P. 1
1-4 KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA

1-4 KOROZIJA I ZAŠTITA MATERIJALA

|Views: 634|Likes:
Published by Luka Hrboka

More info:

Published by: Luka Hrboka on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

KOROZIJA I ZA TITA MATERIJALA

www.pfri.hr/~tomac Docent, dr.sc. Nikola Tomac, dipl.ing.

Tko sam?
‡ Dip.ing. Tehni ki fakultet Rijeka 1986. ‡ Dr.ing. NTH Norges Tekniske Høghskole 1993. , Norve ka s temom: ³ Machining of light metals´ ‡ Nau nik na SINTEF-u 1989.-1993., Norve ka ‡ Docent i Izvanredni profesor 1993.-1996. u HIN Narvik, Norve ka ‡ Izvanredni profesor 1997. na NTH - NTNU , Norve ka ‡ Direktor NK Rijeka 1997. do 2001. ‡ Docent na Filozofskom fakultetu odsjek Politehnike 2002.-2006. ‡ Docent na Pomorskom fakultetu Rijeka 2007. ³Korozija i za tita materijala´ i ³Tehnologija materijala i obrade´

Korozija mo e izazvati vrlo velike probleme

Havarija broda Prestige, 2002.

Brod s 75.000 tona nafte se slomio i potopio ispred panjolske i portugalske obale

Brod Erika, 23 godine star, do ivio je havariju 12. prosinca 1999. u nemirnom moru pri emu je iscurilo oko 12.000 tona nafte. One i enje je usmrtilo 75.000 ptica. Sud je presudio da vlasnici moraju isplatiti 192 milijuna Eura.

8. godine u 17sati i 26 minuta eksplodirala je cijev plinovoda (promjera 762 mm) za protok prirodnog plina u Americi. . Dva mosta preko kojeg je prelazio plinovod tako er su bila vrlo te ko o te ena. Oni su kampirali u blizini mosta preko kojeg je prelazio plinovod. Utvr eno je da su poginuli bili te ko ope eni. te se zapalio i gorio 55 minuta. Plin koji je iscurio iz cijevi i eksplodirao. U ovoj nesre i 12 osoba je poginulo. otrovani uglji nim monoksidom i ugu eni plinovima. Ispitivanja ove nesre e su pokazala da je do lo do korozijih o te enja s unutra nje strane cjevovoda i smanjenja debljine stijenki cijevi plinovoda.19.2000.

.

.

.

.

.

.

CO2.Uzrok nesre e 1. Vanjska o te enja (iskopi i druge aktivnosti) 5. H2S i drugi) . Korozija unutar plinovoda smanjila je debljinu stjenke 2. klorida. Prekomjerni pritisak u cjevovodu 3. bakterija. kisika. Nepostojanje kontrole korozije 4. Slo en proces korozije plinovoda (utjecaj vlage.

‡ Kada se mijenjaju cijevi iz plinovoda.Kontrola korozije ‡ Korozivni plin ne smije se transportirati. . unutra nje povr ina moraju se ispitati i rezultati se moraju zapisati. utjecaj plina na koroziju plinovoda mora se istra iti i moraju se poduzeti koraci kako bi se smanjila unutra nja korozija plinovoda.

Tro kovi zaustavljanja proizvodnje i otklanjanja o te enja procijenjeni su na milijardu dolara. . do 2003. godine otkrila su se mnogobrojna korozijska o te enja nastala u 5 podvodnih naftovoda u Sjevernom moru.Od 1996.

.Samo godinu dana nakon proizvodnje osovine vlaka su po ele korodirati. NSB type 72 vlak.

Korozija na lokomotivama jedan od glavnih uzroka nesre a .

.

.Novoizgra ena irska termoelektrana na treset isklju ena je iz elektroenergetskog sustava nakon to su tijekom rutinskog pregleda uo ena korozijska o te enja.

Sre om nitko nije stradao.Veliki vodeni park je zatvoren jer je eli na greda pala sa stropa visokog 15 metara. . Inspekcijom je utvr eno da je na 14. do lo do zna ajnih korozijskih o te enja. samo nakon tri godine od otvaranja parka.000 eli nih greda.

1 m/s: 0.2-0.4 mm/godinu 0.1-0.2-0.4 mm/godinu .KOROZIJA ELIKA U MORSKOJ VODI v<0.1<v<1 m/s: 1<v<4 m/s: 0.2 mm/godinu 0.

Korozija ispod izolacije .

