Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 29. 4. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.114

Miroslav Laj~ak u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini

Referendum je korak
3. strana

u lo{em pravcu
Sino} u Zetri: Bh. premijera “Evrope danas”
DANAS PRILOG

Sarajevska peta zvjezdica
Foto: Amer KAJMOVI]

Ako je ugledni Financial Times, objaviv{i op{irnu kritiku, predstavi dao ~etiri zvjezdice, Sarajevo joj je dodalo petu!

33. strana

DEKLARACIJA PENZIJE VE]E NAKON JE BILA NEOPHODNA PRAZNIKA
2. strana

Glavni odbor Stranke demokratske akcije

Iako je otkazana sjednica Vlade FBiH

2. str.

U @I@I
Glavni odbor SDA

2

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Iako je otkazana sjednica Vlade FBiH

Penzije ve}e
Planirano pove}anje isplatnog koeficijenta od pet posto }e biti realizirano, iako je odgo|ena sjednica Vlade na kojoj je trebala biti data saglasnost na tu odluku
Isplata aprilskih penzija u Federaciji BiH po~et }e u uobi~ajenovrijeme, a koeficijent za isplatu penzija ostvarenih po Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH }e, shodno ranijim najavama iz federalnog Zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja, biti pove}an pet posto. Potvr|eno je ovo ju~er u federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike i Zavodu PIOFBiH.
Foto: D. ]UMUROVI]

nakon praznika
I pasivnost me|unarodne zajednice uzrokovala aktuelnu situaciju

Deklaracija je
bila neophodna
Tihi} o~ekuje da }e vlasti u RS-u povu}i odluku o referendumu Pregovori o formiranju Vije}a ministara Ekonomski razvoj BiH prioritet SDA
[esta sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije odr`ana je ju~er u Sarajevu, a u fokusu njezinog rada bile su smjernice i prioriteti provo|enja ekonomskog programa stranke u periodu od 2010. do 2014. godine. Ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine je, premarije~imapredsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, jedan od osnovnih prioriteta stranke. On je naglasio da su infrastruktura, privreda i poljoprivreda oblasti u kojima bi, nakon zna~ajnijih investicija, moglo do}i do otvaranja novih radnih mjesta. Potpredsjednik SDA Asim Sarajli} novinarima je uo~i sjednice kazao da BiH ima veliki privredni potencijal, prije svega u malim i srednjim preduze}ima. vredom Dejtonskog mirovnog sporazuma. - Napravili su veliku gre{ku koju moraju brzo sami popraviti ili to mora u~initi visoki predstavnik poni{tavanjem odluke. @elim vjerovati da }e odlukabitiponi{tena, a ako se to ne desi, onda }emo sazvati Parlament FBiH i odlu~iti {ta dalje, kazao je Tihi}. Kada je o formiranju vlasti na dr`avnom nivou rije~, predsjednik SDA je istaknuo napore koji se ~ine kako bi se postigao dogovor sa strankama iz RS-a o formiranjuparlamentarne ve}ine koju bi ~inile ve}ina iz RS-a i FBiH, te oba HDZ-a.

Odga|anje sjednice uznemirilo penzionere

Para ima, ali ne i UO
Odga|anje za ju~er najavljene sjednice Vlade FBiH iznenadilo je i zabrinulopenzionere, jer je na toj sjedniciVladatrebala da donesesvojstav, odnosnosaglasnost na prijedlog odluke o pove}anju koeficijenta za isplatu penzija. Ovu odluku je, na prijedlog federalnog Zavoda PIO, pripremilo resorno federalno ministarstvo rada i socijalne politike. - Prijedlog te odluke je pripremljen u saradnji sa menad`mentom Zavoda PIO i dostavljen je Vladi FBiH. Odluka se trebala na}i na dnevnom redu sjednice Vlade koja je otkazana, ali to ne bi trebalo uticati na is pla tu i pla ni ra no po ve}anje, kazao je sekretar Ministarstva rada i socijalne politike FBiH Fehim Bekan. Naime, federalni Zavod PIO ve} tri mjeseca nema konstituiran no vi sa ziv Upra vnog

odbora, koji, ina~e, zasjeda mjese~no kako bi donio odluku o visini koeficijenta i po~etku isplate penzija. Odluke o isplati penzija za vi{e od 370.000 penzionera u FBiH po nepromijenjenom koeficijentu 1,65 za redovne penzije i 1,485 za beneficirane penzije u zadnja dva mjeseca donosio je direktor Zavoda PIO Zijad Krnji}.

Vlada u srijedu
Kako je finansijskim planom Zavoda PIO za 2011. godinu predvi|eno pove}anje penzija po~ev{i od aprila, a nedavno i potvr|eno da je priliv sredstava Zavoda u prva tri mjeseca ove za oko {est posto ve}i nego u istom periodupro{legodine, ali UO nije imenovan, menad`ment Zavoda je zatra`iopomo}resornog ministarstva i Vlade FBiH u dono{enju odluke o pove}anju isplatnog koeficijenta. Iako je sjednica Vlade FBiH otkazana, to ne}e dovesti u pi-

Mnogo {ansi
- Imamo ve} izra`enuekspanziju u nekim manjim granama gdje, gotovostoprocentno, sav plasmanizvozimo u Evropskuuniju. Tako, poredpoljoprivrede, industrije, metalneindustrije i industrije namje{taja, BiH ima mnogo{ansi. Ali sistemdr`ave, odnosnoVladaFBiH i vladekantona, morajudatija~upodr{ku bh. privredi, jer vidjeli smo u vremenu krize kako su dr`ave EU pomogle svoje brendove i svoje jake firme da sa~uvaju radna mjesta, smatra Sarajli}. Tihi} je ju~er, pred ~lanovima Glavnog odbora SDA, govorio i o aktuelnoj politi~koj situaciji u na{oj zemlji. U SDA cijene da je Deklaracija o opredijeljenostievroatlantskimintegracijama, vladavini prava, ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih, te dosljednomprovo|enjuDejtonskog mirovnog sporazuma, koju su usvojiliPredstavni~ki i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, bila neophodna zbog stalnih napada na dr`avu BiH i pasivnostime|unarodne zajednice o tom pitanju. Tihi} se osvrnuo i na odluku o referendumu o Sudu i Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine i te poteze Vlade RS-a ocijenio najte`om po-

VELIKA GRE[KA RS je napravio veliku gre{ku koju mora brzo sam popraviti ili to mora u~initi visoki predstavnik poni{tavanjem odluke. @elim vjerovati da }e odluka biti poni{tena, a ako se to ne desi, onda }emo sazvati Parlament FBiH i odlu~iti {ta dalje, kazao je Tihi}
Predsjednik Glavnog odbora SDA Halid Genjac ocijenio je da su za jo{ neformiranuvlast na dr`avnomnivou krive ucjene koje su bile na sceni.

tanje isplatu penzija prema uve}anom koeficijentu, uvjeravaju iz Zavoda. - Dat je nalog slu`bama da po~nu obra~un penzija koje se ispla}uju iz sredstava doprinosa prema koeficijentu uve}anom pet posto. Isplata penzija ionako mo`e po~eti tek nakon prvomajskih praznika. Nadamo se da }e Vlada naredne srijede donijeti zaklju~ak kojim }e oja~ati ovu odluku, kazao je ju~er za Oslobo|enje direktor Zavoda PIO Zijad Krnji}. Pove}anje penzija, kako je ranije najavljeno, odnosi se samo na starosne, invalidske i porodi~nepenzije. Nakonpove}anja, prosje~na penzija koja se ispla}uje iz sredstavadoprinosa za PIO bi sa oko 338 trebala porasti na oko 355 KM. Koeficijent za isplatu penzija ostvarenih po Vladinimuredbama o povoljnijem penzionisanju ostaje nepromijenjen. Isplata aprilske penzijetrebala bi po~etiizme|u S. [e. 4. i 5. maja.

Ucjene - pro{lost
- S razja{njavanjem politi~ke situacije i parlamentarne ve}ine u FBiH, razja{njavanjem situacije u Domu naroda Parlamenta FBiH, koji je tek ovih dana kompletiran, otklonjeni su i razlozi na kojim bi se mogledaljerazvijati neke ucjene. Osim toga, mislim da i u RS i FBiH postoji visoka svijest da stanje privrede u oba entiteta, koje je u velikoj mjeri povezano sa formiranjem dr`avne vlasti, jednostavno ne tolerira dalje odga|anje, ocijenio je Genjac. J. F.

V I J E S T I

RS ne odustaje od referenduma

Skup{tina je svoje rekla!
Predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i}izjavio je da ne vidirazlog da se mijenjaodluka o referendumukoji se odnosi na rad Suda i Tu`ila{tva BiH. “Parlament je donio svoje odluke i on je jedini koji eventualno mo`e to revidirati. Ali, ne vidim razloga niti stava bilo koga u NSRS-u da to treba mijenjati“ kazao , je Radoji~i}, komentari{u}i poziv OHRa da NSRS preispita odluku o raspisivanju referenduma. Prema njegovim rije~ima, zaklju~ci koji su usvojeni, stav su svih partija iz RS-a i ne bi bilo dobro da se sada mijenja skup{tinska odluka koja bi proizvela neke komplikacije. “U ovom momentu je o~ito da me|unarodna zajednica analizira i priprema neke svoje dalje korake“ ocijenio je Radoji~i}. , I predsjednik poslani~kog kluba Socijalisti~ke partije Sa{a ]udi} smatra da ne postoji nijedan razlog da NSRS povu~e odluku o provo|enju referenduma. “Neprofesionalnost i pristranost Suda i Tu`ila{tva BiH u procesuiranju ratnih zlo~ina na {te-

tu srpskog naroda, isprovocirala je odluku o referendumu i niko nema pravo da gra|anima RS-a onemogu}i da se na legalan na~in izjasne o njihovom radu“ nagla, sio je ^udi}. [ef Kluba poslanika SDS-a u NSRS-u Vukota Govedarica izrazio je nadu da RS ne}e podle}i pritiscima me|unarodne zajednice i OHR-a, koji tra`e povla~enje odluke o raspisivanju referenduma, isti~u}i da bi to bio institucionalniporazRS-a. “Ako se podlegne pritiscima OHR-a, derogira}e se na~ela demokratskevoljejednognaroda“ rekao je no, vinarima Govedarica. I poslanik PDP-a Zoran\eri}isti~e da OHR ne trebakoristitimetodepritiskakako bi do{lo do povla~enja odluke o referendumu.
G. KATANA

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

U @I@I

3

Miroslav Laj~ak u dvodnevnoj posjeti BiH

Ve}ina
MiroslavLaj~ak se susreo i s predsjednik om SDA Sulejmanom Tihi}em. Predsjednik SDA iznio je prijedlog svoje stranke o formiranju Vije}a ministara BiH koji je ve} predočio i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. “Stav SDA je da bi Vije}e ministara trebalo formirati od parlamentarne ve}ine u dva entiteta plus dva HDZ-a ili pak samo od parlamentarneve}ine dva entiteta“ poja, snio je Tihi}. Dodao je da bi to zna~ilo da pet mjesta u Vije}u ministara pripadne strankama iz RS-a (SNSD i SDS) i dva mjesta,tj. predsjedavaju}eg Vije}a ministara i jedno hrvatsko ministarsko mjesto predstavnicima dva HDZ-a. Ostalih pet mjesta pripalo bi strankama potpisnicama platforme (SDA, SDP-u, NS-uRadom za boljitak i HSP-u). Tihi} smatra da bi ovakvapodjelanatjerala na razgovore i konkretnijedogovore, nagla{avaju}i da u tom slu~aju ne bi bilopreglasavanja u Parlamentu. me|usobno povjerenje i udaljava BiH od evropskeintegracijeumjesto da je pribli`ava“ . “To pitanje je i dejtonsko, pitanje odluka visokih predstavnika, pitanjeinstitucija, tako da o~ekujemo od visokogpredstavnikame|unarodne zajednice u BiHValentinaInzka da poka`e inicijativu i predlo`i svoj plan za rje{avanje te situacije. On ima na{u sna`nu podr{ku i razgovaramo i o tome {ta treba da budu sljede}i koraci. Ali, sigurno }e me|unarodna zajednica i EU reagovati na to. Cilj moje misije jeste izvijestitigospo|uAshdowni dr`ave ~laniceEU o situacijikako je vidimo, {ta predla`emo kao sljede}e korake EU i me|unarodne zajednice“ , kazao je na kraju pres-konferencije Miroslav Laj~ak. Merima BABI]

Referendum je korak
Nije na{ cilj i na{a ambicija da odlu~ujemo ko treba da bude i ko treba da ne bude u Vladi BiH. To treba da bude odgovornost doma}ih politi~kih lidera, ali `elimo da BiH dobije sna`nu Vladu, koja ima sna`nu podr{ku bira~a, istakao je Laj~ak
Izvr{ni direktor za Evropu i centralnu Aziju pri zajedni~koj Slu`bi vanjskihposlova EU MiroslavLaj~ak se tokomju~era{njeposjeteSarajevusastao s ~lanovimaPredsjedni{tva BiH, predsjednicima politi~kih stranaka u FBiH, a danas }e to u~initi i u Banjoj Luci, te sa ambasadorima zemalja ~lanica Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira. Tema razgovora se odnosila na aktuelnu politi~ku situaciju i proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Na po~etkuju~era{njepres-konferencije u zgradi EU u Sarajevu Laj~ak je podsjetio kako su ovi razgovoriuslijedilinakon{to se posljednjih mjeseci nije ni{ta pozitivno desilo u BiH, prijesvegaformiranje Vlade na nivou dr`ave. “Ministrica vanjskih poslova EU gospo|a Ashdown stoga je“ kazao je Laj~ak, , “zamolila da ponovodo|em u BiH i u odvojenim razgovorima sa politi~kim liderima tra`imo odgovor na pitanje gdje se nalazimo u vezi sa formiranjem dr`avne Vlade i {ta mo`emo i {ta treba da uradimo da BiH dobije Vladu.“

u lo{em pravcu
Hrvatskognarodnogsabora o stvaranjuhrvatskogentitetaLaj~ak je ustvrdio da se EUnijeformalnoizja{njavala po tom pitanju. „Va`no je da je porukasa tog saborabila da se sve akcijevode u institucijama i zakonskom okviru BiH“ kazao je Laj~ak. , Naglasio je da je politi~ka atmosfera ovih dana veoma usijana zbog nedavne odluke Narodne skup{tine RS-a o provo|enju referenduma i to pitanje je isto tako centralnopitanje u mojimrazgovorima u Sarajevu i u Banjoj Luci.
Miroslav Laj~ak: Prenio stav Catherine Ashdown
Foto: Amer KAJMOVI]

Podr{ka Inzku
On je ovom prilikom prenio i izjavu Catherine Ashdown, koja govori o tome da je to korak u lo{em pravcu i “to je istina,ta odluka je neodgovorna i ta odluka je lo{a i ne rje{ava ni jedno pitanje u BiH, ali otvara nova pitanja i nove probleme, kvari atmosferu, uni{tava

ima ve}inu u Skup{tini, koja ima ambiciju da predstavi program reformi koji vodi BiH bli`e prema Evropi i koja ima snagu da provede taj program kroz institucije, prije svegakrozParlament BiH” kazao je , MiroslavLaj~ak. I ovomprilikom je uputiojasnuporuku bh. liderima da

bude manje li~nih ili strana~kih interesa, ve} vi{eodgovornostiprema BiH i vi{e odgovornosti prema evropskojperspektivi BiH jer to je o ~emu svi govore, ali ne vidimo da bi to bio vode}iprincipkada je u pitanju formiranje Vlade BiH. Na pitanje o EU prema stavu

RS pre{ao crvenu liniju
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija i Miroslav Laj~ak razgovarali su ju~er o formiranju Vije}a ministara BiH i najavljenom referendumu u RS-u. “SDP je spreman da pravi proevropsku vladu kojoj }e biti cilj da {to je mogu}e prije ispuni evropske uslove o zakonima, o vojnoj imovini i da otvorimo put ka NATOu“ kazao je Lagumd`ija. O najavi referenduma u RS-u La, gumd`ija dijeli mi{ljenje predstavnika EU da je “RS odlukom Narodne skup{tine pre{ao crvenu liniju“ ali izra`ava nadu da }e se , prona}i pravo rje{enje jer, kako je kazao, “dalje guranje iza crvene linije }e najvi{e {tete nanijeti RS-u” .

Manje li~nog
“Nije na{ cilj i na{a ambicija da odlu~ujemo ko treba da bude i ko treba da ne bude u Vladi BiH. To treba da bude odgovornost doma}ih politi~kih lidera, ali `elimo da BiH dobije sna`nu vladu, vladu koja ima sna`nu podr{ku bira~a, koja

Izetbegovi} s Laj~akom i Har~enkom

^ovi} - Laj~ak

Bo`o Ljubi}

EU `eli napor doma}ih politi~ara
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} primio je ju~er Miroslava Laj~aka. Razgovarano je o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH i otklanjanju prepreka, odnosno ubrzavanja reformskih procesa, koji }e BiH voditi putem euroatlantskih integracija. Laj~ak je Izetbegovi}u prenio zabrinutost Evropske unije zbog zastoja u procesu pribli`avanja i naglasio da je ne op ho dno u {to sko ri jem pe ri odu formirati Vije}e ministara, koje }e biti spremno da se uspje{no nosi sa izazovima na evropskom putu BiH. Tako|er je rekao da Evropska unija daje pu nu po dr{ku i `eli pru`iti po mo} BiH, ali `eli vidjeti i napor doma}ih politi~kih snaga na planu evropskih integracija. Izetbegovi} je na kraju sastanka zahvalio EU za posjete BiH na najvi{em nivou i rekao da }e imenovanjem specijalnog predstavnika EU u BiH sva otvorena pitanja lak{e i br`e rje{avati. Izrazio je po-

tpunu li~nu spremnost za br`e rje{avanje reformskih procesa na bazi dogovora i kompromisa svih relevantnih faktora u zemlji. ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er i ruskog ambasadora u BiH Aleksandra Bocana Har~enka. Razgovarali su o trenutnoj politi~koj situaciji u BiH te na Balkanu, kao i o perspektivama ukupnih odnosa dviju zemalja. Sagovornici su se slo`ili da relevantni politi~ki akteri treba da ulo`e sve napore da bi proces formiranja vladaju}e koalicije na dr`avnom nivou, odnosno novog Vije}a ministara BiH, bio zavr{en {to je mogu}e prije. Izetbegovi} je primio i {eficu misije Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey.

S Lagumd`ijom ni rije~i
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} susreo se ju~er sa Miroslavom Laj~akom. Izme|u ostalog, bilo je govora o formiranju dr`avne vlasti u BiH. ^ovi} nakon sastanka nije htio komentirati prijedlog SDA o formiranju VM-a BiH, kazav{i da su te izjave “nevjerovatne“ “Te{ko }e i}i formiranje vlasti u . BiH, posebno na na~elima koja zagovaraju oni koji su formirali vlast u FBiH, a ako se tako nastavi, upast }emo u krizu iz koje ne vidim izlazak“ kazao je ^ovi}. Dodao je da su , u tokurazgovori s predstavnicimasrpskihpoliti~kih stranaka, ali da sa Zlatkom Lagumd`ijom iz vi{e razloga ne}e razgovarati.

Mogu}e koaliranje sa SBB-om i SBiH
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`oLjubi} je sino}, nakonsastankau Sarajevus Miroslavom Laj~akom, izjavio je da bi najboljerje{enjebilo kada bi se vlast formirala od stranaka koje noseizbornilegitimitettrijukonstitutivnihnaroda, ali ako to ne bude mogu}e vlast bi trebaliformirati oni kojima je stalo do BiH. Na pitanje novinara zna~i li to da bi hrvatski blok mogaonapravitikoaliciju sa Savezom za bolju budu}nost BiH i Strankom za BiH, Ljubi} je kazao da je svakorje{enjebolje od nikakvog. “U{li bismo u koaliciju s te dvije stranke ako bi to dovelo do funkcionalne vlasti, ali to ne zavisi od nas” pojasnio je Ljubi}. ,

4

DOGA\AJI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Boli me briga {to FIFA i UEFA ne vole da se razgovara s politi~arima. Spreman sam da sa svima razgovaram

Ni{ta od potvrde izbora za Dom naroda FBiH

Blokirali
SBB i DNZ

Odgo|ena potvrda

Zastupnik SBB-a u Skup{tini KS-a Naser Nabil `alio se da mu je uskra}eno pravo da bira i bude biran iako je to u~inio sam izostankom sa sjednice na kojoj se glasalo o izboru

Ivica Osim,
predsjedavaju}i Komiteta za normalizaciju

DOBAR

LO[

ZAO

PARLAMENT FBiH
Oba doma Parlamenta FBiH usvojila su Deklaraciju o opredijeljenosti za evroatlantske integracije, vladavinu prava, ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih te dosljedno provo|enje Dejtonskog sporazuma. Poruka je jasna - teritorijalni integritet i suverenitet BiH je neupitan, a budu}nost zemlje je u EU i NATO-u.

Iako je to ranije bilo planirano, Centralna izborna komisija BiH danas ne}e potvrditi rezultate posrednih izbora delegata/izaslanika u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz svih deset kantona, te }e samim tim do}i i do odga|anja njihove objave u slu`benim glasnicima, {to se, tako|er, planiralo za petak, a za {to se tra`ilo rezerviranje prostora, doznaje Oslobo|enje. Ka ko je za Oslo bo|enje ju~er potvrdila Maksida Piri}, glasnogovornica te dr`avne institucije, razlog prolongiranja potvr|ivanja rezultata za Dom na ro da Par la men ta FBiH uslijedit }e zbog tri `albe koje je zaprimio CIKBiH.

VIJE]E MINISTARA BiH
Tek nakon {to je Oslobo|enje skrenulo pa`nju na namjeru da se posredstvom Vije}a ministara BiH progura zakon kojim bi parlamentarcima bile osigurane privilegije nezamislive ni u mnogo bogatijim zemljama od na{e, {to je nai{lo na o{tru osudu javnosti, odlu~eno je da se prijedlog povu~e.

Neosnovani prigovori
@albu na raspodjelu mandata delegata obavljenih u drugom krugu i to iz reda ostalih (tri) ulo`io je poslanik SBB-a u Skup{tini Kantona Sarajevo Naser Nabil. - On je uputio CIK-u BiH `albu da mu je uskra}eno pravo da bira i bude biran, istakla je Piri}. Naime, CIKBiH je ovjerio njegovu kandidacijsku listu za u~e{}e u izborima za izbor delegata Doma naroda Parlamenta FBiH iz reda ostalih u Skup{tini Kantona Sarajevo,

GRADSKO VIJE]E SARAJEVA
Gradski vije}nici su, na prijedlog gradona~elnika Alije Behmena, usvojili odluku o uspostavljanju saradnje izme|u Sarajeva i Vukovara. Ovaj potez podr`ao je i predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir, koji je prisustvovao sjednici GV Sarajeva, naglasiv{i da }e to pomo}i u gradnji dobrih odnosa me|u narodima.

ali se on nije pojavio na zasjedanju kantonalne Skup{tine kada se o tome izja{njavalo (opravdao izostanak) te je time sam sebi uskratio pravo da bira i bude biran. - @alba se odnosi na to da je njemu naknadno uskra}eno i onemogu}eno glasanje, pojasnila je Piri}. Na ra spo dje lu man da ta delegata u Dom naroda Parla men ta FBiH, u dru gom krugu, iz reda ostalih `albu je dostavila i Demokratska naro dna za je dni ca BiH. Iz DNZ-a su, naime, naveli kako je njima uskra}eno pravo da u~es tvu ju u ra spo dje li mandata u drugom krugu za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, iako u Skup{tini Unsko-sanskog kantona me|u poslanicima imaju one koji su se izjasnili da pripadaju kandidatima iz reda ostalih. - Kanton (USK) za koji je DNZ podnio `albu u skladu sa odre dba ma uop}e ne u~estvuje u izboru delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda ostalih. U skladu sa uputstvom jasno je propisa no da CI KBiH do dje lu upra`njenih mandata, u okviru drugog kruga, vr{i sa ve} ovjerenih kandidacijskih listi. Ka ko to ga ni je bi lo u
Foto: Damir ]UMUROVI]

slu~aju USK-a i DNZ-a, njihovi kandidati nisu ni mogli u~estvovati u tom procesu, navela je Piri}.

SNSD i DNS
@albu je dostavio i predsjednik Kluba srpskog naroda iz Skup{tine Kantona 10 (Livanjskog) Slavi{aMihajlovi}(SNSD). On je, naime, izrazio prigovor na postupak i na~in izbora Vlatka Zrili}a (DNS), kao kandidata srpskog naroda u Dom naroda Parlamenta FBiH. - Ova `alba se odnosi na rezultate izbora za Kanton 10 (Livanjski), za koji je vrijeme za prigovore isteklo. Mi }emo je dos ta vi ti Ape la ci onom odjelu suda BiH i vidjet }emo kavo }e njihovo izja{njenje biti o tome, ocijenila je Piri}. Kako bi se maksimalno ubrzao proces rje{avanja po `albama, CIKBiH je ve} ju~er prema Apelacionom odjelu Suda BiH otpremio ulo`ene `albe na kona~no o~itovanje, a u skladu sa zakonskim rokovima to pravosudno tijelo ima rok od tri dana u okviru kojeg treba da donese rje{enje (do narednog ~etvrtka s obzirom da su ponedjeljak i utorak neradni dani). Ovim se otvara mogu}nost da CIK potvrdu rezultata obavi tek u naredni petak, 6. maja. A. TERZI]

DRA[KO ILI]
Predsjednik Podru~nog fudbalskog saveza Banja Luka upozorio je kako je izolacija N/FSBiH od FIFA i UEFA veoma lo{a i opasna po fudbal u BiH. FK Borac je, veli Ili}, blizu plasmana u kvalifikacije za Ligu prvaka i zaslu`uje igrati na evropskoj sceni. Ohrabruju ovakvi glasovi razuma pred Skup{tinu N/FSBiH, koja mora usvojiti novi statut kako bi bila ukinuta suspenzija.

VIJEST U OBJEKTIVU Doktori nauka
U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 12 doktora nauka. Na ~ast doktora tehni~kih nauka promovirani su Ahmet ^eki} i \erzija Begi}, fizi~kih nauka Mustafa Busulad`i} i Azra Gazibegovi} - Busulad`i}, poljoprivrednih nauka Azra Skender, muzikolo{kih nauka Merima ^au{evi}, sigurnosnih nauka Samir Huseinba{i}, farmaceutskih nauka D`enita Softi}, medicinskih nauka Sanela Salihagi}, filozofskih nauka Dubravka Pozderac - Lejli} i za doktore ekonomskih nauka Azra Zaimovi} i Tarik Zaimovi}.

VIJEST U

BROJU

doza krvi prikupljeno je pro{le godine posredstvom Crvenog kri`a/krsta FBiH.

17.437

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

INTERVJU

5

]amil Durakovi}, predsjednik Organizacionog odbora za obilje`avanje 16. godi{njice genocida

Dosta je sataniziranja

Srebreni~ana
Razgovarao: Samir KARI]

Neprirodno je da ama ba{ niko iz Srebrenice nije dobar ili nije sposoban. Na taj na~in se odvla~i pa`nja od pozitivnih stvari koje se de{avaju u Srebrenici
• Nedavno ste izabrani za predsjednika Organizacionog odbora za obilje`avanje 16. godi{njice genocida. ^eka Vas dosta posla. Koji }e sadr`aji biti tokom obilje`avanja godi{njice i ho}e li biti nekih promjena u odnosu na prethodnu godinu? - Uglavnom, dosada{nja praksa obilje`avanja godi{njica genocida u Srebrenici je i{la, da ka`em, uhodanom procedurom. U ovom trenutku, s obzirom na to da smo odr`ali tek prvu sjednicu Organizacionog odbora, ne vjerujem da }e biti zna~ajnijih promjena u samoj organizaciji, ali odre|enih izmjena u nekim segmentima organizacije, kao {to je Mar{mira, sigurno }e biti. • Pro{le godine je 11. jula odr`an veliki broj govora prije ukopa `rtava. Porodicama ubijenih, ali i drugim gra|anima je ta ~injenica zasmetala. Ho}e li se i ove godine nastaviti ta praksa, ili }e se, {to predla`u neka udru`enja, samo obratiti predsjednik Organizacionog odbora, ~lan Predsjedni{tva BiH i predstavnik Islamske zajednice? jet iz Poto~ara. Ono {to ja smatram, jeste da brojgovornika itrajanjegovora treba ograni~iti. Mi smo ~esto izlo`eni pritiscima oko toga ko treba govoriti. Ove godine kada ja predsjedavam sigurno ne}emo dozvoliti, o bilo kome da se radi, da govor traje dugo, a o tome ko }e i da li }e govoriti }emo usaglasiti na Organizacionom odboru. nizu drugih u RS-u pokazuje koliko su ‘’oni’’ spremni prihvatiti ~injenice i krenuti naprijed. Nama pravoslavna crkva ne smeta. Mi imamo crkvu u centru Srebrenice koja ni u periodu rata, za razliku od mnogih d`amija, nije poru{ena. To govori o savjesti Bo{njaka koji i pored genocida pokazuju spremnost za pomirenje i su`ivot. Crkva se gradi tridesetak metara od masovnog strati{ta Budak 2, u blizini nema stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Mi smo spremni podr`ati gradnju crkve, ali na mjestu gdje }e ona imati svoju svrhu. • ^injenica je da i 16 godina poslije genocida pojedini politi~ari u RS-u i Srbiji negiraju genocid. [ta Vi kao ~ovjek koji je pre`ivio genocid mislite o tome? sadamogure}i da je i on bio dio sistema koji je odgovoran za genocid u Srebrenici. Bez obzirana to {to on u emisiji kod Had`ifejzovi}a na TV1ka`e da nijeuradioni{ta, {to je zlodjelo. No, kadauzmemo u obzir elemente genocida, onda je on izvr{ilac kao pojedinac medijske institucijekoja mu je izdalanare|enje da tog dana bude u Srebrenici. Ali, nije mu dala smjernice kako }e ispitivati Purkovi}a. Iz videozapisa vidim da je djelovaonasilni~ki i neprimjereno za jednognovinara. Da bi se po~iniogenocid,za to je potrebanpoliti~ki, vojni i policijskisistem, a medij za koji je Vaskovi} radio je bio dio politi~kog sistema SDS-a i Republike Srpske, ~ije su institucije po presudi MSP-a odgovorne za genocid u Srebrenici. • S obzirom na to da ste i zamjenik na~elnika Srebrenice, dobro poznajete kako `ive povratnici u Srebrenicu. [ta je op}inska vlast do sada, ali {ta }e u narednom periodu uraditi kako bi pobolj{ala `ivot ove populacije? - Ja ~esto ka`em, Srebrenica je ni~ija. Na to ukazuje ~injenica da je Srebrenica jedina op{tina u RSu koja ima na~elnika Bo{njaka i bo{nja~ku ve}inu u Skup{tini, zato nas Banja Luka izostavlja, a Federacija BiH nas izostavlja upravo zato {to teritorijalno, na`alost, pripadamo RS-u. Povratak je slo`en proces, i ako op{tinska vlast bude sama nosilac ovog projekta, onda od toga nema ni{ta. Smatram da je gre{ka napravljena odmah poslije Daytona, nije se desio tzv. rani povratak, {to je osnova za uspje{an povratak. Sada je ve} 16 godina

INAT Crkva se gradi tridesetak metara od masovnog strati{ta Budak 2, u blizini nema stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Mi smo spremni podr`ati gradnju crkve, ali na mjestu gdje }e ona imati svoju svrhu
• U mjestu Budak, u blizini grobnice, a iznad Memorijalnog centra Poto~ari, ilegalno se gradi crkva. Uprkos zabranama, radovi su nastavljeni. Kome treba izgradnja inat-crkve na Budaku? - Mi `ivimo u sistemu koji po svom nazivu govori o ekskluzivitetu jednog naroda - Srpska. Srebrenica je mrlja na savjesti ~ovje~anstva, a pogotovo onih koji su direktno i indirektno odgovorni i krivi za genocid. Smatram da oni koji Srebrenicu nose na savjesti, poku{avaju prati svoju savjest relativiziranjem i minimiziranjem zlo~ina genocida. Tako da i ovaj projekat u

Slu~aj Vaskovi}
- Veliki intelektualci, borci za ljudska prava, a jedan od njih i Simon Vizental kazali su da je i negiranje genocida - genocid, s ~im se ja u potpunosti sla`em. Tako|e, u procesu genocida jedan od pokazatelja koji potvr|uje i otkriva po~inioca genocida ustvari i jeste prikrivanje ~injenica i negiranje istog. Smatram da oni koji negiraju genocid samo govore da oni ustvari jesu po~inioci istog i da su ga spremni ponovo u~initi. • Nedavno je objavljen i snimak iz Poto~ara, a na kojem se vidi kako srpski novinari 12. jula ispituju Abdulaha Purkovi}a iz Srebrenice. Kako ste Vi reagovali kada ste pogledali snimak? - Imao sam vrlopozitivnomi{ljenje o novinaruVaskovi}u. Na`alost,

Govoriti, ali kratko
- Ovaj dio komemoracije (govori) ve} du`i niz godina stvara opre~ne stavove naroda i organizacije. Smatram da komemoraciju ne treba svesti samo na vjerski obred, odnosno d`enazu. Do}i }e vrijeme kada }e se obilje`avati godi{njica genocida, a ne}e biti ukopa `rtava. Za nas, `rtve, va`no je da velike li~nosti po{alju poruku u svi-

pro{lo, na{i pre`ivjeli stanovnici su se u ve}ini integrisali (jer su morali) u sredine gdje sada `ive i vrlo te{ko je nakon genocida stimulisati ljude da se vrate. • [ta o~ekujete od nove federalne Vlade? - Uskoro o~ekujem sastanak sa delegacijom Vlade FBiH sa premijerom na ~elu, koji su ve} izrazili iskrenu spremnost da pomognu Srebrenici. • Imate li utisak da iz Srebrenice dolazi malo dobrih vijesti?! - Smatram, zapravo, da je krajnje vrijeme da se prestane sa sataniziranjem ljudi iz Srebrenice, pogotovo povratnika Bo{njaka, jer je neprirodno da ama ba{ niko iz Srebrenice nije dobar ili nije sposoban, te na taj na~in se odvla~i pa`nja od pozitivnih stvari koje se de{avaju u Srebrenici, ve} se ~esto pi{u i prenose samo negativne slike iz Srebrenice i na takav na~in doprinosi te`em povratku i te`em `ivotu i opstanku u Srebrenici.

TAKORE]I... REGRUTI
Sve~anost polaganja zakletve i potpisivanja ugovora s osmom generacijom vojnika, koja je uspje{no zavr{ila osnovnu obuku OSBiH, bit }e odr`ana danas u Centru za osnovnu obuku u Pazari}u. Ovom doga|aju }e prisustvovati predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedni~kog {taba OSBiH i predstavnici jedinica i komandi iz sastava OSBiH. Zakletvu }e dati 296 novih vojnika koji su uspje{no zavr{ili obuku, me|u kojima je 31 `ena, saop}eno je iz MOBiH.

6

DOGA\AJI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

WikiLeaks: Guantanamo files (2)

Pentagon pre{utio
KSM-ov boravak u BiH
Slu~aj al`irske {estorke dobio je i svoju WikiLeaks varijantu: na ovoj stranici - me|u dokumentima Pentagona o zatvorenicima Guantanama - objavljeni su i dokumenti Al`iraca deportiranih iz BiH. Najzanimljivije detalje donosimo u nekoliko nastavaka
Jedan od naj~itanijih u seriji 779 Pentagonovih dosjea o zatvorenicima Guantanama, koje objavljuje WikiLeaks, nesumnjivo je dosje Khalida Shaykha Muhammada (KSM), operativnog planera teroristi~kih napada od 11. septembra. U dosjeu se detaljno opisuje razvojni put od odrastanja u Kuvajtu, preko {kolovanja u Americi do uticaja koji su na njega imala Muslimanska bra}a i njegove odluke da se pridru`i antisovjetskom d`ihadu u Afganistanu. cije u Jemenu, koja je odg,ovorna direktno predsjedniku Jemena. Ovaj jemenski bezbjednjak i potom zatvorenik u Guantanamu znao je unaprijed za seriju teroristi~kih napada od 1993. do 2002. godine. U Bosni je podr`avao djelovanje AlHaramaina u Zenici, tvrde analiti~ari Pentagona. Koriste}i svoj status, Abd al-Heela je 1998. dobio diplomatski paso{ i potom otputovao u Frankfurt i Bon, gdje je dobio vizu za BiH kako bi posjetio svog brata Nabila al-Heelu, koji je bio u zeni~kom zatvoru pod optu`bom za sudjelovanje u eksploziji autobombe u Mostaru.

Veoma va`no ja~anje pravosu|a
[ef mi si je OS CE-a u BiH Gary Robbins ukazao je ju~er u Banjoj Luci da je veoma va`no ja~anje pravosudnih institucija u BiH. Nakon sastan ka s pred sje dni kom Na ro dne skup{tine RS-a Igorom Radoji~i}em, Robbins je rekao da OSCE `eli da BiH napreduje i ispunjava neophodne uvjete za punopravno ~lanstvo u EU. Razgovarano je o mogu}nosti ma u~vr{}iva nja in sti tu ci ja ko je mogu pomo}i izgradnji demokratskog dru{tva u BiH. Po rije~ima Radoji~i}a, OSCE je pomogao u mnogim oblas ti ma svog dje lo va nja u BiH i omogu}io brojne reforme i pozitivne pomake.

Diplomatski paso{
Navode se detaljno podaci o njegovom planiranju teroristi~kih napada. Ali, za ~itaoce u BiH nedostaje najzanimljiviji dio: KSM je dva puta 1992. i 1995. godine boravio u na{oj zemlji. U Pentagonovom dosjeu nema ovog dijela malo poznate pri~e iz KSM-ove biografije. Bosna se jedino pominje u kontekstu iskori{tavanja stradanja razli~itih muslimanskih naroda za potrebe antiameri~ke i antizapadne ure|iva~ke politike jednog magazina za kojeg je KSM radio. Kasnije je KSM postao {ef medijskog komiteta Al-Kaide. Kori{tenje stradanja muslimana Afganistana, Bosne, ^e~enije i Ka{mira za propagandne svrhe ili za regrutiranje pristalica postalo je op{te mjesto ove propagande. Period bosanskog rata u KSM-ovoj biografiji je opisan samo kroz podr{ku koju je u tom periodu imao u Kataru i kroz brojna me|unarodna putovanja. "Zatvorenik je 1993. godine izmjestio svoju familiju u Katar, na prijedlog katarskog ministra za islamske poslove {ejha Abdallaha bin Khalida bin Hamada alThanija. Sve do po~etka 1996, zatvorenik je rade}i za katarsko ministarstvo, bio anga`iran na brojnim me|unarodnim putovanjima". Obamina administracija je poku{ala da prebaci su|enje KSM-u i jo{ ~etvorici osoba na civilne sudove, ali je poslije otpora odlu~ila da su|enje vrati

Planeri napada
U Zenici je boravio sedmicu i posjetio brata nekoliko puta. Bio je u kontaktu sa zvani~nicima Islamskog kulturnog instituta u Milanu, koji je slu`io kao centar za regrutaciju Al-Kaide i bio pod istragom 1995. zbog podr{ke esktremistima u BiH. Kada se 2002. obratio egipatskom zvani~niku kako bi provjerio da li mo`e slobodno putovati u Egipat, dobio je zeleno svjetlo, a potom su egipatske vlasti organizovale njegovo hap{enje. Preba~en je 2004. u Guantanamo kako bi, izme|u ostalog, bio ispitivan i o aktivnostima svog brata Nabila, kojeg Pentagonovi analiti~ari opisuju kao bliskog saradnika Hasana al-Khamirija, napada~a na ameri~ki brod USS Cole u Jemenu i Tahua al-Ahdala, neuspje{nog napada~a na USS Sullivan. Pentagonovi analiti~ari tvrde da je Nabil al-Heela bio blizak sa planerom napada na ameri~ki ratni brod USS Cole i dvojicom bomba{a samoubica koji su izveli ovaj napad. Jemenski dosje o dvojici bra}e Al-Heela daje i novu me|unarodnu dimenziju teroristi~kim aktivnostima u BiH zbog kojih je osumnji~ena i su|ena grupa dr`avljana Saudijske Arabije i Jemena.
Esad HE]IMOVI]

Presti`ni studij
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sa ra je vu (EF SA) or ga ni zi ra Dan otvorenih vrata presti`nog me|unaro dnog pro gra ma Sa ra je vo Bu si ness School. Ovom prilikom EFSA u saradnji s Griffith Col lege Du blin (GCD) predstavlja upis ~etvrte generacije studenata me|unarodnog dodi plom skog i pos tdi plom skog bi znis studija. Program ovog studija u cjelini se izvodi na engleskom jeziku i to u Sarajevu i Dublinu, a preda va~i su emi nen tni pro fe so ri s GCD-a i EFSA. Ovo je prvi i jedini studij u BiH s me|una ro dnom akre di ta ci jom ENQA (Euro pe an As so ci ati on for Quality Assurance in Higher Educati on) te pred stav lja naj pres ti`ni ji me|unarodni pro gram u BiH koji studentima nudi mogu}nost sticanja di plo me Eko nom skog fa kul te ta u Sarajevu i Griffith Collegea Dublin, saop}eno je iz Ekonomskog fakulteta. Dan otvo re nih vra ta bit }e 5. ma ja na Ekonomskom fakultetu u Saraje vu.

Dosje Abd al-Heele

MEDIJSKI KOMITET Kasnije je KSM postao {ef medijskog komiteta Al-Kaide. Kori{tenje stradanja muslimana Afganistana, Bosne, ^e~enije i Ka{mira za propagandne svrhe ili za regrutiranje pristalica postalo je op{te mjesto ove propagande
na Guantanamo u nadle`nost vojne komisije. Nema sumnje da }e su|enje planeru napada 11. septembra 2001. obnoviti pitanja o njegovom boravku u BiH 1992. i 1995. godine. Pentagonovi analiti~ari su se posebno bavili ulogom koju ju je za podr{ku d`ihada u Bosni imao Abd al-Heela, pripadnik PSO, glavne sigurnosne agen-

Uspje{no okon~ano javno nadmetanje

Dva miliona za Inpek
Posjeta rudarima
Povrije|ene rudare smje{tene u UKC Tuzla, nakon eksplozije u Rudniku mrkog uglja Banovi}i, ju~er su po sje ti li pre mi jer Fe de ra ci je BiH Nermin Nik{i} i premijer Tuzlanskog kantona Sead ^au{evi} sa saradnicima. Izrazili su zahvalnost svim zdravstvenim radnicima na efikasnom i kvalitetnom zbrinjavanju i brizi koju su pokazali za povrije|ene rudare, a njima su za`eljeli brzi oporavak i povratak u svakodnevne `ivotne tokove.

Iz iznosa dobijenog prodajom izmiri}e se potra`ivanja ve}ine povjerilaca
Zeni~ko privatno preduze}e Ekor-comerce, po cijeni od oko dva miliona maraka kupilo je imovinu ste~ajnog du`nika pekare Inpek d.d. Zenica. Bila je to ~etvrta prodaja imovine u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika industrije pekarstva Inpek d.d. Zenica na ja vnom na dme ta nju odr`anom u ~etvrtak u Op}inskom sudu u Zenici, koja je uspje{no okon~ana prodajom imovine. Iz iznosa dobijenog prodajom izmiri}e se potra`ivanja ve}ine povjerilaca, dok za izmirenje potra`ivanja u visini od oko 600.000 maraka, prodajni iznos ne}e biti dovoljan. „Asim Sunulahpa{i}, ste~ajni upravnik, radi zbrinjavanja radnika prvenstveno }e izmiPo~etna cijena ~ak i pove}ana

riti potra`ivanja za penzijsko-invalidsko osiguranje i doprinose namijenjene Zavodu za zapo{ljavanje radnika. Po~etnu prodajnu cijenu od 1.991.531,50 KM kupac je na javnom nadmetanju povisio za 500 KM, pa je u narednih 15 dana du`an uplatiti

ukupnu prodajnu cijenu od 1.992.031,50 KM. Ina~e, u postupku licitacije dostavljena je samo ova ponuda, a Ekor-comerce je prethodno upla tio de po zit od 50.000 KM“, ka`e Alisa Radon~i}, portparol Op}inskog suda ZeMi. D. nica.

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

DOGA\AJI

7

Reakcije iz Mostara

HNS ne}e ujediniti dva HDZ-a
Pri~a o ujedinjenju dva HDZ-a je van svake pameti, a cilj joj je diskreditirati sam rad HNS-a, poru~uje Veso Vegar
Hrvatski narodni sabor nije sabor ujedinjenja dva HDZa, kako to u posljednje vrijeme neki uporno tvrde, rekao je za Oslobo|enje Veso Vegar, v.d. glavnog tajnika HDZ-a 1990. Mi{ljenja je i kako se ‘’pri~a o uje di nje nju dva HDZ-a plasira zbog diskreditacije HNS-a, legalne i legitimne institucije’’. - Na posljednjoj sjednici Organizacijskog odbora preliminarno je dogovoreno da se prva sjednica Predsjedni{tva HNS-a odr`i tijekom prvoga tjedna u svibnju. Na toj bi se sjednici definirale na{e daljnje aktivnosti, a predsjednik Glavnog vije}a HNS-a Bo`o Ljubi} bi prezentirao sastav tog tijela. Tako|er, tada bi se donijeli i odre|eni interni akti kojima bismo odredili na{ daljnji rad, izjavila je Lovri}. Neslu`beno se, pak, doznaje kako Ljubi} radi na pripremi programa i strategije djelovanja Glavnog vije}a, koje bi trebalo imati ulogu izvr{nog, politi~kog i koordiniraju}eg tijela HNS-a. Izvor Oslobo|enja iz vrha HNS-a je potvrdio kako Ljubi} planira formirati savjet Glavnog vije}a koji bi, pak, ~inili nestrana~ki kadrovi, uglavnom mladi znanstvenici. Oni bi sudjelovali u izradi strategije koja bi obuhva}ala razli~ita podru~ja djelovanja ‘’s ciljem ja~anja pozicije bh.
Lovri}: HNS nije, niti smije biti isklju~ivo strana~ka institucija

VIJESTI

Papa zaslu`uje spomenik u Sarajevu
Reisu-l-ulema IZ-a u BiH Mustafa Ceri} rekao je da papa Ivan Pavao Drugi zaslu`uje da mu bude podignut spomenik u centralnom dijelu Sarajeva. Ceri} je za Associated Press izjavio da je Ivan Pavao Drugi jedna od najva`nijih li~nosti u 20. vijeku zbog nje go ve po dr{ke me|u vjer skom i me|ukulturnom dijalogu. Prema njegovim rije~ima, tokom rata u Sarajevu ~ekala se "svaka nedjelja kako bi se ~ule rije~i nade" tada{ njeg po gla va ra Ri mo ka to li~ke crkve, koji nikada nije propustio priliku da pozove na okon~anje sukoba. Ceri} je istakao da je to razlog zbog kojeg smatra da papa zaslu`uje spomenik u Sarajevu.

Hrva ta na unu tar njem i me|unarodnom planu’’.

Strategija
- Pri~a o ujedinjenju dva HDZ-a je van svake pameti, a cilj joj je diskreditirati sam rad HNS-a. Mogu}e je i da se te pri~e plasiraju iz neznanja jer nitko nije ni spomenuo ujedinjenje dva HDZ-a na HNS-u, niti se dvije stranke `ele ujediniti. Ujedinjenje nije spomenuto ni prije, ni poslije Sabora, rekao je Vegar. ^lanica Orga nizacijskog odbora HNS-a Ljiljana Lovri}, pak, ka`e kako bi po~etkom svibnja trebala biti odr`ana prva sjednica Predsjedni{tva HNS-a, na kojoj bi se odlu~ilo o daljnjim koracima.

Intelektualci
- HNS nije, niti smije biti isklju~ivo strana~ka institucija. ^injenica jeste kako u HNS-u sjede legitimno izabrani politi~ki predstavnici hrvatskoga naroda, ali svoje mjesto u njemu imaju i ljudi koji nemaju nikakve veze sa strankama. Ljudi kojiimajuautoritet i znanje i koji nam mogu pomo}i u realizacijiovogprojektasvakako su dobrodo{li. Cilj nam je dobrobit svihstanovnika BiH. HNS }e zasigurno `ivjeti i poku{at }e realizirati najavljene ideje i projekte, rekao je na{ izvor, te ponovio kako se ne planira nikakvo neustavno djelovanje.

Is to vre me no, mos tar ski portal Dnevnik pi{e kako bi Glavno vije}e trebalo, izme|u ostaloga, imati odjele za financije, medije i kulturu, diplomaciju i lobiranje te socijalnu djelatnost. Isti je portalobjavio i informaciju kako je u Mostaru odr`an neformalni sastanak skupine uglednihhrvatskihintelektualaca koji djeluju u BiH i Hrvatskoj s Ljubi}em, no nije navedeno o ~emu je razgovarano. Podsje}amo, HNS je odr`an 19. travnja, a sazvan je, naveli su organizatori, kako bi se odgovorilo na neravnopravan politi~ki polo`aj bh. Hrvata u odnosu na druga dva konstitutivna naroda.
J. GUDELJ

Dragan ^ovi} jedini kandidat
Ju~er je u Mostaru odr`ana sjednica Predsjedni{tva HDZ-a BiH na kojoj su bili i predsjednici `upanijskih i regionalnih odbora ove stranke. Na sjednici je bilo rije~i o pripremama za XI izborni sabor HDZ-a i odlu~eno je da se on odr`i 13. maja u Hrvatskom do mu "Her ceg Stje pan Ko sa~a" u Mostaru. Za predsjednika HDZ-a BiH Predsjedni{tvo je jednoglasno predlo`ilo Dragana ^ovi}a. @upanijske, regionalne i op}inske organizacije HDZ-a BiH te mostarski Gradski odbor i Organizacija HDZ-a BiH za distrikt Br~ko, tako|er su jednoglasno dale potporu Draganu ^ovi}u kao kandidatu za predsjednika stranke, ka`e se u saop}enju iz HDZ-a BiH.

Kraj nekada{njeg zavidovi}kog giganta

Ferimpex raskida ugovor o kupovini Krivaje
Firma u vlasni{tvu bra}e Mujanovi} zahtijeva povrat ulaganja od pet miliona maraka koja su u~injena za proteklih 30 mjeseci neuspjelog postupka promjene vlasni{tva
Firma Ferimpex, koja je sa Vladom Federacije BiH u{la u aran`man kupovine ve}inskog dijela zavidovi}ke Krivaje, preko svog advokatskog tima zatra`ila je raskid ugovora o privatizaciji i najavila izlazak iz ovog projekta. Ferimpex, koji je u vlasni{tvu bra}e Mujanovi}, istovremeno zahtijeva povrat ulaganja od pet miliona maraka koja su u~injena za proteklih 30 mjeseci neuspjelog postupka promjene vlasni{tva.
Ismet Mujanovi}: Nije jo{ sve propalo

Krivaja ne}e raditi do 25. maja, a poslije...

Foto: M. TUNOVI]

[est propalih poku{aja
Razlog novog zahtjeva za raskidugovoraobrazla`e se time da zavidovi}ki kombinat ni poslije {est poku{aja na sudu nije registrovan, te ~injenicom da Krivaja ni za jedan mjesec rada u proteklom periodu nije dobila dovoljne koli~ine drvne sirovine, mada je to sa nekoliko aneksa ugovora bilo garantovano.

Prema rije~ima generalnog direktora PD Krivaja 1884 Ismeta Mujanovi}a, zahtjev za raskid ugovora o kupovini ve}inskog dijela Krivaje nije novost, jer se ona ponavlja tre}i put otkako je Ferimpex u{ao u aran`man sa federalnom Vladom. "Mi tre}i put to pi{emo. Prvi put je to bilo kada nismo bili registrovani, drugiputakada je bilo poni{tenje firme i onda je i{ao aneks ugovora, te sada kada smo zbog~injenice da nismo

registrovani ni nakon 30 mjeseci i {to nam nedovoljno isporu~ujusirovine. Ovo }e se dogoditi pod uslovom da se ne obezbijede ove dvije stvari koje ko~e. To su registracija i obezbje|enje drvnih sortimenata", isti~e Mujanovi}.

Do Dana mladosti
U Krivaji 1884 su prije pet dana uga{ena postrojenja upravo zbog nedostatka sirovina za preradu, pa su radnici poslani

na jednomjese~ni nepla}eni prinudni odmor. Mada u advokatskom dopisu stoji da Ferimpex neopozivo najavljuje raskid ugovora, Mujanovi} misli da ima prostora za popravak situacije. "Mi smo s ljudima sjeli i dogovorili se. Rekli smo im da se ovo dvoje mora ispuniti, a ako do toga ne do|e, mi nemamo drugog izlaza nego povu}i se", veli Ismet Mujanovi}. Predvi|eno je da Krivaja ne radi do 25. maja. Ako se ne promijene neke stvari, ovaj prinudni nepla}eni godi{nji odmor za sve uposlenike bi se mogao i produ`iti, mo`da ~ak M. DAJI] i trajno.

Srbija ne treba da se mije{a
RS treba da stvori pretpostavke za odr`avanjereferenduma o Sudu u Tu`ila{tvu BiH, a ne da brine o eventualnimsankcijama OHR-a, izjavio je ju~er u Beogradu predsjednik RS-a Milorad Dodik. Na pitanje da prokomentari{e to {to OHR prijetisankcijamaukoliko se provede referendum, Dodik je odgovorio da u okviru me|unarodne zajednice postoje odre|enarazmi{ljanja o tome, ali da to nije stvar oko koje RS treba da brine. Kada je u pitanjusastanak u Kara|or|evu, Dodik je izjavio da prema tom skupu osje}a podozrenje, te da Srbija ne bi trebalo da se mije{a u proces odlu~ivanja u BiH.

8

DOGA\AJI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zasjedao Upravni odbor Saveza logora{a BiH

Iako nepo`eljni,

Na~elnik Prijedora smatra da je skup politi~ke prirode, da se od njegovog grada pravi slu~aj Logora{i tra`e da MUP RS-a profesionalno odradi svoj posao

idu u Omarsku
Pavi}: Bakir i @eljko siju mr`nju
- Do la zak ~la no va Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a i Bakira Izetbegovi}a u Omarsku tako|er je vid provokacije. Oni za ~itav ovaj period nisu na{li vremena da posjete Prijedor i vide kako se `ivi u Prijedoru... nego bi do{li da ovdje po si ju mr`nju i on da odu iz Prijedora... Pitajte ih da li su zaboravili ka kav je bio nji hov odnos prema logora{ima koji su htjeli posjetiti kasarnu Viktor Bubanj, prema stradalima koji su htjeli do}i u Dobrovolja~ku, napisao je, me|u ostalim, Pavi}. MUP-a RS-a tra`iti da profesionalno osigura skup od 300 do 500 osoba koje }e 9. maja posjetiti Omarsku. MUP-u RS-a je, rekao je Tahirovi}, poznata ruta kretanja kolone te se o~ekuje da ih “preuzmu na dodirnim ta~kama entiteta, prate do Omarske“.
A. B.

Za{tititi djecu od nasilnika
Ombudsmen za djecu RS-asaop{tio je da seksualno zlostavljanje u~enice, koje se desilo u Doboju, upozorava i obavezuje na dodatnemjere s ciljemsankcionisanja po~inilaca i podr{ke djeci `rtvama. “Kancelarija ombudsmena za djecu RSa u Dobojukontaktirala je nadle`neinstitucije od kojiho~ekuje da }e u ovompostupku za{tititi, ne samo djevoj~icu `rtvu, ve} i ostalu djecu, jer bolesnicima nije mjesto me|u djecom“ izjavila je za Srnu , portparolkaombudsmena za djecu RS-a Vesna Popovi}. “Po~iniocima ovih djela sa takvim poreme}ajima mentalnog zdravlja, osim kazne zatvora, treba odrediti i obaveznolije~enje, ali i zabranusvakog rada s djecom“ ka`e Popovi}eva. ,

Upravni odbor Saveza logora{a BiH (SLBiH) jednoglasno je, usprkos ~injenici da im je Marko Pavi}, na~elnik Op}ine Prijedor, poru~io kako ba{ i nisu dobrodo{li, odlu~io da 9. maj, Dan pobjede nad fa{izmom i Dan logora{a, obilje`i u Omarskoj, jednom od 57 logora za Bo{njake i Hrvate prijedorskog kraja.

Na~elnik i antifa{izam
- U logoru Omarska bilo je za to~eno ne ko li ko hi lja da osoba, a 700 ih je ubijeno. Njima, ubijenim, odat }emo po~ast polaganjem cvije}a ispred kapije logora, ~itanjem deklaracije koju su inicirali @ene u crnom, radna grupa ^etiri lica Omarske, Helsin{ki odbor za ljudska prava u Srbiji, Grupa Spomenik i Centar za `enske studije, a podr`ali SLBiH i Udru`enje logora{a Prijedor 92, rekao je Murat Tahirovi}, predsjednik SLBiH. Ina~e, na~elnik Pavi}, u pismu kojega je uputio direktoru Arcelor Mittala Prijedor (vla snik ru dni ka na ~ijem je prostoru bio logor), smatra da je najavljeni skup biv{ih logora{a - politi~ke prirode. Dr`i i kako SLBiH nije nikakav savez BiH, kako
Idu u Prijedor - jednoglasno

Tadi} nepo`eljan
Bakir Izetbegovi} i @eljko Kom{i}, ~lanovi Predsjedni{tva BiH, potvrdili su, ka`u u SLBiH, da 9. maja dolaze u Omarsku. Poziv je upu}en i Ivi Josipovi}u, predsjedniku Republike Hrvatske, ali ne i Borisu Tadi}u, predsjedniku Republike Srbije. Evo i za{to. - Kad Srbija uhapsi generala Ratka Mladi}a, osumnji~enog za ratne zlo~ine, njen predsjednik bit }e dobrodo{ao na na{e skupove. Do tada, nije po`eljan, jasan je Murata Tahirovi}, predsjednik SLBiH. se najavljenim skupom `eli od Prijedora praviti slu~aj. - Stoga je zakazivanje skupa na taj dan u najmanju ruku licemjerje, zaklju~io je Pavi} podsje}aju}i kako je pokrenuo inicijativu kod Savjeta ministara BiH da se donese zakon po kojem }e na cijeloj teritoriji jednako biti obilje`en dan logora{a. Ka ko god, SLBiH }e od

Saradnja distrikta s Hrvatskom
KancelarijakoordinatoradistriktaBr~ko u Sarajevuintenzivnoradi na pripremisastankaVije}aministara BiH i VladeHrvatske koji bi trebalo da bude odr`an u Br~kom, rekao je ju~er za Srnu Sini{a Kisi}, koordinator Kancelarije. “Distrikt Br~ko}e na tom sastankupredo~itiprioritete, kao {to su potrebnaregionalnasaradnja sa susjednimop{tinama u Hrvatskoj i izgradnjanovogmosta na rijeciSavi“ is, takao je Kisi}. Tokom proteklog mjeseca, vo|eni su i pripremni razgovori sa delegacijomNjema~ke o prioritetima i projektima distrikta koji se, prije svega, odnose na ekologiju, revitalizacijusavskognasipa i sanaciju odre|enih rje~ica.

Apel MUP-u RS-a
Skup je, pi{ePavi}, najavljen za Dan pobjede nad fa{izmom i dan Evrope, “koji je u Republici Srpskojneradni dan, kad sve antifa{isti~ke snage u Evropi slave pobjedu nad najve}im zlom...” .

Prof. dr. Milan Podunavac na FPN-u u Sarajevu

Konstrukt stranca je veoma opasan
NSRB dao konkretan prijedlog
Jedina stranaka koja je nakon niza sastanaka sino} u zgradi Delegacije EU-a u BiH uprili~eni s izvr{nim direktorom za Evropu i Centralnu Aziju pri Slu`bi vanjskihposlova EU-a MiroslavomLaj~akom i politi~kim liderima dala konkretan prijedlog za formiranje dr`avne vlasti bila je Narodna stranka Radom za boljitak. Kako je nakon sastanka kazao predsjednik te strankeMladenIvankovi}Lijanovi}, oni su predlo`ili da ve}inu u parlamentu ~ine - SDS sa ~etiri poslani~ka mjesta u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, SNSD sa osam mjesta, DNS sa jednim poslani~kim mjestom, HSPBiH i NSRzB sa po jednim poslani~kim mjestom, SDP sa osam i SDA sa sedam poslanika. U opoziciji bi bili PDP, jedno poslani~ko mjesto, SBBBiH, ~etiri poslani~ka mjesta, HDZBiH, tri poslani~ka mjesta, HDZ 1990 s jednim poslani~kim mjestom, Stranka za BiH s dva mjesta i DNZ sa jednim poslanikom.

Imate tri dr`ave koje idu iz tri razli~ita teorijska, normativna, ideolo{ka polja kojima se brani konstrukt sigurnosti i nacionalnog identiteta – Francuska republikanska, Njema~ka komunitarna i Velika Britanija liberalna, naglasio je prof. Podunavac
Evropske debate koje su u posljednje vrijeme pokrenule pitanje o kraju multikulturalizma veoma su va`ne i za nas na Balkanu, jer nas stavljaju u nepovoljniji polo`aj, ali i istovremeno prozivaju da ka`emo da li na{a dru{tva tra`e neku drugu vrstu politi~kih strategija i rje{enja. Potenciraju}i ovo pitanje, ugledni profesor Fakulteta politi~kih nauka u Beogradu dr. Milan Podunavac, koji je ju~er odr`ao predavanje na FPN-u u Sarajevu o temi „Politika priznanja i demokratija“ , koje je realizirano kroz projekt „Akademska mobilnost put: put do znanja“ Udru`enja za politi~ka nauke u BiH i Fondacije „Heinrich Boll“ smatra , da postoji potreba za takvom promjenom. dna, mi{i}avija konstrukcija liberalizma koja osna`uje sve one principe koje smo ozna~ili kao principe na kojima moderna nacionalna, liberalna i demokratska dr`ava po~iva, a koja u biti u sebi nosi problem asimilacije, nejednakosti i homogeniziranja, te marginaliziranja manjinskih zajednica. Imate tri dr`ave koje idu iz tri razli~ita teorijska, normativna, ideolo{ka polja kojima se brani konstrukt sigurnosti i nacionalnog identiteta – Francuska republikanska, Njema~ka komunitarna i Velika Britanija liberalna. Sve tri unose jedan konstrukt koji je potencijalno veoma ozbiljan i veoma opasan po liberalno i demokratsko ustrojstvo modernih politi~kih

Konstrukt stranca
U politi~ko polje ponovo su, smatra on, vra}eni neki pojmovi i kategorije koje zakonito zna~e jednu vrstu priznanja starih zrelih, liberalnih, demokratskih dru{tava da su spremna da prihvate odre|ene legitimacijske deficite. - Za{to? Zarad dva imperativa. Jedan je imperativ sigurnosti – sigurnost kao vrijednost i drugo ono {to nalazimo u argumentaciji Davida Cameroona sa minhenske konferencije: problem kolektivnog identiteta ili nacionalnoga identiteta. [ta je u temelju njegove argumentacije? U temelju je jo{ je-

Podunavac: Evropske debate va`ne i za nas Foto: D. ]UMUROVI]

dru{tava. To je konstrukt stranca, rekao je prof. Podunavac.

Mir i sloboda
On je naglasio i da nije mogu}e odgovoriti na pitanje {ta Evropa zna~i za nas i {ta zna~i za Evropljane, bez onog {ta mi to jesmo kao dio te Evrope. Kao klju~ne vrijednosti Evrope, profesorPodunavac je naveojavni mir i poredak slobode, a za politiku priznanja je rekao da predstavlja jednu vrstu politi~ke nadgradnje teorije multikulturalizma. Dl. OMERAGI]

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

DOGA\AJI

9

Posljedice ratnih zlo~ina u Bratuncu

VIJESTI

Ubijali i
(nero|ene)

bebe
Ma so vna gro bni ca Su ha kod Bratunca, sjetit }e se forenzi~ari, dokaz je jednog od najmonstruoznijih zlo~ina u Podrinju. U grobnici je prona|ena Zekira Begi}, ubijena zajedno sa bebom, u devetom mjesecu trudno}e. Od 38 posmrtnih ostataka, na|ene su i ~etiri majke koje dr`e djecu u naru~ju, te dvije majke sa djecom u zagrljaju.

Vlahovi} danas slu{a optu`nicu
[uhra Sinanovi}: Ubijeni 603 Bratun~anke i Bratun~ana

Me|u ubijenim je 88 `ena, ali i devet djevoj~ica i 10 dje~aka. Ubijena je i jedna nero|ena beba. Najmla|a `rtva je Adina Hajdarevi}, koja je imala samo ~etiri mjeseca
nalaze imena 603 ubijenih Bratun~anki i Bratun~ana, u razgovoru za na{ list je podsjetila na stra{ne zlo~ine koji su po~injeni u ovom gradu. “Me|u ubijenim je 88 `ena, ali i devet djevoj~ica i 10 dje~aka. “Ima i slu~aj {estomjese~ne bebe Narcise Salihovi}, koja je ukopana prije nekoliko godina. Njena jednogodi{nja sestra D`eni ta jo{ ni je pro na|ena. Tu je i porodica Ali}. Sedmogodi{nja Samira i ~eveoma sporo, te da je do sada, od ukupno 603 ubijenih, prona|ena tek tre}ina.

Poziv tu`ila{tvima
“Ja ovo ne mogu da shvatim vi{e. Porodice su zainteresovane i dale su krv, a za ovu d`enazuimamosamo15 spremnihtijela. Ovo je bruka i sramota. Imamo slu~aj dvije `ene ~ija su tijelaekshumirana2000. godine, a identifikovane krajem 2010. godine. Desetgodina su kostibile u Komemorativnomcentru u Tuzli” kazala nam je [uhra, na, vode}i da su za zlo~ine u Bratuncu osu|ene tek tri osobe. Zbog toga, ona je pozvala tu`itelje Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli, ali i Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine, da kona~no podignu optu`nice protiv odgovornih za smrt 603 bratuna~ka civila, a me|u kojima je veliki broj djece. S. KARI]

Za danas je zakazan po~etak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH, u predmetu Veselin Vlahovi}. U devet sati, u sudnici 4, po~et }e ~itanje optu`nice protiv optu`enog za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti. Tu`ilac Behaija Krnji} u optu`nici navodi da je Vlahovi} bio pripadnik paravojnih snaga tzv. srpske republike BiH, kasnije RS, te da je, sam ili zajedno sa drugima ubio 27, silovao 12, zlostavljao 41, i odveo u nepoznato pet osoba. Naravno, ovdje je rije~ samo o onima za koje za sada postoje dokazi. E. K.

Ubijeno 88 `ena
Zbog toga, svakog 12. maja, kada se na mezarju Veljaci u Bratuncu klanja kolektivna d`enaza, me|u ukopanim budu i bebe, i djevoj~ice, i dje~aci… Tako }e biti i ove godine, kada }e kona~ni smiraj na}i i dvogodi{nji Ardinel Kuni}. [uhra Sinanovi}, predsjednica Udru`enja @ene Podrinja, koja je u proteklim godinama sastavila spisak na kojem se

SAMO TRE]INA [uhra Sinanovi} je upozorila da proces identifikacija ide veoma sporo, te da je do sada, od ukupno 603 ubijenih, prona|ena tek tre}ina
Ubijena je i jedna nero|ena beba. Najmla|a `rtva je Adina Hajdarevi}, koja je imala samo ~etiri mjeseca kada je ubijena, dok je najstarija Zahida Suljagi} ubijena u 110. godini” podsjeti, la nas je [uhra na stra{ne podatke, te dodala da je ubijena i kompletna porodica Ibrahimovi}, a me|u njima su bile i devetomjese~na Mirzeta i jednogodi{nja Ned`ada. tverogodi{nja Samra Ali} su pro{le godine ukopane pored majke Mevlide na mezarju Veljaci u Bratuncu. Njihov dvogodi{nji brat Semir jo{ nije prona|en, a samo im je otac pre`ivio” ispri~ala nam je , [uhra detalje jedne od najve}ih bosanskih tragedija. Me|utim, u razgovoru za na{ list, [uhra Sinanovi} je upozorila da proces identifikacija ide

Darko Doli} oslobo|en krivice
Dr`avni sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom se Darko Doli}, nekada{nji pripadnik HVO-a, osloba|a krivice za zlo~ine po~injene nad civilima u Prozoru 1993, saop}io je ju~er BIRN Justice Report. Sudsko vije}e kazalo je da je usljed nedostatka dokaza Doli} oslobo|en krivice da je u julu i augustu 1993. u~estvovao u plja~kanju i maltretiranju civila u selu Dru`inovi}i u blizini Prozora. Istom presudom vije}e je Doli}a oslobodilo krivice za silovanje tri osobe u ljeto 1993. godine. Obrazla`u}i prvostepenu presudu, Jasmina Kosovi}, predsjedavaju}a Sudskog vije}a, kazala je da Tu`ila{tvo BiH nije dokazalo da je Darko Doli} po~inilac zlo~ina jer se u brojnim iskazima svjedoka optu`be kao po~inilac zlo~ina u Dru`inovi}ima spominje izvjesni Mario Doli}.

