P. 1
Vjezbenicka tvrtka

Vjezbenicka tvrtka

|Views: 1,403|Likes:
Published by Josip Hrdan

More info:

Published by: Josip Hrdan on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

Agencija za strukovno obrazovanje

Vježbenička tvrtka
- vrata u svijet poduzetništva
(PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE)

NAKLADNIK Agencija za strukovno obrazovanje Zagreb, Lastovska 23 e -pošta: ured@aso.hr www.aso.hr ZA NAKLADNIKA Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj

Vježbenička tvrtka
PREDGOVOR ...................................................................................................5 POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJUUZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE.....................................................7 1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE .............................................................13
1.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA - TEORIJSKE OSNOVE ..........................................................14

AUTORI Sanja Arambašić Ondina Čižmek Vujnović Elisabetta For tunato Dubravka Hržica Johannes Lindner Branka Marić Mladen Morić Anita Pašalić Marina Režek Cvetko Luka Rupčić Susanne Spangl Beate Tötterström Blaženka Urh Nataša Vibiral Gordana Zoretić

2. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE .......................................................19
2.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA...................................... 20 2.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a .........................23 2.3 METODIKA NASTAVE VT-a ......................................................................................26

3. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE ...................................37
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POSLOVNA IDEJA ...................................................................................................39 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM........................48 OD STRATEGIJE DO CILJA VT -a ...............................................................................50 POSLOVNI PLAN ....................................................................................................58 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT).......................................................65 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA ........................................98

4. UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM ...................................................99
4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA .............................................................101 4.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA ......................................................................114 4.3 BAZA PODATAKA ..................................................................................................120

RECENZENT doc. dr. sc. Neven Šerić

5. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................121
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE........................................................123 POSLOVNA KORESPONDENCIJA............................................................................141 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA ................................................................150 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU ..............................................................154 POSLOVNI BONTON .............................................................................................159 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE ...................................................................................166 POSLOVNA ETIKA .................................................................................................170

LEKTURA I KOREKTURA Suzana Paponja, prof.

IDEJNO RJEŠENJE I GRAFIČKO OBLIKOVANJE Alegra d.o.o., Zagreb

6. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE ...........................................................175
6.1 MARKETINŠKI PLAN ..............................................................................................178 6.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA...................................................................................................192 6.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA..........................................................................................................198 6.4 PRODAJNI RAZGOVOR..........................................................................................214

TISAK MediaPrint - Tiskara Hrastić NAKLADA 200 primjeraka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 729171. ISBN 953-7427-05-4

7. STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE .........................................................219 8. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA ..221
8.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA ..........................................................................................................222 8.2 IZRADBA PREZENTACIJA U POWERPOINT-u ..........................................................223

POPIS AUTORA .............................................................................................................226
Zagreb, studeni 2009.

ZAHVALE ......................................................................................................................228 POPIS LITERATURE ......................................................................................................229

2

PREDGOVOR

Razvojem poduzetničkih - kao jedne od ključnih kompetencija - razvija se način razmišljanja i djelovanja osobe koja je spremna poduzeti svaku društveno korisnu aktivnost s punom odgovornošću i samostalnošću. Ako je škola ta koja treba odgajati i obrazovati buduće poduzetnike, tada uvođenje poduzetništva u škole bitno pomaže učenicima da prepoznaju svoje mogućnosti i da se odvaže na osnivanje i poslovanje - makar zasad samo vježbeničke tvr tke. V j e žb e ni čk a tvr tk a j e vi r tual na uče ni čk a tvr tk a k o j a p r i d o no s i r azvi j anj u p o d uze tni čk i h vještina kod učenika radeći na principu stvarne tvr tke i posluje na vir tualnom tržištu s ostalim vježbeničkim tvr tkama, ali u suradnji s tvr tkom par tnerom - stvarnim gospodarskim subjektom na tržištu danas. U toj funkciji je izrađen i provodi se nastavni program Vježbenička tvrtka, kojim se razvija poduzetništvo kao ključna kompetencija kod mladih ljudi – učenika strukovnih škola. Učenici usvajaju znanja i vještine otvaranja tvr tke, upravljanja njom, zapošljavanja i otpuštanja radnika, vođenja računovodstva i financijskog poslovanja, marketinga, sklapanja ugovora itd., dakako upotrebljavajući stvarnu dokumentaciju. Učenici na osnovi usvojenih znanja i vještina otvaraju vježbeničke tvr tke kroz čije poslovanje stječu i praktična iskustva radnika svih organizacijskih jedinica tvr tke, ali i iskustva vođenja i upravljanja poslovnim procesima. Kao radnik, voditelj organizacijske jedinice, direktor vježbeničke tvr tke, učenik uspostavlja poslovne odnose sa stvarnim tvr tkama iz gospodarskoga sektora, čime stječe i vještine realnog komuniciranja, poslovnog dopisivanja, pregovaranja i ugovaranja. On razvija i kreativnost, profesionalizam u obavljanju poslovnih zadataka, interes za struku, komunikativnost, poduzetnički duh, međusobnu toleranciju i uči poštivati i uvažavati različitosti.

Agencija za strukovno obrazovanje je - osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki (SUVT) - stvorila sve uvjete za učenička on line uvježbavanja (najsuvremenije metode) otvaranja i zatvaranja tvr tki te svih funkcija njezina poslovanja. Uz izradbu programa Vježbenička tvr tka, organizacijom i provedbom stručnih usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta za provedbu ovog programa te organizacijom Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki - Agencija je stvorila sve stručne uvjete za razvoj poduzetničkih kompetencija učenika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. Ivan Šutalo, dipl. ing., ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje
Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost
5

U hrvatskim se školama kroz odgojno i obrazovno djelovanje učenici nastoje usmjeriti i osposobiti za kritičko ispitivanje situacije. radnici/ce moraju biti prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Zato vježbeničke tvr tke surađuju i sa stvarnim tvr tkama: gotovo svaka vježbenička tvr tka ima po jednu par tnersku tvr tku iz stvarnoga poslovnog svijeta. više nego ikada.POVEZIVANJE TEORIJE I PRAKSE U EKONOMSKOM STRUKOVNOM OBRAZOVANJU UZ POMOĆ VJEŽBENIČKE TVRTKE U novom društvu vrijede nova pravila. Vježbenička tvr tka povezuje teorijsku nastavu sa stvarnom poslovnom praksom. Treba biti dostupno svima. bez obzira na dob. sve je očitije da mladi. Kako svijet postaje složeniji. već i način razmišljanja o ulozi pojedinca u takvom društvu. pišu fakture i opomene. jer je naglašena potreba cjeloživotnog učenja kojim se možemo lakše prilagođavati i mijenjati kako bismo bili zadovoljni i uspješni članovi društva. Stoga nije nužno promijeniti samo političko i gospodarsko ustrojstvo. sučeljavanje alternativnih mišljenja te odgovorno donošenje promišljene i utemeljene odluke. Nastavna metoda vježbenička tvr tka u okviru ekonomskoga strukovnog obrazovanja simulira stvarni gospodarski život: nabavlja se i prodaje roba. Škola kao odgojno-obrazovna institucija je oduvijek imala važnu ulogu u formiranju moralnih vrijednosti i stajališta te usmjeravanja mladih u budućem životu. obavljaju knjigovodstveni poslovi. Ukratko: golem dio onoga što određuje svagdašnjicu u poduze ćima može se naučiti već u vježbeničkoj tvr tki. Projekt ECO NET pomaže u ostvarivanju ovih ciljeva jer potiče izobrazbu budućih gospodarskih par tnera u zajedničkoj Europi. I nastavnici su suočeni s potrebom brze prilagodbe novim životnim okolnostima. postaju svje sni da je nužno mijenjati: • samoga sebe • svoje spoznaje • način razmišljanja • način rada s učenicima. izrađuju se obračuni plaća. Neke tvr tke za Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 7 . Učenje treba biti zabava. U tom su kontekstu izmijenjena i očekivanja od obrazovnoga sustava koji treba obrazovati prilagodljivu radnu snagu koja suvereno vlada ključnim kompetencija ma. za to su potrebni obrazovani i prilagodljivi građani i intenzivniji međunarodni dijalog. S obzirom na to da je preduvjet za europsku integraciju i kvalitetan razvoj svake europske zemlje razvoj demokratskih struktura i konkurentnih tržišta. rješavanje problema. Nastavnici kod učenika nastoje potaknuti i razviti svijest da je svaka osoba vrijedna i da u sebi nosi potencijal koji treba pronaći. trebaju biti sposobni brzo prihvaćati pro mjene i na njih se primjereno prilagođavati. a ne strah i teret. Osim potreba kontinuiranoga praćenja novosti u području općih i stručnih znanja. prepoznati te stvoriti okruženje koje je poticajno za učenje. Suradnja s tim tvr tkama različita je intenziteta i može uključivati prenošenje stručnoga znanja i organizaciju te provedbu praktične nastave.

imena i zaštitnoga znaka tvr tke. Poreznoj upravi Središnjeg ureda plaćaju se sva davanja. Prije uvođenja koncepta vježbeničke tvr tke nastavnici su u hrvatskim ekonomskim školama poučavali učenike kako osnovati mini tvrtke ili su primjenjivali koncept učeničke tvrtke. podupire osnivanje vježbeničkih tvr tki u školama.econet-see. a u Hrvatskoj je već u 19. Mogu ga koristiti i članovi tima nastavnika koji rade u vježbeničkoj tvr tki. svi su dje latnici prijavljeni na zdravstveno i mirovinsko osiguranje Središnjeg ureda. Kolege/ice iz Ekonomske škole Be nedikta Kotruljevića vode međunarodne obračune (clearing) za doznake na račun banaka u drugim zemljama te kao pridružena članica (affiliate member) EUROPEN-a podupiru međunarodno trgovanje. osniva se koordinacijsko tijelo koje povezuje sve vježbeničke tvr tke. Tvr tke i djelatnici raspolažu računom u banci za vježbeničke tvr tke. Ministarstvo znanosti. U SUVT-ovu registru vježbeničkih tvr tki danas su registrirane sve hrvatske vježbeničke tvr tke. U Hrvatskoj se rad u vježbeničkoj tvr tki proširio u okviru nastavnoga predmeta Strukovne vježbe i trenutačno je još. i to u okviru nastavnih sadržaja pojedinih strukovnih predmeta. Kako bi poslovne aktivnosti vježbeničkih tvr tki što vjernije preslikavale stvarnost. stoljeću na trgovačkim školama osnovan model ureda (Musterkontor) koji je.jedno s vježbeničkim tvr tkama sudjeluju u provedbi različitih projekata. dok je učenička tvr tka koncept učenja samostalnog (inokosnog) poduzetničkog pothvata. na žalost.com) 2003. obogaćivati ih i prihvaćati nove kojima potiču vlastitu kreativnost i motivaciju u poučavanju učenika. gdje učenici primjenjuju stečena teorijska ekonomska znanja o pronalasku i ar tikulaciji poduzetničke ideje.izradbom projekta. No. o odabiru djelatnosti. Vježbanje je usmjereno na poticanje kreativnosti učenika. uglavnom . Oba koncepta predviđaju vježbanje poduzetničkih aktivnosti igranjem uloga. ali svatko preuzima odgovornost za svoj dio posla. stoljeće. priređivali prve skupove za stručno usavršavanje nastavnika te osnivali prve vježbeničke tvr tke. Drugom ekonomskom školom Zagreb. Ministarstvo gospodarstva. bili i nastavnici dvadesetak ostalih hrvatskih škola. ideja vježbeničke tvr tke je sve popularnija pa nastavnici rado uče i prihvaćaju nastavne metode koje se koriste u radu vježbeničke tvr tke. oni nastavnici koje zanima rad vježbeničke tvr tke. Danas vježbeničke tvr tke postoje u gotovo svim europskim državama . osim nastavnica i nastavnika iz ove četiri pilot škole. izborni predmet. raspoređivanju radnika na odgovarajuća radna mjesta. Odnosi između nastavnika i učenika se mijenjaju. postaju radnici i stvarno obavljaju radne zadatke u simuliranom uredu. o postupku osnivanja tvr tke. Suvremena ideja vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj vuče korijen iz sredine devedesetih godina prošloga stoljeća. Osmišljen je kao pomoć i potpora svima koji program Vježbenička tvr tka tek započinju provoditi u svojim školama i onima koji ga provode već neko vrijeme. Tu ulogu danas ostvaruje Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT) koji posluje u okviru Agencije za strukovno obrazovanje i objedinjuje usluge što su ih u pionirskoj fazi nudile škole „Benedikt Kotruljević“ i „Katarina Zrinski“. Nadovezavši se na ove pionirske pothvate. oni postaju par tneri i kolege u timu koji ima zajednički cilj. odlučilo sustavno poticati širenje ideje vježbeničke tvr tke u Hrvatskoj.. rada i poduzetništva (MINGORP) od 2000. u razdoblju između dva svjetska rata. uglavnom. Vježbenička tvrtka u hrvatskim školama Početci ideje o vježbeničkoj tvr tki sežu u 17. sposobnosti i vještine u vođenju nastavnoga procesa. primjenom tuđih iskustava i znanjem stečenim kroz projekt ECO NET ili na druge načine. kada su angažirani nastavnici/ce i ravnatelji/ce uspostavljali kontakt s vježbeničkim tvr tkama u Austriji. Poslovni kontakti hrvatskih tvr tki sežu od Austrije preko Rumunjske pa sve do SAD-a. g.Prvom ekonomskom školom Zagreb. godine. Priručnik za nastavnike/voditelje vježbeničkih tvr tki je zbirka materijala u kojoj su sva stečena primjenjiva znanja nastavnika koji su ih dugo godina stjecali vlastitim istraživanjima i radom. određivanju ciljnoga tržišta i sl. Vježbenička tvrtka je viša razina simulacije poslovanja poslovne organizacije jer učenici. gospodarstva i marketinga. Ciljna skupina pojedinih stručnih skupova su. Agencija za strukovno obrazovanje osigurava organizacijom i provedbom stručnog usavršavanja nastavnika/ca iz ekonomskih i trgovačkih škola koje uvode na-stavni predmet Strukovne vježbe (u dijelu nastavnoga plana i programa imaju sadržaj vježbeničke tvrtke). poduzetništva. obrazovanja i špor ta. Mini tvr tke su fiktivno osnivale skupine učenika. Projekt ECO NET zajednički provode Vlada Republike Hrvatske (preko Ministarstva znanosti. logičko povezivanje i razmišljanje te promatranje stvarnosti. 9 . u bliskoj budućnosti planirani su koraci prema uvođenju tog predmeta kao obveznoga. pristupanjem projektu ECO NET (www. igranjem uloga.ADA). npr. udruga KulturKontakt Austrija te Austrijska agencija za međunarodnu suradnju . umjetnosti i kulture. Njegov je cilj jačanje i širenje nastavnoga koncepta vježbenička tvr tka u Hrvatskoj kroz stručno usavršavanje nastavnika i nastavnica sa četiri pilot škole . obrazovanja i špor ta je. ali nema stvarnoga protoka novca i rizika kao u realnome poslovanju.na svijetu ih ima oko sedam tisuća. Daljnje širenje znanja i iskustava 8 Priručnik kao sredstvo upravljanja znanjem Uzimajući u obzir potrebe za stalnim prilagodbama raznim potrebama učenika i društva u kojemu živimo. prestao s radom. Rad u vjež beničkoj tvr tki ne znači samo učiti o gospodarstvu već i omogućiti mladima da ga i osobno iskuse. Program Vježbenička tvr tka prihvaćen je u velikom broju škola te se pokazala potreba izradbe metodičko-didaktičkog priručnika za nastavnike. Ekonomskom školom Velika Gorica i Ekonomskom i birotehničkom školom Bjelovar. od nosno Agencije za strukovno obrazovanje) i Vlada Republike Austrije (koju zastupaju Ministarstvo nastave. u okviru nacionalne strategije za izobrazbu poduzetnika/ca. U prigodi su iskušavati svoje postojeće znanje.

poglavlje . poglavlje bavi se stranim jezicima i vježbeničkom tvrtkom. Osnovu 2. plaćanja unutar zemlje i u inozemstvu. i više stručne savjetnice za ekonomiju.. izradbu internetske stranice itd. 8. Uz to daje kratki teorijski uvod i razvrstava vježbeničke tvr tke među druge. kao što su npr.o. su i stručna usavršavanja koja širom Hrvatske organiziraju i provode multiplikatori/ce. koju je osmislila skupina nastavnika polaznika stručnih skupova (ciklus stručnih skupova za voditelje počet n ke 2006. poglavlja .Marketing vježbeničke tvrtke – gdje se obrađuju primjerice pripremni i naknadni poslovi vezani uz nastup na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. trgovinu i poslovnu administraciju . ali i za već postojeća poduzeća. poglavlje daje pregled računalnih aplikacija u vježbeničkoj tvrtki na primjeru različitih softverskih paketa. npr. Priručnik i priloženi CD sastoje se od osam poglavlja. srodne obrazovne koncepte. poglavlje predstavlja vođenje vježbeničke tvrtke. nabava./07.čitatelja u kratkim cr tama uvodi u obrazovni koncept Vježbeničke tvr tke te navodi konkretne studije slučaja iz Hrvatske. Ta se misao potkrjepljuje uz pomoć sljedeće metafore: „Provedba ideje bez plana slična je odlasku u nekom smjeru bez plana!“.gđe Gordane Zoretić). 1. 10 11 . 4. važan dio potpore širenju i osiguranju znanja.osobe koje se bave stručnim usavršavanjem nastavnika koji provode program Vježbenička tvr tka te oni koji se bave izradbom nastavnih planova i programa u hrvatskim školama. poglavlja čini pregled ciljeva vježbeničke tvrtke i preduvjeta za izvedbu nastave. To je zanimljiva metoda prilikom osnivanja poduzeća. Središnje teme priručnika su osnivanje i vođenje vježbeničke tvr tke te perspektive za profesionalizaciju procesa učenja. U priručniku su primjeri vježbi i radnih zadataka s imenom fiktivne tvr tke TIKO d. pojašnjava se njihova primjena u praksi. Poslovni plan je zanimljiv alat za sadržajnu provedbu poslovne ideje. Poglavlje u grubim cr tama predstavlja metodiku nastave Vježbeničke tvrtke te zahtjeve koje ovakva nastava postavlja pred nastavnike i školu. Na početku treba naći dobru poslovnu ideju i poznavati tržište. 3. Navode se npr. Sva imena u primjerima su izmišljena. prodaja. u organizaciji i provedbi Agencije za strukovno obrazovanje. Uz priručnik. razviti poslovnu ideju uz pomoć poslovnoga plana te ga provesti. sve do 6. za korespondenciju za promidžbena sredstva. 5. a na CD-u se nalazi mnoštvo dokumenata na stranim jezicima. poglavlje bavi se fazom osnivanja vježbeničke tvrtke. tj. BudućI da trgovanje poprima sve globalnije obrise. poglavlje predočava tekuće poslove u vježbeničkoj tvrtki koji sežu od rutinskih poslova. Posebno su zanimljivi materijali za izradbu okvirnoga poslovnog plana.Uvod u rad vježbeničke tvrtke . Tijekom stručnih skupova nami jenjenih nastavnicima/voditeljima vježbeničkih tvr tki nastavnici postaju učenici te prolaze sve poslovne situacije u kojima će se kasnije naći njihovi učenici/radnici vježbeničke tvr tke u svojoj školi. Poglavlje sadrži poticajne ideje o tome kako se ta suradnja može ostvariti. konkretni primjeri oblikovanja obrazaca u vježbeničkoj tvr tki ili strukturiranja odjela. usredotočuje se na stručne vidove vođenja ljudi i organizaciju vježbeničke tvr tke. U priručniku ćete uz svaku od ovih tema pronaći poticajne ideje i radne ma terijale. Osnivanje vježbeničke tvr tke pokazuje velike sličnosti s osnivanjem stvarnoga poduzeća. u nastavi Vježbeničke tvr tke suradnja s nastavnicima stranih jezika postaje sve važnijom: 7.o.

TEORIJSKE OSNOVE U ovom poglavlju dajemo kratki uvod u nastavni plan i program Vježbenička tvr tka. pojašnjavajući važna obilježja njezina rada te uspoređujući ovu nastavnu metodu sa srodnim oblicima po(d)učavanja.1. UVOD U RAD VJEŽBENIČKE TVRTKE Cilj ovog poglavlja je na čitatelje prenijeti veselje i energiju koji su prisutni u radu vježbeničke tvrtke. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . 1. Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. 13 .

Kriteriji razlikovanja Vježbenička tvrtka Stvarna tvrtka Vježbenička tvr tka je model poduzeća namijenjen učenju.5 sati u tjednu Tržište – poduzetnik Normalno radno vrijeme Kriteriji uspjeha Broj prilika za učenje. One su. održavanje poduzeća i radnih mjesta. Prvenstveno o nastavniku ovisi u kojoj je mjeri „njegova/njezina“ vježbenička tvr tka nalik pravom poduzeću. Jedna od jačih strana vježbeničke tvr tke su kontakti prema vanjskim par tnerima. kao i u praksi. Informacije i dokumenti potrebni nekom poduzeću izrađuju se i razmjenjuju korištenjem moderne tehnologije. prodaja i marketing. Osim kontakata na nacionalnom i međunarodnom planu. jedna od jačih strana vježbe ničke tvr tke je i simulacija. Rad Protok novca Poduzetnički rizik Poslovne odluke se donose kao i Čitav spektar mogućih djelatu stvarnosti. itd. Premda većina menadžera vježbeničkih tvr tki želi izgraditi poduzeće koje u najvećoj mogućoj mjeri preslikava stvarno poduzeće. koja vrlo povoljno djeluje na motivaciju učenika. ipak među njima postoje razlike na koje Manfred Hämmerle ukazuje u tablici koja slijedi. npr. nabava. na tijek poslovanja unutar nekog poduzeća te na stvaranje veza s različitim poduzećima. neki razvijaju i poduzetnički duh. iz uloge nadređenoga . nasuprot tome. baš kao i novac potreban za plaćanja u vježbeničkoj tvr tki. Nastava u vježbeničkoj tvr tki predstavlja poseban izazov i za nastavnika: iz uloge preda vača mora se prebacivati u ulogu radnika u timu. Neki učenici nastupaju kao upravljački (rukovodeći) radnici.1 VJEŽBENIČKA TVRTKA . zapravo ne postoje.1 Osnovni cilj aktivnosti vježbeničke tvr tke nije ekonomski uspjeh nego omogućavanje ve ćeg broja prilika za učenje! U vježbeničkoj tvr tki učenici mogu upoznati i svijet ekonomije i svijet trgovine. tj. Temeljem ove suradnje učenici mogu upoznati poslovnu kulturu svojih par tnera u zemlji i inozemstvu. a nastavnici preuzimaju ulogu konzultanata (neki preuzimaju i ulogu rukovoditelja). ali se robe i usluge nosti. kada mora uočiti vezu između odre đenog djelovanja i uspjeha poduzeća ili zastupati neku odluku pred poslodavcem. tako i vježbeničke tvr tke održavaju međusobne poslovne kontakte. u vježbeničkoj tvr tki one ne izazivaju ozbiljnije ekonomske posljedice. administracija. Tablica 1. podijeljena na odjele: Odjel za ljudske potencijale. umreženo razmišljanje. Svrha vježbeničke tvr tke je stjecanje. Stjecanje ključnih kvalifikacija (npr.TEORIJSKE OSNOVE RAZLIKE IZMEĐU VJEŽBENIČKE TVRTKE I STVARNOGA PODUZEĆA Vježbeničke tvr tke na tržištu vježbeničkih tvr tki ne nastupaju kao savršeno poduzeće.1.Rotacija poslova je element razment učenja voja radnika Nastavnik – učenik – tržište vježbeničke tvr tke 3 . financije i računovodstvo. Roba i usluge. jezične kompetencije) osposobljavaju učenika za poslovnu mobilnost i prilagodljivost u međunarodnom poslovnom i poduzetničkom svijetu. dinamika u vlastitoj vježbeničkoj tvr tki. primjena i produbljivanje znanja te razvoj sposobnosti i ponašanja na područjima svih ekonomskih struktura od referenata do poduzetnika. roba ili usluga simuliraju Nema stvarnoga protoka novca Protok novca Nema poduzetničkoga rizika Poduzetnički rizik Kontakti prema vanjskim par tnerima Složenost zadataka i djelatnosti Prvenstveno s drugim vježbeničkim tvr tkama (ne prema domaćim gospodarstvenicima) na njih često utječe nastavnik Širenje zadataka kao proces učenja Domaći gospodarstvenici Nužna je provedba zadataka i poslova Učenje i refleksija Refleksija i učenje su središnji elementi Svakodnevni poslovi su u središtu pozornosti mnogih poduzeća Organizacijsko ustrojstvo Izbor gospodarske grane i proizvoda Radno vrijeme Rotacija poslova je središnji ele . U vježbeničkoj se tvr tki odvijaju sve praktične poslovne aktivnosti od nabave do ostvarenja prometa. na poteškoće koje učenici mogu imati pri poslovanju. kada u suradnji s kole gama mora pronaći optimalno rješenje za nabavu. bitan čimbenik u procesu učenja. ulazna pošta i broj aktivnosti Dobit. Cilj nastave u vježbeničkoj tvr tki je sveobuhvatan i usmjeren na prenošenje praktičnoga trgovačkog znanja. On omogućuje oponašanje svih aktivnosti stvarnoga poduzeća na različitim stupnjevima zahtjevnosti. Kao što poduzeća surađuju u stvarnome gospodarstvu. 14 15 . Svaka je vježbenička tvr tka. logistika itd. Proces učenja prvenstveno potiče suradnja s poslovnim par tnerima. Svako poduzeće koje želi uspješno poslovati mora imati neku osnovnu strukturu. Sve se aktivnosti provode na način da učenici uzimaju u obzir sve trgovačke običaje i pravne odredbe. što unosi dinamiku u njihovo učenje. dugoročna pozicija na tržištu. naprotiv. Pogrješne odluke u stvarnom poslovnom svijetu mogu ugroziti vlastito poduzeće. kad učenik prilikom nabave u vježbeničkoj tvr tki mora primijeniti stečeno znanje. sposobnost rada u timu. kao dio osobnog iskustva učenika.u ulogu savjetnika. Učenici prolaze kroz razne odjele i u svakome od njih obavljaju neke specifične poslove.

Radno vrijeme tvr tke manjim dijelom zahvaća vrijeme nastave. kao i u praksi. uzorci proizvoda). i novac. kao što je banka (međunarodni platni promet) ili uprava (financijska uprava. a nekada i putem donacija ili priređivanjem posjeta njihovim poduzećima. Za to je potrebna izdržljivost i upornost. Skupina učenika dolazi u ured ovisno o svom rasporedu sati. odnosno u njemu je sve fiktivno: i roba. Internet. Riječ je o centru koji simulira usluge potrebne u stvarnomu poslovanju koje vježbenička tvr tka ne može sama ponuditi. raspoređeni po klupama. ali i svjesno simulirati pogrješke. radnici mini poduzeća snose poslovni rizik. stvarni obrasci. Pogrješne odluke koje u vježbeničkim tvr tkama nemaju velike posljedice. Mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnere iz gospodarstva koji vježbeničkim tvr tkama pružaju potporu svojim „Know-how"-om (npr. prema tome. mreža vježbeničkih tvr tki je otvoren sustav vježbeničkih tvr tki i središnjih ureda vježbeničkih tvr tki koji međusobno komuniciraju. mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Mini poduzeće je stvarno poduzeće koje najčešće traje jednu školsku godinu (nakon toga s e zatvar a). Partnerske tvrtke Od velike su važnosti i suradnja s poduzećima iz stvarnoga gospodarstva. stvarni tokovi robe i novca vježbeničkih tvr tki Didaktička osnova: Teorija djelovanja Slika 1. kao medij umrežavanja. a to su: ured za učenje. Rad ni ci s u uče ni ci k o j i zaj e d no či ne mi ni p o d uze će .1 Osim vježbeničkih tvr tki načelno postoje još tri modela praktičnoga školovanja na području trgovanja putem simulacije poduzeća. Mini poduzeća bi se. biti sigurniji u sebe. Učenici nisu. unutar škole trebala osnovati samo ako je par tnerska tvr tka spremna preuzeti rizik ili ako aktivnosti te tvr tke nisu jako rizične. opremljen svim suvremenim informatičkim i komunikacijskim uređajima. Nastavnik oponaša sve stvarne situacije u kojima se uči.). Ured za učenje simulira radne aktivnosti nekog poduzeća u zatvorenom modelu koji se temelji na planskoj igri. ovdje mogu prouzročiti gubitke. Učenička tvr tka pod vodstvom učenika već dugo funkcionira kao stvarna tvr tka. koja je u me đuratnom razdoblju izgradila prva mini poduzeća u školama. odnosa između nastavnika i učenika. a na inozemnom tržištu vježbeničkih tvr tki s inozemnim vježbeničkim tvr tkama.aso. Prema tome. već su podijeljeni u skupine. Učenici na osnovi poslovnih kontakata s inozemnim vježbeničkim tvr tkama uspostavljaju školska par tnerstva koja su podloga zajedničkim projektima ili razmjeni učenika. I ovdje poduzetnici snose poduzetnički rizik koji bi trebali preuzeti od par tnerske tvr tke U uče ničkoj tvr tki dobit je sporedna stvar. i suradnja s vanjskim par tnerima. registar poduzeća i sl. a najznačajnije iskustvo je stjecanje osjećaja odgovornosti: usuditi se napraviti korak dalje. U njoj se zajednički donose strateške odluke o radu vježbeničke tvr tke te promišlja naučeno ili se vode pojedi načni razgovori. Mnoge vježbeničke tvr tke održavaju poslovne kontakte (širom svijeta) putem elektroničke pošte. kao u klasičnoj nastavi. Neki uredi imaju i prostoriju za održavanje sastanaka.hr pronaći ćete informacije o radu Središ njeg ureda vježbeničkih tvr tki – SUVT-a. Na internetskoj stranici www. Nastavnik može prilagoditi sadržaj poslovnih slučajeva razini znanja učenika.Ured Vježbeničke tvrtke se nalaze u učionicama uređenima poput ureda. na tržištu vježbeničkih tvr tki mora postojati koordinacijski centar – središnji ured. Uređivanje ureda ukazuje na promjenu uloge nastavnika. ovisno o njezinoj veličini. Učionica je podijeljena na odjele i obuhvaća. mini poduzeće i učenička tvr tka. Mreža vježbeničkih tvrtki Vježbeničke tvr tke na domaćem tržištu vježbeničkih tvr tki surađuju s drugim vježbeničkim tvr tkama i Središnjim uredom vježbeničkih tvr tki. tj. Ured je. U učeničkim se tvr tkama učenici moraju brinuti i o nasljedstvu poduzeća: svoju tvr tku moraju promicati među drugim učenicima te podučavati nove učenike. Ak o mo d e l vj e žb e ni čk e tvr tke ne funkcionira kao simulacija stvarnosti. Ideja mini poduzeća potječe od američke organizacije „Junior Achievement“. većinom je to slobodno vri 17 16 . sve postojanije dobiva na važnosti. Nakon nastavnoga sata ta vježbenička tvr tka sprema svoju dokumentaciju kako bi sljedeće „poduzeće“ moglo raditi. oko 15 radnih mjesta za učenike te prostor za održavanje sastanaka. a provodi i aktivnosti kao što su smotre/sajmovi vježbe ničkih tvr tki. Središnji ured vježbeničkih tvrtki (SUVT) Da bi se uskladile aktivnosti vježbeničke tvr tke. DRUGI MODELI SIMULACIJE PODUZEĆA „Simulacije“ poduzeća Ured za učenje Model poduzeća Vježbenička tvr tka Juniorska skupina Mini poduzeća Učenička tvr tka Uvježbani suradVođenje poduze Temelji se na plannici upravljaju ća. simulacija proskoj igri dijelovima toka robe i novca poduzeća Nema kontakta s vanjskim par tnerima Učenici osnivaju poduzeće na određeno vrijeme Mladi vode poduzeće Mreža Uključeni u stvarno tržište.

za boljim poznavanjem stranih jezika i uvođenjem najnovije tehnologije u nastavu. a učenicima omogućuje i upoznavanje društvenih. METODIČKO-DIDAKTIČKE NAPOMENE Drugo poglavlje daje pregled kako metodičko-didaktičkih napomena za provedbu nastave u predmetu Vježbenička tvrtka tako i pregled aktivnih nastavnih metoda koje su važna pretpostavka za rad u vježbeničkoj tvrtki. Rad u vježbeničkoj tvr tki izmijenio je situaciju u školi kako na području učenja tako i na društvenom planu. osobito na području gospodarstva (mnoge vježbeničke tvr tke imaju par tnerske tvr tke). 2. što je značajna podloga za buduću suradnju u stvarnome poslovnom životu. ali se čuvaju za zajedničke aktivnosti. Povezivanje s vježbeničkim tvr tkama u inozemstvu povećava kompetencije iz stranih je zika kod učenika. pridonose ugledu škole. nego je ono samo jedan od aspekata učenja. Koncept vježbeničke tvr tke ostvaruje sveobuhvatnu metodu učenja i podučavanja usmje renu prema učenicima. Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a–1e: I. za proširivanjem vidika budućih radnika koji će raditi izvan granica zemlje. Fotografija ureda VT-a Bjelovar – optimalni uvjeti 2. Koncept učeničke tvr tke izradila je početkom 90-tih godina Njemačka zaklada za djecu i mlade (Deutsche Kinder – und Jugendstiftung). kulturnih i ekonomskih razlika i posebnosti par tnerskih zemalja. uz primjere radnih listova prilo ženih na CD-u: 1. vrjednovanja postignuća učenika do rada u uredu vježbeničke tvr tke. 2. Kognitivno znanje više nije u prvom planu. kao posebnog izazova u radu vježbeničkih tvr tki. 1e – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva 18 19 . Škola postaje mjesto u kojemu se mogu usavršavati i isprobavati sposobnosti postupanja s drugima. 1c – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga IV.1. rad u vježbeničkoj tvr tki potiče poduzetničko razmišljanje i djelovanje. To može biti od koristi pri traženju donatora ili sponzora. korelacije s drugim nastavnim sadržajima.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 2. Kontakt s drugim vježbeničkim tvr tkama stvara nove veze s drugim školama u zemlji i inozemstvu i temelj je novih par tnerstava. 1b – Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije III. 1a – Zadatak razrađen po odjelima II.1 CILJEVI RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI U poglavlju 2. motivirani i prilagodljivi poduzetnici i poslodavci se uspješno mogu dokazivati na gospodarskom tržištu kojeg obilježavaju nagle promjene društva i tehnologije i mnoštvo interkulturalnih utjecaja. Ona postaje društveno mjesto na kojemu se svi sudionici dobro osjećaju.jeme. 1d – Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave V. ravnatelja škola i par tnerskih tvr tki. navode se glavne kompetencije koje učenici stječu radom u vježbeničkoj tvr tki te suradnja nastavnika. Dobro obrazovani. Plaće se isplaćuju. Osim toga.3 METODIKA NASTAVE VT-a Poglavlje govori o organizaciji rada u vježbeničkoj tvr tki. Uz poglavlje 2. poput telekomunikacije pomoću interneta.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Preduvjeti za provedbu programa Vježbenička tvr tka sežu od promjene uloge nastavnika. On je odgovor na stalne zahtjeve gospodarstva za veću usmjere nost prema praksi tijekom školovanja. SUVT-a. Vježbeničke tvr tke kao presjek škole i njezina okruženja.

poduzetničkoga duha. planiranje. Glavna je svrha nastavnog predmeta Vježbenička tvr tka osposobiti učenike koji ga pohađaju da samostalno obavljaju sve radne zadatke i procese u poslovnoj organizaciji (tajničke. nabave. marketinga. statistika. DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 6. samo stalnosti.1.pravi način učenja. Stoga je koncept učenja kroz vježbeničku tvr tku – demonstracijom radnih operacija. a oko 90% od onoga što naučimo. izradba internetske stranice. poslovno komuniciranje i bonton. poštova njem moralnih vrijednosti. međusobnog uvažavanja i rješavanja nesuglasica mirnim putem kroz simuliranje osnivanja. vizualnom i auditivnom percepcijom – „pokaži mi“. unos podataka i obradba informacija. uredske. kupoprodajne. naučimo iz onoga što sami kažemo i učinimo – tj. odgovorno odlučivanje. 20 . Kroz igranje uloge radnika poslovne organizacije učenici se pripremaju za brže uključivanje u svijet rada i razvijaju profesionalan pristup izvršavanju radnih zadataka i interes za struku.2 KOMPETENCIJE UČENIKA KOJE STJEČU RADOM U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Kaže se da oko 15% onoga što naučimo. Opće kompetencije su: • sposoban je sudjelovati u usmenoj i pisanoj komunikaciji • sposoban je sudjelovati u skupnoj raspravi. priprema i vo đenje poslovnih sastanaka. odgovornog odlučivanja. KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 2. knjigovodstva i financija Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 21 2. naučimo iz onoga što drugi kažu – tj. motivacije. vođenja i poslovanja poslovne organizacije kako bi kroz obavljanje svih radnih zadataka mogli bolje razumjeti sustav tržišnoga gospodarstva i razviti osobnu kreativnost važnu za poticanje poduzetničkoga duha i interes za samostalno vođenje i obavljanje posla u stvarnome poslovnom svijetu. prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. gospodarsko pravo. financija i računovodstva.prema zahtje vima poslodavca. prezentacije. kopiranje. prodaje. pisanje životopisa i razgovora za radno mjesto. cr tanja i mjerena prema uputama te preciznosti u radu • primjenjuje usvojene metode učenja i usavršava nove • preuzima odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitoga plana kako bi ostvario zadane ciljeve. samomotivacijom i cjeloživotnim učenjem. ✔ Potaknuti kod učenika/ca potrebu za samopotvrđivanjem. politika proizvoda/usluge (razvijanje inovacija). poslovne administracije.tj. knjigovodstvene. ZADATCI: ✔ Potaknuti na povezivanje teorijskih nastavnih sadržaja primjenjujući stečeno znanje na praktičnim radnim zadatcima kojima će učenici-radnici vježbeničke tvr tke razviti vje štine važne za zanimanje ekonomist: osnivanje poslovne organizacije. gdje su učenici aktivno uključeni u proces i učenje je iskustveno. ✔ Razviti sposobnosti timskoga rada. novčarstvo) na mikroekonomskoj i makroekonomskoj razini • razumije međuovisnosti poduzetničkih organizacija i tijek poslovnih aktivnosti na nacionalnome i međunarodnom tržištu • raspolaže teorijskim i praktičnim znanjem potrebnim za obavljanje posla u području poslova nabave. oko 50% od onoga što naučimo. prodaje i marketinga.2. odnosno simulacijom poslovanja . organiziranje i vođenje poslovanja poslovne organizacije i svega ostaloga s čim će se susretati u praktičnom životu. ZAPISNIK SA SASTANKA – RADNI LIST 3 4. Stručne kompetencije su: • razlikuje značenje pojmova i procesa iz različitih područja ekonomije (gospodarstvo.radnika vježbeničke tvr tke koji mogu u budućnosti pridonijeti razvoju stvarnih poslovnih kontakata i poslovne suradnje te razviti uspješno poslovanje u zemlji i inozemstvu. poduzetništvo. prezentiranja. verbalnom i vizualnom percepcijom – „reci mi“. marketinške poslove u trgovačkim društvima). kreativnosti.1 CILJEVI NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA 2. ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 5. Učenik stječe i razvija opće i stručne kompetencije. OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 3. uporaba uredskih strojeva i računala. vlastite osobnosti i odgovornosti. izražavanja vlastitog mišljenja. dioničarsko gospodarstvo. prilagođavati se drugima u skupini i prihvaćati različitost mišljenja • sposoban je čitati i sintetizirati podatke iz dokumenata o istoj temi • posjeduje temeljna matematička znanja potrebna za razumijevanje zakonitosti u prirodi i društvu te je osposobljen za primjenu znanja u životu i struci • posjeduje vještinu samostalnog računanja. knjigovodstvo s bilanciranjem. naučimo iz onoga što vidimo . slanje faksova i elektroničke pošte te pretraživanje internetskih stranica. a pamćenje dugoročno. ✔ Potaknuti međusobnu suradnju i razvijanje poslovnih i prijateljskih kontakata učenika . telefoniranje. suradničkoga rada i življenja te boljeg razumijevanja poslovnih situacija u stvarnome poslovnom svijetu (odnos radnika i nadređenih ili radnika međusobno) te profesionalizam u radu. Ključni poslovi koje će pritom obavljati su poslovi odjela: administracije. marketing. poslovi odjela nabave.1. međusobnom tolerancijom i suradnjom. knjigovodstveni i računovodstveni poslovi. prodaje i marketinga. fotokopiranje. poštovanjem različitosti.1 CILJ NASTAVNOGA PROGRAMA VJEŽBENIČKA TVRTKA I ZADATCI CILJ: Osposobiti učenike/ce za samostalno svladavanje svih radnih zadataka i procesa u po slovnoj organizaciji te razviti vještine timskoga rada. sudjelovanjem – „uključi me“. samopoštovanjem. na radnome mjestu .

2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a 2. primjenom odgovarajućih nastavnih metoda. slati elektroničku poštu i faks. Odabirom djelatnosti vježbenička tvr tka bira djelatnost par tnerske tvr tke. učenici koji pokazuju sposobnosti vođenja skupine postaju voditelji odjela te čine menadžment poduzetničke organizacije. Jedna od mogućnosti koju pruža koncept Vježbenička tvr tka je suradnja škola i poslovnih organizacija kroz oblik par tnerstva. Nastavni sadržaji koji se obrađuju u programu Vježbenička tvr tka ne dijele se po godinama učenja . izvršava zadatke i samostalno rješava problem • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu. novčarstvo) u logički osmišljenu cjelinu pa učenici kreativnim vodstvom uvježbavaju radne operacije i simuliraju poslovne situacije. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvrtke preuzima ulogu ravnatelja (direktora) ili konzultanta poduzetničke organizacije. planira. dakle. veća djelotvornost. sindikati i druge institucije. U tom smislu ona surađuje sa svim ravnateljima i nastavnicima tih škola. praktičnije i bliže stvarnosti . vraćanje uloženoga u kraćemu vremenu. s naglaskom na strukovne (gospodarstvo. za uspješnu simulaciju rada u vježbeničkoj tvr tki stvarna par tnerska tvr tka daje potrebne informacije. organizira poslovanje vježbeničke tvr tke uz pomoć ostalih radnika (učenika). STRUKOVNIH ŠKOLA I POSLOVNOG OKRUŽENJA Zbog novih životnih okolnosti nastavnici svoj rad s učenicima moraju (gotovo svakodnevno) prilagođavati. što je važno za osvješćivanje potreba za određenim zanimanjima. radniku je potrebno kraće vrijeme za prilagodbu na rad22 2. Radi se u bloku (spojena dva školska sata). 2. nastavnici imaju priliku učiti iz gospodarskog okružja. podatke vezane uz pojedine radne zadatke) • odgovara za svoj rad. Javnosti se prezentira rad vježbeničke tvr tke. statistika. Istraživačkim radom. Stoga sadržaji programa Vježbenička tvr tka povezuju sve nastavne sadržaje. Po završetku rada jednoga naraštaja učenika. • posjeduje vještine potrebne za samostalno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije te rad na računalu • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad te ih koristi u obavljanju postavljenih radnih zadataka • zna se koristiti internetom. odlučuje.2. njezine proizvode/usluge i 23 . Sve to dovodi do olakšane pripreme učenika . u svom nastavnom procesu u središte pozornosti po staviti učenika – individualca i. poduzetništvo. a svrha simulacije je osigurati kontinuiranost poslovanja (kao i u stvarnosti). neovisnu volju i kreativnu maštu. Jedan od važnih poslova Agencije za strukovno obrazovanje je organizacija i provedba stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih škola u Republici Hrvatskoj. ministarstva. timski surađuje i orijentiran je na cjeloživotno učenje.• zna poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave platnoga prometa te sve ostale dokumente koji prate poslove nabave. pretraživati internetske stranice • zna strukturu poslovne komunikacije i zna poslovno komunicirati uz primjeren bonton • posjeduje znanje o svakodnevnom uredskom poslovanju • samostalno organizira. Osigurava se stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. proizvodnja (prema odabiru djelatnosti) i financije i računovodstvo. Osim stručnim usavršavanjem. blagostanje u konačnici). putni nalog i sl. nome mjestu.1. stručne konzultacije i druge oblike pomoći .3 SURADNJA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE.jer životni ciklus svake poslovne organizacije započinje poslovnom idejom. prodaje. pa je nužno da se škole povežu s poslovnim organizacijama koje podupiru poduzetničku kulturu društva iz svoje sredine. To znači da kod učenika razvijaju svijest o samome sebi.uz savjetodavnu pomoć predstavnika par tnerske tvr tke. poslovne komunikacije. Nastavnik/voditelj potiče obavljanje potrebnih poslova kroz timski rad. demonstriranjem i igranjem uloga učenici prenose teorijska znanja u praktične vještine . marketing. nabava. gdje se mogu uključiti komore. osnivanjem poslovne organizacije. a profesionalnim obavljanjem poslova (što postiže jasno zacr tanim ciljevima/zadatcima što ih učenici ostvaruju) povećava motivaciju učenika. što dovodi do boljeg iskorištavanja svih raspoloživih mogućnosti i školovanja prema potrebama zajednice (smanjivanje nezaposlenosti i nepotrebnog ulaganja. zapošljavanjem radnika i njihovim raspoređivanjem na pojedina radna mjesta te obavljanjem djelatnosti. Dakle. Vježbenička tvr tka je simulacija stvarne poslovne organizacije. bolji i osmišljeni razvoj društva. Time je olakšano prikupljanje informacija iz poslovnog svijeta koje prenose učenicima i upućuju ih na praćenje gospodarske prakse kao izvora učenja. prodaja i marketing. savjest. knjigovodstvo s bilanciranjem. a par tnerska tvr tka promovira svoj rad kroz rad vježbeničkih tvr tki. svakog od njih potaknuti da što više razvije osobne potencijale. zadovoljstvo poslodavca i radnika.budućih radnika .na konkretne poslovne aktivnosti (često neočekivane i neizvjesne) s kojima se suočavaju zapošljavanjem u stvarnoj poslovnoj organizaciji. Moraju. nastojeći što više zadovoljiti njihove potrebe u području stručnog usavršavanja. u kojoj se gotovo svi poslovi odvijaju svakodnevno (kao i u stvarnome svijetu). poslovanje vježbeničke tvr tke se nastavlja. dioničarsko gospodarstvo. Jača spona između škola i lokalne zajednice. prijava/odjava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.uz usmjeravanje nastavnika/voditelja vježbeničke tvrtke.1 METODIČKE I ORGANIZACIJSKE NAPOMENE Program Vježbenička tvr tka provodi se u učionici opremljenoj kao ured: simulira se po slovanje poslovne organizacije raspodjelom radnih mjesta po odjelima: administracija. gospodarsko pravo.prema svojim mogućnostima. Tijekom pohađanja programa učenici rade u skupini od po 15-16 učenika (razredni se odjeli dijele u dvije skupine) kako bi simuliranje poslovanja bilo lakše. Zato je vrlo teško podijeliti nastavne sadržaje po godinama učenja.

spremnost sna l ženja u neobičnim i neočekivanim situacijama. Učenici će na taj način spoznati koliko je značenje svakog radnika u nekoj poslovnoj organizaciji i da su svi međusobno povezani i ovisni.2 NAJNUŽNIJI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA VT-a Simulirani ured vježbeničke tvr tke mora biti opremljen najnužnijom opremom. s pet-šest računala (po je - Primjer simuliranog ureda vježbeničke tvr tke Potrebno je osigurati prolaz između stolova. s odgovarajućim softverom – programski paket MS Office i knjigovodstveni program) te jedan-dva pisača. Provedba programa Vježbeničke tvr tke stoga je timski rad nastavnika svih strukovnih sadržaja. Raspored namještaja je u skupinama (složiti tako da je svaka skupina jedan odjel). praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla • primjena usvojenih znanja • dnevnik učenikova rada. Poslovna banka. 2. e -adresa. gdje nije bitna samo naobrazba. mape. razmišljati. registratori. Nastavnici pojedinih strukovnih sadržaja (vezanih uz radne zadatke pojedinih odjela) uključuju se u rad vježbeničke tvr tke kao suradnici. Na taj se način osigurava stvarnija veza svijeta gospodarstva i škole. samomotivaciju.osniva se kao trgovačko društvo.2. spoznati što znači poslovno a riskirati i preuzimati odgovornost za svoje odluke. promatrati. sigurniji i vještiji u izvođenju pojedinih radnih zadataka uz uporabu opreme i potrebne dokumentacije (uz poštivanje svih postojećih pravila i propisa o osnivanju i vođenju poslovne organizacije). a bilo bi dobro (po mogućnosti) imati prostor za sastanke voditelja odjela ili veći stol za sastanke u simuliranom uredu. Ocjenjivanje radnika se obavlja prema novim mjerilima. fotokopirni stroj. Važno je savjesno koristiti i čuvati opremu i dokumentaciju simuliranog ureda/vježbeničke tvr tke. za ispisivanje. uredski pribor (papir za ispisivanje i kopiranje.3 NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA UČENIKA Učenici trebaju redovito pohađati program Vježbeničke tvr tke da bi se ostvario kontinuitet njihova stjecanja i razvijanja praktičnih vještina. Škola mora imati mogućnost mjesečnog financiranja troškova uredskog poslovanja (troškovi uredskog pribora.2. Državna statistika. skener.). ljepilo. ormar za dokumentaciju. U nastavku dajemo mogući izgled simuliranog ureda vježbeničke tvr tke (samo stolovi s računalima koji predstavljaju odjele). 2. Stoga je ocjenjivanje rada učenika u vjež beničkoj tvr tki drugačije od ocjenjivanja i praćenja rada i napredovanja učenika tijekom klasične nastave. tipizirana radna površina stola (radnoga mjesta) trebala bi biti najmanje 72 cm) i stolcima (udaljenost između dva radna mjesta trebala bi biti oko 85 cm). Osnovni elementi ocjenjivanja. a to su: Trgovački sud. što je nužno da bi se učenicima mogle približiti konkretne poslovne situacije. postav ljati pitanja na pravi način i odgovarati na postavljena pitanja. razvijat će kreativ nost. Fond mirovinskoga i zdravstvenog osiguranja i vezu s EUROPEN-om (za međunarodno poslovanje). spajalice. pano-ploča. Prven stveno se treba osigurati dovoljno velika učionica da ima radna mjesta sa stolom (npr. koje su vrlo često neizvjesne i iznenadne. uz uključivanje stranoga jezika i informatike koji su u funkciji struke. Nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke postupno prenosi odgovornost i radne zadatke na učenike/radnike vježbeničke tvr tke koji tijekom rada postaju samostalniji. pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). razgovarati. Učenici će se učiti slušati. fotokopiranje i sl. misliti. Pravila na radnome mjestu se mijenjaju. 25 Primjeri dviju vježbeničkih tvr tki 24 . Radom u vježbeničkoj tvr tki zamjenjuju svoju ulogu učenika/učenice radnikom/radni com svoje vježbeničke tvr tke. međusobno umreženih. škare i sl. ali i kontinuitet rada vježbeničke tvr tke kao poslovne organizacije. a pružanje svih potrebnih informacija o vježbeničkoj tvr tki kao poslovnom subjektu daje se putem internetske stranice te tvr tke. a nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke usklađuje njihov rad. ali i s drugima. Međusobno poslovanje vježbeničkih tvr tki obavlja se internetom. širok najmanje 80 cm dan za svaki odjel i jedan glavni za nastavnika. Sve usluge nužne za poslovanje vježbeničke tvr tke kao prave poslovne organizacije. bušilica papira. inteligencija i stručnost već i uspješnost kojom se nosimo s vlastitom osobom. telefon s faksom. Porezna uprava. internetski priključak.).

stjecanje iskustava na vlastitim uspjesima ili neuspjesima uz stalno propitivanje i istraživanje. preuzimanje inicijative. Oni brži i „bolji“ učenici mogu dobiti ulogu poučavatelja jer se na taj način poboljšava socijalizacija. tj. njihova razumijevanja.3 METODIKA NASTAVE VT-a 2. objašnjavaju. izgradnje povjerenja. a povećavaju skupni rad. Dakle građane koji mogu kritički razmišljati i pomoći rješavanju problema u lokalnim zajednicama. Suradničko učenje obuhvaća nastavne metode koje su usmjerene na razvoj sposobnosti svakog pojedinca u prihvaćanju novih informacija. Učenici se tako uče međusobnoj toleranciji i poštovanju različitosti. bleme/zadatke. argumentiranu kritiku i odgovorno odlučivanje. a i na širem području djelovanja.1 SURADNIČKO UČENJE Obrazovnim sustavom treba oblikovati građane koji mogu kvalitetno i inteligentno pridonositi rješavanju problema s kojima se suočava naše društvo. prosječnih i lošijih učenika/ca. preispitati ju. Učenici rade zajedno. razmišlja i logički po vezuje i emocionalnu inteligenciju). a u svrhu ostvarenja postavljenog zadatka. Stoga se kaže da metode poučavanja moraju uključiti u nastavni proces čitavo ljudsko biće: glavu. aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu preuzimajući odgovornost za vlastito učenje i oblikovanje vlastitih. Za uspješan rad potrebno je odrediti neka pravila/načela suradničkog učenja. uz poštivanje tuđih mišljenja. usporediti sa suprotnim mišljenjima. Na taj način nastavnik/voditelj provjerava koliko je učenik stvarno sudjelovao u radu svog odjela. 27 2. empatija. vrjednovanje i ocjenjivanje učenika • prosudbu vlastitoga rada. prenošenje i širenje znanja. u kojem elementu uče nik ima zadatak da u vidu domaće zadaće opiše poslove tijekom jednoga radnog dana. razvijanje i usvajanje stručnih specifičnih sposobnosti i vještina te razvijanje socijalnih kompetencija (komunikacijske. motivacija).Tijekom rada učenika/radnika u vježbeničkoj tvr tki nastavnik/voditelj prati. srce i ruku (učenik usvaja teorijska znanja. kritičko razmišljanje i izražavanje. kategoriziranja i povezivanja u logičke cjeline koje će u kasnijim situacijama znati primijeniti i prilagoditi potrebama.3. Uz te elemente bitno je pratiti način rada i suradnje učenika u timu. odrediti svoje stajalište/mišljenje. po uspjehu ima dobrih. te vođenja dnevnika rada. učenje uz zabavu. samostalno i odgovorno odlučivanje. da se ne osjećaju isključenima i da uspiju pokazati svoje postignuće. ocjenjuje i vrjednuje njegova postignuća glede sljedećih elemenata: kvalitete obavljena posla i primjene usvojenih znanja (kao osnovnih). o tome kako skupina dobro surađuje. Nastavnikova umijeća obuhvaćaju: • pripremanje • izvedbu nastavnoga sata • ar tikulaciju nastavnoga sata • ugođaj u razredu • radnu disciplinu • praćenje. promišljati o njezinoj primjeni. prezentacijske. Cilj učenja i poučavanja uz primjenu metoda suradničke nastave je u svakom učeniku pronaći sposobnosti koje može razviti da bi uspješno svladavao postavljene pro26 . a učenicima donose povećan interes za učenjem. u parovima ili malim skupinama da bi se pozabavili zajedničkim problemom/zadatkom. a učenici će se potruditi da ih obave na najbolji mogući način. njihovo rješavanje problemskih situacija. Učenicima omogućuju istodobno učenje. primjeni nastavnih pomagala i sredstava. nastavniku omogućuju kreativnost u osmišljavanju nastavnoga procesa. Svaka se skupina sastoji od učenika različitog spola. pruža joj povratne informacije. komunikaciju. spaja teorijska znanja kroz praktično obavljanje zadataka. odlučivanja. Potiču učenike i nastavnike na samoprocjenu vlastitoga rada. rješavaju nesuglasice i upravljaju sukobom • skupno procesiranje – nastavnik prati rad skupine. raspravljaju i pre nose ono što znaju svojim vršnjacima • pojedinačna odgovornost – uspješnost svakog učenika često se ocjenjuje i rezultati se daju skupini i pojedincu • interpersonalna umijeća – učenici razvijaju sposobnosti i vještine vođenja. razmjenu iskustava i ideja da bi se zadovoljile potrebe. sudjelovanje u donošenju odluka te preuzimanju inicijative i odgovornosti uz potrebnu dozu empatije (prilagodljivosti i uvjerljivosti). razmjenjuju iskustva i potiču iskustva učenja. 1. a ne cilj učenja. sposobnost rada u timu. Metode suradničkog učenja smanjuju udio frontalnog oblika nastave u nastavnom pro cesu. a i cijelom razredu. organizacijske vještine. NAČELO USPJEŠNOSTI – zadatci su izazovi. na temelju svega. Suradničko se učenje temelji na kritičkom razmišljanju jer je razumijeva nje informacije početak. provjeravanje razine usvojenosti novih sadržaja i procjenu -rješavanje problema. Temelji suradničkog učenja su: • pozitivna međuovisnost – učenici uviđaju da su potrebni jedni drugima kako bi izvršili postavljeni zadatak • osobna prijateljska interakcija – učenici uzajamno poboljšavaju učenje jer se međusobno ispomažu. Nastavni proces je usmjeren na usvajanje općih i stručnih znanja. NAČELO SURADNJE – potrebno je da svaki član skupine dopusti sudjelovanje u radu skupine. Odabirom nastavnih metoda nastavnik treba pomoći onim „lošijim“ učenicima da se aktivno uključe u nastavni proces. izgraditi sustav uvjerenja i. Kritičko mišljenje znači krenuti od neke postavke. Metode suradničkog učenja su interaktivne. razvija praktične vje štine. 2. vježbanje. Za ostvarenje tog cilja škole moraju osigurati ozračje koje promiče razmišljanje.

