P. 1
Skripta Za Poslovne Financije

Skripta Za Poslovne Financije

|Views: 11,914|Likes:
Published by Ana Majer

More info:

Published by: Ana Majer on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

DUPRAVLJANJE FINANCIJAMA 1.

1 FINANCIJE PODUZEĆA - novčana sredstva poduzeća u originalnom obliku ili uložena u imovinu poduzeća, druge subjekte ili financijske institucije. - znanstvena disciplina koja proučava zakonitosti u poslovanju novčanim sredstvima poduzećaPRISTUPI FINANCIJAMA PODUZEĆA: 1. EKSTERNI je onaj u kojem se poduzeću pristupa izvana, tj. sa stajališta subjekata iz okruženja poduzeća. To je tzv. neupravljački pristup, kojem su u centru proučavanja vrijednosni papiri. a) PRAVNI PRISTUP – izučava VP sa stajališta tumačenja pravnih normi oko njihove emisije te kupnje i prodaje na financijskom tržištu. U središtu razmatranja su sporovi oko vlasništva, emisije te kupoprodaje VP. U širem smislu obuhvaća i legalno ustrojstvo financijskih tržišta (legalno ustrojstvo burze i legalna organizacija bankarskog sustava). b) DRUŠTVENI – sa stajališta društva u cjelini, razmatra ostvarivanje društvene kontrole VP (putem regulatornih tijela). Izvorno je uspostavljen zbog određivanja osnovice oporezivanja, a danas mu je svrha zaštita malih dioničara. c) INVESTITORSKI – izučava VP sa stajališta ulagača/investitora. Razmatra emisiju te kupoprodaju vrijednosnih papira na sekundarnom financijskom tržištu u smislu profiterskog upravljanja investicijama. Cilj je maksimalizacije prinosa od investicija uz prihvatljiv stupanj rizika ulaganja. To je pristup međuovisnosti rizika i nagrade MOGUĆI PRINOSI - TEKUĆI NOVČANI DOHODAK (nakanade primljene od investicije: dividende, kamate, tantijeme, najamnine…) i KAPITALNI DOBITAK (porast vrijednosti investicije, tj. pozitivna razlika kupovne i prodajne cijene investicije). Mjera prinosa je ukupna profitabilnost – Dt + ( Pt − P0 ) Dt + Pt = −1 profitabilnost za vrijeme držanja Rt = P0 P0
Rt P0 Pt Dt profitabilnost za razdoblje držanja “t” početna cijena investicije konačna cijena investicije tekući dohodak od investicije kapitalni dobitak (G) = Pt – P0, g=G/P0 prinos od dividendi (y) = Dt/P0 Rt = g + y

2. INTERNI (upravljački, korporacijski) pristupa financijama poduzeća iznutra, sa stajališta poduzeća. U centru proučavanja su VP - instrumenti financiranja dioničkog društva i uopće financijski potencijal društva. Kako upravljati financijskim sredstvima radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Cilj poslovanja poduzeća je maksimalizacija profita i opstanak poduzeća. Bavi se i analizom realnih investicija poduzeća u procesu budžetiranja kapitala. Poseban oblik ovog pristupa je korištenje VP u piramidiziranju poduzeća (na principu holoding odnosa) – držanje VP dr. poduzeća da bi se nad njima osigurala kontrola, pri čemu se VP pojavljuju kao investicija kojim se podređuju dr.kopmanije te kao sredstvo formiranja kapitala nadređene kompanije. Zašto izučavati financije poduzeća: • Zadaci financijskog managementa - upravljanje financijskim sredstvima u skladu s ciljevima poduzeća • Područja upravljanja: pribavljanje financijskih sredstava, investiranje pribavljenih financijskih sredstava • Vremenska dimenzija: tekuće odluke, dugoročne odluke samog poduzeća temelji se na novčanim tokovima i njihovoj vremenskoj vrijednosti, uključuje (tradicionalne) ciljeve poduzeća te međuovisnost rizika i nagrade.
VRIJEDNOST

Tržište nije savršeno i javljaju se konflikti interesa: 1

– javlja se kada određene interesne skupine vode poslove za druge interesne skupine (iz internog okruženja), pa su mogući konflikti interesnih skupina u internom okruženju poduzeća npr. ako jedna skupina forsira svoje interese na račun druge. • konflikti između skupina vlasnika (značajni i mali dioničari, radničko dioničarstvo) • konflikti managera i vlasnika (manageri vode poduzeće kao agenti za vlasnike, mogu forsirati svoje posebne interese - rezultat - poduzeće vrijedi manje nego da ga vode vlasnici = trošak agenata • koflikti vlasnika i kreditora (vlasnici forsiraju rizične operacije poduzeća)
- PROBLEM AGENATA

- TROŠAK AGENATA – izgubljena vrijednost zbog djelovanja agenata.. Trošak agenata može biti neizravni (izbježivi) i izravni (troškovi izbjegavanja gubitka vrijednosti - troškovi monitoringa i kompenzacije interesa). Pri tome se javlja problem prikupljanja informacija.
MANAGERSKA ODGOVORNOST:

• •

Maksimalizacija bogatstva dioničara (maksimalizacija vrijednosti dionica, dugoročni cilj poslovanja poduzeća) Socijalna odgovornost managera (upravljanje financijama poduzeća s ciljem maksimalizacije bogatstva vlasnika, briga za saturiranje ciljeva drugih interesnih skupina u poduzeću, Ppdrška povećanju bogatstva vlasnika) U uvjetima savršenog tržišta (nema konflikta glede podjele vrijednosti poduzeća među vlasnicima i vjerovnicima, maksimalizacija vrijednosti poduzeća) U uvjetima nesavršenog tržišta (mogući konflikti interesa vlasnika i vjerovnika, maksimalizacija bogatstva vlasnika, dugoročno uvećanje vrijednosti dionice)

CILJ POSLOVANJA PODUZEĆA:

• •

1.2 ORGANIZACIJSKI OBLIK PODUZEĆA NOVAC – PREDUVJET KONTINUIRANOG POSLOVANJA. To je krajnji efekt poslovanja poduzeća, te preduvjet opstanka privrednog subjekta (solventnosti). Likvidnost– sposobnost cirkulacije imovine u kružnom toku u planiranom obujmu i dinamici, pretpostavka je kontinuiteta. Svi oblici imovine predstavljaju novčani potencijal privrednog subjekta jer se mogu u određenom vremenu i uz određene rizike pretvoriti u novčani oblik. Solventnost – platežna sposobnost, sposobnost poduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća. Insolventnost – platežna nesposobnost FINANCIRANJE – dinamički proces osiguranja novca potrebnog za kontinuirano poslovanje poduzeća. PROCES FINANCIRANJA – obuhvaća postupke 1) financiranje (u užem smislu) - poduzeće pribavlja novac od određenih izvora 2) investiranje - pribavljeni novac se koristi na način da se ulaže/investira u materijalne i druge oblike imovine potrebne za obavljanje poslovne aktivnosti. Novac se investiranjem privremeno imobilizira (zamrzava, nemamo ga na raspolaganju za druge potrebe, investicije). 3) dezinvestiranje - obavljanjem poslovne aktivnosti poduzeća dolazi do oslobađanja novca iz kružnog toka (stvaranja novog novca) 4) definanciranje – tako oslobođena sredstva poduzeće koristi za vraćanje novčanih sredstava njihovim izvorima (dobavljačima, investitorima u pod..) - ranije uspostavljeni odnosi s izvorima financiranja se likvidiraju u postupku dezinvestiranja Izvori sredstava - obuhvaća sve izvore sredstava (novčanih i nenovčanih), nereaspodjeljeni dio poslovnog rezultata i novčane naknade na ime amortizacije te dr.rezerviranja novca za pokriće tzv.nenovčanih troškova. 2

LEGALNI ORGANIZACIJSKI OBLICI PODUZEĆA:

1.

INOKOSNO PODUZEĆE - prednosti:

lako otpočinjanje i završavanje poslovanja. slabosti: ograničene mogućnosti rasta i razvoja, neograničena odgovornost vlasnika za dugove, zahtijeva mnogo uloženog vremena vlasnika - prevladavaju brojem subjekata, no marginalno angažiraju kapital privrede i sudjeluju u formiranju nacionalnog dohotka.
ORTAČKO PODUZEĆE - privredni

2.

subjekt kojeg vode dvije ili više osoba dijeleći ostvarene profite i gubitke. U pravilu se sklapa ugovor o ortaštvu kojim se utvrđuju sva bitna pitanja poslovanja (početni ulog, poduzetničke plaće, raspodjela dobiti, pokriće gubitka) 2 osnovna tipa: 1. opće ortačko poduzeće – razlikuje se od inokosnog samo po tome što ima dva ili više vlasnika. Za preuzete dugove poduzeća ortaci odgovaraju solidarno, cjelokupnom svojom imovinom – poslovnom i osobnom. Najčešći oblik, prevladava samofinanciranje, te pronalaženjem novih ortaka (pa je to prednost u odnosu na inokosno), olakšano vođenje zbog većeg broja vlasnika. Nedostaci: neograničena odgovornost, nesporazumi 2. limitirano ortačko poduzeće – komanditno društvo, postoji jedan ili više općih ortaka (komplementara) - odgovaraju za preuzete dugove cjelokupnom imovinom. Drugim se ortacima omogućava limitirana odgovornost (komanditori) u visini početnog uloga ili neke druge sume naznačene u ugovoru.. Kako snose manji rizik tako se u pravilu i limitira učešće u dobiti i upravljanju. Na ovaj se način proširuje spektar izvora financiranja na one osobe koje nisu spremne prihvatiti rizik općih ortaka.Ortaci s limitiranom odgovornošću se registriraju na sudu pa su troškovi osnivanja veći od onog za opće ortačko poduzeće. Karakteristična su za pojedine djelatnosti – odvjetnička društva, zajedničke liječničke ordinacije, revizorske tvrtke. – korporacija ili dioničko poduzeće/društvo. Legalni entitet koji je u potpunosti odvojen od osobnosti njezinih vlasnika. Najznačajnije karakteristike: 1. tvrtka, pod kojom korporacija može posjedovati imovinu, sklapati ugovore, tužiti i biti tužena 2. permanentnost poslovanja neovisna od stalnosti njenih dioničara 3. kapital prezentiran u prenosivim VP – dionicama 4. limitirana odgovornost vlasnika u visini uplaćenog dioničkog kapitala 5. ovlaštena uprava koja se sastoji od izabranih direktora čija je vlast ograničena zakonom, aktima o inkorporiranju, internima aktima o upravljanju i voljom dioničara koji su ih izabrali 6. profit korporacije je predmetom oporezivanja
INKORPORIRANO PODUZEĆE

3.

-

dominantno značenje sa stajališta angažiranog kapitala i formiranja nacionalnog dohotka gospodarstva 3

stanovništvo. Potpada pod regulativu javnih poduzeća i tržišta kapitala. (npr. zaposleni. a značajan dio dionica je u rukama javnosti. dividende itd. tržištima kapitala. svi subjekti.JAVNO D. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 1. kreditori) b) EKSTERNO OKRUŽENJE (druga poduzeća. – Emitira dionice cjelokupnoj investitorskoj javnosti. solidarnost. Mnogo je teže realizirati povećanje vrijednosti svog kapitala. država. konvencionalno plaćanja do 90 dana. međusobno kreditiranje – robno i financijsko. Dionice mu dakle kotiraju na org.. likvidacija DVO nastalog robnom razmjenom .financijski odnosi na temelju posredovanja (vlasnici.uobičajeni rokovi plaćanja. likvidne dionice – mogu se prodati po očekivanim cijenama praktički u svakom trenutku • Kotiraju na organiziranim tržištima kapitala • Značajan dio dionica je u rukama javnosti • Imaju značajan dnevni (tjedni) promet Sustav oporezivanja: • Oporezivanje dobiti • Oporezivanje dohodaka – tekući dohodak – dohodak od kapitala • tekući dohodak od kapitala (kamate. i to: 4 . Dionice s aktivnim tržištem: • Dionice koje se mogu lako utržiti. financijske institucije) – financijski odnosi s drugim poduzećima.) • kapitalni dobitak • Oporezivanje imovine • Oporezivanje prometa (potrošnje) Oporezivanje dobiti: • Različit porezni tretman naknada investitorima – kamate su odbitna stavka od oporezive dobiti – naknade vlasnicima (dividende) isplaćuju se nakon poreza • Utjecaj na upravljanje financijama – neoporezive naknade stvaraju porezni zaklon (štit) – utječe na troškove kapitala poduzeća • razlikovanje troškova prije i nakon poreza Oporezivanje dohotka od kapitala: • Razlikovanje prinosa od kapitala prije i nakon poreza – razlike poreznih stopa – razlike poreznih osnovica • postojanje poreznih odbitaka • Moguće različito oporezivanje tekućeg dohotka od kapitala i kapitalnog dobitka – problem raspodjele dobiti – Kapital se ne sastoji od jednakih dijelova – dionica već od različitih uloga vlasnika koji nemaju tržišnu mobilnost poput VP. sve pravne i fizičke osobe s kojima poduzeće može uspostavljati financijske odnose a) INTERNO OKRUŽENJE .D. te je uvršteno na organizirana tržišta kapitala. ulaganje u glavnice drugih poduzeća. management. te financijski odnosi s institucijama.3 FINANCIJSKA OKOLINA – dio je poslovne okoline poduzeća. budžetski princip).

Neto potpisnička marža= (prihodi od prodaje polica – rashodi za nakanadu šteta)/ukupna imovina OSIGURANJA INVESTICIJSKE BANKE / INVESTICIJSKO BANKARSTVO: Posrednici su pri emisiji VP.imovina banke • bankarske usluge (likvidacija DVO odnosa. posuđivanje i emitiranje novca. novac prikupljaju prodajom poloca osiguranja a prihodi od prodaje su opterećeni rashodima za nakanadu šteta. mogu biti korporacijskog i nekoroporacijskog tipa (privatne). obveznički.) ili univerzalne • kreditiranje – bankarski krediti – temeljem prikupljenih depozita banke kreditiraju poduzeća za što naplaćuju aktivne kamate – poduzeća mogu deponirati svoj novac kod banke (depoziti) ili kupovati bančine zajmovne papire (ulaganje u obveznice banaka. kapital formiraju emisijom vlastitih (sekundarnih) vrijednosnih papira . Depozitarne institucije: poslovne banke. Najčešće su organizirani kao investicijsko-dilersko-brokerske tvrtke FUNKCIJE: 5 . štedno-kreditne zadruge. međunarodni/globalni).) i s obzirom na profitne karakteristike (dohodovni – ulaže se u obveznice i dionice tvrki koje nude visoke tekuće dohotke kao što su dividende i kamate. izbalansirani.. dealeri i brokeri (bave se trgovinom VP na veliko ili malo) POSLOVNE BANKE – institucije za uzimanje..udjela i dionica.... certifikate o depozitu. emitiranjem sekundarnih VP) 3.. . Posredničke institucije: investicijske banke. ocjene investicijskih elaborata. te specijalizirane (hipotekarne. INVESTICIJSKI FONDOVI – najznačajniji davatelji dugoročnih kredita privredi i najznačajniji investitori u obveznice poduzeća.1. Investitorske institucije: mirovinski fondovi i investicijski fondovi te osiguravajuća društva (sredstva prikupljaju naplatom premija osiguranja. agresivno rastući. Posreduju između poduzeća koja trebaju sredstva i krajnjih investitora koji raspolažu štednjom.ovisno o tome da li se nastoji ostvariti prinos viši ili jednak tržišnom). izvozne. štedionice. mješoviti. specijalizirane depozitne institucije javnog ili kvazijavnog krataktera (karakterizira ih uzimanje kredita u obliku depozita te korištenje tako prikupljenog novca za odobravanje kredita) 2. novčani. Posluju na principu dobro diverzificiranog portfolia te se ne upuštaju u kontrolu poduzeća.za njih naplaćuje naknadu/posredničku proviziju • ulaganje u glavnice – ograničena mogućnost držanja vlasničkih VP • solidarnost – u slučaju krize i propadanja poduzeća (izražava se kroz očekivanja da će se nakon oporavka/sanacije ostvariti veća naplata tražbina nego likvidacijom) – najznačajniji institucionalni investitori. Primarna aktivnost im je kupoprodaja VP i njihovo držanje radi ostvarenja profita koji će distribuirati svojim ulagačima (vlasnicima udjela). poslovi skrbništva. posredovanje. prema vrstama investicija (dionički. Posluju na principu veletrgovca potpisujući cjelokupnu emisiju vrijednosnih papira – otkupljuju je od emitenta i – distribuiraju krajnjim investitorima preko brokera i dilera Ne emitiraju sekundarne VP – oni kupuju VP za svoj račun i prodaju ih krajnjim investitorima u istom obliku. Obuhvaća poslove od pripreme emisije do same distribucije VP investitorima.) . uplatama mirovinskih doprinosa. Razlikuju se sa stajališta emitiranja udjela (otvoreni i zatovreni). rastući – ulaganje u VP čija tržišna vrijednost snažno raste i kombinirani – rastući i dohodovni. sa stajališta stila upravljanja (aktivno upravljani i pasivno upravljani/indeksni . blagajničke zapise) – banka će na svoje kreditiranje plaćati pasivne kamate neto kamatna marža = (prihodi od kta – rashodi od kta) / uk.

te kao maloprodavači kao specijalisti za kupoprodaju tih VP putem svojih filijala/pultova i kao mešetari na burzi .Potpisnička – (KLJUČNA za većinu emitenata!!) označava da investicijski bankar preuzima rizik emisije VP te na taj način garantira uspjeh emisije uz cijenu VP određenu ugovorom o upravljanju emisijom VP. DISTRIBUCIJSKA MREŽA ostvaruje prihode kroz razliku cijene koju plaća krajnji kupac i one koju ostvaruje emitirajuća kuća – ukupna razlika u cijeni se naziva potpisnički raspon (spread) – izražava se kao postotak od tržišne cijene emitiranih VP. naplatom subvencija. ODREĐIVANJE CIJENE: kada se VP emitira po prvi put . Izloženost dodatnim rizicima (valutni rizik. izravnim plaćanjem taksa i drugih pristojbi za izvršene državne usluge.brokera i dealera. Problemi koji se javljaju je razvodnjavanje kapitala (opasnost pada cijena dionica zbog povećane ponude i dok tržište ne prepozna mogućnosti profitabilne uporabe novog kapitala) te slabosti tržišta VP prilikom otpočinjanja emisije (IB nastoje stabilizaciju tržišta kupnjom VP prije emisije ili privremenim otkupom) (burzovni mešetari) članovi su organiziranih burzi VP. jezične. koja je niža od one po kojoj će se prodavati ili ustupati dealerima. To osigurava široku mrežu prodajnih mjesta 3. Iz te razlike proizlazi prohod inv.administrativne i tehničke poslove oko provedbe emisije) te nastoji formirati POTPISNIČKI SINDIKAT (SINDIKAT IB) kako bi mogao izvršiti potpisničku funkciju (preuzimanje rizika) i osigurati široku distribucijsku mrežu. Sindikat posluje za svaki posao pojedinačno – otkupljuje cjelokupnu emisiju i distribuira svojim kanalima. s kojima ima neformalne posl. politički rizik. prodaja emitiranih vrijednosnih papira.uz posredničku proviziju. te naplaćuju posredničku proviziju. onda inv. posluju kao agenti između kupaca i prodavatelja VP.vrše inv. kulturne i druge razlike) 6 .Distributivna . naplatom prodanih proizvoda i usluga državi i paradržavnim ustanovama Financijski odnosi sa subjektima iz inozemstva: pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan zemlje Mogu se uspostavljati svi financijski odnosi osim za poslove gdje je to zabranjeno prema legalno danim uvjetima.BANKAR dogovara se s tvrtkom o emisiji (funkcije: obavlja sve potrebne analize i savjetuje emitenta te nakon dogovora o emisiji provodi i dr.bankari putem detaljnih analiza (analiza industrije.1. DEALERI (trgovci VP) kupoprodaju obavljaju preko svojih šaltera/pultova ili izravno na burzi.bankarima. Oni rade u svoje ime i za račun komitenta. Potpisivanje se obavlja tako da inv. Posluju kao veletrgovci kada distribiuiraju VP preko specijalista dilera i burzovnih mešetara. rade u svoje ime i za vlastiti račun. Ukoliko se procijeni kako se radi o rizičnim emisijama.bankar otkupljuje od poduzeća cijelu emisiju po unaprijed dogovorenoj cijeni. BROKERI Financijski odnosi sa stanovništvom: naplata prodanih proizvoda i usluga (gotovinska i na kredit).aranžmane. financijskih karakterisika tvrtke.putem svoje mreže filijala/šaltera te putem specijalista . kreditiranje otkupa od individualnih proizvođača. savjetodavne usluge vezano za fuzije i akvizicije. Pri dodatnim emisijama dionica koje već kotiraju se cijena određuje nešto ispod tekuće tržišne. procjena budućih zarada i novčanih tokova) i tako određena cijena se uspoređuje s cijenama dionica iz iste industrije te se razmatra anticipirana potražnja. Oni zarađuju kroz razliku prodajnog i kupovnog tečaja VP te su ih uvijek pripravni kupovati i prodavati po koriranim cijenama – zato se nazivaju stvarateljima tržišta za pojedine VP. restruktuiranje) 2.bankari ne preuzimaju rizik nego samo obavljaju distribuciju VP na principu komisije . prodaja uz odgođenu isporuku Financijski odnosi s državom: preko uplata u budžet ili specijalizirane društvene fondove.Savjetodavna – savjeti prilikom oblikovanja i pripreme emisije te pri samom provođenju (sudjelovanje u izradi studija i analiza. PROCES DISTRIBUCIJE: VODEĆI/UPRAVLJAČKI INV.

U užem smislu to je tržište kratkoročnih VP.formira se cijena: kamatna stopa. Sekundarno tržište novca nije razvijeno zbog kratkog roka raspolaganja.operacija poduzeća. Obuhvaća tržište kratkoročnih VP. SEKUNDARNO TRŽIŠTE KAPITALA – promet već postojećih dugoročnih VP.subjekti dolaze do niovčanih sredstava za financiranje poslovanja/ekspanzije) i sekundarna (promet/preprodaja već emitiranih VP..tržišta novca i tržišta kapitala) Mogu biti: primarna (VP se prvi puta pojavljuju na fin.investicjski motiv – dugoročno zarađivanje kroz ulaganje i upravljanje investicijama 7 .. Transakcije na ovom tržištu su motivirane: .financijskog instrumenta . stopa zahtijevanog prinosa. repo aranžmani. mjenice.organizacija).dužnički papiri banaka. kreditni aranžmani.. rizik. tražbine iz kojih dospijevaju u roku kraćem od 1 godine. pružaju veću sigurnost početnim nudiocima i povećavaju ponudu na tržištu novca): – transformacija kvalitete financijskih sredstava (posrednici transformiraju kvalitetu novčanih sredstava s obzirom na iznos. već emitiranih na primarnom TK. Mjesto svakodnevnog vrednovanja posl. komercijalni zapisi nefinancijskih poduzeća i financijskih korporacija – privatno emitirani diskontni VP velike nominalne vrijednosti. certifikati o depozitu i dr. rok. mjesto na kojem se obavlja promet VP . Instrumenti koji se još pojavljuju su: blagajnički zapisi.kratk. te smanjenje troškova upravljanja financijskim sredstvma) – supstitucija dužnika – javljaju se kao dužnici prema početnom nuditelju u indirektnom novčanom toku. TRŽIŠTE NOVCA – mjesto susreta ponude i potražnje za novcem s kratkim rokom raspolaganja.novca i formiraju određene rezerve za pkriće gubitaka. U funkciji je povećanja stupnja mobilnosti investicija VP što je značajna podrška opsegu primarnog TK. U širem smislu obuhvaća i dogovorno tržište dugoročnih kredita i dogovorno tržište vlasničkih udjela (tržište financiranja rizičnih poslova). posrednika (specijalisti su za opreacije na tr. Između njih se može uspostaviti izravan i neizravan novčani tok (posredovanjem fin. dogovorno tržište kratkoročnih kredita.FINANCIJSKA TRŽIŠTA: . na taj način supstituiraju krajnje dužnike – koncentracija financijskih sredstava – koncentriraju mnoštvo pojedinačnih kvalitativno i kvantitativno različitih pojedinačnih ponuda i tražnji FUNKCIJE KLASIFIKACIJA FT: - s obzirom na organiziranost: organizirana i spontana prema dubini trgovanja prema vremenu raspolaganja fin. Emisijsko tržište na kojem se VP nude po prvi put kupcima te na kojem dionička društva pribavljaju novčana sredstva. manje značenja za normalno odvijanje poslovanja). unosnost. Od presudnog je značenja za poduzeća jer je to mjesto pribavljanja kapitala i (indirektnog) tržišnog vrednovanja tvrtke. izvedeni VP tržišta novca. TRŽIŠTE KAPITALA – tržište dugoročnih VP (dionice i obveznice).sredstvima (s obzirom na vrijeme trajanja tražbine iz VP ili dr. Značajnu ulogu imaju depozitne fin inst te novčani fondovi (emitiraju svoje sekundarne VP kako bi prikupili sredstva za investiranje u kratkoročne VP banki i države te poduzeća). stopa tržišne kapitalizacije Osnovni subjekti su POČETNI NUDIOCI (pravne ili fizičke osobe koje raspolažu viškom financijskih sredstava) i KRAJNJI TRAŽIOCI (koji imaju deficit financijskih sredstava za financiranje svojih ulaganja).trž.mjesto susretanja ponude i potražnje financijskih sredstava. Ne dolazi do povećanja imovine angažirane u privredi nego se mijenja struktura vlasnika i kreditora poduzeća. pri čemu poduzeća i dr. vrstu platežnog sredstva. jedino značajnije sekundarno tržište imaju državni kratkoročni VP – trezorski zapisi (MF-a). međubankovno tržište novca i devizno tržište. PRIMARNO TRŽIŠTE KAPITALA – u funkciji je mobilizacije usitnjene i decentralizirane novčane štednje u privredne svrhe.

Predstavlja suprotnu stranu u svakoj transakciji čime eliminira rizik nenamire – KK uvijek isplaćuje kupljeni iznos odnosno predaje prodane VP. Pri tome deačer preuzima rizik trgovanja jer je po kotiranim cijenama uvijek spreman ući u kupoprodaju. tj. dnevni tisak. ORGANIZACIJE KOJE PRUŽAJU INFORMACIJE 8 . dileri kotiraju kupovne i prodajne tečajeve VP kojima trguju. – primarno imaju funkciju zaštite malih investitora.- potreba vl. BURZA – strogo formalizirana: na burzama trguju samo ovlašteni trgovci (burzovni mešetari – brokeri). VP se moraju registrirati kod nadležnog organa za društvenu kontrolu poslovanja VP te moraju udovoljiti propisima burzi/OTC kako bi mogli kotirati na tim tržištima.. agencije za kreditni rejting. To je dogovorno tržište . TRŽIŠTE PREKO ŠALTERA (OTC) – organizirana mreža za trgovinu VP. nelistajuća tržišta na kojima kotiraju i VP tvrtki koje imaju određeni respektabilni bonitet ali ne mogu udovoljiti svim zahtjevima potrebnim za listanje na burzi. Proces izlaženja poduzeća na burzu strogo je formaliziran i kompliciran pa na njima uglavnom kotiraju VP velikih. Ppostoje i tzv. Dilerski šalteri su računalno povezani s burzama pa su operacije tercijarnog karaktera kupoprodaje dionica uvrštenih na burzu preko dilerskih šaltera.. REGULATORI – značajan faktor efikasnosti tržišta (glasila burzi o tečajevima i obujmu prometa. koja se odvija preko dealerskih filijala (šaltera). Razlog je smanjivanje transakcijskih troškova te da se ne utječe na njihove cijene na burzi tim vel. kotacije cijena i izvještavanje javnosti o tvrtkama. te ona također vodi evidenicju izdanih VP.. SPONTANO – operacije se obavljaju izravno između zainteresiranih strana ORGANIZIRANO – strogo formalizirana: BURZE VP i EFEKTNE BURZE. Svaki brker ima svoj depozit kod KK. Karakterizira je transparentnost tržišta. poznatih tvrtki (strogi standardi izvještavanja). KLIRINŠKA KUĆA – obavlja organizirani promet VP te u tu svrhu vodi depozit VP te poslove prijeboja i namire transakcija na burzi. Osnova zarade je cjenovni raspon.transakcijama. nisu TRŽIŠTE PREKO ŠALTERA (OTC). investicijske kuće.za razliku od tečajeva na burzi koji su rezultat kontinuiranog nadmetanja ponude i potražnje. KVARTARNO TRŽIŠTE KAPITALA – trgovinska mreža između institucionalnih investirora preko koji oni trguju velikim blokovima VP.za novčanim sredstvima (rijetko jer postoji bitna razlika investiranja i štednje – prva je motivirana uvećanjem potrošnje a druga odgađanjem potrošnje radi formiranja rezerve) špekulativni motivi – profitiranje kroz stalnu kupnju i prodaju VP prema očekivanim promjenama cijena poslovi arbitraže – nastojanje iskorištavanja različitih cijena na različitim tržištima TRŽIŠTE KAPITALA DOGOVORNO TRŽIŠTE (tržište kredita) TRŽIŠTE VP PRIMARNO SEKUNDARNO OTC (PREKO ŠALTERA) SPONTANO ORGANIZIRANO BURZE TERCIJARNO TRŽIŠTE KAPITALA – spona između organiziranog trgovanja VP na burzi i dogovornog trgovanja posredstvom dilera.

Potvrde o depozitima. o tržišta novca . Ulaže se na principu diversifikacije VP .Pisane isprave koje svojim vlasnicima omogućuju ostvarivanje određenih imovinskih prava. Osigurava likvidnost tržišta – stalno trguju VP. Djeljivost. OBVEZNICE (prave i dohodovne) te IZVEDENICE (dioničke opcije. Investicije: Prave financijske investicije i Roba na financijskim tržištima Instrumenti prilagođeni širokoj populaciji štediša: Utrživi instrumenti. banaka).investicijski fond ili druga financijska institucija. Likvidni instrumenti Karakteristike: Likvidnost.kratka prodaja – posuđivanje VP uz simulatni nalog za prodaju)  kada dođe do pada cijene. Razdoblje držanja VP: dugotrajno. izrazito kratko držanje investicija.portfolio sastavljen od različitih VP. 9 . VP se kupuje čime će se vratiti posuđeni VP  zarada je razlika prodajne i kupovne cijene ŠPEKULANT – nastoji zaraditi na različitosti cijena iste ili vezane imovine na različitim/istim tržištima. Jednostavnost. čime se vraća kredit  zarada na pozitivnoj razlici cijene i kredita o Medvjeđa špekulacija – očekivanja su pesimistička – špekulira na pad cijena  posuđuje se VP  prodaje se (tzv. kredit – kupnja VP na marginu od brokera – investicijska margina je dio koji investitor koji plaća na investicije kupljene na marginu)  kupnja VP za kojeg se očekuje porast cijene  kad dođe do porasta cijene VP se prodaje. a prodaju na kojem je viša – utječu na izjednačavanje cijena na različitim tržištima. opcije i ročnice).SUDIONICI TRŽIŠTA: – nastoji zaraditi kroz dugoročno investiranje novca koji je unaprijed rezerviran za tu djelatnost.strategija upravljanja portfoliom određena je njegovim investicijskim ciljevima (aktivna strategija – nastoji pobijediti tržište kapitala – ostvariti superiorniji prinos u odnosu na prinos na uk. teže zaradi bez bitnijeg vlastitog ulaganja.ostvariti prinos sličan prinosu tržišnog indeksa) Institucionalni investitor .Osiguravaju ZAKON ISTE CIJENE – Iste robe/VP na različitim tržištima prodaju se po istoj cijeni. umjetnine i kolekcije. Kupuju papir na tržištu na kojem je cijena niža. različitog stupnja rizika i vrijednosti – dva su temeljna izvora zarada: tekući novčani dohodak i kapitalni dobitak . Homogenost. iskorištavanje ekonomije razmjera PORTFOLIO INVESTITOR – osoba koja nastoji zaraditi na očekivanim promjenama cijena VP.Blagajnički zapisi (države.-Nekretnine i dionice tvrtki koje drže nekretnine. Sigurnost VRIJEDNOSNI PAPIRI .utrživi VP: DIONICE (preferencijalne i obične).trž/segment na koji se portfolio odnosi. pasivna strategija – ostvariti portfolio koji će se ponašati kao ukupno tržište/segment . Osnovne špekulacije na porast i na pad cijena VP. zlato. Fungibilnost. Komercijalni zapisi i dr b) DOGOVORNI ARANŽMANI c) OSTALI INSTRUMENTI . Moguće su: o Bikova špekulacija – špekulacija na porast cijena VP (očekivanja su optimistička):  posuđuje se novac (npr. ARBITRAŽER PREUZIMAČI – osobe koje nastoje ulaganjima u VP preuzeti kontrolu poslovanja dd Instrumenti pomoću kojih se promeću novčana sredstva FINANCIJSKI INSTRUMENTI – a) VRIJEDNOSNI PAPIRI o tržišta kapitala .

U praksi pokazuju razne tendencije degresije i progresije.participativne obveznice. poslovnih 10 . VP na donosioca – prenose se njihovom predajom.izvedenice ili derivati (prava. mogućnost konverzije VP u druge VP – prema mogućnosti zamjene za druge vrijednosne papire emitenta: a.izdaju ih poduzeća u svrhu pribavljanja novčanih sredstava za financiranje svojih povremenih potreba blagajnički VP . permanentni VP – pravo iz ovih VP traje sve dok postoji njegov emitent. mogućnos konverzije se mora naglasiti pri raspisu emisije. fiksna naknada – obračunava se prema složenom kamatnom računu na veličinu ustupljenog kapitala b. . analiza fiskalne i monetarne politike. 5. b. fundamentalnu – uključuje teorije tržišta kapitala i iz njih izvedenih modela vrijednosti. opcije i varanti) izvedeni iz emisije osnovnih VP odnosno iz njihovog sekundarnog prometa na tržištu kapitala Kratkoročni VP komercijalni VP . 4.- instrumenti financiranja koji predstavljaju pisane potvrde o učešću u vlasništvu poduzeća ili druge pravne osobe. veći troškovi oblikovanja i tiskanja.hibridni instrumenti financiranja. inflacije. Kod nekih se instrumenata mogu kombinirati karakteristike ovih osnovnih vrsta . RAZVRSTAVANJE VP. mogućnost koverzije za emitenta je u pravilu dobrovoljna.Najmobilniji oblik investicija – omogućava mobilizaciju decentralizirane štednje u privredne svrhe.kratkoročne VP izdaju i država. razne državne organizacije i agencije te banke i dr.preferencijalne obveznice . način na koji je naznačena osoba korisnik prava iz VP (važno za prenosivost): a.financijske ogranizacije. Analiza VP se može podijeliti na: a. analiza kompanija. Tipični oblici hibridnih IF su: . VP na ime – prenose se indosamentom b. zajmovni VP – rezultat su financijskog kreditiranja poduzeća stoga imaju unaprijed fiksirano vrijeme povrata sredstava 2. vremenski neograničeno jer poduzeće nastoji poslovati infinitno b. nekonvertibilni – mogu se konvertirati uz pristanak vlasnika ili silom zakona Dugoročni VP: dvije osnovne vrste obveznice (zajmovni IF) i dionice (korporativni IF). VP s određenom dospjelošću – imaju određenu dospjelost pa se dijele na dugoročne i kratkoročne VP. Provodi se analiza industrije i industrijskih grana. Permanentni VP se također svrstavaju u skupinu dugoročnih VP. vrijeme trajanja financijskog odnosa uspostavljenog emisijom VP: a. karakter financijskog odnosa koji se uspostavlja VP: a. odnosno o učešću u odobrenom kreditu takvim subjektima . analiza međunarodnih industrijskih kretanja. mogućnost koverzije povećava atraktivnost VP omogućavajući vlasnicima ostvarenje kapitalnog dobitka. korporativni VP – osiguravaju vlasništvo (udio u vlasništvu) nad poduzećem/korporacijom i nemaju unaprijed utvrđeni vijek trajanja b. konvertibilni – VP mogu konvertirati vlasnici (rjeđe emitent). karakter naknade za sredstva uložena u VP: a. kriteriji: 1. varijabilna – proporcionalna u odnosu na neto poslovni rezultat emitenta. 3.

indirektna 3. b. proučavajući promjene cijena. postojeći dioničari i kreditori poduzeća a) Privatni plasman – dionice cjelokupne emisije prodaju se u ruke unaprijed poznatih klijenata (najčešće nije potrebno izvršiti prijavu emisije. volumena trgovine. Metode emisije se razlikuju sa stajališta plasmana krajnjim kupcima: 1. revizija. Koriste se serije indikatora s tržišta kapitala kao što su indeksi i prosjeci (Dow Jones indeksi i S&P indikatori). Njom se dionice izdaju poosnovi raspodjele posl. troškovi listanja tečajeva…). Opisuje detalje o društvu koje provodi emisiju i detalje o konkretnim ponuđenim VP. 2. Najprije se cijela emisija usmjerava na izabrane grupe investitora. interna – ne predstavlja pravu emisiju jer se njom ne povećava imovina poduzeća. te predstavlja 11 . METODE EMISIJE VP: Kupci stječu prava iz VP tek nakon što uplate puni iznos njihove tržišne vrijednosti (odjednom ili u ratama). Minimalni sadržaj prospekta je propisan zakonom i aktima regulatornih tijela. Uvođenje nije posebna metoda emisije nego posljedica primjene PP i koristi se za proces prerastanja privatnog dd u javno dd. Radi se o postupcima bonusnih emisija (emisija dividendnih dionioca i distribucija novih dionica u postupku njihova dijeljenja/cijepanja) Uobičajena podjela EVP na javnu (poziva se cjelokupna investirorska javnost) i privatnu (ograničena na unaprijed definiran broj investitora) 1. druga sredstva ili izvršene usluge.ciklusa itd. Iziskuje velike troškove (sastavljanje financijskih izvještaja. Načini provođenja javne emisije: a) Emisija s prospektusom – tj. OTVORENA EMISIJA – Tipično se koristi indirektna metoda financiranja (koriste se usluge IB) – VP se prodaju cijeloj zainteresiranoj javnosti. OJP se može provoditi izravno i neizravno. tehničku – usredotočuje se na uvjete na tržištu kapitala. Grupe investitora: institucionalni investitori. Prvopozvani kupci su u tom slučaju privilegirani – Privilegirana pretplata – jer im se VP nude po garantiranoj cijeni koja je uobičajeno niža od tržišne (po kojoj će se nuditi neupisani ostatak). Koristi se kada postoji određeno tržište za svoje VP.tržište kapitala) Najjednostavniji način je neposredna podjela VP zainteresiranim osobama u zamjenu za novac.rezultata ili redistribucije vl. nema ni troškova uvođenja na org. Provodi se kako bi se smanjili troškovi emisije i osigurali interesi grupa investitora (intersi sa stajališta kontrole poduzeća i cijene VP). OGRANIČENA EMISIJA – usmjerena je prema unaprijed poznatim ili pretpostavljenim ograničenim grupama investitora. teško primjenjiv za poduzeća čije dionice kotiraju. Svrha je uočavanje trendova na tržištu kapitala i pronalaženje najpovoljnijeg trenutka za kupnju i prodaju VP. Troškovi ovise o odnosu s IB (da li preuzima rizik) i o načinu plaćanja (odjednom/rate). direktna/izravna – bez usluga specijaliziranih posrednik (IB) 2. ocjene se daju na temelju čitavog niza standardiziranih indikatora.postojeće imovine. kada ne želi mijenjati odnose vlasništva ili statutarna odredba. Pogodno pri osnivanju novog dd ili pri transformaciji u dioničko. a potom se VP koje oni nisu prihvatili nude javnosti na tržištu kapitala. poslovni komitenti. b) Ograničeni javni plasman – kada nisu unaprijed poznati svi potencijalni kupci te kada postoji rizik da ulagači na koje je emisija primarno usmjerena je neće prihvatiti u cjelosti. ponude i potražnje isl. legalnim dokumentom koji se mora predati svakom investitoru koji namjerava kupiti registrirani VP. Svrha je utvrđivanje relevantnih okolnosti koje utječu na cijenu VP na tržištu. c) Uvođenje – metoda kojom se nakon izvršenog privatnog plasmana VP omogućava njihov promet na organiziranim tržištima kapitala kako bi se iskoristila mogućnost njihova prometa na sekundarnim tržištima.

održavanje konačnog sastanka s emitirajućom tvrtkom gdje se utvrđuje konačna cijena koju će sindikat platiti emitentu za dogovorenu emsiju. Karakteristična je za kompanije od šireg društvenog interesa (npr željeznice).koncentrat svih izvještaja i podataka o poduzeću.prospektom Visoki troškovi (promocija. ali po manjoj od one koju nude kupcima. kada je cjelokupna emisja rasprodana definitivnim investitorima sindikat se raspušta c) Kupnja nadmetanjem – razlikuje se od dogovorene po načinu izbora investicijskog bankara. provođenje upisa i uplate upisanih iznosa. smanjenje rizika pojedinog potpisnika te olakšanje distribucije) 4. Dileri otkupljuju dio VP od sinidikata po cijeni višoj od one koju članovi sindikata plaćaju emitentu.tvrtka izabire IB (pri tome može posrdovati treća osoba – pronalazač – za proviziju) 2. 7. osiguranja i prodaje. Za tvrtku emitenata je sklapanjem definitivnog ugovora završen posao emisije – dobit će kapital od EVP. nacionalno poznate tvrtke te emisije državnih obveznica.CIJENA (TROŠAK) KAPITALA kF .IB formira sindikat (pojedini IB ne raspolaže s dovoljnim sredstvima za otkup emisije. 1.cijena koja se mora platiti za za pribavljena novčana sredstva s rokom raspolaganja duljim od godine dana kS = kF + kR kS . 3. Cijena može biti fiksna ili uz neke modifikacije. Ne izaziva velike troškove. a rizik emisije pada na IB i sindikat. Nakon stabilizacije slijedi konačna distribucija krajnjim kupcima koja se vrši preko grupe prodavatelja i razgranate mreže filijala IB i članova sindikata. Prospektom emitent poziva javnost na upis još neemitiranih VP i kupnju po cijeni utvrđ. a u drugom postoji rizik neuspjeha zbog špekuklacije IB na porast cijena emitiranih VP – u ugovor se ugrađuju osiguranja od špekulacije). pregovori završavaju dogovorom o cijeni koju plaćaju IB i njegov sindikat koji preuzimaju cjelokupnu emisiju – preuzimaju rizik uspjeha emisije. formiranje grupe prodavatelja koju čine specijalisti za trgovinu VP (dileri) koji posluju s članovima potpisničkog sindikata. Rezultat je predugovor u kojem se navodi aproksimativna cijena koju će IB platiti za emisiju. 6.NERIZIČNA KAMATNA STOPA 12 .4 CIJENA NOVCA CIJENA NOVCA – cijena koja se mora platiti za pribavljena novčana sredstva s rokom raspolaganja kraćim od jedne godine CIJENA KAPITALA. Sve to obavlja za utvrđenu proviziju (fiksna cijena ili fiksna stopa na prodane VP – u prvom slučaju IB nije motiviran za postizanje veće cijene. a koristi se kada emitent nije dovoljno poznat/velik da bi IB htio preuzeti rizik. faze: 1. unosnosti pojedinog VP te opravdanost uporabe dodatnog kapitala. IB u tu svrhu analizira financijsku situaciju tvrtke i investicijske oportunitete. organiziranje.vrijednosti. Proces emisije. troškovi posredovanja i preuzimanja rizika emisije) b) Dogovorna kupnja – tvrtka kojoj su potrebna novčana sredstva stupa u kontakt s investicijskim bankarom i pregovara s njim o emisiji. preliminarni pregovori s IB oko iznosa kapitala koji se želi pribaviti emisijom. d) Komisija – IB se pojavljuje u ulozi posrednika pri emisiji (savjetodavna i distributivna funkcija). Tu se različite grupe IB nadmeću za pravo kupnje emisije na licitaciji – zove se i kupnja po najpovoljnijoj cijeni. Prava i obveze prodavatelja se određuju ugovorom. prije same ponude VP na tržištu postpisnički sindikat nastoji stabilizirati cijenu VP – osiguranje od potencijalnog pada tž. 8. IB vrši registraciju VP kod regulatora 5. ali ne preuzima rizik emisije pa neprodane VP vraća emitentu. Najčešća i najpopularnija metoda.