Zbog korupcije u oblasti javnih nabavki

“Pojeden” autoput
Od 11 pozvanih samo su se tri stranke odazvale na ju~era{nji seminar banjalu~kog UG Tender, ali Rajka Kecmana, predstavnika udru`enja, u kojem su gra|ani iz cijele BiH, to nije za~udilo: „Korupcija je jedini kohezivni faktor partija na vlasti“ rekao je Kecman, , napomenuv{i da je prije nekoliko dana visoka delegacija iz Srbije boravila u Bruxellsesu da bi referisala o antikorupcionim aktivnostima tamo{nje vlasti. „Znam da je di re kto ri ca Agencije za javne nabavke ljuta zbog na{ih tvrdnji da Agencija i Ured/Kancelarija za razmatranje `albi toleri{u nezakonite radnje, a ignori{u na{e aktivnosti (preko 3.000 pri go vo ra, pre ko 50 tu`bi, krivi~na prijava)“, istakao je Kecman, podsjetiv{i na to da je danas, kada je u pitanju transparentnost, efikasnost i racionalno raspolaganje javnim finansijskim sredstvima u ugovornim organima, BiH na po slje dnjem mjes tu u Evropi, a po nekim statistikama - i u svijetu.

Uhap{en osumnji~eni za ratni zlo~in
Pripadnici SIPA ju~er su na podru~ju Lakta{a li{ili slobode osobu ~iji su inicijali R. K. (47), zbogsumnje da je u novembru 1992. u mjestu Kamengrad kod Sanskog Mosta po~inila ratni zlo~in protiv civila, saop{teno je iz SIPA. R. K. }e, nakon kriminalisti~ke obrade u prostorijama SIPA, uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva, biti predat Kantonalnom tu`ila{tvu Unsko-sanskog kantona, po ~ijoj je naredbi i li{en slobode. Zbog sumnje da su po~inili ratni zlo~in u Kamengradu, u decembru pro{le godine na podru~ju Banje Luke i Prijedora uhap{eni su Nedo Trifkovi} i Mitar Milinkovi}.

Vlast se ozbiljno ne bavi korupcijom

Foto: Didier TORCHE

Utopizam bez premca
„Do}i }e vrijeme kada }e i na{a vlast biti natjerana da se time ozbiljno bavi, ali }e do tada korupcija u vezi sa javnim nabavkama jo{ vi{e osiroma{iti bh. gra|ane. Pazite! Samo zato {to je Agencija za javne nabavke dala pogre{no mi{ljenje o pet tendera, poreski obveznici ove zemlje su o{te}eni za 50 miliona KM“, kazao je Ke cman, na gla siv {i da je

Hajd’ doka`i!

„Mi smo podnosili krivi~ne prijave zbog izgradnje zgrade Vlade, zbog autoputa, ali se Tu`ila{tvo RS-a oglu{ilo. Korupcija je tako o~igledna, ali i te{ko dokaziva“ ka, zao je Miodrag Kova~evi}, podsjetiv{i na poku{aj njegove stranke (SDS) da se ispita porijeklo imovine onih na vlasti. Ali i to je propalo. uputio je 41 amandman na predlo`eni nacrt, o~ekuju}i da }e makar pola odmah biti usvojeno:

Privatni d`epovi
Ili s Ugandom dijeli tu neslavnu poziciju. Pa se ~ine vrlo vjerovatnim tvrdnje da se, zbog korupcije u oblasti tendera, u privatne d`epove slilo najmanje toliko para da je pojeden autoput od Sarajeva do Zenice.
E. K.

Agencija u funkciji korupcije. Ina~e, Tender, koji je za svoju antikoruptivnu aktivnost dobio sredstva iz fondova EU,

10

KOMENTARI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dodikovo bespu}e
P
FOKUS
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Bitno je su`en prostor destruktivcima iz Republike Srpske. Ne treba sprije~iti odr`avanje referenduma o odlukama visokog predstavnika i dr`avnom pravosu|u. Platformisti su u ofanzivi, u federalnom Parlamentu dobili su podr{ku za politiku na dr`avnoj razini. HDZ-ovi nastavljaju s nerazumnim pona{anjem

oliti~ku javnost u Bosni i Hercegovini podijelila je izjava predsjednika Srbije nakon trilateralnog sastanka sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom i Predsjedni{tvom BiH u Kara|or|evu. Tadi}eve rije~i da Srbija nikada ne}e podr`ati referendum koji bi vodio podjeli Bosne i Hercegovine i na bilo koji na~in doveo u pitanje integritet te zemlje - jedni smatraju neiskrenim, drugi ih ocjenjuju sa skepsom, tre}i ukazuju na nastavak izjave u kojoj Tadi} tra`i isti odnos prema Srbiji (Kosovo), ~etvrti upozoravaju da se srbijanski predsjednik nije izri~ito usprotivio referendumu o dr`avnom pravosu|u, peti da je to ohrabruju}a poruka. Izjavu Tadi}a ne treba posmatrati samo u bilateralnim i trilateralnim okvirima, ve}, prije svega, kroz interes Srbije spram Evropske unije i odnos sa Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Naime, va`no je da u posljednje vrijeme dolazi sna`na podr{ka BiH iz EU, koja }e bitno oja~ati prisustvo u Sarajevu, da SAD demonstriraju odlu~nost da pomognu bh. dr`avi na putu u NATO i EU. Iz Washingtona i Bruxellesa sti`u vrlo jasne poruke o neupitnosti dr`ave BiH i njenoj evroatlantskoj budu}nosti. To ne mo`e

T

pro}i bez odjeka u susjedstvu. Problem kod nekih politi~kih posmatra~a je i {to pri vrednovanju Tadi}evih rije~i mije{aju odnos spram Republike Srpske i prema predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku. Odanost Srbije RS-u je logi~na, RS je njena tvorevina. To ne zna~i da }e podr{ka Dodiku biti trajna bilo {ta radio. Tadi}eve rije~i, ma {ta on sam `elio, te`ak su udarac Dodikovoj referendumskoj politici. adi}ev stav sreo se sa slu`benim objavljivanjem odluke o referendumu, kojim bi se glasa~i u RS-u trebali izjasniti da li podr`avaju nametnute zakone visokog predstavnika, posebno o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, te njihovu, navodno, neustavnu verifikaciju u Parlamentu BiH. Te`i{te jeste na bh. pravosudnim, ustanovama ali ne treba zaboraviti da je to i atak na instituciju visokog predstavnika. OHR je ponovo pozvao nadle`ne u RS-u da povuku odluku o referendumu, ponavljaju}i da je rije~ o antiustavnom ~inu i kr{enju Dejtonskog sporazuma. To je udru`eni stav SAD-a, EU i drugih ~lanica Vije}a za provedbu mira u BiH, osim Rusije. Ne treba sprije~iti taj besmisleni referendum. Stranke iz RS-a su bile jednoglasno za

P

utemeljenje Tu`ila{tva i Suda BiH, ne mo`e entitet odlu~ivati o dr`avnim stvarima, kao ni o djelovanju visokog predstavnika, bilo kakva referendumska odluka ne mo`e promijeniti datost u tim oblastima. redsjedniku RS-a bi odgovaralo da visoki predstavnik zabrani referendum koji je sada, ustvari, izja{njavanje za ili protiv Dodika. Vo`d RS-a bi se zabranom rije{io muke i dobio poticaj za nastavak negatorske politike prema bh. dr`avi i njenim me|unarodnim jamcima. Predsjednik RS-a ka`e da ne o~ekuje sankcije zbog referenduma jer bi to bilo ka`njavanje srpskog naroda. E, pa neka se tamo{nji glasa~ki narod opredijeli da li }e nastaviti podr`avati politiku Dodika koji dnevno gubi dodir sa stvarno{}u, koji nije ispunio nijedno razvojno obe}anje, koji je obogatio sebe i oko sebe, a osiroma{io narod. Neka bira~i u RS-u odlu~e ho}e li slijediti Dodika na njegovom bespu}u. Protivljenje opstruktivnoj strategiji Dodika stiglo je kondenzovano i iz Parlamenta Federacije BiH u Deklaraciji o opredijeljenosti za evroatlantske integracije, vladavinu prava, ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih i dosljedno provo|enje Dejtonskog miro-

D

vnog sporazuma. Platformisti su u ofanzivi, u federalnom Parlamentu dobili su podr{ku za politiku na dr`avnoj razini. HDZovi nastavljaju s nerazumnim pona{anjem, ignori{u}i Deklaraciju ostaju uz Dodikovu gubitni~ku politiku. Bitno je su`en prostor destruktivcima iz RS-a na unutra{njem i me|unarodnom planu. Dodik ima tri mogu}nosti - dalja radikalizacija (s osloncem na velikosrpsku opsesiju, SPC i Rusiju); konstruktivan zaokret; poku{aj nastavka poigravanja s me|unarodnim autoritetima i mrcvarenja bh. dr`ave - ~emu je, ~ini se, kraj. odika dr`i sna`nim to {to bez njega ne mo`e biti konstituisana vlast na nivou BiH, u vezi s tim, ra~una s manipulisanjem hrvatskim interesima, ta~nije, HDZ-ovima. Odgovornost za (ne)formiranje dr`avne vlasti treba dovesti do Dodika. Uspostava dr`avne vlasti zna~i suo~enje s nu`no{}u ispunjavanja uslova za kandidatsku aplikaciju za EU i iz MAP-a za NATO. Odbijanje ostvarenja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju izazvalo bi ciljane sankcije EU. Udovoljavanje zahtjevima kandidature za EU i NATO zna~ilo bi slom Dodikove destruktivne politike - razaraju}e i po njega.

eneralnidirektorBHRT-aMehmed Agovi} pune dvije godine je dokazivao nezakonitost vlastite smjene. I dokazao - na sudskim instancama od op}ine do dr`ave. On bi danas trebao preuzeti funkciju u punom kapacitetu ako bude profesionalnog i ljudskog dostojanstva u sivomdomu. Neki od njegovihkolegauzeli su naprasnogodi{njiodmorkako ne bi morali pru`iti ruku doju~era{njem kolegi. Dozanovinarskesumnje u kona~nipovratakgeneralnog nije naodmet ni zbog toga {to smo ranije svjedo~ili brojnim, na momente tragikomi~nim poku{ajima Upravnog odbora da izbjegne izvr{enje presude. Od trenutka kada je Nikola Dereti} politi~ki presudio Agovi}u, preko koketnih tvrdnji (i infantilnih i opasnih istovremeno) Marije Putice kako pravosu|e name}e direktora javnog servisa, pa do povezivanja sudbinedejtonske BiH sa ishodomslu~ajaAgovi}, kako je pretenciozno spor (pro)tuma~io pravni ekspert Ahmed @ili}, bilo je bjelodano jasno da je cijela ova ujdurma motivirana destrukcijom javnog servisa na nivou dr`ave. Pravosu|e je ovaj put pobijedilo politiku i instrumentalizirane ~lanove UO BHRT-a, ali sa trajnim materijalnim posljedicama na budu}nost ovog medija. Kada se smijenjeni direktor kona~no vrati na svoje radno mjesto, javni servis }e mu bez odga|anja morati isplatiti najmanje

170 hiljadamaraka. U ovu su sumuura~unate pla}e direktoru, pripadaju}i porezi i doprinosi, sudskitro{kovi i dodatnih10.000 maraka kazne zbog odbijanja uprave da dobrovoljno izvr{i pravosna`nu sudsku presudu. Dosljednost u kr{enju zakona, arogancija i li~nianimoziteti~lanova UO premaAgovi}u bi}e namireni iz bud`eta BHRT-a, ta~nije od RTV pretplate. Kona~nojcijeniovogsudskog spora treba pridodati desetine hiljada maraka datih na pla}e v.d. direktora (koji je mijenjao Agovi}a), pa materijalnu vrijednost {tetenaneseneugleduBHRT-a u javnosti, pa zastoj u uspostavi korporacije i zaokru`ivanjasistemajavnogemitiranja u cjelini... U kona~nici, {teta }e se mjeriti stotinama hiljada maraka, dodatnim uru{avanjem javnog kredibiliteta i o~ekivanimpadomprihoda od RTV takse. Uzaludgospo|aPuticaokolotra`i razloge za vi{estrukenegativneposljedicesamojednogsudskogspora. Klju~nuodgovornost mora ponijeti ona sama i kolege iz UO BHRT-a koji su (sa obiljem hvalospjeva o vlastitim kompetencijama u medijima, pravnoj nauci i upravljanju) pokrenuli spor, vodili ga i skupo izgubili. Nije UO BHRT-a iznimka u tro{enju pretplate za pokrivanjematerijalne{tete i tro{kova pravnih sporenja sa uposlenicima. Upravni odbor RTVFBiH }e se, koliko danas, suo~iti sa isplatom pozama{ne sume novca Du{ki Juri{i} zbog nezakonite odluke o

njenoj smjeni koju je potpisao direktor D`emal [abi}, a podr`ao UO. Protiv ovog medija dobijeni su i brojni drugi sporovi sa dodatnim od{tetnim zahtjevima sada{njih i biv{ih uposlenika (Lejla Tafro - Sefi}, Zlata Behram...). Ista sudbina ~eka @eljka Ragu`a, direktora Radija Herceg-Bosne, koji je uz blagoslov Nadzornog odbora nezakonitootpustionovinareovogradija, a sud im osigurao povratak na ista radna mjesta, moralnu i materijalnu satisfakciju. Svjedo~imo, dakle, uspostavljanju nove prakse u destrukciji javnih medija, opredme}enoj u nezakonitom postupanju direktora i ~lanova upravnih tijela, i har~enju (odli~an bosanski termin) javnog novca za preskupe politi~ke i privatne interese. Pitanje je dana kada }e se takvom postupanju stati ukraj. Pravosu|e je odradilo svoj dio posla u suo~avanju sa bezakonjem, na redu su nadle`ni parlamenti i vlade, drugi u lancu odgovornih za zakonitost rada javnih medija. Svoj dio odgovornosti u ovom procesu moraju preuzeti i sami uposlenici u javnim medijima, ~ije se pla}e smanjuju dok se bud`et tro{i na privatne ratove direktora i ~lanova upravnih odbora me|usobno ili u bitkama sa nepodobnim novinarima i novinarkama, ali i gra|ani koji ne}e jo{ zadugo mirno gledati tro{enje pretplate na izgubljene sudske sporove, umjesto na kvalitetne programe.

GOST OSLOBO\ENJA

RTV pretplata za izgubljene sudske sporove G
Pi{e: Borka RUDI]

Istrajnost u kr{enju zakona, arogancija i li~ni animoziteti ~lanova UO BHRT-a prema Mehmedu Agovi}u ko{tat }e ovaj javni servis blizu 170 hiljada maraka

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Bijeljinskojpoliciji u srijedu su prijavljene dvije provalne kra|e, javila je Srna. Nepoznatiprovalnici no} ranije obili su prozor te u{li u sportsku kladionicu Bet live u Bratuncu, u vlasni{tvu Z. J, te iz kase odnijeli 5.789 KM. Osim ove, zabilje`ena je i provala u stan u Zvorniku, u vlasni{tvuM.M, u koji su kradljivciu{linakon{to su obili vrata. Tokom uvi|aja je utvr|eno da su nestali pi{tolj i zlatni dukat.

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Iz kladionice ukraden novac

Livno: Vikendice na meti lopova

Za sadanepoznateosobe provalile su u tri vikendice u mjestu^aprazlijekod Livna te ukrale razne ku}ne aparate i kamin od lijevanog`eljeza, potvr|eno je za Srnu iz MUP-a LK-a. Iz vikendica su ukradeneelektri~na pe}, ma{ina za pranje ve{a, dvije elektri~ne bu{ilice i plinska boca, rekao je portparol Uprave policijekantonalnog MUPa IvicaVrdoljak, te dodao da je rad na rasvjetljavanju ovih doga|aja u toku.

T

u`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka i Podru~ne kancelarije u Prijedoru, nakon ispitivanja 21 osobe uhap{ene u utorak u okviru akcije Bumerang na podru~ju Banje Luke i Prijedora, od Okru`nog suda u Banjoj Luci i Osnovnog suda u Prijedoru zatra`io je da se svi oni, ina~e osumnji~eni za dilanje droge, zadr`e u pritvoru. Tako je banjalu~kom sudu dostavljen prijedlog za pritvaranjem Pe|e Stankovi}a (34), Ognjena Dragojevi}a (30), Igora [olake (33) i Du{ana ^eki}a (25) svi iz Banje Luke, te Asmira Nasi}a (35), Du{ana ^eki}a ^ekija (25), Mladena Grbi}a Grbe (24), Vladimira Pavi}a (24), Milijana Radakovi}a (31), Dragana Vuji~i}a, zvanog Bekam ili Vuja (35), Dragana Milojice, zvanog Limeni (29), Sa{e Li~anina, zvanog Lika (27), Zo ra na [e ve (33), Go ra na Hrva}anina (25), Bo{ka Zori}a Bonze (26), Radoslava Miljanovi}a, zva nog De za (34), Mla|ana Ja nji}a (22), Da ria Kajdi}a (23), svi iz Prijedora. Osnovnom sudu u Prijedoru dos tav ljen je pri je dlog za

Epilog akcije Bumerang u Banjoj Luci i Prijedoru

Zatra`eno
pritvaranje

21 dilera
odre|ivanje pritvora Neboj{i Kuzmanovi}u (33), Milanu Janjo{u (21) i Sini{i Radanovi}u zvanom Sarajevo (32), svi iz Prijedora. “Pritvor je zatra`en zbog opasnosti da }e osumnji~eni ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke, sau~esnike ili prikriva~e, ponoviti krivi~no djelo te jer bi pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja reda i mira“, pojasnila je Maja \akovi} - Vidovi}, portparol Okru`nog tu`ila{tva. Osumnji~eni su, kako je navedeno u prijedlogu za odre|ivanje pritvora, neovla{teno nabavljali i preprodavali drogu na podru~ju Banje Luke i Prijedora. Pored uhap{enih, pripadnici CJB-a Banja Luka izvje{taj su podnijeli i protiv Spomenka Iveti}a (25), Ranka Vola{a (46) i Dra`en-

Policijskim izvje{tajem obuhva}ene i tri osobe koje se nalaze u bolnici, inostranstvu i zatvoru

Sa privo|enja osumnji~enih na saslu{anje

ka Sivca, zvanog Sivi, iz Srpca. Iveti} se nalazi u inostranstvu, a prije mjesec je hap{en zbog dilanja droge. Iz policije poja{njavaju da }e za njim }e biti raspisana i potjernica ako se za tim uka`e potreba. Vola{ je iz Paperja kod Banje Luke i nije hap{en u akciji Bumerang jer se nalazi na lije~enju u KBC-u Banja Luka zbog tuberkuloze, a Sivac je bio obuhva}en akcijom Regija i

nalazi se u pritvoru, ali je obuhva}en i ovim izvje{tajem. Podsjetimo, u akciji Bumerang zaplijenjeno je blizu kilogram i po skanka, 345 grama spida, 19,3 grama heroina, 10 grama ha{i{a, 3.169 komada trodona, dvije automatske pu{ke, vi{e mobitela. U akciji su prona|eni automobil audi 80 i motor honda CBR 900, ukradeni na podru~ju Prijedora. D. P.

Mala Kladu{a

Poginuo Nurija Esmerovi}
Nurija Esmerovi} (67) poginuo je preksino} u mjestu Mala Kladu{a nakon {to je golfom A3 (O56-E-529) sletio s ceste, prevrnuo se i udario u betonsku ogradu ispred ku}e porodice Ekrema Sarajlije. Od Ekremove supruge Zahide saznajemo da je ova porodica u dnevnom boravku gledala televiziju kada je ~ula, kako ka`e, tutnjavu. “Pomislila sam da se ru{i ku}a. Odmah smo istr~ali napolje i vidjeli vozilo na krovu ispred na{e terase. Vozilo je udarilo u drvo, a da je uletjelo u dnevni boravak, ko zna {ta bi od nas bilo“ pri~a Zahida Sarajlija. , Saznajemo da je njen stradali kom{ija Nurija Esmerovi} nakon smrti supruge `ivio sam. Mje{tani su ga ~esto vi|ali pijanog, pa pretpostavljaju da je i preksino} pio kada je krenuo negdje od svoje ku}e, koja se nalazi na brdu. Vjerovatno je na nizbrdici izgubio kontrolu nad vozilom i bez ko~enja sletio s ceste koja iz Velike Kladu{e vodi ka Biha}u. Dolaskom na mjesto doga|aja policajci su zatekli prevrnuti golf i u njemu tijelo preminulog 67-godi{njaka, a uvi|aj je obavljen ju~er ujutro. D. P.

DOBOJ 19-godi{nji provalnik poku{ao silovati kom{inicu
Pripadnici Policijske stanice Doboj uhapsili su Cvijana Jovi}a (19), osumnji~enog da je prije dva dana poku{ao silovati 62-godi{nju kom{inicu. Dobojskoj policiji prijavljeno je da je preksino} mla|i mu{karac provalio u ku}u 62-godi{nje `ene, te je fizi~ki napao i poku{ao silovati. Odmah po prijavi, policajci su iza{li na mjesto doga|aja, te u blizini ku}e prona{li i identifikovali i uhapsili Jovi}a. Uvi|ajem je utvr|eno da je oko jedan sat iza pono}i Jovi}, uz prijetnje i psovke, lupao na vrata i prozore ku}e ove `ene, a kada ona nije htjela otvoriti, provalio je ulazna vrata te `enu zatekao u hodniku. Ova 62-godi{njakinja je, ~uv{i lupanje, iz kuhinje uzela no` i krenula prema ulaznimvratima. Nakon{to je provalio u ku}u, Jovi} ju je fizi~ki napao zadav{i joj nekoliko udaraca rukom, te je ona pala na pod. On ju je potom tijelom pritisnuo na pod te po~eo skidati odje}u u namjeri da je siluje. Poku{avaju}i da se odbrani, `ena ga je dva puta no`em posjekla po le|ima, nakon ~ega je pobjegao. U napadu je sama povrije|ena, zbog ~ega joj je pomo}ukazanau dobojskojbolnici, a Jovi} je nakon ukazane pomo}i predat Okru`nom tu`ila{tvu Doboj. Dk. O.

Klju~

Potraga za nestalim mladi}em
Pripadnici MUP-a USK-a raspisali su potragu za 26-godi{njim Amelom ^aji}em iz naselja Zgon, kod Klju~a, ~iji je nestanak, kako smo ve} pisali, prijavio njegov otac Suad u ponedjeljak (25. aprila). Prema toj prijavi, Amel je oti{ao od ku}e u subotu rekav{i uku}anima da ide u Dom zdravlja. Kako se nave~er nije vratio ku}i, Amelov otac je zvao ro|ake i prijatelje njegovog sina, ali mladi}a niko nije vidio. Prilikom odlaska od ku}e na sebi je imao kratke sportske hla~e sive boje, crvenu majicu dugih rukava, patike i bijele ~arape. Prema prikupljenim informacijama, postojesaznanja da je poslije na sebi imao d`ins hla~e, zelenu jaknu i patike, saop{teno je iz policije. Amel ^aji} je slabijeg psihofizi~kog zdravlja, te je na metadonskoj terapiji jer se lije~i od droge. Visok je oko 180 cm, mr{avije gra|e i sme|e kra}e kose. Iz MUP-a USK-a pozvali su sve one koji imaju bilo kakva saznanja o kretanju ovog mladi}a da o tome obavijeste PS Klju~ pozivom na telefonski broj 037-662-222 ili najbli`u policijsku stanicu na broj 122.
D. P.

Amel ^aji}

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

CRNA HRONIKA
Be`ivotno tijelo 52-godi{njeg Ekrema Kahved`i}a iz Banovi}a, na|eno je u srijedu na mezarju Brezica, pored mezara njegove majke. “Radirasvjetljavanjaokolnosti pod kojima je nastupila smrt bi}e izvr{ena obdukcija“ re~eno nam , je iz Tu`ila{tva TK-a. Saznajemo da se najvjerovatnije radi o prirodnoj smrti, no zvani~neinformacije }e sa~ekati rezultate obdukcije. A. [e.

13

Preminuo na maj~inom mezaru?

Oduzeto 90 paketi}a heroina

Zvani~na informacija MUP-a TK-a, prezentirana sa zaka{njenjem od 24 sata, potvrdila je na{e pisanje o razbijanjui hap{enju grupedilerau tuzlanskom naselju Irac. Iz policije je re~enoda su uhap{eni O.V. (35) i N. [. (31), te prona|eno najmanje 90 paketi}aheroinaspremnog za uli~nu prodaju. Saznajemo da je uhap{enOliverVeli~kovi}, zvaniVeresija, koji je i ranijehap{enzbogdilanja droge u Tuzli. A. [e.

Nakon otkri}a seksualne veze sa u~enicom u dobojskoj Gimnaziji

Profesor u pritvoru

I PRED OTKAZOM
Pero [ar~evi} je bio omiljen me|u u~enicima, vjerovatno i zbog zanimljivih predavanja. Me|utim, da je sve tako monstruozno, niko nije mogao ni zamisliti, rekla nam je direktorica Svjetlana Telebak
Osnovni sud u Doboju odredio je ju~er, na prijedlog Okru`nog tu`ila{tva u ovom gradu, jednomjese~ni pritvor Peri [ar~evi}u (56), profesoru geografije u dobojskoj Gimnaziji “Jovan Du~i}“ osu, mnji~enom za obljubu i poku{aj obljube zloupotrebom polo`aja. maloljetnom u~enicom tre}eg razreda dobojske Gimnazije, s kojom je u posljednjih {est mjeseci imao i seksualne odnose. Tako|e, tereti ga se da je drugoju~enicislao SMS-ove kojima ju je navodio na seksualne odnose u zamjenu za pitanja za maturski rad, dok je tre}a profesorova `rtva je bila u~enica koju je poku{ao poljubiti u {koli, ali ga je ona odgurnula. Pona{anje ovog dobojskog profesora policija je istra`ivala nekoliko mjeseci, a zapo~ela je nakon anonimnih prijava gra|ana. U Gimnaziji “Jovan Du~i}“ su {okirani otkri}em iz istrage, {to nam potvr|uje i direktorica Svjetlana Telebak: “[ar~evi} je bio omiljen me|u u~enicima, vjerovatno i zbog toga {to je dr`ao zanimljiva predavanja i {to prema njima nije bio strog. Me|utim, nakon ovog otkri}a svi
Gimnazija “Jovan Du~i}“

smo ostali u {oku. Da je sve tako monstruozno niko nije mogao ni zamisliti“ rekla nam je Telebak. ,

Suprug, otac i djed
Profesor[ar~evi} se, osim sa pritvorom, ju~er suo~io i sa suspenzijom sa posla koja }e, kako nam je potvrdila direktorica Telebak, navjerovatnije uskoro rezultirati i prekidom radnog odnosa zbog te`e povrede radne du`nosti.

Kolege u {oku
[ar~evi} se sumnji~i da je u posljednjih 12 mjeseci bio u vezi sa

“U~enici na{e {kole posti`u sjajne uspjehe i zaista mi je `ao {to smo u `i`u interesovanja dospjeli po ovom doga|aju, a ne po tim rezultatima“ dodala je Telebak. , Ina~e, za [ar~evi}a smo saznali i to da je porodi~an ~ovjek: o`enjen je, te ima k}erku i unu~ad, a u dobojskoj Gimnaziji, koju je i sam zavr{io, zaposlio se poslije rata.
Dk. OMERAGI]

Kakanjska policija privela trojicu kradljivaca

Kamenjem ga|ali
policajce
Kakanjska policija uhapsila je tri osobe koji su napali dvojicu njihovih kolega, koje su ih zatekle u kra|i. Kradljivci su, naime, policajce zasuli kamenjem, a jednog od njih A. H. pogodili u glavu te tako i povrijedili. Eldin Kiki}, Melvis Gad`un i Nermin Muhi} iz Klaknja }e uz izvje{taj zbog napada na ovla{tenu slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti, uni{tenje ili o{te}enje va`nih privrednih objekata ili javnih naprava i kra|e biti predati zeni~kom Kantonalnom tu`ila{tvu. Njih su, naime, policajci zatekli u kra|i telefonskog kabla sa vise}eg mosta na rijeci Bosni u mjestu Bajrak kod Kaknja, a kradljivci su pripadnike PS Kakanj po~eli ga|ati kamenjem. Nakon {to je A. H. pogo|en, njegov kolega je ga je

Istraga pranja novca od droge

Zoran ]opi}

ostaje iza re{etaka?
Specijalno tu`ila{tvo RS-a zatra`ilo je da se kontroverznomsrbijanskom biznismenu Zoranu ]opi}u ]opi (45) odredi jednomjese~ni pritvor. On se, kao {to je poznato, sumnji~i, da je otkupom nedavno privatizovane Fabrike {e}era u Velikoj Obarskoj oprao 14 miliona maraka, koje je Darko [ari}, narkobos iz Pljevalja zaradio prodajom kokaina. Drago Ni`ol, direktor preduze}a Avio Rent iz Banje Luke i Lubo Mr|an, direktorfirmeAgrokopeksport-import Banja Luka, ju~er su, nakon saslu{anja u Tu`ila{tvu pu{teni da se brane sa slobode. S obzirom na to da je u Srbiji za ]opi}em raspisana Interpolova potjernica, te da se u njegovom odsustvuvodi pet sudskihpostupaZoran ]opi}

odvezao u Dom zdravlja gdje mu je pru`ena prva pomo}, a potom je preba~en za Kantonalnu bolnicu Zenica gdje je utvr|eno da se radi o lak{im povredama. Kradljivci su prona|eni i uhap{eni ne{to kasnije u mjestu Bare. Mi. D.

Pretresi kod Ljubu{kog

Oduzeti vozila i mobiteli
Pripadnici PU Ljubu{ki pretresli su prekju~er ku}e Ante Ere{a (20) iz Va{arovi}a i Roberta Vegara (42) iz Crvenog Grma zbog sumnje da su cigarete iz BiH nedozvoljeno prodavali u Hrvatskoj. U MUP-u ZHK-a su nam rekli da su po naredbi Op}inskog suda u Ljubu{kom pretresene ku}e, prate}i objekti, oku}nice i motorna vozila koje koriste ova dvojica te da su od Vegara oduzeti kombi VW transporter, passat, kompjuter, vi{e mobitela, SIM kartica, USB stikova, registarskih tablica i drugi predmeti koji se dovode u vezu s izvr{enjem krivi~nog djela. Prilikom pretresa Ere{ove ku}e i motornih vozila prona|ena su i privremeno oduzeta dva okvira od SIM kartica. Vegar i Ere{ su osumnji~eni za udru`ivanje radi po~injenja krivi~nog djela i nedopu{tenu trgovinu, a istragu protiv njih MUP ZHK-a i istra`itelji PU Du bro va~ko-ne re tvan ske MUP-a Republike Hrvatske vodili su vi{e od tri mjeseca.
Dk. O.

ka (uglavnom zbog pomaganja u pranjukokainskognovca),on je pobjegao u BiH, te uzeo i dr`avljanstvo na{e zemlje. Potom je registrovao podru`nicusvojenovosadskefirme Agrokop i firmu Avio Rent, pomo}u kojih je kupio ve}inski paket dionica [e}erane kod Bijeljine. Policijska istraga tek treba da potvrdi da li novac kojim je kupljena[e}eranapoti~e od prodajedroge. Ako se to utvrdi, Sud }e tu imovinu, kakonam je re~enopravosudnih institucija RS-a, dodijeliti nedavnoosnovanojagenciji za upravljanje oduzetom imovinom. D. P.

Sudarknja povrije|en jeja i dvije u{kodekombi ju~er ujutro u sudaru kojem su u~es Suad O. iz Ka
tvovala tri vozila u mjestu Janji}ka Ada, 12 kilometara od Zenice. U sudaru su u~estvovali kombi citroen (677-J-560), kojim je upravljao Munever K. Iz Grada~ca, te {koda (434-T-167) sa voza~em Adnanom P. iz Travnika i {koda (494-J-821), koju je vozio Suad O, kod kojeg su konstatovane lak{e povrede. Mi. D.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...

Sutra humanitarne utakmice na Slanoj Banji

Na konferenciji za novinare najavljena bespo{tedna borba

Dizajn tekstila
Udru`enje gra|ana Kreativa i Ku}a plamena mira tokom maja organizova}evi{ednevneobuke o temamaDizajn tekstila i Razvoj projektne ideje. Obuka }e biti organizovana u prostorijama Ku}e plamena mira, a za u~esnike, od kojih }e prednost imati nezaposlene osobe i studenti, obezbije|en je i ru~ak. Zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 035 276-330.

Pomozimo lije~enje

Aktiv `ena Gornje Tuzle
U prepunoj sali Doma kulture u Gornjoj Tuzli u srijedu nave~er odr`ana je deseta redovna Skup{tina Aktiva `ena Gornje Tuzle, nevladinog udru`enja koje djeluje u sklopu tuzlanskog udru`enja `ena. Prezentirani su planovi za budu}nost, ali i nagla{eno da su `ene okupljene u aktivu u~estvovale u mnogobrojnim humanitarnim akcijama.

Adele Bajri}
Kako bi pomogli u prikupljanju 20.000 KM, koliko je potrebno Bajri}evoj za transplantaciju ro`nja~e, snage }e odmjeriti novinarke i glumice, a potom novinari i glumci
a stadionu na Slanoj Banji u Tuzli sutra }e se odigrati dvije humanitarne utakmice, ~iji je cilj prikupljanje nov~anih sredstava za lije~enje Adele Bajri}, uposlenice Narodnog pozori{ta u Tuzli, kojoj je potrebno oko 20.000 KM za transplantaciju ro`nja~e. Ulaz na obje utakmice je besplatan, a gra|ani koji mogu i `ele pomo}i lije~enje Bajri}eve nov~ane priloge }e mo}i ubaciti u kutiju koja }e se nalaziti pored stadiona.

N

Nove zone grijanja
Op}insko vije}e Tuzla na ovosedmi~noj sjednici usvojilo je plan pro{irenja zona toplifikacije sistema daljinskog grijanja. Tim planom predvi|eno je 16 novih zona toplifikacije. U isto vrijeme, Vije}e je od op}inske administracije zatra`ilo da se krene u toplifikaciju naselja Bukinje, [i}ki Brod i Husino, uz napomenu da postoje sredstva za tu namjenu koja je osigurala Elektroprivreda BiH.

Po~etni udarci
U prvoj utakmici snage }e odmjeriti glumice i novinarke, dok }e se u drugoj sastati novinari i glumci. Sve ekipe o~ekuju pobjede, a ovaj humanitarni spektakl najavljen i na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. “Po~etni udarac u utakmici izme|u novinarki i glumica izvest }e Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona, a onda slijedi bespo{tedna borba. U

poluvremenu }e nastupiti pet plesa~ica. Poslije igraju glumci protiv novinara. To }e biti jedna historijska borba. Po~etni udarac u toj utakmici }e izvesti Adnan Imerovi}, direktor Tuzlanske pivare, koji je ujedno poja~anje novinarima“ kazao je , Miralem Djedovi}, selektor reprezentacije glumaca i jedan od organizatora utakmice. Kapiten `enske novinarske raprezentacije Mirela Mehanovi} na konferenciji za novinare je kazala da ne `eli jo{ otkrivati taktiku za utakmicu, te je obe}ala da glumicama ne}e biti lako. “@elim da organizatorima zahvalim na ovoj krasnoj ideji. Na{a pobjeda je ako se uspijemo izboriti za ozdravljenje Ade-

le Bajri} i prikupiti {to vi{e nov~anih sredstava. Pozivamo sve one koji mogu da pomognu da do|u na utakmicu i daju svoj doprinos“ kazala je Mehano, vi}eva, dodaju}i da je ekipa novinarki trenutno najja~a koja postoji u Tuzlanskom kantonu, te obe}ala da }e glumice izgubiti rezultatom 5:0.

Zahvalnost organizatorima
Kapiten mu{ke novinarske ekipe Almir [e}kanovi}, dopisnik na{eg lista iz Tuzle, najavio je poja~anja u svom timu, a koja }e ~initi premijer ^au{evi}, direktor Pivare Imerovi}, te Rizah Me{kovi}, proslavljeni golman Slobode, Hajduka i reprezentacije biv{e Jugoslavije.

ULAZ BESPLATAN Ulaz na utakmice je besplatan, a gra|ani koji mogu i `ele pomo}i lije~enje Bajri}eve svoje nov~ane priloge }e mo}i ubaciti u kutiju koja }e se nalaziti pored stadiona

“Spremni smo da se na najboljina~insuprotstavimoglumcima koje respektujemo, mada vjerujem da smo bolji i takti~ki i tehni~ki. Nadamo se pobjedi, ali prije svega, `elim naglasiti da ova utakmica ima humanitarni karakter, a cilj je prikupiti {to vi{e novca za lije~enje“ kazao je , [e}kanovi}. Na upit novinara da prokomentari{enedavniporaznjegove ekipe od kalesijskih imama i zahtjev pojedinih igra~a da podnese ostavku, [e}kanovi} je u stilu nervoznih trenera i politi~ara napustio konferenciju za novinare. Ina~e, organizatori su ju~er zahvalili Tuzlanskoj banci, Tuzlanskoj pivari, Javnom komunalnom preduze}u Pannonica i Grafi~komstudijuPixo, koji su sponzori utakmice.

Poziv generaciji 1985/86.
Maturanti Elektrotehni~ke {kole iz Tuzle, generacija 1985/86, obilje`avaju 25 godina od zavr{etka srednje {kole. Tim povodom pozivaju se svi maturanti da 7. maja u 16 sati do|u pred {kolu. “Centralni dio obilje`avanja 25 godina od mature bi}e ve~era u jednom od tuzlanskih restorana“ po, ru~ili su iz Organizacionogodbora, na ~ijem su ~elu Amra Odoba{i} i Faruk [ahovi}.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Mjesto zalje}e je izmamilo odmor Pro
Tuzlake na tradicionalno {etali{te Slana Banja, udaljeno svega nekoliko stotina metara od centra grada. Ove sedmice u objektivu kamere na{ao se dio prekrasnog ambijenta sa Banje, a na{a je preporuka sugra|anima da slobodne trenutke provedu na {etali{tu. Na{a fotografija svjedo~i i da ima dovoljno mjesta za odmor.

31 40

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ena je 71 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Danas u Zagrebu

Zajedni~ki prosvjed
umirovljenika i fejsbukovaca
[trajk gla|u branitelja
Na glavnom zagre ba~kom Trgu bana Jela~i}a ve} 11 dana traje prosvjed 9 hrvatskih branitelja koji {trajkaju gla|u, a ovaj drasti~ni izraz nezadovoljstva zapo~eo je nakon {to su u Haagu izre~ene nepravomo}ne presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u od 24, odnosno 18 godina zatvora zbog sudjelovanja u “udru`enom zlo~ina~kom pothvatu“ protiv srpskih civila iz tzv. krajine za vrijeme i nakon oslobodila~ke operacije Oluja 1995. Branitelji koji {trajkaju gla|u pristigli su iz svih krajeva Hrvatske, najvi{e ih je iz Zagreba. Zatra`ili su ju~er prijem kod predsjednika Sabora Luke Bebi}a, a {ef parlamenta dr`ave, prema neslu`benim izvorima, pristao je na susret i razgovor. dno dana{nji prosvjedni skup najavljivan je kao sveop}i hrvatski ustanak koji }e ujediniti generacije i biti spoj sposobnosti mladih i mudrosti starijih. Jadranka DIZDAR

VIJESTI

Josipovi}: Bilo je i na{ih zlo~ina
Politi~ka prepucavanja o tome ko je Haagu dostavio brijunske transkripte nikome ne poma`u, rekao je predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}, javlja Dnevnik.hr. Naglasio je kako on ne mora biti upoznat s internom istragom koju je u vezi s transkriptima zatra`ila premijerka Jadranka Kosor, o tome jesu li oni u Haag oti{li mimo zakonske procedure. Predsjednik Josipovi} je naglasio kako su sve vlade imale ustavnu obavezu suradnje s Haagom te kako vjerodostojnost transkripata uop}e nije upitna. Ivo Josipovi} na Pantov~aku je ju~er okupio 3. gardijsku brigadu Kune te im povodom njihove 20. godi{njice od osnivanjapodijelioodli~ja. Predsjednik je tom prilikom ustvrdio kako je RH vodila odbrambeni rat, ali je naglasio kako je zlo~ina bilo i s hrvatske strane. „Hrvatska osu|uje zlo~ine i ne}emo dati mijenjati obrambeni karakter Domovinskog rata“ dodao je predsjednik. ,

Prosvjednici tra`e smjenu Vlade i raspisivanje izbora

Iz Bloka Umirovljenici zajedno prosvjedni skup najavljivan kao sveop}i hrvatski ustanak koji }e ujediniti generacije
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Na glavnom zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a za danas u 12 sati zakazan je prosvjed, prema najavama, mladih i starih. Kako se doznaje, iza ovog prosvjeda stoje tzv. fejsbuk-prosvjednici i asocijacija umirovljeni~kih udruga pozna ti ja pod na zi vom Blok Umirovljenici zajedno.

Nastavak
Gra|ane Zagreba o ovom prosvjedu informira se pomo}u `ivopisnih jumbo-plakata postavljenih na najfrekventnijim gradskim lokacijama. To je nastavak serije pros-

vjeda koji su zaredali u posljednja dva mjeseca na trgovima i ulicama brojnih hrvatskih gradova. Potaknuti su rastu}im nezadovoljstvom zbog ekonomskog i socijalnog stanja u zemlji. Kako tzv. fejsbuk-prosvjednici, tako i dio umirovljeni~kih udruga dosad su se obru{avali na sve politi~are i stranke, smatraju}i ih najodgovornijim za sada{nje stanje. Tra`e se urgentne promjene, a tzv. fejsbuk-prosvjednici u dosada{njim demonstrativnim {etnjama u kojima je u Zagrebu na momente kilometrima {etalo odjedanput i po 10.000 nezadovoljnika tra`ili su ostavku aktualne Vlade i raspisiva-

nje prijevremenih parlamentarnih izbora. Dio umirovljeni~kih udruga okupljenih oko Bloka ve} je organizirao poseban prosvjed prije mjesec, a nakon toga i performans u kojem su na sre di{ njem za gre ba~kom trgu prikupljali “otpremninu“ za HDZ i SDP.

Grujovi}: Brani}u se samo u Srbiji
Penzionisani oficir Vojske Srbije Dragomir Grujovi} izjavio je da je za doga|aje u skladi{tu goriva JNA Mokronog u junu i julu 1991. godine u Novom Mestu, zbog kojih je za njim raspisana Interpolova potjernica, spreman da odgovara pred bilo kojim sudom u Srbiji, ali ne i u Sloveniji, javlja Srna. Grujovi}, koji je u to vrijeme bio starijivodnik JNA, sa jo{ 33 vojnika, uglavnom srpske nacionalnosti, ~uvao je magacin Mokronog u kojem je bilo vi{e od 7,5 miliona litara nafte. Grujovi} 1991. godine nije dozvolio kapetanu Branimiru Furlanu, Slovencu iz Novog Mesta, da TeritorijalnojodbraniSlovenijepredamagacin. “Do{lo je do obostranogpotezanjaoru`ja, ali ja sam bio br`i i ranio sam Furlana sa tri hica“ rekao je Grujovi}. ,

Odgovorni
Ove stranke smatraju odgovornim {to 700.000 hrvatskih umirovljenika danas `ivi na rubu gladi i ~ak pola milijuna ljudi u zemlji ne mo`e na}i posao pa je, po njima, kucnuo ~as da spomenute stranke odu u povijest. Iz Bloka Umirovljenici zaje-

Akademik August Kova~ec
Akademik August Kova~ec, u povodu priop}enja glavnog i odgovornog urednika edicije “De set ve ko va srpske knji`evnosti“ i ~lana SANU Mirka Vuksanovi}a, rekao je da “ta izjava samo pokazuje da se srbijanska agresija na Republiku Hrvatsku nastavlja u duhu Memoranduma SANU, ovaj put ne{to rafiniranijim, ali u kulturnom smislu jednako sirovim sredstvima, te s tom razlikom {to je ovaj put agresijom zahva}ena i Crna Go ra“, jav lja Dne vnik.hr. ^lan SANU Mirko Vuksanovi} priop}io je kako “nije logi~no po sada{njim va`e}im politi~kim i nacionalnim atribucijama razvrstavati dubrova~ku i bokokotorsku knji`evnost“ te da je

Nastavljena srbijanska

agresija na Hrvatsku
Izgovor za otima~inu
Po Kova~ecovim rije~ima, dobro je poznato da se npr. dubrova~ki knji`evni jezik 16. i 17. stolje}a izravno funkcionalno naslanjao na knji`evni hrvatski jezik ostatka Dalmacije, a ne na pu~ki folklorni “isto~nohercegova~ki govor“ . “Tzv. dvojna pripadnost knji`evnika (protiv volje tih knji`evnika) za srbijanske je djelatnike iz Matice srpske i SANU samo nov izgovor za otima~inu tu|ega, ali ni Dr`i} ni Gunduli} jednostavno srpski pisci nisu i ne mogu biti. Gospodo, ne bi vam bilo na {tetu malo profesionalnoga i ljudskoga po{tenja. Ili vam je stalo (vama i va{im za{titnicima) do toga da Hrvatima nikada ne mo`ete pogledati u o~i“, ka`e Kova~ec. “Osim toga, badava vam trud, gospodo, jer prosje~ni obrazovani Srbin ionako niti Dr`i}a niti Gunduli}a ne mo`e (i to ne samo iz jezi~nih razloga) razumjeti.“ dubrova~ka knji`evnost “i hrvatska i srpska“, jer je “zajedni~ko naslije|e starijih narodnih govora, odnosno {to kav skog nar je~ja kao osnove suvremenoga knji`evnog srpskog jezika“. Po ve zu ju}i du bro va~ku knji`evnost s “isto~nohercegova~kim govorima“ Vuksa, novi} tvrdi da je izvorno nastala “na narodnom {tokavskom, a ne na ~akavskom i kajkavskom narje~ju“. Akademik Kova~ec tim podom je poru~io: “Srpskim znanstvenicima nitko ne mo`e osporiti pravo na to da prou~avaju djela pismenosti i knji`evnosti Dalmacije, Dubrovnika i Boke kotorske - kao djela zajedni~ke europske i svjetske kulturne i knji`evne ba{tine - i da u njima u`ivaju. To pravo nitko ne mo`e osporiti ni Kinezima, ni Norve`anima ili Albancima. To pak srpske ‘znanstvenike’ (jer se znanstvenici bez navodnika takvim metodama ne slu`e) ne ovla{}uje da prisva ja ju tu|u pi sme nost i knji`evnost.”

Razgovori o sjeveru Kosova
[efica pregovara~kog tima Pri{tine Edita Tahiri ocijenila je da problemi na sjeveru Kosova mogu biti dio pregovara~kog procesa sa Beogradom, prenosi pri{tinska{tampa. Tahiri je istakla da ne}e biti podjele ili specijalnog statusa za sjever, ve}da bi se u pregovorimamoglorazgovarati o primjeni Ahtisarijevog plana i prestanku uticaja Beograda na ovaj dio Kosova. Intervencije Beograda na sjeveru, ukazala je Tahiri, spre~avaju Vladu Kosova da komunicira sa gra|anima na ovom dijelu teritorije.

18

OGLASI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

Na osnovu ~lanova 241. 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH” br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03, 68/05, 91/07, 84/08) i ~lana 102. Statuta Dioni~kog dru{tva “ZIM” Zenica, Nadzorni odbor dru{tva na 57. sjednici odr`anoj 11. 4. 2011. godine donio je Odluku o sazivanju redovne godi{nje Skup{tine i ovim putem daje:

O B AVJ E [T E N J E
o sazivanju 12. Skup{tine Dioni~kog dru{tva «ZIM» Zenica I Skup{tina Zeni~ke industrije mlijeka, dioni~ko dru{tvo Zenica odr`at }e se 23. 5. 2011. godine u 15 sati u sjedi{tu Dru{tva «ZIM» d.d. Zenica, Ul. Kanal br. 32 Zenica. Za Skup{tinu dioni~ara se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika, 2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Skup{tine, 3. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2010. godinu, izvje{taja vanjskog revizora, izvje{taja Odbora za reviziju i izvje{taja Nadzornog odbora, 4. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti po godi{njem obra~unu za 2010. godinu. II Skup{tinom, do izbora predsjednika Skup{tine Dru{tva koji }e se izabrati ve}inom glasova izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, predsjedavat }e prisutni dioni~ar, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 12. Skup{tine dioni~ara, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: 1. Nusret Selimovi}, predsjednik 2. Muhamed [i{man, ~lan 3. Zumreta Zuki}, ~lan. III Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji je kod Registra vrijednosnih papira bio evidentiran 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine, dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika. Skup{tini Dru{tva mo`e prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi u pisanom obliku neposredno ili preporu~eno po{tom. Uz prijavu se obavezno prila`e dokaz o identifikaciji podnosioca prijave ( kopija li~ne karte ili paso{a ), a punomo}nici i punomo}. Prijava za u~e{}e na Skup{tini dioni~ara i obrazac punomo}i mogu se dobiti u sjedi{tu Dru{tva. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana od dana objave obavje{tenja o zakazivanju Skup{tine. Dioni~ar / punomo}nik ima pravo uvida u materijale i prijedloge odluka Skup{tine. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti u sjedi{tu «ZIM» d.d. Zenica, Ul. Kanal 32, svakim radnim danom od 9 do 14 sati. Dodatna obavje{tenja, kao i sve informacije vezane za odr`avanje Skup{tine, mogu se dobiti na telefon 032/457-484 od 9 — 14 sati, a kontakt-osoba je Senaudin Kula~i}, dipl. pravnik. Predsjednik Nadzornog odbora dipl. oec. Mensur Dizdarevi}

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA TRAVNIK

za prijem pripravnika u Upravu policije Ministarstva unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona 1. Diplomirani ekonomist 2. Ekonomist Pored op}ih uslova propisanih za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: 1. Visoka stru~na sprema - ekonomski fakultet 2. Vi{a stru~na sprema - ekonomski fakultet Prijem pripravnika vr{i se radi osposobljavanja za rad ovla{tenih slu`benih lica u Upravi policije u skladu s Pravilnikom o obavljanju pripravni~kog sta`a u Ministarstvu unutra{njih poslova. Uz prijavu na konkurs za prijem pripravnika kandidati su du`ni dostaviti: - prijava sa kra}om biografijom i kontakt-telefonom - kopija li~ne karte - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - uvjerenje o neka`njavanju - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi. O rezultatima konkursa, a nakon provedenog intervjua, kandidati }e biti pisano obavije{teni. Prijave sa prilo`enom dokumentacijom (originali ili ovjerene fotokopije), slati isklju~ivo putem po{te, sa naznakom “Za konkurs-pripravnici“, na adresu: Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona, Aleja konzula bb 72 270 Travnik. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

KONKURS

20

SVIJET

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sastanak Fataha i Hamasa u Kairu

Gre{ka savezni~kih snaga u Misrati

NATO ubio 12
Kairo: Uskoro najavljeno potpisivanje dogovora o primirju
Reuters

pobunjenika
Dogovor o formiranju
Pobunjenici najprije nisu htjeli re}i da su se ova ubistva dogodila, ne `ele}i da na taj na~in sprije~e dalje napade na Gadafijeve snage • Aj{a Gadafi: Situacija u Libiji mnogo gora od Iraka
U vazdu{nom napadu snaga NATO-a na Misratu ubijeno je 12, a povrije|eno pet pobunjenika, objavio je u ~etvrtak The New York Times, pozivaju}i se na izjavu jednog komandanta iz pobunjeni~kih redova.

prelazne vlade
Palestinski pokreti Hamas i Fatah su na sastanku u Kairu postigli dogovor o formiranju prelazne palestinske vlade koja }e pripremiti izbore, javile su agencije pozivaju}u se na izvore iz egiptskih vlasti i pokreta Fatah. Delegacije su uspjele da postignu dogovor nakon {to su razgovarale o svim va`nim pitanjima, me|u kojima je i formiranje prelazne vlade i odre|ivanje datuma izbora, javila je egipatska dr`avna agencija Mena, pozivaju}i se na saop{tenje izdato poslije sastanka. Prema navodima agencije, Egipat }e pozvati sve strane u Palestini da u sljede}ih nekoliko dana u Kairu potpi{u dogovor o primirju. “Vlada bi trebalo da pripremi predsjedni~ke i parlamentarne izbore koji }e biti odr`ani za godinu“ rekao je {ef delegacije Fataha , Azam al-Ahmad, prenosi Onasa. U delegaciji Hamasa bili su {ef tog pokreta u Gazi Mahmud Zahar i njegov predstavnik u Damasku Musa Abu Marzuk. Pokreti Hamas Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izrazio je u ~evrtak bojazan da }e dogovor o pomirenjuizme|u suparni~kih palestinskih frakcija dovesti do preuzimanja vlastiHamasa nad Fatahom i na Zapadnoj obali, prenosi Fena. On je izrazio o~ekivanje da }e me|unarodna zajednica reagovati jer je dogovor pre{ao crvenu liniju s obzirom da se Hamas u SAD-u, EU i Izraelu smatra teroristi~kom organizacijom, jer je jedan od njenih deklarisanih politi~kih ciljeva uni{tenje Izraela. i Fatah su u sukobu od 2007. kada je Hamas preuzeo kontrolu nad pojasom Gaze.

Lieberman: Crvena linija

“Nesretan slu~aj“
“Najmanje jedan avion NATO-a napao je pobunjeni~ki polo`aj na linijama fronta u ovom gradu, koji pod opsadom dr`e snage libijskog lidera Muamera Gadafija“, rekao je Abdulah Mohamed, isti~u}i da je to bio “nesretan slu~aj koji je mogao da se izbjegne“ . Ubistvo 12 pobunjenika potvrdio je i libijski ljekar dr. Hassan Malitan. On je rekao da je s ubijenim mu{karcima bio nekoliko minuta prije nego {to su dvije rakete pogodile zgradu u kojoj su bili utaboreni nekoliko dana. Pobunjenici najprije nisu htjeli da ka`u da su se ova ubistva dogodila, ne `ele}i da na taj na~in sprije~e dalje napade na Gadafijeve snage, koje su u srijedu zapadnu oblast grada zasule minobaca~kom paljbom. NATO jo{ nije potvrdio da je napao pobunjenike, a ve} sedmicama oko grada ga|aju Gadafijeve trupe kako bi sprije~ili krvoproli}e. Od po~etka savezni~keakcije u Libijidogodilo se nekoliko ovakvih napada u kojima su slu~ajno poginuli pobunjenici koji se bore protiv Gadafija i njegova re`ima. Zamjenik {efa ruske diplomatije Genadi Gatilov za ItarTass izjavio je u ~etvrtak da Rusija ne planira odgovoriti na zahtjev Libije i zatra`iti

Najmanje jedan avion NATO-a napao je pobunjeni~ki polo`aj na linijama fronta u Misrati

Bahreini nakon nedavnih politi~kih nemira

Smrtna kazna zbog ubistva policajaca
Bahreinski vojni sud osudio je ~etvoricu mu{karaca na smrtnu kaznu i trojicu na do`ivotni zatvor zbog ubistva dva policajaca tokom nedavnih politi~kih nemira u zemlji. Presuda je donesena u trenutku kada u zemlji rastu tenzije izme|u vladaju}e sunitske porodice i {iitske ve}ine nakon prodemokratskih protesta u kraljevstvu koji su ugu{eni u martu, uz vojnu pomo} susjednih zaljevskih arapskih zemalja, prenio je Reuters. Prema zvani~nicima vlade, tokom protesta u februaru i martu ubijena su ~etiri policajca, od kojih su trojica prega`ena automobilima sredinom marta. Bahrein je posljednji put izrekao smrtnu presudu 2007.

vanredni sastanak Vije}a sigurnosti UN-a o toj sjevernoafri~koj zemlji. Gatilov je tako|er rekao da Rusija jo{ ne planira da po{alje posmatra~e u Libiju. Ruski premijer Vladimir Putin dan ranije je kritikovao zapadne zemlje koje provode zonu zabrane letova u Libiji, isti~u}i da su prekora~ile granice odre|ene rezolucijom Vije}a sigurnosti koja je usvojena u cilju za{tite civila. Pred sje dnik rus ke vla de izjavio je da zapanjuje s kojom lako}om se donose odluke o bombardovanju Libije i upotrebi sile u me|unarodnim pitanjima, a da se sve to radi protivno proklamovanoj brizi za ljudska prava i humanizmu, koji bi trebalo da budu standardna praksa u civilizovanom svijetu.

Kopnene operacije
Stalni predstavnik Rusije u NATO-u Dmitrij Rogozin izjavio je da je EU spremna da po{alje 1.500 vojnika u Libiju u sklopu kopnene operacije u

humanitarne svrhe u toj zemlji. “Sada se razja{njavaju logisti~ki detalji. Po rije~ima na{ih kolega u NATO-u, ta grupa se sastoji od oko 1.500 vojnika, podijeljenih u takti~ke grupe. Posebno se razmatra da se po{alju njema~ki i holandski vojnici u Libiju“ rekao je rus, ki zvani~nik. U me|uvremenu, k}erka Muamera Gadafija Aj{a (35) izjavila je da su pobunjenici koji se bore za zbacivanje njenog oca s vlasti zapravo teroristi i okrivila Zapad za uplitanje u situaciju u Libiji, podsje}aju}i na situaciju u Iraku. “Opozicija u Iraku je zapadnjacima rekla kako }e ih do~ekivati s ru`ama. Ali, deset godina kasnije, Amerikance do~ekuju mecima. Vjerujte mi, situacija u Libiji je mnogo gora“ kazala je Aj{a Gadafi. , Ona je u intervjuu za zapadne medije rekla da svoju djecu priprema za smrt tako {to im prije spavanja pri~a o zagrobnom `ivotu, “jer u ratu nikad ne znate kada vas raketa ili bomba mogu pogoditi“ .

Nasljednici od Jovo Abadzic, ro|en 14. aprila 1954, iz Bosne i Hercegovine, umrlog 18. novembra 2010, bio nastanjen u Hof 22, CH5612 Villmergen, dijelom su nepoznati. Od lica, koja misle da imaju pravo na nasljedstvo, zahtijeva se da uz predo~enje dokumenata o pravu na nasljedstvo prijave svoje pravo na nasljedstvo do 1 godine od prve objave kod sudskog prezidijuma Bremgarten, Rathausplatz 1, CH-5620 Bremgarten, radi naslje|ivanja. Ukoliko za vrijeme ovog roka ne slijedi prijava, upravitelju nasljedstva se nare|uje da ostavinu prenese poznatim zakonskim nasljednicima. Bremgarten, 5. april 2011. godine Sudski prezidijum Bremgarten Kanton Aargau, [vicarska

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: 065-0-MAL-06-004225 Sarajevo, 21. 4. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih: 1. Zeherovi} Fatime iz Sarajeva, ul. Marka Maruli}a br. 19, 2. Kajasa Dejana iz ^apljine, ul. Metkova~ka bb i 3. Kolo{ Samre iz Ilid`e, ul. R. ]atovi}a br. 68, radi duga od 900,88 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLA S
Tu`itelj je tu`bom 13. 2. 2006. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih Zehrovi} Fatime, Kajasa Dejana i Kolo{ Samre te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 900,88 KM sa zateznim kamatama po~ev od 31. 1. 2006. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor II-tu`enom

Kajasa Dejanu u smislu odredbi ~l. 69, 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni kome je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ulici [enoina broj 1.

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

21

Vije}e sigurnosti bez dogovora o Siriji

Rusija i Kina sprije~ile

VIJESTI

usvajanje deklaracije
Rusija smatra da bi prava opasnost po regionalnu sigurnost mogla nastati uslijed stranog mije{anja u unutra{nju situaciju u Siriji
Petnaest zemalja ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a nije uspjelo posti}i dogovor o zajedni~koj rezoluciji kojom bi se osudila represija sirijskih vlasti nad demonstrantima, saop{tili su diplomati, prenosi Onasa.

Ostavke zbog nasilja

Maroko: Eksplozija u kafi}u
Najmanje 14 osoba je poginulo u eksploziji u kafi}u u gradu Marake{u, na jugu Maroka. Incident se dogodio u samom centru grada, na trgu Djemaa elFna, koji je popularno turisti~ko odredi{te. Predstavnik za {tampu Vlade Maroka Halid Naciri izjavio je da su `rtve iz razli~itih zemalja. “Sat nakon eksplozije se smatralo da se radilo o nesre}i, ali je istraga brzo pokazala da smo suo~eni s kriminalnim ~inom“ rekao je , Naciri. Najmanje 20 osoba zavr{ilo je u bolnici s razli~itim ozljedama. Anonimni izvor iz bolnice u Marake{u za AFP je rekao da me|u mrtvima ima 11 stranaca, od ~ega pet `ena.

Osude
Oni su rekli da su Rusija i Kina sprije~ile usvajanje deklaracije, koju su inicirale Velika Britanija, Francuska, Njema~ka i Portugal kako bi se osudila intervencija vojske i otvaranje vatre na demonstrante u Siriji. “Brzo je postalo jasno da konsenzus ne}e biti postignut“ , rekao je jedan neimenovani diplomata. Kineskoministarstvovanjskih poslovasaop}ilo je u ~etvrtak da Sirijatrebasama da rije{iprobleme s kojima se suo~ava putem razgovora, obja{njavaju}i za{to Peking nije podr`ao evropske zahtjeve da Vije}e sigurnosti UN-a osudi tamo{nje nerede. Predstavnik kineskog ministarstva Hong Lei je naglasio da je stavKine da sve strane u Sirijitreba da rije{esvojerazlikekrozpoliti~ki dijalog, na odgovaraju}i na~in se odnosepremasada{njoj krizi i odr`avajunacionalnustabilnost i normalan red, prenosi Reuters. Rusija je insistirala na tome da doga|aji u Siriji ne predstavljaju opasnost po me|unarodni mir. “Prava opasnost po regionalnu sigurnost mogla bi nastati uslijed stranog mije{anja u unutarnju situaciju u Siriji, uklju~uju}i poku{aje da se nametnu gotova rje{enja ili stane na neku od strana“ rekao je rus, ki ambasador u UN-u Aleksandar Pankin. Dr`ave ~lanice UN-a koje su

Masovni protesti protiv Al-Asada po~eli su 15. marta

Reuters

McCain: Vojna intervencija rizi~na

Ameri~ki senator John McCain izjavio je u ~etvrtak da bi vojna intervencija u Siriji bila rizi~na i da vjerovatno ne bi zaustavila brutalno gu{enje antivladinih protesta koje provodi re`im Ba{ara al-Asada, prenosi Fena. Biv{i ameri~ki predsjedni~ki kandidat McCain boravio je pro{le sedmice u Libiji gdje je pru`io podr{ku me|unarodnim vazdu{nim udarima na polo`aje snaga Muamera Gadafija, podsje}a AP. Me|utim, {to se ti~e Sirije, on je rekao da ne vidi na~in kojim bi SAD mogle da vojno interveni{u. U intervjuu televiziji France 24 ameri~ki senator je istakao da bi bilo veoma rizi~no i da on ne zna da li bi moglo time da se zaustavi brutalno pona{anje sirijskog predsjednika Assada. McCain, koji je u posjeti Parizu ove sedmice, zalo`io se za uvo|enje sankcija i pritiska Vije}a sigurnosti UN-a na Siriju. cija navodi se da su vlasti poslale vojnike u nekoliko gradova na zahtjev gra|ana koji su zabrinuti prisustvom naoru`anih ekstremista. Opozicijski ~elnici tvrde da su protesti miroljubivi. Masovni protesti protiv sirijskog predsjednika Ba{ara alAsada koji je na vlasti od 2000. godine po~eli su 15. marta. Prema podacima organizacija za za{titu ljudskih prava, prije nekoliko dana poginulo je naj-

Oko 200 ~lanova sirijske vladaju}e Baath partije podnijelo je ostavke zbog nasilnog slamanja prodemokratskih protesta, javlja Fena. Ostavke su po dne se ne u ju`nom gradu Dera, `ari{tu nasilja. U deklaraciji koju su potpisali zvani~nici partije Baath u Deri navodi se da su oni podnijeli ostavke u znak protesta zbog nasilnog slamanja protesta, javio je Reuters. “U svjetlu negativnog sta va ko ji je za uze la Arap ska so ci ja lis ti~ka Baath partija prema doga|ajima u Siriji i Deri i nakon pogibije stotina osoba i ranjavanju hiljada od raznih sigurnosnih jedinica, mi podnosimo kolektivnu ostavku“, na vo di se u sa op}enju, prenosi BBC. Ove ostavke su uslijedile nakon ostavki 30 zvani~nika Baath partije u nemirnom priobalnom gradu Banijas, sjeverozapadno od Damaska.

Carter: Pjongjang tra`i garancije
Sjeverna Koreja }e odustati od svog programa nuklearnog naoru`avanje ako dobije od SAD-a neku vrstu sigurnosnih garancija, rekao je ju~er biv{i ameri~ki predsjednik Jimmy Carter, koji zavr{ava posjetu Pjongjangu, prenosi Onasa. Carter i izaslanici iz EU boravili su tri dana u Sjevernoj Koreji i tom prilikom im je re~eno da Sjeverna Koreja `eli da popravi odnose sa SAD-om i da je spremna da razgovara sa Washingtonom i Seulom bez postavljanje preduslova, rekao je biv{i predsjednik SAD. Me|utim, prema njegovim rije~ima, “kamen spoticanja, i to veliki, jeste to {to Sjeverna Koreja ne `eli da odustane od svog nuklearnog programa bez neke vrste sigurnosne garancije SAD-a“ .

predlo`ilerezolucijupodr`ale su inicijativu generalnog sekretara UN Ban Ki-moona, koji je pro{log petka tra`io da se provede istraga nakon {to je posljednjih sedmica u Siriji poginulo na stotine demonstranata.

Protesti
Vlada predsjednika Ba{ara al-Asada osporava tvrdnje Zapada da su protesti nenasilni. U saop}enju koje je prenijela sirijska dr`avna novinska agen-

manje 80 ljudi, a vi{e stotina je ranjeno kada je sirijska policija otvorila vatru na demonstrante. Od po~etka protesta u Siriji poginulo je najmanje 450 ljudi. Me|unarodna zajednica o{tro je osudila nasilje sirijskog re`ima i pozvala vlasti da se uzdr`e od nasilja. Uprkos akciji slamanja, demonstranti su, ipak, odredili petak kao dan bijesa {irom zemlje. Oni tvrde da ne}e uzmicati pred vladinim snagama.