Pitanja koja postavlja moraju biti otvorenog tipa (pitanja otvorenog kraja). a ako se diskusija uspori. Metode suradničkog učenja: 1. razgovaraju o odgovoru i. može pročitati bilješke o izrečenim komentarima. Učenici razgovaraju o pitanju do 5 minuta i napišu odgovor (ta aktivnost traje najviše 10 minuta). Učenicima kaže da želi čuti njihovo mišljenje o tome. raditi bez prisile. Ovdje će se prikazati samo neke od njih. može se primijeniti na većinu sadržaja.radom u skupini učenici moraju imati mogućnost izbora. međusobno učenje i poučavanje. Ispiše Ova se nastavna metoda koristi za poticanje učenika na ponavljanje i povezivanje nastavnoga gradiva (korelaciju nastavnih sadržaja). razvijanje samostalnosti i suradnje. zalijepi ih po prostoriji. i proizvede konkretan proizvod – rješenje problema (pisano. NAČELO POŠTOVANJA – učenici u skupini moraju međusobno uvažavati mišljenja i potrebe te poštovati razlike u pogledima i stajalištima. Može se koristiti za uvodni i zaključni dio nastavnoga sata. ✔ Na kraju svaka skupina ispisuje mišljenje/odgovor o pitanju/problemu na ploči/panou te se može pokrenuti rasprava i raščlamba. pokušava potaknuti pojašnjenje i argumentiranu obranu stajališta. svaki učenik u tišini (vrijeme za razmišljanje od nekoliko minuta) razmisli i ukratko zapiše što zna o temi. nastavnik na kraju komentira i dopunjava nastavni sadržaj (prema potrebi). prema potrebi. Cilj je: aktivirati sve učenike na suradnju i „izvući“ iz njih prethodno znanje/iskustvo. po mogućnosti s raznih stajališta. 28 . zapisuju ukratko svoja mišljenja. cr težom) izradbom plakata. nastavnik cijelo vrijeme nadzire što skupine rade. Svaka skupina ima i svoju boju olovke tako da se razlikuju i njihovi odgovori. sučeljavanje različitih stajališta i argumentiranu obranu vlastitih mišljenja. poticajna. rade u skupini od 3 do 5 učenika. natjecateljski duh. a nastavnik usklađuje i usmjerava njihov rad. na učenje novih nastavnih sadržaja. Radi se s manjom skupinom učenika (ne većom od 20). SURADNIČKA DISKUSIJA – nastavna metoda kojom se potiče učenike na slobodno iznošenje vlastitog mišljenja. raspravljaju o svakom plakatu. raspravu. ali i očekivanja. Važno je da učenici osjete da ih se ne kritizira i osuđuje za izrečeno mišljenje. ✔ Nastavnik odredi nekoliko pitanja vezanih uz određenu nastavnu temu/jedinicu. 2. ako se mišljenja razilaze. a učenici moraju zapisati svoj odgovor na to pitanje prije nego započne diskusija. pregledavaju. Može se koristiti za sve dijelove nastavnoga sata. dodaju svoje mišljenje/komentare na postavljeno pitanje. to zapisuje na papir uz njihova imena i komentare pri diskusiji. ✔ Nastavnik pri odgovaranju vodi evidenciju o planu sjedenja jer tako može pratiti što je koji od učenika odgovorio na pitanja. poštovanje i prihvaćanje tuđeg mišljenja. ✔ Svaka skupina ima svoj broj pitanja te kreće prema plakatu (skupina je sastavljena od 3 do 5 učenika). 5. ✔ Postupak se ponavlja dok sve skupine ne obiđu postavljene listove s pitanjima. jasnog izražavanja vlastitih potreba. svaki pojedinac mora poštovati zadano vrijeme za izradbu zadatka. a i pri rješavanju nekog problema razrednog odjela/tima. tj. potiče međusobnu suradnju. razmjenjuju iskustva u skupini. NAČELO ODGOVORNOSTI – svatko u skupini treba preuzeti odgovornost za posljedice donesenih odluka. Nastavnik postavi određeni problem/zadatak: ✔ Skupina obradi postavljeni problem. ✔ Na nastavnikov znak odlaze do drugog pitanja. ✔ Svoja razmišljanja svaki učenik razmijeni s drugim – rad u paru. potakne ga na pojašnjenje mišljenja. Pošto se obradi prvo pitanje/problem. ✔ Za trajanja diskusije nastavnik ne smije iznositi vlastita mišljenja o pitanju/problemu. NAČELO VREMENA – skupina. kreativnost. da se stvori „sigurno“ i povjerljivo ozračje u kojemu se prihvaćaju različita mi šljenja. uživati. Rad u vježbeničkoj tvr tki pretpostavlja primjenu raznih metoda suradničkog učenja. 4. OBILAZAK GALERIJE . Podsjeća ih na već rečeno i pita ima li tko što dodati. Nastavnik je može koristiti u fazi uvoda i zaključivanja nastavnoga sata ili za ponavljanje nastavnoga gradiva. RAZMISLI I RAZMIJENI – nastavna metoda koju se može primijeniti za rad u paru ili u skupini (manjoj i većoj – za početak suradnje/razgovora). ✔ Zatim se taj par povezuje s drugim parom. jasna i precizna. pročitaju što je na njega odgovorila prethodna skupina.3. ✔ S vremena na vrijeme nastavnik potvrđuje i ponavlja iznesene tvrdnje. Skupina učenika surađuje u dubinskoj raspravi o svakom pitanju. 7. mišljenja. ✔ Pomnjivo pročita jedno pitanje/problem. zapisuju svoja mišljenja. 29 svako pitanje na veliki papir/plakat s određenim brojem. ✔ Na nastavnikov se znak skupine mijenjaju. 6.tijekom rada i učenja učenici se trebaju osjećati ugodno. 4. NAČELO ZABAVE .nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. NAČELO SLOBODE . ✔ Plakate se zalijepe uokolo po zidovima učionice tako da se može „šetati. Nakon dvije minute razmišljanja zatraži da se učenici izjasne. skupine posredno surađuju. kreće se na sljedeće. Ovim se načinom omogućuje prikupljanje različitih ideja. ✔ Nastavnik potakne diskusiju o određenim pitanjima/problemima. ne komentira i povlađuje jer na taj način učenici slobodno i promišljeno izražavaju svoja mišljenja. ROTIRAJUĆI PREGLED – nastavna metoda koja zahtijeva kretanje učenika po razredu. Ako učenik ne odgovori dovoljno jasno. 3. Učenici ovim načinom uče jedni od drugih. ✔ U završnoj se fazi čitaju odgovori sa svakog plakata. Brza je i jednostavna metoda. obilaziti“ gale riju. ✔ Nastavnik potiče diskusiju među sudionicima. Za vođenje suradničke diskusije nastavnik se mora dobro pripremiti – osmisliti dovoljno konkretna i zanimljiva pitanja otvorenog tipa kojima će učenike voditi kroz nastavni sadržaj/problem/temu. vode bilješke o svojim opaskama ili mogu zapisati komentar na plakat. ✔ Nastavnik postavlja pitanje: što znaš ili misliš da znaš o…. interesa. obilazeći ih. skraćenu verziju može napisati na ploču/pano.

rezultat njihove aktivnosti je shvaćanje značenja (zahtijeva trajnu uključenost i razumijevanje). mirno rješavanje nesuglasica i odgovorno preuzimanje odgovornosti za izvršenje radnih zadataka. izradbu postera. mora odabrati nastavne metode kojima će mišljenje učenika usmjeriti na temu. potaknuti ih na razmišljanje. a kada učenici mogu vlastitim riječima izraziti ideje. 31 . dakle.2 ARTIKULACIJA NASTAVNOGA SATA – RADNOGA DANA Cilj suradničkog učenja je aktivno učenje. Te se aktivnosti obavljaju uglavnom izvan razreda pa učenicima mogu služiti za proširenje učenja izvan škole na zajednicu. ali i empatija te jačaju socijalne veze među članovima skupine (razrednika i učenika. • Na razradbu sadržaja – razumijevanje značenja – tj. međusobne suradnje. Kad se to ima na umu. vođenje intervjua. Nastavnik. tj. uz osobno zadovoljstvo svojim uspjehom i doprinosom radu skupine. npr. da postavljaju o njoj pitanja i iznose vlastita mišljenja te da. npr. u radu vježbeničke tvr tke mogu obavljati nekoliko radnih zadataka tijekom radnoga vremena (telefoniranje. Koristi se simulacija i demonstriranje pojedinih radnih procesa. u što kraćem vremenu. čija je najvažnija svrha da učenicima osiguravaju priliku za samostalan rad na temelju ideja ili primjena o kojima je bilo riječi u obrađenoj nastavnoj jedinici. IGRANJE ULOGA . Prigoda je za razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina.✔ Nakon obilaska galerije svaka skupina ponovno pregledava svoj rad i uspoređuje ga s drugima te međusobno razgovaraju o tuđim komentarima vlastitoga rada. 5. istraživanja i sl. tj. Uvijek je na raspolaganju učenicima. one preuzimaju na sebe određene radne zadatke i odgovornost za njihovo pravodobno izvršenje. fazu nastave u kojoj učenici ponovno promišljaju o idejama s kojima su se susreli i značenjima koja su shvatili. radnika na pojedinome radnom mjestu. dobivaju konkretne upute kako se tre baju ponašati. izradba internetske stranice. zadatak se naziva projektom. svog roditelja i drugih. vrijeme -rok izvršenja). što nastavniku ponekad i nije jednostavno. dakle. ✔ Nastavnik podijeli uloge koje preuzimaju učenici. ali i pri provjeri nastavnih sadržaja. primijene nastavni sadržaj. voditi brigu o izvršenju aktivnosti prema rokovima.nastavna metoda u kojoj učenici preuzimaju određene uloge iz života. sudjelovanje na smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. • Obično se nakon nastave učenicima zadaju dodatne aktivnosti. organiziranja. razvija se stručno znanje. cijeli razredni odjel/skupina radnika u vježbeničkoj tvr tki ima pred sobom zadatak koji treba realizirati (npr. uz pomoć nastavnika. Može služiti za bolje razumijevanje situacija u kojima se te osobe povre meno nalaze u stvarnom životu. Moguće je odrediti voditelja pojedine skupine koji će usklađivati rad njezinih članova. Učenici stječu stručno iskustvo. Učenik vježbom kroz igranje uloge stječe praktične vještine i razvija sposobnosti za rad. ali ne preuzima na sebe realizaciju zadatka. ✔ Ova se nastavna metoda koristi za pronalaženje različitih rješenja problema. roditelja i djece. s vj e s ni su potrebe planiranja. učenje se odvija izvan škole. npr. Nastava se „seli“ iz učionice. fazu nastave u kojoj učenici propituju i tragaju za spoznajama. ✔ Moguće je promijeniti uloge. Nastavnik mora odrediti nastavne metode kojima će potaknuti učenike da iskoriste značenje nastavne jedinice. pruža im savjete. koje radne zadatke trebaju izvršavati. kojim se učenike potiče na propitivanje i otkrivanje. Nastavnik. vremena za realizaciju pojedinih aktivnosti kojima će se ostvariti pro jekt/zadatak. organizacija neke proslave. 2. Tada dio razrednog odjela igra uloge. Bave se istraživačkim radom: pronalaze potrebnu literaturu. potiče argumentirano mišljenje. 6. povezuju nepoznato s poznatim čime proširuju postojeće znanje. fazu nastave u kojoj se od učenika traži da razmisle o tome što već znaju o nekoj temi (prisjećaju se). Nastavnu je metodu moguće koristiti za sve di jelove nastavnoga sata. samostalno traže savjete i pomoć. prema potrebi raspituju se kod drugih. U ovoj se nastavnoj metodi odgovornost potpuno prepušta učenicima. izražavanje kreativnosti i slobodne volje. Nastavnik može odabrati brojne metode kojima će zainteresirati učenike za takve dodatne aktivnosti. Nastavni sat uobičajeno dijelimo: • Na uvodni dio – evokaciju – tj. ✔ Mogu se formirati skupine učenika podijeljene po sličnim aktivnostima. i to tako da ih kvalitetno mogu izvršiti.). tj. 30 Uče ni ci p o tp uno m uk l j uče no š ću s ud j e l uj u u o s tvar i vanj u p o j e d i ni h zad atak a. to je nastavna metoda koja se najčešće primjenjuje u radu vježbeničke tvr tke.). Bilo bi dobro akcijski plan prikazati kao plakat i staviti ga u učionicu na vidljivo mjesto svim učenicima. proširuju to značenje na nova područja aktivnosti. ✔ Učenici trebaju vježbati igranje raznih uloga koje se izmjenjuju. jačaju timski duh i međusobnu suradnju jer imaju zajednički cilj. ✔ Nastavnik vodi učenike u raspravi prema određivanju svih potrebnih aktivnosti. Cilj je da učenici nauče što više radnih operacija. tj. podsjetiti ih na predznanje i navesti ih da formuliraju pitanja. Rezultat je akcijski plan (navedene aktivnosti. izazvati njihovu radoznalost. kreativnost.). razmjenjuju iskustva. Ovom se nastavnom metodom učenici dovode u situaciju u kojoj su druge osobe. odgovaranje na upite.. potrebno je nastavni sat ar tikulirati prema konkretnom cilju za svaki radni dan/radni sastanak kada učenici postaju radnici vježbeničke tvr tke. odrede svrhu – cilj učenja. • Na zaključak – refleksiju – tj. rotacijom posla ili promjenom voditelja odjela i sl. npr. raspravljaju. opet ih propituju. izvršitelji. Učenje se ogleda u trajnoj promjeni. a drugi su publika. zajednički izlet itd. znači da su ih usvojili – razumjeli.3. međusobnu suradnju i jačanje timskoga duha. ulogu nastavnika/razrednika. npr. PROJEKTNA METODA – nastavna metoda koja se koristi kada. sudio nika/izvršitelja. mora odabrati nastavne metode kojima će potaknuti učenike da istražuju sadržaj. igranje određene uloge. radnika vježbeničke tvr tke gdje se uočava njihova međuovisnost itd. prihvaćanje tuđega mišljenja. Uzimajući u obzir zahtjevnost njegove realizacije. Moguće je i da se podijele uloge unutar skupine/odjela vježbeničke tvr tke. preuzimanje i raspodjelu pošte itd.

Prema postavljenom cilju nastavnik bira nastavne metode za rad s učenicima i načine provjere realizacije cilja. CD: Primjer: Obrazac OSOBNA ZADUŽENJA – RADNI LIST 2 32 33 . podrobno opisujući poslove koje je preuzeo/la te tijek izvršenja) uz opis aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. dakle. na posebne zadatke za svaku poslovnu funkciju – odjel utvrđen organizacijskom strukturom (administracija. zatim ostvarenja te neizvršene zadatke.).Svaki nastavni sat mora imati konkretno osmišljen cilj – što se želi tijekom nastavnog procesa postići u radu s učenicima. • 10 minuta = završni poslovi. povećava im se motivacija za učenje i prihvaćanje novih informacija. Rad u vježbeničkoj tvr tki je specifičan.o. kratka izvješća o dnevnome radu. u razgovoru s nastavnikom/voditeljem vježbeničke tvr tke. • 10 minuta = samostalni sastanak menadžmenta – top-menadžer vodi sastanak (pod sjećamo se koje poslove smo obavili prošloga radnoga dana i što ćemo raditi danas).kao najniža razina raščlanjivanja . voditelj odjela pregleda dokumentaciju i. spojena dva školska sata za koja se preporučuje sljedeća ar tikulacija: • 5 minuta = sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta (nastavnik/voditelj iznosi svoje mišljenje o tome koliko je koji učenik/ca stvarno sudjelovao/la u radu svog odjela.radniku vjež beničke tvr tke te u njegovu obrascu osobnih zaduženja prati rokove izvršenja. Svaki radnik/ca vodi dnevnik rada (u njega prilaže obrazac osobnih zaduženja. a i za određivanje cilja koji se želi tim radnim zadatcima postići. zbog čega je priprema nastavnoga sata zahtjevnija.Primjer razrađene aktivnosti Odjela administracije 1c .dodjeljuju se pojedinim radnicima koji ih najčešće ostvaruju kroz više nastavnih sati. OSOBNA ZADUŽENJA Voditelj odjela raspoređuje radne zadatke svakom pojedinom učeniku/ci .o.o. DNEVNI RADNI RASPORED Rad u vježbeničkoj tvr tki kao nastavni proces odvija se u bloku. Pošto po jedini zadatak bude u potpunosti obavljen. U nastavku je primjer zadatka razrađenog po odjelima vježbeničke tvr tke i primjer liste praćenja rada učenika tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki. Na taj način svaki nastavni sat obuhvaća različite nastavne sadržaje što su ih učenici/ce upoznali u ostalim općeobra zov-nim i stručnim predmetima. • 65 minuta = rad po odjelima – voditelj odjela podjeljuje zaduženja svojim radnicima koji ih upisuju u obrazac osobnih zaduženja. daje prijedlog ocjene izvršenja. CD: Primjer: Raščlanjivanje zadataka – RADNI LISTOVI 1a .1e: 1a . Izvođenje nastave u predmetu Vježbenička tvr tka zahtijeva od nastavnika da istodobno zapošljava sve učenike/ce s različitim zadatcima i da stalno ostvaruje suradnju među odjelima: • kroz raščlanjivanje općeg zadatka na pojedinačne zadatke za radnike • kroz kolanje dokumentacije tijekom poslovanja unutar tvr tke. Ukupni – opći zadatak vježbeničke tvr tke TIKO d. osigurava se njihovo trajno zanimanje za nastavni sadržaj.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela financija i računovodstva. …). mogao bi biti: • postizanje dobiti (ostvarenjem prometa: nabavom i prodajom kvalitetnog namještaja). Zbog toga je nužno neprekidno pratiti izvršenja zadataka – korištenjem unaprijed utvrđenih obrazaca radnoga rasporeda.Zadatak razrađen po odjelima 1b .Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela nabave 1e . opaske na vođenje dnevnika rada učenika/ca u kojima su oni kroz domaću zadaću opisali poslove tijekom prošloga radnog dana). mora biti kurikularno orijentirana jer se na taj način može (pri kraju nastavnog procesa) provjeriti u kojoj je mjeri postavljeni cilj i ostvaren.Obrazac za razradbu aktivnosti Odjela prodaje i marketinga 1d . Određivanjem cilja – svrhe učenja i upoznavanjem učenika s tim.o. Uz jedinstveni cilj nastavnoga sata potrebno je odrediti specificirane ciljeve – moraju biti zorni i opisivati vidljiva ponašanja koja bi učenici trebali znati demonstrirati ili proizvode koje će stvoriti kao rezultat obrađene nastavne jedinice. Obuhvaća osmišljavanje radnog zadatka za svaki odjel. Ti ciljevi zahtijevaju raznovrsne razine mišljenja (mišljenje višeg reda). Nastava. Pojedinačni zadatci . Za to vrijeme radnici pripremaju svoja radna mjesta te na temelju bilješki u dnevniku rada samostalno nastavljaju s poslovima započetima u prethodnim radnim danima). koja je svrha učenja određenoga nastavnog sadržaja. nabava. POSTAVLJANJE OPĆEG ZADATKA Pri planiranju nastave nastavnik/voditelj vježbeničke tvr tke izrađuje izvedbeni plan prema organizacijskoj strukturi svoje tvr tke u onoliko varijanata koliko njegova tvr tka ima odjela – kako bi za svaki odjel predvidio odgovarajuće radne zadatke. Pri određivanju općeg cilja nastavnoga sata i specificiranih ciljeva treba imati na umu može li se zamišljena aktivnost provesti u odnosu na situaciju i očekivanja u odnosu na uče nike s kojima će se učiti pojedini nastavni sadržaj. RAŠČLANJIVANJE UKUPNOG ZADATKA TVRTKE Unutarnjom podjelom rada u svojem izvedbenom nastavnom planu nastavnik dijeli opći zadatak tvr tke TIKO d. učenici trebaju biti u stanju pokazati više od prisjećanja ili razumijevanja informacija koje im je nastavnik prezentirao (više su aktivno intelektualno uključeni pa osim prihvaćanja novih informacija mogu promišljati kakva je korisnost za njihov život ili društvo općenito itd.

Zapisnik sa sastanka skupštine dioničara. Na taj način menadžment donosi važne odluke o poslovnoj politici tvr tke. Npr. ili će primijeniti jednostavnu i mnogim nastavnicima najsigurniju metodu .ispravan redoslijed radnih operacija . samostalnost .pronalaženje boljih rješenja. plan rješavanja neizvršenih zadataka iz dosadašnjeg poslovanja. CD: Primjer: DNEVNIK RADA UČENIKA/CE – RADNI LIST 5 Osnovni elementi upisuju se u imenik kao elementi vrjednovanja rada učenika/ca u vježbeničkoj tvr tki. VRJEDNOVANJE RADA U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI Vježbenička tvr tka pokušava u poslovanju biti što vjernija slika stvarnosti.vrijeme izradbe = poštovanje zadanih rokova.1 – sastanak menadžmenta tvr tke • nadnevak održavanja sastanka i vrijeme njegova početka održavanja (u satima) • popis nazočnih (ime i prezime) • popis izočnih (ime i prezime te razlog izočnosti) • kratak sažetak odluka s prethodnoga sastanka (iz prethodnog zapisnika) koje nazočnima treba pročitati. Nastavnik sam odlučuje kako će pratiti rad učenika/ca: hoće li koristiti prosudbene listiće. • primjena usvojenih znanja = primjena svih znanja stečenih u svim nastavnim predme tima obrazovanja za zanimanje ekonomist: .: među zadatcima marketinga su i kreiranje logotipa i slogana poduzeća . Kroz praćenje moramo vidjeti: koliko su rezultati rada u skladu s praksom i mogu li se primijeniti u stvarnosti. je li se o sličnim pogrje škama moralo razgovarati više puta. • dnevnik rada učenika/ce = učenik/ca upisuje poslove koje je preuzeo/la i tijek njihova izvršenja. npr. a zapisničar upisuje broj pojedinih glasova.učiteljska zapažanja i procjenu. zap i s ni čar to mora navesti u zapisniku (zabilježiti ime. može li učenik/ca riješiti problem bez nastavnika… CD: Primjer: ELEMENTI VRJEDNOVANJA RADA UČENIKA – RADNI LIST 4 Osnovni elementi ocjenjivanja. o suradnji.sve u prvom licu • prepričavanjem • zapisivanjem samo konačnih odluka. njihov izgled . Zapisnik br.točnost izvršenja = pridržavanje zakonskih odredaba. opisuje aktivnosti koje treba izvršiti za projekte u kojima sudjeluje. Svaki voditelj odjela može organizirati vođenje pojedinačnih zapisnika za svoje odjelne sastanke te sam odrediti tko će biti zapisničar. proračuna i poslovnih komunikacija. poslovnih komunikacija .snalaženje u radnim situacijama. tj. pravni oblik i adresu tvr tke. uz prijedlog poslova koji će unaprijediti odjel i cijelu tvr tku. otvara raspravu i predlaže odluku koja se donosi glasovanjem . praćenja i vrjednovanja učenikovih postignuća u radu u vježbeničkoj tvr tki su: • kvaliteta obavljena posla: . urednost i sl.. koliko puta je neki posao rađen ispočetka. Za donošenje odluke voditelj sastanka pita tko je za. te tko je suzdržan.može se utvrditi da zapisnik vodi poslovna tajnica – koja radi u Odjelu administracije. Prema dnevnome redu voditelj sastanka obrazlaže temu/prijedlog. CD: Primjer: ZAPISNIK SASTANKA – RADNI LIST 3 POVREMENI IZVJEŠTAJI Pri određivanju zaduženja za pojedine radnike voditelj odjela odabire i učenika/cu koji će po završetku zadanih poslova prezentirati izvještaj odjela na sastanku svih radnika.način glasovanja i sustav odabira potrebne ve ćine za prihvaćanje odluke određuje se prije sastanka. Poželjno je da se učenici/ce uključe u ocjenjivanje svojih učinaka: voditelj odjela prvi kontrolira izvršenje zadataka i 35 34 . VOĐENJE ZAPISNIKA U zaglavlje upisujemo ime. knjiženja. Izvje štaj predstavlja: • prezentaciju obavljenih zadataka • pogled u budućnost. treba obvezno koristiti svaki nastavnik/voditelj u svojim tablicama.izradba proračuna. tko je protiv.na temelju zapisnika ispisuje se odluka. Zapisnik potpisuje zapisničar (ovjerovitelj zapisnika postoji kod sastanaka na kojima se donose važne poslovne odluke. kao drugi po važnosti u redoslijedu utjecaja na konačnu ocjenu.poznavanje radnih zadataka . jezik i izražavanje . a o odabiru najboljeg rješenja mora postojati bilješka u zapisniku . koji ga glasovanjem prihvaćaju – a mogu ga i dopuniti. ostvare nja te neizvršene zadatke. kao što je skupština dioničara). sadržajna točnost isprava.SASTANAK Svaki sastanak nastavnika/voditelja VT-a i menadžmenta kao i sastanak top-menadžera s voditeljima odjela bilježi se u zapisnik. razgovore s radnicima. Tijek sastanka zapisničar može bilježiti na tri načina: • pod imenom i prezimenom sudionika u raspravi . a preporuča se uvođenje i dopunskog elementa: odnos prema radu koji.svoje prijedloge predočavaju vodstvu tvr tke. a oni ih trebaju prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje (zapisati obrazloženje) • dnevni red današnjega sastanka – sastanak se održava po točkama dnevnoga reda • voditelj sastanka predlaže dnevni red i daje ga na usvajanje nazočnima. Ak o j e ne tk o o d nazo čni h nap us ti o s as tanak i l i j e ne tk o nak nad no d o š ao . Zapisnik se uvijek piše u istu bilježnicu s obilježenim rednim broje vima stranica. prezime i vrijeme odlaska/dolaska) te na kraju zabilježiti u koliko je sati sastanak završio. ali kao nastavni predmet ipak zahtijeva ocjenjivanje. praćenje i vrjednovanje rada učenika/ca u imeniku. Organizacijskom strukturom tvr tke – sistematizacijom radnih mjesta . Svaki dokument mora imati: • naziv sastanka. npr. Nastavnik/voditelj VT-a unaprijed određuje kriterije ocjenjivanja i s njima upoznaje uče nike/ce.

36 Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena. uključujući suradnju sa Središnjim uredom – SUVT-om. uočiti moguću tržišnu nišu i postaviti viziju poslovanja. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. CD: Primjer: KONTROLNI POPIS AKTIVNOSTI ZA ZADATAK – RADNI LIST 6 3.opisuje rad svojih radnika. Ovo poglavlje daje pregled svih poslova i aktivnosti. 37 . potrebno je analizirati tržišno okruženje (analiza nabavnoga i prodajnog tržišta). od ideje do formulacije ciljeva. što ga nastavnik treba izraditi u svojim pripremama za nastavu. Da bi se donijela odluka o osnivanju tvrtke. U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi.aktivnosti za svaki zadani zadatak. izradbe poslovnoga plana do osnivanja vježbeničke tvrtke. POČETAK RADA VJEŽBENIČKE TVRTKE – OSNIVANJE Osnova trećeg poglavlja je prikaz početka rada u vježbeničkoj tvrtki. Znatno olakšanje u praćenju rada učenika/ca omogućuje nastavniku postojanje kontrolnog popisa potrebnih poslova .

tvr tke razlikuju strategiju. Ovo će Vam poglavlje olakšati prve kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. opreme i postupaka u poslovanju prema iskustvima par tnera.4 POSLOVNI PLAN Poslovni plan je koncept provedbe poslovne ideje i strategije. Prijavu M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa 4. d) izbor par tnerske tvr tke može se izvršiti prije ili nakon formiranja poslovne ideje. Pri osnivanju i poslovanju tvr tke moraju definirati i ostvariti različite ciljeve. U ovom poglavlju se. Cilj je povezivanje ASO-a i relevantnih institucija. c) proces razvoja i oblikovanja poslovne ideje može se moderirati i oblikovati metodama kreativnog poučavanja. Poslovna ideja stvara temelj za kontinuirani rad tvr tke u razdoblju od najmanje pet godina. b) učenicima prikazati mogućnosti razvoja poslovnih ideja (interne poslovne ideje nastaju iz hobija koji se plasiraju na tržište. Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje itd. korak po korak. rada i poduzetništva. kao i kod svake stvarne tvr tke ključ uspjeha.1 POSLOVNA IDEJA Poslovna ideja je kod vježbeničke.o. Uz poglavlje 3. Hrvatska gospodarska komora. Kao i svaka nogometna momčad.3. suradnja sa stvarnim poduzećima od velike je važnosti. Radni list 1 . Prijavu u Registar poslovnih subjekata RPS-1 2. Kao i kod svake stvarne tvr tke.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT-a Svaka tvr tka ima svoje specifične ciljeve. Poslovni plan VT-a TIKO d. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (tiskanica 2) 8. usluga. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA 3. Državni zavod za statistiku.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. U radu vježbeničkih tvr tki ističu se dvije posebnosti: specifičnosti tržišta vježbeničkih tvr tki kao mjesta za učenje u školama te posebnosti odnosa s par tnerskim tvr tkama. 3. taktiku i operativne ciljeve.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. ali se pojava kreativne ideje ipak ne može unaprijed predvidjeti. 3. Budući da se u radu vježbeničke tvr tke simuliraju komercijalni vidovi poduzeća. Prigode za uspjeh postoje svuda oko nas. POSLOVNA IDEJA 3.DOPIS ZA PARTNERSKU TVRTKU. U međunarodnome prometu posebno je bitna funkcija Banke.2 KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Prilagođavanje proizvoda. U nastavi vježbeničke tvr tke preporuča se potaknuti i pobuditi poduzetnički duh učenika na sljedeći način: a) učenicima navesti primjere iz stvarne poslovne prakse i prikazati razvoj poslovne ideje kod stvarnih poduzeća (vidi primjere). promicanje poduzetništva u strukovnom školstvu kroz različite zajedničke projekte s institucijama kao što su Hrvatska obr tnička komora. Važan je kako za postojeće tako i za tvr tke u osnivanju. 3. Ministarstvo gospodarstva. Uspješan će poduzetnik pronaći poticaj za novu ideju 39 . razvoj poslovne ideje je mješavina osobnih sklonosti. zahtjeva tržišta na kojem će tvr tka djelovati (tržište vježbeničkih tvr tki!) i mogućnosti pronalaska par tnerske tvr tke iz stvarnoga poslovnog svijeta. Poslovna ideja nastaje kao rezultat stvaralačkog mišljenja koje pojedinci mogu imati u većoj ili manjoj mjeri. Prijavu o prestanku osiguranja M-2P za svakog radnika 6. eksterne poslovne ideje nastaju tako da se prepoz naje tržišna prilika koja se oblikuje u poslovnu ideju – vidi primjere). Poslovne banke. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke. Prijavu na osnovno zdravstveno osiguranje za člana obitelji (tiskanica 3). Uz poglavlje 3.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI – SUVT Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki. 38 Početak rada svake vježbeničke tvr tke vezan je uz pronalaženje poslovne ideje. Uz poglavlje 3. Proces razvoja poslovne ideje u vježbeničkoj se tvr tki odvija na vrlo sličan način kao i u stvarnome poslovnom svijetu. Prijavu o obvezniku uplate doprinosa (tiskanica 1) 7.o. Radni list s primjerom za primjenu metode za razvoj kreativnosti .4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Stvarna (par tnerska) tvr tka u prvom redu služi prikazivanju realnih procesa proizvodnje i prodaje – detaljniji pregled u poglavlju 4.1 Uz poglavlje 3. osnove su benchmarkinga.Metoda zapisivanja misli – brainwriting 2.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Prijavu o početku osiguranja M-1 P za svakog radnika 5. Porezne uprave. Primjer upitnika za utvrđivanje osobnih talenata. a u slučaju vježbeničke tvr tke prema iskustvima par tnerske tvr tke. 3. simuliranjem Trgovačkog suda. Prijavu u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (PPDV) 3. npr.

Za prodaju nema problema. organizacija natjecanja. mogu biti izvanredna mogućnost za ideju o poslovnom pothvatu. Primjer: 70-ih se godina Ivan. Ljudi gube većinu svoje kreativnosti odrastajući. Studije pokazuju da do 40. Zaposlio se u jednom mjestu u blizini Münchena u privatnoj stolarskoj radionici za izradbu bavarskoga stilskog namještaja. budući da i ne pokušavaju biti kreativni. skijaška odijela. priručnici.ili posao i tamo gdje ga svi drugi odmah ne vide.Što ja volim i želim raditi? . Zbog čavala u drvu. Većim dijelom Ivan izvozi svoj namještaj u Njemačku.Poznajete li nekog uspješnog poduzetnika iz svog okruženja ? Ako je odgovor DA. pisanje. pancerice. Prije početka obradbe takvog drva potrebno je uništiti crve visokom temperaturom. Proces proizvodnje: • skije. Brojni su primjeri uspješnih poduzetnika koji su tradicionalne poslove počeli raditi na nov način. Osoba koja misli da nije kreativna zapravo je osoba koja ne koristi svoje kreativne potencijale. Svatko može biti kreativan u određenoj mjeri. Za naše tržište zanimanje za takav namještaj je manje zbog visoke cijene. Strojeve je nabavio u Njemačkoj.motiviraju ih izazovni problemi . dok masivnu jelovinu nabavlja ovdje kod nas. Zbog toga se domaće narudžbe uglavnom sastoje od samo jednog komada namještaja ili manjih ormarića. Primjer za vježbu: Skijanje kao hobi možemo konkretizirati u posao putem dva procesa. skijaški štapovi. gdje je otvorio vlastitu radionicu.Trebam li poslovnog par tnera ili sve mogu sam? . Kako bi dokazali da se njihova kreativna ideja može konkretizirati u poslovnu ideju. Najčešće usvojen prikaz značajki kreativnih ljudi je: .prilagodljivi su i nisu skloni autoritetu .empatični su . fotografije.1.cijene svoju samostalnost . kape. nikada ih ne treba «zaključavati».Kako je Ivan došao na ideju o otvaranju radionice? . Kredite je nabavio od Njemačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.poput glume. naočale. zet i još jedan radnik. kulinarstva i sl. učenici mogu navesti proizvode ili usluge za kojima postoji interes na tržištu. osnovna pitanja na koja mora dati odgovor jesu: . naočale. već je važnije imati svjež i nesputan pristup donošenju odluka. Idealno drvo za izradbu stilskog namještaja je crvljiva jelovina. skijaška odijela. Kreativnost nije samo osobina rijetkih pojedinaca. uputio u Njemačku. san o povratku u Hrvatsku nije ga napuštao ni nakon 24 godine rada. S obzirom na to da je riječ o stilskom namještaju. kape. za cr tanje. Urođena darovitost (talent) Ako pojedinac posjeduje prirodnu darovitost. a sve ovisi o zainteresiranosti potencijalnih kupaca na našem tržištu. ovisno o interesima. kondicijski treninzi. 2.Što mogu raditi u svojoj kući ili u svome stanu? . kao izučeni stolar. trgo41 . Ivan se s obitelji vratio u Hrvatsku. skijaški štapovi. Zadatak je nastavnika da učenike uvede u diskusiju putem sljedećih pitanja: . sretan je da je u svojoj domovini imao priliku samostalno pokrenuti svoj vlastiti pothvat.Što ja zapravo znam raditi? . rukavice.Što je netko spreman financirati? . odabire jedan hobi. savjeti za prehranu. pancerice. npr. za poznatoga kupca koji svoju robu prodaje u ekskluzivnim prodavaonicama. Namještaj od crvljive jelovine 30 posto je skuplji jer je obradba mnogo teža i zahtijeva više vremena i strpljenja. a u stolariji se obavljaju sve faze obradbe.skloniji su razmišljanju nego impulzivnosti .imaju pozitivnu sliku o sebi . godine ljudi zadržavaju samo 2 posto kreativnosti koje su imali u dobi od 5 godina. dizajniranje. gdje su mu živjeli roditelji. Iako obavlja isti posao kao u Njemačkoj. Biti kreativan ne znači uvijek imati revolucionarne 40 ideje.1 NAJČEŠĆI IZVORI POSLOVNIH IDEJA 1. špor ta. tečajevi. pile se i noževi mnogo brže troše. ovisno o tome razvija li svoju kreativnost ili ne. Vježba: Zadatak je nastavnika da učenike podijeli u nekoliko skupina. 3.nadareni su . U budućnosti Ivan planira proširiti svoj pogon.originalni su u svojim razmišljanjima . a budući da je kod nas nema. No. Hobi Uz svakodnevni posao hobiji . na koji način je započeo svoj posao i s kojim idejama? Po čemu je prepoznatljiv? Kad poduzetnik odluči krenuti u poslovni pothvat. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kreativnost pojedinaca može svjesno poboljšati. CD-i • servisiranje skija.nemaju stalnu potrebu biti hvaljeni . Ivan ju je prisiljen uvoziti iz Bavarske. Proces prodaje proizvoda i usluga: • skije. Godine 1997. rukavice. plesa. Svaka skupina.Koja je tajna njegova uspjeha? . zdravstvene usluge.Kojim resursima raspolažem za početak posla? Pronalaženje ideje nije samo plod slučaja. S Ivanom rade njegov sin. niti jedna serija nije veća od deset komada.imaju znatiželju mladih i u starijoj životnoj dobi.Kojim poslom se baviti i biti uspješan? . Zato stolari ne vole raditi s takvim drvom. jer znatan broj ljudi godinama gubi kreativnost iz svoje mladosti. Ključ za poboljšanje vlastite kreativnosti je dopustiti kreativnim potencijalima da se razvijaju čitavog života. a za koji mogu osigurati odgovarajuću dobit.

Ured i pogon smjestili su u Zagorju. Napravili su uzorke i počeli ih nuditi domaćim brodograditeljima.najopakiji ubojica ovoga stoljeća. agencije za modni dizajn. Počeli su surađivati s dva vodeća domaća proizvođača malih brodova. učenici će nastojati predočiti najbolje rje šenje. kompjutorskom tehnologijom. Ova nova čip-tehnologija. od nosno kao opasnost. U skupini jedan pojedinac potiče ostale. omogućuje prvenstveno zaštitu od najčešćeg oblika krivotvorenja i zloporabe kar tica. Dugogodišnje poznanstvo pretvorili su u posao jer su oduvijek željeli raditi za sebe i primijeniti znanje za područja za koja su stručni. aktualne sajmove. odnosno specijalizacije . Postoje brojne metode i postupci poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. Treba promijeniti kut gledanja i promjenu u okruženju ne doživljavati kao problem. kreću na drugu fazu.razviti svoje vještine i upotrijebiti ih za pokretanje svoga vlastitog posla. 43 . Stoga su česti primjeri da sveučilišni profesori otvaraju visoke poslovne škole.osnivanjem tvr tke za proizvodnju brodskih interijera .uz pomoć odgovarajućeg obrazovanja. Zadatak im je da pokušaju razmišljati o stvarima za koje smatraju da ih je potrebno mijenjati. Primjer: Ar t Fry. zadržavajući dosadašnje korisnike svojih usluga. istraživanje 3. Uočiti promjenu. Nakon što su učenici definirali činjenicu da žele osnovati vježbeničku tvr tku. pa su . Stoga im je. Potreba je bila jasna: samoljepivi papirić koji bi se mogao lako odlijepiti bez oštećivanja stranice. koji su se tvr tki 3M na kraju pokazali vrlo profitabilnim proizvodom. razmišljanje. ljudima iz poslovnog života. izumitelj blokova samoljepivih papira Post-it. oluja mozgova (brainstorming) i metoda zapisivanja ideja (brainwriting). definiranje problema 2. pjevao je u crkvenom zboru. osnivanje male nakladničke kuće. Inventivnost Pojedinci koji su skloni istraživanjima. potpomognuta IBM-ovim inovativnim softverom. temeljem prikupljenih informacija. Vježba: Nastavnik upoznaje učenike s procesom stvaranja ideje kroz konkretne aktivnosti. posjećuju prodavaonice. • Porast kriminala na ulicama grada. Primjer: Trend povećanog broja kar tičnih prijevara tvr tka IBM je iskoristila kao povoljnu priliku za plasman novog proizvoda na tržište. Najčešće se radi o liječnicima. Umjesto kar tica s magnetskim zapisom. prikupljanje informacija. Ar t je bio uporan i išao k svome cilju s velikom ustrajnošću. jer je cijena najma povoljnija nego u Zagrebu. može . pronalascima. Učenici dolaze do različitih ideja o pokretanju novog posla zbog navedenih promjena. • Cijene benzina iz dana u dan sve su veće. a veći broj različitih ideja stvara nove poticaje. Dijeli ih u četiri skupine. npr. cvjećarnice i sl. 5. na tržište je lansirala nove čip-kar tice. unatoč kvaliteti i povoljnoj cijeni. informatičarima i sl. Iako u početku nije naišao na razumijevanje u svojoj tvr tki koja je bila poznata po proizvodima jake ljepljivosti.1. Procijenili su da u Hrvatskoj mala brodo gradnja ima perspektivu. • Iz godine u godinu ljetne temperature su u porastu. Č e s to ne mo že mo vi d j e ti b o l j e ak o s tal no g l e d amo u i s to m s mj e r u. otvaranje trgovine mješovitom robom. Papiri kojima je označivao stranice u svojoj zbirci crkvenih pjesama ispali bi nakon prve mise. televizijskih emisija. Posao su pokrenuli uz pomoć kredita i ušteđevine. a tri najpoznatije su: delfi-metoda. roditeljima. • Stres na poslu . Učenici vode bilješke o svojim istraživanjima i razgovorima međusobno razmjenjujući iskustva i zajednički prezentiraju rezultate.spojili informatiku i brodogradnju. U trećoj fazi. Mladena je završila brodogradnju i radila je kao projektna inženjerka na rekonstrukciji stambenoga dijela naftne platforme. prilagoditi se i iskoristiti je kao povoljnu priliku za novi poslovni pothvat značajka je uspješno g a p o d uze tni k a. književne literature. odnosno proizvoda. što mu je otežavalo nalaženje tih mjesta za drugu misu. u prostore nekadašnje tvornice Astra. Analiziraju mogućnosti za kontakte s potencijalnim par tnerskim tvr tkama. profesorima. aranžiranje. Vježba: Nastavnik zadaje konkretne situacije kao posljedice promjena u okruženju. proučavaju uspješne poduzetničke pothvate iz novina.vanje. od kojih svaka ima isti zadatak. Nakon određenog vremena odlučuju se za samostalan poslovni pothvat. 3. • Prije 15 godina zabilježen je porast nataliteta u zemlji. konkretno predočavanje najboljeg rješenja. 3. prija teljima. Primjer: Mladi poduzetnici Mladena i Mario prvi su u Hrvatskoj počeli proizvoditi brodski namještaj koristeći se modernom. 4. pojedinci s vremenom stječu iskustvo i ugled u svojoj profesiji. Stručnost u poslu Ulažući u razvoj svoje poslovne karijere bilo u državnim institucijama ili u privatnoj organizaciji. a planiraju i dalje ulagati u proizvodnju i nove tehnologije te širiti ponudu. Razgovaraju s ljudima iz okruženja. odnosno poboljšati. Rezultat su bili blokovi naljepnica Post-it. mogu i te kako iskoristiti tu svoju sposobnost i ideju pretvoriti u konkretan posao. časopisa. ako istodobno imaju i poduzetničkog duha. Mali brodograditelji doživljavaju ekspanziju i bilo im je logično da potraže potporu kooperanata. 42 Primjeri: • Stanovništvo se upozorava na moguću prisutnost kravljeg ludila u zemlji. već kao povoljnu priliku. Strana je konkurencija prilično jaka jer se razvijala zajedno s proizvođačima brodova. Izrađuju i elemente eksterijera. Pronalaženje poslovnih prilika Izvor za uspješnu poslovnu ideju može biti i promjena u okruženju. nabavili su opremu te zaposlili još četiri radnika.2 METODE PRONALAŽENJA IDEJA I UVJETI ZA USPJEŠNU POSLOVNU IDEJU Postoje tri faze u procesu stvaranja ideje: 1. roditelji strahuju za svoju djecu. trebalo vremena za uspješan plasman.

Kad se prikupljeni odgovori statistički obrade.poželjni su i neobični prijedlozi . Proces vodi voditelj/nastavnik.prodaja osušenih i prepariranih rijetkih biljaka i trava . tri puta).: . 44 45 . Oluja mozgova (brainstorming metoda) To je najčešće korištena metoda poticanja skupnoga stvaralačkog mišljenja. jer će to čitati drugi članovi skupine.nema autorstva ideja . ali je ipak nužno da voditelj bude osposobljen za usmjeravanje rasprave i poticanje kreativnosti sudionika.organizacija dječjih rođendana sa zabavnim programom . vrjednovanje ideje. tolerancija i sloboda mišljenja. U trećoj se fazi ponovno razmjenjuju i vrjednuju listovi papira.nitko nema pravo kritizirati tuđe ideje .nabava. luksuzno pakiranje i otprema specijalnih prigodnih darova na zadanu adresu. ali se daje i statistički prikaz odgovora čitave skupine. Vjerojatno je takvo mišljenje točnije nego da ga izriče sam pojedinac. a neizvjesnog događaja).ideje se daju u osnovnim naznakama . Broj kruženja ovisi o raspoloživom vremenu i motiviranosti sudionika. Tuđe se ideje mogu dopunjavati i dorađivati. a svaki list može za jednim stolom kružiti više puta (npr. no to ne znači da će sve ideje biti odmah upotrjebljive za poduzetničke pothvate.Preporuka je da broj članova ne bude manji od pet niti veći od 12. Primjenjuje se u malim skupinama od četiri do sedam osoba. Svaki krug zapisivanja traje pet minuta.prodaja svijeća u automatima . Učenici pak mogu dati različite ideje manje ili više provedive. Voditelj istraživanja odabere skupinu stručnjaka.trgovanje rabljenim kompakt-disk pločama . Nakon nekoliko ponavljanja postiže se gotovo jednoglasno mišljenje. U ležernom ozračju dominira povjerenje. Tehnika se sastoji od pisane komunikacije koja se dopunjuje usmenom. Odvija se u tri faze: 1.proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda .ne komentiramo i ne vrjednujemo ideje . Zato ovu metodu primjenjuju znanstveni instituti i sveučilišta. nakon kojega vre mena sudionici obično iscrpe sva promišljanja. Današnja delfi-metoda nema ništa zajedničko s nagađanjem lukave proročice jer je to po stupak pisanog izjašnjavanja veće skupine stručnjaka o nekom problemu (na primjer: vje rojatnost uspjeha novog proizvoda ili moguća vremenska pojava važnoga. ali se rezultati ispitivanja objavljuju tako da ih poduzetnik može upoznati čitajući stručne časopise. kao npr. na primjer. Ona je bila poznata po dvosmislenim proročanstvima koja su bila tako izrečena da se uvijek moglo protumačiti kako je ona točno predvidjela događaj. Poslije zapisane prve ideje svaki sudionik dodaje svoj list papira susjedu s desne strane.prodaja namještaja . Sudionici bi trebali biti upoznati sa sljedećim uputama: .najvažnija je količina ideja. Svaki sudionik treba pomnjivo proučiti i procijeniti svaku ideju. njezino izricanje budućnosti prije odlaska ratnika: “Ići ćeš vratiti se nikada ne ćeš poginuti u ratu!” može se različito tumačiti ovisno o tome iza kojeg dijela rečenice stoji zarez.mi stvaramo ideje . odnosno njezino kritičko preispitivanje. Pritom se nastoji izbjeći sudjelovanje nadmoćnih i nametlji vih pojedinaca. dodavanje i kruženje listova papira 3. Sada svaki sudionik može svoje mišljenje usporediti s mišljenjem ostalih pa su moguće korekcije ako je netko bio neodlučan. Provedba metode nije ni skupa ni te ška. Metoda zapisivanja misli (brainwriting metoda) Ova se metoda primjenjuje kad se radi o jednostavnijim problemima i za skupine sudionika koji se dovoljno međusobno ne poznaju. 0 bodova – najneuporabivije ideje. 1 bod – ideje koje su uporabive ali traže doradbu. zapisivanje ideja. Voditelj (nastavnik) prvo objasni tehniku i podijeli po jedan list papira svakom sudioniku. Prvi problem u provedbi ove metode je odabir skupine stručnjaka i malo je vjerojatno da bi poduzetnik-početnik mogao okupiti stručne utjecajne ljude na svom ispitivanju.trgovanje robom s tvorničkom pogrješkom . Na taj se način izbjegava mogućnost da utjecajan pojedinac nametne svoje mišljenje cijeloj skupini. Nakon toga slijedi vrjednovanje ideje. Moguće ih je vrjednovati s tri ocjene: 2 boda – ideje koje se čine odmah uporabive. Voditelj/nastavnik nastoji za svaku ideju čuti od sudionika argumente «za» i «protiv».trgovanje špor tskim rekvizitima ili glazBrainstorming benim materijalima .možemo povezivati tuđe ideje sa svojima . Tako. Tako sudionici ispitivanja i ne znaju što su odgovorili drugi sudionici. postavi im pitanja putem pisma i na isti način prikupi odgovore. Ovom se metodom može najbrže prikupiti velik broj ideja. Sve se prikupljene ideje zapisuju kako bi ih svi mogu vidjeti. čitljivo.turistička agencija .moguće je reći sve što nam padne na pamet .Delfi-metoda Dobila je ime po starogrčkom svetištu u kojemu je mitska proročica Pitija proricala budućnost. Ideje se zapisuju samo u osnovnim naznakama. Radi se o složenoj metodi koja se rijetko koristi za potrebe malih poduzeća. Sudionici sjede u krugu oko zajedničkog stola i bilježe ideje na list papira. definicija problema 2. ideje se stvaraju najviše do pola sata. ponovno se šalju ista pitanja.

... a sličnosti ukazuju na snagu prema kojoj se treba usmjeriti........ trgovačke ili uslužne) ovisi ne samo o poduzetnikovim sposobnostima.... No....... iz vlastitih ili tuđih izvora........ Pritom je važno uzeti u obzir i analizu konkurencije................. Razlike koje proizlaze iz ovih usporedaba ideja ukazuju na slabosti koje treba istražiti...... Što želimo postići? Odabir djelatnosti (proizvodne................................. Kako zadovoljiti potrebe ciljnoga tržišta i istodobno ostvariti dobit? Odgovor je: učinkovita kombinacija raspoloživih resursa........................ Učenici u ulozi poduzetnika.... Ciljno tržište ... o njihovim potrebama.... kulturnim i etičkim normama.... Vrlo je bitno uzeti u obzir neprestane promjene u tržišnom okruženju i............ poštovanja... vrlo je važno ponuditi dovoljne količine proizvoda i usluga... Razumljivost Vježba: Zadatak je nastavnika podijeliti učenike u nekoliko skupina od 4 do 5 njih. je li moderna........................... odgovornosti i izazova... željama i navikama...... Poslovni prostor ......1.... ipak će odluka o konačnom rješenju biti pitanje poduzetnikove odgovornosti za posao i njegova samostalnog preuzimanja rizika..................... odnosno dobroj analizi unutarnjih i vanjskih čimbenika (nešto više o tome u poglavlju 6...... pritom ne bi smio zanemariti važnost pričuvnih sredstava potrebnih za pokrivanje možebitnih iznenadnih troškova........... promatra se ukupna raspoloživost stručnoga znanja..... ali po cijenama i uz uvjete plaćanja koji su im prihvatljivi.......... Nakon obradbe svaka skupina predstavlja ostalima svoju zamisao................. Sve čimbenike mogućeg uspje ha potrebno je s vremena na vrijeme preispitati jer i oni trpe zbog promjena na tržištu... ŠTO ŽELIMO POSTIĆI? Vrsta djelatnosti ............. a što isplativije... temeljem odabrane ideje.......... Potrebe kupaca ...... Promatra se do koje je mjere ideja društveno prihvatljiva....... ZAŠTO TO ŽELIMO? Motivi pokretanja djelatnosti ... Tim zaposlenih .. Razmatra se je li ideja u skladu s pravnim... stručne savjetodavne potpore i sl. na koja tržišta i u kojim količinama...... Tako ćemo biti u stanju donositi pravodobne odluke vezane uz naše aktivnosti.................... Biti učinkovit ne znači samo raditi prave stvari već je potrebno raditi prave stvari na pravi način........... uvažava li ekološke standarde........... odnosno stopu povrata u odnosu na uloženo..... upućivanja poslovne ponude potencijalnome par tneru. Prodajni asor timan (proizvoda ili usluge) .................... Specifičnost ponude (prednosti u odnosu na konkurenciju) ........ stručnjaka za odabranu djelatnost s potrebnim znanjima i vještinama... Donosi se odluka o tome kako pribaviti financijska sredstva......................... znati kako racionalno iskoristiti raspoloživo vrijeme...... napredna............ Nastavnik prikuplja papiriće s ocjenama.....1..... Pritom je potrebna usklađenost niza organizacijskih aktivnosti koje tvr tku dovode do uspjeha............................ Odabir ciljnoga tržišta podrazumijeva prikupljanje informacija o budućim kupcima.... zašto i kako će to postići....... utječe li na nezaposlenost i sl........ sastaviti listu dobavljača.. Od više mogućih kriterija izabrali smo nekoliko: Izvedivost Procjenjuje se je li izabrana ideja (budući proizvod ili usluga) tehnički i ekonomski izvediva...... odlučiti na koji će način plasirati proizvode ili usluge..........3.. a nastavlja se pokretanjem akcije i ostvarenjem te ideje.......... ispunjavaju ovaj okvirni obrazac.. jer svaka ta sastavnica zahtijeva precizniju razradbu od same tehnologije do troškova... organizacije poslovnoga sastanka i sl. Postavlja se pitanje je li ideja lako objašnjiva onim sudionicima koji sudjeluju u procesu njezina ostvarivanja........ mogući krediti. raščlanjuje i odabire najbolju ideju...... Da bi se tim potrebama udovoljilo.............1 ovog priručnika)....... sigurnosti............... prilično je zahtjevno.......... zadovoljavaju li konkretan proizvod ili usluga potrebe kupaca........ sukladno tomu........ Kako ćemo to postići? Prihvatljivost Zakonitost Kvaliteta/svrsishodnost Promišlja se je li ideja u skladu s postojećim standardima i zahtjevi ma tržišta..................... Razdoblje koje započinje stvaranjem ide je........................................ Pritom je vrlo važno procijeniti vrijeme povrata uloženih financijskih sredstava................... za koje vrijeme ostale skupine ocje njuju ideju koja se prezentira ocjenom od 1 do 5 prema istim kriterijima. No......... odnosno učinkovitosti... kupiti ili unajmiti poslovni prostor i opremiti ga......... znanju i iskustvu već i o situaciji na tržištu........................................... To znači da zaposleni u uspješnoj tvr tki pri poduzimanju poduzetničkoga pothvata znaju što žele postići... tj........... KAKO ĆEMO TO POSTIĆI? Vlastiti ili tuđi izvori financiranja ............ Donosi se odluka o tome što plasirati.... Zašto to želimo? Pokretanje određene djelatnosti izazvano je kombinacijom mnogih motiva poduzetnika..... Poduzetnik mora procijeniti što je za njega sigurnije i jeftinije. Postoji veći broj mogućih rješenja koja uglavnom zadovoljavaju i veći broj različitih mjerila (kriterija) po kojima se ocjenjuje izvedivost ideje....... Vježba: Nastavnik naglašava da su prethodno navedene sastavnice poduzetničkog pothvata samo okvir za donošenje poslovnog plana.......... Vrlo je važno prikupiti sve dostupne informacije koje moraju biti utemeljene na ozbiljnim i pouzdanim prosudbama... Zadatak je poduzetnika okupiti tim ljudi... Primjena poduzetničke ideje u praksi znači njezino oživotvorenje koje se postiže početkom obavljanja zamišljene poduzetničke djelatnosti.. poput financijske stimulacije.. Svaka od njih odabire svoju ideju i razrađuje je prema prethodno navedenim kriterijima..3 OCJENJIVANJE IDEJA Prikupiti različite ideje nije lako......... a još je teže ocijeniti koja je od svih ideja najprikladnija za poslovni uspjeh.................................... poput započinjanja komercijalizacije novoga proizvoda.... 47 46 ........ odabrati odgovarajuću lokaciju...............................

