Međunarodni računovodstveni standard jedan-MRS 1

On daje odgovor na pitanje kako treba da izgledaju finansijski izveštaji. Ako je konceptualnim okvirom definisana sadržina i kvalitativne odlike finansijskih izveštaja, standard jedan daje odgovor na pitanje na koji način treba te finansijske izveštaje sastaviti tj. kako oni treba da izgledaju ne određujući striktno formu već određujući informacije koje u tim izveštajima treba da budu prezentirane. Posto ćemo mi najpre govoriti o bilansu stanja, dakle ja ću se sada zadržati u standardu jedan na onim paragrafima koji se tiču uređenja bilansa stanja kao finansijskog izvaštaja. Cilj standarda je da definiše osnovu za prikazivanje izveštaja opšte namene da bi se osigurala uporedivost tih izveštaja iz prethodnih perioda i sa finansijskim izveštajima iz drugih preduzeća. Cilj standarda je da utvrdi osnovu za prezentaciju finansijskih izveštaja opšte namene sa namerom da se obezbedi da ti izveštaji budu uporedivi u vremenu, znači u nizu sukcesivnih perioda uporediv bilans jedne firme, i između preduzeća da u jednom trenutku na 31.12 bilansi različitih firmi budu međusobno uporedivi. Sta se smatra pod izvestajima opšte namene? Zašto izveštaji o kojima govorimo imaju karakter izveštaja opšte namene? Zbog toga što je reč o izveštajima koji su namenjeni onim korisnicima koji nisu u poziciji da mogu da zahtevaju izveštaje koji će biti sastavljeni u skladu sa njihovim specifičnim informacionim potrebama. Dakle ni jedan od eksternih korisnika nije u poziciji da traži od preduzeća da mu da tačno utvrđene informacije već mora da se zadovoli onim informacijama koje su prezentirane u ovim finansijskim izvestajima i zbog toga ti izveštaji nose kvalifikaciju izveštaja opšte namene. U ove izveštaje uključuju se i oni koji se prikazuju odvojeno od seta godišnjeg obračuna kao što su : izveštaj o poslovanju ili prospekt. Prospekt predstavlja izveštaj koji se podnosi Komisiji za HOV i budućim ulagačima da bi se dokazalo da je kupovina akcija te firme poželjna, potrebna i isplativa. Dakle to je poseban izveštaj koji se na zahtev berze, po pravilima koje ona odredi ( kod nas to određuje Zakon o HOV) izvrsila emisija novog kola akcija koja zahteva izradu posebnog izveštaja koji se naziva prospekt. Kada zelimo da emitujemo novo kolo akcija moramo sasataviti prospekt kao poseban finansijski izveštaj gde ćemo prikazati finansijki položaj firme. Na koje izveštaje se primenjuje MRS-1 ? Primenjuje se na sve redovne izveštaje, što će reći na izveštaje pojedinačnih preduzeća ali i na izveštaje grupa preduzeća, tj na konsolidovane finansijske izveštaje. Kada je reč o delatnostima, da li se MRS -1 ograničava samo na izveštaje preduzeća određenih delatnosti? Ne, kažemo da su to standardi za javni sektor. Sva preduzeća, banke, finansijske institucije i osiguravajuća društva pokrivena su ovim standardom. Zbog specifičnosti banaka i posebnog značaja koje banke imaju za funkcionisanje nacionalne ekonomije postoji još jedan, poseban standard koji se bavi prezentacijom finasijskih izveštaja banaka. To je standard broj 30 koji se zove Prezentacija finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija. Za banke važi i standard 1 i standard 30 koji je napravljen uzimajući u obzir specifičnost banaka i značaj koji banke imaju za normalno funkcionisanje cele privrede. O tome šta je cilj izveštavanja, ko je odgovoran za finansijske izveštaje, koje su komponente, da li treba sastavljati dodatne izveštaje (možemo ali i ne moramo), šta je fer prikazivanje, govorili smo ranije. Da li se činjenica da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa MRS-1 mora obelodaniti? Da, zato što time upućujemo korisnike da su ti izveštaji takvi-razumljivi, da sadrže sve važne informacije, da su pouzdani i da su uporedivi,tj. da poseduju one četiri kvalitativne odlike. Da li možemo nekada od neke primene MRS odustati?

1

Samo izuzetno. Retko kada će neko preduzeće dozoliti da poštovanje nekog standarda bude u suprotnosti sa osnovnim ciljem finansijskog izveštavanja. Ako bi se tako nešto dogodilo, onda po MRS-1 možemo odustati od primene tog standarda, ali moramo do detalja objasniti zbog čega odustajemo, pokazati kako bi izveštaj izgledao ako bismo ga primenili, a kako izgleda sada kada smo od te primene odustali. Moramo potpuno jasnim učiniti zbog čega ne primenjujemo i kvantifikovati posledice ne primene određenog standarda. O računovodstvenim politikama ćemo se baviti naknadno, a sada ih pominjemo samo da bismo naučili njihovu definiciju. Računovodstvene politike predstavljaju skup specifičnih načela, principa, konvencija, pravila i prakse koje preduzeće koristi u pripremi i prezentaciji svojih finansijskih izveštaja. Zašto su to specifična načela, konvencije i praksa? To su ona pravila koja vi birate u okviru MRS i načela. To je način na koji vi koristite prava izbora koja su sadržana u pojedinim načelima. Ako vam neko načelo nudi pravo izbora i vi se odpredelite za jedno od npr. tri moguća pravila priznavanja prihoda -po naplaćenoj realizaciji, po fakturisanoj realizaciji, po principu proizvedenih učinaka to pedstavlja vašu računovodstvenu politiku u priznavanju prihoda. Ko čita izveštaj mora znati koje ste od tri moguća pravila vi primenili. Ako se u nekom satndaru nudi, kao u MRS-16, mogućnost da otpisujete linearno, degresivno i funkcionalno, opet računovodstvenu politiku formulišete tako što birate koju će te od ove 3 metode koristiti. Zato su to specifične politike za vaše preduzeće. Mi svoje izveštaje sastavljamo na ovaj način, ali ni jedno od tih pravila ne sme biti suprotno važećim načelima i standardima. Nego su to pravila koja su u načelima sadržana, ali su ponuđena kao mogućnost izbora. Ova pravila moraju biti objavljena. Korisnik mora znati koja ste pravila primenili kada ste sastavljali svoje finansijske izveštaje. Kada čita izveštaje, i dođe recimo do opreme, on zaključuje da mi vršimo degresivan otpis. To je za njega važna informacija. Kod going koncept principa na koji period se mora odnositi pretpostavka o kontinuitetu poslovanja? Najmanje 12 meseci, kad napišemo u napomenama da preduzeće posluje na bazi going koncept principa. Onda najmanje za 12 narednih meseci se ne predviđa njegov prestanak. Koje su to indicije koje mogu da vas navedu da će preduzeće prestati sa radom? Kada bi ste posumljali da je pretpostavka o nastavku poslovanja realna? Ako ima ozbiljne gubitke.Ako je zbog ranijih gubitaka finansijski položaj firme jako loš, može doći do ne likvidnosti, a usled ne likvidnosti do stečaja u kratkom roku ili ako dolazi do pada poslovne aktivnosti firma gubi poslove i gasi se. Kada razmatrate osnovanost pretpostavke kontinuiteta poslovanja morate testirati ova 3 faktora. Ako firma posluje sa dobitkom, ako ima dobar finansijski položaj, ako su njene aktivnosti na jednakom ili višem nivou nego što su bile ranije, nemate razloga da sumnjate da je ova pretpostavka tačna. Ako se sumnja u nastavak poslovanja i imate neke od ovih pokazatelja vi morate objasniti zašto ipak mislite da će firma nastaviti sa poslovanjem. Firma radi sa gubitkom, a vi kažete firma će nastaviti sa radom, morate objasniti na temelju čega vi takav zaključak donosite. Šta može biti razlog? Možete reći, u redu firma je ostvarila u prošloj godini gubitke, ali je uradila sanacioni program firme, vlasnici su odlučili da daju dodatni kapital, poverioci učestvuju u sanaciji sa tolikim iznosom sredstava ili odlaganjem naplate potraživanja ili odricanjem od dela svojih potraživanja. To su onda razlozi zbog kojih vi uprkos tome verujete da će firma nastaviti sa radom i da će pretpostavka o kontinuitetu poslovanja biti ispunjena. Aktuarska (obračunska) osnova računovodstva znači da se u finansijskim izveštajima iskazuju prihodi i rashodi i posledice koji oni izazivanju u trenutcima njihovog nastanka nezavisno od toga kada će doći do naplate prihoda, odnosno isplata rashoda. Znači, kada nastane prihod, vi priznajete prihod, i automacki priznajete ili povećenje aktive, ili smanjenje obaveze. Kad priznajete rashod, vi priznajete ili smanjenje aktive, ili povećanje 2

obaveza. Priznavanjem prihoda i rashoda vi menjate i finansijski položaj firme, a ne samo prinosni. Šta znači konzistentnost prikazivanja? Standard jedan kaže morate kontinuirano primenjivati isti način prikazivanja određenih informacija u finansijsim izveštajima. Forma i sadržina finansijskih izveštaja treba da budu ne promenjene u nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Kada možete promeniti ili formu ili sadržaj? Samo onda ako bi te promene bile u funkciji ispunjenja osnovnog cilja- pružanja stvarne slike imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. U koliko to nije slučaj, takve promene se ne mogu pravdati. Ne možete iz čistog hira prikazivati promene svake godine drugačije. Moraju biti veoma ozbiljni razlozi da bi ste vi promenili formu i sadržinu. Jedan od tako ozbiljnih razloga je uvođenje novog standarda. Ako se uvede novi standard koji do tog trenutka nije postojao, i ako on na drugačiji način određuje bilansiranje određenih događaja u odnosu na dosadašnju praksu, naravno da će prva primena tog standarda narušiti uporedivost finansijskih izveštaja. Ali taj razlog se smatra dopustivim, prihvatljivim, jer jednom sa primenom tog standarda morate jednom odpočeti. Tada ćete samo objasniti koje su posledice primene tog standarda. Sta znace materijalnost i agregacija? U finansijskim izveštajima treba iskazati sve važne stavke odvojeno i sve informacije koje su bitne moraće biti iskazane kao posebna pozicija. Bez značajne stavke možete sabirati, možete iskazivati zajedno po grupama, vodeći računa kada ih grupišete o njihovoj prirodi. Srodne stavke morate da grupišete u jednu poziciju. Ovo je važno jer kada sabirate bez značajne stavke njihovim zbirom dobijate informaciju koja jeste važna. Možda pojedinačno gledano dobici na prodaji imovine nisu značajni. Dobici na prodaji hartija od vrednosti su 50, dobici na prodaji osnovnih sredstava su 30, dobici na prodaju materijala su 20. Kad ih pokažem svako za sebe, to i ne predstavlja nikakav iznos u odnosu na ukupan prihod moje firme. Ali kada sve to zajedno saberem i kažem da prodajom imovine je ostvaren dobitak od 100, ta informacija onda ima svoju težinu. To su informacije koje je dopušteno sabrati i iskazati kao ostali prihod, a ne moram ići pojedinačno po stavkama. Kada je dopušteno da prebijete neke informacije? Kada je dopušteno saldiranje? Kada je dopušteno odustajanje od primene bruto principa? Pravilo koje treba koristiti prilikom utvrđivanja odgovora na ovo pitanje ili kojim treba da se rukovodite kada u praksi testirate šta uraditi, da li ići na bruto ili neto princip, je sledeće: da samo onda ako neki posebni standard dopušta kompenziranje, to možete uraditi. Samo ako se u standardu kaže da je kompenziranje dopušteno, možete koristiti neto princip. U svim drugim slučajevima koristi ćete bruto princip. Kada standardi dopuštaju neto princip? Onda kada prihodi i rashodi potiču iz iste transakcije i kada nisu značajni. Kada vi kažete dobitak na prodaji hartija od vrednosti iznosi toliko, daj dobitak je razlika između prodajne vrednosti hartija od vrednosti koja predstavlja prihod i nabavne vrednosti prodatih hartija od vrednosti, koje prestavljaju rashod. Pošto prodaja hartija od vrednosti za preduzeće predstavlja sporadičnu aktivnost koja nije osnova postojanja preduzeća, i pošto ovi prihodi i rashodi potiču iz iste transakcije, onda je dopušteno da vi ne iskazujete u bilansu uspeha prihode od prodaje hartija od vrednosti, rashode od prodaje hartija od vrednosti nego da kažete da je samo dobitak ili gubitak na prodaji hartija od vrednosti toliki. Tako se smatra da time nećete uskratiti važnu informaciju korisnicima finansijskim izveštajima. Tu ste vršili saldiranje. Kada dati uporedne informacija? Uporedne informacije dajete uvek. To je važno pravilo. U finansijskom izveštaju za tekuću godinu, ide podatak za tekuću godinu, a do njega ide odmah kolona podaci za prethodnu godinu. Kada gledate samo jedan bilans vi možete upoređivati tekuću sa prethodnom godinom. U napomenama koje se sastavljaju uz finansijske izveštaje daju se tri do pet prethodnih godina. Vi dajete podatke u napomeni za tekuću godinu, i dajete podatke za prethodne tri godine da bi korisnici mogli uočiti razvoj visine date pozicije. Zahtev za 3

Takav bilans imaju banke. jer iz onih grdnih cifara u dinarima ništa se nije moglo videtei. Zatim mora stajati dan bilansa.pružanjem uporedivosti podataka ne odnosi se samo na finansijske izveštaje. kao fotografija napravljena u određenom trenutku. tako vam i bilans bez datuma ne znači mnogo. Izveštajna valuta je po pravilu valuta zemlje u kojoj ima sedište firma o čijem je izveštaju reč. I na kraju mora biti naveden stepen preciznosti. izveštajna valuta moze biti u valuti zemlje u kojoj ta velika zavisna firma ima svoje sedište. Period je relevantan za bilans uspeha. u kojoj valuti je bilans sastavljen (u evrima. da li ćete izabrati princip rastuće ili princip opadajuće likvidnosti. Znači naj kasnije šest meseci od dana bilansa bi trebalo izveštaje objaviti. kao što je to kod nas. odnos između dobitka i kapitala). nego se odnosi i na napomene uz finansijske izveštaje. Dopušteno je međutim (standard ne insistira na tome) da izvestaji neke firme budu sastavljeni i u nekoj drugoj valuti. Prvo da bi se uradila indentifikacija izveštaja. tj. Ako izaberete princip opadajuće likvidnosti. Bilans bez dana je ne važeći bilans. Bilans stanja Šta se sve traži da bude iskazano u bilansu stanja? O čemu bilans stanja mora da informiše? Zahteva se da stalna imovina i obrtna budu podvojene. Jer prvo pitanje koje ćete vi sebi postaviti je kada je imovina firme izgledala ovako kako to bilans pokazuje. kao uzveštajnu valutu uzmu neku drugu valutu? Obično u inflatornim uslovima. Najveći broj preduzeća tu svoju obavezu ispunjava tako što stavi na sajt finansijske izveštaje i time se smatra da je ova obaveza objavljivanja ispunjena. prvo će stajati gotovina. možete vi ići u dublje raščlanjavanje ako hoćete. a na dnu osnovna (stalna) imovina. Uprava preduzeća bira kada je za nju najpogodnije da objavi svoje finansijske izveštaje. Objavljivanje finansijskih izveštaja za veika preduzeća je obaveza. u napomenama. standard jedan neće vam reći da treba da bude u formi lista ili u fomi konta. I uvek mora stajati u kom periodu. ali morate dati podatke koji su u standardu navedeni. On pokazuje da li je bilans iskazan u dinarima ili parama. bilansu uspeha( odnos između prihoda i rashoda. tj. pretvarali smo bilanse u marke. Kod konsolidovanih bilansa( kod bilansa grupe) ako neka jaka zavisna firma predstavlja ustvari centar grupe. to je stvar vašeg izbora. u dolarima). Finansijski izveštaj mora sadržati dan bilansa ili period. Da li ćete iskazati prvo obrtnu ili stalnu. ali mora na bilansu pisati i mora biti objašnjeno zašto. Morali smo prevesti u neku čvrstu valutu da bismo videli odnose u bilansu stanja.12 do 31. Možate vi dati formu kakvu hoćete. bilans vama ništa ne znači. Kada je reč o tome kako bilans treba da izgleda. a ovo su izveštaji o transakcijama nastalim u određenom vremenskom periodu. Ako nemate pravi i pouzdan odgovor na to pitanje. To ostavlja preduzeću da samo odredi ili da odredi država za njega. Kada se firme odlučuju da umesto valute zemlje. a evro nije crnogorska valuta. Mora da stoji bilans preduzeća tog i tog ili bilans grupe te i te. odnosno naziv subjekta o čijem je bilansu reč. Bilans je kao slika. Sta još mora stajati? Mora stajati izveštajna valuta. u dinarima. Ne mora biti valuta zemlje u kojoj sedište ima matično preduzeće. Standard 1 kaže da bi period od šest meseci nakon dana bilansa bio period do koga bi bilansi trebalo da budu objavljeni. Ali u standardu 1 navode se podaci koje bilans mora da sadrži. Kao što vam fotografija bez datuma ne znači mnogo. Kada je bila hiperinflacija 93 ovde. sta mora da stoji? Prvo mora da stoji čiji je to bilans. Valuta u kojoj su sastavljeni izveštaji označava se izvestajna valuta. Bilans stanja je trenutna slika. Izbor termina za objavljivanje je stvar bilansne politike preduzeća. Zatim mora stojati naznaka da li je reč o bilansu koji je sastavljen za pojedinačno preduzeće ili je reč o bilansu grupe.12. Sve firme u Crnoj Gori sastavljaju izveštaj u evrima. za izveštaj o novčanom toku i za izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu. Kod banke je na prvom mestu gotovina i 4 .rezultat ostvaren u periodu od 1. u hiljadama dinara ili u milionima dinara. kad god smo hteli da radimo neku analizu.

a koliko pripada akcionarima. Manjinski interes je deo kapitala koji pripada manjinskim akcionarima. manjinskog interesa nema. Manjinski interes je pozicija preko koje se iskazujeučešće manjinskih akcionara u kapitalu grupe. pa onda stalna sredstva. ostale finansijske delove imovine 7.7.3 jednim imenom se nazivaju stalna imovina koja mora biti makar ovoliko raščlanjena. 3. Ako firma A ima 75% kapitala firme B. 4. 2. Ako smo platili više imamo odloženo poresko sredstvo.2. Firma B je u potpunoj svojini preduzeća A. 6. Kako god klasifikovali pozicije u bilansu obavezno treba prezentirati sledeće: U aktivi: 1. tada firma A ima kontrolu i većinsko učešće u fimi B. postojenju i opremi Pod nekretninama se misli na zemljište.5. Ovaj standard se bavi odgođenim poreskim obavezama. različita je i visina poreza. dobavljači 2. Spoljni akcionari označavaju se kao manjinski akcionari. I kada izveštavamo dužni smo da u bilansu grupe iskažemo koliko kapitala grupe pripada matičnoj firmi A. U pasivi su dospele obaveze.6. odnosno poreskim sredstvima. rezervisanja 4. ali se to predstavlja minimum. Dato je u pasivi jer može biti ili potraživanje ili obaveza. uzeti krediti 5. On se bavi odnosom između poreza koji plaćamo po osnovu poreskog bilansa i poreza koji bismo platili da je poreska osnova za utvrđivanje trgovinski poslovni bilans. zalihe Obrtnu imovinu čine: 4. Ako firma A poseduje 100% kapitala u firmi B. manjiski interesi On se ne pojavljuje kod pojedinačnih preduzeća. gotovina i gotovinski ekvivalenti 6. ali nije potpuni vlasnik. podatke o nematerijalnim ulaganjima i dugoročnim plasmanima 3. To je jedan dosta plitak stepen raščlanjavanja stalne i obrtne imovine. podaci o nekretninama. U pasivi: 1. Kod pojedinacnog preduzeća te pozicije nema. pa plasmani. 25% kapitala imaju spoljni akcionari u odnosu na celinu koju čine firma A i firma B. upisani kapital i rezerve 5 . Najmanje mora ovo. Posto su dobitak u poreskom i dobitak u poslovnom bilansu različiti. Kod preduzeća je obično obrnuto. potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 5. Manjinske akcionare imamo kada matična firma u zavisnom preduzeću ima većinsko ali ne sto postotno učešće. podatke o učešćima u kapitalu drugih lica po NB Ovi podaci: 1.gotovinski ekvivalenti. potraživanja i obaveze za poreze u skladu sa MRS-12 Reč je o standardu koji niko ne primenjuje. pa dospeli krediti. a na kraju sopstveni kapital. a ako smo platili manje imamo odloženu poresku obavezu. krediti.

onda ih 6 . Sopstveni kapital 2. pojavljuje se vlasnik parcele odmah do nas i tvrdi da ima pravo preče kupovine i traži poništenje ugovora koji smo sklopili sa prodavcem. Zašto ne i kasas konto kad je i on popust? To je finansijski prihod i neme veze sa visinom naše obaveze prema dobavljačima. Nabavna vrednost koristi se za procenjivanje imovine stečene kupovinom i obaveza. a nabavna vrednost je jednaka fakturnoj vrednosti. Imovina stečena kupovinom i obaveze procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Kad god je mesto isporuke magacin kupca. 5. niti sa nabavkom neposredno. Neto fakturna vrednost je fakturna vrednost umanjena za dobijene popuste. napravljen je ugovor o kupoprodaji. Zavisni troškovi obuhvataju troškove utovara. Da li će troškovi spora koji ćemo voditi a koji će neminovno nastati biti uračunati kao zavisni troškovi nabavke? Ako smo u trenutku sklapanja ugovora bili svesni činjenice da je spor moguć i da će možda takvi troškovi nastati. Slično pitanje je i kod kupovine zemljišta. carine-kažemo sve izdatke koji moraju nastati da bi sredstvo bilo privedeno nameni. dok se sopstveni učinci preduzeća (nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi ) procenjuju u visini cene koštanja. a ako je reč o osnovnom sredstvu da bi sredstvo bilo sposobno za korišćenje. osiguranja. onda ti troškovi ne treba da budu uračunati u cenu. 6. vrednost bilansnih pozicija se može utvrditi ili po nabavnoj ili po ceni koštanja. Dugoročne obaveze 4. PVR Pasiva Vrednosti za procenjivanje pozicija bilansa stanja U skladu sa načelom istorijskog troška. U koliko pri utvrđivanju kupovne cene nismo očekivali spor i troškove koje će on sa sobom povući. onda takve troškove treba uračunati u nabavnu cenu. da bi sredstvo bilo uskladišteno. 2. Rezervisanja 3. 3. Kupujemo zemljište. Prvo pitanje koje se može postaviti kada je reč o zavisnim troškovima nabavke je da li troškove spora koje imamo u vezi sa nabavkom sredstva treba da uračunamo u nabavku tog sredstva ili ne? Npr. prevoza. Ima veze sa izmirenjem obaveza. A to znači ako je reč o materijalu. zavisi od toga kako je ugovorom o kupoprodaji definisano mesto isporuke. Nabavna vrednost predstavlja zbir fakturne vrednosti i zavisnih troškova nabavke. Svi komercijalni popusti koje dobijemo od dobavljača (rabat i bonifikacija) smanjuju fakturnu vrednost. zavisni troškovi nabavke su ravni nuli. Zavisni troškovi nastaju i njihova visina je neposredno pod uticajem mesta isporuke. istovara. 4. 8. 7. da li troškove rušenja građevinskog objekta koji se na njemu nalaze uračunati u nabavnu cenu? Ako se sa tim troškovima računalo u trenutku nabavke. montaže. Kratkoročne obaveze 5. Neuplaćeni upisani kapital Nematerijalna ulaganja Materijalna ulaganja Finansijska ulaganja Zalihe Potraživanja Gotovina AVR 1. Da li će biti zavisnih troškova nabavke i kolika će biti njihova visina.MRS-38 Nematerijalna ulaganja Bilans stanja Aktiva 1. Fakturna vrednost je iznos koji plaćamo dobavljaču za kupljeno sredstvo.

onda bi ta naša isplata koju smo izvršili uvećala vrednost fer sredstva koje smo dali i dala fer vrednost sredstva koje u trenutku imamo. Doplata od 10 će svesti fer vrednost koju ustupamo na vrednost sredstva koje primamo. Ako se vrednost sredstva stiče razmenom. da se ono ne iseljva. C 90 000.67%. Dajemo sredstvo čija je vrednost 100. odnosno koje smo stekli kroz razmenu. 38 i 2. ali u koliko smo naknadno odlučili da rušimo. nego onog koje smo mi dali. mi ćemo tražiti doplatu od 10. onda ne. Jedno od pitanja koje se odnosi generalno na nabavku glasi kako ćemo utvrditi nabavnu vrednost sredstava dobijenog razmenom? Standardi koji se bave ovim pitanjem su standard 16. Država ima interes da zadrži stanovništvo u pograničnim područjima. Ne onog koje smo primili. Šta predsavlja za vas njihova nabavna vrednost? Da li je nabavna vrenost iznos koji ste platili umanjen za iznos dotacije koju ste dobili ili je nabanva vrednost pun iznos.nego da se ta ista proizvodnja obavlja u gradu. onda troškove rušenja umanjujemo za visinu prihoda. 30 000/180 000 je 16. Ako taj materijal od rušenja prodamo i ostvarimo određeni prihod. Ako mi kupimo tu proizvodnu liniju i želimo da je uvedemo u naše knige. Tada se postavlja pitanje kako će te te mašine bilansirati. Onda je mašina A 40 000.računamo. to je fer vrednost datog sredstva.33%. Država želi da preko subvencija kompenzira tako visoke troškove i da navede preduzeća da investiraju u takvim područjima. onda na ovu vrednost primenjujemo procente i dolazimo do vrednosti pojedinačnih mašina iz ove linije. Da li ćemo tada imati pravu predstavu o svom rentabilitetu ako uradimo tako? S jedne strane imaćete niže troškove i viši rezultat. Mada obavljanje aktivnosti u područjima koja nisu nešto naručiti dobro saobraćajno povezana izaziva znatno više troškove. a dotacija povećava kapital ili nešto treće? Mene u suštini ta plaćena mašina od 100 000 košta 50 000. jer smo mi za sve tri platili jedan iznos? Mi uopšte ne znamo kolika je cena svake mašine pojedinačno. a prodali smo crep sa kuće jer nismo to razbijali za 2000.B 20 000. Ako smo staru korišćenu liniju paltili 120 000 . Zatim ćemo izračunati koliko je procentualno učešće vrednosti svake mašine u vrednosti ukupne linije. a C 60 000. Procentualno 60 000/180 000 je 33. a sa 7 . Onda kod takvih kupovina utvrđujemo koliko na tržištu vredi takva linija. Kako ćemo utvrditi vrednost sredstva koje smo kupili u grupi? Često se desava da se prodaje čitava proizvodna linija koju čine tri međusobno povezane mašine (ne samo jedna mašina) i postoji jedna cena za tu mašinu. Pitanje je kako ćemo plaćeni iznos raspodeliti na svaku mašinu. U koliko se dogodi da je fer vrednost sredstva koje dajemo u zamenu viša ili niža od vrednosti sredstva koje dajem u zamenu. onda će vrednost sredstva koje smo primili biti jednaka vrednosti sredstva koje sam dali umanjena za izvršenu doplatu ili uvećana za primljeni iznos. imamo problem kako da vrednujemo savaku pojedinačnu mašinu koja čini deo te proizvodne linije. Država će često dati za svako investiranje u pograničnim područjima subvenciju u visini polovine nabavne vrednosti instalirane opreme. polovinu plaća država. Vrlo često one podržavaju preduzeća u određenim namerama. Ako nove mašine koštaju 180 000-mašina A 60 000. U koliko bi se desilo da mi dajemo sredstvo od 90 a druga strana uslovljava razmenu doplatom od 10. Tada za svaku mašinu koju nabavljate. Mi na tržištu možemo saznati vrednost svake mašine pojedinačno. dobijamo sredstvo čija je vrednost 90. Posto te vrednosti nisu jednake. Dakle ja ću na ime troškova amortizacije imati samo 50 000 i odmah ću biti jako retabilan. a 50 000/180 000 je 50%. Mi ćemo se raspitati koliko nove mašine koštaju. moramo korigovati fer vrednost za iznos isplaćenog ili naplaćenog iznosa. Onda ćemo taj procenat primeniti na iznos koji smo paltili. U koliko nema doplate. Ako su zavisni troškovi rušenja 5000. onda se njegova vrednost određuje u visini fer vrednosti sredstva koje je dato u zamenu. B 30 000. Kako ćemo odrediti vrednost mašina ako smo za nabavku mašina dobili subvenciju države? Kako ćemo tretirati dobijenu dotaciju ili subvenciju države? Vrlo često države u svojoj politici imaju pored fiskalnih i nefiskalne ciljeve. U koliko postoji isplata ili doplata. onda u zavisne troškove uračunavamo samo 3000 (samo ono što nije pokriveno). pa kao zavisni trošak računamo samo onu razliku koja nije pokrivena.

Ali ako ti troškovi nisu podeljeni tamo. fakturna vrednost plus zavisni troškovi nabavke. Kako tretitamo zavisne troškove za više sredstava?Da li je dopušteno ići na planiranje tih troškova i iako ako se ide na stvarna troškove. Jer kada uvećani dobitak (jer je amorizacia niža neo sto bi bila.11. U praksi se najčešće koriste dva kriterijuma za pravilnu alokaciju zavisnih troškova. Uticaj na rezultat će biti isti ali će informacije za korisnike biti potpunije. Oni će često u fakturi osiguravajućeg društva i naravno u uvoznoj carinskoj deklaraciji biti čak podeljeni na pojedinačna sedstva. zavisni troškovi nabavke koji su zajednički za sva sredstva iz te nabavke. Šta je naredna mogućnost. Troškovi carine i osiguranja raspodeljuju se srazmerno fakturnoj vrednosti. kako izvršiti njihovu podelu nasredstva koja su pribavljena u toj nabavci?Ako se jedna nabavka odnosi na više različitih sredstava.2004. Ne možemo se praviti kao da dotacije nije ni bilo i tretirati to kao povećanje sopstvenog kapitala. To nije dobro rešenje. vi ćete imati kao trošak amortizacije 20 000 (100 000/5) i svake godine ćete 1/5 dotacije koja iznosi 10 000 tretirati kao prihod. kao kod materijala. inicijalno vrednovanje imovine. Otpisivanje tog sredstva treba da se vrši po punoj nabavnoj vrednosti ali traži da se dotacija tretira kao odloženi prihod. pa se rezultat smanjuje po osnovu korišćenja ovih sredstava za 10 000. Prosli put sam pocela da vam govorim o pravilima za procenjivanje imovine preduzeca. Postoji poseban standard koji se bavi ovim pitanjem-MRS-20. nego carini mašinu po mašinu. vek trajanja mašine 5 godina. dele se na racionalnoj osnovi. vrednost mašine 100 000. biti podeljni prema fakturnoj vrednosti. onda će. On se zove državne pomoći. iako su oni 20 000. pa će sopa prinosa biti po dva osnova veća nego što treba da bude. To je neto rezultat prihoda i troškova. Za troškove utovara. Kakav će to uticaj imati na vas račun uspeha? Konačno dejstvo na naš račun uspeha imaće 10 000 troškova amortizacije.druge strane angažovani kapital će biti manji. Ako prevozite 5 mašina od kojih je jedna teška 500 kg. Ako ste dobili dobili 50 000 dotacije. Pored inicijalnog vrednovanja uvek postoji tzv naknadno procenjivanje imovine o kojem cemo govoriti kada budemo radili vrednovanje pojedinih bilansnih pozicija a sada zelim da vam pokzem jos jedan problem koji moze da se javi pri procenjivanju a to je: 8 . Objasnila sam vam sta je to nabavna vrednost I zavisni troskovi nabavke I kada pojedini zavisni troskovi tj izdaci za sticanje mogu biti ukljuceni u nabavnu vrednost. On traži da se nabavna vrednost sredstva uvede na uobičajeni način. Predstva o našem rentabilitetu sigurno neće biti prava. I rekla sam o nabavnoj vrednosti kao merilu za procenjivanje. da dotacije nije bilo) stavimo u odnos sa kapitalom koji je niži (jer smo pokazali da radimo sa manjim kapitalom nego što to jeste) dobijamo veću stopu prinosa. ali prihode povećavamo za 10 000. sta mislite kako teba podeliti troškove? Od čega će zavisiti visina troškova? Od težine. Kao da je taj kapital porastao iz interne snage. a ne ka povećanje kapitala. Iznos koji dobijemo iskazujemo kao odloženi prihod u pasivi i svake godine kada obračunamo pun iznos amortizacije. istovara i prevoza kao racionalna osnova pojavljuje se količina ili težina sredstava. jer će se u tom slučaju slika o povećanju našeg kapitala deformisati. Pokušava se pronaći baza koja će na najbolji način odslikati odnos ili uzrokovanje troška od strane datog sredstva. 09. a druga 5t. ali ste u bilansu uspeha jasno iskazali vaše pune troškove i pokazali koliko se vaši prihodi povećavaju zahvaljujući ovoj dotaciji. jer carina nikad ne carini sve mašine. a ne da nam ga je dala država da bismo pokrili visoke troškove jer poslujemo u tom području. obračunavamo i srazmeran deo dotacije kao prihoda.

Odgovor na ovo pitanje se formulise na bazi onih pravila za priznavanje sredstava. zarade izrade.Znaci kada je rec o izdacima za tekuce odrzavanje sredstava kada je rec o stalnoj imovini takvi izdaci nemaju sposobnost aktiviranja znaci oni ce uvek nesporno biti tretirani kao trosak odnosno rashod perioda. to je trosak koji nastaje u vezi sa nekim proizvodom I koji se za njega moze direktno vezati a nije uobicajan za neke druge proizvode. troskovi materijala za izradu tj direktan meterijal 2. Da li se kod obrtnih sredstava mogu javiti naknadni izdaci? Secate li se materijala na obradi I doradi koji smo radili u prvoj godini. Primer: proizvodite namestaj I uobicajnja garnitura koju radite je presvucena meblom. da dovedu do smanjenja troskova koje to sredstvo izaziva . Kada ce postati ti izdaci trosak? Oni ce biti rasporedjeni kao trosak na preostali vek trajanja sredstva ako je rec o osnovnom sredstvu tj. Dobijete porudzbinu od kupca koji insistira da umesto mebla bude koza. znaci ako ce iz tog izdatka u buducnosti priticati ekonomske koristi taj izdatak treba aktivirati.to je poseban pojedinacni trosak.da povecaju kvalitet proizvoda koji se koriscenjem datog sredstva ostvaruje onda takvi izdaci imaju sposobnost aktiviranja. Da li ove izdatke treba tretirati kao trosak odnosno rashod perioda u kome su nastali ili mozda za visinu tih izdataka treba povecati tu vrednost sredstva koji su te izdatke uslovili. Zasto? Zbog toga sto je evidentno da ce takvi izdaci u buducnosti doneti preduzecu ekonomske koristi a to znaci da ispunjavaju onaj uslov da budu aktivirane odnosno da budu tretirani kao sredsvo. Kada utvrdjujete cenu kostanja onda provo treba da indetifikujete troskove koji mogu biti ukljuceni u cenu kostanja.Ali ako su izdaci sracunati na to da izvrse znacajno produzenje veka trajanja sredstva. to su zarade radnika koji rade neposredno u proizvodnji 3. posebni pojedinacni troskovi. Znaci kazemo da su to troskovi koji imaju sposobnost aktiviranja. koza ce biti materijal direktne izrade ali razlika u ostalim troskovima je posle presvuci meblom I kozom nije bas isto. sredstvu ciji je vek trajanja duzi od godinu dana. Ili zahteva neke 9 . Drugo merilo vrednosti imovine je CENA KOSTANJA. Ako nema koristi onda dati izdatak treba tretirati kao trosak tj. Sta biva kada mi kupimo zalihe. Cena kostanja moze biti utvrdjena na nekoliko nacina odnosno sadrzina cene kostanja moze biti utvrdjena na nekoliko nacina. Pod cenom kostanja podrazumevaju se troskovi proizvodnje nekog ucinka rasporedjeni na jedinicu proizvoda ili to je zbir troskova proizvodnje uslovljen proizvodnjom nekog proizvoda. formifamo njihovu nabavnu vrednost . Primer: kada bi smo radili adaptaciju neke prostorije kojoj biste u potpunosti promenili namenu onda takvi izdaci za adaptaciju mogli biti aktivirani jer ste adaptacijom stvorili mogucnosti za ostvarenje nekih buducih ekonomskih koristi. Sta smo radili sa troskovima obrade I dorade?Mi smo povecavali vrednost materijala. To je potpuno isto pravilo koje vazi I za vrednost osnovnih sredstava . U shvatanju ekonomije preduzeca sposobnost aktiviranja imaju: 1.PROBLEM TRETMANA NAKNADNIH IZDATAKA Znaci kada ste stekli neko sredstvo vec ga koristite a onda se u vezi sa tim sredstvom pojave jos neki dodatni izdaci I onda se uvek kod sastavljaca finansijskih izvestaja javlja pitanje sta raditi sa ovim izdacima. Znaci sadasnja vrednost sredstva cete povecati za vrednost izvrsenih izdataka.Dileme nema kada su u pitanju obrtna sredstva. Kada uradite takvu vrstu adaptacije sredstva ili bilo kakvu drugu rekonstrukciju sredstva vi cete za vrednost izdataka povecati vrednost sredstva. rashod datog obracunskog perioda. nabavnu cenu a onda te zalihe posaljete na obradu I doradu da biste ih mogli koristiti u procesu proizvdnje.Znaci za visinu takvih izdataka izvrsice se povecanje vrednosti sredstva. Ne samo koza kao materijal. secate se pravila da se za vrednst izdataka koji su izazvani obradom I doradom povecava vrednost materijala.

To prosuto mleko je vanstandardna potrosnja . Primer: pravite palacinke I prospete mleko.u gradjevinarstvu gradjevinska firma ce uvek u cenu kostanja nekog objekta uracunati I tosak projektovanja I trosak nadzora tog objekta. recimo vremenom proizvodnje datog proizvoda. troskovi odrzavanja masina jesu troskovi proizvodnje ali nisu direktni vec predstavljaju opste troskove. Postoi mogucnost I da se neki troskovi uprave aktiviraju mada je to uvek ostavljeno kao pravo izbora a ne kao obaveza. troskovi grejanja. samo izuzetno kada bi postojala veza izmedju datog proizvoda I 10 .Jer to nije bilo koji kredit koji ste vi uzeli opste za poslovanje ne to je kredit koji je strogo namenski uzet za proizvodnju tog proizvoda otuda kamata postaje direktan trosak proizvodnje I moze biti ukljucen u cenu kosanja. znaci kredite kojima cete vi kupiti materijal. To su troskovi prerade. troskovi projektovanja I nadzora. proizvesti proizvod I onda taj proizvod izvesti ali kao zalog dacete vasa inopotrazivanja ili cete nam ustupiti deo vaseg deviznog priliva. Da li se jos neki troskovi mogu ukljuciti u cenu kostanja? U nekim standardima dopusta se da se u cenu kostanja ukljuce I drugi troskovi uz uslov da su on izazvani neposredno datim proizvodom.posebne nacine izrade. opsti troskovi proizvodnje. opsti pojedinacni troskovi) cine cenu kostanja. zatim zarade radnika koji ne rade direktno na proizvodnji ali rade u proizvodnje kao sto je zarada poslovodje. osvetljenja. Kada je rec o troskovima skladistenja mogu biti ukljuceni u cenu kostanja samo ako se odnose na skladistenje medjufaznih proizvoda. Mi znamo da se masina koristi za proizvodju datog proizvoda ali koliko ne mozemo direktno utvrditi. Koji se troskovi ne mogu ukljuciti? Ne moze se ukljucit van standardna potrosnja. U MRS-1 troskovi direktnog materijala I troskovi konverzije ( troskovi direktnog rada.Ta kamata po osnovu kredita koji ste vi uzeli da bi te proizvode proizveli moze biti ukljucena u cenu kostanja. Osim troskova materijala.To nije nesto sto ste vi morali da potrosite da bi napravili palacinke. Naravno troskovi uprave se uglavnom tretiraju kao rashod perioda jer se ne mogu direktno vezati za ucinak. Ostali troskovi skladistenja kao sto su skladista materijala ili gotovih proizvoda ne mogu biti ukljuceni u cenu kostanja. troskovi zarade. Troskovi finansiranje. Oni ce reci standardna cena je ta ali ako hocete jos to onda ce cena biti ta I ta jer to je pojedinacni trosak koji se moze vezati za pojedinacni proizvod. posebni pojedinacni troskovi. to su troskovi koji nastaju u vezi sa proizvodnjom ali koji se ne mogu direktno vezati za proizvod. Zato sto se ti troskovi mogu direkto vezati za objekat odnosno izgradnja tog objekta je izazvala te troskove. Proizvodnju nije moguce organizovati ako nema skladistenja poliproizvoda izmedju pojedinih faza.Kao sto su amortizacija koja se vremenski obracunava. moramo se koristiti nekim od kljuceva za raspodelu. To znaci da vi cenu kostanja utvrdjujete u visini troskova koji moraju nastati da bi se neki proizvod proizveo sve ono sto potrosite preko toga ne mozete ukljuciti u cenu kostanja. Imate faznu proizvodnju I napravite poluproizvod u on se dalje skladisti da bi nakon nekog vremena bio uzet u doradu I sve tako…Troskovi skladistenja ovih poliproizvoda u fazama izrade proizvoda mogu biti ukljuceni u cenu kostanja zato sto su oni neposredno izazvani proizvodnjom tog proizvoda. Samo ono troskovi koji nastanu da bi se proizveo neki proizvod imaju sposobnost aktiviranja I ukljucuju se u cenu kostanja. I zato oni imaju sposobnost aktiviranja.time se bavi standard 23 koji se zove troskovi pozajmljivanja I koji dopusta ako ste uzeli kredit za nabavku datog sredstva za proizvodnju odredjenog proizvoda radi izvoza I odobravaju kredit za proizvodnju tih proizvoda. to ne mozete uracunati u cenu kostanja to ima tretman rashoda. 4. sve preko toga nece biti uracunato u cenu kosanja. Sta to znaci. posebni pojedinacni troskovi I opsti troskovi proizvodnje se cesto nazivaju troskovi konverzije. Znaci koliko mene kosta prerada tog materijala u gotov proizvod. U te troskovi koji mogu biti ali ne moraju ubrajaju se recimo troskovi finansiranja. To su troskovi koji nastaju da bi se od tog materijala napravio gotov proizvod. Sta znaci troskovi konverzije.

Da li ce biti ukljuceni posebni pojedinacni troskovi?Hoce jer su I oni varijabilni trosak. Ako se opredelite za sistem obracuna po varijabilnim troskovima sadrzina kalkulacija ce biti: troskovi direktnog materijala. to je isto kao da smo onih 20 dodali na onih 100. troskovi skladistenja. razlicite vrste u razlicitim kolicinama. Ako od ukupnih troskova oduzmete troskove sadrzani u zalihama neprodatih proizvoda dobijemo troskove prodatih proizvoda I oni su 80. Jer tamo nemamo cenu kostanja prodatih proizvoda.za 120 to cemo staviti na suprotnu stranu ali sa znakom minus. troskovi uprave 4. Ako se opredelimo za sistem obracuna po punim troskovima proizvodnje onda ce kalkulacija ce izgledati: troskovi direktnog materijala + troskovi konverzije. uvek SISTEM OBRACUNA TROSKOVA Odnos izmedju sistema obracuna troskova I kalkulacije. Sistem obracuna troskova odredjuje koje cemo troskove ukljuciti u cenu kostanja. Imamo korekciju vrednosti zaliha a nju utvrdjujemo prema ceni kostanja. Smatra se da je manja steta ako ne utvrdimo alokaciju uopste . Ponekad se smatra da je bolje da od takve alokacije odustati I fiksne troskove proizvodnje tretirati kao rashod perioda nego pogresnom alokacijom transformisati cenu kostanja ucinaka proizvodne. grejanja na jedinicu proizvoda. Za troskove uprave vazi kao pravilo ali samo kao izuzetak mozemo ukljuciti u cenu kostanja. To je veza jer od odabranog sistema zavisi sadrzina kalkulacije. troskovi prodaje. jer mi preko korekcije vrednosti zaliha ukupne troskove perioda svodite na troskove prodatih proizovoda. Primer:proizodimo veliki broj proizvoda. Znaci nece biti ukljuceni opsti fiksni troskovi proizvodnje. Kalkulacija izabrane troskove po sistemu rasporedjuje na jedinicu ucinka. Jako je tesko da nadjemo kljuc da rasporedimo troskove amortizacije. vanstandardnu potrosnju 2. Sistem obracuna ce nam reci koliko iznose troskovi po nosiocima troskova a kalkulacija po jedinici ucinka. troskovi direktnor rada I samo opste varijabilne troskove. Raspored fiksnih troskova proizvodnje na jedinicu ucinka moze biti tesko pronaci kljuc koji bi na racionalnoj osnovi rasporedio te troskove na proizvode. koje grupe troskova I odredjuje da li ce u cenu kostanja uci stvarni ili planski trosak. postoje sistemi obracuna po stvarnim I sistemi obracuna po planskim troskovima. Zasto se bira kalkulacija po varijabilnim troskovima? Kada imamo problema sa alokacijom opstih fiksnih troskova. osim ako je medjufazno skladistenje 3. Sta je razlika izmedju njih.troska uprave mogli biste izvrsili ukljucenje I troskovi prodaje nikada nemaju sposobnost aktiviranja I oni se uvek tretiraju rashodima perioda. A sta se dogadja ako imamo smanjenje zaliha. Oni su na suprotnim stranama bilansa uspeha. Troskovi prodatih proizvoda izose 120. 11 . Primer: Kada na rashodnoj strani imamo sve troskove I oni iznose 100 I ako kazete da imate povecanje vrednosti zaliha od 20 to znaci da su nam zalihe gotovih proizvoda I nedovrsene proizvodnje vece na kraju nego na pocetku za 20. Znaci visina rezultata uvek zavisi od realnosti cene kosanja. ako cenu kostanja utvrdimo u visini varijabilnih troskova nego na bazi pogresnog kljuca utvrdimo alokaciju fiksnih troskova I utvrdimo pogresne cene kostanja Sta se sve vrednuje u visini cene kostanja? • Zalihe nedovrsene proizvodnje • gotove proizvode • rashode izazvane prodajmo gotovih proizvoda ako imamo metodu troskova prodatih ucinaka ( metoda obracuna rezultata) Sta mislite da li tacnosta kalkulacije cene kostanja ne utice tacnosta rezultata ako obracun vrsimo metodom ukupnih troskova. Znaci sta ne mozemo ukljuciti u cenu kostanja: 1.

STANDARDNI KAPACITET Kada radimo planiranje nikada ne uzimamo tehnicki kapacitet vec se polazi od ocekivane proizvodnje u narednom periodu. Uvek ce rezultat biti isti. KALKULACIJA PO VARIJABILNIM TROSKOVIMA: 1. Troskove direktnog materijala 2. Opste troskove proizvodnje koji se sastoje iz opstih fiksnih troskova I opstih varijabilnih troskova. Ako imamo obracun po planskim troskovima u cenu kostanja bice uracunati samo planski troskovi a to znaci da ce sva prekorecenja troskova biti tretirana kao rashod perioda kao I troskovi neiskoriscenog kapaciteta. jer tu postoji pravo izbora mi mozemo vrednovati ili po punojceni kostanja ili po varijabilnoj ili teorijski po pojedinacnoj Smatra se da je puna cena kostanja gornja granica cene kostanja Donja granica je kalkulacija po varijabilnim troskovima. uzimamo u obzir sva smanjenja koja mogu nastati zbog remonta I onda kazemo da je to nas standardni kapacitet. To je jedina razlika. I zbog toga sto korekciju prikazujete preko cene kostanja vi prkticno I ovde preko tacnosti cene kostanja odredjujete tacnost periodicnog rezultata. Posebne pojedinacne troskove 4. troskove direktnog rada 2.To je u skladu sa nacelom uzrocnosti jer proizveden proizvodi nisu izazvali te troskove. samo izuzetno je to moguce.Zato sto se smatra da bi tako utvrdjenja cena kosanja bila preoprezno odmerena. 12 . KALKULACIJA PO POSEBNIM POJEDINACNIMA TROSKOVIMA Ona obuhvata: 1. ne po visini . Zavisi samo da li rashode prikazujemo kao ukupne troskove minus troskove u neprodatim zalihama ili plus troskovi u zalihama koje su prodate sada a proizvedene ranije ili ih prikazujete iskljucivo kao trosak prodatih proizvoda I nemate podatak o ukupnim troskovima. posebne pojedincne troskove Znaci potpuno iskljucuje opste troskove proizvodnje. Troskove direktnog rada 3. Troskove direktnog rada 3. Kalkulacija po posebnim pojedinacnim troskovima po opstoj oceni ne treba da bude koriscenja za procenjivanje u redovnom finansijskom izvestavanju. tada svi neiskorisceni fiksni troskovi moraju biti tretirani kao rashodi perioda.Ove dve metode razlikuju se samo po nacinu prezentiranja rashoda. Troskove direktnog materijala 2. PUNA KALKULACIJA: 1. troskove direktnog materijala 3. Znaci to nije nas najveci moguci kapacitet nego kapacitet koji preduzece koristi u nizu sukcesivnih vremenskih perioda I koji je uvek redukovan u odnosu na tehnicki za gubitke koji nastaju kod izvrsenja remonta. SISTEMI OBRACUNA TROSKOVA Ako imamo obracun po stvarnim troskovima onda u cenu kostanja uracunavamo stvarno nastale troskove. DONJA I GORNJA GRANICA CENE KOSTANJA Kada biramo cenu kostanja. Posebne pojedinacne troskove 4. Opste varijbilne troskove Ne sadrzi opste fiksne troskove proizvodnje I niza je od pune za njihov iznos. Smatra se da cene na trzistu nikada nece pasti ispod varijabilnih troskova.

rec je o drustvu kapitala 2. I posto je neto imovina garantna supstanca a ne ukupna imovina vlasnika drzava ovde propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala I insistir na stalnosti tog kapitala. Neogranicenu odgovornost imaju vlasnici inokosnih preduzeca I ortackih drustava dog ogranicena odgovornost se odnosi na vlasnike drustava kapitala tj. Kod ovih preduzeca ce kapital biti iskazan u visini upisanog kapitala a da li ce upisani kapital biti jednak uplacenom to zavisi od nacina osnivanja drustva kapitala: 1. Znaci mozemo imati drustvo kapitala a da nemamo ovu poziciju ako je drustvo osnovano simultano. Odgovornost je vazna zato sto od stepena odgovornosti zavisi nacina formiranja kapitala preduzeca. Kod drustava sa neogranicenom odgovornoscu sopstveni kapital preduzeca niti je propisan niti je stalan jer se smatra da je neogranicena odgovornosr vlasnika dovoljna garancija poverioca. Znaci vlasnik odgovara ne samo imovinom ulozenu u preduzece nego celokupnom svojom imovinom pa je otuda sa stanovista poverioca sasvim sve jedno da li se neka imovina tretira kao imovina preduzeca ili kao privatna imovin vlasnika. Dakla. Kod kojih pravnih formi se pojavljuje?Treba da znamo koje su karakteristika odredjenih pravnih formi preduzeca. Iduci tom logikom drzava ne propisuje visinu ulozenog kapitala niti zahteva ne njegovoj stalnosti. A poverioci mogu u naplatu svojih potrazivanja traziti samo u visini imovine kojom raspolaze preduzece. Kao lice koje odgovara pojavljuje se samo preduzece jer ono ima svojtvo pravnog lica ali u sustini odgovornost je na vlasnicima. Ako izdajemo drugo. to vazi samo za prvo kolo akcija. sukcesivno upisani I uplaceni kapital nece biti jednaki jer ce vlasnici uplatiti samo deo upisanog kapitala.trece kolo akcija nema neuplacenog a upisanog kapitala. Stalnosti u smislu da se promena visini obavi po odredjenoj proceduri da nema automatizma u promeni visine tog kapitala kao kod drustava sa neogranicenom odgovornoscu. 13 . Interesi poverioca koje drzava treba da stiti zasticeni su tome sto svaki poverilac ima pravo da za naplatu svog potrazivanja zahteva prodajom celokupnom imovinom vlasnika. kada drzava zeli da olaksa osnivanje novih firmi.ona predstavlja korektivnu poziciju sopstvenog kapitala. Kada uzmemo bilans firme I na vrhu aktive vidimo ovu poziciju najmanje dve stvari mozemo zakljuciti: 1. drustava sa ogranicenom odgovornoscu I akcijskih drustava. onaj iznos kapitala koji su vlasnici upisali a jos nisu uplatili bice iskazano preko pozicije neuplacen a upisn kapital Zakljucak: Ova pozicija se moze javit samo kod drustava kapitala I samo onda kada se drustva osnivaju sukcesivno.BILNSIRANJE STALNE IMOVINE Neuplaceni a upisani kapital Nalazi se na prvoj mestu na strani aktive. simultano upisani kapital je jednak uplacenom 2. Sto znaci da se u knjigama takvih preduzeca kapital vrednuje u visini uplacene vrednosti odnosno unetog iznosa Kod drustva kapitala vlasnici za obaveze prema trecim licima koji nastaju iz poslovanja odgovaraju samo onom imovinom koja je ulozeno u preduzece.rec je o mladoj firmi koja se nalazi u fazi osnivanja. Jedna od kljucnih karakteristika je odgovornost vlasnikaOna moze biti neogranicena I ogranicena. Ova pozicija ima dvojak karakter: 1.. Kasnija izdavanja akcija nikada se ne mogu placati na rate.

Ako se na kraju godine ustanovi da neki od akcionara koji su upisali akcije ne mogu platiti iznose koje su duzni postavlja se pitanje kako vrednovati te akcije. jer vidi sta ce u narednih godinu dana biti pretvoreno u gotovinu. 2. To je iznos koji ce biti pretvoren u gotovinu. Ako je emisiona vrednost iznad nominalne vrednosti akcija imamo azio I ona se mora evidentirati u celini. Visina ove pozicije utvrdjuje se po nominalnoj vrednosti upisanih a neuplacenih akcija ili udela. Taj uplaceni iznos je polovina od 100 ali polovina od svake od 100 upisanih akcija tj 50% od upisani akcija. Za korisnika finansijskog izvestaja bitna su oba podatka. Pokazuje potrazivanje koje drustvo ima prema onim akcionarima koji su upisali a jos nisu uplatili punu vrednost akcija. To je vazno kod analize likvidnosti. Primer:Ako u odluci stoji da godinu dana nakon osnivanja akcionari moraju uplatiti polovinu od neuplacenog a upisanog kapitala I ako bi se desilo da je taj trenutak pred samo sastavljanje finansijskih izvestaja onda neposredno nakon dana bilansa smatralo u skadu sa principom jasnosti da dospelo potrazivanje bude iskazano posebno . a na strani aktive neuplaceni upisani kapital 30. I to sto se nalazi na suprotnoj strani od akcijskog kapitala isto pokazuje da je njegova korektivna pozicija. Kada posle godinu dana radimo procenjivanje treba da utvrdimo vrednost ove bilansne pozicije. Ako je taj podatak ne pokazemo posto je rec o dvogodisnjem periodu u kome ce se taj iznos pretvoriti u gotovinu mi uskracujemo analiticara o tome kada se ocekuje naplata I to je razlog sto se ova pozicija deli na dva dela. a akcije I udeli se vode po njihovoj nominalnoj vrednosti onda ce se ova pozicija procenjivati po nominalnoj vrednosti. Na taj nacin mi korisnicima finansijskih izvestaja jasno stavljamo do znanja da od ukupnog neuplacenog upisanog kapitala za uplatu je dospelo 15 a 15 ce biti uplaceno za narednih godinu dana. Posto je krajnji rok da se uplati upisani kapital 2 godine od osnivanja firme . Mogucnost isplate na rete odnosi se samo na nominalnu vrednost akcija a ne I na azio. Na tzv zahtevane uplate ili uplate koje su trazene od onih uplata koje jos nisu dospele za placanje. Ova pozicija se moze razdvojiti protekom vremena na dve. To je potrazivanje firme prema vlasnicima. na strani pasive akcijski kapital ili udeli u osnovnom kapitalu bice iskazani u visini nominalne vrednosti upisanih udela odnosno akcija . I koliko je upisano jer na bazi njega procenjujemo sa kolikim kapitalom ce ta firma u nekom trenutku raspolagati a uplaceni iznos nam govori sa koliko kapitala u datom trenutku ta firma radi. Ni jedan akcionar akciju ne dobija dok je ne uplati u celini. Kako se odredjuje visina ove pozicije?Kako cemo bilansirati ovu poziciju? Posto je rec o neuplacenim upisanim akcijama I udelima . 14 .One se u bilansu nalaze jedna naspram druge I uvek zajedno citate te dve pozicije. karakter potrazivanja. Mi kazemo da je ova pozicija korektivna pozicija kapitala zato sto nominalnu vrednost upisanog kapitala koji je iskazan na poziciji akcijski kapital svodi na uplaceni iznos a to je 70. Taj iznos koji se zahteva moze se iskazati kao podpozicija neuplaceni upisani kapital ili u okviru pozicije ostla potrazivanje sto se cesce radi. Da se ova pozicija rastavi na dva dela. Primer: Ako posmatramo bilans stanja u pasivi imamo akcijski kapital 100. A ako akcionar ne moze da uplati u opste mozemo njegove akcije prodati nekom drugom a njemu cete vratiti uplaceni iznos umanjen troskove koje smo imali zato sto smo trazili novog akcionara.To znaci.Zato kazemo da je to korektivna pozicija sopstvenog kapitala. Tada se testira kolika je verovatnoca da ce svi akcionari uplatiti upisane akcije. Ovde ne mozemo izvrsiti otpisivanje potrazivanja ali mozemo za kasnjenje u placanju zaracunati kamatu kao kod svakog drugog potrazivanja. Ovde ne moze ako smo npr upisali 100 akcija I uplatili 50 da dobijemo 50 akcija.I to je razlog zasto se nalazi na strani aktive. unutar te dve godine prema odluci o emitovanju akcije ili udela mogu biti odredjeni rokovi u kojima akcionari moraju izvrsiti uplatu dela svoje obaveze prema preduzecu.

Njegovim koriscenjem prduzece moze ostvariti neke ekonomske koristi u buducnosti. Ovo su nam dva kljucna kriterijuma kada testiramo da li je nesto stalna ili obrtna imovna. Jedna ista imovina u zavisnosti od cilja moze biti klasifikovana I kao stalna I kao obrtna. finansijska ulaganja To je prema obliku u kojim se stalna imovina javlja NEMATERIJALNA ULAGANJA To su nemonetarna sredsva koja nemaju fizicku supstancu tj ona se neopipljiva. ona moraju imati sposobnost prepoznavanja I da imaju sposobnost da budu koriscena ili u proizvodnji ili za snabdevanje robama ili uslugama ili da budu predmet iznajmljivanja ili da se koriste za administrativne svrhe. Jednom izvrsena klasifikacija ne znaci klasifikaciju zauvek.standard 38 Ova definicija opisuje karakteristike I namene nematerijalnih ulaganja. KADA SE OVA POZICIJA GASI Kada se izvrsi uplata. Promene cilja dovodi do promene klasifikacije imovine. Primep: kupimo akcije neke firme. KAKO SE RASCLANJUJE STALNA IMOVINA 1. Uvek pri sastavljanju bilansa treba da se zapitamo da li je ta imovina dugorocno vezana I tada je stalna imovina ili hocemo da je prodamo u roku kracem od godine dana ili je koeficijent obrta veci od 1 onda je to obrtna imovina. Ako podjemo od statickog cilja a to je iskazivanje tacne imovine preduzeca onda cemo videti da je stav ovih autora da nematerijalna ulaganja ne treba bilansirati . Ako kupimo akcije da bismo ih prodali u narednih mesec dana jer smatramo da ce kurs na berzi porasti to je kratkorocna hartija od vrednosti. Promena cilja menja klasivikaciju. Ili ako imamo ucesce u nekoj firmi to je nas stalna imovina I samom odlukom da hocemo da je prodamo ona je pretvara u obrtnu. Primer: proizvodimo masine I one predstavljaju nase zalihe odnosno obrtnu imovinu ali ako hocemo da je koristomo u procesu proizvodnje ona postaje nasa stalna imovina. Sposobnost bilansiranja nematerijalnih ulaganja (I da li ih treba prikazati u finansijskim izvestajima) To zavisi na kojoj teorijskoj osnovi se sastavljaju finansijski izvestaji.ona moraju imati karakteristike da bi mi rekli ovo je patent ili licenca. to su sredstva koja su neopipljiva I koja nemaju svoju vrednost I da sva ulaganja u nematerijalnu imovinu treba smatrati kao rashod perioda u kome je to sredstvo pribavljeno. Kod dinamicke teorije ciji je cilj tacan obracun periodicnog rezultata smatra se da vrednost ulaganja u ova sredstva treba iskazati u bilansu I zbog cinjenice da ta sredstva donose ekonomske korisi u buducem periodu treba izdatak koji je ucinjen kao trosak rasporediti na 15 . materijalna ulaganja 3. Ako nema ove pozicije znaci da je ceo upisani kapital uplacen. nematerijalna ili imaterijalna ulagannja 2.Ne mozemo otpisivati jer bi to znacilo smanjenje osnovnog kapitala I to je jos jedna specificnost ovog potrazivanja koja jeste potrazivanje ali se ne moze otpisivati kao svako drugo potrazivanje. STALNA SREDSTVA U standardu 1 stalna sredstva se definisu kao ona sredstva ciji je predvidjeni vek trejanja duzi od 12 meseci odnosno sredstvo cije se otudjenje ne planira u narednih 12 meseci I otuda zakljucak da je rec o sredstvima koja se koriste visegodisnje.I ne nameravamo da ih prodamo u narednih 12 meseci I takve akcije predstavljaju nasu dugorocnu tj stalnu imovinu.Za klasifikaciju imovine na stalnu I obrtnu relevantan je cilj tj sta ko zeli sa nekom imovinom. Ona nam kaze da nije potrazivanje I nije gotovinu (monetarna sredstva).

da je moguce pouzdano proceniti vrednost datog sredstva. mogucnost indetifikacije I na njemu se posebno insistira.periode u kojima se ostvaruju ekonomske koristi od koriscenja datog sredstva. KOJI SU STANDARDI KOJI SU MERODAVNI ZA PRIZNAVANJE NEMATERIJALNIH ULAGANJA Kljucni standard ja 38 koji se zove nematerijalna sredstva ili ulaganje u nematerijalna sredstva. Ali ako kupujemo patent on na nas prenosi monopol koriscenja tog izuma. Razlika izmedju patenta I licenece kada ih kupujemo Kada kupimo licencu mi nemamo ekskluzivno pravo koriscenja njegovog pronalaska mi smo samo jedan od korisnika. Zato sto nastaje kao posledica kupovine preduzeca. Znacemo da ce doneti ali ne I koliko MERENJE VISINE IZDATAKA ILI ODREDJIVANJE VREDNOSTI Imamo dvojaku situaciju Za sva nematerijalna sredstva koja sticemo kupovinom odredjivanje vrednosti je potpuno indenticno kao I kod materijalnih ulaganja.2004 INDETIFIKACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE Indetifikacija se vrsi da bi se imaterijalna ulaganja mogla odvojiti od good-will odnosno poslovne vrednosti I iskazati kao poseban oblik imovine. onda je sigurno da je ono izdvojivo I da sigurno znate o kom imaterijalnom ulaganju je rec. 16 . AKTIVIRATI 1. On moze prodati kome god hoce. Kada je rec da utvrdimo koliko nas kosta stvaranje patenta koji ste vi stvorili a ne kupilil. To je takodje opsti uslov koji vazi za svako sredstvo 3. Ovde se moze postaviti pitanje sta je to. Primer/imamo autobus I prihod ostvarujemo od prodaje karata I lako ih mozemo utvrditi ali ako forimiramo web site ne znamo koliko ce on doneti koristi u buducnosti.onda smo mi novi vlasnij patenta I samo ga mi koristimo. Ispunjenost sva tri uslova ovde se obezbedjuje teze nego kada je u pitanju materijalno ulaganje. Nabavna vrednost za one koje smo kupili I cena kostanja za one koje smo generisali. Nabavnu vrednost utvrdjujemo lako znamo tacno sta smo platili za licencu ili patent ali problem se javlja kada imamo interno generisana nematerijalna ulaganja.11. I zbog toga cesto ne mozemo neki nas pronalazak aktivirati. I standard 22 koji se zove poslovne kombinacije. Dodat jer je rec nematerijalnim ulaganjima. Znaci treba aktivirati ove izdatke tj. POD KOJIM USLOVIMA SE NEKO MATERIJALNO DOBRO MOZE PRIZNATI TJ. Zasto je on u ovom standardu. znaci visinu izdatka koja je ucinjena za njeno sticanje. prikazati ih kao sredstvo I potom kroz sistematsku I racionalnu alokaciju nabavne vrednosti kao troska obezbediti ostvarenje primarnog cilja dinamicke teorije koja je danas dominirajuce. da ce postojati izvesnost da ce po osnovu koriscenja tog sredstva priticati ekonomske koristi u buducnosti to je opsi uslov koji vazi za svako sredstvo 2. Kod utvrdjivanja vrednosti interno generisani sredstava javlja se veliki problem da itvrdomo sta je cena kostanja tog vase patenta jer je veliki broj patenta razultat zajednickog istrazivanja. Utvrdjivanje imaterijalnih ulaganja se vrsi uz pomoc sledecih kriterija. 11. Ako se dato imaterijalno dobro da u zakup. I u ovom standardu se propisuje bilansni tretman goodwill kao oblik nematerijalnih ulaganja.

Drugo pitanje koje se postavlja jeste da li postoji mogucnost prodaje takvog imaterijalnog dobra? Zatim da li se od tog dobra moze ocekivati priticanje ekonomske koristi u buducnosti. Ako postoje odgovori na ova pitanja znaci da postoji mogucnost indetifikacije ovih dobara. Sta se sve ubraja u nematerijalna dobra? Spisak onih predmeta koja ulaze u ovu grupu je prilicno sirok, tako da cemo sresti u mrs samo najznacajnija imaterijalnja dobra tj samo ona koja se najcesce javljaju, ali time spisak nije zakljucen time se ne navode sva imat. dobra ali se navode ona koja se javljaju najcesce. U imaterijalna dobra koja se najcesce javljaju ubrajaju se: • Know-how ili naucno tehnicko znanje • Licence • Patenti • Autorska prava • Liste kupaca • Koncesije • Poslovna vrednost • Uvozne kvote • Dozvole za ribarenje • Trgovacke marke ili znaci • Kompjutersi softver • Pravo na prikazivanje filmova • Na emitovanje muzickih zapisa Primecujemo da najveci deo nematerijlnih dobara predstavljaju odredjena prava. Ali nisu sva prava nematerijalno dobro. Na primer:potrazivanja. To je pravo na naplatu odredjene sume novca I iskazuje se kao posebna bilansna pozicije. Sa druge strane kada imao odredjenu trgovacku marku ili kompjuterski softwer , to je esto sto je zapisano na materijanom nosiocu. Kada je taj softwer imaterijano dobro, kada ja imam disketu ili disk na kome se on nalazi. Ali taj nosilac je mnogo manje vazan od onoga sto na njemu pise. Sadrzina onoga sto je tu , to je imaterijalno dobro, a ne sam taj materijanli nosilac na kome je taj program.Da bi neko pravo imalo karakter imaterijalnog dobra, vazno je da to pravo bude zasticeno. Znaci nece svaki pronalazak biti imaterijalno dobro. Zasto? Zato sto ako nista zastitili sopstveni pronalazak, ako nemate monopol na njegovom eksploatacijom , onda vi nemate patent, jer vi nemate kontrolu nad datim sredstvom, a secate se da se sredstvo definise kao resurs nad kojim preduzece ima kontrolu.Ako ne postoji pravna zastita ne postoji kontrola I nema uslova da se takvo jedno ulaganje tretira kao imaterijalno dobro. Posto je spisak imaterijalnih dobara veoma sirok, postoji vise kalasifikacija za njihovo razvrstavanje I postoji vise kriterijuma na bazi kojih se ta sredstva mogu klasifikovati. Pa imamo podela prema tome da li su odrziva.Pa cemo reci ova imaterijalna ulaganja su odrziva a ova nisu. To je podela koja je bila moguca pre stupanja na snagu standarda 38. dugo vremene su se imaterijalnim ulaganjima smatrali I troskovi istrazivanja I osnivacki troskovi I onda su iskazivani u bilansu stanja. Mi nikome ne mozemo prodat troskove osnivnja jer niko ne zeli da kupi te troskove. Ta ulaganja su se smatrala nematerijalnim neodrzivim sredstvima, za razliku od patenta I licence koje mozete kupiti I prodati I koja spadaju u odrziva.MRS 38 potpuno je zabranio aktiviranje svih onih ulaganja koja nemaju sposobnost prodaja jer je sposobnost prodaje indirektno dokaz da ce sredstvo u buducnosti donositi ekonomske koristi a to je uslov da se nesto smatra sredstvom. Jer niko ne bi kupio nesto sto mu u buducnost nece donositi ekonomske koristi. Tako da danas u bilansima imamo samo odrziva sredstva a neodrzivih nema Zatim ima podela koja je I danas aktuelna na sredstva koja su povezana sa preduzecem I ona koja se od preduzeca mogu odvojiti.Sa to znaci da se mogu odvojiti? To znaci da se 17

mogu prodati kao samostalno dobro a da pri tome firma nastavi da postoji. Znaci da se takva prodaja smatra samo prodajom nekog oblika imovine koje to preduzece poseduje. Moze se prodati patent I licenca.Posto medjutim jedno dobro koje se ne moze odvojiti odvojeno od firme koje ne mozete prodati a da ne prodate firmu. To je good will ili poslovna vrednost firme.Good will predstavlja imaterijalno dobro ali ona se ne moze prodati separatno od preduzeca za razliku od drugih koja se prodaju odvojeno od preduzeca, znaci nezavisno od toga da li ce samo preduzece biti prodato ili ne. Za racunovodstvo je narocito vazna podela imaterijalnih dobara prem nacinu na koja su stecena.: • Ona koja su stecena kupovinom ili derivativna. • Ona koja su rezultat samog preduzeca ( originlna ili izvorna)imaterijalnim dobrima. Ovako isto mozemo podeliti I materijalnu imovinu. Mi mozemo reci ovo smo kupili a ovo smo proizveli sami. Ova poslednja podela je jako vazna za imaterijalna dobra jer se sposonost aktiviranja uvek imaju nematerijalna ulaganja koja su stecena kupovinom a sposobnos aktiviranja sredstava koja su rezultat samog preduzeca mogu se aktivirati pod vrlo odredjenim I strogim uslovim I potrebno je ispuniti jedno 5-6 uslova da bi se jedno takvo sredstvo moglo smatrati imovinom. Pravilo od prilike zvuci ovako: Sva ulaganja u nematerijalna dobra od strane preduzeca tretiraju se kao rashod perioda dakle nemaju sposobnost aktiviranja osim onih ulaganja koja su uslovljeni standardom 38. KAKO VREDNUJEMO IMATERIJALNA DOBRA? Ovde vazi pravilo da dobra stecena kupovinom se vrednuju u visini izdataka ucinjenih radi njihovog sticanja sto ce reci po nabavnoj vrednosti. Znaci vrednovanje imaterijalne imovine inicijalno vrsi se po nabavnoj vrednosti koja ukljucuje fakturnu vrednost I zavisne troskove nabavke ( troskovi da bi zastitili patent I sl.) Kada je rec o interno generisanim dobrima tj dobra koja smo proizveli sami, onda I ovde vazi pravilo da u cenu kostanja ovih dobara ulazi direktni troskovi tj oni koji su neposredno povezani sa datim dobrom I pripadajuci na razumnoj osnovi dodeljeni deo opstih troskova ( direktne troskove rada I materijala I onaj deo opstih troskova koji se moze vezati za dato dobro, za koje se smatra da se stvaranjem tog dobra izazvan) to je pravilo za formiranje cene kostanja I materijalnih ulaganja a ne samo nematerijalnih ulaganja. Osim inicijalnog vrednovanja postoji I naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja.Nmaterijalna ulaganja podlezu otpisivanju. Procenjuje se njihov vek I vrsi se otpisivanje. Naknadno vrednovanje vrsi se u visini neotpisne vrednosti. Koje se metode mogu koristiti za otpisivanje? Linearno I degresivno. Znaci standard 38 ne pripisuje koju metodu vec samo zahteva da se visina otpisa odrazava stepen smanjenja vrednosti datog imaterijalnog dobra.a da li cemo otpisivati linearno ili degresivno prepusta nama da odlucimo. I otpisivanje se po pravilu vrsi indirektno znaci vrsi se preko ispravke vrednosti. TROSKOVI OSNIVANJA Obuhvataju: advokata da napravi statut firme, nekog da nadjete da skupi dokumenta neophodna za prvo kolo akcija, troskovi stampanja akcija sada otpdaju jer se akcije izdaju u nematerijalnom obliku vi dobijete potvrdu da ste upisali odredjeni broja akcija, ali zbog visokog troskova stampe I da bi se olaksao promet akcijama one se ne stampaju. Sada se akcije vode na racunima kod banaka I knjizi se trzisni promet akcijama kao sto se to radi bezgotovinskom placanje. Znaci ako ste vlasnika nekih akcija I odete u banku da otvorite depo racun, to je racun na kojima se vode evidencije o vasim hartijam od vrednosti. Kod iste banke imate vas tekuci racun I mozete reci da proda na vas racun akcije po nekim cenama. Kada se sklopi zakljucnica sa vaseg racuna ce skinuti akcije I preneti na racun kupca a sa njegovog racuna ce taj iznos preneti na vas tekuci racun, sve ce ovo biti sprovedeno preko centralnog registra hartija od vrednosti. I to je razlog sto se hartije od vrednosti izdaju u 18

nematerijalnom obliku znaci nema one predaje akcija prodavca kupcu vec vi dobijete izvod da su se akcije smanjile na vasem depo racunu za onoliko koliko ste prodali, a kupac dobije izvod da je on novi vlasnik tih akcija, ali zato na vasem kreditnom racunu imate povecanje gotovine. Isto tako mozete I kupovati, samo sto ce se povecati vrednost na depo racunu a smanjit na tekucem racunu gotovina. Tu su jos I troskovi registracije firme koje moramo platiti I sve te troskove zajedno moraju da podnesu osnivaci, vlasnici. Nekada je postojala opcija u 4. direktivi da se ti troskovi mogu aktivirat I otpisivati u roku od 5 godina a standard 38 je zabranio aktiviranje ovih troskova I insistira da oni budu rashodi perioda. Sta ga je navelo na to da zabrani aktiviranje? Navelo ga je to so je svest priticanja ekonomskih koristi jako mala. Vi ste osnovali firmu I u opste ne znate da li ce ta firma biti uspesna. Sta ako se ta firma zatvori naredne godine sto je cest slucaj kod novoosnovanih firmi. Sta da radimo sa troskovima osnovanja, mi ih ne mozemo prodati oni imaju samo vrednost za vlasnika firme I zato su oni rekli nema aktiviranja. Argument protiv je ako dopustite aktiviranje vi olaksavate osnivanje firme, da u prvim godinama kada je firmama tesko iskaze troskove osnivanja kao rashod koji u opste ne moraju biti mali I da…?????? ( ne cuje se ali nije nist bitno ).tako da odmeravajuci I za I protiv ipak su se odlucili da zabrane aktiviranje nego da to ide na rashode pokusavajuci da to ide ne na firmu vec na osnivace firme. Bilo koje izdatak vezan za osnivanje firme nema sposobnost aktiviranja , on ce jednostavno te troskove tretireti kao rashod. TROSKOVI ISTRAZIVANJA To je naredna pozicija u nasem bilansu I jako je zahvalna, jer preduzeca ako nisu znala gde da stave neke rashode oni su ih sve stavjali u ovu poziciju, tako kada bi pogledali nase bilanse zakljucili bi da smo mi zemlja koja dosta ulaze u razvoje I istrazivanja. Ovi troskovi nemaju sposobnost aktiviranja, zbog toga sto u periodu istrazivanja vi ne znate sta ce biti rezultat istrazivanja. Vi istrazujete mogucnost da se proizvod proizvede na neki potpuno nov nacin, radite na tome godinama imate znacajne izdatke ali vi ne znate da li cete u tome uspeti. Da li ce ti izdaci dovesti do rezultata I kakav ce taj rezultat biti. I upravo zbog toga sto ne postoji izvesnost o priticanju ekonomskih koristi po osnovu tih istrazivanja zabranjuje se aktiviranje ovih izdataka I oni se tretiraju rashodom perioda. Na primer: automobilske firme imaju veoma velike troskove istrazivanja I sve te troskove moraju pokrivati na teret tekuceg rezultata, jer bi aktiviranjem dovelo do precenjivanja imovine a time I rezultata. Jer sta ako od ovih istrazivanja ne bude nista, kao sto cesto biva. Od otprilike 10 istrazivackih radova najvise 2 eventualno 3 ce donositi ekonomske koristi, svi ostali se smatraju neuspehom. Neuspehom iz koga se nesto naucilo ali u svakom slucaju ne daje rezultat koji ce nam obezbediti priliv buducih ekonomskih koristi. TROSKOVI RAZVOJA Faza razvoja dolazi nakon faze istrazivanja, znaci kada kod istrazivanja dodjete do toga da postoji mogucnost da rezultat istrazivanja bude doveden komercijalnom koriscenju tada pocinje faza razvoja. Sta je zadatak faze razvoja? Zadatak faze razvoja je da na osnovu rezultata istrazivanja dodjete do nove tehnologije, do novog proizvoda , do novog materijala… u toj fazi istrazivanja vi zelite da dobijete proizvod kod koga postoji tehnicka izvodljivost dakle vi mozete taj proizvod proizvesti, vi mozete realizovati takav proces proizvodnje npr. koristimo neki novi materijal ili novi nacin proizvodnje. Taj rezultat razvoja mozete koristiti sami a mozete ga I prodati. Znaci rezultat razvoja ima sposobnos primene u samom preduzecu ili sposonost prodaje nekom drugom preduzecu.Uprava firme ima nameru ili da koristi rezultat razvoja ili da ga proda, znaci nece ga drzati po fijokama sto isto tako ponekad biva. Imamo proizvod koji I dalje ima relativno dobru prodju na trzistu I necu da plasiram novi proizvod sada zato sto cu imati visoke pocetne troskove a ovaj proizvod I dalje donosi dobar profit. Odlozicu nov proizvod za neko buduce vreme, znaci nemam nameru ni da ga prodam ni da ga koristim. 19

( drzava kao nosilac javnih prava). znaci vi u cenu kostanja mozete uneti samo troskove razvoja. Pilot postrojenje nam sluzi da proverimo da li je to neko novo postrojenje dobro. Prvo je koncesija za koriscenje neobnovivih prirodnih 20 . novi materijal kao rezultat razvoja( vidite kakav je preokret u industriji koze izazvala proizvodnja vestackih materijala. I konacno. mozemo li mi sada cenu kostanja tog novog proizvoda utvrditi tako sto cemo uzeti ulaganja od prvog do poslednjeg dinara. Nikad vise koznih jakni nije setalo gradom I to sa malo novca I mozda boljeg kvaliteta jer mozete oprati vestacku kozu a pravu morate nositi na posebno ciscenje… te firme koje su pronasle nove materijale su osvojile veliki deo trzista. znamo da zelimo da ga iskoristimo. vazno je za priznavanje da mozete tacno utvrditi visinu izdatka koje je stvaranje proizvoda tim postupkom izazvalo. Znaci jednom tretirano kao rashod ostaje uvek. da razdvojite fazu istrazivanja I fazu razvoja I ovde vazi pravilo da ne smete troskove istrazivanja koje ste smatrali rashodom perioda u kome ste istrazivali sada ukljuciti u vrednos pronalaska. znaci ne mozemo ponove te troskove iskazati kao nabavnu vrednost(??? NISAM SIGURNA) ko bi se prvi protiv toga pobunio? Drzava. Zatim potrebno je da postoji trziste za datim proizvodima I da postoji neko ko ce kupiti to sto ste vi proizveli koriscenjem novog postupka. To je pilot postrojenje koje sluzi samo da se istestira mogucnosti novog postupka. to je bio rashod I sa tim je zavrseno. zatim morati ispitati da imate sposobnost da to uradite.To sto imate dobru volju za primenu rezultata razvoja ne znaci da je to dovoljno za njegovo aktiviranje. znaci imamo pronalazak . tj vestsacke koze. dakle on je napravljen samo da bi se testirao novi tehnoloski postupak. kod novog materijala kod novog dizajna… Ovo je jako vazno . Znaci ako imate nov pronalazak nece vam biti lako da ga prodate. morate imati para znaci morate raspolagati sredstvima koji ce vam omoguciti da taj novi pronalazak iskoristite. Jer ste vi tretirajuci kao rashod troskove istrazivanja smanjili rezultat. Jedno je nesto stvoriti a drugo je stvoriti uslove za komercijalno koriscenje tog proizvoda. Mislite da je lako da prodate neki novi proizvod. Troskovi izgradnje takvog postrojenja predstavljaju troskove razvoja. Znaci da budemo sigurni da ce po osnovu tog sredstva u buducnosti priticati ekonomske koristi. Recimo mozemo da dobijemo koncesiju za eksploataciju mrkog uglja ili moze dati konceciju za eksploataciju suma. jer zelimo da izbegnemo da iskazemo kao sredstvo nesto sto zapravo nije. Dakle ne smete sada reci : “ e pa cekajte ovo istrazivanje je dalo pocetne ideje od koje smo mi dosli do novog proizvoda. znaci da mozete da odgovorite na pitanje koliko nas kosta razvoj kod novog proizvoda .) Cak I proizvodnja pilot postrojenja moze se smatrati troskom razvoja. mozete dizajnirati novi proizvod . nesto zbog cega nikakve koristi u buducnosti biti nece. neki novi pronalazak? Ne to je jako tezak posao.”Standard 38 kaze NE!! ovo sto ste tretirali kao troskove istrazivanja. Prvo to ne moze raditi svako a drugo broj kupaca koji su spremni da kupuju neki novi pronalazak je prilicno ogranicen. imamo para ali ne znamo kako. Jos je potrebno da imamo raspolozive resurse I finanskijske I tehnicke I kadrovske bilo da zelite da koristite proizvod ili zelite da ga prodate. Sada cete na dodatnu vrednost novog pronalaska pa cete otpisivati tako visoku vrednost pa cete opet kroz veliku amortizaciju jos jednom smanjiti rezultat I smanjiti time vas poreski teret. to nije nova fabrika. KONCESIJE PATENTI I SLICNA PRAVA Koncesija je pravo koje drzava prenosi na preduzece omogucavajuci mu ili da koristi odredjeno prirodno bogatstvo ili da se bavi odredjenima poslom. iako je uspeh u razvoju tog proizvoda pokazao to da su troskovi istrazivanja bili opravdani. Sta bi bile aktivnosti razvoja? Mozete dizajnirati novi alat. ali nema vracanja na staro. Sta je smisao svih ovih tipova o kojim je bilo rec? smisao je da obezbedi pouzdanost priticanja ekonomskih koristi u preduzece. da li je sve na svom mestu ali to postrojenje ne moze se komercijalno koristiti. znaci samo one izdatke koje su nastali u fazi razvoja.

znaci ima pravo monopola nad koriscenjem tog pronalaska. A koncesija se moze dati I za obavljanje odredjenog posla. Ko daje to ekskluzivno pravo pronalazacu ili korisniku.a moze biti I kraci ako smatrate da proizvod koji je proizveden tim vasim pronalaskom nece imati traznju. trajanje koncesija. Na primer:dobijete koncesiju za koriscenje auto puta.bogatstava znaci kada se taj rudnik iscrpe koncesija mora da istekne posto koriscenje tog rudnika prestaje. a vi znate da je koriscenje tog auto puta jako slabo. Vasi prihodi od koriscenja puta vise nece biti isti jer ce jedan deo I putnika I tereta biti prevezen zeleznicom. onda cete koncesiju otpisati za 15 godina. a vrednost se utvrdjuje po osnovu vrednosti slicnih prava koje je drzava odobrila. Mi kazemo dobili smo koncesiju na 20 godina za koriscenje nekog dobra. Za patente vazi isto pravilo sto se tice otpisivanja. Racunovodje obicno zagovaraju da taj rok otpisivanja bude sto kraci. Predpostavljam da znate sta je to licenca. Najduzi rok na koji vi morate da otpisete vas patent je 15 godina. za to placam 50000 euro e ta licenca je onda imaterijalno sredstvo koje cete iskazati u bilansu I otpisati u periodu od 5 godina. Recimo koncesija za izgradnju auto puta. Da li je fransiza imterijalno sredstvo? Ko prodaje fransizu? Mogli bismo reci pravo na biznis. Moze ga koristiti ko hoce jer vi vise nemate monopol. Po isteku tih godina patent postaje javno dobro. a to je sve utvrdjeno zakonom o koncesijama gde je utvrdjenjo postupak izdavanja koncesija. Ima li onda osnova da preipitate vek trajanja koncesije I da vek trajanja skratite. Patent je ekskluzivno pravo koriscenja odredjenog pronalaska. Za razliku od koncesije fransizu prodaju preduzeca. To zavisi od ugovora na koji koncesija glasi. On moze glasiti na 25 ili 30 godina. narocito tamo gde nije izvesno da ce preduzecu priticati ekonomske koristi po osnovu koriscenja koncesije. Sta 21 . Dakle vi proizvodite neki proizvod I kazete troskovi materijala toliko. Znaci najduzi period je period u kome imate zastitu I kazete vas patent je zasticen u narednih 15 godina. Znaci vi odredjenom preduzecu date pravo da iznajmi auto put da ga koristi odredjeni broj godina I da po isteku tog iznajmljenog perioda auto put preda drzavi na koriscenje. sopstvenog ili kupljenog. ono sto je vazno je da ce licenca biti tretirana kao sredstvo dakle aktivirana samo pod uslovom da se naknada za koriscenje licenlce placa odjednom. Koja je najpoznatija firma koja prodaje fransizu? Mc donalds. kao I kod koncesija. troskovi rada toliko. a to je poseban pojedinacan trosak za taj proizvod. Na koj period se koncesija otpisuje? Znaci za koliki period moramo iznos koji smo platili preneti na troskove. Dakle ne mozete uzeti iskljucivo rok na koji glasi ugovor nego morate uzeti I ove druge faktore koje treba da vam pokazu I da vas uvere ili razuvere da ce ekonomske koristi biti bas toliko velike. Taj jedan euro je posebni pojedinacni trosak pri proizvodnji tog proizvoda. Ako istrazivanja pokazuju da nije izvesno da ce svih 20 godina priticati ekonomske koristi. Kako se odredjuje njena vrednost? To je iznos koji smo morali platiti da bismo do koncesije dosli(????) ali neka preduzeca dobijaju besplatno koncesije ako su ti poslovi od opsteg znacaja. A suma je obnovivo prirodno bogatstvo. Drzava I to tako sto mu zastitom pronalaska obezbedjuje da odredjeni broj godina samo on taj pronalazak moze koristiti. jer ste vi sa ugovorom o kupovini licence obavezali da cete za svaki komad proizvoda proizvedenog po toj licenci na ime naknade platiti recimo 1 euro. a ha I troskovi za naknadu licence toliko. Zavisnosti od vrste koncesije zavisi I vreme trajanja. Ako bi se naknada placala srazmerno obimu proizvodnje licenciranog proizvoda tada takva licenca ne bi bila tretirana kao sredstvo vec kao posebni pojedinacni trosak. A sta ako se izgradi pruga pored tog puta. Ako kazete kupujem licencu za period od 5 godina.

aktivira se I otpisuje. ali je nametnuo obavezu da se svake godine procenjuje preostali vek trejanja good willa. smatralo se da period od 5 godina period u kome treba placeni good will otpisati. Znaci cinjenica je da firma ima good will I pre nego sto bude prodata ali posto je to interno generisano dobro I sto nije moguce pouzdano proceniti vrednost tog dobra . koja su dobro organizovan. druga firma ima za 40000 veci prinos na sopstveni kapital u odnosu na prvu firmu. nije jer je to razlika za jednu godinu. Znajuci da se good will lako izgubi nametnuta je obaveza preispitivanja veka trajanja na kraju svake godine. koja imaju sposoban menadzment. koja imaju kolektiv koji je kvalifikovan I firmi odan. direktiva iskljucivo I pre standarda 22. Standard 22 je uveo izmene I dopusta da se otpisivanje good willa vrsi I u duzem vremenskom periodu ali ne duze od 20 godina. on u stvari kupuje buduce profite za firmu koja odbacuje profit iznad proseka investitor ce biti spreman da plati vise nego sto je neto vrednost te firme. Pa se racunovodstveno visina good willa utvrdjuje kao razlika izmedju iznosa koji kupac placa za firmu kao celinu I visine neto imovine te firme. Kada je rec o otpisivanju good willa tu nema cvrstog pravila. Zato sto je good will jako osetljiva kategorija. Obicno kazemo da good will predstavlja sposobnost firme da ostvaruje iznad prosecan profit. vi ne znate. Da bi se iznd prosecan profit ostvario te firme moraju imate odredjene karakteristike. tolika je neto imovina. Pa se iz razloga opreznosti insistiralo na otpisivanju u tako kratkom roku tj 5 godina. znaci pozitivnu poslovnu vrednost imaju firme koje ostvaruju iznad prosecan profit. Samo placeni good will ima sposobnost aktiviranja. Prva firme u proseku ostvaruje dobitke koje iznose 150000 a druga ostvaruje dobitke od 190000. Prosecna stopa u toj grani je15% prinos na sopstveni kapital. To pokazuje da je to firma sa pozitivnom poslovnom vrednoscu. Koje vazno nematerijalno sredstvo ima Coca-Cola? Zastitni znak. Znaci nece ta firma izbacivati iznad prosecan profit samo godinu dana visina good willa moze biti 200000 ako kupac procenjuje da ce najmanje 5 godina zaredom ostvariti profit koji je za 40000 veci od prosecnog profita u datoj grani. Znaci ako je neto imovina te firme 100 a kupac za tu imovinu placa 120 onda ovih 20 predstavlja pozitivnu poslovnu vrednost. propisuje standarde za proizvode I usluge I vrsi nadzor da ne bi doslo do gubitka good will-a. Tih 40000 razlike da li je to good will tj njegova visina. Good will se lako gubi. Na primer:imate dve firme I obe se bave proizvodnjom sladoleda. Obe imaju isto imovinu 1000000 eura. jer naravno to se ne dobija za dzabe. To inace se cini I za ostala 22 . Znaci kada kupite firmu vi platite good will I mozete u bilansu iskazati good will kao posebnu bilansnu poziciju. jer je jako tesko tvrditi da cete vi u nekom jako dugom roku zahvaljujuci good willu ostvarujete iznad prosecne profite. Poslovna vrednost preduzeca ili Good-will Godd will je siri pojem od imidza firme I racunovodje imaju preciznu meru visine good willa. Vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati iznad vrednosti neto imovine firme I zbog toga se aktivira tek onda kada je stecen kupovinom. svoje procedure I postupke. Sve su to atributi koji krase firmu sa pozitivnom poslovnom vrdnoscu. Znaci obicno je rec o firmama koje imaju zaista odlican ugled medju kreditorima. o pravo da posluje po pravilima Mc Donalds-a fransiza predstavlja sredstvo. koja imaju odlicnu poziciju na trzistu. medju dobavljacima. I znaci kada bude kupovao tu firu on nece ponuditi 1000 000 vec 1200000 I time ce on platiti pozitivnu poslovnu vrednost te firme. Posto investitor kada kupuje firmu. znaci kad bi vas bilo ko pitao pre nego sto se ponudi kupac da plati koliko vredi vas good will. I on kazemo sklapa ugovor o fransizi . znaci da ne bi doslo pod njegovim imenom bili prodavani proizvodi I usluge manjeg kvaliteta od standarda koje je on utvrdio. I naravno da za onu firmu koja plati. Dok je bila vazeca 4. svoje ime.on prodaje firmama koje kupuju: nacin rada . Dva tri pogresna poteza menadzmenta firme mogu dovesti do toga da firma prestaje da donosi visoke profite I da se potpuno izgubi vrednost good willa.

kod onih firmi ciji je poslovni ciklus duzi od 12 meseci onda ce se dugorocnom imovinom ce se smatrati imovina ciji je rok duzi od poslovnog ciklusa. Koji problemi se kod rasclanjavanja mogu pojaviti? Kada je u pitanju stalna imovina kako iskazati u bilansu zemljista na kojima je izgradjen gradjevinski objekat. MRS-16: nepokretnosti masina I oprema. vi odmah znate o kojoj je firmi rec. koji proizvod I koji kvalitet proizvoda je rec. I zato je zastitini znak vazan I predstavlja deo imaterijalne imovine I zato mozete tuziti nekoga ko koristi neovlasceno vas znak. Znaci mozete napraviti sjajan logo ali ako niste prepoznatljivi po njemu I ako ga niste zastitili kod nadleznih drzavnih organa ta logo vrednost ne moze biti aktivirana. Vi mozete nekome odobriti da koristi vas znak I on ce to platiti ali ako koristi neovlasceno vi ga mozete tuziti. sta postrojenja. Rasclanjavanje materijalne imovine Iako smatramo da je rasclanjavanje materijalne imovine lako jer mi znam sta su masine. ciji je vek trajanja duzi od godine dana odnosno od trajanja poslovnog ciklusa. zemljista . Sta sve obuhvataju materijalna ulaganja? • Zemljista I prva koja su izjednacena sa zemljistem • Gradjevinski objekti • Tehnicka postrojenja I masine • Ostala postrojenja. ko je ovo ali kada vidite znak Coca Cola ili Nike vi odmah znate sta je to I ne morate da citate sta je iza toga. Ne mozete ga prodati niti ga iskazati kao imovinu. Znaci ako je poslovni ciklus kraci onda ce se uzeti godinu dana a ako je duzi od godinu dana onda ce se uzeti duzina poslovnog ciklusa da bi se odredilo da li je neko dobro dugorocno vezano ili ne. Kako cete u bilansu iskazati odvojeno gradjevinski objekat odvojeno zemljiste ili cete buduci da oni predstavljaju jednu celinu. ipak u nekim slucajevima to nije lako uraditi. jer je to duze od jedne godine specificnost stalne imovine. na to se misli kada kazemo zemljiste koje se nalazi u svojini I prava koja proizlaze iz tih zemljista. alati. da li cete onda tu zgradu I to zemljiste iskazati kao jednu bilansnu poziciju. isporuke pruzanje usluga . Ovo iskazivanje u bilansu ne znaci da se zemljiste I gradjevinski objekat zajedno procenjuju. BILANSIRANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Pod materijalnim ulaganjima podrazumeva se veliki skup imovinskih predmeta koji se smatraju kao I imaterijalna ulaganja dugorocno vezanom imovinom odnosno imovinom ciji je vek trajanja duzi od 12 meseci a u standardu cemo naci. Resenja su razlicita ali najveci broj zemalja se odlucuje da u tom slucaju iskaze zemljiste I gradjevinski objekat zajedno. To znaci da cete vi u vasim knjigama odvojeno vodit zemljiste odvojeno voditi 23 . Na primer:napravite firmu I vas logo I kazete e to je moja imovina a niko vas ni ne prepoznaje po tome. jer je stepen sigurnosti u ostvarenje ekonomskih koristi ovde nizi nego kada je rec o materijalnim ulaganja. Ovo je jedna od klasifikacija koja je moguca. iznajmljivanja ili za administrativne svrhe. jer ne moze zgrada da stoji u vazduhu. sta se podrazumeva pod nepokretnostima: to su materijalna sredstva koja se koriste duze od 1 obracunskog perioda za potrebe proizvodnje. Vi kada pravite poslovnu zgradu vi je pravite na nekom zemljistu. Vi odmah pitate sta je ovo. Kada je zastitni znak materijalno dobro? Samo kada je zasticen zakonom. poslovni inventar • Ulaganja u izgradnju I avanse Sta su to prava izjednacena sa zemljistem? Kada uzmete u zakup zemljiste na 99 godina ne sticete li time pravo koje se izjednacava gotovo sa svojinom nad tim zemljistem. Ovo sve osim onoga duze od jedne godine vazi za svako sredstvo.imaterijalna ulaganja.

