P. 1
Vjezbenicka tvrtka

Vjezbenicka tvrtka

|Views: 1,462|Likes:
Published by Josip Hrdan

More info:

Published by: Josip Hrdan on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

Agencija za strukovno obrazovanje

Vježbenička tvrtka
- vrata u svijet poduzetništva
(PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE)

NAKLADNIK Agencija za strukovno obrazovanje Zagreb, Lastovska 23 e -pošta: ured@aso.hr www.aso.hr ZA NAKLADNIKA Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj

Vježbenička tvrtka
PREDGOVOR ...................................................................................................5 POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJUUZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE.....................................................7 1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE .............................................................13
1.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA - TEORIJSKE OSNOVE ..........................................................14

AUTORI Sanja Arambašić Ondina Čižmek Vujnović Elisabetta For tunato Dubravka Hržica Johannes Lindner Branka Marić Mladen Morić Anita Pašalić Marina Režek Cvetko Luka Rupčić Susanne Spangl Beate Tötterström Blaženka Urh Nataša Vibiral Gordana Zoretić

2. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE .......................................................19
2.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA...................................... 20 2.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a .........................23 2.3 METODIKA NASTAVE VT-a ......................................................................................26

3. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE ...................................37
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POSLOVNA IDEJA ...................................................................................................39 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM........................48 OD STRATEGIJE DO CILJA VT -a ...............................................................................50 POSLOVNI PLAN ....................................................................................................58 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT).......................................................65 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA ........................................98

4. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM ...................................................99
4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA .............................................................101 4.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA ......................................................................114 4.3 BAZA PODATAKA ..................................................................................................120

RECENZENT doc. dr. sc. Neven Šerić

5. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................121
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE........................................................123 POSLOVNA KORESPONDENCIJA............................................................................141 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA ................................................................150 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU ..............................................................154 POSLOVNI BONTON .............................................................................................159 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE ...................................................................................166 POSLOVNA ETIKA .................................................................................................170

LEKTURA I KOREKTURA Suzana Paponja, prof.

IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKO OBLIKOVANJE Alegra d.o.o., Zagreb

6. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................175
6.1 MARKETINŠKI PLAN ..............................................................................................178 6.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA...................................................................................................192 6.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA..........................................................................................................198 6.4 PRODAJNI RAZGOVOR..........................................................................................214

TISAK MediaPrint - Tiskara Hrastić NAKLADA 200 primjeraka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 729171. ISBN 953-7427-05-4

7. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE .........................................................219 8. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA ..221
8.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA ..........................................................................................................222 8.2 IZRADBA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u ..........................................................223

POPIS AUTORA .............................................................................................................226
Zagreb, studeni 2009.

ZAHVALE ......................................................................................................................228 POPIS LITERATURE ......................................................................................................229

2

PREDGOVOR

Razvojem poduzetničkih - kao jedne od ključnih kompetencija - razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću. Ako je škola ta koja treba odgajati i obrazovati buduće poduzetnike, tada uvođenje poduzetništva u škole bitno pomaže učenicima da prepoznaju svoje mogućnosti i da se odvaže na osnivanje i poslovanje - makar zasad samo vježbeničke tvr tke. V j e žb e ni čk a tvr tk a j e vi r tual na uče ni čk a tvr tk a k o j a p r i d o no s i r azvi j anj u p o d uze tni čk i h vještina kod učenika radeći na principu stvarne tvr tke i posluje na vir tualnom tržištu s ostalim vježbeničkim tvr tkama, ali u suradnji s tvr tkom par tnerom - stvarnim gospodarskim subjektom na tržištu danas. U toj funkciji je izrađen i provodi se nastavni program Vježbenička tvrtka, kojim se razvija poduzetništvo kao ključna kompetencija kod mladih ljudi – učenika strukovnih škola. Učenici usvajaju znanja i vještine otvaranja tvr tke, upravljanja njom, zapošljavanja i otpuštanja radnika, vođenja računovodstva i financijskog poslovanja, marketinga, sklapanja ugovora itd., dakako upotrebljavajući stvarnu dokumentaciju. Učenici na osnovi usvojenih znanja i vještina otvaraju vježbeničke tvr tke kroz čije poslovanje stječu i praktična iskustva radnika svih organizacijskih jedinica tvr tke, ali i iskustva vođenja i upravljanja poslovnim procesima. Kao radnik, voditelj organizacijske jedinice, direktor vježbeničke tvr tke, učenik uspostavlja poslovne odnose sa stvarnim tvr tkama iz gospodarskoga sektora, čime stječe i vještine realnog komuniciranja, poslovnog dopisivanja, pregovaranja i ugovaranja. On razvija i kreativnost, profesionalizam u obavljanju poslovnih zadataka, interes za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uči poštivati i uvažavati različitosti.

Agencija za strukovno obrazovanje je - osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki (SUVT) - stvorila sve uvjete za učenička on line uvježbavanja (najsuvremenije metode) otvaranja i zatvaranja tvr tki te svih funkcija njezina poslovanja. Uz izradbu programa Vježbenička tvr tka, organizacijom i provedbom stručnih usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta za provedbu ovog programa te organizacijom Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki - Agencija je stvorila sve stručne uvjete za razvoj poduzetničkih kompetencija učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje
Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost
5

Učenje treba biti zabava. Škola kao odgojno-obrazovna institucija je oduvijek imala važnu ulogu u formiranju moralnih vrijednosti i stajališta te usmjeravanja mladih u budućem životu. I nastavnici su suočeni s potrebom brze prilagodbe novim životnim okolnostima. Neke tvr tke za Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 7 . postaju svje sni da je nužno mijenjati: • samoga sebe • svoje spoznaje • način razmišljanja • način rada s učenicima. za to su potrebni obrazovani i prilagodljivi građani i intenzivniji međunarodni dijalog. Zato vježbeničke tvr tke surađuju i sa stvarnim tvr tkama: gotovo svaka vježbenička tvr tka ima po jednu par tnersku tvr tku iz stvarnoga poslovnog svijeta. jer je naglašena potreba cjeloživotnog učenja kojim se možemo lakše prilagođavati i mijenjati kako bismo bili zadovoljni i uspješni članovi društva. radnici/ce moraju biti prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. a ne strah i teret. Suradnja s tim tvr tkama različita je intenziteta i može uključivati prenošenje stručnoga znanja i organizaciju te provedbu praktične nastave. Ukratko: golem dio onoga što određuje svagdašnjicu u poduze ćima može se naučiti već u vježbeničkoj tvr tki. Nastavna metoda vježbenička tvr tka u okviru ekonomskoga strukovnog obrazovanja simulira stvarni gospodarski život: nabavlja se i prodaje roba. izrađuju se obračuni plaća. već i način razmišljanja o ulozi pojedinca u takvom društvu. rješavanje problema. Nastavnici kod učenika nastoje potaknuti i razviti svijest da je svaka osoba vrijedna i da u sebi nosi potencijal koji treba pronaći. Treba biti dostupno svima. S obzirom na to da je preduvjet za europsku integraciju i kvalitetan razvoj svake europske zemlje razvoj demokratskih struktura i konkurentnih tržišta. obavljaju knjigovodstveni poslovi. U tom su kontekstu izmijenjena i očekivanja od obrazovnoga sustava koji treba obrazovati prilagodljivu radnu snagu koja suvereno vlada ključnim kompetencija ma. bez obzira na dob. Vježbenička tvr tka povezuje teorijsku nastavu sa stvarnom poslovnom praksom. više nego ikada. Projekt ECO NET pomaže u ostvarivanju ovih ciljeva jer potiče izobrazbu budućih gospodarskih par tnera u zajedničkoj Europi. Kako svijet postaje složeniji. prepoznati te stvoriti okruženje koje je poticajno za učenje. Stoga nije nužno promijeniti samo političko i gospodarsko ustrojstvo. U hrvatskim se školama kroz odgojno i obrazovno djelovanje učenici nastoje usmjeriti i osposobiti za kritičko ispitivanje situacije. pišu fakture i opomene. sve je očitije da mladi. trebaju biti sposobni brzo prihvaćati pro mjene i na njih se primjereno prilagođavati. Osim potreba kontinuiranoga praćenja novosti u području općih i stručnih znanja.POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJU UZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE U novom društvu vrijede nova pravila. sučeljavanje alternativnih mišljenja te odgovorno donošenje promišljene i utemeljene odluke.

prestao s radom. ideja vježbeničke tvr tke je sve popularnija pa nastavnici rado uče i prihvaćaju nastavne metode koje se koriste u radu vježbeničke tvr tke. Ciljna skupina pojedinih stručnih skupova su. Oba koncepta predviđaju vježbanje poduzetničkih aktivnosti igranjem uloga. a u Hrvatskoj je već u 19. stoljeće. dok je učenička tvr tka koncept učenja samostalnog (inokosnog) poduzetničkog pothvata. Osmišljen je kao pomoć i potpora svima koji program Vježbenička tvr tka tek započinju provoditi u svojim školama i onima koji ga provode već neko vrijeme. Drugom ekonomskom školom Zagreb. oni postaju par tneri i kolege u timu koji ima zajednički cilj. oni nastavnici koje zanima rad vježbeničke tvr tke. Nadovezavši se na ove pionirske pothvate. Prije uvođenja koncepta vježbeničke tvr tke nastavnici su u hrvatskim ekonomskim školama poučavali učenike kako osnovati mini tvrtke ili su primjenjivali koncept učeničke tvrtke. stoljeću na trgovačkim školama osnovan model ureda (Musterkontor) koji je. No. sposobnosti i vještine u vođenju nastavnoga procesa. u okviru nacionalne strategije za izobrazbu poduzetnika/ca. svi su dje latnici prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko osiguranje Središnjeg ureda. Ekonomskom školom Velika Gorica i Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar. Ministarstvo znanosti. ali nema stvarnoga protoka novca i rizika kao u realnome poslovanju.izradbom projekta. priređivali prve skupove za stručno usavršavanje nastavnika te osnivali prve vježbeničke tvr tke. ali svatko preuzima odgovornost za svoj dio posla. pristupanjem projektu ECO NET (www. Suvremena ideja vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj vuče korijen iz sredine devedesetih godina prošloga stoljeća. raspoređivanju radnika na odgovarajuća radna mjesta. Njegov je cilj jačanje i širenje nastavnoga koncepta vježbenička tvr tka u Hrvatskoj kroz stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica sa četiri pilot škole . Daljnje širenje znanja i iskustava 8 Priručnik kao sredstvo upravljanja znanjem Uzimajući u obzir potrebe za stalnim prilagodbama raznim potrebama učenika i društva u kojemu živimo.ADA). obrazovanja i špor ta. udruga KulturKontakt Austrija te Austrijska agencija za međunarodnu suradnju . poduzetništva. gdje učenici primjenjuju stečena teorijska ekonomska znanja o pronalasku i ar tikulaciji poduzetničke ideje. odlučilo sustavno poticati širenje ideje vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj. od nosno Agencije za strukovno obrazovanje) i Vlada Republike Austrije (koju zastupaju Ministarstvo nastave. rada i poduzetništva (MINGORP) od 2000. igranjem uloga. logičko povezivanje i razmišljanje te promatranje stvarnosti. postaju radnici i stvarno obavljaju radne zadatke u simuliranom uredu.com) 2003. podupire osnivanje vježbeničkih tvr tki u školama. Ministarstvo gospodarstva. Kolege/ice iz Ekonomske škole Be nedikta Kotruljevića vode međunarodne obračune (clearing) za doznake na račun banaka u drugim zemljama te kao pridružena članica (affiliate member) EUROPEN-a podupiru međunarodno trgovanje.jedno s vježbeničkim tvr tkama sudjeluju u provedbi različitih projekata. Mogu ga koristiti i članovi tima nastavnika koji rade u vježbeničkoj tvr tki. Program Vježbenička tvr tka prihvaćen je u velikom broju škola te se pokazala potreba izradbe metodičko-didaktičkog priručnika za nastavnike. imena i zaštitnoga znaka tvr tke. obogaćivati ih i prihvaćati nove kojima potiču vlastitu kreativnost i motivaciju u poučavanju učenika. U prigodi su iskušavati svoje postojeće znanje. uglavnom. određivanju ciljnoga tržišta i sl. u razdoblju između dva svjetska rata. uglavnom . osim nastavnica i nastavnika iz ove četiri pilot škole. kada su angažirani nastavnici/ce i ravnatelji/ce uspostavljali kontakt s vježbeničkim tvr tkama u Austriji. gospodarstva i marketinga. Vježbanje je usmjereno na poticanje kreativnosti učenika. Agencija za strukovno obrazovanje osigurava organizacijom i provedbom stručnog usavršavanja nastavnika/ca iz ekonomskih i trgovačkih škola koje uvode na-stavni predmet Strukovne vježbe (u dijelu nastavnoga plana i programa imaju sadržaj vježbeničke tvrtke). Odnosi između nastavnika i učenika se mijenjaju. na žalost. Projekt ECO NET zajednički provode Vlada Republike Hrvatske (preko Ministarstva znanosti. osniva se koordinacijsko tijelo koje povezuje sve vježbeničke tvr tke. o postupku osnivanja tvr tke. i to u okviru nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih predmeta. U Hrvatskoj se rad u vježbeničkoj tvr tki proširio u okviru nastavnoga predmeta Strukovne vježbe i trenutačno je još. Poreznoj upravi Središnjeg ureda plaćaju se sva davanja. izborni predmet.Prvom ekonomskom školom Zagreb. Rad u vjež beničkoj tvr tki ne znači samo učiti o gospodarstvu već i omogućiti mladima da ga i osobno iskuse. u bliskoj budućnosti planirani su koraci prema uvođenju tog predmeta kao obveznoga. umjetnosti i kulture. Vježbenička tvrtka je viša razina simulacije poslovanja poslovne organizacije jer učenici. Tvr tke i djelatnici raspolažu računom u banci za vježbeničke tvr tke. npr. Danas vježbeničke tvr tke postoje u gotovo svim europskim državama . Poslovni kontakti hrvatskih tvr tki sežu od Austrije preko Rumunjske pa sve do SAD-a.. U SUVT-ovu registru vježbeničkih tvr tki danas su registrirane sve hrvatske vježbeničke tvr tke. Mini tvr tke su fiktivno osnivale skupine učenika. g. obrazovanja i špor ta je. Vježbenička tvrtka u hrvatskim školama Početci ideje o vježbeničkoj tvr tki sežu u 17.econet-see. Priručnik za nastavnike/voditelje vježbeničkih tvr tki je zbirka materijala u kojoj su sva stečena primjenjiva znanja nastavnika koji su ih dugo godina stjecali vlastitim istraživanjima i radom. godine. o odabiru djelatnosti. Kako bi poslovne aktivnosti vježbeničkih tvr tki što vjernije preslikavale stvarnost. Tu ulogu danas ostvaruje Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT) koji posluje u okviru Agencije za strukovno obrazovanje i objedinjuje usluge što su ih u pionirskoj fazi nudile škole „Benedikt Kotruljević“ i „Katarina Zrinski“. 9 . primjenom tuđih iskustava i znanjem stečenim kroz projekt ECO NET ili na druge načine.na svijetu ih ima oko sedam tisuća. bili i nastavnici dvadesetak ostalih hrvatskih škola.

3. BudućI da trgovanje poprima sve globalnije obrise./07. Sva imena u primjerima su izmišljena. Središnje teme priručnika su osnivanje i vođenje vježbeničke tvr tke te perspektive za profesionalizaciju procesa učenja. Tijekom stručnih skupova nami jenjenih nastavnicima/voditeljima vježbeničkih tvr tki nastavnici postaju učenici te prolaze sve poslovne situacije u kojima će se kasnije naći njihovi učenici/radnici vježbeničke tvr tke u svojoj školi. 4. Poglavlje sadrži poticajne ideje o tome kako se ta suradnja može ostvariti. Uz to daje kratki teorijski uvod i razvrstava vježbeničke tvr tke među druge. To je zanimljiva metoda prilikom osnivanja poduzeća. 8. Na početku treba naći dobru poslovnu ideju i poznavati tržište. poglavlje daje pregled računalnih aplikacija u vježbeničkoj tvrtki na primjeru različitih softverskih paketa. srodne obrazovne koncepte.Uvod u rad vježbeničke tvrtke . pojašnjava se njihova primjena u praksi. Poslovni plan je zanimljiv alat za sadržajnu provedbu poslovne ideje. Navode se npr. važan dio potpore širenju i osiguranju znanja.o. poglavlja čini pregled ciljeva vježbeničke tvrtke i preduvjeta za izvedbu nastave. ali i za već postojeća poduzeća. poglavlje predstavlja vođenje vježbeničke tvrtke. Osnivanje vježbeničke tvr tke pokazuje velike sličnosti s osnivanjem stvarnoga poduzeća. Posebno su zanimljivi materijali za izradbu okvirnoga poslovnog plana. za korespondenciju za promidžbena sredstva. U priručniku su primjeri vježbi i radnih zadataka s imenom fiktivne tvr tke TIKO d. izradbu internetske stranice itd. i više stručne savjetnice za ekonomiju. nabava. poglavlja . Osnovu 2. Poglavlje u grubim cr tama predstavlja metodiku nastave Vježbeničke tvrtke te zahtjeve koje ovakva nastava postavlja pred nastavnike i školu. u nastavi Vježbeničke tvr tke suradnja s nastavnicima stranih jezika postaje sve važnijom: 7. su i stručna usavršavanja koja širom Hrvatske organiziraju i provode multiplikatori/ce. konkretni primjeri oblikovanja obrazaca u vježbeničkoj tvr tki ili strukturiranja odjela. Priručnik i priloženi CD sastoje se od osam poglavlja. 10 11 . trgovinu i poslovnu administraciju . kao što su npr. Ta se misao potkrjepljuje uz pomoć sljedeće metafore: „Provedba ideje bez plana slična je odlasku u nekom smjeru bez plana!“. u organizaciji i provedbi Agencije za strukovno obrazovanje.o. npr. razviti poslovnu ideju uz pomoć poslovnoga plana te ga provesti. poglavlje bavi se fazom osnivanja vježbeničke tvrtke. 1. koju je osmislila skupina nastavnika polaznika stručnih skupova (ciklus stručnih skupova za voditelje počet n ke 2006. usredotočuje se na stručne vidove vođenja ljudi i organizaciju vježbeničke tvr tke.osobe koje se bave stručnim usavršavanjem nastavnika koji provode program Vježbenička tvr tka te oni koji se bave izradbom nastavnih planova i programa u hrvatskim školama.čitatelja u kratkim cr tama uvodi u obrazovni koncept Vježbeničke tvr tke te navodi konkretne studije slučaja iz Hrvatske. poglavlje bavi se stranim jezicima i vježbeničkom tvrtkom. Uz priručnik. poglavlje ..Marketing vježbeničke tvrtke – gdje se obrađuju primjerice pripremni i naknadni poslovi vezani uz nastup na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. 5. prodaja. poglavlje predočava tekuće poslove u vježbeničkoj tvrtki koji sežu od rutinskih poslova. U priručniku ćete uz svaku od ovih tema pronaći poticajne ideje i radne ma terijale. tj. a na CD-u se nalazi mnoštvo dokumenata na stranim jezicima. plaćanja unutar zemlje i u inozemstvu.gđe Gordane Zoretić). sve do 6.

1. pojašnjavajući važna obilježja njezina rada te uspoređujući ovu nastavnu metodu sa srodnim oblicima po(d)učavanja.1. 13 . Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena.TEORIJSKE OSNOVE U ovom poglavlju dajemo kratki uvod u nastavni plan i program Vježbenička tvr tka. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE Cilj ovog poglavlja je na čitatelje prenijeti veselje i energiju koji su prisutni u radu vježbeničke tvrtke.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA .

nasuprot tome. iz uloge nadređenoga . Sve se aktivnosti provode na način da učenici uzimaju u obzir sve trgovačke običaje i pravne odredbe. administracija. ipak među njima postoje razlike na koje Manfred Hämmerle ukazuje u tablici koja slijedi. Nastava u vježbeničkoj tvr tki predstavlja poseban izazov i za nastavnika: iz uloge preda vača mora se prebacivati u ulogu radnika u timu. bitan čimbenik u procesu učenja. baš kao i novac potreban za plaćanja u vježbeničkoj tvr tki.u ulogu savjetnika.1 Osnovni cilj aktivnosti vježbeničke tvr tke nije ekonomski uspjeh nego omogućavanje ve ćeg broja prilika za učenje! U vježbeničkoj tvr tki učenici mogu upoznati i svijet ekonomije i svijet trgovine. u vježbeničkoj tvr tki one ne izazivaju ozbiljnije ekonomske posljedice. Premda većina menadžera vježbeničkih tvr tki želi izgraditi poduzeće koje u najvećoj mogućoj mjeri preslikava stvarno poduzeće. prodaja i marketing. Kriteriji razlikovanja Vježbenička tvrtka Stvarna tvrtka Vježbenička tvr tka je model poduzeća namijenjen učenju. jedna od jačih strana vježbe ničke tvr tke je i simulacija. Stjecanje ključnih kvalifikacija (npr. kada mora uočiti vezu između odre đenog djelovanja i uspjeha poduzeća ili zastupati neku odluku pred poslodavcem.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . zapravo ne postoje. na tijek poslovanja unutar nekog poduzeća te na stvaranje veza s različitim poduzećima. tako i vježbeničke tvr tke održavaju međusobne poslovne kontakte.1. kao i u praksi. na poteškoće koje učenici mogu imati pri poslovanju. Jedna od jačih strana vježbeničke tvr tke su kontakti prema vanjskim par tnerima. Svako poduzeće koje želi uspješno poslovati mora imati neku osnovnu strukturu. 14 15 . dinamika u vlastitoj vježbeničkoj tvr tki. jezične kompetencije) osposobljavaju učenika za poslovnu mobilnost i prilagodljivost u međunarodnom poslovnom i poduzetničkom svijetu. kao dio osobnog iskustva učenika. Neki učenici nastupaju kao upravljački (rukovodeći) radnici. dugoročna pozicija na tržištu. ulazna pošta i broj aktivnosti Dobit. Proces učenja prvenstveno potiče suradnja s poslovnim par tnerima. Cilj nastave u vježbeničkoj tvr tki je sveobuhvatan i usmjeren na prenošenje praktičnoga trgovačkog znanja. npr. neki razvijaju i poduzetnički duh. sposobnost rada u timu. U vježbeničkoj se tvr tki odvijaju sve praktične poslovne aktivnosti od nabave do ostvarenja prometa. kad učenik prilikom nabave u vježbeničkoj tvr tki mora primijeniti stečeno znanje. koja vrlo povoljno djeluje na motivaciju učenika.Rotacija poslova je element razment učenja voja radnika Nastavnik – učenik – tržište vježbeničke tvr tke 3 . nabava. Rad Protok novca Poduzetnički rizik Poslovne odluke se donose kao i Čitav spektar mogućih djelatu stvarnosti. a nastavnici preuzimaju ulogu konzultanata (neki preuzimaju i ulogu rukovoditelja). Pogrješne odluke u stvarnom poslovnom svijetu mogu ugroziti vlastito poduzeće. primjena i produbljivanje znanja te razvoj sposobnosti i ponašanja na područjima svih ekonomskih struktura od referenata do poduzetnika. Prvenstveno o nastavniku ovisi u kojoj je mjeri „njegova/njezina“ vježbenička tvr tka nalik pravom poduzeću.TEORIJSKE OSNOVE RAZLIKE IZMEĐU VJEŽBENIČKE TVRTKE I STVARNOGA PODUZEĆA Vježbeničke tvr tke na tržištu vježbeničkih tvr tki ne nastupaju kao savršeno poduzeće. Roba i usluge. što unosi dinamiku u njihovo učenje. Osim kontakata na nacionalnom i međunarodnom planu.5 sati u tjednu Tržište – poduzetnik Normalno radno vrijeme Kriteriji uspjeha Broj prilika za učenje. naprotiv. Svaka je vježbenička tvr tka. logistika itd. One su. podijeljena na odjele: Odjel za ljudske potencijale. roba ili usluga simuliraju Nema stvarnoga protoka novca Protok novca Nema poduzetničkoga rizika Poduzetnički rizik Kontakti prema vanjskim par tnerima Složenost zadataka i djelatnosti Prvenstveno s drugim vježbeničkim tvr tkama (ne prema domaćim gospodarstvenicima) na njih često utječe nastavnik Širenje zadataka kao proces učenja Domaći gospodarstvenici Nužna je provedba zadataka i poslova Učenje i refleksija Refleksija i učenje su središnji elementi Svakodnevni poslovi su u središtu pozornosti mnogih poduzeća Organizacijsko ustrojstvo Izbor gospodarske grane i proizvoda Radno vrijeme Rotacija poslova je središnji ele . itd. financije i računovodstvo. Kao što poduzeća surađuju u stvarnome gospodarstvu. Učenici prolaze kroz razne odjele i u svakome od njih obavljaju neke specifične poslove. Informacije i dokumenti potrebni nekom poduzeću izrađuju se i razmjenjuju korištenjem moderne tehnologije. održavanje poduzeća i radnih mjesta. umreženo razmišljanje. tj. kada u suradnji s kole gama mora pronaći optimalno rješenje za nabavu. Tablica 1. Temeljem ove suradnje učenici mogu upoznati poslovnu kulturu svojih par tnera u zemlji i inozemstvu. On omogućuje oponašanje svih aktivnosti stvarnoga poduzeća na različitim stupnjevima zahtjevnosti. Svrha vježbeničke tvr tke je stjecanje. ali se robe i usluge nosti.

opremljen svim suvremenim informatičkim i komunikacijskim uređajima. Ured za učenje simulira radne aktivnosti nekog poduzeća u zatvorenom modelu koji se temelji na planskoj igri. simulacija proskoj igri dijelovima toka robe i novca poduzeća Nema kontakta s vanjskim par tnerima Učenici osnivaju poduzeće na određeno vrijeme Mladi vode poduzeće Mreža Uključeni u stvarno tržište. Internet.hr pronaći ćete informacije o radu Središ njeg ureda vježbeničkih tvr tki – SUVT-a. DRUGI MODELI SIMULACIJE PODUZEĆA „Simulacije“ poduzeća Ured za učenje Model poduzeća Vježbenička tvr tka Juniorska skupina Mini poduzeća Učenička tvr tka Uvježbani suradVođenje poduze Temelji se na plannici upravljaju ća. tj. Učionica je podijeljena na odjele i obuhvaća. stvarni obrasci. Mnoge vježbeničke tvr tke održavaju poslovne kontakte (širom svijeta) putem elektroničke pošte. oko 15 radnih mjesta za učenike te prostor za održavanje sastanaka. registar poduzeća i sl. Mreža vježbeničkih tvrtki Vježbeničke tvr tke na domaćem tržištu vježbeničkih tvr tki surađuju s drugim vježbeničkim tvr tkama i Središnjim uredom vježbeničkih tvr tki. i novac. kao medij umrežavanja. koja je u me đuratnom razdoblju izgradila prva mini poduzeća u školama. a provodi i aktivnosti kao što su smotre/sajmovi vježbe ničkih tvr tki. unutar škole trebala osnovati samo ako je par tnerska tvr tka spremna preuzeti rizik ili ako aktivnosti te tvr tke nisu jako rizične. I ovdje poduzetnici snose poduzetnički rizik koji bi trebali preuzeti od par tnerske tvr tke U uče ničkoj tvr tki dobit je sporedna stvar. mreža vježbeničkih tvr tki je otvoren sustav vježbeničkih tvr tki i središnjih ureda vježbeničkih tvr tki koji međusobno komuniciraju. na tržištu vježbeničkih tvr tki mora postojati koordinacijski centar – središnji ured. Ak o mo d e l vj e žb e ni čk e tvr tke ne funkcionira kao simulacija stvarnosti. Skupina učenika dolazi u ured ovisno o svom rasporedu sati.Ured Vježbeničke tvrtke se nalaze u učionicama uređenima poput ureda. biti sigurniji u sebe. Nastavnik može prilagoditi sadržaj poslovnih slučajeva razini znanja učenika. U njoj se zajednički donose strateške odluke o radu vježbeničke tvr tke te promišlja naučeno ili se vode pojedi načni razgovori. mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Ured je. Prema tome. Učenici na osnovi poslovnih kontakata s inozemnim vježbeničkim tvr tkama uspostavljaju školska par tnerstva koja su podloga zajedničkim projektima ili razmjeni učenika. Mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnere iz gospodarstva koji vježbeničkim tvr tkama pružaju potporu svojim „Know-how"-om (npr. ovdje mogu prouzročiti gubitke. Ideja mini poduzeća potječe od američke organizacije „Junior Achievement“. radnici mini poduzeća snose poslovni rizik. ovisno o njezinoj veličini. a to su: ured za učenje. Riječ je o centru koji simulira usluge potrebne u stvarnomu poslovanju koje vježbenička tvr tka ne može sama ponuditi. uzorci proizvoda). kao u klasičnoj nastavi. Učenička tvr tka pod vodstvom učenika već dugo funkcionira kao stvarna tvr tka. odnosno u njemu je sve fiktivno: i roba. kao što je banka (međunarodni platni promet) ili uprava (financijska uprava. mini poduzeće i učenička tvr tka. Središnji ured vježbeničkih tvrtki (SUVT) Da bi se uskladile aktivnosti vježbeničke tvr tke. Mini poduzeće je stvarno poduzeće koje najčešće traje jednu školsku godinu (nakon toga s e zatvar a). sve postojanije dobiva na važnosti. Nakon nastavnoga sata ta vježbenička tvr tka sprema svoju dokumentaciju kako bi sljedeće „poduzeće“ moglo raditi. Učenici nisu.1 Osim vježbeničkih tvr tki načelno postoje još tri modela praktičnoga školovanja na području trgovanja putem simulacije poduzeća. Pogrješne odluke koje u vježbeničkim tvr tkama nemaju velike posljedice. U učeničkim se tvr tkama učenici moraju brinuti i o nasljedstvu poduzeća: svoju tvr tku moraju promicati među drugim učenicima te podučavati nove učenike.aso. kao i u praksi. ali i svjesno simulirati pogrješke. raspoređeni po klupama. većinom je to slobodno vri 17 16 . a nekada i putem donacija ili priređivanjem posjeta njihovim poduzećima. Nastavnik oponaša sve stvarne situacije u kojima se uči. Rad ni ci s u uče ni ci k o j i zaj e d no či ne mi ni p o d uze će . prema tome. a najznačajnije iskustvo je stjecanje osjećaja odgovornosti: usuditi se napraviti korak dalje. Partnerske tvrtke Od velike su važnosti i suradnja s poduzećima iz stvarnoga gospodarstva. stvarni tokovi robe i novca vježbeničkih tvr tki Didaktička osnova: Teorija djelovanja Slika 1. Neki uredi imaju i prostoriju za održavanje sastanaka. Uređivanje ureda ukazuje na promjenu uloge nastavnika. već su podijeljeni u skupine. odnosa između nastavnika i učenika. Za to je potrebna izdržljivost i upornost. a na inozemnom tržištu vježbeničkih tvr tki s inozemnim vježbeničkim tvr tkama. Mini poduzeća bi se. Radno vrijeme tvr tke manjim dijelom zahvaća vrijeme nastave.). i suradnja s vanjskim par tnerima. Na internetskoj stranici www.

vrjednovanja postignuća učenika do rada u uredu vježbeničke tvr tke. Rad u vježbeničkoj tvr tki izmijenio je situaciju u školi kako na području učenja tako i na društvenom planu. 1a – Zadatak razrađen po odjelima II. za proširivanjem vidika budućih radnika koji će raditi izvan granica zemlje. Koncept učeničke tvr tke izradila je početkom 90-tih godina Njemačka zaklada za djecu i mlade (Deutsche Kinder – und Jugendstiftung). Koncept vježbeničke tvr tke ostvaruje sveobuhvatnu metodu učenja i podučavanja usmje renu prema učenicima. rad u vježbeničkoj tvr tki potiče poduzetničko razmišljanje i djelovanje. ravnatelja škola i par tnerskih tvr tki. Osim toga. za boljim poznavanjem stranih jezika i uvođenjem najnovije tehnologije u nastavu. Kognitivno znanje više nije u prvom planu. 1d – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave V. To može biti od koristi pri traženju donatora ili sponzora. Plaće se isplaćuju. 2.jeme. Uz poglavlje 2. uz primjere radnih listova prilo ženih na CD-u: 1. 2. korelacije s drugim nastavnim sadržajima.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. nego je ono samo jedan od aspekata učenja.3 METODIKA NASTAVE VT-a Poglavlje govori o organizaciji rada u vježbeničkoj tvr tki. osobito na području gospodarstva (mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnerske tvr tke). 1c – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga IV. 1b – Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije III. On je odgovor na stalne zahtjeve gospodarstva za veću usmjere nost prema praksi tijekom školovanja. Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a–1e: I. što je značajna podloga za buduću suradnju u stvarnome poslovnom životu. navode se glavne kompetencije koje učenici stječu radom u vježbeničkoj tvr tki te suradnja nastavnika. pridonose ugledu škole. Fotografija ureda VT-a Bjelovar – optimalni uvjeti 2. Povezivanje s vježbeničkim tvr tkama u inozemstvu povećava kompetencije iz stranih je zika kod učenika. a učenicima omogućuje i upoznavanje društvenih. Škola postaje mjesto u kojemu se mogu usavršavati i isprobavati sposobnosti postupanja s drugima. 1e – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva 18 19 . motivirani i prilagodljivi poduzetnici i poslodavci se uspješno mogu dokazivati na gospodarskom tržištu kojeg obilježavaju nagle promjene društva i tehnologije i mnoštvo interkulturalnih utjecaja. kulturnih i ekonomskih razlika i posebnosti par tnerskih zemalja. Dobro obrazovani. Kontakt s drugim vježbeničkim tvr tkama stvara nove veze s drugim školama u zemlji i inozemstvu i temelj je novih par tnerstava. 2. poput telekomunikacije pomoću interneta. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE Drugo poglavlje daje pregled kako metodičko-didaktičkih napomena za provedbu nastave u predmetu Vježbenička tvrtka tako i pregled aktivnih nastavnih metoda koje su važna pretpostavka za rad u vježbeničkoj tvrtki. kao posebnog izazova u radu vježbeničkih tvr tki. SUVT-a.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Preduvjeti za provedbu programa Vježbenička tvr tka sežu od promjene uloge nastavnika. ali se čuvaju za zajedničke aktivnosti.1 CILJEVI RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI U poglavlju 2.1. Vježbeničke tvr tke kao presjek škole i njezina okruženja. Ona postaje društveno mjesto na kojemu se svi sudionici dobro osjećaju.

Kroz igranje uloge radnika poslovne organizacije učenici se pripremaju za brže uključivanje u svijet rada i razvijaju profesionalan pristup izvršavanju radnih zadataka i interes za struku. poduzetničkoga duha. prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. na radnome mjestu .2 KOMPETENCIJE UČENIKA KOJE STJEČU RADOM U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Kaže se da oko 15% onoga što naučimo. DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 6. prodaje.pravi način učenja. fotokopiranje. sudjelovanjem – „uključi me“. pisanje životopisa i razgovora za radno mjesto. poštovanjem različitosti. prilagođavati se drugima u skupini i prihvaćati različitost mišljenja • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi • posjeduje temeljna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci • posjeduje vještinu samostalnog računanja.1. prodaje i marketinga. slanje faksova i elektroničke pošte te pretraživanje internetskih stranica. Učenik stječe i razvija opće i stručne kompetencije. poduzetništvo. poštova njem moralnih vrijednosti. poslovne administracije. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. marketinga.radnika vježbeničke tvr tke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu. a oko 90% od onoga što naučimo. gdje su učenici aktivno uključeni u proces i učenje je iskustveno. odgovorno odlučivanje. međusobnom tolerancijom i suradnjom. dioničarsko gospodarstvo. uredske. ✔ Razviti sposobnosti timskoga rada. verbalnom i vizualnom percepcijom – „reci mi“. suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos radnika i nadređenih ili radnika međusobno) te profesionalizam u radu. Opće kompetencije su: • sposoban je sudjelovati u usmenoj i pisanoj komunikaciji • sposoban je sudjelovati u skupnoj raspravi.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA 2. 20 . prezentacije. unos podataka i obradba informacija. financija i računovodstva. samo stalnosti. vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu. marketing.1. novčarstvo) na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini • razumije međuovisnosti poduzetničkih organizacija i tijek poslovnih aktivnosti na nacionalnome i međunarodnom tržištu • raspolaže teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za obavljanje posla u području poslova nabave. vlastite osobnosti i odgovornosti. prodaje i marketinga. Stručne kompetencije su: • razlikuje značenje pojmova i procesa iz različitih područja ekonomije (gospodarstvo. vizualnom i auditivnom percepcijom – „pokaži mi“. naučimo iz onoga što drugi kažu – tj. kupoprodajne. naučimo iz onoga što sami kažemo i učinimo – tj. ✔ Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem. odnosno simulacijom poslovanja . kopiranje. Glavna je svrha nastavnog predmeta Vježbenička tvr tka osposobiti učenike koji ga pohađaju da samostalno obavljaju sve radne zadatke i procese u poslovnoj organizaciji (tajničke.1 CILJ NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA I ZADATCI CILJ: Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u po slovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada. organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i svega ostaloga s čim će se susretati u praktičnom životu. knjigovodstvene. ZAPISNIK SA SASTANKA – RADNI LIST 3 4. OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 3. ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 5. a pamćenje dugoročno. motivacije. kreativnosti. knjigovodstvo s bilanciranjem. telefoniranje. gospodarsko pravo. naučimo iz onoga što vidimo . poslovno komuniciranje i bonton. prezentiranja.prema zahtje vima poslodavca. Ključni poslovi koje će pritom obavljati su poslovi odjela: administracije. odgovornog odlučivanja. statistika. nabave. izradba internetske stranice. uporaba uredskih strojeva i računala. Stoga je koncept učenja kroz vježbeničku tvr tku – demonstracijom radnih operacija. planiranje. izražavanja vlastitog mišljenja.2. ✔ Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika . međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja. knjigovodstva i financija Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 21 2. priprema i vo đenje poslovnih sastanaka. marketinške poslove u trgovačkim društvima). poslovi odjela nabave. oko 50% od onoga što naučimo. KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 2. samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem.tj. samopoštovanjem. cr tanja i mjerena prema uputama te preciznosti u radu • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitoga plana kako bi ostvario zadane ciljeve. politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija). ZADATCI: ✔ Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici-radnici vježbeničke tvr tke razviti vje štine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije.

• posjeduje vještine potrebne za samostalno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije te rad na računalu • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad te ih koristi u obavljanju postavljenih radnih zadataka • zna se koristiti internetom. U tom smislu ona surađuje sa svim ravnateljima i nastavnicima tih škola. Istraživačkim radom. Dakle. Nastavnik/voditelj potiče obavljanje potrebnih poslova kroz timski rad.3 SURADNJA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE. poslovne komunikacije. neovisnu volju i kreativnu maštu. a par tnerska tvr tka promovira svoj rad kroz rad vježbeničkih tvr tki. Moraju. prijava/odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.na konkretne poslovne aktivnosti (često neočekivane i neizvjesne) s kojima se suočavaju zapošljavanjem u stvarnoj poslovnoj organizaciji. 2.uz usmjeravanje nastavnika/voditelja vježbeničke tvrtke. proizvodnja (prema odabiru djelatnosti) i financije i računovodstvo. putni nalog i sl. Time je olakšano prikupljanje informacija iz poslovnog svijeta koje prenose učenicima i upućuju ih na praćenje gospodarske prakse kao izvora učenja. gdje se mogu uključiti komore. izvršava zadatke i samostalno rješava problem • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu.prema svojim mogućnostima. što je važno za osvješćivanje potreba za određenim zanimanjima. prodaje. pa je nužno da se škole povežu s poslovnim organizacijama koje podupiru poduzetničku kulturu društva iz svoje sredine. nastojeći što više zadovoljiti njihove potrebe u području stručnog usavršavanja. a profesionalnim obavljanjem poslova (što postiže jasno zacr tanim ciljevima/zadatcima što ih učenici ostvaruju) povećava motivaciju učenika. knjigovodstvo s bilanciranjem. nome mjestu. radniku je potrebno kraće vrijeme za prilagodbu na rad22 2. poslovanje vježbeničke tvr tke se nastavlja. Vježbenička tvr tka je simulacija stvarne poslovne organizacije. stručne konzultacije i druge oblike pomoći . nastavnici imaju priliku učiti iz gospodarskog okružja. Odabirom djelatnosti vježbenička tvr tka bira djelatnost par tnerske tvr tke. organizira poslovanje vježbeničke tvr tke uz pomoć ostalih radnika (učenika). zadovoljstvo poslodavca i radnika. Jedan od važnih poslova Agencije za strukovno obrazovanje je organizacija i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. praktičnije i bliže stvarnosti . dakle. za uspješnu simulaciju rada u vježbeničkoj tvr tki stvarna par tnerska tvr tka daje potrebne informacije. To znači da kod učenika razvijaju svijest o samome sebi. nabava. zapošljavanjem radnika i njihovim raspoređivanjem na pojedina radna mjesta te obavljanjem djelatnosti. Jača spona između škola i lokalne zajednice. sindikati i druge institucije. blagostanje u konačnici). Tijekom pohađanja programa učenici rade u skupini od po 15-16 učenika (razredni se odjeli dijele u dvije skupine) kako bi simuliranje poslovanja bilo lakše.2.1 METODIČKE I ORGANIZACIJSKE NAPOMENE Program Vježbenička tvr tka provodi se u učionici opremljenoj kao ured: simulira se po slovanje poslovne organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima: administracija. slati elektroničku poštu i faks. ministarstva. pretraživati internetske stranice • zna strukturu poslovne komunikacije i zna poslovno komunicirati uz primjeren bonton • posjeduje znanje o svakodnevnom uredskom poslovanju • samostalno organizira.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a 2. poduzetništvo. Javnosti se prezentira rad vježbeničke tvr tke. što dovodi do boljeg iskorištavanja svih raspoloživih mogućnosti i školovanja prema potrebama zajednice (smanjivanje nezaposlenosti i nepotrebnog ulaganja. osnivanjem poslovne organizacije.budućih radnika . a svrha simulacije je osigurati kontinuiranost poslovanja (kao i u stvarnosti). Sve to dovodi do olakšane pripreme učenika . Osigurava se stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. statistika. svakog od njih potaknuti da što više razvije osobne potencijale. Stoga sadržaji programa Vježbenička tvr tka povezuju sve nastavne sadržaje. podatke vezane uz pojedine radne zadatke) • odgovara za svoj rad. demonstriranjem i igranjem uloga učenici prenose teorijska znanja u praktične vještine . bolji i osmišljeni razvoj društva. savjest. novčarstvo) u logički osmišljenu cjelinu pa učenici kreativnim vodstvom uvježbavaju radne operacije i simuliraju poslovne situacije. Po završetku rada jednoga naraštaja učenika. dioničarsko gospodarstvo. STRUKOVNIH ŠKOLA I POSLOVNOG OKRUŽENJA Zbog novih životnih okolnosti nastavnici svoj rad s učenicima moraju (gotovo svakodnevno) prilagođavati. planira. Nastavni sadržaji koji se obrađuju u programu Vježbenička tvr tka ne dijele se po godinama učenja . učenici koji pokazuju sposobnosti vođenja skupine postaju voditelji odjela te čine menadžment poduzetničke organizacije. u svom nastavnom procesu u središte pozornosti po staviti učenika – individualca i. prodaja i marketing.• zna poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnoga prometa te sve ostale dokumente koji prate poslove nabave. Radi se u bloku (spojena dva školska sata). u kojoj se gotovo svi poslovi odvijaju svakodnevno (kao i u stvarnome svijetu). gospodarsko pravo. vraćanje uloženoga u kraćemu vremenu. Osim stručnim usavršavanjem. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke preuzima ulogu ravnatelja (direktora) ili konzultanta poduzetničke organizacije. njezine proizvode/usluge i 23 .jer životni ciklus svake poslovne organizacije započinje poslovnom idejom. Zato je vrlo teško podijeliti nastavne sadržaje po godinama učenja. odlučuje. marketing.uz savjetodavnu pomoć predstavnika par tnerske tvr tke. Jedna od mogućnosti koju pruža koncept Vježbenička tvr tka je suradnja škola i poslovnih organizacija kroz oblik par tnerstva. timski surađuje i orijentiran je na cjeloživotno učenje. veća djelotvornost.1. s naglaskom na strukovne (gospodarstvo. primjenom odgovarajućih nastavnih metoda.

3 NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA UČENIKA Učenici trebaju redovito pohađati program Vježbeničke tvr tke da bi se ostvario kontinuitet njihova stjecanja i razvijanja praktičnih vještina. a pružanje svih potrebnih informacija o vježbeničkoj tvr tki kao poslovnom subjektu daje se putem internetske stranice te tvr tke. Sve usluge nužne za poslovanje vježbeničke tvr tke kao prave poslovne organizacije. a to su: Trgovački sud. Osnovni elementi ocjenjivanja. Prven stveno se treba osigurati dovoljno velika učionica da ima radna mjesta sa stolom (npr. razvijat će kreativ nost. međusobno umreženih. mape.). Stoga je ocjenjivanje rada učenika u vjež beničkoj tvr tki drugačije od ocjenjivanja i praćenja rada i napredovanja učenika tijekom klasične nastave. uz uključivanje stranoga jezika i informatike koji su u funkciji struke. pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). inteligencija i stručnost već i uspješnost kojom se nosimo s vlastitom osobom. širok najmanje 80 cm dan za svaki odjel i jedan glavni za nastavnika. a bilo bi dobro (po mogućnosti) imati prostor za sastanke voditelja odjela ili veći stol za sastanke u simuliranom uredu. spajalice. misliti. Na taj se način osigurava stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole.2. s odgovarajućim softverom – programski paket MS Office i knjigovodstveni program) te jedan-dva pisača.). Međusobno poslovanje vježbeničkih tvr tki obavlja se internetom. Raspored namještaja je u skupinama (složiti tako da je svaka skupina jedan odjel). Učenici će se učiti slušati. sigurniji i vještiji u izvođenju pojedinih radnih zadataka uz uporabu opreme i potrebne dokumentacije (uz poštivanje svih postojećih pravila i propisa o osnivanju i vođenju poslovne organizacije). Porezna uprava. a nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke usklađuje njihov rad. spremnost sna l ženja u neobičnim i neočekivanim situacijama. ormar za dokumentaciju. spoznati što znači poslovno a riskirati i preuzimati odgovornost za svoje odluke. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla • primjena usvojenih znanja • dnevnik učenikova rada. razgovarati. Nastavnici pojedinih strukovnih sadržaja (vezanih uz radne zadatke pojedinih odjela) uključuju se u rad vježbeničke tvr tke kao suradnici. registratori. Škola mora imati mogućnost mjesečnog financiranja troškova uredskog poslovanja (troškovi uredskog pribora. ali i s drugima. Pravila na radnome mjestu se mijenjaju. 25 Primjeri dviju vježbeničkih tvr tki 24 . pano-ploča. Fond mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja i vezu s EUROPEN-om (za međunarodno poslovanje). U nastavku dajemo mogući izgled simuliranog ureda vježbeničke tvr tke (samo stolovi s računalima koji predstavljaju odjele). Provedba programa Vježbeničke tvr tke stoga je timski rad nastavnika svih strukovnih sadržaja. uredski pribor (papir za ispisivanje i kopiranje. tipizirana radna površina stola (radnoga mjesta) trebala bi biti najmanje 72 cm) i stolcima (udaljenost između dva radna mjesta trebala bi biti oko 85 cm). ljepilo. 2. bušilica papira. škare i sl. koje su vrlo često neizvjesne i iznenadne. što je nužno da bi se učenicima mogle približiti konkretne poslovne situacije. e -adresa. Poslovna banka. Ocjenjivanje radnika se obavlja prema novim mjerilima. razmišljati. postav ljati pitanja na pravi način i odgovarati na postavljena pitanja. Važno je savjesno koristiti i čuvati opremu i dokumentaciju simuliranog ureda/vježbeničke tvr tke.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Simulirani ured vježbeničke tvr tke mora biti opremljen najnužnijom opremom. ali i kontinuitet rada vježbeničke tvr tke kao poslovne organizacije. samomotivaciju. 2. fotokopirni stroj. za ispisivanje.osniva se kao trgovačko društvo. Državna statistika. promatrati. internetski priključak. skener. s pet-šest računala (po je - Primjer simuliranog ureda vježbeničke tvr tke Potrebno je osigurati prolaz između stolova. Učenici će na taj način spoznati koliko je značenje svakog radnika u nekoj poslovnoj organizaciji i da su svi međusobno povezani i ovisni.2. gdje nije bitna samo naobrazba. telefon s faksom. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke postupno prenosi odgovornost i radne zadatke na učenike/radnike vježbeničke tvr tke koji tijekom rada postaju samostalniji. fotokopiranje i sl. Radom u vježbeničkoj tvr tki zamjenjuju svoju ulogu učenika/učenice radnikom/radni com svoje vježbeničke tvr tke.

spaja teorijska znanja kroz praktično obavljanje zadataka. u parovima ili malim skupinama da bi se pozabavili zajedničkim problemom/zadatkom. Oni brži i „bolji“ učenici mogu dobiti ulogu poučavatelja jer se na taj način poboljšava socijalizacija. provjeravanje razine usvojenosti novih sadržaja i procjenu -rješavanje problema. preuzimanje inicijative. njihova razumijevanja. aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu preuzimajući odgovornost za vlastito učenje i oblikovanje vlastitih. samostalno i odgovorno odlučivanje. a i cijelom razredu. stjecanje iskustava na vlastitim uspjesima ili neuspjesima uz stalno propitivanje i istraživanje. Kritičko mišljenje znači krenuti od neke postavke. razmjenjuju iskustva i potiču iskustva učenja.Tijekom rada učenika/radnika u vježbeničkoj tvr tki nastavnik/voditelj prati. prosječnih i lošijih učenika/ca. sposobnost rada u timu. primjeni nastavnih pomagala i sredstava. komunikaciju. prezentacijske. prenošenje i širenje znanja. 2. te vođenja dnevnika rada. usporediti sa suprotnim mišljenjima. učenje uz zabavu. a i na širem području djelovanja. motivacija). razmišlja i logički po vezuje i emocionalnu inteligenciju). Stoga se kaže da metode poučavanja moraju uključiti u nastavni proces čitavo ljudsko biće: glavu. Svaka se skupina sastoji od učenika različitog spola. Temelji suradničkog učenja su: • pozitivna međuovisnost – učenici uviđaju da su potrebni jedni drugima kako bi izvršili postavljeni zadatak • osobna prijateljska interakcija – učenici uzajamno poboljšavaju učenje jer se međusobno ispomažu. Za uspješan rad potrebno je odrediti neka pravila/načela suradničkog učenja. Suradničko učenje obuhvaća nastavne metode koje su usmjerene na razvoj sposobnosti svakog pojedinca u prihvaćanju novih informacija. sudjelovanje u donošenju odluka te preuzimanju inicijative i odgovornosti uz potrebnu dozu empatije (prilagodljivosti i uvjerljivosti). razvijanje i usvajanje stručnih specifičnih sposobnosti i vještina te razvijanje socijalnih kompetencija (komunikacijske. Nastavnikova umijeća obuhvaćaju: • pripremanje • izvedbu nastavnoga sata • ar tikulaciju nastavnoga sata • ugođaj u razredu • radnu disciplinu • praćenje. Uz te elemente bitno je pratiti način rada i suradnje učenika u timu. a povećavaju skupni rad. pruža joj povratne informacije. a ne cilj učenja. Nastavni proces je usmjeren na usvajanje općih i stručnih znanja. 27 2. tj. izgraditi sustav uvjerenja i. Učenicima omogućuju istodobno učenje. argumentiranu kritiku i odgovorno odlučivanje. Metode suradničkog učenja smanjuju udio frontalnog oblika nastave u nastavnom pro cesu. o tome kako skupina dobro surađuje.3. nastavniku omogućuju kreativnost u osmišljavanju nastavnoga procesa. uz poštivanje tuđih mišljenja. ocjenjuje i vrjednuje njegova postignuća glede sljedećih elemenata: kvalitete obavljena posla i primjene usvojenih znanja (kao osnovnih). Cilj učenja i poučavanja uz primjenu metoda suradničke nastave je u svakom učeniku pronaći sposobnosti koje može razviti da bi uspješno svladavao postavljene pro26 . kritičko razmišljanje i izražavanje. objašnjavaju. rješavaju nesuglasice i upravljaju sukobom • skupno procesiranje – nastavnik prati rad skupine. raspravljaju i pre nose ono što znaju svojim vršnjacima • pojedinačna odgovornost – uspješnost svakog učenika često se ocjenjuje i rezultati se daju skupini i pojedincu • interpersonalna umijeća – učenici razvijaju sposobnosti i vještine vođenja. empatija. Učenici se tako uče međusobnoj toleranciji i poštovanju različitosti. Potiču učenike i nastavnike na samoprocjenu vlastitoga rada. promišljati o njezinoj primjeni. a učenici će se potruditi da ih obave na najbolji mogući način. a u svrhu ostvarenja postavljenog zadatka. njihovo rješavanje problemskih situacija.3 METODIKA NASTAVE VT-a 2. bleme/zadatke. odrediti svoje stajalište/mišljenje. kategoriziranja i povezivanja u logičke cjeline koje će u kasnijim situacijama znati primijeniti i prilagoditi potrebama. u kojem elementu uče nik ima zadatak da u vidu domaće zadaće opiše poslove tijekom jednoga radnog dana. Dakle građane koji mogu kritički razmišljati i pomoći rješavanju problema u lokalnim zajednicama. srce i ruku (učenik usvaja teorijska znanja. odlučivanja. Suradničko se učenje temelji na kritičkom razmišljanju jer je razumijeva nje informacije početak. Za ostvarenje tog cilja škole moraju osigurati ozračje koje promiče razmišljanje. 1. da se ne osjećaju isključenima i da uspiju pokazati svoje postignuće. Učenici rade zajedno. Odabirom nastavnih metoda nastavnik treba pomoći onim „lošijim“ učenicima da se aktivno uključe u nastavni proces. vježbanje. a učenicima donose povećan interes za učenjem. NAČELO SURADNJE – potrebno je da svaki član skupine dopusti sudjelovanje u radu skupine. po uspjehu ima dobrih. Metode suradničkog učenja su interaktivne. Na taj način nastavnik/voditelj provjerava koliko je učenik stvarno sudjelovao u radu svog odjela. izgradnje povjerenja. preispitati ju. organizacijske vještine. razmjenu iskustava i ideja da bi se zadovoljile potrebe.1 SURADNIČKO UČENJE Obrazovnim sustavom treba oblikovati građane koji mogu kvalitetno i inteligentno pridonositi rješavanju problema s kojima se suočava naše društvo. na temelju svega. NAČELO USPJEŠNOSTI – zadatci su izazovi. razvija praktične vje štine. vrjednovanje i ocjenjivanje učenika • prosudbu vlastitoga rada.