22

OGLASI
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

petak, 29. april 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo finansija

CANTON SARAJEVO Ministry of Finance

Mar{ala Tita 25, 71000 Sarajevo

za prijem slu`benika u radni odnos na neodre|eno vrijeme na radna mjesta na koja se slu`benici imenuju na mandatni period u trajanju od ~etiri godine, zbog uvo|enja mandata
SERVICES

JAVNIOGLAS

„ Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo obavje{tava sve zainteresovane ponu|a~e da je u „Slu`benom glasniku BiH“, broj: 31/11 od 25.04.2011.godine objavljeno obavje{tenje o javnoj nabavci usluga kreditnog zadu`ivanja Kantona Sarajevo za finansiranje kapitalnih projekata. Zbog me|unarodnog karaktera nabavke daje se obavje{tenje na engleskom jeziku slijede}eg sadr`aja:

NOTICE OF THE PROCUREMENT

ANEX 1

a) Direktor Centralne banke Bosne i Hercegovine — Glavne jedinice Sarajevo — 1 izvr{ilac b) Direktor Centralne banke Bosne i Hercegovine — Glavne jedinice Mostar — 1 izvr{ilac c) Direktor Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH (Banja Luka) — 1 izvr{ilac d) Rukovodilac Filijale Glavne banke Republike Srpske na Palama — 1 izvr{ilac e) Rukovodilac Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine u Br~kom — 1 izvr{ilac Op{ti uslovi (~lan 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine): - da ima navr{enih 18 godina `ivota; - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. Posebni uslovi: za radna mjesta pod a), b), c) i d) VSS, VII stepen — ekonomskog smjera, pet godina radnog iskustva u struci na rukovode}im poslovima, pasivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru (Word i Excel) za radno mjesto pod e) VSS, VII stepen — ekonomski fakultet, pet godina radnog iskustva u struci na rukovode}im poslovima, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru Kratak opis zadataka i obaveza zainteresovani mogu pogledati u tekstu javnog oglasa koji }e biti objavljen na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba u dijelu "Oglasi i tenderi". Napomene: Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice koje u mjestu `ivljenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno koje ima zanatsku radnju ili vlastitu firmu. Zabrana diskriminacije: Nijedna prijava ne mo`e biti izuzeta iz razmatranja isklju~ivo po osnovu kandidatove rase, boje ko`e, spola, jezika, vjere, politi~kog ili drugog mi{ljenja ili opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, seksualne orijentacije, imovnog stanja, ro|enja ili kakve druge okolnosti, ~lanstva ili ne~lanstva u politi~koj stranci, tjelesnih pote{ko}a ili na osnovu kojeg drugog razloga suprotnog osnovnim ljudskim pravima i slobodama utvr|enim Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom. Izrazi napisani samo u mu{kom rodu odnose se podjednako na mu{ki i `enski rod.

THE SECTION I: THE CONTRACTOR I.1. FULL NAME AND THE ADDRESS OF THE CONTRACTOR ORGANIZATION: SARAJEVO CANTON, MINISTRY OF FINANCE ADDRESS: MAR[ALA TITA 62 TOWN: SARAJEVO IDENTIFICATION NUMBER: 4200666010004 PHONE: 0038733 565 032 e-mail: min.finansija@mf.ks.gov.ba tahir.dzogovic@mf.ks.gov.ba FAX: 033 565 048 INTERNET ADDRESS (WEB) www.mf.ks.gov.ba CONTACT PERSON:D@OGOVI] TAHIR POST NUMBER:71000

THE SECTION II: THE SUBJECT OF THE CONTRACT II.1 THE TYPE OF THE CONTRACT SERVICES II.2 THE NAME / THE REFERENCE OF THE CONCRETE CONTRACT EVIDENTED WITH THE CONTRACTOR THE CONTRACT ON THE SERVICES PERFORMING UNDER THE CREDIT INDEBTEDNESS, NUMBER:08-01-14-11591 /2011 II.3. THE DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: THE SUBJECT OF THE CONTRACT IS OFFERING THE SERVICES OF CREDIT INDEBTEDNESS TO THE SARAJEVO CANTON FOR THE NEEDS OF FINANCING CAPITAL PROJECTS PLANNED IN THE BUDGET OF SARAJEVO CANTON FOR THE YEAR OF 2011. II.4. DURATION OF THE CONTRACT OR THE TERM OF THE COMPLETION 5 (FIVE) YEARS SINCE THE SIGNING OF THE CONTRACT

Prijava na javni oglas podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine, www.cbbh.ba, a mo`e se dobiti radnim danima u prostorijama organizacionih jedinica Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Palama i Br~kom u periodu od 10 do 12 sati. Uz prijavu na javni oglas, popunjen na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine, kandidati su obavezni prilo`iti neovjerene kopije dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova, i to: izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerena od nadle`nog organa (ovjera potpisa ne starija od {est mjeseci), dokaz o zavr{enom obrazovanju (nostrifikovan ukoliko podlije`e nostrifikaciji), dokaz o radnom iskustvu po sticanju stru~ne spreme tra`ene ovim javnim oglasom (uvjerenje ili potvrda), dokaz o poznavanju engleskog jezika i dokaz o poznavanju rada na ra~unaru. Od izabranog kandidata }e se zahtijevati dostavljanje originalnih ili ovjerenih kopija dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova i drugih dokumenata potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, te eventualna nostrifikacija diplome u skladu sa propisima, kao i ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Dokumentacija na stranim jezicima mora biti prevedena od stalnog sudskog tuma~a na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Kandidati ne trebaju dostavljati originale jer se prilo`ena dokumentacija ne}e vra}ati. Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati i odbacuju se. Kandidati koji podnose prijavu na vi{e radnih mjesta po ovom javnom oglasu du`ni su popuniti posebnu prijavu za svako radno mjesto na koje se prijavljuju i prilo`iti neovjerene kopije dokaza o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova. Prijavu na javni oglas i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije dvadeset jedan (21) dan od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, putem po{te preporu~eno ili li~no na adresu: Centralna banka Bosne i Hercegovine Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima Slu`ba za metode upravljanja ljudskim resursima Ul. mar{ala Tita br. 25, 71 000 Sarajevo Izbor kandidata }e se vr{iti prema procedurama Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ovaj javni oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama Oslobo|enje, Nezavisne novine i Dnevni list bez kratkog opisa zadataka i obaveza, a sa kratkim opisom zadataka i obaveza na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine www.cbbh.ba u dijelu "Oglasi i tenderi".

THE SECTION III: THE PROCEDURE III.1. THE TYPE OF THE PROCEDURE: THE OPEN PROCEDURE OPEN FOR THE INTERNATIONAL COMPETITION III.2. THE CRITERION FOR THE ALLOCATION OF THE CONTRACT ( THE ARTICLE NO 34 OF THE LAW ON THE PUBLIC PROCUREMENT ): THE LAWEST PRICE OF TECHNICALLY SATISFYING TENDER III.3. THE TERMS FOR THE OBTAINING OF THE TENDER DOCUMENTATION ( THE ARTICLE NO 18 OF THE LAW ON THE PUBLIC PROCUREMENT ): THE OBTAINING OF THE TENDER DOCUMENTATION WOULD BE POSSIBLE THE THREE DAYS AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE NOTICE OF THE PROCUREMENT FROM 08,00 TO 10,00 HOURS, AS STATED UNDER I.1. THE FINANCIAL COMPENSATION FOR THE TENDER DOCUMENTATION - 50,00-EUR III.4. THE REQUESTS CONCERNING THE LANGUAGE OF THE TENDER IF THE OTHER LANGUAGES BESIDES THE OFFICIAL LANGUAGES IN BANDH ARE ACCEPTEBLE ( THE ARTICLE NO 8 OF THE LAW ON THE PUBLIC PROCUREMENT). THE TENDER IS DELIVERING IN ONE OF THE OFFICIAL LANGUAGES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA.

THE SECTION IV:ADDITIONAL INFORMATION: IV.1.PAYEMENT FROM FOREIGN ENTITIES: BANK:UNICREDITGROUP ACCOUNT NUMBER:3380002210019263 SORT CODE:722631 BUDGET ORGANISATION: 1901001 MINISTRI OF FINANCE KANTON SARAJEVO IBAN: BA393380002210019263 SWIFT:UNCRBA22“.

Centralni ured CBBiH Centrala Tel: (++387 33) 66 36 30, 66 37 16, 27 81 00; Fax: (++387 33) 27 82 99

web: http://mf.ks.gov.ba e-mail: min.finansija@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000 Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048 Sarajevo, Maršala Tita 62

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

SVIJET FINANSIJA

23

Prva presica ~elnika Feda

Povjerenje u jak i stabilan dolar
Ameri~ka centralna banka o~ekuje da ekonomski rast u 2011. godini bude izme|u 3,1 i 3,3 posto, {to je revizija na ni`e u odnosu na ranije projekcije rasta od 3,4 do 3,9 posto
Predsjednik ameri~ke centralne banke - Federalnih rezervi Ben Bernanke izjavio je da je sna`an dolar u najboljem interesu SAD-a i globalne ekonomije te najavio da }e Fed budno pratiti inflaciju. - Fed vjeruje da je jak i stabilan dolar u najboljem interesu Amerike i u interesu globalne ekonomije, kazao je on na prvoj konferenciji za novinare u Washingtonu koju je je dan pred sje dnik Fe da odr`ao u 98-godi{njoj povijesti te institucije. To je bila prva od tri konferencije za medije koje Bernan ke na mje ra va odr`ati ove godine, u okviru programa pove}anja transparentnosti i dostupnosti centralne banke. pom, dok se stanje na tr`i{tu rada postepeno pobolj{ava. Bernanke je rekao kako Fed o~ekuje da ekonomski rast u 2011. godini bude izme|u 3,1 i 3,3 posto, {to je revizija na ni`e u odnosu na ranije projekcije rasta od 3,4 do 3,9 posto. Rast u prvom tromjese~ju vjerovatno }e biti ispod 2 posto, zbog manje potro{nje za vojsku i slabijeg izvoza. Broj za po sle nih u SAD-u po ve}avao se za pro sje~no 149.000 mjese~no u zadnjih {est mjeseci, a stopa nezaposlenosti pala je na 8,8 posto, najni`e od 2008. godine.

BiH

EU

Konkurs za novinarsku nagradu
Sa pro{logodi{nje dodjele nagrade

Inflacija do 2,8 posto
Suo~en s pitanjima novinara, Bernanke je nastojao objasniti i obraniti odluke monetarne politike FOMCa, usred kritika desnice da {tampanjem novca poti~e inflaciju i kritika ljevice da nije dovoljno agresivan u borbi protiv visoke stope nezaposlenosti. Odbor za otvoreno tr`i{te je prognozirao da }e inflacija biti od 2,1 do 2,8 posto u 2011. godini, u usporedbi sa znatno ni`im ranijim procjenama od 1,3 do 1,7 posto. Za trenutni porast inflacije Bernanke je kazao da je potaknut poskupljenjima benzina i da }e vjerovatno biti privremen, te da ne postoji zamjena za akciju, pa }e Fed morati odgovoriti u slu~aju rasta inflacije iznad o~ekivanja.

Umjereni oporavak
On je to izjavio nakon {to je Federalni odbor za otvoreno tr`i{te, koji odre|uje kamatne stope, potvrdio da }e Fed dovr{iti 600 milijardi dolara vrijedan program QE2 kupovine dr`avnih obveznica u junu, kako je i planirano. FOMC je, nakon dvodnevnog sastanka u Washingtonu, saop}io da referentna kamatna stopa ostaje na nivou od nula do 0,25 posto, uz ponovljenu najavu da }e takva izuzetno niska stopa biti zadr`ana kroz produ`eno razdoblje. Odbor je ocijenio da ekonomski oporavak te~e umjerenim temBen Bernanke

NEZAPOSLENOST 8,8 POSTO Broj zaposlenih u SAD-u pove}avao se za prosje~no 149.000 mjese~no u zadnjih {est mjeseci, a stopa nezaposlenosti pala je na 8,8 posto, najni`e od 2008. godine

Austrijska novinska agencija, u saradnji s Bank Austria, i ove godine dodjeljuje novinarsku nagradu „Pi{u}i za centralnu i isto~nu Evropu“ ~iji je nov~ani , iznos 5.000 eura, a namijenjena je promociji novinarskog dijaloga o pitanjima o Evropi i evropskoj integraciji. Novinari iz cijele Evrope mogu konkurirati za ovogodi{nju, osmu nagradu tako {to }e najdalje do 31. jula slati ~lanke koji su objavljeni od 1. augustapro{le do 31. jula ove godine. Pravo u~e{}a imaju pisani, radijski, televizijski i internet-~lanci, a ime dobitnika nagrade bit }e objavljeno krajem ove godine na sve~anosti u Be~u. Nagrada se dodjeljuje za doprinose u oblasti `ivota u evropskim zemljama, evropskoj umje tnos ti, kul tu ri i

na~inu `ivota, prevazila`enju granica i predrasuda. Organizatori isti~u da ovo nije nagrada Evropske unije, ve} evropska nagrada s posebnim osvrtom na centralnu i isto~nu Evropu. Radove treba dostaviti na jeziku na kojem je napisan, prevod na engleski jezik te biografiju autora. Sve informacije o prijavnom formularu za nagradu mogu se na}i na in ter net-stra ni ci www.apa.at/cee-award. Pro{logodi{nju nagradu dobila je bh. novinarka Azra Nuhefendi} za pri~u „Voz“ koja , opisuje vo`nju iz Beograda do Sarajeva nakon ponovnog uspostavljanjalinijekojanijeradila od po~etka rata (1992-95). Godine 2006. nagradu je osvojio novinar Oslobo|enja [efik Dautbegovi}.

RCC:rijat Vije}a zaon-line mogu}nosti Nove regiSekreta
onalnu saradnju aktivirao je nekoliko novih on-line mogu}nosti radi pove}anja raznolikosti pristupa korisni~kim sadr`ajima internet-stranica organizacije. Novi web alati uklju~uju unaprije|enu funkciju dru{tvenih medija (Twitter), prikaz prilago|en PDA ure|ajima i novu vi{emedijsku galeriju koja sadr`i slikovne, audio i videozapise, saop}eno je iz RCC-a. - Sekretarijat RCC-a nastoji i}i ukorak s novim tehnologijama i sadr`aj svojih internet-

Panasonic otpu{ta 40.000 radnika
Japanski elektronski gigant Panasonic u naredne dvije godine otpustit }e oko 40.000 radnika, u sklopu poku{aja da smanji tro{kove i odr`i korak s konkurencijom iz ostalih azijskih zemalja, izjavio je neimenovani izvor. Ne{to ranije japanski dnevnik Nikkei objavio je da }e kompanija, koja zapo{ljava oko 380.000 ljudi, ove godine imati vi{e od 1,22 milijarde tro{kova povezanih s otpu{tanjem i reorganizacijom proizvodnih postrojenja. Panasonic, koji ranije nije imao rivala, sada se suo~ava sa sve ve}om konkurencijom, najvi{e iz Ju`ne Koreje i Kine. Ova kompanija poku{at }e pa`nju usmjeriti na poslova-

stranica {to je vi{e mogu}e prilagoditi korisnicima, istakla je glasnogovornica RCC-a Dinka @ivalj. Misija RCC-a je promocija me|usobnesaradnje i evropske i euroatlantske integracije jugoisto~ne Evrope radi poticanja razvoja u regiji na korist svih njenih gra|ana.

nje s ekolo{kim i proizvodima povezanim s energentima, poput dopunjivih baterija. Glasnogovornik Panasonica

To{ihiko [ibuja rekao je da vijest o otpu{tanju nije objavila kompanija i odbio je dati drugi komentar.

Na~in na koji telekomunikacioni operateri osiguravaju pristup internetu bit }e predmet istrage Evropske komisije, koja je objavila da bi mogla definirati stro`ija pravila radi ve}e za{tite korisnika interneta. Pitanje neutralnosti weba koje upu}uje na jednakost tretiranja svih podataka u opticaju na internetu predstavlja centar debate, sve intenzivnije u Evropi. Internet-operateri tra`e slobo-

EK: Istraga o internetu

du upravljanja svojim mre`ama u korist svih web korisnika, ali su dobavlja~i sadr`ajima zabrinuti zbog mogu}eg ugro`avanja konkurencije.

24

OGLASI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA
Samozapo{ljavanje `ena

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Razvoj preduze}a

FIRMA u USK-u
Premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipova~a sastao se s predstavnicima USAID-a i Side koji su zadu`eni za projekt FIRMA. Razgovaralo o uspostavi finansijskih in stru me na ta za ra zvoj preduze}a i ja~anje njihove konkurentnosti. Bilo je rije~i i o kreiranju politika i mjera koje imaju za cilj pove}anje investicija i zaposlenosti u tom kantonu, kao i organizaciju konferencije „Unapre|enje poslovnog okru`enja u USK-u“, kojom }e se uspostaviti dijalog izme|u Vlade i privatnog sektora. Cilj je unaprijediti postoje}e i razviti nove politike i mjere za razvoj privrede. Sastanku su prisustvovali {ef FIRMA projekta David King, njegova zamjenica Dina Kari} i projekt menad`er USAID-a Vladimir Milin. FIRMA je petogodi{nji projekt sponzoriran od USAID-a i [vedske agencije za me|unarodni razvoj i saradnju, ~ije aktivnosti podr`avaju odr`ivi ekonomski rast, zapo{ljavanje i pove}anje

Interventni fond za poduzetni{tvo
Hamdija Lipova~a

prihoda doma}instava u BiH. Cilj projekta je pobolj{anje sposobnosti u~esnika na tr`i{tu da se nose s konkurentskim pritiskom i tr`i{nim zakonitostima unutar Evropske unije, kao klju~ne komponente kopenhagen{kih ekonomskih kriterija za pristup EU. FIRMA projekt se fokusira na tri sektora bh. privrede: drvoprerada, turizam i metaloprera|iva~ka industrija.

Od ukupnog broja nezaposlenih u BiH, 263.477 ili 49,92 posto su `ene U Sarajevu su ju~er preddodala je Vedrana Fra{to. 200 KM U KORIST stavljeni detalji o javnom poU okviru programa planiraMU[KARACA zivu za program samozapo{no je prikupljanje novca za fiNaro~ito je ljavanja `ena. Udru`enje Infonansiranje najboljih ideja za house i Fondacija CURE posamozapo{ljavanje pristiglih izra`ena krenuli su u februaru proputem javnog poziva nezaneravnopravnost gram pod nazivom “Intervenposlenim `enama. kod `ena bez tni fond za `ensko poduzetni{- Prikupljeno je 1.469 KM. diplome, koja tvo“ kao reakciju na sve goru , Javni poziv za dodjelu sredstaiznosi 200 KM u ekonomsku situaciju `ena u va nezaposlenim `enama zakorist mu{karaca BiH. Od ukupnog broja nezatvara se 28. maja, kazala je
poslenih u BiH, 263.477 ili 49,92 posto su `ene. - Polo`aj `ena nije ravnopravan s polo`ajem mu{karaca. U strukturama vlasti na svim nivoima `ene u~estvuju samo s 13 posto, i to samo {to politi~ke partije koje participiraju u vlasti imaju zakonsku obavezu uklju~iti odre|enu kvo tu `ena po li ti~ar ki na izborne liste, kazala je glasnogovornica Fondacije CURE Vedrana Fra{to. @ene su u odnosu na mu{karce diskriminirane i po finansijskoj osnovi. - Prema analizama Agencije za ravnopravnost spolova u BiH i drugih institucija, mu{karci imaju osam puta ve}u platu od `ena. Naro~ito je izra`ena neravnopravnost kod `ena bez diplome, koja iznosi 200 KM u korist mu{karaca, direktorica Infohousea D`enana Alad`uz. @enama koje ho}e pokrenuti biznis bit }e omogu}eno da ostvare svoje ciljeve. - Podr`avamo inicijative kroz institucije i nadamo se da }e sljede}e godine pre}i u {iru inicijativu, gdje }e ve}i broj `ena dobiti podr{ku iz interventnog fonda, kazala je Maida ^ehaji} iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 083 - 29. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.435993 1.387089 26.504462 0.080871 0.261611 0.737651 1.612747 0.565032 0.249832 0.218519 1.506052 0.867586 2.195028 1.318738 0.047894 1.947882

1.955830 1.439592 1.390565 26.570889 0.081074 0.262267 0.739500 1.616789 0.566448 0.250458 0.219067 1.509827 0.869760 2.200529 1.322043 0.048014 1.952764 USD BAM

1.955830 1.443191 1.394041 26.637316 0.081277 0.262923 0.741349 1.620831 0.567864 0.251084 0.219615 1.513602 0.871934 2.206030 1.325348 0.048134 1.957646 1.61189 2.149301

FBiH: Izvoz ve}i 8,4 posto
Federacija BiH je u martu ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti 475.507.000 KM, {to je 8,4 posto vi{e u odnosu na februar. Vrijednost uvoza je 889.141.000 KM i vi{a je 18,5 posto u odnosu na februar, tako da je trgovinski deficit Federacije BiH u martu iznosio 413.633.000 KM, podaci su federalnog Zavoda za statistiku. Procent pokrivenosti uvoza izvozom u martu je bio 53,5 posto i manji je 5 posto u odnosu na februar. U martu se iz Federacije BiH najvi{e izvozilo u Njema~ku - 90.162.000 KM i Hrvatsku 72.076.000 KM. Najvi{e se uvozilo iz Hrvatske - 162.576.000 i Njema~ke - 111.504.000 KM. U~e{}e Federacije BiH u ukupnom izvozu BiH u martu je bilo 67,4 posto, a u ukupnom uvozu 67 posto.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 04. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 04. 2011 =

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Susret guvernera u Sarajevu

27

SASE predstavio novi veb-portal

Br`e i jednostavnije

do informacija
Sarajevska berza - burza ju~er predstavila i novi Trading Observer Desktop - software za pra}enje trgovanja u realnom vremenu putem interneta
Investitori, kao i svi ostali koji u svomeradukoristeinformacije sa Sarajevske berze – burze, od sada }e imati jednostavniji i direktniji pristup tim informacijama putem novog vebportala berze (www.sase.ba) koji je predstavljen ju~er u Sarajevu. - Veb-portal je najdirektniji kanal komuniciranja i osjetili smo potrebu da stari portal, koji koristimo ve} vi{e od tri godine i koji je u mnogo ~emu prevazi|en, zamijenimo novim, kazao je direktor SASE Zlatan Dedi}. Kako je pojasnio kreator portala Tahir Taslaman, novi portal je mnogo interaktivniji od prethodnog i korisnicima pru`a vi{e mogu}nosti u grafi~kom prikazivanju podataka sa trgovanja. Prema njegovim rije~ima, trenutno su u funkciji oba portala, i stari i novi, a u narednih sedam do deset dana pristup }e biti mogu} samo novom portalu. SASE je ju~er predstavio i novi Trading Observer Desktop (obzerverska stanica) software za pra}enje trgovanja u realnom vremenu putem interneta. - Cilj je bio izgraditi takvu aplikaciju koja }e biti dostupna putem bilo kojeg internetDejan [o{ki}, Kemal Kozari} i Radoje @ugi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Nastavak uspje{ne saradnje
Sastanci delegacija Centralne banke BiH, Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Srbije }e ubudu}e biti odr`avani dva puta godi{nje
U Sarajevu je ju~er odr`an sastanak delegacija Centralne banke BiH, Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Srbije. Guverneri Kemal Kozari}, Radoje @ugi} i Dejan [o{ki} su predvodili delegacije na sastanku tokom kojeg je analizirana dosada{nja saradnja, kao i njen nastavak prema protokolima o saradnji koje su potpisale centralne/narodne banke. Na sastanku je izvr{en pregled realizacije zaklju~aka donesenih na prethodnim sastancima, a nakon toga su guverneri prezentirali makroekonomska kretanja i pokazatelje za svaku zemlju pojedina~no. Zaklju~eno je da }e biti definiran jedinstveni sistem izvje{taja za pripreme za ove sastanke, odnosno bit }e definiran set indikatora prema kojima }e biti mogu}e upore|ivati makroekonomsku situaciju u zemljama. Korisnim i interesantnim je ocijenjen tematski dio sastanka, prezentacija rukovodioca Odjeljenja za finansijsku stabilnost CBBiH „Analiza finansijske stabilnosti u CBBiH“ Kao zavr{ni za. klju~ak istaknuta je potreba da se ne samo nastavi nego i produbi saradnja, uz dodatno definiranje oblasti saradnje na nivou guvernera centralnih/narodnih banaka. Okvirno su definirani i redovni termini budu}ih sastanaka, a zaklju~eno je da se po{alje poziv za pridru`ivanje ovoj grupi central nim/na ro dnim ban ka ma Hrvatske, Bugarske, Makedonije i Albanije. Sas tan ci }e ubu du}e bi ti odr`avani dva puta godi{nje, u prolje}e i jesen. Sljede}i sastanak }e biti odr`an na jesen u Crnoj Gori.

U FUNKCIJI OBA PORTALA Trenutno su u funkciji oba portala, i stari i novi, a u narednih sedam do deset dana pristup }e biti mogu} samo novom portalu
browsera, operativnog sistema, smart-phone ure|aja i s bilo koje internet-lokacije, a u isto vrijeme zadr`ati interaktivnost, sigurnost i koncept klasi~nih desktop aplikacija. Mislim da smo u tome uspjeli i postavili nove standarde za budu}i razvoj, rekao je Taslaman. Obzerverska stanica omogu}ava korisnicima pra}enje korisni~kog portfolija, dubine tr`i{ta, transakcija, indeksa, mogu}nosti izvoza svih podataka koje aplikacija pru`a u realnom vremenu. Ova usluga, kako je pojasnio Taslaman, se pla}a. Pored dosada{nje mjese~ne pretplate za profesionalnekorisnike, kojaiznosi oko 140 KM, SASE je dao mogu}nost kupovine odre|enog broja sati za kori{tenje usluge, pri ~emu cijena jednog sata kori{tenja iznosi tri KM bez ograni~enja u smisluperioda u kojempretplata mora biti iskori{tena.
J. Sa.

Sajam {ljive u Grada~cu

Direkcija smi{lja nove sadr`aje
38. me|unarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije bit }e odr`an od 1. do 4. septembra
Ovogodi{nji, 38. Me|unarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam {ljive u Grada~cu bit }e odr`an od 1. do 4. septembra, saop}ili su organizatori. Najstarija privredna manifestacija u BiH je mjesto bogate ponude i potra`nje, kao i prilika za brojne poslovne kontakte i susrete. Koncipiraju}i program i prate}e manifestacije, organizatori poslovnim ljudima, partnerima i posjetiocima `ele ponuditi nove sadr`aje. No, kako ka`e izvr{ni direktor Mehmedalija Mahmutovi}, to je u ovoj godini veliki izazov. Sude}i prema onome {to je prikazano na nekoliko ovogodi{njih sajmova u zemlji i bli`em okru`enju, privreda se susre}e sa velikim problemima. Izlaga~a ili nema, ili im je ponuda oskudna. Na{a je `elja da imamo reprezentativan broj

Delegacija UTOK-a kod ambasadora Pakistana
Ambasador Pakistana u BiH Sa lem Ja uhar ju~er je u Sarajevu primio delegaciju Udru`enja tekstila obu}e i ko`e u BiH, koja mu je prenijela utiske o ovomjese~nim po slo vnim razgovorima vo|enim u Kara~iju i Lahoreu. Privrednici su za hva li li na dobro organiziranoj posjeti Pakistanu i izrazili zadovoljstvo {to su nai{li na partnere s kojima su neki od njih ve} zaklju~ili ugovore o isporukama. - Na{a je `elja da prijateljstvo dviju dr`ava i naroda oja~amo {to boljim ekonomskim vezama i zbog toga je va{a posjeta za nas bila veoma zna~ajna, kazao je ambasador.

Sa jednog od ranijih sajmova u Grada~cu

u~esnika i porukama sa stru~ne konferencije i privrednih razgovora ubrzamo otklanjanje posljedica krize, izjavio je on za Oslobo|enje. Na ovogodi{njemsajmuproizvode}e predstavitiproizvo|a~i sjemenskog i sadnog materijala, mineralnih |ubriva i za{titnih sredstava, ambala`e za prehrambenu industriju te alata i mehanizacije. Tradicional-

no u Grada~cu izla`u uzgajiva~i doma}ih `ivotinja, proizvo|a~i mesa i mesnih prera|evina, mlijeka i mlije~nih prera|evina, vo}a i povr}a, bezalkoholnih i alkoholnih pi}a... Predstavit }e se finansijske, nau~ne i prometne ustanove i organizacije. Kao i svake godine, bit }e dodijeljena odgovaraju}a priznanja i medalje za kvalitet izlo`benih proizvoda. H. A.

Delegaciju UTOK-a ~inili su predsjednik Udru`enja Adnan Smailbegovi}, direktor UTOK-a Amir Med`i}, te privrednici Senaid Husi} (Bontex), Zijad Koljenovi} (Mekom) i Esad Herdi} (Hertex). Prijemu su prisustvovali i pakistanski konzul Ahmed Nadem i savjetnica ambasadora Na|a Uzunovi}.
H. A.

28 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.776,39
BIFX

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.259,48
ERS10

1.044,11

SASX-10

1.071,04

SASX-30

1.174,18

BIRS

2.304,02

FIRS

Trgovanje na Banjalu~koj berzi

Sarajevska berza

PALA VRIJEDNOST akcija ~etiri fonda
Ukupan promet obveznicama na ju~era{njem trgovanju iznosio je 369.605,22 KM
Na Banjalu~koj berzi tokom ju~era{njeg trgovanja ostvaren je promet od 463.880,81 KM, kroz 140 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se od 36.322,04 KM, po prosje~noj cijeni od 1,71 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 0,59 posto. Ukupan promet obveznicama na ju~era{njem trgovanju iznosio je 369.605,22 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republike Srpske - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 225.128,26 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 3,13 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se od 21.184,60 KM, po prosje~noj cijeni od 8,26 KM, {to predstavlja pad cijene za -4,84 posto. Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, i to akcije ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 0,60 posto, ovim akcijama trgovalo se po prosje~noj cijeni od 5,05 KM. Akcije ~etiri fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka koje su pale -4,84 posto, ju~er se ovim akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 8,26 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Fabrike za pocin~avanje a.d. Srebrenica, trgovalo se od 3.279,33 KM, po prosje~noj cijeni od 2,49 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za 0,40 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena zabilje`ile su akcije dva emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Semberija transport a.d. Bijeljina 45,54 posto, ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,147 KM, u vrijednosti 294,00 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena zabilje`ile su akcije dva emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Glas Srpske - grafika a.d. Banja Luka ostvarile pad od -75,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,10 KM po akciji, u vrijednosti od 112,80 KM, saop{tila je berza.

Dvije vanberzanske transakcije
U sklopu 22 transakcije na SASE ukupno je prometovano 33.116 vrijednosnih papira
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 44.784,87 KM (41.479,37 KM redovnog berzanskog prometa i 3.305,50 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). U sklopu 22 transakcije ukupno je prometovano 33.116 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 29.109,31 KM, u sklopu 8 transakcija prometovano je 30.911 vrijednosnih papira. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 7.864,21 KM, u sklopu ~etiri transakcije prometovana je 1.381 dionica. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF BIG investicione grupe d.d. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 5,69 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 21.245,10 KM, u sklopu 4 transakcije prometovano je 29.530 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se od 4.007,50 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 17.237,60 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 10.103,18 KM, u sklopu 11 transakcija prometovano je 1.113 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo od 3.300,60 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 66,01 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.266,88 KM, u sklopu jedne transakcije prometovane su 322 dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu promet je ostvaren dionicama emitenta Rudnik soli Tu{anj d.d. Tuzla. Kurs ovog emitenta iznosio je 7,04 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Energoinvest d.d. Sarajevo od 11,09 posto i dostigle su cijenu od 5,01 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent [ipad komerc d.d. Sarajevo od 4,08 posto i dostigao cijenu od 3,06 KM. Na vanberzanskom tr`i{tu obavljene su transakcije dionicama emitenata: DC Te{anj Kra{evo d.d, u okviru jedne transakcije prometovana je 671 dionica u vrijednosti od 335,50 KM, te Unigradnja d.d. Sarajevo, u okviru jedne transakcije prometovano je 99 dionica u vrijednosti od 2.970,00 KM.

Obavljeno 140 transakcija

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. april 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Cistoca a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Trznica a.d. Banja Luka ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Bonel a.d. Banja Luka Fabrika za pocincavanje a.d. Srebrenica Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka Rudnici zeljezne rude Ljubija a.d. Prijedor P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Semberija transport a.d. Bijeljina Republika Srpska - stara devizna stednja 2 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 1,49 5,21 4,07 4,2 5,05 8,26 3,97 6,79 0,18 2,49 0,1(A) 0,12 0,4 0,18 0,147 85,02(A) 85,75 38,99 37,8 37,82 36,32 0 -3,52 0 0 0,6 -4,84 -0,75 -2,86 0 -0,4 -75 0 0 15,38 45,54 -0,56 3,13 2,61 2,16 2,27 0,89 1,49 5,21 4,07 4,2 5,1 8,5 4 6,79 0,18 2,49 0,1 0,12 0,4 0,18 0,147 85,02 86 39 38 38 36,8 1,49 5,21 4,07 4,2 5,02 8,1 3,9 6,79 3.160 40 500 40 432 2.566 220 286 4.708,40 208,40 2.035,00 168,00 2.183,04 21.184,60 874,20 1.941,94 1.724,94 3.279,33 112,80 1.165,32 138,80 243,00 294,00 2.789,42 225.128,26 39.378,40 37.798,44 40.571,85 23.938,85 0,0014 1,05 0,7 0,389 0,419 1,71 0 0 -0,14 11,14 19,71 0,59 0,0014 1,05 0,7 0,389 0,42 1,72 0,0014 1.156.735 1,05 1.268 0,7 17.302 0,389 2.450 0,419 4.000 1,69 21.223 1.619,43 1.331,40 12.111,40 953,05 1.676,50 36.322,04

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. april/travanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 5,69 -0,10 0,00 -0,51 0,00 2,30 11,09 0,52 -4,08 0,00 5,70 35,00 97,00 94,00 21,48 5,01 67,00 3,06 7,04 5,69 35,00 97,00 94,00 21,47 5,00 65,01 3,06 7,04 1.381 11.450 8.080 10.000 140 500 50 423 322 7.864,21 4.007,50 7.837,60 9.400,00 3.006,20 2.502,00 3.300,60 1.294,38 2.266,88 4 1 1 2 2 2 5 2 1

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA 0,18 9.583 2,49 1.317 0,1 1.128 0,12 9.711 0,4 347 0,18 1.350 0,147 2.000 85,02 4.687 84,99 291.711 38 101.000 37,49 100.000 36,52 107.266 36 65.906

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E 35,00 FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C 97,00 FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D 94,00 PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO [IPAD KOMERC DD SARAJEVO RUDNIK SOLI TUsANJ DD TUZLA 66,01 3,06 7,04 21,47 5,01

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

125,34

$ 0,17 %

4,45

$ 0,95 %

1.931,90

$ 0,98 %

48,39

$ 5,24 %

2,750

$ 1,13 %

808,75

$ 0,40 %

762,75

$ 0,46 %

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 29

Ministar finansija pred sastanak sa ~elnim ljudima EBRD-a

Dinamika ulaganja u
ceste i vodovodnu mre`u
Usvajanje zakona o konsolidaciji komunalnih preduze}a je prioritet, jer se u uslovima kredita tra`i da njihovo poslovanje bude ekonomsko
Tre}eg dana maja ~lanove Vlade Kantona Sarajevo o~ekuju pregovori sa ~elnim ljudima Evropske banke za obnovu i razvoj. Kako za Oslobo|enje ka`e kantonalni ministar finansija Muhamed Kozadra, razgovara}e se o visokoj fazi odobrenja kredita za projekte KJKP Vodovod i kanalizacija (ulaganje u obnovu mre`e), te onih vezanih za izgradnju saobra}ajnica. - Vidje}emo i sa predstavnicima EBRD-a koje bi projekte prihvatili da mo`emo aplicirati u budu}nosti. Predlo`i}emo da to budu oni vezani za upravljanje ~vrstim otpadom, rje{avanje problema grijanja u Kantonu Sarajevo, te iznala`enje na~ina za finansiranje eksproprijacije prilikom gradnje, isti~e Kozadra. Prema rije~ima ministra finansija, na sastanku bi se trebale privesti kraju procedure vezane za odobrenje kredita od 30 miliona eura za KJKP ViK i 37,5 miliona eura za gradnju cesta, ali i utvrditi dinamika njihove realizacije na terenu. - Neophodno je da Vlada donese zakon o konsolidaciji komunalnih preduze}a, {to smo uvrstili u program rada za ovu godinu, a to bi se i moglo rije{iti do kraja ljeta. U kreditnim uslovima EBRD-a tra`i se da preduze}a posluju ekonomski, odnosno gleda se bonitet i uskla|ivanje ambijenta poslovanja. Sredstva koja Kanton svake godine izdvaja za pokrivanje deficita preduze}a preusmjerila bi se na subvencioniranje socijalnih kategorija stanovni{tva, a odredio bi se i period za pokrivanje dugova nastalih u prethodnim godinama, napominje Kozadra. Kako ka`e ministar finansija, nekim }e doma}instvima Kanton u cijelosti pokriti tro{kove usluga komunalija, a nekima djelimi~no. - To }e pokazati socijalna karta doma}instava. Ako neko ima imovinu vrijednu pola miliona maraka, ne}e dobiti subvenciju, kao ni onaj koji `ivi u stanu od stotinu kvadrata, nagla{ava Kozadra.
J. MILANOVI]

Kozadra: Subvencije samo socijalnim kategorijama

SOCIJALNA KARTA Socijalna karta doma}instava pokaza}e kome treba subvencionirati komunalne usluge. Ako neko ima imovinu vrijednu pola miliona maraka, Kanton mu ne}e pomagati

Saradnja sa Direkcijom za {umarstvo Turske

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Ferhatovi}a 4, od 9 do 12 Gladno polje, a od 9 do 15 sati Nebo~aj 3, Donja Vogo{}a 1 i 2, Vukovi}i, Nebo~aj, Rajlovac kolonija 2, Semizovac 3, Svrake 2, 3 i 4 i Granit naselje. Od 8.30 do 16 sati bez struje }e biti Brije{}e 1, od 10.30 do 12 Breka 1, od 12 do 13 sati Studentski domovi, a od 13.30 do 15 Breka 2. Opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sati mogle bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Salke Naze~i}a, Adema Bu~e, Bjelave, Jo{ani~ka, Alipa{ina i Ohridska.

Novo izleti{te na Grdonju
Izrada i realizacija projekta “Park {ume na lokalitetu Grdonja“ bile su povod ju~era{njeg prijema za delegaciju Generalne direkcije za {umarstvo, ministarstva za {umarstvo i okoli{ Republike Turske predvo|ene Eminom [imdilijem. Njih je primio ministar privrede Kantona Rusmir Sendi}. Projekt je proiza{ao iz memoranduma o saradnji, koji su 2010. potpisali Generalna direkcija za {umarstvo Turske i Savjet udru`enja in`injera i tehni~ara FBiH. Kako je njime precizirano, izradu i realizaciju projekta na Grdonju finansirat }e Generalnadirekcija, kojaina~eupravlja sa 80 park {uma u Turskoj. Ministar Sendi} je podr`ao implementaciju memoranduma, te obe}ao punu podr{ku resornih ministarstava, ali i kompletne Vlade Kantona. Koordinatori realizacije projekta u ime Kantona, a pored Udru`enja in`injera i tehni~araFBiH su i KJP Sarajevo{ume, te Kantonalna uprava za {umarstvo, ~iji su predstavnici i direktori prisustvovali prijemu. Eksperti iz Turske i BiH zajedno sa in`injeEksperti ispitali teren

rima Sarajevo{uma obavili su terensko istra`ivanje na Grdonju, te koncipiraliprojektni zadatak. Cilj je da se on realizuje do kraja 2011, jer je ova godina u UN-u progla{ena Me|unarodnom godinom {uma. Gosti iz Turske su obi{li i pra{umu Ravna vala na lokalitetu Igmana i Bjela{nice, te posjetili uzgajali{te jelena lopatara u Rakovici.

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Skup{tina Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar

Bud`et narastao
na 37.954.585 KM
Odobreno 5.000 maraka za lije~enje sugra|anke Nejre Kuri}, 20.000 za vrti} Slavuj, tri hiljade KM za sterilizaciju pasa
Op}insko vije}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj je usvojilo prijedlog izmjena i dopuna bud`eta Op}ine Centar za 2011. godinu. Tako je bud`et sa 28 miliona i 13 hiljada maraka prema usvojenom rebalansu pove}an za skoro deset miliona maraka i sada iznosi 37.954.585 KM. Pove}anje bud`eta iz Op}ine Centar obrazla`u pove}anjem prihoda, preraspodjelom sredstava sa pojedinih stavki, ali i u{tedama. Prilikom ju~era{njeg usvajanja rebalansa na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} obavjestio je vije}nike o amandmanima koje su mu dostavili u proteklom periodu. - Zadovoljan sam {to smo uop}e mogli razmatrati amandmane. Jedan dio sredstava raspore|en je na ve}e projekte, a razmotrili smo sve zahtjeve vije}nika. Bilo je 37 amandmana koji su podrazumijevali izdvajanje novca, istakao je Be}irevi}. Ta ko je aman dma ni ma, izme|u ostalih, odobreno pet hiljada maraka za lije~enje sugra|anke Nejre Kuri}, 20

U Sindikatu ne odustaju od zahtjeva Vladi

Na{a profesija je zanemarena
Redovna Skup{tina kantonalne konferencije Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, koja je odr`ana ju~er na Ilid`i, jo{ jednom je ukazala na probleme prosvjetnih radnika i njihov nezadovoljavaju}i ekonomski status. Ponovo je ukazano na kr{enje kolektivnog ugovora, tu`be, tehnolo{ki vi{ak... Kako je na ovom skupu re~eno, za sve to je kriva prethodna Vlada KS-a, ali je, ka`u, i sada{nja nastavila po starom. Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja KS-a Faruk Be{li}, smatra da se mora napraviti radikalan zaokret i kona~no prosvjeta staviti na mjesto koje zaslu`uje. - Sramotan je odnos prema prosvjetnim radnicima, ~ije su plate i dalje ispod kantonalnog prosjeka, koji je u decembru 2010. iznosio 1.018 KM, a u prosvjeti ne{to preko 900 KM. Na pove}anje prosjeka su uticala javna preduze}a koje Vlada obilato poma`e i pokriva njihove gubitke, a zanemaruje prosvjetu. I ovdje tra`imo da Vlada kona~no ispo{tuje ono {to je potpisala, ka`e Be{li}. Izneseni su i problemi oko tu`bi prosvjetara srednjo{kolskog obrazovanja, po kojima se od Vlade potra`uje oko tri miliona KM, a u bud`etu za to nema. - Kr{e se odredbe oko isplate toplog obroka, regresa, otpremnina, jubilarnih nagrada... Svaki pojedinac mo`e tra`iti ostvarivanje svojih prava putem suda, ako nema drugog izbora, isti~e Be{li}. Delegati su bili jedinstveni da ni po koju cijenu ne}e odustati od zahtjeva, a ako ne budu imali izbora, upozoravaju da }e se za svoja prava boriti protestima.
Z. TURKOVI]

Za amandmane ukupno izdvojene 303 hiljade maraka

hiljada maraka za vrti} Slavuj, tri hiljade maraka JU Veterinarska stanica za sterilizaciju pasa... Ukupno su za amandmane izdvojene 303 hiljade maraka, a pomo}nik na~elnika za bud`et i finansijeOp}ineCentarFahrudin Kurtovi} kazao je kako je bud`et Centra stabilan. Pojedini vije}nici nisu bili zadovoljni na~inom na koji se izdvajaju finansijska sredstva kroz rebalans bud`eta. - Podr`avam svaki aman-

dman koji se odnosi na rekonstrukciju, odr`avanje i izgradnju, ali ne mogu da shvatim da se prete`no amandmani odnose na izdvajanje sredstava za udru`enja i tako dalje. To bi trebalo rije{iti kroz komisije, istakao je Samir Fazli}, vije}nik Na{e stranke. Be}irevi} je odgovorio kako su ovo amandmani vije}nika, te da on nije uputio nijedan, tako da ne mo`e uticati na zahtjeve koje dobija.
S. HUREMOVI]

Na prijedlog programa rada za 2011. godinu vi{e delegata je iznijelo primjedbe, smatraju}i da je preop{iran, da zanemaruje osnovnu ulogu sindikata, i zaboravlja na va`nost medija. Posebno su bile o{tre zamjerke Sabine [ehovi}, predsjednice Sindikata Srednje {kole za okoli{ i drvni dizajn. - Od Sindikata o~ekujemo da se bori za osnovna prava radnika, a ne da ga ~esto vidimo gdje mu nije mjesto. Va`no je ista}i da gubimo vezu sa medijima i da nemamo sponu koja }e na{ rad prezentirati javnosti. Prosvjeti se name}e inkluzija, a za to nema ni odgovaraju}eg kadra ni planiranih sredstava. Tu je i borba sa maloljetni~kom delinkvencijom, za koju se prozivamo, a nemamo nikakve ingerencije u toj oblasti, istakla je [ehovi}.

Gubimo vezu s medijima

10.000 KM od Op}ine Centar Narodnoj kuhinji Stari Grad
Nastavak dobre saradnje

Saradnja GAP-a i Op}ine Vogo{}a

U mjesnoj zajednici Semizovac po~ela je izgradnja fekalne kanalizacije. Radi se o nastavku po la ga nja fe kal ne mre`e u du`ini od oko 170 metara. Za implementaciju ovog projekta sredstva su izdvojili Op}ina Vogo{}a i GAP - Projekat upravne odgovornosti. Vrijednost radova je oko 90 hiljada maraka, a ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni, planirano je da radovi budu zavr{eni za 40 dana. Prema programu kapitalnih investicija Op}ine Vogo{}a za period 2009 - 2013. godina, bi}e realizovan jo{ jedan u nizu kapitalnih projekata od velikog zna~aja, zahvaljuju}i dobroj saradnji GAP-a i Op}ine Vogo{}a. Tim povodom op}inski na~elnik Edin Smaji} sa saradnicima i predstavnici Projekta upravne odgovornosti obi{li su lokaciju polaganja cijevi, regionalni put Semizovac - Podlugovi, kod zanatskog centra u Semizovcu. S. Hu.

Izgradnja kanalizacije u Semizovcu

Korisnici najvi{e vole grah
[estoaprilska nagrada je dokaz da radite pravi posao, ka`e Be}irevi}
Delegacija Op}ine Centar pre dvo|ena na~el ni kom D`evadom Be}irevi}em posjetila je ju~er Narodnu kuhinju Stari Grad i tom prilikom upravnici kuhinje Zilhi [eti uru~ila donaciju od deset hiljada maraka. - Imali smo dva razloga da do|emo u posjetu Narodnoj kuhinji. Prvi je da ~estitamo tetki Zilhi na dobijenoj [estoaprilskoj nagradi, a drugi je da uru~imo na{u donaciju. Nagrada je dokaz da tetka Zilha zajedno sa suradnicima radi pravi posao. Na{e slu`be svakodnevno su u kontaktu sa tetkom Zilhom i drago nam je {to mo`emo pomo}i. Nastavi}emo da poma`emo rad Narodne kuhinje i u narednom pe ri odu, is ta kao je Be}irevi}. Tet ka Zil ha je za hva li la Op}ini Centar na izdvojenoj donaciji i naglasila kako trenutno u Narodnoj kuhinji ima 1.320 korisnika. - Hvala Bogu za sada imamo dovoljno hrane. Svaki na{ korisnik dobija po cijeli hljeb. Zahvaljuju}i intervenciji vlada Kantona i FBiH, imamo dovoljno bra{na, tako da sada mo`emo dijeliti i njega, ali i pomo}i i drugim gradovima u BiH, kazala je Zilha. U narednim danima planirano je uru~ivanje pomo}i u ^ajni~u. - Tamo }emo podijeliti bra{no i pakete. U posljednje vrijeme bilje`imo porast korisnika, ali hrane ima dovoljno. Svaki dan imamo desetak jela, ali na{i korisnici najvi{e vole grah, istakla je Zilha. S obzirom na to da u Narodnu kuhinju dolaze korisnici sa Ilid`e, iz Semizovca i Vogo{}e, Zilha je kazala kako }e u narednom periodu vjerovatno biti otvoren jedan punkt kako korisnici ne bi morali dolaziti iz udaljenih krajeva po hranu. S. HUREMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine
Mehanizacija kantonalnog preduze}a

SARAJEVSKA HRONIKA 31 Direkcija za ceste Kantona poni{tila tender
DE@URNI TELEFON

276-982

Samo KJKP

VA@NIJI TELEFONI

Rad ima garancije
Dok privatne firme farbaju horizontalnu signalizaciju svakih {est mjeseci, mi radimo sa hladnom plastikom koja traje ~etiri godine, ka`e \ipa
Taman kad su se iz KJKP Rad pobunili {to je odr`avanje horizontalne signalizacije na glavnoj gradskoj saobra}ajnici, ta~nije prstena od Ilid`e do Vije}nice, povjereno privatnoj firmi, iz Direkcije za ceste Kantona Sarajevo saop{tili su kako je ovaj tender poni{ten. - Nije izabrana nijedna firma, a zajedno sa obavje{tenjem o poni{tenom tenderu ko je }e bi ti objav lje no u slu`benim novinama, objavi}e se i novi poziv firmama, kazala nam je pravnica Direkcije Sena Komarica. U KJKP Rad su nam kazali kako su iz Kantona dobili upute o kupovini ma{ine namijenjene za odr`avanje horizontalne signalizacije, a koja je ovo preduze}e ko{tala ~ak pola miliona maraka. - Dok druge firme boje signalizaciju farbom, ~iji je najdu`i vijek trajanja {est mjeseci, mi radimo sa hladnom plastikom. Ona je puno kvalitetnija i njen rok je ~etiri godine, pojasnio nam je portparol Rada Ahmed \ipa. J. M.

Centrotrans Eurolines Akcija darivanja KJKP Park

Promovisano pet autobusa

U Autobazi kompanije Centrotrans Eurolines ju~er su sve~ano promovisani novi autobusi. Naime, u skladu sa planom investicija za 2010. i 2011. godinu, kojim je definisano da se u nabavku novih autobusa i obnovu voznog parka inves ti raju vi{e od ~eti ri mi li ona KM, odnosno kupi 20 autobusa, realizirana je kupovina njih pet visoke klase. Ukupna vri je dnost ove in ves ti ci je je 3.773.377 maraka. Radi se o visokopodnim autobusima, sa motorima Euro 5 generacije, koji smanjuju emisiju {tetnih gasova, a namjenski su prilago|eni uslovima eksploatacije u me|ugradskom i me|unarodnom saobra}aju.

Zajedni~kim snagama do ugodnog ambijenta

Viole za ljep{i grad
Uz kupovinu robe vrijedne vi{e od deset KM, gra|ani }e u cvje}arama Parka dobiti poklon
Pod na{im sloganom “Za ljep{i grad“ preduze}e Park pokrenulo je akciju darivanja ljubitelja cvje}arstva i vrtlarstva. Od danas posjetioci Parkovih salona cvije}a u ulicama Mar{ala Tita 29, Ko{evo 7, Rustempa{ina 11, kao i u vrtnom centru Flora u Ned`ari}ima (Aleja Bosne srebrene 66), uz kupovinu vrijednu vi{e od deset KM, na poklon }e dobiti i poklon viole mix (ma}uhice) proizvedene u rasadnicima u Ned`ari}ima i Sokolovi}-Koloniji. - Na{ cilj je na{ slogan... U skladu s njim, sada kada je pravo vrijeme za sadnju, Park pokre}e akciju u kojoj }e ljubiteljima cvije}a i ure|enih balkona, ali i ba{ti pomo}i darivanjem sadnica viole da hortikulturni sadr`aj upotpune sa {to manje novca, ka`e Aldijana Hamza, stru~ni saradnik KJKP Park. @elja Parka je da podstakne Sarajlije, kako bi zajedni~kim snagama {to prije do{li do ljep{eg grada, koji }e svima nama ugodniji ambijent `ivljenja. Uz kupovinu, gra|anima }e cvje}ari Parka pru`iti besplatne savjete o uzgoju cvije}a i dekorativnog zelenila. Radno vrijeme vrtnog centra Flora organizirano je u dvije smjene od ponedjeljka do subote od osam do 20 sati, a nedjeljom od osam do 14 sati. Saloni cvije}a u ulicama Titova, Ko{evo i u Rustempa{ina otvoreni su svakog radnog dana i subotom od osam do 20 sati. Akcija darivanja viole trajat }e do 15. maja, a dostava robe (ve}ih koli~ina) u granicama Kantona je besplatna...
J. M.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

3 7

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

32

KULTURA

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA Sino} u Zetri: Bh. premijera “Evrope danas“

33

MESS i Modul Memorije podr`avaju

Novu galeriju Evergreen
Ve~eras }e, s po~etkom u 20 sati, na adresi Avdage [ahinagi}a 6 u Sarajevu u organizaciji asocijacije Public ROOM Sarajevo, te pri ja telj sku po dr{ku Fes ti va la MESS i programa Modul Memorije biti otvorena galerija Evergreen. Ovim }e Sarajevo dobiti jedinstven kulturni promo-centar u kojem }e se pored afirmiranih predstavljati i mladi umjetnici sa svojim radovima. “Redovno }emo organizirati izlo`be mladih talentiranih fotografa, dizajnera, arhitekata, slikara i drugih umjetnika. Spajanjem ljudi iz raznih sektora i sa razli~itim afinitetima, `elimo biti inkubator za razvoj kulture i novih talenata u zemlji“ izjavio je po, vodom otvaranja Mak Kapetanovi} iz Public ROOM-a. Povodom otvaranja gostima }e biti predstavljen jedan foto i jedan videorad istaknute umjetnice [ejle Kameri}, te predstavljeni ratni plakati Me|unarodnog teatarskog festivala MESS uz fotografije Milomira Kova~evi}a Stra{nog, za kojom je 13 godina tragao Nihad Kre{evljakovi}, izvr{ni producent Festivala MESS.

Modul Memorije 2011.

Znate li ko je Graham Bamford?
Film Nenada Puhovskog o ~ovjeku koji se spalio zbog Bosne i Hercegovine
Nenad Puhovski

Na Knji`evnoj srijedi

U okviru filmskog dijela programa Modul Memorije, ve~eras }e, s po~etkom u 19 sati, u kinu Meeting Point biti prikazan dokumentarni film “Graham i ja – istinita pri~a“ reditelja Nena, da Puhovskog. Britanac Graham Bamford zapalio se 29. aprila 1993. ispred donjeg doma britanskog parlamenta. U~inio je to kako bi poku{ao promijeniti stav britanske vlade prema agresiji u BiH i Hrvatskoj. Ovo je film o Gra-

hamu, njegovim djelima, {utnji kojom su obavijena, ali i o Nenadu Puhovskom i njegovom nastojanju da producira film o tom doga|aju. Ovaj film uvr{ten je u program Modula Memorije na inicijativu grupe gra|ana koji su `eljeli da `rtva Grahama Bamforda ne bude zaboravljena, te da dobije ime ulice ili neko drugo adekvatno obilje`je. “Su{tina Modula Memorije jeste da sa~uva sje}anje, prije svega na ljude, ko-

ji su u~inili velika djela u te{kim vremenima, `ele}i napraviti razliku izme|u dobra i zla“ istakao je Nihad Kre{evljako, vi}, koordinator programa Modul Memorije. “Nakon 18 godina, vjerujemo da mjesta ~ekanju nema – Sarajevo i BiH moraju imati spomen-obilje`je da se sje}aju ovog hrabrog ~ovjeka, kako njegova `rtva ne bi bila uzaludna i kako bi na{i gra|ani znali za ono {to je u~inio u ime na{e zemlje“ ka`e Kre{evljakovi}. ,

Ljubica Ostoji}, pjesnikinja, profesorica, dramaturginja...

S predstavljanja nagra|enih autora

Foto: A. KAJMOVI]

Nagrade i {tampanje
U multimedijalnom centru „Mak“ JU Biblioteka Sarajevo u sklopuprogramaKnji`evnasrijeda uprili~eno je dru`enje, odnosno ve~er s nagra|enim piscima Fondacije za izdava{tvo 2010 Adisom Ba{i}, LjiljanomPiroli}, Had`emom Hajdarevi}em, ZilhadomKlju~aninom, Dragoslavom Janji}em, Ivicom Vanjom Rori}, Mustafom Smajlovi}emi AlmiromZalihi}em. Nagra|eni bh. knji`evnici ovom su prigodom ~itali ulomke, kratke pri~e ili pjesme iz objavljenih djela, a zbogodsustvaAmiraBrke i Gorana Simi}a to je u~inila moderatorica predstavljanja dobitnika nagrade Fondacije za izdava{tvo/nakladni{tvo, Emina Kamenarevi}. O samomprojektuFondacije, saznalo se vi{e tijekom njegova predstavljanja u Multimedijalnom centru „Mak“ JU BibliotekaSarajevo na programu Knji`evna srijeda. Urednik izdanja koja je objavila IK Dobra knjiga Mirza Hamzi} je tom prigodom kazao da nije imao puno posla kao i da nije bio te`ak, jer se radi o renomiranim autorima, a prof. dr. Muhamed D`elilovi}, predsjedavaju}i `irija natje~aja na koji je prispjelo 100 rukopisa, izme|u ostalog, izrazio je nadu da }e ovaj natje~aj imati svoj kontinuitet i omogu}iti jedan pregled bh. knji`evnosti. Natje~aj za izbor korisnika sredstava za oblast Podr{ka djelima doma}ih autora, u osnovi ima za cilj afirmiranje stvarala{tva bh. knji`evnika i ujedno je potpora bh. izdava~ima. Uz nov~anu nagradu, natje~ajem je bila predvi|ena i obveza tiskanja djela. Objavila ih je Izdava~ka ku}a DoAn. [. bra knjiga iz Sarajeva.

Nominacije, nagrade, “zaborav“
Mislim da bi me gotovo isto toliko radovalo da je ovu nagradu dobio neko od mojih studenata, ka`e Ljubica Ostoji} u povodu nagrade BH radija 1
Ljubica Cica Ostoji} osvojila je prvu nagradu za tekst “Majkin ro|endan“ na upravo zavr{enom natje~aju Dramskog i dokumentarnog programa BH radija1 (drugu na gra du do bi la je Ma ri ja ]ulum za tekst “Draga moja Angelina“ i tre}u Vahid Durakovi} za “La` i o~i“). ja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH u tom kontekstu svjetske knji`evnosti za djecu i mlade ugodno me iznenadila, tako da ~ovjek mo`e apropo ove nagrade sanjariti ono {to bi bilo kad bi bilo, a realno gledano i sama nominacija je priznanje, kao i druga nominacija mog romana „Princeza Ariel i Yo“ za pro{logodi{nju regionalnu nagradu Mali princ. Posljednjih nekoliko godina ~ini se da ste vi{e posve}eni literaturi za djecu i mlade? - Ne pravim ograde u knji`evnosti. Mislim da i u svakom odraslom ~ovjeku postoji u nekom uglu mali radoznalac koga nije mogao odstraniti iz sebe odraslog i da djecu i mlade zanimaju i neke druge knjige odraslije i starije koje oni vole da ~itaju makar tajom. Ne vidim tu razlike. Volim raditi i pisati vi{e stvari odjednom,

Mali radoznalac
Profesorica ste na Akademiji scenskih umjetnosti, dramaturginja, pjesnikinja, nominirani ste i za jednu od najvrjednijih nagrada na svijetu u domenu knji`evnosti za djecu i mlade ovogodi{nju nagradu ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), {ta Vam to zna~i? - Ja sam, prije svega ovoga {to ste nabrojali, pisac. Dok je ~ovjek mla|i nagrada i priznanje mu zna~i mnogo i vjerojatno to ostaje za cijeli `ivot. Dakle, nominaci-

Ljubica Ostoji}: Hasanaginica je `enska balada, `enski `ivot i mo`emo tu da se prona|emo na vrlo suptilne i kompleksne na~ine

- Mislim da je svakom ~ovjeku bilo kog iskustva ili generacije nagrada izvjesno priznanje kvaliteta njegova rada. Dakako, ova me nagrada vrlo obradovala, posebice {to je radio meni vrlo drag medij u kome sam djelovala ne godinama, nego desetlje}ima, uglavnom pi{u}i drame, dramatizacije, radioigre za djecu, radioromane, poetske drame itd. Ali, mislim da bi me gotovo isto toliko radovalo da je ovu nagradu dobio neko od mojih studenata, ka`e Ostoji} u povodu nagrade BH radija 1, uz poja{njenje da je “Majkin ro|endan“ obiteljska, drama. Majku dovode iz doma da proslavi svoj 80. ro|endan i tu su jo{ dvije generacije koje na razli~ite na~ine do`ivljavaju suvremenu nam situaciju. Na primjer, kako je mogu}e da neki osamljeni, zaboravljeni, ostarjeli, bolesni ~ovjek umre i ostane tako mjesecima usred ku}e, usred nebodera. ga, dosta dugo sam ga poznavala. Osje}am, a vjerojatno i ostali, neku prazninu na tom mjestu koju niko nije mogao na takav na~in popuniti kada je on, prerano, oti{ao sa ovog svijeta i ime te nagrade mi je, prema tome, vrlo zna~ajno. Jedna od njegovih pretpostavki je bila da je Hasanaginicu mogu}e napisala ona sama, {to je mene potaknulo, recimo, da napi{em jednu takvu dramu u kojoj ona sama pi{e, odnosno `ivi, biva u toj svojoj baladi koja je ~udesno lijepa, i ~udesno `enska, i koja je prevedena ~ak na preko 150 jezika. Zna~i da ima zna~enje koje je jedna konstanta i da ne pripada jednom dobu i podneblju. Hasanaginica je `enska balada, `enski `ivot i mo`emo tu da se prona|emo na vrlo suptilne i kom plek sne na~ine. Po ku {a la sam jedan od njih i vidjet }emo {to }e da se dogodi kad se/ako se to bude insceniralo. Jer, ipak, jedna drama se ostvaruje na sceni u predstavi.
Angelina [IMI]

Obiteljska drama

Sarajevska peta zvjezdica
Ako je ugledni Financial Times, objaviv{i op{irnu kritiku, predstavi dao ~etiri zvjezdice, Sarajevo joj je dodalo petu!
Nakon ogromnog uspjeha u Sloveniji i izvrsnih kritika u medijima, East West Centar doveo je Krle`inu “Evropu danas“ i pred sarajevsku publiku. U Olimpijskoj dvorani Zetra, a zbog velikog interesovanja, igrane su dvije predstave kojima je prisustvovalo nekoliko hiljada posjetilaca. U adaptaciji i re`iji Harisa Pa{ovi}a, Miki Manojlovi}, megazvijezda balkanskog teatra i filma, umjetnik me|unarodne reputacije, interpretirao je Krle`inu misao, koja govori o nama i na{em svijetu, pretvaraju}i je u `ivot. I Edwarda Cluga, novu evropsku koreografsku zvijezdu, umjetni~kog direktora Baleta Slovenskog narodnog gledali{~a u Mariboru, koji ple{e u predstavi, publika je tako|er burno pozdravila. U publici je bilo i mnogoonihkoji su ovaj spektakl do{li vidjeti i ~uti zbog slovena~kog kultnog avangardnog benda Laibach (vi{e puta zabranjivan u biv{oj Jugoslaviji) koji u`ivo svira 16 kompozicija. Najkra}e, bh. premijera koprodukcijskog projekta (East West Centra Slovenskog gledali{~a Maribor i Maribora Evropske kulturne prijestolnice 2012). bio je doga|aj za pam}enje. Potvrdiv{i ocjene da Haris Pa{ovi}, jedan od vode}ih reditelja u jugoisto~noj Evropi i direktor East West Centra Sarajevo, re`ira ovo “putovanje stvaraju}i od njega moderno iskustvo, iznena|uju}e i fascinantno, neophodno za svakog pojedinca u Evropi 21. stolje}a“ . Ako je ugledni Financial Times, objaviv{i op{irnu kritiku, predstavi dao ~etiri zvjezdice, Sarajevo joj je dodalo petu! N. S.

i onda jedna prevagne, pa se najvi{e bavim njome. Zapravo, od po~etka pi{em poeziju (imam gotovu knjigu poezije), a u posljednje vrijeme pi{em i dramske tekstove. Od moje prve knjige, “Tu stanuje Danijel“ davne 1974, nje, gujem i tu vrstu dje~ije knji`evnosti ako }emo je tako nazvati. Sve

po~inje od djetinjstva, od tih prvih susreta sa knji`evno{}u, sa knjigom, sa slikom, sa predstavom, sa glazbom i to je ne{to {to odlu~uje o onomu dalje i {to obezbje|uje jedan kontinuirani prirodni razvoj u smislu konzumenta umjetnosti, a i eventulano potencijalnog umjetnika.

Hasanaginica pi{e

A dramaturginja?
"PRETIS" d.d. Vogo{}a Igmanska bb, Vogo{}a
Dramaturginja ste jedne od najboljih predstava ne samo Kamernog teatra 55 nego uop}e predstava na bh. sceni iza rata - “Helverove no}i“ Me|utim, imena dramaturga obi~no se . zaboravi navesti? - Osobno nisam sklona nekoj “paranoji“ i sli~nim stvarima, ali oko “Helverove no}i“ to mi je jako ~udno. Mislim da to nije nepravda meni, nego mislim na ove nove generacije, ove mlade ljude, konkretno na svoje studente koji se pitaju za{to to? A zna se da je taj posao prili~no krupan i da dramaturg radi sa redateljem prije nego {to do|u ~ita}e probe, glumci i ostali suradnici. Dramaturg je prvi koji po pravilu prire|uje taj tekst za scenski govor, radi na

Poni{tavanje javnog poziva
Na osnovu odluke Uprave Dru{tva "PRETIS" d.d. Vogo{}a poni{tava se oglas: Javni poziv za prodaju nekretnine privredna zgrada - magacin 100-3 sa pripadaju}im ekonomskim dvori{tem, neposrednom pogodbom objavljen 21. 4. 2011. godine.

njemu, radi skra}enja, dopisivanja prema redateljskom konceptu. Me|utim, ljudi jo{ nisu na~isto {to je taj dramaturg. A mi od 1994. imamo na ASU Katedru za dramaturgiju, koja je svake druge godine primala po jednu klasu. Ti mladi dramaturzi danas imaju i prostora i rada i uglavnom su svi manje-vi{e zaposleni. Neki su ostali i na katedri, {to me uvijek veseli. Rade koliko mogu i koliko imaju prostora, koliko ih zovu. U svakom slu~aju, nisu nezaposleni. Imaju vrlo {irok dijapazon mogu}nosti da rade mnogo toga, i teoriju i prakti~nu dramaturgiju - rad na predstavi. Oni nisu, po prirodi svoga posla, toliko izlo`eni, eksponirani kao {to su to redatelj, glumac... ali njihov je posao vrlo zna~ajan i ne treba ga stavljati na neka posljednja mjesta.