.. ŠTO SE OČEKUJE OD PARTNERSKE TVRTKE ? Par tnerska tvr tka u programu Vježbeničke tvr tke treba prepoznati mogućnost za suvre meno stručno obrazovanje te u takvom radu učenika ..................... Korištenjem iskustava par tnerske tvr tke učimo iz vanjskih izvora.................. može ih upoznati s poslovnim običajima u konkretnoj gospodarskoj grani (opći uvjeti poslova nja. koji proizvodi......... aktualnosti – trendovi)........ svaka tvr tka koja djeluje u školi trebala bi imati par tnersku tvr tku ....................tvr tku iz stvarnoga gospodarskog svijeta koja će učenicima ponekad pomagati savjetima.... Prodajni kanali .. uspoređujemo se s najboljima. ogledni primjerci ugovora..... ali njihovu praksu prilagođavamo specifičnostima tržišta vježbe ničkih tvr tki.. ZADATAK VODITELJA VT-a • menadžmentu par tnerske tvr tke pismom objasniti značenje nastavnog predmeta • organizirati posjet par tnerskoj tvr tki ... uvjeti isporuke i plaćanja) • o distribucijskoj politici (katalog.... odnosi s javnošću...koji tu postaje sredstvo učenja........................................ učimo od drugih i tako poboljšavamo svoj unutarnji sustav........ Vrijeme trajanja pothvata .............. Vježbenička tvr tka je za učenike sinteza dotad naučenih općeobrazovnih i stručnih sadržaja i praktične primjene.................................... KONTAKTI S PARTNERSKOM TVRTKOM I LOKALNOM ZAJEDNICOM Kako bi program vježbeničke tvr tke proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim situacijama.......... PREDNOSTI ZA PARTNERSKU TVRTKU • smanjenje troškova izobrazbe za početnike • povećanje poznatosti u krugu budućih poduzetnika • pozitivan imidž tvr tke................ koje dodatne usluge ....... Eksternim industrijskim benchmarkingom uspoređujemo poslovanje s drugim tvr tkama koje nisu naši izravni konkurenti ( jer nastupaju na drugim tržištima)... tržištu nudi kvalitetne proizvode i uvijek vodi brigu o okolišu...... telefonski marketing..................... Odaberite tvr tku koja uspješno djeluje na smanjivanju troškova poslovanja i povećanju produktivnosti.. Kotleru benchmarking je umjetnost pronalaženja odgovora na p i tanj e k ak o i zaš to ne k e tvr tk e mo g u izvršavati zadatke mnogo bolje od drugih...................da učenici prezentiraju: -cilj i zadaće predmeta Vježbenička tvr tka -sadržaj obrazovanja -organizaciju i grupiranje poslova vježbi.......... Par tnerska tvr tka daje odgovore na pitanja: • o politici proizvoda i asor timana (koliko.... što znači da primjenjujemo benchmarking . Upravo je takvo poduzeće predstavnik gospodarske prakse koji može biti pravi primjer budućim mladim poduzetnicima.... Par tnerska tvr tka Grawe Par tnerska tvr tka Klara 48 49 ............................. Nabavni kanali ..........što je učenicima ponekad vrlo teško odabrati bez dobrog poznavanja proizvoda) • o politici cijena (realne cijene........... Odgovore na navedena pitanja saznat će učenici ako im se organiziraju: • posjeti proizvodnji • posjeti prodajnom i marketinškom odjelu • posjeti skladištu • telefonski pozivi radi savjeta • pomoć propagandnim materijalom • uzorci koji obogaćuju sudjelovanje vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki i sl........................... 3.Lokacija ........................ Svojim će im par tnerstvom omogućiti razvoj kvalitetnih radnika za naše gospodarstvo....... provedba................ Benchmarking se kao komparativni pristup provodi u nekoliko temeljnih koraka: • identificiranje konkurencije/«konkurencije» • analiza i uspoređivanje • u čemu smo lošiji i kako biti bolji • primjena naučenih rješenja... sajam) • o komunikacijskoj politici (reklamni plan......... Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti ................. sredstvo stalnoga poboljšanja i sredstvo za postizanje zadovoljstva u radu vježbeničke tvr tke te pruža golemu korist u pronalaženju odgovora.............. internetska stranica – prodaja.............. a cilj provedbe benchmarkinga ne ke tvr tke je kopirati njezina najbolja rje šenja i po mogućnosti ih poboljšati...2.buduće potencijalne radnike..................... prodajni trening)... Prema Ph...... a pomoć par tnerskog poduzeća daje tom radu dojam stvarnosti..........................

opremu i sl. Jasno utvrđivanje radnih zadataka.pomažemo jedni drugima. doček Nove godine i sl.3. 50 .izvršiti odabir odgovarajuće strateške mogućnosti.Svjesni smo da je u radu moguće i griješiti. Budući da je za izgradnju kvalitetne vizije nezaobilazna zajednička suradnja. Iako skupine odabiru različite metafore. Npr. Utvrđivanje vizije podrazumijeva prvenstveno osvješćivanje mogućnosti i potencijala. u svakodnevnom je životu mnoštvo takvih situacija poput učenja za test. poštovanje i povjerenje svih suradnika. definiranje obveza.) . utjecanje na njihovu motivaciju.utvrditi vrijeme trajanja aktivnosti. a istodobno i temelje za kreativni poduzetnički potencijal koji će svojom pokretačkom snagom pružiti doprinos razvoju hrvatskoga poduzetništva. sposobnosti i vještina ostvare određene ciljeve i zadatke. u skladu s tim. Nadzor U svijetu brzih promjena tvr tka ima mogućnost ostvariti konkurentsku prednost ako je spremna usmjeriti se prema budućnosti. prijedlog vizije za program Vježbenička tvr tka u Hrvatskoj je sljedeći: «Kvalitetnim individualnim i profesionalnim razvojem učenika stvaramo uvjete za njihovo uspješno uključivanje u poduzetničku praksu.: . u slučaju odstupanja.poput sljedećih odrednica: . U svrhu izgradnje i prvenstveno prihvaćanja zajedničke vizije nastavnik može primijeniti i određene vježbe.3 OD STRATEGIJE DO CILJA VT . upravljanje odnosima i sukobima i sl. «Budi pažljiv na početku i ne ćeš imati problema na kraju. odnosno upravljanja. tolerancija. . Primjerice.primjenom prethodno navedenih aktivnosti . novačenje.Zabavljamo se i kad ozbiljno radimo. odnosno svrhu i smjer djelovanja i. 51 Organiziranje Vođenje Upravljanje ljudskim potencijalima Praćenje potreba za pravim ljudima na pravome mjestu. . . potrebno je organizirati česte susrete timova koji rade na zajedničkim zadatcima. izbor i upošljavanje.Mi međusobno surađujemo. i izgradnju pozitivnoga radnog ozračja. mjera i rezultata u usporedbi s postavljenim planovima te. ovlasti i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja. Zadatak nastavnika je uputi ih kako . razvoj poslovne karijere (obrazovanje). postavljanja ciljeva i određivanja načina. Vježba: Učenici se podijele u nekoliko skupina.» Sun Tzu Odrediti viziju tvr tke znači odrediti jasnu predodžbu (idealnu zamisao) o tome kako vidimo tvr tku u budućnosti i kako ćemo na jedinstven način pridonijeti stvaranju te budućnosti.konkretizirati taj postupak i uspješno ga privesti kraju. odnosno strategije za njihovo postizanje.Učimo jedni od drugih.mi smo poput uspješne špor tske momčadi u kojoj svatko svojom ulogom pridonosi postizanju konačnog rezultata. njihov individualni razvoj. Svaka od njih ima zadatak pokušati osmisliti me taforu (tehnika za razvoj kreativnog mišljenja) koja bi ukratko opisala njihov zajednički rad u idealnoj formi.U slučaju problema . njihov idealan način rada ima uglavnom iste ele mente . znanja i vještine.Znamo što i zašto radimo i vođeni smo zajedničkom idejom. priprema za odlazak na putovanje.3. njihovo pravodobno korigiranje. Npr. . stvarajući time predivnu glazbu. Primjerice.jasno utvrditi zadatke . Stoga je vrlo bitno odrediti strategiju.odrediti viziju . treba zamisliti kakav bismo način rada u idealnom slučaju željeli imati u idućih dvije do pet godina. provjeravanje i prosuđivanje odluka. stoga svi zaposleni trebaju težiti visoko i zamišljati svoju željenu viziju djelovanja.mi smo poput orkestra u kojemu instrumenti u različito vrijeme preuzimaju vodstvo. postupaka.odrediti misiju . projektiranje poslova. a. u skladu s tim: . Primjer za vježbu: Tim učenika odlučio je poduzeti akciju prikupljanja dječjih igračaka po razredima i odnijeti ih u Dom za napuštenu djecu. Praćenje. Kako u svakodnevnom životu tako i u poslovanju jedne tvr tke nužno je pravilno upravljati poslovnim aktivnostima putem sljedećih procesnih funkcija: Planiranje Aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu definiranja misije. .definirati obveze i odgovornosti koje proizlaze iz njihova izvršavanja .pravilno postaviti ciljeve . .učinkovito koristiti raspoložive resurse (financijska sredstva. ali se na pogrješkama i uči. .a 3.Stalno provjeravamo držimo li se zacr tanoga smjera. mogućnost napredovanja i sl. Pritom je potrebno: .1 ODREĐIVANJE VIZIJE Svako naše djelovanje podrazumijeva pravilnu usklađenost aktivnosti. Poticanje radnika da putem pravilne primjene znanja.» Dugoročna je vizija povezana s idealnim stanjem.postaviti ciljeve .

........ Ako se učenik................................................ ............. .............. zdravlja...............njezina poticajna.......................................................... sigurnosti i zaštite okoliša............................................................ preporuča se prepoznavanje vlastitih prednosti i nedostataka........Svrha ove vježbe je prihvaćanje zajedničke vizije i stvaranja uvjeta za daljnje postupke.............................3............................. odnosno stanje u budućnosti koje želimo postići............ .................... u slučaju promijenjenih okolnosti..... npr...... Golema je razlika između djelotvornosti izjave o misiji koju su stvorili svi iz tvr tke i izjave koju je napisalo nekoliko radnika u zatvorenoj prostoriji.... što bismo trebali raditi i zašto to radimo? Izjave o misiji najčešće se koriste u poslovnom..... je: ...... Vježba: Osobine dobre misije: Stvaralačka Poticajna Daje sliku budućnosti kakvu bismo htjeli ostvariti............ prepoznatljivost i ambiciju tvr tke................................................. .............. humanoga sociološkog okruženja i ukupne učinkovitosti tvr tke.................. ovisno o akciji koju planira u budućnosti...................................... Uključuje realistične dostižne ciljeve............. Djelotvornost izjave o misiji očituje se u uključenosti svih radnika........................... radnike... Potiče dugoročnu zainteresiranost radnika......uz povećanje vrijednosti uloženoga kapitala.. Pružamo priliku svim radnicima da razviju svoje kreativne potencijale i usmjeravamo ih na trajno poboljšanje poslovnih procesa................. područje financija............. postavlja određeni cilj.... «Ako nema uključenosti....... Osobni ciljevi se mogu postavljati za različita područja djelovanja......................... ali i nedostatke koji mu mogu predstavljati stanovitu zapreku........ bez obzira gdje se koriste...... ................................................................. no slabo zdravlje mu može biti zaprekom................3............................................. 3...... .......... bavi nogometom i postavi sljedeći cilj «ulazak u školsku nogometnu momčad u roku od jedne godine»... 53 52 ................................ poslovne karijere.............. Vježba: Svaki učenik za sebe.. Misija: ....... .................................................................... talent i upornost osobine su koje za ostvarenje tog cilja predstavljaju prednost... par tnera............................................................................................d. ......................... znači prvenstveno osposobiti ih za optimističan način gledanja prema naprijed......................................... kupce i javnost......... nema posvećenosti!» Misija odražava identitet...... Odgovara na pitanje što radimo...........................2 ODREĐIVANJE MISIJE Postavljanjem misije definiramo kako svrhu poslovanja tako i najvažnije ciljeve............... primjerice.................... Dovoljno je općenita da....... Time se i potvrđujemo kao vodeće poduzeće u regiji...... istodobno kraj tog cilja napiše svoje prednosti koje mu mogu pomoći u njegovu ostvarenju...... obitelji.....................3 POSTAVLJANJE CILJEVA Cilj predstavlja željeni rezultat....... Može se dobro objasniti za pet minuta........................ Ostvarujemo zadovoljavajuće i rastuće poslovne rezultate .... npr....................................................................................... Osiguravamo dugoročno zadovoljstvo potrošača njegujući stoljetnu tradiciju i vrhunsku kvalitetu svojih proizvoda i usluga radi očuvanja zdravlja................. Dovoljno je jasna da bude putokazom u donošenju odluka........................................................... Primjeri: • «Dostojanstvo pojedinca» (IBM) • Misija Francka d.... .......... ........... motivirajuća uloga za sve sudionike................ ........... kupaca.... dioničara.............................. Fleksibilna Razumljiva Određena 3........................................ odnosno njezinih radnika.................. omogući promjenjivu inicijativu i ponešto drugačiji pravac djelovanja........................................................... a nešto rjeđe u osobnom i u obiteljskom svijetu.... odnosno san o vašoj vježbeničkoj tvr tki? Ostvariva .............................. Raditi s učeničkim timovima na planiranju budućnosti... Ako postoji mogućnost bilo kakvih zapreka u ostvarivanju osobnih ciljeva.......... Vježba: Na osnovi prethodno navedenih načela učenici određuju misiju svoje tvr tke.............................sustav pozitivnih vrijednosti ..................... Ono što bi trebalo biti zajedničko svim misijama............................................. u slučaju poslovne izjave o misiji za menadžere.................... Odaberite koja vam je zajednička želja......

...strategijski .....biti prvi izbor kupaca zbog naših konkurentskih prednosti................................. 54 .. Operativni ciljevi (kratkoročni): .......... 3................................. Taktički ciljevi (kratkoročni): ........ a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova ........... Strategijski ciljevi – općeniti su............ Sama strategija trebala bi biti prilagođena: .............................smanjiti troškove proizvodnje i režija unaprjeđivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija....................................... 4................................................. ............................................. odnosno odjela za razdoblje od jedne do tri godine ili pak za pojedince ili radne skupine u razdoblju od jedne godine.......................................................................... a potom i ciljeve po pojedinim odjelima.................................................................. .........MOJE PREDNOSTI 1.......................... Strategijski ciljevi (dugoročni): ......................... .............. Temeljna načela ciljeva u organizaciji su: Stimulativnost (prihvatljivost) cilja Određenost i mjerljivost cilja Vremenska određenost cilja Potiče izvršitelje na njegovo ostvarivanje...........................karakteristikama tržišta prema kojima je usmjerena.......... ...................... primjerice.................. ............... 2........................................ponuditi najbolju tehnologiju i održavati visoke profite....................... .............. 3.............. odnosno za njegovo ostvarenje........... .................................. Zagreb: ......... Taktički ili operativni ciljevi detaljniji su i mogu se postaviti na razini organizacijskih jedi nica....................................... ......................................................................... Ako je.............................. ljudskim.................................................................... Dostižnost (izvodivost) Mogućnost njegova ostvarenja je u skladu s postojećim sposobnostima i radnim uvjetima.......................................................................................................... 2... Strateška politika tvr tke se u skladu s time bavi donošenjem odluka o usmjeravanju i usklađivanju svih aktivnosti u pravcu ostvarenja ciljeva.....proizvodnim................................................................................ 4.......................................... ............... Primjer strategijskih ciljeva Dalekovoda d..... Poslovni ciljevi koji se postavljaju u tvrtki najčešće su: ................povećati tržišni udio u regiji ....... U skladu s njima učenici će u ovoj vježbi postaviti strategijske ciljeve za svoju vježbeničku tvr tku................................................4 ODABIR STRATEGIJE Strategija podrazumijeva cjelovit pristup što ga tvr tka mora usvojiti kako bi ostvarila prethodno određene ciljeve........................................................................................... ........................... 3.................... taktički ciljevi Odjela za marketing će biti: priprema plana za razgovor s upravom robnih kuća o ulasku u njihove nabavne kanale i zapošljavanje novog voditelja koji ima iskustvo u pregovaranju s predstavnicima robnih kuća. strategijski cilj «distribuirati proizvode u nabavne kanale robnih kuća»......................razvijati se barem jednako brzo kao i računalna industrija ............................. 55 Spoznaja o prednostima i nedostatcima bitna je za proces pravilnog odabira cilja....................................................... ............ MOJ CILJ MOJI NEDOSTATCI 1.....................................operativni ciljevi..........................................d.......................................................................................... Vježba: Zadatak nastavnika je uputiti učenike u proces postavljanja ciljeva prema prethodno na vedenim načelima.. Omogućuje da se točno utvrdi što se od nekoga očekuje................................................... ..... ..................................................................postati proizvođač s najnižim troškovima u toj grani .................... dugoročni i sveobuhvatni (3 do 5 godina). Primjer strategijskih ciljeva u IBM-u: ................................... .............................osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje .................. ............... ...taktički ..................................... organizacijskim i financijskim sposobnostima tvr tke ..................................................................... ............................................3.................. ............ Važna je za planiranje i kontrolu njegova ostvarivanja..................

Nakon zajedničke diskusije učenici donose odluku o tome koju će strategiju izabrati za svoju tvr tku. za određenu skupinu potrošača. djelatnost. najveća dobit).Pri odabiru odgovarajuće strateške mogućnosti. Tvr tka proširuje asor timan proizvodnje ili prodaje. Diferencijacija Tvr tka na tržište plasira specifične proizvode ili usluge koji se. odnosno uz standardnu cijenu može se ostvariti najveća razlika između prihoda i rashoda. postoji mogućnost podmirivanja rizika i gubitaka jednog proizvoda s dobitcima drugih proizvoda.DOBAVLJAČI 56 57 . konkurencija) b) vrijeme (vremenska usklađenost) c) profitabilnost (najniži troškovi. Udio na tržištu postiže se snižavanjem svih vrsta troškova. Svaka od njih ima zadatak komentirati (uz konkretan primjer) jednu od prethodno navedenih strategija. izdvajaju od konkurentnih. osnivački ulog. uvodi se različitost. OSNIVANJE VT-a: ime. Između više strategija možemo odabrati jednu od sljedećih (ili njihovu kombinaciju): Npr. teme ljem određenih. što znači da se krajnjim kupcima može ponuditi najniža cijena. Tvr tka plasira proizvode i usluge samo na jedan određeni segment tržišta.. ŠKOLA VJEŽBENIČKA TVRTKA ORGANIZACIJA POSLOVANJA VT-a NASTAVNIK VODITELJ VT-a UČENICI RADNICI VT-a Troškovno vodstvo Diversifikacija Fokusiranje VJEŽBA: Nastavnik u ovoj vježbi učenike može podijeliti u četiri skupine. Svrha je ove vježbe bolje razumijevanje i snalaženje učenika u procesu donošenja pravilne odluke o izboru strategije. kupovna moć. PARTNERSKA TVRTKA SREDIŠNJI URED VT-a TRŽIŠTE VT-a KUPCI . logotip. u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: OD OSNIVANJA DO POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE a) rizik (mogućnost nastupa negativnog događaja. posebno vrijednih obilježja. Budući da se provodi na manjem tržištu. povećava se konkurentska prednost tvr tke. kvaliteta..

glavne tehničko-tehnološke podatke. jamstva. grafikona. upozorenje o zaštiti autorskih i/ili vlasničkih prava. Naslovnica II. 58 a) Naslovnica. Prethodnica je dobroga planiranja analiza zbivanja u okruženju te zbivanja unutar samoga gospodarskog subjekta. robe ili usluga. pokazatelje uspješnosti projekta… 1. menadžeri i radnici te državna uprava dobit će detaljnu sliku naše djelatnosti zbog sklapanja poslovnih ugovora i poslovnih veza. robe ili usluge i koji je predviđeni razvoj proizvoda u budućnosti. ambalaže. Tehničko-tehnološka analiza 4. kupovne navike potrošača. pronalaska i privlačenja novih radnika u tvr tku. Makro tržišna pozicija podrazumijeva sagledavanje tržišnog položaja u domaćem i inozemnom poslovnom okruženju (stanje rasta ili recesije). Kvalitetno planiranje omogućuje donošenje kvalitetnih odluka. slika. već instrument uspješnoga poslovanja. opis poduzetničke ideje i proizvoda. Sadržaj mora biti pregledan i pružati osnovne informacije o planu za lakše snalaženje. Osobita se pozornost poklanja pisanju baš ovoga dijela. postojanje zapreka za ulazak na tržište. sagledati potencijalne prepreke i stvarne mogućnosti da se plan ostvari. robe ili usluge Ukratko treba opisati autore. prikaza. Pri izradbi plana nužno je poći od stvarnih okolnosti i činjenica i realnih pretpostavki za budućnost. Mikro analiza obuhvaća: utvrđivanje veličine i strukture prodaje. Ekonomsko-financijska analiza 7. shema i dr. opis imovine i lokacija te vlasnička struktura. pravni oblik trgovačkog društva.3. Bankama i ostalim kreditorima plan služi za procjenu naše kreditne sposobnosti. djelatnost /matični broj i šifra djelatnosti/. Navesti licencijska ili patentna prava (ako postoje) i specifičnost tehnologije potrebne u poslovanju. mogući tržišni udio. kupci. podatci o autorima i recenzentima plana. organizacije. adresa. Navodi se misija. Analiza tržišta Ocjena tržišne pozicije obuhvaća makro i mikro tržišnu analizu. Cijeli plan mnogi ne će ni pročitati ako ih sažetak ne zainteresira već na prvi pogled. b) Sadržaj. Ako se proizvod još razvija. distributeri. elektronička adresa. tržište kupaca i dobavljača stalno se mijenja i nemoguće je točno predvidjeti buduće promjene koje mogu bitno utjecati na naše poslovanje. Ipak on postaje sve više standardiziran i uglavnom sadrži sljedeće elemente koji se mogu koristiti i za izradbu poduzetničkoga (investicijskog) projekta : I. 2. servisi. podatci o primatelju projekta (ako se plan nekome upućuje). potrebne radnike i njihove kvalifikacije. financiranja. strukturu i izvore kapitala. a može se izvršiti i SWOT-analiza. Sadržaj poslovnoga plana ovisit će o djelatnosti gospodarskoga subjekta. Podatci o poduzetniku. potrebne resurse za ostvarivanje ciljeva. Može ga se staviti na početak ili na kraj plana. Plan mora objasniti zašto se isplati ulagati u naš projekt. robu ili usluge. Važno je istražiti tržište kako bi se saznalo tko su nam potencijalni kupci. rokove izvedbe. Planiranje je temelj za donošenje operativnih odluka. mjere zaštite okoliša i zaštite na radu. potrebno je identificirati proizvode. Analiza tržišta 3. kontrole i razvoja poduzetničkoga pothvata. očekivani odgovor konkurencije. naslov i predmet plana. moguće konkurente (njihove prednosti i nedostatci). Menadžment projekta 5.4 POSLOVNI PLAN Javivši se u glavi poduzetnika. Uključuje naslove svih poglavlja i dijelova te stranice na kojima se nalaze. Okruženje u kojemu se odvija poslovanje. menadžmenta. podatci o osobi za kontakt. Podatci o poduzetniku. njihovu uporabu i funkcionalnost. pose bne značajke tržišta i sl. subvencioniranje zapošljavanja i sl. Ako je poduzeće već osnovano. Na njoj se nalazi naziv trgovačkog društva. tko su i kako su došli do ideje. navesti i vrijeme potrebno za njegovo izbacivanje na tržište. Razvoj informatike i računala olakšava izradbu planova. asor timanu proizvoda. opis poduzetničke ideje i proizvoda. Poslovni plan nastaje kao rezultat poslovnog planiranja. Osnovna kategorija su potencijalni investitori kojima ćemo predočiti načine pokretanja. podatke o tržištu i konkurenciji. u čemu je specifičnost poduzetničke ideje. najvažnija tržišta i dobavljače. identifikaciju najvažnijih kupaca. Marketinški plan 6. Prilozi. podatci o mjestu i vremenu izradbe projekta. osnovni podatci o osnivačima i vlasnicima tvr tke. Par tneri tvr tke – dobavljači. procijenjeni udio na tržištu. U sažetku treba navesti osnovnu svrhu izradbe plana i treba sadržavati osnovne podatke o tvr tki. ciljno tržište. u čemu se sastoji jedin stvenost tog proizvoda. uvida kako će djelatnost utjecati na užu i širu okolinu i njezin razvoj. koliko je ideja originalna. jer on ne će služiti samo poduzetniku koji pokreće posao nego i mnogim drugim korisnicima. na čemu se temelji potražnja za tim proizvodima. širina i dubina asor timana. popis tablica. c) Sažetak. Izrađeni plan možemo koristiti kao podlogu za korištenje državnih poticaja za razvoj poduzetništva. Mogu se priložiti i opisi. dugoročni i kratkoročni ciljevi poduzeća. koja poboljšanja nudi proizvod u odnosu na postojeće. Poslovni plan je pisani dokument za provedbu poslovnih aktivnosti i redovito se donosi na početku svake poslovne godine. kvantitativno odrediti aktivnosti u određenome vremenskom razdoblju. prilaže se i povijest poduzeća. Kako je svaka poduzetnička aktivnost usmjerena prema zadovoljenju ljudskih potreba. skice. telefon. cr teži i slike proizvoda. robe ili usluge 2. plan je potrebno napisati na papir. te stranice na kojima se nalaze. Mnoge institucije daju gotove predloške koje olakšavaju njegovu izradbu. fotografija. Sažetak 1. Sadržaj III. Ovaj dio plana će se razlikovati za poduzeća koja se tek osnivaju od poduzeća koja već posluju. kratke životopise autora i druge zanimljive informacije. Plan nije formalan dokument. podijeliti ih na 59 .

opis odabrana tehnološkog rješenja. uvozna ili iz domaćih izvora. stabilnost. stalnost. Projekcija prodaje i prihoda od prodaje u početku se može raditi po mjesecima. jamstva. Svako produljenje određenih rokova može dovesti do povećavanja troškova. Marketing je poslovna filozofija koja stavlja potrošača u središte svih aktivnosti. funkcije. kapacitetu. Mogu se nametnuti razna zakonska ograničenja (dopuštenje za obavljanje djelatnosti). 4. inoviran ili modificiran za određene potrošače ili tržišta. U planu je potrebno odrediti opremu. Kapacitet je sposobnost nekog sustava da u određenom vremenu proizvede određenu količinu proizvoda. Projekcija prodaje i prihoda važan je dio analize tržišta. sigurnosti izvora kapitala. Pri određivanju cijene uzimaju se u obzir troškovi. robu ili uslugu ponuditi na tržištu i što će biti naše prednosti u odnosu na konkurente. trajnost. Tehnologija i kapacitet . Izvedba /aktivizacija/ – obuhvaća vrijeme od početka realizacije poduzetničke ideje do početka redovitog poslovanja. Uz broj treba navesti kvalifikacijsku strukturu radnika. tj. zaštitnim mjerama i vremenu izvedbe projekta. poljoprivredni ili poslovni prostor). zemljopisni. funkcionalnost. Upravljanje ljudskim potencijalima obuhvaća planiranje potreba za kadrovima i njihovu regrutaciju. trgovačkog ili uslužnog procesa. kvaliteta. Marketinški plan – sve se poslovne odluke u marketinški orijentiranim tvr tkama donose na temelju marketinškoga informacijskog sustava. prava i obveze. Proizvod može biti originalan. Planom menadžmenta treba prikazati podrobne podatke o vlasniku i menadžerskom timu (njihovim sposobnostima. rješavanje pravnih poslova.) i osigurati fizičku distribuciju i skladištenje. poduzetnička klima na određenom području. komplemen tarnost. pa se prema njoj mora odrediti poduzetnička aktivnost koju bismo mogli obavljati (u slučaju kad već posjedujemo građevinski. srednjoročni i kratkoročni. sigurnosni zahtjevi i drugo. 3) na prodaji i distribuciji i 4) na promidžbi (4P). Najvažnije je da se de finiraju osnovni zadatci i poslovi. izmjenama uvjeta na tržištu. elastičnost potražnje i utjecaj države kroz poreze i poticaje. za neke će biti potrebni mjeseci ili godine. Različito će se nastupati na tržište ovisno o tome u kojem se dijelu životnoga ciklusa proizvod nalazi (potpuno nov proizvod. Prema razdoblju na koje se odnose. profesionalna oboljenja. odre đivanje plaća i nagrada. standardiziranost. 5. mogućnost popravaka. pravne vidove obavljanja rada. cijene i uvjete plaćanja.. Neki će projekt biti aktiviran u svega nekoliko tjedana. materijal. financiranje i slične po60 . način i rokove isporuke. Usvajanjem marketinške koncepcije smanjuje se rizik poslovanja. životni vijek proizvoda. promjene u okolišu. gubitka dobiti. obilježja proizvoda. Kako bi se zadovoljila potražnja. Distribucija može biti bez po61 Lokacija je područje u kojemu se nalaze poslovni objekti. Marketing se temelji na svojim četirima instrumentima. i to: 1) na proizvodu. procjenjivanje kadrova. prodaje ili za pružanje usluga potreban je određen broj radnika. Nekada je lokacija već zadana. stečenom iskustvu). dimenzije. Organiziranje svakog poduzeća ovisit će o broju radnika (projekcija potrebnih radnika). Radnici – za neprekidno odvijanje procesa proizvodnje. Analizom ciljnoga tržišta odredit ćemo koji ćemo proizvod. potrebno je osigurati odgovarajuću količinu i kvalitetu te asor timan robe. 2) na cijeni. prilagodljivost. Pri donošenju odluke o izboru tehnologije potrebna je pomoć stručnjaka za određeno područje. zastarijevanja opreme. obvezatnost. sistematizaciju radnih mjesta (naziv. vrsti djelatnosti.nabava potrebne opreme (uz poštovanje ekonomskih vidova izbora tehnologije) važna je za uspjeh planirane djelatnosti. klimatski. poteškoća u otplati zajmova. organizaciju. obrazovanju. a kasnije za cijelu godinu. zaštićenost. opremi. napredovanju u karijeri. Lokacija je za mnoge djelatnosti od presudne važnosti. planovi mogu biti dugoročni. 3. Za sprječavanje negativnog utjecaja postoje mnoge mjere zaštite čovjekove okoline i zaštite na radu koje je potrebno navesti u planu. Oprema može biti nova ili već rabljena. jer se kroz cijenu moraju pokriti svi izravni i neizravni troškovi i ostvariti zadovoljavajući profit. stručna sprema i dr. Mjere zaštite na radu i zaštita okoliša – tehnologija ima utjecaj na ljudsko zdravlje. povećavaju izgledi za uspjeh. Lokacija se određuje kao mikro i makro. Cijena – osobita se pozornost mora pokloniti pri određivanju cijene. Terminski plan poslova mora obuhvatiti sve aktivnosti što ih je potrebno obaviti. zastojima u isporuci opreme. U to vrijeme treba uključiti i vrijeme obavljanja konzultacija. organiziranje. projektiranje. selekciju kadrova. sigurnost. djelatnosti. prostor. iskustvu radnika. potrebnim inputima. Potrebno je identificirati potencijalne dobavljače (lokaciju. proizvod s jakom konkurencijom ili proizvod pred povlačenjem s tržišta). opis poslova. usluge potrošačima. broj radnika u određenom vremenu. konkurencija za tržištu. Svaki kupac želi zadovoljiti svoju potrebu glede što niže cijene. neispunjavanja obveza prema kupcima. slove. radno intenzivna ili kapitalno intenzivna. dostupnost komunalne infrastrukture. Proizvod – u planu se mogu navesti tehnička obilježja proizvoda. Osim tržišta prodaje nužno je istražiti i tržište nabave jer se mogu ostvariti velike uštede. težina i sl. njihovu poduku i razvoj.tržišne segmente i odabrati svoje ciljno tržište. proračun troškova plaća. kvalitetnim pripremama. Vrijeme aktivizacije ovisi o lokaciji. popuste koje nude i sl. broju menadžera i sl. njegova uporabna vrijednost i mogućnosti uporabe. karakteri stike proizvodnoga. Želje i mogućnosti kupaca u čestom su nerazmjeru. a može se dopuniti i novčanim iznosima potrebnim za njihovo obavljanje. zbog čega može biti i posebno poglavlje. troškovi prijevoza. politici tvr tke. nadgledivost (kontrolabilnost) i ostvarivost. djelatnost poduzeća. estetska obilježja. proda neku količinu robe ili pruži neku količinu usluga. promidžbena obilježja. njihova nadle štva. Može se priložiti shematski prikaz procesa.). Načela prema kojima se vrši planiranje su: cjelovitost i potpunost. tehnologiji. a time i povećati profit u proizvodnji ili prodaji. Za izbor lokacije važna je djelatnost. upravljanje ljudskim potencijalima. demografski čimbenici. Nepoštovanje tih mjera može dovesti do problema s dobivanjem potrebnih dozvola za rad. transparentnost. Menadžment projekta – obuhvaća planiranje. dostupnost kadrova. Tehničko-tehnološka analiza Ovaj dio plana trebao bi sadržavati podatke o lokaciji. poznat proizvod. upravljanje poslovanjem tvr tke i kontrolu izvršenja. opisati politiku treninga i obrazovanja. neposredni izvršitelji poslova.. troškovima. Distribucija – pravilan izbor distribucijskih aktivnosti omogućuje da se proizvodi nađu na pravome mjestu u pravo vrijeme i po pravim cijenama. potrebama za novim radnicima. mogućnost povećavanja kapaciteta i sl.

Kreditni uvjeti – ako se poduzetnički pothvat financira iz vanjskih izvora. Koji oblik će se odabrati. nematerijalni troškovi. Ipak se najveći dio proizvoda. gorivo i mazivo. gospodarski publicitet i odnose s javnošću. Izvori financiranja – potrebno je uskladiti izvore kapitala s realnim potrebama. Ako proizvodimo za unaprijed poznate kupce.). Promidžba obuhvaća i usluge potrošačima. bit će realna i procjena budućih prihoda. Varijabilni troškovi nastaju zbog povećanog opsega proizvodnje. Ulaganja koja su potrebna za neki poduzetnički pothvat mogu se podijeliti na ulaganja u osnovna i ulaganja u obr tna sredstva. Fiksni su troškovi neovisni o opsegu poslovanja. zakup i sl. Pri nabavi trgovačke robe treba obratiti pozornost na nabavnu vrijednost. sponzorstva. Ocjena učinkovitosti – postoji cijeli niz metoda kojima se može procijeniti proizvodnost. poslovni rashodi.omjer ukupnih investicijskih ulaganja i prosječnog broja radnika . visinu interkalarne kamate.Trošak ukupnih plaća = broj radnika x jedinična mjesečna bruto plaća. Kako zemljišta nemaju rok trajanja. dugogodišnji nasadi. patenti. Vrlo je važno dobro procijeniti potrebna ulaganja. izbora sredstava i poruke potrebno je voditi se ukusom odabrana ciljnog tržišta. S procjenom troškova treba biti oprezan jer za mnoge troškove u budućem poslovanju i ne znamo zbog neisku stva. proračun troškova i kalkulacija cijena. trgovačku robu.) i nematerijalna (projekti. Već pri odre đivanju imena. nastojeći sve predvidjeti kako ne bi bilo nepredviđenih stavki. porezi i sl. Pri odabiru banke potrebno je obratiti pozornost na rok otplate. ulaganje u obr tna sredstva. Pri proračunu troškova treba slijediti podjelu troškova na ove skupine: materijalni troškovi. iako svaka banka sastavlja vlastite uvjete otplate. usluge. koncesija. kratkoročni bankarski zajmovi.). Nisu sva potrebna sredstva nužna odmah. . projekcija bilance i ocjena učinkovitosti. ovisit će o cijeni proizvoda i troškovima.srednika ili s nekoliko njih. Ovo je procjena hoće li se moći udovoljavati svim obvezama i što nam ostaje kao čisti primitak.Nematerijalni troškovi: zakupnine. nabavna vrijednost robe. Ulaganja u dugotrajnu imovinu ili osnovna sredstva su ulaganja koja mogu biti mate rijalna (zemljište. poboljšanje prodaje. prikupiti više ponuda. Premda poduzetnik može ostvarivati profit. Ekonomsko–financijska analiza To je najsloženiji dio poslovnoga plana i ujedno njegov najznačajniji dio. Novčani tijekovi – glavni je pokazatelj likvidnosti kroz promatrano razdoblje. izbora propagandnih apela i medija. kućna boja. potrebno je napraviti i tablicu projekcije otplate zajmova. Bilanca ne pruža sliku aktivnosti tvr tke. županije). vlastiti novac.omjer godišnje ukupne bruto-dobiti i prosječnog broja radnika 63 . sitni inventar.omjer godišnjih prihoda i prosječnog broja radnika . robni krediti dobavljača. Metode koje se najčešće pojavljuju su: . materijal. franšiza. zaštitni znak. Mogući izvori financiranja su: vlastita sredstva. doprinosi. rizik. financijski tok. Pripisuju se proizvodu ili usluzi na te melju nekog kriterija. projekcija računa dobiti i gubitka. 62 Proračun amortizacije – mora se provoditi prema propisima koji određuju stope i po većane stope otpisa. . dizajn. već samo aktivu (imovinu) i pasivu (izvore imovine) koje uvijek moraju biti jednake. U izvješću o novčanim tijekovima uzimaju se u obzir ukupan priljev za promatrano razdoblje (prihod od prodaje. šume. Poduzetnički pothvati uglavnom propadaju ne zbog precijenjenih prihoda. Najvažniji su: ulaganje u osnovna sredstva. profitabilnost. privatne pozajmice. visinu kamatne stope. zajedničko ulaganje. primjerice troškovi zakupa poslovnog prostora. edukacija. Bilanca – pokazuje stanje imovine i izvora u određenoj imovini. Brojni su načini na koje se može provesti ekonomsko-financijska analiza. Promidžba – obuhvaća gospodarsku propagandu. alati. promidžbene konstante (naziv. zatezne kamate i sl. korisno je projekcije raditi mjesečno ili tromjesečno. rezervne dijelove. troškovi kamata na kredite. pakiranje i ambalažu. proračun amor tizacije. robe ili usluga nudi nepoznatim kupcima. primjerice materijalni troškovi i sl. no važno je pravodobno plaćati robu i izvršene poslove i usluge jer se inače vrlo lako upada u ozbiljne financijske probleme. Specifični će proizvodi zahtijevati ekskluzivnu distribuciju.Troškovi plaća obuhvaćaju plaće radnika. O marketinškom se planu opširnije govori u poglavlju 6. Projekcija računa dobiti i gubitka mora biti objektivno i vrlo pomnjivo izrađena. p o ti caj i l o k al ne zaj e d ni ce (g r a dovi. Izravni troškovi su izravno povezani s proizvodnjom. Bez proračuna troškova teško je utvrditi i potrebe za obr tnim sredstvima. energiju. namještaj. način obračuna kamate. Mnoge su financijske institucije razvile svoje metode kojima procjenjuju poduzetničke projekte. Kako se u početku poslovanja ne postiže odmah puni kapacitet proizvodnje ili prodaje. zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja može istodobno i bankrotirati. propagandni stil). jamstva i uvjete hipoteka. speci j al i zi r ani zaj mo vi i ns ti tuci j a za p o ti canj e p o d uze tni š tva. osnovno stado. najam. robni krediti. Struktura troškova bit će različita ovisno o tome o kojoj djelatnosti se radi . ime proizvoda. Prihodi. jednokratno plaćanje. Proračun troškova poslovanja temelj je za utvrđivanje cijene koštanja i za formiranje prodajnih cijena. osiguranja i dnevnice za službena putovanja. Važno je uzeti u obzir i sve obveze prema državi (porezi i doprinosi). . krediti od budućih kupaca.1 6. plaće i financijski rashodi. Ako troškovi nisu izravno povezani s njom. sredstva ulagača i drugi primitci) i ukupni odljev za isto razdoblje (ulaganja u stalna i obr tna sredstva. Mnoge dobre i originalne poduzetničke ideje nemaju tržišnu utemeljenost. to će olakšati distribuciju. zajmovi. troškovi osiguranja i sl. riječ je o indirektnim troškovima. likvidnost. par tnerstvo. rok počeka. boje koju ćemo koristiti. proviziju. Ovaj dio plana pokazat će financijsku opravdanost ulaganja u posao. plaće radnika. izvori financiranja i kreditni uvjeti. osobnu prodaju. oprema. prijevozna sredstva i sl. već zato što su rashodi bili podcijenjeni. Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove za nabavljene sirovine i materijal. Ako smo realno procijenili količinu prodaje. rashodi i troškovi su pojmovi koji se obrađuju podrobno u računovodstvu. Godišnji iznosi potrošena dijela stalnih sredstava može se u početku iskoristiti za održavanje likvidnosti poduzeća. Prikaz početne bilance možete naći na CD-u. a kako istodobno imamo račune koje moramo odmah i na vrijeme plaćati. energente. založni zajmovi. inventar. otplate zajmova. uključujući i poduzetnikovu. Ulaganja u obrtna sredstva su ulaganja u sirovine. da novac ne pristiže redovito. zakupnine i sl. ne amor tiziraju se.o proizvodnoj ili trgovačkoj. učinkovitost. usmenu promidžbu.

ponude za kupnju opreme i osnovnih sredstava .rezultati istraživanja .plan vremenskog odvijanja poslovnoga plana .prosječna stopa profitabilnosti .prekoračenje vremenskih rokova . nastavnici i škole moraju imati posebno mjesto i posebno značenje. osnivanjem Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki Agencija podupire razvoj svih općih i strukovnih kompetencija naših učenika. Najčešći od njih su: .fotografije i slike lokacije 64 .velike promjene cijena inputa ili outputa . To je istodobno i potpora izgradnji društva znanja u kojemu učenici.podatci o patentima .smetnje u nabavi i distribuciji . samostalno izraditi poslovni plan. Vrste priloga su: . Rad institucija SUVT-a uključuje i obradbu (prihvaćanje ili odbijanje) pristiglih zahtjeva (obrazaca/dokumenata) i nadzor nad radom vježbeničkih tvr tki. SUVT je elektronički sustav za učenje i uvježbavanje poduzetničkih znanja i vještina u dijelu administrativnog vođenja tvr tke.analiza osjetljivosti.tehnički projekti .točka pokrića . fotografije nekretnina . To je i priprema učenika za rješavanje problema s kojima će se susretati u gospodarstvu i radnom okruženju. treba procijeniti njihov utjecaj na naše poslovanje i napraviti nove projekcije dobiti i gubitka (precijenjenost ili podcijenjenost u određenom postotku).rok povrata investicije . Registra osiguranika te za stručno usavršavanje nastavnika/ca voditelja/ica vježbeničkih tvr tki.ugovori o kupnji.pogrješan izbor lokacije . Uzimajući u obzir sve opasnosti.izvodi iz zemljišnih knjiga.neodgovarajuća oprema . Poslovne banke.prekoračenje troškova .cjenici . nego se zadržati samo na najvažnijemu.2 Organizacija SUVT-a Organizacijske jedinice Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki su: ➢ Trgovački sud ➢ Zavod za statistiku ➢ Poslovna banka ➢ Porezna uprava ➢ Zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ➢ Zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) ➢ Registar osiguranika (Regos) 65 .problemi u naplati potraživanja .sistematizacija radnih mjesta . razviti prezentacijske vještine i potrebu za cjeloživotnim učenjem. Radom u vježbeničkoj tvr tki učenicima se pruža mogućnost da u što vjernijoj poslovnoj situaciji uvježbaju buduće radne zadatke. 3. Kako se financijska analiza temelji na procjenama.fotografije proizvoda i promidžbeni materijal .neučinkovitost promidžbe i sl. Poduzetništvo u sebi uključuje brojne rizike koji su povezani s unutarnjim i vanjskim čimbeni cima.omjer bruto dobiti i prihoda od prodaje . 3.1 Što je SUVT? Agencija za strukovno obrazovanje osnovala je Središnji ured vježbeničkih tvr tki radi popularizacije i potvrde poduzetničkih kompetencija i poduzetničkih aktivnosti kod svih uče nika/ca strukovnih škola u Republici Hrvatskoj.omjer fizičkog obujma proizvodnje i prosječnog broja radnika .. Usvajaju različite tehnike kako doći do poslovne ideje. Osnovna zadaća Središnjeg ureda je pružanje usluga Trgovačkog suda. 7.5. Zavoda za statistiku.nova konkurencija na tržištu .5. Osim toga. Prilozi – su dodatna dokumentacija koja nadopunjuje glavni dio plana i ne treba pretje rivati u njihovu broju.životopisi osnivača tvr tke . Radom u VT-u i korištenjem usluga SUVT-a učenici mogu usvojena znanja iz teorije primijeniti u praksi.omjer čiste dobiti i prihoda od prodaje .dokazi o bonitetu i sl. zakupu . Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. uvijek su moguće pogrješke da se podcijene troškovi ili precijeni mogućnost prodaje i postignuta cijena proizvoda. Namijenjen je učenicima i nastavnicima koji pohađaju nastavu iz predmeta Vježbenička tvrtka (VT).rezultati testiranja proizvoda . Radom u skupini uče poštovati tuđi rad i uvažavati različitosti kod drugih osoba uz mogućnost iznošenja vlastitog mišljenja.troškovnici građevinskih i drugih radova .kašnjenje isporuka kupcima .nedostatak kvalitetnih radnika .pad životnoga standarda . Analiza osjetljivosti – pokazuje financijsku izdržljivost u možebitnim rizičnim okolnostima.5 SREDIŠNJI URED VJEŽBENIČKIH TVRTKI (SUVT) 3. jačati rad u skupini/timu i primijeniti metodu skupnoga učenja jednih od drugih. Porezne uprave.promjena zakona .tehnički podatci o proizvodima . Pruža im se mogućnost razvoja poduzetničkog duha i kreativnosti prijeko potrebnih za uspjeh u današnjem društvu.promjena uvjeta kreditiranja .preslike članaka iz novina koji opisuju potrebu za proizvodom .

c) za razdoblje od 1. U SUVT-u učenici uče/uvježbavaju sljedeće poslove vezane uz poslovanje tvrtke: . izdavanje izvoda o promjenama na žiro-računu itd. razumiju i zaključuju kako u stvarnosti posluju posredstvom banke pravne i fizičke osobe u zemlji i inozemstvu. studenoga obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 31. 66 67 . rujna. svibnja).obračun članarine Turističkoj zajednici .3. Svoja teorijska znanja o postupku registracije primjenjuju popunjavanjem prijave za upis. Tako imaju priliku provjeriti jesu li odabrali dobru klasifikaciju djelatnosti svoga trgovačkog društva (vježbeničke tvr tke). Simulacijom tog postupka učenici spoznaju koliko je važno da u budućnosti. prosinca do 28. uplate temeljnog kapitala potrebnog pri registraciji trgovačkog društva. Pritom se pridržavaju zakonskih rokova prijave subjekata kako bi svi radnici mogli koristiti svoja prava iz radnog odnosa. To je mogućnost da s jednoga mjesta.izrađivanje računa dobiti i gubitka . vo đenju njezina poslovanja kao i za slučaj potrebe njezina zatvaranja. Trgovački sud Korištenjem usluga Trgovačkog suda učenici razumiju i provode postupak upisa trgovačkog društva (svoju vježbeničku tvr tku) u Registar Trgovačkog suda. on line. On analizira i poslovanje vježbeničkih tvr tki uz objavu njihovih rezultata te informira o pravnim propisima važnima za poslovanje pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj. prijave tvr tke i radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke . listopada. Uspješno upisivanje trgovačkog društva rezultira dodjelom matičnog broja subjekta – MBS.5.).plaćanje računa (Poslovna banka – internetsko bankarstvo). kao stvarni radnici trgovačkog društva. platnoga prometa i vođenja ukupnog poslovanja vaše tvr tke. rujna do 30. Agencija je u sklopu Informacijskog sustava za strukovno obrazovanje VETIS izradila informacijski modul SUVT kao potporu radu svim učenicima svake strukovne škole i svakoj od njih kao mogućem vlasniku vježbeničkih tvr tki pri registraciji vježbeničke tvr tke. Zavod za statistiku Korištenjem usluga Zavoda za statistiku vježbeničkih tvr tki učenici za svoje trgovačko društvo dobiju matični broj prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja vrijedi u Republici Hrvatskoj. doista budu prijavljeni zavodima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (da ne rade «na crno») jer im od dana prijave teku vrlo važna prava njihova osiguranja (obračun radnoga staža. organizaciju sajmova/smotri vježbeničkih tvr tki te stručno usavršavanje nastavnika/ca vodi telja/ica vježbeničkih tvr tki i osoba koje će obavljati pojedine funkcije Središnjeg ureda u svojim školama vodi Agencija za strukovno obrazovanje. usluge su kojima se u najve ćem mogućem obliku simulira stvarnost uz postojeće propise i dokumentaciju.podnošenje prijave u Registar Zavoda za statistiku .prijavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) . rujna do 31. što učenicima daje priliku da zaključe kako mogu pristupiti sljedećem koraku čitavog postupka registracije trgovačkog društva. naplatu potraživanja. svibnja obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. a trgovačko društvo pravodobno izvršavalo svoje obveze plaćanja propisanih doprinosa. iz vašeg ureda. vašeg kabineta. ožujka do 31.unošenje prijave u Registar obveznika PDV-a . SUVT je istodobno i sustav za e -učenje.prijavu poreza na dobit . ožujka. b) za razdoblje od 1.prijavu o početku osiguranja (HZMO) .3 Usluge SUVT-a – podatak o korištenju tih funkcija u VETIS-u Usluge što ih pruža Središnji ured vježbeničkih tvr tki (SUVT). Tijekom poslovanja utvrđuju poreznu osnovicu i poreznu obvezu te šalju prijave PDV-a i uplate poreza za sva trgovačka društva koja su tromjesečni obveznici: a) za razdoblje od 1. Konačni obračun PDV-a (za cijelu poslovnu godinu) u obliku obrasca PDV-K dostavljaju do 31.izradbu bilance . Svoja teorijska znanja o bankarskim poslovima sada potvrđuju u stvarnosti izvođenjem pojedinih poslova i komuniciranjem s Bankom koja obavlja poslove: vođenje računa – kunskih i deviznih. prava na zdravstvenu zaštitu i dr.prijavu o prestanku osiguranja (HZMO) . uz potrebne privitke. Zavodi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Učenici provode i prijavu trgovačkog društva i radnike vježbeničke tvr tke Zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zdravstveno osiguranje. prosinca. izradbu informacijskoga sustava. vaše učionice ili vašega doma. Poslovna banka Korištenjem usluga Poslovne banke učenici izvode postupke otvaranja kunskoga i deviznog  žiro-računa. učenici primjenjuju porezne propise i propise o plaćanju obveznih doprinosa kroz Porezni kalendar vježbeničkih tvr tki (poslovna godina je prilagođena trajanju školske godine i za obračun poslovanja traje od 1. veljače obračun PDV-a i njegovu prijavu vrše do 30. provođenje naloga za plaćanje.prijavu-odjavu-promjenu o obvezniku uplate doprinosa (HZMO) .otvaranje žiro-računa u Poslovnoj banci . Središnji ured vježbeničkih tvr tki  pružanjem svojih usluga i stvaranjem Registra vježbe ničkih tvr tki u Republici Hrvatskoj potiče i koordinira njihovo poslovanje u zemlji i ino zemstvu. Porezna uprava Postupkom registracije trgovačkog društva i obavljanjem njegova redovitog poslovanja. obavljate sve poslove glede registracije tvr tke. Usklađivanje rada svih funkcija Središnjeg ureda.prijavu o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (HZMO) . Dobiveni matični broj bit će važan i za Poreznu upravu jer će se prema njemu registrirana vježbenička tvr tka evidentirati kao pravna osoba u svim registrima SUVT-a.

otvaranje žiro-računa HZMO – Tiskanica M 1-P Banka .specifikacija po osiguranicima o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima.bilanca (za male poduzetnike) PU .tečajna lista . tele fon.REGISTAR PU .prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) PU .RDG Kako započeti s radom u SUVT-u U adresno polje potrebno je upisati https://vetis.) .plaćanje . jezik.blagajna .Obrazac TZ PU .REGISTAR obveznika PDV-a .podatci o VT-u REGOS .izvješća o radu vježbeničkih tvr tki . e -pošta.blagajna HZMO – Tiskanica M 2 P Banka – žiro-račun . a učenicima voditelj VT-a škole. pravno-ustrojbeni oblik. izvod.Obrazac RS . Voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-a u školi.račun dobiti i gubitka . banka.stanje računa.prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost .plaćanje Trgovački sud .PRIJAVA – ODJAVA .prijava u Registar Statističkoga zavoda vježbeničkih tvr tki Registar vježbeničkih tvr tki PU . web adresa.prijava o prestanku osiguranja . učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku).Obrazac PD .aso.otvaranje nove tvr tke i promjena podataka za postojeće tvr tke .osnovni podatci o tvr tki (adresa.tečajna lista BANKA .prijava o početku osiguranja .Obrazac PDV-K Agencija za strukovno obrazovanje Informacijski sustav strukovnog obrazovanja VETIS HZMO – Tiskanica M 11-P Banka .prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa Vježbeničke tvr tke VT . podrijetlo kapitala. porezu na dohodak i prirezu na dohodak . žiro-račun. faks.prijava poreza na dobit . oblik vlasništva. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a u školi.PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO . radnici itd.Bilanca .Popis modula SUVT-a PU . PU .izvješća SZVT .hr:8443 Da bi mogli pristupiti SUVT-u.obračun članarine Turističkoj zajednici . radni sati.Obrazac PDV 68 69 .otvaranje računa .… HZZO – Tiskanica T 2 Banka . svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. Nakon što im je dodijeljeno korisničko ime i zaporka.prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV) . Postupak provodi administrator VETIS-a u školi.

Odabrati aplikaciju RADNICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati radnika/nastavnika voditelja VT-a (lijevo u navigaciji). Obavijest o razvrstavanju prema NKD-u Četvr ti korak: Predati prijavu u SUVT PU . Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Rezultat poduzete aktivnosti: Peti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZMO . j) odabrati Spremi. Potvrda o uplati osnivačkog pologa Rezultat poduzete aktivnosti: Drugi korak: Predati prijavu u SUVT Trgovački sud 1. Ovjera potpisa 6. a oznaka škole je X344-145. f ) u dijelu Pristup VETIS-u označiti polje Aktivan. PRIJAVA-ODJAVA-PROMJENA o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a 71 .Kako nastavniku/voditelju VT-a omogućiti pristup SUVT-u? 1. Prijava o prestanku osiguranja M2-P Šesti korak: Predati prijavu u SUVT (H)ZZO – Tiskanica T 2 70 Rezultat poduzete aktivnosti: 1. a oznaka škole je X344-145.Tiskanica M11-P. c) u dijelu gdje je označen pristup VETIS-u označiti/potvrditi polje Aktivan (kako biste ga aktivirali). Izjava o osnivanju 3. h) odabrati Spremi. g) odabrati Potvrdi. e) označiti uloge (Nastavnik. g) popuniti polje Korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. Potvrda o otvaranju privremenog računa 2. b) odabrati učenika/radnika VT-a. Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa M11-P 2. h) odabrati Promijeni zaporku. Prijava o početku osiguranja M1-P 3. Kako registrirati novu tvrtku u Središnjem uredu vježbeničkih tvrtki? Aktivnosti upisa u Središnji ured vježbeničkih tvrtki Prvi korak: Predati prijavu u SUVT Banka otvaranje računa Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Odluka o poslovnoj adresi 5. puno korisničko ime nastavnika/radnika je nastavnik@X344-145). Treći korak: Predati prijavu u SUVT ZS REGISTAR Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Zastupnici 7. i) odabrati Potvrdi. e) popuniti polje Izdavatelj osobne. Rješenje Kako učeniku/radniku vježbeničke tvrtke omogućiti pristup SUVT-u? Postupak provodi administrator SUVT-a u školi. d) popunite polje Broj osobne. 1. primjerice ako je u polje korisničko ime upisano nastavnik. Prijava za upis u Sudski registar 2. M1-P i M2-P 1.REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a Rezultat poduzete aktivnosti: 1. Obrazac RPS-1 (Prijava) 2. Odabrati aplikaciju UČENICI na uvodnoj stranici VETIS-a: a) odabrati razred (lijevo u navigaciji). Nastavnik-VT i/ili Nastavnik-VT administrator). d) upisati korisničko ime (korisničko ime sadržava i naziv škole. Odluka o imenovanju članova Uprave 4. puno korisničko ime učenika/radnika VT-a je učenik@X344-145). Nastavnik-upisi. c) odabrati kar ticu Vježbenička tvrtka. b) odabrati kar ticu Osnovno. primjerice ako je u polje Korisničko ime upisano učenik. f ) odabrati Promijeni zaporku.

odabrati aplikaciju BANKA .vlasnik računa (upisati naziv tvr tke). odabrati Spremi. 2. Banka otvara žiro-račun i uplaćuje temeljni kapital. jedna od ovlaštenih osoba treba prijaviti tvr tku u Registar Zavoda za statistiku. 5. Nakon što je tvr tka upisana u Registar poslovnih subjekata. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 Zagreb - • Kako predati zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci? 1. odabrati Predaj dokument.o. 4. 3. ovlaštena osoba tvr tke popunjava osnovne podatke o tvr tki koji se ne popunjavaju u obrascima za registra ciju na Trgovačkom sudu (dodatak adresi.o. . vježbenička tvr tka. 2.grad. 4. 3. popuniti polja: . učenik predaje zahtjev za otvaranje tvr tke Trgovačkom sudu. učenik predaje zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci. Status Osnovno: Status: - Potvrda o otvaranju privremenog računa Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Potvrda o uplati osnivačkog pologa Obrazac Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 72 73 . .adresa. odabrati Dodaj (u navigacijskom dijelu stranice). radno vrijeme. Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje žiro-računa Popuniti polja predviđena za unos podataka! Otvaranje žiro-računa Broj računa: Vlasnik računa (naziv tvr tke): Adresa: Grad: Bilješka: 5900001-1000000022 Osnovno Tiko d..Postupak koji morate provesti je sljedeći: 1. jezik i slično).otvaranje računa na uvodnoj stranici. Trgovački sud odobrava zahtjev i upisuje tvr tku u Registar poslovnih subjekata SUVT-a. Registar obveznika PDV-a i Registar HZMO-a. Nakon toga.