Kako izbje i koroziju ispod izolacije ‡ Izaberi ispravan materijal ‡ Prema i cijev ispod izolacije ‡ Odaberi izolaciju koja ne zadr ava vlagu ‡ Koristi izolaciju samo tamo gdje je to potrebno ‡ Montiraj drena ni otvor ‡ Upotrebi mre u tamo gdje je to mogu e .

Vrlo je va an pravilan izbor materijala kako bi se izbjegla korozija .

.

tetnog tro enja materijala uz kemijsku promjenu sastava Korozija je kemijska ili elektrokemijska reakcija metala ili legura sa svojom okolinom Korozija dolazi od latinske rije i corrodere.KOROZIJA Korozija je proces nenamjernog. to zna i nagristi .

Prema istra ivanjima 2003. godine u SAD-u DIREKTNI TRO KOVI KOROZIJE IZNOSE: 3.1% BDP-a 276 milijardi US $ 1000 US $ godi nje po stanovniku .Korozija je uzrok znatnih gubitaka u gospodarstvu svake zemlje Korozija je danas jedan od va nih imbenika svjetske krize materijala i energije.

.

.

propisa.Zaklju ci studije korozijskih tro kova 1. Ne-tehni ke preventivne strategije ‡ ‡ ‡ ‡ pove anje op e svijesti o velikim korozijskim tro kovima i mogu oj u tedi promjena shva anja da se ni ta ne mo e u initi u vezi s korozijom promjena zakona. razvoj i primjenu . normi i postupaka u praksi kako bi se pove ala u teda pobolj anje naobrazbe osoblja vezano uz probleme korozije 2. Tehni ke preventivne strategije ‡ ‡ ‡ unapre ivanje projektnih rje enja kako bi uzela u obzir koroziju napredak u metodama predvi anja trajnosti i uporabnih svojstava napredak u korozijskoj tehnologiji kroz istra ivanja.

DIREKTNI TRO KOVI IZAZVANI KOROZIJOM Zamjena korodirane opreme Odr avanje Provo enje za tite .

efikasnosti One i enje / kontaminacija proizvoda One i enje okoli a Predimenzioniranje konstrukcija .INDIREKTNI TRO KOVI IZAZVANI KOROZIJOM Zaustavljanje proizvodnje/pogona Gubitak proizvoda (curenje iz tankova i cjevovoda) Smanjenje stupnja iskoristivosti .

TERMODINAMI KI UZROK ODVIJANJA KOROZIJE RUDA ELJEZNI OKSID ELI ANA Ekstrakcija REDUKCIJA RAFINACIJA LIJEVANJE IZVLA ENJE OBLIKOVANJE OPLATA BRODA Korozija KOROZIJSKI PRODUKTI HIDRATIZIRANI ELJEZNI OKSID Hematit Fe2O3 CJEVOVOD Oksidacija gubitak elektrona TERMODINAMI KI NESTABILNO STANJE Fe2O3 · H2O Hr a Redukcija primanje elektrona TERMODINAMI KI STABILNO STANJE TERMODINAMI KI STABILNO STANJE Fe2O3 + 3C 4Fe + 3CO2 Fe + O2 + H2O Fe2O3 · H2O Ve ina metala u zemljinoj kori pojavljuje se u obliku oksidnih i sulfidnih ruda u kojima se nalaze u termodinami ki stabilnom stanju. . Metali iz rude dobivaju se ekstrakcijom (razdvajanjem i koncentracijom) i pri tome im se pove ava Gibssova slobodna energija i dolaze u termodinami ki nestabilno stanje. Korozijom metal nastoji gubiti vi ak energije i vratiti se u termodinami ki stabilno stanje.

‡ bar jedna faza ili komponenta okoline. ali mo e biti plinovita ili vrsta e . odnosno bar jedna faza ili komponenta.TEORIJA KOROZIJE I ZA TITE OD KOROZIJE Korozija je spontani heterogeni kemijski proces u kojem kao reaktanti (po etni materijali u kemijskom reakciji) sudjeluju: ‡ konstrukcijski materijal. koja je naj e teku a.

koji ovise o afinitetu i otporima to se suprotstavljaju koroziji . koji ovisi o promjenama termodinami kih veli ina ‡ Kineti ki prou ava brzinu i tok korozije.Teorija korozije ima dva aspekta: ‡ Termodinami ki prou ava afinitet.