Znaci kada nadjete alat u osnovnim sredstvima znaci da je njegov vek trajanja duzi od godine dana ma koliko on bio skup. Moramo odvojiti vrednost zemljista I moramo otpisivati samo vrednost gradjevinskog objekta. zgrada ili oprema u toj zgradi. Ako obracunavate rezultat u kracim periodima to ce dovesti do premetanja rezultata. Gradjevinski objekti imaju ograniceni vek trajanja I otpisuju se. Dakle kada god budete u dilemi da li nesto treba iskazati kao gradjevinski objekat ili kao opremu pitajte se sta je u tom odnosu vaznije. Odvajaju se zato sto se zemljiste ne otpisuje. Samo kada iskazujete u bilansu saberete njihove vrednosti I prikazete kao jednu poziciju. Naravno smatra se da instalacije. Dakle to sto se iskazuju u bilansu ne znaci da se u knjigama ne vode odvojeno. a ako nadjete alat u obrtnim sredstvima tj sitan inventar to znaci da je vek trajanja kraci od godine dana. Razgranicenje alata na onaj koji ce biti tretiran kao osnovno sredstvo I onaj koji ce biti tretiran kao obrtno sredstvo Ovde vazi sledece pravilo. Sav alat ciji je vek trajanja duzi od godine dana bez obzira na pojedinacnu vrednost tretira se kao osnovno sredstvo. Postoje I obrnute situacije. sav alat ciji je vek trajanja kraci od godine dana opet bez obzira na pojedinacnu vrednost bice tretiran kao obrtno sredstvo. U tom slucaju taj gradjevinski objekat treba tretirati kao deo opreme I iskazati u okviru opreme. Znaci ako ta investicija nikada nece biti zavrsena to sto ste zapoceli I sve sto ste ulozili do tog trenutka ste izgubili I to onda u bilansu I tako treba iskazati. to je dobro sa neogranicenim vekom trajanja I nije predmet otpisivanja. da li ga treba iskazati odvojeno kao opremu ili u okviru vrednosti gradjevinskog objekta. Kako odvojiti prostrojenja od gradjevinskih objekata? U mnogim slucajevima tu nema dileme. Ukoliko ce investicija biti dovedena do kraja onda do sada izvrsena ulaganja mozete iskazati kao osnovna sredstva u pripremi ili investicije u toku. Znaci standardi su usvojili pravilo po kome se vrsi podvajanje na stalnu I obrtnu imovinu a to pravilo je vek trajanja I to kao iskljucivo pravilo. To ne bi bilo u redu. Masina koja je u hali je posebno imovinsko dobro u odnosu na halu kao gradjevinski objekat. Dakle imacete racun zemljista a onda cete imati odvojeno racun gradjevinskog objekta. Dakle po nabavnoj vrednosti odnosno po ceni kostanja Avansi za osnovna sredstva 24 . Ako biste to iskazali zajedno I kazete gradjevinski objekat zajedno sa zemljistem vredi milion. Ukoliko prekid u izgradnji iz bilo kojih razloga onda takva ulaganja tj ulaganja koja su do tog trenutka izvrsena treba pre tretirati kao rashod nego kao sredstvo jer od obustavljene investicije nema nikakve koristi u buducnosti.gradjevinski objekat. Dakle ako se ne moze prodati ili zavrsiti onda je to cist gubitak ili ostali rashodi. Ali u pojedinim slucajevima to nije do kraja jasno Da li je lift postrojenje? Jeste I nalazi se u okviru gradjevinskog objekta. Tako resenje moze ako ne vrsite mesecno obracunavanje rezultata odnosno godisnje. Posto je lift postrojenje koji omogucuje da gradjevinski objekat vrsi svoju funkciju onda on predstavlja deo gradjevinskog objekta I bice iskazan u bilansu kao deo vrednosti gradjevinskog objekta. Kako se investicije u toku mogu iskazati kao materijalno ulaganje? Kada radite bilansiranje investicija u toku. Da li on predstavlja celinu sa gradjevinskim objektom ili ne. Ta zgrada postoji samo da bi se zastitila oprema. Sta je vaznije kod trafo stanice. znaci na kraju godine morate imati jasan odgovor na pitanje: prvo da li ce ta investicija u toku biti dovedena do kraja?znaci da li postoji ili ne postoji rizik od zavrsetka takvog ulaganja. Vrednovanje investicija u toku ce se vrsiti po istom pravilu kada se sredstvo zavrsi. procenjeni vek trajanja je 20 godina I svaki godine biste morali da otpisujete 50000. znaci cim se pocne koristiti odmah se smatra da je utrosen. Jer je taj gradjevinski objekat sada uslov da bi ta oprema mogla da funkcionise. U nekim zemljama ima resenje da se alat koji se koristi do godine dana odmah knjizi kao trosak tj rashod. Dugo su bila koriscena dva kriterijuma: visina vrednosti I vek trajanja. Npr trafo stanice. vodovod grejanje normalno spada u gradjevinski objekat.

a ne i obrtna? Odgovor je zbog dužine veka trajanja. vi ste poslali dopis duzniku I napisali po nasoj evidenciji vi nama na ime avansa dugujete toliko. postavlja se pitanje kako ćemo odrediti koji deo vrednosti je sredstvo izgubilo tokom određenog obračunskog perioda. Stalna imovina ima koeficijent obrta manji od 1.Prvo moramo znati zasto se avansi iskazuju unutar materijalnih ulaganja kada su avansi potrazivanja za iznos novca koji je placen unapred pre nego sto je sredstvo isporuceno tj pre nego sto je njegova izgradnja zapoceta odnosno zavrsena. znaci jeste potrazivanje ali to je potrazivanje koje nece biti pretvoreno u gotovinu. 16. ili duži od trajanja jednog poslovnog ciklusa. A vrednosti za procenjivanje su nabavna vrednost za sredstva stecena kupovinom I cena kostanja za interno generisna sredstva. I vazice I za zalihe. jer kada radim analizu likvidnosti ja bih onda morala da gledam sta se tu nalazi pa da izvlacim avanse da bi izracunala pravi racio likvidnosti. to je nacelo pojedinacnog procenjivanja. novembar 2004. Znaci da se to ne bi radilo I da bi zadovoljili princip jasnosti ove avanse klasifikujemo u okviru materijalnih ulaganja. VREDNOVANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Vrednuju se po nabavnoj vrednosti inicijalno. kolika će biti vrednost imovine po proteku određenog vremenskog perioda zavisi i od visine izvršenih otpisa. Znaci svako potrazivanje koje iskazete mora biti pokriveno takvom saglasnoscu vaseg duznika da biste vi mogli dokazati da vi zaista imate potrazivanje prema njemu. Zato se otpisivanje vrši samo na onu imovinu čiji je vek trajanja ograničen. To potrazivanje je prelazni oblik ka materijalnom ulaganju( kada nam da dobavljac masinu mi knjizimo povecanje osnovnih sredstava I gase se potrazivanja po osnovu avansa)I zato je bolje da ti avansi u bilansu budu iskazani u okviru materijalnih ulaganja nego u okviru potrazivanja. Zašto se samo stalna imovina sistematski otpisuje. Da bi neki avans iskazali kao materijalno ulaganje vazno je da se taj avans odnosi na sredstvo tj da ga mozete povezati sa sredstvom na koji je taj avans dat I naravno da je taj avans pokriven savesnoscu duznika. posaljete dva primerka I on pogleda I proveri I kaze da . Znači. To ne znači da u nekom trenutku Vi ne morate da izvršite otpis i takve imovine. OTPISIVANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Prošli put govorili smo o stalnoj imovini. što znači da je njen vek trajanja duži od godinu dana. Naknadno procenjivanje imovine. međutim. Time ste vi izvrsili popis svojih potrazivanja a on popis svojih obaveza. zato što stalna imovina ima duži vek trajanja. dakle: • Da se sredstvo nalazi pod kontrolom preduzeca • Da je rezultat proslih dogadjaja • I da ce doneti ekonomske koristi u buducnosti To je isto vazilo I za nematerijalna ulaganja. Utorak. zbog toga što imovina čiji je vek trajanja neograničen ne gubi svoju vrednost (samim tim što joj je vek trajanja neograničen). zavisi od toga kako se vrši otpisivanje njene vrednosti. Pošto je vek trajanja dug. koje mi necemo naplatiti nego ce se pretvoriti u osnovno sredstvo. Razlog zbog cega se avansi iskazuju u okviru materijalnih ulaganja je pruzanje jasne slike o likvidnosti preduzeca. 25 . Na kraju godine sta ste uradili. dakle generalno govoreci o sredstvima ovo su uslovi za priznvanje. ali ne postoji potreba za sistematskim otpisivanjem takve imovine. jedan vam posalje a jedan zadrzi. dakle ne mozete uneti neko fiktivno potrazivanje kao on meni duguje a on nema pojam o tome. tacno mi imamo obavezu prema vama u tom iznosu parafira oba primerka . Uslovi za priznavanje su isti kao I kod sredstava . Procenjivanje se vrsi pojedinacno. bez obzira na način sticanja). kako se vrši raščlanjavanje stalne imovine i kako se inicijalno procenjuje stalna imovina (procenjivanje u trenutku sticanja. tj. odnosno po sadasnjoj vrednosti naknadno. videli smo šta se pod stalnom imovinom podrazumeva.

zadatak otpisivanja stalne imovine je da se inicijalna vrednost koja je utrošena da bi se do nekog sredstva došlo. i deo koji je nepotoršen. Može se reći. odnosno kao vrednost imovine koja će u budućnosti preduzeću doneti ekonomske koristi. da obezbedi sredstva iz kojih će se nabaviti isto takvo sredstvo. Kod dinamičkog shvatanja bilansa. Ovde se ona neutrošena vrednost javlja samo kao ostatak u odnosu na inicijalnu vrednost. na kraju njegovog veka trajanja. ali nije isto zbog tehničkog progresa koji se u međuvremenu dogodio. da kada se posmatra jedan obračunski period. odnosno u kojima to sredstvo dobacuje prihode. po kome se primarnim zadatkom finansijskog izveštavanja smatra utvrđivanje raspodeljivog periodičnog rezultata. utvrđivanje vrednosti imovine. važno je da definišemo pravi cilj otpisivanja. da je to otpisivanje kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti nekog materijalnog ulaganja. hoću da izmerim kolika je vrednost imovine na kraju. zavisi od toga od koje bilansne teorije se polazi. Znamo da. nije namenjen ni utvrđivanj imovine. a drugi deo se zadržava u bilansu stanja kao vrednost imovine koja će biti potrošena u nekom od budućih obračunskih perioda. moežemo identifikovati više bilansnih teorija od kojih je najznačajnije spomenuti statičku. Prema organskom shvatanju bilansa primarni cilj je održavanje supstance. dakle smatra se da je osnovni cilj otpisivanja upravo ta podela inicijalne vrednosti da spomenuta dva dela. to je postupak kojim se nabavna vrednost ili cena koštanja datog materijalnog dobra (ili datog stalnog dobra) kao trošak raspoređuje na one obračunske periode u kojima se to sredstvo koristi. sa vrednošću imovine (misli se na stalnu imovinu) koju preduzeće ima na početku obračunskog perioda. tj. od otpisivanja se očekuje da obezbedi zamenu ili nadoknadu utrošene vrednosti materijalnih ulaganja. ostvarene proizvodne spospbnosti preduzeća. Šta sve mogu biti ciljevi otpisivanja? To. odnosno da prihodima jednog perioda dodelimo njima pripadajuće rashode. Razlika između te dve vrednosti smatra se smanjenjem vrednosti koje je nastalo tokom datog obračunskog perioda. Koji od ovih ciljeva otpisivanje može da ostvari? 26 . očito je. To zbog toga što želimo da dođemo do vrednosti koja je potrebna za ponovnu kupovinu sredstva. onda se visina otpisa utvrđuje tako što uporedite vrednost imovine na kraju. ako se govori o apsolutnom održanju supstance. niti utvrđivanju raspodeljivog rezultata. dakle. Pažnja je. Prvi iznos. u zavisnosti od toga šta se smatra primarnim ciljem finansiskog izveštavanja. ako se pođe od toga da je primarni cilj bilansa utvrđivanje imovine preduzeća. kada istekne vek trajanja nekog sredstva trebalo bi da je preduzeće uspelo. Što znači. odnosno neko sredstvo koje će obavljati istu funkciju kao i proivod koji se otpisuje. Pošto je otpisivanje način na koji mi konstatujemo smanjenje vrednosti imovine. dinamičku i organsku. Na deo koji je potrošen do tog trenutka. Ovako definisani cilj otpisivnja. Ako se pođe od tako definisanog cilja. s obzirom na primarni cilj sastavljanja bilansa prema ovom shvatanju. ako govorimo o relativnom održanju supstance.Def: Otpisivanje je knjigovodnstveni postupak kojim se smanjuje inicijalna vrednost materijalnih ulaganja. šta će biti cilj otpisivanja. Ovde je važno da je primarni zadatak odmeravanja visine otpisa. jasno je da to ne može biti nabavna. Dakle. ukupna inicijalna vrednost se deli na dva dela. Statička teorija je jedna od prvih bilansnih teorija koja je razvijena. Na ovaj način želimo da ispoštujemo načelo uzočnosti (načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu). putem otpisivanja. Ili drugačije. a to je utvrđivanje periodičnog rezultata. Potpuno drugačiji cilj ima dinamičko shvatanje bilansa. odnosno koliko je ta imovina tokom obračunskog perioda izgubila svoje vrednosti. koje nastaje usled dejstva različitih faktora. Pa saglasno tome. nego reprodukciona vrednost sredstvava. ovde usmerena na odmeravanje utrošene vrednosti sredstava. Znači. ili zavisi od toga šta se smatra primarnim ciljem finansijskog izveštavanja. odnosno rashod. iskazuje se kao trošak. i ona primarnim ciljem bilansa smatra utvrđivanje stanja imovine. rasporedi na one obračunske periode u kojima se to sredstvo koristi. kroz otpisivanje. već je namenjen obezbeđivanju određenih finansijskih sredstava za obnavljanje utrošenih sredstava. Ako želimo da utvrdimo koja bi to ovde vrednost bila predmet otpisivanja.

zato što se odmeravanjem iznosa vrednosti koji je dato sredstvo izgubilo u datom obračunskom periodu. onda je vrednost imovine samo jedna od vrednosti koja se uzima u obzir kada se određuje vrednost preduzeća. ako prihod ne bude dovoljan nadoknade neće biti. to zavisi od odnosa između prihoda i rashoda. Prema tome. potrebno je dakle da se pravilnim odmeravanjem visine otpisa obezbedi pravilno iskazivanje vrednosti aktive. umanjena za pojedniačne vrednosti obaveza koje preduzeće u datom trenutku poseduje. dakle. recimo čija je vrednost 1000. Ali pored nje redovno se utvrđuje tzv. I pošto je ponovno ulaganje potrebno tek po isteku 27 . ali da li će ta utrošena vrednost nadoknaditi to ne zavisi od trošenja. jednostavno. određeni iznos sredstava. ne možete utrošene vrednosti nadoknaditi. Dakle. Ne može se. Čak teško da može biti i instrument za utvrđivanje same imovine preduzeća. Kada govorimo o utvrđivanju vrednosti preduzeća. biti i međusobno uporediv nizu sukcesivnih vremenskih perioda. koji nije pokriven prihodima datog obračunskog perioda. ako prihod bude dovoljan da se iz njega nadoknade utrošene vrednosti onda će nadoknade biti. Vrednost preduzeća kao celine po pravilu se razlikuje od vrednosti imovine preduzeća. suprotstavljajući taj iznos prihodima obezbeđujete da rezultat ne bude precenjen. Znači ne možemo izmeriti otpisivanjem pravu vrednost neke imovine preduzeća. tih prvih 200 ostaje slobodno naredne 4 godine. Ona je upravo vrednost koja je dobijena sabiranjem vrednosti pojedinačnih imovinskih predmeta. Otpisi postoje. Jer. šta se događa kad se neko sredstvo otpiše.Kada govorimo o cilju otpisivanja po statičkom shvatanju. tj. da je otpisivanje knjigovodstveno-tehnički postupak kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti sredstava. možete imati otpise sredstava a da. odnosno problem rentabiliteta poslovanja. i da bude raspodeljiv (=da imate rezultat čija raspodela neće ugroziti održavanje supstance) što i jeste cilj. privremeno. i preko toga pravilno otpisivanje vrednosti neto imovine (razlike između aktive i obaveza). Da li možemo obezbediti obračun raspodeljivog periodičnog rezultata? Po mišljenju većine autora ovo je dostižan cilj kada je reč o otpisivanju. i zato otpisivanje ne može biti instrument za utvrđivanje vrednosti preduzeća. Ukoliko su prihodi veći od rashoda. Ali. prema ustaljenim pravilima onda će utvrđeni rezultat. ali to znači da otpisa nije bilo. Znači imovina firme i vrednost firme su dve po pravilu različite stvari. treba zaključiti da je otpisati jedno a nadoknaditi nešto sasvim drugo. a pošto nisu nadoknađenih znači da postoji gubitak u visini smanjenja vrednosti imovine. od otpisivanja očekivati da obezbedi nadoknadu utrošenih vrednosti. Ta prinosna vrednost je upravo jedan od najčešće korišćenih metoda za utvrđivanje vrednosti firme kao celine. Da li se otpisivanjem može obezbediti održanje supstance? Već iz samo definicije otpisivanja. zato što neto imovina nije vrednost preduzeća. treći naredne 2. Šta se događa sa tih 200? Kada otpisujete prve godine 200 i iz prihoda nadoknadite tih 200. od toga koje ciljeve preduzeće želi da korišćenjem te imovine ostvari. Drugi otpisani iznos od 200 biće slobodan naredne 3 godine. Ovaj cilj se može osporavati! Pre svega. utvrditi vrednost neto imovine preduzeća. Problem nadoknade je problem između prihoda i rashoda. osim što će biti raspodeljiv. i to se otpisivanjem konstatuje. Ovaj cilj se može ispuniti. zato što kupac želi zapravo da proveri koje on profite može očekivati do korišćenja te imovine kojom preduzeće raspolaže. tj. jer se i vrednost imovine preduzeća razlikuje uzavisnosti od njene namene. u tom otpisivanju. i otpisuje se na 5 godina? Svake godine otpisujete po 200. ako postoji potpuna nadoknada utrošenih vrednosti i višak iznad toga. Imovina koja ne donosi profit nije imovina. Dakle. Otuda cilj po statičarima teško da može biti realizovan otpisivanjem. četvri godinu i poslednji će biti slobodan samo jedan dan ili neće biti slobodan. Ako se otpisivanje vrši na sistematskoj osnovi. već rashod (po definiciji sredstava). pa i trajno. Kada se utrošene vrednosti neće moći nadoknaditi? Kada nemamo dovoljno prihoda. jer imovina vredi samo onda kada donosi profit. Sredstvo se troši. Jer tek kada isteknu te 4 godine imaćete potrebu da kupite novo osnovno sredstvo. onda će se u uslovima monetarne stabilnosti postojati situacija da otpisivanje oslobađa. prinosna vrednost preduzeća. kroz otpisivanje i amortizaciju sredstva se iz materijalnog pretvaraju u novčani oblik. Zbog toga što statičko shvatanje bilansa polazi od toga da treba. Smatra se da otpisivanje može obračun raspodeljivog periodičnog rezultata i ispuniti onaj cilj koji je postavljen dinamičkom teorijom.

(da se zamena ne mora vršiti odjedanput. iako se koristi linearna metoda za otpisivanje javiće se trajno oslobođena sredstva koja se mogu koristiti za proširenje kapaciteta. jer je od nabavne 1500 oduzet godišnji otpis od 300 (jer je vek trajanja 5 godina. već da ta potreba za zamenom biva u različitim vremenskim periodima) Ako su ovi uslovi ispunjeni. da postoji monetarna stabilnost (ako ne postoji monetarna stabilnost.трајно емено 1. treće treća). Kada se materijal potroši u datom obračunskom periodu. Čak. u tom slučaju nema trajno solobođenih sredstava) 3. Sredstva koja su tome namenjena ne mogu se upotrebiti ni za šta drugo. pošto se nabavka ne vrši ponovo u narednom periodu na raspolaganju su ta sredstva. i da sva sredstva imaju isti vek trajanja. možemo reći da se kroz amortizaciju vrši i trajno oslobađanje određenog iznosa sredstava. Zato se tako oslobođena sredstva tretiraju kao privremeno oslobođena sredstva.Укупна Год. Ukupna sadašnja vrednost je 1200. Da bi se pojavila trajno oslobođena sredstva potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi: 1. pa je 1500/5=300). Oslobođena amortizacija 300 i videćete zašto se ona tretira kao trajno oslobođena. На Садашња вред. može se desiti da ste kroz otpise nadoknadili 1000 a da vam za novu nadokandu treba 1500. Otpis je linearan. da imaju različiti vek trajanja. 6. slobodna. PRIMER: Imamo tri mašine čija je nabavna vrednost 1500. nabavka se vrši sukcesivno (prve godine nabavlja se jedna mašina. imamo podatke o vrednostima na kraju prve godine. naredne godine druga. 7. Nema zamene u toj godini. procenjeni vek trajanja 5 godina. određeno vreme i mogu se koristiti za finansiranje poslovanja. 1 2. Збир Замена Ослобођена амортизација Крају mашина СВ Отписи Отписа год. 28 . da su sredstva koja se otpisuju nabavljena u različitim vremenskim periodima (da nisu nabavljena sva odjenom) 4. Zbog toga se amortizacija kvalifikuje kao jedini trošak koji ne traži ulaganje odmah u narednom periodu. mora se za naredni ciklus materijal kupiti ponovo. prve godine. onda bi svi ovi iznosi amortizacije bili privremeno slobodni (sve do trenutka dok se ne mora izvršiti ponovna nabavka). 8.veka trajanja. zbir godišnjih otpisa 300. To naravno uopšte nisu male sume. sva sredstva koja su bila oslobođena kroz otpise biće nam potrebna da bi smo nabavili nova. Po isteku pete godine. 1200 1200 300 300 300 300 2. kažemo da se kroz amortizaciju popravlja likvidnost presuzeća. godišnji otpis 300. Vrednost mašine je 1200. da preduzeće posluje rentabilno (ako ne posluje rentabilno nema ni nadoknade utrošenih vrednosti. pa nema ni privremeno ni trajno oslobođenih sredstava) 2. posebno kada se radi o preduzećima koja imaju veliku stalnu imovinu. 3. Šta su privremeno oslobođena sredstva? I kada ona uopšte postoje? Ako bi se dogodilo da su sva sredstva kupljena u istom trenutku. 3 4 5. Osim privremeno oslobođenih sredstava mogu postojati i trajno oslobođena sredstva. укупно Привр. 900 1200 2100 600 900 1200 2700 300 600 900 1800 300 600 900 1200 300 1500 900 1200 2100 600 900 1200 2700 600 900 900 900 900 900 900 900 1800 2700 3600 3000 2400 1800 1500 1500 1500 900 1800 2700 2100 1500 900 1800 900 1800 1200 600 900 900 900 900 900 900 900 900 Ako imate prvu mašinu. Ali kad se sredstvo otpiše.

Dobija se kada se od vremena vezivanja oduzmete prosečno vreme i podelite sa prosečnim vremenom. sve ostalo je privremeno oslobođeno. Znači. i ona se takođe otpisuje. a na kraju pete mora se izvršiti zamena prve mašine. a 600 privremeno oslobođeno. To znači da kada početna vrednost opreme. Na kraju šeste godine. Vrednost prve mašine na kraju druge godine je 900. jer u naredne tri godine mi moramo obezbediti. Rankovića piše koliko možemo ići u proširenje kapaciteta zahvaljujući trajno oslobođenim sredstvima. da se sredstva nabavljaju u različitim vremenskim periodima. Dakle. što bi smo rekli Mi) izosi 900 (300+600). Uslovi koji bi trebalo da budu zadovoljeni da bi postojala ovakva situacija. ako je ukupno vreme vezivanja 15. Četvrtih 20% vezano je 4 godine. One se gubi onda kada sredstva postanu približno jednakog veka trajanja. i na kraju sedme moramo obezbediti sredstva za zamenu treće mašine. ukupan godišnji otpis 900 (300+300+300). Treće godine kupuje se trća mašina. neće izdržati svih pet godina. zbir godišnjih otpisa (što bi Amerikanci rekli ''akumulirana amortizacija'' ili ispravka vrednosti. i drugih 900 koji se tretiraju kao privremeno oslobođeni. Ovih trećih 20% vezano je prvu. 5-3/5=66. onda je prosečno vreme vezivanja 3 godine. tri godine 20 %. Znači meni je ovih 20% vezano samo godinu dana.Sledeće godine se kupuje još jedna mašina. onda će 20% od tog iznosa biti vezano samo godinu dana. U knizi kod prof. od toga je 900 stalno. Neke mašine koje su preocenjene na 5 godina. I ovaj efekat trajno oslobođenih sredstava se može tako izgubiti. na kraju šeste zamenu druge. Jer ćete vi prve godine otpisati 20%. vek trajanja 5. ne 1500. Na kraju pete godine imamo 1200 i tih 1200 privremeno oslobođenih otpisa. a ovi uslovi su u preduzećima retko kada ispunjeni. Kako se izračunava prosečno vreme vezivanja? Kada ukupno vreme vezivanja podelimo sa vekom trajanja. a vrednost treće 1200. Ukupno je oslobođeno 900 (300+600) i to je takođe trajno oslobođeno. ali nju delimo na 900 koji se smatraju trajno oslobođenim. Da ako ukupno ulaganje od 100% koje koristite tokom perioda od 5 godina.67. zbir godišnjih otpisa (akumulirani otpisi) 1800 (900+900). Neki raspored starosti tj. nabavićete i neku mašinu čiji je vek trajanja 3 godine. su prilično rigorozni. tokom života preduzeća se menja. akumulirana amortizacija je 1500. šta znači da je prosečno vreme vezivanja 15 godina? Kako tumačite ovo da je jedna godina vezana 20%. već još toliko da nam ostane 600 (jer su nam sad otpisi po 900) da bi smo u narednoj godini obezbedili otpis. razbijete na ulaganja od po 20%. Tako da ako bi vaše ulaganje bilo jednako godišnjem otpisu. Privremeno oslobođene amortizacije više nema. dakle vreme vezivanja ovih drugih 20% je dve godine. I poslednjih 20% vezano je 5 godina. biće zamenjene posle 3. Po 20% od tog iznosa kao da je vezano 15 godina. Vrednost prve mašine na kraju treće godine je 600. od ovih 1800 ne možemo reći da je sve trajno oslobođeno. tačno onoliko koliko treba za kupvinu nove mašine. Jer će možda doći do kvara. drugu i treću godinu. da je dve godine vezana 20%. ukupan godišnji otpis je 600 (300+300). Oslobođena amortizacija iznosi ukupno 1800. Ovo zbog toga. iako je njegov vek trajanja 5 godina. Ukupna sadašnja vrednost je 2100 (1200+900). druge 900. A s druge strane. biće korišćeno za nabavku nove mašine u narednoj godini. Ukupna sadašnja vrednost je 2700 (1200+900+600). Elastičnost efekta proširenja je stopa koja pokazuje do kog stepena imate trajno oslobođena sredstva. što je sada kraj treće godine. Pogledajte koliko u narednoj godini iznose-2700 od čega 900 ostaje kao trajno oslobođeno. Najčešće pitanje-šta ovo znači? Ako je vek trajanja sredstva 5 godina. i ako se otpisuje linearno. da su sredstva različitog veka trajanja. Znači 20% vaše amortizacije je praktilčno u tom sredstvu vezano 15 godina. vremenskog trajanja naših sredstava koji se uspostavi na početku. vrednost mašine koja je u toj godini kupljena je 1200. To je to ukupno vreme vezivanja koje vam je potrebno da bi ste izračunali prosečno. imali bi ste vezana sredstva 15 godina.Koliko vam je godišnji otpis vezan? Godišnji otpis nam je vezan 15 godina. ali vi svodite na godišnji otpis . ''Kada na to dodate ovih 900 koje imate ovde'' to će biti 1500. Ovih 20% vezano je prvu i vezano je drugu godinu. ili kada broj 29 . Jer dolazi do stalnih zamena. Od tog trenutka postoje samo privremeno oslobođena sredstva. Treba da postoji monetarna stabilnost. četiri godine 20% i pet godina 20%? Logika je sledeća.

67% vrednosti trajno oslobođene amortizacije. efekat trajnog oslobođenja prestaje da postoji. i kada postoji. cela priča je sračunata na to da razumete da se kroz nadoknadu otpisane vrednosti može obezbediti priliv privremeno i priliv trajno oslobođenih sredstava. Kalkulativni otpisi su otpisi koji se vrše u okviru pogonskog obračuna. Sa aspekta poreskog bilansa. Zašto nam je važno gde sve otpisivanje može da se vrši? Ne naravno zbog toga di bi smo znali mesta. imate samo privremeno oslobođena sredstva. Namenjeni su isključivo internim korisnicima informacija. već problem zamene. Osnovni smisao ovih otpisa je da se obezbede podaci za utvrđivanje prodajnih cena. za ocenu rentabiliteta posla. te da ne postoji potreba za propisivanje minimalne amortizacione stope. a u uslovima monetarne nestabilnosti ta nabavna vrednost može odstupati od tržišnih cena. u pogonskom obračunu. Tu postoje propisane stope otpisa koje država priznaje kao stope po kojima će biti utvrđena amortizacija iskazana u poreskom 30 . nego da bi smo znali ciljeve. Zbog toga. dok se ne dostigne koeficijent elastičnosti efekta proširenja. Znate da je u finansijakom knjigovodstvu osnova za otpisivanje nabavna vrednost. da su sredstva deljiva i da se mogu delimično zamenjivati 4. a kada je reč o stopama otpisivanja tu sada ne postoje propisane stope. i onda je visina otpisa obračunata u poslovnom bilansu nepodobna za ciljeve koji se moraju realizovati i ciljeve kalkulacije koji se moraju ostvariti. da postoji mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala za potrebe proširenja kapaciteta 6. i obično se baziraju na dnevnim cenama. Da shvatite na koji način likvidnost firme može biti popravljena zahvaljujući amortizaciji. da tržište prihvata porast obima proizvodnje 5. da su ta trajno oslobođena sredstva privremenog karaktera.67% trajno oslobođene amortizacije. Otuda zaključak da visina otpisa u poslovnom bilansu i otpis koji postoji u pogonskom knjigovodstvu uopšte ne moraju biti iste visine. da preduzeće posluje rentabilno 2. SUŠTINA je da znate šta znači i pod kojim uslovima se mogu javiti trajno oslobođena sredstva. Ne insistiram na tome da ovakve računice izvodite! Treba da usvojite logiku kako to da je nekih 20% vezano nekih 5 godina. a za potrebe utvrđivanja oporezivog periodičnog rezultata. da se zamena vrši za ista sredstva iste vrednosti 3. da su prve nabavke finansirane iz sopstvenih izvora Jasno je da ispunjenje navedenih uslova nije problem otpisivanja. I onog trenutka kada početna vrednost dostigne 66. Dakle. nego svako preduzeće ima slobodu da samo procenjuje visinu stopa otpisa. Korišćenje efekta proširenja pretpostavlja: 1. a nekih je vezano 1 godinu. Jer rezultat koji se utvrđuje u pogonskom obračunu naziva se ekonomski rezultat. a pre svega finansiranja. visina otpisa se utvrđuje polazeći od dnevne vrednosti sa ciljem da se obezbedi održanje supstance preduzeća i formiranje prodajnih cena na način da se obezbedi nadoknada stvarno utrošenih sredstava. za potrebe kalkulacije. Gubi se efekat trajno oslobođenih sredstava. Takav propis je ukinut. Otpisivanje sredstava može biti posmatrano sa aspekta poslovnog bilansa. i on ne mora odgovarati rezultatu iz finansijskog knjigovodstva. otpisivanje se vrši prema poreskim propisima. društvena svojina nestaje. Kada govorimo o otpisivanju koje se vrši za potrebe sastavljanja poslovnog bilansa onda govorimo o otpisivanju koje se sprovodi u okviru finansijskog računovodsrva. a za potrebe sastavljanja eksternih finansijskih izveštaja. s obzirom da dolazi do privatizacije.mašina dostigne 66. Pri utvrđivanju visine ovih otpisa moraju se koristiti one metode koje su dopuštene standardima. kalkulacije i poreskog bilansa. prihvatanja porudžbina. za potrebe poslovnog bilansa. i smatra se da će privatni vlasnici bolje štititi svoj kapital od države. Da je pojava trajno oslobođenih sredstava više izuzetak nego pravilo. Znači kada uporedite početnu vrednost sa trajno oslobođenim sredstvima. Ranije je kod nas postojao propis koji je određivao minimalnu visinu stopa amortizacije. njihovog odbacivanja i sl.

vanrednih događaja kao što su požari. ekonomskim razlozima.bilansu. I verovatno će za neko vreme još uvek biti korišćene one ranije stope amortizacije koje je država propisala. radi zaštite životne sredine. One ''alfa'' tabele o kojima ste možda čuli. Dakle. 2. ovakva odluka države će sredstvo učiniti nepodobnim za dalje korišćenje. Vanredni otpisi se preduzimaju kada smanjenje vrednosti nastane zbog: 1. imate tri otpisa za ista sredstva. i čim je tako trudimo se da ih nekako grupišemo. preduzeća su se našla u čudu. Sada mnoge računovođe pitaju: šta ćemo sad? Koje ćemo mi sada stope primeniti? Super. sada možemo da otpisujemo koliko hoćemo. rekli: ne isplati mi se da ugrađujem 'katalizator' a još manje da plaćam visoku kaznu. ne mogu da otpisuju koliko hoće. otpisivanje za potrebe oporezivog rezultata vrši se primenom stopa koje su propisane od strane državnih organa. Naravno. da li bi ste zbog ovakve odluke njegov vek trajanja morali da skratite? Preračunali bi ste se i npr. faktore koji dovode do redovnog sistematskog otpisivanja imovine 2. u periodu od godinu dana. Sada kada je kod nas ukinut pravilnik o amortizaciji. Redovni otpisi imovine uslovljeni su: 1. fizičkim trošenjem tj. cene padaju. Jednu visinu otpisa u poslovnom bilansu. najmanje. treba otpisati u istom periodu. Faktora koji dovode do smanjenja vrednosti sredstava ima više. Tako da će i materijalna ulaganja preduzeća koje je osnovano radi iskorišćenja koncesije biti otpisivana najduže na period koncesije. gledaćete da iz prihoda koji ostvarite eksploatacijom uglja nadoknadite celokupnu nabavnu vrednost sredstava koja ste za te namene nabavili. 31 . a smanjenje koje uzrokuju je trajne prirode. sve dok preduzeće korekcijom tih stopa ne dođe do stopa koje će njemu odgovarati. Znači. na primer. Onog trenutka kada se pojavi na tržištu nova genetacija računara. nego i na vreme otpisa sredstava preduzeća koje je radi korišćenja te koncesije osnovano. Dakle. I Jedan od načina klasifikacije je na one: 1. zato što su ciljevi različiti. nepodobnost – npr. gde pre svega podrazumevamo zastarelost i nepodobnost (zastarelost – neko sredstvo je ekonomski zastarelo kada ne postoji ekonomska isplativost njegovog daljeg korišćenja. koje se koriste u Nemačkoj. odnosno na vreme otpisa koncesije. Preduzeća vrlo često te stope koje su prpoisane za potrebe oporezivanja. razorni vetrovi. zbog toga što su se u međuvremenu pojavila sredstva koja isti posao obavljaju uz niže troškove. rabaćenjem. poplave. zemljoresi. Kada istekne vreme koncesije sa tom imovinom. faktore koji uzrokuju vanredne otpise imovine. da otpisuju svoju imovinu. ili iscrpljenjem supstance (kada je reč o prirodnim bogatstvima). prema tome za ovih godinu dana ovaj auto mora da bude otpisan. koji je određivao minimalne stope otpisa. koriste u svom finansijskom knjigovodstvu. klasifikujemo. automobili koji troše običan benzin. ako Vi uzmete koncesiju za iskorišćavanje nekog rudnika uglja. I država propisuje visinu stopa otpisa za pojedeina stredstva. sva sredstva koja nabavite da bi ste vršili ekspoloataciju u periodu na koji koncesija glasi. su u stvari stope otpisa utvrđene za potrebe oporezivanja. protokom vremena. imate automobil koji troši običan benzin. sve štete koji nastanu povodom događaja na čiji nastanak ili nenastanak mi apsolutno ne možemo uticati. Odnosno. moraju biti zamenjeni automobilima sa 'katalizatorom' ili će vlasnici automobila koji troše običan benzin plaćati visoku novčanu nadoknadu da bi se otklonile štete koje su oni izazvali. i država reši propiše da. a preduzeća po pravilu nemaju stručnjake koji bi mogli da im kažu po kojoj stopi. Kada bi ste imali takav jedan automobil. koji se ne mogu predvideti. istekom ugovora (kod koncesije – ali ugovor o koncesiji ne samo da će uticati na visinu otpisa koncesije. Iako bi možda period njegove ekspolatacije mogao biti duži. ali za potrebe utvrđivanja poreza mi priznajemo amortizaciju obračunatu po ovim stopama. Znači rezon države je sledeći: možete vi u poslovnom bilansu da obračunate koliku god hoćete amortizaciju. druga može biti u poreskom i treća može biti za potrebe kalkulacije.) 3.

2. ako dođe do obustavljanja neke investicije, sredstva uložena u izgradnju datog objekta ili date mašine, prestaju da imaju svoju vrednost i ta obustavljena investicija prestaje da bude sredstvo i javlja se potreba za vanrednim otpisivanjem (upotreba neadekvatnih materijala može biti razlog za obustavu gradnje, i za zbog toga vanredne otpise takvih sredstava). I I Vrste otpisa prema mestu gde se ona vrše, o tome smo već pričali: 1. u finansijskom knjigovodstvu (za potrebe izrade bilansa na kraju godine utvrđuje se konačna visina redovnih otpisa, koji se utvrđuju saglasno MRS i računovodstvenim politikama) 2. u pogonskom obračunu (otpisivanje se ovde vrši za potreba kalkulacije i polazi se od dnevnih vrednosti) I I I Postoji još jedna podela, prema tehnici otpisivanja: 1. direktno otpisivanje (vanredni otpisi se po pravilu vrše direktnim putem) 2. indirektno otpisivanje (sistematski otpisi se po pravilu vrše indireknim putem) I V Možemo napraviti i podelu prema politici otpisivanja: 1. otpisivanje sa karakterom rashoda (samo ovo pod 1. je dozvoljeno – to je otpisivanje kojim želimo da konstatujemo smanjenje vrednosti, bilo da je ono nastalo zbog delovanja redovnih ili vanredmih razloga otpisivanja – može biti redovno ili vanredno). Vanredno otpisivanje, za razliku od redovnog, je vezano za sredstva sa ograničenim vekom trajanja, a može biti primenjeno i na sredstva koja imaju neograničen vek trajanja. Recimo ako dođe do poplava koje unište obradivo zemljište. To se događa, naiđe bujica i odnese plodno tle. Ostane kamen ispod. Vrednost zemljišta pre, i posle polave se dramatično razlikuje. To je povod za vanredni otpis zemljišta. Kod umetničkih predmeta koji se takođe neotpisuju, ali ne zato što nemaju ograničen vek trajanja, jer teško je verovati da bilo koje umetničko delo može trajati beskonačno dugo (možda jako dugo, kao piramide, ali ne beskonačno), kada dođe do značajnog, trajnog oštećenja nekog umetničkog dela tada se preduzima vanredno otpisivanje. Tu nema sistematskog otpisivanja, ali vanredni otpisi su mogući. 2. dopunsko otpisivanje Na osnovu čega se vrši otpisivanje? Mora se napraviti plan otpisivanja. Naravno, plan otpisivanja se odnosi na redovno otpisivanje, koje možete predvideti. Kad budete dobili zadatak da pravite plan otpisivanja, shvatićete da to uopšte nije tehnički posao. Moraćete prethodno da definišete politiku otpisivanja sredstava firme. Znači da identifikujete: - osnovicu za raspodelu (koja sredstva ćete otpisivati) - koliki je njihov procenjeni vek trajanja - metode otpisa (koju ćete metodu za koje sredstvo koristiti). I tek pošto definišete politiku, možete pristupiti izradi plana. Onda je plan čisto tehnički posao. Ali pre nego što definišete politiku od plana nema ništa. Znači, računovodstvenom politikom se definišu pravila za otpisivanje, a Vi onda samo pravite plan otpisa koji ne predstavlja ništa drugo nego primenu tih definisanih pravila na sredstva preduzeća. Znači ako kažete da ćete vaše građevinske objekte otpisivati linearno, da ćete vašu opremu otpisivati degresivnom metodom, da ćete transportna sredstva otpisivati primenom funkcionalne metode, vi ste time definisali svoju računovodstvenu politiku. Ako kažete da ćete naknadne izdatke za materijalna ulaganja aktivirati, povećavajući znači vrednost imovine, onda je to takođe deo vaše politike. I kada to uradite onda pravite plan otpisa. Plan otpisa nije ništa drugo nego spisak svih sredstava koje imate, koja su predmet otpisivanja. Znači u planu se neće naći sredstva koja se ne otpisuju. Naći će se njihova nabavna vrednost, procenjeni vek trajanja, eventualno procenjeni likvidacioni ostatak, navešćete metodu otpisivanja i visinu godišnjeg otpisa. Iz Vašeg plana se mora saznati koja sredstva otpisujute, kolika je bila njihova nabavna vrednost, koliki je njihov procenjeni vek trajanja, koji metodu primenjujete i koji je godišnji otpis datog sredstva. Ovde se javlja i problem izbora veka trajanja. Uvek morate utvrditi vek trajanja, čak i onda kada koristite funkcionalnu metodu. Zato što se sredstvo može koristiti u određenom 32

vremenskom periodu. Kada govorite o ekonomskom veku trajanja, onda ćete sigurno naići na tri različita shvatanja šta je vek trajanja nekog sredstva. Prvo, vek trajanja je period u kome sredstvo može pružati usluge; u kom je ono tehnički sposobno da pruža usluge. To je tzv. tehnički vek trajanja. (Katin PC 286, koji još uvek fantastično funkcioniše; on je tehnički u redu) Ekonomski vek trajanja je vek trajanja sredstva u kome je ekonomski isplativo korišćenje datog sredstva. On je uvek kraći od tehničkog veka trajanja. To je onaj period za koji se procenjuje da će se korišćenje nekog sredstva isplatiti (ekonomski vek Katinog 286 je odavno istekao). Postoji i korisni vek trajanja, koji je kraći od ekonomskog. To je vek trajanja u kome, po politici zamene sredstava preduzeća, će dato sredstvo biti korišćeno. Transportna preduzeća mogu imati sledeću politiku: imamo autobuse čiji je ekonomski vek trajanja 10 godina, naša politika je da zamenu voznog parka vršimo po isteku 7 godina, jer želimo da izbegnemo rast troškova održavanja, i li želimo da izbegnem nesigurnost u pogledu tehničke ispravnosti naših vozila. Dakle, 7 godina koristimo, posle toga prodajemo i kupujemo nova. Ekonomski vek trajanja svodimo na korisni vek zato što je to naša politika. Niko ne može reći da autobus posle 7 godina ne može više da se koristi, politika firme je da vek trajanja bude skraćen i da radi realizacije nekih drugih ciljeva ja hoću da budem siguran da taj autobus nikada neće ostavit putnike na putu. Prema standardu 16 koji se bavi ovim pitanjem, u paragrafu 43, savetuje se sledeće: Kada se procenjuje korisni vek trajanja, treba uzeti u obzir uobičajenu upotrebu sredstva prema kapacitetu kojim se sredstvo koristi, očekivano fizičko rabaćenje (koje zavisi od režima korišćenja – ne troši se isto mašina koja radi jednu smenu i mašina koja radi tri smene), tehničko-tehnološki progres (kod onih sredstava gde su promene u tehnologiji brze, vek trajanja treba skratiti) i naravno eventualna zakonska ili slična ograničenja koja mogu uticati na to da se vek trajanja skrati. Ili na primer, mašina može da se koristi još, ali licenca za proizvodnju tog proizvoda ističe-moramo otpisati sredstvo u periodu do koga važi licenca. Pitanje kada sa otpisivanjem treba početi u različitm zemljama različito je definisno. Kod nas važi pravilo: od prvog narednog meseca. Iako se sredstvo troši kontinuirano, otpis se vrši na mesečnom nivou, kod nas. Znači, svakog meseca knjižito otpis, i to za sredstva koja su pribavljena u ovom mesecu otpis počinje da teče od prvog narednog meseca. Isto tako, za sredstva koja su otuđena u ovom mesecu, otpis prestaje od prvog narednog meseca. To je prosto konvencija, morate preseći negde. U nekim zemljama je to, recimo, na pola godine. U Nemačkoj, sva sredstva koja se nabave u prvoj polovini godine, počinju da se otpisuju od prvog jula. I ona koja su nabavljena u drugoj polovini godine, naravno, počinju da se otpisuju od prvog januara naredne godine. Takođe, bitno je i spomenuti da otpisivanje treba otpočeti po nabavci, a ne po početku korišćenja, zbog mogućnosti da gubitak vrednosti nastane nezavisno od rabaćenja. U paragrafu 46, MRS-a 16 se kaže da osnovicu za otpisivanje čini nabavna vrednost ilicena koštanja, koja treba da bude umanjena za procenjeni likvidacioni ostatak, pod uslovom da je vrednost likvidacionog ostatka značajna, i da se može pozdano proceniti (likvidacioni ostatak je vrednost osnovnog sredstva po isteku njegovog veka trajanja-vrednost starog gvožđa, starog građevinskog materijala). Ako navedena dva uslova nisu ispunjena, zanemaruje se vrednost likvidacionog ostatka, i za osnovicu otpisivanja uzima se nabavna vrednost. Nisu slučajno ova dva uslova utvrđena, zaista je teško u mnogim slučajevima utvrditi kolika će biti vrednost likvidacionog ostatka. Ako imate mašine koje traju 10 godina, ko bi mogao znati kolika će biti vrednost kilograma starog gvožđa za 10 godina? Samo kod sredstava kod kojih je vek trajanja kratak, i kod kojih za likvidacioni ostatak postoji aktivno tržište može se ići na procenu i to uzeti u obzir. Metode otpisivanja definisane su MRS-om 16, i po paragrafu 47 dopuštene su vremenske i funkcionalna metoda. Metoda otpisivanje koja je odabrana trebalo bi najbolje da odslikava gubitak ekonomskih koristi datog sredstva. Od vremenskih metoda dopuštena je metoda linernog otpisivanja i metoda degresivnog otpisivanja, a razume se da metoda progresivnog otpisivanja nije dozvoljena. Imate pravo da izaberete, ali kada izbor napravite morate odabranu metodu kontinuirano koristiti. Dopušteno je da sa degresivne metode pređete 33

na linearno otpisivanje, ali nije dopušteno obrnuto. Ovo zbog toga, što kad prelazite sa degresivne metode na linearnu, a to se obično radi onda kada je vek trajanja kratak, pa se pojavljuje opasnost da po isteku veka trajanja deo nabavne vrednosti ostane neotpisan, i onda kad visina otpisa padne ispod linearnog (ispod onog otpisa koji bi ste imali da otpisujete linearno) dopušta se da nastavite otpis preostalog dela po linearnoj metodi. To se ne smatra instrumentom kojim se može uticati na visinu poreskog tereta. Ali ako otpisujete linearno, pa procenite da ćete imati visok rezultat pa rešie da pređete na degresivno otpisivanje, tako povećate otpise i smanjite rezultat – e država to ne dozvoljava. Neću Vam pričati metode otpisivanja, zato što očekujem da ih znate. Sve smo to naučili u prvoj godini. Potsetite se uslova za primenu načina utvrđivanja visine otpisa i prednosti i slabosti koje metode poseduju. Procenite njihovu primenjvost u odnosu na određene vrste sredstva i u odnosu na okolnosti u kojima preduzeće posluje. Očekujem da znate šta je linearna metoda, šta se otpisuje, koje su pretpostavke od kojih polazi, i koje su njene slabosti. Isto za degresivnu, koje su njene varijante. Znači, SVE O METODAMA! Ovo sada što ide nije pričala, a to je kraj u Power point prezentacijama, pa ajde da dodam... Obračunati otpis predstavlja rashod perioda, osim ako je sadržan u učincima koji nisu realizovani ili u opremi proizvedenoj za sopstvene potrebe, jer je u tom slučaju obračunati otpis uračunat u cenu koštanja. U prvom slučaju otpis će postati rashod kada zalihe budu prodate. U drugom slučaju, otpis če postati rashod u vremenu korišćenja datog sredstva, putem njegovog otpisivanja. Procenjeni korisni vek upotrebe, mora se periodično preispitati. Ako se pokaže da je očekivani korisni vek trajanja, pri tim preispitivanjima, kraći od procenjenog mora se izvršiti korigovanje visine otpisa za tekući i buduće periode. O ovome govori paragraf 49, MRS-a 16. I izabrani metod otpisivanja mora se povremeno preispitati. U slučaju da su se okolnosti u kojima preduzeće posluje tako promenile, da izabrani metod ne odražava na pravi način gubitak ekonomskih koristi, metod treba promeniti i tretirati promenu kao promenu računovodstvene procene. U takvom slučaju, visinu otpisa za tekući i naredne periode treba izračunavati po novoj metodi. 18.11.2004 BILANSIRANJE FINANSIJSKIH ULAGANJA Sta se smatra dugorocnim finansijskim ulaganjem? Dakle ulaganja mogu biti sa aspekta dospelosti dugorocna I kratkorocna, pa da najpre definisemo sta su to dugorocna finansijska ulaganja. Kazemo da su to ulaganja novcanih sredstava na svojinskoj ili kreditnoj osnovi u druga preduzeca, sa namerom da se dugorocno drze, odnosno rok naplate tih potrazivanja je duzi od godine dana. Zasto imamo da se dugorocno drze, pa jos I ovaj dodatak? Zato sto ova ulaganja mogu biti na svojinskoj osnovi a to znaci da nemaju rok dospeca I to znaci da se na njih odnosi ovo da se dugorocno drze, a ako su na kreditnoj osnovi onda imaju rok dospeca a to znaci da je rok naplte duzi od godine dana. Sta znaci ulaganje na svojinskoj osnovi? To znaci da vi tim ulaganjem sticete svojstvo suvlasnika. Znaci izmedju firme u koju ulazete I vas postoji vlasnicki odnos vi ste suvlasnik date firme. Sta znaci ulaganje na kreditnoj osnovi? Izmedju firme I vas postoji duznicko-poverilacki odnos, dakle vi ste samo pozajmili na odredjeni rok. Zbog cega su ova ulaganja izdvojena? Postoje dva razloga.Jedan je dugorocnost koju sam vec pomenula a druga je da se posebnim evidentiranjem I iskazivanjem ovih ulaganja obezbedi posebno evidentiranje prihoda koji nastaju po osnovu redovne poslovne aktivnosti odnosno po osnovu prodaje 34

I zato vi zelite da steknete ucesce u toj firmi.direktivi osnovano je pravo da ovu granicu od 10% mogu podici ali ne vise od 20% . Da bi se ucesca u opste javila potrebno je da postoje korporativni oblici organizovanja preduzeca. znaci visina dividende koju ona isplacuje nije vas motiv ulaganja. Ali ako ste uz to I suvlasnik te firme vasa pozicija ce biti mnogo snaznija nego ako niste. vi nemate ucesce. dugorocne plasmane UCESCA Ona nama nisu novi pojam. taj broj vam onemogucava vas uticaj na poslovanje te firme. Dakle da biste mogli vrsiti neku uticaj vi morate imati makar 10%. ali cete verovatno u isporukama imati pravo prvenstva. U zemljama clanicama EU po 4.ucinaka. Potrebno je da posedujete najmanje 10% od ukupnik akcija pa da kazete da imate ucesce. Dakle mi cemo nastojati da svoj uticaj iskoristimo da se odluke koje se donose pozitivno odraze na nase poslovanje. Primer:imate firmu koja je vas veliki dobavljac. Kako cete to vi unaprediti sopstveno poslovanje time sto cete imati u nekoj firmi ucesce? Mi ucescem sticemo pravo glasa odnosno sticemo sposobnost da uticemo na donosenje poslovnih odluka u toj firmi. bilo da su to vasi veliki kupci ili dobavljaci ili firme koje se bave istrazivanjem I razvojem proizvoda cijom se vi proizvodnjom bavite ili firme koje se bave prometom roba cijom se proizvodnjom vi bavite. Znaci nece ona nama dati nize cene. Zasto vi zelite da ucestvujete na njenu poslovnu I finansijsku politiku? Zato sto kroz taj uticaj zelite da unapredite sopstveno poslovanje. I to je razlog zasto se oni vode odvojeno I prihodi odvojeno prate. Vi ne mozete. Da bi jedno ulaganje moglo da se bilansira kao ucesce potrebno je da osim ovog motiva koji to ulaganje odvaja od drugih ulaganja. Vi to radite zato sto je ta firma vama vazna u postupku obavljanja vase delatnosti. To znaci da kada god se odlucujete da sticete ucesce u nekoj firmi to nikada ne radite napamet.zato sto ste veliki kupac I kao veliki kupac vi uvek imate prednost nego kupci koji se javljaju sad pa sad. kvalitet vasih proizvoda zavise od redovnosti isporuka tog dobavljaca I od kvaliteta njegovih gotovih proizvoda koje vi od njega kupujete kao materijal koristite u daljoj preradi. Vi ulazete u jednu firmu sa primarnim ciljem da to ulaganje stvori osnovu za vas uticaj na poslovnu I finansijsku politiku te firme. Redovnos vase proizvodnje. znaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu I akcionarska drustva. Naravno vi ne mozete pri sticanju ucesca potpuno zanemariti cinjenicu kakva je to firma ili kakav je njen rentabilitet . Dakle to su firme cije aktivnosti ili prethode ili slede onoj aktivnosti cijom se vi inace bavite. Vi imate snazan interes da kod te firme imate snaznu poziciju. I vasa ucesca se uglavnom odnose na preduzeca za kojima vi vec imate odredjene poslovne odnose. Ne. imali ste ga I do sada samo ne tako jasno odredjeno. Ako mozemo da uticemo na odluke koje ce u toj firmi biti donete kakve ce onda te odluke biti. znaci nacionalnim propisima moze biti dozvoljeno da se ucescem smatra ulaganjem u drugo preduzece recimo koje dostize minimalno 15% ili min 20% ali nikada 35 . onakve kakve odgovaraju nama. finansijski polozaj… ali to nije vas primarni motiv. Sta obuhvataju dugorocna ulaganja? Mozemo ih najgrublje klasifikovati na tri grupe: 1. Znaci ja hocu da prihode od finansijskih ulaganja odvojim od onih prihoda koje imam iz redovne poslovne aktivnosti odnosno bolje receno iz osnovne aktivnosti firme. ucesca 2. ili samo zato sto vrednost te firme na trzistu raste. I ne treba . Dakle ako imate 1% akcija koliko kod vi zeleli da na osnovu tih akcija uticete na tu firmu. To nikada ne radite samo zato sto firma isplacuje visoke dividende. Znaci ucesca se javljaju tek posto su stvoreni uslovi za kretanje kapitala izmedju preduzeca. mora da bude ispunjen jos jedan uslov. dugorocne hartije od vrednosti 3. vas glas se nece cuti.

iznad toga. to bi u velikom broju slucajeva znacilo da vi imate 20% od ukupnog broja glasova koje ta firma u svojim akcijama ima ali ne mora uvek biti tako. tada se takvo ucesce kvalifikuje kao vecinsko I vi nad tom firmom vrsite kontrolu to znaci da buduci da imate vicinsko pravo glasa vi cete birati ko biti u upravnom I nadzornom odboru. maticnog drustva… BILANSIRANJE UCESCA Ucesca koja su vecinska redovno se iskazuju kao posebna bilansna pozicija pod nazivoj “ ucesca u povezanim preduzecima”. vi ste ulozili kapital. 36 . obicna 10%-20% prava glasa 2. Vase ukupno ulaganje ce mozda biti 40% kapitala cete imati samo 20% glasova jer je deo vaseg ulaganja reprezentovan upreferencijalnim akcijama. Kako se ucesca dele? Posto smo rekli da su ucesca osnova za uticaj koji imamo. jer bi to u tom slucaju odnosno ako kazete da imate ucesce samo ako imate 25% sva vasa ucesca ispod 25% ne mozete iskazati kao ucesca vec morate iskazati kao obicna ulaganja. Uvek je bilo” koliko para toliko muzike” . Znac imamo ucesce u obicnim I ucesce u preferencijalnim akcijama. I zato se kaze u 4. U nekim bilansnim semama cak je predvidjena posebna bilansna pozicija za znacajna ucesca a posebna za obicna ali se cesto znacajna I posebna ucesca iskazuju kao jedna pozicija ali se uvek odvajaju vecinska ucesca kao posebna bilansna pozicija. jer izmedju 10 I 20% to nije ucesce da vam obezbedjuje da vi mozete bitno uticati na odluke koje ce biti donete. znaci vi kazete ja posedujem 20% osnovnog kapitala te firme . koliko iznose… Inicijalno procenjivanje ucesca znaci procenjivanje ucesca u trenutku sticanja vrsi se po njihovoj nabavnoj vrednosti . tj vi koji posedujete vicinsko pravo glasa dobijate status maticne firme ili vrhovnog drustva. Zato sto ako imate preferencijalne akcije neke firme. Zato sto ne mora da uvek zato mi kada odredjujemo kakvo je ucesce uzimamo u obzir broj glasova koje imamo u toj firmi a ne visinu ngazovanog kapital. snaga naseg uticaja zavisi od visine ucesca.direktivi da gornje granica ne moze biti iznad 20%. Znacajno u sledecem smislu da vi mozete sada na skupstini akcionara uticati bitno. verovato je da ce donete odluke mozda ne po svakom pitanju ali u odredjenom broju pitanja biti onakve kako taj akcionar namece tj trazi. ali nemate pravo glasa jer preferencijalne akcije ne nose pravo glasa. ja sada necu reci vise od polovine zato sto ne morate imati vise od polovine da biste imali firmu pod kontrolom ali vi morate imati vise glasova od svih drugih. Znaci mogu imati 30% kapitala u toj firmi ako je sve to ulaganje iskazano u preferencijalnim akcijama ja nemam ucesce jer ja nemam mogucnost da uticem na tu firmu. Obicna ucesca daju vam osnova za odredjeni uticaj ali vas glas se u skupstini akcionara gde vi upravljate nece narocito glasno cuti. znaci kada neko ima 30% glasova znaci to je trecina od celine . Ako se znacajna I obicna iskazuju u jednoj poziciji onda su u napomenama koja prate tu poziciju prikazane odvojeno kolika su znacajna a kolika su obicna I bice navedeno na koje firme se odnose znacajna ucesca . znacajna 20%-50% prva glasa 3. hocu da na to obratite paznju ucesca dele na: 1. Znaci minimun je 10. I preko postavljanja svojih ljudi u organe upravljanja vi cete prakticno tu firmu voditi. a to ne bi odrazavalo pravu sustinu vaseg ulaganja. Ako imate vise od 20% a manje od vecinskog ucesca u pravu glasa tada se kaze da imate znacajno ucesce. jer ce ona naravno raditi ono sto vi kao vlasnik akcije od njih trazite. I zato se takve firme oznacavaju kao zavisne firme jer se nalaze pod kontrolom neke druge firme a firma koja vrsi kontrolu. sto vise ulozite u datu firmu vi imate snazniji uticaj na njenu poslovnu I finansijsku politiku. Ako imate vecinsko pravo glasa. Pa se prema visini ucesca u pravu glasa. Znaci zato kada govorimo o ucescu uvek kada govorimo mi mislimo na pravo glasa. vecinska iznad 50% prava glasa Izmedju ulaganju u kapital I prava glasa u velikom broju slucajeva stoji znak jednakosti. zemlje clanice mogu odrediti I visu granicu ali ne iznad 20% da bi se neko ulaganje kvalifikovalo kao ucesce.

Nabavna vrednost ucesca je jednaka kupovnoj ceni akcija ili udela uvecanoj za zavisne troskove nabavke( troskovi provizije berzanskom posredniku. Ta bilansna vrednost bi bila jednaka nominalnoj kada ne bi bilo azia. Naprotiv ukoliko se procenjuje da je pad vrednosti 37 . vec da ce u tom peruodu do prodaje ucesca trzisna vrednost akcija te firme vratiti na prvobitne vrednosti ili mozda rasti onda nema razloga vrsiti otpis vrednosti vaseg ucesca. Oni ce sve to obaviti izvestiti me a ja cu to morati da pltim. znaci ja mogu da dam moje akcije I da uzmem akcije neke druge firme I da kroz tu razmenu akcija steknem ucesce u kapitalu te druge firme. Dakle testiracete da li morate da primenite princip nize vrednosti ili cete zadrzati nabavnu vrednost ucesca buduci da cu trzisne cene vasih ucesca iznad nabavne vrednosti. nominalnu tj onu na koju akcija glasi 2. firmu vodi tim. Posto su ucesca dugorocna ulaganja postoji stav da kratkorocan pad vrednosti ucesca ne treba uzeti u obzir pri bilansiranju. ono sto nema sposobnost aktiviranja I sto ne mozete ukljuciti u nabavnu cenu ucesca to su izdaci koje biste imali vezane za donosenje odluke o kupovini ucesca. jer berza je trziste tj sekundarno trziste HOV. Dakle kada bi se sopstveni kapital sastojao samo iz osnovnog kapitala tada bi bilansna vrednost bila jednaka nominalnoj. oko dana bilansa da iz bilo kojih cak I potpuno neekonomskih razloga. Ako se opredeljujete za istorijski trosak kao osnovicu procenjivanja tada cete vrednost ucesca testirati na obezvredjenja. Tada se odnos za razmenu utvrdjuje na osnovu berzanskog kursa ukoliko se akcije kotiraju na berzi odnosno na bazi odnosa izmedju bilansnog kursa ako se akcije ne kotiraju na berzi. bilansnu to je vrednost akcije koja se dobije kada sopstveni kapital podelite sa brojem akcija I ta vrednost pokazuje koliko sopstvenog kapitala dolazi na jednu akciju. ali nisam bas sigurna kakva je firma . Ako su procene da je taj pad privremenog karaktera s obzirom na to da vi necete prodavati ucesca ni sutra ni prekosutra ni za mesec dana ni za godinu dana. 1. Dakle ako vrsite razmenu tada cete kao nabavnu vrednost ucesca uzeti onu vrednost ucesca koju ste u razmenu dali. vrednost akcija neke firme na berzi padne ispod nabavne vrednosti vaseg ucesca. berzansku to je vrednost u bilo kom trenutku nakon prvog emitovanja 4. morate se obratiti ovlascenom berzanskom posredniku koji ce to za vas uraditi ali ce vam napalatiti proviziju koja ce za vas predstavljati ZTN. Dakle ja trazim usluge neke konsultanske kuce. njihova poslovna politika je takva. zatim berza ce vam zaracunati porez na promet. E taj iznos koji bi ja platila njima za informacije na kojima ja donosim odluku o kupovini ucesca ne mogu biti ukljucena u nabavnu cenu ucesca. ali da bi donela odluku mora mi neko pomoci I reci firma je dobra . Secate se da smo to pominjali kod odredjivanja nabavne vrednosti sredstava stecenih kroz postupak razmene. zatim ako se evidencija akcija vodi u centralnom registru morate platiti nadoknadu da budete proknjizeni kao novi vlasnik tih akcija. Dakle ne mogu se vezati direktno ovo I spada u tekuce troskove. Dakle ukoliko dodje do pada trzisne vrednosti onda se postavlja pitanje sta nam valja ciniti. Vrednost koju smo dali bice vrednost akcije koje smo kroz razmenu dobili Naknadno procenjivanje ucesca. Vi kada god sastavljate bilans morate proceniti vrednost ucesca. jer ne mozete vi kupiti akcije na berzi.) sve te troskove mozete dodati na kupovnu cenu akcija I obrazovati nabavnu vrednostu vasih ucesca. rezervi I neraspodeljene dobiti. ona je za mene zanimljiva zato sto se bavi prodajom ima siroku mrezu I bilo bi jako zgodno da mogu svoje proizvode plasirati preko nje. kao tekuci trosak jer odluka je mogla da bude I necu da kupim. Znaci dogodi se nekad narocito oko nove godine. To je procenjivanje na dan bilansa nakon sto smo to ucesce stekli I svih narednih godina sve dok to ucesce posedujete. U svim drugim slucajevima ako je firma dobra ako se firma razvija bilansna vrednost bila iznad nominalne. Akcija moze imati cetiri vrednosti. Hocu da kupim ucesce u nekoj firmi. Ona ce biti tretirana kao rashod perioda. emisionu to je iznos za koji se akcija prvi put prodaje 3. Ukoliko ucesca sticete razmenom akcija sto je takodje moguce.

Znaci ja kao akcionar sa 30% ucesca dobicu od ukupne dividende koja iznosi 100 jer je dobit 200. dakle njemu pripadajuci kapital raste ili u slucaju gubitaka pada I vi cete otpisivati ali sporije. Vrednost ucesca treba da se menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala koji se na to ucesce odnosi. Ako je vrednost ucesca u firmi koja se razvija I cija vrednos stalno raste a vi vase vase ucesce drzite na nivou nabavne vrednosti onda ce trzisna vrednost ucesca biti sve veca u odnosu na nabavnu vrednost. I dakle vrednost ucesca u vasem bilansu bice podcenjena . ali vase ucesce je 400. u narednoj godini ako sopstveni kapital B poraste na 1400. Kada ucesca vodite po nabavnoj vrednosti onda se u velikom broju slucajeva dogadja da se u vrednosti ucesca formiraju tzv prinudne. dakle nice vise biti 1400. Osnovna ideja ove metode koja se moze koristiti I kod izrade pojedinacnog I kod izrade konsolidovanog bilansa je sledeca. jer ja imam 30% kapitala I povecavam vrednost ucesca za iznos dobiti koja meni pripada. I dividenda koju mi prisvajamo po osnovu ucesca koja posedujemo uticace na nas rezultat tek naredne godine iako je dobitak iz koje ta dividenda potice ostvarena u ovoj poslovnoj godini. mi hocemo da nam se vrednost ucesca menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala. Jer se smatra da akcionar treba da preuzme odgovornost za svoj znacajni 38 . To su slabosti procenjivanja po nabavnoj vrednosti. B je objavilo svoje rezultate. Razliku cete tretirati kao rashod perioda. Kada dobijem tih 30 ja vrednost ucesca smanjujem za 30 . On ce sada biti 1300. I to cu uraditi na kraju godine. Sa druge strane prihodi od ucesca ako procenjujete po nabavnoj vrednosti uticu na rezultat firme koja ucesce poseduje tek u narednoj godini jer se tada donosi odluka o raspodeli dobiti koja je ostvarena u ovoj godini. U narednoj godini skupstina akcionara preduzeca B donosi odluku o raspodeli ove dobiti od 200 I to polovina se zadrzava a polovina se isplacuje kao dividende. on ce za iznos isplacenih dividendi pasti. 30% od 1300 je 430. 30% od 200 koliko je povecanje je 60. nije izvesno kada I da li ce se od toga oporaviti onda morate otpisivati vrednosti ucesca na njegovu nizu vrednost. U ovom slucaju. dakle postoji razlika izmedju vrednosti ucesca I njemu pripadajuceg dela kapitala. nama pripada 400 (30%od 1200) ako smo mi to ucesce platili u datom trenutku 400 I ako primenjujemo nabavnu vrednost dok god vi ucesce imate ono ce biti vrednovano sa 400. a vama ce od toga opet pripadati 30% tj 520. zadrzavanja neraspodeljene dobiti direktno ce povecati visinu ucesca. dakle to je osnovna ideja ovog metoda. Ne . Ova metoda se primenjuje za znacajna ucesca. a kapital ce rasti I to tako sto ce ostvariti dobitak pa ce odluciti da deo dobitka zadrzi u vidu rezervi I vec naredne godine kapital moze biti 1400. Znaci dolazi do malog premetanja rezultata zato sto kod firmi koje imaju ucesca u opste ne moraju biti male svote.ja cu na ime dividendi dobiti 30 I tih 30 ce meni biti isplaceno. Jer nacelo istorijskog troska vam zabranjuje I nacelo opreznosti koje primenjujete jer primenjujet nacelo istorijskog troska da podignete vrednost ucesca iznad njegove nabavne vrednosti. Mi zelimo da kroz primenu ovog metoda dodjemo u situaciju da je u bilansu firme koje ucesce poseduje to ucesce iskazano u visini iznosa koji odgovara onom delu sopstvenog kapitala koji pripada toj firmi po osnovu posedovanja tog ucesca Primer:vi imate 30% kapitala firme B a firma B ima sopstveni kapital 1200. zato sto je 30% od 1400 je 460. Svako povecanje kapitala nastalo zbog povecanja rezervi. ja kazem moje ucesce po equity metodi treba povecati sa 400 na 460.trajnijeg karaktera znaci dugorocan. skrivenu rezervu) I iskazacete imovinu nizom nego sto ona zapravo jeste. najpre u SAD a onda je polako prihvatana I vec je prihvacena u Evropi.vi cete u vrednosti ucesca imati jednu latentnu rezervu(neiskazanu. Equity metoda kaze. nece se mace dalje. Postoji jos jedan nacin vrednovanja ucesca to je tzv EQUITY METODA zove se jos ponegde I metoda udela. Znaci kada god sopstveni kapital raste povecavam vrednost ucesca I kada god vrednost sopstvenog kapitala opada vrednost ucesca opada. znaci svoj dobitak I ja sam rekla da od njega meni pripada 30%. latentne rezerve. Polazi se od nabavne vrednosti dakle inicijalno ce biti ucesce vrednovano po nabavnoj vrednosti. firma posluje sa gubicima ima ozbiljan problem . kakva je posledica isplata dividedi na kapital preduzeca B. Da bi se te slabosti otklonile razvijena je equity metoda.

prihodi su potrazivali ucesca su dogovala.akcije. Ovi standardi se bave jos prezentiranjem I procenjivanje finansijskih derivata kao sto su fjucersi I sl. stecenih obveznica. OSTALE HARTIJE OD VREDNOSTI U standardu se definisu kao hartije od vrednosti raspolozive za prodaju. da bi prisvojili dividendu koja je znacajna. Inicijalno procenjivanje se vrsi po nabavnoj vrednosti. A ja sam na taj prihod platila porez I imala novcani oblik. Dakle ako izaberete da kupite necije akcije I to radite sam da bi zaradili na razlici u kursu . potrazivanja. takve hartije od vrednosti nazivaju se hartije od vrednosti namenjene prodaji I to su kratkorocne hartije od vrednosti. obaveze. Imate novaca ne treba nam u kratkom roku I vi mozete da birate ili da nekome pozajmite ili da kupite necije akcije ili obveznice. Standardi koji se bave ucescima MRS-22 I medjunarodni standard finansijskog izvestavanja MSIF-3. MRS-22 “ poslovne kombinacije ili spajanja” jer ucesca predstavljaju jednu od poslovnih kombinacija . A za ostale hartije od vrednosti I dugorocne plasmane merodavni su MRS-32 “ prezentacija finansijskih instrumenata”I MRS-39 “ procenjivanje finansijskih instrumenata” znaci jedan standard se bavi nacinom na koje ih treba bilansirati a drugi nacinom na koji treba odrediti njihovu vrednost. Tek kada ja prodam ucesce to ce se pretvoriti u gotovinu a do tada ja platim porez na nesto sto jeste prihod ali neije donelo gotovinu I to je ono sto je lose. To ne znaci da ce se uskoro prodati. E to je mana ovog modela.. bilo u vidu kamate. obveznice. Ali zbog prednosti koju metoda ima ona se ipak primenjuje ali ova njena slabost se zna I vodi se racuna o tome. On je svojim odlukama uticao na visinu dobitka ili gubitka. I razlici u kursu. a dok se naknadno procenjivanje vrisi u skladu sa nacelom nize vrednosti. Finansijski instrumenti su vlasnicke I kreditne HOV. rekla sam u redu moji prihodi su od dobitka u mojoj firmi u kojoj ja imam ucesce 60 . Znaci ja jesam iskazala prihod od 60 ali od tih 60 ja sam dobila samo 30 kao novcani priliv a ostalih 30 su povecali rezerve moje firme u kojoj ja imam ucesce. I sve dok ne ispunite onaj uslov da to vase ulaganje bude bulansirano kao ucesce. znaci ja sada imam deo prihoda koji nece biti pracen novcanim prilivom. nemate nameru da se mesate u poslovanje te firme. Znaci prikazivanje kao prihoda onog iznosa koji nece biti praceni u bliskoj buducnosti naplatama u punom iznosu. Znaci kada sam izracunala deo dobiti koji mi pripada. A kada naplatite tu dividendu ona se ne knjizi kao prihod nego se knjizi kao smanjenje vrednosti ucesca. stecenih akcija. razlici izmedju nabavne I prodajne vrednosti. jer vi postajete suvlasnik neke firme koja je mozda do tog trenutka bila potpuno ekonomski samostalna. Druga posledica je da vi vidite pripadajuci deo dobitka iskazujemo kao prihod u istoj godini u kojoj je dobitak nastao. To su hartije koje se drze dugorocno dakle nemamo nameru da ih prodamo u roku kracem od godine dana I ne dospevaju za naplatu u roku kracem od godine dana. E sada sam ja naplatila na ime dividende 30 smanjila ucesce za 30 I povecala gotovinu na racunu za 30. ja sam kao prihod iskazala 60 a nikada necu naplatiti 60. od tih 60 moj novcani tok je samo 30 a drugih 30 su rezerve u drustvu B. Ako imate nameru da se mesate u poslovanje neke firme a nemate jos 10% akcija moracete te vase akcija da iskazete kao dugorocne HOV. A HOV raspolozive za prodaju su HOV koje mogu ako se za tim ukaze potreba prodaju a da time ne bude doveden u pitanje normalan nastavak rada firme.jel! dakle mi zelimo da formiramo dugorocnu rezervu likvidnosti I da ta sredstva koja su nam slobodna donesu prihode bilo u vidu dividende. Preduzece kupuje HOV iako nema nameru da ih proda u kratkom roku jer je to dugorocna rezerva likvidnosti.dugorocni plasmani. E ovde postoji jedna razlika kada je rec o obveznicama 39 . Prihod se iskazuje u godini u kojoj je dobit ostvarena ali postoji I tu nesto sporno Ja sam iskazala 60 prihoda I povecala ucesce.uticaj na poslovanje firme. Neka te posledice prizna I neka se te posledice odraze na visinu njegovog ucesca.

Realna kamata bi tada bila veca. Dakle iznos koji smo pozajmili je visina naseg potrazivanja po osnovu naseg dugorocnog plasmana. Dugorocni plasman je dugorocna pozajmica nekom preduzecu sa rokom naplate duzim od godine dana I ugovorenom fiksnom kamatnom stopom. vi ste obveznicu platili 1060. I time cete svesti ovu visu nominalnu na nizu realnu kamatu. Jedino ako bi u ugovoru o plasmanu stajalo da duznik ne placa kamatu tokom otplatnog perioda vec da se kamata pripisuje glavnici onda bi se iznos vaseg potrazivanja uvecavao protokom vremena za iznos pripisane kamate. Svake godine vi cete knjiziti 50 na ime kamate I 30 kao otpis ove premije kod sticanja obveznica. Na osnovu cega se procenjuje visina dugorocnog plasmana inicijalno? U visini iznosa koji smo pozajmili. Sto se kamate tice koja se naplacuje ona se tretira kao redovan finafsijski prihod. Primer:nominalna vrednost obveznice je 1000. odnosno I nominalna I realna bi bile jednake iznosile bi 100. Znaci kupovina obveznica ispod ili iznad njihove nominalne vrednosti utice na visinu realne kamate. Mada pogorsanje bonitet ne mora uvek da znaci da je vase potrazivanje po osnovu dugorocnih plasmana postalo nenaplativo. Zelim da osiguram potpunu naplatu svog potrazivanja. ali ako pitate sebe koliko sam zaradio time sto sam kupio ove obveznice. Vasi prihodi od kamate da ste platili po nominali vasa realna kamata bi bila. Ako kupite obveznicu iznad nominalne vrednosti vi ste onda platili premiju na tu obveznicu. I sta cete uraditi. Naknadno procenjivanje vrsimo u skladu sa nacelom nize vrednosti u zavisnosti od boniteta duznika ako plasman nije osiguran tj u zavisnosti od vredsnosti zaloge. Vi mozete nekome pozajmiti novac I reci hocu da mi date hipoteku na vasu zgradu. Ukoliko zalogu nemate svako pogorsanje boniteta vaseg duznika moze znaciti gubitak dela vaseg potrazivanja sto ce rezultirati smanjenjem njegove vrednosti tj otpisivanjem. Vi ste 150 zaradili plasiranjem tih sredstava iako je nominalna kamata samo 100. Realna I nominalna kamata su jednake samo kada se kupovina obavi po nominalnoj vrednosti ako se obavi iznad realna kamata je niza od nominalne. jer sve dok je vrednost zaloge znatno iznad vrednosti vaseg potrazivanja. Ako biste uspeli da kupite ispod nominale. Mi sada govorimo sa stanovista onoga ko kupuje obveznice. vi cete za 2 god dobiti vasih 1000 I dobicete ukupno na ime kamate 100 a platitli ste 1060. Dakle duznik placa kredit putem 40 . vi cete naplatiti 1000 kada istekne 2godine naplaticete 1000 na ime nominalne vrednosti I recimo da je kamata koju cete naplatiti na ovu obveznicu jednaka 100 zna 2 god u apsolutnom iznosu. I vi cete opet tu obveznicu bilansirati po nominalnoj vrednosti a tu razliku cete iskazati kao odlozeni rashod.dakle nabavne vrednost je 1600. I vi cete na kraju druge godine dobiti 1000 I dobicete 100 na ime kamate. onda bi razlika za koju ste manje platili obveznice cija je nominalna vrednost visa imala suprotno dejstvo na vasu realnu kamatu. Znaci nije vazno koliko ste vi platili vase potrazivanje jednako je nominalnoj vrednosti. vi mozete smatrati da cete vase potrazivanje naplatiti. A nase potrazivanje po osnovu obveznica glasi uvek na nominalnu vrednost. znaci zbog toga sto ste platili iznad nominalne vrednosti vasa realna kamata je niza od nominalne kamate. I otpisivacete sveke godine na teret te godine srazmerni deo te placene premije. jer biste vi tada na kraju 2 godine dobili vise nego sto bi dobili da ste platili po nominalnoj vrednosti.obveznica glasi na 2 godine. Ali uobicajno je da se kamata placa I da se plasman naplacuje kao dugorocni kredit putem anuiteta.Kada kupite obveznicu vase potrazivanje prema emitentu uvek je jednako nominalnoj vrednosti na koju obveznica glasi. ako se kupovina obavi ispod realna kamata je visa od nominalne. Na primer platili ste obveznice 950 . DUGOROCNI PLASMANI Ovu pricu cemo ponoviti samo sa druge strane kada budemo govorili o dugorocnim kreditima tj o emitovanju obveznica po nominalnoj vrednosti I njihovoj prodaji ili ispod ili iznad nominalne vrednosti. kolika je vasa realna kamata?40.

misli se na zalihe gotovih proizvoda I zalihe robe. gotovina I gotovinski ekvivalenti vec su sredstva koja se mogu koristiti za izmirenje obaveza Ili kupovinu sredstava Bilansiranje zaliha Time se bavi MRS-2 I u njemu ze zalihe definisu kao sredstva koja se drze radi prodaje u toku perioda bilo da su ona rezultat proizvodnje a namenjena su prodaji kao I zalihe koje se u obliku osnovnog I pomocnog materijala drze da bi se on trosio u proizvodnom procesu radi stvaranja ucinaka ili pruzanja usluga. dati avansi koji predstavljaju potrazivanje koje ce biti pretvoreno u zalihe ovde je kriterijum brzine pretvaranja u gotovinu. U konceptualnom okviru vec smo odredili da obrtna imovina imovina od koje se ocekuje da bude realizovana tj unovcena ili prodata ili potrosena u toku jednog poslovnog ciklusa. zalihe koje su namenjeni ili potrosnji ili prodaji 2. zalihe nedovrsene proizvodnje I usluga 3. Primer:tkanina pri proizvodnji odece. Ali sve to zavisi od ugovora. Znaci obrtna imovina obuhvata imovinu od koje se ocekuje da ce biti realizovana ili koja se drzi radi prodaje ili potrosnje u toku od godine dana. U napomenama ce bit navedeno koji su plasmani osigurani. Prvo imamo : 1. Isto tako u obrtna sredstva ulaze zalihe koje se drze samo radi prodaje. brasno u proizvodnji hleba. nepokretnost. dve . ako gledate po redosledu dostizanja sposobnosti za prodaju. Znaci ugovor moze biti da on sve vreme ima sredstva na raspolaganju I kada isteknu godina. Misli se na potrazivanja kada se kaze da budu realizovana a ona koja se drzi radi potrosnje je materijal a imovina koja se drzi radi prodaje je stalna imovina koju imate nameru da prodate prelazi u obrtnu imovinu. tri. HOV. Zatim tu se nalaze zalihe koje se drze radi trgovine I koje ce biti prodate u roku od godinu dana od dana bilansa.. ili se kaze jos u toku jedne godine u zavisnosti od toga sta je duze. Roba je obrtna imovina koja je nabavljena radi prodaje. osnovni I pomocni materijal 2. zalihe gotovih proizvoda I robe 4. znaci materijal nije osnovni po svojim svojstvim vec po svojoj ulozi u proizvodnji konkretnog proizvoda. Sva imovina za koju se ocekuje da ce biti realizovana ili se drzi radi prodaje ili potrosnje u toku jednog poslovnog ciklusa ili u toku do godinu dana. Iz bilansa se ne vidi da li je plasman osiguran ili ne. 41 .anuiteta a mi nas plasman naplacujemo putem anuiteta. Zato kazemo da je osnovni materijal onaj koji cini supstancu nekog proizvoda. znaci ako vi resite da prodate neku masinu necete je vise bilansirati kao stalnu imovinu vec kao obrtnu imovinu. Obrtna imovina se deli na : 1. vraca sve odjednom ili vraca putem anuiteta. meso kada pravite pljeskavice. Definicija je data tako da iz nje mozete naslutiti koje vrste zaliha ima. BILANSIRANJE OBRTNE IMOVINE Zalih pripdaju obrtnoj imovini. potrazivanja ili nesto drugo. Znaci osnovni I pomocni materijal se prvo trose pa dobijemo nedovrsenu proizvodnju pa dobijete gotove proizvode koje mozete prodati. I konacno u obrtnu imovinu spadaju gotovina I gotovinski ekvivalenti cija upotreba nicim nije ogranicena znaci nicem nije uslovljena. to se moze videti samo iz napomena koje prate plasmane. Po redosledu kako bi isle. I sta je uzeto kao zaloga. potrazivanja namenjeni pretvaranju u gotovinu 3. OSNOVNI MATERIJAL Kada vas neko pita jel to osnovni materijal uvek morate da znate o kom proizvodu je rec.

ali kada pravite umetnicku sliku. PROCENJIVANJE ZALIHA Vrsi se po nabavnoj vrednosti ako su zalihe stecene kupovinom. I tu postoji poseban problem utvrdjivanja visine zaliha nedovrsene proizvodnje I time se bavi standard 11. ili pet komade ali ne masovno. Znaci vi kada proizvodite hleb vi utvrdjujete jedinicnu cenu kostanja. Znaci u bilansu moraju odvojeno prikazane zalihe date u komisionu prodaju odnosno zalihe date u lizing. sopstvene aktivnosti.POMOCNI MATERIJAL Ulazi u sastav gotovog proizvoda ali ne cini njegovu glavnu supstancu. posto su to sve unikatni predmeti. jer proces proizvodnje na tim zalihama jos nije doveden do kraja. U cenu kostanja takvih proizvoda mozete uracunati direktne troskove(troskovi direktnog materijala I rada). Vi ste platili isporuku koja jos nije izvrsena. Ali utvrdjujete samo one troskove koji se prema nacelu uzrocnosti mogu vezati za taj proizvod. Znaci ne proizvodite hiljadu komada vec jedan. NEDOVRSENE USLUGE Kada na dan bilansa imamo usluge koje su zapocete ali nisu dovedene do kraja. Kod zalih se insistira na primeni nacela pojedinacnog procenjivanja kao uostalom kada se govori o procenjivanju imovine. Primer: konac pri sivenju odela. a ako masina ne radi proizvodnje nema ali I potrosnja elektricne energije je pogonski materijal. Otuda se metoda specificne indetifikacije koristi samo kod proizvoda visoke vrednosti. Znamo nacelo istorijskog troska I znamo koje su to vrednosti. ne ulazi u sastav proizvoda ali bez nje proizvodnje nema. znaci to su unikati I znamo tacno o kome je rec. ali bukvalno za konkretni proizvod. Gotov proizvod je konacan ucinak proizvodnog procesa koji je spreman za prodaju. I koji se mogu tacno indetifikovati. Kada imate ovu metodu onda se na visinu zaliha moze uticati tako sto cete napraviti izbor zalih koji ce biti predmet prodaju I onih koji su prodati I onih koji ostaju na zalihama. Ponekad se za zalihe zatheva ili insistira da se primeni METOD SPECIFICNE INDETIFIKACIJE a to znaci da ce biti utvrdjena cena kostanja za konkretan proizvod. Znate da postoje nakiti 42 . so I kvasac I voda kod hleba. odnosno po ceni kostanja ako su zalihe rezultat sopstvene proizvodnje. U okviru zaliha iskazuje se proizvodnja po osnovu dugorocnih dugova. oni su nezamenljivi. Ukoliko se zalihe daju u komisionu prodaju ili lizing onda se takve zalihe moraju posebno bilansirati. POGONSKI MATERIJAL To je materijal koji ne ulazi u opste u sastav novog proizvoda ali omogucava proizvodnju tog proizvoda Primer:materijal koji se trosi kod odrzavanja masina. To su oni ugovori cije se izvrsenje proteze na vise obracunskih perioda znaci pod dugorocnim ugovorom podrazumeva se ugovor cije se izvrsenje proteze ili pokriva vise obrazunskih perioda. AVANSI Oni se iskazuju posebno u okviru zaliha zato sto su oni prelazan oblik prema zalihama. a robu predstavljaju imovinski predmeti koji su nabavljeni sa namerom da budu prodati. samo za specificnu vrstu proizvoda. Bilansiracete ih kao nedovrsenu proizvodnju kao usluge u toku. soja I zacini kod pljeskavice. vi odredjujete cenu kostanja samo za taj komad nakita samo za tu umetnicku sliku. NEDOVRSENA PROIZVODNJA To su zalihe imovinskih predmeta koje nisu spremne za prodaju. Ovakvo rascljanjavanja zaliha uslovljeno je razlicitim stepenom njihove likvidnosti tj njihove pretvorljivosti u gotovinu. I moguce je prevaljivanjem troskaova sa jednih na druge uticati na visinu vrednosti zaliha I visinu rezultata preko visine vrednosti prodatih proizvoda. znaci to je potrazivanje koje ce biti pretvoreno u zalihe. posebne pojedinacne troskove I opste troskove izrade tj proizvodnje. ili proizvodite odredjeni nakit.

ova metoda koristi se i za proizvode koji se iz pravnih razloga mogu smatrati nezamenjivim. koje nisu zamenjive ( slike. zalihe koje su zamenjive ili poluzamenjive prema MRS 2 procenjuju se ili primenom FIFO metode. LIFO metoda je ukinuta kao metoda za vrednovanje zaliha.da se visina vrednosti takvih zaliha utvrđuje pojedinačno. primena u inflatornim uslovima može izazvati ozbiljne teškoće. kako se zalihe raščlanjavaju i počeli smo da govorimo o inicijalnom procenjivanju vrednosti zaliha. uprava preduzeća posegnuće za ovom metodom ne bi li utvrdila raspodeljiv periodični rezultat. Pod neto prodajnom ili ostvarivom vrednoscu podrazumeva se prodajna vrednost umanjena za varijabilne troskove prodaje.koji su jedni jedini na svetu . . Znači. ipak. Ako padne ispod neto ostvarive vrednosti vi primenjujete nacelo nize vrednosti. Ž Nemam nameru da vam sada pričam na dugačko i na široko o FIFO metodi jer verujem da ste je do sada naučili. Naknadno procenjivanje zaliha. Mi ćemo je. jer će pri procenjivanju zaliha biti korišćene cene ranijih nabavki. takvih nema I za njihovu procenu koristite ovu metodu. gde se tačno može identifikovati određeni imovinski predmet koji ulazi u sastav zaliha. Ili se bavite proizvodnjom bundi od istog krzna ali nije svejedno od kojeg dela ce biti proizvedeno I nije svejedno kakva je bunda. To sa ciljem da kroz primenu te metode otklone uticaji inflacije na rezultat preduzeća. dakle. Ne mozete kazati prosecna vrednost prstena koji se proizvodi u nasim zlatarskim radinonicama iznosi toliko. promenama ovog standarda koje su izvršene u toku ove godine. Kod ove metode. odnosno cene koštanja. Prošlog puta sam počela da vam govorim o bilansiranju zaliha. koja pretpostavlja korišćenje pojedinačnog principa vrednovanja i procenjivanje po nabavnoj vrednosti. i u onim privredama. teška oprema i sl. za procenjivanje onih zaliha koje su unikatne. kao što su automobili. Utorak. Ova metoda polazi od pretpostavke da se zalihe troše onim redosledom kako su nabavljane (utrošena vrednost zaliha se računa primenom cena prvih nabavki na utrošene količine). dragulji i sl. učiti. ako su rezultat rada samog preduzeća. ne zato što želim da učite istoriju. onda zalihe potiču iz poslednjih. Na dan bilansa uporedjuje se nabavna vrednost odnosno cena kostanja sa neto prodajnom vrednoscu. ako su rezulatat kupovine. predviđa za procenjivanje zaliha. 23. korišćenje metode specifične identifikacije. direktni troškovi rada i opšti troškovi proizvodnje – nabavna vrednost i cena koštanja. Rekla sam da MRS 2. Za razliku od ove vrste zaliha. na moze biti utvrdjena njena cena kostanja kao cena kostanja svih proizvedenih budi od nerca koje su jednke. na bazi nabavne vrednosti. koje su niže od tekućih tržišnih cena. definisali smo šta se smatra zalihama.ne mozete primenjivati takav nacin utvrdjivanja cene kostanja. Neto ostvariva vrednost je vrednost za koju mozete prodati a neto prodajna vrednost je razlika izmedju neto ostvarive vrednosti I varijabilnih troskova prodaje. U standardu 22 postojala je i LIFO metoda kao metoda za procenjivanje vrednosti zaliha. ako potrošene zalihe potiču iz prvih nabavki. novembar 2004. već zato što će primena LIFO metode verovatno biti preneta iz finansijskog u pogonsko knjigovodstvo. Dakle sa iznosom koji bi se mogao ostvariti prodajom tih zaliha. I koje cete poslati na razne strane svete I kojih ima 100 komada ali koje su iste. Pored predmeta visoke vrednosti. i da se u cenu koštanja u tom slučaju uračunavaju direktni troškovi materijala. predstavljaju gornju granicu procenjivanja). u onim situacijama kada preduzeće posluje u preduzeću koje se odlikuje monetarnom nestabilnošću. Kada god je vrednost zaliha iznad neto ostvarive vrednosti vi zadrzavate nabavnu vrednost odnosno cenu kostanja. onda je pretpostavka o sastavu zaliha. Ako je to pretpostavka o potrošnji. ili metodom procečne nabavne cene. (o zalihama koje nisu utrošene) da te zalihe potiču iz poslednjih nabavki. 43 . Kod prve bunde koristimo metod specificne indetifikacije za utvrdjivanje cene kostanja a kod drugih koristimo uobicajni postupak utvrdjivanja cene kostanja. Bundu je kreirao kreator I naplatio ko zna koliko jer je ona jedna jedina .

jer jedino u takvim uslovima primena FIFO metode može obezbediti iskazivanje realnog periodičnog rezultata. ako vam se sastav zaliha stalno menja. pa i potrošene zalihe bivaju procenjene po cenama koje su relativno blizu tekućih tržišnih cena. Ovo zbog toga. Polazeći od takve pretpostavke. što ponovo znači da nema zaliha koje su dugo u preduzeću. u stvari. i onda će zbog toga što postoji visok koeficijent obrta. Primena prosečne nabavne cene daće realnu vrednost zaliha i rezultata. što znači da se zalihe ne zadržavaju dugo. Drugim rečima. biti relativno slabe. to znači da se zalihe brzo obnavljaju. Nama koji živimo u inflatornom okruženju. U inflatornim uslovima primena ove metode dovešće do precenjivanja periodičnog rezultata. i . zbog toga što privrede posluju i trebalo bi da posluju u relativno stabilnim uslovima. onda se makar kod raspodele rezultata mora voditi računa o tome da predmet raspodele ne bude rezultat koji to zapravo nije. ako vrednost zaliha u ukupnoj aktivi nije visoka. i u uslovima rasta cena. ukoliko se u inflatornim uslovima primenjuje FIFO metoda.periodično (recimo prosečna nabaavna cena se utvrđuje svakih mesec dana. zajedno sa metodom prosečne cene. metoda prosečne cena polazi od uverenja da se na zalihama nalazi materijal koji potiče iz svih nabavki. utvrđuje se množenjem količina sa prosečnom nabavnom cenom. ona polazi od pretpostavke da materijal iz svih nabavki koje su izvršene ima podjednaku šansu da bude potrošen. Jer ako imate visok koeficijent obrta. dok će zalihe koje su u preduzeću biti realno procenjene. a to znači povećan obim sredstava iz preduzeća. Ova metoda je. Ta prosečna nabavna cena može se utvrđivati: . vrednost kako utrošenih zaliha tako i onih koje se nalaze na lageru. i inflacija koja nije visoka. Svi ovi uslovi. Jer ako imate visok koeficijent obrta. koji treba da budu ispunjeni da bi se mogla sugerisati primena FIFO metode. a LIFO metoda (koja je predstavljala alternativnu metodu) je ukinuta. Mnogo bi nam više odgovarala LIFO metoda. naravno deluje čudno da se FIFO metoda uzima kao uobičajeni postupak. na visinu poreskih obaveza nismo u stanju da utičemo u tom slučaju. Imajući u vidu posledice koje precenjivanje rezultata može imati. negativne posledice FIFO metode biti ublažene. osciliraju.gde se sastav zaliha stalno menja. da ostane na zalihama. samtra se da je primena FIFO metode poželjna u onim preduzećima: . u uslovima čak i blagog rasta cena. i da svu potrošnju koja je u tom periodu nastala množite sa tako dobijenom cenom). što onemogućuje precenjivanje rezultata. koja bi se zajedno sa metodom prosečne cene mogla primenjivati. mi smo u prvoj godini primenjivali upravo ovu prosečnu cenu). .permanentno (utvrđivanju prosečne nabavne cene prisupa se praktično posle savake nabavke. u uslovima monetarne stabilnosti. da se ta inflatorna komponenta rezultata obračuna i da se onemogući njena raspodela. Sve ove pretpostavke koje su navedene su. Zbog toga. robe ili gotovih proizvoda.a na zalihama će ostati materijal koji je iskazan u cenama koje su najbliže tekućim tržišnim. proglašena osnovnim postupkom. FIFO metoda bi trebalo da se koristi u onim privredama koje odlikuje deflacija kao monetarna pojava. praktično upućuju na to da kod izbora te metode treba stalno imati u vidu da njena primena. od strane komiteta za MRS. i . imajući u vidu da će za njihovo procenjivanje biti korišćene cene poslednjih nabavki. i ona vam je poznata. znači. svaka tri meseca. U pomenutim okolnostima preduzeće neće doći u situaciju da se. što se vrednost utrošenih zaliha određuje po cenama prvih nabavki. Što se tiče metode prosešne cene. zbog primene ove metode. onda će loše posledice primene FIFO metode. a zalihe su procenjene po cenama poslednjih nabavki. malo opadaju. bitno promeni rezultat.koja imaju širok asortiman materijala.koja imaju visok koeficijent obrta. oko nekog 44 .kod kojih učešće zaliha u ukupnoj aktivi nije visoko. ili svakih šest. sračunate na to da se otkloni negativan uticaj primene FIFO metode u uslovima inflacije. Nažalost. nije poželjna. kroz oporezivanje raspodelu takvog rezultata. odnosno. . gde postoji jačanje domaće valute. odnosno. tj. Osim što se primenjuje u deflatornim uslovima. U situacijama kada cene malo rastu. gde su samo razlike u stepenu inflacije.

polazi od pretpostavke da se troši materijal koji potiče iz poslednjih nabavki. LIFO metoda koja je izmenama u standardu 2. odnosno. odnosno. To je jedan od razloga zbog kojih se osporavala primena LIFO metode. sa zalihama na početku obračunskog perioda. tj. Na vrednost početnih zaliha. Međutim. se troškovi uopše ne knjiže. tako da će u inflatornim uslovima primena ove metode usloviti potcenjivanje zaliha. i kao . a to je da ako treba birati između realnog bilansa uspeha. jer ova metoda pretpostavlja da se materijal iz poslednjih nabavki troši.periodična (mi je nismo radili u prvoj godini. Ukoliko su krajnje zalihe više od početnih. bi ste dodali vrednost razlike između početnih i krajnjih zaliha. pa ipak nikome ne pada na pamet da osporava primenu metode degresivnog otpisivanja. praktično. da će rashodi u bilansu uspeha biti realno obračunati. čvrsto pravilo po kojoj vrednosti treba procenjivati tu razliku. uz tvrdnju da je nedopušteno da u bilansu stanja vrednost imovine bude potcenjena. dakle. to bi značilo da bi celokupne zalihe koje su nabavljene u toku obračunskog perioda bile smatrane potrošnjom.proseka. vrednovanje bi ste izvršili po cenama po kojima su vrednovane početne zalihe. Ukoliko bi se dogodilo da su krajnje zalihe niže od početnih zaliha. onda bi se u bilansu zadržala početna vrednost zaliha. latentnih rezervi u vrednosti zaliha. realno obračunatog periodičnog rezultata i realne vrednosti zaliha. preduzeću ne preti nikakva opasnost. Ne postoji. što će reći. koristi se za procenjivanje vrednosti zaliha na kraju obračunskog perioda. da su krajnje zalihe u svemu jednake početnim. a to je redovno. i tada ako se primenjuje LIFO metoda upoređuju se zalihe na kraju. onda kod primene periodične LIFO metode se postavlja problem kako proceniti ovu razliku između počrtnih i krajnih zaliha. zbog toga što će vrednost utrošenih zaliha biti obračunata po cenama koje su najbliže tekućim tržišnim. mnogo jači argument. jer iz postojanja latentnih rezervi. a to može biti samo teorijski.). To je razlog zbog koga se može braniti primena LIFO metode u finansijskom izveštavanju. ako su krajnje zalihe različite od početnih. Postoji i drugi. zabranjena. Argumentacija za svaku od ovih cena mogla bi biti sledeća: duhu finansijskog izveštavanja odgovaralo bi da to budu 45 . uz prihvatanje činjenice da će primena te metode dovesti do potcenjivanja imovine preduzeća. uvek se treba opredeliti za metodu koja neće omogućiti precenjivanje rezultata. a to znači. onda postoje dve situacije. Tom argumentu se može odmah suprotstaviti činjenicom da i neke druge metode vode potcenjivanju imovine. onda svakako treba izabrati realno obračunat rezultat. ili cena poslednje nabavke.permanentna (ovde se za obračun vrednosti utrošenih zaliha uvek koristi cena poslednje nabavke. što znači da bi se potrošnje sastojala iz ukupnih nabavki datog obračunskog perioda i potrošenog dela početnih zaliha. jednostavno. do formiranja tzv. već se kjiže na kraju. i ukoliko bi se dogodilo. kad god se evidentira potrošnja visina vrednosti utrošenog materijala ili utrošenih. U inflatornim uslovima primena ove metode je poželjna. kao što je degresivna metoda kod otpisivanja stalne imovine. Pošto u inflatornim uslovima ne postoji metoda koja može da obezbedi i realan bilans uspeha i realan bilans stanja. a sama metoda može biti primenjena u dve varijante. i to kao: . Naravno. a postoje ozbiljni rizici koji su povezani sa iskazivanjem potcenjenog periodičnog rezultata. koje su niže od tekućih tržišnih cena. da na zalihama ostaje materijal koji potiče iz prvih nabavki. Nema rizika koji u sebi nosi potcenjenost zaliha. da su krajnje zalihe ili više ili niže od početnih zaliha. a koja je predstavljala alternativni postupak. onda će primena prosečne navane cene dati realnu vrednost i zaliha i realnu vrednost rashoda u bilansu uspeha. Suštini LIFO metode odgovaralo bi da tu razliku treba pomnožiti sa cenama prvih nabavki. u toku obračunskog perioda. prodatih zaliha utvrđuje se množenjem prodate količine sa cenom poslednje nabavke ili sa poslednjom cenaom koštanja. u praksi se često koristi prosečna nabavna cena. činjenice da su u bilansu stanja zalihe potcenjene. a da eto LIFO metoda upravo ima takvu posledicu. Postoji više rešenja za pitanje kojom cenom treba tu razliku pomnožiti. vrednost zaliha u bilansu stanja biće u tom slučaju obračunata po cenama prvih nabavki.

