P. 1
Pravna informatika-SONJA

Pravna informatika-SONJA

|Views: 438|Likes:
Published by Marija Galić

More info:

Published by: Marija Galić on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

Informatika za pravnike Temeljna literatura: •Mecanovic, Ivan: UVOD U PRAVO INFORMACIJA, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 1997.

(1-89; 127-155) 2. Lozina, D./ Klaric, M.: Nova javna uprava, Split, 2003. str. 65 – 150. Dopunska literatura: •Tudman, M.: Teorija informacijskih znanosti, Informator Zagreb, 1998. •Dragicevic, D.: Kompjutorski kriminalitet i informacijski sustavi •Zima, P.: Bilješke s predavanja, Osijek, 2006. Zakonski tekstovi: • Zakon o pravu na pristup informacijama, NN, 172/2003 • Zakon o medijima, NN, 163/2003 (odgovornost novinara-urednika, pravna zaštita) • Zakon o elektronickim medijima, NN, 122/2003 • Zakon o javnom informiranju, NN, 22/1992 • Zakon o javnom priopcavanju (procišceni tekst), NN, 69/2003 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka, NN, 108/1996 • Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN, 103/2003 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN, 167/2003 • e-Državna uprava • Središnji državni ured za e-Hrvatsku je nadležno tijelo državne uprave zaduženo za objedinjavanje nabavke informacijsko-komunikacijske opreme. U okviru toga Ured nabavlja informacijsko-komunikacijsku opremu, licence, programske i druge proizvode (Microsoft, Sophos, Oracle) te konzultacijske usluge za sva tijela državne uprave. • Uz osiguravanje programske podrške tijelima državne uprave, a kao preduvjet stvaranju transparentne i efikasne državne uprave u tijeku je izrada Plana za informaticko obrazovanje službenika i namještenika u državnoj upravi (ECDL). • Maticni uredi i službe za popise biraca informatizirani su jedinstvenim aplikativnim rješenjima Središnjeg državnog ureda za upravu. • Svi maticni uredi i službe za popise biraca rade lokalno sa koncepcijom objedinjavanja podataka u jedinstveni centralni sustav. . • Na nivou maticnih ureda u postupku je povezivanje maticnih ureda u centralni sustav. • Konacni ciljevi povezivanja maticnih ureda u centralni sustav su: objedinjavanje, kontrola i kvaliteta podataka; mogucnost izdavanja bilo kog dokumenta iz bilo kog maticnog ureda u RH te stvaranje e-matica - ureda koji ce izdavati sve dokumente iz državnih matica na osnovi zahtjeva upucenog putem Interneta. • e-Pravosude • U provedbi programa e-Hrvatska do sada su najveci pomaci napravljeni u podrucju pravosuda. • Ministarstvo pravosuda pokrenulo je projekte s ciljem uvodenja modernih metoda rada i umrežavanja svih pravosudnih institucija: • ePortal Ministarstva pravosuda; • integrirani informacijski sustav za pravosudne ustanove (Integrated Court Case Management System); • Baza zemljišnih podataka (BZP);

• • • • •

Internet gruntovnice; sustav za kaznenu i prekršajnu evidenciju te projekt multifunkcijske smart kartice za sustav pravosuda. Ministarstvo pravosuda, www.pravosudje.hr e-Obrazovanje

• Projekti u podrucju obrazovanja u nadležnosti su Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. • Projekt Informacijski sustav visokih ucilišta (ISVU) razvijen je i implementiran na desetak visokoškolskih ustanova, a na još tridesetak ustanova zapoceo je projekt implementacije. • Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP) u redovnom je radu. • Projektom opremanja školskih knjižnica racunalnom opremom opremljeno je 300 školskih knjižnica. Projekt se nastavlja i u 2005. godini. • U podrucju programske podrške sve škole opremljene su licenciranom programskom potporom Microsoft. • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, http://www.mzos.hr Informacijski sustav visokih ucilišta - ISVU, http://www.isvu.hr Giga CARNet, http://giga.carnet.hr/ • e-Zdravstvo • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi - nastavak projekta Informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite. • Implementacija Informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite uskoro ce zapoceti, a uskoro se ocekuje i odluka Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o projektu Integriranog bolnickog informacijskog sustava pracenja pacijenata i poslovanja cijele bolnice (IBIS). • Procjenjuje se da ce uvodenje IBIS-a donijeti znacajne uštede u radu i troškovima poslovanja. Primjenom IBIS projekta nastavlja se smanjenje papirologije, a vec sada su omogucene neke transakcije u okviru bolnickog informacijskog sustava (HZZO prihvaca bolnicke racune i u elektronickom obliku). • e-Poslovanje • Stvaranje pravnog okruženja u Republici Hrvatskoj za uspješan razvoj elektronickog poslovanja zapocelo donošenjem Zakona o elektronickom potpisu u sijecnju 2002. godine i Zakona o elektronickoj trgovini u studenome 2003. godine te sukladnih propisa. • U domeni uporabe elektronickih dokumenata kao i njihovog pravnog prihvacanja u poslovanju, utvrdena je potreba donošenja Zakona o elektronickom dokumentu. U 2004. godini pristupilo se analizi potreba, upoznavanju s pravnim stecevinama Europske unije na podrucju pravnog uredivanja uporabe elektronickih dokumenata. • Zadaca Strucne skupine je napraviti popis minimalnih funkcionalnosti objedinjenih na jednoj smart kartici u svrhu osobne identifikacije, primjene naprednog elektronickog potpisa te podrške poslovnih procesa u sustavima zdravstva i pravosuda. • Zakon o elektronickom potpisu (NN 10/02) Zakon o elektronickoj trgovini (NN 173/03) Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektronickih potpisa za tijela državne uprave (NN 146/04) Uvodno • Roscoe Pound – usporeduje pravo sa društvenim inženjeringom – uredivanje nacina ljudskog ponašanja s ciljem uspješnog osiguranja društvenih interesa

• Pravo kao oblik društvenog inženjeringa imalo je kroz povijest dvije osnovne funkcije: - rješavanje sporova - održavanje društvenog reda • U modernom društvu opca funkcija prava je da služi kao sredstvo za unapredenje društvene pravde – mnogo je posebnih funkcija • Dvojak je utjecaj na pravo (ovih tehnologija): - Informacijska tehnologija doprinosi porastu svih vrsta ljudskog komuniciranja, pri cemu se povecava mogucnost izbijanja sporova - Širom upotrebom novih tehnologija nastaju novi pravni problemi (medicina-moralkompjutorski kriminal); • Izmedu covjeka i pojavnog svijeta – razne relacije – jedna od njih je spoznajna korelacija u okviru koje pojavni svijet emitira podatke koje covjek spoznaje • Na temelju te spoznaje covjek stvara svoje znanje i saznanje, pretvarajuci podatke u informacije, koje cine znanje. • Podatak je u pravilu dio informacije dostupan podjednako svim ljudima • Informacija je interdisciplinarni fenomen i svaka pojedina znanost proucava pojedine segmente ovoga problema, tako i pravna znanost • Informacijske znanosti – znanost o informacijama pojavljuje se 60-ih godina 20.st. • Predmet istraživanja Prava informacija je informacija promatrana kao proces stjecanja znanja, stvaranje nove forme znanja i saznanja, odnosno modela znanja, te uspostavljanje razlicitih odnosa uz informaciju kao objekt pravnog proucavanja. • Uz novu pravnu granu – pravo informacija pojavljuje se niz konkretnih odnosa koji nastaju iz stvorenih tehnologija, odnosno pratecih pravnih pitanja vezanih uz nove tehnologije: – Pravo industrijskog vlasništva – Autorska prava (software) – Javno informiranje, javni mediji, informacijski sustavi. • Rijec informatika – prvi upotrebljava Philipe Dreyfus 1962. godine, a izveo ju je iz rijeci information i automatique – Information = informacija, (na odredeni nacin poredan niz signala) – Automatique = stroj bez pomoci covjeka nastavlja rad • Automatizacija obrade podataka zapocinje znacajnije krajem 19. st. • Korištenje termina AOP = automatska obrada podataka • Razne su definicije informatike – znanost sistematskog i efikasnog obradivanja informacija kao medija ljudskog znanja i medija za komuniciranje, uz pomoc automata (strojeva) • Informatika je temeljna znanstvena disciplina o sustavnoj i racionalnoj obradi podataka pomocu automatiziranih strojeva pri cemu informacijom smatramo – znanje koje omogucuje pravovremeno donošenje odluka o pojavama i procesima u vremenu i prostoru • Informacije su mediji ljudskog znanja u tehnološkom, ekonomskom, sociološkom, pravnom smislu • Dominirajuce tehnologije našega (informacijskog) društva su one koje se odnose na prikupljanje, obradu, cuvanje i širenje zvucnih, slikovnih i numerickih informacija i to uz pomoc kompjuterske i komunikacijske tehnologije zasnovane na mikroelektronici. - Zašto nastaju novi pravni problemi? Informacijska tehnologija ne postupa sa informacijom tradicionalno, a pravo je reguliralo (do sada) samo tradicione pojavne oblike (materijalno opredmecene) informacija.

Ad/2 Novi propisi (sui generis) . . Sistematsko uredenje svih srodnih problema u okviru nove pravne discipline . ugovori u vezi sa sistemima za elektronsku obradu podataka – Knjige: kompjutorski ugovori.Ad/1 Analogija i prilagodavanje propisa . narocito s pomocu automatskih mašina a koja je podloga za znanje i komunikacije u tehnickim.Ad/3 Sistematsko reguliranje – nova pravna disciplina .Novi (nastajuci) problemi razliciti su od vec postojecih.) • Ad/2 –Informaticko pravo – Pojam informatika je prijevod francuske rijeci informatique koja je nastala povezivanjem rijeci information i rijeci automatique Informatika je znanost raciolanog postupanja s informacijama. Primjena analogije i prilagodavanje postojecih pravnih normi novonastalim okolnostima 2. Tri su koncepta ove nove pravne discipline: Kompjutersko pravo Informaticko pravo Informacijsko pravo • Ad/1 .zemlje “common law-a” pocetkom 80-ih godina 20. pa zakoni (norme) i kada se donesu – izgledaju vec kao zastarjeli . internet.stoljeca (pravnici prakticari). Problem je brzi razvoj nove tehnologije. porezi i prekršaji.. sportsko pravo i komunikacijsko pravo • Sve ove pravne discipline obuhvacaju pravne probleme koji su skupljeni oko jedne zajednicke teme. • Problem je i terminološke prirode – može li termin kompjutersko pravo obuhvatiti širinu pravnih problema koji nastaju u informacijskom društvu – racunala nisu (danas) ni približno jedini predstavnik informacijske tehnologije (telekomunikacije.Povijesno je najstariji pristup koji istice da problemi koji nastaju primjenom informacijske tehnologije nisu toliko posebni da se ne bi mogli rješavati putem tradicionalnih pravnih metoda . elektronski prijenos podataka. pa se pravna zaštita ne može osigurati tumacenjem ili primjenom postojecih pravnih normi. – Problemi intelektualnog vlasništva. društvenim i ekonomskim oblastima.Kompjutersko pravo – pojam . prijenos informacija preko državnih granica • Interes za kompjutersko pravo proizlazi iz prakticne nužnosti da se sistematski obuhvate brojni pravni problemi koje je postavila intenzivna upotreba racunala (kompjutera) i u tome mislu ovo pravo podsjeca na svemirsko pravo. a koji inace pripadaju drugim tradicionalnim disciplinama materijalnog prava.Stvaranje nove (specijalizirane) pravne discipline koja ce se baviti problematikom novih ili postojecih propisa koji mogu razrješiti mnoštvo pitanja koja postavlja “informacija”. informacijska privatnost.• Moguca su tri opca pristupa prema kojima bi pravo moglo odgovoriti na nastajuce društvene probleme informacijskog društva: 1. nelojalne konkurencije. intelektualno vlasništvo.. Uredenje novih problema stvaranjem novih (posebnih) pravnih normi 3.