FT se segmetiraju prema RIZIKU INVESTICIJSKIH OPORTUNITETA – pa će se na različitim segmentima FT formirati različite cijene kapitala/novca. Pojedinci su osjetljivi na veličinu preuzetog rizika pa premija rizika raste brže od porasta samog rizika. Razlika prinosa na TNR i TVR je premija rizika. mnogi će se investitori okrenuti rizičnijem tržištu zbog narušene ravnoteže korisnosti prinosa na NRVP i VRVP. RIZIK TVRTKE (poslovni i financijski rizik) i UVJETI FINANCIRANJA (potrebe za kapitalom) KAMATNE STOPE KAO FUNKCIJA PONUDE I POTRAŽNJE SREDSTAVA: Kretanje kamatne stope određeno je odnosm ponude i potražnje novca/kapitala na FT. u novoj ravnoteži PR=12-8= 4 p. a ujedno i posredovanjem monetarne (instrumentarij) i fiskalne politike (oporezivanje).zajmodavci koji žele ulagati u NRVP će zaraditi 10% prinos na svoja ulaganja. a na TVR udesno. (2) Ako potražnja za sredstvima padne (npr. Pomicanjem potražnje na TNR dovodi do značajnijeg povećanja premije rizika na TVR – u inicijalnoj ravnoteži PR=12-10= 2 postotna poena. Rizičniji uzajmljivači bit će izloženi 12% troškovima kapitala. pa će investitor tražiti veće prinose od investicije – kroz premiju rizika iznad nerizične kamatne stope. Transfer ponude će se odraziti na pvećanje cijena kapitala na TNR i smanjenje na TVR – što će dovesti da se PR spusti opet na 2 p.p. javni dug) – ako su proizvodni oportuniteti bolji. k k D D' 10 8 1 2 TNR D 3 TVR SNR 12 1 3 SVR vrijednost vrijednost (1) Pravac ponude na tržištu visokorizičnih VP će biti strmiji u odnosu na pravac ponude na tržištu niskorizičnih – odraz povećanih zahtjeva za očekivanu profitabilnost na rizičnija ulaganja. rasti će potražnja za kapitalom te će rasti kamatna stopa na fin. očekivana stopa rasta. Rizik se sastoji u volatilnosti rezultata prema onom očekivanom.intervencija pa je potrebno analizirati poteze monetarne i fiskalne vlasti) • Postojeća i očekivana inflacija – na premiju rizika djeluju TRŽIŠNI UVJETI (utrživost papira tvrtke).djelovanje mehanizma financijskih tržišta. Što su moguća veća odstupanja od očekivanog rezultata. stanje zaposlenosti.uslijed recesije) na TNR – pravac potražnje će se pomaknuti ulijevo u D' te će se nova ravnoteža uspostaviti uz nižu kamatnu stopu (8%) (3) Segmenti financijskog tržišta su povezani – promjene na jednom tržišnom segmentu vode promjenama drugog.PREMIJA RIZIKA PREMIJA RIZIKA – ako pojedinac želi povećati sadašnju vrijednost svoje potrošnje mora investirati uz prihavaćanje određenog stupnja rizika. a investori skloniji rizičnim ulaganjima će ostvarivati 12% prinosa.trž. cijena kapitala = cijena vremena + cijena rizika ČINITELJI CIJENA KAPITALA: – na nerizičnu kamatnu stopu djeluju OPĆI EKONOMSKI UVJETI: • Uvjeti poslovanja i rizik poslovanja (stanje privrede. Na TNR će doći do pomicanja krivulje ponude ulijevo.p. Inicijalna ravnoteža na tržištu niskog rizika je pri 10% . nesavršenosti financijskih tržišta (na strani ponude djeluje drž. rizik je veći.kR . 13 . i obratno sa smanjenjem prosperiteta • Odnos ponude i potražnje novca (kapitala) .

Zajedno s RNKS čini nominalnu nerizičnu kamatnu stopu. a premija likvdnosti manja. stvaranje uvjeta za cirkulaciju novca) – Fiskalna politika (oporezivanje tekućih dohodaka. aktivno trgovanje instrumentima tržišta.politika otvorenog tržišta. oporezivanje dohotka od kapitala prinosa od kapitala. 3) PREMIJA RIZIKA NAPLATE – kod svihVP (osim državnih) postoji rizik da emitent neće platiti kamate/nominalnu vrijednost duga o dospijeću 4) PREMIJA LIKVIDNOSTI – likvidnost imovine ovisi o mogućnosti njenog brzog unovčavanja prema predvidivim/očekivanim cijenama. Što se očekivana cijena može realizirati uz veću vjerojatnost. kv premija rizika vremena do dospijeća kS = kr + ki + kp + kl + kv 1) REALNA NERIZIČNA KAMATNA STOPA – odgovara kamatnoj stopi na ulaganja koja se tretiraju da su slobodna od rizika u uvjetima bez inflacije/inflacijska. statutarna) i nemogućnost slobodne cirkulacije kapitala kroz tržišne segmente) STRUKTURA TRŽIŠNE KAMATNE STOPE NOMINALNA TRŽIŠNA KAMATNA STOPA kS = (kr + ki) + kR kr realna nerizična kamatna stopa ki premija rizika inflacije – očekivana inflacija = kr + ki NOMINALNA NERIZIČNA KAMATNA STOPA kF KAMATNI RIZIK kR = kp + kl + kv kp premija rizika naplate. što je VP volatilniji to je premija likvdnosti veća. posredničke provizije. (rizik promjene kamatne stope) KAMATNI RIZIK – cijene VP su podložne promjenama kamatnih stopa stoga je kamatni rizik/rizik promjene kamatnih stopa temeljni rizik svih investicija. a ne postojećom inflacijom. I obratno. troškovi distribucije. nerizičnima se uzimaju državni VP (blagajnički/trezorski zapisi i državne obveznice). administrativni troškovi) Specijalizirani institucionalni investitori (koncentracija ponude i potražnje . savjetodavne usluge. administrativni troškovi) – Troškovi emisije (potpisničke naknade. likvidnost je veća. segmentacija tržišta ograničenja ulaganja (zakonska.problem veličine institucionalnih investitora. troškovi kolaterala. oporezivanje prometa. kl premija rizika likvidnosti. cjenovni raspon. troškovi listanja. oporezivanje dobiti. Premija se zahtjeva s obzirom da onflacija smanjuje kupovnu moć novca. politika rezerve likvidnosti. kapitalnih dobitaka. oporezivanje imovine) Financijsko posredovanje – Transakcijski troškovi (kamatni raspon.NESAVRŠENOST TRŽIŠTA: • • • Državna politika: – Monetarna politika (regulacija količine novca u opticaju . a to je kamatna stopa koja se stvarno uspostavlja na FT za financijske instrumente koji se izjednačavaju s investicijama bez rizika. RNKS nije statička kategorija – mijenja se kroz odnos ponude i potražnje na FT (pod utjecajem očekivane profitabilnosti – određuje gornju granicu pod kojom su investitori voljni posuditi novac i vremenskih preferencija – spremnost pozajmljivača da plaćaju određene kamatne stope) 2) INFLACIJSKA PREMIJA – određena je očekivanom.očekivanja. 14 . smanjuje relanu kamatnu stopu prema nominalnoj. politika diskontne stope. Likvidnost ovisi o aktivnosti tržišta tog VP. 5) PREMIJA DOSPIJEĆA – što je dospijeće tražbine iz nekog VP dulje postoje veće mogućnosti promjene visine tržišne kamatne stope pa je i veći rizik njihova dospijeća.

NORMALNA KRIVULJA PRINOSA – rastućeg je konkavnog oblika. (2) rizik reinvestiranja – držatelj kamatnosnog VP izložen je opasnosti da ranije priomljene isplate kamata neće moći reinvestirati po kamatnim stopama koje su vladale u trenutku kupnje tog VP. Sve dugoročne kamatne stope se formiraju kao prosjeci očekivanih ili kratkoročnih kamatnih stopa kroz pojedina razdoblja do dospijeća dugoročnih instrumenata. Porast kamatnih stoap se odvija uz padajuće stope rasta.instrumenta jer je vrijeme do sodpijeća značajan čimbenik rizika investiranja. Učinak je suprotnog smjera od učinka promjene cijena – pad kamatne stope uzrokuje rast cijene VP. TPL stoga objašnjava normalni oblik krivulje prinosa.instrumenta TEORIJE VREMENSKE STRUKTURE 1. No rizik se ne da potpuno izbjeći pa će investitori tražiti premiju rizika likvidnosti. ali novac od kamata ćese morati reinvestirati po nižok kamatnoj stopi. TEORIJA PREFERNCIJE LIKVIDNOSTI – temelji se na averziji investitora prema riziku sadržanog u vremenskoj strukturi potencijalnih investicija. TEORIJA OČEKIVANJA – objašnjenje kretanja kamatne stope se oslanja isključivo na tržišna očekivanja budućih kretanja kamatne stope. Krivulja prinosa može poprimiti bilo kakav oblik. RAVNA KP – kamatne stope ovdje ne reagiraju na vrijeme do dospijeća fin. jednogodišnje i petogodišnje obveznice). VREMENSKA STRUKTURA KAMATNIH STOPA – pokušava odgovoriti kako reagiraju kamatne stope na vrijeme do dospijeća fin.instr. Vremenska struktura kamatnih stopa se može predstaviti KRIVULJOM PRINOSA fin. 2. Rezultat je da npr obveznice za određeno vrijeme daju jednak prinos bez obzira na vrijeme do njihova dospijeća. odnosno veći zahtjevani prinos – dugoročne kamatne stope će biti više od kratkoročnih.dospijeća su međusobno potpuni supstituti npr. Fin. značajna su očekivanja inflacije. I obratno porast će omogućiti reinvestiranje po višim cijenama čime će se kompenzirati pad vrijednosti VP. 3. Između 15 . TEORIJA PRISTRANIH OČEKIVANJA – kada TO i TPL promatramo zajedno 4.instrumenti mogu biti savršeni supstituti samo ako postoji potpuna izvjesnost budućih prinosa ili ako su investitori neutralni prema riziku/ako se rizik da neutralizirati diverzifikacijom. TEORIJA SEGMENTACIJE TRŽIŠTA – polazi od neefikasnosti FT zbog kojih se formiraju različiti tržišni segmenti ukupnog tržišta prema karakterističnim rokovima dospijeća instrumenta. različitih vremena do dospijeća i identičnih profitno/rizičnih te poreznih karakteristika za držatelja.instrumenata. 2.- kod nekamatnonosnih dužničkih VP (koji se kupuju uz diskont) pad kamatne stope vodi povećanju cijene VP kod kamatnosnosnih VP i višestruko isplativih nominalnih vrijednosti kamatni rizik ima 2 komponente: (1) rizik cijene – cijene VP se kreću inverzno promjenama kamatne stope na tržištu. IZBOČENA KP – tržište kod kojeg su najviše srednjoročne kamatne stope 4. pokazuje da su kamatne stope rastuća funkcija vremena do dospijeća fin. pretpostavlja se nepostojanje premije rizika povezane s vremenom do dospijeća (instrumenti razl. INVERTNA KRIVULJA PRINOSA – karakterizira tržišta na kojima su kartkoročne kamatne stope više od dugoročnih 3. 4 osnovna oblika: prinos normalna ravna izbočena invertna vrijeme do dospijeća 1.

a životna osiguranja na dugoročnim. Investitori usklađuju vremensku strukturu NT od vojih investicija s vremenskom strukturom svojih obveza – na taj način ograničavaju mogućnost protoka sredstava između različitih tržišnih segmenata. 1. pitanje cijena) Primjena računovodstvene konvencije Problem realnosti profita KONCEPT NOVČANOG TOKA • • • • • • • • • • Novčani tokovi vremenski su nedvojbeno utvrđeni Ne reagiraju na različite pretpostavke Mogu se računati i iz računovodstvene konvencije Realna kategorija povezana sa stanjem novca u poduzeću Iz činjenice da u robno-novčanoj privredi postoji i roba i novac Rezultira kroz robno novčane tokove – prihode treba naplatiti – rashodi nastaju temeljem kupnje potrebnih roba Profit je pretpostavka stvaranja novca Sadržajne – svaki prihod ne mora postati primitak i obrnuto – svaki rashod ne mora biti ujedno i izdatak i obrnuto Vremenske – primici najčešće slijede prihode. a izdaci prethode rashodima Upotrebne – profit se izravno ne može upotrijebiti Koncept profita – amortizacija je trošak – rezerviranje prihoda za zamjenu fiksne imovine Koncept novčanog toka – amortizacija nije tekući izdatak – zamjena se ne mora izvršiti – novac prikupljen obračunom amortizacije može se koristiti za različite namjene – amortizacija je svojevrsni izvor financiranja 16 POVEZANOST PROFITA I NT RAZLIKA PROFITA I NT FINANCIJSKI TRETMAN AMORTIZACIJE • • .5 KATEGORIJALNI APARAT FINANCIJA KONCEPT PROFITA • • Koncept rezoniranja o poslovima i poslovanju temeljem prihoda i rashoda Profit – praktički mjerljiv računovodstvenom konvencijom – razlika prihoda i rashoda (troškova) – rezultat robnih tokova koji se korigira za neto učinke novčanih tokova Problemi utvrđivanja profita: vrijeme priznavanja prihoda i rashoda te procjena troška (pretpostavke trošenja. pa manje promjene kamatnih stopa ne bi uzrokvalo seljenje sredstava).inst i poduzeća (banke primarno opreiraju na kratkoročnim tržištima.tržišta može doći do poteškoća protoka sredstava pa se formiraju zasebne kamatne stope za svaki segment. Određeni efekti segmentacije su posljedica poslovne logike fin. staturatnih ograničenja te legalnih ograničenja. pa će se kamatne stope nezavisno formirati na tržišnim segmentima.

rizik pada kupovne moći novca Mogućnost upotrebe novca u sadašnjosti . Radi se o stopi tržišne kapitalizacije/cijeni kapitala/prinosu koji zahtijevaju investitori na tržištu kapitala za određeno ulaganje u VP.sadašnje vrijednosti očekivanih/budućih novčanih tokova .zadovoljavanje potreba i mogućnost uvećavanja novca njegovim ulaganjem Što su primici novca udaljeniji od sadašnjosti vremenska preferencija je jača – izraženiji su rizici pritjecanja novca.ZARADA= ČNT = Z + A (neto zarade + amortizacija) 1. Razlozi: budućnost je neizvjesna (rizik pritjecanja novca – opasnost da novac neće stići u očekivanom iznosu/u očekivanoj dinamici. Sklonost riziku se prikazuje konveksnom krivuljom – pokazuje veću korisnost s porastom rizika.pref. Prosječan investitor ima averziju prema riziku. Investitori žele ostvariti najveću korisnost ulaganja: biraju ulaganje kod kojeg su najbolje usklađeni rizik i prinos ovisno o svojim (ne)sklonostima riziku. IZRAČUN SADAŠNJE VRIJEDNOSTI V0 = Vt t = Vt II k t (1 + k ) V0 – sadašnja vrijednost novčanog toka. k – diskontna stopa. povećanje bogatstva uz veći rizik ima manju korisnost. njegove transformacije i gubitka njegove kupovne moći – izraženija je mogućnost uvećavanja novca kroz ulaganje u duljem vremenu Što su izdaci novca udaljeniji od sadašnjosti imaju manji teret za pojedinca .novca . rizik transformacije novca u budućnosti – posebno naglašen u uvjetima loše opskrbljenosti tržišta/nestašice roba) Inflacija . t – broj godina IZRAČUN BUDUĆE VRIJEDNOSTI Vt = V0 (1+k)t = V0 Itk AVERZIJA PREMA RIZIKU – Temelji se na teoriji opadajuće korisnosti. IZRAČUN: . Vt – orginalna vrijdnost NT u vrijeme nastanka.Vremenska vrijednost novca = kvantifikacija vremenske preferencije novca.sadašnje vrijednosti ranijh ulaganja / buduće vrijednosti sadašnjih ulaganja . tj.POREZNI ZAKLON: • Stavke rashoda koje zaklanjaju (umanjuju) oporezivu dobit – kamate • izuzimaju se iz oporezive dobiti • osiguravaju uštede na porezima – amortizacija • svojevrsni neoporezivi dio poslovnog rezultata APROKSIMACIJA ČISTOG NT IZ RAČ. 17 . DS treba odraziti oportunitetni trošak ulaganja novca investitora. Averzija prema riziku prikazuje se konkavnom krivuljom koja pokazuje manju korisnost rizičnih posl.utemeljena na tehnici složenog kamatnog računa te se zasniva na vrem.tehnikom diskontiranja .6 VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA: .tehnikom ukamaćivanja Diskontiranje i ukamaćivanje se obavlja primjenom diskontne/ kamatne stope – predstavlja VVN.efekata od očekivanih (prikazanih pravcem).Vremenska preferencija novca: činjenica da pojedinac više preferira/cijeni novac u sadašnjosti nego nominalno iste iznose novca u budućnosti. Omogućuje usporedbu novčanih iznosa kroz vrijeme svođenjem novčanih efekata na zajedničku vremensku točku promatranja.

procjena iznosa koji je potreban da se zamjeni postojeća fiksna imovina potpuno istom. Ne može biti postavljen kao ciljna funkcija poduzeća zbog svoje statičnosti i povijesnog koncepta. Isplatama se mijenja struktura anuiteta – smanjuje se veličina kamata jer se isplatama smanjuje ostatak duga za iznos otplatnih kvota. LIKVIDACIJSKA. OPOREZIVA.1 OSNOVE VREDNOVANJA Temeljni pojmovi: -VRIJEDNOST – koliko nešto vrijedi (objektivna mjera ili subjektivna vrijednost) . koje se povećavaju. PROCIJENJENA 1. Predstavljena je nerizičnom kamatnom stopom i premijom rizika kako ih vrednuje prosječan investitor. dok špekulativne dionice nose visoki očekivani prinos te visoki rizik. Anuitet se sastoji od otplatne kvote kojim se vraća nominalna vrijednost duga i kamata kojom se plaća naknada za posuđena sredstva. Radi se dakle o tzv. rezultat su ukamaćeni anuiteti. RASKOMADANA.Varijanta knjigovodstvene vrijednosti je REPRODUKCIJSKA VRIJEDNOST. AT = ∑ A0 (1 + k ) t k = ∑ A0Vkt (1 + k ) t −1 2. .publikacije organiziranih tržišta kapitala te specijaliziranih agencija za rejting – sadrže cijene i prinose VP kategorizirane prema kvaliteti s obzirom na rizik ulaganja i slične karakteristike. Temelji se na 18 . TRŽIŠNA. Temelj procjene je bilanca poduzeća gdje su dugovi iskazani blizu nominalne vrijednosti ostatka duga. EKONOMSKA IZVEDENI: REPRODUKCIJSKA.CIJENA – iznos koji kupac plaća za nešto (stvar konsenzusa u ugovorima u kupcu) . između investicija sličnog stupnja rizika. DRUGE TEHNIKE IZRAČUNAVANJA: KONAČNA VRIJEDNOST ANUITETA – ukamaćivanje jednakih periodičnih iznosa. GOING-CONCERN SPECIFIČNI: VRIJEDNOST JAMSTVA. To su kamatna i diskontna stopa. Za određivanje DS ključna je informacijska podloga . KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST – temelji se na povijesnim cijenama i primjeni računovodstvenih konvencija. – cijena kapitala formirana na tržištu.MEĐUOVISNOST RIZIKA I NAGRADE – između investicija sličnog očekivanog prinosa izabrat će se ona s manjim rizikom i obrnuto. Svodi se na utvrđivanje čiste imovine poduzeća. ∑ At = At ∑A = At (1 + k ) t − 1 t = At III k k SADAŠNJA VRIJEDNOST ANUITETA – izračunavanje sadašnje vrijednosti jednakih periodičnih iznosa. KONCEPTI VRIJEDNOSTI: TEMELJNI: KNJIGOVODSTVENA. različit karakter će uvjetovati nadređenost/podređenost njihova vlasnika u odnosu na udjel u zaradama poduzeća te u njihovoj likividacijskoj masi – na taj način karakter kapitala uvjetuje veličinu rizika (tako državne obveznice imaj najniži očekivani prinos ali ne nose rizik. Rezultat su diskonrani anuiteti. Služi kao mjera vremenske vrijednosti novca: kamatna stopa kojom se izračunava konačna vrijednost sadašnjeg ulaganja odnosno diskontna stopa kojom se izračunava sadašnja vrijednost očekivanog novčanog primitka. biraju se one s većim prinosom. Za veći stupanj rizika tražiti će se veći prinos – premija rizika – na taj način investitori kompenziraju povećani rizik ulaganja većim prinosom na takva ulaganja. STOPA TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE ODREĐIVANJE DS Kapital se pojavljuje u 2 osnovna oblika: vlastiti i tuđi. ali novom imovinom.MOGUĆNOST – uvjetuje hoće li se kupnja ili kupoprodaja ostvariti. tj. kriteriju nabavne vrijednosti. dok je vlasnička glavnica iskazana kao zbroj osnivačkog uvećanog za periodične zarade i umanjenog za gubitke te distribuirane dividende vlasnicima. između njih se nalaze ostali VP shodno njihovom očekivanom prinosu i riziku. 0 (1 + k ) t −1 = At IV kt (1 + k ) t k IZRAČUNAVANJE ANUITETA – razbijanje nekog iznosa u sadašnjosti na jednake periodične iznose u budućnosti – anuitete.

Koristi se u analizi financijskih efekata poslovnih kombinacija.Varijacija likvidacijske vrijednosti je KONCEPT RASKOMADANE VRIJEDNOSTI – počiva na pretpostavci da kombinirana ekonomska vrijednost pojedinih dijelova kompanije premašuje vrijednost kompanije u cjelini (zbog neadekvatnog upravljanja ili neprepoznavanja tržišnih prilika). To je vrijednost koju će realizirati financijeri poduzeća iz likvidacijske mase formirane prodajom poduzeća ili njegovih dijelova ili imovine. Oportunost očekivanih efekata prosuđuje se na temelju oportunitetnih troškova investiranja novčanih sredstava kojima je određena cijena novca na tržištu – kamatna stopa/stopa tržišne kapitalizacije – tako se cijena novca pojavljuje kao faktor usporedbe vrijednosti budućih efekata.inžinjerski prosudbama kojima se utvrđuje novonabavna vrijednost fiksne imovine. Vrijednost bilo kojeg dobara se može definirati kao sadašnja vrijednost NT koje će ono generirati u budućnosti ili. Koncept je najbliži realnoj. kamate. PROCIJENJENA VRIJEDNOST – subjektivno određena. Koncept se koristi i za budžetiranje kapitala. Problemi: da li je moguće zamijeniti konkretni oblik fiksne imovine s identično konstruiranim? (tehnološko zastarijevanje). Lako se utvrđuje samo kod poduzeća čiji se VP promeću na organiziranim tržištima kapitala pa se vrijednost može utvrđivati dnevno temeljem burzovnih tečajnica. Problem: složenost procjene relevatnih faktora koji utječu na vrijednost tvrke. OPOREZIVA VRIJEDNOST – utemeljena je na propisima za određivanje oporezive imovine. Do punog izražaja dolazi međuovisnost rizika i nagrade jer se buduća struja čistih novčanih tokova svodi oportunitetnim troškom ulaganja na sadašnju vrijednost. Postavlja se pitanje realnosti s obzirom da se radi o vrijednosti poduzeća procijenjenoj na temelju rezidualnog dijela vl. problem procjene tekućih troškova. 4. LIKVIDACIJSKA VRIJEDNOST – Vezana je uz izvanredne poslovne situacije. . Karakterističan je za poduzeća u krizi i ne može predstavljati ciljnu funkciju poduzeća.preferencijama investitora – subjektivnost) . koncept vrednovanja tvrtke s pretpostavkom da je kontinuitet poslovanja vremenski neograničen. dividende.To je preostatak likvidacijske mase kojeg će primiti vlasnici nakon što su podmireni administrativni troškovi likvidacije.. Svi troškovi i izdaci nastali kao posljedica prošlih odluka – nataloženi troškovi – su irelevantni.). TRŽIŠNA VRIJEDNOST – vrijednost poduzeća u trenutku njegove kupoprodaje – fer tržišna vrijednost jer se pretpostavlja da se transakcija izvodi bez ikakve prisile. Maksimalan iznos krdita koji se može pribavit zalaganjem određene imovine. 2. Često je utvđuju eksperti prihvaćeni od obje strane u transkciji. pa se ne radi o realnoj vrijednosti poduzeća.Varijanta ekonomske vrijednosti je GOING-CONCERN VRIJEDNOST – tj. intirizičnoj procjeni vrijednosti tvrtke i njenih VP.. stabilnih i poznatih poduzeća. NT se mogu ostvarivati zaradama od poslovanja. Približava se realnoj intirizičnoj procjeni vrijednosti tvrtke S obzirom moguće oscilacije ponude/potražnje . VRIJEDNOST JAMSTVA 19 . utvrđivanje diskontne stope koja će se primjeniti na struju NT u budućnosti koja će odraziti međuovisnost rizika i profitabilnosti imovinskog oblika/fin. Utvrđuje se na temelju očekivanih budućih efekata tvrtke (profiti. kada imovina nema jasno definiranu tržišnu vrijednost. EKONOMSKA VRIJEDNOST – temelji se na sposobnosti imovinskih oblika i poduzeća kao cjeline da u budućnosti osigura čistu struju novčanih tokova nakon oporezivanja vlasniku.uvijek radi samo o trenutnom konsenzusu.. problem subjetkivnosti procjene istrošenosti fiksne imovine. – vrijednost imovinskog oblika ili VP koja se koristi kao jamstvo za zajmove ili kredite. u krizi da bi se donijela odluka o sanaciji ili likvidaciji te za ocjenu neto utržive vrijednosti imovine koje se poduzeće želi rješiti. Koristi se pri procjeni sigurnosti ulaganja u poduzeće. Određuje se ispod tržišne vrijednosti imovine radi zaštite kreditora u slučaju izostanka vraćanja kredita. obveze prema državi i sva potraživanja vjerovnika. inverzno.kapitala – onog dijela prezentiranog u dionicama koje su imale promet na burzi. može se rabiti samo kod profitabilnih.instrumenta (rizik je povezan s individ. temeljem djelomične/potpune likvidacije imovine. 3. ugovornim plaćanjima. kao iznos novca koji je investitor voljan platiti za takvo dobro u sadašnjosti kao zamjenu za buduće NT. Problem: objektivnost procjene budućih novčanih tokova i rezidualne ili likvidacijske vrijednosti imovine.

2 RIZIK I NEIZVJESNOST: – poznavanje nekog stanja u kojem se kao posljedica neke odluke može javiti niz rezultata. DISTRIBUCIJA VJEROJATNOSTI E( k ) = ∑ k i yi i =1 n ki – mogući prinosi. Prosječni prinos je onaj koji je najvjerojatnije da će se ostvariti.Varijabilnost prinosa na imovinu prema očekivanom prinosu (volatilnost prinosa).stopa kapitalizacije T vrijeme pritjecanja novčanih tokova – svođenje svih novčanih tokova (efekata) neke investicije/ulaganja na vrijeme njena stjecanja koje se uzimakao sadašnjost. Temeljem nje se može izračunati njihova prosječna ponderirana vrijednost (ponderi su vjerojatnosti ostvarenja pojedinog prinosa). Sumiranjem diskontiranih novačnih efakata investicije i uspoređivanjem s investicijskim izdatkom/ulganjem se može prosuđivati oportunost takve investicije. POSTUPAK IZRAČUNAVANJA EKONOMSKE VRIJEDNOSTI: 1) prognoza budućih novčanih tokova. Za prinos se najčešće uzima ukupni prinos (prinos za razdoblje držanja). Radi se o svođenju svih efekata neke investicije na vrijeme završetka investiranja odnosno početka efektuiranja koje se uzima kao sadašnjost. Pri tom je poznata vjerojatnost nastupanja svakog pojedinog rezultata. yi – vjerojatnost nastupanja 2 OSNOVNA TIPA DV: 20 . SADAŠNJA VRIJEDNOST 2.Ekonomska vrijednost je primjenjiva za vrednovanje profitabilnosti imovine. Može se ukalkulirati u troškove. RIZIK FINANCIJSKE IMOVINE - - – određen skup mogućih rezultata s poznatim vjerojatnostima nastupanja svakog pojedinog rezultata. NEIZVJESNOST – poznavanje nekog stanja u kom se kao posljedica neke odluke može javiti niz rezultata pri čemu nije poznata vjerojatnost nastupanja nekog rezultata ili je njeno poznavanje zanemarivo. + VT 1 2 (1 + k ) (1 + k ) (1 + k ) T • • • • W vrijednost profitabilne imovine V očekivani novčani tokovi k diskontna stopa . OČEKIVANA VRIJEDNOST – profitabilnost/prinos za koji postoji najveća vjerojatnost da će se ostvariti. orijentirana prema budućnosti. Može se promatrati kao: o rizik imovine u izolaciji/individualni rizik/ ukupni rizik nekog VP . Temelj procjene je raspršenost distribucije vjerojatnosti prinosa na investiciju o rizik portfolia – rizik koji nastaje kroz držanje investicija na principu diverzifikacije o kontribucija rizika imovine rizičnosti projekta. 2) procjena vremena pritjecanja novčanih tokova.– vrijednost koju će osiguravatečj isplatiti za neku imovinu u slučaju gubitka njene vrijednosti nastale djelovanjem osiguranog rizika OSIGURANA VRIJDNOST . Označava se slovom E = ponderirana aritmetička sredina distribucije vjerojatnosti pri čemu su ponderi vjerojatnosti nastupanja određene profitabilnosti. RIZIK - – rizik da se neće ostvariti očekivani prinos na financijsku imovinu. Subjektivne je prirode. W = V1 1 1 1 + V2 + .. odnosno rizik je to veći što je veća volatilnost.. 3) procjena odgovarajuće diskontne stope. 4) svođenje očekivanih novčanih tokova na sadašnju vrijednost.

prikazuje se kontinuiranom simetričnom krivuljom.Ex post – objektivizirana temeljem poznavanja podataka iz prošlosti . T – broj godina uzorka) T var( k ) = σ 2 = - VARIJANCA (STANDARDNA DEVIJACIJA) ∑ (k t =1 T t − E(k ) ) 2 T −1 . Normalna distribucija je određena s 2 parametra: očekivana vrijednost i standardno odstupanje.prinosa VARIJANCA – suma ponderiranih kvadrata odstupanja mogućih profitabilnosti od očekivane vrijednosti. Očitava se u tablicama površine ispod normalne krivulje (tablice su načinjene samo za polovinu površina jer je simetrična). – relativna mjera disperzije distribucije = omjer stdev i očekivane vrijednosti.ex-post procijenjena distribucija vjerojatnosti. vrh govori kolika je vjerojatnost ostvarivanja oč. o KONTINUIRANA DV . a broj rezultata u distribuciji je konačan. Oni predstavljaju uzorak za procjenu parametara normalno uređene distribucije prinosa nekog ulaganja. a pomaže sagledavanju rizika investicija različitih očekivanih vrijednosti. simetrična je oko očekivane vrijednosti.o DISKRETNA DV – ona u kojoj je vjerojatnost dodijeljena svakom od mogućih skupova rezultata.DVA IZVORA RIZIKA pri donošenju odluka – rizik povezan s procijenjenom distribucijom (rizik VP. mapa u kojoj se čuvaju različiti VP 21 . STANDARDNA DEVIJACIJA – mjeri disperzija rezultata oko očekivane vrijednosti = osnovna mjera rizika (što su veća odstupanja od očekivane vrijednosti veća je varijanca/st.SUBJEKTIVNA vs.PORTFOLIO – lisnica.Koristi se za procjenu vjerojatnosti ostvarivanja minimalnog prihvatljivog prinosa – kaže kolika je vjerojatnost da će se ostvariti ciljni ili veći prinos (broju iz tablice se dodaje +50%) KOEFICIJENT VARIJACIJE . rizik vezan za investiciju) – rizik određivanja distribucije vjerojatnosti (da pretpostavljena distribucija nije potpuno korektna) . OBJEKTIVNA DV: . kvadratni je korijen iz varijance var ( k ) = σ 2 = ∑ (k i − E( k ) ) 2 y i i =1 n OSNOVNA INVESTICIJSKA PRAVILA (pretpostavka riziku nesklona investora i načela korisnosti): - Između investicija istih očekivanih prinosa izabire se ona koja ima manju varijancu ili stdev Između investicija istih varijanci ili stdev odabire se ona koja ima veći prinos. – kao povijesni podaci se uzimaju prinosi (slične) investicije – prosječno ostvareni prinosi kroz određeno vrijeme. razvučenost ovisi o standardnom odstupanju.dev pa je i veći rizik). POVIJESNA DISTRIBUCIJA VJEROJATNOSTI OČEKIVANI POVIJESNI PRINOS - E(k ) = ∑k t =1 T t (kt – godišnji prinosi.Ex ante – vjerojatnost je poznata unaprijed (npr bacanje novčića) ili je subjektivno procijenjena . STANDARDIZIRANO OBILJEŽJE – pokazuje koji se dio mougućih rezultata nalazi ispod određenog dijela normalne krivulje za određen interval između zadanog i očekivanog prinosa.ima neograničen broj mogućih rezultata u kojoj je vjerojatnos njihova nastupanja povezana s disperzijom mogućih rezultata i najčešće je normalno uređena.

varijancama investicija i korelacijama između investicija. .analize portfolia) . B ) = ∑(k Ai − E ( k A ) )( k Bi − E ( k B ) ) y i i =1 n 22 .OČEKIVANA VRIJEDNOST PORTFOLIA – linearna funkcija vrijednosnih udjela investicija u portfoliu. Može se analizirati i ostvareni prosječni prinso nekog portfolia (povijesni) – umjesto očekivanih prinosa svake investicije se računa s prosječno ostvarenim povijesnim prinosima za svaku pojedinu godinu analize rezultata. 2 pristupa izračunu: . PORTFOLIO STRATEGIJA JE USMJERENA SMANJENJU RIZIKA (PRINOS PORTFOLIA ĆE SE UVIJEK OSTVARIVATI IZMEĐU PRINOSA NAJPROFITABILNIJE I NAJMANJE PROFITABILNE INVESTICIJE U PORTFOLIU.vrijednosti portfolia. . DV prinosa portfolia ovisi o: 1) profitno-rizičnim obilježjima investicija od kojih se portfolio sastoji (predočena njihovim očekivanim vrijednostima i varijancama (stdev) 2) načinu njihova kombiniranja u portfoliu (vrijednosna učešća investicija u portfoliu) 3) korelaciji prinosa investicija (kretanje prinosa investicija može biti manje ili više povezano pa DV ovisi i o međusobnim korelacijama – analiza mjera korealcije: kovarijanca i koef. 2 ključne mjere: 1) KOVARIJANCA – mjera usklađenosti kretanja prinosa na 2 investicije (ona pokazuje kako se zajedno kreću prinosi dviju investicija i koja je veličina njihovih promjena) – ponderirana suma umnožaka odstupanja od očekivanih vrijednosti 2 investicije: co v ( A.MJERE KORELACIJE: mjere koje nastoje odraziti disperziju DV prinosa pojedinačnih investicija i samog portfolia kao i među cikličkim kretanjima prinosa pojedinih investicija. E ( k p ) = ∑E ( k j ) w j (j – broj investicija u portfoliu.PARAMETRI DV PORTFOLIA: očekivana vrijednost.j-te investicije) j =1 p .VARIJANCA PORTFOLIA – nije linearna funkcija vrijednosnog udjela (razlog: moguće varijacije oko očekivanih vrijednosti svake nvesticije se ne moraju poklapati ni po intezitetu ni po smjeru kretanja s vrijed. = strategija investiranja koja se zasniva na diversifikaciji ulaganja. varijanca i stdev portfolia.Ovisi o: vrijednosnim udjelima invst.iz matrice kovarijanci – traži poznavanje varijanci i kovarijanci investicija na temelju čega se može izračunati var i stdev portfolia kao funkcije vrijednosnih udjela. Problem: postupak se mora ponavljati za svaku promjenu vrijednosnog udjela invst. Nakon toga se temeljem vjerojatnosti nastupanja svakog pojedinog prinosa izračunaju var i stdev (suma ponderiranih kvadrata odstupanja pojedinačnih prinos od očekivane vrijednosti). Računa se kao ponderirana aritmetička sredina pojedinačnih očekivanih vrijednosti investicija u portfoliu gdje su ponderi vrijednosna učešća investicija u uk.udjelima). Rješenje matrice s 2 investicije: 2 σ k2 = w Aσ k2 + 2w A (1 − w A ) ρ ( k . raspršenost DV portfolia).k )σ k σ k + (1 − w A ) 2 σ k2 p A A B A B B .u portfoliu (nemoguće raziviti postupke investicije. Imovina koja se drži u portfoliu manje je rizična od one koja se drži izolirano zbog diversifikacije. korelacije) . Rješava se tako da se kovarijance(varijance) pomnože s vrijednosnim udjelima investicija za čije se parove odnosi ta kombinacija. Ovisi o međuovisnosti profitabilnih i rizičnih karakteristika imovinskih oblika i načina njihova kombiniranja u potfoliu.preko distribucije vjerojatnosti prinosa portfolia – prvo se načini DV prinosa portfolia računajući pojedinačne prinose kao linearne funkcije vrijednosnog udjela.RIZIK PORTFOLIA – varijabilnost prinosa na portfolio prema očekivanom prinosu (volatilanost prinosa portfolia. wj – vrijednosna učešća.= kombinacija profitabilne imovine koju drži pojedinac ili tvrtka sa svrhom zarađivanja. Ekj – očekivana vrijd.

+1 – savršena pozitivna korelacija (ne reducira se rizik). Što su stdev prinosa investicije. a negativan u sprotnom.Kovarijanca je pozitivna za investicije čiji se prinosi mijenjaju i istom smjeru. Grafički se promatra na grafu s k i σ na osima – EP će se postojati u svim situacijama osim kad postoji savršeno pozitivna korelacija (jer u svim drugim slučajevima dolazi do određene redukcije rizika pa moguća portfolia imaju različite odnose prinosa i rizika). određena redukcija rizika -1 – savršena negativna korelacija (rizik se reducira. 2) KOEFICIJENT KORELACIJE – relativna mjera zajedničkog kretanja 2 investicije (jednostavniji prikaz odnosa kretanja 2 varijable) cov( k A .kor.dominantan portfolio (onaj koji dominira nad drugim kombinacijama rizikom • • - ili prinosom) portfolio koji ima najviši očekivani prinos u istoj rizičnoj skupini portfolia odnosno portfolio koji ima najmanji rizik između skupa portfolia istih očekivanih prinosa ona kombinacija investicija koja osigurava postizanje najviše profitabilnosti uz bilo koji stupanj rizika ili najniži rizik uz bilo koju očekivanu profitabilnost. Ako promatramo u ovisnosti na neki trž.korelacije portfolia s nekim tržišnim indeksom postupno SLUČAJ VIŠE INVESTICIJA 23 . MODERNA PORTFOLIO TEORIJA MOGUĆI PORTFOLIO . tj poništavaju se) – teorijski nam to omogućava da kombiniramo dvije rizične investicije u nerizični portfolio.bez rizika kovarijanca s drugom investicijom će biti nula. Redukcija rizika je veća što je koef.svaka druga kombinacija 2 ulaganja (portfolio) koja obećava manji prinos od one s najmanjim rizikom ne predstavlja efikasan portfolio. a negativna za one čiji se prinosi kreću obrnuto. 0 – nema korelacije.sve moguće kombinacije nekih investicija (kombinacije vrijednosnih udjela) EFIKASAN PORTFOLIO – izdvaja se iz svih mogućih principom dominacije . Ako je jedna od investicije. s obzirom da su savršeno negativno korelirana pa su im ciklička kretanja prinosa obrnuta.indeks vidimo da se rizik smanjuje povećanjem diverzifikacije (stdev opada). dok se koef. B = σ Aσ B Uvijek se kreće u rasponu od -1 do 1: ako je koeficijent pozitivan znači da se kreću u istom smjeru. tako da će povećavanjem dolaziti do sve manje redukcije rizika.obećavaju veći prinos pa bi svaki racionalni investitor izabrao samo one za koje se može reći da su EP. – S povećanjem broja investicija smanjuju se rasponi koef. što je koeficijent apsolutno manji to je manja korelacija – odnosno promjene prinosa se odvijaju sve različitijim intezitetom.veće i što je međusobno kretanje prinosa usklađenije kovarijanca će biti apsolutno veća (i obrnuto).korelacije između dodatne investicije i portfolia. k B ) – odnos kovarijance i umnoška stdev dvaju investicija ρ A. sva portfolia s profitabilnošću jednakom ili većom od ove predstavljaju skup efikasnih portfolia jer uz isti rizik u odnosu na neefikasne portf. Samo jedna kombinacija minimalizira rizik ulaganja u portfolio – sva moguća portfolia koja imaju prinos ispod onog s najnižim rizikom nisu efikasna jer postoje druge kombinacije koje uz isti rizik daju veći prinos. Deriviranjem funkcije kovarijance prinosa portfolia s 2 investicije može se izračunati portfolio s najnižim rizikom: σ (σ B − ρ ABσ A ) Wmin = 2 B 2 σ A + σ B − ρ ABσ Aσ B .bliže negativnoj savršenoj korelaciji.

približava +1.Za investitora koji drži dobro diversificirani portfolio RRI će biti zanemariv. Na krivulji indiferencije se nalaze sve kombinacije investicija koje imaju identičnu korisnost tako da je on indiferentan prema njihovu izboru. Ovist će o investitorovom odnosu prema međuovisnosti rizika i prinosa sadržanog u nekom efikasnom portfoliu osdnosno o njegovoj krivulji indiferencije međuovisnosti rizika i prinosa Investitori imaju različite sklonosti prema riziku zbog čega će tražiti različite premije rizika kojima će kompenzirati smanjenu korisnost zbog djelovanja rizika. Dakle dolazi do eliminacije specifičnog rizika svake investicije. Desno i dolje od ef. Konzervativni investitor ima izrazitu nesklonost prihvaćanju rizika. EFIKASNA GRANICA – gornji dio lijeve granice skupa mogućih portfolia – obuhvaća skup efikasnih/dominantnih portfolia (kombinacije s najmanjim rizikom za određeni prinos. inflacija.. lijevo od nje se ne nalaze moguće kombinacije jer nema portfolia investicija koji bi obećavao viši prinos uz određeni rizik. jer značajni dio individualnog rizika (specifičnog rizika tvrtke) može u velikoj mjeri biti eliminiran diversifikacijom. Ako držimo sve dionice tržišta onda je rizik = riziku tržišta VP. UKUPNI RIZIK DIONICE ima dvije komponente: 1. 2. - RELEVANTAN RIZIK INVESTICIJE –u portfoliu se promatra samo relevantna rizičnost investicije prema porfoliu investitora. u njegovoj politici dominira princip sigurnosti.. SPECIFIČNI RIZIK TVRTKE – ovisi o kretanju prinosa poduzeća povezanog s faktorima na koje ima utjecaj njegov management (odluke. odnosno uznekizadani prinos imaju najmanji rizik) ABCDEH – mogući skup portfolia. ali se određeni rizik ne može izbjeći – RIZIK TRŽIŠTA VP.). KRIVULJA INDIFERENCIJE pokazuje povezanost investitorove averzije prema rizku i prihvatljive premije rizika. a u politici investiranja mu dominira 24 - - . a relevantan samo sistematski rizik investicije. BCDE - IZBOR OPTIMALNOG PORTFOLIA – izabire se samo efikasan portfolio (dakle s efikasne granice). Naziva se i sistematski rizik jer pokazuje stupanj sistematskog prinosa dionice povezanog s kretanjem cijelog tržišta. sve točke osjenčene površine uključivo one na lijevom rubu – efikasna granica. Agresivan investitor je također nesklon riziku. Dakle da bi se ocjenio RRI potrebno je pronaći mjeru tržišnog/sistemskog rizika. Specifičan rizik se može izbjeći diverzifikacijom pa se zove i diversifirajući rizik. TRŽIŠNI RIZIK – proizlazi iz eksternih okolnosti na koje poduzeće ne može djelovati (ciklusi. politika kamatnih stopa).granici.rizika. predstavljena je onim dijelom ukupnog rizika koji će utjecati na promjene rizičnih karakteristika portfolia ako se u njega uključi ta investicija. Sve tvrtke su pod utjecajem ovih faktora pa se ovaj rizik ne može izbjeći diversifikacijom – nediversifirajući rizik. štrajkovi.granici se nalaze sve druge moguće kombinacije investicija – koje su inferiorne u odnosu na one na ef. Općenito je relevantna rizičnost investicije manja od njenog uk. RELEVANTNA RIZIČNOST INDIVIDUALNE INVESTICIJE je njen doprinos rizičnosti portfolia.