Kada se testira dopustljivost metode. Bez obzira na to što će posledica odabira te metode biti potcenjivanje vrednosti imovine. i LIFO metoda i metoda prosečne nabavne cene označavaju se i kao metode sa pretpostavljenim redosledom trošenja ili sa fikcijom redosleda potrošnje. Kao posledica toga dobija se realno obračunat periodični rezultat. Takođe. da jedno domaćinsko upravljanje zalihama. Ako su okolnosti takve da ni jedna od metoda koje imamo na raspolaganju ne može ispuniti istovremeno oba cilja. već smo ustanovili. onda se bira metoda koja onemogućava precenjivanje periodičnog rezultata. LIFO metoda je. Znači. možete da birate. kad vi kupite materijal. ta razlika u vrednosti. dužni ste da poštujete ono generalno pravilo da treba izabrati metodu koja će na najbolji način ispuniti ciljeve finansijkog izveštavanja. Pa će se dakle vrednost zaliha dobiti tako što će se početna vrednost zaliha uvećati za razliku koja je obračunata po cenama poslednjih nabavki. bez obzira na metodu koja se pri obračunu vrednosti zaliha koristi.. suprotstavljaju rashodi koji su obračunati po tekućim tržišnim cenama. Ali sve dok ne potrošite. pretpostavlja da se uvek. makar približno. Ulaganja u zalihe postaju rashod. imaju tretman rashoda perioda u kome su nastali. možda je ispravno smatrati da bi pomenutu razliku trebalo pomnožiti sa prosečnom nabavnom cenom. jer bi to moglo imati za posledicu da u jednom trenutku konstatujete da je vrednost vaših zaliha ozbiljno ugrožena jer 100 godina stoje na zalihama. Nikada nećete. dužni ste da izabranu metodu primenjujete kontinuirano u nizu sukcesivnih obračunskih perioda. Znači. najbolje predstavili vrednost zaliha koje preduzeće na dan bilansa. preporučljiva za inflatorne uslove. Znači. kada imate pravo izbora. između vrednosti zaliha u bilansu stanja i njihove tekuće tržišne vrednosti. to znači da su u inflatornim uslovima te cene ispod tekućih tržišnih cena. a vi uvek trošite ono što ste tek nabavili.(primer sa Katinom decom i kupovinom). a kada izaberete morate kontinuirano primenjivati. i utvrđivanje vrednosti onih zaliha koje su ne potrošene. da će realno predstaviti prinosni i finansijski položaj preduzeća. I FIFO metoda.ako su već poslednje zalihe vrednovane po cenama koje su bile na početku obračunskog perioda. jednake kupovne snage. i tako smanjiti tu veliku razliku između knjigovodstvene i tržišne vrednosti zaliha. tj. kao svoju imovinu. zato što je platio ceo isplaćeni iznos 46 . vi nabavljeni materijal tretirate kao aktivu. zalihama upravlja na načina da prvo trošite zalihe koje ste prve nabavili. Kad god ste u situaciji da birate. trebalo bi imati u vidu i stav da zalihe istih i sličnih karakteristika i namene treba da budu procenjivane po istoj metodi.cene poslednjih nabavki . odnosno. I kad upravljate vašim kućnim zalihama. Kada izaberete metodu. u procesu finansijskog izveštavanja. s jedne strane. trošiti zalihe koje su poslednje nabavljene a ostavljati na lageru zalihe koje potiču iz ranijih nabavki. I nikome na pamet ne pada da u tom trenutku. Nazivaju se tako zato što stvarna potrošnja ne mora slediti redosled potrošnje koji se pretpostavlja pri obračunu vrednosti utrošenih zaliha. može se ublažiti makar delimčno tako što će se ova razlika pomnožiti sa cenama poslednjih nabavki. da bi ste obezbedili uporedivost finansijskih izveštaja (da bi se ispunila ona četvrta kvalitativna odlika da finansijski izveštaji budu međusobno uporedivi). Iznos otpisa zaliha ili gubici zaliha. stvarno. Oni razgraničavaju novčani izdatak koji nastaje po osnovu nabavke zaliha od rashoda. uvek birate onaj postupak koji će na najbolji način ispuniti ciljeve finansijskog izveštavanja. ne u trenutku nabavke nego tek u onom periodu u kojem se ostvari prihod koji je povezan sa potrošnjom datih zaliha. što u ovom slučaju znači. A kao osnovna prednost ove metode upravo se ističe činjenica da se prihodima koji su ostvarni u tekućemobračunskom periodu.. vi ste to platil. imate novčani izdatak. Ili ako je u periodu bilo kolebanja cena. poseduje. Na taj se način obezbeđuje iskazivanje prihoda i rashoda u monetranim jedinicama. a MRS 2 to pravo dopušta-izbor FIFO metode ili metode prosečne cene. Izvesno je dakle. računi zaliha imaju funkciju računa razgraničenja. Kaže se: došlo je do pretvaranja gotovine u zalihe.

i pokušava se definisati najbolja praksa u vezi sa izveštavanjem o tim finansijskim instrumentima. iskazujete je na računu AVR. ali MRS 2 takav način vrednovanja zaliha ne poznaje. i MRS 39 koji se bavi pitanjima procenjivanja i priznavanja finansijskih instrumenata. pre svega. kada postoji potrošnja kancelarijskog materijala. znači. i taj gubitak predstavlja rashod perioda u kome se utvrdi njegovo postojanje. Zato ja od vas neću tražiti da je vi naučite. ili na prijem nekog drugog finansijskog sredstva. Isporuke proizvoda i usluga. MRS 32 koji se bavi njihovim prezentiranjem i baš se tako i zove . evidentiranja rashoda. Otpis zaliha se vrši kada iz bilo kojih razloga zalihe izgube deo svoje vrednosti. Misli se. To se vrši u skladu da načelom impariteta. Kada testirate zalihe na postojanje gubitaka vrednosti zaliha i utvrdite da je vrednost zaliha ispod njihove knjigovodstvene vrednosti. vršimo otpisivanje zaliha i takvi gubici se vezuju za period u kome su nastali (ne čekajući njihovu realizaciju). Potraživanje definišemo kao pravo na naplatu određene sume novca. dužni ste da višu knjigovodstvenu vrednost svedete na nižu. saglasno načelu impariteta. nego čima se sazna za postojanje gubitka. U udžbeniku ćete naići na metodu gvozdenih zaliha. Znači ne čeka se na prodaju tih zaliha. Razlika predstavlja gubitak preduzeća. BILANSIRANJE POTRAŽIVANJA Za razliku od zaliha za čije bilansiranje je merodavan MRS 2. se iz perioda u period ne menja.''prezentiranje finansijskih instrumenata''. u MRS 2. sve dok proizvod radi čije proizvodnje je dati trošak nastao ne bude prodat. Naravno. a kada je reč o zalihama materijala obično se svođenje vrši na nižu ponovnu nabavnu vrednost (imajući u vidu teškoće utvrđivanja gubitaka u skladu sa načelom impariteta-pa svodite najmanje na ponovnu nabavnu vrednost). Ali. tako da je to razlog da setaj standard i rešenja u tom standardu stalno preispituju. bilo da je on osnovni ili pomoćni. ni u jednom paragrafu. To je standard koji se stalno preispituje i stalno se menja. te zalihe postaju rashod tek onda kada se proizvod radi čije proizvodnje je materijal utrošen. samo se polazi od uverenja da zalihe ostaju iz perioda u period iste. Da bi se takva pretpostavka mogla opravdati. i to kada je reč o zalihama robe i materijala. Nije to teško. taj trošak će biti rashod perioda u kome je do potrošnje došlo. Treba. proizvodnog materijala. Naime. varanti i slično.tretira kao trošak materijala. Zato se kaže da ulaganja u zalihepostaju rashodi u onom periodu kada nastane prihod s kojim je potrošnja tih zaliha povezana. ne pominje metodu gvozdenih zaliha. koji se bavi priznavanjem i procenjivanjem finansijskih instrumenata. kao jednu od metoda koje se mogu primenjivati. kada je reč o zalihama osnovnog. i kratkoročne pozajmice su 47 . nije sporno bilansiranje potraživanja ali postoji čitav niz finansijskih instrumenata kod kojih računovodstvena praksa još uvek nema potpuno jasne i konačne odgovore na pitanja kako ih bilansirati i kako utvrditi njihovu vrednost. proda. Naravno. potrebno je da struktura i visina zaliha u preduzeću. I taj trošak ostaje aktiva. da odvoje trenutak izdavanja novca od trenutka potrošnje. Nema tu neke posebne filozofije. bilansiranje potraživanja vrši se u skladu sa paragrafima MRS 39. i zato ja na tome neću insistirati. Kada je reč o uslugama. i da se sve što se nabavi smatra potrošnjom. forvardi. Primena metode gvozdenih zaliha je bila dopuštena i takav način vrednovanja zaliha je korišćen ranije. na nižu neto prodajnu vrednost. odnosno. Kada unapred platite reklamu. Trošak se evidentira onda kada dođe do potrošnje materijala radi obavljanja procesa proizvodnje ili poslovanja uopšte. nigde. finansijskim instrumentima se bave dva standarda. i prošle godine je dopunjen novim odredbama. funkciju razgraničenja preuzimaju računi vremenskih razgraničenja. na finansijske derivate kao što su fjučersi. E potpuno istu ulogu za materijalne prizvodne faktore imaju računi zaliha ili recimo materijalnih ili nematerijalnih ulaganja.

. o roku dospeća. Znači iz čega su ta potraživanja rezultirala. ne manje važna klasifikacija je ona koja potraživanja klasifikuje po bonitetu. Bonitet pokazuje sposobnost potraživanja da o roku bude pretvoreno u gotovinu. . Tako su mene učili kad sam bila u srednjoj školipotraživanja predstavljaju prelazni oblik novca. govori se o bonitetu potraživanja. to znači da su to zalihe koje nisu izgubile na svojoj vrednosti).. tj. biti u celini naplaćeno. znamo da je potraživanje kratkoročno i sada nas zanima da li će se. Ova klasifikacija je značajna. potraživanja po osnovu dividendi. ali samo onda kada naplata sledi isporuci.zastarela – ili potraživanja koja su potpuno izgubila sposobnost naplate. o roku njegovog dospeća.obezbeđena ili osigurana – ne misli se kod osiguravajućeg zavoda.kratkoročna potraživanja – potraživanja čija se naplata očekuje u periodu do godine dana. potraživanja u stvari predstavljaju prelazni oblik novca. zajedničkom ili pridruženom preduzeću). da bi postojala sigurnost 48 . na: . Zatim. nego se misli na to da su pokrivena nekom zalogom (zaloga može biti ili nepokretna ili pokretna imovina). a radi njihovog ukamaćenja. tj. i u kom iznosu naplatiti. .potraživanja iz plasmana – potraživanja koja nastaju po osnovu dugoročnog ili kratkoročnog plasiranja slobodnih novčanih sredstava. Prema sigurnosti naplate potraživanja se mogu podeliti na: . da bi oni znali kada se može očekivati priliv gotovine po osnovu naplate tih potraživanja.dugoročna potraživanja – potraživanja čija naplata će uslediti u periodu dužem od godinu dana. Jer. koji je poslovni događaj doveo do nastanka potraživanja. posebno na dugi rok. gotovih proizvoda. znači sva potraživanja koja imate prema povezanom preduzeću biće iskazana u ovoj poziciji (a posebno iskazivanje tih pozicija uslovljeno je potrebama obezbeđenja podataka za izradu konsolidovanog bilansa).osnova svih potraživanja. i . ako se pozajmljuje novac. . nego će biti potraživanja i po osnovu finansijskih plasmana. Bonitet potraživanja je u stvari kvalitet potraživanja (kada se govori o zalihama. i . i . i u prvom pomenutom slučaju od trenutka isporuke do trenutka naplate imamo potraživanje. Ovo iz razloga procene likvidnosti. Na primer. Polazeći od tog kriterijuma. Naravno. da ta klasifikacije može biti definisana polazeći od različitih kriterijuma. potraživanja možemo klasifikovati na: . može se reći: to su zalihe uobičajenog kvaliteta. usluga. ako naplata prethodi isporuci ili ako se naplata i isporuka događaju u istom trenutku potraživanja nema.potraživanje iz odnosa sa povezanim preduzećima – potraživanja kod kojih su učesnici matična firma i neko od preduzeća grupe (bilo da je reč o zavisnom preduzeću. ova potraživanja nisu napravljena prema osnovu nastanka. Za finansijsko izveštavanje veoma je važna klasifikacija po roku dospeća.) – znači isporuke proizvoda rezultiraju potraživanjem.potraživanja po osnovu isporuka (robe. To je izuzetno važan podatak.ostala potraživanja. važna je i klasifikacija potraživanja prema osnovu njihovog nastanka.punovredna – ili potraživanja punog boniteta. Kada se govori o potraživanjima. Znate da. I kada se spominje bonitet. u ovoj poziciji potraživanja iz odnosa sa povezanim preduzećima neće biti samo potraživanja po osnovu isporuka. a izdvojena su u posebnu grupu da bi se omogućila izrada konsolidovanog bilansa. Ova klasifikacija nam je važna da bi smo procenili stepen naplativosti. kada je reč o klasifikaciji potraživanja. misli se na to da li će potraživanje. jer je izuzetno važno da korisnicima finansijskih izveštaja kažemo kakva su naša potraživanja po ročnosti. i po tom kriterijumu sva potraživanja delimo na: .dubiozna – ili ugrožena. nego prema učesnicima iako se ovde kaže prema poreklu.

Zato se osigurana potraživanja smatraju potraživanjima čija će naplata biti izvršena u celosti. to je ovo o čemu smo sada govorili. To je nešto što. Znači. možete da se slikate sa tom hipotekom. bude niža od vrednosti vašeg potraživanja. Što se tiče potraživanja po osnovu isporuke robe i usluga. zato što se one mogu lakše unovčiti.000eura. nije uobičajeno. jer ne želite da vrednost vaše zaloge. Banke kao zalogu. ili možete dati kao avans za buduće isporuke. naravno. iako imate hipoteku. Mnoge naše banke imale su hipoteku nad imovinom preduzeća koja su bila njihovi dužnici. To je rizično ulaganje. i mora se računati sa tim da naplata tih potraživanja. ne znači uvek da vam je potraživanje sigurno. kada nastaje potraživanje. ako uzimate zalogu za dugoročna potraživanja.da će potraživanje biti naplaćeno. kod nematerijalnih ulaganja. Na primer. pozajmićemo vam 3 miliona eura. mi ćemo naplatiti potraživanje. ili da ste mu dali novac pa da on treba. Kada imate potraživanja koja su nastala po osnovu isplata gotovine. Nema šanse da naplatite. Kad imate kratkoročne pozajmice koje ste dali vašim poslovnim partnerima. naročito. ali tražimo hipoteku na vašu kuću. Ne zato što treba polaziti od toga da će vas neko prevariti. u svetu. potraživanja koja oni ostvaruju izvozom. Suština transakcije je ista – imate potraživanje. banka će uzeti kao zalogu to potraživanje ako želi da osigura naplatu svog plasmana. da neko uzima sa namerom da ne vrati. . U tom slučaju morate se obezbediti od rizika da vrednost te imovine na tržištu padne. nego kao deo one imovine. nastaje potraživanje po uslovom da naplata isporučene robe sledi isporuci. vama da izvrši određenu uslugu ili isporuči određenu robu. Potraživanje vezujemo za prijem robe i fakture. u nekom trenutku. je termin naplate. treba da znamo nekoliko stvari. takvo potraživanje likvidira se isporukom robe ili usluga. Uzimanje zaloge. a te firme su nastavile da posluju. Iako je suština transakcije ista. tako što u slučaju da naš dužnik o roku ne izmiri svoju obavezu imamo pravo da prodamo imovinu koja je predmet zaloge. neće biti izvršena o roku dospeća. u odnosu na potraživanje. davanje pozajmice može se usloviti uzimanjem zaloge. i možete ih dati kao plasman. A onda ste vi kao poverilac u ozbiljnoj situaciji. Zato. Nema potraživanja dok do isporuke ne dođe. ili: pozajmićemo vam 50. Odvajaju se zbog toga što se na različit način likvidiraju. od strane kupca. Imaju je i sad (govorim o bankama koje su otišle u stečaj). možete reći: u redu. nemate kome da je prodate. radi čije nabavke je avans dat. Zato se potraživanja po osnovu avansa iskazuju odvojeno od ostalih potraživanja. vrlo često. Potraživanja koja su jednostavno data na ime. iako će biti izvršena u potpunosti. Bilo da ste nekome pozajmili pa da mora da vam vrati. na vašu fabriku. Njihova je vrednost tržišno poznata. kod zaliha. te pozajmice će biti likvidirane tako što će oni na vaš račun uplatiti određenu sumu novca. okolnosti mogu biti promenjene tako da dužnik i pored jake volje da vrati dug to neće biti u stanju. Videli ste da smo kod materijalnih ulaganja. Naročito kod izvoznika. kad god se uzima zaloga. na taj način želimo da obezbedimo naplatu. ali ne o roku. Ne kao kratkoročna potraživanja finansijske prirode. na obraz dajemo kredit. naročito kod dugoročnih pozajmica. Zato što mi nemamo razvijeno tržište nepokretnosti. nego što. Ono što je sporno ovde. i da se naplatimo iz iznosa ostvarenog prodajom. kao posebnu poziciju imali avanse. ako se dogodi da dužnik ne plati na vreme. vi dajete pare. Ako ste dali avans. Jer. Zato se radije kao hipoteka uzimaju HOV. vi imate hipoteku na kuću u Ivanjici. dok prodate zalogu proći će određeno vreme. Prvo. na ime izmirenja tog potraživanja. ova potraživanja se odvajaju. uzima se veća vrednost imovine. videćete. ali dajte nam vaše HOV. Ako firma ima neko potraživanje od ino kupca. ali nema potraživanja sve dok ugovorena roba ili 49 . Može postojati sklošljen ugovor. nije jednostavan posao i posebno kod uzimanja nepokretnosti. ali iako su imale te hipoteke one su otišle u stečaj.neosigurana – potraživanja koja nisu obezbeđena ni pokretnom ni nepokretnom imovinom. U trenutku kada svojina sa prodavca pređe na kupca. uzimaju i potraživanja. Nema priliva gotovine. Kako bi rekao naš narod.

izvrši prebijanje. moguće je izvršiti preračunavanje potraživanja i obaveza. moguće je izvršiti saldiranje obaveza i potraživanja. Treća bitna stvar. kada u želji da pomognete da vaš kupac izađe iz krize. Biće predmet evidentiranja unutar banke ili unutra preduzeća. biće izložena u napomenama uz finansijske izveštaje. takođe bi došlo do pretvaranja jednog potraživanja u drugo. Tada. Znači. ako naravno ono glasi na neki manji iznos. Ne očekuje se da potraživanje i obaveza budu jednaki u dinar. Zatim. Odnosno. onda je nužno da su i potraživanja i obaveze nastale po istom osnovu (po osnovu isporuka. S obzirom da ima ovako puno uslova. Znači ne mogu se prebiti potraživanja stečena po osnovu isporuke. ali nemaju sposobnost iskazivanja u bilansu. ako firma A ima potraživanje prema firmi B. ako sam ja firma A prema firmi B. Međutim. Neće biti iskazana u bilansu. ili robe umanjeno za one popuste o kojima je bilo reči. date kao zalogu. samo ako se potraživanja i obaveze odnose na iste poverioce odnosno dužnike. ali se za prebijanje zahteva da budu približno iste visine. zbog toga što se vrši pre roka dospeća. U ovom slučaju. firma C duguje firmi B. Nije dopušteno da se. uzima se u obzir bonitet potraživanja. Još jedan važan uslov je da su oba potraživanja dospela za naplatu. potraživanje od kupaca. Znači. na koji iznos potraživanje glasi. zato što je izvršen dugoročni plasman. zato što je to finansijski rashod. nego smanjuje iznos novca čija se naplata ostvaruje. što znači na primer. Potraživanje inicijalno vrednujemo u visini iznosa koji smo dali. Kada na primer. i potraživanje prema firmi C. Najveći deo potraživnja likvidira se naplatom o roku dospeća. vi ostajete pravni vlasnik date imovine. pretvara se u menično potraživanje. I još jedan uslov. zato što firma A ima obaveze prema firmi B. Potraživanja se mogu likvidirati na različite načine. ili naknadno. ali od te prodajne vrednosti biće odbijeni komercijalni popusti koji su odobreni kupcu. Znači kada bilo koji deo vaše imovine. na bazi ugovora ili na bazi sudske odluke. Potraživanja je dozvoljeno prebiti ili preračunati. Firma C može imati potraživanje prema firmi B. i firma B istovremeno ima obavezu prema firmi A. tiče se situacije kada se neko potraživanje da kao zaloga. Visina potraživanja neće biti tangirana odobrenim kasa skontom. Četvrto. banka ima potraživanje prema određenoj ekspozituri ili filijali. potraživanje dato kao zaloga bilansiraće se u vašem bilansu stanja. nego će dospeti za mesec ili dva. za ona potraživanja koja se mogu naplatiti u punom iznosu. Kasa skonto ne smanjuje naše potraživanje. Ako firma A. uključujući i potraživanja. ne možemo potraživanje koje je dospelo saldirati sa obavezom koja još nije dospela. imaće za posledicu smanjenje visine potraživanja. ili po osnovu kratkoročnih ili dugoročnih plasmana). A činjenica da je ono založeno. Ako bi ste vaš kratkoročni plasman pretvorili u dugoročni plasman. Ali ne može se potraživanje po osnovu plasmana saldirati sa potraživanjem po osnovu isporuke. Tek ako su svi ovi uslovi ispunjeni. Odobreni rabati u trenutku prodaje. možete se odreći dela ili celog iznosa potraživanja.usluga nije isporučena kupcu. To je uobičajeni način likvidiranja potraživanja. Potraživanje se može likvidirati i odricanjem od prava na naplatu. ukoliko te poslovne jedinice nemaju svojstvo pravnog lica takva potraživanja nemaju sposobnost bilansiranja. znači. I upravo prema tom stepenu naplativosti smo ih i podelili na one tri grupe. važi pravilo da će zadržati svoju nabavnu vrednost i da će biti bilansirana na uobičajenim pozicijama. može se o potraživanjima izveštavati na neto principu). Na 50 . mogu da imam potraživanje i prema firmi C. sa potraživanjem koje firma B ima prema A. takvo potraživanje prestaje da postoji. ima potraživanje i istovremeno ima obavezu prema firmi B. Takođe. Drugo. primite menicu od kupca. Visina potraživanja određena je visinom prodajne vrednosti isporučene robe ili usluga. važno je da potraživanja budu približno istog iznosa. samo ako su potraživanja nastala po istom osnovu. potraživanje se može pretvoriti u drugo potraživanje. ukoliko imate potraživanja prema poslovnim jedinicama. tada vi ne gubite pravo svojine nad tim potraživanjem. Naknadno procenjivanje potraživanja vrši se prema sposobnosti tog potraživanja da se to potraživanje pretvori u gotovinu. može se reći da je ovo preračunavanje pre izuzetak nego pravilo. ima prema drugim pravnim licima. kao i odobrena bonifikacija. kao pravno lice. da postoji saglasnost obe strane da se to kompenziranje izvrši. sa obavezama (tj. Znači ja mogu da imam potraživanje. U bilansu se iskazuju samo ona potraživanja koja preduzeće. To se događa u postupku sudskog ili vansudskog poravnanja.

Vaš cilj je da taj kreditni rizik bude što je moguće niži. jednostavno banka tada ne može svakog komitenta pojedinačno dobro da upozna. Kod ino potraživanja imate. na iznos visine naplate koja se očekuje. Odluka Saveta bezbednosti dovela je do toga da je potpuno prestala naplata dugova naših firmi prema inostranstvu. koji smanjuje rezultat perioda u kome je nastao. i desiće se da jedan broj plasmana banke ne bude naplaćen o roku dospeća. Ta sposobnost naplate potraživanja označava se još i kao kreditni rizik. Takva potraživanja ne smeju biti iskazana u bilansu. imaju pad likvidnosti i imaju teškoće sa plaćanjem. kreditni rizik koji preuzimate time što dajete robu sa rokom plaćanja koji iznosi 8. Vama će rasti prihodi od prodaje. takva potraživanja moraju biti iskazana na posebnim bilansnim pozicijama. Oni su sva ta potraživanja otpisali. Na računu kratkoročni plasmani biće iskazana kratkoročna finansijska ulaganja čija se naplata ne dovodi u pitanje. ali ono što morate uraditi je da taj rizik bude što je moguće niži. propustite sve rokove za naplatu. potraživanja kod kojih ne očekujemo da će naplata biti izvršena u punom iznosu. i svoju prodajnu politiku usklađujete sa promenama njihovog rentabiliteta i finansijskog položaja. To je drastičan primer kako jedna politička odluka dovodi do toga da se ne mogu naplatiti potraživanja. uopšte. Pad konjukture uvek povećava visinu gubitaka po osnovu naplate potraživanja. da kod onih banaka kod kojih broj komitenata raste. Pogledajte šta je bilo sa poveriocima naših preduzeća. dakle. i ako vam broj kupaca naglo raste. 51 . znači. 10. ako dolazi do naglog razvoja firme. Potraživanje kod koga nemate pravnu snagu da prisilite dužnika da plati svoju obavezu. Nikada nećete moći potpuno da izbegnete da pretrpite gubitke zbog kreditnog rizika. Potraživanja čija se naplata ne očekuje. koje mogu da dovedu do usporavnja naplate vaših potraživanja. pogoršanje likvidnosti. onda nemate mogućnost da vaše kupce dobro upoznate. koji je prisutan. bilo u pogledu iznosa ili u pogledu roka naplate. naravno. Pad konjukture može da poveća vaš kreditni rizik jer mnogi vaši komitenti koje vi znate. vaše potraživanje postaje zastarelo. 15. To je rast kreditnog rizika usled rasta konjukture. Ako imate stalne kupce. Nekada ćete usloviti isporuku plaćanjem odmah. rizik od promene kurseva. Jer ta su potraživanja. Ona se onda bilansiraju u visini očekivane naplate. onda sigurno postoji rast nenaplaćenih kamata. Ukoliko naplata nekog potraživanja bude sporna. kada je došlo do uvođenja sankcija. zbog opšteg pada privredne aktivnosti imaju pad rentabiliteta. Razlika do punog iznosa je gubitak. ali će rasti i iznosi nenaplaćenih potraživanja. Zastarela potraživanja su potraživanja kod kojih je usled protoka vremena poverilac izgubio pravo da natera dužnika da izmiri svoju obavezu. ali to ne znači da neće tražiti njihovu naplatu. više od 10 godina nisu bile u stanju da naplate svoja potraživanja. Kod banaka to se isto tako događa. čim u njihovim bilansima vidite pad rentabiliteta. Znači. jer bi njihovim iskazivanjem imovina bila precenjena. doći će do toga da vaše potraživanje prema inostranstvu ne bude naplaćeno na vreme. Koliki je.poziciji kupaca biće iskazana samo ona potraživanja za koja se veruje da će biti o roku naplaćena u punom iznosu. Visina takvih potraživanja mora biti redukovana. pretvara se u gubitak (to je načelo niže vrednosti). A kreditni rizik može biti povećan i zbog donošenja odgovarajućih mera od strane vlade zemlje iz koje je vaš dužnik. istekne rok u okviru koga to možete učiniti. Taj rizik ocenjujete na bazi boniteta vašeg dužnika. ili čak plaćanjem unapred. Biće iskazana preko pozicije sumnjiva ili sporna potraživanja. Ali. 30. pored kreditnog i valutni rizik. Kreditni rizik koji firma preuzima kada vrši prodaju se menja. Znači. i iskazuju se kao gubitak u punom iznosu. vi ćete skratiti rokove za naplatu. i na validnosti zaloge koju ste eventualno uzeli. odavno. kreditni rizik će biti najmanji jer svoje kupce već dobro znate. bez obzira na to što vi na to ne možete uticati. I o tome treba voditi računa. isknjižavaju se sa računa potraživanja. Ako znači. ne opomenete dužnika. Znači. Ako na primer vlada neke zemlje svojim odlukama onemoguće naplatu potraživanja. povećanje iznosa minusa po tekućim računima građana i sl. i mnogi vaši kupci koji su do tog trenutka uredno izmirivali svoje obaveze. odnosno da firme koje su imale potraživanja prema našim preduzećima i banke. 90 dana. Pratite promenu njihovog finansijskog položaja i rentabiliteta. jer jednostavno u tom velikom broju kupaca uvek će se naći i oni kupci koji neće biti u stanju da plate. Tada morate računati sa rastom gubitaka po osnovu nenaplaćenih potraživanja. odnosno u vrednosti tih potraživanja nalazi se skriveni gubitak.

ili kamata. umanjenu za određenu proviziju). 5% će se otpisati odmah kao gubitak po osnovu takvih plasmana. Ostala potraživanja su potraživanja prema povezanim preduzećima (već smo rekli šta ona sadrže). i naravno kamtu do roka otkupa. potraživanja prema državi za preplaćeni porez (koja se nikada ne pretvaraju u gotovinu. kad budete sledeću poresku obavezu namirivali to ćete umanjiti). Znači. i predstavljaju kratkoročnu rezervu likvidnosti. umesto da uzmu kratkoročni kredit kod banke. pa će prema tome zarada biti razlika u kursu. sa kreditima stanovništva. Kada banka daje kredite za zimnicu. . ako se hartija kotira na berzi. jer je bitno da se korisnicima bilansa ustupi informacija koliko iznose otkupljene sopstvene HOV-otkup je obično limitiran na 10% od osnovnog kapitala). kad kupite blagajnički zapis. Kratkoročnom HOV mogu se smatrati: . 52 . ali uvek kao posebna bilansna pozicija. a postoje i kratkoročne obveznice koje se emituju na mesec dana. . nego država kaže dobro preplatili ste. Kod banaka se to radi. 3 meseca. koje se tretiraju kao dugoročne HOV. otkupiti sopstveni zapis. i njena vrednost raste. kupujemo akcije da bi smo ih prodali za meseca dana. potraživanja prema radnicima. Paušalnom otpisu se pristupa kada preduzeće ima veliki broj sitnih kupaca. banka koja je emitent tog zapisa obavezuje se da po siteku roka na koji zapis glasi isplati određenu kamatu.. sa namerom da od privrede i od stanovništva prikupe slobodna novčana sredstva. i postoji veliki broj komitenata koji su takav kredit uzeli. 6 meseci. ako vi to želite. Tada se visina gubitaka neće utvrđivati analizom svakog tog malog kupca pojedinačno. HARTIJE OD VREDNOSTI koje su obrtna imovina Da li će neka HOV biti bilansirana kao dugoročno finansijsko ulaganje ili kao kratkoročno.akcije drugih preduzeća. . ili za kupovinu ogreva.komercijalni zapisi (emituju ih preduzeća dobrog boniteta..sopstvene akcije (ako preduzeće otkupi sopstvene akcije one će biti iskazane u krakoročnim HOV. Dok se ne izvrši poništenje otkupljenih akcija radi smanjenja akcijskog kapitala.). nego će se na bazi iskustva proceniti koliko od ukupnih potraživanja koja imate prema takvim kupcima neće biti naplaćeno. možete je prodati i ranije. potpuno je isto kao potraživanje iz isporuka-inicijalno se vrednuju po nabavnoj vrednosti. i na tako prikupljena sredstva plaćaju kamatu). ili poništenju. Zarada koja se može ostvariti je. Ove HOV su namenjene prodaji u roku kraćem od godinu dana. . Znači ove su namenjene prodaji. zavisi od namene. one se iskazuju u okviru kratkoročnih HOV. za razliku od hartija raspoloživih za prodaju. isplatiti uloženi iznos. potraživanja po sonovu kratkoročnih plasmana.obveznice (vi kad kupite obveznicu ne morate je držati do roka dospeća. i očekujemo da će prodajna cena akcija za mesec dana biti viša od njihove vrednosti na današnji dan.blagajnički zapisi (emituju ih poslovne banke. kupuju se da bi se zaradilo. i u MRS 39 označavaju se kao hartije namenjene prodaji. ali se obavezuje i da će. sa namerom da prikupe kratkoročna slobodna novčana sredstva. Što se pravila procenjivanja ostalih potraživanja tiče. recimo. one mogu biti namenjene ponovnoj prodaji. u smislu potraživanja. Naravno. i iz iskustva se zna da 5% neće biti naplaćeno.Visina otpisa se utvrđuje uvek ili pojedinačno na procenat ili paušalno. ili razlika na krsu. naknadno po principu niže vrednosti.

i zato se taj pad vrednosti mora priznati odmah. Jer. Dakle isplaceni a ne nastali rashodi odnosno troskovi. obveznica. blagajničkih i komercijalnih zapisa). kratkoročne HOV evidentirate po nabavnoj vrednosti (akcije. Sećate se računa IV meničnih potraživanja. zato što nemamo nameru da te hartije prodajemo u kratkom roku. Menično potraživanje. vodi otpisivanju vrednosti kratkoročnih HOV.2004 BILANSIRANJE AVR Na dnu strane aktive u bilansu stanja nalaze se AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA. Ocekujem od vas da znate razliku izmedju rashoda I troskova I zasto ako trazimo da prihodi I rashodi budu dodeljeni odredjenim obracunskim periodima. mada će vam u banci reći da ako taj ček dođe u banku. i dospele dividende takođe se smatraju kratkoročnim HOV. Pošto su ratkoročne HOV namenjene prodaji u kratkom roku.ili prihodi po osnovu kojih se ocekuje priliv sredstava u buducnosti 2. Ako na dan bilansa menica još uvek nije dospela za naplatu. Ako se čekovi napišu na neki datum u budućnosti.11. Čekove procenjujete po nominalnoj vrednosti. dakle prihodi kod kojih nastanak prethodi naplati.menice (koje još nisu dospele). - LIKVIDNA SREDSTVA Likvidna sredstva su gotovina. i čekovi (koji takođe nisu još dospeli za naplatu. izvršiće se prodaja sa gubitkom. Inicijalno. nastali a nenaplaceni prihodi. neće učiniti. Ona to. taj ček nije ekvivalent novca. To je naravno zbog toga sto danasnji troskovi predstavljaju sutrasnje rashode I sto ne 53 . dospele menice i čekovi za naplatu. jer ne možete njime plaćati. I ovde se primenjuje strogi princip niže vrednosti. ili po nominalnoj vrednosti (menice. 25. sadrži vaše potraživanje plus kamatu do roka dospeća menice. ako se te akcije prodaju. odnosno. svaki pad tržišne ispod nabavne vrednosti. zbog obaveze koju preuzima time što je rekla da se naplata vrši odgođeno. isplate koje ce postati rashod u nekom od buducih obracunskih perioda. zasto ja evo pominjem I trosak. čeka). ona nema nikakvu obavezu da čeka rok dospeća. tj. dakle rec je o instrumentima kojima se realizuju zahtevi koje u sebi sadrzi nacelo uzrocnosti odnosno nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. Na strani aktive. vrednost meničnog potraživanja biće umanjena za iznos kamate koja nije dospela. ona može da ga realizuje odmah. Firma kojoj ste dali taj ček može ga odmah pustiti na naplatu. menice se bilansiraju po nominalnoj vrednosti umanjenoj za kamatu koja još uvek nije dospela. Ili vrednost meničnog potraživanja biće vaše potraživanje uvećano za kamatu koja jeste nastala. To je strogi princip niže vrednosti. ali može vam se desiti da vam novac sa računa bude skinut i ranije). dakle u odvira aktivnih vremenskih razgranicenja predmet iskazivanja su: 1. Vrednost menica se procenjuje. Kamatni kuponi obveznica koji su dospeli za naplatu. na iznos na koji ček glasi. ili troskom. I dakle da bi se prihodi I rashodi dodelili obracunskim periodima u kojima su nastali nezavisno od toga da li je prihod naplacen a rashod placen u racunovodstu se koriste racuni vremenskih razgranicenja. On predstavlja kratkoročnu HOV. Sećate se da smo rekli da kod dugoročnih HOV nećemo vršiti otpisivanje ako je pad vrednosti na tržišu prolaznog karaktera. dakle. devizna sredstva u blagajni.

u tom smislu se vremensko razgranicenje troskova smatra pretpostavkom pravilnog razgranicenja rashoda na obracunske periode kojima ti rashodi pripadaju. Kamata koja nastane 01. I vidite ta razlika u nacinu likvidiranja potrazivanja koje iskazujete preko AVR razlog je da se u nekim zemljama pozicija vremenskih razgranicenja razdvaja na dva dela. I 4. Dakle ako nesto zaradite a ne naplatite vi u sustini imate potrazivanje za obavljeni posao. ili rashodima onda se visina takvih troskova I rashoda utvrdjuje jos lakse. Jer onaj deo koji se tice unapred placenih troskova iako je potrazivanje nece u buducnosti doneti prilive gotovine ali ovaj drugi hoce. I jedno I drugo je potrazivanje. Kako cete utvrditi visinu tog prihoda. direktiva predvidja takav nacin bilansiranja AVR. menica je primljena 01.12 predstavlja prihod tekuce godine. Iz navedene sadrzine ove bilansne pozicije mozete zakljuciti da je rec o potrazivanjima. a da nastali prihodi cija se naplata ocekuje u buducnosti budu iskazani kao ostala potrazivanja. ta zakupnina za decembar je prihod tekuce godine. Na bazi ugovora o zakupu. ciju visinu vi korigujete kada obracunate ovakvu kamatu. Nastala je kamata koju cete naplatiti u narednoj godini ali ona kao prihod pripada tekucoj poslovnoj godini. Zaduzicete cete racun AVR I odobricete racun prihoda. Funkciju razgranicenja u ovom primeru ima racun ispravka vrednost menicnih potrazivanja. Isplaceni iznos u celini u ovom primeru predstavlja vase AVR. Vi cete naravno tu kamatu obracunati I proknjizicete je kao prihod tekuce godine iako ce naplata te kamate biti izvrsena u narednoj godini. isplatu koja nije trosak vec ce postati trosak u buducnosti. Znaci to sto cete naplatu izvrsiti naredne godine za obracun rezultata. Na primer:imate menicu koju ste primili od vaseg kupca. na tom racunu se nalazi ukupna kamata I sa tog racuna skidamo I prenosimo na prihode onaj iznos kamate koji jos nije nastao.dakle naplatite zakupninu za decembar u januaru.12 a rok dospeca menice je 31. Znaci na racunu pa prema tomi I u bilansnoj poziciji bice iskazano vase potrazivanje za dati nastali prihod cija ce naplata uslediti u buducnosti. a na AVR ostavite samo unapred placene troskove I rashode. Ovde imate potrazivanje na naplatu kada imate nastale a ne naplacene prihode a ovde imate potrazivanje koje nece biti naplaceno vec ce se likvidirati time sto ce vam neko izvrsiti uslugu koju ste unapred platili. Da li cinjenica da cete zakupninu naplatiti u januaru znaci da je to prihod meseca januara.na potrazivanja koja cete pretvoriti u gotovinu a to znaci nastale a ne naplacene prihode iskazujete u okviru ostalih potrazivanja kratkorocnim. Na primer:platili smo unapred zakupninu za celu narednu godinu.01 a ukupna kamata je 600 za 60 dana. Sta se dogadje kada izdate u zakup neki prostor I naplacujete zakupninu od jednog meseca do drugog. Naravno da ne. Kada je rec o unapred placenim troskovima. U svakom slucaju to je pozicija koja ce u narednom periodu biti ugasena kada naplatimo prihod ili kada utrosimo iznosie koje smo unapred platili koriscenjem usluga na koje su se te isplate odnosile. A samo potrazivanje zabelezeno je na racunu menicna potrazivanja. A sta ce biti preko AVR? Recimo zakupnina. Znaci ugovorom o zakupu definisana je mesecna zakupnina. I zbog toga je zgodno da znaci na AVR budu unapred placeni troskovi odnosno rashoda.mozemo ocekivati da imamo dobro razgranicenje rashoda ako prethodno nismo izvrsili dobro razgranicenje troskova.1231. za predstavljanje vasih finansijske pozicije je irelevantno. Ne naplacujete unapred. Jer vam je isplaceni iznos merilo vrednosti ove pozicije. Vi imate pravo da racunate tu kamatu I da je iskazete kao prihod tekuce godine u bilansu uspeha odnosno kao povecanje aktive u bilansu stanja. BILANSIRANJE PASIVE 54 . Jer kada rasite analizu likvidnosti vi onda ako to nije razdvojeno kao kod nas uvek morate da se pitate a cekajte koji deo od ove pozicije ce dovesti do priliva gotovine a koji deo nece.

narocito kada proceni da postoje sanse da dodje do toga da poverioci trazo prodaju njegove imovine. Taj kapital nema rok dospeca. kada vi ulazite u posao sa njim imati visoku imovinu ali niko ga ne moze spreciti da tu imovinu na razne nacine otudji . Zasto vlasnik upravlja firmom. Kljucna razlika izmedju ova dva pravna oblika je odgovornosti vlasnika. To je rizik koji imate kada radite sa inokosnim preduzecima. 3. Nigde u svetu osim kod nas ne moze da postoji firma koja nema sopstveni kapital. nece dobiti nista ili ce cak izgubiti ono sto su u firmu ulozili. Da ne bi mogla da se izvrsi plenidba imovine I prodaja da bi se izmirile obaveze koje je napravio. 4. Zasto je to kod njih tako a kod poverilaca nije. Pa zato sto oni upravljaju.ukoliko firma ne radi. Dakle vlasnici nemaju nikakvu garanciju da ce svake godine redovno kao nadoknaku dobijati odredjeni deo novca. oni snose poslovni rizik. kako imovinom koja je ulozena u firmu tako I svojom privatnom imovinom. Drustva kapitala se odlikuju time da vlasnici kapitala odgovaraju ograniceno. Ne to zavisi od visine ostvarenog dobitka. deo dobiti koji ce im pripadati ce biti veci I obrnuto ukoliko ne upravljaju firmom dobro . To ograniceno znaci da predmet prinudnog izvrsenja radi naplate njihovih obaveza moze biti samo imovina koju su ulozili u preduzece. Dok god postoji firma mora postojati sopstveni kapital. Pa na jednoj strani imate inokosna preduzeca I ortacka drustva a na drugoj strani imate drustva kapitala. I konacno kada je rec o isplatama koje sa sobom povlaci koriscenje tog kapitala od strane preduzeca onda zakljucujemo da isplate po osnovu sopstvenog kapitala zavise od dobitka koji se ostvaruje. 2. E sada kada je o pravnim formama rec onda znate da postoje dve grupe prvavnih oblika koje se medjusobno bitno razlikuju. pa zato sto kaze pa ja sam dao pare. To su dakle te cetiri vazne odlike sopsvenog kapitla I one vaze za sve pravne forme. I prema tome ako dobro upravljaju ako firma napreduje. on je u firmu ulozen trajno. To su sopstveni I pozajmljeni kapital. I onda ako dodje do takvih tuzbi oni kazu pa ja nemam nista. zeni…a ja nemam nista. On moze. Ovo sto sam rekla moglo bi se nazvati kao peta odlika da oblik sopstvenog kapitala neposredno zavisi od pravnog oblika preduzeca. To je razlog zbog cega oni koji osnuju firme u obliku inokosnog preduzeca ili ortakluka brze bolje svoju imovinu prenesu na nekog drugog. kakve je rocnosti taj kapital. Da zbog ove ogranicene odgovornosti vlasnika drzava propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala koji osnivaci moraju obezbediti da bi 55 . Znaci kada vlasnika kaze ja odlucujem onda on moze to reci samo zbog toga sto je on taj koji je ulozio novac. Dakle pravni oblik preduzeca je taj koji odredjuje u kom obliku ce se pojaviti sopstveni kapital.Znamo da pasiva sadrzi dva velika bloka izvora. sto znaci da vlasnici ne za gubitke vec za obaveze koje proisteku iz poslovanja odgovaraju celokupnom svojom imovinom. Znaci taj sopstveni kapital daje pravo na upravljanje. Znaci on potice od vlasnika I time dajete odgovor na pitanje ko je taj kapital ulozio u firmu-ulozili su vlasnici. taj kapital predstavlja osnovu za upravljanje. Za prvu grupu karakterisitcna je neogranicena odgovornost vlasnika. Ne moze da postoji firma kod koje su gubici veci od sopstvenog kapitala tj da radi samo sa kapitalom svojih poverilaca. Odnosno da isplata ima samo kada preduzece ostvaruje dobitak a da je visina isplata uslovljena ne samo time ali u velikoj meri visinom ostvarene dobiti. Bilansiranje sopstvenog kapitala Da biste definisali sta je to sopstveni kapital dovoljno je da navedete njegove cetiri odlike: 1. to je kapital vlasnika. Znaci kazimo da predmet prinudnog izvrsenja u slucaju prinudne naplate potrazivanja cini ukupna imovina vlasnika. ovo pripada mom sinu.ono mojoj svastici.

svaka promena visine mora biti prijavljena sudskom registru. To znaci nominalna vrednost. Udeli u osnovnom kapitalu imaju svoju nominalnu vrednost a vlasnici pri osnivanju drustva upisuju I uplacuju odjedjeni broj udela. Znaci ako drustvo odluci da u nekom trenutku poveca svoj osnovni kapital onda ima na raspolaganju ove dve mogucnosti. Ako su clanovi uplatili vise nego sto je nominalna vrednost onda ce taj visak biti iskazan na posebnom racunu u okviru kapitalnih rezervi. Nikada dok firma postoji ne moze osnovni kapital pasti ispod zakonom propisanog minimuma. Udeli se bilansiraju po njihovoj nominalnoj vrednosti . Naravno da odluku o smanjenju mozete donositi samo ako je kapital vase firme iznad zakonom propisanog minimuma. ako ostvari gubitak inokosni kapital se automatski smanjuje. Da emituje nove udele ili da vec postojucim udelima poveca nominalnu vrednost. Obicno ¾ vecina se trazi da se donese odluka o povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala. vlasnik moze kada god mu padne na pamet povuci deo kapitala koji je vec ulozio u firmu. Tako sto broj upisanih udela pomnozimo sa nominalnom vrednoscu udela. Posto se ta visina moze promeniti. Zato kazemo da se kod tih pravnih formi ceo kapital ima karakter promenljivog kapitala. Povecanje ovog nepromenljivog kapitala kod drustava sa ogracicenom odgovornoscu moze biti izvrseno ili podizanjem nominalne vrednosti upisanih udela ili emitovanjem novih udela. Kod inokosnih firmi inokosni kapital se menja ako vlasnik izvrsi dodatna ulaganja. Taj kapital je poznt kao stalni ili nepromenljivi kapital ovih drustava. A naravno ovaj iznos se uplati na racun firme. Ali udeli ce glasiti na nominalnu vrednost. Ako se to dogodi onda morate promeniti pravni oblik ili vlasnici moraju izvrsiti dodatnu uplatu. upisana u registar nadleznog privrednog suda. I samo se izvrsi zamena udela sa nizom za udela sa visim iznosom. Statutom drustva odredjeno je kolika vecina je potrebna da bi se odluka smatrala usvojenom. Ali ne moze raditi firma sa kapitalom koji je ispod zakonom propisanog minimuma i biti u pravnoj formi za koju se taj minimum trazi. da bi registar suda bio azuran.takva preduzeca uopste poslovala. E za razliku od njih ovaj osnovni kapital kod drustva kapitala je stalan u smislu da nema tog automatizma kod promene njegove visine vec da se promena visine mora vrsiti po unpred utvrdjenoj proceduri. Naime kada se drustva osnivaju tada pri registraciji drustva jedan od vaznijih podataka koji se unosi u registar je visina osnovnog kapitala. Snaga utiscaja na drustvo zavisi od broja udela jer oni nose odredjeni broj glasova. ako ostvari dobitak on se ne iskazuje kao posebna bilansna pozicija vec se pripisuje inokosnm kapitalu. znaci kako dobijemo vrednost za poziciju udeli u OK. BILANSIRANJE STALNOG ILI NEPROMENLJIVOG KAPITALA Kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu ovaj kapital se javlja u formi udela u osnovnom kapitalu. Osim sto je potrebno da bude donesena odluka sa ¾ vecinom a ta odluka mora biti nakon sto se realizuje.moze biti pravilo. To kod nas nema. udeo jedan je jedan glas. 56 . Dakle visina ulozenog kapitala od jednog vlasnika do drugog se moze razlikovati jer se jednostavno razlikuje broj udela koje je svako od njih otkupio u trenutku osnivanja drustva. znaci ako ja imam 5 udela ja moram uplatiti 2500 na ime podizanja nominalne vrednosti udela. Ovaj termin nepromenljivi treba shvatiti uslovno. Na primer:ako bi se vrednost udela sa 1000 povecala na 1500 to bi znacilo da svaki clan po svakom udelu koji poseduje mora uplatiti jos po 500. dakle ne znaci da se nikada ne moze promeniti vec samo ne sme biti automatizma kod u promeni kapitala pod uticajem recimo ostvarenog dobitka ili gubitka ili naknadne uplate vlasnika. a moze I drugacije pravilo zavisi kako su se dogovorili . ali u svakom slucaju snaga kojom svako od njih pojedinacno moze uticati na firmu zavisi od broja udela odnosno od visine ulozenog kapitala. Ako udeli nisu uplaceni u celini javice se pozicija neuplaceni a upisani kapital. A to znaci da svako povecanje ili smanjenje kapitala mora biti doneto na bazi odluke skupstine vlasnika. U smislu da promena visine tog kapitala mora biti izvrsena po odredjenoj proceduri.

Ako neko kupi vise a neko manje doci ce do promene odnosa u glasackom pravu. to je ona vrednost na koju akcija glasi. Dakle mi cemo tebe isplatiti I smanjicem osnovni kapital. osnovni kapital kod DOO mozemo smaniti smanjenjem nominalne vrednosti udela. Na primer: znaci ako ja imam 5 udela I mi svi imamo po 5 udela I emitujemo nove udele. koje vrednosti akcije mogu imati. Obim poslovne aktivnosti preduzeca je pao. I to se ovde cesce dogadja. To je sada stvar politike firme. nema organizovanog trzista udela u OK.u tom slucaju firma nije dobila novog vlasnika ali je njen OK nizi jer je manji broj udela na koje je taj kapital podeljen. Oni dalje mogu prodati nekom drugom I time povecati broj vlasnika ili mogu otkupiti sami. I oni obicno uslovljavaju onome ko zeli da istupi. I to je razlog zbog cega se uvek kupovina I kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu I kod akcionarskih drustava prvo nudi postojuvim vlasnicima. I ako postoji razlika ona ide na teret rezervi ili u korist. sto ima suprotne posledice u odnosu na povecanje. sta on moze da uradi. dakle privatno se traze. On mora po statutu da prvo ponudi postojucim vlasnicima svoje udele. To su posledice o kojima treba voditi racuna. Ta nominalna vrednost moze se bitno razlikovati od tekuce trzisne vrednosti. u istom odnosu otkupljeni od strane postojucih vlasika. To je dopusteno. on onda moze u saglasnosti sa statutom firme da svoje udele ponudi nekom trecem. Jer mi nije svejedno. Oni zele da zadrzi kontrolu nad time ko je vlasnik firme. Ako neki od vlasnika zeli da istupi iz firme. postojucim vlasnicima uopste nije svejedno ko ce im doci kao novi suvlasnik. nasa glasacka prava ce ostati ista ako I u tim novim udelima svi podjednako ucestvuju. Akcije su mnogo prometnije. Ukoliko to ne uradim moram racunati da ce moje pravo glasa relativno pasti u odnosu na dosadasnje stanje.Emitovanje novih udela je takodje moguce. mozes naci novog kupca. Ali treba znati da tu postoji mogucnost promene relativnog odnosa u broju glasova cim nome udele emitujete. udeli se ne prodaju na trzistu kao akcije. ali opte po proceduri koja je utvrdjenja. Ali ako se ne mogu dogovoriti onda jedno od resenje moze biti da firma otkupi njegove udele. Kod akcionarskih drustava osnovni kapital formira se emisijom I prodajom akcija. nemamo sanse da investirani kapital na zadovoljavajuci nacin uposlimo prema tome izvucicemo deo kapitala koji smo ulozili time sto cemo smanjiti nominalnu vrednost udela I svakome isplatiti gotovinom u visini razlike. Kada je rec o smanjenju. potpuno po istoj proceduri kao kod ponistenja akcija. ako oni ne zele ili ne mogu da kupe. mnogo lakse se unovcavaju nego udeli. odnosno kaze se da postojuci vlasnici imaju pravo prece kupovine. to je moguce. Dakle za nominalnu vrednost se smanjuje racun udela .zasto oni zahtevaju na tome? Zato sto zele da izbegnu da im kao suvlasnik firme dodje osoba koja je po njihovom uverenju nepodoban iz bilo kojih razloga. Tada se isplacuju udeli vlasniku koji istupa a otkupljeni udeli se ponistavaju. Dakle prosto je to razlog zbog cega postojuci vlasnici zele da zadrze nadzor nad tim ko ce kao novi vlasnik doci u firmu. Udeli se uglavnom prodaju na zatvorenom finansijskom trzistu. zaduzuje racun ponistenja a otkupljeni udeli se smanjuju za nabavnu vrednost. Drugi nacin je da otkupite I ponistite udele. Posto kod ove pravne forme ulaganja svakog pojedinca su znacajna. i ti udeli kao oblik ulaganja su mnogo cvrsce povezani za vlasnike nego akcije. Promene ne bi bilo samo ako bi ti novi udeli bili na isti nacin . otkupiti procentualno isti onaj iznos u odnosu na broj udela koji vec posedujem. koje vrste akcija postoje prema obimu prava koje nose…) Za racunovodstveno obuhvatanje formiranja kapitala i prezentiranje podataka o kapitalu relevantna nominalna vrednost akcije. (moramo znati: sta su akcija. I to smanjenje moze biti motivisano ili potrebom pokrica gubitka ili jednostavno smanjenje kapitala zbog pada poslovne aktivnosti firme.necu novog suvlasnika I ako necu novog suvlasnika onda nove udele otkupljujemo sami ako hocu novog suvlasnika onda ga moram naci. Ako necu da se moja relativna ucesca u pravu glasa smanji ja moram da bi zadrzala pravo glasa. jer mi ne mozemo da otkupimo ali moras da dobijes nasu saglasnost. na primer 57 .

Uprava najpre pribavi saglasnost komisije a onda se donosi odluka na skupstini I onda se ide u prodaju akcija. pa tek onda donosite odluku na skupstini akcionara. vi trazite dozvolu za emitovanje 75 000 akcije. Znaci emitujete 50 000 a imate odobrenje za jos 25 000. Formirani osnovni kapital moze biti uplacen odmah I tada govorimo o jednakosti upisanog I uplacenog kapitala. morate imati odobrenje nadlezne komisije za HOV. Te akcije zovu se autorizovane (odobrene) akcije. pa se uplaceni iznos tretira kao nominalni iznos. a konvertibilne obveznice nisu obveznice koje glase na stranu valutu nego obveznice koje imaju pravo opcije da budu u odredjenom periodu pretvorene u akcije. Znaci objektivno vama treba kapital koji cete pribaviti emisijom. Da biste izbegli ponovno sazivanje skupstine.nominalna vrednost 1 akcije Coca-cole je 1$. Ne mozete 100 000 jer mozete najvise polovinu od onoga sto ste vec emitovali.one jos nisu prodate ali postoji odobrenje za njihovu emisiju.: Odluka skupstine. Odobrenje se trazi I od komisije I od skupstine. Da biste mogli da emitujete akcije. Vi morate prvo da obezbedite prisustvo najveceg broja akcionara na skupstini a onda jos da obezbedite da oni glasaju za odluku. Promena formiranog osnovnog kapitala koji se po analogiji upisuje u sudski registar moze se vrsiti redovnim povecnjem. kada ce biti emitovanih tih drugih 25 000 zavisi od procene uprave kada joj je potreban dodatni kapital. odnosno vi morate prvo da dobijete odobrenje komisije. I zato se takvo povecanje kapitala zove uslovljenim povecanjem kapitala. pa tek onda prodaje akcija. Nema nikakvog smisla da skupstina donese odluka a komisija kaze ne moze. Zato cete u finansijskim izvestajima. Da li akcija mora uvek da ima nominalnu vrednost? Ne. Znaci posto ste emitovali HOV sa opcijom pretvaranja u osnovni kapital onda naravno morate emitovati akcije koje ce vam obezbediti da tu svoju obavezu mozete realizovati. mogli da zadovolje. To moze izazvati znacajne troskove. To odobreno povecanje akcija primenjuje se kod mladih akcionarskih drustava. gde se u trenutku osnivanja trazi odobrenje za emitovanje po pravilu znatno veceg broja akcija nego sto ce biti broj emitovanih akcija u trenutku osnivanja. Ovde nam je cilj pribavljanje dodatnih sredstava. pa onda idete u realizaciju odluke. trzisna vrednost je daleko iznad toga. recimo u tom trenutku. kapital pokazuje nominalnu vrednost upisanih akcija koje se u datom trenutku kada citate bilans nalaze kod spoljnih akcionara. postoje akcije koje se emituju bez nominalne vrednosti. Sve uplate koje prelaze nominalnu vrednost akcija imaju karakter kapitalnih rezervi.ali vi znate da ce se drustvo razvijati I da ce vam biti potreban dodatni kapital. Ovde kada se kaze konvertibilna preferencijalna akcija misli se na akciju ciji vlasnik ima pravo da je u nekom periodu u odredjenim uslovima moze pretvoriti u redovnu akciju. Broj emitovanih ne moze biti veci od broja odobrenih. ne u bilansu ali u beleskama naci broj autorizovanih akcija I broj emitovanih akcija.ili moze biti uplacen delimicno. jer je ono uslovljeno odlukom tih vlasnika da izvrse konverziju. znaci da pretvore svoje preferencijalne akcije ili obveznice u redovne akcije SMANJENJE KAPITALA Moze se vrsiti smanjenjem nominalne vrednosti akcija I tu cete primetiti analogiju sa udelima ili otkupom I ponistenjem sopstvenih akcija. Znaci vi morate emitovati onoliko akcija koliko je potrebno onim vlasnicima koji se odluce da tu opciju iskoriste da pretvore svoju obveznicu ili preferencijalnu akciju u redovnu akciju . 58 .odobrenje komisije za HOV. Drugi nacin povecanja akcijskog kapitala je tzv uslovljeno povecanje akcijskog kapitala ono se razlikuje od redovnog ili odobrenog po motivu. ali broj odobrenih moze biti veci od broja emitovanih akcija. U finansijskim izvestajima pozicija akc. Pored ovog redovnog povecanja postoji I tzv odobreno povecanje akcija. a redovno povecanje je povecanje koje ide po proceduri. Ta procedura traje prilicno dugo I prilicno je komplikovana jer se za odluku moraju izjasniti vecina akcionara. ponovno trazenje odobrenje od strane komisije. Uslovljeno povecanje je iznudjeno odnosno ono se vrsi kada preduzece poseduje emitovane preferencijalne akcije koje su konvirtibilne ili emitovane konvertibilne obveznice. U tom slucaju se na strani aktive kao I kod DOO pojavljuje pozicija neuplacen upisan kapital. 50000 akcija.

To je maksimalan broj akcija koje mozete otkupiti. Sopsveni kapital ( ja mislim da je trebala da kaze osnovni) je nepromenljiv jer predstavlja garantnu supstancu za poverioca. da se na taj nacin plasiraju sopstvena novcana sredstva. zakonske rezerve 2. to je vazilo ranije kada su se akcije stampale. kapitalne rezerve 3. Mi kada kazemo SK mislimo na OK VARIJABILNI DEO SOPSTVENOG KAPITALA Drugi deo sopstvenog kapitala kod drustva kapitala je varijabilni kapital koji obuhvata rezerve I neraspodeljenu dobit. Otkupljenje sopstvene akcije se uvek iskazuju kao posebna bilansna pozicija I kada se racuna visina kapitala one se uvek tretiraju kao njegova odbitna stavka. jel… niti mozemo sami koristi glasacka prava akcija koje mi imamo. Nije obavezno onda ako u statutu drustva postoji jasno definisana obaveza vlasnika da nastale gubitke moraju pokriti naknadnim uplatama. I nominalne vrednosti. ostale ili slobodne rezerve. Ne mozemo platiti dividendu sami sebi. a kod DOO njihovo formiranje je moguce ali nije po pravilu obavezno. To su akcije koje se nalaze kod firme koja ih je emitovala. Rezerve kok akcionarskih drustava se formiraju obavezno . Otkupljene sopstvene akcije su akcije koje preduzece na berzi samo otkupilo. Ako u statut drustva unesete obavezu da u slucaju gubitka vlasnik mora uplatiti iznos potreban za njegovo pokrice. otkup sopstvenih akcija je ogranicen na 10% od osnovnog kapitala. jer bolje znamo sopstvenu firmu od neke druge firme pa je rizik od promene trzisne vrednosti akcija ovde manji nego kada kupujemo akcije neke druge firme. Dok se kapitalne rezerve 59 . znaci formiraju se iz dobitka preduzeca. Akcionar dobije samo potvrdu da je vlasnik odredjenog broja akcija odredjene serije. Da bi se omogucilo klirinski promet HOV vecina HOV pa I akcije emituju se u nematerijalnom obliku. Rezerve se mogu podeliti na 3 velike grupe: 1. Otkup sopstvenih akcija vrlo cesto se izjednacava sa smanjenjem sopstvenog kapitala. Dakle nije zabranjeno formiranje rezervi kod DOO ali ne postoji obaveza jer vlasnici imaju obavezu nadoknade gubitka.Akcije se danas izdaju u dematerijalizovanom obliku. Motivi zbog kojih je preduzece samo otkupilo tih akcija mogu biti dvojaki: 1. Ako negde procitate prestampavanje akcija. To je naravno osim omogucavanja klirinskog prometa motivisano I izbegavanjem visokih troskova stampe. jer se akcije moraju stampati na posebnom papiru da ih ne bi bilo moguce lako falsifikovati. u drustvu ne moraju biti formirane rezerve. Ako takve odredbe nema onda ce vlasnici sami formirati rezerve drustva iz kojih bi mogli biti amortizovani moguci gubici. Da bi se preko ove kupovine ne bi uticalo u znacajnoj meri na berzanski kurs akcija. ali nema nikakvog prestampavanja jer vi ne mozete prezigosanje akcija uraditi jer akcije kao takve u materijalnom obliku ne postoje. Mi znamo tacno sta ce se ocekivati da ce se desiti sa trzisnom vrednoscu nasih akcija I da te akcije drzimo odredjeno vreme I da ih nakon toga prodamo. Nema stampanja akcija. Ta nepromenljivost kapitala posledica je ogranicene odgovornosti vlasnika odnosno okolnosti da taj kapital predstalja sa poverioca garantnu supstancu. Tako da ako dodje do smanjenja nominalne vrednosti akcija bice izvrsena zamena tih izdanih potvrda. Recimo kada racunate zaradu po akciji kao pokazatelja profitabilnosti vi cete od ukupnog broja akcija odbiti otkupljene sopstvene akcije jer to nisu akcije koje se nalaze kod eksternih akcionara. jer zakonske I ostale rezerve nastaju zadrzavanjem dobiti. Izmedju zakonskih I slobodnih rezervi sa jedne strane I kapitalnih rezervi sa druge strane postoje razlike koje se ticu nacina formiranja. Kod akcionarskik drustava postoji obaveza formiranja rezervi. On je medjutim sastavni deo sopsvenog kapitala koji je mnogo siri pojam od osnovnog kapitala.

Zasto kapitalnu? Zato sto je to suma koja je nastala povodom formiranja kapitala preduzeca. ali ispod 10% ne. to se desava kod malih akcionarskih drustava. Obveznica se moze pretvoriti u akciju uz uslov da se uplati odredjeni iznos od strane vlasnika obveznice na racun firme. znaci kada smanjujete kapital vi oslobadjate rezerve. cim se smanji osnovni kapital treba vam manja zakonska rezerva I onda vam smanjenje rezultira oslobadjanjem tih sredstava rezervi. Kada je rec o kapitalnim rezervama one se koriste za iste namene kao I zakonske. Ne prihodom nego kapitalnom rezervom. Zakon o preduzecima predvidja da akcionarska drustva moraju formirati rezerve iz dobiti koje iznose najmanje 10% osnovnog kapitala Na primer: ako firma ima 1 milion € kapital I 100 000€ mora iznositi zakonska rezerva. Prvo se trosi neraspodeljena dobit ako je ima. Ja mogu da kazem pretvaranje preferencijalnih akcija u redovne vrsi se najkasnije 2 godine od njihove kupovine uz uslov da se na nominalnu vrednost akcije doplati jos toliko da bi se dobila jedna redovna akcija. znaci namenjene su pokricu gibitaka. Tek kada zakonska rezerva dostigne minimalnih 10% mozete izvrsiti isplate dividende. Dakle uvek mora biti odnos kapital : rezerva makar 10%. ZAKONSKE REZERVE Su rezerve koje se formiraju po sili zakona. Dakle ta zakonska rezerva predstavlja neku vrstu brane koja stoji ispred osnovnog kapitala I onemogucava osnovnog ili potrebu smanjenja osnovnog kapitala cim nastane neki gubitak. Istu situaciju imamo I kod pretvaranja obveznica u akcije. znci u vezi sa formiranjem osnovnog kapitala. Kada vrsite naknadna povecanja kapitala uvek morate voditi racuna da morate podici I zakonsku rezervu. I kada spojite zakonske I kapitalne rezerve I imate vise od 10% u odnosu na osnovni kapital onda visak mozete koristiti za pokrice gubitka pa cak I za neke druge namene. pa tek kada potrosite ostale rezerve mozete korisititi za pokrice gubitka zakonske I kapitalne rezerve. Nego ce taj gubitak biti pokriven iz zakonskih rezervi. Ta vrsta rezervi direktno povecava sopstveni kapital odnosno povecava kapitalne rezerve kao deo sopstvenog kapitala. KAPITALNE REZERVE U ove rezerve spada azio ili emisiona premija. oni mogu izvrsiti uplate bez dobijanja akcija na racuna firme I te uplate bi bile tretirane kao kapitalne rezerve. Znaci tu nema priliva iz okruzenja u preduzece. To znaci da ako vi imate preferencijalnu akciju I hocete da je pretvorite u obicnu postoji pravo opcije vezano za tu akciju. Ukoliko bi akcionari. U kapitalne rezerve ubrajaju se I one uplate vlasnika koje nastaju po osnovu pretvaranja preferencijalnih u redovne akcije. Naravno zakonske rezerve mogu biti vece od 10% ali ne mogu biti nize.formiraju uplatama vlasnika. Prvi dobici bice akumulirani. Kada se akcije prodaju iznad njihove nominalne vrednosti dolazi do formiranja emisione premije koja predstavlja kapitalnu rezervu. ako je nema trose se ostale rezerve. Ali ako su vam zakonske I kapitalne rezerve vece od 10% onda to sto je iznad 10% moze biti korisceno za pokrice gubitka bez postovanja ovog redosleda. Znaci zakonske I kapitalne saberete I to mora biti vise od 10%. Znaci nece biti cista zamena nego ce doci jos I do uplate odredjenih sredstava na racun firme I ta uplata ce se smatrati kapitalnom rezervom. Kada se pokriva gubitak postoji jedan redosled. Kada se formira kapitalna rezerva dolazi do priliva kapitala preduzeca spolja. pre nego sto potrosite ostale rezerve. bice odlozeni u vidu zakonskih rezervi.uvek se koristi taj visak iznad 10% za pokrice gubitka. Dok se ne formira zakonska rezerva nema isplate dividendi. Dakle sto se rezima koriscenja tice kapitalne I zakonske rezerve imaju isti rezim. Zasto se ova obaveza propisuje? Zbog toga sto se smatra da drustvo mora imati rezervu koja ce zastititi osnovni kapital od smanjenja pri pojavi gubitaka. iz raznih razloga zeleli da povecaju kapital firme ali ne da povecavaju osnovni kapital. Znaci recicemo pokricu gubitak sa tim viskom I deo ostalih 60 . a kada se formira rezerva iz dobiti onda se samo preraspodeljuje neraspodeljena dobit na rezerve I ono sto ce biti isplaceno vlasnicima.

Svaki dinar koji zadrzite popravlja vasu likvidnost. postavlja se pitanje kako ce ta firma moci na dugi rok da opstane. kad god formirate kapitalnu rezervu ili rezervu iz dobiti. i govorila sam vam o rezervama kao obliku sopstvenog kapitala. Ukoliko je u statutu drustva predvidjena obaveza formiranja rezervi sa odredjenom namenom takve rezerve se oznacavaju kao statutarne rezerve. ostalo je u koviru rezervi da vam kažem par reči o revalorizacionim rezervama. Znači. odluku o njenoj raspodeli donece skupstina u nekom od buducih obracunskih perioda I bice receno da deo neraspodeljene dobiti iz prosle godine I dobit iz ove godine bice iskorisceno za isplatu dividendi. I da bi povecali sigurnost firme oni formiraju rezerve ali sa tom namenom. I za pokrice gubitka I to pre nego zakonske I kapitalne rezerve. jer sam vam govorila o rezervama iz dobiti. već se samo obezbeđuje njegovo održanje. Formiranje revalorizacionih rezervi dovodi samo do toga da investirani kapital bude održan. Revalorizacione rezerve. U MRS su postojala dva standarda koja su se bavila 61 . Znaci ne mora biti terminisano zasta one konkretno sluze. Dakle. Ako ne prosirujete materijalnu osnovu firme. Te rezerve predstavljaju deo dobiti koji je zadrzan radi prosirenja materijalne osnove firme. Mozete da date vlasnicima a kada kazeme da mozete da date vlasnicima to znaci automatski odliv likvidnih sredstava iz preduzeca. to ima za posledicu povećanje sopstvenog kapitala. formiranjem revalorizacionih rezervi ne povećava se sopstveni kapital preduzeća. zato sto drustva radije zele da rast firme finansiraju iz internih izvora. Vi cete videti u bilansima starijih akcionarskih drustava da je varijabilni deo kapitala veci od osnovnog kapitala. i za razliku od rezervi dobiti koje nastaju zadržavanjem ostvarenog dobitka u preduzeću. Naravno kada iscrpite sve mogucnosti. za popravljanje finansijske strukture. Znaci skupstina zadrzava pravo da na nekom od narednih zasedanja odredi namenu te dobiti a dok se to ne dogodi ta dobit se u bilansu iskazuje kao neraspodeljena dobit prethodnih godine. a čije održavanje u inflatornim uslovima može biti dovedeno u pitanje. Ostavljena je kao neraspodeljena dobit. Ove rezerve dakle sluze za prosirenje materijalne osnove za finansiranje investicija. Dakle rezerve su vrlo cesto cak nekoliko puta vece nego sto je osnovni kapital. Prošli puta sam vam govorila o bilansiranju sopstvenog kapitala. Recimo ako su u pitanju preduzeca cija je delatnost takva da moze doci do velikih steta po zivotnu sredinu osim onih rezervisanja koja se formiraju da bi se otklonile takve stete mogu biti formirane rezerve koje ce posluziti ako se dogodidi nesto sto nije moguce predvideti a preduzece je prinudjeno da takvu stetu sanira o svom trosku. znaci iz zadrzane dobiti. Odluku o formiranju ovih rezervi donosi skupstina vlasnika. ali obicno se formiraju u godinama kada preduzeca dobro rade da bi se povecala sigurnost I likvidnost preduzeca. a drugi deo dobiti cemo zadrzati za rezerve. da sluzi za otkalanjanje takvih steta. Dakle kada ostvarite dobit u nekom periodu sta mozete da uradite sa njom. jacanja njenog finansijskog polozaja. Sta su te rezerve? One su zadrzana dobit. oni odlucuju o raspodeli dobitka I koji deo dobitka ce biti zadrzan u rezervama I koje rezerve ce biti formirane. Prekoredno koriscenje je moguce samo za onaj iznos koji prelazi 10%. NERASPODELJENA DOBIT To je deo dobiti koja odlukom skupstine nije raspodeljena. nastaju sa ciljem da se održi kapital koji je u preduzeće investiran. Ako je kraj godine onda mozemo imate neraspodeljenu dobit tekuce godine kao deo sopstvenog kapitala. utrosite I neraspodeljenu dobit I ostale rezerve onda morate koristiti zakonske I kapitalne iako ce one pasti ispod 10% jer njihova namena jeste pokrice gubitka. SLOBODNE REZERVE Nemaju unapred utvrdjenu namenu. za razliku od rezervi kapitala koje nastaju prilivom sredstava iz okruženja u preduzeće. jer se osnova za njihovo formiranje nalazi u statutu.rezervi a ne da idete logikom da potrosite sve ostale rezerve a da vam ove rezerve ostanu iznad 10%.

Vi time praktično aktuelizujete troškove amortizacije. Vi znate da predmet revalorizacije može bit kapital. dakle. To je rešenje koje je uglavnom sadržano u Nemačkom zakonu. je primenom standarda ukinuta i te rezerve su pripisane sopstvenom kapitalu. biti ponovo uvedena. i na taj način se ostvaruje obračun realnog rezultata. ne po istorijskom trošku nego prema dnevnim vrednostima. ono što vi treba u ovom trenutku da naučite. i smanjuje se kada dođe do promena u suprotnom smeru. kažem bio jer je u međuvremenu ukinut. i obezbeđujete realan obračun periodičnog rezultata. Revalorizacione rezerve. Višak revalorizacionih prihoda u odnosu na revalorizacione rashode. kada je reč o stalnoj imovini. možda malo promenjena. tada se iz dobitka isključuje deo koji je potreban za održavanje kapitala. dolazi do formiranja revalorizacione rezerve. U svakom slučaju. Pošto tržišne vrednosti mogu da fluktuiraju. tretira se kao revalorizaciona rezerva. ako je vrednost u knjigama niža od tržišne vrednosti onda ne idete na rashode. i one se u prihode mogu uneti samo onda. Ostao je. Ukoliko pak. Ta vrsta revalorizacionih rezervi koja je bila formirana u našim preduzećima. Revalorizaciona rezerva raste. u ostalom. kada sredstva čijom su revalorizacijom nastale budu otuđena. je da se revalorizacijom sredstava ostvaruju revalorizacioni prihodi. i gde se predviđa revalorizacija kao postupak otklanjanja uticaja inflacije na realnost finansijskih izveštaja. i unosi se u bilans uspeha. Da predstavljaju deo sopstvenog kapitala.pitanjima održanja kapitala. Revalorizacione rezerve se smatraju delom sopstvenog kapitala. da je cilj formiranja održanje kapitala. Mi toliko dugo živimo u inflatornom ambijentu da smo u ovoj zemlji. nećete učiti rezerve po osnovu poreskih olakšica jer mi u našoj praksi takve rezerve nemamo. Kako mi onda time obezbeđujemo održanje kapitala? Tako što je osnovica za otpis uvek tržišna vrednost. koje sada postoje prema MRS. nego smanjujete revalorizacionu rezervu. isprobali sve moguće pristupe u revalorizaciji. 62 . alternativni postupak za procenjivanje stalne imovine. dok revalorizacija kapitala produkuje revalorizacione rashode. MRS 15 je bio to izmenio. ako se sledeće godine dogodi da vrednost imovine na tržištu padne(pošto ste vi u knjige uveli imovinu po tržišnoj vrednosti pa onda upoređujete postojeću tržišnu vrednost sa tržišnom vrednsošću prethodne godine) tj. Tako da ta revalorizaciona rezerva koju ćete sresti u bilansima preduzeća sada zapravo odražava promene tržišne vrednosti. poveća se vrednost imovina na strani aktive. i nemam nameru da vas na redovnim studijama time opterećujem. bio najbolji. U vezi sa sopstvenim kapitalom. To je tzv. tu je rešenje bilo drugačije. I verovatno je to razlog što se smatralo da postojanje i MRS 15 i ovog alternativnog postupka u okviru MRS 16 predstavljaju dva rešenja za isti problem. Razlika između više tržišne. na strani pasive formirate revalorizacionu rezervu. sada samo MRS 29 koji se bavi finansijskim izveštavanjem u hiperinflatornim ekonomijama. višak revalorizacionih rashoda u odnosu na revalorizacione prihode tretira se kao rashod perioda. kada tržišna vrednost imovine u odnosu na knjigovodstvenu vrednost raste. To je. Ono što vi o revalorizacionim rezervama treba da znate je da znate njihovu suštinu. i pristup koji se nalazi u standardu 29. i čini se da je onaj poslednji koji je bio uveden zakonom iz 1996. preko zakonskih rešenja. Ukoliko su u jednom preduzeću revalorizacioni prihodi veći od revalorizacionih rashoda. na pomenuti način. Znači. i da pristupi ili načini na koje se revalorizacija vrši mogu biti različiti. pa je MRS 15 ukinut. tu je bio MRS 15. i niže knjigovodstvene vrednosti tretira se kao revalorizaciona rezerva. i da ne vode povećanju sopstvenog kapitala nego samo njegovom održanju. bilo bi bolje nazivati rezervama po osnovu ponovne procene. U MRS 16 predviđena je mogućnost da preduzeće vrši procenu stalne imovine. Ovaj alternativni postupak dovodo do toga da vi na kraju obračunskog perioda za neka sredstva imate tržišnu vrednost koja je iznad njihove knjigovodstvene vrednosti. I nemam utisak da će ih biti još jako dugo. Znači. ne bi li se obračunao dobitak koji bi mogao biti raspodeljen a da kapital ne bude ugrožen. Međutim. može biti stalna imovina i mogu biti zalihe. jer je to bio standard u kome su tretirane promene cena kada nemate hiperinflaciju. koji se zvap ''efekti promena cena'' i verovatno će u izmenama standarda rešenja koja su u tom standardu bila. postoji višak revalorizacionih rashoda u ondosu na revalorizacione prihode.

ali kad god radite analizu pre nego što počnete. Pošto se sopstveni kapital nalazi na strani pasive u bilansu stanja. zbog toga što vi i dalje imate manje sopstvenog kapitala nego što ste ga imali pre nego što je gubitak nastao. Pitanje je samo koji je način iskazivanja gubitka jasniji. prenosi na ortački kapital ili na ulog vlasnika. pošujete bruto princip. U drugom slučaju to je već učinjeno. uglavnom uslovljenih eksternim razlozima. već da u bilasnu stanja iskaže gubitak. preduzeće može doneti odluku da gubitak iskaže u bilansu. Sama visina gubitka može biti različita. Ali želim da vam skrenem pažnju na značaj gubitka po opstanak firme. iznos gubitka uplatili na račun preduzeća. Znači. Iduće godine. da kažemo par reči o gubicima. u vezi sa sopstvenim kapitalom. radi pokrića gubitka. i sada kad smo govorili o rezervama. U prvom slučaju jasno se vidi izgubljeni deo aktive. slobodnih rezervi pa potom iz zakonskih i kapitalnih rezervi. Zašto se gubitak iskazuje na strani aktive. upravo zbog toga što je gubitak u stvari smanjenje sopstvenog kapitala. čak i onda kada su rezerve dovoljne da se on pokrije. I u poslovanju se prvo gubi. Ne postoji posebna pozicija za rezultat. Dakle. imalo isto onoliko sredstava koliko je imalo pre nego što je gubitak nastao. kako mi jasnije stavljamo do znanja da je firma ostvarila gubitak. kako sve on može da se definiše. bilo vlasnici. doneti odluku o njegovom pokriću. Ceo sopstveni kapital je varijabilan. Preduzeće može. Vi znate da postoje izvori za pokriće gubitka. mi smo spominjali stalno da je jedna od namena rezervi pokriće gubitka. već se rezultat nakon obračuna na računu dobitka i gubitka. U svakom slučaju. pošto sam to zaboravila kada sam govorila o aktivi. da je to deo rashoda koji nije pokriven prihodima. Ili. naša finansijska snaga je takva da možemo bez problema taj gubitak da podnesemo. može odlučiti da izvrši smanjenje osnovnog kapitala. čini mi se. tj. rekla sam vam da to može da se ispravi tako što ću vam govoriti kada završim sopstveni kapital. definišemo ga kao razliku između veće pasive na kraju perioda u odnosu na aktivu.. bez obzira na visinu. to je iznos za koji je vlasnik na kraju obračunskog perioda siromašniji nego što je bio na početku. morate aktivu umanjiti za gubitak. Sa aspekta bilansa stanja. Formalnim pokrićem vi ste samo otklonili gubitak iz bilansa. Ja očekujem da se vi sećate toga šta je gubitak. najlakše. Tada bi ste mogli reći da je gubitak stvarno pokriven jer preduzeće ste nakon toga. Ovaj način predstavljanja relevantan je samo za društva kapitala. Možemo ga definisati sa aspekta bilansa uspeha. ali postojanje gubitka tražite na strani pasive. iz dobitka. Ako je gubitak skromne visine. vi sad kažete moje rezerve su manje za iznos gubitka – vaš sopstveni kapital je manji za iznos gubitka! Pokriće gubitka biće stvarno samo onda kada bi neko iz okruženja. Ako to nije dovoljno. nije relevantan zato što tako gubitak automatski smanjuje sopstveni kapital.. I jedan i drugi način su. i to kao višak rashoda u odnosu na prihode. i one se uvek. sopstveni kapital. bilo poverioci ili država. Prosto je rezon sledeći: iznos gubitka nije značajan. pokrićemo ovaj gubitak i idemo dalje. Kod društvenog kapitala. ili na strani pasive kao odbitna pozicija. u obračunu gubitka kao rezultata.Gubitak Takođe. politika preduzeća može biti različita kada je reč o pokriću gubitka. Formalno. u drugom slučaju u pitanju je neto princip. a onda može tek biti izgubljen kapital poverilaca. suština gubitka je da on uvek znači smanjenje sredstava preduzeća. kada unesete gubitak na stranu aktive vi indirektno smanjujete sopstveni kapital. bilo da je dobitak ili gubitak. Ovaj rezon je naročito prisutan u preduzećima koja posluju u zemljama gde država dopušta da gubitak iz 63 . podjednako dobri. Sa aspekta vlasnika. To je što se načina predstavljanja tiče. preduzeće može odlučiti da gubitak pokrije iz neraspodeljene dobiti. Kada se gubitak unosi na stranu aktive. Pokriće gubitka iz rezervi označava se kao formalno pokriće gubitka. nastao je kao posledica prolaznih teškoća. jer za inokosna preduzeća i ortačka društva. – PRIMER sa onih 1000 i 1100. Da jednostavno ne ide na pokriće gubitka. vlasnički. ali u suštini taj gubitak je doveo do smanjenja vašeg sopstvenog kapitala. i istovremeno pokazujete iznos aktive koji je kroz gubitak izgubljen. iskazuje na ovaj način.

ima obavezu da sazove vanrednu skupštinu. Dakle. To je jedna od pretpostavki za pokretanje stečajnog postupka. Prema tome. bude pokriven iz ostvarene dobiti naredne godine. treba da znate da postoji čitav niz veličina koje možete pratiti svakodnevno. pre oporezivanja. što znači da preduzeće tačno zna kada kapital mora biti vraćen 64 . I treba ta kretanja. Zato je gubitak nešto što bi smo mogli izjednačiti sa crvenom lampicom. takva firma se više ne može održati. Pošto ćete voditi fimre. Time će plaćeni porez biti niži. nego da ta preduzeća što duže rade i što duže plaćaju porez. kada dopušta takvo rešenje.da taj kapital potiče od poverilaca . cilj države nije da od preduzeća naplati što veći porez. zavisi od toga da li postoji mogućnost za sanaciju i od spremnosti vlasnika da u sanaciju uđu. Drugo rešenje može biti da gubitak bude pokriven iz rezervi. karakteristike pozajmljenog kapitala su: . svakog meseca a čije promene treba da vam pokažu da se događa nešto što će na kraju rezultirati gubitkom. Kada dođe do gubitka to znači da već duže u preduzeću nešto nije kako treba. Ovo je važan trenutak. Zato je jako važno da se dobro procene šanse preduzeća da preživi. Ukoliko je gubitak veći od polovine sopstvenog kapitala. Jako je teško proceniti da li preduzeće ima pinosnu snagu i sprovođenjem određenih mera može biti održano na dugi rok. ako preduzeće ima prolaznih teškoća. rast troškova primetiti pre nego što dođe do iskazivanja gubitka. tada uprava preduzeća.da taj kapital ima unapred utvrđen rok dospeća. jer kriza rezultira gubitkom. i održi na dugi rok.prethodne godine. ili da jednostavno ne postoji način da takvo preduzeće na dugi rok bude održano. Iskazivanje visokog gubitka može biti samo izraz nebrige uprave o tome šta će biti konačni rezultat rada preduzeća. onda u prevladavanju tih teškoća mu treba pomoći tako što će plaćeni porez biti niži. pad prihoda. a ostatak dobitka biće osnova za oporezivanje. onda jednostavno preduzeću spasa nema. ali se svi oni prelamaju preko visine poreza koji će od preduzeća da bude naplaćen. znači sigurno gašenje preduzeća. Tu vlasnici više ne mogu da odlučuju o tome hoće li ili neće održati firmu. reč samo o porezu. Prema tome. Da li će do sanacije doći. Ukoliko pak. Gubitak je samo finale nečega negativnog što se u preduzeću odvija već nego vreme. a ispostavi se da je to nemoguće uprkos vašim naporima da održite preduzeće. Država. To je onaj trenutak kada još postoji mogućnost da se sanacionim merama preduzeće izvuče iz krize. Donošenje te odluke je jako osetljivo. On se tada neće pojaviti u bilansu stanje. prema zakonu o preduzećima većine zemalja. zato što svako povećanje gubitka iznad toga. preduzeće na taj način želi zapravo da uštedi na porezu. već će za iznos gubitka biti smanjen sopstveni kapital. mogućnosti koje imamo da ga održimo i da onda donesemo pravu odluku. svake nedelje. Sećate se. odnosno likvidaciju. Ako se odlučie za sanaciju. rezonuje u skladu sa stavom da su dobri poreski obveznici samo oni koji dugo postoje. Pokreće se stečajni postupak. ili će preduzeće otići u stečaj. onda će gubici biti takođe veći nego što bi bili da ste uložili dodatni novac i preduzeće na dugi rok održali. Ako ugasite preduzeće koje je imalo prinosnu snagu. je dobitak toliki da prelazi sopstveni kapital. pogotovo visokog gubitka. naravno. gubici će biti veći nega da ste preduzeće u prvom trenutku ugasili. BILANSIRANJE POZAJMLJENOG KAPITALA Sada ćemo govoriti o pozajmljenom akpitalu kao drugom segmentu pasive. ili će vlasnici reći preduzeće se gasi. Nije. To je trenutak kada uprava treba da ponudi vlasnicima da donesu odluku o tome da li će preduzeće nastaviti sa poslovanjem. Simptome da preduzeće ulazi u krizu morate biti u stanju da prepoznate. Ono će najpre iz dobitka pokriti gubitak prethodne godine. Država ima interesa da preduzeće održi iz još mnogo drugih razloga.

u periodu formiranja. ne bi bilo ispravno da to ne pokažemo (da kažemo kad budemo platili videćemo). formiranje rezervisanja utiče na formiranje rezultata. Ajde da ih uporedimo. i da osim zakonskih rezervi ostale rezerve nemaju tačno utvrđenu namenu. čija visina je unapred utvrđena i ne zavisi uopšte od toga da li će preduzeće ostvariti dobitak ili gubitak. i da rezervisanja i rezerve nikako ne trba tumačiti kao sinonime. vaš periodični rezultat neće biti tačno obračunat. Za razliku od njih rezervisanje se uvek formira za tačno određenu namenu. Rezervisanja su u našu računovodstvenu praksu uvedena Zakonom o preduzećima koji je donet 1989. Mi obično nastojimo iz razloga opreznosti da rezervisanje bude makar malo veće od obaveze za koju je formirano. poverioci nemaju pravo glasa da taj kapital izaziva isplate čija je dinamika i visina unapred poznata. Ako je plaćeni iznos viši. koji se označava kao ''rezervisanja. Utiče tako što. Tačno iskazivanje periodičnog rezultata. ali ne znate tačno ni koliko iznosi. Raščlanjavanje pozajmljenog kapitala vrši se na rezervisanja. ni koliko ćemo tačno platiti. za razliku od isplata koje povlači sopstveni kapital. kamata koja se plaća na pozajmljeni kapital predstavlja rashod. smanjuje rezultat. rezervisanja. Neto imovina je razlika između aktive i obaveza. Rezerve znamo da predstavljaju sopstveni kapital (rezervisanja obavezu). Ako ne priznate postojanje gubitka ili rashoda. Rezervisanja Rezervisanjima se bavi MRS 37. istovremeno priznajete i rashod. pa jedan od elemenata raspodele mogu biti rezerve. ali može se dogoditi da kada obaveza bude plaćena. Ukoliko ciljeve finansijskog izveštavanja vežete za dinamičku teoriju. Naše obaveze neće sadržati sve obaveze. onda kao cilj formiranja rezervisanja možete označiti tačno iskazivanje periodičnog rezultata. Dugo je postojo problem da se objasni da između rezervisanja i rezervi postoje značajn razlike. pošto se formiraju pre utvrđivanja rezultata. Povećanje obaveza rezulatira povećanjem rashoda ili povećanjem gubitaka. Nažalost. Cilj formiranja rezervisanja. jer vi priznajete postojanje gubitka ili troška za koji formirate obavezu. Ajde da napravimo poređenje između rezervisanja i drugih pozicija sopstvenog kapitala. i prema tome. Ako obaveze nisu potpune. čiju visinu morate proceniti da bi ste formirali rezervisanje. Vi procenjujete visinu rezervisanja. ako se pođe od statičke teorije. i koje imaju karakter elemenata raspodele rezultata. ni kada ćete morati da je platite. potencijalna sredstva i potencijalne obaveze''. jer su one formirane nakon što je dobit obračunata. obaveze i PVR. tj. formiranjem rezervisanja. i samo za tu namenu može biti iskorišćeno (tačno se zna za koju obavezu se formira). pa onda odlučujete o raspodeli dobiti. može se opet promeniti rezultat. tada takvu obavezu iskazujete preko rezervisanja. bio bi utvrđivanje tačne neto imovine. čija visina zavisi od visine dobitka i odluku o čijoj visini donosi skupština. Ako kažemo da znamo da obaveza postoji. koja za cilj sastavljanja bilansa uzima iskazivanje tačne neto imovine. 1. jer u tom slučaju nema ništa od tačnog prikazivanja neto imovine. Sa druge strane. postižemo tako što priznajući obavezu. Znači. Kada gasite rezervisanje. Formiranje i razlaganje rezervi ne utiče na rezultat. a koje označavamo kao kamate. ali da ne znamo ni kada ćemo platiti. Znači kada imate obavezu za koju znate da postoji na dan bilansa. Kada se oporezuje dobit. neto imovina neće biti tačno sikazana. srešćete i danas ljude koji ne prave razliku izmežu rezervisanja i rezervi. neto imovina neće biti tačno iskazana. Rezerve se formiraju iz dobiti nakon oporezivanja. imaćete reshod koji će smanjiti rezultat perioda u kome je 65 - . Do tada računovodstvena praksa Srbije nije poznavala rezervisanja kao posebnu bilansnu poziciju. budu jednaki. može biti viša ili niža od formiranog iznosa rezervisanja. Formiranje rezervi i njihovo korišćenje uopšte ne utiče na rezultat godine u kojoj dolazi do formiranja rezervi i njihove upotreba. Naime. U tom standardu rezervisanja su definisana kao sadašnje obaveze čija visina i rok dospeća na dan bilansa nisu poznati. obaveza za koju je rezervisanje formirano. a niko nije prorok da može tačno u dinar odrediti da obaveza i za tu obavezu formirano rezervisanje.da taj kapital ne daje osnovu za upravljanje. da isplaćeni iznos bude ili viši ili niži od formiranog rezervisanja.

