P. 1
Hemija baze

Hemija baze

|Views: 1,307|Likes:
Published by carllooo24

More info:

Published by: carllooo24 on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Baze

UNIVERZITET U TRAVNIKU FAKULTET ZA TEHNI KE STUDIJE, KISELJAK

Seminarski rad: Hemija Tema: Baze,karakteristike,podjela,nastajanje i Lewisova teorija

Studenti: Ibrahimovi Nermin

Profesor: Prof. dr sc. Salim Ibrahimefendi Fakultet za Tehni ke Studije , kiseljak

1

Univerzitet u travniku

Baze Sadr ajj 2 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . kiseljak .

Kemikalijama nikada ne ispitujemo okus niti ih nesmijemo udisati.Kemija je eksperimentalna znanost jer se temelji na pokusu ili eksperimentu. 3 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije .Dok izvodimo neke pokuse nesmijemo nanositi tetu ni sebi ni okolini.Pokus ili eksperiment je prakti na provjera neke pretpostavke ili predvi anja.Prirode znanosti prou avaju prirodu i zbivanja u svemiru te nastoje razumjeti za to je sve ba tako kako jest.Baze UVOD Kemija je prirodna znanost koja prou ava gra u svojstva i promjene tvari. kiseljak .Kemikalije su tvari s kojima izvodimo pokuse ili eksperimente a dobivene su kemijsko tehnolo kim procesima.

Po protoliti koj teoriji. Po protoliti koj teoriji. u reakciji: jedinjenje HA je kiselina. protona. pove ava njihovu koncentraciju a smanjuje koncentraciju H+ jona (pove ava pH rastvora). a jedinjenje B baza. pove ava njihovu koncentraciju a smanjuje koncentraciju H+ jona (pove ava pH rastvora). u uslovima date reakcije.tj. koje u vodenom rastvoru. koje je donor (davalac) elektronskog para u uslovima date hemijske reakcije.Najnoviju i najprihva eniju op tu definiciju baze dao je Luis Baza je jedinjenje. Po klasi noj. jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje. u uslovima date reakcije. a jedinjenje B baza. Npr. jonskoj teoriji Arenijusa baza je hemijsko jedinjenje. baza je svako hemijsko jedinjenje koje je akceptor (primalac) katjona vodonika (H + ). kiseljak . Npr. baza je svako hemijsko jedinjenje koje je akceptor (primalac) katjona vodonika (H + ). protona.Baze TA JE BAZA Baza ili lu ina je jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja. u reakciji: jedinjenje HA je kiselina. usled disocijacije izdvajanjem jona OHí. Arenijusove baze su rastvorljive u vodi i ovi rastvori uvek imaju pH ve i od 7. usled disocijacije izdvajanjem jona OHí. koje u vodenom rastvoru. 4 Uni erzitet u travni u Faku tet za Tehni ke Stu i e . Po klasi noj.tj. Arenijusove baze su rastvorljive u vodi i ovi rastvori uvek imaju pH ve i od 7. Hemijska jedinjenja (sa izuzetkom nekoliko veoma jakih kiselina i baza) mogu u zavisnosti od uslova da vr e ulogu kiseline ili baze ± ovakva jedinjenja se zovu amfoterna jedinjenja .

sredstvo za pranje sudova. kiseljak . ajnoviju i naj ri va eniju op tu defini iju aze dao je uis Baza je jedinjenje. u baze spada i kausti na soda aOH). sapun i mnoge druge supstance ‡ Pomenute baze su slabe.Baze Hemij jedi jenj i et m nekoliko eoma jaki ki elina i aza) mogu u zavi nosti od uslova da vr e ulogu kiseline ili aze ovakva jedinjenja se zovu amfoterna jedinjenja. OSOBIN B ZE: ‡ Pri dodiru su klizave ‡ Menjaju oju lakmusa iz crvene u plavu ‡ Imaju gorak ukus ‡ Reaguju sa kiselinama pri emu nastaju soli ‡ Vodeni rastvori provode elektri nu struju ‡ Soda-bikarbona.veoma razaraju e i nagrizaju ko u na dodir. koja se koristi za i enje u industriji ‡ Baze su jedinjenja koja u vodenom rastvoru kao jedine negativne jone daju idroksidne jone 5 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . rastvaraju kiseline iz ko e i pretvaraju i u supstance nalik sapunu ‡ Baze neutrali u kiseline ‡ Jake baze . deluju "sapunjavo" na dodir. koje je don or davalac) elektronskog para u uslovima date emijske reakcije.