✔ Za trajanja diskusije nastavnik ne smije iznositi vlastita mišljenja o pitanju/problemu. 6. obilaziti“ gale riju. ✔ S vremena na vrijeme nastavnik potvrđuje i ponavlja iznesene tvrdnje. razvijanje samostalnosti i suradnje. Nastavnik je može koristiti u fazi uvoda i zaključivanja nastavnoga sata ili za ponavljanje nastavnoga gradiva. ali i očekivanja. razgovaraju o odgovoru i. skupine posredno surađuju. jasnog izražavanja vlastitih potreba. 2. prema potrebi. poticajna. obilazeći ih. raditi bez prisile. raspravljaju o svakom plakatu. kreativnost. svaki učenik u tišini (vrijeme za razmišljanje od nekoliko minuta) razmisli i ukratko zapiše što zna o temi. Učenici ovim načinom uče jedni od drugih. Brza je i jednostavna metoda. Skupina učenika surađuje u dubinskoj raspravi o svakom pitanju. zapisuju ukratko svoja mišljenja. 28 . pročitaju što je na njega odgovorila prethodna skupina.nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. Nakon dvije minute razmišljanja zatraži da se učenici izjasne. RAZMISLI I RAZMIJENI – nastavna metoda koju se može primijeniti za rad u paru ili u skupini (manjoj i većoj – za početak suradnje/razgovora). Radi se s manjom skupinom učenika (ne većom od 20). potakne ga na pojašnjenje mišljenja. skraćenu verziju može napisati na ploču/pano. ✔ Nastavnik pri odgovaranju vodi evidenciju o planu sjedenja jer tako može pratiti što je koji od učenika odgovorio na pitanja. ✔ Postupak se ponavlja dok sve skupine ne obiđu postavljene listove s pitanjima. poštovanje i prihvaćanje tuđeg mišljenja. ✔ Nastavnik potakne diskusiju o određenim pitanjima/problemima.radom u skupini učenici moraju imati mogućnost izbora. i proizvede konkretan proizvod – rješenje problema (pisano. SURADNIČKA DISKUSIJA – nastavna metoda kojom se potiče učenike na slobodno iznošenje vlastitog mišljenja. Pitanja koja postavlja moraju biti otvorenog tipa (pitanja otvorenog kraja). da se stvori „sigurno“ i povjerljivo ozračje u kojemu se prihvaćaju različita mi šljenja. Cilj je: aktivirati sve učenike na suradnju i „izvući“ iz njih prethodno znanje/iskustvo. Za vođenje suradničke diskusije nastavnik se mora dobro pripremiti – osmisliti dovoljno konkretna i zanimljiva pitanja otvorenog tipa kojima će učenike voditi kroz nastavni sadržaj/problem/temu. ako se mišljenja razilaze. natjecateljski duh. 29 svako pitanje na veliki papir/plakat s određenim brojem. rade u skupini od 3 do 5 učenika. Može se koristiti za uvodni i zaključni dio nastavnoga sata. pregledavaju. a ako se diskusija uspori. 3. 4. vode bilješke o svojim opaskama ili mogu zapisati komentar na plakat. može pročitati bilješke o izrečenim komentarima. NAČELO ZABAVE . Rad u vježbeničkoj tvr tki pretpostavlja primjenu raznih metoda suradničkog učenja. Može se koristiti za sve dijelove nastavnoga sata. a učenici moraju zapisati svoj odgovor na to pitanje prije nego započne diskusija. sučeljavanje različitih stajališta i argumentiranu obranu vlastitih mišljenja. ✔ Svoja razmišljanja svaki učenik razmijeni s drugim – rad u paru. OBILAZAK GALERIJE . to zapisuje na papir uz njihova imena i komentare pri diskusiji. Pošto se obradi prvo pitanje/problem. NAČELO SLOBODE . Učenici razgovaraju o pitanju do 5 minuta i napišu odgovor (ta aktivnost traje najviše 10 minuta). tj. može se primijeniti na većinu sadržaja. ✔ Na nastavnikov se znak skupine mijenjaju. ✔ Plakate se zalijepe uokolo po zidovima učionice tako da se može „šetati. ✔ Na nastavnikov znak odlaze do drugog pitanja. NAČELO VREMENA – skupina. zalijepi ih po prostoriji. ✔ Nastavnik postavlja pitanje: što znaš ili misliš da znaš o…. ✔ Pomnjivo pročita jedno pitanje/problem. potiče međusobnu suradnju. 4. a i pri rješavanju nekog problema razrednog odjela/tima. dodaju svoje mišljenje/komentare na postavljeno pitanje. ROTIRAJUĆI PREGLED – nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. ✔ Svaka skupina ima svoj broj pitanja te kreće prema plakatu (skupina je sastavljena od 3 do 5 učenika). ✔ Zatim se taj par povezuje s drugim parom. svaki pojedinac mora poštovati zadano vrijeme za izradbu zadatka. Nastavnik postavi određeni problem/zadatak: ✔ Skupina obradi postavljeni problem. uživati. Ovdje će se prikazati samo neke od njih. 7. po mogućnosti s raznih stajališta. a nastavnik usklađuje i usmjerava njihov rad. Ispiše Ova se nastavna metoda koristi za poticanje učenika na ponavljanje i povezivanje nastavnoga gradiva (korelaciju nastavnih sadržaja). ✔ U završnoj se fazi čitaju odgovori sa svakog plakata. interesa. Važno je da učenici osjete da ih se ne kritizira i osuđuje za izrečeno mišljenje. kreće se na sljedeće. pokušava potaknuti pojašnjenje i argumentiranu obranu stajališta. NAČELO POŠTOVANJA – učenici u skupini moraju međusobno uvažavati mišljenja i potrebe te poštovati razlike u pogledima i stajalištima. zapisuju svoja mišljenja. cr težom) izradbom plakata. NAČELO ODGOVORNOSTI – svatko u skupini treba preuzeti odgovornost za posljedice donesenih odluka. Podsjeća ih na već rečeno i pita ima li tko što dodati. ✔ Nastavnik potiče diskusiju među sudionicima. mišljenja. jasna i precizna. međusobno učenje i poučavanje. ✔ Nastavnik odredi nekoliko pitanja vezanih uz određenu nastavnu temu/jedinicu. razmjenjuju iskustva u skupini.3. Metode suradničkog učenja: 1. Svaka skupina ima i svoju boju olovke tako da se razlikuju i njihovi odgovori. ✔ Na kraju svaka skupina ispisuje mišljenje/odgovor o pitanju/problemu na ploči/panou te se može pokrenuti rasprava i raščlamba. Učenicima kaže da želi čuti njihovo mišljenje o tome. nastavnik cijelo vrijeme nadzire što skupine rade. ne komentira i povlađuje jer na taj način učenici slobodno i promišljeno izražavaju svoja mišljenja. na učenje novih nastavnih sadržaja.tijekom rada i učenja učenici se trebaju osjećati ugodno. nastavnik na kraju komentira i dopunjava nastavni sadržaj (prema potrebi). Ako učenik ne odgovori dovoljno jasno. Ovim se načinom omogućuje prikupljanje različitih ideja. 5. raspravu.

30 Uče ni ci p o tp uno m uk l j uče no š ću s ud j e l uj u u o s tvar i vanj u p o j e d i ni h zad atak a. fazu nastave u kojoj učenici propituju i tragaju za spoznajama. pruža im savjete. Rezultat je akcijski plan (navedene aktivnosti. svog roditelja i drugih. Nastavnu je metodu moguće koristiti za sve di jelove nastavnoga sata. a drugi su publika. Nastavnik mora odrediti nastavne metode kojima će potaknuti učenike da iskoriste značenje nastavne jedinice. da postavljaju o njoj pitanja i iznose vlastita mišljenja te da. prihvaćanje tuđega mišljenja. to je nastavna metoda koja se najčešće primjenjuje u radu vježbeničke tvr tke. razmjenjuju iskustva. sudjelovanje na smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. potiče argumentirano mišljenje. one preuzimaju na sebe određene radne zadatke i odgovornost za njihovo pravodobno izvršenje. Prigoda je za razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina. odgovaranje na upite. • Na zaključak – refleksiju – tj. ✔ Moguće je promijeniti uloge. vrijeme -rok izvršenja).3.. fazu nastave u kojoj učenici ponovno promišljaju o idejama s kojima su se susreli i značenjima koja su shvatili. ✔ Nastavnik vodi učenike u raspravi prema određivanju svih potrebnih aktivnosti. opet ih propituju. međusobnu suradnju i jačanje timskoga duha.✔ Nakon obilaska galerije svaka skupina ponovno pregledava svoj rad i uspoređuje ga s drugima te međusobno razgovaraju o tuđim komentarima vlastitoga rada.). ✔ Učenici trebaju vježbati igranje raznih uloga koje se izmjenjuju. Bilo bi dobro akcijski plan prikazati kao plakat i staviti ga u učionicu na vidljivo mjesto svim učenicima. ali i pri provjeri nastavnih sadržaja. organizacija neke proslave. Učenik vježbom kroz igranje uloge stječe praktične vještine i razvija sposobnosti za rad. uz pomoć nastavnika. tj. • Obično se nakon nastave učenicima zadaju dodatne aktivnosti. rotacijom posla ili promjenom voditelja odjela i sl. uz osobno zadovoljstvo svojim uspjehom i doprinosom radu skupine. Koristi se simulacija i demonstriranje pojedinih radnih procesa. Nastavnik. primijene nastavni sadržaj. IGRANJE ULOGA . odrede svrhu – cilj učenja. Tada dio razrednog odjela igra uloge. Nastavni sat uobičajeno dijelimo: • Na uvodni dio – evokaciju – tj. izazvati njihovu radoznalost. povezuju nepoznato s poznatim čime proširuju postojeće znanje. Bave se istraživačkim radom: pronalaze potrebnu literaturu. preuzimanje i raspodjelu pošte itd. U ovoj se nastavnoj metodi odgovornost potpuno prepušta učenicima. Može služiti za bolje razumijevanje situacija u kojima se te osobe povre meno nalaze u stvarnom životu. ✔ Nastavnik podijeli uloge koje preuzimaju učenici. 5. npr. roditelja i djece. mirno rješavanje nesuglasica i odgovorno preuzimanje odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. ali ne preuzima na sebe realizaciju zadatka. Uvijek je na raspolaganju učenicima. Nastava se „seli“ iz učionice. izražavanje kreativnosti i slobodne volje. potaknuti ih na razmišljanje. radnika vježbeničke tvr tke gdje se uočava njihova međuovisnost itd. proširuju to značenje na nova područja aktivnosti. npr. npr. u što kraćem vremenu. cijeli razredni odjel/skupina radnika u vježbeničkoj tvr tki ima pred sobom zadatak koji treba realizirati (npr.2 ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA – RADNOGA DANA Cilj suradničkog učenja je aktivno učenje. sudio nika/izvršitelja. tj. radnika na pojedinome radnom mjestu. rezultat njihove aktivnosti je shvaćanje značenja (zahtijeva trajnu uključenost i razumijevanje). Ovom se nastavnom metodom učenici dovode u situaciju u kojoj su druge osobe. zadatak se naziva projektom. potrebno je nastavni sat ar tikulirati prema konkretnom cilju za svaki radni dan/radni sastanak kada učenici postaju radnici vježbeničke tvr tke. ✔ Ova se nastavna metoda koristi za pronalaženje različitih rješenja problema. Učenje se ogleda u trajnoj promjeni. Nastavnik može odabrati brojne metode kojima će zainteresirati učenike za takve dodatne aktivnosti. Moguće je i da se podijele uloge unutar skupine/odjela vježbeničke tvr tke. mora odabrati nastavne metode kojima će potaknuti učenike da istražuju sadržaj. s vj e s ni su potrebe planiranja. istraživanja i sl. fazu nastave u kojoj se od učenika traži da razmisle o tome što već znaju o nekoj temi (prisjećaju se). a kada učenici mogu vlastitim riječima izraziti ideje. samostalno traže savjete i pomoć. raspravljaju. dakle. zajednički izlet itd. igranje određene uloge. Učenici stječu stručno iskustvo. voditi brigu o izvršenju aktivnosti prema rokovima. Kad se to ima na umu. dobivaju konkretne upute kako se tre baju ponašati. npr. podsjetiti ih na predznanje i navesti ih da formuliraju pitanja. koje radne zadatke trebaju izvršavati. učenje se odvija izvan škole. izradbu postera. 2. vremena za realizaciju pojedinih aktivnosti kojima će se ostvariti pro jekt/zadatak. 31 . kreativnost. znači da su ih usvojili – razumjeli. izvršitelji. izradba internetske stranice. vođenje intervjua. Nastavnik. Cilj je da učenici nauče što više radnih operacija. • Na razradbu sadržaja – razumijevanje značenja – tj. Moguće je odrediti voditelja pojedine skupine koji će usklađivati rad njezinih članova. čija je najvažnija svrha da učenicima osiguravaju priliku za samostalan rad na temelju ideja ili primjena o kojima je bilo riječi u obrađenoj nastavnoj jedinici.). organiziranja. Uzimajući u obzir zahtjevnost njegove realizacije. jačaju timski duh i međusobnu suradnju jer imaju zajednički cilj. dakle. kojim se učenike potiče na propitivanje i otkrivanje. mora odabrati nastavne metode kojima će mišljenje učenika usmjeriti na temu. PROJEKTNA METODA – nastavna metoda koja se koristi kada. što nastavniku ponekad i nije jednostavno. tj. međusobne suradnje.). ulogu nastavnika/razrednika. ali i empatija te jačaju socijalne veze među članovima skupine (razrednika i učenika. npr. razvija se stručno znanje. 6. i to tako da ih kvalitetno mogu izvršiti.nastavna metoda u kojoj učenici preuzimaju određene uloge iz života. Te se aktivnosti obavljaju uglavnom izvan razreda pa učenicima mogu služiti za proširenje učenja izvan škole na zajednicu. tj. ✔ Mogu se formirati skupine učenika podijeljene po sličnim aktivnostima. prema potrebi raspituju se kod drugih. u radu vježbeničke tvr tke mogu obavljati nekoliko radnih zadataka tijekom radnoga vremena (telefoniranje.

Pošto po jedini zadatak bude u potpunosti obavljen. Nastava. CD: Primjer: Obrazac OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 32 33 .o. • 10 minuta = završni poslovi. Rad u vježbeničkoj tvr tki je specifičan. …).Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva. Prema postavljenom cilju nastavnik bira nastavne metode za rad s učenicima i načine provjere realizacije cilja. Pri određivanju općeg cilja nastavnoga sata i specificiranih ciljeva treba imati na umu može li se zamišljena aktivnost provesti u odnosu na situaciju i očekivanja u odnosu na uče nike s kojima će se učiti pojedini nastavni sadržaj. • 65 minuta = rad po odjelima – voditelj odjela podjeljuje zaduženja svojim radnicima koji ih upisuju u obrazac osobnih zaduženja. DNEVNI RADNI RASPORED Rad u vježbeničkoj tvr tki kao nastavni proces odvija se u bloku. dakle. u razgovoru s nastavnikom/voditeljem vježbeničke tvr tke. Svaki radnik/ca vodi dnevnik rada (u njega prilaže obrazac osobnih zaduženja. a i za određivanje cilja koji se želi tim radnim zadatcima postići.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga 1d . učenici trebaju biti u stanju pokazati više od prisjećanja ili razumijevanja informacija koje im je nastavnik prezentirao (više su aktivno intelektualno uključeni pa osim prihvaćanja novih informacija mogu promišljati kakva je korisnost za njihov život ili društvo općenito itd. Zbog toga je nužno neprekidno pratiti izvršenja zadataka – korištenjem unaprijed utvrđenih obrazaca radnoga rasporeda.radniku vjež beničke tvr tke te u njegovu obrascu osobnih zaduženja prati rokove izvršenja. na posebne zadatke za svaku poslovnu funkciju – odjel utvrđen organizacijskom strukturom (administracija.). opaske na vođenje dnevnika rada učenika/ca u kojima su oni kroz domaću zadaću opisali poslove tijekom prošloga radnog dana). Uz jedinstveni cilj nastavnoga sata potrebno je odrediti specificirane ciljeve – moraju biti zorni i opisivati vidljiva ponašanja koja bi učenici trebali znati demonstrirati ili proizvode koje će stvoriti kao rezultat obrađene nastavne jedinice.Zadatak razrađen po odjelima 1b . OSOBNA ZADUŽENJA Voditelj odjela raspoređuje radne zadatke svakom pojedinom učeniku/ci . Na taj način svaki nastavni sat obuhvaća različite nastavne sadržaje što su ih učenici/ce upoznali u ostalim općeobra zov-nim i stručnim predmetima. Određivanjem cilja – svrhe učenja i upoznavanjem učenika s tim. mogao bi biti: • postizanje dobiti (ostvarenjem prometa: nabavom i prodajom kvalitetnog namještaja). daje prijedlog ocjene izvršenja. voditelj odjela pregleda dokumentaciju i. osigurava se njihovo trajno zanimanje za nastavni sadržaj. podrobno opisujući poslove koje je preuzeo/la te tijek izvršenja) uz opis aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. Ukupni – opći zadatak vježbeničke tvr tke TIKO d.Svaki nastavni sat mora imati konkretno osmišljen cilj – što se želi tijekom nastavnog procesa postići u radu s učenicima.Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije 1c . Ti ciljevi zahtijevaju raznovrsne razine mišljenja (mišljenje višeg reda). Pojedinačni zadatci .o. zatim ostvarenja te neizvršene zadatke.o. Obuhvaća osmišljavanje radnog zadatka za svaki odjel.1e: 1a .o. POSTAVLJANJE OPĆEG ZADATKA Pri planiranju nastave nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke izrađuje izvedbeni plan prema organizacijskoj strukturi svoje tvr tke u onoliko varijanata koliko njegova tvr tka ima odjela – kako bi za svaki odjel predvidio odgovarajuće radne zadatke. CD: Primjer: Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a . povećava im se motivacija za učenje i prihvaćanje novih informacija. Za to vrijeme radnici pripremaju svoja radna mjesta te na temelju bilješki u dnevniku rada samostalno nastavljaju s poslovima započetima u prethodnim radnim danima). kratka izvješća o dnevnome radu. koja je svrha učenja određenoga nastavnog sadržaja. • 10 minuta = samostalni sastanak menadžmenta – top-menadžer vodi sastanak (pod sjećamo se koje poslove smo obavili prošloga radnoga dana i što ćemo raditi danas). Izvođenje nastave u predmetu Vježbenička tvr tka zahtijeva od nastavnika da istodobno zapošljava sve učenike/ce s različitim zadatcima i da stalno ostvaruje suradnju među odjelima: • kroz raščlanjivanje općeg zadatka na pojedinačne zadatke za radnike • kroz kolanje dokumentacije tijekom poslovanja unutar tvr tke. mora biti kurikularno orijentirana jer se na taj način može (pri kraju nastavnog procesa) provjeriti u kojoj je mjeri postavljeni cilj i ostvaren.kao najniža razina raščlanjivanja . spojena dva školska sata za koja se preporučuje sljedeća ar tikulacija: • 5 minuta = sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta (nastavnik/voditelj iznosi svoje mišljenje o tome koliko je koji učenik/ca stvarno sudjelovao/la u radu svog odjela. nabava. U nastavku je primjer zadatka razrađenog po odjelima vježbeničke tvr tke i primjer liste praćenja rada učenika tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki. RAŠČLANJIVANJE UKUPNOG ZADATKA TVRTKE Unutarnjom podjelom rada u svojem izvedbenom nastavnom planu nastavnik dijeli opći zadatak tvr tke TIKO d. zbog čega je priprema nastavnoga sata zahtjevnija.dodjeljuju se pojedinim radnicima koji ih najčešće ostvaruju kroz više nastavnih sati.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave 1e .

Izvje štaj predstavlja: • prezentaciju obavljenih zadataka • pogled u budućnost. Kroz praćenje moramo vidjeti: koliko su rezultati rada u skladu s praksom i mogu li se primijeniti u stvarnosti.snalaženje u radnim situacijama.na temelju zapisnika ispisuje se odluka. Zapisnik br. Svaki dokument mora imati: • naziv sastanka. ali kao nastavni predmet ipak zahtijeva ocjenjivanje. prezime i vrijeme odlaska/dolaska) te na kraju zabilježiti u koliko je sati sastanak završio.učiteljska zapažanja i procjenu. njihov izgled .poznavanje radnih zadataka . Ak o j e ne tk o o d nazo čni h nap us ti o s as tanak i l i j e ne tk o nak nad no d o š ao . Tijek sastanka zapisničar može bilježiti na tri načina: • pod imenom i prezimenom sudionika u raspravi .1 – sastanak menadžmenta tvr tke • nadnevak održavanja sastanka i vrijeme njegova početka održavanja (u satima) • popis nazočnih (ime i prezime) • popis izočnih (ime i prezime te razlog izočnosti) • kratak sažetak odluka s prethodnoga sastanka (iz prethodnog zapisnika) koje nazočnima treba pročitati. a zapisničar upisuje broj pojedinih glasova. npr. Poželjno je da se učenici/ce uključe u ocjenjivanje svojih učinaka: voditelj odjela prvi kontrolira izvršenje zadataka i 35 34 . ostvare nja te neizvršene zadatke. knjiženja. jezik i izražavanje . opisuje aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. te tko je suzdržan. • dnevnik rada učenika/ce = učenik/ca upisuje poslove koje je preuzeo/la i tijek njihova izvršenja.: među zadatcima marketinga su i kreiranje logotipa i slogana poduzeća . plan rješavanja neizvršenih zadataka iz dosadašnjeg poslovanja. Npr.može se utvrditi da zapisnik vodi poslovna tajnica – koja radi u Odjelu administracije. Zapisnik sa sastanka skupštine dioničara. tko je protiv. Nastavnik sam odlučuje kako će pratiti rad učenika/ca: hoće li koristiti prosudbene listiće. tj. Zapisnik se uvijek piše u istu bilježnicu s obilježenim rednim broje vima stranica. o suradnji. pravni oblik i adresu tvr tke.vrijeme izradbe = poštovanje zadanih rokova. ili će primijeniti jednostavnu i mnogim nastavnicima najsigurniju metodu . kao drugi po važnosti u redoslijedu utjecaja na konačnu ocjenu. zap i s ni čar to mora navesti u zapisniku (zabilježiti ime.način glasovanja i sustav odabira potrebne ve ćine za prihvaćanje odluke određuje se prije sastanka. proračuna i poslovnih komunikacija.izradba proračuna. VOĐENJE ZAPISNIKA U zaglavlje upisujemo ime. praćenje i vrjednovanje rada učenika/ca u imeniku. samostalnost . VRJEDNOVANJE RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Vježbenička tvr tka pokušava u poslovanju biti što vjernija slika stvarnosti. Zapisnik potpisuje zapisničar (ovjerovitelj zapisnika postoji kod sastanaka na kojima se donose važne poslovne odluke. CD: Primjer: DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 Osnovni elementi upisuju se u imenik kao elementi vrjednovanja rada učenika/ca u vježbeničkoj tvr tki.pronalaženje boljih rješenja. urednost i sl. je li se o sličnim pogrje škama moralo razgovarati više puta. a oni ih trebaju prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje (zapisati obrazloženje) • dnevni red današnjega sastanka – sastanak se održava po točkama dnevnoga reda • voditelj sastanka predlaže dnevni red i daje ga na usvajanje nazočnima. uz prijedlog poslova koji će unaprijediti odjel i cijelu tvr tku. Svaki voditelj odjela može organizirati vođenje pojedinačnih zapisnika za svoje odjelne sastanke te sam odrediti tko će biti zapisničar. sadržajna točnost isprava. koliko puta je neki posao rađen ispočetka.točnost izvršenja = pridržavanje zakonskih odredaba. Prema dnevnome redu voditelj sastanka obrazlaže temu/prijedlog. treba obvezno koristiti svaki nastavnik/voditelj u svojim tablicama. otvara raspravu i predlaže odluku koja se donosi glasovanjem . Organizacijskom strukturom tvr tke – sistematizacijom radnih mjesta . koji ga glasovanjem prihvaćaju – a mogu ga i dopuniti.ispravan redoslijed radnih operacija .SASTANAK Svaki sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta kao i sastanak top-menadžera s voditeljima odjela bilježi se u zapisnik. poslovnih komunikacija . kao što je skupština dioničara). Na taj način menadžment donosi važne odluke o poslovnoj politici tvr tke. Za donošenje odluke voditelj sastanka pita tko je za. CD: Primjer: ZAPISNIK SASTANKA – RADNI LIST 3 POVREMENI IZVJEŠTAJI Pri određivanju zaduženja za pojedine radnike voditelj odjela odabire i učenika/cu koji će po završetku zadanih poslova prezentirati izvještaj odjela na sastanku svih radnika.. a o odabiru najboljeg rješenja mora postojati bilješka u zapisniku . razgovore s radnicima. a preporuča se uvođenje i dopunskog elementa: odnos prema radu koji.svoje prijedloge predočavaju vodstvu tvr tke. može li učenik/ca riješiti problem bez nastavnika… CD: Primjer: ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 Osnovni elementi ocjenjivanja. praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla: .sve u prvom licu • prepričavanjem • zapisivanjem samo konačnih odluka. npr. Nastavnik/voditelj VT-a unaprijed određuje kriterije ocjenjivanja i s njima upoznaje uče nike/ce. • primjena usvojenih znanja = primjena svih znanja stečenih u svim nastavnim predme tima obrazovanja za zanimanje ekonomist: .

Znatno olakšanje u praćenju rada učenika/ca omogućuje nastavniku postojanje kontrolnog popisa potrebnih poslova . uključujući suradnju sa Središnjim uredom – SUVT-om. CD: Primjer: KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 3. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE Osnova trećeg poglavlja je prikaz početka rada u vježbeničkoj tvrtki. Ovo poglavlje daje pregled svih poslova i aktivnosti.aktivnosti za svaki zadani zadatak. izradbe poslovnoga plana do osnivanja vježbeničke tvrtke. 36 Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. što ga nastavnik treba izraditi u svojim pripremama za nastavu.opisuje rad svojih radnika. od ideje do formulacije ciljeva. U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi. 37 . potrebno je analizirati tržišno okruženje (analiza nabavnoga i prodajnog tržišta). uočiti moguću tržišnu nišu i postaviti viziju poslovanja. Da bi se donijela odluka o osnivanju tvrtke.

kao i kod svake stvarne tvr tke ključ uspjeha.4 POSLOVNI PLAN Poslovni plan je koncept provedbe poslovne ideje i strategije. U ovom poglavlju se. zahtjeva tržišta na kojem će tvr tka djelovati (tržište vježbeničkih tvr tki!) i mogućnosti pronalaska par tnerske tvr tke iz stvarnoga poslovnog svijeta. Uz poglavlje 3. c) proces razvoja i oblikovanja poslovne ideje može se moderirati i oblikovati metodama kreativnog poučavanja. osnove su benchmarkinga.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. opreme i postupaka u poslovanju prema iskustvima par tnera. promicanje poduzetništva u strukovnom školstvu kroz različite zajedničke projekte s institucijama kao što su Hrvatska obr tnička komora. Ministarstvo gospodarstva. Ovo će Vam poglavlje olakšati prve kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. suradnja sa stvarnim poduzećima od velike je važnosti. Budući da se u radu vježbeničke tvr tke simuliraju komercijalni vidovi poduzeća.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA 3. Prijavu u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PPDV) 3. taktiku i operativne ciljeve. Proces razvoja poslovne ideje u vježbeničkoj se tvr tki odvija na vrlo sličan način kao i u stvarnome poslovnom svijetu.o. tvr tke razlikuju strategiju. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke. Cilj je povezivanje ASO-a i relevantnih institucija. Hrvatska gospodarska komora. ali se pojava kreativne ideje ipak ne može unaprijed predvidjeti.1 POSLOVNA IDEJA Poslovna ideja je kod vježbeničke. Važan je kako za postojeće tako i za tvr tke u osnivanju. Prigode za uspjeh postoje svuda oko nas. Poslovne banke. Prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa 4. Državni zavod za statistiku. 3. a u slučaju vježbeničke tvr tke prema iskustvima par tnerske tvr tke. 38 Početak rada svake vježbeničke tvr tke vezan je uz pronalaženje poslovne ideje. POSLOVNA IDEJA 3. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za člana obitelji (tiskanica 3). 3. Stvarna (par tnerska) tvr tka u prvom redu služi prikazivanju realnih procesa proizvodnje i prodaje – detaljniji pregled u poglavlju 4. Uz poglavlje 3. npr. rada i poduzetništva.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT-a Svaka tvr tka ima svoje specifične ciljeve. eksterne poslovne ideje nastaju tako da se prepoz naje tržišna prilika koja se oblikuje u poslovnu ideju – vidi primjere). Poslovni plan VT-a TIKO d. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke. Kao i kod svake stvarne tvr tke. simuliranjem Trgovačkog suda.1 Uz poglavlje 3. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2) 8. Pri osnivanju i poslovanju tvr tke moraju definirati i ostvariti različite ciljeve.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1. b) učenicima prikazati mogućnosti razvoja poslovnih ideja (interne poslovne ideje nastaju iz hobija koji se plasiraju na tržište. Prijavu u Registar poslovnih subjekata RPS-1 2. U radu vježbeničkih tvr tki ističu se dvije posebnosti: specifičnosti tržišta vježbeničkih tvr tki kao mjesta za učenje u školama te posebnosti odnosa s par tnerskim tvr tkama. U međunarodnome prometu posebno je bitna funkcija Banke. razvoj poslovne ideje je mješavina osobnih sklonosti. Uz poglavlje 3.2 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Prilagođavanje proizvoda. Radni list 1 .5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI – SUVT Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki. U nastavi vježbeničke tvr tke preporuča se potaknuti i pobuditi poduzetnički duh učenika na sljedeći način: a) učenicima navesti primjere iz stvarne poslovne prakse i prikazati razvoj poslovne ideje kod stvarnih poduzeća (vidi primjere). Poslovna ideja stvara temelj za kontinuirani rad tvr tke u razdoblju od najmanje pet godina. Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje itd. Poslovna ideja nastaje kao rezultat stvaralačkog mišljenja koje pojedinci mogu imati u većoj ili manjoj mjeri.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1.o. korak po korak.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1.Metoda zapisivanja misli – brainwriting 2. Prijavu o početku osiguranja M-1 P za svakog radnika 5. 3. Radni list s primjerom za primjenu metode za razvoj kreativnosti . Primjer upitnika za utvrđivanje osobnih talenata.3.DOPIS ZA PARTNERSKU TVRTKU. usluga. Uspješan će poduzetnik pronaći poticaj za novu ideju 39 . Porezne uprave. Prijavu o prestanku osiguranja M-2P za svakog radnika 6. Kao i svaka nogometna momčad. Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1) 7. 3. d) izbor par tnerske tvr tke može se izvršiti prije ili nakon formiranja poslovne ideje.

a za koji mogu osigurati odgovarajuću dobit. Zaposlio se u jednom mjestu u blizini Münchena u privatnoj stolarskoj radionici za izradbu bavarskoga stilskog namještaja. skijaški štapovi. kape.skloniji su razmišljanju nego impulzivnosti .1 NAJČEŠĆI IZVORI POSLOVNIH IDEJA 1. CD-i • servisiranje skija.motiviraju ih izazovni problemi . rukavice.imaju znatiželju mladih i u starijoj životnoj dobi. odabire jedan hobi. dizajniranje. Namještaj od crvljive jelovine 30 posto je skuplji jer je obradba mnogo teža i zahtijeva više vremena i strpljenja. rukavice. Studije pokazuju da do 40. Idealno drvo za izradbu stilskog namještaja je crvljiva jelovina. ovisno o tome razvija li svoju kreativnost ili ne. Ključ za poboljšanje vlastite kreativnosti je dopustiti kreativnim potencijalima da se razvijaju čitavog života. Prije početka obradbe takvog drva potrebno je uništiti crve visokom temperaturom.Što je netko spreman financirati? . Ivan ju je prisiljen uvoziti iz Bavarske.nadareni su . Hobi Uz svakodnevni posao hobiji . san o povratku u Hrvatsku nije ga napuštao ni nakon 24 godine rada. Proces prodaje proizvoda i usluga: • skije. Zbog čavala u drvu. naočale. savjeti za prehranu. pancerice. uputio u Njemačku. tečajevi. Strojeve je nabavio u Njemačkoj. niti jedna serija nije veća od deset komada. a sve ovisi o zainteresiranosti potencijalnih kupaca na našem tržištu. kao izučeni stolar. nikada ih ne treba «zaključavati».Što mogu raditi u svojoj kući ili u svome stanu? . Zbog toga se domaće narudžbe uglavnom sastoje od samo jednog komada namještaja ili manjih ormarića. Urođena darovitost (talent) Ako pojedinac posjeduje prirodnu darovitost. sretan je da je u svojoj domovini imao priliku samostalno pokrenuti svoj vlastiti pothvat. Osoba koja misli da nije kreativna zapravo je osoba koja ne koristi svoje kreativne potencijale. pisanje.Što ja volim i želim raditi? . plesa. zet i još jedan radnik. S obzirom na to da je riječ o stilskom namještaju. Primjer za vježbu: Skijanje kao hobi možemo konkretizirati u posao putem dva procesa. zdravstvene usluge. 2. fotografije.ili posao i tamo gdje ga svi drugi odmah ne vide. U budućnosti Ivan planira proširiti svoj pogon. gdje su mu živjeli roditelji. Ljudi gube većinu svoje kreativnosti odrastajući. Biti kreativan ne znači uvijek imati revolucionarne 40 ideje. a u stolariji se obavljaju sve faze obradbe.Poznajete li nekog uspješnog poduzetnika iz svog okruženja ? Ako je odgovor DA. kulinarstva i sl. Brojni su primjeri uspješnih poduzetnika koji su tradicionalne poslove počeli raditi na nov način. Većim dijelom Ivan izvozi svoj namještaj u Njemačku. Iako obavlja isti posao kao u Njemačkoj. priručnici.1. pile se i noževi mnogo brže troše. za cr tanje. godine ljudi zadržavaju samo 2 posto kreativnosti koje su imali u dobi od 5 godina. jer znatan broj ljudi godinama gubi kreativnost iz svoje mladosti.Kojim poslom se baviti i biti uspješan? . Zadatak je nastavnika da učenike uvede u diskusiju putem sljedećih pitanja: . Za prodaju nema problema. pancerice.nemaju stalnu potrebu biti hvaljeni . No. a budući da je kod nas nema. osnovna pitanja na koja mora dati odgovor jesu: . kondicijski treninzi. ovisno o interesima.cijene svoju samostalnost . Kreativnost nije samo osobina rijetkih pojedinaca. kape. skijaška odijela.Trebam li poslovnog par tnera ili sve mogu sam? . Godine 1997. učenici mogu navesti proizvode ili usluge za kojima postoji interes na tržištu. na koji način je započeo svoj posao i s kojim idejama? Po čemu je prepoznatljiv? Kad poduzetnik odluči krenuti u poslovni pothvat. naočale.Kako je Ivan došao na ideju o otvaranju radionice? .Što ja zapravo znam raditi? .Koja je tajna njegova uspjeha? . gdje je otvorio vlastitu radionicu.poput glume. dok masivnu jelovinu nabavlja ovdje kod nas. za poznatoga kupca koji svoju robu prodaje u ekskluzivnim prodavaonicama. 3. Svaka skupina. organizacija natjecanja.originalni su u svojim razmišljanjima .Kojim resursima raspolažem za početak posla? Pronalaženje ideje nije samo plod slučaja.prilagodljivi su i nisu skloni autoritetu . mogu biti izvanredna mogućnost za ideju o poslovnom pothvatu. Za naše tržište zanimanje za takav namještaj je manje zbog visoke cijene. Ivan se s obitelji vratio u Hrvatsku. Svatko može biti kreativan u određenoj mjeri. Proces proizvodnje: • skije. špor ta. Primjer: 70-ih se godina Ivan. S Ivanom rade njegov sin.imaju pozitivnu sliku o sebi . skijaški štapovi.empatični su . Najčešće usvojen prikaz značajki kreativnih ljudi je: . Kako bi dokazali da se njihova kreativna ideja može konkretizirati u poslovnu ideju. Zato stolari ne vole raditi s takvim drvom. budući da i ne pokušavaju biti kreativni. već je važnije imati svjež i nesputan pristup donošenju odluka. Kredite je nabavio od Njemačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kreativnost pojedinaca može svjesno poboljšati. skijaška odijela. Vježba: Zadatak je nastavnika da učenike podijeli u nekoliko skupina. npr. trgo41 .

Uočiti promjenu. • Stres na poslu .2 METODE PRONALAŽENJA IDEJA I UVJETI ZA USPJEŠNU POSLOVNU IDEJU Postoje tri faze u procesu stvaranja ideje: 1. Strana je konkurencija prilično jaka jer se razvijala zajedno s proizvođačima brodova.najopakiji ubojica ovoga stoljeća. Ured i pogon smjestili su u Zagorju. Postoje brojne metode i postupci poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. npr. prikupljanje informacija. U skupini jedan pojedinac potiče ostale. već kao povoljnu priliku. učenici će nastojati predočiti najbolje rje šenje. • Iz godine u godinu ljetne temperature su u porastu. u prostore nekadašnje tvornice Astra. Učenici dolaze do različitih ideja o pokretanju novog posla zbog navedenih promjena. 3. Zadatak im je da pokušaju razmišljati o stvarima za koje smatraju da ih je potrebno mijenjati. trebalo vremena za uspješan plasman. Analiziraju mogućnosti za kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. nabavili su opremu te zaposlili još četiri radnika. istraživanje 3. razmišljanje. Vježba: Nastavnik upoznaje učenike s procesom stvaranja ideje kroz konkretne aktivnosti. 43 . • Porast kriminala na ulicama grada. pjevao je u crkvenom zboru.1. odnosno proizvoda. pronalascima. a tri najpoznatije su: delfi-metoda. Potreba je bila jasna: samoljepivi papirić koji bi se mogao lako odlijepiti bez oštećivanja stranice. može . što mu je otežavalo nalaženje tih mjesta za drugu misu.razviti svoje vještine i upotrijebiti ih za pokretanje svoga vlastitog posla. odnosno poboljšati. Iako u početku nije naišao na razumijevanje u svojoj tvr tki koja je bila poznata po proizvodima jake ljepljivosti. od nosno kao opasnost.vanje. pa su . Učenici vode bilješke o svojim istraživanjima i razgovorima međusobno razmjenjujući iskustva i zajednički prezentiraju rezultate. informatičarima i sl. televizijskih emisija. 4. agencije za modni dizajn. Mali brodograditelji doživljavaju ekspanziju i bilo im je logično da potraže potporu kooperanata. Napravili su uzorke i počeli ih nuditi domaćim brodograditeljima. ako istodobno imaju i poduzetničkog duha. oluja mozgova (brainstorming) i metoda zapisivanja ideja (brainwriting). temeljem prikupljenih informacija.spojili informatiku i brodogradnju. Primjer: Ar t Fry. Nakon određenog vremena odlučuju se za samostalan poslovni pothvat. omogućuje prvenstveno zaštitu od najčešćeg oblika krivotvorenja i zloporabe kar tica. pojedinci s vremenom stječu iskustvo i ugled u svojoj profesiji. Primjer: Trend povećanog broja kar tičnih prijevara tvr tka IBM je iskoristila kao povoljnu priliku za plasman novog proizvoda na tržište. Izrađuju i elemente eksterijera. otvaranje trgovine mješovitom robom. Mladena je završila brodogradnju i radila je kao projektna inženjerka na rekonstrukciji stambenoga dijela naftne platforme. Posao su pokrenuli uz pomoć kredita i ušteđevine. cvjećarnice i sl. aranžiranje. jer je cijena najma povoljnija nego u Zagrebu. Stručnost u poslu Ulažući u razvoj svoje poslovne karijere bilo u državnim institucijama ili u privatnoj organizaciji. osnivanje male nakladničke kuće. kompjutorskom tehnologijom. Razgovaraju s ljudima iz okruženja. književne literature. izumitelj blokova samoljepivih papira Post-it. Rezultat su bili blokovi naljepnica Post-it. definiranje problema 2. Č e s to ne mo že mo vi d j e ti b o l j e ak o s tal no g l e d amo u i s to m s mj e r u. Stoga su česti primjeri da sveučilišni profesori otvaraju visoke poslovne škole. Počeli su surađivati s dva vodeća domaća proizvođača malih brodova. Umjesto kar tica s magnetskim zapisom. 42 Primjeri: • Stanovništvo se upozorava na moguću prisutnost kravljeg ludila u zemlji. prija teljima. ljudima iz poslovnog života.uz pomoć odgovarajućeg obrazovanja. Ova nova čip-tehnologija. zadržavajući dosadašnje korisnike svojih usluga. • Prije 15 godina zabilježen je porast nataliteta u zemlji. odnosno specijalizacije . Treba promijeniti kut gledanja i promjenu u okruženju ne doživljavati kao problem. Ar t je bio uporan i išao k svome cilju s velikom ustrajnošću. aktualne sajmove. Vježba: Nastavnik zadaje konkretne situacije kao posljedice promjena u okruženju. Nakon što su učenici definirali činjenicu da žele osnovati vježbeničku tvr tku. časopisa. mogu i te kako iskoristiti tu svoju sposobnost i ideju pretvoriti u konkretan posao. Dugogodišnje poznanstvo pretvorili su u posao jer su oduvijek željeli raditi za sebe i primijeniti znanje za područja za koja su stručni. Dijeli ih u četiri skupine. a planiraju i dalje ulagati u proizvodnju i nove tehnologije te širiti ponudu. roditeljima. • Cijene benzina iz dana u dan sve su veće. prilagoditi se i iskoristiti je kao povoljnu priliku za novi poslovni pothvat značajka je uspješno g a p o d uze tni k a. Primjer: Mladi poduzetnici Mladena i Mario prvi su u Hrvatskoj počeli proizvoditi brodski namještaj koristeći se modernom. Procijenili su da u Hrvatskoj mala brodo gradnja ima perspektivu. roditelji strahuju za svoju djecu. Pronalaženje poslovnih prilika Izvor za uspješnu poslovnu ideju može biti i promjena u okruženju. konkretno predočavanje najboljeg rješenja. od kojih svaka ima isti zadatak. Najčešće se radi o liječnicima. profesorima. posjećuju prodavaonice. 5.osnivanjem tvr tke za proizvodnju brodskih interijera . na tržište je lansirala nove čip-kar tice. unatoč kvaliteti i povoljnoj cijeni. Inventivnost Pojedinci koji su skloni istraživanjima. kreću na drugu fazu. U trećoj fazi. Papiri kojima je označivao stranice u svojoj zbirci crkvenih pjesama ispali bi nakon prve mise. koji su se tvr tki 3M na kraju pokazali vrlo profitabilnim proizvodom. proučavaju uspješne poduzetničke pothvate iz novina. a veći broj različitih ideja stvara nove poticaje. Stoga im je. 3. potpomognuta IBM-ovim inovativnim softverom.

nabava. luksuzno pakiranje i otprema specijalnih prigodnih darova na zadanu adresu. ali se rezultati ispitivanja objavljuju tako da ih poduzetnik može upoznati čitajući stručne časopise. definicija problema 2. Provedba metode nije ni skupa ni te ška. Ona je bila poznata po dvosmislenim proročanstvima koja su bila tako izrečena da se uvijek moglo protumačiti kako je ona točno predvidjela događaj.organizacija dječjih rođendana sa zabavnim programom . Današnja delfi-metoda nema ništa zajedničko s nagađanjem lukave proročice jer je to po stupak pisanog izjašnjavanja veće skupine stručnjaka o nekom problemu (na primjer: vje rojatnost uspjeha novog proizvoda ili moguća vremenska pojava važnoga. ali je ipak nužno da voditelj bude osposobljen za usmjeravanje rasprave i poticanje kreativnosti sudionika.Preporuka je da broj članova ne bude manji od pet niti veći od 12. nakon kojega vre mena sudionici obično iscrpe sva promišljanja. 0 bodova – najneuporabivije ideje. Proces vodi voditelj/nastavnik.: .moguće je reći sve što nam padne na pamet . Tuđe se ideje mogu dopunjavati i dorađivati.Delfi-metoda Dobila je ime po starogrčkom svetištu u kojemu je mitska proročica Pitija proricala budućnost.možemo povezivati tuđe ideje sa svojima . Broj kruženja ovisi o raspoloživom vremenu i motiviranosti sudionika.nema autorstva ideja .prodaja namještaja . jer će to čitati drugi članovi skupine. 1 bod – ideje koje su uporabive ali traže doradbu. Radi se o složenoj metodi koja se rijetko koristi za potrebe malih poduzeća. Ideje se zapisuju samo u osnovnim naznakama. Nakon toga slijedi vrjednovanje ideje. Sudionici sjede u krugu oko zajedničkog stola i bilježe ideje na list papira.prodaja osušenih i prepariranih rijetkih biljaka i trava . postavi im pitanja putem pisma i na isti način prikupi odgovore.ideje se daju u osnovnim naznakama . Metoda zapisivanja misli (brainwriting metoda) Ova se metoda primjenjuje kad se radi o jednostavnijim problemima i za skupine sudionika koji se dovoljno međusobno ne poznaju.proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda .najvažnija je količina ideja. Voditelj/nastavnik nastoji za svaku ideju čuti od sudionika argumente «za» i «protiv». Tako. Svaki sudionik treba pomnjivo proučiti i procijeniti svaku ideju. njezino izricanje budućnosti prije odlaska ratnika: “Ići ćeš vratiti se nikada ne ćeš poginuti u ratu!” može se različito tumačiti ovisno o tome iza kojeg dijela rečenice stoji zarez. kao npr.nitko nema pravo kritizirati tuđe ideje .trgovanje rabljenim kompakt-disk pločama . Nakon nekoliko ponavljanja postiže se gotovo jednoglasno mišljenje.turistička agencija . Oluja mozgova (brainstorming metoda) To je najčešće korištena metoda poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. ali se daje i statistički prikaz odgovora čitave skupine. Učenici pak mogu dati različite ideje manje ili više provedive.mi stvaramo ideje . Primjenjuje se u malim skupinama od četiri do sedam osoba. a neizvjesnog događaja). Voditelj istraživanja odabere skupinu stručnjaka. Moguće ih je vrjednovati s tri ocjene: 2 boda – ideje koje se čine odmah uporabive. ponovno se šalju ista pitanja. Sudionici bi trebali biti upoznati sa sljedećim uputama: .trgovanje robom s tvorničkom pogrješkom . Zato ovu metodu primjenjuju znanstveni instituti i sveučilišta. Ovom se metodom može najbrže prikupiti velik broj ideja. U trećoj se fazi ponovno razmjenjuju i vrjednuju listovi papira.trgovanje špor tskim rekvizitima ili glazBrainstorming benim materijalima . vrjednovanje ideje. tolerancija i sloboda mišljenja. odnosno njezino kritičko preispitivanje. no to ne znači da će sve ideje biti odmah upotrjebljive za poduzetničke pothvate. Vjerojatno je takvo mišljenje točnije nego da ga izriče sam pojedinac.poželjni su i neobični prijedlozi .prodaja svijeća u automatima . Poslije zapisane prve ideje svaki sudionik dodaje svoj list papira susjedu s desne strane. Tehnika se sastoji od pisane komunikacije koja se dopunjuje usmenom. Svaki krug zapisivanja traje pet minuta. Sada svaki sudionik može svoje mišljenje usporediti s mišljenjem ostalih pa su moguće korekcije ako je netko bio neodlučan. a svaki list može za jednim stolom kružiti više puta (npr. Prvi problem u provedbi ove metode je odabir skupine stručnjaka i malo je vjerojatno da bi poduzetnik-početnik mogao okupiti stručne utjecajne ljude na svom ispitivanju. zapisivanje ideja. Tako sudionici ispitivanja i ne znaju što su odgovorili drugi sudionici. Na taj se način izbjegava mogućnost da utjecajan pojedinac nametne svoje mišljenje cijeloj skupini. Pritom se nastoji izbjeći sudjelovanje nadmoćnih i nametlji vih pojedinaca.ne komentiramo i ne vrjednujemo ideje . Odvija se u tri faze: 1. na primjer. čitljivo. ideje se stvaraju najviše do pola sata. Kad se prikupljeni odgovori statistički obrade. 44 45 . Sve se prikupljene ideje zapisuju kako bi ih svi mogu vidjeti. dodavanje i kruženje listova papira 3. U ležernom ozračju dominira povjerenje. Voditelj (nastavnik) prvo objasni tehniku i podijeli po jedan list papira svakom sudioniku. tri puta).

............. ali po cijenama i uz uvjete plaćanja koji su im prihvatljivi.................... Učenici u ulozi poduzetnika.. znanju i iskustvu već i o situaciji na tržištu.. a sličnosti ukazuju na snagu prema kojoj se treba usmjeriti......... sukladno tomu........... Potrebe kupaca ......... Biti učinkovit ne znači samo raditi prave stvari već je potrebno raditi prave stvari na pravi način..3 OCJENJIVANJE IDEJA Prikupiti različite ideje nije lako............ odnosno dobroj analizi unutarnjih i vanjskih čimbenika (nešto više o tome u poglavlju 6.......................... prilično je zahtjevno.......... jer svaka ta sastavnica zahtijeva precizniju razradbu od same tehnologije do troškova.. Razmatra se je li ideja u skladu s pravnim.......... Što želimo postići? Odabir djelatnosti (proizvodne....... Poduzetnik mora procijeniti što je za njega sigurnije i jeftinije..... sastaviti listu dobavljača.......... Ciljno tržište .. Poslovni prostor .................. poput započinjanja komercijalizacije novoga proizvoda.. kulturnim i etičkim normama.......... Tako ćemo biti u stanju donositi pravodobne odluke vezane uz naše aktivnosti........... je li moderna.. tj.... na koja tržišta i u kojim količinama.. Da bi se tim potrebama udovoljilo.. napredna......... odgovornosti i izazova..................... Kako zadovoljiti potrebe ciljnoga tržišta i istodobno ostvariti dobit? Odgovor je: učinkovita kombinacija raspoloživih resursa..... Promatra se do koje je mjere ideja društveno prihvatljiva...... Zadatak je poduzetnika okupiti tim ljudi..................... kupiti ili unajmiti poslovni prostor i opremiti ga................... Od više mogućih kriterija izabrali smo nekoliko: Izvedivost Procjenjuje se je li izabrana ideja (budući proizvod ili usluga) tehnički i ekonomski izvediva....................... Vrlo je važno prikupiti sve dostupne informacije koje moraju biti utemeljene na ozbiljnim i pouzdanim prosudbama.....1 ovog priručnika)..... Donosi se odluka o tome kako pribaviti financijska sredstva.... KAKO ĆEMO TO POSTIĆI? Vlastiti ili tuđi izvori financiranja ..... uvažava li ekološke standarde............. upućivanja poslovne ponude potencijalnome par tneru..... Primjena poduzetničke ideje u praksi znači njezino oživotvorenje koje se postiže početkom obavljanja zamišljene poduzetničke djelatnosti..... poštovanja.......... znati kako racionalno iskoristiti raspoloživo vrijeme. Nakon obradbe svaka skupina predstavlja ostalima svoju zamisao... Pritom je vrlo važno procijeniti vrijeme povrata uloženih financijskih sredstava..... ZAŠTO TO ŽELIMO? Motivi pokretanja djelatnosti .... No........... 47 46 ....... Specifičnost ponude (prednosti u odnosu na konkurenciju) .. zadovoljavaju li konkretan proizvod ili usluga potrebe kupaca. za koje vrijeme ostale skupine ocje njuju ideju koja se prezentira ocjenom od 1 do 5 prema istim kriterijima................... željama i navikama............... stručne savjetodavne potpore i sl..................................................... organizacije poslovnoga sastanka i sl............................ No.......................... odnosno učinkovitosti..................... Vježba: Nastavnik naglašava da su prethodno navedene sastavnice poduzetničkog pothvata samo okvir za donošenje poslovnog plana.. pritom ne bi smio zanemariti važnost pričuvnih sredstava potrebnih za pokrivanje možebitnih iznenadnih troškova. o njihovim potrebama...... ŠTO ŽELIMO POSTIĆI? Vrsta djelatnosti ........... Prodajni asor timan (proizvoda ili usluge) ...... odlučiti na koji će način plasirati proizvode ili usluge...................... Pritom je važno uzeti u obzir i analizu konkurencije... Razdoblje koje započinje stvaranjem ide je. odabrati odgovarajuću lokaciju.........3............... a još je teže ocijeniti koja je od svih ideja najprikladnija za poslovni uspjeh... Svaka od njih odabire svoju ideju i razrađuje je prema prethodno navedenim kriterijima...................... ispunjavaju ovaj okvirni obrazac....... ipak će odluka o konačnom rješenju biti pitanje poduzetnikove odgovornosti za posao i njegova samostalnog preuzimanja rizika...... trgovačke ili uslužne) ovisi ne samo o poduzetnikovim sposobnostima............................ Donosi se odluka o tome što plasirati............ Razlike koje proizlaze iz ovih usporedaba ideja ukazuju na slabosti koje treba istražiti...... poput financijske stimulacije.. Odabir ciljnoga tržišta podrazumijeva prikupljanje informacija o budućim kupcima..........1.. Zašto to želimo? Pokretanje određene djelatnosti izazvano je kombinacijom mnogih motiva poduzetnika.. Pritom je potrebna usklađenost niza organizacijskih aktivnosti koje tvr tku dovode do uspjeha......... Razumljivost Vježba: Zadatak je nastavnika podijeliti učenike u nekoliko skupina od 4 do 5 njih... Kako ćemo to postići? Prihvatljivost Zakonitost Kvaliteta/svrsishodnost Promišlja se je li ideja u skladu s postojećim standardima i zahtjevi ma tržišta. To znači da zaposleni u uspješnoj tvr tki pri poduzimanju poduzetničkoga pothvata znaju što žele postići........... mogući krediti............. a što isplativije. odnosno stopu povrata u odnosu na uloženo.. Postavlja se pitanje je li ideja lako objašnjiva onim sudionicima koji sudjeluju u procesu njezina ostvarivanja.... sigurnosti....1... raščlanjuje i odabire najbolju ideju..... Postoji veći broj mogućih rješenja koja uglavnom zadovoljavaju i veći broj različitih mjerila (kriterija) po kojima se ocjenjuje izvedivost ideje......... temeljem odabrane ideje.. iz vlastitih ili tuđih izvora......... utječe li na nezaposlenost i sl................. a nastavlja se pokretanjem akcije i ostvarenjem te ideje..... vrlo je važno ponuditi dovoljne količine proizvoda i usluga..... zašto i kako će to postići...... Nastavnik prikuplja papiriće s ocjenama............... Tim zaposlenih .. Sve čimbenike mogućeg uspje ha potrebno je s vremena na vrijeme preispitati jer i oni trpe zbog promjena na tržištu.................. Vrlo je bitno uzeti u obzir neprestane promjene u tržišnom okruženju i.... promatra se ukupna raspoloživost stručnoga znanja. stručnjaka za odabranu djelatnost s potrebnim znanjima i vještinama..........................