Dakle. Sličnosti između rezervisanja i PVR su u tome što ih formiramo u godini kada obaveze ekonomski nastaju. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati.da će po osnovu izmirenja te obaveze verovatno doći do odliva sredstava. iskazuju se uvek samo obaveze prema trećima. Potencijalna obaveza se definiše kao obaveza čiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka. koja kaže nabavite mi garanciju domaće banke. I jedno i druho formiraju se u godini u kojoj obaveza ekonomski nastaje. a koji je kod rezervisanja verovatan. koja je rezultat prošlih događaja. ako se nešto dogodi ili ne dogodi. Da ste primili fakturu. da i formiranje i ukidanje rezervisanja menja visinu periodičnog rezultata. Sličnost potencijalnih obaveza sa rezervisanjima je da će izazvati odliv ekonomskih koristi. ali je u suštini postojao i ranije. postoji razlika s obzirom na činjenicu da na rezervisanjima možemo iskazati obaveze prema samome sebi. bitno je primetiti kako se stepen sigurnosti menja. a potencijalne obaveze moguću ili potrncijalnu obavezu. visina se obračunava na osnovu ugovora. Rezervisanje se formira samo za sadašnju obavezu. i . vi 66 . do izmirenja kredita dogodi bilo šta zbog čega vaš klijent neće moći da izmiri obavezu prema stranoj banci. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati. niste primili fakturu. to je slično. Što se tiče razlika između rezervisanja i obaveza (običnih). Sledi zaključak. sećate se kako smo definisali obavezu prema konceptualnom okviru: obaveza = sadašnja obaveza. Pošto niste primili fakturu. potrebno je da budu ispunjena tri uslova (skrećem vam pažnju da su ovo uslovi koji inače važe za obaveze. u smislu da govorimo o obavezama. Ako se u budućnosti. Potencijalne obaveze je pojam koji je uveden u našu računovodstvenu praksu međunarodnim računovodstvenim standardima kao takav. i na računu rezervisanja i na računu PVR. i rezervisanje se formira onda kada je više verovatno. vi postajete dužnik banke. jer je stepen dospeća i izvesnosti iznosa različit. . odnsono gubitke. U tom trenutku vi ne vidite nikakav rizik da mu date garanciju. ali se iskazuju i obaveze prema samome sebi (kad imate gubitke zbog neizvršenih poslova). ni koliko ćete tačno platiti. i za razliku od obaveze nemate dokument. Kod obaveza visina i dospelost su uvek poznati. predstavili bi ste tu obavezu na rečunu obaveze. i čije će izmirenje izazvati odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi u budućnosti tj. Obraća vam se komitent sa zahtevom da mu date garanciju. Na poziciji obaveza. ali mi ne možemo uticati na to da događaj nastane. Za razgraničenja tačno znate kada morate platiti. i na računu obaveza. sadašnja obaveza je obaveza izazvana prošlim događajem. a visinu obračunavate sami. obračunali ste i iskazali preko PVR. Što se tiče odnosa između rezervisanja i PVR. znate koliko morate platiti za mesec dana-obračunaćete i formiraćete PVR). Koriste se tri pozicije. Znači to je razgraničenje između rezervisanja i ostalih pozicija obaveza koje se pojavljuju na strani pasive. a na računu PVR samo obaveze prema trećima. mi ćemo imati obavezu. Na rezervisanjima se iskazuju obaveze prema trećima.da postoji obaveza koja je rezultat prošlih događaja. to je potencijalna obaveza. Za rezervisanja ne znate ni kada ćete platiti. firma se obrati za kredit stranoj banci.da se može pouzdano proceniti visina obaveze. niti možemo sprečiti njegov nastanak. Ta garancija nosi potencijalnu obavezu. i to je isto. Za obaveze tačno znate kada dospevaju i koliko plaćate. Znači. koji ovde nije verovatan. imaćete prihod koji će povećati rezultat perioda u kome je rezervisanje ukinuto. Ako je nešto potencijalna obaveza. Vi procenjujeta njegov bonitet. kod PVR visina i dospelost jesu poznati (vi formirate PVR za zakupninu koja je nastala a niste platili. sredstava. nekog događaja u budućnosti koji se ne nalazi pod konrolom preduzeća. i jedno i drugo predstavljaju pozajmnjeni kapital. Ukoliko je isplaćeni iznos niži. Rezervisanja obuhvataju sadašnju. Da bi se rezervisanje formiralo.rezervisanje ukinuto. Prvi uslov. nego što nije da sadašnja obaveza postoji. Kada bankari daju garanciju za kredit. za to se ne formira rezervisanje. i predstavljaju pozajmljeni kapital. I dajete mu garanciju. Znači. Takođe. jer su sredstva resurs koji donosi koristi u budućnosti): . i vaša procena je takva da je njegov finansijski položaj takav da će on bez ikakvih problema izmiriti svoje obaveze prema stranoj banci. znamo i kada moramo da platimo i koliko moramo da platimo.

rezervisanja se formiraju za: .restrukturiranje. bude objektivna.gubitke koji potiču iz nepovoljnih ugovora – ili teretnih ugovora kako se još nazivaju. onda se takve izjave tretiraju takođe kao obaveze. vodite sudski spor.morate verovati da zaista obaveza postoji. i koja je verovatnoća da će taj kvar biti manji. ili da nešto nećee uraditi. Drugi uslov nastanka obaveza je izjava menadžmenta koja izaziva opravdano očekivanje trećih da ćete postupiti na određeni način. je. Na primer. Verovatnoća – koja je verovatnoća da će se u 1000 proizvoda pokvariti određeni broj. da vašu obavezu izmirite. to su tri osnova za koja se prema MRS 37mogu formirati rezervisnja. ako je verovatnije ćete morati da platite odštetni zahtev. kada jedna od pozicija koju redovno vrlo temeljno pregledaju su upravo rezervisanja (tražeći zbog čega su formirana rezervisanja i kako ste došli do iznosa koji ste u vašim izveštajima prikazali). Nećete sada posebno raditi procenu za svaki od tih malih kućnih aparata koje proizvodite i na koje dajete garanciju. kada žele da povećaju ili smanje rezultat u određenom obračunskom periodu. Garantni list. Dakle. ili ako ste obavezu preuzeli putem specifičnih izjava menadžmenta. Nije lako proceniti visinu rezervisanja. nego ćete za klasu proizvoda uraditi procenu verovatnog odliva u budućnosti za sve te aparate zajedno. Na primer. a revizori. Znači. nego da obaveze nema. da je verovatnije da obaveza postoji. preniskog. da sve činjenice kojima raspolažete govore u prilog tome. ni koliko će zahtev iznositi. 6 meseci otkloniti na svoj teret. da formiranjem rezervisanja ne povredite načelo istinitosti. da će sve kvarove koji nastaju u periodu od godinu dana. sa druge strane.obaveze prema trećima – npr. a koja se tiče visine rezervisanja. smatra se da obaveza postoji onda kada nemate realnu alternativu da izbegnete obavezu. možete procenu visine budućeg odliva vršiti grupno. srednji ili veliki. putem zakona. Tu se obično. verovatnije ili imaju veći stepen sigurnosti. Sve ovo da bi smo mogli da procenimo naše troškove u budućnosti. verovatan odliv sredstava. i zato je garantni list zapravo ugovor. kao dokaz da ste proizvod stekli kupovinom. vi ste postali druga ugovorna strana. ni kada ćete morati da platite. neko vas je tužio i vi morate raditi procenu odštetnog zahteva koji iz tog spora može rezultirati. imate garancije za velik broj sličnih aparata. Kada smo govorili u konceptualnom okviru o procenama. Kad kupujete taj proizvod. budući da to znaju. Govorila sam vam o izjavama menadžmenta koje izazivaju očekivanja treće strane da ćete postupiti na određeni način. onda ćete rezervisanje formirati. tri godine. koji vi dobijate kada kupite neki proizvod. naša rezervisanja. uz garantni list priložite račun. nago da ćete ga dobiti. dovodi do toga da računovođe vrlo često rezervisanja koriste kao instrument bilansne politike. Ovde je važno da procena koju učinite. To je malo drugačija podela od one koju imate u vašem udžbeniku. Ako je procena pravnika da je verovatnije da ćete spor izgubiti. formiranjem previsokog rezervisanja za neku obavezu ili. 67 . Upravo ova činjenica da se visina rezervisanja procenjuje.. Prema standardu 37. obaveze po osnovu garancija. u stvari. pod uslovom da kvar nije izazvan nestručnim rukovanjem kupca. Važan deo u formiranju rezervisanja je pouzdana procena visine obaveze. Na primer. Ako vas neko može naterati. smatra se da postoji ako su činjenice da ćete morati da platite. To je obaveza koju preuzimate po ugovoru. Prošli događaj iz koga obaveza rezultira. Drugi uslov. i naravno. sećate se i u oviru one kvalitativne odlike koja se zove pouzdanost. Ako postoji veliki broj sličnih obaveza.. . na dan bilansa. rekli smo da je procenjivanje sastavni deo procedure sastavljanja finansijskih izveštaja. jednostrana izjava volje prodavca odnosno proizvođača. pored iskustva koriste i određene matematičke metode. garancije za popravke proizvoda u garantnom roku. Morate formirati rezervisanje. Vi u tom času ne znate tačno. ali je procena da će ishod spora po vas biti nepovoljan. od onih da do plaćanja doći neće. . odnosno. Odnosno. Pristajući da kupite proizvod pod tim uslovima. uslov je da uvek uz reklamaciju.

na primer.000 za 10 godina su dve različite stvari. Morali bi ste diskontovati 50. Gledam šta je za mene povoljnije. ne može formirati za gubitak firme u celini. u ovom slučaju. Možete. Treba proceniti koliko treba formirati rezervisanje. garancija sa različitim vekom trajanja. Ako bi svi aparati imali malu grešku. Ovo je naravno samo jedna od mogućnosti da se utvrdi visina rezervisanja.000 – odustali bi 68 . Znači. cene inputa rastu. Ili. Izvesno je. jer 50. ako je on niži od troškova raskida. a rezervisanje formirate sada. Poznato vam je da za jedan proizvod možete dati više garancija. ili sam gubitak. i ugovorite fiksnu cenu. koliko su kvarovi teški. u odnosu na trenutak formiranja. tj. i umesto dobitka imaćete gubitak.000 na sadašnju vrednost. troškovi popravke bi bili 50. i gubim 80. Sadašnja vrednost tih 50.000.000 + 5% X 150. dovesti do gubitka. cena nafte skoči. raskinuti ugovor. Iskustvo nam govori. Ne može se uraditi sledeće: pošto očekujemo da ćemo u narednoj godini ostvariti gubitak.000 = 15. da bi ste isplatili posle 10 godina penziju koja će iznositi 50. ako peći rade na naftu). eventualno. Za ona rezervisanja po osnovu kojih se isplate očekuju u dužem vremenskom periodu u budućnosti. koju završavamo sa dobitkom. sa kamatom. na teret ove poslovne godine. i ostvariti gubitak. To je razlog zbog koga se dopušta formiranje ovakvog rezervisanja.000 zato što znamo da ako bi svi iamli mali kvar. i koliko je otklanjanje koštalo.000 hiljada. U 15% slugajeva kupci reklamiraju. čije ispunjenje. drugi za limariju. da bude formirano na 15. za 10 godina iznosio 50. Ako bi gubitak bio 100.000 neizbežni trošak. Radi se o preduzeću koje proizvodi i prodaje digitalne fotoaparate. Možemo sa zadovoljavajućom tačnošću proceniti visinu isplata koje će nastati po tom osnovu. zahteva nastanak viših rashoda. predstavljaju neto troškovi raskida ugovora.000. na primer. ali u ugovoru imate visoku nadoknadu za odustajanje od ugovora. formiranje rezervisanja je dopušteno zbog toga što te garancije predstavljaju obavezu prema trećima (kupcima) i što postoji visok stepen verovatnoće.000 bi bio iznos koji bi. Evo jednog primera kako se može utvrditi visina rezervisanja za garancije. ako su oni niži od gubitka. al nemaju svi nega njih 15%. Na bazi iskustva procenjeno je da se 80% prodatih aparata ne pokvari tj. Ako bi svi imali značajnu grešku. i reč je o manjem kvaru. dogovorite da prodate određenu količinu proizvoda. vi rezonujete na sledeći način: plaćam 100.000. troškovi bi bili 150. možete uraditi dve stvari. da će se u garantnom roku određeni broj kupaca pojaviti sa zahtevom da se otkloni kvar na proizvodu koji smo proizveli. Prihodi su fiksirani.15% x 50. Dakle. potrebno je u obzir uzeti i vrmensku vrednost novca. Visina takvih rezervisanja se utvrđuje diskontovanjem na dan kada se rezervisanje formira. a troškovi goriva predstavljaju značajan input u proizvodnji proizvoda (recimo ciglana. za koje se mogu formirati rezervisanja.000 danas i 50. koje je u toku obračunskog perioda prodalo određeni broj aparata. jer je taj iznos od 80. Kod automobila dajete jedan garantni period za motor. dakle. ako formirate rezervisanje za penzije. formiraćemo rezervisanje za taj budući poslovni gubitak. potrebno je visinu rezervisanja utvrditi prema sadašnjoj vrednsoti budući isplata. Kada je reč o garancijama za popravke proizvoda u garantnom roku. troškovi bi bili 50.Rezervisanja se ne mogu formirati za buduće poslovne gubitke. a da samo u 5% slučajeva proizvodi imaju veliki kvar. Neizbežne troškove. generalno. Znači.000. U ovakvoj situaciji. Ako se.000. da danas treba izdvojiti 50.000 ako ugovor ispunim – ispuniću ugovor. Iznos rezervisanja se računa na sledeći način: 80% x nikakvi troškovi + 15% x 50. odnosno jednokratni raskid. Nikada se rezervisanje. troškovi popravke proizvoda u garantnom roku iznose toliko. da će ispunjenje tog ugovora.000. a odustanica 80. za 10 godina isplaćujete prvu penziju.000? Ne. ali ne i za gubitak preduzeća kao celine. da se kupac nikada ne javi u garantnom periodu.000. iz godine u godinu. možete ispuniti ugovor. su ugovori čije izmirenje. nego što su prihodi koje ćemo po osnovu izvršenja ugovora ostvariti. da pri prodaji toliko proizvoda. Da li možete reći. vaši rashodi zbog toga rastu.000 ako odustanem. Problematični ili teretni ugovori. a ako ćete se isplatom penzija početi u budućnosti. To nije dozvoljeno. Rezervisanje treba. Imate čitavu statistiku koju pratite i koja vam je osnova za planiranje u budućnosti – koliko kvarova. U međuvremenu. Vi možete formirati rezervisanje koje će proisteći iz jednog posla.

postojati stvarna obaveza koja nastaje kada se preduzeće odluči da izvrši restrukturiranje. Ja znam da postoji obaveza za garancije. Dakle. i želite da ga zatvorite. ali ćete zato neke druge pogone koji se bave istim poslom zadržati. Ili. i da se u buduće bavi samo trgovinom. kažemo da je došlo do restrukturiranja poslovanja firme. već smo na jednoj lokaciji taj posao prestajete da radite. Pokazalo se da je taj pogon nerentabilan. dakle. pa šaltera. 69 . čitate u novinama. potrbno je da postoji detaljan plan restrukturiranja i potrebno je da taj plan bude objavljen.pa evo kako restrukturiranje definiše MRS 37. al to će vam kolega Đuričin bolje objasniti od mene) . Termin koji jako često čujete na televiziji. da lica koja će restrukturiranjem biti pogođena. kao što je bio Simpo. upravu banke.fundametalne reorganizacije koje imaju materijalne efekte na prirodu i suštinu poslovanja (primer. nećete prestati potpuno da se bavite proizvodnjom eteričnih ulja. zatvoriti. to je neizbežni trošak. Odlučiliste da u buduće ne radite sami proizvodnju eteričnih ulja. sa druge strane.. Restrukturiranje je kada rešite na primer. jer sam dala garantni rok. ako jednu aktivnost prodate ili prestanete njome da se bavite. pa smo evo formirali rezervisanje. imate firmu koja se bavi proizvodnjom lekova od lekovitog bilja. mora zadovoljiti sledeće uslove: Mora. U okviru nje postoji i destilerija eteričnih ulja. recimo. Osim čajeva radi i neke druge preparate. zbog rasta firme rešite da uvedete još jedan nivo upravljanja. ukinete jedan hijerarhijski nivo.000. imate.prodaja ili prestanak linije posla (imate firmu koja se bavi većim brojem akivnosti. Pod restrukturiranjem se podrazumeva: . Da bi se smatralo da obaveza po osnovu restrukturiranja postoji. Kada taj plan napravite. ili im morate ponuditi određeno obeštećenje zbog toga što su izgubili radno mesto.. odluči da se bavi i proizvodnjom proizvoda čiju je prodaju do tada obavljala) Da bi se formiralo rezervisanje za restrukturiranje. Ako odlučite da tej deo firme prodate. utvrđuje se uključivanjem samo onih troškova koji su izazvani neposredno sprovođenjem restrukturiranja. koji je imao ogroman broj prodajnih objekata. to će biti restrukturiranje. Kao i da taj plan. Ako vi kažete zatvaramo pogon za proizvodnju eteričnih ulja na Vlasini.ste i rekli dobro. ali kada postoji obaveza za restrukturiranje? To je nešto što preduzeće samo odlučuje. pa ekspozitura. plaćam vam 80. prvo. za ovo bila bi odluka da se preduzeće prestane baviti proizvodnjom. izazove opravdano očekivanje u vezi sa njegovim sprovođenjem. moraju biti predviđene takve obaveze preduzeća. morate zaposlenima reći i kada će prestati njigov radni odnos i šta im nudite. kod pomenutih lica. Imali ste veliku proizvodnu firmu.krupna promena u strukturi menadžmenta (ako uradite reorganizaciju na način da uvedete još jedan nivo upravljanja. Planom o restrukturiranju. Znači. Visinu rezervisanja za restrukturiranje. I to je restrukturiranje. da taj pogon sa Vlasine premestite na Zlatibor) . ili da ukinete jedan od postojećih nivoa upravljanja. samo ćete jedan pogon koji imate na Vlasini. ne možete reći mi to zatvaramo i vi sad idite kući!!!!!!!!! Morate im ponuditi ili neko drugo radno mesto. na primer. budu obaveštena o tome da se restrukturiranej namerava sprovesti. Ukoliko bi odlučili da umesto proizvodnje rade samo uvoz i prodaju nameštaja. onda imate pravo da formirate rezervisanje. pa onda imate uprave filijala. onda ta vaša odluka ima za posledicu restrukturiranje vaše firme) . ili da jednostavno prestanete da se bavite time. vi ne prestajete sasvim da se bavite tim poslom. kada to saopštite licima koja restrukturiranje pogađa.zatvaranje lokacije posla u zemlji ili regionu. Ako rešite da vaše filijale i ekspoziture budu pod jednim nivoom upravljanja. već da ih kupujete gotova. izvršili bi restrukturiranje. Treća osnova za formiranje rezervisanja je restrukturiranje. Znači. Ili da neka firma koja se do sada bavila samo trgovinom. ili realokacijaposlovne aktivnosti iz jedne zemlje u drugu (na primer. Ne može preduzeće reći: mi smo mislili da izvršimo restrukturiranje naredne godine.000 jer ako izvršimo ugovor imamo gubitak od 100.

u visinu rezervisanja. Prema tome.000. obim prodatih proizvoda je veći.000 (troškovi prodatih proizvoda). jer ti troškovi nisu vezani za samo restrukturiranje.000. Rezervisanja koje formirate svake godine.000.000 preneli na prihode. ali su sračunati na buduću aktivnost. Zanči. usled preoteka vremena i efekat bilo kakvre promene diskontne stope. ill smo vršili povećanje rezervisanja u toku godine koja su bila ranije formirana. prihodi 80. to je jednokratno rezervisanje. nećete je preseliti. gde bi ste ovih 20. neke podatke: . u iznosu od malopre pomenutih 80. ne ukidaju se na kraju godine. .000. Na primer.da li smo u toku godine formirali neko dodatno rezervisanje. Svi ti troškovi.000. potrebno je objaviti. 70 . i doći ćete do 120. rashod perioda u kome izvršavate ugovor biće samo 80.kakav je odnos rezervisanja na početku i na kraju godine (razlika između rezervisanja na početku i na kraju godine. . pokazuje koliko ste iskoristili od rezervisanja koje ste formirali na kraju prethodne godine.000. uključiti troškove koji jesu povezani sa restrukturiranjem. već za buduće aktivnosti preduzeća. koje će vam dugovati 80. formirali smo rezervisanja za garancije u visni od 15. to sam vam pričala iz računovodstva. Što se tiče rezervisanja.000. Planirali smo da ćemo isplatiti 15.000. ali sa gubicima. naredne godine vi morat eformirati novo rezervisanje za proizvode koje ste prodali u toj godini. procena je. ovde imamo neiskorišćenih 20.000. u toku godine plaćate popravke i iskoristite recimo 80. povećaćete samo postojeće rezervisanje za 100.000 i ukinućete rezervisanje. ne možete uračunati u rezervisanja. jer ste vi tih 80. tačnije povećanje iznosa rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. Ali ako kažete.Ne možete. ostavićete je ili ćete je prodati.000.). obelodaniti. učiniti dostupnim javnosti. Možete uračunati troškove nadoknade radnicima za izgubljena radna mesta. vi možete u visinu rezervisanja uključiti troškove otpisa opreme koja je takva da vam se ne isplati da je demontirate. Za te proizvode. a onda formirali nov rezervisanje u visini od 120. Ali isplatili smo 8. isplatili smo 13.000 već tretirali kao rashod prethodnog obračunskog perioda. rezervisanje za popravke u garantnom roku. znači.koja ste sve rezervisanja formirali. onda morate uraditi dodatnu obuku da bi ih pripremili za rad na novim radnim mestima. ali tamo oni neće rediti isti posao. Kažete.kratak opis obaveze i očekivani vremenski raspored isplata sredstava za njeno izmirenje. . Sprovođenje te odluke košta. + ovo Kata nije spominjala a ima još u prezentaciji . . Kada izvršite ugovor vi morate iznos tog rezervisanja ukinuti. To rezervisanje nestaje i vi morate informisati o tome koliki je iznos rezervisanja koji ste u toj godini ukinuli. Nećete uraditi kao sa jednokratnim rezervisnjem. Rezervisanje će prestati da postoji onog trenutka kada vi prodate za 160. treba vam rezervisnje od 120. Vi formirate na kraju godine rezervisanje od 100. Tokom godine kvarovi će nastajati.000 i doknjižićemo još 100. Na primer. da ćete jedan broj radnika premestiti sa Vlasine u Leskovac gde imate neki pogon.iznos rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. koji se vezuju za buduće aktivnosti preduzeća ne mogu biti uključeni u rezervisanja.koji su neiskorišćeni iznosi rezervisanja koja smo tokom godine ukinuli (formirate rezervisanje za gubitak povodom izvršenja određenog ugovora. E te troškove obuke radnika za rad na budućim radnim mestima. zaključak je da je rezervisanje bilo previsoko odmereno).000.000. mi ćemo plaćati a na kraju godine ćemo videti koliko smo isplatili. to je u redu. koliko to rezervisanje iznosi na kraju ove godine? To govori o realnosti naše procene o visini troškova popravki u garantnom roku.naznaku o neizvesnosti u pogledu visine i vremenskog rasporeda isplata.000.000 koliko vam je potrebno za narednu godinu. .

da je verovatan odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi. Četvrtak. nemamo dovoljno sopstvenog kapitala. Razdvajanje robnog i novčanog toka dovodi do formiranja obaveza.- iznos bilo kakvre očekivanje nadoknade.popravljanje finansijske strukture .povećanje rentabiliteta sopstvenog kapitala – šta beše finansijski leveridž. . ili prema osnovi nastanka delimo ih na: . 1. . Da bi se obaveza priznala.razdvajanje robnog i novčanog toka . . 2.obaveze uslovljene poslovanjem – takve obaveze su recimo obaveze prema dobavljacima. Redosled u stvari treba da bude obrnut. preuzeta obaveza mora izvršiti. Obaveze Definišemo ih kao. zbog obaveza koje nastaju automatski. Mi smo u stvari našem poveriocu rekli: ''U slučaju da ti ne platim možeš prodati ovu imovinu. Glavni problem dužnika je kako da se zaduže. obaveze prema vlasnicima i sl. gde je kriterijum za klasifikaciju obaveza sigurnost.da se visina može pouzdano utvrditi. a spomenućemo one koji se najčešće koriste. 2. Najvažniji razlozi za korišćenje tuđeg novca su: .imamo lošu finansijsku strukturu. bilo nas kao poverilaca ili kao duznika (obaveznost plaćanja). Da li kredit mogu vratiti ako se zadužim? – to je način na koji bi trebalo rezonovati.razog nevoljnog formiranja obaveza. Prema načinu sticanja. ako je mogućnost bilo kakve isplate slaba. obaveze prema zaposlenima. a ne kako će uzeti kredit vratiti. potrebno je: . To je uobičajeni način rada koji produkuje nastanak obaveza. jer nas ne mogu dobavljači finansirati u meri u kojoj je to potrebno. zato što isporuka prethodi plaćanjima. Kada je reč o obaveznosti plaćanja. i iz iznosa 71 . Uvek se zna da obaveza mora biti plaćena i to je ono na čemu vi morate insistirati kad budete radili – u našoj državi su više zaštićeni dužnici od poverilaca. pa će onda po osnovu izmirenja tog ugovora doći do nastanka obaveze. Dakle. sadašnje obaveze. 2. U tom smislu postoje: .pribavljanje dodatnog kapitala .želimo da obavimo neki posao. po osnovu čijih izmirenja će nastati odliv sredstava (resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi) u budućnosti. u odnosu na kratkoročne izvore. onda samo govorimo o tome da li će isplata obaveza biti izvršena našom voljom ili bez naše volje. koje su rezultat prošlih događaja. imamo premalo učešće dugoročnih izvora. pa to izaziva razdvajanje a od trenutka isporuke do trenutka plaćanja imate obavezu. decembar 2004.obaveze po osnovu finansijskih aranžmana – ovde obavezi prethodi ugovor koji će biti sklopljen sa bankom ili drugom finansijskom institucijom. . Kažete platiću u uobičajenom zakonskom roku. To su obaveze prema dobavljačima. tj. dokle ima smisla koristiti tuđi kapital? Sve dok je ostvareni prinos veći od kamate koju plaćamo za korišćenje tog kapitala. Kažemo da obaveze nastaju po osnovu korišćenja tuđeg kapitala. i . kako da dobiju kredit. recimo dugoročni krediti ili kratkoročni krediti. jer se tako stvara svest o tome da se pozajmljeni novac mora vratiti. Popravljamo strukturu uzimajući dugoročni kredit. izmirenje obaveze predstavlja uslov dugoročnog opstanka firme. Da li vi tražite od dobavljača nešto specijalno? Ne. obaveze prema državi. čak i kad nećete.osigurane obaveze – kada govorimo o ovoj vrsti obaveza onda mislimo na obavezu za koju smo kao zalogu dali našu nepokretnu ili pokretnu imovinu. Prema sigurnosti. preduzeće objavljuje potencijalnu obavezu. Obaveze se raščlanjavaju prema većem broju kriterijuma. To uopšte ne treba da bude tako. koji označava iznos bilo kog sredstva koje je bilo utvrđeno za tu očekivanu buduću nadoknadu.

naknada i dodataka na zarade. Znači. 72 . nego samo da ne postoji pokriće vaše obaveze nekom zalogom.'' To znači davanje zaloge. postoji još jendno ''ali''. na dan bilansa se odlučuje o tome šta se smatra kratkoročnom a šta dugoročnom obavezom. podele prema ročnosti. Mnogo je lakše prodati HOV nego neku nepokretnost. biće 12 meseci ako je poslovni ciklus kraći od 12 meseci. prebacićete je sa dugoročnih obaveza. ukoliko ste dali zgradu u zalogu.obaveze prema dobavljačima – to su obaveze koje nastaju po osnovu isporuka roba i usluga.dobijenog unovčenjem te imovine. . Ako kažete imam 1. Prema poveriocima.neosigurane obaveze – su obaveze kod kojih poveriocu plaćanje garantuje vaš bonitet. Znači. namiriti svoje potraživanje prema meni. ili drugi poverilac.) imaju se smatrati kratkoročnim. Ove obaveze nastaju po osnovu ulaganja vlasnika kapitala u preduzeće. što ih je moguće lako unovčiti. ili učešće u dobitku.Vreme koje je potrebno za prodaju. To znači da su HOV poželjna zaloga. zaposlenima itd. Međutim. . Kada se odabira kriterijum.obaveze prema državi – obaveze po osnovu poreza i doprinosa koji se moraju platiti. obeveze se dele tako i tako. odnosno ako dospeva na naplatu u periodu trajanja poslovnog ciklusa'' – u zavisnosti od toga šta je kraće. iako dospevaju u periodu dužem od 12 meseci. . koji se zove ''Prezentacija finansijskih izveštaja'' insistira na ovom kriterijumu za raščlanjavanje. Ako preduzeće ima poslovni ciklus koji traje duže od 12 meseci.ostale obaveze – one koje se ne mogu svrastati ni u jednu od navedenih kategorija. Počinjete kriterijumom koji je osnova za podelu. ako je poslovni ciklus duži od 12 meseci. kad uzmete kratkoročni kredit.000.000 dinara obaveza. Ovaj kriterijum nalazio se u IV direktivi EU koja se bavila izgledom bilansa pojedinačnih preduzeća. Dakle. Međutim.obaveze prema kreditnim institucijama. a to može biti i cela obaveza. troškovi koje povlači prodaja. onda ćete tu obavezu reklasifikovati. i duže. a za obaveze koje nastaju iz poslovnog ciklusa kriterijum je dužina poslovnog ciklusa. i zato se u MRS 1. . Zato se kaže ''na dan bilansa''.obaveze prema vlasnicima – to su obaveze za dividende. ali u okviru poslovnog ciklusa. Ovo zbog toga. ovo važi samo za poslovne obaveze! Za kredite ne važi! Znači. on nema realno obezbeđenje svojih potraživanja. . pa je u toku godine ili do dana bilansa jedan deo te dugoročne obaveze dospeo za naplatu u roku kraćem od 12 meseci. Vi ćete nastaviti sa njenim daljim korišćenjem. na kratkoročne obaveze. Znači. Ne može se procenjivati sposobnost izmirenja obaveza ako nisu poznati rokovi u kojima obaveze dospevaju na naplatu. nesigurnost u pogledu cene koja će biti postignuta je znatno veća kada kao zaloga postoji nepokretnost. To nikako ne znači da vi ne morate da platite. nego kada je u pitanju HOV. ima pravo da traži prodaju zgrade da bi namirila svoja potraživanja. onda sve obaveze koje nastaju u vezi sa obavljenjem poslovnog ciklusa (a to su obaveze prema dobavljačima. Kada govorite o nekoj podeli nikada ne počinjete podelom. na osnovu toga i toga. Ovaj kriterijum je važan da bi se mogao proceniti stepen likvidnosti. Znači. Prema ovom kriterijumu obeveze delimo na kratkoročne – one koje dospevaju na naplatu u periodu od 12 meseci od dana sastavljanja bilansa. I kada budete čitali standarde naići ćete na formulaciju: ''obaveza je kratkoročna ako dospeva na naplatu u roku od 12 meseci. Važno je kada obaveza treba da bude plaćena. ali ako ne platite kredit banka. 3. Sama zaloga. Prema ovom kriterijumu obaveze delimo na: . i dogoročne – kojima je rok dospeća duži od 12 meseci.obaveze prema zaposlenima – nastaju po osnovu zarada. mora se voditi računa o cilju koji se podelom želi postići. ili ortačkom društvu. ne znači da vi treba da se izselite iz nje. Ako ste imali dugoročnu obavezu. . prvo naredno pitanje jeste: ''A kad moraš da platiš?''. ako se radi o doo. ili dugoročni. ako je reč o akcionarkom društvu. Odnosno. onda vam je kriterijum ročnosti 12 meseci. što predstavlja još jedan kriterijum za raščlanjavanje obaveza koji se sreće u finansijskim izveštajima. dok ne dođe do ispunjenja uslova za njeno aktiviranje ostaje u svojini preduzeća. MRS 1 traži da se obaveze u finansijskim izveštajima ili u napomenama.

koristeći načelo više vrednosti što znači da ćete na dan bilansa upoređivati iznos na koji obaveza glasi sa iznosom koji morate platiti da bi ste tu obavezu izmirili. Sudsko i vansudsko poravnanje sa poveriocima mogu biti osnova za smanjenje obaveze. na primer. Imali ste kredit na tri godine. samo tada bi ste mogli ovakvu obavezu smatrati dogoročnom. Kada god odlučujete o tome koja je obaveza dugoročna. ako se kasni sa plaćanjem. zadržaćete tu obavezu kao dugoročnu. i mora biti utvrđeno da li su ispunjeni zakonski uslovi da ta obaveza postane zastarela. ali ne uvek. Ako govorimo o finansijskoj obavezi. u nekom trenutku ukupno zaduženje firme pređe 35% banka ima pravo da traži naplatu preostalog dela potraživanja odjedanput!''. onda je nabavna vrednost obaveze jednaka vrednosti primljene robe. to što je bio odobren na 3 godine postaje irelevantno. Procenjivanje obaveza – kad smo odredili koje su obaveze kratkoročne. odnosno. Ako je odgovor potvrdan. tražiću naplatu kredita u celini. Ako ga morate platiti za 11 meseci. ali su takve situacije pre izuzetak nego pravilo. Naknadno procenjivanje tj. pre dana bilansa. nego je važno koliko je ostalo do plaćanja. Dnevna vrednost može biti i niža od nominalne. ili još kažemo nabavnoj vrednosti obaveze. a koja kratkoročna. Do razlika može doći i kada je obaveza u stranoj valuti. i da će preduzeće biti u situaciji da u toku naredne godine u nekom trenutku vrati kredit odjednom. On se zadužuje stalno. pa će tada dnevna vrednost biti viša od nominalne za nastale zatezne kamate zbog neurednog plaćanja. ako se desi da ukupni pozajmljeni kapital pređe 35%. tada je nominalna. Ovde. i vi sada treba da odredite njenu vrednost. recimo. Znači. kod naknadnog procenjivanja. vaša nova zaduženja ne smeju dovesti do toga da iznos pozajmljenog kapitala u ukupnom kapitalu pređe recimo 35%''. pre dana bilansa: ''Nema veze. da bi obezbedila finansijsku strukturu svog dužnika (da ta struktura ne bi bila pogoršana novim zaduženjima) može usloviti odobrenje kredita navođenjem sledećeg uslova:''odobriću vam novi kredit ali u periodu otplate kredita. Znači. a nakon što je obaveza nastala. ovakva klasifikacija obaveza nije rutinski posao. Za vas je relevantna činjenica da morate platiti u roku od 11 meseci i morate ovu obavezu klasifikovati kao kratkoročnu. Inicijalno procenjivanje tj. onda takvu obavezu treba tretirati kao kratkoročnu. da kada vi na dan bilansa procenjujete da li postoji rizik od toga da poverilac traži naplatu odjednom ili ne. Pošto smo se dogovorili da ni u jednom trenutku njegova zaduženja ne smeju da pređu 35% sopstvenog kapitala. ili usluge umanjene za komercijalne popuste. tada se na bazi odgovarajućeg zakonskog propisa mora doneti odluka o otpisu. vrši se saglasno načelu više vrednosti.znači nije važan inicijalni period na koji obaveze glasi. i u jednom trenutku neće moći da plati. Na primer. 12. neću da mislim. Ako bi se dogodilo. Mogu se razlikovati. Zastarelost obeveze može takođe biti razlog njenog smanjenja. obaveza je nastala u septembru a nije izmirena do 31. Jedino ako bi banka rekla. Postoji još jedna situacija o kojoj morate voditi računa. Ako je u pitanju obaveza prema dobavljačima. morate navesti kada je obaveza nastala.''. Međutim. zato što je to prekršilo ugovor. Od ovoga možete odustati. odustajete od reklasifikacije. zbog ovog čvrstog obećanja. Iznos potreban za izmirenje obaveze naziva se dnevna vrednost obaveze. ako vam banka na vaš zahtev odobri produženje roka otplate za još godinu dana. nabavna vrednost iznos novca koji smo od poverioca primili. i morate ga vratiti u roku od 11 meseci. Ako se sa vašim poveriocima sa kojima imate teškoća 73 . procenjivanje koje se vrši na dan bilansa. kreditu. Ukoliko postoje indicije da taj uslov neće biti ispunjen. vrši se po nominalnoj. Onaj koji traži novac uvek je u podređenoj poiciji u odnosu na onoga od koga se novac traži. a dođe do promene kursa domaće u odnosu na stranu valutu. i zadržavate celu obevezu kao dugoročnu. morate biti upoznati sa svim karakteristikama obaveze čije raščlanjavanje vršite. Banka ponekad. treba odrediti i iznose na koje obavze glase. a koje dugoročne. Dakle. od kojih su dve godine istekle. procenjivanje u trenutku nastanka obaveze. Iako je dakle. i ako pređete 35% nećemo tražiti isplatu odjednom. odustajete od reklasifikacije. i onda sledi klauzula:''ako se desi da u toku otplatnog perioda. od recimo 5 godina. U mnogo slučajeva dnevna vrednost će biti jednaka nominalnoj vrednosti obaveze. vi u stvari procenjujete da li će taj uslov da ne budemo zaduženi više od 35% biti ispunjen tada i da li će biti ispunjen u narednih 12 meseci. prvobitni rok otplate kraći od 12 meseci. Znači. utemeljenog na ugovoru. banka će sve vreme nadzirati zaduženja firme.

Kada govorimo o procenjivanju.000. pre svega u izmirenju obaveza. To su u stvari pozajmljena sredstva prikupljena emisijom obveznica. odštampanih obveznica.000. Ako se prodaja vrši uz diskont. Ovaj diskont koji se pojavljuje predtsavlja korektivnu poziciju pozicije ''obaveze po osnovu obveznica''.000 74      . i kada je emisija obveznica jedini način da preduzeće dođe do potrebnih sredstava. Nećemo čekati da obveznice dospeju za naplatu na originalni rok od 3 godine.000.     Пример: Продато је 100. ipak postigne dogovor da se oni dela svojih potraživanja prema vama odreknu.000 000 Укупна готовина за плаћање 118.kredite koji su odobreni po osnovu boniteta dužnika. onda taj iznos koji imamo nameru da otkupimo ima karakter kratkoročnih obaveza. Rok na koji se obveznica emituje može biti nekoliko meseci (kratkoročne obveznice) ili nekoliko godina (dugoročne obveznice).broj prodatih obveznica x nominalna vrednost obveznice.000 Обавезе по основу обвезница 100. tri godine i dugoročnog kapitala je samo u tome je što kad uzimate dugoročni kredit imate samo jednog poverioca od koga pozajmljujete celokupnu sumu novca.Рок отплате 3 године. otkupi od svojih poverilaca (kojima ih je prodalo). i . Krediti pokriveni HOV su krediti nastali emitovanjem kreditnih HOV. i od toga da li preduzeće ima nameru da iz slobodnih novčanih sredstava.000 Примљена готовина 98. taj dogovor ili odluka biće osnova za smanjenje vaših obaveza. Razlika između obveznice koja se emituje na. tj. to znači da se prodaja obveznica vrši ispod nominalne vrednosti. Ovo smanjenje tretira se kao prihod. na primer. kod procenjivanja obveznica relevantan je broj prodatih obveznica.000 – 98. a ako emitujete obveznicu imaćete veliki broj poverilaca. iznos koji ste primili na osnovu prodaje obveznica. Nije bitan broj emitovanih.06x3 18.000 Дисконт = 100. Kada je reč o obveznicama potrebno je da znate koje ročnosti mogu biti.000x0. камата 6% годишње. Продаја се евидентира: Готовина 98.000. zato što svodi nominalnu visinu vaše obaveze na naplaćeni iznos.000.kredite koji su poriveni zalogom.000 Камата која се плаћа 100.u poslovanju. Ako je prodaja obveznica vršena po nominalnoj vrednosti tada je visina obaveze jednaka . Ako postoji namera da se deo obveznica otkupi pre isteka godine dana. koji će vam svaki pojedinačno pozajmiti novac. dok bi smanjenje potraživanja bilo tretirano kao rashod. Da li ćete obveznice tretirati kao kratkoročne ili kao dugoročne zavisi od toga na koji je rok obveznica emitovana. već onaj broj koji smo prodali i njihova nominalna vrednost. u toku narednih 12 meseci.000 Дисконт обезница 2. i to na: . . DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne obaveze prema možemo raščlaniti prema osnovi nastanka. određeni iznos obveznica povuče.000.000.000 обвезница номиналне вредности од 1000 по цени од 980.000 Номинална вредност по доспећу: 100.kredite koji su poriveni HOV. Obveznica predstavlja kreditnu HOV i preduzeće emitent prodajom obveznica prikuplja pozajmljeni kapital. tj.000. to znači da ćete od kupca dobiti manje gotovine nego što je nominalna vrednost obveznice. Kada kupcu prodate obveznicu ispod nominalne vrednosti. Ovo se naravno radi samo kada je preduzeću novac jako potreban. 1.

000.+666.000.000.000 Обавезе по основу обвезница 100.000.000.000.000 6% je 6.000.000.000 109.  Готовина 109.000. Tri godine je obveznica. Znaci na strani aktive 98.000.000 98. Рок отплате 3 године. каматна стопа 6% годишње. znaci 6% na 100.000 neto. samo toliko I moze biti.000. Tada se radi o prodaji uz premiju.000.000 .000. Posle prve godine kamata ce biti ona koja se mora platiti. dugovace 6.000 Vasa obaveza je I dalje nominalna vrednost od 100. obaveze ce biti 100. Koliko ce obaveza biti na kraju prve godine.000 ali amortizujete 1/3 premije od 9. znaci finansijski rashod bice jednak nominalnoj kamati + amortizovani deo diskonta.000.666. 75 . to je godisnji iznos kamate.000 predstavlja emisionu premiju odnosno nemortizovanu premiju.        Укупна камата 20.000. obaveze po osnovu kamata ili razgranicenje ako je period obracuna rezultata kraci potrazivace 6. Znace na 100.667.000.000 Камата која се плаћа 18.000.000.000.000. nece vise biti saldo 2.000 Укупна камата 20.000. Evo da vidite kako bi bilo evidentirano I u bilansu prikazana prodaja obveznica sa diskontom. 9.  Обавезе по основу обвезница 100. I te prve godine 1/3 premije od 9.000.000 обвезница по вредности од 1900 динара по обвезници.667.000 na strani pasive I neamortizovana premija kao korektivna pozicija ali sa znakom + od 9. to je godisnji iznos.000 onoliko koliko smo naplatili.000.000 неамортизована премија 9.000.000. Tacno je da cete vi platiti 6.znaci na koju ste se obavezali.000.337 dobijete obavezu od 98.000. Отпис дисконта доводи до тога да је реална камата на обвезнице виша од номиналне камате. kada od 100.000 na 3.000.337. Da li ce postojanje neamortizovane premije I premije uopste dovesti do toga da placena kamata bude visa ili niza od nominalne.000.000 ce biti 666. Tako da ce rashod biti 6. realna kamata ce prepoloviti visinu nominalne kamate.000.000.000.000.000 000 godisnje kamate tokom svake od 3 godine.000. Naplaceni iznos na strani aktive 109.000.000 bice amortizovana.337337.000.000 . A 1/3 od 2.000 Дисконт обвезница се амортизује током периода на који су обезнице емитоване. ona je 3. 6% godisnja kamate znaci 6.000 na godisnjem nivou.000. knjizecemo finansijski rashodi.000.000. Na strani pasive obaveze od 100.000 je 6.  Пример: емитовано /продато/  је 10.000 na strani duguje sto daje 98.000.000 У билансу стања: Обавезе по основу обвезница 100.000 vec 1.000pa imate smanjenje nominalne kamate sa 6. Sta ce biti u narednoj godini. znaci imate kamatu od 6.000. obaveze po osnovu obveznica 100. sto ce za tri godine dati ukupno 20. Knjigovodstvena obaveza je 109. U bilansu stanja sta bi evidentirali.000 ( ja ne znam da crtam ova konta pa vi to zamisljate sami kuci) Sta ce biti kada prodajete iznad nominalne vrednosti? Znaci naplacujete vise nego sto je nominalna vrednost.000.000.000.000.000  Неамортизована премија 9.000.000. Kada prodje prvih godinu dana sta cemo knjiziti.000.неамортизовани дисконт 2.000.000 I amortizovanu premiju od 3.667 to ce biti skinuto I preneto na finansijske rashode.000 oduzmete 1. kolika je vasa realna kamata? Prepolovljena je.000 a stvarna obaveza 100.000.000 Дисконт обвезница 2.000.000.000.000.000. kada isteknu tri godine saldo ovog racuna ce biti 0.000 Pogledajte kako ce se racunati kamata.000 a to je 3.000.000 I neamortizovani diskont kao ispravka vrednosti 2.

000.000.000 odnosno godisnje po 3. Znaci vazno je da postoji u zemljisnoj knjizi zabeleska o tome da je to zemljiste ili ta zgrada opterecena.000. Znaci posle prvih godine dana kolika ce biti visina obaveze vasa? Bice jednaka dug+ godisnja kamata I time vasa obaveza bi bila 103. da se unese u zemljisne knjige da je ta nepokretnost zalozena.000. hipotekom.000. Posto to predstavlja proceduru sudstvu.9.000 pa puta 3 godine. robom.000 (100. Mi znam da je uzimanje sredstva u lizing skuplje nego kupovinom ali mi nemamo novaca da damo odjedanput sve pare ali mozemo to sredstvo otplacivati tokom perioda na koji smo 76 .000 u ukupnom iznosu. bice uobicajeni nacin sticanja osnovnih sredstava imajuci u vidu da nasa preduzeca da nasa preduzeca nemaju para.000 smanjujete za 3. kako se to kaze. znace prve godine vi kazete 109.000. Ukoliko ti troskovi nisu visoki postoji opcija da procenjujete po nominalnoj vrednosti.000 Koliko ste ukupno naplatili? 109.000.000. Koliko cete vi ukupno isplatiti? 100. Uzimanje u zakup osnovnih sredstava ili lizing. potrazivanjima I sl.000.000 18.000 pa posle druge godine 106.000. KREDITI PO OSNOVU ZAKUPA To nemate u knjizi a hocu da znate.000.06) .000.000x0.000=9.000. jer svake godine kamatu od 6. to je nasa obaveza. Znaci kada vi kazete koliko me kosta taj kredit? Kosta onoliko ste morali da platite poveriocu I troskovi stavljanja hipoteke pa se dopusta da troskovi hipoteke budu dodati na iznos kredita I budu amortizovani tokom otplate kredita. to je 3%od 100. Kada je rec o hopotekarnim kreditima treba da znate da stavljanje hipoteke na nepokretnu imovinu bilo da je rec o zemljistima ili zgradama izaziva znacajne troskove. Znaci da budu aktivirani I tokom otplate kredita amortizovani.000.000.000. Morate podneti zahtev sudu.000 Premija je 9. I onda kako se amortizuje premija obaveza se smanjuje I na kraju se izjednacava sa nominalnom vrednoscu prodatih obveznica. Isplaticete 18. HOV.000.Kako biste racunali koliko cete ukupno isplatiti kamate. Пример: После прве године са износа неамортизоване премије биће при годишњој исплати камате отписана 1/3 премије тако да ће ефективна камата бити 3000. Hipotekarni kredit je kredit pokriven nepokretnostima. knjigovodstvena vrednost.000 (realna kamata) Tako da je jako pozeljno prodavati obveznice iznad njihove nominalne vrednosti. A kolika je premija ona je 9. A vi cete isplatiti koliko? Vama se otpisuje ova premija I na kraju ce premija biti 0. Znaci za te tri godine vasa realna kamata iznosi 9.000 toliko ste para primili. ciji troskovi stavljanja hipoteke mogu biti znacajni u zavisnosti od vrednosti tih nepokretnosti I dopusta se da ti troskovi budu dodati iznosu kredita.000.000.000.000.000.000 realizovane ili otpisane ili amortozovane premije koju ste ostvarili prodajom obveznica iznad njihove nominalne vrednosti.000 I na kraju 109.000/3 Kњиговодствена вредност обавезе по основу обвезница на крају прве године биће 106. Lombardni kredit je kredit pokriven nekom pokretnom imovinom.000. OBAVEZE PO OSNOVU HIPOTEKARNIH KREDITA Ili lombardnih kredita. Zasto je to vazno? Zato da ne bi vlasnik mogao tu istu nepokretnost da zalozi jos kod nekog drugog poverioca.000.000-9.

predvidja se mogucnost da se zakup produzi po uslovima koji ce biti povoljniji od uslova datih u prvom ugovoru ili da zakupac otkupi sredstvo pod povoljnim uslovima. Uzeli ste sredstvo u zakup na 5 godina. Kako se odredjuje visina obaveze koja nastaje po osnovu dugorocnog zakupa? Vasa placanja zakupnine protezu se na period od recimo 5 godina. on nas ne zanima zato sto je rec o kratkorocnom uzimanju u zakup sredstava koja se ne uvode u evidenciju preduzeca vec se zakupnina za ta sredstva tretira kao trosak perioda u kome je nastao. znaci da se iskazu u bilancu zakupca kao sredstva firme a da se na strani pasive iskaze obaveza prema zakupodavcu. Posto na dugi rok koristi sredstva. Zatim zakup nosi I poreske pogodnosti jer I kamata I rata se tretiraju kao rashodi cime smanjujete poresku osnovicu I prema tome placate manji porez.  Камата се обрачунава применом каматне стопе на износ преостале обавезе према закуподавцу. ta sredstva ucestvuju u ostvarenju dobitka koji oni iskazuju u bilansu uspeha zahteva se da se ta sredstva uvedu u evidencije zakupca. znaci ekonomski vek trajanja je 5 godina vi uzmete na 4 godine I 6 meseci. I Troskovi koji nastaju po osnovu dugorocnih zakupa nizi su od onih koji biste imali da biste sredstvo uzimali u kratkorocni zakup. Prednosti zakupa su naravno cinjenica da gotovinska isplata u trenutku uzimanja u zakup je mnogo manja nego gotovinska isplata koju biste morali izvrsiti da biste to sredstvo kupili. pa 300 € je rata I to bez bilo kakvog ucesca. Znaci ako uzimate auto u zakup.740 X 0. Износ од 4000 се разлаже на камату и рату. Znaci nema jednostranog raskida ugovora. Znaci vi unosite vrednost opreme uzetih u zakup na strani aktive u poziciji oprema uzetih u zakup a na strani pasive da ne biste povecali neto imovinu iskazujete obavezu za opremu uzetu u zakup ili prema zakupodavcu ili drugacije.358= 1642 представља рату. Mozete prestati da ga koristite ali cete zakup ipak platiti. nemam akumuliranu gotovinu.000.sredstvo uzeli u lizing. Mogu da kupim auto iako u ovom trenutku nemam ustedjeni novac. Jedna od karakterisika ovog zakupa jeste da ne mozete otkazati koriscenje. Visina vase obaveze ne moze biti jednaka prostom zbiru iznosa koje cete tokom tih pet godina isplatiti vec morate uzeti u obzir vremensku vrednost novca. Znaci ako ste uzeli sredstva na 5 godina ili 4.  У првој години: 14.5 godine vi ne mozete otkazati ugovor. U ugovoru o takvom zakupu. Садашња вредност износа од 24. Nas sada zanima kako treba bilansirati dogadjaj uzimanja sredstava u zakup. Znaci to je prednost.000. znaci vi cete zakup placati u narednih 5 godin.. односно износ за који се смањује обавеза по основу дугорочног закупа ( ovo gore neveden primer je sa slajdova a sada ide katina prica) 77 . Tako da se takva vrsta zakupa prakticno izjednacava sa dugorocnim kreditiranjem zakupca.  Пример: За средство узето у закуп уговорено је годишње плаћање од 4. Visinu obaveze treba da utvrdite sada. ali sam sposobna da svakog meseca otplacujem toliko na ime zakupa.годишње током периода закупа од 6 година. A to znaci da cete izvrsiti diskontovanje buducih isplata da biste dosli do sadasnje vrednosti obaveza po osnovu zakupa. Sta je dugorocni zakup? To je zakup kod koga je rok jednak ili priblizno jednak ekonomskom veku trajanja osnovnog sredstva.740.16=2.358  Разлика између 4000 – 2. tj kao da je zakupac uzeo kredit.при каматној стопи од 16% износи 14. ⇒ Finansijski ili dugorocni lizing. Postoje dve vrste lizinga ⇒ Operativni . kao da ste zakupcu dali kredit. Ako takav isti auto hocete da kupite morate tog trenutka imati 18 ili 20 000€.

Zasto odobrenje koje je strasno vazno nije dovoljno da bismo smatrali da postoji obaveza.sredstvo kosta 98 ali evo vam I ovih 2 jer smo rekli da cemo vam dati 100 miliona.000 . onda to znaci od nas mozete ocekivati da isplatimo najvise 100. zakup traje 6 godina I treba da izracunate sadasnju vrednost vase obaveze. Kada nastaje obaveza? Ne u trenutku odobrenja kredita nego u trenutku isplate odobrenog kredita. on sadrzi u sebi ratu I kamatu. a znamo da ako nema odobrenja nema ni obaveze. mora biti sadasnja obaveza koja je rezultat nekog proslog dogadjaja. Vi morate te 4 000 rasclaniti na deo koji predstavlja kamatu a preostali deo do 4 000 predstavlja ratu. Banka ce isplatiti 98 a I obaveza ce vam biti 98 miliona.000. U knjigovodstvu ona moze biti zbog azia ili premije visa ili niza ali na kraju obracunskog perioda jednaka je nominalnoj vrednosti. koji se odobravaju kaze se jos.000. Iduce godine kamatu racunamo na 14740 minus iznos rate. Ali isplaceni iznos moze biti nizi od 100. ni do kakve isplate nije doslo pa ne postoji obaveza. Dakle obaveze u trenutku isplate I u visini isplacenog iznosa.000. Znaci mozete napraviti amortizacioni plan kao za bilo koji predmet. Obaveza po osnovu obveznica nastaje u trenutku naplate prodatih obveznica I jednaka je nominalnoj vrednosti prodatih obveznica. od 4 000 odbicete iznos kamate I dobicete 1642 a to je rata. 4000 za naredih godinu dana…vi morate iznose koje placate u buducnosti da diskontovanjem iskazete sadasnju vrednost tih iznosa. znaci vi godisnje na ime zakupa placate 4000.Imate ugovoreno placanje od 4000. Odobreni iznos je maksimalan iznos koji ce vam banka isplatiti. to naravno da nece uraditi. uzimate kredit za neko sredstvo.000.000. Znaci bankama je strasno vazno da uoce svaku promenu koja bi mogla da ugrozi sposobnost klijenta da vrati kredit. Jer premija ili azio uticu samo na odnos realne I nominalne kamate. godisnje placanje po osnovu zakupa je anuitet. Znaci vasa obaveza nije 24 000 jer vi ne vrsite placanje sada. nije vazno. pa ce sa protokom vremena kamata bivati sve niza a rata sve veca.000. Ponekad banke bolje znaju finansijski polozaj svojih klijenata nego sto to znaju oni znaju. niza od na koji glasi odobreni kredit. KRATKOROCNE OBAVEZE 78 . Iznos obaveze je po osnovu odobrenog kredita jedank je isplacenom iznosu. Znaci moze pokusati da trazi dodatno jemstvo.000.000. Ako je stopa 16% na godisnjem nivou sadasnju vrednost od 14 740 pomnozicete sa 16% I dobicete kamatu za prvu godinu koriscenja I ona je 2 358. bilo pravno bilo fizicko taj kredit vratiti. njegova cena. ne vise od toga. banka vam nece dati onih 2. Krediti po osnovu boniteta naravno to su oni neosigurani krediti. nego 4000 sada. Da li odobrenje prodokuje obavezu? Odobrenje je samo obecanje banke da ce nam isplatiti na ime kredita isplatiti odredjenu sumu novca.000 kredita. Znaci ako vam kaze odobreno vam je 100. na ime. I to ne samo prilikom odobravanja kredita nego pratite promene boniteta tokom citavog otplatnog perioda. Ali takvi krediti uvek se procenjuju najpre u visini iznosa koji nije otplacen a inicijalno vrednovanje odredjujemo po nominalnoj vrednosti. koristimo II tablice.sta cete uraditi sa ovih 4 000. Znaci odobravate kredit verujuci da ce lice kojem ste odobrili kredit.000. secate se. da bi znala koje mere mora preduzeti da bi smanjila rizik od nenaplate kredita. sve u zavisnosti od toga kako glasi osnovni ugovor o kreditu. moze pokusati da skrati rok otplate. Ne mora uvek da isplaceni iznos bude jednak odobrenom. Obaveza . U tom trenutku kada je kredit odobren. tolika ce biti vasa obaveza. bice isplaceno 98. Vi kreditni rizik pokusavate da smanjite tako sto procenjujete bonitet vaseg duznika.000. bez obzira na to sto vam je odobreno 100. Ako se pokaze da je vrednost tog sredstva. Sadasnja vrednost iznosa od 24 000 pri kamatnoj stopi od 16% iznosi 14 740.

to je kriteriju. Koristimo je onda kada zelimo da odlozimo placanje preko zakonskog roka ali najduze na rok od 3 meseca odnosno 90 dana ( opet sam ja ovo rekla). Znaci koloko dugo cete biti kreditirani od strane dobavljaca zavisi medju ostalog I od boniteta preduzeca. Da li ce obaveza prema dobavljacima biti uvecana na dan bilansa u odnosu na iznos obaveze u trenutku njihovog nastanka. sopstvena 1. to su obaveze prema dobavljacima. materijala a ne u trenutku kada ta roba I materijal dodju u nas magacin. Ako dobavljac naknadno odobri komercijalne popuste odobreni popusti uticace na smanjenje visine obaveze. Kasa skonto koji je ponudjen I iskoriscen nece smanjiti obavezu nego iznos novce kojim je ta obaveza izmirena. zavisi kada je rec o dinarskim obaveza od urednosti izmirivanja obaveza a ako je rec o deviznim obavezama. 2. Naravno ne samo vas nego I od vaseg dobavljaca. Ako imate dobar bonitet dobavljaci ce biti raspolozeni da vam odobre duze rokove placanja. prva reakcija vasih dobavljaca bice da vam ukinu odlozeno placanje. od kreditne sposobnosti preduzeca. dakle o obavezama u stranoj valuti. Ali cu vam pricati kakva sve menicas moze biti: 1. Od mesta isporuke vlasnik robe je kupac. Sta treba da znamo za obaveze koje nastaju po osnovu isporuka? Prvo kada nastaju? Nastaju u trenutku preuzimanja robe. to znamo. pa ce vam traziti placanje odmah. buduci da dobavljac moze odobriti naknadne komercijalne popuste. OBAVEZE PO OSNOVU MENICA Necu vam pricati sta je to menica. odnosno u trenutku izvrsenja usluge. vazno je da je isporucena. Znaci nije bitno da li je roba primeljna u magacin. zavisi od promene kursa domace u odnosu na stranu valutu. Finansijski popusti koje nam dobavljac odobri ne uticu na visinu obaveze. Naknadno procenjivanje obaveza prema dobavljacima vrsi se po principu vise vrednosti. vucena kakva je razlika izmedju sopstvene I vucene menice? Sopstvena menica je menica koju emituje samo preduzece. Znaci iskorisceni kasa skonto kao sto znate predstavlja finansijski prihod. a to znaci da od tog trenutka on ima obavezu prema dobavljacu. a naredni korak je trazice avansno placanje. Kolika ce biti rocnost obaveza? Zavisi od politike nabavke. ( to sam ja rekla). Zajedno sa svojinom prelaze I rizik I troskovi. Iznos na koji faktura glasi moze a I ne mora da budu jednak konacnom iznosu nase obaveze. znaci mi sastavljamo menicu I predajemo je dobavljacu. To je princip koji vazi za sve obaveze pa prema tome I za obaveze prema dobavljacima. menicne obaveze 3. Jer je mesto isporuke mesto na kome svojina prelazi sa prodavca na kupca. Vi imate sjajan bonitet ali njemu trebaju pare. obaveze po osnovu isporuka proizvoda I usluga. ostale obaveze Ovo je rascljanjavanje po poveriocu. Ako je mesto isporuke izvan magacina firme obaveze ce nastati u trenutku preuzimanja robe. njegov finansijki polozaj je los I on ce insistirati da rok placanja bude sto je moguce kraci. obaveze prema povezanim preduzecima 4. obaveze prema kreditnim insitucijama 5. Obicno se rasclanjavaju na: 1. mi samo kazemo dobavljaci I znamo da se to odnosi na tu vrstu obaveza. Ako dodje do pogorsanja vaseg boniteta. Visina obaveze iskazana je u fakturi. od obima nabavki.Rekli smo da su to obaveze ciji je rok dospeca do godine dana. 79 .

ako je rok dospeca 60 dana I 6% kamatna stopa.12 vas dug bice jednak 10. dugoročnih obaveza. aprila sve namirnice ce biti potrosene I naplaceno od gostiju hotela kroz naplatu usluga koje ste im pruzili. a onda nam je posalje da je potpisemo. Na primer ako imate hotel na Kopaoniku hocete li cekati januar mesec pa da onda dovozite brasno. Negde do kraja marta. jer je kamate od sto za dva meseca. secer. ali vremenski se ne podudaraju. Danas ćemo govoriti o bilansiranju PVR.… po onim smetovima.050. Ili bice jednaka 1100-50. prenosu dobitka i latentnim rezervama. Najpre nastaju odlivi a kasnije ce nastati prilivi. I kaze potpisite ovu menicu inace nista od isporuke. vama ce iznos kamate biti jednak 100 za dva meseca. drugi razlog je sezonski karakter poslovanja preduzeca koji namece potrebu za formiranjem sezonskih zaliha. Znaci ako vam je menica 10. znaci 10. da nadokadite nedostatak priliva do trenutka kada prilivi ne budu pristigli I omogucili vam I vracanje kredita I pokrice tekucih odliva. Znaci mozete za to uzeti kratkorocni kredit. Tada je razumno da uzmete kratkorocni kredit. To nije mala kolicina I morate platiti. princip uzrocnosti. Iznos ce naravno biti isti. Obaveze prema povezanim preduzecima. i sastavljanje konsolidovanog bilansa grupe. Bilo da na dug dodate nastalu kamatu ili da od ukupnog iznosa menice oduzmete kamatu koja jos nije nastala. A sadasnju vrednost menicne obaveze cini dug uvecan za kamatu koja je nastala do dana bilansa ili da je sadasnja vrednost menicne obaveze nominalni iznos na koju menica glasi umanjen za kamatu koju jos nije nastala I koje ce nastati u buducem obracunskom periodu. Inicijalno vrednovanje po nominalnoj. Nije vazno da li je kamata placena. potrazivanja po osnovu dividendi. znaci kada imate raskorak izmedju priliva I odliva. Znaci mozete ako se bavite delatnoscu koja ima sezonski karakter pre pocetka sezone morate formirati znacajne zalihe. naknadno po principu vise vrednosti. Na kraju aprila vi mozete ceo kredit bez problema platiti. Kazemo da je on vukao menicu na nase ime. Znaci tu je koriscenje kratkorocnih kredita opravdano. minus kamata koja ce nastati tek u januaru mesecu. jos u oktobru mesecu ili krajem septembra sve namirnice koje vam trebaju a koje mogu stajati. vazno je da li je kamata nastala. kao sto su isporuke proizvoda. 80 .12. ulje.razlog za formiranje ovih obaveza je omogucavanje konsolidovanja obaveza. videli ste koji su kriterijumi za takvu podelu i koje su osnovne vrste kratkoročnih. Znaci gledano na dugi rok vasi prilivi bice dovoljni da pokriju odlive gotovine. novembar 2004. Prošli puta sam vam govorila bilansiranju obaveza i videli ste da je za finansijsko izveštavanje važna podela obaveza na kratkoročne i dugoročne. Ovde se obuhvataju obaveze nastale po svim osnovama.000 + polovina kamate od 100. da prenosite teskoce u placanju. Naravno da necete. KRATKOROCNI KREDITI PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA Ima smisla da se koriste u dva slucaja: 1. Mi smo njegov duznik. Utorak. 2. usluga ili roba.000.Vucena menica je menica koju sastavlja dobavljac.31. Iznos na koji menica glasi sadrzi nominalni iznos duga I kamatu koja ce biti placena I koja ce nastati od trenutka predaje menice do trenutka dospeca menice. nabaviti. odnosno. Ako je menica izdata 1. Zato se kaze da u stvari menicna obaveza da se u bilansu iskazuje u visini sadasnje vrednosti. kratkorocnih pozajmica i sl. 3. 7. on sastavi menicu.

a koji se odnosi na obavezu za plaćanje nastalih a neplaćenih troškova. zna tačno o čemu se radi. I zato je važno. u napomenama uz finansijske izveštaje mora biti data informacija šta pozicija sadrži. starani od koje smo novac primili. zbog toga što su rashodi u tom periodu više smanjili aktivu više nego što su je prihodi povećali. Jesu i jedno i drugo obaveze. Ako smo rekli da gubitak predstavlja razliku između veće pasive na kraju obračunskog perioda i manje aktive. Dakle. odnosno. Zbog toga. obavezu koja nastaje po osnovu iznosa koji je unapred naplaćen. troškove koji su u datom obračunskom periodu nastali na nisu plaćeni. ili samo PVR.. tačnije ne predstavljaju prihod datog obračunskog perioda. biti obavljen u budućnosti. električne energije) i cene po jedinici (cena po kilovatu). Ta činjenica nam je važna kada radimo analizu likvidnosti preduzeća. isporuku proizvoda i sl. da ako ta pozicija nije u bilansu podvojena. Pozicija PVR zapravo je dualna pozicija. Drugi deo ove pozicije čine naplate koje nisu prihod.BILANSIRANJE PVR Kada je reč o PVR očekujem da najveći broj vas. ali imam obavezu i prema onome ko je meni izvršio uslugu a ja to još uvek nisam platio. Kada se pitam koliko ću para morati da dam po osnovu obaveza koje firma ima. imam obavezu prema onome od koga sam novac uzeo a nisam obavio posao. bude podvojena kod analize. Znači. Dakle do visine nastalih a neplaćenih troškova. nezavisno od toga što će isplata po osnovu datog troška uslediti u nekom od budućih obračunskih perioda. Vrlo često. pozicija PVR sadrži samo obaveze za unapred naplaćene prihode. o kojima smo govorili. da je reč o instrumentu koji računovodstvo koristi da bi ispunilo zahteve koji se nalaze u osnovi načela uzročnosti. Ovako obračunati (utvrđeni) iznos obaveze prema trećima. s obzirom da obuhvata pored unapred naplaćenih prihoda i rashode tj. To znači da ćemo posao za koji smo novac u napred primili. Zbog toga se koristi račun PVR. dok ne izvršimo svoju obavezu prema trećoj strani. ili rashod postoji.. Za razliku od njih. Za PVR je evidentno da se radi o obavezama. uopšte vam neće biti problem da naučite kako se definiše dobitak. mada u našoj zemlji to nije baš tako jednostavno. obaveza da se taj trošak dodeli obračunskom periodu u kome je nastao. jer u jednom delu ta pozicija sadrži obaveze čije izmirenje ne zahteva isplatu gotovine. likvidirate tako što ćete obaviti posao. Treba samo promeniti znak. Na ovaj način ispunjava se cilj da troškove i rashode dodelimo obračunskom periodu u kome su nastali. nestanak tih obaveza. Ovo razdvajanje vrši se zbog različitog načina likvidiranja ovih obaveza. obaveze koje imate po osnovu nastalih troškova i rashoda. 81 . ako se plaća u narednom mesecu za protekli mesec ili kamata za koju niste dobili obračun od banke. tj. znači iskorišćenih usluga. njihovo likvidiranje ne podrazumeva isplatu novca. Da će neka usluga biti pružena u budućnosti. Oni se tretiraju kao obaveze jer će prihod po osnovu te naplate nastati u budućnosti. ne mogu da uzmem celu poziciju PVR. mi primljeni novac tretiramo kao obavezu. za nastale a neplaćene troškove i rashode evidentirate zaduženjem računa rashoda (odnosno troškova) i odobrenjem računa PVR. dolazi se tako što se obračuna visina troška. i beležimo na računu ostala PVR. a obeveze po osnovu nastalih a neplaćenih rashoda evidentiraju se kao ostale obaveze. vi morate platiti. visina se nalazi u ugovoru o kreditu) ili na osnovu umnoška utrošene količine nečega (npr. po tome što ne postoji dokument (kada je reč o troškovima) koji smo primili od dobavljača. Međutim. gotovo svi. Ovu visinu imate ili na ugovorima (npr. koliko iznosa na koji ona glasi predstavljaju obaveze po osnovu nastalih a ne plaćenih troškova i rasho da a koliko predstavljaju unapred naplaćeni prihodi. Pošto je trošak nastao. PRENOS DOBITKA Kad naučite definicije gubitka. prema načelu uzročnosti. Dakle. nego izvršenje usluge. Jako je važno da razumete sadržinu pozicije. korišćenih nečijih para. zakupnina. onog načela razgraničenja prema predmetu i vremenu. Izmirenje tih obaveza podrazumeva odliv gotovine. ali se PVR razlikuju od obaveza.

nema karakter troška. Zbog toga je važno koliki je iznos dobitka preduzeće ostvarilo.. sećate se. sve isplate koje se vrše za pokriće ličnih potreba vlasnika. Sa stanovišta sopstvenog kapitala posmatrano. Dobitak postoji kada je K1 > K0. onda se ponovo morate setit da način iskazivanja rezultata zavisi od pravne forme. Odmah potom. Znači. već da bi se njegov novac uvećavao. sa računa dobitka i gubitka. na čijoj dugovnoj strani se nalaze iznosi koji su isplaćeni za pokriće njegovih ličnih rashoda tokom godine. Nema dugoročnog opstanka preduzeća ako preduzeće ne posluje sa dobitkom. U bilansu stanja nema posebne pozicije iz koje možete videti rezultat. uključujući i zarade zaposlenih. Na računu troškova zarada se ne nalazi zarada vlasnika. ali ste 3. dobitak postoji kada je sopstveni kapital na kraju obračunskog perioda veći od sopstvenog kapitala na početku perioda. Zato se. U ovom trenutku imate 7. sa stanovišta bilansa uspeha posmatrano. kao oblik rezultata. sa stanovišta firme. biće na stranu duguje računa inokosni kapital prenet isplaćeni iznos. taj iznos koji je ostvaren kao rezultat prenosi se na potražnu stranu računa inokosni ili ortački kapital. kažemo da je dobitak iznos koji vlasnik može potrošiti a da ostane jednako bogat kao što je bio na početku perioda. a koji je iskazan na ličnom računu vlasnika. Račun dobitka i gubitka u tom slučaju ima potražni saldo. vi jeste zaradili 10. Sećate se da dohodak kao kao oblik rezultata sadrži varijabilni kapital i realizovani višak vrednosti (učili ste u prvoj godini). To je onaj deo s kojim on može u tom trenutku raspolagati. Znači samo ako ostvarite dobitak vi ste uspeli da održite kapital koji je u firmu investiran.onda za dobitak treba reći da on predstavlja razliku između veće aktive i niže pasive na kraju obračunskog perioda. evidentiraju na posebnom računu – lični račun vlasnika ili lična primanja poslodavca. Pa kada od ukupnog prihoda pokrijete sve rashode. Jedini interni izvor finansiranja.000. Tako kod inokosnog preduzeća i društava lica imamo dohodak vlasnika. Možete ostvariti gubitak u jednoj godini. Preduzeće ima svojstvo pravnog lica (dobila sam mail sa biserima. Nešto drugačija situacija je sa društvima kapitala. Dobitak još možemo definisati i kao razliku između nižih rashoda i viših prihoda. da je ostvareni dohodak 10. pa on zahteva da firma radi sa dobitkom. da je vlasnik u toku godine potrošio 3. a konačno dejstvo svakog rashoda smanjenje aktive. Nije vlasnik uložio novac da bi stalno imao isto novca. Bez obzira sa kog aspekta ga definišemo.000 potrošili. On je istovremeno i cilj i uslov dugoročnog opstanka preduzeća.000 radeći. Ali ne možete na dugi rok raditi sa gubicima..). Na dugi rok. ako taj gubitak nije previsok. Sećate se da takva preduzeća imaju potpuno promenjiv sopsvteni kapita. Dobitak je jedini izvor sredstava koji kreira sama firma. Minimalni zahtev vlasnika je da se makar održi investirani kapital. 82 . Kada govorimo o računovodstvenom aspektu dobitka. zato što su prihodi u toku obračunskog perioda aktivu povećali više nego što su je rashodi smanjili. nakon utvrđivanja dohodka vlasnika. osim zarada vlasnika.000. kao rezultat dobijate dohodak vlasnika. Nema šanse. pa je na kraju obračunskog perioda aktiva veća od pasive. Ako vi kažete. održavanje kapitala nije dovoljno. Jer. jer su prihodi veći od rashoda (saldo se unosi na stranu duguje). ali to je zahtev sa kojim će se on pomiriti samo u kratkom roku. Šta više pravna forma određuje i oblik rezultata. ako želite da održite kapital koji je investiran u firmu. Sećate se da kod ovih pravnih formi nije izvršeno razdvajanje između vlasnika i firme. Možete i u dve. a posledica tog nerazdvajanja je da zarada vlasnika. na primer. Naziva se dohodak vlasnika. kod društava kapitala. Aktiva će biti veća od pasive.000 je u stvari dobitak. zbog neograničene odgovornosti vlasnika. Može se reći. da je konačno dejstvo svakog prihoda povećanje aktive.000. sa računa lični račun vlasnika. Morate raditi sa dobitkom. On se direktno prenosi na račun kapitala. Ovaj dohodak vlasnika ne iskazuje se u bilansu stanja kao posebna bilansna pozicija. već samo zarade radnika koje je zaposlio. Tako će ostvareni dohodak povećati kapital vlasnika. dobitak predstavlja izuzetno važan cilj svakog preduzeća. I konačno sa aspekta vlasnika. ovih 7. i vaš je kapital sada povećan za razliku između dohodka vlasnika i iznosa koji je vlasnik potrošio. Kod društava sa ograničenom odgovornošću i kod akcionarskih društava izvršeno je odvajanje između vlasnika i preduzeća. zato što je u njemu sadržana i zarada vlasnika.

Pa će na računu dobitak. oblik rezultata je dobitak ili gubitak. iskazuje na posebnoj bilansnoj poziciji. a iznos dobiti koji prisvaja država. biće praćen računom obaveze za porez na dobit. Njega ćete sada retko sresti. sa računa dobitka i gubitka. Ono što je važno da uočite je da ne postoji pozicija u bilasnu stanja sa koje bi ste dokučili visinu ostvarenog rezulata. . Dakle. u bilansu stanja biće ova dva računa i korisnici će dobiti tačnu informaciju koliko od ostvarene dobiti ostaje firmi na raspolaganju. Taj rezultat. koja iz tog dobitka traži porez. već je kapital vlasnika reprezentovan kroz osnovni kapital a svako drugo povećanje sopstvenog kapitala mora biti izvršeno ili iskazano preko neke druge pozicije a ne automatski na osnovnom kapitalu. jer je dobitak već raspodeljen. Znači. Prema tome. Cilj poreskog bilansa je utvrđivanje dobitka koji je osnova za oporezivanje. ali nemate jednu poziciju iz koje bi ste mogli dokučiti koliki je bio dobitak za raspodelu. kod ovih pravnih normi. biće utvrđen na bazi poreskog bilansa. moguća su tri pristupa. zbog postojanja onog nepromenljivog dela osnovnog kapitala. dobijali smo 13-tu platu) i deo može ostati neraspodeljen. a koliko pripada državi.neto princip. Neće to biti stopa poreza na dobitak iz poslovnog bilansa. Kada je reč o integrisanju dobitka iz bilansa uspeha u bilans stanja. Po ovom principu račun dobitak. I da se u bilansu stanja pojavi pozicija ''dobitak tekuće godine''. ali se iz bilansa to ne vidi. a njegova raspodela dovela je do toga da su tangirane neke pozicije sopstvenog kapitala. Ovakav način iskazivanja ili integrisanja rezultata u bilans stanja. U tom trenutku utvrđena je visina dohodka i odmah je doneta odluka kako će on biti raspodeljen. i tamo imate neka druga pravila za utvrđivanje rashoda. i . Kad čitate takav bilans stanja. videćete koliki je dobitak. biće iskazan na računu obaveze za porez na dobit. u tom slučaju imate samo. prema poreskom bilansu. Pravo na taj dobitak polaže još i država. ili obaveza. biće iznos poreza koji će. Dakle. i dobitak koji se izračuna u poreskom bilasnu može bili ili viši ili niži (a obično je niži) u odnosu na dobitak iz poslovnog bilansa. i tada se na kraju godine.bruto princip. nema više automatskog pripisivanja kapitalu vlasnika. koji će se vrlo često zvati dobitak za raspodelu. postoji i mogućnost korišćenja neto principa pri iskazivanju dobitka. U bilansu stanja niste mogli da vidite koliki je dohodak.zbog ove razdvojenosti. Znači. Ako vlasnik uopšte radi u takvoj firmi. seo koji se prenosi na rezerve. obaveze prema zaposlenima (nije bilo dividendi. pod uticajem raspodle povećavaju rezerve. To je razlog da se u bilansima stanja. mora biti iskazan kao posebna bilansna pozicija. ali ne znate koliko pripada državi a koliko ostaje firmi. Prvi. njegova zarada ima karakter troška. a bio je jako dugo kod nas primenjivan kao jedini princip. Konačno. na računu obaveze za porez na dobit. Iznos poreza na dobit. neto princip podrazumeva da su i utvrđivanje i raspodela rezultata. Sećate se da je cilj poslovnog bilansa utvrđivanje raspodeljivog dobitka. i ako je ona linearna. Ako znate poresku stopu. Da bi se ispravila ta slabost bruto principa. ostavi se deo dobitka kao neraspodljen. u celini na račun dobitka. ima jednu slabost. dobitak koji ste obračunali nije dobitak koji u celini stoji preduzeću na raspolaganju.okrnjeni bruto princip. Ta slabost se ogleda u tome što. ili poštovanje neka tri principa: . 83 . po osnovu poreza na dobit. o čijoj raspodeli može odlučivati skupština vlasnika. mogli biste to izračunati. Podatak o rezulatatu mogli ste dobiti samo iz bilansa uspeha. bilo da je dobitak ili gubitak. obaveze za dividende. i postojao je samoupravni sistem. na poslovnoj sednici radničkog saveta donosila odluka (tačka dnevnog reda je bukvalno glasila utvrđivanje i raspodela dohodka) o raspodeli dohodka. obavljeni u istom periodu u kom je rezultat ostvaren. biti plaćen na dobitak koji je obračunat. koncipiran je okrnjeni bruto princip. I u bilansu stanje se samo. Mogli ste samo da primetite da su neke pozicije kapitala i obaveza promenjene. obaveze za porez na dobit. takozvani bruto princip podrazumeva da sa računa dobitka i gubitka prenesete obračunati rezultat. jer dobitak iz poslovnog bilansa i onaj i poreskog ne moraju biti isti. rezultat. biti iskazan deo dobitka koji ostaje preduzeću na raspolaganju. Tada smo imali društvenu svojinu.

morate prvo izvršiti razlaganje latentne rezerve da bi ste je mogli koristiti. možete doći do jasnog saznanja da takve rezerve postoje. dakle. Visina otvorenih rezervi se jasno može pročitati iz bilansa. u izvesnoj meri. Znači. kao onaj koji pruža najviše informacija korisnicima. A imate i drugu situaciju. otvorene rezerve se mogu koristiti ili za unapred utvrđene namene ili za bilo koju drugu namenu ako statutom nije utvrđena namena rezerve (imate one ostale rezerve iz dobiti. To nije uvek jednostavno. tj.Kada je reč o korišćenju. Imate otvorenu rezervu. latentne rezerve. Zašto se pored otvorenih formiraju i ove rezerve? Zašto nam otvorene nisu dovoljne? Šta je razlika između otvorenih i latentnih rezervi? .. nešto što nije baš očigledno. ako tu imovinu prodate. Korišćenje latentnih rezervi je uslovljeno njihovim razlaganjem. To korišćenje nije ničim uslovljeno. mi koristimo zadržanu dobit na koju nismo platili porez. Možete. zapravo. za proširenje materijalne osnove. za povećanje osnovnog kapitala. ali se ne vidi. što znači pre utvrđivanja dobitka. jer nemate kontrolu nad razlaganjem latentnih rezervi. latentne rezerve imaju i svoju lošu stranu. i njihovo razlaganje tj. kažete sad ćemo tu rezervu formirati. Kod otvorenih rezervi. uvek polazite od toga da li je taj cilj definisan sa aspekta statičke teorije ili sa aspekta dinamičke teorije.Latentna rezerva se ne vidi. Može se pretpostaviti da ona postoji. . formiranje latentnih rezervi objašnjava se potrebom da se izbegne svaka mogućnost da imovina preduzeća bude precenjena. iako one nisu u bilansu jasno iskazane. To je slaba strana latentnih rezervi. možda bolje rečeno. Znači. .Od ova tri principa najbolji je okrnjeni bruto princip. Znači. Ne možete rezložiti latentnu rezervu koja se nalazi u imovini koja vam je potrebna. Termin latentni znači nešto što je potajno. stvaranju (načinu na koji se formiraju). odgovor počinjete time šta su latentne rezerve. Desiće se da se latentna rezerva razloži onda kada vi to nećete. ali ne možete je prodati ako vam je potrebna. Kod latentnih rezervi pod vašom kontrolom je. To je sjajno. ali ne uvek njihovo razlaganje. Rezerve koje ne možete jasno videti iz bilansa. formiranje (ne uvek) i isto tako. Ako pođemo od statičke teorije i kao primarni cilj finansijskog izveštavanja postavimo utvrđivanje imovine. i na taj način. ako znate dovoljno o bilansima. Latentna rezerva formira se na teret rezultata. kada pročitate računovodstvenu politiku firme. Pa i latentne rezerve predstavljaju skrivene rezerve fimre. upotreba nisu do kraja pod kontrolom uprave preduzeća. iz ovoga možete zaljučiti. LATENTNE REZERVE O latentnim rezervama govorićemo sada zato što su latentne rezerve vezane za procenjivanje. odgovor počinjete definisanjem pojma. u izvesnoj meri. u skladu sa načelom jasnosti možemo se opredeliti za ovaj način integrisanja dobitka u bilans stanja. sad ćemo je koristiti.). Ali. To je apsolutno pod vašom kontrolom. Čak i kad dobijete pitanje vrste latentnih rezervi. vi na bazi računovodstvene politike koju ona vodi. nastaju procenjivanjem imovine naniže. jer je ona sadržana u nekoj imovini ili nekim obavezama.Otvorena rezerva formira se nakon oporezivanja dobitka i predstavlja deo zadržane dobiti preduzeća. Kada govorite o definisanju cilja formiranja latentnih rezrevi. o pravilima procenjivanja. možete ih koristiti za pokriće gubitka. ali možete naslutiti da takve rezerve postoje. I latentna rezerva je u stvari zadržana dobit. ili bilo koje pitanje. One imaju dobre strane. Znači kada dobijete pitanje latentne rezerve. Znači. ali onda kada tu imovinu procenite naniže više nego 84 . postoji rezerva ali je ona za korišćenje nedostupna. a loša strana je što i njihovo stvaranje. ali pre nego što je na nju plaćen porez. koja je prethodno oporezovana. možete je koristiti... koristimo deo poreza za finansiranje firme. trenutku formiranja.

pa kad na početku perioda otpišete 30% vrednosti stalne imovine na teret troškova. 5% od toga je 50. dakle na koji nacin se latentne rezerve formiraju? Latentne rezerve se formiraju procenjivanjem imovine. želi da iskaže u bilansu približno isti dobitak svake godine. pošto su tržišne cene iznad onih po kojima ste vi prikazali vašu imovinu u bilansu. je instrument za formiranje latentnih rezervi.000.000 smo izgubili (od nekih 50. To je dakle. pa neka bude još malo niža. Ne da ga poveća. Ako je cilj.000. Firme imaju mnogo više. firma se svake godine naravno trudi da dobitak bude što veći (neće biti cilj da dobitak svake godine bude isti. Tako se postiže iskazivanje približno ujednačene visine dobitka iz perioda u period. Idemo mi dalje sa nasim latentnim rezervama . samo da ga održi. Uslovi poslovanja se menjaju. U godinama u kojima je niži nego što želi da pokaže. Vi ste time potcenili vašu aktivu. mora biti približno jednak dobitak iz koga ta dividenda potiče. platilo manji porez i na taj način uspelo da održi kapital. zapravo. vi ga podelite.000 eura sa 3. Šta presuzeće u tom trenutku može da uradi? Može da formira latentnu rezervu. da bi smanjilo rezultat. znači 20. verovatno ćemo naplatiti 30. kažu nije to ništa. Otpisujete potraživanja. Pošto dobitak po visini oscilira. Firma dakle. tako smanjujete vaš kapital za 50.što bi načelo opreznosti objektivno to zahtevalo. To morate naučiti. Recimo inflacija je 5%. formiranje latentnih rezervi koje nastaje kao posledica želje da ne izvršimo precenivanje imovine. a nije dozvoljeno da vršite revalorizaciju. da li se može reći da je ona za prvih godinu dana izgubila 30% (teško da se u to može poverovati).000. međutim.000. već da svake godine bude što veći). po dinamičkom shvatatnju mogu biti formirane latentne rezerve. u godinama kada je dobitak previsok (viši nego što želi da pokaže) preduzeće formira latentnu rezervu. smanjena je vrednost imovine na tržištu. Vi ste takvim otpisivanjem formirali latentnu rezervu (ne mora da znači uvek. Pa onda otpisujete degresivno. a iskazani drugo. imate inflatorne uslove. tržišna cena je pala na 80. Zato sto cete taj istorijski trosak spustiti nanize. 1. Zasto ovo ako koristimo istorijski trosak. 4 ili 5 puta pa ćete videti kakav gubitak u održanju kapitala može biti. Da li mozete formirati latentnu rezervu ako procenjivanje vrsite po dnevnoj vrednosti? Nema sanse. Kažete jeste. Firma. a kažu revalorizacije nema. održanje realne vrednsoti kapitala. Da bi dividenda bila približno jednaka.000). Ako vi imate kapital od 1.000.000.000. onda mozete pri procenjivanju da formirate latentnu rezervu. predstavljaju instrument bilansne politike kojim treba da budu realizovani različiti ciljevi koje bilansna politika može da ima. ali u velikom broju slučajeva da). a vi kažete ajde da mi bilansiramo po 75). pa pomnožite tih 50. ograničeno propisima o procenjivanju. Kako one nastaju? Nastaju tako sto ako aktivu procenite na nize ili obaveze procenite na vise. znaci ako je istorijski trosak merilo vrednosti vase imovine I obaveza. To je objašnjenje cilja formiranja latentnih rezervi posmatrano sa aspekta statičke teorije. hoću da svake godine svojim akcionarima isplatim približno jednaku dividendu. po zakonu nije dozvoljeno vršiti revalorizaciju dok ne pređe 10%. Prema dinamičkom shvatanju formiranje latentnih rezrvi je. postoji latentna rezerva (od 5). ali u tom trenutku u vrednosti vaše imovine. i ako je inflacija samo 5%. Po dinamičkoj teoriji. Kažete. latetntne rezeve u stvari. Znaci ako se procenjivanje vrsi po istorijskom trosku onda. Da svesno vrši otpisivanje postrojenske imovine i zaliha naniže. Potcenili ste je iz razloga opreznosti. recimo.I to onda kada koristite istorijski trosak. Posto je kapital razlika 85 . pa ajde da cene robe spustimo ispod dnevnih tržišnih cena. vaš dobitak će biti precenjen za 50.000. Ako se taj dobitak oporezuje. preduzeće razlaže ranije formirane latentne rezerve. To je jedan od ciljeva za koji. ajde da otpišemo 27. Hoću da vodim politiku stabilizovanog dobitka. Zato se latentne rezerve formiraju bilo da polazite od statičkog ili dinamičkog shvatanja bilansa. Bolje da je malo potcenimo. pa procenjujete da li ćete naplatiti baš toliko. a otpisivali ste ispod nabavnih cena (neka je nabavna cena bila 100. Ako ne uradite revalorizaciju. nego da je precenimo. Ali ostvareni dobitak je jedno. To je još jedan cilj koji može biti ostvaren korišćenjem latentnih rezervi. Znaci podcenjivanjem aktive ili precenjivanjem obaveza.000 eura u poslovnom svetu je ništa. nije u stanju da svake godine ostvari isti dobitak. al znate možda će cene još padati.