000. o. IV. i II. odabrati Spremi. ponoviti za svakog nastavnika-direktora. 7. odabrati nastavnika. II. IV. ➢ naziv priloga. 10. II. Popisati priloge koji se predaju Trgovačkom sudu a) odabrati kar ticu Prilozi: I. 2007. odabrati Dodaj. III. o. Popisati sve djelatnosti tvrtke a) odabrati kar ticu Djelatnosti: I. II. o. d) kućni broj. odabrati Dodaj. odabrati Djelatnost. popuniti polja: ➢ broj priloga. Odabrati aplikaciju Trgovački sud na uvodnoj stranici. ponoviti za svakog učenika-direktora. o. I. f ) predmet poslovanja/djelatnost. odabrati Spremi. trgovina na veliko namještajem Tiko d. o. vježbenička tvr tka. od 26. 3. III.000. ➢ broj stranica. odabrati Spremi. ponoviti za svaku djelatnost. Odabrati Dodaj.. Odabrati kar ticu Osnovno. I. o. 4.o.000. IV. Lastovska 23 Zagreb Sjedište: Matični broj: Predmet poslovanja/djelatnost: Članovi društva/osnivači: 090000781 Kar tice se ne će moći popuniti ako prije unosa nije popunjena baza podataka VETIS-a 51. 8. Obvezno popuniti sve kar tice i priloge! Primjer pravilno popunjena zahtjeva za otvaranje tvrtke pri Trgovačkom sudu Direktori učenici Direktori nastavnici Vlasnici Djelatnosti Prilozi Trgovački sud Naziv: Puni naziv: Skraćeni naziv: Ulica: Kućni broj: Mjesto: Tiko d. e) mjesto. c) ulica. Popisati nastavnike-direktore a) odabrati kar ticu Direktori-nastavnici: I.o. III. odabrati Dodaj. Odabrati Predaj dokument. odabrati učenika.00 Vidi pravilno upisano polje temeljnog kapitala! 74 75 . 9. 6.00 kn (slovima: tristotinetisućakuna) u stvarima a) PRAVNI OBLIK: Društvo s ograničenom odgovornošću b) OSNIVAČKI AKT: Izjava o osnivanju d. III. b) skraćeni naziv. Popuniti polja: a) puni naziv.1 – Trgovina na veliko namještajem EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Temeljni kapital društva iznosi 700.Kako predati zahtjev za otvaranje tvrtke Trgovačkom sudu? 1. II. odabrati Dodaj. Odabrati Spremi. g) temeljni kapital.47. Popisati učenike -direktore a) odabrati kar ticu Direktori-učenici: I. Tvr tka Temeljni kapital: Pravni odnosi: Žiro-račun: Žiro-račun: Iznos sredstava na računu: Ostalo: Prethodni dokument: Zamjenski dokument: Status Osnovno: Status: 5900001-1000000022 700.00 kn (slovima: sedamstotinatisućakuna) i une sen je u cijelosti u novcu i 300. h) pravni oblik (d.i II.) 5. 2. odabrati Spremi. 10.

76 77 . Kod svakog novog unosa odabrati aplikaciju Dodaj i nakon upisa odabrati Spremi.direktora Društva Popis osoba ovlaštenih za zastupanje Ovjera potpisa člana Uprave Društva Odluka o poslovnoj adresi 1 1 1 1 1 Rješenje Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 5 6 Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 7 8 Nakon unosa potrebnih priloga dokument obavezno Spremiti! Obrazac Vlasnici Direktori .nastavnici Djelatnosti Prilozi Primjer pravilno popunjene kar tice s prilozima (koja se nalazi u zaglavlju dokumenta) koju je potrebno popuniti pri prijavi Trgovačkom sudu.Ispis dokumenta Svi prilozi se upisuju na jedinstven način.učenici Direktori . Izjava o osnivanju/Društveni ugovor Ponoviti kod svakog novog unosa ! Prilozi koje je potrebno unijeti! Odluka o imenovanju članova Uprave Prilozi Odluka o poslovnoj adresi Dodaj Naziv priloga 1 Ovjera potpisa Prilozi koje je potrebno unijeti! 2 Listova Izjava o osnivanju Potvrda o uplati osnivačkog pologa 3 1 Zastupnici 3 4 Izvješće revizora Popis članova osnivača Odluka o imenovanju člana Uprave .

Naziv vježbeničke Potpuni naziv: tvr tke: Skraćeni naziv: Oznaka 3.nastavnici Djelatnosti Prilozi Obrazac 78 .učenici Direktori .o.47.47. Registarski broj: 1.Primjer popunjene kar tice s popisom djelatnosti (nalazi se u zaglavlju dokumenta)..o. studenoga 2007. vježbenička tvr tka.o. ŽR: Pravno-ustrojbeni oblik: 6. Sjedište: Škola/grad: Ulica i kućni broj: Poštanski broj: Telefon: Faks: Broj žiro-računa: Tiko d. Podatci o posebnom registru: Nadnevak upisa u Registar: Djelatnost 2. trgovina na veliko namještajem Tiko d.2 – trgovina na veliko namještajem Naziv Trgovina na veliko namještajem 51. Ostalo: Oblik vlasništva: Podrijetlo kapitala: Djelatnost: Status Osnovno Ispis prijave Dokument obvezno Spremiti! Status: - Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Obavijest o razvrstavanju Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! 79 Obrazac Vlasnici Direktori . Prijava Zavodu za statistiku MBR: Matični broj: 8596323 00000000000 23.1 4.o. Preporuča se odabrati jednu djelatnost od svih predloženih u padajućem izborniku te kod svakog unosa ponoviti aplikaciju Dodaj! Primjer pravilno popunjena zahtjeva pri Zavodu za statistiku. EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB Lastovska 23 10 000 Popuniti polja 385/01/503-319 predviđena za 385/01/221-018 unos podataka! 5900001-1000000022 društvo s ograničenom odgovornošću vlasništvo škole domaći kapital 51.

Radno vrijeme poslodavca: 8. trgovina na veliko namještajem obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje 0 2008. Ulica (objekt.47. Mjesec važenja: 8.o. vježbenička tvr tka.. bliža oznaka B. Matični broj poslovnog viđena za unos Zaglavlje 090000781 subjekta: podataka! 4. Godina važenja: A. 51. Nadnevak početka plaćanja poslovanja: doprinosa 11. Obveznik doprinosa za MO: da 5. Sjedište obveznika plaćanja doprinosa ili podružnice 12. Općina sjedišta: INOZEMSTVO 6. Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb 00000000 51. Registarski broj obveznika: 00000 Potrebno popu2. Registarski broj . Šifra grane djelatnosti: 17. Razdoblje do sezonskog obavljanja djelatnosti: Status Osnovno Status: - Ispis dokumenta Tiko d.1 23. Razdoblje od sezonskog obavljanja djelatnosti: 22.47. Obavijesti slati na adresu B: doprinosa 22. Ulica (objekt.o. bliža oznaka sjedišta): 13.prethodni: niti polja pred3. siječnja 2008. Pošta (naziv): 15. Matični broj građana /MB/: 16. Pošta (broj): 14. Pošta (naziv): plaćanja 21. Djelatnost (prema NKD-u): svi obveznici 10.1 Zagreb Lastovska 23 10 000 Zagreb da Obrazac | Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Status 80 81 . Kućni broj: i samostalni 20. Naziv obveznika plaćanja doprinosa: 7. Pošta (broj): obveznici 20.Primjer predane prijave poslovnog subjekta HZMO-u Prijava na HZMO o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa 1. Popunjavaju stana): poslodavci 19. Popunjavaju 9. Kućni broj: 14. Mjesto stanovanja: 18. Vrsta obveznika: 8.

trgovačko društvo: vlasništvo škole III. Podatci za mjesec: 2.26. Podatci za godinu: I. Uplata doprinosa za II. Uplata doprinosa za os9.00 novno zdravstveno osiguranje: 6a. Obračunati mjesečni iznos 60. Vrsta uplate: podatci: 4. prema ko60. Podatci za upis: 8596323 Nadnevak početka obavljanja poduzetničke djelat .00 0. Mjesečna obveza doprinosa za osnovno zdravstveno 9.1 – trgovina na veliko namještajem 0000 2. Naziv obveznika: obvezniku podnošenja 4..00 osiguranje: 5b. Uplata doprinosa za I. Obveza poreza na dohodak: 3. ulica i broj): Telefon i faks: Brojčana i opisna oznaka (šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji): 090000781 Lastovska 23 10000 Zagreb 385/01/503-319 i 385/01/221-018 51.200. Identifikator obrasca: 2.porezni trgovina na veliko namještajem obveznik: MB ili JMBG porezni broj: Adresa (grad/općina. Uplata doprinosa za za1.o.200. stranica A 1. Podatci o podružnicama ili poslovnim Podružnice: je di ni c ma (ispua njava se kao I. stup mirovinskog osiguranja: 9. Adresa obveznika: podataka: 5.1. Podatci o isporu. Očekivane isporuke u ježu oporezivanju: idućoj godini: Status Osnovno: - 1.030.00 0. stup 9. Podatci o 2. 2008.00 (plaća i drugi): 2. Zagreb poslodavac .030. Broj stranica B koje se prilažu stranici A: 1.030. Mjesečna obveza dopri1. Prethodna godina: kama dobara i 2. stup mirovinskog 3.010.384. Oblik vlasništva: 2.. vježbenička tvr tka. vježbenička tvr tka. 3.023.o.40 nosa za zapošljavanje: 6b. Mjesečna obveza doprinosa za I.): IV. Tekuća godina: usluga koje podli.40 pošljavanje: 7a.Primjer popunjene prijave poslovnog subjekta u Registar obveznika PDV-a Obrazac Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost Porezni broj: 00000 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Primjer pravilno popunjenog RS obrasca pri REGOS-u Stranica A Stranica B Obrazac RS. Dio iznosa iz III.00 jem se vrši uplata: 3a.o. Vrsta obveznika: Naziv/ime i prezime osobe Tiko d.47.030.1. 10. naselje.3.00 podnošenja stup mirovinskog osiguranja: podataka: 5a. Broj osiguranika za koje se podnosi Obrazac R-S: 5. MB obveznika: II.o. koja se upisuje .010.023.00 mirovinskog osiguranja: 4a.00 83 Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Obrazac I 82 . 2007.00 podatci po osiguranja: obvezniku 4b. Mjesečna obveza dopriIII. potpuna uplata 16 1 Popuniti polja predviđena za unos podataka! I.00 0. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23.pravna osoba II. Osnovni 3. nosti: Tiko d.00 Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ispis dokumenta 3b. Kontrolni nosa za II.

mjesto: Prebivalište .PROMJENE o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a Prijava na HZZO Zaglavlje Broj osigurane osobe u Zavodu: Broj obveze: Popuniti polja predviđena za unos podataka! - Status Osnovno: Status: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! 1. Obveza prireza porezu na dohodak: 8b.mjesto: Boravište .384. Uplata prireza porezu na dohodak: 9. 1 2 3 od 1 1 1 do 29 29 29 2. Iznos za isplatu (plaća i drugi primitak/naknada): 3.437.7b. Podatci o osiguranoj osobi: Ranija prezimena: Ime roditelja: Prebivalište . muški Perić Pero Br. siječnja 1991. Podatci o obvezniku uplate doprinosa: Naziv obveznika uplate: Tiko d.40 44. trgovina na veliko namještajem Lastovska 23 10000 Zagreb Ispis dokumenta Adresa sjedišta: Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Radnik: MBG: Stranica A | Stranica B | Stranica B | Nadnevak rođenja: Spol: Prezime: Ime: Ime i prezime Iva Ivić (4E/2007) Pero Perić (4E/2007) Marija Marić (4E/2007) Nakon unosa baze podataka u sustav VETIS-a aplikacijom Dodaj vrši se izbor radnika iz padajućeg izbornika. Uplata poreza na dohodak: 8a.40 338.00 338.o.pošta: Boravište .naselje: Boravište .ulica i broj: Prebivalište . Nakon unosa zadnjeg radnika koristiti aplikaciju Spremi! Pero Perić (3W/2007) 0101991111111 1. vježbenička tvr tka.pošta: Prebivalište .ulica i broj: Stranica A | Stranica B | Boravište .ODJAVE .naselje: 85 84 .60 Primjer PRIJAVE ..o.

47. Matični broj poslovnog subjekta: Prijava o početku osiguranja 01100001 Popuniti polja predviđena za unos podataka! Puno radno vrijeme Obveznik: Naziv i sjedište obvezni.o.Nadnevak stjecanja statusa osigurane osobe: Nadnevak prestanka statusa osiguranje osobe: Stručna sprema nakon završenog školovanja: Stručna sprema na koju se osigurana osoba prijavljuje u obvezno zdravstveno osiguranje: Naziv radnoga mjesta Primjer prijave o početku osiguranja .Tiskanica M1P Obrazac Zaglavlje Osnovno: 1.1 trgovina na veliko namještajem Sati/ radno vrijeme: Osiguranik: Minuta/ radno vrijeme: Osiguranje: Status Osnovno: Status: Osnova osiguranja: Nadnevak stjecanja svojstva osiguranika: Radno vrijeme osiguranika: Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Zanimanje: Najviša završena škola: Stručno obrazovanje: Stručna sprema za obavljanje poslova: Država prethodnog zaposlenja: Korisnik invalidske mirovine zbog profesional n e nesposobnosti za rad: Hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata: 86 87 Ime i prezime: Ispis dokumenta Hrvatska Obrazac . vježbenička tvr tka. Osobni broj osiguranika: 2. Matični broj građana: 3.o.Tiko d. Općina mjesta rada – prebivališta: 5. trgovina ka plaćanja doprinosa na veliko namještajem Djelatnost prema NKD-u: 51. Registarski broj obvez00010 nika plaćanja doprinosa: 4..

a uče nicima nastavnik/voditelj VT-a. 4. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen broj žiro-računa i uplaćen temeljni kapital u iznosu od 700. koristi se modul Vježbenička tvrtka. Modul SUVT Banka . Prije početka unosa podataka u VETIS preporučamo da podrobno proučite upute koje se nalaze u zaglavlju VETIS-a. Rad u SUVT-u namijenjen je prvenstveno učenicima/radnicima VT-a u školi. korak: Vrsta osnovice (svota osnovice ili svota plaće): Radno mjesto (zanimanje. Na početnoj stranici VETIS-a.žiro-račun izbornikom na lijevoj strani vrši se izbor salda Da i aplikacije Pronađi. Time se otvara zahtjev za registraciju VT-a pri Trgovačkom sudu. korak: SUVT Trgovački sud Ulaskom u SUVT Trgovački sud u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. ova godina. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Pristup nastavnika SUVT-u omogućava voditelj VETIS-a/administrator u školi. korak: SUVT Banka . 2. svaki učenik i nastavnik ima mogućnost prijave u SUVT i osnivanje nove tvr tke. osiguranici invalidne osobe kojima se staž osiguranja računa s poveća nim trajanjem): Naziv radnog mjesta zanimanja i osiguranici invalidne osobe: Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač Mozilla Firefox ili Internet Explorer i u adresnu traku upisati https://vetis. svi) odabrati radni te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.otvaranje bankovnog računa .otvaranje računa Status Osnovno: Status: - Ispis dokumenta Nakon unosa podataka dokument je potrebno Predati! Nakon predaje dokumenta potrebno je dokument Spremiti kako bi dobio status Predan! Ulaskom u SUVT Banka . adresa i grad. kao i redni broj prijave i uvid o uplaćenom iznosu temeljnoga kapitala (vidi pod Opis u zaglavlju dokumenta).4 UPUTE ZA KORIŠTENJE VETIS-a/SUVT-a 1. ova godina.hr:8443.3. Nastavnik/voditelj VT-a ima pristup podatcima svih VT-ova u školi.u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenata (radni. korak: SUVT Banka – žiro-račun Ulaskom u SUVT Banka . Time se otvara zahtjev za otvaranje žiro-računa u Banci SUVT-a. 3.00 kn koji daje mjerodavna institucija (SUVT).žiro-račun ima mogućnost pregleda dodijeljenog broja žiro-računa i iznos uplaćenog kapitala (vidi pod Kartica u zaglavlju dokumenta).5. unijeti korisničko ime i zaporku koje smo vam ranije dodijelili za pristup vaše škole s upitnicima na internetskim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje u za to predviđena polja i odabrati Ulaz. Nakon što mu je dodijeljeno korisničko ime i zaporka. Nakon unosa odgovarajućih podataka po trebno je dokument predati (aplikacija Predaj dokument) i spremiti (aplikacija Spremi). U prijavi je potrebno popuniti polja predviđena za unos podataka: vlasnik računa.000.aso. između niza aplikacija za registraciju tvr tke u SUVT-u. Za rad u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki učenici i nastavnici trebaju imati svoje podatke za spajanje (korisničko ime i zaporku). Obrazac | 88 89 .

6. a ostali jednu stranicu). brojeve dodijeljenih žiro -računa. Rezultat poduzete aktivnosti je dodjela registarskog broja koji daje mjerodavna institucija (SUVT). Ako unos nije bio uspješan.o.000. U padajućem se izborniku na lijevoj strani odabire aplikacija radni već postojećega dokumenta koji ima status Novi i nastavlja se s unosom podataka. kao i redni broj prijave u HZZO-u i HZMO-u.d. Na lijevoj strani se koristi aplikacija Pronađi i u padajućem se izborniku bira odgovarajuća tvr tka.o. Potvrda o uplati osnivačkoga pologa. Druga kartica koja se popunjava nosi naziv Direktori-učenici. Treća kartica nosi naziv Direktori-nastavnici. Treća kar tica nosi naziv Fakture. skraćeni naziv. e -pošti. banka. Nakon unosa potrebnih priloga (Izjava o osnivanju. korak: SUVT ZS . Kod svakog novog unosa podataka koriste se aplikacije Dodaj i Spremi.o. koristi se aplikacijom Dodaj te naknadno sprema podatke aplikacijom Spremi. preporuka je da se izabere samo jedna djelatnost koja se ne bavi proizvodnjom. ova godina.Registar u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. faksu. Po završetku odabrati aplikaciju Predaj dokument. Ako je broj vlasnika veći od jedan. podatci o vlasnicima tvr tke. podrijetlo kapitala. za oblik vlasništva (koristimo izbornik. ako se želi nastaviti s unosom u već postojeći zahtjev. Takav dokument je potrebno Spremiti. nakon čega je dokument potrebno Spremiti. članovi Dru štva/osnivači. nakon čega treba odabrati aplikaciju Dodijeli broj kako bi sustav automatski dodijelio kronološki broj fakturi. 7. Za svaki novi unos koristimo aplikaciju Dodaj (otvara se mogućnost izbora različitih dje latnosti u padajućem izborniku). korak: Vježbeničke tvrtke Ovo je aplikacija u koju unosimo osnovne podatke o tvr tki (adresa. ili d.00 kn u zalihama robe). Ako VT želi registrirati više od jedne djelatnosti. Kod unosa podataka koristi se ista aplikacija kao i kod prethodne kartice.00 kn u novcu i 300. ne koristi se aplikacija Predaj dokument. a potrebno je unijeti podatke o adresi. Rezultat poduzete aktivnosti je dodijeljen MB prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). adresu. Ovdje postoji mogućnost ispisa fakture odabirom aplikacije Ispis računa. odabirom domaći kapital. Odluka o imenovanju člana Uprave Društva. jeziku kojim se služe u VT-u. jezik. školu. Podatci se unose pod Osnovno. web. Nakon unosa podataka kar ticu je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. U tom će slučaju sustav automatski prenijeti podatke o nastavniku/voditelju VT-a koji ima definiranu ulogu kao VT administrator škole (u većini slučajeva). Izvješće revizora. Ova se kar tica popunjava ako je prethodno pripremljena baza podataka u VETIS-u. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. Doku ment je tada spreman za daljnju obradbu u SUVT-u. pri čemu se koristi izbornik za pravno -ustrojbeni oblik (odabirom d. Peta kartica nosi naziv Prilozi. iznos sredstava na računu (upisuje se 700. kućni broj. popis osoba ovlaštenih za zastupanje. Nakon unosa gore navedenih podataka prelazi se na popunjavanje ostalih kar tica u zaglavlju dokumenta. strani i mješoviti kapital). svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Kod sljedećeg unosa podataka. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. temeljni kapital (u polje temeljnoga kapitala upisuje se: temeljni kapital iznosi 700. obliku vlasništva . brojevima telefona. skraćeni naziv tvr tke. Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u. te nakon prikaza kar tice Osnovno (koja sadrži podatke koji se odnose na registarski broj (Trgovački sud). kod svakog novog unosa učenika koristimo aplikaciju Dodaj. matični broj prema NKD-u (Zavod za statistiku). radnim satima. privatno. ovjera potpisa članova Društva i Odluka o poslovnoj adresi) potrebno je dokument Spremiti. broj žiro-računa. predmet poslovanja/djelatnost. U tom je slučaju podatke potrebno samo spre miti odabirom aplikacije Spremi. ulica. odabirom vlasništvo škole.VETIS će automatski prenijeti iz baze podataka).000. a koju je potrebno popuniti) nosi naziv Radnici. na dnevak upisa u Registar. grad. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati koristeći aplikaciju Predaj dokument i spremiti odabirom aplikacije Spremi.00 kn). Četvrta kartica odnosi se na djelatnost koju VT obavlja te nosi naziv Djelatnost. U njoj je potrebno popuniti sva prazna polja. Za svaki novi unos priloga koristi se aplikacija Dodaj. unoseći broj priloga. broj pod kojim se vodi prijava u Poreznoj upravi. 5. Prva kartica koja se popunjava nosi naziv Vlasnici. Sadrži podatke o radnicima tvr tke (unos podataka je moguć ako je popunjena baza podataka u VETIS-u). Ovu kar ticu moguće je popuniti ako je prethodno škola pripremila bazu podataka u VETIS-u.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) 91 .o.000. u tom slučaju sustav automatski preuzima podatke o učenicima/radnicima VT-a i predlaže ih u padajući izbornik. državno i mješovito vlasništvo) i podrijetlo kapitala (koristimo izbornik. Time se otvara novi zahtjev za registra ciju tvr tke u SUVT ZS . mrežnim stranicama. radnicima. radnici…).Registar. Za svaki novi unos odabrati aplikaciju Dodaj i nakon unosa svih učenika odabrati aplikaciju Spremi. e -pošta. popis članova osnivača. Dodaju se podatci pod Ostalo.U predloženom obrascu potrebno je popuniti polja: puni naziv tvr tke. Druga kar tica (što se nalazi u zaglavlju dokumenta. potpuni naziv tvr tke. pravni odnosi (d.). radni sati.Registar Ulaskom u SUVT ZS . pravno-ustrojbeni oblik. oblik vlasništva. pokreće se ponovno aplikacija Trgovački sud na 90 uvodnoj stranici. korak: SUVT PU . Nužno je vratiti se na početnu stranicu obrasca i odabirom aplikacije Predaj dokument i Spremi završava se unos dokumenta koji dobiva status Predan.). djelatnost . žiro-račun. mjesto. broj telefona. naziv priloga i broj stranica (prvi prilog sadrži tri.sustav automatski povlači iz baze podataka u VETIS-u.

dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. 11. 8. 10. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. djelatnost i MB-porezni broj sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u. brojčanu oznaku djelatnosti.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) Ulaskom u SUVT PU . korak: SUVT PU . općinu sjedišta. U dokument SUVT . vrstu obveznika. korak: SUVT PU . korak: SUVT PU .Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) 92 Ulaskom u SUVT PU . dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.Obrazac TZ (Obračun članarine Turističkoj zajednici) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokume nata (radni.Obrazac PDV u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. ova godina. ova godina. nadnevak početka poslovanja. MB. U dokument Bilanca unosimo sve podatke predviđene za unos podataka pod polja Aktiva i Pasiva. Potrebno je popuniti polja predviđena za unos podataka. Dio podataka koji se odnosi na matični broj.sustav će automatski prenijeti iz baze podataka VETIS. MB. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven porezni broj što ga dodjeljuje mjerodavna institucija. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj.Bilanca Ulaskom u SUVT PU . oznaku općine. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.Registar obveznika PDV-a (prijava u Registar obveznika PDV-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. telefon i faks. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. 14. adresu.Obrazac PDV Ulaskom u SUVT PU . adresu (podatci koji se odnose na sve obveznike plaćanja doprinosa) i MB. korak: SUVT PU . korak: SUVT PU . brojčanu oznaku. Dio podataka koji se odnosi na naziv.Ulaskom u SUVT PU . ova godina. ulicu i kućni broj.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi.Bilanca u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. početak obavljanja djelatnosti . naziv obveznika. ova godina. ova godina.RDG (Račun dobiti i gubitka) Ulaskom u SUVT PU . svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. sjedište.Obrazac PDV-K (Prijava poreza na dodanu vrijednost) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa doku menata (radni. sjedište i djelatnost sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. 9. 12.Račun dobiti i gubitka potrebno je unijeti sve podatke u za to predviđena polja. Dio podataka koji se odnosi na poreznog obveznika. Dio podataka koji se odnosi na naziv. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. adresu. Dio podataka koji se odnose na poreznog obveznika. mjesto. Otvara se prijava za upis tvr tke u Registar obveznika PDV-a. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. ova godina. mjesto stanovanja i adresu (podatci što ih popunjavaju poslodavci) sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. Dio podataka koji se odnose na naziv. Nakon unosa svih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. korak: SUVT PU . Nakon unosa ostalih potrebnih podataka dokument je potrebno predati i spremiti. šifru grane djelatnosti. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. korak: SUVT (H)ZMO . naziv dje latnosti i naznaku djelatnosti sustav će prenijeti iz postojeće baze podataka u VETIS-u. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. ova godina. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. naziv banke. 13. u ovom slučaju SUVT.Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. dje latnost i MB sustav će prenijeti iz baze podataka u VETIS-u.RDG u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni.Tiskanica M11-P (Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. ova godina. djelatnost. 93 . broj žiro-računa. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. brojčanu i opisnu oznaku djelatnosti. MB.Obrazac PD (Prijava poreza na dobit) Ulaskom u SUVT PU .

Nakon što su uneseni potrebni podatci u za to predviđena polja za unos. pod uvjetom da je baza popunjena. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZZO . nužno je vratiti se na početnu stranicu A. ova godina. ova godina. nadnevak rođenja. dokument je potrebno predati i spremiti koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi.Tiskanica T2 (Prijava-odjava-promjena o obvezniku uplate doprinosa HZZO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. MB. Potrebno je na stranici A unijeti osnovne podatke o obvezniku i kontrolne podatke. ova godina. prezime i ime. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi i Dodaj. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj identifikatora obrasca što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). Dio podataka koji je potrebno upisati sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a. djelat nost. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.plaćanje Tvrtka koja plaća koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka .plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvr tke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. ova godina. korak: SUVT (H)ZMO . 95 . Koristeći aplikaciju Ispis dokumenta tvr tka kojoj su doznačena sredstva ima dokaz uplate (Nalog za plaćanje). Nakon što smo unijeli potrebne podatke. 16.Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja . općinu. podatke je potrebno spremiti koristeći aplikaciju Spremi. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. 18. Kod svakog novog unosa radnika po trebno je koristiti aplikaciju Dodaj.Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. osnovu osiguranja sustav će prenijeti iz baze podataka VETIS-a ako je baza popunjena. korak: SUVT (H)ZZO .Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. općina. Dio podataka koji se odnosi na broj žiro-računa i nadnevak sustav će prenijeti iz baze podataka. prezime i ime (osiguranika). gdje se cjelokupni dokument sprema koristeći aplikacije Predaj dokument i Spremi. adresu. korak: Kako koristiti modul SUVT Banka . ime i prezime osiguranika) sustav će preuzeti iz baze podataka. korak: SUVT REGOS . nakon unosa. MB) i Obveznik (naziv obveznika. a na stranici B podatke o radnicima/učenicima. 17. svi) odabrati ova godina i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. spol. korak: SUVT (H)ZMO . Dio podataka koji se odnosi na naziv obveznika. ova godina.plaćanje u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven broj osigurane osobe u zavodu što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). potrebno je dokument predati i spremiti. naziv i sjedište.Odjava osiguranika s HZMO-a) Ulaskom u SUVT (H)ZMO . Tvrtka kojoj su doznačena sredstva koristi sljedeći postupak: Ulaskom u SUVT Banka .Tiskanica M2-P (Prijava o prestanku osiguranja .Tiskanica M1-P (Prijava o početku osiguranja) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj. Da bi sredstva bila prebačena. 19. pri čemu koristimo aplikacije Predaj dokument i Spremi. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci. U dokument koji nosi naziv Plaćanje (Nalog za plaćanje) unosimo podatke u za to predviđena polja. dokument je potrebno predati i spremiti aplikacijama Predaj dokument i Spremi. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). ime roditelja moguće je preuzeti iz popunjene baze podataka su94 stava VETIS-a. Izborom dokumenata na li jevoj strani dobiva se uvid u tvr tku koja je izvršila plaćanje (prema broju žiro-računa i nazivu tvr tke). potrebno je Prihvatiti dokument. 15. Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven osobni broj osiguranika što ga dodjeljuje mje rodavna institucija (SUVT). Rezultat poduzete aktivnosti je dobiven registarski broj obveznika što ga dodjeljuje mjerodavna institucija (SUVT). Dio podataka koji se odnosi na Osnovno (registarski broj. radnika. Dio podataka koji se odnosi na registarski broj. a. ova godina.Odjava osiguranika s HZMO-a) u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. svi) odabrati radni i potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Dodaj.Obrazac RS Ulaskom u SUVT REGOS .Obrazac RS u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. Nakon što su uneseni svi potrebni podatci na stranici B.

koji će dokument prihvatiti na određenoj instituciji ili odbiti s tim što će u polju Status biti naveden razlog odbijanja dokumenta. svi) odabrati ova godina ili svi te potvrditi izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi (ovaj postupak koristimo u modulu SUVT Banka . predan. Doprinos za mirovinsko osiguranje I. odbijen i prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a) je sljedeći: . Porezna uprava PD. odnosno na uvodnu stranicu Vježbeničke tvrtke gdje se nalazi popis svih modula koji su uključeni u rad SUVT-a.EUROPEN. radi se s pomoću aplikacije Uvodna. Banka će izvršiti uplatu inozemnoj banci. ova godina i svi) odaberemo ova godina ili svi te potvrdimo izbor dokumenta s aplikacijom Pronađi. u padajućem izborniku na lijevoj strani iz predloženih statusa dokumenta (radni.EUROPEN. Prispijećem devizne doznake iz inozemstva za određenu vježbeničku tvr tku. Doprinos za mirovinsko osiguranje II. Porezna uprava TZ. odbijen. ➢ Posebne račune vezane za uplate koje se odnose na pojam Porezna uprava PDV. ➢ Kod ostalih modula koji su uključeni u rad SUVT-a postupak za uvid u status pre dane prijave (status: novi. Ostvarene poslove s inozemstvom provest će se preko VB Zagreb . Ovlaštena je licencijom EUROPEN-a za pružanje usluga poslovanja u najvećoj svjetskoj mreži vježbeničkih tvr tki . bit će spreman za obradbu koju vrši mjerodavna institucija (odnosno SUVT). 96 97 .u padajućem se izborniku na lijevoj strani vrši izbor tvrtke te iz predloženih statusa dokumenata (radni. stup. 3. Za poslovanje u međunarodnome platnom prometu vježbeničkih tvr tki koriste se usluge banke za međunarodni promet . Banka će knjižiti prispjelu uplatu na devizni račun vježbeničke tvr tke.za plaćanje računa u inozemstvu ispunit će obrazac za plaćanje u inozemstvu (Nalog 14) i poslati ga na e -mail Banke: infovbzagreb@gmail.VETIS-a.com.otvaranje računa).5 BANKA SREDIŠNJEG UREDA VJEŽBENIČKIH TVRTKI Poslove platnog prometa u zemlji obavlja Banka Središnjeg ureda vježbeničkih tvrtki pri Agenciji za strukovno obrazovanje. ➢ Ispravno unošenje brojčanog iznosa u dokument vrši se bez točke i zareza (sustav sam dodjeljuje određene oznake). ➢ Mogućnost prelaženja iz jednog modula u drugi. Kada dokument dobije status Predan. Ovaj se postupak provodi kako bi dokument dobio status Predan. predan. ➢ Ako se želi dobiti uvid u status predane prijave (status: novi. ➢ Mogućnost uvida u popis registriranih vježbeničkih tvr tki prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imate korištenjem aplikacije Registar vježbeničkih tvrtki. Sveti Duh 129. mogu se pronaći u uputama o korištenju SUVT-a na mrežnoj stranici Agencije za strukovno obrazovanje na 37. i to preko informacijskog sustava strukovnog obrazovanja . koja se nalazi na adre si: Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb.EUROPEN (preko 5500 vježbeničkih tvr tki u 44 zemlje svijeta).VAŽNE NAPOMENE: ➢ Nakon unosa svih podataka u dokument potrebno je koristiti aplikacije Predaj dokument i Spremi u svim modulima koji su uključeni u rad SUVT-a. Prijavom vježbeničke tvr tke u sustav EUROPEN-a tvr tke mogu poslovati diljem svi jeta. i to: . ova godina.VB Zagreb .5. stup i Doprinos za zdravstveno osiguranje. prihvaćen) Prihvaćen (što ga je prihvatila mjerodavna institucija SUVT-a). stranici. U padajućem je izborniku na lijevoj strani potrebno odabrati odgovarajuću djelat nost i potvrditi izbor djelatnosti s aplikacijom Pronađi.

važno je uspostaviti dobru suradnju obrazovnoga i gospodarskog sektora. Svaka od navedenih institucija. na sebi odgovarajuće načine. Hrvatska gospodarska komora.o čemu se svake godine obavještava javnost i na suradnju se pozivaju škole. rada i poduzetništva zainteresirani su za razne oblike suradnje sa školama. Hrvatska obr tnička komora i Ministarstvo gospodarstva. obrazovanja i špor ta te Agencija za strukovno obrazovanje razvijaju institucionalnu suradnju i otvaraju mogućnosti za što boljom suradnjom sa strukovnim školama. U tu svrhu moderniziran je nastavni program Vježbenička tvr tka koji potiče učenike i učenice na kritičko promatranje gospodarske stvarnosti i postupno aktivno uključivanje u same gospodarske tijekove. što je vrlo važno. Posljednjih nekoliko godina sadržaj programa Vježbenička tvr tka doživljava sve širu primjenu u strukovnom školstvu. učenici i njihovi nastavnici. nudeći mogućnosti financiranja raznih projekata . a Ministarstvo znanosti. 4. čime bi se škole mogle povezati s par tnerskim tvr tkama. 98 Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 99 . UPRAVLJANJE VJEŽBENIČKOM TVRTKOM U središtu ovog poglavlja je primjenjivost materijala u praksi. što je nužno za što kvalitetnije poslovanje vježbeničkih tvr tki. potiče učeničko poduzetništvo i druge oblike njihova kreativnog izražavanja.6 INTERAKTIVNO POVEZIVANJE S BITNIM INSTITUCIJAMA Agencija za strukovno obrazovanje zauzima se da poduzetništvo postane bitan segment djelovanja u školi i izvan nje. Da bi se sve navedeno dobro provelo.3.

U ovom ćemo poglavlju dati i smjernice za odabir motivacijskih tehnika radnika vježbeničke tvr tke. znanja. 4.2 ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA Ovo poglavlje prikazuje dva osnovna vida svake organizacije: organizacijski proces (tijek poslova) i strukturu organizacije (ustrojstvo). Odjel administracije bi u ovu svrhu trebao izvršiti sljedeće zadatke: • izraditi plan potrebnih kadrova. U ovom se poglavlju prikazuje vođenje baze podataka za potrebe poslovanja vježbeničke tvr tke. Voditelji odjela utvrđuju opis poslova. a ponekad provodi i ispitivanje znanja i vještina kandidata. RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA 8. dobavljačima i radnicima. Rotacija poslova.1 ZAPOŠLJAVANJE U okviru rada vježbeničke tvr tke krajem četvr tog razreda regrutiraju se novi radnici za sljedeću školsku godinu.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. na mrežnoj stranici škole i mrežnoj stranici vježbeničke tvr tke). nužno je početi sa zaprimanjem molbi tako rano da bi se stigli obaviti razgovori sa svim kandidatima (u tom trenutku moramo pretpostaviti da su oni taj uvjet ispunili). vještine te po trebne i poželjne osobine koje kandidati moraju ispunjavati za svako radno mjesto unutar svoga odjela.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Tekstovi i radni listovi ovog poglavlja omogućit će pripremu i provedbu projekta zapošljavanja učenika kao radnika u vježbeničkoj tvr tki. Na temelju tako utvrđena profila poželjnoga kandidata (s potrebnim znanjima i vje štinama) određujemo kriterije za provedbu užeg izbora i kriterije konačnog odabira 101 100 . Prikazani su organizacijski poslovi od zapošljavanja radnika preko naručivanja robe do rotacija poslova. a posebice pomnjivo odabrati osobe koje će provesti intervju s pozvanim kandidatima. RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA 7. RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU 12. Poslodavac odabire određen broj kandidata za intervju. • procijeniti pristigle molbe. – RADNI LIST 2 4. potrebne kvalifikacije.o. 4.1 UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 4. • provesti odabir. iako u ožujku učenici drugih raz reda još ne ispunjavaju uvjet glede završetka drugog razreda. RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT-a TIKO 13. imenovati stručni tim . Je li radno mjesto rukovodeće. RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA 10.MOLBA 6.1.povjerenstvo koji će provesti natječaj. organiziranost ili komunikativnost? Na temelju precizno iskazanih i definiranih zahtjeva radnoga mjesta Odjel administracije kreira i objavljuje natječaj. Uz poglavlje 4. ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 14. RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-u – administrator . ili kontakt s klijentima? Je li nužna preciznost.4. • izraditi vremenski plan aktivnosti oko zapošljavanja novih radnika. • objaviti natječaj za svako pojedino radno mjesto (na oglasnoj ploči u školi. RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA 2.3 BAZA PODATAKA U svakoj tvr tki imamo jako puno podataka o kupcima. dokumentacijom. RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU-RADNIKU VT-a 9.o. zahtijeva li liderske osobine ili podrazumijeva timski rad? Je li u pitanju rad s podatcima. Razgovor za posao Kako bi program Vježbeničke tvr tke i u ovom segmentu proveli u uvjetima što sličnijim pravim gospodarskim. Uz poglavlje 4.poslovni tajnik/ca 5. Postupak odabira kandidata za neki posao ima uglavnom ustaljeni re doslijed: kandidat podnosi poslodavcu molbu i prilaže svoj životopis uz dokumente o školovanju. Poslove oko odabira novih radnika i zapošljavanja provodi Odjel administracije u suradnji s voditeljem vježbeničke tvr tke. RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA 4. RADNI LIST 4 .1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA 11. RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA 3. MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d.

adresu. ili slično). vlastitu reklamu • opis radnoga mjesta/funkcije • mogućnosti napredovanja i druge bitne prednosti koje tvr tka pruža radnicima posebne uvjete. CD: Primjer: ZAPOŠLJAVANJE – RADNI LISTOVI 1 – 8b RADNI LIST 1 – PLAN POTREBNIH RADNIKA RADNI LIST 2 – VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA RADNI LIST 3a – PRIMJERI NATJEČAJA S INTERNETA RADNI LIST 3b – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO u VT-U – administrator ..) • adresu za slanje molbi • rok dospijeća molbi.najboljeg kandidata. a i stil pisanja reći će puno o kandidatu.) ➢ U završnom se dijelu odgovara na pitanje Zašto baš ta tvrtka?. ➢ U središnjem se dijelu molbe navode znanja i vještine kojima se može pridonijeti tvrtki kojoj se kandidat obraća. vještinu prezentacije. ➥ U molbi treba navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje . ‘S poštovanjem’. Molba ne treba izgledati kao da se univerzalno šalje na različite natječaje..'. prethodno znanje • traženu dokumentaciju • potrebne preporuke predmetnih profesora za rukovodeća radna mjesta • posebna postignuća poduzeća • način pisanja molbe (putem pošte/elektroničke pošte. ➥ Molba ne ponavlja informacije navedene u životopisu . veličina. • Kako napisati dobru molbu za zaposlenje? ➥ Molba mora biti pisana ciljano – kandidat se obraća konkretnom poslodavcu i mora pokazati da razumije s kim komunicira.poslovni tajnik/ca RADNI LIST 4 – MOLBA RADNI LIST 5A – OBJAŠNJENJE IZRADBE EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 5B – PRIMJER IZRAĐENOGA EU ŽIVOTOPISA RADNI LIST 6 – PREPORUKA UČENIKU RADNIKU VT-a RADNI LIST 6B – PRIMJER PREPORUKE S INTERNETA RADNI LIST 7 – OBRAZAC ZA PROVEDBU INTERVJUA RADNI LIST 8A – OBRAZAC UGOVORA O RADU RADNI LIST 8B – UGOVOR O RADU VT TIKO MOLBA • ZNAČENJE ➥ Naslovnica i uvod u životopis. Tvr tke često imaju više od jednog otvorenog natječaja i ne želite dodatno usložnjavati situaciju i ostaviti dojam neprofesionalne i nemarne osobe. ➥ Poslodavcu se nudi konkretan doprinos .. Poželjno je da se istaknu razlozi zbog kojih kandidat posebno cijeni tvr tku. (Ovo je najvažniji dio čitave molbe koji će jednog diferencirati između stotina pristiglih. itd. koristeći prezime osobe kojoj se obraća ili nje zinu funkciju. mjesto) • logotip tvr tke./gđo’.. 102 103 . konkurentskih molbi...naglasiti ono što bi tvr tka dobila ako zaposli upravo tog. sadržaj profesionalno napisane molbe treba biti podijeljen u tri osnovna paragrafa: ➢ U prvom se navodi zašto se kandidat javlja na natječaj. poštanski broj i grad. privitci. premda nisu strogo nužne. Značajke koje kandidat treba posjedovati potrebno je podijeliti na one koje mora imati da bi mogao obavljati određeni posao i one koje su poželjne kako bi se radnik što prije privikao na nove radne uvjete i bio uspješniji u svom poslu. Npr. Sažeto i jasno se istakne ono što osobu čini odgovarajućim kandidatom. ljudskih ili financijskih resursa.vještinu komunikacije s klijentom. a ne nekog drugog kandidata. naziv tvr tke. ➥ Pismo započinje s ‘Poštovani g.naglašava informacije kojih u životopisu nema ili koje u životopisu ne dolaze do izražaja. u drugi red grad i poštanski broj a u treći na dnevak. njegovu funkciju.besprijekornu vještinu organizacije vremena. za upravljačke pozicije . prednosti i potencijalni doprinos budućoj tvr tki. ➥ Molba ne treba biti duža od jedne stranice. a za neka radna mjesta napredno i aktivno korištenje. Kontrolna lista svih informacija koje bi trebao sadržavati svaki objavljeni natječaj sadrži: • podatke o poduzeću (područje. ➥ Pismo treba završiti poslovnim tonom (‘Srdačan pozdrav’. iskustva.koriste se potpune reče nice.ne početi reče nicom 'Javljam se na Vaš natječaj. Glede zahtjeva o informatičkoj pismenosti i korištenju stranoga jezika poželjno je navesti potrebnu razinu tog znanja: za neke radne pozicije bit će to elementarno i osnovno poznavanje. Nakon unosa nadnevka ostavlja jedan red prazan i potom na lijevoj strani navodi puno ime primatelja.. ➥ U molbi mora biti očitovana određena 'nota osobnosti' . za radno mjesto u prodaji zahtijevat ćemo . ➥ Mora jasno izražavati kandidatove sposobnosti. ➥ Molba mora imati formu standardnoga poslovnog pisma – u gornji desni kut u prvi red kandidat upisuje svoju adresu.

broj telefona. ➾ Navode se njihov točan naziv. 5) Poznavanje jezika i računalnih aplikacija: ➥ koje jezike i računalne aplikacije kandidat/kinja poznaje i stupanj poznavanja. Ako se prilažu preporuke u pisanome obliku. Nastojati navesti razloge odlaska s pojedinih radnih mjesta i biti spreman/na na pitanja o motivaciji promjene radnoga mjesta na intervjuu. Informacije se navode u obrnutom kronološkom redoslijedu. Ovisno o natječaju. kratak sadržaj. 3) Dodatna edukacija: ➥ tečajevi. Dobro je navesti i prosjek ocjena. a treba naglasiti i projekte u kojima se sudjelovalo ili poslovna putovanja (ako su bila važan dio posla ili se čine kao dodatno iskustvo). poziciju na kojoj se radilo te kratak opis zaduženja. uz to da ga svakako lektorira osoba koja profesionalno poznaje jezik. posebice ako je on vrlo uspješan. prezime. 6) Aktivnosti: ➥ članstvo u društvima. Nenavođenje broja telefona ili elektroničke adrese bit će shvaćeno kao površnost. Cilj preporuke je pomoći selekcijskom povjerenstvu da dobije bolji uvid u kandidatove/kinjine kvalitete kako bi lakše odlučilo o odabiru. Navode se čak i tečajevi ili seminari koji nemaju izravnu vezu s pozicijom za koju se prijavljuje. Navodi se točan naziv tvr tke. pa redom prema prvom zaposlenju). timskom igraču te o disciplini. odgovornosti. projekti. broj telefona. 4) Radno iskustvo: ➥ tvr tka. strane jezike). 9) Preporuke: ➥ navode se imena nekoliko bivših profesora ili poslodavaca koji su spremni dati preporuku (ime. Špor tska aktivnost govori o kandidatu/kinji kao aktivnoj osobi. Nenavođenje nadnevka rođenja može se doimati namjernim propustom (prikrivanje godina) budeći sumnju poslodavca koju kandidat svakako želi izbjeći. što pruža dokaz o početnom kontaktu sa svijetom rada. način provedbe slobodnog vremena i hobiji. uvijek s točnim razdobljima. 105 . adresa. nadnevak i mjesto rođenja. ➥ kratko se opisuje cilj u karijeri koji se jasno odnosi na poziciju za koju se prijavljujete. Radno iskustvo se navodi u obrnutome kronološkom redu (sadašnje zaposlenje. Opis dosadašnjeg radnoga mjesta ➾ kratak i jasan pregled zaduženja i odgovornosti. mjesto. poslijediplomski studij. ŽIVOTOPIS Sadržaj životopisa 1) Osobni podatci: ➥ ime. Ne smije se pretjerivati u ocjenama jer postoji mogućnost da će znanje biti testirano. 104 Ako se natječe za prvo zaposlenje. vrijeme održavanja (od – do) i naziv institucije. opisujući kandidatove/kinjine osobine u skladu s osobinama koje se traže natječajem. navode se kontakt-informacije osobe koja je pisala preporuku kako bi poslodavac mogao s njom stupiti u kontakt procijeni li to potrebnim. od kandidata/kinje se može tražiti da priloži jedno ili više pisama preporuke. tvr tka. 8) Motivacija za poziciju za koju aplicirate. pozicija. Poželjno je pripremiti životopis i na jeziku kojega se dobro poznavanje navodi. pozicija. jer su bitan podatak o kandidatu/kinji (svjedoče o njegovoj/zinoj angažiranosti i širini interesa). Molbom kandidat izražava svoju spremnost da pruža dodatne informacije i daje upute kako ga se može kontaktirati. Prije treba utvrditi je li osoba spremna potvrditi ili dati preporuku kako sebe i nju ne biste doveli u neugodnu situaciju. kandidat/kinja bi trebao/la navesti mjesta na kojima se obavljala praksa tijekom osposobljavanja. ➾ dodatno svjedoče o kandidatu/kinji kao svestranoj osobi. razdoblje zaposlenja.Iako se u nedostatku vremena odluka poslodavca najčešće temelji samo na informacijama spomenutim u životopisu. točnim nazivima institucija i usmjerenja. ➾ honorarne poslove koje je kandidat obavljao. kvalitetno napisana molba ne će promaći ničijoj pozornosti i sadržavat će informacije koje će poslodavca zainteresirati. fakultet. 2) Podatci o formalnoj edukaciji: ➥ srednja škola. točno razdoblje u kojemu se radilo (mjesec i godina). elektronička adresa (e -mail). seminari. alate koje je kandidat koristio (računalne. PREPORUKE Pismo preporuke je pismo koje za kandidata/kinju piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke). elektronička adresa). 7) Nagrade i priznanja: ➥ čak i kad nisu izravno vezani uz posao za koji se kao kandidat natječete ➾ prikazuju vas u lijepome svjetlu. Za PRVO ZAPOSLENJE se u molbi kratko opisuju stečena znanja tijekom formalne naobrazbe koja se izravno tiču radnoga mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. kratak opis tvr tke.

daju veće učinke od onih koji bi se ostvarili zbrojem rezultata pojedinačnih i odvojenih djelovanja radnika neke tvr tke.2 KOMUNIKACIJA I TIMSKI RAD “Djelujući zajedno. odnos student . a ovaj selekcijski proces najčešće odrađuje voditelj vježbeničke tvr tke. govorimo o polustrukturiranu intervjuu. 4. ili ih šalje osoba koja je pisala preporuku. a ne i pitanja koja će se postavljati. aktivnosti i rezultate. troškovna. a kad ispitivač nema unaprijed određena pitanja što će ih postaviti kandidatu/kinji (već dopušta da se kroz intervju otvaraju određene teme). Ona proizlazi iz osjećaja zajedništva ljudi koji pripadaju timu. komunikacijske vještine i osobnost te mogući doprinos tvr tki. Uzajamna usklađenost rada.” Franklin Delano Roosevelt Iskonska čovjekova potreba za druženjem uvjetovala je razvoj pokreta timskoga načina rada – timski rad daje čovjeku osjećaj sigurnosti i zajedništva u ostvarivanju postavljena cilja.nastojeći sve kandidate/kinje ispitati po istim kriterijima i svima pruža jednako vrijeme za predstavljanje. grafološku procjenu… SELEKCIJSKI INTERVJU Intervju predstavlja međusobno procjenjivanje posloprimca i poslodavca: poslopri mac ima mogućnost izravne prezentacije svojih kvaliteta. radne navike. Takav intervju je strukturirani intervju. a za odabir kvalificiranih kandidata/kinja možemo koristiti različite metode: intervju. ljudi mogu ostvariti ona postignuća kojima se kao pojedinci ne mogu ni nadati. test sposobnosti. Završnu fazu selekcije provodi unaprijed utvrđeni tim.1. Samo pismo nikako ne bi smjelo biti duže od jedne stranice A4 formata (uz standardnu veličinu slova. 106 107 . PROCJENA PRISTIGLIH MOLBI Pristigle se molbe moraju pregledati i vrjednovati. Ako je unaprijed određeno samo područje o kojemu će se govoriti. U oba slučaja preporuka mora biti zatvorena u zasebnoj omotnici i mora preko preklopa omotnice imati potpis i/ili pečat osobe koja je pisala preporuku ili institucije u čije ime je preporuku napisala. Ispitivač može svim kandidatima/kinjama postavljati ista.Pisma preporuke imaju određenu strukturu i uglavnom se pišu na za to predviđenim obrascima koji su najčešće priloženi uz sam natječaj. djelujući zajedno. poznavanje i korištenje istih standarda i tehnologija rada pružaju snažnu motivacijsku podlogu boljega rada skupine. Ovisno o natječaju. unaprijed pripremljena pitanja. a poslodavac želi predstaviti tvr tku i stvoriti što potpuniju sliku o kandidatu/kinji . odnosno uvjerenje da je to odgovarajuća osoba za nuđeno radno mjesto • nadnevak pisanja preporuke • potpis preporučitelja. zajedno sa svim dokumentima. Između različitih vrsta sinergije (tehnološka. kvalifikacijski test. radi se o slobodnom intervjuu.ocjenjuje njegovu/zinu motivaciju. pismo preporuke šalje kandidat/kinja osobno. a u pismu je potrebno navesti: • koliko dugo osoba koja daje preporuku poznaje kandidata/kinju • kakvu vrstu suradnje su imali (poslovna suradnja. između 10 i 12). osobne značajke i slično (potkrijepiti nekim činjenicama i primjerima) • pokazati potencijal kandidata/kinje da zadovolji kriterije radnoga mjesta za koje se prijavljuje. formulirana prema zahtjevima konkretnoga radnog mjesta . psihološka i tržišna) u djelovanju radnika vježbeničke tvr tke mogli bismo izdvojiti psihološku si nergiju. Iz preporuke odmah mora biti jasno da osoba preporuča upravo imenovanoga/nu kandidata/kinju. menadžerska.profesor i slično) • zbog čega preporuča baš tog/tu kandidata/kinju • pruža uvid u kandidatovo/kinjino znanje. navika. Jedan od temelja i razloga postojanja timskoga rada je sinergija. a posebice se obraća pozornost na sljedeća područja: • Odnosi li se molba na sadržaj objavljenog natječaja? • Ispunjava li kandidat/kinja najvažnije uvjete iz natječaja? • Može li se kandidat/kinja dobro predstaviti bez pretjerivanja? • U kojem se području nalaze individualna iskustva i znanja kandidata/kinje? • Ima li zamjetnih „rupa“ u životopisu? • Ima li gramatičkih ili pravopisnih pogrješaka? • Je li formalni oblik molbe zadovoljen? • Kakav je opći dojam o molbi? • Jesu li priloženi traženi privitci/tražena dokumentacija? • Što kaže analiza iskustava stečenih u školi – analiza preporuka? • Što kaže analiza iskustava stečenih tijekom rada? ODABIR NAJBOLJIH KANDIDATA Odabir novih radnika moramo provesti kroz dvije faze: u prvoj fazi utvrđujemo jesu li kandidati/kinje kvalificirani/ne za posao za koji su se prijavili/le. Sinergiju ćemo definirati kao pojavu da dva ili više članova tima. Sinergiju još zovemo »efekt 2 + 2 = 5«.

poželjno je posjedovanje sljedećih značajka: samopouzdanje i hrabrost. Nikada ne podcjenjujte sugovornike. a nebitno podijeliti. Vođa vodi posao. Sve te radne sastanke tijekom godine povezuje menadžer tvr tke: određuje teme i ciljeve. teme 2. da bude vedra i simpatična osoba puna razumijevanja za probleme svojih suradnika. b) dogovoriti tko će za pojedine točke pripremiti izvješća i sva potrebna objašnjenja (usmena mišljenja). Za napredak tima odgovorne su vođe tima kojih je zadaća usmjeravati tim naprijed kako bi završio zadani zadatak u zadanome vremenu. Zahvala i prijateljski oproštaj. ali je i te kako bitno da ga prihvate svi članovi tima – tek tada će tim uspješno funkcionirati. d) obrazložiti temu . nužno je dobro pripremiti sastanak. kretnje i odijevanje poslali su prve poruke). ali budite prilagodljivi. istančan osjećaj za pravdu. Pregovaračke sastanke s poslovnim par tnerima također treba pomnjivo i temeljito pripremiti. imate malo vremena. zajedničke… Uočavanje područja kompromisa: a) utvrditi dodirne točke. Preporučeni postupak sastanka polazi od pretpostavke da se poslovni par tneri ne poznaju dovoljno. c) prognozirati moguće varijante odluka.pripremljena izvješća. b) stvoriti ugodno radno ozračje. Ne dopustite da Vam glavom lete misli koje nisu u 109 . Nikada ne pregovarajte nepripremljeni. navika da radi više od ostalih. 4. Dogovor: a) oblikovati formu sporazuma. Da bi netko bio dobar vođa. OSNOVNI SAVJETI ZA USPJEŠNO PREGOVARANJE: 1. b) ostvariti diskusiju uz prikupljanje ideja (strukturirati ideje i vrjednovati ih).odrediti odgovornu osobu za organizaciju: a) utvrditi ciljeve i dnevni red sastanka. dopunjujuće. Kako bi predviđeno vrijeme iskoristili za kvalitetne dogovore i konstruktivne odluke. Sugovornici se moraju ravnopravno odnositi jedan prema drugome (međusobno poštovanje). a pregovaračke strane imaju formirane polazne ciljeve.sor tirati potrebe u kategorije: međusobno isključive.projektor. sudionike i potrebne ovlasti (predvidjeti vrijeme praznoga hoda). d) pripremiti prostoriju za sastanke. 108 6. sposobnost suradnje i utjecaja te. b) zakazujući termin sastanka. PROCEDURA SASTANKA 1. Istraživanja američkih psihologa dovela su do spoznaje da naklonost pri prvom susretu nastaje zbog prijateljskog izraza lica (55%). uloga i stilova njegovih članova: kreatori u tim unose nove i neobične ideje. e) pripremiti radna sredstva potrebna za sastanak . pokazujemo klijentu kako smo svjesni da je zaposlen i da cijenimo njegovo vrijeme (ugovoreni sastanak izdiže prodavača iznad ljudi koji prodaju na ulici). koje odluke donositi i koja otvorena pitanja s prošlog sastanka rješavati. ORGANIZACIJA POSLOVNOGA SASTANKA U ar tikulaciji nastavnoga sata Vježbeničke tvr tke predvidjeli smo na početku svakoga radnog dana sastanak menadžmenta i voditelja. niti jedan od njih nije u monopolističkom položaju.Za uspješan tim poželjno je pronaći najbolju kombinaciju znanja i vještina. Sastanak započinje u onom trenutku kad ste se pojavili u vidnome polju svojih sugovornika (vaši izgled. svakako. c) utvrditi sukobe interesa . suprotstavljene. Definiranje problema. 9.što tko radi. 2. 8. problem pregovaranja nije svakodnevna poslovna aktivnost. 3. Istraživanje situacije i interesa: a) istaknuti vlastita očekivanja. Organizacija . c) podijeliti pozivnice i radne materijale. Vodite razgovor koji želite na način što će ga sugovornik smatrati prihvatljivim i profesionalnim. Da biste ostavili prvi dobar dojam. Priprema: a) provjeriti jesu li svi sudionici za sastanak dobili sve bitne informacije u pisanom obliku. 7. Izvršenje obveza iz sporazuma. spremnost prihvaćanja pune odgovornosti za sve pogrješke i nedostatke svojih suradnika. b) sporazumjeti se u bitnome. c) potvrditi dnevni red. dogovoriti vrijeme . a nužni su i dobro organizirani i predvidljivi izvršitelji – oni osnovne ideje ostvaruju u praksi. 6. ali i ljude .zato nije bitno na koji je način izabran. 4. zbog prijateljskog tona glasa (38%) i zbog sadržaja izgovorenoga (7%). 5. odlučuje koje probleme treba rješavati.planirati trajanje sastanka. 5. Koncentracija na pregovore i na sugovornika (ili više njih) osnovna je pretpostavka uspješnog pregovaranja. e) najaviti vlastite namjere. imajte jasan plan i jednostavne ciljeve. Radni početak: a) predstaviti sudionike. b) utvrditi plan provedbe . do kada i kako. samokontrola. Flip-Char t… 3. Pregovaranje je trgovanje ustupcima kako biste postigli podjednako prihvatljiv zaključak.