. a u svome prenesenom znacenju upravljaca. elektronski elementi. kibernetika ima za predmet "organizme“ . • Informaticko pravo odnosi se na pravne propise koji u širem smislu ureduju automatsku obradu podataka – oskudna literatura i sama disciplina nije predmet zasebnog proucavanja – nema sistematizacije • Ipak se uocava pojacan interes za pojedine probleme koji se onda zasebno izucavaju: prekogranicni tok informacija. W.. životinje ili strojeve predstavlja samo jedan segment teorije komunikacija • Platon (428-347). tj.). kao osnove za proucavanje procesa upravljanja složenim biološkim i mehanickim sistemima. Fizicar) kibernetika se odreduje kao "teorija strojeva". Platon upotrebljava izraz kibernetes. ali se probija i shvacanje da se uzrok problema ne nalazi u informacijskog tehnologiji nego u osobinama postupanja s informacijama u elektronickom obliku. – u engleskom jeziku rijec "governor" (npr. zaštita informacijske provatnosti i sl. tj. proširuje i na "društvo". O u svojim Dijalozima.. • Wiener svoju koncepciju kibernetike. onog koji vlada vještinom upravljanja provincijom. – Za Platona je kormilar covjek vještine i vrline • Wiener svoju koncepciju kibernetike. sama vještina upravljanja oznacava se kao "kormilarenje" tj.upravljac.• Pojam informatickog prava potjece dakle iz Europe – Terminološki pojam informatike je širi od pojma kompjuterskog prava. posebno u Državi i Gorgiji. koji u svome temeljnom smislu oznacava "kormilara broda". kormilar. – raspravljajuci o vještini upravljanja. a to je osnova za koncept informacijskog prava • Ad/3 – Informacijsko pravo – Za kompjutersko i informaticko pravo zajednicka je znacajka naglašavanja uloge tehnologije pri stvaranju novih vrsta pravnih problema ali – se sve više probija shvacanje da se uzrok problema ne nalazi u tehnologiji nego u posebnostima postupanja s informacijama u elektronskom obliku. "automata“ • Kibernetika kao teorija organizama. To je osnova koncepta pojma informacijskoga prava Norbert Wiener (1894-1964) • Kljucna uloga u konstituiranju kibernetike kao znanstvene discipline • Wiener: kibernetika je znanstvena disciplina koja se bavi opcim principima procesa upravljanja kod živih bica i strojeva.. tj. na socijalne sisteme Stanje u kome priopcavam naredbu nekom stroju ne razlikuje se bitno od stanja u kome naredbu priopcavam nekoj osobi. A.definirana je kao nauka o organizmima ona traži zajednicko u raznim nacinima udruživanja poznatih elemenata bez obzira da li su ti organi mehanicki djelovi. (. kompjuterski kriminal. proširuje i na "društvo". . • I informaticko pravo i kompjutersko pravo naglašavaju ulogu tehnologije pri stvaranju novih vrsta pravnih problema. ili biološki organi u klasicnom smislu rijeci.) • Stoga teorija upravljanja (. kao kibernetika. Ross Ashby (eng. – Kibernetes . tj. u smislu "guvernera" recimo jedne države clanice SAD) upravo ima znacenje "upravljaca" provincije u Platonovu smislu rijeci. kao osnove za proucavanje procesa upravljanja složenim biološkim i mehanickim sistemima. zaštita podataka. na socijalne sisteme • Kibernetika kao teorija strojeva ("automata"). Prema pojedinim koncepcijama (npr. bilo da se odnosi na ljude. Moles). Polazeci od toga.

J. matematicar. W. • Karakteristike kibernetike: – a/ kibernetika ima imanentno metodološke karakteristike ("svrha je kibernetike razviti jedinstveni pojmovni aparat i odgovarajucu tehniku (. • Kao jednu novu društvenu disciplinu koju treba ubuduce razvijati. disciplina koja se bavi obradom informacija • Samoregulativni pristup. .. George).izumio je prvi mehanicki kalkulator za zbrajanje i oduzimanje.diferencijalni stroj i analiticko racunalo imalo je sve elemente suvremenih racunala: skladište ili memoriju. ali "kompletira koncepciju složenosti sistema uvodeci pojmove "samoregulacije" i "adaptacije” • Termin "kibernetika" u smislu vještine upravljanja (društvenim i državnim poslovima). Slican pristup kibernetici kao nauci o "pretvaranju" invormacija. Povijesni razvoj racunala • Dogadaji i pojedinci koji prethode racunalima: • 17. st. Jackard . daje sistematizaciju svih dotada poznatih ljudskih znanja i svakoj oblasti odreduje "odgovarajucu" naucnu disciplinu. mlin ili procesor te ulazne i izlazne uredaje. postavio temelje za izradu racunala • sredinom 19. st.") i – c/ kibernetika je opca disciplina ciji je predmet proces upravljanja i komunikacije u složenim sustavima. stoljece • 1642. – b/ kibernetika je orijentirana prema integraciji posebnih elemenata u opce principe ("kako bi se posebne karakteristike mogle podvesti pod zajednicke pojmove. samoregulativni (samoupravni) pristup kibernetici i ujedno jedno karakteristicno britansko shvacanje (F. koristio je 10 metalnih zupcanika. tj. "informaticki pristup" kibernetici (koji... stoljece • 1801. imalo je univerzalni karakter tj.. g.Boolova algebra . ima i tzv.H.G.G. Leibnitz .). .. .razvio je logicki sustav koji se kasnije povezao s binarnim brojevnim sustavom i iskoristio za opis rada racunala . . zupcanici su bili povezani. oduzimanje. . . • 1673. kao i pronaci odgovarajuce koncepte i metode (. množenje i dijeljenje • 19. a svaki je predstavljao znamenku od 0 do 9. a koja se treba baviti "vodenjem državnih poslova i poboljšanjem stanja društva". g.. Tzv.).prvi je uporabio bušene kartice na kojima je bio program za upravljanje tkalackim strojem pa je na taj nacin isti stroj mogao tkati razlicite uzorke • sredinom 19. pa se moglo dodati bilo koji broj pomicanjem zupcanika za tocan broj zubaca. polazi od Wienerovog stanovišta.mehanicki kalkulator za zbrajanje.1843.• Kibernetika kao "obrada" informacija. g. Ampére navodi kibernetiku. prvi put je upotrebljen sredinom 18.Blase Pascal .C. M. i koji polazi od postavke da je kibernetika u stvari informatika. st. Babbage . fizicar i mislilac.u eri punog zamaha industrijske revolucije. trebao je rješavati probleme bilo kojeg tipa za koje je imao program koji se unosio na bušenim karticama. Bool . recimo zastupa akademik J. Bober). • André-Marie Ampére.

• 3.programabilni elektromehanicki kalkulator (Z1 i Z3) • 1943. Hardware racunala se usavršava (smanjuje). kao i pouzdanost u radu. ta racunala dijelimo u generacije. izvršavao je 3 operacije u sekundi. GENERACIJA RACUNALA • .g.000 elektronskih cijevi pa je pamtio i obradivao podatke elektronski. • 2. Tako se i program unosi u radnu memoriju racunala.Colossus koristio je 1500 elektronskih cijevi. 18.• 1890. uporaba binarnog sustava za prikaz podataka.prvo elektromehanicko digitalno racunalo korišteno za potrebe americke vojske. . g.prvo potpuno elektronicko digitalno racunalo . Ovisno o vrsti elektronickih elemenata koji su se koristili za njihovu realizaciju razlikujemo slijedece generacije racunala: • 1. g. . Zuse . . Eckert (ocevi modernih racunala.od druge polovice 60-ih do pocetka 70-ih • Veci broj tranzistora se logicki povezao u jednu cjelinu i tako je nastao integrirani sklop ili krug koji se koristio u izradi racunala. korištenje jezika za programiranje • Racunala 1. u Bell laboratorijima (SAD). a izvodila su 20 do 30 tisuca operacija u sekundi. tehnickim rješenjima ulaznih i izlaznih jedinica. iskoristio bušene kartice i elektricitet za obradu podataka. Ostvarila se mogucnost istovremene neovisne obrade podataka prema nekoliko programa i mogucnost prikljucenja terminala koji omogucuju daljinsku obradu podataka. On je bio prvi takav stroj sposoban za obranu kako numerickih tako i nenumerickih podataka.englesk znanstvenici . Programiranje racunala olakšano je uporabom viših programskih jezika. osnivac IBM-a • 20. Aiken . a brzina obrade podataka se povecava. spremaju i obraduju elektronski.J. Velika pažnja posvecena je nacinu komuniciranja s racunalom tj. za njegovu izradu korišteni su releji i elektronske cijevi. von Neumann .Manchester MARK 1 ili The Baby . 30 tona. .sortirni stroj . (rucno prespajanje kabela). SAD) . pouzdanija i brža racunala. . a u programiranju racunala prelazi se na upotrebu simbolickog jezika. g.g.cuvanje programa u memoriji racunala kao podatke.od 1945. uspješno se koristio za razbijanje njemackih šifriranih radio poruka • 1944. generacije bila su velika i teška. Prvo uspješno komercijalno racunalo (46 komada) te generacije je UNIVAC. do sredine 50-ih godina • 1945. Usavršava se i software. g. bilo je moguce na istim nacelima razviti manja.ENIAC..K.H. GENERACIJA RACUNALA • . Mauchly i P. – H. g.J. U pocetku su to bili sklopovi niskog i srednjeg stupnja gustoce elektronickih elemenata na njima. Babbagea) • Od trenutka kada su se poceli koristiti elektronicki elementi u izradi digitalnih racunala u kojima se podatci prenose. proracuni hidrogenske bombe i putanja topovskih projektila • 1949.upravljano programom.prvi je ostvario ideju tj. . ulazne podatke je primao s bušene kartice ili vrpce (realizirana ideja C. zagrijavala su se i cesto kvarila zbog elektronskih cijevi i teško su se programirala u strojnom jeziku. GENERACIJA RACUNALA • .od druge polovice 50-ih do sredine 60-ih • Pronalaskom tranzistora 1947. Za potrebe ulaza koriste se bušene kartice i bušene papirne vrpce. stoljece • 1936. stroj se koristio za obradu podataka prilikom popisa stanovništva u SAD-u 1890. Prva racunala sa tranzistorom kao glavnim elementom proizvode se 1957. Hollerith .

racunalo prihvaca podatke predstavljene na nacin na koje ih racunalo može razumijeti.obradu. laptop) ali i tzv. Uporaba racunala je jednostavna zahvaljujuci raznolikom i razvijenom softwareu. keyboard). racunalo izvodi aritmeticke ili usporedbene (logicke) operacije sa predstavljenim podacima. danas su u uporabi još manja prijenosna racunala (notebook.Vecina programa su komercijalni programi .u racunalo je prethodno ugraden barem minimalni program za pokretanje racunala BIOS (Basic Input Output System). • Program je skup instrukcija složenih odredenim redoslijedom u skladu s kojima racunalo izvodi gore navedene operacije sa ciljem izvodenja odredenog zadatka.od 1971.• 4. • 5. . . . U biti vecina stvari koje mikroprocesor (srce racunala) stvarno izvodi temelji se na operaciji zbrajanja ili usporedivanja dvaju brojeva. Pocetkom 80-ih pojavljuju se prva osobna racunala (PC).pohranjivanje podataka. Osim PC-a. Unix). palmtop. • . robotika. godine nastao je prvi mikroprocesor koji je pridonio minijaturizaciji racunala i povecavanju njihove snage i brzine. GENERACIJA RACUNALA • Pocela se razvijati u Japanu pocetkom 80-ih godina (kasnije i drugdje). ekspertni sustavi.placaju se (osim Linuxa). rucna racunala (hendheld. sastavljen od rijeci. miš izlazne jedinice: zaslon (ekran). prirodni jezici. • . DOS. Linux. s ciljem da se naprave inteligentna racunala koja bi imala sposobnost ucenja. do danas • 1971. • Obrada (processing): Kod obrade. a nakon njega uslužni programi. nakon toga se instalira operativni sustav (Windows. pisac (printer) • Stavljanje u pogon racunala s tvrdim (hard) diskom • . PDA (personal digital assistant). ali kada se kupi racunalo u cijenu se uracunava i operacijski sustav i glavni uslužni programi. • • • • Glavni dijelovi (osobnog) racunala kucište ulazne jedinice: tipkovnica (tastatura.prikaz rezultata i . a to su umjetna inteligencija.vecinom su danas svi ovi programi vec instalirani za krajnjeg korisnika • Što je uopce racunalo? Racunalo je stroj koji. Te operacije su uistinu jako jednostavne.unos podataka. izvodi 4 osnovne operacije: . te jednostavnom nacinu korištenja i komuniciranja s njima. brojeva. u skladu sa uputama definiranim u programu. slika ili njihovih kombinacija. izvodenja zakljucaka i donošenja važnih odluka. U ovom kontekstu podatak (data) odnosi se na bilo kakav neorganizirani. GENERACIJA RACUNALA • . sirovi materijal. • Unos podataka (input): Pri unosu podataka. Stoga se pojavljuju nova podrucja istraživanja u industriji racunala.