Dobitnica ste i Preporodove nagrade “Alija Isakovi}“ za dramski tekst “Kad uzcvate glog, crn trn“, s motivom na{e najpoznatije balade o Hasanaginici. - Po meni to je jedna vrlo presti`na i zna~ajna nagrada jer sadr`i tri segmenta. Prvi je da je anonimna i da vrlo stru~an `iri odlu~uje o tome ko }e je dobiti - za 2010. dijelimo je Zlatko Top~i} i ja. Drugi segment je objavljivanje knjige, a tre}i materijalna potpora teatru koji bi postavio ovaj tekst na scenu. Ovo je moj prvi poku{aj da u~estvujem u tom konkursu i, eto, urodilo je plodom. Alija Isakovi} je meni bio vrlo drag kole-

34

OGLASI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

S

SCENA

35

mje{teni u neposrednoj blizini Filozofskog fakulteta na kojem je Sejo diplomirao povijest, pri~ao je o nadolaze}em koncertu, novom albumu “Muzej revolucije“ , projektu Shaderwan Code, ulozi ~lana `irija u emisiji „Rat bendova“ raspadu Jugoslavije i dru, gim zanimljivim temama. - Mi smo sada napravili zadnji spot za pjesmu “Sena ple{e“ i to }e vje ro ja tno bi ti je dno os vje`enje u koncertnom repertoaru. “Modni guru“ koji je bio prvi singl s albuma tako|er. Isto tako koncertno dobro zvu~i i pjesma “Kladimo se” za koju je napravljen spot. Naravno, i “Muzej revolucije“ naslovna pjesma , za koju nemamo spot, ali koja koncertno odli~no zvu~i. S novog albuma svirat }emo ono {to smo uspjeli savladati (smijeh). • Pro{li put kad ste svirali u Boogaloou, bio je ba{ dan prije izglasavanja zabrane pu{enja, tako da ste u pono} kazali: “Odsad je zabranjeno pu{enje“ Namjerno ste izabrali taj . datum? - Ma nismo, to se sve slu~ajno poklopilo, kao i cijela ta trakavica oko pu{enja. Tako da }e biti jo{ sretnih marketin{kih trenutaka za nas. • Kako stvarate set-listu? - Ma nikako mi ne radimo set-listu. Pogotovo tih prvih pola sata sviramo najvi{e sebi i sviramo pjesme koje nas pokrenu te nama daju energiju, adrenalin i stvore neku dobru atmosferu me|u nama. Onda je dalje sve lako. Kad se mi po~nemo zabavljati, to }e se onda vrlo brzo prenijeti na ljude. Kasnije je sasvim svejedno koja }e setlista biti. Nemam slo`enu set-listu ve} dvadeset godina. • Postoji li jo{ neko koncertno mjesto na kojem biste htjeli nastupiti, {to Vam je `elja? - Zna{, nema za mene lo{ih koncertnih mjesta, ve} samo lo{ih bendova. Isto tako nema prevelikih dvorana, ima samo lo{ih bendova (smijeh). Mislimo da svirati rock’n’roll samo svojoj raji i obitelji nema smisla, rock’n’roll treba pro{iriti kao nekakvu religiju! Zato mi ~esto nastupamo u mjestima i gradovima koji nemaju atribut rock

Sejo Sexon

Uz stare dobre pjesme grupa promovira i nove s albuma „Muzej revolucije“

Nemamo slo`enu set-listu

ve} dvadeset godina
U Clubu Boogaloo grupa Zabranjeno pu{enje u subotu }e imati svoj prvi ovogodi{nji koncert u Zagrebu
mjesta jer mislimo da je to zapravo najve}i izazov. Najve}i izazov je odsvirati rock-koncert u gradu ili klubu gdje nikad nije bilo rock-koncerta i gdje dolazi druga publika. To je zapravo pravi test i prava ku{nja. A svirati samo u Aquariusu nekoj svojoj ekipi je isto kao da pita{ mamu i tatu kako vam se svi|a moja pjesma. Oni }e ti uvijek kazati “Jako je lijepa, sine, samo ti to guraj“. • Osim spomenutog Ive Andri}a, tko Vam je jo{ drag pisac? - U svakom slu~aju Me{a Selimovi}. Jedan danas malo spominjan pisac. Bosanci uvijek go vo re o An dri}u, Hrva ti o Krle`i, Srbi o Crnjanskom. Mislim da je Selimovi} pisac zasigurno tog ranga, ako ne i ve}i. A danas se u Hrvatskoj pojavilo stra{no mnogo dobrih pisaca po put Ede Po po vi}a, Bo ri sa De`ulovi}a, Miljenka Jergovi}a. Oni su stvarno klase, ali sad sam vjerojatno nekog ispustio.
(Iz intervjua koji je u povodu koncerta u Zagrebu frontmen sastava Sejo Sexon dao za Muzika.hr)

Uz najavljene i novi koncerti

Ulaznice za prvi ovogodi{nji nastup u Zagrebu u Clubu Boogaloo, 30. travnja, grupe Zabranjeno pu{enje mogu se u pretprodaji kupiti u Boogaloou, Dirty Old Shopu, Dancing Bearu, Rockmarku i putem prodajne mre`e sustava Eventim. Pored koncerta u Zagrebu, grupa Zabranjeno pu{enje odr`at }e i koncerte u Slunju (Rastraft Extreme, 13. svibnja), Obrenovcu (Bikers MK Warriors Serbia, 14. svibanj), Donjem Miholjcu (Bikers MK Kamikaze, 21. svibanj), Prnjavoru (SRC Borik - Bikers MK Prnjavor 07, 4. lipanj), Vara`dinu (Arena Vara`din - Vara`din Rock Fest, 11. lipanj), [oderici - Koprivnica (Bikers MK Roosters, 18. lipanj), Splitu (O’Hara, 22. lipanj), U`icu (Veliki park - Bikers MK Ere, 2. srpanj) i Novoj Gradi{ci (Novogradi{ko glazbeno ljeto, 18. kolovoz).

Etno-kamp nadomak Pali}a

Prijatelj tvrdi

Po~inje 11. Trenchtown festival
Jedan od najzna~ajnijih regionalnih muzi~kih festivala po~inje danas i traja}e do 1. maja. Trenchtown festival se odr`ava u fenomenalnom prirodnom okru`enju Etno-kampa nadomak Pali}a. Na velikoj bini nastupi}e: FC Apatride Utd, Vrooom, Partibrejkers, Bei the Fish, Svi na pod!, Vlada Divljan i Nevladina organizacija, Zemlja gruva, Ritam nereda, Sopot, The Beat Fleet, Dubioza kolektiv i The Carbonfools. Na maloj bini, izme|u ostalih, nastupi}e Temple of the Smoke, Bdat D`utim, Felony Flats, Moodswinger, Piece of Sh…, Nafta, Teshki zulum, Kand`ija, Iskaz, Goribor, The Mothership Orchestra i Tijana T. U okviru programa na Terasi, izme|u ostalih nastupaju: King Calypso, Superstar Selecta, Ital Vision Sound System, Reggae Maniac Crew i Dr. Fuzz & Zoltan. U okviru prate}eg progra ma Kul tur Fi tness bi}e odr`ana promocija izdava~ke ku}e Slu{aj najglasnije! i ~asopisa Symposion, pozori{na radionica Pri~e iz duboke {ume i likovna radionica Body and soul art, Art-market, NGO sajam kao i izlo`be Guerilla art kolektiva i Udru`enja fotografa Photo Walkers iz Subotice.

Liz Taylor tajno rodila i ostavila

djevoj~icu
Ameri~ki tabloid New York Post objavio je da je nedavno preminula diva Elizabeth Taylor imala izvanbra~nu k}er koju je tajno rodila i zatim dala na posvojenje. Psihijatar John Cohan, koji tvrdi da mu je preminula glumica bila klijentica od 60-ih, izjavio je da je Liz zbog toga ~itav `ivot osje}ala gri`nju savjesti te da mu je zabranila da to ikome ka`e sve dok je ona `iva. Tvrdi i kako crnokosa glumica nije znala ko je otac djeteta, jer se u to vrijeme vi|ala s trojicom mu{karaca. Elizabethina tajna k}i Norah odrasla je u Irskoj, a glumica je navodno platila obitelji koja je prihvatila djevoj~icu, a koja je nikada nije `eljela upoznati zamjeraju}i joj {to ju je ostavila. „Nije `eljela imati veze s Elizabeth“ tvrdi Cohan. , Liz Taylor preminula je u snu pro{log mjeseca u 79. godini.

36 [TAMPA•TISAK•PRES

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Visoko {kolstvo u Srbiji

Muka zbog bolonjskih diploma
Elektrotehni~ki fakultet u Beogradu „na svoju ruku” podijelio prve bolonjske diplome, jer prosvjetne vlasti ve} dvije godine ne zavr{avaju pravilnik o izgledu dokumenata koje izdaje Univerzitet
Politika, Beograd

U sve~anoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu podeljene su prve bolonjske diplome i to studentima Elektrotehni~kog fakulteta. U senci obja{njenja kako su ove diplome prve u skladu s pravilima Evropske unije i sa sedam nivoa za{tite, ostala je ~injenica da je ~itav posao Univerzitet uradio „na svoju ruku” zbog pritiska studenata koji ve} dve godine ~ekaju svoje diplome. – Mi smo iza{li u susret studentima koliko smo mogli, svesni da smo na neki na~in prekora~ili ovla{}enja, ali druga~ije se nije moglo. Ministarstvo je napravilo Pravilnik o izgledu i sadr`aju diploma koje izdaje Univerzitet u skladu sa Zakonom iz 2005. godine, ali u me|uvremenu zakon je promenjen, a izmene su bile najopse`nije ba{ u tom delu koji se ti~e zvanja, trajanja studija i sli~no. Nacionalni savet je tako|e doneo nomenklaturu zanimanja i sad imamo pravilnik koji niti je u skladu sa nomenklaturom niti sa teku}om verzijom zakona – obja{njava za na{ list dekan ETF-a dr Miodrag Popovi}.

SPECIJALIZOVANI SOFTVER Na pitanje da li o~ekuje da }e za njihovim primjerom sada krenuti i drugi, dr. Popovi} odgovara potvrdno i obja{njava da se diplome {tampaju pomo}u specijalizovanog softvera koji se nalazi u Ra~unarskom centru UB, a da }e svaki fakultet dopisivati ono {to je specifi~no za njih
tarstvu pre tri meseca. Po{to nisu reagovali, mi smo odlu~ili da {tampamo diplome na osnovu pretpostavljenog teksta pravilnika – ka`e dekan. Na pitanje da li o~ekuje da }e za njihovim primerom sada krenuti i drugi, dr. Popovi} odgovara potvrdno i obja{njava da se diplome {tampaju pomo}u specijalizovanog softvera koji se nalazi u Ra~unarskom centru UB, a da }e svaki fakultet dopisivati ono {to je specifi~no za njih. On dodaje da sama diploma nije toliki problem, koliko je to dodatak diplomi, jer se pravilnik najvi{e bavi upravo tim dokumentom. Na na{e pitanje {ta se doga|a kada diplomac do|e u zavod za

Po~elo {tampanje
On ka`e da je diplomu ~ekalo oko 600 studenata i da neki od njih nisu dobili ovaj dokument gotovo dve godine. – Zbog svega ovoga napisali smo novi pravilnik i u saradnji sa Univerzitetom, ~iji su stru~njaci dodali jo{ neke odredbe, zajedni~ki smo predlog poslali MinisVjesnik, Zagreb Biv{eg direktora Fonda za za{titu okoli{a i energetsku u~inkovitost Vinka Mladinea USKOK u najnovijoj istrazi tereti da je, zajedno s jo{ ~etvero osumnji~enih, Fond o{tetio za najmanje 103 milijuna kuna, fiktivno prikazuju}i da je rije~ o otkupu PET ambala`e, javila je Hina. Mladinea se sumnji~i i da je u cilju izvla~enja novca iz Fonda osnovao kriminalnu skupinu u ko joj su bi li vla sni ca tvrtke „BBS“ iz Podruta i biv{a HDZova saborska zastupnica Barbara Be{eni}, njen sin Krunoslav Be{eni}, direktor poduze}a „Retabl“ iz Metkovi}a Dragan Mio~ te vlasnik zadarske tvrtke „Odlagali{ta sirovina“ Miho Zrni} Marinovi}, poznat kao „dalmatinski kralj otpada“.

zapo{ljavanje sa ovom novom diplomom, dekan odgovara da se tu otvara dodatni problem, jer prvo mora biti donet Nacionalni okvir kvalifikacija, a Nacionalni savet na tome radi ve} dosta dugo. – Sad nas ~eka isti posao za diplome na engleskom jeziku, a tu je problem mnogo ve}i, jer ne postoje zvani~ni prevodi na{ih stru~nih naziva na engleski jezik. Taj posao treba da uradi Nacionalni savet za visoko obrazovanje, kao {to je ve} ura|eno na srpskom – ka`e dekan. On dodaje da je ETF prvi u Srbiji koji je krenuo sa „bolonjskim” diplomama i isti~e da Univerzitet u Novom Sadu izdaje ne{to {to su sami osmislili na osnovu ranijih zakonskih re{enja. – Mi izdajemo diplome ve} nekoliko meseci, i to i na srpskom i na engleskom jeziku, jer nismo mogli da izdr`imo pritisak studenata. Zna~i, na{i diplomci mogu da se zaposle i u inostranstvu sa ovim dokumentima – obja{njava profesor dr. Milan Simi}, prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu. Po njegovim re~ima, diplomci su dolazili u neprijatne situacije jer potvrda o zavr{enim studijama va`i samo {est meseci, tako da su poslodavci po isteku tog vremena insistirali da im donesu diplomu. – Sami smo sve uradili. Prvo smo sa~ekali da iza|e Pravilnik o listi stru~nih, akademskih i nau~nih zvanja, a po{to do danas nije ura|en Pravilnik o sadr`aju

Neki akademci na diplome ~ekaju i dvije godine

javnih isprava koje izdaje Univerzitet, mi koristimo stari, ali smo uneli izmene koje predvi|a zakon i one se uglavnom odnose na dodatak diplomi – ka`e prorektor Simi}.

Brojne primjedbe
U te{koj situaciji s diplomama su i stari studenti koji su stekli master, kao {to su Jelena i Tamara sa beogradskog Filolo{kog fakulteta. – Mi smo imale mogu}nost da kao stari, diplomirani studenti pola`emo razliku u ispitima i dobijemo master, {to je ko{talo 40.000 dinara. Od tog novca,

10.000 dinara smo dale za diplomu koju do danas, evo gotovo dve godine, nismo dobile. Imamo samo uverenje o zavr{enim master studijama – obja{njavaju ove nekada{nje studentkinje srpske knji`evnosti i jezika sa op{tom knji`evno{}u. U Ministarstvu prosvete i nauke nismo uspeli da dobijemo obja{njenje za{to do danas nije ura|en dokument od kojeg zavise diplome svih studenata u Srbiji, iako nam je nezvani~no re~eno da je pravilnik gotov i da se posao otegao „zato {to su sa Univerziteta neprekidno stizale primedbe” . Sandra GUCIJAN

La`ni otkup PET ambala`e

Ukradeno najmanje 103 miliona kuna
Mladinea se sumnji~i da je u cilju izvla~enja novca iz Fonda osnovao kriminalnu skupinu u kojoj su bili vlasnica tvrtke BBS iz Podruta i biv{a HDZ-ova saborska zastupnica Barbara Be{eni}, njen sin Krunoslav Be{eni}, direktor poduze}a Retabl iz Metkovi}a Dragan Mio~ te vlasnik zadarske tvrtke Odlagali{ta sirovina Miho Zrni} Marinovi}, poznat kao „dalmatinski kralj otpada“
AFERA FIMI MEDIA PROTIV MLADINEA USKOK vodi istragu od po~etka studenoga pro{le godine kada je uhi}en u aferi Fimi media u kojoj je s biv{im premijerom Ivom Sanaderom, Mladenom Bari{i}em i ostalima osumnji~en za izvla~enje vi{e od 80 milijuna dr`avnih kuna preko marketin{ke agencije u vlasni{tvu Nevenke Jurak
polo`aja i ovlasti te krivotvorenjem slu`benih isprava koje su trajale od po~etka 2006. do studenog pro{le godine. U priop}enju objavljenom na slu`benim internetskim stranicama, gdje se ne spominju imena uhi}enih, USKOK navodi da je Mladineo ostale osumnji~enike povezao radi „neistinitog prikazivanja koli~ine prikupljene i oporabljene PET ambala`e“ da bi na kraju osobno potpisivao naloge za isplatu nov ca ko je ga su po tom me|usobno podijelili. Barbara i Krunoslav Be{eni}, Mio~ i Zrni} Marinovi} pritom su izra|ivali fiktivnu dokumentaciju i ispostavljali neistinite fakture Fondu od kojega su, osim la`ne ambala`e, naplatili i nepostoje}e tro{kove njenog skladi{tenja, brojanja, baliranja i prijevoza. Ivom Sanaderom, Mladenom Ba ri {i}em i os ta li ma osu mnji~en za izvla~enje vi{e od 80 milijuna dr`avnih kuna preko marketin{ke agencije u vlasni{tvu Nevenke Jurak. Nakon gotovo {est mjeseci provedenih u istra`nom zatvoru u Remetincu, uo~i uskr{njih blagdana je pu{ten na slobodu, a kao mjera opreza zabranjeno mu je kontaktiranje svjedoka koji jo{ nisu ispitani u drugoj istrazi, onoj o poslovanju Fonda s tvrtkom „Odlagali{te otpada“ koje je na {tetu Fonda navodno nezakonito zaradilo gotovo 11 milijuna kuna.

Fiktivna dokumentacija
Istra`itelji sumnjaju da je do plijena, jednog od ve}ih u dosada{njim korupcijskim aferama, skupina do{la zlouporabama

Veza sa Sanaderom
USKOK protiv Mladinea vodi istragu od po~etka studenoga pro {le go di ne ka da je uhi}en u aferi Fimi media u kojoj je s biv {im pre mi je rom

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Broj: 01-02.1-1256-3/11 Mostar, 28. 4.2011. godine Na temelju ~lanka 5. Pravilnika o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar broj: 11-02-2371/10 od 30. 12. 2010. godine i broj: NO1.01-1125/11 od 17. 2. 2011. godine v.d. direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Javni natje~aj za popunu radnih mjesta zaposlenika u Javno poduze}e Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Poni{tava se javni natje~aj za popunu radnih mjesta kako slijedi: 1/01 Mla|i stru~ni suradnik za odnose s javno{}u 1/02 Referent-voza~ 1/03 Vi{i stru~ni suradnik - Interni revizor 1/04 [ef slu`be op}ih i kadrovskih poslova 1/05 Vi{i referent za protokol i dokumentaciju 1/06 Stru~ni suradnik za javne nabave 1/07 Vi{i referent za zajedni~ke poslove 1/08 [ef slu`be za ra~unovodstvene poslove 1/09 [ef slu`be za financijske poslove 1/10 Rukovoditelj sektora za odr`avanje autocesta 1/11 Referent za odr`avanje objekata i opreme naplate 1/12 Referent za odr`avanje opreme sustava naplate 1/13 Stru~ni suradnik za projektiranje tunela 1/14 Stru~ni suradnik za projektiranje konstrukcija 1/15 Referent za dokumentaciju 1/16 Stru~ni suradnik za gra|enje 1/17 Stru~ni suradnik za gra|enje geotehni~kih objekata, a koji je objavljen u sredstvima javnog informiranja 25. 2. 2011. godine (Oslobo|enje i Dnevni list). v.d. direktor mr. Ensad Kari}

P O N I [ T A V A

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS ROSALES” MOSTAR ID Broj: 4227304790007; Poreski broj: 07000946 Ul. Ju`ni logor bb, Mostar, tel/fax. 387 036 556-581, e-mail: losrosal@bih.net.ba Na osnovu Odluke Upravnog odbora, Centar „Los Rosales“ objavljuje

OGLAS O PRODAJI
motornog vozila i novih rezervnih dijelova Motorno vozilo je sljede}ih karakteristika: MARKA TOYOTA LAND CRUISER GOD. BR. PROIZ. SJ. 2002. 7 MOTOR KW/KS BR. [ASIJE BR. REG. KILOM. 113.564

D4D 120/163 BR.MOT. 1KD0913753

JTEBZ99JX000 T98-M-878 32769

Novi rezervni dijelovi su sljede}i: Prednji branik, 2 fara — glavna, bo~ni retrovizor, 2 plasti~na blatobrana (blatarice), ko~ioni mehanizam (klije{ta), 2 zra~na filtera, ko~ioni diskovi, mikrofilter za klimu i rezervna spu`va za siceve. PO^ETNA CIJENA KM: 20.800,00 Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama sa iznosom cijene koja se nudi, li~nim podacima i kontakt-telefonom, na gore navedenu adresu, po{tom ili li~no, najkasnije do 9. 5. 2011. godine u 12 sati. Vozilo se mo`e pogledati u krugu Centra „Los Rosales“ u srijedu i ~etvrtak, 4. i 5. 5. 2011. od 10 do 12 h. Centar „Los Rosales“ }e do 11. 5. 2011. obavijestiti najboljeg ponu|a~a da do|e u na{e prostorije i preuzme podatke na osnovu kojih }e izvr{iti uplatu na ra~un Centra „Los Rosales“ Mostar. Uplatu je potrebno izvr{iti do 13. 5. 2011. Vozilo je u dobrom stanju, redovno odr`avano, registrovano do 16. 12. 2011, osigurano i sa bh. tablicama. Nakon preuzimanja vozila kupac nema pravo `albe. Sve eventualne tro{kove oko kupovine i prenosa vlasni{tva snosi kupac. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e razmatrati.

38

POMO] U KU]I
Cvjetni kalendar za maj

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Crveni i {areni grah kao lijek
Mahunarke i grahorice svakodnevno su i jeftino povr}e, koje, kako tvrde stru~njaci, poma`u u borbi protiv razli~itih vrsta raka. Bogati antioksidansima, balastnim tvarima, te fenolima i flavonoidima, grah, gra{ak i le}a su bitan faktor u borbi protiv raka dojke, a najnovije istra`ivanje dokazalo je da boja mahunarki uti~e na njihovu ve}u ljekovitost i reducira rast i pojavu tumora dojke. Ameri~ki nau~nici testirali su {est uobi~ajenih vrsta graha, koji se mogu na}i na ameri~kom tr`i{tu, te izmjerili koli~inu antioksidansa u svakom od njih. Testiranje je pokazalo da su crveni, {areni, te tamnoplavi grah imali i do deset puta ve}e koli~ine antioksidansa i drugih ljekovitih tvari nego bijeli i `uti grah.

Begonija - kraljica balkona
Prona|ite joj mjesto na balkonu, ili u ba{ti i u njoj }ete u`ivati cijelog ljeta
Me|u proljetnim cvije}em posebnu pa`nju privla~i begonija. Iako va`i za veoma osjetljivu biljku, za ovakvu ljepoticu vrijedi se potruditi, prona|ite joj odgovaraju}e mjesto na balkonu, ili u ba{ti i u njoj }ete u`ivati cijelog ljeta. Begoniji najvi{e odgovara svijetlo mjesto za{ti}eno od direktnog sunca (isto~na strana) ili polusjena, odnosno sjeveroisto~na strana balkona. Ne uspijeva na jakom suncu, ne voli propuh i temperaturne promjene, a nje`na stabljika ove bi ljke ne po dno si sna`ne ljetne pljuskove i jak vjetar. Stablo je uspravno ili poleglo, visine od 20 do 30 cm. Begonija cvjeta od jula do septembra. Ima prelijepe bijele, `ute, tamnonarand`aste, pink, crvene ili vi{ebojne cvjetove. U cvje}arama i poljoprivrednim apotekama mo`ete kupiti gomolje begonije, koji se sade do polovine maja u saksije pre~nika 13 cm ili u `ardinijere (60 x15 cm) napunjene mje{avinom zemlje za cvije}e, treseta i pijeska u odnosu 2:1:1. @ardinijere ne treba puniti do vrha zemljom, a gomolje ne treba saditi duboko nego ih samo prekriti sa pet cm zemlje. Gomolji se sade uspravno, tako da vrh bude okrenut nagore. Rasto-

Kako tinejd`eri da ostanu u liniji?
Petogodi{nja studija, koja je uklju~ivala vi{e od 2.000 mladih, pokazala je da su oni u~esnici koji su preskakali doru~ak imali u prosjeku 2,3 kilograma vi{e u odnosu na one koji su jeli nakon ustajanja ujutru. To je bilo tako bez obzira na ~injenicu da su osobe koje su doru~kovale u prosjeku konzumirale vi{e kalorija tokom dana. Me|utim, studija objavljena u jednom od ~asopisa otkrila je da su te osobe bile i puno aktivnije. Iako je najbolje doru~kovati zdravu hranu poput `itarica, istra`ivanja pokazuju da je bolje pojesti i{ta nego ni{ta. Oko 25 posto u~enika redovno je preskakalo doru~ak, a problem je bio posebno izra`en me|u djevojkama, {to je, kako se pretpostavlja uzrokovano njihovim strahom od dobijanja na te`ini.

janje izme|u gomolja u `ardinijeri mora da bude 20 centimetara. Saksije ili `ardinijere sa gomoljima begonije stavite na toplo, ne mnogo osvjetljeno mjesto, najbolje u stanu, ali nikako na prozoru. Gomolje zalivajte svakog dana odstajalom vodom, ali pazite da se voda ne zadr`ava u udubljenju gomolja jer mo`e do}i do truljenja. Za dvije-tri sedmice pojavi}e se prvi izdanci koje, kada dostignu veli~inu od dva do tri cen ti me tra, pa`ljivo zasadite dublje u saksiju ili `ardinijeru.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Plasti~ne cipele, za{to ne?
Dizajneri koji su ih prvi put vidjeli ka`u da su ih osvojile. Bez obzira {to jo{ uvijek nisu nabavili par, vjeruju da je to zbog toga {to ne znaju {ta bi prije kupili. Prve koje su otkrili bile su {tikle, koje su nastale u saradnji s dizajnericom Vivienne Westwood. Totalno su ih odu{evile. Ima ih nekoliko modela, sa srcem, s tre{njicama ili s ~arobnom kuglom. Sljede}a saradnja koja je pala bila je s Jean Paul Gaultierom, gladiator model s visokom tankom potpeticom. Rekao im je da mu je bila izuzetna ~ast dizajnirati potpuno plasti~ne cipele. Dolaze u crnoj, zelenoj, narand`astoj, neonski `utoj, ljubi~astoj ~ak i prozirnoj i totalno su neodoljive. Cijena je 160 funtica.

Lje{nik-kocke
Potrebno:
za pati{panj: 4 bjelanca 140 grama margarina 140 grama {e}era 140 grama lje{nika 70 grama bra{na za preliv: 4 `umanca 4 ka{ike {e}era 1 ka{ika marmelade od kajsija

Ru` du`e na usnama
Dok nanosite te~ni puder, ovla{ pre|ite i preko usana. Ivice obavezno pre|ite tankim slojem te~nog korektora i utapkajte prstima, sve fiksirajte prah-puderom. Nakon toga oivi~ite usne olovkom, a ru` nanosite ~etkicom, lak{e je, jer mo`ete namazati sve uglove usana. Sjaj stavite samo na sredinu i ne po ivicama jer on ubrzava razlivanje. Na`alost, nema dugotrajnog sjaja za usne. Sjaj je tu da vizuelno pove}amo usne i ako koristimo samo njega moramo ga ~e{}e popravljati. Usne uve~er obavezno nama`ite balsamom za usne ili medom. Morate ih nahraniti kako bi bile punije i so~nije i bez sjaja.

Priprema:
Umutiti 140 grama margarina sa 140 grama {e}era, pa dodati lje{nike i bra{no. Na kraju lagano umije{ati snijeg od bjelanaca, staviti smjesu u tepsiju i pe}i 15 minuta na 200 stepeni. Dok se pa ti {panj pe~e, umu ti ti `umanca i {e}er i istresti na vru} kola~, pa vratiti u rernu, koju ste prethodno smanjili na 150 stepeni, tako da se su{i. Kada se kola~ ohladi, premazati ga marmeladom od kajsija i posuti mljevenim lje{nicima.

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Nakon brojnih odgoda i sa zaka{njenjem od gotovo godinu, Apple napokon kre}e s prodajom bijele verzije iPhonea 4. Prodaja u SAD-u i dvadesetak drugih zemalja po~ela je u ~etvrtak. U SAD-u cijene ostaju sli~ne standardnoj crnoj verziji, odnosno 199 dolara za 16-gigabajtno i 299 dolara za 32-gigabajtno izdanje na dvogodi{nji ugovor s operaterima AT&T ili Verizon. Osim ove objave, Apple istog dana {iri distribuciju iPada 2 na Hong Kong, Ju`nu Koreju, Singapur, Izrael, Indiju, Maleziju, Filipine, Ju`nu Afriku, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate.

39

Buffao je najavio dva diska otporna na udarce. Rije~ je o modelima iz linije MiniStation HD-PNTU2 koji su opremljeni hibridnim sistemom apsorpcije udaraca - interna struktura kombinuje opruge s osam internih “jastuka“ Diskovi su . dostupni u kapacitetu od 500 GB, odnosno 1 TB, koristi se su~elje USB 2.0, a dimenzije ku}i{ta iznose 118x82x16 mm (debljina kapacitetnijeg modela je 19 mm). Isporu~uju se s garancijom od godinu, a dostupni su u crnoj, srebrenoj i crvenoj boji. Diskovi dolaze s alatima za izradu backupa i enkripcije podataka, a prera~unata cijena u Japanu iznosi 130 dolara za model od 500 GB, odnosno 180 dolara za terabajtni model.

Diskovi otporni na udarce

Bijeli iPhone u prodaji

Catalyst 11.4 u distribuciji

AMD je pustio u distribuciju aprilsko izdanje upravlja~kih programa Catalyst za grafi~ke kartice Radeon. Catalyst 11.4 donosi manje izmjene u AMD VISION Engine i AMD Catalyst Control Centeru s dodatnim opcijama za pode{avanje Eyefinitya i ekrana. Optimizacije i napredak u performansama primjetan je u OpenCL runtimeu i brzini prenosa podataka putem PCI Express sabirnice izme|u procesora i diskretne grafi~ke kartice. [to se ti~e performansi u igrama, napredak u popularnim naslovima mogu najvi{e o~ekivati vlasnici kartica iz linija Radeon HD 6800 i 6900 i to izme|u 6 (Far Cry 2) i 15 posto u slu~aju COD-a i Battleforgea.

Toshiba }e na konferenciji SID 2011, sredinom maja u Los Angelesu, demonstrirati novi LCD ekran za upotrebu u mobilnim ure|ajima. Kompanija je ve} razvila 7-in~nu verziju ekrana (1.024x600 to~aka) u LTPS TFT tehnologiji, koja omogu}uje i integriranje multitouch kapacitivnog senzora. Integriranje senzora za prepoznavanje dodira unutar ekrana omogu}uje ukupnu debljinu kompletnog LCD-a od 1 mm i 48 posto manju te`inu u odnosu na sli~na rje{enja. Kompaktne dimenzije i masa pru`aju mogu}nost ugradnje ovakvih ekrana u razne mobilne ure|aje, automobilske multimedijalne sisteme i rje{enja za industriju.

Toshibin LCD od 1 mm

LG Optimus 2X

Odli~na grafika i slaba baterija
U isto vrijeme gledajte sadr`aj na TV-u i na telefonu. To se mo`e koristiti kad surfate internetom ili pokazujete fotografije, a mo`ete igrati i videoigre
Od kada su na MWC-u u Barceloni predstavljeni novi telefoni sa dvojezgarnim procesorom i nevjerovatnom grafikom, svi su jedva ~ekali da se takvi ure|aji kona~no na|u na tr`i{tu. U i{~ekivanju novog Samsunga ili HTC-a, pa i iPhonea sa novim procesorima, ipak nam je prvi stigao LG Optimus 2X. Sa najboljom grafikom do sada, ovaj telefon je stigao na velika vrata. Po dizajnu, kada se pogleda Op ti mus 2X se ne ra zli ku je mnogo od ostalih smartfonova sa ekranom dijagonale ~etiri in~a. Ovaj ure|aj dolazi samo u crnoj boji i ima minimalisti~ke detalje, iznad ekrana su kamera i zvu~nik elegantno uklopljeni u ovaj dizajn, a ispod ekrana ~etiri klasi~na Android tastera osjetljiva na dodir poredana u pomalo zbunjuju}i redoslijed (meni, home, back i search). Sa desne strane se nalaze regulatori za ja~inu zvuka, sa gornje HDMI ulaz, taster za pokretanje/zaklju~avanje i klasi~ni 3,5 mm audioulaz. Ono {to je pohvalno, zvu~nici se ne nalaze pored kamere sa zadnje strane, {to je slu~aj sa ve}inom Android telefona, ve} se nalaze sa donje strane. Izme|u njih se nalazi microUSB port. LG je napravio pomalo ~udnu odluku da na HDMI ulaz stavi gumenu za{titu, dok na USB ne, iako su pribli`no iste veli~ine. bi ta o{trina. Kod izlo`enosti direktnoj sun~evoj svjetlosti, gubi se kvalitet slike, ali ne toliko da ne vidite {ta radite. Poznato je da telefoni sa opera ti vnim sis te mom An dro id imaju vi{e “po~etnih“ ekrana, a to je slu~aj i Optimusom 2X. Ipak, kada se pogleda njegov interfejs, mo`e se uvidjeti mala sli~nost sa HTC-ovim Senseom. LG se zato potrudio da pru`i veliki broj dodatnih widgeta, koji osim {to olak{avaju kori{tenje telefona, daju i poseban {mek izgledu.

Specifikacije
Dimenzije 23,9x63,2x10,9 mm, 139 g Procesor Dual-core 1GHz ARM; Cortex-A9 proccessor GrafikaULP GeForce GPU, Tegra 2 chipset Ekran TFT, 16M boja, 480x800 piksela, 4,0 in~a Memorija Interna 8 GB; eksterna microSD do 32GB; 512 MB RAM
Android marketa. Postoji opcija za “dual display“: da u isto vrijeme gledate sadr`aj na TV-u i na telefonu. To se mo`e koristiti kad surfate internetom ili pokazujete fotografije, a mo`ete igrati i vi-

720p format
Kamera ima opciju snimanja u FullHD formatu, ali naravno da nije na onom nivou koji se o~ekuje kada je 1080p rezolucija u pitanju. Snimci su, ipak, mnogo bolji u 720p formatu, a ne bi trebalo da brinete zbog prostora, po{to se interna memorija od osam GB mo`e pro{iriti karticom od 32 GB. Telefon fino le`i u ruci i rad na ekranu je prili~no lagan. Boje su `ive, jasne i svijetle kada se gledaju direktno, dok se, gledaju}i sa strane, pomalo gu-

Dual display
Najja~i adut ovog telefona definitivno je Nvidijin Tegra 2 ~ip koji pravi razliku u odnosu na konkurenciju. Performanse koje pru`a su za svaku pohvalu, reprodukcija videa, pretra`ivanje interneta i posebno igranje videoigara su na nevjerovatnom nivou. Tu je i posebna aplikacija Tegra zone, koju mo`ete besplatno skinuti sa

Povezivanje Bluetooth v2.1, microUSB v2.0, HDMI port Kamera Primarna 8 MP , 3.264x2.448 piksela, autofokus, LED fle{; Sekundarna 1.3 MP Video Full HD 1080p@24fps, 720p@30fps Operativni sistem Android OS, v2.2 (Froyo) Baterija Li-Ion 1500 mAh, standby do 400 sati, razgovor do osam sati Cijena 545 eura
deoigre. Velika zamjerka telefonima sa ovakvom grafikom jeste kapacitet baterije od (samo) 1.500 mAh, uprkos ~injenici da je konkurencija po~ela da u svoje ure|aje stavlja baterije ve}eg kapaciteta.

Sony: Napadi na servise
Sony tek treba da utvrdi obim napada na svoje servise Playstation Network i Qriocity. Kompanija provodi temeljnu istragu o prekidu koji je trajao du`e od ~etiri dana, rekao je Sato{i Fukuoka, predstavnik Sony Computer Entertainmenta iz Tokija. Odbio je da pru`i vi{e informacija o problemu za koji je Sony okrivio “spoljni upad“ u svoju mre`u. Tako|er je rekao da kompanija jo{ nije utvrdila jesu li kompromitovani li~ni podaci i brojevi kreditnih kartica korisnika, ali je dodao da }e Sony odmah obavijestiti korisnike ako jeste do{lo do toga. PlayStation Network je mre`a za online igranje PlayStation 3 i prodaju softvera za konzole i PlayStation Portable. Servis Qriocity koristi istu mre`nu infrastrukturu. Pretpostavlja se da su najvi{e pogo|eni gejmeri zato {to nisu mogli da igraju igre online preko vikenda. Kompanija je rekla kako uvodi promjene na mre`i kako bi se bolje odbranila od budu}ih napada i zamolila korisnike da imaju “jo{ malo strpljenja dok zavr{i zadatak koji iziskuje vrijeme“ Me|utim, . prema{en je rok od dan-dva, koliko su rekli da }e prekid trajati. Ovaj upad je najozbiljniji problem s kojim se servis suo~io od osnivanja 2006. godine.

40

OGLASI

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 29. april

OSLOBO\ENJE

^asni `ivot legendarne Milke Babovi} (3)

NEZABORAVNI
Pi{e: Dinko OMERAGI]

kameni ranjeni lav
I sada, kada nakon silnih decenija u mislima prolazi gradom svog djetinjstva, Milka se uvijek prisjeti upe~atljivih detalja poput kamenog ranjenog lava, spomenika u tada{njem Vojnom groblju
Katarina i Vidak su uvijek nalazili vremena da {to ~e{}e odvode djecu u Muzej i tako se napajaju poukama starina i njihovim kulturno-istorijskim vrijednostima. Milka ushi}eno ka`e: „Bila sam doslovce opsjednuta. Sada, kada nakon mnogih godina, otvaram {krinjicu uspomena i pohranjenog sje}anja na sarajevskodjetinjstvo, prijesvihdivotakoje su u Zemaljskom muzeju poticalemojuznati`elju, u~ini mi se da na ulazu lijevo vidim vodenice u ni{i koje sam pozdravljala prije svih i svega.“ Slavna sportistkinja i televizijska komentatorka ka`e da je sada, u sjedokosim godinama, odlu~ila da prizna grijeh iz dje~ijih dana u Sarajevu. Bilo je to onog dana kada se s dje~acima preverala preko ograde i `ivice Botani~kog vrta Zemaljskog muzeja. Njihova namjera da njedra natrpaju vo}em okon~ana je neslavno. „Vrtlari-~uvari presreli su nas ve} na prvom koraku. Ni dan danas ne znam koje smo mi to svjetske rekorde postigli prelaze}i visoku ogradu! A bje`ali smo niz Vilsonovo {etali{te, do stare `eljezni~ke stanice, pa se obroncima iznad grada do{uljali ku}ama. Sve se ve} saznalo. Za roditeljsku zaslu`enu kaznu }u re}i da je bila djelotvorna, a do dana dana{njeg ne jedem zeleno vo}e. Bilo je i koristi: to iskustvo bilo je prvo sjeme spoznaje o besmislu dokazivanja prema mu{kom uzoru“ upamtila , je Milka. Odgojena i vaspitana u najljudskijim manirima, nekada{nja atletska{ampionka na kratkestaze i vrsnanovinarkaizrasla je u gospo|u najdalekose`nijh dometa. Njena `ivotna, ljudska, sportska i javna dostignu}a dostigla su me|unarodno po{tovanje. Nerado govori o svojim pobjedama i ste~enom ugledu. Ona bi radije da budu}nost svjedo~i o ljudima i doga|ajima iz minulih vremena. Novinar i publicista Dinko Omeragi} stekao je ugled vi{edecenijskim reporterskim i uredni~kim poslom u najtira`nijim izdanjima Oslobo|enja i mnogobrojnim jugoslavenskim listovima. Iskazao se lepr{avim stilom i britkim osvrtima, prolaze}i put od saradnika do glavnog urednika. Nakon bestselerske knjige o Miroslavu ]iri Bla`evi}u i koautorstva knjige o Titu, upravo priprema romansiranu biografiju o balerini Suadi Kavazovi} - Mu{ovi} i njenom suprugu, fudbalskoj legendi D`emaludinu Mu{ovi}u. Iako te{ko bolestan, snagom volje i novinarskog nerva, napisao je i ovaj feljton o Milki Babovi}, velikom sportskom i novinarskom imenu. - Nisam smio da propustim da se na svojstven na~in ne odu`im takvoj ljudskoj veli~ini kao {to je gospo|a Babovi}, ka`e Dinko. zavr{avali doma}e zada}e. „Majka je u pravilu bila slobodna u pravi ~as da provjeri jesmo li zaista zavr{ile svoje {kolske zada}e. I tada nas je doslovce potjerala u na{e lijepo park-dvori{te. Sje}anja o tome su jasna kao da sam se jutros penjala po drve}u, vozila bicikl, skakala preko vija~e, igrala {kolice... I godi{nje gubila barem jedan par obu}e, cipela ili sandala. Neki me je atavizam gonio da se izujem, lijepo slo`im obu}u, da kad se spustim s drveta ili kad topluljetnupra{inu s u`itkom pregazim bosonoga uzdu` i poprijeko, na kraju ne na|em obu}u! Sama sam odlazila i predavala se obiteljskom sudu. Budu}i da su gubici obu}e, posebno ponovljeni, bili te`i prekr{aji, predsjedavali su i majka i otac. Kazna je dono{ena jednoglasno.

Najsla|i pekmez
U pravilu je majka dijelila pravdu. Otac je bivao u slu`bi i prije i poslije podne. Vrlo ~esto i van Sarajeva, na vje`bama, manevrima. Zato nam je nedjeljom poklanjao svoje poslije podne - uglavnom su to bile {etnje kroz Ko{evo prema Lach-ba{ti. Tamo nas je ~ekala po ~a{a osvje`avaju}eg malinovca, po sarajevski, himbersafta“ prisje}a se nekada{nja , mlada Sarajka. Sarajevo onog doba bilo je gradi} sa nekolikodesetinahiljadalju-

Nesta{luci i vaspitanje
Oficirski paviljon ukra{avao je predivan park, stalno ispunjen dje~ijom grajom i beskrajnim igrarijama. Nesta{luci su bili primjereni lijepom vaspitanju. [kola prije svega, stalno su upozoravali roditelji. Nastava je odr`avana prije podne, zatim su djeca nakon objeda pomagala majkama u ku}anstvu. Svako od mali{ana imao je svoj ku}ni zadatak po ustaljenom rasporedu. Iza toga su svi

Spomeni~ka ba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti (6)

Bogata ba{tina visoravni Glasinac
Kultura ovog prostora i njen pogled na svijet, tokom opstanka od oko 1.600 godina, ostavili su bogatu, vidljivu ba{tinu, koja se o~uvala pred o~ima generacija, jer je, pri novoj stabilizaciji `ivota u ovim krajevima, milenij poslije, nalazimo, uslovno govore}i, revitaliziranu u doba gradnje ste}aka
Pi{e: Branislav KRSTI]

Glasinac (1900-300. godina prije nove ere), {iroka planinska visoravan isto~no od Sarajeva (Podromanija, Sokolac, Rogatica do Vi{egrada), ~uvena po tumulima od nasutog kamenja i zemlje i po utvr|enim gradinama na uzvisinama. Jedno je od najpoznatijih arheolo{kih podru~ja iz bronzanog i `eljeznog doba u ovom dijelu Evrope, {to ukazuje da je ovo podru~je bilo naseljeno od oko 1450 do 300 godine prije nove ere. Od 1889. godine otkriveno je vi{e od 30 utvr|enih ilirskih gradina i preko 2.000 jednostavnih tumula (s oko 10.000 grobova); ve}ina su manji, a najve}i su pre~nika 25 do 30 metara. Ova nalazi{ta dala su ime glasina~koj kulturi, ~iji se lokaliteti nalaze na velikom prostoru u Bosni, Hercegovini, zapadnoj Srbiji, ju`noj Dalmaciji, Crnoj Gori. Po broju gradina i grobova mo`e se pretpostaviti brojnost populacije, kao {to se po kulturnom inventaru uo~ava kontinuitet dru{tva. Kultura ovog prostora i njen pogled na svijet, tokom opstanka od oko 1.600 godina, ostavili su bogatu, vidljivu ba{tinu, koja se o~uvala pred o~ima generacija, jer je, pri novoj stabilizaciji `ivota u ovim krajevi-

Gradina Kadi}a Brdo, Kne`ina kod Sokoca iz glasina~ke kulture

ma, milenij poslije, nalazimo, uslovno govore}i, revitaliziranu u dobagradnjeste}aka.

Tro{ni materijal
Ostaci ku}a nisu na|eni, jer su gra|ene u tro{nom materijalu. Ove krajeve su mimoi{la i keltska naseljavanja. Zna~ajna naselja su Hreljin Grad u selu Kula na Romaniji, sa zidom i grobljem ispod naselja, gradine Ilijak kod Konovi}a, Kadi}a Brdo u Kne`ini, Sjeversko, Pohovac kod Kotori{ta,

a tumuli (nekropole) Sokolac, Kusa~e, Talin, Bandino Brdo, Kova~ev Dol, na Komini kod Pari`evi}a i druge. Ostaci sli~nih gradinskih naselja, oko 50 manjih, o~uvani su i na uzvisinama oko Duvanjskog polja (oko 1200-500. godine prije nove ere), ilirskog plemena Delmata, koja su utvr|ena kameno-zemljanim nasipima, te Livanjskog polja, ve}inom potkovi~aste osnove; najo~uvanija je Vido{ka gradina, ovalnog oblika (50 puta 60 meta-

ra), DonjaDolina (oko 1200. godineprijenove ere) kod Bosanske Gradi{ke na obali Save. Starije naselje zamjenilo je, u `eljeznom dobu, ve}e naselje sojeni~kog tipa. Ku}e su izgra|ene u nizu, na podnicamakoje su podignute na hrastovom kolju; ~etvrtaste su (oko 25 metara kvadratnih) i jednu polovinu ku}e ~ini prostorija bez tavanice s ognji{tem, dok druga ima strop s tavanskim dijelom za ostavu `itarica. Sli~no sojeni~ko naselje na|eno je u Rip~u nasred Une, Novigrad na Savi, nedaleko od Slavonskog Broda (1300-1000. godine prije nove er.), naselje se prostiralo uzdu` Save; ku}e su izgra|ene na {irim drvenim platformama podignutim na drvenim stupcima (nije sojeni~ko naselje), a `ivot se odvijao i na zemlji, {to potvr|uju ognji{ta i jame na zemlji, Ormo` (1000-700. g.odina prije nove ere), isto~no od Ptuja, na terasi iznad Drave. Naselje, povr{ine 300 puta 400 metara utvr|eno je jarkom i palisadnim zidom. Zna~ajno je po tome {to je bilo izdjeljeno „ulicama“ pod pravim uglom, koje su bile „poplo~ane“ oblicama. O~uvani su ostaci dvodjelnih ku}a (14 puta 6 metara), sa zidovima od pletera, koji su oblepljeni glinom i grobi{ta uz naselje. To je, do sada najbolje zasnovana naseobina tog

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

FELJTON
taj spomenik dojmio. O njemu sam ~esto pri~ala i ~esto ga smje{tala u neku svoju izmi{ljenu pri~u, kojom sam, kao najstarija, uspavljivala mla|e. A kako je u tom dijelu Sarajeva stanovala i moja tetka, pri svakom posjetu otac bi sa mnom od{etao do moga lava, ali smo uvijek na vrijeme stizali na {olju bijele kave, uz dobar komad kruha pre ma za na naj sla|im pe kmezom od {ljiva na svijetu. Zaboravila sam kako sam u Sarajevu zvala taj pekmez crn kao ugljen, a neodoljivo sladak i mirisav. U Sarajevu sam u ranom djetinjstvu zavoljela i kazali{te. To mogu zahvaliti ocu. Vodio nas je nedjeljom poslije podne na takozvane |a~ke predstave. Nisu se razlikovale od ve~ernjih. U trenu sam bila dio igre na pozornici. Nikada ne}u za bo ra vi ti s ko li ko sam uzbu|enja prvi put pratila izvedbu Otela. Duboko dirnuta na kraju tolikim mrtvima na daskama, tiho sam sjedila dok se te{ki zastor spu{tao. Bila sam tu`na, nesretna. I tada su me aplauz i povici gledalaca osvijestili i vidjela sam ispred zastora sve one za kojima tugujem - `ive `ivcate! Otac mi je pomogao da to prihvatim, ali sam bila premlada da shvatim kazali{nu zbilju i njezinu ulogu u na{im `ivotima“ pri, povijeda gospo|a Babovi}.
(Sutra: Najtu`niji dan `ivota)

43

1429.

, @an d Ark, poznatija kao Jovanka Orleanka, oslobodila Orlean, grad koji su britanske trupe opsijedale sedam mjeseci.

NA DANA[NJI DAN

en ki vo|a i dr`a Ar Velzli, voj da od ko je po 1769.IRo|enprviglesvovojskoVelingtona,rivnikjisketurrazio Napoleona 1815. kod Vaterloa. Kao vo|a to jev desnice bio je premijer od 1828. do 1830. godine. Ale II Ni je Romanov, ruski od 1855. Tokom njegove 1818.Ro|encarmiksandarsudokoladavi~ogravladavinesaukinuto kmetstvo, refor sani su vi, ta ni~ena

mouprava gubernijama i gradovima. U februaru 1881. ubio ga je pripadnik organizacije Narodna volja.

Car Hirohito

Polazak u {kolu: Milka sa bijelom kapicom

1854. 1892.

1901. Ro|en japanski car HiroRo|en francuski matemati~ar @il Anri Poenka- hito, koji je vladao re, autor teorije automorfnih funkcija i jedan od od 1921, kad je osniva~a topologije. kao regent zamjenjivao bolesnog U Beogradu osnovana Srpska knji`evna zadruoca. Krunisan je ga. Prvi predsjednik bio je Stojan Novakovi}, a 1926. i bio na potpredsjednik Jovan Jovanovi} Zmaj, koji je izradio i njen prestolju do smrti amblem. Prva objavljena knjiga bila je “@ivot i priklju~enija“ 1989. godine. Dositeja Obradovi}a.

ameri~ki ta, {ef or kestra Kenedi Elington, 1899.Ro|enEdvard20.pivijajenisDjukkompozitorjeidan odnajzna~ajnijih d`ez-muzi~ara ka. filmski trijskog porijekla Fred Cine do tnik ka 1907.Ro|en ameri~kiman,svabire`iserOsausra za filmove “Odavde do vje~nosti“ i “^ovjek za vremena“. Umro srpski da pa no ge ministar ske 1908. 1911. do 1929.^inneralvoide dovojvovojnaStepan Stei od Stepaaus-vi}, 1912. godine. voj bio je kon pobjede nad trougarskom vojskom u Cerskoj bici u avgustu 1914. godine.

1936.

Ro|en indijski dirigent i violinista Zubin Mehta, jedan od najve}ih dirigenata 20. vijeka. Karijeru profesionalnog dirigenta zapo~eo je nastupima u Jugoslaviji i Belgiji.

Janko Bobetko

Uvijek u poslu: Djeca gledaju Katarinin ru~ni rad

di. Oni su uglavnom od ^ar{ije do Marindvora i natrag putovali tamvajem, fijakerima i pokojim automobilom. Sarajlije su ponajvi{e kroz grad prolazile laganim korakom. I sada, kada nakon silnih decenija u mislima

prolazi gradom svog djetinjstva, Milka se uvijek prisjeti upe~atljivih detalja, poput kamenog ranjenog lava, spomenika u tada{njem Vojnom groblju (dana{njem groblju Lav). „Otac je znao koliko me se

u skom kapitu ra u sje noj Itali Aus 1945.ruSnageranatucisti~keliNjelema~keverDrugomji,svjet-triji, [tajerskoj i Ko {koj. ki Al Hi~kok, 1980.Umro englestostifilimskibire`iser(“^ofredmokova,jemaj-proslavljeni autor kriminalisti~kih fil stor filmske monta`e, nape am jenta vjek ji su vi{e znao“, “Nevolje sa Harijem“, “Vrtoglavica“, “Ptice“, “Psiho“). ze su u skoj gi lo je vi 140 1991.Unumljotre{e odsovjetljudi. republici Gruziji poi suvere dr`avu. 1992.Marokonii Holandija proznale BiH kao nezavisnu nice Teri ri poli je Her kira kasarne venske 1992.Jediceragovinetoblojalneleodbrane iJugocisloBosne i narodne armije u Sa jevu. prepo ku Vije}a sigur ti UN-a, Ge 1993.Najalskup{tiruna UN-ame|unanosdneJuorgaslavineciralna isklju~ila SR go ju iz Ekonomsko-soci nog vije}a ove ro niza je. [ri Lanki ski grovi u pogi be. 1995.Ukojem su Tamilnuleti52 osooborili vojni avion, Predsta {est no skih udru`enja iz potpisa Ko o {tam jim su vi1999.bodnoglivnicideksonalvinarpi, konarstva,promoBiH rana na~ela slo i profesi nog novi odgovor

2003. U Zagrebu preminuo penzionisani hrvatski general Janko Bobetko (84), kojeg je Ha{ki tribunal u septembru 2002. optu`io za ratni zlo~in po~injen 1993. godine u vojnoj akciji Meda~ki d`ep.

Grad je najvrjednijedjeloljudskogstvaranja. U graduljudska zajednica obezbje|uje svoju prostu i pro{irenu reprodukciju, ostvaruje potrebe i aspiracije. Grad je svojevrstan organizam. @ivizajedno s ljudima, koji u njemuostvarujupodjelurada, razmjenu dobara i znanja, zajedno odlu~uju. Za razliku od drugih dobara arhitektonske ba{tine, grad nije zavr{ena „gra|evina” . Nastaje u raznim vremenima, gradi se u raznovrsnim vidovima, mijenja ili dopunjujenamjene, dogra|uje se, pa i ru{i, u zavisnosti od dru{tvenog razvoja... TematskaenciklopedijaSpomeni~kaba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{lost nastala je 1990-91. godine, ali je, zbog poznatihrazloga, dopunjena i detaljnorazra|ena, objavljena2010. godine, u izdanju autora Krsti}a, Synopsisa (Sarajevo i Zagreb) i Slu`benog glasnika Beograda. Iz ove izvanredne publikacije na 550 strana velikog formata, koja obiluje sjajnim tekstovima i originalnimfotografijama, Oslobo|enje}e feljtonizirati dio pod nazivom Historijski gradovi. Autor je ro|en 1922. godine, odrastao je u Sarajevu, gdje je zavr{ioarhitekturu, a postidiplomskestudije u Parizu. U~estvovao je u antifa{isti~kojborbi, obavljao niz zna~ajnihstru~nihfunkcija u biv{oj Jugoslaviji i svijetu, predavao na nekoliko univerziteta, objavio veliki broj nau~nih i istra`iva~kih radova. doba na ovom dijelu Balkana. Naglo napu{teno, nastavilo je `ivot kao srednjovjekovno mjesto, ne zauzimaju}i mnogo vi{e od polovinepovr{inestarog naselja i ne mijenjaju}i znatno naslije|enu osnovu. Kasnije je dobilo izgled baroknog naselja. ta 400 metara) iz starijeg `eljeznog doba (kultura Hallstatta), kao i arhitektonski formiranim tumulima (Vrhpolje) s vi{e stotina grobova (pre~nika do 60 i visine do 10 metara) i oko 130 grobnih gomila, Va~e, isto~no od Ljubljane, naselje s grobi{tima i izuzetnim arheolo{kim nalazima, poznato po najvrednijoj situli me|u stotinjak koliko ih je na|eno u Sloveniji, po dekoraciji sli~nih etrurskim, ali izra|enih od bakarnog lima; nalazi ukazuju da je mjesto bi-

Najvrednija situla
Sti~na (I milenij prije nove ere), zna~aj no na la zi {te izme|u Ljubljane i Novog Mesta, s ostacima velikog utvr|enog gradi{ta Vir (850 pu-

lo razvijeno sredi{te obrade `eljeza i lima. Viza~e kod Pule, o~uvani su ostaci naselja i nekropole iz vremena ilirske samostalnosti. Nastanjeno u bronzanom dobu, a u `eljeznom je glavno mjesto ilirskih Histra. Poslije bitke 177. godine prije nove ere Rimljani su zagospodariliIstrom i grad je dobio zidine i nove gra|evine - to je rimski Nesactium. Ju`nije od ovih naselja najzna~ajniji su: Bribir, sjeverozapadno od Skradina, naselje na vrhuBribirske glavice, ovalnog oblika, nastanjeno u bronzano doba, u `eljeznom dobu je va`no liburnijsko naselje, a u rimskim izvorima spominje se pod imenom Varvaria. Zidovi, koji su obuhvatali prostor od oko 70.000 metara kvadratnih, gra|eni od megalita; okru`ivali su Glavicu sa tri strane, a ju`na je bila visoka, bezbjedna litica. Kontinuitet naselja ~uva ostatke stambene arhitekture jednostavnih oblika, a kasnije i rasko{nija zdanja; otkrivene su brojne cisterne, kao i sistem za vodosnabdijevanje grada. Za vrijeme Rimljana grad dobija privilegije municipija, a s avarsko-slovenskom najezdom je razoren.
(Sutra: Daorson - grad koji je imao sve)

Ivica Ra~an

2007. Preminuo Ivica Ra~an, biv{i nost novinara i za{titu novinarske profesije. hrvatski premiKontakt- grupa u Rimu usvojila je paket sanjer i dugogodi{kcija protiv SRJ zbog pogor{anja situacije na nji predsjednik Kosovu. SDP-a Hrvatske. Visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp ra- Ro|en 1944. gozrije{io du`nosti ministra unutra{njih poslova dine u EberzbaTuzlanskog kantona Ferida Hod`i}a zbog nepo{tivanja zakona i hu, u Njeneizvr{avanja du`nosti. ma~koj, gdje su U vazdu{nim udarima NATO-a na SR Jugosla- u tamo{njim logorima bili zaviju sru{en telekomunikacioni toranj na Avali. to~eni njegovi Maloljetni u~enik tre}eg razreda Gimnazije u roditelji. Krajem Vlasenici ubio iz vatrenog otu`ja jednog profe1989. postaje sora, jednog ranio, a potom izvr{io samoubistvo. predsjednik SKH, a u vrijeMurat Kurnaz, turski dr`avljanin ro|en u me raspada njema~kom gradu Bremenu koji je pet goSFRJ stao je na dina proveo u zato~eni{tvu u Gvantanamu, objavio knjigu o patnjama u ovom zatvoru. Knjiga se pojavila u njestranu progresima~kim knji`arama i izazvala veliko interesovanje u Njevnih, demokratma~koj, ali i {irom svijeta. skih snaga, te u Hrvatskoj omoUmro Albert Hofmann, {vicarski kemi~ar. gu}io prve vi{estrana~ke Evropska unija potpisala sa Srbijom Sporazum izbore.

1998.

1999. 1999. 2002.

2007.

2008. 2009.o stabilizaciji i pridru`ivanju.

44

SPORT

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Amir Rizvanovi}, predsjednik UO FK Sarajevo

Arsenijevi} i Guti}

treniraju sa
prvim timom Halilhod`i} ostaje trener Dinama
Iz vr{ni pred sje dnik Di na ma Zdravko Mami} izjavio je ju~e da Vahid Halilhod`i} (58) ostaje trener zagreba~kog kluba i u sljede}oj sezoni. “Halilhod`i} ostaje trener Dinama. Iako se u medijima puno {pekuliralo o njegovom navodnom odlasku, moram vam re}i da u klubu o tome niko nije razmi{ljao. S Halilhod`i}em bih trebao razgovarati ve} danas, no taj razgovor ne}e ni{ta bitno promijeniti, jer Vaha ostaje trener Dinama i danas }e odr`ati konferenciju za novinare“, izjavio je Zdravko Mami} u prostorijama Dinama. Vahid Halilhod`i} je preuzeo Dinamo 16. augusta pro{le godine, nakon {to je Velimir Zajec dobio otkaz zbog ispadanja u 3. pretkolu Lige prvaka od moldavskog Sheriffa.

Fudbaleri imaju odli~ne plate, a njihova primanja ubudu}e moraju biti vezana za postignuti rezultat, rekao je Rizvanovi}

Pjani} na meti Liverpoola?
Prema pisanju engleskih i francuskih medija, Liverpool u ljetnom prelaznom roku svoje redove namjerava oja~ati reprezentativcem BiH Miralemom Pjani}em. Redsi, naime, na ljeto planiraju potpuno promijeniti ekipu, koja je pala u prosje~nost i koja ove sezone ne}e izboriti mjesto koje vodi u Ligu prvaka, a jedan od igra~a kojeg vlasnici namjeravaju dovesti na Anfield Road je i vezista francuske ekipe Olympique Lyona Miralem Pjani}, koji je ove sezone gotovo pa izgubio mjesto u prvoj ekipi tima sa Gerlanda. Sportski direktor Liverpoola Damien Comolli veliki je zaljubljenik u igru Miralema Pjani}a, te je spreman za usluge ovog talentovanog igra~a sredine terena platiti 10 miliona funti. Prema tvrdnjama engleskih medija, skauti Liverpoola su u posljednja dva mjeseca ~ak ~etiri puta posmatrali Pjani}a.

Predsjednik Upravnog odbora FK Sarajevo Amir Rizvanovi} smatra da je bordo tim ostvario nezadovoljavaju}e rezultate u proljetnom dijelu prvenstva, mada su igra~ima osigurani vrhunski uslovi za pripreme. Na ju~era{njoj konferenciji za novinare Rizvanovi} je istakao da su dugoviko{evskogpremijerliga{a preko 4.000.000 KM bez kamata i prezentirao rezultate nezavisnog revizorskog izvje{taja o finansijskom poslovanju za 2010. godinu. Prema njegovim rije~ima, ovaj saziv UO preuzeo je klub u katastrofalnoj situaciji.

Novi statut bi}e investiciono orijentisan: Amir Rizvanovi}

Foto: S. GUBELI]

Zadovoljen finansijski kriterij
„Sarajevo je funkcionisalo bez ijednog sponzorskog ugovora sa slabim prihodima. Nov~ana situacija se popravila kada smo realizovali transfer Muhameda D`akmi}a nakon ~ega su ispla}ene zaostale plate, kirije, hranarine i podmirene obaveze prema dobavlja~ima, te osigurana oprema. UO djeluje transparentno i poru~ujemo da ne}emo raditi sa sudijama“ rekao je Rizva, novi} i dodao da je nezadovoljan zastupljeno{}u Sarajeva u strukturama Nogometnog saveza BiH. „Izra`avamo protest {to kao klub sa velikom tradicijom nemamo predstavnika u Komitetu za normalizaciju. U rad Saveza direktno je uklju~ena politika.“ Prema Rizvanovi}evim rije~ima, Sarajevo ne bi smjelo izgubiti od Olimpica na Ko{evu, a jo{ vi{e boli ~injenica da za 45 minuta nije upu}en udarac u okvir protivni~kog gola. „Mislim da nam nisu dosu|ena tri penala protiv gradskog rivala i zbog toga }emo se `aliti Komitetu za sudije.“ Rizvanovi} je istakao da je Sarajevo zadovoljilo finansijski kriterij i da je klub zavr{io po-

Cityevo “zdravo”
S obzirom na veliku popularnost koju je ManchesterCitystekao u BiH dovo|enjemEdinaD`eke, puteminternet-stranice klub se obratio svim navija~ima iz na{e zemlje. Tekst po~inje simpati~nim pozdravom na na{em jeziku “zdravo“ S ciljem proslave prvog prven. stvenog pogotka Edina D`eke u dresu Citya, klub `eli znati koja su mjesta u na{oj zemlji najbolja za pra}enje kluba. “Heart of the City“ je sve~anostnavija~a Citya {irom svijeta. Klub `eli

slove oko reprogramiranja duga prema Poreskoj upravi FBiH. „Gubitak za pro{lu godinu je 731.000 KM. Ukupan gubitak je 4.360.000 KM, ne ra~unaju}i fakture koje pristi`u za prethodni period. Poslujemo preko blagajne i drugog ra~una jer je klupski blokiran. Radimo na stvaranju uslova za transformaciju kluba.“ Predsjednik UO je naglasio da }e novi statut biti investiciono orijentisan, kao i da njegovi ~lanovi rade volonterski. „Klub ima 31 igra~a i 30-tak zaposlenih, uklju~uju}i trenere omladinskog pogona. Fudbaleri imaju odli~ne plate, neki dobijaju ugovorne rate, a njihova primanja ubudu}e moraju biti vezana za postignuti rezultat“ kazao je , Rizvanovi}.

gra|anima BiH
znati na kojim se mjestima navija~i okupljaju kako bi pratili utakmice Citya, te isti~e va`nost takvih mjesta. Manchester City zbog toga, u saradnji sa Umbrom, pravi 20 “Heart od the City“ plaketakoje}e poslati na razli~ite lokacije poput kafi}a ili dru{tvenih klubova za koja smatraju da nose “srce kluba“ . Zbog toga pozivaju sve Bosance i Hercegovce da po{alju svoje nominacije na mcfc@mcfc.co.uk, sa oznakom“HOTC“ u naslovu, a pobjednici }e uskoro biti objavljeni.

Vare{anovi} korektan
On je pohvaliokorektanpostupak {efa stru~nog {taba MirzeVare{anovi}a, koji je oslobodio klub finansijskih obaveza, odrekav{i se prava iz ugovora. „UO je zaklju~io da promjena trenera sedam kola prije kraja prvenstva u trenutku kada smo tre}i na tabeli ne bi bila dobra. Nadam se izlasku u Evropu, no i ako ne uspijemo u tome re}i }u razloge. Sarajevo je izgubilo {anse za prvo mjesto prije svega zbog slabe igre i oscilacija u formi“ podvu, kao je Rizvanovi}.

Navija~i bordo tima mogu biti obradovani time da su se treninzima prve ekipe priklju~ili Branislav Arsenijevi} i Hilmo Guti}, koji }e biti u konkurenciji za subotnju utakmicu sa Zvijezdom, dok Vu~ina [}epanovi} jo{ razmi{lja o potpisivanju sporazuma o reprogramiranju duga. Suspenzija za Adisa Jahovi}a i D`enaldina Hamzagi}a ostala je jo{ va`e}a. Rizvanovi} je rekao da je Vare{anovi} suspendovao Jahovi}a, sa kojim ima odre|enih problema i da se UO nije `elio mije{ati u odluke {efa struke. „Hamzagi} je sankcionisan zbog odbijanja da potpi{e novi jednogodi{nji ugovor pod boljim uslovima.“ Rizvanovi} je podvukao kako je Irfan Red`epagi} izabran za ~lana UO jer ima iskustva u radu omladinskog pogona u kojem }e sada{nji treneri imati ve}u odgovornost jer je on baza za proizvodnju igra~a. ^lan UO Edis Kusturica govorio je o strategiji kluba u narednom periodu {to zna~i rje{avanje pitanja vlasni{tva kluba i definisanjaosniva~a FK Sarajevo. „Novi statut }e omogu}iti da oni koji `ele ulo`iti mogu odlu~ivati“ tvrdi Kusturica. , Napo~etkuju~era{njepresice predstavljen je novi portparol FK Sarajevo Mirza Huski}.
Z. RA[IDOVI]

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

@

eljezni~ar je pogotkom Zebe ve} u 55. sekundi utakmice pobijedio ^elik rezultatom 1:0 u prvoj utakmici finala Kupa BiH. Iako pora`eni, gosti iz Zenice ku}i idu zadovoljniji i to ne zbog ~injenice da su minimalno pora`eni, ve} jer su doma}i propustili niz odli~nih prilika. Od prve minute moramo igrati ozbiljnije, pokazati agresivnost i ne dopustiti gostima da se razma{u, uo~i svake utakmice menad`er @elje Amar Osim je ponavljao svojim igra~ima. Sve do me~a protiv ^elika njegove rije~i nisu nailazile na plodno tlo, s obzirom na to da bi se gosti po pravilu nametnuli plavima... Me|utim, negdje se moralo otvoriti, a sudbina je htjela da to bude u finalu Kupa, gdje je @eljo imao otvaranje iz snova. Be{lija je na asistenciju Markovi}a izbjegao ofsajd zamku, istr~ao po desnoj strani i onda nesebi~no uposlio usamljenog Zebu, kojem nije bilo te{ko posti}i gol za vodstvo od 1:0 i sve to u 55. sekundi utakmice. Ni najve}i optimisti se nisu nadali da bi doma}i u ovako va`noj utakmici mogli voditi ve} nakon nepunih 60 sekundi igre, s obzirom na to da su oba trenera najavljivali tvrd me~, ali ve} nakon prvog minuta na semaforu je pisalo 1:0. Uprkos ranom vodstvu, @eljo do kraja poluvremena nije uspio iskoristiti {ok sa otvaranja, iako su u nekoliko navrata imali prilike za pove}anje vodstva. U 9. minuti Vi{}a je sa 25 metara dobro {utirao, ali je Bilobrk izbacio loptu u korner, a dvije minute poslije glavom je poku{ao i Vasili}, {to je bio lak plijen za zeni~kog golmana. U 18. minuti Popovi} je umalo prekinuo svoj golgeterski post. Be{lija mu je odli~no spustio lop-

FINALE KUPA BiH @eljezni~ar - ^elik 1:0

Akteri

Agresivno od po~etka

@eljezni~ar ostvario vrijednu pobjedu na Grbavici

Foto: A. KAJMOVI]

Doma}i dobili

Stadion Grbavica. Gledalaca: 7.500. Sudija Goran Parad`ik (Ljubu{ki) - 5,5. Strijelac: 1:0 - Zeba (1). @uti kartoni: ]ulum, Be{lija, Svraka, Vi{}a, Zeba (@eljezni~ar), Hori}, Milo{evi}, Brkovi}, Hasanovi}, Bilobrk (^elik). @ELJEZNI^AR: [ehi} -, Markovi} 6,5 (od 81. B. ^oli} -), Vasili} 7, Nyema 7,5, Stani} 6,5, Svraka 6,5, ]ulum 6,5, Vi{}a 7 (od 83. Savi} -), Zeba 7, Be{lija 8 (od 62. E. ^oli} -), Popovi} 6. Trener: Amar Osim. ^ELIK: Bilobrk 6,5, Brkovi} 6, Kuduzovi} 6,5, ^ovi} 6,5, Milo{evi} 6,5, Hori} 5,5 (od 64. Hasanovi} 6), Kapetan 5,5, Puri} 5,5 (od 88. Sadikovi} -), Adilovi} 5,5, D`afi} 5,5 (od 82. [i{i} -), Had`i} 6. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

“samo“ 1:0
tu, Popovi} iz prve dobro {utirao, ali je Bilobrk fantasti~nom intervencijom spasio svoj gol. Na nova uzbu|enja, barem {to se ti~eprilika, s obzirom da je uslijedio period obostrano nervozne i nepovezaneigre, ~ekalo se do 35. minute. Ponovo je Be{lija probio desnu stranu i ponovo je uposlio Zebu, ali je veznjak @elje umjesto da isprve {utira poku{ao smiriti loptu, {to je uradio veoma lo{e, a kada se napokon odlu~io za udarac bio je izblokiran. U 36. minutiZeba se za komplikovanje pred golom mogao iskupiti iz slobodnjaka sa 20-ak metara, ali je pogodio tek spoljni dio mre`e, nakon~ega su gostido{li do daha. Naime, Had`i} je u 38. minutiumaloiznenadio[ehi}audarcemglavom, ali je loptapro{lapo-

@eljo poveo ve} u 55. sekundi igre preko Zebe, a do kraja susreta propustio napuniti mre`u gostiju, koji mogu biti zadovoljni {to }e u revan{u imati priliku stizati minimalan zaostatak • Manijaci i Robija{i napravili fantasti~nu atmosferu
red gola, da bi u 41. minuti gosti preko D`afi}a uputili i svoj prvi udarac u okvir gola. Ipak, dalje od ruku sigurnog [ehi}a nije moglo.