Kada god imate mogucnost izbora vi mozete formirati latentnu rezervu. I one latentne rezerve koje se formiraju uz pomoc procenjivanja.000. Nabavna vrednost predstavlja gornju granicu za aktivu. Ili kada formirate rezervisanja. nego tretirate ih kao rashod perioda. Sta to znaci prinudna latentna rezerva? Vec sam nacin upucuje na to da je rec o latentnoj rezervi koja nastaje I onda kada vi to necete. A nastaje u slucaju zbog toga sto ste prinudjeni da kad procenjujete po istorijskom trosku postujete dva pravila. Kada je rec o obrtnoj imovini. Ove druge nastaju uz pomoc procenjivanja ali zato sto vi to hocete. ne srednji kurs nego mozete uzeti najvisi kurs.kanlizaciona mreza.000. Tim napred doziranjem. Precenjivanje mozete izvrsiti koriscenjem najviseg moguceg kursa kada vrsite utvrdjivanje vrednosti vasih obaveza u stranoj valuti. I onda cete napraviti jednu latentnu rezervu u visini takvih obaveza. Ali vi cete I dalje zemljiste bilansirati u skladu sa nacelom istorijskog troska po 100.izmedju aktive I obaveza znaci pri formiranju latentnih rezervi vi iskazujete nizu neto imovinu nego sto ona stvarno jeste. struji. izmedju nabavne I dnevne vrednosti. znaci vi cak I ne zelite da formirate tu latentnu rezervu ali ona u vrednosti zemljista postoji. Cena kostanja moze imati razlicitu sadrzinu. Koje su VRSTE LATENTNIH REZERVI? 1. Kako mozemo izvrsiti podcenjivanje aktive? Moze se izvrsiti na razlicite nacine. jedan termin koji nije bas ugodan.kako cete izvrsiti podcenjivanje zaliha. posto na dan bilansa morate izvrsiti preracunavanje obaveza u stranoj valuti na izvestajnu valutu. telefonske linije… da li je vrednost zemljista ista? Ni iz daleka. Znaci kada god na ime troskova amortizacije. to je zgodno za formiranje latentnih rezervi. Primer: imate zemljiste koje ste platili 100. pa samo da prokomentarisem. prinudne latentne rezerve 2. I zalihe iskazati po vrednosti koje su nize cak I od nizih trzisnih cena u odnosu na dnevnu cenu. E sada ako je dnevna cena niza vi mozete procenjivanje vrsiti jos po nizoj ceni. mozete birati ne najnizi. I predstavlja istovremeno donju granicu za pasivu. Kada je rec o rezevrisanjima . uvek formirate rezervisanja u visem iznosu nego sto obaveza koja se realno moze ocekivati a za koju ste rezervisanje formirali. Znaci vi birate nizu cenu. To je prinudna latentna rezerva. I ove prinudne nastaju uz pomoc procenjivanja. Znaci podizanjem rezervisanja iznad punog iznosa. Promena okolnosti da vi sada imate pristup vodi. jer vi postujete pravilo da je nabavna vrednost gornja granica. zato sto nije do kraja definisano. ali nastaju mimo vase voje I zato su izdvojene. Prma tome to sto vrednost vase imovine na trzistu raste nece uticati na visinu iznosa po kojima je ta imovna iskazana u finansijskom izvestaju. pa recimo bude odredjena posto se rezervisanje odredjuje procenom. to formiranje rezervisanja pripada ovom drugoj grupi. Evo ovde sam navela nesto. secate se kod istorijskog troska. onda kada god su vam otpisi veci od stvarnog trosenja te imovine vi formirate u vrednosti stalne imovine latentnu rezervu. Sta radimo sa obavezama? Znaci latentnu rezervu formiramo u obavezama onda kada ih precenimo. Kada otpisujete postrojensku imovinu. godinu dana nakon toga pored vase parcele prosao je put. kao sto sam malo pre objasnjavala. obracunate veci iznos nego sto se ta imovina zaista potrosila. vodovodna mreza. To je posledica. od punih troskova proizvodnje do varijabilnih troskova proizvodnje. grupi latentnih 86 . odnosno iznosa koji je potreban za obavezu ili koriscenjem visih kurseva formirate rezerve u pasivi odnosno u obavezama. Znaci ako vi odlucite da neke slojeve troskova ne tretirate kao sastavni deo cene kostanja. ali previsokim alimentiranjem rezervisanja formiraju se latentne rezerve. Kada formirate zalihe nedovrsene proizvodnje. Kada otpisujete potrazivanja mozete otpisati vise nego sto je realno ocekivani gubitak po osnovu naplate tog potrazivanja. vase zalihe nedovrsene proizvodnje ce biti podcenjene I u njihovoj vrednosti bice formirana latentna rezerva. Znaci deo recimo fiksnih troskova tretirate kao rashod perioda a neuracunavate ih u cenu kostanja. Tako sto cete vrednovanje izvrsiti po nizoj ceni. vi ste imovinu podcenili odnosno formirali ste latentnu rezervu. stalnu imovinu. telefonu… dovela je do toga da je vrednost zemljista znatno porasla.

Da biste formirali latentnu rezervu vi koristite odredjena pravila procenjivanja. ne mozete izvrsiti otpis vase obaveze. To su te tzv prinudne latentne rezerve. znaci to bi se vec smatralo zloupotrebom. Ali I kod prodaje doci ce do objektiviranja latentnih rezervi. sve dok ne dodje do prodaje imovine preduzeca kao celine kada ce kupac platiti vise nego sto je knjigovodstvena vrednost imovine. Znaci ako MRS-16 kaze da ja mogu vrsiti degresivno otpisivanje. Znaci imate nekoliko dnevnih vrednosti na trzistu za istu HOV osim ako se kotira na berzi kada imate berzansku vrednost na dan bilansa. ja cu koristiti degresivno otpisivanje da bi formirala latentnu rezervu. Vi mozete odluciti da posle tri godine sredstvo prodate I kupite novo ili da nastavite da ga koristite. U tim godinama ce se latentna rezerva objektivirati. sve dok ne bude placen. Cim skratite vek trajanja vi formirate latentnu rezervu. Obaveza ostaje u punom iznosu. Ne mozete 50% I to braniti razumnom procenom. Mnogo su znacajnije one rezerve koje nastaju zato sto mi to hocemo I zato sto zelimo da realizujemo neke od ciljeva koje sam pomenula. Pitanje je samo sta je razumna procena.znaci prinudne I one koje se formiraju uz pomoc procenjivanja. znaci rezerve koje nastaju mimo vase volje. kod potrazivanja-odmeravanjem visine gubitaka koji nastaju po osnovu naplate. verovatno nece biti naplaceno. Ja cu to raditi kada god procenjujem visinu gubitaka uvek cu procenjivati gubitak vise nego sto bi prema nekoj razumnoj proceni trebalo.i one se formiraju zato sto vi to hocete. I to je takodje jedna latentna rezerva. To sto ne moze biti bilansiran ne znaci da ne postoji I da nema svoju vrednost ali se bilansirati ne moze. Znaci vasi troskovi otpisa ce u prve tri godine biti visoki. Dnevna vrednost cesto nije data kao jedna jedina. u naredne dve godine koriscenja nece ih biti. Formiranje latentnih rezervi ne bi trebalo da bude u suprotnosti sa nacelima bilansiranja ni sa MRS.procenjivanjem veka trajanja. izborom sadrzine cene kostnja. ali vi ne mozete vasu obavezu smanjiti. Uvek birate onu koja je najniza da biste formirali latentnu rezervu. Ali vi mozete umesto 25% otpisati 30% I da se smatra da je vasa procena gubitaka bila oprezna. vi cete sredstvo otpisati za tri godine a sredstvo moze objektivno da se koristi pet godina. da li mozete procenjivanje veka trajanja stalne imovine koristiti za formiranje latentnih rezervi. svaka rezerva je dobro dosla. ako se u MRS-36 trazi da vrsim testiranje imovine na gubitke koji u njoj mogu biti sadrzani. Sta ce biti? Zbog skracenog veka trajanja vasi otpisi ce biti viskoki. dakla kada vrednujete HOV.kod zalihaizborom dnevnih cena.rezervi koje se formiraju uz pomoc procenjivanja. Ali necemo se previse buniti. ali ne smete ga iskazati sve dok ne bude placen. Primer:imate obavezu I vi znate da je vasa obaveza zbog toga sto je recimo vas poverilac otisao u stecaj. ali to je nesto sto nastaje kao posledica postovanja uobicajnih pravila procenjivanja. I imacete jednu latentnu rezervu od 5%. Dakle ne smete treterivati. nema smanjenja iako je izvesno da cete za isplatu te obaveze isplatiti manju sumu novca nego sto je iznos na koju obaveza glasi. To su nacini na koji mozete formirati latentnu rezervu. Kada procenjujete vek trajanja imovine. vi ga formirate. Ova druga vrsta rezervi…recimo kada imate zabranu bilansiranja goodwill-a. znaci pitanje je koju cete od njih izabrati. ali vi ste u prve tri godine formirali latentnu rezervu. Znaci to je podela latentnih rezervi prema nacinu formiranja. kod obaveza-izborom kursa za utvrdjivanje visine obaveza u stranoj valuti. kako mozete formirati latentnu rezervu. Tek tada ce taj goodwill koji ste vi storili moci da bude iskazan u bilansu firme. Moze li latentna rezerva biti formirana pri koriscenju linernoe metode uz pomoz veka trajanja. Kako ce uz pomoc procenjivanja zavisi koju imovinu procenjujete. Znaci ne mozete reci… znate ja cu od ovog potrazivanja naplatiti ½ iako znate da cete izgubiti samo ¼ . Latentne rezerve se prema vremenu vezivanja dele na: 87 . to jednostavno ne bi moglo proci. goodwill postoji. kod stalne imovine-izbor metoda otpisivanja. Vi samo koristite mogucnosti koje vam ta nacela I standardi daju. Ako MRS-2 dopusta primenu prosecne cene I FIFO metodu ja cu izabrati onu metodu koja ce u datim uslovima meni omoguciti formiranje latentnih rezervi . formiranjem rezervisanja u iznosu vecem nego sto treba. ali prinudne rezerve nastaju zato sto vi to necete. Znaci mozete koristiti I vek trajanja. Kod procenjivanja po dnevnim vrednostima. sve dok ne dodje odlika suda ili dok ne dodje do sklapanj nekog poravnjanja.

To su dakle rezerve sadrzane u imovini koja ima toliki vek trajanja. Objektiviraju se u periodu do godine dana.000 a vi ste prodali za 120. znaci ako je rec o stalnoj imovini otpisuju se. 88 . Na koji nacin ce rezerva biti objektivirana zavisi od toga u kojoj imovini je ta rezerva sadrzana. Razlika izmedju dobitka koji bi bio ostvaren da je vrednost zaliha bila utvrdjena realno I vrednosti podcenjene vrednosti zaliha predstavlja objektiviranju latentnu rezervu. 120.000 mi bismo mogli reci da je dobitak 20. jer cim se trose otpisuju se. ako te zalihe posle mesec dana prodate za 120. Neke rezerve ili rezerve se generalno gledano mogu razlagati: 1. Ako se rezerve nalaze u vrednosti stalne imovine.000. Znaci nije vazno da li je ta rezerva formirana prinudno ili vasom voljom vazno je jedino u kojoj se ta rezerva nalazi ili u kojoj obavezi.000 I to prodajom odjednom. znaci namerno sam rekla da se trose. Primer: formirate latentnu rezervu u zemljistu na kome je izgradjena fabrika.000 dobitak. dugorocne 2. Znaci predmet objektiviranja mogu biti samo one latentne rezerve koje su privremenog karaktera. Privremene rezerve su u sredstvima koja se mogu prodati ili koja se tokom obracunskog perioda trose. a ako se ne trose ako se njihova vrednost ne smanjuje otpisivaja nema. kratkorocne to zavisi od toga u vrednosti koje imovine se one nalaze. naravno da necemo. Primer: vrednost zaliha bila je 100. Srednjorocne rezerve su rezerve koje se otkrivaju u periodu duzem od jedne a kracem od tri eventualno pet godina. Prema rocnosti privremene rezerve mogu biti: 1.000 u stvari latentna rezerva. u potrazivanjima. I one koje su privremenog karaktera Trajna latentna rezerva je rezerva koja je sadrzana u imovini.000 znaci njihova nabavna vrednost je bila 100.000. To naravno vazi I za rezerve u obavezama. da li cemo zbog toga smanjiti prodajnu vrednost tih zaliha.000 onda mi objektiviramo latentnu rezervu cija je visina 100. mimo nase volje ili nenamerno. Znaci takva vrsta latentnih rezervi je trajna I zasto je ona jos trajna. to je isto. Znaci ako masinu cija je knjigovodstvena vrednost 100. Kada zelite da razlozite latentnu rezervu koja je sadrzana u zalihama. namerno sam pomenula zemljiste. Kratkorocne rezerve su rezerve sadrzane u obrtnoj imovini.000 prodate za 200. ne mozete tu rezervu objektivirati sve dok ne dodje do prodaje zemljista.000 pa smo ih bilansirali po 75. trajne latentne rezerve 2. srednjorocne 3. Ako prodajemo zalihe cija je vrednost podcenjena. prodju zaliha ili stalne imovine.hocu da razlozim treba mi 2. Znaci mi smo prodajom tu rezervu otkrili.000=45.000-75. zato sto se zemljiste ne otpisuje I ta latentna rezerva nece biti objektivirana kroz otpisivanje. koja se ne moze otudjiti a da preduzece nastavi da radi. Zato sam rekla da te rezerve nisu do kraja pod nasom kontrolom. a zemljiste ne mozete prodati dok ne prodate preduzece kao celinu.sta je od ovoga latentna rezerva a sta je stvarni dobitak? Ako je na dan bilansa vrednost ovih zaliha bila 75. Znaci mi cemo kroz prodaju ostvariti dobitak koji ce biti veci no sto bi bio da je vrednost zaliha bila realno utvrdjena. namerno.vrednosti ucesca koje imate nameru da dugorocno drzite onda su I rezerve sadrzane u vrednosti te imovine dugorocnog kataktera. Mi govorimo o objektiviranju tokom postojanja preduzeca. a dodje do formiranja ili prinudne ili svojevoljne latentne rezerve. Mozete izvrsiti naplatu potrazivanja. u stalnoj imovini. sta mozete uraditi.000 da je 25.000 pa smo rekli dnevna je 80.1. Znaci rezerve koje se formiraju u sredstvima koja se ne otpisuju mogu se objektivirati samo njihovom prodajom. Sta to znaci objektiviraju se? kako se to objektiviraju rezerve? Objektivirati ili otkriti ili razloziti rezervu. ako to sredstvo ne mozete prodati onda ta rezerva ima karakter trajne rezerve.

onda ta nova ulaganje ne prolaze kriterijum finansijskih trzista. akumulira sredstva za buduce investiranje formiranjem latentnih rezervi. jer niko nece reci…znate mi necemo da prodamo jer je u vrednosti sadrzana latentna rezerva koja ce se objektivirati.000. vek trajanja 5 godina. Ako firma koristi latentne rezerve za investiranje. Dakle kad god trazite kredit od banke. Reci ce …pa da to je sjajno uprava formira latentne rezerve kada joj treba razlozi ih to niko ni ne vidi. nasa firma radi. To je objektivirana latentna rezerva. u te dve godine bice objektivirana latentna rezerva koja iznosi 2. kada sadasnja vrednost sredstva bude jednaka nuli. Znaci do objektiviranja latentnih rezervi u zalihama doci ce I onda kada mi to ne zelimo. znaci ako vi imate ovako. a sredstvo nije potroseno vi cete nastaviti sa koriscenjem tog sredstva. Drgugi prigovor koji se moze uputiti I koji narocito isticu oni koji se bave makroekonomijom je sledeci. I mozda za takvo ulaganje uprava nikada ne bi mogla dobiti eksterni kapital iz prostog razloga sto to ulaganje ne bi prosao test isplativosti koji se pri takvoj vrsti pribavljanja kapitala uvek radi. Troskova amortizacije nema a prihodi od koriscenja sredstva su tu. kada otpisete sredstvo na 0. I tu ima takodje istine. znaci nepostojucih troskova. Ako pozajmljujete novac na trzistu cak I na svojinskoj osnovi. I smatra se da zbog toga postoji rizik da ulaganja koja se vrse bez testa isplativosti ulaganja mogu dovesti do pogresnih odluka. Ovde takva vrsta ispitivanja moze izostati.000. Zato sto kazu… pa cekajte latentna rezerva predstavlja jedan neoporezovani izvor sredstva za perduzece. Znaci postoje visina troskova amortizacije dve godine nula. Ako imate linearno otpisivanje pa ste latentnu rezervu formirali na pocetku time sto ste skratili vek trajanja. sta cete vi kalkulisati… recicete pa cekajte dividenda koju moramo da platimo bice ovolika da li ce nam to biti isplativo.667 biti otpisano. Nacete. tada je trosenje te imovine I visina otpisa nisu u saglasnosti. Naravno ni jedan od prigovora koji sam istakla nije takve tezine da bi uprave preduzeca odgovorio od toga da one traze da se latentne rezerve formiraju kada god je to 89 . Oni koji se bave finansiranjem firme uvek ce podrzati formiranje latentnih rezervi. I sve sto zabrlja pokrije iz tih latentnih rezervi. sredstvo cija je nabavna vrednost 5. mi moramo zalihe prodati. Sta se dogadja kada posle otpisa koji su jako visoki na pocetku veku trajanja. Sta su ti nepostojuci troskovi.000. To je dobit koju smo mi zadrzali a na koju mi nismo platili porez. a vi kazete NE mi cemo to podeliti na 3 godine I otpisacemo za tri godine I svake godine ce za 1. Dopustivost stvaranja latentnih rezervi Da li I u kojoj meri je dopustivo stvaranje latentnih rezervi. mi radimo. Vrlo je moguci da mozda nameravano ulaganje I nije tako profitabilno kako se cini. kada dodje rok dospeca tih potrazivanja vi cete insistirati na naplati potrazivanja iako ce pri toj naplati doci do objektiviranja latentnih rezervi. Od onih koji se bave finansiranjem firme do onih koji se bave makroekonomijom I do racunovodje. Sta ce bit posledica. Naravno odmah cete naci I argumente protiv. Sa stanovista finansiranja firme to je dobro. O dopustivosti stvaranja latentnih rezervi vi cete naici na razlicite stavove. Kaze…cekajte da proverimo da li ce nameravano ulaganje odbaciti profit koji ce biti dovoljan da platite kamatu I vratite kredit. sta banka radi. da li cete vi odustati od naplate potrazivanja zato sto ce se tim naplatama objektivirati latentna rezerva. Na pocetku ste otpisivali vise nego sto se sredstvo trosilo a sada otpisujete prakticno manje nego sto se sredstvo trosi. U poslednjim godinama koriscenja sredstva dolazi do objektiviranja latentne rezerve koja je formirana na pocetku. iznos otpisa padne.Ali ta prodaja moze se smatrati namernim ali I nenamernim objektiviranjem latentnih rezervi.njene greske koje pokriva razlaganjem latentnih rezervi cak se ne mogu ni videti. Posle 3 godine vrednost sredstva ce biti nula a vi cete nastaviti sa koriscenjem sredstva dok ne istekne pet godina. Ali ako nam treba vise otkrivenih latentnih rezervi mi mozemo forsirati prodaju I na taj nacin Izvrsiti otkrivanje latentih rezervi u vecem obimu nego sto bi to bilo prodajom nekim uobicajnim tempom. Sta biva sa latentnim rezervama koje se nalaze u stalnoj imovini? One se namerno mogu objektivirati samo prodajom stalne imovine ali se nenamerno objektiviraju njihovim otpisivanju. godisnji trosak amortizacije bi trebao da bude 1. Vas rezultat ce biti vezi za iznos ne obracunatih troskova amortizacije.

Porez cete morati da platite na ceo dobitak koji ste ostvarili jer cete mozda formiranjem latentnih rezervi jedva uspeti da kompenzirate dejstvo onih latentnih rezervi koje ste formirali ranije a koje su se ove godine bez vase volje objektivirale. izvestajima o promenama na sopstvenom kapitalu. I revizor kada dodje on zna da postoje latentne rezerve I nece praviti problem ako su one na nekom razumnom nivou. Bolje da imate dobar rezultat I platite porez nego da tog rezultata nema.2004. Ono nasta treba da vas upozorim I kada citate finan. Proslog puta smo prakticno zavrsili sa bilansom stanja I latentnim rezervama koje su neposredno vezane za pravilima procenjivanja aktive. I racunovodje redovno pri sastavljanju finan. E sada ta granica izmedju postovanja nacela opreznosti I falsifikata nije tako jasna I nije tako ostra I na vama je da budete razumni da kada formirate latentne rezerve da uvek mozete formiranu rezervu braniti razlozima opreznosti. Ali sada imate problem. izvestaju o novcanom toku I beleskama cini godisnji obracun preduzeca. cim vidite degresivno otpisivanje I veliki broj vrsta rezervisanja koja se formiraju. bilans uspeha ima zadatak da pruzi informacije koje odrazavaju prinosni polozaj preduzeca.izvestaje I kada ih sastavljate da formiranje latentnih rezervi ne sme biti zloupotrebljeno. Prihoda kao pozitivne I rashoda kao negativne determinante rezultata. Dakle uprave su sklone da traze od racunovodje da u meri u kojoj je to moguce formiraju latentne rezerve. ako ste preterali imacete ozbiljan problem. sta cemo sada. videli ste cak I onda kada necemo. ali su formirane latentne rezerve uvek predmet ispitivanja. nisam ja kriv sto tu postoje latentne rezervee… 09. On se smatra drugim osnovnim finansijskim izvestajem.12. bilas sadrzi informacije o prihodima I rashodima koji su nastali u odredjenom obracunskom periodu I naravno o rezultatu koji je razlika izmedju ova dva elementa. ja sam ga ovde navela 90 . Danas cemo govoriti o BILANSU USPEHA Kao narednom finansijskom izvestaju koji zajedno sa bilansom stanja.izvestaja vrse formiranje latentnih rezervi. Vi naravno necete moci da kazete koliko te rezerve iznose ali moci cete da poredite trzisnu vrednost zemljista sa vrednoscu u bilansu pa kazete…pa evo ovde ima latentna rezerva. sta da se radi. ali bi se odmah naslo dvojica ili trojica kolega koja bi odmah rekla…kako drugi? Bilans uspeha je u stvari prvi finansijski izvestaj. Znaci vi ne smete potcenjivanje imovine vrsiti do te mere da napravite falsifikovani bilans. Jedne se rezerve tokom obracunskog perioda objektiviraju. za razliku od bilansa stanja koji pruza uvid u finansijski polozaj preduzeca. platicemo veliki porez. I zato tim formiranjem novih latentnih rezervi mi pokusavamo da otklonimo onu negativnu stranu latentnih rezervi…pa cekajete. a racunovodja ce reci…pa naravno da postoji ja postujem nacelo nabavne vrednosti. Dakle ta polemika da li je prvi ili drugi. kao sto sam napisala. Braniti je na nacin da to vase objasnjenje visine formirane latentne rezerve bude isplativo I za drgu stranu. U skladu sa ovim ciljem odredjena je I sadrzina bilansa uspeha imajuci u vidu da elementi prinosnog polozaja su: prihodi I rashodi. Kada citate racunovodstvenu politiku. Formiracemo nove. Dakle dopusteno je. ako ste jako dobri u toj godini a jos su vam se objektivirale I latentne rezerve koje ste formirali ranije onda ne mozete formiranjem novih rezervi da smanjite poreski teret. Ako niste preterali.one su se objektivirale. Ali to je rizik koji nosi dobar posao. Rec je o finansijskom izvestaju ciji je zadatak da pruzi informacije o prinosnom polozaju preduzeca. mi imamo visok dobitak. to treba da indicira na postojanje latentnih rezervi.moguce. visoke iznose otpisa potrazivanja. nije zabranjeno. Prema tome. ali zasto na kraju perioda pri procenjivanju mi formiramo nove.

To je takodje posledica veze izmedju BS I BU. Poslovanje takodje ima za posledicu nastanak prihoda. BS I BU. Ne mnogo ali mozda malcice ispred BS. a da na kraju iznose 60. a prihodi ce biti nizi od rashoda. Smanjenje aktive povecavaju rashode u BU. Zasto? To je nacelo uzrocnosti koje odredjuje kome obracunskom periodu treba dodeliti troskove odnosno rashode. Poslovanje dovodi do toga da se aktiva trosi. su medjusobno cvrsto povezana.000. jer on zahteva da priznamo gubitke koji su nastali a koji nisu trzisno verifikovani 91 . BS je prikaz imovine preduzeca na odredjeni dan. To je odnos. to je sadasnja vrednost. Time smo rekli da nam na zalihama ostaju one koje su procenjene u vrednosti poslednjih nabavki. a kolika je visina odrdjena je nacinom procenjivanja aktive. utrosena osnovna sredstva ili zalihe. ali ako bismo merili po vaznosti onda bi tesko dali prednost bilansu stanja ili bilasnu uspeha. Kakav ce konacan rezultat biti zavisi od odnosa prihoda I rashoda. Kako? Jer ako vi kazete da je vrednost osnovnih sredstva na pocetku godine 100. Ili uceci o tome kako se meri visina troska. Ta potrosena aktiva odlazi na rashodnu stranu BU. Prihodi povecaju aktivu I predstavljaju pozitivnu komponentu u BU. I vrednost onoga sto je utroseno sto ce biti prikazano na rashodnoj strani BU. Dakle ako imate startnu imovinu u BS. ali ako bi se morali opredelili vecina ekonomista I racunovodja bi rekla da je bilans uspeha recimo za pola koraka ispred bilansa stanja. Znaci time ste istovremeno rekli …sadasnja vrednost bice jednaka razlici izmedju nabavne vrednosti I visine troskova otpisa obracunatih degresivnom metodom.kao drugi jer je drugi po redu izucavanja. da je taj uspeh iskazanog u BU mera uspeha uprave preduzeca.000. vi ste istovremeno odredili I vrednost onoga sto nije utroseno I sto ce biti prikazano u BS. Primenjujemo FIFO metod za obracun disponiranih zaliha.000 vrednosti imovine mi automatski odredjujemo visinu rashoda. Sta je jos vazno uociti? Kako odredjujemo rashode? Dugo smo pricali o pravilima za procenjivanje imovine I to zato sto smo uceci o pravilima za procenjivanje imovine istovremeno naucili pravila za procenjivanje rashoda. To davanje prednosti vise je uslovjeno cinjenicom da BU odrazava tekuci uspeh preduzeca. Ova dva finansijska izvestaja. mi smo automatski odrdjivali kolika je vrednost onoga sto nije utroseno. I jako je vazno da ta veza vama do kraja bude jasna. znaci prihoda I rashoda koji nastaju iz osnovne delatnosti. To je nacelo impariteta. Ako bude obrnutu. relevantni su nacelo realizacije I nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. Znaci koja su nacela relevantna za merenje ili za procenjivanja elemenata BU? Za procenjivanaj rashda koje nacelo je releventno? Nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. svako smanjenje aktive bez mogucnosti nadoknade predstavlja rashod. Znaci odrdjujuci ovih 60. I zato necemo danas ponovo govoriti o nacelu uzrocnosti I princip realizacije jer je za priznavanje prihoda relevantan princip realizacije . Ako su prihodi veci od rashoda. dakle to su dva nacela koja su merodavna. povecanje aktive zbog prihoda bice vece od smanjenja aktive zbog rashoda I aktva ce na kraju biti uvecana. sta je razlika? Razlika je trosak odnosno rashod. Dakle svaki nastanak prihoda ima za posledicu povecanje aktive. Nastanak rashoda smanjuje aktivu I belezite povecanje rashoda u BU. Znaci sva smanjena aktive koja nastanu tokom perioda bez mogucnosti njihove nadoknade predstavljaju rashode. da je to kriterijum na bazi koga vlasnici donose poslovne odluke da li zadrzati ulog ili ne…dakle mnogo odluka se zasniva na informacijama iz BU a onda se one samo potkrepljuju jos I onim informacijama koje su sadrzanje u BS. Znaci odredjivanjem pravila za procenjivanje. Za priznavanje poslovnih prihoda I rashoda. Postoji jos jedno nacelo cije primena ce dovesti do promene sadrzine BU. oba su jednako vazni. dakle ako smanjenje aktive po osnovu rashoda bude veca od povecanja aktive po osnovu prihoda aktva ce na kraju biti niza. Ono govori kome periodu. Znaci vi kazete degresivno procenjujem amortizaciju. ta imovina se pod uticajem poslovanja menja. BU je prikaz prihoda I rashoda koji su nastali u odredjenom vremenskom periodu. Prihodi povecavanju aktivu I predstavljaju pozitivnu komponentu rezultata.

I ako bi se posmatrelo po ucestalosti primene ova forma se primenjuje cesce u odnosu na drugu formu. Na koji nacin se prihodi I rashodi mogu integrisati u BU. I sama definicija prihoda u konceptualnom okviru kaze da prihodi obuhvataju prihode I dobitke. da li zelim da utvrdim vrednost imovine koju imam pa cu utrosak racunati kao rezidualnu vrednost u odnosu na ono sto sam imala. a to znaci rashodi izazazvanih proizvodnjom I prodajom ucinaka imati I gubitke koji su nastali I priznati u skladu sa nacelom impariteta. Sta to 92 . ili polazim od toga sta je sve potroseno a onda mi vrednost imovine dolazi kao ostatak u odnosu na ono sto je bilo ili sto je u medjuvremenu nabavljeno. Znaci razlika izmedju staticke I dinamicke teorije je samo u tome sta je polazisna osnova. Pa tako na primer uopste nije neuobicajeno da se od prihoda od prodaje najpre pokrije nabavna vrednost robe ili cena kostanja prodatih gotovih proizvoda. bruto princip 2. potom rashod. Na koji nacin ih mozete prikazati u BU? Postoje dva principa koja pri iskazivanju prihoda I rashoda mozete postovati: 1. neto princip ovo vec znate I iz principa jasnosti. vi cete odrediti kako ce taj rezultat biti prikazan u BU. Ali uobicajno minimalno rasclanjavanje prihoda I rashoda vrsi se tako sto se izvrsi razdvajanje prihoda I rashoda najmanje na redovne I na vanredne. Naravno mozete imati drugaciju sadrzinu. Ova forma se nesto redje koristi. Za formu liste je karakteristicno jer dopista segmetirano iskazivanje rezultata. odlikuje se time da se u BU rashodi nalaze nasuprot prihodima. Naravno po dinamickoj teoriji mi idemo najpre od toga sta smo utrosili a onda sta nam je ostalo.a koji su izazvani ili obezvredjenje imovine. znaci imate pad trzisne vrednosti zaliha ispod njihove nabavne vrednosti tj cene kostanja. onda ostale varijabilne troskove poslovanja I da dodjete do neto rezultata. Isto tako gubici koji rezultiraju iz nezavrsenih poslova. formu konta. iz teretnih ugovora moraju biti priznati. Te gubitke u skladu sa nacelom impariteta morate priznati. I kao razliku cete dobiti rezultata. forma liste 2. rezultat iz redovnih aktivnosti. Znaci to su tri nacela koja odredjuju sadrzinu BU. a u okviru redovnih prihode I rashode iz poslovnih aktivnosti I prihodi I rashodi po osnovu finansiranja. Vi znate da se ukupni rezultat preduzeca moze rasclaniti najmanje na: 1. Pa se onda od te bruto marze pokrivaju troskovi poslovanja I dolazi se do neto poslovnog rezultata. Mi utvrdjujemo visinu rashoda. Znaci BU moze biti prikazan tako sto cete najpre navesti prihode. rezultat koji je posledica vanrednih okolnosti kada koristite formu liste onda vrlo cesto idete na stepenasto pokrivanje rashoda prihodima. ostalih prihoda I rashoda 3. znaci rezultat koji nastaje po osnovu prodaje proizvoda I usluga 2. imate pojavu nenaplativih potrazivanja. Dakle na levoj strani ce biti rashodi a na desnoj prihodi.znaci u zavisnosti od toga koje informacije zelite korisnicima da pruzite. rezultat koji je posledica ostalih aktivnosti preduzeca. Tako da cete u BU osim redovnih rashodi izazvanih tekucom delatnosti. Uzmete pa da od prihoda od prodaje pokrijete varijabilne troskove prodatih proizvoda I dodjete do kontribucione marze pa da onda odbijete fiksne troskove proizvodnog funkcionalnog podrucja. I to na prvi pogled moze nekoga zbuniti. FORMA RACUNA USPEHA Znaci kako racun uspeha moze izgledati? Dve su forme koje se mogu primenjivati: 1. Njoj sam naziv kaze. ono sto je rezlika do vrednosti koju smo imali predstavlja ono sto ce biti odlozeno u BS. visinu izgubljene vrednosti imovine. jer se dobija bruto domaci rezultat koji se naziva jos cesto bruto marzom. imate pojavu obezvredjenja stalne imovine. forma konta MRS-1 dozvoljava upotrebu obe forme. sto znaci da mozete utvrdjivati rezultat iduci po pojedinim slojevima rezultata. rezultat finansiranja 4.

prvi korak je sta I koliko iznose ukupna ulaganja. Zato sto se ostali. Za osnovnu delatnost uvek cete ici po bruto principu. To znaci da cete uvek morati da prihode I rashode koji poticu iz vase osnovne delatnosti iskazete odvojeno. Konacna odluka o tome da li I u kojoj meri cete primeniti neto princip zavisi od sastavljaca finansijskog izvestaja. jer taj dobitak od prodaje HOV je vas prihod. robe ili usluga u ovom periodu ostvarili. Matoda troskova prodatih ucinaka ima jednu drugu polaznu tacku. da iznosi tih prihoda I rashoda nisu toliki da bitno odredjuju iznos rezultata. Sta to znaci? To znaci da u BU mozete iskazati. Znaci nije vazno koju cete metodu koristiti. uvek utvrdjuje kao razlika izmedju ostalih prihoda I ostalih rashoda. Znaci MRS-1 insistira da prihodi I rashodi iz poslovnih aktivnosti budu u bilansu iskazani po bruto principu. Dakle vi mozete I tu primenjivati bruto princip ali imajuci u vidu da te aktivnosti nisu posledica osnovne delatnosti preduzeca. ali gubitak spada u rashode pa naravno ovde nije pomenut. metoda ukupnih troskova ili metoda troskova ukupnih ucinaka 2. metoda troskova prodatih ucinaka ili metoda prodatih ucinaka dve metode koje daju isti rezultat. Zato sto se rezultat koji se utvrdjuje po osnovu finansiranja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju finansijskih prihoda I finansijskih rashoda. zbog ovog “ ukupno” I metoda je dobila naziv. Prihode od prodaje gotovih proizvoda I nasuprot tome cena kostanja prodatih gotovih proizvoda . za aktivnosti gde se primenjuje neto princip. a to je kolike smo prihode od prodaje proizvoda. To je polazna tacka. Zasto su to metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata. Sta je onda razlicito? Razlicit je nacin prezentiranja. Za prihode I rashode koji nastaju po osnovu prodaje imovine ukljucujuci i prodaju finansijskih ulaganja. ne prihode I rashode nego samo razliku izmedju prihoda I rashoda. Ta razlika uslovljena je razlicitim osnovnim pretpostavkama od kojih polaze ove metode. tada smo to zvali neposlovni rezultat. on samo kaze da mozete koristiti neto princip za iskazivanje prihoda I posledica prodaje HOV. Nago cete samo reci da dobitci od prodaje iznose toliko. samo je iskazan po neto principu. Pa kada se govori o prihodima kaze se da oni ukljucuju prihode I dobitke. Tako mozete reci imamo dobitke po osnovu prodaje osnovnih sredstava. Dakle standard ne kaze da morate. Primetite da polaznu osnovu ove metode cine ukupna ulaganja. Znaci polaznu osnovu kod ove metode cine efekti poslovanja iskazani u formi prihoda od podaje. Ukupno trosenje ili ukupno ulaganje. ali to nije obavezno. Dakle vi cete za iskazivanje takvih transakcija koristiti neto princip. Metode uticu samo na nacin iskazivanja poslovnih prihoda I rashoda I zato ove metode mozemo oznacavati kao metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata koji proistice iz osnovne delatnosi preduzeca. ne morate ali mozete koristiti neto princip. Dve su osnovne metode koje se mogu koristiti za bilansiranje poslovnog rezultata: 1. zalihe materijala. jer povecava vas rezultat. smatra se da je tu dopustena primena neto principa. I dobitke odnosno gubitka. Znaci izbor metode ne utice na visinu obracunatog rezultata. kolika je njihova nabavna vrednost pa koliki je vas dobitak. Obracunati poslovni rezultat ce biti isti. imamo dobitke po osnovu prodaje HOV…dakle vi necete korisniku reci kolika je bila prodajna vrednost HOV. imovine. nacin iskazivanja poslovnih prihoda I poslovnih rashoda. prihodi od prodaje robe I nasuprot tome nabavna vrednost prodate robe. Znaci 93 . Znaci kod ove metode polazna osnova. METODE OBRACUNA REZULTATA Postoje dve metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata. I onda trazite sta ste iz tog trosenja dobili.znaci prihode I dobitke? Prihode za one segmente gde se postuje bruto princip kao pravilo za integrisanje prihoda u BU. Vandredni rezultat je uvek razlika izmedju vanrednih prihoda I vanrednih rashoda. Metoda ukupnih troskova ili metoda troskova ukupnih ucinaka polazi od toga da poslovni rezultat jednog obracunskog perioda treba utvrditi medjusobnim suceljavanjem ukupnih ulaganja koja su izvrsena u tom obracunskom periodu sa efektima koji su iz tih ulaganja proistekli. dakle vi obracun rezultata pocinjete pitanjem sta smo u ovom obracunskom periodu utrosili. Primena bruto principa je rezervisana za poslovnu aktivnost. za finansijske prihode I rashode dopustena je.

Ako zelite da dovedete u vezu prihode sa ovim ulaganjima morate ih smanjiti za smanjenje vrednosti zaliha. jer vi treba da date odgovor. A to znaci da ce u proizvodnom preduzecu rashodna strana sadrzati cenu kostanja prodatih gotovih proizvoda. Sta ce biti na prihodnoj strani kod metode ukupnih troskova? Kod ove metode kada istrazujete efekte. Kakav je odnos izmedju pocetnih I krajnih zaliha u tom slucaju? Iste su. Dakle proizvodnja nije u tom periodu dovela do promene zaliha? Zasto? Pa zato sto je prodata? Krajnje zalihe jednake su pocetnim zalihama. Kod metode troskova prodatih ucinaka.cena kostanja prodatih. Dakle na prihodnoj strani bice prihodi od prodaje pod uslovom da je proizvodnja jednaka prodaji. tr. sta je rezultat ovih ulaganja? Rezultat je prihod od prodaje + povecanje zaliha. Znaci ako smo ustanovili sta smo sve utrosili u narednom koraku indetifikujmo efekta tih trosenja. secate se. nemaju za posledicu samo prihod od prodaje nego su dovela I do povecanja zaliha. Te dve razlicite polazne osnove imaju za posledicu razlicitu sadrzinu prihodne I razlicitu sadrzinu rashodne strane. Dakle prihod koji ste ostvarili u tom periodu ne potice u celini od ovih ulaganja. U slucaju kada je prodaja veca od proizvodnje. Dakle ukupni troskove. Dakle potpuno su razliciti. vec samo troskovi proizvoda koji su prodati. znaci koliko smo potrosili. a kod metode ukupnih troskova ste posli od ukupnih troskova I trazite njima pripadajuce efekte. A metoda troskova prodatih ucinaka. Dakle vi cete nabrojati sta ste sve potrosili.amortizacije toliki. Znaci ovde ste posli od prihoda I trazite njima pripadajuce rashode. sta moze biti efekat? Odgovor na ovo pitanje zavisi. kako glasi odgovor? Imamo prihod od prodaje. troskovi zaradi toliki. Dakle u tom slucaju ova vasa ulaganja nisu. znaci svi troskovi koji su nastali u jednom periodu iskazani u formi troskova po vrstama. kod proizvodnog preduzeca od odnosa prodaje I proizvodnje.proizvodni usluga su toliki I nematerijalni troskovi su toliki odnosno troskovi neproizvodnih usluga. na prihodnoj strani.pitamo se koliki su ostvareni prihodi iz osnovne delatnosti. Odgovor ce biti: troskovi materijala su toliki. sta kaze u drugom koraku? Ako su nam ovo prihodi. I za iznos tog povecanja vi morate povecati prihode. Ukoliko je proizvodnja veca od prodaje. Navescete vrstu vaseg ulagnja u tom mesecu. koji su to rashodi koje smo morali napraviti da bi ti prihodi bili ostvareni? Dakle kod ove metode u drugom koraku vi trazite samo iznos onih ulaganja koja su morala biti napravljena da bi dati prihod bio ostvaren. Pa dakle rashodnu stranu cine troskovi po vrstama. Dakle rashodnu stranu cinice troskovi po vrstama koji su nastali I to nezavisno od toga da li se odnose na prodate proizvode ili proizvode koje su jos uvek na lageru. Drugi korak kod metode ukupnih troskova je sta su efekti. I to je kljucno. sta ce biti na rashodnoj strani? Ne svi troskovi koje ste napravili. A tu cenu kostanja cine: troskovi proizvodnje. proizvoda I usluga. sta je efekat. ne ukupni vec iz osnovne delatnosti. troskovi uprave I troskovi prodaje. sta smo od tih trosenja dobili. tr. Krajnje zalihe ce biti vece od pocetnih zaliha. Na pitanje sta smo mi dobili od ovog trosenja. posto nisu u celini prodati proizvodi zbog kojih su ta trosenja nastala. gotovih proizvoda. efekat ce biti prihod od prodaje za onaj deo prodaje koji je realizovan I povecanje zalihe za onaj deo proizvodnje koji nije realizovan. Znaci ovde ce biti rashodi. Prvi korak je dakle…indetifikujmo kolike smo prihode od prodaje ostvarili prodajom roba. vec je delimicno ostvaren prodajom proizvoda koji su proizvedeni u prethodnom periodu. sta cemo imati? To znaci da smo prodali sve sto smo proizveli u tom periodu I da ste prodali deo zaliha sa kojima ste u taj period usli. posto se kaze da se krece od ukupnih ulaganja. I otuda ce 94 . Ako su proizvodnja I prodaje jednake to znaci da smo sve sto smo proizveli I prodali. Kod metode ukupnih troskova na rashodnoj strani BU naci ce se. Troskove prodaje I uprave predstavljaju rashode perioda I terete samo prodate proizvode. Na pitanje sta smo potrosili u ovom mesecu. jer cena kostanja neprodatih proizvoda sta sadrzi? Samo troskove proizvodnje. Znaci na rashodnoj strani ce se nalaziti samo troskovi koji su nastali u datom obracunskom periodu a koji su kroz prodaju proizvoda pretvoreni u rashode.

znaci operativni rashodi. Znaci jednostavno delatnost je ta koja odredjuje sadrzinu tog dela BU. Dakle sve dok firma ostvaruje te iznad prosecne profite. Trgovina ne proizvodi robu. Dakle vratimo se sada nasim metodama bilansiranja uspeha. Zato imate nabavnu vrednosti nabavljene robe + troskovi po vrstama koji pokazuju sta je sve trgovina utrosila da bi robu prodala. Taj standard pocinje da se primenjuje od 2005 godine. a u trgovini ce BU izgledati drugacije. Zasto? Zato sto roba nije ucinak trgovine. ako je rec o trgovini I troskovi trgovine. to je dakle pitanje sastavljaca izvestaja ali vazno je da se tretman goodwill-a promenio. tako da bi opet imali troskove poslvoanja po vrstama a na prihodnoj strani prihodi od provizije. Kod metode troskova prodatih ucinaka na strani prihoda uvek ce se naci prihodi od prodaje a na rashodnoj strani cena kostanja prodatih gotovih proizvoda odnosno nabavna vrednost prodate robe. a na rashodnoj strani rashodi po osnovu kamata. Ja predpostavljam da su razlozi sledeci: ⇒ goddwill predstavlja iznos koji investitor placa iznad vrednosti neto imovine preduzeca ako ona ostvaruje iznad prosecne profite. Nas zvanicni BU je sastavljen na ovaj nacin. rashodi po osnovu naknada I troskovi poslovanja. Na prihodnoj strani naravno prihod od prodaje. ali to bi mogao biti razlog zbog koga se odustalo od sistematskog otpisivanja goodwill-a. vec se vrsi testiranje goodwill-a na obezvredjenje. Sta ce biti kod banaka? Na strani prihoda naci ce se prihodi od kamata I prihodi od naknada kao osnovni poslovni prihodi. To je sada nestosto je prepusteno proceni sastavljaca finasijskog izvestaja. Sadrzina ovog dela BU zavisi od delatnosti kojom se preduzece bavi. MRS 36 odnosi se I na goodwill pa prema tome. Sta bi bilo u jednoj menjacnici? Nema zaliha. dakle nema razloga za sistematsko otpisivanje goodwill-a u roku do pet godina ako u tim godinam firma ostvaruje iznad prosecan profit. Imacete na strani rashoda osim troskova po vrstama jos I nabavnu vrednost prodate robe. 95 . nema amortizacije goodwill-a uopste. vec je nabavlja radi njene prodaje. Sta ce biti poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi odredjuje delatnost firme. Troskovi poslovanja trgovine nastaju po osnovu vrsenja usluge prodaje I dakle oni se odnose samo na uslugu prodaje ali ne I na vrednost nabavljene robe. dozvolilo se da placeni goodwill drzite u bilansu sve dok firma ostvaruje iznad prosecan profit. Sadrzina dela BU na kome se iskazuju poslovni prihodi I rashodi uslovljena je delatnoscu. on se bavi obezvredjenjem. Ja nemam cvrstih dokaza za to. Onog trenutka kada bi visina ostvarenih profita pocela da pada ja bi imala razloga da vrsim otpisivanje goodwill-a. Ovde naravno ostaje pitanje kako da odredim za koliko mi se goodwill smanjio.efekat biti prihod od prodaje-smanjenje zaliha. ako I kada dodje do gubitka vrednosti goodwill-a duzni ste da izvrsite smanjenje njegove vrednosti. Umesto njega imamo standard finansijskog izvestavanja broj 3. Promenjen je standard 22 koji se odnosio na poslovne kombinacije I u kome je definisan postupak sa goodwill-om. Kada imate metod troskova prodatih ucinaka na rashodnoj strani bice nabavna vrednost trgovinske robe a umesto troskova po vrstama bice troskovi trgovine ili troskovi prodaje. Znaci za finansijske izvestaje koji se odnose na 2005 godinu bice primenjen taj standard 3 I goodwill se nece otpisivati. Ako ovo na ispitu ne znate odmah kazem hvala vidimo se iduceg puta. To je sustina metoda ukupnih troskova. Goodwill se ne otpisuje. dakle novi standard. a na strani prihoda imacete samo prihode od prodaje robe I nece biti korekcije vrednosti zaliha. ja kao kupac imam razloga da verujem da ona odrzava goodwill koji sam platila. u kome je tretman goodwill-a promenjen. Ja sam polazila od proizvodnog preduzeca do sada. to je osnovni poslvoni prihod. Da li odmah otpisati ceo goodwill na teret godine u kojoj je doslo do obezvredjenja ili to obezvredjenje tretirati postepeno.

PREDNOSTI I SLABOSTI I JEDNE I DRUGE METODE Metoda ukupnih troskova je prikladna za ekonomske analize rentabiliteta preduzeca I za utvrdjivanje tzv statistickih agregata. GDP mozete takodje utvrditi ako imate BU sastavljen po metodi ukupnih troskova. Zasto? Pa zato sto vam pogonski obracun mora reci cenu kostanja. sto se samo teorijski moze dogoditi. to ovde na bazi ovakvog BU mogu utvrditi. Ako imam utvrdjenju strukturu troskova u nizu sukcesivnih vremenskim periodima. Imate ukupna ulaganja . I dobra strana ove metode je dakle sto omogucava uvid u ukupnu aktivnost preduzeca. imate prihode. Da je proizvodnja bila veca od prodaje. treba da sazna koliki su rezultat postigli pojedini delovi preduzeca. Kako vi racunate nacionani dohodak? Ukupan prihod. Zasto je pogodan? Zato sto pruza informacije o ukupnim trosenjima. Sta se podrazumeva pod ekonomskom analizom rentabiliteta? Znaci mozete utvrditi koliko je ucesce troskova u ukupnim troskovima. Znaci to vam omogucava ovako sastavljen BU. to mogu da uradim. ali mene zanima da li ucesce troskova materijala u ukupnim troskovima raste. Znaci privredu cine preduzeca koja u njoj postoje. pada ili stagnira. znaci metoda je tako napravljena da ne omogucava da utvrdite rezultat za delove preduzeca. ali vi cete imati povecanje vrednosti zaliha na strani prihoda a nasuprot njima ce stajati ukupni troskovi. deo nacionalnog dohodka. odnosno rashoda u ukupnim rashodima. odnosno jedna vrsta troska. koji predstavljaju tehnicko-tehnoloski zaokruzene celine I koje imaju svoje proizvode. jedna vrsta rashoda u odnosu na prihode. imate promenu vrednosti zaliha. Prema tome bilansi pojedinacnih firmi sluze kao osnova za utvrdjivanje I nacionalnog dohodka I drustvenog bruto proizvoda. Nasa prodaja je bila veca od nase proizvodnje. koliko otpada na troskove materijala ili koliko prihoda koristim za pokrice troskova zarade. Zatim ovaj podatak koji se odnosio na odnos proizvodnje I prodaje omogucava mi da dokucim u kakvom su odnosu proizvodnja I prodaja bile. Znaci uvek se troskovi po vrstama registruju za preduzece kao celinu. Zasto? Zato sto troskove po vrstama uvek pratite na nivou firme. kako se krece ucesce troskova zarada. zakljucak je obrnut. zajedno sa viskom vrednosti. Ako imam smanjenje zaliha. Republicki zavod za statistiku obradjuje pojedinacne bilanse sa ciljem da utvrdi ove pokazatelje efikasnosti privrede kao celine. Ako smanjim broj radnika ali zamenim jedan broj nekvalifikovanih kvalifikovanim radnicima. To se sve moze videti iz ovako sastavljenog BU tj sastavljenog po metodi ukupnih troskova. ona mozda ne trazi razvijen obracun troskova kao metoda prodatih ucinaka ali ne mozete obracunati rezultat primenom metode ukupnih troskova ako nemate razvijen pogonski obracun. Menjace se apsolutni iznosi troskova. cim vidim povecanje zaliha sta zakljucujem. mogu pratiti da li se ta struktura troskova menja. Cak I ako nista ne prodate. znaci broj radnika je manji ali je kvalifikaciona struktura podignuta. drustveni bruto proizvod. kako je to uticalo na ukupne troskove zarada. Kako cete utvrditi promenu vrednosti zaliha ako ne znate cenu kostanja nedovrsene proizvodnje odnosno cenu kostanja gotovih proizvoda. jer uprava firme ima potrebu da osim sto treba da zna koliki je rezultat preduzeca kao celine ostvaren. Rezultat ce biti 0. da li su oni sada veci ili manji nego sto su bili ranije. Kako se oni utvrdjuju? Oni se utvrdjuju na bazi bilansa pojedinanih preduzeca.Sta se podrazumeva pod statistickim agregatima? Pokazateli efikasnosti na nivou drzave: nacionalni dohodak. Dakle vi morate I za potrebe ove metode imati organizovan pogonski obracun koji ce vam dati podatke o tome kolika je vrednost trajnih 96 . koji deo od ukupnih troskova cine troskovi zarada. I ovaj bilans uspeha je pogodan za to. Slabije strane ove metode je da ova metoda omogucava utvrdjivanje rezultata samo za preduzece kao celinu. I ta tvrdnja da ova metoda ne trazi razvijen obracun troskova .sva trosenja osim troskova zarada koji predstavljaju. vi cete moci da sastavite BU. Stanje privrede sagledavate na bazi stanje pojedinacnih preduzeca. A to je nedostatak koji nije mali. Ako uradim supstituciju jedne vrste materijala drugom da li ce to rezultirati smanjenjem troskova materijala u ukupnim troskovima materijala ili nece.kako onu aktivnost koja se odnosi na prodaju tako I onu aktivnost koja se odnosi na proizvodnju. sve sto vam je potrebno. To ne mogu ako imam metodu ukupnih troskova.

Kada je rec o BU standard zahteva da iskazete prihode I naravno rashode koji je rezultat poslovne aktivnosti. Ali odmah zatim sledi prigovor…da. Metoda troskova prodatih ucinaka. Vi ne mozete sastaviti BU po metodi troskova prodatih ucinaka ako prodaje nije bilo. istina je da zemlje sa anglosaksonskog govornog podrucja radije koriste metodu troskova prodatih ucinaka. Prema tome ona cak omogucava da za svaki pojedinacni proizvod obracunate doprinose prezultatu. znaci to su vanredni prihodi I vanredni rashodi. U Evropi je odnos jedne I druge u zastupljenosti relativno jednak. Ova pozicija pojavljuje se samo u konsolidovanom racunu uspeha. Naravno da ti manjinski akcionari kao suvlasnici zavisnih firmi imaju pravo na deo dobitka I taj deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima iskazuje se kao manjinski interes. I zatim manjinski interes. ja uvek sugerise da kada budete vodili firmu utvrdjujete rezultat po obe metode. znaci BU grupe gde se rezultat grupe deli na deo rezultata koji pripada vecinskim vlasnicima. Kako treba izvrsiti rasclanjavanje prihoda I rashoda? Znaci koji su to minimalni zahtevi za rasclanjavenje koji su postavljenii standardom 1. jer se odnos izmedju proizvodnje I prodaje iz ovakvog BU jednostavno ne vidi. I toliko ima drugih razloga zbog kojih treba imati pogonski obracun u proizvodnom preduzecu da je ovo…ne treba nam bas za bilansiranje uspeha toliko detaljno…razlog koji moze biti zanemaren kada je u pitanju razvoj pogonskog obracuna. koliko iznose rashodi po osnovu poreza. sto naravno metoda ukupnih troskova ne moze.zaliha. I deo rezultata koji pripada manjinskim akcionarima. sto je redovna ali nije poslovna aktivnost. I one mane koje su prednosi metode ukupnih troskova. Jednostavno cete u onu klasu 9 u onaj pogonski obracun iz finansijkog knjigovodstva preneti prihode I imacete sve podatke potrebne za obracun rezultata po metodi troskova prodatih ucinaka. Znaci onda imate jedan potrebu za pruzanjem dodatnih informacija da bi se ta slabosta otklonila. znaci maticnoj firmi. mi ne vidimo sta se dogadja sa proizvodjom u preduzecu. To su minimalne informacije. Manjinski interes je deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima. I naravno mora se iskazati neto dobitak ili gubitak perioda( u BU). secate se da MRS-1 se odnosi ne prezentaciju finansijskih izvestaja. a za upravu preduzeca po metodi troskova prodatih ucinaka. Zatim koje su vanredne stavke. vidite samo ona ulaganja koja su dovela do prihoda. A manjinski akcionari postoje kada maticno preduzece ima vecinsko ali ne I 100% ucesce u zavisnim preduzecima. I zato ta metoda ne omogucava obracun drustvenih agregata. koliko iznosi dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti. Kako se onda koristi? Pa lepo kada koristite tu metodu onda dajete dodatne podatke koji su potrebni da bi se statisticki agregati utvrdili. Vi cete za potrebe eksternih korisnika pripremati BU po metodi ukupnih troskova. ali iz BU sastavljenog po toj metodi vidimo samo aktivnost preduzeca na podrucju prodaje. 97 . On mozda moze biti manje detaljan ali pogonski obracun ima toliko drugih zadataka. jer proizvodnja kao dogadjaj ne utice na BU sastavljen po ovoj metodi. Posto I jedna I druga metoda daju isti rezultat. Neka vas ne zbuni ovo kao rezultat poslovne aktivnosti I rezultat redovne aktivnosti. U tom smislu ja ne bi mogla da prihvatim trvdju…znate prednost ove metode je to sto ne mora da ima razvijen pogonski obracun…nije moramo imati pogonski obracun. jer su vam rashodi iskazani u formi cene kostanja proizvoda. koliko u dobitku ucestvuju povezana preduzeca. Zato sto redovna aktivnost obuhvata prihode I rashode po osnovu finansiranja. Metoda troskova prodatih ucinaka ima tu mogucnost da vam obezbedi obracun rezultata po uzim organizacionim delovima. Jednostavno prihodi od prodaje tog proizvoda minus njegova cena kostanja dace vam rezultat koji taj proizvod donosi. Ne vidite ukupna ulaganja. Koja od metoda se vise u svetu koristi? Pa tesko je reci. dok se u zemljama kontinentalne Evrope cesce srece metoda ukupnih troskova. Znaci ovo nije redosled informacija ovo su samo navedene informacije koje BU mora da pruzi. Tada se kao vlasnik pored maticne firme datog zavisnog preduzeca javljaju manjinski akcionari. troskove finansiranja. Naravno ova metoda ima one prednosti koje predstavljaju mane metoda ukupnih troskova.

bruto dobit. 14. Dakle ukupna poslovna politika se dezintegriše na poslovne politike pojedinih funkcionalnih područja. I onda ce biti navedeni I ostali poslovni prihodi. politiku finansiranja. One mogu biti i u drugom odnosu. U kakvom međusobnom odnosu mogu da budu parcijalne politike preduzeća?Pošto imamo veći broj parcijalnih politika. to su ukupni poslovni rashodi. promena vrednosti zaliha. Sad će te vi naravno reći. Bilansna politika predstavlja parcijalnu politiku koja ima staus podređene bilansne politike. troskovi prodatih proizvoda.A kako izgledaju bilansne seme? MRS-1 ne propisuje bilansne seme. mora se onako. Kakav je odnos između poslovne politike preduzeća kao celine i parcijalnih politika? Sasvim je izvesno da su parcijalne politike preduzeća podređene poslovnoj politici preduzeća. pa mora se ovako. utorak Bilansna politika Bilansna politika je važna jer ćete vi u svom poslu učestovati u sprovođenju bilansne politike. Tako razlikujemo politiku nabavke. znaci ja ne mogu da vam kazem da sema mora da izgleda ovako. pa onda troskovi uprave I troskovi prodaje. Znaci ja sam ovde samo dala deo BU koji se odnosi na poslovne prihode I rashode. Ponekad cete u jednom istom BU imati I princip naplacene I princip fakturisane realizacije. politiku proizvodnje. I navedeni ce biti troskovi po vrstama. a sada kažete da postoji politika koja vrši svesno uobličavanje 98 . Može se dogoditi da je neka parcijalna politika podređena drugoj parcijalnoj politici. formuliše svoju poslovnu politiku. Ona je podređena polkitici finansiranja i politici objavljivanja. Jedna visina ce biti ako primenjujete princip fakturisane realizacije. a treca ako primenjujete princip proizvedenih ucinaka. Zašto? Jer ne mozete nabavljati ništa dok para nema. Ja mogu da kažem da je politika prodaje ravnopravna sa politikom proizvodnje. one moraju biti ravnopravne. politiku zapošljavanja. Možemo reći sasvim opravdano da je politika nabavke podređena politici finansiranja. Zacisi od toga koji trenutak realizacije izaberete. I imate dobit odnosno gubitak iz poslovne aktivnosti. kako se one jedna prema drugoj odnose? Tu su moguće dve situacije. Preduzeće da bi realizovalo ciljeve koje postavi. U stvari poslovna politika izražava ciljeve i instrumente kojima će biti realizovani ciljevi preduzeća. Dalje slede ostali prihodi I rashodi. pa standardima. politiku prodaje. razlika izmedju prihoda I ovako indetifikovanih rashoda bice dobitak ili gubitak iz poslovne aktivnosti. To je predlog izgleda po MRS-1. Ako imate metodu troskova prodatih ucinaka onda se obicno navode prihodi od prodaje. Ukupna poslovna politika preduzeća deli se na parcijalne politike. Ako su dve parcijalne politike jednake jedna u odnosu na drugu. sve do sada ste nam vi pričali o nekim pravilima. Od cega zavisi visina rashoda? Od primenjeni pravila procenjivanja. Ako imate metodu ukupnih troskova imacete prihode od prodaje. Ciljevi parcijalnih politika moraju da budu usaglašeni sa ciljevima preduzeća kao celine. A visina prihoda? Od prodajnih cena. Odnosno da parcijalne politike svoje ciljeve izvode iz poslovne politike preduzeća. a politika proizvodnje ravnopravna sa politikom nabavke. Šta je bilansna politika? Šta čini bilansnu politiku? BIlansna politika predstavlja aktivnost svesnog uobličavanja godišnjeg obračuna preduzeća s ciljem da se kod korisnika izveštaja stvori nameravana (željena) slika o finansijskom i prinosnom položaju preduzeća. od obima izvrsene prodaje I od pravila priznavanja. druga ako primenjujete princip naplacene realizacije.12. Dakle šta ja želim da postignem bilansnom politikom? Ja želim preko finansijskih izveštaja koristeći bilansnu politiku da nametnem eksternim korisnicima sliku o preduzeću onakvu kakva po mom mišljenju ona treba da bude. Poslovnu politiku formuliše uprava preduzeća.

ako želite da zadržite deo dobiti. onda uprava definiše i ciljeve bilansne politike. odnosno svi oni korisnici koji mogu dobiti podatke koji su pripremljeni specijalno za zadovoljenje njihovih informacionih potreba. uvek delovanjem na formu mi u nekoj meri 99 . Dva cilja ako se realizuju na dva različita načina. I sada kada je potrebno prepoznati koje je od ova dva područja na kome deluje bilansna politika. Politika bilansa nema svoje ciljeva. onda se bilansna politika definiše kao kvazi politika.godišnjih obračuna. Primera radi. svesno uobličavanje ne može preći okvire postavljene standardima. Kako ćemo to ostvariti? Pa bi sad tamo stajalo: koji su instrumenti (prikuplanjem ponuda. odnosno pravilima. koji svoje informacione potrebe zadovoljavaju preko izveštaja opšte namene. već će informacije biti pripremljene bez uticaja bilansne politike. Zašto? Zato što ciljeve politici bilansa daje uprava preduzeća. Za potrebe internog finansijskog izveštavanja nećemo koristiti bilansnu politiku. Ako vi pokažete da imate visok dobitak. Ako se posmatra aspekt na koji deluje bilansna politika. To bi deskriptivno bio cilj politike nabavke. šta moram da uradim? Moram da finansijski položaj predstavim slabijim da bi ubedila. izvodi se iz cilja preduzeća. mada je to uvek i jedno i drugo. onda se može govoriti o materijalnoj i bilansnoj politici. do odgovora nije teško doći. Pođite od toga. kako ćemo ga pribaviti? Ako želimo iz eksternih izvora. ako je cilj preduzeća da u narednoj godini privuče što je moguće više dodatnog kapitala. jer se to uobličavanje vrši samo u okvirima koje daju standardi. I pošto nema svoje ciljeve. Pod eksternim područjem finansijskog izveštavanja se podrazumeva ono područje koje obuhvata korisnike finansijskih izveštaja koji se nalaze izvan preduzeća. teško je napraviti čvrstu podelu i reći sada delujemo samo na formu. da bi dobila argumente. a sad samo na sadržinu. kakav treba da bude finansijski i prinosni položaj preduzeća? Finansijski položaj mora biti predstavljen tako da je dovoljno dobar da privuče investitore. A da je područje internog izveštavanja uprava perduzeća. da je to neophodno? Jedino ako pokažete da je finansijski položaj slabiji ili treba nam dodatni kapital. moramo predstaviti dobrim i finansijski i rentabilitetni položaj. a prinosni položaj treba da bude dovoljno dobar ali ne previše. uspostavljanjem okvirnih ugovora sa dobavljačima itd). I pošto ciljeve firme definiše menadžment odnosno uprava. Ako želim da dodatni kapital pribavim zadržavanjem dobiti. da bi se on popravio nemojte tražiti visoke dividende. Šta je odlika svake politike? Kada imate recimo politiku nabavke . prema tome jasno je da je područje na kome deluje bilansna politika područje eksternog finansijskog izveštavanja. Zar to nije kontradiktorno? Nije. Dakle računovođa ne može da definiše ciljeve. Bilansna politika se označava vrlo cesto kao kvazi politika. Dakle. kako ćete ubediti akcionare. računovođa može samo da bira instrumente kojima će zadate ciljeve realizovati i to je ono što bilansnu politiku razlikuje od ostalih parcijalnih politika. zahtevaće dve različite bilansne slike i zato kažemo da bilansna politika svoje ciljeve izvlači iz ciljeva preduzeća kao celine. Na kom području finansijskog izveštavanja se primenjuje bilansna politika? Na dva područja: eksternom i internom. pred kim mi želimo da se predstavimo drugačiji nego što stvarno jesmo. Politika bilansa kao parcijalna politika nema svoj cilj. to oni koji predaju menadžment znaju bolje od mene. već je njen cilj podređen cilju preduzeća. odnosno pravila bilansiranja. kakav cilj će iz tog cilja preduzeća biti dodeljen bilansnoj politici? Da bi mogli da dobijemo što više dodatnog kapitala. Šta mogu biti ciljevi nabavke? Ciljevi politike nabavke su da se sirovine nabave u kvalitetu i količinama potrebnim za obavljanje poslovnog procesa po cenama koje su što je moguće niže. Pa kako onda možemo voditi bilansnu politiku ako imamo pravila? Možemo zahvaljujući postojanju pravu izbora. pred samim sobom ili pred nekim drugim? Mi želimo nekom drugom da nametnemo sliku o sebi kako želimo da nas drugi vide. da kažem akcionarima slušajte mi imamo dobru zaradu ove godine ali pogledajte naš finansijski položaj nije sjajan. dopustite da najveći deo dobitka zadržimo u firmi. Postojanje prava izbora u bilansiranju i procenjivanju omogućava upravi preduzeća da ciljeve finansijskog izveštavanja malo prilagodi i da u tom prostoru koji joj je ostavljen realizuje bilansnu politiku. vi morate definisati ciljeve .

određujemo i sadržinu i obrnuto. Ali ako bismo posmatrali da li se bilansnom politikom prevashodno utiče na formu ili na sadržinu finansijskih izveštaja, onda bismo mogli govoriti o formalnoj i o materijalnoj bilansnoj politici. Ali tu kažem nije granica oštra, nemožete reći ovim merama bilansne politike mi delujemo samo na formu, čim vi odredite formu vi ste u velikoj meri odredili i sadržinu. Ako smo odredili područje, onda smo u velikoj meri odredili i predmet bilansne politike. Rekli smo da je područje na koje deluje bilansna politika, područje eksternog finansijskog izveštavanja. Za potrebe eksternog finansijskog izveštavanja mi sastavljamo godišnje izveštaje: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima i napomene uz finansijske izveštaje. Svi ti izveštaji, svi ti delovi godišnjeg obračuna su sasvim izvesno predmet bilansne politike. Redovan godišnji obračun (godišnji i polugodišnji koji je namenjen eksternim korisnicima) je neosporno predmet bilansne politike. Ostaju neke dileme da li osim redovnog godišnjeg obračuna i nezavisno od toga da li se on odnosi na pojedinačnu firmu ili na neko drugo preduzeće, nezavisno od toga da li govorimo o ojedinačnom ili o konsolidovanom godišnjem obračunu, postoje još neki izveštaji koji su predmet bilansne politike? Znate da postoje i specijalni bilansi i da se oni sastavljaju povodom određenih događaja u životu preduzeća, nema redovnosti u njihovoj pojavi i njihovi ciljevi razlikuju se od ciljeva koji ima redovan godišnji obračun, ali su namenjeni eksternim korisnicima, kao i što je to slučaj sa redovnim godišnjim obračunom. E ta okolnost da su oni namenjeni eksternim korisnicima može dovesti do toga da budu predmet bilansne politike, ali ne svi. Zašto ne svi? Zato što kod onih bilansa kod kojih dolazi do prekida bilansnog kontinuiteta, pa čak i kontinuiteta poslovanja firme nema potrebe za delovanjem bilansne politike. Sastavljate stečajni bilans, ima li tu mesta bilansnoj politici? Nakon toga firma prestaje da postoji, vi nemate nikakvih ciljeva, nema šta sad nekom trećem da pričate ovako je, onako je, morate predstaviti tačno kako ste sproveli, kakva je situacija pre stečaja, koje su promene tokom stečaja i kako je taj stečajni postupak doveden do kraja. Isto važi i sa likvidacionim bilansom. Nešto drugačija je situacija sa bilansima koji se sastavljaju povodom događaja nakon kojih preduzeće nastavlja sa poslovanjem, recimo sa bilansom fuzija. Fuzija je postupak spajanja dve firme u jednu ili pripajanja jedne firme drugoj već postojećoj. Kada sastavljate bilans fuzije vi u stvari određujete vrednost, sastavljate bilanse preduzeća koja u fuziju ulaze i njihovim pripajanjem dobijate bilans firme koja nastaje fuzijom. Od vrednosti koje unesete u pojedinačne bilanse zavisi vrednost imovine i obaveza u tom novom bilansu koji će nastati njihovim sažimanjem. A od te vrednost zavise budući rashodi firme, jer sećate se da određivanjem vrednosti imovine mi u stvari determinišemo visinu budućih rashoda, pa prema tome i budući rezultat. Dakle naša odluka o tome kako ćemo procenjivati imovinu u bilansu preduzeća koja su učesnici u fuziji ima za posledicu različitu visinu rezultata u budućnosti. Ja kao sastavljač bilansa fuzije to znam, a ako mi je cilj da taj rezultat u budućnosti bude viši, ja ću otkriti sve latentne rezerve koje se u imovini nalaze, podići ću vrednost imovine i preko toga podići rashode i dovesti do iskazivaja nižeg rezultata. U koliko to ne želim ostaviću imovinu iskazanu po knigovodstvenim vrednostima. Neću otkrivati latentne rezerve, ili neću otkrivati u punoj meri i onda će rashodi biti niži a rezultat viši. Tu postoji mogućnost da sastavljač finansijskih izveštaja na zahtev uprave sprovede određenu bilansnu politiku. Primenom odgovarajućih dopuštenih pravila bilansiranja utiče na bilansnu sliku u budućnosti. I čim takva mogućnost postoji, a postoji i interes, onda kažemo da takav bilans može biti predmet bilansne politike. Slično će biti kod bilansa razdvajanja, kod bilansa promene pravne forme. Znači to su specijalni bilansi kod koji postoji mogućnost i potreba sprovođenja bilansne politike. Da li poreski bilans može biti predmet bilansne politike? Poreski bilans je redovan bilans koji je okrenut državi, odnosno poreskoj upravi. Dakle uslov da je okrenut eksternim korisnicima je ispunjen i nalazi se u području eksternog finansijskog izveštavanja. 100

Ono što je dugo vodilo stavu da poreski bilans nije predmet bilansne politike bila je činjenica da se on sastavlja na bazi poreskih propisa, da su za sastavljanje tog bilansa relevantni popisi koji se nalaze u zakonu i da preduzeće nema tu slobodu da procenjuje drugačije nego što poreski zakon kaže. To međutim i nije baš tako do kraja. Nije prvo zbog toga što se poreski bilans dobija korigovanjem poslovnog bilansa. Dakle ne vodite vi knjige čijim se zaključkom dobija poreski bilans. Vi sastavite poslovni bilans uspeha, a onda korigovanjem poslovnog bilansa uspeha, tako što procenjivanje prilagođavate zahtevima poreskih propisa prevodite ga u poreski bilans. Ako se u poslovnom bilansu primenili degresivnu metodu, a otpisivanje ste vršili primenom 2.5 linearne stope, poreski propisi kažu dopuštena je primena degresivne metode, ali ne po stopi većoj od dvostruke linearne, čak ste i istu metodu primenili, jedino ste primenili višu stopu otpisivanja. Šta ćete sada uraditi? Za poterbe poreskog bilansa amortizacija mora biti obračunata najviše po 2 linearne stope, znači morate izračunati kolika je amortizacija po 2 linearne stope, izračunati razliku amortizacije obračunate po 2.5 i ove obračunate po 2 linearne stope i za tu razliku povećati dobitak iskazan u poslovnom bilansu. Ako ste negde obrnuto uradili, pa ste nešto tretirali kao rashod a poreski propisi kažu da to možete aktivirati, onda bi ste trebali da za taj iznos koji je tretiran kao rashod povećati poslovni bilans. Poslovni bilans je neosporno pod uticajem bilansne politike. Ako se pozicije iz poslovnog bilansa preuzimaju ne promenjene u poreski bilans, da li onda možemo da tvrdimo da onda poreski bilans nije pod uticajem poreske politike? Postoji još jedan razlog. Postoji takozvana odluka merodavnosti o kojoj smo govorili kada samo radili načelo merodavnosti poslovnog za poreski bilans. Ako poreski propisi uslovljvaju korišćenje odrešenih preskih olakšica primenom određenih pravila ili načina bilansiranja već pri izradi poslovnog bilansa onda je moja odluka da li ću da koristim određenu poresku olakšicu ili ne. Ako mi posledice takvog bilansiranja, kakve ja moram uvažiti da bi iskoristila tu poresku olakšicu ne odgovaraju, imam neke druge ciljeve, ja ću se odreći korišćenja poreske olakšice i bilansiraću onako kako ja to želim. Ako mi takve olakšice na smetaju i želim da ih koristim, ja ću to uraditi. Čim uprava ima mogućnost da bira hoće li ili neće koristiti poresku olakšicu, hoće li ili neće u vezi sa tim prihvatiti određeni način bilansiranja, onda opet možemo govoriti o bilansnoj politici. I tu su dva razloga zbog kojih se poreski bilans smatra predmetom bilansne politike. Šta su ciljevi bilansne politike? Šta uprava može da odredi kao cilj sastavljčima finansijskih izveštaja? Kakva je uloga računovodje kada su u pitanju ciljevi bilansne politike? Već sam rekla da konačnu odluku o tome kako bi trebalo da izgledaju finansijski izveštaji donosi uprava preduzeća u zavisnosti od poslovno- političkih ciljeva, da se ti ciljevi bilansne politike saopštavaju sastavljačima a oni onda biraju instumente kojima će ih realizovati. U fazi definisanja ciljeva bilansne politike treba da učestvuje i računovođa. Odabir ciljeva ne sme i ne treba da bude prepušten isključivo menadžmentu. Iz prostog razloga što uprava vrlo često ne zna mogućnosti koje stoje na raspolaganju za realizacilju ciljeva. Računovođa ne učestvuje u donošenju odluke. On treba da bude prisutan da bi mogao da pomogne upravi da definiše ciljeve koji su dopustivi i ciljeve čija realizacija je moguća. Mi nemamo interesa da definišemo ciljeve koji nisu dopustivi. I nemamo interesa da definišemo cilj koji je dopustiv a koji ne možemo da ostvarimo. Jeste, to je dopustivo ali nema načina da mi naš bilans napravimo tako kako hoćemo. Uloga računovođe je upravo da pri izboru ciljeva pomogne upravi da definiše ciljeve koji su i dopustivi i ostvarivi. A šta uprava može sve tražiti od računovođe, šta ona može postaviti kao cilj bilansne politike? U zavisnosti od toga u kom području su ciljevi locirani, mi razlikujemo ciljeve koji se nalaze u području finansiranja i ciljeve u području politike objavljivanja politike ili publiciteta. Kada je reč o ciljevima bilanse politike koji se nalaze u području finansiranja, onda se ti ciljevi mogu vezati za politiku raspodele ili politiku oporezivanja. Politika raspodele predstavlja jednu parcijalnu politiku, veoma važnu i bilansna politika je podređena politici finansiranja, a u okviru nje politici raspodele. Šta definiše politika 101

raspodele? Politika raspodele definiše 2 stvari. Prvo kakav će biti odnos između iskazanog i ostvarenog rezultata i drugo kako će iskazani rezultat biti deljen na vlasnike i na rezerve. Preduzeća nikad ne iskazuju do dinara rezultat koji je ostvaren u tekućem obračunskom periodu. Ona uvek nastoje da iskazani rezultat odstupa od ostvarenog. Bilo tako što će iskazati rezultat koji je niži od ostvarenog ili malo viši. U vođenju politike raspodele preduzeće se može opredeliti za dva koncepta. Jedan je koncept iskazivanja stabilizovane visine dobitka i koncept stabilizovanih dividendi, a drugi koncept je poznat kao koncept odrešenih ruku. Prvi koncept ima dosta pristalica zato što eksteni korisnici pre svega vlasnici preferiraju preduzeća kod kojih mogu sa prilično visokim stepenom pouzdanosti proceniti visinu dividendi koje će ostvarivati iz perioda u period. To im omogućava da lakše planiraju visinu svojih prihoda, visinu priliva gotovine i na taj način lakše upravljaju svojom sopstvenom poreskom politikom. Preduzeća takođe daju prednost politici stabilizovanog dobitka odnosno dividendi, jer i sama tada mogu da planiraju svoje obaveze prema akcionarma po osnovu dividendi, visinu likvidnih sredstava koju po osnovu isplata dividendi moraju obezbediti, visinu poreza koji će platiti državi koji se obračunava na prilično ujednačenu visinu dobitka i firme koje iz perioda u period iskazuju stabilan iznos dobiti, to su one koje i postojećim i potecijalnim investitorima ulivaju više poverenja i privlače veći broj investitora, jer ipak većina ljudi daje prednost sigurnosti u odnosu na profitabilnost. Veći broj nas ide sledećim rezonima, bolje mi je da dobjem stabilnu dividendu ili da ulažem u preduzeće koje kontinuirano raste, nego da ulažem u firmu koja jedne godine iskaže visok dobitak a iduće godine je taj dobitak znatno niži, ne znam šta me čeka treće godine, dakle nisam spremna na tu vrstu iznenađenja od preduzeća u koje sam investirala i radije se opredeljujem za ovo. Naravno ima onih koji vole da se kockaju i koj će se opredeliti da ulažu u firme sa jako brzom stopom rasta i velikim rizikom. To je sada malo stvar toga kako smo strukturirani kao osoba ili stvar procene. Kada izaberete koncept stabilaizovanog dobitka i stabilizovane dividende, naravno tu sada imate opet dve mogućnosti, da li ćete voditi politiku nominalno ili realno stabilizovane dividende i dobitka. U većini slučajeva preduzeća se opredeljuju ako posluju u monetarno nestabilnim uslovima za politiku realnog dobitka i stabilnosti realne vrednosti dividende. Zato što ako poslujete u monetarno nestabilnim uslovima, a pridržavate se koncepta nominalnog dobitka i nominalnih dividendi, onda realno firma i vlasnici gube jer u monetarno nestabilnim uslovima nominalni rezultat je uvek precenjen a ako održavate nominalno istu dividendu onda će vaši akcionari dobijati realno sve manje i neće biti zadovoljni. Politika odrešenih ruku ili koncept odrešeniih ruku- već sam naziv upućuje na to da se preduzeće ne opredeljuje da iz perioda u period vodi politiku stabilizovane dividende i dobitka već naprotiv da je njegova politika da će visinu iskazane dobiti odrediti prema situaciji koja bude postojala u trenutku kada ta dobit bude utvrđivana. Nećemo u napred ništa utvrditi, ostavićemo da vidimo kakva će biti situacija sa našom konkurencijom, porezima, kolike će nam biti porebe za sredstvima za razvoj preduzeća, pa ćemo u zavisnosti od svega toga odrediti koliki će biti iskazani dobitak. Ako poreske stope budu niže, možemo iskazati nešto veći dobitak jer ćemo u tom slučaju moći da podnesemo taj poreski teret koji nastaje iskazivanjem veće dobiti. Podignu li poreske stope iskazaćemo niži dobitak, da bismo smanjili poreski teret. Ako želimo da idemo u razvoj firme, ne možemo privući dodatni kapital, akcionari nisu spemni da se odreknu dividendi na koje smo ih navikli, moramo formirati latentne rezerve, pa će iskazani dobitk biti niži od ostvarenog dobitka. Ako naša konkurencija iskazuje visoke dobitke, isplaćuje visoke dividende, onda ćemo im se prilagoditi, ne možemo biti lošiji od njih. Odluka o tome koliki će biti iskazan dobitak po ovom konceptu zavisi od trenutne situacije, od okolnosti koje postoje u trenutku kada se visina dobitka utvrđuje.

102

Koristićete sva dopuštena bilansno politička sredstva da to ostvarite. dakle preduzeća će sve više pažnje posvećivati porezima koje plaćaju i nastojati da plate sve što moraju ali da nika da ne plate više nego što moraju. To ne bi bilo moguće bez korišćenja latentnih rezervi. Ko od njih troje snosi kursnu razliku? 103 . ako nam nude fifo metodu i metodu prosečne cene. znači iznos koji dobijete kada pomnožite primljene kojičine sa ovim prodajnim cenama po kojima ste dužni da obavite prodaju. Prva promena knjiži se tako što račun Obračun konsignacione prodaje robe duguje. Prvi događaj je prijem robe u konsignacionu prodaju. koje bi bile vezane za visinu dobitaka koje ćete ostvariti u budućnosti. Dakle koristiću sve ono što mi standardi dopuštaju da bi iskazani rezultat bio što je moguće niži. Moramo da pretvorimo u dinare. Bilansna politika može doprineti tome da se poreski teret odloži na buduće obračunske periode. dobro plaćeno u svetu i predpostavlja dosta znanja i da svojim klijentima dajete usluge u pogledu načina na koje treba da vode svoje poslove. a kada određujem visinu rezervisanja u skladu sa načelom opreznosti odrediću rezervisanje malo više nego što je to objektivno obavezno. Kada je reč o poreskoj politici. Područje poreza će sve više biti na značaju i verovatno će se neki od vas opredeliti da im profesija bude poreski savetnik. Ako nam nude linearnu i degresivnu metodu. izabraćemo metodu prosečne cene. ne na način da to predstavlja prekršaj nego da vodite bilansnu politiku da poreski teret trajno smanjite. konsignator ili kupac. da sastavljaju svoje finansijske izveštaje. time što ćemo iskazati rezultat nižim nego što on zapravo jeste. koje bi bile vezane za prognoziranje poreske politike države. Latentne rezerve se pojavljuju upravo kao instrument koji računovođe koriste dabi realizovali ovu politiku. Da biste to mogli morali biste imati mnogo informacija. Pošto je cena iskazana u stranoj valuti onda se postavlja pitanje kursiranja. Knjiženje je kažem nešto drugačije zbog činjenice da je komitent u inostranstvu. ali pitanje bi bilo za vas na čiji teret će ovde pasti kursna razlika ako se javi? Ko će snositi kursnu razliku? Šta mislite? Moguće su tri osobe-principal. ali da bismo mogli ostvariti uštedu u porezu morali bismo upravo imati sposobnost da predvidimo kretanje visine poreskih stopa na dobit preduzeća i zato se ušteda označava kao vrlo poželjan i kao vrlo teško prevaljiv cilj bilansne politike. izabraće okolnosti. da li će možda zadržati poresku stopu od 20% a onda vršiti diferenciranje visine stope u zavisnosti od visine ostvarenog dobitka. kada imate niži razlažete ranije i na taj način uspevate da iz perioda u period iskažete prilično ujednačenu visinu dobiti. Prodajnu vrednost robe. zatim prodaja robe. zadržani porez koristite kao jedan beskamatni i neoporezovani izvor sredstava. a potražuje račun Principala (to je u stvari komitent). da li će ona zadržati poresku stopu 20% koliko je danas na dobit. Šta će država raditi. a ako nam nude mogućnost formiranja rezervisanja. Drugi mnogo dostupniji a ne manje važan cilj je odlaganje poreza na budućnost. Kada imate visok dobitak formirate latentne rezerve. Ušteda znači da vi trajno izbegnete plaćanje poreza. znači da li pretvaramo u dinare. Drugo područje u okviru finansiranja kojim se bavi bilansna politika i gde mogu biti locirani ciljevi bilansne politike je područje poreza. ne da bi prevarili državu nego da bi u okviru mogućnosti koje zakon daje iskoristili sve povlastice koje se nude i platili što je moguće niži teret. Prijem robe Mi sada ovaj događaj gledamo sa stanovišta naše domaće firme. a drugi da se izvrši odlaganje poreza na buduće obračunske periode. Zašto je to poželjan cilj? Zato što odlaganjem poreza vi u stvari plaćeni porez. Jedno je da se merama poreske politike ostvare uštede u porezu. bilansna politika tu može dobiti dva zaduženja. pominjala sam latentne rezerve. Zanimanje je vrlo cenjeno. Kako možemo izvršiti odlaganje poreza na budućne obračunske periode?Time što ćemo izvršiti podcenjivanje rezultata.Kada sam pominjala utvrđivanje stabilaizovanog dobitka i politiku odrešene ruke. iskoristiću tu mogućnost. ili će možda podići poresku stopu. obračun i isplata. Prvi cilj uštede nije lako ostvariti. To je potpuno isto kao kod komisione prodaje. da bi plaćali porez što je moguće niži. Mi to ne zanmo. Poreska plitika firme takođe dobija na značaju.

jednostavno mogućnosti firme. dugovaće Devizni račun. koje su dovele do rasta dobiti u odnosu na dobit koja bi bila iskazana da razlaganje latentnih rezarevi nije bilo. Svakih 15 ili najčešće svakih mesec dana. Druga promena-prodaja robe knjiži se tako što prvo knjižimo valutni deo cene. Neću da mi direktor dođe danas i kaže: e znate ja hoću da naš finasijski položaj bude ovakav. Neću da mi prepišete iz jedne knjige ili eventualno dve i to je diplomski rad. Znači Obračun konsignacione robe potražuje. čudno je ali je tako da ako ste uspešni taj problem postaje jače izražen. Mogu da vam kažem. I to plaća na naš tekući račun. to je nešto što je dostupno svakome. Pošto carina i porez na promet predstavljaju prihode države. Znači Tekući račun će dugovati a potraživaće Obaveze za carinu i Obaveze za porez na promet. da imate u naped definisane ciljeve. to ste morali da mi kažete u junu. Pošto se naplaćuje u stranoj valuti. I danas kod nekih firmi. koji kupuje stranu valutu da bi platio tu robu. U području objavljivanja kakvi mogu biti ciljevi bilansne politike? U našoj zemlji naša preduzeća politiku objavljivanja gotovo i da nemaju. I onda mi dođe student i kaže rekli su mi da je to poslovna tajna. naša firma ne može i zato je važno da u napred znate šta se očekuje. To nije diplomski rad. Ali osim te devizne cene ili prema ceni islkazanoj u stranoj valuti kupac plaća još i carinu i porez na promet. a pri tome i imate ono nevoljno razlaganje latentnih rezervi. onda ćete morati iskazati na samo taj visoki ostvareni dobitak. da imate jedan program. to je samo odrađeno ali to nije ono pravo što ja hoću da vi kroz izradu rada naučite. jer konsignator ne snosi a ni konsignant. Ovaj prima robu određene vrednosti u stranoj valuti i prodaje za stranu valutu i plaća u stranoj valuti. sve je stroga tajna. Gotovo. Pošto je prodao robu stekao je pravo na proviziju. Znači ako firma ostvaruje visoke dobitke. Šta da se radi. šta predstavljaju za nasobavezu. Naprotiv kod nas je decenijama bila praksa o firmi se van firme ne priča. sad ću vam reći pošaljem studente obično ako se neko odluči da radi kod mene diplomski rad ja pokušavam ako je to moguće da ode u neko preduzeće i da nešto uradi tamo. Kada je počeo proces uvođenja tržišnih kriterijuma u područje finansiranja i nadam se 104 . Neka druga firma možda može. Ako dođe do promene kursa on je taj koji snosi teret negativnih ili ostvaruje pozitivne kursne razlike. ne možete ni bilans da dobijete. mere koje firma ima na raspolaganju nisu takve da taj cilj može biti ostvaren. a mi ih naplaćujemo. već će proviziju obračunavati u pravilnim vremenskim razmacima. Ciljevi o kojima vam govorim moraju biti poznati mnogo ranije nego što je dan bilansa. Jednostavno nemate načina da dobit iskažete nižom nego što je ostvarena i tada se može dogoditi da platite porez koji će biti veći od svih ušteda koje ste postigli. znači nema prihoda nego smanjujemo vrednost robe primljene u konsignaciju. nema šanse. a Devizni račun duguje. nego ćete još morati da iskažete i latentne rezerve koje su se tokom perioda razložile. odnosno kakvu bilansnu sliku želimo da bismo mogli da odredimo koje ćemo instrumente da koristimo da bismo imali vremena da te mere sprovedemo i da onda zadati cilj ostvarimo.Kupac. Zato nemam veliki broj diplomskih. ako nemate velike oscilacije dobiti. Za sve prodaje obavljene u proteklom mesecu on će obračunati proviziju od jedan puta ( promena strane. ali kupac je taj koji ima dinare.a koju smo robu prodali-tuđu. da vidite kako to izgleda. ne može biti javna tajna. Strašno je to što je to i danas. Neće on posle svake prodaje da obračuna proviziju. sada ne možemo ništa. Vi možete formirati nove latentne rezerve. E sad nije uvek lako merama bilansne politike obezbediti da imate iskazanu ujednačenu dobit. Ovde kod komisione prodaje smo knjižili isto samo nije bio Devizni račun nego je bio Tekući račun. Ne mogu da verujem da je finansijski izveštaj javno neispravan. znači knjižimo vrednost robe u stranoj valuti koju naplaćujemo od kupca. što god pitate poslovna tajna. Ciljevi moraju biti u napred postavljeni da biste imali vremena da instrumentima koji stoje na raspolaganj realizujete zadani cilj a neki put neki cilj ne možete da realizujete bez obzira na to kada je definisan. I zato je jako važo da kod sprovođena bilansne plolitike da se on u napred planira. pa fali neka rečenica ) Israživanja su pokazala da se najmanji poreski teret plaća ako vam je dobitak ujednačen iz perioda u period. ali tim novim latentnim rezervama možda ćete jedva kompenzirati iznos rezervi koji je razložen i moraćete da iskažete visoku dobit.