.T= . Mjera za afinitet reaktanata je maksimalni. Entropija (S) je termodinami ka funkcija koja govori o iskoristivosti toplinske energije.Brzina i tok korozije ovise o afinitetu reaktanata i otporima koji se suprotstavljaju tom procesu. a mo e se smatrati mjerom za nered u nekom sustavu. koristan rad koji sustav mo e izvr iti pri tom procesu. Pri apsolutnoj nuli u savr enom kristalu entropija je jednaka nuli. p je tlak a V volumen. Entalpija (H) je toplinsku funkciju stanja H = U + p V. gdje je U unutra nja energija sustava. Taj je rad jednak negativnoj promjeni Gibssove energije: Ap.T = T · ¨S .(¨G)p. Najve u entropiju imaju plinovi a najmanju kristali. povratni.¨H T ± termodinami ka temperatura ¨S ± reakcijska entropija ¨H ± reakcijska entalpija Gibbsova slobodna energija (G) jest energija oslobo ena ili apsorbirana u reverzibilnom procesu pri konstantnoj temperaturi i tlaku.

odnosno ote avaju uklanjanje produkata korozije s njegove povr ine.Koroziji se suprotstavljaju dvije glavne vrste otpora: ‡ Kineti ki (aktivacijski) koji ko e kemijske reakcije ‡ Difuzijski (transportni) koji usporavaju prijenos reaktanata iz okoline do konstrukcijskog materijala. .

‡ struktura. ‡ tekstura. ‡ tlak. ‡ radijacija. ‡ naprezanja. . ‡ mehani ka i fizikalna svojstva.Na afinitet i otpore korozijskom procesu djeluju vanjski faktori (karakteristike okoline) i unutarnji faktori (karakteristike materijala). ‡ oblik materijala. ‡ prisutnost makroorganizama i mikroorganizama i ‡ relativno gibanje izme u materijala i okoline. Najva niji unutra nji faktori su: ‡ sastav. ‡ temperatura. ‡ defekti i napetosti u materijalu ‡ stanje njegove povr ine Najva niji vanjski faktori su: ‡ vrsta i sastav okoline. ‡ elektri ni naboj.

odnosno parcijalnom tlaku reaktanata i produkata u okolini Otpori procesu korozije ovise o faktorima afiniteta reaktanata i: ‡ Brzini gibanja agresivne sredine u odnosu na materijal ‡ Stupnju pokrivenosti materijala drugim tvarima i njihovim svojstvima .Afinitet reaktanata ovisi o: ‡ Vrsti korozijskog procesa ‡ Temperaturi ‡ Koncentraciji.

prehrambena i dr.) Odnosu izme u korozije i drugih tetnih procesa . pomorstvo. metalurgija.KLASIFIKACIJA PROCESA KOROZIJE Procesi korozije se klasificiraju prema : Mehanizmu procesa (nastajanja) i mediju u kojem se nalazi konstrukcijski materijal na: ‡ kemijsku koroziju ‡ elektrokemijsku koroziju Geometrijskom obliku korozijskog razaranja na: ‡ op a korozija ‡ pjegasta ‡ to kasta ‡ lokalna korozija ‡ potpovr inska ‡ kontaktna ‡ selektivna korozija ‡ interkristalna korozija Materijalu koji korodira Industrijskoj grani (rudarstvo.

organske .Temeljna je podjela na koroziju metala i koroziju nemetala. Korozija nemetala u svim medijima redovito je srodna koroziji metala u neelektrolitima. Korozija metala prema mehanizmu procesa dijeli se na: Kemijsku koroziju ili koroziju u neelektrolitima Kemijska korozija sastoji se u reakciji atoma metala iz kristalne re etke s molekulama nekog elementa ili spoja iz okoline. uglavnom. izlaze i iz kristalne re etke u okolinu. pri emu izravno nastaju molekule spoja koji je korozijski produkt. gube elektrone (elektrokemijska oksidacija). nisu elektri ni vodi i pa ne mogu izravnom elektrokemijskom reakcijom prije i u ione. Korozija nemetala klasificira se prema vrsti materijala: . pri emu primarno nastaju slobodni ioni. jer nemetali. Elektrokemijsku koroziju ili koroziju u elektrolitima Elektrokemijska korozija nastaje tako da atomi metala. a oni tek sekundarnim procesima mogu dati molekule spoja koji je produkt korozije.anorganske .

