X1 – 2X2. X6 = M3(2. X4 = 4. X4 = 4 .5 ) . + .7. X6 = 2.slobodne promenljive X3. .5X1 + 4X2 X6 = 2 + 2X1 . Primer 1.3X2.0. X3 = . pri ograničenjima: REŠENJE: (min)F = 8X1 – 2X2 -2X1 + 3X2 + X3 = 30 X1 – 4X2 + X4 = 4 5X1 – 4X2 + X5 = 50 -2X1 + X2 + X6 = 2 X1.3X2 X4 = 4 . 2} =2 in ∞ ∞ ↑ 0 .0. + .2) F(M1) = 0 X2 B X3 =30 + 2X1 . Fmax = F(M3) = 17. X5 = 0. X6 = 2 + 2X1 .Operaciona istraživanja F= 14 X4 F= - X2 + 2( - X2 - X4 - X5) - X4 = 14 - X2 + - X2 - X4 - X5 - X2 - X4 - X5 X1 = 2. X5 i X6 .50. M1(0.5 7.X2 X1 = 0. X3 = 30.

X4 i X5 . j ) ili “naviše” ka tački Tij .slobodne promenljive X2.2(2 + 2X1 – X6) = 8X1 – 4 – 4X1 + 2X6 = 4X1 + 2X6 – 4 X1 = 0.2.1 on postavlja sebi zadatak da iz tačke 0 stigne u tačku N sa minimalnim rashodom.3. Zamislimo da se u tacki 0 nalazi jedan automobilista koji treba da stigne u tacku N.2.2 REŠENJE: 27 . X3. Rashodi koje na putovanju ima dati su na slici 2.2.50.4 ) . Kojim putem da ide? j 5 4 8 3 8 2 10 1 15 0 12 12 8 8 10 7 9 11 12 1 10 10 8 7 9 8 9 10 13 2 9 11 10 9 13 8 10 10 11 14 3 13 12 13 N 11 11 12 j 5 4 3 2 1 I 0 39 46 50 59 73 27 34 42 51 63 1 2 17 25 34 44 57 3 8 18 28 39 53 4 N 11 22 34 48 I 14 14 4 Slika 2.4. j +1 . Primer 2.24. X2 = 2. X3 = 24.bazisne promenljive X2 = 2 + 2X1 – X6 X3 = 30 + 2X1 – 3(2 + 2X1 – X6) = 30 + 2X1 – 6 – 6X1 + 3X6 X3 = 24 – 4X1 + 36X6 X4 = 4 .Operaciona istraživanja X1.X1 + 4(2 + 2X1 – X6) = 4 – X1 + 8 + 8X1 – 4X6 X4 = 12 + 7X1 – 4X6 X5 = 50 – 5X1 + 4X6 F = 8X1 . j = 0. X6 = 0.0) F(M2) = -4 Fmin = F(M2) = -4 8. X5 = 50.2.2.2. U bilo kojoj tački Tij da se nađe moze se kretati samo udesno (ka tački Ti +1. X6 .pri čemu ćemo posebno izdvojiti tacku T44 ≡ N . M2(0.1. X4 = 4.2 xy Celobrojne jedinične tacke Uočimo u kordinatnom sistemu O Tij ≡ T ( i. j )( i.1 Slika 2.