............. Prema Ph. ZADATAK VODITELJA VT-a • menadžmentu par tnerske tvr tke pismom objasniti značenje nastavnog predmeta • organizirati posjet par tnerskoj tvr tki ... uspoređujemo se s najboljima......... a cilj provedbe benchmarkinga ne ke tvr tke je kopirati njezina najbolja rje šenja i po mogućnosti ih poboljšati......... može ih upoznati s poslovnim običajima u konkretnoj gospodarskoj grani (opći uvjeti poslova nja..........................tvr tku iz stvarnoga gospodarskog svijeta koja će učenicima ponekad pomagati savjetima...... Kotleru benchmarking je umjetnost pronalaženja odgovora na p i tanj e k ak o i zaš to ne k e tvr tk e mo g u izvršavati zadatke mnogo bolje od drugih..... sajam) • o komunikacijskoj politici (reklamni plan...... odnosi s javnošću.................. uvjeti isporuke i plaćanja) • o distribucijskoj politici (katalog.......... Benchmarking se kao komparativni pristup provodi u nekoliko temeljnih koraka: • identificiranje konkurencije/«konkurencije» • analiza i uspoređivanje • u čemu smo lošiji i kako biti bolji • primjena naučenih rješenja.....što je učenicima ponekad vrlo teško odabrati bez dobrog poznavanja proizvoda) • o politici cijena (realne cijene... Odgovore na navedena pitanja saznat će učenici ako im se organiziraju: • posjeti proizvodnji • posjeti prodajnom i marketinškom odjelu • posjeti skladištu • telefonski pozivi radi savjeta • pomoć propagandnim materijalom • uzorci koji obogaćuju sudjelovanje vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki i sl.... internetska stranica – prodaja............da učenici prezentiraju: -cilj i zadaće predmeta Vježbenička tvr tka -sadržaj obrazovanja -organizaciju i grupiranje poslova vježbi.... koje dodatne usluge ...................... Vježbenička tvr tka je za učenike sinteza dotad naučenih općeobrazovnih i stručnih sadržaja i praktične primjene. ŠTO SE OČEKUJE OD PARTNERSKE TVRTKE ? Par tnerska tvr tka u programu Vježbeničke tvr tke treba prepoznati mogućnost za suvre meno stručno obrazovanje te u takvom radu učenika ... PREDNOSTI ZA PARTNERSKU TVRTKU • smanjenje troškova izobrazbe za početnike • povećanje poznatosti u krugu budućih poduzetnika • pozitivan imidž tvr tke. ali njihovu praksu prilagođavamo specifičnostima tržišta vježbe ničkih tvr tki. učimo od drugih i tako poboljšavamo svoj unutarnji sustav...... telefonski marketing... Odaberite tvr tku koja uspješno djeluje na smanjivanju troškova poslovanja i povećanju produktivnosti............ Nabavni kanali ......................... 3........... Eksternim industrijskim benchmarkingom uspoređujemo poslovanje s drugim tvr tkama koje nisu naši izravni konkurenti ( jer nastupaju na drugim tržištima)........... Upravo je takvo poduzeće predstavnik gospodarske prakse koji može biti pravi primjer budućim mladim poduzetnicima........... a pomoć par tnerskog poduzeća daje tom radu dojam stvarnosti.. KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Kako bi program vježbeničke tvr tke proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim situacijama............. svaka tvr tka koja djeluje u školi trebala bi imati par tnersku tvr tku .........buduće potencijalne radnike..... koji proizvodi...............2.................... sredstvo stalnoga poboljšanja i sredstvo za postizanje zadovoljstva u radu vježbeničke tvr tke te pruža golemu korist u pronalaženju odgovora... Korištenjem iskustava par tnerske tvr tke učimo iz vanjskih izvora... Par tnerska tvr tka daje odgovore na pitanja: • o politici proizvoda i asor timana (koliko......................................................... Prodajni kanali ........ što znači da primjenjujemo benchmarking ............ Vrijeme trajanja pothvata .. prodajni trening)......................... tržištu nudi kvalitetne proizvode i uvijek vodi brigu o okolišu........ Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti ..................................Lokacija ...... aktualnosti – trendovi).........koji tu postaje sredstvo učenja.. provedba................... ogledni primjerci ugovora...................... Svojim će im par tnerstvom omogućiti razvoj kvalitetnih radnika za naše gospodarstvo......................... Par tnerska tvr tka Grawe Par tnerska tvr tka Klara 48 49 ......

stvarajući time predivnu glazbu.poput sljedećih odrednica: . odnosno svrhu i smjer djelovanja i. postupaka. Jasno utvrđivanje radnih zadataka. Poticanje radnika da putem pravilne primjene znanja.a 3. Npr. a istodobno i temelje za kreativni poduzetnički potencijal koji će svojom pokretačkom snagom pružiti doprinos razvoju hrvatskoga poduzetništva. definiranje obveza.odrediti misiju . . u skladu s tim: .pomažemo jedni drugima. Pritom je potrebno: . doček Nove godine i sl. Npr.3. treba zamisliti kakav bismo način rada u idealnom slučaju željeli imati u idućih dvije do pet godina.3. Primjerice.mi smo poput orkestra u kojemu instrumenti u različito vrijeme preuzimaju vodstvo. 50 . Nadzor U svijetu brzih promjena tvr tka ima mogućnost ostvariti konkurentsku prednost ako je spremna usmjeriti se prema budućnosti. Utvrđivanje vizije podrazumijeva prvenstveno osvješćivanje mogućnosti i potencijala. Iako skupine odabiru različite metafore. . u svakodnevnom je životu mnoštvo takvih situacija poput učenja za test. sposobnosti i vještina ostvare određene ciljeve i zadatke. izbor i upošljavanje. provjeravanje i prosuđivanje odluka.Znamo što i zašto radimo i vođeni smo zajedničkom idejom. upravljanje odnosima i sukobima i sl.U slučaju problema .odrediti viziju . u slučaju odstupanja.: . odnosno upravljanja. njihov individualni razvoj. priprema za odlazak na putovanje. odnosno strategije za njihovo postizanje.Mi međusobno surađujemo. Primjer za vježbu: Tim učenika odlučio je poduzeti akciju prikupljanja dječjih igračaka po razredima i odnijeti ih u Dom za napuštenu djecu. njihov idealan način rada ima uglavnom iste ele mente . Svaka od njih ima zadatak pokušati osmisliti me taforu (tehnika za razvoj kreativnog mišljenja) koja bi ukratko opisala njihov zajednički rad u idealnoj formi. utjecanje na njihovu motivaciju. u skladu s tim. Kako u svakodnevnom životu tako i u poslovanju jedne tvr tke nužno je pravilno upravljati poslovnim aktivnostima putem sljedećih procesnih funkcija: Planiranje Aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu definiranja misije. znanja i vještine.definirati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja . . stoga svi zaposleni trebaju težiti visoko i zamišljati svoju željenu viziju djelovanja.učinkovito koristiti raspoložive resurse (financijska sredstva. . ali se na pogrješkama i uči.mi smo poput uspješne špor tske momčadi u kojoj svatko svojom ulogom pridonosi postizanju konačnog rezultata. razvoj poslovne karijere (obrazovanje).jasno utvrditi zadatke . poštovanje i povjerenje svih suradnika. Vježba: Učenici se podijele u nekoliko skupina. 51 Organiziranje Vođenje Upravljanje ljudskim potencijalima Praćenje potreba za pravim ljudima na pravome mjestu. U svrhu izgradnje i prvenstveno prihvaćanja zajedničke vizije nastavnik može primijeniti i određene vježbe. .izvršiti odabir odgovarajuće strateške mogućnosti. novačenje.» Dugoročna je vizija povezana s idealnim stanjem. opremu i sl.postaviti ciljeve .3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT . projektiranje poslova.Svjesni smo da je u radu moguće i griješiti. Budući da je za izgradnju kvalitetne vizije nezaobilazna zajednička suradnja. potrebno je organizirati česte susrete timova koji rade na zajedničkim zadatcima. .utvrditi vrijeme trajanja aktivnosti. Praćenje.konkretizirati taj postupak i uspješno ga privesti kraju.Stalno provjeravamo držimo li se zacr tanoga smjera. a. Stoga je vrlo bitno odrediti strategiju. njihovo pravodobno korigiranje. . Zadatak nastavnika je uputi ih kako . ovlasti i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja. mjera i rezultata u usporedbi s postavljenim planovima te. postavljanja ciljeva i određivanja načina. tolerancija. Primjerice.) .1 ODREĐIVANJE VIZIJE Svako naše djelovanje podrazumijeva pravilnu usklađenost aktivnosti. i izgradnju pozitivnoga radnog ozračja.Učimo jedni od drugih. «Budi pažljiv na početku i ne ćeš imati problema na kraju.primjenom prethodno navedenih aktivnosti .Zabavljamo se i kad ozbiljno radimo.» Sun Tzu Odrediti viziju tvr tke znači odrediti jasnu predodžbu (idealnu zamisao) o tome kako vidimo tvr tku u budućnosti i kako ćemo na jedinstven način pridonijeti stvaranju te budućnosti. mogućnost napredovanja i sl. prijedlog vizije za program Vježbenička tvr tka u Hrvatskoj je sljedeći: «Kvalitetnim individualnim i profesionalnim razvojem učenika stvaramo uvjete za njihovo uspješno uključivanje u poduzetničku praksu.pravilno postaviti ciljeve .

.................. što bismo trebali raditi i zašto to radimo? Izjave o misiji najčešće se koriste u poslovnom............... Ako se učenik........ Osiguravamo dugoročno zadovoljstvo potrošača njegujući stoljetnu tradiciju i vrhunsku kvalitetu svojih proizvoda i usluga radi očuvanja zdravlja.................................. 53 52 ..................................................................... Dovoljno je općenita da...................................................................................... kupce i javnost........... Vježba: Svaki učenik za sebe.................2 ODREĐIVANJE MISIJE Postavljanjem misije definiramo kako svrhu poslovanja tako i najvažnije ciljeve. omogući promjenjivu inicijativu i ponešto drugačiji pravac djelovanja...................... par tnera....... radnike........ u slučaju poslovne izjave o misiji za menadžere. .................................... Misija: ....... znači prvenstveno osposobiti ih za optimističan način gledanja prema naprijed.......... talent i upornost osobine su koje za ostvarenje tog cilja predstavljaju prednost.......... a nešto rjeđe u osobnom i u obiteljskom svijetu............3............... Odaberite koja vam je zajednička želja...... bez obzira gdje se koriste. Time se i potvrđujemo kao vodeće poduzeće u regiji............. .. prepoznatljivost i ambiciju tvr tke......... motivirajuća uloga za sve sudionike.... Djelotvornost izjave o misiji očituje se u uključenosti svih radnika............ ovisno o akciji koju planira u budućnosti......... Golema je razlika između djelotvornosti izjave o misiji koju su stvorili svi iz tvr tke i izjave koju je napisalo nekoliko radnika u zatvorenoj prostoriji.......................... nema posvećenosti!» Misija odražava identitet................... ali i nedostatke koji mu mogu predstavljati stanovitu zapreku................ zdravlja.................................... preporuča se prepoznavanje vlastitih prednosti i nedostataka..... istodobno kraj tog cilja napiše svoje prednosti koje mu mogu pomoći u njegovu ostvarenju...................................... dioničara........................................... «Ako nema uključenosti....... .......... primjerice........... Pružamo priliku svim radnicima da razviju svoje kreativne potencijale i usmjeravamo ih na trajno poboljšanje poslovnih procesa.......................................................................... Osobni ciljevi se mogu postavljati za različita područja djelovanja.................. područje financija.... Vježba: Na osnovi prethodno navedenih načela učenici određuju misiju svoje tvr tke...... Ono što bi trebalo biti zajedničko svim misijama........3.............................................. Odgovara na pitanje što radimo........d....3 POSTAVLJANJE CILJEVA Cilj predstavlja željeni rezultat......... Fleksibilna Razumljiva Određena 3......................... no slabo zdravlje mu može biti zaprekom. Raditi s učeničkim timovima na planiranju budućnosti.......................................... Ostvarujemo zadovoljavajuće i rastuće poslovne rezultate ... poslovne karijere....... bavi nogometom i postavi sljedeći cilj «ulazak u školsku nogometnu momčad u roku od jedne godine»..... 3....................... postavlja određeni cilj........ Uključuje realistične dostižne ciljeve.............................. je: ............................................... ....... npr.. ...........................njezina poticajna................................................ Potiče dugoročnu zainteresiranost radnika....... obitelji......... Ako postoji mogućnost bilo kakvih zapreka u ostvarivanju osobnih ciljeva............. kupaca........ humanoga sociološkog okruženja i ukupne učinkovitosti tvr tke......................................... odnosno njezinih radnika................................................. Primjeri: • «Dostojanstvo pojedinca» (IBM) • Misija Francka d. Dovoljno je jasna da bude putokazom u donošenju odluka..... odnosno stanje u budućnosti koje želimo postići........................ odnosno san o vašoj vježbeničkoj tvr tki? Ostvariva ..................... npr................................................................. u slučaju promijenjenih okolnosti..............................................Svrha ove vježbe je prihvaćanje zajedničke vizije i stvaranja uvjeta za daljnje postupke.. sigurnosti i zaštite okoliša................... Može se dobro objasniti za pet minuta................................................. ........ ......uz povećanje vrijednosti uloženoga kapitala. ........... ........................sustav pozitivnih vrijednosti ...... Vježba: Osobine dobre misije: Stvaralačka Poticajna Daje sliku budućnosti kakvu bismo htjeli ostvariti...................................................................................................................................... ............................................. ..................

..karakteristikama tržišta prema kojima je usmjerena....................... .............. .. .............................................................. Važna je za planiranje i kontrolu njegova ostvarivanja....................... Temeljna načela ciljeva u organizaciji su: Stimulativnost (prihvatljivost) cilja Određenost i mjerljivost cilja Vremenska određenost cilja Potiče izvršitelje na njegovo ostvarivanje.................................................................................. primjerice........................................................................................................................................................ .......................................................................... Dostižnost (izvodivost) Mogućnost njegova ostvarenja je u skladu s postojećim sposobnostima i radnim uvjetima......................................................... odnosno odjela za razdoblje od jedne do tri godine ili pak za pojedince ili radne skupine u razdoblju od jedne godine................................................ Taktički ili operativni ciljevi detaljniji su i mogu se postaviti na razini organizacijskih jedi nica.................strategijski ............................................................. organizacijskim i financijskim sposobnostima tvr tke .... .....................................biti prvi izbor kupaca zbog naših konkurentskih prednosti........... ljudskim......... Sama strategija trebala bi biti prilagođena: ........ dugoročni i sveobuhvatni (3 do 5 godina)..... Operativni ciljevi (kratkoročni): .............................. .....................operativni ciljevi................... Omogućuje da se točno utvrdi što se od nekoga očekuje..................................... . 4.......... Primjer strategijskih ciljeva Dalekovoda d..............................postati proizvođač s najnižim troškovima u toj grani ..................... 3................................... a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova ... Zagreb: ..................................... Strategijski ciljevi – općeniti su....... Strategijski ciljevi (dugoročni): ................. taktički ciljevi Odjela za marketing će biti: priprema plana za razgovor s upravom robnih kuća o ulasku u njihove nabavne kanale i zapošljavanje novog voditelja koji ima iskustvo u pregovaranju s predstavnicima robnih kuća................................................................................................... 55 Spoznaja o prednostima i nedostatcima bitna je za proces pravilnog odabira cilja........................ 4.............................................. odnosno za njegovo ostvarenje.. ........................................... a potom i ciljeve po pojedinim odjelima.................... ............osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje .......razvijati se barem jednako brzo kao i računalna industrija ................................ ....... strategijski cilj «distribuirati proizvode u nabavne kanale robnih kuća».. MOJ CILJ MOJI NEDOSTATCI 1................................................................................................................................. Taktički ciljevi (kratkoročni): .................................. ............................................. Strateška politika tvr tke se u skladu s time bavi donošenjem odluka o usmjeravanju i usklađivanju svih aktivnosti u pravcu ostvarenja ciljeva............................. ................. 54 .....ponuditi najbolju tehnologiju i održavati visoke profite............................................proizvodnim........ 3......................... ......... Vježba: Zadatak nastavnika je uputiti učenike u proces postavljanja ciljeva prema prethodno na vedenim načelima......................................MOJE PREDNOSTI 1.............3...... ...............taktički ....................................................................... Primjer strategijskih ciljeva u IBM-u: ..d..... ............. Ako je.........povećati tržišni udio u regiji ........ 3........................................... U skladu s njima učenici će u ovoj vježbi postaviti strategijske ciljeve za svoju vježbeničku tvr tku..................... 2........................................4 ODABIR STRATEGIJE Strategija podrazumijeva cjelovit pristup što ga tvr tka mora usvojiti kako bi ostvarila prethodno određene ciljeve.................................... ..................................................smanjiti troškove proizvodnje i režija unaprjeđivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija...... Poslovni ciljevi koji se postavljaju u tvrtki najčešće su: ........................ ....... 2............... ....................................................................................................................

Svaka od njih ima zadatak komentirati (uz konkretan primjer) jednu od prethodno navedenih strategija. što znači da se krajnjim kupcima može ponuditi najniža cijena.. Udio na tržištu postiže se snižavanjem svih vrsta troškova. kupovna moć. kvaliteta. Tvr tka plasira proizvode i usluge samo na jedan određeni segment tržišta. Tvr tka proširuje asor timan proizvodnje ili prodaje. ŠKOLA VJEŽBENIČKA TVRTKA ORGANIZACIJA POSLOVANJA VT-a NASTAVNIK VODITELJ VT-a UČENICI RADNICI VT-a Troškovno vodstvo Diversifikacija Fokusiranje VJEŽBA: Nastavnik u ovoj vježbi učenike može podijeliti u četiri skupine.DOBAVLJAČI 56 57 . najveća dobit). logotip. osnivački ulog. uvodi se različitost. izdvajaju od konkurentnih. Svrha je ove vježbe bolje razumijevanje i snalaženje učenika u procesu donošenja pravilne odluke o izboru strategije. u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: OD OSNIVANJA DO POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE a) rizik (mogućnost nastupa negativnog događaja. PARTNERSKA TVRTKA SREDIŠNJI URED VT-a TRŽIŠTE VT-a KUPCI . Budući da se provodi na manjem tržištu. teme ljem određenih. Nakon zajedničke diskusije učenici donose odluku o tome koju će strategiju izabrati za svoju tvr tku. djelatnost. Diferencijacija Tvr tka na tržište plasira specifične proizvode ili usluge koji se. postoji mogućnost podmirivanja rizika i gubitaka jednog proizvoda s dobitcima drugih proizvoda.Pri odabiru odgovarajuće strateške mogućnosti. Između više strategija možemo odabrati jednu od sljedećih (ili njihovu kombinaciju): Npr. odnosno uz standardnu cijenu može se ostvariti najveća razlika između prihoda i rashoda. OSNIVANJE VT-a: ime. za određenu skupinu potrošača. posebno vrijednih obilježja. povećava se konkurentska prednost tvr tke. konkurencija) b) vrijeme (vremenska usklađenost) c) profitabilnost (najniži troškovi..

financiranja. identifikaciju najvažnijih kupaca. Analiza tržišta 3. kupci. Analiza tržišta Ocjena tržišne pozicije obuhvaća makro i mikro tržišnu analizu. Cijeli plan mnogi ne će ni pročitati ako ih sažetak ne zainteresira već na prvi pogled. tržište kupaca i dobavljača stalno se mijenja i nemoguće je točno predvidjeti buduće promjene koje mogu bitno utjecati na naše poslovanje. strukturu i izvore kapitala. Naslovnica II. potrebno je identificirati proizvode. asor timanu proizvoda. Plan mora objasniti zašto se isplati ulagati u naš projekt. opis poduzetničke ideje i proizvoda. Par tneri tvr tke – dobavljači. 2. Na njoj se nalazi naziv trgovačkog društva. mjere zaštite okoliša i zaštite na radu. subvencioniranje zapošljavanja i sl. Podatci o poduzetniku. koliko je ideja originalna. kvantitativno odrediti aktivnosti u određenome vremenskom razdoblju. njihovu uporabu i funkcionalnost. Navodi se misija. organizacije. Sadržaj poslovnoga plana ovisit će o djelatnosti gospodarskoga subjekta. Važno je istražiti tržište kako bi se saznalo tko su nam potencijalni kupci. robe ili usluge i koji je predviđeni razvoj proizvoda u budućnosti. elektronička adresa. Mikro analiza obuhvaća: utvrđivanje veličine i strukture prodaje. Ovaj dio plana će se razlikovati za poduzeća koja se tek osnivaju od poduzeća koja već posluju. a može se izvršiti i SWOT-analiza. Ekonomsko-financijska analiza 7. podatci o mjestu i vremenu izradbe projekta. podatke o tržištu i konkurenciji. Planiranje je temelj za donošenje operativnih odluka. Prethodnica je dobroga planiranja analiza zbivanja u okruženju te zbivanja unutar samoga gospodarskog subjekta. Sadržaj mora biti pregledan i pružati osnovne informacije o planu za lakše snalaženje. podatci o primatelju projekta (ako se plan nekome upućuje). podatci o osobi za kontakt.3. c) Sažetak. Osnovna kategorija su potencijalni investitori kojima ćemo predočiti načine pokretanja. Plan nije formalan dokument. Poslovni plan je pisani dokument za provedbu poslovnih aktivnosti i redovito se donosi na početku svake poslovne godine. prikaza. dugoročni i kratkoročni ciljevi poduzeća. već instrument uspješnoga poslovanja. U sažetku treba navesti osnovnu svrhu izradbe plana i treba sadržavati osnovne podatke o tvr tki. kratke životopise autora i druge zanimljive informacije. adresa. opis imovine i lokacija te vlasnička struktura. Bankama i ostalim kreditorima plan služi za procjenu naše kreditne sposobnosti. Izrađeni plan možemo koristiti kao podlogu za korištenje državnih poticaja za razvoj poduzetništva. te stranice na kojima se nalaze. moguće konkurente (njihove prednosti i nedostatci). distributeri. Mnoge institucije daju gotove predloške koje olakšavaju njegovu izradbu. Ako se proizvod još razvija. Poslovni plan nastaje kao rezultat poslovnog planiranja. u čemu je specifičnost poduzetničke ideje. glavne tehničko-tehnološke podatke. robe ili usluga. navesti i vrijeme potrebno za njegovo izbacivanje na tržište. širina i dubina asor timana. potrebne resurse za ostvarivanje ciljeva.4 POSLOVNI PLAN Javivši se u glavi poduzetnika. skice. menadžmenta. Ipak on postaje sve više standardiziran i uglavnom sadrži sljedeće elemente koji se mogu koristiti i za izradbu poduzetničkoga (investicijskog) projekta : I. kontrole i razvoja poduzetničkoga pothvata. menadžeri i radnici te državna uprava dobit će detaljnu sliku naše djelatnosti zbog sklapanja poslovnih ugovora i poslovnih veza. prilaže se i povijest poduzeća. plan je potrebno napisati na papir. pronalaska i privlačenja novih radnika u tvr tku. Kako je svaka poduzetnička aktivnost usmjerena prema zadovoljenju ljudskih potreba. fotografija. robe ili usluge Ukratko treba opisati autore. Može ga se staviti na početak ili na kraj plana. Makro tržišna pozicija podrazumijeva sagledavanje tržišnog položaja u domaćem i inozemnom poslovnom okruženju (stanje rasta ili recesije). tko su i kako su došli do ideje. podijeliti ih na 59 . naslov i predmet plana. robe ili usluge 2. procijenjeni udio na tržištu. uvida kako će djelatnost utjecati na užu i širu okolinu i njezin razvoj. Mogu se priložiti i opisi. servisi. mogući tržišni udio. Podatci o poduzetniku. ciljno tržište. najvažnija tržišta i dobavljače. popis tablica. na čemu se temelji potražnja za tim proizvodima. Okruženje u kojemu se odvija poslovanje. jer on ne će služiti samo poduzetniku koji pokreće posao nego i mnogim drugim korisnicima. Tehničko-tehnološka analiza 4. koja poboljšanja nudi proizvod u odnosu na postojeće. ambalaže. Osobita se pozornost poklanja pisanju baš ovoga dijela. potrebne radnike i njihove kvalifikacije. očekivani odgovor konkurencije. upozorenje o zaštiti autorskih i/ili vlasničkih prava. djelatnost /matični broj i šifra djelatnosti/. postojanje zapreka za ulazak na tržište. rokove izvedbe. cr teži i slike proizvoda. opis poduzetničke ideje i proizvoda. Kvalitetno planiranje omogućuje donošenje kvalitetnih odluka. slika. 58 a) Naslovnica. Sadržaj III. b) Sadržaj. u čemu se sastoji jedin stvenost tog proizvoda. pokazatelje uspješnosti projekta… 1. pravni oblik trgovačkog društva. Pri izradbi plana nužno je poći od stvarnih okolnosti i činjenica i realnih pretpostavki za budućnost. Razvoj informatike i računala olakšava izradbu planova. Prilozi. Navesti licencijska ili patentna prava (ako postoje) i specifičnost tehnologije potrebne u poslovanju. pose bne značajke tržišta i sl. jamstva. sagledati potencijalne prepreke i stvarne mogućnosti da se plan ostvari. grafikona. Ako je poduzeće već osnovano. Uključuje naslove svih poglavlja i dijelova te stranice na kojima se nalaze. telefon. kupovne navike potrošača. podatci o autorima i recenzentima plana. shema i dr. Sažetak 1. Menadžment projekta 5. robu ili usluge. Marketinški plan 6. osnovni podatci o osnivačima i vlasnicima tvr tke.

Najvažnije je da se de finiraju osnovni zadatci i poslovi. Marketinški plan – sve se poslovne odluke u marketinški orijentiranim tvr tkama donose na temelju marketinškoga informacijskog sustava. a kasnije za cijelu godinu. Tehničko-tehnološka analiza Ovaj dio plana trebao bi sadržavati podatke o lokaciji. zaštitnim mjerama i vremenu izvedbe projekta. demografski čimbenici. Uz broj treba navesti kvalifikacijsku strukturu radnika. U to vrijeme treba uključiti i vrijeme obavljanja konzultacija. Nepoštovanje tih mjera može dovesti do problema s dobivanjem potrebnih dozvola za rad. iskustvu radnika. financiranje i slične po60 . proračun troškova plaća. Distribucija – pravilan izbor distribucijskih aktivnosti omogućuje da se proizvodi nađu na pravome mjestu u pravo vrijeme i po pravim cijenama. Svako produljenje određenih rokova može dovesti do povećavanja troškova. Mogu se nametnuti razna zakonska ograničenja (dopuštenje za obavljanje djelatnosti). estetska obilježja. potrebnim inputima. nadgledivost (kontrolabilnost) i ostvarivost. broju menadžera i sl. robu ili uslugu ponuditi na tržištu i što će biti naše prednosti u odnosu na konkurente. slove. opis poslova. upravljanje ljudskim potencijalima. odre đivanje plaća i nagrada. kapacitetu. proda neku količinu robe ili pruži neku količinu usluga. njihova nadle štva. dostupnost komunalne infrastrukture. mogućnost popravaka. sigurnosti izvora kapitala. obrazovanju. povećavaju izgledi za uspjeh. 5. 3. sigurnost. transparentnost. trajnost. Različito će se nastupati na tržište ovisno o tome u kojem se dijelu životnoga ciklusa proizvod nalazi (potpuno nov proizvod. stečenom iskustvu). promidžbena obilježja. zbog čega može biti i posebno poglavlje. Proizvod – u planu se mogu navesti tehnička obilježja proizvoda. stručna sprema i dr. broj radnika u određenom vremenu. opis odabrana tehnološkog rješenja. upravljanje poslovanjem tvr tke i kontrolu izvršenja. organizaciju. rješavanje pravnih poslova. Projekcija prodaje i prihoda važan je dio analize tržišta. usluge potrošačima. Prema razdoblju na koje se odnose. konkurencija za tržištu. opisati politiku treninga i obrazovanja.. Svaki kupac želi zadovoljiti svoju potrebu glede što niže cijene. funkcionalnost. Pri donošenju odluke o izboru tehnologije potrebna je pomoć stručnjaka za određeno područje. a time i povećati profit u proizvodnji ili prodaji. Planom menadžmenta treba prikazati podrobne podatke o vlasniku i menadžerskom timu (njihovim sposobnostima. djelatnost poduzeća. srednjoročni i kratkoročni. Izvedba /aktivizacija/ – obuhvaća vrijeme od početka realizacije poduzetničke ideje do početka redovitog poslovanja. 2) na cijeni. prilagodljivost.tržišne segmente i odabrati svoje ciljno tržište. Terminski plan poslova mora obuhvatiti sve aktivnosti što ih je potrebno obaviti. 4. pa se prema njoj mora odrediti poduzetnička aktivnost koju bismo mogli obavljati (u slučaju kad već posjedujemo građevinski. dostupnost kadrova. djelatnosti. komplemen tarnost. poteškoća u otplati zajmova. organiziranje. tj. klimatski.. Proizvod može biti originalan. potrebama za novim radnicima. funkcije. njihovu poduku i razvoj. tehnologiji. stalnost. Može se priložiti shematski prikaz procesa. Marketing je poslovna filozofija koja stavlja potrošača u središte svih aktivnosti. zaštićenost. vrsti djelatnosti. selekciju kadrova. Tehnologija i kapacitet . zastarijevanja opreme. težina i sl. Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša – tehnologija ima utjecaj na ljudsko zdravlje. Upravljanje ljudskim potencijalima obuhvaća planiranje potreba za kadrovima i njihovu regrutaciju.) i osigurati fizičku distribuciju i skladištenje. inoviran ili modificiran za određene potrošače ili tržišta. prodaje ili za pružanje usluga potreban je određen broj radnika. poljoprivredni ili poslovni prostor). trgovačkog ili uslužnog procesa. troškovi prijevoza. cijene i uvjete plaćanja. jamstva. stabilnost. životni vijek proizvoda. neispunjavanja obveza prema kupcima. Pri određivanju cijene uzimaju se u obzir troškovi. prostor. Osim tržišta prodaje nužno je istražiti i tržište nabave jer se mogu ostvariti velike uštede. neposredni izvršitelji poslova. način i rokove isporuke. Kako bi se zadovoljila potražnja. pravne vidove obavljanja rada. za neke će biti potrebni mjeseci ili godine. karakteri stike proizvodnoga. Usvajanjem marketinške koncepcije smanjuje se rizik poslovanja. 3) na prodaji i distribuciji i 4) na promidžbi (4P). promjene u okolišu. Projekcija prodaje i prihoda od prodaje u početku se može raditi po mjesecima. politici tvr tke. uvozna ili iz domaćih izvora. napredovanju u karijeri. obilježja proizvoda. njegova uporabna vrijednost i mogućnosti uporabe. Kapacitet je sposobnost nekog sustava da u određenom vremenu proizvede određenu količinu proizvoda. Neki će projekt biti aktiviran u svega nekoliko tjedana. kvalitetnim pripremama. gubitka dobiti. Potrebno je identificirati potencijalne dobavljače (lokaciju. Lokacija se određuje kao mikro i makro. Nekada je lokacija već zadana. Lokacija je za mnoge djelatnosti od presudne važnosti. Za sprječavanje negativnog utjecaja postoje mnoge mjere zaštite čovjekove okoline i zaštite na radu koje je potrebno navesti u planu. potrebno je osigurati odgovarajuću količinu i kvalitetu te asor timan robe. Želje i mogućnosti kupaca u čestom su nerazmjeru. Analizom ciljnoga tržišta odredit ćemo koji ćemo proizvod. materijal. sigurnosni zahtjevi i drugo. projektiranje. Organiziranje svakog poduzeća ovisit će o broju radnika (projekcija potrebnih radnika).nabava potrebne opreme (uz poštovanje ekonomskih vidova izbora tehnologije) važna je za uspjeh planirane djelatnosti. planovi mogu biti dugoročni. standardiziranost. dimenzije. troškovima. proizvod s jakom konkurencijom ili proizvod pred povlačenjem s tržišta). opremi. profesionalna oboljenja. prava i obveze. zemljopisni.). izmjenama uvjeta na tržištu. Marketing se temelji na svojim četirima instrumentima. mogućnost povećavanja kapaciteta i sl. a može se dopuniti i novčanim iznosima potrebnim za njihovo obavljanje. kvaliteta. Radnici – za neprekidno odvijanje procesa proizvodnje. i to: 1) na proizvodu. poznat proizvod. Oprema može biti nova ili već rabljena. U planu je potrebno odrediti opremu. popuste koje nude i sl. Cijena – osobita se pozornost mora pokloniti pri određivanju cijene. elastičnost potražnje i utjecaj države kroz poreze i poticaje. radno intenzivna ili kapitalno intenzivna. Vrijeme aktivizacije ovisi o lokaciji. Distribucija može biti bez po61 Lokacija je područje u kojemu se nalaze poslovni objekti. sistematizaciju radnih mjesta (naziv. obvezatnost. Načela prema kojima se vrši planiranje su: cjelovitost i potpunost. jer se kroz cijenu moraju pokriti svi izravni i neizravni troškovi i ostvariti zadovoljavajući profit. procjenjivanje kadrova. poduzetnička klima na određenom području. Za izbor lokacije važna je djelatnost. zastojima u isporuci opreme. Menadžment projekta – obuhvaća planiranje.

Fiksni su troškovi neovisni o opsegu poslovanja. patenti. izvori financiranja i kreditni uvjeti. županije). zatezne kamate i sl. način obračuna kamate.omjer godišnje ukupne bruto-dobiti i prosječnog broja radnika 63 . Premda poduzetnik može ostvarivati profit. nabavna vrijednost robe. zajedničko ulaganje. zaštitni znak. proračun troškova i kalkulacija cijena. osobnu prodaju. Pripisuju se proizvodu ili usluzi na te melju nekog kriterija. a kako istodobno imamo račune koje moramo odmah i na vrijeme plaćati. ne amor tiziraju se. oprema. jamstva i uvjete hipoteka. Izravni troškovi su izravno povezani s proizvodnjom. korisno je projekcije raditi mjesečno ili tromjesečno. . Poduzetnički pothvati uglavnom propadaju ne zbog precijenjenih prihoda. Ipak se najveći dio proizvoda. Ulaganja koja su potrebna za neki poduzetnički pothvat mogu se podijeliti na ulaganja u osnovna i ulaganja u obr tna sredstva. gospodarski publicitet i odnose s javnošću. troškovi kamata na kredite. zakupnine i sl. Mogući izvori financiranja su: vlastita sredstva.Trošak ukupnih plaća = broj radnika x jedinična mjesečna bruto plaća. kućna boja. koncesija. promidžbene konstante (naziv. Promidžba – obuhvaća gospodarsku propagandu. Izvori financiranja – potrebno je uskladiti izvore kapitala s realnim potrebama. Metode koje se najčešće pojavljuju su: . Ulaganja u dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva su ulaganja koja mogu biti mate rijalna (zemljište. sredstva ulagača i drugi primitci) i ukupni odljev za isto razdoblje (ulaganja u stalna i obr tna sredstva. doprinosi. krediti od budućih kupaca. Varijabilni troškovi nastaju zbog povećanog opsega proizvodnje. sponzorstva. ulaganje u obr tna sredstva. O marketinškom se planu opširnije govori u poglavlju 6. projekcija bilance i ocjena učinkovitosti. trgovačku robu. jednokratno plaćanje. Specifični će proizvodi zahtijevati ekskluzivnu distribuciju. usmenu promidžbu.Nematerijalni troškovi: zakupnine.1 6. Kako se u početku poslovanja ne postiže odmah puni kapacitet proizvodnje ili prodaje. Ocjena učinkovitosti – postoji cijeli niz metoda kojima se može procijeniti proizvodnost. Vrlo je važno dobro procijeniti potrebna ulaganja. robe ili usluga nudi nepoznatim kupcima. financijski tok. nastojeći sve predvidjeti kako ne bi bilo nepredviđenih stavki. Ulaganja u obrtna sredstva su ulaganja u sirovine. već zato što su rashodi bili podcijenjeni. proviziju. to će olakšati distribuciju. likvidnost. plaće i financijski rashodi. Bilanca ne pruža sliku aktivnosti tvr tke. rezervne dijelove.Troškovi plaća obuhvaćaju plaće radnika. izbora propagandnih apela i medija. Pri odabiru banke potrebno je obratiti pozornost na rok otplate. primjerice troškovi zakupa poslovnog prostora. Struktura troškova bit će različita ovisno o tome o kojoj djelatnosti se radi . 62 Proračun amortizacije – mora se provoditi prema propisima koji određuju stope i po većane stope otpisa. da novac ne pristiže redovito. Proračun troškova poslovanja temelj je za utvrđivanje cijene koštanja i za formiranje prodajnih cijena. ovisit će o cijeni proizvoda i troškovima. nematerijalni troškovi. porezi i sl.). Novčani tijekovi – glavni je pokazatelj likvidnosti kroz promatrano razdoblje.) i nematerijalna (projekti. zakup i sl. zajmovi. već samo aktivu (imovinu) i pasivu (izvore imovine) koje uvijek moraju biti jednake. primjerice materijalni troškovi i sl. Bilanca – pokazuje stanje imovine i izvora u određenoj imovini. Projekcija računa dobiti i gubitka mora biti objektivno i vrlo pomnjivo izrađena. Prikaz početne bilance možete naći na CD-u.omjer godišnjih prihoda i prosječnog broja radnika . bit će realna i procjena budućih prihoda. Najvažniji su: ulaganje u osnovna sredstva. usluge. edukacija. Ekonomsko–financijska analiza To je najsloženiji dio poslovnoga plana i ujedno njegov najznačajniji dio. Koji oblik će se odabrati. šume. Bez proračuna troškova teško je utvrditi i potrebe za obr tnim sredstvima. Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove za nabavljene sirovine i materijal. Brojni su načini na koje se može provesti ekonomsko-financijska analiza. Promidžba obuhvaća i usluge potrošačima. Važno je uzeti u obzir i sve obveze prema državi (porezi i doprinosi). poslovni rashodi. alati. učinkovitost. vlastiti novac. potrebno je napraviti i tablicu projekcije otplate zajmova. namještaj. gorivo i mazivo. rok počeka. inventar. boje koju ćemo koristiti. Pri proračunu troškova treba slijediti podjelu troškova na ove skupine: materijalni troškovi. energente.srednika ili s nekoliko njih. zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja može istodobno i bankrotirati. par tnerstvo. prijevozna sredstva i sl. proračun amor tizacije. založni zajmovi. pakiranje i ambalažu. dugogodišnji nasadi. Mnoge su financijske institucije razvile svoje metode kojima procjenjuju poduzetničke projekte. visinu interkalarne kamate. propagandni stil). Pri nabavi trgovačke robe treba obratiti pozornost na nabavnu vrijednost. kratkoročni bankarski zajmovi. p o ti caj i l o k al ne zaj e d ni ce (g r a dovi. privatne pozajmice. visinu kamatne stope. franšiza. Kako zemljišta nemaju rok trajanja. Mnoge dobre i originalne poduzetničke ideje nemaju tržišnu utemeljenost. plaće radnika. Prihodi. prikupiti više ponuda. robni krediti. ime proizvoda. energiju.o proizvodnoj ili trgovačkoj.). . riječ je o indirektnim troškovima. uključujući i poduzetnikovu. osnovno stado. robni krediti dobavljača.omjer ukupnih investicijskih ulaganja i prosječnog broja radnika . rashodi i troškovi su pojmovi koji se obrađuju podrobno u računovodstvu. Ovo je procjena hoće li se moći udovoljavati svim obvezama i što nam ostaje kao čisti primitak. sitni inventar. osiguranja i dnevnice za službena putovanja. Već pri odre đivanju imena. U izvješću o novčanim tijekovima uzimaju se u obzir ukupan priljev za promatrano razdoblje (prihod od prodaje. materijal. Ako smo realno procijenili količinu prodaje. no važno je pravodobno plaćati robu i izvršene poslove i usluge jer se inače vrlo lako upada u ozbiljne financijske probleme. troškovi osiguranja i sl. Ako proizvodimo za unaprijed poznate kupce. projekcija računa dobiti i gubitka. Ovaj dio plana pokazat će financijsku opravdanost ulaganja u posao. Godišnji iznosi potrošena dijela stalnih sredstava može se u početku iskoristiti za održavanje likvidnosti poduzeća. iako svaka banka sastavlja vlastite uvjete otplate. najam. dizajn. izbora sredstava i poruke potrebno je voditi se ukusom odabrana ciljnog tržišta. profitabilnost. S procjenom troškova treba biti oprezan jer za mnoge troškove u budućem poslovanju i ne znamo zbog neisku stva. otplate zajmova. Ako troškovi nisu izravno povezani s njom. . Kreditni uvjeti – ako se poduzetnički pothvat financira iz vanjskih izvora. poboljšanje prodaje. Nisu sva potrebna sredstva nužna odmah. speci j al i zi r ani zaj mo vi i ns ti tuci j a za p o ti canj e p o d uze tni š tva. rizik.

3.životopisi osnivača tvr tke . 7. Porezne uprave.5. Pruža im se mogućnost razvoja poduzetničkog duha i kreativnosti prijeko potrebnih za uspjeh u današnjem društvu.izvodi iz zemljišnih knjiga.prosječna stopa profitabilnosti . Namijenjen je učenicima i nastavnicima koji pohađaju nastavu iz predmeta Vježbenička tvrtka (VT). Osim toga. Najčešći od njih su: .5.kašnjenje isporuka kupcima .2 Organizacija SUVT-a Organizacijske jedinice Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki su: ➢ Trgovački sud ➢ Zavod za statistiku ➢ Poslovna banka ➢ Porezna uprava ➢ Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ➢ Zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ➢ Registar osiguranika (Regos) 65 . 3. Uzimajući u obzir sve opasnosti.fotografije proizvoda i promidžbeni materijal . Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.omjer bruto dobiti i prihoda od prodaje . razviti prezentacijske vještine i potrebu za cjeloživotnim učenjem.problemi u naplati potraživanja .promjena zakona .ponude za kupnju opreme i osnovnih sredstava .pogrješan izbor lokacije .neodgovarajuća oprema .dokazi o bonitetu i sl. Usvajaju različite tehnike kako doći do poslovne ideje.omjer čiste dobiti i prihoda od prodaje . nego se zadržati samo na najvažnijemu.plan vremenskog odvijanja poslovnoga plana . Radom u vježbeničkoj tvr tki učenicima se pruža mogućnost da u što vjernijoj poslovnoj situaciji uvježbaju buduće radne zadatke. Zavoda za statistiku.točka pokrića ..prekoračenje vremenskih rokova .ugovori o kupnji.troškovnici građevinskih i drugih radova .rok povrata investicije . Registra osiguranika te za stručno usavršavanje nastavnika/ca voditelja/ica vježbeničkih tvr tki. To je istodobno i potpora izgradnji društva znanja u kojemu učenici.velike promjene cijena inputa ili outputa . SUVT je elektronički sustav za učenje i uvježbavanje poduzetničkih znanja i vještina u dijelu administrativnog vođenja tvr tke. fotografije nekretnina .pad životnoga standarda . To je i priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u gospodarstvu i radnom okruženju.tehnički projekti .rezultati istraživanja . Radom u skupini uče poštovati tuđi rad i uvažavati različitosti kod drugih osoba uz mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja.omjer fizičkog obujma proizvodnje i prosječnog broja radnika . Prilozi – su dodatna dokumentacija koja nadopunjuje glavni dio plana i ne treba pretje rivati u njihovu broju.sistematizacija radnih mjesta .smetnje u nabavi i distribuciji . Poduzetništvo u sebi uključuje brojne rizike koji su povezani s unutarnjim i vanjskim čimbeni cima. nastavnici i škole moraju imati posebno mjesto i posebno značenje.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT) 3. Radom u VT-u i korištenjem usluga SUVT-a učenici mogu usvojena znanja iz teorije primijeniti u praksi.neučinkovitost promidžbe i sl. Vrste priloga su: .tehnički podatci o proizvodima . Osnovna zadaća Središnjeg ureda je pružanje usluga Trgovačkog suda. Kako se financijska analiza temelji na procjenama. zakupu . Analiza osjetljivosti – pokazuje financijsku izdržljivost u možebitnim rizičnim okolnostima.podatci o patentima .promjena uvjeta kreditiranja . Poslovne banke.prekoračenje troškova . osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki Agencija podupire razvoj svih općih i strukovnih kompetencija naših učenika.preslike članaka iz novina koji opisuju potrebu za proizvodom .1 Što je SUVT? Agencija za strukovno obrazovanje osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvr tki radi popularizacije i potvrde poduzetničkih kompetencija i poduzetničkih aktivnosti kod svih uče nika/ca strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. uvijek su moguće pogrješke da se podcijene troškovi ili precijeni mogućnost prodaje i postignuta cijena proizvoda.analiza osjetljivosti.fotografije i slike lokacije 64 . Rad institucija SUVT-a uključuje i obradbu (prihvaćanje ili odbijanje) pristiglih zahtjeva (obrazaca/dokumenata) i nadzor nad radom vježbeničkih tvr tki.nova konkurencija na tržištu . samostalno izraditi poslovni plan.nedostatak kvalitetnih radnika . treba procijeniti njihov utjecaj na naše poslovanje i napraviti nove projekcije dobiti i gubitka (precijenjenost ili podcijenjenost u određenom postotku).rezultati testiranja proizvoda . jačati rad u skupini/timu i primijeniti metodu skupnoga učenja jednih od drugih.cjenici .

uz potrebne privitke. vašeg kabineta. uplate temeljnog kapitala potrebnog pri registraciji trgovačkog društva. To je mogućnost da s jednoga mjesta. prava na zdravstvenu zaštitu i dr. Usklađivanje rada svih funkcija Središnjeg ureda.3 Usluge SUVT-a – podatak o korištenju tih funkcija u VETIS-u Usluge što ih pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Središnji ured vježbeničkih tvr tki  pružanjem svojih usluga i stvaranjem Registra vježbe ničkih tvr tki u Republici Hrvatskoj potiče i koordinira njihovo poslovanje u zemlji i ino zemstvu.prijavu poreza na dobit . Tijekom poslovanja utvrđuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu te šalju prijave PDV-a i uplate poreza za sva trgovačka društva koja su tromjesečni obveznici: a) za razdoblje od 1. rujna do 30. Svoja teorijska znanja o bankarskim poslovima sada potvrđuju u stvarnosti izvođenjem pojedinih poslova i komuniciranjem s Bankom koja obavlja poslove: vođenje računa – kunskih i deviznih.prijavu-odjavu-promjenu o obvezniku uplate doprinosa (HZMO) . Pritom se pridržavaju zakonskih rokova prijave subjekata kako bi svi radnici mogli koristiti svoja prava iz radnog odnosa. naplatu potraživanja. organizaciju sajmova/smotri vježbeničkih tvr tki te stručno usavršavanje nastavnika/ca vodi telja/ica vježbeničkih tvr tki i osoba koje će obavljati pojedine funkcije Središnjeg ureda u svojim školama vodi Agencija za strukovno obrazovanje.obračun članarine Turističkoj zajednici . svibnja obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. prijave tvr tke i radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.5. prosinca do 28. iz vašeg ureda. vaše učionice ili vašega doma. ožujka. svibnja). Trgovački sud Korištenjem usluga Trgovačkog suda učenici razumiju i provode postupak upisa trgovačkog društva (svoju vježbeničku tvr tku) u Registar Trgovačkog suda.prijavu o prestanku osiguranja (HZMO) . rujna do 31. prosinca.prijavu o početku osiguranja (HZMO) . SUVT je istodobno i sustav za e -učenje. Svoja teorijska znanja o postupku registracije primjenjuju popunjavanjem prijave za upis. Agencija je u sklopu Informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu svim učenicima svake strukovne škole i svakoj od njih kao mogućem vlasniku vježbeničkih tvr tki pri registraciji vježbeničke tvr tke.unošenje prijave u Registar obveznika PDV-a . Poslovna banka Korištenjem usluga Poslovne banke učenici izvode postupke otvaranja kunskoga i deviznog  žiro-računa.prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (HZMO) . razumiju i zaključuju kako u stvarnosti posluju posredstvom banke pravne i fizičke osobe u zemlji i inozemstvu. b) za razdoblje od 1. On analizira i poslovanje vježbeničkih tvr tki uz objavu njihovih rezultata te informira o pravnim propisima važnima za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Zavod za statistiku Korištenjem usluga Zavoda za statistiku vježbeničkih tvr tki učenici za svoje trgovačko društvo dobiju matični broj prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja vrijedi u Republici Hrvatskoj. Porezna uprava Postupkom registracije trgovačkog društva i obavljanjem njegova redovitog poslovanja.). U SUVT-u učenici uče/uvježbavaju sljedeće poslove vezane uz poslovanje tvrtke: .3. ožujka do 31.izradbu bilance . Tako imaju priliku provjeriti jesu li odabrali dobru klasifikaciju djelatnosti svoga trgovačkog društva (vježbeničke tvr tke).prijavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) . vo đenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja. Uspješno upisivanje trgovačkog društva rezultira dodjelom matičnog broja subjekta – MBS.otvaranje žiro-računa u Poslovnoj banci . provođenje naloga za plaćanje. Simulacijom tog postupka učenici spoznaju koliko je važno da u budućnosti. rujna. veljače obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. on line. Konačni obračun PDV-a (za cijelu poslovnu godinu) u obliku obrasca PDV-K dostavljaju do 31. Dobiveni matični broj bit će važan i za Poreznu upravu jer će se prema njemu registrirana vježbenička tvr tka evidentirati kao pravna osoba u svim registrima SUVT-a. c) za razdoblje od 1. učenici primjenjuju porezne propise i propise o plaćanju obveznih doprinosa kroz Porezni kalendar vježbeničkih tvr tki (poslovna godina je prilagođena trajanju školske godine i za obračun poslovanja traje od 1. obavljate sve poslove glede registracije tvr tke.podnošenje prijave u Registar Zavoda za statistiku . što učenicima daje priliku da zaključe kako mogu pristupiti sljedećem koraku čitavog postupka registracije trgovačkog društva. izdavanje izvoda o promjenama na žiro-računu itd.izrađivanje računa dobiti i gubitka . listopada. Zavodi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Učenici provode i prijavu trgovačkog društva i radnike vježbeničke tvr tke Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje. a trgovačko društvo pravodobno izvršavalo svoje obveze plaćanja propisanih doprinosa. studenoga obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 31. platnoga prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvr tke. kao stvarni radnici trgovačkog društva. 66 67 . usluge su kojima se u najve ćem mogućem obliku simulira stvarnost uz postojeće propise i dokumentaciju. izradbu informacijskoga sustava.otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke . doista budu prijavljeni zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (da ne rade «na crno») jer im od dana prijave teku vrlo važna prava njihova osiguranja (obračun radnoga staža.plaćanje računa (Poslovna banka – internetsko bankarstvo).

Popis modula SUVT-a PU . tele fon. učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).otvaranje žiro-računa HZMO – Tiskanica M 1-P Banka . pravno-ustrojbeni oblik.račun dobiti i gubitka . radnici itd.Obrazac PDV-K Agencija za strukovno obrazovanje Informacijski sustav strukovnog obrazovanja VETIS HZMO – Tiskanica M 11-P Banka .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) PU . porezu na dohodak i prirezu na dohodak .prijava poreza na dobit . PU .otvaranje računa .plaćanje Trgovački sud .aso.Obrazac RS .prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa Vježbeničke tvr tke VT .prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) .otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke .Obrazac TZ PU .specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima. žiro-račun.plaćanje .) .Obrazac PDV 68 69 .osnovni podatci o tvr tki (adresa. podrijetlo kapitala. oblik vlasništva.prijava u Registar Statističkoga zavoda vježbeničkih tvr tki Registar vježbeničkih tvr tki PU .obračun članarine Turističkoj zajednici .izvješća o radu vježbeničkih tvr tki . svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. Nakon što im je dodijeljeno korisničko ime i zaporka. a učenicima voditelj VT-a škole.tečajna lista .podatci o VT-u REGOS .REGISTAR obveznika PDV-a .Obrazac PD . banka.PRIJAVA – ODJAVA .izvješća SZVT . Postupak provodi administrator VETIS-a u školi. jezik.stanje računa.prijava o prestanku osiguranja .prijava o početku osiguranja . web adresa.blagajna .tečajna lista BANKA .PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO . radni sati. faks.… HZZO – Tiskanica T 2 Banka .bilanca (za male poduzetnike) PU .Bilanca . Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a u školi. izvod.RDG Kako započeti s radom u SUVT-u U adresno polje potrebno je upisati https://vetis.REGISTAR PU .blagajna HZMO – Tiskanica M 2 P Banka – žiro-račun .hr:8443 Da bi mogli pristupiti SUVT-u. e -pošta. Voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-a u školi.

e) označiti uloge (Nastavnik. Potvrda o uplati osnivačkog pologa Rezultat poduzete aktivnosti: Drugi korak: Predati prijavu u SUVT Trgovački sud 1. h) odabrati Spremi. b) odabrati kar ticu Osnovno. a oznaka škole je X344-145. Odluka o imenovanju članova Uprave 4.Kako nastavniku/voditelju VT-a omogućiti pristup SUVT-u? 1. primjerice ako je u polje korisničko ime upisano nastavnik. Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u Četvr ti korak: Predati prijavu u SUVT PU . Prijava za upis u Sudski registar 2. Obrazac RPS-1 (Prijava) 2. Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa M11-P 2. Nastavnik-upisi. h) odabrati Promijeni zaporku. primjerice ako je u polje Korisničko ime upisano učenik. Prijava o prestanku osiguranja M2-P Šesti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZZO – Tiskanica T 2 70 Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Rezultat poduzete aktivnosti: Peti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZMO . f ) odabrati Promijeni zaporku. Izjava o osnivanju 3. Prijava o početku osiguranja M1-P 3. j) odabrati Spremi. Zastupnici 7. g) popuniti polje Korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. Ovjera potpisa 6. d) popunite polje Broj osobne. c) u dijelu gdje je označen pristup VETIS-u označiti/potvrditi polje Aktivan (kako biste ga aktivirali). g) odabrati Potvrdi. Rješenje Kako učeniku/radniku vježbeničke tvrtke omogućiti pristup SUVT-u? Postupak provodi administrator SUVT-a u školi. f ) u dijelu Pristup VETIS-u označiti polje Aktivan.Tiskanica M11-P. Odabrati aplikaciju UČENICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati razred (lijevo u navigaciji). Potvrda o otvaranju privremenog računa 2. Odluka o poslovnoj adresi 5. Kako registrirati novu tvrtku u Središnjem uredu vježbeničkih tvrtki? Aktivnosti upisa u Središnji ured vježbeničkih tvrtki Prvi korak: Predati prijavu u SUVT Banka otvaranje računa Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Treći korak: Predati prijavu u SUVT ZS REGISTAR Rezultat poduzete aktivnosti: 1. puno korisničko ime nastavnika/radnika je nastavnik@X344-145). Odabrati aplikaciju RADNICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati radnika/nastavnika voditelja VT-a (lijevo u navigaciji). a oznaka škole je X344-145. e) popuniti polje Izdavatelj osobne. Nastavnik-VT i/ili Nastavnik-VT administrator). c) odabrati kar ticu Vježbenička tvrtka.REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a Rezultat poduzete aktivnosti: 1. PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a 71 . b) odabrati učenika/radnika VT-a. d) upisati korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. puno korisničko ime učenika/radnika VT-a je učenik@X344-145). i) odabrati Potvrdi. 1. M1-P i M2-P 1.

trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 Zagreb - • Kako predati zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci? 1. 4. ovlaštena osoba tvr tke popunjava osnovne podatke o tvr tki koji se ne popunjavaju u obrascima za registra ciju na Trgovačkom sudu (dodatak adresi.o.adresa. jedna od ovlaštenih osoba treba prijaviti tvr tku u Registar Zavoda za statistiku. 3. Registar obveznika PDV-a i Registar HZMO-a. Status Osnovno: Status: - Potvrda o otvaranju privremenog računa Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Potvrda o uplati osnivačkog pologa Obrazac Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 72 73 . 3.. popuniti polja: . 4. Trgovački sud odobrava zahtjev i upisuje tvr tku u Registar poslovnih subjekata SUVT-a. radno vrijeme. odabrati aplikaciju BANKA . 2. . Nakon toga. Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje žiro-računa Popuniti polja predviđena za unos podataka! Otvaranje žiro-računa Broj računa: Vlasnik računa (naziv tvr tke): Adresa: Grad: Bilješka: 5900001-1000000022 Osnovno Tiko d. učenik predaje zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci. Nakon što je tvr tka upisana u Registar poslovnih subjekata.grad. 5. odabrati Spremi. odabrati Dodaj (u navigacijskom dijelu stranice). vježbenička tvr tka. Banka otvara žiro-račun i uplaćuje temeljni kapital. 2. učenik predaje zahtjev za otvaranje tvr tke Trgovačkom sudu. jezik i slično).otvaranje računa na uvodnoj stranici.o. odabrati Predaj dokument. .Postupak koji morate provesti je sljedeći: 1.vlasnik računa (upisati naziv tvr tke).