Prinos tržišta – aproksimira se prinosm na neki tržišni indeks koji dobro aproksimira kretanja uk. βj – beta koeficijetnt. – najvažniji parametar KRP.smjera Prinos na j-ti VP se u nekom trenutku određuje prema alfa koeficijentu uvećanom za umnogžak beta koeficijenta VP-a i prinosa na cijelo tržište u tom trenutku.tržište Ako je beta VP > 1 – prinos na dionicu se mijenja brže od prinosa na uk.tržište BETA KOEFICIJENT 25 . predstavlja maksimalnu korisnost. Aj – alfa koeficijent.odsječak na y-osi i beta koeficijent – koef.princip profitabilnosti . jer se u svakom trenutku stvarni prinosi na neki VP ne poklapaju s prinosima procjenjenim regresijskim pravcem. Strmija krivulja prikazuje veću averziju prema riziku konzervativnog investitora koji za investicije iste rizičnosti traži veću premiju rizika od agr. Rezidual – odstupanje. εjt – rezidual) KRP je određen s 2 parametra: alfa koeficijent . Ekp KI (Konzervativni investitor ) Premija rizika konzervativnog investitora Premija rizika agresivnog investitora KI (Agresivni investitor ) Nerizična kamatna stopa σp - OPTIMALAN PORTFOLIO INVESTITORA – - onaj koji predstavlja tangentu njegove krivulje indiferencije na efikasnu granicu. k M ) σM Ako je beta VP = 1 – prinos tog VP se kreće proporcionalno prinosu na uk.trž.inv. Može biti pozitivan i negativan. Markowitzeva portfolio analiza) kjt = Aj + βjkMt + εjt (kjt – prinos na j-tu dionicu u vremenu t. k M ) βj = 2 σM Izračun II: koeficijent korelacije prinosa j-te dionice i prinosa na tržište se množi odnosom stdev prinosa na dionicu i na tržište σj βj = ρ (k j . određuje nagib KRP Izračun I: odnos kovarijance prinosa na j-tu dionicu i varijance prinosa na cjelokupno tržište cov( k j . mjeri intezitet promjena prinosa na dionicu prema promjenama prinosa na uk.trž.dionica. kMt – prinos na tržište dionica. pokazuje prinos koji bi ostvarila neka dionica na tržištu koje ostvaruje nulti prinos/na zasićenom tržištu. Alfa koeficijent – nije izrazito važan za procjenu profitno-rizičnih karakteristika dionice/investicije. ne ostvaruje zadovoljavajuću premiju rizika) Konzervativni investitor će odabrati efikasni portfolio s nižim rizikom i prinosom od agresivnog MJERENJE TRŽIŠNOG RIZIKA – traženje sistematske veze prinosa na neku dionicu i prinosa na cjelokupno tržište kroz linearne veze → KARAKTERISTIČNI REGRESIJSKI PRAVAC: rezultat traženja linearne veze između kretanja prinosa ne neku investiciju prema kretanju prinosa na uk.tržište investicija (jednoindeksni model. Svaki drugi efikasni portfolio ne zadovoljava interese investitora prema njegovoj averziji prema riziku jer ima korisnost manju od optimalne (ne ostvaruje zadovoljavajući prinos.

tržišta BETA KAO MJERA TRŽIŠNOG RIZIKA Postoje 2 tipa događaja o kojima ovisi prinos na VP (prema KRP): makrodogađanja izazivaju sistemski rizik i mikrodogađanja koja proizvode specifičan rizik tvrtke. na tom pravcu (kFMZ) će se naći sve kombinacije ulaganja u rizični portfolio M i nerizičnu imovinu – PRAVAC TRŽIŠTA KAPITALA. dionice su pod utjecajem kretanja cjelog gospodarstva. Odstupanja stvarnog prinosa od onog procjenjenog KRP rezultat su mikrodogađanja i odražavaju specifični rizik tvrtke koji se može izbjeći diversifikacijom – rezidual je pokazatelj specifičnog rizika tvrtke.granici i PTK. var i cov – imaju homogena očekivanja o Sve investicije su savršeno djeljive i savršeno likvidne o Nema transakcijskih troškova o Nema poreza o Pojedini investitori ne mogu utjecati na cijene o Količine svih investicija su dane i fiksne uvođenjem nerizične imovine u analizu svakom je investitoru omogućeno da u svoj portfolio ugradi takvu investiciju koja ima očekivani prinos kF i stdev 0.DEBITNI PORTFOLIO - - - PTK TAKO POSTAJE NOVA EFIKASNA GRANICA. a agresivni posuđuje dodatna sredstva kako bi dodatno investirao u rizični portfolio . Problemi: izračun bete VP-a (za prinose VP ne postoji ex-ante distribucija vjerojatnosti pa se beta koeficijenti ne mogu potpuno objektivno izračunati) i mogućnost da se jednim faktorom izraze svi makroutjecaji (npr. Ako se od nerizičnog prinosa povuče tangenta na efikasnu granicu u točki M. Ako tržište djeluje savršeno/efikasno rizični portfolio M je tržišni portfolio. Forma PTK: 26 . Pretpostavke modela (savršeno tržište. a portfolio M najtraženiji na tržištu. ali pod utjecajem svoje grupacije) CAPM – capital asset pricing model (model procjenjivanja kapitalne imovine) – specijalni slučaj jednoindeksnog modela. kao što je tržišni indeks u KRP. onda će i prinos tog VP odražavati pravičnu nagradu za preuzeti sistemski rizik. Ako na prinos nekog VP djeluju makrofaktori čiji se utjecaj može opisati pomoću jednog faktora.tržište Ako je beta VP < 0 – prinos VP se kreće suprotno od kretanja prinosa uk. (korelacije između reziduala razl. potpuno efikasno tržište): o Svi investitori su usmjereni na jedno razdoblje držanja u kojem nastoje maksimalizirati očekivanu korisnost njihovog konačnog bogatstva o Svi investitori mogu neograničeno davati i uzimati kredit uz danu neruičnu kamatnu stopu i nema restrikcija u kratkoj prodaji o Svi investitori imaju iste procjene očekivanih prinosa.Ako je beta VP < 1 – promjene prinosa na dionicu su manje od promjena prinosa na uk.dionica ne smiju postojati jer oni odražavaju samo interne faktore). uočava se da se ulaganjem u kombinaciju nerizičnog i rizičnog portfolia M postiže bolje investicijsko rješenje nego na efikasnoj granici jer se ostvaruje uz višu krivulju indiferencije za oba investitora: konzervativni ostvaruje veću korisnost dijeljenjem svojeg ulaganja na dio za nerizičnu imovinu i na dio za rizični portfolio – KREDITNI PORTFOLIO. Beta koeficijent VP će biti mjera tržišnog/sistemskog rizika VP. Ako promotrimo KI konzervativnog i agresivnog investitora prema ef.

o Promjena bete dionice – promjena stavova investitora o rizičnosti dionica poduzeća emitenta. Prema njemu je zahtijevani prinos na neku dionicu kj = kF + β (kM . Eksterni čimbenici promjene bete: povećanje konkurencije u indsustriji.agresivna dionica kod koje su promjene prinosa intenzivnije od promjena tržišta. isticanje patenata. Premija sistematskog rizika je predstavljena umnoškom bete i premije rizika na cjelokupno tržište (premije na tržišni indeks=razlika očekivanog prinosa na cijelo tržište i nerizične kamatne stope). Pod utjecajem ponude i potražnje za novcem se realna kamatna stopa kreće u uskom rasponu. orijentacija kada prevladavaju medvjeđa očekivanja o β =1 . PROMJENE PRINOSA – 3 su utjecaja na promjene zahtijevanog prinosa na dionicu: o Promjena nerizične kamatne stope – u CAPM to je nominalna kamatna stopa koja je jednaka realnoj kamatnoj stopi uvećanoj za premiju rizika inflacije. o β >1 . (PTVP ide prema gore) o Promjena averzije prema riziku – u CAPM je uključena u premiju rizika na cijelo tržište (rezultat razlike očekivanog prinosa na tržišnu kapitalizaciju i nerizične kamatne stope).defanzivna dionica kod koje su promjene prinosa slabije od promjena prinosa uk. Arbitražeri će djelovati kada za istu skupinu investicija postoji precijenjenost i podcjenjenost u odnosu na AP. bj – koeficijent osjetljivosti na promjene faktora rizika) ako se za procjenjeni faktor rizika uzme procijenjena premija na tž. Investicije koje se prema svojim rizično-profitabilnim obilježjima ne nalaze na AP će djelovanje arbitražera prisiliti da se tamo poredaju.procijenjena vrijednost faktora rizika. pa je koristimo jer su u tržišnom portfoliu diverzifikacijom eliminirani svi specifični rizici). Na neke promjene tržišnog rizika svojih dionica poduzeće može djelovati: promjena strukture imovine poduzeća i diversifikacija poslovnih aktivnosti (spajanja i pripajanja).osjetljivosti postaje beta i dobija se realcija identična CAPM.zasniva se na djelovanju arbitražera i zakonu jedne cijene . k − kF E(k p ) = k F +  M  σ  M  σ p   - PRAVAC TRŽIŠTA VP – dobije se dovođenjem u odnosa očekivani prinos VP u vezu s beta koeficijentom (beta odražava samo sistematski rizik VP.prosječna dionica kod koje promjene prinosa odgovaraju promjenama tržišta.pretpostavke (uglavnom odgovaraju uvjetima reanog svijeta): o ljudi preferiraju više bogatstva u odnosu na manje bogatstva o većina ljudi ima averziju prema riziku tako da ga prihvaćaju ako ga kompenzira viša očekivana profitabilnost o investitori mogu procijeniti bilo koji faktor rizika i dodjeliti mu numeričku vrijednost što pretpostavlja statistiku rizika kojom će se rangirati investicije prema ukupnom riziku APT s jednim faktorom rizika: kj = kF + λ bj (kj – očekivani prinos na j-ti VP.tržišta.kF) Investitori očekuju od dionice iz dobro diverzificiranog portfolia prinos u visini nerizične kamatne stope uvećane za sistematski rizik dionice.APT . između industrija. λ . - KLASIFIKACIJA DIONICA PREMA BETI: ARBITRAŽNA TERORIJA PROCIJENJIVANJA . No mehanizmi koji tjeraju VP da zauzmu položaj na arbitražnom pravcu su različiti.često se promatra kao poseban slučaj višeindeksnog modela . 27 . strategija investiranja će biti orijenirana na AD kada se očekuje rast prinosa tržišta o β <1 . Pri tom se promatra samo sistematski rizik dionice. pa na nominalnu nerzičnu kamatnu stopu bitno utječu inflacijska očekivanja. Određuje nagib PTVP – što je veća averzija prema riziku PTVP je strmiji (rotira se u kF).indeks onda koef.

3 OBVEZNICE: . Talon se sastoji od kamatnih ili anuitetskih kupona temeljem kojih se ostvaruje periodična naplata. U pravilu nose fiksne prinose (kamate) pa su pogodne su za investitore orijentirane novčanom dohotku te zbog relativne sigurnosti tog VP pogodne za investitore visoke averzije prema riziku.+λ N bjN o Mogući faktori rizika: rizik promjene kamatne stope. nedostatak: teret duga pada odjednom. obligacijski VP (zajmovni. U pravilu su dugoročni. novčana svota na koju glasi. a s jednokratnim dospijećem odjednom – plaćanjem duga po dospijeću. dinamikom naznačenom na obveznici.) NAZIVNA (NOMINALNA) VRIJEDNOST – pokazuje iznos novca s kojim se emitent suočava u trenutku dospijeća mjenice.- APT je moguća za čitav niz faktora rizika: kj = kF + λ 1 bj1 + λ 2 bj2+ . Obveznice sa serijskim dospijećem amortiziraju se u godišnjim i polugodišnjim anuitetima. – utvrđene su na plaštu.. Neke jednokratne ili obveznice koje se prodaju uz diskont ne moraju imati talon/kupone jer se isplata obavlja odjednom nakon isteka vremena trajanja fin. Prednost za emitenta je što raspolaže ukupnim iznosom sredstava u cjelom razdoblju trajanja kreditnog odnosa – može ih više puta obrnuiti i zadržati dulje financijsku strukturu. Može biti: a) Jednokratna – kuponske obveznice se amortiziraju odjednom – isplatom glavnice o njihovu dospijeću.) AMORTIZACIJA OBVEZNICA – unaprijed je utvrđeno dospijeće u kojem će se likvidirati tražbina iz obveznice. faksimil potpisa ovlaštene osobe emitenta. Likvidacija se vrši isplatom glavnice i kamata = amortizacija obveznice. naziv i sjedište vlasnika ili oznaka „na donosioca“.indosamentom. INVESTITORSKA DEFINICIJA: laka prenosivost omogućava obveznicama da postanu tržišni VP visokog stupnja mobilnosti koji se može kupovati na primarnom i sekundarnom tržištu. a može i fluktuirajuća – obračunava se prema fluktuacijama cijena sličnih kredita. ugrožena je cjela glavnica 28 - - . U pravilu je fiksna – obračunava se na ostatak duga prema utvđenoj dinamici. Plašt definira suštinu odnosa između izdvatelja i vlasnika. kreditni) s unaprijed određenim rokom dospijeća.. instrument je formiranja dugoročnog duga namijenjenog dugoročnom financiranju. kamatni kuponi – u talonu kuponske obveznice. Anuitetski kuponi – ako se amortizira višekratno. Sastoje se od plašta i talona obveznice. NAZIVNE/NOMINALNE KARAKTERISTIKE O. Prenosivi su: ukoliko glase na ime. iznos koji se mora nadoknaditi vlasnicima o dospijeću. 2. serijski broj obveznice. naziv i sjedište izdavatelja. iznose novčanih sredstava naznačenih na obveznici.. mjesto i datum izdavanja. nedostatak: veći rizik ulaganja.. 1. 2. 3. na posuđena sredstva se obično plaćaju kamate. rizik managementa. a ukoliko glase na donosioca – predajom (stoga mogu biti novčani surogat – fakultativni novac) Mogu se izdavati s jednokratnim i višekratnim dospijećem. LEGALNA DEFINICIJA: jednaka prethodno navedenoj (obuhvaća se vlasništvo i obveza vraćanja posuđenih sredstava) KORPORACIJSKA DEFINICIJA: obveznice su instrument pomoću kojeg dioničko društvo prikuplja novac za poslovanje i ekspanzije. a kamate se isplaćuju periodično u jednakim iznosima. sadrži sva bitna obilježja: oznaka „obveznica“.odnosa iz obveznice pa sam plašt predstavlja talon.) NOMINALNA (KUPONSKA) KAMATNA STOPA – po kojoj se plaćaju kamate na obveznice. rizik nenamirenja. rizik konverzije. visina kamatne stope ili udjela u poslovnom rezultatu emitenta. rizik likvidnosti. određuju veličinu obaveza emitenta prema vlasniku te način izvršenja obaveza.OBVEZNICE – pismene isprave kojima se njihov izdavatelj obvezuje da će vlasniku obveznice isplatiti. prednosti za vlasnika:uložena sredstva mu se vraćaju odjednom pa je lakši replasman. rizik promjene kupovne snage. tj. Budući da se kamate na obveznice isplaćuju temeljem kamatnih (jednokratne obveznice) ili anuitetskih (serijske obveznice) kupona naziva se i kuponska kamatna stopa. tržišni rizik. rokove otplate kamata i glavnice.

Ukoliko je kuponska kamatna stopa jednaka tržišnoj.: KUPONSKA JEDNOKRATNA OBVEZNICA: • prognoza novčanih tokova od obveznice – periodične isplate jednakih kuponskih kamata – isplata nominalne vrijednosti o dospijeću • prognoza odgovarajuće diskontne stope (međuovisnost rizika i nagrade. smanjuje se dio glavnice koji može postati ugrožen). – cijena ostvarena njihovom kupoprodajom na tržištu. kamata ili glavnice i kamata) u uvjetima inflacije da bi se zaštitili interesi vlasnika obveznica.) REVALORIZACIJA OBVEZNICA – postupak ponovne procjene nazivnih karakteristika (glavnice. nom.kamatna stopa. TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE – polazna osnovica su nom. standardi profitabilnosti.karakteristike: oportunost takvih nominalnih tražbina se prosuđuje na temelju kretanja cijena kapitala na tržištu. • prognoza novčanih tokova od obveznice – isplata nominalne vrijednosti o dospijeću • prognoza odgovarajuće diskontne stope (međuovisnost rizika i nagrade. I = iN (i – nominalna kamatna stopa na obveznicu) nominalna vrijednost obveznice tekuća cijena obveznice zahtijevani prinos na obveznice dospijeće obveznice ako je i>kb vrijednost obveznice je veća od nominalne vrijednosti jer osigurava viši prinos nego to traži tržište pa su investitori spremni platiti višu cijenu – obveznica s jednokratnim dospijećem koja ne nosi kamate.ako se taj prinos (periodične kamate i nominalna vrijednost) diskontira uz adekvatnu stopu trž. rejting obveznica) . Tržišna cijena ob. Prednost za vlasnika: smanjen rizik ulaganja (može pratiti solventnost emitenta.kapitalizacije (DS) dobije se vrijednost obveznice B0: T It (1 + k b ) T − 1 N 1 B0 = ∑ + = It +N = I IVkt + N IIkt t (1 + k b ) T (1 + k b ) T k b (1 + k b ) T t =1 (1 + k b ) It N B0 kb T periodične kamate na obveznice. nedostatak: sredstva vraćaju usitnjena – briga o replasmanu c) Kombinirani – uvođenjem fondova za postepeno povlačenje/otkup emitiranih kuponskih obveznica 4. nedostatak: periodičnim isplatama anuiteta mu se smanjuju raspoloživa novčana sredstva.kamate se postupno smanjuju a kvota povećava. Struktura anuiteta se mijenja tijekom otplate . dospijeće i sistem amortizacije – determiniraju veličinu i dinamiku prinosa vlasnicima. obveznice se prodaju uz premiju (super pari). ukoliko je NKS na obveznice veća od tržišne. Taj se prinos vrednuje tržišnom stopom kapitalizacije. VRIJEDNOST OBVEZNICE ovisi o odnosu nominalne kamatne stope i tržišne kamatne stope za isti stupanj rizika ulaganja. Model vrednovanja se mora razraditi prema sistemu amortizacije obv. rejting obveznica) Kada se prinos (nominalna vrijednost) diskontira uz tržišnu stopu kapitalizacije dobije se: OBVEZNICA BEZ KUPONA 29 . standardi profitabilnosti. a ukoliko je NKS manja od tržišne prodaju se uz diskont (sub pari). MODELI VREDNOVANJA OBVEZNICA PROCJENA VRIJEDNOSTI OBVEZNICA – polazna osnovica su nom.vrijednost.b) Višekratna (serijska) – amortiziraju se periodičnim isplatama jednakih anuiteta koji se sastoje od kamata i otplatne kvote kojom se vrši djelomična amortizacija duga. Prednost za emitenta:vremenom se smanjuje teret duga i kamata. obveznice se prodaju po nominalnoj vrijednosti (al pari).

MOGUĆNOST REVALORIZACIJE – u uvjetima inflacije Za ocjenu rizika veliku ulogu ima KREDITNI REJTING – svrstavanje obveznica na rang listu. Isplata kamata je određena nazivnim karakteristikama obveznice – fiksna je do 30 .OBVEZNICA – što je veći stupanj osiguranja manji je rizikulaganja. obratno uz diskont.). profitabilnost poslovanja. Visina kamatne stope je određena zahtijevanim prinosom na nerizična ulaganja uvećanim za premiju rizika. NAČIN OSIGURANJA INTERESA VL. Anuiteti se sastoje od kamata i otplatne kvote. veličina tvrtke isl. Što je niži rejting zahtijeva se viša stopa prinosa. odnos nominalne i tržišne kamatne stope će utjecati na cijenu obveznice samo do isplate prvog anuiteta (jer se tada amortizira dio nom. i>kb obveznica se prodaje uz premiju. ali se zasnivaju na historijskijm čimbenicima (stupanj korištenja financijske poluge. Kod beskuponskih se javlja i rizik očekivanih kamata (diskonta). S obzirom da se manji iznosi isplaćuju prije dospijeća veći je rizik kamatne stope jer je umanjeno obrnuto djelovanje rizika reinvestiranja. isplaćenim jednakim anuitetima.1 = N ⋅ II kt T (1 + k b ) Obveznice bez kupona se uvijek prodaju uz diskont. standardi profitabilnosti. Ali u slučaju porasta bolje prolaze. najkvalitetnije su rangirane s trostrukim A. ako poduzeće ne smije emitirati nove dugove zalogom iste imovine FORMIRANJE FONDA ZA AMORTIZACIJU OBVEZNICA MOGUĆNOST KONVERZIJE U DRUGE VP I DRUGE OPCIJE (MOGUĆNOST PRIJEVREMENOG OTKUPA – povljnije je kada se daje vlasniku. rang liste uključuju očekivanja. a ne emitentu. rejting obveznica) B0 = N - (1 + k b ) T − 1 = A ⋅ IVkt T (1 + k b ) k b anuitet se dobije množenjem nominalne vrijednosti s anuitetskim faktorom za nominalnu kamatnu stopu i za vrijeme dospijeća u trenutku emisije. • prognoza novčanih tokova od obveznice – periodične isplate jednakih anuiteta • prognoza odgovarajuće diskontne stope (međuovisnost rizika i nagrade. pa će stope na druge VP sadržavati i premiju rizika. iznos je veći što je veća stopa tržišne kapitalizacije i što je dulje vrijeme do dospijeća. Veliku ulogu ima stopa na dugoročna ulaganja koja se smatraju nerizičnima. ako su nadređene ostalim dugovima.ne može pratiti solventnost emitenta i jer mu je vremenom ugrožen cjelokupan ulog. SISTEM AMORTIZACIJE – rizik je veći kod jednokratnog sistema jer vl. KAMATNA STOPA NA OBVEZNICE FAKTORI RIZIKA I POŽELJNOSTI OBVEZNICA: VRIJEME AMORTIZACIJE – što je dulji rok. Obveznice se osiguravaju realnom imovinom. U slučaju pada tržišne kamatne stope tržišna vrijednost kuponske obveznice je depreciranija od anuitetske.vrijednosti). ako se prinos (jednaki anuiteti) diskontira: B0 = A – trebala bi ovisiti o formirajnoj kamatnoj stopi na tržištu kapitala za isti stupanj rizika ulaganja. PRINOSI NA OBVEZNICE – MJERE PROFITABILNOSTI OBVEZNICA 1. to je veći rizik (varaćanja sredstava u cjelosti i planiranom dinamikom) s obzirom da se mogu realizirati na tržištu postoji rizik pada tržišne vrijednosti – zbog pada tržišne vrijednosti tvrtke ili zbog rizika kamatne stope – porast kamatne stope. varijabilnost dobiti.) TEKUĆI PRINOS – odnos godišnjih isplata kamata i tržišne vrijednosti obveznice (godišnja profitabilnost prinosa od kamata na kuponske obveznice mjerena njihovom tržišnom vrijednošću). Svaka se obveznica može rastaviti na portfolio obveznica bez kupona ANUITETSKE OBVEZNICA – amortiziraju se periodično. Uz rejting se naveode i prosječni prinosi na ulaganja takvog stupnja rizika.

anuitetne) o korištenjem financijskih kalkulatora o korištenjem računalnih programa (Excel.. Može se izračunati: N − B0 I+ o aproksimacijom = Gabrielovom formulom: y = (za kuponsku obveznicu) T B 0. To je u stvari interna stopa prinosa računata na tržišnu vrijednost obveznice.Pokazuju osjetljivost cijene obveznica na promjene parametara njena formiranja . TP ne reagira na veličinu preostalog vremena do dospijeća. stoga će tekući prinos ovisiti o kretanju tržišne cijene obveznice . bezkuponske. BC-cijena opoziva.( profitabilnost kamata i cijene opoziva prema tržišnoj vrijednosti obveznice u vremenu do njena najranijeg mogućeg opoziva) n It Bc (1 + k c ) n − 1 1 B0 = ∑ + = It + BC t n n (1 + k c ) (1 + k c ) k c (1 + k b ) n t =1 (1 + k c ) n – najranije vrijeme opoziva (godine do opoziva).) PRINOS DO DOSPIJEĆA – diskontna stopa koja svodi prinose od obveznice do trenutka njezina dospijeća na tekuću vrijednost obveznice.koja ovisi o kretanjima zahtijevane stope prinosa na tržištu.Kvantitativni odnosi između vrijednosti obveznice i zahtijevanog prinosa do dospijeća .)  primjena tablica za beskuponske: 1 N B T B0 = N kB = T −1 II k = T B0 (1 + k b ) N  primjena tablica za anuitetne: IV kT = b B0 At 3. Emitent će opozvati onda kada je tž.cijena obveznice viša od cijene opoziva.kc-prinos do opoziva MEĐUOVISNOST ZAHTJEVANOG PRINOSA I VRIJEDNOSTI OBVEZNICE – pokazuje kretanja cijene obveznice i rizike ulaganja u obveznice različitih dospijeća i kamatnih karakteristika.) PRINOS DO OPOZIVA – za kuponske obveznice koje nose klauzulu opoziva – koja emitetentu omogućuje opoziv obveznice i njen otkup prije dospijeća po cijeni opoziva (nominalna uvećana za premiju opoziva). i dr. smanjuje se tekući prinos i obrnuto. It yB = B0 2.4 N o očitavanjem iz tablica prinosa o metodom interne stope profitabilnosti – kada je poznata tekuća cijena obv. U obzir se uzima veličina i dinamika svih novčanih primitaka od obveznice u vremenu do njena dospijeća prema njenoj tržišnoj vrijednosti – ukupna profitabilnost obveznice. iteracijom se traži ona diskontna stopa uz koju je diskontirana vrijednost novčanih primitaka jednaka njenoj tekućoj tržišnoj vrijednosti (kuponske.6 B0 + 0.Izvedeni za kuponsku obveznicu ! 31 . Profitabilnost kamata i nominalne vrijednosti prema tržišnoj vrijednosti obveznice u vremenu do njena dospijeća.dospijeća. . Prinos do opoziva – prinos koji će investitor ostvariti od kamata i cijene opoziva ako drži obveznicu do njenog najranijeg mogućeg opoziva. S porastom tržišne cijene obveznice.

Isto vrijedi za premiju. 1 TEOREM – cijene obveznica se kreću inverzno prinosu od obveznica. Što veći prinos zahtijevaju investitori od ulaganja u obveznice (kb>i) to će i cijena tih obveznica biti manja (prodaja kup. i obrnuto. 2.ks) u vremenu do dospijeća. znači da se obveznica prodaje uz diskont (ispod nom. 3.uz diskont). te je on viši od nom.vrijednosti) – iznos diskonta je sve manji kako se približavamo dospijeću.1. MEĐUOVISNOST – Što je dulje vrijeme do dospijeća obveznice su više izložene kamatnom riziku (riziku promjene kamatnih stopa) 5. MEĐUOVISNOST – Osjetljivost obveznice na promjene zahtijevanog prinosa ovisi i o modelu novčanih tokova obveznice.ks. kako kb raste na kb' tako će postotno smanjenje 32 . Tržišna vrijednost obveznice odgovarat će nominalnoj samo ako je zahtijevani prinos do dospijeća jednak kuponskoj kamatnoj stopi. se prodaje uz diskont. Ako fiksiramo zahtijevani prinos (tž. 2 TEOREM – postotna PROMJENA CIJENE obveznice UVJETOVANA PROMJENOM TRŽIŠNOG PRINOSA do dospijeća je VEĆA ŠTO JE DULJE VRIJEME DO DOSPIJEĆA obveznice s fiksnom kuponskom kamatnom stopom.ks (kb>i).obv. MEĐUOVISNOST – S približavanjem dospijeća obveznice njezina će se tržišna vrijednost približavati nominalnoj – o dospijeću obveznica vrijedi kao njena nominalna vrijednost. Ako je zahtijevani prinos veći od kup. 4. MEĐUOVISNOST – Vrijednost obveznica kreće se inverzno kretanju zahtijevanog prinosa do dospijeća – promijene vrijednosti obveznica inverzne su promjenama tržišnih kamatnih stopa. (obveznice su rizičnije što je rizičnije vrijeme do njihova dospijeća. – obv. a obratno uz premiju. MEĐUOVISNOST – Tržišna cijena obveznica veća je od nominalne ako je zahtijevani prinos do dospijeća manji od kuponske kamatne stope i obrnuto.

Mjera osjetljivosti obveznica na promjenu kamatnih stopa (što je veće trajanje obveznice su osjetljivije na promjene kamatnih stopa). TRAJANJE OBVEZNICA 33 . a) Macauleyevo trajanje – prosječno ponderirano vrijeme do dospijeća obveznice gdje su ponderi sadašnje vrijednosti novčanih tokova obveznice do dospijeća. Ako sad usporedimo razliku smanjenja između 5-god i 10 god sa razlikom smanjenja između 15-god i 10 god – ONA između 5-god i 10-god JE VEĆA) 4 TEOREM – za određeno dospijeće i određeni početni prinos do dospijeća. (Jedinično smanjenje zahtijevanog prinosa povećava cijenu obveznice u većem postotku u odnosu na postotak smanjenja cijene obveznice izazvanog jediničnim povećanjem očekivanog prinosa) 5 TEOREM – PROMJENA ZAHTIJEVANOG PRINOSA izazvati ĆE MANJU POSTOTNU PROMJENU CIJENE obveznice S VIŠOM KUPONSKOM KAMATNOM STOPOM od postotne promjene cijene obveznice s nižom kuponskom kamatnom stopom koja ima isto dospijeće i isti zahtijevani tržišni prinos. JEDNAKE PROMJENE ZAHTIJEVANOG PRINOSA NA GORE ILI DOLJE REZULTIRAJU RAZLIČITIM PROMJENAMA CIJENA OBVEZNICA. odnosno ako usporedimo postotno smanjenje obveznice s 5-god dospijećem i 10-god vidimo da je smanjenje cijene veće kod 10-god. što obveznica ima kraće (nazivno!) vrijeme dospijeća to će se njena cijena manje smanjiti uslijed rasta zahtjevane stope prinosa) 3 TEOREM – POSTOTNA PROMJENA CIJENA obveznica opisana 2 TEOREMOM povećava SE UZ PADAJUĆU STOPU KAKO SE POVEĆAVA VRIJEME DO DOSPIJEĆA. IMUNIZACIJA – usklađivanje portfolia tražbina investitora s portfoliom njegovih obveznica s ciljem izbjegavanja kamatnog rizika. KONVEKSNOST – mjera rizičnosti ulaganja u obveznice – funkcija cijene obveznice prema kretanju prinosa od dospijeća ima konveksan oblik.cijene obveznice s najdužim rokom dospijeća biti najveće. b) Modificirano trajanje – prva derivacija funkcije cijene obveznica po kamatnoj stopi. ako dalje usporedimo s 15-god smanjenje je još veće. na taj se način eliminira kamatni rizik. mjera rizičnosti ulaganja u obveznice. (kada se kb poveća na kb' najviše će se smanjiti cijena obveznice koja ima najnižu i) – prosječno vrijeme dospijeća obveznice. (razlike u postotnim promjenama cijena su manje što se uspoređuju obveznice duljeg dospijeća.

fizičkom predajom.prema suštini tražbine: korporativni (vlasnički) vrijednosni papiri bez unaprijed određenog roka dospijeća.) PODUZETNIČKA DEFINICIJA 34 . služe kao osiguranja za zaduživanje. tvrtka/naziv i sjedište izdavatelja.4 DIONICE Pismene isprave o uloženim sredstvima u glavnicu korporacije. Investitori su dvostruko motivirani: jedan motiv su očekivane buduće dividende. izuzetno su mobilne. a na donosioca . broj dionice.kupona. – Dionice se mogu preprodavati. mjesto i datum izdavanja. prava iz dionice. faksimil potpisa Legalna definicija ne pravi razliku običnih i preferencijalnih dionica. vlasnički kapital. (kontrolni paket – 1/3 ili ¼ dionica mogu nositi pravo glasa. vrsta dionice. faksimil potpisa. novčana svota. razdoblje/god za koju se dividende isplaćuju. LEGALNA DEFINICIJA: pisana isprava o vlasništvu temeljenom na sredstvima uloženim kod izadavača. naziv i sjedište vlasnika ili oznaka donosioca. Izlaženje u javnost – koncept prerastanja u dioničko poduzeće – alternativa samofinanciranju kao ograničenom izvoru povećanja vlasničkog kapitala. Dionice su namijenjene za financiranje dugoročno vezane imovine. a drugi je očekivani porast tržišne vrijednosti dionice (kapitalni dobitak). serijski broj dionice. sastojci: plašt dionice i arak dionice (kuponi temeljem kojim se ostvaruje periodična naplata dividenci). Materijalizirana dionica. KORPORACIJSKA DEFINICIJA – Dionice su instrumenti pomoću kojih dioničko poduzeće prikuplja novčana sredstva potrebna za financiranje svoga poslovanja i ekspanzije. Dionice nose varijabilne naknade prema zaradama poduzeća (dividende) pa za dioničko društvo nisu rizik solventnosti (mora se ostvariti zarada i moraju se izglasati). instrument plaćanja i osigurana plaćanja.2. Vlasnik ima pravo sudjelovanja u dobiti (ali dividende se isplaćuju tek kad postoje izvori dividendi i kada se izglasa njihova isplata) i pravo upravljanja (to je zpravo pravo glasa – upravljanje može ostvariti onaj dioničar koji drži dovoljan broj dionica). oni koji glase na ime – indosamentom. . Ulog se ne može povući osim likvidacijom ili otkupom dionice od strane poduzeća. Na taj način poduzeće formira svoj permanentni.prenosivi su. INVESTITORSKA DEFINICIJA – dionice su pogodan instrument prikupljanja inicijalnog vlasničkog kapitala za realizaciju poduzetničkih ideja. Taj je kapital prezentiran u jednakim zaokruženim manjim iznosima – APOENIMA koje reprezentiraju dionice. mogu se pojaviti kao fakultativni novca.Dividende se ne izuzimaju iz osnovice za oporezivanje poduzeća. Sadržaj plašta: oznaka „dionica“. . dugoročni i permanentni VP. Sadržaj kuponskog arka: redni br. rokovi isplate dividendi. a nose i pravo glasa u pitanjima o upravljanju poduzećem. naziv izdavatelja.

U tom će slučaju vlasnicima pripasti preostatak likvidacijske mase poduzeća nakon što se namire troškovi likvidacije. NV služi trgovačkom sudu za registraciju vrijednosti vl. Ekonomska vrijednost NT je određena njihovom sadašnjom vrijednošću. Može se utvrditi expost na temelju ostvarenih pojedinačnih cijena (dionica koje su se prometale na tržištu). Primit će tekuće novčane dohotke (dividende). ks – diskontna stopa.Vlasnici običnih dionica su posljednji u redoslijedu tražbina – snose stoga povećani rizik. jer tražbina iz obične dionice nije legalna obveza korporacije nego rezidualno potraživanje.VP treba kupovati jer su cijene ispod nominalnih i obrnuto.jedini novčani dohodak koji dioničari primaju od poduzeća i infinitni vijek trajanja prava iz dionice. T Dt Pt P0 = ∑ + t (1 + k s ) T t =1 (1 + k s ) (P0 – sadašnja vrijednost dionice. DS je predstavljena oportunitetnim troškom ulaganja u obične dionice/ tržišnom stopom kapitalizacije za odgovarajuću rizičnu skupinu ulaganja/zahtijevana stopa prinosa takvog stupnja rizika. a istekom razdoblja će prodajom dionice realizirati njenu tržišnu vrijednost. No ipak će dio dioničara imati potrebu za financiranjem tekućih potreba te budući kapitalni dobici ili buduće distribucije dividendi su neizvjesniji od distribucije iz tekuće dobiti. Ako je intrizična vrijednost veća od aktualne cijene dionice su podcijenjene i treba ih kupovati i obratno. pravilo: u situaciji pretežnog opadanja tž. Razlika se pojavljuje jer tržište sporo prepoznaje pravu vrijednost. Procjena budućeg kretanja cijena dionica se zasniva na tržišnim uvjetima: ciklička kretanja na tržištu. Taj ostatak se može akumulirati (u obliku zadržane dobiti) ili podijeliti u obliku dividendi – odluku donosi skupština. fiskus i povlašteni dioničari. TRŽIŠNA VRIJEDNOST – ona koja je ostvarena njihovom kupoprodajom na tržištu.. NA IMOVINU PODUZEĆA: Iznos imovine može se utvrditi tek kao reziduum (ostatak) likvidacijske mase u slučaju likvidacije poduzeća. Pt – cijena dionica na kraju razdoblja držanja. no postoji i mogućnost da rezidualna tražbina postane veće od uloženih sredstava u poduzeće. Dakle dolazi do povećanja interesa – udjela u poduzeću ili do rasta tekućeg dohotka – postoji određeni stupanj indiferencije jer i akumulacija i dividende povećavaju njihovo bogatstvo.kapitala dd-a te će se i u slučaju dionica bez NV tražiti određivanje neke navedene vrijednosti (stated value). Pretpostavke modela: dividende . stanje tržišta. Uobičajeno da je NV niska jer jer burza i komisije za VP zabranjuju emisiju dionica ispod nominalne vrijednosti. VRIJEDNOST DIONICA: NOMINALNA VRIJEDNOST – nije ključni sastavni element dionice. RP NA ZARADE: potraživanja iz ostvarenih zarada/dobiti dd. ostatak u cijelosti pripada vlasnicima običnih dionica.) VRIJEDNOST ZA RAZDOBLJE DRŽANJA – investitor kupuje dionicu da je drži određeno vrijeme/kroz neko razdoblje držanja. Dt – dividende kroz razdoblje držanja. T – razdoblje držanja Problemi: sigurnija vrijednost se procjenjuje temeljem nesigurnije (SV se procjenjuje na temelju neke očekivane buduće vrijednosti) i činom prodaje ne prestaje životni vijek dionice (novom vlasniku nosi dalje dividende) 2.) SADAŠNJA VRIJEDNOST DIVIDENDI – vrijednost običnih dionica je određena vrijednošću očekivanih budućih tekućih novčanih prinosa na dionice. sva potraživanja vjerovnika te fiksirana potraživanja povlaštenih vlasnika. Model za infinitno razdoblje držanja(opći model): 35 . stopa kapitalizacije.PROFITNA OBILJEŽJA DIONICA: Prava dioničara utvrđena su ugovorom o inkorporiranju odnosno statutom i općim ugovorom o emisiji. Rezidualna prava dionica određuju njihova temeljna profitna obilježja: rezidualno pravo na zarade i na imovinu dioničkog društva. Vrijednost se izračunava kao suma diskontiranih budućih novčanih prinosa od trenutka kupnje do beskonačnosti. kretanje cijena sličih tvrtki.. ali se najčešće delegira upravi. MODELI VREDNOVANJA DIONICA: 1. t – godine razdoblja držanja. Nakon što se iz ostvarenog poslovnog rezultata namire kreditori.

KONSTANTNE DIVIDENDE – dividende ostaju kroz infinitno vrijeme. Varijabilnost rasta će se odraziti kao otklon pojedinačne dividende od procjene utvrđene konstantnom stopom – naročito izraženo u prvim godinama (najveća kontribucija formiranju sadašnje vrijednosti je od prvih nekoliko čistih NT odnosno značaj sadašnje vrijednosti dividendi to je manji što su one udaljenije od sadašnjosti zbog utjecaja diskontne tehnike. Problemi: vrijedi samo uz uvjet ks > g. dionice koje isplaćuju dividende. može se primjeniti samo na dionice koje već isplaćuju dividendu i kjučan problem: konstantan rast – odgovara relativno malom broju tvrtki. dionice koje pokazuju konstantan rast dividendi. dionice s „normalnom“ stopom rasta. stopa rasta dividendi manja od zahtijevanog prinosa. no vrijedi za preferencijalne dionice. Što je veća stopa tržišne kapitalizacije to će vrijednost dionica biti manja. za dionice supernormalnog/bržeg rasta model nije primjenjiv.procjena budućih dividendi temeljem već isplaćenih dividendi: Dt = D0 (1 + g)t g – stopa rasta dividendi (dividende rastu po konstantnoj god stopi rasta) Supstitucijom ovako utvrđenih periodičnih dividendi u osnovni model dobiva se model tržišnog vrednovanja dionica uz pretpostavku konstantnog rasta dividendi (Gordonov model): D (1 + g ) D1 P0 = 0 = ks >g ks − g ks − g GM ukazuje da tržišna cijena dionica ovisi o očekivanim dividendama. Model vrednovanja pravih preferencijalnih dionica (bez kaluzuli o dodatnoj participaciji u zaradama ili opcija za stjecanje običnih dividendi): Pp = Dp kp Pp – SV prave preferencijalne dionice. GM se može koristiti za dionice koje udovoljavaju pretpostavkama: 1.. Što su veće očekivane dividende i veća očekivana stopa rasta to će vrijednost dionica biti veća. očekivanoj stopi njihova rasta te o tržišnoj stopi kapitalizacije. KONSTANTAN RAST DIVIDENDI – uvjet opstanka poduzeća je stalan rast i razvitak pa je realno za očekivati da dividende na obične dionice pokazuju tendenciju rasta. III. 3. za pravilno vrednovanje dionice ključna je procjena očekivanih prvih nekoliko dividendi (3-5 god).P0 = ∞ D1 D2 DT DT + + . VARIJABILNE DIVIDENDE – GM omogućava izračun cijene dionice u bilo kojem razdoblju t njenog infinitnog života D (1 + g ) D0 (1 + g )1+t Dt +1 Pt = t = = = P0 (1 + g ) t ks − g ks − g ks − g Postoji realna vjerojatnost disproporcije kretanja dividendi po pojedinim razdobljima životnog vijeka u odnosu na prosječnu dugoročnu stopu rasta (rast je logičan kao dugoročna tendencija). kp – zahtijevani prinosa na preferencijalne dionice II.. D P0 = T ks Problem: nepromjenjivost dividendi je neodrživa kod običnih dionica. 2. Iz svega se razvija model procjene za dividende koje ne variraju uz konstantnu stopu rasta 36 . Izračun veličine dividendi u razdoblju t ako su poznate bazne dividende (u t=0) . Radi se o modelu vječne rente (model KD je SV jednakih iznosa godišnje u infinitnom razdoblju). + =∑ 2 T T 1 + k s (1 + k s ) (1 + k s ) t =1 (1 + k s ) Model je neupotrebljiv ako se ne pretpostavi određeno kretanje dividendi: I. Dp – godišnji iznos preferencijalnih dividendi.

procjene dividendi t T t ( k s − g )(1 + k s ) (1 + k s ) T t =1 (1 + k s ) t =1 (1 + k s ) Modelom se detaljno procijenjuju dividende u prvih T godina i diskontiraju uz zahtijevani prinos na dionice. struktura kapitala na formiranje standardnog P/E. Horizont rasta je razdoblje za koje analitičari vjeruju da tvrtka može ostvarivati nestandardan rast (ispod ili iznad prosječnog). politika dividendi. Za konstantni rast daje isti rezultat kao GM. • Model supernormalnog rasta – kada dividende tvrtke rastu brže od normalnog (nove tehnologije. te se analiziraju sa stajališta oscilacije obujma poslovanja kako bi se izdvojili oni za normalnu razinu poslovanja. Najjednostavniji je model s 2 stope rasta – prethodni model. Stoga se polazi od analize povijesnih zarada tvrtke – izdvajaju se sve dobiti/gubici koji nisu karakteristični za normalno posl. • Drugi modeli varijabilnog rasta – modeli višefaznog rasta: analitičari često pretpostavljaju da se stopa rasta dividendi mjenja u serijama faza. tj računa se kao odnos tržišne cijene po dionici (PPS) i zarade po dionici (EPS – zarade nakon kamata i poreza po dionici). Uz pretp. Model s dvije g stope (varijanta GM prilagođena situaciji kada je stopa rasta dividendi viša od stope kapitalizacije): T D (1 + g s ) DT (1 + g n ) P0 = ∑ 0 + t (k s − g n )(1 + k s ) T t =1 (1 + k s ) gn – stopa normalnog rasta dividendi. Moguće pogreške su manje jer se ne računa s prvim dividendama u razdoblju T – koje se posebno procjenjuju. Da će da će dividende rasti normalnom stopom procjena se obavlja GM.(kombinacija je modela vrijednosti za razdoblje držanja i GM kojim se procjenjuje SV dionice na kraju razdoblja držanja): T T Dt Dt (1 + g ) Dt PT P0 = ∑ + =∑ + T-vrijeme pojed. pa je sama vrijednost dionice jednaka SV očekivane cijena na kraju razdoblja T. odnosno multiplikatora. rastuće industrije). PPS 0 P/E = P/E pomnoženo s EPS daje tržište. Sadašnjoj vrijednosti prvih T dividendi se pribraja SV cijene dionice na kraju razdoblja T.cijenu dionice pa se naziva i P/E multiplikator. Ns – broj običnih dionica) Tržišna vrijednost dionice se može određivati množenjem P/E s očekivanim zaradama po dionici (kapitalizacija zarada): P0 = P/E * EPS Model se primjenjuje tako da se umjesto objavljenih veličina uzmu standardne veličine P/E i EPS. Zbrajanjem diskontirane dvidende i diskontirance cijene dolazi se do tekuće sadašnej cijene dionice P0. što se odvija neko vrijeme dok se djelovanjem konkurencije rast ne svede na normalni. Model omogućava i procjenu dionica koje ne isplaćuje dividendu. a) MODEL KAPITALIZACIJE ZARADA (P/E MODEL) – P/E je odnos cijene i zarada (dobiti) po dionici. Standarni P/E utemeljuju se usporedbom sa sličnim poduzećima. što se koristi za odluku o kupnji/prodaji dionice. gs – stopa supernormalnog rasta dividendi . Često se koristi metoda komparacije. Primjer analize: 37 . Razmatra se utjecaj rasta dd. EPS 0 EPS je pokazatelj odnosa ZNKP i broja običnih dionica (EPS=Π0 / Ns Π0 – ZNKP. SV prvih dividendi u razdoblju T je nula. s prosjekom industrije i dr. nakon toga se diskontiraju dividende tijekom supernormalnog rasta. dobivena se cijena svodi na SV. Pristup procjeni: Standardne zarade se utvrđuju kao konstantne zarade koje se mogu ostvariti uz normalnu razinu poslovanja. Zatim slijedi procjena cijene dionice na kraju vijeka supernomalnog rasta PT.prvo se procijeni vrijeme trajanja supernormalnog rasta T i visina dividendi kroz to vrijeme DT.komparativnim pokazateljima. 3.) MODELI TRŽIŠNE KAPITALIZACIJE – Modeli kapitalizacije učinaka poslovanja poduzeća prikazanih zaradama ili dividendama po dionici temeljem tipičnih tržišnih pokazatelja.

Autori su pretpostavili da 1/3 dobiti tvrtka zadržava. Pa je vrijednost običnih dionica (PPS) umnožak zbroja dividendi po dionici (DPS) i 1/3 zarada po dionici s normalnim/standardnim odnosom P/E: P0 = PPS=(D0 + 1/3E0) P/E Kapitalizacijom trećine zarada po dionici povrh dividendi se nastoji uklučiti potencijalni rast poduzeća zadržavanjem dijela ostvarenih zarada.ob. b) MODEL KAPITALIZACIJE DIVIDENDI – dan je umnoškom odnosa dividendi po dionici i tzv.dionica.v.stopa rasta prodaje e) DRUGE MOGUĆNOSTI KAPITALIZACIJE: i. KNJIGOVOSTVENA VRIJEDNOST 5. KAPITALIZACIJA PRODAJE (pronalzi se kapitalizacijski koeficijent prodaje – djeljenjem vrijednosti sličnih tvrki s vrijednošću njene prodaje) ii.D0 (1 + g ) dE 0 (1 + g ) P ks − g ks − g d (1 + g ) P / E = PPS = 0 = = = EPS E0 E0 E0 ks − g PPS je ovdje određena pomoću GM. reačnost 8. zs – normalna stopa zadržavanja zarada d) MODEL KAPITALIZACIJE STOPE RASTA – (Graham i Dodd) – vrijednost dionice je određena umnoškom prosječne procijenjene vel. Stoga prednost ima kao model vrednovanja za male dioničare – jer oni od poduzeća primaju isključivo dividende (ne barataju zaradama kao oni s kontrolnim paketom). odnosa cijene i dividendi po dionici: P0 = P/D * D0 P/D predstavlja recipročnu vrijednost stope tržišne kapitalizacije dividendi (r. Problemi: u slučaju visokih stopa rasata (preko 15%) rezultira ekstremni visokim procijenjenim P/E. projekcija EPS tijekom narednih 7 god.5 kao normalnog P/E uz nultu stopu rasta.5G) E0 – stvarni EPS. g – prosječna stopa rasta zarada 7 god Faktor 8. G – proječna god.zarada po dionici za 7 narednih godina s procijenjenim odnosom cijena i zarada za tih 7 godina: P0 = E1→7 (8. a očekivane dividende su određene očekivanim zaradama (E0) i stopom isplate dividendi (d – onaj dio zarada koji se distribira kroz divid. c) MODEL KAPITALIZACIJE DOBITI I DIVIDENDI – Graham i Dodd su uspostavili na temelju analize kretanja cijena dionica.VRIJEDNOSTI IMOVINE iii.). a 2/3 distribuira svojim vlasnicima. Ova metoda uključuje u vrednovanje politiku dividendi. onoga što se ne isplati dividendama. Stopa rasta se može odrediti kao umnožak stope zadržavanja zarada (1-d). NOMINALNA VRIJEDNOST. a ne uzima u obzir veličinu zadržanih zarada (akumulaciju) kao faktor potencijalnog rasta dividendi u budućnosti/kao dio imovine koji pripada vl. Umjesto trećine može se uzeti ostatak od normalnog odnosa ispalte dividendi (Hampton): P0 = (D0 + zsE0) P/E.PODUZEĆA/ KAPITALIZACIJA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 4. izražavanje rasta preko EPS umjesto preko rasta prodaje. Stoga je potrebno baratati sa standardnim odnosom isplate dividendi (kojim se kapitaliziraju dividende prema konkretnoj politici dividendi poduzeća) Rezultiraju višom cijenom kod intenzivnije distribucije dividendi od standardne i obrnuto.) VREDNOVANJE PODUZEĆA – CHOP SHOP VRIJEDNOST. i stope profitabilnosti reinvestiranja (r) – jer je temeljna poluga rasta zadržavanje zarada i njihovo profitabilno investiranje! g = r(1-d) daljna analiza obuhvačća investicijske oportunitete poduzeća. KAPITALIZACIJA UK. KAPITALIZACIJA DIONIČKE GL. Hamptonov modificirani model – predlaže stvarnu vrijednost umjesto prosječnih budućih zarada po dionici: P0 = E0 (10 + 1.5 predstavlja normalni odnos cijene i zardada uz nultu stopu rasta. prinosa od dividendi) P/D=PPS/DPS.) OPCIJSKI PRISTUP VRIJEDNOSTI 38 .5 + 2g) E1→7 – prosječni EPS kroz 7 god.