13 + 11} = 1 te je i T33 najbolji put (sa najmanjim rashodom) T33 i T34N . Analognim načinom se dobijaju i ostali brojevi na Sl. Odgovarajući rashodi su r ( T34 N ) = R ( T34 N ) = 8. r ( T42 N ) = 11 + 11 = 22. Posmatrajmo prvo tacke iz kojih se u jednoj etapi moze stići u tacku N. r ( T43 N ) = R ( T43 N ) = 11 . iz T23 u T24. Označimo odgovarajuci rashod sa r(AB).Ako je tacka C dostižna iz tačke A za k ( k ≥1) etapa označimo odgovarajuci minimalni rashod sa R(AC).2 pojačan). T32 i T41. iz T24 u T34. Primer 2. Na osnovu dobijenih rezultata se zaključuje da iz tačke 0 je najbolje krenuti u tačku T10. (Optimalan put je na Sl.2. x1 ≥ 0. R( T32 N ) = min{ R( T32T33 ) + R( T33 N ). R ( T23 N ) = min{ R( T23T24 ) + R ( T23T24 ) + R ( T24 N ).11 + 18 R( T14 N ) = 10 + R( T24 N ) = 10 + 17 = 27.2.2.31: 2 Naći metodama DP ( max ) F = x12 + 3 x 2 + 2 x3 uz ograničenja x1 + x 2 + x3 < 10 . x 2 ≥ 0. iz T10 u T11. REŠENJE: 2 Ovde je f 1 ( x1 ) = x12 .2.12 + 22} = 28 } = 25. iz T11 u T21. f 2 ( x 2 ) = 3 x 2 . To su tačke T34 i T43. Minimalni rashodi od njih do tacke N su tačke R( T24 N ) = 9 + 8 = 17.Operaciona istraživanja Neka je tacka B jedan od punktova I neka je “za jedan korak” (u jednoj etapi) dostižna iz tačke A. iz T21 u T22. T23.2. R ( T23T33 ) + R( min{10 + 18. iz T34 stići u N. jer iz T42 jedini (znači i najbolji) put je T42 T43N (videti sliku 2. Tačke iz kojih se u dve etape moze stići u tacku N su tačke T24. R( T33 N ) = min{ r ( T33T34 ) + r ( T33T43 ) .2) Tačke iz kojih se u tri etape moze stici u tacku N su T14. f 3 ( x3 ) = 2 x3 te je F1 (b1 ) = max { f 1 ( x1 )} = max x12 = b12 . T33 i T42. Najmanji rashodi od njih do tacke N su: = min{8 + 17. { } 0 ≤ x1 ≤ b1 0 ≤ x1 ≤ b1 što znači da uslovno optimalno upravljanje na prvom koraku je x1 (b1 ) = b1 . x3 ≥ 0. R( T32T42 ) + R( T42 N )} = To znači da put T14 u N je T14 T24T34N. r ( T33T43 ) + r ( T43 N )} = min{10 + 8. Zato je F2 (b2 ) = max{ f 2 ( x 2 ) + F1 (b2 − x 2 )} = max 3x 2 + (b2 − x 2 ) 2 = { } 0 ≤ x 2 ≤ b2 0 ≤ x 2 ≤ b2 28 . iz T22 u T23.2. Time su odrađena i optimalna upravljanja na svakoj etapi i minimalan rashod koji je jednak Rmin=10+12+7+10+9+8+9+8=73. 9.

0 ≤ x3 ≤ 7.= b ako je b2 ≥ 3 2 2 { Operaciona istraživanja 3b2 . a2. odrediti rang svake akcije I konstruisati odgovarajucu mrezu kompleksa akcija. akcija a5 moze početi posle završetka akcije a2. a akcija a6 moze početi posle završetka akcije a2 i a3. Odatle zaključujemo da je x 2 = x1 = 0. 10. Iz toga se vidi da uslovno optimalno upravljanje na drugom koraku je x 2 (b2 ) = b2 ako je 0 ≤ b2 ≤ 3 i x 2 (b2 ) = 0 ako je b2 ≥ 3. ~ * * * što daje: F3 (10 ) = 200 . Primer 3.4. Predstaviti medđusobnu zavisnost navedenih akcija u vidu strukturne tabele.  2  2 x3 + 3(1 0− x3 ) 7 ≤ x3 ≤ 1 . A5 A1 a1 A12 a5 a7 A7 a9 A9 A56 a8 A0 a2 a3 A2 A23 A8 a10 a4 A10 A A3 A4 a6 A6 Slika 3.2 REŠENJE: Rešenje je prikazano je u tabeli 3. ako je 0 ≤ b2 ≤ 3.1 Treba izvršiti kompleks koji se sastoji od 6 akcija a1. x (10 ) = x3 = 10 . … a6.4.0 . Akcija a4 moze početi posle završetka akcije a1 i a2. Dalje nalazimo 2 F3 (b3 ) = max { f 3 ( x3 ) + F2 (b3 − x3 )} = max {2 x3 + F2 (b3 − x3 )} 0 ≤ x3 ≤ b3 0 ≤ x3 ≤ b3 to će biti: ~ ~ F3 (10) = max 0 ≤ x3 ≤ 10  2 x32 + (1 0− x3 ) 2 .4.2.4.2 i na slici 3. 29 .

A2 A2 A2.A3 rang 1 1 1 2 2 2 30 .Operaciona istraživanja Redni broj 1 2 3 4 5 6 akcije A1 A2 A3 A4 A5 A6 Predhodne akcije A1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->