Zamorna korozija (engl. biolo kih ili drugih tetnih utjecaja.Posebne vrste korozije Posebne vrste korozije nastaju uz djelovanje mehani kih. corrosion fatigue) se javlja uz dinami ka naprezanja materijala koji u korozivnoj sredini sni ava granicu zamora. pri stati kim naprezanjima (izvana) i zaostalim (unutra njim) naprezanjima. Ona naj e e mo e nastati pri vibracijama dviju i uz translacijsko klizanje . fretting corrosion) nastaje pri klizanju dvaju tijela koja su u relativno vrstom zahvatu. tj. Tarna (abrazijska) korozija (engl. Napetosna korozija (engl. ako ti mehani ki utjecaji ubrzavaju korozijski proces. stress corrosion) javlja se na materijalu u napetom stanju.

Erozija skida vrste korozijske produkte s materijala i onemogu uje njihovo za titno djelovanje. gume i organskih premaza djelovanjem ultraljubi astog svjetla. osobito u prisutnosti tvrdih estica. u tlu anaerobne (ne trebaju kisik) bakterije koje reduciraju sulfate. Kavitacijska korozija (engl. cavitation corrosion) nastaje uz kavitaciju u agresivnoj teku ini (na brodskim vijcima. vla nom tlu i atmosferi. . erosion corrosion) pojavljuje se uz eroziju. Biokorozija (biolo ka korozija) obra uje koroziju uz biolo ke utjecaje. na rotorima crpki.). Erozijska korozija redovito se zbiva u turbulentnoj struji teku ine.Erozijska korozija (engl. na vodom hla enoj strani cilindra dizel-motora itd. pojavljuje se u vodi. Fotokemijska korozija (ili degradacija) nekih poliplasta. na lopaticama vodenih turbina. a u atmosferi i vodi aerobne eljezne bakterije]. Biokorozija se na metalima naj e e o ituje kao mikrobiolo ka korozija koju ubrzavaju bakterije [npr.

a mo e biti: a) ravnomjerna 1 2 M a) b) b) neravnomjerna 2 2 1 ± povr ina materijala prije korozije 2 ± povr ina materijala nakon korozije M ± materijal .Geometrijska klasifikacija korozije Op a korozija zahva a itavu izlo enu povr inu materijala.

omjer dubine prodiranja korozije u materijal na najsna nijem korozijskom ari tu i prosje ne udubine prodiranja korozije. crevice corrosion) kod dva dijela iz istih metala ili kod metala i nemetala. c) Kontaktna pri dodiru dva dijela u elektrolitu.Lokalna korozija Je najra irenija pojava korozije koja napada samo neke dijelove izlo ene povr ine materijala. Pukotinska kontaktna korozija (engl. pitting) za stupanj opasnosti korisna je mjera pitingfaktor. a mo e biti: a) Pjegasta ( koljkasta) ograni ena na pojedine ve e dijelove povr ine b) To kasta (engl. Bimetalne kontaktna korozija kod dva dijela iz razli itih metala. d) Potpovr inska najra irenija je na valjanim metalima u dodiru s morskom vodom i s kiselinama A A hmax B a) A B c) B M2 A B d) B M B b) B A M A h M1 B M .

A P A P G L G povr ina materijala prije korozije produkt korozije na granicama zrna granica zrna legura . a pojavljuje se u legurama.Selektivna korozija napada samo jednu (ili samo neke) od faza ili komponenti vi efaznoga ili vi ekomponentnog materijala. A B F F a) M K b) L A(B) a) b) A B M F K Op a fazna Lokalna komponenta povr ina materijala prije korozije povr ina materijala nakon korozije vi efazni materijal otpornija faza plemenitija komponenta Interkristalna korozija razara materijal na granicama zrna ire i se na taj na in u dubinu.

MEHANIZMI TRO ENJA MATERIJALA Glavni oblici tro enja materijala Tip Abrazija Erozija Adhezija Mehani ki zamor Glavni uzrok estice izme u susjednih pokretnih povr ina estice i velika brzina fluida Kontakt izme u povr ina estice o te ene povr ine materijala koji je izlo en ponavljaju em naprezanju Svaki od ovih mehanizama tro enja mo e generirati odre ene specifi na estice (one i enja) koje mogu uzrokovati daljnja o te enja. .

To je naju estalije tro enje u industriji. Nastaje kao posljedica prodiranja vrhova tvr eg materijala u povr inske slojeve mek eg (kao rezni alat) uz stvaranja utora pri uzajamnom gibanju tijela. Ove vrste tro enja mo emo sprije iti primjenom vrlo tvrdih.Abrazija Tro enje materijala uslijed me usobnog trenja vrstih tijela. gustih i otpornih materijala. .