12.uobičajeno u knjižnici ili na klupi u parku. 13. 8. Ako se ovaj raspored ne može izbjeći. ne požurujte razgovor ni donošenje odluka. ali morate braniti svoju poziciju. Ne dopustite da savršenstvo bude neprijatelj dobroga. SURADNIČKI POLOŽAJ: A B C D E A B2 Ljudi koji rade na istom zadatku najčešće će odabrati suradnički raspored sjedenja jedan od najbolje odabranih položaja da se predstavi problem i prihvati rješenje.7. u protivnome. Ostanite profesionalni. Ovakav raspored sjedenja upućuje na prijateljski razgovor. Pregovori su diskusija prije nego rasprava. nikada nemojte pristati na nešto što ne že lite. ali ne i bez obrane. Strpljenje je osnovno obilježje dobrog pregovarača. ako je potrebno. jer ste.svaka strana čvrsto želi zadržati svoju poziciju. predstavlja i branu. 16. 14. nemojte gubiti strpljenje. 11. uvijek imajte na umu ono što smatrate minimumom dogovora koji vas čini zadovoljnim. Pri pregovaranju nikad nemojte raditi „neke stvari“ želite li korektne pregovore koji će donijeti dugoročno dobre rezultate Vama i sugovorniku. 10. zatim C i naposljetku D.pod uvjetom da ne sjedi leđima okrenuta vratima. Konkretno . Pažljivo iznosite neslaganje sa sugovornikom. Pregovaranje završite pozitivno. Mjesto koje zauzima osoba A uvijek se odlikuje najsnažnijim utjecajem . a kut stola pak. a valja ga izbjegavati ako A i B žele o nečemu otvoreno razgovarati. Gledajte stvari i iz tuđe perspektive i prosuđujte objektivno. kao prodavač. vrlo pomnjivo treba pratiti neizgovorene signale prihvaćanja/odbijanja i nastojati pročitati misli iz kretnja sugovornika. 15. ne gubite vrijeme na neostvarivo. 110 111 . vezi s temom pregovaranja. odaberite mjesto osobe B1. uzmite dovoljno vremena. laka meta svome sugovorniku. Ako je A leđima okrenuta izlazu. RASPORED ZA PRAVOKUTNIM STOLOM: Kada. a vrlo če sto se stvara dojam nadređenoga i podčinjenoga. Rijetki su slučajevi da postignete sve ciljeve koje želite. Izbjegavajte sukobljavanje. Osoba B je druga po autoritetu. nemojte pretjerivati. NATJECATELJSKO-OBRAMBENI POLOŽAJ: A B3 Pri ovakvom rasporedu sjedenja ploča stola je nesvjesno podijeljena na dva jednaka područja i svatko prisvaja svoju polovicu teritorija te pruža otpor kad se posegne za njegovim/njezinim dijelom . izazivati ili vrijeđati. Barem tijekom najvažnijih tema nemojte se služiti lažima. Budite otvoreni. predstavljate svoju ponudu novome kupcu. Nema puno mjesta za dominaciju. uvijek možete ustati i otići. Stavite kar te na stol. nemoj te biti neugodni. Imajte strpljenja. a ako se to ne dogodi. Zbog toga pri pregovorima takav raspored sjedenja treba izbjegavati. budite realni. osoba koja sjedi na položaju B daje najsnažniji pečat skupu i za A će predstavljati najjači izazov. 9. Ustupke činite postupno i trgujte njima kako biste im uvećali vrijednost. odakle imate mogućnost slobodnog kontakta pogledom i slobodu kretnji. NEOVISNI POLOŽAJ: A RASPORED SJEDENJA ZA STOLOM B4 POLOŽAJ ZA KUTOM STOLA: A B1 Takav položaj ljudi zauzimaju kad ne žele biti u društvu s drugima .ne mojte emotivno reagirati.

Odabirom okruglog stola kralj Ar thur je želio svojim vitezovima dati jednak ugled i položaj, ali je zaboravio da je upravo on sam svojim višim statusom doveo do promje na odnosa moći i ugleda: količina moći smanjivala se ovisno o udaljenosti od kraljeve stolice, s tim da je onaj zdesna uživao malko više ugleda od onoga slijeva. Stoga vitez koji je za stolom sjedio nasuprot kralju Ar thuru, zapravo se nalazio u natjecateljsko-obrambenom položaju i vjerojatno uzrokovao najveće nevolje. Danas menadžeri odabiru i kvadratne i pravokutne, a i okrugle stolove: kvadratni se o b i čno k o r i s te za k r atk e s as tank e i up ući vanj e o p as k i ; o k r ug l i j e p ak naj če š će ni s k i stolić za kavu - pogodan za neformalna druženja ili za pridobivanje suradnika; za sastanak uz pravokutni konferencijski stol odabiru se jednaki stolci da bi se poslovnim par tnerima pokazalo kako svi sudionici pregovora imaju isti ugled i položaj. Istodobno korištenje rotirajućih i običnih stolaca, stolaca s visokim naslonima ili smještanje posjetiteljeva stolca daleko od menadžera domaćina predstavlja igru moći koja ne bi smjela biti izvorom statusa i ugleda u vježbeničkim tvr tkama.

tjedan, podjela posla, prehrana, rad kod kuće…). Programi preoblikovanja posla nastoje učiniti posao zanimljivijim, raznolikijim i izazovnijim, a značajni individualni pristup oblikovanja radnih mjesta je rotacija posla, kod koje se vrši periodično pomicanje ljudi s jednoga specijaliziranog posla na drugi, čime se sprječava monotonija i dosada te proširivanje broja različitih zadataka i učestalosti ponavljanja ciklusa posla. Radnici žele osjetiti da su dio usluga ili proizvoda koje pružaju klijentima. Ovakva veza podiže njihovu učinkovitost na višu razinu. To se postiže: a) Informiranjem. Jer, zaposleni moraju znati što se događa u tvr tki ("Nitko nam nije rekao!", ili "Nas nitko nije pitao!", fraze su koje se ne smiju pojavljivati u dobroj tvr tki). Svakodnevni protok obavijesti o promjenama u poslovanju znatno olakšava korištenje računalne tehnike (interneta). b) Sudjelovanjem radnika u donošenju odluka. Uvijek ima takvih odluka koje mogu biti još bolje ako se posluša što kažu radnici i u obzir uzme njihova profesionalna prosudba. c) Nagradama za sugestiju – poboljšanje. Priznanje za dobru ideju članu skupine može potaknuti i druge u timu na nove i još bolje ideje. Svaki igrač ima mjesto na ko jemu najviše pridonosi, a pogrješna osoba na pogrješnome mjestu vodi u regresiju, dok prava osoba na pravome mjestu vodi u napredak. CD: Primjer: ANKETA O MOTIVACIJI – RADNI LIST 1 MOTIVACIJSKE TEHNIKE TVRTKE TIKO d.o.o. – RADNI LIST 2

MOTIVACIJA I NAGRAĐIVANJE Ljudi su temelj za funkcioniranje svake organizacije. Kako je poznato da ljudi najbolje obavljaju onaj posao koji vole, zadatak je menadžera otkriti koja znanja i sposobnosti posjeduju zaposleni u tvr tki te ih - na osnovi toga - rasporediti na ona radna mjesta na kojima će njihove osobine najbolje doći do izražaja. Zadatak je menadžera otkriti što je to što pojedinog radnika pokreće i motivira da radi dobro i da u potpunosti iskorištava sve svoje potencijale za posao. Zadovoljni i motivirani radnici obavljat će posao savjesnije i bolje te ulagati više truda, što će rezultirati i zadovoljstvom klijenata. Danas na raspolaganju menedžerima stoje brojni financijski i nefinancijski motivatori, a koju će kombinaciju upotrijebiti, ovisi o njihovu poznavanju motivacijskih teorija, ali i vlastitoj kreativnosti. Vrste motivacijskih kompenzacija: 1. Materijalne – financijske: a) izravna (plaća, naknade za inovacije, honorari, putni troškovi, reprezentacija); b) neizravna (materijalni dobitci koji pridonose podizanju materijalnog standarda radnika i koji ne dobivaju u plaći ili uopće u obliku novca: mirovinski fondovi, stipendije i školarine, studijska putovanja, osiguranje, godišnji odmor, slobodni dani, automobil kompanije, bolovanje, stambeni krediti). 2. Nematerijalne – nefinancijske, koje djeluju za većinu ljudi na sve važnije potrebe tzv. višega reda, kao što su razvoj i potvrđivanje, uvažavanje, status i drugo: a) posao (zanimljive zadaće, izazov, odgovornost, samopotvrđivanje, napredovanje, kontakti…); b) radna okolina (rukovođenje, status, radni uvjeti, klizno radno vrijeme, kraći radni
112

113

4.2

ORGANIZACIJA RADA PO ODJELIMA

Tvr tka kao živi organizam ima svoje „organe“ – poslovne funkcije (odjele) od kojih svaka ima svoju ulogu. Poslovne funkcije obuhvaćaju skupinu povezanih poslova koji zajedno čine cjelinu. Okvirnim planom i programom predmeta Vježbenička tvr tka određeno je da predmet sluša 1516 učenika koji svoj rad organiziraju u sljedećim odjelima: • administracija • nabava • prodaja i marketing • financije i računovodstvo • proizvodnja (ako se vježbe nička tvr tka bavi proizvodnjom) Slika 4.2.1: Organizacijska struktura vježbeničke • menadžment – voditelji odjela. tvr tke TIKO d.o.o.

• napraviti organizacijsku strukturu same vježbeničke tvr tke. Vježbenička tvr tka TIKO d.o.o. bavi se prodajom namještaja na veliko i njezina organizacijska struktura i podjela radnika po odjelima izgleda kao na sljedećem prikazu:

TOP-MENADŽER ADMINISTRACIJA
voditelj Odjela poslovna tajnica administrator referent za ljudske potencijale informatičar

NABAVA
voditelj Odjela referent istraživanja tržišta nabave

PRODAJA I MARKE- FINANCIJE I RAČUTING NOVODSTVO voditelj Odjela voditelj Odjela

referent marketin referent financijških aktivnosti skog knjigovodstva

referent za kontak- referent za kontakreferent analitite s dobavljačima te s kupcima čkog knjigovodstva referent za evidenciju nabave robe skladištar referent za evidenciju prodaje robe referent istraživanja tržišta prodaje referent za dugotrajnu imovinu referent blagajne i obračuna plaće

U nastavku priručnika spominjat će se samo sljedeći odjeli: administracija, nabava, prodaja i marketing te financije i računovodstvo budući da se, zasad, većina osnovanih vježbeničkih tvr tki bavi trgovačkom djelatnošću. Osnovnu organizacijsku shemu vježbeničke tvr tke možemo prikazati kao na sljedećem primjeru, a svaka je vježbenička tvr tka razrađuje ovisno o djelatnosti kojom se bavi.

MENADŽMENT

ADMINISTRACIJA

NABAVA

PRODAJA I MARKETING

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PROIZVODNJA

Slika 4.2.2: Shematski prikaz odjela u vježbeničkoj tvr tki Svaka vježbenička tvr tka pod organizacijom rada treba: • utvrditi broj odjela vježbeničke tvr tke • odrediti poslove koje pojedini odjeli, ovisno o djelatnosti tvr tke, izvršavaju • podijeliti radnike po odjelima
114

Rad u odjelima

115

Organizacijsku strukturu vježbeničke tvr tke određuje: • voditelj vježbeničke tvr tke (profesor) • menadžer vježbeničke tvr tke (učenik) • voditelji pojedinih odjela.

• upravljanje zalihama • organizacija i vođenje kar toteke dobavljača • organizacija i vođenje skladišta • izradba baze podataka dobavljača. Poslovi Odjela prodaje s marketingom: • izradba zaštitnoga znaka tvr tke • istraživanje tržišta i potreba kupaca (potrošača) • sastavljanje ponude (na materinskom i stranome jeziku) • izradba kalkulacije, cjenika, potvrde primitka narudžbe • sastavljanje kupoprodajnih ugovora • izradba baze podataka kupaca • analiza prodaje po razdobljima • izradba promidžbenih materijala (na materinskom i stranome jeziku) • izradba PowerPoint prezentacije • priprema i organizacija sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • analiza sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki • izradba izvješća o sklopljenim i realiziranim ugovorima u zemlji i inozemstvu • organizacija posjeta par tnerskoj tvr tki • Media-clip tvr tke. Poslovi Odjela financija i računovodstva: • izradba početne bilance i otvaranje poslovnih knjiga • knjiženje poslova prodaje robe • knjiženje poslova nabave robe • obračun i knjiženje proizvodnje • obračun i knjiženje plaća • obračun i knjiženje amor tizacije • utvrđivanje i knjiženje prihoda i rashoda • popis (inventarizacija) • utvrđivanje rezultata poslovanja • zaključak poslovnih knjiga • racionalno ulaganje i praćenje poslovanja tvr tke (solventnost tvr tke) • izradba temeljnih financijskih izvješća. Poslovi Odjela proizvodnje: • odabir vrste proizvodnje (komadna, procesna, maloserijska, serijska) - ovisno o proizvodu koji se proizvodi • organizacija procesa proizvodnje • razvoj proizvoda i inovativnost • tehnološka razradba proizvoda (oprema, tehnologija, ...) • oblikovanje proizvoda • priprema proizvodnje • troškovi proizvodnje • kalkulacija cijene proizvodnje
117

Iz navedenog je primjera moguće, prema potrebi vaše vježbeničke tvr tke, spojiti neka radna mjesta u jedno te tako organizacijsku strukturu prilagoditi svojim potrebama. Prijavljeni radnici-učenici u vježbeničkoj tvr tki raspoređuju se po pojedinim odjelima na temelju molbi i životopisa gdje navode svoje ključne kompetencije za pojedina radna mjesta i na temelju preporuke profesora pojedinih nastavnih predmeta. Pri izradbi organizacijske sheme jasno mora biti vidljiva hijerarhijska nadređenost i podre đenost pojedinih radnika, jer se time određuju i način obavljanja pojedinih poslova, tj. protok informacija i dokumenata unutar tvr tke. Bolja organizacija unutar odjela tvr tke i bolje strukturiranje radnih procesa omogućuje kasnije, pri rotaciji posla, jednostavniji transfer znanja s učenika na učenika. Ovisno o samoj djelatnosti vježbeničke tvr tke, pojedini odjeli mogu obavljati sljedeće poslove: Poslovi Odjela administracije: • sastavljanje natječaja za radna mjesta • evidencija primljene pošte i e -mailova • evidencija izdane pošte i poslanih e -mailova • poslovi vezani uz radnika – zasnivanje radnog odnosa – ugovori o radu, osobni dosjei radnika, prijava radnika – HZMO i HZZO • priprema, provedba i evidencija poslovnih sastanaka • evidencija i izdavanje putnih naloga za službena putovanja • evidencija dolaska/odlaska na i s posla • poslovno komuniciranje na materinskome jeziku • poslovno komuniciranje na stranome jeziku • izradba mrežnih stranica vježbeničke tvr tke (informatičar) • ažuriranje informacija na mrežnoj stranici. Poslovi Odjela nabave: • istraživanje tržišta nabave • nabava dugotrajne imovine • nabava trgovačke robe: - sastavljanje i slanje upita - poslovno pregovaranje - izbor najpovoljnijeg dobavljača - sastavljanje kupoprodajnog ugovora - sastavljanje narudžbe - evidencija primljenih dokumenata - izradba kalkulacija nabavljene robe i cjenika
116

Proces kolanja dokumentacije pri nabavi i prodaji robe.2.2. nakon proizvodnoga procesa. tj. Rotaciju posla bitno je provesti nakon što se svladaju svi radni zadatci unutar odjela u kojima učenici rade.5.3: Shematski prikaz rotacije posla u vježbeničkim tvr tkama Svaki gospodarski subjekt. Ulaskom na tržište oni postaju gospodarski subjekt koji. a time ujedno ostvaruju i ekonomski interes same tvr tke – dakle dobit. Svaki učenik-radnik vježbeničke tvr tke vodi mapu s podrobnim opisom radnih proce sa koje je izvršavao i popratnom dokumentacijom toga posla. nabava i 118 ADMINISTRACIJA Slika 4. razmjenom svojih proizvoda i usluga s proizvodima i uslugama drugih vježbeničkih tvr tki. DOBAVLJAČ ADMINISTRACIJA ULAZNA POŠTA ULAZNI RAČUN KNJIGA ULAZNIH RAČUNA NABAVA LIKVIDATURA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO KNJIGA INVENTARA PRIMOPREDAJNA KNJIGA KARTOTEKA Slika 4..4 i 4. Ta će mu mapa koristiti prigodom rotacije posla pri primopredaji poslova drugom radniku.2..kontrola • strateško praćenje tržišta • benchmarking • upravljanje kvalitetom • suradnja s predstavnicima par tnerske tvr tke – posjeti.2. tvr tka je u ulozi kupca različitih dobara i usluga u koje ulazi i proces proizvodnje.1. U vježbeničkim tvr tkama učenici-radnici trebali bi proći što veći broj poslova i na taj se način upoznati s funkcioniranjem cijele tvr tke i cjelokupnim radnim procesom. prodaja dva su pola poslovnih aktivnosti te ih kao takve treba i promatrati i u vježbe ničkim tvr tkama.4: Hodogram kolanja dokumentacije pri nabavi robe. nalazi se u promjenjivim ulogama marketinško-razmjenskih odnosa. • planiranje i organiziranje sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a.5: Hodogram kolanja dokumentacije pri prodaji robe 119 . PRODAJA I MARKETING KOMERCIJALNI ODJEL NALOG SKLADIŠTU SKLADIŠTE SKLADIŠTAR OTPREMNICA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI ODJEL FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO IZLAZNI RAČUN KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA KUPAC Slika 4. izradba poslovnoga plana • upravljanje ljudskim potencijalima • planiranje • organiziranje • vođenje • nadzor. Pri odabiru djelatnosti vježbeničke tvr tke učenici trebaju razmišljati „tržišno“. a prikazan je na slikama 4. proizvoda i usluga učenicima omogućava praćenje tijeka poslovnih aktivnosti u samoj tvr tki vezan uz navedenu aktivnost. Drugim riječima. Razrađene primjere kolanja dokumentacije prema ovim hodogramima prikazat ćemo u poglavlju 5. jer on već ima rješenja za probleme koji su se javljali u radu u pojedinom odjelu. tvr tka zamjenjuje svoju ulogu i postaje prodavač. vizija.2. dakle razmišljati o potrebama i potražnji tržišta vježbeničkih tvr tki. Poslovi Odjela menadžmenta: • izradba potrebnih obrazaca i prijava za registraciju tvr tke u SUVT • uočavanje trenutačne pozicije vježbeničke tvr tke na tržištu – SWOT-analiza. Primjeri poslovanja vježbeničke tvr tke. misija. prezentacija rada . dugotrajne imovine i sl. zadovoljavaju potrebe i želje potrošača.• održavanje opreme • reklamacija i servisiranje proizvoda. Nabava je ishodište poslovnih aktivnosti koja u konačnosti treba rezultirati aktivnostima prodaje. pa tako i vježbenička tvr tka. i tada.

evidencije. prezentacijske tehnike. POSLOVANJE VJEŽBENIČKE TVRTKE Natalija Prodavalić 1234 Petrica Perić Hrvoje Hrvatinić 1243 1345 Lastovska 3 Zagreb administracija engleski Lovorska 5 Zagreb nabava Kliševska 3 Zagreb prodaja francuski talijanski U središtu ovog poglavlja je poslovna rutina i radna svagdašnjica u vježbeničkoj tvrtki. tvr tka Djelatnost dobavlljač 1. par tnerskih tvr tki i dr. F.br. o čemu će više govora biti u poglavlju 8. Ime i prezime 1.Osijek 4678672 Hrvatska škola mana 9 Osijek Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 121 120 . za potrebe knjigovodstva na računalima i dr. 2. Ažuriranje baze podataka treba biti evidentirano u opisu posla što ga obavlja odabrani radnik kao posebne ovlasti i odgovornosti za taj povjereni posao. Za osnovne potrebe rada vježbeničke tvr tke korisno je da Odjel administracije vodi osnovnu evidenciju: radnika.. Matični Adresa broj Grad Odjel u kojemu radi Strani jezici 5. trgovanje putem mrežne prodaje (web-shopa).3 BAZA PODATAKA Vježbeničke tvr tke u svom radu koriste računala za poslovnu korespondenciju. Naziv škole Adresa Grad Matični Zemlja broj Inter-ars Trgovina na veliko namještajem Ekonomska i trgovačka Dr. Struktura podataka radnika R. Vjet bekupac tvr ka 1. za što je potrebno imenovati radnika vjež beničke tvr tke koji je odgovoran za taj dio posla. Tuđ. Baza podataka ne mora biti vođena na računalima. komunikaciju s drugim vježbeničkim tvr tkama putem e -pošte. Podatci se mogu voditi na slobodnim listovima koji se mogu umetnuti u registrator u obliku mapa. 3.br. Bazu podataka potrebno je redovito ažurirati.Bjelovar 2346784 Hrvatska mana 9 Struktura podataka dobavljača Vježbenička R. kupaca. Domino Djelatnost Prodaja ke ksa i vafla Naziv Adresa škole EBB Grad Matični Zemlja broj Dr.4. U tablicama koje slijede dani su primjeri strukture baze podataka za pojedine evidencije. Podatci se u bazi mogu promijeniti ovisno o potrebama vježbeničke tvr tke.br. Izgradnjom strukture baze podataka koja je važna za informacijski sustav svake vježbeničke tvr tke u kratkom se roku može doći do važnih informacija. dobavljača. Tuđ. Struktura podataka kupaca ž nička R. F.

posjetnice.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. a uvijek je dobro imati i neke posebne zadatke ako su učenici prije vremena završili prethodna zaduženja. 5.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Međunarodna trgovina je bitan dio poslovanja vježbeničke tvr tke. Rješenje za UPITNIK O POZNAVANJU POSLOVNOGA BONTONA 5. ovisno o njihovoj međusobnoj interakciji. mrežna (web) trgovina). Uz poglavlje 5. jer se izlaskom iz lokalnih granica omogućuju međunarodni poslovni kontakti.5 na pratećem CD-u naći ćete: 1.o. U ovom dijelu prikazat ćemo kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke tijekom „radnoga dana – blok-sata“. U svom radu učenici trebaju razvijati sklonost timskome radu.o (za korištenje ovih dokumenata potreban je program Microsoft Publisher!). trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) PRODAJA I MARKETING FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Poslovanje svih odjela unutar vježbeničke tvr tke treba biti povezano.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE Kvalitetna prezentacija je vrlo značajna u poslovnome svijetu.3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Ovo poglavlje sadrži prijedloge komunikacije s klijentima putem promidžbenih sredstava (brošure. Uz poglavlje 5. U ovom su poglavlju prikazani prijedlozi za kreiranje pojedinih predložaka za potrebe poslovne korespondencije. U ovom su poglavlju predstavljene različite metode i mogućnosti oblikovanja kvalitetne poslovne prezentacije vježbeničke tvr tke. 122 123 .1 PRIMJERI POSLOVANJA VT-a U ovom ćemo poglavlju prikazati tijek poslovanja i kolanje dokumentacije unutar vježbeničke tvr tke. o. 5. ovisiti i uspjeh same tvr tke. ADMINISTRACIJA NABAVA d. U ovom poglavlju ukazujemo na primjere etičkog ponašanja koji su poželjni u poslovnim odnosima. o.o. 5. komunikaciji i suradnji. Primjere poslovno-promidžbenih sredstava za vježbeničku tvr tku TIKO d.o.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA Ako želi uspješno poslovati.5. 5.7 POSLOVNA ETIKA Etičko ponašanje je osnova svakog poslovanja.5 POSLOVNI BONTON Ovo poglavlje upućuje na opća pravila korektnog ponašanja koja bi se trebala primje njivati u poslovnome svijetu. jer će. 2. 5. Pritom su posebno istaknute interkulturalne razlike u poslovnim običajima. svaka tvr tka mora komunicirati s klijentima.1 PRIMJERI POSLOVANJA VJEŽBENIČKE TVRTKE Rad u vježbeničkim tvr tkama od nastavnika zahtijeva da istodobno zaposli sve uče nike u svim odjelima. 5. Slogan i logotip vježbeničke tvr tke TIKO d.

124

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr

ADMINISTRACIJA
1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu 2. Evidencija nazočnosti djelatni ka u tvr tki 3. Evidentirati ulaznu poštu i pre dati je odjelima kojima pripada 4. Izraditi putni nalog za djelatni ke: NN - putuje automobilom u Delnice (Osijek-Delnice 408 km) i AA putuje s djelatnikom NN radi posjeta dobavljaču Drvoind d.o.o. Delnice 5. Obrazac matične evidencije radnika - prikupiti podatke o zaposlenicima 6. Evidentirati izlaznu poštu i poslati je poslovnim par tnerima 7. Osmisliti izgled web-stranice tvr tke (naslovna stranica s linkovima) - in or m tičar f a 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Evidencija ulaznog računa u Knjizi UR-a, kopirati ga i proslijediti ga u Prodaju i Financije (primljena otpremnica i račun za nabavljenu trgovačku robu od Drvoind d.o.o.) 3. Skladišna kar tica - evidentirati nabavu i prodaju robe (skladištar) 4. Izraditi upit za nabavu kuhinjskog namještaja tvr tki ZMB d.o.o., proizvodnja kuhinjskig namještaja, Ul. Ivana i Cvijete Huis, 49210 Zabok 5. Izraditi narudžbu - primljena ponuda u PAPIRUS d.o.o. za prijenosno računalo - 2 kom. 6. Putni obračun za službeno putovanje za djelatnike NN i AA (dostaviti u Računovodstvo radi obračuna) 1. Evidencija nazočnosti djelatni ka u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Izraditi ponudu Gold osiguranju d.d. - vezano uz upit iz Tajništva 3. Formirati prodajnu cijenu nabavljene trgovačke robe od tvr tke Drvoind d.o.o. - izradba kalkulacije - PC uredskog seta “Dinko” 4.400,00 kuna 4. Izraditi letak - uredski namje štaj 5. Izraditi otpremnicu i račun - na temelju narudžbenice tvr tke Venus d.o.o. - dostaviti je u Tajništvo, Skladište, Financije 6. Evidencija izlaznog računa u Knjizi IR-a 7. Kreirati poslovno-promidžbe na sredstva

PRODAJA I MARKETING NABAVA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
1. Evidencija nazočnosti dje latnika u odjelu (dostaviti ga u Tajništvo) 2. Isplatiti akontaciju za službeno putovanje 3. Platiti nabavljenu trgovačku robu - HUB 4. Evidentirati nabavljenu trg. robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig. 5. Evidentirati prodanu robu a) u financijskom knjig. b) u robnom knjig.

INTEGRALNI ZADATAK RAZRAĐEN PO ODJELIMA - primjer za dva školska sata

ADMINISTRACIJA

ADMINISTRACIJA NABAVA

EVIDENCIJA NAZOČNOSTI RADNIKA

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO REFERENT OBRAČUNA PLAĆE

ADMINISTRACIJA

VODITELJ ODJELA

PRODAJA I MARKETING

Slika 5.1.1: Hodogram kolanja dokumenta Evidencija nazočnosti radnika
125

U četvr tom su poglavlju opisani svi poslovi kojima se bavi Odjel administracije. To je odjel u kojemu započinje i završava posao. Brza i učinkovita podjela pošte ostalim odjelima omogućit će brzo «zapošljavanje» svih učenika u tvr tki, a nakon svršetka svakog posla poštu je potrebno i otpremiti poslovnim par tnerima, pa možemo reći da u ovom odjelu započinje i završava radni dan u vježbeničkoj tvr tki. U nastavku je prikazan dio poslova koje može obavljati Odjel administracije svaki nastavni sat.

Svaki radni dan (blok-sat) potrebno je evidentirati radnike, njihov dolazak na posao, rad, napredovanje, obavljanje postavljenih zadataka. Podatke o dolasku i odlasku radnika na posao i s posla vodi Odjel administracije na temelju prikupljenih podataka drugih odjela. Podatci se unose u zbirnu listu koja radnicima Odjela financija i računovodstva služi za obračun plaće.

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

EVIDENCIJA ULAZNE I IZLAZNE POŠTE Sva pošta koja dolazi ili odlazi iz/u vježbeničku tvr tku treba biti evidentirana u knjigama Urudžbeni zapisnik i Dostavna pošta. Na taj način možebitne pogrješke (koje mogu nastati zbog neotpremanja ili pak neodgovaranja na upit, ponudu i sl.) mogu biti otklonjene. U navedenim knjigama upisujemo nadnevak kada smo poštu primili (poslali), od koga smo je primili (kome poslali), kojem je odjelu pošta namijenjena (koji odjel poštu šalje)... Osim evidentiranja pošte u te dvije knjige, poštu treba kopirati i jedan primjerak ostaviti u pismohrani.
Prodaja i marketing Nabava

Administracija

Pošta za slanje

Financije i računovodstvo

Upit

Ponuda

Ulazna faktura

Narudžba Požurnica

Čestitke

Pozivi
DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

d. o. o.
trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka)

URUDŽBENI ZAPISNIK

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
PRIMATELJ Bilješka Ime i prezime / naziv 4 Mjesto 5 7

Zagreb, Lastovska 23 Tel:. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.hr
POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. oznaka primatelja 6

Redni broj 1 Bilješka 7

Datum upisa 2

Klasifikacijska oznaka 3

Redni broj 1

Datum primitka 2

Nadnevak Redni broj primitka pošte

Naziv pošiljatelja pošte i mjesto

Što smo dobili poštom

Oznaka odjela ko ejmu se pošta upu ć je u

Nadnevak slanja pošte

Oznaka odjela koji šalje poštu

Naziv primatelja pošte i mjesto

Potpis osobe koja je poštu otpremila

Slika 5.1.2: Primjer Urudžbenog zapisnika (ulazna pošta)

Slika 5.1.3: Primjer Dostavne knjige za poštu (izlazna pošta)

126

127

ULAZNA FAKTURA DOBAVLJAČ DRVOIND

Ulazni račun dobavljača ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK

Drvoind d.o.o.
PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4, Osijek
ŽR 5900001-1000000064

EVIDENCIJA U KNJIZI URA NABAVA MB 32044305 SKLADIŠNA KARTICA TIKO d.o.o. Lastovska 23 10000 ZAGREB

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

PRODAJA I MARKETING

R1 Račun br. 256 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.06.2008. Nadnevak plaćanja: 20.07.2008. Rb Opis dobra Uredski set “Dinko” kom PC bez PDV 10 3.600,00 Iznos bez Iznos PDV-a PDV-a 36.ooo,00 36.ooo,00 7.920,00 43.920,00 7.920,00 Iznos sa PDV-om 43.920,00

EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA KALKULACIJE

EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU

IZRADBA LETKA

1.

UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22%

UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST PLAĆANJE ROBE UKUPNO ZA PLATITI

Slika 5.1.4: Shematski prikaz nabave trgovačke robe od tvr tke Drvoind po odjelima

Direktor: Karlo Karlović

128

129

Iznos sa PDV-om R UKUPNO ZA PLATITI b Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 43. Uredski set “Dinko” 10 3.00 7.06.07./fax: 031/812 599 info@info-centar. Nadnevak plaćanja: 20.00 43.920.000.920.ooo.7: Knjiženje ulaznog računa u Knjigu ulaznih računa 130 131 . Nadnevak plaćanja: 20.00 0. oznaka primatelja 6 Bilješka Rb Opis dobra kom PC bez PDV 1.00 7. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.2008.00 7.o.920. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.00 43.5: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu administracije Slika 5.920.ooo.hr Tel. Lastovska 23 10000 ZAGREB ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 Drvoind d. o.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Rb UKUPNO ZA PLATITI 1.920.00 Slika 5.00 0.1. 1/2 KNJIGA PRIMLJENIH (ULAZNIH) RAČUNA ULAZNI RAČUN 1.00 7 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% R1 TIKO d.o. Osijek Ul. 2008 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.. o.hr TIKO d.00 1 20.600. PRIMJERAK NABAVA Slika 5. vježbenička tvr tka Trg Sv.00 R1 Račun .ć 43.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.2008. Osijek d.920.o.o.00 79 Lastovska 23 10000 ZAGREB 36.2008. Lastovska 23 10000 ZAGREB R1 Račun br.o. 256 Lastovska 23 10000 ZAGREB MB 32044305 Informatika Tiko d.00 43. 256 MB 32044305 Drvoind d. 2.920.ooo.00 6 25 79 0 DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ ROBA ILI USLUGA 43.2008. Račun br.600.06. 6 Račun br.o.2008.00 36.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: Karlo Karlovi920.ooo.00 36.00 36.920.2008.9a0. BR. Osijek R1 TIKO d. Kopira ulazni račun i šalje ga u Odjel prodaje i marketinga te Odjel financija i računovodstva 2.00 0. Lastovska 23 Tel:. 256 1.o. Drvoind.o. PRIMJERAK PRODAJA I MARKETING 3.07.o.o.+385/01/503-319 Fax.06.00 Iznos PDV-a DV.o.920. Uredski set “Dinko” 10 3. +385/01/221-018 www.920.info-centar. Uredski set “Dinko” 10 3.7.00 43.600.00 43. faktura 3-001 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. Trojstva 4 PRETPOREZ IZNOS UKUPNI IZNOS RAČUNA RAČUNA S MB/JMBG NE MOŽE BEZ POREZOM UKUPNO MOŽE SE SE DO(POREZNI POREZA DOBITI BROJ) BITI 5 6 7 8(9+10) 9 10 1. PRIMJERAK FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Drvoind d. Osijek Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.o.000.00 Iznos sa PDV-om PC bez PDV Uredski set “Dinko” 10 3. PRIMJERAK PISMOHRANA (ADMINISTRACIJA) 2.b2r.ooo.o.920.06.ooo.00 7.920.920. Nadnevak plaćanja: 20. PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.600. Lastovska 23 10000 ZAGREB 1.o.920. Iznos sa PDV-om R.06. Pavićeva 3 Zagreb.00 0.00 7. Osijek ŽR 5900001-1000000064 MB 32044305 TIKO d.00 0. Osijek Zagreb.zaprima poštu.00 1 UR00000001 20.vi0 7 rl 0 0 ć Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a 43.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 DRVOIND d.06.00 0.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.00 0.920.6: Kolanje dokumentacije kod nabave u Odjelu nabave Drvoind d.920. Opis dobra kom Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.o.2008.ooo.1.00 0. 064 ŽR 59000 20. lo .000.o.000.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36. Nadnevak plaćanja:01-1000008.00 7.00 Mjesto izdanja: Zagreb Nadnevak računa: 20.o.ooo.ooo.00 7. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK TIKO d. Lastovska 23 tel.o.920.2008.07.06.o. BROJ 1 2 NADNEVAK 3 UKUPNO ZA PLATITI Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez P43.o.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Direktor: 7.o.92o.o.07. Unosi račun u Knjigu URA i skladišnu kar ticu 1. ŽR 5900001-1000000064 PRODAJA UREDSKOG NAMJEŠTAJA Trg Svetog Trojstva 4.2 NAZIV . Uredski set “Dinko” 10 3.o.6.6.00 UKUPNO OSNOVICA PO STOPI 22% - 36.00 UKUPNO ZA PLATITI Porezna osnovica: Porezna osnovica: 36. do 30.000.920.920.07.2008.600.00 0.00 36. 2 str. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Direktor: Nadnevak plaćanja: 20.2008.00 43.920.ooo. i 0 Karlo Kar920v0ć 43. UKUPNO 36.o.00 7.o.00 7. Iznos PDV-a Iznos sa PDV-om Rb Opis dobra kom PC bez PDV Iznos bez PDV-a 1.920. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net.00 UKUPNO POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 7.o. PRIMJERAK NABAVA 2.00 36.00 Iznos bez PDV-a MB I3nos sa430-5m 204 PDV o z 43.00 7.2008.920.920n00PDV-a Iz .1.00 36. Karlo Ka.00 UKUPNO ZA PLATITI Direktor: Karlo Karlović Drvoind d. kopira i šalje u odjel nabave NABAVA 1. os R1 Račun br.00 Direktor: Karlo Karlović DONOS SVEUKUPNO Porezna osnovica: 36.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN 13.ADMINISTRACIJA .2008.520.2 000 Iznos PDV-a Redni broj 1 Datum primitka 2 POŠILJATELJ Predmet Im i prezime / naziv 3 Mjesto 4 5 Klas. d.00 36.00 7.

: kom Vrsta robe. Rab. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina odobravamo Vam dodatnih 20% popusta uz predočenje ovog letka Datum 20.950.00 0. Lastovska 23 tel.6.o. Lastovska 23.1.jed.hr Tel.00 d.000.00 44. Vježbenička tvr tka Uredski set “TOMI” CIJENA: 3.00 10.o.00 20.brošura za proizvode na akciji 133 . +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. Pavićeva 3 Zagreb. 001 DRVOIND d. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 U mjesecu prosincu Mj.o.1./fax: 031/812 599 info@info-centar. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.6.+385/01/503-319 Fax. Troškovi cijena vrijednost % iznos % iznos nabave 3.o. o.kalkulacija za nabavljenu robu po računu 256 dobavljača Drvoind d.00 36.22 8.2008.000. mj. 132 Slika 5.00 kn Slika 5. 10 000 Zagreb Tel:. Pavićeva 3 Zagreb. Rab.7.00 Stanje 10.00 kn 1-0002 kom.o.400.2008.info-centar.6. Lastovska 23 tel.00 4.2008.400.8: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u skladišnoj kar tici trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. o.00 kn Uredska svjetiljka “JET” CIJENA: 40.00 Uredski set “DINKO” CIJENA: 4. trošak Z. o. Ulaz 10.06. Dug. Z.250. 10.00 8.00 20. +385/01/221-018 www.00 0.000. Slika 5.o.00 0.00 0.00 36.00 kn Stolica “STELA” CIJENA: 250.o. 2008 Cijene su izražene bez PDV-a d.00 CIJENA 0.o.00 kn PRIMKA KALKULACIJA KA00000001 Po dokumentu: m 256 Primljeno opis: nabava robe: Šifra Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” J.00 Marža % 22.1.000. o.2008.00 36.00 44.o.00 0. Stolica “MAJA” CIJENA: 250. troš. do 30.oo 20.00 kn Garnitura “GOLD” CIJENA: 4.info-centar. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.600.9: Primka .00 0.00 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument: Skladište: Datum: Par tner: 10 1 SKLADIŠTE 20.000.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13. 2 str.00 kn) 2.22 Marža iznos Zavisni trošak 0 Prodajna Prodajna cijena vrijednost Kto.00 22.hr Tel. Izradba letka Iz naše ponude izdvajamo: Uredski namještaj Uredske stolice i lampe Garniture Informatika Tiko d.+385/01/503-319 Fax.000.00 Izlaz 0.000. Sadržaj Donos KA00000001 DRVOIND d.o. +385/01/221-018 www. Količina Nabavna Nab. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1./fax: 031/812 599 info@info-centar.hr PRODAJA I MARKETING 1. Izradba kalkulacije nabavljene robe (PC 4.00 0.00 0.00 kn Garnitura “RED CAR” CIJENA: 4.500.Informatika Tiko d.00 6600 36.000.10: Letak .400.

00 ADMINISTRACIJA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO NABAVA 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Slika 5. Plaćanje fakture NARUDŽBA kupac Venus ADMINISTRACIJA URUDŽBENI ZAPISNIK Informatika Tiko d.000.000.o.00 0. 10.00 7.00 88. 2008 PRODAJA IZRADITI OTPREMNICU I RAČUN Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 Vrsta robe. +385/01/221-018 www. Lastovska 23 tel.000.o.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument FT00000001 FT00000001 FT00000001 FT00000002 FT00000002 FT00000002 FT00000003 FT00000003 Konto 220 1800 650 6690 659 6600 650 659 Opis dobavljači potraživanje za plaćni pretporez vrijednost robe po obračunu dobavljača razlika u cijeni robe u skladištu obračun nabave roba u skladištu vrijednost robe po obračunu dobavljača obračun nabave Opis NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 NABAVA PO FA 256 USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC USKLADIŠTENJE ROBE PO PC ZAKLJUČAK SKUPINE 65 ZAKLJUČAK SKUPINE 65 13.+385/01/503-319 Fax.00 0.00 88. Lastovska 23 tel.00 ISPORUKA ROBE TVRTKI SLANJE RAČUNA Slika 5.000.00 Stanje 10.1. Pavićeva 3 Zagreb. do 30.13: Shematski prikaz prodaje trgovačke robe tvr tki Venus d.hr Tel.06.000.00 123.400.000.00 36.00 88.000.00 0.2008.00 0.o.00 0.FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.o.00 88.00 88.400. Pavićeva 3 Zagreb.2008.7.7. 2 str.00 0.00 Saldo 44. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.00 0.6.00 Potražuje 43.00 20. po odjelima Slika 5.o.000.1.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0. 1/1 EVIDENCIJA U KNJIZI IRA MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.00 88.00 36.00 88.00 4.00 36.000.00 0. Knjiženje u robnom knjigovodstvu 2.o.000.00 0.000.000.2008.oo 4. +385/01/221-018 www.o.00 20.000.jed.920.00 0.920.00 44. 3.00 DRVOIND d.000.00 44.+385/01/503-319 Fax.1.920.00 123.info-centar. 2 str.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13./fax: 031/812 599 info@info-centar.920.hr Tel.00 8.6.00 44.00 20. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.00 36.00 0. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.o.12: Evidencija ulaznog računa u financijskom knjigovodstvu (Glavnoj knjizi) 134 135 .00 Izlaz 0.00 0.info-centar./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 0. Knjiženje u materijalnom knjig.000.2008. Sadržaj Donos KA00000001 Ulaz 10.00 Datum 20.11: Evidencija skladišne primke (ulaznog računa) u materijalnom knjigovodstvu Informatika Tiko d. 1/1 EVIDENCIJA U ROBNOM KNJIGOVODSTVU SKLADIŠNA EVIDENCIJA SINTETIČKA TEMELJNICA EVIDENCIJA U FINANCIJSKOM KNJIGOVODSTVU Duguje 0.000.

800.00 UKUPNO: Vrijednost 8. Ambalaža je uračunana u cijenu. Redni broj 1 1 Datum primitka 2 20.6. broj .+385/01/503-319 Fax.: Primatelj: Venus d.00 Količina 2 Dvo: 22.00 Vlastitim kamionom Cijena 4. 21.o.hr Prodaja Vukovarska 21. Zagreb Način isporuke: 5 dana Način otpreme: Vlastitim kamionom Način plaćanja: nalogom za plaćanje Našu robu platit ćemo u roku: 15 dana Cijene se razumijevaju: skladište kupca Posebni uvjeti: Prigovori o kvaliteti i kvantiteti robe moraju se s dokazima dostaviti čim su nedostatci ustanovljeni. Količina 2 CIJENA IZNOS (bez PDV-a) (cijena x količina) 4. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Zagreb. .jed.o.2008.00 Porezna osnovica: 8. 10 000 Zagreb žiro-račun kupca (primatelja) Nadnevak: 21. Zagreb šalje narudžbenicu broj 5 u kojoj naručuje 2 kom.00 Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0. uredskog seta „Dinko“.zaprima poštu.+385/01/503-319 Fax. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić (žig i potpis) Venus d. kopira i šalje u Odjel prodaje PRODAJA I MARKETING Izdaje otpremnicu i račun u četiri primjerka (odjelima prodaje.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 R-1 VENUS D. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. Rabat kom 0.o.o.00 8. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Sklad. o.Vježbenička tvr tka Venus d.00 Porezna osnovica 22%: 0. Mjesto 4 Osijek Zagreb Klas.o.o./fax: 031/812 599 info@info-centar. Lastovska 23 tel. Lastovska 23 tel.o. 4400 8.o. Valuta: 7.00 Zagreb. 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 Račun broj: IR00000001 Način otpreme: Količina 2.00 Porezna osnovica 0%: 0.o.800.06.o. 06. Vježbenička tvr tka Tiko d. KUPAC (PRIMATELJ) NARUDŽBENICA br.o.800.2008. Pavićeva 3 Zagreb. Vukovarska 21. mjere kom.o.o. +385/01/221-018 www. nabave. d.O. Zagreb.hr Tel. oznaka primatelja 5 6 Ul. Pavićeva 3 Datum: 22.800.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: Šifra Naziv robe Jed.o.Zagreb 136 137 . faktura 3-001 Narudžbenica 2-001 Predmet Bilješka 7 Zagreb. i to najbržim načinom. k om Venus d.o.broj ar tikla 1-0002 Naziv (vrsta i kvaliteta robe) Uredski set “Dinko” Jed.00 Porez: 1936.o. o.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA Kupac plaćanje fakture MODEL: Kupac: 00000001-002 Mat.800.info-centar. a najkasnije u roku 8 dana.00 Cijena Iznos Naručenu robu isporučite na naslov: Venus d.hr Tel.o.6. Lastovska 23 Tel. 22.400.400. Venus.6. o. 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” Na temelju: Narudžba . financija i računovodstva te kupcu) Tiko d.ugovor br./fax: 031/812 599 Par tner: 002 VENUS d.00 8.00 Uračunat cassa sconto: 0. +385/01/221-018 Zagreb www.2008. 5 d.00 8. info@info-centar.7.info-centar. POŠILJATELJ Ime i prezime / naziv 3 Drvoind.o.O.00 ADMINISTRACIJA . mj. lipnja 2008. o.o.+385/01/503-319 Fax. d. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) URUDŽBENI ZAPISNIK d. Informatika Infocentar Skladište: 1 SKLADIŠTE VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.800. Lastovska 23 Tel:.00 Ukupno s porezom: 10 736. U nastavku prikazujemo kolanje dokumentacije u procesu prodaje robe drugim vježbeničkim tvr tkama. Informatika Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.2008 Ukupno bez PDV-a 8.800.

+385/01/503-319 Fax.o.00 20.000.hr Zagreb Tel.200.2008.00 0.00 8.00 0. Pavićeva 3 Zagreb.o./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 0./fax: 031/812 599 info@info-centar.00 1.00 8. +385/01/221-018 www.00 8.o info@info-centar. 0.o.736.00 Stanje 10.00 0. 2 str.00 8.00 0.600. 0 str. VJEŽBENIČKA TVRTKA Zagreb. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo. Evidentira izdanu robu sa skladišta u skladišnu kar ticu Informatika Tiko d.: kom FT00000004 FT00000005 FT00000005 nabavna vrijednost prodane robe smajenje zaliha prodane robe nabavna vrijednost prodane robe prijenos ukal.00 88. Ulaz 10.00 0.6.00 18.00 0.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 17.800.00 0.00 UKUPNO: 8.136.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 RAČUN KUPAC (PRIMATELJ DOBRA ILI USLUGE) 13.o.oo 4.00 8.600.o.00 Saldo 44.00 0.400.2008.1. Ruc-a Datum 1.8.o.2008.000. 10.o.00 Datum 1.6.00 0.00 18. 0 str.7. Knjiži prodaju robe u financijskom knjigovodstvu OSLOBOĐENO POREZA 0% OPREZIVO 10% R.00 44.00 OTPREMNICA OT00000001 Primatelj: Broj naloga: 20.info-centar.00 0.+385/01/503-319 Fax.000.6./fax: 031/812 599 info@info-centar.2008.00 20.6.o.800.hr Vrsta robe. Evidentira izdanu robu sa skladišta u robnoj kar tici 2. Lastovska 23 tel.00 0.800. VENUS d. Lastovska 23 tel.o.jed.00 21.2008.200.00 10 0.000.o. +385/01/221-018 MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 13.2008. 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.00 Venus d.00 Šifra Naziv robe Jed.00 2.+385/01/503-319 Fax.00 18.800.2008.736.o. do 30.00 138 139 .800.o.00 79.00 8.00 8.800. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.00 1.1.00 88.hr www. Vježbenička tvrtka Način otpreme: 22. +385/01/221-018 www.hr MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 Dokument Konto 7610 2810 120000 6600 710000 710000 6690 Opis prihodi od prodaje robe na veliko obveze za porez na dodanu vrijednost kupci roba u skladištu Opis 17. 1/2 MATERIJALNA/ROBNA KARTICA 1.2008.2008.400.00 2.o. do 30.o. Vukovarska 21 Zagreb NE PODLIJEIZNOS S ŽE OPOREZIMB/JMBG POREZOM VANJU (POREZNI BROJ) 5 6 10.00 79.6. 1/1 SKLADIŠNA KARTICA 1.936.6. 0.7.info-centar.o.00 0.o.00 Cijena 4.8. Pavićeva 3 tel.800.00 2. Infocentar Skladište:1 SKLADIŠTE Đakovo.000.00 Potražuje 8. Vlastitim kamionom KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.hr Tiko d.2008.800.00 18.o.2008.2008.000.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar.00 10.200. Lastovska 23 tel. Lastovska 23 Partner: 002 VENUS d. BR.00 0. tel.00 8. 2008 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 NABAVA 1.00 10.2008. 22. Ulaz 10./fax: 031/812 599 Zagreb.+385/01/503-319 Fax.800.1.hr Tel.00 44.00 4.00 4.hr Tel.hr Tel. +385/01/221-018 www.Informatika Tiko d. +385/01/221-018 www.00 1.00 8 0. VENUS d.00 Skladište 1 Konto: 6600 SKLADIŠTE ROBA U SKLADIŠTU Konto: 6600 FT00000004 FT00000004 prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus prodaja robe kupcu venus smajenje zaliha prodane robe Vrsta robe: 1-002 UREDSKI SET “DINKO” Količina Mj.000.1.00 12 0.00 88.00 0. KA00000001 OT00000001 DRVOIND d.00 1. kom Količina 2. do 30.00 11 0.00 0. Infocentar VJEŽBENIČKA TVRTKA Đakovo.936. Ruc-a razlika u cijeni robe u skladištu prijenos ukal. 2008 FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 1.o. 2 str. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA Datum: 22.oo CIJENA 0.00 88. mj.00 FT00000006 FT00000006 20. 1/1 SINTETIČKA TEMELJNICA Duguje 0.ime i prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište 4 VENUS d.00 79.800.jed. 1/2 KNJIGA IZDANIH (IZLAZNIH) RAČUNA IZLAZNI RAČUN 1.6.00 Izlaz 0.00 Stanje 10.00 0.2008.00 8.6.00 Informatika Tiko d.00 0.00 1 1 2 3 7 0.936.00 Vrijednost 8.00 21.00 Informatika Infocentar Đakovo.OSTALO VRIJED. Pavićeva 3 Zagreb.info-centar.o.info-centar.00 79.2008. Lastovska 23 Tel.00 Izlaz 0.400.00 13 14 15 IR00000001 22.00 IZVOZ 22% U TUZEM.+385/01/503-319 Fax./fax: 031/812 599 info@info-centar. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.800.800.o.00 0. BROJ NADNEVAK NAZIV .00 20. Skladište – izdaje robu 2.o. Pavićeva 3 Zagreb. Sadržaj KA00000000 POČETNO ST.00 1-0002 UREDSKI SET “DINKO” 20 6600 ROBA U SKLADIŠTU 1 SKLADIŠTE 2.736.o.136.6.6.200.o. 10.800.400.00 8.OSNOVIOSNOVIPOREZ POREZ STVU NOST CA CA 9 0.: kom Vrijednost CIJENA Ulaz Izlaz 0.00 1. 2008 Informatika Tiko d.