PRINOSI OD DIONICA (zahtjevani prinos, trošak kapitala od običnih dionica): 1. PRISTUP MODELOM VREDNOVANJA – u obzir uzimaju modele SV dividendi odakle ese izračunava trošak akpitala odnosno zahtjevani prinos mtd.interne stope. Potrebno je izračunati onu diskontnu stopu koja će buduće dividende u infinitnom razdoblju izjednačiti s tekućom tržišnom cijenom dionica – iz modela konstanog rasta dividendi (GM): D (1 + g ) ks = 0 + g prinos od dividendi u infinitnom razdoblju P0 Za preferencijalne se koristi model konstantnih dividendi: k p =
Dp Pp

Potrebno je poznavati dividende isplaćene prethodne godine, tekuća tržišna cijena ob.dionica te god.stopa rasta dividendi na obične dionice – ključni problem. Pri procjeni godišnje stope rasta dividendi se koristi više pristupa: o korištenje realiziranih (povijesnih) stopa rasta: aritmetička sredina, geometrijska sredina (posljednja god iz uzorka se pdojeli s prvom te se iz tog kvocijenta izračuna korijen za onaj broj god koliko se nalazi između ta dva broja i umanji za 1), regresijski modeli. o Prilagođavanje DV o Profitabilnost reinvestiranja zarada o Procjene fin.analitičara Ovako procijenjeni trošak kapitala je izrazito osjetljiv na procenjenu stopu rasta dividendi. Procjenjeni g se dvostruko odražava na veličinu procijenjenog ks: jednom povećava iznos predviđenih dividendi, a drugi put procjenjeni prinos od dividendi. 2. PRISTUP TEORIJE TRŽIŠTA KAPITALA – 2 ključna modela CAPM i APT CAPM – očekivani prinos: kj = kF + βj (kM – kF) Potrebno je poznavati: profitabilnost na nerizične investicije (kamatna stopa na državne obveznice), očekivanu profitabilnost za tržište kapitala (premiju rizika za tržište kapitala određuju specijalizirane agencije – prinos na tržišni indeks) te beta koeficijent za obične dionice neke tvrtke (dostupan za poduzeća čije se dionice promeću na burzi). Prednosti u odnosu na model konst.rasta: model je eksplicitno povezan s rizikom preko bete i premije tržišnog rizika te je primjenjiv za tvrtke koje nemaju stabilan rast dividendi ili ih ne isplaćuju. Neodstatak: zasnivaju se na procjeni premije tržišnog rizika i bete – a obje se temelje na povijesnim podacima pri čemu razdoblje uzorka igra veliku ulogu. 3. TROŠAK DUGA+PREMIJA RIZIKA: ulaganje u dionice je rizičnije od ulaganja u obveznice istog emitenta pa je tako i veći zahtijevani prinos. Trošak kapitala pribavljenog dionicama za pduzeće mora biti viši od kapitala pribavljenog obveznicama (vl.kap je skuplji od tuđeg). Trošak duga je jednostavnije odrediti od troška glavnice jer je on jednoznačno određen kroz prinos do dospijeća. Trošak vl.kapitala se odredi polaženjem od procjene troška duga na koji se nadoda premija rizika: ks = kb + kr o kr je načešće između 3 i 5%, objektivnije se može pronaći: o metodom anketiranja (institucionalnih investitora i prof.analitičara) o metodom tržišne premije (prosječna premija rizika iz podataka s tržišta:razlika između profitabilnosti na određeni tržni indeks i prosječnog prinosa do dospijeća na obveznice koje su rangirane u isto kao obv.pd.) 4. APROKSIMACIJE TROŠKA KAPITALA: a. PRINOS OD ZARADA - godišnja profitabilnost zarada prema tržišnoj vrijednosti dionice (odnos godišnjih zarada po dionici – EPS i tekuće tržišne cijene-PPS); ne reagira dovoljno dobro na rast poduzeća 39

Et (% god.zarada po dionici u odnosu na tržišnu cijenu dionice) Pt b. PRINOS OD DIVIDENDI – izraz profitabilnost tekućih novčanih dohodaka od običnih ili preferencijalnih dividende (dionica) mjerene njihovom stvarnom vrijednošću. Godišnja profitabilnost dividendi prema tržišnoj vrijednosti dionice - odnos stvarno isplaćenih dividendi po dionici DPS tijekom 12 mjeseci i tržišne cijene za dionicu PPS: D y D = t (% god.tekućeg nov.prihoda dionice od dividendi prema trž.cijeni dionice). Pt Važan je pokazatelj za investitore jer pokazuje potencijalnu profitabilnost ulaganja u ob.dionice, ne ne ukazuje na ukupnu profitabilnost jer ne kalkulira s potencijalnim kapital.dobitkom. POD je pokazatelj parcijalnog prinosa od ulaganja u dionice i nije najpogodnija aproksimacija vel.troška kapitala od običnih dionica. yZ =

c. UKUPNI PRINOS – profitabilnos za ukupno vrijeme držanja, profitabilnost dividendi i kapitalnog dobitka (gubitka) kroz razdoblje držanja (godina) prema tržišnoj vrijednosti dionice: D + ( Pt − P0 ) D1 + P1 Rt = t = −1 P0 P0 - sastoji se od prinosa od dividendi i prinosa od promjene cijene dionice, ova druga komponenta je % rasta cijene dionica – stopa rasta; isti nedostaci kao kod modela konstantnog rasta dividendi PRAVA DIONIČARA: 1.) REZIDUALNA POTRAŽIVANJA – zbog rezidualnog karaktera u kojem su zadnje u relaizaciji tražbina prema dd obične dionice su tipičan rizični papir s razvijenim sekundarnim tržem. Pravo se odnosi na zarade (nakon podmirenja svih dr.interesa prema zaradama) i pravo na imovinu (iz preostatka likvidacijske mase). Snaga zarađivanja – mogućnost ostvarivanja većih zarada nego investiranjem u sigurnije instrumente jer je pravo dioničara ograničeno samo visinom zarada. 2.) PRAVO GLASA – u pitanjima upravljanja dioničkim poduzećem. Nije ispravno potpuno izjednačiti pravo glasa s pravom upravljanja jer je potrebno steći dovoljno prava glasa kako bi se ostvarilo pravo upravljanja. Pravo upravljanja ima onaj dioničar koji sebe/predstavnika može izabrati u upravu poduzeća/dr.organ koji kontrolira poslovnu politiku dd. o DIONICE BEZ PRAVA GLASA - moguće je izdati i obične dionice koje ne nose pravo glasa – non-voting stocks, međutim, one se izbjegavaju zbog utjecaja Komisije za VP. Diferenciranje prava glasa se vrši najčešće prilikom osnivanja javnog dioničkog društva: jedan dio osnivačke emisije dionica prodaje se javno, a drugi se dijeli među organizatorima. Dionice koje se dijele među organizatorima tijekom određenog razdoblja ne primaju dividende, ali imaju ukupno pravo glasovanja (dionice serije A), dok javno emitirane dionice, bez obzira što nominalno imaju pravo glasa tijekom razdoblja dok dionice organizatora ne primaju dividende nemaju pravo upravljanja tvrtkom (serija B). Pravo upravljanja ostvaruje se glasovanjem na Skupštini dioničara. Odluke su pravovaljane ako su postignute u zadovoljavajućem broju dionica - kvorumu. Kvorum – najčešće natpolovičan br.svih dionica s pravom glasa; za određena pitanja mora glasovati kvalificirana većina dioničara (2/3 ili ¾ većina). Problem osiguranja prisustvovanja dovoljnog broja dionica zbog rasprostranjenosti u široj javnosti se rješava glasovanjem putem opunomoćenika putem pisane punomoći (proxy). Uprava obično nastoji dobiti punomoći za svoj reizbor, što je obično uspješno u vrijeme normalnih uvjeta. U slučaju poteškoća će određena skupina vlasnika nastojati pribaviti punomoći kako bi smijenili postojeće članove uprave – dolazi do borebe punomoćima tzv. proxy fight (oblik preuzimanja poduzeća). 40

Postoje 2 osnovne metode glasovanja pri izboru ovlaštenih članova uprave: a) Većinsko glasovanje – svaka dionica donosi 1 glas jer se svaki član bira zasebno, što znači da vlasnik/grupa vl. koji posjeduje apsolutnu većinu dionica 50% +1 dionicu (većinski dioničar) može izabrati sve članove uprave i osigurati potpunu kontrolu. To je tzv. nekumulativno glasovanje. b) Kumulativno glasovanje – dozvoljava multipliciranje glasova za jednog ovlaštenog člana uprave. Ovlašteni direktori se biraju zajedno - svaka dionica nosi onoliko glasova koliko se direktora odabire. Tako pojedinac može dati sve svoje multiplicirane glasove jednom direktoru. Ova metoda omogućava manjinskoj grupi (pojedincu) izbor određenog broja direktora. Na taj se način onemogućuje potpuna kontrola poslovanja većinskoj grupi. 3.) PRAVO PRVOKUPA – Kako bi se dioničari zaštitili od rizika (da će zbog nove emisije izgubiti kontrolu nad poslovanjem poduzeća ili da će se kapital razvodniti, tj. da će se nova emisija prodati po cijeni nižoj od tržišne, te će se tako smanjiti vrijednost njihova ulaganja) u ugovorima o inkorporiranju garantira se pravo prvenstva kupnje novoemitiranih dionica, proporcionalno broju dionica koje posjeduju. Najčešće se ostvaruje na temelju pisanih certifikata – prava. 4.) OSTALA PRAVA : 1) pravo prodaje dionica neovisno od društva emitenta; 2) limitirana odgovornost za dugove poduzeća (u visini uplaćenog u dioničku glavnicu) ; 3) pravo primitka periodičnih izvještaja; 4) pravo uvida i kontrole poslovnih knjiga. RAČUNOVODSTVENE KARAKTERISTIKE DIONICA: 1. AUTORIZIRANE (ODOBRENE) D. – maksimalni br.dionica koji se može emitirati po ugovoru o inkorporiranju/statutu. Za dodatnu emisiju se mora izmijeniti taj članak ugovora/statuta, što mora potvrditi skupština te registracija kod nadležnog suda – zbog toga se najčešće autorizira veća emisija od namjeravane 2. EMITIRANE D. – prodane dionice ili izadne u zamjenu za različite imovinske oblike ili usluge pojedinicma – onaj dio koji je stvarno pušten u promet 3. NEEMITIRANE D. – autorizirane koje nisu puštene u promet (autorizirane minus emitirane). Zadržavaju se zbog: potrebe budućeg financiranja, izdavanja dividendnih dionica, izvršenja obveza po raznim opcijama, zbog namjeravanih M&A) 4. TREZORSKE D. – emitirane i potpuno plaćene dopnice koje je dd steklo kupnjom ili poklonom (donatorske d.). Ne predstavljaju imovinu, ne sudjeluju u glasovanju ni dividendama. Mogu se ponovno pustiti u promet – iskazuju se kao odbitna stavka od vl.glavnice poduzeća. 5. GLAVNE (OBIČNE) D./DIONICE U PROMETU – emitirane dionice umanjene za trezorske i donatorske dionice. Broj glavnih d. je osnovica za sva prava dioničara (pravo glasa, pravo na dividende, dr.operacije s dionicama) 6. POTPUNO PLAĆENE DIONICE – u potpunosti plaćene emitentu po nominalnoj/tržišnoj vrijednosti jer mogu postojati one za koje je kupac izvršio djelomično plaćanje koje će nakon nekog vremena (najčešće 3 mjeseca) isplatiti u cjelosti. 7. KAPITALNI DOBITAK (premija) – pozicija kojom se nominalna vrijednost svodi na tržišnu u trenutku emisije. Zbog zabrane emisije ispod NV ne postoji pozicija diskonta na emitirane dionice. KD je onaj dio vrijednosti emisije dionica iznad nominalne ili određene vrijednosti dionica. KD s NV označava vrijednost koju su uplatili investitori prilikom emisije. KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST DIONICA – vrijednost dioničkog kapitala u knjigama = nominalna vrijednost autoriziranih i potpuno prodanih dionica. Kada se dionice prodaju uz premiju (iznad NV) dionički se kapital iskazuje po NV, a razlika do prodane vrijednosti se ikazuje na posebnoj stavci pasive – kapitalni dobitak/premija na emitirane dionice. Pozicije

41

u kojima se iskazuju glavne obične dionice po NV i iznos premije se nazivaju jednim imenom – UPLAĆENI KAPITAL.kapital sastoji i od kapitala prezentiranog u preferencijalnim dionicama i njihova se NV iskazuje u poziciji vl. IZBOR OVLAŠTENE UPRAVE APSOLUTNA KONTROLA – kontrolni paket dionica 50%+1 glas običnih dionica s pravom glasa PASIVNA KONTROLA – kod ¾ većine. d – broj ovlaštenih direktora koji se želi izabrati.vrijednošću. no njihovim vlasnicima ne pripadaju rezidualna prava nego su njihova prava određena nominalnom ili nekom dr.ukupan broj ovlaštenih direktora koji se biraju (od kojih se izabire) BROJ DIREKTORA KOJI MOŽE IZABRATI POJEDINAČNI VLASNIK/GRUPA na temelju određenog paketa gl.dionica potrebnih za izbor određenog broja članova ovlaštene uprave i uk.ob.kapitala). zadržane zarade te trezorske dionice koje predstavljaju odbitnu stavku od dioničke glavnice.broja dionica s pravom glasa. Postojećim se dioničarima osiguravaju stečene pozicije u dd i osiguranje od rizka razvodnjavanja kapitala 42 . EVIDENTIRANJE TROŠKOVA EMISIJE DIO AUTORIZIRANE EMISIJE KOJI SE NE PRODA – iskazuje se u pasivi imovinske bilance na poziciji neemitirane dionice koja neće imati vrijednost (evidenitiraju se jer predstavljaju potencijalno povećanje dion. osigurava da se ne izglasaju odluke za koje je potrebna kvalificirana većina MEĐUOVISNOSTI BROJA GLASOVA – kumulativno glasovanje je omeđeno kvantitativnim međuovisnostima između br.glavnice/ broj glavnih dionica dioničkog društva) KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST D. iskazuje se na poziciji zadržane/akumulirane zarade(dobiti). D . kapitalni dobici.dion. paket dionica 25%+1 glas ob.dionica s pravom glasa. – povećava imovinu korporacije na koju pravo imaju vl. Onemogućava potpuno kontrolu većinskoj grupi ukoliko manjinska raspolaže dovoljnim brojem dionica da osigura izbor bar 1 direktora te omogućava da se potrebankontrolni paket spusti ispod apsolutne većine (moguće kontrolirati poduzeće s znatno manjim paketom od apsolutnog ako postoje neiskorišteni glasovi i veći broj kandidata) BROJ DIONICA POTREBAN ZA IZBOR ODREĐENOG BROJA DIREKTORA: dN s Nd = +1 D +1 Ns – uk.broj glavnih ob.običnih dionica.običnih dionica: ( N d − 1)( D + 1) d = Ns EMISIJA DIONICA S PRAVIMA KARAKTERISTIKE PRAVA PRVOKUPA (RIGHTS) – privilegija postojećih dioničara da steknu dodatne dionice izravno od dd prije stvarne javne emisije po cijeni garantiranoj u pravu: 1. prava osigravaju pravo prvokupnje novoemitiranih običnih dionica emitenta. U slučaju da se v. Pk = Gk / Ng (knjigovodstvena vrijednost vl. ZADRŽAVANJE/AKUMULIRANJE DIJELA NETO DOBITI Ukupno bogatstvo vl.dionica je u pasivi iskazano na zbirnoj poziciji VLASNIČKA GLAVNICA: emitirane i plaćene dionice iskazane po nominalnoj vrijednosti. (koji smanjuju novčane primitke od emisije): mogu se tretirati kao odbitna stavka od kapitalnog dobitka ili se mogu nadoknaditi na teret tekućeg poslovanja (smanjenjem oporezivih zarada za tekuće razdoblje ili razgraničvanjem na više).glavnice. U slučaju postojanja povlaštenog kapitala knjigovodstvena vrijednost običnih dionica u prometu: Pk = G k − Ppk Ng Ppk – knjigovodstvena vrijednost prefrencijalnih d.

DATUM KAD DIONICE OSTAJU BEZ PRAVA – datum kad sve dionice ulaze u promet bez prava. karatkoročan VP – emitiraju se za konkretnu novu emisiju ob.dionica nove emsije – upisna cijena (obično niža od tekuće tržišne cijene) 4. prava su izvedena iz nove emisije dionica – važe samo za tu emsiju te pripadaju skupini izvedenih VP 3. 3.uručiti prava nakon što mu ih dostavi emitent. S – uspisna vrijednost.dionica prije emisije i broja gl.dionica za izvršenje emisije.glavnice (G0) uvećanoj za vrijednost novoemitirane vl. DATUM SASTAVLJANJA LISTE IMATELJA PRAVA – datum definitivnog sastavljanja liste dioničara koji će dobiti prava 4. nakon čega se dionice prodaju bez prava. prava su samostalni VP – pravo je odvojeno od same dionice za koju je izdato pa se može prometati na tržištu 5.glavnice te o ukupnom broju glavnih dionica nakon emisije (postojeće+novoemitirane): G 0 + We ex Ps = N0 + Ne Broj prava potreban da se kupi nova dionica: odnos broja gl. Dioničar koji je stekao prava ih može iskoristiti za kupnju dionica po privilegiranoj cijeni ili ih prodati. Nakon toga se dionice prodaju bez prava sve do datuma isticanja prava. imaju privilegiranu cijenu kupnje ob.dionica s pravima.u slučaju iskorištavanja: kompenziraju smanjenje vrijednosti postojećih dionica s upisnom cijenom 43 . Odatle se može kvanitativno izraziti vrijednost prava: P −S ex PS − S R = on S ili R = intrizična vrijednost prava N S +1 NS VRIJEDNOST PRAVA (onPs – vrijednost dionice s pravima. Može ih neiskoristiti ili ne prodati – pretrpjet će gubitke usljed razvodnjavanja kapitala (ako cijene dionica padnu). Prava se prodaju od ex-rights datuma do datuma isticanja važenja prava. DATUM OGLAŠAVANJA – datum kada dd oglašava da će izvršiti novu emisiju ob. We – svota koja se želi prikupiti emisijom) Vrijednost dionice bez prava: ovisi o tržišnoj vrijednosti postojeće vl. U vrijeme od ex-rights datuma do datuma sastavljanja liste može se trgovati pravima tako da ih kompanija pošalje kupcu. nakon toga se prava prodaju uz garancije. datum do kojeg se s dionicom stiču i prava.dionica te imaju ograničeno vrijeme iskorištavanja dane privilegije POSTUPAK EMISIJE DIONICA S PRAVIMA: 1. Od datuma oglašavanja emisije uz prava pa do ex-rights datuma dionice se prodaju s pravima.dionica da se izvrši emisija: Ns = N0/Ne UTJECAJ NA POLOŽAJ DIONIČARA: emisija ne mijenja položaj ukoliko ih dioničari iskoriste ili prodaju (ponekad može doći i do kapitalnog dobitka!): . DATUM ISTICANJA PRAVA – rok nakon kojeg prestaje vrijediti pravo privilegirane kupnje dionica nove emisije. NS – broj prava potrebnih za kupnju nove dionice) (exPs – vrijednost dionice bez prava) Vrijednost dionice s pravima – tržišna vrijednost dionica prije namjeravane emisije Cijena dionica bez prava – novoformirana cijena dionica nakon emisije. 2. Može kupovati dodatna prava. Nakon toga započinje promet prava kao samostalnih VP. – teorijski razlika tekuće trežišne cijene dionice i privilegirane upisne cijene po kojoj se može kupiti novoemitirana dionica. DATUM SLANJA PRAVA – poduzeće šalje prava registriranim vlasnicima 5. Prodaja se vrši uz jamstvo da će vl. niža je zbog razvodnjavanja vl.kapitala Potreban broj dionica koji treba izdati da bi se njihovom emsijom s pravima prikupila potrebna svota novca: Ne = We / S (Ne – potreban br.2. Objava sadržava sve bitne datume vezano za iskorištavanje prava.

dividendi i različiti prioriteti.glavnice . pri čemu je njihov položaj nadređen običnim dionicama.velika potražnja) . Za različite klase koriste se slovne oznake pojedinih klasa. no zbog podjele preostatka likvidacijske mase na preferencijalne i obične je potrebno utvrditi neku vrijednost (ugovorom o emisiji – određena vrijednost).dividendi i kamata je ta što su kamate ugovorna obveza poduzeća. godine emisija.dividende imaju prioritet u odnosu na dividende običnih dioničara.dividendi ovisno o fluktuiranju kamatnih stopa na tržištu uz koje su takve stope vezane 44 . podređene su obveznicama i drugim dugovima pri raspodjeli likvidacijske mase.poduzeće nema dovoljno imovine kojom bi garantiralo emisiju dugova . Stoga je i njihov rizik veći. . Također pref. ne predstavljaju odbitnu stavku od oporezive dobiti poduzeća kao što su to kamate na onbveznice. Omogućuju diferencirano formiranje korporacijskog temeljnog kapitala.uvjeti nepovoljni za emisiju običnih dionica Preferencijalni položaj: . poboljšanje tržišnosti.Preferencija na imovinu – tražbina se realizira samo u slučaju likvidacije poduzeća. Nadalje njihov udio u likvidacijskoj masi je ograničen u visini nominalne vrijednosti ili neke druge određene općim ugovorom o emisiji pref. .nisu – njihov izostanak neće povući legalne sankcije i ugrožavati solventnost poduzeća.dionice. • Preferencijelni položaj prema običnim dionicama (prioritet na dividende. redni brojevi ili slovne oznake emisije. različit je način obračuna i tretman u slučaju neisplate.prilike na tržištu kapitala nepovoljne za emisiju duga (npr. o FIKSNE: fiksne periodične isplate u korist vlasnika. pa se neće ostvarivati porezni zaklon. Razlika pref. dok to pref.nepovoljan odnos duga te kratkočnih obveza i vl.NOMINALNA VRIJEDNOST – pref. prioritet na imovinu) • Podređeni položaj prema dugovima (instrument formiranja “permanentnog” kapitala. obično se tretiraju povoljnije pri oporezivanju dohotka pojedinca od kamata. Kad su povlaštene dionice različitih emisija istog ranga prioriteta na dividende i imovinu poduzeća – one su isto klasificirane = rangirane pari passu.uvjeti isplate povlaštenih dividendi (npr porezne olakšice) . relativna visina je zato obično manja od visine običnih dividendi te je obično ograničena visinom unaprijed određenih fiksnih dividendi.dionica. KARAKTERISTIKE: .dionice je mogu ali i ne moraju nositi. hibridni instrument koji se nalazi između običnih dionica i obveznica) Razlozi emisije PD: .Sigurnost preferencijalnog položaja ovisi o njihovoj KLASI/VRSTI – postoji više klasa s različitim prioritetima.preferencija na dividende – pref. Omogućuje širenje spektra financijera.znatne cikličke oscilacije u grani (poduzeće ne želi preuzimati fiksne obveze isplate) . Iako nisu odbitna stavka pri oporezivanju dobiti. o VARIJABILNE: fluktuirajuća stopa pref.divd. . isplaćuju se prije njih.- u slučaju prodaje: kompenziraju smanjenje novčanim primicima od prodaje prava prednosti: smanjenje troškova emisije (osobito potpisničkih troškova).divid. Označavaju se kao apsolutni iznos visine dividendi po dionci ili kao postotak od nominalne vrijednosti pref. različita visina pref. povećanje lojalnosti dioničara tvrtki nedostaci: gubici dioničara koji nisu poduzeli nikakve akcije povodom emisije s pravima (izbjegava se dogovorom s IB o kupnji preostatka ili privilegijom ponovnog upisa neprihvaćenog dijela dionica) PREFERENCIJALNE DIONICE – dugoročni korporacijski VP kojim se diferenciraju interesi vlasnika dd u njegovoj vlasničkoj glavnici.PREFERENCIJALNE DIVIDENDE – bitna karakteritika.

Poseban oblik takvod fonda je siniking fund – periodično se povlaće preferencijalne dionice putem financijske institucije kod koje je fond osnovan. ZAŠTITNE KLAUZULE – - da bi se osigurao položaj povlaštenih vlasnika i za povećanje atraktivnosti emisije: o Ograničenja običnih dividendi (npr ako bi njihova isplata smanjivala obrtni kapital. obično za obične dionice.VP emitenta. no ako tž. na zaostatak emitetnt nema obvezu isplate kamata o NEKUMULATIVNE: pravo na pref. Pridruženi PD povećavaju atraktivnost. U slučaju izostanka isplati tijekom određenog broja razdoblja vlasnicima se garantira pravo glasa o pitanjima upravljanja kao zaštitna kaluzula – jer se oni tada nalaze u identično nepovoljnom položaju kao i obični dioničari. a ako je veća onda se one opozivaju i otkupljuju. S obzirom da je preferencijalnih dionica znatno manje nego običnih teško da bi mogli imati ikakvu kontrolu stoga im se daje pravo izbora manjeg dijela ovlaštenih direktora. Ako cijena običnih dionica poraste iznad one fiksirane u punomoći vlasnik PD može ostvariti kapitalni dobitak njihovom kupnjom jer kupuje veću vrijednost po nižoj cijeni.dionica s fiksnom stopom će padati. Odnos konverzije je fiksan pa vlasnik PD može njenom konverzijom ostvariti kapitalne dobitke. Može biti dobrovoljna (kada je sam emitent ponudi) ili iznuđena zakonom. Pravo vlasnika na konverziju se obično utvrđuje prilikom raspisa. Neisplaćene pref. Prikupljenim sreedstvima se otkupljuju pD na tržištu ako je njihova cijena manja od cijene opoziva.o KUMULATIVNE: nose kumulativno pravo na neisplaćene dividende. U oba slučaja se radi o zasebnom VP – prava kupnje dionica = VARANTI. Iskup se vrši po NV. Za poduzeće konverzija omogućava snižavanje troškova financiranja.dividende se u slučaju izostanka ne prenosi na naredna razdoblja.dividende se nazivaju zaostatak u dugovima – arrearages. o Konverzija – zamjena za dr. ili se isplata uvjetuje uplatama u fond za povlačenje) o Ograničenja budućih emisija preferencijalnih dionica koje bi bile većeg ili jednakog prioriteta – neće se pogoršavati njihov prioritetni položaj o Ograničenja prodaje imovine – traženje natpolovične ili 2/3 većine glasova povlaštenih vlasnika da se dozvoli najam ili prodaja imvoine poduzeća o Ograničenja promjene uvjeta preferencijalnih dionica – dakle uz pristanak povl. Povoljan je za emitenta jer im omogućuje povlačenje kapitala po najpovoljnijoj cijeni. stoga su one rizičnije od kumulativnih PRAVO GLASA – u pravilu ne nose pravo glasa sve dok primaju garantirane preferencijalne dividende (jer su povlašteni u odnosu na obične). Opcija štiti vlasnika od promjene kamatnih stopa – u slučaju rasta kamatnih stopa vrijednost pref. Zaštitna klauzula u općem ugovoru u emisiji koja ih približava obveznicama. Za vlasnike je pogodan jer taj fond stabilizira cijene na tržištu. o Fond za otkup preferencijalnih dionica – za postupno povlaćenje PD. te je njihova isplata nadređena svakoj drugoj isplati dividendi. U taj se fond uplaćuju novčani iznisu prema načinu predviđenom pri raspisu emisije.cijene narastu iznad cijene opoziva neće moći ostvariti tu višu cijenu. Mogu se 45 . ali i narušavanje optimalne strukture kapitala. Punomoć se može pridružiti PD ili uručiti naknadno.vlasnika OPCIJE NA AKCIJE NJIHOVIH VLASNIKA ILI EMITENATA – - o Opoziv – klauzula koja daje pravo opoziva emitentu (provizija opoziva). o Otkup na zahtjev vlasnika – vlasnicima se daje pravo da zatraže otkup od emitenata – preferencijalne dionice otkupljive na zahtjev vlasnika/ otkupljive preferencijalne dionice. o Punomoć za kupnju običnih dionica – punomoć za kupnju dionica emitenta po fiksnim uvjetima. Emitent pri iskupu vlasnicima mora platiti cijenu opoziva koja može biti do 10% viša od njihove nominalne vrijednosti. u slučaju izostanka isplate one se prenose na naredno razdoblje. Razlika između cijene opoziva i NV preferencijalne dionice je premija opoziva.

KUMULATIVNE PD – nose kumulativno pravo na dividende NEKUMULATIVNE PD – ne nose to pravo OPOZIVE PD – nose opciju emitenta da ih opozove NEOPOZIVE PD – ne nose tu opciju SPECIFIČNI TIPOVI PD : SA STAJALIŠTA OPCIJA KOJE PRUŽAJU VLASNIKU: KONVERTIBILNE PD – opcija konverzije u obične dionice OTKUPLJIVE PD – opcija otkupa na zahtjev vlasnika PD EMITIRANE S VARANTIMA SA STAJALIŠTA OBRAČUNA DIVIDENDI PD S FLUKTUIRAJUĆIM DIVIDENDAMA . to je tržišna cijena manja. Garantirane fiksne dividende treba kapitalizirati na temelju stope kapitalizacije za preferec. tj zahtijevanom stopom profitabilnosti.5 TROŠAK KAPITALA: PRISTUPI ODREĐENJU POJMA „TROŠAK KAPITALA“: • PRISTUP IZVORA FINANCIRANJA/INVESTITORA – kako poduzeće mora zadovoljiti zahtjeve svojih investitora.uručiti prilikom konsolidacije poduzeća u krizi. stopom tržišne kapitalizacije za određene instrumente financiranja.dionice s fisknim dividendama. trošak kapitala se može definirati kao: o trošak alternativnih financijskih izvora o minimalna očekivana profitabilnost investicije o stopa koju poduzeće mora zaraditi da zadovolji stopu profitabilnosti koju zahtijevaju invst.dividendi mjerenim tržišnom vrijednošću pref. obrnuto je proporcijalna cijeni PD: što je zahtijevani prinos viši. Nose fiksnu stopu dividendi/iznos koji je nadeređen isplatama običnih dividendi. TROŠAK KAPITALA PD – kp = Dp / Pp .zahtijevani prinos je predstavljen njegovim očekivanim prinosom od pref. U pogledu povezanosti troškova financiranja i izvorima financiranja.divid ili koa osiguranje provođenja M&A.nose fluktuirajuće dividende PARTICIPATIVNE PD – nose pravo participacije u poslovnom rezultatu emitenta 2. • – u tom procesu troškovi kapitala tvrtke određuju i diskontnu stopu koju treba primijeniti na novčane efekte namjeravanih investicija tvrtke kako bi se mogla ispitati njihova efikasnost. Trošak kapitala se može definirati kao: o diskontna stopa koja bi se trebala koristiti u procesu budžetiranja kapitala o indeksna stopa troška kapitala tvrtke koja se obično koristi u procesu budžetiranja kapitala. VRIJEDNOST PRAVIH PD: Pp = Dp / kp VRIJEDNOST PARTICIPATIVNE PD – vrednovanje se približava vrednovanju običnih dionica. RAZVRSTAVANJE PD: PRAVE PD – odnosi se na one uobičajenih karakteristika koje se odnose na karakter dividendi. Troškovi kapitala su granična stopa proftitabilnost koju minimalno treba ostvariti projekt. tražbinu prema imovini te specifično pravo glasa u slučaju izostanka isplata pref.dividendi. odnosno. trošak kapitala se može izjednačiti s profitabilnosti koju zahtijevaju investitori na tržištu kapitala. uz fiksne dividende.dionica. PRISTUP BUDŽETIRANJA KAPITALA 46 . kao zamjena za odgošenu isplatu pref. Eventualnu participaciju u ostatku rezultata se treba kaptializiratiuz višu diskontnu stopu koja odgovara višem stupnju rizika identičnom za obične dionice.

Troškovi kapitala moraju odgovarati sadašnjim. pa taj iznos umanjuje dugoročne potrebe za sredstvima te ga nije potrebno uključiti u proračun troškova kapitala. Ukoliko poslovanje ne ostvaruje takvu profitabilnost doći će do pada vrijednosti dionica na tržištu. no one su odraz profitabilnosti koju su kreditori zahtjevali u trenutku sklapanja ugovora i ne moraju odražavati sadašnju zahtjevanu profitabilnost) Implicitni trošak preferecijalne glavnice je prihvatljiviji. Trošak kapitala se utvrđuje na temelju implicitnih troškova – oni realno definiraju vrijednost tvrtke (odražava sadašnje preferencije investitora čime je određena sadašnja vrijednost tvrtke): Implicitni trošak duga – jer odražava sadašnje. te su ujedno i samo jedan dio interesa vlasnika. na temelju prosječnog troška kapitala. Implicitni trošak obične glavnice – eksplictni trošak su dividende. Drugi dio je povećanje vrijednosti investicija koje je rezultat zadržavanja zarada u poduzeću što ne zahtjeva eksplicitan izdatak.) TRŽIŠNA VS. (kamate su ugovorna obveza tvrtke. Problem procjene: određeni djelovi kapitala ili čitav (kod privatnih poduzeća) nema aktivno tržište – pa se procjenjuju na temelju knjigovodstvenih vrijednosti. tj. a ne poviejsnim oportunitetima investitora stoga trošak kapitala treba temeljiti na tržišnoj vrijednosti pojedinačnih komponenti strukture kapitala.) Pojedinačni vs. a kratkoročne iz kratkoročnih izvora financiranja. običnih dionica. isplaćuju se neovisno o ostvarenim zaradama. zlatno pravilo financiranja koje zahtjeva da se dugogodišnje potrebe financiraju iz dugoročnih. a ne povijesne preferencije kreditora. ukupni trošak. Tekuće/kratkoročne obveze su isključene. a posebice zato i jer mogu izostati (pa nema eksplicitnog tršk). Trošak kapitala definira kao: o stopa profitabilnosti neophodna da s održi postojeća vrijednost tvrtke o stopa profitabilnost investicija uz koje će cijena običnih dionica ostati nepromijenjena o stopa profitabilnost koja treba tvrtki da poveća vrijednost dionica na tržu PRISTUP MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI DIONICA STRUKTURA KAPITALA (KAPITALIZACIJA) – Dugoročna financijska struktura kapitala obuhvaća (dugoročne) dugove i glavnicu (običnu i povlaštenu) poduzeća. IMPLICITNI TROŠAK KAPITALA: Eksplicitni trošak – konkretne isplate novca poduzeća (kamate. 4. 3. 2.) PROBLEM KRATKOROČNOG KAPITALA – oslanja se na tzv.svaka pojedina komponenta ima svoj pojedinačni trošak koji je predstavljen relativnom veličinom/stopom. DILEME PRI ODREĐIVANJU TROŠKA KAPITALA: 1. jer fiksno određene dividende odražavaju povijesno zahtijevanu profitabilnost. stoga imaju obilježja eksplicitnog troška.• – trošak kapitala je oportunitetni trošak kojeg se mora nadoknaditi radi očuvanja vrijednosti tvrtke. On je određen veličinom svih troškova pojedinačnih komponenti te relativnim udjelom svake komponente u ukupnoj strukturi – naziva se i ponderirani prosječni trošak kapitala poduzeća. Navedene komponente različito se kombiniraju u konkretnim poduzećima. Implicitni se troškovi teško procjenjuju pa se trošak kapitala često procjenjuje preko standarda profitabilnosti koji su usporedivi sa zahtjevima investitora na tržištu. 47 . a ne eksplicitnim troškovima ukazuje na nedostatak računovodstva u procjeni troška kapitala. Neuobičajena politika strukture kapitala – kada poduzeće financira svoje dugoročne potrebe kratkoročnim pozajmica mora se razmotriti uključivanje te komponente u strukturu kapitala (posebno jer takva politika ima povećan rizik likvidnosti i solventnosti). tj. Naime u klasičnom slučaju će se povremene potrebe financirati primarno iz spontanih izvora (npr trgovački krediti). jer je ono evidentira povijesne podatke. dividende) – vidljivi i mjerljivi izdaci. Ovdje implicitni troškovi dolaze do punog izraza. Financijske se odluke trebaju donositi na temelju ukupnog troška kapitala. koje se ne moraju pojaviti.) EKSPLICITNI VS. RAČUNOVODSTVENA VRIJEDNOST – utemeljenost troškova kapitala na implicitnim.

a novoemitirani kapital dodatne troškove emisije. koji nemaju aktivno tržište. uvjeti poslovanja (individualna rizičnost poduzeća i sistematski rizik njegovih instrumenata financiranja: poslovni i financijski rizik. Ti troškovi umanjuju ukupni iznos novca do kojeg će poduzeće doći pri novoj emisiji kapitala. 6.). Mogući načini izračunavanja troška kapitala: a) Primjena modela vrednovanja od kojih je najpoznatiji Gordonov model. Temeljni je problem u tome što je primjenjiv samo za poduzeća koja isplaćuju dividende. očekivana inflacija te opći gospodarski uvjeti. međutim u njoj su i problemi. Osim toga. POJEDINAČNI TROŠKOVI KAPITALA – trošak osnovnih komponenti strukture kapitala poduzeća. Na premiju rizika utječu: investicijski uvjeti (utživost/aktivnost tržišta – što je veća utrživost to je premija rizka manja).5. osjetljiv je na procjenu stope rasta dividendi.) INKREMENTALNI TROŠAK KAPITALA – novo ulaganje iziskuje i dodatno dugoročno financiranje. Ta se diskontna stopa naziva prinos do dospijeća i odražava zahtijevani prinos investitora u takve instrumente. Stoga se razlikuju troškovi postojeće strukture kapitala (ne izazivaju troškove emisije) i troškovi novopribavljenog kapitala (veći od oportuniteta investitora jer su opterećeni troškovima emisije). Radi se dakle o internoj stopi profitabilnosti duž.glavnice od prof. Prednost mu je njegova jednostavnost. pa ponekad rezultira i nemogućnošću da se dođe do novog kapitala. Naknade koje nisu odbitne stavke ne donose uštede na porezima – njihov je teret nakon poreza identičan onome prije poreza.imovine – pa povećanjem zaduženosti raste rizik) i razina potrebnog financiranja (što je opseg financiranja veći poduzeće će morati pribjegavati sve skupljim izvorima financiranja. TROŠAK OBIČNOG KAPITALA – treba uključivati dvostruku motiviranost vlasnika. se koristi nominalna kamatna stopa koja se usklađuje komparacijom.) POREZNI TRETMAN – pojedinačne naknade za nabavljeni kapital se različito tretiraju. a ne uključuje rizik pa se preporučuje de se kombinira s drugim pretpostavkama. što je veći udio financiranja dugovima veći je varijabilitet prof. 7. TROŠAK POVLAŠTENOG KAPITALA – prinos od dividendi na preferencijalne dionice. troškovi tiskanja. 48 . te pretpostavka da one rastu po konstantnoj stopi. troškovi kotacije isl. pa treba razlikovati trošak kapitala prije poreza i trošak kapitala nakon poreza: Naknade koje se izuzimaju iz oporezive dobiti imaju realno manji trošak kapitala gledano nakon poreza. Za neutržive dugove. jer donose određene porezne uštede (porezni zaklon za oporezivu dobit poduzeća).glavnice.) TROŠKOVI EMISIJE – eksterno povećanje kapitala izaziva određene troškove: troškovi posredovanja (potpisnički i dr) i administrativni (prijava emisije. troškovi kapitala rastu) TROŠAK DUGA – mjeri se diskontnom stopom koja svodi novčane tokove od obveznica do dospijeća na tržišnu vrijednost duga. Zbog toga troškove kapitala treba analizirati po inkrementima povećanja kapitala (ako se radi o marginalnoj analizi govorimo o marginalnim troškovima kapitala). Ponderirani prosječni trošak kapitala raste. Ci=kf + kp (nerizična kamatna stopa + premija rizika) Na nerizičnu kamatnu stopu utječu: ponuda i potražnja za novcem/kapitalom. Poslovni rizik – varijabilnost profitabilnosti imovine tvrtke koja ovisi o industriji u kojoj posluje i njenim specifičnostima.instrumenata. Financijski rizik – određen je stupnjem zaduženosti poduzeća – utječe na varijabilitet profitabilnost vl.

b) metoda tržišne premije – pronalazi se prosječna premija rizika iz poduzeća s tržišta. i ovdje je važno procjeniti rast te adekvatnost politike dividendi. Dugovi obično imaju niže troškove emisije nego glavnica. troškovi distribucije. 49 . inverzni je oblik zahtjevanog prinosa na dionice. Takvo povećanje ne izaziva nikakve troškove. Tako procjenjen prinos ne uvažava rast zarada pa se moraju uzeti u obzir procjene analitičara glede zahtjeva za rastom i b) Prinos od dividendi – inverzan je odnosu cijene i dividendi. pa je trošak novoemitiranog PK: k p '= Dp Pp − F (F – troškovi emisije PK) 3. TROŠAK ZADRŽANIH ZARADA – povećanje vl. Teret takvih naknada će nakon poreza biti manji nego promatrano prije poreza – proporcionalno poreznom teretu. odnosno iznos novopribavljenog kapitala se umanjuje za troškove njegova pribavljanja. 1. pa je jeftinije od novoemitiranih običnih dionica i trošak takvog kapitala je identičan trošku postojećeg običnog kapitala. Više subjektivnosti nego kod P/E. Stoga poduzeće ne može računati da će primiti ukupan tržišni iznos emitiranog kapitala jer će dio vrijednosti utrošiti na pokriće tih troškova. TROŠAK NOVOEMITIRANOG POVLAŠTENOG KAPITALA – ukupno formirani povlašteni kapital korigira se za troškove emisije. TROŠAK KAPITALA NAKON POREZA – naknade financijerima imaju različit tretman glede oporezivanja dobiti poduzeća. c) Trošak duga + premija rizika – trošak duga prije poreza + premija rizika – polazi od jednoznačno utvrđenog troška kapitala poduzeća – troška duga poduzeća. 2. TROŠAK NOVOEMITIRANOG DUGA – prinos do dospijeća se korigira za relativan trošak njegove emisije. 4. dividende ne. savjetodavne usluge.b) Primjena β -koeficijenta – pristup teorije tržišta kapitala CAPM pristup – model procjene vrijednosti kapitalne imovine – trošak običnog kapitala je zahtijevana profitabilnost na ulaganje bez rizika uvećana za premiju rizika na tržišni indeks pomnoženu s β koeficijentom. d) Aproksimacija troška – a) P/E odnos – odnos cijena i zarada. TROŠAK NOVOEMITIRANE POVLAŠTENE OBIČNE GLAVNICE – relativno najviši troškovi emisije: D1 ks ' = +g P0 − F Ako se računa na temelju bete ili trošak plus premija rizika – taj trošak kapitala treba uvećati za relativni udio troškova emisije u ukupnoj vrijednosti emitiranih dionica. Dva su uobičajena načina procjene premije rizika: a) metoda anketiranja – među institucionalnim investitorima i profesionalnim analitičarima.glavnice se može obaviti i interno. AMORTIZACIJA – transformacija imovine iz jednog u drugi oblik ne mijenja strukturu kapitala poduzeća. troškovi kolaterala. 5. pa ne treba zasebno računati trošak kapitala – to ne znači da amortizacija ne iziskuje troškove kapitala nego odražava činjenicu da trošak kapitala od amortizacije odgovara ponderiranom prosječnom trošku postojećeg kapitala poduzeća. Naknade koje se izuzimaju pružaju dobiti porezni zaklon jer omogućavaju da se stvore uštede na porezima. mora se izračunati kao trošak duga nakon poreza: kD = kb (1 – t) TROŠAK NOVOEMITIRANOG KAPITALA – pribavljanje novog kapitala izaziva određene troškove troškovi emisije – potpisničke naknade. Trošak novoemitiranog duga nakon poreza: kD '= kb (1 − t ) 1− f (f – jedinični troškovi pribavljanja duga) Također se može izračunati primjenom prinosa do dospijeća: tržišna vrijednost novoformiranog duga se umanjuje za ukupne troškove emisije i tako dobiven trošak se korigira za uštede na porezima. listanja i administracije. Da bi trošak duga bi usporediv s troškovima ostalih komponenti kapitala koji su isti prije i nakon poreza. Kamate se u pravilu izuzimaju iz osnovice.