Ovaj koncept kako realizujemo? Realizujemo potpunim poštovanjem načela jesnosti. Dakle interes svih je da privredu čine prave firme koje imaju budućnost. zahteva koji se nalaze u konceptulanom okviru u kome do slovce stoji da osim onih inforamacija za se objavljivalje zahteva na kraju svakog standarda. suprotni intreresima firme. koncept iskrenosti polazi od toga da na drugi rok gledano i država investitori. dakle u koliko verujete da vam niko ne misli dobro i da svi oni gledaju samo svoje kratkoročne interese. Naravno najveći deo tih informacija koje interesuje eksterne korisnike nalazi se u finansijskim izveštajima firme i pošto nikome nije svejedno kako izgleda u očima sveta onda će firma nastojati da preko finansijskih izveštaja i sebe predstavi u što je boje mogućem svetlu. Koji deo godišnjeg obračuna služi za realizaciju ovakvih ciljeva? Pošto su bilansne šeme svedene. da bi bilansi bili pregledni onda koristimo postojanje napomena. onda ćete gledati da eksternim korisnicima pružite samo onoliko informacija koliko morate. Sami nazivi vas mogu uputiti na to da je reč o tome da firma treba da bira da li će eksterne korisnike finansijsih izveštaja tertirati kao osobe koje imaju interese koji su indentični sa interesima firme. pa ako i ne platim. Da im ne uskraćujete informacije. Takav pristup danas ima sve manje pristalica. ništa više od toga. I ovde postoje neka dva koncepta. Kada se neka informacija uskrati. Jedan koncept je koncept iskrenosti a drugi koncept je koncept diskrecije ili zatvorenosti firme. Svaka firma poljedinačno treba na eksterne korisnike da gleda kao na grupe koje imaju interese koje kažem na dugi rok su identični interesima firme. Kada radite dobro reši ćete sve o svojoj firmmi ali reći ćete i da imate teškoće u firmi kada te teškoće naiđu.da će taj proces biti nastavljen. onda se i odnos preduzeća prema politici objavljivanja. imaju relativno nizak stepen raščlanjavanja. zbog toga što bi tu informaciju saznala konkurencija. pogotovo nećete reći vašoj konkureniji. nemaju kome da odobre velike kredite. specijalnim kreditorima. sastavljač mora da objavi i sve druge informacije koje su po njegovoj proceni važe korisnicima za donošenje njihovih poslovnih odluka. Osim što će oblikovati svoje finansijake izveštaje u meri koja je dopustiva i sa formalne i sa materijalne strane firma treba da odluči o obimu informacija koje će biti prezentirane. jer je rizik ulaganja veliki. poverioce zanima firma koja vraća dugove. ovo nije pristup koji bi vam preporučila. Ako to radite onda možete očekivati od vlasnika firme. jedino je šteta koja bi mogla nastati od objavljivanja informacije. neka mi da krediti iako nisam baš naručito dobar. kreditori i zaposleni imaju za cilj dugoročno održanje preduzeća. šta njega briga za moju firmu. pogledajte naše banke imaju veliki problem. Dakle ako imate takav pristup. da dugoročno radi. a ne firma koja će mi platiti porez sada i nikad više. kome će davati pare. zaposlenima. pristojne zarade. poslovnim partnerima sebe predstavi u što je moguće povoljnijem svetlu. od banke preko koje radite da će vam pomoći i kad naiđu teškoće. odnosno beležaka da bismo te dodatne informacije objavili i učinili ih dostupnim eksternim korisnicima. U koliko imate drugačiji pristup. nema prećutkivanja. mene interesuje firma koja će da mi plaća porez po većim premijama. važno je da ja kredit dobijem. Naravno da postoje inforamacije koje nećete reći. Dakle ona ima potrebe da pruži eksternim korisnicima informacije o sebi. I ako imate nameru da dugoročno vodite firmu. Kako da mu date kredit kad znate da ta firma ima ozbiljnih problema i pitanje je dal će ikad da vrati. Ili će na njih gledati kao na osobe čiji su interesi naručito u kratkom roku. I onda možete očekivati od njih jedan kooperativan odnos u prevladavanju tih teškoća. 105 . Ako imate takav stav onda ćete nastojati da im preko finasijskih izveštaja pružite što je moguće više inforamacija o firmi. a to je moguće. njegov problem. Šta ako ugase sve firme. da gajite sa njima taj odnos iskrenosti. Ima zahteva koliko hoćete al kad pogledate ko vam traži kosa vam se digne na glavi. zaposlene zanima firma koja im obezbeđuje sigurna radna mesta. Ovaj prvi koncept. on će lako da proda svoje akcije. prema inormaciljam koje emituje firma o sebi u javnosti menja i firma ima veći inters da potencijalni investitoraima. Ako dugoročno održanje predstavlja nihov cilj a tebalo bi. Investitore zanima firma čija vrednost stalno raste. pa da će otuda izvući zaključak da postoji potreba da se zaštiti od onih koji ne misle dobro firmi ili makar ne misle jednako dobro kao što to misli uprava.

iskažite što je moguće veću dobit . rast vrednosti naših akcija a ne dividenda kao prihod. Uprava može da rezonuje i ovako: iskazaćemo zbog manjeg poreza. Uprava će gledati da iskaže manji rezultat da bi platila manji porez. ali u ovom trenutku meni je važno da 106 . Dakle uprava mora da odredi kada će biti objavljen izveštaj i to je sastavni deo politike bilansa. ali da je to prolazna pojava u poslovnom životu. što je moguće nižu dobit. kao da ga oblikujem a da interesi večine budu zadovoljeni? A da bilansna slika koju emitujem za većinu bude prihvatljiva. kupite naše akcije. mi od toga živimo. da mi hoćemo dividende. a vi želite da zadovoljite interese nekih od grupa. Evropa je bila sklona da gaji koncept diskrecije u celini. Zbog toga ćemo predstaviti dobrim naš finansijski položaj.opravdanje da informacija ne bude objavljena. Postoje neke informacije koje neće biti date na uvid javnosti. nas dividende ne interesuju. dobrim ćemo predstaviti položaj rentabiliteta ili plitvitke. MRS 1 ne određuje datum kada morte objaviti svoje izveštaje. Pogledajte koliko različitih interesa a finansijskim izveštajima sve te interese morate zadovoljiti. morate imati meru. Raspišete veliku emisiju akcija i pre toga objavite rezultate koji su odlični i pošaljete poruku akcionarima vidite kako smo dobri. Kako da napravim finansijski izveštaj. Uprava treba da vodi računa koji je to trenutak kada treba da objavi svoje izveštaje. i i na taj način ih učiniti dostupnim. on samo kaže da izveštaji moraju da budu objavljeni. tu se radi o tome da uskraćujete informacije koje su važne za nekoga ko treba da donese poslovnu odluku i preterate li u tome napravićete bilansni delikt. i većina firmi to danas radi. Kada je reč o drugom konceptu. ne dolazi u obzir. pa da ja sada nemam bonus na koji inače imam pravo. da bude onakva kakva ja želim da me oni vide. radi razvoja . Kao i u svemu i u objavljivanju svih informacija. Postavlja se pitanje kada objaviti finansijske izveštaje? Apsolutno nije sve jedno kada ćete objaviti svoje izveštaje. hoćete li objaviti pre toga? Nećete. Niži nivo menadžmenta i srednji će reći iskažite vi rezultat koji smo mi ostvarili. Što je važno za mene kao upravu. naravno da je to predugo. Postoji nekoliko načina na koji možete taj konflikt interesa razrešitit. Trenutak objavljjivanja birate sami. onda ćete malo saćekati da oni upišu akcije i onda ćete da im kažete da prošle godine niste baš sjajno poslovali. Šta će korisnik sa informacijama koje su stare šest meseci? Taj termin objavljivanja morao bi biti takav da informacije koje korisnici čitaju iz tih izveštaje budu još uvek upotrebljive za donošenje poslovnih odluka. i imate problem. država kao fiskalni organ će reći. Ali ono što im je važno moram reći. stavljanjem na svoj sajt. pogledajte šta rade ovi u Aranđelovcu. da li možete sve teško. ako vi vaše pare uložite u te zgrade odakle ćete vi meni da vratite kredit. Ja znam da ću platiti visok porez jer iskazujem visoki rezultat. Interes uprave za objavljivanjem nekih informacija ili uskraćivanjem uopšte ne mora biti podudaran sa interesima vlasnika. Možete ih objaviti. Krajnji rok određuje MRS 1 koji kaže da to ne bi trebalo biti šest meseci od dana bilansa. a mi smo to prihvatili. Pa da kažemo u ovom trenutku nama je cilj da obezbedimo priliv dodatnog kapitala iz eksternih izvora. A ako su rezultati loši. mi hoćemo visoke dividende. Prvi je da prvo uradite rangiranje ciljeva. Poverioci će reći nemojte da investirate. nije važno za nekog akcionara ili za neku banku. Mali akcionari će reći. to predstavlja značajan prihod. Veliki akcionari će reči. Čak ni među vlasnicima neće biti saglasnosti. i daju različiti značaj pojedinim informacijama. Uprava će možda reći želimo da investiramo. Konfikt ciljeva –dva različita cilja bilansne politike mogu se naći u konfliktu i on može biti u velikoj meri uslovljen činjenicom da korisnici finansijskih izveštaja imaju različite informacione potrebe. Time što dajem prednost jednom cilju ja znam da žrtvujem neke druge ciljeve. Ovde se naravno postavlja još jedno pitanje osim pitanja obima informacija. Taj problem različitosti interesa je tu. Vlasnici će možda reći. nemojte vi tu merama bilansne politike meni da uobličavate rezultat. nas interesuje rast firme. da storimo priliku za nove zarade. Ali one nisu ni relevantne za to. Iskažite ceo ostvareni rezultat i platite porez. formiranja latentnih rezervi.

ali ni onako loš kakav bi iskazala da je jedino u tom slučaju. Iako je uloga računovodje podredjena menadžmentu. Ako iskažem loš. hoću da vi iskažete tačno profit koji je ostvaren. A sukob između države i uprave razrešen je kao što znate sastavljanjem poreskog bilansa. ona je značajna zbog toga sto biraju najadekvatnije instrumente za 107 . ja pravim kompromis. pa ćemo tako imati dva bilansa uspeha. Ja moram da napravim finansijski položaj koji će biti dovoljno dobar da dobijem eksterni kapital i dovoljno loš da ove ubedim da treba da se odreknu visokih dividendi i da formiram rezerve. niži menažeri imaju pravoizvinite ja vodim fabriku vi ste meni poverili sredstva a ja tom fabrikom upravljam i rekli ste da ćete moju uspešnost meriti prema visini profita. Četvrtak. naravno da odluka banke da ne da kredit jer je ulaganje rizično. to je odluka koja pogađa firmu o kojoj je reč. decembar 2004. drugi za interne korisnike. šta će vam. Jedan za eksterne. a za potrebe nagrađivanja unutar firme napravićemo interne bilanse koji neće biti pod uticajem bilansne politike. Znači. već biraju instrumente kojima će zadati ciljevi biti ispunjeni. dobar finansijski položaj. i taj deo je važan bez obzira da li ćete raditi u bankama ili bilo gde drugo. koje sadrže finansijski izveštaji. ima posledice i po firmu koja je kredit tražila. Ta rasprava može biti završena tako što će biti rečeno. u redu mi ćemo za eksterne korisnike napraviti bilans pod uticajem bilansne politike. morate napraviti kompromis ciljeva. onda nove akcionare sigurno privući neću i šta moram da uradim? Moram da iskažem finansijski položaj. tj. ne možete ih zanemariti. Znači iz tih razloga ne može biti sve jedno kako izgleda bilansna slika o preduzeću i treba iskoristiti svaku mogućnost koja je dopuštena. Dražava je rekla možete vi tamo da računate šta god hoćete ali kada je reč o porezu to ćete uraditi onako kao ja kažem i napravićete poseban poreski bilans. Dakle kada neki investitor odlučuje da li će uložiti ili neće uložiti u neku firmu. Dva cilja koja mogu biti u koliziji. gledaj kao sjajno izgledamo. Ako iskažem visok profit. Kada banka odlučuje da li će odobriti kredti ili ne. Dakle. Interni menažeri. a ja sam ostvarila veći profit. šta me briga za vašu bilansnu politiku. Na dopuštam da vi sada merama bilansne politike prikažete niži rezultat i da onda kažete e pošto vi imate toliki profit vaš bonus je toliki. ali pružene mogućnosti naravno da treba iskoristiti budući da posledice koje nose informacije. ni jedan od ta dve cilja neće biti realizovan u punoj meri ali ja želim da zadovoljim oba cilja i spremna sam na tu vrstu kompromisa. Nosioci bilansne politike Nosioci BP su svi oni koji učestvuju u kreiranju BP. da bi se ta slika prilagodila poslovno političkim ciljevima. da sprovode bilansnu politiku. A u kreiranju bilansne politike učestvuje menadžment preduzeća i računovođe. Dramatičnih uobličavanja u principu ne može biti mnogo. Važno bi bilo da znate koje mogućnosti menadžmentu stoje na raspolaganju da izvrši makar blago uobličavanje finansijskih izveštaja saglasno svojim poslovno političkim ciljevima. to nije odluka koja samo njega pogađa. akcionari će reći ne dolazi u obzira da mi sada pristanemo na rezerve. kakve dodatne rezerve. Želim da privučem dodatni kapital eksternih korisnika i želim da zadržim dobar deo dobitka. računovođe ne definišu strategiju. možda čak i tri koji su vam jednako važni. su po preduzeće ozbiljne. ne onako dobar kakav bi iskazala da ne želim da navedem akcionare da se odreknu visokih dividendi. Neki od konflikata mogu biti razrešeni izradom posebnih izveštaja. menadžment može da kaže mi želimo da naši finansijski izveštaji budu takvi da doprinose realizaciji OVIH poslovno-političkih ciljeva). U koliko imate dva cilja.investori i poverioci budu voljni da mi stave svoj kapital na raspolaganje i to je cena koju sam spremna da platim. Menadžment preduzeća je taj koji odredjuje ciljeve BP (na primer. Prošli puta sam počela sa vama da radim deo materije koji se odnosi na bilansnu politiku. a na računovodjama je da te ciljeve realizuju. 16.

Kada je reč o ortačkom društvu. ili bar da sa njima bude upoznat nadzorni odbor. kod d. On ima zadatak da štiti interese vlasnika. To ih zanima. a potom i o raspodeli dobitka iskazanog u bilansu.o. Znači. Potvrđivanje godišnjeg obračuna prepušteno je skupštini vlasnika. skupština vlasnika je ta koja potvrđuje godišnji obračun. Znači. i skupština vlasnika javlja kao jedan od nosilaca BP. Niko vam ne može reći. ili da jedan od njih predloži a ostali usvoje predloženu BP. Ta uprava firme će definisati ciljeve. naravno. Ali kada imate mogućnost da između više instrumenata birate onaj koji ćete iskoristiti u vašoj firmi. ili svi rade u firmi. uvek moramo reći za koju pravnu formu to važi. jer vlasnici obično ne upravljaju neposredno (menadžment firme – upravljačka i vlasnička funkcija su razdvojene). onda je važno da je računovođa dobar. Skupština akcionara odlučuje na predlog nadzornog odbora o raspodeli rezultata (koliko se raspodeljuje na dividende. godišnji obračun sastavi u skladu sa ciljevima zadate bilansne politike. povereno je menadžmentu. koliki je neraspodeljeni dobitak) i može vršiti usvajanje ukoliko joj to prepusti nadzorni odbor. onda kada govorimo o nosiocima bilansne politike. pošto u ortačkim preduzećima postoji veći broj vlasnika. a) kod D. Uprava kontroliše sastavljanje godišnjih zakljucaka i podnosi ih nadzornom odboru. Ne mora biti da je to najbolji mogući odgovor. Kod društava kapitala. moguće izgleda tako i tako.o. Vaša umešnost treba da se sastoji u tome da prepoznate instrumente koji vam stoje na raspolaganju. koje su preduzete pri njihovom sastavljanju. Znači on mora de si izjasni o tome da li prihvata taj godišnji obračun ili ne. Kada se. da kada čitaju finansijske izveštaje uoče uticaj mera bilansne politike. nadzorni odbor nema pravo izmene godišnjih obračuna. Kod inokosnog preduzeća. Pošto se uprave preduzeća razlikuju u zavisnosti od toga u kojoj se pravnoj formi preduzeće vodi. organ vlasnika. kada imate takvu potrebu uvek uradite to. to onda može svako. uprava i nadzorni organ. ako imamo jedan instrument na raspolaganju. kao nosioci BP se javljaju najviši organi upravljanja. hoću da bilans u meri u kojoj je to dopustivo. dakle. koliko ide u rezerve. slušaj. i koji će svom računovođi reći.sprovodjenje ciljeva. b) kod A. u datom trenutku naviše odgovara. Oni utiču na poslovanje preduzeća. znači. Jer tu nema pravila. Nadzorni odbor ima ulogu organa koji štiti interes akcionara – to je odgovorna uloga (u svetu postoji materijalana i moralna odgovornost nadzornog odbora – akcionari mogu i da ih tuže i da traže nadoknadu) Dopustivost bilansne politike 108 . imate situaciju da većina ortaka. Time se postižu uštede kako u vremenu tako i u naporu. Imamo jedan jedini. ali šta je uprava to se razlikuje. sprovode zadate ciljeve. Ne bi bilo razumno da BP vode svi. Bilo bi razumno da BP definiše jedan od njih. Generalno. ali će ti ciljevi morati da budu prihvaćeni. nadzorni odbor nema pravo da takav godišnji obračun menja. i da izabere onaj instrument koji datoj firmi. u preduzeću. On tada mora da zna posledice primene svakog od instrumenata. Računovođe. Zato je bitno da preduzeće ima dobrog računovođu. to je uprava. Znači on je taj koji kreira BP. donošenjem nekih strateških odluka. vlasnik je nosilac BP. ali upravljanje preduzećem. jer dobar računovođa zna koji su to instrumenti koji koji će u najboljoj meri doprineti ispunjenju ciljeva.O. a da onda od tih instrumenata izaberete onaj koji za vaše preduzeće u datom trenutku je najpovoljniji. Tada bi skupština donela odluku o usvajanju godišnjeg obračuna. jer ima mogućnost da traži izmenu sadržaja godišnjeg obračuna ako je to potrebno i nadzorni odbor zapravo utvrdjuje godišnji obračun. Zato se pored uprave i nadzornog odbora.O. Nadzorni odbor je. Ovde nadzorni odbor ima nešto izmenjenu ulogu.D. – nosioci su skupština akcionara. pa sad ili ćemo uraditi ili nećemo. Vlasnike naravno zanima kakvu bilansnu politiku vodi uprava preduzeća u koje su oni uložili svoj kapital.

Bilansna politika se. vi ste načinili bilansni delikt. Ne možete iduće godine doneti drugo rešenje. nego da primenite rešenja koja su sadržana u MRS 21. na primer. Dakle. postoji MRS 21 koji se naziva ‘’efekti promena stranih valuta’’ i vi ste dužni. Potrebno je ostaviti mogućnost izbora da bi preduzeće izabralo ona pravila bilansiranja koja će doprineti realizaciji ciljeva finansijskog 109 . tada se izborom opcije oblikuje godišnji obračun. i ni jedno pravilo. Dakle poštovanje načela stalnosti je drugi ograničavajući faktor u vođenju bilansne politike. Znači. Taj standard je stariji od konceptualnog okvira u kome je spomenuto načelo realizacije. onda se ne može pružati previše prava izbora. odnosno rashod. kada ste jednom izabrali određeno pravilo za procenjivanje. bilo da ste uradili zamagljivanje ili falsifikovanje bilansa. kada standard ostavlja pravo izbora. ona vam ove godine jako odgovara. a nije naplaćena. zbog toga što preduzeća posluju pod različitim uslovima. vi ćete pri bilansiranju koristiti načine bilansiranja koji su definisani tim standardom. I to je prostor koji bilansista može da koristi. Prekršite li pravilo ili standard. dakle. Zato će u MRS ostati samo one opcije čije bi ukidanje bilo suprotno ciljevima finansijskog izveštavanja. Ako vi hoćete da izveštaji preduzeća. Na tim pravilima izrađeni su standardi. Zato je jako važno da kada se utvrđuju ciljevi. preioda u kome su nastale. smatra se da će nižim iskazivanjem rezultata biti smanjeni apetiti akcionara za isplatu visokih dividendi… vi tog izbora morate da se držite. smatrate da će vam pomoći da odložite porez na buduće obračunske periode. kada se u samom standardu za bilansiranje određenog događaja nude opcije (možete uraditi ovo ili ovo). već tada kažete ovaj cilj se može realizovati dopustivim sredstvima. Dakle. ako znamo da su MRS instrumenti za harmonizaciju finansijskog izveštavanja. mora postojati daleko ozbiljniji razlog nego što je vaša želja da vi u toj godini iskažete veću dobit nego što je ostvarena. Drugo ograničenje koje bilansista ima nalazi se u okviru načela kontinuiteta (prvo je vezano za činjenicu da je širina slobodnog prostora koji je ostavljen računovođama određena zakonom i MRS). To ne treba da nas čudi. To načelo traži da iz perioda u period primenjujemo jednom odabrane načine bilansiranja i procenjivanja u nizu sukcesivnih obračunsih perioda. mora kretati u tom prostoru koji je određen standardima i načelima. i moglo bi se tvrditi da ne postoji pravilo koje primenjeno u svim uslovima daje dobre rezultate. Da bi ste promenili. ako za bilansiranje nekog događaja postoji poseban standard. Već u 2004. jeste nerealizovani dobitak) vi ćete uraditi kako kaže MRS 21. Ako MRS 21 kaže da se i pozitivne i negativne kursne razlike moraju priznati kao prihod. budu međusobno uporedivi. Znači. izmenjeno je 13 MRS. Znači. onda ćete poći od pravila sadržanih u konceptualnom okviru. o čemu moramo voditi računa kada moramo da utičemo i na izgled i na sadržinu finanijskih izveštaja? Postoje značajna ograničenja u vođenju bilansne poltike. ne samo da poštujete opšta pravila bilansiranja. ali ne možete menjati). bez obzira na to što načelo realizacije zabranjuje priznavanja nerealizovanih dobitaka (a pozitivna kursna razlika koja je nastala. več u izboru bilansnih ciljeva mora se voditi računa o ograničenjima koja bilansna politika ima. Merama bilansne politike ne sme biti prekršen ni jedan standard. ja ne očekujem da će te opcije biti potpuno ukinute. Ako na primer. a izmene su se gotovo redovno sastojale u ukidanju određenih prava izbora.Koja su to ograničenja koja se pri sprovođenju bilansne politike javljaju? Znači. linearnu metodu – jeste ona dopuštena. ma gde ona bila. Ako ne postoji poseban standard za događaje koje bilansirate. Jer ako postoji veliki borj prava izbora. ovaj ne može pa stoga ne može ni biti cilj bilansne politike. da bi smo obezbedili njihovu uporedivost. koje bi vam tada više odgovaralo (npr. Da li će taj prostor koji bilansna politika ima u bidićnosti biti širi ili uži? Ja procenjujem da će doći do sužavanja prostora u okviru koga će bilansna politika moći da bude vođena. imate kursne razlike. degresivnu metodu. i doneto 5 potpuno novih. onda se stepen harmonizacije smanjuje. Tada visina imovine i visina rezultata zavisi od toga koju ste od ponuđenih opcija izabrali. logično je pitanje gde je bilansna politika? Šta možemo uraditi? Prostor za sprovođenje bilansne politike postoji u onim slučajevima. Ako nam se ovako postave stvari. Ta ograničenja se ogledaju u postojanju pravila koja moramo poštovati.

Jedan instrument označavamo kao bilansnotaktički. kjučna stvar je da ne dopustite da vas nateraju da sastavite bilans koji će prekoračiti granice koje bilansna politika ima. Ja tu ništa ne mogu. mnogo je važno da naučite pravila. ali ni iz daleka to nisu svi događaji sa kojima ćete se vi sresti. ili kada se isplata dividendi vrši akcijama… Postoji mnogo događaja o kojima niste čuli. kada određujem visinu obaveze prema dobavljačima u broju mojih akcija). Dakle. na primer. Već sam rekla da strategiju bilansiranja definiše uprava preduzeća. dakle. Pošto ćete vi raditi u vremenu primene standarda. odnosno onaj ko sastavlja finansijske izveštaje. To su shvatili i u komitetu. Ove instrumente mi najčešće koristimo kada želimo da menjamo rezultat. odnosno od broja instrumenata na raspolaganju za realizaciju nekog cilja. (znači koji ćete instrument iskoristiti zavisi od toga šta želite da postignete). vrši računovođa. ali je izvesano da će prava izbora da budu smanjena. koji imaju 10-12 strana praćeni dodatkom koji ima 20 strana. ali pošto ne postoje instrumenti koji samo menjaju rezultat. jer će vam ona pomoći da lakše razumete standard. Postoje. ali se pre toga mora znati koji instrumenti postoje. kažete da je jedina metoda za otpisivanje linearna. Jer u tom slučaju nije reč o bilansnoj politici. instrumenti koji deluju samo na bilans stanja i oni koji tangiraju i jedan i drugi bilans.izveštavanja. Nikada vam nisam pričala ništa o tome kako bilansirati isplate koje se vrše putem akcija (kada plaćam mašinu svojim akcijama. Ako se polazi od raspoloživosti. pri vođenju bilansne politike. izbor instrumenata. Pričala sam vam o bilansiranju događaja koji se događaju u najvećem broju preduzeća. jer možda ne bi smo hteli da 110 . ali visina obaveze zavisi od tržišne vrednosti akcija. onda moramo prihvatiti činjenicu da će taj instrument promeniti i finansijski položaj. to je onda nešto sasvim drugo. a to znači iskazivati realnu sliku imovine i kapitala preduzeća. morate radi njihovog lakšeg izučavanja ozvršiti određene klasifikacije. A samo zato što nije moguće da vas naučimo svim događajima. Jasno je zašto stoji ovo istovremeno. Zato ne očekujem da će doći do potpunog ukidanja prava izbora. a onda kada su na raspolaganju najmanje dva instrumenta za ostvarenje odredjenog cilja govorimo o bilansno-taktičkim. 2. Instrumenti bilansne politike Koji nam to instrumenti stoje na raspolaganju u realizaciji ciljeva o kojima smo govorili? Postoji veliki broj instrumenata. MRS su jako komplikovano štivo. i bilans stanja i bilans uspeha. jer postoji oprema i situacije kod kojih bi apsolutno trebalo primeniti degresivnu metodu. Ako vi. Izbor instrumenata zavisi od ciljeva. Zbog toga što postoji još mnogo promena za koje u ovoj ''kući'' još niste ništa čuli. U tom dodatku se objašnjava način na koji treba primeniti paragrafe koji su u tom zakonu sadržani. morate se naoružati sa jako puno znanja. Kada na raspolaganju stoji samo jedan instrument. Ona bira ciljeve. onda to nije dobro. Dakle. pa su novi standardi iz 2004. ali istovremeno i na finansijski položaj. Drugi kriterijum za klasifikaciju instrumenata je cilj koji se želi ostvariti. onda kada za realizaciju tog istog cilja imamo na raspolaganju makar jos jedan instrument. instrumente delimo na bilansno-taktičke i determinisane instrumente. Ja zato insistiram na pravilima. ne plaća se akcijama. govorimo o determinisanim instrumentima. onda se taj instrument smatra determinisanim. biramo između makar dva. Postoji nekoliko klasifikacija: 1. i uvek kada je tako. A taktiku bilansiranja. Znači kada ste u situaciji da za realizaciju nekog cilja imate na raspolaganju samo jedan instrument. To su tri ključna faktora koja odredjuju koje ćete instrumente izabrati. Utoliko nam je izbor teži. Determinisani instrument je onaj koji moram primeniti jer nemam izbora. Sa tog aspekta sve instrumente delimo na one kojima želimo da oblikujemo finansijski položaj preduzeća i na one kojima se prvenstveno deluje na rezultat. vremena koje vam stoji na raspolaganju (da bi ste taj cilj ostvarili) i od konkretnog preduzeća.

menjamo finansijski položaj, već samo rezultat, ali to ne može. Ako hoćemo da menjamo rezultat, moramo dakle prihvatiti posledice koje primena tog instrumenta ima i po finansijski položaj. 3. Prema vremenu korišćenja, tačnije prema tome kada te instrumente primenjujete, sve instrumente BP delimo na 2 velike grupe - na one koje koristimo pre dana bilansa (a on je 31.12.) i na one koji se primenjuju nakon dana bilansa. Pošto se broj opcija u MRS smanjuje, to znači da će sa protokom vremena na značaju dobijati instrumenti pre dana bilnsa (znači, pošto se sve manje može bitno uticati na iskazivanje u finansijskim izveštajima povodom događaja koji su nastali, jedini način da se utiče na bilans jeste da se pre dana bilansa izazovu događaji koji će bilansnu sliku promeniti u željenom pravcu). I što je god uži prostor za sprovođenje mera ''nakon dana bilansa'' utoliko će se više koristiti instrumenti politike ''pre dana bilansa'', jer tu ograničenja nema. Naime, ja mogu da prodam robu brže ili sporije, da žurim sa naplatom ili ne, to nije kažnjivo. Ovo znači da ćete mnogo ranije morati da znate ciljeve BP, da bi ste imali vremena da ove instrumente primenite. Zato se sa pravom ističe, da je u uslovima primene MRS potrebno mnogo ranije definisati ciljeve i napraviti plan realizacije tih ciljeva. Jer, kada je dan bilansa prošao, vaše mogućnosti da bitno utičete na iskazani finansijski položaj i rentabilitet su jako skromni. Ako hoćete značajne intervencije, to mora biti poznato pre dana bilansa. 4. Prema tome kako utiču na godišnji obračun, na koji aspekt finansijskih izveštaja utiču, možemo izvršiti podelu na one kojima utičemo na formu i one kojima oblikujemo sadržinu bilansa. Ova podela je prilično uslovna, jer kada vi određujete formu, vi istovremeno određujete i sadržinu. Dakle ako kažem bilans će izgledati ovako, biće u formi liste, i sadržaće ove bilansne pozicije, ja ne mogu da kažem da sam time odredila samo formu. Ja sam u velikoj meri tome odredila i sadržino tog finansijskog izveštaja. Suština ove podele je da ukaže samo na to da neki instrumenti deluju pretežno na formu, a drugi pretežno na sadržinu (pretežno ali ne isključivo!).

Instrumenti pre dana bilansa
Za njima se poseže u onim situacijama kada se proceni da instrumenti predviđeni da deluju nakon dana bilansa nisu dovoljni da bi se realizovali ciljevi bilansne politike. Dakle kada prava opcije ne mogu da vam omoguće da finansijski i prinosni položaj, u finansijskim izveštajima budu prikazani onako kako to vaša uprava od vas očekuje. Tada možete primeniti instrumente BP pre dana bilansa. Ovi instrumenti se mogu definisati kao poslovni događaji koji se preduzimaju sa ciljem da se utiče na bilansnu sliku. Znači, ja nešto radim, ne zato što moje poslovanje to od mene ovog trenutka zahteva, nego zato što hoću da posledice tog događaja promene moj finansijski položaj, ili moj rentabilitetni položaj onako kako to odgovara mojim poslovnopolitičkim ciljevima. Hoću da kažem da nisu to nikakvi posebni događaji, to su poslovi koje vi radite uobičajeno (na primer, ja uobičajeno tražim da mi se uradi konverzija kratkoročnog u dugoročni kredit, kad god sam iz kratkoročnog kredita finansirala potrebu koja je dugoročna). Ali ako se na to dolučim zato što hoću da prikažem bolji finansijski položaj, znači ako je to moj motiv, onda ta promena strukture pozajmljenog kapitala, ima karakter bilansne mere. Jer je moj primarni motiv da u bilansu prikažem povoljniji rezultat. Dakle, reč je o događajima koji bivaju preduzeti sa namerom da se oblikuje finansijski i prinosni položaj. Samo taj motiv daje tim događajima karakter mera bilansne politike. Ako bi ste radili ubraznu naplatu potraživanja, na primer, zato što vam trebaju pare, (ne zanima vas u ovom trenutku kakva će biti bilansna slika; ona je dovoljno dobra ali vam treba gotovina) to je uobičajeni događaj u poslovanju. Ali ako time hoćete da popravite likvidnost, žalim da imamo što više gotovine na računu na kraju godine, i zbog toga jurite naplatu, onda je to mera bilansne politike. Ono sto je važno znati je da se merama pre dana bilansa može uticati samo na finansijski položaj, ili i na finansijski i na prinosni položaj. Za razliku od njih, mere nakon 111

dana bilansa uvek utiču i na prinosni i na finansijski položaj. Dakle, ukoliko se se želi menjati samo finansijski položaj, to se može postići samo merama pre dana bilansa. Koje će se mere koristiti u cilju promene finansijskog položaja, zavisi od toga šta je cilj, u smislu da li da se poboljša ili pogorša finansijski položaj. Jasno je zašto neko želi da poboljša svoj finansijski položaj, ali zašto bi neko hteo da ga pogorša? Na primer, ako želite da ubedite akcionare da ne traže dividende, možete malo pokvariti finansijski položaj, tražiti onda akcionarima da ostave sredstva u rezervama da bi firma mogla da nastavi da radi. Ukoliko želite da privučete dodatni kapital iz eksternih izvora, trudićete se da predstavite solidan finansijski položaj, da bi investitori i poverioci imali uverenje da se ne izlažu prevelikom riziku ako ulažu sredstva u vašu firmu. 1. Ako je cilj poboljšanje finansijskog položaja, mogu se na primer: a) smanjiti nabavke, što povlači i smanjenje zaliha, a to povlači i smanjenje obaveza prema dobavljačima, i time će neto obrtni fond, pri istim dugoročnim izvorima biti veći. A neto obrtni fond je jedan od pokazatelja kvaliteta finansijskog položaja, odnosno solventnosti. b) ili se može intenzivirati naplata potraživanja, dobija se više gotovine, samim tim je i brža isplata kratkoročnih obaveza, a posledica toga je smanjenje kratkoročnih izvora u ukupnim izvorima finansiranja, tj. povećava se učešće dugoročnih izvora u ukupnim izvorima. Sećate se da je jedan od pokazatelja kojima se meri kvalitet finansijskog položaja koliko je od ukupnih izvora dugoročnog karaktera, što ukazuje na sigurnost firma. Firma se smatra sigurnijom ako je učešće dugoročnih izvora veće. c) ako se se uradi konverzija kratkoročnih u dugoročne obaveze, postižemo isti cilj. Jer, kako se može povećati učešće dugoročnih izvora? Ili konverzijom krakoročnih u dugoročne ili likvidiracijom kratkoročnih obaveza, d) može se uraditi konverzija dugoročnih kredita u kapital. Naravno, ove mere se mogu sprovesti samo ako na to pristanu poverioci. Ovako popravljamo finansijski položaj jer povećavamo učešće sopstvenog kapitala u ukupnom. (sećate se da je jedan od pokazatelja finansijskog položaja upravo odnos između pozajmljenog i sopstvenog kapitala). Ovom merom vi smanjujete pozajmljeni kapital, povećavate sopstveni kapital, i time po dva osnova popravljate pomenuti odnos. e) možete emitovati i novo kolo akcija.tako ćete dobiti likvidna sredstva, sa jedne strane, i povećaćete sopostveni kapital, sa druge. Moći ćete onda možda da isplatite neke dugoročne obaveze koje imate, i da na taj način opet poravite finansijsku strukturu. Pošto svaka od ovih mera traži vreme, moraju se unapred znati ciljevi BP da bi se iskoristili instrumenti pre dana bilansa. 2. Ako je cilj da se pokvari finansijski položaj? Onda se ide na formiranje obaveza, dakle na kupovinu, ne vrši se isplata obaveza, čak ni onih koje je moguće isplatiti. Odustaje se od nove emisije akcija ili se ona odlaže (do posle dana bilansa; možete imati sve pripremljeno, ali sačekati novu godinu za akciju kako bi ste prikazali lošiji finansijski položaj). Ako je cilj uticanje na visinu razultata, razlikuju se mere pre dana bilansa, koje mogu doprineti da rezultat bude viši i one koje mogu doprineti tome da on bude niži. Naravno treba imati u vidu da se time utiče i na finansijski položaj. a) Ako vam je na primer, cilj da imate 1.000.000 din profita na kraju godine, a vi na 6 meseci imate 300.000. Ako bude još 300.000 u drugoj polovini, nema šanse da ja merama BP posle dana bilansa napravim 400.000 profita. To jednostavno nije moguće. Prema tome, mislite li da imate profit od 1.000.000 moraćete u ovih preostalih 6 meseci mnogo da radite. Znači morate, prvo, raditi ubrzano na prodaji. Da na različite načine povećate obim prodaje (unapređivanjem kanala prodaje, reklamnom kampanjom, spuštanjem čak cena ako su previsoke...''al o tome neka misle komercijalisti, to je njihov posao. Nećemo mi kao računovođe i finansijeri o tome da mislimo''). Naravno, sve ovo će voditi povećanju rentabiliteta ako su prihodi veći od rashoda, odnosno, ako svaka ta prodaja donosi dobitak. b) Ovo studentima ume da bude nejasno – nabavka materijala po višim cenama. I kako nabavka materijala po višim cenama može da utiče na rezultat ove godine. Ako imate situaciju da vodite materijal po planskoj nabavnoj ceni, i imate sniženje. U međuvremenu je došlo do rasta cena na tržištu u odnosu na vaše planske nabavne cene. Ako imate dovoljno materijala na lageru i ne morate da nabavljate, reći ćete ja trošim materijal po ranijim cenama, 112

to je u stvari prosečna cena iz ranijeg perioda. Ako ja hoću da pokvarim svoj položaj, šta mogu da uradim. Tržišne cene su već iznad, i verovatno će takve i ostati. Mogu da uđem u nove nabavke. Ne treba mi materijal baš ovog trenutka, ali trebaće mi posle dana bilansa, ali ja ću sad da kupim. Sada će se, zbog toga što su tržišne cene iznad planskih, javiti prekoračenje. To prekoračenje će anulirati ono prethodno sniženje. Kada trošite materijal u decembru, troškovi materijala će biti viši u odnosu na one koji bi bili da tu nabavku niste uradili. Vi ste, dakle, nabavkom uticali na to da vam prosečna cena po kojoj obračunavate trošak materijala bude viša. c) Ako izvršite odlaganje rashodovanja osnovnih sredstava ili rashodujete osnovna sredstva. Ako imamo neku mašinu za koju smatramo da joj je sadašnja vrednost visoka, a mi hoćemo da iskažemo niži rezultat, onda ćemo je sada rashodovati i tako umanjiti rezultat. Ili nećemo da je rashodujemo, jer će njena sadašnja vrednost da nam optereti rezultat ove godine. Ostavićemo je za narednu godinu, ako želimo viši rezultat. Tada vam niko ne može reći da niste finansijske izveštaje napravili kako treba. d) Ako želite da popravite rezultat, odložićete nabavku onih osnovnih sredstava koja se otpisuju degresivno,jer se želi izbeći uticaj visokih otpisa na rezultat ove godine. Želite li da smanjite rezultat, još pre decembra, negde u oktobru, najkasnije novembru kupićete osnovna sredstva i počećete sa degresivnim otpisivanjem. Ti visoki degresivni otpisi izazvaće povećanje rashoda i smanjenje rezultat, a da pri tome ne dolazi do ogrešenja ni o jedan MRS, a utiče se na rezultat. To je prednost ovih mera.

Instrumenti nakon dana bilansa
Kada prođe 31. decembar više ne postoji mogućnost da se izazovu neki novi poslovni događaji, već ostaje samo mogućnost da se odlučuje u skladu sa MRS i kako da se u finansijskim izveštajima iskažu posledice onih događaja koji su nastali do 31. decembra. Te mogućnosti su, naravno, dosta skromnije. Instrumenti koje koristimo nakon dana bilansa mogu biti usmereni na oblikovanje forme finansijskih izveštaja i na oblikovanje sadržine (dok su instrumenti pre dana bilansa uticali samo na sadržinu! – ovim instrumentima smo mogli da oblikujemo finansijski položaj ili i finansijski i prinosni položaj; instrumentima kojima utičem na sadržinu nakon dana bilansa, uvek se menja i finansijski i prinosni položaj!! nema mogućnosti da se menja samo finansijski položaj – htela bi da promenim finansijski položaj a da mi dobitak ostane koliki jeste. To ne može!). Na formu se može uticati na nekoliko načina. Bilans se može iskazivati u formi konta ili formi liste. Može se uticati i preko stepena raščlanjavanja kategorija koje su u tom bilansu prezentirane. Sastavljači finansijskih izveštaja ovde nemaju preveliku slobodu. Skoro da nemaju nikakvu mogućnost da oblikuju formu finansijskih izveštaja (posebno u našoj zemlji gde nemate nikakvu mogućnost da utičete na formu finansijskih izveštaja) jer propisana bilansna šema sadrži minimum i maksimum raščlanjavanja istovremeno. Naš zakon kaže: ''Vaš bilans mora da izgleda ovako''. Bilansista nema pravo da vrši dublje raščlanjavanje određene pozicije ili da sažima određene pozicije. Ono što imate u bilansu, iskazaćete na način na koji je to predviđeno datom bilansnom šemom. Jedini deo godišnjeg obračuna gde bilansista ima mogućnosti da utiče na formu, je u stvari obim informacija koji će pružiti korisnicima u napomenama uz finansijske izveštaje. Tu postoje samo osnovni zahtevi o obimu informacija, ali postoji i mogućnost da se većim obimom informacija iskaže politika iskrenosti preduzeća. Tako se kroz uticaj na formu realizuje opredeljivanje da li će se voditi politika iskrenosti (otvorenosti) ili politika diskrecije. Tu ćete preko obima informacija koje ćete pružiti, realizujete zadatak koji vam je dat. Dajete samo ono što morate, ili dajete više od onoga što se decidirano traži u standardima, odnosno zakonskim propisim. Poslovni izveštaji uprave koji prate godišnji obračun, predstavljaju takođe jedan od načina da se utiče na formu bilasnsa, slično kao i kod prethodno navedenog načina, pružanjem (putem njega) više ili manje informacija. I to je takođe predmet bilansne politike. Sve informacije u tom izveštaju 113

Otpisujem malo više. tj. onda na kraju godine vršim otpisivanje. i istovremeno iskazujem niži rezultat. finasijski položaj će biti bolji. jer su rashodi uvek ukupna imovina minus ono što je potrošeno (pa ako iskažem da je potrošeno manje. recimo način otpisivanja stalne imovine. moram ostaviti veću vrednost imovine. finansijski položaj kvarim. ne zna se da li se odnose na mere pre ili nakon dana bilansa. smanjujemo rezultat.. odnosno čija primena teče tokom čitave godine-znači na kraju godine ja radim samo konačan obračun amortizacije. Jer tu uvek postoji pitanje šta je tu realno. Zato što vi u stvari u nekom tenutku morate da napravite izbor. u pravu ste i vi. A kakav će biti položaj ako iskažemo veću imovinu? Pri istim obavezama. Šta mogu ipak da uradim samo na kraju godine? Na kraju godine ja mogu da vršim vanredna otpisivanja imovine. Jer. (kod Kate na prezentacijama pominje se još jedan način uticanja na formu – primenom ili odustajanjem od primene bruto principa) Na sadržinu bilansa . Znači ako imamo obezvređene zalihe materijala ili robe na meni je da procenim koliko je to obezvređenje. i kada se izdvoji ili označi imovina kod koje je stvarna vrednost niža od tekuće tržišne vrednosti. ali neću isplatiti dividende. recimo. u željenom pravcu utiče) i finansijski položaj i finansijski rezultat. Formirajući rezervisanja znamo da ćemo smanjiti rezultat. pa moram znati koju metodu otpisivanja primenjujem. Ako uzmem najnižu moguću tržišnu cenu. i povećavamo naše obaveze. važe i za izveštaj uprave. ili tačno onoliko koliko se nadam da ćemo naplatit (neću ni dinar više da otpišem jer što više otpisujem rezultat mi je sve lošiji. Sva ona načela koja važe za godišnji obračun. onda ću vršiti potcenjivanje zaliha.podležu principima jasnosti i istinitosti. kažete mi smo to znali i ranije. potpunosti čak i uporedivosti (jer to može biti jako korisno). ili malo manje. Jer to su dva oprečna zahteva. jer rezervisanja predstavljaju obaveze. ja moram da smanjim rashode. koje takođe vršim na kraju godine. I vidite kolizije: hoću da prikažem manji rezultat da bih platila manji porez. ili ću uzeti tržišnu cenu koja je malo viša. U svari. da li mi o tome odlučujemo nakon dana bilansa ili mi već u toku godine evidentiramo i otpise i troškove materijala. a zbog toga će naš finansijski položaj biti slabiji (čim se povećavaju obaveze. ali mesečne otpise knjižim tokom čitave godine. Kako? Tako što će otpisani iznos biti. a imovina sve manja). Možemo reći:''u toku godine vi samo knjižite količinski troškove materijala. Ako iskažem veće rashode. finansijski položaj firme se kvari). ostaje mi u bilansu stanja više). U knjizi je jedan deo ovih mera nejasno napisan. Rezervisanja se formiraju na dan bilansa. I ono načelo kontinuiteta koje sam spominjala malopre. a na kraju godine ćemo vam reći koju ćete cenu uzeti da bi ste izračunali visinu troškova. i time jedan deo mera naše bilansne politike obajvljujemo. dakle mi već na početku godine moramo znati koja se metoda koristi. Znači kada se uradi inventar imovine. tu politiku čak moramo i objaviti. sprovodim i bilansnu politiku. ako ja hoću da iskažem veći rezultat. 114 . u skladu sa načelom impariteta.'' Ali mi kada napravimo izbor. E ta otpisivanja ja sada mogu da koristim i kao meru bilansne politike. ali nije netačna činjenica da se o tome odlučuje na kraju godine. nema mera koje bi vodile tome da se popravlja (tačnije. metode obračuna troškova disponiranih zaliha. nažalost. Da taj izbor nismo napravili. To isto važi i za zalihe. Znači ako vam neko kaže hoću i visok rezultat i hoću da finansijski položaj bude loš-to ne može! Meni bi jako odgovaralo da iskažem dobar rezultat. a istovremeno kvarim svoj finansijski položaj. Kod otpisa potraživanja. Znali ste i ranije zato što smo mi taj izbor ranije napravili i zato se tog izbora moramo držati u nizu sukcesivnih obračunskih perioda. da li ću uzeti najnižu moguću tržišnu prodajnu cenu za bilansiranje. mi tada formulišemo našu računovodstvenu politiku. kada se ustanovi stvarno stanje. jer je finansijski položaj loš. A da bih smanjila rashode.. Nema mera kojima bi se ovakav cilj mogao realizovati. Znači postoje neke od tih mera koje jesu i mere BP. ono je razlog što su ta pravila unapred poznata i što ih vi kad gledate sada. izvršiću formiranje latentnih rezervi. ali su mere BP koje su poznate unapred.Sve ove mere utiču i na finansijski i na prinosni položaj preduzeća. mogli bi smo ga napraviti sada na karju godine. malo viši od onoga koji bi se mogao eventualno smatrati realnim. Formiranjem rezervisanja. Znači.

voditi. isplate mogu nastati po dve osnove: ili usled povlacenja kapitala. ali vi na dan bilansa određujete koji je to iznos moguće naplate. one koje nastaju na osnovu naknadnog ulaganja vlasnika. Prilivi mogu nastati uplatama vlasnika. Zasto? Zato sto su dividende deo dobitka a dobitak je deo SK. Ovaj izvestaj za razliku od ostalih izvestaja koji cine godisnji obracun namenjen je vlasnicima. Pa se govori o RP stalne imovine. svaka firma ima svoju računovodstvenu politiku. Vrlo često se koristi množina. U pitanju jesu dve čvrsto povezane politike. koje promene treba da cine taj izvestaj? Promene koje se desavaju na SK. to su promene usled kojih se kapital uvecava zahvaljujuci priliva sredstava iz okruzenja u preduzece. Taj izbor bi istovremeno trebalo da bude i izraz BP. uradite sve kako ste zapisali u vašoj RP. ili malo naviše. Ali vaš bilans (godišnji obračun) nije samo pod uticajem RP! Postoje i postupci. na primer.Odnos između računovodstvene politike i bilansne politike Da li su RP i BP sinonimi. Tim se izborom vi istovremeno opredeljujete za određenu BP. dakle smanjenja kapitala ili usled isplata dividendi. a one jesu mere BP. ili pak usled odliva kapitala u okruzenje u preduzece. ali pri čemu je RP u funkciji BP. ali procenite da vam finansijski položaj mora biti bolji i opredeljujete se za mere BP pre dana bilansa. ili jedno od drugog širi pojam? Računovodstvena politika predstavlja skup mera. vi poštujete vašu RP. i kaže računovodstvene politike. degresivnu metodu za otpis opreme – to je vaša RP u vezi sa otpisivanjem stalne imovine. Znači vaše RP određujuće utiču to kako će izgledati vaš bilans. u stvari on ce vam dati objasnjenje zbog cega sopstveni kapital na kraju izgleda onako kako je to predstavljeno u BS. Tako da je BP. Svaka isplata dividendi smanjuje SK. delimo u dve grupe: 1. ali ne piše tačan iznos rezervisanja koji ćete utvrditi. Dakle kada isplatite dividende to ce imati za posledicu smanjenje SK. potraživanje će se voditi u visini iznosa moguće naplate. Znači. 18. I on zapravo pokazuje usled kojih dogadjaja se sopstveni kapital firme tokom godine promenio. Da bi se bilans razumeo moramo da znamo koje su to promene koje mogu da dovedu do promena sopstvenog kapitala. tih mera u RP uopšte nema.12. odnosno SK ce biti manji nego da ste celu ostvarenu dobit zadrzali u vidu rezervi. konvencija. Vi jeste uradili sve što je napisano u RP. kojima vi pre dana bilansa. U RP vi pokazujete kako koristite prava izbora. Čak će biti rečeno koristiće se ta i ta metoda. o RP koja se primenjuje kod zaliha. ali vama je opet ostao određeni prostor u kom vi možete odmeravanjem rezervisanja malo naniže. Znaci o cemu taj izvestaj treba da izvestava. Znači. po mom uverenju širi pojam od RP! RP bi se mogla označiti kao deo BP. primenjujem funkcionalnu metodu za transportna sredstva. I koji je namenjen vlasnicima. o RP kod HOV i slično. otvarati. U RP piše. jer za bilansiranje svake pozicije preduzeće ima svoju računovodstvenu politiku. o RP kod potraživanja. niti će ih ikada biti. kako se kod nas zvao. pravila. Ovaj izvestaj zamenio je izvestaj koji se ranije zvao izvestaj o zadrzanoj dobiti ili. Kažete. Ali svi postupci koje sprovodite pri bilansiranju nisu sadržani u RP. da utičete na visinu rezultata i na finansijski položaj. linearnu metodu za građevinske objekte. tamo čak piše i koja ćete rezervisanja primenjivati. Smanjenja OK nastaju otkupom I ponistenjem 115 . Stoga se RP i BP ne bi mogli koristiti kao sinonim. koja se primenjuju pri izradi bilansa konkretnog preduzeća.2004 IZVESTAJ O PROMENAMA NA SOPSTVENOM KAPITALU To je treci izvestaj koje sastavljaju drustva kapitala. i nakon dana bilansa možete uticati i na sadržinu i na formu godišnjeg obračuna. izvestaj o raspodeli dobitka. pored BS I BU. ali je BP širi pojam u odnosu na RP.

to ucesce ce u nasoj firmi biti iskazano u euro-ima. znaci kada poredite vrednost u knjigama. znaci da se dovede na dnevnu vrednost. jedno su kursne razlike. ako je equity metoda. Znaci ne bilo koji.sopstvenih akcija ili smanjenjem nominalne vrednosti akcija. Secate se svaki dobitak povecava SK. Jer je prema standardu 21 osnovni postupak sa kursnim razlikama je da se one smatraju rashodom odnosno prihodom perioda u kome su nastali. I sada ovde imamo nesto sto do sada nismo radili Postoje promene koje prema MRS ne idu u BU vec prihodi se odmah pripisuju kapitalu. Posto je ucesce deo vaseg kapitala koji je investiran u drugu firmu MRS-21 zahteva da ta kursna razlika ne bude tretirana kao prihod ovog perioda. To su tacno odredjeni prihodi I rashode. moze da to preskoci I direktno utice na SK I povecavaSK ako je prihod odnosno da smanji SK ako je rashod. Ako se preduzece opredeli za koriscenje ovog alternativnog postupka onda ce na kraju svake godine da utvrdjuje odnos izmedju nabavne vrednosti umanjene za amortizaciju I trzisne vrednosti te imovine na dan bilansa. Ako bi se dogodilo da je trzisna vrednost iznad preduzece bi imalo tzv prihode od revalorizacije I ti prihodi bi bili iskazani kao povecanje kapitala. ili ukrupnjavanje akcija kada se od dve akcije pravi jedna akcija I uz to se vrsi smanjenje nominalne vrednosti. znaci ne knjizite tu kursnu razliku kao prihod I povecate rezultat. Ako bi se dogodilo da u narednoj godine I po osnovu revalorizacije imovine. Znaci toliko smo morali da ulozimo hiljada ili miliona eura da bismo to ucesce ostvarili. Znaci ona uopste nece ici kroz BU kao prihod. sada radite ponovo kursiranje I kurs je iznad onoga koji je bio u junu.to je revalorizovana vrednost iz prosle godine umanjena za amortizaciju. tada kursna razlika koja se na to ucesce odnosi. Znaci bila pi povecana vrednost imovine na dnevnu vrednost I bio bi podignut kapital. Svojstveno tome svaki gubitak smanjuje SK. da utice na dobit pa da kroz dobit utice na SK.12 prosle godine. jer je ucesce dugorocna kategorija. Ukoliko bi se dogodila negativna kursna razlika. iskazuju u svojim fer vrednostima.nego se tacno zna kada I koji prihod moze umesto kroz BU. vi ste proslo kursiranje radili kao 31. MRS-16 koji se bavi nepokretnostima. nudi dva postupka: da imovinu vrednujete po njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenu za sve akumulirane otpise. Ali ako kursna razlika nastane po osnovu ucesca koje imate u stranoj firmi I koje je prema tome iskazana u stranoj valuti.nego da iskazete tu kursnu razliku kao povecanje SK. promene koje nastaju iz poslovanja . To ce biti iskazano kao nabavna vrednost ako je vecinsko ucesce. To znaci da ce do smanjenja doci usled pokrica gubitka. ako je ta firma u EU. 2. Imacete pozitivnu kursnu razliku. Ako je kurs eura iznad onoga kojeg smo imali u trenutku transakcije. Znaci to su promene SK kreirane kroz poslovanje preduzeca.odnosno u trenutku poslednjeg kursiranja. vec ce povecati ucesce I povecati SK. opremom I postrojenjima. znaci to nije vise nabavna vrednost. jer ste I u junu radili kursiranje. vrednost ucesca bi bila smanjena I smanjen SK. To se uglavnom nalaze dve grupe prihoda I rashoda: 1. ukoliko se neki delovi imovine u toku sastavljanja izvestaja. ili na dan bilansa utvrdjujete fer vrednost vase stalne imovine. nece biti tretirana kao rashod odnosno prihod perioda vec ce biti tretirana kao promena visine SK. 2. Primera radi: ako neko nase preduzece ima recimo znacajno ucesce od 40% u nekoj stranoj firmi. I naravno tu imamo povecanje SK koje nastaju kada preduzece ostvari dobitak. To ucesce koje je iskazano u euro-ima mora na dan bilansa da se kursira. ili sazimanje akcija. kazemo iz internih izvora. a rashoci ga smanjuju. ali kada kazemo kursne razlike nemojte tu stati. ili metodi udela ako je znacajno. ako nju uporedite sa tekucom trzisnom vrednoscu I ako trzisna vrednost bude niza tada smanjujete vrednost imovine 116 .

dakle smanjenje vrednosti evidentirati preko te revalorizacije. добитке и губитке који су третирани као промене сопственог капитала.politiku I predjete recimo sa fifo metode na prosecnu cenu kod obracuna troskova zaliha.na nizu fer vrednost I smanjujete onu revalorizaciju koju ste prosle godine prikazali. ali uz znacajne mere. I onda ce se svake godine povecavati odnosno smanjivati u zavisnosti kako se menja odnos izmedju knjigovodstvene I fer vrednosti vase stalne imovine. stalna imovina bude iskazana po fer vrednostima. MRS-8 trazi da se takva greska ispravi. износ за који је коригован резултат претходног периода по основу исправљања фундаменталних грешака. Dakle za efekat greske bice promenjen neto dobitak prethodne godine.dakle razlike izmedju ovih prihoda I rashoda 4. KAKO IZVESTAJ IZGLEDA • • 117 . ako nema trzisne vrednosti. pa taj onda rezultat postaje uporediv sa rezultatom u ovoj godini u kojoj vrsite obracun po ovoj metnodi. da pad bude takav da potrosite sve ranija povecanje onda bi se za iznos razlike smanjili SK. износ прихода и расхода који су непосредно третирани као повећање односно смањење капитала. koliko god nastojimo da prilikom sastavljanja finansijskih izvestaja ne napravimo gresku to ne znaci da se greska nikada ne napravi. 5. vi cete gubitke. rezultata I neto imovine odredjenog obracunskog perioda. to moze dovesti do subjektivnih procena. znaci vi cete promeniti rezultat prethodne godine da biste mogli da izvrsite uporedjenje. pri cemu se pod fundementalnom greskom podrazumeva greska koja je dovela do netacnog iskazivanja . imajuci u vidu da sastavljac finansijskih izvestaja mora sam da odredjuje kolika je fer vrednost. Ako promenite rac. износ за који је промењен резултат услед промене рачуноводствене политике. Postoji poseban standard koji se bavi nacinom na koji se fundementalne greske ispravljaju. recimo tretirali ste kao rashod nesto sto ste trebali tretirati kao sredstvo. Zasto? Da bi taj rezultat bio uporediv sa rezultatom tekuce poslovne godine. To je dovelo. A posto je taj neto dobitak iz prethodne godine deo SK onda ce ispravka visine neto dobiti uticati na visinu SK. Znaci u BS u okviru SK imacete prihode od revalorizacije koje ce postojati sve dok je trzisna vrednost veca od vrednosti u knjigama.politike I da promenite rezultat prethodne godine za tu promenu. 2. Znaci vi cete reci: da smo I prosle godine primenili ovu rac. to ce imati uticaja na visinu troskova zaliha I na vrednost zaliha. MRS-1 u takvim situacijama zahteva da izracunate efekte promene ove rac. 3. Ta greska je otkrivena ove godine u junu a napravljena je prosle godine. pa slicno sredstvo…znaci cim nema tog cvrstog uporista. za taj period. A ako bi se dogodilo da trzisne vrednosti. Problem koji se javlja kod ovog postupka je sto je jako tesko utvrditi fer vrednost za sve oblike imovine kojom preduzece raspolaze I sto postoji opasnost od uvodjenja prilicne doze subjektivizma u finansijske izvestaje. do smanjenog rezultata I svojstveno tome iskazivanju nice imovine. I sve dok ne potrosite tu revalorizaciju. I naravno u okviru SK. висину нето добитка или губитка текућег периода. Kada se takva greska otkrije.politiku rezultat bi bio ovoliki. износ исплаћених дивиденди и 6. znaci one koje sam malo pre objasnjavala. Na taj nacin vi obezbedjujete da u BS da stalna imovina. KOJE INFORMACIJE IZVESTAJ O PROMENAMA NA SOPSTVENOM KAPITALU TREBA DA PRUZI • • • • 1.

on kaze moguce je da izvestaj ovako izgleda. emisija…I dolazimo do salda kapitala 31. ako postoje neto dobici ili gubici koji nisu obuhvaceni BU. Znaci vi ovde mozete videti kolike su dividende bile 2002 a kolike su 2003. sta je saldo na dan 31.2002. 02. kursne razlike. znaci pocinje od pocetka 2002 I dolazi do kraja 2002. kolika je emisija bila u 2002 I da li je bilo. Znaci I ovaj izvestaj ponudice podatke za prethodnu godinu I indenticne podatke za tekucu poslovnu godinu da bi onaj koji cita done ispravne odluke. manjak revalorizacije. 12.politikama. znaci izvestaj sadrzi dva dela: u prvoj su promene koje su se desile u prethodnoj godini. neto dobit period.2002 godine. kolika je emisija I da li je bilo u 2003.12.12. visak revalorizacije.2003.12. on zapravo se odnosi na 2002 godninu. neto dobit perioda.2002. nego I visina svake promene koja je dovela do promene visine kapitala mogla uporediti. Znaci on ne nalaze da izvestaji moraju izgledati ovako ili onako.12. Znaci mi u u2003 godini startujemo sa SK koji je postojao 31. Znaci mozete za svaki element vrsiti uporedjenje. Вишак ревалоризације Мањак ревалоризације Нето добици/губици који нису исказани у БУ Нето добит периода 118 . Znaci pokazuje pokazuje promene kapitala na 2002 godini: promene u rac. Pa pogledajte prvi deo. kakav je bio uticaj revalorizcije u prethodnoj a kakav u tekucoj godini.2002? to je pocetno stanje za 2003 godinu. Опис Салдо 31. po osnovu toga da li imate dobitak ili gubitak po osnovu revalorizacije. a drugoj su promene u tekucoj godini da bi se ne samo visina kapitala.12. Промене у рачуноводственим политикама Вишак ревализације Мањак ревалоризације Курсне разлике Акцијски капитал Фо Secate se da svaki izvestaj mora da ima uporedne podatke. Нето добитици/губици који нису обухваћени у БУ Нето добит периода Дивиденде за 2002. Емисија Салдо на дан 31. pokazuje sve promene kapitala u 2002. manjak revalorizacije. dividende. a mi sada sastavljamo izvestaj za 2003.MRS-1 nudi 2 forme izvestaja o promenama na SK. I ovo su sada potpune iste kolone: visak revalorizacije .год. emisiju I pokazuje saldo na dan 31. neto dobici ili gubici koji nisu iskazani u BU. Te dve forme se medjusobno razlikuju prema obimu informacija koje sadrze.

Forma 2 je kraca.2002. imate znaci sada iste podatke za 2003. znaci tamo gde u SK kaze revalorizacija. A gde se onda daju one druge informacije koje onaj siri izvestaj sadrzi? One se daju u napomenama uz finansijske izvestaje. 119 . Пренос са/на Стање 31.Фо МРС Позиција Салдо 31. Zatim imamo dividendu. pogledajte razlikujemo dividendu za 2002. kolike su bile ove godine.12. Ovaj izvestaj se svodi na one promene koje direktno tangiraju kapital. Znaci sopstvene beleske su vezane za SK.12. Нова емисија PRIMER С1/86а Нето добит текуће год. onda stoji napomena I u toj napomeni stoji kolike su bile prosle godine. nova emisija. nego one koje nastaju po osnovu dobitka I emisije akcija. 2003. Дивиденде за 2003. znaci revalorizaciona rezerva. a sta znaci ovo prenos sa odnosno prenos na? to moze da vas na trenutak zbuni. Pa imate prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve. Znaci pogledajte ovde. ni prihoda od revalorizacije. Sta biva sa dobitkom koji smo ostvarili u prethodnoj godini? Taj dobitak se raspodeljuje. ni kursnih razlika. напом Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002.12.2002. godini jer dividenda ostvarena u 2002 je deo dobiti u 2001 a dividenda koju isplacujemo u 2003 je deo dobiti koju ostvarujemo 2002. Стање 31. dakle koje nisu posledica ni ispravljanja fundamentalnih gresaka. Нова емисија Нето добит текуће год.12. isto se polazi od salda 31. znaci u sopstvenim beleskama se daju. I bice sa pozicije neraspodeljena dobit ili dobit tekuce godine prenet na pozicije rezerve. godinu I dividenda u 2002. Tamo gde je dat iznos promena vrednosti ucesca. 2002. onda je opet u beleskama objasnjeno koliko je ta promena za tekuci period.12. dividenda uvek ide sa godinu dana zakasnjenja imajuci u vidu da se vrsi najpre utvrdjivanje rezultata a raspodela se vrsi u narednoj godini.godine. 2002. dobit tekuce godine I imate stanje 31.

000 dinara . rezerve 80.2002. znaci da sve vase rac.000 dividende. Нова емисија Нето добит текуће год. Dakle nemamo nazalost mogucnost da imamo i jedno i drugo. politika firme nemate vise na jednom mestu vec morate da je lovite po pojedinim napomenama. One promene ispravljanja fundamentalnih gresaka. One firme koje hoce da izadju eksternim korisnicima oni koriste drugu metodu. I imali smo novu emisiju akcija od 75. politike mozete objaviti kao deo napomena uz finansijske izvestaje. Znaci ovde imate onaj prenos sa neraspodeljene dobit na rezerve. politiku pa dam napomenu tj te detaljnije podatke.000. iskazuju se u napomenama a ne u ovom izvestaju ako se opredelite za formu 2. politike objavite na jedom mestu. prihodi I rashodi koji idu direktno u BU(?). a za sastavljace i firmu je laksa prva metoda. politike trebe objaviti. Ali kaze I sledece rac.900 podeljenja je na 25. neto dobit tekuce godine je iznosila 25.12. znati to je nesto sto sigurno mora. Ako se opredelite za prvi pristup. 2003. Drugi pristup. godini izvrsena je raspodela ove dobiti koja je bila 25. i oba imaju svoje prednosi i mane. 2002.12. prednost tog pristupa je da jednostavno uzmete tu stvar i vidite sta se kod bilansiranja svake pozicije radi. politici koja je rac. Дивиденде за 2002. politike mozete objaviti kao poseban izvestaj ili rac.000. 2002. U praksi se koriste oba pristupa. Znaci akcijski kapital 31.900. znaci dobit od 25. RACUNOVODSTVENE POLITIKE Predstavljaju skup specificnih postupaka koje preduzece koristi pri sastavljanju svojih finansijskih izvestaja. Uslov je da su postupci dopusteni standardima I naravno da su u skladu sa konceptualnim okvirima.Извештај о пром п МРС Позиција Салдо 31.700 dinara. je bio 300.12. Нова емисија Нето добит текуће год. menja samo njegovu strukturu. zadrzane dobiti nije bilo I ukupni je SK bio 380. To je prednost.900 I to tako sto je 5. Kada je rec o objavljivanju racunovodstvenih politika onda treba istaci da standard ne daje cvrsto pravilo.2003.000 I neto dobit tekuce godine je 32. Znaci morate koristiti dva izvora. je bio 405. U 2003. Sta moramo da objavimo u racunovodstvenim politikama? напом Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002.000 dinara. nego hocu napomena pa najpre dam rac. Стање 1.900 preneto u rezerve I isplacena je dividenda koja je iznosila 20. 120 .ali slaba strana je to kada vi gledate bilans i gledate napomenu uz bilansnu poziciju vi sada morate da trazite u rac.900-SK I naravno bilo je pocetno stanje za 2003. Znaci ovaj izvestaj objasnjava pocetno stanje I promene kapitala koje su nastale usled raspodele dobiti iz prethodnog perioda koja dovodi do promene rezervi I isplate dividendi I promene usled emisije novih akcija. Ali sada ako vas zanima rac.800 tako da dobit na kraju 2003 godine 493.900 rezerve I 20.12. vec kaze rac.12. politika primenjena za tu poziciju koja vas zanima.prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve ne tangira visinu kapitala. godinu. Пренос са/на Стање 31. I smanjenje SK zbog isplate dividendi.1 . С1/86а Стање 31. I 31. necu odvojeno.

владина помоћ и донације • • • • • • • • • • • • • • • • BELESKE Beleske predstavljaju neophodan deo finansijskih izvestaja. tada sam vam govorila da se u finansijskom izvestaju kao osnova za vrednovanje moze koristiti istorijski trosak. strana 6) . vi cete naravno visinu tog rezervisanja morati da utvrdite uzimajuci u obzir vremensku vrednost novca. укљујући зависна предузећа и придружене фирме. moram da vas podsetim da kada sam vam govorila o konceptualnom okviru. . vrednost ponovne nabavke. izvestajima. imamo razlicite mogucnosti.трошкови који се односе на запослене.пословне комбинације. znaci ne da nam kaze…znate mi smo izvrsili otpisivanje osnovnih sredstava…ne. Nasi bilansi su ranije bili razudjeni i imali su po nekoliko desetina pozicija.конверзију иностраних трансакција. . Znaci izvestaji bez belezaka su tesko citljivi izvestaji. morate reci koje ste metode konsolidovanja koritili. politika mora da bude navedena. Sada je 121 . kako ste grupu. укључујући одложене пореске обавезе. трошкови истраживања и развоја. politike primenjivali da bismo mogli razumeti finansijske izvestaje.залихе. mozemo ih priznavati u trenutku naplate. dakle sta aktivirate.Rac.дефинисање готовине и готовинских еквивалената.лизинг. . Uobicajeno je da se za najveci broj pozicija koristi istorijski trosak ali neke od pozicija ce i pri koriscenju istorijskog troska kao osnove procenjivanja.дефинисање географских и пословних сегмената . trzisna vrednost. E to mora biti napisano u rac. polititci. Prema tome iako koristite istorijski trosak za procenjivanje vrednosti neke od pozicija vi cet koristiti neke druge vrednosti. biti vrednovane po nekim drugim vrednostima. .инфлаторно рачуноводство.. Vrednovacete robu ili gotove proizvode po neto prodajnoj vrednosti ako je ona niza od cene kostanja odnosno nabavne vrednosti.утврђивање прихода. ako je garantni rok 5 godina za automobil koji vi proizvodite i prodajete imacete isplate koje ce se protezati na rok od pet godina.koja formirate .резервисања. . u trenutku isporuke. . Osnove vrednovanja Kada kazemo da mora da nam objasni osnove vrednovanja. i sadasnja vrednost. u trenutku isporuke. koje metoda za otpisivanje nematerijalnih ulaganja koristite.принципи консолидовања. hocu da mi kaze koju metodu je koristio prilikom otpisa osnovnih sredstava. politike treba da nam pruzi informacije o tome koje smo osnove koristili za vrednovanje pozicija u finansijskim izvestajima. potrazivanja cete vrednovati po visini ostvarive vrednosti. Znaci hocu da mi kaze koju su od tih vrednosti koristili da bi odrdili vrednost pozicija u svojim finan. Mozda smo koristili sve tri . Moramo reci koju smo politiku od tih koristili. zatim moraju nam dati podatak o tome koje smo specificne rac. . Ako vam neko ponudi izvestaje bez belezaka znajte da nesto krije.утврђивање амортизације.улагања у разне облике материјалних и нематеријалних улагања. kako tretirate te troskove . .капитализацију трошкова позајмљивања и других трошкова. ali moramo reci kada smo koju od njih koristili. . rezervisanja za date garencije prema sadasnjoj vrednosti. Koje sve racunovodstvene politike moramo objaviti? • • То су рачуноводствене политике које су примењене на: .порезе. . Znaci svaka specificna rac.12. .kako ste tretirali goodwill ( objasnjenje imate u predavanju 09.

Otuda se zadovoljenje ova dva zahteva. politike i beleske daju zajedno sta ce onda beleske sadrzati. Niko drugi ne moze za neku firmu napraviti beleske osim onoga ko tu firmu jako dobro poznaje. a da su sve informacije koje su potrebne za razumevanje finan. imaju one slican sadrzaj ali nikada potpuno isti. koliki su kratkorocni plasmani bili na pocetku godine. Na beleske se odnosi zahtev jasnosti i zahtev uporedivosti. politike i na kraju izvestaj o novcanom toku. izvestajima a koje su neophodne za informisanje. iza toga idu rac. Prvo morate objasniti u beleskama kada je osnovana firma i koja je njena osnovna delatnost. Znaci pravilo je da te beleske budu standardizovane za svaku firmu. Znaci niko drugi vam ne moze napraviti beleske. izvestaja date u napomenama. I kada se prave beleske odnosno napomene vi zapravo odgovarate na zahteve za objavljivanjem koje se u tom standardu nalaze. razbice te ih na one u dinarima i one u stranoj valuti. takodje se daje izvestaj o promenama na sopstvenom kapitalu. 2. Sve to mora onaj koji cita izvestaj da zna. Svaki standard na kraju ima zahtev za obelodanjivanje. Vi morate da napravite izvestaj koji je pregledan i morate istovremeno da date sve informacije koje su korisnicima finan. tri meseca. I uvek za sve kvantitativne podatke koje prezentirate u beleskama dajete podatak za prethodnu i tekucu godinu. Znaci vi u bilansu necete videti da je vasa nepokretnost data u zakup. nalaze u medjusobnom konfliktu. sest meseci…znaci o toj jednoj poziciji sve ove informacije dace u okviru napomena. sastavljacete izvestaj o kratkorocnim plasmanima. Znaci kada je god potrebno da korisnik uporedi stanje sa kraja prosle i kraja ove godine duzni ste da date uporedni podatak. prvo da daju dodatne informacije o pozicijama koje se nalaze u finan. Znaci beleske kao izvestaji moraju biti jasni. Jer kratkorocni plasman je svaki plasman do godine dana. Mozete vi u cilju poboljsanja da promenite nesto da neki podatak dodate. Znaci napravite prosto tabelu koju jednostavno popunjavate svake godine. Znaci na kraju svakog standarda pise…zahteva se obelodanjivanje…. A onda jos ako imate i plasmane u dinarima i stranoj valuti. I onda cete uz sve to na kraju dati podatke i po rocnosti. Znaci beleske imaju zadatak: 1. ne mozete to reci u bilansu. Znaci kada pravite belesku onda ona mora biti takva da onaj kome je namenjena moze da je razume. Znaci beleske se razlikuju od firme do firme.znaci prva 122 . preglednost 2. Npr. znaci mozete objaviti i vise od toga ali morate najmanje toliko. izvestaji napravljeni pregledno. BU na drugoj strani. ali cete u napomeni koja ide uz poziciju u kojoj se ta vasa nepokretnost nalazi. izvestaju nema. Da biste sve te informacione potrebe pokrili morate pruziti jako veliki broj tih informacija. e onda cete to razloziti plasmani sa rokom dospeca do mesec dana. i u okviru ovih u stranoj valuti imacete podelu po vrstama valuta.BS na jednoj strani. ali opet cete morati da objasnite da taj podatak prosle godine niste unosili.pa imate spisak informacija koje u vezi sa tom pozicijom morate objaviti. koliko je povecanje kratkorocnih plasmana u toku godine. i onda po pravilu ide nekoliko desetina stranica belezaka. pruzanje dovoljno informacija pogledajte ta dva zahteva. Tih korisnika ima veliki broj i oni imaju razlicite informacione potrebe. Ako se rac. dakle sa manjim brojem pozicija. Zato se beleske naprave jednom i kontinuirano se primenjuju. Znaci to je situacija kada napomene daju podatak koji uopste u finan. koliko je stanje na kraju godine. plasmana. izvestaja a ta razumljivost predpostavlja dve stvari: 1. Taj minimun. izvestaja vazne da bi oni mogli doneti odluke. I ako ne citate beleske ili nemate beleske izvestaj necete razumeti. da daju neke informacije koje se u izvestajima uopste ne nalaze ali su neophodne za donosenje poslovnih odluka. Taj konflikt razresen je tako da su finan. Posto je razumljivost jedna od kvalitativnih odlika finan. kolike su bile naplate kratk. naci belesku da zgrada ili postrojenje predmet zakupa. i preglednost i pruzanje dovoljno informacija.

uporedivi. ti izvestaji su potpuni. Znaci ako vi kazete istorijski trosak. Ako ste makar od jednog standarda odstupili . од августа 2001. Evo ovde imate jedan takav primer beleski. Druga beleska koju morate navesti je vasa izjava o tome da li ste pri sastavljanju rac. Da bi napomena 123 . Продајом државног дела акција у 2002. Nakon toga slede rac. Primer za ovo je • Пример: • Финансијски извештаји су припремљени и у свим материјалним аспектима усаглашени са са МРС уз обрачун по историјским трошковима. I upravo zbog toga sto je ta informacija tako vazna ne mozete napisati da su izvestaji sastavljeni u skaldu sa racunovodstvenim standardima ako niste primenili sve standarde pri sastavljanju izvestaja. Kada ovo kazem sve standarde onda ne milsim bukvalno da svaki od standarda primenite. onda to znaci da ste se opredelili za nominalno odrzanje kapitala i da svaka razlika izmedju nominalnog kapitala na kraju i na pocetku moze biti smatrana dobitkom. To znaci da ja necu koristiti MRS-17 koji se odnosi na lizing zato sto jednostavno nemam opremu uzetu u lizing. izvestaja postovali MRS i koju ste osnovicu za procenjivanje koristili. odnosno da ce dobitkom biti smatrana razlika izmedju prihoda i rashoda iskazanim u nominalnim jedinicama. Znaci sve te informacije moraju biti date u napomenama. kolika je bila prodaja osnovnih sredstava i kolika je bila njihova nabavna i otpisana vrednost. to nista ne znaci. nezavisno od promena kupovne snage novca. ali cu koristiti MRS-18 koji se odnosi na prihode zato sto prihode od prodaje imam. године. izvestaje u skladu sa rac. politike i beleske. znaci navescete datum i resenje po kome je firma upisana u sudski registar i navescete spisak delatnosti za koje je firma ovlascena znaci kojima se bavi. standardima. Ovde bi jos bilo i cime se firma sve moze baviti. Znaci na koja pitanja a ta pitanja se nalaze u MRS-16 treba da da odgovore ova napomena. као друштвено предузеће. Zasto je ovaj podatak da li ste koristili standarde vazni? Zato sto kada vi kazete da ste sastavljali finan. To je poruka korisniku…mozete se osloniti na informacije koje ovi izvestaji sadrze. • Пример: • Предузеће је основано 1959. tacni. године предзеће послује као акционарско друштво. znaci ne mozete napisati…mi smo primenjivali najvaznije standarde. onda to u svetu znaci sledece. koliki su otpisi bili na pocetku a koliko u tekucoj godini i kolika je sadasnja odnosno neotpisana vrednost po grupama.( na slajdovima ima jos) Evo na primer kao bi izgledala sadrzina napomene koja bi isla uz nepokretnosti. Mi necemo prolaziti sve napomene vec samo neke od njih. razumljivi.opremu i postrojenja. Treba da da kolika je bila vrednost sredstava i to po grupama. Znaci imaju sve one kvalitativne odlike koje po konceptualnom okviru moraju posedovati. koristicu MRS-23 zato sto imam kamate…dakle vazno je da ste vi prilikom bilansiranja dogadjaja koji su iskazani u vasim bilansima uvek postupali u skladu sa MRS. Kada je rec o procenjivanju znaci tada cete navesti da li ste se opredelili za istorijski trosak? Zasto je vazna ova osnova procenjivanja? Zato sto izabrana osnova opredeljuje kako ce biti odrzan kapital i sta ce biti smatrano dobitkom. kolika je vrednost nabavke koje su izvrsene u toku godine takodje po grupama.beleska sadrzi podatak o tome kada je osnovana firma. Cim niste postovali jedan standard smatra se da niste postovali ni jedan. години потпуно је завршен процес приватизације предузећа. kolika je njihova vrednost. ako je u toku godine bilo zavrsenih investicija koje su zapocete ranije. nego da ste pri bilansiranju dogadjaja koje ste imali u poslovanju vase firme uvek koristili MRS koji se na taj dogadjaj odnosi.

12.kod nacela impariteta.151 4.Децембра 2002.414. 31. Пирот средствима намењеним фонду за неразвијена подручја. Износ уложених средстава је око 13.000. izgdaju otpisi sa prodajama ovako.000 дин. a onda otpisi. prodaja nije bilo.356. Otpisi na pocetku godine + otpis tekuce godine + obezvredjenje . 129.394. koliko je do sada ulozeno. posto je knjigovodstvena vrednost 1.6 0 OSNOVNA SREDSTVA U PRIPREMI Mozete dati beleske i opisno. Nabavna vrednost se moze povecati zbog dodatnih nabavki.757 8. nabavke u toku godine.072 10. zasto je izvrseno i koji je to diskontni faktor koriscen.000. znaci vanredno otpisivanje kada je bilo i kada od nabavne vrednosti oduzmene otpisanu vrednost dobijete neto sadasnju vrednst odnosno sadasnju vrednst sredstava na kraju godine. 124 .1.336.115 0 - 176. • Вредност основних средстава у припреми од 18. pocinjete od nabavne vrednosti 1.315 1.12.737.864 дин се односи на грађевински објекат у Земуну. Znaci dajete nabavnu vrednost.Децембра 2002. а садашња вредност утврђена уз примену дисконтног фактора 12% износи 1. 31. 1. 11. 31.odgovorila na ova pitanja ona otprilike moze izgledati ovako Грађ. To je jedan od primera kako bi beleska trebala da izgleda.186.2001.000. Znaci to je objasnjenje zasto ta linija na kraju ima vrednost nizu za 56. ne mora biti obavezno u vidu tabele.607. Импаритетни губитак 31. zavrsetka investicije.300. Јануар 2001.185 Исправка вредности: 8.000. Вред. Znaci mi smo diskontovali buduce prilive od koriscenja tog sredstva. koristili smo diskontni faktor 12 i ustanovili da je diskontovana vrednost primitaka + neotpisana vrednost 1. Znaci ako je bilo izvrseno otpisivanje. i sadasnja vrednost izgleda ovako. 2001. tolika je bila nabavna vrednost ukupno.300. dakle da objasnite kolika je bila njihova vrednost nasta se ona odnosi.amortizacije u tekucoj godini. kako je finansirana .. Обј.572 260.941. а разлика од 5.356.000 sta cemo sa razlikom od 56.000? ta razlika se smatra kao rashod odnosno smatra se da je to osnovno sredstvo precenjeno. • На дан биланса утврђено је постојање импаритетног губитка у вредности линије за производњу чија је књиговодствена вредност 1.000. Нето књигов. Амортизација 16.• Разлика од 56. Znaci gore imate osnovne grupe vasih osnovnih sredstava a po horizontali dajete potrebne podatke o vrednosti . obezvredjenja nije bilo. Опрем Набавна/ процењена вредност 1. - 4. promenu nabavne vrednosti.000 је унета у биланс успеха као расход.336. onda imate ispravke vrednosti koje su bile na pocetku godine. To je informacija koja je korisniku potrebna i koju mozete dati i u ovakvoj formi. znaci iz cega se sastoji ta vrednost osnovnih sredstava u pripremi.681.. Овај објекат финансира “К”. Нове набавке у току године Продаја 16. Sta znaci obezvredjenje tj MRS-36? Secate se onog racuna ostatka.1.072 10.864 је резултат извршене ревалоризације.186.

zaduzenje kod poverilaca dovode do priliva gotovine u preduzece. Sta je eksterni tok? Kako to pare s’polja mogu doci u firmu? Uplate vlasnika. jer depoziti jesu obaveze banke. Bez likvidnosti ucesnik u toj privredi nema normalno odvijanje poslovnog procesa. Kod banaka je po jos ocitije. Efekat priliva i odliva je neto gotovina. ne javlja se tako redovno i uvek dovodi do ili priliva gotovine u preduzece. znaci mimo njegovog redovnog poslovanja. vracanje kapitala vlasnicima. dolazi do potrazivanja. ucesca itd kroz poslovanje vremenom. to je jos jedan dokaz da finan. izvestaji nisu namenjeni laicima. Zasto likvidnost? Zato sto bez sposobnosti da izmiri svoje obaveze preduzece odlazi pod stecaj. i naravno njen cilj je da prilivi iz plasmana budu veci od odliva po osnovu vracanja depozita. Zakonom o stecaju 45 dana mozete da 125 .Primer za lizing А) Рачуноводствена политика Опрема и непокретности узете у финансијски лизинг билансирају се и процењују сагласно Рачуноводственом стандарду 17 у оквиру сталне имовине уз исказивање обавезе према закуподавцу. Znaci vi imate ulaganje na pocetku. Zasto je vazno da preduzece ima stalnu kontrolu nad likvidnoscu? Kada sam govorila o uslovima odrzanja preduzeca na dugi rok. tu gotovinu plasiraju i to su plasmani. E sada naravno da biste vi znali kako je to uradjeno morate znati MRS-17. kupite osnovna sredstva. znaci izmirenje duga. ili dovodi do odliva gotovine usled ceka se interni tok suzava. duze ili krace u zavisnosti od brzine obrta. svi su isticali da postoje dve pretpostavke koje uvek moraju da budu ispunjene da bi preduzece na dugi rok opstalo? To je likvidnost i rentabilnost preduzeca. • Овакво билансирање финансијског лизинга је последица поштовања захтева да се при финансијском извештавању даје предност економској садржини у односу на форму. isplate dividendi dovode do odliva sredstava iz preduzeca. a isplata poverilaca. Kao i u BU tako se i kod ovog izvestaja odnosi na obracunski period. Novcani tokovi u firmi mogu se podeliti na dva dela: 1. I zato je jako vazno da svaki ucesnik u privredi poslovanja svoje obaveze izmiruje na vreme. • • IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE Sadrzi prilive i odlive gotovine koji nastaju iz operativne aktivnosti. Znaci zadatak banaka je da prikuplja sredstva od onih koji imaju viskove gotovine i da ih plasira onima koji imaju potrebe za novcanim sredstvima.nema noramlne privrede. Znaci ovde banka od svojih obaveza. Znaci smisao i kod preduzeca i kod banaka je da iz poslovnog procesa izvucemo vise gotovine nego sto u taj poslovni proces ulozili. Kada posmatrate poslovanje preduzeca to poslovanje preduzeca nije nista drugo nego konvertovanje novcanih sredstava u neka naka materijalna ili imaterijalna ili finansijska ulaganja i ponovno pretvaranje tih ulaganja u novac. i time siri ovaj interni tok. za razliku od BS koji se odnosi na odredjeni trenitak. interni ili regularni tok gotovine. Nijedan vlasnik nece drzati pare u firmi koja ne uvecava kapital koji je on u tu firmu ulozio. eksterni ili iregularan tok gotovine. ta vasa ulaganja se ponovo pretvaraju u novac. Dovode do povecanja ili do smanjenja neto gotovine. Banke prikupljaju gotovinu i to su depoziti . investicione aktivnosti i finansijske aktivnosti u jednom obracunskom periodu. koji nastaje unutar preduzeca i to je ovaj tok koji sam vam pricala 2. Znaci preduzece da bi opstalo na dugi rok mora biti profitabilno. Drzava brine o tome da se odrzi finansijska disciplina u privredi. zalihe. Zasto je to vazno? Zato sto samo profitabilno poslovanje obezbedjuje odrzanje kapitala koje je u preduzece investirano i njegov rast.

Imam gotovinu na racunu. ali medjunarodni komitet ima u prvom redu investitore i to nije slucajno. i zbog toga nam je taj izvestaj vazan. sa kojim ciljem. Znaci to su sva sredstva koja se mogu u kratkom roku pretvoriti u gotovinu i to u poznati iznos gotovine i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. zato sto postoji rizik od naplate. i naravno drzavi. mi govorimo o izvestaju koji se sastavlja na kraju godine u toku godisnje zakljucka. ja sam pozajmila na tri meseca ali taj kome sam pozajmila da li ce da mi vrati ceo iznos ili nece. Jer sve vise preduzeca pribavljaju dodajni kapital na trzistu kapitala. izvestavanje u celini sve vise se okrece investitorima. dakle to je vas tekuci racun. koliko mi je priliva bilo iz dezinvestiranja. to je promena u okviru gotovine. Tokovima gotovine ne smatraju se one transakcije koje dovode do promena izmedju stavke koje predstavljaju gotovinu ili gotovinske ekvivalente. Jer je kod banaka previsok rizik. imam gotovinu u blagajni pa sada to sto sam ja prenela pare sa blagajne na racun ili obrnuto to nije to. Gotovinski ekvivalenti: komercijalni zapisi. Sta su gotovinski ekvivalenti? MRS-7 bavi se izvestajim o novcanim tokovima. po tom standardu novcanim ekvivalentima smatraju se sva sredstva koja se mogu u kratkom roku mogu pretvorili u poznate sume novca i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. Taj izvestaj ce nam pokazati koliko je preduzece sposobno da stvori gotovine. I zato su to dve vazne pretpostavke. Znaci sve sto treba da znate o izvestaju o novcanim tokovima naci cete u MRS-7. Kako ovo treba razumeti? Kada uplatite pare iz blagajne na vas tekuci racun. Znaci vas tekuci racun kod banke predstavlja vas depozit koji vi mozete slobodno raspolagati bez ikakvog ogranicenja. Finan. Sposobnost firme da odrzi svoju likvidnost. utvrdjujemo preko sastavljanja BU. dakle iz prodaje imovine. Kome je namenjen ovaj izvestaj? Namenjen je upravi. dakle koliko smo mi para naplatili tokom prosle godine po raznim osnovama. to nije gotovina. da placa svoje obaveze procenjujemo preko podataka koje sadrzi izvestaj o tokovima gotovine. Koliko 126 . Ili depozite koji se isplacuju na zahtev. da placa kamate. Dakle koliko po osnovu osnovne delatnosti. Znaci polazeci od tih proslih novcanih tokova mi procenjujemo buduce novcane tokove. zatim koji su to namene za koje preduzece tu gotovinu trosi. Znaci taj uslov nije ispunjen. i sve promene koje se u standardima vrse motivisani su zeljom da se zastite interesi investitora.kasnite sa placanjem obaveza ili da vam je racun blokiran 30 dana i vi odlazite u stecaj. i to hocu da mi bude diferencirano. da li ce platiti polovinu odmah. Sta uprava preduzeca moze da vidi iz izvestaja o novcanim tokovima? Znaci nju prvo zanima koliko je gotovine u preduzece uopste stiglo tokom prosle godine. rentabilno poslovanje. Naravno zanima me i zasta se te pare trose. Sta sve obuhvata gotovina? Znaci raspolozivu gotovinu. Znaci zasto nekoga zanima koliki su bili prilivi ili odlivi u prosloj godini? Zato da bi mogao da proceni sposobnost placanja preduzeca u buducnosti. i izmiruje sve ostale obaveze koje proisteknu iz poslovanja. a koliko je para pribavljeno iz eksternog okruzenja. Ispunjenosti prve. na bazi toga mi cemo proceniti da li je preduzece sposobno da vraca svoje kredite. da isplacuje dividende. a sve redje ce se obracati bankama za kredite. Sta je cilj sastavljanja izvestaja o tokovima gotovine? Cilj sastavljanja izvestaja je da korisnici dobiju izvor iz kojih ce moci da dokuce informacije o tome kako su se menjali prilivi i odlivi preduzeca u proslosti. ili nece platiti nikada. depozite ne racunu koji nije orocen.dakle operativne delatnosti. Ne kazem da se time ne stite interesi poverilaca. Kratkorocna ulaganja i odrzive HOV ne smatraju se ekvivalentima gotovine. I sada se pomera teziste poslovanja banaka sa kreditne funkcije na neke druge uloge koje ce banke imati. Tokovi gotovine se obicno definisu kao prilvi i odlivi gotovine i gotovinskih ekvivalenata. drzavne obveznice koje imaju rok dospeca do tri meseca. Znaci sta je za nas cilj ovog izvestaja. zato sto kod njih postoji rizik od gubitka vrednosti. postojucim i potencijalnim investitorima. postojucim i potencijalnim poveriocima. Znaci takva sredstva recimo cek smatra se ekvivalentom gotovine.

Ili da je neto novcani tok u ovoj godini u najvecoj meri bio pod uticajem nasih ulaganja…imali smo mi lep priliv gotovine iz poslvone aktivnosti ali ipak je neto gotovina na kraju skromna. mi sada pravimo novcani tok za godinu dana. Npr. I ta procena potreba za gotovinom bice izvrsena opet na bazi neto novcanog toka. Na bazi ovih informacija o cemu uprava odlucuje? Uprava svoju politiku finansiranja kreira prema ocekivanog neto novcanog toka. Kaze se da izvestaj o novcanom toku odnosno neto gotovina nije pod uticajem bilansne poltike jer nesto je naplaceno ili nije a nesto je placeno ili nije. to znaci da smo se mnogo zaduzivali ili da smo pribavljali znacajan dodajni kapital. Ne mogu da objavim visoke dividende ako imam visok dobitak ako nemam odakle da ih isplatim. i koliko sam novaca ulozila na razduzenja ili eventualno vretila vlasnicima.000 . Ona zeli da uoci koji su to periodi u toku godine kada obicno ostvaruje viskove gotovine.000.000. aktivnosti mozda bili najjaci. odnosno koji su to periodi u toku godine kada ima problem sa odrzavanjem likvidnosti. Uprava ce za svoje potrebe da taj godisnji novcani tok podeli po mesecima. pa kako nemamo para…to je onda jedna potpuno drugacija situacija. Znaci vi samo mozete da prikazete odakle ta gotovina dolazi i zasta ste gotovinu trosili. Zasto? Zato sto smo veliki deo para ulagali u materijalna ili nematerijalna ulaganja. Jedno je kada vi vodite finansije firme i znate da cete pocevsi od maja pa zakljucno sa junom imate slabije prilive a niste u stanju da smanjite odlive i da je prema tome to period u kome su vam potrebna novcana sredstva. I zato je vazno da se na bazi proslih priliva napravi plan priliva i odliva koji ce biti za naredni obracunski period. uvek se kao osnova koriste buduci novcani tokovi. prema vi nemate mogucnost da kreirate neto novcani tok. da biste mogli da predvidite situacije kada vam novac fali ali isto tako i situacije kada imate viskove gotovine. izvestaja. jer cu unapred poceti da trazim koje su najpovoljniji nacini da tu gotovinu plasiram. I to je jedan od vaznih pokazatelja kvliteta rada firme. dakle vrsili smo investiranje.sam ulagala i kolike su isplate bile po osnovu tekuce aktivnosti firme. Jedna je jos prednost koja se istice kao prednosti izvestaja o novcanom toku u odnosu na ostale finan. To je jako vazno za buduce odluke. Nikada se pare ne drze na racunu. a da nam je poslovna aktivnost generisala skromna novcana sredstva. Zatim uprava procenjuje likvidnu sposobnost preduzeca na bazi vremenskog rasporeda novcanog toka. I ako to vi vec znate u martu onda vi mozete da napravite strategiju kako cete tu nesaglasnost izmedju priliva i odliva prevazici. na racunu se drzi samo onoliko para koliko je potrebno da se izmire obaveze. Da biste mogli da prognozirate buduce novcane tokove morate da znate novcane tokove iz proslosti. Bilansna politika ne moze da opredeljuje visinu neto gotovinskog toka. koliko nam jos para treba. necu valjda uzimati kredit da bi isplatila dividende. znaci koji je to najveci izvor gotovine u prosloj godini bio. a ne kada pocne maj mesec…sta pa nemamo para. Zatim na osnovu takvih informacija uprava sta moze zakljuciti? Odakle joj potice gotovina. ciji je dobitak kvalitetniji? Znaci kvalitet dobitka merite stepenom njegove naplacenosti. i ima neto gotovinski tok od 30. Investitori na bazi izvestaja o novcanom toku procenjuju kako uprava preduzeca kontrolise tokove gotovine.000 i ima neto gotovinu od 80. Kada se radi procena vrednosti preduzeca za potrebe bilo prodaje preduzeca ili fuzije preduzeca. Znaci to je ono sto uprava hoce da zna.000. Svi viskovi gotovine se mogu plasirati. Znaci ako ja znam da cu imati prilive gotovine. Imamo lep neto novcani tok ali mi nemamo nameru da investiramo. Ako jedno preduzece ima dobitak od 100. pa ce tacno videti kakva je dinamika priliva i odliva sredstava po pojedinim vremenskim periodima. a stepen naplacenosti dobijate kada stavite u odnos dobitak i neto gotovine. bira izvore za pribavljanje dopunskih sredstava i nacine plasiranja slobodnih novcanih sredstava.000. a drugo preduzece ima takodje rezultat 100. Kako to uprava meri kvalitet dobiti preko neto gotovine? I to je jos jedna razlika izmedju banaka i preduzeca. zatim uprava moze dokuciti da li su prilivi ili odlivi iz finan. Oni ce tacno videti da li uprava vodi racuna o uskladjivanju priliva i odliva iz 127 . Dividendna politika firme takodje se kreira prema visini neto novcanog toka. koliko sam novaca ulozila u neku nemonetarnu imovinu. Dakle to su informacije koje mogu da se dobiju iz novcanog toka.