Stativa Vi{}e
Drugi dio po~eo je poku{ajem Be{lije iz slobodnjaka, kojeg je osujetio Bilobrk, a nastavio se stativom iz 63. minute, koju je pogodio Vi{}a.

U 67. minuti Popovi} se, neo~ekivano za publiku, sjurio pored ^ovi}a, i do{ao u o~i u o~i sa Bilobrkom, ali je iz odli~ne situacije {utirao, kao i mnogo puta ove sezone, pored gola. 84. minuta donijela je kulminaciju Popovi}evih proma{aja. Zebin centar{ut Savi} je odli~no spustio do napada~a @elje, koji, iako neometan, ne uspijeva ~ak ni primiti loptu, a kamoli {utirati po golu, iako se nalazio u idealnoj prilici za postizanje pogotka. Ipak, na kraju je ostalo „samo“ 1:0, {to je itekako vrijedna pobjeda @elje, koji odli~no igra u gostima, s tim {to ovaj rezultat ostavlja i dosta nade Zeni~anima uo~i revan{a na Bilinom polju. Manijaci i Robija{i na~inili su fantasti~nu atmosferu na tribinama i me~ je protekao bez ijednog incidenta. J. LIGATA

EVROPSKA LIGA Benfica bolja od Brage

Falcao potopio
`utu podmornicu
Porto deklasirao Villarreal sa 5:1 u prvom polufinalnom me~u u kojem je postigao svih pet golova u drugom poluvremenu kada je veli~anstvenu igru pru`io ~etverostruki strijelac Radamel Falcao
Porto je deklasirao Villarreal sa 5:1 u prvoj polufinalnoj utakmici Evropske lige. Portugalski tim je zahvaljuju}i veli~anstvenoj igri u periodu od 49. do 90. minute kada je postigao svih pet golova stigao veoma blizu finala. Briljantnu partiju pru`io je kolumbijski napada~ Radamel Falcao, koji je sa ~etiri gola potopio `utu podmornicu. Porto je imao inicijativu u po~etnoj fazi, ali je Villarreal bio opasniji iz kontranapada. U sedmoj minuti poslije gre{ke odbrane portugalskog tima, Nilmar je pucao s desetak metara, ali je golman Helton odli~no reagovao. Hulk je sredinom prvog poluvremena sru{en u kaznenom prostoru Villarreala, no umjesto jedanaesterca dobio je `uti karton. U 31. minuti udarac Hulka sa dvadesetak metara zavr{io je tik pored lijeve stative. Tri minute kasnije `uta podmornica propustila je {ansu preko Rossija, koji je sa tri metra prebacio gol. [panska ekipa povela je u 45. minuti. Nilmar je centrirao sa desne strane, a Cani je glavom sa pet metara pogodio mre`u. Po~etkom nastavka Falcao je gurnuo loptu pored golmana Villarreala Lopeza, koji ga je faulirao i sudija je pokazao na bijelu ta~ku. Falcao je bio precizan za 1:1 u 49. minuti. Porto je potpuno preokrenuo rezultat u 61. minuti. Guarin je pro{ao po desnoj strani i pogodio stativu, da bi nakon odbijene lopte glavom iz drugog poku{aja savladao Lopeza. Ve} u 67. minuti bilo je 3:1. Hulk je centrirao, dok je Falcao iz blizine ubacio loptu u mre`u. U 75. minuti Falcao je postigao glavom sa desetak metara ~etvrti pogodak za Porto u sino}njem me~u. U 88. minuti {ut
Porto nadomak finala: Falcao slavi
Reuters

Cazorle odbranio je golman Porta Helton. Kona~an rezultat postavio je Falcao, koji je efektno glavom pogodio donji desni ugao za slavlje navija~a Porta. Benficaje savladalaBragurezultatom2:1. PogodakCardoza za doma}ina nakon slobodnog udarca u 11. minuti sudija je poni{tio zbog o~iglednog ofsajda. Napadi lisabonskog sastava krunisani su pogotkom Jardela u 50. minuti.

Gosti su u 53. minuti anulirali minuskada je na asistencijuViane, Vandinho pogodio cilj. Benfica je do{la do pobjede u 59. minuti kada jeOscarCardozozabio za 2:1. Rezultati: Porto - Villarreal 5:1 (Falcao 49pen, 67, 75, 90, Guarin 61 - Cani 45), Benfica Braga 2:1 (Jardel 50, Cardozo 59 - Vandinho 53). Revan{i polufinala igra}e se 5. maja. Z. R.

46

SPORT

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Jose Mourinho bez dlake na jeziku

Gadi mi se `ivjeti u ovakvom svijetu
Sudije guraju Barcelonu, koja pod Guardiolinim vodstvom nikada nije trofej Lige prvaka osvojila na po{ten na~in. Oni imaju mo} i niko drugi nema {ansu, rekao je portugalski stru~njak • Barcin pravni tim pokre}e postupak protiv trenera Reala
Niko nije ni sumnjao kako }e nakon poraza od Barcelone i jo{ jedne utakmice koju je njegova ekipa zavr{ila sa igra~em manje portugalski trener na klupi Reala Jose Mourinho imati prikladne komentare na ra~un njema~kog sudije Wolfganga Starka. Naime, po peti put zaredom, uklju~uju}i pro{logodi{nje polufinale sa Interom i ovogodi{nja tri El Clasica, Mourinhova ekipa kraj susreta protiv Barcelone do~ekuje sa deset igra~a na terenu. Ovog puta oti{li su i korak dalje, pa je crveni karton dobio i sam Mourinho. Portugalac je nakon utakmice ustvrdio kako sudije guraju Barcelonu, te kako ta ekipa pod Guardiolinim vodstvom nikada nije trofej Lige prvaka osvojila na po{ten na~in. “Gadi mi se `ivjeti u ovom svijetu“, teatralan je bio Mourinho, dodav{i: “U svakom polufinalu se doga|aju iste stvari. Za{to? Cijeli `ivot `ivim sa ovim pitanjem i nadam se da }u jednog dana dobiti odgovor. Za{to Chelsea nije mogao pro}i u na ovakav na~in, to mora ostaviti gorak okus. Ja sam osvojio dvije Lige prvaka i oba puta zaslu`eno na terenu sa dva razli~ita kluba. Osvojili smo ih radom, naporima, znojem, borbom i sa puno muke. Josep Guardiola je fantasti~an trener, ponavljam - fantasti~an trener, ali on je Ligu prvaka osvojio zahvaljuju}i skandalu na Stamford Bridgeu. A ako je osvoji ponovno ove sezone, to }e biti pod utjecajem ve~era{njih doga|anja“ do, dao je Mourinho. Guardiola, koji je na ljutit na~in odgovorio na Mourinhove komentare dan prije utakmice, ovog puta nije `elio komentirati ono {to je rekao Portugalac. No, iz Barcelone su najavili kako }e njihov pravni tim pomno prou~iti Mourinhove komentare i odlu~iti ho}e li pokrenuti pos tu pak pro tiv nje ga pred UEFA.

Jose Mourinho: Za{to nam se uvijek isto de{ava protiv Barcelone

Reuters

finale prije dvije godine? Pro{le godine pro}i sa Interom u finale je bilo ~udo. Za{to ponovno u ovoj utakmici?” “Ne razumijem. Ne znam je li to reklama za UNICEF ili utjecaj Angela Villara, predsjednika

UEFA i FIFA odbora za sudije. Oni imaju mo} i niko drugi nema {ansu“ nastavio je Mourinho. , “To ne mo`ete sakriti. Katalonci se nasla|uju i u`ivaju na pomisao da }e igrati u finalu na Wembleyu, ali kada pobijedite

U Barceloninom taboru prezadovoljni

Bili smo bolji, Pepe je zaslu`eno isklju~en
Realova nas je taktika opet razo~arala. O~ito misle da je jedini njihov na~in suprotstavljanja Barceloni u nastojanju gu{enja na{e igre. Oni igraju karakterno bolestan fudbal, rekao Gerard Pique
Svi Barcelonini fudbaleri, kao i trener Joep Guardiola, naglasak su nakon prve polufinalne utakmice Lige prvaka stavili na svoju bolju igru, a ne na isklju~enje Realovih Pepea i Mourinha. ‘’Rekao bih da smo bili superiorni Realu od prve do posljednje minute utakmice. Klju~na jest bila ~injenica da su Madri`ani ostali bez igra~a, ali u tome ne vidim ni{ta sporno. Prekr{aj za crveni karton bio je o~it. Nije jo{ gotovo, dobili smo tek prvo poluvrijeme. Moramo se pripremiti za novih vrlo te{kih 90 minuta’’, - rekao je napada~ David Villa. ‘’Realova nas je taktika opet razo~arala. O~ito misle da je jedini njihov na~in suprotstavljanja Barceloni u nastojanju gu{enja na{e igre. Oni igraju karakterno bolestan fudbal. Nisu opet htjeli igrati, nisu niti poku{avali zadr`ati loptu. Crveni karton bio je crveni karton. Pepe je vrlo o{tro u{ao u Danija Alvesa. Moglo je to zavr{iti vrlo bolno po na{eg igra~a. Nakon toga i Marcelo je preo{tro u{ao u Pedra’’, rekao je Gerard Pique, a veznjak Xavi je dodao kako je pobijedio fudbal. ‘’@elim govoriti isklju~ivo o fudbalu, a ne o Mourinhu. Odluke sudija uvijek }e se osporavati. Nije to ni{ta novo. Bilo je, me|utim, evidentno da je odluka sudije Starka glede isklju~enja Pepea bila ispravna. ‘’Imamo rezultat koji smo zaslu`ili. Bili smo ponovno superiorni. ekipa smo koja `eli igrati napada~ki fudbal i zabavljati se na terenu. U Realu se samo nadaju da }emo pogrije{iti ili zakazati. Uspjelo im je u Kupu kralja, ali ne i ovaj put.’’

Isklju~enje Pepea prelomilo je utakmicu

Reuters

Guardiola: Sre}a pa je Messi na{
Jednu je kratku izjavu, u poplavi negativnih kritika clasica u Ligi prvaka i rasprava o isklju~enju Pepea, trener Barcelone Josep Guardiola posvetio svom najboljem igra~u. ‘’Imamo sre}u da je Lionel Messi igra~ Barcelone. S 23 godine postao je tre}i najbolji strijelac Barcelone svih vremena, a ove je sezone, mislim, zabio ve} 54 gola’’, rekao je Guardiola, o~ito nehoti~no uve}av{i brojku za dva pogotka. ‘’To je ludilo! Messi sve ~ini jednostavnijim nego {to uistinu jest i na{ je glavni igra~’’, kratko je pridodao trener katalonskog kluba.

Ronaldo ogor~en na su|enje
Ljutnja i bijes osje}aji su koje su sino}, nakon poraza od Barcelone 2:0, iskazivali igra~i Reala. Ogor~en je bio i Portugalac, sunarodnjak trenera Mourinha, Cristiano Ronaldo. ‘’Uvijek ista stvar s Barcelonom. Ovo je ~etvrta uzastopna sezona da se ovo doga|a. Mourinho je u pravu - pogledajte samo {to se dogodilo s Arsenalom, Chelseajem i Interom. Barcelona je sjajna ekipa, ali ima previ{e utjecaja na i izvan terena’’, rekao je Ronaldo. Portugalac je dodao da su on i saigra~i igrali lo{ije nego ina~e, ali i da je isklju~enje bitno utjecalo na kona~an ishod. ‘’Istina je da nismo igrali dobro. Ipak, bilo je 0:0 i 11 na 11 dok nije isklju~en Pepe. Morali smo barem posti}i gol, ali ovako }e nam biti jako te{ko u Barceloni’’, zaklju~io je Portugalac.

Cristiano Ronaldo: Uvijek ista stvar sa Barcelonom

Reuters

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

SPORT

47

Iako su im Slovenci dozvolili promjenu dr`avljanstva

Preld`i} neodlu~an,
Rizvi} ne `eli dres BiH
Rizvi}eva odluka za mene je moralna i ljudska katastrofa. Pomenuo je nekakve stvari iz pro{losti zbog kojih vi{e ne `eli da igra za BiH, mada mu je to slab alibi za neigranje godinama kasnije, ka`e generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi}
Ko{arka{ki svez BiH dobio je zeleno svjetlo od KS Slovenije da mo`e nesmetano razgovarati sa Emirom Preld`i}em i Hasanom Rizvi}em o njihovom nastupu za ko{arka{ku reprezentaciju BiH na predstoje}em Evropskom prvenstvu u Litvaniji i promjeni ko{arka{kog dr`avljanstva. Me|utim, kada je generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi} li~no kontaktirao pomenute ko{arka{e uslijedio je {okantan odgovor. Naime, iako je u nekoliko navrata ponavljao da `eli da igra samo za svoju zemlju, Preld`i} je bio neodlu~an, dok je 27-godi{nji, 211 centimetara visoki Rizvi}, koji je igrao za Sloveniju na Svjetskom prvenstvu u Turskoj rekao da ne}e, bez da navede konkretne razloge za svoju odluku: “Rizvi}eva odluka za mene je moralna i ljudska katastrofa. Pomenuo je nekakve stvari iz pro{losti zbog kojih vi{e ne `eli da igra za BiH, mada mu je to slab alibi za neigranje godinama kasnije. Zbog toga mi je `ao {to takve i sli~ne ljude mi do`ivljavamo kao na{e, pre`ivljavamo njihove uspjehe kao svoje, a ustvari smo mi za njih na zadnjem mjestu“, rezignirano je kazao Mahumtovi}. No, za razliku od centra ruskog Uniksa, jo{ ve}e neugodnosti preuzrokovao je Preld`i}. Krilo Fenerbah~ea je na sva zvona govorio da }e, ako ne bude mogao igrati za BiH, biti igra~ bez reprezentacije. Sada kada vi{e nema prepreka da obu~e dres svoje zemlje, on je neodlu~an: “Nije mi ponudio nikakav konkretan odgovor, osim da }e razmisliti. Me|utim, vremana za to nema previ{e, ako se zna da je okupljanje reprezentacije i po~etak priprema za EP 20. jula u Sarajevu. Kada sam ga kasnije ponovo poku{ao dobiti, nije se javljao na telefon, ali ja se nekako romanti~arski nadam da }e ispuniti svoje obe}anje“ dodao je Mahmutovi}. , Ono {to se zna jeste da }e zvani~ne pripreme reprezentacije po~eti okupljanjem u Sarajevu 20. jula. Kada je u pitanju `enska seniorska reprezentacija, okupljanje je 15. maja, a 2. juna nastavlja kvalifikacije utakmicom protiv [vicarske.
M. ISLAMOVI]

VIJESTI

Ko{arka{ice ^elika ve~eras za titulu
Ko{arka{ice zeni~kog ^elika nalaze se na korak do kompletiranja duple krune. Za osvajanje prve titule u istoriji igranja `enske ko{arke u Zenici, odnosno do kompletiranja duple krune jer su ve} osvojili Kup, potrebno je da ve~eras na Mojmilu savladaju @eljezni~ar. Ina~e, sarajevski klub je posljednjih sedam godina dr`ao primat u prvenstvu na{e zemlje. Ove godine je to prekinuto. U slu~aju eventualnog poraza ^elika, do titule bi do{ao Mladi Kraji{nik. Ako se bude dr`alo do tradicije, ona je u posljednje ~etiri utakmice bila na strani Zeni~anki, koje pri`eljkuju i petu uzastopnu pobjedu. Igra~ice Aldijana Iri{ki} i Josipa Bura najavile su da }e sve igra~ice pru`iti maksimum i igrati timski da do|u do titule koju su zaslu`ili. Utakmica @eljezni~ar - ^elik igra se Mi. D. u 18 sati.
Hasan Rizvi}: Moralna i ljudska katastrofa Emir Preld`i}: Ne javlja se na telefon

Savez je u saradnji sa stru~nim {tabom seniorske reprezentacije zaokru`io ciklus priprema, a dogovorene su i prijateljske utakmice pred Evropsko prvenstvo u Litvaniji koje po~inje 31. augusta. “Okupljanje je 20. jula, a nakon toga slijede bazi~ne pripreme do 4. augusta. Reprezentacija putuje u Sloveniju 5. augusta, gdje }e nastupiti na Turniru {est nacija, nakon ~ega se putuje na turnir u Italiju“, kazao je Mahmutovi}. Slijedi povratak u Sarajevo 15. augusta, gdje }e se sedam dana nastaviti sa pripremama i uigravanjem. Zatim se 22. augusta ide za Njema~ku. gdje }e biti odigrane dvije prijateljske utakmice, a potom i u Francusku, odakle }e reprezentativci otputovati na EP u Litvaniju.

Plan priprema

Generalni sekretar KSBiH potvrdio je da je pri~ao i sa Goranom Sutonom koji se tako|e ne}ka. Navodno je kazao samo kako je trenutno povrije|en i da se nalazi na lije~enju u Americi, a dovodi ga se i u vezu sa igranjem za reprezentaciju Hrvatske: “Navodno ima povredu prsta. Mada, izme|u redova se mo`e zaklju~iti kako je i on za nas izgubljen.“

Odbio i Suton

Vrelina i grmljavina u polufinalu
Ko{arka{i Miami Heata i Oklahoma City Thundera plasirali su se u polufinale Isto~ne konferencije NBA doigravanja pobjedama u petim utakmicama serija. Miami je u svojoj dvorani savladao Philadelphiju 97:91 i sa ukupnih 4-1 osigurali finalne duele sa Boston Celticsima. Dwyane Wade ubacio je 26 ko{eva uz 11 skokova i sedam asistencija, dok su kod gostiju najefikasniji bili Andre Iguodala i Elton Brand sa 22 ko{a. Oklahoma City je sa 4-1 iz daljeg takmi~enja izbacila Denver Nuggetse. U petoj utakmici bilo je 100:97, ~ime je grmljavina po prvi put pro{la prvi krug od 2005. godine, kada su egzistirali u Seattleu pod nazivom SuperSonics. Thunderi }e u polufinalu Zapadne konferencije igrati protiv pobjednika serije izme|u San Antonio Spursa i Memphis Grizzliesa. Mamuze su u nakon velike drame u svom AT&T Centeru nakon produ`etka savladali Memphis Grizzliese 110:103 te tako smanjili vodstvo autsajdera na 3-2.

LIGA 6 Bosna ASA BHT do~ekuje Mladost

Pobjedom okon~ati turbulentnu sezonu
Bosna ASA BHT }e posljednju utakmicu u sezoni odigrati ve~eras u Skenderiji protiv Mladosti. Plasman u polufinale playoffa, {to je bio cilj studenata, izgubljen je u utakmici protiv Borca koja za sada ostaje jedina pobjeda u Ligi 6. U tom susretu povrijedili su se Bo`o \urasovi} i Emir Zimi}, kasnije i Filip Kru{lin, {to se pokazalo nenadoknadivim gubitkom za ekipu koja je dominantno pro{la kroz Ligu 13. Serija poraza stala je na brojci 6, a iako duel sa Mladosti nema nikakav rezultatski zna~aj ni za jedne ni za druge, `elja je da se ova turbulentna sezona zaklju~i pobjedom. “U okolnostima u kojima smo egzistirali tokom sezone vi{e se nije moglo. Ekipa je odigrala najbolje {to je mogla. Neki }e re}i da je sezona neuspje{na, za druge je ovo realan rezultat, no za mene koji sam bio unutra cijelo vrijeme je ovo maksimum koji se mogao posti}i“, kazao je trener Damir Zeljkovi}: “Gleda}emo da protiv Mladosti, koja dolazi rastere}ena, sezonu okon~amo pobjedom“ do, dao je Zeljkovi}, koji ne}e mo}i ra~unati na centra D`enana Rahimi}a, koji je povrijedio sko~ni zglob. Uta kmi ca izme|u Bo sne i Mladosti igra se u maloj dvorani Centra Skenderija u 20 sati.
M. I.

Zeljkovi}: Ekipa odigrala najbolje {to je mogla

48

SPORT

petak, 29. april 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

OSLOBO\ENJE

Bosna BH gas slavila nad Izvi|a~em

Vra`ali}: Trebali smo
pobijediti ve}om razlikom
Uvjeren sam da }emo pobijediti Banjalu~ane jer je na{a prednost iskustvo igranja u Ligi prvaka, smatra Faruk Vra`ali}, rukometa{ Bosne BHG
Rukometa{i Bosne BH gas, aktuelnih prvaka BiH, pobijedili su Izvi|a~ u Ljubu{kom u zaostaloj utakmici 15. kola Premijer lige BiH rezultatom 26:21. Prema rije~ima igra~a studenata Faruka Vra`ali}a, njegov tim nije imao ve}ih problema s osvajanjem novih bodova u prvenstvu. “Tijesno je bilo samo bilo u prvom poluvremenu kada nismo iskoristili neke svoje {anse, ali bih naglasio da smo sve vrijeme dr`ali rezultat pod kontrolom. Bila je to jo{ jedna rutinska pobjeda Bosne iako smo ozbiljno pristupili i ovom susretu. ^injenica je da smo kroz u~e{}e u Ligi prvaka imali mnogo ja~e protivnike i utakmice, tako da nam ni gostovanje u Ljubu{kom nije predstavljalo veliki problem. Mo`da smo na kraju trebali slaviti i ve}om razlikom“ ka, zao je Vra`ali}. U su bo tu bh. {am pi one o~ekuje derbi me~ u Banjoj Luci gdje }e snage odmjeriti sa dru go pla si ra nim Bor cem, a Vra`ali} ne sumnja u jo{ jednu pobjedu svog tima. “Bilo je svakakvih pri~a i tenzija iz Banje Luke na ra~un Bosne BHG, ali mi pri~amo samo na terenu. Borac ima dobru ekipu sa jakom bekovskom lini-

1. Bosna BHG 16 2. Borac 16 3. Izvi|a~ 17 4. Gora`de 17 5. Grada~ac 16 6. Sloga 17 7. Prijedor 16 8. Konjuh 16 9. Bosna Prevent 16 10. Gra~anica 17 11. Krivaja 16

16 15 12 7 7 6 6 5 5 3 3

0 0 0 2 0 2 1 2 1 2 0

0 1 5 8 9 9 9 9 10 12 13

464:345 454:384 513:431 451:444 404:416 453:458 424:486 382:438 437:465 452:521 431:477

48 45 36 23 21 20 19 17 16 11 9

jom i dobrim krilnim igra~ima, ali mi smo bolji tim. Uvjeren sam da }emo pobijediti Banjalu~ane jer je na{a prednost iskustvo igranja u Ligi prvaka ali i dobar i predan rad “ zaklju~uje , Vra`ali}. Utakmice narednog 19. kola Premijer lige BiH za rukometa{e na rasporedu su danas i sutra. Parovi i satnice su sljede}i: (petak) Prijedor - Konjuh (19), Grada~ac - Bosna Prevent (19), Krivaja - Gra~anica (19), Sloga Izvi|a~ (18.30); (subota) Borac - Bosna BHG (18). Slobodna je ekipa Gora`da.
A. K.

Studenti u subotu igraju s Borcem

Velika bruka bh. sporta

Sarajevo ostaje bez SP-a u kuglanju?
Ukoliko do|e do otkazivanja Prvenstva, Kugla{ki savez BiH ~eka petogodi{nja suspenzija i vjerovatno nemogu}nost bilo kakvih kandidatura ubudu}e za organizaciju sli~nih manifestacija
Kugla{ki savez BiH odr`ao je ju~er pres-konferenciju iz ~iste nu`de! Naime, ovo je posljednji poku{aj da se sprije~i nova bruka bh. sporta. Podsjetimo, u Sarajevu bi se od 14. do 30. maja trebaloodr`atiSvjetskoprvenstvo u kuglanju, ali kakosadastvaristoje, od toga ne}e biti ni{ta. Iako je kugla{ka staza sa osam traka u sarajevskoj Zetri skoro ve} postavljena, odr`avanje SP-a je pod velikim znakom pitanja. “Prije nego smo aplicirali za ovaj projekat, prvo smo tra`ili potvrdunadle`nihinstitucija u na{oj zemlji da }e uzeti u~e{}e i pomo}i organizaciju. I dobili smo je, od svih mogu}ih ministarstava u dr`avi, od dr`avnih pa do kantonalnih. No, kada je do{lo vrijeme da se realizuje ono {to nam je obe}ano, nai{li smo na niz, na`alost, nepremostivih problema“ rekao je predsjednik Kugla, {kog saveza BiH [eval Ba{i}. Organizacija SP-a u kuglanju ko{ta izme|u 700 i 800 hiljada KM, a sama staza ~ija je monta`a stigla u zavr{nu fazu ko{ta oko 500 hiljada KM. Ali, radovi su obustavljeni. “Ukoliko do kraja ove sedmice izvo|a~uradova ne budeupla}en avans od 100 hiljada KM, bojim se da }emo biti primorani da otka`emo SP“ kazao Ba{i}. , Do sada je na ra~un organizatoraupla}enosamo70 hiljada KM - od tog iznosa 50 hiljada KM uplatila je Vlada FBiH, a 20 hiljadaOp}inaKakanj. Svi ostali su zaKugla{ki savez BiH moli za pomo}
Foto: S. GUBELI]

kazali i jo{ se ~eka njihova akcija, a vrijeme definitivno isti~e. Ukolikodo|e do otkazivanja SPa, Kugla{ki savez BiH ~eka petogodi{nja suspenzija i vjerovatno nemogu}nost bilo kakvih kandidatura ubudu}e za organizaciju sli~nih manifestacija. Ono {to je svakako bitno spomenuti jeste da u~esnici SP-a snose sve tro{kove borav ka u Sa ra je vu, od smje -

{taja, ishrane, prevoza... “Ovo je jedna od najjeftinijihinvesticija za promociju i na{eg sporta i dr`ave. Procjenjuje se da }e profit od u~esnikaprvenstvabiti od oko 1,5 miliona KM. Ako uzmete u obzir da kugla{ka staza koja ko{ta oko 500 hiljada KM ostaje u BiH i nakon prvenstva, lako se mo`e sra~unati koliko zaista SP donosi dobrog i korisnog“ , ka`e Ba{i}.

13. maja u Skenderiji No} gladijatora III
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme FILOZOFSKI FAKULTET 1. Nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docenta za u`u nau~nu oblast ‘’Primijenjene nau~ne pedago{ke discipline’’— 1 izvr{ilac; USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijede}i poseban uslov: - da je izabran u nau~no-nastavno zvanje docenta za u`u nau~nu oblast ’'Primijenjene nau~ne pedago{ke discipline’’ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli; Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - odluku Senata Univerziteta u Tuzli o izboru u nau~no-nastavno zvanje docenta za u`u nau~nu oblast ’'Primijenjene nau~ne pedago{ke discipline’’ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci ili fotokopiju CIPS-ove potvrde prebivali{ta/boravi{ta. Prijavu na konkurs kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Ukoliko kandidat pripada kategoriji lica iz ~lana 1. Zakona o pravima boraca/branitelja i ~lanova njihovih porodica du`an je o tome prilo`iti uvjerenje nadle`nog organa. Dokazi o ispunjavanju tra`enih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Sa izabranim kandidatom zaklju~it }e se ugovor o radu na odre|eno vrijeme, a najdu`e do isteka izbornog perioda izabranog kandidata. Izabrani kandidat, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`an je dostaviti: - dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti i - uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od tri mjeseca izdato od nadle`ne policijske uprave MUP-a prema mjestu ro|enja kandidata. Opis poslova za radno mjesto po konkursu nalazi se na WEB stranici Univerziteta, www.untz.ba. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom ''Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme na radnom mjestu Nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docenta za u`u nau~nu oblast ’Primijenjene nau~ne pedago{ke discipline — ne otvaraj’’. Rok za podno{enje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Red`ovi} se protiv More opra{ta od K1
Vra}am se staroj ljubavi - boksu. Nadam se da }u uspjeti odbraniti titulu i tako se oprostiti kao nepora`en, kazao je bh. borac Adnan Red`ovi}
Bh. borac Adnan Red`ovi}, 13. maja u Domu mladih u Skenderiji, ima}e svoj opro{tajni me~ po K1 pravilima i to protiv [panca Rubena Persa More. Red`ovi} }e na borila~kom spektaklu, koji nosi naziv No} gladijatora III, a odr`ava se u oraganizaciji Kluba borili~akih sportova Gladijator, braniti titulu svjetskog prvaka u WKA federaciji po K1 pravilima protiv prvaka [panije, a uz ovu borbu bi}e odr`ano jo{ sedam zanimljivih me~eva. “I ovaj put `elimo uspje{no organizovati ovu gala ve~er, koja }e biti najbolja do sada. Predvi|eno je osam sjajnih borbi, {est u kick boksu po K1 pravilima, te dvije u MMA. Bi}e ovo prilika mladim borcima iz BiH da poka`u {ta znaju“ rekao , je Adnan Red`ovi}, ~ija }e borba biti {lager ve~eri, te ujedno posljednja u K1. “Vra}am se starojljubavi- boksu. Nadam se da }u uspjeti odbraniti titulu i tako se oprostiti kao nepora`en. Radim protiv {panskog {ampiona, koji je bio prvi izaziva~. Gledao sam par njegovih me~eva i sigurno je da me o~ekuje te`ak posao. Ipak, vjerujem da ne}e biti problema. Radim sa istim timom, trenerom Erovi}em, kao i sa dobrimsparingpartnerima, tako da o~ekujem pobjedu“ istakao je bh. borac. , Treba spomenuti da }e se 13. maja u ringu na}i i Denis Stojni} (MMA), te D`enan Poturak. Manifestacija po~inje u 20 sati uz direktan prenos na TV Hayat. Broj karata bi}e ograni~en (600), tako da svi oni koji `ele prisustovati ovoj gala ve~eri trebaju {to prije nabaviti ulaznice.
J. Li.

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

SPORT
Me|unarodni {ahovski turnir Bosna 2011.

49

[

ahovski klub Bosna po 41. put or ga ni zu je me|una ro dni tur nir Bosna 2011, a pod sloganom “Povuci pravi potez u Sarajevu“ koji }e se odr`ati u hotelu Bristol od 3. do 12. maja. Ovom manifestacijom se tradi ci onal no obi lje`ava 22. maj, dan ulaska BiH u UN. Turnir }e biti otvorenog karaktera za sve zainteresovane {ahiste i {ahistikinje iz BiH i inostranstva, a o~ekuje se preko 200 u~esnika i oko 500 posjetilaca u toku svakog dana trajanja turnira. Ukupan nagradni fond iznosi 51.000 eura, a podijelit }e se 48 nagrada. Igra}e se po {vicarskom sistemu od devet kola i primjenjiva}e se pravila {ahovske igre FIDE i bi}e prijavljen za rejtingovanje. Krajnji rok za prijavu zainteresovanih takmi~ara je 3. maj do 12 sati.

O~ekuje se preko

200 u~esnika
Turnir }e se odr`ati od 3. do 12. maja u hotelu Bristol i bi}e otvorenog karaktera za sve zainteresovane {ahiste i {ahistikinje iz BiH i inostranstva • Ukupan nagradni fond iznosi 51.000 eura, a podijelit }e se 48 nagrada

Odr`ana komemoracija Amiru Dautovi}u ju ju~er je Mi{i U Olimpijskom muze
odr`ana komemorativna sjednica u povodu smrti istaknutog sportskog radnika Amira Dautovi}a Mi{e. O liku i djelu dugogodi{njeg selektora i trenera reprezentacije Bosne i Hercegovine u strelja{tvu, koji je iznenada preminuo u Sarajevu u 69. godini, govorili su predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet Ra|o i generalni sekretar Strelja~kog saveza BiH Rasim Jakubovi}. Amir Dautovi} je ro|en 28. jula 1942. godine u Sarajevu i potje~e iz poznate strelja~ke porodice. Njegova majka Mira Luki} - Dautovi} bila je vi{estruka prvakinja i rekorderka u strelja{tvu nekada{nje SFRJ, a Mi{o se ve} u ranoj mladosti po~eo baviti ovim napornim sportom u kojem je, prvo kao takmi~ar, a kasnije kao trener i selektor postigao vrhunske rezultate. Bio je trener i saradnik i olimpijskim sportistima, kao {to su Esad \uli}, Miroslav [ipek, Zdravko Milutinovi}, Sre}ko Pejovi} i Ned`ad Fazlija, a odgojio je vrsne bosanskohercegova~ke strijelce. Jedan je od rijetkih sportista i sportskih radnika koji je u~estvovao, kao trener i selektor, na sedam olimpijskih igara. Sahrana Amira Dautovi}a obavljena je ju~er na groblju Lav.

Promocija Sarajeva i {aha
Pred sje dnik [a hov skog kluba Bosna Nusret ^au{evi} naglasio je da su poduzete sve potrebne aktivnosti za uspje{no odr`avanje ovog tradicionalnog turnira. “Svi igra~i }e imati izvanredne uslove u obnovljenom hotelu Bristol i to nas posebno raduje. Potrudili smo se da jo{ jednom organizujemo turnir internacionalnog karaktera kako bismo u Sarajevo privukli {to ve}i broj ljudi i na taj na~in promovisali grad, ali i do`ivjeli vrhunske {ahovske trenutke. Drago nam je {to smo dobili pokroviteljstvo od Bakira Izetbegovi}a, ~lana Predsjedni{tva BiH koji bi trebao povu}i prvi potez i na taj na~in sve~ano otvoriti turnir 3. maja u 14 sati“ re, kao je ^au{evi}, te istakao da su glavni pokrovitelji turnira Kanton Sarajevo i Vlada Federacije BiH, dok su supokrovitelji Grad Sarajevo i Vije}e ministara BiH. S druge strane, {ahovski velemajstor Predrag Nikoli} }e prvi put biti u funkciji direktora turnira Bosna 2011, ali }e biti i jedan od u~esnika. “Ove godine sam od [K Bosna dobio priliku da kao direktor promovi{em ovaj zna~ajni turnir, kao {to sam

Organizatori o~ekuju vrhunske partije

Foto: S. GUBELI]

Novi na~in bodovanja

Me|unarodni {ahovski sudija Mirza Miralem, koji je zamjenik glavnog sudije turnira Bosna 2011, rekao je da }e biti primijenjen novi na~in bodovanja. “U~esnici }e dobijati tri boda za pobjedu, jedan za nerije{eno i nula za poraz. Ovakav na~in bodovanja smo probali i pro{le godine i pokazalo se kao pun pogodak. Sve su partije bile izuzetno zanimljive i do kraja je bilo neizvjesno. Vjerujemo da }e i ove godine biti interesantnih dvoboja, a imena takmi~ara obe}avaju dobru borbu“, rekao je Miralem. bi}e i velemajstor Borki Predijevi}, koji je podvukao da u Sarajevu uvijek ubilje`i uspje{an nastup. “Prvi put sam na Bosnin turnir do{ao 2000. kada je gostovao najbolji igra~ svih vremena Gari Kasparov, a priliku da se takmi~im imao sam ve} ~etiri godine kasnije. Do sada sam bilje`io dobre rezultate u Sarajevu, a nadam se da }u i ovaj put imati dosta uspjeha. Radi se o turniru koji je najja~i na Balkanu, ali i mnogo {ire i drago mi je {to }e u~e{}e

ATP Challenger u Sarasoti

Borki Predojevi} vjeruje u dobar rezultat Foto: S. GUBELI]

godinama prije toga putovao po svijetu i promovisao {ah kao magi~nu igru.

Predojevi} vreba {ansu
Ovaj format otvorenog turnira me posebno privla~i jer mogu igrati svi, od velemajstora do po~etnika. Mo`da ove godine nemamo neke vrhunske svjetske igra~e, ne potcjenjuju}i vje{tinu ostalih u~esnika, ali }e ovo biti dobra prilika da se za {ah zainteresuju mladi ljudi“ rekao je Nikoli}. , Jedan od bh. predstavnika na ovom presti`nom turniru

uzeti i velemajstori Jobava Ba adur iz Gru zi je i Ni je mac Naiditsch Arkadij, koji su prvi favoriti. Ne treba zaboraviti velemajstore Ivana [ari}a iz Hrvatske i Ivana Ivani{evi}a iz Srbije koji su sjajni igra~i. Mi ostali }emo }emo iz prikrajka vrebati svoju {ansu“, istakao je Predojevi}. Na kraju treba ista}i da }e se 7. maja, kada je slobodan dan na tur ni ru, odr`ati Me|unarodno prvenstvo u brzopoteznom {ahu.
A. KRVAVAC

Amer Deli} ispao u drugom kolu
Bh. teniser Amer Deli} nije se uspio plasirati u 3. kolo ATP Challenger turnira u Sarasoti na Floridi (SAD). U 2. kolu 75.000 dolara vrijednog turnira Deli} je pora`en od Pierrea Ludovica Duclosa (487. igra~a na ATP listi) 6:3, 4:6, 2:6. U paru s ovim kanadskim igra~em najbolje rangirani bh. teniser nastavlja takmi~enje na turniru u konkurenciji dublova. U me~u za nastup u polufinalu Deli} i Dulcos sastaju se s Indijcima Siddarthom i Vamseeom Chappidijem.

Me|ureligijski susreti u Derventi

Bez malih koraka nema ni velikih
Na gradili{tu koridora 5c

Bageri po`urili niz dolinu Bosne
GRADSKI DANI TEKU

Nit’ {ta dolazi, nit’ odlazi, samo ~ovjek

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513439. IZDAJEM prazan stan, iznad Bistrika. Mob. 061/103-258. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM stan 74m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije. Mob. 061/350-688. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. PRODAJEM ku}u i jednosoban stan + dvosoban stan u centru Zenice. tel. 061/528-032. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no grijanje, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. POSLOVNI prostor 22m2, prizemlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob. 062/141-810. PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM ku}u, Ilid`a — Lu`ani, ul. [emsudina Sarajli}a, dimenzije 10 x 8 m cca 280m2. Mob. 066/906-368. PRODAJEM stan u ulici Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2, 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM prostor 50m2 u zgradi, papiri uredni i ZK uredan, cijena pristupa~na. Samo po dolasku u prostor dogovor. mob. 061/357786. PRODAJEM vikendicu na Tilavi, 2 dunuma zemlje, struja, voda, asfalt, sve 1/1. Mob. 061/810-842. PRODAJEM ku}u na moru u orebi~u RH. Mo`e zamjena za odgovaraju}u ku}u u Sarajevu. Tel. 033/207-285 i Mob. 061/542-127. PRODAJEM novu ku}u i 1000m2 oku}nice, atraktivna lokacija Rajski do — Trnovo. Tel. 226554, 062/183-507. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 zemlji{ta, mo`e i pola, potog uz parcelu, struja, voda. Tel. 033/534-179 od 18 do 21 sati. PRODAJEM apartman 46m2, II sprat u Neumu, mo`e i zamjena za stan u Sarajevu, prodajem vikendicu na Jablani~kom jezeru, 330m2, opremljena, privatna pla`a, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM u centru Gora`da lokal 114m2 i ku}u sa dva sprata, vlasni{tvo 1/1 + ljetna ba{ta i oku~nica 473m2, ku}u sa dvori{tem i vrtom u Mosta~ima — Trebinje, 209m2, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu 14.000m2 sa sru{enom ku}om, Sarajevo — Kiseljak uz sami put, dozvoljena gradnja, prodajem i razne parcele u federaciji i republici Srpskoj. Mob. 061/573-640. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, Aleja lipa, 98.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u centru Ul. Glo|ina 65m2 jednoipo iposoban. Tel. 061/206-728. PRODAJEM dvosoban stan u centru 52m2, II sprat kod Muzi~ke akademije, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/206-728. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici, III sprat. Tel. 065/021-556 PRODAJEM u Hrasnom 36m2, 65.000KM, Ul. Azize [a~irbegovi} 71m2, Alipa{ino 65m2, Dobrinja 86m2. tel. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk i ku}u na Kova~i}ima. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. PRODAJEM u strogom centru stan 90m2, V sprat, lift, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na plin. Tel. 061/908-587. PRODAJEM ku}u + poslovni prostor vi{e taxi {tanda na Ba{~ar{iji 100m2 stambenog 50m2 poslovnog. tel. 063/132-616. PRODAJEM na Grbavici — [oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742. PRODAJEM pos. prostor u centru 150m2, 180m2, N. Sarajevo 100m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru 65m2, M. Tita iznad parku{e. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan 66m2 u centru, P. Lige, IV kat. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru Vi{njik 32m2, vp. Tel. 063/990-048. PRODAJEM vi{e gra|evinske placeve od 300m2 do 5000m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM ku}u na Kova~ima 150m2 gara`a na 300m2 placa. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan na K. Brdu, Ul. Juki~eva 53m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan u centru, Ul. H. Idrizova 57m2, I kat. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan na ^. Vili, dvoiposoban stan, II kat. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan, Ul. M. Tita 121m2, 147m2. Tel. 063/990-048. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu kod Sava centra, exstra sre|en. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u kod Pazari}a-Resnik uz glavni put prema Mostaru. Tel. 065/021-556. PRODAJEM 2 hektara zemlje u Vlakovu. Tel. 061/225-164. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan u centru, ul Alipa{ina, 73m2, III sprat, cijena povoljna. Mob. 061/573640. PRODAJEM ku}u u starom gradu iznad Mahmutovca sa oku}nicom i 400m2 ba{te. Tel. 533-952. GRBAVICA, dvosoban 53m2 + balkon, eta`no grijanje, II kat, lift, po vi|enju. Mob. 061/350448. PRODAJEM zemlju sa objektima, Lukavica stadion. Mob. 061/047-960 i 033/647-462. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice pogodan za ordinaciju, I kat. Mob. 061/167-224. PRODAJEM stan u centru grada, 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. 063/589-315. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno, Grada~ac. tel. 061/145-361. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. MOSTAR — Sutina, ku}a 57m2 + terasa 24m2, vo}njak 1250m2, sve 1/1. tel. 033/215-199, 063/722-002. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. HRASNO, dvosoban stan 59m2, 1 kat, ~etverokatnica, renoviran, mo`e i namje{ten, 2.200 KM/m2. Mob. 061/555-949. N. SARAJEVO, kod hotela Bristol prodajem dvosoban stan 60m2. Mob. 065/802-361, 057/447-661. ZAGREB, stan 52m2, kod autobuskog kolodvora, mo`e za pos. prostor. Mob. 062/577-638. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157348. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net NOVI grad, ku}a sa tri zasebna stana na parceli od 400m2. tel. 033/664-775 ili 061/160-601. PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan, novogradnja. Tel. 033/227-460 i 0038521691728. DVOIPOSOBAN stan 74m2 kod doma armije i dvoiposoban stan 67m2 na Dolac malti. tel. 445-371 poslije 15 sati. PRODAJEM plac 1.380m2 sa vo}em, dra`evi}i — Kiseljak, asfalt, voda, struja, pogodno za gradnju. Tel. 200-449. GRBAVICA, dvosoban stan 53m2, I sprat, ~etvorospratnica, plin, 2.100KM7m2. Mob. 061/555-949. SRAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Ul. N. [i{i}a 17, Ko{evsko brdo, 900 eura/m2. Mob. 061/571-129. POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2+gara`a 15m2+oku}nice 45m2. Mob. 063/918-909. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. STAN centar 57m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, P. lige 66m2, 4 kat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVINSKO zemlji{te sa ku}om 1800m2 sa markicomf za gradnju objekta od 2000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. STAN M. Tita 109m2, 3 kat, potkrovlje, 200.000 KM. Mob. 061/299-911. CENTAR, M. Tita 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. ^ENGI] Vila 54m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. CENTAR 36m2, 1 kat, Ul. Labelovalencije. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad Kova~i 150m2, gara`a, na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. GRBAVICA — [oping, 83m2, V sprat, extra ura|en, ul. Asima Ferhatovi}a, 63m2, II sprat, 2 balkona. Mob. 062/156-882. PAROMLINSKA novogradnja, 99m2, V sprat, ima lift, sve extra raspored, 2.300KM/m2. Mob. 062/156-882. KU]A U Donjem Vlakovu, prizemlje i sprat, adaptirano + 1,5 dunuma ba{te, 80.000 KM. Mob. 061/079-751. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM stan, Anex, 48m2, udaljen od trolebuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508404. STANOVI: Alipa{ino polje 54, 68, 77m2, ^engi} Vila 34 i 64m2, Dobrinja 55, 68, 88m2, Marijin Dvor 39, 86, 135m2, Isto~no Sarajevo 54, 80m2, Pofali}i 40m2, Centar 125m2, Mejta{ 54m2. Mob. 061/375-787. KU]E-zemlja: Nahorevo, Poljine, Ilid`a, Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin-han, Vasinhan, Pofali}i, vikend ku}e: Pale (Potoci, Kriva~e, G. Pribanj), ku}a i 1100m2, LukavicaPrljavo brdo, 4000m2 Kasindo. Mob. 066/488818. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. MI[EVI]I, vikendica 67m2 sa 1800m2 zemlje na sun~anoj nenaseljenoj stranic, 105.000 Km. Mob. 062/332-155. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i-Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TROSOBAN stan 80m2, Ilid`a, kod Pejtona, ul. @eljezni~ka. Mob. 061/101-950. BREKA, stan 70m2, 3 sprat, I. Mujezinovi}a, 230.000 KM. Mob. 062/316-379. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno grijanje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201-228. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658.

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554.
VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM stan 49m2, Vraca, renoviran, Mob. 061/208-920 poslije 14 sati. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671737. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 58m2, 4 sprat, 2 lifta, balkon, klima, sun~an, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, garsonjera 33m2, 12 sprat, 2 lifta, ekstra pogled, 53.000 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 59m2, 7 sprat, objekat B1, odli~an pogled, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, jednoiposoban, balkon, 2 sprat, 80.000 KM, odmah useljiv. Mob. 066/801711. CENTAR, ul. Pru{~akova, trosoban stan, 85m2, I sprat, mo`e za posovni prostor, renoviran, 220.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, kod BBI-ja, 92m2, trosoban, II sprat, 2 balkona, plinsko eta`no grijanje, 245.000 KM. Tel. 066/801711. DOBRINJA, preko puta Merkatora, 70m2, I sprat, 2 balkona, plin, 110.000 KM. Tel. 066/801-711. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51m2, prizemlje, 1.650 KM/m2. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, stan u nizu, 80m2, dvije eta`e, ba{ta, sve novo, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, iza Srednjeg, plac 3.500m2, uz potok, put, struja, 17.500 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, ul. K. Kapetanovi}a, dvosoban, 54m2, XI sprat, lift, balkon, 108.000 KM. Mob. 061/702-881. STARI grad, ul. logavina, 29m2, I sprat, 65.000 KM. Mob. 061/702-881. MARIJIN dvor, jednosoban 46m2, III sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/702-881. VRATNIK, ku}a 130m2 + oku}nice 190m2 kod Gornje kapije, 150.000 KM. Mob. 061/415-787.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. HITNO mijenjam trosoban stan 100m2 kod Katedrale, za dva. Mob. 061/320-594. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM troiposoban stan na Breci, 93m2 za jednoiposoban na Breci uz doplatu. Tel. 033/202-603. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJA
BREKA, prodajem troipoiposoban stan, 94m2. Mob. 061/839-592.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a i poslovnih prostora za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor u centru Sanskog mosta, Ul. Klju~ka br. 6, povr{ine 100m2. Objekat je kompletno renoviran, klimatiziran, sa centralnim grijanjem. Idealan za banke, razna predstavni{tva, te druge djelatnosti. Mob. 061/105-485.

IZDAJEM stan namje{ten, ul. Bolni~ka, jednosoban 350 KM i dvosovan 500 KM. Mob. 061/142-704. IZDAJEM gara`u u hrasnom, kod Seleks pumpe. Tel. 033/259-590. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM jednosoban stan na Stupu, pija~na, I sprat. Tel. 065/021-556. IZDAJEM ve}u namje{tenu garsonjeru 33m2 na Dobrinji 3. Tel. 062/760-319. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan zaposlenim djevojkama ili studenticama blizu Katedrale. Tel. 062/625-163. IZDAJEM studentima namje{ten trosoban stan, ^engi} Vila, kod Merkur pijace — Otoka. 061/375-787. IZDAJEM jednosoban stan u ulici Olivera Ibrahimovi}a br. 1, Stupsko brdo. Tel. 033/470741. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Otoci. Mob. 061/917-313. IZDAJEM pos. prostor 190m2, kod porodili{ta Jezero, novo sve, pogodan za sve namjene, ima 15 parking mjesta. Mob. 061/170-254. IZDAJEM namje{ten stan, Alipa{ino polje, A faza. Mob. 061/226-353 i 061/349-669. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZNAJMLJUJEM poslovni prostor 10m2, plato Skenderija, 100 KM mjese~no. Mob. 061/170-254. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, centar, I sprat i poslovni prostor 80m2, grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812046. IZDAJEM pos. prostor 8,17m2, trg Skenderije. Mob. 061/480-207. VE]I jednosoban stan, luksuzno opremljen, parking, centar, samcima. Mob. 061/320-843. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru 64m2, II kat, 400Km+re`ije. Tel. 214-784, 061/916-429. IZDAJEM poslovni prostor 56m2, Ul. H. Kre{evljakovi}a objekat Papagajka. Tel. 535165. IZDAJEM u strogom centru povoljno poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM komforno namje{ten dvosoban stan kod Inat ku}e. Te. 061/893-703. IZDAJEM blizu trolejbuske super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II sprat, 400KM. Tel. 033/646-410. IZDAJEM jednosoban manji stan namje{ten u privatnoj ku}i poseban ulaz samcu ili samici. Tel. 033/444-843. IZDAJEM stan 74m2 u strogom centru, pogodno za kancelarije. Mob. 061/350-688.

PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{uLjubni}i, blizu ceste, cijena 105.000 KM. Mob. 066/969-387. ^ENGI] vila 53m2, 15 kat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, I sprat, ul. porodice Ribar, 59m2, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, ul. Porodice Ribar, 38m2, balnon, 2 sprat, 2.100 KM/m2 Mob. 061/415-787. RAKOVICA, zemlja kod d`amije, 2.800m2, 30 KM/m2 Mob. 061/415-787.

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
NAMJE[TAJ
TRPEZARIJSKI sto za 10 osoba, sa 8 tapeciranih stolica. Mob. 061/213-224. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM vrlo povoljno namje{taj i bijelu tehniku, iz trosoban stana. Tel. 524-588, 061/709-593. PRODAJEM ~etverodjelni regal odli~no o~uvan. Tel. 524-588, 061/709-593. PRODAJEM komplet namje{taj i tehniku trosobnog stana. Mob. 061/709-593. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. POVOLJNO prodajem bolni~ki krevet sa ormari}em, invalidska kolica i hodalicu. Mob. 061/351-748. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. VRTNA garnitura, dvije klupe i sto, kovano `eljezo. Tel. 222-610 zvati od 9,30 do 13,30 sati. PRODAJEM sliku akademske slikarke Mile \erkovi}, ulje 60 x 80cm, Stara maslina. Tel. 033/524-084. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Tel. 061/515-235. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. NOVOOTVORENA autopraonica na putu Sarajevo-Pale-petlja zaobilaznica, navratite nam. tel. 233-098, 061/221-563. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM pi{tolj Zastava M70, 7,65 kalibar, Browing, licu sa odobrenjem. Tel. 032/221258. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM Opel Vektru, 1990. god. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. godina za 15.000 KM. sa rezervnim djelovima. Tel. 058/483-561. DEAWOD Matiz, 2000 godina, registrovan do 3/2012 godine. Mob. 062/630-305. OPEL Astra, 2009. godina, u odli~nom stanju, 15.000 km. Mob. 061/312-302 poslije 2 maja. PRODAJEM Zastavu 101 registrovan u dobrom stanju, zdrava limarija, 1990. god. Tel. 062/623-131. PRODAJEM Ford Fijesta 96. god dizel povoljno 4 vrata registrovana, ispravna. Tel. 061/897-959. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Chervolet avzo 2006, 1.2, pre{ao 50.000 km, cijena 9.500KM. tel. 063/292-082. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM Citroen C2 1,4 HDI, 2005 godina, u odli~nom stanju. Mob. 061/325-801. PRODAJEM Polo dizel 1,4, 1994. godina. Mob. 061/243-923. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. AUDI jaje 1.9 TD metalik-crni, centralna brava, servo volan, elektri~ni {iber, elektri~ni podiza}i prozora, aluminijske felge, tek registrovan, cijena 5.000 KM. Mob. 061/210-576. PRODAJEM Cedi 1,4 benzin, Fiat Fiorino, 98. god. teretni, registrovan do 8/2011. Mob. 061/780-081. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Ford Fokus 1,8 turbo dizel karavan intekuler, 2001. godina. Mob. 061/913797. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700. GOLF 97, TDI, elektro paket, {iber, 4 vrata, tek registrovan. Mob. 061/928-654. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. JEFTINO prodajem u ispravnom stanju ~etiri plinska bojlera sa setovima i 40 radijatora sa ventilima. Tel. 033/203-716, 061/207-068. PRODAJEM knjige na engleskom jezikubetseleri. Mob. 062/529-878. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. ELEKTROMOTOR 4KW, 1430 obrtaja, vrlo povoljno. Mob. 061/812-233. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM grobnicu pravoslana parcela-Bare, odmah do sporedne male kapije. Mob. 062/577-638. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. HITNO potreban kuhar, kuharica sa iskustvom. Mob. 062/690-162. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNO vi{e suradnika za rad u kompaniji na podru~ju BiH. Mob. 061/105-720. POTREBAN konobar u ljetnoj ba{ti Je`. Tel. 033/650-312. TRA@I se kuharica i sobarica za period junijuli-august, restoran Kalaja-Ulicinj. Tel. +382 69 037-076. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. VKV voza~, 13 godina iskustva, tra`i posao u struci, star 34 godine. Mob. 061/949-447. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah u FBiH i RS. tel. 061/175-237. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159507. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM obveznice, devizne {tednje Jugobanke i privredne banke, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu, F BiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trekaste zavjese i harmonika vrata. Mob. 061/214-303. NJEGOVALA bih stariju osobu i ispomo} u doma~instvu. Tel. 216-559. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. RADIM molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama, sa iskustvom, ~isto i uredno. tel. 033/412-486 i Mob. 062/482-192. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510228 i Mob. 061/359-500. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. VKV STOLAR, vr{i opravke stolarije, tapiciranog namje{taja, kuhinja, plakara, roletni. Mob. 061/863-740. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilom, na more, planine, izlete itd, po cijeloj BiH i {ire. Mob. 061/222-310, +385995 730-940. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. NJEGOVALA bih stariju `ensku osobu i ispomo} u ku}i. Mob. 066/521-213. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektri instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlja automatske osigura~e i indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, 7 KM/sat, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

51

NEKRETNINE PRODAJA
VRBANJU[A, ku}a + 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM stan 100m2 kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. VOGO[]A Donja uz rijeku Bosnu, ku}a + 1.500m2 oku}nice, 160.000 m2. Mob. 061/415787. POFALI]I, ku}a, 2 sprata + 300m2 oku}nice, useljiva, 115.000 KM. Mob. 061/415-787. BREKA, ul. Ismeta Mujezinovi}a, 2 sprat, 78m2 + 2 balkona 2.500 KM/m2. Mob. 061/177556. ILID@A, Lu`ani, stan 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. VRACA, ul. Avde Smajlovi}a, 64m2, 3 sprat, potrebna adaptacija, 95.000 KM. Mob. 061/177556. MARIJIN dvor, ul. Avde Jabu~ice, 82m2, salonski stan, 1 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. LU@ANI, ku}a sa 700m2 oku}nice, 300.000 KM. mOB. 061/177-556. DRVENIJA, stan 96m2, II sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, stan 50m2, I sprat, 115.000 KM. Mob. 061/177-556. SOKOLOVI] kolonija, stan u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/177556. DEVASTIRANA ku}a, ul. Trebevi~ka + oku~nica, 80.000 KM. Mob. 062/334-371. STARI grad, ku}a sa oku~nicom, 50.000 KM, iza Hrida. Mob. 062/334-371. ZEMLJI[TE 1.360m2, Plandi{te-Ilid`a kod nove d`amije, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. SOKOLOVI] kolonija, ul. Ahmeda Ljubun~i}a 39, 3 eta`e, adaptiran, gara`a, ba{ta, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/170-254. ^ENGI] Vila, ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 57m2, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. ALIPA[INO POLJE, stan, II sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. DOBRINJA, stan, ul. Nurije Pozderca, 1 kat, 80m2, 68.000 eura, Mob. 066/801-737. MARIJIN dvor, stan kod Holidey Inna, I sprat, 106m2/2.800 KM. Mob. 066/801-737. STAN, ul. Muse ]azima ]ati}a, I sprat, useljiv, 74m2, 208.000 KM. Mob. 066/801-737. MARIJIN dvor, ul. Valtera Peri}a, I sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN na Vojni~kom polju, ul. H. Su}eske, VI sprat, 54m2, adaptiran, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Hrasnici, ul. Ejuba Sarajli}a, III sprat, 77m2/1.200 KM. Mob. 061/320-439. STAN na Alipa{inom polju, ul. Trg Zavnobiha, 77m2/1.600KM. Mob. 061/320-439. STAN na Dobrinji, ul. Vahide Maglajli}, I sprat, 37m2, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ENGI] Vila, ul. D`emala Bijedi}a, II sprat, 82m2, 1.000 eura/m2. Mob. 061/320-439. KOVA^I]I, ul. Ljubavljanska, V.P. 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVSKO brdo, ul. Zuke D`umhura, V.P., 31m2/2.000KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, stan kod katedrale, ul. Petrakijina, I sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Aerdromskom naselju, adaptiran, I sprat, 56m2, 92.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN, centar, ul. vrazova, V.P., 84m2/2.900KM, pogodan za kanvelarije. Mob. 061/320-439. STAN Centar, ul. Danijela Ozme, IV sprat, sve novo, 136m2/1.700 eura. Mob. 061/320-439. ^EMNGI] Vila, XI sprat, stan 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod skup{tine, II sprat, 86m2, 2.600KM/m2. Mob. 061/320-439. DOBRINAJ, C5, ul. Luja Pastera, II sprat, 68m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ENGI] Vila, ul. B.M. Selimovi}a, XVI sprat, 56m2, 52.000 eura. Mob. 061/320-439. HRASNO, ul. Aleja Lipa, IX sprat, 52m2/2.200KM. Mob. 061/320-439. STAN u Vogo{}i, 112m2, dvoeta`ni, III sprat, adaptiran, 1.160KM/m2. Mob. 061/320-439. PRODAJEM garsonjeru u Titovoj, V sprat, nema lift, potrebna adaptacija, 25m2/2.400KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Mejta{u, ul. Mejta{, adaptiran, visoko prizemlje, 59m2/2.800KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Behd`eta Muteveli}a, III sprat, 41m2/2.000KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. trg Nezavisnosti, II sprat, 59m2/1.700KM, adaptiran. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. trg Nezavisnosti, II sprat, 39m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Bu}a poroku, novogradnja, 2006. godina, VII sprat, potkrovni, dvoeta`ni, 87m2/1.300KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM garsonjeru u Hrasnom, ul. Antuna Branka [imi}a, XIII sprat, adaptiran, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Ciglanama, ul. Husrefa Red`i}a, luksuzanno adaptiran, sa novim stvarima, II sprat, 80m2, 290.000 KM. Mob. 065/819-136.

DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840. KOMBI prevoz putnika (7+1) kabasti otpad {uta, gra|evinski materijal. tel. 061/555-922. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160-020. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaga. Tel. 061/227-189. MATEMATIKA instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Tel. 062/713-098. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. ENGLESKI i konverzacija za osnovce i srednjo{kolce, osnovi kompjutera, programa, odr`avanje, servisiranje. Mob. 062/895-599. RADIM molerske radove. Mob. 061/156-696. INSTRUKCIJE iz turskog jezika za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. TAPETAR dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405. ^ISTIM stanove, imam dobre i pouzdane preporuke. Mob. 066/798-331. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. VODOINSTALATER opravlja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803 i 066/973-793. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. MOLER radi sve uredno i kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. MOLER dino, jednosoban stan, 200KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. ADAPTIRAMO stanove i pos. prostore, izrada projektne dokumentacije besplatna. Mob. 062/529-878.

OSTALO

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM vrlo povoljno kabinet {iva}u ma{inu. Tel. 524-588, 061/709-593. PRODAJEM skener i kolor {tampa~. Tel. 033/211-772, 061/304-467. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

ZAPOSLENJE

VOZILA

USLUGE

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% provizije. Tel. 654793. KUPUJEM zadnji most za reno 9 ili 11. Tel. 650-022, 061/251-802. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{e drage

HALID KUKAVICA
1970 - 2011. 1978 - 2011.

HIBA KUKAVICA
1986 - 2011.

ABDULIZET IZET KUKAVICA
2000 - 2011. 1975 - 2011.

[EFIK FIKO KUKAVICA
2001 - 2011.

28. 4. 2008 - 28. 10. 2011. 2008 - 2011.

FAHRUDIN ISAKOVI]

1999 - 2011.

OMER BUKVA

HILMIJA ISAKOVI]

BEHIJA ISAKOVI], ro|. TURKOVI]
Neka im dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Isakovi} i Bukva

RIFAT HADROVI]
25453

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Danas se navr{ava ~etrdeset dana od smrti na{eg voljenog

na{oj radnoj kolegici

LATIFA HAD@OVI]

MURIZA RED@OVI]A
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i smiraj. Porodice: Red`ovi}, Vejo i Kapi}
2859

29. 4. 2000 - 29. 4. 2011.

ANKICI MUJEZIN
S ljubavlju i po{tovanjem,

Kolektiv Op}inskog suda u Sarajevu
001

djeca sa porodicama
71120

Dvadeset devetog aprila 2011. navr{ava se godina od kada smo ostali bez najve}eg prijatelja, na{e majke

Dvadeset devetog aprila 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

HATID@A ZUKO, ro|. HALJKOVI]
Svaki dan si u na{im mislima i zauvijek u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. maja 2011. godine, u d`amiji Lu~evica u Ulici O~aktanum, poslije podne-namaza u 13.30 sati. Tvoji: Sanija, Suada i Samir sa porodicama
2860

MIRALEM BUZALJKO

FERDI @AGOVECU

Zauvijek ostaje{ u mislima i srcima tvojih najmilijih. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
25455

izuzetnom planinaru i odanom prijatelju Gordana i Vera
2846

USLUGE
VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani - tri zvjezdice www.villa-bianca-neum.com e-mail: info@villabianca-neum.com Telefon: 387 (0)36 884-125, Fax: 884128 NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. POVOLJNO iznajmljujemo apartmane i sobe u Neumu uz more. Tel. 036/880-888. MAKARSKA, izdajem sobe ili apartmane za vikend ili drugo, blizu pla`e i {etali{ta. Tel. 0038521611923, 00385915406089. NEUM, iznajmljujem povoljno apartmane uz more. tel. 036/884-710 i 062/970-364. VODICE — [ibenik, dva dvosobna apartmana, klima ure|aj, uz more. Povoljno. Lapenda 00385915965771.

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na na{eg prijatelja i kolegu

@ELJKA BRANKOVI]
1996 - 2011.

MIRSADA BJELANA

U subotu, 7. maja 2011. godine, u 11 sati polo`it }emo cvije}e na @eljin grob. Vole je Nina, Bilja i Braco
2861

S po{tovanjem i sjetom, kolege i prijatelji iz Komisije za poslovne prostore Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo: Adnan M., Ismeta, Ramiz, Azra, Munir, Adnan T., Dunja i Mustafa
2857

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ voljeni

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IFETA GROZDANI], ro|. ME[I]

MILAN (DRAGOMIRA) MLADENOVI]

preselila na ahiret u petak, 15. aprila 2011, u Americi u 80. godini.
preminuo 26. aprila 2011. godine.

D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 1. maja 2011. godine, poslije podne-namaza (13.30 sati) u haremu d`amije u Donjoj Puharskoj, a ukop }e se obaviti na mezarju Donja Puharska u Prijedoru. O`alo{}eni: sin Nagib, k}erka Semira, unu~ad Nerma, Ajla i Dado, brat Ejub, snahe Rada, Smaila, Munta i Hata, zet Muhamed, zaova Seka, djeveri Ilijaz i Idriz, jetrve Zuhra, Rubija i D`avida, tetke Mina i Dervi{a, te porodice Grozdani}, Me{i}, Odovi}, Falan, Halilovi} i ostala mnogobrojna rodbina, na{i dragi prijatelji i kom{ije
002

Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Dragica, sin Dragan, k}erke Jadranka i Zdenka, unuk Bojan, zet Mi{o, bra}a Milivoj i Vitko, sestre Stojana i Nika, te porodice Mladenovi}, Nikoli}, Ateljevi}, Milenkovi}, Savi}, Stankovi}, D`ida, Ivankovi}, Su~i}, Luburi}, Gudelj, Kordi}, Obradovi}, Marjanovi}, Peri{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelje i kom{ije
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a najdra`a mama, majka i punica

POSLJEDNJI POZDRAV

mom voljenom suprugu

MEVLIDA (AHMEDA) [AKOVI], ro|. BUKVAREVI]

MILANU (DRAGOMIRA) MLADENOVI]U

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom ocu

MILANU (DRAGOMIRA) MLADENOVI]U
Bio si bri`an otac, na{ najodaniji i najplemenitiji u~itelj. S ponosom, slijedi}emo Tvoje djelo i graditi poru{ene mostove `ivota. S ljubavlju i tugom, k}erka Jadranka
2851

S ljubavlju i tugom, preselila na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Aida, Azra i Seada, zet Mirsad Zvizdi}, unuke Jasmina i Amra, brat Faruk, sestra Fatima, zet Salko, snaha Semka, te porodice [akovi}, Zvizdi}, Bukvarevi}, Imamovi}, ]ajo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Olimpijska br. 3/IV.
000

supruga Dragica
2852

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka, baka i punica

VIKTORIJA SAVI], ro|. KUKI]
preminula 27. aprila 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u subotu, 30. aprila 2011. godine, u 12 sati na gradskom groblju Bare. U na{im srcima ostaje njena neiscrpna ljubav i velika ljudska plemenitost. O`alo{}eni: k}erke Gordana, Lidija i Blanka, unu~ad Davor, Manja, Una i Gregor, zetovi @eljko i Mladen, njena najdra`a rodica Marica i ostala rodbina i prijatelji
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ocu

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg prijatelja

MILANU (DRAGOMIRA) MLADENOVI]U
Bio si i osta}e{ uvijek. Sin Dragan
2852

JOZO VU^I]
29. 4. 2005 - 29. 4. 2011.

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ocu, dedi i puncu

S neizmjernom ljubavlju, tugom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Ljubica i k}erke @eljka i Antonija
2692

MEHU PURIVATRU

SALIH CAKO ^IZMI]
29. 4. 1990 - 29. 4. 2011.

MILANU (DRAGOMIRA) MLADENOVI]U
Tvoj mili lik i tvoja ljubav zauvijek }e ostati u na{im srcima.

Porodica Omerbegovi}
25451

S ponosom, ljubavlju i po{tovanjem, supruga Edina i k}erka Nina s porodicom
2850

S ljubavlju, tvoji Ateljevi}i
2852

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

AMIR MI[O DAUTOVI]

Istaknutom sportskom radniku, dobrom ~ovjeku, dragom prijatelju. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
001

Dvadeset devetog aprila 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada je preselila na ahiret na{a majka

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadeset devetog aprila 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg brata

HABIBA KRATOVI], ro|. VREBAC

SAFIJA (JUSUFA) BAJROVI], ro|. ^OLO
preselila na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka [erifa, suprug Zejnil, sin Kenan, snaha Minela, zaove D`evahira i Fatima, tetka Mulija, dajnica Zineta, teti}i, teti~ne, te porodice Bajrovi}, ^olo, Imamovi}, ^olpa, Silajd`i}, Dervi{evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Otes - Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MEHMEDA PURIVATRE

S ljubavlju, sinovi Denis i Enis, snahe Jasmina i Amela, unuci Sa{a i Aden, unuke Lejla, Maida i Ena
2831

Sestre Fatima Agi}, Hajrija Parla i Behija Filipovi} sa porodicama
2845

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

29. 4. 1986 - 29. 4. 2011.

DU[ANKU VOJVODI] POPOVI]

Draga mama,

29. 4. 2006 — 29. 4. 2011.

STEVO LATINOVI]

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
71166

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Rasema i k}erka Dunja sa familijom
2843

POSLJEDNJI POZDRAV IN MEMORIAM

dragom prijatelju i divnom ~ovjeku

JELENA BOGDANOVI], ro|. KOJI]
Danas, 7 dana nakon tvog odlaska, jo{ uvijek vlada nevjerica u bolnu istinu.

AMIRU MI[I DAUTOVI]U
Skija{ki savez BiH - Zlatko Hrnji}, Stonoteniski savez BiH - Sead Pa{i}
71103

dr. ing. TEODOR GREGORI^
Sje}anje na lijepe dane i godine provedene sa tobom ostaju u nezaboravnom sje}anju. Zauvijek tvoji: Samka, Ada i Diana
2838

Puno, puno te vole tvoja djeca. Braco, Seka, @anka i Ranko sa porodicama
25450

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Drugog maja 2011. navr{it }e se godina od kada nije sa nama na{ voljeni suprug, otac, djed i svekar

Dvadeset devetog aprila 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

MEHMED (ALIJE) PURIVATRA

ZDRAVKO DOVBENKO

Tvoja dobra djela ostaju zauvijek zapisana kod nas koji ostajemo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Safija, sin Mahir, k}erka Meliha, snaha Ne|la, zetovi Munir i Edin, unuci Naida, Hana, El{a i Tarik, praunuk Imran
25448

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: Jelena, Mladen, Igor i Vesna
2834

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak -pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZINETA (D@EMAILA) LJESKOVICA
preselila na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre Zumra i Sabaheta, te porodice Ljeskovica, Hod`i}, Plakalo, Hamzi}, Melezovi}, Topalovi}, Na{i, Smajki}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati, Ul. Umihane ^uvidine 5, Sokolovi}- Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RIZAH (UZEIRA) GANI]

RED@O (ARIFA) HUBIJAR
preselio na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 17 sati na mezarju Zbi} - Fo~anska Jabuka. O`alo{}eni: supruga Fatima, sinovi Mustafa i Nermin, k}eri Mevla, Sevda, Tifa i Nermina, sestre Sevda, Ha{a i Fata, {ure Halil, Adil i Adem, snahe Ismeta i Mirzeta, zetovi Safet, Vahid i Hakija, unu~ad, te porodice Hubijar, Baru~ija, Hati}, Guta, Zec, Tur~alo, D`afo, Aganovi}, Dedi}, Durakovi}, Ali}, Duran, Potura, Tatli}, Kadi}, Kljuno, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. Sulje Jahi}a 94, Bu~a Potok. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred fabrike „Zrak“ sa polaskom u 14 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Otoka, Ned`ari}i i Stupsko brdo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Fata, k}erka Sanela, unuka Arijana, zet Aldin, sestri~na Aida, svastike Saliha, Amira, Dika i Sabina, {ure Hajrudin i Enver, prijatelj Safet i prija Mevla, prijateljice Fikreta, Sabaha i Fata, teti} Mustafa Ganibegovi}, Nura i Erzimana, porodice Gani}, Bu~o, Im{irovi}, Hand`i}, Red`i}, Forto, Muli}, ^engi}, Imamovi}, Bucalovi}, Babi}, Zubetljak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Had`ijamakova br. 37.

Navr{ile su se dvije godine od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

000

MEHMED PURIVATRA

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Navr{ila se tu`na godina otkako je na{a draga supruga, majka i nana preselila na ahiret

^vrsto nas ve`e sje}anje na tebe i na ljubav koju si nam nesebi~no darivao. Tvoji: Safija, Meliha i Mahir
25448

[UHRA (ARIFA) TUTUND@I], ro|. HALAVA]

REMZIJA ([A]IRA) RED@EPAGI], ro|. SRDANOVI]
Draga na{a majko i vjerna suprugo,

Plav 15. 10. 1942 - 28. 4. 2010. Sydney, Australija

preselila na ahiret u srijedu, 27. aprila 2011, u 89. godini.

Pro{le su dvije godine od odlaska na{eg dragog dede

D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Husnija i Alija, k}erke Nizama i Jasmina, snahe Milka, Esmana i [a}ira, zetovi Fetah i Admir, sestra Hasnija, unu~ad i praunu~ad, sestri}i, te porodice Tutund`i}, Halava}, Ali}, Aljevi}, Salkovi}, Kalender, ^engi}, Jugovi}, Adrovi}, Kova~evi}, Hamzi}, ^elik, Karahasan, Zajko, Ore~, Velagi}, Solak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati, Ul. kunovska br. 3, Dobrinja III. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. kunovska 3), sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MEHE PURIVATRE
Na{a srca su puna uspomena na tebe koje ~uvamo sa ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji unuci: Naida, Hana, El{a i Tarik
25448

ostali smo da `ivimo u te{koj boli i tuzi sa tvojim gubitkom al’ s vje~itom ljubavi i predivnim sje}anjem na tebe, koje }emo zauvijek nositi u nama. Hvala ti na neizmjernoj brizi i pa`nji i na nesebi~noj ljubavi koju si nam pru`ila u `ivotu i sebe posvetila nama; svom suprugu, svojoj djeci i unu~adima i na{em uspjehu. Odgoj koji si usadila u nama, tvojoj djeci, nas je izveo na svijetli i pravi put i napravio ljudima koji se neizmjerno ponose tobom. Nedostaje{ nam u svakom na{em dahu, a bol i patnja za tvojim gubitkom je neopisiva. Draga majko i suprugo, svako sje}anje na tebe puni na{a srca ljubavlju, a i tugom. Ne postoje rije~i dovoljno jake da opi{u tvoj plemeniti lik i na{u bol koju osje}amo {to vi{e nisi sa nama. Zauvijek }e{ ostati voljena u na{im srcima i mislima. O`alo{}eni: suprug Bajram, sin Samir, k}erke Bela i Sanela sa familijama i najmla|a k}erka Melisa. Tevhid }e se prou~iti u Sydneyu, 30. aprila 2011. godine.
001 A

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MIRSADA (^AU[EVI]) GAJI]
29. 4. 2003 - 29. 4. 2011.

Na{oj dragoj Crnoj s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji najbli`i
2797

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, babo, dedo i svekar

TU@NO SJE]ANJE

na drage roditelje i sestru

HAD@IRED@EPOVI]

ABDULAH (FEHIMA) JA[AREVI]
preselio na ahiret u subotu, 23. aprila 2011. godine, u Njema~koj u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sinovi Amir, Amel i Admir, snahe Elvira, Saida i Enisa, unu~ad Merjem, Lamija, Sara, Amar i Ensar, bra}a Zulfo i Himzo, sestra Muniba, zet Suad, snahe Zlatka i Rasema, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, njegov Alen sa porodicom, punica Hanifa, {ure Salko i Sead sa porodicama, te porodice Ja{arevi}, \edovi}, Zametica, Ahmethod`i}, Ne{ust, Kaplan, Ribo, Ali}, Sabljica, D`ubur, ^ustovi}, Kara~i}, Had`i}, Radonja, Skopak, Murti}, Demirovi}, Turki}, Mr{o, Loji}, ^avku{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici cazinska br. 3.
000

ZEHRA (OMERA), ro|. U[TOVI]
2. 1. 1920 - 4. 11. 2010.

PA[O (SULEJMANA)
1. 8. 1915 - 15. 11. 1987.

12. 3. 1950 - 18. 9. 2010.

SEMIDA (PA[E)

U srijedu, 4. maja 2011. godine, navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga majka Zehra. O`alo{}ena porodica Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da im podari lijepi d`ennet.
25443

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

SJE]ANJE

OSMAN (MEHE) KURTOVI]

ekshumacija iz Fo~e

HAMIDA KURTOVI], ro|. CERNICA
ekshumacija iz Fo~e

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke jula 1992. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke jula 1992. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi [a}ir, Salko i Atif, k}eri [a}ira i Munira, snahe Ifeta, Mevlida i Zuhra, zet Hasan, unu~ad Adnan sa suprugom Belmom, Adis sa suprugom Senadom, Amela, Muamera, Adisa i Nerina, praunu~ad, te porodice Kurtovi}, Cernica, Sefer, Smajlagi}, Me{ak, Pacara, [ahinovi}, Saljevi}, ]ati}, Suljagi}, Mulaosmanovi}, [a~i}, Pendek, Zukanovi}, [abanovi}, Gudi}, Rikalo, Skorupan, Bukari}, Isi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici bosanskih banova br. 7.
000

FADILA DVIZAC, ro|. ZEBI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, k}erka Nisa, Selma i Imer sa porodicom
2827

29. 4. 2010 - 29. 4. 2011.

HATID@A ZUKO, ro|. HALJKOVI]
Nedostaje{ nam svaki dan. Suada i Senad sa djecom

O`alo{}eni: sinovi [a}ir, Salko i Atif, k}eri [a}ira i Munira, snahe Ifeta, Mevlida i Zuhra, zet Hasan, unu~ad Adnan sa suprugom Belmom, Adis sa suprugom Senadom, Amela, Muamera, Adisa i Nerina, praunu~ad, sestri~na Fatima, te porodice Kurtovi}, Cernica, Sefer, Smajlagi}, Me{ak, Pacara, [ahinovi}, Saljevi}, ]ati}, Suljagi}, Mulaosmanovi}, [a~i}, Pendek, Zukanovi}, [abanovi}, Gudi}, Rikalo, Skorupan, Bukari}, Isi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici bosanskih banova br. 7.
000

2656

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Dvadeset devetog aprila 2011. navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog
IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na moje drage roditelje

MATILDA TILDA KAPID@I], ro|. [ENVALD
29. 4. 2000 - 29. 4. 2011.

SENIJA SALIHAGI], ro|. HOD@I]
29. 4. 1994.

ALE SALIHAGI]
13. 4. 1982.

Jo{ uvijek nam nedostaje njena toplina, podr{ka i ljubav koju je nesebi~no pru`ala. Njeni: Muharem Bato, Ma{a, Jasna, Vesna i Buja

D@EVDE DELI]A
SJE]ANJE
2800

25435

Voljeni i po{tovani, uvijek u mom srcu i mislima. K}erka Izeta [e}erkadi} sa porodicom

Ni vrijeme koje je pro{lo, niti ono koje dolazi ne mo`e popuniti prazninu koja je ostala poslije tebe. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji: Azemira, Jasna, Ines, Fahrudin i Ned`ad
2822

PEROJEVI]

SJE]ANJE

na mog pravog i iskrenog prijatelja

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

VLATKA
16. 6. 2007.

i

ZVONKO
29. 4. 2008.

D@EVDO DELI]
29. 4. 2001 - 29. 4. 2011.

Va{a ljubav i tople rije~i su nam vje~na utjeha. Va{i: Danijela, Angela, Maria i Sini{a
2770

prvog i najuspje{nijeg direktora robne ku}e „Boska“, Banja Luka

Tvoj Mustafa Pa{agi} Mura
020

OMER [EHOVI]
29. 4. 1986 - 29. 4. 2011.

SUBHIJA [EHOVI], ro|. PAPOVI]
29. 4. 2008 - 29. 4. 2011.

IN MEMORIAM

S ljubavlju i po{tovanjem, va{a djeca
AX

STIPO GAVRANI]
29. 4. 2005 - 29. 4. 2011.

MARGARETA GRETA HALAMI]
29. 4. 2007 - 29. 4. 2011.

SJE]ANJE

Pro{lo je {est godina.. Uvijek }e{ biti dio nas, zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoja supruga i djeca s obiteljima
25429

U tuzi te se sje}amo. Zlatko i Maca
2793

SJE]ANJE

na

[TEFICA MARINOVI]
29. 4. 1991 - 29. 4. 2011.

ZDENKO MARINOVI]
7. 2. 1989 - 7. 2. 2011.

Dvadeset devetog aprila 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MIRO TUSTANOVSKI
29. 4. 1993 - 29. 4. 2011.

MUSTAFA (HIMZE) GU[O
S ljubavlju i po{tovanjem, sin Mirko
2839 2811

Obitelj

O`alo{}eni: supruga Rabija, k}erke Hanka i Tahira, zet Ned`ad, unu~ad Tarik i Selma
2809

58

PREDAH

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Interesuju vas konkretni rezultati i mogu}nost za ubrzanim napredovanjem na poslovnoj ljestvici. Va{ stav djeluje razumno, ali potrebna vam je i ne~ija ozbiljna podr{ka. Obratite pa`nju na svoj stil izra`avanja. Bez ne~ijeg prisustva osje}ate emotivnu prazninu ili `al. Te{ko vam je da izrazite svoja osje}anja i namjere pred bliskom osobom, ne{to vas sputava. Pratite svoj unutra{nji glas i potrebe, opustite se. Imate pozitivan uticaj na svoju okolinu, ideja koju propagirate potvr|uje va{u profesionalnu svijest o zajedni~kim interesima. Poku{avate da osmislite dobru strategiju i ne dozvoljavate da vas neko zatekne. Raduju vas novi doga|aji i ne~ija iskrena namjera da vam ugodi. Partner umije da vam prenese dobro raspolo`enje i emotivnu inspiraciju, prihvatite sve ono {to dobijate. Neko u vama podsti~e kreativnu radoznalost i `elju za novim saznanjem. Prihvatite korisnu ideju o poslovnoj saradnji i doka`ite svoje sposobnosti na djelu. Nema potrebe da odla`ete neku zajedni~ku akciju. Emotivno zadovoljstvo proizilazi iz susreta sa dragom osobom. Djelujete zanosno i uspijevate da privu~ete ne~iju pa`nju, {to }e dodatno uticati na va{e samopouzdanje. Neko vas navodi na pogre{an izbor i poku{ava da ograni~i va{ poslovni uticaj. Nema potrebe da ulazite u raspravu sa osobom koja koristi druga~ija mjerila vrijednosti. Dostojanstveno prihvatite trenutnu poziciju. Poka`ite dobru volju, ne mo`ete o~ekivati da sretan epilog dolazi sam po sebi. Potrebno vam je ne~ije razumijevanje i emotivna podr{ka. Izbjegavajte stresne situacije i rivalske odnose. Sumnjate u ne~ije namjere i imate lo{ predosje}aj u susretu sa odre|enim saradnicima. Nema potrebe da zaklju~ujete na osnovu prvog utiska, sa~ekajte na prigodan trenutak. Imate dovoljno iskustva da se za{titite od nekih lo{ih uticaja. Postoji osoba koja u vama pokre}e sna`ne emocije, usmjerite svoje misli ka zajedni~kim temama. U`ivajte uz blisku osobu i u privilegijama koje imate. Stalo vam je da uskladite svoje poslovne i privatne obaveze. Dovoljno ste vje{ti da ostvarite svoje interese na razli~itim stranama. Nemojte dozvoliti da vas neko nepotrebno usporava ili da remeti va{u koncentraciju. Imate pozitivan uticaj na ne~ije raspolo`enje. Poka`ite da se zajedni~ka sre}a krije u iskrenoj razmjeni osje}anja. Osje}aj pripadnosti i bliskosti donosi vrhunac sre}e. Poslovni dogovor kre}e u pozitivnom smjeru, kada postoji podr{ka i saglasnost oko uva`avanja razli~itih interesa. Va`no je da nove doga|aje prihvatite u optimisti~kom stilu, nema razloga da sumnjate u ne~ije poslovne namjere. Potrudite se da obradujete voljenu osobu na originalan na~in, dobra volja ~uda ~ini. Pratite svoju ideju vodilju koja donosi zajedni~ku radost. Na vama je da opravdate svoj poslovni ugled u situacijama koje mogu razli~ito da se protuma~e. Osmislite dobar plan, uz odre|enu dozu mudrosti sve mo`e da se podvede pod poslovni uspeh. Zadovoljstvo koje osje}ate u ne~ijoj blizini predstavlja dobar predznak. Sre}a je dosti`na, kada vas sa nekim povezuju topla osje}anja i lijepe misli koje razmjenjujete. Nema potrebe da optu`ujete druge za lo{u procjenu ili svoj poslovno-finansijski neuspjeh. Potrudite se da pravilno korigujete svoje pona{anje u skladu sa zajedni~kim interesima. Partner vje{to prikriva dio istine, {to dodatno uti~e na va{e neraspolo`enje. Ponekad nije lako dokazati istinu, ~ak i kada su sve prednosti na va{oj strani. Ali, nema razloga da odustajete. Neko nema dovoljno razumijevanja za va{e poslovne ideje. Otkrivate nove nesporazume u susretu sa saradnicima, nedostaje vam uzajamna podr{ka i razumijevanje. Sa~ekajte da vam neko zvani~no saop{ti svoju odluku o poslovnoj saradnji. Potrebno je vrijeme, da iskristali{ete svoja osje}anja i da profiltirate misli. Nemojte donositi ishitrene odluke o nekom ko vam je drag, budite strpljiviji. Nalazite se u kreativnoj fazi, ali neko nema dovoljno sluha da vam se pridru`i. Zbog razli~itih interesovanja i poslovnih pravila koja name}u odre|eni saradnici, morate da prihvatite kompromis ili utje{nu varijantu. Izbjegavajte novu ljubavnu raspravu, uzdr`ite se od glasnih komentara i kritizerskih tonova pred voljenom osobom. Budite popustljiviji vi{e nego obi~no. Neko osporava va{ uspjeh, tako da vas nepotrebno optere}uje novim test-situacijama ili dodatnim uslovima. Nemojte dozvoliti da novi poslovni nesporazumi uti~u na va{u koncepciju i na kreativno raspolo`enje. Planirajte susret sa osobom koja u vama pokre}e emotivne talase, potreban vam je pozitivan impuls. Oslonite se na snagu svojih osje}anja i na neke lijepe misli.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: f, saka, otarak, lunari, kri{om, iti, a, ozada, zar, na, mladen mari}, nekada, coli, ovolika, vim, `ile, altana, itaka, kor, c, titov veles, in, zao, injav, salona, keri, e, krilca, as.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas obla~no, povremeno sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab, isto~ni, u Hercegovini jugozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 14 do 21°C. Uve~er razvedravanje, prvo na jugu i zapadu. Sutra prije podne prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju i ponedjeljak, 1. i 2. maja, umjereno obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. U utorak poslije sun~anog jutra, prije podne naobla~enje sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom, prvo na jugu. U Sarajevu obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 16° C.

Danas }e se prete`no sun~ano zadr`ati na sjeveru Evrope. U ostalim predjelima kontinenta bi}e obla~no, mjestimi~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u [paniji. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 15 do 22°C. Danas na Balkanu prete`no obla~no, mjestimi~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 15 do 22°C. Uve~er du` jadranskog i jonskog primorja razvedravanje.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
SLJEDE]A TRI DANA
triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 17.30 i 20 sati.

petak, 29. april 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

HISTORIJSKI

JA SAM BROJ ^ETIRI

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI

RIO

avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 15.50 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

avantura, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer... po~etak u 20.45 sati.

HOW DO YOU KNOW

RIO

romanti~na komedija, re`ija: James L. Brooks, uloge: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson, Jack Nicholson, Kathryn Hahn, Mark Linn-Baker, Lenny Venito... po~etak u 18 sati.

SARAJEVO

KINA
KINOTEKA
STAZA JAGLACA
re`ija: Gregory La Cava, uloge: Ginger Rogers, Joel McCrea, Henry Travers... po~etak u 19 sati.

PU[TENI S LANCA

komedija, re`ija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer... po~etak u 16.20, 18.30, 20.40 i 23 sati.

POZORI[TA
COPPELIA
balet u 3 ~ina, povodom Me|unarodnog dana plesa, kompozitor: Leo Delibes, koreografija i re`ija: Vasiliy Medvedev, k.g. Rusija, dirigent: El{ad Bagirov, k.g. Turska, libreto: Yana Temiz i Ar thur Saint-Leon, scenografija: Dmitri ^erbad`i, k.g. Rusija, kostimografija: Amna Kunovac-Zeki}, k.g. koncer tmajstor: D`evad [abanagi}, baletmajstor: Edina Papo, inspicijent: Boris Jeli~anin, Orkestar Sarajevske filharmonije, nastupaju: Nata{a Pavlovi}, Ekaterina Vere{~agina, Mihail Mateescu, Petar \or~evski, k.g. SNG Ljubljana, Nad`a Pu{ilo / Jovana Milosavljevi}, Adnan \indo, Tomislav Pe{ut... po~etak u 19.30 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 16 sati.

BEZGRANI^NO

SANCTUM 3D

triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish... po~etak u 19, 21.15 i 22.30 sati.

akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
@ENIDBA I UDADBA
autor: Jovan Sterija Popovi}, re`ija: \ur|a Te{i}, scenografija: Dragana Purkovi} Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Danilo Popovi}, igraju: Dragoslav Medojevi}, Nata{a Ivan~evi}, Branko Jankovi}, Snje`ana [tiki}, Aleksandar Stojkovi}, Sla|ana Zrni} i Ljiljana ^eki}, po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

CINEMA CITY
SANCTUM 3D
akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 20.30 i 22.50 sati.

Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba BANJALU^KE PRI^E NA FOTOGRAFIJAMA, autora Tome Mari}a, dobitnika Plakete Grada za 2010. Rije~ je o dokumentarnim fotografijama kojima su bilje`eni zna~ajni trenuci u istoriji i razvoju Banja Luke, kao arhitektonske cjeline, njenih urbanih pojaseva, od izgradnje Banskog dvora, Hipotekarne banke, polaganja kamena temeljca za Pozori{te, Gospodske ulice, Hotela Bosna, banjalu~ke Realke, Zgrade `eljezni~arske uprave, Gradskog parka... Izlo`ba se mo`e pogledati do 5. maja.

TOR

TUZLA

BANJA LUKA

GALERIJE
akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15.25, 17.50, 20.15 i 22.40 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA

VODA ZA SLONOVE

Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
RANGO

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja oma` francuskim filmovima “novog talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka, a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela velikog formata, ra|enih u kombinovanoj tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do 21. aprila.

BLACKBOX

Izlo`ba fotografija Jima Marshalla pod na zivom “Sarajevo: Gdje ulice imaju nova imena“. Ova izlo`ba otkriva ~esto neprimjetne gradske detalje – refleksije u prozorskim staklima i vodi, zahr|ale znakove i ispucale fasade, date kroz oko (kamere) Bosanca {kotskog porijekla.

ZENICA

BIHA]

ATELJE ZEC
drama, romansa, re`ija: Francis Lawrence, uloge: Reese Witherspoon, Robert Pat tinson, Christoph Waltz, Paul Schneider... po~etak u 18 sati.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL

BOKSA^

drama, biografski, re`ija: David O. Russell, uloge: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo... po~etak u 20.10 i 22.30 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
POL
komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Mia Stallard, Simon Pegg, Nick Frost... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

UMJETNI^KA BIH

animirani, akcija, re`ija: Gore Verbinski glasovi: Johnny Depp, Timothy Olyphant, Isla Fisher, Abigail Breslin, Bill Nighy, Alfred Molina, Ned Beatty, Ray Winstone, Claudia Black, Alanna Ubach, Stephen Root, Ryan Hurst, Harry Dean Stanton, Beth Grant, Gil Birmingham... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

KINA
UNA
LEDENI UBOJICA
akcija, krimi, triler, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland... po~etak u 18 i 20 sati.

HOP

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba “Savremeno tursko slikarstvo“ iz kolekcije Centralne banke Republike Turske, za posjete je otvorena do 7. maja.

RIO 3D

VODA ZA SLONOVE

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 16.10 i 18.10 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

drama, romansa, re`ija: Francis Lawrence, uloge: Reese Witherspoon, Robert Pat tinson, Christoph Waltz, Paul Schneider... po~etak u 20 sati.

animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Dragan Mi}anovi}, Ana Sofrenovi}, Marko @ivi}, Jelena Petrovi}, Luna Lu, Ivan Ivanovi}... po~etak u 16.55 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

^OVJEK ZVANI HRABROST

OLIMPIJSKI

HOP

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 15, 17 i 19 sati.

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}, Marko Gvero, Milo{ Tanaskovi}, Danijel Kor{a, Dragoslav Medojevi}, Slobodan Te{i}, Mirka Vasiljevi}, Andjela Jovanovi}, Djurdja Vuka{inovi}, Anja Stani}, po~etak u 16, 20 i 22 sata.

vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 18.30 i 21 sat.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 29. april 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
^etvrti protokol
TRILER
Re`ija: John Mackenzie Uloge: Michael Caine, Pierce Brosnan, Ned Beatty, Joanna Cassidy

AVANTURA
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Stuart Wilson, Augie Davis, Temuera Morrison

HIT
DANA
22.55
NOVA

23.20
BHT

Sovjetski KGB napravi plan kako prokrijum~ariti elemente za nuklearnu napravu u Veliku Britaniju, montirati ih i detonirati uz ameri~ku bazu. Glavni ruski operativac je {armantni Valeri Petrofsky. On u Britaniju sti`e pod imenom James Edward Ross, a zbog savr{enog britanskog naglaska na njega niko ne mo`e posumnjati. Jedini ~ovjek sposoban osujetiti plan je John Preston, agent koji je, zbog toga {to nema dlake na jeziku, pod stalnim nadzorom svojih pretpostavljenih.

Vatreni ring 3
AKCIJA
Re`ija: Rick Jacobson Uloge: Don The Dragon Wilson, Marcus Aurelius, Timothy D. Baker, Natalie Barish, Art Camacho

Film je pun emocija, akcije i pustolovine. To je pri~a o mladom alpinistu Peteru Garettu, koji kre}e na opasan uspon na drugi najve}i vrh svijeta, K2, da bi spasio sestru Annie i njezinu ekipu. Brat i sestra otu|ili su se nakon stra{ne smrti oca tokom penjanja kada je Peter morao prerezati u`e kako bi spasio sebe i sestru. Peter se tad povukao i postao je fotograf prirode, a sestra Annie nastavila je o~ev san osvajanja vrhova svijeta. Da bi joj spasili `ivot, Peter i njegova ekipa moraju se popeti na vrh kojega se svi boje i u}i u mrtvu zonu iznad vertikalne granice izdr`ljivosti.

00.30
FTV

Dr. Johnny Wu se upetlja u veliki mafija{ki kartel oru`ja kada mu kidnapuju sina Bobbya. Kartel, osnovan od {efova podzemlja iz cijelog svijeta, postaje svjestan da ih je Johnny Wu otkrio te da na disku posjeduje puno za njih kompromitiraju}ih informacija. Oni }e u~initi sve da uhvate Johnnya i oduzmu mu disk.

FILMOVI

^eli~ni voz
AKCIJA
Re`ija: Jerry P. Jacobs Uloge: Ray Wise, Roy Scheider, DeLane Matthews

Nevjerovatno slijetanje
DRAMA
Re`ija: Dick Lowry

Jesen sti`e, dunjo moja
DRAMA
Re`ija: Ljubi{a Samard`i}

Mladenkin otac 2
KOMEDIJA
Re`ija: Charles Shyer

01.10
PINK

Zatvara se ameri~ki savezni zatvor Santa Ana i ~eka se jo{ premje{taj najokorjelijih zatvorenika. Policajci s jakim obezbje|enjem ukrcavaju petoricu zatvorenika u posljednji vagon voza Los An|eles, a njihov je cilj zatvor Redvud. Me|utim, ~im voz krene, po~inje pakao. Encovi ljudi provale u vagon i zajedno s njim pobiju sve stra`are. Luk ne `eli imati ni{ta s njima i bje`i u drugi vagon. Iznenada ko~nice otka`u, voz nezaustavljivo juri, a specijalne jedinice poku{avaju ga zaustaviti...

Pri~a o nesre}i koja se zamalo dogodila na letu izme|u Hiloa i Honolulua. Kada je avion dostigao visinu od 24.000 stopa, gornji dio kabine se odjednom otkinuo. Posada poku{ava smiriti putnike...

01.15 BHT

FILMOVI

Po zavr{etku rata Sava i Marija nastavljaju svoju ljubavnu pri~u. Idilu }e razorit Savina neima{tina s kojom se Marija ne mo`e pomiriti. Sava napu{ta rodno selo u potrazi za sre}om. Posao pronalazi kod obitelji bogatih mlinara ~ija se k}er An~ica zaljubljuje u Savu. An~icin otac nudi Savi ruku svoje k}eri, a s njom i veliko bogatstvo...

22.45 MRE@A

Georgeova i Ninina k}i Annie je u drugom stanju. Nina se veseli {to }e postati baka, no George se ne mo`e pomiriti s tim da }e postati djed. U strahu od starosti po`eli promijeniti svoj `ivot i proda obiteljsku ku}u. Kako se Nina ve} danima ne osje}a dobro, ode na lije~ni~ki pregled i ustanovi da je i ona u drugom stanju...

21.10 HRT 1

Crna ovca
KOMEDIJA
Re`ija: Penelope Spheeris Uloge: Chris Farley, David Spade, Tim Matheson, Christine Ebersole, Gary Busey

23.25
HAYAT

Najotka~enije stvorenje
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Yann Samuell

Privi|enja
PSIHO DRAMA
Re`ija: Robert Altman

Al Donnelly upravo je u sredi{tu kampanje za guvernera savezne dr`ave Washington, i sve mu ankete daju velike izglede za pobjedu. Jedina stvarna prepreka Alovu izboru jest njegov mla|i i {eprtljavi brat Mike koji gotovo na svakom koraku u~ini ne{to {to ga mo`e osramotiti. Kako bi uspio sprije~iti budu}e nepodop{tine, Al svom pomo}niku Steveu Doddsu, nalo`i da pripazi na Mikea. No, to je znatno lak{e re}i nego u~initi...

Ovo je pri~a o dje~aku Charlieju koji se zaljubljuje u ludu djevojku Jordan. Nakon {to je prona|e pijanu u podzemnoj `eljeznici, Charlie vodi Jordan ku}i. Poslije toga po~inje njegova uloga pouzdanog prijatelja koji prolazi kroz verbalna i psiholo{ka zlostavljanja. A sve u cilju da ona primjeti njegovu ljubav. Jordan ga upli}e u neobi~no i ekscentri~no udvaranje. Koliko }e testova Charlie morati pro}i da bi osvojio srce ove mlade komplicirane djevojke?

23.00 OBN

Spisateljica dje~jih pri~a i ku}anica Cathryn nagovori mu`a Hugha da odu izvan grada, u ku}u u irskoj provinciji gdje je odrasla. Hugh provodi dane fotografiraju}i dok Cathrynin unutarnji `ivot i podvojenost preuzimaju onaj realni. Podsvjesne `elje, grizodu{je, zajedni~ka pro{lost opsjedaju Cathryn te dvojica mu{karaca, pokojni mu` Rene i Marcel, prijatelj sada{njeg mu`a. Cathryn je svjesna da su njezine vizije nestvarne, tek pri~injavanja koja ju opsjedaju.

00.40 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Crtani filmovi 09.55 [kola za vampire 10.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 35. epizoda (r) 11.00 Villa Maria, igrana serija, 108. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.10 Gospo|a Barbara, igrana serija, 189. epizoda 13.00 Vjen~anje Princa Williama i Kate Middleton, uklju~enje u prenos 14.35 Crna hronika, doma}a igrana serija, 186. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, TV igra 15.55 Villa Maria, igrana serija, 109. epizoda

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 07.00 09.00 09.10 10.00 10.10 10.25 10.55 13.35 14.10 15.00 15.10 16.00 Karmelita, serija Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija U susret |ur|evdanskom festivalu Ja imam talenat, zabavni program Kraljevsko vjen~anje, direktan prenos Retrovizor Kraji{nik, svjetsko ~udo Karmelita, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Porodica Jermolov, serija Re.publika, Posavina Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica: Jagositne pustolovine, crtani film, 13. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 13. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica 12.15 Najbolje godine, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija, 36. ep. 16.53 Sport centar

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 E.T., obiteljski film 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Frenderi u BiH: Sanski most, animirana serija 09.15 Aladinove pri~e, animirana serija, 9/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 24/125 11.10 BHT vijesti 11.25 London: Vjen~anje princa Williama i Kate Middleton, prijenos 14.45 BHT vijesti 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Najbolji prijatelj, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 1/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 90/229 16.55 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 26/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 70/136 21.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 27/36 21.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 22.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.00 BHT vijesti Filmski maraton: 23.20 ^etvrti protokol, britanski igrani film 01.15 Nevjerovatno slijetanje, ameri~ki igrani film 02.40 Stranac u ogledalu, ameri~ki igrani film 04.10 Business News (r) 04.15 Pregled programa za subotu

16.30

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA 18.15

Upitnik

KVIZ 19.08

Kad li{}e pada
SERIJA 20.00

Odred za ~isto}u

Ljubav u zale|u
SERIJA 19.10

ZABAVNI PROGRAM 16.30

16.50 17.15 17.50 18.15

18.50 19.08

19.30 20.10 21.20 22.59 23.00 00.00 00.30 02.10 02.35

Federacija danas Ezel, 69. epizoda Dnevnik, najava Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 36. epizoda Dnevnik, najava Upitnik, kviz Finansijske novosti Dnevnik 2 TV Bingo show Ljubav i kazna, igrana serija, 25. epizoda Dnevnik 3, najava Na{a mala klinika, igrana serija, 61. epizoda Dnevnik 3 Finansijske novosti Vatreni ring 3, ameri~ki igrani film Federacija danas (r) Dnevnik 3 (r)

17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 TV Bingo 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.05 Va{er ta{tine, serija 22.00 Ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Filmski maraton 23.20 Volis i Edvard, film 00.55 Sveci i vojnici, film 02.25 Udar, mini serija 05.25 Muzi~ki program

16.55 Najbolje godine, serija, 45. ep. 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Crna ovca, igrani film 01.15 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.10 Crna ovca, igrani film 05.45 Muzi~ki program

16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Vox populi 23.00 Najotka~enije stvorenje, igrani film 00.10 OBN Info, informativni program 00.30 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 01.30 Tehnologija danas, specijalizirani program 02.30 OBN Info, informativni program 02.50 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 Veliki brat, reality show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 ^eli~ni voz, film

RTS
11.00 11.05 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 00.15 Vijesti Tema: Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Voljeti muziku Medijska mre`a srpske dijaspore Tito: Jedan politi~ki mit Mladi talenti Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik Evronet, dok. program (r)

RTCG
12.05 Dokumentarni program (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Drama (r) 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program (r) 14.35 Muzi~ka kutija 15.05 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Reakcija (r) 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Krugovi knji`evnosti 18.40 Sat TV 19.10 Aktuelno 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Zapis 21.00 Muzika 21.30 Pro~itaj me 22.00 Argument 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 7 TV dana 00 00 Fle{ sport 00.10 Crno - bijeli svijet 00.40 Crna Gora - u`ivo(r)

FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Tra`im djevojku, serija Prljavi seksi novac, serija Razvedeni Gari, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija O~ajne ku}anice, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Tra`im djevojku, serija Serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

UNIVERSAL
06.10 Zakon i red, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 @eljna slave, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Panduri novajlije, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV1000
06.00 Kockari, film 08.00 Pobuna u koko{injcu, film 10.00 Flert, film 12.00 Muljatori, film 14.00 I kaubojke pla~u, film 16.00 Povratak u `ivot, film

EUROSPORT
08.45 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey, live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 18.30 Eurogoals

Bostonska bra}a
FILM

20.00

Tour of Turkey
BICIKLIZAM

14.00

18.00 Mala prodavnica u`asa, film 20.00 Bostonska bra}a, film 22.00 Zerofilija, film 00.00 Slatke lutkice, film 02.00 Tropsko ostrvo, film 04.00 Gumo, film

18.40 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 23.00 Video igrice 23.30 Futsal, Futsal Cup Lisbon, Portugal, polufinale 00.30 Ekstremni sportovi 00.45 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

petak, 29. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 07.05 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.50 Roary, crtana serija 08.05 Peppa, crtana serija 08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef (r) 15.00 Najbolje godine, serija 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.20 Masterchef, reality show 22.55 Vertikalna granica, film 01.10 Tajne ljetnikovca, film (r) 02.50 Ezo TV, tarot 04.10 Ostavljena, film

63

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.05 Ikone, dok. program 11.30 Dirktan prenos ceremonije kraljvskog vjen~anja: Prince William i Kate Middleton 13.15 Biznis vijesti 13.25 Direktno sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.25 Ikone, dok. program (r) 15.25 Connect, dokumentarni program 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Portreti nacija, dokumentarni program 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Jesen sti`e, dunjo moja, film 00.50 Vijesti plus 01.10 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.20 15.10 15.25 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 21.30 21.40 23.10 23.40 01.15 02.45 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 18/25 (r) Frej`er, serija Mala Dorit, BBC 8/8 (r) Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe (r) Bajke iz cijelog svijeta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 19/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Program za djecu Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Ko{arka: Bosna ASA BH Telecom - Mladost, prenos Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo No}na ptica: Zelena, zelena trava, 13/28 Igrani film Rebus, politi~ki magazin (r) Dnevnik TVSA (r)

TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Mozaik, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

11.05 11.15 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 13.15 13.16 13.25 14.05 14.14 14.20 14.55 15.00 15.25 15.55 16.00 16.35 16.47 16.50 17.05 17.40 18.10 18.15 18.28 18.38 19.23 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.10 23.00 23.25 23.28 23.35 23.45 00.40

02.20

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Sej{eli - Otoci s blagom, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme 150 godina HAZU prijenos sve~ane sjednice Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (r) Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Dharma i Greg 2, serija Sve ~aje Ivankova, emisija pu~ke i predajne kulture ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) Iza ekrana Vijesti HAK - Promet info Putem europskih fondova Hrvatska u`ivo Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Ljubav ne poznaje granice, emisija pod pokroviteljstvom U istom loncu, kulinarski show Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 4. gardijska brigada “Pauci”, dokumentarni film Mjesec obiteljskih komedija: Mladenkin otac 2, ameri~ki film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Filmski maraton - ciklus Roberta Altmana: Privi|enja, britansko-ameri~ki film Filmski maraton

07.15 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.40 @deronja 2, crtana serija (r) 08.00 Mala TV TV vrti}: Poruka u boci Zauvjek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Zaljubljen u slatki{e 08.40 Britanska kraljevska vjen~anja, dok. film Kraljevsko vjen~anje, emisija Kraljevsko vjen~anje, prijenos Kraljevsko vjen~anje, emisija 14.50 Britanska kraljevska vjen~anja, dokumentarni film 15.50 @upanijska panorama 16.05 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin

MRE@A
07.08 07.29 16.05 17.15 20.05 22.45 Privatna policija, crtani film Zorro, crtani film Eliza, serija (r) Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Jesen sti`e, dunjo moja, film

101 dalmatinac
CRTANI FILM 07.15

Najbolje godine
SERIJA 20.00

Nijemi svjedok
SERIJA 17.15

18.13 Divlji Plamen 3, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Sej{eli - Otoci s blagom, dokumentarna serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobro do{li u nanosvijet: Nanosvjetovi i maksistrahovi, dokumentarna serija 20.55 Mu{karci na stablima 2, serija 21.40 Dnevnik plavu{e: Ljubav ne poznaje granice, emisija pod pokroviteljstvom (r) 21.50 Ljubav i rat, mini-serija 23.50 Na rubu znanosti: Zvukoterapija 00.52 Gara`a: Psihomodopop 01.22 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.24 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.54 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 TV1 22.45 Jesen sti`e, dunjo moja, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver twist 16.00 @ena politi~ara, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Biznis magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 Pismo-glava: Egipat, 3/21 14.00 Pravi spoj (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, 3/17 15.00 U fokusu (r) 16.10 Preporu~ujemo... 16.15 TV {kola (r) 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Kelj i kupus 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Kirk Daglas 20.40 Studenti, 7/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, infoprogram 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 42/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan.., 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 [to uzrokuje bolest, edukativni program 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, zabavna emisija 00.00 Poker kraljeva, film

ATV
09.45 Sirene, crtani film 10.10 Plavi zmaj, crtani film 11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Crna ovca, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
14.30 Video igrice 15.00 Futsal, Futsal kup Lisbon, Portugal Live, polufinale 16.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 17.00 Futsal, Futsal kup Lisbon, polufinale 18.30 Fudbal, AEGON kup Amsterdam, Holandija: Bayern - Kina

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Eintracht - Bayern 09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA Action 11.30 NBA Live 12.00 ATP Munchen, ~etvrtinale, direktno 19.45 Premier League News 20.00 ATP Beograd, ~etvrtfinale, direktno 22.15 NBA Live 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Estoril, ~etvrtfinale 02.00 Rugby Super League: Castleford - Leeds 03.30 Mobil 1 The Grid 04.00 Najava Premier League 04.30 NBA Live 04.45 Premier League News

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Opasan lov Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Superljudi Stena Lija Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Novi svet Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Insekti iz pakla, 2 epizode 08.00 Ja, predator 09.00 Borac sa ribama 10.00 D`inovske pande 11.00 Izgubljeni u Kini 12.00 Divlja Rusija 13.00 Ja, predator 14.00 [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode 15.00 Insekti iz pakla, 2 epizode 16.00 D`inovska riba iz Amazona 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Granica 23.00 [apta~ psima

VIASAT HISTORY
13.00 Podzemni rat 14.00 Pol Pot: Putovanje na Polja smrti 15.00 Atina: Istina o demokratiji 16.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 16.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit: Ljubav i spas u novom svijetu 19.00 @ivio Pakistan 20.00 Smrt ledenog ~ovjeka 21.00 Kolonija 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Atina: Istina o demokratiji 00.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 00.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit: Ljubav i spas u novom svijetu

ANIMAL PLANET
06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 13.10 Veterinari sta`isti 13.40 Najekstremniji 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Donald [ulc - stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Ljubitelj ajkula 21.55 Sedam smrtnih napada 22.50 Najekstremniji 23.45 Divlje i bez cenzure

Bayern - Kina
FUDBAL

18.30

20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Borila~ke vje{tine 00.00 Surf 01.00 Snuker, Sheffield, polufinale 03.30 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

Amir Rizvanovi}, predsjednik UO FK Sarajevo

Arsenijevi} i Guti}
treniraju sa prvim timom
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 29. april 2011. godine

Prvog jula u Sarajevu

uga{enom radiju
U znak sje}anja na Radio 202, u Sarajevu }e biti odr`an veliki kulturni, odnosno muzi~ki doga|aj koji priprema ekipa koja je radila na njemu

POZDRAV
Sudar vozova u Barceloni
Zvani~nici {panske `eljeznice (RENFE) saop}ili su da je 18 osoba lak{epovrije|enokada se putni~ki voz sudario s praznim vozom na stanici u Barceloni. RENFE je saop}io da su se dva vagona putni~kog voza koji je prevozio 70 putnikaprevrnulanakon{to se sudario s drugimvozom, koji je bio na stanici. [esnaest osoba preba~eno je na lije~enje u obli`nje medicinske centre, uglavnom zbog lak{ih povreda, prenosi AP. Nesre}a se desila dok je putni~ki voz po~eousporavati kako bi stao na stanici ClotArago u Barceloni.

D

a danas postoji, prvog jula bi proslavio 40 godina, a ekipa koja je radila na njemu }e na taj datum velikim kulturnim de{avanjem, muzi~kim doga|ajem, po~astiti Sarajevo u znak sje}anja na radio koji je puno vi{e bio duh i stav, nego samo medij, ka`e Arnel [ari}, (nekada{nji) novinar Radija 202, dodaju}i da }e sva ekipa sudjelovati u organiziranju tog doga|aja u Sarajevu. Osobno, njemu je 202 zna~io sljede}e: „Bio mi je hramdruga~ijegna~inarazmi{ljanja, gdje nisu bili va`ni nacionalniklju~, imena, prezimena i sli~ne stvari koje nas taru s raznoraznih medija i uveliko iz zgrade sivog doma, ve} su isklju~ivobiliva`nikvaliteta i `elja za radom. On je ve}iniljudikoji su gaslu{ali i radili na njemu biovrsta protuotrova u borbi protiv ovog svakodnevnog sivila ne samo Sarajeva nego i BiH.“ Od 2003. do 2010. vi{e od 600 ljudi (honorarno)je radilo na Radiju 202, s tim {to su samo ~etiri osobe bile u stalnomradnom odno-

su. Prevagu su odnosilistudenti i srednjo{kolci. Za njegovnovi`ivotkoji se odvija na frekvencijamaRadijaFederacije pod nazivom „202 O.P. od “ 23 do 2 sata iza pono}i, Arnel [ari} ka`e da ima svoju i dobru i lo{u stranu. „Dobra je ta da se odre|eni broj veoma kvalitetnih muzi~kih emisija uspio sa~uvati i emituje se u {iremfrekvencijskomopsegu nego prije, a lo{a je to {to je „202 O.P. bacanje pra“ {ine u o~i javnosti od RTVFBiH. Jer, njimaniti je stalo do Radija202, niti su pokazali u pro{lostiinteres za radio kao medij, a niti}e ova sada{nja{emabitiure|iva~kislobodna kao prija{nja. “ „202 O.P.“ funkcionira s jednim dijelom prija{nje ekipe

Radija 202, a dosta ostalih ~lanova posvetilo se nekim drugim medijskim poslovima ili zavr{ava studije i „bori se da sa~uva to ime kroz kulturna de{avanja koja organizuju. Radi se o r’n’r koncertima i partijima iz domena rep i elektronske muzike, koji se organiziraju sukladno mogu}nostima“, navodi [ari}, koji dodaje da je Radio 202 ukinut od „RTVFBiH ~iji predstavnici se i dan-danas vade na zakonske odredbe, a znaju}i na~in na koji oni rade i cijelu situaciju u vezi s 202, da se imalo `elje da se sa~uva i da im nije samo novac jedna jedina va`na stavka u procesu razmi{ljanja, An. [. mogao se spasiti.“

Optu`nica protiv Albine Terzi}
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicuprotivAlbineTerzi}(1972) koja se tereti za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva.Ona se tereti da je za vrijemerata u BiH kao pripadnica vojne policije HVO-a od maja 1992. godine pa do sredine jula iste godine u Od`aku, postupaju}i suprotno @enevskoj konvenciji o za{titi gra|anskih lica za vrijeme rata, sama ili skupa sa drugim pripadnicima HVO-a, u~estvovala u ne~ovje~nom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti koji su bili nezakonito zatvoreni u prostorijamaOsnovne{kole u Od`aku i u tvorniciStrolit u Od`aku. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje Sudu BiH, saop}ilo je dr`avno Tu`ila{tvo.

POSLJEDNJE VIJESTI
RISTI]U 20 A DEVI]U 12 GODINA ZATVORA U Biha}u je ju~e izre~ena presuda Lazaru Risti}u i Predragu Devi}u, dvojici od trojice osu|enih za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. Risti} je osu|en na 20, a Devi} na 12 godina zatvora. Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u nezadovoljno je presudom Predragu Devi}u i ulo`it ~e `albu Vrhovnom sudu FBiH. Tre}i sau~esnik, Petar Arseni}, priznao je krivicu za ratni zlo~in. U novembru pro{le godine osu|en je na 10 godina zatvora, prenosi FTV. UBIJENO PET MORNARA U KARA^IJU - ^etiri pripadnika pakistanske mornarice su ubijena u Kara~iju u ju~era{njem bomba{kom napadu na autobus koji ih je prevozio na posao. U tre}em takvom napadu u posljednjih nekoliko dana, ubijen je motociklista i jedan pje{ak koji su prolazili pored autobusa u trenutku eksplozije. RANIO 27 LJUDI ZA VRIJEME IZBORNE SKUP[TINE - Jedan ~ovjek je pucao iz vatrenog oru`ja na u~esnike izborne skup{tine ju~er na jugu Turske i ranio 27 osoba, od kojih dvije te{ko, javila je agencija Anadolija. Me|u ranjenima je i Refik Eryilmaz, kandidat za poslanika na op}im izborima predvi|enim za 12. juna, za Republikansku narodnu stranku (CHP).

Nevrijeme u Sjedinjenim Dr`avama

Oluje odnijele gotovo 200 `ivota
U oluji i tornadima u ameri~koj saveznoj dr`aviAlabamistradala je131 osoba, saop}ili su zvani~nici u ~etvrtak. U olujama i nevremenukoje je pogodilo {est ju`nih ameri~kih saveznih dr`ava u proteklihnekolikodanapoginule su 194 osobe. Najve}ibroj`rtavazabilje`en je u oblasti Franklin na ruralnom sjeverozapadu dr`ave, gdje je poginulo 18 osoba, sude}i po brojkama agencije za bavljenjevanrednimsituacijamaAlabame. Petnaest osoba tako|er je poginulo kada je tornado, mo`da i najve}i u historiji te dr`ave, pogodiouniverzitetskigradTuscaloosa, a 11 osoba je poginulo u oblasti Jefferson, u kojoj se nalazi Birmingham, najve}i grad u ameri~koj dr`avi Alabami. Ameri~kipredsjednikBarackObamaproglasio je vanredno stanje za Alabamu i naredio je saveznu pomo} za tu ugro`enu dr`avu. “Iako danima ne}emo mo}i znati obim {tete, nastavit }emo da nadziremo ove te{ke oluje {irom zemlje i bit }emo spremni da nastavi-

Rusija: Otkaz zbog sklonosti Medvedevu
Kremlj je otpustiosavjetnikaGlebaPavlovskogkoji je javnorekaokako bi volio da na idu}im predsjedni~kim izborima pobijedi sada{njipredsjednikDmitrijMedvedev, objavili su ruskimediji i tako jo{ jednomrazotkrilisuparni{tvoMedvedeva i ruskog premijera Vladimira Putina. ^ini se da }e predsjednik Medvedev i premijer Putin biti suparnici na predsjedni~kim izborima u martu 2012, pi{e Reuters. Iakotvrde da vladajupartnerski, njih dvojicapromovirajusvakisebe i prikriveno kritiziraju drugoga.

mopomagatistanovni{tvoAlabame i sve one koji su ugro`eni ovim olujama“ navodi Obama. , Vanrednostanje je progla{eno i u Arkanzasu, Kentakiju, Misisipiju, Misuriju, Tenesiju i Oklahomi. Meteoroloziupozoravaju da bi ove godine sezona tornada mogla da obori dosada{nji rekord iz aprila1974. kada je zabilje`eno148 tornada u 13 dr`ava. Dosad ih je prijavljenovi{e od 120, ali se taj broj brzo uve}ava, kako se olujni sistem pomjera ka istoku.

15.55

BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

SPORT
subota, 30. april

Blackpool - Stoke City
19.25
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

subota, 30. april

Zrinjski - Olimpic
20.35
FTV

Zmije i gu{teri
utorak, 3. maj
Televizija u novija doba bilje`i doga|aje koji postaju sama povijest. Nekad kao farsu, ~e{}e kao tragediju. Jer sistem vrijednosti proizveden u potro{a~koantiindividualnom dru{tvu, kakvo je ovo moderno, od Eritreje, preko Amerike, Europe do Kine i Havaja, ~ovjeku pojedincu omogu}uje tek da bude puki promatra~. Akteri historije su, obi~no, izvan njegova dosega i mo}i. Revolucije, kako se nazivaju pokreti diljem afri~kih dr`ava, u tome ni{ta ne mijenjaju. Helem, proteklih dana javnost je mogla svojim o~ima vidjeti, na desetinama i na{ih TV stanica, u vijestima, dnevnicima, specijalnim emisijama, nastavak povijesne trakavice koja nas je krvavo ko{tala, a obilje`ena je mjestom, vojnim kompleksom i lovi{tem (izgra|eno jo{ za K und K monarhije), koje je jo{ rahmetli Tito uzdigao na pijedestal rajskog mjesta (vazda se nekako u nas raj mije{a s paklom), a zove se Kara|or|evo. Tamo su nam devedesete kapu krojili Tu|man i Milo{evi}. Kako nam je na nos sko~ila, znamo svi koji smo pre`ivjeli agresiju na BiH. Na istome mjestu sastali su na{i predsjednici Radmanovi}, Kom{i} i Izetbegovi}, sa srbijanskim Borisom Tadi}em i turskim Abdullahom Gulom. Nazvali su to summitom (samit). S osmijesima broj tri, ~ak i poljupcima (zanimljivo: Gul je poljubio samo Tadi}a), sve~ano su kazali kako po{tuju svako svoga susjeda, ne pada im na pamet da se mije{aju u unutarnje poslove, a ne}e, veli Tadi}, podr`ati ni referendum o podjeli BiH (ali ne re~e zna~i li mu Dodikov ba{ to?), Turska }e pak pomagati sve susjede i prijatelje na putu ka EU i ina~e. Na{i su bili troglasni, samo ne znam kako je to odjeknulo u u{ima Borisa Tadi}a. Koji je, {to je znakovito, izjavio da }e nastojati (pa`ljivo ~itati!) razvijati odnose "i sa Federacijom BiH"! Jesam li skeptik i pokraj onako blistavih osmijeha i optimisti~nih izjava? Ja{ta sam (i sa mnom ve}i broj misle}ih Bosanaca). Koga su zmije ujedale, i gu{tera se boji. Pogotovo, {to bi rekao veliki Stjepan Mesi}, {to ni u natruhi ne bi izjave Tadi}eve o tome kako je (bosanskim) Srbima glavni grad Sarajevo (a ne Beograd, kao {to je sada). Da bi sve ostalo "reprezentativno", potrudili su se najbolji srbijanski kuhari i goste fascinirali mariniranim fileom lososa na povr}u, kremom od celera i palentom sa pe~urkama uz dresing od gro`|a, kao i popijetima od smu|a na grilovanom povr}u. Uz ribu je slu`ena iceberg salata, {eri paradajz, a kao desert jagode. Poslu`en je i vrhunski Chardonnay i crno vino Aurelius. Kamere i nisu ba{ pokazale site goste. Kao ni to je li ko {ta od u~esnika ulovio i je li isprobao stolice na kojima su Bosnu krvavo dijelili Milo{evi} i Tu|man?!

NOGOMET: LIGA PRVAKA

Barcelona - Real Madrid
16.55
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

srijeda, 4. maj

@eljezni~ar - Slavija
20.35
BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

srijeda, 4. maj

Man. United - Schalke 04
20.55
OBN

NOGOMET: LIGA EUROPE

~etvrtak, 5. maj

Revan{ polufinala
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

Rosanda Zovko, novinarka FTV-a iz Mostara

Volim snimati male ljude
• Zbog ~ega ste odabrali novinarstvo za profesiju i kako je cijela pri~a po~ela? - Rekla bih da je cijela pri~a po~ela sasvim slu~ajno. Upisala sam studij novinarstva, jer na Sveu~ili{tu u Mostaru u vrijeme kada sam ja krenula na fakultet, nije bilo studija psihologije, {to sam zapravo htjela studirati. Novinarstvo mi se u~inilo zanimljivim, odlu~ila sam po ku {a ti i ubrzo sam shvatila da nisam pogrije{ila. • Je li novinarstvo zanimanje koje Vas ispunjava? - Sada sa sigurno{}u mogu re}i da jeste. U novinarstvu sam ne{to vi{e od {est godina i u potpunosti me ispunjava. Posao koji obavljam je dinami~an, ni u jednom trenutku dosadan. Radim u studiju, ali i na terenu. Na terenu sre}em puno ljudi, stje~em nova poznanstva i prijateljstva, a rad pred kamerama u`ivo u studiju je posebna pri~a i tako|er ima brojne prednosti. U svakom slu~aju sam zadovoljna i mislim da bolje zanimanje nisam mogla izabrati. • Jeste li poku{avali raditi za druge vrste medija (tisak, radio, agencija) i {to Vas najvi{e privla~i kod televizije? - Nisam nikada. Televizija je moj prvi izbor. Dok sam studirala, to nije bilo tako. Moji izborni predmeti su bili radio i odnosi s javnosti, televizija mi je bila u drugom planu. Me|utim, stva ri su se kasnije malo druga~ije poslo`ile. Po zavr{etku studija po~ela sam raditi kao dopisnik iz Mos-

koji ~ine velika djela

Obitelj i karijera
• Na koji na~in uskla|ujete obiteljske obveze i karijeru? - Nije lako, imam dvoje djece, osmogodi{njeg sina Antonija i {estogodi{nju k}er Lanu. Te{ko je, jer je k}i dijete s posebnim potrebama i tra`i posebnu njegu, ljubav i pa`nju. Na sre}u, ljudi s kojima radim imaju razumijevanja i maksimalno mi izlaze u susret. Tu je i velika podr{ka mojih najmilijih, moja obitelj je uvijek uz mene i zajedno uspijevamo. Djeca su mi na prvom mjestu i nastojim im nadoknaditi sve vrijeme koje zbog posla nisam provela s njima. S obzirom na obiteljsku situaciju, karijera nije moj prioritet. Ali kad god je do{lo do novog televizijskog projekta, uvijek na|em na~in kako uskladiti obiteljske obveze i posao. Stvar je u kvalitetnoj organizaciji.

tara za FTV i tu sam ostala. Televizija je, po meni, kraljica svih medija, ima mnogo prednos ti, nu di mno go mo gu}nosti za napredak, a ja sam imala sre}u da sam radila s divnim ljudima koji su me i uveli u televizijske vode. Na televiziji me najvi{e privla~i voditeljski dio posla. • U kojem tipu pri~a najvi{e u`ivate? - Od samog po~etka radim u kulturno-zabavnom programu. Te me ko je obra|ujem kroz svoje priloge su lagane, uglavnom pozitivne pri~e o ljudima, obi~ajima, tradiciji. Nastojim s kamerom oti}i u svako malo mjesto u Hercegovini, snimiti pri~e o malim ljudima koji ~ine velika i dobra djela. S velikim zadovoljstvom pratim i brojne kulturne manifestacije u Mostaru. • Koje biste medijske projekte posebno izdvojili? - Sve je po~elo mojim novinarskim anga`manom u emisiji "Subo tom uve ~er" sa Segmedi nom Srnom. Kasnije sam po~ela raditi za jutarnji program, kao i u emisiji "Svako dobro, Bosno i Hercegovino" s Tarikom Heli}em i Lejlom Damad`i}. Posebno lijepo iskustvo je bilo snimanje novogodi{njeg programa prije dvije godine, zatim voditeljski anga`man na Izboru za osobu go di ne -Ve~er nja ko vom pe~atu 2009. i 2010. godine. Tu

4

by Ramo Kolar

U Dnevniku BHT1 (srijeda, ona anamo) i dalje mahe ko ku}a. Ovaj put dvije goleme: prvo, tatrljaju o Nikoli}u, radikalu zvanom Grobar, koji {trajka gla|u i prenema`e se tra`e}i izbore u Srbiji. I to rade u {pici emisije, dok Bosna grca u problemima! Potom idu jo{ dalje: afirmiraju Matiju Be}kovi}a. Mo`da "djeca" ne znaju, ili ne}e znati, ko je i {ta je sve radio (i radi) ovaj crnogorski, a srpski, "pjesnik"?! Ako ne znaju, morao im je neko kazati. Ako nije - na njegovu {tetu. Da li odgovorni na BHT1 gledaju svoje dnevnike, te{ko je kazati. Ako i gledaju, ne vide ili se pravi slijepi!

Afirmiranje Be}kovi}a?!

Na OBN poodavno ide emisija "Arhiv srca". Gostuju razni i razli~iti ljudi, ali ponaj~e{}e oni iz Srbije, koje ovdje malo ko zna i poznaje. Zato voditelj s njima prepri~ava neke privatne susrete, koji ama ba{ nikoga ne mogu zanimati...

Arhiv proma{aja

Rosanda Zovko: Na televiziji me najvi{e privla~i voditeljski dio posla

Trilogija dokumentaraca pod nazivom "Bosanski brdski konj" vrlo je dobar prilog autora Dinne Kassala na BHT1. Me|u rijetkim doma}im proizvodima ovo je jedan za koji se mo`e izre}i pohvala, jer je Kassalo, vidi se, ulo`io golem napor da napravi tri nastavka ovoga filma o kojemu }e se pri~ati na nekim narednim festivalima...

O ljudima i konjima

su i Zlatna turisti~ka ru`a u Banjoj Luci, polufinalna ve~er Melodija Mostara 2009. te pose bna emi si ja pred sam po~etak finalne ve~eri festivala, humanitarni koncert u Zetri za obnovu dje~je bolnice u Sarajevu itd. Trenutno radim kao dopisnik iz Mostara za jutarnji program. • S obzirom na to da radite za jutarnji program, je li Vam te{ko ustajati rano ujutro? - Volim dugo spavati i nije mi drago kad mi budilica zvoni u 5-5.30, ali sre}om uklju~enja u jutarnji program iz Mostara nisu svaki dan, ve} dva puta tjedno, a zadnje dvije godine nisam sama, tu je moj kolega Seid Masnica, tako da nije te{ko. Osim toga, radim s dragim ljudima, kako u Sarajevu, tako i u Mostaru. [to se voli i radi s ljubavlju, nije te{ko pa tako ni ustajanje rano ujutro. • Jeste li razmi{ljali o prelasku u Sarajevo? - U Sarajevu sam ro|ena, to je grad mog sretnog djetinjstva, tamo imam mnogo dragih pri-

jatelja, ali ipak do daljnjeg ostajem u kr{noj Hercegovini. U Sarajevu sam povremeno radila i, ukoliko budem pozvana da radim na nekom novom televizijskom projektu, vjerojatno bih pristala povremeno dolaziti raditi u Sarajevo, ali samo za potrebe snimanja, a privatno ipak ostajem tu gdje jesam. • Imate li `elju u budu}nosti raditi u informativnom programu? - U kulturno-zabavnom programu se bolje snalazim i mislim da mi je tu mjesto, ali nikad ne reci nikad. • [to biste voljeli raditi u budu}nosti? - Uz jutarnji program, u kojem namjeravam ostati, voljela bih raditi za neku turisti~ku emisiju. Mislim da je to ne{to {to ljudi vole gledati, a na{a zemlja obiluje brojnim prirodnim ljepotama koje mnogi trebaju vidjeti i kroz novinarske pri~e bolje upoznati. Vidim se i u edukativnom programu za djecu.
Jurica GUDELJ

Napor, znanje i ne{to novaca, kad se spoje, onda se dobije sportski program TV1. Ne ra~unaju}i ipak {ture nastupe u informativnim emisijama, izvadili su se, na golemo, prenose}i utakmicu najboljeg tima na planeti, virtuoza i umjetnika iz FC Barcelona (protiv vje~itog rivala Real Madrida). Tu su ekskluzivna prava na Formulu 1, koja ve} odli~no ide, te jo{ neke najave o otkupu zanimljivih sportskih doga|anja...

Sport na TV1

GDJE SU, [TA RADE...
VI[E OD MILION GLEDATELJA u BiH pratilo je finale {panjolskog kupa na programu TV1 i Mre`e, a vi{e od 14 miliona pratilo je nogometni finale Kupa kralja na Mestalli izme|u Real Madrida i Barcelone. Evropska agencija za pra}enje gledanosti Marca navodi kako je to najgledaniji finale Kupa kralja u historiji, kao i najgledaniji televizijski prijenos dosad u 2011. godini. Onih milion u BiH prona{la je agencije Rejting, {to je samo dio istra`ivanja koje je TV1 naru~io od Agencije s ciljem provjere gledanosti svojih, ali i programa Mre`e, kao i samih navika bh. gledalaca... FESTIVAL DJE^IJE PJESME LINO FEST }e se ove godine odr`ati 21. maja/svibnja u Bosanskom kulturnom cen tru u Sa ra je vu. Te ma de ve tog dje~ijeg festivala je "Stolje}a pri~aju glazbom". Lino Fest ima za cilj kroz pjesmu educirati djecu o glazbenoj povijesti, razvijanju glazbenih, kreativnih i intelektualnih sposobnosti djeteta. Organizira ga udruga Libertas... 5

Na Mre`i i TV1

Nakon 20 godina

Dino Merlin na TV Beograd

Kraljevsko vjen~anje u`ivo
U`ivo, zahvaljuju}i TV1 i Mre`i, i gledatelji u BiH }e mo}i pratiti vjen~anje stolje}a. Kate Middelton i princ William 29. aprila izgovorit }e sudbonosno da. Kako }e izgledati ceremonija vjen~anja, prvi bra~ni poljubac, ko }e biti uzvanici, {ta }e obu}i mladenci i gosti, {ta }e se jesti te kako }e biti ure|ena Buckinghamska pala~a, vidjet }e se u direktnom prenosu. Jedan od najspektakularnijih i zasigurno najgledanijih doga|aja godine, glamurozno kraljevsko vjen~anje, na programu je u petak s po~etkom u 11.30 sati. U petak, 6. maja, u 17.35 BHT1 prikazuje emisiju „Balkanskom ulicom“ u kojoj je , gost - Dino Merlin, na{ ovogodi{nji predstavnik na pjesmi Evrovizije. Poslije 20 godina, ovo je njegov prvi intervju za Televiziju Beograd, u kojem je, po vlastitom priznanju, prvi put za neki medij govorio i o najintimnijim emocijama i doga|ajima za koje se ne zna ni u Sarajevu, „u kojem sve se zna“ Emisija „Balkanskom uli. com“ nije interesantna samo zbog toga {to je gost jedna od najve}ih zvijezda na prostoru biv{e Jugoslavije ve} i zbog toga {to je to gotovo romaneskna pri~a o odrastanju u radni~koj porodici, odlasku oca od ku}e, godinama besparice, snovima, borbi za egzistenciju porodice kada se o`enio u 21. godini, dokazivanju ~ar{iji i samom sebi, i bolu u trenutku kada ima{ sve, a nisi sretan. Oni koji vole muziku Dine Merlina u`ivat }e i u duhovitim pri~ama sa Ba{~ar{ije i terase hotela Evropa i onim koje je Dino autorki Vesni Dedi} ispri~ao sa suzama u o~ima.

Ameri~ka igrana serija

Novi `ivot
Od 3. maja FTV po~inje emitirati ameri~ku igranu seriju „Novi `ivot“ u 13 epizoda, a emitira se u 13.05 sati od ponedjeljka do petka. Si`e pri~e ka`e da, nakon {to je svojih petnaest godina

`ivota provela mijenjaju}i udomitelje u Portlandu u Oregonu, Lux je odlu~ila preuzeti kontrolu nad svojim `ivotom i postati emancipirana tinejd`erka... U glavnim ulogama: Kerr Smith, Austin Basis, Britt Robertson, Shiri Appleby, Kristoffer PolahaScenarij: Patti Carr, Lara Olsen. Re`ija: Jerry Levine

Dva smo svijeta razli~ita

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV
Jasemin je u panici jer Mehmet zna da ona ima dijete. Sava{ ne mo`e bez Jasemin. Nazan sviju iznena|uje kada u posjetu do|e izaslanik potencijalnog mlado`enje. Bora misli da je izgubio Nazan i ponovo se okre}e ka Sevgi. Nakon iznenadnog razlaza Sava{a i Jasemin, D`em po~inje sumnjati u Nadju. Mustafa nastavlja porodici zadavati nevolje. ^i~ek vi{e ne mo`e izdr`ati maj~in pritisak da spava sa Sava{om. Sava{ ne mo`e da odustane od svoje ljubavi prema Jasemin. ^i~ek saop{tava pred svojom svekrvom i Ahmetom Moranom kako }e se ona i Sava{ razvesti i to odjekne poput bombe u ku}i. ^i~ekin otac Ahmet Moran prijeti Sava{u da }e zapo~eti krvnu osvetu, ukoliko pristane da se razvede od ^i~ek. Sava{ je iznena|en ^i~ekinom hrabro{}u, ali joj kao prijatelj poku{ava objasniti da tvrdoglavo suprotstavljanje njenom ocu mo`e biti samo kontraproduktivno. Jasemin je u panici jer joj se majka ne javlja na telefon. [ahnur je zate~ena Mustafinim zlo~inom. Mustafinu krivicu za zlo~in nad nevinim mladi}em Ahmet Moran koristi kao sredstvo kojim }e ucijeniti Sava{ovu porodicu. [ahnur razgovara sa Palom i primorava ga da istinu oko Mustafinog zlo~ina mora kriti od Sava{a. Svjestan da je ve} jednom iznevjerio svoga sestri}a, Pala je rastrzan izme|u svoje manipulativne sestre, te joj saop{tava da }e re}i Sava{u istinu. Da bi spasila svog najmla|eg sina, [ahnur ne preza ni od prijetnji upu}enih njenom bratu Pali. D`em prekida sa Nadjom i napu{ta Istanbul. Jaseminin nekada{nji zaru~nik Mehmet dobija va`an polo`aj u Sava{ovom holdingu. Sava{ ne mo`e da podnese bol zbog rastanka od svoje ljubavi i dolazi na vrata Jasemin. Ona se ne mo`e oduprijeti Sava{evoj ljubavi i u velikoj je nedoumici. ^i~ek o~ekuju trenuci puni napetosti kad na povratku iz {kole ugleda pred sobom oca Ahmeta. Dok se Jasemin raduje zbog povratka starog agencijskog klijenta, Sevgi je jako neraspolo`ena. Lejla se silno protivi tome da Jasemin i Sava{ ponovo budu zajedno. [ahnur zadu`uje ~ovjeka koji }e otkriti ne{to lo{e u Jasemininom `ivotu. [ahnur koja posustaje pred Ahmetovim pritiscima da prevoze narkotike, dolazi u `estok sukob sa bratom Palom. Jasemin u Sava{ovom holdingu nailazi na stra{an prizor. Nakon jedne `estoke sva|e sa [ahnur, u kojem ona prijeti Pali da }e krivicu za ubistvo nedu`nog mladi}a svaliti i na njegovog sina, Pala do`ivljava sr~ani udar i hitno biva preve`en u bolnicu. Za to vrijeme, Sava{ i Jasemin provode nezaboravne trenutke daleko od svojih porodica. Novonastala situacija sa Palinom bole{}u uveliko remeti planove Ahmeta Morana oko prevoza droge...

26. 27.

Osvojiti Nataliju
Peta epizoda sve gledanije doma}e serije „Dva smo svijeta razli~ita“ na TV1 i Mre`i je u subota (20.10), a repriza u nedjelju (17.25/20.55). Epizoda je naslovljena sa „Iz Rusije s ljubavlju“. Delegacija ruskog Carskog pozori{ta dolazi u posjetu Gradskom pozori{tu. Fadil na sve na~ine `eli osvojiti Nataliju Petrovnu, njihovu najve}u glumicu. Problem je {to iste namjere ima i predsjednik stranke. Josip i Bahra na sve na~ine poku{avaju pokvariti Fadilove planove...

Pusto na Zelengori
Trebova je dio planine Zelengore. Ka`u da je bila najve}e katunsko naselje u biv{oj Jugoslaviji. Na njene prostrane pa{njake, sto~ari-nomadi iz Fo~e, Tjenti{ta, Gora`da, Rudog, Vi{egrada, Kalinovika, Trnova... izvodili su svoja stada. Pri~aju da je vi{e od pet stotina bosanskih brdskih konja olak{avalo i uljep{avalo nomadski `ivot na Trebovi. Danas na ergeli konja Planido u Sloveniji ima vi{e bosanskih brdskih konja nego na Trebovi. BBK je u{ao u Evropsku uniju prije Bosanaca i Hercegovaca. Nostalgi~na pri~a, tre}i zavr{ni dio serijala, kako Mujo kuje konja po mjesecu (BHT1, subota, 22.45). Producent i urednik: Dinno Kassalo

Bosanski brdski konj

28.

29.

30.

Jugoslavenska reprezentacija
Subotom, od 20.10 sati, Federalna televizija }e emitirati dokumentarne filmove koji za svoju temu imaju nogomet, u naj{irem zna~enju tog pojma. Te pri~e }e se baviti nogometom, kako na terenu tako i van njega: na stadionima, tribinama, oko stadiona, u politici, u raspadu dr`ava. Prvi od tih filmova je „Posljednja jugoslavenska reprezentacija“ redatelja Vuka Jani}a. Dokumentarni film koji kroz prizmu raspada Jugoslavije prati i raspad jedne Ivica Osim od najperspektivnijih svjetskih nogometnih generacija, `ivotne sudbine i razmi{ljanja nogometa{a, koji su se uslijed raspada dr`ave i rata na{li ne samo na suprotnim stranama nogometnog terena nego i druga~ijih pogleda na svoje nekada{nje mjesto u ''reprezentaciji''. Tako pratimo Ivicu Osima, Zvonimira Bobana, Dejana Savi}evi}a, Zlatka Vujovi}a, Sini{u Mihajlovi}a... FTV }e emitirati i dokumentarni film „]iro“ reditelja Ivana @ivkovi}a o treneru svih trenera - Miroslavu ]iri Bla`evi}u.

Dokumentarni serijal FTV-a

9

SU
23.15
BHT

30. april 2011.
BHT FTV
05.25 Vjenčanje Princa Williama i Kate Middleton, snimak 08.25 Vijesti 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.00 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Revolucija, ameri~ki igrani film 13.45 Vijesti 13.55 Ljubav i kazna, igrana serija, 21, 22, i 23. epizoda 16.55 Nadreality Show, zabavni program, 11. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija 09.24 Muzika za djecu 09.30 ^arli i Mimo, crtana serija 09.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.52 Muzika za djecu 10.00 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.25 U susret \ur|evdanskom festivalu 10.40 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 11.20 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 08.00 BHT vijesti Pregled programa za djecu (r) 08.10 Uradi sam, uradi sama 08.15 [kola filma, igrana serija, 1/26 08.40 Frogs and Toads, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 27/36 (r) 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 12.00 BHT vijesti

Ljubav i bijes
DRAMA

Postariji trgovac Simeon o`enio se mladom pekarevom k}eri. Kada se nakon svadbene no}i vratio s puta, u nju kao da je u{ao "bijes": pomahnitala je i odbija ga primiti u bra~nu postelju. Dok ona pri~a {to ju je spopalo, Simeonovo lice se izobli~uje i pretvara u zastra{uju}u masku. Kada dervi{i poku{aju iz nje istjerati ne~astivog, njezino se tijelo odi`e od zemlje i lebdi u zraku.
Re`ija: Bakir Tanovi} Uloge: Merima Isakovi}, Viktor Star~i}, Adem ^ejvan, Dragomir Bojani} Gidra, Dara ^aleni}

01.20 plavetnilo FTV

Veliko

ROM. DRAMA

Enzo i Jacques se poznaju ve} du`e vrijeme. Upoznali su se u djetinjstvu na mediteranu. Ono {to im je bilo zajedni~ko jeste ljubav prema ro nje nju. Je dnog da na Jacquesov otac, ronilac, pogine u moru. Nakon incidenta Enzo i Jacques izgube kontakt. Godinama kasnije, Johanna, mlada slu`benica u za{titarskoj agenciji odlazi u Peru. Tamo sre}e Jacquesa koji radi za grupu nau~nika. On roni u hladnoj vodi a nau~nici prate njegovo fizi~ko stanje koje vi{e li~i na delfinsko nego li ljudsko. Johanna ponovo sre}e Jacquesa u Italiji, na takmi~enju ronilaca gdje se on natje~e protiv Enza.
Re`ija: Luc Besson Uloge: Jean Reno, Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Griffin Dunne, Paul Shenar, Sergio Castellito, Jean Bouise

Obalska stra`a
SERIJA

Greh njene majke
12.15
SERIJA

U orlovom gnijezdu
ZABAVNI PROGRAM 20.15

21.10

14.05
PINK

Orkanski visovi
ROMANTI^NA DRAMA

Hindli i Keti su sinovi bogata{a Ern{oa, dvoje razma`ene djece koji `ive bezbri`nim, lagodnim `ivotom. Sve }e se promijeniti kada jednog dana njihov otac ku}i dovede siro~e s ulice, dje~aka Hetklifa. Njihov otac }e zavoljeti prido{licu i posvetiti mu vi{e pa`nje nego vlastitoj djeci. To se nimalo ne}e svidjeti Hindliju kojeg izjeda ljubomora. S druge strane, Keth i Hetklif sve se vi{e zbli`avaju. Nakon o~eve smrti Hindli }e izbaciti Hetklifa na ulicu. Ali to ne}e sprije~iti Keti u odlasku za svojom prvom, jedinom pravom ljubavi. Njen }e odlazak pokrenuti slijed doga|aja koji }e rezultirati tragi~nom nesre}om.
Re`ija: Peter Kosminsky Uloge: Ralph Fiennes, Juliette Binoche

12.15 Obalska stra`a, igrana serija, 55/61 13.05 London: Vjen~anje princa Williama i Kate Middleton, snimak 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Blackpool - Stoke City, prenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.10 Andrea Doria: Potonula istina, strani dokumentarni program, 2/2 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet, Premijer liga BiH: Zrinjski - Olimpic, prenos 21.30 Ezel, igrana serija, 71/136 22.30 BHT vijesti 22.45 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj, 3/3 23.15 Ljubav i bijes, doma}i igrani film 00.45 [angajsko iznena|enje, film

17.24 Dnevnik, najava 17.25 Ezel, igrana serija, 70. epizoda 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 15. epizoda, IV sezona 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Posljednja jugoslovenska reprezentacija, dokumentarni program 21.10 Greh njene majke, igrana serija, 13. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 62. epizoda 23.00 Dnevnik 3 23.15 Klub ~italaca, no}ni show program, 1. dio 23.45 Sestra Jackie, igrana serija, 5. epizoda 00.15 Klub ~italaca, no}ni show program, 2. dio 01.20 Veliko plavetnilo, francuski igrani film

12.20 Samo pjesma zna, muzi~ka emisija 13.20 Gastronomad, pa{teta od pile}e |igerice 13.35 U orlovom gnijezdu 14.25 Ja imam talenat, show program 15.30 Film 17.20 No limit, muzi~ka emisija 17.45 Za. druga, emisija za mlade 18.10 Zemlja vi|ena o~ima neba, dok. serijal 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 U orlovom gnijezdu, zabavni program 21.00 Misterije pravog [erloka Holmsa kraljevstvo kostiju, serijski film 22.40 Vijesti 22.50 Ja imam talenat, specijal 23.30 Prislu{kivanje, serija 00.20 Misterije pravog [erloka Holmsa kraljevstvo kostiju, serijski film 01.50 Za.druga

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30 08.55 09.40 10.45 11.58 12.00 13.00 13.25 Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film Graditelj Bob, crtani film @ablja patrola, crtani film Hlapi}eve nove zgode, crtani film Lijeni grad, crtani film Garfield, crtani film Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija Autoklub Moje dvori{te, informativni program

30. april 2011.
OBN
07.10 Gerald McBoing, crtani film 07.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.00 Mixmaster, crtani film 08.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Ke~eri, zabavni program 09.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, kriminalistik~ka serija

PINK
06.00 David i Golijat, film 08.00 Put u El Dorado, film 10.00 Grand hitovi, muzi~ki program 11.00 Arena B-13, talk show 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Orkanski visovi, film 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija

SU

22.05
MRE@A

Slu~aj Pelikan
TRILER

Ubistva dvojice sudaca vrhovnog suda izazvala su buru nezadovoljstva javnosti, no istra`ni organi tapkaju u mraku pa se ~ini kako }e se po~initelji izvu}i. Fakultetski profesor prava, koji je prije nekoliko godina jednom od ubijenih bio asistent, od svoje studentice, istovremeno i ljubavnice, Darby Shaw dobija izvje{taj koji istra`uje mogu}u pozadinu ubojstava te ukazuje na potencijalne krivce, odnosno naru~itelje. No ono {to se ispo~etka ~inilo tek briljantno izvedenom fakultetskom vje`bom studentice pretvara se u pravu no}nu moru nakon {to profesor izvje{taj preda prijatelju koji radi u FBI-ju...
Re`ija: Alan J. Pakula Uloge: Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, Tony Goldwyn, William Atherton

21.50
NOVA

Ghost Rider
AKCIJA

Garfield
CRTANI FILM

Lonci i poklopci
09.40
KULINARSKI SHOW 10.45

Show time
ZABAVNA EMISIJA

17.00

14.00 ]ao, inspektore, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.35 Sport centar 16.40 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 17.52 Vremenska prognoza 17.55 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 38. ep. 21.00 Voli me do bola, zabavni program 22.00 Hajde da se volimo 2, igrani film 23.45 Sport centar 23.50 Sieena, igrani film 01.30 Vremenska prognoza 01.58 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 @enski razgovori, zabavni program 03.45 Voli me do bola, zabavni program 04.35 Dokumentarni program 05.00 Muzi~ki program

16.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 17.30 Dejana talk show, tema: Zlatno doba, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Dolina vukova, nastavak 20.00 Do smrti, film
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Simon Fellows

17.00 Show time, zabavna emisija 18.45 Sva ta ravnica, serija 19.30 Grand poga~a, muzi~ki program 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Isplata, film
SF TRILER
Re`ija: John Woo

Zvijezda motociklisti~kih utrka Johnny Blaze davno je sklopio ugovor s vragom da bi za{titio one koje najvi{e voli: svog oca i ljubav iz mladosti Roxanne. No sada je Mefistofeles do{ao naplatiti dugove. Johnny je danju kaskader, hrabri junak na motoru, a no}u postaje Ghost Rider, lovac na demone. Prisiljen prihvatiti vra`ju ponudu i izvr{avati Mefisofelesove naredbe, Johnny odlu~i suo~iti se sa sudbinom i iskoristiti svoje prokletstvo i mo}i da bi obranio nevine. Jedan od zadataka za Ghost Ridera je i borba protiv zlog Blackhearta, Mefistofelesova sina koji `eli preuzeti svjetsku vlast i biti jo{ opakiji od svog oca.
Re`ija: Mark Steven Johnson Uloge: Nicolas Cage, Peter Fonda, Sam Elliott, Eva Mendes

Anthony Lowe je detektiv, koji radi u policiji u New Orleans. Lowe sudjeluje u akciji u kojem su ubijena dva policajca, a glavni zlo~inac je uspio pobje}i. Osim toga, Lowe ima problema i sa suprugom koja ga je upravo obavijestila da je trudna, ali dijete nije njegovo. Prilikom posjeta jednom restoranu, Lowe se na|e o~i u o~i sa svojim glavnim protivnikom, koji ga nemilosrdno upuca u glavu. Nakon te{kog ranjavanja, Lowe pada u komu. Tu po~inje te{ka unutarnja bitka sa samim sobom, no Lowe ponovno dobije volju za `ivotom te se probudi iz kome.

21.50 23.40 01.30 03.20

Vrisak, film Do smrti, film (r) Vrisak, film (r) OBN Info, info-program 03.40 ^uvari planeta, dokumentarni program

Budu}nost }e zavisiti od pro{losti za koju je pla}en da je zaboravi… D`enings je najbolji in`enjer u svojoj bran{i i klijenti ga zapo{ljavaju da bi provaljivao tu|e, nove tehnologije, tako {to bi predmete rastavljao na njihove komponente i otkrivao na kom principu rade… prihvatio je jedan specijalan zadatak i kada ga je zavr{io desilo mu se ne{to neobja{njivo - zaboravio je sve to {ta je radio i od tada po~inju svi njegovi problemi… Prije nego {to mu je memorija izbrisana, poslao je sam sebi 19 naizgled nepovezanih predmeta… Mora}e {to prije da sastavi slagalicu i otkrije o ~emu je rije~ jer su mu i vlasti za petama, a vrijeme curi veoma brzo.

Henry: Portret 00.05 serijskog ubice
HRT 1 Henry Lee je kao trinaestogodi{njak ubio majku ne mogav{i izdr`ati njeno zlostavljanje. Zbog toga je odslu`io zatvorsku kaznu i, po njezinom isteku, Henry se sa zatvorskim prijateljem Otisom nastanjuje u malenom stanu. Jednoga dana k njima se useli i Otisova sestra. Malo-pomalo ona se zaljubljuje u Henrya, ne slute}i tko je on zapravo. Naime, on je u dru{tvu izrazito simpati~an i zanimljiv, {to je zavaralo mnoge `ene koje su mu bile u blizini. Jedne ve~eri on ispri~a Otisu svoje nakane, a izgleda da }e ih ovaj objeru~ke prihvatiti…
Re`ija: John MacNaughton Uloge: Mary Demas, Michael Rooker, Anne Bartoletti...

HOROR

11

SU

30. april 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 Najava programa 08.10 Patak Frka, crtana serija 08.35 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 09.00 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i 09.50 Operacija Barbarossa, serija za djecu 10.20 ni DA ni NE 11.15 Briljanteen (r) 12.00 Mozart u Kini, austrijski film za djecu

TV PROGRAMI
NOVA
07.50 Peppa, crtana serija 08.10 Bakugan II-New Vestoria, crtana serija 08.35 Chuggington, crtana serija 08.50 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.15 Winx, crtana serija 09.40 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 12.40 Gle tko to govori 2, film 14.15 Vertikalna granica, film (r) 16.30 Provjereno, info-magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, info-magazin (r) nastavak 17.40 Lud, zbunjen, normalan, serija (r)

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Jesen sti`e, dunjo moja, film 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em

TVSA
07.00 Non-stop, 15. i 16/25 (r) 08.00 Pogram za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 11.05 Noody (r) 11.20 Barimba (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 Avanture u arhitekturi, 2/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Sarajevdisanje (r) 15.20 Bisage Vehida Guni}a 16.00 Robin Hood, 37/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.35 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Mlije~ni put, film 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 22.10 Herkules, 1/2 23.30 Igrani film 01.10 Robin Hood, 37/39 (r) 01.55 Rebus, politi~ki magazin (r) 03.30 Dnevnik TVSA (r) 04.00 Hercules, serija(r) 05.20 Obavezan smjer (r) 05.50 Globus, vanjskopoliti~ki magazin (r)

07.00 Iza ekrana (r) 07.30 Sve ~aje Ivankova, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: ^ovjek sa zapada, ameri~ki film 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Generacija Y (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 14.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.25 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 14.30 Eko zona 14.55 Kulturna ba{tina: Zrinska garda 15.10 Opera box 15.45 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.35 Pastel 16.40 Vijesti 16.45 Vrijeme sutra 16.46 HAK - Promet info 16.50 Reporteri: Dijeta ili smrt supruga 17.55 Sjeverni medvjed okom {pijunske kamere, dokumentarni film 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 Intervju: Nadbiskup Petar Raji~ u povodu progla{enja Ivana Pavla II bla`enim 20.25 Zvijezde pjevaju 5 22.10 Vijesti 22.25 Vijesti iz kulture 22.30 Zlatna palma, snimka 00.05 Filmski maraton: Henry: Portret serijskog ubojice, ameri~ki film 01.25 Filmski maraton: ^ovjek sa zapada, ameri~ki film

Za{titnica svjedoka
SERIJA

Winx
CRTANA SERIJA

Centralni dnevnik
09.15
INFO-PROGRAM

22.10

19.30

13.30 Filmska matineja: Gepardice: Jedan svijet, ameri~ki film
KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Paul Hoen Iako od svega najvi{e `ele da njihova glazba osvoji svijet, a one postanu zvijezde, tri prijateljice Chanel, Dorinda i Aqua najdragocjenijim smatraju svoje prijateljstvo i zaklinju se da }e uvijek ostati vjerne jedna drugoj. No, jedna primamljiva ponuda bit }e veliko isku{enje tom prijateljstvu…

19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Zapovjedna odgovornost, film 21.50 Ghost Rider, film 23.55 Hellboy, film 02.05 Ezo TV, tarot show 03.30 Zapovjedna odgovornost, film (r)

20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti 22.05 Slu~aj Pelikan, film 00.10 Vijesti plus 00.30 Reprizni program

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija (r) program tv1 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.10 Jesen sti`e, dunjo moja, film (r) 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centalni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.05 Vijesti 22.05 Slu~aj Pelikan, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Svijet majmuna, crtani film 13.30 Planeta zemlja 14.30 Tribunal, informativni program 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Ukradeni `ivot, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Autovizija 18.00 Svjedok prirode 18.30 Ads kviz 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Legende bh sporta 21.30 Tu`no nebo nad Vlasenicom 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti r. 00.15 Znam {ta sam vidjela, film

RTV USK
08.00 Ple{i, ple{i, serija 10.00 Vijesti 10.10 Ple{i, ple{i, serija 11.10 Biografije: Kirk Daglas (r) 12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljine 13.05 Studenti, serija (r) 14.05 Azimuti, dok. program 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors, serija 16.30 Autoshop magazin 17.00 Bonaventura 17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet 18.30 O nama 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e 21.30 Vijesti 21.35 Plan B 22.05 Crvena jabuka, snimak koncerta

14.55 KS automagazin 15.25 4 zida 16.05 Gregorian, snimka koncerta 17.30 Strani igrani film 19.30 Joe Cocker specijal 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Inter - Split, prijenos 22.10 Za{titnica svjedoka 1, serija 22.55 HNL emisija 23.35 Vrijeme je za jazz: Jacky Terrasson trio, 1. dio 00.30 KS automagazin (r) 01.00 4 zida (r) 01.35 No}ni glazbeni program

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i, dje~iji program 09.30 TV izlog 9.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera, emisija iz kulture (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
08.40 Sa sevdahom u srcu 09.00 Na tragu, dok. program 09.30 Odli~an 5+ 09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, serija 16.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Xtreme, sportski magazin 21.00 Biografije 22.00 Sportski program

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Crni Gruja, serija 12.30 BN koktel (r) 14.00 Moje dvori{te 14.30 Po va{oj `elji 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e - sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Crna macka, beli ma~or, film 00.15 Goli ru~ak, film 02.00 Mediteran, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
06.55 Iz dana u dan, TV kalendar 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Agro kanal 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

30. april 2011.
FOX LIFE
07.05 Vill i Grejs, serija 07.55 Allo! Allo!, serija 08.55 [kola za parove, serija 09.40 Ru`na Beti, serija 10.30 [apat duhova, serija 11.20 Vill i Grejs, serija 12.05 Tra`im djevojku, serija 12.30 Kupid, serija 13.20 Razvedeni Gari, serija 14.10 Prljavi seksi novac, serija 14.55 [kola za parove, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Vill i Grejs, serija 18.00 Privatna praksa, serija 18.50 Kupid, serija 19.35 Razvedeni Gari, serija 20.25 [kola za parove, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po narud`bi, serija 22.50 Tra`im djevojku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Ru`na Beti, serija 00.55 Rokerka Rita, serija 01.40 Allo! Allo!, serija 02.25 Sudije za stil, reality show

SU

RTS
11.10 11.15 11.30 12.10 12.30 13.00 13.15 13.25 13.30 14.00 14.15 14.45 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 Vijesti Vjerski kalendar (r) Knjiga utisaka Vrijeme odluke, dok. program Na slovo na slovo Dnevnik Sport plus Vrijeme Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, info Gastronomad 4 (r) Svijet zdravlja, dok. program Vijesti Sve boje `ivota Vrele gume, reporta`a Za sva vremena: 60 godina PGP Trag u prostoru Petkazanje Rumunija Kvadratura kruga Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Gorki plodovi, serija TV lica... Jelen top deset Svijet sporta Jelen Super liga

RTCG
14.05 Argument (r) 14.30 [kola u prirodi: Pri~a o Cetinju 14.45 Etno 15.10 Tragovi: Barska keramika 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Crno-bijeli svijet, no}ni program (r) 16.30 Dokumentarna emisija 17.00 Mozaiku 17.55 [krinja 18.30 Prenesi znanje, ~uvaj prirodu, kviz 19.00 Muzika 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Koncert 21.00 Blic biznis i vijesti iz dijaspore 21.30 Atr magazin 22.05 Pe~at 22.40 Muzi~ki mix 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 00.00 Crno-bijeli svijet 00.30 Fudbalske reporta`e

UNIVERSAL
06.20 Sudija Ejmi, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 11.20 Sve po zakonu, serija 12.20 Dobra `ena, serija

Dobra `ena
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija (r3) 13.10 Jesen sti`e, dunjo moja, film (r) 16.05 Dadilja Ana, serija 17.15 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.05 Slu~aj Pelikan, film

13.20 Tra~, film 15.10 Vjereni~ki prsten, film 17.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Sve po zakonu, serija 21.00 Ostani pribran, film 22.50 Eva, film

TV 1000
06.00 Bostonska bra}a, film 08.00 Povratak u `ivot, film 10.00 I kaubojke pla~u, film 12.00 Mala prodavnica u`asa, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 08.45 Watts 09.00 Futsal, Futsal Cup Lisbon, Portugal, polufinale 10.00 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey Live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 18.30 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 23.00 Fight Club 01.00 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga, najava kola 08.00 Fudbal, Bundesliga 09.30 Video igrice 10.00 Futsal, Futsal kup Lisbon, Portugal, polufinale 11.30 Australijski fudbal 14.30 Auto trke, Spa-Francorchamps, Belgija Live 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga Live 20.30 Odbojka, Italijanska liga Live: Piacenza - Pesaro 22.30 Surf 22.45 Fudbal, AEGON kup Amsterdam, Holandija, polufinale 00.30 Borila~ke vje{tine 02.00 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

SPORT KLUB
06.30 Ajax TV 07.00 ATP Munchen, ~etvrtinale 10.45 Pregled Championship 11.15 Premier League Magazin 11.45 Najava Premier League 12.15 NBA Live 12.30 Real NBA 13.00 ATP Munchen, polufinale, direktno 17.00 ATP Estoril, polufinale, direktno 20.00 ATP Beograd, polufinale, direktno 22.00 NBA Action 22.30 Premier League: Chelsea Tottenham 00.15 NBA Live 00.30 Premier League: West Bromwich Albion Aston Villa 02.15 ATP Beograd, polufinale

Bijeli pijesak
FILM

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija 15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.50 Radio iz moje ulice, kola`ni program 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.30 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

14.00 Prdonja, film 16.00 Gospo|a Sofel, film 18.00 Kriva ogledala, film 20.00 Premijera: Bijeli pijesak, film 22.00 Gumo, film 00.00 Hetero 1, film 02.00 Slatke lutkice, film

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti 2 epizode 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Lov na sabljarke 09.05 Potraga za prirodnim gasom 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Mo}ni brodovi 11.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti 2 epizode 14.35 Auta po mjeri 15.30 Ameri~ki ~operi 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi? 17.20 X-ma{ine 18.15 Ljudskih ruku djelo 19.10 Mo}ni brodovi 20.05 Auta po mjeri 21.00 Trgovci automobilima 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Majstori za pivo 23.45 Lov na sabljarke

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Megafabrike Ja, predator Borac sa ribama Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem In`enjerske veze Najstro`i ameri~ki zatvori Istra`ivanje planete Zemlje Napravljeni da ubiju

VIASAT HISTORY
08.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 08.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit: ljubav i spas u novom svijetu 11.00 @ivio Pakistan 12.00 Smrt ledenog ~ovjeka 13.00 Kolonija 14.00 Mi Evropljani 15.00 Atina: Istina o demokratiji 16.00 Stopama ^ajkovskog 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Jelena Trojanska 19.00 Potraga za sjeverozapadnim prolazom 20.00 Biblijske zagonetke 21.00 Farma iz Viktorijanskog doba: Bo`i}no izdanje 22.00 Dan kada je umro D`ems Din 23.00 U potrazi za Betovenom 00.00 Stopama ^ajkovskog 01.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Majmunska posla 06.50 Majmunska posla 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 Ro|eni lovci 08.10 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 09.05 Sve o ma~kama 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Posljednja nada 12.45 Planeta Zemlja 13.40 Avanture Ostina Stivensa 6 epizoda 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Ajkule napadaju 2 21.00 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Najekstremniji 23.45 Divlje i bez cenzure

ATV
07.02 Ben Ten 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi} 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 ]ao inspektore, film 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.30 Ja volim Srbiju, zabavni program 18.00 Pozori{te u ku}i, serija 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Hajde da se volimo 2, film 00.00 Sirene, film

Velik, ve}i, najve}i
DOK. PROGRAM
14.00 15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

17.00

Amazonske kand`e Er Fors 1 Megastrukture Velik, ve}i, najve}i, 2 epizode Megafabrike Bjekstvo ]orkirani u inostranstvu Najstro`i ameri~ki zatvori Tabu

NE

1. maj 2011.
BHT
08.00 BHT Vijesti Program za djecu i mlade 08.15 Be Ha Te bebe 08.20 Ozie Boo, animirana serija 08.25 TV enciklopedija 08.40 Bruklinski most, igrana serija, 27/35 09.05 Debate o debatama, program za mlade 10.00 BHT vijesti 10.15 TV Liberty 10.45 Izazovi poljoprivrede 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Obalska stra`a, igrana serija, 56/61

TV PROGRAMI
FTV
07.10 Papino 101. apostolsko putovanje, dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Dje~iji karneval 08.30 ZIZ, zabavaigra-znanje 10.00 Sveta misa i beatifikacija Pape Ivana Pavla II, prijenos iz Rima 12.30 Dnevnik 1 12.45 Sedmica, magazin iz kulture 13.15 Zelena panorama, program za agrar

RTRS
08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.05 Nodi, crtana serija 09.27 ^arli i Mimo, crtana serija 09.37 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.43 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.10 U {etnji sa zvijerima 10.40 U susret |ur|evdanskom festivalu 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.00 Sviraj ne{to narodno 13.25 Retrovizor Prvi maj nekad i sad

Sje}anje 14.10 BHT na ljubav

DRAMA

Joe Rabin je pre`ivio holokaust. Nakon rata je oti{ao u Ameriku, o`enio se i osnovao porodicu. Sada putuje u Izrael da se susretne sa ostalim pre`ivjelima. Ali, on ima jo{ jedan razlog za odlazak, a to je da sazna ne{to o biv{oj djevojci, koja je bila trudna i od koje ga je razdvojio vihor rata...
Re`ija: Jack Smight Uloge: Kirk Douglas, Robert Clary, Pam Dawber, Eric Douglas

08.00
PINK

Sa~uvaj DRAMA posljednji ples 2

Sara cijelog `ivota ide na ~asove baleta i sanja o tome da ispuni san svoje majke i postane prima-balerina. Zato upisuje presti`ni "D`ulijard" i sprijateljuje se sa cimerima Zoi i Majlsom, koje vode kurs hip-hop plesa. Sara ima ~asove kod ~uvene Monik Delakroa, stroge profesorice ~iji rad izuzetno po{tuje. Monik zahtijeva potpunu predanost, disciplinu i mnogo truda. Kada Majls, koji je kompozitor, pozove Saru da mu pomogne da napi{e kompoziciju za jednu koreografiju, Sara je odu{evljena hip-hopom, ali i Majlsom. Me|utim, Sara dobija ulogu @izel za nastup na jednom va`nom doga|aju, ona }e biti rastrzana izme|u tehnika klasi~nog baleta i slobode pokreta koju nudi Majlsova muzika...
Re`ija: David Petrarca Uloge: Izabella Miko, Columbus Short, Jacqueline Bisset, Maria Brooks

U susret Eurosongu 2011
21.30
13.05 U potrazi za dalekim okusima, strana dokumentarna serija, 1/8 13.35 Olimpijski magazin 14.10 Sje}anje na ljubav, ameri~ki igrani film 15.50 BHT vijesti 16.05 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 16.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.00 Razma`ene Pari`anke, francusko-belgijski igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Zemlja svjetlosti, igrana serija, 8/8 21.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 U susret Eurosongu 2011, 3/4 22.15 BHT vijesti 22.30 BHT sport 23.00 Kralj salse, ameri~ki igrani film 00.50 Obalska stra`a, igrana serija, 56/61 (r)

Paralele
22.10
13.45 Magazin Lige Prvaka u nogometu 14.20 Vijesti 14.30 Ljubav i kazna, igrana serija, 24. i 25. epizoda 17.49 Dnevnik, najava 17.50 Greh njene majke, igrana serija, 13. epizoda 18.50 Piplinzi, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 16. epizoda 20.50 Nadreality Show, zabavni program, 12. epizoda 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 63. epizoda 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.00 Veliko plavetnilo, francuski igrani film 01.10 Klub ~italaca, no}ni show program (r)

Tomica i prijatelji
CRTANA SERIJA

09.37

13.20
MRE@A

Pri~a iz L.A.
KOMEDIJA/DRAMA

SanDeE je klasi~ni primjer ljepotice iz Los Angelesa koja `ivi boemskim stilom i neprestano je u pokretu. Unato~ tome {to nemaju ni{ta zajedni~ko, njezin opu{teni pristup `ivotu privu~e Harrisa. Vrhunac se dogodi kada Harris po`eli prekinuti svoju trenuta~nu vezu, jer je zapravo zainteresiran za Sarah, koju je upoznao preko zajedni~kog poznanika. Sarah je novinarka iz Engleske koja pi{e pri~u o `ivotu u Los Angelesu. Harris se odmah zaljubi u nju, ali vjeruje da je s nekim drugim u vezi, pa nastavlja izlaziti sa SanDeE i tako se nastavlja istovremeno vi|ati s obje.
Re`ija: Mick Jackson Uloge: Steve Martin, Sarah Jessica Parker, Victoria Tennant

14.05 Pod sretnom zvijezdom, TV novela 18.15 Gastronomad, d`ambalaja 18.30 Magazin Lige {ampiona 19.00 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.05 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.15 Kraljevsko vjen~anje, reporta`a 21.00 Ja imam talenat, show program 22.05 Sportski pregled 22.55 Vijesti 23.05 Boks me~, reporta`a 23.30 Zelena, zelena trava, serija 00.00 Film 01.30 Magazin Lige {ampiona 02.00 Ah, ta planeta 02.20 Op, op 02.35 Dnevnik 2 03.05 Zelena, zelena trava, serija 03.35 Retrovizor 04.15 Gastronomad, d`ambalaja 04.30 Sviraj ne{to narodno 04.55 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Moj dom 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film 09.20 Talent Time, dje~iji show program 10.20 Lijeni grad, crtani film 11.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 100-104 ep. 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program 13.45 Pas Sherlock, igrani film

1. maj 2011.
OBN
06.35 Gerald McBoing, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Mixmaster, crtani film 07.50 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.15 Oggy i `ohari, crtani film 08.40 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Ma|ioni~ar, crtani film 09.30 Ke~eri Smackdown, zabavni program 10.20 Sjajna igra, obiteljski film 12.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 14.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.55 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 ^udesne razglednice, film
DRAMA
Re`ija: Mark Griffiths

NE

20.00
OBN

D`ingis Kan
AKCIJA/DRAMA

Film je zasnovan na istinitom doga|aju i iskustvima Merion [ergold i njenog sina Krega, osmogodi{njeg dje~aka kojem je dijagnostikovan tumor na mozgu. Nekoliko doga|aja navode Merion da pomisli kako postoji lijek za njenog sina. Naime, Kreg po~inje dobijati puno pisama podr{ke koja mu sve vi{e daju `ivotnu energiju. Zbog toga Merion zapo~inje veliku kampanju s ciljem da se probije i Ginisov rekord u broju dobijenih pisama u kojima veliki broj ljudi `eli dje~aku brzo ozdravljenje i oporavak.

Film prati `ivot legendarnog mongolskog vladara od njegova ro|enja te njegova legendarna osvajanja po Europi i Aziji. Genghis Khan - ~ovjek koji je pokorio veli~anstvena prostanstva i narode te postao vladarom najve}eg carstva u povijesti koje se prostiralo od dana{nje Ma|arske pa do istoka Rusije. Ljudi su mu nadjenuli nadimak "Plavi Vuk". Genghis Khana kopkaju sumnje da postoji neka misti~na tajna vezana uz njegovo ro|enje. Suo~ava se sa sukobom i izdajom najboljeg prijatelja Zakle, a osje}anja prema sinu pomije{ana su izme|u ljubavi i mr`nje.
Re`ija: Shinichirô Sawai Uloge: Takashi Sorimachi, Rei Kikukawa, Mayumi Wakamura

Pocoyo
CRTANI FILM

Bilo jednom u Turskoj
08.00
SERIJA

Nije zlato sve 20.05 {to sja AVANTURISTI^KI NOVA
Dobar kom{ija
12.10
ZABAVNA EMISIJA

15.00

15.30 Kad li{}e pada, serija, 38 ep. (r) 16.15 Hajde da se volimo 2, igrani film 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Kad li{}e pada, serija, 39. ep. 21.00 Tesna ko`a 3, igrani film 22.30 Sport centar 22.35 Balkan ekspres 2, igrani film 00.15 Mean Machine, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Tesna ko`a 3, igrani film 05.15 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 104. ep.

15.15 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 16.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, serija, nastavak 20.00 D`ingis Kan, film 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 23.15 Do smrti, film 01.05 D`ingis Kan, film 02.45 Vrisak 3, film
TRILER HORROR
Režija: Wes Craven

Radnja ovaj put premje{ta klju~ne pre`ivjele likove iz prethodnih Vrisaka u Hollywood, gdje se snima horor pod imenom Stab 3, ekranizacija doga|aja koji su se zbili u Vrisku 2. Sidney je promijenila ime, `ivi u provinciji i radi kao savjetnica za krizne slu~ajeve. Reporterka Gale Weathers ima svoj vlastiti TV show, kao i Cotton Weary, a biv{i {erifov zamjenik i tjelohranitelj Dewey, koji je jo{ uvijek zaljubljen uGale, radi kao tehni~ki savjetnik na Stabu...A onda krene serija prepoznatljivih ubojstava...

04.25 Do smrti, film 06.05 OBN Info, informativni program 06.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

08.00 Sa~uvaj posljednji ples 2, film 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Birajte svoj hit, muzi~ki program 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Veliki brat, reality show 15.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 16.00 Info top, info-program 16.10 Distrek{n, game show 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show (r) 20.00 Veliki brat, reality show 22.00 Parazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.00 DJ Talent show, reality show, audicija 01.00 Sicilijanska veza, film

Ben Finnegan Finn je lovac na blago, a trenutno je u potrazi za potonulim brodom iz 18. stolje}a koji je prevozio {krinje s nakitom i zlatnicima. Zbog svog `ivota Finn je `rtvovao i brak s lijepom Tess koja je po~ela iznova graditi svoj `ivot. Sada Tess radi za milijardera Nigela Honeycutta. Kada Finn prona|e novi trag koji ga mo`e dovesti do lokacije blaga, treba prona}i i ~ovjeka koji }e financirati tu potragu. Finn uspijeva uvjeriti Nigela i njegovu k}er Gemmu da mu se pridru`e u potrazi, a Tess mora biti u njegovoj blizini. Stvari postaju napetije, jer se u potragu uklju~uju i Moe Fitch, Finnov nekada{nji instruktor, te lokalni gangster Bigg Bunny.
Re`ija: Andy Tennant Uloge: Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Alexis Dziena, Ewen Bremner

21.50
HRT 1

Blagajnica ho}e i}i na more DRAMA
Barica radi kao blagajnica na periferiji Zagreba i ma{ta o tome kako }e svo ju bo le snu k}er odvesti na more. No, kad se kona~no uspije izboriti za dopust, stvari se kompliciraju kad se u samoposlu`ivanju zaposli nova dugonoga radnica.

Re`ija: Dalibor Matani} Uloge: Dora Poli}, Ivan Brki}, Nina Violi}, Milan [trlji}, Vera Zima

15

NE

1. maj 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.30 Najava programa 07.35 Diapason festival Kvinteti Prokofjeva i Francka 08.35 Zlatna kinoteka ciklus krimi}a: Uski prolaz, film 09.50 Biblija 10.00 Vatikan: Misa beatifikacije pape Ivana Pavla II., prenos 13.05 Filipove bebe 13.35 e-Hrvatska 14.10 Zvijezde pjevaju (r) 15.40 Olimp, sportska emisija 17.25 Rukometni Kup Hrvatske, prenos finala 19.05 Magazin nogometne Lige prvaka

TV PROGRAMI
NOVA
08.25 Bakugan II-New Vestoria, crtana serija 08.50 Chuggington, crtana serija 09.05 Beyblade metal fusion 09.30 Winx, crtana serija 09.55 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 11.55 Automotiv 12.25 Magazin Lige prvaka 12.55 Novac, business magazin 13.25 Sudbina je rekla svoje, film 15.10 Savr{en dan, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Sinbadovo zlatno putovanje, film (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Nije zlato sve {to sja, film

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Tito, dok. serijal (r) 09.30 Bogati i slavni, serijal (r) 10.10 Mohikanac, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.25 Kapital, poslovni magazin 13.20 Pri~a iz Los Angelesa, film 15.20 Blaga prirode 16.00 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.05 Biznis vijesti 18.30 Tre}e poluvrijeme 19.30 Dnevnik tv1

TVSA
07.00 Non-stop, 17. i 18/25 (r) 08.00 Pogram za djecu 10.30 Pusti muziku (r) 11.00 Obavezan smjer (r) 11.30 Javni agent 033 (r) 12.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin (r) 13.05 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti (r) 14.15 Sevdah, muzi~ki program 14.45 Herkules, serija (r) 16.10 Robin Hood, serija, 38/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Ne{to za raju, revijalni program 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art 21.35 Herkules, 2/2 23.00 Igrani film 00.30 Autoshop magazin (r) 01.00 Robin Hood, serija, 38/39 (r) 01.45 Sarajevo art, program iz kulture (r)

07.10 Mala TV: TV vrti}: Takmi~enje kuhara Ninin kutak: Duh od plahte Danica i mi{ sade krumpir Tajni dnevnik patke Matilde: Zaljubljen u slatki{e Brlog: Koza (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Azija (r) 08.00 Prijatelji 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar 09.52 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK - Promet info 10.10 Ljubav me|u lopovima, ameri~ki film 11.40 manjinski MOZAIK: Pa~etin - selo glumaca 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 emisija pod pokroviteljstvom 12.16 emisija pod pokroviteljstvom 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 HAZU Portreti 15.45 Velike pobjede Bljesak, dokumentarni film 16.45 Vijesti 16.50 Vrijeme sutra 16.51 HAK - Promet info 16.55 Zagreb: Jom Ha{oa prijenos komemoracije 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om 19.15 LOTO 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Stipe u gostima 2, Serija 21.50 Blagajnica ho}e i}i na more, hrvatski film 23.20 Vijesti 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Ciklus europskog filma: Ne osvr}i se, francuski film 01.40 Ljubav me|u lopovima, ameri~ki film 03.10 Skica za portret 03.20 Globalno sijelo 03.50 Lijepom na{om 04.50 Plodovi zemlje

Zvijezde pjevaju
SHOW PROGRAM

Svi mrze Chrisa
SERIJA

Tre}e poluvrijeme
SPORTSKA EMSIJA 18.30

14.10

02.45

19.30 Gara`a 20.00 Ve~eras 20.05 Ciklus filmskog spektakla: Crveni, film
POLITI^KA DRAMA
Re`ija: Warren Beatty

22.15 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.30 Red carpet, showbiz magazin 00.55 Ghost Rider, film (r) 02.45 Svi mrze Chrisa, serija 03.15 Posljednji pre`ivjeli, film

20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.40 Dan obuke, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija 00.00 Vijesti plus

John Reed, novinar socijalisti~kog magazina Mase, upozna umjetnicu i aktivisticu Louise Bryant. O~arana Reedom, Louise ostavlja supruga te se doseli k Reedu. Razo~aran deklaracijom predsjednika Wilsona o ratu s Njema~kom, Reed postaje komunist i osniva~ partije u SAD-u. Kada u Rusiji izbije revolucija, Reed je prvi na listi putnika, no njegov se odnos s Louise u me|uvremenu pogor{ao. Po povratku iz Rusije Reed poku{ava obnoviti odnos sa suprugom, no burni ga doga|aji s druge strane Atlantika ponovno zovu natrag…

TV MOSTAR
09.30 Muzi~ki program RTM 10.10 Mohikanac, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.25 Kapital, magazin 13.20 Pri~a iz Los Angelesa, film 15.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 16.00 Bizni vijesti 16.05 TV1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.05 Premijer liga, RTM 18.40 Moje sunce, RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.40 Dan obuke, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

KAKANJ
12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.25 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.20 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.20 Autovizija 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Legende bh sporta 16.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 17.00 Svjedok prirode 17.30 [ifra tik, film 19.10 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.30 Svi vole Rejmonda, serija 20.50 Marketing 21.10 Koncert: Elvira Rahi} 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Talas vru}ine, film 01.00 Ro|eni Amerikanci, film

RTV USK
08.00 Ple{i, ple{i, serija (r) 10.00 Vijesti 10.10 Cirkus 11.10 Leonov `ivot 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.35 Reporta`e sa zemlje mira: Divlje p~ele 13.05 Moje dijete 13.35 O nama (r) 14.00 Majstor kuhinje: Kelj i kupus (r) 14.30 Vijesti 14.40 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Svijet tajne, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Djeca pjevaju hitove 21.00 Zdrava TV 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 09.30 TV izlog 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 Show na moj na~in

VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Info-program (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.15 Vegetarijanski (r) 11.45 Svje`i u dan (r) 12.00 [to uzrokuje bolest (r) 12.30 Reporta`e sa zemlje mira (r) 13.00 Vjerski program 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Info IC (r) 17.30 Xtreme 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Autoshop Magazin 20.45 Sportski program 22.30 Film

RTV BN
06.00 BN koktel 07.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Nedeljno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.00 Blef 15.45 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici 20.40 Bela la|a, serija 22.10 Od zlata jabuka, film 00.00 Arcerove avanture, film

23.15 Posebni dodaci, emisija o filmu 23.50 Filmski boutique: Plodovi gnjeva, film 01.55 Pjesma Eurovizije 2011. predstavnici i pjesme zemalja sudionica 03.00 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 03.02 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
06.55 Iz dana u dan, TV kalendar 07.00 Vijesti 10.15 Agro kanal, emisija o poljoprivredi 10.45 Moj dom, magazin 12.00 Vijesti 12.15 Divlji u srcu, serija 14.00 Veliki susret, serija 15.15 Autoshop magazin 16.00 Vijesti 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Premier liga 22.15 Vijesti 23.15 Autoshop magazin 23.45 Dnevnik (r)

1. maj 2011.
FOX LIFE
11.20 Vill i Grejs, serija 11.40 Vill i Grejs, serija 12.05 Tra`im djevojku, reality show 12.30 Houp i Fejt, serija 12.55 Houp i Fejt, serija 13.20 Razvedeni Gari, serija 13.45 Razvedeni Gari, serija 14.10 Prljavi seksi novac, serija 14.55 [kola za parove, serija 15.20 [kola za parove, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Vill i Grejs, serija 17.35 Vill i Grejs, serija 18.00 Privatna praksa, serija 18.50 Ludnica u Klivlendu, serija 19.10 Kugar Taun, serija 19.35 Razvedeni Gari, serija 20.00 Razvedeni Gari, serija 20.25 [kola za parove, serija 20.50 [kola za parove, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po narud`bi, serija 22.50 Tra`im djevojku, reality show 23.15 Ket i Kim, serija 23.40 Ket i Kim, serija 00.05 Ru`na Beti, serija

NE

RTS
12.00 12.15 12.25 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 14.45 15.00 15.10 16.03 17.05 17.30 18.00 18.26 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.30 22.05 23.00 23.55 UNHCR - povratak: Kosovo Vjerski kalendar (r) Moj ljubimac Dnevnik Sport plus Vrijeme Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad 4 Vijesti Sat Bela la|a, serija (r) [ta ja imam od toga, dok. program Medijska mre`a srpske dijaspore Rumunija Najava dnevnika 2 Sasvim prirodno, reporta`a Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Bela la|a, serija Na skriveno te vodim mjesto Balkanskom ulicom Prvi put s ocem na jutrenje, film Nedjeljom uve~e Dnevnik

RTCG
11.00 Vijesti 11.05 Kviz - prenesi znanje ~uvaj prirodu (r) 11.35 Etno 11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Sat TV (r) 12.35 Jutarnji program 14.05 Crno-bijeli svijet (r) 14.35 Pecat (r) 15.05 Muzi~ki mix 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Art magazin (r) 16.15 7 TV dana (r) 16 45 Sat TV svjedoci vremena 17.15 Dr 17.45 Muzika - etono 18.00 Agrosaznanje 18.55 Vojvodi} operska pjeva~ica 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.15 Okvir 21.30 Profil 22.00 Dokumentarna emisija 22.25 Muzika 23.00 Dnevnik 3 23 30 Nedjeljom uve~e 00.01 Povratak korijenima

UNIVERSAL
01.00 Medijum, serija 03.00 Panduri novajlije, serija 04.00 Bra}a i sestre, serija 06.20 Sudija Ejmi, serija 07.20 Ne{ Brid`iz, serija 11.20 Bra}a i sestre, serija 13.20 @eljna slave, film

Erika
SERIJA
15.10 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.50 02.50 03.50

18.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Tito, dok. serijal (r) 10.10 Mohikanac, film 13.20 Pri~a iz Los Angelesa, film 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Policajac sa Petlovog Brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.40 Dan obuke, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

Ples pet sestara, film Panduri novajlije, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Dobra `ena, serija Bra}a i sestre, serija Ostani pribran, film Dobra `ena, serija Erika, serija Panduri novajlije, serija Zakon i red, serija

TV 1000
06.00 Bijeli pijesak, film 08.00 Gospo|a Sofel, film 10.00 Prdonja, film 12.00 Kriva ogledala, film 14.00 ^aura, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija 09.00 Snuker, S[ Sheffield, UK, pollufinale 10.00 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon 11.00 Snuker, S[ Sheffield, UK, pollufinale 12.45 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija, live 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey, live 15.00 Snuker, S[ Sheffield, UK Live, finale 18.00 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, finale 19.15 Motorsports Weekend magazin 19.30 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 20.00 Snuker, S[ Sheffield, UK live, finale 23.00 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, finale 00.15 Biciklizam, Tour of Turkey 01.15 Motorsports Weekend magazin

EUROSPORT 2
03.30 Snuker, S[ Sheffield, polufinale 07.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 08.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Schalke 04 09.30 Futsal, [panska liga 11.00 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, Portugal Live, za tre}e mjesto 12.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) - Schalke 04 13.30 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, Portugal Live, finale 15.00 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 15.30 Fudbal, Bundesliga, live 17.30 Fudbal, Bundesliga, live 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 21.00 Rukomet, EHF L[, ~etvrtfinale 22.30 Ameri~ki fudbal u sali, AFL: Orlando Predators Jacksonville Sharks 00.30 Odbojka, Italijanska liga 01.45 Fudbal, Bundesliga

SPORT KLUB
06.30 ATP Munchen, polufinale 10.15 NHL play off 11.45 NBA Live 12.00 Special, direktno 13.00 Premier League: Liverpool - Newcastle, direktno 15.05 Premier League: Arsenal Manchester United, direktno 17.10 Premier League: Manchetser City West Ham, direktno 19.15 Portugalska liga: Olhanense Benfica, direktno 21.15 Portugalska liga: Setubal - Porto, direktno 23.15 Premier League: Birmingham Wolves 01.00 ATP Beograd finale 03.15 ATP Munchen, finale

Ukradena srca
FILM

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija 14.50 @ivotne pri~e, dok. program 15.25 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program 18.05 Vremenska prognoza 18.20 Zoo hoby 19.05 Autovizija 19.35 SMS centrala 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 Kad priroda uzvrati udarac, dok. program 22.00 Top 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za ponedjeljak

16.00 ^aura: Povratak, film 18.00 Skejteri, film 20.00 Premijera: Ukradena srca, film 22.00 Rogovi u vre}i, film 00.00 Iskonska `elja, film 02.00 Nimfomanke, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde, 2 epizode Lovci na oluje 2010. Potraga za prirodnim gasom Pre`ivljavanje udvoje Lov na sabljarke Razotkrivanje mitova Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Oru`je budu}nosti Borna kola bra}e Hau Glavni aduti, 2 epizode Peta brzina, 2 epizode Trgovci automobilima Pre`ivljavanje udvoje Kako izvu}i `ivu glavu Elitna policija Krisa Rajana Makintajer Kaskaderski zavisnici, 2 epizode

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Leopardovo oko 09.00 Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem 10.00 Policajci sa Aljaske 11.00 [apta~ psima 13.00 Evolucije 15.00 Upoznajte domoroce

VIASAT HISTORY
06.00 Dan kada je umro D`ems Din 07.00 U potrazi za Betovenom 08.00 Stopama ^ajkovskog 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Jelena Trojanska 11.00 Potraga za sjeverozapadnim prolazom 12.00 Biblijske zagonetke 13.00 Farma iz Viktorijanskog doba - Bo`i}no izdanje 14.00 Dan kada je umro D`ems Din 15.00 U potrazi za Betovenom 16.00 Zbogom Mocarte 17.00 Smrt u zoru: Posljednji carev bojni brod 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Istorija rasizma 20.00 Odbrana morala: Pri~a o Meri Vajthaus 21.30 Velike britanske vojskovo|e 22.00 Posljednji bastion samuraja 23.00 U potrazi za Betovenom 00.00 Zbogom Mocarte 01.00 Smrt u zoru: Posljednji carev bojni brod

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.40 14.05 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Posjed merkata Odrastanje Upoznajte divljinu Ro|eni lovci U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Veterinari sta`isti Porodi~no blago {impanzi Izuzetni psi Ma~ke iz kom{iluka Ro|eni lovci Ljubitelj ajkula Donald [ulc stru~njak za otrove Veterinar za cijeli svijet Planeta mutanata Sve o psima, ma~kama, ljubimcima @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom @ivot sisara @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje Najekstremniji Divlje i bez cenzure Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 [egrt Hlapi}, crtani film 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Jesen sti`e dunjo moja, film 13.00 Ke~eri, arena Meksiko, sportski program 14.00 Pas Sherlock, film 15.30 Kad li{}e pada, serija 18.00 Sharp, serija 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko, informativni program 20.10 Kad li{}e pada, serija 21.10 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.40 Sport centar 22.45 Balkan ekspres 2, film 00.15 Mean Machine, film

Megafabrike
DOK. PROGRAM
17.00 Iznutra 18.00 Bela ku}a kroz fotoobjektiv 19.00 Megafabrike 20.00 U materici 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 U materici 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje

19.00

PO

2. maj 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Animirani film 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 27/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 25/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 116/130 12.00 BHT vijesti 12.20 U susret Eurosongu 2011, 3/4 (r) 13.05 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.40 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 90/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 26/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... Amsterdam, strana dokumentarna serija, 1/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 91/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 1/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 72/136 21.00 Nicolas Le Floch, igrana serija, 4/8 22.00 BHT vijesti 22.20 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 22.55 Business News (r) 23.00 Nicolas Le Floch, igrana serija, 4/8 (r) 23.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.00 Pregled programa za utorak

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 189. epizoda r. 10.00 Predstavljanje kandidata: Prijevremeni izbori za na~enika Op{tine Mrkonji} Grad 10.10 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons 11.10 Villa Maria, igrana serija, 109. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 190. epizoda 07.00 08.55 09.00 09.10

RTRS
Jutarnji program Tele{op Vijesti Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV Barimba, crtana serija Mekanike u misiji, crtana serija U susret |ur|evdanskom festivalu Mar, crtana serija Moja {pijunska porodica, serija Ja imam talenat, specijal Dnevnik 1 U fokusu

Poru{eni 01.00 mostovi PINK

DRAMA

Kantri-pjeva~ sa ne ba{ sjaj nom ka ri je rom Bo Pris vra}a se u rodni grad na pogreb brata koji je poginuo u nesre}i na vojnoj akademiji. Ponovno stupa u kontakt sa svojom starom ljubavlju An|elom Dalton, novinarkom iz Majamija koja se u grad vratila iz istog razloga; i njen brat je poginuo u istoj nesre}i. Bo upoznaje svoju {esnaestogodi{nju k}erku Diksi Lej Dalton po prvi put, jer je Andjelu ostavio jo{ dok je ona bila trudna. Nemirna tinejd`erka po~inje da eksperimenti{e sa alkoholom, ali }e joj u svemu pomo}i upravo Bo, koji je nakon dosta godina pijan~enja kona~no trijezan.
Re`ija: Steven Goldmann Uloge: Toby Keith, Kelly Preston, Lindsey Haun

10.00 10.09 10.25

10.40 11.02 11.25 12.00 12.20

23.55 presuda OBN

Gra|anska
DRAMA

Gospo|a Barbara
SERIJA

Presing
TALK SHOW

Svakoga tjedna, pravi zlo~in }e se suditi pred ameri~kim narodom, ali ovoga puta, narod igra i ulogu porote. Ako optu`eniku bude izglasana smrtna kazna, Rockman }e smaknu}e prikazati na televiziji. Sam Patterson je {tovani profesor prava koji poku{ava pre`ivjeti skup razvod braka. Rockman mu ponudi izvanrednu priliku da postane branitelj u TVshowu. Sam se priklju~uje ekipi zajedno s Jessicom Landers, predivnom i briljantnom tu`iteljicom te Carlene Osway, ambicioznom studenticom prava koju Sam zapo{ljava kao svoju asistenticu. Sve {to Rockmanu treba je prvi slu~aj koji }e iza}i pred porotu TV gledatelja. Optu`enik za silovanje i umorstvo osigurava porast gledanosti show-a, no Sam pronalazi dokaze koji upu}uju da je optu`enik mo`da nevin u optu`bama za umorstvo...
Re`ija: Philippe Martinez Uloge: Jerry Springer, Roy Scheider, Armand Assante

12.15

20.15

20.00
BHT

Ezel
SERIJA
Ramiz se opra{ta sa Ezelom, jer je svjestan da }e mu unuk presuditi. Tefo odvodi ranjenu [ebnem u bolnicu. Azad se preda Sekiz, jer joj je dosta bje`anja od o~evih neprijatelja. U isto vrijeme, Ramiz se sastaje s Kenanom. Ezel, Ali, D`engiz i Tefo tra`e Sekiza na `eljezni~koj stanici.

13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 36. epizoda (r) 13.55 Zelena panorama, program za agrar (r) 14.20 Magazin LP u nogometu (r) 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 110. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 71. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 37. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 26. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Tragovi: Lije~enje magijom i vjerom, 5. epizoda 00.10 Hayd u park, program za mlade 00.40 60 minuta (r) 01.50 Federacija danas (r) 02.15 Dnevnik 3 (r)

13.00 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina 18.45 Mekanike u misiji 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.05 Kabare ~asna dokolica 22.40 Dnevnik 3 23.00 Vremenska prognoza 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.09 RTV taksa 23.15 Ja imam talenat, zabavni program 23.45 Tribunal 00.15 Bez odu{evljenja, molim, serija 00.45 Nevidljivi protivnik, serija

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Pocoyo, crtani film 06.50 Bob graditelj, crtani film 07.10 Timmy, crtani film 07.30 Garfield, crtani film 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 14. ep. 10.15 Sirene, crtani film, 1. ep. 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 14. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti

2. maj 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program

PO

22.45
MRE@A

No}ni leta~i
HOROR
Grupa nau~nika kre}e u svemir, u potragu za magi~nim bi}em. Umjesto toga, sa~ekuje ih ra~unar ubica na brodu kojim treba da krenu u istra`ivanje...

Re`ija: Robert Kolektor Uloge: D`on Stending, Ketrin Meri Stjuart, Liza Blaunt, Majkl Pred

14.00
HRT 2

Sedamnaest i nestali PSIHO DRAMA

Nijemi svjedok
SERIJA

Telering
23.20
TALK SHOW

Lola
23.00
SERIJA

15.00

11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Glam Blam, zabavna emisija (r) 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.45 Sport centar 16.47 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 104. i 105. ep 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 40. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 00.10 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 @enski razgovori, zabavni program 01.45 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7

12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Telering, talk show 23.55 Gra|anska presuda, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.11 Zabranjena ljubav, serija 20.0 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Poru{eni mostovi, film

Emilie Janzen ima sedamnaestogodi{nju k}i Lori. Lori je maturantica i ve} se osje}a preodraslom da bi joj majka odre|ivala koliko smije ostajati vani, pa ~esto slobodu tra`i kod oca. Otac i majka `ive odvojeno ve} dvije godine, iako se nisu rastali. Na dan kad Lorina najbolja prijateljica Brynn organizira maturalnu zabavu, Lori se posva|a s majkom, jer joj ne dopu{ta izlazak. Izlazi protiv maj~ine volje, na zabavi se napije i posva|a s de~kom Curtom. Sa zabave odlazi oko pola jedanaest. Otada je nitko nije vidio. Emilie je i prije imala neobja{njiv dar da pronikne u ljude i otkrije i ono {to oni poku{avaju sakriti, no nakon Lorinog nestanka po~inje imati neobi~ne vizije koje je upu}uju na trag. Te se vizije doga|aju samo kad dotakne predmet koji je u vezi s Lori i no}i u kojoj je nestala. Mu` vjeruje u njezine vizije, no o tome ne mogu govoriti s policijom. Zato potragu po~inju sami, korak po korak, utrkuju}i se sa vremenom...
Re`ija: Paul Schneider Uloge: Dedee Pfeiffer, Matthew Harrison, Tegan Moss...

21.45
OBN

Dolina vukova
SERIJA
Vije}e nare|uje da se ^akir likvidira. ^akir je naredio da se ubije upravitelj kockarnice. Me|utim, situacija se prili~no komplikuje kada do|e do rasprave izme|u ^akira i Polata zbog razmimoila`enja oko upraviteljevog ubistva. Vije}e saziva hitan sastanak. Budu}nost Vije}a je ugro`ena. Vije}e donosi odluku da se likvidira nekoliko osoba. U me|uvremenu, ^akir ostaje zate~en onim {to mu se desilo u zatvoru.