Prihvatljivi su samo oni projekti koji mogu pokriti troškove kapitala. a visina očekivanom internom stopom profitabilnosti. Razlog je taj što se kapital ne može povećavati marginalnim iznosima. no s druge strane postoji problem dostupnosti tržišnih vrijednosti sastavnica kapitala (nepostojanje aktivnog tržišta). Rastuća je funkcija. gdje predstavlja donju granicu prihvatljivosti investicijskih oportuniteta tvrtke. radi stjecanja ekonomske koristi – profita):: INKREMENTALNI TROŠAK KAPITALA – 50 . Doći će do ranijeg odsijecanja efikasnih od neefikasnih projekata. knjigovodstvena vrijednost – pondere bi trebalo utvrditi na temelju tržišne vrijednosti. primarno novčanih sredstava. MARGINALNI TROŠAK KAPITALA – troškovi kapitala ovise i o veličini potreba za kapitalom. U tom je slučaju bolje temeljiti pondere na optimalnoj nego stvarnoj strukturi kapitala. Ponderi su vrijednosni udjeli svake pojedine komponente strukture kapitala u ukupnom kapitalu tvrtke: kA = WDkD + Wpkp + Wsks + Wzkz Problemi utvrđivanja pondera – utvrđivanja relativnog udjela pojedinačne komponente 1)Tržišna vs. Ni padajuća profitabilnost nije kontinuirana. Prema tome inkremetalni trošak kapitala je PPTK za određene slojeve (inkremente) povećanja strukture kapitala poduzeća. Investicijske mogućnosti su na grafu predstavljene stupcima čija je širina određena vrijednošću ulaganja. povećanje dugova je moguće samo uz korištenje skupljeg duga (uz višu kamatnu stopu) – razlog je što i sama struktura imovine poduzeća predstavlja garanciju za zaduživanje. TROŠAK KAPITALA KAO GRANICA INVESTICIJSKOG HORIZONTA – značenje PPTK je da se koristi kao diskontna stopa u budžetiranju kapitala. no taj se porast ostvaruje po inkrementima povećanja kapitala. To je postupak donošenja odluka o dugoročnim investicijskim projektima. a nakon nje investiranje nije prihvatljivo.Postupak donošenja odluke o dugoročnim investicijama u realnu poslovnu imovinu poduzeća. jer i investicije iziskuju znatnija sredstva. PPTK se pojavljuje kao kritična točka – crta kojom se odvajaju prihvatljive od neefikasnih investicijskih mogućnosti. optimalna) ili stvarna struktura – ako poduzeće vodi respektabilnu politiku strukture kapitala ono će dinamički usmjeravati svoje dugoročno financiranje optimalnoj strukturi kapitala. analitičar je prilagođava onoj kojoj će se morati to određeno razdoblje prikloniti. Ako je situacija na tržištu takva da ograničava provođenje politike optimalne strukture. S druge strane. pa će se opadanje odvijati po inkremetnima. jer poduzeće najprije pribjegava najjeftinijim oblicima financiranja.bilo kakvo ulaganje. činjenica je da s povećanjem kapitala raste trošak kapitala.PONDERIRANI PROSJEČNI TROŠAK KAPITALA (WACC) – zbroj je ponderiranih troškova pojedinačnih komponenata strukture kapitala poduzeća. a ne za svako marginalno povećanje. profitabilnost investcija se kontinuirano smanjuje povećanjem budžeta kapitala – razumljivo s obzirom da poduzeće bira projekte redosljedom njihove padajuće efikasnosti. definiranim investicijskim troškovima projekata – predstavljena je stupcima.1 UVOD U BUDŽETIRANJE KAPITALA: . Troškovi kapitala su rastuća funkcija povećanja njene strukture kapitala. nakon određenog iznosa. 3. Rast troškova kapitala se ubrzava u odnosu na sam porast strukture kapitala (krivulja marginalnog troška kapitala je krivulja pozitivnog nagiba koja postaje sve strmija). OBLICI INVESTIRANJA: (investicija . Ta funkcija se ilustrira investicijskim horizontom poduzeća – predstavljen je određenim investicijskim mogućnostima koje razmatra poduzeće. Tako je stvoren koncept marginalnih troškova koji predstavlja ulogu odsijecanja efikasnih od neefikasnih projekata: rastući marginalni troškovi i padajuća efikasnost budžeta se sijeku u određenoj točki volumena budžeta: GRANIČNA TOČKA VELIČINE INVESTIRANJA. 2) Ciljana (planirana. sve do nje projekti imaju efikasnost koja će povećavati sadašnju vrijednost dionica tvrtke. Uključuje prognozu NT i ocjenu financijske efikasnosti projekata. Kad tržišne vrijednosti nisu dostupne koristimo knjigovodstvenu vrijednost.

nego za produktivno korištenje za obavljanje određenih (profitabilnih) poslovnih aktivnosti. Portfeljni učinak rizika – nove investicije proizvode učinak diverzifikacije pa mogu smanjiti ukupan rizik operacija poduzeća. Razdoblje efektuiranja osigurava ekonomsku i financijsku efikasnost investicijskih projekata. odnosno da će se ostvariti s određenim stupnje varijabilnosti prema onim očekivanim. Kvanitifikacija rizika kreće od promatranja individualne rizičnosti projekta te promatra kako se ta rizičnost uklapa u ukupan rizk poduzeća te kako će investitori reagirati na to. Realne – ulaganja u dodirljivu materijalnu imovinu. Konvencionalni NT su u početku skromni ili negativni. U njemu investicijski projekt stvara novčane tokove i profite. plemenite metale. 51 . Dinamika NT – za fin. Mogućnost profitabilnog dugoročnog investiranja kapitala ne mora biti usklađena s mogućnostima jeftinog dugoroćnog financiranja poduzeća. a dio financijskih investicija. te njihovom vremenskom vrijednosti koja je određena međuovisnošću rizika i nagrade – mjeri se troškom kapitala.Što su NT udaljeniji od sadašnjosti imat će manju sadašnju vrijednost. a nakon dostignutog maksimuma se postupno smanjuju. ne s ciljem ostvarivanja prinosa. Što je to razdoblje dulje. Veličina investicije je tržina vrijednost u vrijeme stjecana uvećana za troškove stjecanja. 2. 4. ulaganja u zlato. postupno se povećavaju. i dr. Financiranje. npr.1.) DUGOROČNI KARAKTER ULAGANJA – dugoročno vezivanje novca u nenovčane oblike fiksne imovine i u povećanje permanentne tekuće imovine poduzeća. 3.razdoblje investiranja – INVESTICIJSKI TROŠKOVI – nastajanje novčanih izdataka koji se čine za nabave fiksne imovine te za osiguranje povećanih potreba za neto obrtnim kapitalom uvjetovanih očekivanim obujmom poslovne aktivnosti projekta. Stupanj rizika se razlikuje prema karakteru projekata – investciije u zamjenu su manje rizične od novih projekata.naknade te kapitalni dobici. licence. Teže im se procjenjuje vrijednost jer za sebe vežu ulaganja u neto obrtni kapital te se mora razgraničavati profit koji nastaje iz poslovnih aktivnosti na pojedinačne realne investicije. 4. Financijske – ulaganja u financijsku imovinu: dionice.efikasnost je važana dinamika pritjecanja (njihova raspoređenost po razdobljima efektuiranja). zato se projekt utvrđuje kroz struje periodičnih NT potrebnih za investiranje i struje periodičnih NT koji će pritjecati od tih ulaganja. a prinosi su kamate. značajka im je visoka likvidnost (jer su utrživi) te laka identifikacija veličine investicije i njenih prinosa. 2. Posljedice: niska likvidnost – ne može se prijevremenom prodajom pretvoriti u novac bez znatnijih gubitaka i slaba utrživost imovine – zbog visokog stupnja specijalizacije. Neopipljive – ulaganja u neopipljivu imovinu – patente. KARAKTERISTIKE PROJEKATA: 1. koncesije…goodwill. obveznice i dr VP. Što je ono dulje.) RIZIK I NEIZVJESNOST – ulaganje u sadašnjosti radi ostvarenja određenih efekata u budućnosti nužno je povezano s određenim stupnjem rizika i neizvjesnosti da se očekivani rezultati neće ostvariti. dividende. dio ih ima karakteristike realnih.) MEĐUOVISNOST INVESTIRANJA I FINANCIRANJA – svako dugoročno povećanje fiksne i permanentne tekuće imovine (dugoročno investiranje) izaziva potrebu dugoročnog financiranja. projekt kasnije stvara NT. 3. FINANCIJSKA EFIKASNOST – određena je veličinom i dinamikom novčanih tokova za koje se očekuje da će se ostvariti u budućnosti. Razdoblje investiranja je vrijeme potrebno da se investicija osposobi za generiranje profita i novčanih tokova. a posebno stvaranje dugoročnog kapitala je pod utjecajem ograničenja financijske okoline – tržišta kapitala. pa će NT imati i nižu sadašnju vrijednost – skraćenje je stoga ključni čimbenik povećanja efikasnoti. Zbog toga ti projekti dugoročno određuju financijski položaj i poslovanje poduzeća. efikasnost je veća. nekretnine rezidencijalnog karaktera (ako se ne koriste u produktivne svrhe!). KLASIFIKACIJA NT PROJEKATA – prema razdobljima u životu projekta: .) VREMENSKI RASKORAK ULAGANJA I UČINAKA – bitno određuje profitnu snagu projekta. Kvazi-financijske – utrživi imovinski oblici s aktivnim tržištem.

OSLOBAĐANJE NETO OBRTNOG KAPITALA – prestankom efektuiranja investicije dolazi do oslobađanja obrtnog kapitala koji je bio vezan u njenim poslovnim operacijama.- razdoblje efektuiranja . PI-PO (Point input – Point output) 1__I__2_____3_____4__V__5 . ČISTI NT – razlika tekućih novčanih primitaka i izdataka koji nastaju tijekom razdoblja efektuiranja.Višekratno ulaganje. Neuspjeh ima znatne posljedice (ponekad propast poduzeća). RAZGRANIČENJE INVESTIRANJA I EFEKTUIRANJA REZIDUALNA VRIJEDNOST – na kraju razdoblja efektuiranja obično ostaje stanovita fiksna imovina s određenom likvidacijskom vrijednošću (prodaja dijelova istrošene opreme) ili mogućnosti alternativne uporabe (građevinski objekti). 4. – podjela ne mora biti stroga. obveze za usluge u proizvodnji.Jednokratno ulaganje.brodogradnja) 3. Karakteristično je za financijske investicije.Višekratno ulaganje. VRSTE PROJEKATA: 1) TROŠKOVI BUDŽETIRANJA KAPITALA: Projekti se razlikuju sa stajališta veličine kapitala potrebnog za njegovo izvođenje: a) VELIKI PROJEKTI – zahtijevaju znatna angažiranja kapitala – pa se očekuju znatne buduće koristi.V_4__V__5 . b) MALI PROJEKTI – Zahtijevaju skromna ulaganja u odnosu na veličinu poduzeća. što znači novčane primitke koji se mogu tretirati kao dio rezidualne vrijednosti. višekratni efekti. Čest je kod realnih projekata – nove investicije. Stoga takve projekte treba detaljno analizirati kroz različite faze. energija. pa je mali stupanj rizika. 2) INVESTICIJE U ZAMJENU I EKSPANZIJU: a) INVESTICIJE U ZAMJENU postojeće fiksne imovine su povezane s postojećim poslovanjem.TEKUĆI NOVČANI PRIMICI – novčani primici od prodaje izrađenih proizvoda/ izvršenih usluga. CI-CO (Continuous input –Continuous output) 1__I__2_I. Karakteristično za realne investicije (stanogradnja. fuzije i akvizicije. nego određeno vrijeme u kojem usporedo nastaju ČNT od efektuiranja i investicijski izdaci u dogradnju investicije ili povećanja neto obrtnog kapitala.proizvodni inputi. Često je kod investicija u zamjenu postrojenja i opreme. dakle potrebno je analizirati hoće li poduzeće nastaviti postojeću proizvodnju i proizvoditi s istom opremom. jednokratni efekti. CI-PO (Continuous input – Point output) 1__I__2__I__3__I__4__V__5 . te TEKUĆI NOVČANI IZDACI – izdaci potrebni za osiguranje nastajanja novčanih primitaka (za neometano odvijanje poslovnih procesa unutar projekta): materijali. a ni posljedice za poduzeće da bi opravdali detaljnu analizu. 2. dr. 52 . PI-CO (Point input – Continuous output) 1__I__2__V__3__V__4__V__5 . višestruki efekti.V_3_I. Klasfikacija: 1) Zamjena radi održavanja poslovanja – novčani izdaci za zamjenu istrošene ili uništene proizvodne opreme. plaće zaposlenih.Jednokratno ulaganje. Ne mogu dati ni tako presudne koristi. To je vrijednost fiksne imovine koja ostaje nakon isteka efektuiranja projekta – tretira se kao novčani primitak koji će se realizirati prodajom ili korištenjem u poslovne svrhe. TIPOVI INVESTICIJSKIH PROJEKATA: 1. no ti troškovi su marginalni prema očekivanim koristima. jednokratni efekti. nužne ako poduzeće namjerava nastaviti postojeće poslovanje. Investicijske troškove. čiste novčane tokove i rezidualnu vrijednost se može analizirati na 2 načina: analiza orginalnih NT i analiza diskontiranih NT. Analiza će imati znatne troškove provođenja. ne mora biti jedna vremenska točka. Pri prognozi se najčešće ne utvrđuju zasebno primici i izdaci projekta nego samo njegovi očekivani tekući čisti NT. Svi investicijski troškovi i novčani tokovi se smatraju da su nastali na kraju godine. Do oslobađanja dolazi periodičnoi prije isteka efektuiranja.

2) čiste koristi od nekog projekta ne smiju biti pod utjecajem prihvaćanja ili odbacivanja drugog projekta. Mogući su: a) NEOVISNI PROJEKTI – moraju zadovoljiti 2 uvjeta: 1) mogućnost da se jedan od njih prihvati. kontinuirano (računovodstvo i poslovna statistika). PRONALAŽENJE INVESTICIJSKIH OPORTUNITETA – najvažniji korak. aviona… služe za formalno iskazivanje novčane snage nekog poduzeća. Najsloženiji postupak analize. Analiza će ovisiti o veličini takvog projekta. ali uz povećanje njegova obujma.nepoznatim proizvodima. Dio podataka prikuplja se i obrađuje na temelju evidencija poduzeća. energije. sindikatima. Pristup će ovisiti o veličini takvog projekta. a drugi odbaci.investicije u istraživanje i razvoj su iznuđene. POSTUPAK BUDŽETIRANJA KAPITALA: 1. 3) MEĐUOVISNOST PROJEKATA – utječe na način provođenja analize. mogu tretirati kao jedan. itd. kada su tehnički potpuno neodvojivi. Može biti horizontalna (preko proizvodnje novih komplementarnih proizvoda) i vertikalna (osvajanje prethodnih ili narednih posl.. 2) Zamjena radi smanjenja troškova – zamjena postrojenja ili opreme koji se još uvijek mogu koristiti. ali su zastarjeli. b) INVESTICIJE U EKSPANZIJU (dugoročna povećanja poslovnih operacija poduzeća. te kao takve nisu neophodne. analiza će se bazirati na komparativnoj analizi troškova postojećih i naprednijih postrojenja i opreme. Diversifikacija – ekspanzija u nove proizvode/tržišta ima učinak diversifikacije. kao što su troškovi rada. Ti se projekti samo iznimno.operacija u industriji u kojoj se nalazi). PRIKUPLJANJE PODATAKA – preduvjet ispravne artikulacije ideja. 2) Sigurnost – i one uzrokovane zahtjevima okruženja su iznuđene investicije. te se mogu označiti kao neprofitne/neproizvidne investicije. Uglavnom se koristi radi smanjenja troškova postojećeg poslovanja. parkirališta. Najsloženiji oblik je osvajanje tržišta potpuno novim. 2. 3) Kozmetičke investicije – izgradnja i stjecanje uredskih zgrada. za razliku od poduzeća koja posluju u relativno stabilnim industrijama. sposobnost stvaranja i razvoja ideja jedan je od presudnih momenata u usmjeravanju poduzeća budućoj profitabilnosti. održavanja itd. investicijski izdaci u povećanje postojeće proizvodnje. a 53 . buduće smanjenje troškova se suočava s veličinom investicijskih troškova u novu opremu i uštedama koje nastaju likvidacijom stare. analizu konkurencije isl. proširenje izlaznih i disitributivnih mogućnosti na postojećim tržištima.a li i analizu potražnje za dodatnim proizvodima. Visok stupanj nepoznavanja buduće situacije i rizik predviđanja. Analiza će ovisiti o veličini takvog projekta. 2) Ekspanzija novog poslovanja – novčani izdaci za osvajanje novih tržišta ili nove proizvode. nabava automobila.Ukoliko je moguće zamijeniti s naprednijom opremom. Ispitivanje budućih kretanja na tržištu. Uključivat će analizu troškova kao prethodno. 3) Zamjena radi održavanja poslovanja i ekspanzije (zamjena uz ekspanziju) – radi održavanja postojećeg poslovanja. uvođenje sličnih proizvoda. Horizontalna ekspanzija. Karakterističan je poduzećima koja posluju u industrijama brzih promjena tehnologije . a u suprotnom se moraju detaljno analizirati sve varijante. Ovise o odlukama Vlade. a mogu biti: 1) Ekspanzija postojećeg poslovanja – ekspanzija postojećih proizvoda ili tržišta. analiza buduće potražnje i konkrencije kao temelja procjene NT. c) OSTALE INVESTICIJE – čiji se novčani učinci teško mogu odrediti prije njihove definitivne realizacije. Potrebno je razlučiti pozitivne i negativne učinke projekata na inkrementalne novčane tokove poduzeća. dolazi do povećanja imovine poduzeća – novi investicijski pothvati poduzeća). To su investicije u: 1) Istraživanje i razvoj – projekti s visoko spekulativnim očekivanim efektima. tj.. kojom se smanjuje izloženost poduzeća rizicima samo jedne poslovne aktivnosti. b) Međuovisni projekti – povećava se opseg njihove prethodne analize.

Prikupljeni podaci moraju se statistički obraditi. očekivanih ČNT i rezidualne vrijednosti oni postaju konkretni projekti o kojima se može odlučivati. 6. 3) Predviđanje budućeg prodaje. mogućnosti i uvjeti njihova pribavljanja određuju visinu budžeta kapitala kojeg poduzeće može osigurati za investicije čime se određuje i maksimalna vrijednost projekata.ako su ČNT konstanti kroz čitav vijek efektuiranja razdoblje povrata se računa kao: t p = Vt . SPECIFIČNE METODE – 1)MAPI (za opravdanost ulaganja u zamjenu fiksne imovine) i 2)Metoda diskontiranog novčanog toka (za najpovoljnije vrijeme zamjene). 3)Metoda indeksa profitabilnosti i 4) Metoda sadašnje vrijednosti budućih troškova.razdoblja u kojima će čisti novčani tokovi vratiti investicijske troškove.) RAZDOBLJE POVRATA – Najjednostavniji kriterij financijskog odlučivanja o realnim investicijama. 4.drugi dio čine inženjerski podaci.god prosječna godišnja profitabilnost = prosječni godišnji NT od poslovanja/ ukupni investicijski troškovi (I) ukupna profitabilnost = ukupni NT / ukupni investicijski troškovi I0 . 5. ANALIZA IZVOĐENJA I PRILAGOĐAVANJA – proces investiranja potrebno je analizirati da bi se uočili mogući propusti prilikom projektiranja njihovih novčanih tokova. Definitivna se odluka donosi se njihovom međusobnom usporedbom pri rangiranju projekata. 5. prosječni godišnji NT = ΣVt /br. Međuovisnost financiranja i investiranja određuje standardi profitabilnosti kojima će se vrednovati projekti. tp – razdoblje povrata IZRAČUN: Čista vrijednost = ΣVt – I. TEMELJNE METODE: 1)Metoda čiste sadašnje vrijednosti i 2)Metoda interne stope profitabilnosti. VAŽNOST BUDŽETIRANJA KAPITALA je u: 1) Dugoročnom usmjeravanju poslovanja. tj. POSEBNE METODE – pri rangiranju 1)Diferencije i 2)Modificirane interne stope 4. poslovni novčani tokovi u ostatku vijeka efektuiranja predstavljaju zarađeni novac za poduzeće. 1) Metoda perioda povrata. To je broj razdoblja (godina) u kojima će se vratiti novac uložen u određeni projekt. DODATNE METODE – kod problema izbora između varijanti. 5) metoda anuiteta 3. 2)Metoda diskontiranog razdoblja povrata. VREDNOVANJE I DONOŠENJE ODLUKE – Utvrđeni novčani tokovi i standardi profitabilnosti jesu sa stajališta budžetiranja kapitala definitivna analitička podloga za vrednovanje investicijskih oportuniteta.2 PRAVILA BUDŽETIRANJA KAPITALA – kriteriji kojima se prihvaćaju/odbacuju projekti: 1. računovodstvene mjere 3. 4) Određivanje najpogodnijeg vremena za investicijskog ulaganja. te ukoliko se uvidi potreba. Stvara se ograničen broj projekatakoji su prihvatljivi za poduzeće jer su prošli određene testove. 2) Velika vrijednost investicijskih ulaganja. br. ODREĐIVANJE BUDŽETA KAPITALA – Raspoloživi novac za investicije. 2. Nakon što je postignuto razdoblje povrata. 5)Dugoročno upravljanje vrijednosti poduzeća. pregledi tržišnih kretanja i drugih financijskih podataka. Odluke se donose na temelju fer vrednovanja. 3. obaviti određene prilagodbe. METODE FINANCIJSKOG ODLUČIVANJA: 1.ako su ČNT različiti razdoblje povrata se računa njihovim zbrajanjem sve do one godine u kojoj se veličina kumuliranih ČNT izjednačila s veličinom investicijskih troškova GRAFIČKA ILUSTRACIJA: 54 . drugi kriteriji odlučivanja – pravila financijskog odlučivanja. ODREĐIVANJE NOVČANIH TOKOVA – na temelju prikupljenih podataka se definiraju NT investicijskih oportuniteta i njihove distribucije vjerojatnosti. ∑V t =1 tp t = I0 I – investicijski troškovi. Definiranjem investicijskih troškova. Vt – ČNT po godinama.

Rangiranje projekta – favoriziraju se projekti koji brže vraćaju novac. koju određuje investitor Dodatni kriterij – Vraćanje inv. .) pokazuju padajuće/rastuće tendencije tih tokova. zanemaruje uk. Grafikon se tada sastoji od stupaca koji predstavljaju ukupne godišnje novčane tokove (I i Vt) svakog projekta.poduzeća koji ga namjeravaju financirati) UPOTREBA KRITERIJA: – – – Rangiranje projekta – i ovdje se zahtjeva što brže vraćanje uloženih sredstava kroz diskontirane novčane tokove. tp 1 I = ∑Vt (1 + k ) t t =1 IZRAČUN: postupkom kumuliranja. UPORABA KRITERIJA: .Prag efikasnosti – gornja granica prihvatljivog broja godina za povrat inv.troškova zajedno s pokrićem troška kapitala u vremenu efektuiranja.. (tp=1/rt) Zanemarivanje ukupne profitabilnosti projekta. Razdoblje povrata je obično dulje nego kod orginalnog jer projekt sada mora pokriti i troškove kapitala (primjerenu profitabilnost vl.troškova.) DISKONTIRANO RAZDOBLJE POVRATA: Modifikacija originalnog razdoblja povrata novca u kojoj se nastoji uključiti vremenska vrijednost novca. KARAKTERISTIKE KRITERIJA: . Tamo gdje se sijeku s pravcem investicijskih troškova se ostvaruje razdoblje povrata.može se poći od uk. ako projekti imaju ista razdoblja povrata.godišnjih tokova – proizlazi iz logike budžetiranja. svejedno je da li ČNT pritječu većinom u prvim ili posljednjim godinama. Pretpostavlja se ravnomjerno pritjecanje NT tijekom pojedinih god efektuiranja – stupce tada možemo zamijeniti kontinuiranim krivuljama kretanja ČNT i kontinuiranim krivuljama kumulativnih ČNT.troškova. pri čemu se kumuliraju diskontirani a ne orginalni ČNT projekta. Prag efikasnosti – određen je gornjom granicom prihvatljivog broja godina vraćanja investicijskih troškova.Ne razmatra cjelokupni vijek efektuiranja – ne uzima u obzir efekte projekata nakon vraćanja inv.Uzima u obzir vremensku vrijednost novca . no za ilustriranje razdoblja povrata se koristi grafikon s kumuliranim NT projekata – razdoblje povrata se ostvaruje kada kumulativni ČNT dosegne visinu stupca invest. odnosno ne uzima cjelokupni vijek efektuiranja – ne uzima u obzir učinke projekta nakon što se vrate inv. Dakle postoji dodatni prag prihvatljivosti – osim troškova investicije pokrivaju se i troškovi kapitala.troškova s troškom kapitala. 3) Ne uključuje standarde profitabilnosti. Povezanost s prosječnom računovodstvenom profitabilnošću projekta – što je razdoblje povrata kraće viša je stopa prosječne godišnje profitabilnosti i obrnuto. Postupak je dalje jednak. DS je stopa troška kapitala. Ne uzima u račun vremensku vrijednost novca – ne rangira projekte ovisno o dinamici pritjecanja NT. 2. Ti pravci (kumulat. Predstavlja broj razdoblja u kojima će diskontirani novčani tokovi pokriti vrijednost investicijskih troškova. .profitabilnost 55 .može se poći od kontinuiranog pritjecanja NT – bolja vizualizacija. Slabosti razdoblja povrata: 1)Nije pravi kriterij financijskog odlučivanja.troškova koje određuje investor: tp ≤ tz tz – zadani/maksimalno prihvatljiv period povrata KARAKTERISTIKE KRITERIJA: - Jednostavnost / likvidnost – temeljna karakteristika jednostavnost izračuna i forsiranje likvidnosti projekta . 2) Forsira likvidnost i sigurnost naspram ukupne profitabilnosti – svojevrsna je mjera ocjene rizika i predstavlja izračunavanje stupnja sigurnosti vraćanja investicijskih troškova.troškovi.favoriziraju se projekti koji brže vraćaju uloženi novac u visini inv.

tj.likvidnost – favoriziraju se projekti koji brže vraćaju troškove. Pozitivna ČSV projekta ukazuje na povećanje SV tvrtke koja namjerava investirati. ali tvrtka prihvaća projekt kako bi sačuvala sadašnji vrijednost tih slobodnih novčanih sredstava. . ponavljanje postupka izračunavanja ČSV uz razne diskontne stope dok se ne dobije nulta ČSV.Raspored novčanih tokova: najpovoljnija je dinamika onih projekata koji imaju najveće NT najbliže sadašnjosti. nastavlja se proračun s drugom stopom.troškova .I UPOTREBA KRITERIJA: - - Prag efikasnosti – kriterij ČSV je usklađen je s temeljnim ciljem tvrtke. T – vijek efektuiranja projekta t t =1 (1 + k ) t =1 IZRAČUN: 1. Ukoliko je S0=0. Ako je ČSV bila pozitivna – POKUŠAVA SE S VIŠOM KAMATNOM STOPOM.PICO): T T Vt S0 = ∑ − I = ∑Vt II kt − I S0-čista sadašnja vrijednost. Dikontna tehnika jače djeluje na projekte s nepovoljnijom dinamikom NT glede sadašnjosti. Ako ta stopa ne rezultira nultom ČSV.. U skladu s tim.) INTERNA STOPA PROFITABILNOSTI – diskontna stopa koja svodi očekivane novčane tokove projekta na vrijednost investicijskih troškova. 2. kao i vremensku vrijednost novca. Ona uzima u obzir cjelokupni vijek efektuiranja projekta. Sve efekte potrebno je svesti na sadašnju vrijednost da bi se mogli međusobno uspoređivati – diskontnom tehnikom. ne bi se trebali prihvatiti projekti koji imaju negativnu ČSV jer oni smanjuju vrijednost tvrtke. maksimalizacijom njezine sadašnje vrijednosti. To je svojevrsna metoda ocjene rizika i izračunavanje stupnja sigurnosti vraćanja inv.Usklađena je s osnovnim financijskim ciljem poduzeća (maksimalnom sadašnjom vrijednošću tvrtke): Nulta ČSV označava da je projekt sposoban vratiti uloženi kapital i na njega osigurati prihvatljivu profitabilnost – vrijednost prezentirana dionicama ostaje ista. sumiranje diskontiranih ČNT u cjelom vijeku efektuiranja projekta i 3.utvrđivanje ČSV oduzimanjem investicijskih troškova od sume disk.Iteracija – postupak pokušaja i pogrešaka. te druga uz koju je ona negativna. Postupak kreće od izbora jedne DS za koju se vjeruje da je blizu IRR te se izračuna ČSV. KARAKTERISTIKE KRITERIJA: . te ona uz koju je ČSV=0. jer ČNT nisu dovoljno umanjeni da bi se sveli na vrijednost investicijskih troškova.Uzima u obzir cjelokupni vijek efektuiranja i vremensku vrijednost novca kroz trošak kapitala . 4. Rangiranje projekata – najefikasniji je onaj projekt koji ima najvišu ČSV. Ekstraprofitabilnost će pripasti vlasnicima običnih dionica – porast vrijednosti dionica.Favoriziranje projekata s kraćim vremenom vraćanja inv. Pozitivna ČSV ukazuje da projekt ima višu profitabilnost od one koja se zahtijeva na tržištu. POKUŠAVA SE S NIŽOM KAMATNOM STOPOM.ČNT Konstantni NT u cjelom vijeku efektuiranja: S0 = Vt IVkt .troškova. Diskontiraju se samo buduće vrijednosti projekta (pretp. Prag efikasnosti: S0≥0.) ČISTA SADAŠNJA VRIJEDNOST – sadašnja vrijednost čistih novčanih tokova umanjena za investicijske troškove.Interpolacija – kada se DS ne može pronaći kao cijeli postotak odnosno kad se iteracijom utvrde dvije diskontne stope između kojih se nalazi tražena IRR. . Ako je ČSV<0. (NT koji se očekuju dalje u budućnosti su rizičniji) 3. inverzno kretanje ČSV i diskontne stope: što je viša korištena stopa to je ČSV manja).Osjetljivost na izbor diskontne stope (viša diskontna stopa smanjuje veličinu ČSV projekta i obrnuto. razlike takvih financijskih projekata će se sve više povećavati. Jedna od njih mora biti ona uz koju je S0 pozitivna. IRR se računa linearnom interpolacijom: 56 . . ne dolazi do povećanja SV tvrtke. izračunavanje SV očekivanih NT u cjelokupnom vijeku efektuiranja projekta. T Vt I =∑ R – interna stopa profitabilnosti (IRR) (1 + R) t t =1 IZRAČUN: .

treći korak je njihovo uspoređivanje/ djeljenje.Uzima u obzir cjelokupan vijek efektuiranja i vremensku vrijednost novca kroz trošak kapitala.Jednaki čisti novčani tokovi/ konstantni u vijeku efektuiranja . ukoliko je R<kA onda se bogatstvo (vrijednost dionica) smanjuje. I/V – vrijednost koju tražimo u IV fin.Aproksimacija interne stope – Najprije se za projekt izračunavaju prosječni godišnji novčani tokovi. R>kA i obrnuto.tražena IRR. pomoću IV. Financijskih tablica. Predstavlja dopunu kriterija ČSV. S0 = 0 → R = kA). Projekt mora ostvariti barem toliku IRR koliko iznosi trošak kapitala tvrtke: R≥kA.y = y1 + y 2 − y1 ( x − x1 ) x 2 − x1 y. uzima vremensku vrijednost novca kroz trošak kapitala. kada je jednak 1: PI ≥ 1 .) INDEKS PROFITABILNOSTI: Dodatni je kriterij za poboljšanje investicijskih odluka. Stoga se projekti putem ove dvije metode mogu različito rangirati. dok IRR pokazuje očekivanu profitabilnost jediničnog ulaganja u određeni projekt.tada se sadašnja vrijednost novčanih tokova računa faktorom diskontiranja jednakih periodičnih iznosa. x – ČSV za IRR (dakle x = nula).Uzima u obzir cjelokupan vijek efektuiranja. .Osjetljivost na izbor diskontne stope.ČSV pokazuje veličinu očekivanih promjena vrijednosti ukupnog broja običnih dionica tvrtke u odnosu na njegovu tekuću vrijednost. račun SV NT i njihovo sumiranje. y1 i y2 – DS između kojih se vrši interpolacija. Za razliku od čiste sadašnje vrijednosti odluka se temelji na odnosu između diskontiranih novčanih tokova u cjelokupnom vijeku efektuiranja i investicijskih troškova – benefit/cost ratio. Ako se vrijednost nalazi između 2 stope koristi se interpolacija. .IRR je očekivana profitabilnost projekta kroz vijek efektuiranja te je usporediva s troškom kapitala -Povezana je s kriterijem ČSV (ukoliko je S0>0. . T V ∑ (1 + tk ) t PI = t =1 I IZRAČUN: prva dva koraka kao kod ČSV. x1 i x2 – ČSV za DS y1 i y2 . KARAKTERISTIKE KRITERIJA: . odnosno preferiraju se oni s većim indeksom profitabilnosti. manje kapitalno intenzivne projekte.Za jednake novčane tokove se koristi PI= (Vt IVkt / I) UPOTREBA KRITERIJA: - Rangiranje projekta – kao izvedenica ČSV.razlika ČSV i IRR: . Ukoliko je R>kA povećava se bogatstvo. Kao kritična točka prihvaćanja ili odbacivanja projekta uzima se trošak kapitala tvrtke investitora.Složen računski postupak. pa se preko IV. 57 KARAKTERISTIKE KRITERIJA: . Ukazuje na smjer očekivane promjene bogatstva dioničara ali ne i veličinu te promjene. mjeri relativnu profitnu snagu diskontiranih NT prema vrijednosti investicijskih troškova. . Prag efikasnosti – utvrđuje se jednakošću ČSV i investicijskih troškova. T IV R = I (T – vijek efektuiranja. To je dakle odnos diskontiranih čistih novčanih tokova i investicijskih troškova.tablica računa aproksimacija IRR korištenjem prosječnog godišnjeg ČNT (postupak kao za jednake ČNT) UPOTREBA KRITERIJA: Rangiranje projekata / Prag efikasnosti – načelo maksimalizacije profitabilnosti: najviše rangiran projekt je onaj s najvećom IRR.tablicama) Vt . tj. .Dopunjuje ČSV: između projekata s jednakim ČSV izabire se onaj koji ima manje investicijske troškove. 5. preferiraju se projekti s većim dikonitiranim ČNT u cijelom vijeku efektuiranja u odnosu na investicijske troškove.

PI>1 znači da je S0>0.Rangiranje projekata – Maksimalizacija razlike između anuiteta ČNT i anuiteta investicijskog troška. s manjim od 1 se ne prihvaćaju jer smanjuju vrijednost dionica ODNOS KORISTI I ŽRTAVA – Odnos sadašnje vrijednosti budućih novčanih primitaka sa sadašnjom vrijednošću budućih tekućih novčanih izdataka u cijelom vijeku efektuiranja uvećanom za investicijske troškove. nego u prosječnim godišnjim iznosima. tj. T cP ∑ (1 + kt ) t BC = t =1 cI ∑ (1 + kt ) t + I c t P – godišnji novčani primici. Uspoređuje prosječne godišnje čiste novčane tokove s prosječnim godišnjim investicijskim troškovima. tablice) koji se primjenjuje na SV ukupnih novčanih iznos. dok auitetska metoda to povećanje vrijednosti svodi na prosječnu godišnju razinu kroz vijek efektuiranja projekta. Svi novčani iznosi se svode na prosječnu godišnju veličinu anuitetskim faktorom.najjednostavnija je inv. cIt – godišnji novčani izdaci . osjetljiv na izbor diskontne stope. Komplicira se ako je pred donositeljem odluke više projekata – potreba uspoređivanja financijske efikasnosti različitih projekata i problem njihove 58 . a = VkT IZRAČUN:: Pomoću anuitetskog faktora (V.Osjetljivost na izbor diskontne stope .Prag efikasnosti – odnos anuiteta čistih novčanih tokova i anuiteta investicijskih troškova Av ≥ Ai . ukoliko su novčani tokovi konstantni za anuitet se uzima njihov orginalni t =1 (1 + k ) godišnji iznos Av = Vt (jer je faktor diskontiranja jednakih periodičnih iznosa upravo recipročan anuitetskom faktoru pa se oni poništavaju). Anuitet investiranog iznosa: inv. . kada je S0>0 tada je Av>Ai. UPOTREBA KRITERIJA: .taj odnos dopunjuje PI – Između projekata s jednakim ili sličnim PI izabire onaj s manjim tekućim investicijskim izdacima.3 IZBOR OPTIMALNOG PROJEKTA: TIPOVI INVESTICIJSKIH ODLUKA: • Odluka DA ili NE. koristi i žrtve ne sagledava u njihovoj ukupnoj sadašnjoj vrijednosti.troškovi pomnože s anuitetskim faktorom Ai = I * a Anuitet čistih novčanih tokova: utvrđuje se zbroj sadašnjih vrijednosti ČNT te se množi s anuitetskim T Vt Av = a ∑ faktorom: t .) KRITERIJ ANUITETA – Pomoćno sredstvo za donošenje investicijskih odluka. No ČSV povezuje veličinu očekivane promjene vrijednosti dionica tvrtke u odnosu na njihovu tekuću vrijednost. Dakle može doći do različitog rangiranja korištenjem ove dvije metode. Dovoljno je ocijeniti individualnu efikasnost projekata.. izvedenica ČSV.anuiteti primitaka i izdataka – izračunavaju se anuitet primitaka i anuitet ukupnih godišnjih izdataka kojeg čine anuitet tekućih god izdataka i anuitet investicijskih troškova KARAKTERISTIKE KRITERIJA: -Uzima u obzir cjelokupan vijek efektuiranja i vremensku vrijednost novca kroz trošak kapitala. PI=0 – zadržava se vrijednost običnih dionica. . bira manje kapitalno intenzivne projekte koju u budućnosti izazivaju manje tekuće novčane izdatke 6. tj. 3. pogodan je za specifične investicijske odluke.odluka – prihvatiti ili ne prihvatiti projekt. povećava se vrijednost običnih dionica.Povezan je s S0. i obrnuto.

a taj kriterij treba shvatiti kao dodatni – za ocjenu stupnja rizičnosti. ČSV se razbija na prosječne godišnje anuitete. OCJENA INDIVIDUALNE EFIKASNOSTI PROJEKTA – omogućuje donošenje investicijskih odluka tipa 1. projekata koji mogu biti vezani ili neovisni. GDJE NEMA RAZLIKA U VREMENU EFEKTUIRANJA. Stvarna isključivost (investicijska. Ako VIJEK EFEKTUIRANJA NIJE JEDNAK teže je pretpostaviti dominaciju ČSV. Međusobno isključivi projekti – najjednostavniji slučaj kod rangiranja je kada su projekti nevezani/međusobno isključivi (izbor jednog projekta ujedno znači i odbacivanje drugih) Kombinacija projekata – Najsloženiji je tip odlučivanja. bira se projekt s većim. novčanih tokova i to: 1) U JEDINICI VREMENA – anuitetska metoda promatra financijsku efikasnost u jedinici vremena/godini. Ocjena efikasnosti Nije efikasan Granična Efikasan ČSV S0<0 S0=0 S0>0 IRR R<k R=k R>k PI PI<1 PI=1 PI>1 Kriterij anuiteta Av<Ai Av=Ai Av>Ai RANGIRANJE PROJEKATA: temeljni kriteriji će na isti način ocjeniti financijsku efikasnost. 2.ali može dovesti do različitog ranigranja projekata (problem usporedivosti).projekta = veličina investicijskih troškova) Znatnije razlike u veličini investicijskih troškova mogu dovesti do različitog rangiranja.efikasnosti.) Različit vijek efektuiranja – može se promatrati izolirano ako se uzmu jednaki inv. pa odatle na SV). tj. To se radi tako da se utvrđuje ČSV kroz ČNT narasle za oportunitetne troškove ili izračunavanjem modificirane IRR: a) Čista sadašnja vrijednost oportunitetnih troškova – Sadašnja vrijednost oportunitetnih troškova manje investicijski troškovi. fizička. Rješenje treba tražiti u IZJEDNAČAVANJU PROJEKATA. stoga je logično NT različitog vijeka efektuiranja izjednačiti u jedinici vremena kriterijem anuiteta – ekvivalentni godišnji anuiteti (EAA). Više projekata je potrebno rangirati prema efikasnoti korištenjem kriterija financijskog odlučivanja. Pritom su oportunitetni troškovi čisti novčani tokovi projekata ukamaćeni prijenosom troška kapitala na najdulji vijek efektuiranja (NT se svode na konačnu. Odvija se primjenom pojedinih kriterija financijskog odlučivanja. Stoga se najprije računa konačna vrijednost ČNT uz troškove kapitala tvrtke na temelju koje se izračunava MIRR. Mogu izdvojiti 3 tipična slučaja različitih rangiranja: 1. 2) U CIJELOM VREMENU – Tako da se ranije primljeni novčani tokovi reinvestiraju do vremena isteka efektuiranja projekta s duljim vijekom efektuiranja. U tom je slučaju potrebno izvršiti rangiranje inv. Razdoblje povrata ne razmatra sve financijske učinke pa drugi kriteriji dominiraju. 59 . lokacijska i ekološka) ili financijska (ograničenost financijskih sredstava) Kada se biraju MEĐUSOBNO ISKLJUČIVI PROJEKTI. troškovi. u slučaju da projekti nisu međusobno isključivi.) Različite veličine projekata – (vel. b) Modificirana interna stopa profitabilnosti (MIRR) – varijanta IRR u koju je ugrađena implicitna pretpostavka ČSV da se reinvestiranje primljenih ČNT vrši uz troškove kapitala tvrtke.troškovi MEĐUSOBNO ISKLJUČIVI PROJEKTI: Rješenje konflikata rangova ovisi o tipu odluke koju donosi poduzeće – da li se izabire jedan projekt ili njihova optimalna kombinacija.• • međusobne usporedivosti.) Razlike u veličini i dinamici novčanih tokova – izolirano se promatraju ako se uzme jednak vijek i jednaki inv. ili kada treba izabrati njihovu najpovoljniju kombinaciju. DOMINIRA ČSV: u slučajevima različite veličine projekta ili kod razlike u veličini i dinamici NT bira se projekt koji ima najveću ČSV. 3. Sve 4 metode imaju identičan prag individualne fin. nije jednostavno odgovoriti koji od projekata najviše povećava vrijednost običnih dionica tvrtke kroz neko vrijeme.

Projekti se rangiraju prema veličini IRR. Ako su pojedini isključivi. Budžet kapitala su raspoloživa sredstva za investiranje. jer će poduzeće (re)investirati upravo onda kada može pokriti trošak kapitala. Javlja se problem kombinacije investicijskih projekata koji se rješava metodom diferencije. Izabire se ona kombinacija koja pokazuje najbolju efikasnost ukupnog budžeta kapitala. tj.Interna stopa profitabilnosti računata temeljem oportunitetnih troškova.) METODA DIFERENCIJE – uzima u obzir mogućnost reinvestiranja. ukoliko neki treći projekt daje višu IRR od diferencijske – izabire se kombinacija tog projekta i manjeg) . a metodom MIRR se pretpostavlja reinvestiranje uz trošak kapitala – postoji isti konflikt kao kod ČSV i 60 . JER BOLJE VODE MAKSIMALIZACIJI ČSV BUDŽETA OD SAME ČSV. 2 osnovna pitanja su: reinvestiranje ostvarenih NT i postojanje više IRR. 1) Pretpostavka reinvestiranja novčanih tokova projekata: ČSV diskontira buduće novčane tokove uz trošak kapitala – dakle implicitno je ugrađeno da će se budući NT reinvestirati uz profitabilnost koja odgovara kA. . IRR I PI. onda se isključuje onaj manje efikasan.različite veličine projekta (mogućnost ulaganja diferencije investcijskih troškova dva projekta. Pretpostavka reinvestiranja po stopi troška kapitala je realnija od pretpostavke reinvestiranja po IRR. Financijska isključivost: jest ograničenost investicijskih sredstava. Ne radi se o stvarnoj međusobnoj isključivosti projekata. Često se primjenjuje kod problema zamjene. SADAŠNJA VRIJEDNOST vs. Razmatra se efikasnost diferencije čistog novčanog toka i diferencije investicijskih troškova dva projekta. Ako neki od bolje rangiranih projekata premašuje budžet uzet će se slabiji koji se uklapa. 4)REINVESTIRANJE – ocjena mogućnosti reinvestiranja ranije primljenih novčanih tokova. zatim se odbacuju neefikasni uspoređivanjem IRR i kA. IRR računa stopu koja buduće novčane tokove svodi na visinu investicijskog troška – implicitno se pretpostavlja da će se u budućnosti NT moći reinvestirati po toj stopi. a problem se rješava: 1) Problem izbora kombinacije – diferencijom. Sposobnost duljeg efektuiranja iskazana je procjenom rezidualne vrijednosti. ZA RANGIRANJE PROJEKATA BOLJE JE KORISTITI RELATIVNE MJERE.Na temelju diferencijske IRR razmatra mogućnost postizanja takve kombinacije projekata koja će najviše podići SV tvrtke (dif. jer omogućuje maksimalnu vrijednost običnih dionica dok je IRR bolja kod izbora optimalne kombinacije projekata (jer ona maksimalizira ČSV ukupnog budžeta kapitala). razlike između investicijskih troškova. INTERNA STOPA PROFITABILNOSTI: ČSV ima prednost ako se radi o međusobno isključivim projektima. I(1 + M)T = ΣVt (1+k)T-t 3) U KRAĆEM VREMENU – svođenje duljeg vremena efektuiranja na kraće. PROBLEM KOMBINACIJE PROJEKATA rješava se: 1.razlike u veličini i dinamici (mogućnost reinvestiranja ranije primljenih većih NT s boljom dinamikom) 2. Pritom se analiziraju samo novčani troškovi u kraćem vremenu efektuiranja. Dominacija ČSV. Projekti se uzimaju sve dok se ne ispune raspoloživa sredstva. Optimalna kombinacija projekata po više kriterija se može dobiti metodama linearnog programiranja.različit vijek efektuiranja (mogućnost reinvestiranja ranije primljenih čistih tokova projekta s kraćim vijekom efektuiranja. za odluku se usporedjuje diferencijski IRR s IRR treceg moguceg projekta) . te 2) Razmatranje mogućnosti povećanja budžeta kapitala – problem inkrementalnog troška kapitala.) Izbor optimalne kombinacije projekata – vrši se na temelju rangova pojedinačnih projekata dobivenih prema određenom kriteriju odlučivanja.IRR izjednačava ČSV projekata različite veličine). Kada postoje razlike u razdoblju efektuiranja – metodom EAA se pretpostavlja reinvestiranje uz IRR.