Odgovaraju a obrada povr inskih slojeva . dok se kod abrazije izme u tri tijela radi o dvije povr ine izme u kojih se tvrde abrazivne estice slobodno kre u i uzrokuju o te enja. .maziva. Neki od na ini smanjenja abrazijskog tro enja su: .Izbor parova materijala otpornih na abrazijsko tro enje .Abrazija izme u dva tijela Abrazija izme u tri tijela Osnovna razlika izme u ove dvije vrste abrazijskog tro enja je u tome to abrazija izme u dva tijela nastaje isklju ivo zbog tvrdih izbo ina na povr inama u dodiru.Razdvajanje povr ina slojem fluida .

Abrazivno tro enja utje e na : ‡ Promjena dimenzija ‡ Istjecanje (leka u) ‡ Manju efikasnost ‡ Stvorene estice uzrokuju daljnja tro enja .

potrebna je velika tvrdo a same povr ine. naj e e elastomer. . b) Erozija o troga kuta . Postoje dva osnovna oblika erozije: a) Erozija tupoga kuta . Ja ina erozije najve im dijelom ovisi o brzini i kutu udara estica.proces koji je sli i abraziji i rezanju Kako bi se smanjila stopa tro enja. te njihovoj tvrdo i.gdje se ve ina energije tro i na deformaciju povr ine. Za tita od ove vrste tro enja zahtijeva elasti ni za titni sloj.Erozija Tro enje materijala uslijed djelovanja fluida (sa ili bez krutih estica no enih fluidom) koji velikim brzinama udaraju o povr inu tijela.

Smanjenje relativne brzine fluida .Izbor pogodnog materijala .Neki od na ini smanjenja erozijskog tro enja su: .Promjena kuta udara fluida o povr inu .Dodatne izmjene povr ine materijala u cilju pobolj anja njegovih karakteristika.Eliminacija krutih estica iz fluida . .

. Adhezivno tro enje se nastaje kao posljedica djelovanja me umolekularnih sila u to kama dodira tijela.Adhezija Adhezijsko tro enje nastaje kada dvije vrste povr ine klize jedna preko druge pod pritiskom. a manifestira se kroz Äpreraspodjelu³ materijala s jedne na suprotnu povr inu. Adhezijsko tro enje se reducira kori tenjem razli itih materijala i tvrdih povr ina otpornih na ovu vrstu tro enja. Adhezivno tro enje esto dovodi do hladnog zavarivanja i puknu a vrhova povr ina.

stvaranja estica. Ove pukotine se mogu iriti nakon ponovnih optere enja nosivih povr ina. O te enje povr ine mo e nastati zbog estica materijala koje se mogu na i izme u povr ina u kretanju. Prvo dolazi do udubljivanja i pucanja povr ine. Mo e do i i do odvajanja dijelova povr ina. . koje mogu znatno smanjiti kvalitetu povr ina. koji je rezultat ponavljaju eg optere enja. Nosive povr ine su izlo ene mehani kom zamoru.Mehani ki zamor (Fatigue Wear) Do kojeg dolazi uslijed periodi kog optere enja krutog materijala preko granice elasti nosti. uzrokovati zamor materijala i abraziju.

Legure kobalata. kada im se tlak snizi na vrijednost tlaka isparavanja i tada dolazi do pojave mjehuri a pare. Legure aluminija i uglji ni elici nisu pogodni za dijelove koji su podlo ni kavitacijskim o te enjima. Oni bivaju no eni u podru je vi eg tlaka gdje implodiraju (vra aju se u kapljevitu fazu) s osloba anjem energije od 1-2 GNm2. . Sama pojava popra ena je vibracijama i bukom. Ako se implozija mjehuri a pare de ava u blizini vrste stjenke. Titanove legure. dolazi do njenog o te enja. Kavitacijsko tro enje je ustvari podvrsta korozijskog tro enja.KAVITACIJA Kavitacija je specifi an oblik tro enja krutog materijala uslijed stvaranja i razaranja mjehuri a fluida u turbulentom stanju. Javlja se kod fluida koji imaju vrlo veliku brzinu gibanja. Sama priroda procesa nije u potpunosti jasna i mo e dovesti do odstranjenja za titnih filmova. austenitni nehr aju i elici i neke legure nikla pokazuju otpornost. su najotpornije na ovaj oblik tro enja. na primjer stelit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->