Racunalo ne može. • Pohranjivanje podataka • Ono što je zajednicko svim operacijama koje izvodi racunalo jest manipulacija sa podacima. primjerice voziti bicikl. tijekom operacije prikazivanja poprima formu razumljivu korisniku. ukljucujuci samo racunalo i pridodane periferne uredaje. Obradeni podaci proslijeduju se kao informacija. primjerice upute za instalaciju ili korištenje programa i slicno. racunalo uvijek barata sa podatkom predstavljenim nizom bitova. Pri svakoj od navedenih operacija. Sloboda izražavanja misli obuhvaca osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopcavanja. osim ako netko ne napiše program koji oponaša ovu složenu ljudsku aktivnost pomocu jednostavnih. Racunalni sustav obuhvaca skup odgovarajucih komponenti projektiranih da zajedno rade uskladeno. (Gotovo sve "pogreške racunala" uzrokovane su logikom u programiranju ili pogrešnim podacima kojima ljudi opskrbljavaju racunalo). slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopcavanja.• Ono što racunalo uzdiže na prijestolje je brzina kojom izvodi te informacije (milijune u sekundi). racunalo cita podatke.Ustav RH: Jamci se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Tijekom obrade sirovi podaci dohvacaju se iz memorije. ponovljivih postupaka obrade organiziranih u proceduru napisanu u obliku "korak po korak". Odlucimo li podatke pohraniti. Što racunalo (još) može? Cinjenica je da racunalo pretvara podatke u informacije. a s druge strane postoji vec 200 godina kao ustavno pravo – pravo javnih informacija . pohranjuje ih u radnu memoriju. • Druga cinjenica koja je bila presudna za prodor racunarstva bila je upravo pouzdanost u izvodenju obrade. Ove 4 operacije jednim imenom zovemo ciklus obrade informacije i to je zapravo "sve" što racunalo može i zna raditi. . U širem smislu tim pojmom obuhvacen je sav pisani materijal kojeg koristimo u radu sa racunalom. a obuhvaca: • HARDWARE – pod tim pojmom podrazumijevamo sve fizicke komponente racunala. Kolicina podataka koju može spremiti i dobaviti jeftinije racunalo mogla bi se usporediti sa enciklopedijom tiskanom u 32 volumena. te podvrgavaju aritmetickim i logickim operacijama i pretvaraju u korisnu informaciju koja. • Pravo informacija slijedi druga podrucja informacijskih znanosti. racunalo ih sprema na odabrani medij za trajnu pohranu. Pohranjivanje (storage): Pri pohranjivanju. SOFTWARE – Programi koji se izvode na racunalu. tj. • Racunalni sustav Cesto se u svakodnevnom govoru koristi rijec "racunalni sustav" ili samo "sustav" i taj pojam ima šire znacenje od pojma racunalo. koju zovemo algoritam. Cak i najjeftinija racunala mogu godinama izvoditi nekoliko milijuna operacija u sekundi bez greške uzrokovane funkcioniranjem hardverskih komponenti. Kod unosa. racunalo sprema rezultate kako bi se mogli kasnije koristiti. • Izlaz (output): Treca operacija ima za cilj predstaviti rezultate obrade na nacin razumljiv ljudima.

Stvaranje informacija . ali i Ujedinjeni narodi. • Razvoj pak informiranja temelji se na kibernetici.Ažuriranje informacija . • Informacija se kao proizvod (roba) pojavljuje na tržištu u okviru pojedinih medija. vrlo specifican – ali ipak – proizvod. st.Clanak 89. Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan nacin u skladu sa zakonom. stavovima i sl. . službenom listu Republike hrvatske. Ipak nas u pravnom smislu zanima ponajprije pojedina informacija a tek onda i zbirna informacija.Cuvanje informacija . • Pravo na informaciju priznaju ljudima pojedini ustavi. emisije i sl. od komunikacija do pozicije državnih organa u procesu informiranja. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. u ime Republike Hrvatske.Sve su ove radnje vezane uz pravne odnose pojedinih subjekata koji se javljaju u svezi s informacijom i predmet su prava informacija. – osnovna je ljudska sloboda • Pojavljivanje ovih informacija na tržištu informacija cini od informacije proizvod. do tehnickih standarda u okviru informaticke tehnologije. Sudske su rasprave javne i presude se izricu javno. Jamci se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješcu povrijedeno Ustavom ili zakonom utvrdeno pravo. kao zbirna informacija – novine. Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u “Narodnim novinama”.) definira informaciju kao ljudsko pravo i slobodu .Clanak 119. kao i donošenje niza tehnickih normi i standarda kojima se stvaraju pretpostavke za djelovanje sustava • U pravu informacija ukrštaju se sve naznacene “linije” – od prava na informaciju i slobode informiranja. . matematici i drugim znanostima.u okviru sustava nalazimo: .Obrada informacija . istina.Lansiranje (odašiljanje) informacija . . _ Opca deklaracija o pravima covjeka (1948. od neposrednih i slucajnih razmjena obavijesti do tržišta informacija – sve je ovo sadržaj PRAVA INFORMACIJA • Informiranje drugih o mislima. te na primijenjenoj elektronici • Komunikacija se odvija u prostoru (kroz mreže) i u vremenu (u trenutku i naknadno) – informacija se može koristiti i kasnije – pa je lišena vremenske dimenzije • Informacije . teoriji sustava.U osnovi svake grane prava nalazi se (posredno ili neposredno) neko ljudsko pravo ili gradanska sloboda – .Nove grane prava uvjetuju stvaranje novih procesnih normi i pravila. znanosti o informiranju. 1.Zabranjuje se cenzura.

• Sloboda informiranja završava na tržištu. a koje je zakonodavac regulirao pojedinim propisima ili za koje je omogucio autonomnu regulaciju. • Pravo na informaciju spada u prirodna prava covjeka. ono je osnovica za svakodnevno ponašanje covjeka. • Izraz kompjutorsko pravo – samo je segment prava informacija (informaticka oprema) • Pravo informacija je nova grana prava. • Da bi informacija dobila “pravni oblik” ona mora biti vezana uz: • Slobodu covjeka da lansira (objavi) svoje ideje. • Obvezu svakog sudionika u procesu informairanja da osigura kvalitet informacije. roba sui generis – ona se proizvodi. • Pravo na “ulazak” u pojedine sustave – baze podataka. • Slobodu covjeka da se profesionalno bavi informiranjem drugih ljudi. na kojem informacija postaje roba. • Potrebu stvaranja povjerenja u ovlaštene službe i javne djelatnosti koje se bave informiranjem. a u svezi s informacijama. • Obvezu državnih organa i javnih službi da osiguraju gradaninu dostupnost svake informacije koja ima status javne informacije. cuva i lansira informacija (bilo kao sloboda covjeka ili kao pravo gradana) – kroz sustave koji ubrzavaju i omogucavaju protok informacija. neposredno ili putem medija. stavove radove i sl. • Odgovornost svih subjekata za kvalitet informacije te poštivanje prava na informaciju i slobode informiranja. • Naziv PRAVO INFORMACIJA – proizlazi iz teorijskog stava da nas zapravo interesira pravni režim u okviru kojeg se stvara. • Pravo covjeka na dostupnost svih informacija koje su mu objektivno (ili subjektivno). obraduje. istina. to je potreba koja se mora osigurati – osigurava ju ili država ili tržište ili on sam. • Pravo korištenja svih sustava i sredstava kojima se osigurava protok inforamcija.rada se iz konkretnih odnosa medu ljudima uz posredovanje informacija i komunikacija • Nisu sve informacije (a posebno podatci).. prodaje. ali ima i niz svojih posebnosti: _ Može se prodati nizu subjekata. ali i pretpostavka za ostvarivanje niza drugih prava i sloboda. niti sve komunikacije predmet prava informacija. odnosno za donošenje odluka i podloga za ostvarivanje niza drugih prava i sloboda. • Informacija u okviru pravnog sustava je i sama sloboda i pravo gradana. ima konkurenciju. a da ne gubi na objektivnoj vrijednosti _ Uporabom se ne troši • Robni karakter informacije otvara niz pravnih pitanja vezanih uz informaciju: _ Pravo vlasništva nad informacijom _ Autorstvo na informaciji (ne i na podatku) . nego su to one informacije i komunikacije – koje stvaraju odgovarajuce pravne ucinke (posljedice).• Covjek da bi djelovao mora dobivati informacije. • Zaštitu autorskih prava i drugih prava industrijskog vlasništva. stvara profit. bilo kroz medije ili djelovanje državnih organa. potrebne osim onih koje su zakonom zabranjene.

• S pozicije tržišta mogu se informacije “proizvoditi”: • Za jednog korisnika • Za ograniceni broj korisnika • Za neograniceni broj korisnika • Informacija kao pravo. jer se mora dokazivati zla namjera (dolus) posjednika informacije • Informacija se uporabom ne troši. stvaranje baza podataka) za informiranje gradana • Utvrdivanje odnosa izmedu pojedinih upravnih organa i javnih službi i javnog informiranja putem medija • Utvrdivanje pozicije gradana u realizaciji prava na informaciju • Realizacija slobode informiranja i prava na informaciju interpolirana je izmedu: • Sve mocnijih medija koji mogu zloporabiti svoju posrednicku poziciju. pa je vlasništvo na informaciji vrlo teško štititi. sadržaja. • Informacija kao roba ima razlicite razine organiziranosti: _ Prikupljanje podataka koji sami po sebi nisu roba _ Obradivanje podataka i pretvaranje u informaciju _ Cuvanje i lansiranje informacija _ Pretvaranje u konacan proizvod • Informacija kao roba razlikuje se od drugih roba po slijedecim karakteristikama: • Informacija (kao supstrat znanja) ulazi u ljudsko znanje i iskustvo . razlicitih interesa • Pravo na informaciju je konkretno ljudsko pravo koje gradanima treba osigurati država. na kojem postoji ponuda i potražnja. djelujuci tako na kakvocu misli i odlucivanja • Državnih organa i javnih službi koji takoder mogu manipulirati informacijama. jer se ostvarivanje prava na informaciju ostvaruje u okviru državnog sustava informiranja. pa onda posredno i gradanima . • Prometna vrijednost informacije stvara se. na tržištu. vec može samo mijenjati svoje karakteristike. iz kojega gradanin može dobivati potrebne informacije (kvalitetne). odnosno pravo na informaciju predstavlja drugi pojavni oblik informacije – temelji se na pravu covjeka da dobije informaciju koja mu je potrebna radi: • Ostvarivanja drugih prava i sloboda • Stjecanje znanja i saznanja o nizu društvenih i politickih dogadaja • Zadovoljavanja drugih. • Informaciju je moguce monopolizirati kroz monopol nad sredstvima i organizacijom prikupljanja i obrade informacija. kao i kod drugih roba. te se kao i druga pasivna prava gradana definira ustavom i zakonima kroz: • Utvrdivanje okvira prava. obujma prava i njegovih limita • Utvrdivanje subjekata u državnoj upravi i javnim službama koji su dužni dati gradanima zatražene informacije • Postavljanje organizacije (prikupljanje podataka. • Pravo na informaciju je pasivno pravo gradana. ali ova monopolizacija ne može trajati duže vrijeme._ Odgovornost za informaciju i sl. putem svoje organizacije (ukoliko se do informacije ne može doći na drugi nacin) • Ostvarivanje ovoga prava traži odgovarajucu organiziranost državne uprave. bez obzira kako je korisnik došao do iste.