Ono je „osobna iskaznica“ tvr tke koju predstavljamo. odijevanje. potrebno je pridržavati se nekih preporuka i pravila pri njegovoj izradbi: 140 141 . +385/01/221-018 www.800. čitati. uređivati i popravljati. Tel:.: Primatelj: Venus d. pisati ne znači drugo nego misliti. tu spadaju i obrasci. k om Rabat 0. Lastovska 23. Uvodi poštu u Knjigu dostavne pošte 5. Naravno da pisane komunikacije imaju i ne ke manjkavosti.jed. ali i nas samih.+385/01/503-319 Fax. 4. Na temelju: Narudžba . 10000 ZAGREB VUKOVARSKA 21 trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Miroslav Krleža. šifra 1-002. a nered u mislima posljedica je nereda u glavi. faks-poruke. Danas smo Vam isporučili: • Uredski set “Dinko”. odnosno dokument koji ima pravnu težinu.o.o. 2 kom.800. pokazuje našu organizaciju.1 Poslovno pismo Poslovno pismo je najčešći oblik pisanoga poslovnog komuniciranja. 22. oznaka 3 2-001 5. Poslovno je pismo. Nadamo se daljnjoj uspješnoj poslovnoj suradnji. lipnja 2008./fax: 031/812 599 Zagreb.o. Ona prezentira nas i našu tvr tku.00 Zahvaljujemo na Vašoj narudžbi od 21. 2.6. Da bi pisana poslovna komunikacija bila što djelotvornija..00 Ukupno s porezom: 10 736.o.o.2008 Isporuka robe Poštovana gospodo. d. 5. šarm i slično.o.736.) Račun broj: IR00000001 Zagreb.00 DESET TISUĆA SEDAMSTO TRIDESETŠEST KUNA I NULA LIPA plaćanje fakture MODEL: 00000001-002 Kupac: Mat. e -pošta itd. lipnja 2008. o. 8. Klas. MB 8596323. o.2008. +385/1/503-319 .o.00 Porez: 1936.00 Uračunat cassa sconto: 0. a nered u glavi posljedica je ne reda u čovjeku. sadržajem i formom. Lastovska 23 info@info-centar. sastaviti poruku.00 Porezna osnovica: Pisana poslovna komunikacija vrlo često je prvi dodir naše tvr tke s našim poslovnim par tnerima. poslati primatelju.800. o. Informatika Tiko d.hr Primatelj Bilješka Im i prezime / naziv 6 Venus. kulturu i kreativnost te postaje ključnom za poslovni uspjeh.O. Nered u rečenicama posljedica je nereda u mislima. S poštovanjem Tiko d.. Moj obračun s njima Lastovska 23 10000 Zagreb EKONOMSKA ŠKOLA ZAGREB (Vježbenička tvrtka Venus d.00 kn Ukupno bez poreza: Uračunat rabat: 0..00 Molimo Vas da račun podmirite u roku od 15 dana od dana primitka robe na naš žiroračun: 5900001-1000000022 otvoren kod banke SUVT-a. odrediti medij komuniciranja.o Otpremljeno: Vastitim kamionom Napomena: Šifra 1-0002 Naziv robe UREDSKI SET “DINKO” Kom Mj. o. potrebno je pridržavati se nekih osnovnih pravila u njezinoj izradbi: • • • • • ekspeditivnost točnost i preciznost u izražavanju čuvanje poslovne i službene tajne urednost i estetski izgled administrativno-tehnička obradba. d.o. 3.7. Cijena 4400 Iznos 8.hr ŽR 5900001-1000000022.hr R-1 VENUS D.2 POSLOVNA KORESPONDENCIJA „.infoMB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 centar. Lastovska 23 Tel:.hr Tel.2008.Zagreb Menađer Iva Ivić Iva Ivić Porezna osnovica 0%: 0. Pavićeva 3 VJEŽBENIČKA TVRTKA tel. Da bi se to postiglo.6. 00 kn/kom U prilogu Vam šaljem0 otpremnicu broj 1 i račun broj 1 na ukupan iznos od 10. izvješća. broj Voditelj komercijale: Direktor: Iva Ivić Zagreb. Fax: +385/1/221-018.00 Porezna osnovica 22%: 0. Vježbeničke tvr tke najveći dio informacija razmjenjuju upravo pisanim putem. Mjesto 5 Zagreb 6 Redni broj 1 1 Datum upisa 2 20. Naš znak I/m Vaš znak -/- Zagreb 22. a nered u čovjeku posljedica je nereda u sredini i u stanju sredine. odrediti svrhu poslovne komunikacije. +385/1/503-319 Fax: +385/1/221-018 E-mail: tiko@net. Šalje račun tvr tki uz poslovno pismo obavijesti o isporuci robe 2. u funkciji ostvarivanja nekoga poslovnog cilja. Osnovna prednost pisane poslovne komunikacije je u tome što ona ostavlja trag.O.2008.400. Valuta: 7.“ d.06.o. cijena bez PDV-a 4. Zagreb. Osim mnoštva različitih poslovnih dopisa.00 Količina 2 Dvo: 22. Infocentar Đakovo. godine. Izostaje učinak neverbalne komunikacije te nekih drugih čimbenika tipa: osmijeh.00 8.ADMINISTRACIJA 1. Sve ovo zahtijeva visoku razinu opće i informatičke pismenosti.2.ugovor br. E-mail: tiko@net. trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU Osim toga je pri samoj izradbi preporučljivo pridržavati se sljedećih koraka: 1.

trgovina na veliko namještajem (vježbenička tvrtka) Naš znak Vaš znak Zagreb. mrežna (web) stranica. PREPORUČENO.. ulice i države Pozivne oznake Mjesto i nadnevak Predmet – naslov poslovne komunikacije Oslovljavanje Sadržaj: • uvod • bit • završetak • pozdrav Potpis: • pečat • oznaka funkcije potpisnika • vlastoručni potpis • ime i prezime ispisano osobnim računalom 142 Sporedni dijelovi poslovnoga pisma Prilozi • dodatci poslovnoj komunikaciji Način otpreme • ŽURNO. Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.. 34/99. MB-8596323 ŽR-5900001-1000000022 143 . a ako nije. 2. travnja 2008. (4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima. računima. žiro-računa. ukupan broj izdanih dionica. Lastovska 23 Tel. i 107/07. godine objaviti i na svojim mrežnim (web) stranicama.. društva • predmet poslovanja • ulica i broj • mjesto • zaštitni znak. Upotreba tvr tke Članak 21. Zakon o trgovačkim društvima (NN. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva. tvr tka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa.• • • • • • ograničite se na jednu stranicu planirajte pismo izbjegavajte nejasne i dosadne konstrukcije usmjerite se na potrebe i interese primatelja poruke držite se formalnog tona i činjenica neka tijek pisma prati logičan slijed.1: Predložak poslovnog pisma VT-a Tiko d. a kod dioničkog društva članova uprave. (5) Na poslovnom papiru i na internetskoj stranici društva kapitala moraju se . o . +385/01/221-018. s naznakom koji dio tog kapitala nije uplaćen.. računima i dr. sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to uči njeno. te iznose ako se radi o poslovnom papiru dioničkoga društva. br. iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen.o.2. Teorija poslovnih komunikacija razlikuje bitne i spore dne dijelove poslovnoga pisma. sjedište. Zakon o trgovačkim društvima propisuje obvezne elemente što ih trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim poslovnim pismima. 118/03. ZRAKOPLOVOM Raspored kopija (preslika) • Co Dopisak (pripis ili post scriptum) d. a društvo izdaje dionice s nominalnim iznosom. Adresa primatelja: • podatci za identifikaciju poduzetnika • podatci za identifikaciju mjesta.o.+385/01/503-319 Fax.uz podatke iz stavka 4. ovoga članka .. 52/00. odnosno upravnog odbora.navesti: 1. 3. Slika 5. brojevi telefona.) moraju se otisnuti njegova tvr tka. o.) Da bi poslovno pismo ostvarilo svoju glavnu funkciju – prijenos poruke – potrebno je poštovati njegovu strukturu. a od 1. odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornoga. 111/93. faksa. Zagreb. Bitni dijelovi poslovnoga pisma Zaglavlje: • naziv trg. e -pošta.

prilagodite i uredite tekst. odaberite File / New. odaberite File/New. Kreiranje novog predloška: 1. pokrenite Word. odnosno predložak. 6. 7. u okviru koji prikazuje ikone predložaka odaberite Blank Document / OK. 4. Zato je potrebno izraditi dokument na kojemu su ti elementi napisani i pravilno raspore đeni. mjesto za adresu primatelja. 3.2 Predlošci (Templates) u Word-u Vježbeničke tvr tke u svom tekućem poslovanju vrlo često koriste mnoštvo poslovnih pisama i različitih dokumenata. ili što drugo što vam je potrebno na predlošku.2. Treba ih samo prevesti i modificirati prema svojim potrebama. 6. obrišite tekst i upišite novi. 5. Sama modifikacija i prevođenje su vrlo jednostavni – prepravite veličinu papira ako je potrebno. logotip i zaštitni znak. Professional Fax / OK. Svaki put kad pišemo novo poslovno pismo odaberemo predložak. Letters & Faxes. Postupak otvaranja i modifikacije postojećih predložaka: 1. odaberite skupinu – npr.2: Kreiranje novog predloška u Word-u 144 145 . pozivne oznake itd. Word nam omogućuje kreiranje potpuno novog ili otvaranje nekog od postojećih predložaka. Za tu svrhu pravimo datoteku koja predstavlja uzorak dokumenta. unesite stalni tekst. prilagodite pojedine di jelove. Svi oni imaju veći broj zajedničkih elemenata. birajte npr. 8. 2. Tako možemo napraviti predložak poslovnoga pisma koji će sadržavati naziv i adresu naše vježbeničke tvr tke. odaberite Save as type Document Template / Save. 2. u desnom dijelu dijaloškog okvira odaberite Template/On my computer.2. pokrenite program Microsoft Word. pojavit će se prazan dokument TEMPLATE 1. 3. 5. odaberite File / Save As.5. 4. unesemo tekst i dokument spremamo pod novim imenom. odaberite Save as type – Document Template / Save. odaberite Template / On my computer. Slika 5. odaberite File / Save As. Modificiranje postojećih predložaka U Word-u možete pronaći čitav niz predložaka na engleskome jeziku. 7.2.3: Postupak otvaranja postojećih predložaka u Word-u Slika 5. Sasvim je logično da ćemo jednom napravljeni raspored koristiti za sve dokumente istoga tipa. Svaki taj dokument stvoren prema predlošku imat će sve elemente koje ima predložak. 8.

kontakt-osoba.2. Stoga se prilikom komunikacije putem e -maila trebamo pridržavati nekih osnovnih pravila. za razliku od nekih drugih oblika koji zahtijevaju istodobnu prisutnost sudionika. adresa. kao što su elektronička pošta. internetska telefonija itd. i to ne samo radi bontona nego i radi sigurnosti i očuvanja ugleda tvr tke.4 Komunikacija putem interneta Internet je globalna mreža svjetskih razmjera koja pruža golem broj različitih usluga. pošiljatelju (naziv. Sadrži podatke o primatelju (naziv. telefaks je zapravo kombinacija klasične papirnate i elektroničke komunikacije. Zbog svoje je brzine i djelotvornosti uvelike pridonio poslovnoj uspješnosti svakog poslovnoga subjekta. broj telefaksa) i o samoj komunikaciji (nadnevak izradbe. čavrljanje.Elektronička pošta (e-mail) Danas je elektronička pošta (e -mail) važan način razmjene informacija među poslovnim ljudima. adresa. • poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo • ne služite se e -mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore (time ostavljate dojam da osobu namjerno izbjegavate) • budite pažljiviji glede pošte što ju šaljete u odnosu na onu koju primate • ne koristite isključivo velika slova – VELIKA SLOVA IZGLEDAJU KAO DA VIČETE • pomnjivo koristite kratice i emocionalne ikone • ne šaljite „lance sreće“ elektroničkom poštom • ne uključujte tuđu poruku ili privitak bez prethodnoga dopuštenja • imajte na umu da se kultura. Elektronička pošta je danas nezamjenjiv alat u komunikaciji. prijenos datoteka. broj telefaksa). broj stranica i predmet).2. jezik i smisao za humor primatelja pošte mogu razlikovati od vaše • datoteke u privitku ne smiju biti prevelike. Preporuke za korištenje telefaksa: • • • • • koristite ga za žurne poruke izbjegavajte tamne slike na porukama ne koristite ga za poruke u kojima je važan vanjski izgled izbjegavajte ručno pisane bilješke koristite jednostavniji tip slova. E-mail spada u red asinkrone komunikacije budući da omogućuje komunikaciju u bilo koje vrijeme. Iz čitavog niza pravila izdvajamo: • uvijek trebamo znati komu pišemo – postoje adrese koje predstavljaju skupinu ljudi • pišite kratko i jasno • budite izravni • pazite na gramatiku • prilagodite poruku primatelju/ima.3 Telefaks Premda spada u elektroničke komunikacije. kontakt-osoba. www. 5. Za slanje e -mail poruka potrebno je imati: • • • • priključak na internet vlastitu e -mail adresu komunikacijski program za pisanje poruka e -mail adresu primatelja 5. 146 147 .

ADSL) te mikrofon i slušalice. Osim toga treba pomnjivo procijeniti pogod nost elektroničke pošte u odnosu na neki drugi medij. odnosno ponuda i poziv na kupnju. adrese kopija. a kako se mogu slati i datoteke raznih formata. ali i mogućnost telefoniranja na fiksni ili mobilni tele fon. Slika 5. slanje datoteka te tekstualnih poruka. Skype može donijeti znatne uštede u troškovima telefonskih razgovora. Osnovna prednost elektroničke pošte je velika brzina prijenosa podataka te razmjerno niska cijena. biti. opasnost od virusa itd. Skype Skype je aplikacija koja nam omogućava besplatan razgovor s korisnikom koji ima instaliranu istovrsnu aplikaciju. oslovljavanje te sam sadržaj poruke koji se sastoji od uvoda.2. spam poruke. pozdrava i potpisa.Slika 5. predmet poruke i prilozi.5: Skype Vježbeničke tvr tke elektroničku poštu mogu koristiti za dogovaranje sastanaka.2. odaberite korisničko ime i lozinku i možete započeti s razgovorom. e -mail se uvelike koristi i kao sredstvo oglašavanja. U zaglavlje idu e -mail adrese primatelja. U samom tekstu poruke mogu se navesti potpuna adresa primatelja. Najprije instalirajte program na računalo. a i kao obrazac za narudžbu. Preko njih se tvrtka predstavlja javnosti ili joj služe kao katalog proizvoda. U nedostatke bismo mogli ubrojiti izostanak osobnoga kontakta. Dijelove e -mail poruke možete vidjeti na prethodnoj slici. zbog čega ga preporučamo u radu vježbeničkih tvr tki. Sve što trebate imati je pristup internetu (npr. završetka.6: Mrežna (web) stranica VT-a Tiko d. ponovljeni predmet. Osim toga moguća je i uspostava konferencijskih veza.o. 148 149 . Program je besplatan i možete ga skinuti na stranici skype -a i vrlo je jednostavan za korištenje.2. Ovdje spadaju i prezentacijsko-komercijalne mrežne (web) stranice.4: Dijelovi e -mail poruke Slika 5. slanje različitih dokumenata i dopisa.o.

• Prigodna promidžbena sredstva – čestitke. kao poslovno -promidžbeno sredstvo. Slika 5.. • Vanjska promidžbena sredstva – plakat.5.. To je jedan od najboljih i najjeftinijih oblika promocije. nagradite donositelja letka (npr. Plakat vježbeničke tvr tke trebao bi prenijeti podrobnije podatke s jasno sadržanom porukom. Letak sa slikama bolji je od onoga bez slika. Osnovi podatci što bi ih trebala imati svaka posjetnica su naziv poduzeća. brošura . puno više govori o nama nego prazna neatraktivna omotnica koja služi samo za otpremu dopisa. njezina funkcija i broj telefona ili mobitela.. uzorci.. Upravo zbog njegove niske cijene najviše ga koriste male tvr tke i obr ti pri izlasku na tržište. Slika 5. treba privući pozornost i potaknuti ljude na akciju.. Plakat Plakat. pokušajte dobiti uravnoteženu strukturu o ne upotrebljavajte više od dva fonta o ne pretjerujte s bojama o slika naglašava poruku riječi. omotnica. moramo posvetiti pozornost njezinu izgledu i sadržaju.. djelat nost. • Izravna promidžbena sredstva – letak. popust). Letak Letak je tiskani promidžbeni materijal koji spada u izravna promidžbena sredstva.. kao poslovno-promidžbeno sredstvo. posjetnica. prospekt. • Projekcijska promidžbena sredstva – promidžbeni filmovi . Dobar letak prezentira i nas i naše proizvode. djelatnosti i slično. Ako je to moguće. e -mail adresa.3. Jednostrano otisnut letak nije dobar letak! 151 Konstante • Naziv • Zaštitni znak • Marka proizvoda • Kućna boja • Promidžbeni stil Mediji • Novine • Tjednici. Promidžbeni se plakati poznatih tvr tki obično oslanjaju na sliku ili logotip...1: Posjetnica VT-a Tiko d. Da bi se to postiglo.. publikacije.1: Omotnica VT-a 150 . faksa. Kako napraviti dobar letak? • • • • • • Letak u boji bolji je od crno-bijelih letaka.3. Ni previše crne boje. časopisi. svjetlosna promidžbena sredstva . Kako vaš plakat ne bi bio neuredan i pretrpan. monografije .. pozivnice.. NOSITELJI EKONOMSKE PROMIDŽBE Posjetnica Sam sadržaj posjetnice ili poslovne kar te nije strogo određen. broj telefona. Omotnica na kojoj je tiskan logo vježbeničke tvr tke. Ako postignete da vaša posjetnica bude nešto više od običnog papira s nekakvim podatcima. što je sasvim razumljivo budući da su potrošači već upoznati s proizvodom ili uslugom.. osim za otpremu i zaštitu dopisa treba poslužiti i kao sredstvo ekonomske promidžbe. uspjeli ste..3 POSLOVNO-PROMIDŽBENA SREDSTVA Sredstva • Oglasi • Poslovno-promidžbena sredstva – poslovno pismo. njezin zaštitni znak. kalendari. ime i prezime osobe. pano. izrađena Fotografija osobe je u načelu nepoželju Publisher-u na i može upućivati na preveliki ego. dajemo vam nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći pri njegovoj izradbi: o isplanirajte sadržaj plakata o načinite skicu plakata i odredite njegovu orijentaciju (por tret-pejzaž) o odredite položaj zaglavlja – ne mora biti na vrhu o iskoristite cijelu stranicu. Letak treba pružiti više informacija od oglasa.o. katalog. ali i nekih drugih snažnih boja nije dobro.o. poslovna adresa. • Akustična promidžbena sredstva • Ostala promidžbena sredstva – nagrade. • Radio • TV • Internet Omotnica Omotnica.

a značajan je zbog svoga psihološkog učinka. Primjere nekih naših radijskih spotova možete pronaći na priloženom CD-u. dramatizirani tekst ili kao jednostavan oglasni tekst.o. Cubase ili u dugim programima za obradbu zvuka koji se mogu naručiti i skinuti putem interneta uz posebne pogodnosti za škole i studente (cijena osnovne verzije je oko 100. a istodobno jeftine. . Radijske spotove možete vrlo jednostavno izraditi u programima WaveLab. oblike promocije.o. Bez obzira radi li se o klasičnoj ili modernoj brošuri. To je jedan od najbržih medija.o. 152 Slika 5.stranica 2. mobilnost prijema itd. Radijski spot je unaprijed smišljen i kreativan promidžbeni tekst ukomponiran u glazbu ili zvučne efekte. brošura treba privući pozornost i osigurati zamah u komunikaciji s novim i starim poslovnim par tnerima.4: Brošura VT-a Tiko d. . o njezinu formatu i slično. mogućnost selekcioniranja primatelja poruka. Radijski spot Radio je vrlo prikladan i često upotrebljavan medij ekonomske promidžbe.3. Za snimanje jednostavnih radijskih spotova dovoljno je osobno računalo s razmjerno dobrom zvučnom kar ticom i mikrofon.Brošura Uz letak i prospekt brošura spada u vrlo snažne. Omogućuje nam kombiniranje teksta s glazbom i zvučnim efektima.3.o.00 €). Slika 5. Slika 5. Može biti snimljen kao dijalog. Kvalitetna i atraktivna brošura mora ostaviti snažan dojam na poslovnog par tnera i potaknuti ga na akciju. To je odličan način za poticanje i razvijanje kreativnih sposobnosti učenika vježbeničkih tvr tki gdje učenici mogu sudjelovati već od ideje do realizacije.stranica 1.3.3: Brošura VT-a Tiko d.5: Digitalno snimanje zvuka u WaveLab-u 153 .

com 155 .putem novih tehnologija . pa tako i u poslovanju vježbeničkih tvr tki. Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića aplicirala je za licenciju EUROPEN-a za HRVATSKU.članica iz 44 zemlje svijeta • Europen je razvio tehnologiju i softver koji omogućuju vježbeničkim tvr tkama međunarodno poslovanje • Europen prati novosti u svijetu stvarnog poslovanja EUROPEN . studenoga 2003. trebalo je stvoriti bazu podataka vježbeničkih tvr tki na razini Europe.vb-zagreb. kvalitete rada.rasprostranjenost u Europi EUROPEN . Centar EUROPEN-a za Hrvatsku registriran je pod nazivom: Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke Vježbeničke tvr tke www. Da bi se odvijala međunarodna trgovina.omogućiti uspješno poslovanje.rasprostranjenost u svijetu U današnjem svijetu globalizacije nema opstanka na tržištu bez međunarodnog povezivanja. ozbiljnosti i perspektivnosti na području rada vježbeničkih tvr tki Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića dodijeljena je licencija EUROPEN-a za Hrvatsku na kon ferenciji EUROPEN-a u Danskoj dana 30. Što je EUROPEN? EUROPEN je SVJETSKA MREŽA VJEŽBENIČKIH TVRTKI • Osnovana je 1997.funkcioniranje EUROPEN (Essen) Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Nacionalni središnji ured Svaka zemlja uključena u EUROPEN mrežu vježbeničkih tvr tki ima svoga licenciranog predstavnika za tu zemlju koji koordinira i pruža potporu članicama na svome području. kao neprofitna organizacija • Sjedište joj je u Essenuu Njemačkoj • Trenutačno broji preko 5500 vježbeničkih tvr tki . godine. povezati ih i .org 154 e -mail:infovbzagreb@gmail. pa i čitavoga svijeta.5.4 POSLOVANJE NA GLOBALNOM TRŽIŠTU EUROPEN . Ocjenom kompletnog postignuća.

Matični broj ______________________________________________________ 4. Naziv tvr tke _______________________________________________________ 2. Nakon ostvarenih kontakata slijedi realizacija međunarodne trgovine.Clearing Center Client (CCC) • CCC je besplatni programski paket koji dobivaju sve vježbeničke tvrtke koje pripadaju pod sustav EUROPEN-a • distribuira ga EUROPEN-ov predstavnik . telefon: ______________________ faks: _______________________________ 9. Naziv škole osnivača _______________________________________________ 6.VB Zagreb Vježbenička tvr tka dobiva zaporku i ulazi u bazu podataka svih registriranih tvr tki u sustavu EUROPEN-a. Adresa ____________________________________________________________ 7. MEĐUNARODNA KUPNJA Prijavom u VB ZAGREB vježbenička se tvr tka registrira u bazu podataka CCClinet programa EUROPEN-a . Javlja im se e -mailom. Ime i prezime voditelja VT-a _________________________________________ 8.com 157 156 . Pregledom baze podataka tvr tki po djelatnostima odabiru se tvr tke s kojima želite poslovati. vježbeničke tvr tke koje to žele ispunjavaju pristupnicu za učlanjenje u EUROPEN. Radno vrijeme VT-a u tjednu ________________________________________ SOFTWARE .izgled baze podataka: osnovni podatci Predstavnik EUROPEN-a za Hrvatsku Banka za međunarodno poslovanje vježbeničkih tvrtki Hrvatske PRISTUPNICA ZA EUROPEN VJEŽBENIČKA TVRTKA 1.e -mail: infovbzagreb@gmail. CCC . nude se svoji proizvodi ili traže ponude za kupnju željenih proizvoda ili usluga.Kako se odvija međunarodna trgovina? Nakon registracije tvr tki u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki (SUVT) u Agenciji za strukovno obrazovanje. e -mail ____________________________________________________________ 10. Djelatnost tvr tke __________________________________________________ 5. Ako se tvr tka odlučila za kupnju određenog proizvoda. ispunjava Nalog 14 za inozemno plaćanje i putem e -maila ga šalje u VB Zagreb na realizaciju . Registracijski broj u Središnjem uredu ________________________________ 3.

Primitkom deviznih sredstava Banka će knjižiti priljev sredstava na devizni račun vježbeničke tvr tke prodavača.budu upoznati s pravilima poslovnog ponašanja. Oznaka i broj vrijednosnog papira: Plaćanje na teret: 13. provede testiranje putem upitnika kako bi ih zainteresirao i započeo zajedničku diskusiju o toj temi. Godina: 14. 5. tel. Primjer dobro oblikovana štanda Za učenike u vježbeničkoj tvr tki vrlo je važno da . 7. MB: Instrument plaćanja: Oznaka: Iznos: 5.doznačiti devizna sredstva u korist vježbeničke tvr tke prodavača. Račun/IBAN korisnika: Bonton obuhvaća skup općih (univerzalnih) i osnovnih pravila ponašanja u svakodnevici i u osobitim prigodama radi ostvarenja uspješne komunikacije. Šifra: 1188828 MEĐUNARODNA PRODAJA Kad vježbenička tvr tka ostvari prodaju u inozemstvu i pošalje račun kupcu. Razmjenu darova za blagdane u uredu trebamo organizirati: a) na blagdanskom domjenku b) u nazočnosti svih radnika c) diskretno 159 9. koji obuhvaćaju skup dogovorenih normi uljudnog ponašanja. banka kupca će . Danas je sve postojanije mišlje nje kako su prijašnja kruta pravila ponašanja podložna promjenama i s vremenom postaju opuštenija. 6. Sveti Duh 129 MB: 4. 1. PRIMJER UPITNIKA O POZNAVANJU POSLOVNOG BONTONA Slijedi upitnik kojim možete provjeriti svoje poznavanje bontona. Osnova plaćanja: Troškovi vanjskotrgovinskog posla: Podatci o plaćanju (70): Broj iz nadzorne knjige: Šifra: 12. Poslovni bonton je primjena pravila ponašanja u radnoj sredini i u poslovanju.NALOG ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO Nalog 14 Naziv banke: VB Zagreb -EUROPEN Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Zagreb. Mjesto i nadnevak predaje naloga: Banka vrši prijenos sredstava s računa vježbeničke tvr tke . Pravila bontona s vremenom su prerasla u kode kse (pravilnike) ponašanja. Stoga je preporučljivo da nastavnik/voditelj.5 POSLOVNI BONTON Šifra države: Šifra korisnika: Šifra države: 8.putem banke VB-a Zagreb .u svrhu stvaranja kvalitetnih poslovnih odnosa . 10. Nalogodavac: (50a) 1. 11. Napomena: 17. prije nego što će upoznati uče nike s pravilima. Broj prijave kreditnog posla: 16. Na poslovni sastanak treba stići: a) oko pet minuta ranije b) točno u sekundu c) dopušteno je kašnjenje do pet minuta 2.: 3. Pročitajte pomnjivo pitanja i odaberite odgovor za koji smatrate da opisuje najbolje ponašanje u navede noj situaciji. 158 . Ref. Nalog broj (20): Iznos plaćanja (32a): Troškovi banke (71a): Banka korisnika (57a): Korisnik (59a): 2. 15.protuvrijednost iznosa u kunama . odnosno poslovnog bontona.i dostavlja fakturirani iznos banci u inozemstvo za vježbeničku tvr tku prodavača. Ovjera nalogodavca: 18.

ne o vi s no o dužnosti što je obnaša. Kada neka osoba uđe u naš ured mi: a) ustajemo od stola. a koja je viša od Vaše b) odgovornost koju imate i svoja postignuća c) visoke troškove života 11. Poštovanje poslovnih pravila ponašanja možda nije presudno za sklapanje posla. profesionalnost i primjena kodeksa ponašanja. Uzimajući sve to u obzir. Vi ćete: a) stajati i čekati da završi razgovor b) reći mu da prekine jer ga trebate c) ostaviti poruku u kojoj ga molite da Vam se javi kad završi razgovor 15. trebali bismo: a) taktično dati do znanja da nas to ne zanima b) pozorno saslušati jer se nikad ne zna kad će nam zatrebati kompromitirajuće informacije o suradnicima c) pozorno saslušati kako bismo priču mogli širiti što dalje 9. Neudanu ženu srednjih godina titulirat ćete: a) gospođice b) gospođo c) izbjegavat ćete oslovljavanje Primjena poslovnog bontona. a to su: znanje. Na stolu se nalazi pribor za koji niste sigurni kako se koristi: a) pitat ćete osobu koja sjedi do Vas što se radi s njim b) gledat ćete kako ga koriste drugi i raditi isto c) snaći se i bez toga. Ulazite u ured kolege koji upravo telefonira kako biste se posavjetovali s njime. karakterne osobine poput obzirnosti. mogu i ja! 10.ne držati noge na stolu 161 . osnovna pravila ponašanja na radnome mjestu su: . ali je važno za ostavljanje dobroga dojma na klijente i poslovne suradnike. Vi ćete: a) praviti se da ne primjećujete b) diskretno mu dati do znanja da je popio previše i pozvati mu taksi c) reći: Ako može on. s poznatim priborom 14. Za trajanja važnoga sastanka zazvoni Vam mobitel: a) javit ćete se 160 b) pustit ćete neka zvoni c) prije sastanka ćete isključiti mobitel 13.3.naučiti imena suradnika s kojima radite . plemenitosti i srdačnosti.dolaženje na posao na vrijeme i izbjegavanje da prvi odlazimo s posla . klijentima i poslovnim par tnerima sva tri čimbenika. ali i na poslovni uspjeh utječu manire dobrog ponašanja. uz nekoliko detalja koji će popraviti opći dojam c) odjenuti se uobičajeno – važni su podatci koje ćete iznijeti. Kad je na poslovnom ručku dopušteno razgovarati o poslu?: a) kada naručimo hranu (to je ipak poslovni ručak) b) za vrijeme aperitiva c) za vrijeme deser ta 7. ali imate važan sastanak pa ćete: a) odjenuti se najbolje što možete za tu priliku b) odjenuti se uobičajeno. odnosno susretljivo ponašanje radnika može i te kako utjecati na pozitivan razvoj poslovnih odnosa u jednoj poslovnoj organizaciji. Što učiniti pri upoznavanju osobe koja nema desnu ruku?: a) gledati je u oči i izbjeći rukovanje b) spremno ponuditi lijevu ruku c) pričekati da osoba sama ponudi lijevu ruku ili se rukovati tako da je primimo za rukav ili protezu 8. Poštovanje tuđe osobnosti u procesu rada važan je čimbenik „zaštite“ međuljudskih odnosa. Na poslu se odijevate ležerno. Ako netko od kolega popije previše na uredskoj proslavi. Kao argumente za povišicu svoje plaće svom pretpostavljenom navodite: a) podatke o prosječnoj plaći za svoje radno mjesto. a ne kako izgledate 12. Stručnjaci će pritom kao najvažnije izdvojiti: PONAŠANJE NA RADNOME MJESTU Bo nto n na r ad no me mj e s tu vr i j e d i p o d j e d nak o za s vak o g zap o s l e no g a. Pozvani ste na ručak ili večeru. Na sastanku kojemu nazoči više ljudi u oči gledamo: a) samo osobi kojoj se obraćamo b) svima pomalo c) nikome 4. pozdravljamo je i kažemo da sjedne gdje želi 5. Očekuje se da u tvr tki u jednakoj mjeri mogu odrediti odnos radnika prema posjeti teljima. pozdravljamo je i pokazujemo joj gdje će sjesti b) ostajemo za stolom. Kad neku osobu smijemo osloviti imenom?: a) ako je osoba mlađa od nas ili smo vršnjaci – odmah b) kad nas ta osoba oslovi imenom c) kad se uspostavi odnos u kojemu se očekuje obraćanje po imenu 6. Na taj se način stvara određena predodžba ne samo o nama kao predstavnicima poslovne organizacije već i o organizaciji u cjelini. ali i o njezinim proizvodima i uslugama koje pruža. pozdravljamo je i pitamo je što treba c) ostajemo za stolom. Prema nekim istraživanjima velik broj poslovnih ljudi smatra da na osobni. Kad kolega ispriča sočnu priču o nekome s posla. Razvijanje tog osjećaja treba trajno ugraditi u ponašanje zaposlenih.

lijepo ponašanje nalaže da muškarac propusti kolegicu na izlasku iz zgrade . koji razrješava mnoge dvojbe. Postoje pravila ponašanja za stolom. npr. a ne samo prste. UPOZNAVANJE Osobe koje se još ne poznaju najbolje je da ih upozna ili predstavi treća osoba. pretjerivanje sa šminkom.primjereno se odijevati . a što ne može činiti kako drugima ne bismo ometali uživanje u jelu. to joj može zvučati uvrjedljivo). Pritom je važno voditi računa da se izbje gnu neugodni mirisi. odvezati kravatu ili olabaviti ovratnik za poslovnih razgovora dopušteno je samo ako najviši po rangu to prvi učini. odnosno kad se obje strane o tome dogovore. Ako pak nije riječ o vrlo mladoj ženi. Oslovljavanje suradnika ili poslovnog par tnera imenom smijemo samo kad se dovoljno zbližimo da to djeluje prirodno.približiti se osobi. Ako ima više ljudi.izbjegavati uredska ogovaranja . ( Jer. zbog čega ona mora imati točne podatke i biti dobro dizajnirana. možebitno na kraju sastanka. onda će redom dati posjetnicu.) u prostorijama tvr tke treba uskladiti s pravilima i ritmom poslovanja . Ni u kojem slučaju posjetnicu koju smo netom dobili ne smijemo spremiti a da je nakratko ne pogledamo. 163 . obuhvaćajući cijeli dlan druge osobe. s vak ak o s e javiti nadređenome . Preporuča se da se posjetnice razmjenjuju pri prvom susretu. Primjerice ako na sastanak s jako važnim klijentom dođe i naš pretpostavljeni. a mlađa osoba starijoj.pružiti ruku i rukovati se . Skinuti sako.razne proslave (rođendani. Bez obzira na to postoje li u organizaciji takva pravila ili ne. Pri rukovanju ruku pruža prvo osoba koja je viša po rangu (ili važnija u nekoj situaciji). u toj je situaciji klijent važnija osoba pa ćemo pretpostavljenoga predstaviti njemu. čime pokazujemo kako imamo želju nastaviti razgovor i suradnju nekom drugom prigodom. a griješe i stariji koji mlađima govore „ti“. ne provoditi vrijeme na internetu . pri upoznavanju. Posjetnica predstavlja osobu i tvr tku potencijalnim suradnicima. Stoga je potrebno izbjegavati napadne boje i uzorke. koju smijemo oslovljavati s „gospođice“. muškarac se predstavlja ženi. a ci pele moraju biti naprijed zatvorene. odnosno što se može. piercing i tetovaže na vidljivim dijelovima tijela i sl.. prljava ili izgužvana odjeća i sl. ženama se u poslu obraćamo s „gospođo“. U nas mlađi ljudi nerijetko griješe kada pripadnike svoga naraštaja zovu imenom i odmah pri upoznavanju koriste osobnu zamjenicu „ti“.alkoholu nema mjesta u radnoj sredini i on se ničim ne može opravdati . Rukovati se trebamo čvrsto.pri vožnji dizalom pridržati vrata onima koji ulaze ili izlaze . Muškarci u tom slučaju nose košulje s dugačkim rukavima bez potkošulje. Urednost je temelj svakoga dobrog izgleda. Ako je hijerarhija gostu nepoznata.privatni problemi ne smiju utjecati na raspoloženje na poslu . ekstravagantne frizure. ali ne prečvrsto.na kraju razgovora pozdraviti je i rukovati se s njom. ne će se pogriješiti ako se odabere odjeća klasičnih krojeva i neupadljivih boja. ako se obra162 timo s gospođice ženi pedesetih godina. KULTURA PONAŠANJA ZA STOLOM (DOMJENCI I POSLOVNI OBJEDI) Službeni ručak se smatra običajem dobre poslovne tradicije koji pruža prigodu novim poslovnim par tnerima da se bolje upoznaju. dress code.. POSLOVNO ODIJEVANJE Danas mnoge tvr tke imaju pravila za odijevanje svojih radnika. barem toliko da zapamtimo titulu (kojom se ljudi obično ne predstavljaju). odnosno osoba u čiji prostor ulazimo.ne žvakati gumu za žvakanje. Pri su sretu s kupcima ili poslovnim par tnerima žene bi uvijek trebale nositi najlonke. o Predstavljamo se samo prezimenom ili imenom i prezimenom.pozdraviti osobu i osloviti je imenom . tj. Pri susretu gost prvi daje posjetnicu. tzv.ne ometati osobu koja telefonira raznim signalima rukama . Sam način upoznavanja može biti predstavljen u pet koraka: .ako to posao ne zahtijeva.doručak obvezno obavljati samo za stanke . Za održavanje poslovnog ručka moraju biti ispunjeni neki preduvjeti: • poslovni razgovor je dao dobre rezultate • sva je potrebna dokumentacija potpisana prije ručka • poslovni je par tner iz drugoga grada/zemlje. odlasci u mirovinu ili iz tvr tke i sl. U poslu se žena i muškarac tretiraju ravnoprav n . neuredna kosa ili nokti. parfemima i nakitom. svakako. Sam čin upoznavanja se dakle sastoji od nekoliko radnji: • predstavljanje • rukovanje • davanje i primanje posjetnica. Pri predstavljanju trebamo voditi računa o tome da se osoba koja je u određenoj situaciji nešto manje važna predstavlja važnijoj osobi. a starima da nastave dobre poslovne kontakte i u neformalnom raspoloženju razmijene misli. iako na vratima piše ime osobe koja tu radi.ustati . bez obzira na bračni status. jer često ocr tava naš službeni i profesionalni status.ako dijelite radno mjesto s drugom osobom. posebice dok telefonirate . najprije je daje po rangu najvišemu. počevši od onoga koji mu je najbliži. Predstaviti se trebamo i kada klijent ulazi u naš ured. uz osmijeh . potrebno je dogovoriti se o pravilima ponašanja unutar ureda. uspostaviti kontakt očima i.ak o zb o g ne k o g a ne o d g o d i va r azl o g a mo r ate nap us ti ti r ad no mj e s to . Ako su osobe jednakoga ranga.

Navodimo neka neprikladna ponašanja po pojedinim zemljama ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: Važno je paziti da ne pretjeramo s alkoholom. Što se tiče bontona poslovnoga e -maila.kritizirati vremenske razlike . ukrasni predmeti od stakla.govoriti punim ustima . dobro je raspitati se o tamošnjim običajima jer će naši domaćini/gosti to zacijelo cijeniti. Potrebno je kupiti dar koji najbolje odgovara namijenjenoj osobi.ne pridavati važnost jelu . Prije važnih sastanaka potrebno je isključiti mobitel ili barem zvuk. poziv trebamo uzvratiti isti dan.nadmeno se ponašati prema posluzi FRANCUSKA . Stoga tvr tka koja cijeni sebe i svoj rad pomnjivo bira poslovne darove. pri čemu se koriste birane.izbjegavati monologe i ne isticati previše vlastite uspjehe . hobi i sve druge potrebne informacije što ih osobe istaknu tijekom poslovnih razgovora. stolni kalendari.jesti prije nego što je svima posluženo jelo KULTURA TELEFONSKOG KOMUNICIRANJA Način komuniciranja telefonom jedna je od najvažnijih posjetnica. a teme nisu uvijek vezane uz posao. trendovski jezik.ruke prekrižene na prsima). izvolite.sugovornika gledati u oči. stolni satovi. zamoliti suradnika da preuzme pozive ili uključiti automatsku sekretaricu. nemar . Treba izbjegavati nespretno šaljive ili preglasne tonove zvona koji mogu ometati rad drugih radnika. Pri javljanju na te lefon. čime smanjujemo mogućnost da nekoga povrijedimo. Na daru je preporučljivo navesti tko ga šalje.zakašnjavati na sastanke . stoga je dobro poznavati običaje određene zemlje. Domjenci i poslovni objedi su prigode u kojima se često opuštenije razgovara. Darovi nikad nisu zamjena za obzirno ponašanje. Ipak. dijalekt ili psovke . dakako ako u poruci nije naznačeno drugačije.1 Kulturalne razlike Putujemo li u inozemstvo i dočekujemo li poslovne par tnere iz inozemstva.odložiti torbe u krilo ili na pod NE: . a na primljenu je poruku potrebno odgovoriti najkasnije 24 sata od njezina primitka. obvezno je predstaviti se prezimenom i navesti svoju tvr tku. precizne i pune rečenice .oslovljavati prezimenom poslovne prijatelje KINA SAD 165 .dolaziti prerano na sastanke VELIKA BRITANIJA . Logo tvr tke na daru uvijek treba biti diskretan i ne treba ga stavljati baš na svaki dar. Njima poslovni par tneri iskazuju pažnju. oprostite . 5. poruka bi trebala biti jasno i sažeto napisana. zatvorenost . Razgovori trebaju biti kratki. Najčešći darovi koje tvr tke koriste su: nalivpera. stručni žargon je dopušten ali ne i sleng.ne zaboraviti četiri tople riječi: molim.pri oslovljavanju ispuštati titule .počinjati poslovne razgovore za stolom pri jelu .ne posjedovati kreditne kar tice .služiti se književnim jezikom.reći „hvala“ i „molim“ kad vam se doda hrana . poslovni dnevnici. Humor je u razgovoru sa strancima bolje izbjegavati jer može biti pogrješno protumačen upravo zbog kulturalnih razlika te može izazvati suprotan učinak.mahati priborom . POSLOVNI DAROVI Poslovni darovi su sastavni dio poslovnih odnosa. džepni kalkulatori.DA: . Za izbivanja iz ureda treba se osigurati da nam se ostavljaju poruke. Ako dobijemo poruku da nas je netko zvao dok nismo bili u mogućnosti javiti se. tek toliko da obavimo ono najpotrebnije.izbjegavati pretjeranu gestikulaciju i neke geste (koje predstavljaju npr. U poje dinim se zemljama određena ponašanja smatraju neprikladnima.biti odviše točan .stavljati laktove na stol . određene teme – o politici.darivanje napojnica . niti se smiju davati kao mito ili onda kad mogu biti protumačeni takvima.škr tariti s napojnicama . Darovi mogu pridonijeti stvaranju pozitivnoga poslovnog ugleda ili poboljšanju odnosa s klijentima. a posebice kada nekoga zovemo. pribor za pisanje ili košara s voćem.ruke u džepovima.govor mora biti jasan.raspravljati o poslu prije nego se naruči hrana .paziti na verbalni i neverbalni dio poruke .progutati prije nego što progovorite . prijetnju ispružen kažiprst.svakako bi trebalo izbjegavati. NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH RAZGOVORA – POSLOVNA KOMUNIKACIJA Prigodom poslovnog razgovora potrebno je: .mljackati pri jelu .uručivati darove uoči sastanka .tražiti mjesto u restoranu na svoju ruku . religiji ili o spolnosti . hvala.unijeti hranu u usta kad ste ju stavili na pribor . Stoga je poželjno voditi podatke o klijentima. stoga je preporuka da se zvuk mobitela prilagodi diskretnijem vibracijskom alarmu. preporučljivo je zabilježiti svačiji interes.kritizirati državni sustav .dar primiti objema rukama i ne otvarati ga pred onim tko ga je darovao .5. 164 .slab tek prigodom poslovnoga ručka . . ručni satovi.

.« 5..zaboravljati darove .pokazivati bešćutnost .. što podrazumijeva sljedeće: • definirati cilj izlaganja • odrediti vremensko trajanje izlaganja • doznati značajke ljudi koji će nas slušati i njihova očekivanja • strukturirati izlaganje • pripremiti prostor i tehnička pomagala • uvježbati izlaganje.dolaziti na poslovne razgovore nemarno odjeveni . Izradba kvalitetnih prezentacija danas je veoma važna u poslovnome svijetu.dovoditi suprugu na poslovni ručak .sugovornika netremice promatrati . jasno i razumljivo objašnjavanje slušatelj razumije »Doista mi je sve jasno i razumljivo.6 PREZENTACIJSKE VJEŠTINE zanimljivo izlaganje prilagođeno ciljnoj skupini slušatelj uživa »Kako je dobro.. agresivnost poslovnih žena uznemiruje Japance) .predati dar u crnom ili bijelom omotu .bilježiti bilo kakve podatke na poleđini posjetnice japanskoga poslovnog par tnera .trpati Kanađane „u isti lonac” s Amerikancima . primjerice poput Rusije ili pak arapskih zemalja.. da predstavljaju neki projekt i sl.kašnjenje na poslovni sastanak .u tvr tki domaćinu japanskoga poslovnog par tnera ne bi treba la dočekati žena (tradicionalno patrijarhalno nepovjerenja pre ma ženama u poslu je sveprisutno.. Stoga je potrebno dobro se pripremiti. Pod prezentacijskim vještinama ne smatramo samo sposobnost i umijeće govorenja već i izradbe prezentacije i njezino prezentiranje.. Bez obzira na to koliko smo puta govorili pred većim skupom. Često se može pročitati da su u natječajima za posao jedna od bitnih značajki koju poslo166 167 .izbjegavati poziv na ručak ili večeru .oslovljavati imenom .« Nikada nemamo priliku drugi put ostaviti prvi dojam.. Bez obzira na temeljnu svrhu. Pre zentacijske vještine su vještine što bi ih svaki učenik tijekom rada u vježbeničkoj tvr tki trebao razviti.otkloniti poziv u noćni klub .netočnost .ZEMLJA ŠTO SE SMATRA NEPRIKLADNIM: .donijeti darove sa sobom .« JAPAN KANADA JUŽNA AMERIKA NJEMAČKA AUSTRALIJA ITALIJA slušatelj se informira Ako postoji potreba za upoznavanjem običaja nekih drugih zemalja.kritizirati borbe s bikovima .očitovati praznine u poznavanju proizvoda .ostavljati jelo na tanjuru .otpočinjati razgovore o političkim i vjerskim temama ..pri pozdravljanju pružati ruku . nastavnik može organizirati vježbu u kojoj će učenici različitim istraživačkim metodama doći i do tih saznanja. Njihove dvojbe koje se pojavljuju prilikom pripreme takvih izlaganja su najčešće sadržane u pitanjima poput: »Hoću li biti zanimljiv ciljnoj skupini kojoj se obraćam?« »Jesam li ja baš prava osoba za takvo izlaganje?« »Jesam li izabrao pravu temu?« »Koja je svrha moje prezentacije?« i sl.raspitivati se o unutarnjoj politici davac zahtijeva od radnika upravo prezentacijske vještine.. Mnogi poslovni ljudi se vrlo često nalaze u situaciji da prezentiraju svoj proizvod ili uslugu. veoma je teško govoriti bez prethodne pripreme..ne nakloniti se . svaka bi uspješna prezentacija trebala u sebi obuhvaćati: informiranje o nečem novome »Ovo mi je nova informacija.škr tariti s napojnicama . Ako želimo odrediti glavnu poruku koju ćemo odaslati ciljnoj skupini.pri rukovanja ne ostaviti jednu ruku u džepu .nipošto se ne smije prekriti stol bilješkama i fasciklima .odmicati se od sugovornika . da informiraju predstavnike medija o svome poslovanju. potrebno je pre poznati temeljnu svrhu prezentacije: • informiranje i podučavanje • zabava • uvjeravanje ili nagovaranje • pokretanje akcije.

Nejasan cilj izlaganja. 8.. Dolazak organizirati makar pola sata ranije kako biste pregledali prostoriju i tehničku opremu... iz hodnika i sl. 6.. Odrediti osnovne ideje prezentacije i njihov redoslijed.dati informaciju o trajanju (npr.) . Prilagoditi slušateljima jačinu i brzinu govora i pritom potaknuti njihovo zanimanje: ➢ ravnomjerno zadržati snagu glasa. 168 Model ponašanja na neuspješnoj prezentaciji: 1.). (želimo vas upoznati s. upotrijebiti zgodne izreke koje će se pamtiti. Za vrijeme govora ne dijeliti slušateljima materijale ili brošure jer im to može omesti koncentraciju. Omogućiti slušateljima (ciljnoj skupini) da se osjećaju važnima jer se prezentacija priprema samo radi njih. 4. gledati sve nazočne.navesti podatke. 7. 3.) . Nezanimljivost i neuvjerljivost u izlaganju: ➢ previše nepotrebnih informacija ➢ monoton glas ➢ čitanje izlaganja ➢ korištenje neprovjerenih izvora informacija ➢ dvosmislenost u iznošenju činjenica ➢ korištenje suvišnih i nepotrebnih emocionalnih apela ➢ otvoreno kritiziranje ➢ negodovanje zbog postavljenog pitanja ➢ gubljenje kontrole nad prezentacijom. što mislite. O kojoj je prigodi riječ? 4. prezime. privući pozornost. 9. 2.postavljati pitanja publici (znate li koliko. pozvati da. 11.). Pridobiti pozornost: . prelazeći polako pogledom po svima i pritom izbjegavati gledanje u pod.upozoriti slušatelje kada će biti moguće odgovarati na pitanja (za trajanja prezen tacije. trajat će…).navesti cilj naše prezentacije. 5. . Koji cilj žele postići? 5. zvanje) . (ime. Sadržaj prezentacije najčešće se sastoji od tri dijela a) pozdravna riječ (pozdrav. a ne pasivne oblike ➢ izbjegavati uporabu dijalekta ili slenga.. predstavnicima par tnerske tvr tke i sl. sadržaj prezentacije u glavnim cr tama i cilj prezentacije) c) trajanje prezentacije a) predstavljanje glavne poruke b) predstavljanje podtema prezentacije c) određivanje i argumentiranje tvrdnji UVOD (5-10% vremena) GLAVNI DIO (70-80% vremena) ZAKLJUČAK (5-10% vremena) a) sažetak prezentiranoga b) dojmljiva završna riječ Zadatak: Učenici.. 6.. 7. Pritom je bitno da prema zadanoj strukturi isplaniraju tijek prezentacije i odgovore na pet najvažnijih pitanja: 1. predstavljanje) b) najava teme (naziv. roditeljima. imati strpljenja i sačekati tišinu. 3.. Neudobna odjeća ili obuća. bilo njegovo poslovanje. Loša priprema prostora i tehničkih pomagala: ➢ neusklađenost veličine prostorije s brojem slušatelja (prevelika ili pre mala prostorija) ➢ neprimjerena ili neugodna tempe ratura u prostoriji ➢ smještaj slušatelja tako da dio njih uopće ne vidi ili ne čuje govornika ➢ uključen telefon u prostoriji ➢ nedostatak tehničkih pomagala ili tehnički problemi tijekom uporabe ➢ loša zvučna izolacija (dopiranje buke s ulice.. 2.. Pripremiti se za pitanja i reći slušateljima kada ih mogu postavljati. Zašto je tema važna? STRUKTURA PREZENTACIJE TVRTKE UVOD Izazvati interes . Dopustiti da budete prekinuti. 5.) .. Poticati komunikaciju sa slušateljima. žeđ ili problemi s probavom. Glad.. gestikulaciju i komentare s potrebama ciljne skupine ➢ stajati u laganom raskoraku ili se kretati smirenim korakom ➢ tijekom prezentacije koristiti ruke za naglašavanje važnih dijelova prezentacije ➢ osigurati stalan kontakt očima. Primijeniti odgovarajuću neverbalnu komunikaciju: ➢ uskladiti kretanje.. premda ste u uvodu rekli da pitanja očekujete nakon prezentacije. 10. 169 ..predstaviti se.Model ponašanja na uspješnoj prezentaciji: 1. 4.istaknuti naziv i sadržaj prezentacije u glavnim cr tama (govorit ćemo o. posebice na kraju rečenice ili dijela prezentacije ➢ govoriti jednostavno i razgovijetno koristeći aktivne. Voditi prezentaciju energično i sa samopouzdanjem. Koristiti stanke da biste nešto naglasili.pozdraviti nazočne .. upozoriti na... nakon nje.. Žurba zbog kratkoće raspoloživa vremena (zbog obveza slušateljstva ili vaših obveza). radnici vježbeničke tvr tke u mnogim će situacijama prezentirati svoj VT. Izbjegavati započinjanje prezentacije za vrijeme žamora. Što slušatelji očekuju? 3.. ostalim učenicima u školi..)? 2.. primjerice putem citata.. dosadašnje uspjehe ili pak nastup na Smotri/sajmu VT-a.. Kome prezentiraju (npr.

od poslovne politike i procedure u svezi s procesima i resursima..primjeri . kao što su kupci. narav. • Ponašanje prema konkurenciji je korektno. značaj i ēthikós = moralan. ćudoredan. odnosno načelima ispravnog ponašanja. »Naša je misija služiti kupcu!«) ✔ kroz način djelovanja ✔ kroz ciljeve i zadaće. ravnopravnosti. Stoga tvr tke koje drže do sebe i svog ugleda primjenjuju model odgovornog ponašanja prema sljedećim segmentima: Segmenti Model odgovornog ponašanja tvrtke • Nudi visoku kvalitetu proizvoda i usluga. poslovni par tneri. Svaka od tih odluka. na žalost. Kao potporne točke za svaku tvrdnju mogu poslužiti različiti: . obuhvaća i jamči odre đenu razinu odnosa. 2.. Etička načela trebaju pridonijeti većoj humanosti i uspješnosti u obavljanju poslovnih funkcija i stvaranju više razine poslovne kulture. ustanove i tvr tke izrađuju vlastite kodekse (pravilnike) etike u poslovanju. jer pridonosi rastu vrijednosti tvr tke. 2. lokalna zajednica i vladine institucije. da se ostvari međusobno povjerenje i poštovanje tuđih potreba i interesa. S vremenom se u svijetu. osobno mišljenje . 3. 171 5. morala i etike.podatci . No.završna rečenica se može uobličiti putem navoda. od poruke oblikovane u geslu/izjavi upućenoj segmentima javnosti. kulture ponašanja. Izraz etika sastoji se od dviju grčkih riječi: êthos = običaj. financijske institucije. Kodeksi se sadržajno sastoje od sljedećih dijelova: 1. Etički kodeks svojevrstan je izraz poslovne filozofije tvr tke. hrabrosti.mišljenja stručnjaka. 3. Navesti ključne točke prezentacije: 1. okvir ponašanja u poslovanju. Stoga su mnogi smatrali da poduzetnici kao predstavnici svojih tvr tki više ne upravljaju samo radi dobivanja naklonosti potrošača.) . davati primjedbe na kodeks te upozoriti na svako kršenje pravila. mediji. npr.dati priliku sudionicima da postavljaju pitanja (ima li pitanja?) . Primjena poslovne etike u tvr tki očituje se i kroz sljedeće čimbenike: ✔ kroz viziju ili svrhu postojanja tvr tke ✔ kroz misiju (poslanstvo) izjavu o trajnom cilju (npr. povjerenika za poslovnu etiku.ponoviti bitno iz prezentacije – sažetak (1. Na cijenu dolaze i ljudske kvalitete poduzetnika poput vizionarstva.GLAVNI DIO: Predstaviti glavnu poruku koja treba biti kratka – jedna do dvije rečenice. humanosti i općeg dobra. U tome se dijelu vrlo često navode primjeri koji omogućuju lakše razumijevanje i primjenu.zahvala slušateljima. kao što su npr. • Razvija inovativne proizvode i usluge.pozvati slušatelje na suradnju (kontakt-adresa) . borba za poslovni uspjeh i profit po svaku cijenu postala je stilom poslovanja u mnogim tvr tkama. iskrenosti. a koja je proistekla iz njezinih vrijednosti. ZAKLJUČAK: . Tako i poslovna etika sve više dobiva na važnosti. trajan se uspjeh može postići ako je cilj tvr tke i poduzetnika (kao njezina predstavnika) zadržati konkurentnost u poslovanju i pritom poslovati na pošten. Odluke koje donosi trebale bi biti u skladu s etičkim. od općih načela. Kod nas mnoge udruge. • Pruža ustupke kupcima s posebnim potrebama. (nešto što će publici ostati u sjećanju) . konkurencija.. stiha i sl. što znači da se bavi moralnim procjenjivanjem pojedinih odluka kao prihvatljivih ili neprihvatljivih. Kodeks je zbir pisanih pravila. • Ostvaruje zadovoljstvo i povjerenje kupaca prema postojećim proizvodima i uslugama. Pritom je bitno da se međusobni odnosi usklade. 2. pojavio trend „okretanja leđa“ upravo javnosti. Primjenu kodeksa prate različiti odbori. ustanove ili udruge koja ga je sastavila. Poslovna etika predstavlja primjenu etičkih načela u poslovnim odnosima. etičan način. primjerice dostojanstva.statistički pokazatelji. poštenja.7 POSLOVNA ETIKA Etika je znanost o moralu. kao posljedica takvog načina poslovanja. Hrvatska gospodarska komora. Oni su obvezni izvješćivati o provedbi kodeksa. pa je i poslovna etika (i) u nas postala upitnom. S motrišta gospodarstva pak. dioničara i potrošača te izražavanja nezadovoljstva poslovanjem takvih organizacija. sigurnosti ili zaštite prava. povjerenja i mudrosti. nego radi vlastitoga financijskog probitka. 3. Sve veći broj tvr tki uvodi „etičke kodekse“ za svoje radnike i dobro plaćene stručnjake za pitanje morala. ličitim segmentima javnosti. dioničara i radnika. pravednosti. Hrvatska udruga poslodavaca i dr. lojalnosti.. slogana. odnosno pratećih aktivnosti odražava se na odnos organizacije prema raz170 Tržište . Odbor za etička pitanja ili osobe poput administratora kodeksa.