IRR. Odnosno. opreme. korištenje javnih usluga). uz trošak kapitala. RAZDOBLJE POVRATA Razdoblje povrata je slabije od drugih tehnika. zatim postupno raste do nule i dalje do maksimalne. dok PI promatra profitabilnost SV NT projekta na jedinicu u njih uloženih sredstava (relativna efikasnost). rezidencijalnu imovinu. diferencijska IRR se uspoređuje s troškovima kapitala. Tako diskontirani negativni NT se oduzima od pozitivnog NT prethodnog razdoblja čime projekt dobiva konvencionalni tok koji se proteže kroz godine nastajanja pozitivnih NT i na temelju kojeg se računa IRR svođenjem na investicijske troškove. zatim ponovno opada do nule i dalje. Diskontirano razdoblje povrata uključuje u kalkulaciju troškove kapitala. pa PI samo upućuje na postojanje konflikta. plinare. ČSV vs. Njihov se zbroj naziva ekvivalentnim godišnjim izdacima. Može se koristiti i metoda diferencije. ako se radi o projektima različite veličine s istim ČSV. uzima se samo kao mjera likvidnosti i indikator stupnja rizika ulaganja u projekt. 61 . Metode: 1) Sadašnja vrijednost budućih troškova – koristi se kod izbora između međusobno isključivih projekata (npr zamjene stroja/opreme ili ulaganja rezidencijalnog karaktera – novčani primici su ovdje obično identični za oba projekta ili ih je nemoguće egzaktno izmjeriti). 2) Više IRR: pojavljuju se kod nekonvencionalnih NT projekata – atipični NT (neki NČT su negativni). BUDUĆI IZDACI KAO ČIMBENIK INVESTICIJSKE ODLUKE – koriste se u uvjetima kada projekti nemaju jasno mjerljive buduće novčane primitke ili novčani primici nisu bitni za donošenje investicijske odluke (npr. Kada je riječ o međusobno isključivim projektima dominirat će ČSV. ČSV vs. Projekt će imati dvije IRR (dvije točke u kojima je ČSV=0). Koristi se i kod projekata financiranja javnih usluga (izgradnja palionice. Ako projekt ima diskontirani period povrata mora biti prihvatlji i sa stajališta ČSV – jer samo projekti koji imaju pozitivnu ČSV mogu u vremenu svog efektuiranja vratiti investicijske troškove zajedno s pokrićem troškova kapitala. Izabire se projekt s manjom SV budućih troškova. Protegnuti prinos – njime se nekonvencionalni NT svode na konvencionalne čime se izbjegava mogućnost postojanja više IRR. Predviđanje ponekad nije moguće pa će se tada opet pretpostaviti reinvestiranje uz kA. Najbolje razrješenje je predviđanje stvarnih mogućnosti reinvestiranja NT projekata. U slučaju drugih razlika projekata istih veličina (vijek ili dinamika) – PI se priklanja ČSV. ČSV je prvo negativna. PI: Razlika je što ČSV promatra apsolutnu veličinu kontribucije projekta povećanju vrijednosti dionica poduzeća (apsolutna efikasnost). PI se rabi kao dodatni kriterij – daje prednost projektu s nižim investicijskim troškovima (omogućava izabiranje onog koji zahtijeva manja investicijska ulaganja). Kako raste DS. Između alternativnih projekata bira se onaj s nižim zbrojem ovih anuiteta. Postupak: svođenje nekonvencionalnog na konvencionalni se vrši diskontiranjem negativnog ČNT na prethodnu godinu u kojoj se ostvaruje pozitivan NT. Na ovaj način diskontirani RP uzima u obzir samo one projekte koji su efikasni sa stajališta svih kriterija koji u obzir uzimaju troškove kapitala. 2) Ekvivalentni godišnji novčani izdaci – varijanta kriterija anuiteta. odluka o zamjeni strojeva. Izračunava se anuitet investicijskih troškova i anuitet tekućih novčanih izdataka svakog projekta. Raspored NT kroz vrijeme ima veliko značenje – značajni troškovi danas će teško biti kompenzirani manjim tokom izdataka u budućnosti. gradske željeznice) – izračunavanje naknade koju bi godišnje stanovništvo plaćalo za te usluge. Investicijska se odluka tada temelji na veličini investicijskih troškova i budućim tekućim novčanim izdacima. ulaganja u neopipljivu imovinu. Investicijska odluka se temelji samo na investicijskom trošku i novčanim izdacima kroz godine. tako se izbjegavaju greške pretpostavki reinvestiranja. Kada se radi o rangiranju projekata različite veličine PI će se prikloniti kriteriju rangiranja po IRR.

no moraju se barem navesti jer predstavljaju inkrementalni trošak. OT su prezentirani njihovom tržišnom vrijednošću . Postojati će bez obzira da li je projekt prihvaćen ili odbačen.dobiti. Razlog isključivanja kamata: 1) Teret financiranja dugova mora se raspodijeliti na cjelokupno djelovanje poduzeća.kao razlika novčanog toka između međusobno koordiniranih poslovnih operacija s projektom i novčanih tokova koji bi rezultirali koordiniranim operacijama bez projekta. elaborata).alternativna uporaba je barem mogućnost njihove prodaje na tržištu. NOVČANI TOK NAKON POREZA – inkrementalni NT se tretiraju kao NT nakon poreza. U smislu inkrementalnih novčanih tokova pod eksternalijama treba razumjeti međuovisnost utjecaja analiziranog projekta na druge dijelove poduzeća i obrnuto. t – god u efektuiranju. Stoga nisu inkrementalni troškovi pa se ni ne uzimaju u proračun oportunosti. Kao takvo zahtijeva analizu: 1. Izrazito teško se određuju i kvantificiraju. a ne prema izvještajnoj dobiti. Daje realniju sliku čistog NT. Na temelju tih zarada se NT aproksimiraju veličinom zarada nakon poreza i amortizacije. Njihovim korištenjem u projektu se stoga gubi bar mogućnost prodaje pa se svi OT moraju uključiti – predstavljaju inkrementalne troškove. razni imovinski oblici koji se mogu koristiti za druge namjene izvan samog projekta pa imaju određene oportunitetne troškove. 2) Novčani tokovi se diskontiraju uz trošak kapitala poduzeća – kad bi se kalkuliralo s kamatama došlo bi do dvostrukog uračunavanja troškova kapitala u novčane tokove projekta. NT projekta se javljaju kao derivati rač.3. 62 . Prognozira se rač. Uvođenje novih poslovnih operacija kroz projekt je inkrementalno povećanje poslovnih operacija poduzeća te promjena koordiniranih poslovnih operacija i eventualno prestrukturiranje imovine poduzeća. utvrđuje se prema odnosu iskazane dobiti prema poreznom zakonu i računovodstvene dobiti.) NATALOŽENIH TROŠKOVA – troškovi koji su već nastali i rezultirali obvezom za poduzeće. 0 – indeks za efekte poduzeća bez projekta. P – prihodi. Kamate se ne ubrajaju u troškove projekta. 3. C – troškovi. a ne samo na projekt. Veličina inkrementalnih troškova se određuje prema stvarnom teretu poreza.4 PROCJENA NOVČANIH TOKOVA PROJEKTA RELEVANTNI NT PROJEKTA – novčani tok s projektom umanjen za novčani tok poduzeća bez projekta.) EKSTERNALIJE – vanjski utjecaji na poslovne učinke poduzeća koji ne nastaju djelovanjem samog poduzeća.dobit prognoziranjem relevatnih prihoda i troškova projekta. 1 – indeks za efekte poduzeća s projektom. nataloženi su na teret postojećeg poslovanja poduzeća. Relevantni NT projekta: Vt = [(P1t – P0t) – (C1t – C0t) – (A1t – A0t)] (1 – f) + (A1t – A0t) Vt – godišnji ČNT. bez obzira koliko su povezani s projektom (npr.(jer je svaka investicija za poduzeće promjena okolnosti u kojima ono djeluje što se odražava na očekivane NT) INKREMENTALNI NOVČANI TOK – relevantni NT se javlja kao inkrementalni . f – marginalna porezna stopa poduzeća Relevantni NT je određen povećanjem prihoda i troškova poduzeća s projektom u odnosu na bez projekta te pozitivnim efektom povećanja amortizacije zbog ušteda na porezima. ispitivanja.) OPORTUNITETNI TROŠKOVI – vezani su uz mogućnost alternativne uporabe resursa kojima poduzeće raspolaže. Procjena im se temelji na računovodstvenom konceptu profita. Prognozira se temeljem očekivane prodaje i računovodstvenog algoritma utvrđivanja zarada poduzeća. 2. na temelju čega se mogu ostvariti dodatni NT. jer se iz cjelokupnog poslovanja zadovoljavaju interesi kreditora i vlasnika poduzeća. A – amortizacija. Zapisivanje s isticanjem poreznog zaklona: Vt = [(P1t – P0t) – (C1t – C0t)] (1 – f) + (A1t – A0t)f Marginalna porezna stopa – koristi se za izračun poreznog tereta.troškovi istraživanja.

ali su troškovi držanja veći. 2) Tekući čisti novčani tokovi i 3) Primici od rezidualne vrijednosti. rekonstrukcija) – takva ulaganja će teretiti ostvarene NT iz projekta. To će povećanje ulaganja u NOK teretiti ostvarene NT projekta. P nabavna vrijednost) . Neto obrtni kapital je tekuća imovina koja se financira dugoročno. Mogući su razni obračuni amortizacije.god. Što je količina nabave veća. a najniža uz primjenu progresivne mtd. ∼ PROCJENA INVESTICIJSKIH TROŠKOVA moraju odraziti visinu inicijalnog ulaganja u određeni projekt.U protivnom bi poduzeće prilikom ubrzane amortizacije zapravo smanjilo bogatstvo svojih vlasnika. Iako razne metode amortizacije ne mogu promijeniti ukupni amortizirajući iznos kroz vijek efektuiranja opreme. Za svaku se vrstu imovine izračunavaju dani vezivanja u poslovnim procesima. Progresivne vrijednosti: ukupni iznos investicije *1/suma brojeva godina (npr za 3 godine=1+2+3=6) Degresivne vrijednosti: uk. fiksni troškovi stjecanja su manji. t-godina u kojoj se računa iznos) PREDNOSTI I RIZICI PRIMJENE RAZLIČITIH POLITIKA AMORTIZACIJE: ako se amortizacija shvaća kroz porezni zaklon. strojeva. Realna se ulaganja obično odvijaju kroz duže vrijeme. ako su zadovoljeni uvjeti da: 1) Poduzeće može profitabilno reinvestirati novac prikupljen takvom amortizacijom. Procjena vrijednosti ULAGANJA U FIKSNU IMOVINU: procjena investicijskih troškova na temelju definirane specifikacije potrebnog zemljišta. Podjelom broja dana u godini s brojem dana 63 .– Amortizacija se može tretirati kao neoporezivi dio novčanog toka. zgrade.iznos investicije * T-t+1/suma brojeva godina (T – uk. Često će se pojaviti potreba dodatnih ulaganja u NOK kroz vrijeme efektuiranja.br. Dinamika budućih operacija može varirati kroz vrijeme efektuiranja dok se ne ustali obujam poslovanja poduzeća. SV poreznog zaklona je najveća uz primjenu degresivne metode.NEIZRAVNI – procjenjuje veličinu potrebne PTI preko koeficijenta obrtaja. 2 pristupa prognozi potebnog NOK – permanentne tekuće imovine: . one mijenjaju njihov raspored kroz vrijeme. te time i veličinu poreznog zaklona koji uvećava novčane tokove poduzeća nakon poreza. 2) Poduzeće ostvaruje dobit koja može podnijeti takve porezne uštede. Istekom projekta sredstva NOK će se osloboditi – povećanje ČNT. U suprotnom se porezni zaklon od ubrzane amortizacije ne bi mogao iskoristiti jer se ne bi smanjio iznos poreza na dobit UTJECAJ POLITIKE AMORTIZACIJE PROCJENA NOVČANIH TOKOVA – Osnovica za procjenu je prognoza prodaje.operacija. opremu) i neopipljiva. Degresivni i progresivni iznosi se računaju metodom sume brojeva u nazivniku. Vrijednost ulaganja određuje se procjenom troškova stjecanja takvih imovinskih oblika (složenost ovisi da li se radi o univerzalnim ili specijaliziranim oblicima imovine). potrebno je provoditi politiku maksimalizacije porezno dozvoljenih iznosa godišnje amortizacije što bliže sadašnjosti. Obje komponente ovise o količini njihove nabave. Ukupni troškovi držanja PTI su troškovi stjecanja i troškovi držanja pojedinog oblika TI. S – godišnja potrošnja. uređaja i druge opreme za obavljanje posl. Optimalna nabava se postiže onda kad se ostvaruju min ukupni troškovi držanja PTI: funkcija UT držanja PTI se derivira po količni nabave Qopt=2FS/CP (F – fix.IZRAVNI – minimalizacija ukupnih troškova držanja pojedinog oblika permanentne tekuće imovine. Procjena veličine potrebnog NOK je znatno složenija od procjene potrebnih ulaganja u fiksnu imovinu. zgrada. prema karakterističnim grupama novčanih tokova imamo: 1) Investicijski troškovi. Pritom je bitna i dinamika novčanih tokova. U određenim slučajevima može se javiti potreba dodatnih ulaganja u vrijeme efektuiranja projekta (proširenje. Uz to se javlja i potreba ulaganja u povećanje neto obrtnog kapitala koje će zahtijevati projekt. da bi se poslovni proces mogao kontinuirano odvijati potrebno je osigurati određene oblike tekuće imovine/obrtnih sredstava koji će stalno biti pristutni u vijeku efektuiranja (zalihe i potraživanja te potrebni saldo novca za tekuće isplate).troškovi ULAGANJE U POVEĆANJE NETO OBRTNOG KAPITALA: nabavljanja. te se protežu na više godina pa je važno prognozirati dinamiku ulaganja. C troškovi držanja. Ulaganja u fiksnu imovinu mogu biti realna (ulaganja u zemljišta.

Režijski se procjenjuju u punom iznosu prema predviđenim stavkama troškova. rada i sl.dobiti. se svode na vrijeme početka efektuiranja.Diskontiranje – svi efekti. koja izaziva onda određene troškove na jedinicu prodaje. Potrebno je utvrditi normative utrošaka pojedinih komponenti materijala koje ulaze u proizvode te noramtive utošaka energije. NOK je određen veličinom TI i TO.zasniva se na prognozi rač. Potrebno sastaviti predračun jer ona omogućava ostvarenje poreznih ušteda. pa se može utvrditi njihov postotak u odnosu na veličinu prihoda od prodaje. nije potrebno osiguravati dugoročno financiranje – ono je odbitna stavka od veličine i strukture potrebnog NOK. . Dinamika potrebnog NOK ovisi o obujmu poslovne aktivnosti projekta u godinama efektuiranja – što je veći taj obujam to je potreban veći NOK. Množenje predviđenih količina s očekivanim jediničnim prodajnim cijenama = vrijednost prihoda projekta. Porezni tretman se utvrđuje preko poreza na dobit i na kapitalne dobitke. Novčani tok se računa od rezidualne vrijednosti nakon projekta. PROGNOZA PRIHODA PROGNOZA FIKSNIH TROŠKOVA – fiksni troškovi se odnose najčešće na režijske troškove i amortizaciju. završetka investiranja u projekt.kategorija prihoda i troškova.obrtaja izračunava se potrebna veličina pojedinog PTI. Stoga se veličina NOK može procjeniti metodom postotka od planirane prodaje. PROCJENA DINAMIKE INVESTIRANJA: bitna radi različitog vrednovanja novca kroz vrijeme. TO bi trebale biti manje od TI jer jedan njezin dio mora biti raspoloživ dugoročno pa se mora i dugoročno financirati. na prognozi rač. tako da se utvrde očekivane prodajne cijene za određenu veličinu prodaje. investicijski i tekući. ∼ PROGNOZA ČISTIH NOVČANIH TOKOVA . Podjelom godišnjeg prometa svakog oblika PTI s pripadajućim koef. rastom stavki obveza za plaće i poreze. amortizacija isl). 64 . Dakle svi investicijski izdaci i svi novčani tokovi projekta se svode diskontnom tehnikom uz troškove kapitala na vrijeme prvog investicijskog izdatka. Obujam poslovne aktivnosti se izražava količinom ili vrijednošću ostvarene ili očekivane prodaje. To je ujedno i procjena knjigovodstvene vrijednosti fiksne imovine na kraju vijeka efektuiranja. dok se NT od projekta diskontiraju na početak efektuiranja. Takvo spontano financiranje ima dugoročnu komponentu – poduzeće uvijek ima određene obveze prema dobavljačima.vezivanja za pojedini oblik PTI dobiva se koeficijent obrtaja za takvu imovinu. Polazi se od prognoziranja veličine i dinamike prodaje prema kojoj će se procijeniti veličine i dinamike prihoda i troškova za vrijeme efektuiranja. Razlog je neusklađenost nastajanja TO – odgode plaćanja i trošenja TI. Dio TO nastaje spontano u poslovanju poduzeća – spontanim financiranjem poduzeća (trgovački krediti. PROGNOZA VARIJABILNIH TROŠKOVA PROCJENA REZIDUALNE VRIJEDNOSTI – Vrijednost projekta koju će imati nakon istoka vijeka efektuiranja – konačna vrijednost. Rješavanje problema višekratnih investicijskih ulaganja/troškovi: . se svode na vrijeme prvog investicijskog izdatka. Na taj se dobiva veličina troškova po jedinici prodaje. Stoga za onaj dio PTI koji je financiran tom dugoročnom komponentom spontanog fin. pa tako i višekratna investicijska ulaganja. To je novčani primitak koji se ostvaruje na kraju efektuiranja – pozitivan novčani efekt – spašena vrijednost dugoročno imobiliziranog novca u projektu. – veličina i dinamika prihoda se procjenjuje prema veličini i dinamici prodaje. U ovom se slučaju neće moći izračunavati orginalno razdoblje povrata. štio je neusklađenost nabavljanja i trošenja veća to je veća dugoročna komponenta spontanog financiranja. Troškovi amortizacije onog dijela imovine koji se amortizira prema načinu i metodama amortizacije. obračunate a ne isplaćene plaće i poreze.ukamaćivanje na početak efektuiranja – svi novčani tokovi. – za ostvarenje određene prodaje je potrebna određena proizvodnja. Ranije nastali investicijski izdaci se ukamaćuju uz trošak kapitala na početak vijeka efektuiranja.

Odluka o zamjeni mora se temeljiti na NT nakon poreza. Rizik inflacije uvećava stopu zahtijevane profitabilnosti za stopu inflacije.EKONOMSKI VIJEK EFEKTUIRANJA – određen je očekivanim pozitivnim ekonomskim učincima nekog projekta. It – rezidualna vrijednost sljedećeg razdoblja. opreme.projekt se isplati eksploatirati u idućoj godini samo ako je sadašnja rezidualna vrijednosti i sadašnja vrijednost NT te godine veća od sadašnje rezidualne vrijednosti projekta prethodne godine. Samo takvi NT će donositi kontribucju povećanju ČSV projekta.6 SPECIFIČNOSTI NOVČANIH TOKOVA ZAMJENE – poduzeće investira i u zamjenu strojeva. Sučeljavljanje dvije struje novčanih tokova: novčani tokovi nove imovine i novčani tokovi postojeće imovine. rezidualna vrijednost prethodne godine mora biti manja od vremenski usporedive vriednosti ČNT i rezidualne vrijednosti sljedeće god. Može se razmatrati kad je sredstvo dotrajalo (inv. Kod investicijske se odluke pojavljuju NT stare i nove opreme/imovine. njezina knjigovodstvena vrijednost i njezini potencijalni ČNT su faktori financijske odluke. Suprotstavljene struje novčanih tokova odražavaju se na: investicijske troškove i čiste novčane tokove iz poslovanja Novčani tokovi zamjene: • Neto investicijski troškovi – Investicije u zamjenu (i ekspanziju) – Oslobađanje postojeće imovine • Čisti novčani tokovi iz poslovanja – Operativne prednosti nove opreme – Čisti učinak amortizacije – Ostale moguće porezne uštede • Rezidualna vrijednost nove opreme 65 .novčani tokovi u vremenu t se dikontiraju kako bi bili usporedivi s prethodnim razdobljem t-1. Prognoza inflacije nije jednostavna: utjecaj na prihode i troškove (jaz između prodajnih i nabavnih cijena).FINANCIJSKI VIJEK EFEKTUIRANJA – Uzima u obzir rezidualnu vrijednost (kroz vrijeme se ona smanjuje). utjecaj na trošak kapitala.INFLACIJA: Problem uključivanja inflacije u ocjenu financijske efikasnosti projekata. kriterij je: t (1 + k ) (1 + k ) t −1 . a da se s financijskog gledišta ne isplati njegova daljnja eksploatacija. It-1 – rezidualna vrijednost prethodnog razdoblja) . Projekt se isplati eksploatirati samo ako je diskontirana vrijednost ČNT i RV sljedećeg razdoblja veća od ČNT i RV prethodnog razdoblja. . Vt + I t I t −1 > Alternativno. tj. projekt se koristi sve dok se njime ostvaruju godišnji prihodi veći od godišnjih troškova (u tom slučaju se ostvaruje pozitivan poslovni rezultat. Sama vrijednost imovine. Vt + I t > I t −1 Kriterij određivanja vijeka efektuiranja je: 1+ k (Vt – ČNT sljedećeg razdoblja. dakle potrebno je korigirati očekivane buduće novčane tokove za inflaciju. te veličinu neto obrtnog kapitala. profit). 3. pa se to odražava na visinu troška kapitala.odluka je iznuđena) ili kad još uvijek može osiguravati postizanje pozitivnih čistih novčanih tokova (ali se može zamijeniti efikasnijom). kao i vremensku vrijednost novca (novčani tokovi se moraju diskontirati kako bi bili usporedivi s prethodnim razdobljem – smanjenje sadašnje vrijednosti rezidualne vrijednosti) – može se razlikovati od ekonomskog vijeka. tj. jer se može dogoditi da projekt i u idućoj godini obećava ostvarenje pozitivnog ČNT. i drugih oblika fiksne imovine. utjecaj na fiksnu imovinu i amortizaciju. Na taj se način transformira u zahtjev za ostvarivanjem pozitivnih čistih novčanih tokova (VT>0). ODREĐIVANJE VIJEKA EFEKTUIRANJA PROJEKTA: .

PARADOKS ZAMJENE 66 .) ZAMJENA RADI POVEĆANJA NOVČANIH TOKOVA IZ POSLOVANJA: Potrebno je definirati novčane tokove i primijeniti tehnike financijskog odlučivanja. Čisti novčani tokovi zamjene sastoje se od operativnih prednosti novog stroja zbog smanjenja troškova i od neto učinaka poreznih ušteda od amortizacije. razgraničeni troškovi velikog popravka kroz radni vijek stare opreme su nenovčani troškovi . Novčani izdaci za popravak stare opreme su uštede koje bi ostvarila njezina zamjena kad se stara ne bi popravljala (odbitna stavka od troškova stjecanja nove opreme). a smanjuju oporezivu dobit – čisti tokovi zamjene će se morati umanjiti za gubitak ušteda na porezima od razgraničenih troškova popravka.ne iziskuju izdatke. – uštede koje mogu rezultirati zamjenom stare opreme se odražavajuna NT zamjene.primitku umjesto izdatku te u negativnim ČNT umjesto pozitivnih.NETO INVESICIJSKI TROŠKOVI – Investicije u zamjenu (i ekspanziju) te oslobađanje postojeće imovine: - ČISTI NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVANJA: - Operativne prednosti: - ČISTI UČINAK AMORTIZACIJE: - OSTALE POREZNE UŠTEDE = ostali neoporezivi izdaci * stopa poreza na dobit REZIDUALNA VRIJEDNOST NOVE OPREME: 1. Razlika je samo u tretmanu troškova velikog popravka opreme. VIJEK EFEKTUIRANJA – dolazi do izražaja kad se zamjenjuje oprema koja se još može koristiti.NOVČANI TOKOVI ZAMJENE: . 2.) ZAMJENA RADI POPRAVKA OPREME: zamjena postojeće opreme novom kako bi se znatnije popravila te osposobila za poslovanje određeni broj sljedećih god. S druge strane. Uobičajeno je da se rješava kroz izjednačavanje vijeka efektuiranja nove opreme s preostalim vijekom efektuiranja stare opreme – preko rezidualne vrijednosti nove opreme. Ako se troškovi žele otpisati na teret oporezive dobiti u cijelosti u godini nastajanja – ušteda u novčanom izdatku se treba umanjiti za gubitak ušteda na porezima prilikom kalkulacije neto investicijskih troškova zamjene. stoga se javlja problem njezina utvrđivanja. Pri tome mogu nastati paradoksalne veličine NT koje se odražavaju u inv.

Ta SV struje se množi s ponderom čija je funkcija usporedivost godišnjih iznosa struje izdataka. U pravilu je manja od individualne rizičnosti projekta.Korelaciji IRR (ČSV) projekta i profitabilnosti postojećeg poslovanja poduzeća (što je manja korelacija tih dviju profitabilnosti. β >1.M – koef. Najbolja mjera profitabilnosti projekta je IRR. Dakle jednako važan kao i tržišni rizik. Ona ovisi o: . kreditori…). ρP. rezidualne vrijednosti stare opreme i specifičnih izdataka za djelovanje i održavanje stare opreme. 2) RIZIČNOST PROJEKTA ZA PODUZEĆE – kontribucija rizika projekta ukupnoj rizičnosti poduzeća. Tako su problem maksimalizacije ČSV sve na praćenje investicijskih troškova za stjecanje nove opreme. SV struje izdataka čine troškovi stjecanja nove opreme umanjeni za diskontiranu rezidualnu vrij. ρP. DS<kA). pa se ocjena individualne rizičnosti projekta može dati kroz analizu očekivane IRR i njezine standardne devijacije.korelaciji IRR (S0) projekta i profitabilnosti tržišta kapitala. Također su za stabilnost tvrtke zainteresirane interesne grupe u poduzeću (manageri. Očekivana IRR je pod utjecajem volatilnosti očekivanih NT projekta.Individualnoj rizičnosti projekta – relevantna rizičnost. Odluka o najpogodnijem vremenu zamjene se donosi na temelju kretanja ponderirane sadašnej vrijednosti struje izdataka.β . Umjesto IRR može se koristiti i ČSV. relevantna rizičnost za poduzeće je manja jer će doći do određene redukcije individualnog rizika projekta s postojećim projektima). kontribucija rizika ukupnom riziku poduzeća . jer ih zanima rizik financijskih potresa što ovisi o riziku tvrtke. σP – stdev profitabilnosti projekta. Posebno je važan za dioničare sa znatnijim paketom dionica.T – koef. tržišna rizičnost projekta biti će manja jer dolazi do određene redukcije individualnog rizka projekta u tržišnom portfelju. 3) TRŽIŠNA RIZIČNOST PROJEKTA – Kontribucija rizika projekta rizičnosti dobro diverzificiranog portfolia investitora. Značenje: iako nije toliko važan kao tržišni rizik. rizičnost projekta veća je od rizičnosti poslovanja poduzeća. polazište je ocjene rizičnosti projekta. σT – stdev profitabilnosti tvrtke.korelacije profitabilnosti projekta i poduzeća Beta određuje diskontnu stopu koja bi se trebala primjeniti na struju očekivanih NT projekta – ako je β=1. Pošli su od pretpsotavke da stara i nova oprema daju jednake čiste NT.relevantne rizičnosti.individualnoj rizičnosti projekta. Ovisi o: . Većina projekta će imati pozitivnu korelaciju s poslovanjem tvrtke. a ne o tržišnom riziku.T = P ρP . .koeficijent služi za ocijenu trižišnog rizika projekta.M = P ρP . . u izolaciji.T – beta koef.korelacije profitabilnosti projekta i tržišta 67 . Predstavljena je disprezijom profitabilnosti projekta oko njegove očekivane profitabilnosti.stare opreme u godni u kojoj se računa struja izdataka i uvećani za kumulativ diskontiranih novčanih izdataka za djelovanje i održavanje stare opreme. σ β P. Mogu se koristiti i koeficijent varijacije i standardizirano obilježje. .tržišnog rizika. σM – stdev profitabilnosti trž. Tržišni potrelj se reprezentira određenim tržišnim indeksom.T σT βP. 3. Što je manja korelacija znači.M σM βP.M– beta koef. zaposleni. tj.7 RIZIK I NEIZVJESNOST PROJEKTA 1) INDIVIDUALNA RIZIČNOST PROJEKTA – rizik projekta kojeg on ima sam za sebe . Određena je stdev IRR projekta i profitabilnosti ukupnog portfelja postojećih projekata i njihovom korelacijom: σ β P . Rizičnost projekta za poduzeće je uvijek manja od njegove individualne rizičnosti.Beta koeficijentom se određuje relevantna rizičnost projekta. investitori ga ne zanemaruju.ODREĐIVANJE VREMENA ZAMJENE – Garett / Silverova metoda diskontiranog NT. pa treba primjeniti diskontnu stopu veću od troška kapitala tvrtke te β<1. relevantna rizičnost projekta je jednaka rizičnosti tvrtke →NT projekta treba diskontirati uz trošak kapitala tvrtke.

cijene. Prednosti senzitivne analize – jednostavnost. Pri tome je uobičajeno promatranje određenih postotaka promjene ključnih varijabli ili pak intenziteta njihove promjene do granice efikasnosti projekta/prijelomne točke. Slabosti senzitivne analize – ne ispituje distribuciju vjerojatnosti ČSV(pa ne uvažava potpuno tehničku definiciju rizika). (ostale se drže konstantnima) Senzitivna analiza do prijelomne točke – nastoji se pronaći potreban postotak promjene svake varijable formiranja fin.ef → nulta ČSV. Prednosti analize scenarija – uključuje vjerojatnosti varijacija ključnih varijabli fin. DS>k.Beta pokazuje kakvu bi DS trebalo primjeniti na struju očekivanih NT projekta. Dakle SA nije sredstvo kvantifikacije volatilnosti ostvarivanja projektirane efikasnosti. Tehinike analize individualnog rizika: 1. DS<k. β >1. U osnovi ove analize je formiranje diskretne distribucije vjerojatnosti ostvarivanja ČSV projekta i njena analiza. Uglavnom se radi o analizi osjetljivosti ČSV i IRR. tržišni rizik projekta je jednak rizičnosti tržišnog indeksa – očekivane NT treba diskontirati uz zahtijevanu profitabilnost na tržišni rizik. Nakon toga se izračunava efikasnost projekta za svaki postotak promjene neke od baznih veličina. Procijenjenj DV pojedinih elemenata i njihove međusobne korelacije uvjetuju DV očekivanih NT pa tako i individualnu rizičnost projekta. ne zahtijeva znatne prosudbe o kretanju ključnih varijabli. ta korelacija je obično manja od 1.. Naime indiv. β<1. ANALIZA SCENARIJA – uključuje oba ključna faktora rizičnosti projekta – njegovu osjetljivost na promjenu ključnih varijabli i vjerojatnost njihovih promjena. 2. Na kraju se ocjenjuje postotak promjene efikasnosti prema njenoj baznoj vrijednosti u odnosu na postotak promjene bazne veličine pojedine ključne varijable. MJERENJE INDIVIDUALNOG RIZIKA – započinje određenjem stupnja neizvjesnosti ostvarivanja projektiranih NT projekta: određivanjem distribucije vjerojatnosti svakog elementa koji utječe na očekivane NT – obujam poslovanja. očekivanih veličina ključnih varijabli (baznih varijabli) se izračunava bazna efikasnost projekta. proizvodi samo nekoliko diskretnih ČSV dok je u stvarnom svijetu moguć neograničen raspon ČSV projekta. pa se mora nadopuniti ostalim metodama ispitivanja.Slabosti analize scenarija –oslanja se na ograničen broj scenarija.projekta (pretpostavka volatilnosti ključnih elemenata formiranja efikasnosti projekta).efiksanosti projekta kako bi se dosegla prijelomna točka fin. Za dovršenje analize se utvrđuje vjerojatnost nastupanja loših i najboljih okolnosti te najvjerojatnijeg seta parametara. Senzitivna analiza postotnih promjena ključnih varijabli . Dakle senzitivna analiza upućuje na osjetljivost ČSV na kretanje njenih ključnih varijabli ali ne govori ništa o vjerojatnosti promjena tih varijabli. jer većina poslovnih aktivnosti ovisi o kretanju ekonomije.efikasnosti pa analizu temelji na DV čSV ili nekog drugog pokazatelja efikasnosti projekta.na temelju početnih. varijabilni troškovi. Ako je beta 1. Većina projekta ima pozitivnu korelaciju s tržištem kapitala. Utvrđuju se loše. Diskretna se distribucija vjerojatnosti nastupanja ČSV pretvara u kontinuiranu te se stdev-om ocjenjuje rizik očekivane ČSV. Polazi od očekivanih veličina ključnih varijabli i izolira utjecaj promjene svake pojedine varijable na financijski ef. Na veličinu NT i njihove SV će utjecati i varijabilnost investicijskog troška. Loša i najbolja ČSV se uspoređuju s baznom (najvjerojatnijom ČSV). rezidualne vrijednosti i troška kapitala. nabolje i najvjerojatnije/prosječne vrijednosti ključnih varijabli na osnovi kojih se izračunavaju ČSV.. ANALIZA OSJETLJIVOSTI (SENZITIVNA) – Analiza osjetljivosti temeljnih pokazatelja financijske efikasnosti projekata na promjene parametara njihova formiranja (ključnih varijabli)..rizičnost ovisi o osjetljivosti ČSV na moguće promjene ključnih varijabli njezina formiranja te o rasponu mogućih rezultata oko očekivanih vrijednosti (o distribuciji vjerojatnosi tih varijabli). 68 .

VT i FT. 4. Ako se razdoblje povrata usporedi s predvidivim životnim vijekom projekta. Projekt se ponovno vrednuje prolaskom kroz pojedine faze investiranja što rezultira prihvaćanjem ulaska u sljedeće faze ili njegovim odbacivanjem čime se smanjuju gubici u odnsou na analizu investicije nakon završetka cjelokupnog razdoblja financiranja. tržišni udjel. Simulacija Monte Carlo – jer je utemeljena na simulacijskim procesima za analizu dobitaka na ruletu. 69 . Dobija se ukupni rizik projekta koji treba razlučiti na sistematski i diverzifirajući) SENZITIVNA ANALIZA KROZ SIMULACIJSKI PROCES – provođenje senzitivne analize na distribuciji vjerojatnosti dobivenoj simulacijskim procesom.trža. investicijski troškovi. 3)Kombiniranje tih vrijednosti (za izračunavanje ČSV). stopa rasta tržišta. . MJERENJE RIZIKA PROJEKTA ZA PODUZEĆE – funkcija je individualnog rizika projekta (mjereno stdev) i njegove korelacije s prinosima na ostalu imovinu poduzeća. Životni se vijek projekta razbija ma određene faze u vijeku investiranja i efektuiranja. 2) Računalni izbor vrijednosti iz distribucije vjerojatnosti (izbor iz distribucije vrijednosti svakog faktora prema tablicama slučajnih brojeva – računalo slučajnim izborom vrijednosti sastavlja kontinuiranu distribuciju vjerojatnosti svake varijable). Pritom je važan i iznos novčanih tokova kroz to vrijeme.Postupak: 1. Rizik za poduzeće je to veći što je veća stdev projekta i što je projekt jače koreliran s ostalim aktivnostima. Mogući pokazatelji analize razdoblja povrata su: preostalo vrijeme efektuiranja i relativno preostalo vrijeme efektuiranja. Provodi se za projekte višekratnog investicijskog ulaganja kroz dulje vrijeme (novi proizvodni kapaciteti). Ispravlja se nedostatak analize scenarija koja se oslanja na ograničen broj scenarija. 4) Kontinuirano ponavljanje tog procesa (dok se ne sastavi reprezentativna DV mogućih budućih ČSV/IRR) 5) Vrednovanje rezultata (prethodno dobivena DV se vrednuje primjenom ključnih mjera ocjene rizika.) Formiranje distribucije vjerojatnosti (za ključne faktore formiranja fin. Može se provoditi i senzitivna analiza do prijelomne točke. dobiva se vrijeme koje preostaje za stvaranje NT kojima bi se pokrili eventualni gubici novca u predviđenom razdoblju vraćanja investicijskih troškova. Diskontirano RP još je povoljnije za analizu rizičnosti projekta. Prema veličini godišnjeg novčanog toka: granični novčani tok. relativna rezerva godišnjeg novčanog toka.3. I ovdje se ispituje osjetljivost kriterija efikasnosti na promjene osnovnih čimbenika njegova formiranja. ANALIZA STABLA ODLUČIVANJA – rizik projekta se promatra kroz određene faze investiranja i efektuiranja. Cilj analize je stvoriti potreban analitički okvir za reduciranje rizika projekta. Senzitivna analiza je potpunija jer ovdje data i vjerojatnost da dođe do promjene tih čimbenika. SIMULACIJA –analiza scenarija potpomognuta računalom. KRITERIJ RAZDOBLJA POVRATA KAO INSTRUMENT ANALIZE RIZIKA – Orginalno RP pokazuje vrijeme u kojem će kumulirani godišnji NT vratitit investicijske troškove projekta. prodajne cijene. a ne samo za njegovu ocjenu (pronalaženje alternativnih akcija). S obzirom da je teško procijeniti fer distribuciju za pojedini projekt više se koristi za procjenu relevantne rizičnosti pojedinih organizacijskih djelova. Ključna mjera rizika za poduzeće je beta korporacijskog rizika – osnos stdev profitabilnosti projekta i stdev rofitabilnosti ostalih aktivnosti poduzeća pomnožena s koeficijentom korelacije tih profitabilnosti. To je vrijeme u kojem projekt može nadoknaditi gubitke koji bi nastali zbog lošeg predviđanja – govori o sigurnosti projekta. rezerva godišnjeg novčanog toka.efikasnosti – kao što su vel. ekonomski vijek projekta).

na taj način natprosječno rizični projekti moraju svojim NT kompenzirati zahtjeve za profitabilnost projekta ali i izgubljenu vrijednost za dioničare iz postojećeg poslovanja radi povišenja troška kapitala. Time dobijemo minimalnu profitabilnost koju mora ostvariti rizičan projekt. UKLJUČIVANJE RIZIKA U OCJENU PROJEKTA – Postoje 2 mogućnosti: 1) PRILAGODBA DISKONTNE STOPE (riziku prilagođena diskontna stopa): prema konceptualnom okviru diskontna stopa se definira kao kamatna stopa bez rizika uvećana za premiju. Njegova procjena je subjektivne naravi. Uporaba: ne postoji objektiviziran postupak utvrđivanja ekvivalenta sigurnosti. SA se često globalno prikazuje odnosom konstitucije – odnos osnovnih (fiksne imovine) i obrtnih (tekuće imovine) sredstava.rizični NT projekta se umanjuju i svode na one bez rizika.TRŽIŠNI RIZIK PROJEKTA – odnosi se na DS koja će se koristiti u ocjeni efikasnosti koja se računa kroz pronalaženje zahtijevane profitabilnosti za glavnicu vezanu u projektu te računanje WACC na temelju nje. Rijetko se koristi u praksi a pogodan je za atipičnu rizičnost kroz vrijeme.1 UPRAVLJANJE NETO OBRTNIM KAPITALOM FINANCIJSKE STRUKTURE – proces financiranja se formalizira u knjigovodstvu. . Sa stajališta financiranja bolje je prikazivati imovinu odnosom kratkoročno i dugoročno vezane imovine. Karakteristike: Izveden je iz teorije korisnosti te predstavlja svojevrsnu uporabu krivulje indiferencije u budžetiranju kapitala. Projekti s višom betom od one koju poduzeće ima bez projekta se penaliziraju tako da se za njih odredi viša DS. tj. Nakon što su utvrđeni nerizični novčani ekvivalenti (rizičnim novčanim tokovima) oni se diskontiraju uz nerizičnu DS te se dalje postupa u skladu s kriterijima financijskog odlučivanja.STRUKTURA AKTIVE – imovina raspoređena po oblicima i vrstama. 70 . Određuje ga management za vlasnike poduzeća. U konačnosti se rizik projekta svodi samo na njegovu sistematsku komponentu jer se rizik reducira u porfelju projekata i u portfelju investitora na tržištu. .VERTIKALNE FS (struktura aktive/imovine i struktura pasive/obveza i kapitala) . kao mjere tržišnog rizika. TEHNIKE IZRAČUNAVANJA BETE PROJEKTA: Metoda potpune igre – bit je pronalaženje bete za neki projekt na osnovi beta čistih industrijkih poduzeća koja posluju isključivo u industriji za koju se planira projekt – prosječne bete.betu) pa je uključivanje rizika u DS subjektivno:svakoj skupini projekata pridaje se određena riziku prilagođena diskontna stopa. Svođenje rizičnih NT na nerizične se vrši putem ekvivalenta sigurnosti koji je odnos sigurnog (nerizičnog) NT i rizičnog NT. 4. Metoda računovodstvene bete – umjesto tržišnh prinosa na dionicu se koriste temeljni pokazatelji profitne snage poduzeća i tržišnog indeksa iz javnih izvještaja. 2) PRILAGODBA RIZIČNIH NOVČANIH TOKOVA (ekvivalent sigurnosti) .HORIZONTALNE FS (povezanost između dijelova aktive i pasive). Najbolje je koristiti ROA (mjerena postotkom zarada prije kamata i poreza u odnosu na vrijednost imovine poduzeća). osim kod IRR koja se ne uspoređuje s kA nego s kamatnom stopom na ulaganja bez rizika. pa se DS treba prilagoditi samo za tržišni rizik. prema klasifikaciji projekta prema riziku: zbog poteškoća utvrđivanja bete (nepostojanje monoindustrije ili sumnje u rač.

sposobnost cirkulacije imovine. STRUKTURA – je predstavljena rokovnom povezanošću između dijelova aktive i dijelova pasive. OSNOVNA/ZLATNA PRAVILA FINANCIRANJA: DUGOROČNA ULAGANJA (u osnovna i trajna obrtna sredstva) moraju biti financirana iz kvalitetnih izvora tj. OBRTNI KAPITAL • • Investicije poduzeća u tekuću imovinu .dio tekuće imovine poduzeća koji se financira dugoročno. iz dugoročnih izvora.broj metamorfoza koju imovina mora proći u redovnom odvijanju poslovnih procesa . ali povećano držanje tekuće imovine smanjuje profitabilnost poslovanja) Permanentna tekuća imovina .financiranje tekuće imovine poduzeća Sa stajališta financiranja – bruto obrtni kapital (ukupna tekuća imovina i njeno financiranje) – neto obrtni kapital (dio tekuće imovine i njeno financiranje) TEKUĆA IMOVINA : Novac (i utrživi vrijednosni papiri). Upravljanje njome obuhvaća: investicije u tekuću imovinu i korištenje tekućih obveza za financiranje → Upravljanje: tekućom imovinom i tekućim obvezama (likvidnošću poduzeća) NETO OBRTNI KAPITAL upravljanje tekućom imovinom: međuovisnost rizika i nagrade (sigurnost se povećava s povećanjem stupnja držanja likvidne tekuće imovine. gotovi proizvodi. avansi i drugi prijelazni oblici. stupanj zaduženosti). . povremenih i privremenih) obrtnih sredstava i permanentnih (stalnih) obrtnih sredstava te osnovnih (fiksna imovina) sredstava. 71 .HORIZONTALNA FIN. stupnjevi likvidnosti imovine poduzeća . zalihe (materijala.Tekuća imovina umanjena za tekuće obveze poduzeća. proizvodnja u toku. dakle načelom sigurnosti odnosno načelima likvidnosti i solventnosti (stalna imovina se u vremenski dugom razdoblju pretvara u novčani oblik pa je riskantno i nelogično ugovarati bržu dinamiku vraćanja sredstava).STRUKTURA PASIVE – globalno se prikazuje odnosom duga i glavnice (odnos vlastitog i tuđeg financiranja) ili odnosom djelovanja poluge (faktor financijske poluge. potraživanja i drugi prijelazni oblici .odnosom fluktuirajućih (cirkulirajućih. Ovo pravilo je uvjetovano dinamikom pretvaranja nenovčanih dijelova imovine u novčani oblik. trgovačka roba). Struktura dugoročnih dugova i struktura vlasničkog kapitala se još nazivaju strukturom kapitala poduzeća (struktura kapitalizacije poduzeća) te je središnja tema analize izvora financiranja (dopunjava se analizom izvora financiranja koji se ne formalizraju u pasivi imovine poduzeća – neraspodjeljena dobit tijekom godine i amortizacija). permanentna tekuća imovina poduzeća. rizici transformacije imovine u poslovnim procesima Međuovisnost rizika i nagrade upravljanja tekućim obvezama: • oslanjanje na tekuće obveze povećava rizik poslovanja • oslanjanje na tekuće obveze smanjuje likvidnost poslovanja • oslanjanje na tekuće obveze povećava profitabilnost poduzeća Likvidnost poslovanja = sposobnost cirkulacije imovine u poslovnim procesima poduzeća Likvidnost imovine = unovčivost imovine. Modeliranje strukture pasive ovisi o temeljnom financijskom cilju poduzeća: maksimalizacija tržišne vrijednosti prezentirana kroz maksimalizaciju vrijednosti njenih običnih dionica).