Osim toga. pod pojmom baza se naj e e podrazumijeva vodena otopina koja mo e primiti protone vodika. Baze su grupa spojeva koji sadrze metal i hidroksidnu grupu (OH) Izuzetak medju bazama je amonijeva baza ( NH4OH ) koja umjesto metala sadrzi pozitivan amonijev jon NH4+ 6 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije . koji otopljen u vodi. daje otopinu iji je pH ve i od 7. Baze su tako er oksidi i hidroksidi metala.0. definicija baze mogu biti donori elektronskih parova (Lewis) ili izvori hidroksidnih aniona (Arrhenius). Baze i kiseline su suprotne jer kiseline pove avaju koncentraciju oksonijevih (H3O+) iona.Baze Slika 1: Hemijska reakcija u kojoj natrijum hidroksid razara tablu aluminijuma U kemiji. baze op enito podrazumijevaju bilo koji spoj. dok baze smanjuju ovu koncentraciju. Ovo je definicija baza po Brønsted-Lowry-evoj teoriji kiselina i baza. eakcija izme u kiselina i baza naziva se neutralizacija. Baze su kemijska suprotnost kiselinama. Baze reagiraju s kiselinama pri emu nastaju voda i soli (ili njihove otopine). Osim nje. Primjeri baza su natrijev hidroksid i amonijak. kiseljak .

kiseljak . U ATOG OKUSA (okus sapuna. kao i sna ne kiseline. napadaju i o te uju tkivo i uzrokuju ozbiljne opekline.Baze Dobijanje baza: okisd metala+ voda----> baza MgO+H2O---> Mg(OH)2 Osobine: Mahom u cvrstom agregatnom stanju. Sna ne baze. i od atle i ime. pepela) djelimicno rastvorljivi u vodi i laknus papir boje u P AVO ! U vodenom rastvorima baze se disociraju na pozitivne ione metala i negativnu OH grupu (Luzine/Hidroksidi/Alkalije) DEFINICI : Sna na baza je ona koja se hidrolizira u potpunosti i podi e pH otopine prema . Ove je tvari nazvao bazom soli. godine. SVOJSTVA BEZE: 7 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . On je primjetio da kiseline stvaraju soli samo kad ih se pomije a s odre enim tvarima. Koncept baze je prvi put u kemiju uveo francuski kemi ar Guillame François Rouelle 5 .

Reagiraju s indikatorima: lakmus papir poplavi. Skliske i pjenaste na dodir. ). Mera analogna ovoj za koncentraciju hidroksidnih jona u rastvoru je pOH Iako pH vrednost nema metri ne jedinice. njena skala nije proizvoljna. otprilike jedna na milijuna molekula vode disocira na H3O+ i OH-. pH vrednost se meri na osnovu aktivnosti vodonikovih jona u rastvoru. pH vrednost je broj bez jedinica. Formula za ra unanje vrednosti je: pH = í log10[H + ] 8 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . Za kisele rastvore pH vrednost je manja od (pH < . a za bazne je ve a od (pH > . prema jednad bi: 2H2O(l) H3O+(aq) + OHí(aq) pH vrednost je mera aktivnosti vodonikovih jona (H+) u rastvoru i na taj na in odre uje da li je dati rastvor kiselog ili baznog karaktera. fenolftalein postane ru i ast Ph VIJEDNOST: pH vode je mjera njene kiselosti. i za pore enje koristi se pH skala koja obuhvata vrednosti od do . ). zbog saponifikacije lipida u ljudskoj ko i 2. Vodene otopine ili rastaljene baze disociraju na ione i provode struju . U istoj vodi.Baze Neka op enita svojstva baza su: . Za neutralan rastvor pH je . Koncetrirane i sna ne baze su kausti nog (korozivnog) djelovanja na organske tvari i sna no reagiraju s kiselinama . To je negativan logaritam koncentracije oksonijevih iona. kiseljak .