173 . svaka od strana mora učiniti sljedeće: 172 Kao što vidimo.Zaštita okoliša • Potrošnja energije i vode je odgovarajuća. U praksi se. odnosno preuzimanje posljedica za donošenje odgovarajućih odluka. Odgovorno ponašanje tvr tke podrazumijeva podržavanje društveno prihvatljivih moralnih načela od strane poduzetnika. odnosno načela ispravnoga ponašanja. OČEKIVANJA I NAČELA Radno ozračje Vizija i vodstvo Društvena zajednica Etička dvojba Javlja se pri donošenju odgovarajućih odluka. Može se pojaviti kako na razini organizacije. U cilju ostvarenja dobrih odnosa između tvr tke i njezinih dionika u okruženju. • Izdvaja određenu novčanu vrijednost u vidu sponzorstava. nije mu preporučljivo ni zaposlenje u toj tvr tki. • Naglašena je uspješnost u zaštiti okoliša. • Obavlja se kontrola emisije ugljičnoga dioksida. • Prepoznatljiva je i dopadljiva organizacijska kultura.profesionalnu odgovornost prema poslovima i suradnicima. poput oznake „bez GMO“ ili „ekološki proizvod“ • ostvaruju se veća produktivnost i manji troškovi zapošljavanja i treniranja novih radnika • općenito su manji troškovi • upravljanje je u načelu jednostavnije. TVRTKA Uočiti i ispuniti očekivanja glede dionikovih potreba DIONIK Jasno istaknuti potrebe. • Zadovoljni su radnici. ako sazna moja obitelj? Posljedice odgovornog ponašanja za tvr tke su sljedeće: • pozitivna percepcija u javnosti • vjernost i odanost određenoj marki/brandu • odluka o kupnji sve je podložnija utjecaju drugih vrijednosnih kriterija. • Ulaže se u treninge i razvoj radnika. • Održava se odgovarajuća fluktuacija zaposlenih. zaštita povjerljivosti podataka i informacija/. • Ispunjavaju se zakonski propisi o zdravlju i sigurnosti. • Naglašeno je profesionalno ponašanje zaposlenih /izbjegavanje sukoba intere sa. • Dobri su međuljudski odnosi. ozona i ostalih štetnih plinova. OČEKIVANJA I NAČELA Je li to zakonito? Hoću li prekršiti građanske zakone ili politiku tvr tke/ustanove? Je li postignuta ravnoteža odnosa? Je li kratkoročno i dugoročno pošteno prema svima na koje se odnosi? Kako ću se nakon toga osjećati? Kako ću se osjećati ako se to objavi u novinama. To ujedno podrazumijeva: . Neovisno na kojoj su razini. odnosno javnošću. Ako ga radnik nije spreman prihvatiti. Svaka tvr tka definira svoj sustav etičkih pravila (etički kodeks). potpora i donacija. • Prepoznaje i iskorištava poslovne prilike. međutim. • Vodi se briga o krupnom otpadu. • Ima odlično vodstvo s kvalitetnom vizijom. često pojavljuju izvjesni odmaci između društvenih etičkih normi i etičkih kodeksa što ih tvr tke uvode u svoje poslovanje. etička su načela.dobro gospodarenje.djelovanje prema načelima poslovne izvrsnosti (učini najbolje što možeš) . • Održava visoke standarde u odnosima s okolinom. očekivanja i načela svoje tvr tke ZADATAK: Učenici određuju potrebe i očekivanja svakog od dionika u odnosu na društveno odgovornu tvr tku: DIONICI Tvr tka par tner Ostali radnici/odjeli Servisna služba/banka Dobavljači Kupci Konkurencija Institucije vlasti Društvena zajednica Mediji POTREBE. • Dobra je organizacijska struktura. skupine tako i na razini pojedinca. pitanja su sljedeća : DIONICI Legalistički pristup Etika prirode Emocionalni pristup POTREBE. tj. upravljanje resursima tvr tke . primjenjiva na svim razinama. a s čim u skladu je i pozitivan utjecaj na dionike iz okruženja.

neovisno o tome koliko su zapravo potrošili.ZADATAK. primjer Nadređeni od Vas traži da prešutite veliki nedostatak u proizvodu što ga prodajete. Većina Vaših kolega podnosi zahtjev za nadoknadu između 200 i 250 kuna dnevno. U ovom ćete poglavlju saznati kako vježbenička tvrtka razvija marketinški plan te kako poduzima konkretne mjere. osim ako to kupac sam ne uoči i ne pita Vas. Što biste učinili? 6. posebice vezano uz sudjelovanje na sajmovima/smotrama i sve ostale kontakte s klijentima. 174 Naša je zadaća strukovno obrazovanje učiniti izvorom znanja koji će stvarati nova znanja 175 . primjer Politika Vaše tvr tke je da Vam se za službenoga puta nadoknađuje i do 300 kuna troškova što ih imate za prehranu. tvr t ka Vam vjeruje na riječ. navikli ste jesti u fast-food restoranima i rijetko da nekad na hranu potrošite dnevno više od 70 kuna. Dok ste na putu. Za te troškove ne trebate podnijeti račune. MARKETING VJEŽBENIČKE TVRTKE Marketing je u poslovanju svake tvrtke jedna od najvažnijih tema. 1. Koliki biste zahtjev Vi osobno podnijeli? 2. Učenicima se postavljaju sljedeće problemske situacije koje bi trebali riješiti temeljem prethodno navedenih pitanja.

Radni list 1 .6. s nizom korisnih informacija radi što bolje pripreme 4. koji prije sudjelovanja dobivaju izlagači. Radni list br. Kratki film s 9.Metode argumentacije za kupca u prodajnom razgovoru 8. 14 – Bilješke razgovora 15.4 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list br.Zaključak prodajnog razgovora 177 . 3 – Prosudbeni listić 4. npr. Radni list br. Radni list br. Radni list br. 8 – Oblikovanje štanda 9. 6. Radni list 6 . simuliranjem Trgovačkoga suda.Tretman i odgovori na prigovore kupca u prodajnom razgovoru 9. Poslovne banke. U međunarodnom prometu posebno je bitna funkcija Banke. U ovom se poglavlju predstavljaju priprema. Kalkulaciju troškova Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki 2. 20 – Usporedba planiranih i ostvarenih rezultata Smotre/sajma 6. Radni list br. Radni list 9 . 6. simulira gospodarska stvarnost glede osnivanja i poslovanja vježbeničke tvr tke. 2 – Prodajni razgovor 3. 12 – Lista kontakata 13. Radni list br. 5 – Ocjena štanda 6.Otkrivanje potreba u prodajnom razgovoru 3.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Sudjelovanje na Sajmu/smotri jedan je od glavnih ciljeva svake vježbeničke tvr tke. 4 – Prodajni razgovor II. Radni list br. 15 – Upitnik osoblja štanda 16. Radni list br. Radni list br. 5. omogućiti zadovoljenje njihovih potreba i dugoročno zadržati njihovo povjerenje. Radni list br. Radni list br. 10 – Ocjenjivanje promidžbenih sredstava 11.2 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA Središnji ured je pružatelj usluga koji omogućava poslovanje vježbeničkih tvr tki. Radni list br. 9 – Pravila izradbe promidžbenih sredstava 10. Radni list br. Primjer Upitnika za vrjednovanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki s gledišta organizatora 3. 17 – Anketni listić za posjetitelje štanda 176 18. Radni list br. međunarodne Smotre/sajma VB-a Zagreb .Vi stajalište u prodajnom razgovoru 4. Radni list 4 .Pitanja koja ne treba postavljati u prodajnom razgovoru 5. Radni list br. Uz poglavlje 6. Radni list 3 . sudjelovanje i raščlamba rada na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. Porezne uprave. 19 – Procjena uspješnosti prema broju kontakata 20. opreme i ostalih usluga sajmova 17. Zavoda za miro vinsko i zdravstveno osiguranje itd. 16 – Cjenik prostora.Priprema za prodajni razgovor na Smotri/sajmu 6. 11 – Podjela zadataka radnicima 12. Radni list br. Radni list 5 . 6 – Ocjena prodajnog razgovora 7. 18 – Kalkulacija troškova Smotre/sajma 19. Radni list 8 .Metode argumentacije cijene za prodajni razgovor 7.EUROPEN 2008. Radni list br.1 MARKETINŠKI PLAN U ovom poglavlju ćete saznati na koji ćete se način usmjeriti prema ciljnom tržištu (klijentima). Uz poglavlje 6.Pozdrav u prodajnom razgovoru 2.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Radni list 2 . Radni list br.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. 1 – Opis proizvoda 2. 13 – Lista svih kontakata 14. 7 – Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu 8. Ovi su poslovi posebno važni pri strukturiranju rada vježbeničke tvr tke.4 PRODAJNI RAZGOVOR U ovom se poglavlju. Radni list br. Radni list 7 . Uz poglavlje 6. korak po korak. Primjer INFO-kataloga Smotre/sajma u organizaciji VB-a Zagreb.

tehnološkog razvoja i sl.6. pouzdane i valjane informacije.1. U njemu se navode sve planirane marketinške aktivnosti. u skladu s tim. Pritom je važno ostvariti sklad između ciljeva na razini cijele organizacije i ciljeva marketinškog odjela. Bez obzira na svoju veličinu i složenost neke organizacije.zajedničkim aktivnim djelovanjem voditelja Odjela i podređenih mu . Predstavlja utvrđivanje konkretnih aktivnosti. Osnovna je svrha kon trole da utvrdi u kojoj se mjeri ostvaruju očekivanja. pruži osnovu za korektivne mjere. Kako bi bio siguran da će upravo njegov proizvod biti prihvaćen na tržištu. stoga je osnovni zadatak voditelja Odje la marketinga da zadovolji potrebe ciljne skupine potrošača (ciljnoga tržišta) određe nim proizvodima. i njima su podređeni svi drugi planovi. planove dijelimo: na kratkoročne na srednjoročne na dugoročne planove do godine dana od 1 do 5 godina od 5 i više godina Marketinška analiza Prognoza Određivanje ciljeva Strategija marketinga Tvr tka može istodobno imati sve tri vrste planiranja.postavljaju ciljevi. Primjerice. prihvatljivi i vremenski određeni. Kako bi na vrijeme osigurali aktualne. voditelj zajedno sa svojim stručnim timom izrađuje marketinški plan kao osnovu za formuliranje i oživotvorenje marketinške strategije.. što se upravo preko marketinga i ostvaruje. odgovarajući na pitanja: što. U skladu s tim se . zbog preglednosti i lakšeg snalaženja u tom dokumentu. obavlja planiranje i razrađuju potrebne aktivnosti za njihovu provedbu. U tu je svrhu potrebno u proces planiranja uključiti i članove uprave. gdje je marketing temeljna poslovna koncepcija. potrebno je koristiti se marketinškim informacijskim sustavom i sustavom istraživanja tržišta. istraživa njem tržišta i sl. odnosno da upozori na odstupanja od predviđenih kretanja i aktivnosti i. Konkretizira se željeno stanje koje će se nastojati ostvariti.). odnosno smjernice kretanja poslovne organizacije u predstojećem duljem vre menskom razdoblju. formalni izgled i duljina ovise o potrebama organizacije. što znači da je i uvjet da ti ciljevi budu razumljivi. (Izradba SWOT-analize. MARKETINŠKI PLAN U procesu marketinškog planiranja uočavamo sljedeće faze: Obuhvaća analizu vlastitoga stanja i analizu tržišta. Plan mora biti u pisanom obliku.) Predstavlja viziju budućeg poslovanja. U naprednim tržišnim gospodarstvima. s tim da njegov sadržaj. Marketinška koncepcija polazi od potrošača. tko i kada će se nešto učiniti te koliko će to stajati? Predstavlja mjere s pomoću kojih poslovna organizacija može vidjeti odvija li se sve po planu. ljudskih potencijala. preporučuju da plan ne bude duži od 20-ak stranica. koji obuhvaća i planove financiranja. realni. Odgovara na pitanje: Kako postići prethodno postavljene ciljeve? Stoga se njome usmjeravaju i usklađuju sve aktivnosti u pravcu ostvarenja postavljenih ciljeva. Razlog je tome u činjenici da je ponašanje poslovne organizacije određeno kretanjima na tržištu. Stoga je nužno pomnjivo pratiti i usklađivati provedbu plana. Plan neke male tvr tke koja proizvodi i prodaje samo jedan proizvod na dobro uhodanu tržištu može biti ispisan i na samo jednoj ili nekoliko stranica. pruža i povratne informacije potrebne za modifikaciju marketinške strategije (pritom se služimo elektro ničkom obradbom podataka. konkurencija je uvela na tržište novi proizvod. Marketinški plan je dio ukupnog plana poslovne organizacije. U nekim je slučajevima potrebno prilagoditi plan novonastalim promjenama u okružju. što znači da mora biti sasvim usklađen s cjelovitim planom organizacije. marketinški su planovi osnovni. 179 178 . Glede vremenskog razdoblja. Taktika Kontrola U stvarnosti se često dogodi da i najpomnjivije razvijani planovi ne budu provedeni onako kako je to prvotno zamišljeno. puteva i načina ostvarivanja strategije u praksi. Time se povećava i sposobnost preuzimanja većih rizika. dok će slože niji marketinški plan zahtijevati znatno dulju razradbu.

I najbolji plan može biti loše ostvaren. FORMULACIJA GLAVNIH MARKETINŠKIH CILJEVA TVRTKE 6. a ne mišljenja. ANALIZA TRŽIŠTA (istraživanje tržišta) ANALIZA VLASTITOG STANJA (sposobnosti) Razlikujemo: Neformalno istraživanje tržišta . utvrđuju činjenice. 180 S ispitanicima se može kontaktirati: a) telefonom: brzi odgovor na kratka pitanja kad nije potrebno identificirati sugovornika b) poštom: ispitanicima se šalje kratki upitnik (najviše 5 pitanja s ponuđenim odgovorima za izbor). STVARANJE OSNOVE ZA INFORMACIJE (prikupljanje informacija) Ona obuhvaća pregled postojećih potrebnih podataka (sekundarni izvori). Marketinšku analizu moguće je izvesti putem istraživanja. Eksperimentalna metoda Eksperimenti u istraživanju tržišta se sastoje u mjerenju reakcija ili ponašanja potrošača u situacijama. premda dobro izveden.prilika i opasnosti na tržištu i u okruženju.1.. vratiti poštom (10% ih to i učini) c) osobnim intervjuom: ispitivač osobnim kontaktom dublje ulazi u problematiku i mišljenje ispitanika. Metoda ispitivanja . može prouzročiti gubitke. stajališta i namjere! Prednost: objektivnost prikupljenih podataka. potrebnih za donošenje racionalnih poslovnih odluka.istraživanje zapažanjem koje se provodi pažljivim promatranjem onoga što se događa u stvarnom životu. odnosno biti nerentabilan. Formalno istraživanje tržišta – koje se temelji na izradbi formalnoga istraživačkog projekta kako bi se prikupili primarni podatci. obradbu i prezentaciju tih podataka (koji sa tako prevode u informacije).1 Marketinška analiza Planiranje omogućuje procjenu budućih i pravodobnu pripremu za predviđena do gađanja. vrlo je bitno da se držimo redoslijeda sljedećih aktivnosti koje se poduzimaju unutar te strategije: a) segmentacija tržišta b) određivanje ciljnoga tržišta (ciljanih segmenata) c) razradba marketinškoga spleta (prilagođeno ciljanim segmentima. Pritom se bilježe samo podatci. dok loš plan.bez formalnog upitnika. analiziranje. Osnovne metode formalnog istraživanja tržišta su: Metoda promatranja . Stoga je nužno izvršiti analizu: . prikupljanje novih podataka (primarni izvori). odnosno unutarnjih snaga (prednosti) i slabosti (nedostatci) . što bi ga trebali. npr. ali ipak rentabilan (isplativ). popunjenoga. uvođenja novog proizvoda na tržište.predstavlja primjenu različitih tehnika kojima se prikupljaju informacije izravno od ispitanika s pomoću upitnika. Njihova pravodobna informiranost i potpora mogu biti vrlo bitne za uspješnu provedbu plana.. promjene cijena. Eksperimenti se provode nad odgovarajućom skupinom – uzorkom ispitanika uz pri181 . a u kontekstu odabrane marketinške strategije) d) pozicioniranje proizvoda (nakon uvođenja komercijalizacije).je dio praćenja tržišta kroz niz neformalnih razgovora s potrošačima i prodavačima . pri čemu se ne razgovara sa subjektima istraživanja.ali i zaposlene u ostalim poslovnim odjelima. IZBOR MARKETINŠKE STRATEGIJE SEGMENTACIJA TRŽIŠTA RAZMATRANJE MARKETINŠKOG SPLETA ODREĐIVANJE CILJNOGA TRŽIŠTA POZICIONIRANJE PROIZVODA S obzirom na činjenicu da je segmentacija tržišta jedna od osnovnih tržišnih strate gija.vlastitih sposobnosti.

................. međutim................ Iskustva se mogu odnositi na izvrstan dizajn... Mogu prikupljati podatke o uspješnim pojedincima ili tvr tkama te njihovim znanjima koje će kasnije prilagoditi i poboljšati za potrebe vlastitog poslovanja........... Koliko ste spremni platiti za boravak u školskom internet-caféu za 60 minuta? a) 15........................ dopisivanje .... koliko vremena tjedno provodite u internet-caféu? a) Do 1 sata b) 2-4 sata c) Više od 4 sata 4........... a ne o neovlaštenu prisvajanu tuđeg intelektualnoga ili nekog drugog zaštićenoga vlasništva... Koja Vam prva riječ padne na pamet kada čujete: internet-café . glazba ....... Ovdje se radi isključivo o „uče nju od najboljih“.... OTVORENA PITANJA: ➢ omogućuju ispitaniku odgovor vlastitim riječima ➢ često daju više informacija................... 5...... Znači........ surfanje.............................. Najčešći instrument istraživanja je UPITNIK UPITNIK mogu činiti otvorena i zatvorena pitanja...................................... ambijent prodavaonice i sl....... niti se ne slažem d) Ne slažem se e) Uopće se ne slažem 2........................ materijal......... Posvetiti pozornost redoslijedu ispitivanja: ➢ vodeće pitanje treba izazvati što veći interes ➢ teška i osobna pitanja ostaviti za kraj intervjua ➢ postaviti logički red pitanja....................... jer ispitanici nisu ograničeni pri odgovaranju............... 2.................. Istraživač treba koristiti jednostavne....... PRIMJER UPITNIKA (ANKETE) za otvaranje internet-caféa u školi: 1...................... Tvr tke se u procesu prikupljanja podataka potrebnih za analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika mogu koristiti benchmarking metodom................mjenu upitnika i promatranjem reakcija................ poznatih poduzeća koja se bave proizvodnjom i prodajom namještaja iz inozemstva...... kada bi postojao? a) Da b) Ne c) Možda 182 183 ......................... ....... ZATVORENA PITANJA: ➢ prikazuju sve moguće odgovore... FORMULIRANJE PITANJA 1....... sendviča) 7..... Imate li interesa posjetiti internet-café u školi.00-25.... kifla........ Koje bi Vam dodatne usluge u njemu bile zanimljive? a) Konzumacija bezalkoholnih pića b) Slušanje glazbe c) Konzumacija pekarskih proizvoda (slanaca........ Ako je odgovor DA................. To..................... Kada posjećujem internet-café najvažnije mi je .. 8............. Prethodno treba testirati pitanja prije široke primjene... u kojoj mjeri mala tvr tka koja se bavi prodajom namještaja u Hrvatskoj može koristiti iskustva velikih.................................... uspoređujemo stanje u vlastitome sa stanjem u konkurentskom poduzeću (vježbeničkoj tvr tki) i utvrđujemo mogućnosti za primjenu i oplemenjivanje tuđih iskustava (npr.. a ispitanik izabire svoj odgovor ➢ pružaju odgovore koje je lakše protumačiti i predati na tablice radi statističkih pokazatelja.. neposredne i nesugestivne formulacije...00 kuna b) 25........... Slažete li se s idejom o otvaranju internet-caféa u našoj školi? a) Slažem se u potpunosti b) Slažem se c) Niti se slažem. buhtla.........00 kuna 6............................................................... ne znači da je nešto što je uspješno kod drugih nužno dobro i preporučljivo i za nas........ 3..00-35....... Posjećujete li internet-café? a) Da b) Ne 3........................)...

zaseoci . .gradovi . koje nazivamo i homogenim tržištima. čitanje novina.vrsta automobila i sl. a koja čine skupinu potrošača koji su vezani određenim zajedničkim značajkama. Osnovna svrha marketinške strategije je isključivo postizanje konkurentske prednosti.2 Marketinška strategija i taktika Kao što znamo.1. Svojom jednostavnošću i usmjerenošću na potrebe ciljnih skupina osigurava očekivanu djelotvornost.način ljetovanja i zimovanja . knjiga . rekreacija. trend povratka u prirodu. trend zdravlja i psihofizičke stabilnosti Prilike Prijetnje Kriteriji: Obilježja: . rast.obiteljski odnos .životna dob i spol .prigradska naselja . inflacija.zemlje . sastav i kvaliteta promocija organizacijsko ustrojstvo financijske mogućnosti imidž tvr tke Prednosti Slabosti 6. načina i sredstava za njihovo ostvarenje.Na temelju informacija spoznanih iz prikupljenih podataka moguće je provesti SWOT-analizu koja podrazumijeva: ➢ Analizu prednosti (strainghts) i slabosti (weaknesses): Unutarnji čimbenici ljudski potencijali: menadžment i ključne sposobnosti tehnološka osposobljenost razvoj proizvoda: cijena.političke sklonosti .stupanj obrazovanja .članstvo u različitim organizacijama .mjesečna primanja i zanimanje . odnosno tržišnim principima. pravni propisi društvena zbivanja: trend uvažavanja obrazovanja i znanosti. Kriteriji koji nam pomažu u segmentaciji.obiteljski status .regije . špor t. magazina. smjerova akcije.uporaba interneta . odnosno segmente.hobiji. odnosno podjeli tržišta na manja ciljna tržišta su: ➢ Analizu prilika (opor tunities) i prijetnji (threats): Vanjski čimbenici tržište: položaj proizvoda i očekivanja te potrebe kupaca konkurencija tehnologija: promjene i razvoj gospodarstvo: monetarno-kreditna politika. Stoga najčešće obuhvaća: a) Određivanje ciljnoga tržišta i odgovarajućih ciljeva Prije određivanja ciljnoga tržišta treba znati da se heterogeno tržište dijeli na svoje manje dijelove.materijalno-imovinski status. općenito pod strategijom podrazumijevamo planiranje dugoročnih ciljeva i zadataka tvr tke.nacionalna i vjerska pripadnost .kućanstva. a odgovara na pitanje »Kako stići do cilja?« Marketinška strategija je strategija koja je koncipirana na principima marketinga.gledanje TV programa . Zemljopisni Demografski Psihografski 184 185 . .sela .

U procesu analize tržišnih segmenata. električni. . Opis tvr tke Zemljopisni smještaj Zatim slijedi postupak procjene odabira jednog ili više segmenata. Taj napor treba usmjeriti na kupce koji pokazuju veći interes za kupnju.). odnosno tržišne segmente.pravni oblik . Kriteriji: Obilježja: . Stručno znanje o proizvodu obuhvaća: Informacije vezane uz proizvod Proizvođač Marka Sastav Osnovna korist Dodatna korist (diferencijalna prednost) Cijena Primjer Primjer mreže potreba za sredstvima za hlađenje.Tvr tke (poslovne organizacije): Segmentaciju vršimo jer želimo saznati: • tko su potrošači. odnosno razviju pravi proizvod za svako pojedino ciljno tržište umjesto da se napor rasipa na masovno tržište. standardizacija i sl.životni vijek . veći udio na tržištu i veće profite. po mjestima uporabe. odnosno koju im korist pružaju? (Svaki potencijalni kupac postavlja pitanje: »Što dobivam ako kupim ovaj proizvod ili uslugu?«) Na taj se način omogućuje da proizvođači pozicioniraju. prema zemljopisnom području. Skupine potrošača predstavljene su u pojedinim segmentima. a tko ne -potrošači? • koje kategorije troše više. za nj je potrebno konkretizirati ciljeve i aktivnosti primjenjive u okviru elemenata marketinškoga spleta: proizvod.distribucijskih kanala. maloprodaja.lokacija .način distribucije. sor tiranje.vrsta (veleprodaja. Time svjesno djeluju na pronalaženju vlastitih pravaca i načina poslovanja. pakiranje. b) Odabir najbolje kombinacije elemenata marketinškoga spleta za podmirenje potreba toga ciljnog tržišta Nakon što je izvršen izbor ciljnoga tržišta. proizvodnja) . diferencijacija.proizvodnih pogona .broj zaposlenih . plasman i promidžba. Tvr tke koje vrše izbor ciljnog tržišta sa svrhom preciznijeg zadovoljavanja potreba potrošača. vrlo često ostvaruju veću prodaju. Proizvod – razvoj pravog proizvoda za ciljni segment (izbor odgovarajućih karakteristika proizvoda.).kupovna moć . Svaki kvadrat predstavlja homogenu skupinu kupaca s posebnim potrebama.djelatnost . cijena. Svaka homogena skupina može biti izabrana kao ciljna skupina ili ciljno tržište prema kojemu se usmje rava tržišna politika. koji potražuju različite tipove proizvoda (veliki. a koje manje? • koje konkretne proizvode kupuju. izrađuje se tržišna mreža koja se sastoji od niza kvadrata poput šahovske ploče.ostvareni prihodi . plinski hladnjaci i sl. a u svrhu odabira najpovoljnijega ciljnog segmenta. TRŽIŠNA MREŽA područje Gorski Kotar Istra Dalmacija Uvjeti plaćanja Uvjeti dostave/isporuke Uvjeti jamstva Mogućnost reklamacije Servis Dodatne usluge Mogućnosti uporabe mjesto uporabe kućanstva bolnice hoteli 186 187 . mali.

Ad 2) Politika cijena Cijena – pogodnom cijenom nastojimo privući kupce. osobna prodaja. Distribucija – gdje. Taktika – dodati. Postoje četiri osnovna marketinška pristupa na tržištu: 1. Komunikacija – pravovaljana tržišna komunikacija. Strategija – održavanje politike povoljnih cijena bez davanja bilo kakvih povlastica. odnosi s javnošću). Ad 3) Politika plasmana (distribucije) Strategija – nastojat će se prodavati u svakoj malotrgovinskoj prodavaonici koja je spremna plasirati naše proizvode na području gdje žive potencijalni kupci zainteresirani za tu vrstu proizvoda. prodajnih kanala i sl. 3.Dobro je prikazati i ukupan asor timan proizvoda koji tvr tka nudi: • uski ili širok asor timan (širina asor timana) • plitak ili dubok asor timan (dubina asor timana). Prodaja novih proizvoda novim ciljnim tržištima (najviše riskantno). u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. 4. Stoga izbor odgovarajuće marketinške strategije bitno može utjecati na poslovanje neke tvr tke i osposobiti je za sudjelovanje na tržištu. jaka. ali i o prednostima kojima možemo steći željenu tržišnu poziciju. popuste. a to su najčešće taktičke odluke. 4. Prodaja postojećih proizvoda postojećim ciljnim tržištima (najmanje riskantno). odnosno informiranje ciljnih segmenata gotovo je nezaobilazno da bi se nudio pravi proizvod. Primjeri različitih razina kanala: 1) KANAL NULTE RAZINE PROIZVOĐAČ POTROŠAČ Pri izboru odgovarajuće strategije u obzir se uzimaju i rezultati istraživanja naše dosadašnje pozicije na tržištu u odnosu na konkurenciju ( je li dominantna. Pritom se nastoji postići izbor najbolje kombinacije promidžbenih aktivnosti (oglašavanje. njihove marže. 2)KANAL U JEDNOJ RAZINI PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Marketinška strategija u tijeku svoga izvođenja zahtijeva donošenje mnogih odluka. kada i tko će ponuditi proizvod na prodaju. 2. održiva. a u skladu s novonastalim rezultatima istraživanja ciljnoga tržišta. Politika proizvoda Politika cijena Politika plasmana (distribucije) Politika komunikacije. odnosno marketinškoga plana. Taktika – ako konkurentni proizvođači na drugim tržištima smanje cijenu. izbor mjesta prodaje. npr. unaprjeđenje prodaje. Budući da je planiranje marketinške strategije prikazano u okviru marketinškoga plana. Strategija – promjena asor timana boja i veličina omota. Stoga se i taktičke odluke donose gotovo svakodnevno na područjima politike pojedinih elemenata marketinškoga spleta: 1. pritom bismo trebali uzeti u obzir uvjete konkurencije. Na taj način dolazimo do saznanja o mogućnostima ulaska na neka nova tržišta. može se očekivati da i taktičke odluke budu usklađene s osnovnim načelima marketinške strategije. 2)KANAL U TRI RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO POSREDNIK TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Ad 1) Politika proizvoda Potrebno je naglasiti da vježbenička tvr tka primjenjuje treću i četvr tu razinu kanala. Prodaja postojećih proizvoda novim ciljnim tržištima. na pravome mjestu. 3. Prodaja novih proizvoda postojećim ciljnim tržištima. odnosno zauzima poziciju ili trgovca na veliko ili posrednika. 2. 189 188 . Nijedna strategija nije najbolja baš za sve tvr tke u određenoj industriji. 2)KANAL U DVIJE RAZINE PROIZVOĐAČ TRGOVAC NA VELIKO TRGOVAC NA MALO POTROŠAČ Primjer: Tvr tka koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih omota. odnosno kupaca. publicitet. Kanal distribucije karakterizira broj razina kanala. povoljna. slaba ili neodrživa?). Razinu kanala predstavlja svaki posrednik koji obavlja neki posao u približavanju proizvoda i njegova vlasništva krajnjem kupcu. uvjete prodaje i sl. ili odbaciti konkretne uzorke boja ili veličina omota ovisno o ukusu i preferenciji potrošača. ne slijediti njihov primjer.

jasno postavljeni ciljevi . Neovisno o uzroku.snažna početna motivacija. Uzroci mogu biti unutar tvr tke ili u okružju.određuje marketinški splet.nepovoljni krediti . na primjer djelovanje konkurencije.sposobnost i stručnost radnika .mogućnost nastupa na smotrama/sajmovima SLABOSTI Strategija – putem integrirane marketinške komunikacije promovirat ćemo povoljne cijene i zadovoljavajuću kvalitetu. Druga skupina .nedovoljno poznavanje boniteta kupaca .kvalitetan i bogat asor timan .dobra lokacija trgovine na veliko (dostupnost potencijalnim kupcima) . u kratkom vremenu mogle obaviti potrebne prilagodbe plana. Praćenje rezultata može se obavljati na temelju unutarnjih izvora informacija.zadovoljavajući iznos početnoga kapitala .uzimajući u obzir zagušenost prometnica (poslovna zona Zagreb) .politička previranja .početno nepovjerenje par tnera 6. testiranjem upoznatosti potrošača ciljnoga tržišta s novim proizvodom tvr tke i sl. primjerice. 190 PRIJETNJE (ZAPREKE) .dobar protok informacija unutar tvr tke PRILIKE .proširenje tržišta VT-a. bit ćemo spremni i tamo ponuditi naš proizvod na prodaju. povezivanje s novim tvr tkama . inovirati promidžbene poruke radi stvaranja pozitivnog imidža tvr tke .nepoznatost na tržištu . Četvr ta skupina . Taktika – redovito mijenjati raspored na policama. ne daju očekivane rezultate ili da neki dijelovi marketinškoga spleta ne djeluju kako je predviđeno.vrši segmentaciju i određuje ciljno tržište. Moguće je da marketinške strategije. ulagati u motivaciju i stručno osposobljavanje prodavača. u tom je slučaju nužno razmotriti izvor problema i prilagoditi marketinški splet novonastaloj situaciji.izrađuje SWOT-analizu. entuzijazam .velika konkurencija (domaća i inozemna. Za proces upravljanja marketingom nužno je praćenje rezultata ostvarivanja plana kako bi se. sve u skladu sa zahtjevima našega tržišnog segmenta. Ad 4) Politika komunikacije Primjer SWOT-analize tvr tke koja se bavi prodajom namještaja na veliko: PREDNOSTI .siva ekonomija 191 .3 Kontrola Kako ćemo znati da smo stigli tamo kamo smo željeli? Prije negoli se pristupi provedbi plana. Treća skupina . koristiti integriranu marketinšku komunikaciju (oglašavanje na radiopostajama i u tjednim časopisima) i.razvijeno tržište dobavljača . kao što su različita izvješća i prikupljanjem vanjskih podataka putem terenskog istraživanja.rastući trend potrošnje namještaja . u slučaju potrebe.mogućnost pokretanja vlastite proizvodnje .1. u skladu s tim.lokacija . Vježba: Nastavnik u ovoj vježbi može učenike podijeliti u nekoliko skupina i podijeliti im zadatke: Prva skupina .Taktika – ako se na području gdje smo već dosad plasirali naše proizvode otvori nova veletrgovina.blizina tržišta prodaje . za koje smo se opredijelili.određuje strategiju i taktiku za svaki element marketinškoga spleta. VT-ovi komercijalisti) . tvr tka mora utvrditi metode kojima će kontrolirati ostvarenje zacr tanih ciljeva i imenovati odgovorne osobe za ta mjerenja.

Ministarstvo znanosti.od planiranja i pripreme. • obaviti proglašenje pobjednika. Planiranje i priprema sudjelovanja na Smotri/sajmu Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki • izraditi info-katalog Smotre/sajma i proslijediti ga putem e -pošte izlagačima. U Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki dobit ćete precizne informacije kako se prijaviti za sudjelovanje na Smotri/sajmu VT-a. • zaprimiti izgrađene štandove. • odrediti maksimalan broj izlagača i pristupiti izradbi kalkulacije. • planirati vrijeme i mjesto održavanja Smotre/sajma. • po zaključenju prijava izvršiti konačnu narudžbu prostora i opreme. unijeti korisničko ime i zaporku (dodijeljenu za pristup vaše škole upitnicima na internetskim stranicama Agencije) u za to predviđena polja i odabrati ULAZ. Rad nakon Smotre/sajma 2. tako i Smotra/sajam podrazumijeva planiranje kao jedan od uvjeta nužnih za uspješnu realizaciju Smotre/sajma. • osigurati sredstva s maksimalnim uključenjem sponzora.hr:8443. Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Organizaciju Smotre/sajma treba postaviti i kao svaki projekt. • nakon Smotre/sajma izvršiti analizu zadovoljstva izlagača i uspješnost čitavog projekta. • poslati pozive sponzorima.6. filmom. medijima. • odrediti voditelja projekta i izvršitelje. • pripremiti konferansu. 192 193 . Planiranje obuhvaća sve faze projekta . • izraditi bilten Smotre/sajma s pratećom dokumentacijom. • obaviti generalnu probu ceremonije otvorenja Smotre/sajma uz provjeru sve potrebne tehnike za to. gdje možete dobiti sve potrebne informacije o prijavama za sudjelovanje te podatke s točnim terminima za održavanje Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. Ništa ljepše nego nakon vir tualnih kontakata susresti se s poslovnim par tnerima uživo. • osigurati nagrade. uvjete koje mora ispuniti vježbenička tvr tka da bi stekla pravo sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvr tki. upoznati kriterije odabira sudionika Smotre/sajma.2. uzvanicima. Događaj je to koji svakoga veseli. a to je organizacija Međunarodne smotre/sajma. Agencija za strukovno obrazovanje koristi vlastiti informacijski sustav VETIS. natjecanja. obrazovanja i špor ta i Agencija za strukovno obrazovanje organiziraju i provode Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki jednom godišnje. fotografijama. • po završetku Smotre/sajma prikupiti ankete o zadovoljstvu izlagača. Kao i svako natjecanje. • postaviti bilten na mrežne stranice. i to zajedno s aplikacijom za prijavu sudionika izlagača. zahvalnice. Za ulaz u VETIS potrebno je pokrenuti internetski pretraživač (Mozilla Firefox ili Internet Explorer) te u adresnu traku upisati adresu https://vetis. Pravo sudjelovanja imaju sve strukovne škole u Republici Hrvatskoj koje provode program Vježbenička tvr tka i koje su provele registraciju vježbeničke tvr tke kroz institucije uklju čene u rad Središnjeg ureda vježbeničkih tvr tki.aso.1 Priprema za Smotru/sajam s gledišta organizatora Shematski prikaz planiranja i pripreme sudjelovanja na Smotri/sajmu VT-a 1. akreditacije. • izvršiti prihvat izlagača sa zaduženjem opreme. 3.2. Trebamo: • sebi postaviti zadatak s jasnim ciljem što želimo postići. Provedba Smotre/sajma Kako treba započeti organizaciju Međunarodne smotre/sajma? Niz inozemnih kontakata u svijetu vježbeničkih tvr tki nudi i velik izazov kao krunu međunarodnog poslovanja. gostima. dodijeliti nagrade i svim sudionicima uručiti potvrde o sudjelovanju te obaviti ceremoniju zatvaranja Smotre/sajma i razduživanje opre me. preko provedbe te poslova što ih moramo provesti nakon završetka Smotre/sajma. • izvršiti načelnu rezervaciju prostora i opreme. plan i program događanja. • pratiti protokol da se sve odvija po planu. • objaviti događanje na mrežnoj stranici i glavnoj stranici EUROPEN-a. PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA ORGANIZATORA 6.

Pripremiti podloge za unos svih podataka o prostoru. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 17. opreme i infrastrukture izložbenoga prostora. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14. 10. Formirati organizacijski odbor Smotre/sajma i organizirati sastanak (popis članova s prijedlogom njihovih zadaća). uskladiti planove kako bi ih sveli u proračunske okvire. Osmisliti i osigurati zahvalnice. garderobu. Dogovoriti prijevoz opreme te opremanje prije i raspremanje prostora nakon zatvaranja Smotre/sajma Napisati Operativni plan (tijek) opremanja i raspremanja prostora (vrijeme početka. dužina trajanja svake aktivnosti opremanja i raspremanja izložbenoga prostora). veljače cijama. infrastrukturi… potrebnih za provedbu Smotre/sajma i s time upoznati odgovorne osobe. organizacijska potpora. Odobreni Financijski plan dostaviti u Računovodstvo. br. Pripremiti sve procedure o načinu i pravima korištenja prostora planirana za održavanje Smotre/sajma: 7. informirati javnost o tijeku aktivnosti. Odgovorne osobe 194 6. Dogovoriti i organizirati prihvat sudionika Smotre/sajma u hotelima. objed. svečano otvorenje i zatvaranje Smotre/sajma. Objediniti sve financijske planove po strukturi i mjestu troška. usporediti njihovu ukupnu vrijednost. siječnja do 31. 9. veljače 11. opremanja i raspremanja prostora. 2. mjesec dana prije početka Smotre/sajma 13. opremi. Odrediti koncepciju i okvir Smotre/sajma. duljina trajanja svake aktivnosti za trajanja Smotre/sajma). Zaduženja do 31. 195 Osigurati smještaj/polupansion. Isplanirati organizaciju prostora (broj i raspored štandova i ukupna organizacija prostora): pronajkasnije 3 tjedna stora za izlaganje. Dostaviti objedinjeni Financijski plan odgovornim osobama na odobrenje. 4. ➢ definirati prostor za slobodno kretanje posjetitelja ➢ predložiti način označivanja svakog prostora ➢ odrediti osobe koje će voditi posjetitelje 10 dana prije poče ➢ odrediti potrebnu opremu za ozvučenje i predložiti ustanovu koja iznajmljuje i postavlja tu tka Smotre/sajma opremu ➢ odrediti potrebnu opremu za glavnu pozornicu i način njezina opremanja ➢ jasno definirati obveze svih sudionika Smotre/sajma ➢ odrediti obveze škola domaćina glede pripreme Smotre/sajma. Napisati Operativni plan (tijek) provedbe Smotre/sajma (vrijeme početka. 3. 10. 10. ostali uključeni u organizaciju i realizaciju. Pripremiti podatke za izradbu financijskog plana po strukturi i mjestu troška i dostaviti ih odgovornim osobama. Izraditi Financijski plan po strukturi i mjestu troška i dostaviti ga mjerodavnim osobama i institu10. Objedinjene podatke o potrebama za Smotru/sajam proslijediti odgovornim osobama. mjesec dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 16. 18. pohvalnice za svakog sudionika Smotre/sajma te osmisliti i osigurati akreditacije za svakog sudionika Smotre/sajma. mjesec dana prije početka Smotre/sajma . Osigurati prehranu za održavanja Smotre/sajma. prije Smotre/sajma Okrugli stol Smotre/sajma VT-a itd. 15. veljače trajno Rokovi 1. Pripremiti tehnička rješenja organizacije i provedbe Smotre/sajma (organizacija prostora. tri tjedna prije poče tka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma 8. veljače 20. veljače mjesec dana prije početka Smotre/sajma 20. Koordinacija svih aktivnosti i vođenje računa o pravodobnom izvršenju određenih aktivnosti (s definiranim nositeljima i točno definiranu roku izvršenja dogovorenom na sastancima s odgovornim osobama). sačekati odobrenje Financijskoga plana… 19. Završiti promidžbeni materijal. Odgovornoj osobi dostaviti sve podatke o potrebama glede prostora. veljače do 10. 5.Aktivnosti organizatora vezane uz organizaciju Smotre/sajma vježbeničkih tvrtki R. siječnja do 10. prezentaciju. oprema prostora…). 12.

zahvalnice ➢ eksponati ➢ katalozi. HGK…) i pozvamjesec dana prije ti ih na sastanak te ih upoznati s koncepcijom Smotre/sajma. tri tjedna prije popohvalnica. telefon. 26. Rezultati evaluacije ujedno predstavljaju i izazov za organizatora nezaobilazan pri planiranju Smotre/sajma u narednoj poslovnoj godini.dva tjedna prije početka Smotre/sajma do mjesec dana prije početka Smotre/sajma Kontaktirati sa svim već dosad informiranim institucijama (npr. sadržaj događanja… . Troškovi sudionika Smotre/sajma. uz: . stolci. organizatore…). 29. jer tada slijedi obradba onoga što smo uspjeli njome i ostvariti. Troškovi izložbenog prostora. odnosno korigirati. brošure. Vrlo je važno da organizator zna prepoznati očekivanja sudionika od Smotre/sajma. 30. 22. Odnijeti pohvalnice i zahvalnice na potpis ministru MZOŠ-a. popis smještenih osoba. letci ➢ plakati 197 Organizirati smještaj učenika/mentora.popis sponma zora. tj. raspored sudionika po hotelima i sobama. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sajamski oglas ➢ pozivnice. Promidžbeni troškovi. Osmisliti slogan Smotre/sajma. točan raspored događanja. napraviti raspored njihova dolaska i odlaska do mjesta održavanja Smotre/sajma. 27. . akreditacijske kar tice (za natjecatelje. 2. 24. 23. 28. Obavijestiti VT-ove iz inozemstva o mogućnostima i uvjetima sudjelovanja na Smotri/sajmu 20. 196 21. Vrjednovanje organizacije Smotre/sajma možemo izvršiti uz pomoć evaluacijskog upitnika predviđena za sve sudionike Smotre/sajma. zatvaranju Smotre/sajma i najavi buduće smotre/sajma). mentore.2. Smotra/sajam nije završila nakon zatvaranja. pregrade. podatke o prihvatu u dolasku i odlasku. 3. internet… ➢ prijavna pristojba izlagača ➢ osiguranje ➢ naknada za vrijeme pripremnog/raspremanog razdoblja Smotre/sajma vježbeničkih tvr tki. podjeli zahvalnica. HOK. Analiza se mora podudarati s planiranim troškovima donesenim prije same realizacije Smotre/sajma. MINGORP. Na taj način dolazi do saznanja o konkretnim mjerama koje mora poduzeti kako bi se ostvarili njezin cilj i strategije. To je samo jedan od načina kako doći do povratne informacije o potrebama sudionika. što je za to potrebno). nastavnika/mentora. Dati u izradbu Vremenik događanja koji će sadržavati podatke (o otvorenju. kao i kvaliteti usluge koju smo im osigurali prilikom organizacije Smotre/sajma. problemima početka s kojima smo suočeni. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ uređenje -najamnina štanda ➢ oprema štanda (stol.2 Raščlamba nakon Smotre/sajma s gledišta organizatora Aktivnosti što ih poduzimamo po svršetku Smotre/sajma zahtijevaju isti opseg posla kao i sama realizacija Smotre/sajma. popis učenika/sudionika. pohvalnice. obveze sudionika… Osmisliti program otvorenja i zatvaranja Smotre/sajma (tko i do kada. Proslijediti pozive za dolazak na otvorenje/posjet. Smotre/sajma vrjednovanje i analizu Smotre/sajma…). podne obloge…) ➢ priključak za struju. o dosad učinjenom. veljače Svim sudionicima dostaviti sljedeće podatke: naziv hotela. Ciljna skupina za popunjavanje upitnika su nam svi sudionici. potrebama za njihovo uključivanje za što uspješniju pripremu. a potom i povratka… Objaviti prijave za Smotru/sajam VT-a. tjedan dana prije početka Smotre/sajma tjedan dana prije početka Smotre/sajma mjesec dana prije početka Smotre/sajma 14 dana do početka Smotre/sajma 10-14 dana prije početka Smotre/sajma 6. pod kojim se podrazumijevaju: ➢ sudionici na štandu (tri učenika i jedan nastavnik) ➢ putni troškovi ➢ smještaj ➢ prehrana.kratak opis četka Smotre/sajSmotre/sajma. 25. Ispisati zahvalnice i pohvalnice. Po svršetka Smotre/sajma potrebno je napraviti analizu njezinih troškova. realizaciju. Pritom je važno voditi računa dokad sudionici moraju doći. Njime ćemo dobiti uvid u jake i slabe strane organizacije. ostvarene prednosti ili nedostatke koje na budućim smotrama/sajmovima moramo zadržati. Pri planiranju se uzimaju u obzir sljedeći troškovi: 1. Ovdje analiziramo planirane i ostvarene troškove u odnosu na one odobrene troškovnikom kojega su donijele mjerodavne institucije i osobe. logo. Smotra/sajam se isplati samo onda kada se postignu zadani ciljevi.

saznati listu izlagača . dobavljača. font Arial) sa sljedećim prilozima do____________(odrediti nadnevak do kojega izvješće treba donijeti): . Planiranje i priprema za sudjelovanje na Smotri/sajmu 2.ovjerena propusnica za Smotru/sajam . Zadatci za posjet Smotri/sajmu: • Podijeliti radnike vježbeničke tvr tke u skupine od 2 (3) učenika/ce • Razmotriti materijale za posjet Smotre/sajma: . Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki u Jastrebarskom 2008. sposobnostima i kreativnošću) i vrijeme.saznati kada i gdje se održava Smotra/sajam vježbeničkih tvr tki .analiza sredine Smotre/sajma . Rad nakon Smotre/sajma. dobavljač. Na raspolaganju su nam točno određena financijska sredstva.pripremiti posjetnice i prospekte naše vježbeničke tvr tke. konkurencije) • Popuniti Upitnik za oblikovanje štanda konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Obaviti vrjednovanje prodajne dokumentacije konkurencije ili dodijeljene vježbeničke tvr tke • Evidentirati posjet prisutnih dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke • Radnicima VT-a omogućiti kupnju proizvoda ponuđenih na Smotri/sajmu • Napisati izvješće o posjetu Smotri/sajmu. 6 . Radni list br.Ocjena prodajnog razgovora Faze sudjelovanja na Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki: 1. • Analizirati sredinu Smotre/sajma (u smislu prisutnih kupaca. ljudi (radnici vježbeničke tvr tke sa svojim znanjima.Opis proizvoda i usluge Radni list br. • Sastaviti pisano izvješće o posjetu Smotri/sajmu ( jedna A4 stranica na osobnom računalu. Što svaka skupina planira za posjet Smotri/sajmu? 6.Prosudbeni listić za prodajni razgovor II. Uspjeh vježbeničke tvr tke na Smotri/sajmu ovisi o sposobnostima njezina vodite lja da raspoložive resurse iskoristi na najbolji mogući način. Zaključak: Smatrat će se da je Smotra/sajam uspješno realizirana ako su zadovoljeni svi zadani kriteriji za provedbu Smotre/sajma i ako troškovi ne prelaze okvire onih planiranih.znati tko su naši kupci.dokumentacija o zaključenoj kupnji na Smotri/sajmu .➢ akreditacije za sudionike Smotre/sajma ➢ dodatne akreditacije (pomagači pri organizaciji Smotre/sajma.3 PRIPREMA I RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU VT-a S GLEDIŠTA SUDIONIKA Organizaciju i sudjelovanje na Smo tri/sajmu vježbeničkih tvr tki treba prihvatiti kao jedan projekt u tijeku rada u vježbeničkoj tvr tki tijekom školske godine. 2 .mogućnost plaćanja na Smotri/sajmu 198 Upitnici se za prodajni razgovor. a tko su konkurenti . 5 . 4 .po dva ispunjena upitnika za prodajni razgovor. 199 . Održavanje Smotre/sajma 3. 1 .fotografije po slobodnom izboru. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki vježbeničke tvr tke . godine Pripreme za posjet Smotri/sajmu vježbeničkih tvrtki kao posjetitelj: . U oba su slučaja potrebne temeljite pripreme. • Potražiti najmanje dvije vježbeničke tvr tke iz sljedećih kategorija: kupac. umijećima. inozemna vježbenička tvr tka i vježbenička tvr tka iz vlastite škole. vježbeničke tvr tke koje nude proizvode za osobnu kupnju suradnika.Radni list za prodajni razgovor Radni list br. Vježbenička tvr tka na Smotri/sajmu može sudjelovati kao izlagač ili kao posjetitelj.Ocjena posjeta štandu (informacije o izlagaču) Radni list br.propusnica za Smotru/sajam .Prosudbeni listić za prodajni razgovor Radni list br. štand i prodajnu dokumentaciju konkurentskih i dobavljačkih tvr tki nalaze kao prilozi na CD-u: Radni list br. tko su dobavljači. veličina slova 11. 3 . konkurencija. nastavniciposjetitelji) ➢ uredski materijal ➢ prezentacija.

Nadređeni ciljevi Smotre/sajma i istraživanja tržišta: . ski set „SENATOR“ i tna u krugu od 100 . iscrpljenja sajamje proizvoda (ured.obavljanje prodajnih razgovora. a ne par tnerske tvr tke.povećanje prometa Marketinški ciljevi i sredstva Politika proizvoda: Politika cijena i Organizacija Politika komunikacije: . ali nije nužno .obavijest potencijalnim par tnerima o sudjelovanju na Smotri/sajmu.orijentacija na kupca . Planiranje je jako važno za uspješno sudjelovanje na Smotri/sajmu.oblikovanje štanda usklađeno s promidžbenom porukom.inovacija proizvoda određivanja uvjeta: prodaje: (uredska svjetiljka . km ako se kupi u sa. .o.promjene/varija.3. .sajamska ponuda za paket proizvoda.ako nešto može poći krivo. Bilo bi dobro (ako je moguće) s par tnerskom tvr tkom dogovoriti sponzorstvo reklamnim materijalima.uredska stolica “TEA”.dostava je bespla skih zaliha. onda će to sigurno i poći krivo. Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: Cilj Smotre/sajma: .izravno za trajanja “SUN”). slijedi izradba podrobnoga plana sudjelovanja na Smotri/sajmu.na veliko). Ciljevi poduzeća: .o.1 Planiranje i priprema Smotre/sajma Ovo je faza u kojoj odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu donose voditelj vježbeničke tvr tke. . .uvjeti plaćanja: 30 dana nakon isporuke.postizanje dobiti . jamskom paketu od 3 proizvoda: . korisno imati nešto što će je podsjetiti na obveze. Po donošenju odluke o sudjelovanju. osobito za sudjelovanje na Smotri/sajmu vrijedi ona . proizvoda. 200 201 .sajamski paket. možete ih podsjetiti na njihove obveze.davanje sajamskih .posebna ponuda cijene za uvođenje novoga proizvoda na tržište.obrazovanje kvalificiranih suradnika . . i to u najnepovoljnijem trenutku (parafraza prema Murphyju).svjetilj ke „SUN“. kad tražite obećane materijale.posredno (trgovac uredski set „POLO“). Utvrđivanje ciljeva Smotra/sajma .uredski set “SENATOR”.6. ravnatelj škole i sami radnici vježbeničke tvr tke.sajamska ponuda . . svjetiljke “SUN” po Smotre/sajma i do .. I vaša par tnerska tvr tka može zaboraviti na svoja obećanja pa je.cipromotivnoj cijeni.jer bi Smotru/sajam vježbeničkih tvr tki trebalo iskoristiti za promociju vježbe ničke.svje par tnera. Korisno je da odluku o sudjelovanju na Smotri/sajmu imate u pisanom obliku i koju je potpisala odgovorna osoba. Kad ona već započne teško da ćete imati vremena i sredstava za dobavljanje dokumenta i materijala koje ste zaboravili – osim toga.primjer vježbeničke tvrtke Tiko d. .svjetiljka “SUN”. .o. Ako radnici vježbeničke tvr tke u nekom trenutku izgube motivaciju za rad. pan asor timan tiljke „SUN“.naći poslovnog popusta za cjelokuproizvoda .prezentacija novoga . .100%-tno povećanje prometa u mjesecu održavanja Smotre/sajma u usporedbi s istim mjesecom prošle godine.istraživanje tržišta: anketiranje kupaca. .o. istraživanje situacije konkurencije.ponuda novoga proizvoda . Faza planiranja obuhvaća: • • • • • • Utvrđivanje ciljeva Smotre/sajma Vremenik sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje oblikovanja štanda Planiranje promidžbenih sredstava Plan i organizaciju rada radnika Plan troškova Smotre/sajma. koji se sastoji od 3 proizvoda. . Na sljedećoj stranici je plan ciljeva Smotre/sajma na primjeru vježbeničke tvr tke Tiko d. po posebnoj sajamskoj cijeni.

Prijava sudjelovanja na Smotri/sajmu 17. Utvrđivanje ciljeva Obradba dokumenata nakon održavanja Smotre/saj18. izradba izvješća sa Smotre/sajma . 1 h / oko 2 mjeseca katalozi. Aktivnost 1. analiza bilježaka sa Smotre/sajma. što pobuđuje pozornost promatrača i zaokuplja njegovo zanimanje. 6. letci.štand u nizu ( jedna otvorena strana) .blok-štand ili štand-otok (moguć pristup sa svih strana). poticajni promidžbeni ar. po mogućnosti.ako je moguće: trodimenzionalno predstavljanje promidžbenih sredstava . Smotre/sajma Provedba promidžbenih aktivnosti: poslati pozivnice.. oblikovanje promidžbenih sredsta.kutni štand (dvije otvorene strane) . a te boje moraju biti 203 5. 1.). nabava izložaka. Rad na Smotri/sajmu 16.. Planiranje promidžbenih aktivnosti (pozivnice kupcima. Tipovi štanda: . s pripremama treba početi što ranije.održavanja Smotre/sajma va. nastup. demontaža) održavanja Smotre/sajma 12. održavanja nabava proizvoda za demonstraciju i dr. 8.Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu Planiranje vremena sudjelovanja na Smotri/sajmu trebalo bi izvesti zajedno s podje lom zadataka suradnicima vježbeničke tvr tke.čelni štand (tri otvorene strane) .) Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Planiranje suradnika (izbor. (prodajni razgovor.. nabava promidžbenih darova i sl. ma (obradba želja kupaca. 7 Plan oblikovanja štanda Oblikovanje štanda u prvome redu ovisi o proizvodu koji neko poduzeće nudi. Postavljanje štanda – otvorenje Smotre/sajma je APSOLU. Ako imate informacije o veličini i izgledu štanda prije same Smotre/sajma. očuvanje uobičajene slike o vježbeničkoj tvr tki među stalnim kupcima) . Prijevoz izložaka (postavljanje. Oblikovanje štanda: . Oblikovanje štanda za investicijska dobra znatno se razlikuje od oblikovanja štanda za robu široke potrošnje ili za uslužne djelatnosti. obrazovanje do 3 tjedna prije 10. Demontaža štanda 2. Vraćanje posuđenih i iznajmljenih objekata i predmeta 3. urediti po planu za Smotru/sajam i tako redom složiti materijale kako idu na štand da biste dobili na vremenu. školovanje.jer ima e nešto karakteristično. 2. promidžbeni darovi.prilagođavanje štanda slici o vježbeničkoj tvr tki (poslovni identitet.prije održavanja tikli/postupci . Ako menadžment vježbeničke tvr tke na početku školske godine zna za vremenik održavanja Smotre/sajma. Otvorenje štanda 15. ponašanje. . podjela zadataka) prije održavanja Smotre/sajma 1 h / oko 2 mjeseca Izradba proračuna troškova sudjelovanja na prije održavanja Smotri/sajmu Smotre/sajma do 4 tjedna prije Plan uređenja štanda: najam opreme. dekoracija) Smotre/sajma otvorenje Smotre/sajma dani održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma večer zadnjega dana održavanja Smotre/sajma i idući dan do 1 mjeseca od održavanja Smotre/sajma 14.do 4 tjedna prije formacije o proizvodima. zadaće. Štand je „veliki trodimenzionalni promidž b ni plakat“ poduzeća koji mora motivirati da ga se pogleda i posjeti . korisno je u prostoru vježbeničke tvr tke simulirati izgled štanda te ga. podjela održavanja zadataka (određivanje odgovornih) Smotre/sajma 2 h / dan prije 11. 7. Službeno putovanje suradnika 202 dani održavanja Smotre/sajma . Br. boja (ne koristiti više od tri boje. Priprema sudionika za Smotru/sajam: izbor.. in. Planiranje oblikovanja Smotre/sajma RADNI LIST br.. Odluka za sudjelovanje na Smotri/sajmu Trajanje/ kad: 3 – 4 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 1 mjesec prije održavanja Smotre/sajma 1 h/oko 3 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 2 h / oko 2 mjeseca prije održavanja Smotre/sajma 13.utvrđivanje stila. 9..) 4. Zadatke dodijeliti prema sposobnostima radnika vježbeničke tvr tke.prije otvorenja TAN KRAJNJI ROK! (uređenje.