Uspoređuje se s granskim. proizvodnje u toku. dugoročna financijska ulaganja (plasmani). tekuća imovina) s kratkoročnim obvezama. naplativa potraživanja. Nasuprot spontanog financiranja poduzeće može imati sklopljene neformalne aranžmane u obliku kreditne linije ili revolving kredita što mu omogućava smanjenje držanja novčanih sredstava kao rezerve solventnosti.obračunati porezi . Au – uk. Uspoređuje se s funkcionalnim i teritorijalnim agregatima (npr s TO za granu ili za neku državu) Dileme o ročnoj strukturi financiranja Maksimum ročne strukture pasive: kratkoročne obveze ne smiju biti veće od kratkoročno vezane aktive. a sa stajališta solventnosti bolje je da je veći od 1. značaj mu fluktuira s fluktuacijama posl.. teško je rezlučiti da li se radi o internom ili eksternom financiranju. strah od propadanja poduzeća je veći od mogućih kratkoročnih probitaka pa se dio povremenih potreba poduzeća financira iz kvalitetnih izvora – stvara se rezerva sigurnosti (može se držati u obliku utrživih VP) . županijskim. Pu-ukupna pasiva. želi iskoristiti prednosti kratkoročnog financiranja i time povećati profitabilnost poduzeća – dio dugoročnih potreba se financira kratkoročno.aktiva pitanje veličine rezerve sigurnosti – stupnja za koji bi KI trebala biti veća od KO odnosno postoje li mogućnosti smanjenja brzog odnosa ispod 1(kod atipične bilance na kojoj bi na strani aktive prevladavala osnovna sredstva. ali ima komponentu permanentnosti. – nastaje spontano iz samog poslovanja poduzeća zbog uobičajenih vremenskih razlika obračuna i plaćanja obračunatih iznosa.KONZERVATIVNA – favorizira sigurnost poslovanja. se mogu financirati iz kratkoročnih izvora.obračunate plaće . Iz toga proizlaze i 2 strategije upravljanja obrtnim kapitalom: . materijalni oblici fiksne imovine Kratkoročna potraživanja 1. gotovih proizvoda. 2. minPk/Pu = Ak/Au Pk – kratkoročna pasiva.kapital) i koje su moguće mjere za prevladavanje solvetnostne napetosti u tom slučaju pitanje određivanja veličine spontanog financiranja – jer ono smanjuje potrebnu razinu dugoročnog financiranja. (iznosi minimalno 2). Ak-kratkoročna aktiva. a na strani pasive vl. TEKUĆI ODNOS (koeficijent tekuće likvidnosti) stavlja u odnos obrtna sredstva (kratkoročno vezana sredstva i zalihe. nacionalnim BO. Kad bi se ona financirala iz kvalitetnih izvora dio tih sredstava bi neko vrijeme ostao neiskorišten – nastaju nepotrebni troškovi (naknade na sredstva i rizik rastu s povećanjem roka na koji su pribavljena) . često je bez troška. te su uvjetovana načelom profitabilnosti. dok forsiranje sigurnosti često ide nauštrb profitabilnosti poduzeća.AGRESIVNA – forsira profitabilnost naspram sigurnosti. trgovačke robe).aktivnosti.neraspodjeljeni dio dobiti SPONTANO FINANCIRANJE 72 . Sigurnost se smanjuje jer se javljaju rizici vezani uz često refinanciranje dugoročno vezane imovine poduzeća (poduzeće je izloženije riziku promjene kamatnih stopa) POKAZATELJI HORIZONTALNE FINANCIJSKE STRUKTURE – POKAZATELJI LIKVIDNOSTI KRATKOROČNO VEZANA SREDSTVA – novac. DUGOROČNO VEZANA SREDSTVA – zalihe (materijala. koeficijent ubrzane likvidnosti) stavlja u odnos kratkoročno vezana sredstva s kratkoročnim obvezama.KRATKOROČNA UL. Minimalni bi trebao iznositi 1. utrživi VP. Načela sigurnosti i načelo profitabilnosti su u oprečnoj vezi – nastojanja povećanja profitabilnosti ugrožavaju sigurnost poduzeća jer izazivaju povećani rizik. grupacijskim.trgovački krediti . Tipični oblici: . za kojima se javlja povremena potreba. BRZI ODNOS (opori test.

pa lakše dolazi do potrebnih sredstava nedostaci kratkoročnog financiranja: .toleriraju se razumne oscilacije cijena inputa radi održanja kontinuiteta poslovanja. različita dinamika inputa i outputa.fleksibilnost – može se brže prilagoditi nastajanju i nestajanju potreba poduzeća tako da neće izazivati neiskorištena sredstva. bankrot .nužnost odstupanja (velik broj pojedinačnih vrsta. . tako da dugoročne potrebe financira kratkoročno mora relativno često refinancirati takve potrebe.rizik refinanciranja – poduzeće koje se intezivno oslanja na kratkoročno financiranje.Prednosti kratkoročnog financiranja: . kratkoročni izraz maksimalizacije vrijednosti) • Predmet upravljanja (pojedinačne vrste tekuće imovine.toleriranje razumnih fluktuacija cijena (kontinuitet poslovanja primarno ovisi o količini potrebnih inputa. dnevno upravljanje s značajnim vrstama tekuće imovine i iskustveno upravljanje s beznačajnim vrstama tek. određivanje strategije upravljanja neto obrtnim kapitalom) • Održavanje potrebnog obrtnog kapitala (upravljanje tekućim investicijama. Izlaže se opasnosti da to ne uspije ili da zakasni pa dolazi do insolventnosti. Model upravljanja neto obrtnim kapitalom • Planiranje potreba (određivanje permanentne tekuće imovine.utvrđivanje optimalne zone (trošenje tekuće imovine je kontinuirano.kamatni rizik – oslanjanjem na dugoročno financiranje se poduzeće duže vrijeme opredjelilo za visinu kamata koje mora plaćati. ali i kroz oportunitetne troškove što se tim sredstvima ne postižu odgovarajući prihodi. a nabavljanje diskontinuirano. komponente vrijednosti – količine i cijene) Granice tolerancije . osim što se izbjegava trošak kamata. značajnija odstupanja cijena treba ispitati) PLANIRANJE POTREBA: 1.imovine . povećanje fiksnih troškova. analiza ponašanja tekuće imovine prema promjenama obujma prodaje) 73 .niži troškovi – proizlazi iz fleksibilnosti. Cijene inputa osciliraju . u pravilu je jeftinije jer pojedinci preferiraju likvidnost koja je veća što je dospijeće kraće – to vodi da kratkoročne kamatne stope budu niže od dugoročnih . planirane veličine su nužno prosječne. a stvarne .bolji odnosi s bankama – poduzeće koje se intezivnije oslanja na kratkoročno financiranje češće kontaktira s poslovnim bankama. fluktuiranje cijena) Način upravljanja: . troškovi stjecanja i troškovi držanja) 2. ako nemogućnost refinanciranja potraje može dovesti da dobavljači obustave isporuke čime se smanjuje obujam poslovanja → smanjenje prihoda.upravljanje pomoću izuzeća (grupiranje svih vrsta prema vrijednosti . upravljanje tekućim obvezama) • Implementacija Pretpostavke modela: • Kriterij upravljanja (maksimalizacija profita. a time i nepotrebne troškove – barem u visini kamata. Izravno planiranje (minimalizacija ukupnih troškova držanja tekuće imovine. cilj su optimalne nabavke i optimalna razina zaliha) . Neizravno planiranje (vrijeme vezivanja tekuće imovine u procesima.metoda ABC. zateznih kamata i sudskih troškova. korištenjem koeficijenta obrtaja) 3.trenutačne koje osciliraju oko prosjeka. Nsuprot tome česte potrebe refinanciranja stavaljaju pred poduzeće nove tržišne uvjete i nove kamatne stope po kojima se mora obaviti refinanciranje. Aproksimativni pristup (metoda postotka od prodaje.

M masa angažirane imovine. Tc .ukupni troškovi držanja zaliha funkcija su veličine nabavke Tu = f(q) = Tn + Td + Tc Tu .td – prosječnim zalihama – Zp.izravni troškovi držanja. Tn . E efekt koji se postiže) • Neizravno izračunavanje koeficijenta obrtaja: prognozom vremena angažiranja tekuće imovine. t broj dana vezivanja imovine) • Problem utvrđivanja efekta • Vrijednost potrošnje imovine: prodajna cijena ili “cijena koštanja”. Oni će se različito ponašati ovisno o količini/vrijednosti pojedinog oblika permanentne imovine. q .držanja permanentne tekuće imovine ovise o troškovima stjecanja i izravnim troškovima držanja. 1) UKUPNI TROŠKOVI • • Ukupni troškovi držanja zaliha – fiksni troškovi nabavljanja – izravni troškovi držanja • troškovi skladištenja • trošak angažiranja imovine . Td .F n= Qp q → Tn = Qp q F • Izravni troškovi držanja zaliha ovise o – troškovima držanja zaliha po jedinici .kamate Pretpostavka . Pokazatelj brzine cirkulacije imovine KO = E / M(K0 koeficijent obrtaja.godišnji troškovi nabavljanja ovise o – broju nabavki kroz godinu – n Ovisi o: • količini godišnje potrošnje materijala – Qp • količini nabavke – q – fiksnim troškovima nabavke .q • dinamike potrošnje Zp = q 2 → Td = q 2 td UKUPNI TROŠKOVI DRŽANJA ZALIHA: TU = MINIMUM Qp q F+ q t d + Tc 2 ukupnih troškova držanja zaliha dobiva se parcijalnom derivacijom njihove funkcije po količini nabavke: − FQ p t d δTu = + δq 2 q2 2) KOEFICIJENT OBRTAJA OPTIMALNA NABAVKA: q = 2 FQ p td .troškovi nabavljanja.Broj koji pokazuje koliko puta se neka imovina okrene u nekom vremenu (godina dana) u poslovnom procesu • Pokazatelj aktivnosti imovine. funkcija su • količini nabavke .ukupni troškovi držanja zaliha. nabavna vrijednost 74 . na bazi godine dana KO = T / t (T broj dana u godini.količina nabavke • Troškovi nabavljanja su fiksni po nabavci .tržišna cijeni nabavljenih zaliha.

promjenama strukture obveza UPRAVLJANJE NOVCEM I UTRŽIVIM VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA MOTIVI DRŽANJA NOVCA • • • Transakcije (Tvrtka mora raspolagati novčanim saldom kako bi uredno podmirivala obveze plaćanja nastale iz poslovanja) Predostrožnost (Tvrtka drži novac kao rezervu sigurnosti za pokriće nepredviđenih obveza plaćanja Špekulacija PREDNOSTI DRŽANJA NOVCA: Realizacija diskonta od dobavljača. važnost tehnike plaćanja) Virmansko plaćanje (inicijativa plaćanja je na dužniku. bankarski krediti. usporedbe profitabilnosti) TEHNIKE UPRAVLJANJA NOVCEM • • • • • TEHNIKE PLAĆANJA IZBOR VP • 4. za udovoljavanje poznatih financijskih potreba . Iskorištavanja povoljnih tržišnih oportuniteta. bilančna: da je fer vrijednost imovine poduzeća veća od vrijednosti njegovih obveza) Sinkronizacija novčanog toka (novčani primici i novčani izdaci. rizik inflacije.otplate dugova. rizik događaja.financiranje s dospijećem do godine dana OBLICI KF: trgovački krediti. Osiguranje od sezonskih i cikličkih padova UTRŽIVI VP • • Supstitut novca (izdašniji od novca. Održavanje kreditnog rejtinga. uobičajenim načinima isplate.2 KRATKOROČNO FINANCIRANJE .godišnja veličina obveza prema dobavljačima). narastajuće stavke. financiranje investicija) Utemeljene načelom solventnosti Solventnost (tehnička: platežna sposobnost. sposobnost plaćanje dospjelih obveza u rokovima dospijeća. vrijeme naplate čekova) Međuovisnost rizika i nagrade (rizici: rizik nenamirenja. Osiguranje od izvanrednih okolnosti.3) ELIMINACIJA ODSTUPANJA • • • • Pribavljanjem potrebnih oblika tekuće imovine Transformacijom postojećih oblika tekuće imovine u potrebne Vraćanjem tekuće imovine izvorima sredstava Refinanciranjem . oportunitetni trošak kroz rabat na plaćanja unaprijed 75 . ne izaziva troškove financiranja TRGOVAČKI KREDITI: Oblik spontanog financiranja koji rezultira iz redovnih poslovnih transakcija Sa stajališta troškova financiranja mogu se podijeliti na: – slobodne trgovačke kredite (značaj ovog oblika financiranja ovisi o uobičajenim rokovima tekućih plaćanja te obujmu poslovne aktivnosti . bez troškova financiranja. problem usklađenosti organiziranih plaćanja) Čekovno plaćanje (inicijativa plaćanja je na vjerovniku. komercijalni papiri. factoring NARASTAJUĆE STAVKE: oblik spontanog financiranja (obračunate plaće. rizik likvidnosti.obračunati porezi. problem prikupljanje čekova. neraspodijeljena tekuća dobit). ali rizičniji od novca) Privremene investicije (za financiranje sezonskih ili cikličkih poslova. ovise o obujmu poslovne aktivnosti. rizik cijene.

jednostavne kamate uz kompenzirajući saldo.dani diskonta KRATKOROČNI BANKARSKI ZAJMOVI Dospijeće: dospijeće unutar godine dana. alternativa držanju novca Mogućnost prilagođavanja potrebama poduzeća dužnika.postotak diskonta. mogućnost obnavljanja kreditnog aranžmana Namjena: financiranje povremenih potreba.dani kredita.efektivni trošak. rambursni kompenzirajući saldo: banke mogu tražiti od debitora da drži određena sredstava na računu za vrijeme trajanja kreditnog odnosa (minimalni iznos ili prosječni saldo (povoljniji glede fleksibilnosti i glede troškova zajma). diskontne kamate uz kompenzirajući saldo) • Problem troškova odobravanja kredita JEDNOSTAVNE KAMATE • • Nominalna vrijednost zajma i nominalne kamate plaćaju se na kraju kreditnog odnosa Nominalna kamatna stopa razlikuje se od efektivne ako kreditni odnos ne traje godinu dana 76 .aproksimativni trošak. diskontni (eskontni). prodajom potraživanja krediti: akceptni.– naplatne trgovačke kredite (sadrže trošak financiranja u slučaju plaćanje iznad uobičajenog. efektivni trošak) prodajni uvjeti 2/10 neto 30 a kt = 360 d 360 100 − d t c − t d d   tc −t d −1  e k t = 1 + 100 − d   a t k . izuzetno u ratama • Fleksibilnost: prilivi od puštanja zajma u tečaj mogu se prilagoditi dinamici nastajanja potreba • vraćanje u ratama . avalni. td .mogućnost prilagođavanja smanjivanju potreba – Revolving kredit • odobrava se maksimalni iznos zajma kroz razdoblje trajanja • do tog iznosa debitor se može stalno zaduživati nakon vraćanja dijela zajma • Najfleksibilniji: lako se prilagođava nastajanju i smanjenju potreba za sredstvima • eliminira rizik refinanciranja • • • krediti su po pravilu su osigurani kolateralom: zalogom robe. Troškovi bankarskog zajma: • Ovisi o načinu ugovaranja kamata (jednostavne kamate. trošak trgovačkog kredita potrebno je svesti na godišnju razinu (aproksimativni trošak. a diskont ako je plaćanje unutar uobičajenog. ekt . d . pa se javljaproblem neiskorištenih sredstava • vraćanje u ratama . Povećava troškove zajma. Minimalizacija troškova kredita Razlikovanje zajmova prema fleksibilnosti – Fiksni kredit: • odobrava se i pušta u tečaj u ukupnom iznosu • u pravilu se vraća odjednom. lombardni. nadodane kamate na rate. Kamate na odgodu plaćanja). najčešće do tri mjeseca. tc . zalogom isprave o vlasništvu robe. zalogom potraživanja.mora se uzeti u visini maksimalne potrebe.mogućnost prilagođavanja smanjivanju potreba – Okvirni kredit • odobrava se do određenog iznosa i pušta u tečaj prema zahtjevima debitora • vraća se u pravilu odjednom. diskontne kamate. kontokorentni. izuzetno u ratama • nema fleksibilnosti .

s stopa kompenzirajućeg salda) DISKONTNE KAMATE UZ SALDO • • Potrebna sredstva računaju se kao i u slučaju jednostavnih kamata samo što se udjel salda mora uvećati za udjel diskonta Izračunavanje efektivne kamatne stope identično kao i za slučaj diskontne kamate bez salda KOMERCIJALNI ZAPISI • Instrumenti financiranja korporacija. izbjegavanje posrednika i kamatne marže) Izbjegavanje kompenzirajućeg salda Jeftinije kratkoročno financiranje 77 NEDOSTACI EMISIJE: . kratkog roka dospijeća .1 primljeni_ iznos jednogodišnji zajam k e = DISKONTNE KAMATE • • • Debitor prima nominalnu vrijednost umanjenu za kamate efektivna kamatna stopa D diskont (nominalne kamate).samo izuzetno PREDNOSTI EMISIJE: • • • Alternativa izravnom financiranju bankarskim kreditima (povećanje fleksibilnosti kratkoročnog financiranja. Mirovinski fondovi. nominalna kamatna stopa kn. m broj razdoblja u godini m kn D   ke = k e = 1 + jednogodišnji zajam ispodgodišnji zajam  −1 1 − kn N −D  NADODANE KAMATE • • Kamate se nominalnom kamatnom stopom obračunavaju na iznos duga i nadodaju na nominalnu vrijednost duga koji se vraća u jednakim obrocima kroz vrijeme (godina) aproksimativna stopa ka ka = kamate primljeni_ iznos/ 2 • efektivna kamatna stopa: metodom interne stope profitabilnosti putem otplatnih rata izračunatih anuitetskim faktorom Kompenzirajući saldo umanjuje raspoloživa sredstva zajma Zbog toga je potreban veći iznos zajma Efektivna kamatna stopa računa se kao i za jednostavne kamate P −R 1− s JEDNOSTAVNE KAMATE UZ SALDO • • • N = (N nominalna vrijednost zajma. posebno.interna banka POTENCIJALNI KUPCI: Institucionalni investitori: (Investicijski fondovi tržišta novca.do 270 dana • Neosigurani instrumenti. Osiguravajuće tvrtke. m – trajanje zajma prema godini kamate ispodgodišnji zajam ke = (1 + kn)m . Uvrštene na primarnu kotaciju burze. R sredstva raspoloživa za saldo. organizirane kao financijska korporacija . velika nominalna vrijednost • Diskontni vrijednosni papiri. Poslovne banke). P potrebna sredstva. Razgranate financijske funkcije. N nominalna vrijednost zajma. Pojedinci . Besprijekorni kreditni rejting. privatno emitirani vrijednosni papiri • Dematerijalizacija POTENCIJALNI EMITENTI: Velike prestižne korporacije.• efektivna kamatna stopa ke. nizak stupanj likvidnosti.

knjigovodstva i utjerivanja dugova – Jeftinije i kvalitetnije obavljanje poslova naplate potraživanja U slučaju zaostajanja kupca s plaćanjem factor obavlja naplatu Moguća funkcija factora Obavlja plaćanje ostatka tražbine i u slučaju da je ne uspije naplatiti Prava i definitivna prodaja potraživanja Dodatna usluga faktora 78 • • • • NAPLATA TRAŽBINA: • • • • • PREUZIMANJE RIZIKA: . po pravilu.• • • • Ograničenost samo na velike.Oblik kratkoročnog financiranja Uključivanje drugih poslova u aranžman Naplata tražbina Preuzimanje kreditnog rizika Administrativni poslovi Obuhvaća 80 do 85% vrijednosti potraživanja po kupčevoj fakturi – Plaćanje većeg dijela prije samog dospijeća – Kreditiranje temeljem potraživanja – Skraćivanje vremena plaćanja Preostatak potraživanja (25 do 20%) likvidira se uz odbitak troškova factora nakon što kupac obavi plaćanje dospjelog potraživanja U pravilu factor obavlja i naplatu potraživanja od kupaca za svoje komitente Korištenje ekonomije razmjera – Factor radi za mnoštvo komitenata u sličnoj industrijskoj grupi – Formira tim eksperata za poslove kreditne kontrole. vezivanje za otkup roba) Komercijalni zapisi su. D .diskont. diskontni vrijednosni papiri Komercijalni zapisi su kratkoročni vrijednosni papiri tako da prinos treba svesti na godišnju razinu Sa stajališta troškova financiranja prinos treba prilagoditi za troškove emisije D 360 N −D T POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI: • • • • PRINOS NA KOMERCIJALNE ZAPISE: Aproksimativno mjerenje prinosa: r = (r . po pravilu.dani do dospijeća) Efektivno: r =   N    N −D  360 t −1 FACTORING • • • • • • Oblik kratkoročnog financiranja preko specijalizirane institucije – factora Specifična financijska transakcija koja se temelji na prodaji potraživanja Factor otkupljuje sva potraživanja koja su predmetom ugovora o factoringu – Sustavna prodaja potraživanja – Razlika s drugim oblicima financiranja koji se temelje na prodaji ili zalogu potraživanja Prodaja kratkoročne. prestižne korporacije besprijekornog kreditnog rejtinga Slaba likvidnost (privatno emitirani papiri. nemaju razvijeno sekundarno tržište) Gubljenje kontakata s bankama Povećanje stupnja likvidnosti – put opcijom – osiguranje formalnog revolving kredita ili neformalne kreditne linije za financiranje otkupa Davanje drugih opcija vlasnicima (vezivanje za nabavku roba. neosigurane aktive faktoru uz određenu proviziju Osnovno obilježje .prinos. T .

izdaci) Izravno – pokazatelji solventnosti – Mjere očekivanu sposobnost podmirivanja dospjelih obveza – Odnosi tekuće imovine i tekućih obveza 79 • POKAZATELJI POKRIĆA: POKAZATELJI LIKVIDNOSTI: .– – • Povećava trošak factoringa Factor mora formirati rezerve za pokriće rizika izostajanja naplate kupljenih potraživanja ADMINISTRATIVNI POSLOVI: • • • • • • • • Kreditna kontrola – Ispitivanje boniteta kupaca – Vođenje evidencije o kupcima kroz koncentraciju komitenata – Poboljšanje prodajne politike za komitente Knjigovodstvo kupaca – Pomoć komitentima – male tvrtke – Osiguranje od rizika prezentacije lažnih faktura Eventualni drugi administrativni poslovi Razlikovanje ovisno o poslovima koje obavlja factor za svoje komitente Potpuni factoring – Usluga financiranja – Svi ostali poslovi vezani uz factoring Druge vrste factoringa – Obavljaju dio od mogućih poslova factora Međunarodni factoring Ovisno o poslovima koje obavlja factor za svoje komitente Trošak financiranja – Ovisi o kratkoročnim bankarskim kamatnim stopama – Viši od tih stopa – Može sadržavati i premiju za formiranje rezervi za pokriće rizika Troškovi dodatnih usluga factora VRSTE FACTORINGA: TROŠKOVI FACTORINGA: • 8 AFI POKAZATELJI POLUGE: • • Mjere zaduženost tvrtke i njenu sposobnost servisiranja dugova – Kao dio ukupne vrijednosti bilance – Kao dio ukupne vrijednosti profita – Kao dio ukupne vrijednosti novčanog toka Pokazatelji financijske snage – U usporedbi prema veličini bilance – U usporedbi s veličinom profita odnos dugoročnog duga (DD/ (DD+G)) odnos duga i glavnice (DD/G) ukupna zaduženost (UO/UO+G) relativna zaduženost (UO/G) (promatraju fiksni teret servisiranja dugova poduzeća) pokriće kamata (ZPKP/K) pokriće novčanim tokom (ZPKP+A/ K+dr.

..ROE POKAZATELJI INVESTIRANJA: • • - Promatraju poduzeće odnosno dionice poduzeća kao investiciju – Mjere ekonomske dohotke tvrtke – Pokazuju multiplikatore vrijednosti ekonomskih dohodaka Kombinacija pokazatelja iz financijskih izvještaja s pokazateljima tržišne kapitalizacije tvrtke cijena po dionici PPS (tržišna cijena dionice) odnos cijene i zarada (P/E=PPS/EPS) zarade po dionici (EPS=ZNKP/Ns) prinos od dividendi (DPS/PPS) odnos isplate dividendi (DPS/EPS) dividende po dionici DPS (D/Ns) 80 .. ROA Profitabilnost glavnice (ZNKP/G)....obrtaja potraživanja) • • • - POKAZATELJI PROFITABILNOSTI: Pokazuju značaj nekog modaliteta profita (poslovnog rezultata) prema angažiranom kapitala (imovini) odnosno prema obujmu poslovne aktivnosti Dvije skupine pokazatelja – Profitabilnost prodaje – Profitabilnost imovine (kapitala) Moguća zamjena profita s čistim novčanim tokom Marža kontribucije (kontribucija/prodaja) Bruto profitna marža (ZPKP/prodaja) Neto profitna marža (ZNKP/prodaja) Profitabilnost imovine/investicija (ZPKP/UI)..surogati/ TO) • • • POKAZATELJI AKTIVNOSTI: Pokazuju učinkovitost korištenja pojedinih sredstava ili dijelova imovine Pokazuju brzinu cirkulacije sredstava i dijelova imovine – Svojevrsni pokazatelji likvidnosti – Svojevrsni pokazatelje vremena trajanja poslovnih procesa Dvije skupine pokazatelja – Koeficijenti obrtaja – Dani vezivanja sredstava koeficijent obrtaja ukupne imovine (PRODAJA/UI) koeficijent obrtaja fiksne imovine (PRODAJA/neto FIKSNA IMOVINA) koeficijent obrtaja tekuće imovine (PRODAJA/TI) koeficijent obrtaja zaliha (PRODAJA/zalihe) koeficijent obraja potraživanja (PRODAJA/potraživanja) prosječno vrijeme naplate (360/ koef.• Neizravno – ukazuju na sposobnost cirkulacije imovine – U usporedbi s pokazateljima aktivnosti – Kao pretpostavka kontinuiteta poslovanja tekući odnos (TI/TO) brzi odnos (ZI-zalihe/TO) novčani odnos (novac+ nov.

svojevrsni multiplikator.ANALIZA PROFITABILNOSTI • – – – • – – • – – • • Prinos na investicije (ROI – return on investment) Prinos koji tvrtka ostvaruje za svoje investitore Računovodstveni izraz zadovoljstva investitora Profitabilnost računovodstvene imovine Ključne vrste prinosa Profitabilnost (prinos) imovine (ROA – return on assets) Profitabilnost (prinos) glavnice (ROE – return on equity) Analiza Komparativna analiza Analiza izvora prinosa Profitabilnost imovine (ROA) = Profitabilnost prodaje (BPM) x Koeficijent obrtaja imovine (KOUI) Ako je ROA < k.s druge strane se poduzeće može oprezno odnositi prema korištenju fiksnih faktora koje će nastojati zamijeniti varijabilnima. 81 . Korištenje poluge vs.u osnovi razmišljanja o upotrebi poslovne poluge je upotreba suvremene tehnike i tehnologije(oslanjanje na fiksne faktore) – inteziviranje fiksnih troškova – to s jedne strane vodi povećanju poslovnog rizika jer FT treba pokriti neovisno o poslovnoj aktivnosti poduzeća. EPS). Oprezniji pristup je tako sinonim za rezoniranje kroz međuovisnost rizika i nagrade. financijski rizik) – kombinirano djelovanje poslovne i financijske poluge.elastičnost jedne varijable u odnosu na drugu. ako je ROA>k. Uporabom poslovne poluge se može očekivati povoljniji rezultati ali uz veći rizik njihova ostvarivanja. Smanjuje se stupanj rizika u odnosu na intezivnu uporabu poluge. poslovni rizik) i financijska poluga (povećanje zarada po dionici vs. . POLUGA U EKONOMICI – intenzivnija promjena jedne varijable uzrokovana promjenom druge varijable. Zbog degresije Tf prema rastu aktivnosti. intezivna uporaba poluge donosi veće zarade. varijabilni se troškovi po jedinici korištenja varijabilnog faktora ne smanjuju s rastom obujma poslovanja. – ali i izrazito smanjuje učinkovitost pod nepovoljnim okolnostima (povećanje poslovnog i financijskog rizika). ROE će se smanjiti. zbog čega je i jedinična kontribucija veća nego kod opreznijeg pristupa – što znači da će nakon pokrića Tf svaka dodatna jedinica prodaje nositi veću zaradu. Najčešće se koristi za označavanje upotrebe duga u financiranju poslovanja MEĐUOVISNOST RIZIKA I NAGRADE – upotreba poluge izaziva dvosmjerne učinke – proizvodi uspješne rezultate pod povoljnim okolnostima (povećanje ukupnih zarada. POSLOVNA POLUGA: promatranje međuovisnost ukupnih zarada i poslovnog rizika . pokazuje kako se upotrebom sile na duljem putu može izvršiti ista količina rada kao i većom silom na kraćem putu. Prednosti uporabe PP: manji jedinični varijabilni troškovi. KLASIČAN SLUČAJ POLUŽJA – poslovna poluga (povećanje zarada vs. ROE će se povećati SNAGA POLUŽJA: POLUGA –izraz preuzet iz mehanike. a s druge strane povećanje poslovnog obujma uzrokuje da FT imaju degresivan karakter – dakle moguće je povećanje zarada. ali se smanjuje i mogućnost povećanja zarada.

u suštini je oslanjanje na dugove u financiranju poslovanja kao i na druge oblike financiranja s fiksnim naknadama (oslanjanjem na dugove u financiranju se mogu ostvariti veći efekti za vl.onaj stupanj poslovne aktivnosti uz koji dvije kombinacije faktora daju jednake zarade. Što je očekivana pos. Za uspješnu uporabu PP ključna je mogućnost ostvarivanja ekonomije razmjera i stabilnost prodaje. Osjetljivost zarada je veća uz uporabu PP. Prijelomna točka dobiti se računa na način da se izračuna q kad su zarade nula (Π =0): q = Tf / (pc – tv). 3) neizvjesnost cijena inputa. 5)stupanj poslovne poluge koji intenzivira ostale činitelje poslovnog rizika. čime bi poduzeće došlo u zonu gubitka te nastupom nepovoljnih okolnosti. Zatim se povećanjem poslovne aktivnosti SPP stalno smanjuje prema horizontalnoj asimptoti (SPP=1). 2) neizvjesnost budućih prodajnih cijena.Nedostaci uporabe PP: rizik predstavljen visinom FT. veći FT pomjeraju prijelomnu točku dobiti na veći obujam posl.aktivnosti u odnosu na oprezniji pristup – postoji opasnost da se neće ostvariti dovljna poslovna aktivnost da bi se pokrili FT. smanjenjem posl. SPP je nula. Na taj način veličina stupnja poslovne aktivnosti može biti zamjena za sigurnosni koeficijent. Kod uporabe PP očekuje se veća zarada.aktivnosti u postotku) ∆%q Odnosno kao odnos kontribucije u masi i zarada za određen stupanj poslovne aktivnosti (pretpostavimo.aktivnost odvija blizu prijelomne točke zarada. 4) neizvjesnost životnog vijeka proizvoda.pda u odnosu na one da je cjelokupno poslovanje financirano glavnicom). Što je veći rizik.aktivnosti. Osjetljivost zarada na promjene obujma aktivnosti: osjetljivost je najveća ako se posl. Pokazuje za koliko će se postotaka promijeniti zarade ako se obujam poslovne aktivnosti promijeni za određeni postotak: S DOL = ∆%Π (promjena zarada u postotku/promjena pos. to će se slabije odraziti na promjenu zarada.linearnog modela): S DOL = q( pc − t v ) q( pc − t v ) − T f - koeficijent elastičnosti zarada na promjenu poslovnih aktivnost multiplikator koji pokazuje multiplikativan učinak promjene poslovnih aktivnosti na promjenu zarada kada je q=0. Neki od činitelja poslovnog rizika su: 1) neizvjesnost potražnje (jedinica prodaje). se profit smanjuje brže nego kod opreznijeg pristupa. dovodeći do veće elastičnost zarada na njihove promjene. odakle se dobije visina prihoda: q*pc ili Tf/ (pc-tv)/pc . prijelomna točka dobiti. a ovisi o odnosu struktura troškova kombinacija. SDOL = ∞ kada su zarade jednake trošku(Π =0). POSLOVNI RIZIK – neizvjesnost glede budućih poslovnih zarada koja je prisutna zbog nemogućnosti preciznog predviđanja budućih zarada. FINANCIJSKA POLUGA: govori o problemu financiranja. 82 .aktivnost dalje od prijelomne točke. Matematički se pronalazi tako da se pronađe onaj obujam posl.aktivnosti kod koje obje kombinacije daju jednake zarade: TOČKA INDIFERENCIJE q TA=B = T fA −T fB B t vA − t v (A – upraba poluge. B – oprezniji pristup) STUPANJ POSLOVNE POLUGE – djelovanja poslovne poluge na zarade se izražava SPP. očekivane se zarade ostvaruju s manjom vjerojatnošću. no ona se ostvaruje uz manju vjerojatnost odnosno veći rizik – to čini da je krivulja DV pomaknuta udesno ali niža i razvučenija u odnosu na OP. te se sve više povećava jer svaka dodatna jedinica prodaje intezivnije smanjuje negativne zarade.

Razlog je rezidualan položaj dioničara.model: S DFL = q( pc − t v ) − T f q( pc − t v ) − T f − K = Π Π−K koeficijent elastičnosti zarada po dionici na promjene ukupnih zarada odnos ZPKP i ZPP multiplikativni učinak promjene zarada prije kamata i poreza na promjenu zarada po dionici. Zbog toga se stupanj zaduženosti poduzeća tretira kao pokazatelj fina. FINANCIJSKI RIZIK – neizvjesnost glede budućih zarada po dionici. Uz intezivniju uporabu FP osjetljivost ROE na promjene ROA je izraženija s povećanjem stupnja zaduženost poduzeća. Prijelomna točka se dakle nalazi na višem stupnju poslovne aktivnosti (iz q(Π =0) se pomakla u točku (Π =K)). dakle uz određene ZPKP. Prednosti intezivne uporabe FP: degresivan karakter kamata prema povećanju zarada iz kojih se one nadoknađuju. . ostvarene poslovanjem financiranom dugom. Zarade (prije kamata i poreza) uz koju dvije različite strukture kapitala realiziraju iste zarade po dionici.. ROE↑) STUPANJ FINANCIJSKE POLUGE – utjecaj FP na zarade po dionici odnosno profitabilnost glavnice. . Na taj se način povećanjem ostvarenih zarada marginalizira relativan značaj kamata. .Kvantitativno: točka u kojoj je profitabilnost imovine jednaka kamatnoj stopi na dugove tvrtke. Isključivo ovisi o stupnju zaduženosti poduzeća.I ovdje postoji svojevrsno ekonomiziranje fiksnim troškovima – naime dugovi uzrokuju kamate (rashode) čiji je karakter degresivan u odnosu na veličinu ostvarenih zarada. Ako su zarade. Rizici intezivne uporabe FP: predstavljeni su visinom fiksnih rashoda za kamate koji pomjeraju prijelomnu točku na veći obujam poslovne aktivnosti odnosno na veći volumen zarada nego kod opreznijeg pristupa. Međuovisnost rizika i nagrade se opisuje DV zarada po dionici. jer kamate. 83 - . TOČKA INDIFERENCIJE – na određenoj razini profitabilnosti (ROA). Rizik se ogleda u opasnosti da se neće ostvariti dovoljne zarade za pokriće fiksnih rashoda – kamata. No uz visoku profitabilnost imovine poduzeće ostvaruje značajno veće zarade od fiksnog tereta kamata. ali isto tako i sa smanjenjem zarada se brže samanjuje EPS. imaju degresivno učešće u odnosu na porast zarada poduzeća.kritična točka odlučivanja jer nakon nje upotreba dugova postaje oportuna – nakon nje dolazi do izražaja degresivan karakter fiksnih kta prema povećanju ZPKP. U slučaju niske profitabilnosti imovine i niskog profita opterećenost poduzeća kamatama pokazuje negativne efekte za vlasnike poduzeća. Poduzeće tada ostvaruje zarade nedovoljne za pokriće kamata ili zarade koje su manje nego u slučaju opreznijeg struktuiranja kapitala. Govori za koliko će se postotaka promijeniti zarade po dionici (profitabilnost glavnice) ako se ZPKP promijene za određeni postotak: S DFL = ∆%E ∆ %Π lin.rizika poduzeća jer veća zaduženost implicira i veću opterećenost poduzeća kamatama. Sadržan je u financijskoj strukturi poduzeća. veće od kamata koje se plaćaju kreditorima. Isplati se koristiti dug dok se ostvaruje profitabilnost viša od kamatne stope.Uvjet: R=k (ROA>k. ali isto tako se te zarade osstvaruju uz nižu vjerojatnost – zbog većeg rizika DV je niža i razvučenija. taj suvišak zarada nad kamatama će pripasti vlasnicima poduzeća. S povećanjem ostvarenih zarada. pa u tim okolnostima vl. pa se uz dovoljne zarade njihovo učešće može marginalizirati. ostvaruju veće zarade po dionici nego opreznijim pristupom. kao fiksna stavka raspodjele profita. se zarade po dionici (odnosno ROE) izjednačavaju kod svih financijskih planova (koji odražavaju različite udjele vlastitog i tuđeg financiranja). Pokazuje koliko posto će se promijeniti zarade po dionici ako se zarade prije kamata i poreza promijene za 1%. zarade po dionici se povećavaju se brže nego kod opreznijeg pristupa. Kod uporabe poluge se treba očekivati veće EPS nego kod opreznijeg (DV će biti pomaknuta desno).

Indikator kombiniranog multiplikativnog djelovanja PP i FP na zarade po dionici (profitabinost glavnice). POSLOVNI RIZIK – poslovni rizik ovisi o nizu činitelja kao što su potražnja.aktivnosti – za koliko će se % promjeniti EPS ako se obujam poslovanja promjeni za određeni %. 3) Intenzivno korištenje financijske i oprezan pristup poslovnoj poluzi.) PRISTUP NETO DOHOTKA: pretpostavlja se da tvrtka može povećavati kapital uz konstantne troškove glavnice i duga (pri tome su troškovi glavnice veći od troškova duga zbog razlike u rizičnosti). SDKL = %ΔEPS / %Δq U linearnom modelu je to odnos mase kontribucije i ZPP: KOMBINIRANI STUPANJ S DKL = q( pc − t v ) ili SDKL = SDFL∙ SDOL q( pc − t v ) − T f − K - koeficijent elastičnosti EPS na promjene obujma poslovne aktivnosti prijelomna točka dobiti i kamata q(pc – tv) – Tf = K Pokazatelj je ukupnog rizika. te u praksi trošak duga i glavnice ovise o zaduženosti poduzeća (s rastom zaduženosti raste volatilnost EPS. rizik na rizik – investicijski oportuniteti tvrtke trebaju obećavati takve prinose koji će osigurati profitabilnost poslovanja dovoljnu da se marginalizira rizik oslanjanja pretežno na dugove. rizičnost držanja dionica za vlasnike). godine razvio tri pristupa strukturi kapitala: 1. 4) Oprezno korištenje polužja – mjera kombiniranog djelovanja polužja.izvore financiranja. Na taj način što se više dugova upošljava u strukturi kapitala. dok će se odluka o kombiniranju dugova i vl. veći je rizik. Financijski rizik je prisutan i pri korištenju povlaštenog kapitala. Trošak kapitala Vrijednost poduzeća ks kA kD zaduženost zaduženost 84 . KOMBINIRANO DJELOVANJE POLUŽJA – odluka o kombiniranju imovine će se primarno odraziti na veličinu i strukturu aktive.) 2) Intenzivno korištenje poslovne i oprezan pristup financijskoj poluzi. Financijski rizik ovisi isključivo o formiranju strukture kapitala – što se više dugova upošljava.glavnice odraziti na strukturu pasive.FINANCIJSKI vs. Zbog toga ne postoji optimalna struktura kapitala – jer je poduzeće najvrjednije kada je kapitalizacija poduzeća 100% sastavljena od dugova (trošak kapitala odgovara trošku jeftinijeg kapitala tj. Donald Durand je 1952.duga). Inače je oportunije osloniti se na vl.praksi ne postoje poduzeća u cjelosti financirana dugovima jer tad ne bi imala vlasnike pa se ne bi mogla niti registrirati. TEORIJE STRUKTURE KAPITALA PRVA TEORETSKA RAZMATRANJA: tradicionalno se smatralo da struktura kapitala utječe na vrijednost tvrtke te da postoji optimalna struktura kapitala. povećava se udjel jeftinijeg kapitala čime se smanjuje WACC pa je vrijednost tvrtke veća (očekivani NT poduzeća će se diskontirati uz nižu stopu pa će tako poduzeće imati veću vrijednost). Pokazuje kako se mijenja EPS (ROE) u odnosu na promjene posl. Ppostoje 4 moguće kombinacije: 1) Intenzivno korištenje polužja (multiplicira se rizik. konkurencija. problemi: u posl. proizvodi i poslovna poluga.

Polazeći od toga poduzeće bi moralo vrijediti isto bez obzira na njegovu strukturu kapitala. – Vrijednost poduzeća ovisi o kapitalizaciji njegovog očekivanog poslovnog dohotka. WACC je bez obzira na stupanj korištenja dugova jednak trošku glavnice koju bi poduzeće imalo bez dugova Poučak 2.dohodaka se utvrđuje temeljem riziku prilagođene DS za rizičnost poslovnih operacija poduzeća (WACC). a ne njegova raspodjela. a to je onaj odnos duga i glavnice uz koji je WACC najniži.) Tradicionalni pristup – trošak duga je niži od troška glavnice.2. – Trošak glavnice tvrtke s dugom ovisi o trošku glavnice tvrtke bez duga i premiji rizika koja ovisi o razlici između troška glavnice bez duga i troška duga te veličini zaduženost poduzeća: 85 . a ne i za vjerovnike – dugovi se u velikoj mjeri promatraju kao da su bez rizika što ne odgovara stvarnim uvjetima (kreditori su osjetljivi prema zaduženosti poduzeća i to se odražava na cijenu dugova).. . a i troškovi duga i glavnice rastu s povećanjem zaduživanja. a nakon toga rast pojedinačnih troškova kapitala izaziva povećanje ukupnog troška kapitala. trošak glavnice (vl.dohotcima): VL = VU = Π Π = ka ks (VL – vrijednost poduzeća s dugom.Poučak 1. ipak promatra isključivo rizike za vlasnike.kapitala) će rasti s povećanjem zaduženosti poduzeća. Trošak kapitala Vrijednost poduzeća ks kA kD zaduženost zaduženost MM-REVOLUCIJA: (Modigliani-Miller) INICIJALNI MM-MODEL razmatra uvjete savršenog i potpuno efikasnog tržišta. SV očekivanih posl. WACC ne ovisi o strukturi kapitala tvrtke i 2. Postoji optimalna struktura kapitala uz koju poduzeće ostvaruje najveću vrijednost. Zbog toga što povećanje zaduženosti povećava volatilnost EPS. Prosječni se trošak kapitala smanjuje do jedne točke. a ne o načinu kako se taj dohodak dijeli između vlasnika i vjerovnika. Postoje koristi jeftinijeg zaduživanja. Trošak kapitala Vrijednost poduzeća ks kA kD zaduženost zaduženost 3. a ne o tome kako se taj poslovni dohodak dijeli između vlasnika i vjerovnika poduzeća. Krivulja ima karakterističan U-oblik. Taj rast mora biti upravo toliki da WACC za sve strukture kapitala ostane isti. no zaduživanje poećava rizik za vlasnike i vjerovnike – a to vodi da s povećanjem zaduživanja rastu i trošak glavnice i trošak duga. VU – vrijednost poduzeća bez duga) Dodatni zaključci: 1. S obzirom na to vrijednost poduzeća sa i bez duga mora biti identična (jer vrijednost ovisi o pos. stoga se ne može niti govoriti o postojanju neke optimalne strukture. Iako je ovaj pristup logičan s obzirom da vrijednost poduzeća određuje dohodak.) Pristup poslovnog dohotka: Pretpostavlja da vrijednost tvrtke ovisi o poslovnim dohocima koje ona stvara kroz vrijeme.

porezi modificiraju djelovanje savršenog tržišta. kamate su odbitna stavka od oporezive dobiti pa stvaraju porezni zaklon koji smanjuje porezni teret poduzeća. kD – oč.U U k sL = k s + (k s − k d ) D E ks L. D – vrijednost duga. Taj povećani rizik izaziva rast troškova glavnice poduzeća s dugovima za upravo onaj iznos koji zadržava WACC na razini kao kod poduzeća bez dugova. što je viši stupanj korištenja FP očekuje se veći prinos na glavnicu poduzeća.prinos na dugove poduzeća) Π E D kE + kD odnosno kao k A = E +D E +D E +D D (k A − k D ) E kE = kA + Očekivani prinos na glavnicu ovisi o očekivanom prinosu na ukupnu imovinu. o očekivanom prinosu na dugove te o odnosu dugova i glavnice. D – dugovi=kte – postoji prednost zaduživanja u uvjetima kada se plaća porez na dobit jer zaduživanje stvara porezni zaklon koji uvećava vrijednost poduzeća. a time i pitanje optimalne strukture kapitala POREZ NA DOBIT: ključna E D D βE + β D odnosno iz toga beta koeficijent glavnice: β E = β A + ( β A − β D ) E+D E+D E prednost financiranja s dugovima je porezni položaj kamata. ksU – trošak glavnice poduzeća bez duga.imovinu poduzeća se može izraziti kroz odnos očekivanog poslovnog dohotka i tržišne vrijednosti poduzeća (tržišna vrijednost dionica i obveznica poduzeća). Poduzeće s dugovima plaća manji porez na dobit od poduzeća bez dugova čime ostaje veći iznos za distribuciju dioničarima i obvezničarima. VRIJEDNOST POREZNOG ZAKLONA: SZ = sz kD D = sz D kD SZ – sadašnja vrijednost poreznog zaklona. UTJECAJ FINANCIJSKE POLUGE NA PRINOS: očekivani prinos na uk. no taj se prinos ostvaruje uz manju vjerojatnost zbog povećanja volatilnosti. POREZNI UČINCI . E – vrijednost glavnice Razlog što upotreba FP ne utječe na vrijednost tvrtke -je taj što se koristi jeftinijeg kapitala prezentiranog u dugovima poništavaju s povećanim rizikom. Očekivani prinos na imovinu poduzeća: rA = (kE – očekivani prinos na glavnicu. Što je očekivani prinos na imovinu vište te veće korištenje FP veći je očekivani prinos na glavnicu. Odnosno tvrtka s dugom vrijedi više od tvrtke bez duga za sadašnju vrijednost poreznog zaklona. beta koeficijent tog portfolia (beta ukupne imovine poduzeća) je linearna funkcija vrijednosnog učešća i beta koeficijenata sastavnih dijelova portfolia: βA = Prethodna relacija pokazuje vezu sistematskog rizika glavnice poduzeća i stupnja korištenja poluge (beta koeficijent poduzeća s dugovima je iznad beta koeficijenta njegove ukupne imovine). Ako ukupnu imovinu poduzeća promatramo kao portfolio sastavljen od određenog dijela glavnice i određenog dijela dugova. sz – stopa poreza na dobit. kd – trošak duga. VL = VU + szD MM POUČAK S POREZOM NA DOBIT 86 . Tako se došlo do Poučka 2.trošak glavnice poduzeća s dugom.

rizik u slučaju uporabe poluge će biti to veći što je intezivnije zaduživanje (veći odnos duga i glavnice). dsp stopa poreza na dohodak od dividendi - kada postoji jednakost osobnih poreznih stopa utjecaj na relativnu prednost korištenja dugova ima isključivo porezni zaklon dobiti kad su brojnik i nazivnik jednaki.Trošak kapitala ks kA kD Vrijednost poduzeća SZ zaduženost zaduženost Zaduživanje donosi prednosti smanjenjem troška duga nakon poreza – ukupni trošak kapitala se smanjuje povećanjem zaduženosti.prezni zaklon je rizičniji od dugova poduzeća jer uz mogućnost promjene porezne stope i poreznog sustava on ovisi o sposobnosti poduzeća da zarađuje. ali i to manji što je teret poreza zaradama viši. Svi ti poremećaji izazivaju niz izravnih i neizravnih troškova. Zbog toga bi za izračunavanje SV poreznog zaklona trebalo uzeti višu DS od zahtijevanog prinosa na dugove poduzeća.Nema optimalne strukture kapitala jer je najvrednije poduzeće s 100% financiranjem dugovima što je legalno i ekonomski nemoguće. ksp – stopa poreza na dohodak od kta. U slučaju stvaranja gubitka poduzeće ne može koristiti zaklon niti ga prenijeti na buduća vremena (a i tada bi mu SV bila manja). 87 . kašnjenja plaćanja pa sve do bankrota). MILLEROV MODEL: utjecaj poreza na strukturu kapitala kada investitori imaju različite porezne stope OPTIMALNA STRUKTURA KAPITALA Propadanje poduzeća se ispoljava kroz postojanje financijskih poteškoća (solventnostna napetost. ali i kada je stopa poreza na dohodak od dividendi izrazito mala TRŽIŠNI RIZIK I MM S POREZOM NA DOBIT: Hamada je razvio model zahtijevanog prinosa na tvrtku koja koristi financijsku polugu. Dodatni fin. Na taj način vrijednost poduzeća s dugom raste prema situaciji bez poreza za vrijednost poreznog zaklona. RIZIK POREZNOG ZAKLONA: u stvarnom svijetu postoji opasnost promjene kamatnih stopa pa i samog poreznog sustava – pa se javlja opasnost promjene veličine poreznog zaklona i same mogućnosti njegova korištenja. što znači nižu SV zaklona. Tako postaje upitno diskontiranje poreznog zaklona troškom duga poduzeća – tj. Porezna prednost dugova se pojavljuje kada je dohodak nakon poreza veći kod isplate kamata nego kod isplate dividendi. Moguće kad je stopa poreza na dobit manja od stope poreza na dohodak od kamata. ne djeluju prednosti poreznog zaklona jer su poništene djelovanjem osobnih poreza. – investitori plaćaju prez na ostvareni dohodak od kapitala. Zahtijevani prinos = nerizična kamatna stopa + premija poslovnog rizika + premija financijskog rizika A k SL = k F + (k M − k F ) βU + (k M − k F ) βU (1 − s z ) D AG Premija financijskog rizika ovisi o premiji poslovnog rizika. kombinancijom CAPM i MM modela. dobiva se stavljanjem tih dviju veličina u odnos: OSOBNI POREZI RPD = 1 −k s p (1 − s z )(1 −d s p ) RPD-relativna prednost dugova. poreznom teretu zarada poduzeća i strukturi kapitala prikazanoj odnosm duga i glavnice.

aktivnosti. administrativni troškovi (stečajni upravitelj npr).poremećaja: trošak agenata (povećava se u situaciji propadanja poduzeća). Povećanje uporabe poluge povećava SV troškova fin. Zaključci glede optimalne strukture kapitala: . a na teret vjerovnika.porezni zaklon 88 .tvrtke koje plaćaju poreze po višim stopama i za koje je to vjerojatnije u budućnosti mogu koristiti više duga od onih s nižim poreznim stopama – veći je porezni zaklon koji poništava troškove agenata i fin.poremećaja izazvat će za investitore smanjenje vrijednosti koju drže u poduzeću.mogućnost nastupanaj financijskih poremećaja kod zadužene tvrtke uzrokuju da troškovi potencijalni fin. gubitak najkvalitetnijih radnika. TROŠKOVI BANKROTA – legalne i druge pristojbe modificiraju ukupnu vrijednost poduzeća u stečaju.poremećaja i troškova agenata: . sudski troškovi.poremećaja u zahtjeve za prinosom TROŠAK AGENATA – management nastoji poduzimati određene poslovne akcije u korist vlasnika. rasprodaja imovine).rizik znači i veću vjerojatnost nastupanja fin. potrebno vrijeme za provođenje postupka se odražava na propadanje vrijednosti imovine pa i taj gubitak čini izravni trošak Neizravni troškovi – razni postupci managementa usmjereni na kratkoročno održavanje poduzeća koji dugoročno znače gubitak vrijednosti imovine (prestanak održavanja. U određenom trenutku zahtijevi za višom prinosom će se potpuno kompenzirati s koristima od poreznog zaklona – tako će se WACC povećavati. odvjetnički troškovi. kupci i dobavljači izbjegavaju poslovanje pa se smanjuje obujam posl.poremećaja.poremećaj od standardizirane i opipljive imovine .tvrtke sa značajnijom opipljivom imovinom se lakše zadužuju od onih čije je poslovanje pretežno izvedeno iz neopipljive imovine (goodwill. zbog toga u svoje zahtijeve za profitabilnošću ugrađuju troškove fin.poremećaja jer što poduzeće više posuđuje to više vrijednosti obećava svojim kreditorima. PREDNOSTI KORIŠTENJA DUGOVA: . ravnomjerno povećavajući zaduženost poduzeća. smanjuju prednosti poreznog zaklona. patenti). zbog toga što veći posl. Kreditori preuzimaju imovinu tvrtke koja ne podmiruje svoje obveze. smanjuju mogućnosti prilagođavanja investicijskih provizija i postupaka arbitraže. Specijalizirana i neopipljiva imovina imaju vjerojatniji gubitak na vrijednosti ako nastupi fin. Takve aktivnosti se sprečavaju restriktivnim klauzulama Međuovisnost poreznog zaklona.raste i smanjuje sadašnju vrijednost tvrtke.poremećaja – to doprinosi rastu WACC te smanjuje vrijednost poduzeća.poremećaja STEČAJ/BANKROT PODUZEĆA – najteži slučaj ispoljavanja fin.troškova predstavljaju jednu od komponenti vrijednosti tvrtke. Najčešće postoji situacija da imovina takve tvrtke vrijedi manje od tražbina vjerovnika. 2)Transakcijski troškovi – provizije i cjenovni te kamatni rasponi.postiže se kroz međuovisnost koristi od preznog zaklona koji izazivaju dugovi poduzeća i žrtava uslijed dodatnih zahtijeva za prinosom investitora zbog povećane vjerojatnosti nastupanja financijskih poremećaja . Izravni troškovi – troškovi provođenja stečajnog postupka:sudske pristojbe. oportunitetni troškovi – nemogućnost postizanja fer tržišne vrijednosti poduzeća u likvidaciji Troškovi bankrota terete prinose investitora i vlasnika i kreditora.por. na taj način raste vjerojatnost obustave plaćanja i vrijednost odvjetničkih tražbina i dr.poremećaja . Trošak bankrota predstavljaju troškovi provođenja tog postupka i padaju na teret dioničara.OSK se postiže kada se izjednače prednosti poreznog zaklona korištenih dugova i žrtve vezane za ugrađivanje troškova fin. Poduzimanje investicija za spas poduzeća OSTALE NESAVRŠENOSTI TRŽIŠTA: 1)Osobni porez investitora – porezi na prihod od kapitala i kapitalne dobiti.poremećaja pa su veći očekivani troškovi fin. Management teži rizičnijem poslovanju – ako dođe do nepovoljnih okolnosti većina gubitaka će pasti na teret vjerovnika. investitori ugrađuju troškove bankrota u svoje zahtjeve za prinosom. Vrijednost tvrtke s dugom = vrijednost tvrtke bez duga + SV poreznog zaklona – SV troškova financijskih poremećaja Ispoljavanje rizika fin.rizikom ako je ostalo identično.tvrtka s manjim poslovnim rizikom može koristiti više dugova prema tvrtki s većim posl. a ako se ostvare povoljne okolnosti većina koristi će pripasti vlasnicima.postoji optimalna struktura kapitala . Ostali troškovi fin. troškova fin.legalnih troškova – SV fin.

zatim eksterno – gdje je prioritet financiranje dugovima. 89 .. Prema poželjnosti su dakle zadržane zarade na vrhu – tako će biti orijentirana politika dividendi.smanjenje transaskcijkih troškova (troškovi emisije dionica su posebno visoki ako se nastoji povećati glavnica u kratkom roku – nepovjerenje investitora.za os nog p dn t riz ič rije dnos a v Vrije Vrijednost troška jsk o ri fin.poremećaja Vrijednost poduzeća na klo za og n rez klona t po or . nespremnost tržišta za prihvaćanje. Tvrtke s dobrom perspektivom će preferirati financiranje dugovima. Ova teorija upućuje na koristi konzervativnog pristupa struktuiranja kapitala .najprofitabilnije tvrtke posuđuju najmanje zato što ne trebaju eksterno financiranje (zz).poremećaja Te Vrijednost tvrtke bez duga Optimalna poluga zaduženost U uvjetima relativno niske zaduženosti vjerojatnost bankrota je toliko mala da je zanemariva tako da poduzeće s polugom vrijedi više od poduzeća bez poluge i to za SV poreznog zaklona. Rezultata ove teorije odražava se na strukturu kapitala sa će poduzeća u normalnimokolnostima nastojati definirati svoju ciljanu strukturu uz manju zaduženost od one optimalne kako bi omogućile financiranje iznimno dobrih oportuniteta – rezervni kapacitet posuđivanja. Uz malu zaduženost dolazi do pozitivnog utjecaja poreznog zaklona koji čini dugove jeftinijim oblikom financiranja. Uz određenu zaduženost se postiže minimalni trošak kapitala – to je OSK. Daljnim povećanjem zaduženosti se te prednosti kompenziraju povećanim troškovima očekivanih fin. kao i rizik obnavljanja dugova i promjene poreza. dvostruko djelovanje duga na vrijednost: a) povećanje vrijednosti zbog poreznog zaklona i b) smanjenje vrijednosti zbog izvjesnosti troškova bankrota/fin. a s siromašnim izgledima financiranje dionicama – investitori stoga tumače razne najave o financiranju kao signale proftinih izgleda poduzeća.) Teorija kompromisa – OSK je rezultat kompromisa prednosti i nedostataka korištenja dugova u strukturi kapitala poduzeća. smanjuju se prednosti zaduživanja tako da se vrijednost poduzeća sve sporije povećava (u odnosu na poduzeće bez poluge) do dosizanja točke maksimalne vrijednosti poduzeća. te tek na kraju pribjegava emisiji glavnice (kad pređe dužnički kapacitet). Unatoč objavljivanju podataka. dugovi su fiksna tražbina te su zato manje osjetljivi na promjene vrijednosti cijelog poduzeća – manji troškovi pribavljanja) . S druge strane ne postojanje dugova može oslabiti pažnju managera prema profitabilnosti) CILJANA STRUKTURA KAPITALA: 1. Kako je tu porezni zakon relativno mali neće doći do izražaja usporeni rast poreznog zaklona zbog rizika promjene poreznih stopa/sustava. odakle će se povlačiti u slučajevima nedostatka novca za financiranje. Manageri nemaju izbora jer će bez takvih investicija najvjerojatnije izgubiti svoje zaposlenje.izbora: poduzeće će nastojati financirati svoje investicijske oportunitete interno (zadržane zarade). U slučaju viška novca od zadržanih zarada će se on investirati u lako utržive VP. Zatim je u hijerarhiji financiranje dugovima. Kad poduzeće započne prilagđavati strukturu prema teoriji kompromisa ono mijenja glavnicu za dugove. pa se zato i naziva teorijom kompromisa. management ima bolje informacije o budućim izgledima od vanjskih investitora. 3) Hijerarhija fin. Tu su prednosti i koristi zaduživanja izjednačene – optimalna zaduženost.poremećaja pa se smanjenje WACC usporava.utjecaj na investicijsku politiku (zaduženost poduzeća utječe na investicijsku politiku – prevelika zaduženost stimulira vlasnike na rizične i time neprofitabilne investicije. Daljne povećanje vodi smanjenju vrijednost. 2) Teorija signaliziranja – postojanje asimetričnih informacija ima utjecaj na strukturu kapitala. Kako raste zaduženost poduzeća raste i vjerojatnost financijskih poremećaja. zatim hibridnim oblicima pa na kraju emisija glavnice. dok one manje profitabilne ne generiraju dovoljno novca pa ga moraju posuđivati.

2. nema troškova emisije i prometa dionica.glavnice.labavost nasuprot fin.) TEORIJA IRELEVANTNOSTI DIVIDENDI (Miller i Modigliani) – politika dividendi ne utječe na vrijednost dionica niti na troškove kapitala.Preferira se fin. iako je izvorno u domeni odlučivanja skupštine dioničara. 2)Likvidacijske dividende – distribucija dividendi na teret uplaćenog kapitala. U pravilu se isplaćuju kvartalno – više puta godišnje. utrživim VP.strane dugovi ograničavaju lagodno trošenje novca UTEMELJENJE CILJANE STRUKTURE KAPITALA: - managerski konzervatizam stavovi pozajmljivača i rejting agencija rezervni kapacitet posuđivanja i financijska fleksibilnost kontrola poslovni rizik struktura imovine stopa rasta profitabilnost porezi tržišni uvjeti POLITIKA DIVIDENDI DIVIDENDE – Svaka distribucija vrijednosti koju dioničko društvo vrši svojim dioničarima. a osim toga. Dividende su parcijalni interes dioničara – odnosno dioničari su dvostruko motivirani:dividendama i porastom vrijednosti investicije u budućnosti. Dakle dvostruka motiviranost: tekući novčani dohodak od ulaganja u dionice = dividende i povećanje vrijednosti običnih dionica u budućnosti = kapitalni dobitak Politika dividendi – utječe na raspodjelu ostvarene neto dobiti (ZNKP). Oblici dividendi: 1) Novčane dividende. odvija se izuzetno. Irelevantnost se zasniva na dualitetu interesa koji uzrokuju indiferenciju na politiku dividendi jer i dividende i akumulacija predstavljaju njihovo bogatstvo.napetosti (prezaduženost i odustajanje od dobrih investcija uslijed nemogućnosti emisije dionica) jer to znači da tvrtka raspolaže novcem. dobije se P1=D2/(k-g)=D1(1+g)/k-g te se P0 iz Gordonove formule oduzme. te zahtjeva legalnu registraciju. gP0 – porast vrijednosti dionice na kraju razdoblja: razlika vrijednosti dionice na kraju razdoblja i njene SV (P1-P0). Ako ne prime iznos dividende. ulagači i uprava raspolažu istim informacijama. 3) Distribucija materijalnih vrijednosti.) TEORIJA PTICE U RUCI (Gordon i Lintner) – u uvjetima stvarnog svijeta postoje potrebe za tekućim dohotkom (za financiranje tekućih potreba). Izvori dividendi: 1) Zarade poduzeća – tekuće i zadržane.dividendi. Povezana je sa samofinanciranjem i financiranjem. zadržana dobit uvećava vrijednost dionica koju oni mogu realizirati na tržištu („domaćinski“ kreirati dividende). dividende predstavljaju izvjesniji dohodak 90 . Ukupan prihod dioničara kroz jedno razdoblje: kS P0 = D1 + g P0 . politikom strukture kapitala te s temeljnim ciljem društva – maksimalizacija bogatstva dioničara/sv tvrtke kroz maksinalizaciju jediničnog kapitala prezentiranog dionicama. uz pretpostavku: dohoci i dobici se ne oporezuju. No financijska labavost vodi problemu agenata – scenarij „lagode“ managmenta. politika dividendi ne utječe na troškove vl. s dr. 2) Dioničke dividende/dividende u dionicama (podijela dionica). investicijska politika je neovisna o polit. politikom investiranja. odluka o isplati se delegira na upravu. TRI TEORIJE POLITIKE DIVIDENDI: 1. Vrijednost poduzeća ovisi o njegovoj profitnoj snagi i rizičnosti poslovanja a ne o načinu raspodjele dobiti na dividende i akumulaciju. utrživom relanom imovinom i otvoren pristup bankarskim kreditima.

zarada jednaka stopi trž. Pri tome je važan odnos između profitabilnosti koje poduzeće ostvaruje za svoje vlasnike i profitabilnosti koja zadovoljava njihove interese kao investitora u poduzeće. Tvrtke s ispodprosječnom profitabilnošću reinvestiranja povećanjem zz još više smanjuju vrijednost svojih 91 . vrijednost dionica je veća od knjigovodstvene/početne.glavnice. 3.konstantan odnos dugova i glavnice može se postati pj = r(1 – z) / ks – r*z (pj-jednadžba. vrijednost je manja od knjigov. r-profitabilnost dion. pri tome intezivnije zadržavanje dobiti povećava vrijednost dionica (zato poduzeća s iznadprosječnom prof. U tom slučaju politika dividendi ne utječe na vrijednost dionice jer se jednakim intezitetom vrednuju dividende i zz. MM su ovu teriju nazvali „zabluda ptice u ruci“ jer mnogi investitori reinvestiraju primljene dividende u istu ili sličnu tvrtku (odnosno smatraju da su zanemarili prave investitore koji su novac namijenili upravo toj djelatnosti). Dugoročno. Z – iznos zadržanih dobiti Derivat je modela kapitalizacije zarada (P0 = (Dt + Z)/ks).IRELEVANTNOST DIVIDENDI I OČEK. stoga različito vrednuju sigurniji prinos od dividendi i rizičniji prinos od reinvestiranja zarada – stoga politika dividendi utječe na veličinu troškova vl. Moguća 3 slučaja: profitabilnost vl.kapitala. WF se razlikuje od ovog modela kada se r i k razlikuju./početne. a ne o rizičnosti dohodaka (poltici dividendi). vrijednost dionica je jednaka knjigovodstvenoj odnosno nekoj početnoj (onoj po kojoj su dionice po prvi put prodane investitorima).na tržištu pa to utječe na politku dividendi . kada je stopa tekuće profitabilnosti reinvestiranja zad.kapitala veća. Politka dividendi je u tom slučaju neutralna u odnosu na vrijednost dionica o r > k. U tim slučajevima tvrtke s iznadprosječnom profitabilnošću reinvestiranja uvećavaju vrijednost svojih dionica povećanjem stupnja zz jer se zz jače vrednuju od distribuiranih dividendi. prednost zadržavanja zarada je za one koji imaju visoko opterećenje – mngmnt mora prepoznati u kojoju su mu poreznoj skupini dioničari i uskladiti s tim politiku dividendi. intezivnije zadržavanje dobiti umanjuje vrijednost dionica WALTEROVA FORMULA: Dt + P0 = r Z ks ks Dt – tekuće dividende. odnosu raspodjele neto dobiti te zahtijevanom prinosu. o ako je r = k.mogu intezivnije zadržavati dobit) o r < k.vrijednost dionice. KVANTITATIVNI PRISTUP .određeni sutpanj irelevantnosti postoji zbog dualiteta interesa vlasnika.kapitalizacije tada je Walterova formula jednaka modelu kapital. no uvjeti stvarnog svijeta utječu da očekivana profitabilnost nije jednostavna funkcija prosječne prof. dioničari će prodajom pretrpjeti određene transakcijske troškove koji će smanjiti njihovo bogatstvo.PROFITABILNOST – kako veličina dividendi i stope rasta ovise o odnosu raspodjele neto dobiti te se pretp. Osim toga ako ne dođe do isplate dividendi. jednaka ili manja od stope tržišne kapitalizacije. vrijednost tvrtke ovisi o rizičnosti njenih investicija. r – tekuća profitabilnost.zarada jer je tada r/k=1. (2) prihodi od distribuiranih dividendi podliježu oporezivanju u razdoblju u kojem su nastali. Za investitore je prinos od očekivanih tekućih dividendi sigurniji od pretpostavljene stope njihova rasta.) TEORIJA POREZNE DIFERENCIJE (Litzenberger i Ramaswamy) – (1) najčešće postoji blaži porezni tretman prihoda od kapitalnih dobitaka u odnosu na prihode od primljenih dividendi – stoga investitor ostvaruje veći prihod u slučaju intezivnijeg zadržavanja zarada u poduzeću.od potencijalnih budućih kapitalnih dobitaka ili buduće distribucije dividendi. zadržavanjem zarada je moguće odgoditi plaćanje poreza ako se realizacija kapitalnog dobitka ostavi za iduće razdoblje (3) postoje investitori s visokim i niskim poreznim opterećenjem (ili oslobođeni). z-stopa zadržavanja zarada) Jednadžba pokazuje da jedinična vrijednost dionice ovisi o profitabilnosti dioničkog kapitala.

investicijskim strategijama. dioničari se mogu razlikovati prema potrebi za tekućim dohotkom – mladi investitori će favorizirati rastuće dionice. Isplata dividendi predstavlja određeni indikator financijske snage tvrtke. opće ek. tekućim i očekivanim zaradama poduzeća.): 92 . stoga se različito ponašanje intersnih grupa dioničara naziva efektom klijentele. U uvjetima asimetričnih informacija – izglasano povećanje dividendi označava prosperitet. što je porezni teret pojedinaca veći favorizirat će zz. INFORMACIJSKI EFEKT - – cjenovne reakcije na objavljene dividende rezultat su neočekivanih promjena veličine izglasanih dividendi u odnosu na očekivanja. REZIDUALNA TEORIJA DIVIDENDI ČINITELJI POLITIKE DIVIDENDI: RAZLOZI PRO I CONTRA DIVIDENDAMA: 1) U prilog isplate dividendi a)Potreba za tekućim novčanim dohotkom (javljaju se transakcijski troškovi . Investiranje po profitabilnosti nižoj od troška kapitala (=ks jer se razmatra poduzeće koje se samofinancira) vodi negativnim ČSV što smanjuje vrijednost dion. Očekivanja se temelje na već isplaćenim dividendama. se odvija samo ako se očekuju povoljniji učinci. 2) Protiv isplate dividendi – a) Porezi i b)efekt klijentele (različito ponašanje interesnih grupa).situacije. TEORIJA OČEKIVANJA STABILNOST – - nastojanje održavanja stabilnosti dividendi. snage i slabosti industrije te oč. (npr. a umirovljenici dohodovne).dionica jer se zz slabije vrednuje od distribuiranih dividendi. S druge čak i povećanje isplate dividendi može rezultirati padom cijene dionica ako je to povećanje bilo niže od očekivanog. – svi dioničari nemaju jednak porezni teret stoga poduzeće mora prepoznati strukturu svojih dioničara/klijentelu. b) Veći stupanj izvjesnosti prihoda od dividendi. Poduzeće treba zadržavati zarade sve do onog stupnja dok se marginalna profitabilnost reinvestiranja zz ne izjednači s troškom glavnice jer se do tad dioničarima ostvaruje veća vrijednost nego distribuiranjem dividendi. što vodi stabilizaciji cijena dionica POLITKA DIVIDENDE U PRAKSI (DODATNI ČINITELJI POLIT. s dr. Zbog toga se često zagovara potreba stabilnosti dividendi kroz određeno vrijeme.strane institucionalni investitori podliježu znatno nižem porezu na dohodak od dividendi ili ga uopće ne plaćaju (MF) pa će favorizirati dividende. – politika dividendi treba ovisiti o profitabilnosti namjeravanih investicija. promjena polit. Ako investicije obećavaju viši profitabilnost od troška kapitala treba zadržavati zarade i profitabilno ih reinvestirati (dolazi do rasta vrijednosti dionica uslijed prihvaćanja projekata s pozitivnim ČSV).nemogućnost domaćinskog stvaranja dividendi).promjene vladine politike Jedino ako su izglasane dividende jednake očekivanima se cijena dionice neće mijenjati. Dividende se isplaćuju samo kao rezidualni dio ostvarenih zarada za kojeg poduzeće nema porofitabilnih investicijskih oportuniteta. S obzirom da mngmnt želi izbjeći izlasavanje smanjenja dividendi to će se svako smanjenje tretirati negativno – neispunjena/iznevjerena očekivanja. UČINAK KLIJENTELE - – dividende jesu sredstvo komunikacije poduzeća s investitorskom javnošću. prije svega radi informacijskog efekta. Profitabilnost glavnice ovisi o profitabilnosti ukupne imovine te o strukturi kapitala.DIVID. Investitori kupuju dionice prema utemeljenoj politici dividendi (koja im najviše odgovara) – pojavljuje se zahtijev za konzistentnom politikom. Naziva se još hipotezom signaliziranja – postupci managementa signaliziraju investitoru očekivanja mangmnta o budućem poslovanju. a smanjenje loše oportunitete..

4) Datum sastavljanja liste dioničara – kojima će se isplatiti dividende. Više puta isplaćene ekstra-dividende formirat će dodatna očekivanja. no i veća poduzeća sa stajališta hijerarhije izbora. 5. no kod njih emisija dionica će davati veće negativne efekte nego kod poduzeća s skučenim mogućnsotima fin. 2-4 tjedna nakon izglasavanja/oglašavanja 5) Datum isplate – isplata dividendi dioničarima s liste. 3) POLITIKA ISPLATE MANJIH REGULARNIH DIVIDENDI PLUS EKSTRA DIVIDENDE NA KRAJU GODINE – redovne dividende se isplaćuju u relativno manjim iznosima. 2-4 tjedna nakon liste STANDARDNE POLITKE DIVIDENDI: 1) POLITIKA KONSTANTNOG ODNOSA ISPLATE – stabilan odnos iznosa dividendi i zz. zahtijevi za održavanje NOK na određenoj razini. kumuliranje i nadređenost dividendi) 2. PROCEDURA ISPLATE DIVIDENDI: 1) Datum izglasavanja dividendi – dividende izglasava uprava. zbog toga vlasnici mogu preferirati financiranje dugovima i zadržavanjem zarada čime kontrola neće doći u pitanje.snage poduzeća 3) Datum kada se dividende odvajaju od dionica – dionice se preprodaju i za vrijeme kad su dividende izglasane. stvaranje pozitivnog imagea fin. a u prosperitetnim godinama se isplaćuju i ekstra dividende (nazivaju se i dividende na kraju godine). LEGALNA OGRANIČENJA – zakonska i statutarna ograničenja (zabrana isplate dividendi na teret uplaćenog kapitala i zabrana isplate dividendi iznad iznosa akumuliranih zarada. određuje se datum nakon čega se prodaju bez prava na dividende (koje pripadaju prodavatelju). datum utvrđen statutom poduzeća odnosno općim ugovorom o emisiji.1. Dakle tvrtke sa stabilnijim zaradama mogu distribuirati značajnije proporcije realiziranih zarada u dividende jer se neće očekivati problem održavanja njihove razine. da bi se spriječile dileme kome pripadaju u vrijeme od stvaranja liste do stvarne distribucije. Ovom politikom će u slučaju oscilacije neto zarada značajnije oscilirati zz. ograničenja vezana za stečajni zakon . RASPOLOŽIVOST IZVORA FINANCIRANJA – mala i novoformirana poduzeća koja imaju lošiji pristup tržištu kapitala će biti prisljena interno povećavati kapital da bi financirala svoje investicije stoga će snažnije zadržavati dobit. SOLVENTNOSNA SITUACIJA TVRTKE – utječe izravno na sposobnost poduzeća da isplati očekivane dividende 3. INFLACIJA –utječe da novac od amortizacije nije dovoljan da bi se zamijenila dotrajala fiksna imovina.zabrana isplate kada obveze premašuju imovinu) te ograničenja koja rezultiraju ugovorima o dugovima i emisiji povlaštenog kapitala (restriktivne klauzule – ograničavanje dividendi dok se dugovi ne vrate. pa postoji pritsak na zadržavanje zarade radi izvršavanja zamjene. 6. ALTERNATIVE NOVČANIM DIVIDENDAMA: 93 . 4. Bitno je da se signalizira dioničarima da temelje svoja očekivanja na regularnoj dividendi jer je isplata ekstra iznosa nesigurna. zbog značaja stabilnosti i nepovoljnih reakcija tržišta na neočekivane promjene. KONTROLA – ako postojeći dioničari ne mogu sudjelovati u novim emisijama dolazi do opasnosti razvodnjavanja stečene kontrole poslovanja poduzeća. povećavat će se samo ako manageri smatraju da se to može osigurati budućim poslovanjem. Najčešće je 4/5 dana prije sastavljanja liste dioničara. PREDVIDIVOST ZARADA – kod tvrtki s fluktuirajućim zaradama bit će naglašeniji oprezniji pristup politici dividendi. Također raste cijena permanentne imovine pa su potrebne investicije u povećanje dugoročnog investiranja takve imovine. kako iznos ostvarenih neto zarda može oscilirati kroz vrijeme ovakva politka može izazvati i znatne oscilacije iznosa dividendi po dionici 2) POLITIKA STABILNIH DIVIDENDI PO DIONICI – osigurava kroz vrijeme njihov stabilan iznos. uz to se utvrđuju i svi ostali relevantni datumi 2) Datum oglašavanja – nije obvezan. ali mnoge tvrtke oglašavaju izglasane dividende i datume njihove isplate. će preferirati zz.

– kako je zadržavanje zarada najpovoljni način financiranja poduzeća pozivaju dioničare da distribuirane dividende reinvestiraju u poduzeće. PLANOVI REINVESTIRANJA DIVIDENDI omogućavaju dioničarima automatsko reinvestiranje dividendi u dionice poduzeća koje im ih je isplatilo. Za poduzeća DRP predstavljaju sredstvo povećavanja stupnja zz bez izglasavanja smanjenja dividendi. Za dioničare koji se odazovu na poziv za reinvestiranje, amanjenje stupnja distribucija zarade je povoljnije od reinvestiranja primljenih dividendi. Povećava se lojalnost dioničara tvrtki koja se brine za povećanje svog kapitala. Troškovi DRP su registracija takvih dionica kod regulatora i kod organizatora tržišta, transakcijski troškovi terete poduzeće – stoga je to skuplji način formiranja glavnice od zadržavanja zarada, ali jeftinije od emisije. Osnovne prednosti za investitora je mogućnost troškovno učinkovite kupnje dionica poduzeća (reinvestiranje bez troškova). Nedostaci za investitora: zz zbog poreza bi mogle biti bolje rješenje nego distribucija dividendi na koje se plaća porez a zatim reinvestira u poduzeće te vođenje evidencije o stalnim investicijama.
REINVESTIRANJE DIVIDENDI

VRSTE DRP:
1 REINVESTIRANJE U POSTOJEĆE I NOVE DIONICE – sa stajališta

dionica u koje se reinvestiraju dividende razlikuju se 2 plana, kod oba dioničari dolučuju da li nastaviti primati dividende, investirati dio ili ukupne: - plan investiranja u postojeće/stare dionice – fin.institucija povjerenik kupuje tim sredstvima dionice na otvorenom tržištu te ih alocira na račune dioničara sudionika plana. Transakcijski troškovi su relativno mali zbog volumena kupnje. - plan reinvestiranja u novoemitirane dionice – oblik nove emisije koja povećava kapital poduzeća, jeftiniji oblik emisije te se dionice kupuju bez ikakvih troškova za dioničare koji su se odlučili na reinvestiranje 2 REINVESTIRANJE UZ DISKONTNU CIJENU – dionice se mogu steći uz određeni diskont na tržišnu cijenu nove dionice što stimulira dioničare da se uljuče u DRP.
3 PLANOVI PREMA VOĐENJU:

- dionička društva – ponekad angažiraju i transferne agente za vođenje planova – oni vode DRP za više tvrtki, koriste ekonomiju razmjera i širi krug investitora - brokerske kuće – koje omogućavaju dodatnu kupnju dionica čak i ako sama tvrtke ne omogućava reinvestiranje dividendi. Pojedinac plaća nakandu za posredovanje, dok broker prema aranžmanu kupuje dionice temeljem dividendi bez dodatnih troškova.
PLAN KUPNJE DIONICA:

neki DRP omogućavaju kupnju dionica iznad visine primljenih dividendi, sponzoriraju ih tvrtke za svoje dionice. Dodatna stjecanja dionica uz uvjete koje imaju dioničari koji reinvestiraju. Neki omogućavaju uplate od plan od strane ne-dioničara – zato ih je bolje nazvati planovima kupnje dionica (SPP). DISTRIBUCIJA DIVIDENDI U DIONICAMA (dividendne dionice): isplata dividendi kroz distribuciju dionica.Kompromis između zadržavanja zarada i isplate dividendi, tako što se dividende distribuiraju, ali se novac zadržava u poduzeću. Instrument prevladavanja jaza između potrebe za stabilnim dionicama i potrebama financiranja ekspanzije poduzeća. Distribucija se može obaviti trezorskim ili novoemitiranim dionicama. Nova emisija se naziva interna emisija dionica jer je usmjerena na postojeće vlasnike i ne donosi svjež novac u poduzeće. Postupak podjele ovih dionica odrazit će se samo na promjenu strukture vlasničke glavnice poduzeća – smanjuju se iskazane zadržane zarade, povećava se vrijednost iskazanih običnih dionica (po nom vrijednosti) i kapitalnog dobitka (premija iznad nom vrijednsoti). Tržišna vrijednost dionica opada za propociju za koju opada knjigovodstvena vrijednost. UČINCI EMISIJE DIVIDENDNIH DIONICA: - povećanje vl.kaptiala bez većih troškova emisije, zadržavanje stečenih proporcija vlasništva, - ograničen izvor financiranja – zadržavanje novca u poduzeću,

94

- vlasnici mogu realizirati dividende prodajom dionica na tržištu (domaćinsko kreiranje dividendi) te u tom slučaju podliježu plaćanju poreza na kapitalnu dobit, ne na dividende (koji je obično viši) no te se koristi umanjuju za transakcijske troškove, - indikator budućih većih profita – zarade se zadržavaju jedino ako se mogu profitabilno reinvestirati, - ako poduzeće nastavi s politikom stabilnih dividendi i isplatom redovitih dividendi – dioničari će u budućnosti primiti veći iznos D jer se redovne dividende isplaćuju na veći broj glavnih dionica nastalih u emisiji div.dionica. - svi učinici bonusnih emisija BONUSNE EMISIJE: emisije dionica korporacije svojim postojećim dioničarima tako da u tom postupku poduzeće ne prima nikakv novac. Radi se o tzv.internoj emisiji dionica, dolazi do promijene broja gl.dionica i do promjene strukture vlasničke glavnice – ali ne do povećanja. - emisija divdendnih dionica - dijeljenje dionica - druge bonusne emisije
DIJELJENJE/CIJEPANJE DIONICA: postupak

povećanja br.gl.dionica. obavlja se proporcionalnim smanjenjem nominalne vrijednosti dionica pa se postojećim vlasnicima zamijenjuju strare s proporcionalno veći broj novih; usitnjavanje dionica jer se sada nalaze u opticaju u manjim apoenima. Dolazi do proporcionalnog smanjenja knjigovodstvene vrijednosti dionice, do vrijednost glavnice ostaje nepromijenjena. Svaka emisija div.dionica iznad 25% postojećih se tretira kao djeljenje dionica. Smanjenje tržišne vrijednosti u istoj proporciji u uvjetima savršenog tržišta PRO razlozi djeljenja dionica: - povećanje tržišnosti – u slučaju da je cijena bila obeshrabrujuća za male investitore; troškovi prometa po dionici u punim lotovima su niži u odnosu na promet manjih količina – nepotpuni lotovi. Visoka cijena pomnožena s brojem dionica u lotu može isključiti mnoštvo investitora iz potražnje. - informacijski efekt – djeljenje dionica se može promatrati kao indikator očekivanog rasta poduzeća; naime u slučaju brzog rasta cijena bi se dionica znatno povećala ako se ne bi izvršilo dijeljenje što bi moglo znatno umanjiti njihovu tržišnost, zato poduzeće unaprijed provodi cjepanje kako bi osiguralo njihovu normalnu likvidnost u uvjetima kad investicije počnu davati rezultate - strategije otrovne pilule – obrana od preuzimanja poduzeća, povećavanjem broja dionica za potencijalnog preuzimača može predstavljati značajan financijski teret zbog čega bi on odustao od preuzimanja CONTRA: transakcijski se troškovi relativno smanjuju povećanjem njihove tržišne vrijednosti a razlog je fiksna komponenta brokerske provizije.
OKRUPNJAVANJE DIONICA:

reverzibilno dijeljenje; postupak smanjenja broja glavnih dionica uz proporcionalno povećanje njihove nominalne vrijednosti. Efekti su suprotni cijepanju. Pozitivni efekti su smanjenje transakcijskih troškova i rast respektabilnosti dionica  DRUGE BONUSNE EMISIJE – poduzeće može provoditi različita rezerviranja zarada za posebne namjene (kao dio rač.konvencije, radi ostvarivanja posl.ciljeva – alternativa politici dividendi gdje se rezervama dio dobiti zaklanja od raspodjele visokim dividendama). Rezerve imaju obilježja vl.glavnice te predstavljaju njen dio – ali ih karakterizira određen stupanj privremenosti/neizvjesnosti. Na temelju formiranih rezervi se može obaviti emisija bonusnih dionica (mimo emisije dividendnih i dijeljenja). Radi se ponovno o internoj emisiji kojom se povećava broj gl.dionica, a koje se distribuiraju vlasnicima na temelju zz i rezervi razmjerno njihovom udjelu u broju gl.ob.dionica. knjigovodstveno se provodi preknjižavanjem dijela zz i rezervi na račun običnih dionica (vrši se na temelju fer procijenjene vrijednosti dionica, glavnica se uvećava za nominalni iznos bonusnih dionica, a razlika se knjiži na teret kapitalne dobiti). Karakteristike su jednake dividendnim dionicama i dijeljenju. Emisijom se također povećava dužnički kapacitet: eliminira se rizik da će se formirane rezerve u budućnosti utrošiti u određene svrhe odnosno da će se zz podijeliti u obliku dividendi. Prenošenjem dijela 95

glavnice na sigurnije pozicije u okviru upl.vl.glavnice povećava se respektabilnost vl.glavnice jer je zabranjena distribucija dioničarima na teret uplaćenog kapitala. Ovo vrijedi i za emisiju div.dionica jer transformiraju opće rezerve u obliku zz u uplaćeni kapital. To može poboljšati stavove kreditora i dr.analitičara jer se povećava sigurnost za vjerovnike. Informacijski učinak glede budućih dividendi poduzeća – kako se div izglasavaju u fiksnom iznosu po dionici to se isti iznos treba očekivati i nakon ovih postupaka – dakle zbog većeg broja dionica treba očekivati povećanje dividendi. OTKUP VLASTITIH DIONICA – poduzeće može privremeno otkupiti vlastite dionice. Otkupljene dionice postaju trezorske dionice, ne nose nikakva prava, te se mogu ponovno prodati. To je kontrakcija aktive i pasive poduzeća. Otkup se može izvršiti pojedinačnim akcijama na tržištu kapitala, javnom ponudom svim vlasnicima (opći tender),određenim grupama ili pojedinačnim investirorima. Otkupljuju se viškovima novčanih sredstava ili na temelju novopribavljenih sredstava iz tuđih izvora.
RAZLOZI PROVOĐENJA OTKUPA:

1) Sprečavanje pada cijena dionica na tržištu (povećavanjem potražnje im se stabilizira cijena) 2) Osiguravanje potrebnog broja dionica za - obećane konverzije i prava kupnje dionica (ukoliko ne želi emitirati novu emisiju da bi realiziralo izvršenje opcija morat će osigurati takve dionice otkupom na tržištu) - za provođenje namjeravanih poslovnih kombinacija (npr fuzije) - izvršenje managerskih i zaposleničkih opcija (smanjenje potencijalnih troškova agenata) 3) Reakcija na zlonamjerne poteze na tržištu; 4) Alternativa politici dividendi (umjesto distribucije novčanih dividendi otkupljuju se dionice od dioničara koji su na to pristali. Iskupljeni dioničari dolaze do novčanih sredstava, a oni koji drže dalje do određenog povećanja vrijednosti svojih dionica) 5) Stabilizacija cijena postojećih dionica prije otpočinjanja nove emisije (npr.sindikat IB) Otkup dionica se može promatrati kao investicija – potencijalno povećanje bogatstva vlasnika dioničkog poduzeća koji će preostati nakon otkupa suprotstavlja financijskoj efikasnosti drugih namjeravanih invest.projekata poduzeća. Otkup vl.dionica predstavlja kontrakciju imovinske bilance poduzeća u slučaju da se obavlja novčanim sredstvima kojima raspolaže poduzeće – kako se kontrakcija u pasivi vršina teret vl.glavnice, otkup će predstavljati smanjenje knjigovodstveno prikazanog učešća vl.glavnice u financijskog struktiri poduzeća (strukturi kapitala) - Ako se otkup vrši na temelju novčanih sredstava novopribavljenih dugova, knjigovodstveno gledano doći do smanjenja udjela vl.glavnice = povećani intezitet korištenja financijske poluge. U oba slučaja dolazi do povećane sumnje potencijalnih kreditora u kreditni kapacitet tvrtke.
MOGUĆI EFEKTI OTKUPA: u

pravilu izaziva porast zarada/dobiti po dionici (↑EPS). Razlog je taj da se zarade koje može ostvarivati poduzeće sada dijele na manji broj običnih dionica koji preostaje nakon provedenog otkupa. Ako P/E odnos ostane nepromijenjen može doći do porasta cijene po dionici (PPS). (zato se otkup smatra dobrim sredstvom za povećanja vrijednosti dionica poduzeća). Čimbenici koji utječu na isplativost poduzimanja takvih akcija npr. reakcije investitora na javnu ponudu svim dioničarima poduzeća za otkup vl.dionica, zatim postupci financiranja otkupa koji mijenjaju strukturu kapitala tvrtke, a time i stavove investitora o poduzeću. Otkup s raspoloživim novčanim sredstvima (kao alternativa isplati dividendi) - poduzeće bez dugova: bogatstvo vlasnika (koji nastavljaju držati dionice) bi se povećalo kad bi se dionice mogle kupiti po njihovoj tekućoj tržišnoj cijeni. Oni vlasnici koji su pristali prodati svoje dionice prolaze lošije od vlasnika koji su ih nastavili držati . Zbog toga dioničari u pravilu neće biti spremni prodati po tekućoj cijeni (koju mogu dobiti i od dr.investitora na tržištu). Poduzeće će morati 96

koriste se za agresivne investicijske strategije 97 . empirijski dokazi to ipak ne potvrđuju u znatnoj mjeri .instrument.kombinacija ili onemogućavanje preuzimanja skupljeg vl. zamjena dijela VG s dugovima predstavlja zamjenu skupljeg kapitala jeftinijim . najveći broj se odnosi na buduće akcije glede stjecanja ili otuđivanja neke imovine .troškovi terete poduzeće. kad bi se otkup obavio po tekućim tržišnim cijenama to bi bila bolja alternativa od distribucije dividendi jer bi rezultirala povećanjem cijena dionica poduzeća. Rezultat toga je pozitivno djelovanje poreza na dobit na efekte fin. Na taj način je izgledno povećanje bogatstva za ostale vl.nazivaju se još: uvjetovane tražbine – tražbine iz izvedenih VP su uvjetovane tražbinama iz imovinskih oblika iz kojih su izvedeni . Dakle iskupljeni vlasnici ostvaruju izvjestan (siguran) dohodak u usporedbi s rizičnim dohotkom vlasnika čije dionice nisu otkupljene.otkup se može tretirati kao investicija – ako se očekuje porast vrijednosti dionica na tržištu.vlasnici dionica koji preostanu nakon otkupa mogu ostvariti određene prednosti . najčešće VP . 6. Takav otkup može imati manje administrativne i legalne troškove u odnosu na javnu ponudu (tender) – cilje je ostvarivanje određenih posl. Otkup se često vrši kada se vjeruje da su dionice tvrtke podcijenjene ne bi li im se povisila cijena na tržištu. Ipak vlasnici dionica mogu pristati na otkup po cijeni ispod ravnotežne jer oni tada ostvaruju realiziranu tržišnu vrijednost svojih dionica za razliku od vlasnika čije se dionice ne otkupljuju.1.kapitala - OTKUP JEFTINIJIM KAPITALOM (ne kao alternativa isplatama dividendi): zamijena jeftinijim. formiranim emisijom dugova .troškova. Ako bi se otkup izvršio uz ravnotežnu cijenu (tržišna+premija) obje su varijante jednako učinkovite – ne dolazi do povećanja bogatstva za vlasnike.dionica specifičnoj grupi vlasnika (odd-lot investitorima – koji posjeduju manji broj dionica od punog lota (obično 100 dionica)) – s obzirom da su njihovi transakcijski troškovi viši (jedinični troškovi transfera VP) oni bi mogli pristati na otkup ispod ravnotežne cijene jer u slučaju otkupa tran. koji ostvaruju potencijalno veće bogatstvo kroz novoformiranu tržišnu vrijednost svojih dionica.- za otkup ponuditi premiju iznad tekuće tržišne cijene. usmjereni otkup – otkup dionica u dogovoru s pojedinačnim vlasnicima većih paketa dionica. izvedenica) . ne dioničare.to su financijski instrumenti (i onda kad se izdaju za nefinancijsku imovinu). ta imovina zove vezana imovina (roba.u svim prilikama ukojima se postojeća struktura kapitala nalazi osjetno ispod optimalne. U slučaju potpunog pametnog tržišta (savršenog i efikasnog) premija treba izjednačiti učinke otkupa za obje grupe dioničara.poluge. poduzeće s dugovima (D/E=1): rezultati su jednaki kao za poduzeće bez dugova.vrijednost/cijena im je izvedena iz neke druge temeljitije varijable – neke imovine za koju se sastavlja. ponuda otkupa vl. posebno u slučaju minimizacije tr. fin. IZVEDENICE/derivativi/izvedeni VP – instrumenti kojima se provode određeni terminski poslovi.potencijalni kapitalni dobitak uslijed rasta tržišne vrijednosti dionica. taj efekt se uspoređuje s efikasnošću ostalih investicijskih oportuniteta tvrtke (obično je to najbolja investicija za visokoprofitabilne tvrtke).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->