47. odabrati učenika. popuniti polja: ➢ broj priloga. II. ➢ broj stranica. 10. Tvr tka Temeljni kapital: Pravni odnosi: Žiro-račun: Žiro-račun: Iznos sredstava na računu: Ostalo: Prethodni dokument: Zamjenski dokument: Status Osnovno: Status: 5900001-1000000022 700. e) mjesto. ponoviti za svakog učenika-direktora. d) kućni broj. ponoviti za svakog nastavnika-direktora. o.000. II. III.Kako predati zahtjev za otvaranje tvrtke Trgovačkom sudu? 1. I. Odabrati Dodaj. Popisati sve djelatnosti tvrtke a) odabrati kar ticu Djelatnosti: I. odabrati Spremi. o.00 kn (slovima: sedamstotinatisućakuna) i une sen je u cijelosti u novcu i 300. o. IV. o. odabrati Spremi.00 kn (slovima: tristotinetisućakuna) u stvarima a) PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću b) OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju d.00 Vidi pravilno upisano polje temeljnog kapitala! 74 75 . Odabrati kar ticu Osnovno. Popisati nastavnike-direktore a) odabrati kar ticu Direktori-nastavnici: I. f ) predmet poslovanja/djelatnost. odabrati Dodaj. Obvezno popuniti sve kar tice i priloge! Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje tvrtke pri Trgovačkom sudu Direktori učenici Direktori nastavnici Vlasnici Djelatnosti Prilozi Trgovački sud Naziv: Puni naziv: Skraćeni naziv: Ulica: Kućni broj: Mjesto: Tiko d. vježbenička tvr tka.i II. h) pravni oblik (d. Odabrati Predaj dokument. 2007. o. Odabrati aplikaciju Trgovački sud na uvodnoj stranici. 7.o. II.) 5. odabrati Djelatnost. odabrati nastavnika. III. odabrati Dodaj. trgovina na veliko namještajem Tiko d. IV. Popisati učenike -direktore a) odabrati kar ticu Direktori-učenici: I. odabrati Spremi. ➢ naziv priloga. 10. o. c) ulica. IV. g) temeljni kapital. b) skraćeni naziv. i II. 6. 8. 4. Odabrati Spremi.000. odabrati Dodaj. Popuniti polja: a) puni naziv. II.o. odabrati Spremi.1 – Trgovina na veliko namještajem EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Temeljni kapital društva iznosi 700.000. ponoviti za svaku djelatnost. 9. Lastovska 23 Zagreb Sjedište: Matični broj: Predmet poslovanja/djelatnost: Članovi društva/osnivači: 090000781 Kar tice se ne će moći popuniti ako prije unosa nije popunjena baza podataka VETIS-a 51. III. odabrati Dodaj. III. od 26. 3. Popisati priloge koji se predaju Trgovačkom sudu a) odabrati kar ticu Prilozi: I.. 2. I.

direktora Društva Popis osoba ovlaštenih za zastupanje Ovjera potpisa člana Uprave Društva Odluka o poslovnoj adresi 1 1 1 1 1 Rješenje Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 5 6 Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 7 8 Nakon unosa potrebnih priloga dokument obavezno Spremiti! Obrazac Vlasnici Direktori . 76 77 .učenici Direktori . Izjava o osnivanju/Društveni ugovor Ponoviti kod svakog novog unosa ! Prilozi koje je potrebno unijeti! Odluka o imenovanju članova Uprave Prilozi Odluka o poslovnoj adresi Dodaj Naziv priloga 1 Ovjera potpisa Prilozi koje je potrebno unijeti! 2 Listova Izjava o osnivanju Potvrda o uplati osnivačkog pologa 3 1 Zastupnici 3 4 Izvješće revizora Popis članova osnivača Odluka o imenovanju člana Uprave .nastavnici Djelatnosti Prilozi Primjer pravilno popunjene kar tice s prilozima (koja se nalazi u zaglavlju dokumenta) koju je potrebno popuniti pri prijavi Trgovačkom sudu.Ispis dokumenta Svi prilozi se upisuju na jedinstven način. Kod svakog novog unosa odabrati aplikaciju Dodaj i nakon upisa odabrati Spremi.

o..1 4. trgovina na veliko namještajem Tiko d. Ostalo: Oblik vlasništva: Podrijetlo kapitala: Djelatnost: Status Osnovno Ispis prijave Dokument obvezno Spremiti! Status: - Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Obavijest o razvrstavanju Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 79 Obrazac Vlasnici Direktori .Primjer popunjene kar tice s popisom djelatnosti (nalazi se u zaglavlju dokumenta).2 – trgovina na veliko namještajem Naziv Trgovina na veliko namještajem 51.o. Podatci o posebnom registru: Nadnevak upisa u Registar: Djelatnost 2.47.o. Sjedište: Škola/grad: Ulica i kućni broj: Poštanski broj: Telefon: Faks: Broj žiro-računa: Tiko d. vježbenička tvr tka.nastavnici Djelatnosti Prilozi Obrazac 78 . ŽR: Pravno-ustrojbeni oblik: 6.o. studenoga 2007. Naziv vježbeničke Potpuni naziv: tvr tke: Skraćeni naziv: Oznaka 3. Registarski broj: 1.učenici Direktori . Preporuča se odabrati jednu djelatnost od svih predloženih u padajućem izborniku te kod svakog unosa ponoviti aplikaciju Dodaj! Primjer pravilno popunjena zahtjeva pri Zavodu za statistiku. EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Lastovska 23 10 000 Popuniti polja 385/01/503-319 predviđena za 385/01/221-018 unos podataka! 5900001-1000000022 društvo s ograničenom odgovornošću vlasništvo škole domaći kapital 51.47. Prijava Zavodu za statistiku MBR: Matični broj: 8596323 00000000000 23.

trgovina na veliko namještajem obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje 0 2008. Radno vrijeme poslodavca: 8. Razdoblje od sezonskog obavljanja djelatnosti: 22. Vrsta obveznika: 8. Obavijesti slati na adresu B: doprinosa 22. Registarski broj .1 23. 51.. Popunjavaju stana): poslodavci 19. vježbenička tvr tka. bliža oznaka B. Sjedište obveznika plaćanja doprinosa ili podružnice 12. Pošta (naziv): 15. siječnja 2008. Djelatnost (prema NKD-u): svi obveznici 10. Ulica (objekt. Razdoblje do sezonskog obavljanja djelatnosti: Status Osnovno Status: - Ispis dokumenta Tiko d.1 Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb da Obrazac | Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Status 80 81 . Godina važenja: A. Matični broj građana /MB/: 16. Kućni broj: 14. Općina sjedišta: INOZEMSTVO 6. Nadnevak početka plaćanja poslovanja: doprinosa 11. bliža oznaka sjedišta): 13. Mjesec važenja: 8.o. Mjesto stanovanja: 18. Registarski broj obveznika: 00000 Potrebno popu2. Pošta (broj): obveznici 20. Popunjavaju 9.47.47. Obveznik doprinosa za MO: da 5.Primjer predane prijave poslovnog subjekta HZMO-u Prijava na HZMO o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 1. Naziv obveznika plaćanja doprinosa: 7. Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb 00000000 51. Pošta (broj): 14. Šifra grane djelatnosti: 17. Ulica (objekt.prethodni: niti polja pred3.o. Matični broj poslovnog viđena za unos Zaglavlje 090000781 subjekta: podataka! 4. Pošta (naziv): plaćanja 21. Kućni broj: i samostalni 20.

Broj stranica B koje se prilažu stranici A: 1. Uplata doprinosa za I. Mjesečna obveza doprinosa za I. Oblik vlasništva: 2. nosti: Tiko d. Naziv obveznika: obvezniku podnošenja 4.00 mirovinskog osiguranja: 4a. potpuna uplata 16 1 Popuniti polja predviđena za unos podataka! I. Očekivane isporuke u ježu oporezivanju: idućoj godini: Status Osnovno: - 1.030. Prethodna godina: kama dobara i 2.023. Vrsta uplate: podatci: 4. stup mirovinskog 3. Osnovni 3.3. Podatci o isporu. 2007..1 – trgovina na veliko namještajem 0000 2.00 podnošenja stup mirovinskog osiguranja: podataka: 5a. 10.010. 2008. Zagreb poslodavac .00 podatci po osiguranja: obvezniku 4b. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23. naselje.00 (plaća i drugi): 2. Uplata doprinosa za za1. Vrsta obveznika: Naziv/ime i prezime osobe Tiko d. vježbenička tvr tka. stup 9. Podatci o podružnicama ili poslovnim Podružnice: je di ni c ma (ispua njava se kao I. Podatci o 2.030. Podatci za godinu: I.o. Podatci za mjesec: 2.o. trgovačko društvo: vlasništvo škole III.00 0. Mjesečna obveza dopri1. 3.. Adresa obveznika: podataka: 5.384.40 nosa za zapošljavanje: 6b.26.porezni trgovina na veliko namještajem obveznik: MB ili JMBG porezni broj: Adresa (grad/općina. Obveza poreza na dohodak: 3. Tekuća godina: usluga koje podli.00 0. Uplata doprinosa za os9.200. stup mirovinskog osiguranja: 9.00 jem se vrši uplata: 3a. prema ko60. Obračunati mjesečni iznos 60.o. Uplata doprinosa za II.00 83 Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Obrazac I 82 .pravna osoba II. Kontrolni nosa za II. Dio iznosa iz III.o.030.010. Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno 9.1. Identifikator obrasca: 2.40 pošljavanje: 7a.030. ulica i broj): Telefon i faks: Brojčana i opisna oznaka (šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji): 090000781 Lastovska 23 10000 Zagreb 385/01/503-319 i 385/01/221-018 51. stranica A 1.00 novno zdravstveno osiguranje: 6a. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-S: 5.023.00 0. koja se upisuje . vježbenička tvr tka. Podatci za upis: 8596323 Nadnevak početka obavljanja poduzetničke djelat . Mjesečna obveza dopriIII.00 Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ispis dokumenta 3b.1. MB obveznika: II.Primjer popunjene prijave poslovnog subjekta u Registar obveznika PDV-a Obrazac Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Porezni broj: 00000 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Primjer pravilno popunjenog RS obrasca pri REGOS-u Stranica A Stranica B Obrazac RS.00 osiguranje: 5b.): IV.47.200.

mjesto: Boravište .pošta: Prebivalište .o. Uplata prireza porezu na dohodak: 9.ulica i broj: Prebivalište . Nakon unosa zadnjeg radnika koristiti aplikaciju Spremi! Pero Perić (3W/2007) 0101991111111 1.7b. muški Perić Pero Br. Uplata poreza na dohodak: 8a. Podatci o osiguranoj osobi: Ranija prezimena: Ime roditelja: Prebivalište .PROMJENE o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a Prijava na HZZO Zaglavlje Broj osigurane osobe u Zavodu: Broj obveze: Popuniti polja predviđena za unos podataka! - Status Osnovno: Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 1. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 10000 Zagreb Ispis dokumenta Adresa sjedišta: Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Radnik: MBG: Stranica A | Stranica B | Stranica B | Nadnevak rođenja: Spol: Prezime: Ime: Ime i prezime Iva Ivić (4E/2007) Pero Perić (4E/2007) Marija Marić (4E/2007) Nakon unosa baze podataka u sustav VETIS-a aplikacijom Dodaj vrši se izbor radnika iz padajućeg izbornika. Iznos za isplatu (plaća i drugi primitak/naknada): 3.naselje: Boravište .40 338.ODJAVE .437.384.naselje: 85 84 . 1 2 3 od 1 1 1 do 29 29 29 2.mjesto: Prebivalište .ulica i broj: Stranica A | Stranica B | Boravište ..40 44. Podatci o obvezniku uplate doprinosa: Naziv obveznika uplate: Tiko d. siječnja 1991. vježbenička tvr tka.o. Obveza prireza porezu na dohodak: 8b.60 Primjer PRIJAVE .00 338.pošta: Boravište .

Osobni broj osiguranika: 2.47. Registarski broj obvez00010 nika plaćanja doprinosa: 4.o. Matični broj građana: 3. trgovina ka plaćanja doprinosa na veliko namještajem Djelatnost prema NKD-u: 51.Tiskanica M1P Obrazac Zaglavlje Osnovno: 1.Tiko d. Matični broj poslovnog subjekta: Prijava o početku osiguranja 01100001 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Puno radno vrijeme Obveznik: Naziv i sjedište obvezni.1 trgovina na veliko namještajem Sati/ radno vrijeme: Osiguranik: Minuta/ radno vrijeme: Osiguranje: Status Osnovno: Status: Osnova osiguranja: Nadnevak stjecanja svojstva osiguranika: Radno vrijeme osiguranika: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Zanimanje: Najviša završena škola: Stručno obrazovanje: Stručna sprema za obavljanje poslova: Država prethodnog zaposlenja: Korisnik invalidske mirovine zbog profesional n e nesposobnosti za rad: Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata: 86 87 Ime i prezime: Ispis dokumenta Hrvatska Obrazac .Nadnevak stjecanja statusa osigurane osobe: Nadnevak prestanka statusa osiguranje osobe: Stručna sprema nakon završenog školovanja: Stručna sprema na koju se osigurana osoba prijavljuje u obvezno zdravstveno osiguranje: Naziv radnoga mjesta Primjer prijave o početku osiguranja .o. vježbenička tvr tka.. Općina mjesta rada – prebivališta: 5.

a uče nicima nastavnik/voditelj VT-a. kao i redni broj prijave i uvid o uplaćenom iznosu temeljnoga kapitala (vidi pod Opis u zaglavlju dokumenta). 3.žiro-račun ima mogućnost pregleda dodijeljenog broja žiro-računa i iznos uplaćenog kapitala (vidi pod Kartica u zaglavlju dokumenta). između niza aplikacija za registraciju tvr tke u SUVT-u. koristi se modul Vježbenička tvrtka. Modul SUVT Banka . Rad u SUVT-u namijenjen je prvenstveno učenicima/radnicima VT-a u školi. korak: SUVT Banka – žiro-račun Ulaskom u SUVT Banka . Na početnoj stranici VETIS-a. ova godina. U prijavi je potrebno popuniti polja predviđena za unos podataka: vlasnik računa.5. Nastavnik/voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-ova u školi.u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen broj žiro-računa i uplaćen temeljni kapital u iznosu od 700. Nakon unosa odgovarajućih podataka po trebno je dokument predati (aplikacija Predaj dokument) i spremiti (aplikacija Spremi).3. korak: SUVT Trgovački sud Ulaskom u SUVT Trgovački sud u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni.000. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a/administrator u školi. Prije početka unosa podataka u VETIS preporučamo da podrobno proučite upute koje se nalaze u zaglavlju VETIS-a. ova godina. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s poveća nim trajanjem): Naziv radnog mjesta zanimanja i osiguranici invalidne osobe: Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač Mozilla Firefox ili Internet Explorer i u adresnu traku upisati https://vetis. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.otvaranje bankovnog računa . svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. unijeti korisničko ime i zaporku koje smo vam ranije dodijelili za pristup vaše škole s upitnicima na internetskim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje u za to predviđena polja i odabrati Ulaz.00 kn koji daje mjerodavna institucija (SUVT). Time se otvara zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci SUVT-a. Time se otvara zahtjev za registraciju VT-a pri Trgovačkom sudu. korak: SUVT Banka . 2.aso.hr:8443. Obrazac | 88 89 . adresa i grad.otvaranje računa Status Osnovno: Status: - Ispis dokumenta Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ulaskom u SUVT Banka . korak: Vrsta osnovice (svota osnovice ili svota plaće): Radno mjesto (zanimanje.žiro-račun izbornikom na lijevoj strani vrši se izbor salda Da i aplikacije Pronađi. Nakon što mu je dodijeljeno korisničko ime i zaporka. 4. Za rad u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).4 UPUTE ZA KORIŠTENJE VETIS-a/SUVT-a 1.

Za svaki novi unos odabrati aplikaciju Dodaj i nakon unosa svih učenika odabrati aplikaciju Spremi. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati koristeći aplikaciju Predaj dokument i spremiti odabirom aplikacije Spremi. ulica.d. U padajućem se izborniku na lijevoj strani odabire aplikacija radni već postojećega dokumenta koji ima status Novi i nastavlja se s unosom podataka. ili d. a ostali jednu stranicu). korak: SUVT PU . Nakon unosa gore navedenih podataka prelazi se na popunjavanje ostalih kar tica u zaglavlju dokumenta. Druga kar tica (što se nalazi u zaglavlju dokumenta. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Kod svakog novog unosa podataka koriste se aplikacije Dodaj i Spremi. obliku vlasništva . jeziku kojim se služe u VT-u. članovi Dru štva/osnivači. podatci o vlasnicima tvr tke. Ako VT želi registrirati više od jedne djelatnosti. Izvješće revizora.00 kn u zalihama robe). pri čemu se koristi izbornik za pravno -ustrojbeni oblik (odabirom d. brojevima telefona. Nakon unosa podataka kar ticu je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. ovjera potpisa članova Društva i Odluka o poslovnoj adresi) potrebno je dokument Spremiti. mjesto. Nužno je vratiti se na početnu stranicu obrasca i odabirom aplikacije Predaj dokument i Spremi završava se unos dokumenta koji dobiva status Predan. potpuni naziv tvr tke. kućni broj. a potrebno je unijeti podatke o adresi. popis članova osnivača. e -pošti.sustav automatski povlači iz baze podataka u VETIS-u.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) 91 . banka. privatno. broj žiro-računa. Za svaki novi unos koristimo aplikaciju Dodaj (otvara se mogućnost izbora različitih dje latnosti u padajućem izborniku).VETIS će automatski prenijeti iz baze podataka). odabirom domaći kapital. Podatci se unose pod Osnovno. ne koristi se aplikacija Predaj dokument. adresu. 7. iznos sredstava na računu (upisuje se 700. Takav dokument je potrebno Spremiti. skraćeni naziv. unoseći broj priloga. naziv priloga i broj stranica (prvi prilog sadrži tri. radnici…). U tom je slučaju podatke potrebno samo spre miti odabirom aplikacije Spremi. pokreće se ponovno aplikacija Trgovački sud na 90 uvodnoj stranici. Kod sljedećeg unosa podataka. nakon čega treba odabrati aplikaciju Dodijeli broj kako bi sustav automatski dodijelio kronološki broj fakturi. Dodaju se podatci pod Ostalo. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen MB prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD).o. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. preporuka je da se izabere samo jedna djelatnost koja se ne bavi proizvodnjom. Treća kar tica nosi naziv Fakture. Na lijevoj strani se koristi aplikacija Pronađi i u padajućem se izborniku bira odgovarajuća tvr tka. 6. mrežnim stranicama. Ako je broj vlasnika veći od jedan. Doku ment je tada spreman za daljnju obradbu u SUVT-u. e -pošta. školu. podrijetlo kapitala. Rezultat poduzete aktivnosti je dodjela registarskog broja koji daje mjerodavna institucija (SUVT). Prva kartica koja se popunjava nosi naziv Vlasnici.o. a koju je potrebno popuniti) nosi naziv Radnici. te nakon prikaza kar tice Osnovno (koja sadrži podatke koji se odnose na registarski broj (Trgovački sud).00 kn). korak: SUVT ZS . Po završetku odabrati aplikaciju Predaj dokument.). brojeve dodijeljenih žiro -računa. 5. Kod unosa podataka koristi se ista aplikacija kao i kod prethodne kartice. kao i redni broj prijave u HZZO-u i HZMO-u. web. Odluka o imenovanju člana Uprave Društva. kod svakog novog unosa učenika koristimo aplikaciju Dodaj. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. djelatnost . Treća kartica nosi naziv Direktori-nastavnici. faksu. Time se otvara novi zahtjev za registra ciju tvr tke u SUVT ZS . grad. popis osoba ovlaštenih za zastupanje. nakon čega je dokument potrebno Spremiti. na dnevak upisa u Registar. U njoj je potrebno popuniti sva prazna polja. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. radnim satima. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. Nakon unosa potrebnih priloga (Izjava o osnivanju. Druga kartica koja se popunjava nosi naziv Direktori-učenici. jezik. Ako unos nije bio uspješan. matični broj prema NKD-u (Zavod za statistiku). Za svaki novi unos priloga koristi se aplikacija Dodaj.o. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. predmet poslovanja/djelatnost. Potvrda o uplati osnivačkoga pologa. odabirom vlasništvo škole. ova godina. radni sati.00 kn u novcu i 300. Četvrta kartica odnosi se na djelatnost koju VT obavlja te nosi naziv Djelatnost.000. temeljni kapital (u polje temeljnoga kapitala upisuje se: temeljni kapital iznosi 700. skraćeni naziv tvr tke. državno i mješovito vlasništvo) i podrijetlo kapitala (koristimo izbornik.Registar. U tom će slučaju sustav automatski prenijeti podatke o nastavniku/voditelju VT-a koji ima definiranu ulogu kao VT administrator škole (u većini slučajeva).o. žiro-račun. broj telefona. pravno-ustrojbeni oblik. Sadrži podatke o radnicima tvr tke (unos podataka je moguć ako je popunjena baza podataka u VETIS-u).Registar Ulaskom u SUVT ZS . Peta kartica nosi naziv Prilozi. radnicima.000.U predloženom obrascu potrebno je popuniti polja: puni naziv tvr tke. koristi se aplikacijom Dodaj te naknadno sprema podatke aplikacijom Spremi. Ovdje postoji mogućnost ispisa fakture odabirom aplikacije Ispis računa. broj pod kojim se vodi prijava u Poreznoj upravi.). ako se želi nastaviti s unosom u već postojeći zahtjev.Registar u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. pravni odnosi (d.000. oblik vlasništva. Ova se kar tica popunjava ako je prethodno pripremljena baza podataka u VETIS-u. korak: Vježbeničke tvrtke Ovo je aplikacija u koju unosimo osnovne podatke o tvr tki (adresa. strani i mješoviti kapital). za oblik vlasništva (koristimo izbornik.

mjesto. Dio podataka koji se odnosi na poreznog obveznika. korak: SUVT PU . korak: SUVT PU .sustav će automatski prenijeti iz baze podataka VETIS.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) 92 Ulaskom u SUVT PU .Bilanca u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) Ulaskom u SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. ova godina. korak: SUVT PU . ova godina. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti.Obrazac PDV u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.RDG u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Potrebno je popuniti polja predviđena za unos podataka. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. 14. korak: SUVT (H)ZMO . mjesto stanovanja i adresu (podatci što ih popunjavaju poslodavci) sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. brojčanu i opisnu oznaku djelatnosti. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. 10. naziv dje latnosti i naznaku djelatnosti sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u.Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) Ulaskom u SUVT PU .Ulaskom u SUVT PU . Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. MB. naziv banke.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokume nata (radni. brojčanu oznaku djelatnosti.RDG (Račun dobiti i gubitka) Ulaskom u SUVT PU .Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa doku menata (radni. općinu sjedišta. ova godina. nadnevak početka poslovanja. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. ova godina. 12. djelatnost. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. naziv obveznika. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven porezni broj što ga dodjeljuje mjerodavna institucija.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . dje latnost i MB sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. Dio podataka koji se odnose na naziv. broj žiro-računa. ova godina. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. korak: SUVT PU . brojčanu oznaku. adresu (podatci koji se odnose na sve obveznike plaćanja doprinosa) i MB. korak: SUVT PU . U dokument Bilanca unosimo sve podatke predviđene za unos podataka pod polja Aktiva i Pasiva.Bilanca Ulaskom u SUVT PU . adresu. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. telefon i faks.Račun dobiti i gubitka potrebno je unijeti sve podatke u za to predviđena polja. u ovom slučaju SUVT. ova godina. sjedište.Obrazac PDV Ulaskom u SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. sjedište i djelatnost sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. 11. korak: SUVT PU . Otvara se prijava za upis tvr tke u Registar obveznika PDV-a.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. šifru grane djelatnosti. Dio podataka koji se odnosi na naziv. MB. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. 8. adresu. 93 . vrstu obveznika. 9. Dio podataka koji se odnosi na matični broj. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. Nakon unosa ostalih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. djelatnost i MB-porezni broj sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. MB. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. ova godina. Dio podataka koji se odnose na poreznog obveznika. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. U dokument SUVT . ova godina. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. početak obavljanja djelatnosti . pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. ulicu i kućni broj.Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. 13. Dio podataka koji se odnosi na naziv. oznaku općine.

ime roditelja moguće je preuzeti iz popunjene baze podataka su94 stava VETIS-a. dokument je potrebno predati i spremiti koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. pod uvjetom da je baza popunjena.Obrazac RS Ulaskom u SUVT REGOS . nadnevak rođenja. općina. 17. a. Tvrtka kojoj su doznačena sredstva koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . ova godina. korak: SUVT REGOS .plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. ova godina. osnovu osiguranja sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a ako je baza popunjena.plaćanje Tvrtka koja plaća koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka . Dio podataka koji se odnosi na Osnovno (registarski broj. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). 19. ova godina. gdje se cjelokupni dokument sprema koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj osigurane osobe u zavodu što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). Nakon što smo unijeli potrebne podatke. U dokument koji nosi naziv Plaćanje (Nalog za plaćanje) unosimo podatke u za to predviđena polja. MB) i Obveznik (naziv obveznika.Odjava osiguranika s HZMO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. adresu. Potrebno je na stranici A unijeti osnovne podatke o obvezniku i kontrolne podatke. ime i prezime osiguranika) sustav će preuzeti iz baze podataka. radnika. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). nakon unosa. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. nužno je vratiti se na početnu stranicu A. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. korak: SUVT (H)ZMO . 95 .Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZZO . Dio podataka koji se odnosi na broj žiro-računa i nadnevak sustav će prenijeti iz baze podataka. djelat nost.Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . prezime i ime. Dio podataka koji se odnosi na naziv obveznika. 16. MB. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj identifikatora obrasca što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). korak: SUVT (H)ZZO . a na stranici B podatke o radnicima/učenicima. potrebno je dokument predati i spremiti. 18. Dio podataka koji je potrebno upisati sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. svi) odabrati ova godina i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvr tke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven registarski broj obveznika što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). prezime i ime (osiguranika). svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Koristeći aplikaciju Ispis dokumenta tvr tka kojoj su doznačena sredstva ima dokaz uplate (Nalog za plaćanje). općinu.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . Nakon što su uneseni potrebni podatci u za to predviđena polja za unos. potrebno je Prihvatiti dokument. korak: SUVT (H)ZMO . spol. ova godina. ova godina. korak: Kako koristiti modul SUVT Banka .Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Obrazac RS u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Kod svakog novog unosa radnika po trebno je koristiti aplikaciju Dodaj. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. podatke je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . naziv i sjedište. Izborom dokumenata na li jevoj strani dobiva se uvid u tvr tku koja je izvršila plaćanje (prema broju žiro-računa i nazivu tvr tke).Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. ova godina. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci.Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Da bi sredstva bila prebačena. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci na stranici B. 15.Odjava osiguranika s HZMO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.

VETIS-a. ova godina i svi) odaberemo ova godina ili svi te potvrdimo izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. radi se s pomoću aplikacije Uvodna. Ostvarene poslove s inozemstvom provest će se preko VB Zagreb . U padajućem je izborniku na lijevoj strani potrebno odabrati odgovarajuću djelat nost i potvrditi izbor djelatnosti s aplikacijom Pronađi.u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.VAŽNE NAPOMENE: ➢ Nakon unosa svih podataka u dokument potrebno je koristiti aplikacije Predaj dokument i Spremi u svim modulima koji su uključeni u rad SUVT-a. Banka će knjižiti prispjelu uplatu na devizni račun vježbeničke tvr tke. Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stranici.EUROPEN. stup. predan. odnosno na uvodnu stranicu Vježbeničke tvrtke gdje se nalazi popis svih modula koji su uključeni u rad SUVT-a. ➢ Mogućnost prelaženja iz jednog modula u drugi. Porezna uprava PD. ➢ Ispravno unošenje brojčanog iznosa u dokument vrši se bez točke i zareza (sustav sam dodjeljuje određene oznake). bit će spreman za obradbu koju vrši mjerodavna institucija (odnosno SUVT). Ovaj se postupak provodi kako bi dokument dobio status Predan. predan. u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenta (radni. i to preko informacijskog sustava strukovnog obrazovanja . Za poslovanje u međunarodnome platnom prometu vježbeničkih tvr tki koriste se usluge banke za međunarodni promet . Prijavom vježbeničke tvr tke u sustav EUROPEN-a tvr tke mogu poslovati diljem svi jeta. Ovlaštena je licencijom EUROPEN-a za pružanje usluga poslovanja u najvećoj svjetskoj mreži vježbeničkih tvr tki . ➢ Mogućnost uvida u popis registriranih vježbeničkih tvr tki prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imate korištenjem aplikacije Registar vježbeničkih tvrtki. prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a). ova godina. Porezna uprava TZ.otvaranje računa). koja se nalazi na adre si: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. odbijen.VB Zagreb .EUROPEN (preko 5500 vježbeničkih tvr tki u 44 zemlje svijeta). stup i Doprinos za zdravstveno osiguranje.com. Banka će izvršiti uplatu inozemnoj banci. odbijen i prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a) je sljedeći: . mogu se pronaći u uputama o korištenju SUVT-a na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje na 37. ➢ Ako se želi dobiti uvid u status predane prijave (status: novi. ➢ Kod ostalih modula koji su uključeni u rad SUVT-a postupak za uvid u status pre dane prijave (status: novi. Sveti Duh 129.5 BANKA SREDIŠNJEG UREDA VJEŽBENIČKIH TVRTKI Poslove platnog prometa u zemlji obavlja Banka Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki pri Agenciji za strukovno obrazovanje. 3. svi) odabrati ova godina ili svi te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi (ovaj postupak koristimo u modulu SUVT Banka . i to: . Kada dokument dobije status Predan. 96 97 .za plaćanje računa u inozemstvu ispunit će obrazac za plaćanje u inozemstvu (Nalog 14) i poslati ga na e -mail Banke: infovbzagreb@gmail. koji će dokument prihvatiti na određenoj instituciji ili odbiti s tim što će u polju Status biti naveden razlog odbijanja dokumenta. Doprinos za mirovinsko osiguranje I.EUROPEN.5. ➢ Posebne račune vezane za uplate koje se odnose na pojam Porezna uprava PDV. Prispijećem devizne doznake iz inozemstva za određenu vježbeničku tvr tku.

98 Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 99 . čime bi se škole mogle povezati s par tnerskim tvr tkama. Hrvatska gospodarska komora. potiče učeničko poduzetništvo i druge oblike njihova kreativnog izražavanja. važno je uspostaviti dobru suradnju obrazovnoga i gospodarskog sektora. U tu svrhu moderniziran je nastavni program Vježbenička tvr tka koji potiče učenike i učenice na kritičko promatranje gospodarske stvarnosti i postupno aktivno uključivanje u same gospodarske tijekove. Da bi se sve navedeno dobro provelo. a Ministarstvo znanosti. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi. Posljednjih nekoliko godina sadržaj programa Vježbenička tvr tka doživljava sve širu primjenu u strukovnom školstvu. nudeći mogućnosti financiranja raznih projekata . što je vrlo važno. 4. Hrvatska obr tnička komora i Ministarstvo gospodarstva. što je nužno za što kvalitetnije poslovanje vježbeničkih tvr tki.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA Agencija za strukovno obrazovanje zauzima se da poduzetništvo postane bitan segment djelovanja u školi i izvan nje.3. rada i poduzetništva zainteresirani su za razne oblike suradnje sa školama.o čemu se svake godine obavještava javnost i na suradnju se pozivaju škole. obrazovanja i špor ta te Agencija za strukovno obrazovanje razvijaju institucionalnu suradnju i otvaraju mogućnosti za što boljom suradnjom sa strukovnim školama. na sebi odgovarajuće načine. učenici i njihovi nastavnici. Svaka od navedenih institucija.

4. Odjel administracije bi u ovu svrhu trebao izvršiti sljedeće zadatke: • izraditi plan potrebnih kadrova. Uz poglavlje 4. RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA 8. • objaviti natječaj za svako pojedino radno mjesto (na oglasnoj ploči u školi. nužno je početi sa zaprimanjem molbi tako rano da bi se stigli obaviti razgovori sa svim kandidatima (u tom trenutku moramo pretpostaviti da su oni taj uvjet ispunili). Prikazani su organizacijski poslovi od zapošljavanja radnika preko naručivanja robe do rotacija poslova. U ovom ćemo poglavlju dati i smjernice za odabir motivacijskih tehnika radnika vježbeničke tvr tke. RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA 10. Poslodavac odabire određen broj kandidata za intervju.1.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. • procijeniti pristigle molbe.o. Razgovor za posao Kako bi program Vježbeničke tvr tke i u ovom segmentu proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim. Voditelji odjela utvrđuju opis poslova. potrebne kvalifikacije. Uz poglavlje 4. RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-u – administrator .MOLBA 6. a posebice pomnjivo odabrati osobe koje će provesti intervju s pozvanim kandidatima. RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA 3. Na temelju tako utvrđena profila poželjnoga kandidata (s potrebnim znanjima i vje štinama) određujemo kriterije za provedbu užeg izbora i kriterije konačnog odabira 101 100 . iako u ožujku učenici drugih raz reda još ne ispunjavaju uvjet glede završetka drugog razreda. Postupak odabira kandidata za neki posao ima uglavnom ustaljeni re doslijed: kandidat podnosi poslodavcu molbu i prilaže svoj životopis uz dokumente o školovanju.povjerenstvo koji će provesti natječaj. dokumentacijom. ili kontakt s klijentima? Je li nužna preciznost. Poslove oko odabira novih radnika i zapošljavanja provodi Odjel administracije u suradnji s voditeljem vježbeničke tvr tke.poslovni tajnik/ca 5. RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA 11.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Tekstovi i radni listovi ovog poglavlja omogućit će pripremu i provedbu projekta zapošljavanja učenika kao radnika u vježbeničkoj tvr tki.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA Ovo poglavlje prikazuje dva osnovna vida svake organizacije: organizacijski proces (tijek poslova) i strukturu organizacije (ustrojstvo). RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA 2. – RADNI LIST 2 4.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. U ovom se poglavlju prikazuje vođenje baze podataka za potrebe poslovanja vježbeničke tvr tke.4. organiziranost ili komunikativnost? Na temelju precizno iskazanih i definiranih zahtjeva radnoga mjesta Odjel administracije kreira i objavljuje natječaj. 4. RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU 12. zahtijeva li liderske osobine ili podrazumijeva timski rad? Je li u pitanju rad s podatcima. Rotacija poslova. RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA 7. RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA 4.o. Je li radno mjesto rukovodeće.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 4. ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 14. • izraditi vremenski plan aktivnosti oko zapošljavanja novih radnika.3 BAZA PODATAKA U svakoj tvr tki imamo jako puno podataka o kupcima. imenovati stručni tim . RADNI LIST 4 . MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d. RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT-a TIKO 13. vještine te po trebne i poželjne osobine koje kandidati moraju ispunjavati za svako radno mjesto unutar svoga odjela. RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU-RADNIKU VT-a 9. na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici vježbeničke tvr tke). a ponekad provodi i ispitivanje znanja i vještina kandidata. znanja. • provesti odabir. dobavljačima i radnicima.1 ZAPOŠLJAVANJE U okviru rada vježbeničke tvr tke krajem četvr tog razreda regrutiraju se novi radnici za sljedeću školsku godinu.

konkurentskih molbi.poslovni tajnik/ca RADNI LIST 4 – MOLBA RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU RADNIKU VT-a RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT TIKO MOLBA • ZNAČENJE ➥ Naslovnica i uvod u životopis. ➥ Molba ne ponavlja informacije navedene u životopisu . prednosti i potencijalni doprinos budućoj tvr tki./gđo’. iskustva.) • adresu za slanje molbi • rok dospijeća molbi. Značajke koje kandidat treba posjedovati potrebno je podijeliti na one koje mora imati da bi mogao obavljati određeni posao i one koje su poželjne kako bi se radnik što prije privikao na nove radne uvjete i bio uspješniji u svom poslu. premda nisu strogo nužne. a za neka radna mjesta napredno i aktivno korištenje. Molba ne treba izgledati kao da se univerzalno šalje na različite natječaje. naziv tvr tke. CD: Primjer: ZAPOŠLJAVANJE – RADNI LISTOVI 1 – 8b RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-U – administrator . sadržaj profesionalno napisane molbe treba biti podijeljen u tri osnovna paragrafa: ➢ U prvom se navodi zašto se kandidat javlja na natječaj. Sažeto i jasno se istakne ono što osobu čini odgovarajućim kandidatom. Npr. a ne nekog drugog kandidata..naglasiti ono što bi tvr tka dobila ako zaposli upravo tog. koristeći prezime osobe kojoj se obraća ili nje zinu funkciju. ➥ Molba mora imati formu standardnoga poslovnog pisma – u gornji desni kut u prvi red kandidat upisuje svoju adresu. prethodno znanje • traženu dokumentaciju • potrebne preporuke predmetnih profesora za rukovodeća radna mjesta • posebna postignuća poduzeća • način pisanja molbe (putem pošte/elektroničke pošte. ➢ U središnjem se dijelu molbe navode znanja i vještine kojima se može pridonijeti tvrtki kojoj se kandidat obraća. vlastitu reklamu • opis radnoga mjesta/funkcije • mogućnosti napredovanja i druge bitne prednosti koje tvr tka pruža radnicima posebne uvjete. ➥ U molbi mora biti očitovana određena 'nota osobnosti' . Kontrolna lista svih informacija koje bi trebao sadržavati svaki objavljeni natječaj sadrži: • podatke o poduzeću (područje. ➥ U molbi treba navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje . ili slično). vještinu prezentacije... njegovu funkciju. u drugi red grad i poštanski broj a u treći na dnevak. ➥ Pismo treba završiti poslovnim tonom (‘Srdačan pozdrav’.. poštanski broj i grad. ➥ Poslodavcu se nudi konkretan doprinos . za upravljačke pozicije . veličina.. za radno mjesto u prodaji zahtijevat ćemo . adresu. ljudskih ili financijskih resursa. (Ovo je najvažniji dio čitave molbe koji će jednog diferencirati između stotina pristiglih. ‘S poštovanjem’.najboljeg kandidata.) ➢ U završnom se dijelu odgovara na pitanje Zašto baš ta tvrtka?. itd. • Kako napisati dobru molbu za zaposlenje? ➥ Molba mora biti pisana ciljano – kandidat se obraća konkretnom poslodavcu i mora pokazati da razumije s kim komunicira.naglašava informacije kojih u životopisu nema ili koje u životopisu ne dolaze do izražaja.'. Glede zahtjeva o informatičkoj pismenosti i korištenju stranoga jezika poželjno je navesti potrebnu razinu tog znanja: za neke radne pozicije bit će to elementarno i osnovno poznavanje. 102 103 . a i stil pisanja reći će puno o kandidatu. Poželjno je da se istaknu razlozi zbog kojih kandidat posebno cijeni tvr tku.ne početi reče nicom 'Javljam se na Vaš natječaj. privitci.. mjesto) • logotip tvr tke. ➥ Mora jasno izražavati kandidatove sposobnosti. Nakon unosa nadnevka ostavlja jedan red prazan i potom na lijevoj strani navodi puno ime primatelja.vještinu komunikacije s klijentom. ➥ Pismo započinje s ‘Poštovani g..besprijekornu vještinu organizacije vremena.koriste se potpune reče nice. Tvr tke često imaju više od jednog otvorenog natječaja i ne želite dodatno usložnjavati situaciju i ostaviti dojam neprofesionalne i nemarne osobe. ➥ Molba ne treba biti duža od jedne stranice.

poziciju na kojoj se radilo te kratak opis zaduženja. 6) Aktivnosti: ➥ članstvo u društvima. Opis dosadašnjeg radnoga mjesta ➾ kratak i jasan pregled zaduženja i odgovornosti. mjesto. način provedbe slobodnog vremena i hobiji. 7) Nagrade i priznanja: ➥ čak i kad nisu izravno vezani uz posao za koji se kao kandidat natječete ➾ prikazuju vas u lijepome svjetlu.Iako se u nedostatku vremena odluka poslodavca najčešće temelji samo na informacijama spomenutim u životopisu. kandidat/kinja bi trebao/la navesti mjesta na kojima se obavljala praksa tijekom osposobljavanja. pozicija. 9) Preporuke: ➥ navode se imena nekoliko bivših profesora ili poslodavaca koji su spremni dati preporuku (ime. elektronička adresa). tvr tka. 2) Podatci o formalnoj edukaciji: ➥ srednja škola. timskom igraču te o disciplini. 104 Ako se natječe za prvo zaposlenje. Nastojati navesti razloge odlaska s pojedinih radnih mjesta i biti spreman/na na pitanja o motivaciji promjene radnoga mjesta na intervjuu. kvalitetno napisana molba ne će promaći ničijoj pozornosti i sadržavat će informacije koje će poslodavca zainteresirati. 5) Poznavanje jezika i računalnih aplikacija: ➥ koje jezike i računalne aplikacije kandidat/kinja poznaje i stupanj poznavanja. PREPORUKE Pismo preporuke je pismo koje za kandidata/kinju piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke). vrijeme održavanja (od – do) i naziv institucije. nadnevak i mjesto rođenja. ➾ dodatno svjedoče o kandidatu/kinji kao svestranoj osobi. kratak sadržaj. Nenavođenje broja telefona ili elektroničke adrese bit će shvaćeno kao površnost. Dobro je navesti i prosjek ocjena. Navode se čak i tečajevi ili seminari koji nemaju izravnu vezu s pozicijom za koju se prijavljuje. Prije treba utvrditi je li osoba spremna potvrditi ili dati preporuku kako sebe i nju ne biste doveli u neugodnu situaciju. uvijek s točnim razdobljima. prezime. 4) Radno iskustvo: ➥ tvr tka. Informacije se navode u obrnutom kronološkom redoslijedu. Poželjno je pripremiti životopis i na jeziku kojega se dobro poznavanje navodi. Ako se prilažu preporuke u pisanome obliku. uz to da ga svakako lektorira osoba koja profesionalno poznaje jezik. projekti. opisujući kandidatove/kinjine osobine u skladu s osobinama koje se traže natječajem. točnim nazivima institucija i usmjerenja. kratak opis tvr tke. alate koje je kandidat koristio (računalne. od kandidata/kinje se može tražiti da priloži jedno ili više pisama preporuke. elektronička adresa (e -mail). fakultet. točno razdoblje u kojemu se radilo (mjesec i godina). ➥ kratko se opisuje cilj u karijeri koji se jasno odnosi na poziciju za koju se prijavljujete. Radno iskustvo se navodi u obrnutome kronološkom redu (sadašnje zaposlenje. jer su bitan podatak o kandidatu/kinji (svjedoče o njegovoj/zinoj angažiranosti i širini interesa). broj telefona. razdoblje zaposlenja. a treba naglasiti i projekte u kojima se sudjelovalo ili poslovna putovanja (ako su bila važan dio posla ili se čine kao dodatno iskustvo). navode se kontakt-informacije osobe koja je pisala preporuku kako bi poslodavac mogao s njom stupiti u kontakt procijeni li to potrebnim. Navodi se točan naziv tvr tke. 8) Motivacija za poziciju za koju aplicirate. 105 . Ovisno o natječaju. ➾ Navode se njihov točan naziv. 3) Dodatna edukacija: ➥ tečajevi. odgovornosti. ŽIVOTOPIS Sadržaj životopisa 1) Osobni podatci: ➥ ime. posebice ako je on vrlo uspješan. strane jezike). Za PRVO ZAPOSLENJE se u molbi kratko opisuju stečena znanja tijekom formalne naobrazbe koja se izravno tiču radnoga mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Cilj preporuke je pomoći selekcijskom povjerenstvu da dobije bolji uvid u kandidatove/kinjine kvalitete kako bi lakše odlučilo o odabiru. adresa. broj telefona. pa redom prema prvom zaposlenju). Špor tska aktivnost govori o kandidatu/kinji kao aktivnoj osobi. Nenavođenje nadnevka rođenja može se doimati namjernim propustom (prikrivanje godina) budeći sumnju poslodavca koju kandidat svakako želi izbjeći. Ne smije se pretjerivati u ocjenama jer postoji mogućnost da će znanje biti testirano. što pruža dokaz o početnom kontaktu sa svijetom rada. pozicija. poslijediplomski studij. Molbom kandidat izražava svoju spremnost da pruža dodatne informacije i daje upute kako ga se može kontaktirati. ➾ honorarne poslove koje je kandidat obavljao. seminari.

pismo preporuke šalje kandidat/kinja osobno. a u pismu je potrebno navesti: • koliko dugo osoba koja daje preporuku poznaje kandidata/kinju • kakvu vrstu suradnje su imali (poslovna suradnja. Ona proizlazi iz osjećaja zajedništva ljudi koji pripadaju timu. 4. komunikacijske vještine i osobnost te mogući doprinos tvr tki. aktivnosti i rezultate. 106 107 . Sinergiju ćemo definirati kao pojavu da dva ili više članova tima. Sinergiju još zovemo »efekt 2 + 2 = 5«. a za odabir kvalificiranih kandidata/kinja možemo koristiti različite metode: intervju. formulirana prema zahtjevima konkretnoga radnog mjesta . Ispitivač može svim kandidatima/kinjama postavljati ista. Uzajamna usklađenost rada. zajedno sa svim dokumentima. Takav intervju je strukturirani intervju. Ako je unaprijed određeno samo područje o kojemu će se govoriti.” Franklin Delano Roosevelt Iskonska čovjekova potreba za druženjem uvjetovala je razvoj pokreta timskoga načina rada – timski rad daje čovjeku osjećaj sigurnosti i zajedništva u ostvarivanju postavljena cilja. troškovna. ljudi mogu ostvariti ona postignuća kojima se kao pojedinci ne mogu ni nadati. odnos student . grafološku procjenu… SELEKCIJSKI INTERVJU Intervju predstavlja međusobno procjenjivanje posloprimca i poslodavca: poslopri mac ima mogućnost izravne prezentacije svojih kvaliteta. radi se o slobodnom intervjuu. Samo pismo nikako ne bi smjelo biti duže od jedne stranice A4 formata (uz standardnu veličinu slova. a ovaj selekcijski proces najčešće odrađuje voditelj vježbeničke tvr tke. a kad ispitivač nema unaprijed određena pitanja što će ih postaviti kandidatu/kinji (već dopušta da se kroz intervju otvaraju određene teme). psihološka i tržišna) u djelovanju radnika vježbeničke tvr tke mogli bismo izdvojiti psihološku si nergiju. test sposobnosti.nastojeći sve kandidate/kinje ispitati po istim kriterijima i svima pruža jednako vrijeme za predstavljanje. a poslodavac želi predstaviti tvr tku i stvoriti što potpuniju sliku o kandidatu/kinji . PROCJENA PRISTIGLIH MOLBI Pristigle se molbe moraju pregledati i vrjednovati. govorimo o polustrukturiranu intervjuu.2 KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD “Djelujući zajedno. Završnu fazu selekcije provodi unaprijed utvrđeni tim. Između različitih vrsta sinergije (tehnološka. poznavanje i korištenje istih standarda i tehnologija rada pružaju snažnu motivacijsku podlogu boljega rada skupine. a posebice se obraća pozornost na sljedeća područja: • Odnosi li se molba na sadržaj objavljenog natječaja? • Ispunjava li kandidat/kinja najvažnije uvjete iz natječaja? • Može li se kandidat/kinja dobro predstaviti bez pretjerivanja? • U kojem se području nalaze individualna iskustva i znanja kandidata/kinje? • Ima li zamjetnih „rupa“ u životopisu? • Ima li gramatičkih ili pravopisnih pogrješaka? • Je li formalni oblik molbe zadovoljen? • Kakav je opći dojam o molbi? • Jesu li priloženi traženi privitci/tražena dokumentacija? • Što kaže analiza iskustava stečenih u školi – analiza preporuka? • Što kaže analiza iskustava stečenih tijekom rada? ODABIR NAJBOLJIH KANDIDATA Odabir novih radnika moramo provesti kroz dvije faze: u prvoj fazi utvrđujemo jesu li kandidati/kinje kvalificirani/ne za posao za koji su se prijavili/le. ili ih šalje osoba koja je pisala preporuku.profesor i slično) • zbog čega preporuča baš tog/tu kandidata/kinju • pruža uvid u kandidatovo/kinjino znanje. osobne značajke i slično (potkrijepiti nekim činjenicama i primjerima) • pokazati potencijal kandidata/kinje da zadovolji kriterije radnoga mjesta za koje se prijavljuje. Iz preporuke odmah mora biti jasno da osoba preporuča upravo imenovanoga/nu kandidata/kinju. djelujući zajedno. navika.ocjenjuje njegovu/zinu motivaciju. Jedan od temelja i razloga postojanja timskoga rada je sinergija. daju veće učinke od onih koji bi se ostvarili zbrojem rezultata pojedinačnih i odvojenih djelovanja radnika neke tvr tke. kvalifikacijski test. unaprijed pripremljena pitanja.1. menadžerska. a ne i pitanja koja će se postavljati.Pisma preporuke imaju određenu strukturu i uglavnom se pišu na za to predviđenim obrascima koji su najčešće priloženi uz sam natječaj. U oba slučaja preporuka mora biti zatvorena u zasebnoj omotnici i mora preko preklopa omotnice imati potpis i/ili pečat osobe koja je pisala preporuku ili institucije u čije ime je preporuku napisala. radne navike. Ovisno o natječaju. odnosno uvjerenje da je to odgovarajuća osoba za nuđeno radno mjesto • nadnevak pisanja preporuke • potpis preporučitelja. između 10 i 12).

b) sporazumjeti se u bitnome. Za napredak tima odgovorne su vođe tima kojih je zadaća usmjeravati tim naprijed kako bi završio zadani zadatak u zadanome vremenu. imate malo vremena. b) ostvariti diskusiju uz prikupljanje ideja (strukturirati ideje i vrjednovati ih). spremnost prihvaćanja pune odgovornosti za sve pogrješke i nedostatke svojih suradnika. c) potvrditi dnevni red. 7. samokontrola. Preporučeni postupak sastanka polazi od pretpostavke da se poslovni par tneri ne poznaju dovoljno. 108 6. ali i ljude . 5. e) pripremiti radna sredstva potrebna za sastanak . Sve te radne sastanke tijekom godine povezuje menadžer tvr tke: određuje teme i ciljeve. 4. uloga i stilova njegovih članova: kreatori u tim unose nove i neobične ideje. poželjno je posjedovanje sljedećih značajka: samopouzdanje i hrabrost. koje odluke donositi i koja otvorena pitanja s prošlog sastanka rješavati. Istraživanje situacije i interesa: a) istaknuti vlastita očekivanja. ali budite prilagodljivi. sudionike i potrebne ovlasti (predvidjeti vrijeme praznoga hoda). da bude vedra i simpatična osoba puna razumijevanja za probleme svojih suradnika.Za uspješan tim poželjno je pronaći najbolju kombinaciju znanja i vještina. Definiranje problema. e) najaviti vlastite namjere.pripremljena izvješća. Pregovaranje je trgovanje ustupcima kako biste postigli podjednako prihvatljiv zaključak. Izvršenje obveza iz sporazuma. niti jedan od njih nije u monopolističkom položaju. 8. istančan osjećaj za pravdu. b) utvrditi plan provedbe .sor tirati potrebe u kategorije: međusobno isključive. zbog prijateljskog tona glasa (38%) i zbog sadržaja izgovorenoga (7%). Dogovor: a) oblikovati formu sporazuma. Zahvala i prijateljski oproštaj. 3. pokazujemo klijentu kako smo svjesni da je zaposlen i da cijenimo njegovo vrijeme (ugovoreni sastanak izdiže prodavača iznad ljudi koji prodaju na ulici). a nužni su i dobro organizirani i predvidljivi izvršitelji – oni osnovne ideje ostvaruju u praksi. c) utvrditi sukobe interesa . Flip-Char t… 3. Priprema: a) provjeriti jesu li svi sudionici za sastanak dobili sve bitne informacije u pisanom obliku. Nikada ne pregovarajte nepripremljeni. svakako. ORGANIZACIJA POSLOVNOGA SASTANKA U ar tikulaciji nastavnoga sata Vježbeničke tvr tke predvidjeli smo na početku svakoga radnog dana sastanak menadžmenta i voditelja. navika da radi više od ostalih. Sastanak započinje u onom trenutku kad ste se pojavili u vidnome polju svojih sugovornika (vaši izgled. ali je i te kako bitno da ga prihvate svi članovi tima – tek tada će tim uspješno funkcionirati. dogovoriti vrijeme . 9. Ne dopustite da Vam glavom lete misli koje nisu u 109 . nužno je dobro pripremiti sastanak.odrediti odgovornu osobu za organizaciju: a) utvrditi ciljeve i dnevni red sastanka. c) podijeliti pozivnice i radne materijale. Da biste ostavili prvi dobar dojam. PROCEDURA SASTANKA 1. 6. Da bi netko bio dobar vođa. odlučuje koje probleme treba rješavati. Istraživanja američkih psihologa dovela su do spoznaje da naklonost pri prvom susretu nastaje zbog prijateljskog izraza lica (55%). Vodite razgovor koji želite na način što će ga sugovornik smatrati prihvatljivim i profesionalnim. b) zakazujući termin sastanka. zajedničke… Uočavanje područja kompromisa: a) utvrditi dodirne točke.što tko radi. imajte jasan plan i jednostavne ciljeve. 4. d) pripremiti prostoriju za sastanke. Organizacija . Kako bi predviđeno vrijeme iskoristili za kvalitetne dogovore i konstruktivne odluke. 2. Radni početak: a) predstaviti sudionike. Koncentracija na pregovore i na sugovornika (ili više njih) osnovna je pretpostavka uspješnog pregovaranja. 5. a nebitno podijeliti. OSNOVNI SAVJETI ZA USPJEŠNO PREGOVARANJE: 1. b) dogovoriti tko će za pojedine točke pripremiti izvješća i sva potrebna objašnjenja (usmena mišljenja). Pregovaračke sastanke s poslovnim par tnerima također treba pomnjivo i temeljito pripremiti. dopunjujuće.zato nije bitno na koji je način izabran. kretnje i odijevanje poslali su prve poruke). sposobnost suradnje i utjecaja te. b) stvoriti ugodno radno ozračje. Sugovornici se moraju ravnopravno odnositi jedan prema drugome (međusobno poštovanje). d) obrazložiti temu .projektor.planirati trajanje sastanka. teme 2. c) prognozirati moguće varijante odluka. Nikada ne podcjenjujte sugovornike. suprotstavljene. a pregovaračke strane imaju formirane polazne ciljeve. do kada i kako. Vođa vodi posao. problem pregovaranja nije svakodnevna poslovna aktivnost.