19

PO

2. maj 2011.
HRT2
07.07 101 dalmatinac, crtana serija 07.32 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Praznik rada Brlog: Kornja~a ^arobna plo~a 7 kontinenata: Europa (r) 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Orijentacija u prostoru LjubavNE boli: Mediji i seksualnost 09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.05 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 Lijepom na{om

TV PROGRAMI
NOVA
08.00 Roary, crtana serija 08.15 Peppa, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.15 Moja majka, serija (r) 11.15 IN magazin (r) 12.10 Pobjeda ljubavi, serija 13.10 Masterchef (r) 14.40 Najbolje godine, serija 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija 21.00 Najbolje godine, serija 22.00 Masterchef, reality show

HRT1

TV1
07.00 -00.00 Vijesti, svaki sat 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Blaga prirode sa Anom Bunti} 10.45 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme (r) 14.25 Odlazak u svemir 15.25 Connect, dok. program 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam

TVSA
07.00 Specijalni program povodom Dana Kantona Sarajevo, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Nody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.20 Grimove bajke (r) 10.40 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 19/25 (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 2/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art (r) 13.45 Herkules, 2/2 (r) 15.10 Bajke iz cijelog svijeta 15.30 Liberty TV 16.00 Specijalni program povodom Dana Kantona Sarajevo, u`ivo 17.50 Non-stop, 20/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Bosna ili smrt, dok. film, premijera 21.50 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport magazin 22.50 Gospodja Bovari, mini-serija, 1/3 23.40 Igrani film 01.15 Sport magazin (r) 01.45 Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Tragom plovidbe Vasca da Game, dokumentarna serija 11.03 Kod Ane 11.13 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 EP reporta`a 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Glas domovine 15.55 ZABA - 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.45 Pastel 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: Svaki dan super mama, talk show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Puls Hrvatske 21.50 Svijet profita 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Dokumentarni film 00.05 Europski koncert Berlinske filharmonije 01.05 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija 01.30 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.15 Zavr{ni udarac, serija (r) 03.00 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 03.45 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r) 04.05 Trava zelena 1, humoristi~na serija (r) 04.30 Mercy, serija (r) 05.15 8. kat: Svaki dan super mama, talk show (r)

Zavr{ni udarac
SERIJA

Masterchef
21.30
REALITY SHOW

Nijemi svjedok
22.00
SERIJA

17.15

11.50 HAZU Portreti (r) 12.00 Ritam tjedna 12.40 Mala TV TV vrti}: Praznik rada Brlog: Kornja~a (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Europa (r) 13.10 [kolski program: Orijentacija u prostoru LjubavNE boli: Mediji i seksualnost (r) 14.00 Sedamnaest i nestali, kanadski film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Tragom plovidbe Vasca da Game, dok. serija 19.50 Hit dana 20.00 Mercy, serija 20.45 Glee, serija 21.30 Zavr{ni udarac 3, serija 22.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.05 Dnevnik plavu{e 23.15 Sedamnaest i nestali, kanadski film (r) 00.45 No}ni glazbeni program

23.05 Ve~ernje vijesti 23.25 Nije zlato sve {to sja, film (r) 01.30 Posljednji pre`ivjeli, film (r) 03.10 Dr. Huff, serija 04.00 Ezo TV, tarot show 04.35 Bra~ne vode, serija

18.50 19.30 20.05 21.00 21.10 22.00 22.45 01.00

Sportski magazin Dnevnik tv1 Eliza, serija Biznis vijesti Reporteri tv1 Dnevnik u 22 No}ni leta~i, film Vijesti plus

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 16.05, crtani film 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 66. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 31. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Reporteri tv1 22.00 Dnevnik u 22 22.45 No}ni leta~i, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ortaci, film 13.30 Budimo humani 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 IC sport 21.30 Glas naroda 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Lea Parker, serija

RTV USK
14.10 Muzi~ki TV poster 14.30 Vijesti 14.35 Plan B (r) 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Divlje p~ele (r) 16.30 Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Duhovni svijet (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Irfan Horozovi}: Talhe ili {edrvanski vrt 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Sveci i gre{nici 00.10 Italijanska vegetarijanska kuhinja (r)

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Vijesti 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Vijesti (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku

VOGO[]A
09.00 Na tragu 09.30 Odli~an 5+ 09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Biografije (r) 13.30 Auto Shop Magazin (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 TV Smart Te{anj 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Tango argentino, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Poker kraljeva, film 00.30 Krik kamena, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.10 16.00 16.30 17.15 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00 Sponzoru{e, serija (r) Taina, serija Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Poaro, serija Vijesti u 16 Sport 7 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

2. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Superzvezde plesa, reality show 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Superzvezde Plesa, reality show 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po narud`bi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija

PO

RTS
09.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.10 23.10 23.15 00.00 Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Za sva vremena Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sre}an Srpski isto~nici (r) Beogradski fantom, film Vijesti Visoki napon, kviz (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik Kraj dinastije Obrenovi}, serija Pesma+Bingo Vijesti Za sva vremena, muzi~ki program Dnevnik

RTCG
11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 12.35 13.05 14.15 14.55 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.50 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.30 01.00 Vijesti Agrosaznanje (r) Kalendar Vijesti Sat TV (r) Dok. emisija (r) Nedjeljom uve~e (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet [krinja Aktuelno Muzika Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis (r) Sat TV Otvoreno Aktuelno Muzi~ki predah Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Cg sport Crna Gora u`ivo (r)

UNIVERSAL
07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 Sudija Ejmi, serija McLeudove k}eri, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Ledeni snovi, film

Panduri novajlije
SERIJA

20.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Erika, serija 00.00 Panduri novajlije, serija

TV 1000
06.00 Ukradena srca, film 08.00 ^aura, film 10.00 ^aura: Povratak, film 12.00 Skejteri, film 14.00 U dobru i u zlu, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, Portugal, finale 09.45 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 11.00 Biciklizam, Tour of Turkey 12.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 13.45 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 15.00 Snuker, S[ Sheffield, UK live, finale 18.00 Eurogoals 18.30 Fudbal, Champions Club 19.30 Watts 19.45 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 21.00 Snuker, S[ Sheffield, UK live, finale 00.00 Eurogoals 00.30 Fudbal, Champions Club

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Rukomet, EHF L[, ~etvrtfinale 11.00 Fudbal, Bundesliga: Werder Bremen Wolfsburg 12.00 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 13.00 Fudbal, Bundesliga: FC Koln - Bayer (L) 14.00 Superbike, Little Budworth, UK, live 14.45 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 18.30 Superbike, Little Budworth, UK 19.00 Ekstremni sportovi 19.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, live 22.15 Tenis, WTA Madrid, [panija 23.00 Australijski fudbal 00.30 Tenis, WTA Madrid, [panija

SPORT KLUB
06.30 ATP Beograd, finale 08.00 Poker Face The Pro 09.00 ATP Estoril 10.30 FullTilt Poker 11.30 Premier League: Arsenal Manchester United 13.30 Pregled NHL 13.45 NBA Live 14.00 ATP Masters Madrid, direktno 21.00 Masters, direktno 21.15 Pregled Premier League - off 22.30 Premier League News 22.45 NBA Live 23.00 Real NBA 23.30 FullTilt Poker 00.30 Pregled holandske lige 01.30 Pregled Premier League 02.45 World Stronges Man 03.15 NBA Live 03.30 World Stronges Man 04.00 Premier League News 04.15 Sailing Portimao Portugal

Eliza
SERIJA

20.05

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 No}ni leta}i, film

Sre|en
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program 16.50 Sevdalinka u srcu 17.15 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Vjetrovi strasti, serija 43/50 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info 23.37 Pregled programa za utorak

16.00 Zlodjela, film 18.00 I to je rokenrol, film 20.00 Sre|en, film 22.00 D`ejson X, film 00.00 Opklada, film 02.00 Iskonska `elja, film 04.00 Ubistvo prvog stepena, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti, 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Mo}ni brodovi Potraga za prirodnim gasom Lov na sabljarke Majstori za pivo Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima: Insekti iz pakla U materici D`inovska riba iz Amazona Izgubljeni u Kini Divlja Rusija U materici ^arli Borman

VIASAT HISTORY
06.00 Posljednji bastion samuraja 07.00 U potrazi za Betovenom 08.00 Zbogom Mocarte 09.00 Smrt u zoru: Posljednji carev bojni brod 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Istorija rasizma 12.00 Odbrana morala: Pri~a o Meri Vajthaus 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Posljednji bastion samuraja 15.00 U potrazi za Betovenom 16.00 Veliki nau~nici 17.00 Lankaster u ratu 18.00 Legende o Deda Mrazu 19.00 Pra{ko prolje}e 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Napad na London 23.30 Svijet novca: Svijet po Guglu 00.00 Veliki nau~nici 01.00 Lankaster u ratu 02.00 Legende o Deda Mrazu 03.00 Pra{ko prolje}e 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Posjed merkata Upoznajte divljinu Odrastanje Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o ma~kama U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Neobi~ne `ivotinje Ljubitelj ajkula U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje Planeta Zemlja Ljudo`deri Uakari - tajne engleskog majmuna Divlje i bez cenzure Sve o psima

ATV
10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

[apta~ psima
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

18.00

Insekti iz pakla Dolina vukova Granica [apta~ psima Divlja Rusija Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske Granica Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske Divlja Rusija

UT
01.00
PINK

3. maj 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 190. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 110. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 37. epizoda (r) 13.05 Novi `ivot, igrana serija, 1. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Porodica Jermolov, serija 06.45 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Animirani film 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 26/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 26/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 117/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.20 Sa malo novca u... Amsterdam, strana dokumentarna serija, 1/13 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 91/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Animirani film 15.35 Sander, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 14/28 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 4/43 16.05 Nau~na postignu}a, 27/47 16.25 Gorko-slatko, igrana serija, 92/229 16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 2/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 73/136 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 4/10 23.20 Krvavi novac, ameri~ki igrani film 00.50 Business News (r) 00.55 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.10 Pregled programa za srijedu

Potraga
AKCIJA/TRILER

Vaspitale su ga njujor{ke opasne ulice… slu~ajno se otiskuje u opasnu odiseju li~nog samootkri}a: kidnapovan i ba~en u roblje od krijum~ara oru`ja… prodat piratima…ba~en u turobno podzemlje kocke i kikboksinga… Krisa njegovo putovanje odvodi na zabranjeno Mej Taj Ostrvo gdje se podu~ava smrtonosnim borila~kim vje{tinama, u borbe na `ivot i smrt u mra~nim sokacima Bankoka, kroz pustinju, i kona~no u prastari Izgubljeni Grad gdje za borila~ko nadmetanje ne va`e nikakva pravila…
Re`ija: Jean-Claude Van Damme Uloge: Jean-Claude Van Damme, Roger Moore

23.15
TV1

Dorsi
DRAMA/MJUZIKL

Pri~a o poznatom i utjecaj nom rok-ben du iz 1960-ih i njihovom pjeva~u i kompozitoru Jimu Mor ri so nu. Film pra ti Morrisona od njegovih studentskih dana u LA-u do smrti u Prizu 1971. godine u 27. godini. Val Kilmer ne samo da fizi~ki li~i na Morrisona kojeg igra ve} gotovo identi~no i zvu~i. Toliko dobro da su ~ak i ostali, pre`ivjeli Doorsi imali problem da razlikuju vokal Morrsiona od Vala Kilmera.
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

Nevidljivi protivnik,
18.20
SERIJA

14.10

23.55 u Parizu OBN

Prolje}e
TRILER

Sitni kriminalac Georges izlazi iz zatvora gdje je “odgulio” pet godina. Stari prijatelj ga pronalazi i predla`e novi posao. Georges zbog lo{eg iskustva i bijednog pre`ivljavanja prihva}a sofisticiranu plja~ku skupocjenih dragulja, ali kako to obi~no biva, mnogo `ivotnih sitnica ne mogu se predvidjeti. Njegov kompi} Pierott izvest }e kra|u gotovo savr{eno, ali kada treba plasirati dragulje ne crno tr`i{te mnogo toga }e se zakomplicirati...
Re`ija: Jacques Bral Uloge: Eddy Mitchell, Sagamore Stévenin, Pierre Santini, Pascale Arbillo

13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 111. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 72. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 38. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Bercelona Real Madrid, prenos polufinala 22.40 Ljubav i kazna, igrana serija, 27. epizoda 23.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.10 Ha{ki dnevnik 00.40 Federacija danas (r) 01.05 Dnevnik 3 (r)

12.20 13.00 13.30 14.10 15.00 15.10 16.00

16.30 17.05 18.00 18.45 18.57

19.08 19.30 20.15

20.35

22.55 23.17 23.22 23.30 00.00 00.30

U fokusu Pri~e o pjesmama Retrovizor Nevidljivi protivnik, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Porodica Jermolov, serija Re'publika, Podrinje Izvjje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas Pod sretnom zvijezdom, TV novela Banjalu~ka panorama Mekanike u misiji, crtana serija Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti Upitnik, kviz Dnevnik 2 Sport Fudbal Liga {ampiona, sportski program Fudbal - liga {ampiona, polufinale, direktan prenos Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Fudbal - Liga {ampiona, pregled Ja imam talenat, zabavni program Nevidljivi protivnik, serija

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 15. ep. 10.15 Sirene, crtani film, 2. ep. 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 15. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

3. maj 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

UT

00.50
NOVA

Utrka na A2
AKCIJSKA KOMEDIJA

Grupa mladih organizira utrke na autocesti. Te nelegalne doga|aje prepune adrenalina remete u~estale policijske akcije s ciljem da u|u u trag kradljivcima skupocjenih sportskih automobila. Organizirani kradljivci sportske aute kradu s transportera na autocesti. Ovaj film uspje{na je ekranizacija popularne videoigre.
Re`ija: Michael Keusch Uloge: Luke Wilkins, Alexandra Neldel, Henriette Richter-Röhl, Manuel Cortez, Kristian Kiehling

13.55
HRT 2

Misty
PORODI^NI

Plavi zmaj
CRTANI FILM

Arhiv srca
10.45
TALK SHOW

Polje lala
19.15
SERIJA

18.00

12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Moje dvori{te, informativni program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 15.00 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 105. i 106. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 41. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 00.05 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Voli me do bola, zabavni program 01.30 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Ljubav i osveta, serija 16.15 OBN Info 16.20 Ljubav i osveta, serija, nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Prolje}e u Parizu, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija, 22.00 Ami G show, talk show, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.00 Potraga, film

Paul i Maureen Beebe `ive s djedom i bakom u Chincoteagueu. Djed se bavi uzgojem ponija. ^itav taj kraj na otoku Assateagueu `ivi s konjima. Legenda ka`e da su tu dospjeli jo{ u 17. stolje}u, sa {panskim osvaja~ima. Jedan se jedrenjak prevrnuo blizu otoka i cijelo krdo konja plivalo je do kopna. Budu}i da na otoku tada nije bilo ljudi, konji su postali divlji. Nekoliko stotina godina kasnije tako su se razmno`ili da se na otoku svake godine organizira okupljanje i prodaja divljih ponija kako bi se krdo prorijedilo. A Paul i Maureen primijetili su najljep{eg me|u njima, kojega su nazvali Fantom. Fantom je poseban, lijep, divlji i brz, mo`da bi mogao biti br`i i od najve}eg {ampiona na otoku, Crnog kometa. No, da bi ga mogli kupiti, moraju skupiti sto dolara, koliko divlji poniji ko{taju.
Re`ija: James B. Clark Uloge: Arthur O'Connell, David Ladd, Pam Smith, Anne Seymoor

20.50
HRT 2

King's Ransom
KRIM. KOMEDIJA

Malcolm King vlasnik je velikog poduze}a. Prati ga pri~a da je jednim dolarom zaradio milijune. Zato do njega poku{ava doprijeti o~ajni Corey, koji ima samo taj jedan dolar i ne vidi izlaza iz svoje situacije. Umjesto savjeta, Corey dobiva bahatu porugu. King mu, pokazuju}i na sebe, ka`e: „Luzeru, ovo je najbli`e {to }e{ ikada biti milijunima!“
Re`ija: Jeffrey W. Byrd Uloge: Anthony Anderson, Jay Mohr, Kellita Smith, Nicole Ari Parker, Regina Hall, Loretta Devine, Donald Faison

23

UT

3. maj 2011.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Prognoza vremena Ninin kutak: 3D kazali{te Neli i Cezar, crtani film Danica i {i{mi{ 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Sport - koturaljke Navrh jezika 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 Globalno sijelo

TV PROGRAMI
NOVA
07.50 Roary, crtana serija 08.05 Peppa, crtana serija 08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Hrane svijeta, dok. 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Reporteri tv1 14.25 Hrane svijeta, dok. (r) 15.25 Connect, dok. 16.00 Biznis svijeta 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital (r)

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo Program za djecu 10.00 Vtaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 20/25 (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Gospo|a Bovari, mini-serija 1/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 13.45 Bosna ili smrt, dok. film (r) 15.40 Bajke iz cijelog svijeta 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, revijalni program, u`ivo 17.50 Non-stop, 21/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 BBC dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Gospodja Bovari, 2/3 23.20 Igrani film 01.00 @ivot i zdravlje (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Stopama Vikinga i Erica Crvenog, dok. serija 11.03 Kod Ane 11.13 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: Zumba, shake, boom..., talk show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Ratnik sa Straduna, dokumentarni film 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 22.55 Putem europskih fondova (r) 23.15 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.05 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija 00.30 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 01.15 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r) 02.25 Skica za portret 02.50 Paralele (r) 03.20 Proces (r) 03.50 Debbie Travis preure|uje 3 (r) 04.35 Mercy, serija (r)

Zlo~ina~ki umovi
SERIJA

Najbolje godine
SERIJA

Urban music
MUZI^KA EMSIJA

22.25

20.00

22.45

11.20 Prizma, multinacionalni magazin 12.05 Odbrojavanje do Eurosonga 12.40 Mala TV TV vrti}: Prognoza vremena Ninin kutak: 3D kazali{te Neli i Cezar, crtani film Danica i {i{mi{ 13.10 [kolski program: Sport - koturaljke Navrh jezika 13.55 Misty, ameri~ki film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Stopama Vikinga i Erica Crvenog, dok. serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.50 Ciklus komedija: King's Ransom, film 22.25 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.10 Dnevnik plavu{e 23.20 Misty, film (r) 00.55 No}ni glazbeni program

20.40 Liga prvaka: Barcelona-Real Madrid, prenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Mr. Bean, serija 23.35 Sa`eci Lige prvaka 00.05 Utrka na A2, film 01.50 Dr. Huff, serija

19.30 20.05 21.00 21.10

Dnevnik tv1 Eliza, serija Biznis vijesti Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music 23.15 Dorsi, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, program tv1, crtani film 13.00 Biznis vijesti 13.10 Reporteri tv1 (r) 14.30 Bistro,35. epizoda 15.00 Muzi~ki program RTM 16.05 Eliza, 31. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 67. epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Sportski magazin, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 23.15 Dorsi, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 13.00 Hutba 13.30 Svjedok prirode 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Glas naroda 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Puls 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Irfan Horozovi}: Talhe ili [edrvanski vrt (r) 16.30 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, 22.40 Razmi{ljaj zeleno, dok. serijal 23.10 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja (r)

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Vijesti 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Vijesti (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Razglednica (r)

VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 Exkluziv 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Tu|a Amerika, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Dokumenti 22.30 Dnevnik 3 23.00 Beskrajna no}, film 00.30 Bijeli planet, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 09.50 Horoskop 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

3. maj 2011.
FOX LIFE
07.55 Vill i Grejs, serija 08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Dr Haus, serija 16.45 Ljekar po narud`bi, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 O~ajne ku}anice, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija

UT

RTS
11.00 Vijesti 11.05 Beogradski d`ez festival, muzi~ki program 3. 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Zvonce: Ishrana, dje~iji program 13.00 Trezor 13.30 Potjera za sre}kom, film 15.05 Vijesti 15.15 Vrijeme je za bebe (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko magazin, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Rezervisano vrijeme 20.40 Tabloid (r) 21.30 Beogradski d`ez festival 22.05 Vi i Mira Adanja Polak (r) 22.50 Dobro je, dobro je znati 23.20 TV mre`a 23.50 Dnevnik 00.05 Evronet (r)

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16 15 16.45 17.00 17.15 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.30 22.00 22. 30 22.40 23.00 23.30 01.15 Vijesti Krugovi knji`evnosti Muzika Cg. sport (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Dr (r) Muzi~ki mix Lajmet Crna Gora - u`ivo Poetika Montenegrina Sat spot Sat TV Muzika Kalendar Dnevnik 2 Pretres Dok. emisija Cg sport TV Sat Muzika Dnevnik 3 Otvoreno (r) Poetika Montenegrina (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Vjereni~ki prsten, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Teksa{ki rend`er
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Te{ka meta, film 23.00 Bra}a i sestre, serija 00.00 Bra}a i sestre, serija 01.00 Panduri novajlije, serija 02.00 Igraj do finala, film 03.50 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Sre|en, film 08.00 Zlodjela, film 10.00 U dobru i u zlu, film 12.00 I to je rokenrol, film 14.00 Dohvati stijenu, film

EUROSPORT
08.30 09.30 10.30 11.00 12.00 13.45 14.30 Fudbal, Champions Club Watts Tenis, Mats Point Tenis, WTA Madrid, [panija Tenis, WTA Madrid, [panija, live Futsal, UEFA Cup Finals Lisbon, Portugal, finale Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live Watts Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live Snuker, S[ Sheffield, UK, finale Boks: King, USA D. Tua, Samoa Boks, World IBF Title: Middle Weight: Bute, (Rumunija) B. Magee, (Velika Britanija) Ekstremni sportovi Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija Video igrice Snuker, S[ Sheffield, UK, finale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Werder Bremen Wolfsburg 08.45 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 10.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 11.30 Fudbal, Japanska J. League: Urawa Reds Yokohama F Marinos 12.30 Superbike, Little Budworth, UK 13.45 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 15.30 Fudbal, Champions Club 16.30 Watts 16.45 Ko{arka, Eurodunk 17.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 18.45 Fudbal, 2. Bundesliga 20.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 22.15 Borila~ki sportovi, Strikeforce: Johnson (USA) L. Mahe (USA) 00.30 Tenis, WTA Madrid, [panija

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Liverpool Newcastle 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 Championship 12.45 Pregled Championship 13.15 Real NBA 13.45 NBA Live 14.00 ATP Masters Madrid, direktno 21.00 ATP Masters, direktno 21.15 Premier League News 21.30 NBA Live 21.45 Pregled ruske lige 22.15 World Stronges Man 23.00 FullTilt Poker 00.00 World Stronges Man 00.30 Pregled portugalske lige Portugol 01.00 Pregled argentinske lige 02.00 NBA Live 02.15 Premier League News 02.30 ATP Masters Madrid

Zorro
CRTANI FILM

07.29

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 No}ni leta}i, film

16.15 17.00 18.45

U no}i
FILM

20.00

20.00

21.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.40 Radio iz moje ulice, kola`ni program 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 44/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za srijedu

16.00 Rudareva k}i, film 18.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 20.00 U no}i, film 22.00 Ubistvo prvog stepena, film 00.00 Lezbejke 2. - dive, film 02.00 Opklada, film 04.00 Osveta iz mrtvih, film

23.00 23.30 00.00 00.30

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Potraga za prirodnim gasom Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kraljevi klasi~nih automobila Dekonstrukcija, 2 epizode Mo}ni brodovi Zlatna groznica Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 [apta~ psima Insekti iz pakla Najstro`iji ameri~ki zatvori Policajci sa Aljaske Dolina vukova Izgubljeni u Kini Divlja Rusija Najstro`iji ameri~ki zatvori

VIASAT HISTORY
06.00 Napad na London 7.7.2005. 07.30 Svijet novca: Svijet po Gugla 08.00 Veliki nau~nici 09.00 Lankaster u ratu 10.00 Legende o Deda Mrazu 11.00 Pra{ko prolje}e 13.00 Drugi svjetski rat u boji 14.00 Napad na London 15.30 Svijet novca: Svijet po Gugla 16.00 Misterije istorije 17.00 Apsolutna nula 18.00 Ubistvo Abrahama Linkolna 19.30 Velike britanske vojskovo|e 20.00 Ostvo minotaura 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 [kotski klju~ 23.00 Misterija tri kralja 00.00 Misterije istorije 01.00 Apsolutna nula 02.00 Ubistvo Abrahama Linkolna 03.30 Velike britanske vojskovo|e 04.00 Ostvo minotaura 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Ro|eni lovci 07.15 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Neobi~ne `ivotinje 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 12.10 Veterinari sta`isti 12.40 Uakari tajne engleskog majmuna 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Zaljubljenici u ma~ke 17.20 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Velika trka u savani 21.00 Posljednja nada 21.55 Invazija lignji 22.50 Amba - ruski tigar 23.45 Divlje i bez cenzure

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija

Granica
DOK. PROGRAM
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 ^arli Borman Kalahari Vojska lavova Granica [apta~ psima Predator CSI Megafabrike Granica Megafabrike Megastrukture

17.00

SR
PINK

4. maj 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Sander, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 4/43 09.40 Nau~na postignu}a, 27/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 27/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 118/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Planeta drve}a, strana dok. serija, 4/10 (r) 13.45 Bosna i Hercegovina Pravna dr`ava?, dokumentarni program 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 92/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+ Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 31/52 15.45 Mini school 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 7/9 16.15 TV enciklopedija 16.25 Gorko-slatko, igrana serija, 93/229 16.55 Nogomet, Premijer liga BiH: @eljezni~ar - Slavija, prenos 18.45 Pim i Pom, animirani film 17.00 Mini portreti slikara: Florijan Mi~kovi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 3/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Manchester United Schalke 04, polufinale, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 74/136 23.45 BHT vijesti 00.05 Premijer liga u nogometu, pregled 00.30 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.45 Business News (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 1. epizoda 09.30 Instrumentalitet: [argija i violina, dokumentarni program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 11. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 38. epizoda (r)

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Progla{enje bla`enim Ivana Pavla 2

Ljubavna boljka 01.30 KOMEDIJA/DRAMA
Rej~el i Mark su novinari u Va{ingtonu. Upoznaju se na vjen~anju zajedni~kog prijatelja. Ubrzo i sami staju pred oltar. Nedugo zatim na svi jet do la zi nji ho va k}erka Eni. Ali, Rej~el otkriva da je Mark varao dok je bila trudna...

Re`ija: Mike Nichols Uloge: Meryl Streep, Jack Nicholson, Jeff Daniels

22.45
MRE@A Doma}ici Teri Ferguson sru{i}e se svijet kada sazna da je njen mu` brutalno ubijen, a da je ona prva na listi osumnji~enih. Opsjednuta pro{lo{}u, ljuta na sada{njost, njeno vrijeme za osvetu je do{lo.

Osveta `ene
DRAMA

Spretno sretno
TV IGRA

Upitnik
15.30
KVIZ

19.08

Re`ija: Thomas J. Wright Uloge: David Ackroyd, Ellen Dostal and Barbara Eden

23.55
OBN

Mrak film 3
KOMEDIJA

Cindy Campbell zavr{ila je fakultet i u me|uvremenu postala televizijska novinarka. Uskoro se ~udne stvari po~nu doga|ati. Na Loganovoj farmi pojave se krugovi u `itu, a Cindyna prijateljica Brenda umire jezivom smr}u nekako povezanom s ubojitom videokasetom. Kad joj ne}ak pogleda vrpcu, Cyndi odlu~i stvari uzeti u svoje ruke. Pomo} tra`i od proro~ice i zalu|enog arhitekta na Curlesco Islandu. Otkriva vezu izme|u krugova u `itu i stravi~ne video vrpce, ali nalazi i vremena pomo}i predsjedniku S.A.D.-a sprije~iti izvanzemaljsku invaziju.
Re`ija : David Zucker Uloge: Anna Faris, Charlie Sheen, Anthony Anderson, Pamela Anderson, Peter Boyle

13.05 Novi `ivot, igrana serija, 2. epizoda 13.55 Mozaik religija, vjerski program 14.20 So{ka pastrmka, dokumentarni program 14.45 Crna hronika, doma}a igrana serija, 188. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 112. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 73. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 39. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 28. epizoda 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.40 BH pjesmarica 23.10 Pjesmom da ti ka`em 23.40 Federacija danas (r) 00.05 Dnevnik 3 (r)

13.25 \ur|evdanski festival, glasanje 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Sarajevskoromanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 EU i mi Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Naslovi 21.45 U prolazu... 22.15 Non-stop, serija 22.45 Dnevnik 3 23.07 Finansijske novosti 23.15 Ja imam talenat, zabavni program 23.45 Voli{ i Edvard, film 01.20 Nevidljivi protivnik, serija 02.05 Naslovi 02.30 U prolazu 02.55 Dnevnik 2 03.20 Re'publika, Sarajevskoromanijska regija 03.40 Volis i Edvard, film

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 16. ep. 10.15 Sirene, crtani film, 3. ep. 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 16. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

4. maj 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

SR

23.25
NOVA

Duhovi Marsa
SF AKCIJA

Planet Mars je 2176. godine postao nov dom za stanovnike prenapu~ene Zemlje. Policijska poru~nica Melanie Ballard ima zadatak da privede pravdi Jamesa “Desolationa” Williamsa, najzloglasnijega kriminalca na planetu. U misiji joj se pridru`uju pla{ljiva novakinja Bashira, rje~iti Jericho i okorjela veteranka, zapovjednica Braddock. Da stvari budu gore, profesorica po~ini fatalnu pogre{ku i slu~ajno oslobodi uspavane zle sile s arheolo{kog nalazi{ta. Tada se bitka izme|u policajca i kriminalca pretvara u bitku za opstanak na ukletom planetu, a Ballard i Williams koji su donedavno bili protivnici moraju udru`iti svoje snage u smrtonosnoj borbi s duhovima Marsa.
Re`ija: John Carpenter Uloge: Natasha Henstridge, Ice Cube, Jason Stratham, Clea DuVall, Pam Grier

Dobro jutro svima
JUTRANJI PROGRAM 06.30

Vox populi
22.55
13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Ljubav i osveta, serija 16.15 OBN Info 16.20 Ljubav i osveta, serija, nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Mrak film 3, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

Udri mu{ki
TALK SHOW

01.15
09.00

Rat svjetova
AKCIJA
Ovo je pri~a o ~ovjeku po imenu George Herbert koji je odvojen od `ene i djeteta kad zapo~ne invazija Marsovaca. Poku{ava do}i do Washingtona i prona}i ih dok se svijet ru{i. No civilizacija je uni{tena kad rasa superizvanzemaljaca izvr{i invaziju na Zemlju.

NOVA

13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 106. i 107. ep 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 00.05 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti 03.00 Hayat production show 04.05 Nijemi svjedok, serija 05.00 Muzi~ki program

14.00 Info top, info. program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Distrek{n, game show 23.00 Grand parada, muzi~ki program 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Veliki brat, reality show 01.30 Ljubavna boljka, film

Re`ija: David Michael Latt Uloge: C. Thomas Howell, Rhett Giles, Andrew Lauer, Tinarie Van Wyk-Loots, Jake Busey

14.10
HRT 2

Personal Sergeant

PORODI^NI

Chuck Manetta star je, ali u dobroj snazi i bistrog uma, korejski ratni veteran i jo{ se dru`i sa svojim biv{im vojnicima. Iako vitalan, u njegovim godinama `ivot ne nudi ba{ previ{e mogu}nosti, pa je ve}inom smrknut i bezvoljan. @ivi sa sinom Paulom i njegovom obitelji. Paul je profesor knji`evnosti, ne zara|uje dobro i kod u~enika ne mo`e probuditi zanimanje za knji`evnost, a to su dva velika razloga da se osje}a neuspje{nim i da bude nezadovoljan. Kako bi donekle popravila ku}ni bud`et, Ellen prihva}a bolje pla}en posao ali u mjestu koje je udaljeno tri sata vo`nje od ku}e, pa je problem kako ostaviti Jenny samu. Rje{enje je djed. No ni djed ni Jenny nisu odu{evljeni tom idejom...
Re`ija: Anthony V. Orkin Uloge: Victor Argo, Celine Margot, Jerry Della Salla...

27

SR

4. maj 2011.
HRT2
07.55 Mala TV TV vrti}: Svakom loncu poklopac Gusarske pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: [i{mi{i Izazovi: Felicijina pri~a, dokumentarni film 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 Reprizni program 12.25 Odbrojavanje do Eurosonga

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Roary, crtana serija 08.20 Peppa, crtana serija 08.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.20 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.20 Moja majka, serija (r) 11.20 IN magazin (r) 12.15 Pobjeda ljubavi, serija 13.15 Utrka na A2, film (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija 21.00 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Euromaxx arts 21 (r) 15.25 Connect 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Euro, automobilizam (r)

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Nody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 21/25 (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Gospodja Bovari, 2/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje, (r) 14.10 BBC dok. program 15.05 Bajke iz cijelog svijeta 15.20 Ulica Zoolo{kog vrta 15.35 Frej`er, serija 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Non-stop, 22/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Voljenom gradu s ljubavlju, u`ivo 20.00 Freud, BBC dok. program, 2/6 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Gospo|a Bovari, 3/3 23.30 Igrani film 01.00 Javni agent 033 (r) 01.30 Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci -Indonezija: Vulkani, bogovi i zmajevi, dok. serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 14.55 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.15 Indeks, emisija o {kolstvu 15.45 ZABA - 90 sekundi 15.47 Tvoja sam sudbina, serija 16.47 Pastel 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.05 HAK - Promet info 18.06 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.10 Kod Ane 18.23 Dnevnik plavu{e 18.35 8. kat: Pre`ivjeti poraz, talk show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Kapelski kresovi, dramska serija 21.20 @ivjeti zdravije 21.25 Bitange i princeze 4, humoristi~na serija 22.00 Nazovi 112, dokumentarna serija 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format 00.10 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.55 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija 01.20 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.05 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.50 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r)

Divlji plamen
SERIJA

Asi
18.15
SERIJA

Eliza
20.05
SERIJA

20.05

12.55 Mala TV TV vrti}: Svakom loncu poklopac Gusarske pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film (r) 13.25 [kolski program: [i{mi{i Izazovi: Felicijina pri~a, dokumentarni film 14.10 Personal Sergeant, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci -Indonezija: Vulkani, bogovi i zmajevi, dok. serija 19.50 Hit dana 20.00 Odjevna odiseja: Indonezija, dok. serija (r) 20.25 Liga prvaka - emisija 20.35 Nogomet, LP: Manchester UTD Schalke, prijenos 22.35 Liga prvaka - emisija 23.00 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.45 Dnevnik plavu{e 23.55 Personal Sergeant, ameri~ki film (r)

22.00 Masterchef, reality show 23.05 Ve~ernje vijesti 23.25 Duhovi Marsa, film 01.15 Rat svjetova, film 02.55 Na putu prema dolje, serija 03.45 Ezo TV, tarot show

19.30 20.05 21.00 21.10

Dnevnik tv1 Eliza, serija Biznis vijesti Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Osveta `ene, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 15.15 crtani film 15.15 Sportski magazin (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 68. epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Blaga prirode, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Osveta `ene, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ovo na{e more, film 13.30 TV liberty 14.00 Imam Alija, serija 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ads kviz 21.30 Autoshop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
12.15 Strogo povjerljivo, dok. serija 13.15 Ruska imperija, 8/16 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava TV: Znanstveni forum (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Moje dijete (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Marija Kalas 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Divlja ostrva, 2/8 23.50 Najbolje godine, serija 00.35 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja (r)

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom 21.45 Skrivene palme, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Srijedom (r)

VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija (r) 10.00 Novosti 10.20 Exkluziv 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Kamiond`ije, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 20.55 Kumovi 22.30 Dnevnik 3 23.00 Brza hrana, film 00.30 Nesvjesno, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

4. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 O~ajne ku}anice, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Sve ispo~etka, serija 22.00 Uvod u anatomiju, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija

SR

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 22.50 23.20 23.50 00.05 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) ]ao inspektore, film Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Tvoje pjesme, moji snovi: Sini{a Kova~evi} Bunt: Jarboli i Kanda, Kod`a i Neboj{a, muzi~ki program Beokult Tra`e}i Beograd Drugi vijek: Mira Banjac ^emu Dnevnik Evronet (r)

RTCG
11.35 12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 00.00 00.10 Muzika Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Blic biznis i dijaspora (r) Poetika Montenegrina Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora u`ivo Kroz klju~aonicu Muzika Dnevnik 2 Sat TV Koncert Profil Dok. emisija Stil Dnevnik 3 Sat TV (r) Aktuelno Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Zakon i red, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 U i{~ekivanju ~uda, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Ne{ Brid`iz
SERIJA

18.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zrro, crtani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Sve po zakonu, serija 22.00 Erika, serija 23.00 Te{ka meta, film 01.00 Panduri novajlije, serija 02.00 @eljna slave, film 03.50 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 U no}i, film 08.00 Rudareva k}i, film 10.00 Dohvati stijenu, film 12.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 14.00 U`asno velika avantura, film

EUROSPORT
08.35 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 10.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 12.00 Watts 13.00 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 15.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 16.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 19.15 Eurogoals 19.35 All sports 19.50 Konji~ki sport 21.50 Riders Club 21.55 Golf, US PGA Tour 22.55 Golf, European Tour 23.35 Golf Club 23.40 Yacht Club 23.45 All sports 00.00 Olimpijski magazin 00.30 Watts

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: FC Koln - Bayer (L) 08.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) - Schalke 04 10.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 10.30 Fudbal, Melbourne Victory, Australija Gamba Osaka, Japan 12.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund FC Nurnberg 13.45 Fudbal, Bundesliga 16.15 Fudbal, Japanska J.League, pregled kola 16.45 Fudbal, Bundesliga: Werder Bremen Wolfsburg 18.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) Schalke 04 20.00 Odbojka, Italijanska liga 20.30 Odbojka, Italijanska liga Live 22.30 Odbojka, Italijanska liga 00.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Kaufman, USA - T. Hashi, Japan 01.30 Tenis, WTA Madrid, [panija

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Madrid 09.00 Surfing World Racing Tour Sweden 10.00 FullTilt Poker 11.00 Barca TV: Real Sosiedad Barcelona 13.00 Fudbal mondijal magazin 13.30 Ajax TV 13.45 NBA Live 14.00 ATP Masters Madrid, direktno 21.00 Masters, direktno 21.15 Premier League News 21.30 NBA Live 21.45 Inside Racing 22.15 Mobil 1 The Grid 23.00 FullTilt Poker 00.00 U susret Final Foru: Panathinaikos CSKA 02.00 Svetska Liga - Boks: Moscow - Paris 03.30 Premier League News 03.45 NBA Live 04.00 Klupske TV

Nijemi svjedok
SERIJA

17.15

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Osveta `ene, film

Balada o malom D`ou
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7, muzi~ki program 17.30 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Vjetrovi strasti, 45/50 22.05 Folk top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za ~etvrtak

16.00 Rijeka, film 18.00 No} D`imija Rerdona, film 20.00 Balada o malom D`ou, film 22.00 Osveta iz mrtvih, film 00.00 Popravni zavod, film 02.00 Lezbejke 2. - dive, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija, 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Velike selidbe Lovci na oluje 2010. Pre`ivljavanje udvoje Drvosje~e iz mo~vare Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Kalahari Megafabrike Megastrukture Vojska lavova Izgubljeni u Kini Predator CSI Megafabrike ^arli Borman Kalahari

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [kotski klju~ Misterija tri kralja Misterije istorije Apsolutna nula Ubistvo Abrahama Linkolna Velike britanske vojskovo|e Ostvo minotaura Drugi svjetski rat u boji [kotski klju~ Misterija tri kralja Genije dizajna Putovanja i otkri}a Mendelson, nacisti i ja Pobuna na brodu robova @ivjeti sa neprijateljem Su|enje nacistima u Nirnbergu Djeca mumije Impresionisti Genije dizajna Putovanja i otkri}a Mendelson, nacisti i ja Pobuna na brodu robova @ivjeti sa neprijateljem Su|enje nacistima u Nirnbergu

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Posljednja nada RSPCA Veterinari sta`isti Amba - ruski tigar @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Planeta beba Izuzetni psi Posao za psa Velika trka u savani U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Ta prelijepa Afrika Planeta mutanata Rudove bubice Danijel i na{e ma~ke Divlje i bez cenzure

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

Potraga za snje`nim leopardom
DOK. PROGRAM

16.00

16.00 Potraga za snje`nim leopardom 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 Nacisti~ki odredi smrti 21.00 Ratovi helikoptera 22.00 Granica 23.00 Nacisti~ki odredi smrti 00.00 Ratovi helikoptera

^E

5. maj 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Robot Robi, animirana serija, 31/52 09.25 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 7/9 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 28/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 119/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Euroimpuls, magazin (r) 12.50 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) 13.10 Premijer liga BiH u nogometu 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 93/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 10/26 15.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 94/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 4/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 75/136 20.50 Hotel Babilon, igrana serija, 3/16 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Figure: Braco Dimitrijevi}, program iz kulture 00.10 Business News (r) 00.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.30 Pregled programa za petak

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 2. epizoda 09.30 Intrumentalitet: Saz, dokumentarni program 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 112. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 39. epizoda (r) 13.05 Novi `ivot, igrana serija, 3. epizoda

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Dani Evrope u BiH, uklju~enje u direktan prenos 13.30 \ur|evdanski festival,

Posljednji put 23.15 kad sam vidio FTV Pariz ROM. DRAMA
Novinar Charles dolazi u Pariz izvje{tavati o proslavi zavr{etka Drugog svjetskog rata. Tamo se zaljubljuje u prelijepu Helen, i uskoro se vjen~aju. Charles uzdr`ava obitelj rade}i kao slabo pla}eni novinar posve}en pisanju romana. Nakon mnogih odbijanja urednika, Charles polako gubi svoje literarne ambicije, a usporedo sa tim i privr`enost supruzi. Njegovo samodestruktivno pona{anje neizbje`no vodi u tragediju.
Re`ija: Richard Brooks Uloge: Elizabeth Taylor, Van Johnson, Walter Pidgeon, Donna Reed, Eva Gabor, Roger Moore, Kurt Kasznar

01.10
PINK Kada se Karli preseli u najluksuzniju zgradu u Njujorku, njeni stanari po~inju da budu brutalno ubijani. Neko snima Karli u najintimnijim trenucima...Da li je to Zak, vlasnik zgrade sa opasnom sklono{}u ka voajerstvu? Ili D`ek, mra~ni misteriozni pisac? Kako se Karli pribli`ava ubici, `elje}ete da gledate...

Sliver
TRILER

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMISIJA 20.10

Pe~at
POLITI^KI MAGAZIN 20.15

Re`ija: Phillip Noyce Uloge: Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger

22.45
MRE@A

Krvavi sport
AKCIJA

Ameri~ki borac Frank Dux cijelog je `ivota trenirao i u~io pod paskom iskusnog Tanake kako bi jednog dana zavrijedio nastup na kultnom Kumiteu. Rije~ je o borila~kom natjecanju u kojem sudionici ~esto bivaju ozbiljno ranjeni, pa nekada ~ak i ubijeni. Iako svjestan svih opasnosti, Frank odlu~uje sudjelovati, ~ak i unato~ savjetima nadre|enih u vojsci. Frank uspijeva izmaknuti vojnim progoniteljima, te zapo~inje svoj nastup na turniru, na kojem sudjeluje i aktualni prvak, nemilosrdni Chong.
Re`ija: Newt Arnold Uloge: Jean-Claude Van Damme, Leah Ayres, Roy Chiao, Donald Gibb, Bolo Yeung, Norman Burton, Forest Whitaker

13.55 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.20 Tragovi: Lije~enje magijom, dokumentarna serija, 5. epizoda (r) 14.45 Crna hronika, doma}a igrana serija, 186. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 113. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 74. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 40. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 29. epizoda 22.05 Dokumentarni ~etvrtak: Politi~ka ubistva: Irfan Ljubijanki}, dokumentarni program 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 No} klasika Elizabeth Taylor: Posljednji put kad sam vidio Pariz, film 01.00 Federacija danas (r) 01.25 Dnevnik 3 (r)

13.45 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.05 18.00 18.30 18.50 19.02

19.08 19.30 20.00 20.15 21.15 21.40

22.40 23.02 23.07 23.10 23.40 01.10 01.55

glasanje Retrovizor Nevidljivi protivnik, serija Vijesti Porodica Jermolov, serija Re'publika, Potkozarje Srpska danas Pod sretnom zvijezdom, TV novela Pitajte, tra`imo odgovor Budimo ljudi, humanitarna emisija Mekanike u misiji, crtana serija Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti Upitnik, kviz Dnevnik 2 Sport Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni, dokumentarni program ^arls Darvin i drvo `ivota, nau~nopopularni program Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Ja imam talenat, zabavni program Sveci i vojnici, film Nevidljivi protivnik, serija ^arls Darvin i drvo `ivota, nau~nopopularni program

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jago sitne pustolovine, crtani film, 17. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 17. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

5. maj 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

^E

00.00
NOVA

Ubistvo kao u`itak KRIMINALISTI^KI

Kelly Helms te{ko se nosi s poslom nakon ubojstva njezine sestre. Policija zatvara slu~aj, no ona je uvjerena da istragu treba nastaviti. Na`alost, niko joj ne vjeruje. Graydon Jennings uspje{ni je autor krimi}a koji romane pi{e iz uboji~ine perspektive. Njegov posljednji roman, Ubojstvo kao u`itak dolazi na popis bestselera, kao i sve njegove knjige. Kelly je {okirana kada pro~ita Graydonov roman, jer je ubojstvo u knjizi vrlo sli~no ubojstvu njezine sestre. Kelly je uvjerena da joj Graydon mo`e pomo}i pa ga pronalazi tokom potpisivanja knjiga...
Re`ija: Richard Roy Uloge: Shiri Appleby, Chris Potter, Paul Hopkins, James Kidnie, Judith Baribeau

01.40
NOVA

Virus u raju
TRILER

Najbolje godine
SERIJA

Exkluziv
ZABAVNI PROGRAM 19.15

Zabranjeni forum
TALK SHOW

00.05

21.00

13.00 14.00 14.30 14.50 15.08 15.10 15.20 15.50 16.53 16.55 17.52 17.56

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 23.20 23.25 00.05

01.00 02.00 02.45

Pali an|eo, serija Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Kad li{}e pada, serija Sport centar Suze Bosfora, serija Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 107. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, specijal Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija Ispuni mi `elju @elja plus Suze Bosfora, serija Sport centar Nijemi svjedok, serija Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Vijesti Ispuni mi `elju

13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Ljubav i osveta, serija 16.15 OBN Info 16.20 Ljubav i osveta, serija, nastavak 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Exkluziv, zabavni program 20.00 Ljubav i osveta, serija 20.55 Europska liga, revan{ polufinala 22.05 Europska liga, revan{ polufinala 23.15 Vox populi 23.20 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show 00.00 Evropska liga, revan{ polufinala, snimak utakmice 01.30 OBN Info, informativni program 01.50 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.50 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.50 OBN Info, informativni program 04.10 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info. program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show 01.10 Sliver, film

Otok Barsarato suncem je okupan komad pijeska u Karibima i savr{eno zimovali{te za doktoricu Lindu Flemming i njezina sina Williama. Na aerodromu ih do~eka Kathy Johnson, tinejd`erka koja ih vozi u hotel ~iji je vlasnik njezin otac Paul. Na putu do hotela mje{tanin Poppy kolabira ispred njihova d`ipa. Linda, virologinja specijalizirana za zarazne bolesti, vidi da Poppy ima virusne lezije. Ne smije ga dodirnuti pa mu prvu pomo} pru`a uz pomo} opreme za ronjenje. U tom trenutku pojavljuje se Joseph, karizmati~ni vo|a lokalne vjerske sekte zvane Vjerni i odvodi bolesnog Poppyja unato~ Lindinim protestima i upozorenjima...
Re`ija: Brian Trenchard-Smith Uloge: Lorenzo Lamas, Melody Thomas Scott, Ralf Moeller

13.50
HRT 2

Emina `elja
KOMEDIJA/DRAMA

Emma i njezin mu` sa svojom su djecom Dannijem i Joy bili na sajmu na kojemu je Danny uspio, poga|aju}i pu{kom, zaraditi igra~ku. Umjesto pli{anog medvjeda, vlasnik {tanda ponudio mu je magi~ni prsten koji ispunjava `elje. Dje~ak je prsten darovao mami, kojoj je bio ro|endan. Mnogo godina kasnije, Emma je u stara~kom domu, opet joj je ro|endan i u domu se sprema proslava. Tu`na je i razo~arana zato {to je ni ovaj put ne}e posjetiti k}i Joy, ni unuci Danny i Iris. Joy je javila da se upravo rastaje od mu`a i da nikako ne mo`e sti}i na proslavu. Ure|uju}i se, Emma na|e magi~ni prsten...
Re`ija: Mike Robe Uloge: Joanna Kerns, Della Reese, Harley Jane Kozak...

31

^E

5. maj 2011.
HRT2
07.30 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Izumi Gazoon, crtani film Izazovi: Ljepota zajednice, egipatski film (r) 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: Dje~je poduzetni{tvo Kokice Abeceda EU 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija 10.50 Reprizni program 12.00 Odbrojavanje do Eurosonga

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Peppa, crtana serija 08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija 20.45 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Euromaxx highlights 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Zdravlje, dok. program 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Portreti nacije 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet 13.00 Biznis vijesti 13.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 14.25 Euromaxx highlights (r) 15.25 Connect 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.15 15.30 16.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix Nody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Vijesti TVSA Non-stop, 22/25 (r) Frej`er, serija Gospo|a Bovari, 3/3 (r) Vijesti TVSA Javni agent 033, revijalni program (r) Sarajevdisanje (r) Frojd, BBC dok. program, 2/6 (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Non-stop, 23/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba BBC dok. program Tarih, dok. serijal TVSA dokumenti Ve~ernje vijesti Pusti muziku Igrani film TVSA dokumenti (r) Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci -Ju`na Italija: Vulkani i mitovi, dokumentarna serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 14.55 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.15 Ivan Pavao II. nemamo vremena za gubljenje, dok. film 15.45 ZABA - 90 sekundi 15.47 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: O~evi i sinovi, talk show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 21.05 Razred 2011. 21.35 Na rubu pameti, monodrama 22.55 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.35 Vatikan Ivana Pavla II.: Hodo~a{}a, dokumentarna serija 00.05 Razred 2011. (r) 00.35 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 01.20 Retrovizor: Dragi Johne 4, serija 01.45 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.30 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 03.15 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija (r) 03.35 Skica za portret 03.50 Oprah show (r)

17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.55 20.00 20.50 21.00 22.00 22.30 23.00 00.30 01.30

Tvoja sam sudbina
SERIJA

Provjereno
INFO-MAGAZIN

Direktno
22.40 21.10
18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Krvavi sport, film

10.00

12.30 Mala TV TV vrti}: Izumi Gazoon, crtani film Izazovi: Ljepota zajednice, egipatski film (r) 13.00 [kolski program: Dje~je poduzetni{tvo Kokice Abeceda EU 13.50 Emina `elja, ameri~ki film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Trava zelena 1, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 3, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vulkanski otoci - Ju`na Italija: Vulkani i mitovi, dok. serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Euroliga, emisija uo~i 21.00 Nogomet, EL 22.55 Euroliga, emisija nakon 23.10 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.55 Dnevnik plavu{e 00.05 Emina `elja, film (r) 01.45 No}ni glazbeni program

21.45 Masterchef, reality show 22.40 Provjereno, informativni magazin 23.40 Ve~ernje vijesti 00.00 Ubojstvo kao u`itak, film 01.40 Virus u raju, film 03.15 Ezo TV, tarot show

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program tv1 do 15.15, crtani film 15.15 Blaga prirode (r) 16.05 Eliza, serija (r) Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, igrana serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija 21.00 TV1 ordinacija, snimak RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Krvavi sport, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Biografije 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Auto shop magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.25 Gradske pri~e 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
14.00 Bloopers (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Biografije: Marija Kalas, dok. film (r) 15.30 Najbolje godine, 13/13 (r) 16.15 Eko kutak (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 TV liberty (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.15 Pravi spoj 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.45 Igrani film 00.15 Majstor kuhinje: Italijanska vegetarijanska kuhinja (r)

TV ZENICA
13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom (r) 17.00 Discovery, dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Biografije 21.40 Zona kantona 22.00 Me|u nama 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Biografije (r)

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Magazin Plus (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina, emisija o povratku (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika Jablanice 20.00 Bonus 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel Mindfriek 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 An|eo ~uvar, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tutankamonova kletva, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.15 Vijesti 22.30 Prvi talas, serija 00.00 Dnevnik (r)

5. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Sve ispo~etka, serija 16.45 Uvod u anatomiju, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Ket i Kim, serija 22.00 Ru`na Beti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija

^E

RTS
11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.15 22.00 22.45 23.15 23.45 00.05 Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Kocka, kocka, kockica, {kolski program (r) Trezor Kosmos, dok. program Vijesti Trend setter (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi-pitajte ministarstvo, prog. za dijasporu Dnevnik Kraj dinastije Obrenovi}, serija 7 RTS sat dana Srbija na vezi Raspakivanje Ad libitum @ivot i standardi TV minijature Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 21.30 22.40 22.50 23.00 23.30 00.00 Vijesti Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Dok. emisija (r) Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pretres (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Dokumentarna emisija Sat TV vijesti iz dijaspore Muzika Kalendar Dnevnik 2 Drama Koncert Reakcija Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 10.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Sve po zakonu, serija Erika, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Cvje}arka, film

Medijum
SERIJA
15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.50 03.40

22.50

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

Ubistva u Midsomeru, serija Zakon i red, serija Ne{ Brid`iz, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Panduri novajlije, serija Van kontrole, film Medijum, serija Panduri novajlije, serija Vjereni~ki prsten, film Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
06.00 Balada o malom D`ou, film 08.00 Rijeka, film 10.00 U`asno velika avantura, film 12.00 No} D`imija Rerdona, film 14.00 Va{ingtonski taksi, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Spa-Francorchamps, Belgija 09.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 11.00 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 13.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Fudbal, Bundesliga: Werder (B) Wolfsburg 10.00 Fudbal, Champions Club 10.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) Schalke 04 12.00 Fudbal, Bundesliga: FC Koln Bayer (L) 13.00 Ekstremni sportovi 13.30 Fudbal, Champions Club 14.00 Fudbal, Bundesliga 16.30 Fudbal, Champions Club 17.00 Autotrke, Zolder, Belgija 17.30 Autotrke, Imola, Italija 18.00 Fudbal, Bundesliga 20.00 Obaranje ruku 20.30 Video igrice 21.00 All sports 22.00 Kuglanje 23.00 Odbojka, Italijanska liga 00.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.00 ATP Masters Madrid 10.00 FullTilt Poker 11.00 Skotska liga: Inverness CT Celtic 13.00 ATP Masters Madrid 15.00 NBA Live 15.15 Premier League Magazin 15.45 Premier League News 16.00 ATP Masters Madrid, direktno 23.00 Masters, direktno 23.15 Premier League News 23.30 NBA Action 00.00 U susret Final Foru: Barcelona Olympiacos 02.00 FullTilt Poker 03.00 Premier League Magazin 03.30 NBA Live 03.45 Najbolja utakmica Premier League

Dva smo svijeta razli~ita
SERIJA

18.30

17.15 Nijemi svjedok, serija 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Eliza, serija 22.45 Krvavi sport, film

Vatrene ulice
FILM

WTA Madrid
20.00
TENIS

16.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info-program 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.10 Vjetrovi strasti, serija 46/50 22.00 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

16.00 Kruklin, film 18.00 Laku no}, majko, film 20.00 Vatrene ulice, film 22.00 Autoput, film 00.00 Pode{ena, film 02.00 Popravni zavod, film 04.00 Granica, film

15.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 16.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, live 19.10 Eurogoals 19.30 Watts 20.00 Fight Club 23.00 Ke~eri 00.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Pre`ivljavanje udvoje Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija Tajsonovi golubovi Superljudi Stena Lija Zamorci nauke Kaskaderski zavisnici Samo jedan izlaz Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Kalahari Nacisti~ki odredi smrti Ratovi helikoptera Potraga za snje`nim leopardom Izgubljeni u Kini Predator CSI Nacisti~ki odredi smrti ^arli Borman

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Djeca mumije Impresionisti Genije dizajna Putovanja i otkri}a Mendelson, nacisti i ja Pobuna na brodu robova @ivjeti sa neprijateljem Su|enje nacistima u Nirnbergu Djeca mumije Impresionisti Ovo je civilizacija Tajne dubina Ratnici Krakatau: Posljednji dani Premijera: ^ovjekova istorija Podzemni rat Mumija koja je do{la iz leda Impresionisti Ovo je civilizacija Tajne dubina Ratnici Krakatau: Posljednji dani ^ovjekova istorija Podzemni rat

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Upoznajte divljinu Planeta beba Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Posao za psa U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Urgentni centar za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Danijel i na{e ma~ke @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Sve o psima Ta prelijepa Afrika U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Donald [ulc stru~njak za otrove Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama Odgajanje bebe d`inovske pande Divlje i bez cenzure

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 17.50 Poslovni kurs 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 01.25 Najbolje godine, serija

Ratovi helikoptera
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

09.00

Majmuni kradljivci Bolivudski leopardi Granica [apta~ psima Predator CSI Ja, predator Borac sa ribama Interpol istra`uje Ja, predator Borac sa ribama

PE
BHT

6. maj 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Frenderi u BiH, animirana serija 09.20 Aladinove pri~e, animirana serija, 10/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 29/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 120/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 The Doha debates (r) 13.40 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 94/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Animirani film 15.35 Dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 2/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 95/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.35 Balkanskom ulicom: Dino Merlin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 5/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 19.30 Ezel, igrana serija, 76/136 20.30 Festival: Melodije Mostara 2011, prenos 22.30 BHT vijesti 22.45 Festival Melodije Mostara 2011, nastavak prenosa 23.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 00.00 Business News (r) Filmski maraton: 00.05 Ubij me ponovo, ameri~ki igrani film 01.40 Zavodnica, ameri~ki igrani film 03.15 Milenijum, ameri~ki igrani film

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, igrana serija, 3. epizoda 09.30 Intrumentalitet: Diple i gange, dokumentarni program 09.55 Program za djecu Piplinzi [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 113. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 189. epizoda 13.05 Novi `ivot, igrana serija, 4. epizoda

RTRS
06.01 Porodica Jermolov, serija 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.03 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1

Ubij me ponovo 00.05 DRAMA/TRILER
Kako bi se spasila od ~ovjeka koji je proganja, djevojka odlu~i unajmiti privatnog istra`itelja da joj pomogne iscenirati njenu smrt. Osim {to je zanimljiva, ponuda je i dobro pla}ena. Iako nije u skladu sa zakonom, istra`itelj odlu~i da je prihvati...
Re`ija: John Dahl Uloge: Val Kilmer, Joanne Whalley-Kilmer, Michael Madsen, Nick Dimitri

23.30
FTV

Most zmajeva
AKCIJA

Pla}enik Warchild radi za pohlepnog generala Ruechanga koji se nekada brinuo o njegovoj vojnoj obuci i obrazovanju. Ruechang je u kraljevoj slu`bi ali planira preuzeti vlast u zemlji tako {to }e o`eniti princezu Halo. Kada princeza otkrije da je ubica njenog oca upravo general Ruechang, ona odlu~i pobje}i. Warchild dobija nare|enje da je prona|e i vrati, ali njegovu misiju u potpunosti }e promijeniti osje}aji prema princezi Halo.
Re`ija: Isaac Florentine Uloge: Dolph Lundgren, Valerie Chow, Cary-Hiroyuki Tagawa, Gary Hudson, John Bennett, Jo Kendall

Ezel
SERIJA

Porodica Jermolov
17.25
SERIJA

15.07

00.40
PINK

Pumpkin
KOMEDIJA/DRAMA

Apsolventkinja Kerolin Mekdafi pristaje da trenira sportiste sa hendikepom u nadi da }e tako pomo}i svom sestrinstvu da dobije nagradu. Susrev{i se sa ljudima koje bi trebalo da treniraju, ona i D`enin, njena drugarica iz sestrinstva, razo~arane su tretmanom koji oni imaju u dru{tvu. Kerolinina nelagoda }e po~eti da jenjava po{to upozna Pampkina Romanova, mladi}a u invalidskim kolicima koji ima velike planove. Postepeno, ona se zaljubljuje u njega, zbog ~ega }e do}i u sukob sa de~kom Kentom, sestrama i Pampkinovom majkom.
Re`ija: Anthony Abrams, Adam Larson Broder Uloge: Christina Ricci, Hank Harris, Brenda Blethyn

13.55 Hayd u Park, program za mlade (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 190. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 114. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 75. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 41. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 30. epizoda 22.05 Na{a mala klinika, igrana serija, 64. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Most zmajeva, ameri~ki igrani film 01.15 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r) 02.10 Pregled programa za subotu

12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.25 \ur|evdanski festival, glasanje 13.30 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Semberija RTRS preporu~uje 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, TV novela 18.00 TV Bingo 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.05 Mini serija 22.00 Ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Filmski maraton

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica: Jagositne pustolovine, crtani film, 18. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 18. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica

6. maj 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, serija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz

PE

22.45
MRE@A

Slu~aj Dozier
TRILER

^lanovi marksisti~ko-lenjinisti~ke organizacije oteli su ameri~kog generala Lee Doziera. Italijanski policajac Questore Masci je odlu~an da rije{i ovo kao svoj posljednji slu~aj, dok Amerikanci postavljaju svoje vlastite jedinice, koje treba da vodi specijalni agent Goldstein. Nakon ~etrdeset dana intenzivnih zajedni~kih snaga ekipa koju ~ine elitni vojnici napokon ima priliku sru{iti teroriste i spase Dooziera. Film je nastao na osnovu istinitih doga|aja.
Re`ija: Carlo Lizzani Uloge: Lloyd Bochner, F. Murray Abraham, Ennio Fantastichini, Francesca De Sapio

00.50
NOVA

Postal
AKCIJA

Bumba
CRTANI FILM

Odred za ~isto}u
09.00
ZABAVNI PROGRAM 16.30

Grand show
MUZI^KI PROGRAM 22.00

11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Suze Bosfora, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, specijal 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 00.15 Najbolje godine, serija, 50. ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.30 Muzi~ki program

12.10 Evropska liga, revan{ polufinala, snimak utakmice 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Ljubav i osveta, serija 16.15 OBN Info 16.20 Ljubav i osveta, serija, nastavak 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Vox populi 23.00 Opasna brzina, film 00.10 OBN Info, informativni program 00.30 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 01.30 Tehnologija danas, specijalizirani program 02.30 OBN Info, informativni program 02.50 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 Pumpkin, film

Postal nakon neuspjelog intervju za posao, tokom kojeg je izba~en iz ureda za nezaposlene, otkrije kako njegovom lo{em danu nema kraja. Zatekne, ina~e, svoju posesivno ljubomornu `enu kako ga vara te je o~ajan zato {to ne mo`e skupiti dovoljno novca da napusti grad. Odlu~i se udru`iti sa ujakom Daveom, vo|om jednog kulta. Zajedno sa desnom rukom ujaka, Richijem Postal skuje plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice.
Re`ija: Uwe Boll Uloge: Zack Ward, Dave Foley, Chris Coppola, Jackie Tohn, J.K. Simmons

20.10
HRT 1

Valter brani Sarajevo

RATNI

Krajem 1944. godine grupa njema~kih vojnih postrojbi smje{tena blizu Sarajeva pod svaku cijenu se poku{ava izvu}i iz obru~a. Istodobno, njema~ka obavje{tajna slu`ba ~ini sve da osigura tajnost operacije La ufer, po du ze te ra di snabdijevanja gorivom ove vojske u povla~enju. U tome ih spre~avaju sarajevski ilegalci sa svojim legendarnim vo|om, partizanskim obavje{tajcem Valterom. On je kao iskusni ratnik i pronicljivi agent jedini u stanju onemogu}iti dostavu goriva Nijemcima i sprije~iti njihovo napredovanje...
Re`ija: Hajrudin Krvavac Uloge: Ljubi{a Samard`i}, Bata @ivojinovi}, Pavle Vuisi}, Rade Markovi}, Dragomir Bojani}, Neda Spasojevi}...

35

PE

6. maj 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija 07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Pizza Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Gica rokerica 08.25 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu 08.50 [kolski program: O ~emu govorimo kada govorimo o ljubavi Puni krug 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Peppa, crtana serija 08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 08.05 Euro`urnal (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. program (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam (r) 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Slu~aj Dozier, film 00.50 Vijesti plus 01.10 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.20 15.05 15.20 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.30 23.15 23.45 01.15

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 23/25 (r) Frej`er, serija Prijedlozi glasanja za emisiju Pusti muziku Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) BBC dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 24/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Program za djecu Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Avanture u arhitekturi, BBC dok. program, 3/5 Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Ne{to za raju, zabavni program No}na ptica: Zelena, zelena trava, 14/28 No}na ptica: Igrani film Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.50 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Volga - Na putu zaAstrahan 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 4, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija 15.25 Emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi 16.00 Iza ekrana 16.35 Vijesti 16.47 HAK - Promet info 16.50 Putem europskih fondova 17.05 Hrvatska u`ivo 17.40 Dobro je znati, znanstvenoobrazovna emisija 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Mjesec ratnog filma: Valter brani Sarajevo, jugoslavenski film 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Filmski maraton ciklus Roberta Altmana: MASH, ameri~ki film 01.50 Filmski maraton: Valter brani Sarajevo, jugoslavenski film (r) 04.00 Dharma i Greg 3, humoristi~na serija (r) 04.20 Skica za portret 04.35 Mu{karci na stablima 2, serija (r)

Mega Mindy
SERIJA ZA DJECU

Pod sretnom zvijezdom
09.35
SERIJA

18.10

10.00 Reprizni program 12.55 Mala TV TV vrti}: Pizza Patuljkove pri~e, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Gica rokerica (r) 13.25 [kolski program: O ~emu govorimo kada govorimo o ljubavi Puni krug 14.15 Secret of the Andes, ameri~ko-argentinski film 15.55 @upanijska panorama 16.10 Hotel dvorac Orth 3, serija 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Divlji Plamen 4, serija 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Volga Na putu za Astrahan, dokumentarna serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Man on Wire, dokumentarni film 21.30 Mu{karci na stablima 2, serija 22.15 Dnevnik plavu{e 22.25 Above Suspicion, mini-serija 00.20 Na rubu znanosti 01.10 Gara`a 01.40 No}ni glazbeni program

21.25 Masterchef, reality show 23.05 Glup i gluplji 2, film 00.50 Postal, film 02.55 Ezo TV, tarot show 04.25 Opasno zavo|enje, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, program tv1 do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija 16.05 Eliza, igrana serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, 70. epizoda 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 35 epizoda 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Slu~aj Dozier, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 @ena politi~ara, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
14.00 Pravi spoj (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, serija 4/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Bob Marli 20.40 Studenti, 8/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika sedmice Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 Ekskluziv 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Vece sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, edukativno -zabavna emisija 00.00 Dobar `ivot, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Spoznoru{e, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Kulturne prijestolnice, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

6. maj 2011.
FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Ket i Kim, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija

PE

RTS
11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 Vijesti Mala filmska muzika Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Voljeti muziku (r) Medijska mre`a srpske dijaspore Tito jedan politi~ki mit Mladi talenti Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik

RTCG
13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Aktuelno Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport Crno - bijeli svijet Crna Gora u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Van kontrole, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA

21.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

TV 1000
06.00 Vatrene ulice, film 08.00 Kruklin, film 10.00 Va{ingtonski taksi, film 12.00 Laku no}, majko, film 13.40 Pajkan i po, film

EUROSPORT
08.35 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 11.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 12.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale, live 13.45 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 14.30 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 16.15 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija 17.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, live 18.45 Eurogoals 19.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale 21.00 Najja~i ~ovjek 22.00 Watts 23.00 Video igrice 23.30 Ekstremni sportovi 00.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - FC Nurnberg 10.00 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - FC Nurnberg 11.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) - Schalke 04 12.00 Video igrice 12.30 Australijski fudbal 15.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) - Schalke 04 16.15 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (M) - Schalke 04 20.30 Odbojka, Italijanska liga, live 22.30 Borila~ke vje{tine, Strikeforce: Henderson (USA) - J. Schields (USA) 00.30 Tenis, WTA Madrid, [panija, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Bayern - Schalke 09.30 World Stronges Man 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Madrid 13.30 Premier League Magazin 14.00 Liga {ampiona: Barcelona - Real Madrid 16.00 NBA Live 16.15 Premier League News 16.30 NBA Action 17.00 Euroleague Final Four, direktno 18.00 Euroleague Final Four: Panathinoikos Montepaschi, direktno 20.00 Euroleague Final Four, direktno 21.00 Euroleague Final Four: Maccabi - Real Madrid, direktno 23.00 Euroleague Final Four, direktno 23.15 Najava Premier League 23.45 ATP Masters Madrid, ~etvrtfinale 03.30 FullTilt Poker 04.30 NBA Live 04.45 Premier League News 04.00 Najava Premier League

Eliza
SERIJA

20.05

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Slu~aj Dozier, film

Bulevar zvijezda
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, serija 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

15.10 Pla~i slobodo, film 18.00 Kupe de Vil, film 20.00 Bulevar zvijezda, film 22.30 Granica, film 00.20 Mikalijina hronika, film 02.00 Pode{ena, film 04.00 Mikalijina hronika, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija ^udovi{ta iz rijeke Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Ta~ka pucanja Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 [apta~ psima Majmuni kradljivci Ja, predator Borac sa ribama Bolivudski leopardi 11.00 Svjetlost na kraju svijeta 12.00 Predator CSI

VIASAT HISTORY
06.00 Mumija koja je do{la iz leda 07.00 Impresionisti 08.00 Ovo je civilizacija 09.00 Tajne dubina 10.00 Ratnici 11.00 Krakatau: Posljednji dani 12.00 ^ovjekova istorija 13.00 Podzemni rat 14.00 Mumija koja je do{la iz leda 15.00 Impresionisti 16.00 Bizeovim stopama 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Triler u Manili 19.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 20.00 Svijete `ivotinje faraona 21.00 Kolonija 22.00 Kutije Stenlija Kjubrika 23.00 Impresionisti 00.00 Bizeovim stopama 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Triler u Manili 03.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 04.00 Svijete `ivotinje faraona 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 12.10 12.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Odgajanje bebe d`inovske pande @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Odrastanje Sve o ma~kama Donald [ulc stru~njak za otrove U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Karina: Uzbudljivi safari Velika petorka U potrazi za d`inovskom anakondom Kit ubica Divlje i bez cenzure

ATV
09.00 Bumba 09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Nijemi svjedok, serija 01.15 Najbolje godine, serija

Predator CSI
DOK. PROGRAM
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00

19.00

Ja, predator ^arli Borman Majmuni kradljivci Majmun genije Interpol istra`uje [apta~ psima Predator CSI [apta~ psima Interpol istra`uje [apta~ psima

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Ne}e vam nedostajati inspiracije pa }ete zapo~eti nove projekte. Ipak, zbog nedostatka upornosti ve}ina njih }e najvjerovatnije ostati nedovr{ena. Ne upu{tajte se u nove ljubavne odnose ukoliko niste razrije{ili s biv{im partnerom. Pravo je vrijeme da raskinete sve veze sa pro{losti i okrenete se ka novim iskustvima. @enski pripadnici znaka mogli bi imati problema s venama ili ote~enim nogama.

Povoljne vijesti o~ekuju Bikove ~iji je posao vezan uz bankarstvo i investicijske fondove. Kolege }e vam biti naklonjene, a upravo }e vam njihova pomo} omogu}iti da posao privedete kraju. Nemojte oklijevati pristupiti osobi koja vas privla~i. Zra~it }ete {armom i samopouzdanjem koje }e vam omogu}iti da ostavite izvrstan dojam. Nastojte {to vi{e vremena provesti u prirodi.

Nemojte nasjedati na provokacije zlonamjernih kolega. Bavite se isklju~ivo svojim poslom ukoliko `elite izbje}i ulazak u rasprave. Brzopletost i nepromi{ljenost dovodit }e vas u neugodne situacije. Nemojte se previ{e oslanjati na svoj {arm koji vas ovog puta ne}e izvu}i iz problema. Umor i iscrpljenost mogli bi vas ko{tati zdravlja. [to vi{e odmarajte uz dobre prijatelje.

U uredu }e vladati dobra i opu{tena atmosfera, {to }e doprinijeti i boljem radnom u~inku. Povoljan je trenutak za vo|enje pregovora jer }ete se odlikovati sposobno{}u uvjeravanja koja }e vam omogu}iti da pridobijete sva~ije povjerenje. Boravak u ku}i }e vas deprimirati, no va{i poku{aji da dogovorite izlazak ostat }e uzaludni. Niko od prijatelja ne}e biti pretjerano raspolo`en za dru`enje.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Nagomilane obaveze navest }e vas da im se {to prije posvetite. Sre}om, dobra koncentracija }e vam olak{ati rad, stoga }ete u rekordnom roku obaviti ve}inu zadu`enja. Okupirani ste sobom i svojim brigama pa ne}ete ni primijetiti da je bliska osoba u problemima. Poka`ite vi{e suosje}anja prema bli`njima. Podlo`ni ste prehladama i infekcijama. Klonite se boravka u hladnim prostorijama.

Izbjegavat }ete javne nastupe te }e vam daleko dra`i biti rad u sjeni. Ne}ete se dobro osje}ati kao dio tima jer }ete od svih zahtijevati maksimalan u~inak. Sumnjat }ete u partnerove rije~i i postupke te mu provjeravati e-mail i sms poruke. Bit }ete uvjereni da vam ne{to krije, iako za to ne}ete imati opravdanog razloga. Pazite na prehranu ukoliko ne `elite nakupiti kilograme vi{ka.

U `elji da budete korisni, obavljat }ete ne samo svoje ve} i obaveze drugih kolega. Ne dozvolite da neko iskori{tava va{u dobronamjernost. Svakodnevne obaveze i potrebe uku}ana oduzet }e vam mnogo energije. Nakon {to svima udovoljite, ne}e vam ostati nimalo vremena da se posvetite sebi i u`ivate u stvarima koje vas vesele. Ne bi bilo lo{e da obavite kontrolni lije~ni~ki pregled.

Isticat }ete se kreativno{}u, {to }e vam omogu}iti da ostavite osobni pe~at u svaki zadatak kojeg se prihvatite. Iskoristite naklonost kolega i zamolite ih da vam pomognu rije{iti problem koji vas du`e vrijeme mu~i. Vedri i nasmijani, ne}ete se optere}ivati problemima i stvarima na koje nemate utjecaja. Ako ste u vezi, iznenadite partnera nekom romanti~nom gestom ili ga izvedite u restoran.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

Ulagat }ete mnogo truda u rad, {to ne}e pro}i nezamije}eno. Iako vam se ~ini da ne dobijate zaslu`ena priznanja, brzo }ete biti razuvjereni. Ugodni odnosi s voljenom osobom i ~lanovima obitelji bit }e presudni za va{u psihi~ku stabilnost. Ako ste slobodni, privla~it }e vas pouzdane i zrele osobe koje }e vam pru`iti sigurnost. Mogu} je manji pad raspolo`enja. Klonite se alkohola.

Od samog po~etka sedmice bit }ete u pogonu. Telefon vam ne}e prestajati zvoniti, klijenti i stranke }e stalno tra`iti va{e informacije. Vodit }ete iznimno bogat i zanimljiv dru{tveni `ivot, {to vam na koncu ne}e ostaviti nimalo vremena da se posvetite sebi i svojim hobijima. Ipak, ne}ete se `aliti jer }e dru`enje s prijateljima i pokoje novo poznanstvo biti ba{ ono {to vam treba.

@elja za ostvarenjem finansijske stabilnosti bit }e ja~a od svega, pa }ete poslovne odluke donositi na temelju isplativosti. Birat }ete poslove koji }e zahtijevati mnogo truda i odricanja, no istovremeno vam osigurati ve}i priliv novca. Vodolije koje su u dugim vezama intenzivno }e razmi{ljati o zajedni~koj kupnji automobila ili preure|enju stana. Komforan `ivot bit }e vam iznimno va`an.

Mogli biste sklopiti novi posao koji }e prije svega biti finansijski isplativ. Nezaposleni bi mogli biti pozvani na razgovor za posao, {to }e im pomo}i da se osje}aju samopouzdanije. Do izra`aja }e do}i va{a nagla{ena intuicija koja }e vam pomo}i da donosite ispravne odluke. S lako}om }ete prepoznavati la`i i manipulacije, stoga }e vas danas biti nemogu}e prevariti.

38