Nakon reakcije otopina jakih kiselina s jakim bazama (ili otopina slabih kiselina sa slabim bazama) u stehiometrijskom omjeru. tako da se pH vrednost defini e na logaritamskoj skali kiselosti. jer se u vodi nalazi isti broj H+ jona i OH í jona. kiseljak . izmerenih u jedinici molarnosti.Baze [H+] ozna ava aktivnost H+ jona (ili preciznije napisano [H 3O+]. Pritom se radi o spajanju vodikovih iona (OH -). odnosno 6. koji su nastali disocijacijom u otopini. u kojoj se njihovo kiselinsko i bazi no djelovanje me usobno poni tavaju.5 × 10 í4 ml/L e imati pH vrednost od ílog 10(4. rastvor sa pH=8. odnosno broj vodonikovih jona u jednom molu jedne litre datog rastvora.5 × 10 í4) ili 3. tj.2 mol/L. H 2O. kiselina i baza stvaraju sol i vodu. klorovodi na kiselina u vodi stvara oksonijeve i kloridne ione: HCl + H2O H3O+ + Clí Kada se ove dvije otopine izmije aju. Log10 ozna ava logaritam sa bazom od 10. NEUTRALIZACIJA: Neutralan u kemiji zna i tvar koja ne reagira ni kiselo ni alkalno. Na primer. oksonijevi i hidroksidni ioni reagiraju pri emu nastaju molekule vode: H3O+ + OHí 2 H2O 9 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije .35 Za istu vodu pH vrednost od ozna ava da je rastvor neutralan. ekvivalent vodonikovih jona.2 e imati [H +] aktivnost 10í8. Kada se otopi u vodi. Dok.31 × 10 í9 mol/L.u otopini jednaka otopina reagira neutralno (pH = 7). rastvor sa [H+] koncentracijom jona od . u vrlo slabo disocirane molekule vode. sna na baza poput natrijevog hidroksida se rastavi na hidroksidne i natijeve ione: NaOH Na+ + OHí I sli no tome. koncentracija je iona H 3O+ i OH. Neutralizacija u kemiji je reakcija izme u kiseline i baze. sa jednakim koncetracijama od 1×10 í7 mol/L.

Ca(OH)2 ‡ Molekulske supstance: NH3 Podela baza prema ja ini ‡ Jake: NaOH. poput sode (natrijevog karbonata) ili bjelanca jajeta bi se trebali koristiti za neutralizaciju prolivenih kiselina. NH3(aq) + H2O(l) NH4 +(aq) + OH-(aq 10 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . NaOH(aq) Na+(aq) + OH-(aq) ‡ Slabe: NH3.Baze Ako je jednaka koli ina natrijevog hidroksida i klorovodi ne kiseline reagira. Slabe baze. KOH. pri emu u otopini ostaje natrijev klorid.. Ca(OH)2. dolazi do potpune neutralizacije. KOH. Al(OH)3. poput natrijevog ili kalijevog hidroksida. Zn(OH)2 . uzrokuje sna nu i opasnu reakciju.. VRSTE BAZA: Podela baza Baze se mogu podeliti prema vi e kriterijuma: ‡ prema vrsti susptance ‡ prema ja ini ‡ prema broju hidroksidnih grupa Podela baza prema vrsti supstance ‡ Jonski hidroksidi: NaOH. kiseljak ... Ba(OH)2 . Neutralizacija prolivenih kiselina sa sna nim bazama.

Baze SLABE BAZE « B » « OH » ½­ ½ Kb ! ­ « BOH » ­ ½ c0E 2 Kb ! 1E Kb ! c0 ™ E 2   « B » ! «OH » ­ ½ ­ ½  «OH » ½ Kb ! ­ c0 « OH » ­ ½ 2 « » ­OH ½ Kb Kb 2  K b c0 2 4 «OH » ! K b c0 ­ ½ 11 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije . kiseljak ¢ « » ­OH ½ Kb Kb 2  K b c0 2 4 «OH » ! K b c0 ­ ½ ¡ « B » ! « OH » ­ ½ ­ ½  «OH » ½ Kb ! ­ c «OH » ­ ½ 2 .

Baze Slika 2 : Neke slabe baze JAKE BAZE « B » «OH » ½ Kb ! ­ ½ ­ « BOH » ­ ½ 12 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije . kiseljak .

kiseljak .Baze LEW S-OVA TEORIJA (TEORIJA ELEKTRONA. 1923) Slika 3: Gilbert Newton Lewis 13 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije .

Kiseline prihvataju elektrone (elektronske parove) u kemijskoj reakciji (akceptori elektrona).Baze Lewis-ova teorija je najop enitija teorija 1. kiseljak . 2. Primjer: B 3 + :NH3 3B:NH3 14 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije . Baze daju elektrone (elektronske parove) u kemijskoj reakciji (donori elektrona).

Baze 15 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Stu ije . kiseljak .

kiseljak . baza i kako se oni razlikuju. to je topivost tvari i kako to ovisi o temperaturi. U tom kontekstu. 16 Univerzitet u travniku Fakultet za Tehni ke Studije . od vas e znati: y y y y y koje tvari u na em svakodnevnom ivotu su kisele ili.Baze ZAKLJU AK: Kiseline i baze su dio na eg svakodnevnog ivota. kako izra unati te inu posto rastvorka koncentracije i postotak rje enja. kako napisati i objaviti kemijski. kako rezultat sol.bazi nost ili njihova pH vrijednost. razli itih pokazatelja koji mogu odrediti rje enja kiselosti oz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->