Nema puno mjesta za dominaciju. a kut stola pak. vrlo pomnjivo treba pratiti neizgovorene signale prihvaćanja/odbijanja i nastojati pročitati misli iz kretnja sugovornika. Ostanite profesionalni. Ako se ovaj raspored ne može izbjeći. Pažljivo iznosite neslaganje sa sugovornikom. Imajte strpljenja. 10. ne požurujte razgovor ni donošenje odluka. RASPORED ZA PRAVOKUTNIM STOLOM: Kada.7. ali ne i bez obrane. Budite otvoreni. Strpljenje je osnovno obilježje dobrog pregovarača. Rijetki su slučajevi da postignete sve ciljeve koje želite. odaberite mjesto osobe B1. 13. 9. a vrlo če sto se stvara dojam nadređenoga i podčinjenoga. u protivnome. zatim C i naposljetku D. vezi s temom pregovaranja. uvijek imajte na umu ono što smatrate minimumom dogovora koji vas čini zadovoljnim. Barem tijekom najvažnijih tema nemojte se služiti lažima. predstavljate svoju ponudu novome kupcu. Pri pregovaranju nikad nemojte raditi „neke stvari“ želite li korektne pregovore koji će donijeti dugoročno dobre rezultate Vama i sugovorniku. Ne dopustite da savršenstvo bude neprijatelj dobroga. Stavite kar te na stol.svaka strana čvrsto želi zadržati svoju poziciju. Pregovori su diskusija prije nego rasprava. Konkretno . predstavlja i branu. Mjesto koje zauzima osoba A uvijek se odlikuje najsnažnijim utjecajem . Gledajte stvari i iz tuđe perspektive i prosuđujte objektivno. Zbog toga pri pregovorima takav raspored sjedenja treba izbjegavati. a ako se to ne dogodi. uzmite dovoljno vremena.uobičajeno u knjižnici ili na klupi u parku. izazivati ili vrijeđati. Ustupke činite postupno i trgujte njima kako biste im uvećali vrijednost. budite realni.ne mojte emotivno reagirati. uvijek možete ustati i otići. Osoba B je druga po autoritetu. 14. Izbjegavajte sukobljavanje. jer ste. 8. ne gubite vrijeme na neostvarivo. laka meta svome sugovorniku. a valja ga izbjegavati ako A i B žele o nečemu otvoreno razgovarati. nemojte gubiti strpljenje. 12.pod uvjetom da ne sjedi leđima okrenuta vratima. 11. NEOVISNI POLOŽAJ: A RASPORED SJEDENJA ZA STOLOM B4 POLOŽAJ ZA KUTOM STOLA: A B1 Takav položaj ljudi zauzimaju kad ne žele biti u društvu s drugima . Ovakav raspored sjedenja upućuje na prijateljski razgovor. odakle imate mogućnost slobodnog kontakta pogledom i slobodu kretnji. Pregovaranje završite pozitivno. nemojte pretjerivati. Ako je A leđima okrenuta izlazu. SURADNIČKI POLOŽAJ: A B C D E A B2 Ljudi koji rade na istom zadatku najčešće će odabrati suradnički raspored sjedenja jedan od najbolje odabranih položaja da se predstavi problem i prihvati rješenje. kao prodavač. nemoj te biti neugodni. osoba koja sjedi na položaju B daje najsnažniji pečat skupu i za A će predstavljati najjači izazov. ako je potrebno. 15. nikada nemojte pristati na nešto što ne že lite. NATJECATELJSKO-OBRAMBENI POLOŽAJ: A B3 Pri ovakvom rasporedu sjedenja ploča stola je nesvjesno podijeljena na dva jednaka područja i svatko prisvaja svoju polovicu teritorija te pruža otpor kad se posegne za njegovim/njezinim dijelom . ali morate braniti svoju poziciju. 110 111 . 16.

Odabirom okruglog stola kralj Ar thur je želio svojim vitezovima dati jednak ugled i položaj, ali je zaboravio da je upravo on sam svojim višim statusom doveo do promje na odnosa moći i ugleda: količina moći smanjivala se ovisno o udaljenosti od kraljeve stolice, s tim da je onaj zdesna uživao malko više ugleda od onoga slijeva. Stoga vitez koji je za stolom sjedio nasuprot kralju Ar thuru, zapravo se nalazio u natjecateljsko-obrambenom položaju i vjerojatno uzrokovao najveće nevolje. Danas menadžeri odabiru i kvadratne i pravokutne, a i okrugle stolove: kvadratni se o b i čno k o r i s te za k r atk e s as tank e i up ući vanj e o p as k i ; o k r ug l i j e p ak naj če š će ni s k i stolić za kavu - pogodan za neformalna druženja ili za pridobivanje suradnika; za sastanak uz pravokutni konferencijski stol odabiru se jednaki stolci da bi se poslovnim par tnerima pokazalo kako svi sudionici pregovora imaju isti ugled i položaj. Istodobno korištenje rotirajućih i običnih stolaca, stolaca s visokim naslonima ili smještanje posjetiteljeva stolca daleko od menadžera domaćina predstavlja igru moći koja ne bi smjela biti izvorom statusa i ugleda u vježbeničkim tvr tkama.

tjedan, podjela posla, prehrana, rad kod kuće…). Programi preoblikovanja posla nastoje učiniti posao zanimljivijim, raznolikijim i izazovnijim, a značajni individualni pristup oblikovanja radnih mjesta je rotacija posla, kod koje se vrši periodično pomicanje ljudi s jednoga specijaliziranog posla na drugi, čime se sprječava monotonija i dosada te proširivanje broja različitih zadataka i učestalosti ponavljanja ciklusa posla. Radnici žele osjetiti da su dio usluga ili proizvoda koje pružaju klijentima. Ovakva veza podiže njihovu učinkovitost na višu razinu. To se postiže: a) Informiranjem. Jer, zaposleni moraju znati što se događa u tvr tki ("Nitko nam nije rekao!", ili "Nas nitko nije pitao!", fraze su koje se ne smiju pojavljivati u dobroj tvr tki). Svakodnevni protok obavijesti o promjenama u poslovanju znatno olakšava korištenje računalne tehnike (interneta). b) Sudjelovanjem radnika u donošenju odluka. Uvijek ima takvih odluka koje mogu biti još bolje ako se posluša što kažu radnici i u obzir uzme njihova profesionalna prosudba. c) Nagradama za sugestiju – poboljšanje. Priznanje za dobru ideju članu skupine može potaknuti i druge u timu na nove i još bolje ideje. Svaki igrač ima mjesto na ko jemu najviše pridonosi, a pogrješna osoba na pogrješnome mjestu vodi u regresiju, dok prava osoba na pravome mjestu vodi u napredak. CD: Primjer: ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d.o.o. – RADNI LIST 2

MOTIVACIJA I NAGRAĐIVANJE Ljudi su temelj za funkcioniranje svake organizacije. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju onaj posao koji vole, zadatak je menadžera otkriti koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u tvr tki te ih - na osnovi toga - rasporediti na ona radna mjesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja. Zadatak je menadžera otkriti što je to što pojedinog radnika pokreće i motivira da radi dobro i da u potpunosti iskorištava sve svoje potencijale za posao. Zadovoljni i motivirani radnici obavljat će posao savjesnije i bolje te ulagati više truda, što će rezultirati i zadovoljstvom klijenata. Danas na raspolaganju menedžerima stoje brojni financijski i nefinancijski motivatori, a koju će kombinaciju upotrijebiti, ovisi o njihovu poznavanju motivacijskih teorija, ali i vlastitoj kreativnosti. Vrste motivacijskih kompenzacija: 1. Materijalne – financijske: a) izravna (plaća, naknade za inovacije, honorari, putni troškovi, reprezentacija); b) neizravna (materijalni dobitci koji pridonose podizanju materijalnog standarda radnika i koji ne dobivaju u plaći ili uopće u obliku novca: mirovinski fondovi, stipendije i školarine, studijska putovanja, osiguranje, godišnji odmor, slobodni dani, automobil kompanije, bolovanje, stambeni krediti). 2. Nematerijalne – nefinancijske, koje djeluju za većinu ljudi na sve važnije potrebe tzv. višega reda, kao što su razvoj i potvrđivanje, uvažavanje, status i drugo: a) posao (zanimljive zadaće, izazov, odgovornost, samopotvrđivanje, napredovanje, kontakti…); b) radna okolina (rukovođenje, status, radni uvjeti, klizno radno vrijeme, kraći radni
112

113

4.2

ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA

Tvr tka kao živi organizam ima svoje „organe“ – poslovne funkcije (odjele) od kojih svaka ima svoju ulogu. Poslovne funkcije obuhvaćaju skupinu povezanih poslova koji zajedno čine cjelinu. Okvirnim planom i programom predmeta Vježbenička tvr tka određeno je da predmet sluša 1516 učenika koji svoj rad organiziraju u sljedećim odjelima: • administracija • nabava • prodaja i marketing • financije i računovodstvo • proizvodnja (ako se vježbe nička tvr tka bavi proizvodnjom) Slika 4.2.1: Organizacijska struktura vježbeničke • menadžment – voditelji odjela. tvr tke TIKO d.o.o.

• napraviti organizacijsku strukturu same vježbeničke tvr tke. Vježbenička tvr tka TIKO d.o.o. bavi se prodajom namještaja na veliko i njezina organizacijska struktura i podjela radnika po odjelima izgleda kao na sljedećem prikazu:

TOP-MENADŽER ADMINISTRACIJA
voditelj Odjela poslovna tajnica administrator referent za ljudske potencijale informatičar

NABAVA
voditelj Odjela referent istraživanja tržišta nabave

PRODAJA I MARKE- FINANCIJE I RAČUTING NOVODSTVO voditelj Odjela voditelj Odjela

referent marketin referent financijških aktivnosti skog knjigovodstva

referent za kontak- referent za kontakreferent analitite s dobavljačima te s kupcima čkog knjigovodstva referent za evidenciju nabave robe skladištar referent za evidenciju prodaje robe referent istraživanja tržišta prodaje referent za dugotrajnu imovinu referent blagajne i obračuna plaće

U nastavku priručnika spominjat će se samo sljedeći odjeli: administracija, nabava, prodaja i marketing te financije i računovodstvo budući da se, zasad, većina osnovanih vježbeničkih tvr tki bavi trgovačkom djelatnošću. Osnovnu organizacijsku shemu vježbeničke tvr tke možemo prikazati kao na sljedećem primjeru, a svaka je vježbenička tvr tka razrađuje ovisno o djelatnosti kojom se bavi.

MENADŽMENT

ADMINISTRACIJA

NABAVA

PRODAJA I MARKETING

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PROIZVODNJA

Slika 4.2.2: Shematski prikaz odjela u vježbeničkoj tvr tki Svaka vježbenička tvr tka pod organizacijom rada treba: • utvrditi broj odjela vježbeničke tvr tke • odrediti poslove koje pojedini odjeli, ovisno o djelatnosti tvr tke, izvršavaju • podijeliti radnike po odjelima
114

Rad u odjelima

115

Organizacijsku strukturu vježbeničke tvr tke određuje: • voditelj vježbeničke tvr tke (profesor) • menadžer vježbeničke tvr tke (učenik) • voditelji pojedinih odjela.

• upravljanje zalihama • organizacija i vođenje kar toteke dobavljača • organizacija i vođenje skladišta • izradba baze podataka dobavljača. Poslovi Odjela prodaje s marketingom: • izradba zaštitnoga znaka tvr tke • istraživanje tržišta i potreba kupaca (potrošača) • sastavljanje ponude (na materinskom i stranome jeziku) • izradba kalkulacije, cjenika, potvrde primitka narudžbe • sastavljanje kupoprodajnih ugovora • izradba baze podataka kupaca • analiza prodaje po razdobljima • izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranome jeziku) • izradba PowerPoint prezentacije • priprema i organizacija sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • analiza sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu • organizacija posjeta par tnerskoj tvr tki • Media-clip tvr tke. Poslovi Odjela financija i računovodstva: • izradba početne bilance i otvaranje poslovnih knjiga • knjiženje poslova prodaje robe • knjiženje poslova nabave robe • obračun i knjiženje proizvodnje • obračun i knjiženje plaća • obračun i knjiženje amor tizacije • utvrđivanje i knjiženje prihoda i rashoda • popis (inventarizacija) • utvrđivanje rezultata poslovanja • zaključak poslovnih knjiga • racionalno ulaganje i praćenje poslovanja tvr tke (solventnost tvr tke) • izradba temeljnih financijskih izvješća. Poslovi Odjela proizvodnje: • odabir vrste proizvodnje (komadna, procesna, maloserijska, serijska) - ovisno o proizvodu koji se proizvodi • organizacija procesa proizvodnje • razvoj proizvoda i inovativnost • tehnološka razradba proizvoda (oprema, tehnologija, ...) • oblikovanje proizvoda • priprema proizvodnje • troškovi proizvodnje • kalkulacija cijene proizvodnje
117

Iz navedenog je primjera moguće, prema potrebi vaše vježbeničke tvr tke, spojiti neka radna mjesta u jedno te tako organizacijsku strukturu prilagoditi svojim potrebama. Prijavljeni radnici-učenici u vježbeničkoj tvr tki raspoređuju se po pojedinim odjelima na temelju molbi i životopisa gdje navode svoje ključne kompetencije za pojedina radna mjesta i na temelju preporuke profesora pojedinih nastavnih predmeta. Pri izradbi organizacijske sheme jasno mora biti vidljiva hijerarhijska nadređenost i podre đenost pojedinih radnika, jer se time određuju i način obavljanja pojedinih poslova, tj. protok informacija i dokumenata unutar tvr tke. Bolja organizacija unutar odjela tvr tke i bolje strukturiranje radnih procesa omogućuje kasnije, pri rotaciji posla, jednostavniji transfer znanja s učenika na učenika. Ovisno o samoj djelatnosti vježbeničke tvr tke, pojedini odjeli mogu obavljati sljedeće poslove: Poslovi Odjela administracije: • sastavljanje natječaja za radna mjesta • evidencija primljene pošte i e -mailova • evidencija izdane pošte i poslanih e -mailova • poslovi vezani uz radnika – zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei radnika, prijava radnika – HZMO i HZZO • priprema, provedba i evidencija poslovnih sastanaka • evidencija i izdavanje putnih naloga za službena putovanja • evidencija dolaska/odlaska na i s posla • poslovno komuniciranje na materinskome jeziku • poslovno komuniciranje na stranome jeziku • izradba mrežnih stranica vježbeničke tvr tke (informatičar) • ažuriranje informacija na mrežnoj stranici. Poslovi Odjela nabave: • istraživanje tržišta nabave • nabava dugotrajne imovine • nabava trgovačke robe: - sastavljanje i slanje upita - poslovno pregovaranje - izbor najpovoljnijeg dobavljača - sastavljanje kupoprodajnog ugovora - sastavljanje narudžbe - evidencija primljenih dokumenata - izradba kalkulacija nabavljene robe i cjenika
116

proizvoda i usluga učenicima omogućava praćenje tijeka poslovnih aktivnosti u samoj tvr tki vezan uz navedenu aktivnost. Pri odabiru djelatnosti vježbeničke tvr tke učenici trebaju razmišljati „tržišno“. PRODAJA I MARKETING KOMERCIJALNI ODJEL NALOG SKLADIŠTU SKLADIŠTE SKLADIŠTAR OTPREMNICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO IZLAZNI RAČUN KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA KUPAC Slika 4. pa tako i vježbenička tvr tka. nabava i 118 ADMINISTRACIJA Slika 4. jer on već ima rješenja za probleme koji su se javljali u radu u pojedinom odjelu. i tada. izradba poslovnoga plana • upravljanje ljudskim potencijalima • planiranje • organiziranje • vođenje • nadzor.. DOBAVLJAČ ADMINISTRACIJA ULAZNA POŠTA ULAZNI RAČUN KNJIGA ULAZNIH RAČUNA NABAVA LIKVIDATURA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO KNJIGA INVENTARA PRIMOPREDAJNA KNJIGA KARTOTEKA Slika 4. Svaki učenik-radnik vježbeničke tvr tke vodi mapu s podrobnim opisom radnih proce sa koje je izvršavao i popratnom dokumentacijom toga posla. • planiranje i organiziranje sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a. Ta će mu mapa koristiti prigodom rotacije posla pri primopredaji poslova drugom radniku.2.2. zadovoljavaju potrebe i želje potrošača. a time ujedno ostvaruju i ekonomski interes same tvr tke – dakle dobit. razmjenom svojih proizvoda i usluga s proizvodima i uslugama drugih vježbeničkih tvr tki. Ulaskom na tržište oni postaju gospodarski subjekt koji.kontrola • strateško praćenje tržišta • benchmarking • upravljanje kvalitetom • suradnja s predstavnicima par tnerske tvr tke – posjeti. a prikazan je na slikama 4.1.3: Shematski prikaz rotacije posla u vježbeničkim tvr tkama Svaki gospodarski subjekt. Rotaciju posla bitno je provesti nakon što se svladaju svi radni zadatci unutar odjela u kojima učenici rade.4: Hodogram kolanja dokumentacije pri nabavi robe. dakle razmišljati o potrebama i potražnji tržišta vježbeničkih tvr tki.4 i 4. Razrađene primjere kolanja dokumentacije prema ovim hodogramima prikazat ćemo u poglavlju 5. nakon proizvodnoga procesa.2.2. dugotrajne imovine i sl. Proces kolanja dokumentacije pri nabavi i prodaji robe.5. nalazi se u promjenjivim ulogama marketinško-razmjenskih odnosa. misija. prezentacija rada .. U vježbeničkim tvr tkama učenici-radnici trebali bi proći što veći broj poslova i na taj se način upoznati s funkcioniranjem cijele tvr tke i cjelokupnim radnim procesom. tj. Drugim riječima.• održavanje opreme • reklamacija i servisiranje proizvoda. Primjeri poslovanja vježbeničke tvr tke. tvr tka zamjenjuje svoju ulogu i postaje prodavač.5: Hodogram kolanja dokumentacije pri prodaji robe 119 . tvr tka je u ulozi kupca različitih dobara i usluga u koje ulazi i proces proizvodnje.2. prodaja dva su pola poslovnih aktivnosti te ih kao takve treba i promatrati i u vježbe ničkim tvr tkama. Nabava je ishodište poslovnih aktivnosti koja u konačnosti treba rezultirati aktivnostima prodaje. Poslovi Odjela menadžmenta: • izradba potrebnih obrazaca i prijava za registraciju tvr tke u SUVT • uočavanje trenutačne pozicije vježbeničke tvr tke na tržištu – SWOT-analiza. vizija.

Baza podataka ne mora biti vođena na računalima. za potrebe knjigovodstva na računalima i dr. Struktura podataka kupaca ž nička R.Osijek 4678672 Hrvatska škola mana 9 Osijek Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 121 120 . Tuđ. Domino Djelatnost Prodaja ke ksa i vafla Naziv Adresa škole EBB Grad Matični Zemlja broj Dr.br. Tuđ. Vjet bekupac tvr ka 1. Naziv škole Adresa Grad Matični Zemlja broj Inter-ars Trgovina na veliko namještajem Ekonomska i trgovačka Dr.4. Bazu podataka potrebno je redovito ažurirati. trgovanje putem mrežne prodaje (web-shopa). prezentacijske tehnike.3 BAZA PODATAKA Vježbeničke tvr tke u svom radu koriste računala za poslovnu korespondenciju. o čemu će više govora biti u poglavlju 8. Ime i prezime 1. 2. Izgradnjom strukture baze podataka koja je važna za informacijski sustav svake vježbeničke tvr tke u kratkom se roku može doći do važnih informacija. Struktura podataka radnika R. F. dobavljača. F. kupaca. Matični Adresa broj Grad Odjel u kojemu radi Strani jezici 5. Podatci se u bazi mogu promijeniti ovisno o potrebama vježbeničke tvr tke. za što je potrebno imenovati radnika vjež beničke tvr tke koji je odgovoran za taj dio posla. komunikaciju s drugim vježbeničkim tvr tkama putem e -pošte. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE Natalija Prodavalić 1234 Petrica Perić Hrvoje Hrvatinić 1243 1345 Lastovska 3 Zagreb administracija engleski Lovorska 5 Zagreb nabava Kliševska 3 Zagreb prodaja francuski talijanski U središtu ovog poglavlja je poslovna rutina i radna svagdašnjica u vježbeničkoj tvrtki. evidencije.br. Podatci se mogu voditi na slobodnim listovima koji se mogu umetnuti u registrator u obliku mapa. Za osnovne potrebe rada vježbeničke tvr tke korisno je da Odjel administracije vodi osnovnu evidenciju: radnika. U tablicama koje slijede dani su primjeri strukture baze podataka za pojedine evidencije.br.Bjelovar 2346784 Hrvatska mana 9 Struktura podataka dobavljača Vježbenička R. par tnerskih tvr tki i dr.. tvr tka Djelatnost dobavlljač 1. Ažuriranje baze podataka treba biti evidentirano u opisu posla što ga obavlja odabrani radnik kao posebne ovlasti i odgovornosti za taj povjereni posao. 3.

o.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 122 123 . ovisno o njihovoj međusobnoj interakciji.o. posjetnice. komunikaciji i suradnji. Uz poglavlje 5. 2.1 PRIMJERI POSLOVANJA VT-a U ovom ćemo poglavlju prikazati tijek poslovanja i kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. svaka tvr tka mora komunicirati s klijentima. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) PRODAJA I MARKETING FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Poslovanje svih odjela unutar vježbeničke tvr tke treba biti povezano. mrežna (web) trgovina).o. Rješenje za UPITNIK O POZNAVANJU POSLOVNOGA BONTONA 5.3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Ovo poglavlje sadrži prijedloge komunikacije s klijentima putem promidžbenih sredstava (brošure.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Kvalitetna prezentacija je vrlo značajna u poslovnome svijetu. Pritom su posebno istaknute interkulturalne razlike u poslovnim običajima. jer se izlaskom iz lokalnih granica omogućuju međunarodni poslovni kontakti. 5.o (za korištenje ovih dokumenata potreban je program Microsoft Publisher!). 5.5 POSLOVNI BONTON Ovo poglavlje upućuje na opća pravila korektnog ponašanja koja bi se trebala primje njivati u poslovnome svijetu.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA Ako želi uspješno poslovati. U ovom poglavlju ukazujemo na primjere etičkog ponašanja koji su poželjni u poslovnim odnosima. 5. 5. ovisiti i uspjeh same tvr tke. Uz poglavlje 5. jer će.o.5. U svom radu učenici trebaju razvijati sklonost timskome radu. a uvijek je dobro imati i neke posebne zadatke ako su učenici prije vremena završili prethodna zaduženja. U ovom dijelu prikazat ćemo kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke tijekom „radnoga dana – blok-sata“. o.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Međunarodna trgovina je bitan dio poslovanja vježbeničke tvr tke. 5.1 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE Rad u vježbeničkim tvr tkama od nastavnika zahtijeva da istodobno zaposli sve uče nike u svim odjelima. U ovom su poglavlju prikazani prijedlozi za kreiranje pojedinih predložaka za potrebe poslovne korespondencije. ADMINISTRACIJA NABAVA d. 5. U ovom su poglavlju predstavljene različite metode i mogućnosti oblikovanja kvalitetne poslovne prezentacije vježbeničke tvr tke.7 POSLOVNA ETIKA Etičko ponašanje je osnova svakog poslovanja. Slogan i logotip vježbeničke tvr tke TIKO d. Primjere poslovno-promidžbenih sredstava za vježbeničku tvr tku TIKO d.

124

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr

ADMINISTRACIJA
1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu 2. Evidencija nazočnosti djelatni ka u tvr tki 3. Evidentirati ulaznu poštu i pre dati je odjelima kojima pripada 4. Izraditi putni nalog za djelatni ke: NN - putuje automobilom u Delnice (Osijek-Delnice 408 km) i AA putuje s djelatnikom NN radi posjeta dobavljaču Drvoind d.o.o. Delnice 5. Obrazac matične evidencije radnika - prikupiti podatke o zaposlenicima 6. Evidentirati izlaznu poštu i poslati je poslovnim par tnerima 7. Osmisliti izgled web-stranice tvr tke (naslovna stranica s linkovima) - in or m tičar f a 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Evidencija ulaznog računa u Knjizi UR-a, kopirati ga i proslijediti ga u Prodaju i Financije (primljena otpremnica i račun za nabavljenu trgovačku robu od Drvoind d.o.o.) 3. Skladišna kar tica - evidentirati nabavu i prodaju robe (skladištar) 4. Izraditi upit za nabavu kuhinjskog namještaja tvr tki ZMB d.o.o., proizvodnja kuhinjskig namještaja, Ul. Ivana i Cvijete Huis, 49210 Zabok 5. Izraditi narudžbu - primljena ponuda u PAPIRUS d.o.o. za prijenosno računalo - 2 kom. 6. Putni obračun za službeno putovanje za djelatnike NN i AA (dostaviti u Računovodstvo radi obračuna) 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Izraditi ponudu Gold osiguranju d.d. - vezano uz upit iz Tajništva 3. Formirati prodajnu cijenu nabavljene trgovačke robe od tvr tke Drvoind d.o.o. - izradba kalkulacije - PC uredskog seta “Dinko” 4.400,00 kuna 4. Izraditi letak - uredski namje štaj 5. Izraditi otpremnicu i račun - na temelju narudžbenice tvr tke Venus d.o.o. - dostaviti je u Tajništvo, Skladište, Financije 6. Evidencija izlaznog računa u Knjizi IR-a 7. Kreirati poslovno-promidžbe na sredstva

PRODAJA I MARKETING NABAVA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
1. Evidencija nazočnosti dje latnika u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Isplatiti akontaciju za službeno putovanje 3. Platiti nabavljenu trgovačku robu - HUB 4. Evidentirati nabavljenu trg. robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig. 5. Evidentirati prodanu robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig.

INTEGRALNI ZADATAK RAZRAĐEN PO ODJELIMA - primjer za dva školska sata

ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA NABAVA

EVIDENCIJA NAZOČNOSTI RADNIKA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO REFERENT OBRAČUNA PLAĆE

ADMINISTRACIJA

VODITELJ ODJELA

PRODAJA I MARKETING

Slika 5.1.1: Hodogram kolanja dokumenta Evidencija nazočnosti radnika
125

U četvr tom su poglavlju opisani svi poslovi kojima se bavi Odjel administracije. To je odjel u kojemu započinje i završava posao. Brza i učinkovita podjela pošte ostalim odjelima omogućit će brzo «zapošljavanje» svih učenika u tvr tki, a nakon svršetka svakog posla poštu je potrebno i otpremiti poslovnim par tnerima, pa možemo reći da u ovom odjelu započinje i završava radni dan u vježbeničkoj tvr tki. U nastavku je prikazan dio poslova koje može obavljati Odjel administracije svaki nastavni sat.

Svaki radni dan (blok-sat) potrebno je evidentirati radnike, njihov dolazak na posao, rad, napredovanje, obavljanje postavljenih zadataka. Podatke o dolasku i odlasku radnika na posao i s posla vodi Odjel administracije na temelju prikupljenih podataka drugih odjela. Podatci se unose u zbirnu listu koja radnicima Odjela financija i računovodstva služi za obračun plaće.

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

EVIDENCIJA ULAZNE I IZLAZNE POŠTE Sva pošta koja dolazi ili odlazi iz/u vježbeničku tvr tku treba biti evidentirana u knjigama Urudžbeni zapisnik i Dostavna pošta. Na taj način možebitne pogrješke (koje mogu nastati zbog neotpremanja ili pak neodgovaranja na upit, ponudu i sl.) mogu biti otklonjene. U navedenim knjigama upisujemo nadnevak kada smo poštu primili (poslali), od koga smo je primili (kome poslali), kojem je odjelu pošta namijenjena (koji odjel poštu šalje)... Osim evidentiranja pošte u te dvije knjige, poštu treba kopirati i jedan primjerak ostaviti u pismohrani.
Prodaja i marketing Nabava

Administracija

Pošta za slanje

Financije i računovodstvo

Upit

Ponuda

Ulazna faktura

Narudžba Požurnica

Čestitke

Pozivi
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

URUDŽBENI ZAPISNIK

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
PRIMATELJ Bilješka Ime i prezime / naziv 4 Mjesto 5 7

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. oznaka primatelja 6

Redni broj 1 Bilješka 7

Datum upisa 2

Klasifikacijska oznaka 3

Redni broj 1

Datum primitka 2

Nadnevak Redni broj primitka pošte

Naziv pošiljatelja pošte i mjesto

Što smo dobili poštom

Oznaka odjela ko ejmu se pošta upu ć je u

Nadnevak slanja pošte

Oznaka odjela koji šalje poštu

Naziv primatelja pošte i mjesto

Potpis osobe koja je poštu otpremila

Slika 5.1.2: Primjer Urudžbenog zapisnika (ulazna pošta)

Slika 5.1.3: Primjer Dostavne knjige za poštu (izlazna pošta)

126

127

ULAZNA FAKTURA DOBAVLJAČ DRVOIND

Ulazni račun dobavljača ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK

Drvoind d.o.o.
PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4, Osijek
ŽR 5900001-1000000064

EVIDENCIJA U KNJIZI URA NABAVA MB 32044305 SKLADIŠNA KARTICA TIKO d.o.o. Lastovska 23 10000 ZAGREB

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PRODAJA I MARKETING

R1 Račun br. 256 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.06.2008. Nadnevak plaćanja: 20.07.2008. Rb Opis dobra Uredski set “Dinko” kom PC bez PDV 10 3.600,00 Iznos bez Iznos PDV-a PDV-a 36.ooo,00 36.ooo,00 7.920,00 43.920,00 7.920,00 Iznos sa PDV-om 43.920,00

EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA KALKULACIJE

EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA LETKA

1.

UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22%

UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PLAĆANJE ROBE UKUPNO ZA PLATITI

Slika 5.1.4: Shematski prikaz nabave trgovačke robe od tvr tke Drvoind po odjelima

Direktor: Karlo Karlović

128

129

i 0 Karlo Kar920v0ć 43.2008.06.00 43.00 36. d. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.00 UKUPNO ZA PLATITI Porezna osnovica: Porezna osnovica: 36.2008.00 7.00 UKUPNO ZA PLATITI Direktor: Karlo Karlović Drvoind d. UKUPNO 36.o. Lastovska 23 tel.b2r. kopira i šalje u odjel nabave NABAVA 1.00 Iznos PDV-a DV.06.00 0.00 0.00 36. Nadnevak plaćanja: 20. Lastovska 23 Tel:. PRIMJERAK NABAVA 2. do 30. Lastovska 23 10000 ZAGREB ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 Drvoind d. Osijek Ul.ADMINISTRACIJA .00 7.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 7.o.2008.00 36.ooo.info-centar. 2 str.920.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Direktor: Nadnevak plaćanja: 20.00 7.00 43.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.920n00PDV-a Iz .00 7.6: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu nabave Drvoind d.ooo. 064 ŽR 59000 20.00 43. Iznos sa PDV-om R UKUPNO ZA PLATITI b Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 43.00 43.00 Slika 5.2008.2 NAZIV .o.00 36.00 36. Uredski set “Dinko” 10 3. Lastovska 23 10000 ZAGREB R1 Račun br.o. 6 Račun br.o.06./fax: 031/812 599 info@info-centar. PRIMJERAK PRODAJA I MARKETING 3.920.07. PRIMJERAK PISMOHRANA (ADMINISTRACIJA) 2. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.06. Uredski set “Dinko” 10 3.2008.o. oznaka primatelja 6 Bilješka Rb Opis dobra kom PC bez PDV 1.00 0.ć 43. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4. Osijek d.600.o.o.07.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.00 Iznos sa PDV-om PC bez PDV Uredski set “Dinko” 10 3. Osijek R1 TIKO d.920.ooo. Opis dobra kom Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. vježbenička tvr tka Trg Sv.920. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4. Nadnevak plaćanja: 20.7: Knjiženje ulaznog računa u Knjigu ulaznih računa 130 131 .o. Nadnevak plaćanja:01-1000008..00 1 UR00000001 20.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN 13.o.920.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: 7.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. os R1 Račun br. faktura 3-001 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.00 0.vi0 7 rl 0 0 ć Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a 43.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 DRVOIND d. Osijek Zagreb.ooo. Karlo Ka.o.o.00 43. Kopira ulazni račun i šalje ga u Odjel prodaje i marketinga te Odjel financija i računovodstva 2.00 7.00 36. 256 MB 32044305 Drvoind d.ooo.00 0.920. Trojstva 4 PRETPOREZ IZNOS UKUPNI IZNOS RAČUNA RAČUNA S MB/JMBG NE MOŽE BEZ POREZOM UKUPNO MOŽE SE SE DO(POREZNI POREZA DOBITI BROJ) BITI 5 6 7 8(9+10) 9 10 1.2008.07. Osijek Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.920. 256 1.o.920. 1/2 KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA ULAZNI RAČUN 1.600.ooo. Unosi račun u Knjigu URA i skladišnu kar ticu 1.920.00 Direktor: Karlo Karlović DONOS SVEUKUPNO Porezna osnovica: 36.hr Tel. +385/01/221-018 www. PRIMJERAK NABAVA Slika 5.+385/01/503-319 Fax.1. Iznos sa PDV-om R.00 7 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% R1 TIKO d.00 7.920. BR. 2.920.o.920.zaprima poštu.920.1.6.920.2008.600.ooo. Nadnevak plaćanja: 20.00 1 20.00 0.00 7.06.520.00 7.000. Drvoind.920.000.920.00 R1 Račun .2008.600. lo . o.00 43.o.o.000.00 6 25 79 0 DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ ROBA ILI USLUGA 43. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK TIKO d.2008. Uredski set “Dinko” 10 3.o. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.06. 256 Lastovska 23 10000 ZAGREB MB 32044305 Informatika Tiko d.o.07.o. 2008 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.00 7.o. Osijek ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 TIKO d. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.00 0. o.o.00 79 Lastovska 23 10000 ZAGREB 36. BROJ 1 2 NADNEVAK 3 UKUPNO ZA PLATITI Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez P43.7.00 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.9a0.00 7.o.920.2008.920.ooo.2008.2 000 Iznos PDV-a Redni broj 1 Datum primitka 2 POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. Lastovska 23 10000 ZAGREB 1.07.o.600.000.ooo.ooo. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.92o.o.o.00 0.hr TIKO d.00 Iznos bez PDV-a MB I3nos sa430-5m 204 PDV o z 43.920.00 7.920. PRIMJERAK FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Drvoind d. Račun br.2008.5: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu administracije Slika 5. Pavićeva 3 Zagreb.920.920. Uredski set “Dinko” 10 3.o.06.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: Karlo Karlovi920.000.6.00 36.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Rb UKUPNO ZA PLATITI 1.00 0. Iznos PDV-a Iznos sa PDV-om Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 1.1.

00 kn) 2.000. Izradba letka Iz naše ponude izdvajamo: Uredski namještaj Uredske stolice i lampe Garniture Informatika Tiko d. 2 str.00 0.o.o.o.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument: Skladište: Datum: Par tner: 10 1 SKLADIŠTE 20.o.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.00 kn Stolica “STELA” CIJENA: 250.o.oo 20.8: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u skladišnoj kar tici trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb.000.00 kn Garnitura “RED CAR” CIJENA: 4.00 Izlaz 0.00 CIJENA 0. +385/01/221-018 www. Vježbenička tvr tka Uredski set “TOMI” CIJENA: 3. Količina Nabavna Nab.00 kn Garnitura “GOLD” CIJENA: 4.22 Marža iznos Zavisni trošak 0 Prodajna Prodajna cijena vrijednost Kto. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.2008.500. Lastovska 23 tel.00 kn Slika 5. 132 Slika 5.1.00 6600 36.000.00 10.hr Tel. 001 DRVOIND d./fax: 031/812 599 info@info-centar./fax: 031/812 599 info@info-centar.000.00 0. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina odobravamo Vam dodatnih 20% popusta uz predočenje ovog letka Datum 20.00 36.00 36.6.9: Primka .info-centar. 2008 Cijene su izražene bez PDV-a d. trošak Z.00 20.000.22 8.00 Marža % 22.Informatika Tiko d.00 0. troš. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 U mjesecu prosincu Mj. mj.400.00 4. Stolica “MAJA” CIJENA: 250.400.00 22.1. Pavićeva 3 Zagreb.+385/01/503-319 Fax. Z.2008. +385/01/221-018 www. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.6. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.00 0.: kom Vrsta robe.00 0.00 0.00 Uredski set “DINKO” CIJENA: 4.00 36.7.00 44.00 d.400.000.jed.brošura za proizvode na akciji 133 .o.o.600.00 44.hr Tel. Pavićeva 3 Zagreb.2008.06.10: Letak .000. Lastovska 23 tel.2008. Slika 5. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.00 0.00 0.o. o.1.950.00 20. 10.o.000. Troškovi cijena vrijednost % iznos % iznos nabave 3.+385/01/503-319 Fax.info-centar. Sadržaj Donos KA00000001 DRVOIND d. Rab.00 kn PRIMKA KALKULACIJA KA00000001 Po dokumentu: m 256 Primljeno opis: nabava robe: Šifra Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” J.o. Rab. Lastovska 23.250. 10 000 Zagreb Tel:. Izradba kalkulacije nabavljene robe (PC 4. Dug.00 0.kalkulacija za nabavljenu robu po računu 256 dobavljača Drvoind d.00 kn 1-0002 kom.6. o. o.00 Stanje 10. o.00 8.hr PRODAJA I MARKETING 1. Ulaz 10. do 30.00 kn Uredska svjetiljka “JET” CIJENA: 40.

do 30.000.info-centar.00 0. 1/1 EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU SKLADIŠNA EVIDENCIJA SINTETIČKA TEMELJNICA EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU Duguje 0.00 88. +385/01/221-018 www.2008.00 44.00 0.00 0.+385/01/503-319 Fax./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 0.000.00 36. Lastovska 23 tel.000. Sadržaj Donos KA00000001 Ulaz 10.00 36.400. Pavićeva 3 Zagreb.7.00 Datum 20.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument FT00000001 FT00000001 FT00000001 FT00000002 FT00000002 FT00000002 FT00000003 FT00000003 Konto 220 1800 650 6690 659 6600 650 659 Opis dobavljači potraživanje za plaćni pretporez vrijednost robe po obračunu dobavljača razlika u cijeni robe u skladištu obračun nabave roba u skladištu vrijednost robe po obračunu dobavljača obračun nabave Opis NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC ZAKLJUČAK SKUPINE 65 ZAKLJUČAK SKUPINE 65 13.400. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Lastovska 23 tel.13: Shematski prikaz prodaje trgovačke robe tvr tki Venus d.info-centar.00 0.00 44.hr Tel.hr Tel.o.00 0.000.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.o. 2 str. 10.00 DRVOIND d.920.12: Evidencija ulaznog računa u financijskom knjigovodstvu (Glavnoj knjizi) 134 135 .6.00 0.7.11: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u materijalnom knjigovodstvu Informatika Tiko d. 3.2008.000.00 44.00 0.000.000.o. 1/1 EVIDENCIJA U KNJIZI IRA MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.000. Knjiženje u materijalnom knjig.00 36.00 88.920.000. +385/01/221-018 www.00 20.00 88./fax: 031/812 599 info@info-centar. po odjelima Slika 5.00 ADMINISTRACIJA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO NABAVA 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Slika 5. 2 str.FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.2008.00 4.00 20.00 0.1.00 8.00 ISPORUKA ROBE TVRTKI SLANJE RAČUNA Slika 5.o.00 88.00 123.000.00 123. Knjiženje u robnom knjigovodstvu 2.o.00 0.920.000.1.000.00 88.o. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.00 0.00 Stanje 10.00 Izlaz 0. Pavićeva 3 Zagreb.00 88.000.920.2008.00 0.+385/01/503-319 Fax. 2008 PRODAJA IZRADITI OTPREMNICU I RAČUN Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 Vrsta robe.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.00 0.oo 4. Plaćanje fakture NARUDŽBA kupac Venus ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK Informatika Tiko d.000.00 7.o.00 20.o.00 36.000.00 Saldo 44.1.00 88.jed.6.00 Potražuje 43.000. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.06.

uredskog seta „Dinko“.hr Tel. . 5 d.hr Prodaja Vukovarska 21.o. Venus. Lastovska 23 Tel:.800. 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” Na temelju: Narudžba .00 Zagreb. Zagreb. info@info-centar. a najkasnije u roku 8 dana.00 Porez: 1936. broj .o. Ambalaža je uračunana u cijenu. Pavićeva 3 Zagreb.2008.O. d.00 8. 21.6. faktura 3-001 Narudžbenica 2-001 Predmet Bilješka 7 Zagreb. lipnja 2008.00 UKUPNO: Vrijednost 8. KUPAC (PRIMATELJ) NARUDŽBENICA br. Pavićeva 3 Datum: 22. Lastovska 23 Tel. 4400 8. Informatika Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. 22. Zagreb šalje narudžbenicu broj 5 u kojoj naručuje 2 kom.6.o. Rabat kom 0. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 Račun broj: IR00000001 Način otpreme: Količina 2. Mjesto 4 Osijek Zagreb Klas.o. Lastovska 23 tel. 10 000 Zagreb žiro-račun kupca (primatelja) Nadnevak: 21. oznaka primatelja 5 6 Ul.00 Uračunat cassa sconto: 0./fax: 031/812 599 Par tner: 002 VENUS d. Valuta: 7.info-centar.800. kopira i šalje u Odjel prodaje PRODAJA I MARKETING Izdaje otpremnicu i račun u četiri primjerka (odjelima prodaje.00 Porezna osnovica 0%: 0.800.2008.o.00 8. Količina 2 CIJENA IZNOS (bez PDV-a) (cijena x količina) 4. +385/01/221-018 www.o. POŠILJATELJ Ime i prezime / naziv 3 Drvoind. Redni broj 1 1 Datum primitka 2 20. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb.800.2008 Ukupno bez PDV-a 8. Informatika Infocentar Skladište: 1 SKLADIŠTE VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.400.2008.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.800.info-centar.00 ADMINISTRACIJA . Vježbenička tvr tka Tiko d. U nastavku prikazujemo kolanje dokumentacije u procesu prodaje robe drugim vježbeničkim tvr tkama. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić (žig i potpis) Venus d.o.o. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. nabave.+385/01/503-319 Fax.o.Zagreb 136 137 . o.o.zaprima poštu.o. 06. d. Zagreb Način isporuke: 5 dana Način otpreme: Vlastitim kamionom Način plaćanja: nalogom za plaćanje Našu robu platit ćemo u roku: 15 dana Cijene se razumijevaju: skladište kupca Posebni uvjeti: Prigovori o kvaliteti i kvantiteti robe moraju se s dokazima dostaviti čim su nedostatci ustanovljeni.00 Količina 2 Dvo: 22.o.+385/01/503-319 Fax.broj ar tikla 1-0002 Naziv (vrsta i kvaliteta robe) Uredski set “Dinko” Jed.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: Šifra Naziv robe Jed.o. i to najbržim načinom.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 R-1 VENUS D.00 Porezna osnovica: 8. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Sklad.00 Vlastitim kamionom Cijena 4.ugovor br./fax: 031/812 599 info@info-centar.o. Vukovarska 21. k om Venus d. o. +385/01/221-018 Zagreb www. financija i računovodstva te kupcu) Tiko d.jed. o.o.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA Kupac plaćanje fakture MODEL: Kupac: 00000001-002 Mat.O.hr Tel.00 Cijena Iznos Naručenu robu isporučite na naslov: Venus d.06.Vježbenička tvr tka Venus d.00 8.6. o.00 Porezna osnovica 22%: 0.00 Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0.00 Ukupno s porezom: 10 736.800.+385/01/503-319 Fax.400.7. Lastovska 23 tel.o.o.: Primatelj: Venus d. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK d. mjere kom.o.800.o. mj.

2008.00 88. do 30.2008.936.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument Konto 7610 2810 120000 6600 710000 710000 6690 Opis prihodi od prodaje robe na veliko obveze za porez na dodanu vrijednost kupci roba u skladištu Opis 17. Evidentira izdanu robu sa skladišta u skladišnu kar ticu Informatika Tiko d.00 13 14 15 IR00000001 22.00 44.00 0.1.000.600.hr Tel.800.800./fax: 031/812 599 info@info-centar. KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.o.o.00 11 0.00 Saldo 44.o. Evidentira izdanu robu sa skladišta u robnoj kar tici 2.2008. Knjiži prodaju robe u financijskom knjigovodstvu OSLOBOĐENO POREZA 0% OPREZIVO 10% R. BROJ NADNEVAK NAZIV .800.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 VENUS d.00 8.200.00 0.+385/01/503-319 Fax. Vukovarska 21 Zagreb NE PODLIJEIZNOS S ŽE OPOREZIMB/JMBG POREZOM VANJU (POREZNI BROJ) 5 6 10. Lastovska 23 tel.00 1. +385/01/221-018 www.hr Vrsta robe.2008.8. Pavićeva 3 Zagreb.000. 2 str.800.00 20.info-centar.000. 22.00 0.2008.000.o info@info-centar.00 1.000. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.00 Venus d.00 1.800.00 Stanje 10.00 0.info-centar.6.00 8.o.00 Izlaz 0.936. mj.00 21.200.00 0.00 8.00 79.00 8.1.o.1.hr Zagreb Tel.00 10 0.o.00 0.00 8 0. Pavićeva 3 Zagreb.00 8.00 79.00 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 FT00000004 FT00000004 prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus smajenje zaliha prodane robe Vrsta robe: 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.o.6.2008.o.00 0.00 21.00 4.00 1.oo 4.00 18.o.o.00 Izlaz 0.oo CIJENA 0.info-centar. 10.6. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13. VENUS d. tel.6.00 FT00000006 FT00000006 20.400.200.+385/01/503-319 Fax. Infocentar Skladište:1 SKLADIŠTE Đakovo.00 Vrijednost 8. 2008 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.hr Tel.o. +385/01/221-018 www. Pavićeva 3 Zagreb.00 0. Vlastitim kamionom KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.00 79.2008. Lastovska 23 tel.00 2.00 79.o.00 88.00 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: 20.6.800. 2008 Informatika Tiko d.00 Potražuje 8.o.jed. VJEŽBENIČKA TVRTKA Zagreb.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar. 1/1 SINTETIČKA TEMELJNICA Duguje 0.800.2008.00 88. 1/2 MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.+385/01/503-319 Fax.800.+385/01/503-319 Fax.00 0.136.00 138 139 .200.o. Ruc-a Datum 1. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.2008.o.6.00 44.00 IZVOZ 22% U TUZEM.00 0.00 2.jed. Ulaz 10.00 Šifra Naziv robe Jed.00 8. 10.00 0. 1/2 KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA IZLAZNI RAČUN 1.00 1.OSTALO VRIJED.00 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” 20 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE 2.00 18.00 Informatika Tiko d. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Ruc-a razlika u cijeni robe u skladištu prijenos ukal.00 10.00 0.00 12 0.6.00 1 1 2 3 7 0.000.OSNOVIOSNOVIPOREZ POREZ STVU NOST CA CA 9 0./fax: 031/812 599 Zagreb.00 Stanje 10.00 88.o./fax: 031/812 599 info@info-centar.7.00 2.hr Tiko d.00 0.00 Informatika Infocentar Đakovo.800.hr www. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.00 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 17.: kom FT00000004 FT00000005 FT00000005 nabavna vrijednost prodane robe smajenje zaliha prodane robe nabavna vrijednost prodane robe prijenos ukal.o. Pavićeva 3 tel.800. Lastovska 23 Partner: 002 VENUS d. 0. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 8. 0.00 UKUPNO: 8.o.00 0. 2 str. Vježbenička tvrtka Način otpreme: 22.2008.Informatika Tiko d.00 18.00 18.2008.800.o.400. 0 str.800.info-centar.6.936.o.2008.00 8. BR.00 Cijena 4.2008.7.736.6. Skladište – izdaje robu 2.800.+385/01/503-319 Fax. 2008 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 NABAVA 1. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA Datum: 22. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.000. VENUS d.00 Datum 1.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN KUPAC (PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGE) 13. +385/01/221-018 www.00 0.736. do 30. Lastovska 23 Tel. +385/01/221-018 www.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.1.o.400. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.o.00 0.6.00 20.2008.00 4.o.00 10.400.00 0. do 30.8./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 20.hr Tel.00 8. Lastovska 23 tel.00 0. 0 str.00 8.136. kom Količina 2. Ulaz 10.736.600.2008.

1 Poslovno pismo Poslovno pismo je najčešći oblik pisanoga poslovnog komuniciranja.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.) Račun broj: IR00000001 Zagreb. Danas smo Vam isporučili: • Uredski set “Dinko”. MB 8596323. kulturu i kreativnost te postaje ključnom za poslovni uspjeh. Na temelju: Narudžba . 00 kn/kom U prilogu Vam šaljem0 otpremnicu broj 1 i račun broj 1 na ukupan iznos od 10.o. 2. čitati.800./fax: 031/812 599 Zagreb. a nered u čovjeku posljedica je nereda u sredini i u stanju sredine. o. 3. e -pošta itd. tu spadaju i obrasci.o. Lastovska 23. o. cijena bez PDV-a 4.06.7. Klas.2008.jed.ugovor br.o.800. oznaka 3 2-001 5. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Miroslav Krleža. d. šarm i slično. odrediti svrhu poslovne komunikacije.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA plaćanje fakture MODEL: 00000001-002 Kupac: Mat. Poslovno je pismo.00 Ukupno s porezom: 10 736. Infocentar Đakovo.2008. Naš znak I/m Vaš znak -/- Zagreb 22.o. Cijena 4400 Iznos 8. Da bi pisana poslovna komunikacija bila što djelotvornija.00 Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi od 21. d.o. Lastovska 23 Tel:. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA tel. odrediti medij komuniciranja. Zagreb. Sve ovo zahtijeva visoku razinu opće i informatičke pismenosti. godine.ADMINISTRACIJA 1... Tel:. sadržajem i formom.00 Količina 2 Dvo: 22. o.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar. 4. o.00 Porezna osnovica: Pisana poslovna komunikacija vrlo često je prvi dodir naše tvr tke s našim poslovnim par tnerima. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. uređivati i popravljati. Fax: +385/1/221-018. Ono je „osobna iskaznica“ tvr tke koju predstavljamo. Lastovska 23 info@info-centar. Naravno da pisane komunikacije imaju i ne ke manjkavosti. lipnja 2008. 8. Valuta: 7.00 kn Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0.00 Porez: 1936.6. Izostaje učinak neverbalne komunikacije te nekih drugih čimbenika tipa: osmijeh.“ d.2008 Isporuka robe Poštovana gospodo. ali i nas samih. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić Zagreb. Osim mnoštva različitih poslovnih dopisa. E-mail: tiko@net. Da bi se to postiglo. potrebno je pridržavati se nekih osnovnih pravila u njezinoj izradbi: • • • • • ekspeditivnost točnost i preciznost u izražavanju čuvanje poslovne i službene tajne urednost i estetski izgled administrativno-tehnička obradba. sastaviti poruku. poslati primatelju. S poštovanjem Tiko d.+385/01/503-319 Fax. Šalje račun tvr tki uz poslovno pismo obavijesti o isporuci robe 2. Informatika Tiko d.. 2 kom.hr Primatelj Bilješka Im i prezime / naziv 6 Venus. izvješća. potrebno je pridržavati se nekih preporuka i pravila pri njegovoj izradbi: 140 141 . pokazuje našu organizaciju. šifra 1-002. pisati ne znači drugo nego misliti.00 Molimo Vas da račun podmirite u roku od 15 dana od dana primitka robe na naš žiroračun: 5900001-1000000022 otvoren kod banke SUVT-a.2008.o. 22.O. 5. Nadamo se daljnjoj uspješnoj poslovnoj suradnji.o.00 Porezna osnovica 22%: 0.00 Uračunat cassa sconto: 0. Vježbeničke tvr tke najveći dio informacija razmjenjuju upravo pisanim putem. a nered u glavi posljedica je ne reda u čovjeku.400. odijevanje. Ona prezentira nas i našu tvr tku.hr Tel. faks-poruke. Moj obračun s njima Lastovska 23 10000 Zagreb EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB (Vježbenička tvrtka Venus d.o. k om Rabat 0.O.: Primatelj: Venus d. +385/1/503-319 . +385/01/221-018 www.Zagreb Menađer Iva Ivić Iva Ivić Porezna osnovica 0%: 0. Nered u rečenicama posljedica je nereda u mislima. odnosno dokument koji ima pravnu težinu.6. Uvodi poštu u Knjigu dostavne pošte 5.736. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Osim toga je pri samoj izradbi preporučljivo pridržavati se sljedećih koraka: 1. u funkciji ostvarivanja nekoga poslovnog cilja.hr R-1 VENUS D. lipnja 2008. a nered u mislima posljedica je nereda u glavi. Osnovna prednost pisane poslovne komunikacije je u tome što ona ostavlja trag.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA „.hr ŽR 5900001-1000000022.2. Mjesto 5 Zagreb 6 Redni broj 1 1 Datum upisa 2 20.o.00 8.800.

mrežna (web) stranica. ovoga članka . odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornoga. sjedište. računima. s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen.2. Adresa primatelja: • podatci za identifikaciju poduzetnika • podatci za identifikaciju mjesta.• • • • • • ograničite se na jednu stranicu planirajte pismo izbjegavajte nejasne i dosadne konstrukcije usmjerite se na potrebe i interese primatelja poruke držite se formalnog tona i činjenica neka tijek pisma prati logičan slijed. Zagreb. 118/03.1: Predložak poslovnog pisma VT-a Tiko d. Slika 5. Lastovska 23 Tel. a od 1. PREPORUČENO. 52/00. (4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima. o. odnosno upravnog odbora. 111/93. a kod dioničkog društva članova uprave.. brojevi telefona. br.. Zakon o trgovačkim društvima (NN. a ako nije.. godine objaviti i na svojim mrežnim (web) stranicama. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva. ZRAKOPLOVOM Raspored kopija (preslika) • Co Dopisak (pripis ili post scriptum) d.. iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen.) moraju se otisnuti njegova tvr tka.uz podatke iz stavka 4. faksa. i 107/07. te iznose ako se radi o poslovnom papiru dioničkoga društva. e -pošta. MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 143 . o .o. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Naš znak Vaš znak Zagreb. 3. žiro-računa. 34/99.) Da bi poslovno pismo ostvarilo svoju glavnu funkciju – prijenos poruke – potrebno je poštovati njegovu strukturu. Teorija poslovnih komunikacija razlikuje bitne i spore dne dijelove poslovnoga pisma. ukupan broj izdanih dionica. Zakon o trgovačkim društvima propisuje obvezne elemente što ih trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim poslovnim pismima. računima i dr. +385/01/221-018. travnja 2008. društva • predmet poslovanja • ulica i broj • mjesto • zaštitni znak. (5) Na poslovnom papiru i na internetskoj stranici društva kapitala moraju se . 2. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to uči njeno. Bitni dijelovi poslovnoga pisma Zaglavlje: • naziv trg.navesti: 1. a društvo izdaje dionice s nominalnim iznosom..o. tvr tka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa. ulice i države Pozivne oznake Mjesto i nadnevak Predmet – naslov poslovne komunikacije Oslovljavanje Sadržaj: • uvod • bit • završetak • pozdrav Potpis: • pečat • oznaka funkcije potpisnika • vlastoručni potpis • ime i prezime ispisano osobnim računalom 142 Sporedni dijelovi poslovnoga pisma Prilozi • dodatci poslovnoj komunikaciji Način otpreme • ŽURNO.+385/01/503-319 Fax. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva. Upotreba tvr tke Članak 21.

Modificiranje postojećih predložaka U Word-u možete pronaći čitav niz predložaka na engleskome jeziku. 2. 4. prilagodite pojedine di jelove. logotip i zaštitni znak. Tako možemo napraviti predložak poslovnoga pisma koji će sadržavati naziv i adresu naše vježbeničke tvr tke. 3. 8. 4. Svaki put kad pišemo novo poslovno pismo odaberemo predložak. odaberite File / New. Word nam omogućuje kreiranje potpuno novog ili otvaranje nekog od postojećih predložaka. 7. mjesto za adresu primatelja. odaberite File / Save As. 8. 2. 6. ili što drugo što vam je potrebno na predlošku. odaberite File/New. odaberite File / Save As. u desnom dijelu dijaloškog okvira odaberite Template/On my computer. odaberite Save as type – Document Template / Save. pokrenite program Microsoft Word. 7. obrišite tekst i upišite novi. Letters & Faxes. Za tu svrhu pravimo datoteku koja predstavlja uzorak dokumenta. Postupak otvaranja i modifikacije postojećih predložaka: 1.2: Kreiranje novog predloška u Word-u 144 145 . 3. unesite stalni tekst.2. pokrenite Word. 5. Svaki taj dokument stvoren prema predlošku imat će sve elemente koje ima predložak.2. odaberite Template / On my computer. Slika 5.3: Postupak otvaranja postojećih predložaka u Word-u Slika 5. Kreiranje novog predloška: 1.2. odaberite skupinu – npr. 6. Treba ih samo prevesti i modificirati prema svojim potrebama. Svi oni imaju veći broj zajedničkih elemenata. odnosno predložak. 5. Sasvim je logično da ćemo jednom napravljeni raspored koristiti za sve dokumente istoga tipa. odaberite Save as type Document Template / Save. birajte npr. Sama modifikacija i prevođenje su vrlo jednostavni – prepravite veličinu papira ako je potrebno. prilagodite i uredite tekst. pojavit će se prazan dokument TEMPLATE 1. pozivne oznake itd. Professional Fax / OK.5. Zato je potrebno izraditi dokument na kojemu su ti elementi napisani i pravilno raspore đeni. u okviru koji prikazuje ikone predložaka odaberite Blank Document / OK.2 Predlošci (Templates) u Word-u Vježbeničke tvr tke u svom tekućem poslovanju vrlo često koriste mnoštvo poslovnih pisama i različitih dokumenata. unesemo tekst i dokument spremamo pod novim imenom.

E-mail spada u red asinkrone komunikacije budući da omogućuje komunikaciju u bilo koje vrijeme. telefaks je zapravo kombinacija klasične papirnate i elektroničke komunikacije. i to ne samo radi bontona nego i radi sigurnosti i očuvanja ugleda tvr tke.2. jezik i smisao za humor primatelja pošte mogu razlikovati od vaše • datoteke u privitku ne smiju biti prevelike. prijenos datoteka. kontakt-osoba. čavrljanje. Zbog svoje je brzine i djelotvornosti uvelike pridonio poslovnoj uspješnosti svakog poslovnoga subjekta. Iz čitavog niza pravila izdvajamo: • uvijek trebamo znati komu pišemo – postoje adrese koje predstavljaju skupinu ljudi • pišite kratko i jasno • budite izravni • pazite na gramatiku • prilagodite poruku primatelju/ima. Stoga se prilikom komunikacije putem e -maila trebamo pridržavati nekih osnovnih pravila. 146 147 .Elektronička pošta (e-mail) Danas je elektronička pošta (e -mail) važan način razmjene informacija među poslovnim ljudima.2. Za slanje e -mail poruka potrebno je imati: • • • • priključak na internet vlastitu e -mail adresu komunikacijski program za pisanje poruka e -mail adresu primatelja 5. broj telefaksa) i o samoj komunikaciji (nadnevak izradbe. Elektronička pošta je danas nezamjenjiv alat u komunikaciji.3 Telefaks Premda spada u elektroničke komunikacije. broj stranica i predmet). kontakt-osoba. za razliku od nekih drugih oblika koji zahtijevaju istodobnu prisutnost sudionika. pošiljatelju (naziv. Preporuke za korištenje telefaksa: • • • • • koristite ga za žurne poruke izbjegavajte tamne slike na porukama ne koristite ga za poruke u kojima je važan vanjski izgled izbjegavajte ručno pisane bilješke koristite jednostavniji tip slova. broj telefaksa).4 Komunikacija putem interneta Internet je globalna mreža svjetskih razmjera koja pruža golem broj različitih usluga. Sadrži podatke o primatelju (naziv. internetska telefonija itd. adresa. • poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo • ne služite se e -mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore (time ostavljate dojam da osobu namjerno izbjegavate) • budite pažljiviji glede pošte što ju šaljete u odnosu na onu koju primate • ne koristite isključivo velika slova – VELIKA SLOVA IZGLEDAJU KAO DA VIČETE • pomnjivo koristite kratice i emocionalne ikone • ne šaljite „lance sreće“ elektroničkom poštom • ne uključujte tuđu poruku ili privitak bez prethodnoga dopuštenja • imajte na umu da se kultura. adresa. 5. kao što su elektronička pošta. www.

ADSL) te mikrofon i slušalice. Sve što trebate imati je pristup internetu (npr. Najprije instalirajte program na računalo. slanje datoteka te tekstualnih poruka. Program je besplatan i možete ga skinuti na stranici skype -a i vrlo je jednostavan za korištenje. biti.o. e -mail se uvelike koristi i kao sredstvo oglašavanja. Ovdje spadaju i prezentacijsko-komercijalne mrežne (web) stranice. oslovljavanje te sam sadržaj poruke koji se sastoji od uvoda. Skype može donijeti znatne uštede u troškovima telefonskih razgovora. slanje različitih dokumenata i dopisa. a kako se mogu slati i datoteke raznih formata.o. Skype Skype je aplikacija koja nam omogućava besplatan razgovor s korisnikom koji ima instaliranu istovrsnu aplikaciju.5: Skype Vježbeničke tvr tke elektroničku poštu mogu koristiti za dogovaranje sastanaka.6: Mrežna (web) stranica VT-a Tiko d. 148 149 . adrese kopija. opasnost od virusa itd.2. ali i mogućnost telefoniranja na fiksni ili mobilni tele fon. a i kao obrazac za narudžbu. završetka. odaberite korisničko ime i lozinku i možete započeti s razgovorom. Osnovna prednost elektroničke pošte je velika brzina prijenosa podataka te razmjerno niska cijena. ponovljeni predmet.4: Dijelovi e -mail poruke Slika 5. spam poruke. U nedostatke bismo mogli ubrojiti izostanak osobnoga kontakta. Preko njih se tvrtka predstavlja javnosti ili joj služe kao katalog proizvoda. Dijelove e -mail poruke možete vidjeti na prethodnoj slici. Osim toga moguća je i uspostava konferencijskih veza.2.Slika 5. zbog čega ga preporučamo u radu vježbeničkih tvr tki. odnosno ponuda i poziv na kupnju. pozdrava i potpisa. U samom tekstu poruke mogu se navesti potpuna adresa primatelja. Slika 5.2. predmet poruke i prilozi. U zaglavlje idu e -mail adrese primatelja. Osim toga treba pomnjivo procijeniti pogod nost elektroničke pošte u odnosu na neki drugi medij.

. popust).1: Posjetnica VT-a Tiko d. Upravo zbog njegove niske cijene najviše ga koriste male tvr tke i obr ti pri izlasku na tržište. treba privući pozornost i potaknuti ljude na akciju. uspjeli ste. moramo posvetiti pozornost njezinu izgledu i sadržaju. • Prigodna promidžbena sredstva – čestitke.. svjetlosna promidžbena sredstva . Plakat vježbeničke tvr tke trebao bi prenijeti podrobnije podatke s jasno sadržanom porukom. kao poslovno -promidžbeno sredstvo. pano. njezina funkcija i broj telefona ili mobitela. Da bi se to postiglo.. • Radio • TV • Internet Omotnica Omotnica. Ako je to moguće. posjetnica.3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Sredstva • Oglasi • Poslovno-promidžbena sredstva – poslovno pismo... poslovna adresa. Slika 5. pokušajte dobiti uravnoteženu strukturu o ne upotrebljavajte više od dva fonta o ne pretjerujte s bojama o slika naglašava poruku riječi.. njezin zaštitni znak.. e -mail adresa. Promidžbeni se plakati poznatih tvr tki obično oslanjaju na sliku ili logotip. dajemo vam nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći pri njegovoj izradbi: o isplanirajte sadržaj plakata o načinite skicu plakata i odredite njegovu orijentaciju (por tret-pejzaž) o odredite položaj zaglavlja – ne mora biti na vrhu o iskoristite cijelu stranicu. kalendari.5. Slika 5. Letak treba pružiti više informacija od oglasa. Kako vaš plakat ne bi bio neuredan i pretrpan. • Akustična promidžbena sredstva • Ostala promidžbena sredstva – nagrade. Letak sa slikama bolji je od onoga bez slika. nagradite donositelja letka (npr. prospekt.1: Omotnica VT-a 150 . Kako napraviti dobar letak? • • • • • • Letak u boji bolji je od crno-bijelih letaka. Omotnica na kojoj je tiskan logo vježbeničke tvr tke.o. • Projekcijska promidžbena sredstva – promidžbeni filmovi . osim za otpremu i zaštitu dopisa treba poslužiti i kao sredstvo ekonomske promidžbe.. Letak Letak je tiskani promidžbeni materijal koji spada u izravna promidžbena sredstva. pozivnice. uzorci..3. Ako postignete da vaša posjetnica bude nešto više od običnog papira s nekakvim podatcima.. brošura . ime i prezime osobe. • Vanjska promidžbena sredstva – plakat. faksa. djelat nost.. Osnovi podatci što bi ih trebala imati svaka posjetnica su naziv poduzeća.. ali i nekih drugih snažnih boja nije dobro. NOSITELJI EKONOMSKE PROMIDŽBE Posjetnica Sam sadržaj posjetnice ili poslovne kar te nije strogo određen. katalog. časopisi.3.. omotnica. što je sasvim razumljivo budući da su potrošači već upoznati s proizvodom ili uslugom. puno više govori o nama nego prazna neatraktivna omotnica koja služi samo za otpremu dopisa. Dobar letak prezentira i nas i naše proizvode. • Izravna promidžbena sredstva – letak. Plakat Plakat. broj telefona. kao poslovno-promidžbeno sredstvo. djelatnosti i slično. To je jedan od najboljih i najjeftinijih oblika promocije. izrađena Fotografija osobe je u načelu nepoželju Publisher-u na i može upućivati na preveliki ego. monografije . publikacije.. Ni previše crne boje.o. Jednostrano otisnut letak nije dobar letak! 151 Konstante • Naziv • Zaštitni znak • Marka proizvoda • Kućna boja • Promidžbeni stil Mediji • Novine • Tjednici.

Za snimanje jednostavnih radijskih spotova dovoljno je osobno računalo s razmjerno dobrom zvučnom kar ticom i mikrofon. oblike promocije.00 €). Slika 5. a istodobno jeftine. Kvalitetna i atraktivna brošura mora ostaviti snažan dojam na poslovnog par tnera i potaknuti ga na akciju. mogućnost selekcioniranja primatelja poruka.4: Brošura VT-a Tiko d.o. a značajan je zbog svoga psihološkog učinka.3. 152 Slika 5. brošura treba privući pozornost i osigurati zamah u komunikaciji s novim i starim poslovnim par tnerima. dramatizirani tekst ili kao jednostavan oglasni tekst. o njezinu formatu i slično.o. Primjere nekih naših radijskih spotova možete pronaći na priloženom CD-u. Radijske spotove možete vrlo jednostavno izraditi u programima WaveLab. mobilnost prijema itd.Brošura Uz letak i prospekt brošura spada u vrlo snažne.stranica 2.5: Digitalno snimanje zvuka u WaveLab-u 153 . .o. Cubase ili u dugim programima za obradbu zvuka koji se mogu naručiti i skinuti putem interneta uz posebne pogodnosti za škole i studente (cijena osnovne verzije je oko 100.stranica 1. Slika 5.3: Brošura VT-a Tiko d.3. To je odličan način za poticanje i razvijanje kreativnih sposobnosti učenika vježbeničkih tvr tki gdje učenici mogu sudjelovati već od ideje do realizacije. . Može biti snimljen kao dijalog. Radijski spot je unaprijed smišljen i kreativan promidžbeni tekst ukomponiran u glazbu ili zvučne efekte. Radijski spot Radio je vrlo prikladan i često upotrebljavan medij ekonomske promidžbe. Bez obzira radi li se o klasičnoj ili modernoj brošuri.3. To je jedan od najbržih medija. Omogućuje nam kombiniranje teksta s glazbom i zvučnim efektima.o.

putem novih tehnologija .funkcioniranje EUROPEN (Essen) Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Svaka zemlja uključena u EUROPEN mrežu vježbeničkih tvr tki ima svoga licenciranog predstavnika za tu zemlju koji koordinira i pruža potporu članicama na svome području.omogućiti uspješno poslovanje.com 155 .org 154 e -mail:infovbzagreb@gmail. Da bi se odvijala međunarodna trgovina. studenoga 2003. godine. trebalo je stvoriti bazu podataka vježbeničkih tvr tki na razini Europe.vb-zagreb. ozbiljnosti i perspektivnosti na području rada vježbeničkih tvr tki Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića dodijeljena je licencija EUROPEN-a za Hrvatsku na kon ferenciji EUROPEN-a u Danskoj dana 30. Centar EUROPEN-a za Hrvatsku registriran je pod nazivom: Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke www.rasprostranjenost u Europi EUROPEN . kvalitete rada.članica iz 44 zemlje svijeta • Europen je razvio tehnologiju i softver koji omogućuju vježbeničkim tvr tkama međunarodno poslovanje • Europen prati novosti u svijetu stvarnog poslovanja EUROPEN . povezati ih i . Što je EUROPEN? EUROPEN je SVJETSKA MREŽA VJEŽBENIČKIH TVRTKI • Osnovana je 1997. kao neprofitna organizacija • Sjedište joj je u Essenuu Njemačkoj • Trenutačno broji preko 5500 vježbeničkih tvr tki .5.rasprostranjenost u svijetu U današnjem svijetu globalizacije nema opstanka na tržištu bez međunarodnog povezivanja. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića aplicirala je za licenciju EUROPEN-a za HRVATSKU. Ocjenom kompletnog postignuća.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU EUROPEN . pa tako i u poslovanju vježbeničkih tvr tki. pa i čitavoga svijeta.

Naziv tvr tke _______________________________________________________ 2. ispunjava Nalog 14 za inozemno plaćanje i putem e -maila ga šalje u VB Zagreb na realizaciju . Adresa ____________________________________________________________ 7.com 157 156 . Registracijski broj u Središnjem uredu ________________________________ 3. MEĐUNARODNA KUPNJA Prijavom u VB ZAGREB vježbenička se tvr tka registrira u bazu podataka CCClinet programa EUROPEN-a .Kako se odvija međunarodna trgovina? Nakon registracije tvr tki u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki (SUVT) u Agenciji za strukovno obrazovanje. Ime i prezime voditelja VT-a _________________________________________ 8. Nakon ostvarenih kontakata slijedi realizacija međunarodne trgovine. Ako se tvr tka odlučila za kupnju određenog proizvoda. Pregledom baze podataka tvr tki po djelatnostima odabiru se tvr tke s kojima želite poslovati.VB Zagreb Vježbenička tvr tka dobiva zaporku i ulazi u bazu podataka svih registriranih tvr tki u sustavu EUROPEN-a. Javlja im se e -mailom.Clearing Center Client (CCC) • CCC je besplatni programski paket koji dobivaju sve vježbeničke tvrtke koje pripadaju pod sustav EUROPEN-a • distribuira ga EUROPEN-ov predstavnik .e -mail: infovbzagreb@gmail. vježbeničke tvr tke koje to žele ispunjavaju pristupnicu za učlanjenje u EUROPEN. Matični broj ______________________________________________________ 4. Naziv škole osnivača _______________________________________________ 6. nude se svoji proizvodi ili traže ponude za kupnju željenih proizvoda ili usluga. Djelatnost tvr tke __________________________________________________ 5. CCC . telefon: ______________________ faks: _______________________________ 9.izgled baze podataka: osnovni podatci Predstavnik EUROPEN-a za Hrvatsku Banka za međunarodno poslovanje vježbeničkih tvrtki Hrvatske PRISTUPNICA ZA EUROPEN VJEŽBENIČKA TVRTKA 1. e -mail ____________________________________________________________ 10. Radno vrijeme VT-a u tjednu ________________________________________ SOFTWARE .

NALOG ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO Nalog 14 Naziv banke: VB Zagreb -EUROPEN Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. 158 . 6.5 POSLOVNI BONTON Šifra države: Šifra korisnika: Šifra države: 8.u svrhu stvaranja kvalitetnih poslovnih odnosa . Mjesto i nadnevak predaje naloga: Banka vrši prijenos sredstava s računa vježbeničke tvr tke . 1.protuvrijednost iznosa u kunama . Ovjera nalogodavca: 18. Stoga je preporučljivo da nastavnik/voditelj. Godina: 14. Pročitajte pomnjivo pitanja i odaberite odgovor za koji smatrate da opisuje najbolje ponašanje u navede noj situaciji.putem banke VB-a Zagreb .: 3. tel. Sveti Duh 129 MB: 4. Primitkom deviznih sredstava Banka će knjižiti priljev sredstava na devizni račun vježbeničke tvr tke prodavača. Razmjenu darova za blagdane u uredu trebamo organizirati: a) na blagdanskom domjenku b) u nazočnosti svih radnika c) diskretno 159 9. PRIMJER UPITNIKA O POZNAVANJU POSLOVNOG BONTONA Slijedi upitnik kojim možete provjeriti svoje poznavanje bontona. 5. 10.doznačiti devizna sredstva u korist vježbeničke tvr tke prodavača. Pravila bontona s vremenom su prerasla u kode kse (pravilnike) ponašanja. Danas je sve postojanije mišlje nje kako su prijašnja kruta pravila ponašanja podložna promjenama i s vremenom postaju opuštenija. Na poslovni sastanak treba stići: a) oko pet minuta ranije b) točno u sekundu c) dopušteno je kašnjenje do pet minuta 2. Račun/IBAN korisnika: Bonton obuhvaća skup općih (univerzalnih) i osnovnih pravila ponašanja u svakodnevici i u osobitim prigodama radi ostvarenja uspješne komunikacije. Poslovni bonton je primjena pravila ponašanja u radnoj sredini i u poslovanju. MB: Instrument plaćanja: Oznaka: Iznos: 5. Osnova plaćanja: Troškovi vanjskotrgovinskog posla: Podatci o plaćanju (70): Broj iz nadzorne knjige: Šifra: 12. Oznaka i broj vrijednosnog papira: Plaćanje na teret: 13. Broj prijave kreditnog posla: 16. provede testiranje putem upitnika kako bi ih zainteresirao i započeo zajedničku diskusiju o toj temi. Napomena: 17. odnosno poslovnog bontona. Primjer dobro oblikovana štanda Za učenike u vježbeničkoj tvr tki vrlo je važno da .i dostavlja fakturirani iznos banci u inozemstvo za vježbeničku tvr tku prodavača. 15.budu upoznati s pravilima poslovnog ponašanja. 7. banka kupca će . prije nego što će upoznati uče nike s pravilima. Nalogodavac: (50a) 1. Ref. Šifra: 1188828 MEĐUNARODNA PRODAJA Kad vježbenička tvr tka ostvari prodaju u inozemstvu i pošalje račun kupcu. 11. Nalog broj (20): Iznos plaćanja (32a): Troškovi banke (71a): Banka korisnika (57a): Korisnik (59a): 2. koji obuhvaćaju skup dogovorenih normi uljudnog ponašanja.

Vi ćete: a) praviti se da ne primjećujete b) diskretno mu dati do znanja da je popio previše i pozvati mu taksi c) reći: Ako može on.dolaženje na posao na vrijeme i izbjegavanje da prvi odlazimo s posla . Kad neku osobu smijemo osloviti imenom?: a) ako je osoba mlađa od nas ili smo vršnjaci – odmah b) kad nas ta osoba oslovi imenom c) kad se uspostavi odnos u kojemu se očekuje obraćanje po imenu 6.ne držati noge na stolu 161 . ali i na poslovni uspjeh utječu manire dobrog ponašanja. Što učiniti pri upoznavanju osobe koja nema desnu ruku?: a) gledati je u oči i izbjeći rukovanje b) spremno ponuditi lijevu ruku c) pričekati da osoba sama ponudi lijevu ruku ili se rukovati tako da je primimo za rukav ili protezu 8. ali i o njezinim proizvodima i uslugama koje pruža. a ne kako izgledate 12. Ulazite u ured kolege koji upravo telefonira kako biste se posavjetovali s njime. trebali bismo: a) taktično dati do znanja da nas to ne zanima b) pozorno saslušati jer se nikad ne zna kad će nam zatrebati kompromitirajuće informacije o suradnicima c) pozorno saslušati kako bismo priču mogli širiti što dalje 9. plemenitosti i srdačnosti. klijentima i poslovnim par tnerima sva tri čimbenika. Ako netko od kolega popije previše na uredskoj proslavi. Na stolu se nalazi pribor za koji niste sigurni kako se koristi: a) pitat ćete osobu koja sjedi do Vas što se radi s njim b) gledat ćete kako ga koriste drugi i raditi isto c) snaći se i bez toga. odnosno susretljivo ponašanje radnika može i te kako utjecati na pozitivan razvoj poslovnih odnosa u jednoj poslovnoj organizaciji. Kad kolega ispriča sočnu priču o nekome s posla. a koja je viša od Vaše b) odgovornost koju imate i svoja postignuća c) visoke troškove života 11. Očekuje se da u tvr tki u jednakoj mjeri mogu odrediti odnos radnika prema posjeti teljima. ali je važno za ostavljanje dobroga dojma na klijente i poslovne suradnike. Na poslu se odijevate ležerno.3. Poštovanje tuđe osobnosti u procesu rada važan je čimbenik „zaštite“ međuljudskih odnosa. ali imate važan sastanak pa ćete: a) odjenuti se najbolje što možete za tu priliku b) odjenuti se uobičajeno. Kao argumente za povišicu svoje plaće svom pretpostavljenom navodite: a) podatke o prosječnoj plaći za svoje radno mjesto. Razvijanje tog osjećaja treba trajno ugraditi u ponašanje zaposlenih. a to su: znanje. karakterne osobine poput obzirnosti. Na sastanku kojemu nazoči više ljudi u oči gledamo: a) samo osobi kojoj se obraćamo b) svima pomalo c) nikome 4. Vi ćete: a) stajati i čekati da završi razgovor b) reći mu da prekine jer ga trebate c) ostaviti poruku u kojoj ga molite da Vam se javi kad završi razgovor 15. mogu i ja! 10. Kad je na poslovnom ručku dopušteno razgovarati o poslu?: a) kada naručimo hranu (to je ipak poslovni ručak) b) za vrijeme aperitiva c) za vrijeme deser ta 7. pozdravljamo je i kažemo da sjedne gdje želi 5. Neudanu ženu srednjih godina titulirat ćete: a) gospođice b) gospođo c) izbjegavat ćete oslovljavanje Primjena poslovnog bontona. ne o vi s no o dužnosti što je obnaša. profesionalnost i primjena kodeksa ponašanja. Pozvani ste na ručak ili večeru. Kada neka osoba uđe u naš ured mi: a) ustajemo od stola. Stručnjaci će pritom kao najvažnije izdvojiti: PONAŠANJE NA RADNOME MJESTU Bo nto n na r ad no me mj e s tu vr i j e d i p o d j e d nak o za s vak o g zap o s l e no g a.naučiti imena suradnika s kojima radite . pozdravljamo je i pitamo je što treba c) ostajemo za stolom. Prema nekim istraživanjima velik broj poslovnih ljudi smatra da na osobni. s poznatim priborom 14. Poštovanje poslovnih pravila ponašanja možda nije presudno za sklapanje posla. Za trajanja važnoga sastanka zazvoni Vam mobitel: a) javit ćete se 160 b) pustit ćete neka zvoni c) prije sastanka ćete isključiti mobitel 13. osnovna pravila ponašanja na radnome mjestu su: . Uzimajući sve to u obzir. uz nekoliko detalja koji će popraviti opći dojam c) odjenuti se uobičajeno – važni su podatci koje ćete iznijeti. Na taj se način stvara određena predodžba ne samo o nama kao predstavnicima poslovne organizacije već i o organizaciji u cjelini. pozdravljamo je i pokazujemo joj gdje će sjesti b) ostajemo za stolom.

piercing i tetovaže na vidljivim dijelovima tijela i sl. U poslu se žena i muškarac tretiraju ravnoprav n .. Rukovati se trebamo čvrsto. to joj može zvučati uvrjedljivo). uspostaviti kontakt očima i.ako dijelite radno mjesto s drugom osobom. a ne samo prste. zbog čega ona mora imati točne podatke i biti dobro dizajnirana. odnosno što se može.pri vožnji dizalom pridržati vrata onima koji ulaze ili izlaze . Muškarci u tom slučaju nose košulje s dugačkim rukavima bez potkošulje. Pri su sretu s kupcima ili poslovnim par tnerima žene bi uvijek trebale nositi najlonke. iako na vratima piše ime osobe koja tu radi.ne žvakati gumu za žvakanje. potrebno je dogovoriti se o pravilima ponašanja unutar ureda. U nas mlađi ljudi nerijetko griješe kada pripadnike svoga naraštaja zovu imenom i odmah pri upoznavanju koriste osobnu zamjenicu „ti“.primjereno se odijevati .ako to posao ne zahtijeva. u toj je situaciji klijent važnija osoba pa ćemo pretpostavljenoga predstaviti njemu. odnosno kad se obje strane o tome dogovore. Sam način upoznavanja može biti predstavljen u pet koraka: .lijepo ponašanje nalaže da muškarac propusti kolegicu na izlasku iz zgrade .izbjegavati uredska ogovaranja .razne proslave (rođendani. Preporuča se da se posjetnice razmjenjuju pri prvom susretu. a ci pele moraju biti naprijed zatvorene. ( Jer. parfemima i nakitom. čime pokazujemo kako imamo želju nastaviti razgovor i suradnju nekom drugom prigodom. Oslovljavanje suradnika ili poslovnog par tnera imenom smijemo samo kad se dovoljno zbližimo da to djeluje prirodno. Posjetnica predstavlja osobu i tvr tku potencijalnim suradnicima. dress code. Ako ima više ljudi. možebitno na kraju sastanka. ženama se u poslu obraćamo s „gospođo“. a što ne može činiti kako drugima ne bismo ometali uživanje u jelu. UPOZNAVANJE Osobe koje se još ne poznaju najbolje je da ih upozna ili predstavi treća osoba. Ako je hijerarhija gostu nepoznata. POSLOVNO ODIJEVANJE Danas mnoge tvr tke imaju pravila za odijevanje svojih radnika. koji razrješava mnoge dvojbe. onda će redom dati posjetnicu. Postoje pravila ponašanja za stolom. obuhvaćajući cijeli dlan druge osobe. muškarac se predstavlja ženi. a starima da nastave dobre poslovne kontakte i u neformalnom raspoloženju razmijene misli. Ako su osobe jednakoga ranga. Ni u kojem slučaju posjetnicu koju smo netom dobili ne smijemo spremiti a da je nakratko ne pogledamo. Pri susretu gost prvi daje posjetnicu. s vak ak o s e javiti nadređenome . Urednost je temelj svakoga dobrog izgleda.doručak obvezno obavljati samo za stanke . odnosno osoba u čiji prostor ulazimo. Bez obzira na to postoje li u organizaciji takva pravila ili ne. koju smijemo oslovljavati s „gospođice“.približiti se osobi. 163 . npr.pružiti ruku i rukovati se . najprije je daje po rangu najvišemu. tzv. ne provoditi vrijeme na internetu .privatni problemi ne smiju utjecati na raspoloženje na poslu . Primjerice ako na sastanak s jako važnim klijentom dođe i naš pretpostavljeni. tj.pozdraviti osobu i osloviti je imenom . prljava ili izgužvana odjeća i sl. barem toliko da zapamtimo titulu (kojom se ljudi obično ne predstavljaju). ne će se pogriješiti ako se odabere odjeća klasičnih krojeva i neupadljivih boja. svakako. odlasci u mirovinu ili iz tvr tke i sl.. Predstaviti se trebamo i kada klijent ulazi u naš ured. Pri rukovanju ruku pruža prvo osoba koja je viša po rangu (ili važnija u nekoj situaciji). ako se obra162 timo s gospođice ženi pedesetih godina. Skinuti sako. bez obzira na bračni status.na kraju razgovora pozdraviti je i rukovati se s njom. ali ne prečvrsto. Pri predstavljanju trebamo voditi računa o tome da se osoba koja je u određenoj situaciji nešto manje važna predstavlja važnijoj osobi. o Predstavljamo se samo prezimenom ili imenom i prezimenom. odvezati kravatu ili olabaviti ovratnik za poslovnih razgovora dopušteno je samo ako najviši po rangu to prvi učini. a griješe i stariji koji mlađima govore „ti“. počevši od onoga koji mu je najbliži. Sam čin upoznavanja se dakle sastoji od nekoliko radnji: • predstavljanje • rukovanje • davanje i primanje posjetnica.) u prostorijama tvr tke treba uskladiti s pravilima i ritmom poslovanja .ustati . ekstravagantne frizure. Stoga je potrebno izbjegavati napadne boje i uzorke. Za održavanje poslovnog ručka moraju biti ispunjeni neki preduvjeti: • poslovni razgovor je dao dobre rezultate • sva je potrebna dokumentacija potpisana prije ručka • poslovni je par tner iz drugoga grada/zemlje. pri upoznavanju.ne ometati osobu koja telefonira raznim signalima rukama . a mlađa osoba starijoj. jer često ocr tava naš službeni i profesionalni status. KULTURA PONAŠANJA ZA STOLOM (DOMJENCI I POSLOVNI OBJEDI) Službeni ručak se smatra običajem dobre poslovne tradicije koji pruža prigodu novim poslovnim par tnerima da se bolje upoznaju.alkoholu nema mjesta u radnoj sredini i on se ničim ne može opravdati . Pritom je važno voditi računa da se izbje gnu neugodni mirisi. pretjerivanje sa šminkom. Ako pak nije riječ o vrlo mladoj ženi. uz osmijeh . neuredna kosa ili nokti. posebice dok telefonirate .ak o zb o g ne k o g a ne o d g o d i va r azl o g a mo r ate nap us ti ti r ad no mj e s to .

zakašnjavati na sastanke . zatvorenost . Ako dobijemo poruku da nas je netko zvao dok nismo bili u mogućnosti javiti se. .ruke u džepovima. Prije važnih sastanaka potrebno je isključiti mobitel ili barem zvuk. određene teme – o politici.jesti prije nego što je svima posluženo jelo KULTURA TELEFONSKOG KOMUNICIRANJA Način komuniciranja telefonom jedna je od najvažnijih posjetnica. hobi i sve druge potrebne informacije što ih osobe istaknu tijekom poslovnih razgovora. tek toliko da obavimo ono najpotrebnije. 5. ukrasni predmeti od stakla. Darovi nikad nisu zamjena za obzirno ponašanje.ne pridavati važnost jelu . stolni kalendari. Razgovori trebaju biti kratki. dakako ako u poruci nije naznačeno drugačije.uručivati darove uoči sastanka .dar primiti objema rukama i ne otvarati ga pred onim tko ga je darovao . trendovski jezik. U poje dinim se zemljama određena ponašanja smatraju neprikladnima.slab tek prigodom poslovnoga ručka . džepni kalkulatori. Najčešći darovi koje tvr tke koriste su: nalivpera.kritizirati državni sustav .mahati priborom . Na daru je preporučljivo navesti tko ga šalje. dijalekt ili psovke . Stoga je poželjno voditi podatke o klijentima.odložiti torbe u krilo ili na pod NE: . Humor je u razgovoru sa strancima bolje izbjegavati jer može biti pogrješno protumačen upravo zbog kulturalnih razlika te može izazvati suprotan učinak.ne zaboraviti četiri tople riječi: molim. Stoga tvr tka koja cijeni sebe i svoj rad pomnjivo bira poslovne darove.oslovljavati prezimenom poslovne prijatelje KINA SAD 165 . POSLOVNI DAROVI Poslovni darovi su sastavni dio poslovnih odnosa.paziti na verbalni i neverbalni dio poruke .1 Kulturalne razlike Putujemo li u inozemstvo i dočekujemo li poslovne par tnere iz inozemstva. zamoliti suradnika da preuzme pozive ili uključiti automatsku sekretaricu.raspravljati o poslu prije nego se naruči hrana .tražiti mjesto u restoranu na svoju ruku . Darovi mogu pridonijeti stvaranju pozitivnoga poslovnog ugleda ili poboljšanju odnosa s klijentima.reći „hvala“ i „molim“ kad vam se doda hrana .dolaziti prerano na sastanke VELIKA BRITANIJA .izbjegavati monologe i ne isticati previše vlastite uspjehe . Ipak. čime smanjujemo mogućnost da nekoga povrijedimo. a teme nisu uvijek vezane uz posao. Treba izbjegavati nespretno šaljive ili preglasne tonove zvona koji mogu ometati rad drugih radnika. a na primljenu je poruku potrebno odgovoriti najkasnije 24 sata od njezina primitka.mljackati pri jelu .nadmeno se ponašati prema posluzi FRANCUSKA . poslovni dnevnici. 164 .biti odviše točan .sugovornika gledati u oči. religiji ili o spolnosti . prijetnju ispružen kažiprst.izbjegavati pretjeranu gestikulaciju i neke geste (koje predstavljaju npr. Domjenci i poslovni objedi su prigode u kojima se često opuštenije razgovara. Za izbivanja iz ureda treba se osigurati da nam se ostavljaju poruke. obvezno je predstaviti se prezimenom i navesti svoju tvr tku.govor mora biti jasan. stoga je preporuka da se zvuk mobitela prilagodi diskretnijem vibracijskom alarmu.unijeti hranu u usta kad ste ju stavili na pribor . izvolite. stručni žargon je dopušten ali ne i sleng. stoga je dobro poznavati običaje određene zemlje.DA: .služiti se književnim jezikom. Potrebno je kupiti dar koji najbolje odgovara namijenjenoj osobi. pri čemu se koriste birane. poruka bi trebala biti jasno i sažeto napisana. oprostite . Što se tiče bontona poslovnoga e -maila. precizne i pune rečenice . hvala. stolni satovi. nemar .progutati prije nego što progovorite .škr tariti s napojnicama . a posebice kada nekoga zovemo. Logo tvr tke na daru uvijek treba biti diskretan i ne treba ga stavljati baš na svaki dar.svakako bi trebalo izbjegavati.5. pribor za pisanje ili košara s voćem. Pri javljanju na te lefon.počinjati poslovne razgovore za stolom pri jelu . ručni satovi. Njima poslovni par tneri iskazuju pažnju.ne posjedovati kreditne kar tice . niti se smiju davati kao mito ili onda kad mogu biti protumačeni takvima. preporučljivo je zabilježiti svačiji interes. dobro je raspitati se o tamošnjim običajima jer će naši domaćini/gosti to zacijelo cijeniti.stavljati laktove na stol . NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH RAZGOVORA – POSLOVNA KOMUNIKACIJA Prigodom poslovnog razgovora potrebno je: .kritizirati vremenske razlike .darivanje napojnica . Navodimo neka neprikladna ponašanja po pojedinim zemljama ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: Važno je paziti da ne pretjeramo s alkoholom.pri oslovljavanju ispuštati titule .govoriti punim ustima .ruke prekrižene na prsima). poziv trebamo uzvratiti isti dan.

otkloniti poziv u noćni klub . Ako želimo odrediti glavnu poruku koju ćemo odaslati ciljnoj skupini.kašnjenje na poslovni sastanak . veoma je teško govoriti bez prethodne pripreme.pri pozdravljanju pružati ruku . Bez obzira na to koliko smo puta govorili pred većim skupom. svaka bi uspješna prezentacija trebala u sebi obuhvaćati: informiranje o nečem novome »Ovo mi je nova informacija.ostavljati jelo na tanjuru .6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE zanimljivo izlaganje prilagođeno ciljnoj skupini slušatelj uživa »Kako je dobro.pokazivati bešćutnost . agresivnost poslovnih žena uznemiruje Japance) .izbjegavati poziv na ručak ili večeru .dolaziti na poslovne razgovore nemarno odjeveni .. Pre zentacijske vještine su vještine što bi ih svaki učenik tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki trebao razviti. Često se može pročitati da su u natječajima za posao jedna od bitnih značajki koju poslo166 167 .u tvr tki domaćinu japanskoga poslovnog par tnera ne bi treba la dočekati žena (tradicionalno patrijarhalno nepovjerenja pre ma ženama u poslu je sveprisutno. nastavnik može organizirati vježbu u kojoj će učenici različitim istraživačkim metodama doći i do tih saznanja.... Mnogi poslovni ljudi se vrlo često nalaze u situaciji da prezentiraju svoj proizvod ili uslugu. Stoga je potrebno dobro se pripremiti.ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: . Bez obzira na temeljnu svrhu.ne nakloniti se .« JAPAN KANADA JUŽNA AMERIKA NJEMAČKA AUSTRALIJA ITALIJA slušatelj se informira Ako postoji potreba za upoznavanjem običaja nekih drugih zemalja..netočnost . Njihove dvojbe koje se pojavljuju prilikom pripreme takvih izlaganja su najčešće sadržane u pitanjima poput: »Hoću li biti zanimljiv ciljnoj skupini kojoj se obraćam?« »Jesam li ja baš prava osoba za takvo izlaganje?« »Jesam li izabrao pravu temu?« »Koja je svrha moje prezentacije?« i sl.raspitivati se o unutarnjoj politici davac zahtijeva od radnika upravo prezentacijske vještine..« 5.odmicati se od sugovornika . Izradba kvalitetnih prezentacija danas je veoma važna u poslovnome svijetu.trpati Kanađane „u isti lonac” s Amerikancima . Pod prezentacijskim vještinama ne smatramo samo sposobnost i umijeće govorenja već i izradbe prezentacije i njezino prezentiranje.predati dar u crnom ili bijelom omotu .očitovati praznine u poznavanju proizvoda .dovoditi suprugu na poslovni ručak .škr tariti s napojnicama . da predstavljaju neki projekt i sl.nipošto se ne smije prekriti stol bilješkama i fasciklima ..sugovornika netremice promatrati .oslovljavati imenom . primjerice poput Rusije ili pak arapskih zemalja. potrebno je pre poznati temeljnu svrhu prezentacije: • informiranje i podučavanje • zabava • uvjeravanje ili nagovaranje • pokretanje akcije.donijeti darove sa sobom .pri rukovanja ne ostaviti jednu ruku u džepu .. što podrazumijeva sljedeće: • definirati cilj izlaganja • odrediti vremensko trajanje izlaganja • doznati značajke ljudi koji će nas slušati i njihova očekivanja • strukturirati izlaganje • pripremiti prostor i tehnička pomagala • uvježbati izlaganje. jasno i razumljivo objašnjavanje slušatelj razumije »Doista mi je sve jasno i razumljivo.bilježiti bilo kakve podatke na poleđini posjetnice japanskoga poslovnog par tnera ..otpočinjati razgovore o političkim i vjerskim temama .kritizirati borbe s bikovima . da informiraju predstavnike medija o svome poslovanju.« Nikada nemamo priliku drugi put ostaviti prvi dojam.zaboravljati darove ...

Model ponašanja na uspješnoj prezentaciji: 1. Glad. ostalim učenicima u školi. Voditi prezentaciju energično i sa samopouzdanjem. 2... 7. Kome prezentiraju (npr. upozoriti na. 169 ... dosadašnje uspjehe ili pak nastup na Smotri/sajmu VT-a. posebice na kraju rečenice ili dijela prezentacije ➢ govoriti jednostavno i razgovijetno koristeći aktivne.dati informaciju o trajanju (npr. Zašto je tema važna? STRUKTURA PREZENTACIJE TVRTKE UVOD Izazvati interes . prelazeći polako pogledom po svima i pritom izbjegavati gledanje u pod. što mislite..navesti cilj naše prezentacije.pozdraviti nazočne . Nezanimljivost i neuvjerljivost u izlaganju: ➢ previše nepotrebnih informacija ➢ monoton glas ➢ čitanje izlaganja ➢ korištenje neprovjerenih izvora informacija ➢ dvosmislenost u iznošenju činjenica ➢ korištenje suvišnih i nepotrebnih emocionalnih apela ➢ otvoreno kritiziranje ➢ negodovanje zbog postavljenog pitanja ➢ gubljenje kontrole nad prezentacijom. zvanje) .. Dolazak organizirati makar pola sata ranije kako biste pregledali prostoriju i tehničku opremu. 168 Model ponašanja na neuspješnoj prezentaciji: 1.. Omogućiti slušateljima (ciljnoj skupini) da se osjećaju važnima jer se prezentacija priprema samo radi njih.) . 9. a ne pasivne oblike ➢ izbjegavati uporabu dijalekta ili slenga.. 2.. 8. Pritom je bitno da prema zadanoj strukturi isplaniraju tijek prezentacije i odgovore na pet najvažnijih pitanja: 1. 3. (ime. radnici vježbeničke tvr tke u mnogim će situacijama prezentirati svoj VT. Prilagoditi slušateljima jačinu i brzinu govora i pritom potaknuti njihovo zanimanje: ➢ ravnomjerno zadržati snagu glasa. (želimo vas upoznati s. 3. Primijeniti odgovarajuću neverbalnu komunikaciju: ➢ uskladiti kretanje.... 10. privući pozornost... bilo njegovo poslovanje.navesti podatke.upozoriti slušatelje kada će biti moguće odgovarati na pitanja (za trajanja prezen tacije. pozvati da. Loša priprema prostora i tehničkih pomagala: ➢ neusklađenost veličine prostorije s brojem slušatelja (prevelika ili pre mala prostorija) ➢ neprimjerena ili neugodna tempe ratura u prostoriji ➢ smještaj slušatelja tako da dio njih uopće ne vidi ili ne čuje govornika ➢ uključen telefon u prostoriji ➢ nedostatak tehničkih pomagala ili tehnički problemi tijekom uporabe ➢ loša zvučna izolacija (dopiranje buke s ulice. iz hodnika i sl. . 11. prezime.) ..)? 2.predstaviti se. Sadržaj prezentacije najčešće se sastoji od tri dijela a) pozdravna riječ (pozdrav. Koji cilj žele postići? 5.. sadržaj prezentacije u glavnim cr tama i cilj prezentacije) c) trajanje prezentacije a) predstavljanje glavne poruke b) predstavljanje podtema prezentacije c) određivanje i argumentiranje tvrdnji UVOD (5-10% vremena) GLAVNI DIO (70-80% vremena) ZAKLJUČAK (5-10% vremena) a) sažetak prezentiranoga b) dojmljiva završna riječ Zadatak: Učenici. 6. premda ste u uvodu rekli da pitanja očekujete nakon prezentacije. predstavljanje) b) najava teme (naziv. Nejasan cilj izlaganja.istaknuti naziv i sadržaj prezentacije u glavnim cr tama (govorit ćemo o.. Izbjegavati započinjanje prezentacije za vrijeme žamora. 7. gledati sve nazočne. Koristiti stanke da biste nešto naglasili.).. 4. 5. Žurba zbog kratkoće raspoloživa vremena (zbog obveza slušateljstva ili vaših obveza). 6. Odrediti osnovne ideje prezentacije i njihov redoslijed. primjerice putem citata. imati strpljenja i sačekati tišinu.. predstavnicima par tnerske tvr tke i sl.) .. O kojoj je prigodi riječ? 4..). gestikulaciju i komentare s potrebama ciljne skupine ➢ stajati u laganom raskoraku ili se kretati smirenim korakom ➢ tijekom prezentacije koristiti ruke za naglašavanje važnih dijelova prezentacije ➢ osigurati stalan kontakt očima. upotrijebiti zgodne izreke koje će se pamtiti. Dopustiti da budete prekinuti. Pripremiti se za pitanja i reći slušateljima kada ih mogu postavljati.. Za vrijeme govora ne dijeliti slušateljima materijale ili brošure jer im to može omesti koncentraciju. trajat će…).postavljati pitanja publici (znate li koliko. Pridobiti pozornost: . žeđ ili problemi s probavom.. roditeljima. Neudobna odjeća ili obuća. 4. 5. Poticati komunikaciju sa slušateljima. nakon nje. Što slušatelji očekuju? 3.

npr. 3.podatci . pojavio trend „okretanja leđa“ upravo javnosti.statistički pokazatelji. Hrvatska gospodarska komora. a koja je proistekla iz njezinih vrijednosti. povjerenja i mudrosti. ustanove i tvr tke izrađuju vlastite kodekse (pravilnike) etike u poslovanju. morala i etike. davati primjedbe na kodeks te upozoriti na svako kršenje pravila. 2. (nešto što će publici ostati u sjećanju) . stiha i sl. ustanove ili udruge koja ga je sastavila. iskrenosti. osobno mišljenje .zahvala slušateljima. • Pruža ustupke kupcima s posebnim potrebama.primjeri . hrabrosti.ponoviti bitno iz prezentacije – sažetak (1.dati priliku sudionicima da postavljaju pitanja (ima li pitanja?) . • Ponašanje prema konkurenciji je korektno. primjerice dostojanstva. ličitim segmentima javnosti. • Razvija inovativne proizvode i usluge. 2. od poslovne politike i procedure u svezi s procesima i resursima. 3. Oni su obvezni izvješćivati o provedbi kodeksa. poštenja.7 POSLOVNA ETIKA Etika je znanost o moralu. mediji. Hrvatska udruga poslodavaca i dr. Svaka od tih odluka. Odluke koje donosi trebale bi biti u skladu s etičkim. 171 5. od općih načela. etičan način.pozvati slušatelje na suradnju (kontakt-adresa) . Kod nas mnoge udruge.. Etička načela trebaju pridonijeti većoj humanosti i uspješnosti u obavljanju poslovnih funkcija i stvaranju više razine poslovne kulture. S vremenom se u svijetu. Kodeksi se sadržajno sastoje od sljedećih dijelova: 1. povjerenika za poslovnu etiku. dioničara i radnika.GLAVNI DIO: Predstaviti glavnu poruku koja treba biti kratka – jedna do dvije rečenice. Odbor za etička pitanja ili osobe poput administratora kodeksa. odnosno pratećih aktivnosti odražava se na odnos organizacije prema raz170 Tržište . Kao potporne točke za svaku tvrdnju mogu poslužiti različiti: . značaj i ēthikós = moralan. Stoga su mnogi smatrali da poduzetnici kao predstavnici svojih tvr tki više ne upravljaju samo radi dobivanja naklonosti potrošača.) . odnosno načelima ispravnog ponašanja. kao posljedica takvog načina poslovanja. narav. lokalna zajednica i vladine institucije. sigurnosti ili zaštite prava. • Ostvaruje zadovoljstvo i povjerenje kupaca prema postojećim proizvodima i uslugama. lojalnosti. S motrišta gospodarstva pak. Izraz etika sastoji se od dviju grčkih riječi: êthos = običaj. »Naša je misija služiti kupcu!«) ✔ kroz način djelovanja ✔ kroz ciljeve i zadaće. pa je i poslovna etika (i) u nas postala upitnom. financijske institucije.mišljenja stručnjaka. Primjena poslovne etike u tvr tki očituje se i kroz sljedeće čimbenike: ✔ kroz viziju ili svrhu postojanja tvr tke ✔ kroz misiju (poslanstvo) izjavu o trajnom cilju (npr.. okvir ponašanja u poslovanju. 3. konkurencija. što znači da se bavi moralnim procjenjivanjem pojedinih odluka kao prihvatljivih ili neprihvatljivih. pravednosti. ravnopravnosti. na žalost.završna rečenica se može uobličiti putem navoda. Stoga tvr tke koje drže do sebe i svog ugleda primjenjuju model odgovornog ponašanja prema sljedećim segmentima: Segmenti Model odgovornog ponašanja tvrtke • Nudi visoku kvalitetu proizvoda i usluga. Navesti ključne točke prezentacije: 1. da se ostvari međusobno povjerenje i poštovanje tuđih potreba i interesa. humanosti i općeg dobra. kao što su kupci. trajan se uspjeh može postići ako je cilj tvr tke i poduzetnika (kao njezina predstavnika) zadržati konkurentnost u poslovanju i pritom poslovati na pošten. Tako i poslovna etika sve više dobiva na važnosti. slogana.. obuhvaća i jamči odre đenu razinu odnosa. Sve veći broj tvr tki uvodi „etičke kodekse“ za svoje radnike i dobro plaćene stručnjake za pitanje morala. Primjenu kodeksa prate različiti odbori. kulture ponašanja. od poruke oblikovane u geslu/izjavi upućenoj segmentima javnosti. 2. borba za poslovni uspjeh i profit po svaku cijenu postala je stilom poslovanja u mnogim tvr tkama. dioničara i potrošača te izražavanja nezadovoljstva poslovanjem takvih organizacija. nego radi vlastitoga financijskog probitka. Na cijenu dolaze i ljudske kvalitete poduzetnika poput vizionarstva. poslovni par tneri. U tome se dijelu vrlo često navode primjeri koji omogućuju lakše razumijevanje i primjenu. ZAKLJUČAK: . Pritom je bitno da se međusobni odnosi usklade. kao što su npr. ćudoredan.. Kodeks je zbir pisanih pravila. Etički kodeks svojevrstan je izraz poslovne filozofije tvr tke. Poslovna etika predstavlja primjenu etičkih načela u poslovnim odnosima. No. jer pridonosi rastu vrijednosti tvr tke.

Odgovorno ponašanje tvr tke podrazumijeva podržavanje društveno prihvatljivih moralnih načela od strane poduzetnika.dobro gospodarenje. • Izdvaja određenu novčanu vrijednost u vidu sponzorstava. • Održava se odgovarajuća fluktuacija zaposlenih. Neovisno na kojoj su razini. U cilju ostvarenja dobrih odnosa između tvr tke i njezinih dionika u okruženju. ozona i ostalih štetnih plinova. očekivanja i načela svoje tvr tke ZADATAK: Učenici određuju potrebe i očekivanja svakog od dionika u odnosu na društveno odgovornu tvr tku: DIONICI Tvr tka par tner Ostali radnici/odjeli Servisna služba/banka Dobavljači Kupci Konkurencija Institucije vlasti Društvena zajednica Mediji POTREBE. U praksi se. primjenjiva na svim razinama. • Obavlja se kontrola emisije ugljičnoga dioksida. nije mu preporučljivo ni zaposlenje u toj tvr tki. TVRTKA Uočiti i ispuniti očekivanja glede dionikovih potreba DIONIK Jasno istaknuti potrebe. • Ispunjavaju se zakonski propisi o zdravlju i sigurnosti. skupine tako i na razini pojedinca. • Naglašena je uspješnost u zaštiti okoliša. svaka od strana mora učiniti sljedeće: 172 Kao što vidimo. • Naglašeno je profesionalno ponašanje zaposlenih /izbjegavanje sukoba intere sa. • Ima odlično vodstvo s kvalitetnom vizijom. 173 . Svaka tvr tka definira svoj sustav etičkih pravila (etički kodeks). • Dobri su međuljudski odnosi. • Vodi se briga o krupnom otpadu. To ujedno podrazumijeva: . Ako ga radnik nije spreman prihvatiti.djelovanje prema načelima poslovne izvrsnosti (učini najbolje što možeš) . tj. • Prepoznaje i iskorištava poslovne prilike. • Održava visoke standarde u odnosima s okolinom. poput oznake „bez GMO“ ili „ekološki proizvod“ • ostvaruju se veća produktivnost i manji troškovi zapošljavanja i treniranja novih radnika • općenito su manji troškovi • upravljanje je u načelu jednostavnije. • Prepoznatljiva je i dopadljiva organizacijska kultura. ako sazna moja obitelj? Posljedice odgovornog ponašanja za tvr tke su sljedeće: • pozitivna percepcija u javnosti • vjernost i odanost određenoj marki/brandu • odluka o kupnji sve je podložnija utjecaju drugih vrijednosnih kriterija. • Zadovoljni su radnici. etička su načela. zaštita povjerljivosti podataka i informacija/. • Ulaže se u treninge i razvoj radnika. a s čim u skladu je i pozitivan utjecaj na dionike iz okruženja. • Dobra je organizacijska struktura.Zaštita okoliša • Potrošnja energije i vode je odgovarajuća. pitanja su sljedeća : DIONICI Legalistički pristup Etika prirode Emocionalni pristup POTREBE. odnosno preuzimanje posljedica za donošenje odgovarajućih odluka. Može se pojaviti kako na razini organizacije. OČEKIVANJA I NAČELA Radno ozračje Vizija i vodstvo Društvena zajednica Etička dvojba Javlja se pri donošenju odgovarajućih odluka. OČEKIVANJA I NAČELA Je li to zakonito? Hoću li prekršiti građanske zakone ili politiku tvr tke/ustanove? Je li postignuta ravnoteža odnosa? Je li kratkoročno i dugoročno pošteno prema svima na koje se odnosi? Kako ću se nakon toga osjećati? Kako ću se osjećati ako se to objavi u novinama.profesionalnu odgovornost prema poslovima i suradnicima. međutim. često pojavljuju izvjesni odmaci između društvenih etičkih normi i etičkih kodeksa što ih tvr tke uvode u svoje poslovanje. odnosno načela ispravnoga ponašanja. upravljanje resursima tvr tke . potpora i donacija. odnosno javnošću.

1. osim ako to kupac sam ne uoči i ne pita Vas. Koliki biste zahtjev Vi osobno podnijeli? 2. navikli ste jesti u fast-food restoranima i rijetko da nekad na hranu potrošite dnevno više od 70 kuna. neovisno o tome koliko su zapravo potrošili. Za te troškove ne trebate podnijeti račune. primjer Politika Vaše tvr tke je da Vam se za službenoga puta nadoknađuje i do 300 kuna troškova što ih imate za prehranu. 174 Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 175 . Što biste učinili? 6.ZADATAK. U ovom ćete poglavlju saznati kako vježbenička tvrtka razvija marketinški plan te kako poduzima konkretne mjere. Većina Vaših kolega podnosi zahtjev za nadoknadu između 200 i 250 kuna dnevno. posebice vezano uz sudjelovanje na sajmovima/smotrama i sve ostale kontakte s klijentima. tvr t ka Vam vjeruje na riječ. Učenicima se postavljaju sljedeće problemske situacije koje bi trebali riješiti temeljem prethodno navedenih pitanja. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE Marketing je u poslovanju svake tvrtke jedna od najvažnijih tema. primjer Nadređeni od Vas traži da prešutite veliki nedostatak u proizvodu što ga prodajete. Dok ste na putu.

Radni list 4 . Radni list br. Uz poglavlje 6.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list br. Primjer INFO-kataloga Smotre/sajma u organizaciji VB-a Zagreb. sudjelovanje i raščlamba rada na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. Uz poglavlje 6.4 PRODAJNI RAZGOVOR U ovom se poglavlju.Otkrivanje potreba u prodajnom razgovoru 3. Radni list 6 . 4 – Prodajni razgovor II.Zaključak prodajnog razgovora 177 . Kratki film s 9.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Sudjelovanje na Sajmu/smotri jedan je od glavnih ciljeva svake vježbeničke tvr tke. Kalkulaciju troškova Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki 2.Pozdrav u prodajnom razgovoru 2. 18 – Kalkulacija troškova Smotre/sajma 19. Radni list 7 . Radni list br. Radni list br. U međunarodnom prometu posebno je bitna funkcija Banke.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki.Tretman i odgovori na prigovore kupca u prodajnom razgovoru 9.1 MARKETINŠKI PLAN U ovom poglavlju ćete saznati na koji ćete se način usmjeriti prema ciljnom tržištu (klijentima). 20 – Usporedba planiranih i ostvarenih rezultata Smotre/sajma 6. međunarodne Smotre/sajma VB-a Zagreb . Radni list br. s nizom korisnih informacija radi što bolje pripreme 4. 14 – Bilješke razgovora 15. Uz poglavlje 6.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list br.Metode argumentacije za kupca u prodajnom razgovoru 8. 5 – Ocjena štanda 6. Porezne uprave. 2 – Prodajni razgovor 3. Poslovne banke. Radni list br. Primjer Upitnika za vrjednovanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki s gledišta organizatora 3. Radni list br.Priprema za prodajni razgovor na Smotri/sajmu 6. Radni list 5 . 6.EUROPEN 2008. Radni list br. Radni list 2 . 10 – Ocjenjivanje promidžbenih sredstava 11. 13 – Lista svih kontakata 14. 5. 8 – Oblikovanje štanda 9. Radni list br. 11 – Podjela zadataka radnicima 12. 19 – Procjena uspješnosti prema broju kontakata 20.Vi stajalište u prodajnom razgovoru 4. Radni list br. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke. Radni list br. Radni list br. korak po korak. Radni list br. Radni list br. 1 – Opis proizvoda 2.6. koji prije sudjelovanja dobivaju izlagači. 17 – Anketni listić za posjetitelje štanda 176 18. Radni list br. opreme i ostalih usluga sajmova 17. 6 – Ocjena prodajnog razgovora 7.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 7 – Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu 8. 6. Radni list br.Pitanja koja ne treba postavljati u prodajnom razgovoru 5. npr. Radni list 1 . Radni list br. 12 – Lista kontakata 13. simuliranjem Trgovačkoga suda. Radni list 8 . omogućiti zadovoljenje njihovih potreba i dugoročno zadržati njihovo povjerenje. 9 – Pravila izradbe promidžbenih sredstava 10. 3 – Prosudbeni listić 4. Radni list 9 . Zavoda za miro vinsko i zdravstveno osiguranje itd. Radni list br.Metode argumentacije cijene za prodajni razgovor 7. 15 – Upitnik osoblja štanda 16. Radni list br. U ovom se poglavlju predstavljaju priprema. 16 – Cjenik prostora. Radni list 3 .

formalni izgled i duljina ovise o potrebama organizacije. realni. potrebno je koristiti se marketinškim informacijskim sustavom i sustavom istraživanja tržišta. Bez obzira na svoju veličinu i složenost neke organizacije.postavljaju ciljevi. Odgovara na pitanje: Kako postići prethodno postavljene ciljeve? Stoga se njome usmjeravaju i usklađuju sve aktivnosti u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. U tu je svrhu potrebno u proces planiranja uključiti i članove uprave. U njemu se navode sve planirane marketinške aktivnosti. gdje je marketing temeljna poslovna koncepcija. što se upravo preko marketinga i ostvaruje. konkurencija je uvela na tržište novi proizvod. U skladu s tim se .. ljudskih potencijala. prihvatljivi i vremenski određeni. Stoga je nužno pomnjivo pratiti i usklađivati provedbu plana. tko i kada će se nešto učiniti te koliko će to stajati? Predstavlja mjere s pomoću kojih poslovna organizacija može vidjeti odvija li se sve po planu.) Predstavlja viziju budućeg poslovanja. marketinški su planovi osnovni. voditelj zajedno sa svojim stručnim timom izrađuje marketinški plan kao osnovu za formuliranje i oživotvorenje marketinške strategije. što znači da mora biti sasvim usklađen s cjelovitim planom organizacije. u skladu s tim. Kako bi na vrijeme osigurali aktualne.). Taktika Kontrola U stvarnosti se često dogodi da i najpomnjivije razvijani planovi ne budu provedeni onako kako je to prvotno zamišljeno. planove dijelimo: na kratkoročne na srednjoročne na dugoročne planove do godine dana od 1 do 5 godina od 5 i više godina Marketinška analiza Prognoza Određivanje ciljeva Strategija marketinga Tvr tka može istodobno imati sve tri vrste planiranja. Kako bi bio siguran da će upravo njegov proizvod biti prihvaćen na tržištu. Glede vremenskog razdoblja. preporučuju da plan ne bude duži od 20-ak stranica. Plan mora biti u pisanom obliku. Marketinška koncepcija polazi od potrošača.6. odnosno da upozori na odstupanja od predviđenih kretanja i aktivnosti i. pouzdane i valjane informacije. istraživa njem tržišta i sl. puteva i načina ostvarivanja strategije u praksi. s tim da njegov sadržaj. Osnovna je svrha kon trole da utvrdi u kojoj se mjeri ostvaruju očekivanja. obavlja planiranje i razrađuju potrebne aktivnosti za njihovu provedbu. Predstavlja utvrđivanje konkretnih aktivnosti. Razlog je tome u činjenici da je ponašanje poslovne organizacije određeno kretanjima na tržištu. Konkretizira se željeno stanje koje će se nastojati ostvariti. U naprednim tržišnim gospodarstvima. pruža i povratne informacije potrebne za modifikaciju marketinške strategije (pritom se služimo elektro ničkom obradbom podataka. Marketinški plan je dio ukupnog plana poslovne organizacije. Plan neke male tvr tke koja proizvodi i prodaje samo jedan proizvod na dobro uhodanu tržištu može biti ispisan i na samo jednoj ili nekoliko stranica.zajedničkim aktivnim djelovanjem voditelja Odjela i podređenih mu . tehnološkog razvoja i sl. stoga je osnovni zadatak voditelja Odje la marketinga da zadovolji potrebe ciljne skupine potrošača (ciljnoga tržišta) određe nim proizvodima. U nekim je slučajevima potrebno prilagoditi plan novonastalim promjenama u okružju. odnosno smjernice kretanja poslovne organizacije u predstojećem duljem vre menskom razdoblju. Pritom je važno ostvariti sklad između ciljeva na razini cijele organizacije i ciljeva marketinškog odjela. Primjerice. (Izradba SWOT-analize. MARKETINŠKI PLAN U procesu marketinškog planiranja uočavamo sljedeće faze: Obuhvaća analizu vlastitoga stanja i analizu tržišta. što znači da je i uvjet da ti ciljevi budu razumljivi. dok će slože niji marketinški plan zahtijevati znatno dulju razradbu. i njima su podređeni svi drugi planovi. pruži osnovu za korektivne mjere. 179 178 . zbog preglednosti i lakšeg snalaženja u tom dokumentu. Time se povećava i sposobnost preuzimanja većih rizika.1. koji obuhvaća i planove financiranja. odgovarajući na pitanja: što.

FORMULACIJA GLAVNIH MARKETINŠKIH CILJEVA TVRTKE 6. Eksperimentalna metoda Eksperimenti u istraživanju tržišta se sastoje u mjerenju reakcija ili ponašanja potrošača u situacijama. pri čemu se ne razgovara sa subjektima istraživanja. prikupljanje novih podataka (primarni izvori). Metoda ispitivanja . npr. Njihova pravodobna informiranost i potpora mogu biti vrlo bitne za uspješnu provedbu plana. ANALIZA TRŽIŠTA (istraživanje tržišta) ANALIZA VLASTITOG STANJA (sposobnosti) Razlikujemo: Neformalno istraživanje tržišta .1.. Stoga je nužno izvršiti analizu: . obradbu i prezentaciju tih podataka (koji sa tako prevode u informacije). što bi ga trebali. Marketinšku analizu moguće je izvesti putem istraživanja.istraživanje zapažanjem koje se provodi pažljivim promatranjem onoga što se događa u stvarnom životu. Eksperimenti se provode nad odgovarajućom skupinom – uzorkom ispitanika uz pri181 .bez formalnog upitnika.je dio praćenja tržišta kroz niz neformalnih razgovora s potrošačima i prodavačima . Formalno istraživanje tržišta – koje se temelji na izradbi formalnoga istraživačkog projekta kako bi se prikupili primarni podatci.prilika i opasnosti na tržištu i u okruženju. premda dobro izveden. stajališta i namjere! Prednost: objektivnost prikupljenih podataka. STVARANJE OSNOVE ZA INFORMACIJE (prikupljanje informacija) Ona obuhvaća pregled postojećih potrebnih podataka (sekundarni izvori). 180 S ispitanicima se može kontaktirati: a) telefonom: brzi odgovor na kratka pitanja kad nije potrebno identificirati sugovornika b) poštom: ispitanicima se šalje kratki upitnik (najviše 5 pitanja s ponuđenim odgovorima za izbor). IZBOR MARKETINŠKE STRATEGIJE SEGMENTACIJA TRŽIŠTA RAZMATRANJE MARKETINŠKOG SPLETA ODREĐIVANJE CILJNOGA TRŽIŠTA POZICIONIRANJE PROIZVODA S obzirom na činjenicu da je segmentacija tržišta jedna od osnovnih tržišnih strate gija. Pritom se bilježe samo podatci. I najbolji plan može biti loše ostvaren.. odnosno biti nerentabilan. potrebnih za donošenje racionalnih poslovnih odluka.vlastitih sposobnosti. može prouzročiti gubitke. vratiti poštom (10% ih to i učini) c) osobnim intervjuom: ispitivač osobnim kontaktom dublje ulazi u problematiku i mišljenje ispitanika. utvrđuju činjenice. analiziranje. a u kontekstu odabrane marketinške strategije) d) pozicioniranje proizvoda (nakon uvođenja komercijalizacije). popunjenoga.predstavlja primjenu različitih tehnika kojima se prikupljaju informacije izravno od ispitanika s pomoću upitnika. ali ipak rentabilan (isplativ).ali i zaposlene u ostalim poslovnim odjelima. dok loš plan. a ne mišljenja.1 Marketinška analiza Planiranje omogućuje procjenu budućih i pravodobnu pripremu za predviđena do gađanja. uvođenja novog proizvoda na tržište. vrlo je bitno da se držimo redoslijeda sljedećih aktivnosti koje se poduzimaju unutar te strategije: a) segmentacija tržišta b) određivanje ciljnoga tržišta (ciljanih segmenata) c) razradba marketinškoga spleta (prilagođeno ciljanim segmentima. odnosno unutarnjih snaga (prednosti) i slabosti (nedostatci) . Osnovne metode formalnog istraživanja tržišta su: Metoda promatranja . promjene cijena.

...... Istraživač treba koristiti jednostavne. međutim...................... 3.............. FORMULIRANJE PITANJA 1............... materijal... 8................. Koja Vam prva riječ padne na pamet kada čujete: internet-café ................ ZATVORENA PITANJA: ➢ prikazuju sve moguće odgovore............ sendviča) 7....... ambijent prodavaonice i sl............ Znači.... glazba .... a ne o neovlaštenu prisvajanu tuđeg intelektualnoga ili nekog drugog zaštićenoga vlasništva......... Ovdje se radi isključivo o „uče nju od najboljih“.....................00-35.......... Tvr tke se u procesu prikupljanja podataka potrebnih za analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika mogu koristiti benchmarking metodom.................... Najčešći instrument istraživanja je UPITNIK UPITNIK mogu činiti otvorena i zatvorena pitanja.................00 kuna 6. OTVORENA PITANJA: ➢ omogućuju ispitaniku odgovor vlastitim riječima ➢ često daju više informacija.................................... kifla....................... neposredne i nesugestivne formulacije.. niti se ne slažem d) Ne slažem se e) Uopće se ne slažem 2.................... buhtla.......................... Koje bi Vam dodatne usluge u njemu bile zanimljive? a) Konzumacija bezalkoholnih pića b) Slušanje glazbe c) Konzumacija pekarskih proizvoda (slanaca. Slažete li se s idejom o otvaranju internet-caféa u našoj školi? a) Slažem se u potpunosti b) Slažem se c) Niti se slažem.. To.............. koliko vremena tjedno provodite u internet-caféu? a) Do 1 sata b) 2-4 sata c) Više od 4 sata 4....... ne znači da je nešto što je uspješno kod drugih nužno dobro i preporučljivo i za nas...... Kada posjećujem internet-café najvažnije mi je .... Prethodno treba testirati pitanja prije široke primjene..............00 kuna b) 25......... poznatih poduzeća koja se bave proizvodnjom i prodajom namještaja iz inozemstva......... u kojoj mjeri mala tvr tka koja se bavi prodajom namještaja u Hrvatskoj može koristiti iskustva velikih.......... Koliko ste spremni platiti za boravak u školskom internet-caféu za 60 minuta? a) 15... PRIMJER UPITNIKA (ANKETE) za otvaranje internet-caféa u školi: 1.. Posjećujete li internet-café? a) Da b) Ne 3..... ........................... Iskustva se mogu odnositi na izvrstan dizajn................... Ako je odgovor DA........................)....................................00-25....... Posvetiti pozornost redoslijedu ispitivanja: ➢ vodeće pitanje treba izazvati što veći interes ➢ teška i osobna pitanja ostaviti za kraj intervjua ➢ postaviti logički red pitanja...... Mogu prikupljati podatke o uspješnim pojedincima ili tvr tkama te njihovim znanjima koje će kasnije prilagoditi i poboljšati za potrebe vlastitog poslovanja......... a ispitanik izabire svoj odgovor ➢ pružaju odgovore koje je lakše protumačiti i predati na tablice radi statističkih pokazatelja... uspoređujemo stanje u vlastitome sa stanjem u konkurentskom poduzeću (vježbeničkoj tvr tki) i utvrđujemo mogućnosti za primjenu i oplemenjivanje tuđih iskustava (npr.... Imate li interesa posjetiti internet-café u školi........... 5.. kada bi postojao? a) Da b) Ne c) Možda 182 183 . dopisivanje ............................ 2............mjenu upitnika i promatranjem reakcija.................. surfanje................................ jer ispitanici nisu ograničeni pri odgovaranju.................

a odgovara na pitanje »Kako stići do cilja?« Marketinška strategija je strategija koja je koncipirana na principima marketinga. sastav i kvaliteta promocija organizacijsko ustrojstvo financijske mogućnosti imidž tvr tke Prednosti Slabosti 6. odnosno segmente.nacionalna i vjerska pripadnost . odnosno podjeli tržišta na manja ciljna tržišta su: ➢ Analizu prilika (opor tunities) i prijetnji (threats): Vanjski čimbenici tržište: položaj proizvoda i očekivanja te potrebe kupaca konkurencija tehnologija: promjene i razvoj gospodarstvo: monetarno-kreditna politika. Kriteriji koji nam pomažu u segmentaciji.prigradska naselja . Svojom jednostavnošću i usmjerenošću na potrebe ciljnih skupina osigurava očekivanu djelotvornost.životna dob i spol . pravni propisi društvena zbivanja: trend uvažavanja obrazovanja i znanosti.Na temelju informacija spoznanih iz prikupljenih podataka moguće je provesti SWOT-analizu koja podrazumijeva: ➢ Analizu prednosti (strainghts) i slabosti (weaknesses): Unutarnji čimbenici ljudski potencijali: menadžment i ključne sposobnosti tehnološka osposobljenost razvoj proizvoda: cijena.2 Marketinška strategija i taktika Kao što znamo.mjesečna primanja i zanimanje .materijalno-imovinski status. rast. .zaseoci . Osnovna svrha marketinške strategije je isključivo postizanje konkurentske prednosti. trend zdravlja i psihofizičke stabilnosti Prilike Prijetnje Kriteriji: Obilježja: .gledanje TV programa . . magazina. općenito pod strategijom podrazumijevamo planiranje dugoročnih ciljeva i zadataka tvr tke.1.način ljetovanja i zimovanja . načina i sredstava za njihovo ostvarenje.uporaba interneta . Zemljopisni Demografski Psihografski 184 185 .zemlje . knjiga .obiteljski odnos .kućanstva.stupanj obrazovanja . a koja čine skupinu potrošača koji su vezani određenim zajedničkim značajkama.političke sklonosti .hobiji. smjerova akcije. čitanje novina. rekreacija.gradovi . Stoga najčešće obuhvaća: a) Određivanje ciljnoga tržišta i odgovarajućih ciljeva Prije određivanja ciljnoga tržišta treba znati da se heterogeno tržište dijeli na svoje manje dijelove. odnosno tržišnim principima. koje nazivamo i homogenim tržištima.članstvo u različitim organizacijama .obiteljski status .sela . špor t.vrsta automobila i sl. trend povratka u prirodu. inflacija.regije .

cijena. TRŽIŠNA MREŽA područje Gorski Kotar Istra Dalmacija Uvjeti plaćanja Uvjeti dostave/isporuke Uvjeti jamstva Mogućnost reklamacije Servis Dodatne usluge Mogućnosti uporabe mjesto uporabe kućanstva bolnice hoteli 186 187 .Tvr tke (poslovne organizacije): Segmentaciju vršimo jer želimo saznati: • tko su potrošači. po mjestima uporabe. veći udio na tržištu i veće profite.). koji potražuju različite tipove proizvoda (veliki. izrađuje se tržišna mreža koja se sastoji od niza kvadrata poput šahovske ploče.životni vijek . za nj je potrebno konkretizirati ciljeve i aktivnosti primjenjive u okviru elemenata marketinškoga spleta: proizvod.distribucijskih kanala. Stručno znanje o proizvodu obuhvaća: Informacije vezane uz proizvod Proizvođač Marka Sastav Osnovna korist Dodatna korist (diferencijalna prednost) Cijena Primjer Primjer mreže potreba za sredstvima za hlađenje. odnosno tržišne segmente. Proizvod – razvoj pravog proizvoda za ciljni segment (izbor odgovarajućih karakteristika proizvoda.lokacija .djelatnost . Svaka homogena skupina može biti izabrana kao ciljna skupina ili ciljno tržište prema kojemu se usmje rava tržišna politika. Tvr tke koje vrše izbor ciljnog tržišta sa svrhom preciznijeg zadovoljavanja potreba potrošača. sor tiranje. odnosno koju im korist pružaju? (Svaki potencijalni kupac postavlja pitanje: »Što dobivam ako kupim ovaj proizvod ili uslugu?«) Na taj se način omogućuje da proizvođači pozicioniraju.broj zaposlenih . odnosno razviju pravi proizvod za svako pojedino ciljno tržište umjesto da se napor rasipa na masovno tržište.kupovna moć . mali. diferencijacija. pakiranje. električni. a tko ne -potrošači? • koje kategorije troše više. a u svrhu odabira najpovoljnijega ciljnog segmenta. proizvodnja) . Svaki kvadrat predstavlja homogenu skupinu kupaca s posebnim potrebama. Skupine potrošača predstavljene su u pojedinim segmentima. prema zemljopisnom području. standardizacija i sl. b) Odabir najbolje kombinacije elemenata marketinškoga spleta za podmirenje potreba toga ciljnog tržišta Nakon što je izvršen izbor ciljnoga tržišta.način distribucije. plinski hladnjaci i sl.ostvareni prihodi .pravni oblik . . Time svjesno djeluju na pronalaženju vlastitih pravaca i načina poslovanja. maloprodaja. Kriteriji: Obilježja: .vrsta (veleprodaja.).proizvodnih pogona . U procesu analize tržišnih segmenata. vrlo često ostvaruju veću prodaju. plasman i promidžba. a koje manje? • koje konkretne proizvode kupuju. Opis tvr tke Zemljopisni smještaj Zatim slijedi postupak procjene odabira jednog ili više segmenata. Taj napor treba usmjeriti na kupce koji pokazuju veći interes za kupnju.

Ad 3) Politika plasmana (distribucije) Strategija – nastojat će se prodavati u svakoj malotrgovinskoj prodavaonici koja je spremna plasirati naše proizvode na području gdje žive potencijalni kupci zainteresirani za tu vrstu proizvoda. povoljna. 2)KANAL U TRI RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO POSREDNIK TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Ad 1) Politika proizvoda Potrebno je naglasiti da vježbenička tvr tka primjenjuje treću i četvr tu razinu kanala. Prodaja novih proizvoda novim ciljnim tržištima (najviše riskantno). jaka. Prodaja novih proizvoda postojećim ciljnim tržištima. Kanal distribucije karakterizira broj razina kanala. odnosno kupaca. 189 188 . Razinu kanala predstavlja svaki posrednik koji obavlja neki posao u približavanju proizvoda i njegova vlasništva krajnjem kupcu. Primjeri različitih razina kanala: 1) KANAL NULTE RAZINE PROIZVOĐAČ POTROŠAČ Pri izboru odgovarajuće strategije u obzir se uzimaju i rezultati istraživanja naše dosadašnje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju ( je li dominantna. Prodaja postojećih proizvoda postojećim ciljnim tržištima (najmanje riskantno). ne slijediti njihov primjer. Strategija – promjena asor timana boja i veličina omota. Politika proizvoda Politika cijena Politika plasmana (distribucije) Politika komunikacije. odnosno zauzima poziciju ili trgovca na veliko ili posrednika. npr. 2)KANAL U JEDNOJ RAZINI PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Marketinška strategija u tijeku svoga izvođenja zahtijeva donošenje mnogih odluka. Na taj način dolazimo do saznanja o mogućnostima ulaska na neka nova tržišta. na pravome mjestu. Postoje četiri osnovna marketinška pristupa na tržištu: 1. može se očekivati da i taktičke odluke budu usklađene s osnovnim načelima marketinške strategije. 3. Stoga se i taktičke odluke donose gotovo svakodnevno na područjima politike pojedinih elemenata marketinškoga spleta: 1. Prodaja postojećih proizvoda novim ciljnim tržištima. ili odbaciti konkretne uzorke boja ili veličina omota ovisno o ukusu i preferenciji potrošača. Taktika – dodati. uvjete prodaje i sl. 2. 4. pritom bismo trebali uzeti u obzir uvjete konkurencije. Budući da je planiranje marketinške strategije prikazano u okviru marketinškoga plana. slaba ili neodrživa?). 4. njihove marže.Dobro je prikazati i ukupan asor timan proizvoda koji tvr tka nudi: • uski ili širok asor timan (širina asor timana) • plitak ili dubok asor timan (dubina asor timana). Taktika – ako konkurentni proizvođači na drugim tržištima smanje cijenu. a u skladu s novonastalim rezultatima istraživanja ciljnoga tržišta. Strategija – održavanje politike povoljnih cijena bez davanja bilo kakvih povlastica. odnosno marketinškoga plana. održiva. Nijedna strategija nije najbolja baš za sve tvr tke u određenoj industriji. unaprjeđenje prodaje. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. popuste. a to su najčešće taktičke odluke. kada i tko će ponuditi proizvod na prodaju. Distribucija – gdje. izbor mjesta prodaje. odnosno informiranje ciljnih segmenata gotovo je nezaobilazno da bi se nudio pravi proizvod. publicitet. odnosi s javnošću). prodajnih kanala i sl. 3. ali i o prednostima kojima možemo steći željenu tržišnu poziciju. Komunikacija – pravovaljana tržišna komunikacija. 2. Ad 2) Politika cijena Cijena – pogodnom cijenom nastojimo privući kupce. 2)KANAL U DVIJE RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Primjer: Tvr tka koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih omota. Pritom se nastoji postići izbor najbolje kombinacije promidžbenih aktivnosti (oglašavanje. osobna prodaja. Stoga izbor odgovarajuće marketinške strategije bitno može utjecati na poslovanje neke tvr tke i osposobiti je za sudjelovanje na tržištu.

tvr tka mora utvrditi metode kojima će kontrolirati ostvarenje zacr tanih ciljeva i imenovati odgovorne osobe za ta mjerenja.mogućnost pokretanja vlastite proizvodnje . ne daju očekivane rezultate ili da neki dijelovi marketinškoga spleta ne djeluju kako je predviđeno. inovirati promidžbene poruke radi stvaranja pozitivnog imidža tvr tke . Četvr ta skupina . ulagati u motivaciju i stručno osposobljavanje prodavača. na primjer djelovanje konkurencije.početno nepovjerenje par tnera 6.nepoznatost na tržištu .sposobnost i stručnost radnika .nedovoljno poznavanje boniteta kupaca .lokacija .zadovoljavajući iznos početnoga kapitala . entuzijazam . VT-ovi komercijalisti) . koristiti integriranu marketinšku komunikaciju (oglašavanje na radiopostajama i u tjednim časopisima) i. 190 PRIJETNJE (ZAPREKE) . u tom je slučaju nužno razmotriti izvor problema i prilagoditi marketinški splet novonastaloj situaciji. testiranjem upoznatosti potrošača ciljnoga tržišta s novim proizvodom tvr tke i sl.uzimajući u obzir zagušenost prometnica (poslovna zona Zagreb) . Praćenje rezultata može se obavljati na temelju unutarnjih izvora informacija. Za proces upravljanja marketingom nužno je praćenje rezultata ostvarivanja plana kako bi se. Ad 4) Politika komunikacije Primjer SWOT-analize tvr tke koja se bavi prodajom namještaja na veliko: PREDNOSTI .nepovoljni krediti .velika konkurencija (domaća i inozemna. primjerice. Taktika – redovito mijenjati raspored na policama.snažna početna motivacija. Druga skupina . za koje smo se opredijelili.razvijeno tržište dobavljača .politička previranja .siva ekonomija 191 . u slučaju potrebe.3 Kontrola Kako ćemo znati da smo stigli tamo kamo smo željeli? Prije negoli se pristupi provedbi plana. bit ćemo spremni i tamo ponuditi naš proizvod na prodaju.određuje strategiju i taktiku za svaki element marketinškoga spleta. sve u skladu sa zahtjevima našega tržišnog segmenta. Moguće je da marketinške strategije.dobra lokacija trgovine na veliko (dostupnost potencijalnim kupcima) .1.proširenje tržišta VT-a. kao što su različita izvješća i prikupljanjem vanjskih podataka putem terenskog istraživanja. povezivanje s novim tvr tkama . Uzroci mogu biti unutar tvr tke ili u okružju. u skladu s tim.kvalitetan i bogat asor timan . Vježba: Nastavnik u ovoj vježbi može učenike podijeliti u nekoliko skupina i podijeliti im zadatke: Prva skupina . Treća skupina .jasno postavljeni ciljevi .vrši segmentaciju i određuje ciljno tržište. u kratkom vremenu mogle obaviti potrebne prilagodbe plana.mogućnost nastupa na smotrama/sajmovima SLABOSTI Strategija – putem integrirane marketinške komunikacije promovirat ćemo povoljne cijene i zadovoljavajuću kvalitetu.blizina tržišta prodaje .određuje marketinški splet.rastući trend potrošnje namještaja .Taktika – ako se na području gdje smo već dosad plasirali naše proizvode otvori nova veletrgovina.izrađuje SWOT-analizu. Neovisno o uzroku.dobar protok informacija unutar tvr tke PRILIKE .

Planiranje obuhvaća sve faze projekta .hr:8443. preko provedbe te poslova što ih moramo provesti nakon završetka Smotre/sajma. akreditacije.6. • po zaključenju prijava izvršiti konačnu narudžbu prostora i opreme. Ministarstvo znanosti. Trebamo: • sebi postaviti zadatak s jasnim ciljem što želimo postići. 192 193 . Pravo sudjelovanja imaju sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj koje provode program Vježbenička tvr tka i koje su provele registraciju vježbeničke tvr tke kroz institucije uklju čene u rad Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki. tako i Smotra/sajam podrazumijeva planiranje kao jedan od uvjeta nužnih za uspješnu realizaciju Smotre/sajma. • zaprimiti izgrađene štandove. • osigurati nagrade. Događaj je to koji svakoga veseli. Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Organizaciju Smotre/sajma treba postaviti i kao svaki projekt. medijima.1 Priprema za Smotru/sajam s gledišta organizatora Shematski prikaz planiranja i pripreme sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a 1. Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač (Mozilla Firefox ili Internet Explorer) te u adresnu traku upisati adresu https://vetis. gdje možete dobiti sve potrebne informacije o prijavama za sudjelovanje te podatke s točnim terminima za održavanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki.aso. • pripremiti konferansu. uvjete koje mora ispuniti vježbenička tvr tka da bi stekla pravo sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki.2. upoznati kriterije odabira sudionika Smotre/sajma. • izvršiti prihvat izlagača sa zaduženjem opreme. • izvršiti načelnu rezervaciju prostora i opreme. dodijeliti nagrade i svim sudionicima uručiti potvrde o sudjelovanju te obaviti ceremoniju zatvaranja Smotre/sajma i razduživanje opre me. 3. uzvanicima. unijeti korisničko ime i zaporku (dodijeljenu za pristup vaše škole upitnicima na internetskim stranicama Agencije) u za to predviđena polja i odabrati ULAZ. zahvalnice. Ništa ljepše nego nakon vir tualnih kontakata susresti se s poslovnim par tnerima uživo.2. fotografijama. • postaviti bilten na mrežne stranice. Planiranje i priprema sudjelovanja na Smotri/sajmu Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki • izraditi info-katalog Smotre/sajma i proslijediti ga putem e -pošte izlagačima. Rad nakon Smotre/sajma 2.od planiranja i pripreme. • odrediti voditelja projekta i izvršitelje. filmom. • poslati pozive sponzorima. plan i program događanja. obrazovanja i špor ta i Agencija za strukovno obrazovanje organiziraju i provode Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki jednom godišnje. i to zajedno s aplikacijom za prijavu sudionika izlagača. • obaviti generalnu probu ceremonije otvorenja Smotre/sajma uz provjeru sve potrebne tehnike za to. • osigurati sredstva s maksimalnim uključenjem sponzora. Kao i svako natjecanje. Provedba Smotre/sajma Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Niz inozemnih kontakata u svijetu vježbeničkih tvr tki nudi i velik izazov kao krunu međunarodnog poslovanja. • nakon Smotre/sajma izvršiti analizu zadovoljstva izlagača i uspješnost čitavog projekta. • objaviti događanje na mrežnoj stranici i glavnoj stranici EUROPEN-a. gostima. • planirati vrijeme i mjesto održavanja Smotre/sajma. U Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki dobit ćete precizne informacije kako se prijaviti za sudjelovanje na Smotri/sajmu VT-a. natjecanja. a to je organizacija Međunarodne smotre/sajma. • po završetku Smotre/sajma prikupiti ankete o zadovoljstvu izlagača. • odrediti maksimalan broj izlagača i pristupiti izradbi kalkulacije. • obaviti proglašenje pobjednika. Agencija za strukovno obrazovanje koristi vlastiti informacijski sustav VETIS. PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA 6. • pratiti protokol da se sve odvija po planu. • izraditi bilten Smotre/sajma s pratećom dokumentacijom.

objed. 18. Napisati Operativni plan (tijek) provedbe Smotre/sajma (vrijeme početka. prije Smotre/sajma Okrugli stol Smotre/sajma VT-a itd. 195 Osigurati smještaj/polupansion. Dogovoriti i organizirati prihvat sudionika Smotre/sajma u hotelima. opremi. dužina trajanja svake aktivnosti opremanja i raspremanja izložbenoga prostora). Završiti promidžbeni materijal. informirati javnost o tijeku aktivnosti. Zaduženja do 31. usporediti njihovu ukupnu vrijednost. Objedinjene podatke o potrebama za Smotru/sajam proslijediti odgovornim osobama. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 17. 9. tri tjedna prije poče tka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma 8. opremanja i raspremanja prostora. Odgovornoj osobi dostaviti sve podatke o potrebama glede prostora. veljače mjesec dana prije početka Smotre/sajma 20. 5. Isplanirati organizaciju prostora (broj i raspored štandova i ukupna organizacija prostora): pronajkasnije 3 tjedna stora za izlaganje. 10. Pripremiti tehnička rješenja organizacije i provedbe Smotre/sajma (organizacija prostora. siječnja do 31. Odrediti koncepciju i okvir Smotre/sajma. sačekati odobrenje Financijskoga plana… 19. 10. Pripremiti podloge za unos svih podataka o prostoru. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14. 10. siječnja do 10. veljače trajno Rokovi 1. 12. ➢ definirati prostor za slobodno kretanje posjetitelja ➢ predložiti način označivanja svakog prostora ➢ odrediti osobe koje će voditi posjetitelje 10 dana prije poče ➢ odrediti potrebnu opremu za ozvučenje i predložiti ustanovu koja iznajmljuje i postavlja tu tka Smotre/sajma opremu ➢ odrediti potrebnu opremu za glavnu pozornicu i način njezina opremanja ➢ jasno definirati obveze svih sudionika Smotre/sajma ➢ odrediti obveze škola domaćina glede pripreme Smotre/sajma. Pripremiti sve procedure o načinu i pravima korištenja prostora planirana za održavanje Smotre/sajma: 7. organizacijska potpora. oprema prostora…). 2. Objediniti sve financijske planove po strukturi i mjestu troška. 3. mjesec dana prije početka Smotre/sajma . veljače 20. Koordinacija svih aktivnosti i vođenje računa o pravodobnom izvršenju određenih aktivnosti (s definiranim nositeljima i točno definiranu roku izvršenja dogovorenom na sastancima s odgovornim osobama). Formirati organizacijski odbor Smotre/sajma i organizirati sastanak (popis članova s prijedlogom njihovih zadaća). infrastrukturi… potrebnih za provedbu Smotre/sajma i s time upoznati odgovorne osobe. Dogovoriti prijevoz opreme te opremanje prije i raspremanje prostora nakon zatvaranja Smotre/sajma Napisati Operativni plan (tijek) opremanja i raspremanja prostora (vrijeme početka. Osigurati prehranu za održavanja Smotre/sajma. mjesec dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 16. ostali uključeni u organizaciju i realizaciju. uskladiti planove kako bi ih sveli u proračunske okvire. br. Dostaviti objedinjeni Financijski plan odgovornim osobama na odobrenje. svečano otvorenje i zatvaranje Smotre/sajma. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 13. duljina trajanja svake aktivnosti za trajanja Smotre/sajma). veljače cijama. Odobreni Financijski plan dostaviti u Računovodstvo. veljače do 10. Osmisliti i osigurati zahvalnice. Izraditi Financijski plan po strukturi i mjestu troška i dostaviti ga mjerodavnim osobama i institu10. Odgovorne osobe 194 6.Aktivnosti organizatora vezane uz organizaciju Smotre/sajma vježbeničkih tvrtki R. 4. 15. prezentaciju. opreme i infrastrukture izložbenoga prostora. pohvalnice za svakog sudionika Smotre/sajma te osmisliti i osigurati akreditacije za svakog sudionika Smotre/sajma. garderobu. veljače 11. Pripremiti podatke za izradbu financijskog plana po strukturi i mjestu troška i dostaviti ih odgovornim osobama.

pregrade. jer tada slijedi obradba onoga što smo uspjeli njome i ostvariti.dva tjedna prije početka Smotre/sajma do mjesec dana prije početka Smotre/sajma Kontaktirati sa svim već dosad informiranim institucijama (npr. Ispisati zahvalnice i pohvalnice. Analiza se mora podudarati s planiranim troškovima donesenim prije same realizacije Smotre/sajma. 26. Dati u izradbu Vremenik događanja koji će sadržavati podatke (o otvorenju. realizaciju. Troškovi sudionika Smotre/sajma. Promidžbeni troškovi. HGK…) i pozvamjesec dana prije ti ih na sastanak te ih upoznati s koncepcijom Smotre/sajma. Ciljna skupina za popunjavanje upitnika su nam svi sudionici. podatke o prihvatu u dolasku i odlasku. problemima početka s kojima smo suočeni. Smotra/sajam nije završila nakon zatvaranja. obveze sudionika… Osmisliti program otvorenja i zatvaranja Smotre/sajma (tko i do kada. Smotra/sajam se isplati samo onda kada se postignu zadani ciljevi. sadržaj događanja… . uz: . internet… ➢ prijavna pristojba izlagača ➢ osiguranje ➢ naknada za vrijeme pripremnog/raspremanog razdoblja Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. telefon. 3. stolci. Osmisliti slogan Smotre/sajma. podne obloge…) ➢ priključak za struju. Njime ćemo dobiti uvid u jake i slabe strane organizacije. logo. MINGORP. ostvarene prednosti ili nedostatke koje na budućim smotrama/sajmovima moramo zadržati. akreditacijske kar tice (za natjecatelje. nastavnika/mentora. 24. Vrjednovanje organizacije Smotre/sajma možemo izvršiti uz pomoć evaluacijskog upitnika predviđena za sve sudionike Smotre/sajma. popis učenika/sudionika. veljače Svim sudionicima dostaviti sljedeće podatke: naziv hotela. Vrlo je važno da organizator zna prepoznati očekivanja sudionika od Smotre/sajma. Na taj način dolazi do saznanja o konkretnim mjerama koje mora poduzeti kako bi se ostvarili njezin cilj i strategije. tri tjedna prije popohvalnica. napraviti raspored njihova dolaska i odlaska do mjesta održavanja Smotre/sajma. Odnijeti pohvalnice i zahvalnice na potpis ministru MZOŠ-a. Pritom je važno voditi računa dokad sudionici moraju doći. 25. Ovdje analiziramo planirane i ostvarene troškove u odnosu na one odobrene troškovnikom kojega su donijele mjerodavne institucije i osobe. raspored sudionika po hotelima i sobama. mentore. letci ➢ plakati 197 Organizirati smještaj učenika/mentora. Troškovi izložbenog prostora. 29. 28. kao i kvaliteti usluge koju smo im osigurali prilikom organizacije Smotre/sajma. potrebama za njihovo uključivanje za što uspješniju pripremu. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sajamski oglas ➢ pozivnice.2 Raščlamba nakon Smotre/sajma s gledišta organizatora Aktivnosti što ih poduzimamo po svršetku Smotre/sajma zahtijevaju isti opseg posla kao i sama realizacija Smotre/sajma. 30. 196 21. tjedan dana prije početka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14 dana do početka Smotre/sajma 10-14 dana prije početka Smotre/sajma 6. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sudionici na štandu (tri učenika i jedan nastavnik) ➢ putni troškovi ➢ smještaj ➢ prehrana. 2. tj. Proslijediti pozive za dolazak na otvorenje/posjet. 27. Pri planiranju se uzimaju u obzir sljedeći troškovi: 1. pohvalnice. organizatore…). 22. popis smještenih osoba. točan raspored događanja. zatvaranju Smotre/sajma i najavi buduće smotre/sajma).2. brošure. podjeli zahvalnica. što je za to potrebno). pod kojim se podrazumijevaju: ➢ uređenje -najamnina štanda ➢ oprema štanda (stol. Rezultati evaluacije ujedno predstavljaju i izazov za organizatora nezaobilazan pri planiranju Smotre/sajma u narednoj poslovnoj godini. Smotre/sajma vrjednovanje i analizu Smotre/sajma…). o dosad učinjenom. .popis sponma zora. Po svršetka Smotre/sajma potrebno je napraviti analizu njezinih troškova. HOK. a potom i povratka… Objaviti prijave za Smotru/sajam VT-a. Obavijestiti VT-ove iz inozemstva o mogućnostima i uvjetima sudjelovanja na Smotri/sajmu 20. zahvalnice ➢ eksponati ➢ katalozi. odnosno korigirati. 23. To je samo jedan od načina kako doći do povratne informacije o potrebama sudionika.kratak opis četka Smotre/sajSmotre/sajma.

nastavniciposjetitelji) ➢ uredski materijal ➢ prezentacija.saznati listu izlagača . konkurencija. • Potražiti najmanje dvije vježbeničke tvr tke iz sljedećih kategorija: kupac. font Arial) sa sljedećim prilozima do____________(odrediti nadnevak do kojega izvješće treba donijeti): . godine Pripreme za posjet Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki kao posjetitelj: .ovjerena propusnica za Smotru/sajam . • Sastaviti pisano izvješće o posjetu Smotri/sajmu ( jedna A4 stranica na osobnom računalu. tko su dobavljači. 5 .3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Organizaciju i sudjelovanje na Smo tri/sajmu vježbeničkih tvr tki treba prihvatiti kao jedan projekt u tijeku rada u vježbeničkoj tvr tki tijekom školske godine.dokumentacija o zaključenoj kupnji na Smotri/sajmu . 4 .Prosudbeni listić za prodajni razgovor II. 2 .Prosudbeni listić za prodajni razgovor Radni list br. • Analizirati sredinu Smotre/sajma (u smislu prisutnih kupaca. Planiranje i priprema za sudjelovanje na Smotri/sajmu 2. 3 . Što svaka skupina planira za posjet Smotri/sajmu? 6.Radni list za prodajni razgovor Radni list br. Radni list br.fotografije po slobodnom izboru. veličina slova 11. U oba su slučaja potrebne temeljite pripreme. a tko su konkurenti . 199 . dobavljača. Uspjeh vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu ovisi o sposobnostima njezina vodite lja da raspoložive resurse iskoristi na najbolji mogući način. Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki u Jastrebarskom 2008. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke .pripremiti posjetnice i prospekte naše vježbeničke tvr tke.Opis proizvoda i usluge Radni list br. Vježbenička tvr tka na Smotri/sajmu može sudjelovati kao izlagač ili kao posjetitelj. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki nalaze kao prilozi na CD-u: Radni list br. Održavanje Smotre/sajma 3. inozemna vježbenička tvr tka i vježbenička tvr tka iz vlastite škole. Zadatci za posjet Smotri/sajmu: • Podijeliti radnike vježbeničke tvr tke u skupine od 2 (3) učenika/ce • Razmotriti materijale za posjet Smotre/sajma: . umijećima. 1 . dobavljač. 6 .analiza sredine Smotre/sajma .Ocjena prodajnog razgovora Faze sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki: 1.po dva ispunjena upitnika za prodajni razgovor.mogućnost plaćanja na Smotri/sajmu 198 Upitnici se za prodajni razgovor. sposobnostima i kreativnošću) i vrijeme.➢ akreditacije za sudionike Smotre/sajma ➢ dodatne akreditacije (pomagači pri organizaciji Smotre/sajma. Rad nakon Smotre/sajma. vježbeničke tvr tke koje nude proizvode za osobnu kupnju suradnika.propusnica za Smotru/sajam . Na raspolaganju su nam točno određena financijska sredstva.znati tko su naši kupci. konkurencije) • Popuniti Upitnik za oblikovanje štanda konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Obaviti vrjednovanje prodajne dokumentacije konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Evidentirati posjet prisutnih dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke • Radnicima VT-a omogućiti kupnju proizvoda ponuđenih na Smotri/sajmu • Napisati izvješće o posjetu Smotri/sajmu. Zaključak: Smatrat će se da je Smotra/sajam uspješno realizirana ako su zadovoljeni svi zadani kriteriji za provedbu Smotre/sajma i ako troškovi ne prelaze okvire onih planiranih.saznati kada i gdje se održava Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki . ljudi (radnici vježbeničke tvr tke sa svojim znanjima.Ocjena posjeta štandu (informacije o izlagaču) Radni list br.

svjetiljke “SUN” po Smotre/sajma i do . Faza planiranja obuhvaća: • • • • • • Utvrđivanje ciljeva Smotre/sajma Vremenik sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje oblikovanja štanda Planiranje promidžbenih sredstava Plan i organizaciju rada radnika Plan troškova Smotre/sajma. onda će to sigurno i poći krivo. .sajamski paket. pan asor timan tiljke „SUN“. kad tražite obećane materijale.obrazovanje kvalificiranih suradnika .istraživanje tržišta: anketiranje kupaca. . istraživanje situacije konkurencije. Po donošenju odluke o sudjelovanju. korisno imati nešto što će je podsjetiti na obveze. I vaša par tnerska tvr tka može zaboraviti na svoja obećanja pa je. iscrpljenja sajamje proizvoda (ured. ski set „SENATOR“ i tna u krugu od 100 .oblikovanje štanda usklađeno s promidžbenom porukom. . ravnatelj škole i sami radnici vježbeničke tvr tke.6.promjene/varija. . . . jamskom paketu od 3 proizvoda: .postizanje dobiti . . koji se sastoji od 3 proizvoda.o. Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: . Planiranje je jako važno za uspješno sudjelovanje na Smotri/sajmu. Bilo bi dobro (ako je moguće) s par tnerskom tvr tkom dogovoriti sponzorstvo reklamnim materijalima.dostava je bespla skih zaliha. .svje par tnera.3. Kad ona već započne teško da ćete imati vremena i sredstava za dobavljanje dokumenta i materijala koje ste zaboravili – osim toga. . Korisno je da odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu imate u pisanom obliku i koju je potpisala odgovorna osoba.orijentacija na kupca .sajamska ponuda za paket proizvoda.naći poslovnog popusta za cjelokuproizvoda .jer bi Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki trebalo iskoristiti za promociju vježbe ničke.posredno (trgovac uredski set „POLO“).ako nešto može poći krivo.povećanje prometa Marketinški ciljevi i sredstva Politika proizvoda: Politika cijena i Organizacija Politika komunikacije: .na veliko).o.obavljanje prodajnih razgovora.svjetilj ke „SUN“. možete ih podsjetiti na njihove obveze.cipromotivnoj cijeni.sajamska ponuda . proizvoda..1 Planiranje i priprema Smotre/sajma Ovo je faza u kojoj odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu donose voditelj vježbeničke tvr tke. a ne par tnerske tvr tke.inovacija proizvoda određivanja uvjeta: prodaje: (uredska svjetiljka . .svjetiljka “SUN”. 200 201 .obavijest potencijalnim par tnerima o sudjelovanju na Smotri/sajmu.100%-tno povećanje prometa u mjesecu održavanja Smotre/sajma u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Ako radnici vježbeničke tvr tke u nekom trenutku izgube motivaciju za rad. osobito za sudjelovanje na Smotri/sajmu vrijedi ona .uredski set “SENATOR”. slijedi izradba podrobnoga plana sudjelovanja na Smotri/sajmu. Na sljedećoj stranici je plan ciljeva Smotre/sajma na primjeru vježbeničke tvr tke Tiko d. i to u najnepovoljnijem trenutku (parafraza prema Murphyju).primjer vježbeničke tvrtke Tiko d.uredska stolica “TEA”.izravno za trajanja “SUN”). km ako se kupi u sa. po posebnoj sajamskoj cijeni.posebna ponuda cijene za uvođenje novoga proizvoda na tržište.uvjeti plaćanja: 30 dana nakon isporuke.ponuda novoga proizvoda . Nadređeni ciljevi Smotre/sajma i istraživanja tržišta: . Utvrđivanje ciljeva Smotra/sajma .davanje sajamskih .o. Ciljevi poduzeća: .prezentacija novoga .o. ali nije nužno . .

Prijevoz izložaka (postavljanje. Prijava sudjelovanja na Smotri/sajmu 17. in. 7 Plan oblikovanja štanda Oblikovanje štanda u prvome redu ovisi o proizvodu koji neko poduzeće nudi. ponašanje. Ako imate informacije o veličini i izgledu štanda prije same Smotre/sajma. 7.. boja (ne koristiti više od tri boje. ma (obradba želja kupaca..do 4 tjedna prije formacije o proizvodima. a te boje moraju biti 203 5.prilagođavanje štanda slici o vježbeničkoj tvr tki (poslovni identitet.. poticajni promidžbeni ar.ako je moguće: trodimenzionalno predstavljanje promidžbenih sredstava .. nabava promidžbenih darova i sl. 1 h / oko 2 mjeseca katalozi.blok-štand ili štand-otok (moguć pristup sa svih strana). s pripremama treba početi što ranije. Odluka za sudjelovanje na Smotri/sajmu Trajanje/ kad: 3 – 4 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 1 mjesec prije održavanja Smotre/sajma 1 h/oko 3 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 2 h / oko 2 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 13. korisno je u prostoru vježbeničke tvr tke simulirati izgled štanda te ga.. Vraćanje posuđenih i iznajmljenih objekata i predmeta 3.štand u nizu ( jedna otvorena strana) . Tipovi štanda: . demontaža) održavanja Smotre/sajma 12. podjela zadataka) prije održavanja Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Izradba proračuna troškova sudjelovanja na prije održavanja Smotri/sajmu Smotre/sajma do 4 tjedna prije Plan uređenja štanda: najam opreme. što pobuđuje pozornost promatrača i zaokuplja njegovo zanimanje.prije održavanja tikli/postupci . Službeno putovanje suradnika 202 dani održavanja Smotre/sajma . po mogućnosti. zadaće.prije otvorenja TAN KRAJNJI ROK! (uređenje. letci. analiza bilježaka sa Smotre/sajma. Postavljanje štanda – otvorenje Smotre/sajma je APSOLU. Aktivnost 1. Planiranje promidžbenih aktivnosti (pozivnice kupcima.utvrđivanje stila. Štand je „veliki trodimenzionalni promidž b ni plakat“ poduzeća koji mora motivirati da ga se pogleda i posjeti . školovanje. promidžbeni darovi. 2. Oblikovanje štanda: . . Utvrđivanje ciljeva Obradba dokumenata nakon održavanja Smotre/saj18.jer ima e nešto karakteristično. oblikovanje promidžbenih sredsta. urediti po planu za Smotru/sajam i tako redom složiti materijale kako idu na štand da biste dobili na vremenu. 9. izradba izvješća sa Smotre/sajma . nabava izložaka. nastup. Ako menadžment vježbeničke tvr tke na početku školske godine zna za vremenik održavanja Smotre/sajma. obrazovanje do 3 tjedna prije 10. Rad na Smotri/sajmu 16..Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu trebalo bi izvesti zajedno s podje lom zadataka suradnicima vježbeničke tvr tke. dekoracija) Smotre/sajma otvorenje Smotre/sajma dani održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma i idući dan do 1 mjeseca od održavanja Smotre/sajma 14.održavanja Smotre/sajma va. Planiranje oblikovanja Smotre/sajma RADNI LIST br.kutni štand (dvije otvorene strane) .čelni štand (tri otvorene strane) . Smotre/sajma Provedba promidžbenih aktivnosti: poslati pozivnice. 8. Oblikovanje štanda za investicijska dobra znatno se razlikuje od oblikovanja štanda za robu široke potrošnje ili za uslužne djelatnosti. (prodajni razgovor. Priprema sudionika za Smotru/sajam: izbor. Demontaža štanda 2. Br. Otvorenje štanda 15. održavanja nabava proizvoda za demonstraciju i dr. podjela održavanja zadataka (određivanje odgovornih) Smotre/sajma 2 h / dan prije 11. Zadatke dodijeliti prema sposobnostima radnika vježbeničke tvr tke.). 1.) Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Planiranje suradnika (izbor. 6.) 4. očuvanje uobičajene slike o vježbeničkoj tvr tki među stalnim kupcima) .

svjetla i uređenja u skladu sa slikom koju javnost ima o tvr tki .računalo .) 4. 3. mape.izvršiti ugovorene poslove Prije Smotre/sajma Tijekom Smotre/sajma Nakon Smotre/sajma Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • • • • uskladiti sva promidžbena sredstva – dio su poslovnog identiteta logo koristiti u svakom promidžbenom sredstvu prednost za kupca mora biti vidljiva iz svakoga promidžbenog sredstva kontrolirati učinkovitost promidžbenih sredstava.uređenje .Zona opskrbe: skladištenje materijala. dekoracija . predstaviti postignuća/uspjehe. modni dodatci radnika VT-a…) .Zona za (prodajni) razgovor: priprema i provedba razgovora . Uporaba boja: Boje imaju emocionalni učinak.projekcijski uređaji . prezentirati korist . pribor za pisanje. 204 Smotra/sajam VT-a .pribor za šivanje .mapa s materijalima za novinare (po mogućnosti unaprijed napisati članak o svojoj vježbeničkoj tvr tki i pripremiti fotografije). metlica. ako je moguće. vreće za smeće i sl. a ne na proizvod . koje može provoditi Odjel za marketing.katalozi . džepni kalkulator .pripremiti promidžbene materijale . Oprema štanda (vidi još radni list o oblikovanju štanda): .alat . Zone komunikacije na štandu: .Zona gledanja: probuditi zanimanje.materijal za pisanje.potrepštine za Smotru/sajam .izlošci. Uredski materijal i uređaji (vidi još radni list o oblikovanju štanda): .sredstva za čišćenje (lopatica.poslovna dokumentacija .održati prezentacije kupcima (PowerPoint. Za ovo radno područje osobito je prikladna uporaba kreativnih tehnika.poslati pozivnice .pribor za prvu pomoć .održati konferenciju za tisak (pripremiti kratki esej o VT-u .odnosi s javnošću) . Slijedi lista nekih promidžbenih aktivnosti vezanih za sudjelovanje na Smotri/sajmu. prezentacija proizvoda na štandu i sl.pripremiti informacije za tisak (odnosi s javnošću) .uputiti zahvalu svim posjetiteljima štanda . olakšavajuća = prirodna = ugodna = moćna.podijeliti promidžbene darove poslovnim par tnerima .oblikovanje štanda mora biti orijentirano na kupca.registratori. tim suradnika sastavljen samo za Smotru/sajam ili svi suradnici vježbeničke tvr tke. gošćenje posjetitelja. snažna 205 .materijali za nagradnu igru .) . svaki medij.poslovno komunicirati (korespondencija) .usklađene).oblikovati poslovni izgled (odjeća. 5.različiti uredski materijali .koristiti kreativne tehnike. pobuđuju pozornost i izazivaju asocijacije. vrećice .produžni kabel .dogovoriti oblikovanje štanda . koristiti sve moguće promidžbene aktivnosti.informacije o gradu u kojemu se održava Smotra/sajam .tabla s natpisom i rasvjeta . Žuta Zelena Plava Crvena = poticajna.prodavati proizvode VT-a .promidžbena sredstva . Planiranje promidžbenih aktivnosti Na Smotri/sajmu bi trebalo. Mislite još i na mogućnosti predstavljanja vaše promidžbene poruke i u trodimenzionalnom obliku.

12 . • jasna. Izbor osoblja/podjela uloga: . Četiri su vrste distancije: 207 206 .imenovati zamjenika/cu. pregledna struktura • možebitno napisati indeks natuknica brošure • za katalog izaberite najbolje fotografije • radije koristite velike fotografije. 4. pregledno i plakatno oblikovanje • izražajan glavni naslov • jasna i pregledna struktura teksta • korištenje slikovnih elemenata • ime tvr tke i logo smjestiti na upadljivo mjesto • koristiti riječi kao: novo. adresu. Plan i organizacija rada radnika Kao pripremu za sudjelovanje na Smotri/sajmu korisno je posjetiti jedan pravi sajam i promatrati. Zona distancije Zona distancije je prostorna udaljenost u odnosu na sugovornika. Uspjeh na Smotr i /s aj mu o vi s i o ang ažmanu i p o naš anj u r ad ni k a vj e žb e ni čk e tvr tk e . znanje stranih jezika. nastup.točna dodjela polja odgovornosti. Općenito: . a kad su se osjećali potjerani sa štanda).Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • karakteristična naslovna stranica koju se ne može zamijeniti s nekom drugom • na naslovnici treba stajati ime/naziv tvr tke i logo • ime/naziv i logo par tnerske tvr tke (ne smiju biti upečatljivi da se ne bi „prekrili“ ime/naziv i logo vježbeničke tvr tke) Katalozi i prospekti. 15 . Korisno je sve aktivnosti što ih učenici moraju obaviti pri postavljanju štanda nepo sredno prije Smotre/sajma i uvježbati.Podjela zadataka radnicima Radni list br. broj telefona.izobrazba radnika iz pojedinih područja za koje je potrebno dodatno znanje (npr. sada • ne zaboraviti navesti vezano trajanje ponude! 2.. tj.5 – Poslovni bonton.Radna lista svih kontakata Radni list br. faks. u kojim su se situacijama učenici osjećali ugodno na sajmu.odjeća osoblja štanda trebala bi biti jedinstvena (npr. 10). gratis. testom o tehnikama prodaje) .Radna lista kontakata Radni list br. 13 .dodijeliti jasna. slike i ilustracije • ako možete. izdati i potvrdu o pohađanju seminara .organizirati smještaj i putovanje (izradba putnih troškova i računa).. postupak narudžbe. 3.dekorater/ka (osoba zadužena za estetski izgled i uređenje štanda) . planiranje vremena) . Na sljedećoj ćete stranici naći primjer podjele zadataka što ju treba izraditi zajedno s planiranjem vremena. a što loše. e -adresu.provjeriti mogućnosti prehrane . 1. Nakon posjeta sajmu napravite njegovu ocjenu (evaluaciju) (što je bilo dobro.3. 14 . Provedba Smotre/sajma rezultat je planiranja i temeljitih priprema. pločice s imenima i logom tvr tke) .organizirati i provesti izobrazbu radnika (npr. a nj e g o vu us pjehu pridonosi i stručna priprema učenika. Podjela zadataka: .Upitnik za osoblje štanda 6. menadžment može.osoblje štanda (broj ljudi. ako treba.Bilješke razgovora Radni list br. osobu koja je prekoputa nas.područja izobrazbe: prodajni razgovor. Na CD-u naći ćete: Radni list br. tekst smjestite odmah uz proizvod • navedite ime tvr tke. seminar u okviru vježbeničke tvr tke neka planira i organizira kadrovska služba). ponašanje. Izobrazba osoblja štanda: . kako bismo točno odredili vrijeme potrebno za izvršavanje ove zadaće. zadatci.2 Sudjelovanje na Smotri/sajmu Plakati i posteri Letci Na CD-u ćete naći radnu listu za ocjenu promidžbenih sredstava (Radni list br. uvjete i prava kupca • maksimalni format je A4 • brzo prenošenje poruke • veliku ulogu igra nesvjesno zamjećivanje • može se prenijeti samo jedna poruka • promidžbena poruka mora biti jasno i kratko formulirana • mora imati nešto što će privući pogled • tekst neka bude vrlo kratak • ne zaboraviti na logo! • jednostavno. 11 . znanje o proizvodu.koordinator/ica cijele Smotre/sajma . nedvojbena nadleštva . Primjena pravila poslovnog bontona na Smotri/sajmu vježbeničke tvrtke Više o poslovnom bontonu pogledajte u poglavlju broj 5.arhitekt/ica štanda (osoba zadužena za razmještaj opreme na štandu) .

Novopridošloga pojedinca treba predstaviti skupini osoba. kao što su pisaći stolovi.odlučujući su poruka i odabir trenutka predaje dara. osobna distancija: udaljenost u odnosu na sugovornika je od 50 centimetara do jednoga metra. .kupci očekuju promidžbene darove – njihova vrijednost ovisi o vrsti proizvoda i prije svega o ciljnoj skupini . što.5 – Poslovni bonton. modni dodatci i njega tijela ..). Osoba se može i sama predstaviti ( ja sam….pozdraviti . poslovna distancija: čini je udaljenost od jednoga do dva metra.najčešće ima malo vremena . 4. čak ako to možda i jesu.oslobodite svoje interesente/posjetitelje opterećenja da naokolo nose na tone budućeg otpada . pri prvom kontaktu sa strankama ta je zona tabu! 2.prospekte dajte samo onda kada ste ispitali želje kupca i kada one odgovaraju našem proizvodu i usluzi te kada ste mu označili najvažnija mjesta u prospektu. Ako to ne znate/ne možete: . 208 209 .stojite zajedno u skupini i međusobno se zapričate . g) Darovi: . i) Prospekti: . 3.više od 60 % posjetitelja na štand dolaze namjerno .paziti na pravila prodajnoga razgovora ..predat ćete mu/joj svoju posjetnicu. Uvijek se onome koji na ljestvici hi jerarhije stoji stupanj više predstavljaju druge osobe.).posjetiteljeve podatke odmah zabilježite u obrazac Sajamske bilješke .darove treba predati na kraju razgovora kako biste zadržali pozornost posjetitelja . e) Za razgovora s posjetiteljem/icom: .neverbalnom komunikacijom pokazujete nezainteresiranost. b) Najzanimljiviji posjetitelj štanda: ..one se obično oslovljavaju samo imenom i prezimenom. a ne nužno njegova vrijednost . a to ne pomaže uvijek u kontaktu sa strankama.razgovori se odvijaju u javnosti . stoga se s njime može razgovarati i kasnije.aktivno slušati . To ne vrijedi za nositelje titula međusobno . ako: . javna distancija: čini je najmanje nekoliko metara udaljenosti. Negativne osjećaje kod sugovornika može intenzivirati povećatelji distancije. Upoznavanje Pri upoznavanju je odlučujući stupanj hijerarhije. uzorke proizvoda…). Ovakva udaljenost dopušta rukovanje.posjetitelj vašega štanda mora vas se jasno sjećati . h) Kako ću se riješiti neugodnih kupaca? Dogovorite se unaprijed s kolegom – nakon riječi-lozinke za tri minute pojavit će se novi kupac.ostati ljubazan .i prema „zamornim“ se posjetiteljima morate odnositi ljubazno.postupa najčešće po planu .odlučite: A: treba li s kupcem uspostaviti kontakt odmah ili nešto kasnije B: kupac je važan.ostavite štand praznim .promidžbeni darovi ne smiju djelovati jeftino. BONTON SMOTRE/SAJMA ZA OSOBLJE ŠTANDA a) Posebnosti sajamske situacije: . prodajni pult i sl. Posjetnica Posjetnica je sastavni dio organizacijske kulture. U poslovnom je životu OBVEZA! (Poglavlje 5.2 – Poslovno-promidžbena sredstva) Odjeća i obuća.konkurencija se nalazi na uskom prostoru .proslijedite ga svome kolegi .ga oslovite s „mogu li Vam pomoći?“ .. intimna distancija: razmak od sugovornika je do 50 centimetara.1. zovem se. trebate aktivno postupati C: ne pokazuje odmah potrebu.vi ste domaćin .obratit ćete mu/joj se s pitanjem „što Vas najviše zanima?“ ili . Akademske titule treba iz ljubaznosti pri predstavljanja izgovoriti. ako sami ne nosimo titulu.koristite otvorena pitanja (zašto.svaki je posjetitelj štanda i potencijalni kupac .„Jeste li već upoznati s našim proizvodima i uslugama?“ .posjetitelja smjestite za stol za razgovore (ponudite mu upitnik. c) Posjetitelj će vam izmaći.pogledati poglavlje br..najodlučniji kupci najčešće imaju malo vremena . a sada ga morate kompetentno savjetovati. 5. d) Uspješno ste se obratili posjetitelju. U ovoj je zoni nemoguće uspostaviti osobni kontakt u obliku pozdrava..unatoč mnogim drugim štandovima . f) Kako ću najbrže (sa)znati koga imam pred sobom? .

Oprema štanda 3. kratku odsutnost i povratak na štand kako kupci ne bi nepotrebno čekali. mislite i na ostale članove svoga tima!) .okretanje leđima prema van . 210 211 . Prijavna pristojba izlagača 6. Dnevnice 2. TROŠKOVI KOJE TREBA PLANIRATI (u kunama) ❑ IZLOŽBENI PROSTOR 1.o. dostupnosti kolega. Iz perspektive sudionika .štand nije spremište za privatne stvari.pomoćno osoblje 1. U kalkulacijama troškova Smotre/sajma upravo te stvarne troškove radnici moraju planirati i analizirati u rezultatima. Unos u katalog 4.od svakog posjetitelja tražite posjetnicu i predajte mu svoju . baš kao da ih tvr tke podmiruju same.vježbeničke tvrtke TIKO d.informirajte se o temama drugih izlagača. ❑ VRIJEME Predviđene troškove obračunati za trajanja Smotre/sajma od dva dana. (na) javite odlazak sa štanda.j) Timski rad na štandu: . police) 2. PRIHODI KOJE ŽELIMO OSTVARITI (u kunama) ❑ PLAN SKLOPLJENIH UGOVORA O PRODAJI Ugovori koji će se zaključiti na Smotri/sajmu. Roba – pokretač prometa kao dar. rasvjetna ti jela… ❑ RADNICI Osoblje na štandu .korištenje mobitela . Smještaj 4. ❑ BUDUĆA SURADNJA Procjena prihoda koji će se ostvariti u budućnosti. Prehrana ❑ REPREZENTACIJA – uzorci robe. Katalozi. itd. vitrine. plakati 5.3 RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU 1. Putni troškovi 3. telefon 5. Troškove nastupa (osim materijala koje tvr tke donose kao propagandne materijale) snosi Agencija za strukovno obrazovanje.pomnjiva podjela prospekata i ostalih promidžbenih materijala zainteresiranim posjetiteljima (nemojte razdijeliti prospekte u jednom prijepodnevu. Sajamski oglasi 2. Pozivnice 3. 6. letci. UREĐENI ŠTAND = prostor + osnovna oprema (stol.stvaranje buke . rashladni uređaji. roba kao izlošci 4.novinare uputite na vodstvo štanda .ako imate problem. ali ih treba obračunati u planu i analizi vježbeničke tvr tke te ih knjižiti u poslovne knjige. PLAN – PREDVIĐANJA – OČEKIVANJA Sve poslove oko organizacije Smotre/sajma obavlja Agencija za strukovno obrazovanje koja ujedno i ugovara te raspoređuje sve poslovne . ali voditelji/ce vježbeničkih tvr tki moraju upoznati svoje radnike sa svim stvarnim troškovima Smotre/sajma koji se u stvarnome gospodarskom svijetu pojavljuju. obratite se vodstvu štanda . . Podatke o realnim cijenama sajmova mogu svi pronaći na internetu. police. Nagradna igra ❑ PRIJEVOZ Troškove prijevoza u pravilu podmiruje škola. Na štandu nije dopušteno: .obratite se voditelju štanda. Priključak za struju. Najamnina za štand + uređenje (NEUREĐEN ŠTAND = prostor + uređenje. k) Primanje/informacije: . internet.izložbene prostore na prijav ljene vježbeničke tvr tke. 2.posjetitelje koji moraju čekati smjestite i ugostite . faks.obvezno koristite pločice s imenima .o. brošure.3. gdje organizatori objavljuju popise i cjenike opreme. a na temelju razgovora i poslovnih kontakata ostvarenih na Smotri/sajmu. prostora i svih sajamskih usluga. stolci.primite sve posjetitelje . rasvjeta. a vas se posvuda tražilo . katalozi 1. Naknada za pripremnoga/raspremnog razdoblja Smotre/sajma ❑ OPREMA Dodatno potrebni stolovi i stolci.neprimjereno odijevanje. Posjetnice 6.posebice je važan simpatičan i vedar nastup.

OPREME I OSTALIH USLUGA SAJMOVA .pitanje ostavlja izbor između dvije ili više mogućnosti.4 PRODAJNI RAZGOVOR Prodajni razgovor je dvosmjerni proces komunikacije u kojemu i pošiljatelj i primatelj poruke međusobno djeluju. Radnici koji su radili na štandu dužni su sastaviti vlastita izvješća o radu na Smotri/sajmu. Zadaće radnika prodajnog odjela: pridobiti kupca. Prepoz navanje potreba drugih ljudi i vještina ophođenja s drugim ljudima vještine su koje se mogu naučiti i steći s vremenom i odgovarajućom podukom. Dobro poznavanje i vjera u proizvod koji nudi te pokazivanje interesa za probleme kupca osnovna su pravila ponašanja uspješnog prodavača. glasno i razumljivo. a) Otvorena pitanja (uglavnom na početku prodajnog razgovora): . ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne): . u okviru kojih moraju analizirati svoje sajamske bilješke te formulirati želje kupaca i proslijediti ih Odjelu prodaje. za vrijeme. Nabava kontrolira provedbu ugovorenih nabava i sama ugovara narudžbe ar tikala kojih nema dovoljno na skladištu Kao što je već navedeno.PROCJENA USPJEŠNOSTI PREMA BROJU KONTAKATA . Marketing kontrolira uspjeh na Smotri/sajmu (ostvarenje ciljeva. očekivanja.okrenuti se prema kupcu i pokazati najvažniji među mnogim izrazima lica: osmijeh.izrađuje fakture. Prije.CJENIK PROSTORA.USPOREDBA PLANIRANIH I OSTVARENIH REZULTATA SMOTRE/SAJMA 6. još pri izradbi Projekta nastupa na Smotri/sajmu u fazi planiranja definiraju se zaduženja: kako će obradba nakon Smotre/sajma izgledati i tko će obaviti koje aktivnosti obradbe . Za praćenje poslovanja na Smotri/sajmu Odjel prodaje i marketinga treba kreirati različite obrasce – liste kontakata. BROJ KONTAKATA (POSLOVNIH RAZGOVORA) ŠTO IH ŽELIMO OSTVARITI Dodatnu procjenu uspješnosti poslovanja na Smotri/sajmu provest ćemo i usporedbom broja ostvarenih poslovnih razgovora i broja sklopljenih ugovora. probleme i ciljeve kupaca – prodavač postavlja pitanja i dobro. a još učim o prodaji. ali i nakon održane Smotre/sajma voditi računa o sljedećim naputcima: Nemojte obećati ništa što ne možete održati. izgubit ćete priliku koja se možda više nikada ne će pojaviti . FAZE PRODAJNOGA RAZGOVORA 1. 2. kontrolira naplatu i priprema podatke o realizaciji. 213 212 . b) Uspostaviti kontakt očima . skrivanja i nepoštenja. na sve kasnije informacije ne će obraćati pozornost ili im ne će pridavati veću važnost. pozorno i aktivno sluša. analizira podatke istraživanja tržišta). S druge pak strane.3.Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? b) Zatvorena pitanja (na kraju prodajnog razgovora. izgraditi krug stalnih kupaca i osigurati krug stalnih kupaca . za trening i stjecanje vještine pregovaranja u svijetu vježbeničkih tvr tki važniji je broj kontakata nego sam ugovoreni iznos prodaje/nabave. Računovodstvo obavlja kontrolu troškova i prihoda .postoji samo jedna prilika da se ostavi dobar prvi dojam.jer najdulje ostaje u pamćenju. dok prodavač upoznaje njegove potrebe.planiranih i ostvarenih . ali dobrim prodajnim razgovorom smatramo onaj u ko jemu je kupac u središtu interesa.mogu se ostvariti samo neprekidnim vježbanjem. Prodaja obrađuje narudžbe . Ako ispadne loš. kako biste doznali pristaje li kupac ili odbija.i pripre ma podatke o naplati i plaćanju za završni izvještaj.ANKETNI LISTIĆ ZA POSJETITELJE ŠTANDA . OTKRIVANJE POTREBA – primjenom odgovarajućih tehnika pitanja otkriti zahtjeve. evidencije sklopljenih ugovora i potpisanih narudžbe nica. izrađuje statistike i šalje pisane zahvale kupcima i sponzorima te priprema prezentaciju nastupa na Smotri/sajmu za par tnersku tvr tku. c) Pitanja alternative (kada je kupac već pokazao spremnost na kupnju. Ako pri prvom kontaktu prodavač postane odbojan kupcu. Jednom je jedan prodavač rekao: Ja sam prodavač koji je prodao hrpe proizvoda vrijednih milijune dolara. Prvi je obično i najvažniji . izbjegavanje kontakta očima znak je nesigurnog ponašanja. Ne predugo „buljiti“ u oči kupca da se ne stvori osjećaj napetosti ili čak prijetnje. c) Kupce treba pozdraviti čak i kad u to vrijeme razgovaramo s drugima. d) Pitanja sugestije (potvrda/ pohvala kupcu).zato treba uvježbati sljedeća pravila: a) Kupce odmah pozdraviti ljubaznim tonom. Održite obećanje! Primjeri na CD-u: Radni list 16 Radni list 17 Radni list 18 Radni list 19 Radni list 20 . vodstvo škole i ostale učenike.kod kupaca koji naginju tome da puno pričaju): . To je rečenica koja poziva voditelje/ice vježbeničkih tvr tki da treningu prodajnoga razgovora posvete dužnu pozornost i za njega u godišnjim planovima rezerviraju više različitih termina. a ne samo za pripreme pri odlasku na Smotru/sajam.očekujemo DA ili NE odgovor. POZDRAV – USPOSTAVLJANJE ODNOSA .KALKULACIJA TROŠKOVA SMOTRE/SAJMA . kao kontrolno pitanje ili pitanje potvrde .

održavanje. Ako je to uspjelo.metoda parabole – cijenu uspoređujemo s uobičajenim malim izdatcima 214 . uvjete dostave i plaćanja.cijenu navesti u kombinaciji s korisnošću robe . Prodavač će puno više dobiti ako kupcu dâ za pravo. tj. osjeti i iskuša proizvod – povezuje se s proizvodom i prihvaća ga kao vlastiti. a uspjeh će mu biti veći ako tehničke podatke predstavi razumljivim i jednostavnim jezikom.pozitivno obraditi prigovore kupca (izbjegavati poučavanje.bitno je istaknuti uvjete i rokove plaćanja. što se s tim smije/može. Vrlo je važno provjeravati sluša li kupac pozorno objašnjenja i je li mu jasno to što ste mu priopćili – posebice što učenici-radnici vježbeničke tvr tke misle da mogu kupiti bilo što. ali – metoda (metoda uvjetnoga slaganja) Kod ove će se metode prodavač isprva načelno složiti s kupcem kako bi ga udobrovoljio. . osnovnu (glavnu) i dodatnu korist. a potom prodavač odgovara na tako ublaženi prigovor. odgovarajući primjer. Važno je međutim da prodavač za svakog kupca nađe pravi. d) Tretman i odgovori na prigovore kupca – metode: Da. mogućnosti uporabe. Ova se metoda često koristi u reklamama (nogome tni as XY rekao je sljedeće o našem proizvodu…). PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU a) Demonstracija: . inzistiranje na tome da ste vi u pravu i po svaku cijenu izbjeći sukobe i svađu). a ne braniti i ne koristiti pojmove „skup/o“ i „jeftin/o“ . Metoda prevencije Osobito je prikladna za prigovore za koje se može unaprijed predvidjeti da će ih kupac izreći. koristi i vrijednost koju proizvod ima za kupca. marku.metoda optičkog umanjivanja .cijene treba objasniti.metoda usporedbe – uspoređuje se cijena jedne varijante sa znatno skupljom varijantom . tj.pustiti kupca da i on izvede demonstraciju.cijenu navesti uvjerljivim i sigurnim tonom (prodavač mora i sam biti uvjeren u vrijednost i korisnost proizvoda te u prikladnost cijene) . Preformuliranjem se takvom prigovoru. a ne one uobičajene u trgovanju . servis. Mogu se koristiti usporedbe iz područja poznatih kupcu ili pak koristiti slične slučajeve iz iskustvenog polja sa moga kupca. Ni izdaleka nije dovoljno samo tvrditi da je ponuđeni proizvod vrhunske kvalitete i da cijena odgovara kvaliteti – kupac želi puno više saznati o proizvodu: ime proizvođača. Snaga prigovora je znatno smanjena budući da prodavač sam spominje prigovor. Metoda preformuliranja (taktika ponavljanja i ublaživanja) Kod ove metode prodavač ponavlja nestručan ili prenaglašen prigovor kupca u ublaženu obliku.metoda analiziranja – ukupna se cijena dijeli na pojedinačne dijelove. zamjenu robe. pri čemu se ona po mogućnosti i ne spominje . Slaganje i izjednačivanje (metoda kompenzacije) Od male je koristi poricati potpuno opravdane prigovore.Nakon postavljenog pitanja odlučujuća točka otkrivanja potrebe i želje je: . sirovinski sastav. da bi zatim taj prigovor pretvorio u argument pozitivan za kupnju. Metode argumentacije cijene: . bez obzira na potrebe i troškove tvr tke. protivnika želimo namjerno ili nenamjerno omalovažiti i ovakav način argumentacije u našem slučaju dugoročno gledano ne vodi cilju! Argumentacija cijene – pravila: . Koristimo je ako npr. a što se s tim ne smije raditi). tj. cijenu.metoda oduzimanja – kada se stari uređaji uključe u cijenu . što ga se ne može osporiti. primijenit će protuargumente kako bi uklonio prigovor. Ovu se metodu može uspješno koristiti uvijek kada prigovor suprotno očekivanjima kupca zapravo izravno ili posredno govori u prilog proizvodu. prednosti. 3. tj. pokušati razumjeti ŠTO je rečeno i pokazati sugovorniku da ga se sluša).vrjednovanje svih dobivenih informacija (i pravilno reagiranje na njih).metoda bagateliziranja – u ovom se slučaju razlika u cijeni prikazuje manje važnom nego što ona to jest – to smijemo napraviti samo kada je razlika mala i beznačajna. . . Metoda analogije Na prigovor se često može bolje odgovoriti tako da kupcu ponudimo neku usporedbu nego da izravno odgovaramo na prigovor.promatranje kupca (govor tijela). oduzima oštrina. prigovora može ograničiti ili se tom nedostatku mogu suprotstaviti kompenzacijske prednosti proizvoda. KONTRA-argumentacija Ima negativan utjecaj na slušatelja ili izaziva negativne i neugodne osjećaje. povećati njegov osjećaj vlastite vrijednosti. c) Argumentacija: PRO-argumentacija Sadrži pozitivne izjave o proizvodima i uslužnim djelatnostima i trebale bi kod slušatelja izazvati pozitivne osjećaje. ako se praktično značenje nedostatka. jer to uništava potrebno povjerenje kupca u prodavača. b) Opis robe: Prodavač ističe obilježja.aktivno slušanje (paziti na ono ŠTO se kaže. 215 . dodatne usluge. Dodatna je prednost i to što prodavač sam bira trenutak kada će odgovoriti na prigovor. Metoda preporuka (metoda izjava svjedoka) Kod ove metode prodavač se poziva na pozitivne ocjene drugih kupaca i/ili osoba koje kupac cijeni ili im se divi. jamstva. Bumerang metoda I kod ove se metode prodavač isprva slaže s mišljenjem kupca.navodi se cijena manje količinske jedinice.

djeluje dugotrajno i odlučuje hoće li kupac doći ponovno ili ne. “Želite li radije pulover s visokim ovratnikom ili na V-izrez?” Tehnika sugestije U slučaju tehnike sugestije prodavač ponovno traži od kupca da potvrdi najbolje prihvaćene argumente za kupnju i time mu olakšava. PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU (isticanje pogodnosti za kupca) Opis robe Argumentacija PROKONTRACIJENE Tretman i odgovori na prigovore kupca kupnju žurno izvršiti 4. POJAČAVANJE ODLUKE – POZDRAV S KUPCEM “Dobro ste izabrali!” “Dugo ćete uživati u ovom proizvodu!” Pohvala kupca vodi nas izravno u fazu opraštanja kojom ćemo mu pojačati osjećaj da nam se. skije) odmah kupite. Tih nekoliko minuta opraštanja od kupca odlučujuće je hoće li kupac osjetiti žaljenje zbog kupnje ili zadovoljstvo i pozitivno sjećanje na tvr tku. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA . sugerira odluku na kupnju. znače kupnju. u svako doba može obratiti.tehnike zaključivanja ”Kupnju žurno izvršiti” “Ako robu (npr. USPOSTAVLJANJE OSMIJEH – koji odaje želju za komunikacijom (ali ne pretjera ODNOSA (kupac je na i nametljiva srdačnost) očekivan i drag gost) POZDRAV NAKLON RUKOVANJE Otvorena pitanja 2.okrenite tijelo prema sugovorniku POGLED .Tko? Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? Gdje? – navodimo kupca na suradnju kao kontrolno pitanje DA ili NE odgovor ili pitanje potvrde spremnost na kupnju.4. tj. “Sigurno ste odmah ustanovili kako stolnjak dobro upotpunjuje ovaj servis za jelo? Zar ne?” Pohvala kupca Ovom će tehnikom vješt prodavač kupca osloboditi straha od reakcije njegove okoline nakon što se odlučio na kupnju i ujedno mu navesti razloge kojima će moći opravdati svoju odluku pred rodbinom. itd.prezentacija obilježja proizvoda i kupčeva proba 3.tehnika alternative RA (prepoznati tehnika sugestije kupovne signale) pohvala odluke kupca 5. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVO. PREGLED FAZA PRODAJNOGA RAZGOVORA OTVORENOST .OPRAŠTAproblema.” 5. tj. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne potvrda/pohvala kupca Demonstracija . POJAČAVANJE opraštanje kojim ćemo kupcu dati osjećaj da nam se. a time i o našoj tvr tki. u slučaju problema. u svako doba može obratiti NJE OD KUPCA pozitivne izjave o proizvodima negativan utjecaj na slušatelja cijene treba objasniti. a ne braniti Primjeri na CD-u: RADNI LIST 1 RADNI LIST 2 RADNI LIST 3 RADNI LIST 4 RADNI LIST 5 RADNI LIST 6 RADNI LIST 7 RADNI LIST 8 RADNI LIST 9 – POZDRAV U PRODAJNOM RAZGOVORU – OTKRIVANJE POTREBA U PRODAJNOM RAZGOVORU – VI-STAJALIŠTE U PRODAJNOM RAZGOVORU – PITANJA KOJA NE TREBA POSTAVLJATI U PRODAJNOM RAZGOVORU – PRIPREMA ZA PRODAJNI RAZGOVOR NA SMOTRI/SAJMU – METODE ARGUMENTACIJE CIJENE ZA PRODAJNI RAZGOVOR – METODE ARGUMENTACIJE ZA KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – TRETMAN I ODGOVORI NA PRIGOVORE KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA 217 216 . “Vaša će se unuka sigurno dobro zabavljati igrajući se ovom igračkom. OTKRIVANJE Zatvorena POTREBA = aktivno pitanja slušanje (zadobivaPitanja mo naklonost kupca) alternative Pitanja sugestije .” Tehnika alternative Kupcu se u ovom slučaju nude dvije mogućnosti na izbor. par tnerom.kontakt očima 1. u slučaju ODLUKE . Posljednji dojam što ga kupac ima o nama. a obje su povoljne za prodavača. moći ćete je isprobati već ovog vikenda.

Uz poglavlje 7. Primjeri poslovnih pisama na talijanskome. Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena.7. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE Preduvjet međunarodnog trgovanja je poznavanje zajedničkoga jezika. na pratećem CD-u naći ćete: 1. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. 219 . engleskom i njemačkom jeziku. U ovom se poglavlju prikazuje primjena stranoga jezika u VT-u i korelacija nastave tog jezika i vježbeničke tvrtke.

zaokružujući tako svoje znanje i vještine potrebne za suvremeno poslovanje. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države.8. Kako registrirati tvrtku. a kojega karakterizira informacijska i komunikacijska povezanost. naručiti robu ili uslugu. izračunati koliki porez platiti državi – svakodnevni je posao učenika-radnika vježbeničkih tvrtki. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA Svako suvremeno poduzeće u svom trgovačkom poslovanju koristi računala. Primjena informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu vježbeničkih tvrtki ključna je za razvitak i napredak te tvrtke. voditi računovodstvo. Suradnja i komunikacija u globalnom svijetu u kojemu danas živimo. U vježbeničkoj se tvrtki učenici-radnici uče "poslovanju" od početka (osnivanja) do zatvaranja tvrtke. a učenici ujedno uče o važnosti informacijskih tehnologija u suvremenim uvjetima poslovanja. platiti račun. prijaviti radnike. Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 221 . moguća je 24 sata na dan. Korištenjem IT-a u nastavi Vježbeničke tvrtke jača se i svijest učenika o potrebi i nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. U središtu ovog poglavlja je praktična primjena različitih softverskih paketa. 7 dana u tjednu.

ali i podučavanja. odnosno izradba vlastite web-trgovine poduzeća.pps) 8. Mladi ljudi veoma su svjesni novih alata koji su im na raspolaganju. pokretač razvoja društva. a primjenjuju ih u nastavi Vježbeničke tvr tke. lakše pretraživanje goleme količine podataka te lakša razmjena znanja i iskustva.pps) 8.2.. zahtijeva poznavanje rada na računalu (Microsoft Office. Microsoft Publisher – web (.2 IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU U središtu ovog poglavlja je izradba profesionalne PowerPoint prezentacije. i Koja je korist što ju imamo od informacijskih tehnologija u vježbeničkim tvr tkama. Za poglavlje 8.8. izradba posjetnice. Microsoft Word – predlošci i skupno pismo (. 222 Prezentacija je prezentacija i samo je to . omogućava komunikaciju između bilo koja dva korisnika na svijetu te prijenos svih vrsta podataka. Informacijske su tehnologije.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. tj.3 WEB-SHOP U današnje se vrijeme trgovina više ne može zamisliti bez suvremenih komunikacijskih medija .3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Prije same tehničke izradbe prezentacije moramo znati odgovoriti na tri pitanja: 1. Najrašireniji programski paket koji možemo koristiti za rad u vježbeničkim tvr tkama je Microsoft Office.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1.. Poduzeća koriste tehnologiju i softver kako bi u takvim uvjetima poslovanja postali što učinkovitiji. Svaka bi se prezentacija trebala sastojati od nekoliko dijelova: ❏ početni slajd – najčešće stavljamo naslov prezentacije. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države. Internetska stranica je izlog gospodarskoga svijeta. publika gleda u slajdove i ujedno sluša predavača kako čita sa slajdova.). Tko je moja publika? 3. Prezentacije se najčešće izrađuju u programu MS PowerPoint. Ona se razmjerno jednostavno može izraditi s pomoću programa Frontpage. Što je moja poruka? 2. Microsoft PowerPoint . Da bismo to izbjegli. da učenik sam spozna koja znanja treba steći i koja je važnosti cjeloživotnog obrazovanj a. osim stručne spreme. ime institucije iz koje autor dolazi. Računalo uvelike olakšava rad i ubrzava poslovne procese te na taj način skraćuje put donošenja poslovnih odluka.nikad dokument. IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU 8.pps) 2. omogućuje komunikaciju i s najudaljenijim kupcima. preko govora. njihovu obradbu jako velikom brzinom te prikaz svih vrsta podataka: od teksta i cr teža. odgovor na možebitno postavljena pitanja ❏ posljednji slajd – podatci za kontakt. Uz poglavlje 8.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Ovdje se prikazuju konkretni primjeri (npr. mjesto i nadnevak održavanja prezentacije i slično ❏ prezentacija ❏ zaključak – podsjetiti na osnovni cilj prezentacije. fotografija do filma.stoga su važne podrške u poslovanju.pristup informacijama bez velikih troškova. Najčešći problem i pogrješka kod prezentacija je da osoba koja izvodi prezentaciju često ne pravi nikakvu razliku između dokumenata (koji joj služe kao temelj izradbe prezentacije) i same pre zentacije. u ovom je poglavlju prikazano nekoliko osnovnih tehničkih uputa vezanih uz izradbu prezentacije. Računala su danas velikim koracima ušla u naše domove. 8. Što bih želio/željela da ti ljudi učine ili osjećaju kad prezentacija završi? 223 . na naša radna mjesta i u škole. Razvitak web -trgovina. 7 dana u tjednu. V j e žb e ni čk a tvr tk a s vak ak o j e mj e s to s tj e canj a p r ak ti čni h znanj a i s i g ur no s ti u obavljanju rutinskih poslovnih zadataka te na taj način ujedno omogućava učeniku i lakše uključivanje na tržište rada. Često se u natječajima za posao. Ako učenici intenzivno koriste računalo za svladavanje gradiva. Zbog toga je nužno da učenik-radnik u vježbeničkoj tvr t k koristi računalo za obavljanje „svakodnevnih“ poslovnih aktivnosti. U ovom ćemo priručniku ukazati na nekoliko stvari koje su učenici radili kroz predmet Informatika. Uz poglavlje 8. Microsoft Publisher – izradba poslovno-promidžbenih sredstava (. Osobno računalo korisniku omogućava pohranu velike količine podataka.e -maila i interneta . kao "mreža svih mreža".pps) 2. Kontrolna lista za mrežne (web) stranice (. To znači da predavači prije prezentacije podijele materijal s prezentacije koji publika čita za njezina trajanja. Excela i Publishera. Nazivamo ga problemom „trostrukog predavanja“1. Internet. Danas nema suvremenoga poslovnog ureda tvr tke (bez obzira na njezinu veli činu i djelatnost kojom se bavi) bez računala. nastavnici mogu imati potpuni uvid u materijale koje učenici koriste. probleme na koje nailaze i rješenja koja im se nameću – dakle jedan potpuno nov (ili bitno drugačiji) oblik učenja. internet.izradba prezentacije u PowerPointu (. ime autora.doc) ali i u stvarnome poslovanju? Svakako . jednako kao i obrazovanje. Naravno da takve promjene u gospodarstvu nužno utječu i na promjene u obrazovnome sustavu i načinu poučavanja učenika. Želja nam je da kroz vjež beničku tvr tku uloga škole i samog nastavnika polako postane savjetodavna.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Suradnja i komunikacija u svijetu u kojemu danas živimo (a čija je značajka globalnost i povezanost) moguća je 24 sata na dan. brošure) korištenje Worda. glazbe.

ali je pri izradbi prezen tacija jako važno koju sliku upotrijebiti • dobar vizualni prikaz govori umjesto Vas.. Arial. Želimo Vam uspješnu premijeru prezentacije! 1 Weissman. MATE i Zagrebačka škola ekonomije i managementa. 2006. ❏ ANIMACIJA: • previše animacije zbunjuje i usporava tijek prezentacije • previše animacije zaokuplja te odvlači pozornost slušatelja • pri oblikovanju animacijskih efekata na umu je potrebno imati psihologiju percepcije (u zapadnim se zemljama čita s lijeva na desno pa je puno lakše i pratiti natuknice koje dolaze na taj način). metalne šipke ... PROSTOR – ako ste u mogućnosti. u točno određeno vrijeme. str. Stoga pokušajte izbjeći ove zamke: 1.. OPREMA – provjerite svaki dio opreme koji ćete koristiti tijekom prezentacije: računalo.. zvučnike. ❏ SLIKA: • često kažemo da „jedna slika govori više od tisuću riječi“. ili najviše tri. npr. video. Tehnička pravila vezana uz izradbu dobre i uspješne prezentacije: ❏ TEKST: • ako napravimo slajd prepun teksta. publika nesvjesno počinje čitati („problem trostrukog predavanja“)1 • ne stavljati puno teksta (najbolje je koristiti formulu 4 x 4.. a ne cijelu prezentaciju • tekst za cijelu prezentaciju treba pisati jednom bojom te istim formatom i veli činom slova • neki se tekstualni dijelovi mogu pretvoriti u strukturalne prikaze. shema. OSVJETLJIVANJE – pokušajte što više izbjeći lasere. Prezentacija je „predstava“ koja će se odigrati kao i zakazana premijera kazališne predstave. na nekom točno određenu mjestu. pred (u pravilu) poznatim auditorijem. Zagreb. 224 225 . 110. pogledajte prostor prije prezentacije i provjerite koliko je prezentacija vidljiva onima kojima je predočavate. projekcijsko platno . četiri cr tice prema dolje. Times New Roman. Verdana.. projektor. a najbolja je veličina 32 pt • koristiti dva. kao pokazivače za održavanja prezentacije. ❏ POZADINA: • slajdovi se u prezentaciji koriste da bi potpomogli predavaču • pri izradbi prezentacije (u većini slučaja) ne znate kakav Vas prostor čeka na samoj prezentaciji pa je odabir pozadine (SLIDE DESIGN) jako važan • najbolje je koristiti plavu pozadinu na kojoj su slova žute ili bijele boje • pozadine tijekom prezentacije ne treba mijenjati. 3. različita izgleda slajda za prezentaciju (prezentacija ne treba izgledati kao ucjenjivačka poruka) • kurzivom treba pisati samo dijelove koje ističemo. Jerry: Prezentacijom do uspjeha: uspješno predstavljanje. grafikona. Sva tehnička pravila koja slijede vezana su uz izradbu dobre i uspješne prezentacije te se mogu kratko sažeti u slogan MANJE JE VIŠE. tj. četiri riječi uz njih na slajdu) • pisati tekst u natuknicama – središte prezentacije je predavač • k o r i s ti ti FO NT s l o va k o j i s i g ur no p o s to j i na r ačunal u i k o j i j e l ag an za či tanj e . 2.Ako imamo odgovor na ta tri pitanja možemo početi izrađivati prezentaciju.

www. e -adresa: lurupcic@gmail. dipl.econet-see. Nataša. Beate. oec.econet-see. multiplikatorica vježbeničkih tvr tki.*.hr. Mag.rezek. oecc. Ingrid Weger * Titulu Mag. nastavnik gospodarske skupine predmeta u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.at)..com. Autorica je i stručnjakinja u projektu ECO NET (www.eesi-impulszentrum. Gordana. Branka. Mag. Fortunato.for tunato@aso. Osnivačica je Impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave. Arambašić Sanja./04. e -adresa: entrepreneurship@gmx. Rupčić. Morić. e -adresa: marina.entrepreneurship. profesorica savjetnica u Srednjoj školi Zabok u Zaboku. Ondina. Elisabetta. Lindner. autorica udžbenika i vježbenica Knjigovodstva s bilanciranjem. do 2007. e -adresa:gordana.gimneks-benediktkotruljevic. dipl. dugogodišnja nastavnica ekonomske skupine predmeta u Drugoj ekonomskoj školi.at) i impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave. autorica udžbenika. 227 . multiplikatorica za rad u Vježbeničkoj tvr tki. Vibiral. nastavnica Knjigovodstva s bilanciranjem i Vježbeničke tvr tke u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. dipl. Začetnik inicijative o podučavanju poduzetništva (www.htnet. Dubravka. soc. austrijska koordinatorica za prosvjetnu suradnju s Republikom Hrvatskom. autorica udžbenika. Susanne. Članica je skupine za izradbu Okvirnoga  nastavnog plana i programa vježbeničke tvr tke. obrazovanja i špor ta te Ministarstva nastave. umjetnosti i kulture Republike Austrije (www. Hržica./2009. profesorica savjetnica u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.com. Blaženka. Mladen. multiplikatorica za program Vježbenička tvr tka. voditelj Odjela kvalitete. e -adresa: dubravka. multiplikator vježbeničkih tvr tki. autorica natjecanja Prodavač. Zoretić. 226 Spangl. **Titulu MMag. Peter Schönthal. Urh.vibiral@skole. Voditeljica je radne skupine učitelja/ica predmeta Vježbenička tvr tka u saveznoj pokrajini Beč. predavač na trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. Marić..spangl@aon.zagreb@kulturkontakt. dipl. Mag. radnik. oec. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta i voditeljica vježbeničke tvr tke. članica tima autora programa za nastavni predmet Vježbenička tvr tka. član Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana 2003.t-com. Autorica je udžbenika i multiplikatorica vježbeničkih tvr tki.hr. e -adresa: s. Johannes.hrzica@kr. e -adresa: sarambasic@yahoo.hr).at).Središnjeg ureda EUROPEN-a za Hrvatsku u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića u Zagrebu (www.. provodi projekt ECO NET (k-education.hr.POPIS AUTORA Skupina hrvatskih i austrijskih stručnjaka/voditelja vježbeničkih tvr tki: Režek Cvetko. predavačica na Trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču.com.*. voditelj VB-a Zagreb . oec. e -adresa: natasa. Luka. članica radne skupine za modernizaciju Okvirnoga plana i programa Vježbenička tvr tka.. Predsjedatelj radne zajednice nastavnika ekonomske skupine predmeta u saveznoj pokrajini Beč. S prilozima: Herber t Kolinsky.**. umjetnosti i kulture Republike Austrije . Marina.zoretic@zg. Peter Krauskopf. i sl. dipl.hr. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje.at.com Čižmek Vujnović. u Austriji su dobivali diplomirani studenti četverogodišnjih studija prije bolonjske reforme visokoga školstva i ona nije znanstvena titula nego je ekvivalent titulama poput dipl.*. oec. MMag.at). ing. članica povjerenstva za nastavni plan za ekonomske škole te autorica i stručnjakinja u projektu ECO NET (www. dipl.hr.econet-see. po nalogu Ministarstva znanosti. voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb koji. dipl. i Povjerenstva za izradbu obrazovnih standarda 2007. koordinatorica u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki u Agenciji za strukovno obrazovanje.at) Tötterström. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama u okviru ECO NET projekta. g.cvetko@aso. Članica Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana za predmet Vježbenička tvr tka. umjetnosti i kulture Republike Austrije.or. predavačica na Trgovačkoj akademiji u Beču. Michael Pöll. e -adresa: elisabetta..eesi-impulszentrum.com). mr. oec. oec. nosi osoba koja je diplomirala na dva fakulteta. Koautorica je udžbenika za poduzetništvo te multiplikatorica za rad vježbeničkih tvr tki u okviru ECO NET II projekta.hr. Voditeljica je vježbeničkih tvr tki u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar od 2000. Autor je niza udžbe nika od kojih navodimo „Razumjeti gospodarstvo – oblikovati budućnost“ te različitih didaktičnih publikacija. Stručnjak za provedbu projekta ECO NET (www.. profesorica u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar.. e -adresa: branka_maric@net. Hans Philipp. ravnateljica je Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i profesorica mentorica. trenerica za NCEE program.. U Predsjedništvu je radne zajednice za vježbeničke tvr tke u saveznoj pokrajini Beč. Anita. oec. Pašalić. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i u Središ njem državnom uredu za upravu.

g. 238. Bratko. Pride. Rijavec. 323. in: Schneider.-271. (Band I bis III). J. upravu i trgovinu Zavoda za školstvo (Agencije za odgoj i obrazovanje) pri Ministarstvu znanosti. Meler. – 329. Brajković.. Mate. 195. Pease. Sinergija. Lindner. 2003.: Entrepreneur: Menschen. razrede ekonomskih škola... – 243. Đurđević. Gitomer Jeffrey: Mala crvena knjiga prodaje. Čižmek Vujnović. Nr. Wien. S. N. Đurđević. S. g.o. Hr vats k a zajednica pučkih otvorenih učilišta. 2002. M. Zagreb. Osijek. Nr. Lj.na njihovu angažmanu tijekom pionirske faze Vjež beničke tvr tke. 2005. 2008. Vadea. In: Erziehung und Unterricht 153. Mađerić. Novak-Ištok. M. Čižmek Vujnović.. Zagreb.. Veleučilište u Splitu.). Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti potpora na putu k uspostavi nove kulture podučavanja i učenja uz pomoć Vježbeničke tvr tke. zanimanje ko mercijalist. W.: Poduzetništvo 3.: Govor tijela. G. J. Zagreb. 2000. Čižmek Vujnović. udžbenik za 3. B. AGM. Školska knjiga. S. C. L. 2008. Kuvačić.: Poduzetnički projekt.o. 2001. F. Mozaik knjiga. M.. Simkin. N.: Marketing. tadašnjem višem stručnom savjetniku za ekonomiju. D. 1993. g.. gospođi Susanne Spangl. M. Georg H. S.: Die Idee der Übungsfirma. M. O. Varaždin. Previšić. L. 1999. Zagreb. gospođi Dori Ulaga.: Kako (se) dobro pre zentirati. gospodinu Michaeu Pöllu. gospodinu Jörgu Treytlu . S. IEP. 2005. gospođi Beate Tötterström. 2001. Zagreb. Ferrell.: Poslovno komuniciranje & poslovni bonton. Wiegmann. S. Rocco. Cingula.H. ECO NET materijali Kaiser.: Agieren auf globalen Märkten – welche Anforderungen stellt dies an die 229 228 .: Erfolgreich und zukunftso rientier t: Übungsfirma.a.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht... 2001. 2004. M. Wien. Uroić. 2007. S. Zagreb. Vadea.: Poduzetni štvo 2.: Održiv razvoj .A. Školska knjiga d. W. Školska knjiga d. razrede eko nomskih škola.. Zagreb. u. Zagreb. Müller.. Đurković. povjerenica za obrazovanje austrijskoga Saveznog ministarstva nastave. 2000. pa tako i u obrazovnom sustavu. 2005. trgovinu i poslovnu administraciju u Agenciji za strukovno obrazovanje. savjetniku za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. J.: Poduzetništvo 2. ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje Johannes Lindner.: Netradicionalne me to d e u o b r azo vanj u o d r as l i h . I. 2003. G. ing. 2008. str 14. Vrbanec: Poduzetništvo 3. udžbenik za 4. udžbenik za 1. S. Varaždin. Petar.. E.d.. gospodinu Željku Štefancu. Zagreb. Cingula.. gospođi Magdaleni Anić. umjetnosti i kulture i voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb Popis literature Aff. Riebenbauer. P. razrede ekonomskih škola. te gospođi Gordani Zoretić. udžbenik za 3. gospodinu Peteru Krauskopfu. trgovinu i poslovnu administraciju.Zahvale Izdavači. tadašnjoj višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju. Vadea.društvena odgovornost kompanija. die Ideen umsetzen.: Umijeće razgovora. Edo. O. Cingula. Philipp.. 2008. Lindner.: Poduzetništvo 4. razred srednje strukovne škole. Dibb. C . dipl. razred ekonomske škole.a. D. W. G. Vibiral.. Ivan Šutalo. Masme dia. Kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji. Vadea.: Marketing.. 2003.: Psiho logija prodaje.S. Zagreb. 7-8.d. 2008. M. na kraju.. Varaždin.. Cvitanić. Osredečki.: Die Übungsfirma im kaufmännischen Vollzeitschulwesen Österreichs – ein Lernor t eigener Prägung? In: Wir tschaft und Erziehung 53/2001. M. O. Mate. Mate. Viljetić B. Kuvačić. g. A.. u.g Neuweg. J. siječanj 2004. (Hrsg.: Marketing.. Ekonomski fakultet Osijek. Split. Zagreb. act – die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen (Hrsg. Ljudi koji ostvaruju nove ideje važni su u svim segmentima društva i znanosti. Varaždin. g.: Poduzetništvo 1. žele zahvaliti svim nastavnicima/cama i ravnateljima/cama te austrijskim stručnjacima – gospođi Inge Koch. G. Samobor. vodeći stručnjak projekta ECO NET Anita Pašalić. pri vremenoj voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb. Zoretić. 1993. udžbenik za 4. Kargačin. Cingula.: Poslovni bonton. gospodinu Herber tu Kolinskom. Split. Aleksić. Kuvačić. 34/2003. Posebice želimo zahvaliti i timu multiplikatora/ica iz Hrvatske koji će svoje znanje i žar prenijeti mnogim drugim kolegama/icama i time postati stjegonoše suvremenoga ekonomskog strukovnog obrazovanja. Pula.. H.: O Handlungsorientierung – Mythos oder (wir tschafts)didaktische Innovation? In: Schneider. Zagreb. Zoretić. Kotler. Urh. obrazovanja i špor ta (MZOŠ).:Biznis plan ili poduzetnički projekt. W. J. Alka script. A.: Upravljanje marketingom. Želimo poimence zahvaliti kolegama/icama koji su bili koordinatori/ce projekta ECO NET: gospođi Dietlinde Kastelitz.: Bedeutung und Stellenwer t der Lernbüroarbeit im Rahmen der wir tschaftsbe ruflichen Bildung. E. Wien. 1995. Brajša. Initiative für Teaching Entre preneurship.: Kako se uspješno prodati. 2002. Beretin d. Zagreb. Školska knjiga.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht. N. Gintenstorfer. Poslovni magazin RRIF. 2003.: Wir tschaft verstehen – Zukunft gestalten. višoj stručnoj savjetnici – dizajnerici programa izobrazbe pri Središnjem državnom uredu za upravu.. Zoretić. S. višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju. A. g. 1998.. (urednici): Marketing. J. Wien.: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti.. (Hrsg. 2006. razrede ekonomskih škola. O. 1996. H. Zagreb. Wien. P.. Pavičić. povjerenici za obrazovanje austrijskoga Ministarstva obrazovanja i voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb. eine Idee macht Schule. Alfirević. Horvat. udžbenik za 2. g. F. Miljković..

i suradnici: Rječnik marketinga. Seminari: „Projekt za projekt čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.: Poslovni plan poduzetnika.hr) Skupina autora: Želim biti poduzetnik. Skupina učenika četvrtog razreda ekonomske škole: Poslovni bonton. Online in Internet: URL: http://www.bwpat.pdf [Stand: 28. 10.) Žanić. In: wissenplus. B.: Sudjelovanje na sajmu VT Stock. 2008]. Vlajo.poslovni-forum. Masmedia. Centar za žene Rosa. Juli 2006. 11. Heft 2./Riebenbauer.de/ausgabe10/riebenbauer_bwpat10.net www. seminarski rad./Gramlingner. Zagreb. R. Zagreb. 2001.aso./2003.unizg.Übungsfirma? In: BWP@. pretraga 12. 2008].fso. 2007.pdf [Stand: 28. I – V Tramm.de/ausgabe10/tramm_gra mlinger_bwpat10. F. godina 2002. 2007. Spangl. V.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/akademski_ured/EU-CV-Hr-Eng. 1993. Online in Internet: URL: http://www. Tőtterstrőm. 7. M. www. (www. Zagreb. 7. S. Ausgabe Nr. Juli 2006. Zagreb Internet. 11. i 18. E. Masmedia. F. 2008.bwpat.doc www. 2006/07. Zagreb. S.hr Fotografije Sve fotografije i ilustracije su vlastite i umjetnički obrađene 230 .moj-posao.: Prezentacija prezentacije. Ausgabe Nr. 10.hr Agencija za strukovno obrazovanje Lastovska 23 10000 Zagreb T +385 1 62 74 666 F +385 1 62 74 606 www. 2008. šk. Predstavljanje i upoznavanje.CEPOR.: Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit. Rocco.. VETIS – Informacijski sustav Agencije za strukovno obrazovanje (2008. Eine Methode fur kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. In: BWP@.: Übungsfirma. T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->