Kada imate isplatu anuiteta rata smanjuje galvnicu duga a kamate predstavlja tekuci finan. vise nego operativna. To je jedan od potencijalnih komitenata kod kojih cu plasirati svoj novac. A onda ako ima visak gotovine. 2. I kada gleda neto novcani tok u privredi kao celini moze proceniti. aktivnosti investiranja 3. znaci ako veliki broj firmi ima negativan neto novcani tok onda tu nesto nije dobro. placene kamate. Ako ce se firma ciji ste vi poverilac jos zaduzuje vi procenjujete da ce ona imati teskoca sa vracanjem dugova. Drzava normalno procenjuje sposobnost preduzeca da odgovori svojim poreskim obavezama na bazi neto novcanog toka. zbog odrzanja likvidnosti. a isplate rata kojima se smanjuje i glavnica duga tretiraju kao odlivi iz aktivnosti finansiranja. Kada je rec o otplati rate. njima ce trebati pare. Posto mi zelimo da povezemo neto dobitak iz poslovne aktivnosti i neto novcani tok iz poslovne aktivnosti onda smo promene gotovine po osnovu kamata klasifikovali u poslovnu aktivnost a ne u aktvnost finansiranja. Poverioci koriste izvestaje da bi procenili sposobnost firme da placa glavnicu i kamatu. ako je firma dobra. Na ulaganjima. zbog isplate poreza. gde je onda teziste firme u tom trenutku. investiciona ili finansijska aktivnost. 128 . Sta su prilivi i odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti? Ti gotovinski tokovi pokazuju sposobnost preduzeca da stvori dovoljno para za isplatu obaveza. Da bi se povezao neto rezultat i neto novcani tok iz poslovne aktivnosti kamate na kredite se klasifikuju kao odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti. neto rezultata iz poslovanja. aktivnosti ili imajuci u vidu da te kamate uticu na visinu rezultata . i da procenimo odnose izmedju tih aktivnosti. kaze se jos i iz operativne aktivnosti 2. te odlive treba klasifikovati u operativnu tj poslovnu aktivnost. KLASIFIKACIJA NOVCANIH TOKOVA Klasifikujemo ih na tri segmenta: 1. Postoji dilema neki put kako neki priliv ili odliv treba klasifikovati. da na bazi ovako klasifikovanih novcanih tokova utvrdimo koja od navedenih aktivnosti najvise utice na finansijski polozaj preduzeca. za isplatu dividendi . a otplata rata se tretira kao odliv gotovine iz finan. nije prezaduzena . I ovde se dilema postavlja sledeca. Dakle postoji uvek vise razloga zbog kojih se interesujete za novcani tok. Te dileme su uglavnom vezane za kamate. Pitanje je bilo da li i kamata na kredite koja je povezana sa tim zaduzenjem treba da bude tretirana kao odliv gotovine iz finan. Znaci mi proveravamo da li smo sposobni da toliko para stvorimo kroz poslovni proces. klasifikuju se kao odlivi gotovine po osnovu operativne aktivnosti. I naravno iz toga ce oni proceniti da li ce uprava ici na dodatna ulaganja. kada racunate neto dobitak taj rashod utice na visinu neto dobiti. rashod. dakle da li operativna. Oni procenjuju i buduce potrebe za gotovinom iz dva razloga. Znaci ako meni najvise novca odnosi investiciona aktivnost. zasto je bas ovako delimo? Postoje dva razloga: 1. Jedan je da bi procenili da li ce se firma jos zaduzivati. aktivnosti. vi znate da se dugorocni krediti otplacuju putem anuiteta. zato sto je to firma ciji su oni suvlasnici. Dakle izvestaj o novcanom toku ukazuje da firma ima dodatne potrebe za gotovinom a ako ima onda je jedan od izvora su upalte vlasnika. prema dobavljacima i radnicima. bilo prodaja novog kola akcija ili udela i sl. i za ona ulaganja koja moramo izvrsiti a da pri tome ne moramo da koristimo eksterne izvore.izvestaja o novcanom toku. vazno ima je da se ta firma na dugi rok odrzi. znaci kamate na kredite. Dakle ako se stepen zaduzenosti firme povecava onda se smanjuje mogucnost da na vreme svoje obaveze izmiri. Dugorocno zaduzivanje i dugorocno razduzivanje je aktivnost finansiranja. zatim sposobnost preduzeca da stvara gotovinu koja je njima jako vazna zbog moguce naplate dividendi. ne na tekucim aktivnostima nego na ulaganjima. iz poslovne aktivnosti. Postavlja se pitanje zasto bas ovakva klasifikacija. odnosno ispostaviti dodatne zahteve vlasnicima za kapitale. Sta je razlog? Kada knjizite kamatu kao trosak ona predstavlja rashod perioda u kome je nastala. aktivnosti finansiranja.

dugorocne HOV i davanje kredita. Kao sto su prihodi i rashodi iz poslovne aktivnosti odrdjeni delatnoscu firme takva je ista situacija i sa prilivima i odlivima. novcanog toka i gotovine. Aktivnost finansiranja Ovi tokovi se iskazuju odvojeno od tokova koji nastaju iz poslovanja. Odlivi su: kupovina ili ulaganja u nekretnine. i po osnovu tih koristi prilive gotovine. Saglasno tome prilivi su: od izdavanja akcija ili drugih vlasnickih instrumenata. Kod proizvodnih preduzec prilivi nastaju: prodajom proizvoda i isluga. Znaci kada investirate vi trosite pare i pretvarate u materijalni ili nematerijanli oblik. ili neko materijalno dobro vi njega pretvarate iz materijalnog u novcani oblik i time imate priliv. Rekla sam vec da transakcije koje imaju nemonetarni karakter se ne prikazuju i izvestaju o novcanim tokovima.Sta su prilivi? Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti su odredjeni delatnoscu firme. zaduzimo se. Dakle rec je o prilivu sredstava iz okruzenja u preduzece bilo od vlasnika ili poverilaca i odlivima gotovine koja nastaju po osnovu zaduzenja ili vracanja dela ulozenog kapitala vlasnicima. Kao sto postoji veza izmedju toka rentabiliteta i imovine. uzimanje dugorocnih kredita. HOV u operativnoj aktvnosti. dividenda i tantijema. odnosno u trgovini od prodaje robe. Koji bi bili prilivi gotovine? Prodaja masina i opreme. Znaci kada prodateHOV. i uzimanje kratkorocnih kredita. ili kada ulozite sto dovodi do povecanja aktive. To je odliv od ulaganja a kada imamo priliv od ulaganja? Prodaja sredstava. Znaci to su sve prilivi koji nam dolaze spolja ili od vlasnika ili poverilaca. prilivi od prodaje kratkorocnih berzanskih HOV . prodaja vlasnickih i duznickih HOV drugih preduzeca. isplate obaveze po osnovu finan. Приливи готовине из пословне активности 2. izdavanja obveznica ili zapisa. Ako bismo izvrsili spajanje dve akcije u jednu i vlasniku isplatili nominalnu vrednost jednu od akcija taj odliv bi bio u aktivnosti finansiranja. Kada nastaje priliv? Priliv nastaje ili kada se smanji aktiva. KAKO IZGLEDA IZVESTAJ O NOVCANOM TOKU? Imamo gotovinske A. kratkorocnih kredita za poslovanje koje odobrava i sl… Sta su odlivi? Sta sve placamo? Placamo dobavljace za kupljenu robu i izvrsene usluge. Odlivi: otplate glavnice duga. Znaci vidite kada mi dajemo to je investiranje a kada se zaduzujemo to je finansiranje. Racuni bez aktive ali bez gotovine. nesto od aktive pretvorite u gotovinu. kamate. a posledica ulaganja je pretvaranje gotovine u materijalno ili imaterijalno dobro. To nam je vazno jer cemo na osnovu te veze doci do toka gotovine iako ne vodimo gotovinsko knjigovodstvo. Pa su gotovnisnki oblici iz investicione aktivnosti znaci odlivi gotovine po osnovu ulaganja u sredstva koja ce naravno kreirati u buducnosti ekonomske koristi.-prihod koji ostvarujemo od izdavanja autorskih prava. Znaci trosim sada da bih imao prilive u buducnosti. jer ako prodajemo svoje gde ce biti ti prilivi i odlivi? Bice u finansiranju. lizinga. I naplata dugorocnih plasmana. zastitnog znaka…. Ali je vazno da primetite da prilivi i odlivi tangiraju aktivu odnosno pasivu. poreze. i imamo isplate rashoda. lizing kao dugorocni kredit. tu je jer je finan. tako postoji veza izmedju priliva i odliva i gotovine.Tokovi gotovine iz poslovne aktivnosti 1. zatim od naplate kamata. zato sto je rec o sredstvima koja u preduzece priticu a po osnovu priliva tih sredstava pravo na ta sredstva ostvaruju vlasnici odnosno poverioci. to je suprotno ulaganju. Dakle to su sve odlivi gotovine. znaci nemonetarno. isplata dividendi. kupovina kratk. znaci ne svojih. Sta je investiciona aktivnost? Sta znaci investirati? Investirati znaci uloziti. Одливи готовине из пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности 129 . ili kada se poveca pasiva. placamo radnike. otplata kratkorocnih kredita. odliv imate kada se razdustie i tada imate smanjenje pasive.

Sto se tice priliva i odliva ili izracunavanja neto gotovine iz investicione i finansijske aktivnosti. utice samo na nacin utvrdjivanja poslovnog rezultata a da se rezultat iz finansiranja i vanrednih dogadjaja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju prihoda i rashoda koji nastaju po tim osnovama. E slicno je i ovde. Sta je osnova za izradu izvestaja o gotovinskom toku? Za razliku od BS i BU koje dobijamo zakljuckom racuna glavne knjige. direktnu 2. ali ne znamo koliko se od tih prihoda pretvorilo u gotovinu. jer u nekim od ovih podrucja mozete imati i negativan gotovinski tok. Токови готовине из активности инвестирања • Приливи готовине из активности инвестирања • Одливи готовине из активности инвестирања • Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања • Ц. Za razliku od nje indirektna metoda polazi od neto dobitka i koriguje ga za nenovcane transakcije. Znaci u BS onaj iznos gotovine koji dobijete i ovaj iznos u izvestaju o novcanom toku mora biti jednak. Znaci prilivi i odlivi za finansiranje i investiranje utvrdjuju se isto nezavisno od toga da li primenjujete direktnu ili indirektnu metodu. a kod investicione aktivnosti i aktivnosti finansiranja uvek je neto gotovina razlika izmedju onih prethodno navedenih priliva i odliva. secate se kada sam govorila o BU tada sam govorila da metoda bilansiranja uspeha koja moze biti metoda ukupnih troskova ili metoda troskova prodatih ucinaka. E posto se racunovodsto zasniva na obracunskoj osnovi onda do priliva i odliva gotovine moramo doci posrednim putem. izvestaj o novcanom toku ne mozete dobiti zakljuckom racuna. Znaci za ono sto nije izazvalo isplatu. neto povecanje + gotovina na pocetku perioda mora dati stanje gotovine na kraju perioda. KOJE METODE SASTAVLJANJA IZVESTAJA POSTOJE? MRS-7 za utvrdjivanje neto gotovine iz poslovne aktivnosti nudi dve metnode: 1. aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. Znaci nacelo kaze da registrujemo dogadjaj kada je nastao nezavisno od toga kada su nastali prilivi i odlivi uslovljeni tim dogadjajem. indirektnu metodu obe ove metode dace isti iznos neto gotovine. Samo se na razlicit nacin utvrdjuje neto gotovna iz poslovne aktivnosti. Metoda utice samo na nacin utvrdjivanja neto gotovine iz poslovne aktivnosti. znaci nece biti samo sabiranja nego ce biti i umanjenja za negativan gotovinski tok. Kako cemo da konvertujemo prihode od prodaje u priliv gotovine? Sta treba da uradimo? Mi u stvari treba da odgovorimo koliko smo od prihoda od prodaje. taj podatak se nalazi u BU. Znaci ovde kada imate prihode i rashode dobijete dobitak. prilivi gotovine i odlivi gotovine i imate neto novcani tok. Kako cemo do tog podatka doci? Tako sto cete 130 . a kako se zove to nacelo u konceptualnom okviru? To je nacelo nastanka poslovnog dogadjaja. Imate gotovinu na pocetku perioda. Zasto? Zato sto se racunovodstvo zasniva na obracunskoj osnovi.• Б. u BU a dodatne izvestaje nalazimo obicno u napomenama odnosno na dodatnim evidencijama na racunima glavne knjige. Dakle ne postoji knjigovodstvo koje bi dalo gotove podatke na bazi kojih bi vi izracunali neto novcani tok. Direktna metoda koju standard ohrabruje polazi od pozicija iz BU i ona u stvari vrsi transformaciju ili preracunavanje tokova rentabiliteta u novcani tok. znaci mi znamo na osnovu BU koliki su nam prihodi od prodaje. Znaci pretvara prihode u naplate i rashode u isplate. U cemu se razlikuje direktna metoda od indirektne kada je rec o tokovima iz poslovne aktivnosti. Токови готовине из активности финансирања • Приливи готовине из активности финансирања • Одливи готовине из активности финансирања • Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Neto povecanje gotovine je zbir ili razlika neto gotovine iz poslovne aktivnosti. utvrdjuju se uvek na isti nacin. Izvori podataka za utrvrdjivanje izvestaja o novcanom toku nalaze se: u BU.

Ako su se vase zalihe povecale to znci da ste nabavili robe vise nego sto je prodate i da je prema tome vas odliv veci nego sto je nabavna vrednost prodate robe. вред. sta ce biti sa potrazivanjema od kupaca? Ona ce biti veca jer to ce znaciti da deo prihoda je sadrzan jos uvek u potrazivanjima. Ali sta ako niste platili. Naplata moze biti manja od prihoda i tada se potrazivanje povecava.смањење • Робе залиха обавеза Ovde nesto treba obrnuto!!!! Znakovi + ili – 131 . Kada imate ulaganje u cenu kostanja ili u poslovanje uopste vasi rashodi. Ako ste nabavljali faktore proizvodnje. Naplata moze biti veca od prihoda pod uslovom da smo imali potrazivanja i da smo ta potrazivanja naplatili. Znaci i zato kazemo da prihod od prodaje pretvara u priliv gotovine tako sto ga povecavamo ako imamo smanjenje potrazivanja od kupaca u odnosu na pocetni iznos. продате . Ako su vam obaveze na kraju nize nego sto su bile na pocetku to znaci da ste platili sve sto ste nabavili u tom mesecu i jos da ste platili deo obaveza sa kojima ste u taj period usli. nego nabavite a ne platite ili platite nesto sto ste nabavili ranije. Tada ce mi prihod biti jednak naplati. ako prihod naplatim odmah. proizveli odredjene proizvode i prodali ih. Производа или или или • Наб. To je smanjenje obaveza treba tretirati kao povecanje odliva. To isto vazi i za proizvodnju. I otuda vi koristite BU i uzimate prihode od prodaje. Ako ste placali samo robu koju ste nabavili onda je vas odliv manji za smanjenje vrednosti zaliha. Zalihe na kraju bice jednake zalihama na pocetku. I sada kako prevodimo rashode u odlive? Tako sto ako imate odredjenu nabavnu vrednost prodate robe. Da li ce onda odliv biti veci ili manji od nabavne vrednosti? Ako nismo platili sve sto smo nabavili odliv ce biti manji. ali iz BS uzimate pocetno i krajnje stanje potrazivanja od kupaca. Kada je rec o odlivima iz poslovne aktivnosti najveci deo vezan je za izmirenje obaveza prema dobavljacima. Ako imate nabavku robe radi njene prodaje. odnosno smanjujemo ako imamo povecanje potrazivanja. Ali posto to nikada nije tako. + повећање + повећање • Трошкови продатих залиха обавеза • Гот. Jer pazite. To je sve pod pretpostavkom da ste svu robu koju ste nabavljali placali. ako prihod naplatim u celini. odliv bi bio jednak nabavnoj vrednosti prodate robe. nemate promene vrednosti zaliha gotovih proizvoda. Ako su obaveze prema dobavljacima na kraju obracunskog perioda veci nego sto su bile na pocetku.смањење . sve sto ste nabavili platili ste i odliv je jednak ceni kostanja prodatih gotovih proizvoda. Ako su se zalihe smanjile to znaci da ste prodali robu koju ste nabavili i deo robe koja je vec bila na lageru. Zbog toga morate kod utvrdjivanja odliva po osnovu rashoda uzeti u obzir ne samo promenu visina zaliha nego i promenu visine obaveza prema dobavljacima. Sta ce onda biti? Doci ce do povecanja obaveza prema dobavljacima. Znaci tada cete nabavnu vrednst robe umanjiti za smanjenje vrednosti zaliha. kakav je to uticaj na odliv? Odliv ce biti manji. jeste je prodali ali niste je platili dobavljacima. nabavili ste nesto a niste platili i zato su obaveze porasle. da biste je preveli u odliv morate je korigovate za promenu visine zaliha. ako ste u jednom obracunskom periodu prodali svu nabavljenu robu promene zalihe nece biti. Pod pretpostavkom da ste to uplatili. sta to znaci? Da ste platili vise nego sto je nabavna vrednosti prodate robe. Znaci ako ste nabavili vise nego sto ste prodali robe. ja nikakvo potrazivanje imati necu. da biste ih preveli u odlive morate ih prvo korigovati sa promenom vrednosti zaliha.prihod od prodaje korigovati iznosom potrazivanja prema kupcima. Ako u toku obracunskog perioda naplatim manje nego sto sam prodala. Znaci prihod i naplata mogu biti jednaki ako ste ceo prihod naplatili i tada st potrazivanje prema kupcima ne menja. tada ce potrazivanja biti niza. da nije pretvoren u gotovinu. jer ne mora znaciti da ste v svu robu koju ste nabavili platili. morate uzeti u obzir i promene visine vase obaveze prema dobavljacima. znaci troskovi prodatih gotovih proizvoda ili nabavna vrednosti prodate robe u trgovini.

повећање • расхода: расходи обрачунаунапред • тих расхода плаћених • Расходa 132 . Da li je bilo placanja u tom periodu. Znaci rashode kako prevodimo? Imali smo rashode vezani za prodaju. Ako su obaveze vece odliv je manji od troska kamata. troskove koji ne izazivju odlive. Znaci ako rastu AVR odliv se povecava. Isplate po osnovu kamata. platili ste nekada ranije kada ste kupili masinu.Sta je ovde vazno i zasto ja gnjavim ovoliko na predavanju o ovome? Vazno je da razumete logiku izvestaja. ako su obaveze nize odliv je visi. i ako dodje do smanjenja AVR. Ne kupujete novo osnovno sredstvo. trosak po osnovu formiranja rezervisanja. Korigovacete promenom visine obaveza po osnovu zarada. To je isto kao povecanje obaveza. odliv. Ako su obaveze po osnovu zarada manje nego sto su bila na pocetku zakljucak je da ste platili sve obaveze iz tekuce godine i da ste isplatili deo obaveza sa kojima ste u tu godinu usli. znaci da je odliv jednak trosku znaci rashodu. Zasto? Zato sto ste vi imali unapred placene troskove i vi ste sada sa AVR skinuli i preneli na troskove a nije bilo placanja. znaci odlivi ce biti manji u odnosu na troskove za iznos smanjenja AVR. ne placate u ovom periodu. troskovi po osnovugarancija. u BS imate obaveze po osnovu kamata. ako dodje do povecanja AVR jer znaci da ste vi nesto unapred platili sto jos niste potrosili. Ako imate rast obracunatih troskova u okviru PVR. ali ako rastu PVR odliv se smanjuje. Znaci ovde nije rec o prihodima i rashodima nego o prilivima i odlivima. Ako imate AVR i PVR. jer je placanje izvrseno u nekom od ranijih obracunskih perioda. Znaci to je takodje negotovinski trosak. kako bi se reklo. kako ce se to odraziti na odlive. a ovo su sada ostali rashodi ili troskovi poslovanja. jer je deo koji je neisplacen doveo do povecanja obaveza. znaci logiku koja je drugacija od onih koje imate kada bilansirate uspeh. zasto ne izazivaju odlive? Oni ulaze u rezultat na strani rashoda ali ne izazivaju odlive. Znaci vi cete pogledati da li su obaveze na kraju vece ili manje nego sto su bile na pocetku. Setite se onih trouglova(vidite na slajdovima) povecanje aktive znaci povecanje odliva ali povecanje pasive znaci smanjenje odliva. Ako su obaveze na kraju jednake pocetnim zakljucujemo da su u celini isplaceni troskovi kamata za ovu godinu. placanja ce biti u buducnosti. PVR nastaju kada nesto potrosite a ne platite. Amortizacija je pretvaranje materijalnih i nematerijalnih ulaganja u novac. i bice veci od troskova . Znaci amortizacija spada u tzv. To znaci da ce vam isplate biti nize od nastalih troskova.смањење . Znaci svako smanjenje unapred placenih troskova smanjuje odlive. Znaci iznos odliva bice manji za iznos amortizacija. Vi povecavate troskove i formirate rezervisanja. Znaci odlivi ce biti manji od troskova za iznos povecanja PVR jer ste nesto potrosili a jos niste platili. zarada. poreza…kako cete doci do odliva po tom osnovu. Potpuno ista logika je i za kamate. Znaci kada vi racunate koliko ste platili troskove. Nije . • + повећање + смањење • обрачунаунапред • тих расхода плаћених Амортиза• расхода . Rashodi po osnovu kamata nalaze se u BU. Te obaveze se nalaze u BS. Ako su obaveze vece zakljucujete da niste isplatili sve troskove zarada u tom obracunskom periodu. Kako mi njih prevodimo u odlive. Znaci to je logika koju morate usvojiti. vi kazete…a cekajte amortizaciju nismo platili. Troskovi amortizacije. nema odliva. A to znaci da je odliv veci nego sto su troskovi zarada. odnosno da su vase isplate manje nego sto je trosak. negotovinske troskove.ција • Готовинска • Плаћања = Оперативни . Kako cete utvrditi koliko ste para dali po tom osnovu. kako ce to uticati na odnos troskova i isplata. Sta jos nismo platili? Troskove za koje smo formirali rezervisanja. Imate u BU troskove zarada.

укључујући амортизацију од 16.000 -20.000 4.000 Пословни добитак Остали приходи 10. Znaci ako imate povecanje obracunatih troskova onda je odliv manji od iznosa rashoda jer ste nesto potrosili a niste platili.12.000 50. 3.000 12. 2.Ovde opet ide obrunuto znakovi Da bismo operativne rashode pretvorili u operativne odlive moramo ih smanjiti za smanjenje unapred placenih troskova i povecati za povecanje unapred placenih troskova. Позција Приходи од продаје Пословни расходи. Ukoliko imate smanjenje obracunatih troskova to znaci da ste u ovom periodu platili troskove ovog perioda i platili ste troskove koji su nastali u prethodnom periodu a koji su bili na PVR. Jer kada se smanjuju obracunati troskovi. da biste dosli do priliva taj iznos treba korigovati promenom visine potrazivanja od kupaca.000.000 258. E sada hocu da na osnovu toga napravim izvestaj o novcanom toku iz poslovne aktivnosti na bazi ovoga sto smo uradili. 9. 7. jer ste vi kao rashod knjizili nesto sto ste platili unapred. 6.131. Nadjite poziciju kupci u BS i vidite kakav je odnos izmedju pocetnodg i krejnjeg stanja. 4. Sta treba da racunamo. 5. Odlivi ce biti manji za iznos povecanja obracunatih troskova i bice veci za iznos smanjenja obracunatih troskva.000 22. Za iznos amortizacije rashode cete smanjiti jer amortizacija i rashodi po osnovu rezervisanja ne izazivaju odlive gotovine. 8. Kada vi platite. Primer: imate BU preduzeca “avala” koji izgleda ovako. tako da ovde u stvari vi imate i podatke iz BS i utvrdjenje promene. Znaci prva pozicija je prilivi gotovine od prodaje. Znaci da ponovimo jos jednom.000 Vi ovde imate promene gotovinskih i bezgotovinskih pozicija(to je ova druga tebela) napravljena su na osnovu BS. i to za period od 1. nemate odliv samo trosite unapred placeni trosak.000 34. Znaci vi imate u rashodima i amortizaciju. sto ne dovodi do odliva gotovine. Koliko iznosi prihod? Pogledajte BU. i da biste te rashode preveli na odlive reci cete …izdvajamo ono sto ne placamo. u 000 dinara: Рб 1. Ako se unapred placeni troskovi smanje to znaci da vam je odliv manji od rashoda. 11. Ako se unapred placeni troskovi povecaju onda je odliv veci za povecanje unapred placenih troskova. Polazite od prihoda.000 54.000 Камате -2000 Капитални губици -4000 Бруто добитак пре опорезивања Порез на добит Нето добитак Исплате дивиденде Задржана добит 308.2002. Prvo cemo racunati prilive gotovine od prodaje. 133 . 10. prihodi od prodaje su 308.

000. Znaci 258.000 Обртна имовина Залихе 8.000 16.000 – 14. Sta je sa dobavljacima? Na pocetku su 24.000 i to ce biti ukupni prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti = 304. 8.000 =54.000 АКТИВА 234. rashodi iznose 258.000 74.000. Znaci ako su naplaceni svi ostali prihodi. Koliki je odliv? Odliv je veci za smanjenje obaveza.000.000.000 223.000.000. 7.000 – 16.znaci da smo potrosili nesto sto je ranije placeno.000 150.000 опреме Дугорочни пласмани у ХОВ 76.000=294.2002.000.000 Укупна стална средства 156. a na kraju 28.000 68. Sta cemo sa tih 4. Znaci 308.000. Sta cemo sa tim zalihama koje su pale? Smanjicemo rashode.1. formiranje rezervisanja je negotovinski rashod. Стална имовина 2002.000 – 6. tako da imamo 258. Sada nadjite poziciju dobavljaca. I sada izracunajte neto gotovinu iz poslovne aktivnosti.000 82. Sta imamo u BU? Koliki su poslovni rashodi ukljucujuci i amortizaciju? 258.000. Znaci isplatili smo po osnovu rashoda 218.000 4.000 опреме Садашња вредност објеката и 80.000 40.000 + smanjenje od 6. bile su 20.000 -4. 134 .000.000 Готовина и готовински 6.000 – 16. posto je to ono sto smo platili . promenom AVR i PVR. 5.000. Znaci prilivi po osnovu ostalih prihoda iznose 10. u 000 din. Znaci odlivi placene kamate i kapitalni gubitak 2.000.000 i smanjicemo rashode i za iznos amortizacije.000 Ovo je bilans stanja preduzeca “avala” na dan 31. 3. Polazimo od pretpostavke da su ti prihodi u celini naplaceni.toliki su sada prihodi. smanjicemo rashode. 6.000 – 4.000 – 6. sto znaci da imate povecanje potrazivanja od kupaca. Znaci obaveze su nize na kraju.000=6. Imamo jos odlive gotovine za ostale poslovne rashode kao sto su kamate i kapitalni gubitak.000.000 опреме Исправка вредности објеката и -52. isplaceni. Koliko iznose porezi u BU? Porez na dobit je 20.000 – 250. Te poslovne rashode korigujemo i promenom visine zaliha i promenom obaveza prema dobavljacima.000 a sada 8. Znaci pogledajte kakav je odnos izmedju pocetnog i krajnjeg stanja pozicije kupci. tako da imamo 258.000.000.000 14.000 – 6.000 a sada su 26.000. Znaci neto novcani tok je pozitivan. Prvi odliv je odliv po osnovu prodatih gotovih proizovda.000 104.000. Sta imamo? Pogledajte.000.000+4.000 Краткорочне ХОВ 10.12.000 a sada iznose 14. Polazimo od toga da su kamate i kapitalni gubitak.000. Znaci povecanje rezervisanja smanjuje rashode za 14.000 = 26.000 = 218. 2001 Набавна вредност објеката и 132.000 Потраживања од купаца 54.00014. U rashodima imamo jos i placene poreze.000 еквиваленти Укупна обртна имовина 78. 4. neto novcani tok iz poslovne aktivnosti je onda 304. Na pocetku imate 40. a to morate proveriti na bazi racuna glavne knjige odnosno iz napomena.000. Sta jos imamo? Kolika nam je amortizacija? Ona je 16.000 – 4. 2.000 Sada cemo izracunati odlive.000. znaci da su vece za 4.000. Sta cete sa tim povecanjem da uradite? Smanjujemo prihode. zalihe ( pronadjite zalihe) su bile 14.000 -36. sada imamo rezervisanja koja su bila 12. Nadjite u BS obaveze za poreze.000-6. Druga pozicija koju imamo su prilivi gotovine po osnovu ostalih prihoda.000 a na kraju 54. 258. Znaci ove obaveze od 20. znaci koliki su ukupni odlivi? Ukupni odlivi iz poslovne aktivnosti su 250.

Tako da nece biti 2. Neto gotovinski tok iz investicione aktivnosti ako je odliv 28.000./ . znaci ukupan neto tok gotovine u ovom preduzecu je negativan i iznosi 4. Na to treba da dodamo gotovinu na pocetku perioda. direktna ili indirekta? Hocu da mi ovako objasnite!!!!! Akcijski kapital je povecan za 6. Koliki je bio priliv.смањење залиха . Postupke imate u slajdovima ali ja sam bila vredna i evo ih….000.000= 58. nema ih.16. Znaci to je odliv. 54.000 • Прилив готовине 294. taj gubitak koji ste .000 je iznos za koji smo kupili sredstvo.повећање потраживања • од купаца . znaci da ste kupili za 28. Priliv od prodaje 2. znaci neto promena gotovine je 4. koliki je priliv.000. Znaci kada prodate neko sredstvo ako ostvarite kapitalni gubitak.0004. zasto 6. Одливи за остале расходе=плаћене камате и капитални губитак= • 2000 + 4000 = 6.000. tako da ne mozete da na bazi razlike sadasnje vrednosti utvrdite visinu promene. Ja kada gledam ulaganje ja utvrdjujem kao promenu nabavne vrednosti.000-54. imate povecanje stalne imovine. • 1.000 135 .14. kapitalni gubitak tretirali kao odliv iz poslovne aktivnosti. Mi smo ga vec jednom tretirali kao odliv( kod poslovne aktivnosti). jer investiciona aktivnost nije kriva za gubitak koji je ostvaren. јер се претпоставља да су камате и остали приходи наплаћени.000. Готовина од осталих прихода 10.000.objasnite ili kako utvrdjujete neto novcani tok iz poslovne aktivnosti.000 a na kraju 132. Vezano u smislu. vi ste vrsili otpisivanje postojuce imovine.000 218.000 • 2. za koliko je povecana emisiona premija. Znaci imamo odliv po osnovu otplate kredita50. zato sto je to vezano za poslovanje.000. pa kazem koja metoda.000.000 i razlika je 28. a celu nabavnu vrednost sredstva koje ste prodali tretirate kao priliv u okviru investicione aktivnosti.000 .000 i pri prodaji je ostvaren kapitalni gubitak od 4.000.. da li je toliko u BS? Jeste. pogledajte sada kapitalni gubitak.000=16.000.000 i imamo negativan neto novcani tok 22. sta su prilivi? U sta smo ulagali.000 Готовина је једнака висини прихода.000. Приходи од продаје 308. Posto je sredstvo novo.000 • 2. Tamo pise da smo prodali dugorocne plasmane za 6. Da li smo imali prodaju nekih dugorocnih plasmana.000 .000. na sta smo trosili pare? Doslo je do povecanja stalne imovine. nasa odluka je bila da izvrsimo prodaju imovine. pa 58. i ako ih nema znaci da smo ih isplatili. Indirektnu metodu cemo iduceg puta. Koliki je neto tok gotovine? Imamo pozitivan tok samo iz poslovne aktivnosti. Priliv je 2. negativan je i iznosi -22.000. U BS pogledajte kolika je bila gotovina na pocetku perioda? 20.14. ili ste kupili otpisano. Na pocetku je bila 104. znaci kako izgledaju novcani tokovi za investicionu aktivnost. I imamo isplatu dividendi 12.000. koji je nastao pri prodaji. Da li je 6.4. Ja vas pitam na ispitu.000 • .000.000. kolike je neto novcani tok? On je -36.000.повећање резервисања .повећање обавеза према добављачима .Sta imamo od investicione aktivnosti? Sta ulazi u prilive i odlive iz investicione aktivnosti. zato sada kod investicione aktivnosti celokupnu vrednost od 6. Pa smo smanjenje tj.000= -4.000 tretirmo kao priliv.000.000 zato sto smo za toliko prodali.000 nego 6.безготовински расходи/аморт.000+36. Za aktivnosti finansiranja.6. koji je ispod knjigovodstvene vrednosti tretirate kao odliv iz poslovne aktivnosti.000. kolika je gotovina na kraju? 20.000 a priliv 6. Koliki smo onda naplatili. Znaci emsija akcija je 26.000. priliv je bio 26.000 .000.000 . Sta smo jos imali? Imali smo dividede i dugorocne kredite koji su se smanjili.000 a odliv od ulaganja 28. 28. Обрачун одлива готовине из пословне активности • • • • • • Пословни расходи из БУ 258.

13.000 улагања Одлив за куповину сталне -28.000) = 26. 8.000 пословних активности Одливи на име пореза 26.000 Обрачун одлива 1. Отплата дугорочног кредита из акумулиране добити 2. при продаји је остварен капитални губитак од 4.000 Отплата дугорочног кредита -50.000 активности Одливи на име осталих 6. 1.000 + (-6.000 Приливи из осталих 10. 6.тако да је стварни прилив 2. 136 . 11.000 12.000.. Куповина сталне имовине = 28. 2.• 3.000 Главна кол. Исплата дивиденди 12.000 Активност финансирања • Обрачун прилива • • • • 1.000 Укупни одливи из пословне активности Нето готовински ток из пословне активности Токови готовине из инвестирања Прилив по основу продаје дуг. 4. 3.Инвестициона активност Обрачун одлива • 1. Плаћени порези = порези из биланса успеха + смањење обавезе за порез • -20.000.000 50.000 54.000 активности Укупни приливи из пословне активности Одливи из пословне 218. 10. 5.000 Инвестиционa активност Обрачун прилива 1. 304. 7.000 9. 6.000 250.000. позиције претколона Токови готовине из пословне активности Приливи од продаје производа294.000 имовине Нето готовински ток из инвестирања Токови готовине из финансирања Емисија нових акција 26.000 Izvestaj o tokovima gotovine Рб. Продаја дуготрочних пласмана у висини од 6. .22. Емисија нових акција 28.

000 18.000 15.000 I ima jos jedna tabela koju sam zaboravila da dodam…to je bilans stanja ali pasiva . Нето ток готовине (8+11+15) 17. Njena je sustina da se izvrsi konvertovanje tokova rentabiliteta u gotovinske tokove. резервисања 26.14. ali se u njemu navodi da je pozeljna primena direktna metoda.000 .000 Ü Укупно обавезе 68. ali o gotovinskim tokovima pruza mnogo manje informacija nego direktna metoda. Дугорочне обавезе 50.000 24. Amortizacija 2. a ona prva je aktiva…. a isplate po osnovu njih ce nastati u nekom narednom obracunskom periodu.000 ПАСИВА 234. Обавезе за порез 14. Sada razmatramo indirektnu metodu utvrdjivanja neto gotovinskog toka iz poslovne aktivnosti koja je jednostavnija i koja se zbog toga cesce koristi. Kursne razlike koje u trenutku nastanka tretiramo kao rashod ili prihod a do priliva gotovine dolazi tek u trenutku naplate potrazivanja. Da li se za iznos 137 . ТРАЈНИ КАПИТАЛ 1.000 Обавезе 4. Готовина на крају периода .000 добављачима 7. Задржана добит 102. u neto dobitak. Indirektna metoda polazi od neto dobitka.000 16.2004. Нето готовински ток из финансирања 16. Troskovi rezervisanja koji kada ih formiramo povecavamo rashode.000 80. Kod nas se koristi direktna metoda. Готовина на почетку периода 18. Акцијски капитал – редовне 24.12.000 106.000 акције 2. a direktna metoda od prihoda od prodaje. Текуће обавезе према 28.36.000 5.000 21.000 224.000 Укупно трајни капитал 166. kao razliku izmedju prihoda i rashoda u rashode. 3.000 6. MRS 7 koji se bavi Izvestajem o novcanim tokovima dopusta primenu i jedne i druge metode. saglasno Nacelu nastanka poslovnog dogadjaja. su ukljuceni svi rashodi nezavisno od toga da li su ti rashodi izazvali odliv gotovine iz preduzeca ili da li ce uopste izazvati odliv gotovine u datom obracunskom periodu kao na primer: 1.000 20.000 20. Исплата дивиденди -12. Ako se podje od neto dobitka da bi se doslo do neto gotovine moraju se izvrsiti odredjene korekcije koje se odnose u prvom redu na dodavanje iznosa onih stavki rashoda koje nisu izazvale odliv gotovine. Primer za izradu izvestaja o novcanom toku na internetu da se uradi samostalno direktnom metodom. Емисиона премија 40.000 3.36.000 12.000 20.000 118. Jer su u rezultat.

Obaveze za porez su manje i to je odliv gotovine po osnovu operativne aktivnosti. Rezultat iz poslovne aktivnosti je bio 34000. Amortizacija je negotovinska transakcija i mora biti dodata na gotovinski tok. Znaci promene na dugorocnim i kratkorocnim kreditima pripadaju promenama iz finansijske aktivnosti. Oba priliva pripadaju prilivu po osnovu finansijske aktivnosti. Imamo sada negotovinsku A. Kupili smo masinu za 28000 doslo je do povecanja A. ali smo imali i isplatu dividendi od 12000 i ostaje nam 22000 neto dobiti. a isplate ce biti u narednim obracunskim periodima ili priznamo pozitivnu kursnu razliku kao prihod. Imamo utvrdjivanje promena gotovine na bazi onog naseg BS i posli smo od P imali smo akumuliranu dobit neto promena u 2002. Promene na stalnoj imovini pripadaju investicionoj aktivnosti. To je smanjenje A koje dodajemo na neto dobitak 138 . Korigovati znaci ili povecati ili smanjiti.. Kada se one povecavaju doslo je do pretvaranja novca u neki drugi oblik aktive. god. Izvori podataka koji su nam potrebni za utvrdjivanje NNT po indirektnoj metodi su: BU. Prodali smo HOV i po osnovu njih smo ostvarili priliv. jer pozicije u BS nisu klasifikovane na taj nacin. Imamo i obaveze za dugorocni kredit. jer su povecanja pasive prilivi ili smanjenja odliva. a kada naplatimo dividendu priliv koji pripada operativnoj aktivnosti. za nabavku sredstva koje nismo platili i to je smanjenje odliva. Imali smo emisiju akcija koju smo realizovali po vrednosti koja je bila iznad nominalne koja je bila 6000. iz koga uzimamo podatak o neto dobitku i podatke o negotovinskim rashodima. Dugoracne HOV. Rezevisanja koja smo imali predstavljaju negotovinsku transakciju i za taj iznos treba povecati iznos gotovine. jer svaki rast aktive znaci odliv na onim pozicijama koje nisu gotovinske. Prodaja akcija i prilivi po osnovu prodaje vlasnickih i kreditnih instrumenata predstavljaju prilive po osnovu finansijske aktivnosti. Na primer smanjenje obaveza prema dobavljacima mora se identifikovati da li je to priliv ili odliv da li je povecanje ili smanjenje neto dobitka i po osnovu koje aktivnosti. Korigovanje se vrsi tako sto neto dobitak povecamo za sva povecanja pasive. Zatim smanjujemo za povecanje pozicija Aktive. a tu nabavku cemo tretirati kao odliv. Ako raste pasiva ili imamo povecanje priliva ili rast obaveza npr. Kod dobavljaca je doslo do povecanja obaveza za 4000 i to je povecalo prilive gotovine jer su isplate nize od rashoda koji nije u celini placen.kursnih razlika koriguje neto dobitak? Da li priznajemo negativnu kursnu razliku kao rashod. Kursna razlika se iskljucivo vezuje za potrazivanje ili obavezu po osnovu koje nastaje. a naplate ce uslediti kasnije. i taj uticaj kursnih razlika na prilive i odlive odrazava se preko promene visine obaveza ili potrazivanja. Kada se knjizi kursna razlika ako je negativna povecavamo rashode ali i obaveze na koje se ona odnosi. tako da je emisinona premija je povecana za 20000. Isplata dividendi pripada finansijskoj aktivnosti. Mi smo se razduzili u toku protekle godine i vratili smo kredit u visini od 50000 i to je izazvalo odliv koji takodje pripada odlivima iz finansijske aktivnosti. investicione ili finansijske aktivnosti. Znaci iz BU gledamo koliko iznose rashodi koji nisu izazvali odliv gotovine. BS iz koga moramo imati podatke o promenama na negotovinskim pozicija A i na pozicijama P. a priliv po osnovu prodaje akcija je bio 26000. Kada utvrdimo promene onda ih klasifikujemo prema tome da li one izazvale prilive odlive po osnovu poslovne. a nominalna vrednost za 6000. znaci podatke za dve uporedne godine. je bila 22000. Kod banaka je isto. a povecanje obaveza tretiramo kao priliv jer svi rashodi nisu placeni i odlivi su manji. I obrnuto svako smanjenje A je priliv a svako smanjenje P odliv. znaci odliva. Zatim se neto dobitak koriguje za promenu pozicija na strani aktive koje su negotovinskog karaktera i pozicije na strani pasive.

U imeniocu se mogu naci neto dobitak iz poslovne aktivnosti posle poreza ili neto dobitak iz ukupne aktivnosti preduzeca posle oporezivanja.Kada smo izracunali iznos neto novcanog toka mozemo ga koristiti u daljoj analizi firme ili banke kao pokazatelj uspesnosti preduzeca.58 din. Na kraju zapamtiti PRAVILO.Treci pokazatelj koji mozemo koristiti je odnos izmedju NNT iz poslovne aktivnosti /prosecna ukupna sredstva Prosecna ukupna sredstva se dobijaju kada se saberu sredsva na pocetku i sredstva na kraju godine i taj zbir se podeli sa dva. ali je segment iz poslovne aktivnosti najvazniji. Imali smo povecanje potrazivanja od kupaca koje se tretira kao odliv. jer pri razmatranju svakog projekta se postavlja pitanje mozemo li mi to platiti. U nasem primeru je ovaj pokazatalj 17. Izvestaji sastavljeni direknom metodom se razlikuju od onih sastavljenih indirektnom metodom samo u onom delu koji se odnosi na poslovnu aktivnost. Pored ovih pokazatelja postoji jos jedan. Kada se uzme zarada po akciji i neto gotovinu po akciji mozemo videti koliko je ta zarada pokrivena gotovinom. sto znaci da na svaki dinar prihoda ostvarujemo priliv od 17. Prvi pokazatelj se dobija kao odnos Neto gotovina iz poslovne aktivnosti/neto dobitak posle poreza Ovo pokazuje sa koliko dinara gotovine je pokriven svaki dinar koji se ostvaruje iz poslovne aktivnosti. a smanjuje za povecanje pozicija A i smanjenja pozicija P. jer se obim sredstava u toku godine menja a ovo omogucava da se bar priblizno prate i vide oscilacije obima sredstava. vec se on mora i naplatiti. koji se dobija kao odnos Neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti/neto prihodi od prodaje Neto prihodi od prodaje su prihodi od prodaje umanjeni za sve popuste koje smo dali kupcima.Imali smo smanjenje zaliha sto znaci da su rashodi veci nego sto je bilo placanje. Iz ovoga vidimo koliki deo prihoda naplatimo. odnosno koliki deo dobitka je do tog trenutka naplacen. 1. jer je on za razliku od druga dva segmenta interno generisan iz poslovanja preduzeca. Kada se uporedi neto gotovina po akciji sa dividendom po akciji moze se videti u kakvom su oni medjusobnom odnosu.58 jer je neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti 54 000. a to je Cash-flow po akciji koji se dobija iz odnosa NNT iz poslovne aktivnosti/ponderisani broj akcija Ponderisani broj akcija je isti kao i onaj koji se koristi pri utvrjivanju Zarade po akciji. Neto dobitak se povecava za sva povecanja pozicija P i sva smanjenja pozicija P. sto znaci da na 1 din. To je isti pokazatelj koji se dobije kada se stavi u odnos neto gotovina sa neto zaradom samo sto je to ovde razvijenije prikazano po akciji. U nasem primeru je ovaj pokazatelj 1. neto dobitak je 34 000. jer je se povecala A. 2.. 3. potrosili smo nesto sto je bilo na lageru i to dodajemo na neto dobitak.5 . jer se kvalitet dobitka odredjuje pokrivenoscu tog dobitka neto gotovinom. Drugi pokazatelj koji se moze koristiti je koeficijent gotovinskog toka u odnosu na prihode od prodaje. Izvestaj o novcanim tokovima dobija na znacaju i sve vise ce se odluke donositi na bazi njega. Dobitak nije dovoljno ostvariti dobitak.5 para gotovine iz poslovne aktivnosti. koji se sve cesce koristi. Na svaki dinar ulozenih sredstava se ostvaruje 23. dobiti preduzece generise 1.58 para priliva gotovine iz poslovne aktivnosti. iz poslovne aktivnosti. 139 .

Te potrebe za informacijama su drugacije nego kada se radi o koriscenju fin. ali ovde zbog specificnosti posla kojim se banka bavi ispunjenje tih zadataka . sada Odbor za standarde finansijskog izvestavanja za potrebe banaka i drugih finansujskih institucija. Ti korisnici imaju posebne potrebe za informacijama kada je rec o bankama. tacno je da banke pruzaju usluge privrede. vec time kako treba da izgladaju fin. Banke imaju potrebu da se predstave pred potencijalnim komitentima. Oni zele da ocene sigurnost svog uloga u banku. izvestavanja banaka uslovljene su specificnoscu operacija ili poslova kojima se banke bave. Imali smo priliv po osnovu emisije akcija od 26 000 i na kraju imamo negativan NNT od 4 000. nakon toga slobodna novcana sredstva su –30 000. a danas svako preduzece bira banku ciji ce komitent biti. On se ne bavi procenjivanjem pozicija. Svako preduzece i svako od nas pojedinacno odredjene poslove obavlja preko banaka. posebno osiguravajucih kompanija doneo poseban standard. Kako smo trosili novac u ovom primeru: NNT iz poslovne aktivnosti 54 000. izvestaja. Izvestaji banaka imaju veoma sirok krug korisnika. Sto se tice specificnosti operacija mora se znati da zdravlje privrede jedne zemlje u velikoj meri zavisi od zdravlja bankarskog sistema i obrnuto. poveriocima. Specificnosti fin. Privreda svoja placanja i svoje potrebe za sredstvima zadovoljava kroz rad sa bankama. Vlasnici banaka nemaju posebne potrebe sto se tice finansijskih izvestaja. a zadatak banke je da privuce sto je moguce veci broj dobrih komitenata. jer ih nas zakon ne poznaje takvu vrstu povlastica. Nekada je drzava odredjivala preko koje ce se banke raditi. Tesko je ocekivati da zemlja ima zdrav bankarski sistem bez zdrave privrede. To su sve informacije koje zeli da ima i vlasnik bilo kog preduzeca. Izplatili smo 12 000 na ime dividendi i nabavili stalnu imovinu od 28 000.Neto gotovina koju preduzece ima se moze koristiti ili za nova ulaganja ili za razduzenje (otplata kredita ili izmirenje ostalih obaveza) ili izmirenje obaveza. Ne uciti rezerve uslovljene koriscenjem poreskih olaksica. Odluke koje svaki pojedinacni korisnik donosi kada procenjuje bonitet banke pogadjaju samu banku. u najboljem mogucem svetlu preko finansijskih izvestaja.koje vlasnici 140 . pri tome treba izgubiti iluziju koja je dugo postojala kod nas da su banke servis privrede. vlasnicima. Banke nisu servis privrede. a korisnici tih izvestaja pokusavaju na bazi u njima sadrzanih informacija da procene sa kojim im je bankama najbolje raditi. ali one su poslovne jedinice sa sopstvenim ciljevima i sa zadatkom da uvecaju sredstva koje su njihovi vlasnici ulozili u njih kao i kod preduzeca. a onda je zbog specificnosti poslovanja banaka zakljuceno da je za njih potrebno doneti novi standard-MRS 30 koji se bavi prezentacijom finansijskih izvestaja banaka. privredom i drzavom. izvestaja preduzeca. prodali smo HOV i ostvarili priliv od 6 000. jer MRS 1 i Konceptualni okvir se odnose na pitanja prezentacije fin. Finansijsko izvestavanje banaka Vrsi se po pravilima koja vaze za izvestavanje svih drugih pravnih subjekata uz odredjene specificnosti. visinu dividendi koje ce dobiti. izvestaji banaka. ali i pojedinacne korisnike. otplatili smo dugorocni kredit od 50 000. Privreda i banke imaju zajednicke interese i kroz realizaciju tih zajednickih interesa treba da se ostvaruju ciljevi i preduzeca i banaka. odredjuju pravila koja se odnose na sve. jer banke posluju sa stanovnistvom. koja ce im uz najnize troskove pruziti usluge koje su im potrebne. sposobnost banke da se odrzi na dugi rok. U tom smislu postoji medjusobna potreba za informisanjem. a na kraju negativan NNT od 4 000. Izmirenjem obaveza se popravlja finansijski polozaj preduzeca. Znaci on (MRS 30) se bavi prezentiranjem informacija kroz finansijske izvestaje banaka. Zbog tih specificnosti je Medjunarodni komitet za racunovodstvene standarde. Pojedinacni korisnik odredjuje preko koje ce banke raditi. koji je smanjio nasa pocetna sredstva sa 20 000 na 16 000 na kraju perioda. kako treba da bude izvrseno rasclanjavanje pozicija u njemu i koje sve informacije banke moraju objaviti da bi bile zadovoljene informacione potrebe korisnika.

da vodi racuna o uskladjenosti izvora sredstava sa jedne i plasmana sa druge strane. Napred je pomenuto da u fin. znaci citav niz uslova koje moraju da izpunjavaju da bi uopste imale dozvolu za rad od strane Centralne banke. Propast banke ugrozava egzistenciju pojedinaca ali i opstanak firmi koje su kod te banke imale svoje depozite.. nema odrzanja preduzeca na dugi rok ako nisu likvidna. jer propast jedne velike ili vise manjih banaka moze ozbiljno da uzdrma ceo privredni sistem zemlje. Sada cemo govoriti o onim fin. jer je osnovni zadatak banke da prikupi novac od onih koji imaju viskove i da ga plasira onima koji imaju manjak gotovine. ali ono sto se moze uraditi je da se prepoznaju rizici kojima je banka izlozena.da u svom poslovanju ne pravi troskove koje ne moze pokriti iz priliva (ne od kamata nego od priliva od naknada). Postoji Bazelski sporazum o kontroli boniteta banaka Bazel 1. Prvo nas zanima da li banka moze da vrati depozite koje je prikupila kad god to traze deponenti i moze li da izmiri svoje obaveze prema poveriocima. Da bi to mogla da uradi ona mora: 1. vec i obaveze prema deponentima. 2. izvestava o brojnim pitanjima Centralnu banku. Rizici kojima su banke izlozene Rizik likvidnosti je rizik da banka nece biti u mogucnosti da izmiri svoje obaveze. ona ocekuje da ta banka kad god se da nalog da se sa tog racuna prebaci novac na 141 . vracanje svojih obaveza o roku i placanje kamate. moraju odrzavati odredjeni iznos novcanog kapitala. Banka koja ne moze da vrati novac ne treba da postoji. Iako je odrzanje likvidnosti uslov odzanja preduzeca.da plasira sredstva tako da moze uvek da ih naplati. odnosno onemoguciti da dodje do realizacije negativnih efekata po osnovu tih rizika. Ona vrsi tu kontrolu sa ciljem da obezbedi da poslovne banke na vreme izmiruju svoje obaveze (da se obezbedi solventnost i likvidnost poslovnih banaka). jer Centralna banka zeli da proceni kada je izlozenost poslovnih banaka rizicima takva da nece moci da podnese. I preduzeca su izlozena rizicima. Ti rizici se ne mogu otkloniti. Banka radi tudjim novcem. pa banka uzima pozajmicu od centralne banke ili da je racun banke blokiran ) banka ne postoji ako je njen racun blokiran. tromesecno. ali kod banaka ne moze se zamisliti da je banka u minusu (kod nas je jedno vreme postojao sistem da je banka u minusu. mesecno. Zato je vazno da se odrzi likvidnost i solventnost banke. sistema zemlje.ocekuju. ali ona mora da radi tako da u svakom trenutku komitentima moze omoguciti povlacenje njihovih depozita (ako nisu oroceni). Ti izvestaji mogu biti: dnevni. Banke imaju propisan odredjeni cenzus koji moraju ispuniti da bi bile osnovane. a deponenti banke su pojedinci i preduzeca. izvestajima koji sluze eksternim korisnicima sem Centralne banke. utvrditi stepen te izlozenosti i pronaci instrumente kojima ce se ti rizici otkloniti. ali je poslovni rizik preduzeca manji i broj rizika je manji.. Dakle postoji ustaljen sistem informisanja Centralne banke od strane poslovnih banaka o izlozenosti banaka rizicima. kod nas Narodna banka Srbije. Pri cemu obaveze banke nisu samo obaveze prema onima od kojih je banka pozajmila novac. Osnovni smisao upravljanja bankom je drzanje pod kontrolom i upravljanje rizicima kojima je ona izlozena. Iz tih razloga je likvidnost banke ispred rentabilnosti. Jedan od vaznih zadataka centralne banke je nadzor nad poslovnim bankama. 3. Svakom je vazno da banka kojoj je poveren novac bude u stanju da ga u svakom trenutku vrati. On se nalazi pod kontrolom centralne banke. je povezano sa kontrolom brojnih rizika sa kojima se banke u poslovanju susrecu. izvestajima banke korisnike posebno zanimaju informacije o likvidnosti i solventnosti banke. Jako je malo ucesce sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu banke. na 8 dana. Jer kada banka propadne ne gube novac samo vlasnici banke nego i deponenti. Veoma je znacajan uticaj poslovnih banaka na odrzanje stabilnosti fin. Banka radi sa tudjim novcem. Bazel 2 i svaka poslovna banka po pravilima koje je uredila Centralna banka. Ako firma otvori racun kod neke banke i drzi novac na tom racunu.

potrosacki krediti). Izvori ove vrste rizika su na strani pasive. Volks itd. Banka ima potrazivanja i obaveze u dolarima. Kamatni rizik bi npr. Izlozenost kreditnom riziku se moze videti u BU na pozicijama Ispravke vrednosti potrazivanja i Otpise (potpune otpise koji ne idu preko ispravki) ili iz BS Rezervisanja za nenaplacena potrazivanja. Cilj banke je da razlika izmedju aktivne i pasivne kamate bude sto veca. medjutim ona tako prikupljena sredstva ne plasiraju u privredu Srbije. jer banci nije svejedno ko su joj deponenti. 142 . Da je depozit preduzecu uvek dostupan. evrima. inflacijom. U slucaju da deponent zeli da povuce svoj depozit ne sme se dogoditi da banka kaze da nema novac. solventnost. ne menja se odnos izmedju evra i dinara. ali takodje postoji i veliki broj banaka koje nude te usluge. jenima i ako se promeni odnos izmedju bilo koje dve valute u kojima banka ima obaveze i potrazivanja postojace valutni rizik. jer je ona pozajmila tudji novac. Ako se pojavi nova banka. Znaci likvidnost banke pretpostavlja da banka odgovori na zahteve komitenata u vezi sa povlacenja depozita i u pogledu placanja obaveza poveriocima. Banci od toga zavisi koliko para ima na raspolaganju i na koji rok. Da bi se valutni rizik smanjio banka nastoji da ima uravnotezenu deviznu poziciju. jer se menja kurs ostalih valuta. Banke koje su komitenti napustili je pretrpela trzisni rizik. Promena broja komitenata pokazuje dejstvo trzisnog rizika. Postoje kratka i duga devizna pozicija. kao kod nas nove banke Raiffeisen. imala ugovorenu promenljivu kamatu na svoje izvore i ako bi doslo od rasta kamata i ako bi izgubila razlika izmedju A i P kamate. odnosno kreditni rizik kome je banka izlozena. ali je vazno da gubici po osnovu kreditnog rizika ne budu veliki. Banka nastoji da njena devizna A bude veca od devizne P. nije svejedno ko su joj poverioci i kaje su rocnosti krediti koje je uzela. Ona naplacuje kamatu od svojih komitenata (aktivna kamata). informaciona osnova. Potreba za bankarskim uslugama postoji.. One su iskoristile situaciju da je poverenje stanovnistva u banke nestalo. To je odnos izmedju devizne A i devizne P. Ako se to ne dogodi banka ima ozbiljan problem. Banka na orocene depozite i kredite od drugih fin. Kreditni rizik je vezan za Aktivu. Kada banka pozajmljuje novac mora biti uverena da ce joj onaj kome je novac pozajmljen vratiti novac o roku dospeca u punom iznosu. Ona ima izvore (obaveze) i plasmane u stranoj valuti. kog roka dospeca su da bi procenila da li postoji rizik neplacanja. a onda po valutama da vidi u kom stepenu je izlozena valutnom riziku.. Ovome jos treba dodati promene u odnosu dinara sa ovim valutama. ni kakvog su kvaliteta depoziti koje ima. Cak i kada bi bio miran kurs. Ona sagledava u kojim valutama se njena devizna A i P nalaze. Banka je uzela novac i sad treba da ga plasira. Pojava novih je izlozila stare banke trzinom riziku. jer su novac deponenta dali nekom drugom koji im jos nije vratio.jer je to njena zarada. Ne postoji banka koja uvek naplati sve. Ti iznosi pokazuju koliko je od potrazivanja nenaplativo. pa bi se u krajnjem slucaju moglo desiti da na izvore placa vecu kamatu nego sto naplacuje na svoje plasmane. Izbegavanje kreditnog rizika je uslov odrzanja likvidnosti. Banka se mora ponasati tako da nijedna nova banka ne moze ugroziti njenu poziciju. postojao bi valutni rizik. Kamatni rizik se realizuje kroz promenu odnosa (smanjenje razlike) izmedju A i P kamate. institucija placa kamatu (pasivna kamata). Ako joj njeni duznici ne vracaju pare kako ce ona biti u mogucnosti da vrati svoje obaveze i da omoguci povlacenje depozita svojim komitentima. One su pokusale da privuku sredstva stanovnistva koje ono nije htelo da poveri domacim bankama usled problema sa starom deviznom stednjom. vec njome finansiraju potrosnju stanovnistva (kes. Trzisni rizik nastaje po osnovu konkurencije na bankarskom trzistu. Valutni rizik nastaje zbog toga sto banka u svom poslovanju osim domace koristi i stranu valutu. postojao kada bi banka imala utvrdjenu fiksnu kamatu na svoje plasmane.racun nekog drugog banka to moze izvrsiti. likvidnost. Kreditni rizik je rizik od nenaplate plasmana banke. Kamatni rizik postoji kada se izgubi razlika izmedju aktivne i pasivne kamate. Sredstva stanovnistva su se usmerila prema tim bankama. HVB. To zavisi od nacina njenog rada odnos sa klijentima. Gubici po osnovu kreditnog rizika ugrozavaju rentabilnost i likvidnost banke.

Ali iz fin.Znaci stigli smo do bilansa uspeha. vec i da uprava banke obrazlozi na koji nacin upravlja i kontrolise te rizike. Vaze svi standardi kao i za preduzeca samo se neki vise primenjuju od drugih. Ovo je jako vazno. isto vazi i za rashode. odnos izmedju prosecne A i P kamatne stope. ali deo tih mera nalazi svoj odraz i u racunovodstvenim politikama banke. Ona moze istupati na berzi uz posebno ovlascenje..-. kolike su pozitivne i negativne kursne razlike. Zato uprava preduzeca mora da objasni mehanizme kojima drzi pod konrolom rizike kojima je banka u poslovanju izlozena. Ako se to dogodi tada ce potencijalna obaveza da se pretvori u stvarnu. izvestaja. Prosli puta sam bar probala da vam objasnim zbog cega je vazno da finansijsko izvestavanje banaka bude uredjeno na nacin koji odgovara specificnim aktivnostima koje banka sprovodi I posebnom znacaju koje banke kao 143 . Ako na dobroj A mora da se formira rezervisanje a nema rizika to nije rezervisanje. MRS 21 koji se bavi kursnim razlikama. za banke MRS 16 je primenljiv ali ima mnogo manje znacaja nego za preduzeca. MRS 23 koji se bavi kamatama (troskovima pozajmljivanja). . date garancije predstavljaju potencijalnu obavezu. Stvarna obaveza se mora iskazati u B.. Kod banaka u vanbilansnoj evidenciji nalaze se potencijalna sredstva i potencijalne obaveze. Sve dok komitent uredno izvrsava obavezu po osnovu date garancije banka ima potencijalnu obavezu. ali to nije neophodno. Mora se objasniti koje su to informacije na bazi kojih su izvrsene procene gubitaka da ne bi doslo do manipulisanja rezultatom banke. Tada ce banka morati da plati umesto svoga komitenta.. kako su procenjivani plasmani u HOV. promene u visini depozita. a Centralna banka ipak trazi da 2% od takvih plasmana se iskoristi za formiranje opste rezerve. na koji nacin je izvrseno podvajanje sredstava i obaveza banke od potencijalnih sredstava i potencijalnih obaveza.Finansijski izvestaji banaka treba da pruze osnovu za procenu svakog od ovih rizika pojedinacno. I MRS 18 Prihodi vazi za banke. Mere koje banka preduzima su deo njene poslovne politike. U vezi sa racunovodstvenim politikama mora se jos objaviti kako smo ostvarili osnovne vrste poslovnih prihoda (prihodi od kamata i prihodi od naknada). izvestaja se nece moci saznati sta uprava banke radi na kontroli tih rizika.. Za razumevanje izlozenosti banke bilo kom riziku nece biti dovoljno samo posedovanje fin. zbog nenaplativih potrazivanja. Kako su utvrdjeni gubitci po datim kreditima... instrumentima. onda ne postoji rezervisanje. ako se trgovalo HOV morace se navesti sa kakvim rezultatom je to trgovanje obavljeno. Sto se tice prezentacije izvestaja relevantan je MRS 30. ali posto imamo poseban standard za banke uvek ce se dati prednost resenju datom u MRS 30. Na osnovu izvestaja banke svaki korisnik treba da bude u mogucnosti da proceni bilo koji rizik.a ne mora trgovati HOV. Jeste MRS 1 opsti. koliki je neto prihod od kamate. a posebno MRS 32 i 39 koji se bave fin. ali zbog dalekog roka dospeca treba formirati rezervu iz dobitka za svaki slucaj. Banka ima dobru A za koju ne postoji sumnja da ce biti naplacena.-. promene u broju komitenata. ali to je rezerva a ne rezervisanje. Potencijalna obaveza je ona ciji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog dogadjaja u buducnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. Banka da garanciju i naplacuje je. Kada banka daje garanciju firmi za kupovinu masine u inostranstvu ona procenjuje bonitet firme i iskreno veruje da ce ta firma biti u stanju da obavezu po osnovu uvoza izmiri. Ta rezervase tretira kod nas kao rashod (Kata se buni PAZITE) u BU.. Racunovodsto ne priznaje rezervisanje za gubitak koji nije nastao i za koji ne postoji indicija da ce nastati. Ostale politike banke moraju biti sastavljene na takav nacin da ispunjavaju zahteve sadrzane u MRS i to kada je rec o procenjivanju svu standardi koji vaze za preduzeca vaze i za banke. Obaveze su posebno vezne npr. jer osnovna sredstva kod banaka ne bi trebalo da cine vise od 20% njene ukupne A.. Banka moze . U ovom slucaju dok se ne dogodi nesto zbog cega komitent nece biti u mogucnosti da izmiruje svoje obaveze. Ako Centralna banka kaze da su nasi plasmani dobri.. Videce se gub. Ako postoji opsti finansijski rizik. Mora postojati racunovodstvena politika koja je primenljivana kada su utvrdjivana visina gubitaka po osnovi plasmana.

gubici po zajmovima I avansima. Prihodima od naknada i provizija 5.Ja cu prvo pricati o bilansu uspeha a potom o bilansu stanja. kako bilans uspeha nasih banaka izgleda.potom rashodi od naknada I provizija.razlika izmedju tih dobitaka I gubitaka mora biti iskazana u bilansu uspeha.zatim imamo prihode od naknada.Danas cemo govoriti o tome kako ti izvestaji izgledaju i ja cu pokusati da vam objasnim kako se kroz strukturu tih izvestaja.vec samo spisak informacija koje bu mora da sadrzi.rashodi od kamata.mi cemo posle videti kako je ovaj zahtev uvazio nas bilans uspeha) posebno se iskazuju prihodi od dividendi.zatim opsti administrativni. gubicima po zajmovima i avansima 10.zatim drugi poslovni prihodi. na dan bilansa ona je jos u vasoj svojini ali je njena trzisna vrednost ili niza ili visa od one po kojoj vi tu hartije vodite u vasim knjigama. Prihodima od kamata i sličnim prihodima 2.znaci koja je razlika iz ova dva.tj. ovo su realizovani dobici I gubici. Prihodima od dividendi 4.Kako izgleda nas bilans uspeha?Znaci to je minimum koji mora biti objavljen.kroz sadrzinu pozicija.dobitak po osnovu kamata moze se zvati jos I neto prihod od kamata(mada je po meni dobitak sasvim odgovarajuci naziv).I dobitak po osnovu nakanada I 144 .znaci vi drzite HoV .zatim dobici umanjeni za gubitke koji proisticu iz plasmana u HoV.a ovde kaze dobici umanjeni za gubitke.rashode od naknada. Rashodima od naknada i provizija 6.znaci ako je visa vi imate dobitak a ako je niza imate gubitak.dobici umanjeni za gubitke koji proisticu iz trgovine HoV.a ovi dobici I gubici su oni koji nastaju po osnovu drzanja HoV.Uvek je finansijski izvestaj odraz onoga sto firma radi. opštim administrativnim rashodima i 11.U nasem bilansu uspeha uvazavajuci malopre navedene zahteve u standardu 30 .iza toga idu rashodi od kamata.jer se HoV procenjuju po njihovoj fer vrednosti a ne po istorijskom trosku. opštim operativnim rashodima Bilans uspeha banaka prema standardu 30 mora minimalno da sadrzi: Informacije o prihodima. opsti operativni troskovi.pogledajte prihodi od kamata.iza toga ide pozicija koja govori(znaci ovo nije bilansna shema.pa odmah potom rashodi od kamata I slicni rashodi. I sada pogledajte kako su te informacije struktuirane: prihodi od kamata I slicni prihodi.finansijske institucije imaju po finansijski a time I ukupni privredni sistem zemlje. Dobicima umanjenim za gubitke koji proističu iz trgovine HOV 7.znaci primenjuje se neto princip.znaci vi ste trgovali I ostvarili ste ili dobitak ili gubitak tom prodajom.Kako su sada ove informacije cije se objavljivanje trazi upakovane u nas bilans uspeha.I secate da se u finanasijskim izvestajima iskazuju posledice poslovnih dogadjaja(posledice po imovinu) koje su izvrsene u toku nekog obracunskog perioda. drugim poslovnim prihodima 9.Sta su gubici po zajmovima I avansima?To su gubici koji nastaju po kom osnovu? Po osnovu nenaplate datih kredita I plasmana. posebno prihodi od naknada I provizija. kao prvu poziciju imate prihode od kamata.znaci zahteva se apsolutno objavljivanje toga. kroz njihov redosled pokusava ukazati na tu posebnost banaka a koje rezultiraju iz njihovih specificnih aktivnosti. Bilans uspeha Prema MRS-30 bilansa uspeha mora da sadrži informacije o: 1. Rashodima od kamata i sličnim rashodima 3. primetite da ovde imate bruto princip. Dobici umanjenim za gubitke koji proističu iz plasmana u HOV 8.

I rezervisanja.provizija. operativni rashodi. A sta su glavni rashodi ? to su rashodi po osnovu kamata (to su kamate koje banka placa na depozite I na uzete kredite ). vi kroz visinu prihoda od kamata ocenjujete aktivnost banke I ocenjujete njenu sposobnost da 145 . vrlo cesto cete sresti taj termin kod nas ). ako vam pare stoje na racunu.a rezervisanja formirate za gubitke koji nastaju zbog nenaplate potrazivanja a cija se visina utvrdjuje procenom. iz cega zakljucujemo da se kod integrisanja dobitka. rekla da je jedan od rizika kome je izlosena banka kamatni rizik.a rashodi banaka su rashodi indirektnih otpisa I plasmana. gubici koje je imala na prodaji HOV . Dobit posle oporezivanja ( dobit za raspodelu ) Sada cemo malo da o ovim pozicijama popricamo. kako banka upravlja kamatnim rizikom? Banka dobro kontrolise kamatni rizik. Porez na dobit 2. to je onaj segment redovnog rezultata. Zasto je vazna visina neto kamate? Secate se da sam vam. okrnjenog bruto principa I neto principa.zatim imamo prihode od dividendi I ucesca. sabiranjem poslovnog rezultata I neto vanrednih prihoda. Ovo je sadrzina bilansa uspeha koji se sastavlja u nasim bankama. Standard 30 zahteva da prihodi od kamata.ostale poslovne prihode I nakon toga idu rashodi. primenjuje okrnjeni bruto princip. pa ako su pozitivne vece imate neto prihod od kursnih razlika.znaci neto plasmane otpisujete indirektno preko ispravke vrednosti.znaci pozitivne I negativne kursne razlike se saldiraju. Koja kamata je prihod banke ? aktivna.zatim imate I prihode od promene vrednosti imovine I obaveza I rashode od promene vrednosti imovine I obaveza (ako koristite alternativni postupak u proceni sredstava koji je dozvoljen standardom 16 imacete dobitke ili gubitke po osnovu promene vrednosti imovine I ovo ce biti iskazano u okviru ovih pozicija) I imate dobitak iz redovnog poslovanja. od cega zavisi ?ne zavisi samo od visine kamatne stope. a ako su veci vanredni rashodi od vanrednih prihoda imate neto vanredni rashod.dakle za ove prihode I rashode nije dopustena primena neto principa.a tamo gde vrsite procenu idete na rezervisanja. Odmah iza toga neto prihodi od kursnih razlika I neto rashodi zavisno od toga sta je vece. kod nas. I dobit nakon oporezivanja. gubici po osnovu obezvredjenja ulaganja I oopsti administrativni rashodi (opsti troskovi poslovanja . Sta nam pokazuje iznos neto kamate ili dobitak po osnovu kamate? Visina tog dobitka pokazuje kako banka upravlja kamatnim rizikom. jel se secate toga da dobitask moze biti integrisan u bilans stanja. Kako cete proceniti. naknada I provizija kao I dividendi budu objavljeni posebno. odnosno prenet iz bilansa stanja u bilans uspeha uz postovanje bruto principa. sta cete reci.Ako su veci vanredni prihodi od vanrednih rashoda imate neto vanredne prihode. odnosno neto vanredni gubitak). Visina prihoda od kamata zavisi od kamatne stope I od obima sredstavakoja su plasirana. ona uspeva da njene aaktivne kamatne stope budu znatno iznad njenih pasivnih kamatnih stopa I ne samo to! visina prihoda od kamata.znaci tamo gde ste sigurni idete na ispravku vrednosti. nakon toga ide izracunati porez na dobit I nakon toga dobijamo dobit nakon oporezivanja. Ako su prihodi od kamata znatno iznad rashoda po osnovu kamata. to je kamata koja se zaracunava na plasmane I kredite koje banka daje.ostali poslovni rashodi.to su pojedinacni gubici koji se utvrdjuju zbog nenaplate odredjenih potrazivanja. jer poslovanje banke izaziva rashode . pa se u bilansu stanja iskazuje dobit tekuce godine kroz dve pozicije: 1. nema prihoda od kamate. ako nisu plasirane .A zasto se do ovde postuje bruto princip? Zato sto su ovo osnovni prihodi I rashodi banke I zbog toga se insistira da bude objavljen podatak I o visini prihoda I o visini rashoda. naknade za usluge drugih banaka koje ona koristi I provizije . iza toga imate samo vanredne prihode I vanredne rashode.a ako su negativne kursne razlike vece imacete neto rashod od kursnih razlika. kada sam vam govorila o rizicima. vi mozete imati puno para kao banka. Okrnjeni bruto princip je kada se utvrdjuje bruto dobit ( dobit pre oporezivanja ) .banka mora ostvariti prihod iz koga ce moci da pokrije te svoje rashode. odnosno oduzimanjem od poslovnog rezultata neto vanrednih rashoda dobijamo dobit pre oporezivanja. visina poreske obaveze. Sta je ovo neto vanredni prihod I neto vanredni rashod?( bilo bi bolje da se kaze neto vanredni dobitak.jer se u ove naknade ukljucuju I provizije. bez prebijanja ( primena bruto principa ). ako je ovaj dobitak visok. do ovde se postuje bruto princip.

Sa kakvim uspehom to radimo? Ovde je jako vazno I na tome se insistira da se uvek odvojeno iskaze (a to cete iskazati kad dajete napomenu za kamate) ako banka dobija pomoc drzave. ali prihodi od naknada. koliko banka ima klijenata. ili njenih agencija na koje se placa kamata koja je niza od tekuce. trzisne kamate.po osnovu tih usluga ona naplacuje naknade. Znaci. koliki su rashodi po tom osnovu I koliki dobitak ostvaruje. ona ce onda privuci komitente I broj pruzenih usluga ce rasti. ako spusti malo naknade za usluge. Sta govore naknade. jer je rec o velikim sredstvimza na koja je banka po pravilu placala kamatu koja je bila niza od tekuce. radimo menjacke poslove I po tom osnovu ostvarujemo odredjene provizije. trzisne kamate. znaci kamate koja se placa na ostale depozite. sada tu postoji podrucje za politiku banke. odnosno za koliko je dobit od kamate zbog toga veca. koliko usluga njima pruzi I koliko prihoda po osnovu toga ostvari. banka moze snizenjem cene naknada da utice na to da se broj klijenata poveca. Zato se insistira na tome da vidimo koliki su to nasi prihodi od naknada jer su oni direktan izraz obima poslovne aktivnosti banke na ovom podrucju.To je velika stvar. to se vidi preko visine prihoda od naknada. zato je ta visina neto prihoda od kamate ili dobitka od kamate vazna. ako uspeju recimo da sve zarade pokriju iz ove razlike. smatralo se da u banke kod kojih drzava drzi svoje depozite (budzetska sredstva. kao instrument svog ponasanja na trzistu . naravno ona I koristi naknade drugih banaka. naravno. I vi je morate platiti. znaci koliko je usluga banka pruzila. a kada se sastavlja bilans uspeha da 146 . koja se ogleda u tome da vam drzava da odredjene depozite da drzite. obim zaposlenosti banke. Na ovome se insistira da bi se obezbedila uporedivost sa onim bankama koje nemaju tu povlasticu da imaju drzavne pare. Prodaja HOV moze dovesti do ostvarenja dobitaka I gubitaka I o njima se izvestava na neto osnovi.kontrolise kamatni rizik. prodajemo je. da se izracuna za koliko je rashod po osnovu kamate zbog toga nizi. zato sto onog trenutka kad neko u vladi odluci da povuce depozite banka moze biti dovedena u ozbiljnu situaciju ito u pogledu likvidnosti I u pogledu rentabiliteta. rashodi postoje. Naravno. dobra banka uvek nastoji da joj ti prihodi budu toliko veci od rashoda po osnovu naknada da ona cak moze makar zarade zaposlenih pokriti iz razlike izmedju prihoda I rashoda po osnovu naknada. vama tece pasivna kamata.Znaci prosto se uprava banke zeli naterati . sredstva fondova) u povlascenom polozaju . vi onda morate uposliti ta sredstva da bi ste ostvarili aktivnu kamatu iz koje cete pokriti pasivnu kamatu I jos ce vam ostati dobitak kao vasa zarada. Ako imate depozite vi morate placati kamatu (oroceni depoziti. iskazujete u bilansu uspeha samo. tu naknadu (cenu) za usluge banka koristi vrlo cesto kao instrument konkurencije. Standard 30 zahteva da ako banka ima sredstva drzave. I ako su nize cene usluga. da pruzi veci broj usluga I da ukupan prihod od kamata bude visi. drzanje depozita drzave vezano je sa znacajnim rizicima. vi znate da su pre formiranja trezora a I sada jos uvek depoziti drzave bili locirani kod vrlo odredjenog I vrlo malog broja banaka. kupujemo odredjenu valutu. ako se njena dobit od kamate zasnivala na niskim pasivnim kamatama koje je placala na depozite drzave I zato je vazno da kada se sastavlja bilans stanja objaviti koliko ti depoziti iznose. ne! zanima me uspeh! a on je iskazan ili gubitkom ili dobitkom po osnovu trgovanja HOV. sta govore prihodi od naknade? Koja je aktivnost banke osim sto plasira sredstva? Ona pruza citav niz usluga svojim klijentima . osim toga. Banke se smatraju jako dobrim. jer znaci sta vas zanima? Zasto se ovde dopusta neto osnova? Pa mene zanima da li smo HOV prodavali sa dobicima ili sa gubicima? Da li nam je ta aktivnost gledano u celini donela dobitak ili gubitak? Ne interesuje me ili eksterne korisnike ne zanima koliki su bili prihodi a koliki su bili rashodi po tom osnovu. zato je taj pokaxatelj vazan I to je razlog zbog cega se insistirana na odvojenom prikazivanju prihoda I rashoda po osnovu kamata. I zato visina ovog priihoda ukazuje u stvari na obim poslova banke. objavite koliko para drzite od drzave I nemojte se praviti sada da ste jako sposobni ako najveci deo vase dobiti po osnovu kamate nastaje zahvaljujuci tome sto placate na depozite manje kamate nego sto placaju neke druge banke jer imaju neke druge deponente a nemaju drzavu kao deponenta. ukupan prihod od naknada moze biti veliki. Znaci. uzeti krediti ) . ona gleda kolike su naknade kod drugih banaka. Visina prihoda pokazuje aktivnost banke. trgujemo I stranim valutama.

pa plasmani bankama. odnosno u trezoru centralne banke. Banka radi novcima. a na strani pasive mora se objaviti odvojeno znaci kao posebna informacija koliki su depoziti drugih banaka.jer to su kratkorocna potrazivanja. treba objaviti kolika je gotovina koju banka poseduje.plasmani klijentima. ovo su ustvari ekvivalenti gotovine. znaci ove HOV zadovoljavaju takvu definiciju I smatraju se ekvivalentima gotovine.depozite kod narodne banke. plasmani u HOV.zatim tek idu potrazivanja za kamate I naknade.osim toga prosli puta sam vam pricala o vaznosti likvidnosti I solventnosti banke. mi smo kod preduzeca imali prvo stalna sredstva pa obrtna sredstva.kratkorocne HOV .gotovinski ekvivalenti. ali su date odredjenim redom. zatim ucesca u kapitalu I ostale HOV 147 . Zatim. koliko iznose blagajnicki zapisi I druge obveznice koje se mogu diskontovati kod Narodne banke. sertifikati o depozitu.mi zelimo da iz ovog bilansaodmah vidimo sposobnost banke da izmiri svoje obaveze I zato na prvom mestu unosimo gotovinu I gotovinske ekvivalente. menicne HOV) I druga pozajmljena sredstva.se objavi kolike su ustede zbog toga sto se oplacaju nize kamate na ove depozite nego sto je to uobicajeno. Kako izgleda bilans stanja nasih banaka? Bilans stanja naših banaka Aktiva Gotovina i gotovinski ekvivalenti Depoziti kod NB Potraživanja za kamate i naknade Plasmani bankama Plasmani klijentima HOV i drugi plasmani kojima se trguje Učešće u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva Ostala sredstva i AVR Odložena poreska sredstva Ove pozicije su sadrzane u nasem bilansu stanja.HOV I drugi plasmani kojima se trguje. gde banka drzi gotovinu? Na racunima kod centralne banke. pogledajte moraju biti posebno istaknuti! Zatim drugi plasmani na novcanom trzistu. po standardu 7 sredstvo koje se moze pretvoriti u odredjenu (utvrdivu) sumu novca u kratkom roku I kod koga nema rizika od smanjenja vrednosti. plasmani .to je ono sto predstavlja imovinu sa kojom banka radi.depoziti kod narodne banke.gotovina. koji su iznosi koji se duguju deponentima. Sta prvo mozete primetiti? Pogledajte aktivu. Naravno. Znaci. znaci ovo nisu sve pozicije koje sadrzi bilans stanja ali su pozicije koje moraju u bilansu stanje biti odvojeno objavljene .koliki su drugi depoziti na novcanom trzistu. promisorne note I druge obaveze po HOV (sta su promisorne note? Promisorne note su u stvari menice. Bilans stanja Kako izgleda bilans stanja? Ovde je opet navedeno sta minimalno prema standardu 30 mora da bude objavljeno u bilansu stanja. krediti I avansi dati drugim bankama. ima naravno nesto gotovine I u svojim blagajnama. zajmovi I avansi dati komitentima . aktiva banke za razliku od aktive u bilansu preduzeca klasifikovana je po stepenu opadajuce likvidnosti.koje mozemo izjednaciti kao da imamo gotovinu. zatim drzavne I druge HOV koje se drze radi prodaje . ali svi viskovi gotovine se prenose na kraju dana u trezor.HOV namenjene prodaji. ovde prvo ide gotovina I gotovinski ekvivalenti I to je sasvim normalno imajuci u vidu da govorimo o bilansu banke.

Nematerijalna ulaganja kod banaka Sta mislite sta bi banke mogle imati kao nematerijalno ulaganje? Kad pogledate bilanse banaka videcete da se tu najcesce kao nematerijalno ulaganje navodi softver. ipak se insistira da plasmani koje drzimo kod drugih banaka budu iskazani odvojeno od plasmana koje imamo kod drugih komitenata(klijenata).pa onda idu nematerijalna ulaganja. Ti softveri nisu jeftini I predstavljaju nematerijalno ulaganje kod vecine banaka. to su one HOV koje se nalaze u okviru dugorocne imovine ko finansijsii plasman I prestavljaju dugorocnu rezervu likvidnosti. koji banke koriste za pruzanje usluga klijentima. AVR koja imaju potpuno istu sadrzinu kao I ta pozicija kod preduzeca. to je prosto u tradiciji bankarstva da gradjevine u kojima banke rade dobro izgledaju.osnovna sredstva. koja je u bilanse banaka uneta ove godine a tice se primene standarda 12.raspolozive za prodaju.mislim da bi mozda trebalo objasniti zasto su plasmani bankama razdvojeni od plasmana klijentim. budu dobro opremljene. ali inicijalno. to su one HOV koje mi nemamo nameru da prodamo u roku od 12 meseci.to su kratkorocne HOV.vrlo cesto imaju istu rocnost. jedino nemamo masine.namenjene prodaji u roku od 12 meseci I na HOV koje su raspolozive za prodaju. Ostala sredstva I AVR Ostala sredstva koja se ne mogu ukljuciti ni u jednu od ovih kategorija. odlozeno poresko sredstvo. karticarstvo zahtevaju posedovanje odgovarajucih softvera. ali zato imamo automobile. naravno zgrade ovde uvek nose znacajna sredstva. nego imamo uglavnom kompjutersku opremu kao masine. to su jedine masine. mogu imati i ucesca u kapitalu nekih drugih banaka. dakle mogu biti prodate.Ucesce osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima je limitirano I to nije slucajno ! dakle banka treba da radi parama a ne da pare zarobi u gradjevinama. da potom kada vrednost akcija tih preduzeca poraste izvrsi njihovo otudjenje I da na taj nacin izvuce sredstva koja je u takva preduzeca ulozila. O ucescima u kapitalu naravno ne treba da vam pricam.elektronsko bankarstvo. Zasto se razdvajaju ove HOV? . znaci da od ukupnih sredstava ulaganje u osnovna sredstva ne bi trebalo da iznose vise od 20%. Banka je osnovana zato da radi sa parama a ne da pare njenih klijenata budu zamrznute u vrednosti ucesca koje ona ima u nekom preduzecu. ali su raspolozive za prodaju. I 20% je neki gornji limit u koji banke treba da se uklope.ostala sredstva I AVR I odlozena poreska sredstva. I jedno I drugosu plasmani. ucesce u kapitalu banaka moze se smatrati pozeljnim. naravno. da ih delimo na HOV kojima se trguje. tu je potpuno isto kao kod preduzeca.Plasmani bankama na strani aktive I videcete depoziti banaka na strani pasive treba da pokazu nezavisnost konkretne banke od ostalih banaka. Osnovna sredstva. pogotovo ako je rec o dobrim bankama na koje mi zelimo da ostvarimo uticaj da bismo unapredili sopstveno poslovanje. dakle u kojoj meri je ona vezana za ostale banke vidimo iz visine plasmana koje drzi kod drugih banaka ali I iz visine depozita koje ona uzima od drugih banaka I to je razlog zbog cega se insistira na podvojenom iskazivanju I plasmana I depozita koji se odnose na druge banke.stepen povezanosti medju bankama ogleda se preko visine ovih pozicija. Sada imamo jednu novu poziciju. banka nema dugorocni interes da poseduje ucesce u preduzecima. ali to je prosto bio verovatno jedini nacin da ona izvuce sredstva koja je u takvo preduzece vec ulozila. Standard 12 bavi se 148 . A kada je rec o ucescima u preduzecima to su po pravilu samo ucesca koja banka privremeno poseduje i cije je sticanje uglavnom bilo iznudjeno time sto je banka morala neka svoja potrazivanja koja nije mogla da naplati od preduzeca da konvertuje u ucesca I da sticanjem ucesca I prava uticaja (odnosno mogucnosti uticaja ) pokusa da ta preduzeca uvede u zonu rentabiliteta. da ostavljaju jedan utisak na klijente kada klijent udje u banku znaci da ulazi u banku koja zgradom u kojoj se nalazi uliva poverenje. putem odobrenih kredita.jos jednom da vas podsetim kada smo govorili o HOV rekli smo da se njihovo rasclanjavanje vrsi prema roku dospeca.svaka banka htela ili ne mora imati odredjeni vozni park. Hajde sada malo da neke…sadrzina vecine pozicija trebalo bi da vam bude jasna. Ovo je pozicija koja je nova . Sta imamo od masina?masinu za brojanje gotovine. nase banke imaju ucesca u kapitalu nekih preduzeca. Dakle. da budu sigurne.