dokumenti Europske zajednice. • Izvori za Pravo informacija – Ustav. zakoni i drugi propisi kojima se regulira odnose medu subjektima vezanim uz informaciju. uz osnivanje mreža za prijenos informacija. • Istinitost je najvažniji kakvosni element – istinitost u smislu dnevnog. dok svi drugi dijelovi sheme (gore) jesu od interesa za ovaj predmet. a koje mogu imati za posljedicu povrede ne samo tijeka informacija. pravilnici. tehnicke norme. _ Ustroj i djelovanje specijaliziranih institucija za informiranje: Zavod za statistiku. bez obzira je li proizvod (roba) ili je definirana u okviru prava na informaciju • Kakvoca se utvrduje na temelju kriterija: • Istinitosti • Potpunosti • Pravodobnosti . _ Ustavi. Informacija je istinitija ako se temelji na vecem broju podataka. HT (PTT) (organizacijski propisi) _ Zakoni i propisi iz drugih grana prava koji zadiru u informacije i informativne i informaticke sustave _ Statuti. medunarodnih udruga i unija u radio-televizijskoj djelatnosti. Izvori za pravo informacija – (brojni su i nesistematizirani) vezani su uz razlicite manifestacije informiranja. • Izvor informacija nije poseban predmet prava informacija. zakoni i podzakonski akti kojima se na razini pojedine države reguliraju: slobode i prava gradana u svezi s informiranjem gradana. te brojne subjekte koji ulaze u razlicite pravne odnose u svezi s informacijama. isl. Pod pojmom šumova – promatramo smetnje.kako podataka tako i informacije • U okviru kakvoce – podatci moraju biti istiniti: moraju davati istinu o pojavi ili dogadaju • Informacija je potpunija – što je više podataka uzeto u obzir kod definiranja dogadaja ili pojave o kojoj se daje informacija • Potpunost informacije se može prosudivati samo prema trenutku kada je nastala. • Osnovnim atributima (istinitosti. medunarodni dokumenti. u pravilu ne stvara pravne posljedice. Zavod za platni promet. vec i pravnih normi kojima se normiraju odnosi izmedu izvora informacije i njezinog odredišta. pravna teorija. nacina prikupljanja. a ne filozofskog poimanja istine. standardi – kao unutarnji (autonomni) propisi . ustroj i djelovanje službi informiranja u okviru državne uprave i javnog sektora.• Javnosti.pravni odnosi vezani uz informaciju kao objekt proucavanja. metode izvori i sadržaj Prava informacija • Predmet proucavanja Prava informacija . koje se mogu stvoriti u okviru djelovanja sustava za proizvodnju i promet informacijama. koja treba u suradnji s prva dva cimbenika osigurati kvalitetno informiranje Predmet. obrade i sl. • Kakvoca (kvaliteta) informacija je poseban predmet prava informacija – ona mora biti kvalitetna. telekomunikacijama. potpunosti i pravodobnosti) treba dodati: • Objektivnost i jasnocu • Pridržavanje standardnih metoda obrade • Prikupljanje informacija s izvora koji su dostupni svima. komunicikacija i samih informacija su: _ Medunarodni dokumenti – kojima se s pozicije UN-a ureduju prava i slobode u informativnoj djelatnosti. jer ce dalji podaci možda dovesti u pitanje kvalitet same informacije • Pravodobnost informacije može dovoditi u pitanje njenu potpunost i istinitost.

u svezi je s: • Karakterom informacije: _ Informacije koje proizvode pravne implikacije _ Informacije i komunikacije koje ne proizvode pravne efekte _ Javne informacije (koje su dostupne svima) jer se njima ostvaruje pravo na informaciju.. _ Informacije u funkciji djelovanja državne uprave i javnih službi _ Standardi. te privatne informaicje kojima se ostvaruje vlasništvo na informaciji _ Pravnim statuskom informacija: _ Informacije u funkciji ostvarenja slobode gradana _ Informacije u funkciji ostvarenja prava gradana _ Informacije kao objekti stvaranja infrastrukturnih organizacija i mreža _ Informacije u funkciji stvaranja organizacija za prikupljanje. kodeksi i sl. do kojih se dolazi djelovanjem tržišta ili ostvarenjem prava na informaciju • Ekonomskom funkcijom informacija: _ Informacije za koje se placa _ Informacije koje se dobivaju bez naplate _ Naplatne usluge u komunikacijskim i dr.. propagandnoj djelatnosti._ Kodeksi ponašanja u javnom informiranju. pravna rješenja za kvalitet informacija _ Informacije u okvirima pravnih postupaka _ Vrstom informacija _ Javne informacije (lansiraju se putem mreža) _ Privatne informacije koje se prenose putem komunikacijskih mreža _ Baze podataka (u okviru javnih mreža) dostupne subjektima u informiranju _ Privatne informacije koje (fizicka ili pravna) osoba prikuplja. normativi. zdravstvene) _ Slobodne informacije. obraduje i cuva. bibliotecno-informacijskoj djelatnosti _ Sudbena praksa glede informacija i njihove uporabe i zloporabe _ Pravna znanost koja stvara odgovarajuce sinteze. a na temelju ukupnog djelovanja informacija kao objekata • Sadržaj prava informacija je vrlo širok – klasifikacija obilježja informacija. obradu cuvanje. Sredstvima _ Proizvodnim funkcijama: _ Informacije koje su sastavni dio inputa u proizvodnju _ Informacije koje nastaju kao nusproizvodi tijekom proizvodnje _ Informacije o proizvodnji i proizvodu _ Tehnicko-tehnološkim organizacijskim oblicima za stvaranje informacija _ Informacije u okviru posebnih informacijskih sustava _ Informacije u okviru informatickih sustava _ Informacije u okviru telekomunikacijskih sustava _ Informacije u okviru globalnih informatickih i informacijskih sustava • Prostornim aspektom nastanka informacija _ Lokalne informacije _ Informacije na nacionalnoj (državnoj) razini _ Globalne informacije _ Vremenskim aspektima informacija: . s obzirom na atribute koji se daju informaicjama. koje su dostupne samo ovlaštenim osobama _ Zašticene informacije u okviru pojedine profesije (npr. a mogu biti od interesa za druge osobe _ Informacije do kojih se dolazi slucajno _ Dostupnošcu informacija _ Povjerljive (zašticene) informacije.

proizvodnja cuvanje _ Infrastrukturni subjekti cija je djelatnost vezana uz stvaranje uvjeta za ustroj mreža za komunikacije (prijenos informacija) _ Subjekti koji stvaraju informaciju kao “nusproizvod” tijekom svoje djelatnosti . • Sva prava i obveze se odnose na ljudska bica i pravne osobe pa su stoga gradani i pravne osobe subjekti prava informacija. dezinformacije _ Ekonomskim statusom informacija: _ Informacije koje obavljaju funkcije novca (informaticki zapisi u bankama) _ Informacije koje obavljaju funkcije vrijednosnih papira (informaticki zapis o vp) _ Informacije u odnosu izmedu pojedinaca i obveza prema državi (knjigovodstvo) _ Procesnim pravilima u okviru uprave _ Informacije kao dokazi u raznim postupcima pred državnim organima _ Informacije u sustavu formiranja spisa i cuvanja i arhiviranja u funkciji djelovanja državnih i sl. obrada. pravovremene. organa. te stvaranju arhivske grade za kasnije obrade. • Subjekte prava informacija moguce je dijeliti na: _ Primarne subjekte _ Davatelje informacija _ Korisnike informacija _ Izvedene subjekte (pravne osobe) _ Specijalizirani subjekti cija je djelatnost prikupljanje. • Subjekti prava informacija • Pravo informacija definirano je objektom – komunikacijom izmedu subjekata. lažne informacije. javne službe) _ Informacije u tijeku izvršavanja procesa rada _ Informacije u funkciji zadovoljavanja interesa i potreba pojedinaca _ Informacije u funkciji stjecanja znanja _ Informacije u funkciji komunikacija medu ljudima (meduljudski odnosi) _ Standardima i normativima: _ Standardizirane informacije (metode i postupci) _ Nestandardizirane informacije _ Kodirane informacije _ Izvorima informacija: _ Primarne informacije (rezultat neposrednog informiranja prikupljenim podatcima o dogadajima u prirodi i društvu) _ Sekundarne informacije (koje nastaju obradom primarnih informacija i pracenjem i ažuriranjem tih primarnih informacija) _ Tercijarne informacije (autorske informacije – spoj primarnih i sekundarnih informacija i znanja pojedinaca • Nastankom informacija: _ Prirodne informacije koje nastaju na temelju podataka _ Spekulativne informacije (nastaju na temelju ljudskih misli ili simulacija) _ Kvalitetom informacija: _ Kvalitetne informacije (istinite. koji u komunikaciji s pojavnim svijetom ili drugim subjektima stvaraju ili razmjenjuju informacije._ Trenutacne informacije _ Tekuce informacije – koje predstavljaju ljudsko znanje – a istinite su _ Povijesne informacije – koje predstavlju znanje koje je prešlo u opceljudsku baštinu _ Namjenom informacija: _ Informacije u svezi s donošenjem odluka (poduzeca. potpune. uprava. objektivne i jasne) _ Nekvalitetne informacije (kojima manjka neka od osnovnih atribucija).

pa se smatra da je kupoprodaja najbolji pravni odnos. pojavljuju se odnosi gdje je davatelj informacije državna uprava i javne službe (autoritativnost) – pravo na informaciju je pravo gradana da dobije informaciju u okviru svojih prava od organa državne uprave. pa on ne može bit nositelj autorskog prava. • U korištenju informacija korisnici u ugovornim odnosima moraju se pridržavati opcih i ugovornih pravila. odnosno da dobije provjeru informacije u koju sumnja. posebice kod roba svakodnevne potrošnje. pretiska (copy right i druga vlasnicka prava). To mogu biti: _ Slucajni svjedoci dogadaja o kojem informiraju _ Obveznici za davanje informacija (državna uprava – javni sektor) _ Djelovi organizacije za prikupljanje i obradu podataka (zaposlenici u izvedenim subjektima koji povremeno ili konstantno prikupljaju podatke radi davanja informacija) • Davatelji informacija mogu svoje poslove obaviti: _ Spontano _ Profesionalno _ Po autoritetu javne vlasti (državne uprave i javnih službi) • Svaka je informacija (u pravilu) dostupna – ako nije zakonom zašticena. koja se odnose na zaštitu same informacije od zloporabe. zadaca i informirati gradane • Primarni subjekti u Pravu informacija • Primarni subjekti u Pravu informacija su osobe koje prihvacaju iz okruženja podatke._ Državne upravne organizacije kojima je uz standardne poslove. • Davatelj informacija “samo” percipira dogadaje ili pojave u svome okruženju zajedno s drugim ljudima. • Zakljucujemo-korisnici informacija stupaju u procesu informiranja u odnose: _ kupoprodajne odnose u okviru kojih kupuju (pojedinu ili složenu) informaciju _ ugovorne odnose kojima se utvrduje pravo korištenja infrastrukturnih sustava ili pravo na dobivanje informacija iz takvih susava _ izvanugovorne odnose koji nastaju kod slucajnog dolaska do informacija _ odnose prema informacijama koje se dobivaju u procesu rada pojedinog subjekta _ informacije koje se dobivaju korištenjem neposredne komunikacije s davateljem informacije • Izvedeni subjekti . a koja je lansirana kroz subjekte izvan državne uprave. Proizvodac je dužan osigurati minimum standardne kvalitete. • Osim kupoprodaje. prema svojim potrebama dolazi do informacije. dakle sloboda informiranja ostvaruje se kroz dostupnost informacije uz zakonom odredena ogranicenja. • Korisnik informacije slobodno. te ih dalje prenose. te osobe koje koriste informacije: _ Davatelji informacija _ Korisnici informacija • Davatelji informacija su osobe koje iz neposrednog kontakta s okruženjem prihvacaju odgovarajuce podatke koji se odnose na razlicite dogadaje i situacije i lansiraju ih dalje u odgovarajuce sustave ili pojedincima. uz pravo kupca na državnu zaštitu. • Ovdje se danas javlja problem zaštite kupca.

štetno djelovanje na djecu. radio. politicki stavovi). lansiraju se dodatne informacije i baze podataka – uz naplatu telefonskih impulsa. profitabilno ili neprofitabilno prikupljaju podatke i informacije. • Subjekti koji stvaraju telekomunikacijske. a postoje pravila o tajnosti informacija (zabrana otvaranja pošte. • Oni stvaraju javnu infrastrukturnu mrežu putem i preko koje korisnici razmjenjuju informacije ili medusobno komuniciraju – pristup je isti (od prvih poštanskih službi do interneta): korisnik mreže koristi ju za svoje potrebe uz naplatu odgovarajuce cijene usluge. odnosa sadržaja zabavnih i informativnih emisija i sl. te specificne norme prava informacija. kada je jednom stvorena nema visoke troškove održavanja). telekomunikacije) postoje brojne medunarodne unije koje povezuju nacionalne sustave u jedinstveni globalni sustava koji je standardiziran.• I davatelj i korisnik informacije mogu biti izvedeni subjekti prava informacija • Ako se pravna osoba pojavljuje kao korisnik informacija – nastaju situacije: _ Korisnik kupuje ili dobiva informaciju radi zadovoljavanja svojih potreba (ali ju dalje ne lansira) _ Korisnik dobiva informaciju koju mu je davatelj dužan dati _ Korisnik dobiva (kupuje ili prikuplja) informacije radi dalje obrade. • Kako bi se iskoristila stvorena telekomunikacijska mreža (koja. • Djeluju temeljem posebnih zakona ili opcih akata. kojim državni organi definiraju uvjete za djelovanje takvih subjekata. Pravno. obraduju cuvaju. te proizvode tercijarne informacije koje lansiraju korisnicima. prisluškivanje elektronskih uredaja i sl. Mediji koji djeluju izmedu tržišta i državne uprave imaju slicne zakonske okvire u gotovo svim državama – ustavima se deklarira sloboda tiska i inih medija s mogucim ogranicenjima (pornografija. Za neprofitabilne organizacije vrijede opci propisi koji se odnose na ustanove ili udruge gradana. Ako se radi o profitabilnim organizacijama onda imaju status trgovackih društava. cuvanja i lansiranja – pretvarajuci se u davatelja informacija • Specijalizirani subjekti su one pravne osobe koje profesionalnim radom svojih djelatnika u podrucju informiranja. • Moguca su dodatna ogranicenja elektronskih medija pogotovo u ogranicavanju oglašavanja. televizija i izvještajne agencije _ Trgovacka društva koja prikupljaju. obraduju podatke u sekundarne informacije. njegovoga trajanja. na temelju slobode tiska (kasnije audiovizualnih medija). ažuriraju i lansiraju informacije svojim korisnicima ili povremenim kupcima i _ Statisticke organizacije • Masovni mediji – nastali su rano. • Mreža je javna i dostupna pod jednakim uvjetima svim potencijalnim korisnicima. • Specijalizirani subjekti – prema nacinu djelovanja u lansiranju informacija su: _ “Masovni mediji”: tisak. razvitak je bio slican. definirana statisticka istraživanja.) • U okviru globalnih mreža (pošta. dobivaju se raznovrsne opce informacije • Subjekti koji proizvode informaciju u procesu rada kao nusprodukt . informacijske i informaticke mreže za prijenos podataka i informacija – u pravilu ne stvaraju sami informacije nego omogucavaju drugim subjektima prijenos informacija. • Državna statistika je javna služba koja na temelju Zakona o statistickim istraživanjima ima svoju specificnu organizaciju. alkoholna pica i narkotici.

na konferenciji u Pravu (prosinac 1994. • Mediji i sloboda informiranja • U okvirima ustava neposredno ili u svezi s njihovom realizacijom definira se pozicija medija – koji se mogu podijeliti: • Obzirom na tehnicko-tehnološke uvjete informiranja: tisak. radio. sportski i dr. stvori informacije na kojima on ili njegov poslodavac (mediji) ima odgovarajuca prava (autorsko pravo). saznanja. tehnicka ogranicenja. • U okviru Vijeca Europe. udruga • Obzirom na sadržaje emitiranja: politicki. a razlike nastaju zbog tehnicko-tehnoloških. u knjigovodstvene podatke koji su od interesa za fiskalne propise. filmu i sl. bez obzira nalaze li se oni u okviru jedne ili više država.) na razini ministara. radio-televiziji. • Potrebu da se redefinira pozicija novinara. frekvencije i sl. • Ova povelja utvrduje: • Odnos demokracije i slobode medija (uz stav da je sloboda medija “najvažniji uvjet za djelovanje demokratskog sustava”). ali i za ustroj knjigovodstvenih sustava (kao informacijskih). ustavnopravna pozicija medija je ista. telekomunikacijama. jer daju gradanima potrebne informacije.• Uz svaki ljudski rad i djelovanje pojavljuje se informacija kao nusproizvod u procesu rada – stvaraju se i predmet rada i informacija o tijeku i rezultatima rada • Rezultati rada pretvaraju se npr. • Stvaranje samoregulacije u okviru javnih medija umjesto pritisaka države • Stvaranje tolerancije u okviru medija. kojima se osigurava protok informacija izmedu odašiljaca i prijamnika. • Obzirom na vlasnicke odnose: državni. te za . tisku. televizija i sl. kako bi se potvrdila njihova nezavisnost. pravo vlasništva (copy right) ili neko drugo pravo. istraživanja.) • Stvaranje pluralistickog sustava u informiranju kojim se može osigurati konkurencija u informiranju i razbijanje sprege državnih i privatnih medija. • Slobodu prikupljanja informacija. koji pak jesu predmet prava informacija. Poveljom za slobodne medije koju su prihvatili svi clanovi. definirani su okviri za slobodne medije. sloboda i odgovornost za datu informaciju. privatni i mediji u vl. cenzure ili zabrane (odredivanje financijskih uvjeta. • Bez obzira na ove podjele. s tim da država garantira ovu slobodu • Slobodu covjeka da iz svojih misli. samostalno ili uz korištenje tudih informacija. • Obvezu država da ne provode nikakve restrikcije. a ne “teroriziranja” gradana i sl. To vrijedi i za statisticke podatke. te da komuniciraju neposredno ili posredno putem medija. zabavni. a koje se medunarodno utvrduju. naroda i nacije • Informiranja . organizacijskih i pravnih razloga (prema specificnosti) • Sloboda informiranja putem medija u okviru ustavnog prava svodi se na: • Slobodu covjeka da iznosi svoje mišljenje u komunikaciji s drugima. bez obzira na njihovo podrijetlo ili izvor • Slobodu medija u funkciji slobode informiranja ogranicavaju države na dva nacina: • Preferiranjem pojedinih ljudskih prava koja su sama na razini prava informiranja (pravo na privatnost) • Utvrdivanjem okvira za slobodu informiranja – zakonima o javnom informiranju. • Specificnosti ustrojstva i djelovanja elektronickih medija svode se na: • Pitanja koja se odnose na stvaranje sustava za emitiranje informacija u tehnicko tehnološkom smislu. uz zaštitu dostojanstva svake osobe. što znaci • Prihvat standarda i normi koje osigurafaju protok informacija.

te utvrdivanje sustava raspodjele pretplate izmedu konkuretnih organizacija • Utvrdivanje elementarnih ogranicavanja u emitiranju pojedinih sadržaja (pornografija i sl) Zaposlenici u masovnim medijima • Zaposlenici razlicitih profila imaju specificne pozicije u ostvarivanju slobode informiranja. tako da samo iznimno profesionalne organizacije mogu dovesti do prestanka rada pojedinih novinara. • urednike (urednike. koju imaju u svojoj nadležnosti državna ili para-državna tijela. odnosno poštivanje pravila struke (kao i svuda u javnom sektoru – Kodeks) • U okviru pravnih sustava ne traže se (u pravilu – na žalost) posebna svojstva: obrazovanje. pozicija novinara vezana je i uz profesionalnu etiku. glavne urednike pojedinih dijelova ili programa i glavne i odgovorne urednike) ili • djelatnike koji su licencirani (novinari i urednici) i djelatnike koji nisu licencirani (tehnicko osoblje) • Novinar – osoba koja se profesionalno bavi poslovima neposrednog informiranja. a u funkciji zaštite korisnika informacije (kojom se može uvesti i cenzura) • Koncesije i uvjete koncesionarima za dobivanje koncesije za elektronske medije. dajuci svoje osobne priloge u javne medije ili osoba koja ureduje priloge u okviru javnih medija • Novinar je javni djelatnik koji odgovara za svoj rad javnosti. statutima strukovnih organizacija u pogledu njihove javne djelatnosti • U okviru ustavnog prava. novinare i reporetere (komentatore. pa njegov status zbog naznacenog dualiteta treba definirati: • Statutom organizacije u kojoj radi. • Pravo na informaciju kao ustavna kategorija . • Svakako bi bilo potrebno utvrditi što je eticki dopušteno. • Osobe koje obraduju podatke. • Utvrdivanje tehnicke kvalitete emitiranog zvuka ili slike.• preuzimanje kojih postoji interes u svakoj zemlji.. S druge strane on je zaposlenik u nekoj organizaciji – ima radne obveze. eksperte). U tome okruženju možemo ih podijeliti na: • Osobe koje prikupljaju podatke. odnosno kod svakog subjekta koji se bavi emitiranjem • Zabranu ometanja emitiranih signala bez obzira na politicke. dobivanje licenci za rad i sl. te svojoj struci. za novinare. kolektivnim ugovorom sindikata u koji je uclanjen i ugovorom o zasnivanju radnog odnosa (s pozicije radnopravnih odnosa) i • Ustavom. pojedinim gradanima (kod delikta ucinjenih u obavljanju svoje profesije). te imaju odgovarajuca prava u pogledu informacija (nakladnici. zakonima o informiranju. • Osobe koje lansiraju informacije (novinari) • Osobe koje snose odgovornost za informacije. i sl. uvjete • Ogranicenost frekvencija i potreba njihove distribucije. kolumniste. urednici) • Vlasnici i dionicari koji utvrduju politiku i usmjerenje pojedinog subjekta • Uz ovu podjelu može se naciniti i podjela na: tehnicko osoblje. te posebno kakve su sankcije za neeticnost u novinarskoj struci. • Osobe koje daju tehnicki i tehnološki servis. • Ogranicavanje ekonomsko-promotivnih sadržaja • Specificnosti naplate usluga vezane uz elektronske medije. te ih pretvaraju u pojedinacne informacije.

– Informacije o pravnim propisima. • Informiranje na relaciji državna uprava – gradanin uvijek je dvostrani proces: vecina podataka kojima raspolažu organi državne uprave i javnih službi. Istina ima iznimaka – 1766. u Švedskoj je dano pravo gradanima da traže i dobiju informaciju od državnih tijela. ili imaju odgovarajuci status (novinari. – Ulaz u baze podataka koje je država stvorila za svoje potrebe. strucnjaci) da dobiju informacije – Daju sudbenim organima da svojom odlukom omoguce pojedinim subjektima da dobiju pojedinu informaciju • Pod pravom na informaciju podrazumijevamo ustavno pravo gradana da dobije od nadležnih organa. – Ulaz u arhive. • Sadržaj prava na informaciju postavlja i pitanje reorganizacije državne uprave koja mora biti osposobljena za zadovoljavanje prava na informaciju. ili da upute gradanina na drugi izvor informiranja koji raspolaže traženom informacijom. razne države daju gradanima razlicito definirana prava na informaciju – Daju subjektima pravo pristupa i dobivanja informacija kojima raspolažu državne i paradržavne javne službe. jer se u okviru ustavnih prava ne ispituje oportunitet davanja prava. biblioteke. a koje se nalaze u svezi sa subjektom koji je tražio informaciju (pretpostavka je da se ne radi o zašticenim informacijama) – Daje se pravo na informaciju pojedinim subjektima koji imaju dokazani interes za pojedine informacije. subjekata u javnom sektoru. kinoteke i sl. – Informacije o poslovnim partnerima. – Informacije o ostalim pravima koja imaju za temelj pravo na informaciju. adresi. o prošlim pojavama (povijesne informacije) ili o postojecem stanju (tekuce informacije). – Informacije o imovinskim statusima i sl.• Pravo na informaciju kao ustavna kategorija pojavljuje se kasnije od prava na slobodu informiranja. telefonskim brojevima (s ogranicenjima prava privatnosti). potreba ili iz znatiželje (bez pravnog temelja). – Informacije iz arhiva. odnosno koja mora i sama u posebnom obliku upravnog postupka osiguravati traženu informaciju. biblioteka i sl. koji se danas temelji na korištenju informaticke tehnologije i – Koriste isti informaticki sustav za davanje informacija gradanima • Pravo na informaciju temelji se na obvezi državnih organa da daju gradaninu traženu informaciju. informaciju koja mu je potrebna za zadovoljavanje interesa. tijela regionalne i lokalne samouprave. kao sredstvu za smanjenje rizika u poslovanju. ili na drugi nacin. • Pravo na informaciju je pojam koji obuhvaca: – Pravo na dobivanje informacija od državnih tijela. vec postojanje prava i mogucnost njegove realizacije. – Opce poslovne informacije. a u kojima se nalaze informacije od interesa za gradane. • Gradanin u realizaciji prava na informaciju ima pravo tražiti i dobiti: – Informacije o statusu drugih gradana na temelju maticnih knjiga ili evidencija o mjestu stanovanja. ako je ista dostupna organu. i javnih službi. prikupljaju se od gradana koji su ih dužni davati državnim organima (na temelju propisanih obveza). • Usporedno (komparativno) gledano. baza podataka. informacije u sudskim registrima. . – Informacije o industrijskom vlasništvu i drugim pravima. s kojima se mogu smanjiti rizici. • Pravo na informaciju sadrži i obvezu državne uprave i javnih službi da: – Se organiziraju tako da imaju odgovarajuci sustav informiranja. u kojima se nalaze pohranjeni dokumenti i informacije kojima država raspolaže.

. • I pravo na informaciju mora biti temeljno ljudsko pravo. ustavi vecine država definiraju ogranicenja slobode i tajnosti komunikacije vrlo restriktivno: zaštita ustavnog poretka i pomoc kod utvrdivanja cinjenica u kaznenom postupku. da bi mogao koristiti svoja prava mora ih najprije poznavati. ali ona je relativna jer je ogranicena posebnim interesima “zaštite sigurnosti države ili kaznenog postupka • U vecini država pravo kontrole korespondencije i prisluškivanja telefonskih (i drugih) linija povjerava se organima policije.• Nepovredivost komunikacija i zaštita osobnih podataka • U okviru vecine ustava osigurava se sloboda i nepovredivost svih vidova komunikacije. autorsko pravo. a uz ovo se veže i odgovornost za kakvocu informacije. dok se drugi podaci i informacije vežu uz realizaciju niza drugih prava • Covjek. uz direktni nalog pravosudnih tijela • U svakom slucaju. što pravni sustavi danas ne omogucavaju apsolutno. • Ostvarenje prava na informaciju mora osiguravati država koja se mora organizirati tako da svojim gradanima osigura informacije koje su im potrebne. obrazovanju. u okviru kojeg se razmjenjuju informacije. gradanskim stanjima – to su osobni podatci i njima se mogu služiti samo nadležna tijela u okviru zakona. naknade štete. Prof. prava iz javnoga informiranja. Robni karakter informacije i njegovo pravno reguliranje • Informacija koja je lansirana na tržište veže uz sebe niz prava: pravo vlasništva. ali i stvoriti takve tehnološke uvjete (sustavi pošta i telekomunikacija) da nije moguce povrijediti tajnost – privatizacija telekomunikacija Tajnost osobnih podataka • Tajnost osobnih podataka i informiranje o njima – je osobno pravo gradana na privatnost i rada obvezu državnih organa (i javnih službi) da štite podatke do kojih su došli • O gradanima se prikupljaju podatci o: zdravlju. • U okviru ostvarivanja slobode komunikacija i tajnosti dopisivanja i razmjene informacija – treba zakonima preciznije utvrditi uvjete kada se može povrijediti ovo pravo. prava vezana uz emitiranje informacija i sl. što bi trebalo preciznije regulirati propisima. • Na realizaciju ovoga prava odnosi se i zabrana cenzure. da bi moglo služiti za ostvarenje ostalih ljudskih prava. kaznena odgovornost – sve su to problemi vezani uz informaciju kao robu . ali oni nisu za javnost i objavljivanje takvih informacija predstavlja kazneno djelo • Potrebno je u tom kontekstu voditi brigu (nadzor) nad bazama podataka u kojima se nalaze takvi podatci. Ovo pravo nastaje iz tajnosti dopisivanja (pisma). • Gradani su dužni dati te podatke. Mecanovic misli da ne može vrijediti generalno nacelo “nepoznavanje zakona ne opravdava”. imovini. Sloboda informiranja i pravo na informaciju kao pretpostavka drugih ustavnih prava gradana • Sloboda informiranja i pravo na informaciju predstavljaju u isti tren: – Slobodu i pravo za sebe i po sebi – Slobodu i pravo u funkciji ostvarivanja drugih sloboda i prava • Neke informacije i podaci mogu se samostalno pretvarati u ostvarenje slobode iznošenja misli i priopcavanja (stjece se pravo na informaciju). ugovorno pravo.

kreatori hardwarea i softwarea – Proizvodaci pomocnih sredstava (disketa. informacija ima: a/ objektivnu i subjektivnu vrijednost. vlasnik informacije može “prenijeti” vlasništvo na n subjekata a da svi oni na istoj razini zadovoljavaju svoje potrebe • Tržišno gledano. • U svakom slucaju treba razlikovati vlasništvo nad informacijom od vlasništva nad “novinom”(emisijom) koje je jednako vlasništvu nad svim drugim robama. CD-a. hladni pogon (investicije u sustav prije pocetka rada).• U okviru ustavnopravnih institucija informacija ima dvojni karakter: ona je osigurac za druga pojedina ljudska prava. • Informacija se može izgubiti (nemarom). obradu. grafickih potrepština i sl. Proizvodnja informacija za tržište • Proizvodnja informacija odvija se na razlicitim razinama: – Individualnim djelovanjem pojedinaca u kontaktu s drugim ljudima – Sustavnim uocavanjem pojava i njihovim pracenjem (profesionalno) davanjem podataka i primarnih informacija odgovarajucoj organizaciji – Znanstvenim otkricima ili na drugi nacin kojim se proširuju ljudska znanja – Djelovanjem državnih i politickih subjekata – Autorskim djelovanjem pojedinaca koji svoje misli i djela lansiraju medijima kao primarne informacije • Na temelju primarnih inforamcija koje su rezultat djelovanja pojedinaca (organiziranih ili ne).ostvaruje se na dvije razine: državnoj i tržišnoj • Informacija ulazi u svaki proizvod na specifican nacin. ali se ne može uporabom potrošiti – kod drugih roba vlasnik svojim pravom i fizickim posjedom eliminira sve druge radi zadovoljenja svojih potreba. cuvanje i lansiranje informacija uz naplatu – Proizvodaci informacija. d/ koja djeluje na duhovno (nematerijalno) bice covjeka • Svaka je informacija sama po sebi proizvod (koji se sastoji od podataka). Topli pogon odnosi se na sredstva koja se izdvajaju za samu proizvodnju informacije. c/ protekom vremena ne gubi svoju vrijednost u cjelini. b/ proizvodnu i tržišnu vrijednost • Tržišna vrijednost informacije izracunava se formulom Pri cemu je : Vi – vrijednost informacije Sh – troškovi hladnog pogona (investicije u sustav) St – troškovi toplog pogona (za proizvodnju) Sk – zbroj korisnika Pp – planirani profit Objašnjenje formule – u okviru sustava za proizvodnju informacija najprije se izgraduje tzv.) • Informacija je jedina roba u prometu – a/ koja se u potrošnji ne gubi niti mijenja svoja temeljna obilježja. b/ u isto vrijeme zadovoljava veci broj ljudi. . Zbroj korisnika predstavlja osobe kojoj se informacija prodaje – što je veci broj korisnika jedinicna cijena može biti manja ili se kod fiksne cijene povecava profit. i na tržištu se pojavljuje kao složeni genericki proizvod. nastaju sekundarne informacije. te njihove obrade. a ima i robni karakter • Ekonomika informacije . a na temelju informacija utvrduje se na nacionalnoj razini makroekonomska politika države • Ekonomika informacija tvori reprocjelinu u koju ulaze: – Proizvodaci informaticke i telekomunikacijske opreme – Informaticke i telekomunikacijske mreže s pretplatnicima – Agencije za prikupljanje. može se uništiti.

HRVATSKI SABOR . ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA . Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesic. Broj: 01-081-03-3491/2. • Nacelno svaka primarna informacija prolazi fazu sekundarne obrade iako se dalje može lansirati opet kao primarna. ali i zadržava pravo autorstva nad informacijom • Najveci dokaz za postojanje informacije kao robe su Agencije koje primarne informacije o dogadajima (koje su prikupili njihovi zaposlenici). • U okviru “proizvodnje” informacija postoje “dva svijeta” – onaj koji proizvodi informacije do lansiranja na tržište i onaj koji lansira informacije krajnjim korisnicima.. bilo pojedinacnu bilo skupnu informaciju (istina. listopada 2003. – u Parizu HAVAS. – da bi danas svaka država imala svoju nacionalnu agenciju .– Klasicni oblik sekundarnih informacija su statisticke informacije odnosno one koje stvaraju agencije za svoje korisnike – U proizvodnji sekundarnih informacija radi se o proizvodnji robe • Spojem primarnih i/ili sekundarnih informacija i ljudskoga znanja i talenta.u Hrvatskoj – HINA • Agencijske su vijesti u pravilu pouzdane i provjerene (za razliku od informacija slucajnih sakupljaca). nastaju tercijarne informacije koje su autorske (komentari u medijima. ali i sekundarna ili tercijarna.2491. u Londonu REUTER i sl. donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama. prodaju dalje svojim pretplatnicima. r. koji pak na temelju njih stvaraju sekundarne i tercijarne informacije (npr. 21. • Prve se agencije javljaju polovinom 19. u Berlinu WOLF. listopada 2003. a Agencije cesto proizvode informaciju za “poznatog kupca”. koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15.Na temelju clanka 88. knjige) kod kojih autor dobiva naknadu. Ustava Republike Hrvatske. Zagreb. st. najcešce se na tržištu susrecu skupne informacije). novinu). v.

crtež. . pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i 2. koje posjeduju. 5) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaca 1. 4) »Dokument« je svako materijalno sredstvo na kojem je zapisana ili unesena informacija koju posjeduju. (2) Vlada Republike Hrvatske ce svake godine do 31. grafikon. izvješce. (1) Sve informacije koje posjeduju. bez obzira na to je li pohranjena na nekom dokumentu ili nije. 3) »Informacija« je podatak. objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev vec takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu odredenu zakonom ili drugim opcim propisom (u daljnjem tekstu: redovito objavljivanje informacija). fotografija. slobodnog pristupa i ogranicenja Clanak 4. izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. odnosno da 3. propisuju nacela prava na pristup informacijama. Cilj ovoga Zakona je omoguciti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizickim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. sukladno ovom i drugim zakonima. Cilj Clanak 2. tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave. (2) Ovlaštenik ima pravo saznati od tijela javne vlasti da li posjeduju. vrijeme nastanka. nacrt ili drugi prilog. na to po cijem nalogu. Pojmovi Clanak 3. raspolažu ili nadziru traženu informaciju. 2) »Tijela javne vlasti« su državna tijela. (1) Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedece znacenje: 1) »Ovlaštenik prava na informaciju« (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaca ili strana fizicka ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji. akt. raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. obvezu tijela javne vlasti da omoguci pristup zatraženoj informaciji. raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. film.I. II. tablica. raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. sijecnja u »Narodnim novinama« objaviti popis tijela javne vlasti. te bez obzira na izvor. u cije ime i za ciji racun je informacija pohranjena ili drugo svojstvo informacije. mjesto pohranjivanja. raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. NACELA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Pretpostavke javnosti. pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti. na nacin saznavanja. OPCE ODREDBE Sadržaj Clanak 1. Ovim se Zakonom ureduje pravo na pristup informacijama koje posjeduju.

vojnom. Ovlaštenik koji raspolaže informacijom ima pravo tu informaciju javno iznositi. (2) Tijela javne vlasti ne smiju staviti u povoljniji položaj niti jednog ovlaštenika na nacin da se odredenom ovlašteniku informacija dade ranije. (1) Pravo na pristup informacijama pripada svim ovlaštenicima na jednak nacin i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. ovoga clanka postaju dostupne javnosti kada to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Izuzeci i njihovo trajanje Clanak 8. osim ako zakonom ili drugim propisom nije odreden duži rok. Potpunost i tocnost informacije Clanak 5. (4) Iznimno. neovisno i nepristrano vodenje sudskog. 2) onemogucilo ucinkovito. 4) izazvalo ozbiljnu štetu za život. Informacija koju tijela javne vlasti daju.informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrdenih zakonom proglašena državnom. tijelo javne vlasti obvezno je u posebnom rješenju navesti o kojoj se kategoriji izuzetka radi. odnosno nadzor zakonitosti. NaCelo raspolaganja informacijom Clanak 7. (4) Tijela javne vlasti odobrit ce pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti. (3) Pravo na pristup informacijama koje sadrže osobne podatke ostvaruje se na nacin koji je propisan drugim zakonom. 5) onemogucilo provodenje gospodarske ili monetarne politike. ali najduže u roku od 20 godina od dana kada je informacija nastala. 3) onemogucilo rad tijela koji vrše upravni nadzor. (1) Tijela javne vlasti uskratit ce pravo na pristup informaciji ako je . (2) Tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje: 1) onemogucilo poduzimanje mjera i radnji radi sprjecavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona pocinitelja kažnjivih djela. odnosno o razlozima zbog kojih je odlucio o uskrati informacije. Jednakost Clanak 6. sigurnost ljudi ili za okoliš. III. izvršenje sudske odluke ili kazne.ako je zašticena zakonom kojim se ureduje podrucje zaštite osobnih podataka. (3) Informacije kojima se uskracuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 2. pravo na pristup informacijama može se ograniciti u slucajevima i na nacin propisan zakonom. . upravnog ili drugog pravno uredenog postupka. osim u slucaju izricitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.(3) U slucaju ogranicenja prava na pristup odredenoj informaciji. zdravlje. tocki 6. 6) ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva. odnosno objavljuju mora biti potpuna i tocna. službenom. profesionalnom ili poslovnom tajnom ili .

POSTUPOVNE ODREDBE Primjena propisa o opcem upravnom postupku Clanak 9. Zahtjev Clanak 11. kako je to odredeno posebnim zakonom ili drugim opcim aktom. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije. u postupku radi ostvarivanja prava na pristup informacijama na odgovarajuci nacin primjenjuju se odredbe Zakona o opcem upravnom postupku. Nacini ostvarivanja prava na pristup informacijama Clanak 10. 4) dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju. (5) Podnositelj zahtjeva može u zahtjevu predložiti nacin na koji ce tijelo javne vlasti uciniti informaciju dostupnom. tvrtku. (4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji. Ako ovim Zakonom nije drukcije odredeno. odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Rokovi Clanak 12. 2) neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev. Tijela javne vlasti obvezna su omoguciti pristup informacijama: 1) redovitim objavljivanjem odredenih informacija. 5) na drugi nacin kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama. (1) Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva tijelo javne vlasti obvezno je omoguciti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. IV. (1) Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. (2) U slucaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti pozvat ce podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. (2) Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome ce se sastaviti zapisnik. 3) uvidom u dokumente i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju.(5) Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom clanku prema kojima tijelo javne vlasti uskracuje pravo na pristup informaciji. na primjeren i dostupan nacin radi upoznavanja javnosti. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajuci nacin tijelo javne vlasti odbacit ce rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun. Ustupanje zahtjeva . uz uvjet objave jedanput mjesecno. a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uredaja sastavit ce se službena zabilješka. ime i prezime i adresu fizicke osobe podnositelja zahtjeva. (3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi.

ovoga Zakona. 3) ukoliko je istom ovlašteniku omogucen pristup istoj informaciji u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva. (1) Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje. (2) Tijelo javne vlasti obvezno je donijeti posebno rješenje o odbijanju zahtjeva ako smatra da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije. kada i kako tražena informacija objavljena. smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije tocna ili potpuna. Postupak po tužbi je hitan.Clanak 13. Žalba i upravni spor Clanak 17. u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja. rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji racunaju se od dana kada je tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev. na osnovi dokaza kojima raspolaže. niti ima saznanja gdje se informacija nalazi. a najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva obvezno je ustupiti zahtjev tijelu javne vlasti koji posjeduje. odnosno dopunu. ovoga clanka. (3) Protiv drugostupanjske odluke. podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu celniku nadležnog tijela javne vlasti. (1) Tijelo javne vlasti ne donosi posebno rješenje o prihvacanju zahtjeva za pristup informaciji. podnositelj zahtjeva može tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom. a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. raspolaže ili nadzire informaciju. (2) O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode ce. u skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima. (2) U slucaju iz stavka 1. Dopuna i ispravak informacije Clanak 16. (2) Tijelo javne vlasti obvezno je donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva: 1) ako se radi o slucajevima iz clanka 8. (1) Ukoliko ovlaštenik. vec ce o tom slucaju sastaviti službenu zabilješku. bez odgode. . obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen. (3) U slucaju kada je informacija vec objavljena. Produženje rokova Clanak 14. tijelo javne vlasti obvezno je bez odgode obavijestiti podnositelja zahtjeva gdje je. ne raspolaže ili ne nadzire informaciju. ne nadzire. i 2. stavka 1. (2) Drugostupanjska odluka po žalbi mora se donijeti i dostaviti bez odgode. o cemu ce obavijestiti podnositelja. odnosno konacnoga prvostupanjskog rješenja tijela javne vlasti kojim se zahtjev odbija. Rješenje o zahtjevu Clanak 15. (1) Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji utvrdeni ovim Zakonom mogu se produžiti do 30 dana ukoliko se: 1) informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti. (1) Protiv rješenja tijela javne vlasti. a najkasnije u roku od 8 dana. može zahtijevati njen ispravak. 2) ukoliko tijelo javne vlasti ne raspolaže. a ima saznanja o nadležnom tijelu. 2) jednim zahtjevom traži veci broj razlicitih informacija.

V. 2) informacije o svom radu. s razlozima za njihovo donošenje. ovoga clanka. 4) informacije o natjecaju i natjecajnoj dokumentaciji za javne nabave. odnosno ako se radi o informacijama koje su izuzete od prava na pristup informacijama prema odredbama ovoga Zakona. kao i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti. (2) Tijela javne vlasti obvezna su javnost informirati o: 1) dnevnom redu zasjedanja ili sastanaka i vremenu njihovog održavanja. organizaciji. u službenim glasilima ili na informatickom mediju objaviti posebno: 1) svoje odluke i mjere kojima se utjece na interese ovlaštenika. Naknada Clanak 19. u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 3) informacije o podnesenim zahtjevima. . mora iskljuciti. (2) tijela javne vlasti u cijoj je nadležnosti izrada nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su objavljivati nacrte tih akata te omoguciti ovlaštenicima da se u primjerenom roku o njima ocituju. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od ovlaštenika u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. 2) broju osoba kojima se može istovremeno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri cemu se mora voditi racuna o redoslijedu prijavljivanja. ukljucujuci podatke o aktivnostima. Ustroj. (3) Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad ako se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost. (1) Radi osiguravanja javnosti rada. predstavkama. Tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima. pisana ocitovanja korisnika i konacni prijedlozi navedenih akata objavljuju se na nacin propisan u stavku 1. prijedlozima. POSEBNE ODREDBE O TIJELIMA JAVNE VLASTI Objavljivanje informacija Clanak 20.Službeni upisnik Clanak 18. peticijama. sadržaj i nacin vodenja službenog upisnika propisat ce podzakonskim propisom ministar nadležan za poslove opce uprave. postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama u skladu s odredbama ovoga Zakona. tijela javne vlasti obvezna su svojim opcim aktima utvrditi uvjete pod kojima se omogucava neposredan uvid javnosti u njihov rad. troškovima rada i izvorima financiranja. Nacrti zakona i podzakonskih akata. nacinu rada tijela javne vlasti i mogucnostima neposrednog uvida u njihov rad. (1) Neovisno o pojedinacnim zahtjevima kojima se traži ostvarivanje prava na pristup informaciji tijela javne vlasti obvezna su na prikladan nacin. Javnost rada Clanak 21.

(1) Sva tijela javne vlasti dužna su ministarstvu nadležnom za poslove opce uprave dostaviti izvješce o provedbi ovoga Zakona na temelju podataka sadržanih u katalogu informacija iz clanka 22. kao i o nacinu njegova rada. (5) Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vodenja kataloga. izvan granica svojih ovlasti omoguci pristup odredenoj informaciji. raspolaže ili nadzire. (4) Tijelo javne vlasti posebnom odlukom ustrojit ce katalog informacija koje posjeduje. 2) unapreduje nacin obrade. Iskljucenje odgovornosti službenika za informiranje Clanak 23. . sijecnja. (3) Službenik za informiranje: 1) obavlja poslove rješavanja pojedinacnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija. nacinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. (1) Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom ce odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje). Službenik za informiranje koji u dobroj vjeri.Službenik za informiranje Clanak 22. (3) Vlada Republike Hrvatske dužna je podnijeti izvješce o provedbi ovoga Zakona Hrvatskom saboru radi prihvacanja najkasnije do 31. Izvješca Clanak 25. ožujka za prethodnu godinu. ne može biti pozvan na odgovornost ako pristup takvoj informaciji ne podliježe ogranicenjima iz clanka 8. VI. a radi tocnog i potpunog obavješcivanja javnosti. stavka 4. 3) osigurava neophodnu pomoc podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrdenih ovim Zakonom. Nadzor nad provodenjem Zakona Clanak 24. namjenom. KAZNENE ODREDBE Clanak 26. ovoga Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. (2) Ministarstvo nadležno za poslove opce uprave podnosi objedinjeno izvješce o provedbi ovoga Zakona Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 28. a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja. veljace za prethodnu godinu. a za što je neposredno odgovoran celniku tijela javne vlasti. Nadzor nad provodenjem ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za poslove opce uprave. ovoga Zakona. sukladno svom unutarnjem ustroju. koje se nakon prihvacanja objavljuje u »Narodnim novinama«. (2) Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje. cuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti. klasificiranja.

000.000. tijelo javne vlasti obvezno je ovlašteniku prava na informaciju omoguciti ostvarivanje prava na pristup informaciji sukladno odredbama ovoga Zakona. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Zlatko Tomcic. kaznit ce se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novcanom kaznom od 5.00 do 100. (2) Za prekršaje iz stavka 1.00 do 8. uništi. (3) Novcanom kaznom od 1. u slucaju utvrdene odgovornosti na temelju neopravdane uskrate ili ogranicenja ostvarivanja prava na pristup informaciji. tehnicke i druge uvjete za provodenje odredbi ovoga Zakona. VII. Tijela javne vlasti osigurat ce organizacijske.000. (4) Za prekršaj iz stavka 3.000.00 kuna. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Clanak 28. r.00 kuna ili kaznom zatvora do šezdeset dana. sakrije ili na drugi nacin ucini nedostupnim dokument koji sadrži informaciju u namjeri da onemoguci ostvarivanje prava na pristup informacijama.00 kuna kaznit ce se za prekršaj fizicka osoba koja ošteti.00 do 10.(1) Pravna osoba s javnim ovlastima koja suprotno odredbama ovoga Zakona onemoguci ili ogranici ostvarivanje prava na pristup informacijama kaznit ce se za prekršaj novcanom kaznom od 20. Podzakonske propise iz clanka 18. Clanak 30. v.000. listopada 2003. ovoga Zakona nadležni ministar donijet ce najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.000. Klasa: 008-02/03-01/05 Zagreb. . u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Potpuno ispunjenje obveze Clanak 27.00 kuna. Clanak 29.000.000. 15.00 do 10. ovoga clanka kaznit ce i odgovorna osoba u tijelima javne vlasti novcanom kaznom od 5. materijalne. Pored izricanja kaznenih i stegovnih sankcija.

domena (domain) Domena je podrucje nadzora ili skup informacija.TXT mogu biti upustva za upotrebu kavomata. Ime je odreduje sadržajno.• @ (at. e-maila. Poslužitelj obraduje stranicu prije no što se ona šalje korisniku koji ju je zatražio.ba. pa tako PISMO. Internet Explorer) • datoteka. Englesko znacenje znaka je at (kod). Radi organizacije. a koristi se u adresama elektronske pošte kako bi se oznacilo na kojem poslužitelju korisnik ima otvoren korisnicki racun.TXT vjerojatno sadržava pismo u tekstualnom formatu. odnosno skup nekih informacija. www. svaka ima svoje ime i ekstenziju. Ime i ekstenzija odvajaju se tockom.TXT kada budete trebali upute za upotrebu kavomata. ludo a i at nazivi su za znak "@". (fajl.cob. Na Internetu je domena podrucje oznaceno nekim imenom. bps (bps) Kratica engleskog izraza bits per second. datoteka PISMO. • davatelj Internet usluga (ISP) ISP (Internet Service Provider).ba oznacava web poslužitelj u domeni www. ASP (Active Server Page) je HTML stranica koja sadrži jednu ili više skripti (mali programi) koje se obraduju na poslužitelju koji koristi Microsoftov program. razlikovanja i s ciljem lakšeg pronalaženja datoteka na racunalu. odnosno koliko se bitova podataka obradi ili prenese u jednoj sekundi. Browser . Npr.preglednik WWW stranica (Netscape Navigator. odnosno davatelj Internet usluga je firma koja pruža usluge spajanja na Internet. download (download) . No pitanje je hocete li tražiti datoteku PISMO. Oznacava brzinu prijenosa podataka. eng file) Datoteka je skupina identicnih podataka. Visual Basicu ili ActiveX Data objekti. Kažemo vjerojatno jer korisnik može datoteci dati bilo kakvo ime. Npr. monkey) Monkey.net.cob. dok ekstenzija odreduje kojeg su tipa podaci sadržani u datoteci. Osmišljena je kako bi se podaci u kompjuteru spremali u organizirane skupine olakšavajuci rad i pretraživanje. Skripte mogu biti u Javi.net. smještaja Web stranica itd.

tj. ICQ (ICQ) (eng. ekstenzija (extension) Opisuje vrstu podataka pohranjenih u fajlu (datoteci). Autoru se ne placa nikakva naknada za korištenje programa. prijenos fajlova. Npr. Web stranice su hipertekst.Prijenos podataka s jednog kompjuterskog sistema na drugi. • hipertekst (hypertext) Tekst u kojem odredene rijeci ili slike služe kao veza (link) prema drugim tekstovima. freeware (freeware) Program koji se smije besplatno koristiti. brojevi kreditnih kartica kod on-line kupovanja i sl. HTTPS protokol se koristi kada je potrebno razmijeniti privatne podatke. HTML (HyperText Markup Language) Programski jezik koji se koristi za stvaranje hipertekstovnih dokumenata (dokumenata koji sadržavaju linkove) na Webu. tako da ih neovlašteni korisnici ne mogu procitati. Pruža vecu mogucnost manipulacije elektronskom poštom na samom poslužitelju. fajl s ekstenzijom TXT sadrži tekst. Sastoji se od cetiri broja odvojena tockama. slikama. kao što su lozinke kod korištenja raznih Web servisa. Iz perspektive korisnika Interneta. . I Seek You . dok fajl s ekstenzijom SYS sadrži sistemske podatke. Tada možete vidjeti tko je od njih istovremeno kada i Vi spojen na Internet. Web stranicu na drugom kompjuteru).tražim te) Program koji omogucava kreiranje liste poznanika koji takoder imaju instaliran ICQ. komunikaciju glasom itd. a najcešce i slobodno distribuirati bez izmjena. download fajla znaci zatražiti je od drugog kompjutera (npr. IMAP (Internet Message Access Protocol) Protokol za prijenos elektronske pošte. Ime je dobila prema IP protokolu. Web stranica. elektronicka pošta (e-mail) Elektronska pošta je naziv usluge na Internetu koja omogucuje slanje i primanje poruka putem Interneta. brbljanje (chat) s jednim ili više korisnika. • Internet (Internet) Svjetska mreža medusobno povezanih kompjutera. primiti je i pohraniti na svoj kompjuter. HTTPS (HyperText Transmission Protocol. zvucnim zapisima ili nekom drugom dokumentu. Podaci koji se razmjenjuju se kriptiraju. HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protokol koji se koristi za prijenos hipertekstovnih dokumenata. Secure) Protokol koji služi za siguran prijenos podataka i Web stranica izmedu korisnikovog Web klijenta i Web poslužitelja. Omogucava slanje poruka. IP adresa (IP address) Jedinstvena numericka adresa nekog kompjutera spojenog na Internet. Izmjene su striktno zabranjene.

korisnicki racun (account) Korisnicki racun vlasniku omogucava korištenje odredenih mrežnih usluga. koja zamjenjuje staru analognu. Korisnicko ime provjerava se lozinkom. lozinka je ta koja korisniku omogucuje pristup. k56flex (k56flex) Modemski sklop (chipset) kojim je Rockwell omogucio spajanje i prijenos podataka s Interneta brzinama do 56. Kako je korisnicko ime više manje javni podatak. tj. Stoga. Neki sistemi imaju posebna pravila za izmjenu lozinke. na koje ima pravo. lozinku).direktorij) Kao i prava mapa to je mjesto u kojem su zajedno spremljene neki fajlovi i druge mape. te mu omogucuje pristup do odredenih usluga. Uz mnogobrojne dodatne usluge u telefoniji omogucuje brži i kvalitetniji pristup Internetu. oprez! ISDN (Integrated Services Digital Network) Naziv za novu. no lako postanete ovisni. podataka i sl. lozinka (password) Lozinka se koristi iz sigurnosnih razloga za potvrdu korisnickog imena. Uvodenjem v. Vrlo je popularan. a nalazi se na tvrdom (eng. kolacic (Cookie) Mali fajl koja sadrži podatke o posjeti nekom Web sajtu. • korisnicko ime (username) Rijec ili niz znakova koji oznacava korisnika na nekom sistemu. Cookie takoder pamti neke postavke koje ste namjestili i podatke koje ste upisali na posjecenom sajtu (npr. Vlasnici Web sajta na taj nacin rade statistiku posjeta. mailing lista (mailing list) Lista u kojoj su pohranjene e-mail adrese korisnika koji su se prijavili za primanje poruka s mailing liste. Npr. Modem (Modem) .90 protokola (koji je postao standard) polako se napušta.000 bps. hard) disku Vašeg kompjutera. od njih barem jedan broj i jedno veliko slovo. digitalnu telekomunikacijsku mrežu. pa je potrebno da ona bude tajna i da je nije lako pogoditi. Drugi nazivi su login ili userID. korisnicki racun za e-mail omogucava njegovo korištenje. na kojem može pružati svoje usluge. a poruke se automatski isporucuju prijavljenim korisnicima.IRC (Internet Relay Chat) Usluga na Internetu cija je svrha brbljanje s drugim korisnicima. • Mapa (Folder . Liste su tematske. Pod terminom korisnicki racun podrazumijevaju se korisnicko ime i lozinka koji omogucavaju pristup odredenoj usluzi. te zahtijevaju da lozinka sadržava najmanje osam znakova. Mjesto prisustva (Point Of Presence) Mjesto na kojem davatelj Internet usluga (ISP) ima svoj pristupni cvor.

Mreža (Network) Pojam koji oznacava više medusobno povezanih kompjutera. telnet. FTP. slike i ostale sadržaje u jedan fajl. Pošiljalac i primalac moraju koristiti isti protokol. Najpoznatiji preglednici su Internet Explorer i Netscape Navigator. Za svaku uslugu na poslužitelju je pokrenut zaseban program. kao što su WWW. Objedinjava tekst. Pribadaca (Attachment) Fajl bilo koje vrste (slika. pogodne za prijenos telefonskom linijom.) koja se šalje kao dodatak osnovnoj e-mail poruci. a njemu se mogu dodati i drugi fajlovi. PDF (Portable Document Format) PDF je nacin zapisa datoteka koji je razvila firma Adobe. no nakon tog perioda morate ga kupiti od autora. Poslužitelj (Server) Kompjuter stalno spojen na Internet cija je funkcija obavljati neku od usluga. e-mail. Autoru za program morate poslati razglednicu. Postcardware (Postcardware) Programski atribut koji oznacava da se program smije slobodno distribuirati bez izmjena i da ga možete besplatno koristiti neko odredeno vrijeme (poput shareware programa). Neispravan driver prouzrokovat ce razne probleme pri radu s komponentom. e-mail. . Poruka elektronske pošte ili e-mail poruka (E-mail message) Poruka koja se šalje elektronskom poštom. chat itd. • Pokretac (Driver) Program cija je namjena da upravlja nekom kompjuterskom komponentom (npr. POP3 (Post Office Protocol) Protokol koji se koristi za primanje poruka elektronske pošte.Uredaj koji služi za povezivanje na Internet. Na Internetu se cesto koristi za distribuciju prirucnika i uputstava. Mrežne usluge (Network Service) Informacije s Interneta korisnicima su dostupne putem usluga kao što su WWW. Za pregledavanje PDF datoteka potreban je program Acrobat Reader. Sredstvo placanja nije novac vec . Protokol (Protocol) Skup pravila koja se koriste pri prijenosu podataka. Pri slanju pribadace potrebno je obratiti pažnju na velicinu fajla koji se dodaje emailu. FTP. modemom). Fajl treba biti što manji. Word dokument itd.razglednice. Modem pretvara digitalne kompjuterske signale u analogne. :) • Preglednik (Browser) Naziv za program koji služi za surfanje Web stranicama. sposobnih da razmjenjuju podatke. Modem može biti ugraden u kompjuter (interni) ili spojen na serijski ili USB port kompjutera (eksterni). IRC itd. Osnovni sadržaj je tekst. Ispravan driver uslov je ispravnog korištenja kompjuterske komponente.

Ako nakon isteka tog perioda i dalje želite koristiti program. Dekstop. Web site je skup svih stranica unutar iste domene.000 bps.90 (V. ikona) koji vodi na drugu Web stranicu. recenica. MOV i MOOV. bilo kao sastavni dio Web browsera ili kao samostalnu aplikaciju koju možete downloadati s Interneta. morate ga kupiti. URL (Uniform Resource Locator) Standardizirana shema adresiranja sadržaja na Internetu. • Telefonska veza (Dial-Up connection) Veza na Internet ostvarena korištenjem telefonske linije i modema. možete promijeniti. animaciju i video u jedan fajl. Shareware program se smije distribuirati bez izmjena. fajl ili uslugu. Surfanje (Surfing) Popularni naziv za pregledavanje sadržaja Web stranica na Internetu. TCP/IP (TCP/IP) Protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) na kojem se zasniva rad Interneta. naravno. odnosno platiti autoru. slika. Quicktime ujedinjuje zvuk. • Shareware (Shareware) Programski atribut koji oznacava da se program smije besplatno koristiti samo neko odredeno vrijeme. možete pregledavati multimedijalne sekvence. no ne i nakon što ga kupite. . koju je razvio Apple. Spojeno (On-line) Kada je kompjuter on-line. tekst. Osnovna struktura je hijerarhijska i raste s lijeva na desno. Dio Web stranice (rijec. pohranu i prezentaciju.90) Modemski protokol koji omogucava prijenos podataka brzinom do 56. pa umjesto u zelenu podlogu možete gledati u bilo koju sliku koju sami odaberete (nije preporucivo). odnosno sliku. Nastao je iz x2 i k56flex protokola. Koristeci Quicktime player. Site (Site) Skup povezanih Web stranica. V. Desktop je zelene boje nalik na stare uredske podmetace za stol koji su bili zelene boje kako ne bi umarali oci. Veza (Link) 1. To je neka vrsta probnog perioda (najcešce 30 dana). Quicktime fajlovi mogu se prepoznati po ekstenzijama: QT. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protokol koji se koristi za slanje poruka elektronske pošte. Radna površina (Desktop) Naziv radne površine Vašeg kompjutera ako koristite Windowse.Quicktime (Quicktime) To je multimedijska tehnologija za razvoj. to znaci da je on spojen na mrežu (Internet) i da je u vezi s drugim kompjuterima koji su takoder spojeni na tu mrežu.

WWW (World Wide Web) Svjetska mreža medusobno povezanih fajlova u obliku teksta.cob. GSM uredaj ga mora podržavati. . Pristup je moguc samo odredenim sadržajima. Razvio ga je US Robotics. To je ujedno i najpopularnija usluga. te audio i video zapise. Predvidena je za gledanje putem posebnih programa (browsera). Spoj izmedu dva kompjutera ili nekih drugih uredaja u mreži. a uvodenjem v.net. Stranica je zapravo tekst kodiran HTML jezikom. Web site (Web Site) Web sajt je skup (smisleno) povezanih Web stranica koje se nalaze na nekom Web poslužitelju. Npr.2. http://www. bugovi) u nekom programu. Kako bi se W@P koristio. a može sadržavati i slike. koju mnogi pogrešno poistovjecuju s Internetom.ba/ je Web site.000 bps. kao što su e-mail i Web stranice posebno napravljene za W@P uredaje.90 protokola (koji je postao standard) se polako napušta. • Web stranica (Web Page) Web stranica je (HTML) dokument dostupan putem usluge WWW. slika i zvukova. koji sadrži linkove. X2 (X2) Modemski protokol koji omogucava spajanje i prijenos podataka s Interneta do korisnika na brzinama do 56. Zakrpa (Patch) Program cijom se instalacijom automatski popravljaju uocene greške (eng. W@P (Wireless Application Protocol) WAP ili W@P je protokol koji omogucava pristup Internetu putem mobilnog GSM telefona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->