Slijedi lista nekih promidžbenih aktivnosti vezanih za sudjelovanje na Smotri/sajmu.registratori.pripremiti promidžbene materijale .informacije o gradu u kojemu se održava Smotra/sajam .poslati pozivnice .produžni kabel .Zona za (prodajni) razgovor: priprema i provedba razgovora . 5. prezentirati korist .održati prezentacije kupcima (PowerPoint. snažna 205 .oblikovanje štanda mora biti orijentirano na kupca.uputiti zahvalu svim posjetiteljima štanda . olakšavajuća = prirodna = ugodna = moćna.katalozi .projekcijski uređaji . vrećice . dekoracija .pribor za prvu pomoć . Žuta Zelena Plava Crvena = poticajna.alat .dogovoriti oblikovanje štanda . Uredski materijal i uređaji (vidi još radni list o oblikovanju štanda): . koristiti sve moguće promidžbene aktivnosti.) 4. modni dodatci radnika VT-a…) . mape.potrepštine za Smotru/sajam .pribor za šivanje .izlošci.mapa s materijalima za novinare (po mogućnosti unaprijed napisati članak o svojoj vježbeničkoj tvr tki i pripremiti fotografije). tim suradnika sastavljen samo za Smotru/sajam ili svi suradnici vježbeničke tvr tke. Uporaba boja: Boje imaju emocionalni učinak.izvršiti ugovorene poslove Prije Smotre/sajma Tijekom Smotre/sajma Nakon Smotre/sajma Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • • • • uskladiti sva promidžbena sredstva – dio su poslovnog identiteta logo koristiti u svakom promidžbenom sredstvu prednost za kupca mora biti vidljiva iz svakoga promidžbenog sredstva kontrolirati učinkovitost promidžbenih sredstava.podijeliti promidžbene darove poslovnim par tnerima . ako je moguće. Oprema štanda (vidi još radni list o oblikovanju štanda): . gošćenje posjetitelja.Zona opskrbe: skladištenje materijala. 3. pribor za pisanje.materijal za pisanje. Za ovo radno područje osobito je prikladna uporaba kreativnih tehnika. vreće za smeće i sl.poslovna dokumentacija .odnosi s javnošću) . 204 Smotra/sajam VT-a .Zona gledanja: probuditi zanimanje.poslovno komunicirati (korespondencija) . metlica.pripremiti informacije za tisak (odnosi s javnošću) .tabla s natpisom i rasvjeta . predstaviti postignuća/uspjehe. prezentacija proizvoda na štandu i sl. Mislite još i na mogućnosti predstavljanja vaše promidžbene poruke i u trodimenzionalnom obliku. džepni kalkulator .uređenje .usklađene). Zone komunikacije na štandu: .) .prodavati proizvode VT-a .oblikovati poslovni izgled (odjeća.sredstva za čišćenje (lopatica.materijali za nagradnu igru .promidžbena sredstva .računalo .koristiti kreativne tehnike.različiti uredski materijali . svjetla i uređenja u skladu sa slikom koju javnost ima o tvr tki . Planiranje promidžbenih aktivnosti Na Smotri/sajmu bi trebalo. svaki medij. koje može provoditi Odjel za marketing.održati konferenciju za tisak (pripremiti kratki esej o VT-u . pobuđuju pozornost i izazivaju asocijacije. a ne na proizvod .

seminar u okviru vježbeničke tvr tke neka planira i organizira kadrovska služba). Izbor osoblja/podjela uloga: .Radna lista svih kontakata Radni list br. Provedba Smotre/sajma rezultat je planiranja i temeljitih priprema. Primjena pravila poslovnog bontona na Smotri/sajmu vježbeničke tvrtke Više o poslovnom bontonu pogledajte u poglavlju broj 5. 4. 12 .5 – Poslovni bonton. pločice s imenima i logom tvr tke) . izdati i potvrdu o pohađanju seminara . sada • ne zaboraviti navesti vezano trajanje ponude! 2. testom o tehnikama prodaje) . nastup. 10).arhitekt/ica štanda (osoba zadužena za razmještaj opreme na štandu) .Bilješke razgovora Radni list br.organizirati i provesti izobrazbu radnika (npr. a nj e g o vu us pjehu pridonosi i stručna priprema učenika. tekst smjestite odmah uz proizvod • navedite ime tvr tke. Korisno je sve aktivnosti što ih učenici moraju obaviti pri postavljanju štanda nepo sredno prije Smotre/sajma i uvježbati.područja izobrazbe: prodajni razgovor. zadatci. 3.koordinator/ica cijele Smotre/sajma .Upitnik za osoblje štanda 6. tj. 11 . slike i ilustracije • ako možete. • jasna.Podjela zadataka radnicima Radni list br. pregledna struktura • možebitno napisati indeks natuknica brošure • za katalog izaberite najbolje fotografije • radije koristite velike fotografije. Na sljedećoj ćete stranici naći primjer podjele zadataka što ju treba izraditi zajedno s planiranjem vremena. pregledno i plakatno oblikovanje • izražajan glavni naslov • jasna i pregledna struktura teksta • korištenje slikovnih elemenata • ime tvr tke i logo smjestiti na upadljivo mjesto • koristiti riječi kao: novo. Plan i organizacija rada radnika Kao pripremu za sudjelovanje na Smotri/sajmu korisno je posjetiti jedan pravi sajam i promatrati.. ponašanje.2 Sudjelovanje na Smotri/sajmu Plakati i posteri Letci Na CD-u ćete naći radnu listu za ocjenu promidžbenih sredstava (Radni list br.odjeća osoblja štanda trebala bi biti jedinstvena (npr.Osnovna pravila za izradbu promidžbenih sredstava: • karakteristična naslovna stranica koju se ne može zamijeniti s nekom drugom • na naslovnici treba stajati ime/naziv tvr tke i logo • ime/naziv i logo par tnerske tvr tke (ne smiju biti upečatljivi da se ne bi „prekrili“ ime/naziv i logo vježbeničke tvr tke) Katalozi i prospekti. Podjela zadataka: . Na CD-u naći ćete: Radni list br.Radna lista kontakata Radni list br. u kojim su se situacijama učenici osjećali ugodno na sajmu. postupak narudžbe.organizirati smještaj i putovanje (izradba putnih troškova i računa).3.. ako treba. 14 . a što loše.točna dodjela polja odgovornosti. uvjete i prava kupca • maksimalni format je A4 • brzo prenošenje poruke • veliku ulogu igra nesvjesno zamjećivanje • može se prenijeti samo jedna poruka • promidžbena poruka mora biti jasno i kratko formulirana • mora imati nešto što će privući pogled • tekst neka bude vrlo kratak • ne zaboraviti na logo! • jednostavno. adresu. a kad su se osjećali potjerani sa štanda). 13 .provjeriti mogućnosti prehrane .dodijeliti jasna. Nakon posjeta sajmu napravite njegovu ocjenu (evaluaciju) (što je bilo dobro. Zona distancije Zona distancije je prostorna udaljenost u odnosu na sugovornika. e -adresu. Uspjeh na Smotr i /s aj mu o vi s i o ang ažmanu i p o naš anj u r ad ni k a vj e žb e ni čk e tvr tk e . znanje o proizvodu. broj telefona. znanje stranih jezika. kako bismo točno odredili vrijeme potrebno za izvršavanje ove zadaće.imenovati zamjenika/cu. planiranje vremena) .osoblje štanda (broj ljudi.izobrazba radnika iz pojedinih područja za koje je potrebno dodatno znanje (npr. nedvojbena nadleštva . faks. 15 . 1. Izobrazba osoblja štanda: . Općenito: . gratis. Četiri su vrste distancije: 207 206 .dekorater/ka (osoba zadužena za estetski izgled i uređenje štanda) . osobu koja je prekoputa nas. menadžment može.

stoga se s njime može razgovarati i kasnije.).paziti na pravila prodajnoga razgovora .5 – Poslovni bonton.pogledati poglavlje br. javna distancija: čini je najmanje nekoliko metara udaljenosti. Uvijek se onome koji na ljestvici hi jerarhije stoji stupanj više predstavljaju druge osobe.posjetitelja smjestite za stol za razgovore (ponudite mu upitnik. 3..stojite zajedno u skupini i međusobno se zapričate .obratit ćete mu/joj se s pitanjem „što Vas najviše zanima?“ ili .razgovori se odvijaju u javnosti . ako: . a to ne pomaže uvijek u kontaktu sa strankama. Ako to ne znate/ne možete: .odlučite: A: treba li s kupcem uspostaviti kontakt odmah ili nešto kasnije B: kupac je važan.posjetitelj vašega štanda mora vas se jasno sjećati . osobna distancija: udaljenost u odnosu na sugovornika je od 50 centimetara do jednoga metra. Negativne osjećaje kod sugovornika može intenzivirati povećatelji distancije. To ne vrijedi za nositelje titula međusobno . Osoba se može i sama predstaviti ( ja sam…. a ne nužno njegova vrijednost .neverbalnom komunikacijom pokazujete nezainteresiranost. i) Prospekti: . zovem se..).više od 60 % posjetitelja na štand dolaze namjerno . poslovna distancija: čini je udaljenost od jednoga do dva metra. pri prvom kontaktu sa strankama ta je zona tabu! 2. 4. c) Posjetitelj će vam izmaći. e) Za razgovora s posjetiteljem/icom: . 208 209 .. Novopridošloga pojedinca treba predstaviti skupini osoba.unatoč mnogim drugim štandovima .ostati ljubazan .najodlučniji kupci najčešće imaju malo vremena ..vi ste domaćin . Upoznavanje Pri upoznavanju je odlučujući stupanj hijerarhije.aktivno slušati . kao što su pisaći stolovi.1. modni dodatci i njega tijela .kupci očekuju promidžbene darove – njihova vrijednost ovisi o vrsti proizvoda i prije svega o ciljnoj skupini .koristite otvorena pitanja (zašto.predat ćete mu/joj svoju posjetnicu. . h) Kako ću se riješiti neugodnih kupaca? Dogovorite se unaprijed s kolegom – nakon riječi-lozinke za tri minute pojavit će se novi kupac. 5. f) Kako ću najbrže (sa)znati koga imam pred sobom? . čak ako to možda i jesu.odlučujući su poruka i odabir trenutka predaje dara.ga oslovite s „mogu li Vam pomoći?“ . intimna distancija: razmak od sugovornika je do 50 centimetara.najčešće ima malo vremena .postupa najčešće po planu .prospekte dajte samo onda kada ste ispitali želje kupca i kada one odgovaraju našem proizvodu i usluzi te kada ste mu označili najvažnija mjesta u prospektu.i prema „zamornim“ se posjetiteljima morate odnositi ljubazno.konkurencija se nalazi na uskom prostoru . Posjetnica Posjetnica je sastavni dio organizacijske kulture. što.oslobodite svoje interesente/posjetitelje opterećenja da naokolo nose na tone budućeg otpada .one se obično oslovljavaju samo imenom i prezimenom.pozdraviti ..svaki je posjetitelj štanda i potencijalni kupac ..„Jeste li već upoznati s našim proizvodima i uslugama?“ . U ovoj je zoni nemoguće uspostaviti osobni kontakt u obliku pozdrava. trebate aktivno postupati C: ne pokazuje odmah potrebu. U poslovnom je životu OBVEZA! (Poglavlje 5.darove treba predati na kraju razgovora kako biste zadržali pozornost posjetitelja . BONTON SMOTRE/SAJMA ZA OSOBLJE ŠTANDA a) Posebnosti sajamske situacije: .posjetiteljeve podatke odmah zabilježite u obrazac Sajamske bilješke . b) Najzanimljiviji posjetitelj štanda: . d) Uspješno ste se obratili posjetitelju. uzorke proizvoda…). Ovakva udaljenost dopušta rukovanje.proslijedite ga svome kolegi . g) Darovi: .ostavite štand praznim . Akademske titule treba iz ljubaznosti pri predstavljanja izgovoriti. a sada ga morate kompetentno savjetovati.promidžbeni darovi ne smiju djelovati jeftino.2 – Poslovno-promidžbena sredstva) Odjeća i obuća. ako sami ne nosimo titulu. prodajni pult i sl.

UREĐENI ŠTAND = prostor + osnovna oprema (stol.neprimjereno odijevanje. Katalozi. PLAN – PREDVIĐANJA – OČEKIVANJA Sve poslove oko organizacije Smotre/sajma obavlja Agencija za strukovno obrazovanje koja ujedno i ugovara te raspoređuje sve poslovne . letci. 2. vitrine.ako imate problem.3.posjetitelje koji moraju čekati smjestite i ugostite .3 RAŠČLAMBA SUDJELOVANJA NA SMOTRI/SAJMU 1. Sajamski oglasi 2. rashladni uređaji. itd. (na) javite odlazak sa štanda.posebice je važan simpatičan i vedar nastup. Priključak za struju. Oprema štanda 3. stolci. rasvjeta. Naknada za pripremnoga/raspremnog razdoblja Smotre/sajma ❑ OPREMA Dodatno potrebni stolovi i stolci. TROŠKOVI KOJE TREBA PLANIRATI (u kunama) ❑ IZLOŽBENI PROSTOR 1.obvezno koristite pločice s imenima . 210 211 . faks.j) Timski rad na štandu: . dostupnosti kolega. roba kao izlošci 4. . ali ih treba obračunati u planu i analizi vježbeničke tvr tke te ih knjižiti u poslovne knjige. 6.pomnjiva podjela prospekata i ostalih promidžbenih materijala zainteresiranim posjetiteljima (nemojte razdijeliti prospekte u jednom prijepodnevu. Nagradna igra ❑ PRIJEVOZ Troškove prijevoza u pravilu podmiruje škola. police. ❑ VRIJEME Predviđene troškove obračunati za trajanja Smotre/sajma od dva dana. katalozi 1. gdje organizatori objavljuju popise i cjenike opreme. Pozivnice 3. police) 2. Posjetnice 6. Troškove nastupa (osim materijala koje tvr tke donose kao propagandne materijale) snosi Agencija za strukovno obrazovanje.novinare uputite na vodstvo štanda .od svakog posjetitelja tražite posjetnicu i predajte mu svoju . brošure. telefon 5. Roba – pokretač prometa kao dar.o. rasvjetna ti jela… ❑ RADNICI Osoblje na štandu .okretanje leđima prema van . baš kao da ih tvr tke podmiruju same.informirajte se o temama drugih izlagača.štand nije spremište za privatne stvari.o. Unos u katalog 4. Smještaj 4.vježbeničke tvrtke TIKO d. obratite se vodstvu štanda . Iz perspektive sudionika . Podatke o realnim cijenama sajmova mogu svi pronaći na internetu. U kalkulacijama troškova Smotre/sajma upravo te stvarne troškove radnici moraju planirati i analizirati u rezultatima. mislite i na ostale članove svoga tima!) .pomoćno osoblje 1.stvaranje buke . Dnevnice 2. Putni troškovi 3. a na temelju razgovora i poslovnih kontakata ostvarenih na Smotri/sajmu. internet. a vas se posvuda tražilo . kratku odsutnost i povratak na štand kako kupci ne bi nepotrebno čekali. PRIHODI KOJE ŽELIMO OSTVARITI (u kunama) ❑ PLAN SKLOPLJENIH UGOVORA O PRODAJI Ugovori koji će se zaključiti na Smotri/sajmu. Prehrana ❑ REPREZENTACIJA – uzorci robe. Na štandu nije dopušteno: . prostora i svih sajamskih usluga.izložbene prostore na prijav ljene vježbeničke tvr tke.obratite se voditelju štanda. Najamnina za štand + uređenje (NEUREĐEN ŠTAND = prostor + uređenje. Prijavna pristojba izlagača 6. k) Primanje/informacije: . ❑ BUDUĆA SURADNJA Procjena prihoda koji će se ostvariti u budućnosti.primite sve posjetitelje .korištenje mobitela . ali voditelji/ce vježbeničkih tvr tki moraju upoznati svoje radnike sa svim stvarnim troškovima Smotre/sajma koji se u stvarnome gospodarskom svijetu pojavljuju. plakati 5.

još pri izradbi Projekta nastupa na Smotri/sajmu u fazi planiranja definiraju se zaduženja: kako će obradba nakon Smotre/sajma izgledati i tko će obaviti koje aktivnosti obradbe .CJENIK PROSTORA.i pripre ma podatke o naplati i plaćanju za završni izvještaj. b) Uspostaviti kontakt očima . c) Pitanja alternative (kada je kupac već pokazao spremnost na kupnju. Prije. evidencije sklopljenih ugovora i potpisanih narudžbe nica. 213 212 . a) Otvorena pitanja (uglavnom na početku prodajnog razgovora): . vodstvo škole i ostale učenike. očekivanja. To je rečenica koja poziva voditelje/ice vježbeničkih tvr tki da treningu prodajnoga razgovora posvete dužnu pozornost i za njega u godišnjim planovima rezerviraju više različitih termina. OPREME I OSTALIH USLUGA SAJMOVA . izbjegavanje kontakta očima znak je nesigurnog ponašanja. ali dobrim prodajnim razgovorom smatramo onaj u ko jemu je kupac u središtu interesa.PROCJENA USPJEŠNOSTI PREMA BROJU KONTAKATA .kod kupaca koji naginju tome da puno pričaju): . na sve kasnije informacije ne će obraćati pozornost ili im ne će pridavati veću važnost. kako biste doznali pristaje li kupac ili odbija. Ako pri prvom kontaktu prodavač postane odbojan kupcu.Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? b) Zatvorena pitanja (na kraju prodajnog razgovora. Prvi je obično i najvažniji . skrivanja i nepoštenja. Jednom je jedan prodavač rekao: Ja sam prodavač koji je prodao hrpe proizvoda vrijednih milijune dolara. analizira podatke istraživanja tržišta). Prepoz navanje potreba drugih ljudi i vještina ophođenja s drugim ljudima vještine su koje se mogu naučiti i steći s vremenom i odgovarajućom podukom. d) Pitanja sugestije (potvrda/ pohvala kupcu). S druge pak strane. Ne predugo „buljiti“ u oči kupca da se ne stvori osjećaj napetosti ili čak prijetnje. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne): . Nabava kontrolira provedbu ugovorenih nabava i sama ugovara narudžbe ar tikala kojih nema dovoljno na skladištu Kao što je već navedeno. a ne samo za pripreme pri odlasku na Smotru/sajam. BROJ KONTAKATA (POSLOVNIH RAZGOVORA) ŠTO IH ŽELIMO OSTVARITI Dodatnu procjenu uspješnosti poslovanja na Smotri/sajmu provest ćemo i usporedbom broja ostvarenih poslovnih razgovora i broja sklopljenih ugovora. glasno i razumljivo. kao kontrolno pitanje ili pitanje potvrde .planiranih i ostvarenih . pozorno i aktivno sluša. OTKRIVANJE POTREBA – primjenom odgovarajućih tehnika pitanja otkriti zahtjeve. Održite obećanje! Primjeri na CD-u: Radni list 16 Radni list 17 Radni list 18 Radni list 19 Radni list 20 .ANKETNI LISTIĆ ZA POSJETITELJE ŠTANDA . izrađuje statistike i šalje pisane zahvale kupcima i sponzorima te priprema prezentaciju nastupa na Smotri/sajmu za par tnersku tvr tku. POZDRAV – USPOSTAVLJANJE ODNOSA .mogu se ostvariti samo neprekidnim vježbanjem. probleme i ciljeve kupaca – prodavač postavlja pitanja i dobro. za vrijeme.pitanje ostavlja izbor između dvije ili više mogućnosti. Dobro poznavanje i vjera u proizvod koji nudi te pokazivanje interesa za probleme kupca osnovna su pravila ponašanja uspješnog prodavača.3. izgubit ćete priliku koja se možda više nikada ne će pojaviti . Prodaja obrađuje narudžbe .KALKULACIJA TROŠKOVA SMOTRE/SAJMA . Zadaće radnika prodajnog odjela: pridobiti kupca. Ako ispadne loš.USPOREDBA PLANIRANIH I OSTVARENIH REZULTATA SMOTRE/SAJMA 6. u okviru kojih moraju analizirati svoje sajamske bilješke te formulirati želje kupaca i proslijediti ih Odjelu prodaje. Za praćenje poslovanja na Smotri/sajmu Odjel prodaje i marketinga treba kreirati različite obrasce – liste kontakata.izrađuje fakture. izgraditi krug stalnih kupaca i osigurati krug stalnih kupaca . c) Kupce treba pozdraviti čak i kad u to vrijeme razgovaramo s drugima.zato treba uvježbati sljedeća pravila: a) Kupce odmah pozdraviti ljubaznim tonom. Računovodstvo obavlja kontrolu troškova i prihoda .jer najdulje ostaje u pamćenju. za trening i stjecanje vještine pregovaranja u svijetu vježbeničkih tvr tki važniji je broj kontakata nego sam ugovoreni iznos prodaje/nabave.okrenuti se prema kupcu i pokazati najvažniji među mnogim izrazima lica: osmijeh. Radnici koji su radili na štandu dužni su sastaviti vlastita izvješća o radu na Smotri/sajmu. dok prodavač upoznaje njegove potrebe.4 PRODAJNI RAZGOVOR Prodajni razgovor je dvosmjerni proces komunikacije u kojemu i pošiljatelj i primatelj poruke međusobno djeluju. kontrolira naplatu i priprema podatke o realizaciji. FAZE PRODAJNOGA RAZGOVORA 1. 2. a još učim o prodaji.očekujemo DA ili NE odgovor. Marketing kontrolira uspjeh na Smotri/sajmu (ostvarenje ciljeva.postoji samo jedna prilika da se ostavi dobar prvi dojam. ali i nakon održane Smotre/sajma voditi računa o sljedećim naputcima: Nemojte obećati ništa što ne možete održati.

odgovarajući primjer. ali – metoda (metoda uvjetnoga slaganja) Kod ove će se metode prodavač isprva načelno složiti s kupcem kako bi ga udobrovoljio. Vrlo je važno provjeravati sluša li kupac pozorno objašnjenja i je li mu jasno to što ste mu priopćili – posebice što učenici-radnici vježbeničke tvr tke misle da mogu kupiti bilo što. inzistiranje na tome da ste vi u pravu i po svaku cijenu izbjeći sukobe i svađu). povećati njegov osjećaj vlastite vrijednosti. a ne braniti i ne koristiti pojmove „skup/o“ i „jeftin/o“ . b) Opis robe: Prodavač ističe obilježja. primijenit će protuargumente kako bi uklonio prigovor.vrjednovanje svih dobivenih informacija (i pravilno reagiranje na njih).Nakon postavljenog pitanja odlučujuća točka otkrivanja potrebe i želje je: .aktivno slušanje (paziti na ono ŠTO se kaže. . Prodavač će puno više dobiti ako kupcu dâ za pravo. cijenu. servis. Ovu se metodu može uspješno koristiti uvijek kada prigovor suprotno očekivanjima kupca zapravo izravno ili posredno govori u prilog proizvodu. Metoda preporuka (metoda izjava svjedoka) Kod ove metode prodavač se poziva na pozitivne ocjene drugih kupaca i/ili osoba koje kupac cijeni ili im se divi. zamjenu robe. a uspjeh će mu biti veći ako tehničke podatke predstavi razumljivim i jednostavnim jezikom. Ako je to uspjelo. 215 . protivnika želimo namjerno ili nenamjerno omalovažiti i ovakav način argumentacije u našem slučaju dugoročno gledano ne vodi cilju! Argumentacija cijene – pravila: . mogućnosti uporabe. . Ova se metoda često koristi u reklamama (nogome tni as XY rekao je sljedeće o našem proizvodu…).bitno je istaknuti uvjete i rokove plaćanja. a potom prodavač odgovara na tako ublaženi prigovor.cijenu navesti uvjerljivim i sigurnim tonom (prodavač mora i sam biti uvjeren u vrijednost i korisnost proizvoda te u prikladnost cijene) . d) Tretman i odgovori na prigovore kupca – metode: Da. koristi i vrijednost koju proizvod ima za kupca. bez obzira na potrebe i troškove tvr tke. pri čemu se ona po mogućnosti i ne spominje . PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU a) Demonstracija: . tj.metoda optičkog umanjivanja .pozitivno obraditi prigovore kupca (izbjegavati poučavanje. marku. tj.metoda usporedbe – uspoređuje se cijena jedne varijante sa znatno skupljom varijantom . što ga se ne može osporiti. Preformuliranjem se takvom prigovoru. tj. Ni izdaleka nije dovoljno samo tvrditi da je ponuđeni proizvod vrhunske kvalitete i da cijena odgovara kvaliteti – kupac želi puno više saznati o proizvodu: ime proizvođača.metoda parabole – cijenu uspoređujemo s uobičajenim malim izdatcima 214 . Metoda preformuliranja (taktika ponavljanja i ublaživanja) Kod ove metode prodavač ponavlja nestručan ili prenaglašen prigovor kupca u ublaženu obliku. jer to uništava potrebno povjerenje kupca u prodavača. tj.promatranje kupca (govor tijela).navodi se cijena manje količinske jedinice. Snaga prigovora je znatno smanjena budući da prodavač sam spominje prigovor. Metoda analogije Na prigovor se često može bolje odgovoriti tako da kupcu ponudimo neku usporedbu nego da izravno odgovaramo na prigovor. Važno je međutim da prodavač za svakog kupca nađe pravi.cijenu navesti u kombinaciji s korisnošću robe . a što se s tim ne smije raditi).metoda analiziranja – ukupna se cijena dijeli na pojedinačne dijelove. jamstva. pokušati razumjeti ŠTO je rečeno i pokazati sugovorniku da ga se sluša). c) Argumentacija: PRO-argumentacija Sadrži pozitivne izjave o proizvodima i uslužnim djelatnostima i trebale bi kod slušatelja izazvati pozitivne osjećaje. a ne one uobičajene u trgovanju . prednosti. Bumerang metoda I kod ove se metode prodavač isprva slaže s mišljenjem kupca. KONTRA-argumentacija Ima negativan utjecaj na slušatelja ili izaziva negativne i neugodne osjećaje. ako se praktično značenje nedostatka.cijene treba objasniti. osjeti i iskuša proizvod – povezuje se s proizvodom i prihvaća ga kao vlastiti. što se s tim smije/može. Metode argumentacije cijene: . Mogu se koristiti usporedbe iz područja poznatih kupcu ili pak koristiti slične slučajeve iz iskustvenog polja sa moga kupca. sirovinski sastav. Slaganje i izjednačivanje (metoda kompenzacije) Od male je koristi poricati potpuno opravdane prigovore. prigovora može ograničiti ili se tom nedostatku mogu suprotstaviti kompenzacijske prednosti proizvoda. oduzima oštrina. Metoda prevencije Osobito je prikladna za prigovore za koje se može unaprijed predvidjeti da će ih kupac izreći. Dodatna je prednost i to što prodavač sam bira trenutak kada će odgovoriti na prigovor. Koristimo je ako npr. .pustiti kupca da i on izvede demonstraciju. da bi zatim taj prigovor pretvorio u argument pozitivan za kupnju. osnovnu (glavnu) i dodatnu korist.metoda bagateliziranja – u ovom se slučaju razlika u cijeni prikazuje manje važnom nego što ona to jest – to smijemo napraviti samo kada je razlika mala i beznačajna. 3. dodatne usluge.metoda oduzimanja – kada se stari uređaji uključe u cijenu . uvjete dostave i plaćanja. održavanje.

POJAČAVANJE ODLUKE – POZDRAV S KUPCEM “Dobro ste izabrali!” “Dugo ćete uživati u ovom proizvodu!” Pohvala kupca vodi nas izravno u fazu opraštanja kojom ćemo mu pojačati osjećaj da nam se. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVO. a obje su povoljne za prodavača. moći ćete je isprobati već ovog vikenda. itd. OTKRIVANJE Zatvorena POTREBA = aktivno pitanja slušanje (zadobivaPitanja mo naklonost kupca) alternative Pitanja sugestije .prezentacija obilježja proizvoda i kupčeva proba 3. sugerira odluku na kupnju.kontakt očima 1. ali još nije čvrsto odlučio hoće li kupiti ili ne potvrda/pohvala kupca Demonstracija . “Vaša će se unuka sigurno dobro zabavljati igrajući se ovom igračkom.okrenite tijelo prema sugovorniku POGLED . a time i o našoj tvr tki. Posljednji dojam što ga kupac ima o nama. PREGLED FAZA PRODAJNOGA RAZGOVORA OTVORENOST .” 5. znače kupnju. Tih nekoliko minuta opraštanja od kupca odlučujuće je hoće li kupac osjetiti žaljenje zbog kupnje ili zadovoljstvo i pozitivno sjećanje na tvr tku. a ne braniti Primjeri na CD-u: RADNI LIST 1 RADNI LIST 2 RADNI LIST 3 RADNI LIST 4 RADNI LIST 5 RADNI LIST 6 RADNI LIST 7 RADNI LIST 8 RADNI LIST 9 – POZDRAV U PRODAJNOM RAZGOVORU – OTKRIVANJE POTREBA U PRODAJNOM RAZGOVORU – VI-STAJALIŠTE U PRODAJNOM RAZGOVORU – PITANJA KOJA NE TREBA POSTAVLJATI U PRODAJNOM RAZGOVORU – PRIPREMA ZA PRODAJNI RAZGOVOR NA SMOTRI/SAJMU – METODE ARGUMENTACIJE CIJENE ZA PRODAJNI RAZGOVOR – METODE ARGUMENTACIJE ZA KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – TRETMAN I ODGOVORI NA PRIGOVORE KUPCA U PRODAJNOM RAZGOVORU – ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA 217 216 . u svako doba može obratiti.” Tehnika alternative Kupcu se u ovom slučaju nude dvije mogućnosti na izbor. skije) odmah kupite. “Sigurno ste odmah ustanovili kako stolnjak dobro upotpunjuje ovaj servis za jelo? Zar ne?” Pohvala kupca Ovom će tehnikom vješt prodavač kupca osloboditi straha od reakcije njegove okoline nakon što se odlučio na kupnju i ujedno mu navesti razloge kojima će moći opravdati svoju odluku pred rodbinom.4. par tnerom. u slučaju ODLUKE .OPRAŠTAproblema. u svako doba može obratiti NJE OD KUPCA pozitivne izjave o proizvodima negativan utjecaj na slušatelja cijene treba objasniti. POJAČAVANJE opraštanje kojim ćemo kupcu dati osjećaj da nam se. djeluje dugotrajno i odlučuje hoće li kupac doći ponovno ili ne.tehnike zaključivanja ”Kupnju žurno izvršiti” “Ako robu (npr. tj. u slučaju problema. PRODAJNI RAZGOVOR U UŽEM SMISLU (isticanje pogodnosti za kupca) Opis robe Argumentacija PROKONTRACIJENE Tretman i odgovori na prigovore kupca kupnju žurno izvršiti 4. USPOSTAVLJANJE OSMIJEH – koji odaje želju za komunikacijom (ali ne pretjera ODNOSA (kupac je na i nametljiva srdačnost) očekivan i drag gost) POZDRAV NAKLON RUKOVANJE Otvorena pitanja 2. tj.Tko? Što? Kako? Kada? Koji? Čemu? S kojom svrhom? Gdje? – navodimo kupca na suradnju kao kontrolno pitanje DA ili NE odgovor ili pitanje potvrde spremnost na kupnju. ZAKLJUČAK PRODAJNOGA RAZGOVORA .tehnika alternative RA (prepoznati tehnika sugestije kupovne signale) pohvala odluke kupca 5. “Želite li radije pulover s visokim ovratnikom ili na V-izrez?” Tehnika sugestije U slučaju tehnike sugestije prodavač ponovno traži od kupca da potvrdi najbolje prihvaćene argumente za kupnju i time mu olakšava.

STRANI JEZICI I VJEŽBENIČKE TVRTKE Preduvjet međunarodnog trgovanja je poznavanje zajedničkoga jezika. 219 . Uz poglavlje 7. na pratećem CD-u naći ćete: 1. Naša je misija strukovno obrazovanje učiniti korijenom koji će mladim ljudima pružati sve što im je potrebno da bi uspjeli u poslu i dosegli najviše visine. U ovom se poglavlju prikazuje primjena stranoga jezika u VT-u i korelacija nastave tog jezika i vježbeničke tvrtke. Primjeri poslovnih pisama na talijanskome.7. engleskom i njemačkom jeziku. Najviša stabla rastu iz najsnažnijih korijena.

U vježbeničkoj se tvrtki učenici-radnici uče "poslovanju" od početka (osnivanja) do zatvaranja tvrtke. Kako registrirati tvrtku. voditi računovodstvo. zaokružujući tako svoje znanje i vještine potrebne za suvremeno poslovanje. Suradnja i komunikacija u globalnom svijetu u kojemu danas živimo. izračunati koliki porez platiti državi – svakodnevni je posao učenika-radnika vježbeničkih tvrtki. a učenici ujedno uče o važnosti informacijskih tehnologija u suvremenim uvjetima poslovanja. Korištenjem IT-a u nastavi Vježbeničke tvrtke jača se i svijest učenika o potrebi i nužnosti cjeloživotnog obrazovanja. naručiti robu ili uslugu. Naša je zadaća obrazovanje učiniti energijom koja osvjetljava budućnost 221 . Primjena informacijskih tehnologija u svakodnevnom radu vježbeničkih tvrtki ključna je za razvitak i napredak te tvrtke. prijaviti radnike. U središtu ovog poglavlja je praktična primjena različitih softverskih paketa. platiti račun. KORIŠTENJE INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U VJEŽBENIČKIM TVRTKAMA Svako suvremeno poduzeće u svom trgovačkom poslovanju koristi računala. moguća je 24 sata na dan. a kojega karakterizira informacijska i komunikacijska povezanost.8. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države. 7 dana u tjednu.

Osobno računalo korisniku omogućava pohranu velike količine podataka. Microsoft Word – predlošci i skupno pismo (. Internet. 222 Prezentacija je prezentacija i samo je to . kao "mreža svih mreža". Kontrolna lista za mrežne (web) stranice (. a primjenjuju ih u nastavi Vježbeničke tvr tke.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Suradnja i komunikacija u svijetu u kojemu danas živimo (a čija je značajka globalnost i povezanost) moguća je 24 sata na dan. Za poglavlje 8.). Računala su danas velikim koracima ušla u naše domove. Microsoft Publisher – izradba poslovno-promidžbenih sredstava (..8. Mladi ljudi veoma su svjesni novih alata koji su im na raspolaganju.. Upravo je stoga primjena informacijskih tehnologija u obrazovanju ključna za razvitak i napredak kako društva tako i države. omogućava komunikaciju između bilo koja dva korisnika na svijetu te prijenos svih vrsta podataka. Razvitak web -trgovina. Excela i Publishera. Uz poglavlje 8. pokretač razvoja društva. i Koja je korist što ju imamo od informacijskih tehnologija u vježbeničkim tvr tkama. Poduzeća koriste tehnologiju i softver kako bi u takvim uvjetima poslovanja postali što učinkovitiji. Najrašireniji programski paket koji možemo koristiti za rad u vježbeničkim tvr tkama je Microsoft Office. omogućuje komunikaciju i s najudaljenijim kupcima. Naravno da takve promjene u gospodarstvu nužno utječu i na promjene u obrazovnome sustavu i načinu poučavanja učenika. Uz poglavlje 8.izradba prezentacije u PowerPointu (. njihovu obradbu jako velikom brzinom te prikaz svih vrsta podataka: od teksta i cr teža. Prezentacije se najčešće izrađuju u programu MS PowerPoint. V j e žb e ni čk a tvr tk a s vak ak o j e mj e s to s tj e canj a p r ak ti čni h znanj a i s i g ur no s ti u obavljanju rutinskih poslovnih zadataka te na taj način ujedno omogućava učeniku i lakše uključivanje na tržište rada.1 UPORABA IT-a U IZRADBI DOKUMENTACIJE I POSLOVNO-PROMIDŽBENIH SREDSTAVA Ovdje se prikazuju konkretni primjeri (npr. internet. 8. brošure) korištenje Worda. Prije same tehničke izradbe prezentacije moramo znati odgovoriti na tri pitanja: 1. Tko je moja publika? 3. Danas nema suvremenoga poslovnog ureda tvr tke (bez obzira na njezinu veli činu i djelatnost kojom se bavi) bez računala. IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU 8.2 IZRADBA PREZENTACIJE U POWERPOINTU U središtu ovog poglavlja je izradba profesionalne PowerPoint prezentacije. Microsoft PowerPoint .doc) ali i u stvarnome poslovanju? Svakako .stoga su važne podrške u poslovanju. tj. mjesto i nadnevak održavanja prezentacije i slično ❏ prezentacija ❏ zaključak – podsjetiti na osnovni cilj prezentacije. probleme na koje nailaze i rješenja koja im se nameću – dakle jedan potpuno nov (ili bitno drugačiji) oblik učenja. lakše pretraživanje goleme količine podataka te lakša razmjena znanja i iskustva. publika gleda u slajdove i ujedno sluša predavača kako čita sa slajdova. Microsoft Publisher – web (. Najčešći problem i pogrješka kod prezentacija je da osoba koja izvodi prezentaciju često ne pravi nikakvu razliku između dokumenata (koji joj služe kao temelj izradbe prezentacije) i same pre zentacije. u ovom je poglavlju prikazano nekoliko osnovnih tehničkih uputa vezanih uz izradbu prezentacije.1 na pratećem CD-u naći ćete: 1. Što je moja poruka? 2. U ovom ćemo priručniku ukazati na nekoliko stvari koje su učenici radili kroz predmet Informatika. ime institucije iz koje autor dolazi.3 WEB-SHOP U današnje se vrijeme trgovina više ne može zamisliti bez suvremenih komunikacijskih medija . odgovor na možebitno postavljena pitanja ❏ posljednji slajd – podatci za kontakt. Informacijske su tehnologije.nikad dokument. Želja nam je da kroz vjež beničku tvr tku uloga škole i samog nastavnika polako postane savjetodavna. Da bismo to izbjegli.pps) 2. ime autora. osim stručne spreme. zahtijeva poznavanje rada na računalu (Microsoft Office. ali i podučavanja. Često se u natječajima za posao.2. Računalo uvelike olakšava rad i ubrzava poslovne procese te na taj način skraćuje put donošenja poslovnih odluka. odnosno izradba vlastite web-trgovine poduzeća. jednako kao i obrazovanje.pps) 8. 7 dana u tjednu. Ako učenici intenzivno koriste računalo za svladavanje gradiva. Zbog toga je nužno da učenik-radnik u vježbeničkoj tvr t k koristi računalo za obavljanje „svakodnevnih“ poslovnih aktivnosti. da učenik sam spozna koja znanja treba steći i koja je važnosti cjeloživotnog obrazovanj a. Internetska stranica je izlog gospodarskoga svijeta. Ona se razmjerno jednostavno može izraditi s pomoću programa Frontpage.2 na pratećem CD-u naći ćete: 1. preko govora.pristup informacijama bez velikih troškova. nastavnici mogu imati potpuni uvid u materijale koje učenici koriste.e -maila i interneta . Što bih želio/željela da ti ljudi učine ili osjećaju kad prezentacija završi? 223 . To znači da predavači prije prezentacije podijele materijal s prezentacije koji publika čita za njezina trajanja.3 na pratećem CD-u naći ćete: 1. na naša radna mjesta i u škole. izradba posjetnice.pps) 8. Svaka bi se prezentacija trebala sastojati od nekoliko dijelova: ❏ početni slajd – najčešće stavljamo naslov prezentacije. fotografija do filma. Nazivamo ga problemom „trostrukog predavanja“1. glazbe.pps) 2.

3. ili najviše tri.Ako imamo odgovor na ta tri pitanja možemo početi izrađivati prezentaciju. kao pokazivače za održavanja prezentacije. a najbolja je veličina 32 pt • koristiti dva. metalne šipke . projekcijsko platno ... tj. a ne cijelu prezentaciju • tekst za cijelu prezentaciju treba pisati jednom bojom te istim formatom i veli činom slova • neki se tekstualni dijelovi mogu pretvoriti u strukturalne prikaze.. ali je pri izradbi prezen tacija jako važno koju sliku upotrijebiti • dobar vizualni prikaz govori umjesto Vas. PROSTOR – ako ste u mogućnosti. Tehnička pravila vezana uz izradbu dobre i uspješne prezentacije: ❏ TEKST: • ako napravimo slajd prepun teksta. ❏ SLIKA: • često kažemo da „jedna slika govori više od tisuću riječi“. pogledajte prostor prije prezentacije i provjerite koliko je prezentacija vidljiva onima kojima je predočavate. OSVJETLJIVANJE – pokušajte što više izbjeći lasere. Jerry: Prezentacijom do uspjeha: uspješno predstavljanje. MATE i Zagrebačka škola ekonomije i managementa. video. publika nesvjesno počinje čitati („problem trostrukog predavanja“)1 • ne stavljati puno teksta (najbolje je koristiti formulu 4 x 4. Prezentacija je „predstava“ koja će se odigrati kao i zakazana premijera kazališne predstave. str.. projektor. Arial. npr. zvučnike.. na nekom točno određenu mjestu. 110. Stoga pokušajte izbjeći ove zamke: 1. ❏ ANIMACIJA: • previše animacije zbunjuje i usporava tijek prezentacije • previše animacije zaokuplja te odvlači pozornost slušatelja • pri oblikovanju animacijskih efekata na umu je potrebno imati psihologiju percepcije (u zapadnim se zemljama čita s lijeva na desno pa je puno lakše i pratiti natuknice koje dolaze na taj način). u točno određeno vrijeme. ❏ POZADINA: • slajdovi se u prezentaciji koriste da bi potpomogli predavaču • pri izradbi prezentacije (u većini slučaja) ne znate kakav Vas prostor čeka na samoj prezentaciji pa je odabir pozadine (SLIDE DESIGN) jako važan • najbolje je koristiti plavu pozadinu na kojoj su slova žute ili bijele boje • pozadine tijekom prezentacije ne treba mijenjati.. Sva tehnička pravila koja slijede vezana su uz izradbu dobre i uspješne prezentacije te se mogu kratko sažeti u slogan MANJE JE VIŠE. OPREMA – provjerite svaki dio opreme koji ćete koristiti tijekom prezentacije: računalo. različita izgleda slajda za prezentaciju (prezentacija ne treba izgledati kao ucjenjivačka poruka) • kurzivom treba pisati samo dijelove koje ističemo. Verdana. Želimo Vam uspješnu premijeru prezentacije! 1 Weissman.. četiri riječi uz njih na slajdu) • pisati tekst u natuknicama – središte prezentacije je predavač • k o r i s ti ti FO NT s l o va k o j i s i g ur no p o s to j i na r ačunal u i k o j i j e l ag an za či tanj e . Zagreb. Times New Roman. shema. 2006. 224 225 . 2. četiri cr tice prema dolje. pred (u pravilu) poznatim auditorijem. grafikona.

autorica natjecanja Prodavač. Lindner. multiplikatorica za rad u Vježbeničkoj tvr tki. u Austriji su dobivali diplomirani studenti četverogodišnjih studija prije bolonjske reforme visokoga školstva i ona nije znanstvena titula nego je ekvivalent titulama poput dipl. Arambašić Sanja. soc./04. Predsjedatelj radne zajednice nastavnika ekonomske skupine predmeta u saveznoj pokrajini Beč. umjetnosti i kulture Republike Austrije . nastavnik gospodarske skupine predmeta u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. Peter Schönthal. oec. Autorica je i stručnjakinja u projektu ECO NET (www.for tunato@aso.. predavač na trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču. multiplikatorica za program Vježbenička tvr tka.hr. Fortunato.hrzica@kr. oec. dipl.gimneks-benediktkotruljevic. oec.econet-see. Susanne.zoretic@zg. dipl. Nataša. dipl. Članica je skupine za izradbu Okvirnoga  nastavnog plana i programa vježbeničke tvr tke.hr. oec.com Čižmek Vujnović. Mag. profesorica u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar. e -adresa: natasa. Voditeljica je vježbeničkih tvr tki u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar od 2000. autorica udžbenika. umjetnosti i kulture Republike Austrije (www. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i u Središ njem državnom uredu za upravu. i sl. oec.. e -adresa: sarambasic@yahoo. članica tima autora programa za nastavni predmet Vježbenička tvr tka. koordinatorica u Središnjem uredu vježbeničkih tvr tki u Agenciji za strukovno obrazovanje. Pašalić. provodi projekt ECO NET (k-education. Članica Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana za predmet Vježbenička tvr tka. dipl. oec. viša stručna savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje. nastavnica Knjigovodstva s bilanciranjem i Vježbeničke tvr tke u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.or.hr.cvetko@aso. e -adresa:gordana. **Titulu MMag. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama u okviru ECO NET projekta. Branka.Središnjeg ureda EUROPEN-a za Hrvatsku u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića u Zagrebu (www. Urh. Koautorica je udžbenika za poduzetništvo te multiplikatorica za rad vježbeničkih tvr tki u okviru ECO NET II projekta.com). dugogodišnja nastavnica ekonomske skupine predmeta u Drugoj ekonomskoj školi. Hans Philipp. e -adresa: lurupcic@gmail. multiplikatorica vježbeničkih tvr tki.www..at) Tötterström.. radnik. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta. voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb koji. profesorica savjetnica u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. umjetnosti i kulture Republike Austrije. Morić. multiplikatorica za rad u vježbeničkim tvr tkama. Luka. Ingrid Weger * Titulu Mag. Mag. 226 Spangl. autorica udžbenika i vježbenica Knjigovodstva s bilanciranjem. Stručnjak za provedbu projekta ECO NET (www. Marić. Peter Krauskopf.eesi-impulszentrum. Zoretić. dipl.at). po nalogu Ministarstva znanosti. 227 . e -adresa: s. obrazovanja i špor ta te Ministarstva nastave. Elisabetta. Ondina.zagreb@kulturkontakt. e -adresa: branka_maric@net. voditelj VB-a Zagreb . Blaženka. predavačica na Trgovačkoj akademiji „Schumpeter“ u Beču.vibiral@skole. Marina.rezek.entrepreneurship.com. dipl. Michael Pöll. e -adresa: dubravka. profesorica savjetnica u Srednjoj školi Zabok u Zaboku. član Povjerenstva za izradbu nastavnoga plana 2003. MMag. mr.hr.at) i impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave. Osnivačica je Impulsnog centra za podučavanje poduzetništva Ministarstva nastave. Rupčić.at. dipl.econet-see. Anita. Johannes.**. S prilozima: Herber t Kolinsky.hr). e -adresa: marina.econet-see.POPIS AUTORA Skupina hrvatskih i austrijskih stručnjaka/voditelja vježbeničkih tvr tki: Režek Cvetko. nosi osoba koja je diplomirala na dva fakulteta. Hržica. ing.com. U Predsjedništvu je radne zajednice za vježbeničke tvr tke u saveznoj pokrajini Beč. Mladen. Autorica je udžbenika i multiplikatorica vježbeničkih tvr tki.. Mag. članica radne skupine za modernizaciju Okvirnoga plana i programa Vježbenička tvr tka. e -adresa: entrepreneurship@gmx.t-com. austrijska koordinatorica za prosvjetnu suradnju s Republikom Hrvatskom. Gordana.. Voditeljica je radne skupine učitelja/ica predmeta Vježbenička tvr tka u saveznoj pokrajini Beč.com. autorica udžbenika. članica povjerenstva za nastavni plan za ekonomske škole te autorica i stručnjakinja u projektu ECO NET (www. i Povjerenstva za izradbu obrazovnih standarda 2007. g. oec. do 2007. Vibiral. Dubravka. e -adresa: elisabetta. Beate.at).hr.. voditelj Odjela kvalitete.htnet. predavačica na Trgovačkoj akademiji u Beču..at). multiplikator vježbeničkih tvr tki. Začetnik inicijative o podučavanju poduzetništva (www./2009.*.spangl@aon.*.*. dugogodišnja nastavnica ekonomskih predmeta i voditeljica vježbeničke tvr tke. ravnateljica je Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i profesorica mentorica.eesi-impulszentrum.hr. Autor je niza udžbe nika od kojih navodimo „Razumjeti gospodarstvo – oblikovati budućnost“ te različitih didaktičnih publikacija. trenerica za NCEE program. oecc.

udžbenik za 3. 2000.d. zanimanje ko mercijalist.: Marketing. 2008.na njihovu angažmanu tijekom pionirske faze Vjež beničke tvr tke. na kraju. u.A.a. W.: Poduzetništvo 4. udžbenik za 3. Ekonomski fakultet Osijek. A. Varaždin. Pula. Brajković.: Entrepreneur: Menschen. 1993. Posebice želimo zahvaliti i timu multiplikatora/ica iz Hrvatske koji će svoje znanje i žar prenijeti mnogim drugim kolegama/icama i time postati stjegonoše suvremenoga ekonomskog strukovnog obrazovanja. G. Varaždin. udžbenik za 4. S.: Kako (se) dobro pre zentirati. J. (Band I bis III).. udžbenik za 1. L. Wien. Zoretić.o. 2008.: Wir tschaft verstehen – Zukunft gestalten. Zagreb. die Ideen umsetzen.. gospođi Beate Tötterström. umjetnosti i kulture i voditeljica k-education projektnog ureda Zagreb Popis literature Aff. C. O. Wiegmann. Horvat. Školska knjiga.: Marketing. Veleučilište u Splitu.: Poslovno komuniciranje & poslovni bonton. W. gospodinu Herber tu Kolinskom.. Philipp. 2002. in: Schneider. 2007. 2005. 2003. Čižmek Vujnović. 7-8.: Kako se uspješno prodati. O. Uroić.. M.. Aleksić. 2001. Vadea. Miljković.: Die Übungsfirma im kaufmännischen Vollzeitschulwesen Österreichs – ein Lernor t eigener Prägung? In: Wir tschaft und Erziehung 53/2001.: Poduzetnički projekt.Zahvale Izdavači. Viljetić B. 1999. savjetniku za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Petar. 323..-271. Lj. Rocco. F. Želimo poimence zahvaliti kolegama/icama koji su bili koordinatori/ce projekta ECO NET: gospođi Dietlinde Kastelitz.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht.. N. Gintenstorfer.. 2003. S. Pavičić. Zagreb. Bratko. Meler.: Agieren auf globalen Märkten – welche Anforderungen stellt dies an die 229 228 . 2006. Zoretić. J. B. J.. 34/2003.. Đurđević.: Netradicionalne me to d e u o b r azo vanj u o d r as l i h . gospođi Magdaleni Anić.: Umijeće razgovora. Gitomer Jeffrey: Mala crvena knjiga prodaje. Cingula. udžbenik za 2. I. S. 2002..: Erfolgreich und zukunftso rientier t: Übungsfirma. Wien. J. Alfirević. gospodinu Željku Štefancu. Kargačin. S.. Mate. D. Hr vats k a zajednica pučkih otvorenih učilišta. J. Zoretić. g. Vadea. Zagreb. Lindner. P. u.: Psiho logija prodaje.): Komplexe Methoden im betriebswir tschaftlichen Unterricht. Ivan Šutalo. eine Idee macht Schule.: Die Idee der Übungsfirma. te gospođi Gordani Zoretić. Vadea. Sinergija. višoj stručnoj savjetnici – dizajnerici programa izobrazbe pri Središnjem državnom uredu za upravu. Dibb. 2008. M. 2004. J. S. Ljudi koji ostvaruju nove ideje važni su u svim segmentima društva i znanosti. ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje Johannes Lindner.: Poduzetništvo 3. S. 1998. povjerenici za obrazovanje austrijskoga Ministarstva obrazovanja i voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb.. dipl. W. pa tako i u obrazovnom sustavu. Split. G. AGM. 195. A. Wien. 238. E. upravu i trgovinu Zavoda za školstvo (Agencije za odgoj i obrazovanje) pri Ministarstvu znanosti. Müller.. (Hrsg. gospodinu Jörgu Treytlu . W.H. siječanj 2004. Initiative für Teaching Entre preneurship. O.. Zagreb.: Održiv razvoj .: Poduzetništvo 2. 2005. Kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji. (urednici): Marketing. E. Mate. Cvitanić. udžbenik za 4. act – die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen (Hrsg. 1993. Školska knjiga d. Osijek. Nr. N. razrede eko nomskih škola.. 2003. Brajša. razrede ekonomskih škola. Vadea. G. g. Zagreb. Zagreb. g. Pride. S.d. Riebenbauer. Zagreb. Alka script. Zagreb. razred srednje strukovne škole. H. Cingula. Zagreb. gospodinu Michaeu Pöllu. In: Erziehung und Unterricht 153. 1996. 2000. M. ECO NET materijali Kaiser. S. M. Cingula. Zagreb. Simkin.: O Handlungsorientierung – Mythos oder (wir tschafts)didaktische Innovation? In: Schneider.: Govor tijela. Lindner. Split. 2001. gospođi Susanne Spangl. (Hrsg. pri vremenoj voditeljici k-education projektnog ureda Zagreb. Zagreb. L. 2001. Kuvačić. 2008.društvena odgovornost kompanija. Đurđević. Pease. Poslovni magazin RRIF. gospođi Dori Ulaga. Urh. tadašnjem višem stručnom savjetniku za ekonomiju.o. S. žele zahvaliti svim nastavnicima/cama i ravnateljima/cama te austrijskim stručnjacima – gospođi Inge Koch. vodeći stručnjak projekta ECO NET Anita Pašalić. razrede ekonomskih škola. Kotler.. Novak-Ištok. Samobor. Mate. N. gospodinu Peteru Krauskopfu. C . razred ekonomske škole. Mađerić. D. Cingula. 2005. H. M. trgovinu i poslovnu administraciju u Agenciji za strukovno obrazovanje. M. M. Ferrell.. obrazovanja i špor ta (MZOŠ). Zagreb. razrede ekonomskih škola. Čižmek Vujnović. g. G. IEP. g. Varaždin.)..a. Zagreb. Čižmek Vujnović.: Poduzetni štvo 2. Kuvačić. Kuvačić.g Neuweg.: Upravljanje marketingom. Edo. Vrbanec: Poduzetništvo 3. g. O. – 243. tadašnjoj višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju... Nr..: Poslovni bonton. – 329. ing. g.: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti.:Biznis plan ili poduzetnički projekt. Previšić.. Georg H.. Masme dia.. Rijavec. M. Vibiral.: Marketing. povjerenica za obrazovanje austrijskoga Saveznog ministarstva nastave. Školska knjiga. Wien. P.. Zagreb. Wien. višoj stručnoj savjetnici za ekonomiju. 2008.. 1995. Đurković. Beretin d.: Bedeutung und Stellenwer t der Lernbüroarbeit im Rahmen der wir tschaftsbe ruflichen Bildung. Mozaik knjiga.S. trgovinu i poslovnu administraciju. Školska knjiga d.: Poduzetništvo 1. F. Osredečki. A. Varaždin. str 14. Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti potpora na putu k uspostavi nove kulture podučavanja i učenja uz pomoć Vježbeničke tvr tke. 2003.

V.: Prezentacija prezentacije. Eine Methode fur kompetenzorientiertes Lehren und Lernen. (www. 10. seminarski rad. 2008]. Online in Internet: URL: http://www.unizg. 2008. Centar za žene Rosa.doc www. Rocco. Juli 2006. 2001.CEPOR. Zagreb Internet.bwpat. 7. Zagreb. Seminari: „Projekt za projekt čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. godina 2002. Zagreb.pdf [Stand: 28. 2008]. i suradnici: Rječnik marketinga./Gramlingner.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/akademski_ured/EU-CV-Hr-Eng. I – V Tramm.net www. 2008. 10. 11. S. Zagreb. 7. F. i 18.: Lernfirmenarbeit als Instrument zur Förderung beruflicher und personaler Selbständigkeit. E.de/ausgabe10/riebenbauer_bwpat10.fso.bwpat.aso. Masmedia. Masmedia. F. Skupina učenika četvrtog razreda ekonomske škole: Poslovni bonton. T.pdf [Stand: 28. 1993./2003. In: wissenplus.. In: BWP@. Predstavljanje i upoznavanje. Heft 2. pretraga 12.: Poslovni plan poduzetnika.hr Fotografije Sve fotografije i ilustracije su vlastite i umjetnički obrađene 230 . R. Tőtterstrőm. Zagreb.: Übungsfirma. 2006/07. šk.hr Agencija za strukovno obrazovanje Lastovska 23 10000 Zagreb T +385 1 62 74 666 F +385 1 62 74 606 www.hr) Skupina autora: Želim biti poduzetnik. Ausgabe Nr.Übungsfirma? In: BWP@. 2007. www. 2007. B.moj-posao. S. Juli 2006. Vlajo. VETIS – Informacijski sustav Agencije za strukovno obrazovanje (2008.: Sudjelovanje na sajmu VT Stock. Ausgabe Nr. Spangl. M.de/ausgabe10/tramm_gra mlinger_bwpat10.poslovni-forum. Online in Internet: URL: http://www./Riebenbauer.) Žanić. 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->