149 . posto je ovde rezultat bio nizi(vi ste uporedjujuci porez po poslovnom I po poreskom bilansu platili vise nego sto biste platili da je bio poslovni bilans)to je vase odlozeno poresko sredstvo. Poreski bilans se sastavlja premna poreskim propisima I ima zadatakda pokaze visinu dobiti na koju moramo da platimo porez. Ponovicu. znaci standard 12 zahteva da se u finansijskim izvestajima iskazu razlike koje postoje izmedjuvisine poreza koji se utvrdi tako sto poresku stopu(kod nas 10% ) primenite na oporezivu dobit koja se iskazuje u poreskom bilansu I poreza koji biste izracunali ako biste tu istu poresku stopu primenili na dobit koja je iskazana u poslovnom bilansu. ali ce biti na razlicit nacin rasporedjeni na pojedine obracunske periode. Kada prodje pet godina I kada pogledate ukupno koliki je rashod. Znaci posmatrano za pet godina. Znaci kada kupite osnovno sredstvo I morate ga otpisati.ako poreski propisi kazu da nematerijalna ulaganja morate otpisivati linearno. razlicita su pravila I razlicita je visina dobiti.finansijskim izvestavanjem o porezu na dobit. I to je stalna razlika. znaci uvek ce vam za iznos tog poreza na taj prihod biti veci porez po poslovnom u odnosu na porez po oporezivom bilansu.a u poreskom bilansu raspored radite na drugi nacin javice se privremena razlika. Prema tom standardu u finansijskim izvestajima I preduzeca I banaka mora biti iskazana razlika izmedju visine poreza koji se utvrdjuje u poreskom bilansu I visine poreza koje bi preduzece platilo ako bi osnovicu za oporezivanje cinila dobit iskazana u poslovnom bilansu preduzeca. Znaci poreske razlike koje postoje izmedju visine poreza iskazane u poreskom bilansu I visine poreza koji bi bio obracunat ako bismo kao osnovu za oporezivanje koristili dobit iskazanu u poslovnom bilansu. naravno da ce onda dobit biti niza I da ce obracunati porez biti nizi.Sta ce biti?U pocetnim godinama rashodi po osnovu otpisa u poslovnom bilansu bice veci I dobit ce biti niza nego sto ce biti rashod u poreskom bilansu I prema tome dobit koju cete iskazati u poreskom bilansu ce biti veca od one koju ste iskazali u poslovnom bilansu. Sta ce biti kasnije? Kasnije otpisi u poslovnom bilansu pocinju da padaju. jer u poreskom bilansu kaze se od poreske osnovice izuzimaju se prihodi od dividendi Ili prihod od dividende ne ulazi u poresku osnovicu. I to ce tako biti u prvim godinama. linearni. one su razlicite jer su razlicita pravila po kojima se ovi finansijski izvestaji sastavljaju.Ne bi bilo problema ako biste na isti nacin tu nabavnu vrednost rasporedili kao trosak I u poreskom I u poslovnom bilansu. a u drugom ne. Tih poreskih razlika ne bi bilo kada bi te dve dobiti bile jednake ali one nisu jednake. Razlike koje se javljaju mogu biti stalne prirode I mogu biti privremene.a vi se opredelite(saglasno standardu38)da vasa nematerijalna ulaganja otpisujete degresivno. znaci sada ce otpis u poreskom biti veci nego sto je u poslovnom bilansu. I to znaci da bi ste vi kada primenite 10% izracunali porez koji ce biti veci nego sto bi bio kada biste obracunali po poreskom bilansu . Primera radi prihod od dividende predstavlja prihod u poslovnom bilansu.ali ako to ne uradite nego raspored u poslovnom bilansu vrsite na jedan nacin. kojice u svojoj ukupnosti biti jednaki I u poslovnom I u poreskom bilansu. oni su jednaki. Da li znate zasto? Da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje! I znaci vi kada sastavljate poreski bilans. odnosno jer su razliciti ciljevi koje ovi finansijski izvestaji imaju. Posto su ciljevi razliciti. Znaci trgovacki poreski propisi kazu otpisuje se nabavna vrednost sredstva. odnosno banke. Znaci do pojave stalne razlike doci ce ako se neki prihod ili rashod priznaje samo u jednom od ovih bilansa. Kad obracunate porez platicete vise nego sto biste platili da ste kao osnovicu koristili poslovni bilans.Primera radi. koji je iznos koji ce biti predmet otpisa? To je njegova nabavna vrednost . Stalne razlike izmedju poreza utvrdjenog prema oporezivoj dobiti odnosno poreza utvrdjenog prema poslovnoj dobiti nastaju onda ako se neki prihod ili neki rashod priznaju samo u jednom od bilansa. Ova razlika koja je na pocetku bila. posto ste platili porez koji je veci. Znaci kada vi sastavljate poslovni bilans u njemu cete iskazati prihode od dividendi I to ce podici visinu vase dobiti. a ovi u poreskom ostaju isti. u njemu nema prihoda od dividende. ako je vek trajanja pet godina. Poslovni bilans sastavlja se u skladu sa MRS I izabranim racunovodstvenim politikama sa namerom da iskazemo dobit koja moze biti predmet raspodele. vi cete nabavnu vrednost morati I kroz jedan I kroz drugi bilans da prikazete kao rashod. Druga vrsta razlika koja ce se naci ovde zove se privremena razlika . Razlika izmedju poreza na poslovnu dobit I poreza na oporezivu dobit bice stalne prirode. To su razlike koje se javljaju po osnovu rashoda obicno.

onda ja imam odlozenu poresku obavezu koja ce se pojaviti na strani pasive. odlozena poreska sredstva. Vas zanima.znaci pokazuje razlike koje postoje zbog toga sto je placeni porez prema poreskom bilansu veci od poreza koji biste platili da je osnovica bio poslovni bilans(poslovna dobit iz poslovnog bilansa). I ova pozicija. okretanja tih razlika. znači to je pozicija koja odgovara poziciji odložena poreska sredstva. jer cete placati manje nego sto biste platili da je osnovica poslovni bilans. Znaci odlozena poreska sredstva pokazuju iznos poreza koji je prema poreskom bilansu placen vise nego sto bi bio porez placen prema poslovnom bilansu. obaveze iz dobiti. a ako platim manje nego sto bi trebalo po poslovnom bilansu. obaveze po osnovu hartija od vrednosti. Drugi čas Ajmo sad da vidimo kako izgleda pasiva u bilansu banaka. koliko bi ja platio da je ovo osnovica? Znaci. to bi bilo otprilike pandam toj poziciji.) Pasiva Obaveze prema bankama Obaveze prema klijentima Obaveze za kamate i naknade Obaveze po osnovu HOV Obaveze iz dobiti Ostale obaveze iz poslovanja Rezervisanja Ostale obaveze i PVR Odložene poreske obaveze Ukupno obaveze Akcijski kapital Rezerve Akumuilirana dobit Ukupno kapital Imamo prvo obaveze prema bankama. potom rezervisanja.Platili smo vise nego da je osnovica poreski bilans. budu poresko sredstvo a onda se u nekom trenutku pretvaraju u odlozenu poresku obavezu. ukupan iznos obaveza I nakon toga ide kapital banke. potom 150 . Dakle. A onda ce se to poresko sredstvo u jednom trenutku pretvoriti u poresku obavezu . Znači bilo da emituje blagajničke zapise. odložene poreske obaveze. obaveze prema klijentima. dolazi do anuliranja. Posto sam platio vise to je kao da sam drzavi nesto unapred dao I to je moje odlozeno poresko sredstvo. Znači aktiva je klasifikovana tako da polazite od gotovine I idete prema osnovnim sredstvima. znači prema opadajućem stepenu likvidnosti. Kad govorimo o stepenu likvidnosti sredstava mislimo na sposobnost sredstava da se pretvore u gotovinu I vidite da u aktivi su sredstva klasifikovana tako da se na vrhu nalaze gotovina I gotovinski ekvivalenti. onda ja znam da cu u nekom trenutku to morati da platim. ostale obaveze I pasivna vremenska razgraničenja. platio bih manje. obaveze za kamate I naknade. obaveze iz poslovanja. znači to je ono što bismo mi rekli dobavljači kod preduzeća. Šta bi to bile obaveze po osnovu hartija od vrednosti? Ako bi banka emitovala to su obaveze koje nastaju po osnovu onih hartija od vrednosti čiji je emitent banka. bilo da emituje obveznice znači to su kreditne hartije od vrednosti tu bi bile iskazane obaveze po osnovu tih hartija od vrednosti. (Ima dosta pa se nažalost ne vidi.

da li se za procenjivanje pozicija u bilansu banke koriste neka druga pravila koja se razlikuju od onih pravila koja primenjujemo pri procenjivanju imovine I obaveza u bilansu preduzeća? Ovde postoji jedna razlika u odnosu na procenjivanje kod preduzeća. plasmani kod drugih banaka. dakle da se izveštava bez kompenziranja pozicija aktive I pasive. ili imovine. Ako je ovo bio izgled bilansa banke. depoziti od banaka uzeti od drugih banaka. znači u koja se ubrajaju dati krediti. akcijski kapital. Zašto se odvojeno iskazuju salda sa Centralnom bankom. ulaganja u hartije od vrednosti kojima se trguje I ulaganja u hartije od 151 . Šta ste primetili? Da je podela pozicija na. sve ove pozicije? Salda sa Centralnom bankom se iskazuju zbog toga što odražavaju vezu poslovne banke sa Centralnom bankom. potraživanja po osnovu plasmana. U vezi sa ovako strukturiranom ili raščlanjenom bilansom stanja treba dakle istaći da se. depoziti od drugih banaka odražavaju kao što Sam rekla već vezu ili povezanost date poslovne banke sa ostalim poslovnim bankama I što je ta zavisnost veća utoliko se smatra da je sama banka nesamostalnija. to piše. zatim obaveze za kamate I naknade I na kraju imate rezervisanja kao posebnu vrstu obaveza. da razmotrimo pitanje procsnjivanja. odnosno ovde bi trebalo da stoji depoziti. Važno nam je rok dospeća. To je ovo što Sam vam sad rekla. Ovo je važno za procenu nezavisnosti banke. Zašto se odvojeno iskazuju: salda sa Centralnom bankom plasmani kod drugih banaka drugi plasmani na novčanom tržištu depoziti drugih banaka drugi depoziti na novčanom tržištu i ostali depoziti? Da bi se sagledao odnos: Izmedju banke i centralne banke. I onda na dnu imate sopstveni kapital. depoziti drugih banaka itd. Znači. Znači veći stepen nezavisnosti imaju one banke kod kojih su veze sa ostalim bankama po osnovu uzetih depozita I datih kredita. a ovde imate u stvari salda. Plasmani kod drugih banaka. Da se pozicije aktive I pasive iskazuju u svom punom iznosu. odnosno depoziti. Pri izradi bilansa stanja videli ste da se poštuje bruto princip. ostale obaveze I pasivna vremenska razgraničenja. znači to su zaduženja banke kod Centralne banke. Naime standard 39 koji se odnosi na procenjivanje finansijskih instrumenata zahteva da se finansijska sredstva. Banke i drugih poslovnih banaka Banke i tržišta novca. Te dve pozicije odražavaju odnos između poslovne banke I Centralne banke. Takvoj strukturiranoj aktivi odgovara pasiva gde se nalaze najpre depoziti prema bankama. Znači u kom roku dospevaju plasmani. znači stepen likvidnosti I priroda pozicije. stalnu I obrtnu ovde irelevantna. koji kriterijumi važili za klasifikaciju.potraživanje I da se na dnu nalaze osnovna sredstva koja se najteže I uz najveće gubitke mogu pretvoriti u gotovinu. Videli ste na strani aktive imate plasmane I depozite banke kod Centalne banke. rezerve I akumuliranu dobit. odnosno plasmana niže. u kom roku dospevaju naše obaveze. depoziti uzeti od ostalih klijenata I krediti koji su uzeti od banaka I klijenata.

a hartije od vrednosti koje su namenjene prodaji ili koje su raspoložive za prodaju vrednovaćete po njihovoj fer vrednosti. Znači to je objašnjenje zašto osim likvidnosti i ova dva rizika. a šta znači dospeće imovine. onda se procena plasmana vrši po nabavnoj vrednosti odnosno po nižoj vrednosti. U stvari fer vrednost treba izjednačiti sa tržišnom vrednošću što će reći da na dan bilansa vi morate vrednovati date plasmane datih hartija od vrednosti koje posedujete prema tržišnoj vrednosti. Mi tamo plasmane vrednujemo po dnevnim vrednostima. a šta je subordinirana obaveza? Jel ste to učili? Subordinirane obaveze su koje? Obaveze koje banka ima ili pod subordiniranim obavezama se podrazumeva obaveza kod koje dužnik vrši izmirenje obaveze onda kada je u mogućnosti. Šta je potencijalna obaveza. ali za one hartije od vrednosti koje nisu predmet. Znači ako se dogodi neko događaj koji je mimo kotrole banke a koji će dovesti do toga da se jedna potencijalna obaveza pretvori u stvarnu obavezu. Znači kada procenjujemo koliko uprava banke dobro vrši svoj zadatak mi onda u stvari proveravamo koliko je uprava u stanju da uskladi rokove dospeća sredstava sa 152 . to je obaveza čiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog događaja u budućnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. Pošto po pravilu ne naplaćujemo više nego što smo plasirali obično možemo naplatiti manje. Znači te vrednosti neće biti jednostavno kod nas utvrditi ako se akcije ne kotiraju na berzi. To je rok u kome se imovina pretvara u gotovinu. Ovde se vrednovanje vrši po fer vrednosti. I izloženost banke I riziku likvidnosti I valutnom riziku je u velikoj meri je uslovljena pretvorljivošću imovine u gotovinu I dospećem obaveza. ako će naplaćeni iznos biti niži od iznosa na koji plasman u knjigama glasi. Dospelost imovine i obaveza banke Od banke se kao što ste videli malopre zahteva da dospeće imovine I obaveza bude jedan od primarnih kriterijuma za razvrstavanje u bilansu stanja. Znači kolika je verovatnoća da će ta potencijalna obaveza biti pretvorena u stvarnu obavezu. Da li je kamantni rizik veći ili manji ako imate dugoročni Ili kratkoročni kredit? Šta mislite? Čim su rokovi otplate duži izloženost i valutnom i kamatnom riziku je veća nego ako su rokovi dospeća kraći. A potencijalna obaveza. Te potencijalne obaveze iskazane su u vanbilansnoj evidenciji banke. To nije slučaj sa hartijama od vrednosti koje poseduje preduzeće. prema vrednosti na dan bilansa. Pričala Sam vam prošli put o pretvaranju potencijalnih obaveza po garancijama u stvarne obaveze. Znači gde banka nema mogućnost da odredi rok dospeća nego se jednostavno izmirenje obaveze prepušta dužniku onda kada je dužnik u mogućnosti da obavezu izvrši. šta je dnevna vrednost plasmana? To je iznos koji bismo u tom trenutku. Međutim hartije od vrednosti uobičajeno se u preduzećima vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti. I onaj ko čita bilans banke ko radi analizu finansijskog položaja banke mora posebnu pažnju da posveti ovim potencijalnim obavezama. za taj plasman naplatili. za koje ne postoji aktivno tržište biće teškoća da se utvrdi njihova fer vrednost na dan bilansa. Ovo zbog toga što je upravo dospeće imovine. Neće biti problem da utvrdite fer vrednost za one akcije koje su predmet kotiranja na berzi. jer te potencijalne obaveze mogu biti takve da mogu dovesti u pitanje održavanje likvidnosti solventnosti banke I zato je jako važno da se procenjuje visina tih obaveze I da se procenjuje visina rizika koji te obaveze nosi. ako posedujete akcije dužni ste da vrednovanje izvršite po.a da sama transakcija mora biti nezavisna. Šta to znači po dnevnim vrednostima. a dospeće rok u kome obaveze moraju da budu izmirene što od ta dva roka zavisi sposobnost banke da održi sopstvenu likvidnost. Nešto na šta želim još da vam ukažem pažnju to su potencijalne i subordinirane obaveze koje će biti iskazane kao vanbilansna aktiva I pasiva.vrednosti koje su namenjeni prodaji vrednuju po fer vrednosti. Oni se ne mogu iskazati u bilansu ali je jako važno da kad čitate bilans banke da osim obaveza koje su iskazane u bilansu stanja pažljivo proučite potencijalne obaveze. Znači ako posedujete učešće. učešće ćete vrednovati po nabavnoj vrednosti ili po ekviti metodi ako je reč o značajnom učešću. Šta to znači to fer vrednost? Već jedanput Sam vam rekla da je fer vrednost neke imovine iznos koji bi bio dobijen za tu imovinu u transakciji koja se obavlja između obaveštenih I voljnih strana.

Znači preostali orginalni period će biti dve godine. To je period koji tretirate kao rok dospeća. ali mi imamo nameru da ga otplatimo za dve. a obaveza samo od godinu dana. u roku do godine dana. Ako je obrnuto. Onda će otplatni perid biti kraći od ugovorenog. onda od 1 do 3 godine. Znači ta uslađenost rokova je nužna. Dospeće o orginalnom periodu otplate. šta ćete zaključiti? Moramo pribaviti dodatna sredstva. orginalni period do dana otplate preostali period do sledećeg dana na koji se može zaračunati kamata. Znači mi ne možemo naša sredstva koja će dospeti za mesec dana ili za 3 meseca nisu dovoljna za izvršenje naših obaveza. Da li banka preferira kratkoročne kredite ili dugoročne kredite? Da li plasira sredstva dugoročno ili kratkoročno? Koliko dugoročno koliko kratkoročno? I kakva je usklađenost između dugoročnih izvora I 153 . ali je bolje uraditi presek i na 3 godine. od 3 do 5 I iznad 5 godina. Banke vrše različitu klasifikaciju ali obično se obaveze I sredstva klasifikuju na one koje dospevaju u roku od mesec dana. Kako taj rok dospeća može biti iskazan? Rok dospeća može biti iskazan kao: • • • preostali rok do dana otplate. prodajom hartija od vrednosti ili ne znam već kako. Naravno ne moram da vam objašnjavam zašto I sredstva I obaveze moraju biti klasifikovani po istim rokovima dospeća. Ponekad preostali period do sledećeg dana na koji se može zaračunati kamata kada imate ugovorenu kamatu na kredite I kada imate kašnjenje sa otplatom kredita onda zaračunavanje kamate morate prestati ako vaš komitent kasni sa otplatom kredita ja mislim duže od 30 dana. jer ja tako ocenjujem da li ću imati dovoljno para da izmirim te obaveze koje u tom periodu dospevaju. Znači ne mogu da klasifikujem sredstva sa rokom od 1 mesec. Moramo pribaviti dodatna sredstva zaduženjem kod drugih banaka. Znači koliko mi imamo vremena još do trenutka kada ćemo naplatiti naše potraživanje ili koliko vremena imamo do trenutka kada ćemo morati da platimo našu obavezu. od 1 do 5 godina I periodu dužem od 5 godina.rokovima dospeća obaveza banke I da na taj način zapravo procenjujemo I odnose između kamantnih stopa na sredstva koja su plasirana s jedne strane I kamatnih stopa na sredstva koja su prikupljena znači deponovana kod banke s druge strane. Najbolju procenu predstavlja period dospeća prema preostalom periodu do otplate. dospeće za 3 meseca. I šta se još može dokučiti? Šta znači ako su vam sredstva koja dospevaju za mesec dana veća od obaveza koje dospevaju za mesec dana šta ćete vi reći? Nema problema mi možemo našim sredstvima izmiriti sve obaveze koje će dospeti. uzmete kredit na tri godine. Onda mi je ova klasifikacija sredstava od 1 do 3 uopšte ne treba. Zašto? Prvi je uspešnost uprave u održavanju likvidnosti. Dospeće za mesec dana. Nego ako klasifikujem sredstva jedan mesec tri meseca onda I obaveze moraju biti klasifikovane. znači uspešnosti I efikasnosti banke. pa onda od 1 do 3 meseca. 3 meseca i godinu dana. Ili možete reći ovako. Znači vi možete reći ako ste uzeli kredit na tri godine prošlo je godinu dana od iskorišćenja kredita banka će reći mi imamo još dve godine. Ovde je od 1 do 5. ali će preostali period do dana otplate biti godinu dana. šta vam govori? Govori vam o tome kakvu strategiju banka vodi kod plasiranja odnosno kod zaduženja. Znači šta nas od svih ovih rokova zanima? Koliko je ostalo do plaćanja ili do naplate. a drugi uspešnost uprave u ostvarenju rentabiliteta banke. jer preveliki je raspon između 1 i 5 godina. To je preostali period do dana otplate do dana kada će taj kredit biti otplaćen. Mi imamo nameru da ovaj kredit otplatimo za godinu dana. u roku od tri meseca. Znači klasifikujete sredstva ali odmah I obaveze koje dospevaju u roku do mesec dana. To su dva ključna pokazatelja koja trebaju da vam pokažu uspešnost uprave. Znači na taj kredit vi morate prestati sa obračunavanjem kamate. od 3 meseca do godine dana. Onda tretirate kao preostali period period od dana kada imate pravo da obračunate kamatu.

I jedno I drugo predstavlja propust uprave banke. ovo je nešto što se ne vidi iz bilansa. Bonitet klijenta ne meri se samo u trenutku odobravanja kredita. Zato što banka uvek ima na raspolaganju određeni iznos depozita kratkoročni. I sad to može biti zanimljivo. Znači šta ne možete videti iz bilansa. E sad ovo je već nešto što se unosi u beleške.dugoročnih plasmana I kratkoročnih izvora I kratkoročnih plasmana? Naravno pravilo je da ne smete plasirati više dugoročno nego štu su vam dugoročni izvori. Sad kad je reč o komitentima. a ne pod kontrolom banke. I taj stalni iznos kratkoročnih depozita koji je prisutan može biti plasiran kratkoročno ali treba voditi računa o tome da u slučaju povlačenja depozita takve banke mogu biti u ozbiljnim teškoćama. šta ćete zaključiti? Imajući u vidu stanje tekstilne industrije možete odmah zaključiti da ta banka će imati ozbiljnih problema sa naplatom takvih plasmana. a vi vršite plasiranje trgovini. Danas su plasmani stanovništvu plasmani koji se naplaćuju u najvećoj meri. da li se komitent. Depoziti jednih se povećavaju depoziti drugih se smanjuju. prvo – zato što su kratkoročni drugo – zato što su obezbeđeni obično menicama imaju visok procenat naplate. Znači ispada da plasmani stanovništvu. Znači ne možete. Ali postoji ograničenje dokle možete ići. To možete videti samo ako se izvrši ovakvo raščlanjavanje depozita I plasmana po pojedinim delatnostima ili po područjima. Naravno nikada deponent ili većina deponenata ne povlači svoj depozit u celini nego povlači jedan deo depozita danas. Nema šanse da kratkoročne plasmane…( neko iz mase se buni). Dospeće do datuma koje može doći do promene kamatnih stopa znači pokazuje izloženost banke kamatnom riziku. Isto tako I za dugoročne plasmane. Jer vi ne upravljate depozitima vaših komitenata. ali banka vrši I povraćaj depozita svojim komitentima koji su oni tu dali. Znači kada odobrite kredit 154 . Znači da li je banka plasirala recimo u tekstilnu industriju. kreditni rizik. Jer likvidnost banke ne zavisi samo od obaveza koje dospevaju za plaćanje nego od nivoa depozita koji povlače njeni komitenti. Najveći deo klijenata deponenata vaših recimo potiče iz prehrambrene industrije. prema delatnostima ili da ih grupiše na drugačiji način koji bi pokazao rizik kojem banka izložena u svom poslovanju. Ali zato recimo iznosi plasmana koji se mogu naći stanovništvu. Znači depoziti komitenata koji su avista su pod potpunom kontrolom komitenata. Znači ove gubitke iskazujete da biste pokazali koliko je banka uspešna ili neuspešna u naplati svojih potraživanja. Dakle po delatnostima možete grupisati I vaše deponente I vaše klijente. Dakle to ne možete videti ako imate ukupne depozite I ukupne plasmane. ali u slučaju naglog povlačenja depozita banka može imati problem. Ali to se objavljuje u okviru napomena. Znači u slučaju bilo kakve situacije koja može nagnati vaše deponente da pristupe naglom povlačenju svojih depozita. zašto je dopušteno da jedan deo kratkoročnih ali jedan deo kratkoročno prikupljenih depozita plasirate dugoročno. Kad pročitate da se najveći deo plasmana banke nalazi u tekstilnoj industriji. prema grupama komitenata. Što je iznos ovih gubitaka veći utoliko je stepen naplativosti niži utoliko banka lošije radi svoj posao. Znači banka mora imati dovoljno para da može da izvrši naloge za povlačenje depozita I da može da izmiri svoje obaveze. Onda će odmah onaj koji to čita reći pa čekajte zašto ova banka ne plasira sredstva onima ili u onu delatnost od kojih potiče najveći broj njenih deponenata. Znači isplate banka vrši po osnovu plaćanja obaveza. Bilo zato što odobrava kredite klijentima koji su lošeg boniteta bilo zato što nema dovoljno aktivnosti na području naplate. znači krediti odobreni stanovništvu. Vi uvek imate jedan nivo depozita na raspolaganju. koji rizik?. Zašto se iskazuju gubici po osnovu nenaplativosti plasmana I datih avansa? Zbog toga što se time meri. a što morate iskazati u beleškama koje prate finansijske izveštaje? Od banke se traži da sredstva obaveze I vanbilansne pozicije grupiše ili po geografskim segmentima znači po geografskim područjima. u kojoj delatnosti se nalazi najveći deo komitenata odnosno klijenata banke. To može predstavljati opasnost po banku. Znači imate napomenu kratkoročni plasmani I imate poziciju kratkoročnih plasmana koja vam to pokazuje. Primera radi naše banke kako mogu geografski grupisati svoja sredstva I obaveze. Može biti zanimljivo za nekoga da pročita gde se nalazi najveći deo plasmana neke banke u Vojvodini ili u Srbiji. Primera radi. jer će oni koji imaju kratkoročne depozite tražiti njihov povraćaj.

A izvestaj o promenama na kapitalu se ne razlikuje jer jednostavno to je izvestaj koji sadrzi promene koje su nastale na visini sopstvenog kapitala bilo preduzeca ili banke i tu nema nikakve razlike izmedju banaka i preduzeca. da je onaj segment BU koji sadrzi poslovne prihode i poslovne rashode takodje zbog razlicite delatnosti drugaciji nego kada je u pitanju preduzece.12. Ukoliko tako ne radite bićete stalno zatečeni. vrednost sredstava koje su založena kao hipoteka za obezbedjenje njenih obaveza. ne treba da objasnjavam da ako vam je pozicija depozit. Tek onda ste u poslu sa tom firmom. Kada je rec o izvestaju o novcanom toku on se u onom segmentu koji se odnosi na prilive i odlive iz poslovne aktivnosti takodje razlikuje od izvestaja o novcanom toku preduzeca i zbog toga cemo govoriti danas o tome. raspolozivu gotovinu 2. izvestaje banaka. Sredstva data kao obezbedjenje Banka je dužna da objavi vrstu. Vi o toj firmi morate znati više nego što ona zna samu sebe. gotovinski ekvivalenti 155 . UTORAK IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANAKA (poslovnih) Rekli smo da delatnost banke utice na sadrzinu BS i BU. imate takodje i beleske uz finan. da je sadrzina BS tj. Sta obuhvata gotovine prema standardu 7? Ona obuhvata: 1. Cim se razlikuju poziciju u BS iBU onda se moraju razlikovati i napomene odnosno beleske koje se uz te pozicije daju. Zastupnički poslovi Sredstva koja su banci stavljenja na raspolaganje da bi obavila poslove u tudje ime i za tudji račun neće biti iskazana kao sredstva banke. Oba sredstva se izdvajaju na teret neraspodeljene dobiti. Opšti bnankarski rizici Od banke se može zahtevati ili joj se Može dozvoliti da izdvoji sredstva za pčotencijalne obaveze. da li je rec o novcanom toku banke ili preduzeca. da pratite njene rezultate. tačnost izmirenja njenih obaveza prema vama. Znači tek tada vi počinjete da pratite tu firmu. da ta beleska mora da se odnosi na tu poziciju i da ce njena sadrzina biti razlicita od sadrzine koja prati recimo belesku zalihe gotovih proizvoda. vidi oni su prestali da plaćaju. aktiva i pasiva razlicita od BS preduzeca. Znači vi samo ništa nije završeno time što ste vi uradili analizu boniteta I rekli dobro ovo je dobra firma daćemo joj kredit. izvestaje banaka gde se nalaze najveci broj napomena koje prate finan.2004. depozite na racunima koji nisu oroceni 3. depoziti koji se isplacuju na zahtev 4. ***** Rezervisanja koja se formiraju za pojedinačno identifikovane gubitke i rezervisanja koja se formiraju za preteće gubitke formiraju se na teret dobiti. Sta je izvestaj o novcanom toku? Nema razlike. Beleske se takodje razlikuju i vi cete naci na sajtu beleske uz finan.koliko god da je on ročnosti vi morate vašeg klijenta pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. promene finansijskog položaja. izvestaje preduzeca i onda cete primetiti znacajne razlike. to je uvek izvestaj koji pruza informacije o prilivima gotovine i o upotrebi gotovine u odredjenom obracunskom periodu. Transakcije sa povezanim stranama Objavljuju se transakcije 28. I ako tako radite možete računati da ćete imati manje gubitke po osnovu naplate kredita.

a ja vas pitam da li bas svi prilivi i odlivi zavise od delatnosi. Iako taj izvestaj sadrzi informacije o proslosti. ona prikuplja pare da bi ih plasirala. Na isti nacin ulaganja u HOV ce biti iskazana u izvestaju o novcanom toku i kod preduzeca i kod banaka. Da li je isto i za banku? Primeticete da je na prvom mestu navodi da je cilj kontrole gotovinskih tokova odrzanje likvidnosti odnosno solventnosti banke. odnosno po isteku godine za koju ste plan napravili. ali sta nece biti isto. Eksterni manje regularan i vezan za prilive i odlive koji nastaju iz okruzenja u banku ili iz banke u okruzenje. dakle koliko ima slobodnih novcanih sredstava da bi ta slobodna novcana sredstva plasirala. MRS-7 izvestaj o novcanim tokovima. Ona je razlika izmedju prihoda i rashoda. koji je prikupila ona zeli da plasira i da kroz kamatu koju ce naplatiti na plasirana sredstva podigne svoj rentabilitet. Sta je poslovna aktivnost banke? U najkracem. izvestaja banke. koji ne zavise? Ne zavise oni koji poticu iz finansiranja i investiranja. kako to utice na njenu likvidnost a kako na njenu rentabilnost? Likvidnost ce biti visoka a rentabilnost niska. da je cilj da se kroz sastavljanje izvestaja o novcanom toku stvori mogucnost za procenu sposobnosti preduzeca da generise gotovinu i da se stekne uvid o potrebama preduzeca za gotovinom. Dakle vi na pocetku sada 2005. Nego gotovinski tok je razlika izmedju priliva i odliva gotovine. Kratkorocna ulaganja i odrzive HOV ne mogu se smatrati ekvivalentima gotovine. sta su razlozi za ispunjenje ili neispunjenje vasih ocekivanja u vezi sa prilivima i odlivima gotovine. Posledice su prosirenje ili suzenje internog toka. Zasto banka ima potrebu da vrsi kontrolu nad novcanim tokovima? Kada sam govorila o potrebama preduzeca da ima nadzor nad svojim gotovinskim tokovima. Na isti nacin se emisija akcija odrazava na novcani tok i kod preduzeca i kod banaka. odnosi se podjednako na izvestaja svih poslovnih subjekata nezavisno od toga kojom delatnoscu se bave. jer mi govorimo o onim izvestajima koji se sastavljaju krajem godine. KARAKTERISIKE INTERNOG I EKSTERNOG TOKA Regularan je i vezan za obavljanje delatnosti banke. Zato je vazno da kotrolise novcane tokove. Prema tome svaki visak gotovine koji banka ima. secate se da sam vam tada rekla. Nece biti prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti.jos jednom sta su gotovinski ekvivalenti? Predstavljaju kratkorocna visoko likvidna ulaganja koja se mogu pretvoriti u gotovinu u kratkom roku i kod kojih ne postoji rizik od gubitka vrednosti. Znaci planovi koje pravite na kraju jedne godine. a proslog puta sam vam objasnila da je to uslov odrzanja banke. Korisnici finan. Da li se izvestaj sastavlja prema nekom drugom standardu osim onog koji vazi za preduzeca? Naravno da ne. godinu vi cete na bazi tog izvestaja ceniti realnost vasih procena o visini vasih priliva i odliva gotovine koje ste napravili na pocetku godine. Zasto to radimo? Da bismo kroz to plasiranje ostvarili prilive koji ce biti veci od odliva koje smo ucinili prilikom plasiranja. kao sto vec znate. moze biti interni i eksterni. Ta vrsta analize je neophodna da biste napravili realan plan za buducnost. njihvu realnosti ocenjujete izradom izvestaja po isteku planskog perioda. Podsecam 156 . Banka ne prikuplja pare da bi stajale kod nje na racunima. on je osnova za predvidjanje priliva i odliva gotovine u buducnosti. ODNOS IZMEDJU RENTABILNOSTI I NETO PRILIVA GOTOVINE? Rentabilnost banke i rentabilnost preduzeca iskazuje se u BU. o prilivima i odlivima gotovine. Odgovor je ne. Sa druge strane uvid u visinu neto gotovine treba da omoguci banci da sagleda viskova gotovine. Gotovinski tok. Ako banka ima novac koji stoji na racunima. sta zele da saznaju iz izvestaja o gotovinskom toku? Tacno je da se gotovinski tok banke i izvestaj o tom toku odnose na proslost. prikupljamo pare da bismo ih plasirali. Kada na kraju naredne godine budete sastavljali ovaj izvestaj potrebno je da taj vas plan priliva i odliva i izvestaj o prilivima i odlivima spojite i da pogledate : koliko ste realno planirali vase prilive i odlive. Da li prilivi i odlivi gotovine zavise od delatnosti? Vi kazete da. Hocu da to lepo naucite. godine pravite projekciju priliva i odliva gotovine za narednu godinu. Osim toga kada uradite izvestaj o novcanom toku za 2004.

Da prilivi po osnovu dugorocnih depozita budu veci od priliva po osnovu kratkorocnih. plasmani dati poljoprivredi. Sa jedne strane ona ostvaruje prihode i rashode po osnovu kamata i naknada i sa druge strane njena aktivnost se odrazava na promene visine depozita i plasmana. Iz ovakvog jednog debalansa uprava firme ce proceniti sta treba da bude osnovni cilj njene poslovne politike u narednom periodu. I na kraju moramo pogledati kolika nam je neto gotovina. Da li kod odluke o raspodeli treba ta odluka da bude takva da doprinese popravljanju finan. trgovina ima mnogo kraci poslovni ciklus nego sto to ima poljoprivreda. Znaci da smanje prilive po osnovu dugorocnih i da poveca prilive po osnovu kratkorocnih plasmana. Ako imate izvestaj koji je pripremljen jos po segmentima. Dakle mnogo toga uprava moze videti kada je rec o poslovnoj politici iz izvestaja o novcanom toku. zatim da li cemo gledati neso u BS…da li biste pogledali finan. Kada biste vi donosili odluku o visini dividendi koje biste informacije morali imati? Ima ih nekoliko: koliki je dobitak. a vasi prilivi. zbog toga sto ce vam pokrivenost dobitka novcanim tokom pokazati kvalitet dobitka.vas jos jednom da izmedju priliva i prihoda i odliva i rashoda ne postoji pri kratkorocnom obracunu rezultata kvantitativna podudarnost i da stoga visina dobitka ce biti razlicita od visine neto gotovinskog toka. i njen rezultat zbog toga trpi. pa vam se kaze da su vam najveci prilivi gotovine iz odredjenih delatnosti. kako ce se to odraziti na visinu predlozene dividende? Ona ce biti niza. Sta bi banka trebalo da zakljuci. ili da u buduce menja strukturu rocnosti plasiranih sredstava. a to gledamo iz izvestaja o novcanom toku. polozajem. polozaja. vasi depoziti poticu primera radi iz trgovine. Za sta uprava banke koristi informaciju o neto gotovini? Uprava kada cita izvestaj o novcanom toku trebalo bi da informacije koje su sadrzane u njemu koristi za kreiranje svoje poslovne politike. Jer ako vi imate plasmane iz recimo. Ako nismo zadovoljni nasim finan. Sta znaci politika dividendi. Tesko. vasi deponenti. Moramo i to pogledati. Vreme trajanja poslovnog ciklusa je razlicito. Znaci da nismo uposlili novac koji smo primili. Sta biste vi trebali da zakljucite? Imacete visok neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti ali taj tok da li mozete oceniti kao pozitivan ako ste ostvarili visok iznos razlike po osnovu rasta vasih depozite i odliva po osnovu rasta vasih plasmana. znaci da vasi deponenti poticu iz odredjenih delatnosit. Videcete da je kod banaka to malo drugacije. Pitanje je da li te dve velicine treba dovoditi u vezu? Da. Kako je politika dividendi pod uticajem neto novcanog toka? Od cega zavisi visina dividendi. Pokazace vam koliko od dobitka je vec konvertovano u gotovinu. Prvo cemo reci…bilo bi jako dobro da obnovimo nas informacioni sistem u banci ali dajte da vidimo 157 . A onda nasa politika dividendi kakva ce biti? Da li vodimo politiku stabilnih dividendi ili politiku odresenih ruku. onda ce osnovni cilj banke biti da popravi rocnost depozita u narednom periodu. jer to odrzanje visokog iznosa prikupljenih a ne plasiranih sredstava kosta.posto ta sredstva nisu plasirana ona joj ne donose prihode. Koji segment ili koje biste vi informacije iz izvestaja o novcanom toku koristili kada kreirate poslovnu politiku banke? Sta biste vi mogli iz tog izvestaja da vidite? Rekli smo da je aktivnost banke dvojaka. sta bi trebalo da bude njen cilj u buducnosti? Na kom podrucju ona treba da reaguje. a da se vasi plasmani dati firmama koji su u nekim drugim delatnostima. onda ce stepen rizika biti razlicit. a to cemo videti iz BU. polozaj u BS? Naravno da hocete. kakvo je vreme trajanja poslovnog ciklusa.ovaj zahtev cemo malo modifikovati. Ako u izvestaju o novcanom toku vidite da imate visoke prilive po osnovu depozita i da su vam odlivi po osnovu plasmana niski. Ili da smanji prikupljanje depozita ili da poveca plasmane. Hocemo li imati novaca da isplatimo dividende. koja su dva kljucna faktora koja odredjuju visinu divideni. Ako pogledate rocnost vasih priliva i odliva. Kod politike investiranja da li mozemo donositi odluke o tome koliko cemo investirati u buducnosti ako ne znamo kolika su nam slobodna novcana sredstva. To moze napraviti problem uskladjivanja rokova izmedju priliva i odliva gotovine. Ona placa kamatu na sredstva koje je prikupila. znaci ako primetite da imate debalans izmedju dugorocnih depozita i oliva po osnovu plasmana.

poverioci. to je isto. ako mi povecamo kredite koje dajemo nasim komitentima. deponenti-to su poverioci 3. Приливи готовине из активности инвестирања • Инвестирање улагање у сталну имовину и дугорочне пласмане • . i ako deponenti povecaju svoje depozite. znaci rast depozita/ i rast depozita na strani pasive i rast depozita na strani aktive predstavljaju prilive iz poslovne aktivnosti pored priliva koji nastaju po osnovu kamata i naknada Sta bi bili odlivi?znaci na sta banka trosi svoju gotovinu? 1. 3. Dakle informacione potrebe korisnika su iste nezavisno od toga da li je rec o preduzecu ili banci. Kada smo govorili o preduzecu sta smo govorili ko su korisnici: investitori.koliko to kosta i hocemo li imati slobodnih novcanih sredstava…i opet se vracamo na izvestaj o novcanom toku. tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja.приливи по основу продаје дугорочних ХОВ Одливи готовине из активности инвестирања • . 4. Zasto je to priliv? Pa ako vam neko vrati kredit koji ste mu ranije dali to za banku predstavlja priliv. isplacuje zaposlene.приливи по основу продаје учешћа у капиталу • . Znaci odlivi nastaju po osnovu povecanja plasmana ili smanjenja depozita. pare idu od nas prema komitentima. jer ih placa 2. E sada smo dosli do razlika. Ali mi ovde imamo nesto sto kod preduzeca nemamo.по основу набавке основних средстава 158 . Banke ostvaruju prilive kada dodje do smanjenja njihovog plasmana. a osvde su to: 1.приливи по основу примљених дивиденди и учешћа у добити • . odlivi po osnovu kamata i naknada. Znaci prilivi koji nastaju po osnovu smanjenja plasmana i datih kredita 3. prvi priliv je: 1. banka koristi uslugu. 2. na plasirana sredstva naplacuje kamatu. sta je bio osnovni poslovni priliv? Priliv po osnovu naplate potrazivanja od kupaca odnosno po osnovu prodaje. a sta ce biti ako nasi deponenti povuku deo svojih depozita? To je takodje odliv. tokovi gotovine iz poslvne aktivnosti 2. osiguranje. Sta bi bili prilivi gotovine kod banaka? Posto banka prikuplja sredstva da bi ih plasirala. do smanjenja kredita koji su ranije dali. investitori 2. kako ce to uticati na nasu gotovinu? Cim mi damo kredit. KAKO SE KLASIFIKUJU TOKOVI GOTOVINE? Isto kao i kod preduzeca: 1. Da bismo govirili o tokovima gotovine iz poslovne aktivnosti prvo moramo reci sta se smatra poslovnom aktivnoscu: aktivnost na ostvarenju prihoda i ostale aktivnosti koje ne pripadaju ni investiranju ni finansiranju. znaci one se smatraju poslovnim aktivnostima. druge banke vlasnik uvek ima ineresa da proceni da li ce biti dividendi. da li ce banka biti solventna da opstane…to je potpuno isto kao i kod preduzeca. priliv po osnovu naplacenih kamata i naknada-sta je bilo tu kod preduzeca. Iako vam se ovo cini da je bitno razlicito nego kod preduzeca. isto je i sa poveriocima. samo je priroda delatnosti dovela do toga da imamo drugacije vrste ali dejstvo je potpuno isto. Znaci to su odlivi po osnovu redovnih poslovnih rashoda. tokovi gotovine iz investicione aktivnosti 3. placa reklamu.приливи по основу продаје основних средстава • . Znaci povecanje plasmana je odliv…toga nema kod preduzeca. Ko su korisnici? Nema nekih bitnih razlka. druga preduzeca. troskove materijala.

A kada imamo odlive? Ako se povlace depoziti. kada nastaje priliv. znaci direktna metoda. imate objasnjenje o jednoj i drugoj metodi i imate pimer na kome je to uradjeno. ako rastu nase obaveze po osnovu kamata. to ima karakter priliva. direktne 2.. ili ako se smnjuju bilo koji oblik aktive oslim gotovine. ako se smanjuju plasmani i dati krediti. to je odliv i ako se povecavaju plasmano. koji se zove tako. BU 3. to je za nas priliv.по основу улагања у дугорочне ХОВ Активност финансирања • Приливи: • . BS 2. To bi trebalo sve da znate. i jos neki dodatni podaci METODE SASTAVLJANJA Potpuno iste: 1. Ako rastu depoziti koji su u pasivi BS.исплате акционарима у случају смањења основног капитала Ove prilive i odlive iz finansiranja i investiranja je preskocila. To smo isto imali i kod preduzece. Racuni aktive-osim gotovine Racuni pasive • • Tokovi novcanih sredstava izdavanja primanja Pogledajte. Poslat je sa ovim predavanjem  159 . Ako se povecavaju depoziti.по основу емисије акција • . znaci imamo rashode koje nismo platili.по основу узетих кредита • Одливи готовине из активности финансирања • .по основу емисије обвезница и других дугорочних ХОВ • . jer rastu nase obaveze u odnosu na prilive.отплате узетих кредита • . ako se izmiruju obaveze. polazi od prihoda i rashoda iz BU a indirektna metoda polazi od neto dobiti. U onom dokumentu izvestaj o novcu. samo radi prilive i odlice iz poslovne aktivosti. dakle ako se smanjuju nasta potrazivanja po osnovu kamata i nakanada.по основу исплата дивиденди • . indirektne za prilive i odlive iz poslovne aktivnosti. OSNOVA ZA IZRADU IZVESTAJA Osnova je ista: 1. to je takodje priliv.по основу улагања у учешћа у капиталу . a njome cemo se baviti.

Позитивне/негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине Г. Sta to znaci? To znaci da cete iskazati ne pocetno stanje + povecanje – naplate=krajnje stanje. Токови готовине из активности финансирања 1. Ima li razlike u odnosu na onaj za preduzece? Nema. 2. I MRS-7 to dopusta. koliko cete danas uplatiti ili sa vaseg racuna isplatiti. promene depozita su u velikoj meri pod uticajem nasih deponenata. Znaci potpuno izgleda isto kao kod preduzeca: prilivi i odlivi po osnovu poslovnih aktivosti. jer kada vi imate racun kod neke banke. a kod depozita i plasmana ide se na neto princip? Objasnjenje je sledece: prihodi i rashodi po osnovu kamata i naknada. 2.Visina transakcionih depozita se nalazi u potpunosti pod kontrolom komitenata i zato se smatra da je dovoljno da pokazete kako se krecu depoziti i plasmani.prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja. Znate da koristimo bruto i neto princip za iskazivanje priliva i odliva. Смањење пласмана и повећање депозита (приливи) Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре пореза и доприноса из добити 1. E sada kod banaka je sledeca situacija.da li je doslo do povecanja ili do smanjenja. Нето повећање/смањење готовине Е. Znaci sto se forme tice nema razlike. pa neto gotovina iz aktivnosti investiranja. Готовина на крају периода Pogledajte kako izgleda. Шта значи нето принцип? • Стање на почетку године 380 • +Нови пласнани у току године 780 • . Znaci dovoljno je da pruzite informacije upotrebom neto principa. Приливи готовине из пословних активности Одливи готовине изх пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре повећањса или смањења пласмана и депозита 1. obratite paznju na kraj. Pitanje je zasto se insistira na primeni bruto principa kada govorimo o prilivima i odlivima po osnovu kamata i naknada. 2. Прилив готовине из активности финансирања Одливи готовине и активности финансирања Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Д. vec cete samo reci kolika je promena. Приливи готовине из активности инвестирања Одливи готовинеиз активности инвестирања Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања Ц. 2. pa neto gotovina iz poslovne aktivnosit. pa po tom osnovu i prilivi i odlivi gotovine se nalaze pod neposrednom kontrolom banke i predstavljaju zapravo izraz njene poslovne aktivnosti. Za prilive i odlive po osnovu kamata i naknada koristite bruto princip a za prilive i odlive po osnovu promene depozita i plasmana koristite neto princip.А. Плаћени порези и доприноси из добити Исплаћене дивиденде Нето прилив/одлив из готовине из пословне активности Б. nije ona ta koja kontrolise koliko cete vi para drzati na njenom racunu. i neto gotovina iz te aktivnosti. Kada saberete neto povecanje ili smanjenje gotovine dodajete gotovinu na pocetku perioda i morate dobiti gotovinu na kraju perioda koja mora biti jednaka iznosu gotovine koja je iskazana u BS.наплата у току године 500 160 . Готовина на почетку периода Ф. pa prilivi i odlivi po osnovu invesicione aktivnosti. Токови готовине из пословних активности 1. Токови готивине из активности инвестирања 1.

Исправка вредности 160 Стање на крају године 500 Znaci vas zanima krajnje i pocetno stanje.264 137 8.048 1.417 1.504 922 244 253 3.233 2. koliki ja onda bio priliv po osnovu naplate? Znaci sta treba da uradite? Da 161 .789 333 614 3.337 3. ja imam priliv u visini te razlike.365 989 80 227 5.526 222 409 2.997 5.575 2002 28.730 15.948 na pocetku godine odnosno 45.383 2002 19.902 293 2.575 2003 10.632 94.758 4.262 45.948 142. to znaci da smo naplatili dobar deo plasmana.343 1.000 1.291 38.578 6 34 69 30.552 2003 4. Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате Потраживања за накнаде ХОВ намењене продаји Друга средства АВР Дугорочна улагања у ХОВ Учешћа у капиталу банака Учешћа у капиталу комитената Нематеријална улага Основна средства Сопствене акције Пословна актива 2003 16.628 122.000 1.828 2003 6. Da li ta razlika u celini predstavlja nas priliv? Pod kojim uslovima bi ta razlika u celini predstavljala priliv.000 1. Bili su 57. .189 191 288.938 5.828 2002 10.276 7.805 40 158.948 na pocetku godine a sada duguje 45.595 23. BILANS STANJA AKTIVA Позиција Готовина и готовински еквивал. Znaci ako vam je neko dugovao 57. sta bi ta razlika trebalo da predstavlja? Ako sada imamo manje nego sto smo imali na pocetku.517 4.335 185. Znaci ukupno otpisani plasmani su 2 700= 2 250+450.845 26.833 2.998 3.037 78.552 2002 7.708 60 237.367 9 51 104 45.555 1.459 127 192.383 366 380 5.432 3.558 2.021 379 560 2.676 5.169 6.626 1.942 vi biste rekli…pa znaci da mi je vratio tu razliku.937 57.117 3. Da biste to izracunali uzimate iz BS podatak o tome koliki su bili krediti i plasmani bankama.396 206 13.942 na kraju godine.484 120 341 7.756 1. Zato morate pogledati i u BU da li je bilo otpisa kredita i plasmana datih bankama.000 2.942 184.783 589 158. to bi bilo tacno pod uslovom da nikakvih otpisa tih plasmana nije bilo.137 6.223 123.818 135 8.175 884 237.556 117.648 5.983 73 192.383 PASIVA Позиција Депозити банака Депозити комитената Обавезе за камате Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе Обавезе за порезе и доприносе Обавезе за порез на добит ПВР Кредити од банака Обавезе за хартије од вредности Дугорочна резервисања Акцијски капитал Резерве Нерасподељена добит Пословна пасива Prva pozicija za koju trebe da izracunamo prilive i odlive je priliv ili odliv po osnovu kredita i plasmana datih bankama.841 30.407 8.475 110 288.779 4.• • • Нето промена пласмана 280 samo ovo cete iskazati u neto novcnom toku.745 6 155 47 30.850 3.032 569 840 3.768 40.212 90 5.895 1.163 4 103 31 20.853 440 4.

650 101 700 461 634 2. Приходи од камата Расходи камата Нето приход од камата Остали приходи Приходи од накнада Дивиденде и остали приходи од учешћа Позитивне курсне разлике Расходи накнада и провизија Негативне курсне разлике Други расходи финансирања Трошкови зарада Остали трошкови пословања Порези и доприноси и др.1.за дугорочне ХОВ .за дугорочне ХОВ -учешћа у капиталу друигх правних лица .188 3.050 692 951 3.за накнаде .за учешћа у капиталу повезаних правних лица .учешћа у капиталу других правних лица .394 450 509 375 15 3 18 17 8 476 155 321 12.за друга средства . Пласмане намењене продаји .439 1.700-45.756 2.499 100 150 30 40 50 20 115 929 300 339 250 10 2 12 11 5 317 103 214 162 . BILANS USPEHA Биланс успеха за период 1. дажбине Аморизација Расходи индиректних отписа и пласмана и резервисања . Znaci 57.731 3.250 3.475 152 1.551 13.604 2.465 55 200 4.12.504 1. Zasto je priliv? Jer je stanje kredita na kraju godine nize nego stoje bilo na pocetku.658 2.749 150 225 45 60 75 30 173 1.406 3.003 1.31.948-2.за камате .005 2.за учешћа у капиталу повезаних правних лица .за накнаде .за камате .umanjite razliku za iznos otpisa.154 2.034 9.за резервисања Отпис ненаплативих портаживања .за ХОВ и др.за кредите .за ХОВ и др. to je priliv.282 4.942= 9.за друга средства Бруто добитак Порез из добитка Нето добитак 18. Пласмане намењене продаји .697 83 300 6.306.за кредите .500 2. .

nije manje samo zbog priliva nego i zbog otpisa. Jer otpisi su smanjili krajnje stanje. i to je onaj deo priliva i odliva koji vezujete za aktivu. aktive. na pocetku su bila 6. imamo i na pocetku su bile 569 a sada su 2. imamo li potrazivanja za naknade. Zasto odliv? Zato sto se iznos nasih kredita datih komitentima povecao. sta bismo zakljucili? Da smo sve prihode od kamata nastale u ovom obracunskom periodu i naplatili.kako cemo ga izracunati? 3. Posto smo povecali ulaganja sta cete uraditi sa prihodima? Da li cete ih povecati ili smanjiti za razliku? Smanjiti jer je povecanje aktive. Znaci morate se nauciti da prepznate. Pocetno stanji i krajnje stanje.853 i po istom pravilu utvrdite razliku. Druga sredstva. i sta nam jos treba? Otpisi. Znaci posto je doslo do povecanja plasmana.475-525-(2.968 predstavlja odliv.282. sta cete sa njima? To je isto kao kod preduzeca. Koliko su iznosili HOV namenjeni prodaji? Na pocetku su bile 840 a na kraju je 3. jer smo nesto unapred platili i to je 107. uporedite visinu AVR na pocetku 333 i na kraju 440. znaci ti podaci nam trebaju: pocetno stanje potrazivanja. a to znaci da je priliv nizi od prihoda i naravno necemo naplatiti otpise i za to takodje smanjujemo prihode da bismo dosli do priliva. Koliki su prilivi po osnovu kamata? Kako cemo izracunati? Koje podatke imamo? Mi znamo koliki je prihod po osnovu kamata? Da li je taj prihod jednak prilivu? Moze biti ali i ne mora. na pocetku godine su bili 142.648-840-240=2048. to je to. imamo i to 30 i 8 sto znaci ukupno 38. krajnje stanje potrazivanja. rec je o odlivu. E sada nesto za sta morate koristiti znanje iz izvestaja o novcanom toku preduzeca. Ajde sada po istom postupku pretvorite prihode od naknada u prilive? Znaci sta uzimate: iz BU prihode od nakanade 2475. Ako imamo povecanje potrazivanja za razliku treba prihode smanjiti. ovo je bilo sve na neto osnovi. koliko smo znaci ostvarili prihoda 2. a sta imamo na pasivi. Sta mislite da li je ova promena priliv ili odliv? To znaci da smo ulozili i imamo odliv. i smanjicete za otpis od 38.789 a sada su 5. to jos imamo na strani aktive.337-569)= 182. I to iznosi na kraju 3. Koliko iznose otpisi po osnovu kamata? 3. Znaci potrazivanje je na kraju vece tako da cemo za razliku cemo prihode smanjiti i to za 801.797. AVR. Znaci razlika od 41. a ako se povecao iznos kredita koji smo mi dali onda to znaci da je doslo do odliva gotovine. znaci priliv je 182. bila su 3. da vidimo koliki je odliv. sta to znaci da su AVR veca na kraju nego na pocetku? Odliv. Sada imamo potrazivanje po osnovu kamata. posto su na kraju veca.749 i 509. znaci otpisi HOV namenjeni prodaji su ukupno 240. Otpisa bilo nije.224.257. Znaci smanjujemo prihode za razliku 2. za iznos izvrsenih otpisa sta cemo uraditi? Oni ukupno iznose 4. Dakle mi moramo naznaciti da to krajnje stanje nije smanjeno. Imamo prilive po osnovu HOV namenjeni prodaji.Znaci smnjili smo za iznos povecanja potrazivanja. Da li je bilo otpisa za naknade? Da 150 i 375 a to je ukupno 525. sta nam jos treba? Treba nam promena potrazivanja po osnovu kamata. Gde se nalazi to? U BS. takodje cemo smanjiti i treba da dobijemo da nam je priliv 13. znaci ostale prihode korigujete promenom vrednosti drugih sredstava. Kada bi bio jednak? Kada ne bi bilo promene visine potrazivanja po osnovu kamata.005 i korigujete ih za iznos ostalih sredstava. prihod od kamata koji cete naci u BU i on iznosi 18.032 a na kreju 6.337-569.169 a na kraju su 184.137. imamo li neke prihode po osnovu drugih sredstava? Imamo ostale prihode koji iznose3. pa zato otpise morate uzeti u obzir.833.Ajde da vidimo sta je sa kreditima datim komitentima? Pogledajte.648.00538-(5. Da li smo otpisivali HOV namenjene prodaji? 225 i 15. Odliv. tu nema razlike.337. potrazivanja za kamate.789)= 1. znaci da imamo odliv i pogledajte da li imamo otpise. Sta predstavlja sada ova razlika. Znaci ako bi potrazivanja po osnovu kamata na kraju godine bila jednaka potrazivanjima koje smo imali na pocetku. Dakle trebaju nam dva podatka. jer cim nam je potrazivanje vece znaci da nismo naplatili ceo prihod. Sta cete sa tim podacima uraditi da biste dosli do priliva. opet imamo povecanje potrazivanja. 163 . Taj odliv da bismo ga tacno utvrdili moramo ga korigovati za visinu otpisa.853-3. I sta jos imamo. visina otpisa i prihodi po osnovu kamata.

700 4. Znaci smanjenje depozita za 22. sto znaci da je odliv veci od troska za tu razliku.445 Ostale obaveze. One su bile 380 i 341 na kraju.12.221 67. Smanjicete. Smanjenje jer su banke povukle svoje depozite. 1/3 od ukupnih rashoda. Zatim imamo depozite komitenata.698 korigujemo sa ostalim obavezama 7745 i 5367. i taj odliv iznosi 938. Opet su obaveze na kraju manje nego sto su bile na pocetku.756 Обрачунати расходи 31.556 Na pocetku .556-6. ПАСИВА Депозити банака Депозити комитената 31.306 41. a sada iznose 6. Imamo li obaveze za naknade? 366 su bile a sada su 120. i posto su niza to znaci da je to odliv.02 28. Polazite od rashoda po osnovu nakanada i provizija 692. znaci 155-(155-51)=51 to je isplata.048 Разлика 22.048. Sta je ta razlika? Priliv. pa je odliv veci nego sto je rashod. Secate se kako ste pretvarali troksove zarada u odlive. one predstavljaju obaveze pa smanjenje obaveza imaju karakter odliva.698 a mi smo platili samo 1320.Ako su sada obaveze manje za tu razliku cete povecati rashode da bi dosli do odliva. Obaveze su se povecale pa prema tome odliv je manji od rashoda. Da je rashod 3.292.756 sada iznose 185.02 57.12. Povecanje depozita nasih komitenata znaci da su oni ulozili novac u nasu banku i doslo je do priliva koji iznosi 67. Zasto ovde nema otpisa? Nema ih zbog nacela vise vrednosti. Znaci 2. Znaci platili smo sve nase rashode i platili smo deo obaveza sa kojima smo u taj period usli. E sada ponovo imamo obaveze po osnovu kamata. PVR. Obaveze za poreze i doprinose.046+(380-341)=2.046 i taj iznos korigujete i pretvarate u odliv tako sto gledate kolike su obaveze po osnovu zarada.137 6. obaveze na kraju su vece.221.853 440 Разлика 9.789 333 Обрачунати приходи ИВ и отписи 2. Obaveze za porez na dobit. Znaci 4. Kako cete korigovati rashode po osnovu kamata da biste ih pretvorili u odlive? Moramo ih smanjiti za iznos povecanja obaveza.169 6. sta ta razlika predstavlja.968 13. Mi cemo smanjiti 155 za razliku jer su obaveze na kraju vece.797 107 18. Jer oni predstavljaju obracnate a ne placenen troskve.221 znaci 28.337 3. Znaci racunamo odlive.484.048 1.475 3. obaveze su povecane. Dakle na pocetku su depoziti komitenata bili 117.12.282 2.335=22. Ne mozemo otpisivati nase obaveze. Bila su 104 a sada su 47.451 odliv. Obaveze za naknade.942 184. Bili su 28. Imamo ostale troskove poslovanja i njih korigujemo sa promenom vrednosti ostalih obaveza. na pocetku 51 a na kraju 155.551-(1.032 569 840 3. Cime cemo ih korigovati? Korigovacemo ih promenom visine obaveze po osnovu kamata? One su bile 1. Sta cete sa razlikom.556 117. Cime korigujemo? Promenom visine obaveze za poreze i doprinose.833 2. Obaveze za zarade.03 6.257 525 240 38 31. Sta uzimate iz BU? Porezi i doprinosi su 83.484-1.383 a sada iznose 1.12. Znaci idete u BU i nadjete troskove zarada koji su 2.005 Prvo na pasivi imamo depozite banaka. znaci za iznos smanjenja treba povecati rashode da bi dosli do odliva.648 5.Сегмент пословних активности Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате Потраживања за накнаде ХОВ намењене продаји Друга средства АВР 31.551.292 164 . Da li su rashode po osnovu kamate u celini placeni? Kako cemo rashode po osnovu kamate iz BU pretvoriti u odlive? Koliko su oni? Rashodi po osnovu kamata su 4. bile su 9 a sada su 6. Da ali mozemo otpisivati nase plasmane. Nalazi se na kraju BU i iznosi 155 za ovu godinu. 3. Znaci iznos 3698-(7745-5367)=1320. Korigujemo za razliku izmedju pocetnih i krajnih obaveza za porez na dobit.335.224 182 3. Znaci 83+3=86.948 142.03 45.335 185.383)=4.

132 15.000 1.483 120 341 7.735 17. Одливи по основу других трошк посл.969 3.445 1.404 5.224 182 1.221 67.Обавезе за камате Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе Обавезе за порезе и доприносе Обавезе за порез на добит ПВР 1.325 165 .383 366 380 5.048 22.050 903 4.367 9 51 104 4.451 938 2.609 2. Прих Приливи по основу осталих прихода Одливи по основу камата Одливи по основу накнада Одливи по основу осталих фин.306 41.406 3.138 -8.745 6 155 47 4.777 5.551 692 2.451 937 4. Нето прилив готовине из пословних активности пре смањења или повећања у пласманима и депозитима Смањење пласмана и повећање депозита банкама Смањење кредита и пласмана банкама Повећање кредита и пласмана комитентима Повећање ХОВ и других пласмана намењених продаји Смањење депозита од банака Повећање депозита комитената Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза и доприноса из добити Одлив по основу пореза на добит Нето прилив готовине из пословне активности Приливи готовине из активности инвестирања Приливи од продаје акција банака и других финансијских организација Одливи по основу куповине акција банака и предузећа Приливи од дивиденди и учешћа у добитку Одливи по основу улагања у дугорочне ХОВ Одливи по основу улагања у нематеријална и основна средства Нето одлив готовине из активности инвестирања Приливи готовине из активности финансирања Приливи по основу увећања капитала Нето одливи по основу узетих кредита Нето приливи по основу емисије ХОВ Одливи по основу откупа сопствених акција Нето прилив готовине из финансирања Нето повећање готовине 13.292 10.656 152 3.484 1. у милинонима КМ Приливи готовине из пословних активности Приливи готовине од камата Приливи готовине од накнада Приливи по основу осталих фин.684 1.698 83 155 1. Одливи по основу бруто зарада Одливи по основу пореза и допр.707 51 10.445 86 1. Прих.656 1.322 50 3.347 9.320 86 51 57 Izvestaj o novcanim tokovima po osnovu poslovnih aktivnosti.

Ne treba meni ekspozitura u Nisu.:-) Vidite kod banaka neto priliv iz poslovnih aktivnosit se deli na dva dela: na deo koji je posledica rada banke. Ti pokazatelji boniteta se mogu podeliti u dve velike grupe: 1.937 16. 30. Znaci gledali biste koliko je dobit banke pokrivena prilivima i odlivima pre smanjenja ili povecanja depozita i plasmana. i drugi deo koji se tice promene plasmana. recimo i nasih banaka. trece rad sa jednim i drugim. Prvi deo je od prve stavke pa do neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre smanjenja ili povecanja plasmana i depozita a drugi deo posle te stavke. Jer to je ono sto banka generise. Koja ova neto gotovina korespondira sa dobitkom banke? Ona prva. Vi cete po toj mrezi filijala. Vi cete mi onda reci…pa cekajte zar sve banke ne rade isto? Rade slicne poslove. Znaci delatnost. ali neke banke za svoju osnovnu delatnost smatraju rad sa privredom druge rad sa stanovnistvom. salteri gde se oni nalazi. Znaci koliko ce biti filijala i ekspozitura i gde ce one biti locirane. odnosno ono cime se banka pretezno bavi odredjivace broj…znaci kako izgleda organizaciona struktura banke? Prvo ide centrala banke koja moze otvarati svoje filijale i ekspoziture. Ali ako neka banka ima manji broj ekspozitura ili filijala. Bonitet bilo kakvog pravnog subjekta se meri brojnim pokazateljime. cija je osnovna delatnost finansiranje poljoprivrede. CETVRATK ELEMENTI BONITETA BANKE Sta je bonitet? Bonitet znaci u stvari kvalitet nekog pravnog subjekta. Ako se bavite finansiranjem uvoza i izvoza nece vam trebati veliki broj saltera jer vi radite sa pravnim licima i bicete locirani tamo gde imate najveci broj preduzeca koji se tim poslovima bave.Готовина на почетку године Готовина на крају године 10.262 Imate prilive i odlive po osnovu aktivnosti investiranja i ceo ovaj postupak mozda i bolje objasnjeno u attachment-u. ekspozitura i saltera moci da vidite kako je banka pokrila podrucje na kome radi. kvalitativne ili opisne pokazatelje 2. Znaci da svoje i deponente i komitente nalazi u poljoprivredi. recimo. ekspozitura i saltera ce vam trebati. neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre smanjenja ili povecanja plasmana i depozita. Znaci ta delatnost banke odredjuje i sve druge elemente. odredjuje velicinu banke. i njenu organizacionu strukturu. Znaci kada budete gledali godisnji izvestaj bilo koje banke. Morate se uvek pitati a cime se ona bavi. sve ekspoziture. Jer treba da pokrijete veliki prostor. koliki ce broj saltera biti zavisi od toga sta predstavlja posebnu ili preteznu aktvnost banke. veliki broj filijala. jos uvek ne znaci da ona radi lose. ako tamo 166 . Kvalitativni zbog toga sto su opisni. Uvozno-izvozna banka bavi se finansiranjem uvoza i izvoza i radi sa spoljnotrgovinskim kucama. Sto je organizaciona struktura razudjenija smatra se da je banka boljeg boniteta. sve filijale. onda cete redovno imati mapu Srbije na kojoj su ucrtane sve poslovne jedinice koje banka ima. Sta je to sto jednu banku cini dobrom bankom? Po cemu se jedna banka moze razlikovati od svih drugih banki? Prvi kvalitativni element ili pokazatelj banke je njena osnovna delatnost. pa ste videli da imamo Agro banku. kvantitativne pokazatelje. Zasto kazemo da odredjuje organizacionu strukturu? Ako radite sa stanovnistvom. i saltere. Znaci organizaciona struktura kao element boniteta banke nalazi se pod uticajem osnovne delatnosti banke.12. Kvalitativni pokazatelji boniteta banke. A ove koje rade sa privredom mogu biti specijalizovane. da je on bliza svojim komitentima i da ce na taj nacin banka uspevati da poslove zbog kojih je osnovana obavljati na bolji nacin. Kada biste uporedjivali dobitak banke sa neto gotovinom koju biste neto gotovinu biste uzeli.

U trzistu koje je relativno ograniceno javlja se veliki broj banaka. Ne mozete vi od nekoga ko ima 55 godina sada da ocekujete da on pocinje da uci nesto sto je zna njega potpuno novo. Sta je trzisni polozaj banke. Mi smo imali trziste roba i usluga ali smo imali jako dugo odsustvo trzisnih kriterijuma u raspodeli novca. Jako je vazno da su to ljudi koji prvo poseduju odgovarajuce kvalifikacije. Znaci koliki deo trzista ta banka pokriva. Koji je njegov motiv? Ako se do tih godina on dokazao nije vala do tih pet godina do penzije sigurno nece. a radi posao gde su ta znanja neophodna. znjanja. koji broj usluga ta banka pruza i na koji nacin ona uspeva da odrzi ili popravi svoj trzisni polozaj u odnosu na neki prethodni period. Vrlo cesto se tu uplitala i politika. Vise nego kod preduzeca. na bonitet banke utice menadzment. Ljudi koji su stariji poseduju zbog iskustva koje poseduju. i da usvajaju nova znanja i manje motiva imaju. Njihova saradnja je vazna. I zato je vazno da u timu bude mladog sveta. Ali ona mora da da kredit jer zaposljva 5. Pored znanja i iskustva morate imati i odredjenu dozu hrabrosti. treba da upravljaju firmom. zbog toga. jer onaj koji ima iskustva malo ce kociti one koje trce. I zato uopste nije svejedno kako ce izgledati menadzment banke. Mi sada pored domacih banaka imamo i strane banka i izmedju njih postoji ta konkurencija i kada govorimo o trzisnom polozaju banke upravo mislimo na odnos ili mesto te banke u odnosu na druge banke koje se nalaze na trzistu. koji 167 . Naredno pitanje je koliko godina imate? Uprava mora biti. neko ko ima potrebu i zelju da se dokaze i neko ko ima snagu da to ostvari. Zato je direktor banke osoba koja je jako vazna. Zasto je to vazno? Zato sto vasi klijenti to gledaju ovako…sta on ima sina koji je problematican. i na taj nacin ce spreciti neke krupne greske. ali ce banka imati nekoga ko ce vuci napred. Ako bi rangirali ove kvalitativne elemente banke da bi mozda elementa menadzmenta banke bio na samom vrhu. Znaci znalo se da neka firma mora dobiti kredit. Znaci osim znanja vazni su i rezultati u prethodnom radu. Ne neko ko je na kraju svog radnog veka. Osim toga da li je on u stanju da prihvati nova znanja. Treci kvalitativni element boniteta banke je menadzment banke. koliki je broj njenih komitenata. Morate razumeti da ljudi bankama poveravaju svoj novac. Znaci neko ko prvo ima znanja koja su nova. Ali ne samo banku. Ta situacija je danas promenjena i danas banke imaju visok stepen samostalnosti u donosenju odluka kome ce plasirati svoja sredstva i pri tome one vode racuna da njihovi komitenti imaju dobar bonitet i da mogu da obezbede naplatu svojih potrazivanja. gde su oni ranije radili. Jako dugo su banke odobravale kredite uvazavajuci neke druge kriterijume ili dajuci prednost nekim drugim kriterijumima u odnosu na bonitet svojih klijenata.imam samo jednu spoljno-trgovinsu firmu. oprezni. Kada se gradjani odlucuju preko koje ce banke raditi. Znaci banke koje imaju dobar trzisni polozaj.000 ljudi koji ce izaci na ulicu. Dakle zato kazem da smo imali jako dugo odsustvo trzisnih kriterijuma u finansijskom podrucju. Dakle da vasa znanja budu takva da ulivaju poverenje da cete sa uspehom voditi banku. Naredna vazna karakteristika za direktora banke je porodicna situacija. taj svoj polozaj odrze. Znaci mladi ljudi koji imaju motiva. kada je rec o starosnoj strukturi. a svi znate kako smo osetljivi na svoj novac. Trziste i trzisni kriterijumi prisutni su u svakom podrucju poslovanja. Znaci to je covek koji je odgovaran. Neke druge banke to nisu u stanju i nestanu sa trzista. vodi mladi svet. a danas ta znanja podrazumevaju ne samo posedovanje znanja iz bankarstva. manje su spremni za rizik. taj bre dete svoje nije znao da sacuva a hoce da sacuva moje pare. Dakle svima nam je strasno vazno da verujemo onome kome poveravamo nasu imovinu. Zato sto je vazno da u upravi banke budu ljudi koji ulivaju poverenje. Znaci koje rezultate u radu su oni pokazali do sada. I uopste nije bilo vazno sto se vec tada znalo da ta firma taj kredit nije mogla da vrati. Znaci delatnost je ta koja ce odrediti koja je ta orgnizaciona struktura koja najbolje odgovara onim poslvima kojim banka zeli da se bavi. napravljena tako da bude kombinacija starih i mladih i srednjih. imaju dovoljan broj komitenata uzivaju poverenje ljudima sa kojima rade i uspevaju da bez obzira sto se konkurencija pojacava. Mnogi ljudi nisu spremni niti ih zanima. Zato sto je upravljanje bankom je stalno prepoznavanje rizika i upravljanje rizikom. oni pitaju ko vodi tu banku. Osim znanja. pa nema sanse da mu dam…ljudi koji imaju dobru porodicu oni ulivaju poverenje. vec i poznavanje jezika. nego uopste. On predstavlja banku. Znaci pitanja idu: sta su ovi zavrsili. Vazno je da banku. Morate znati barem jedan svetski jezik.

nego sto cete stalno kritikovati. Iz tih razloga kada se ocenjuje bonitet banke vazna je informaciona opremljenos banke. znaci da li oni po svom obrazovanju mogu da odgovore zadacima koji su na radnom mestu dodeljeni. I zato je vazno da kada nekoga kritikujete. kako su delegirane odgovornosti za izvrsenje pojedinih poslova. Znaci raspored zaposlenih po sektorima treba da nam ukaze na to koje su to delatnosti kojima se banka pretezno bavi. koji odgovara vasim saradnicima i koji je u funkciji ciljeva banke. Kvalitet veza izmedju pojedinih organizacionih jedinica banke takodje zavisi od informacione opremljenosti banke. Znaci delegirate ovlascenja a onda samo vrsite nadzor kako se izvrsavaju ta ovlascenja. znaci koliko radnika treba da zna apsolutno dobro jedan ili dva strana jezika i koliko radnika mora da osim onog obicnog znanja rada na racunaru mora imati znanja za rad na posebnim masinama koje u banci imate. morate im verovati i morate im poveravati. da kritijujete posao koji nije dobro uradjen i da vodite racuna da ne povredite tu osobu. Kod nas nema kulturu da starijima pokazemo postovanje. Zasto je ovde vazna starosna struktura zaposlenih. Znaci morate da ucite da delegirate aktivnosti svojim saradnicima.svoje obaveze ispunjava i koji ce se tako ponasati i u svom poslu. Jako je vazna starosna struktura kada odlucujete o tome koliko cete investirati u svoje zaposlene. Naravno da razliciti ljudi imaju razliciti nacin na koji rade. KADROVSKA OPREMLJENOST BANKE Meri se odnosom obima poslova koje banka treba da obavi sa brojem zaposlenih radnika. Vazna je da biste mogli da planirate kadrove. INFORMACIONA OPREMLJENOSTI BANKE Zasto je vazna informaciona opremljenost banke? Vi znate da se najveci broj naloga komitenata izvrsava upravo pomocu informacionih tehnologija i da je pouzdanost i brzina izvrsenja tih naloga u velikoj meri uslovljena informacionom uslovljenoscu banke. Vazno je koji softver koristi. Po zakonu banke su obavezne da uspostave internu kontrolu i reviziju i te aktivnosti u banci treba da obezbede sigurnost klijenata banke da banka 168 . INTEGRISANOST OSNOVNIH FUNKCIJA BANKE Predstavlja takodje jednu od odlika banke. I zato je to vazno. Vi znate da postoje funkcije upravljanja. I zato je vazna starosna struktura. Da procenite dakle koliko ta firma vodi racuna o svojim zaposlenima i videcete kada budete usli u firmu da se tacno moze osetiti u banci da postoje razlike u tretmenu nekog ko je mlad i neko ko nije. Raspored zaposlenih govori o rasporedu poslova banke. Kada posmatrate broj zaposlenih radnika onda treba da vas zanima njihova kvalifikaciona struktura. koje mehanizme uprava koristi da bi izvrsila uskladjivanja delovanja sve ove tri funkcije. U sektoru u kojem imate najveci broj zaposlenih trebalo bi da se odvija pretezna aktivnosti banke. Kako je uspostavljena hijerarhija u upravljanju. Sve organizacione jedinice u banci moraju biti umrezene. zatim koja posebna znanja i vestine ti radnici treba da poseduju. da li postoji razvijena interna kontrola i interna revizija u banci. I sta cete zakljuciti iz rasporeda zaposlenih po sektorima. Sada narocito kada krene elektronsko bankarstvo to ce doci do izrazaja. ali ono sto je sasvim sigurno je da kao menadzeri morate voditi racuna da neke odluke morate prepustiti drugima. znaci mora postojati stalna veza izmedju njih i centrale. koliko nivoa menadzmenta u banci postoji. koliko je pouzdan itd. Dakle najgore moguce resenje je …jedino ja sve znam i jedino ja sve mogu da odlucujem i svi moraju da pitaju mene pre nego sto bilo sta odluce…takav nacin upravljanja sigurno vodi jednostranosti i zaostajanju. Izvedju tih funkcija mora da postoji medjusobna povezanost. Da razvijate medjusobno poverenje u firmi i da hvalite svoje saradnike i da ih podrzite jer ce te time brze ostvariti svoje ciljeve. I konacno stil rukovodjenja. Mlade banke imaju uglavnom zaposlene mlade ljude. kada procenjujete nekoga. Jako je vazno da odaberete stil rukovodjenja koji odgovara vama kao osobi. rukovodjenja i izvrsavanja. Vec saljete mlade ljude koji ce biti tu jos 20 godina. Zasto je vazan stil rukovodjena i kakvi stilovi rukovodjenja postoje. Sta treba da kada pogledate organizacionu strukturu i broj zaposlenih da zakljuciti. Ni jedna banka nece uloziti u obrazovanje nekog ko ce tu raditi jos pet godina.

na eventualno nepostovanje procedura koje se nalaze u odobravanju kredita. on je taj koji treba da skrene upravi paznju na neodgovarajuci kvalitet portfolia banke.postuje sve procedure i uprava banke koristeci internu kontrolu i internu reviziju zapravo vrsi nadzor nad poslovanjem banke. Pored kvalitativnih elemenata koji su nesumnjivo potrebni bonitet banke ne moze se oceniti ako se ne koriste brojni kvantitativni pokazatelji boniteta banaka. Znaci zna se tacno sta stranke mora doneti da bi bio otvoren tekuci racun. To su bili kvalitativni elementi boniteta banaka. KVANTITATIVNI POKAZATELJI BONITETA BANKE Tu spadaju: 1. Zatim. I on je saradnik uprave preduzeca. Znaci kada vi ocenjujete banku jedno od pitanja je…imate li razvijenu internu kontrolu i reviziju. testirate zakljucak kroz druge pokazatelje i uvek koristite najmanje tri godine. I zato je ovaj deo vazan. da biste mogli da donesete zakljucak o bonitetu ili preduzeca ili banke. Kada kazem procedure. na koji nacin se ne postuju i sta uprava banke preduzima da bi to sprecila. zapamtite pravilo da nikada zakljucak ne donosite na bazi jednog pokazatelja. kako to treba uraditi. Znaci da nista nije prepusteno slucaju. finansijski polozaj banke 2. Postoje procedure koje moraju biti donete i usvojene i koje se onda moraju postovati. Znaci interni revizor je taj koji ce kontrolu poslovanja vrsiti tako sto ce raditi uvid u knjigovodstvene podatke. Npr. koji su delovi benke u kojima se procedure ne postuju. na sta mislim? Moraju postojati pisana pravila o tome kako odredjeni posao u banci treba uraditi. procedura za izdavanje cekova glasi…cek ne moze dobiti lice koje ima recimo minusni saldo na tekucem racunu… ako neko da cekove licu koje je u tom trenutku imalo minusni saldo. Vrsi stalnu proveru postovanja procedur u poslovnima banke u svim segmentima poslovanja. izvestaja banke javiti neki pokazatelji koji se uopste ne javljaju 169 . Znaci analizom mi zelimo da utvrdimo neke pokazatelje koji ce nam omoguciti procenu finansijskog i prinosnog polozaja. Znaci nadzorni odbor treba da dobije zapisnik svake interne kontrole jer ce preko uvida u zapisnik zakljuciti u kojoj meri se postuju procedure. mora postovati proceduru. bilo preduzeca ili banke. Morate potpisati da ste primili cekove i to je deo procedure. naucili smo to da su aktiva i pasiva. Kada god radite analizu. znaci onaj ko otvara tekuce racune. Interna kontrola je drugi deo koji se bavi kontrolom poslovnih procesa. u svakoj filijali radi po procedurama koje su unapred utvrdjene. Interna kontrola upravo radi to. procedura za otvaranje tekuceg racuna. Znaci centralna banka treba da radi rangiranje poslovnih banaka i po slicnim kriterijumima ona radi to interno rangiranje. Ako je odgovor potvrdan onda zaista mozete imati poverenja da je rec o banci koja vodi racuna o odrzanju na dugi rok. a kada je rec o prinosnom polozaju on je odrdjen visinom prihoda i rashoda i rezultata koji je ostvaren u odredjenom vremenskom periodu. Ali tada se zna da je procedura prekrsena jer znate kako ta procedura glasi. Ne mozete dobiti vise cekova nego sto je prosecan priliv gotovine na vas tekuci racun…to je takodje procedura. u finan. Dakle da ce se kod analize finan. Inace centralna banka slicne elemente ima kada vrsi interno rangiranje banaka. Znaci banka mora imati sluzbu koja ce stalno obilaziti organizacione jedinice i proveravati da li se u svakoj ekspozituri i na svakom salteru. prinosni polozaj banke vi znate kada se govori o analizi finansijskih izvestaja koji treba da nam otkriju pokazatelje finansijskog i prinosnog polozaja preduzeca ili banke. nego uvek makar tri godine unazad uporedjujete pokazatelje. Znaci nikada na bazi pokazatelja za jednu godinu. cilj da se taj finansijski i prinosni polozaj ucini jasnijim u odnosu na sliku koju imate ako gledate apsolutne iznose iz finansijskih izvestaja. uvek vrsite povezivanje veceg broja pokazatelja. izvestaja biti pod uticajem specificnih aktivnosti koje banka ima. Kada je rec o elementima koji determinisu finansijski polozaj. I zapisnici interne kontrole postavljaju se upravnom i nadzornom odboru. prekrsio je proceduru. izvestaje i pre nego sto dodje eksterna revizija on mora da bolje poznaje banku nego sto ce to znati eksterni revizor. Posto se delatnost banke odrazava kroz njene finansijske izvestaje jasno je onda da ce i analiza tih finan.

U kojoj meri postoji izlozenost banke riziku likvidnosti na kratak rok. Znaci svakodnevno se menja visina transakcionih depozita tj. Ali ako dodje do nelikvidnosti onda svi drugi rizici sve ostalo gubi na znacaju. (премошћавање неликвидности и додатни трошкови услед камата) • Депозити становништва. stanje na racunima nasih komitenata. резерве ликвидности (по правилу некаматоносна актива) ona se zove nekamatonosna aktive. Svi koji to procitaju a imaju pare u toj banci trazice da podignu novac. • (укамаћивање резерви ликвидности) • Кредити комитентима –nastli su tako sto smo depozite koje smo prikupili plasirali nasim komitentima i na taj nacin smo pretvorili nase depozite u nase plasmane. Ovi depoziti imaju jako visok stepen fluktuacije. valutnom . • Пласмани банкама na koje naplacujemo kamatu i donosi banci odredjene prihode.solventnost je likvidnost na dugi rok. • (ни ликвидна ни приносна актива) • Пасива • Tрансакциони депозити to su racuni nasih komitenata. rizikom da mozda necemo naplatiti na vreme plasman koji smo dali • ( рочно трансформисана приосна катива која је изложена високом ризику наплате) • Oсновна средства ne predstavljaju ni likvidna ni prinosna. Kada imate rizik solventnosti. valutnom i trzisnom riziku.jer nae donosi nikakav profit. Jer prosto je odrzavanje likvidnosti uslov opstanka banke. • најнестабилнији извор средстава • (природна осетљивост на панику 170 . kamatni i trzisni rizik dovesce najpre do pada rentabiliteta a tek onda do ugrozavanja likvidnosti banke. kamatnom i trzisnom riziku. Dakle kroz analizu zelimo da otkrijemo u kojoj meri banka je izlozena riziku solventnosti. valutni. izvestaja banke? Osnovni cilj je otkrivanje izlozenosti banke riziku solventnosti. onda ako biste pokusali da ih rangirate izvesno je da rizik solventnosti mozemo staviti na prvo mesto. Jer uprava banke zapravo treba da upravlja ovim rizicima. Zasto kazemo da je osetljiv? Dovoljno je da jedan Blic ili Nacional obajavi da jedna banka po njihovim pouzdanim informacijama ce biti u teskocama ili vec jeste u teskocama. Ova aktiva je opterecena rizikom likvidnosti. trzisni i kamatni rizik. Znaci ovi depoziti stanovnistva su mnogo osetljiviji od depozita preduzeca i zato se ogranicava ucesca depozita stanovnistva u ukupnim depozitima. To je dovoljno da jedna neproverena informacija bude povoda za naglo povlacenje depozita. Ostali rizici kao sto su valutni. Sta je osnovni cilj analize finan. jer ta sredstva ne mozemo koristiti za izmirenje nasih obaveza i direktno nam ne donosi nikakve pihode. ali naravno postojace pokazatelji koje koristite i kod preduzeca i kod banke isto.kod preduzeca. Koji su izvori rizika nesolventnosti banke? Pogledajte kako je struktuirana aktiva i pasiva. Znaci da drzi pod kontrolom ove rizike. Mi uzimamo kredite od drugih banaka i naravno te obaveze prouzrokuju rashode po osnovu kamata. • Akтива • Готовина и готовински еквиваленти и рачуни код Централне банке. Smatra se da ne sme biti vise od 50% depozita od stanovnistva u ukupnim depozitima. • високе дневне флуктуације) • Oбавезе према банкам formiraju se onda kada imamo probleme sa odrzavanjem likvidnosti. Sta se sve nalazi na strani aktive.predstavljaju najstabilniji izvot sredstava ali istovremeno i izvor koji je jako osetljiv na svaku promenu u okruzenju i zbog toga se limitira iznos ovih depozita u ukupnim depozitima.

I da nije dovoljno da vodite racuna o tome da imate kvalitativne izvore nego da morate voditi racuna i da imate kvalitativne plasmane. znaci na depozitima. Znaci ja znam da ce 171 . Povecanje obaveza prema drugim bankama ima dve posledice. Posledica bi bila da banka ne moze da vrati svoje obaveze. to je vasa rezerva likvidnosti. koja je to mera izlozenosti banke rizicima. Znaci prvi scenario je naglo povlacenja depozita dovodi do koriscenja rezervi likvidnosti.• • • • и нагло повлачење депозита) Kaпитал и резерве za banke je karakteristicno da imaju malo ucesce sopstvenog kapitala u odnosu na ukupni kapital sa kojim rade jer njihov posao je da rade sa tudjim novcem (у банкама релативно мали износи капитала Koji su modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti? Znaci kako banka moze doci. po kom scenariju se moze desiti da banka dodje do nelikvidnosti. Ako se dogodi da ili komitenti ili stanovnistvo naglo povuce svoje depozite. Ako bi banka dosla u situaciju da veliki deo svojih plasmana ne moze da naplati. Znaci posto ne mogu da naplatim plasmane meni se smanjuju svoja slobodna novcana sredstva. ovamo gubim prihode a ovamo pravim nove rashode po osnovu kamata. Ali ona mora da nastoji da realizacija tih rizika ne donosi stete koje on ne moze podneti. to vodi smanjenju kapitala i to vodi nelikvidnosti. Posledica toga bice pojava gubitka. Banka nikada ne moze da potpuno otkloni rizik od nelikvidnosti. I obicno se banka suocava sa rizikom koji proisticu i iz depozita i iz plasmana. Sa druge strane ja ne mogu da odgovorim svojim obavezama i moram dodatno da se zaduzim. kamatni ili trzisni rizik. FINANSIJSKO IZVESTAVANJE BANKE Upravo ima za zadatak da nam otkrije koji su to rizici kojima je banka izlozena. To zaduzenje izaziva rast rashoda po osnovu kamata. tada ce banka morati da se obrati drugim bankama za pomoc. Posto imam gubitke zbog nenaplate potrazivanja sa jedne strane i imam gubitke zbog izostanka prihoda po osnovu kamata sa druge strane. Drugi model je onaj gde se izvor nelikvidnosti nalazi na strani aktive. I obrnuto. Sa jedne strane doci ce do rasta troskova kamata koje ce platiti na sredstva koje je pozajmila. I onda je odvijanje tog scenarija brze. gubim prihode po osnovu kamata. a sa druge strane izgubice mogucnost da sopstvene viskove plasira i izvuce prihode po osnovu kamate. Ne moze nikada nikada potpuno izbeci valutni rizik. sta je naredni korak. Ali ova dva scenarija se ovde posmatraju odvojeno prosto da biste indetifikovali da se rizik nelikvidnosti nalazi i na strani aktive i na strani pasive. smanjenje kapitala i pojava nesolventnosti banke. imam rast rashoda po osnovu kamata zato sto sam se zaduzila sa trece strane. Znaci to je prvi scenario po kojem banka moze doci u zonu nelikvidnosti. I tu se izvor nelikvidnosti nalazi na strani pasive. i iskoristite tu rezervu likvidnosti i to nije dovoljno. Sta bi bila da naplati. Sa jedne strane to moze biti pad izvora a sa druge strane to moze biti pojava nekvalitetnih plasmana. To dovodi do pada rentabiliteta. Pogledajte sta ce se desiti ako dodje do naglog povlacenja depozita. Nema te banke koja je u stanju da sve depozite vrati. Znaci vi prvo sve sto ste imali kod drugih banaka povucete. Moram da se zaduzim i onda povecavam svoje zaduzenje kod drugih banaka. Smatra se da postoje dva tipicna modela po kojima se moze realizovati rizik od nelikvidnosti. a to vodi padu likvidnosti i banka ulazi u zonu nelikvidnosti. jer ona nema toliko gotovine…jer je ona te depozite plasirala. Retko kada se u zivotu ova dva scenarija odvijaju nezavisno jedan od drugog. znaci nije dovoljno da ste dobro plasirali ako imate nekvalitativne depozite i ako imate veliki rizik od naglog povlacenja depozita. Znaci imate sa jedne strane one koje povlace depozite a sa druge strane one koji ne placaju i tada imate ozbiljan problem. da bi banka mogla da svoje poslovne aktivnosti vodi tako da minimizira rizik. Pad rentabiliteta ce svakako nastati. Njene obaveze prema drugim bankama ce se povecati.

Ovde je vazno da utvrdite na koji nacin se utvrdjuje visina rezervisanja. Sta je to sto cete iz napomena uzeti? Napomene ce nam dati informacije o racunovodstvenim politikama. ne podatak iz napomene nego citavu napomenu koristiti kao osnovu za analizu. zatim koncentracija rizika kakva je. ali analizom bilansa banaka bave se i preduzeca.koliko iznose krediti u kojima je prestao obracun kamate.napomene uz finan. Za plasmane A formirate posebnu rezervu. Zatim vodi se racuna. znaci ja to znam da izracunam sama.C. U beleskama cete takodje naci gografski raspored kredita. banka trazi da za sve plasmane osim za plasmane kategorija A znaci za one koje se po kriterijumima centralne banke klasifikuju u kategorije B. Vrlo cesto kada neka firma zeli da sklopi ugovor sa tom firmom trazice podatke o toj firmi kod banke cija je ona komitet. Vi morate vaseg duznika pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. analize moci ce da utvrdi osnovne pokazatelje finan. znaci kredita za naplatu. Znaci kako upravljate. na bazi toga svako ko ima elementarno znanje iz finan.od svih mojih plasmana jedan deo ostati nenaplacen. da radite krajnje savesno. Znaci analizu nije moguce uraditi bez napomena uz finan. Ako su objavljenje uz napomene onda cete citati prvo racunovodstvenu politiku pa onda napomenu. Ima banak koji znaju svoje komitente bolje nego sto oni sami sebe znaju. ali oni ne smeju biti toliki da ih banka ne moze podneti. jer su bilansne seme skracene. izvestaj banke nego da uradi i analizu finansijskog i prinosnog polozaja i da prezentira upravi preduzeca. izvestaje. Manje cete koristiti izvestaji o promenama kapitala ali bez napomena ne mozete da uradite analizu. zatim koji su iznosi kredita ukupni i rizicni dospeli po kategorijama duznika. Sta to znaci? Kada duznik prestane da placa kredit banka ima obavezu da prestane sa obracunom kamata. Vrlo cesto cete citavu napomenu. A onda mozete traziti podatke npr. Ona ulazi u aranzmane racunajuci sa odredjenim iznosom tih gubitaka. To sto vi ocenite bonitet u nekom trenutku kada odobrite kredit je pocetak zajednickog posla. da li su krediti dati privredi. Znaci postoje ogranicenja koliko iznose najveci moguci kredit i banka ta ogranicenja mora postovati. makar tri. i prinosnog polozaja banke. u izvestajima o promenama gotovine. Sta cini osnovu za analizu finan. i isto tako cete naci podatatak o posebnim i opstim rezervisanjima. zatim koliko iznose rizicni krediti. zatim na koji nacin banka upravlja rizicima i koliki je rizik u odnosu na rizik koji je sadrzan u kreditnom portfoliu. kada radite analizu bilo cega.E. Zasto je vazan podatak o koncentraciji rizika? Znate da se nikada ne daje jako veliki kredit jednom duzniku. ako dajete kredite privredi. To ne znaci da ce banka prestati obracunavati 172 . Ko sve vrsi analizu finansijskih izvestaja? Kada je rec o banci analizu bilansa banke radice racunovodje. zato sto se u slucaju propasti tog duznika on povlaci za sobom banku. banke da formiraju rezervisanja. Banka mora da objavi BS. Ali gubici koji po osnovu plasmana nastaju moraju za banku biti prihvatljivi. koje su to delatnosti kojima dajete kredite.D i E. koliki je iznos dospelih kredita. Pa imate plasmane koji ulaze u kategoriju A. prinosni polozaj za likvidnost. Jedino sto je vazno je da vodite racuna. i u beleskama cete naci podatak o tome. Jako je vazno da uocite na koji nacin banka utvrdjuje visinu rezervisanja za gubitke po osnovu kredita.BU. Racunovodja banke bice zaduzen ne samo da sastavi finan. Secate se da sam vam rekla da racunovodstvene politike mogu biti prikazane separatno i mogu biti objavljene uz napomene. Nema te banke koja naplacuje svaki svoj plasman 100%.D. Znaci oni koji zele da rade sa bankama cenice bonitet banke i u okviru boniteta banke sami ce uraditi analizu bilansa banke. B. izracunacu ih sama. u kom sektoru se duznici nalaze.C. za finansijski. jer znaju da ta banka odlicno zna komitente sa kojima radi. i prinosnog polozaja banke? To su onih pet izvestaja koji cine godisnji obracun. Sta je kreditni portfolio? Njega cine svi krediti koje je banka odobrila. kako ocenjujete bonitet vasih duznika prilikom koriscenja kredita. Znaci beleske ce vam reci koliki su krediti a zatim i koliki su po pojedinim duznicima. Videcete da centralna banka ima svoje propise kojima odredjuje kako cete koji plasman klasifikovati. izvestaje. Najveci deo podataka naci cete u BS i BU.znaci ako ja ne mogu da dodjem do odredjenih informacija o nekoj banci. sadrze mali broj pozicija i jedna kvalitetna analiza nije moguca bez podataka sadrzanim u napomenama. znam koje pokazatelje. stanovnistvu ili javnom sektoru.

ali logika banke je…bolje da prodam i da dodjem do novaca sada. banka ne sme u BU prikazati kao svoj prihod. Vi znate da je kreditni rizik rizik od nenaplate. Dakle morate se osposobiti da prepoznate koje vam beleske pruzaju podatak za ocenu tog rizika. gde imate plasmane i depozite razvijene po valutama i po rokovima. Kada god analizirate uvek trazite podatke koje su u funkciji analize koju radite. Da li cete uzeti beleske u kojima imate kolika su vam ispravke vrednosti i rezervisanja za plasmane. kupiti jedan takav kredit. ne misli se na obavezu jer niko ne kupuje neciju obavezu. Podaci koje imate u napomenama treba da vam pomognu da utvrdite koliki je stepen rizika banke bilo po osnovu kamata ili promena valuta ili nenaplata tj. 173 . znaci morate biti sposobni da prepoznate koji podatak ce vam pokazati recimo izlozenost kreditnom riziku. Imate jako veliki broj belezaka. tako se zove beleska. Uzecete mapu valutne strukture. koji su klasifikovani u kategoriju E. nego da cekam da prodje stecajni postupak a ko zna kada ce to biti. kako po dugorocnim. pa cete uzeti ukupan iznos kredita i ukupan iznos ispravke vrednosti i rezervisanja i utvrditi koliko od ukupnih kredita ta banka ocekuje da uopste nece naplatiti. Onaj ko hoce da kupi firmu pod stecajem rado ce od banke. Znaci ona ce nastaviti da racuna kamatu i nastojace da naplati i glavnicu i kamatu ali tu kamatu koja se odnosi na kredite cija naplata je prestala. A onda to mozete razvijati dalje. ali mozete prodati kredit. Naravno banka pri toj prodaji gubi deo sredstava. Znaci kada vam kaze koliko iznose krediti na koje je prestao obracun kamata. Zatim tu su i znosi kredita koji su tokom godina restruktuirani. Banke mogu svoja potrazivanja prema tim firmama da iznesu na prodaju. To se dogadja kada imate firme koje su u stecaju. Znaci sada u beleskama mora biti. kako po pojedinim sektorima. I na kraju kolike su ugovorene prodaje kredita i koliki su gubici po tom osnovu. Trebalo bi da jeste. Koje biste iz prethodno navedenih koristili? Sta bi vas zanimalo? Na bazi cega vi mozete proceniti koliki je stepen naplate plasmana koja ta banka ima. Ako zelite da merite valutni rizik. I umesto banke postati poverilac firme u stecaju i na taj nacin uticati kako ce i po kojoj ceni ta firma biti prodata. koliko su iznosi takvih kredita i kakvi su uslovi restruktuiranja. Pa to je direktan podatak o visini gubitaka. Sta nam pokazuje ispravka vrednosti i rezervisanja. vi odmah kazete…znaci to su oni krediti koje je klijent prestao da vraca i kod kojih postoji ozbiljna opasnost da uopste ne budu naplaceni. Banke mogu da prodaju svoja potrazivanja. Da li je to ucesce gubitaka u ukupnim kreditima po osnovu nenaplate vama mera kreditnog rizika. Znaci on se pojavljuje kao stecajni poverilac umesto banke i ucestvuje u procesu stecaja. Gde se tacno vidi da li cete imati priliv koji ce biti dovoljan da pokrije odliv u odredjenoj valuti. naravno uz veliki diskont. Znaci imali ste kredit koji je bio kratkorocni ili dugorocni pa je klijent imao teskoce sa placanjem i vi ste mu omogucili produzenje kredita. za koliko je produzen rok placanja ili dat neki kredit( ne znam kako se zove). Sta cete od podataka koristiti.kamatu uopste nego samo znaci da banka nema pravo da kamatu koja se odnosi na takav kredit prikaze kao prihod. koje cete beleske koristiti. taj kreditni rizik. Kako to izgleda po kratkorocnim. vi morate pronaci beleske koje vama trebaju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful