Međunarodni računovodstveni standard jedan-MRS 1

On daje odgovor na pitanje kako treba da izgledaju finansijski izveštaji. Ako je konceptualnim okvirom definisana sadržina i kvalitativne odlike finansijskih izveštaja, standard jedan daje odgovor na pitanje na koji način treba te finansijske izveštaje sastaviti tj. kako oni treba da izgledaju ne određujući striktno formu već određujući informacije koje u tim izveštajima treba da budu prezentirane. Posto ćemo mi najpre govoriti o bilansu stanja, dakle ja ću se sada zadržati u standardu jedan na onim paragrafima koji se tiču uređenja bilansa stanja kao finansijskog izvaštaja. Cilj standarda je da definiše osnovu za prikazivanje izveštaja opšte namene da bi se osigurala uporedivost tih izveštaja iz prethodnih perioda i sa finansijskim izveštajima iz drugih preduzeća. Cilj standarda je da utvrdi osnovu za prezentaciju finansijskih izveštaja opšte namene sa namerom da se obezbedi da ti izveštaji budu uporedivi u vremenu, znači u nizu sukcesivnih perioda uporediv bilans jedne firme, i između preduzeća da u jednom trenutku na 31.12 bilansi različitih firmi budu međusobno uporedivi. Sta se smatra pod izvestajima opšte namene? Zašto izveštaji o kojima govorimo imaju karakter izveštaja opšte namene? Zbog toga što je reč o izveštajima koji su namenjeni onim korisnicima koji nisu u poziciji da mogu da zahtevaju izveštaje koji će biti sastavljeni u skladu sa njihovim specifičnim informacionim potrebama. Dakle ni jedan od eksternih korisnika nije u poziciji da traži od preduzeća da mu da tačno utvrđene informacije već mora da se zadovoli onim informacijama koje su prezentirane u ovim finansijskim izvestajima i zbog toga ti izveštaji nose kvalifikaciju izveštaja opšte namene. U ove izveštaje uključuju se i oni koji se prikazuju odvojeno od seta godišnjeg obračuna kao što su : izveštaj o poslovanju ili prospekt. Prospekt predstavlja izveštaj koji se podnosi Komisiji za HOV i budućim ulagačima da bi se dokazalo da je kupovina akcija te firme poželjna, potrebna i isplativa. Dakle to je poseban izveštaj koji se na zahtev berze, po pravilima koje ona odredi ( kod nas to određuje Zakon o HOV) izvrsila emisija novog kola akcija koja zahteva izradu posebnog izveštaja koji se naziva prospekt. Kada zelimo da emitujemo novo kolo akcija moramo sasataviti prospekt kao poseban finansijski izveštaj gde ćemo prikazati finansijki položaj firme. Na koje izveštaje se primenjuje MRS-1 ? Primenjuje se na sve redovne izveštaje, što će reći na izveštaje pojedinačnih preduzeća ali i na izveštaje grupa preduzeća, tj na konsolidovane finansijske izveštaje. Kada je reč o delatnostima, da li se MRS -1 ograničava samo na izveštaje preduzeća određenih delatnosti? Ne, kažemo da su to standardi za javni sektor. Sva preduzeća, banke, finansijske institucije i osiguravajuća društva pokrivena su ovim standardom. Zbog specifičnosti banaka i posebnog značaja koje banke imaju za funkcionisanje nacionalne ekonomije postoji još jedan, poseban standard koji se bavi prezentacijom finasijskih izveštaja banaka. To je standard broj 30 koji se zove Prezentacija finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija. Za banke važi i standard 1 i standard 30 koji je napravljen uzimajući u obzir specifičnost banaka i značaj koji banke imaju za normalno funkcionisanje cele privrede. O tome šta je cilj izveštavanja, ko je odgovoran za finansijske izveštaje, koje su komponente, da li treba sastavljati dodatne izveštaje (možemo ali i ne moramo), šta je fer prikazivanje, govorili smo ranije. Da li se činjenica da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa MRS-1 mora obelodaniti? Da, zato što time upućujemo korisnike da su ti izveštaji takvi-razumljivi, da sadrže sve važne informacije, da su pouzdani i da su uporedivi,tj. da poseduju one četiri kvalitativne odlike. Da li možemo nekada od neke primene MRS odustati?

1

Samo izuzetno. Retko kada će neko preduzeće dozoliti da poštovanje nekog standarda bude u suprotnosti sa osnovnim ciljem finansijskog izveštavanja. Ako bi se tako nešto dogodilo, onda po MRS-1 možemo odustati od primene tog standarda, ali moramo do detalja objasniti zbog čega odustajemo, pokazati kako bi izveštaj izgledao ako bismo ga primenili, a kako izgleda sada kada smo od te primene odustali. Moramo potpuno jasnim učiniti zbog čega ne primenjujemo i kvantifikovati posledice ne primene određenog standarda. O računovodstvenim politikama ćemo se baviti naknadno, a sada ih pominjemo samo da bismo naučili njihovu definiciju. Računovodstvene politike predstavljaju skup specifičnih načela, principa, konvencija, pravila i prakse koje preduzeće koristi u pripremi i prezentaciji svojih finansijskih izveštaja. Zašto su to specifična načela, konvencije i praksa? To su ona pravila koja vi birate u okviru MRS i načela. To je način na koji vi koristite prava izbora koja su sadržana u pojedinim načelima. Ako vam neko načelo nudi pravo izbora i vi se odpredelite za jedno od npr. tri moguća pravila priznavanja prihoda -po naplaćenoj realizaciji, po fakturisanoj realizaciji, po principu proizvedenih učinaka to pedstavlja vašu računovodstvenu politiku u priznavanju prihoda. Ko čita izveštaj mora znati koje ste od tri moguća pravila vi primenili. Ako se u nekom satndaru nudi, kao u MRS-16, mogućnost da otpisujete linearno, degresivno i funkcionalno, opet računovodstvenu politiku formulišete tako što birate koju će te od ove 3 metode koristiti. Zato su to specifične politike za vaše preduzeće. Mi svoje izveštaje sastavljamo na ovaj način, ali ni jedno od tih pravila ne sme biti suprotno važećim načelima i standardima. Nego su to pravila koja su u načelima sadržana, ali su ponuđena kao mogućnost izbora. Ova pravila moraju biti objavljena. Korisnik mora znati koja ste pravila primenili kada ste sastavljali svoje finansijske izveštaje. Kada čita izveštaje, i dođe recimo do opreme, on zaključuje da mi vršimo degresivan otpis. To je za njega važna informacija. Kod going koncept principa na koji period se mora odnositi pretpostavka o kontinuitetu poslovanja? Najmanje 12 meseci, kad napišemo u napomenama da preduzeće posluje na bazi going koncept principa. Onda najmanje za 12 narednih meseci se ne predviđa njegov prestanak. Koje su to indicije koje mogu da vas navedu da će preduzeće prestati sa radom? Kada bi ste posumljali da je pretpostavka o nastavku poslovanja realna? Ako ima ozbiljne gubitke.Ako je zbog ranijih gubitaka finansijski položaj firme jako loš, može doći do ne likvidnosti, a usled ne likvidnosti do stečaja u kratkom roku ili ako dolazi do pada poslovne aktivnosti firma gubi poslove i gasi se. Kada razmatrate osnovanost pretpostavke kontinuiteta poslovanja morate testirati ova 3 faktora. Ako firma posluje sa dobitkom, ako ima dobar finansijski položaj, ako su njene aktivnosti na jednakom ili višem nivou nego što su bile ranije, nemate razloga da sumnjate da je ova pretpostavka tačna. Ako se sumnja u nastavak poslovanja i imate neke od ovih pokazatelja vi morate objasniti zašto ipak mislite da će firma nastaviti sa poslovanjem. Firma radi sa gubitkom, a vi kažete firma će nastaviti sa radom, morate objasniti na temelju čega vi takav zaključak donosite. Šta može biti razlog? Možete reći, u redu firma je ostvarila u prošloj godini gubitke, ali je uradila sanacioni program firme, vlasnici su odlučili da daju dodatni kapital, poverioci učestvuju u sanaciji sa tolikim iznosom sredstava ili odlaganjem naplate potraživanja ili odricanjem od dela svojih potraživanja. To su onda razlozi zbog kojih vi uprkos tome verujete da će firma nastaviti sa radom i da će pretpostavka o kontinuitetu poslovanja biti ispunjena. Aktuarska (obračunska) osnova računovodstva znači da se u finansijskim izveštajima iskazuju prihodi i rashodi i posledice koji oni izazivanju u trenutcima njihovog nastanka nezavisno od toga kada će doći do naplate prihoda, odnosno isplata rashoda. Znači, kada nastane prihod, vi priznajete prihod, i automacki priznajete ili povećenje aktive, ili smanjenje obaveze. Kad priznajete rashod, vi priznajete ili smanjenje aktive, ili povećanje 2

obaveza. Priznavanjem prihoda i rashoda vi menjate i finansijski položaj firme, a ne samo prinosni. Šta znači konzistentnost prikazivanja? Standard jedan kaže morate kontinuirano primenjivati isti način prikazivanja određenih informacija u finansijsim izveštajima. Forma i sadržina finansijskih izveštaja treba da budu ne promenjene u nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Kada možete promeniti ili formu ili sadržaj? Samo onda ako bi te promene bile u funkciji ispunjenja osnovnog cilja- pružanja stvarne slike imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. U koliko to nije slučaj, takve promene se ne mogu pravdati. Ne možete iz čistog hira prikazivati promene svake godine drugačije. Moraju biti veoma ozbiljni razlozi da bi ste vi promenili formu i sadržinu. Jedan od tako ozbiljnih razloga je uvođenje novog standarda. Ako se uvede novi standard koji do tog trenutka nije postojao, i ako on na drugačiji način određuje bilansiranje određenih događaja u odnosu na dosadašnju praksu, naravno da će prva primena tog standarda narušiti uporedivost finansijskih izveštaja. Ali taj razlog se smatra dopustivim, prihvatljivim, jer jednom sa primenom tog standarda morate jednom odpočeti. Tada ćete samo objasniti koje su posledice primene tog standarda. Sta znace materijalnost i agregacija? U finansijskim izveštajima treba iskazati sve važne stavke odvojeno i sve informacije koje su bitne moraće biti iskazane kao posebna pozicija. Bez značajne stavke možete sabirati, možete iskazivati zajedno po grupama, vodeći računa kada ih grupišete o njihovoj prirodi. Srodne stavke morate da grupišete u jednu poziciju. Ovo je važno jer kada sabirate bez značajne stavke njihovim zbirom dobijate informaciju koja jeste važna. Možda pojedinačno gledano dobici na prodaji imovine nisu značajni. Dobici na prodaji hartija od vrednosti su 50, dobici na prodaji osnovnih sredstava su 30, dobici na prodaju materijala su 20. Kad ih pokažem svako za sebe, to i ne predstavlja nikakav iznos u odnosu na ukupan prihod moje firme. Ali kada sve to zajedno saberem i kažem da prodajom imovine je ostvaren dobitak od 100, ta informacija onda ima svoju težinu. To su informacije koje je dopušteno sabrati i iskazati kao ostali prihod, a ne moram ići pojedinačno po stavkama. Kada je dopušteno da prebijete neke informacije? Kada je dopušteno saldiranje? Kada je dopušteno odustajanje od primene bruto principa? Pravilo koje treba koristiti prilikom utvrđivanja odgovora na ovo pitanje ili kojim treba da se rukovodite kada u praksi testirate šta uraditi, da li ići na bruto ili neto princip, je sledeće: da samo onda ako neki posebni standard dopušta kompenziranje, to možete uraditi. Samo ako se u standardu kaže da je kompenziranje dopušteno, možete koristiti neto princip. U svim drugim slučajevima koristi ćete bruto princip. Kada standardi dopuštaju neto princip? Onda kada prihodi i rashodi potiču iz iste transakcije i kada nisu značajni. Kada vi kažete dobitak na prodaji hartija od vrednosti iznosi toliko, daj dobitak je razlika između prodajne vrednosti hartija od vrednosti koja predstavlja prihod i nabavne vrednosti prodatih hartija od vrednosti, koje prestavljaju rashod. Pošto prodaja hartija od vrednosti za preduzeće predstavlja sporadičnu aktivnost koja nije osnova postojanja preduzeća, i pošto ovi prihodi i rashodi potiču iz iste transakcije, onda je dopušteno da vi ne iskazujete u bilansu uspeha prihode od prodaje hartija od vrednosti, rashode od prodaje hartija od vrednosti nego da kažete da je samo dobitak ili gubitak na prodaji hartija od vrednosti toliki. Tako se smatra da time nećete uskratiti važnu informaciju korisnicima finansijskim izveštajima. Tu ste vršili saldiranje. Kada dati uporedne informacija? Uporedne informacije dajete uvek. To je važno pravilo. U finansijskom izveštaju za tekuću godinu, ide podatak za tekuću godinu, a do njega ide odmah kolona podaci za prethodnu godinu. Kada gledate samo jedan bilans vi možete upoređivati tekuću sa prethodnom godinom. U napomenama koje se sastavljaju uz finansijske izveštaje daju se tri do pet prethodnih godina. Vi dajete podatke u napomeni za tekuću godinu, i dajete podatke za prethodne tri godine da bi korisnici mogli uočiti razvoj visine date pozicije. Zahtev za 3

ali morate dati podatke koji su u standardu navedeni. Kada je reč o tome kako bilans treba da izgleda. Kada se firme odlučuju da umesto valute zemlje.12 do 31. Period je relevantan za bilans uspeha. Objavljivanje finansijskih izveštaja za veika preduzeća je obaveza. bilans vama ništa ne znači. kao što je to kod nas. Znači naj kasnije šest meseci od dana bilansa bi trebalo izveštaje objaviti.pružanjem uporedivosti podataka ne odnosi se samo na finansijske izveštaje. Da li ćete iskazati prvo obrtnu ili stalnu. Valuta u kojoj su sastavljeni izveštaji označava se izvestajna valuta. Zatim mora stojati naznaka da li je reč o bilansu koji je sastavljen za pojedinačno preduzeće ili je reč o bilansu grupe. Možate vi dati formu kakvu hoćete. ali mora na bilansu pisati i mora biti objašnjeno zašto. izveštajna valuta moze biti u valuti zemlje u kojoj ta velika zavisna firma ima svoje sedište. Kada je bila hiperinflacija 93 ovde. Standard 1 kaže da bi period od šest meseci nakon dana bilansa bio period do koga bi bilansi trebalo da budu objavljeni. za izveštaj o novčanom toku i za izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu.12. u kojoj valuti je bilans sastavljen (u evrima. Bilans je kao slika. Sve firme u Crnoj Gori sastavljaju izveštaj u evrima. Uprava preduzeća bira kada je za nju najpogodnije da objavi svoje finansijske izveštaje. u hiljadama dinara ili u milionima dinara. standard jedan neće vam reći da treba da bude u formi lista ili u fomi konta. I uvek mora stajati u kom periodu. Izveštajna valuta je po pravilu valuta zemlje u kojoj ima sedište firma o čijem je izveštaju reč. Morali smo prevesti u neku čvrstu valutu da bismo videli odnose u bilansu stanja. Zatim mora stajati dan bilansa. u dinarima.rezultat ostvaren u periodu od 1. Bilans bez dana je ne važeći bilans. On pokazuje da li je bilans iskazan u dinarima ili parama. odnos između dobitka i kapitala). to je stvar vašeg izbora. Sta još mora stajati? Mora stajati izveštajna valuta. Ako nemate pravi i pouzdan odgovor na to pitanje. Prvo da bi se uradila indentifikacija izveštaja. Izbor termina za objavljivanje je stvar bilansne politike preduzeća. možete vi ići u dublje raščlanjavanje ako hoćete. tj. To ostavlja preduzeću da samo odredi ili da odredi država za njega. a ovo su izveštaji o transakcijama nastalim u određenom vremenskom periodu. Kod banke je na prvom mestu gotovina i 4 . tako vam i bilans bez datuma ne znači mnogo. Najveći broj preduzeća tu svoju obavezu ispunjava tako što stavi na sajt finansijske izveštaje i time se smatra da je ova obaveza objavljivanja ispunjena. Mora da stoji bilans preduzeća tog i tog ili bilans grupe te i te. Ali u standardu 1 navode se podaci koje bilans mora da sadrži. I na kraju mora biti naveden stepen preciznosti. kao fotografija napravljena u određenom trenutku. nego se odnosi i na napomene uz finansijske izveštaje. Kao što vam fotografija bez datuma ne znači mnogo. u dolarima). u napomenama. jer iz onih grdnih cifara u dinarima ništa se nije moglo videtei. a evro nije crnogorska valuta. Bilans stanja Šta se sve traži da bude iskazano u bilansu stanja? O čemu bilans stanja mora da informiše? Zahteva se da stalna imovina i obrtna budu podvojene. kao uzveštajnu valutu uzmu neku drugu valutu? Obično u inflatornim uslovima. kad god smo hteli da radimo neku analizu. prvo će stajati gotovina. Ne mora biti valuta zemlje u kojoj sedište ima matično preduzeće. tj. Dopušteno je međutim (standard ne insistira na tome) da izvestaji neke firme budu sastavljeni i u nekoj drugoj valuti. Bilans stanja je trenutna slika. Ako izaberete princip opadajuće likvidnosti. Kod konsolidovanih bilansa( kod bilansa grupe) ako neka jaka zavisna firma predstavlja ustvari centar grupe. a na dnu osnovna (stalna) imovina. da li ćete izabrati princip rastuće ili princip opadajuće likvidnosti. pretvarali smo bilanse u marke. sta mora da stoji? Prvo mora da stoji čiji je to bilans. Finansijski izveštaj mora sadržati dan bilansa ili period. Takav bilans imaju banke. odnosno naziv subjekta o čijem je bilansu reč. Jer prvo pitanje koje ćete vi sebi postaviti je kada je imovina firme izgledala ovako kako to bilans pokazuje. bilansu uspeha( odnos između prihoda i rashoda.

gotovinski ekvivalenti. Ako firma A ima 75% kapitala firme B. različita je i visina poreza. a na kraju sopstveni kapital. Kod pojedinacnog preduzeća te pozicije nema. 6. pa plasmani. rezervisanja 4. I kada izveštavamo dužni smo da u bilansu grupe iskažemo koliko kapitala grupe pripada matičnoj firmi A. zalihe Obrtnu imovinu čine: 4. Spoljni akcionari označavaju se kao manjinski akcionari. manjinskog interesa nema. Posto su dobitak u poreskom i dobitak u poslovnom bilansu različiti. krediti. Manjinski interes je pozicija preko koje se iskazujeučešće manjinskih akcionara u kapitalu grupe. Dato je u pasivi jer može biti ili potraživanje ili obaveza. Firma B je u potpunoj svojini preduzeća A. Manjinske akcionare imamo kada matična firma u zavisnom preduzeću ima većinsko ali ne sto postotno učešće. ali se to predstavlja minimum. 25% kapitala imaju spoljni akcionari u odnosu na celinu koju čine firma A i firma B. 3. Kod preduzeća je obično obrnuto. podaci o nekretninama. gotovina i gotovinski ekvivalenti 6. U pasivi su dospele obaveze. tada firma A ima kontrolu i većinsko učešće u fimi B. manjiski interesi On se ne pojavljuje kod pojedinačnih preduzeća. odnosno poreskim sredstvima. dobavljači 2. pa onda stalna sredstva. 4. On se bavi odnosom između poreza koji plaćamo po osnovu poreskog bilansa i poreza koji bismo platili da je poreska osnova za utvrđivanje trgovinski poslovni bilans.3 jednim imenom se nazivaju stalna imovina koja mora biti makar ovoliko raščlanjena. Kako god klasifikovali pozicije u bilansu obavezno treba prezentirati sledeće: U aktivi: 1. Ako smo platili više imamo odloženo poresko sredstvo. pa dospeli krediti. uzeti krediti 5. Ovaj standard se bavi odgođenim poreskim obavezama.5. potraživanja i obaveze za poreze u skladu sa MRS-12 Reč je o standardu koji niko ne primenjuje. To je jedan dosta plitak stepen raščlanjavanja stalne i obrtne imovine. Najmanje mora ovo. U pasivi: 1. postojenju i opremi Pod nekretninama se misli na zemljište.6. Manjinski interes je deo kapitala koji pripada manjinskim akcionarima. Ako firma A poseduje 100% kapitala u firmi B. podatke o učešćima u kapitalu drugih lica po NB Ovi podaci: 1. upisani kapital i rezerve 5 . a ako smo platili manje imamo odloženu poresku obavezu.7.2. potraživanja od kupaca i ostala potraživanja 5. ali nije potpuni vlasnik. ostale finansijske delove imovine 7. a koliko pripada akcionarima. 2. podatke o nematerijalnim ulaganjima i dugoročnim plasmanima 3.

Svi komercijalni popusti koje dobijemo od dobavljača (rabat i bonifikacija) smanjuju fakturnu vrednost. onda takve troškove treba uračunati u nabavnu cenu. Imovina stečena kupovinom i obaveze procenjuju se po nabavnoj vrednosti. dok se sopstveni učinci preduzeća (nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi ) procenjuju u visini cene koštanja. prevoza. Fakturna vrednost je iznos koji plaćamo dobavljaču za kupljeno sredstvo. Neuplaćeni upisani kapital Nematerijalna ulaganja Materijalna ulaganja Finansijska ulaganja Zalihe Potraživanja Gotovina AVR 1. carine-kažemo sve izdatke koji moraju nastati da bi sredstvo bilo privedeno nameni. Slično pitanje je i kod kupovine zemljišta. Nabavna vrednost predstavlja zbir fakturne vrednosti i zavisnih troškova nabavke. Zavisni troškovi obuhvataju troškove utovara. napravljen je ugovor o kupoprodaji. da li troškove rušenja građevinskog objekta koji se na njemu nalaze uračunati u nabavnu cenu? Ako se sa tim troškovima računalo u trenutku nabavke. zavisi od toga kako je ugovorom o kupoprodaji definisano mesto isporuke. Ima veze sa izmirenjem obaveza. 5. Zašto ne i kasas konto kad je i on popust? To je finansijski prihod i neme veze sa visinom naše obaveze prema dobavljačima. Neto fakturna vrednost je fakturna vrednost umanjena za dobijene popuste. onda ti troškovi ne treba da budu uračunati u cenu. pojavljuje se vlasnik parcele odmah do nas i tvrdi da ima pravo preče kupovine i traži poništenje ugovora koji smo sklopili sa prodavcem. da bi sredstvo bilo uskladišteno. 7. A to znači ako je reč o materijalu. onda ih 6 . Rezervisanja 3.MRS-38 Nematerijalna ulaganja Bilans stanja Aktiva 1. 4. 8. vrednost bilansnih pozicija se može utvrditi ili po nabavnoj ili po ceni koštanja. montaže. Kupujemo zemljište. a nabavna vrednost je jednaka fakturnoj vrednosti. U koliko pri utvrđivanju kupovne cene nismo očekivali spor i troškove koje će on sa sobom povući. Da li će biti zavisnih troškova nabavke i kolika će biti njihova visina. 6. 3. Kad god je mesto isporuke magacin kupca. Da li će troškovi spora koji ćemo voditi a koji će neminovno nastati biti uračunati kao zavisni troškovi nabavke? Ako smo u trenutku sklapanja ugovora bili svesni činjenice da je spor moguć i da će možda takvi troškovi nastati. a ako je reč o osnovnom sredstvu da bi sredstvo bilo sposobno za korišćenje. Dugoročne obaveze 4. istovara. niti sa nabavkom neposredno. osiguranja. Prvo pitanje koje se može postaviti kada je reč o zavisnim troškovima nabavke je da li troškove spora koje imamo u vezi sa nabavkom sredstva treba da uračunamo u nabavku tog sredstva ili ne? Npr. Sopstveni kapital 2. 2. zavisni troškovi nabavke su ravni nuli. Kratkoročne obaveze 5. Zavisni troškovi nastaju i njihova visina je neposredno pod uticajem mesta isporuke. PVR Pasiva Vrednosti za procenjivanje pozicija bilansa stanja U skladu sa načelom istorijskog troška. Nabavna vrednost koristi se za procenjivanje imovine stečene kupovinom i obaveza.

Onda je mašina A 40 000. onda se njegova vrednost određuje u visini fer vrednosti sredstva koje je dato u zamenu. Mi ćemo se raspitati koliko nove mašine koštaju. a sa 7 . onda na ovu vrednost primenjujemo procente i dolazimo do vrednosti pojedinačnih mašina iz ove linije. da se ono ne iseljva. Država će često dati za svako investiranje u pograničnim područjima subvenciju u visini polovine nabavne vrednosti instalirane opreme. U koliko postoji isplata ili doplata. Ako smo staru korišćenu liniju paltili 120 000 . Šta predsavlja za vas njihova nabavna vrednost? Da li je nabavna vrenost iznos koji ste platili umanjen za iznos dotacije koju ste dobili ili je nabanva vrednost pun iznos.B 20 000. Vrlo često one podržavaju preduzeća u određenim namerama. Kako ćemo odrediti vrednost mašina ako smo za nabavku mašina dobili subvenciju države? Kako ćemo tretirati dobijenu dotaciju ili subvenciju države? Vrlo često države u svojoj politici imaju pored fiskalnih i nefiskalne ciljeve. onda troškove rušenja umanjujemo za visinu prihoda.nego da se ta ista proizvodnja obavlja u gradu. jer smo mi za sve tri platili jedan iznos? Mi uopšte ne znamo kolika je cena svake mašine pojedinačno. Procentualno 60 000/180 000 je 33. polovinu plaća država. Tada za svaku mašinu koju nabavljate. C 90 000. dobijamo sredstvo čija je vrednost 90. Ako su zavisni troškovi rušenja 5000. U koliko nema doplate. Ne onog koje smo primili. Ako mi kupimo tu proizvodnu liniju i želimo da je uvedemo u naše knige.67%. Ako taj materijal od rušenja prodamo i ostvarimo određeni prihod. mi ćemo tražiti doplatu od 10. a C 60 000.33%. Ako se vrednost sredstva stiče razmenom. a dotacija povećava kapital ili nešto treće? Mene u suštini ta plaćena mašina od 100 000 košta 50 000. U koliko se dogodi da je fer vrednost sredstva koje dajemo u zamenu viša ili niža od vrednosti sredstva koje dajem u zamenu. nego onog koje smo mi dali. odnosno koje smo stekli kroz razmenu. B 30 000. Da li ćemo tada imati pravu predstavu o svom rentabilitetu ako uradimo tako? S jedne strane imaćete niže troškove i viši rezultat. Država ima interes da zadrži stanovništvo u pograničnim područjima. Dakle ja ću na ime troškova amortizacije imati samo 50 000 i odmah ću biti jako retabilan. Ako nove mašine koštaju 180 000-mašina A 60 000. U koliko bi se desilo da mi dajemo sredstvo od 90 a druga strana uslovljava razmenu doplatom od 10. a prodali smo crep sa kuće jer nismo to razbijali za 2000. Dajemo sredstvo čija je vrednost 100. moramo korigovati fer vrednost za iznos isplaćenog ili naplaćenog iznosa. a 50 000/180 000 je 50%. Onda kod takvih kupovina utvrđujemo koliko na tržištu vredi takva linija. onda bi ta naša isplata koju smo izvršili uvećala vrednost fer sredstva koje smo dali i dala fer vrednost sredstva koje u trenutku imamo. Mi na tržištu možemo saznati vrednost svake mašine pojedinačno. Država želi da preko subvencija kompenzira tako visoke troškove i da navede preduzeća da investiraju u takvim područjima. onda će vrednost sredstva koje smo primili biti jednaka vrednosti sredstva koje sam dali umanjena za izvršenu doplatu ili uvećana za primljeni iznos. Mada obavljanje aktivnosti u područjima koja nisu nešto naručiti dobro saobraćajno povezana izaziva znatno više troškove. onda u zavisne troškove uračunavamo samo 3000 (samo ono što nije pokriveno). imamo problem kako da vrednujemo savaku pojedinačnu mašinu koja čini deo te proizvodne linije.računamo. ali u koliko smo naknadno odlučili da rušimo. Tada se postavlja pitanje kako će te te mašine bilansirati. to je fer vrednost datog sredstva. Doplata od 10 će svesti fer vrednost koju ustupamo na vrednost sredstva koje primamo. Posto te vrednosti nisu jednake. onda ne. Onda ćemo taj procenat primeniti na iznos koji smo paltili. Jedno od pitanja koje se odnosi generalno na nabavku glasi kako ćemo utvrditi nabavnu vrednost sredstava dobijenog razmenom? Standardi koji se bave ovim pitanjem su standard 16. 30 000/180 000 je 16. 38 i 2. Pitanje je kako ćemo plaćeni iznos raspodeliti na svaku mašinu. Zatim ćemo izračunati koliko je procentualno učešće vrednosti svake mašine u vrednosti ukupne linije. Kako ćemo utvrditi vrednost sredstva koje smo kupili u grupi? Često se desava da se prodaje čitava proizvodna linija koju čine tri međusobno povezane mašine (ne samo jedna mašina) i postoji jedna cena za tu mašinu. pa kao zavisni trošak računamo samo onu razliku koja nije pokrivena.

vrednost mašine 100 000. ali prihode povećavamo za 10 000. onda će. On se zove državne pomoći.2004. a druga 5t. On traži da se nabavna vrednost sredstva uvede na uobičajeni način.druge strane angažovani kapital će biti manji. I rekla sam o nabavnoj vrednosti kao merilu za procenjivanje. kao kod materijala. To nije dobro rešenje.11. Iznos koji dobijemo iskazujemo kao odloženi prihod u pasivi i svake godine kada obračunamo pun iznos amortizacije. Uticaj na rezultat će biti isti ali će informacije za korisnike biti potpunije. Ne možemo se praviti kao da dotacije nije ni bilo i tretirati to kao povećanje sopstvenog kapitala. Postoji poseban standard koji se bavi ovim pitanjem-MRS-20. Pokušava se pronaći baza koja će na najbolji način odslikati odnos ili uzrokovanje troška od strane datog sredstva. iako su oni 20 000. Za troškove utovara. Šta je naredna mogućnost. Prosli put sam pocela da vam govorim o pravilima za procenjivanje imovine preduzeca. Kako tretitamo zavisne troškove za više sredstava?Da li je dopušteno ići na planiranje tih troškova i iako ako se ide na stvarna troškove. da dotacije nije bilo) stavimo u odnos sa kapitalom koji je niži (jer smo pokazali da radimo sa manjim kapitalom nego što to jeste) dobijamo veću stopu prinosa. inicijalno vrednovanje imovine. a ne da nam ga je dala država da bismo pokrili visoke troškove jer poslujemo u tom području. Otpisivanje tog sredstva treba da se vrši po punoj nabavnoj vrednosti ali traži da se dotacija tretira kao odloženi prihod. pa se rezultat smanjuje po osnovu korišćenja ovih sredstava za 10 000. vek trajanja mašine 5 godina. pa će sopa prinosa biti po dva osnova veća nego što treba da bude. kako izvršiti njihovu podelu nasredstva koja su pribavljena u toj nabavci?Ako se jedna nabavka odnosi na više različitih sredstava. sta mislite kako teba podeliti troškove? Od čega će zavisiti visina troškova? Od težine. dele se na racionalnoj osnovi. Predstva o našem rentabilitetu sigurno neće biti prava. istovara i prevoza kao racionalna osnova pojavljuje se količina ili težina sredstava. Ali ako ti troškovi nisu podeljeni tamo. Kao da je taj kapital porastao iz interne snage. jer carina nikad ne carini sve mašine. Troškovi carine i osiguranja raspodeljuju se srazmerno fakturnoj vrednosti. 09. obračunavamo i srazmeran deo dotacije kao prihoda. Objasnila sam vam sta je to nabavna vrednost I zavisni troskovi nabavke I kada pojedini zavisni troskovi tj izdaci za sticanje mogu biti ukljuceni u nabavnu vrednost. vi ćete imati kao trošak amortizacije 20 000 (100 000/5) i svake godine ćete 1/5 dotacije koja iznosi 10 000 tretirati kao prihod. nego carini mašinu po mašinu. Jer kada uvećani dobitak (jer je amorizacia niža neo sto bi bila. Oni će često u fakturi osiguravajućeg društva i naravno u uvoznoj carinskoj deklaraciji biti čak podeljeni na pojedinačna sedstva. Ako ste dobili dobili 50 000 dotacije. Ako prevozite 5 mašina od kojih je jedna teška 500 kg. ali ste u bilansu uspeha jasno iskazali vaše pune troškove i pokazali koliko se vaši prihodi povećavaju zahvaljujući ovoj dotaciji. Pored inicijalnog vrednovanja uvek postoji tzv naknadno procenjivanje imovine o kojem cemo govoriti kada budemo radili vrednovanje pojedinih bilansnih pozicija a sada zelim da vam pokzem jos jedan problem koji moze da se javi pri procenjivanju a to je: 8 . To je neto rezultat prihoda i troškova. U praksi se najčešće koriste dva kriterijuma za pravilnu alokaciju zavisnih troškova. a ne ka povećanje kapitala. fakturna vrednost plus zavisni troškovi nabavke. biti podeljni prema fakturnoj vrednosti. zavisni troškovi nabavke koji su zajednički za sva sredstva iz te nabavke. Kakav će to uticaj imati na vas račun uspeha? Konačno dejstvo na naš račun uspeha imaće 10 000 troškova amortizacije. jer će se u tom slučaju slika o povećanju našeg kapitala deformisati.

Da li ove izdatke treba tretirati kao trosak odnosno rashod perioda u kome su nastali ili mozda za visinu tih izdataka treba povecati tu vrednost sredstva koji su te izdatke uslovili. sredstvu ciji je vek trajanja duzi od godinu dana. to su zarade radnika koji rade neposredno u proizvodnji 3. Kada ce postati ti izdaci trosak? Oni ce biti rasporedjeni kao trosak na preostali vek trajanja sredstva ako je rec o osnovnom sredstvu tj.Znaci za visinu takvih izdataka izvrsice se povecanje vrednosti sredstva. Ili zahteva neke 9 .da povecaju kvalitet proizvoda koji se koriscenjem datog sredstva ostvaruje onda takvi izdaci imaju sposobnost aktiviranja. troskovi materijala za izradu tj direktan meterijal 2. Da li se kod obrtnih sredstava mogu javiti naknadni izdaci? Secate li se materijala na obradi I doradi koji smo radili u prvoj godini. Kada uradite takvu vrstu adaptacije sredstva ili bilo kakvu drugu rekonstrukciju sredstva vi cete za vrednost izdataka povecati vrednost sredstva. Ako nema koristi onda dati izdatak treba tretirati kao trosak tj. Cena kostanja moze biti utvrdjena na nekoliko nacina odnosno sadrzina cene kostanja moze biti utvrdjena na nekoliko nacina. Ne samo koza kao materijal. Znaci sadasnja vrednost sredstva cete povecati za vrednost izvrsenih izdataka. Pod cenom kostanja podrazumevaju se troskovi proizvodnje nekog ucinka rasporedjeni na jedinicu proizvoda ili to je zbir troskova proizvodnje uslovljen proizvodnjom nekog proizvoda. da dovedu do smanjenja troskova koje to sredstvo izaziva . rashod datog obracunskog perioda.PROBLEM TRETMANA NAKNADNIH IZDATAKA Znaci kada ste stekli neko sredstvo vec ga koristite a onda se u vezi sa tim sredstvom pojave jos neki dodatni izdaci I onda se uvek kod sastavljaca finansijskih izvestaja javlja pitanje sta raditi sa ovim izdacima. Dobijete porudzbinu od kupca koji insistira da umesto mebla bude koza. Kada utvrdjujete cenu kostanja onda provo treba da indetifikujete troskove koji mogu biti ukljuceni u cenu kostanja. Sta biva kada mi kupimo zalihe. nabavnu cenu a onda te zalihe posaljete na obradu I doradu da biste ih mogli koristiti u procesu proizvdnje. znaci ako ce iz tog izdatka u buducnosti priticati ekonomske koristi taj izdatak treba aktivirati. secate se pravila da se za vrednst izdataka koji su izazvani obradom I doradom povecava vrednost materijala. To je potpuno isto pravilo koje vazi I za vrednost osnovnih sredstava . Odgovor na ovo pitanje se formulise na bazi onih pravila za priznavanje sredstava. Primer: kada bi smo radili adaptaciju neke prostorije kojoj biste u potpunosti promenili namenu onda takvi izdaci za adaptaciju mogli biti aktivirani jer ste adaptacijom stvorili mogucnosti za ostvarenje nekih buducih ekonomskih koristi. Drugo merilo vrednosti imovine je CENA KOSTANJA.to je poseban pojedinacni trosak. Znaci kazemo da su to troskovi koji imaju sposobnost aktiviranja.Dileme nema kada su u pitanju obrtna sredstva. zarade izrade. formifamo njihovu nabavnu vrednost . Zasto? Zbog toga sto je evidentno da ce takvi izdaci u buducnosti doneti preduzecu ekonomske koristi a to znaci da ispunjavaju onaj uslov da budu aktivirane odnosno da budu tretirani kao sredsvo. Sta smo radili sa troskovima obrade I dorade?Mi smo povecavali vrednost materijala. to je trosak koji nastaje u vezi sa nekim proizvodom I koji se za njega moze direktno vezati a nije uobicajan za neke druge proizvode.Znaci kada je rec o izdacima za tekuce odrzavanje sredstava kada je rec o stalnoj imovini takvi izdaci nemaju sposobnost aktiviranja znaci oni ce uvek nesporno biti tretirani kao trosak odnosno rashod perioda. U shvatanju ekonomije preduzeca sposobnost aktiviranja imaju: 1. posebni pojedinacni troskovi. koza ce biti materijal direktne izrade ali razlika u ostalim troskovima je posle presvuci meblom I kozom nije bas isto.Ali ako su izdaci sracunati na to da izvrse znacajno produzenje veka trajanja sredstva. Primer: proizvodite namestaj I uobicajnja garnitura koju radite je presvucena meblom.

Imate faznu proizvodnju I napravite poluproizvod u on se dalje skladisti da bi nakon nekog vremena bio uzet u doradu I sve tako…Troskovi skladistenja ovih poliproizvoda u fazama izrade proizvoda mogu biti ukljuceni u cenu kostanja zato sto su oni neposredno izazvani proizvodnjom tog proizvoda. Troskovi finansiranje. Postoi mogucnost I da se neki troskovi uprave aktiviraju mada je to uvek ostavljeno kao pravo izbora a ne kao obaveza. opsti troskovi proizvodnje. U MRS-1 troskovi direktnog materijala I troskovi konverzije ( troskovi direktnog rada. proizvesti proizvod I onda taj proizvod izvesti ali kao zalog dacete vasa inopotrazivanja ili cete nam ustupiti deo vaseg deviznog priliva. U te troskovi koji mogu biti ali ne moraju ubrajaju se recimo troskovi finansiranja. Zato sto se ti troskovi mogu direkto vezati za objekat odnosno izgradnja tog objekta je izazvala te troskove. Mi znamo da se masina koristi za proizvodju datog proizvoda ali koliko ne mozemo direktno utvrditi. Primer: pravite palacinke I prospete mleko. zatim zarade radnika koji ne rade direktno na proizvodnji ali rade u proizvodnje kao sto je zarada poslovodje. To prosuto mleko je vanstandardna potrosnja . posebni pojedinacni troskovi I opsti troskovi proizvodnje se cesto nazivaju troskovi konverzije. Naravno troskovi uprave se uglavnom tretiraju kao rashod perioda jer se ne mogu direktno vezati za ucinak. posebni pojedinacni troskovi. to ne mozete uracunati u cenu kostanja to ima tretman rashoda. troskovi zarade. I zato oni imaju sposobnost aktiviranja. samo izuzetno kada bi postojala veza izmedju datog proizvoda I 10 . Sta to znaci. To znaci da vi cenu kostanja utvrdjujete u visini troskova koji moraju nastati da bi se neki proizvod proizveo sve ono sto potrosite preko toga ne mozete ukljuciti u cenu kostanja. Da li se jos neki troskovi mogu ukljuciti u cenu kostanja? U nekim standardima dopusta se da se u cenu kostanja ukljuce I drugi troskovi uz uslov da su on izazvani neposredno datim proizvodom.To nije nesto sto ste vi morali da potrosite da bi napravili palacinke. To su troskovi koji nastaju da bi se od tog materijala napravio gotov proizvod. troskovi grejanja. Oni ce reci standardna cena je ta ali ako hocete jos to onda ce cena biti ta I ta jer to je pojedinacni trosak koji se moze vezati za pojedinacni proizvod. to su troskovi koji nastaju u vezi sa proizvodnjom ali koji se ne mogu direktno vezati za proizvod. Ostali troskovi skladistenja kao sto su skladista materijala ili gotovih proizvoda ne mogu biti ukljuceni u cenu kostanja.Jer to nije bilo koji kredit koji ste vi uzeli opste za poslovanje ne to je kredit koji je strogo namenski uzet za proizvodnju tog proizvoda otuda kamata postaje direktan trosak proizvodnje I moze biti ukljucen u cenu kosanja. To su troskovi prerade. Kada je rec o troskovima skladistenja mogu biti ukljuceni u cenu kostanja samo ako se odnose na skladistenje medjufaznih proizvoda. znaci kredite kojima cete vi kupiti materijal.Ta kamata po osnovu kredita koji ste vi uzeli da bi te proizvode proizveli moze biti ukljucena u cenu kostanja. Proizvodnju nije moguce organizovati ako nema skladistenja poliproizvoda izmedju pojedinih faza. Sta znaci troskovi konverzije. Koji se troskovi ne mogu ukljuciti? Ne moze se ukljucit van standardna potrosnja.Kao sto su amortizacija koja se vremenski obracunava. troskovi odrzavanja masina jesu troskovi proizvodnje ali nisu direktni vec predstavljaju opste troskove. Znaci koliko mene kosta prerada tog materijala u gotov proizvod. osvetljenja.time se bavi standard 23 koji se zove troskovi pozajmljivanja I koji dopusta ako ste uzeli kredit za nabavku datog sredstva za proizvodnju odredjenog proizvoda radi izvoza I odobravaju kredit za proizvodnju tih proizvoda. opsti pojedinacni troskovi) cine cenu kostanja. sve preko toga nece biti uracunato u cenu kosanja. moramo se koristiti nekim od kljuceva za raspodelu. troskovi projektovanja I nadzora. Osim troskova materijala. recimo vremenom proizvodnje datog proizvoda.u gradjevinarstvu gradjevinska firma ce uvek u cenu kostanja nekog objekta uracunati I tosak projektovanja I trosak nadzora tog objekta. 4.posebne nacine izrade. Samo ono troskovi koji nastanu da bi se proizveo neki proizvod imaju sposobnost aktiviranja I ukljucuju se u cenu kostanja.

troskovi skladistenja. grejanja na jedinicu proizvoda. vanstandardnu potrosnju 2. Znaci sta ne mozemo ukljuciti u cenu kostanja: 1. Za troskove uprave vazi kao pravilo ali samo kao izuzetak mozemo ukljuciti u cenu kostanja. A sta se dogadja ako imamo smanjenje zaliha. uvek SISTEM OBRACUNA TROSKOVA Odnos izmedju sistema obracuna troskova I kalkulacije. osim ako je medjufazno skladistenje 3. Jako je tesko da nadjemo kljuc da rasporedimo troskove amortizacije. To je veza jer od odabranog sistema zavisi sadrzina kalkulacije.za 120 to cemo staviti na suprotnu stranu ali sa znakom minus. Da li ce biti ukljuceni posebni pojedinacni troskovi?Hoce jer su I oni varijabilni trosak. Sta je razlika izmedju njih. Raspored fiksnih troskova proizvodnje na jedinicu ucinka moze biti tesko pronaci kljuc koji bi na racionalnoj osnovi rasporedio te troskove na proizvode. Primer: Kada na rashodnoj strani imamo sve troskove I oni iznose 100 I ako kazete da imate povecanje vrednosti zaliha od 20 to znaci da su nam zalihe gotovih proizvoda I nedovrsene proizvodnje vece na kraju nego na pocetku za 20. Znaci visina rezultata uvek zavisi od realnosti cene kosanja. troskovi direktnor rada I samo opste varijabilne troskove. Zasto se bira kalkulacija po varijabilnim troskovima? Kada imamo problema sa alokacijom opstih fiksnih troskova. Ako se opredelite za sistem obracuna po varijabilnim troskovima sadrzina kalkulacija ce biti: troskovi direktnog materijala. Kalkulacija izabrane troskove po sistemu rasporedjuje na jedinicu ucinka. Sistem obracuna troskova odredjuje koje cemo troskove ukljuciti u cenu kostanja. troskovi prodaje. Imamo korekciju vrednosti zaliha a nju utvrdjujemo prema ceni kostanja. Sistem obracuna ce nam reci koliko iznose troskovi po nosiocima troskova a kalkulacija po jedinici ucinka. Troskovi prodatih proizvoda izose 120. Ako od ukupnih troskova oduzmete troskove sadrzani u zalihama neprodatih proizvoda dobijemo troskove prodatih proizvoda I oni su 80. postoje sistemi obracuna po stvarnim I sistemi obracuna po planskim troskovima. Oni su na suprotnim stranama bilansa uspeha. Jer tamo nemamo cenu kostanja prodatih proizvoda. ako cenu kostanja utvrdimo u visini varijabilnih troskova nego na bazi pogresnog kljuca utvrdimo alokaciju fiksnih troskova I utvrdimo pogresne cene kostanja Sta se sve vrednuje u visini cene kostanja? • Zalihe nedovrsene proizvodnje • gotove proizvode • rashode izazvane prodajmo gotovih proizvoda ako imamo metodu troskova prodatih ucinaka ( metoda obracuna rezultata) Sta mislite da li tacnosta kalkulacije cene kostanja ne utice tacnosta rezultata ako obracun vrsimo metodom ukupnih troskova. razlicite vrste u razlicitim kolicinama. Primer:proizodimo veliki broj proizvoda. Smatra se da je manja steta ako ne utvrdimo alokaciju uopste . Ponekad se smatra da je bolje da od takve alokacije odustati I fiksne troskove proizvodnje tretirati kao rashod perioda nego pogresnom alokacijom transformisati cenu kostanja ucinaka proizvodne. koje grupe troskova I odredjuje da li ce u cenu kostanja uci stvarni ili planski trosak.troska uprave mogli biste izvrsili ukljucenje I troskovi prodaje nikada nemaju sposobnost aktiviranja I oni se uvek tretiraju rashodima perioda. Ako se opredelimo za sistem obracuna po punim troskovima proizvodnje onda ce kalkulacija ce izgledati: troskovi direktnog materijala + troskovi konverzije. 11 . Znaci nece biti ukljuceni opsti fiksni troskovi proizvodnje. troskovi uprave 4. jer mi preko korekcije vrednosti zaliha ukupne troskove perioda svodite na troskove prodatih proizovoda. to je isto kao da smo onih 20 dodali na onih 100.

PUNA KALKULACIJA: 1. uzimamo u obzir sva smanjenja koja mogu nastati zbog remonta I onda kazemo da je to nas standardni kapacitet.To je u skladu sa nacelom uzrocnosti jer proizveden proizvodi nisu izazvali te troskove. ne po visini . Troskove direktnog rada 3. To je jedina razlika.Ove dve metode razlikuju se samo po nacinu prezentiranja rashoda. Troskove direktnog rada 3. Zavisi samo da li rashode prikazujemo kao ukupne troskove minus troskove u neprodatim zalihama ili plus troskovi u zalihama koje su prodate sada a proizvedene ranije ili ih prikazujete iskljucivo kao trosak prodatih proizvoda I nemate podatak o ukupnim troskovima. Uvek ce rezultat biti isti. Opste varijbilne troskove Ne sadrzi opste fiksne troskove proizvodnje I niza je od pune za njihov iznos. samo izuzetno je to moguce. jer tu postoji pravo izbora mi mozemo vrednovati ili po punojceni kostanja ili po varijabilnoj ili teorijski po pojedinacnoj Smatra se da je puna cena kostanja gornja granica cene kostanja Donja granica je kalkulacija po varijabilnim troskovima. troskove direktnog rada 2.Zato sto se smatra da bi tako utvrdjenja cena kosanja bila preoprezno odmerena. Smatra se da cene na trzistu nikada nece pasti ispod varijabilnih troskova. DONJA I GORNJA GRANICA CENE KOSTANJA Kada biramo cenu kostanja. STANDARDNI KAPACITET Kada radimo planiranje nikada ne uzimamo tehnicki kapacitet vec se polazi od ocekivane proizvodnje u narednom periodu. KALKULACIJA PO POSEBNIM POJEDINACNIMA TROSKOVIMA Ona obuhvata: 1. Kalkulacija po posebnim pojedinacnim troskovima po opstoj oceni ne treba da bude koriscenja za procenjivanje u redovnom finansijskom izvestavanju. 12 . Troskove direktnog materijala 2. tada svi neiskorisceni fiksni troskovi moraju biti tretirani kao rashodi perioda. Posebne pojedinacne troskove 4. troskove direktnog materijala 3. Opste troskove proizvodnje koji se sastoje iz opstih fiksnih troskova I opstih varijabilnih troskova. Znaci to nije nas najveci moguci kapacitet nego kapacitet koji preduzece koristi u nizu sukcesivnih vremenskih perioda I koji je uvek redukovan u odnosu na tehnicki za gubitke koji nastaju kod izvrsenja remonta. Troskove direktnog materijala 2. KALKULACIJA PO VARIJABILNIM TROSKOVIMA: 1. I zbog toga sto korekciju prikazujete preko cene kostanja vi prkticno I ovde preko tacnosti cene kostanja odredjujete tacnost periodicnog rezultata. SISTEMI OBRACUNA TROSKOVA Ako imamo obracun po stvarnim troskovima onda u cenu kostanja uracunavamo stvarno nastale troskove. posebne pojedincne troskove Znaci potpuno iskljucuje opste troskove proizvodnje. Posebne pojedinacne troskove 4. Ako imamo obracun po planskim troskovima u cenu kostanja bice uracunati samo planski troskovi a to znaci da ce sva prekorecenja troskova biti tretirana kao rashod perioda kao I troskovi neiskoriscenog kapaciteta.

Iduci tom logikom drzava ne propisuje visinu ulozenog kapitala niti zahteva ne njegovoj stalnosti. Ako izdajemo drugo. kada drzava zeli da olaksa osnivanje novih firmi. 13 . Kada uzmemo bilans firme I na vrhu aktive vidimo ovu poziciju najmanje dve stvari mozemo zakljuciti: 1.. Kod ovih preduzeca ce kapital biti iskazan u visini upisanog kapitala a da li ce upisani kapital biti jednak uplacenom to zavisi od nacina osnivanja drustva kapitala: 1. A poverioci mogu u naplatu svojih potrazivanja traziti samo u visini imovine kojom raspolaze preduzece.ona predstavlja korektivnu poziciju sopstvenog kapitala. Znaci vlasnik odgovara ne samo imovinom ulozenu u preduzece nego celokupnom svojom imovinom pa je otuda sa stanovista poverioca sasvim sve jedno da li se neka imovina tretira kao imovina preduzeca ili kao privatna imovin vlasnika.trece kolo akcija nema neuplacenog a upisanog kapitala. Jedna od kljucnih karakteristika je odgovornost vlasnikaOna moze biti neogranicena I ogranicena. Kasnija izdavanja akcija nikada se ne mogu placati na rate. Neogranicenu odgovornost imaju vlasnici inokosnih preduzeca I ortackih drustava dog ogranicena odgovornost se odnosi na vlasnike drustava kapitala tj. Stalnosti u smislu da se promena visini obavi po odredjenoj proceduri da nema automatizma u promeni visine tog kapitala kao kod drustava sa neogranicenom odgovornoscu. onaj iznos kapitala koji su vlasnici upisali a jos nisu uplatili bice iskazano preko pozicije neuplacen a upisn kapital Zakljucak: Ova pozicija se moze javit samo kod drustava kapitala I samo onda kada se drustva osnivaju sukcesivno. Znaci mozemo imati drustvo kapitala a da nemamo ovu poziciju ako je drustvo osnovano simultano.rec je o drustvu kapitala 2. I posto je neto imovina garantna supstanca a ne ukupna imovina vlasnika drzava ovde propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala I insistir na stalnosti tog kapitala. drustava sa ogranicenom odgovornoscu I akcijskih drustava. Sto znaci da se u knjigama takvih preduzeca kapital vrednuje u visini uplacene vrednosti odnosno unetog iznosa Kod drustva kapitala vlasnici za obaveze prema trecim licima koji nastaju iz poslovanja odgovaraju samo onom imovinom koja je ulozeno u preduzece. Kod kojih pravnih formi se pojavljuje?Treba da znamo koje su karakteristika odredjenih pravnih formi preduzeca. Interesi poverioca koje drzava treba da stiti zasticeni su tome sto svaki poverilac ima pravo da za naplatu svog potrazivanja zahteva prodajom celokupnom imovinom vlasnika. sukcesivno upisani I uplaceni kapital nece biti jednaki jer ce vlasnici uplatiti samo deo upisanog kapitala.BILNSIRANJE STALNE IMOVINE Neuplaceni a upisani kapital Nalazi se na prvoj mestu na strani aktive. Dakla. Kod drustava sa neogranicenom odgovornoscu sopstveni kapital preduzeca niti je propisan niti je stalan jer se smatra da je neogranicena odgovornosr vlasnika dovoljna garancija poverioca. Odgovornost je vazna zato sto od stepena odgovornosti zavisi nacina formiranja kapitala preduzeca. to vazi samo za prvo kolo akcija. simultano upisani kapital je jednak uplacenom 2. Ova pozicija ima dvojak karakter: 1. Kao lice koje odgovara pojavljuje se samo preduzece jer ono ima svojtvo pravnog lica ali u sustini odgovornost je na vlasnicima.rec je o mladoj firmi koja se nalazi u fazi osnivanja.

Ova pozicija se moze razdvojiti protekom vremena na dve. na strani pasive akcijski kapital ili udeli u osnovnom kapitalu bice iskazani u visini nominalne vrednosti upisanih udela odnosno akcija . Kada posle godinu dana radimo procenjivanje treba da utvrdimo vrednost ove bilansne pozicije. Ovde ne moze ako smo npr upisali 100 akcija I uplatili 50 da dobijemo 50 akcija. Taj iznos koji se zahteva moze se iskazati kao podpozicija neuplaceni upisani kapital ili u okviru pozicije ostla potrazivanje sto se cesce radi. Primer: Ako posmatramo bilans stanja u pasivi imamo akcijski kapital 100. Da se ova pozicija rastavi na dva dela. a akcije I udeli se vode po njihovoj nominalnoj vrednosti onda ce se ova pozicija procenjivati po nominalnoj vrednosti. Na tzv zahtevane uplate ili uplate koje su trazene od onih uplata koje jos nisu dospele za placanje. Ako je taj podatak ne pokazemo posto je rec o dvogodisnjem periodu u kome ce se taj iznos pretvoriti u gotovinu mi uskracujemo analiticara o tome kada se ocekuje naplata I to je razlog sto se ova pozicija deli na dva dela. unutar te dve godine prema odluci o emitovanju akcije ili udela mogu biti odredjeni rokovi u kojima akcionari moraju izvrsiti uplatu dela svoje obaveze prema preduzecu. Ako se na kraju godine ustanovi da neki od akcionara koji su upisali akcije ne mogu platiti iznose koje su duzni postavlja se pitanje kako vrednovati te akcije. I koliko je upisano jer na bazi njega procenjujemo sa kolikim kapitalom ce ta firma u nekom trenutku raspolagati a uplaceni iznos nam govori sa koliko kapitala u datom trenutku ta firma radi. Mi kazemo da je ova pozicija korektivna pozicija kapitala zato sto nominalnu vrednost upisanog kapitala koji je iskazan na poziciji akcijski kapital svodi na uplaceni iznos a to je 70. Primer:Ako u odluci stoji da godinu dana nakon osnivanja akcionari moraju uplatiti polovinu od neuplacenog a upisanog kapitala I ako bi se desilo da je taj trenutak pred samo sastavljanje finansijskih izvestaja onda neposredno nakon dana bilansa smatralo u skadu sa principom jasnosti da dospelo potrazivanje bude iskazano posebno . 14 . Tada se testira kolika je verovatnoca da ce svi akcionari uplatiti upisane akcije.To znaci.One se u bilansu nalaze jedna naspram druge I uvek zajedno citate te dve pozicije. 2. Pokazuje potrazivanje koje drustvo ima prema onim akcionarima koji su upisali a jos nisu uplatili punu vrednost akcija. Ako je emisiona vrednost iznad nominalne vrednosti akcija imamo azio I ona se mora evidentirati u celini. Kako se odredjuje visina ove pozicije?Kako cemo bilansirati ovu poziciju? Posto je rec o neuplacenim upisanim akcijama I udelima . Visina ove pozicije utvrdjuje se po nominalnoj vrednosti upisanih a neuplacenih akcija ili udela. Ni jedan akcionar akciju ne dobija dok je ne uplati u celini. To je vazno kod analize likvidnosti. Na taj nacin mi korisnicima finansijskih izvestaja jasno stavljamo do znanja da od ukupnog neuplacenog upisanog kapitala za uplatu je dospelo 15 a 15 ce biti uplaceno za narednih godinu dana. a na strani aktive neuplaceni upisani kapital 30.I to je razlog zasto se nalazi na strani aktive. Ovde ne mozemo izvrsiti otpisivanje potrazivanja ali mozemo za kasnjenje u placanju zaracunati kamatu kao kod svakog drugog potrazivanja.Zato kazemo da je to korektivna pozicija sopstvenog kapitala. To je potrazivanje firme prema vlasnicima. Mogucnost isplate na rete odnosi se samo na nominalnu vrednost akcija a ne I na azio. A ako akcionar ne moze da uplati u opste mozemo njegove akcije prodati nekom drugom a njemu cete vratiti uplaceni iznos umanjen troskove koje smo imali zato sto smo trazili novog akcionara. Posto je krajnji rok da se uplati upisani kapital 2 godine od osnivanja firme . karakter potrazivanja. To je iznos koji ce biti pretvoren u gotovinu. Taj uplaceni iznos je polovina od 100 ali polovina od svake od 100 upisanih akcija tj 50% od upisani akcija. Za korisnika finansijskog izvestaja bitna su oba podatka. jer vidi sta ce u narednih godinu dana biti pretvoreno u gotovinu. I to sto se nalazi na suprotnoj strani od akcijskog kapitala isto pokazuje da je njegova korektivna pozicija.

I ne nameravamo da ih prodamo u narednih 12 meseci I takve akcije predstavljaju nasu dugorocnu tj stalnu imovinu. finansijska ulaganja To je prema obliku u kojim se stalna imovina javlja NEMATERIJALNA ULAGANJA To su nemonetarna sredsva koja nemaju fizicku supstancu tj ona se neopipljiva. nematerijalna ili imaterijalna ulagannja 2.Ne mozemo otpisivati jer bi to znacilo smanjenje osnovnog kapitala I to je jos jedna specificnost ovog potrazivanja koja jeste potrazivanje ali se ne moze otpisivati kao svako drugo potrazivanje.ona moraju imati karakteristike da bi mi rekli ovo je patent ili licenca. Uvek pri sastavljanju bilansa treba da se zapitamo da li je ta imovina dugorocno vezana I tada je stalna imovina ili hocemo da je prodamo u roku kracem od godine dana ili je koeficijent obrta veci od 1 onda je to obrtna imovina. Primep: kupimo akcije neke firme. materijalna ulaganja 3. Promena cilja menja klasivikaciju. Ili ako imamo ucesce u nekoj firmi to je nas stalna imovina I samom odlukom da hocemo da je prodamo ona je pretvara u obrtnu. ona moraju imati sposobnost prepoznavanja I da imaju sposobnost da budu koriscena ili u proizvodnji ili za snabdevanje robama ili uslugama ili da budu predmet iznajmljivanja ili da se koriste za administrativne svrhe. Jedna ista imovina u zavisnosti od cilja moze biti klasifikovana I kao stalna I kao obrtna. Njegovim koriscenjem prduzece moze ostvariti neke ekonomske koristi u buducnosti. Ako nema ove pozicije znaci da je ceo upisani kapital uplacen. to su sredstva koja su neopipljiva I koja nemaju svoju vrednost I da sva ulaganja u nematerijalnu imovinu treba smatrati kao rashod perioda u kome je to sredstvo pribavljeno. KAKO SE RASCLANJUJE STALNA IMOVINA 1.standard 38 Ova definicija opisuje karakteristike I namene nematerijalnih ulaganja. Ako kupimo akcije da bismo ih prodali u narednih mesec dana jer smatramo da ce kurs na berzi porasti to je kratkorocna hartija od vrednosti. Jednom izvrsena klasifikacija ne znaci klasifikaciju zauvek. Sposobnost bilansiranja nematerijalnih ulaganja (I da li ih treba prikazati u finansijskim izvestajima) To zavisi na kojoj teorijskoj osnovi se sastavljaju finansijski izvestaji. Ako podjemo od statickog cilja a to je iskazivanje tacne imovine preduzeca onda cemo videti da je stav ovih autora da nematerijalna ulaganja ne treba bilansirati . Promene cilja dovodi do promene klasifikacije imovine. Kod dinamicke teorije ciji je cilj tacan obracun periodicnog rezultata smatra se da vrednost ulaganja u ova sredstva treba iskazati u bilansu I zbog cinjenice da ta sredstva donose ekonomske korisi u buducem periodu treba izdatak koji je ucinjen kao trosak rasporediti na 15 . Ona nam kaze da nije potrazivanje I nije gotovinu (monetarna sredstva).Za klasifikaciju imovine na stalnu I obrtnu relevantan je cilj tj sta ko zeli sa nekom imovinom. Primer: proizvodimo masine I one predstavljaju nase zalihe odnosno obrtnu imovinu ali ako hocemo da je koristomo u procesu proizvodnje ona postaje nasa stalna imovina. Ovo su nam dva kljucna kriterijuma kada testiramo da li je nesto stalna ili obrtna imovna. KADA SE OVA POZICIJA GASI Kada se izvrsi uplata. STALNA SREDSTVA U standardu 1 stalna sredstva se definisu kao ona sredstva ciji je predvidjeni vek trejanja duzi od 12 meseci odnosno sredstvo cije se otudjenje ne planira u narednih 12 meseci I otuda zakljucak da je rec o sredstvima koja se koriste visegodisnje.

POD KOJIM USLOVIMA SE NEKO MATERIJALNO DOBRO MOZE PRIZNATI TJ. On moze prodati kome god hoce. onda je sigurno da je ono izdvojivo I da sigurno znate o kom imaterijalnom ulaganju je rec.onda smo mi novi vlasnij patenta I samo ga mi koristimo. Zato sto nastaje kao posledica kupovine preduzeca. da je moguce pouzdano proceniti vrednost datog sredstva. 16 . Nabavnu vrednost utvrdjujemo lako znamo tacno sta smo platili za licencu ili patent ali problem se javlja kada imamo interno generisana nematerijalna ulaganja. I u ovom standardu se propisuje bilansni tretman goodwill kao oblik nematerijalnih ulaganja. I zbog toga cesto ne mozemo neki nas pronalazak aktivirati. 11. Ovde se moze postaviti pitanje sta je to. Zasto je on u ovom standardu.periode u kojima se ostvaruju ekonomske koristi od koriscenja datog sredstva. Dodat jer je rec nematerijalnim ulaganjima. KOJI SU STANDARDI KOJI SU MERODAVNI ZA PRIZNAVANJE NEMATERIJALNIH ULAGANJA Kljucni standard ja 38 koji se zove nematerijalna sredstva ili ulaganje u nematerijalna sredstva. Ispunjenost sva tri uslova ovde se obezbedjuje teze nego kada je u pitanju materijalno ulaganje. Nabavna vrednost za one koje smo kupili I cena kostanja za one koje smo generisali. AKTIVIRATI 1.11. Primer/imamo autobus I prihod ostvarujemo od prodaje karata I lako ih mozemo utvrditi ali ako forimiramo web site ne znamo koliko ce on doneti koristi u buducnosti.2004 INDETIFIKACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE Indetifikacija se vrsi da bi se imaterijalna ulaganja mogla odvojiti od good-will odnosno poslovne vrednosti I iskazati kao poseban oblik imovine. I standard 22 koji se zove poslovne kombinacije. Utvrdjivanje imaterijalnih ulaganja se vrsi uz pomoc sledecih kriterija. Kod utvrdjivanja vrednosti interno generisani sredstava javlja se veliki problem da itvrdomo sta je cena kostanja tog vase patenta jer je veliki broj patenta razultat zajednickog istrazivanja. Razlika izmedju patenta I licenece kada ih kupujemo Kada kupimo licencu mi nemamo ekskluzivno pravo koriscenja njegovog pronalaska mi smo samo jedan od korisnika. To je takodje opsti uslov koji vazi za svako sredstvo 3. Ako se dato imaterijalno dobro da u zakup. prikazati ih kao sredstvo I potom kroz sistematsku I racionalnu alokaciju nabavne vrednosti kao troska obezbediti ostvarenje primarnog cilja dinamicke teorije koja je danas dominirajuce. Znaci treba aktivirati ove izdatke tj. mogucnost indetifikacije I na njemu se posebno insistira. Znacemo da ce doneti ali ne I koliko MERENJE VISINE IZDATAKA ILI ODREDJIVANJE VREDNOSTI Imamo dvojaku situaciju Za sva nematerijalna sredstva koja sticemo kupovinom odredjivanje vrednosti je potpuno indenticno kao I kod materijalnih ulaganja. da ce postojati izvesnost da ce po osnovu koriscenja tog sredstva priticati ekonomske koristi u buducnosti to je opsi uslov koji vazi za svako sredstvo 2. Ali ako kupujemo patent on na nas prenosi monopol koriscenja tog izuma. Kada je rec da utvrdimo koliko nas kosta stvaranje patenta koji ste vi stvorili a ne kupilil. znaci visinu izdatka koja je ucinjena za njeno sticanje.

Drugo pitanje koje se postavlja jeste da li postoji mogucnost prodaje takvog imaterijalnog dobra? Zatim da li se od tog dobra moze ocekivati priticanje ekonomske koristi u buducnosti. Ako postoje odgovori na ova pitanja znaci da postoji mogucnost indetifikacije ovih dobara. Sta se sve ubraja u nematerijalna dobra? Spisak onih predmeta koja ulaze u ovu grupu je prilicno sirok, tako da cemo sresti u mrs samo najznacajnija imaterijalnja dobra tj samo ona koja se najcesce javljaju, ali time spisak nije zakljucen time se ne navode sva imat. dobra ali se navode ona koja se javljaju najcesce. U imaterijalna dobra koja se najcesce javljaju ubrajaju se: • Know-how ili naucno tehnicko znanje • Licence • Patenti • Autorska prava • Liste kupaca • Koncesije • Poslovna vrednost • Uvozne kvote • Dozvole za ribarenje • Trgovacke marke ili znaci • Kompjutersi softver • Pravo na prikazivanje filmova • Na emitovanje muzickih zapisa Primecujemo da najveci deo nematerijlnih dobara predstavljaju odredjena prava. Ali nisu sva prava nematerijalno dobro. Na primer:potrazivanja. To je pravo na naplatu odredjene sume novca I iskazuje se kao posebna bilansna pozicije. Sa druge strane kada imao odredjenu trgovacku marku ili kompjuterski softwer , to je esto sto je zapisano na materijanom nosiocu. Kada je taj softwer imaterijano dobro, kada ja imam disketu ili disk na kome se on nalazi. Ali taj nosilac je mnogo manje vazan od onoga sto na njemu pise. Sadrzina onoga sto je tu , to je imaterijalno dobro, a ne sam taj materijanli nosilac na kome je taj program.Da bi neko pravo imalo karakter imaterijalnog dobra, vazno je da to pravo bude zasticeno. Znaci nece svaki pronalazak biti imaterijalno dobro. Zasto? Zato sto ako nista zastitili sopstveni pronalazak, ako nemate monopol na njegovom eksploatacijom , onda vi nemate patent, jer vi nemate kontrolu nad datim sredstvom, a secate se da se sredstvo definise kao resurs nad kojim preduzece ima kontrolu.Ako ne postoji pravna zastita ne postoji kontrola I nema uslova da se takvo jedno ulaganje tretira kao imaterijalno dobro. Posto je spisak imaterijalnih dobara veoma sirok, postoji vise kalasifikacija za njihovo razvrstavanje I postoji vise kriterijuma na bazi kojih se ta sredstva mogu klasifikovati. Pa imamo podela prema tome da li su odrziva.Pa cemo reci ova imaterijalna ulaganja su odrziva a ova nisu. To je podela koja je bila moguca pre stupanja na snagu standarda 38. dugo vremene su se imaterijalnim ulaganjima smatrali I troskovi istrazivanja I osnivacki troskovi I onda su iskazivani u bilansu stanja. Mi nikome ne mozemo prodat troskove osnivnja jer niko ne zeli da kupi te troskove. Ta ulaganja su se smatrala nematerijalnim neodrzivim sredstvima, za razliku od patenta I licence koje mozete kupiti I prodati I koja spadaju u odrziva.MRS 38 potpuno je zabranio aktiviranje svih onih ulaganja koja nemaju sposobnost prodaja jer je sposobnost prodaje indirektno dokaz da ce sredstvo u buducnosti donositi ekonomske koristi a to je uslov da se nesto smatra sredstvom. Jer niko ne bi kupio nesto sto mu u buducnost nece donositi ekonomske koristi. Tako da danas u bilansima imamo samo odrziva sredstva a neodrzivih nema Zatim ima podela koja je I danas aktuelna na sredstva koja su povezana sa preduzecem I ona koja se od preduzeca mogu odvojiti.Sa to znaci da se mogu odvojiti? To znaci da se 17

mogu prodati kao samostalno dobro a da pri tome firma nastavi da postoji. Znaci da se takva prodaja smatra samo prodajom nekog oblika imovine koje to preduzece poseduje. Moze se prodati patent I licenca.Posto medjutim jedno dobro koje se ne moze odvojiti odvojeno od firme koje ne mozete prodati a da ne prodate firmu. To je good will ili poslovna vrednost firme.Good will predstavlja imaterijalno dobro ali ona se ne moze prodati separatno od preduzeca za razliku od drugih koja se prodaju odvojeno od preduzeca, znaci nezavisno od toga da li ce samo preduzece biti prodato ili ne. Za racunovodstvo je narocito vazna podela imaterijalnih dobara prem nacinu na koja su stecena.: • Ona koja su stecena kupovinom ili derivativna. • Ona koja su rezultat samog preduzeca ( originlna ili izvorna)imaterijalnim dobrima. Ovako isto mozemo podeliti I materijalnu imovinu. Mi mozemo reci ovo smo kupili a ovo smo proizveli sami. Ova poslednja podela je jako vazna za imaterijalna dobra jer se sposonost aktiviranja uvek imaju nematerijalna ulaganja koja su stecena kupovinom a sposobnos aktiviranja sredstava koja su rezultat samog preduzeca mogu se aktivirati pod vrlo odredjenim I strogim uslovim I potrebno je ispuniti jedno 5-6 uslova da bi se jedno takvo sredstvo moglo smatrati imovinom. Pravilo od prilike zvuci ovako: Sva ulaganja u nematerijalna dobra od strane preduzeca tretiraju se kao rashod perioda dakle nemaju sposobnost aktiviranja osim onih ulaganja koja su uslovljeni standardom 38. KAKO VREDNUJEMO IMATERIJALNA DOBRA? Ovde vazi pravilo da dobra stecena kupovinom se vrednuju u visini izdataka ucinjenih radi njihovog sticanja sto ce reci po nabavnoj vrednosti. Znaci vrednovanje imaterijalne imovine inicijalno vrsi se po nabavnoj vrednosti koja ukljucuje fakturnu vrednost I zavisne troskove nabavke ( troskovi da bi zastitili patent I sl.) Kada je rec o interno generisanim dobrima tj dobra koja smo proizveli sami, onda I ovde vazi pravilo da u cenu kostanja ovih dobara ulazi direktni troskovi tj oni koji su neposredno povezani sa datim dobrom I pripadajuci na razumnoj osnovi dodeljeni deo opstih troskova ( direktne troskove rada I materijala I onaj deo opstih troskova koji se moze vezati za dato dobro, za koje se smatra da se stvaranjem tog dobra izazvan) to je pravilo za formiranje cene kostanja I materijalnih ulaganja a ne samo nematerijalnih ulaganja. Osim inicijalnog vrednovanja postoji I naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja.Nmaterijalna ulaganja podlezu otpisivanju. Procenjuje se njihov vek I vrsi se otpisivanje. Naknadno vrednovanje vrsi se u visini neotpisne vrednosti. Koje se metode mogu koristiti za otpisivanje? Linearno I degresivno. Znaci standard 38 ne pripisuje koju metodu vec samo zahteva da se visina otpisa odrazava stepen smanjenja vrednosti datog imaterijalnog dobra.a da li cemo otpisivati linearno ili degresivno prepusta nama da odlucimo. I otpisivanje se po pravilu vrsi indirektno znaci vrsi se preko ispravke vrednosti. TROSKOVI OSNIVANJA Obuhvataju: advokata da napravi statut firme, nekog da nadjete da skupi dokumenta neophodna za prvo kolo akcija, troskovi stampanja akcija sada otpdaju jer se akcije izdaju u nematerijalnom obliku vi dobijete potvrdu da ste upisali odredjeni broja akcija, ali zbog visokog troskova stampe I da bi se olaksao promet akcijama one se ne stampaju. Sada se akcije vode na racunima kod banaka I knjizi se trzisni promet akcijama kao sto se to radi bezgotovinskom placanje. Znaci ako ste vlasnika nekih akcija I odete u banku da otvorite depo racun, to je racun na kojima se vode evidencije o vasim hartijam od vrednosti. Kod iste banke imate vas tekuci racun I mozete reci da proda na vas racun akcije po nekim cenama. Kada se sklopi zakljucnica sa vaseg racuna ce skinuti akcije I preneti na racun kupca a sa njegovog racuna ce taj iznos preneti na vas tekuci racun, sve ce ovo biti sprovedeno preko centralnog registra hartija od vrednosti. I to je razlog sto se hartije od vrednosti izdaju u 18

nematerijalnom obliku znaci nema one predaje akcija prodavca kupcu vec vi dobijete izvod da su se akcije smanjile na vasem depo racunu za onoliko koliko ste prodali, a kupac dobije izvod da je on novi vlasnik tih akcija, ali zato na vasem kreditnom racunu imate povecanje gotovine. Isto tako mozete I kupovati, samo sto ce se povecati vrednost na depo racunu a smanjit na tekucem racunu gotovina. Tu su jos I troskovi registracije firme koje moramo platiti I sve te troskove zajedno moraju da podnesu osnivaci, vlasnici. Nekada je postojala opcija u 4. direktivi da se ti troskovi mogu aktivirat I otpisivati u roku od 5 godina a standard 38 je zabranio aktiviranje ovih troskova I insistira da oni budu rashodi perioda. Sta ga je navelo na to da zabrani aktiviranje? Navelo ga je to so je svest priticanja ekonomskih koristi jako mala. Vi ste osnovali firmu I u opste ne znate da li ce ta firma biti uspesna. Sta ako se ta firma zatvori naredne godine sto je cest slucaj kod novoosnovanih firmi. Sta da radimo sa troskovima osnovanja, mi ih ne mozemo prodati oni imaju samo vrednost za vlasnika firme I zato su oni rekli nema aktiviranja. Argument protiv je ako dopustite aktiviranje vi olaksavate osnivanje firme, da u prvim godinama kada je firmama tesko iskaze troskove osnivanja kao rashod koji u opste ne moraju biti mali I da…?????? ( ne cuje se ali nije nist bitno ).tako da odmeravajuci I za I protiv ipak su se odlucili da zabrane aktiviranje nego da to ide na rashode pokusavajuci da to ide ne na firmu vec na osnivace firme. Bilo koje izdatak vezan za osnivanje firme nema sposobnost aktiviranja , on ce jednostavno te troskove tretireti kao rashod. TROSKOVI ISTRAZIVANJA To je naredna pozicija u nasem bilansu I jako je zahvalna, jer preduzeca ako nisu znala gde da stave neke rashode oni su ih sve stavjali u ovu poziciju, tako kada bi pogledali nase bilanse zakljucili bi da smo mi zemlja koja dosta ulaze u razvoje I istrazivanja. Ovi troskovi nemaju sposobnost aktiviranja, zbog toga sto u periodu istrazivanja vi ne znate sta ce biti rezultat istrazivanja. Vi istrazujete mogucnost da se proizvod proizvede na neki potpuno nov nacin, radite na tome godinama imate znacajne izdatke ali vi ne znate da li cete u tome uspeti. Da li ce ti izdaci dovesti do rezultata I kakav ce taj rezultat biti. I upravo zbog toga sto ne postoji izvesnost o priticanju ekonomskih koristi po osnovu tih istrazivanja zabranjuje se aktiviranje ovih izdataka I oni se tretiraju rashodom perioda. Na primer: automobilske firme imaju veoma velike troskove istrazivanja I sve te troskove moraju pokrivati na teret tekuceg rezultata, jer bi aktiviranjem dovelo do precenjivanja imovine a time I rezultata. Jer sta ako od ovih istrazivanja ne bude nista, kao sto cesto biva. Od otprilike 10 istrazivackih radova najvise 2 eventualno 3 ce donositi ekonomske koristi, svi ostali se smatraju neuspehom. Neuspehom iz koga se nesto naucilo ali u svakom slucaju ne daje rezultat koji ce nam obezbediti priliv buducih ekonomskih koristi. TROSKOVI RAZVOJA Faza razvoja dolazi nakon faze istrazivanja, znaci kada kod istrazivanja dodjete do toga da postoji mogucnost da rezultat istrazivanja bude doveden komercijalnom koriscenju tada pocinje faza razvoja. Sta je zadatak faze razvoja? Zadatak faze razvoja je da na osnovu rezultata istrazivanja dodjete do nove tehnologije, do novog proizvoda , do novog materijala… u toj fazi istrazivanja vi zelite da dobijete proizvod kod koga postoji tehnicka izvodljivost dakle vi mozete taj proizvod proizvesti, vi mozete realizovati takav proces proizvodnje npr. koristimo neki novi materijal ili novi nacin proizvodnje. Taj rezultat razvoja mozete koristiti sami a mozete ga I prodati. Znaci rezultat razvoja ima sposobnos primene u samom preduzecu ili sposonost prodaje nekom drugom preduzecu.Uprava firme ima nameru ili da koristi rezultat razvoja ili da ga proda, znaci nece ga drzati po fijokama sto isto tako ponekad biva. Imamo proizvod koji I dalje ima relativno dobru prodju na trzistu I necu da plasiram novi proizvod sada zato sto cu imati visoke pocetne troskove a ovaj proizvod I dalje donosi dobar profit. Odlozicu nov proizvod za neko buduce vreme, znaci nemam nameru ni da ga prodam ni da ga koristim. 19

Znaci da budemo sigurni da ce po osnovu tog sredstva u buducnosti priticati ekonomske koristi. Znaci jednom tretirano kao rashod ostaje uvek. Prvo je koncesija za koriscenje neobnovivih prirodnih 20 . ali nema vracanja na staro. mozemo li mi sada cenu kostanja tog novog proizvoda utvrditi tako sto cemo uzeti ulaganja od prvog do poslednjeg dinara. vazno je za priznavanje da mozete tacno utvrditi visinu izdatka koje je stvaranje proizvoda tim postupkom izazvalo. Zatim potrebno je da postoji trziste za datim proizvodima I da postoji neko ko ce kupiti to sto ste vi proizveli koriscenjem novog postupka.) Cak I proizvodnja pilot postrojenja moze se smatrati troskom razvoja. KONCESIJE PATENTI I SLICNA PRAVA Koncesija je pravo koje drzava prenosi na preduzece omogucavajuci mu ili da koristi odredjeno prirodno bogatstvo ili da se bavi odredjenima poslom. znaci da mozete da odgovorite na pitanje koliko nas kosta razvoj kod novog proizvoda . Prvo to ne moze raditi svako a drugo broj kupaca koji su spremni da kupuju neki novi pronalazak je prilicno ogranicen. kod novog materijala kod novog dizajna… Ovo je jako vazno . znaci samo one izdatke koje su nastali u fazi razvoja. Pilot postrojenje nam sluzi da proverimo da li je to neko novo postrojenje dobro. Znaci ako imate nov pronalazak nece vam biti lako da ga prodate. Jedno je nesto stvoriti a drugo je stvoriti uslove za komercijalno koriscenje tog proizvoda. Recimo mozemo da dobijemo koncesiju za eksploataciju mrkog uglja ili moze dati konceciju za eksploataciju suma. Mislite da je lako da prodate neki novi proizvod. tj vestsacke koze.( drzava kao nosilac javnih prava).”Standard 38 kaze NE!! ovo sto ste tretirali kao troskove istrazivanja. Sada cete na dodatnu vrednost novog pronalaska pa cete otpisivati tako visoku vrednost pa cete opet kroz veliku amortizaciju jos jednom smanjiti rezultat I smanjiti time vas poreski teret. znaci vi u cenu kostanja mozete uneti samo troskove razvoja. Jer ste vi tretirajuci kao rashod troskove istrazivanja smanjili rezultat. da li je sve na svom mestu ali to postrojenje ne moze se komercijalno koristiti. jer zelimo da izbegnemo da iskazemo kao sredstvo nesto sto zapravo nije. I konacno. Dakle ne smete sada reci : “ e pa cekajte ovo istrazivanje je dalo pocetne ideje od koje smo mi dosli do novog proizvoda. znamo da zelimo da ga iskoristimo. iako je uspeh u razvoju tog proizvoda pokazao to da su troskovi istrazivanja bili opravdani. to je bio rashod I sa tim je zavrseno. morate imati para znaci morate raspolagati sredstvima koji ce vam omoguciti da taj novi pronalazak iskoristite. imamo para ali ne znamo kako. Jos je potrebno da imamo raspolozive resurse I finanskijske I tehnicke I kadrovske bilo da zelite da koristite proizvod ili zelite da ga prodate. Sta bi bile aktivnosti razvoja? Mozete dizajnirati novi alat. da razdvojite fazu istrazivanja I fazu razvoja I ovde vazi pravilo da ne smete troskove istrazivanja koje ste smatrali rashodom perioda u kome ste istrazivali sada ukljuciti u vrednos pronalaska. nesto zbog cega nikakve koristi u buducnosti biti nece. To je pilot postrojenje koje sluzi samo da se istestira mogucnosti novog postupka. mozete dizajnirati novi proizvod . to nije nova fabrika. novi materijal kao rezultat razvoja( vidite kakav je preokret u industriji koze izazvala proizvodnja vestackih materijala. Nikad vise koznih jakni nije setalo gradom I to sa malo novca I mozda boljeg kvaliteta jer mozete oprati vestacku kozu a pravu morate nositi na posebno ciscenje… te firme koje su pronasle nove materijale su osvojile veliki deo trzista. zatim morati ispitati da imate sposobnost da to uradite. dakle on je napravljen samo da bi se testirao novi tehnoloski postupak. znaci ne mozemo ponove te troskove iskazati kao nabavnu vrednost(??? NISAM SIGURNA) ko bi se prvi protiv toga pobunio? Drzava. znaci imamo pronalazak . Sta je smisao svih ovih tipova o kojim je bilo rec? smisao je da obezbedi pouzdanost priticanja ekonomskih koristi u preduzece.To sto imate dobru volju za primenu rezultata razvoja ne znaci da je to dovoljno za njegovo aktiviranje. Troskovi izgradnje takvog postrojenja predstavljaju troskove razvoja. neki novi pronalazak? Ne to je jako tezak posao.

Kako se odredjuje njena vrednost? To je iznos koji smo morali platiti da bismo do koncesije dosli(????) ali neka preduzeca dobijaju besplatno koncesije ako su ti poslovi od opsteg znacaja. sopstvenog ili kupljenog. kao I kod koncesija. a vi znate da je koriscenje tog auto puta jako slabo. Recimo koncesija za izgradnju auto puta. ono sto je vazno je da ce licenca biti tretirana kao sredstvo dakle aktivirana samo pod uslovom da se naknada za koriscenje licenlce placa odjednom. On moze glasiti na 25 ili 30 godina. Vasi prihodi od koriscenja puta vise nece biti isti jer ce jedan deo I putnika I tereta biti prevezen zeleznicom. Ima li onda osnova da preipitate vek trajanja koncesije I da vek trajanja skratite. a vrednost se utvrdjuje po osnovu vrednosti slicnih prava koje je drzava odobrila. Ako bi se naknada placala srazmerno obimu proizvodnje licenciranog proizvoda tada takva licenca ne bi bila tretirana kao sredstvo vec kao posebni pojedinacni trosak. Koja je najpoznatija firma koja prodaje fransizu? Mc donalds. Za razliku od koncesije fransizu prodaju preduzeca. za to placam 50000 euro e ta licenca je onda imaterijalno sredstvo koje cete iskazati u bilansu I otpisati u periodu od 5 godina.a moze biti I kraci ako smatrate da proizvod koji je proizveden tim vasim pronalaskom nece imati traznju. a ha I troskovi za naknadu licence toliko. A suma je obnovivo prirodno bogatstvo. a to je poseban pojedinacan trosak za taj proizvod. Drzava I to tako sto mu zastitom pronalaska obezbedjuje da odredjeni broj godina samo on taj pronalazak moze koristiti. Dakle ne mozete uzeti iskljucivo rok na koji glasi ugovor nego morate uzeti I ove druge faktore koje treba da vam pokazu I da vas uvere ili razuvere da ce ekonomske koristi biti bas toliko velike. Ko daje to ekskluzivno pravo pronalazacu ili korisniku. Na primer:dobijete koncesiju za koriscenje auto puta. Taj jedan euro je posebni pojedinacni trosak pri proizvodnji tog proizvoda. Patent je ekskluzivno pravo koriscenja odredjenog pronalaska.bogatstava znaci kada se taj rudnik iscrpe koncesija mora da istekne posto koriscenje tog rudnika prestaje. a to je sve utvrdjeno zakonom o koncesijama gde je utvrdjenjo postupak izdavanja koncesija. Da li je fransiza imterijalno sredstvo? Ko prodaje fransizu? Mogli bismo reci pravo na biznis. znaci ima pravo monopola nad koriscenjem tog pronalaska. Po isteku tih godina patent postaje javno dobro. Ako istrazivanja pokazuju da nije izvesno da ce svih 20 godina priticati ekonomske koristi. Predpostavljam da znate sta je to licenca. narocito tamo gde nije izvesno da ce preduzecu priticati ekonomske koristi po osnovu koriscenja koncesije. jer ste vi sa ugovorom o kupovini licence obavezali da cete za svaki komad proizvoda proizvedenog po toj licenci na ime naknade platiti recimo 1 euro. Zavisnosti od vrste koncesije zavisi I vreme trajanja. Znaci vi odredjenom preduzecu date pravo da iznajmi auto put da ga koristi odredjeni broj godina I da po isteku tog iznajmljenog perioda auto put preda drzavi na koriscenje. Za patente vazi isto pravilo sto se tice otpisivanja. Na koj period se koncesija otpisuje? Znaci za koliki period moramo iznos koji smo platili preneti na troskove. Znaci najduzi period je period u kome imate zastitu I kazete vas patent je zasticen u narednih 15 godina. Mi kazemo dobili smo koncesiju na 20 godina za koriscenje nekog dobra. onda cete koncesiju otpisati za 15 godina. Dakle vi proizvodite neki proizvod I kazete troskovi materijala toliko. trajanje koncesija. troskovi rada toliko. Sta 21 . Najduzi rok na koji vi morate da otpisete vas patent je 15 godina. Racunovodje obicno zagovaraju da taj rok otpisivanja bude sto kraci. A koncesija se moze dati I za obavljanje odredjenog posla. A sta ako se izgradi pruga pored tog puta. Moze ga koristiti ko hoce jer vi vise nemate monopol. To zavisi od ugovora na koji koncesija glasi. Ako kazete kupujem licencu za period od 5 godina.

I naravno da za onu firmu koja plati. Koje vazno nematerijalno sredstvo ima Coca-Cola? Zastitni znak. tolika je neto imovina. druga firma ima za 40000 veci prinos na sopstveni kapital u odnosu na prvu firmu. Dva tri pogresna poteza menadzmenta firme mogu dovesti do toga da firma prestaje da donosi visoke profite I da se potpuno izgubi vrednost good willa. Tih 40000 razlike da li je to good will tj njegova visina. Znaci cinjenica je da firma ima good will I pre nego sto bude prodata ali posto je to interno generisano dobro I sto nije moguce pouzdano proceniti vrednost tog dobra . Good will se lako gubi. Posto investitor kada kupuje firmu. Standard 22 je uveo izmene I dopusta da se otpisivanje good willa vrsi I u duzem vremenskom periodu ali ne duze od 20 godina. Obe imaju isto imovinu 1000000 eura. To inace se cini I za ostala 22 . Znaci kada kupite firmu vi platite good will I mozete u bilansu iskazati good will kao posebnu bilansnu poziciju. To pokazuje da je to firma sa pozitivnom poslovnom vrednoscu. smatralo se da period od 5 godina period u kome treba placeni good will otpisati. svoje procedure I postupke. Vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati iznad vrednosti neto imovine firme I zbog toga se aktivira tek onda kada je stecen kupovinom. Znajuci da se good will lako izgubi nametnuta je obaveza preispitivanja veka trajanja na kraju svake godine. Prva firme u proseku ostvaruje dobitke koje iznose 150000 a druga ostvaruje dobitke od 190000. Pa se racunovodstveno visina good willa utvrdjuje kao razlika izmedju iznosa koji kupac placa za firmu kao celinu I visine neto imovine te firme. nije jer je to razlika za jednu godinu. Sve su to atributi koji krase firmu sa pozitivnom poslovnom vrdnoscu. jer je jako tesko tvrditi da cete vi u nekom jako dugom roku zahvaljujuci good willu ostvarujete iznad prosecne profite. vi ne znate. ali je nametnuo obavezu da se svake godine procenjuje preostali vek trejanja good willa. Da bi se iznd prosecan profit ostvario te firme moraju imate odredjene karakteristike. Na primer:imate dve firme I obe se bave proizvodnjom sladoleda. koja imaju sposoban menadzment. Zato sto je good will jako osetljiva kategorija. o pravo da posluje po pravilima Mc Donalds-a fransiza predstavlja sredstvo. znaci pozitivnu poslovnu vrednost imaju firme koje ostvaruju iznad prosecan profit. Znaci ako je neto imovina te firme 100 a kupac za tu imovinu placa 120 onda ovih 20 predstavlja pozitivnu poslovnu vrednost. koja imaju kolektiv koji je kvalifikovan I firmi odan. jer naravno to se ne dobija za dzabe.on prodaje firmama koje kupuju: nacin rada . koja imaju odlicnu poziciju na trzistu. Znaci nece ta firma izbacivati iznad prosecan profit samo godinu dana visina good willa moze biti 200000 ako kupac procenjuje da ce najmanje 5 godina zaredom ostvariti profit koji je za 40000 veci od prosecnog profita u datoj grani. I znaci kada bude kupovao tu firu on nece ponuditi 1000 000 vec 1200000 I time ce on platiti pozitivnu poslovnu vrednost te firme. medju dobavljacima. svoje ime. on u stvari kupuje buduce profite za firmu koja odbacuje profit iznad proseka investitor ce biti spreman da plati vise nego sto je neto vrednost te firme. Znaci obicno je rec o firmama koje imaju zaista odlican ugled medju kreditorima. Dok je bila vazeca 4. Samo placeni good will ima sposobnost aktiviranja. znaci kad bi vas bilo ko pitao pre nego sto se ponudi kupac da plati koliko vredi vas good will. koja su dobro organizovan. Poslovna vrednost preduzeca ili Good-will Godd will je siri pojem od imidza firme I racunovodje imaju preciznu meru visine good willa. aktivira se I otpisuje. Prosecna stopa u toj grani je15% prinos na sopstveni kapital. propisuje standarde za proizvode I usluge I vrsi nadzor da ne bi doslo do gubitka good will-a. Pa se iz razloga opreznosti insistiralo na otpisivanju u tako kratkom roku tj 5 godina. direktiva iskljucivo I pre standarda 22. Kada je rec o otpisivanju good willa tu nema cvrstog pravila. I on kazemo sklapa ugovor o fransizi . Obicno kazemo da good will predstavlja sposobnost firme da ostvaruje iznad prosecan profit. znaci da ne bi doslo pod njegovim imenom bili prodavani proizvodi I usluge manjeg kvaliteta od standarda koje je on utvrdio.

sta se podrazumeva pod nepokretnostima: to su materijalna sredstva koja se koriste duze od 1 obracunskog perioda za potrebe proizvodnje. iznajmljivanja ili za administrativne svrhe. Znaci mozete napraviti sjajan logo ali ako niste prepoznatljivi po njemu I ako ga niste zastitili kod nadleznih drzavnih organa ta logo vrednost ne moze biti aktivirana.imaterijalna ulaganja. Ovo iskazivanje u bilansu ne znaci da se zemljiste I gradjevinski objekat zajedno procenjuju. Rasclanjavanje materijalne imovine Iako smatramo da je rasclanjavanje materijalne imovine lako jer mi znam sta su masine. jer je stepen sigurnosti u ostvarenje ekonomskih koristi ovde nizi nego kada je rec o materijalnim ulaganja. ipak u nekim slucajevima to nije lako uraditi. alati. To znaci da cete vi u vasim knjigama odvojeno vodit zemljiste odvojeno voditi 23 . BILANSIRANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Pod materijalnim ulaganjima podrazumeva se veliki skup imovinskih predmeta koji se smatraju kao I imaterijalna ulaganja dugorocno vezanom imovinom odnosno imovinom ciji je vek trajanja duzi od 12 meseci a u standardu cemo naci. I zato je zastitini znak vazan I predstavlja deo imaterijalne imovine I zato mozete tuziti nekoga ko koristi neovlasceno vas znak. MRS-16: nepokretnosti masina I oprema. sta postrojenja. isporuke pruzanje usluga . Vi kada pravite poslovnu zgradu vi je pravite na nekom zemljistu. Ne mozete ga prodati niti ga iskazati kao imovinu. Kako cete u bilansu iskazati odvojeno gradjevinski objekat odvojeno zemljiste ili cete buduci da oni predstavljaju jednu celinu. zemljista . kod onih firmi ciji je poslovni ciklus duzi od 12 meseci onda ce se dugorocnom imovinom ce se smatrati imovina ciji je rok duzi od poslovnog ciklusa. Ovo sve osim onoga duze od jedne godine vazi za svako sredstvo. ko je ovo ali kada vidite znak Coca Cola ili Nike vi odmah znate sta je to I ne morate da citate sta je iza toga. Sta sve obuhvataju materijalna ulaganja? • Zemljista I prva koja su izjednacena sa zemljistem • Gradjevinski objekti • Tehnicka postrojenja I masine • Ostala postrojenja. Znaci ako je poslovni ciklus kraci onda ce se uzeti godinu dana a ako je duzi od godinu dana onda ce se uzeti duzina poslovnog ciklusa da bi se odredilo da li je neko dobro dugorocno vezano ili ne. ciji je vek trajanja duzi od godine dana odnosno od trajanja poslovnog ciklusa. Vi odmah pitate sta je ovo. jer je to duze od jedne godine specificnost stalne imovine. jer ne moze zgrada da stoji u vazduhu. vi odmah znate o kojoj je firmi rec. Kada je zastitni znak materijalno dobro? Samo kada je zasticen zakonom. Resenja su razlicita ali najveci broj zemalja se odlucuje da u tom slucaju iskaze zemljiste I gradjevinski objekat zajedno. na to se misli kada kazemo zemljiste koje se nalazi u svojini I prava koja proizlaze iz tih zemljista. poslovni inventar • Ulaganja u izgradnju I avanse Sta su to prava izjednacena sa zemljistem? Kada uzmete u zakup zemljiste na 99 godina ne sticete li time pravo koje se izjednacava gotovo sa svojinom nad tim zemljistem. Vi mozete nekome odobriti da koristi vas znak I on ce to platiti ali ako koristi neovlasceno vi ga mozete tuziti. Ovo je jedna od klasifikacija koja je moguca. da li cete onda tu zgradu I to zemljiste iskazati kao jednu bilansnu poziciju. Koji problemi se kod rasclanjavanja mogu pojaviti? Kada je u pitanju stalna imovina kako iskazati u bilansu zemljista na kojima je izgradjen gradjevinski objekat. koji proizvod I koji kvalitet proizvoda je rec. Na primer:napravite firmu I vas logo I kazete e to je moja imovina a niko vas ni ne prepoznaje po tome.

znaci cim se pocne koristiti odmah se smatra da je utrosen. Dakle to sto se iskazuju u bilansu ne znaci da se u knjigama ne vode odvojeno. Posto je lift postrojenje koji omogucuje da gradjevinski objekat vrsi svoju funkciju onda on predstavlja deo gradjevinskog objekta I bice iskazan u bilansu kao deo vrednosti gradjevinskog objekta. Kako se investicije u toku mogu iskazati kao materijalno ulaganje? Kada radite bilansiranje investicija u toku. Ukoliko prekid u izgradnji iz bilo kojih razloga onda takva ulaganja tj ulaganja koja su do tog trenutka izvrsena treba pre tretirati kao rashod nego kao sredstvo jer od obustavljene investicije nema nikakve koristi u buducnosti. Jer je taj gradjevinski objekat sada uslov da bi ta oprema mogla da funkcionise. Znaci kada nadjete alat u osnovnim sredstvima znaci da je njegov vek trajanja duzi od godine dana ma koliko on bio skup. Odvajaju se zato sto se zemljiste ne otpisuje. To ne bi bilo u redu. Ta zgrada postoji samo da bi se zastitila oprema. Sav alat ciji je vek trajanja duzi od godine dana bez obzira na pojedinacnu vrednost tretira se kao osnovno sredstvo. Ako biste to iskazali zajedno I kazete gradjevinski objekat zajedno sa zemljistem vredi milion. Npr trafo stanice. Znaci standardi su usvojili pravilo po kome se vrsi podvajanje na stalnu I obrtnu imovinu a to pravilo je vek trajanja I to kao iskljucivo pravilo. Sta je vaznije kod trafo stanice. da li ga treba iskazati odvojeno kao opremu ili u okviru vrednosti gradjevinskog objekta. znaci na kraju godine morate imati jasan odgovor na pitanje: prvo da li ce ta investicija u toku biti dovedena do kraja?znaci da li postoji ili ne postoji rizik od zavrsetka takvog ulaganja. Tako resenje moze ako ne vrsite mesecno obracunavanje rezultata odnosno godisnje. Dugo su bila koriscena dva kriterijuma: visina vrednosti I vek trajanja. Dakle kada god budete u dilemi da li nesto treba iskazati kao gradjevinski objekat ili kao opremu pitajte se sta je u tom odnosu vaznije.gradjevinski objekat. Moramo odvojiti vrednost zemljista I moramo otpisivati samo vrednost gradjevinskog objekta. Vrednovanje investicija u toku ce se vrsiti po istom pravilu kada se sredstvo zavrsi. vodovod grejanje normalno spada u gradjevinski objekat. Postoje I obrnute situacije. Samo kada iskazujete u bilansu saberete njihove vrednosti I prikazete kao jednu poziciju. Masina koja je u hali je posebno imovinsko dobro u odnosu na halu kao gradjevinski objekat. a ako nadjete alat u obrtnim sredstvima tj sitan inventar to znaci da je vek trajanja kraci od godine dana. Znaci ako ta investicija nikada nece biti zavrsena to sto ste zapoceli I sve sto ste ulozili do tog trenutka ste izgubili I to onda u bilansu I tako treba iskazati. Ali u pojedinim slucajevima to nije do kraja jasno Da li je lift postrojenje? Jeste I nalazi se u okviru gradjevinskog objekta. Dakle po nabavnoj vrednosti odnosno po ceni kostanja Avansi za osnovna sredstva 24 . Razgranicenje alata na onaj koji ce biti tretiran kao osnovno sredstvo I onaj koji ce biti tretiran kao obrtno sredstvo Ovde vazi sledece pravilo. Ukoliko ce investicija biti dovedena do kraja onda do sada izvrsena ulaganja mozete iskazati kao osnovna sredstva u pripremi ili investicije u toku. zgrada ili oprema u toj zgradi. Dakle ako se ne moze prodati ili zavrsiti onda je to cist gubitak ili ostali rashodi. Kako odvojiti prostrojenja od gradjevinskih objekata? U mnogim slucajevima tu nema dileme. sav alat ciji je vek trajanja kraci od godine dana opet bez obzira na pojedinacnu vrednost bice tretiran kao obrtno sredstvo. Gradjevinski objekti imaju ograniceni vek trajanja I otpisuju se. to je dobro sa neogranicenim vekom trajanja I nije predmet otpisivanja. procenjeni vek trajanja je 20 godina I svaki godine biste morali da otpisujete 50000. Naravno smatra se da instalacije. Ako obracunavate rezultat u kracim periodima to ce dovesti do premetanja rezultata. U nekim zemljama ima resenje da se alat koji se koristi do godine dana odmah knjizi kao trosak tj rashod. U tom slucaju taj gradjevinski objekat treba tretirati kao deo opreme I iskazati u okviru opreme. Dakle imacete racun zemljista a onda cete imati odvojeno racun gradjevinskog objekta. Da li on predstavlja celinu sa gradjevinskim objektom ili ne.

to je nacelo pojedinacnog procenjivanja. Zašto se samo stalna imovina sistematski otpisuje. bez obzira na način sticanja). dakle ne mozete uneti neko fiktivno potrazivanje kao on meni duguje a on nema pojam o tome. ali ne postoji potreba za sistematskim otpisivanjem takve imovine. zavisi od toga kako se vrši otpisivanje njene vrednosti. jer kada radim analizu likvidnosti ja bih onda morala da gledam sta se tu nalazi pa da izvlacim avanse da bi izracunala pravi racio likvidnosti. 25 . videli smo šta se pod stalnom imovinom podrazumeva. Zato se otpisivanje vrši samo na onu imovinu čiji je vek trajanja ograničen. znaci jeste potrazivanje ali to je potrazivanje koje nece biti pretvoreno u gotovinu. što znači da je njen vek trajanja duži od godinu dana. zato što stalna imovina ima duži vek trajanja. zbog toga što imovina čiji je vek trajanja neograničen ne gubi svoju vrednost (samim tim što joj je vek trajanja neograničen). Znaci da se to ne bi radilo I da bi zadovoljili princip jasnosti ove avanse klasifikujemo u okviru materijalnih ulaganja. Time ste vi izvrsili popis svojih potrazivanja a on popis svojih obaveza. Procenjivanje se vrsi pojedinacno. a ne i obrtna? Odgovor je zbog dužine veka trajanja. Naknadno procenjivanje imovine. tacno mi imamo obavezu prema vama u tom iznosu parafira oba primerka . Pošto je vek trajanja dug. To potrazivanje je prelazni oblik ka materijalnom ulaganju( kada nam da dobavljac masinu mi knjizimo povecanje osnovnih sredstava I gase se potrazivanja po osnovu avansa)I zato je bolje da ti avansi u bilansu budu iskazani u okviru materijalnih ulaganja nego u okviru potrazivanja. kolika će biti vrednost imovine po proteku određenog vremenskog perioda zavisi i od visine izvršenih otpisa. To ne znači da u nekom trenutku Vi ne morate da izvršite otpis i takve imovine. 16. Da bi neki avans iskazali kao materijalno ulaganje vazno je da se taj avans odnosi na sredstvo tj da ga mozete povezati sa sredstvom na koji je taj avans dat I naravno da je taj avans pokriven savesnoscu duznika. vi ste poslali dopis duzniku I napisali po nasoj evidenciji vi nama na ime avansa dugujete toliko. tj. koje mi necemo naplatiti nego ce se pretvoriti u osnovno sredstvo. Znači. međutim. postavlja se pitanje kako ćemo odrediti koji deo vrednosti je sredstvo izgubilo tokom određenog obračunskog perioda. A vrednosti za procenjivanje su nabavna vrednost za sredstva stecena kupovinom I cena kostanja za interno generisna sredstva. Razlog zbog cega se avansi iskazuju u okviru materijalnih ulaganja je pruzanje jasne slike o likvidnosti preduzeca. jedan vam posalje a jedan zadrzi. ili duži od trajanja jednog poslovnog ciklusa. Stalna imovina ima koeficijent obrta manji od 1.Prvo moramo znati zasto se avansi iskazuju unutar materijalnih ulaganja kada su avansi potrazivanja za iznos novca koji je placen unapred pre nego sto je sredstvo isporuceno tj pre nego sto je njegova izgradnja zapoceta odnosno zavrsena. Utorak. novembar 2004. VREDNOVANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Vrednuju se po nabavnoj vrednosti inicijalno. Znaci svako potrazivanje koje iskazete mora biti pokriveno takvom saglasnoscu vaseg duznika da biste vi mogli dokazati da vi zaista imate potrazivanje prema njemu. posaljete dva primerka I on pogleda I proveri I kaze da . OTPISIVANJE MATERIJALNIH ULAGANJA Prošli put govorili smo o stalnoj imovini. dakle: • Da se sredstvo nalazi pod kontrolom preduzeca • Da je rezultat proslih dogadjaja • I da ce doneti ekonomske koristi u buducnosti To je isto vazilo I za nematerijalna ulaganja. Uslovi za priznavanje su isti kao I kod sredstava . Na kraju godine sta ste uradili. kako se vrši raščlanjavanje stalne imovine i kako se inicijalno procenjuje stalna imovina (procenjivanje u trenutku sticanja. dakle generalno govoreci o sredstvima ovo su uslovi za priznvanje. I vazice I za zalihe. odnosno po sadasnjoj vrednosti naknadno.

dakle. Ovako definisani cilj otpisivnja. Koji od ovih ciljeva otpisivanje može da ostvari? 26 . iskazuje se kao trošak. s obzirom na primarni cilj sastavljanja bilansa prema ovom shvatanju. od otpisivanja se očekuje da obezbedi zamenu ili nadoknadu utrošene vrednosti materijalnih ulaganja. na kraju njegovog veka trajanja. ako govorimo o relativnom održanju supstance. odnosno da prihodima jednog perioda dodelimo njima pripadajuće rashode. Statička teorija je jedna od prvih bilansnih teorija koja je razvijena. Znamo da. i ona primarnim ciljem bilansa smatra utvrđivanje stanja imovine. Ovde se ona neutrošena vrednost javlja samo kao ostatak u odnosu na inicijalnu vrednost. Može se reći. koje nastaje usled dejstva različitih faktora. a to je utvrđivanje periodičnog rezultata. Ovde je važno da je primarni zadatak odmeravanja visine otpisa. nego reprodukciona vrednost sredstvava. zadatak otpisivanja stalne imovine je da se inicijalna vrednost koja je utrošena da bi se do nekog sredstva došlo. odnosno neko sredstvo koje će obavljati istu funkciju kao i proivod koji se otpisuje. šta će biti cilj otpisivanja. Što znači. To zbog toga što želimo da dođemo do vrednosti koja je potrebna za ponovnu kupovinu sredstva. Ili drugačije. moežemo identifikovati više bilansnih teorija od kojih je najznačajnije spomenuti statičku. Ako želimo da utvrdimo koja bi to ovde vrednost bila predmet otpisivanja. ako se govori o apsolutnom održanju supstance. tj. ostvarene proizvodne spospbnosti preduzeća. da kada se posmatra jedan obračunski period. odnosno kao vrednost imovine koja će u budućnosti preduzeću doneti ekonomske koristi. jasno je da to ne može biti nabavna. Kod dinamičkog shvatanja bilansa. Pažnja je. važno je da definišemo pravi cilj otpisivanja. hoću da izmerim kolika je vrednost imovine na kraju. ako se pođe od toga da je primarni cilj bilansa utvrđivanje imovine preduzeća. sa vrednošću imovine (misli se na stalnu imovinu) koju preduzeće ima na početku obračunskog perioda. niti utvrđivanju raspodeljivog rezultata. već je namenjen obezbeđivanju određenih finansijskih sredstava za obnavljanje utrošenih sredstava. a drugi deo se zadržava u bilansu stanja kao vrednost imovine koja će biti potrošena u nekom od budućih obračunskih perioda. Na deo koji je potrošen do tog trenutka. Prema organskom shvatanju bilansa primarni cilj je održavanje supstance. putem otpisivanja. Pa saglasno tome. dinamičku i organsku. odnosno u kojima to sredstvo dobacuje prihode. utvrđivanje vrednosti imovine. Na ovaj način želimo da ispoštujemo načelo uzočnosti (načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu). rasporedi na one obračunske periode u kojima se to sredstvo koristi. ukupna inicijalna vrednost se deli na dva dela. Pošto je otpisivanje način na koji mi konstatujemo smanjenje vrednosti imovine.Def: Otpisivanje je knjigovodnstveni postupak kojim se smanjuje inicijalna vrednost materijalnih ulaganja. po kome se primarnim zadatkom finansijskog izveštavanja smatra utvrđivanje raspodeljivog periodičnog rezultata. zavisi od toga od koje bilansne teorije se polazi. da obezbedi sredstva iz kojih će se nabaviti isto takvo sredstvo. Znači. i deo koji je nepotoršen. kroz otpisivanje. to je postupak kojim se nabavna vrednost ili cena koštanja datog materijalnog dobra (ili datog stalnog dobra) kao trošak raspoređuje na one obračunske periode u kojima se to sredstvo koristi. Prvi iznos. Potpuno drugačiji cilj ima dinamičko shvatanje bilansa. onda se visina otpisa utvrđuje tako što uporedite vrednost imovine na kraju. očito je. u zavisnosti od toga šta se smatra primarnim ciljem finansiskog izveštavanja. da je to otpisivanje kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti nekog materijalnog ulaganja. kada istekne vek trajanja nekog sredstva trebalo bi da je preduzeće uspelo. Šta sve mogu biti ciljevi otpisivanja? To. ili zavisi od toga šta se smatra primarnim ciljem finansijskog izveštavanja. Ako se pođe od tako definisanog cilja. ovde usmerena na odmeravanje utrošene vrednosti sredstava. odnosno rashod. Dakle. nije namenjen ni utvrđivanj imovine. ali nije isto zbog tehničkog progresa koji se u međuvremenu dogodio. odnosno koliko je ta imovina tokom obračunskog perioda izgubila svoje vrednosti. dakle smatra se da je osnovni cilj otpisivanja upravo ta podela inicijalne vrednosti da spomenuta dva dela. Razlika između te dve vrednosti smatra se smanjenjem vrednosti koje je nastalo tokom datog obračunskog perioda.

I pošto je ponovno ulaganje potrebno tek po isteku 27 . Sredstvo se troši. treba zaključiti da je otpisati jedno a nadoknaditi nešto sasvim drugo. i zato otpisivanje ne može biti instrument za utvrđivanje vrednosti preduzeća. i to se otpisivanjem konstatuje. i da bude raspodeljiv (=da imate rezultat čija raspodela neće ugroziti održavanje supstance) što i jeste cilj. Imovina koja ne donosi profit nije imovina. to zavisi od odnosa između prihoda i rashoda. ali to znači da otpisa nije bilo. kroz otpisivanje i amortizaciju sredstva se iz materijalnog pretvaraju u novčani oblik. Da li se otpisivanjem može obezbediti održanje supstance? Već iz samo definicije otpisivanja. da je otpisivanje knjigovodstveno-tehnički postupak kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti sredstava. Jer. recimo čija je vrednost 1000. prema ustaljenim pravilima onda će utvrđeni rezultat. Otuda cilj po statičarima teško da može biti realizovan otpisivanjem. Dakle. od toga koje ciljeve preduzeće želi da korišćenjem te imovine ostvari. Dakle. Šta se događa sa tih 200? Kada otpisujete prve godine 200 i iz prihoda nadoknadite tih 200. zato što kupac želi zapravo da proveri koje on profite može očekivati do korišćenja te imovine kojom preduzeće raspolaže. jer se i vrednost imovine preduzeća razlikuje uzavisnosti od njene namene. Ona je upravo vrednost koja je dobijena sabiranjem vrednosti pojedinačnih imovinskih predmeta. jer imovina vredi samo onda kada donosi profit. ako prihod ne bude dovoljan nadoknade neće biti. Prema tome. jednostavno. prinosna vrednost preduzeća. određeni iznos sredstava. možete imati otpise sredstava a da. Zbog toga što statičko shvatanje bilansa polazi od toga da treba. treći naredne 2. a pošto nisu nadoknađenih znači da postoji gubitak u visini smanjenja vrednosti imovine. ako postoji potpuna nadoknada utrošenih vrednosti i višak iznad toga. onda je vrednost imovine samo jedna od vrednosti koja se uzima u obzir kada se određuje vrednost preduzeća. Ta prinosna vrednost je upravo jedan od najčešće korišćenih metoda za utvrđivanje vrednosti firme kao celine. Ali pored nje redovno se utvrđuje tzv. Drugi otpisani iznos od 200 biće slobodan naredne 3 godine. tj. Problem nadoknade je problem između prihoda i rashoda. četvri godinu i poslednji će biti slobodan samo jedan dan ili neće biti slobodan. koji nije pokriven prihodima datog obračunskog perioda. i otpisuje se na 5 godina? Svake godine otpisujete po 200. Vrednost preduzeća kao celine po pravilu se razlikuje od vrednosti imovine preduzeća.Kada govorimo o cilju otpisivanja po statičkom shvatanju. već rashod (po definiciji sredstava). Ovaj cilj se može osporavati! Pre svega. Ali. pa i trajno. ali da li će ta utrošena vrednost nadoknaditi to ne zavisi od trošenja. tj. Jer tek kada isteknu te 4 godine imaćete potrebu da kupite novo osnovno sredstvo. Ako se otpisivanje vrši na sistematskoj osnovi. ne možete utrošene vrednosti nadoknaditi. Ne može se. Kada govorimo o utvrđivanju vrednosti preduzeća. zato što se odmeravanjem iznosa vrednosti koji je dato sredstvo izgubilo u datom obračunskom periodu. privremeno. Znači ne možemo izmeriti otpisivanjem pravu vrednost neke imovine preduzeća. Smatra se da otpisivanje može obračun raspodeljivog periodičnog rezultata i ispuniti onaj cilj koji je postavljen dinamičkom teorijom. umanjena za pojedniačne vrednosti obaveza koje preduzeće u datom trenutku poseduje. biti i međusobno uporediv nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Otpisi postoje. Čak teško da može biti i instrument za utvrđivanje same imovine preduzeća. tih prvih 200 ostaje slobodno naredne 4 godine. šta se događa kad se neko sredstvo otpiše. od otpisivanja očekivati da obezbedi nadoknadu utrošenih vrednosti. Znači imovina firme i vrednost firme su dve po pravilu različite stvari. utvrditi vrednost neto imovine preduzeća. osim što će biti raspodeljiv. u tom otpisivanju. i preko toga pravilno otpisivanje vrednosti neto imovine (razlike između aktive i obaveza). Kada se utrošene vrednosti neće moći nadoknaditi? Kada nemamo dovoljno prihoda. Ovaj cilj se može ispuniti. potrebno je dakle da se pravilnim odmeravanjem visine otpisa obezbedi pravilno iskazivanje vrednosti aktive. onda će se u uslovima monetarne stabilnosti postojati situacija da otpisivanje oslobađa. Ukoliko su prihodi veći od rashoda. odnosno problem rentabiliteta poslovanja. Da li možemo obezbediti obračun raspodeljivog periodičnog rezultata? Po mišljenju većine autora ovo je dostižan cilj kada je reč o otpisivanju. ako prihod bude dovoljan da se iz njega nadoknade utrošene vrednosti onda će nadoknade biti. dakle. zato što neto imovina nije vrednost preduzeća. suprotstavljajući taj iznos prihodima obezbeđujete da rezultat ne bude precenjen.

Kada se materijal potroši u datom obračunskom periodu. da preduzeće posluje rentabilno (ako ne posluje rentabilno nema ni nadoknade utrošenih vrednosti. (da se zamena ne mora vršiti odjedanput. i da sva sredstva imaju isti vek trajanja. 1 2.veka trajanja. zbir godišnjih otpisa 300. prve godine. već da ta potreba za zamenom biva u različitim vremenskim periodima) Ako su ovi uslovi ispunjeni. onda bi svi ovi iznosi amortizacije bili privremeno slobodni (sve do trenutka dok se ne mora izvršiti ponovna nabavka). naredne godine druga. To naravno uopšte nisu male sume. 28 . možemo reći da se kroz amortizaciju vrši i trajno oslobađanje određenog iznosa sredstava. godišnji otpis 300. На Садашња вред. 7. PRIMER: Imamo tri mašine čija je nabavna vrednost 1500. Čak. imamo podatke o vrednostima na kraju prve godine. Zbog toga se amortizacija kvalifikuje kao jedini trošak koji ne traži ulaganje odmah u narednom periodu. 3. kažemo da se kroz amortizaciju popravlja likvidnost presuzeća. pa je 1500/5=300). Ali kad se sredstvo otpiše. 8. sva sredstva koja su bila oslobođena kroz otpise biće nam potrebna da bi smo nabavili nova. 3 4 5. mora se za naredni ciklus materijal kupiti ponovo. укупно Привр. procenjeni vek trajanja 5 godina.Укупна Год. Otpis je linearan. Ukupna sadašnja vrednost je 1200. Збир Замена Ослобођена амортизација Крају mашина СВ Отписи Отписа год. 1200 1200 300 300 300 300 2. da imaju različiti vek trajanja. 900 1200 2100 600 900 1200 2700 300 600 900 1800 300 600 900 1200 300 1500 900 1200 2100 600 900 1200 2700 600 900 900 900 900 900 900 900 1800 2700 3600 3000 2400 1800 1500 1500 1500 900 1800 2700 2100 1500 900 1800 900 1800 1200 600 900 900 900 900 900 900 900 900 Ako imate prvu mašinu. Oslobođena amortizacija 300 i videćete zašto se ona tretira kao trajno oslobođena. 6. Zato se tako oslobođena sredstva tretiraju kao privremeno oslobođena sredstva. iako se koristi linearna metoda za otpisivanje javiće se trajno oslobođena sredstva koja se mogu koristiti za proširenje kapaciteta. posebno kada se radi o preduzećima koja imaju veliku stalnu imovinu. pošto se nabavka ne vrši ponovo u narednom periodu na raspolaganju su ta sredstva. nabavka se vrši sukcesivno (prve godine nabavlja se jedna mašina.трајно емено 1. treće treća). Nema zamene u toj godini. slobodna. pa nema ni privremeno ni trajno oslobođenih sredstava) 2. može se desiti da ste kroz otpise nadoknadili 1000 a da vam za novu nadokandu treba 1500. jer je od nabavne 1500 oduzet godišnji otpis od 300 (jer je vek trajanja 5 godina. Osim privremeno oslobođenih sredstava mogu postojati i trajno oslobođena sredstva. u tom slučaju nema trajno solobođenih sredstava) 3. da su sredstva koja se otpisuju nabavljena u različitim vremenskim periodima (da nisu nabavljena sva odjenom) 4. Šta su privremeno oslobođena sredstva? I kada ona uopšte postoje? Ako bi se dogodilo da su sva sredstva kupljena u istom trenutku. Sredstva koja su tome namenjena ne mogu se upotrebiti ni za šta drugo. da postoji monetarna stabilnost (ako ne postoji monetarna stabilnost. određeno vreme i mogu se koristiti za finansiranje poslovanja. Po isteku pete godine. Da bi se pojavila trajno oslobođena sredstva potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi: 1. Vrednost mašine je 1200.

Ukupna sadašnja vrednost je 2700 (1200+900+600). od toga je 900 stalno. već još toliko da nam ostane 600 (jer su nam sad otpisi po 900) da bi smo u narednoj godini obezbedili otpis. I poslednjih 20% vezano je 5 godina. Jer ćete vi prve godine otpisati 20%. Ukupno je oslobođeno 900 (300+600) i to je takođe trajno oslobođeno. drugu i treću godinu. Kako se izračunava prosečno vreme vezivanja? Kada ukupno vreme vezivanja podelimo sa vekom trajanja. Na kraju šeste godine.Sledeće godine se kupuje još jedna mašina. Ukupna sadašnja vrednost je 2100 (1200+900). ne 1500. biće zamenjene posle 3. One se gubi onda kada sredstva postanu približno jednakog veka trajanja. nabavićete i neku mašinu čiji je vek trajanja 3 godine. šta znači da je prosečno vreme vezivanja 15 godina? Kako tumačite ovo da je jedna godina vezana 20%. ''Kada na to dodate ovih 900 koje imate ovde'' to će biti 1500. Privremeno oslobođene amortizacije više nema. Ovih 20% vezano je prvu i vezano je drugu godinu. jer u naredne tri godine mi moramo obezbediti. Znači. Oslobođena amortizacija iznosi ukupno 1800. Rankovića piše koliko možemo ići u proširenje kapaciteta zahvaljujući trajno oslobođenim sredstvima. ili kada broj 29 . ako je ukupno vreme vezivanja 15. i na kraju sedme moramo obezbediti sredstva za zamenu treće mašine. onda je prosečno vreme vezivanja 3 godine. Treće godine kupuje se trća mašina. dakle vreme vezivanja ovih drugih 20% je dve godine.Koliko vam je godišnji otpis vezan? Godišnji otpis nam je vezan 15 godina. I ovaj efekat trajno oslobođenih sredstava se može tako izgubiti. a vrednost treće 1200. ukupan godišnji otpis 900 (300+300+300). ukupan godišnji otpis je 600 (300+300). što bi smo rekli Mi) izosi 900 (300+600). 5-3/5=66. onda će 20% od tog iznosa biti vezano samo godinu dana. Ovih trećih 20% vezano je prvu. vek trajanja 5. Elastičnost efekta proširenja je stopa koja pokazuje do kog stepena imate trajno oslobođena sredstva. Četvrtih 20% vezano je 4 godine. biće korišćeno za nabavku nove mašine u narednoj godini. Da ako ukupno ulaganje od 100% koje koristite tokom perioda od 5 godina. da su sredstva različitog veka trajanja. i ako se otpisuje linearno. četiri godine 20% i pet godina 20%? Logika je sledeća. Jer će možda doći do kvara. Na kraju pete godine imamo 1200 i tih 1200 privremeno oslobođenih otpisa. i drugih 900 koji se tretiraju kao privremeno oslobođeni. što je sada kraj treće godine. na kraju šeste zamenu druge. Tako da ako bi vaše ulaganje bilo jednako godišnjem otpisu. ali nju delimo na 900 koji se smatraju trajno oslobođenim. Dobija se kada se od vremena vezivanja oduzmete prosečno vreme i podelite sa prosečnim vremenom. zbir godišnjih otpisa (akumulirani otpisi) 1800 (900+900). Pogledajte koliko u narednoj godini iznose-2700 od čega 900 ostaje kao trajno oslobođeno. Neke mašine koje su preocenjene na 5 godina. a ovi uslovi su u preduzećima retko kada ispunjeni. zbir godišnjih otpisa (što bi Amerikanci rekli ''akumulirana amortizacija'' ili ispravka vrednosti. akumulirana amortizacija je 1500. imali bi ste vezana sredstva 15 godina. neće izdržati svih pet godina. da je dve godine vezana 20%. Treba da postoji monetarna stabilnost. Vrednost prve mašine na kraju treće godine je 600. Uslovi koji bi trebalo da budu zadovoljeni da bi postojala ovakva situacija. a na kraju pete mora se izvršiti zamena prve mašine. vrednost mašine koja je u toj godini kupljena je 1200. Znači 20% vaše amortizacije je praktilčno u tom sredstvu vezano 15 godina. druge 900. ali vi svodite na godišnji otpis . Najčešće pitanje-šta ovo znači? Ako je vek trajanja sredstva 5 godina. od ovih 1800 ne možemo reći da je sve trajno oslobođeno. A s druge strane. Ovo zbog toga. sve ostalo je privremeno oslobođeno. Znači meni je ovih 20% vezano samo godinu dana. Dakle. a 600 privremeno oslobođeno. Po 20% od tog iznosa kao da je vezano 15 godina. Od tog trenutka postoje samo privremeno oslobođena sredstva. Neki raspored starosti tj. Vrednost prve mašine na kraju druge godine je 900. tokom života preduzeća se menja. su prilično rigorozni. Jer dolazi do stalnih zamena. razbijete na ulaganja od po 20%. U knizi kod prof. To je to ukupno vreme vezivanja koje vam je potrebno da bi ste izračunali prosečno. da se sredstva nabavljaju u različitim vremenskim periodima. iako je njegov vek trajanja 5 godina. To znači da kada početna vrednost opreme. vremenskog trajanja naših sredstava koji se uspostavi na početku. tačno onoliko koliko treba za kupvinu nove mašine. tri godine 20 %.67. i ona se takođe otpisuje.

Takav propis je ukinut. a za potrebe utvrđivanja oporezivog periodičnog rezultata. a pre svega finansiranja. Ne insistiram na tome da ovakve računice izvodite! Treba da usvojite logiku kako to da je nekih 20% vezano nekih 5 godina. SUŠTINA je da znate šta znači i pod kojim uslovima se mogu javiti trajno oslobođena sredstva. Tu postoje propisane stope otpisa koje država priznaje kao stope po kojima će biti utvrđena amortizacija iskazana u poreskom 30 . prihvatanja porudžbina. i obično se baziraju na dnevnim cenama. Osnovni smisao ovih otpisa je da se obezbede podaci za utvrđivanje prodajnih cena. već problem zamene. a za potrebe sastavljanja eksternih finansijskih izveštaja. Jer rezultat koji se utvrđuje u pogonskom obračunu naziva se ekonomski rezultat. u pogonskom obračunu. Kalkulativni otpisi su otpisi koji se vrše u okviru pogonskog obračuna. Otpisivanje sredstava može biti posmatrano sa aspekta poslovnog bilansa. i on ne mora odgovarati rezultatu iz finansijskog knjigovodstva. za potrebe poslovnog bilansa. Zašto nam je važno gde sve otpisivanje može da se vrši? Ne naravno zbog toga di bi smo znali mesta. te da ne postoji potreba za propisivanje minimalne amortizacione stope. a u uslovima monetarne nestabilnosti ta nabavna vrednost može odstupati od tržišnih cena. Dakle. njihovog odbacivanja i sl. a nekih je vezano 1 godinu. Gubi se efekat trajno oslobođenih sredstava. Sa aspekta poreskog bilansa. da postoji mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala za potrebe proširenja kapaciteta 6. i onda je visina otpisa obračunata u poslovnom bilansu nepodobna za ciljeve koji se moraju realizovati i ciljeve kalkulacije koji se moraju ostvariti. cela priča je sračunata na to da razumete da se kroz nadoknadu otpisane vrednosti može obezbediti priliv privremeno i priliv trajno oslobođenih sredstava. Znate da je u finansijakom knjigovodstvu osnova za otpisivanje nabavna vrednost. Da je pojava trajno oslobođenih sredstava više izuzetak nego pravilo. da preduzeće posluje rentabilno 2. dok se ne dostigne koeficijent elastičnosti efekta proširenja. imate samo privremeno oslobođena sredstva. Pri utvrđivanju visine ovih otpisa moraju se koristiti one metode koje su dopuštene standardima. Kada govorimo o otpisivanju koje se vrši za potrebe sastavljanja poslovnog bilansa onda govorimo o otpisivanju koje se sprovodi u okviru finansijskog računovodsrva. Znači kada uporedite početnu vrednost sa trajno oslobođenim sredstvima. i smatra se da će privatni vlasnici bolje štititi svoj kapital od države. otpisivanje se vrši prema poreskim propisima. za ocenu rentabiliteta posla. da se zamena vrši za ista sredstva iste vrednosti 3. Korišćenje efekta proširenja pretpostavlja: 1. da su sredstva deljiva i da se mogu delimično zamenjivati 4.mašina dostigne 66. s obzirom da dolazi do privatizacije.67% trajno oslobođene amortizacije. i kada postoji. da su ta trajno oslobođena sredstva privremenog karaktera. Zbog toga. da su prve nabavke finansirane iz sopstvenih izvora Jasno je da ispunjenje navedenih uslova nije problem otpisivanja. kalkulacije i poreskog bilansa. I onog trenutka kada početna vrednost dostigne 66. visina otpisa se utvrđuje polazeći od dnevne vrednosti sa ciljem da se obezbedi održanje supstance preduzeća i formiranje prodajnih cena na način da se obezbedi nadoknada stvarno utrošenih sredstava. Otuda zaključak da visina otpisa u poslovnom bilansu i otpis koji postoji u pogonskom knjigovodstvu uopšte ne moraju biti iste visine. za potrebe kalkulacije. Namenjeni su isključivo internim korisnicima informacija. Da shvatite na koji način likvidnost firme može biti popravljena zahvaljujući amortizaciji. nego da bi smo znali ciljeve.67% vrednosti trajno oslobođene amortizacije. a kada je reč o stopama otpisivanja tu sada ne postoje propisane stope. društvena svojina nestaje. da tržište prihvata porast obima proizvodnje 5. nego svako preduzeće ima slobodu da samo procenjuje visinu stopa otpisa. Ranije je kod nas postojao propis koji je određivao minimalnu visinu stopa amortizacije. efekat trajnog oslobođenja prestaje da postoji.

bilansu. gledaćete da iz prihoda koji ostvarite eksploatacijom uglja nadoknadite celokupnu nabavnu vrednost sredstava koja ste za te namene nabavili. protokom vremena. i čim je tako trudimo se da ih nekako grupišemo. fizičkim trošenjem tj. koji se ne mogu predvideti. Preduzeća vrlo često te stope koje su prpoisane za potrebe oporezivanja. treba otpisati u istom periodu. 2. zato što su ciljevi različiti. I Jedan od načina klasifikacije je na one: 1. Dakle. poplave. moraju biti zamenjeni automobilima sa 'katalizatorom' ili će vlasnici automobila koji troše običan benzin plaćati visoku novčanu nadoknadu da bi se otklonile štete koje su oni izazvali. koriste u svom finansijskom knjigovodstvu. Redovni otpisi imovine uslovljeni su: 1. preduzeća su se našla u čudu. imate tri otpisa za ista sredstva. nego i na vreme otpisa sredstava preduzeća koje je radi korišćenja te koncesije osnovano. sve štete koji nastanu povodom događaja na čiji nastanak ili nenastanak mi apsolutno ne možemo uticati. Onog trenutka kada se pojavi na tržištu nova genetacija računara.) 3. faktore koji dovode do redovnog sistematskog otpisivanja imovine 2. Sada mnoge računovođe pitaju: šta ćemo sad? Koje ćemo mi sada stope primeniti? Super. vanrednih događaja kao što su požari. 31 . radi zaštite životne sredine. One ''alfa'' tabele o kojima ste možda čuli. Sada kada je kod nas ukinut pravilnik o amortizaciji. ne mogu da otpisuju koliko hoće. a preduzeća po pravilu nemaju stručnjake koji bi mogli da im kažu po kojoj stopi. sva sredstva koja nabavite da bi ste vršili ekspoloataciju u periodu na koji koncesija glasi. Iako bi možda period njegove ekspolatacije mogao biti duži. cene padaju. zemljoresi. najmanje. klasifikujemo. i država reši propiše da. Kada bi ste imali takav jedan automobil. Faktora koji dovode do smanjenja vrednosti sredstava ima više. koje se koriste u Nemačkoj. gde pre svega podrazumevamo zastarelost i nepodobnost (zastarelost – neko sredstvo je ekonomski zastarelo kada ne postoji ekonomska isplativost njegovog daljeg korišćenja. ekonomskim razlozima. I verovatno će za neko vreme još uvek biti korišćene one ranije stope amortizacije koje je država propisala. Dakle. faktore koji uzrokuju vanredne otpise imovine. druga može biti u poreskom i treća može biti za potrebe kalkulacije. automobili koji troše običan benzin. na primer. razorni vetrovi. ako Vi uzmete koncesiju za iskorišćavanje nekog rudnika uglja. istekom ugovora (kod koncesije – ali ugovor o koncesiji ne samo da će uticati na visinu otpisa koncesije. nepodobnost – npr. imate automobil koji troši običan benzin. prema tome za ovih godinu dana ovaj auto mora da bude otpisan. Znači. otpisivanje za potrebe oporezivog rezultata vrši se primenom stopa koje su propisane od strane državnih organa. Naravno. Tako da će i materijalna ulaganja preduzeća koje je osnovano radi iskorišćenja koncesije biti otpisivana najduže na period koncesije. Vanredni otpisi se preduzimaju kada smanjenje vrednosti nastane zbog: 1. ovakva odluka države će sredstvo učiniti nepodobnim za dalje korišćenje. a smanjenje koje uzrokuju je trajne prirode. ali za potrebe utvrđivanja poreza mi priznajemo amortizaciju obračunatu po ovim stopama. su u stvari stope otpisa utvrđene za potrebe oporezivanja. Znači rezon države je sledeći: možete vi u poslovnom bilansu da obračunate koliku god hoćete amortizaciju. u periodu od godinu dana. da otpisuju svoju imovinu. Kada istekne vreme koncesije sa tom imovinom. da li bi ste zbog ovakve odluke njegov vek trajanja morali da skratite? Preračunali bi ste se i npr. zbog toga što su se u međuvremenu pojavila sredstva koja isti posao obavljaju uz niže troškove. sada možemo da otpisujemo koliko hoćemo. koji je određivao minimalne stope otpisa. odnosno na vreme otpisa koncesije. rabaćenjem. I država propisuje visinu stopa otpisa za pojedeina stredstva. sve dok preduzeće korekcijom tih stopa ne dođe do stopa koje će njemu odgovarati. rekli: ne isplati mi se da ugrađujem 'katalizator' a još manje da plaćam visoku kaznu. Jednu visinu otpisa u poslovnom bilansu. ili iscrpljenjem supstance (kada je reč o prirodnim bogatstvima). Odnosno.

2. ako dođe do obustavljanja neke investicije, sredstva uložena u izgradnju datog objekta ili date mašine, prestaju da imaju svoju vrednost i ta obustavljena investicija prestaje da bude sredstvo i javlja se potreba za vanrednim otpisivanjem (upotreba neadekvatnih materijala može biti razlog za obustavu gradnje, i za zbog toga vanredne otpise takvih sredstava). I I Vrste otpisa prema mestu gde se ona vrše, o tome smo već pričali: 1. u finansijskom knjigovodstvu (za potrebe izrade bilansa na kraju godine utvrđuje se konačna visina redovnih otpisa, koji se utvrđuju saglasno MRS i računovodstvenim politikama) 2. u pogonskom obračunu (otpisivanje se ovde vrši za potreba kalkulacije i polazi se od dnevnih vrednosti) I I I Postoji još jedna podela, prema tehnici otpisivanja: 1. direktno otpisivanje (vanredni otpisi se po pravilu vrše direktnim putem) 2. indirektno otpisivanje (sistematski otpisi se po pravilu vrše indireknim putem) I V Možemo napraviti i podelu prema politici otpisivanja: 1. otpisivanje sa karakterom rashoda (samo ovo pod 1. je dozvoljeno – to je otpisivanje kojim želimo da konstatujemo smanjenje vrednosti, bilo da je ono nastalo zbog delovanja redovnih ili vanredmih razloga otpisivanja – može biti redovno ili vanredno). Vanredno otpisivanje, za razliku od redovnog, je vezano za sredstva sa ograničenim vekom trajanja, a može biti primenjeno i na sredstva koja imaju neograničen vek trajanja. Recimo ako dođe do poplava koje unište obradivo zemljište. To se događa, naiđe bujica i odnese plodno tle. Ostane kamen ispod. Vrednost zemljišta pre, i posle polave se dramatično razlikuje. To je povod za vanredni otpis zemljišta. Kod umetničkih predmeta koji se takođe neotpisuju, ali ne zato što nemaju ograničen vek trajanja, jer teško je verovati da bilo koje umetničko delo može trajati beskonačno dugo (možda jako dugo, kao piramide, ali ne beskonačno), kada dođe do značajnog, trajnog oštećenja nekog umetničkog dela tada se preduzima vanredno otpisivanje. Tu nema sistematskog otpisivanja, ali vanredni otpisi su mogući. 2. dopunsko otpisivanje Na osnovu čega se vrši otpisivanje? Mora se napraviti plan otpisivanja. Naravno, plan otpisivanja se odnosi na redovno otpisivanje, koje možete predvideti. Kad budete dobili zadatak da pravite plan otpisivanja, shvatićete da to uopšte nije tehnički posao. Moraćete prethodno da definišete politiku otpisivanja sredstava firme. Znači da identifikujete: - osnovicu za raspodelu (koja sredstva ćete otpisivati) - koliki je njihov procenjeni vek trajanja - metode otpisa (koju ćete metodu za koje sredstvo koristiti). I tek pošto definišete politiku, možete pristupiti izradi plana. Onda je plan čisto tehnički posao. Ali pre nego što definišete politiku od plana nema ništa. Znači, računovodstvenom politikom se definišu pravila za otpisivanje, a Vi onda samo pravite plan otpisa koji ne predstavlja ništa drugo nego primenu tih definisanih pravila na sredstva preduzeća. Znači ako kažete da ćete vaše građevinske objekte otpisivati linearno, da ćete vašu opremu otpisivati degresivnom metodom, da ćete transportna sredstva otpisivati primenom funkcionalne metode, vi ste time definisali svoju računovodstvenu politiku. Ako kažete da ćete naknadne izdatke za materijalna ulaganja aktivirati, povećavajući znači vrednost imovine, onda je to takođe deo vaše politike. I kada to uradite onda pravite plan otpisa. Plan otpisa nije ništa drugo nego spisak svih sredstava koje imate, koja su predmet otpisivanja. Znači u planu se neće naći sredstva koja se ne otpisuju. Naći će se njihova nabavna vrednost, procenjeni vek trajanja, eventualno procenjeni likvidacioni ostatak, navešćete metodu otpisivanja i visinu godišnjeg otpisa. Iz Vašeg plana se mora saznati koja sredstva otpisujute, kolika je bila njihova nabavna vrednost, koliki je njihov procenjeni vek trajanja, koji metodu primenjujete i koji je godišnji otpis datog sredstva. Ovde se javlja i problem izbora veka trajanja. Uvek morate utvrditi vek trajanja, čak i onda kada koristite funkcionalnu metodu. Zato što se sredstvo može koristiti u određenom 32

vremenskom periodu. Kada govorite o ekonomskom veku trajanja, onda ćete sigurno naići na tri različita shvatanja šta je vek trajanja nekog sredstva. Prvo, vek trajanja je period u kome sredstvo može pružati usluge; u kom je ono tehnički sposobno da pruža usluge. To je tzv. tehnički vek trajanja. (Katin PC 286, koji još uvek fantastično funkcioniše; on je tehnički u redu) Ekonomski vek trajanja je vek trajanja sredstva u kome je ekonomski isplativo korišćenje datog sredstva. On je uvek kraći od tehničkog veka trajanja. To je onaj period za koji se procenjuje da će se korišćenje nekog sredstva isplatiti (ekonomski vek Katinog 286 je odavno istekao). Postoji i korisni vek trajanja, koji je kraći od ekonomskog. To je vek trajanja u kome, po politici zamene sredstava preduzeća, će dato sredstvo biti korišćeno. Transportna preduzeća mogu imati sledeću politiku: imamo autobuse čiji je ekonomski vek trajanja 10 godina, naša politika je da zamenu voznog parka vršimo po isteku 7 godina, jer želimo da izbegnemo rast troškova održavanja, i li želimo da izbegnem nesigurnost u pogledu tehničke ispravnosti naših vozila. Dakle, 7 godina koristimo, posle toga prodajemo i kupujemo nova. Ekonomski vek trajanja svodimo na korisni vek zato što je to naša politika. Niko ne može reći da autobus posle 7 godina ne može više da se koristi, politika firme je da vek trajanja bude skraćen i da radi realizacije nekih drugih ciljeva ja hoću da budem siguran da taj autobus nikada neće ostavit putnike na putu. Prema standardu 16 koji se bavi ovim pitanjem, u paragrafu 43, savetuje se sledeće: Kada se procenjuje korisni vek trajanja, treba uzeti u obzir uobičajenu upotrebu sredstva prema kapacitetu kojim se sredstvo koristi, očekivano fizičko rabaćenje (koje zavisi od režima korišćenja – ne troši se isto mašina koja radi jednu smenu i mašina koja radi tri smene), tehničko-tehnološki progres (kod onih sredstava gde su promene u tehnologiji brze, vek trajanja treba skratiti) i naravno eventualna zakonska ili slična ograničenja koja mogu uticati na to da se vek trajanja skrati. Ili na primer, mašina može da se koristi još, ali licenca za proizvodnju tog proizvoda ističe-moramo otpisati sredstvo u periodu do koga važi licenca. Pitanje kada sa otpisivanjem treba početi u različitm zemljama različito je definisno. Kod nas važi pravilo: od prvog narednog meseca. Iako se sredstvo troši kontinuirano, otpis se vrši na mesečnom nivou, kod nas. Znači, svakog meseca knjižito otpis, i to za sredstva koja su pribavljena u ovom mesecu otpis počinje da teče od prvog narednog meseca. Isto tako, za sredstva koja su otuđena u ovom mesecu, otpis prestaje od prvog narednog meseca. To je prosto konvencija, morate preseći negde. U nekim zemljama je to, recimo, na pola godine. U Nemačkoj, sva sredstva koja se nabave u prvoj polovini godine, počinju da se otpisuju od prvog jula. I ona koja su nabavljena u drugoj polovini godine, naravno, počinju da se otpisuju od prvog januara naredne godine. Takođe, bitno je i spomenuti da otpisivanje treba otpočeti po nabavci, a ne po početku korišćenja, zbog mogućnosti da gubitak vrednosti nastane nezavisno od rabaćenja. U paragrafu 46, MRS-a 16 se kaže da osnovicu za otpisivanje čini nabavna vrednost ilicena koštanja, koja treba da bude umanjena za procenjeni likvidacioni ostatak, pod uslovom da je vrednost likvidacionog ostatka značajna, i da se može pozdano proceniti (likvidacioni ostatak je vrednost osnovnog sredstva po isteku njegovog veka trajanja-vrednost starog gvožđa, starog građevinskog materijala). Ako navedena dva uslova nisu ispunjena, zanemaruje se vrednost likvidacionog ostatka, i za osnovicu otpisivanja uzima se nabavna vrednost. Nisu slučajno ova dva uslova utvrđena, zaista je teško u mnogim slučajevima utvrditi kolika će biti vrednost likvidacionog ostatka. Ako imate mašine koje traju 10 godina, ko bi mogao znati kolika će biti vrednost kilograma starog gvožđa za 10 godina? Samo kod sredstava kod kojih je vek trajanja kratak, i kod kojih za likvidacioni ostatak postoji aktivno tržište može se ići na procenu i to uzeti u obzir. Metode otpisivanja definisane su MRS-om 16, i po paragrafu 47 dopuštene su vremenske i funkcionalna metoda. Metoda otpisivanje koja je odabrana trebalo bi najbolje da odslikava gubitak ekonomskih koristi datog sredstva. Od vremenskih metoda dopuštena je metoda linernog otpisivanja i metoda degresivnog otpisivanja, a razume se da metoda progresivnog otpisivanja nije dozvoljena. Imate pravo da izaberete, ali kada izbor napravite morate odabranu metodu kontinuirano koristiti. Dopušteno je da sa degresivne metode pređete 33

na linearno otpisivanje, ali nije dopušteno obrnuto. Ovo zbog toga, što kad prelazite sa degresivne metode na linearnu, a to se obično radi onda kada je vek trajanja kratak, pa se pojavljuje opasnost da po isteku veka trajanja deo nabavne vrednosti ostane neotpisan, i onda kad visina otpisa padne ispod linearnog (ispod onog otpisa koji bi ste imali da otpisujete linearno) dopušta se da nastavite otpis preostalog dela po linearnoj metodi. To se ne smatra instrumentom kojim se može uticati na visinu poreskog tereta. Ali ako otpisujete linearno, pa procenite da ćete imati visok rezultat pa rešie da pređete na degresivno otpisivanje, tako povećate otpise i smanjite rezultat – e država to ne dozvoljava. Neću Vam pričati metode otpisivanja, zato što očekujem da ih znate. Sve smo to naučili u prvoj godini. Potsetite se uslova za primenu načina utvrđivanja visine otpisa i prednosti i slabosti koje metode poseduju. Procenite njihovu primenjvost u odnosu na određene vrste sredstva i u odnosu na okolnosti u kojima preduzeće posluje. Očekujem da znate šta je linearna metoda, šta se otpisuje, koje su pretpostavke od kojih polazi, i koje su njene slabosti. Isto za degresivnu, koje su njene varijante. Znači, SVE O METODAMA! Ovo sada što ide nije pričala, a to je kraj u Power point prezentacijama, pa ajde da dodam... Obračunati otpis predstavlja rashod perioda, osim ako je sadržan u učincima koji nisu realizovani ili u opremi proizvedenoj za sopstvene potrebe, jer je u tom slučaju obračunati otpis uračunat u cenu koštanja. U prvom slučaju otpis će postati rashod kada zalihe budu prodate. U drugom slučaju, otpis če postati rashod u vremenu korišćenja datog sredstva, putem njegovog otpisivanja. Procenjeni korisni vek upotrebe, mora se periodično preispitati. Ako se pokaže da je očekivani korisni vek trajanja, pri tim preispitivanjima, kraći od procenjenog mora se izvršiti korigovanje visine otpisa za tekući i buduće periode. O ovome govori paragraf 49, MRS-a 16. I izabrani metod otpisivanja mora se povremeno preispitati. U slučaju da su se okolnosti u kojima preduzeće posluje tako promenile, da izabrani metod ne odražava na pravi način gubitak ekonomskih koristi, metod treba promeniti i tretirati promenu kao promenu računovodstvene procene. U takvom slučaju, visinu otpisa za tekući i naredne periode treba izračunavati po novoj metodi. 18.11.2004 BILANSIRANJE FINANSIJSKIH ULAGANJA Sta se smatra dugorocnim finansijskim ulaganjem? Dakle ulaganja mogu biti sa aspekta dospelosti dugorocna I kratkorocna, pa da najpre definisemo sta su to dugorocna finansijska ulaganja. Kazemo da su to ulaganja novcanih sredstava na svojinskoj ili kreditnoj osnovi u druga preduzeca, sa namerom da se dugorocno drze, odnosno rok naplate tih potrazivanja je duzi od godine dana. Zasto imamo da se dugorocno drze, pa jos I ovaj dodatak? Zato sto ova ulaganja mogu biti na svojinskoj osnovi a to znaci da nemaju rok dospeca I to znaci da se na njih odnosi ovo da se dugorocno drze, a ako su na kreditnoj osnovi onda imaju rok dospeca a to znaci da je rok naplte duzi od godine dana. Sta znaci ulaganje na svojinskoj osnovi? To znaci da vi tim ulaganjem sticete svojstvo suvlasnika. Znaci izmedju firme u koju ulazete I vas postoji vlasnicki odnos vi ste suvlasnik date firme. Sta znaci ulaganje na kreditnoj osnovi? Izmedju firme I vas postoji duznicko-poverilacki odnos, dakle vi ste samo pozajmili na odredjeni rok. Zbog cega su ova ulaganja izdvojena? Postoje dva razloga.Jedan je dugorocnost koju sam vec pomenula a druga je da se posebnim evidentiranjem I iskazivanjem ovih ulaganja obezbedi posebno evidentiranje prihoda koji nastaju po osnovu redovne poslovne aktivnosti odnosno po osnovu prodaje 34

dugorocne plasmane UCESCA Ona nama nisu novi pojam. Znaci ucesca se javljaju tek posto su stvoreni uslovi za kretanje kapitala izmedju preduzeca. Da bi se ucesca u opste javila potrebno je da postoje korporativni oblici organizovanja preduzeca. znaci nacionalnim propisima moze biti dozvoljeno da se ucescem smatra ulaganjem u drugo preduzece recimo koje dostize minimalno 15% ili min 20% ali nikada 35 . Znaci nece ona nama dati nize cene. I to je razlog zasto se oni vode odvojeno I prihodi odvojeno prate. Vi imate snazan interes da kod te firme imate snaznu poziciju. To nikada ne radite samo zato sto firma isplacuje visoke dividende. Ne. Ali ako ste uz to I suvlasnik te firme vasa pozicija ce biti mnogo snaznija nego ako niste. Zasto vi zelite da ucestvujete na njenu poslovnu I finansijsku politiku? Zato sto kroz taj uticaj zelite da unapredite sopstveno poslovanje. Da bi jedno ulaganje moglo da se bilansira kao ucesce potrebno je da osim ovog motiva koji to ulaganje odvaja od drugih ulaganja. imali ste ga I do sada samo ne tako jasno odredjeno.direktivi osnovano je pravo da ovu granicu od 10% mogu podici ali ne vise od 20% . Kako cete to vi unaprediti sopstveno poslovanje time sto cete imati u nekoj firmi ucesce? Mi ucescem sticemo pravo glasa odnosno sticemo sposobnost da uticemo na donosenje poslovnih odluka u toj firmi. Dakle mi cemo nastojati da svoj uticaj iskoristimo da se odluke koje se donose pozitivno odraze na nase poslovanje. Potrebno je da posedujete najmanje 10% od ukupnik akcija pa da kazete da imate ucesce. Dakle to su firme cije aktivnosti ili prethode ili slede onoj aktivnosti cijom se vi inace bavite.zato sto ste veliki kupac I kao veliki kupac vi uvek imate prednost nego kupci koji se javljaju sad pa sad. ucesca 2. dugorocne hartije od vrednosti 3. bilo da su to vasi veliki kupci ili dobavljaci ili firme koje se bave istrazivanjem I razvojem proizvoda cijom se vi proizvodnjom bavite ili firme koje se bave prometom roba cijom se proizvodnjom vi bavite.ucinaka. Redovnos vase proizvodnje. U zemljama clanicama EU po 4. mora da bude ispunjen jos jedan uslov. Ako mozemo da uticemo na odluke koje ce u toj firmi biti donete kakve ce onda te odluke biti. taj broj vam onemogucava vas uticaj na poslovanje te firme. Naravno vi ne mozete pri sticanju ucesca potpuno zanemariti cinjenicu kakva je to firma ili kakav je njen rentabilitet . onakve kakve odgovaraju nama. Znaci ja hocu da prihode od finansijskih ulaganja odvojim od onih prihoda koje imam iz redovne poslovne aktivnosti odnosno bolje receno iz osnovne aktivnosti firme. Primer:imate firmu koja je vas veliki dobavljac. Sta obuhvataju dugorocna ulaganja? Mozemo ih najgrublje klasifikovati na tri grupe: 1. I vasa ucesca se uglavnom odnose na preduzeca za kojima vi vec imate odredjene poslovne odnose. To znaci da kada god se odlucujete da sticete ucesce u nekoj firmi to nikada ne radite napamet. vi nemate ucesce. ili samo zato sto vrednost te firme na trzistu raste. Dakle ako imate 1% akcija koliko kod vi zeleli da na osnovu tih akcija uticete na tu firmu. ali cete verovatno u isporukama imati pravo prvenstva. Dakle da biste mogli vrsiti neku uticaj vi morate imati makar 10%. finansijski polozaj… ali to nije vas primarni motiv. Vi to radite zato sto je ta firma vama vazna u postupku obavljanja vase delatnosti. I ne treba . znaci visina dividende koju ona isplacuje nije vas motiv ulaganja. Vi ne mozete. Vi ulazete u jednu firmu sa primarnim ciljem da to ulaganje stvori osnovu za vas uticaj na poslovnu I finansijsku politiku te firme. I zato vi zelite da steknete ucesce u toj firmi. kvalitet vasih proizvoda zavise od redovnosti isporuka tog dobavljaca I od kvaliteta njegovih gotovih proizvoda koje vi od njega kupujete kao materijal koristite u daljoj preradi. vas glas se nece cuti. znaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu I akcionarska drustva.

sto vise ulozite u datu firmu vi imate snazniji uticaj na njenu poslovnu I finansijsku politiku. I zato se takve firme oznacavaju kao zavisne firme jer se nalaze pod kontrolom neke druge firme a firma koja vrsi kontrolu.direktivi da gornje granica ne moze biti iznad 20%. vi ste ulozili kapital. Pa se prema visini ucesca u pravu glasa. Znacajno u sledecem smislu da vi mozete sada na skupstini akcionara uticati bitno. I preko postavljanja svojih ljudi u organe upravljanja vi cete prakticno tu firmu voditi. snaga naseg uticaja zavisi od visine ucesca. koliko iznose… Inicijalno procenjivanje ucesca znaci procenjivanje ucesca u trenutku sticanja vrsi se po njihovoj nabavnoj vrednosti . ali nemate pravo glasa jer preferencijalne akcije ne nose pravo glasa. Ako imate vise od 20% a manje od vecinskog ucesca u pravu glasa tada se kaze da imate znacajno ucesce. verovato je da ce donete odluke mozda ne po svakom pitanju ali u odredjenom broju pitanja biti onakve kako taj akcionar namece tj trazi. Znac imamo ucesce u obicnim I ucesce u preferencijalnim akcijama. Znaci mogu imati 30% kapitala u toj firmi ako je sve to ulaganje iskazano u preferencijalnim akcijama ja nemam ucesce jer ja nemam mogucnost da uticem na tu firmu. obicna 10%-20% prava glasa 2. Ako se znacajna I obicna iskazuju u jednoj poziciji onda su u napomenama koja prate tu poziciju prikazane odvojeno kolika su znacajna a kolika su obicna I bice navedeno na koje firme se odnose znacajna ucesca . Kako se ucesca dele? Posto smo rekli da su ucesca osnova za uticaj koji imamo. maticnog drustva… BILANSIRANJE UCESCA Ucesca koja su vecinska redovno se iskazuju kao posebna bilansna pozicija pod nazivoj “ ucesca u povezanim preduzecima”. Obicna ucesca daju vam osnova za odredjeni uticaj ali vas glas se u skupstini akcionara gde vi upravljate nece narocito glasno cuti.iznad toga. tada se takvo ucesce kvalifikuje kao vecinsko I vi nad tom firmom vrsite kontrolu to znaci da buduci da imate vicinsko pravo glasa vi cete birati ko biti u upravnom I nadzornom odboru. jer izmedju 10 I 20% to nije ucesce da vam obezbedjuje da vi mozete bitno uticati na odluke koje ce biti donete. hocu da na to obratite paznju ucesca dele na: 1. jer bi to u tom slucaju odnosno ako kazete da imate ucesce samo ako imate 25% sva vasa ucesca ispod 25% ne mozete iskazati kao ucesca vec morate iskazati kao obicna ulaganja. a to ne bi odrazavalo pravu sustinu vaseg ulaganja. znaci vi kazete ja posedujem 20% osnovnog kapitala te firme . Vase ukupno ulaganje ce mozda biti 40% kapitala cete imati samo 20% glasova jer je deo vaseg ulaganja reprezentovan upreferencijalnim akcijama. jer ce ona naravno raditi ono sto vi kao vlasnik akcije od njih trazite. Ako imate vecinsko pravo glasa. Zato sto ako imate preferencijalne akcije neke firme. U nekim bilansnim semama cak je predvidjena posebna bilansna pozicija za znacajna ucesca a posebna za obicna ali se cesto znacajna I posebna ucesca iskazuju kao jedna pozicija ali se uvek odvajaju vecinska ucesca kao posebna bilansna pozicija. ja sada necu reci vise od polovine zato sto ne morate imati vise od polovine da biste imali firmu pod kontrolom ali vi morate imati vise glasova od svih drugih. znaci kada neko ima 30% glasova znaci to je trecina od celine . znacajna 20%-50% prva glasa 3. Znaci minimun je 10. Uvek je bilo” koliko para toliko muzike” . tj vi koji posedujete vicinsko pravo glasa dobijate status maticne firme ili vrhovnog drustva. vecinska iznad 50% prava glasa Izmedju ulaganju u kapital I prava glasa u velikom broju slucajeva stoji znak jednakosti. to bi u velikom broju slucajeva znacilo da vi imate 20% od ukupnog broja glasova koje ta firma u svojim akcijama ima ali ne mora uvek biti tako. 36 . Zato sto ne mora da uvek zato mi kada odredjujemo kakvo je ucesce uzimamo u obzir broj glasova koje imamo u toj firmi a ne visinu ngazovanog kapital. I zato se kaze u 4. Znaci zato kada govorimo o ucescu uvek kada govorimo mi mislimo na pravo glasa. zemlje clanice mogu odrediti I visu granicu ali ne iznad 20% da bi se neko ulaganje kvalifikovalo kao ucesce.

Oni ce sve to obaviti izvestiti me a ja cu to morati da pltim. Ako se opredeljujete za istorijski trosak kao osnovicu procenjivanja tada cete vrednost ucesca testirati na obezvredjenja. rezervi I neraspodeljene dobiti. jer berza je trziste tj sekundarno trziste HOV. bilansnu to je vrednost akcije koja se dobije kada sopstveni kapital podelite sa brojem akcija I ta vrednost pokazuje koliko sopstvenog kapitala dolazi na jednu akciju. Dakle ne mogu se vezati direktno ovo I spada u tekuce troskove. njihova poslovna politika je takva. Ukoliko ucesca sticete razmenom akcija sto je takodje moguce. Vi kada god sastavljate bilans morate proceniti vrednost ucesca. Dakle ako vrsite razmenu tada cete kao nabavnu vrednost ucesca uzeti onu vrednost ucesca koju ste u razmenu dali. berzansku to je vrednost u bilo kom trenutku nakon prvog emitovanja 4. morate se obratiti ovlascenom berzanskom posredniku koji ce to za vas uraditi ali ce vam napalatiti proviziju koja ce za vas predstavljati ZTN. E taj iznos koji bi ja platila njima za informacije na kojima ja donosim odluku o kupovini ucesca ne mogu biti ukljucena u nabavnu cenu ucesca. U svim drugim slucajevima ako je firma dobra ako se firma razvija bilansna vrednost bila iznad nominalne. firmu vodi tim. 1. Ta bilansna vrednost bi bila jednaka nominalnoj kada ne bi bilo azia. znaci ja mogu da dam moje akcije I da uzmem akcije neke druge firme I da kroz tu razmenu akcija steknem ucesce u kapitalu te druge firme. Secate se da smo to pominjali kod odredjivanja nabavne vrednosti sredstava stecenih kroz postupak razmene. zatim ako se evidencija akcija vodi u centralnom registru morate platiti nadoknadu da budete proknjizeni kao novi vlasnik tih akcija. Ako su procene da je taj pad privremenog karaktera s obzirom na to da vi necete prodavati ucesca ni sutra ni prekosutra ni za mesec dana ni za godinu dana. zatim berza ce vam zaracunati porez na promet. Naprotiv ukoliko se procenjuje da je pad vrednosti 37 . Vrednost koju smo dali bice vrednost akcije koje smo kroz razmenu dobili Naknadno procenjivanje ucesca.Nabavna vrednost ucesca je jednaka kupovnoj ceni akcija ili udela uvecanoj za zavisne troskove nabavke( troskovi provizije berzanskom posredniku. emisionu to je iznos za koji se akcija prvi put prodaje 3. kao tekuci trosak jer odluka je mogla da bude I necu da kupim. Dakle kada bi se sopstveni kapital sastojao samo iz osnovnog kapitala tada bi bilansna vrednost bila jednaka nominalnoj. Hocu da kupim ucesce u nekoj firmi. ono sto nema sposobnost aktiviranja I sto ne mozete ukljuciti u nabavnu cenu ucesca to su izdaci koje biste imali vezane za donosenje odluke o kupovini ucesca. vrednost akcija neke firme na berzi padne ispod nabavne vrednosti vaseg ucesca. To je procenjivanje na dan bilansa nakon sto smo to ucesce stekli I svih narednih godina sve dok to ucesce posedujete. Posto su ucesca dugorocna ulaganja postoji stav da kratkorocan pad vrednosti ucesca ne treba uzeti u obzir pri bilansiranju. Dakle ja trazim usluge neke konsultanske kuce. ona je za mene zanimljiva zato sto se bavi prodajom ima siroku mrezu I bilo bi jako zgodno da mogu svoje proizvode plasirati preko nje. Tada se odnos za razmenu utvrdjuje na osnovu berzanskog kursa ukoliko se akcije kotiraju na berzi odnosno na bazi odnosa izmedju bilansnog kursa ako se akcije ne kotiraju na berzi. Dakle testiracete da li morate da primenite princip nize vrednosti ili cete zadrzati nabavnu vrednost ucesca buduci da cu trzisne cene vasih ucesca iznad nabavne vrednosti. Dakle ukoliko dodje do pada trzisne vrednosti onda se postavlja pitanje sta nam valja ciniti. vec da ce u tom peruodu do prodaje ucesca trzisna vrednost akcija te firme vratiti na prvobitne vrednosti ili mozda rasti onda nema razloga vrsiti otpis vrednosti vaseg ucesca. Znaci dogodi se nekad narocito oko nove godine.) sve te troskove mozete dodati na kupovnu cenu akcija I obrazovati nabavnu vrednostu vasih ucesca. jer ne mozete vi kupiti akcije na berzi. Ona ce biti tretirana kao rashod perioda. ali da bi donela odluku mora mi neko pomoci I reci firma je dobra . oko dana bilansa da iz bilo kojih cak I potpuno neekonomskih razloga. ali nisam bas sigurna kakva je firma . Akcija moze imati cetiri vrednosti. nominalnu tj onu na koju akcija glasi 2.

U narednoj godini skupstina akcionara preduzeca B donosi odluku o raspodeli ove dobiti od 200 I to polovina se zadrzava a polovina se isplacuje kao dividende. zato sto je 30% od 1400 je 460. dakle postoji razlika izmedju vrednosti ucesca I njemu pripadajuceg dela kapitala. Znaci kada god sopstveni kapital raste povecavam vrednost ucesca I kada god vrednost sopstvenog kapitala opada vrednost ucesca opada. Mi zelimo da kroz primenu ovog metoda dodjemo u situaciju da je u bilansu firme koje ucesce poseduje to ucesce iskazano u visini iznosa koji odgovara onom delu sopstvenog kapitala koji pripada toj firmi po osnovu posedovanja tog ucesca Primer:vi imate 30% kapitala firme B a firma B ima sopstveni kapital 1200. latentne rezerve. nije izvesno kada I da li ce se od toga oporaviti onda morate otpisivati vrednosti ucesca na njegovu nizu vrednost. dakle nice vise biti 1400. 30% od 1300 je 430. Ne . on ce za iznos isplacenih dividendi pasti. Vrednost ucesca treba da se menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala koji se na to ucesce odnosi. firma posluje sa gubicima ima ozbiljan problem . mi hocemo da nam se vrednost ucesca menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala. dakle njemu pripadajuci kapital raste ili u slucaju gubitaka pada I vi cete otpisivati ali sporije. najpre u SAD a onda je polako prihvatana I vec je prihvacena u Evropi. Sa druge strane prihodi od ucesca ako procenjujete po nabavnoj vrednosti uticu na rezultat firme koja ucesce poseduje tek u narednoj godini jer se tada donosi odluka o raspodeli dobiti koja je ostvarena u ovoj godini. Equity metoda kaze. skrivenu rezervu) I iskazacete imovinu nizom nego sto ona zapravo jeste. 30% od 200 koliko je povecanje je 60.ja cu na ime dividendi dobiti 30 I tih 30 ce meni biti isplaceno.trajnijeg karaktera znaci dugorocan. dakle to je osnovna ideja ovog metoda. a vama ce od toga opet pripadati 30% tj 520. Kada dobijem tih 30 ja vrednost ucesca smanjujem za 30 . I dividenda koju mi prisvajamo po osnovu ucesca koja posedujemo uticace na nas rezultat tek naredne godine iako je dobitak iz koje ta dividenda potice ostvarena u ovoj poslovnoj godini.vi cete u vrednosti ucesca imati jednu latentnu rezervu(neiskazanu. B je objavilo svoje rezultate. Osnovna ideja ove metode koja se moze koristiti I kod izrade pojedinacnog I kod izrade konsolidovanog bilansa je sledeca. kakva je posledica isplata dividedi na kapital preduzeca B. Jer se smatra da akcionar treba da preuzme odgovornost za svoj znacajni 38 . Da bi se te slabosti otklonile razvijena je equity metoda. Ova metoda se primenjuje za znacajna ucesca. Razliku cete tretirati kao rashod perioda. Polazi se od nabavne vrednosti dakle inicijalno ce biti ucesce vrednovano po nabavnoj vrednosti. Svako povecanje kapitala nastalo zbog povecanja rezervi. I to cu uraditi na kraju godine. nece se mace dalje. u narednoj godini ako sopstveni kapital B poraste na 1400. I dakle vrednost ucesca u vasem bilansu bice podcenjena . nama pripada 400 (30%od 1200) ako smo mi to ucesce platili u datom trenutku 400 I ako primenjujemo nabavnu vrednost dok god vi ucesce imate ono ce biti vrednovano sa 400. On ce sada biti 1300. Jer nacelo istorijskog troska vam zabranjuje I nacelo opreznosti koje primenjujete jer primenjujet nacelo istorijskog troska da podignete vrednost ucesca iznad njegove nabavne vrednosti. a kapital ce rasti I to tako sto ce ostvariti dobitak pa ce odluciti da deo dobitka zadrzi u vidu rezervi I vec naredne godine kapital moze biti 1400. Kada ucesca vodite po nabavnoj vrednosti onda se u velikom broju slucajeva dogadja da se u vrednosti ucesca formiraju tzv prinudne. ali vase ucesce je 400. Znaci ja kao akcionar sa 30% ucesca dobicu od ukupne dividende koja iznosi 100 jer je dobit 200. znaci svoj dobitak I ja sam rekla da od njega meni pripada 30%. Postoji jos jedan nacin vrednovanja ucesca to je tzv EQUITY METODA zove se jos ponegde I metoda udela. ja kazem moje ucesce po equity metodi treba povecati sa 400 na 460. zadrzavanja neraspodeljene dobiti direktno ce povecati visinu ucesca. U ovom slucaju. To su slabosti procenjivanja po nabavnoj vrednosti. jer ja imam 30% kapitala I povecavam vrednost ucesca za iznos dobiti koja meni pripada. Ako je vrednost ucesca u firmi koja se razvija I cija vrednos stalno raste a vi vase vase ucesce drzite na nivou nabavne vrednosti onda ce trzisna vrednost ucesca biti sve veca u odnosu na nabavnu vrednost. Znaci dolazi do malog premetanja rezultata zato sto kod firmi koje imaju ucesca u opste ne moraju biti male svote.

I razlici u kursu. Imate novaca ne treba nam u kratkom roku I vi mozete da birate ili da nekome pozajmite ili da kupite necije akcije ili obveznice. razlici izmedju nabavne I prodajne vrednosti. Inicijalno procenjivanje se vrsi po nabavnoj vrednosti. stecenih obveznica. jer vi postajete suvlasnik neke firme koja je mozda do tog trenutka bila potpuno ekonomski samostalna. A ja sam na taj prihod platila porez I imala novcani oblik. Znaci kada sam izracunala deo dobiti koji mi pripada. Prihod se iskazuje u godini u kojoj je dobit ostvarena ali postoji I tu nesto sporno Ja sam iskazala 60 prihoda I povecala ucesce. Preduzece kupuje HOV iako nema nameru da ih proda u kratkom roku jer je to dugorocna rezerva likvidnosti.jel! dakle mi zelimo da formiramo dugorocnu rezervu likvidnosti I da ta sredstva koja su nam slobodna donesu prihode bilo u vidu dividende. Neka te posledice prizna I neka se te posledice odraze na visinu njegovog ucesca. stecenih akcija. I sve dok ne ispunite onaj uslov da to vase ulaganje bude bulansirano kao ucesce. ja sam kao prihod iskazala 60 a nikada necu naplatiti 60. A HOV raspolozive za prodaju su HOV koje mogu ako se za tim ukaze potreba prodaju a da time ne bude doveden u pitanje normalan nastavak rada firme. znaci ja sada imam deo prihoda koji nece biti pracen novcanim prilivom. A za ostale hartije od vrednosti I dugorocne plasmane merodavni su MRS-32 “ prezentacija finansijskih instrumenata”I MRS-39 “ procenjivanje finansijskih instrumenata” znaci jedan standard se bavi nacinom na koje ih treba bilansirati a drugi nacinom na koji treba odrediti njihovu vrednost. takve hartije od vrednosti nazivaju se hartije od vrednosti namenjene prodaji I to su kratkorocne hartije od vrednosti. On je svojim odlukama uticao na visinu dobitka ili gubitka. potrazivanja. Znaci prikazivanje kao prihoda onog iznosa koji nece biti praceni u bliskoj buducnosti naplatama u punom iznosu..uticaj na poslovanje firme. da bi prisvojili dividendu koja je znacajna.akcije. Ali zbog prednosti koju metoda ima ona se ipak primenjuje ali ova njena slabost se zna I vodi se racuna o tome. obaveze. E sada sam ja naplatila na ime dividende 30 smanjila ucesce za 30 I povecala gotovinu na racunu za 30. Ovi standardi se bave jos prezentiranjem I procenjivanje finansijskih derivata kao sto su fjucersi I sl. OSTALE HARTIJE OD VREDNOSTI U standardu se definisu kao hartije od vrednosti raspolozive za prodaju. E ovde postoji jedna razlika kada je rec o obveznicama 39 . a dok se naknadno procenjivanje vrisi u skladu sa nacelom nize vrednosti. Tek kada ja prodam ucesce to ce se pretvoriti u gotovinu a do tada ja platim porez na nesto sto jeste prihod ali neije donelo gotovinu I to je ono sto je lose. rekla sam u redu moji prihodi su od dobitka u mojoj firmi u kojoj ja imam ucesce 60 . Znaci ja jesam iskazala prihod od 60 ali od tih 60 ja sam dobila samo 30 kao novcani priliv a ostalih 30 su povecali rezerve moje firme u kojoj ja imam ucesce.dugorocni plasmani. nemate nameru da se mesate u poslovanje te firme. To ne znaci da ce se uskoro prodati. prihodi su potrazivali ucesca su dogovala. MRS-22 “ poslovne kombinacije ili spajanja” jer ucesca predstavljaju jednu od poslovnih kombinacija . Ako imate nameru da se mesate u poslovanje neke firme a nemate jos 10% akcija moracete te vase akcija da iskazete kao dugorocne HOV. E to je mana ovog modela. To su hartije koje se drze dugorocno dakle nemamo nameru da ih prodamo u roku kracem od godine dana I ne dospevaju za naplatu u roku kracem od godine dana. Standardi koji se bave ucescima MRS-22 I medjunarodni standard finansijskog izvestavanja MSIF-3. od tih 60 moj novcani tok je samo 30 a drugih 30 su rezerve u drustvu B. Dakle ako izaberete da kupite necije akcije I to radite sam da bi zaradili na razlici u kursu . Druga posledica je da vi vidite pripadajuci deo dobitka iskazujemo kao prihod u istoj godini u kojoj je dobitak nastao. obveznice. Finansijski instrumenti su vlasnicke I kreditne HOV. bilo u vidu kamate. A kada naplatite tu dividendu ona se ne knjizi kao prihod nego se knjizi kao smanjenje vrednosti ucesca.

Sto se kamate tice koja se naplacuje ona se tretira kao redovan finafsijski prihod. ali ako pitate sebe koliko sam zaradio time sto sam kupio ove obveznice. Vi ste 150 zaradili plasiranjem tih sredstava iako je nominalna kamata samo 100. Dakle iznos koji smo pozajmili je visina naseg potrazivanja po osnovu naseg dugorocnog plasmana. I sta cete uraditi. DUGOROCNI PLASMANI Ovu pricu cemo ponoviti samo sa druge strane kada budemo govorili o dugorocnim kreditima tj o emitovanju obveznica po nominalnoj vrednosti I njihovoj prodaji ili ispod ili iznad nominalne vrednosti.obveznica glasi na 2 godine. jer biste vi tada na kraju 2 godine dobili vise nego sto bi dobili da ste platili po nominalnoj vrednosti. odnosno I nominalna I realna bi bile jednake iznosile bi 100. vi ste obveznicu platili 1060.Kada kupite obveznicu vase potrazivanje prema emitentu uvek je jednako nominalnoj vrednosti na koju obveznica glasi. Vi mozete nekome pozajmiti novac I reci hocu da mi date hipoteku na vasu zgradu. vi cete naplatiti 1000 kada istekne 2godine naplaticete 1000 na ime nominalne vrednosti I recimo da je kamata koju cete naplatiti na ovu obveznicu jednaka 100 zna 2 god u apsolutnom iznosu. Dakle duznik placa kredit putem 40 . Na primer platili ste obveznice 950 . ako se kupovina obavi ispod realna kamata je visa od nominalne. I otpisivacete sveke godine na teret te godine srazmerni deo te placene premije. onda bi razlika za koju ste manje platili obveznice cija je nominalna vrednost visa imala suprotno dejstvo na vasu realnu kamatu. vi mozete smatrati da cete vase potrazivanje naplatiti. Realna I nominalna kamata su jednake samo kada se kupovina obavi po nominalnoj vrednosti ako se obavi iznad realna kamata je niza od nominalne. Znaci kupovina obveznica ispod ili iznad njihove nominalne vrednosti utice na visinu realne kamate. I time cete svesti ovu visu nominalnu na nizu realnu kamatu. Ako kupite obveznicu iznad nominalne vrednosti vi ste onda platili premiju na tu obveznicu. Vasi prihodi od kamate da ste platili po nominali vasa realna kamata bi bila. Zelim da osiguram potpunu naplatu svog potrazivanja. Mi sada govorimo sa stanovista onoga ko kupuje obveznice. I vi cete na kraju druge godine dobiti 1000 I dobicete 100 na ime kamate.dakle nabavne vrednost je 1600. Svake godine vi cete knjiziti 50 na ime kamate I 30 kao otpis ove premije kod sticanja obveznica. Jedino ako bi u ugovoru o plasmanu stajalo da duznik ne placa kamatu tokom otplatnog perioda vec da se kamata pripisuje glavnici onda bi se iznos vaseg potrazivanja uvecavao protokom vremena za iznos pripisane kamate. I vi cete opet tu obveznicu bilansirati po nominalnoj vrednosti a tu razliku cete iskazati kao odlozeni rashod. vi cete za 2 god dobiti vasih 1000 I dobicete ukupno na ime kamate 100 a platitli ste 1060. znaci zbog toga sto ste platili iznad nominalne vrednosti vasa realna kamata je niza od nominalne kamate. Ali uobicajno je da se kamata placa I da se plasman naplacuje kao dugorocni kredit putem anuiteta. Naknadno procenjivanje vrsimo u skladu sa nacelom nize vrednosti u zavisnosti od boniteta duznika ako plasman nije osiguran tj u zavisnosti od vredsnosti zaloge. jer sve dok je vrednost zaloge znatno iznad vrednosti vaseg potrazivanja. Realna kamata bi tada bila veca. Dugorocni plasman je dugorocna pozajmica nekom preduzecu sa rokom naplate duzim od godine dana I ugovorenom fiksnom kamatnom stopom. A nase potrazivanje po osnovu obveznica glasi uvek na nominalnu vrednost. kolika je vasa realna kamata?40. Znaci nije vazno koliko ste vi platili vase potrazivanje jednako je nominalnoj vrednosti. Mada pogorsanje bonitet ne mora uvek da znaci da je vase potrazivanje po osnovu dugorocnih plasmana postalo nenaplativo. Primer:nominalna vrednost obveznice je 1000. Ukoliko zalogu nemate svako pogorsanje boniteta vaseg duznika moze znaciti gubitak dela vaseg potrazivanja sto ce rezultirati smanjenjem njegove vrednosti tj otpisivanjem. Ako biste uspeli da kupite ispod nominale. Na osnovu cega se procenjuje visina dugorocnog plasmana inicijalno? U visini iznosa koji smo pozajmili.

Iz bilansa se ne vidi da li je plasman osiguran ili ne. BILANSIRANJE OBRTNE IMOVINE Zalih pripdaju obrtnoj imovini. Definicija je data tako da iz nje mozete naslutiti koje vrste zaliha ima. Ali sve to zavisi od ugovora. meso kada pravite pljeskavice. Isto tako u obrtna sredstva ulaze zalihe koje se drze samo radi prodaje. dati avansi koji predstavljaju potrazivanje koje ce biti pretvoreno u zalihe ovde je kriterijum brzine pretvaranja u gotovinu. misli se na zalihe gotovih proizvoda I zalihe robe. Zatim tu se nalaze zalihe koje se drze radi trgovine I koje ce biti prodate u roku od godinu dana od dana bilansa. ili se kaze jos u toku jedne godine u zavisnosti od toga sta je duze.. Primer:tkanina pri proizvodnji odece. znaci ako vi resite da prodate neku masinu necete je vise bilansirati kao stalnu imovinu vec kao obrtnu imovinu. Zato kazemo da je osnovni materijal onaj koji cini supstancu nekog proizvoda. U napomenama ce bit navedeno koji su plasmani osigurani. U konceptualnom okviru vec smo odredili da obrtna imovina imovina od koje se ocekuje da bude realizovana tj unovcena ili prodata ili potrosena u toku jednog poslovnog ciklusa. I sta je uzeto kao zaloga. I konacno u obrtnu imovinu spadaju gotovina I gotovinski ekvivalenti cija upotreba nicim nije ogranicena znaci nicem nije uslovljena. 41 . Znaci osnovni I pomocni materijal se prvo trose pa dobijemo nedovrsenu proizvodnju pa dobijete gotove proizvode koje mozete prodati. Po redosledu kako bi isle. potrazivanja ili nesto drugo. Misli se na potrazivanja kada se kaze da budu realizovana a ona koja se drzi radi potrosnje je materijal a imovina koja se drzi radi prodaje je stalna imovina koju imate nameru da prodate prelazi u obrtnu imovinu. Obrtna imovina se deli na : 1. dve . Roba je obrtna imovina koja je nabavljena radi prodaje. osnovni I pomocni materijal 2. brasno u proizvodnji hleba. zalihe gotovih proizvoda I robe 4. to se moze videti samo iz napomena koje prate plasmane. ako gledate po redosledu dostizanja sposobnosti za prodaju. potrazivanja namenjeni pretvaranju u gotovinu 3. nepokretnost. Prvo imamo : 1. znaci materijal nije osnovni po svojim svojstvim vec po svojoj ulozi u proizvodnji konkretnog proizvoda. OSNOVNI MATERIJAL Kada vas neko pita jel to osnovni materijal uvek morate da znate o kom proizvodu je rec. tri. HOV. Sva imovina za koju se ocekuje da ce biti realizovana ili se drzi radi prodaje ili potrosnje u toku jednog poslovnog ciklusa ili u toku do godinu dana.anuiteta a mi nas plasman naplacujemo putem anuiteta. zalihe nedovrsene proizvodnje I usluga 3. zalihe koje su namenjeni ili potrosnji ili prodaji 2. Znaci obrtna imovina obuhvata imovinu od koje se ocekuje da ce biti realizovana ili koja se drzi radi prodaje ili potrosnje u toku od godine dana. vraca sve odjednom ili vraca putem anuiteta. Znaci ugovor moze biti da on sve vreme ima sredstva na raspolaganju I kada isteknu godina. gotovina I gotovinski ekvivalenti vec su sredstva koja se mogu koristiti za izmirenje obaveza Ili kupovinu sredstava Bilansiranje zaliha Time se bavi MRS-2 I u njemu ze zalihe definisu kao sredstva koja se drze radi prodaje u toku perioda bilo da su ona rezultat proizvodnje a namenjena su prodaji kao I zalihe koje se u obliku osnovnog I pomocnog materijala drze da bi se on trosio u proizvodnom procesu radi stvaranja ucinaka ili pruzanja usluga.

Primer: konac pri sivenju odela. Kada imate ovu metodu onda se na visinu zaliha moze uticati tako sto cete napraviti izbor zalih koji ce biti predmet prodaju I onih koji su prodati I onih koji ostaju na zalihama. U okviru zaliha iskazuje se proizvodnja po osnovu dugorocnih dugova. Znaci u bilansu moraju odvojeno prikazane zalihe date u komisionu prodaju odnosno zalihe date u lizing. posto su to sve unikatni predmeti. Vi ste platili isporuku koja jos nije izvrsena. jer proces proizvodnje na tim zalihama jos nije doveden do kraja. a ako masina ne radi proizvodnje nema ali I potrosnja elektricne energije je pogonski materijal. znaci to su unikati I znamo tacno o kome je rec. ne ulazi u sastav proizvoda ali bez nje proizvodnje nema. I koji se mogu tacno indetifikovati. a robu predstavljaju imovinski predmeti koji su nabavljeni sa namerom da budu prodati. Ovakvo rascljanjavanja zaliha uslovljeno je razlicitim stepenom njihove likvidnosti tj njihove pretvorljivosti u gotovinu.POMOCNI MATERIJAL Ulazi u sastav gotovog proizvoda ali ne cini njegovu glavnu supstancu. Znamo nacelo istorijskog troska I znamo koje su to vrednosti. POGONSKI MATERIJAL To je materijal koji ne ulazi u opste u sastav novog proizvoda ali omogucava proizvodnju tog proizvoda Primer:materijal koji se trosi kod odrzavanja masina. Ali utvrdjujete samo one troskove koji se prema nacelu uzrocnosti mogu vezati za taj proizvod. Ponekad se za zalihe zatheva ili insistira da se primeni METOD SPECIFICNE INDETIFIKACIJE a to znaci da ce biti utvrdjena cena kostanja za konkretan proizvod. sopstvene aktivnosti. ili proizvodite odredjeni nakit. samo za specificnu vrstu proizvoda. vi odredjujete cenu kostanja samo za taj komad nakita samo za tu umetnicku sliku. NEDOVRSENA PROIZVODNJA To su zalihe imovinskih predmeta koje nisu spremne za prodaju. posebne pojedinacne troskove I opste troskove izrade tj proizvodnje. ili pet komade ali ne masovno. I moguce je prevaljivanjem troskaova sa jednih na druge uticati na visinu vrednosti zaliha I visinu rezultata preko visine vrednosti prodatih proizvoda. Bilansiracete ih kao nedovrsenu proizvodnju kao usluge u toku. PROCENJIVANJE ZALIHA Vrsi se po nabavnoj vrednosti ako su zalihe stecene kupovinom. so I kvasac I voda kod hleba. Gotov proizvod je konacan ucinak proizvodnog procesa koji je spreman za prodaju. znaci to je potrazivanje koje ce biti pretvoreno u zalihe. Znaci vi kada proizvodite hleb vi utvrdjujete jedinicnu cenu kostanja. I tu postoji poseban problem utvrdjivanja visine zaliha nedovrsene proizvodnje I time se bavi standard 11. ali kada pravite umetnicku sliku. oni su nezamenljivi. To su oni ugovori cije se izvrsenje proteze na vise obracunskih perioda znaci pod dugorocnim ugovorom podrazumeva se ugovor cije se izvrsenje proteze ili pokriva vise obrazunskih perioda. Otuda se metoda specificne indetifikacije koristi samo kod proizvoda visoke vrednosti. Znaci ne proizvodite hiljadu komada vec jedan. U cenu kostanja takvih proizvoda mozete uracunati direktne troskove(troskovi direktnog materijala I rada). Kod zalih se insistira na primeni nacela pojedinacnog procenjivanja kao uostalom kada se govori o procenjivanju imovine. soja I zacini kod pljeskavice. odnosno po ceni kostanja ako su zalihe rezultat sopstvene proizvodnje. AVANSI Oni se iskazuju posebno u okviru zaliha zato sto su oni prelazan oblik prema zalihama. Znate da postoje nakiti 42 . NEDOVRSENE USLUGE Kada na dan bilansa imamo usluge koje su zapocete ali nisu dovedene do kraja. ali bukvalno za konkretni proizvod. Ukoliko se zalihe daju u komisionu prodaju ili lizing onda se takve zalihe moraju posebno bilansirati.

ili metodom procečne nabavne cene. na moze biti utvrdjena njena cena kostanja kao cena kostanja svih proizvedenih budi od nerca koje su jednke. uprava preduzeća posegnuće za ovom metodom ne bi li utvrdila raspodeljiv periodični rezultat. direktni troškovi rada i opšti troškovi proizvodnje – nabavna vrednost i cena koštanja. Kod prve bunde koristimo metod specificne indetifikacije za utvrdjivanje cene kostanja a kod drugih koristimo uobicajni postupak utvrdjivanja cene kostanja.koji su jedni jedini na svetu . Za razliku od ove vrste zaliha. takvih nema I za njihovu procenu koristite ovu metodu. Ili se bavite proizvodnjom bundi od istog krzna ali nije svejedno od kojeg dela ce biti proizvedeno I nije svejedno kakva je bunda. teška oprema i sl. Dakle sa iznosom koji bi se mogao ostvariti prodajom tih zaliha. i da se u cenu koštanja u tom slučaju uračunavaju direktni troškovi materijala. promenama ovog standarda koje su izvršene u toku ove godine. ako su rezultat rada samog preduzeća. definisali smo šta se smatra zalihama. predviđa za procenjivanje zaliha. na bazi nabavne vrednosti. dragulji i sl. To sa ciljem da kroz primenu te metode otklone uticaji inflacije na rezultat preduzeća. korišćenje metode specifične identifikacije. LIFO metoda je ukinuta kao metoda za vrednovanje zaliha. koje su niže od tekućih tržišnih cena. onda je pretpostavka o sastavu zaliha. kao što su automobili. ako potrošene zalihe potiču iz prvih nabavki. Na dan bilansa uporedjuje se nabavna vrednost odnosno cena kostanja sa neto prodajnom vrednoscu. Pod neto prodajnom ili ostvarivom vrednoscu podrazumeva se prodajna vrednost umanjena za varijabilne troskove prodaje. U standardu 22 postojala je i LIFO metoda kao metoda za procenjivanje vrednosti zaliha. I koje cete poslati na razne strane svete I kojih ima 100 komada ali koje su iste.da se visina vrednosti takvih zaliha utvrđuje pojedinačno. Ž Nemam nameru da vam sada pričam na dugačko i na široko o FIFO metodi jer verujem da ste je do sada naučili. novembar 2004. ova metoda koristi se i za proizvode koji se iz pravnih razloga mogu smatrati nezamenjivim.ne mozete primenjivati takav nacin utvrdjivanja cene kostanja. Rekla sam da MRS 2. ako su rezulatat kupovine. Prošlog puta sam počela da vam govorim o bilansiranju zaliha. već zato što će primena LIFO metode verovatno biti preneta iz finansijskog u pogonsko knjigovodstvo. jer će pri procenjivanju zaliha biti korišćene cene ranijih nabavki. onda zalihe potiču iz poslednjih. Mi ćemo je. gde se tačno može identifikovati određeni imovinski predmet koji ulazi u sastav zaliha. učiti. Ova metoda polazi od pretpostavke da se zalihe troše onim redosledom kako su nabavljane (utrošena vrednost zaliha se računa primenom cena prvih nabavki na utrošene količine). ne zato što želim da učite istoriju. i u onim privredama. (o zalihama koje nisu utrošene) da te zalihe potiču iz poslednjih nabavki. odnosno cene koštanja. Neto ostvariva vrednost je vrednost za koju mozete prodati a neto prodajna vrednost je razlika izmedju neto ostvarive vrednosti I varijabilnih troskova prodaje. koja pretpostavlja korišćenje pojedinačnog principa vrednovanja i procenjivanje po nabavnoj vrednosti. Ne mozete kazati prosecna vrednost prstena koji se proizvodi u nasim zlatarskim radinonicama iznosi toliko. koje nisu zamenjive ( slike. predstavljaju gornju granicu procenjivanja). Bundu je kreirao kreator I naplatio ko zna koliko jer je ona jedna jedina . Ako padne ispod neto ostvarive vrednosti vi primenjujete nacelo nize vrednosti. Kada god je vrednost zaliha iznad neto ostvarive vrednosti vi zadrzavate nabavnu vrednost odnosno cenu kostanja. Pored predmeta visoke vrednosti. kako se zalihe raščlanjavaju i počeli smo da govorimo o inicijalnom procenjivanju vrednosti zaliha. Utorak. Naknadno procenjivanje zaliha. Kod ove metode. . zalihe koje su zamenjive ili poluzamenjive prema MRS 2 procenjuju se ili primenom FIFO metode. 23. 43 . Ako je to pretpostavka o potrošnji. primena u inflatornim uslovima može izazvati ozbiljne teškoće. u onim situacijama kada preduzeće posluje u preduzeću koje se odlikuje monetarnom nestabilnošću. dakle. ipak. Znači. za procenjivanje onih zaliha koje su unikatne.

mi smo u prvoj godini primenjivali upravo ovu prosečnu cenu). sračunate na to da se otkloni negativan uticaj primene FIFO metode u uslovima inflacije. u uslovima monetarne stabilnosti. što se vrednost utrošenih zaliha određuje po cenama prvih nabavki. Što se tiče metode prosešne cene. i . biti relativno slabe. negativne posledice FIFO metode biti ublažene. Ovo zbog toga. zbog toga što privrede posluju i trebalo bi da posluju u relativno stabilnim uslovima.gde se sastav zaliha stalno menja. zbog primene ove metode. ili svakih šest. naravno deluje čudno da se FIFO metoda uzima kao uobičajeni postupak. i inflacija koja nije visoka. Jer ako imate visok koeficijent obrta. ukoliko se u inflatornim uslovima primenjuje FIFO metoda. U pomenutim okolnostima preduzeće neće doći u situaciju da se. U situacijama kada cene malo rastu. FIFO metoda bi trebalo da se koristi u onim privredama koje odlikuje deflacija kao monetarna pojava. gde postoji jačanje domaće valute. da se ta inflatorna komponenta rezultata obračuna i da se onemogući njena raspodela. a to znači povećan obim sredstava iz preduzeća. i onda će zbog toga što postoji visok koeficijent obrta. Nažalost. praktično upućuju na to da kod izbora te metode treba stalno imati u vidu da njena primena. Nama koji živimo u inflatornom okruženju.periodično (recimo prosečna nabaavna cena se utvrđuje svakih mesec dana. Jer ako imate visok koeficijent obrta. robe ili gotovih proizvoda. imajući u vidu da će za njihovo procenjivanje biti korišćene cene poslednjih nabavki. što znači da se zalihe ne zadržavaju dugo. svaka tri meseca.permanentno (utvrđivanju prosečne nabavne cene prisupa se praktično posle savake nabavke. U inflatornim uslovima primena ove metode dovešće do precenjivanja periodičnog rezultata. u stvari. kroz oporezivanje raspodelu takvog rezultata. dok će zalihe koje su u preduzeću biti realno procenjene. metoda prosečne cena polazi od uverenja da se na zalihama nalazi materijal koji potiče iz svih nabavki. to znači da se zalihe brzo obnavljaju. Mnogo bi nam više odgovarala LIFO metoda. nije poželjna.kod kojih učešće zaliha u ukupnoj aktivi nije visoko. samtra se da je primena FIFO metode poželjna u onim preduzećima: . oko nekog 44 . Imajući u vidu posledice koje precenjivanje rezultata može imati.a na zalihama će ostati materijal koji je iskazan u cenama koje su najbliže tekućim tržišnim. Sve ove pretpostavke koje su navedene su. osciliraju. u uslovima čak i blagog rasta cena. što onemogućuje precenjivanje rezultata. ona polazi od pretpostavke da materijal iz svih nabavki koje su izvršene ima podjednaku šansu da bude potrošen. malo opadaju. proglašena osnovnim postupkom. na visinu poreskih obaveza nismo u stanju da utičemo u tom slučaju. onda se makar kod raspodele rezultata mora voditi računa o tome da predmet raspodele ne bude rezultat koji to zapravo nije. zajedno sa metodom prosečne cene. od strane komiteta za MRS. i da svu potrošnju koja je u tom periodu nastala množite sa tako dobijenom cenom). gde su samo razlike u stepenu inflacije. pa i potrošene zalihe bivaju procenjene po cenama koje su relativno blizu tekućih tržišnih cena. znači. ako vrednost zaliha u ukupnoj aktivi nije visoka. Svi ovi uslovi. jer jedino u takvim uslovima primena FIFO metode može obezbediti iskazivanje realnog periodičnog rezultata. Ta prosečna nabavna cena može se utvrđivati: . ako vam se sastav zaliha stalno menja.koja imaju visok koeficijent obrta. Primena prosečne nabavne cene daće realnu vrednost zaliha i rezultata.koja imaju širok asortiman materijala. a zalihe su procenjene po cenama poslednjih nabavki. koji treba da budu ispunjeni da bi se mogla sugerisati primena FIFO metode. da ostane na zalihama. tj. koja bi se zajedno sa metodom prosečne cene mogla primenjivati. Osim što se primenjuje u deflatornim uslovima. . Polazeći od takve pretpostavke. bitno promeni rezultat. odnosno. Drugim rečima. onda će loše posledice primene FIFO metode. odnosno. što ponovo znači da nema zaliha koje su dugo u preduzeću. utvrđuje se množenjem količina sa prosečnom nabavnom cenom. Zbog toga. . a LIFO metoda (koja je predstavljala alternativnu metodu) je ukinuta. i u uslovima rasta cena. i . i ona vam je poznata. vrednost kako utrošenih zaliha tako i onih koje se nalaze na lageru. Ova metoda je.

uz prihvatanje činjenice da će primena te metode dovesti do potcenjivanja imovine preduzeća. Nema rizika koji u sebi nosi potcenjenost zaliha. uvek se treba opredeliti za metodu koja neće omogućiti precenjivanje rezultata. a to znači. onda će primena prosečne navane cene dati realnu vrednost i zaliha i realnu vrednost rashoda u bilansu uspeha. odnosno. vrednovanje bi ste izvršili po cenama po kojima su vrednovane početne zalihe. onda postoje dve situacije. da su krajnje zalihe ili više ili niže od početnih zaliha. Argumentacija za svaku od ovih cena mogla bi biti sledeća: duhu finansijskog izveštavanja odgovaralo bi da to budu 45 . koristi se za procenjivanje vrednosti zaliha na kraju obračunskog perioda. jednostavno. i ukoliko bi se dogodilo. u toku obračunskog perioda. tj. činjenice da su u bilansu stanja zalihe potcenjene. koje su niže od tekućih tržišnih cena. Međutim. odnosno. latentnih rezervi u vrednosti zaliha.proseka. realno obračunatog periodičnog rezultata i realne vrednosti zaliha.periodična (mi je nismo radili u prvoj godini. vrednost zaliha u bilansu stanja biće u tom slučaju obračunata po cenama prvih nabavki. LIFO metoda koja je izmenama u standardu 2. da će rashodi u bilansu uspeha biti realno obračunati. Pošto u inflatornim uslovima ne postoji metoda koja može da obezbedi i realan bilans uspeha i realan bilans stanja. kao što je degresivna metoda kod otpisivanja stalne imovine. tako da će u inflatornim uslovima primena ove metode usloviti potcenjivanje zaliha. a to je da ako treba birati između realnog bilansa uspeha. Ne postoji. To je jedan od razloga zbog kojih se osporavala primena LIFO metode. jer iz postojanja latentnih rezervi. To je razlog zbog koga se može braniti primena LIFO metode u finansijskom izveštavanju. ili cena poslednje nabavke. čvrsto pravilo po kojoj vrednosti treba procenjivati tu razliku. Naravno. Ukoliko su krajnje zalihe više od početnih. pa ipak nikome ne pada na pamet da osporava primenu metode degresivnog otpisivanja. uz tvrdnju da je nedopušteno da u bilansu stanja vrednost imovine bude potcenjena. ako su krajnje zalihe različite od početnih. polazi od pretpostavke da se troši materijal koji potiče iz poslednjih nabavki. i kao . da na zalihama ostaje materijal koji potiče iz prvih nabavki. Suštini LIFO metode odgovaralo bi da tu razliku treba pomnožiti sa cenama prvih nabavki. onda bi se u bilansu zadržala početna vrednost zaliha. kad god se evidentira potrošnja visina vrednosti utrošenog materijala ili utrošenih. zbog toga što će vrednost utrošenih zaliha biti obračunata po cenama koje su najbliže tekućim tržišnim. u praksi se često koristi prosečna nabavna cena.permanentna (ovde se za obračun vrednosti utrošenih zaliha uvek koristi cena poslednje nabavke. zabranjena. a postoje ozbiljni rizici koji su povezani sa iskazivanjem potcenjenog periodičnog rezultata. a to je redovno. što će reći. Na vrednost početnih zaliha. a koja je predstavljala alternativni postupak. a sama metoda može biti primenjena u dve varijante. onda kod primene periodične LIFO metode se postavlja problem kako proceniti ovu razliku između počrtnih i krajnih zaliha. što znači da bi se potrošnje sastojala iz ukupnih nabavki datog obračunskog perioda i potrošenog dela početnih zaliha. i to kao: . jer ova metoda pretpostavlja da se materijal iz poslednjih nabavki troši. a da eto LIFO metoda upravo ima takvu posledicu. onda svakako treba izabrati realno obračunat rezultat. Postoji i drugi. sa zalihama na početku obračunskog perioda. U inflatornim uslovima primena ove metode je poželjna. praktično. dakle. i tada ako se primenjuje LIFO metoda upoređuju se zalihe na kraju. već se kjiže na kraju. preduzeću ne preti nikakva opasnost. bi ste dodali vrednost razlike između početnih i krajnjih zaliha. to bi značilo da bi celokupne zalihe koje su nabavljene u toku obračunskog perioda bile smatrane potrošnjom. Ukoliko bi se dogodilo da su krajnje zalihe niže od početnih zaliha. Tom argumentu se može odmah suprotstaviti činjenicom da i neke druge metode vode potcenjivanju imovine. mnogo jači argument.). a to može biti samo teorijski. da su krajnje zalihe u svemu jednake početnim. prodatih zaliha utvrđuje se množenjem prodate količine sa cenom poslednje nabavke ili sa poslednjom cenaom koštanja. se troškovi uopše ne knjiže. do formiranja tzv. Postoji više rešenja za pitanje kojom cenom treba tu razliku pomnožiti.

dužni ste da poštujete ono generalno pravilo da treba izabrati metodu koja će na najbolji način ispuniti ciljeve finansijkog izveštavanja. Bez obzira na to što će posledica odabira te metode biti potcenjivanje vrednosti imovine.. kao svoju imovinu. trošiti zalihe koje su poslednje nabavljene a ostavljati na lageru zalihe koje potiču iz ranijih nabavki. trebalo bi imati u vidu i stav da zalihe istih i sličnih karakteristika i namene treba da budu procenjivane po istoj metodi. možda je ispravno smatrati da bi pomenutu razliku trebalo pomnožiti sa prosečnom nabavnom cenom. računi zaliha imaju funkciju računa razgraničenja. Izvesno je dakle. možete da birate. Takođe. poseduje. i tako smanjiti tu veliku razliku između knjigovodstvene i tržišne vrednosti zaliha. između vrednosti zaliha u bilansu stanja i njihove tekuće tržišne vrednosti. LIFO metoda je. Iznos otpisa zaliha ili gubici zaliha. s jedne strane. tj. a vi uvek trošite ono što ste tek nabavili. odnosno. Kaže se: došlo je do pretvaranja gotovine u zalihe. imate novčani izdatak. da bi ste obezbedili uporedivost finansijskih izveštaja (da bi se ispunila ona četvrta kvalitativna odlika da finansijski izveštaji budu međusobno uporedivi). ne u trenutku nabavke nego tek u onom periodu u kojem se ostvari prihod koji je povezan sa potrošnjom datih zaliha. Znači. zalihama upravlja na načina da prvo trošite zalihe koje ste prve nabavili. A kao osnovna prednost ove metode upravo se ističe činjenica da se prihodima koji su ostvarni u tekućemobračunskom periodu. Ako su okolnosti takve da ni jedna od metoda koje imamo na raspolaganju ne može ispuniti istovremeno oba cilja. vi ste to platil. i LIFO metoda i metoda prosečne nabavne cene označavaju se i kao metode sa pretpostavljenim redosledom trošenja ili sa fikcijom redosleda potrošnje. a kada izaberete morate kontinuirano primenjivati. i utvrđivanje vrednosti onih zaliha koje su ne potrošene. već smo ustanovili. stvarno. može se ublažiti makar delimčno tako što će se ova razlika pomnožiti sa cenama poslednjih nabavki. bez obzira na metodu koja se pri obračunu vrednosti zaliha koristi. dužni ste da izabranu metodu primenjujete kontinuirano u nizu sukcesivnih obračunskih perioda. Kada izaberete metodu. da jedno domaćinsko upravljanje zalihama. Pa će se dakle vrednost zaliha dobiti tako što će se početna vrednost zaliha uvećati za razliku koja je obračunata po cenama poslednjih nabavki. uvek birate onaj postupak koji će na najbolji način ispuniti ciljeve finansijskog izveštavanja. pretpostavlja da se uvek. Oni razgraničavaju novčani izdatak koji nastaje po osnovu nabavke zaliha od rashoda. Ali sve dok ne potrošite.cene poslednjih nabavki . onda se bira metoda koja onemogućava precenjivanje periodičnog rezultata. Na taj se način obezbeđuje iskazivanje prihoda i rashoda u monetranim jedinicama. I nikome na pamet ne pada da u tom trenutku. najbolje predstavili vrednost zaliha koje preduzeće na dan bilansa. ta razlika u vrednosti. što u ovom slučaju znači. vi nabavljeni materijal tretirate kao aktivu. to znači da su u inflatornim uslovima te cene ispod tekućih tržišnih cena.(primer sa Katinom decom i kupovinom). zato što je platio ceo isplaćeni iznos 46 . da će realno predstaviti prinosni i finansijski položaj preduzeća. Kao posledica toga dobija se realno obračunat periodični rezultat. I FIFO metoda. Znači. u procesu finansijskog izveštavanja. makar približno. Ulaganja u zalihe postaju rashod. Znači. kada imate pravo izbora. Nazivaju se tako zato što stvarna potrošnja ne mora slediti redosled potrošnje koji se pretpostavlja pri obračunu vrednosti utrošenih zaliha. I kad upravljate vašim kućnim zalihama. a MRS 2 to pravo dopušta-izbor FIFO metode ili metode prosečne cene. Ili ako je u periodu bilo kolebanja cena. imaju tretman rashoda perioda u kome su nastali.. suprotstavljaju rashodi koji su obračunati po tekućim tržišnim cenama. preporučljiva za inflatorne uslove. jednake kupovne snage. kad vi kupite materijal. Nikada nećete. Kada se testira dopustljivost metode.ako su već poslednje zalihe vrednovane po cenama koje su bile na početku obračunskog perioda. jer bi to moglo imati za posledicu da u jednom trenutku konstatujete da je vrednost vaših zaliha ozbiljno ugrožena jer 100 godina stoje na zalihama. Kad god ste u situaciji da birate.

MRS 32 koji se bavi njihovim prezentiranjem i baš se tako i zove . dužni ste da višu knjigovodstvenu vrednost svedete na nižu. Primena metode gvozdenih zaliha je bila dopuštena i takav način vrednovanja zaliha je korišćen ranije. koji se bavi priznavanjem i procenjivanjem finansijskih instrumenata. Potraživanje definišemo kao pravo na naplatu određene sume novca. nigde. Zato se kaže da ulaganja u zalihepostaju rashodi u onom periodu kada nastane prihod s kojim je potrošnja tih zaliha povezana. nego čima se sazna za postojanje gubitka. Kada unapred platite reklamu. a kada je reč o zalihama materijala obično se svođenje vrši na nižu ponovnu nabavnu vrednost (imajući u vidu teškoće utvrđivanja gubitaka u skladu sa načelom impariteta-pa svodite najmanje na ponovnu nabavnu vrednost). i to kada je reč o zalihama robe i materijala. finansijskim instrumentima se bave dva standarda. na finansijske derivate kao što su fjučersi. proda. i zato ja na tome neću insistirati. da odvoje trenutak izdavanja novca od trenutka potrošnje. U udžbeniku ćete naići na metodu gvozdenih zaliha. ali MRS 2 takav način vrednovanja zaliha ne poznaje. ili na prijem nekog drugog finansijskog sredstva. i da se sve što se nabavi smatra potrošnjom. pre svega. bilansiranje potraživanja vrši se u skladu sa paragrafima MRS 39. proizvodnog materijala. saglasno načelu impariteta. vršimo otpisivanje zaliha i takvi gubici se vezuju za period u kome su nastali (ne čekajući njihovu realizaciju). i MRS 39 koji se bavi pitanjima procenjivanja i priznavanja finansijskih instrumenata. Naravno. iskazujete je na računu AVR. Kada je reč o uslugama. bilo da je on osnovni ili pomoćni. Razlika predstavlja gubitak preduzeća.tretira kao trošak materijala. Da bi se takva pretpostavka mogla opravdati. I taj trošak ostaje aktiva. odnosno. Zato ja od vas neću tražiti da je vi naučite. Naime. tako da je to razlog da setaj standard i rešenja u tom standardu stalno preispituju. i kratkoročne pozajmice su 47 . Otpis zaliha se vrši kada iz bilo kojih razloga zalihe izgube deo svoje vrednosti. forvardi. samo se polazi od uverenja da zalihe ostaju iz perioda u period iste. potrebno je da struktura i visina zaliha u preduzeću. Ali. Isporuke proizvoda i usluga. kada je reč o zalihama osnovnog. To je standard koji se stalno preispituje i stalno se menja. To se vrši u skladu da načelom impariteta. BILANSIRANJE POTRAŽIVANJA Za razliku od zaliha za čije bilansiranje je merodavan MRS 2. sve dok proizvod radi čije proizvodnje je dati trošak nastao ne bude prodat. taj trošak će biti rashod perioda u kome je do potrošnje došlo. Nema tu neke posebne filozofije. ni u jednom paragrafu. Nije to teško. te zalihe postaju rashod tek onda kada se proizvod radi čije proizvodnje je materijal utrošen. varanti i slično. nije sporno bilansiranje potraživanja ali postoji čitav niz finansijskih instrumenata kod kojih računovodstvena praksa još uvek nema potpuno jasne i konačne odgovore na pitanja kako ih bilansirati i kako utvrditi njihovu vrednost. Znači ne čeka se na prodaju tih zaliha. funkciju razgraničenja preuzimaju računi vremenskih razgraničenja. u MRS 2. na nižu neto prodajnu vrednost. Kada testirate zalihe na postojanje gubitaka vrednosti zaliha i utvrdite da je vrednost zaliha ispod njihove knjigovodstvene vrednosti. Treba. Misli se. kao jednu od metoda koje se mogu primenjivati. i taj gubitak predstavlja rashod perioda u kome se utvrdi njegovo postojanje. se iz perioda u period ne menja. evidentiranja rashoda. i pokušava se definisati najbolja praksa u vezi sa izveštavanjem o tim finansijskim instrumentima. E potpuno istu ulogu za materijalne prizvodne faktore imaju računi zaliha ili recimo materijalnih ili nematerijalnih ulaganja.''prezentiranje finansijskih instrumenata''. Naravno. znači. Trošak se evidentira onda kada dođe do potrošnje materijala radi obavljanja procesa proizvodnje ili poslovanja uopšte. kada postoji potrošnja kancelarijskog materijala. i prošle godine je dopunjen novim odredbama. ne pominje metodu gvozdenih zaliha.

ali samo onda kada naplata sledi isporuci. i po tom kriterijumu sva potraživanja delimo na: . na: . u ovoj poziciji potraživanja iz odnosa sa povezanim preduzećima neće biti samo potraživanja po osnovu isporuka.obezbeđena ili osigurana – ne misli se kod osiguravajućeg zavoda. koji je poslovni događaj doveo do nastanka potraživanja. nego će biti potraživanja i po osnovu finansijskih plasmana. posebno na dugi rok. To je izuzetno važan podatak. misli se na to da li će potraživanje. može se reći: to su zalihe uobičajenog kvaliteta. da ta klasifikacije može biti definisana polazeći od različitih kriterijuma. biti u celini naplaćeno. znamo da je potraživanje kratkoročno i sada nas zanima da li će se. Bonitet pokazuje sposobnost potraživanja da o roku bude pretvoreno u gotovinu. a radi njihovog ukamaćenja. Ova klasifikacija je značajna.potraživanja po osnovu isporuka (robe. i . I kada se spominje bonitet. znači sva potraživanja koja imate prema povezanom preduzeću biće iskazana u ovoj poziciji (a posebno iskazivanje tih pozicija uslovljeno je potrebama obezbeđenja podataka za izradu konsolidovanog bilansa). Ovo iz razloga procene likvidnosti.zastarela – ili potraživanja koja su potpuno izgubila sposobnost naplate. Ova klasifikacija nam je važna da bi smo procenili stepen naplativosti. Zatim..dubiozna – ili ugrožena.osnova svih potraživanja. Za finansijsko izveštavanje veoma je važna klasifikacija po roku dospeća.) – znači isporuke proizvoda rezultiraju potraživanjem. ako se pozajmljuje novac. . kada je reč o klasifikaciji potraživanja. i . da bi postojala sigurnost 48 . važna je i klasifikacija potraživanja prema osnovu njihovog nastanka.dugoročna potraživanja – potraživanja čija naplata će uslediti u periodu dužem od godinu dana. Bonitet potraživanja je u stvari kvalitet potraživanja (kada se govori o zalihama. potraživanja u stvari predstavljaju prelazni oblik novca. Tako su mene učili kad sam bila u srednjoj školipotraživanja predstavljaju prelazni oblik novca.kratkoročna potraživanja – potraživanja čija se naplata očekuje u periodu do godine dana. Kada se govori o potraživanjima. ako naplata prethodi isporuci ili ako se naplata i isporuka događaju u istom trenutku potraživanja nema. nego se misli na to da su pokrivena nekom zalogom (zaloga može biti ili nepokretna ili pokretna imovina).. i u prvom pomenutom slučaju od trenutka isporuke do trenutka naplate imamo potraživanje. i u kom iznosu naplatiti. Znate da. i . tj. jer je izuzetno važno da korisnicima finansijskih izveštaja kažemo kakva su naša potraživanja po ročnosti. a izdvojena su u posebnu grupu da bi se omogućila izrada konsolidovanog bilansa. da bi oni znali kada se može očekivati priliv gotovine po osnovu naplate tih potraživanja. . Prema sigurnosti naplate potraživanja se mogu podeliti na: . to znači da su to zalihe koje nisu izgubile na svojoj vrednosti). zajedničkom ili pridruženom preduzeću). o roku njegovog dospeća.ostala potraživanja. Znači iz čega su ta potraživanja rezultirala. Na primer. Jer. govori se o bonitetu potraživanja. nego prema učesnicima iako se ovde kaže prema poreklu. . o roku dospeća. Polazeći od tog kriterijuma. gotovih proizvoda.potraživanja iz plasmana – potraživanja koja nastaju po osnovu dugoročnog ili kratkoročnog plasiranja slobodnih novčanih sredstava. ne manje važna klasifikacija je ona koja potraživanja klasifikuje po bonitetu. ova potraživanja nisu napravljena prema osnovu nastanka. Naravno.potraživanje iz odnosa sa povezanim preduzećima – potraživanja kod kojih su učesnici matična firma i neko od preduzeća grupe (bilo da je reč o zavisnom preduzeću.punovredna – ili potraživanja punog boniteta. tj. usluga. potraživanja po osnovu dividendi. potraživanja možemo klasifikovati na: .

Ono što je sporno ovde. To je nešto što. na taj način želimo da obezbedimo naplatu. to je ovo o čemu smo sada govorili. možete da se slikate sa tom hipotekom. vi dajete pare. na obraz dajemo kredit. i mora se računati sa tim da naplata tih potraživanja. naročito. Odvajaju se zbog toga što se na različit način likvidiraju. bude niža od vrednosti vašeg potraživanja.da će potraživanje biti naplaćeno. Ako ste dali avans. ili: pozajmićemo vam 50. Uzimanje zaloge. mi ćemo naplatiti potraživanje. a te firme su nastavile da posluju. ili možete dati kao avans za buduće isporuke. vrlo često. ali ne o roku. te pozajmice će biti likvidirane tako što će oni na vaš račun uplatiti određenu sumu novca. Nema priliva gotovine. uzima se veća vrednost imovine. Nema šanse da naplatite. ne znači uvek da vam je potraživanje sigurno. videćete. Ako firma ima neko potraživanje od ino kupca. . vama da izvrši određenu uslugu ili isporuči određenu robu. Na primer. neće biti izvršena o roku dospeća. Njihova je vrednost tržišno poznata. u odnosu na potraživanje. nije jednostavan posao i posebno kod uzimanja nepokretnosti. To je rizično ulaganje. uzimaju i potraživanja. možete reći: u redu. A onda ste vi kao poverilac u ozbiljnoj situaciji. zato što se one mogu lakše unovčiti. ali nema potraživanja sve dok ugovorena roba ili 49 . Videli ste da smo kod materijalnih ulaganja. na vašu fabriku. Bilo da ste nekome pozajmili pa da mora da vam vrati. Zato. u nekom trenutku. potraživanja koja oni ostvaruju izvozom. Kad imate kratkoročne pozajmice koje ste dali vašim poslovnim partnerima. je termin naplate. Potraživanja koja su jednostavno data na ime. okolnosti mogu biti promenjene tako da dužnik i pored jake volje da vrati dug to neće biti u stanju. tako što u slučaju da naš dužnik o roku ne izmiri svoju obavezu imamo pravo da prodamo imovinu koja je predmet zaloge. radi čije nabavke je avans dat. Zato se potraživanja po osnovu avansa iskazuju odvojeno od ostalih potraživanja. jer ne želite da vrednost vaše zaloge. Imaju je i sad (govorim o bankama koje su otišle u stečaj). U trenutku kada svojina sa prodavca pređe na kupca. Jer. Banke kao zalogu. davanje pozajmice može se usloviti uzimanjem zaloge. kod nematerijalnih ulaganja. i možete ih dati kao plasman. ako se dogodi da dužnik ne plati na vreme. banka će uzeti kao zalogu to potraživanje ako želi da osigura naplatu svog plasmana. ali tražimo hipoteku na vašu kuću.neosigurana – potraživanja koja nisu obezbeđena ni pokretnom ni nepokretnom imovinom. kad god se uzima zaloga. vi imate hipoteku na kuću u Ivanjici. da neko uzima sa namerom da ne vrati. Potraživanje vezujemo za prijem robe i fakture. na ime izmirenja tog potraživanja. dok prodate zalogu proći će određeno vreme. nastaje potraživanje po uslovom da naplata isporučene robe sledi isporuci. treba da znamo nekoliko stvari. Ne kao kratkoročna potraživanja finansijske prirode. ali iako su imale te hipoteke one su otišle u stečaj. naročito kod dugoročnih pozajmica. pozajmićemo vam 3 miliona eura. od strane kupca.000eura. ako uzimate zalogu za dugoročna potraživanja. Što se tiče potraživanja po osnovu isporuke robe i usluga. ali dajte nam vaše HOV. nije uobičajeno. ili da ste mu dali novac pa da on treba. Prvo. u svetu. takvo potraživanje likvidira se isporukom robe ili usluga. Kako bi rekao naš narod. ova potraživanja se odvajaju. nemate kome da je prodate. Iako je suština transakcije ista. Zato se osigurana potraživanja smatraju potraživanjima čija će naplata biti izvršena u celosti. U tom slučaju morate se obezbediti od rizika da vrednost te imovine na tržištu padne. Može postojati sklošljen ugovor. naravno. Znači. nego kao deo one imovine. iako će biti izvršena u potpunosti. Naročito kod izvoznika. kao posebnu poziciju imali avanse. Nema potraživanja dok do isporuke ne dođe. Kada imate potraživanja koja su nastala po osnovu isplata gotovine. Mnoge naše banke imale su hipoteku nad imovinom preduzeća koja su bila njihovi dužnici. nego što. Zato što mi nemamo razvijeno tržište nepokretnosti. Ne zato što treba polaziti od toga da će vas neko prevariti. kod zaliha. iako imate hipoteku. Suština transakcije je ista – imate potraživanje. i da se naplatimo iz iznosa ostvarenog prodajom. kada nastaje potraživanje. Zato se radije kao hipoteka uzimaju HOV.

samo ako su potraživanja nastala po istom osnovu. samo ako se potraživanja i obaveze odnose na iste poverioce odnosno dužnike. Potraživanje inicijalno vrednujemo u visini iznosa koji smo dali. kao pravno lice. Znači ja mogu da imam potraživanje.usluga nije isporučena kupcu. ako naravno ono glasi na neki manji iznos. ili naknadno. možete se odreći dela ili celog iznosa potraživanja. Znači ne mogu se prebiti potraživanja stečena po osnovu isporuke. ali od te prodajne vrednosti biće odbijeni komercijalni popusti koji su odobreni kupcu. Visina potraživanja određena je visinom prodajne vrednosti isporučene robe ili usluga. A činjenica da je ono založeno. znači. Tek ako su svi ovi uslovi ispunjeni. tada vi ne gubite pravo svojine nad tim potraživanjem. biće izložena u napomenama uz finansijske izveštaje. i firma B istovremeno ima obavezu prema firmi A. što znači na primer. Ali ne može se potraživanje po osnovu plasmana saldirati sa potraživanjem po osnovu isporuke. ali nemaju sposobnost iskazivanja u bilansu. Četvrto. sa potraživanjem koje firma B ima prema A. I još jedan uslov. ukoliko imate potraživanja prema poslovnim jedinicama. zbog toga što se vrši pre roka dospeća. takođe bi došlo do pretvaranja jednog potraživanja u drugo. kada u želji da pomognete da vaš kupac izađe iz krize. potraživanje se može pretvoriti u drugo potraživanje. uključujući i potraživanja. moguće je izvršiti preračunavanje potraživanja i obaveza. Ne očekuje se da potraživanje i obaveza budu jednaki u dinar. Treća bitna stvar. Visina potraživanja neće biti tangirana odobrenim kasa skontom. moguće je izvršiti saldiranje obaveza i potraživanja. Potraživanja se mogu likvidirati na različite načine. Firma C može imati potraživanje prema firmi B. za ona potraživanja koja se mogu naplatiti u punom iznosu. ima prema drugim pravnim licima. na bazi ugovora ili na bazi sudske odluke. U bilansu se iskazuju samo ona potraživanja koja preduzeće. izvrši prebijanje. Potraživanja je dozvoljeno prebiti ili preračunati. imaće za posledicu smanjenje visine potraživanja. onda je nužno da su i potraživanja i obaveze nastale po istom osnovu (po osnovu isporuka. Znači. U ovom slučaju. Ako firma A. I upravo prema tom stepenu naplativosti smo ih i podelili na one tri grupe. važno je da potraživanja budu približno istog iznosa. Odnosno. ako firma A ima potraživanje prema firmi B. kao i odobrena bonifikacija. Kasa skonto ne smanjuje naše potraživanje. potraživanje dato kao zaloga bilansiraće se u vašem bilansu stanja. Takođe. Na 50 . Odobreni rabati u trenutku prodaje. nego će dospeti za mesec ili dva. Kada na primer. ako sam ja firma A prema firmi B. potraživanje od kupaca. ali se za prebijanje zahteva da budu približno iste visine. S obzirom da ima ovako puno uslova. Tada. tiče se situacije kada se neko potraživanje da kao zaloga. može se reći da je ovo preračunavanje pre izuzetak nego pravilo. nego smanjuje iznos novca čija se naplata ostvaruje. da postoji saglasnost obe strane da se to kompenziranje izvrši. pretvara se u menično potraživanje. mogu da imam potraživanje i prema firmi C. Neće biti iskazana u bilansu. Nije dopušteno da se. Zatim. zato što je izvršen dugoročni plasman. važi pravilo da će zadržati svoju nabavnu vrednost i da će biti bilansirana na uobičajenim pozicijama. Još jedan važan uslov je da su oba potraživanja dospela za naplatu. To se događa u postupku sudskog ili vansudskog poravnanja. Međutim. primite menicu od kupca. banka ima potraživanje prema određenoj ekspozituri ili filijali. ukoliko te poslovne jedinice nemaju svojstvo pravnog lica takva potraživanja nemaju sposobnost bilansiranja. ima potraživanje i istovremeno ima obavezu prema firmi B. Naknadno procenjivanje potraživanja vrši se prema sposobnosti tog potraživanja da se to potraživanje pretvori u gotovinu. Potraživanje se može likvidirati i odricanjem od prava na naplatu. na koji iznos potraživanje glasi. ili po osnovu kratkoročnih ili dugoročnih plasmana). Znači. Ako bi ste vaš kratkoročni plasman pretvorili u dugoročni plasman. i potraživanje prema firmi C. ne možemo potraživanje koje je dospelo saldirati sa obavezom koja još nije dospela. takvo potraživanje prestaje da postoji. Biće predmet evidentiranja unutar banke ili unutra preduzeća. Drugo. zato što je to finansijski rashod. date kao zalogu. uzima se u obzir bonitet potraživanja. Znači kada bilo koji deo vaše imovine. može se o potraživanjima izveštavati na neto principu). sa obavezama (tj. firma C duguje firmi B. To je uobičajeni način likvidiranja potraživanja. ili robe umanjeno za one popuste o kojima je bilo reči. Najveći deo potraživnja likvidira se naplatom o roku dospeća. vi ostajete pravni vlasnik date imovine. zato što firma A ima obaveze prema firmi B.

i ako vam broj kupaca naglo raste. i mnogi vaši kupci koji su do tog trenutka uredno izmirivali svoje obaveze. ne opomenete dužnika. A kreditni rizik može biti povećan i zbog donošenja odgovarajućih mera od strane vlade zemlje iz koje je vaš dužnik. onda sigurno postoji rast nenaplaćenih kamata. koji je prisutan. rizik od promene kurseva. Ako na primer vlada neke zemlje svojim odlukama onemoguće naplatu potraživanja. imaju pad likvidnosti i imaju teškoće sa plaćanjem. propustite sve rokove za naplatu. isknjižavaju se sa računa potraživanja. odavno. Vaš cilj je da taj kreditni rizik bude što je moguće niži. znači. Kreditni rizik koji firma preuzima kada vrši prodaju se menja. i na validnosti zaloge koju ste eventualno uzeli. odnosno da firme koje su imale potraživanja prema našim preduzećima i banke. Biće iskazana preko pozicije sumnjiva ili sporna potraživanja. uopšte. Vama će rasti prihodi od prodaje. Odluka Saveta bezbednosti dovela je do toga da je potpuno prestala naplata dugova naših firmi prema inostranstvu. Ako imate stalne kupce. To je rast kreditnog rizika usled rasta konjukture. Znači. ako dolazi do naglog razvoja firme. To je drastičan primer kako jedna politička odluka dovodi do toga da se ne mogu naplatiti potraživanja. Oni su sva ta potraživanja otpisali. više od 10 godina nisu bile u stanju da naplate svoja potraživanja. Ona se onda bilansiraju u visini očekivane naplate. I o tome treba voditi računa. 90 dana. i iskazuju se kao gubitak u punom iznosu. 51 . odnosno u vrednosti tih potraživanja nalazi se skriveni gubitak. kada je došlo do uvođenja sankcija. Koliki je. Jer ta su potraživanja. vi ćete skratiti rokove za naplatu. dakle. Razlika do punog iznosa je gubitak. Taj rizik ocenjujete na bazi boniteta vašeg dužnika. da kod onih banaka kod kojih broj komitenata raste. Ali. Ta sposobnost naplate potraživanja označava se još i kao kreditni rizik. Znači. onda nemate mogućnost da vaše kupce dobro upoznate. pored kreditnog i valutni rizik. ali ono što morate uraditi je da taj rizik bude što je moguće niži. Ako znači. pogoršanje likvidnosti. Tada morate računati sa rastom gubitaka po osnovu nenaplaćenih potraživanja. Kod banaka to se isto tako događa. Potraživanje kod koga nemate pravnu snagu da prisilite dužnika da plati svoju obavezu. doći će do toga da vaše potraživanje prema inostranstvu ne bude naplaćeno na vreme. 15. Visina takvih potraživanja mora biti redukovana. na iznos visine naplate koja se očekuje. jednostavno banka tada ne može svakog komitenta pojedinačno dobro da upozna. i svoju prodajnu politiku usklađujete sa promenama njihovog rentabiliteta i finansijskog položaja. Takva potraživanja ne smeju biti iskazana u bilansu. Pad konjukture može da poveća vaš kreditni rizik jer mnogi vaši komitenti koje vi znate. ili čak plaćanjem unapred. jer bi njihovim iskazivanjem imovina bila precenjena. bez obzira na to što vi na to ne možete uticati. Pad konjukture uvek povećava visinu gubitaka po osnovu naplate potraživanja. Pogledajte šta je bilo sa poveriocima naših preduzeća. 30. pretvara se u gubitak (to je načelo niže vrednosti). ali to ne znači da neće tražiti njihovu naplatu. Zastarela potraživanja su potraživanja kod kojih je usled protoka vremena poverilac izgubio pravo da natera dužnika da izmiri svoju obavezu. Znači. zbog opšteg pada privredne aktivnosti imaju pad rentabiliteta. naravno. jer jednostavno u tom velikom broju kupaca uvek će se naći i oni kupci koji neće biti u stanju da plate. bilo u pogledu iznosa ili u pogledu roka naplate. koji smanjuje rezultat perioda u kome je nastao. Kod ino potraživanja imate. čim u njihovim bilansima vidite pad rentabiliteta. kreditni rizik će biti najmanji jer svoje kupce već dobro znate. koje mogu da dovedu do usporavnja naplate vaših potraživanja. vaše potraživanje postaje zastarelo.poziciji kupaca biće iskazana samo ona potraživanja za koja se veruje da će biti o roku naplaćena u punom iznosu. Nekada ćete usloviti isporuku plaćanjem odmah. takva potraživanja moraju biti iskazana na posebnim bilansnim pozicijama. Pratite promenu njihovog finansijskog položaja i rentabiliteta. kreditni rizik koji preuzimate time što dajete robu sa rokom plaćanja koji iznosi 8. Potraživanja čija se naplata ne očekuje. Na računu kratkoročni plasmani biće iskazana kratkoročna finansijska ulaganja čija se naplata ne dovodi u pitanje. ali će rasti i iznosi nenaplaćenih potraživanja. potraživanja kod kojih ne očekujemo da će naplata biti izvršena u punom iznosu. Ukoliko naplata nekog potraživanja bude sporna. istekne rok u okviru koga to možete učiniti. povećanje iznosa minusa po tekućim računima građana i sl. Nikada nećete moći potpuno da izbegnete da pretrpite gubitke zbog kreditnog rizika. 10. i desiće se da jedan broj plasmana banke ne bude naplaćen o roku dospeća.

možete je prodati i ranije. sa namerom da od privrede i od stanovništva prikupe slobodna novčana sredstva. i predstavljaju kratkoročnu rezervu likvidnosti. Dok se ne izvrši poništenje otkupljenih akcija radi smanjenja akcijskog kapitala. umanjenu za određenu proviziju). a postoje i kratkoročne obveznice koje se emituju na mesec dana.sopstvene akcije (ako preduzeće otkupi sopstvene akcije one će biti iskazane u krakoročnim HOV. Ostala potraživanja su potraživanja prema povezanim preduzećima (već smo rekli šta ona sadrže). . ali uvek kao posebna bilansna pozicija. . Ove HOV su namenjene prodaji u roku kraćem od godinu dana.komercijalni zapisi (emituju ih preduzeća dobrog boniteta. ako se hartija kotira na berzi. naknadno po principu niže vrednosti. potpuno je isto kao potraživanje iz isporuka-inicijalno se vrednuju po nabavnoj vrednosti. Kod banaka se to radi. u smislu potraživanja. HARTIJE OD VREDNOSTI koje su obrtna imovina Da li će neka HOV biti bilansirana kao dugoročno finansijsko ulaganje ili kao kratkoročno. potraživanja prema državi za preplaćeni porez (koja se nikada ne pretvaraju u gotovinu. kad budete sledeću poresku obavezu namirivali to ćete umanjiti). Znači ove su namenjene prodaji. ili razlika na krsu. umesto da uzmu kratkoročni kredit kod banke. Kada banka daje kredite za zimnicu.Visina otpisa se utvrđuje uvek ili pojedinačno na procenat ili paušalno. Naravno. Paušalnom otpisu se pristupa kada preduzeće ima veliki broj sitnih kupaca. sa kreditima stanovništva. ili poništenju. recimo. 52 .. . nego država kaže dobro preplatili ste. Zarada koja se može ostvariti je. isplatiti uloženi iznos. one mogu biti namenjene ponovnoj prodaji.obveznice (vi kad kupite obveznicu ne morate je držati do roka dospeća. banka koja je emitent tog zapisa obavezuje se da po siteku roka na koji zapis glasi isplati određenu kamatu. ili za kupovinu ogreva. Što se pravila procenjivanja ostalih potraživanja tiče. koje se tretiraju kao dugoročne HOV. Tada se visina gubitaka neće utvrđivati analizom svakog tog malog kupca pojedinačno. Znači. ili kamata.blagajnički zapisi (emituju ih poslovne banke. kupujemo akcije da bi smo ih prodali za meseca dana. i na tako prikupljena sredstva plaćaju kamatu). 3 meseca. i u MRS 39 označavaju se kao hartije namenjene prodaji. za razliku od hartija raspoloživih za prodaju. . pa će prema tome zarada biti razlika u kursu. potraživanja prema radnicima. zavisi od namene. kad kupite blagajnički zapis. 5% će se otpisati odmah kao gubitak po osnovu takvih plasmana. 6 meseci. kupuju se da bi se zaradilo. i njena vrednost raste.. i iz iskustva se zna da 5% neće biti naplaćeno.). i postoji veliki broj komitenata koji su takav kredit uzeli. otkupiti sopstveni zapis. nego će se na bazi iskustva proceniti koliko od ukupnih potraživanja koja imate prema takvim kupcima neće biti naplaćeno. sa namerom da prikupe kratkoročna slobodna novčana sredstva. one se iskazuju u okviru kratkoročnih HOV. potraživanja po sonovu kratkoročnih plasmana. ali se obavezuje i da će. jer je bitno da se korisnicima bilansa ustupi informacija koliko iznose otkupljene sopstvene HOV-otkup je obično limitiran na 10% od osnovnog kapitala). ako vi to želite.akcije drugih preduzeća. i naravno kamtu do roka otkupa. i očekujemo da će prodajna cena akcija za mesec dana biti viša od njihove vrednosti na današnji dan. Kratkoročnom HOV mogu se smatrati: .

Ako se čekovi napišu na neki datum u budućnosti. kratkoročne HOV evidentirate po nabavnoj vrednosti (akcije. To je strogi princip niže vrednosti. Inicijalno. jer ne možete njime plaćati.11. na iznos na koji ček glasi. obveznica. dakle u odvira aktivnih vremenskih razgranicenja predmet iskazivanja su: 1. i zato se taj pad vrednosti mora priznati odmah. Čekove procenjujete po nominalnoj vrednosti. On predstavlja kratkoročnu HOV. ali može vam se desiti da vam novac sa računa bude skinut i ranije). nastali a nenaplaceni prihodi. Dakle isplaceni a ne nastali rashodi odnosno troskovi. dakle. blagajničkih i komercijalnih zapisa). Vrednost menica se procenjuje. neće učiniti. dospele menice i čekovi za naplatu. Kamatni kuponi obveznica koji su dospeli za naplatu.ili prihodi po osnovu kojih se ocekuje priliv sredstava u buducnosti 2. Menično potraživanje. dakle rec je o instrumentima kojima se realizuju zahtevi koje u sebi sadrzi nacelo uzrocnosti odnosno nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. mada će vam u banci reći da ako taj ček dođe u banku. Ili vrednost meničnog potraživanja biće vaše potraživanje uvećano za kamatu koja jeste nastala. Sećate se da smo rekli da kod dugoročnih HOV nećemo vršiti otpisivanje ako je pad vrednosti na tržišu prolaznog karaktera. ona nema nikakvu obavezu da čeka rok dospeća. isplate koje ce postati rashod u nekom od buducih obracunskih perioda. i dospele dividende takođe se smatraju kratkoročnim HOV. ili troskom. vodi otpisivanju vrednosti kratkoročnih HOV.2004 BILANSIRANJE AVR Na dnu strane aktive u bilansu stanja nalaze se AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA. ona može da ga realizuje odmah. čeka). Ona to. - LIKVIDNA SREDSTVA Likvidna sredstva su gotovina.menice (koje još nisu dospele). Pošto su ratkoročne HOV namenjene prodaji u kratkom roku. 25. sadrži vaše potraživanje plus kamatu do roka dospeća menice. zasto ja evo pominjem I trosak. ako se te akcije prodaju. zato što nemamo nameru da te hartije prodajemo u kratkom roku. svaki pad tržišne ispod nabavne vrednosti. Na strani aktive. odnosno. taj ček nije ekvivalent novca. i čekovi (koji takođe nisu još dospeli za naplatu. zbog obaveze koju preuzima time što je rekla da se naplata vrši odgođeno. menice se bilansiraju po nominalnoj vrednosti umanjenoj za kamatu koja još uvek nije dospela. Ocekujem od vas da znate razliku izmedju rashoda I troskova I zasto ako trazimo da prihodi I rashodi budu dodeljeni odredjenim obracunskim periodima. Sećate se računa IV meničnih potraživanja. vrednost meničnog potraživanja biće umanjena za iznos kamate koja nije dospela. Ako na dan bilansa menica još uvek nije dospela za naplatu. Firma kojoj ste dali taj ček može ga odmah pustiti na naplatu. I dakle da bi se prihodi I rashodi dodelili obracunskim periodima u kojima su nastali nezavisno od toga da li je prihod naplacen a rashod placen u racunovodstu se koriste racuni vremenskih razgranicenja. I ovde se primenjuje strogi princip niže vrednosti. dakle prihodi kod kojih nastanak prethodi naplati. tj. ili po nominalnoj vrednosti (menice. devizna sredstva u blagajni. Jer. To je naravno zbog toga sto danasnji troskovi predstavljaju sutrasnje rashode I sto ne 53 . izvršiće se prodaja sa gubitkom.

A sta ce biti preko AVR? Recimo zakupnina. za predstavljanje vasih finansijske pozicije je irelevantno. Ovde imate potrazivanje na naplatu kada imate nastale a ne naplacene prihode a ovde imate potrazivanje koje nece biti naplaceno vec ce se likvidirati time sto ce vam neko izvrsiti uslugu koju ste unapred platili. Isplaceni iznos u celini u ovom primeru predstavlja vase AVR. na tom racunu se nalazi ukupna kamata I sa tog racuna skidamo I prenosimo na prihode onaj iznos kamate koji jos nije nastao. a da nastali prihodi cija se naplata ocekuje u buducnosti budu iskazani kao ostala potrazivanja. Iz navedene sadrzine ove bilansne pozicije mozete zakljuciti da je rec o potrazivanjima. Naravno da ne. Zaduzicete cete racun AVR I odobricete racun prihoda. Dakle ako nesto zaradite a ne naplatite vi u sustini imate potrazivanje za obavljeni posao. ciju visinu vi korigujete kada obracunate ovakvu kamatu.12 predstavlja prihod tekuce godine. Nastala je kamata koju cete naplatiti u narednoj godini ali ona kao prihod pripada tekucoj poslovnoj godini. Vi imate pravo da racunate tu kamatu I da je iskazete kao prihod tekuce godine u bilansu uspeha odnosno kao povecanje aktive u bilansu stanja. Jer onaj deo koji se tice unapred placenih troskova iako je potrazivanje nece u buducnosti doneti prilive gotovine ali ovaj drugi hoce.mozemo ocekivati da imamo dobro razgranicenje rashoda ako prethodno nismo izvrsili dobro razgranicenje troskova. ta zakupnina za decembar je prihod tekuce godine. Znaci to sto cete naplatu izvrsiti naredne godine za obracun rezultata. I jedno I drugo je potrazivanje. Kada je rec o unapred placenim troskovima. Ne naplacujete unapred. Na bazi ugovora o zakupu. a na AVR ostavite samo unapred placene troskove I rashode.01 a ukupna kamata je 600 za 60 dana. I zbog toga je zgodno da znaci na AVR budu unapred placeni troskovi odnosno rashoda. menica je primljena 01. ili rashodima onda se visina takvih troskova I rashoda utvrdjuje jos lakse. A samo potrazivanje zabelezeno je na racunu menicna potrazivanja.dakle naplatite zakupninu za decembar u januaru. Jer vam je isplaceni iznos merilo vrednosti ove pozicije. Na primer:platili smo unapred zakupninu za celu narednu godinu.1231. Funkciju razgranicenja u ovom primeru ima racun ispravka vrednost menicnih potrazivanja. Vi cete naravno tu kamatu obracunati I proknjizicete je kao prihod tekuce godine iako ce naplata te kamate biti izvrsena u narednoj godini. Kako cete utvrditi visinu tog prihoda.12 a rok dospeca menice je 31. direktiva predvidja takav nacin bilansiranja AVR. Znaci na racunu pa prema tomi I u bilansnoj poziciji bice iskazano vase potrazivanje za dati nastali prihod cija ce naplata uslediti u buducnosti. Kamata koja nastane 01. Sta se dogadje kada izdate u zakup neki prostor I naplacujete zakupninu od jednog meseca do drugog.na potrazivanja koja cete pretvoriti u gotovinu a to znaci nastale a ne naplacene prihode iskazujete u okviru ostalih potrazivanja kratkorocnim. BILANSIRANJE PASIVE 54 . I vidite ta razlika u nacinu likvidiranja potrazivanja koje iskazujete preko AVR razlog je da se u nekim zemljama pozicija vremenskih razgranicenja razdvaja na dva dela. I 4. U svakom slucaju to je pozicija koja ce u narednom periodu biti ugasena kada naplatimo prihod ili kada utrosimo iznosie koje smo unapred platili koriscenjem usluga na koje su se te isplate odnosile. u tom smislu se vremensko razgranicenje troskova smatra pretpostavkom pravilnog razgranicenja rashoda na obracunske periode kojima ti rashodi pripadaju. Znaci ugovorom o zakupu definisana je mesecna zakupnina. Jer kada rasite analizu likvidnosti vi onda ako to nije razdvojeno kao kod nas uvek morate da se pitate a cekajte koji deo od ove pozicije ce dovesti do priliva gotovine a koji deo nece. Na primer:imate menicu koju ste primili od vaseg kupca. isplatu koja nije trosak vec ce postati trosak u buducnosti. Da li cinjenica da cete zakupninu naplatiti u januaru znaci da je to prihod meseca januara.

kakve je rocnosti taj kapital.ukoliko firma ne radi. Odnosno da isplata ima samo kada preduzece ostvaruje dobitak a da je visina isplata uslovljena ne samo time ali u velikoj meri visinom ostvarene dobiti. Dakle vlasnici nemaju nikakvu garanciju da ce svake godine redovno kao nadoknaku dobijati odredjeni deo novca. To su sopstveni I pozajmljeni kapital. kako imovinom koja je ulozena u firmu tako I svojom privatnom imovinom. Ovo sto sam rekla moglo bi se nazvati kao peta odlika da oblik sopstvenog kapitala neposredno zavisi od pravnog oblika preduzeca. Nigde u svetu osim kod nas ne moze da postoji firma koja nema sopstveni kapital. Znaci taj sopstveni kapital daje pravo na upravljanje. Pa na jednoj strani imate inokosna preduzeca I ortacka drustva a na drugoj strani imate drustva kapitala. 2. 3. To je razlog zbog cega oni koji osnuju firme u obliku inokosnog preduzeca ili ortakluka brze bolje svoju imovinu prenesu na nekog drugog. Za prvu grupu karakterisitcna je neogranicena odgovornost vlasnika. E sada kada je o pravnim formama rec onda znate da postoje dve grupe prvavnih oblika koje se medjusobno bitno razlikuju. I onda ako dodje do takvih tuzbi oni kazu pa ja nemam nista. on je u firmu ulozen trajno. Zasto vlasnik upravlja firmom. To ograniceno znaci da predmet prinudnog izvrsenja radi naplate njihovih obaveza moze biti samo imovina koju su ulozili u preduzece. Znaci on potice od vlasnika I time dajete odgovor na pitanje ko je taj kapital ulozio u firmu-ulozili su vlasnici. to je kapital vlasnika. taj kapital predstavlja osnovu za upravljanje. zeni…a ja nemam nista. nece dobiti nista ili ce cak izgubiti ono sto su u firmu ulozili. To su dakle te cetiri vazne odlike sopsvenog kapitla I one vaze za sve pravne forme. Ne moze da postoji firma kod koje su gubici veci od sopstvenog kapitala tj da radi samo sa kapitalom svojih poverilaca. Drustva kapitala se odlikuju time da vlasnici kapitala odgovaraju ograniceno. ovo pripada mom sinu. Kljucna razlika izmedju ova dva pravna oblika je odgovornosti vlasnika. Dakle pravni oblik preduzeca je taj koji odredjuje u kom obliku ce se pojaviti sopstveni kapital. kada vi ulazite u posao sa njim imati visoku imovinu ali niko ga ne moze spreciti da tu imovinu na razne nacine otudji . Znaci kada vlasnika kaze ja odlucujem onda on moze to reci samo zbog toga sto je on taj koji je ulozio novac. sto znaci da vlasnici ne za gubitke vec za obaveze koje proisteku iz poslovanja odgovaraju celokupnom svojom imovinom. On moze. Da zbog ove ogranicene odgovornosti vlasnika drzava propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala koji osnivaci moraju obezbediti da bi 55 . Znaci kazimo da predmet prinudnog izvrsenja u slucaju prinudne naplate potrazivanja cini ukupna imovina vlasnika. pa zato sto kaze pa ja sam dao pare. narocito kada proceni da postoje sanse da dodje do toga da poverioci trazo prodaju njegove imovine. Bilansiranje sopstvenog kapitala Da biste definisali sta je to sopstveni kapital dovoljno je da navedete njegove cetiri odlike: 1. Pa zato sto oni upravljaju. Zasto je to kod njih tako a kod poverilaca nije. 4. oni snose poslovni rizik. Taj kapital nema rok dospeca. I prema tome ako dobro upravljaju ako firma napreduje. Dok god postoji firma mora postojati sopstveni kapital. Ne to zavisi od visine ostvarenog dobitka. deo dobiti koji ce im pripadati ce biti veci I obrnuto ukoliko ne upravljaju firmom dobro .Znamo da pasiva sadrzi dva velika bloka izvora.ono mojoj svastici. To je rizik koji imate kada radite sa inokosnim preduzecima. I konacno kada je rec o isplatama koje sa sobom povlaci koriscenje tog kapitala od strane preduzeca onda zakljucujemo da isplate po osnovu sopstvenog kapitala zavise od dobitka koji se ostvaruje. Da ne bi mogla da se izvrsi plenidba imovine I prodaja da bi se izmirile obaveze koje je napravio.

Statutom drustva odredjeno je kolika vecina je potrebna da bi se odluka smatrala usvojenom. ako ostvari gubitak inokosni kapital se automatski smanjuje. svaka promena visine mora biti prijavljena sudskom registru. U smislu da promena visine tog kapitala mora biti izvrsena po odredjenoj proceduri. udeo jedan je jedan glas. Tako sto broj upisanih udela pomnozimo sa nominalnom vrednoscu udela. Naravno da odluku o smanjenju mozete donositi samo ako je kapital vase firme iznad zakonom propisanog minimuma. A to znaci da svako povecanje ili smanjenje kapitala mora biti doneto na bazi odluke skupstine vlasnika. To znaci nominalna vrednost. To kod nas nema. ako ostvari dobitak on se ne iskazuje kao posebna bilansna pozicija vec se pripisuje inokosnm kapitalu. 56 . Udeli u osnovnom kapitalu imaju svoju nominalnu vrednost a vlasnici pri osnivanju drustva upisuju I uplacuju odjedjeni broj udela. Obicno ¾ vecina se trazi da se donese odluka o povecanju ili smanjenju osnovnog kapitala. BILANSIRANJE STALNOG ILI NEPROMENLJIVOG KAPITALA Kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu ovaj kapital se javlja u formi udela u osnovnom kapitalu. Posto se ta visina moze promeniti.takva preduzeca uopste poslovala. upisana u registar nadleznog privrednog suda. Udeli se bilansiraju po njihovoj nominalnoj vrednosti .moze biti pravilo. Povecanje ovog nepromenljivog kapitala kod drustava sa ogracicenom odgovornoscu moze biti izvrseno ili podizanjem nominalne vrednosti upisanih udela ili emitovanjem novih udela. Ako se to dogodi onda morate promeniti pravni oblik ili vlasnici moraju izvrsiti dodatnu uplatu. Ovaj termin nepromenljivi treba shvatiti uslovno. dakle ne znaci da se nikada ne moze promeniti vec samo ne sme biti automatizma kod u promeni kapitala pod uticajem recimo ostvarenog dobitka ili gubitka ili naknadne uplate vlasnika. Na primer:ako bi se vrednost udela sa 1000 povecala na 1500 to bi znacilo da svaki clan po svakom udelu koji poseduje mora uplatiti jos po 500. Znaci ako drustvo odluci da u nekom trenutku poveca svoj osnovni kapital onda ima na raspolaganju ove dve mogucnosti. Taj kapital je poznt kao stalni ili nepromenljivi kapital ovih drustava. E za razliku od njih ovaj osnovni kapital kod drustva kapitala je stalan u smislu da nema tog automatizma kod promene njegove visine vec da se promena visine mora vrsiti po unpred utvrdjenoj proceduri. Ako udeli nisu uplaceni u celini javice se pozicija neuplaceni a upisani kapital. Nikada dok firma postoji ne moze osnovni kapital pasti ispod zakonom propisanog minimuma. Zato kazemo da se kod tih pravnih formi ceo kapital ima karakter promenljivog kapitala. Ali ne moze raditi firma sa kapitalom koji je ispod zakonom propisanog minimuma i biti u pravnoj formi za koju se taj minimum trazi. Osim sto je potrebno da bude donesena odluka sa ¾ vecinom a ta odluka mora biti nakon sto se realizuje. Ali udeli ce glasiti na nominalnu vrednost. Kod inokosnih firmi inokosni kapital se menja ako vlasnik izvrsi dodatna ulaganja. Da emituje nove udele ili da vec postojucim udelima poveca nominalnu vrednost. da bi registar suda bio azuran. Naime kada se drustva osnivaju tada pri registraciji drustva jedan od vaznijih podataka koji se unosi u registar je visina osnovnog kapitala. A naravno ovaj iznos se uplati na racun firme. znaci ako ja imam 5 udela ja moram uplatiti 2500 na ime podizanja nominalne vrednosti udela. Dakle visina ulozenog kapitala od jednog vlasnika do drugog se moze razlikovati jer se jednostavno razlikuje broj udela koje je svako od njih otkupio u trenutku osnivanja drustva. a moze I drugacije pravilo zavisi kako su se dogovorili . vlasnik moze kada god mu padne na pamet povuci deo kapitala koji je vec ulozio u firmu. I samo se izvrsi zamena udela sa nizom za udela sa visim iznosom. znaci kako dobijemo vrednost za poziciju udeli u OK. ali u svakom slucaju snaga kojom svako od njih pojedinacno moze uticati na firmu zavisi od broja udela odnosno od visine ulozenog kapitala. Ako su clanovi uplatili vise nego sto je nominalna vrednost onda ce taj visak biti iskazan na posebnom racunu u okviru kapitalnih rezervi. Snaga utiscaja na drustvo zavisi od broja udela jer oni nose odredjeni broj glasova.

Na primer: znaci ako ja imam 5 udela I mi svi imamo po 5 udela I emitujemo nove udele. I to je razlog zbog cega se uvek kupovina I kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu I kod akcionarskih drustava prvo nudi postojuvim vlasnicima. postojucim vlasnicima uopste nije svejedno ko ce im doci kao novi suvlasnik. dakle privatno se traze. i ti udeli kao oblik ulaganja su mnogo cvrsce povezani za vlasnike nego akcije. To je sada stvar politike firme.Emitovanje novih udela je takodje moguce. udeli se ne prodaju na trzistu kao akcije. osnovni kapital kod DOO mozemo smaniti smanjenjem nominalne vrednosti udela. Dakle mi cemo tebe isplatiti I smanjicem osnovni kapital.u tom slucaju firma nije dobila novog vlasnika ali je njen OK nizi jer je manji broj udela na koje je taj kapital podeljen. Oni dalje mogu prodati nekom drugom I time povecati broj vlasnika ili mogu otkupiti sami. Kod akcionarskih drustava osnovni kapital formira se emisijom I prodajom akcija. I ako postoji razlika ona ide na teret rezervi ili u korist. I to se ovde cesce dogadja. sta on moze da uradi. On mora po statutu da prvo ponudi postojucim vlasnicima svoje udele. otkupiti procentualno isti onaj iznos u odnosu na broj udela koji vec posedujem.zasto oni zahtevaju na tome? Zato sto zele da izbegnu da im kao suvlasnik firme dodje osoba koja je po njihovom uverenju nepodoban iz bilo kojih razloga. u istom odnosu otkupljeni od strane postojucih vlasika. (moramo znati: sta su akcija. Ako necu da se moja relativna ucesca u pravu glasa smanji ja moram da bi zadrzala pravo glasa. nasa glasacka prava ce ostati ista ako I u tim novim udelima svi podjednako ucestvuju. Jer mi nije svejedno. odnosno kaze se da postojuci vlasnici imaju pravo prece kupovine. sto ima suprotne posledice u odnosu na povecanje. nemamo sanse da investirani kapital na zadovoljavajuci nacin uposlimo prema tome izvucicemo deo kapitala koji smo ulozili time sto cemo smanjiti nominalnu vrednost udela I svakome isplatiti gotovinom u visini razlike. Akcije su mnogo prometnije. koje vrednosti akcije mogu imati. zaduzuje racun ponistenja a otkupljeni udeli se smanjuju za nabavnu vrednost. Kada je rec o smanjenju.necu novog suvlasnika I ako necu novog suvlasnika onda nove udele otkupljujemo sami ako hocu novog suvlasnika onda ga moram naci. Ukoliko to ne uradim moram racunati da ce moje pravo glasa relativno pasti u odnosu na dosadasnje stanje. Oni zele da zadrzi kontrolu nad time ko je vlasnik firme. ako oni ne zele ili ne mogu da kupe. To su posledice o kojima treba voditi racuna. Ali ako se ne mogu dogovoriti onda jedno od resenje moze biti da firma otkupi njegove udele. Obim poslovne aktivnosti preduzeca je pao. potpuno po istoj proceduri kao kod ponistenja akcija. To je dopusteno. Promene ne bi bilo samo ako bi ti novi udeli bili na isti nacin . mnogo lakse se unovcavaju nego udeli. Dakle za nominalnu vrednost se smanjuje racun udela . I to smanjenje moze biti motivisano ili potrebom pokrica gubitka ili jednostavno smanjenje kapitala zbog pada poslovne aktivnosti firme. Ali treba znati da tu postoji mogucnost promene relativnog odnosa u broju glasova cim nome udele emitujete. to je ona vrednost na koju akcija glasi. mozes naci novog kupca. Udeli se uglavnom prodaju na zatvorenom finansijskom trzistu. koje vrste akcija postoje prema obimu prava koje nose…) Za racunovodstveno obuhvatanje formiranja kapitala i prezentiranje podataka o kapitalu relevantna nominalna vrednost akcije. to je moguce. Dakle prosto je to razlog zbog cega postojuci vlasnici zele da zadrze nadzor nad tim ko ce kao novi vlasnik doci u firmu. Tada se isplacuju udeli vlasniku koji istupa a otkupljeni udeli se ponistavaju. I oni obicno uslovljavaju onome ko zeli da istupi. ali opte po proceduri koja je utvrdjenja. na primer 57 . nema organizovanog trzista udela u OK. Posto kod ove pravne forme ulaganja svakog pojedinca su znacajna. Ako neki od vlasnika zeli da istupi iz firme. jer mi ne mozemo da otkupimo ali moras da dobijes nasu saglasnost. on onda moze u saglasnosti sa statutom firme da svoje udele ponudi nekom trecem. Drugi nacin je da otkupite I ponistite udele. Ta nominalna vrednost moze se bitno razlikovati od tekuce trzisne vrednosti. Ako neko kupi vise a neko manje doci ce do promene odnosa u glasackom pravu.

ponovno trazenje odobrenje od strane komisije. ali broj odobrenih moze biti veci od broja emitovanih akcija. Ne mozete 100 000 jer mozete najvise polovinu od onoga sto ste vec emitovali. trzisna vrednost je daleko iznad toga. Nema nikakvog smisla da skupstina donese odluka a komisija kaze ne moze. a konvertibilne obveznice nisu obveznice koje glase na stranu valutu nego obveznice koje imaju pravo opcije da budu u odredjenom periodu pretvorene u akcije. Sve uplate koje prelaze nominalnu vrednost akcija imaju karakter kapitalnih rezervi. Promena formiranog osnovnog kapitala koji se po analogiji upisuje u sudski registar moze se vrsiti redovnim povecnjem. I zato se takvo povecanje kapitala zove uslovljenim povecanjem kapitala. Da biste izbegli ponovno sazivanje skupstine. Znaci objektivno vama treba kapital koji cete pribaviti emisijom.ali vi znate da ce se drustvo razvijati I da ce vam biti potreban dodatni kapital. Zato cete u finansijskim izvestajima. 58 . mogli da zadovolje. Uprava najpre pribavi saglasnost komisije a onda se donosi odluka na skupstini I onda se ide u prodaju akcija. Ta procedura traje prilicno dugo I prilicno je komplikovana jer se za odluku moraju izjasniti vecina akcionara. Ovde nam je cilj pribavljanje dodatnih sredstava.odobrenje komisije za HOV. ne u bilansu ali u beleskama naci broj autorizovanih akcija I broj emitovanih akcija. znaci da pretvore svoje preferencijalne akcije ili obveznice u redovne akcije SMANJENJE KAPITALA Moze se vrsiti smanjenjem nominalne vrednosti akcija I tu cete primetiti analogiju sa udelima ili otkupom I ponistenjem sopstvenih akcija. Da biste mogli da emitujete akcije. Da li akcija mora uvek da ima nominalnu vrednost? Ne. Formirani osnovni kapital moze biti uplacen odmah I tada govorimo o jednakosti upisanog I uplacenog kapitala. postoje akcije koje se emituju bez nominalne vrednosti. Znaci posto ste emitovali HOV sa opcijom pretvaranja u osnovni kapital onda naravno morate emitovati akcije koje ce vam obezbediti da tu svoju obavezu mozete realizovati.one jos nisu prodate ali postoji odobrenje za njihovu emisiju. odnosno vi morate prvo da dobijete odobrenje komisije. Znaci vi morate emitovati onoliko akcija koliko je potrebno onim vlasnicima koji se odluce da tu opciju iskoriste da pretvore svoju obveznicu ili preferencijalnu akciju u redovnu akciju . pa tek onda prodaje akcija. To moze izazvati znacajne troskove. Te akcije zovu se autorizovane (odobrene) akcije. Vi morate prvo da obezbedite prisustvo najveceg broja akcionara na skupstini a onda jos da obezbedite da oni glasaju za odluku. Uslovljeno povecanje je iznudjeno odnosno ono se vrsi kada preduzece poseduje emitovane preferencijalne akcije koje su konvirtibilne ili emitovane konvertibilne obveznice. Ovde kada se kaze konvertibilna preferencijalna akcija misli se na akciju ciji vlasnik ima pravo da je u nekom periodu u odredjenim uslovima moze pretvoriti u redovnu akciju. vi trazite dozvolu za emitovanje 75 000 akcije. morate imati odobrenje nadlezne komisije za HOV. U tom slucaju se na strani aktive kao I kod DOO pojavljuje pozicija neuplacen upisan kapital.nominalna vrednost 1 akcije Coca-cole je 1$.ili moze biti uplacen delimicno. Broj emitovanih ne moze biti veci od broja odobrenih. U finansijskim izvestajima pozicija akc. kada ce biti emitovanih tih drugih 25 000 zavisi od procene uprave kada joj je potreban dodatni kapital. pa tek onda donosite odluku na skupstini akcionara.: Odluka skupstine. gde se u trenutku osnivanja trazi odobrenje za emitovanje po pravilu znatno veceg broja akcija nego sto ce biti broj emitovanih akcija u trenutku osnivanja. pa onda idete u realizaciju odluke. kapital pokazuje nominalnu vrednost upisanih akcija koje se u datom trenutku kada citate bilans nalaze kod spoljnih akcionara. jer je ono uslovljeno odlukom tih vlasnika da izvrse konverziju. Pored ovog redovnog povecanja postoji I tzv odobreno povecanje akcija. Znaci emitujete 50 000 a imate odobrenje za jos 25 000. 50000 akcija. Drugi nacin povecanja akcijskog kapitala je tzv uslovljeno povecanje akcijskog kapitala ono se razlikuje od redovnog ili odobrenog po motivu. Odobrenje se trazi I od komisije I od skupstine. To odobreno povecanje akcija primenjuje se kod mladih akcionarskih drustava. a redovno povecanje je povecanje koje ide po proceduri. pa se uplaceni iznos tretira kao nominalni iznos. recimo u tom trenutku.

Kod akcionarskik drustava postoji obaveza formiranja rezervi. Sopsveni kapital ( ja mislim da je trebala da kaze osnovni) je nepromenljiv jer predstavlja garantnu supstancu za poverioca. Da bi se omogucilo klirinski promet HOV vecina HOV pa I akcije emituju se u nematerijalnom obliku. Dok se kapitalne rezerve 59 . Da bi se preko ove kupovine ne bi uticalo u znacajnoj meri na berzanski kurs akcija. Mi znamo tacno sta ce se ocekivati da ce se desiti sa trzisnom vrednoscu nasih akcija I da te akcije drzimo odredjeno vreme I da ih nakon toga prodamo. Otkupljenje sopstvene akcije se uvek iskazuju kao posebna bilansna pozicija I kada se racuna visina kapitala one se uvek tretiraju kao njegova odbitna stavka. To su akcije koje se nalaze kod firme koja ih je emitovala. Izmedju zakonskih I slobodnih rezervi sa jedne strane I kapitalnih rezervi sa druge strane postoje razlike koje se ticu nacina formiranja. u drustvu ne moraju biti formirane rezerve. Motivi zbog kojih je preduzece samo otkupilo tih akcija mogu biti dvojaki: 1. to je vazilo ranije kada su se akcije stampale. ali nema nikakvog prestampavanja jer vi ne mozete prezigosanje akcija uraditi jer akcije kao takve u materijalnom obliku ne postoje. Ako negde procitate prestampavanje akcija. otkup sopstvenih akcija je ogranicen na 10% od osnovnog kapitala.Akcije se danas izdaju u dematerijalizovanom obliku. Ako u statut drustva unesete obavezu da u slucaju gubitka vlasnik mora uplatiti iznos potreban za njegovo pokrice. I nominalne vrednosti. kapitalne rezerve 3. znaci formiraju se iz dobitka preduzeca. Rezerve kok akcionarskih drustava se formiraju obavezno . Tako da ako dodje do smanjenja nominalne vrednosti akcija bice izvrsena zamena tih izdanih potvrda. jer zakonske I ostale rezerve nastaju zadrzavanjem dobiti. Nije obavezno onda ako u statutu drustva postoji jasno definisana obaveza vlasnika da nastale gubitke moraju pokriti naknadnim uplatama. a kod DOO njihovo formiranje je moguce ali nije po pravilu obavezno. To je maksimalan broj akcija koje mozete otkupiti. jer se akcije moraju stampati na posebnom papiru da ih ne bi bilo moguce lako falsifikovati. da se na taj nacin plasiraju sopstvena novcana sredstva. Nema stampanja akcija. Ne mozemo platiti dividendu sami sebi. Dakle nije zabranjeno formiranje rezervi kod DOO ali ne postoji obaveza jer vlasnici imaju obavezu nadoknade gubitka. Akcionar dobije samo potvrdu da je vlasnik odredjenog broja akcija odredjene serije. jer bolje znamo sopstvenu firmu od neke druge firme pa je rizik od promene trzisne vrednosti akcija ovde manji nego kada kupujemo akcije neke druge firme. Mi kada kazemo SK mislimo na OK VARIJABILNI DEO SOPSTVENOG KAPITALA Drugi deo sopstvenog kapitala kod drustva kapitala je varijabilni kapital koji obuhvata rezerve I neraspodeljenu dobit. Ta nepromenljivost kapitala posledica je ogranicene odgovornosti vlasnika odnosno okolnosti da taj kapital predstalja sa poverioca garantnu supstancu. Recimo kada racunate zaradu po akciji kao pokazatelja profitabilnosti vi cete od ukupnog broja akcija odbiti otkupljene sopstvene akcije jer to nisu akcije koje se nalaze kod eksternih akcionara. ostale ili slobodne rezerve. zakonske rezerve 2. Rezerve se mogu podeliti na 3 velike grupe: 1. Otkupljene sopstvene akcije su akcije koje preduzece na berzi samo otkupilo. jel… niti mozemo sami koristi glasacka prava akcija koje mi imamo. Ako takve odredbe nema onda ce vlasnici sami formirati rezerve drustva iz kojih bi mogli biti amortizovani moguci gubici. To je naravno osim omogucavanja klirinskog prometa motivisano I izbegavanjem visokih troskova stampe. Otkup sopstvenih akcija vrlo cesto se izjednacava sa smanjenjem sopstvenog kapitala. On je medjutim sastavni deo sopsvenog kapitala koji je mnogo siri pojam od osnovnog kapitala.

iz raznih razloga zeleli da povecaju kapital firme ali ne da povecavaju osnovni kapital. Kada se akcije prodaju iznad njihove nominalne vrednosti dolazi do formiranja emisione premije koja predstavlja kapitalnu rezervu. KAPITALNE REZERVE U ove rezerve spada azio ili emisiona premija. cim se smanji osnovni kapital treba vam manja zakonska rezerva I onda vam smanjenje rezultira oslobadjanjem tih sredstava rezervi. pre nego sto potrosite ostale rezerve. Kada vrsite naknadna povecanja kapitala uvek morate voditi racuna da morate podici I zakonsku rezervu. ako je nema trose se ostale rezerve. Kada je rec o kapitalnim rezervama one se koriste za iste namene kao I zakonske. to se desava kod malih akcionarskih drustava. Dakle ta zakonska rezerva predstavlja neku vrstu brane koja stoji ispred osnovnog kapitala I onemogucava osnovnog ili potrebu smanjenja osnovnog kapitala cim nastane neki gubitak. Dok se ne formira zakonska rezerva nema isplate dividendi. U kapitalne rezerve ubrajaju se I one uplate vlasnika koje nastaju po osnovu pretvaranja preferencijalnih u redovne akcije. Istu situaciju imamo I kod pretvaranja obveznica u akcije. a kada se formira rezerva iz dobiti onda se samo preraspodeljuje neraspodeljena dobit na rezerve I ono sto ce biti isplaceno vlasnicima. Ukoliko bi akcionari. Prvi dobici bice akumulirani. Kada se pokriva gubitak postoji jedan redosled. Kada se formira kapitalna rezerva dolazi do priliva kapitala preduzeca spolja. znci u vezi sa formiranjem osnovnog kapitala. oni mogu izvrsiti uplate bez dobijanja akcija na racuna firme I te uplate bi bile tretirane kao kapitalne rezerve. Znaci zakonske I kapitalne saberete I to mora biti vise od 10%. Tek kada zakonska rezerva dostigne minimalnih 10% mozete izvrsiti isplate dividende. I kada spojite zakonske I kapitalne rezerve I imate vise od 10% u odnosu na osnovni kapital onda visak mozete koristiti za pokrice gubitka pa cak I za neke druge namene. Ja mogu da kazem pretvaranje preferencijalnih akcija u redovne vrsi se najkasnije 2 godine od njihove kupovine uz uslov da se na nominalnu vrednost akcije doplati jos toliko da bi se dobila jedna redovna akcija.uvek se koristi taj visak iznad 10% za pokrice gubitka. Zakon o preduzecima predvidja da akcionarska drustva moraju formirati rezerve iz dobiti koje iznose najmanje 10% osnovnog kapitala Na primer: ako firma ima 1 milion € kapital I 100 000€ mora iznositi zakonska rezerva. Zasto kapitalnu? Zato sto je to suma koja je nastala povodom formiranja kapitala preduzeca. Znaci tu nema priliva iz okruzenja u preduzece.formiraju uplatama vlasnika. Ta vrsta rezervi direktno povecava sopstveni kapital odnosno povecava kapitalne rezerve kao deo sopstvenog kapitala. Znaci recicemo pokricu gubitak sa tim viskom I deo ostalih 60 . Ali ako su vam zakonske I kapitalne rezerve vece od 10% onda to sto je iznad 10% moze biti korisceno za pokrice gubitka bez postovanja ovog redosleda. znaci kada smanjujete kapital vi oslobadjate rezerve. Znaci nece biti cista zamena nego ce doci jos I do uplate odredjenih sredstava na racun firme I ta uplata ce se smatrati kapitalnom rezervom. To znaci da ako vi imate preferencijalnu akciju I hocete da je pretvorite u obicnu postoji pravo opcije vezano za tu akciju. Dakle sto se rezima koriscenja tice kapitalne I zakonske rezerve imaju isti rezim. Nego ce taj gubitak biti pokriven iz zakonskih rezervi. znaci namenjene su pokricu gibitaka. ali ispod 10% ne. bice odlozeni u vidu zakonskih rezervi. Naravno zakonske rezerve mogu biti vece od 10% ali ne mogu biti nize. Obveznica se moze pretvoriti u akciju uz uslov da se uplati odredjeni iznos od strane vlasnika obveznice na racun firme. Prvo se trosi neraspodeljena dobit ako je ima. ZAKONSKE REZERVE Su rezerve koje se formiraju po sili zakona. Zasto se ova obaveza propisuje? Zbog toga sto se smatra da drustvo mora imati rezervu koja ce zastititi osnovni kapital od smanjenja pri pojavi gubitaka. Ne prihodom nego kapitalnom rezervom. Dakle uvek mora biti odnos kapital : rezerva makar 10%. pa tek kada potrosite ostale rezerve mozete korisititi za pokrice gubitka zakonske I kapitalne rezerve.

utrosite I neraspodeljenu dobit I ostale rezerve onda morate koristiti zakonske I kapitalne iako ce one pasti ispod 10% jer njihova namena jeste pokrice gubitka.rezervi a ne da idete logikom da potrosite sve ostale rezerve a da vam ove rezerve ostanu iznad 10%. postavlja se pitanje kako ce ta firma moci na dugi rok da opstane. za razliku od rezervi kapitala koje nastaju prilivom sredstava iz okruženja u preduzeće. znaci iz zadrzane dobiti. Dakle. Te rezerve predstavljaju deo dobiti koji je zadrzan radi prosirenja materijalne osnove firme. već se samo obezbeđuje njegovo održanje. ali obicno se formiraju u godinama kada preduzeca dobro rade da bi se povecala sigurnost I likvidnost preduzeca. i za razliku od rezervi dobiti koje nastaju zadržavanjem ostvarenog dobitka u preduzeću. NERASPODELJENA DOBIT To je deo dobiti koja odlukom skupstine nije raspodeljena. i govorila sam vam o rezervama kao obliku sopstvenog kapitala. a čije održavanje u inflatornim uslovima može biti dovedeno u pitanje. Ako je kraj godine onda mozemo imate neraspodeljenu dobit tekuce godine kao deo sopstvenog kapitala. jer sam vam govorila o rezervama iz dobiti. Znaci skupstina zadrzava pravo da na nekom od narednih zasedanja odredi namenu te dobiti a dok se to ne dogodi ta dobit se u bilansu iskazuje kao neraspodeljena dobit prethodnih godine. Ostavljena je kao neraspodeljena dobit. Sta su te rezerve? One su zadrzana dobit. Odluku o formiranju ovih rezervi donosi skupstina vlasnika. U MRS su postojala dva standarda koja su se bavila 61 . Ukoliko je u statutu drustva predvidjena obaveza formiranja rezervi sa odredjenom namenom takve rezerve se oznacavaju kao statutarne rezerve. Znači. da sluzi za otkalanjanje takvih steta. Znaci ne mora biti terminisano zasta one konkretno sluze. Mozete da date vlasnicima a kada kazeme da mozete da date vlasnicima to znaci automatski odliv likvidnih sredstava iz preduzeca. Vi cete videti u bilansima starijih akcionarskih drustava da je varijabilni deo kapitala veci od osnovnog kapitala. SLOBODNE REZERVE Nemaju unapred utvrdjenu namenu. Svaki dinar koji zadrzite popravlja vasu likvidnost. jacanja njenog finansijskog polozaja. oni odlucuju o raspodeli dobitka I koji deo dobitka ce biti zadrzan u rezervama I koje rezerve ce biti formirane. kad god formirate kapitalnu rezervu ili rezervu iz dobiti. a drugi deo dobiti cemo zadrzati za rezerve. Dakle kada ostvarite dobit u nekom periodu sta mozete da uradite sa njom. I da bi povecali sigurnost firme oni formiraju rezerve ali sa tom namenom. Naravno kada iscrpite sve mogucnosti. formiranjem revalorizacionih rezervi ne povećava se sopstveni kapital preduzeća. Recimo ako su u pitanju preduzeca cija je delatnost takva da moze doci do velikih steta po zivotnu sredinu osim onih rezervisanja koja se formiraju da bi se otklonile takve stete mogu biti formirane rezerve koje ce posluziti ako se dogodidi nesto sto nije moguce predvideti a preduzece je prinudjeno da takvu stetu sanira o svom trosku. nastaju sa ciljem da se održi kapital koji je u preduzeće investiran. to ima za posledicu povećanje sopstvenog kapitala. I za pokrice gubitka I to pre nego zakonske I kapitalne rezerve. Dakle rezerve su vrlo cesto cak nekoliko puta vece nego sto je osnovni kapital. odluku o njenoj raspodeli donece skupstina u nekom od buducih obracunskih perioda I bice receno da deo neraspodeljene dobiti iz prosle godine I dobit iz ove godine bice iskorisceno za isplatu dividendi. Prošli puta sam vam govorila o bilansiranju sopstvenog kapitala. Formiranje revalorizacionih rezervi dovodi samo do toga da investirani kapital bude održan. jer se osnova za njihovo formiranje nalazi u statutu. zato sto drustva radije zele da rast firme finansiraju iz internih izvora. Prekoredno koriscenje je moguce samo za onaj iznos koji prelazi 10%. za popravljanje finansijske strukture. Ako ne prosirujete materijalnu osnovu firme. Ove rezerve dakle sluze za prosirenje materijalne osnove za finansiranje investicija. Revalorizacione rezerve. ostalo je u koviru rezervi da vam kažem par reči o revalorizacionim rezervama.

U vezi sa sopstvenim kapitalom. i čini se da je onaj poslednji koji je bio uveden zakonom iz 1996. sada samo MRS 29 koji se bavi finansijskim izveštavanjem u hiperinflatornim ekonomijama. i nemam nameru da vas na redovnim studijama time opterećujem. I verovatno je to razlog što se smatralo da postojanje i MRS 15 i ovog alternativnog postupka u okviru MRS 16 predstavljaju dva rešenja za isti problem. na strani pasive formirate revalorizacionu rezervu. pa je MRS 15 ukinut. biti ponovo uvedena. ako se sledeće godine dogodi da vrednost imovine na tržištu padne(pošto ste vi u knjige uveli imovinu po tržišnoj vrednosti pa onda upoređujete postojeću tržišnu vrednost sa tržišnom vrednsošću prethodne godine) tj. nećete učiti rezerve po osnovu poreskih olakšica jer mi u našoj praksi takve rezerve nemamo. kažem bio jer je u međuvremenu ukinut. Višak revalorizacionih prihoda u odnosu na revalorizacione rashode. Ukoliko pak. I nemam utisak da će ih biti još jako dugo. možda malo promenjena. Kako mi onda time obezbeđujemo održanje kapitala? Tako što je osnovica za otpis uvek tržišna vrednost. Revalorizacione rezerve. isprobali sve moguće pristupe u revalorizaciji. nego smanjujete revalorizacionu rezervu. višak revalorizacionih rashoda u odnosu na revalorizacione prihode tretira se kao rashod perioda. Ono što vi o revalorizacionim rezervama treba da znate je da znate njihovu suštinu. poveća se vrednost imovina na strani aktive. u ostalom. postoji višak revalorizacionih rashoda u ondosu na revalorizacione prihode. dok revalorizacija kapitala produkuje revalorizacione rashode. kada je reč o stalnoj imovini. dolazi do formiranja revalorizacione rezerve. i gde se predviđa revalorizacija kao postupak otklanjanja uticaja inflacije na realnost finansijskih izveštaja. ne bi li se obračunao dobitak koji bi mogao biti raspodeljen a da kapital ne bude ugrožen. Znači. Razlika između više tržišne. koje sada postoje prema MRS. kada sredstva čijom su revalorizacijom nastale budu otuđena. Vi znate da predmet revalorizacije može bit kapital. tada se iz dobitka isključuje deo koji je potreban za održavanje kapitala. 62 . i smanjuje se kada dođe do promena u suprotnom smeru. Vi time praktično aktuelizujete troškove amortizacije. To je. Ovaj alternativni postupak dovodo do toga da vi na kraju obračunskog perioda za neka sredstva imate tržišnu vrednost koja je iznad njihove knjigovodstvene vrednosti. je da se revalorizacijom sredstava ostvaruju revalorizacioni prihodi. U MRS 16 predviđena je mogućnost da preduzeće vrši procenu stalne imovine. Da predstavljaju deo sopstvenog kapitala. bio najbolji. preko zakonskih rešenja. U svakom slučaju. može biti stalna imovina i mogu biti zalihe. bilo bi bolje nazivati rezervama po osnovu ponovne procene. To je tzv. Tako da ta revalorizaciona rezerva koju ćete sresti u bilansima preduzeća sada zapravo odražava promene tržišne vrednosti. i da pristupi ili načini na koje se revalorizacija vrši mogu biti različiti.pitanjima održanja kapitala. tretira se kao revalorizaciona rezerva. Revalorizaciona rezerva raste. Mi toliko dugo živimo u inflatornom ambijentu da smo u ovoj zemlji. tu je bio MRS 15. Revalorizacione rezerve se smatraju delom sopstvenog kapitala. ako je vrednost u knjigama niža od tržišne vrednosti onda ne idete na rashode. ne po istorijskom trošku nego prema dnevnim vrednostima. i one se u prihode mogu uneti samo onda. dakle. MRS 15 je bio to izmenio. Međutim. i na taj način se ostvaruje obračun realnog rezultata. da je cilj formiranja održanje kapitala. je primenom standarda ukinuta i te rezerve su pripisane sopstvenom kapitalu. ono što vi treba u ovom trenutku da naučite. alternativni postupak za procenjivanje stalne imovine. Ta vrsta revalorizacionih rezervi koja je bila formirana u našim preduzećima. i unosi se u bilans uspeha. Ostao je. Pošto tržišne vrednosti mogu da fluktuiraju. Znači. na pomenuti način. i pristup koji se nalazi u standardu 29. i niže knjigovodstvene vrednosti tretira se kao revalorizaciona rezerva. tu je rešenje bilo drugačije. koji se zvap ''efekti promena cena'' i verovatno će u izmenama standarda rešenja koja su u tom standardu bila. Ukoliko su u jednom preduzeću revalorizacioni prihodi veći od revalorizacionih rashoda. jer je to bio standard u kome su tretirane promene cena kada nemate hiperinflaciju. kada tržišna vrednost imovine u odnosu na knjigovodstvenu vrednost raste. i da ne vode povećanju sopstvenog kapitala nego samo njegovom održanju. To je rešenje koje je uglavnom sadržano u Nemačkom zakonu. i obezbeđujete realan obračun periodičnog rezultata.

već da u bilasnu stanja iskaže gubitak. politika preduzeća može biti različita kada je reč o pokriću gubitka. preduzeće može doneti odluku da gubitak iskaže u bilansu. preduzeće može odlučiti da gubitak pokrije iz neraspodeljene dobiti. suština gubitka je da on uvek znači smanjenje sredstava preduzeća. I u poslovanju se prvo gubi. čak i onda kada su rezerve dovoljne da se on pokrije. i sada kad smo govorili o rezervama. iznos gubitka uplatili na račun preduzeća. Zašto se gubitak iskazuje na strani aktive. Pokriće gubitka iz rezervi označava se kao formalno pokriće gubitka. radi pokrića gubitka. i one se uvek. sopstveni kapital. doneti odluku o njegovom pokriću. ali kad god radite analizu pre nego što počnete. I jedan i drugi način su. Da jednostavno ne ide na pokriće gubitka. Iduće godine. Ako to nije dovoljno. naša finansijska snaga je takva da možemo bez problema taj gubitak da podnesemo. Vi znate da postoje izvori za pokriće gubitka. pokrićemo ovaj gubitak i idemo dalje. vlasnički..Gubitak Takođe. nastao je kao posledica prolaznih teškoća. Formalno. Ovaj način predstavljanja relevantan je samo za društva kapitala. da kažemo par reči o gubicima. prenosi na ortački kapital ili na ulog vlasnika. jer za inokosna preduzeća i ortačka društva. upravo zbog toga što je gubitak u stvari smanjenje sopstvenog kapitala. da je to deo rashoda koji nije pokriven prihodima. Ovaj rezon je naročito prisutan u preduzećima koja posluju u zemljama gde država dopušta da gubitak iz 63 . nije relevantan zato što tako gubitak automatski smanjuje sopstveni kapital. Pošto se sopstveni kapital nalazi na strani pasive u bilansu stanja. podjednako dobri. ali u suštini taj gubitak je doveo do smanjenja vašeg sopstvenog kapitala. može odlučiti da izvrši smanjenje osnovnog kapitala. Ja očekujem da se vi sećate toga šta je gubitak. zbog toga što vi i dalje imate manje sopstvenog kapitala nego što ste ga imali pre nego što je gubitak nastao. iz dobitka. kako mi jasnije stavljamo do znanja da je firma ostvarila gubitak. bilo poverioci ili država. i istovremeno pokazujete iznos aktive koji je kroz gubitak izgubljen. – PRIMER sa onih 1000 i 1100. Kod društvenog kapitala. slobodnih rezervi pa potom iz zakonskih i kapitalnih rezervi. i to kao višak rashoda u odnosu na prihode. morate aktivu umanjiti za gubitak. to je iznos za koji je vlasnik na kraju obračunskog perioda siromašniji nego što je bio na početku. Ako je gubitak skromne visine. Preduzeće može. rekla sam vam da to može da se ispravi tako što ću vam govoriti kada završim sopstveni kapital. Možemo ga definisati sa aspekta bilansa uspeha. iskazuje na ovaj način. Sa aspekta bilansa stanja. ali postojanje gubitka tražite na strani pasive. pošujete bruto princip. U prvom slučaju jasno se vidi izgubljeni deo aktive. To je što se načina predstavljanja tiče. vi sad kažete moje rezerve su manje za iznos gubitka – vaš sopstveni kapital je manji za iznos gubitka! Pokriće gubitka biće stvarno samo onda kada bi neko iz okruženja. tj. čini mi se. bilo da je dobitak ili gubitak. a onda može tek biti izgubljen kapital poverilaca. Ali želim da vam skrenem pažnju na značaj gubitka po opstanak firme. mi smo spominjali stalno da je jedna od namena rezervi pokriće gubitka.. bilo vlasnici. kada unesete gubitak na stranu aktive vi indirektno smanjujete sopstveni kapital. Dakle. bez obzira na visinu. ili na strani pasive kao odbitna pozicija. Znači. u drugom slučaju u pitanju je neto princip. imalo isto onoliko sredstava koliko je imalo pre nego što je gubitak nastao. uglavnom uslovljenih eksternim razlozima. Sama visina gubitka može biti različita. Kada se gubitak unosi na stranu aktive. Formalnim pokrićem vi ste samo otklonili gubitak iz bilansa. Tada bi ste mogli reći da je gubitak stvarno pokriven jer preduzeće ste nakon toga. U drugom slučaju to je već učinjeno. najlakše. Ceo sopstveni kapital je varijabilan. Pitanje je samo koji je način iskazivanja gubitka jasniji. već se rezultat nakon obračuna na računu dobitka i gubitka. pošto sam to zaboravila kada sam govorila o aktivi. Prosto je rezon sledeći: iznos gubitka nije značajan. u vezi sa sopstvenim kapitalom. u obračunu gubitka kao rezultata. kako sve on može da se definiše. Ne postoji posebna pozicija za rezultat. Sa aspekta vlasnika. U svakom slučaju. Ili. definišemo ga kao razliku između veće pasive na kraju perioda u odnosu na aktivu.

Dakle. rast troškova primetiti pre nego što dođe do iskazivanja gubitka. pre oporezivanja. Gubitak je samo finale nečega negativnog što se u preduzeću odvija već nego vreme. ali se svi oni prelamaju preko visine poreza koji će od preduzeća da bude naplaćen. rezonuje u skladu sa stavom da su dobri poreski obveznici samo oni koji dugo postoje. Ovo je važan trenutak. pad prihoda. Ako ugasite preduzeće koje je imalo prinosnu snagu. naravno. preduzeće na taj način želi zapravo da uštedi na porezu. reč samo o porezu. karakteristike pozajmljenog kapitala su: . Prema tome. nego da ta preduzeća što duže rade i što duže plaćaju porez. Ako se odlučie za sanaciju. Pokreće se stečajni postupak. Sećate se. Država ima interesa da preduzeće održi iz još mnogo drugih razloga. Donošenje te odluke je jako osetljivo.prethodne godine. Zato je jako važno da se dobro procene šanse preduzeća da preživi. To je jedna od pretpostavki za pokretanje stečajnog postupka. je dobitak toliki da prelazi sopstveni kapital. odnosno likvidaciju. a ostatak dobitka biće osnova za oporezivanje. takva firma se više ne može održati. Iskazivanje visokog gubitka može biti samo izraz nebrige uprave o tome šta će biti konačni rezultat rada preduzeća. zato što svako povećanje gubitka iznad toga. već će za iznos gubitka biti smanjen sopstveni kapital. Simptome da preduzeće ulazi u krizu morate biti u stanju da prepoznate. ili će preduzeće otići u stečaj. I treba ta kretanja. svakog meseca a čije promene treba da vam pokažu da se događa nešto što će na kraju rezultirati gubitkom. cilj države nije da od preduzeća naplati što veći porez. Kada dođe do gubitka to znači da već duže u preduzeću nešto nije kako treba. ili će vlasnici reći preduzeće se gasi.da taj kapital ima unapred utvrđen rok dospeća. ima obavezu da sazove vanrednu skupštinu. zavisi od toga da li postoji mogućnost za sanaciju i od spremnosti vlasnika da u sanaciju uđu. svake nedelje. kada dopušta takvo rešenje. Prema tome. ako preduzeće ima prolaznih teškoća. To je onaj trenutak kada još postoji mogućnost da se sanacionim merama preduzeće izvuče iz krize. što znači da preduzeće tačno zna kada kapital mora biti vraćen 64 . jer kriza rezultira gubitkom. Pošto ćete voditi fimre. Ukoliko pak.da taj kapital potiče od poverilaca . Ono će najpre iz dobitka pokriti gubitak prethodne godine. Zato je gubitak nešto što bi smo mogli izjednačiti sa crvenom lampicom. Time će plaćeni porez biti niži. pogotovo visokog gubitka. BILANSIRANJE POZAJMLJENOG KAPITALA Sada ćemo govoriti o pozajmljenom akpitalu kao drugom segmentu pasive. Tu vlasnici više ne mogu da odlučuju o tome hoće li ili neće održati firmu. tada uprava preduzeća. On se tada neće pojaviti u bilansu stanje. Država. To je trenutak kada uprava treba da ponudi vlasnicima da donesu odluku o tome da li će preduzeće nastaviti sa poslovanjem. i održi na dugi rok. onda će gubici biti takođe veći nego što bi bili da ste uložili dodatni novac i preduzeće na dugi rok održali. Drugo rešenje može biti da gubitak bude pokriven iz rezervi. prema zakonu o preduzećima većine zemalja. znači sigurno gašenje preduzeća. Da li će do sanacije doći. a ispostavi se da je to nemoguće uprkos vašim naporima da održite preduzeće. gubici će biti veći nega da ste preduzeće u prvom trenutku ugasili. onda jednostavno preduzeću spasa nema. Ukoliko je gubitak veći od polovine sopstvenog kapitala. bude pokriven iz ostvarene dobiti naredne godine. Nije. onda u prevladavanju tih teškoća mu treba pomoći tako što će plaćeni porez biti niži. mogućnosti koje imamo da ga održimo i da onda donesemo pravu odluku. ili da jednostavno ne postoji način da takvo preduzeće na dugi rok bude održano. treba da znate da postoji čitav niz veličina koje možete pratiti svakodnevno. Jako je teško proceniti da li preduzeće ima pinosnu snagu i sprovođenjem određenih mera može biti održano na dugi rok.

i koje imaju karakter elemenata raspodele rezultata. Formiranje rezervi i njihovo korišćenje uopšte ne utiče na rezultat godine u kojoj dolazi do formiranja rezervi i njihove upotreba. Naime. a niko nije prorok da može tačno u dinar odrediti da obaveza i za tu obavezu formirano rezervisanje. za razliku od isplata koje povlači sopstveni kapital. čija visina zavisi od visine dobitka i odluku o čijoj visini donosi skupština. tada takvu obavezu iskazujete preko rezervisanja. ni koliko ćemo tačno platiti. Rezerve znamo da predstavljaju sopstveni kapital (rezervisanja obavezu). Neto imovina je razlika između aktive i obaveza. pa jedan od elemenata raspodele mogu biti rezerve. može biti viša ili niža od formiranog iznosa rezervisanja. pa onda odlučujete o raspodeli dobiti. neto imovina neće biti tačno iskazana. ako se pođe od statičke teorije. Za razliku od njih rezervisanje se uvek formira za tačno određenu namenu. Znači kada imate obavezu za koju znate da postoji na dan bilansa. Formiranje i razlaganje rezervi ne utiče na rezultat. istovremeno priznajete i rashod. Povećanje obaveza rezulatira povećanjem rashoda ili povećanjem gubitaka. da isplaćeni iznos bude ili viši ili niži od formiranog rezervisanja. obaveze i PVR. Do tada računovodstvena praksa Srbije nije poznavala rezervisanja kao posebnu bilansnu poziciju. može se opet promeniti rezultat. čiju visinu morate proceniti da bi ste formirali rezervisanje. Mi obično nastojimo iz razloga opreznosti da rezervisanje bude makar malo veće od obaveze za koju je formirano. Kada se oporezuje dobit. Naše obaveze neće sadržati sve obaveze. Dugo je postojo problem da se objasni da između rezervisanja i rezervi postoje značajn razlike. Nažalost. ali može se dogoditi da kada obaveza bude plaćena. Sa druge strane. rezervisanja. Ako kažemo da znamo da obaveza postoji. formiranjem rezervisanja. Cilj formiranja rezervisanja. ali ne znate tačno ni koliko iznosi. Ako obaveze nisu potpune. i samo za tu namenu može biti iskorišćeno (tačno se zna za koju obavezu se formira). 1. poverioci nemaju pravo glasa da taj kapital izaziva isplate čija je dinamika i visina unapred poznata. Ajde da ih uporedimo. čija visina je unapred utvrđena i ne zavisi uopšte od toga da li će preduzeće ostvariti dobitak ili gubitak. kamata koja se plaća na pozajmljeni kapital predstavlja rashod. Rezerve se formiraju iz dobiti nakon oporezivanja. postižemo tako što priznajući obavezu. Ukoliko ciljeve finansijskog izveštavanja vežete za dinamičku teoriju. neto imovina neće biti tačno sikazana. ne bi bilo ispravno da to ne pokažemo (da kažemo kad budemo platili videćemo). srešćete i danas ljude koji ne prave razliku izmežu rezervisanja i rezervi. pošto se formiraju pre utvrđivanja rezultata. i prema tome. Rezervisanja Rezervisanjima se bavi MRS 37. vaš periodični rezultat neće biti tačno obračunat. Ajde da napravimo poređenje između rezervisanja i drugih pozicija sopstvenog kapitala. U tom standardu rezervisanja su definisana kao sadašnje obaveze čija visina i rok dospeća na dan bilansa nisu poznati. ni kada ćete morati da je platite.da taj kapital ne daje osnovu za upravljanje. koja za cilj sastavljanja bilansa uzima iskazivanje tačne neto imovine. Ako je plaćeni iznos viši. Vi procenjujete visinu rezervisanja. a koje označavamo kao kamate. budu jednaki. Kada gasite rezervisanje. Znači. Tačno iskazivanje periodičnog rezultata. ali da ne znamo ni kada ćemo platiti. tj. smanjuje rezultat. onda kao cilj formiranja rezervisanja možete označiti tačno iskazivanje periodičnog rezultata. Rezervisanja su u našu računovodstvenu praksu uvedena Zakonom o preduzećima koji je donet 1989. i da rezervisanja i rezerve nikako ne trba tumačiti kao sinonime. potencijalna sredstva i potencijalne obaveze''. jer u tom slučaju nema ništa od tačnog prikazivanja neto imovine. i da osim zakonskih rezervi ostale rezerve nemaju tačno utvrđenu namenu. Raščlanjavanje pozajmljenog kapitala vrši se na rezervisanja. koji se označava kao ''rezervisanja. formiranje rezervisanja utiče na formiranje rezultata. Utiče tako što. bio bi utvrđivanje tačne neto imovine. imaćete reshod koji će smanjiti rezultat perioda u kome je 65 - . jer su one formirane nakon što je dobit obračunata. obaveza za koju je rezervisanje formirano. jer vi priznajete postojanje gubitka ili troška za koji formirate obavezu. Ako ne priznate postojanje gubitka ili rashoda. u periodu formiranja.

Za razgraničenja tačno znate kada morate platiti. sećate se kako smo definisali obavezu prema konceptualnom okviru: obaveza = sadašnja obaveza. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati. predstavili bi ste tu obavezu na rečunu obaveze. koji ovde nije verovatan. Potencijalna obaveza se definiše kao obaveza čiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka. a potencijalne obaveze moguću ili potrncijalnu obavezu. I dajete mu garanciju. i na računu obaveza. visina se obračunava na osnovu ugovora. firma se obrati za kredit stranoj banci. znate koliko morate platiti za mesec dana-obračunaćete i formiraćete PVR). niti možemo sprečiti njegov nastanak. U tom trenutku vi ne vidite nikakav rizik da mu date garanciju. Dakle. Koriste se tri pozicije. Potencijalne obaveze je pojam koji je uveden u našu računovodstvenu praksu međunarodnim računovodstvenim standardima kao takav. ali je u suštini postojao i ranije. Za rezervisanja ne znate ni kada ćete platiti. Da bi se rezervisanje formiralo. Što se tiče razlika između rezervisanja i obaveza (običnih). a visinu obračunavate sami. do izmirenja kredita dogodi bilo šta zbog čega vaš klijent neće moći da izmiri obavezu prema stranoj banci. Obraća vam se komitent sa zahtevom da mu date garanciju. Znači to je razgraničenje između rezervisanja i ostalih pozicija obaveza koje se pojavljuju na strani pasive. to je potencijalna obaveza. i čije će izmirenje izazvati odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi u budućnosti tj. ali se iskazuju i obaveze prema samome sebi (kad imate gubitke zbog neizvršenih poslova). i na računu rezervisanja i na računu PVR. Pošto niste primili fakturu. Sledi zaključak. Takođe. Što se tiče odnosa između rezervisanja i PVR. Na rezervisanjima se iskazuju obaveze prema trećima. nekog događaja u budućnosti koji se ne nalazi pod konrolom preduzeća. i predstavljaju pozajmljeni kapital. I jedno i druho formiraju se u godini u kojoj obaveza ekonomski nastaje. a na računu PVR samo obaveze prema trećima. i vaša procena je takva da je njegov finansijski položaj takav da će on bez ikakvih problema izmiriti svoje obaveze prema stranoj banci. odnsono gubitke. znamo i kada moramo da platimo i koliko moramo da platimo. da i formiranje i ukidanje rezervisanja menja visinu periodičnog rezultata. Prvi uslov. ako se nešto dogodi ili ne dogodi. sredstava. i jedno i drugo predstavljaju pozajmnjeni kapital. . koja je rezultat prošlih događaja. Rezervisanja obuhvataju sadašnju. kod PVR visina i dospelost jesu poznati (vi formirate PVR za zakupninu koja je nastala a niste platili. Ako je nešto potencijalna obaveza.rezervisanje ukinuto. nego što nije da sadašnja obaveza postoji. u smislu da govorimo o obavezama. Kada bankari daju garanciju za kredit. Vi procenjujeta njegov bonitet. vi postajete dužnik banke. jer je stepen dospeća i izvesnosti iznosa različit. i za razliku od obaveze nemate dokument.da se može pouzdano proceniti visina obaveze. ali mi ne možemo uticati na to da događaj nastane. Na poziciji obaveza. bitno je primetiti kako se stepen sigurnosti menja. koja kaže nabavite mi garanciju domaće banke. Sličnost potencijalnih obaveza sa rezervisanjima je da će izazvati odliv ekonomskih koristi. jer su sredstva resurs koji donosi koristi u budućnosti): . Ukoliko je isplaćeni iznos niži. a koji je kod rezervisanja verovatan. Sličnosti između rezervisanja i PVR su u tome što ih formiramo u godini kada obaveze ekonomski nastaju. Za obaveze tačno znate kada dospevaju i koliko plaćate. to je slično. ni koliko ćete tačno platiti.da postoji obaveza koja je rezultat prošlih događaja. Znači. Ako se u budućnosti. i to je isto. imaćete prihod koji će povećati rezultat perioda u kome je rezervisanje ukinuto. Rezervisanje se formira samo za sadašnju obavezu. za to se ne formira rezervisanje. niste primili fakturu. potrebno je da budu ispunjena tri uslova (skrećem vam pažnju da su ovo uslovi koji inače važe za obaveze. Kod obaveza visina i dospelost su uvek poznati. i . Ta garancija nosi potencijalnu obavezu. sadašnja obaveza je obaveza izazvana prošlim događajem. i rezervisanje se formira onda kada je više verovatno. mi ćemo imati obavezu. postoji razlika s obzirom na činjenicu da na rezervisanjima možemo iskazati obaveze prema samome sebi. Znači. vi 66 . iskazuju se uvek samo obaveze prema trećima. obračunali ste i iskazali preko PVR. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati.da će po osnovu izmirenja te obaveze verovatno doći do odliva sredstava. Da ste primili fakturu.

preniskog. sa druge strane. Drugi uslov nastanka obaveza je izjava menadžmenta koja izaziva opravdano očekivanje trećih da ćete postupiti na određeni način. od onih da do plaćanja doći neće. u stvari. Prošli događaj iz koga obaveza rezultira. uslov je da uvek uz reklamaciju. kada žele da povećaju ili smanje rezultat u određenom obračunskom periodu. uz garantni list priložite račun.restrukturiranje. Nije lako proceniti visinu rezervisanja. a koja se tiče visine rezervisanja. nego ćete za klasu proizvoda uraditi procenu verovatnog odliva u budućnosti za sve te aparate zajedno. kada jedna od pozicija koju redovno vrlo temeljno pregledaju su upravo rezervisanja (tražeći zbog čega su formirana rezervisanja i kako ste došli do iznosa koji ste u vašim izveštajima prikazali). verovatan odliv sredstava. Odnosno. rezervisanja se formiraju za: . Ovde je važno da procena koju učinite. Vi u tom času ne znate tačno. Na primer. Nećete sada posebno raditi procenu za svaki od tih malih kućnih aparata koje proizvodite i na koje dajete garanciju. Važan deo u formiranju rezervisanja je pouzdana procena visine obaveze. Garantni list.morate verovati da zaista obaveza postoji. smatra se da obaveza postoji onda kada nemate realnu alternativu da izbegnete obavezu. srednji ili veliki. naša rezervisanja.gubitke koji potiču iz nepovoljnih ugovora – ili teretnih ugovora kako se još nazivaju. Kada smo govorili u konceptualnom okviru o procenama. Na primer. Pristajući da kupite proizvod pod tim uslovima. možete procenu visine budućeg odliva vršiti grupno. To je malo drugačija podela od one koju imate u vašem udžbeniku. Verovatnoća – koja je verovatnoća da će se u 1000 proizvoda pokvariti određeni broj. Govorila sam vam o izjavama menadžmenta koje izazivaju očekivanja treće strane da ćete postupiti na određeni način. nego da obaveze nema. putem zakona. jednostrana izjava volje prodavca odnosno proizvođača. . garancije za popravke proizvoda u garantnom roku. odnosno. pored iskustva koriste i određene matematičke metode. ni koliko će zahtev iznositi. Na primer. Drugi uslov. Dakle. pod uslovom da kvar nije izazvan nestručnim rukovanjem kupca. kao dokaz da ste proizvod stekli kupovinom.. Kad kupujete taj proizvod. obaveze po osnovu garancija. . 67 . bude objektivna. koji vi dobijate kada kupite neki proizvod. neko vas je tužio i vi morate raditi procenu odštetnog zahteva koji iz tog spora može rezultirati.. onda se takve izjave tretiraju takođe kao obaveze. na dan bilansa. budući da to znaju. da je verovatnije da obaveza postoji. i zato je garantni list zapravo ugovor. Ako je procena pravnika da je verovatnije da ćete spor izgubiti. da sve činjenice kojima raspolažete govore u prilog tome. tri godine. i koja je verovatnoća da će taj kvar biti manji. a revizori. nago da ćete ga dobiti. Upravo ova činjenica da se visina rezervisanja procenjuje. smatra se da postoji ako su činjenice da ćete morati da platite. Tu se obično. vodite sudski spor. da će sve kvarove koji nastaju u periodu od godinu dana. Prema standardu 37.obaveze prema trećima – npr. Morate formirati rezervisanje. ili ako ste obavezu preuzeli putem specifičnih izjava menadžmenta. Ako postoji veliki broj sličnih obaveza. i naravno. To je obaveza koju preuzimate po ugovoru. 6 meseci otkloniti na svoj teret. Znači. rekli smo da je procenjivanje sastavni deo procedure sastavljanja finansijskih izveštaja. verovatnije ili imaju veći stepen sigurnosti. dovodi do toga da računovođe vrlo često rezervisanja koriste kao instrument bilansne politike. Sve ovo da bi smo mogli da procenimo naše troškove u budućnosti. Ako vas neko može naterati. da vašu obavezu izmirite. formiranjem previsokog rezervisanja za neku obavezu ili. to su tri osnova za koja se prema MRS 37mogu formirati rezervisnja. onda ćete rezervisanje formirati. da formiranjem rezervisanja ne povredite načelo istinitosti. sećate se i u oviru one kvalitativne odlike koja se zove pouzdanost. ako je verovatnije ćete morati da platite odštetni zahtev. je. ni kada ćete morati da platite. imate garancije za velik broj sličnih aparata. ali je procena da će ishod spora po vas biti nepovoljan. ili da nešto nećee uraditi. vi ste postali druga ugovorna strana.

za 10 godina isplaćujete prvu penziju. Ili. generalno. da se kupac nikada ne javi u garantnom periodu. a ako ćete se isplatom penzija početi u budućnosti. ako je on niži od troškova raskida. zahteva nastanak viših rashoda. a troškovi goriva predstavljaju značajan input u proizvodnji proizvoda (recimo ciglana.000. jer je taj iznos od 80.000 + 5% X 150.000 bi bio iznos koji bi. Sadašnja vrednost tih 50. predstavljaju neto troškovi raskida ugovora.000 = 15. formiranje rezervisanja je dopušteno zbog toga što te garancije predstavljaju obavezu prema trećima (kupcima) i što postoji visok stepen verovatnoće. Kod automobila dajete jedan garantni period za motor. troškovi bi bili 150. za 10 godina iznosio 50. da bude formirano na 15. garancija sa različitim vekom trajanja. Iskustvo nam govori. da danas treba izdvojiti 50. Vi možete formirati rezervisanje koje će proisteći iz jednog posla. Da li možete reći.000. Znači. Dakle. koju završavamo sa dobitkom. Kada je reč o garancijama za popravke proizvoda u garantnom roku. tj. Imate čitavu statistiku koju pratite i koja vam je osnova za planiranje u budućnosti – koliko kvarova. i umesto dobitka imaćete gubitak. na teret ove poslovne godine. U međuvremenu. cene inputa rastu. Možemo sa zadovoljavajućom tačnošću proceniti visinu isplata koje će nastati po tom osnovu. Prihodi su fiksirani. Nikada se rezervisanje. možete uraditi dve stvari. na primer. a odustanica 80.000 danas i 50.000 – odustali bi 68 . Problematični ili teretni ugovori. ali u ugovoru imate visoku nadoknadu za odustajanje od ugovora. Neizbežne troškove. da bi ste isplatili posle 10 godina penziju koja će iznositi 50. formiraćemo rezervisanje za taj budući poslovni gubitak. troškovi popravke proizvoda u garantnom roku iznose toliko. i ostvariti gubitak. koje je u toku obračunskog perioda prodalo određeni broj aparata. nego što su prihodi koje ćemo po osnovu izvršenja ugovora ostvariti. i ugovorite fiksnu cenu. Ako se. ako formirate rezervisanje za penzije. a da samo u 5% slučajeva proizvodi imaju veliki kvar.000 ako ugovor ispunim – ispuniću ugovor.000. sa kamatom. da će ispunjenje tog ugovora. Možete. i gubim 80. za koje se mogu formirati rezervisanja.000 na sadašnju vrednost. cena nafte skoči. jer 50.000 zato što znamo da ako bi svi iamli mali kvar. ako peći rade na naftu). raskinuti ugovor. potrebno je visinu rezervisanja utvrditi prema sadašnjoj vrednsoti budući isplata. Izvesno je. Ovo je naravno samo jedna od mogućnosti da se utvrdi visina rezervisanja. iz godine u godinu. U 15% slugajeva kupci reklamiraju. Ako bi svi aparati imali malu grešku. da će se u garantnom roku određeni broj kupaca pojaviti sa zahtevom da se otkloni kvar na proizvodu koji smo proizveli. Treba proceniti koliko treba formirati rezervisanje. Rezervisanje treba. Na bazi iskustva procenjeno je da se 80% prodatih aparata ne pokvari tj. potrebno je u obzir uzeti i vrmensku vrednost novca. su ugovori čije izmirenje.000. Gledam šta je za mene povoljnije. Za ona rezervisanja po osnovu kojih se isplate očekuju u dužem vremenskom periodu u budućnosti.15% x 50. koliko su kvarovi teški.000 za 10 godina su dve različite stvari. da pri prodaji toliko proizvoda. i koliko je otklanjanje koštalo.000. ako su oni niži od gubitka.Rezervisanja se ne mogu formirati za buduće poslovne gubitke. troškovi bi bili 50. u odnosu na trenutak formiranja.000 neizbežni trošak. i reč je o manjem kvaru. vi rezonujete na sledeći način: plaćam 100. vaši rashodi zbog toga rastu. Znači. al nemaju svi nega njih 15%. Iznos rezervisanja se računa na sledeći način: 80% x nikakvi troškovi + 15% x 50. To nije dozvoljeno. dogovorite da prodate određenu količinu proizvoda.000 ako odustanem. Poznato vam je da za jedan proizvod možete dati više garancija. Morali bi ste diskontovati 50. Visina takvih rezervisanja se utvrđuje diskontovanjem na dan kada se rezervisanje formira. na primer. u ovom slučaju.000. To je razlog zbog koga se dopušta formiranje ovakvog rezervisanja. drugi za limariju. a rezervisanje formirate sada. U ovakvoj situaciji.000 hiljada. dovesti do gubitka. ne može formirati za gubitak firme u celini. Ne može se uraditi sledeće: pošto očekujemo da ćemo u narednoj godini ostvariti gubitak. Evo jednog primera kako se može utvrditi visina rezervisanja za garancije. Ako bi svi imali značajnu grešku. Radi se o preduzeću koje proizvodi i prodaje digitalne fotoaparate. odnosno jednokratni raskid. eventualno. Ako bi gubitak bio 100. dakle.000? Ne. ali ne i za gubitak preduzeća kao celine.000. ili sam gubitak. troškovi popravke bi bili 50. možete ispuniti ugovor. čije ispunjenje.

ali ćete zato neke druge pogone koji se bave istim poslom zadržati.ste i rekli dobro. Pod restrukturiranjem se podrazumeva: . da lica koja će restrukturiranjem biti pogođena. vi ne prestajete sasvim da se bavite tim poslom. I to je restrukturiranje. Ili da neka firma koja se do sada bavila samo trgovinom.prodaja ili prestanak linije posla (imate firmu koja se bavi većim brojem akivnosti. već da ih kupujete gotova. izazove opravdano očekivanje u vezi sa njegovim sprovođenjem.000. pa onda imate uprave filijala. nećete prestati potpuno da se bavite proizvodnjom eteričnih ulja. ili im morate ponuditi određeno obeštećenje zbog toga što su izgubili radno mesto. Odlučiliste da u buduće ne radite sami proizvodnju eteričnih ulja. upravu banke. imate. moraju biti predviđene takve obaveze preduzeća. kod pomenutih lica. za ovo bila bi odluka da se preduzeće prestane baviti proizvodnjom.. i da se u buduće bavi samo trgovinom. pa šaltera. potrbno je da postoji detaljan plan restrukturiranja i potrebno je da taj plan bude objavljen. pa smo evo formirali rezervisanje. dakle. Znači. sa druge strane. zbog rasta firme rešite da uvedete još jedan nivo upravljanja. Restrukturiranje je kada rešite na primer. Da bi se smatralo da obaveza po osnovu restrukturiranja postoji. Planom o restrukturiranju. kada to saopštite licima koja restrukturiranje pogađa.fundametalne reorganizacije koje imaju materijalne efekte na prirodu i suštinu poslovanja (primer. onda ta vaša odluka ima za posledicu restrukturiranje vaše firme) .000 jer ako izvršimo ugovor imamo gubitak od 100.krupna promena u strukturi menadžmenta (ako uradite reorganizaciju na način da uvedete još jedan nivo upravljanja. to je neizbežni trošak. i želite da ga zatvorite. ili realokacijaposlovne aktivnosti iz jedne zemlje u drugu (na primer. Pokazalo se da je taj pogon nerentabilan. Treća osnova za formiranje rezervisanja je restrukturiranje. čitate u novinama. morate zaposlenima reći i kada će prestati njigov radni odnos i šta im nudite. prvo. U okviru nje postoji i destilerija eteričnih ulja.. Ne može preduzeće reći: mi smo mislili da izvršimo restrukturiranje naredne godine. 69 . Ako vi kažete zatvaramo pogon za proizvodnju eteričnih ulja na Vlasini. al to će vam kolega Đuričin bolje objasniti od mene) . Ako rešite da vaše filijale i ekspoziture budu pod jednim nivoom upravljanja. postojati stvarna obaveza koja nastaje kada se preduzeće odluči da izvrši restrukturiranje. ako jednu aktivnost prodate ili prestanete njome da se bavite. ili da ukinete jedan od postojećih nivoa upravljanja. da taj pogon sa Vlasine premestite na Zlatibor) . utvrđuje se uključivanjem samo onih troškova koji su izazvani neposredno sprovođenjem restrukturiranja. kao što je bio Simpo. Visinu rezervisanja za restrukturiranje. izvršili bi restrukturiranje. Ja znam da postoji obaveza za garancije. Dakle. onda imate pravo da formirate rezervisanje. mora zadovoljiti sledeće uslove: Mora. recimo. Kada taj plan napravite. samo ćete jedan pogon koji imate na Vlasini. Imali ste veliku proizvodnu firmu. ili da jednostavno prestanete da se bavite time.zatvaranje lokacije posla u zemlji ili regionu. budu obaveštena o tome da se restrukturiranej namerava sprovesti. već smo na jednoj lokaciji taj posao prestajete da radite. Znači. Ukoliko bi odlučili da umesto proizvodnje rade samo uvoz i prodaju nameštaja. plaćam vam 80. Ako odlučite da tej deo firme prodate. imate firmu koja se bavi proizvodnjom lekova od lekovitog bilja. ukinete jedan hijerarhijski nivo. koji je imao ogroman broj prodajnih objekata. zatvoriti. Osim čajeva radi i neke druge preparate. pa ekspozitura. jer sam dala garantni rok. odluči da se bavi i proizvodnjom proizvoda čiju je prodaju do tada obavljala) Da bi se formiralo rezervisanje za restrukturiranje. ali kada postoji obaveza za restrukturiranje? To je nešto što preduzeće samo odlučuje. kažemo da je došlo do restrukturiranja poslovanja firme. Kao i da taj plan. Termin koji jako često čujete na televiziji. to će biti restrukturiranje. ne možete reći mi to zatvaramo i vi sad idite kući!!!!!!!!! Morate im ponuditi ili neko drugo radno mesto. na primer. Ili.pa evo kako restrukturiranje definiše MRS 37.

da li smo u toku godine formirali neko dodatno rezervisanje.000 koliko vam je potrebno za narednu godinu. vi možete u visinu rezervisanja uključiti troškove otpisa opreme koja je takva da vam se ne isplati da je demontirate.000 preneli na prihode.koja ste sve rezervisanja formirali. rashod perioda u kome izvršavate ugovor biće samo 80. Planirali smo da ćemo isplatiti 15. Rezervisanje će prestati da postoji onog trenutka kada vi prodate za 160. isplatili smo 13.kakav je odnos rezervisanja na početku i na kraju godine (razlika između rezervisanja na početku i na kraju godine. Prema tome.koji su neiskorišćeni iznosi rezervisanja koja smo tokom godine ukinuli (formirate rezervisanje za gubitak povodom izvršenja određenog ugovora. već za buduće aktivnosti preduzeća. procena je.). ovde imamo neiskorišćenih 20. obim prodatih proizvoda je veći. potrebno je objaviti.000. koji se vezuju za buduće aktivnosti preduzeća ne mogu biti uključeni u rezervisanja. obelodaniti. da ćete jedan broj radnika premestiti sa Vlasine u Leskovac gde imate neki pogon. .000. 70 . . Rezervisanja koje formirate svake godine. rezervisanje za popravke u garantnom roku. to je u redu. ali sa gubicima. povećaćete samo postojeće rezervisanje za 100.000. u iznosu od malopre pomenutih 80. a onda formirali nov rezervisanje u visini od 120. treba vam rezervisnje od 120.naznaku o neizvesnosti u pogledu visine i vremenskog rasporeda isplata. formirali smo rezervisanja za garancije u visni od 15.000.kratak opis obaveze i očekivani vremenski raspored isplata sredstava za njeno izmirenje. Svi ti troškovi. To rezervisanje nestaje i vi morate informisati o tome koliki je iznos rezervisanja koji ste u toj godini ukinuli. Na primer. uključiti troškove koji jesu povezani sa restrukturiranjem. Za te proizvode.000 (troškovi prodatih proizvoda). . ostavićete je ili ćete je prodati. + ovo Kata nije spominjala a ima još u prezentaciji . mi ćemo plaćati a na kraju godine ćemo videti koliko smo isplatili. Što se tiče rezervisanja. . ill smo vršili povećanje rezervisanja u toku godine koja su bila ranije formirana. ali tamo oni neće rediti isti posao.000. jer ti troškovi nisu vezani za samo restrukturiranje. Možete uračunati troškove nadoknade radnicima za izgubljena radna mesta. ne ukidaju se na kraju godine. ali su sračunati na buduću aktivnost.000.000. prihodi 80.000 već tretirali kao rashod prethodnog obračunskog perioda. Kažete. učiniti dostupnim javnosti. . Na primer. ne možete uračunati u rezervisanja. koliko to rezervisanje iznosi na kraju ove godine? To govori o realnosti naše procene o visini troškova popravki u garantnom roku. jer ste vi tih 80.000 i doknjižićemo još 100. Ali ako kažete. tačnije povećanje iznosa rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. pokazuje koliko ste iskoristili od rezervisanja koje ste formirali na kraju prethodne godine. koje će vam dugovati 80.000.000.000 i ukinućete rezervisanje. nećete je preseliti. gde bi ste ovih 20. Nećete uraditi kao sa jednokratnim rezervisnjem. usled preoteka vremena i efekat bilo kakvre promene diskontne stope. Vi formirate na kraju godine rezervisanje od 100.Ne možete. onda morate uraditi dodatnu obuku da bi ih pripremili za rad na novim radnim mestima. to je jednokratno rezervisanje. E te troškove obuke radnika za rad na budućim radnim mestima. to sam vam pričala iz računovodstva.000. Ali isplatili smo 8. neke podatke: . Kada izvršite ugovor vi morate iznos tog rezervisanja ukinuti.000.000. Tokom godine kvarovi će nastajati. znači.iznos rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. i doći ćete do 120. u visinu rezervisanja. u toku godine plaćate popravke i iskoristite recimo 80. naredne godine vi morat eformirati novo rezervisanje za proizvode koje ste prodali u toj godini.000. zaključak je da je rezervisanje bilo previsoko odmereno). Sprovođenje te odluke košta. Zanči.

To su obaveze prema dobavljačima. 2. gde je kriterijum za klasifikaciju obaveza sigurnost.- iznos bilo kakvre očekivanje nadoknade. izmirenje obaveze predstavlja uslov dugoročnog opstanka firme. Redosled u stvari treba da bude obrnut. zato što isporuka prethodi plaćanjima. Popravljamo strukturu uzimajući dugoročni kredit. obaveze prema državi. a spomenućemo one koji se najčešće koriste. pa će onda po osnovu izmirenja tog ugovora doći do nastanka obaveze. kako da dobiju kredit. . i . Glavni problem dužnika je kako da se zaduže. To uopšte ne treba da bude tako. obaveze prema zaposlenima.da je verovatan odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi. To je uobičajeni način rada koji produkuje nastanak obaveza.osigurane obaveze – kada govorimo o ovoj vrsti obaveza onda mislimo na obavezu za koju smo kao zalogu dali našu nepokretnu ili pokretnu imovinu. Prema sigurnosti. 1. Da li vi tražite od dobavljača nešto specijalno? Ne. Četvrtak. potrebno je: . dokle ima smisla koristiti tuđi kapital? Sve dok je ostvareni prinos veći od kamate koju plaćamo za korišćenje tog kapitala. Obaveze Definišemo ih kao. nemamo dovoljno sopstvenog kapitala.imamo lošu finansijsku strukturu. koji označava iznos bilo kog sredstva koje je bilo utvrđeno za tu očekivanu buduću nadoknadu. Dakle.popravljanje finansijske strukture . imamo premalo učešće dugoročnih izvora. a ne kako će uzeti kredit vratiti. tj.da se visina može pouzdano utvrditi. Razdvajanje robnog i novčanog toka dovodi do formiranja obaveza. čak i kad nećete. ako je mogućnost bilo kakve isplate slaba. preuzeta obaveza mora izvršiti. Uvek se zna da obaveza mora biti plaćena i to je ono na čemu vi morate insistirati kad budete radili – u našoj državi su više zaštićeni dužnici od poverilaca. u odnosu na kratkoročne izvore. 2. . recimo dugoročni krediti ili kratkoročni krediti. Najvažniji razlozi za korišćenje tuđeg novca su: . Prema načinu sticanja. Da bi se obaveza priznala.obaveze po osnovu finansijskih aranžmana – ovde obavezi prethodi ugovor koji će biti sklopljen sa bankom ili drugom finansijskom institucijom. obaveze prema vlasnicima i sl. preduzeće objavljuje potencijalnu obavezu. po osnovu čijih izmirenja će nastati odliv sredstava (resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi) u budućnosti. Mi smo u stvari našem poveriocu rekli: ''U slučaju da ti ne platim možeš prodati ovu imovinu.želimo da obavimo neki posao. i iz iznosa 71 . Obaveze se raščlanjavaju prema većem broju kriterijuma.povećanje rentabiliteta sopstvenog kapitala – šta beše finansijski leveridž. jer nas ne mogu dobavljači finansirati u meri u kojoj je to potrebno. bilo nas kao poverilaca ili kao duznika (obaveznost plaćanja). sadašnje obaveze. jer se tako stvara svest o tome da se pozajmljeni novac mora vratiti. Da li kredit mogu vratiti ako se zadužim? – to je način na koji bi trebalo rezonovati. zbog obaveza koje nastaju automatski.pribavljanje dodatnog kapitala .razog nevoljnog formiranja obaveza. pa to izaziva razdvajanje a od trenutka isporuke do trenutka plaćanja imate obavezu. U tom smislu postoje: .obaveze uslovljene poslovanjem – takve obaveze su recimo obaveze prema dobavljacima. . decembar 2004. koje su rezultat prošlih događaja. onda samo govorimo o tome da li će isplata obaveza biti izvršena našom voljom ili bez naše volje. 2. Kada je reč o obaveznosti plaćanja.razdvajanje robnog i novčanog toka . . ili prema osnovi nastanka delimo ih na: . Kažete platiću u uobičajenom zakonskom roku. Kažemo da obaveze nastaju po osnovu korišćenja tuđeg kapitala.

što predstavlja još jedan kriterijum za raščlanjavanje obaveza koji se sreće u finansijskim izveštajima. . To znači da su HOV poželjna zaloga. iako dospevaju u periodu dužem od 12 meseci. Znači.'' To znači davanje zaloge. Kada se odabira kriterijum. Ne može se procenjivati sposobnost izmirenja obaveza ako nisu poznati rokovi u kojima obaveze dospevaju na naplatu. i dogoročne – kojima je rok dospeća duži od 12 meseci. Znači. naknada i dodataka na zarade. Ako kažete imam 1. Kada govorite o nekoj podeli nikada ne počinjete podelom. zaposlenima itd. Važno je kada obaveza treba da bude plaćena. mora se voditi računa o cilju koji se podelom želi postići. Prema ovom kriterijumu obaveze delimo na: .) imaju se smatrati kratkoročnim. Odnosno. . biće 12 meseci ako je poslovni ciklus kraći od 12 meseci. na kratkoročne obaveze. i zato se u MRS 1. Ovo zbog toga. pa je u toku godine ili do dana bilansa jedan deo te dugoročne obaveze dospeo za naplatu u roku kraćem od 12 meseci. kad uzmete kratkoročni kredit. dok ne dođe do ispunjenja uslova za njeno aktiviranje ostaje u svojini preduzeća. 3. Dakle. Znači.obaveze prema vlasnicima – to su obaveze za dividende. onda vam je kriterijum ročnosti 12 meseci. Ovaj kriterijum nalazio se u IV direktivi EU koja se bavila izgledom bilansa pojedinačnih preduzeća. Ovaj kriterijum je važan da bi se mogao proceniti stepen likvidnosti.obaveze prema kreditnim institucijama. Prema poveriocima. ne znači da vi treba da se izselite iz nje. a za obaveze koje nastaju iz poslovnog ciklusa kriterijum je dužina poslovnog ciklusa. ovo važi samo za poslovne obaveze! Za kredite ne važi! Znači. što ih je moguće lako unovčiti. on nema realno obezbeđenje svojih potraživanja. namiriti svoje potraživanje prema meni. ako se radi o doo.obaveze prema dobavljačima – to su obaveze koje nastaju po osnovu isporuka roba i usluga. nego kada je u pitanju HOV. ili drugi poverilac. na dan bilansa se odlučuje o tome šta se smatra kratkoročnom a šta dugoročnom obavezom. onda ćete tu obavezu reklasifikovati.000 dinara obaveza. ako je reč o akcionarkom društvu. ali u okviru poslovnog ciklusa. Vi ćete nastaviti sa njenim daljim korišćenjem. nego samo da ne postoji pokriće vaše obaveze nekom zalogom. . I kada budete čitali standarde naići ćete na formulaciju: ''obaveza je kratkoročna ako dospeva na naplatu u roku od 12 meseci.dobijenog unovčenjem te imovine. ako je poslovni ciklus duži od 12 meseci. a to može biti i cela obaveza. koji se zove ''Prezentacija finansijskih izveštaja'' insistira na ovom kriterijumu za raščlanjavanje.Vreme koje je potrebno za prodaju. postoji još jendno ''ali''. 72 . Međutim. odnosno ako dospeva na naplatu u periodu trajanja poslovnog ciklusa'' – u zavisnosti od toga šta je kraće. ili učešće u dobitku. Ako preduzeće ima poslovni ciklus koji traje duže od 12 meseci. ili dugoročni. . podele prema ročnosti. Ove obaveze nastaju po osnovu ulaganja vlasnika kapitala u preduzeće. na osnovu toga i toga. Međutim. Ako ste imali dugoročnu obavezu. ili ortačkom društvu. prebacićete je sa dugoročnih obaveza.ostale obaveze – one koje se ne mogu svrastati ni u jednu od navedenih kategorija. Znači. . Sama zaloga. MRS 1 traži da se obaveze u finansijskim izveštajima ili u napomenama. Prema ovom kriterijumu obeveze delimo na kratkoročne – one koje dospevaju na naplatu u periodu od 12 meseci od dana sastavljanja bilansa. prvo naredno pitanje jeste: ''A kad moraš da platiš?''. . Zato se kaže ''na dan bilansa''. Mnogo je lakše prodati HOV nego neku nepokretnost. ali ako ne platite kredit banka.neosigurane obaveze – su obaveze kod kojih poveriocu plaćanje garantuje vaš bonitet. nesigurnost u pogledu cene koja će biti postignuta je znatno veća kada kao zaloga postoji nepokretnost. ima pravo da traži prodaju zgrade da bi namirila svoja potraživanja. Počinjete kriterijumom koji je osnova za podelu. troškovi koje povlači prodaja.obaveze prema zaposlenima – nastaju po osnovu zarada. i duže. onda sve obaveze koje nastaju u vezi sa obavljenjem poslovnog ciklusa (a to su obaveze prema dobavljačima.000. To nikako ne znači da vi ne morate da platite.obaveze prema državi – obaveze po osnovu poreza i doprinosa koji se moraju platiti. ukoliko ste dali zgradu u zalogu. obeveze se dele tako i tako.

Ako je u pitanju obaveza prema dobavljačima. Pošto smo se dogovorili da ni u jednom trenutku njegova zaduženja ne smeju da pređu 35% sopstvenog kapitala. Procenjivanje obaveza – kad smo odredili koje su obaveze kratkoročne. Znači. Međutim. ili još kažemo nabavnoj vrednosti obaveze. i ako pređete 35% nećemo tražiti isplatu odjednom. i vi sada treba da odredite njenu vrednost. pre dana bilansa: ''Nema veze. Ako se sa vašim poveriocima sa kojima imate teškoća 73 . utemeljenog na ugovoru. morate navesti kada je obaveza nastala. to što je bio odobren na 3 godine postaje irelevantno. Iako je dakle. zbog ovog čvrstog obećanja. ali ne uvek. Od ovoga možete odustati. na primer. ovakva klasifikacija obaveza nije rutinski posao. Onaj koji traži novac uvek je u podređenoj poiciji u odnosu na onoga od koga se novac traži. vi u stvari procenjujete da li će taj uslov da ne budemo zaduženi više od 35% biti ispunjen tada i da li će biti ispunjen u narednih 12 meseci. vrši se saglasno načelu više vrednosti. a koje dugoročne. ako se kasni sa plaćanjem. Inicijalno procenjivanje tj. i mora biti utvrđeno da li su ispunjeni zakonski uslovi da ta obaveza postane zastarela. Za vas je relevantna činjenica da morate platiti u roku od 11 meseci i morate ovu obavezu klasifikovati kao kratkoročnu. i u jednom trenutku neće moći da plati. ako se desi da ukupni pozajmljeni kapital pređe 35%. Ako ga morate platiti za 11 meseci. odnosno. da bi obezbedila finansijsku strukturu svog dužnika (da ta struktura ne bi bila pogoršana novim zaduženjima) može usloviti odobrenje kredita navođenjem sledećeg uslova:''odobriću vam novi kredit ali u periodu otplate kredita. tražiću naplatu kredita u celini. i morate ga vratiti u roku od 11 meseci. Banka ponekad. banka će sve vreme nadzirati zaduženja firme. u nekom trenutku ukupno zaduženje firme pređe 35% banka ima pravo da traži naplatu preostalog dela potraživanja odjedanput!''. a koja kratkoročna. Iznos potreban za izmirenje obaveze naziva se dnevna vrednost obaveze. Kada god odlučujete o tome koja je obaveza dugoročna. procenjivanje u trenutku nastanka obaveze. Postoji još jedna situacija o kojoj morate voditi računa. a dođe do promene kursa domaće u odnosu na stranu valutu. odustajete od reklasifikacije. Dnevna vrednost može biti i niža od nominalne. onda je nabavna vrednost obaveze jednaka vrednosti primljene robe.znači nije važan inicijalni period na koji obaveze glasi. vrši se po nominalnoj. koristeći načelo više vrednosti što znači da ćete na dan bilansa upoređivati iznos na koji obaveza glasi sa iznosom koji morate platiti da bi ste tu obavezu izmirili. nego je važno koliko je ostalo do plaćanja. i onda sledi klauzula:''ako se desi da u toku otplatnog perioda. vaša nova zaduženja ne smeju dovesti do toga da iznos pozajmljenog kapitala u ukupnom kapitalu pređe recimo 35%''. da kada vi na dan bilansa procenjujete da li postoji rizik od toga da poverilac traži naplatu odjednom ili ne. pa će tada dnevna vrednost biti viša od nominalne za nastale zatezne kamate zbog neurednog plaćanja. Ovde. Ako je odgovor potvrdan. pre dana bilansa. Ukoliko postoje indicije da taj uslov neće biti ispunjen.''. recimo. prvobitni rok otplate kraći od 12 meseci. samo tada bi ste mogli ovakvu obavezu smatrati dogoročnom. neću da mislim. kod naknadnog procenjivanja. Znači. procenjivanje koje se vrši na dan bilansa. ako vam banka na vaš zahtev odobri produženje roka otplate za još godinu dana. ili usluge umanjene za komercijalne popuste. Do razlika može doći i kada je obaveza u stranoj valuti. On se zadužuje stalno. Mogu se razlikovati. Ako govorimo o finansijskoj obavezi. Imali ste kredit na tri godine. Jedino ako bi banka rekla. od recimo 5 godina. zato što je to prekršilo ugovor. Ako bi se dogodilo. Sudsko i vansudsko poravnanje sa poveriocima mogu biti osnova za smanjenje obaveze. Dakle. obaveza je nastala u septembru a nije izmirena do 31. odustajete od reklasifikacije. od kojih su dve godine istekle. 12. tada se na bazi odgovarajućeg zakonskog propisa mora doneti odluka o otpisu. i zadržavate celu obevezu kao dugoročnu. zadržaćete tu obavezu kao dugoročnu. Na primer. Zastarelost obeveze može takođe biti razlog njenog smanjenja. Znači. tada je nominalna. nabavna vrednost iznos novca koji smo od poverioca primili. U mnogo slučajeva dnevna vrednost će biti jednaka nominalnoj vrednosti obaveze. kreditu. treba odrediti i iznose na koje obavze glase. morate biti upoznati sa svim karakteristikama obaveze čije raščlanjavanje vršite. onda takvu obavezu treba tretirati kao kratkoročnu. Naknadno procenjivanje tj. ali su takve situacije pre izuzetak nego pravilo. i da će preduzeće biti u situaciji da u toku naredne godine u nekom trenutku vrati kredit odjednom. a nakon što je obaveza nastala.

Krediti pokriveni HOV su krediti nastali emitovanjem kreditnih HOV.u poslovanju. dok bi smanjenje potraživanja bilo tretirano kao rashod. otkupi od svojih poverilaca (kojima ih je prodalo). камата 6% годишње. Rok na koji se obveznica emituje može biti nekoliko meseci (kratkoročne obveznice) ili nekoliko godina (dugoročne obveznice). Ovo smanjenje tretira se kao prihod. i . koji će vam svaki pojedinačno pozajmiti novac. taj dogovor ili odluka biće osnova za smanjenje vaših obaveza. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne obaveze prema možemo raščlaniti prema osnovi nastanka.000.000 Обавезе по основу обвезница 100. već onaj broj koji smo prodali i njihova nominalna vrednost. i od toga da li preduzeće ima nameru da iz slobodnih novčanih sredstava.000 Дисконт = 100.Рок отплате 3 године.     Пример: Продато је 100.000 – 98.000 74      .000. Nije bitan broj emitovanih. određeni iznos obveznica povuče. Продаја се евидентира: Готовина 98.000 Дисконт обезница 2. pre svega u izmirenju obaveza. i to na: . Da li ćete obveznice tretirati kao kratkoročne ili kao dugoročne zavisi od toga na koji je rok obveznica emitovana. Ako se prodaja vrši uz diskont. zato što svodi nominalnu visinu vaše obaveze na naplaćeni iznos.000. Ako postoji namera da se deo obveznica otkupi pre isteka godine dana. to znači da ćete od kupca dobiti manje gotovine nego što je nominalna vrednost obveznice.000x0. na primer. u toku narednih 12 meseci.000 Камата која се плаћа 100.000 Примљена готовина 98.kredite koji su odobreni po osnovu boniteta dužnika. tj. Obveznica predstavlja kreditnu HOV i preduzeće emitent prodajom obveznica prikuplja pozajmljeni kapital.000. iznos koji ste primili na osnovu prodaje obveznica.000 обвезница номиналне вредности од 1000 по цени од 980. Ovo se naravno radi samo kada je preduzeću novac jako potreban.kredite koji su poriveni HOV.000. tri godine i dugoročnog kapitala je samo u tome je što kad uzimate dugoročni kredit imate samo jednog poverioca od koga pozajmljujete celokupnu sumu novca. Kada govorimo o procenjivanju. onda taj iznos koji imamo nameru da otkupimo ima karakter kratkoročnih obaveza.06x3 18.000 000 Укупна готовина за плаћање 118. Ovaj diskont koji se pojavljuje predtsavlja korektivnu poziciju pozicije ''obaveze po osnovu obveznica''.000 Номинална вредност по доспећу: 100. i kada je emisija obveznica jedini način da preduzeće dođe do potrebnih sredstava. a ako emitujete obveznicu imaćete veliki broj poverilaca. . Kada je reč o obveznicama potrebno je da znate koje ročnosti mogu biti. Kada kupcu prodate obveznicu ispod nominalne vrednosti. to znači da se prodaja obveznica vrši ispod nominalne vrednosti. odštampanih obveznica. To su u stvari pozajmljena sredstva prikupljena emisijom obveznica.000.000. Nećemo čekati da obveznice dospeju za naplatu na originalni rok od 3 godine. tj.000. 1. Razlika između obveznice koja se emituje na.broj prodatih obveznica x nominalna vrednost obveznice. Ako je prodaja obveznica vršena po nominalnoj vrednosti tada je visina obaveze jednaka . kod procenjivanja obveznica relevantan je broj prodatih obveznica. ipak postigne dogovor da se oni dela svojih potraživanja prema vama odreknu.kredite koji su poriveni zalogom.

000 na 3. Posle prve godine kamata ce biti ona koja se mora platiti.667.  Пример: емитовано /продато/  је 10. kada od 100. Tacno je da cete vi platiti 6.000.000 ( ja ne znam da crtam ova konta pa vi to zamisljate sami kuci) Sta ce biti kada prodajete iznad nominalne vrednosti? Znaci naplacujete vise nego sto je nominalna vrednost.000 je 6. znaci 6% na 100. samo toliko I moze biti.000.000.000.000.000.000 na godisnjem nivou.000.000 У билансу стања: Обавезе по основу обвезница 100.000 I amortizovanu premiju od 3.000.000.000. Knjigovodstvena obaveza je 109. knjizecemo finansijski rashodi. Koliko ce obaveza biti na kraju prve godine.000.000.000.000.000.000. Znace na 100. Рок отплате 3 године.000.000. Sta ce biti u narednoj godini.000.000.000.000 . A 1/3 od 2.000. znaci imate kamatu od 6. Tako da ce rashod biti 6. nece vise biti saldo 2.000.неамортизовани дисконт 2.000. sto ce za tri godine dati ukupno 20.000 000 godisnje kamate tokom svake od 3 godine.667 to ce biti skinuto I preneto na finansijske rashode.000.000  Неамортизована премија 9. Znaci na strani aktive 98.000.000 6% je 6.000.000.000.000.000 Дисконт обвезница се амортизује током периода на који су обезнице емитоване. dugovace 6.000.000. Tada se radi o prodaji uz premiju.000.000.000.000 ce biti 666.000 neto. I te prve godine 1/3 premije od 9.000 обвезница по вредности од 1900 динара по обвезници. 6% godisnja kamate znaci 6.000.337337.000 Обавезе по основу обвезница 100. Naplaceni iznos na strani aktive 109.000 predstavlja emisionu premiju odnosno nemortizovanu premiju. obaveze po osnovu obveznica 100.000 Pogledajte kako ce se racunati kamata. 75 .000.000 109.000.000.000 na strani pasive I neamortizovana premija kao korektivna pozicija ali sa znakom + od 9. to je godisnji iznos kamate.000 na strani duguje sto daje 98.666.000 неамортизована премија 9.000 98.000.000.znaci na koju ste se obavezali.000 ali amortizujete 1/3 premije od 9. Na strani pasive obaveze od 100. Отпис дисконта доводи до тога да је реална камата на обвезнице виша од номиналне камате.000.000.000 bice amortizovana.000 a to je 3. каматна стопа 6% годишње.+666.000 .337.000. U bilansu stanja sta bi evidentirali. Evo da vidite kako bi bilo evidentirano I u bilansu prikazana prodaja obveznica sa diskontom.  Готовина 109.000.        Укупна камата 20.000 oduzmete 1.000.000 Vasa obaveza je I dalje nominalna vrednost od 100. znaci finansijski rashod bice jednak nominalnoj kamati + amortizovani deo diskonta.000 onoliko koliko smo naplatili.000 a stvarna obaveza 100. obaveze po osnovu kamata ili razgranicenje ako je period obracuna rezultata kraci potrazivace 6.667.000.000.000 Дисконт обвезница 2. realna kamata ce prepoloviti visinu nominalne kamate.000. obaveze ce biti 100.000 Камата која се плаћа 18. ona je 3. kolika je vasa realna kamata? Prepolovljena je. Tri godine je obveznica.  Обавезе по основу обвезница 100. Kada prodje prvih godinu dana sta cemo knjiziti.000.000. to je godisnji iznos.000.000.000.337 dobijete obavezu od 98.000pa imate smanjenje nominalne kamate sa 6. 9.000.000.000 I neamortizovani diskont kao ispravka vrednosti 2. kada isteknu tri godine saldo ovog racuna ce biti 0.000 Укупна камата 20. Da li ce postojanje neamortizovane premije I premije uopste dovesti do toga da placena kamata bude visa ili niza od nominalne.000 vec 1.

000 (realna kamata) Tako da je jako pozeljno prodavati obveznice iznad njihove nominalne vrednosti.000. Koliko cete vi ukupno isplatiti? 100.000.000. kako se to kaze.000. Пример: После прве године са износа неамортизоване премије биће при годишњој исплати камате отписана 1/3 премије тако да ће ефективна камата бити 3000.000.000x0. I onda kako se amortizuje premija obaveza se smanjuje I na kraju se izjednacava sa nominalnom vrednoscu prodatih obveznica.000 Premija je 9.06) . da se unese u zemljisne knjige da je ta nepokretnost zalozena. Posto to predstavlja proceduru sudstvu.000 pa puta 3 godine. hipotekom.000. HOV. Lombardni kredit je kredit pokriven nekom pokretnom imovinom.000 (100. Znaci za te tri godine vasa realna kamata iznosi 9.000 realizovane ili otpisane ili amortozovane premije koju ste ostvarili prodajom obveznica iznad njihove nominalne vrednosti.000-9. ciji troskovi stavljanja hipoteke mogu biti znacajni u zavisnosti od vrednosti tih nepokretnosti I dopusta se da ti troskovi budu dodati iznosu kredita. Ukoliko ti troskovi nisu visoki postoji opcija da procenjujete po nominalnoj vrednosti.9. A vi cete isplatiti koliko? Vama se otpisuje ova premija I na kraju ce premija biti 0.000.000.000. potrazivanjima I sl.000 I na kraju 109. OBAVEZE PO OSNOVU HIPOTEKARNIH KREDITA Ili lombardnih kredita.000. A kolika je premija ona je 9.000.000. Uzimanje u zakup osnovnih sredstava ili lizing.000/3 Kњиговодствена вредност обавезе по основу обвезница на крају прве године биће 106. bice uobicajeni nacin sticanja osnovnih sredstava imajuci u vidu da nasa preduzeca da nasa preduzeca nemaju para.000 18. to je nasa obaveza.000.000. Znaci kada vi kazete koliko me kosta taj kredit? Kosta onoliko ste morali da platite poveriocu I troskovi stavljanja hipoteke pa se dopusta da troskovi hipoteke budu dodati na iznos kredita I budu amortizovani tokom otplate kredita.000. jer svake godine kamatu od 6. Morate podneti zahtev sudu.000 pa posle druge godine 106.000.000. Znaci vazno je da postoji u zemljisnoj knjizi zabeleska o tome da je to zemljiste ili ta zgrada opterecena. Mi znam da je uzimanje sredstva u lizing skuplje nego kupovinom ali mi nemamo novaca da damo odjedanput sve pare ali mozemo to sredstvo otplacivati tokom perioda na koji smo 76 .000 smanjujete za 3.000. Kada je rec o hopotekarnim kreditima treba da znate da stavljanje hipoteke na nepokretnu imovinu bilo da je rec o zemljistima ili zgradama izaziva znacajne troskove.000 odnosno godisnje po 3.000.000. znace prve godine vi kazete 109. robom.Kako biste racunali koliko cete ukupno isplatiti kamate.000=9.000. KREDITI PO OSNOVU ZAKUPA To nemate u knjizi a hocu da znate. Hipotekarni kredit je kredit pokriven nepokretnostima.000 Koliko ste ukupno naplatili? 109.000. Isplaticete 18.000.000. to je 3%od 100.000 toliko ste para primili. Znaci da budu aktivirani I tokom otplate kredita amortizovani. Znaci posle prvih godine dana kolika ce biti visina obaveze vasa? Bice jednaka dug+ godisnja kamata I time vasa obaveza bi bila 103. Zasto je to vazno? Zato da ne bi vlasnik mogao tu istu nepokretnost da zalozi jos kod nekog drugog poverioca. knjigovodstvena vrednost.000 u ukupnom iznosu.

Uzeli ste sredstvo u zakup na 5 godina. tj kao da je zakupac uzeo kredit.  У првој години: 14.358  Разлика између 4000 – 2. Mogu da kupim auto iako u ovom trenutku nemam ustedjeni novac.740 X 0.  Камата се обрачунава применом каматне стопе на износ преостале обавезе према закуподавцу.16=2. Posto na dugi rok koristi sredstva. Znaci ako uzimate auto u zakup.000. Износ од 4000 се разлаже на камату и рату. I Troskovi koji nastaju po osnovu dugorocnih zakupa nizi su od onih koji biste imali da biste sredstvo uzimali u kratkorocni zakup. znaci da se iskazu u bilancu zakupca kao sredstva firme a da se na strani pasive iskaze obaveza prema zakupodavcu. ali sam sposobna da svakog meseca otplacujem toliko na ime zakupa. Ako takav isti auto hocete da kupite morate tog trenutka imati 18 ili 20 000€. Visinu obaveze treba da utvrdite sada. predvidja se mogucnost da se zakup produzi po uslovima koji ce biti povoljniji od uslova datih u prvom ugovoru ili da zakupac otkupi sredstvo pod povoljnim uslovima. Znaci to je prednost. Znaci ako ste uzeli sredstva na 5 godina ili 4.. Prednosti zakupa su naravno cinjenica da gotovinska isplata u trenutku uzimanja u zakup je mnogo manja nego gotovinska isplata koju biste morali izvrsiti da biste to sredstvo kupili. ⇒ Finansijski ili dugorocni lizing. Jedna od karakterisika ovog zakupa jeste da ne mozete otkazati koriscenje. Mozete prestati da ga koristite ali cete zakup ipak platiti.000.sredstvo uzeli u lizing. U ugovoru o takvom zakupu.при каматној стопи од 16% износи 14.740. Znaci nema jednostranog raskida ugovora. Zatim zakup nosi I poreske pogodnosti jer I kamata I rata se tretiraju kao rashodi cime smanjujete poresku osnovicu I prema tome placate manji porez. Sta je dugorocni zakup? To je zakup kod koga je rok jednak ili priblizno jednak ekonomskom veku trajanja osnovnog sredstva. односно износ за који се смањује обавеза по основу дугорочног закупа ( ovo gore neveden primer je sa slajdova a sada ide katina prica) 77 . ta sredstva ucestvuju u ostvarenju dobitka koji oni iskazuju u bilansu uspeha zahteva se da se ta sredstva uvedu u evidencije zakupca. Kako se odredjuje visina obaveze koja nastaje po osnovu dugorocnog zakupa? Vasa placanja zakupnine protezu se na period od recimo 5 godina. on nas ne zanima zato sto je rec o kratkorocnom uzimanju u zakup sredstava koja se ne uvode u evidenciju preduzeca vec se zakupnina za ta sredstva tretira kao trosak perioda u kome je nastao. Садашња вредност износа од 24. nemam akumuliranu gotovinu.358= 1642 представља рату. znaci vi cete zakup placati u narednih 5 godin. Nas sada zanima kako treba bilansirati dogadjaj uzimanja sredstava u zakup.  Пример: За средство узето у закуп уговорено је годишње плаћање од 4. Postoje dve vrste lizinga ⇒ Operativni . kao da ste zakupcu dali kredit.5 godine vi ne mozete otkazati ugovor. Visina vase obaveze ne moze biti jednaka prostom zbiru iznosa koje cete tokom tih pet godina isplatiti vec morate uzeti u obzir vremensku vrednost novca. Tako da se takva vrsta zakupa prakticno izjednacava sa dugorocnim kreditiranjem zakupca. A to znaci da cete izvrsiti diskontovanje buducih isplata da biste dosli do sadasnje vrednosti obaveza po osnovu zakupa. znaci ekonomski vek trajanja je 5 godina vi uzmete na 4 godine I 6 meseci.годишње током периода закупа од 6 година. Znaci vi unosite vrednost opreme uzetih u zakup na strani aktive u poziciji oprema uzetih u zakup a na strani pasive da ne biste povecali neto imovinu iskazujete obavezu za opremu uzetu u zakup ili prema zakupodavcu ili drugacije. pa 300 € je rata I to bez bilo kakvog ucesca.

000. U tom trenutku kada je kredit odobren. Kada nastaje obaveza? Ne u trenutku odobrenja kredita nego u trenutku isplate odobrenog kredita. od 4 000 odbicete iznos kamate I dobicete 1642 a to je rata. Jer premija ili azio uticu samo na odnos realne I nominalne kamate. njegova cena.000. koji se odobravaju kaze se jos. Vi kreditni rizik pokusavate da smanjite tako sto procenjujete bonitet vaseg duznika. onda to znaci od nas mozete ocekivati da isplatimo najvise 100. Krediti po osnovu boniteta naravno to su oni neosigurani krediti.000 kredita. ni do kakve isplate nije doslo pa ne postoji obaveza.sta cete uraditi sa ovih 4 000. Da li odobrenje prodokuje obavezu? Odobrenje je samo obecanje banke da ce nam isplatiti na ime kredita isplatiti odredjenu sumu novca. Iduce godine kamatu racunamo na 14740 minus iznos rate. niza od na koji glasi odobreni kredit. koristimo II tablice.000. banka vam nece dati onih 2.000 . tolika ce biti vasa obaveza. da bi znala koje mere mora preduzeti da bi smanjila rizik od nenaplate kredita. pa ce sa protokom vremena kamata bivati sve niza a rata sve veca. Znaci bankama je strasno vazno da uoce svaku promenu koja bi mogla da ugrozi sposobnost klijenta da vrati kredit. Zasto odobrenje koje je strasno vazno nije dovoljno da bismo smatrali da postoji obaveza. a znamo da ako nema odobrenja nema ni obaveze.000. bice isplaceno 98. moze pokusati da skrati rok otplate. Ali takvi krediti uvek se procenjuju najpre u visini iznosa koji nije otplacen a inicijalno vrednovanje odredjujemo po nominalnoj vrednosti. Dakle obaveze u trenutku isplate I u visini isplacenog iznosa. KRATKOROCNE OBAVEZE 78 .000. godisnje placanje po osnovu zakupa je anuitet.000. Ako se pokaze da je vrednost tog sredstva. Znaci moze pokusati da trazi dodatno jemstvo. Vi morate te 4 000 rasclaniti na deo koji predstavlja kamatu a preostali deo do 4 000 predstavlja ratu. nije vazno. Iznos obaveze je po osnovu odobrenog kredita jedank je isplacenom iznosu. nego 4000 sada. ne vise od toga.000. Odobreni iznos je maksimalan iznos koji ce vam banka isplatiti. na ime. znaci vi godisnje na ime zakupa placate 4000. Ne mora uvek da isplaceni iznos bude jednak odobrenom.sredstvo kosta 98 ali evo vam I ovih 2 jer smo rekli da cemo vam dati 100 miliona.000. uzimate kredit za neko sredstvo. Znaci vasa obaveza nije 24 000 jer vi ne vrsite placanje sada. on sadrzi u sebi ratu I kamatu. Ako je stopa 16% na godisnjem nivou sadasnju vrednost od 14 740 pomnozicete sa 16% I dobicete kamatu za prvu godinu koriscenja I ona je 2 358.000. bez obzira na to sto vam je odobreno 100. mora biti sadasnja obaveza koja je rezultat nekog proslog dogadjaja. Znaci ako vam kaze odobreno vam je 100. 4000 za naredih godinu dana…vi morate iznose koje placate u buducnosti da diskontovanjem iskazete sadasnju vrednost tih iznosa. sve u zavisnosti od toga kako glasi osnovni ugovor o kreditu. bilo pravno bilo fizicko taj kredit vratiti. U knjigovodstvu ona moze biti zbog azia ili premije visa ili niza ali na kraju obracunskog perioda jednaka je nominalnoj vrednosti. Ali isplaceni iznos moze biti nizi od 100. Sadasnja vrednost iznosa od 24 000 pri kamatnoj stopi od 16% iznosi 14 740. Banka ce isplatiti 98 a I obaveza ce vam biti 98 miliona. secate se.Imate ugovoreno placanje od 4000.000. I to ne samo prilikom odobravanja kredita nego pratite promene boniteta tokom citavog otplatnog perioda. Obaveza po osnovu obveznica nastaje u trenutku naplate prodatih obveznica I jednaka je nominalnoj vrednosti prodatih obveznica. zakup traje 6 godina I treba da izracunate sadasnju vrednost vase obaveze. to naravno da nece uraditi. Znaci odobravate kredit verujuci da ce lice kojem ste odobrili kredit. Ponekad banke bolje znaju finansijski polozaj svojih klijenata nego sto to znaju oni znaju. Obaveza . Znaci mozete napraviti amortizacioni plan kao za bilo koji predmet.

znaci mi sastavljamo menicu I predajemo je dobavljacu. Ako imate dobar bonitet dobavljaci ce biti raspolozeni da vam odobre duze rokove placanja. obaveze prema povezanim preduzecima 4. Sta treba da znamo za obaveze koje nastaju po osnovu isporuka? Prvo kada nastaju? Nastaju u trenutku preuzimanja robe. a naredni korak je trazice avansno placanje.Rekli smo da su to obaveze ciji je rok dospeca do godine dana. menicne obaveze 3. to je kriteriju. ( to sam ja rekla). Od mesta isporuke vlasnik robe je kupac. prva reakcija vasih dobavljaca bice da vam ukinu odlozeno placanje. Iznos na koji faktura glasi moze a I ne mora da budu jednak konacnom iznosu nase obaveze. zavisi od promene kursa domace u odnosu na stranu valutu. Kasa skonto koji je ponudjen I iskoriscen nece smanjiti obavezu nego iznos novce kojim je ta obaveza izmirena. Vi imate sjajan bonitet ali njemu trebaju pare. 2. Kolika ce biti rocnost obaveza? Zavisi od politike nabavke. Znaci nije bitno da li je roba primeljna u magacin. dakle o obavezama u stranoj valuti. Finansijski popusti koje nam dobavljac odobri ne uticu na visinu obaveze. mi samo kazemo dobavljaci I znamo da se to odnosi na tu vrstu obaveza. Naknadno procenjivanje obaveza prema dobavljacima vrsi se po principu vise vrednosti. sopstvena 1. Visina obaveze iskazana je u fakturi. Da li ce obaveza prema dobavljacima biti uvecana na dan bilansa u odnosu na iznos obaveze u trenutku njihovog nastanka. Ako dobavljac naknadno odobri komercijalne popuste odobreni popusti uticace na smanjenje visine obaveze. OBAVEZE PO OSNOVU MENICA Necu vam pricati sta je to menica. odnosno u trenutku izvrsenja usluge. zavisi kada je rec o dinarskim obaveza od urednosti izmirivanja obaveza a ako je rec o deviznim obavezama. vazno je da je isporucena. obaveze po osnovu isporuka proizvoda I usluga. Obicno se rasclanjavaju na: 1. Ali cu vam pricati kakva sve menicas moze biti: 1. to su obaveze prema dobavljacima. njegov finansijki polozaj je los I on ce insistirati da rok placanja bude sto je moguce kraci. To je princip koji vazi za sve obaveze pa prema tome I za obaveze prema dobavljacima. 79 . Naravno ne samo vas nego I od vaseg dobavljaca. od kreditne sposobnosti preduzeca. Zajedno sa svojinom prelaze I rizik I troskovi. Znaci koloko dugo cete biti kreditirani od strane dobavljaca zavisi medju ostalog I od boniteta preduzeca. obaveze prema kreditnim insitucijama 5. vucena kakva je razlika izmedju sopstvene I vucene menice? Sopstvena menica je menica koju emituje samo preduzece. a to znaci da od tog trenutka on ima obavezu prema dobavljacu. Ako je mesto isporuke izvan magacina firme obaveze ce nastati u trenutku preuzimanja robe. od obima nabavki. to znamo. pa ce vam traziti placanje odmah. Znaci iskorisceni kasa skonto kao sto znate predstavlja finansijski prihod. materijala a ne u trenutku kada ta roba I materijal dodju u nas magacin. Koristimo je onda kada zelimo da odlozimo placanje preko zakonskog roka ali najduze na rok od 3 meseca odnosno 90 dana ( opet sam ja ovo rekla). Jer je mesto isporuke mesto na kome svojina prelazi sa prodavca na kupca. buduci da dobavljac moze odobriti naknadne komercijalne popuste. ostale obaveze Ovo je rascljanjavanje po poveriocu. Ako dodje do pogorsanja vaseg boniteta.

Najpre nastaju odlivi a kasnije ce nastati prilivi. vazno je da li je kamata nastala. Iznos na koji menica glasi sadrzi nominalni iznos duga I kamatu koja ce biti placena I koja ce nastati od trenutka predaje menice do trenutka dospeca menice. To nije mala kolicina I morate platiti. i sastavljanje konsolidovanog bilansa grupe. Ili bice jednaka 1100-50. Negde do kraja marta. Prošli puta sam vam govorila bilansiranju obaveza i videli ste da je za finansijsko izveštavanje važna podela obaveza na kratkoročne i dugoročne. da nadokadite nedostatak priliva do trenutka kada prilivi ne budu pristigli I omogucili vam I vracanje kredita I pokrice tekucih odliva. Utorak. on sastavi menicu. a onda nam je posalje da je potpisemo. aprila sve namirnice ce biti potrosene I naplaceno od gostiju hotela kroz naplatu usluga koje ste im pruzili. Znaci gledano na dugi rok vasi prilivi bice dovoljni da pokriju odlive gotovine. secer. kratkorocnih pozajmica i sl. Obaveze prema povezanim preduzecima. ulje. dugoročnih obaveza.12 vas dug bice jednak 10. znaci kada imate raskorak izmedju priliva I odliva. Zato se kaze da u stvari menicna obaveza da se u bilansu iskazuje u visini sadasnje vrednosti.… po onim smetovima. kao sto su isporuke proizvoda. naknadno po principu vise vrednosti.31. potrazivanja po osnovu dividendi. Danas ćemo govoriti o bilansiranju PVR. videli ste koji su kriterijumi za takvu podelu i koje su osnovne vrste kratkoročnih. Iznos ce naravno biti isti. Znaci mozete ako se bavite delatnoscu koja ima sezonski karakter pre pocetka sezone morate formirati znacajne zalihe. 2. KRATKOROCNI KREDITI PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA Ima smisla da se koriste u dva slucaja: 1. Ako je menica izdata 1. Nije vazno da li je kamata placena. vama ce iznos kamate biti jednak 100 za dva meseca. ako je rok dospeca 60 dana I 6% kamatna stopa. minus kamata koja ce nastati tek u januaru mesecu. ali vremenski se ne podudaraju. novembar 2004. 80 . Naravno da necete. Mi smo njegov duznik.Vucena menica je menica koju sastavlja dobavljac. Inicijalno vrednovanje po nominalnoj. Kazemo da je on vukao menicu na nase ime. drugi razlog je sezonski karakter poslovanja preduzeca koji namece potrebu za formiranjem sezonskih zaliha. Ovde se obuhvataju obaveze nastale po svim osnovama. da prenosite teskoce u placanju. 3. Bilo da na dug dodate nastalu kamatu ili da od ukupnog iznosa menice oduzmete kamatu koja jos nije nastala. Tada je razumno da uzmete kratkorocni kredit.000 + polovina kamate od 100. jer je kamate od sto za dva meseca. princip uzrocnosti. Na kraju aprila vi mozete ceo kredit bez problema platiti. A sadasnju vrednost menicne obaveze cini dug uvecan za kamatu koja je nastala do dana bilansa ili da je sadasnja vrednost menicne obaveze nominalni iznos na koju menica glasi umanjen za kamatu koju jos nije nastala I koje ce nastati u buducem obracunskom periodu.000. 7.razlog za formiranje ovih obaveza je omogucavanje konsolidovanja obaveza. Znaci mozete za to uzeti kratkorocni kredit.050. Znaci tu je koriscenje kratkorocnih kredita opravdano. znaci 10. I kaze potpisite ovu menicu inace nista od isporuke. Znaci ako vam je menica 10. usluga ili roba. jos u oktobru mesecu ili krajem septembra sve namirnice koje vam trebaju a koje mogu stajati.12. nabaviti. prenosu dobitka i latentnim rezervama. odnosno. Na primer ako imate hotel na Kopaoniku hocete li cekati januar mesec pa da onda dovozite brasno.

Da će neka usluga biti pružena u budućnosti. 81 . imam obavezu prema onome od koga sam novac uzeo a nisam obavio posao. Na ovaj način ispunjava se cilj da troškove i rashode dodelimo obračunskom periodu u kome su nastali. Pošto je trošak nastao. Zbog toga. visina se nalazi u ugovoru o kreditu) ili na osnovu umnoška utrošene količine nečega (npr. Vrlo često. a koji se odnosi na obavezu za plaćanje nastalih a neplaćenih troškova. zakupnina. isporuku proizvoda i sl. mada u našoj zemlji to nije baš tako jednostavno. obaveze koje imate po osnovu nastalih troškova i rashoda. odnosno. Jako je važno da razumete sadržinu pozicije. dok ne izvršimo svoju obavezu prema trećoj strani.. ali se PVR razlikuju od obaveza. troškove koji su u datom obračunskom periodu nastali na nisu plaćeni. Treba samo promeniti znak. Kada se pitam koliko ću para morati da dam po osnovu obaveza koje firma ima. ne mogu da uzmem celu poziciju PVR. obaveza da se taj trošak dodeli obračunskom periodu u kome je nastao. Za PVR je evidentno da se radi o obavezama. ali imam obavezu i prema onome ko je meni izvršio uslugu a ja to još uvek nisam platio. zbog toga što su rashodi u tom periodu više smanjili aktivu više nego što su je prihodi povećali. njihovo likvidiranje ne podrazumeva isplatu novca. tačnije ne predstavljaju prihod datog obračunskog perioda. tj. Dakle. Ta činjenica nam je važna kada radimo analizu likvidnosti preduzeća. a obeveze po osnovu nastalih a neplaćenih rashoda evidentiraju se kao ostale obaveze. Ovu visinu imate ili na ugovorima (npr. Jesu i jedno i drugo obaveze. Pozicija PVR zapravo je dualna pozicija. ako se plaća u narednom mesecu za protekli mesec ili kamata za koju niste dobili obračun od banke. Dakle.BILANSIRANJE PVR Kada je reč o PVR očekujem da najveći broj vas. Ovo razdvajanje vrši se zbog različitog načina likvidiranja ovih obaveza. da je reč o instrumentu koji računovodstvo koristi da bi ispunilo zahteve koji se nalaze u osnovi načela uzročnosti. biti obavljen u budućnosti. pozicija PVR sadrži samo obaveze za unapred naplaćene prihode. Dakle do visine nastalih a neplaćenih troškova. u napomenama uz finansijske izveštaje mora biti data informacija šta pozicija sadrži.. starani od koje smo novac primili. Znači. Drugi deo ove pozicije čine naplate koje nisu prihod. mi primljeni novac tretiramo kao obavezu. ili samo PVR. o kojima smo govorili. PRENOS DOBITKA Kad naučite definicije gubitka. To znači da ćemo posao za koji smo novac u napred primili. I zato je važno. obavezu koja nastaje po osnovu iznosa koji je unapred naplaćen. nego izvršenje usluge. zna tačno o čemu se radi. uopšte vam neće biti problem da naučite kako se definiše dobitak. ili rashod postoji. Izmirenje tih obaveza podrazumeva odliv gotovine. vi morate platiti. likvidirate tako što ćete obaviti posao. nestanak tih obaveza. prema načelu uzročnosti. za nastale a neplaćene troškove i rashode evidentirate zaduženjem računa rashoda (odnosno troškova) i odobrenjem računa PVR. Za razliku od njih. Zbog toga se koristi račun PVR. Oni se tretiraju kao obaveze jer će prihod po osnovu te naplate nastati u budućnosti. bude podvojena kod analize. gotovo svi. po tome što ne postoji dokument (kada je reč o troškovima) koji smo primili od dobavljača. Ovako obračunati (utvrđeni) iznos obaveze prema trećima. s obzirom da obuhvata pored unapred naplaćenih prihoda i rashode tj. dolazi se tako što se obračuna visina troška. jer u jednom delu ta pozicija sadrži obaveze čije izmirenje ne zahteva isplatu gotovine. električne energije) i cene po jedinici (cena po kilovatu). Međutim. da ako ta pozicija nije u bilansu podvojena. onog načela razgraničenja prema predmetu i vremenu. koliko iznosa na koji ona glasi predstavljaju obaveze po osnovu nastalih a ne plaćenih troškova i rasho da a koliko predstavljaju unapred naplaćeni prihodi. korišćenih nečijih para. znači iskorišćenih usluga. nezavisno od toga što će isplata po osnovu datog troška uslediti u nekom od budućih obračunskih perioda. i beležimo na računu ostala PVR. Ako smo rekli da gubitak predstavlja razliku između veće pasive na kraju obračunskog perioda i manje aktive.

zato što su prihodi u toku obračunskog perioda aktivu povećali više nego što su je rashodi smanjili. da je konačno dejstvo svakog prihoda povećanje aktive. Jedini interni izvor finansiranja. Ali ne možete na dugi rok raditi sa gubicima. Dobitak je jedini izvor sredstava koji kreira sama firma. kao oblik rezultata. Zbog toga je važno koliki je iznos dobitka preduzeće ostvarilo. Na dugi rok. jer su prihodi veći od rashoda (saldo se unosi na stranu duguje). osim zarada vlasnika. Nije vlasnik uložio novac da bi stalno imao isto novca. nema karakter troška. Sećate se da kod ovih pravnih formi nije izvršeno razdvajanje između vlasnika i firme. Odmah potom. ako taj gubitak nije previsok. Na računu troškova zarada se ne nalazi zarada vlasnika. zbog neograničene odgovornosti vlasnika. već samo zarade radnika koje je zaposlio. a koji je iskazan na ličnom računu vlasnika.onda za dobitak treba reći da on predstavlja razliku između veće aktive i niže pasive na kraju obračunskog perioda.. na primer. kažemo da je dobitak iznos koji vlasnik može potrošiti a da ostane jednako bogat kao što je bio na početku perioda. Ako vi kažete. nakon utvrđivanja dohodka vlasnika.000 potrošili. U ovom trenutku imate 7. uključujući i zarade zaposlenih. Nema šanse. Možete ostvariti gubitak u jednoj godini. Znači. Pa kada od ukupnog prihoda pokrijete sve rashode. dobitak postoji kada je sopstveni kapital na kraju obračunskog perioda veći od sopstvenog kapitala na početku perioda.000 je u stvari dobitak.). Morate raditi sa dobitkom. Kod društava sa ograničenom odgovornošću i kod akcionarskih društava izvršeno je odvajanje između vlasnika i preduzeća. da je ostvareni dohodak 10. Sećate se da takva preduzeća imaju potpuno promenjiv sopsvteni kapita. Ovaj dohodak vlasnika ne iskazuje se u bilansu stanja kao posebna bilansna pozicija. Naziva se dohodak vlasnika. 82 . a posledica tog nerazdvajanja je da zarada vlasnika. Minimalni zahtev vlasnika je da se makar održi investirani kapital.000 radeći. da je vlasnik u toku godine potrošio 3. na čijoj dugovnoj strani se nalaze iznosi koji su isplaćeni za pokriće njegovih ličnih rashoda tokom godine. Bez obzira sa kog aspekta ga definišemo. vi jeste zaradili 10. i vaš je kapital sada povećan za razliku između dohodka vlasnika i iznosa koji je vlasnik potrošio.000. Preduzeće ima svojstvo pravnog lica (dobila sam mail sa biserima. Zato se. Možete i u dve. pa on zahteva da firma radi sa dobitkom. On je istovremeno i cilj i uslov dugoročnog opstanka preduzeća. Dobitak postoji kada je K1 > K0. ovih 7. sa stanovišta bilansa uspeha posmatrano.000. biće na stranu duguje računa inokosni kapital prenet isplaćeni iznos. sa stanovišta firme. Račun dobitka i gubitka u tom slučaju ima potražni saldo. ali to je zahtev sa kojim će se on pomiriti samo u kratkom roku. održavanje kapitala nije dovoljno. sa računa dobitka i gubitka. I konačno sa aspekta vlasnika. taj iznos koji je ostvaren kao rezultat prenosi se na potražnu stranu računa inokosni ili ortački kapital. Kada govorimo o računovodstvenom aspektu dobitka. pa je na kraju obračunskog perioda aktiva veća od pasive. kao rezultat dobijate dohodak vlasnika. Znači samo ako ostvarite dobitak vi ste uspeli da održite kapital koji je u firmu investiran. Jer. već da bi se njegov novac uvećavao. Šta više pravna forma određuje i oblik rezultata. To je onaj deo s kojim on može u tom trenutku raspolagati. kod društava kapitala. Tako kod inokosnog preduzeća i društava lica imamo dohodak vlasnika.. zato što je u njemu sadržana i zarada vlasnika. evidentiraju na posebnom računu – lični račun vlasnika ili lična primanja poslodavca. Tako će ostvareni dohodak povećati kapital vlasnika. Može se reći. U bilansu stanja nema posebne pozicije iz koje možete videti rezultat. sve isplate koje se vrše za pokriće ličnih potreba vlasnika. sa računa lični račun vlasnika. Nema dugoročnog opstanka preduzeća ako preduzeće ne posluje sa dobitkom. ali ste 3. Sa stanovišta sopstvenog kapitala posmatrano. Dobitak još možemo definisati i kao razliku između nižih rashoda i viših prihoda. On se direktno prenosi na račun kapitala. onda se ponovo morate setit da način iskazivanja rezultata zavisi od pravne forme. sećate se. ako želite da održite kapital koji je investiran u firmu. Sećate se da dohodak kao kao oblik rezultata sadrži varijabilni kapital i realizovani višak vrednosti (učili ste u prvoj godini). dobitak predstavlja izuzetno važan cilj svakog preduzeća. Aktiva će biti veća od pasive. Nešto drugačija situacija je sa društvima kapitala.000. a konačno dejstvo svakog rashoda smanjenje aktive.

Mogli ste samo da primetite da su neke pozicije kapitala i obaveza promenjene. a koliko pripada državi. jer dobitak iz poslovnog bilansa i onaj i poreskog ne moraju biti isti. Iznos poreza na dobit. . u celini na račun dobitka. a iznos dobiti koji prisvaja država. pod uticajem raspodle povećavaju rezerve. Znači. a bio je jako dugo kod nas primenjivan kao jedini princip. biće praćen računom obaveze za porez na dobit. rezultat. Po ovom principu račun dobitak. Cilj poreskog bilansa je utvrđivanje dobitka koji je osnova za oporezivanje. iskazuje na posebnoj bilansnoj poziciji. jer je dobitak već raspodeljen. ili obaveza. kod ovih pravnih normi. 83 .zbog ove razdvojenosti.bruto princip.neto princip. biće utvrđen na bazi poreskog bilansa. prema poreskom bilansu. o čijoj raspodeli može odlučivati skupština vlasnika. Ono što je važno da uočite je da ne postoji pozicija u bilasnu stanja sa koje bi ste dokučili visinu ostvarenog rezulata. i ako je ona linearna. Podatak o rezulatatu mogli ste dobiti samo iz bilansa uspeha. u tom slučaju imate samo. Taj rezultat. biće iskazan na računu obaveze za porez na dobit. mora biti iskazan kao posebna bilansna pozicija. koja iz tog dobitka traži porez. Njega ćete sada retko sresti. biće iznos poreza koji će. ostavi se deo dobitka kao neraspodljen. U bilansu stanja niste mogli da vidite koliki je dohodak. dobijali smo 13-tu platu) i deo može ostati neraspodeljen. postoji i mogućnost korišćenja neto principa pri iskazivanju dobitka. U tom trenutku utvrđena je visina dohodka i odmah je doneta odluka kako će on biti raspodeljen. I da se u bilansu stanja pojavi pozicija ''dobitak tekuće godine''. Ovakav način iskazivanja ili integrisanja rezultata u bilans stanja. obavljeni u istom periodu u kom je rezultat ostvaren. zbog postojanja onog nepromenljivog dela osnovnog kapitala. obaveze za porez na dobit. u bilansu stanja biće ova dva računa i korisnici će dobiti tačnu informaciju koliko od ostvarene dobiti ostaje firmi na raspolaganju. po osnovu poreza na dobit. To je razlog da se u bilansima stanja. Dakle. ali se iz bilansa to ne vidi. nema više automatskog pripisivanja kapitalu vlasnika. I u bilansu stanje se samo. Ako vlasnik uopšte radi u takvoj firmi. na računu obaveze za porez na dobit. moguća su tri pristupa. sa računa dobitka i gubitka. takozvani bruto princip podrazumeva da sa računa dobitka i gubitka prenesete obračunati rezultat. obaveze prema zaposlenima (nije bilo dividendi. biti plaćen na dobitak koji je obračunat. Sećate se da je cilj poslovnog bilansa utvrđivanje raspodeljivog dobitka. Prema tome. mogli biste to izračunati. Pa će na računu dobitak. Kad čitate takav bilans stanja. a njegova raspodela dovela je do toga da su tangirane neke pozicije sopstvenog kapitala. Ako znate poresku stopu. i dobitak koji se izračuna u poreskom bilasnu može bili ili viši ili niži (a obično je niži) u odnosu na dobitak iz poslovnog bilansa. seo koji se prenosi na rezerve. Kada je reč o integrisanju dobitka iz bilansa uspeha u bilans stanja. ali nemate jednu poziciju iz koje bi ste mogli dokučiti koliki je bio dobitak za raspodelu. biti iskazan deo dobitka koji ostaje preduzeću na raspolaganju. bilo da je dobitak ili gubitak. Ta slabost se ogleda u tome što. i postojao je samoupravni sistem. Konačno. neto princip podrazumeva da su i utvrđivanje i raspodela rezultata. Da bi se ispravila ta slabost bruto principa. Dakle. obaveze za dividende. Pravo na taj dobitak polaže još i država. na poslovnoj sednici radničkog saveta donosila odluka (tačka dnevnog reda je bukvalno glasila utvrđivanje i raspodela dohodka) o raspodeli dohodka.okrnjeni bruto princip. i . ali ne znate koliko pripada državi a koliko ostaje firmi. Prvi. ima jednu slabost. dobitak koji ste obračunali nije dobitak koji u celini stoji preduzeću na raspolaganju. i tamo imate neka druga pravila za utvrđivanje rashoda. već je kapital vlasnika reprezentovan kroz osnovni kapital a svako drugo povećanje sopstvenog kapitala mora biti izvršeno ili iskazano preko neke druge pozicije a ne automatski na osnovnom kapitalu. Znači. Neće to biti stopa poreza na dobitak iz poslovnog bilansa. videćete koliki je dobitak. njegova zarada ima karakter troška. oblik rezultata je dobitak ili gubitak. koji će se vrlo često zvati dobitak za raspodelu. Tada smo imali društvenu svojinu. koncipiran je okrnjeni bruto princip. i tada se na kraju godine. ili poštovanje neka tri principa: .

Latentna rezerva se ne vidi. nastaju procenjivanjem imovine naniže. Ako pođemo od statičke teorije i kao primarni cilj finansijskog izveštavanja postavimo utvrđivanje imovine. u skladu sa načelom jasnosti možemo se opredeliti za ovaj način integrisanja dobitka u bilans stanja. Latentna rezerva formira se na teret rezultata. Termin latentni znači nešto što je potajno. dakle. ako tu imovinu prodate. latentne rezerve. Kada govorite o definisanju cilja formiranja latentnih rezrevi. Kod latentnih rezervi pod vašom kontrolom je. kao onaj koji pruža najviše informacija korisnicima. iako one nisu u bilansu jasno iskazane.. Rezerve koje ne možete jasno videti iz bilansa. odgovor počinjete definisanjem pojma. kažete sad ćemo tu rezervu formirati. možete ih koristiti za pokriće gubitka. uvek polazite od toga da li je taj cilj definisan sa aspekta statičke teorije ili sa aspekta dinamičke teorije. možda bolje rečeno.Kada je reč o korišćenju. trenutku formiranja. Možete. ali možete naslutiti da takve rezerve postoje. I latentna rezerva je u stvari zadržana dobit. stvaranju (načinu na koji se formiraju). o pravilima procenjivanja. To je apsolutno pod vašom kontrolom.Otvorena rezerva formira se nakon oporezivanja dobitka i predstavlja deo zadržane dobiti preduzeća. . i na taj način. Znači. ali se ne vidi. ali pre nego što je na nju plaćen porez. kada pročitate računovodstvenu politiku firme. koja je prethodno oporezovana. To korišćenje nije ničim uslovljeno. Pa i latentne rezerve predstavljaju skrivene rezerve fimre. jer je ona sadržana u nekoj imovini ili nekim obavezama. za proširenje materijalne osnove.Od ova tri principa najbolji je okrnjeni bruto princip. A imate i drugu situaciju. Zašto se pored otvorenih formiraju i ove rezerve? Zašto nam otvorene nisu dovoljne? Šta je razlika između otvorenih i latentnih rezervi? . Znači. Ali. Imate otvorenu rezervu.). otvorene rezerve se mogu koristiti ili za unapred utvrđene namene ili za bilo koju drugu namenu ako statutom nije utvrđena namena rezerve (imate one ostale rezerve iz dobiti. formiranje latentnih rezervi objašnjava se potrebom da se izbegne svaka mogućnost da imovina preduzeća bude precenjena. nešto što nije baš očigledno. LATENTNE REZERVE O latentnim rezervama govorićemo sada zato što su latentne rezerve vezane za procenjivanje. Korišćenje latentnih rezervi je uslovljeno njihovim razlaganjem. ali ne uvek njihovo razlaganje. ali ne možete je prodati ako vam je potrebna. u izvesnoj meri. i njihovo razlaganje tj. . latentne rezerve imaju i svoju lošu stranu. Visina otvorenih rezervi se jasno može pročitati iz bilansa. One imaju dobre strane. možete je koristiti. mi koristimo zadržanu dobit na koju nismo platili porez. vi na bazi računovodstvene politike koju ona vodi. za povećanje osnovnog kapitala. Znači kada dobijete pitanje latentne rezerve. Može se pretpostaviti da ona postoji. postoji rezerva ali je ona za korišćenje nedostupna. To je slaba strana latentnih rezervi. možete doći do jasnog saznanja da takve rezerve postoje. morate prvo izvršiti razlaganje latentne rezerve da bi ste je mogli koristiti. ali onda kada tu imovinu procenite naniže više nego 84 . jer nemate kontrolu nad razlaganjem latentnih rezervi. iz ovoga možete zaljučiti. a loša strana je što i njihovo stvaranje. Čak i kad dobijete pitanje vrste latentnih rezervi. odgovor počinjete time šta su latentne rezerve. Desiće se da se latentna rezerva razloži onda kada vi to nećete. zapravo. Znači. To nije uvek jednostavno. formiranje (ne uvek) i isto tako. Znači. Kod otvorenih rezervi. upotreba nisu do kraja pod kontrolom uprave preduzeća.. Ne možete rezložiti latentnu rezervu koja se nalazi u imovini koja vam je potrebna. tj. u izvesnoj meri. što znači pre utvrđivanja dobitka. ako znate dovoljno o bilansima.. sad ćemo je koristiti. ili bilo koje pitanje. To je sjajno. koristimo deo poreza za finansiranje firme.

Ako ne uradite revalorizaciju. da bi smanjilo rezultat. To je objašnjenje cilja formiranja latentnih rezervi posmatrano sa aspekta statičke teorije. održanje realne vrednsoti kapitala. 4 ili 5 puta pa ćete videti kakav gubitak u održanju kapitala može biti. Po dinamičkoj teoriji. Vi ste time potcenili vašu aktivu. imate inflatorne uslove. platilo manji porez i na taj način uspelo da održi kapital. firma se svake godine naravno trudi da dobitak bude što veći (neće biti cilj da dobitak svake godine bude isti. Da li mozete formirati latentnu rezervu ako procenjivanje vrsite po dnevnoj vrednosti? Nema sanse. To je još jedan cilj koji može biti ostvaren korišćenjem latentnih rezervi. Vi ste takvim otpisivanjem formirali latentnu rezervu (ne mora da znači uvek. Šta presuzeće u tom trenutku može da uradi? Može da formira latentnu rezervu. pošto su tržišne cene iznad onih po kojima ste vi prikazali vašu imovinu u bilansu. Pa onda otpisujete degresivno. Znaci ako se procenjivanje vrsi po istorijskom trosku onda. znaci ako je istorijski trosak merilo vrednosti vase imovine I obaveza.što bi načelo opreznosti objektivno to zahtevalo. vaš dobitak će biti precenjen za 50. Potcenili ste je iz razloga opreznosti. Idemo mi dalje sa nasim latentnim rezervama . To je jedan od ciljeva za koji. Kažete. postoji latentna rezerva (od 5). a otpisivali ste ispod nabavnih cena (neka je nabavna cena bila 100. želi da iskaže u bilansu približno isti dobitak svake godine. ali u velikom broju slučajeva da).000. Firma dakle. latetntne rezeve u stvari. preduzeće razlaže ranije formirane latentne rezerve. ograničeno propisima o procenjivanju. Da svesno vrši otpisivanje postrojenske imovine i zaliha naniže. Znaci podcenjivanjem aktive ili precenjivanjem obaveza. Firme imaju mnogo više. nego da je precenimo. Posto je kapital razlika 85 . Ako vi imate kapital od 1. a kažu revalorizacije nema. Kako one nastaju? Nastaju tako sto ako aktivu procenite na nize ili obaveze procenite na vise. vi ga podelite.000. tako smanjujete vaš kapital za 50. pa procenjujete da li ćete naplatiti baš toliko. međutim.000. nije u stanju da svake godine ostvari isti dobitak. Kažete jeste. dakle na koji nacin se latentne rezerve formiraju? Latentne rezerve se formiraju procenjivanjem imovine.000. je instrument za formiranje latentnih rezervi.000. Da bi dividenda bila približno jednaka.000. Firma. 1. po zakonu nije dozvoljeno vršiti revalorizaciju dok ne pređe 10%. kažu nije to ništa. verovatno ćemo naplatiti 30. recimo.000). smanjena je vrednost imovine na tržištu. Uslovi poslovanja se menjaju. Zato se latentne rezerve formiraju bilo da polazite od statičkog ili dinamičkog shvatanja bilansa. al znate možda će cene još padati.000 smo izgubili (od nekih 50. pa kad na početku perioda otpišete 30% vrednosti stalne imovine na teret troškova. a iskazani drugo. da li se može reći da je ona za prvih godinu dana izgubila 30% (teško da se u to može poverovati). To morate naučiti. po dinamičkom shvatatnju mogu biti formirane latentne rezerve. ajde da otpišemo 27. pa ajde da cene robe spustimo ispod dnevnih tržišnih cena. To je dakle. Otpisujete potraživanja. predstavljaju instrument bilansne politike kojim treba da budu realizovani različiti ciljevi koje bilansna politika može da ima. a nije dozvoljeno da vršite revalorizaciju. u godinama kada je dobitak previsok (viši nego što želi da pokaže) preduzeće formira latentnu rezervu. Ali ostvareni dobitak je jedno. pa pomnožite tih 50. ali u tom trenutku u vrednosti vaše imovine. i ako je inflacija samo 5%. mora biti približno jednak dobitak iz koga ta dividenda potiče. znači 20. Recimo inflacija je 5%.000. a vi kažete ajde da mi bilansiramo po 75). već da svake godine bude što veći). tržišna cena je pala na 80. 5% od toga je 50. U godinama u kojima je niži nego što želi da pokaže. Ako je cilj.000 eura sa 3. Bolje da je malo potcenimo. zapravo. formiranje latentnih rezervi koje nastaje kao posledica želje da ne izvršimo precenivanje imovine.I to onda kada koristite istorijski trosak. Zasto ovo ako koristimo istorijski trosak. Zato sto cete taj istorijski trosak spustiti nanize. Prema dinamičkom shvatanju formiranje latentnih rezrvi je. Ako se taj dobitak oporezuje. Tako se postiže iskazivanje približno ujednačene visine dobitka iz perioda u period.000 eura u poslovnom svetu je ništa. onda mozete pri procenjivanju da formirate latentnu rezervu. samo da ga održi. Hoću da vodim politiku stabilizovanog dobitka. hoću da svake godine svojim akcionarima isplatim približno jednaku dividendu.000. pa neka bude još malo niža. Ne da ga poveća. Pošto dobitak po visini oscilira.

A nastaje u slucaju zbog toga sto ste prinudjeni da kad procenjujete po istorijskom trosku postujete dva pravila. I zalihe iskazati po vrednosti koje su nize cak I od nizih trzisnih cena u odnosu na dnevnu cenu. ne srednji kurs nego mozete uzeti najvisi kurs. Znaci ako vi odlucite da neke slojeve troskova ne tretirate kao sastavni deo cene kostanja. vi ste imovinu podcenili odnosno formirali ste latentnu rezervu.kako cete izvrsiti podcenjivanje zaliha. Znaci kada god na ime troskova amortizacije. Tim napred doziranjem. Znaci podizanjem rezervisanja iznad punog iznosa. to formiranje rezervisanja pripada ovom drugoj grupi. Ili kada formirate rezervisanja. Kada je rec o rezevrisanjima . I ove prinudne nastaju uz pomoc procenjivanja. ali nastaju mimo vase voje I zato su izdvojene. Ove druge nastaju uz pomoc procenjivanja ali zato sto vi to hocete. mozete birati ne najnizi. Prma tome to sto vrednost vase imovine na trzistu raste nece uticati na visinu iznosa po kojima je ta imovna iskazana u finansijskom izvestaju. To je posledica. pa samo da prokomentarisem. E sada ako je dnevna cena niza vi mozete procenjivanje vrsiti jos po nizoj ceni. Kada god imate mogucnost izbora vi mozete formirati latentnu rezervu. Precenjivanje mozete izvrsiti koriscenjem najviseg moguceg kursa kada vrsite utvrdjivanje vrednosti vasih obaveza u stranoj valuti. prinudne latentne rezerve 2. uvek formirate rezervisanja u visem iznosu nego sto obaveza koja se realno moze ocekivati a za koju ste rezervisanje formirali. Cena kostanja moze imati razlicitu sadrzinu.000. I one latentne rezerve koje se formiraju uz pomoc procenjivanja. pa recimo bude odredjena posto se rezervisanje odredjuje procenom. vase zalihe nedovrsene proizvodnje ce biti podcenjene I u njihovoj vrednosti bice formirana latentna rezerva. jedan termin koji nije bas ugodan. Sta radimo sa obavezama? Znaci latentnu rezervu formiramo u obavezama onda kada ih precenimo. ali previsokim alimentiranjem rezervisanja formiraju se latentne rezerve. I predstavlja istovremeno donju granicu za pasivu.izmedju aktive I obaveza znaci pri formiranju latentnih rezervi vi iskazujete nizu neto imovinu nego sto ona stvarno jeste.000. jer vi postujete pravilo da je nabavna vrednost gornja granica. grupi latentnih 86 . izmedju nabavne I dnevne vrednosti. Kada otpisujete postrojensku imovinu. Evo ovde sam navela nesto. od punih troskova proizvodnje do varijabilnih troskova proizvodnje. Koje su VRSTE LATENTNIH REZERVI? 1. odnosno iznosa koji je potreban za obavezu ili koriscenjem visih kurseva formirate rezerve u pasivi odnosno u obavezama. godinu dana nakon toga pored vase parcele prosao je put. Kada otpisujete potrazivanja mozete otpisati vise nego sto je realno ocekivani gubitak po osnovu naplate tog potrazivanja. Kako mozemo izvrsiti podcenjivanje aktive? Moze se izvrsiti na razlicite nacine. Tako sto cete vrednovanje izvrsiti po nizoj ceni. Znaci deo recimo fiksnih troskova tretirate kao rashod perioda a neuracunavate ih u cenu kostanja. onda kada god su vam otpisi veci od stvarnog trosenja te imovine vi formirate u vrednosti stalne imovine latentnu rezervu. Nabavna vrednost predstavlja gornju granicu za aktivu. Ali vi cete I dalje zemljiste bilansirati u skladu sa nacelom istorijskog troska po 100. telefonu… dovela je do toga da je vrednost zemljista znatno porasla. secate se kod istorijskog troska. I onda cete napraviti jednu latentnu rezervu u visini takvih obaveza. obracunate veci iznos nego sto se ta imovina zaista potrosila. Kada je rec o obrtnoj imovini. Kada formirate zalihe nedovrsene proizvodnje. Znaci vi birate nizu cenu. to je zgodno za formiranje latentnih rezervi. Sta to znaci prinudna latentna rezerva? Vec sam nacin upucuje na to da je rec o latentnoj rezervi koja nastaje I onda kada vi to necete. kao sto sam malo pre objasnjavala. posto na dan bilansa morate izvrsiti preracunavanje obaveza u stranoj valuti na izvestajnu valutu. nego tretirate ih kao rashod perioda. To je prinudna latentna rezerva. struji. Promena okolnosti da vi sada imate pristup vodi. Primer: imate zemljiste koje ste platili 100. stalnu imovinu. telefonske linije… da li je vrednost zemljista ista? Ni iz daleka. znaci vi cak I ne zelite da formirate tu latentnu rezervu ali ona u vrednosti zemljista postoji.kanlizaciona mreza. vodovodna mreza. zato sto nije do kraja definisano.

Da biste formirali latentnu rezervu vi koristite odredjena pravila procenjivanja. sve dok ne dodje odlika suda ili dok ne dodje do sklapanj nekog poravnjanja. To su te tzv prinudne latentne rezerve. vi ga formirate. Vi samo koristite mogucnosti koje vam ta nacela I standardi daju.rezervi koje se formiraju uz pomoc procenjivanja. Latentne rezerve se prema vremenu vezivanja dele na: 87 . Ja cu to raditi kada god procenjujem visinu gubitaka uvek cu procenjivati gubitak vise nego sto bi prema nekoj razumnoj proceni trebalo. I imacete jednu latentnu rezervu od 5%. nema smanjenja iako je izvesno da cete za isplatu te obaveze isplatiti manju sumu novca nego sto je iznos na koju obaveza glasi.procenjivanjem veka trajanja. dakla kada vrednujete HOV. Tek tada ce taj goodwill koji ste vi storili moci da bude iskazan u bilansu firme. ne mozete izvrsiti otpis vase obaveze. kako mozete formirati latentnu rezervu. I to je takodje jedna latentna rezerva. Znaci vasi troskovi otpisa ce u prve tri godine biti visoki. sve dok ne dodje do prodaje imovine preduzeca kao celine kada ce kupac platiti vise nego sto je knjigovodstvena vrednost imovine. ali vi ste u prve tri godine formirali latentnu rezervu. Dnevna vrednost cesto nije data kao jedna jedina. Znaci ne mozete reci… znate ja cu od ovog potrazivanja naplatiti ½ iako znate da cete izgubiti samo ¼ . Pitanje je samo sta je razumna procena. ali to je nesto sto nastaje kao posledica postovanja uobicajnih pravila procenjivanja. Mnogo su znacajnije one rezerve koje nastaju zato sto mi to hocemo I zato sto zelimo da realizujemo neke od ciljeva koje sam pomenula. Primer:imate obavezu I vi znate da je vasa obaveza zbog toga sto je recimo vas poverilac otisao u stecaj. Vi mozete odluciti da posle tri godine sredstvo prodate I kupite novo ili da nastavite da ga koristite. Znaci imate nekoliko dnevnih vrednosti na trzistu za istu HOV osim ako se kotira na berzi kada imate berzansku vrednost na dan bilansa. znaci rezerve koje nastaju mimo vase volje. U tim godinama ce se latentna rezerva objektivirati. Ali vi mozete umesto 25% otpisati 30% I da se smatra da je vasa procena gubitaka bila oprezna. Formiranje latentnih rezervi ne bi trebalo da bude u suprotnosti sa nacelima bilansiranja ni sa MRS. ali prinudne rezerve nastaju zato sto vi to necete. Moze li latentna rezerva biti formirana pri koriscenju linernoe metode uz pomoz veka trajanja. Kada procenjujete vek trajanja imovine. To su nacini na koji mozete formirati latentnu rezervu. da li mozete procenjivanje veka trajanja stalne imovine koristiti za formiranje latentnih rezervi. kod potrazivanja-odmeravanjem visine gubitaka koji nastaju po osnovu naplate. Ali I kod prodaje doci ce do objektiviranja latentnih rezervi. Znaci mozete koristiti I vek trajanja. u naredne dve godine koriscenja nece ih biti. Kod procenjivanja po dnevnim vrednostima. sve dok ne bude placen. Ali necemo se previse buniti. kod stalne imovine-izbor metoda otpisivanja. Dakle ne smete treterivati. goodwill postoji. Ova druga vrsta rezervi…recimo kada imate zabranu bilansiranja goodwill-a. Uvek birate onu koja je najniza da biste formirali latentnu rezervu. znaci pitanje je koju cete od njih izabrati. Obaveza ostaje u punom iznosu. Kako ce uz pomoc procenjivanja zavisi koju imovinu procenjujete. svaka rezerva je dobro dosla. Znaci ako MRS-16 kaze da ja mogu vrsiti degresivno otpisivanje. ali ne smete ga iskazati sve dok ne bude placen. formiranjem rezervisanja u iznosu vecem nego sto treba. Sta ce biti? Zbog skracenog veka trajanja vasi otpisi ce biti viskoki. vi cete sredstvo otpisati za tri godine a sredstvo moze objektivno da se koristi pet godina. ako se u MRS-36 trazi da vrsim testiranje imovine na gubitke koji u njoj mogu biti sadrzani.znaci prinudne I one koje se formiraju uz pomoc procenjivanja.kod zalihaizborom dnevnih cena. znaci to bi se vec smatralo zloupotrebom. verovatno nece biti naplaceno. ja cu koristiti degresivno otpisivanje da bi formirala latentnu rezervu. ali vi ne mozete vasu obavezu smanjiti. Cim skratite vek trajanja vi formirate latentnu rezervu.i one se formiraju zato sto vi to hocete. kod obaveza-izborom kursa za utvrdjivanje visine obaveza u stranoj valuti. Ne mozete 50% I to braniti razumnom procenom. izborom sadrzine cene kostnja. to jednostavno ne bi moglo proci. Znaci to je podela latentnih rezervi prema nacinu formiranja. To sto ne moze biti bilansiran ne znaci da ne postoji I da nema svoju vrednost ali se bilansirati ne moze. Ako MRS-2 dopusta primenu prosecne cene I FIFO metodu ja cu izabrati onu metodu koja ce u datim uslovima meni omoguciti formiranje latentnih rezervi .

000 onda mi objektiviramo latentnu rezervu cija je visina 100.hocu da razlozim treba mi 2. Zato sam rekla da te rezerve nisu do kraja pod nasom kontrolom. a zemljiste ne mozete prodati dok ne prodate preduzece kao celinu.000=45. kratkorocne to zavisi od toga u vrednosti koje imovine se one nalaze.vrednosti ucesca koje imate nameru da dugorocno drzite onda su I rezerve sadrzane u vrednosti te imovine dugorocnog kataktera. Neke rezerve ili rezerve se generalno gledano mogu razlagati: 1. Znaci nije vazno da li je ta rezerva formirana prinudno ili vasom voljom vazno je jedino u kojoj se ta rezerva nalazi ili u kojoj obavezi. naravno da necemo. Ako se rezerve nalaze u vrednosti stalne imovine. Srednjorocne rezerve su rezerve koje se otkrivaju u periodu duzem od jedne a kracem od tri eventualno pet godina.000 znaci njihova nabavna vrednost je bila 100.000 prodate za 200. Znaci predmet objektiviranja mogu biti samo one latentne rezerve koje su privremenog karaktera. To naravno vazi I za rezerve u obavezama.000 dobitak. dugorocne 2. Znaci mi smo prodajom tu rezervu otkrili.000 mi bismo mogli reci da je dobitak 20. jer cim se trose otpisuju se. Znaci rezerve koje se formiraju u sredstvima koja se ne otpisuju mogu se objektivirati samo njihovom prodajom. Privremene rezerve su u sredstvima koja se mogu prodati ili koja se tokom obracunskog perioda trose.000-75. Na koji nacin ce rezerva biti objektivirana zavisi od toga u kojoj imovini je ta rezerva sadrzana.000 da je 25. Primer: vrednost zaliha bila je 100.000. Znaci ako masinu cija je knjigovodstvena vrednost 100.sta je od ovoga latentna rezerva a sta je stvarni dobitak? Ako je na dan bilansa vrednost ovih zaliha bila 75. trajne latentne rezerve 2.000 pa smo rekli dnevna je 80. to je isto. znaci ako je rec o stalnoj imovini otpisuju se. prodju zaliha ili stalne imovine. Objektiviraju se u periodu do godine dana. Znaci takva vrsta latentnih rezervi je trajna I zasto je ona jos trajna. u stalnoj imovini. I one koje su privremenog karaktera Trajna latentna rezerva je rezerva koja je sadrzana u imovini.000 I to prodajom odjednom. Sta to znaci objektiviraju se? kako se to objektiviraju rezerve? Objektivirati ili otkriti ili razloziti rezervu.1. zato sto se zemljiste ne otpisuje I ta latentna rezerva nece biti objektivirana kroz otpisivanje. koja se ne moze otudjiti a da preduzece nastavi da radi. a dodje do formiranja ili prinudne ili svojevoljne latentne rezerve. srednjorocne 3. Mozete izvrsiti naplatu potrazivanja. Razlika izmedju dobitka koji bi bio ostvaren da je vrednost zaliha bila utvrdjena realno I vrednosti podcenjene vrednosti zaliha predstavlja objektiviranju latentnu rezervu. sta mozete uraditi. znaci namerno sam rekla da se trose. Mi govorimo o objektiviranju tokom postojanja preduzeca. ne mozete tu rezervu objektivirati sve dok ne dodje do prodaje zemljista. 120. mimo nase volje ili nenamerno. Ako prodajemo zalihe cija je vrednost podcenjena. ako te zalihe posle mesec dana prodate za 120. ako to sredstvo ne mozete prodati onda ta rezerva ima karakter trajne rezerve.000 u stvari latentna rezerva. u potrazivanjima.000. Prema rocnosti privremene rezerve mogu biti: 1. Primer: formirate latentnu rezervu u zemljistu na kome je izgradjena fabrika.000 a vi ste prodali za 120. Kada zelite da razlozite latentnu rezervu koja je sadrzana u zalihama.000 pa smo ih bilansirali po 75. da li cemo zbog toga smanjiti prodajnu vrednost tih zaliha. namerno sam pomenula zemljiste. Znaci mi cemo kroz prodaju ostvariti dobitak koji ce biti veci no sto bi bio da je vrednost zaliha bila realno utvrdjena. 88 . To su dakle rezerve sadrzane u imovini koja ima toliki vek trajanja. Kratkorocne rezerve su rezerve sadrzane u obrtnoj imovini. a ako se ne trose ako se njihova vrednost ne smanjuje otpisivaja nema. namerno.

Dopustivost stvaranja latentnih rezervi Da li I u kojoj meri je dopustivo stvaranje latentnih rezervi.Ali ta prodaja moze se smatrati namernim ali I nenamernim objektiviranjem latentnih rezervi. godisnji trosak amortizacije bi trebao da bude 1.000. Dakle kad god trazite kredit od banke. Znaci do objektiviranja latentnih rezervi u zalihama doci ce I onda kada mi to ne zelimo. Ali ako nam treba vise otkrivenih latentnih rezervi mi mozemo forsirati prodaju I na taj nacin Izvrsiti otkrivanje latentih rezervi u vecem obimu nego sto bi to bilo prodajom nekim uobicajnim tempom. Nacete. mi moramo zalihe prodati. iznos otpisa padne. tada je trosenje te imovine I visina otpisa nisu u saglasnosti. Sa stanovista finansiranja firme to je dobro. kada sadasnja vrednost sredstva bude jednaka nuli. da li cete vi odustati od naplate potrazivanja zato sto ce se tim naplatama objektivirati latentna rezerva. kada otpisete sredstvo na 0. sta banka radi. Znaci postoje visina troskova amortizacije dve godine nula. Drgugi prigovor koji se moze uputiti I koji narocito isticu oni koji se bave makroekonomijom je sledeci. Ako imate linearno otpisivanje pa ste latentnu rezervu formirali na pocetku time sto ste skratili vek trajanja. Sta ce bit posledica. Posle 3 godine vrednost sredstva ce biti nula a vi cete nastaviti sa koriscenjem sredstva dok ne istekne pet godina. sta cete vi kalkulisati… recicete pa cekajte dividenda koju moramo da platimo bice ovolika da li ce nam to biti isplativo. Ako firma koristi latentne rezerve za investiranje.njene greske koje pokriva razlaganjem latentnih rezervi cak se ne mogu ni videti. kada dodje rok dospeca tih potrazivanja vi cete insistirati na naplati potrazivanja iako ce pri toj naplati doci do objektiviranja latentnih rezervi. sredstvo cija je nabavna vrednost 5. Sta se dogadja kada posle otpisa koji su jako visoki na pocetku veku trajanja. u te dve godine bice objektivirana latentna rezerva koja iznosi 2. I tu ima takodje istine. Ako pozajmljujete novac na trzistu cak I na svojinskoj osnovi. akumulira sredstva za buduce investiranje formiranjem latentnih rezervi. Naravno ni jedan od prigovora koji sam istakla nije takve tezine da bi uprave preduzeca odgovorio od toga da one traze da se latentne rezerve formiraju kada god je to 89 . Reci ce …pa da to je sjajno uprava formira latentne rezerve kada joj treba razlozi ih to niko ni ne vidi. To je objektivirana latentna rezerva. I mozda za takvo ulaganje uprava nikada ne bi mogla dobiti eksterni kapital iz prostog razloga sto to ulaganje ne bi prosao test isplativosti koji se pri takvoj vrsti pribavljanja kapitala uvek radi. O dopustivosti stvaranja latentnih rezervi vi cete naici na razlicite stavove. nasa firma radi. Kaze…cekajte da proverimo da li ce nameravano ulaganje odbaciti profit koji ce biti dovoljan da platite kamatu I vratite kredit. onda ta nova ulaganje ne prolaze kriterijum finansijskih trzista. jer niko nece reci…znate mi necemo da prodamo jer je u vrednosti sadrzana latentna rezerva koja ce se objektivirati. Zato sto kazu… pa cekajte latentna rezerva predstavlja jedan neoporezovani izvor sredstva za perduzece. znaci nepostojucih troskova. a sredstvo nije potroseno vi cete nastaviti sa koriscenjem tog sredstva. To je dobit koju smo mi zadrzali a na koju mi nismo platili porez. U poslednjim godinama koriscenja sredstva dolazi do objektiviranja latentne rezerve koja je formirana na pocetku. Naravno odmah cete naci I argumente protiv. Na pocetku ste otpisivali vise nego sto se sredstvo trosilo a sada otpisujete prakticno manje nego sto se sredstvo trosi. znaci ako vi imate ovako. vek trajanja 5 godina. Od onih koji se bave finansiranjem firme do onih koji se bave makroekonomijom I do racunovodje. a vi kazete NE mi cemo to podeliti na 3 godine I otpisacemo za tri godine I svake godine ce za 1. Ovde takva vrsta ispitivanja moze izostati. mi radimo. Oni koji se bave finansiranjem firme uvek ce podrzati formiranje latentnih rezervi. Vas rezultat ce biti vezi za iznos ne obracunatih troskova amortizacije.000. I smatra se da zbog toga postoji rizik da ulaganja koja se vrse bez testa isplativosti ulaganja mogu dovesti do pogresnih odluka. Sta su ti nepostojuci troskovi. Troskova amortizacije nema a prihodi od koriscenja sredstva su tu. Vrlo je moguci da mozda nameravano ulaganje I nije tako profitabilno kako se cini.000. Sta biva sa latentnim rezervama koje se nalaze u stalnoj imovini? One se namerno mogu objektivirati samo prodajom stalne imovine ali se nenamerno objektiviraju njihovim otpisivanju.667 biti otpisano. I sve sto zabrlja pokrije iz tih latentnih rezervi.

Ali to je rizik koji nosi dobar posao. Dakle uprave su sklone da traze od racunovodje da u meri u kojoj je to moguce formiraju latentne rezerve. visoke iznose otpisa potrazivanja. a racunovodja ce reci…pa naravno da postoji ja postujem nacelo nabavne vrednosti. cim vidite degresivno otpisivanje I veliki broj vrsta rezervisanja koja se formiraju. Prema tome.one su se objektivirale. E sada ta granica izmedju postovanja nacela opreznosti I falsifikata nije tako jasna I nije tako ostra I na vama je da budete razumni da kada formirate latentne rezerve da uvek mozete formiranu rezervu braniti razlozima opreznosti.2004. platicemo veliki porez. Porez cete morati da platite na ceo dobitak koji ste ostvarili jer cete mozda formiranjem latentnih rezervi jedva uspeti da kompenzirate dejstvo onih latentnih rezervi koje ste formirali ranije a koje su se ove godine bez vase volje objektivirale. videli ste cak I onda kada necemo. I revizor kada dodje on zna da postoje latentne rezerve I nece praviti problem ako su one na nekom razumnom nivou. sta da se radi. I racunovodje redovno pri sastavljanju finan. bilans uspeha ima zadatak da pruzi informacije koje odrazavaju prinosni polozaj preduzeca. Znaci vi ne smete potcenjivanje imovine vrsiti do te mere da napravite falsifikovani bilans. ako ste jako dobri u toj godini a jos su vam se objektivirale I latentne rezerve koje ste formirali ranije onda ne mozete formiranjem novih rezervi da smanjite poreski teret. Bolje da imate dobar rezultat I platite porez nego da tog rezultata nema. Prihoda kao pozitivne I rashoda kao negativne determinante rezultata. Ali sada imate problem. Dakle dopusteno je. ali su formirane latentne rezerve uvek predmet ispitivanja. Braniti je na nacin da to vase objasnjenje visine formirane latentne rezerve bude isplativo I za drgu stranu. Danas cemo govoriti o BILANSU USPEHA Kao narednom finansijskom izvestaju koji zajedno sa bilansom stanja. to treba da indicira na postojanje latentnih rezervi. ako ste preterali imacete ozbiljan problem. Rec je o finansijskom izvestaju ciji je zadatak da pruzi informacije o prinosnom polozaju preduzeca. Formiracemo nove. Ono nasta treba da vas upozorim I kada citate finan. sta cemo sada.moguce. izvestaju o novcanom toku I beleskama cini godisnji obracun preduzeca. mi imamo visok dobitak. Kada citate racunovodstvenu politiku.izvestaja vrse formiranje latentnih rezervi. On se smatra drugim osnovnim finansijskim izvestajem. bilas sadrzi informacije o prihodima I rashodima koji su nastali u odredjenom obracunskom periodu I naravno o rezultatu koji je razlika izmedju ova dva elementa. ali bi se odmah naslo dvojica ili trojica kolega koja bi odmah rekla…kako drugi? Bilans uspeha je u stvari prvi finansijski izvestaj.izvestaje I kada ih sastavljate da formiranje latentnih rezervi ne sme biti zloupotrebljeno. I zato tim formiranjem novih latentnih rezervi mi pokusavamo da otklonimo onu negativnu stranu latentnih rezervi…pa cekajete. nije zabranjeno.12. kao sto sam napisala. U skladu sa ovim ciljem odredjena je I sadrzina bilansa uspeha imajuci u vidu da elementi prinosnog polozaja su: prihodi I rashodi. Dakle ta polemika da li je prvi ili drugi. Ako niste preterali. Vi naravno necete moci da kazete koliko te rezerve iznose ali moci cete da poredite trzisnu vrednost zemljista sa vrednoscu u bilansu pa kazete…pa evo ovde ima latentna rezerva. nisam ja kriv sto tu postoje latentne rezervee… 09. ja sam ga ovde navela 90 . ali zasto na kraju perioda pri procenjivanju mi formiramo nove. Proslog puta smo prakticno zavrsili sa bilansom stanja I latentnim rezervama koje su neposredno vezane za pravilima procenjivanja aktive. za razliku od bilansa stanja koji pruza uvid u finansijski polozaj preduzeca. Jedne se rezerve tokom obracunskog perioda objektiviraju. izvestajima o promenama na sopstvenom kapitalu.

svako smanjenje aktive bez mogucnosti nadoknade predstavlja rashod. oba su jednako vazni. Ta potrosena aktiva odlazi na rashodnu stranu BU. ali ako bismo merili po vaznosti onda bi tesko dali prednost bilansu stanja ili bilasnu uspeha. Ako su prihodi veci od rashoda. Dakle svaki nastanak prihoda ima za posledicu povecanje aktive. Ne mnogo ali mozda malcice ispred BS. I zato necemo danas ponovo govoriti o nacelu uzrocnosti I princip realizacije jer je za priznavanje prihoda relevantan princip realizacije . utrosena osnovna sredstva ili zalihe. Dakle ako imate startnu imovinu u BS. ali ako bi se morali opredelili vecina ekonomista I racunovodja bi rekla da je bilans uspeha recimo za pola koraka ispred bilansa stanja. Znaci vi kazete degresivno procenjujem amortizaciju.000 vrednosti imovine mi automatski odredjujemo visinu rashoda. jer on zahteva da priznamo gubitke koji su nastali a koji nisu trzisno verifikovani 91 . Nastanak rashoda smanjuje aktivu I belezite povecanje rashoda u BU. To davanje prednosti vise je uslovjeno cinjenicom da BU odrazava tekuci uspeh preduzeca. da je taj uspeh iskazanog u BU mera uspeha uprave preduzeca. Smanjenje aktive povecavaju rashode u BU. Znaci sva smanjena aktive koja nastanu tokom perioda bez mogucnosti njihove nadoknade predstavljaju rashode. ta imovina se pod uticajem poslovanja menja. I jako je vazno da ta veza vama do kraja bude jasna.000. Ako bude obrnutu. Znaci koja su nacela relevantna za merenje ili za procenjivanja elemenata BU? Za procenjivanaj rashda koje nacelo je releventno? Nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. Zasto? To je nacelo uzrocnosti koje odredjuje kome obracunskom periodu treba dodeliti troskove odnosno rashode. a da na kraju iznose 60. Time smo rekli da nam na zalihama ostaju one koje su procenjene u vrednosti poslednjih nabavki. relevantni su nacelo realizacije I nacelo razgranicenja prema predmetu I vremenu. Ova dva finansijska izvestaja. a kolika je visina odrdjena je nacinom procenjivanja aktive. da je to kriterijum na bazi koga vlasnici donose poslovne odluke da li zadrzati ulog ili ne…dakle mnogo odluka se zasniva na informacijama iz BU a onda se one samo potkrepljuju jos I onim informacijama koje su sadrzanje u BS. Poslovanje dovodi do toga da se aktiva trosi. I vrednost onoga sto je utroseno sto ce biti prikazano na rashodnoj strani BU. Ono govori kome periodu. to je sadasnja vrednost. Postoji jos jedno nacelo cije primena ce dovesti do promene sadrzine BU. BU je prikaz prihoda I rashoda koji su nastali u odredjenom vremenskom periodu. Poslovanje takodje ima za posledicu nastanak prihoda. vi ste istovremeno odredili I vrednost onoga sto nije utroseno I sto ce biti prikazano u BS. znaci prihoda I rashoda koji nastaju iz osnovne delatnosti. dakle to su dva nacela koja su merodavna. a prihodi ce biti nizi od rashoda. Primenjujemo FIFO metod za obracun disponiranih zaliha.kao drugi jer je drugi po redu izucavanja. Znaci odrdjujuci ovih 60. Znaci odredjivanjem pravila za procenjivanje. mi smo automatski odrdjivali kolika je vrednost onoga sto nije utroseno. Prihodi povecavanju aktivu I predstavljaju pozitivnu komponentu rezultata. To je takodje posledica veze izmedju BS I BU. Ili uceci o tome kako se meri visina troska. Sta je jos vazno uociti? Kako odredjujemo rashode? Dugo smo pricali o pravilima za procenjivanje imovine I to zato sto smo uceci o pravilima za procenjivanje imovine istovremeno naucili pravila za procenjivanje rashoda. Kako? Jer ako vi kazete da je vrednost osnovnih sredstva na pocetku godine 100. Za priznavanje poslovnih prihoda I rashoda. Kakav ce konacan rezultat biti zavisi od odnosa prihoda I rashoda. sta je razlika? Razlika je trosak odnosno rashod. To je odnos.000. BS I BU. To je nacelo impariteta. Prihodi povecaju aktivu I predstavljaju pozitivnu komponentu u BU. dakle ako smanjenje aktive po osnovu rashoda bude veca od povecanja aktive po osnovu prihoda aktva ce na kraju biti niza. povecanje aktive zbog prihoda bice vece od smanjenja aktive zbog rashoda I aktva ce na kraju biti uvecana. BS je prikaz imovine preduzeca na odredjeni dan. su medjusobno cvrsto povezana. Znaci time ste istovremeno rekli …sadasnja vrednost bice jednaka razlici izmedju nabavne vrednosti I visine troskova otpisa obracunatih degresivnom metodom.

Uzmete pa da od prihoda od prodaje pokrijete varijabilne troskove prodatih proizvoda I dodjete do kontribucione marze pa da onda odbijete fiksne troskove proizvodnog funkcionalnog podrucja. Tako da cete u BU osim redovnih rashodi izazvanih tekucom delatnosti. ostalih prihoda I rashoda 3. Sta to 92 . rezultat iz redovnih aktivnosti. Dakle na levoj strani ce biti rashodi a na desnoj prihodi. a u okviru redovnih prihode I rashode iz poslovnih aktivnosti I prihodi I rashodi po osnovu finansiranja. a to znaci rashodi izazazvanih proizvodnjom I prodajom ucinaka imati I gubitke koji su nastali I priznati u skladu sa nacelom impariteta.a koji su izazvani ili obezvredjenje imovine. Znaci razlika izmedju staticke I dinamicke teorije je samo u tome sta je polazisna osnova. sto znaci da mozete utvrdjivati rezultat iduci po pojedinim slojevima rezultata. da li zelim da utvrdim vrednost imovine koju imam pa cu utrosak racunati kao rezidualnu vrednost u odnosu na ono sto sam imala. Znaci to su tri nacela koja odredjuju sadrzinu BU. Te gubitke u skladu sa nacelom impariteta morate priznati. I kao razliku cete dobiti rezultata. Za formu liste je karakteristicno jer dopista segmetirano iskazivanje rezultata. jer se dobija bruto domaci rezultat koji se naziva jos cesto bruto marzom. Mi utvrdjujemo visinu rashoda. rezultat finansiranja 4. potom rashod. neto princip ovo vec znate I iz principa jasnosti. ono sto je rezlika do vrednosti koju smo imali predstavlja ono sto ce biti odlozeno u BS. Vi znate da se ukupni rezultat preduzeca moze rasclaniti najmanje na: 1. Naravno mozete imati drugaciju sadrzinu. Naravno po dinamickoj teoriji mi idemo najpre od toga sta smo utrosili a onda sta nam je ostalo. I ako bi se posmatrelo po ucestalosti primene ova forma se primenjuje cesce u odnosu na drugu formu. Njoj sam naziv kaze. visinu izgubljene vrednosti imovine. imate pojavu obezvredjenja stalne imovine. Na koji nacin ih mozete prikazati u BU? Postoje dva principa koja pri iskazivanju prihoda I rashoda mozete postovati: 1. formu konta. Pa se onda od te bruto marze pokrivaju troskovi poslovanja I dolazi se do neto poslovnog rezultata. Pa tako na primer uopste nije neuobicajeno da se od prihoda od prodaje najpre pokrije nabavna vrednost robe ili cena kostanja prodatih gotovih proizvoda. forma konta MRS-1 dozvoljava upotrebu obe forme. Isto tako gubici koji rezultiraju iz nezavrsenih poslova. Na koji nacin se prihodi I rashodi mogu integrisati u BU. Ova forma se nesto redje koristi. odlikuje se time da se u BU rashodi nalaze nasuprot prihodima. Znaci BU moze biti prikazan tako sto cete najpre navesti prihode. Ali uobicajno minimalno rasclanjavanje prihoda I rashoda vrsi se tako sto se izvrsi razdvajanje prihoda I rashoda najmanje na redovne I na vanredne. forma liste 2. znaci imate pad trzisne vrednosti zaliha ispod njihove nabavne vrednosti tj cene kostanja. rezultat koji je posledica vanrednih okolnosti kada koristite formu liste onda vrlo cesto idete na stepenasto pokrivanje rashoda prihodima. znaci rezultat koji nastaje po osnovu prodaje proizvoda I usluga 2. rezultat koji je posledica ostalih aktivnosti preduzeca. FORMA RACUNA USPEHA Znaci kako racun uspeha moze izgledati? Dve su forme koje se mogu primenjivati: 1. I sama definicija prihoda u konceptualnom okviru kaze da prihodi obuhvataju prihode I dobitke. onda ostale varijabilne troskove poslovanja I da dodjete do neto rezultata.znaci u zavisnosti od toga koje informacije zelite korisnicima da pruzite. bruto princip 2. imate pojavu nenaplativih potrazivanja. vi cete odrediti kako ce taj rezultat biti prikazan u BU. ili polazim od toga sta je sve potroseno a onda mi vrednost imovine dolazi kao ostatak u odnosu na ono sto je bilo ili sto je u medjuvremenu nabavljeno. I to na prvi pogled moze nekoga zbuniti. iz teretnih ugovora moraju biti priznati.

Sta je onda razlicito? Razlicit je nacin prezentiranja. dakle vi obracun rezultata pocinjete pitanjem sta smo u ovom obracunskom periodu utrosili. Metoda ukupnih troskova ili metoda troskova ukupnih ucinaka polazi od toga da poslovni rezultat jednog obracunskog perioda treba utvrditi medjusobnim suceljavanjem ukupnih ulaganja koja su izvrsena u tom obracunskom periodu sa efektima koji su iz tih ulaganja proistekli. metoda ukupnih troskova ili metoda troskova ukupnih ucinaka 2. a to je kolike smo prihode od prodaje proizvoda. ali gubitak spada u rashode pa naravno ovde nije pomenut. To znaci da cete uvek morati da prihode I rashode koji poticu iz vase osnovne delatnosti iskazete odvojeno. ne prihode I rashode nego samo razliku izmedju prihoda I rashoda. kolika je njihova nabavna vrednost pa koliki je vas dobitak. Matoda troskova prodatih ucinaka ima jednu drugu polaznu tacku. prvi korak je sta I koliko iznose ukupna ulaganja. Znaci MRS-1 insistira da prihodi I rashodi iz poslovnih aktivnosti budu u bilansu iskazani po bruto principu. Zato sto se ostali. Znaci nije vazno koju cete metodu koristiti. Znaci 93 . Konacna odluka o tome da li I u kojoj meri cete primeniti neto princip zavisi od sastavljaca finansijskog izvestaja. Obracunati poslovni rezultat ce biti isti. tada smo to zvali neposlovni rezultat. Znaci polaznu osnovu kod ove metode cine efekti poslovanja iskazani u formi prihoda od podaje. Zasto su to metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata. da iznosi tih prihoda I rashoda nisu toliki da bitno odredjuju iznos rezultata. imovine. Nago cete samo reci da dobitci od prodaje iznose toliko. imamo dobitke po osnovu prodaje HOV…dakle vi necete korisniku reci kolika je bila prodajna vrednost HOV. jer taj dobitak od prodaje HOV je vas prihod. Dve su osnovne metode koje se mogu koristiti za bilansiranje poslovnog rezultata: 1. za finansijske prihode I rashode dopustena je. Ta razlika uslovljena je razlicitim osnovnim pretpostavkama od kojih polaze ove metode. METODE OBRACUNA REZULTATA Postoje dve metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata. on samo kaze da mozete koristiti neto princip za iskazivanje prihoda I posledica prodaje HOV. Za osnovnu delatnost uvek cete ici po bruto principu. Znaci kod ove metode polazna osnova. Vandredni rezultat je uvek razlika izmedju vanrednih prihoda I vanrednih rashoda. I onda trazite sta ste iz tog trosenja dobili.znaci prihode I dobitke? Prihode za one segmente gde se postuje bruto princip kao pravilo za integrisanje prihoda u BU. za aktivnosti gde se primenjuje neto princip. Za prihode I rashode koji nastaju po osnovu prodaje imovine ukljucujuci i prodaju finansijskih ulaganja. Znaci izbor metode ne utice na visinu obracunatog rezultata. uvek utvrdjuje kao razlika izmedju ostalih prihoda I ostalih rashoda. Metode uticu samo na nacin iskazivanja poslovnih prihoda I rashoda I zato ove metode mozemo oznacavati kao metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata koji proistice iz osnovne delatnosi preduzeca. Primetite da polaznu osnovu ove metode cine ukupna ulaganja. Tako mozete reci imamo dobitke po osnovu prodaje osnovnih sredstava. I dobitke odnosno gubitka. Zato sto se rezultat koji se utvrdjuje po osnovu finansiranja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju finansijskih prihoda I finansijskih rashoda. jer povecava vas rezultat. Dakle vi cete za iskazivanje takvih transakcija koristiti neto princip. robe ili usluga u ovom periodu ostvarili. Prihode od prodaje gotovih proizvoda I nasuprot tome cena kostanja prodatih gotovih proizvoda . prihodi od prodaje robe I nasuprot tome nabavna vrednost prodate robe. nacin iskazivanja poslovnih prihoda I poslovnih rashoda. Primena bruto principa je rezervisana za poslovnu aktivnost. Ukupno trosenje ili ukupno ulaganje. Pa kada se govori o prihodima kaze se da oni ukljucuju prihode I dobitke. metoda troskova prodatih ucinaka ili metoda prodatih ucinaka dve metode koje daju isti rezultat. samo je iskazan po neto principu. ne morate ali mozete koristiti neto princip. To je polazna tacka. Dakle vi mozete I tu primenjivati bruto princip ali imajuci u vidu da te aktivnosti nisu posledica osnovne delatnosti preduzeca. Sta to znaci? To znaci da u BU mozete iskazati. smatra se da je tu dopustena primena neto principa. zbog ovog “ ukupno” I metoda je dobila naziv. zalihe materijala. Dakle standard ne kaze da morate. ali to nije obavezno.

posto nisu u celini prodati proizvodi zbog kojih su ta trosenja nastala. znaci svi troskovi koji su nastali u jednom periodu iskazani u formi troskova po vrstama. sta smo od tih trosenja dobili. Kod metode ukupnih troskova na rashodnoj strani BU naci ce se. Dakle prihod koji ste ostvarili u tom periodu ne potice u celini od ovih ulaganja. Dakle u tom slucaju ova vasa ulaganja nisu. Dakle na prihodnoj strani bice prihodi od prodaje pod uslovom da je proizvodnja jednaka prodaji. kako glasi odgovor? Imamo prihod od prodaje. Znaci ovde ste posli od prihoda I trazite njima pripadajuce rashode. sta je rezultat ovih ulaganja? Rezultat je prihod od prodaje + povecanje zaliha. koji su to rashodi koje smo morali napraviti da bi ti prihodi bili ostvareni? Dakle kod ove metode u drugom koraku vi trazite samo iznos onih ulaganja koja su morala biti napravljena da bi dati prihod bio ostvaren. Znaci na rashodnoj strani ce se nalaziti samo troskovi koji su nastali u datom obracunskom periodu a koji su kroz prodaju proizvoda pretvoreni u rashode. troskovi zaradi toliki. I to je kljucno.proizvodni usluga su toliki I nematerijalni troskovi su toliki odnosno troskovi neproizvodnih usluga. posto se kaze da se krece od ukupnih ulaganja. vec samo troskovi proizvoda koji su prodati. Dakle vi cete nabrojati sta ste sve potrosili. vec je delimicno ostvaren prodajom proizvoda koji su proizvedeni u prethodnom periodu. jer vi treba da date odgovor.pitamo se koliki su ostvareni prihodi iz osnovne delatnosti. Pa dakle rashodnu stranu cine troskovi po vrstama. Odgovor ce biti: troskovi materijala su toliki. Drugi korak kod metode ukupnih troskova je sta su efekti. Prvi korak je dakle…indetifikujmo kolike smo prihode od prodaje ostvarili prodajom roba. Ukoliko je proizvodnja veca od prodaje. Troskove prodaje I uprave predstavljaju rashode perioda I terete samo prodate proizvode. secate se. Kakav je odnos izmedju pocetnih I krajnih zaliha u tom slucaju? Iste su. Krajnje zalihe ce biti vece od pocetnih zaliha. efekat ce biti prihod od prodaje za onaj deo prodaje koji je realizovan I povecanje zalihe za onaj deo proizvodnje koji nije realizovan. kod proizvodnog preduzeca od odnosa prodaje I proizvodnje. I otuda ce 94 . I za iznos tog povecanja vi morate povecati prihode. Na pitanje sta smo potrosili u ovom mesecu. A metoda troskova prodatih ucinaka. tr. Dakle ukupni troskove. sta ce biti na rashodnoj strani? Ne svi troskovi koje ste napravili. a kod metode ukupnih troskova ste posli od ukupnih troskova I trazite njima pripadajuce efekte. Znaci ako smo ustanovili sta smo sve utrosili u narednom koraku indetifikujmo efekta tih trosenja.cena kostanja prodatih. Dakle proizvodnja nije u tom periodu dovela do promene zaliha? Zasto? Pa zato sto je prodata? Krajnje zalihe jednake su pocetnim zalihama.amortizacije toliki. gotovih proizvoda. nemaju za posledicu samo prihod od prodaje nego su dovela I do povecanja zaliha. Kod metode troskova prodatih ucinaka. troskovi uprave I troskovi prodaje. Dakle rashodnu stranu cinice troskovi po vrstama koji su nastali I to nezavisno od toga da li se odnose na prodate proizvode ili proizvode koje su jos uvek na lageru. Znaci ovde ce biti rashodi. tr. U slucaju kada je prodaja veca od proizvodnje. Navescete vrstu vaseg ulagnja u tom mesecu. znaci koliko smo potrosili. sta cemo imati? To znaci da smo prodali sve sto smo proizveli u tom periodu I da ste prodali deo zaliha sa kojima ste u taj period usli. ne ukupni vec iz osnovne delatnosti. sta je efekat. Sta ce biti na prihodnoj strani kod metode ukupnih troskova? Kod ove metode kada istrazujete efekte. A tu cenu kostanja cine: troskovi proizvodnje. proizvoda I usluga. A to znaci da ce u proizvodnom preduzecu rashodna strana sadrzati cenu kostanja prodatih gotovih proizvoda. Te dve razlicite polazne osnove imaju za posledicu razlicitu sadrzinu prihodne I razlicitu sadrzinu rashodne strane. Na pitanje sta smo mi dobili od ovog trosenja. Ako su proizvodnja I prodaje jednake to znaci da smo sve sto smo proizveli I prodali. sta moze biti efekat? Odgovor na ovo pitanje zavisi. Ako zelite da dovedete u vezu prihode sa ovim ulaganjima morate ih smanjiti za smanjenje vrednosti zaliha. Dakle potpuno su razliciti. na prihodnoj strani. sta kaze u drugom koraku? Ako su nam ovo prihodi. jer cena kostanja neprodatih proizvoda sta sadrzi? Samo troskove proizvodnje.

Trgovina ne proizvodi robu. nema amortizacije goodwill-a uopste. on se bavi obezvredjenjem. Troskovi poslovanja trgovine nastaju po osnovu vrsenja usluge prodaje I dakle oni se odnose samo na uslugu prodaje ali ne I na vrednost nabavljene robe. rashodi po osnovu naknada I troskovi poslovanja. Dakle sve dok firma ostvaruje te iznad prosecne profite. Imacete na strani rashoda osim troskova po vrstama jos I nabavnu vrednost prodate robe. a na strani prihoda imacete samo prihode od prodaje robe I nece biti korekcije vrednosti zaliha. dakle nema razloga za sistematsko otpisivanje goodwill-a u roku do pet godina ako u tim godinam firma ostvaruje iznad prosecan profit. Ja sam polazila od proizvodnog preduzeca do sada. vec je nabavlja radi njene prodaje. 95 . Onog trenutka kada bi visina ostvarenih profita pocela da pada ja bi imala razloga da vrsim otpisivanje goodwill-a. to je osnovni poslvoni prihod. Sadrzina dela BU na kome se iskazuju poslovni prihodi I rashodi uslovljena je delatnoscu. Ja predpostavljam da su razlozi sledeci: ⇒ goddwill predstavlja iznos koji investitor placa iznad vrednosti neto imovine preduzeca ako ona ostvaruje iznad prosecne profite. Kod metode troskova prodatih ucinaka na strani prihoda uvek ce se naci prihodi od prodaje a na rashodnoj strani cena kostanja prodatih gotovih proizvoda odnosno nabavna vrednost prodate robe. Na prihodnoj strani naravno prihod od prodaje. To je sada nestosto je prepusteno proceni sastavljaca finasijskog izvestaja. Sta ce biti kod banaka? Na strani prihoda naci ce se prihodi od kamata I prihodi od naknada kao osnovni poslovni prihodi. Zato imate nabavnu vrednosti nabavljene robe + troskovi po vrstama koji pokazuju sta je sve trgovina utrosila da bi robu prodala. Kada imate metod troskova prodatih ucinaka na rashodnoj strani bice nabavna vrednost trgovinske robe a umesto troskova po vrstama bice troskovi trgovine ili troskovi prodaje. Goodwill se ne otpisuje. Ako ovo na ispitu ne znate odmah kazem hvala vidimo se iduceg puta. tako da bi opet imali troskove poslvoanja po vrstama a na prihodnoj strani prihodi od provizije. a u trgovini ce BU izgledati drugacije. Dakle vratimo se sada nasim metodama bilansiranja uspeha. dakle novi standard.efekat biti prihod od prodaje-smanjenje zaliha. ali to bi mogao biti razlog zbog koga se odustalo od sistematskog otpisivanja goodwill-a. MRS 36 odnosi se I na goodwill pa prema tome. Sta ce biti poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi odredjuje delatnost firme. Sta bi bilo u jednoj menjacnici? Nema zaliha. znaci operativni rashodi. ako I kada dodje do gubitka vrednosti goodwill-a duzni ste da izvrsite smanjenje njegove vrednosti. Zasto? Zato sto roba nije ucinak trgovine. Umesto njega imamo standard finansijskog izvestavanja broj 3. ja kao kupac imam razloga da verujem da ona odrzava goodwill koji sam platila. u kome je tretman goodwill-a promenjen. ako je rec o trgovini I troskovi trgovine. Znaci jednostavno delatnost je ta koja odredjuje sadrzinu tog dela BU. To je sustina metoda ukupnih troskova. Da li odmah otpisati ceo goodwill na teret godine u kojoj je doslo do obezvredjenja ili to obezvredjenje tretirati postepeno. to je dakle pitanje sastavljaca izvestaja ali vazno je da se tretman goodwill-a promenio. Taj standard pocinje da se primenjuje od 2005 godine. vec se vrsi testiranje goodwill-a na obezvredjenje. a na rashodnoj strani rashodi po osnovu kamata. Znaci za finansijske izvestaje koji se odnose na 2005 godinu bice primenjen taj standard 3 I goodwill se nece otpisivati. dozvolilo se da placeni goodwill drzite u bilansu sve dok firma ostvaruje iznad prosecan profit. Sadrzina ovog dela BU zavisi od delatnosti kojom se preduzece bavi. Promenjen je standard 22 koji se odnosio na poslovne kombinacije I u kome je definisan postupak sa goodwill-om. Ja nemam cvrstih dokaza za to. Nas zvanicni BU je sastavljen na ovaj nacin. Ovde naravno ostaje pitanje kako da odredim za koliko mi se goodwill smanjio.

zajedno sa viskom vrednosti. Kako vi racunate nacionani dohodak? Ukupan prihod. Menjace se apsolutni iznosi troskova. Rezultat ce biti 0. imate prihode. odnosno rashoda u ukupnim rashodima. I dobra strana ove metode je dakle sto omogucava uvid u ukupnu aktivnost preduzeca. Stanje privrede sagledavate na bazi stanje pojedinacnih preduzeca.PREDNOSTI I SLABOSTI I JEDNE I DRUGE METODE Metoda ukupnih troskova je prikladna za ekonomske analize rentabiliteta preduzeca I za utvrdjivanje tzv statistickih agregata. Znaci uvek se troskovi po vrstama registruju za preduzece kao celinu. ona mozda ne trazi razvijen obracun troskova kao metoda prodatih ucinaka ali ne mozete obracunati rezultat primenom metode ukupnih troskova ako nemate razvijen pogonski obracun. koji predstavljaju tehnicko-tehnoloski zaokruzene celine I koje imaju svoje proizvode. znaci metoda je tako napravljena da ne omogucava da utvrdite rezultat za delove preduzeca. A to je nedostatak koji nije mali. ali mene zanima da li ucesce troskova materijala u ukupnim troskovima raste. to mogu da uradim. drustveni bruto proizvod. Da je proizvodnja bila veca od prodaje.sva trosenja osim troskova zarada koji predstavljaju. sto se samo teorijski moze dogoditi. koji deo od ukupnih troskova cine troskovi zarada. Ako imam smanjenje zaliha. I ta tvrdnja da ova metoda ne trazi razvijen obracun troskova . Zatim ovaj podatak koji se odnosio na odnos proizvodnje I prodaje omogucava mi da dokucim u kakvom su odnosu proizvodnja I prodaja bile. Zasto? Zato sto troskove po vrstama uvek pratite na nivou firme. Sta se podrazumeva pod ekonomskom analizom rentabiliteta? Znaci mozete utvrditi koliko je ucesce troskova u ukupnim troskovima. zakljucak je obrnut. GDP mozete takodje utvrditi ako imate BU sastavljen po metodi ukupnih troskova. to ovde na bazi ovakvog BU mogu utvrditi. Zasto je pogodan? Zato sto pruza informacije o ukupnim trosenjima. cim vidim povecanje zaliha sta zakljucujem. kako je to uticalo na ukupne troskove zarada. sve sto vam je potrebno. To ne mogu ako imam metodu ukupnih troskova. znaci broj radnika je manji ali je kvalifikaciona struktura podignuta. odnosno jedna vrsta troska. pada ili stagnira. deo nacionalnog dohodka. Imate ukupna ulaganja . I ovaj bilans uspeha je pogodan za to. koliko otpada na troskove materijala ili koliko prihoda koristim za pokrice troskova zarade. Ako smanjim broj radnika ali zamenim jedan broj nekvalifikovanih kvalifikovanim radnicima. Republicki zavod za statistiku obradjuje pojedinacne bilanse sa ciljem da utvrdi ove pokazatelje efikasnosti privrede kao celine. jer uprava firme ima potrebu da osim sto treba da zna koliki je rezultat preduzeca kao celine ostvaren. Dakle vi morate I za potrebe ove metode imati organizovan pogonski obracun koji ce vam dati podatke o tome kolika je vrednost trajnih 96 . Znaci to vam omogucava ovako sastavljen BU. Cak I ako nista ne prodate. Kako se oni utvrdjuju? Oni se utvrdjuju na bazi bilansa pojedinanih preduzeca. treba da sazna koliki su rezultat postigli pojedini delovi preduzeca. Slabije strane ove metode je da ova metoda omogucava utvrdjivanje rezultata samo za preduzece kao celinu. Zasto? Pa zato sto vam pogonski obracun mora reci cenu kostanja. kako se krece ucesce troskova zarada. jedna vrsta rashoda u odnosu na prihode. Nasa prodaja je bila veca od nase proizvodnje. Kako cete utvrditi promenu vrednosti zaliha ako ne znate cenu kostanja nedovrsene proizvodnje odnosno cenu kostanja gotovih proizvoda. da li su oni sada veci ili manji nego sto su bili ranije. imate promenu vrednosti zaliha.kako onu aktivnost koja se odnosi na prodaju tako I onu aktivnost koja se odnosi na proizvodnju. mogu pratiti da li se ta struktura troskova menja. Znaci privredu cine preduzeca koja u njoj postoje. vi cete moci da sastavite BU. ali vi cete imati povecanje vrednosti zaliha na strani prihoda a nasuprot njima ce stajati ukupni troskovi. Ako uradim supstituciju jedne vrste materijala drugom da li ce to rezultirati smanjenjem troskova materijala u ukupnim troskovima materijala ili nece. Prema tome bilansi pojedinacnih firmi sluze kao osnova za utvrdjivanje I nacionalnog dohodka I drustvenog bruto proizvoda.Sta se podrazumeva pod statistickim agregatima? Pokazateli efikasnosti na nivou drzave: nacionalni dohodak. To se sve moze videti iz ovako sastavljenog BU tj sastavljenog po metodi ukupnih troskova. Ako imam utvrdjenju strukturu troskova u nizu sukcesivnih vremenskim periodima.

mi ne vidimo sta se dogadja sa proizvodjom u preduzecu. Kako se onda koristi? Pa lepo kada koristite tu metodu onda dajete dodatne podatke koji su potrebni da bi se statisticki agregati utvrdili. Tada se kao vlasnik pored maticne firme datog zavisnog preduzeca javljaju manjinski akcionari. Naravno da ti manjinski akcionari kao suvlasnici zavisnih firmi imaju pravo na deo dobitka I taj deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima iskazuje se kao manjinski interes. istina je da zemlje sa anglosaksonskog govornog podrucja radije koriste metodu troskova prodatih ucinaka. I one mane koje su prednosi metode ukupnih troskova. Vi ne mozete sastaviti BU po metodi troskova prodatih ucinaka ako prodaje nije bilo. Ali odmah zatim sledi prigovor…da. ja uvek sugerise da kada budete vodili firmu utvrdjujete rezultat po obe metode. I naravno mora se iskazati neto dobitak ili gubitak perioda( u BU). Ne vidite ukupna ulaganja. dok se u zemljama kontinentalne Evrope cesce srece metoda ukupnih troskova. Naravno ova metoda ima one prednosti koje predstavljaju mane metoda ukupnih troskova. a za upravu preduzeca po metodi troskova prodatih ucinaka. sto naravno metoda ukupnih troskova ne moze. Jednostavno cete u onu klasu 9 u onaj pogonski obracun iz finansijkog knjigovodstva preneti prihode I imacete sve podatke potrebne za obracun rezultata po metodi troskova prodatih ucinaka. Znaci ovo nije redosled informacija ovo su samo navedene informacije koje BU mora da pruzi. Ova pozicija pojavljuje se samo u konsolidovanom racunu uspeha. Kako treba izvrsiti rasclanjavanje prihoda I rashoda? Znaci koji su to minimalni zahtevi za rasclanjavenje koji su postavljenii standardom 1. Znaci onda imate jedan potrebu za pruzanjem dodatnih informacija da bi se ta slabosta otklonila. koliko iznosi dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti. Jednostavno prihodi od prodaje tog proizvoda minus njegova cena kostanja dace vam rezultat koji taj proizvod donosi. U Evropi je odnos jedne I druge u zastupljenosti relativno jednak. znaci maticnoj firmi. 97 . U tom smislu ja ne bi mogla da prihvatim trvdju…znate prednost ove metode je to sto ne mora da ima razvijen pogonski obracun…nije moramo imati pogonski obracun. I toliko ima drugih razloga zbog kojih treba imati pogonski obracun u proizvodnom preduzecu da je ovo…ne treba nam bas za bilansiranje uspeha toliko detaljno…razlog koji moze biti zanemaren kada je u pitanju razvoj pogonskog obracuna. koliko iznose rashodi po osnovu poreza. znaci to su vanredni prihodi I vanredni rashodi. Metoda troskova prodatih ucinaka. troskove finansiranja. Prema tome ona cak omogucava da za svaki pojedinacni proizvod obracunate doprinose prezultatu. A manjinski akcionari postoje kada maticno preduzece ima vecinsko ali ne I 100% ucesce u zavisnim preduzecima. jer se odnos izmedju proizvodnje I prodaje iz ovakvog BU jednostavno ne vidi. Neka vas ne zbuni ovo kao rezultat poslovne aktivnosti I rezultat redovne aktivnosti. vidite samo ona ulaganja koja su dovela do prihoda. ali iz BU sastavljenog po toj metodi vidimo samo aktivnost preduzeca na podrucju prodaje. Zatim koje su vanredne stavke. Kada je rec o BU standard zahteva da iskazete prihode I naravno rashode koji je rezultat poslovne aktivnosti. To su minimalne informacije.zaliha. I zato ta metoda ne omogucava obracun drustvenih agregata. Metoda troskova prodatih ucinaka ima tu mogucnost da vam obezbedi obracun rezultata po uzim organizacionim delovima. Vi cete za potrebe eksternih korisnika pripremati BU po metodi ukupnih troskova. I zatim manjinski interes. Posto I jedna I druga metoda daju isti rezultat. koliko u dobitku ucestvuju povezana preduzeca. On mozda moze biti manje detaljan ali pogonski obracun ima toliko drugih zadataka. sto je redovna ali nije poslovna aktivnost. I deo rezultata koji pripada manjinskim akcionarima. Koja od metoda se vise u svetu koristi? Pa tesko je reci. Manjinski interes je deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima. secate se da MRS-1 se odnosi ne prezentaciju finansijskih izvestaja. Zato sto redovna aktivnost obuhvata prihode I rashode po osnovu finansiranja. znaci BU grupe gde se rezultat grupe deli na deo rezultata koji pripada vecinskim vlasnicima. jer proizvodnja kao dogadjaj ne utice na BU sastavljen po ovoj metodi. jer su vam rashodi iskazani u formi cene kostanja proizvoda.

a treca ako primenjujete princip proizvedenih ucinaka. to su ukupni poslovni rashodi. Šta je bilansna politika? Šta čini bilansnu politiku? BIlansna politika predstavlja aktivnost svesnog uobličavanja godišnjeg obračuna preduzeća s ciljem da se kod korisnika izveštaja stvori nameravana (željena) slika o finansijskom i prinosnom položaju preduzeća. Znaci ja sam ovde samo dala deo BU koji se odnosi na poslovne prihode I rashode. politiku finansiranja. pa mora se ovako. Može se dogoditi da je neka parcijalna politika podređena drugoj parcijalnoj politici. Ona je podređena polkitici finansiranja i politici objavljivanja. 14. To je predlog izgleda po MRS-1. Zašto? Jer ne mozete nabavljati ništa dok para nema. Tako razlikujemo politiku nabavke. Sad će te vi naravno reći. razlika izmedju prihoda I ovako indetifikovanih rashoda bice dobitak ili gubitak iz poslovne aktivnosti.12. Odnosno da parcijalne politike svoje ciljeve izvode iz poslovne politike preduzeća. I onda ce biti navedeni I ostali poslovni prihodi. Ako su dve parcijalne politike jednake jedna u odnosu na drugu. Ciljevi parcijalnih politika moraju da budu usaglašeni sa ciljevima preduzeća kao celine. politiku prodaje. politiku proizvodnje. Kakav je odnos između poslovne politike preduzeća kao celine i parcijalnih politika? Sasvim je izvesno da su parcijalne politike preduzeća podređene poslovnoj politici preduzeća. pa standardima. sve do sada ste nam vi pričali o nekim pravilima. U stvari poslovna politika izražava ciljeve i instrumente kojima će biti realizovani ciljevi preduzeća. bruto dobit. Dakle šta ja želim da postignem bilansnom politikom? Ja želim preko finansijskih izveštaja koristeći bilansnu politiku da nametnem eksternim korisnicima sliku o preduzeću onakvu kakva po mom mišljenju ona treba da bude. Ja mogu da kažem da je politika prodaje ravnopravna sa politikom proizvodnje. znaci ja ne mogu da vam kazem da sema mora da izgleda ovako. a politika proizvodnje ravnopravna sa politikom nabavke. a sada kažete da postoji politika koja vrši svesno uobličavanje 98 . politiku zapošljavanja. Preduzeće da bi realizovalo ciljeve koje postavi. I navedeni ce biti troskovi po vrstama. troskovi prodatih proizvoda. One mogu biti i u drugom odnosu. druga ako primenjujete princip naplacene realizacije. I imate dobit odnosno gubitak iz poslovne aktivnosti. Od cega zavisi visina rashoda? Od primenjeni pravila procenjivanja. utorak Bilansna politika Bilansna politika je važna jer ćete vi u svom poslu učestovati u sprovođenju bilansne politike. Ako imate metodu ukupnih troskova imacete prihode od prodaje. formuliše svoju poslovnu politiku. Možemo reći sasvim opravdano da je politika nabavke podređena politici finansiranja. Zacisi od toga koji trenutak realizacije izaberete. Dalje slede ostali prihodi I rashodi.A kako izgledaju bilansne seme? MRS-1 ne propisuje bilansne seme. Poslovnu politiku formuliše uprava preduzeća. Ukupna poslovna politika preduzeća deli se na parcijalne politike. mora se onako. Bilansna politika predstavlja parcijalnu politiku koja ima staus podređene bilansne politike. pa onda troskovi uprave I troskovi prodaje. Dakle ukupna poslovna politika se dezintegriše na poslovne politike pojedinih funkcionalnih područja. Jedna visina ce biti ako primenjujete princip fakturisane realizacije. U kakvom međusobnom odnosu mogu da budu parcijalne politike preduzeća?Pošto imamo veći broj parcijalnih politika. A visina prihoda? Od prodajnih cena. Ponekad cete u jednom istom BU imati I princip naplacene I princip fakturisane realizacije. od obima izvrsene prodaje I od pravila priznavanja. Ako imate metodu troskova prodatih ucinaka onda se obicno navode prihodi od prodaje. promena vrednosti zaliha. kako se one jedna prema drugoj odnose? Tu su moguće dve situacije. one moraju biti ravnopravne.

Ako se posmatra aspekt na koji deluje bilansna politika. Zašto? Zato što ciljeve politici bilansa daje uprava preduzeća. svesno uobličavanje ne može preći okvire postavljene standardima. Šta mogu biti ciljevi nabavke? Ciljevi politike nabavke su da se sirovine nabave u kvalitetu i količinama potrebnim za obavljanje poslovnog procesa po cenama koje su što je moguće niže. da bi se on popravio nemojte tražiti visoke dividende. Postojanje prava izbora u bilansiranju i procenjivanju omogućava upravi preduzeća da ciljeve finansijskog izveštavanja malo prilagodi i da u tom prostoru koji joj je ostavljen realizuje bilansnu politiku. dopustite da najveći deo dobitka zadržimo u firmi. koji svoje informacione potrebe zadovoljavaju preko izveštaja opšte namene. ako želite da zadržite deo dobiti. kakav cilj će iz tog cilja preduzeća biti dodeljen bilansnoj politici? Da bi mogli da dobijemo što više dodatnog kapitala. odnosno pravila bilansiranja.godišnjih obračuna. to oni koji predaju menadžment znaju bolje od mene. pred samim sobom ili pred nekim drugim? Mi želimo nekom drugom da nametnemo sliku o sebi kako želimo da nas drugi vide. A da je područje internog izveštavanja uprava perduzeća. Politika bilansa nema svoje ciljeva. Na kom području finansijskog izveštavanja se primenjuje bilansna politika? Na dva područja: eksternom i internom. I pošto nema svoje ciljeve. da je to neophodno? Jedino ako pokažete da je finansijski položaj slabiji ili treba nam dodatni kapital. Zar to nije kontradiktorno? Nije. ako je cilj preduzeća da u narednoj godini privuče što je moguće više dodatnog kapitala. već je njen cilj podređen cilju preduzeća. Za potrebe internog finansijskog izveštavanja nećemo koristiti bilansnu politiku. Pođite od toga. Dva cilja ako se realizuju na dva različita načina. kako ćemo ga pribaviti? Ako želimo iz eksternih izvora. pred kim mi želimo da se predstavimo drugačiji nego što stvarno jesmo. onda uprava definiše i ciljeve bilansne politike. onda se bilansna politika definiše kao kvazi politika. Pa kako onda možemo voditi bilansnu politiku ako imamo pravila? Možemo zahvaljujući postojanju pravu izbora. Dakle. jer se to uobličavanje vrši samo u okvirima koje daju standardi. Kako ćemo to ostvariti? Pa bi sad tamo stajalo: koji su instrumenti (prikuplanjem ponuda. moramo predstaviti dobrim i finansijski i rentabilitetni položaj. zahtevaće dve različite bilansne slike i zato kažemo da bilansna politika svoje ciljeve izvlači iz ciljeva preduzeća kao celine. uvek delovanjem na formu mi u nekoj meri 99 . Politika bilansa kao parcijalna politika nema svoj cilj. Pod eksternim područjem finansijskog izveštavanja se podrazumeva ono područje koje obuhvata korisnike finansijskih izveštaja koji se nalaze izvan preduzeća. a prinosni položaj treba da bude dovoljno dobar ali ne previše. da kažem akcionarima slušajte mi imamo dobru zaradu ove godine ali pogledajte naš finansijski položaj nije sjajan. šta moram da uradim? Moram da finansijski položaj predstavim slabijim da bi ubedila. a sad samo na sadržinu. računovođa može samo da bira instrumente kojima će zadate ciljeve realizovati i to je ono što bilansnu politiku razlikuje od ostalih parcijalnih politika. kakav treba da bude finansijski i prinosni položaj preduzeća? Finansijski položaj mora biti predstavljen tako da je dovoljno dobar da privuče investitore. To bi deskriptivno bio cilj politike nabavke. do odgovora nije teško doći. odnosno pravilima. I pošto ciljeve firme definiše menadžment odnosno uprava. već će informacije biti pripremljene bez uticaja bilansne politike. onda se može govoriti o materijalnoj i bilansnoj politici. kako ćete ubediti akcionare. Šta je odlika svake politike? Kada imate recimo politiku nabavke . da bi dobila argumente. vi morate definisati ciljeve . Primera radi. uspostavljanjem okvirnih ugovora sa dobavljačima itd). odnosno svi oni korisnici koji mogu dobiti podatke koji su pripremljeni specijalno za zadovoljenje njihovih informacionih potreba. teško je napraviti čvrstu podelu i reći sada delujemo samo na formu. Ako želim da dodatni kapital pribavim zadržavanjem dobiti. Bilansna politika se označava vrlo cesto kao kvazi politika. mada je to uvek i jedno i drugo. prema tome jasno je da je područje na kome deluje bilansna politika područje eksternog finansijskog izveštavanja. Dakle računovođa ne može da definiše ciljeve. I sada kada je potrebno prepoznati koje je od ova dva područja na kome deluje bilansna politika. Ako vi pokažete da imate visok dobitak. izvodi se iz cilja preduzeća.

određujemo i sadržinu i obrnuto. Ali ako bismo posmatrali da li se bilansnom politikom prevashodno utiče na formu ili na sadržinu finansijskih izveštaja, onda bismo mogli govoriti o formalnoj i o materijalnoj bilansnoj politici. Ali tu kažem nije granica oštra, nemožete reći ovim merama bilansne politike mi delujemo samo na formu, čim vi odredite formu vi ste u velikoj meri odredili i sadržinu. Ako smo odredili područje, onda smo u velikoj meri odredili i predmet bilansne politike. Rekli smo da je područje na koje deluje bilansna politika, područje eksternog finansijskog izveštavanja. Za potrebe eksternog finansijskog izveštavanja mi sastavljamo godišnje izveštaje: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu, izveštaj o novčanim tokovima i napomene uz finansijske izveštaje. Svi ti izveštaji, svi ti delovi godišnjeg obračuna su sasvim izvesno predmet bilansne politike. Redovan godišnji obračun (godišnji i polugodišnji koji je namenjen eksternim korisnicima) je neosporno predmet bilansne politike. Ostaju neke dileme da li osim redovnog godišnjeg obračuna i nezavisno od toga da li se on odnosi na pojedinačnu firmu ili na neko drugo preduzeće, nezavisno od toga da li govorimo o ojedinačnom ili o konsolidovanom godišnjem obračunu, postoje još neki izveštaji koji su predmet bilansne politike? Znate da postoje i specijalni bilansi i da se oni sastavljaju povodom određenih događaja u životu preduzeća, nema redovnosti u njihovoj pojavi i njihovi ciljevi razlikuju se od ciljeva koji ima redovan godišnji obračun, ali su namenjeni eksternim korisnicima, kao i što je to slučaj sa redovnim godišnjim obračunom. E ta okolnost da su oni namenjeni eksternim korisnicima može dovesti do toga da budu predmet bilansne politike, ali ne svi. Zašto ne svi? Zato što kod onih bilansa kod kojih dolazi do prekida bilansnog kontinuiteta, pa čak i kontinuiteta poslovanja firme nema potrebe za delovanjem bilansne politike. Sastavljate stečajni bilans, ima li tu mesta bilansnoj politici? Nakon toga firma prestaje da postoji, vi nemate nikakvih ciljeva, nema šta sad nekom trećem da pričate ovako je, onako je, morate predstaviti tačno kako ste sproveli, kakva je situacija pre stečaja, koje su promene tokom stečaja i kako je taj stečajni postupak doveden do kraja. Isto važi i sa likvidacionim bilansom. Nešto drugačija je situacija sa bilansima koji se sastavljaju povodom događaja nakon kojih preduzeće nastavlja sa poslovanjem, recimo sa bilansom fuzija. Fuzija je postupak spajanja dve firme u jednu ili pripajanja jedne firme drugoj već postojećoj. Kada sastavljate bilans fuzije vi u stvari određujete vrednost, sastavljate bilanse preduzeća koja u fuziju ulaze i njihovim pripajanjem dobijate bilans firme koja nastaje fuzijom. Od vrednosti koje unesete u pojedinačne bilanse zavisi vrednost imovine i obaveza u tom novom bilansu koji će nastati njihovim sažimanjem. A od te vrednost zavise budući rashodi firme, jer sećate se da određivanjem vrednosti imovine mi u stvari determinišemo visinu budućih rashoda, pa prema tome i budući rezultat. Dakle naša odluka o tome kako ćemo procenjivati imovinu u bilansu preduzeća koja su učesnici u fuziji ima za posledicu različitu visinu rezultata u budućnosti. Ja kao sastavljač bilansa fuzije to znam, a ako mi je cilj da taj rezultat u budućnosti bude viši, ja ću otkriti sve latentne rezerve koje se u imovini nalaze, podići ću vrednost imovine i preko toga podići rashode i dovesti do iskazivaja nižeg rezultata. U koliko to ne želim ostaviću imovinu iskazanu po knigovodstvenim vrednostima. Neću otkrivati latentne rezerve, ili neću otkrivati u punoj meri i onda će rashodi biti niži a rezultat viši. Tu postoji mogućnost da sastavljač finansijskih izveštaja na zahtev uprave sprovede određenu bilansnu politiku. Primenom odgovarajućih dopuštenih pravila bilansiranja utiče na bilansnu sliku u budućnosti. I čim takva mogućnost postoji, a postoji i interes, onda kažemo da takav bilans može biti predmet bilansne politike. Slično će biti kod bilansa razdvajanja, kod bilansa promene pravne forme. Znači to su specijalni bilansi kod koji postoji mogućnost i potreba sprovođenja bilansne politike. Da li poreski bilans može biti predmet bilansne politike? Poreski bilans je redovan bilans koji je okrenut državi, odnosno poreskoj upravi. Dakle uslov da je okrenut eksternim korisnicima je ispunjen i nalazi se u području eksternog finansijskog izveštavanja. 100

Ono što je dugo vodilo stavu da poreski bilans nije predmet bilansne politike bila je činjenica da se on sastavlja na bazi poreskih propisa, da su za sastavljanje tog bilansa relevantni popisi koji se nalaze u zakonu i da preduzeće nema tu slobodu da procenjuje drugačije nego što poreski zakon kaže. To međutim i nije baš tako do kraja. Nije prvo zbog toga što se poreski bilans dobija korigovanjem poslovnog bilansa. Dakle ne vodite vi knjige čijim se zaključkom dobija poreski bilans. Vi sastavite poslovni bilans uspeha, a onda korigovanjem poslovnog bilansa uspeha, tako što procenjivanje prilagođavate zahtevima poreskih propisa prevodite ga u poreski bilans. Ako se u poslovnom bilansu primenili degresivnu metodu, a otpisivanje ste vršili primenom 2.5 linearne stope, poreski propisi kažu dopuštena je primena degresivne metode, ali ne po stopi većoj od dvostruke linearne, čak ste i istu metodu primenili, jedino ste primenili višu stopu otpisivanja. Šta ćete sada uraditi? Za poterbe poreskog bilansa amortizacija mora biti obračunata najviše po 2 linearne stope, znači morate izračunati kolika je amortizacija po 2 linearne stope, izračunati razliku amortizacije obračunate po 2.5 i ove obračunate po 2 linearne stope i za tu razliku povećati dobitak iskazan u poslovnom bilansu. Ako ste negde obrnuto uradili, pa ste nešto tretirali kao rashod a poreski propisi kažu da to možete aktivirati, onda bi ste trebali da za taj iznos koji je tretiran kao rashod povećati poslovni bilans. Poslovni bilans je neosporno pod uticajem bilansne politike. Ako se pozicije iz poslovnog bilansa preuzimaju ne promenjene u poreski bilans, da li onda možemo da tvrdimo da onda poreski bilans nije pod uticajem poreske politike? Postoji još jedan razlog. Postoji takozvana odluka merodavnosti o kojoj smo govorili kada samo radili načelo merodavnosti poslovnog za poreski bilans. Ako poreski propisi uslovljvaju korišćenje odrešenih preskih olakšica primenom određenih pravila ili načina bilansiranja već pri izradi poslovnog bilansa onda je moja odluka da li ću da koristim određenu poresku olakšicu ili ne. Ako mi posledice takvog bilansiranja, kakve ja moram uvažiti da bi iskoristila tu poresku olakšicu ne odgovaraju, imam neke druge ciljeve, ja ću se odreći korišćenja poreske olakšice i bilansiraću onako kako ja to želim. Ako mi takve olakšice na smetaju i želim da ih koristim, ja ću to uraditi. Čim uprava ima mogućnost da bira hoće li ili neće koristiti poresku olakšicu, hoće li ili neće u vezi sa tim prihvatiti određeni način bilansiranja, onda opet možemo govoriti o bilansnoj politici. I tu su dva razloga zbog kojih se poreski bilans smatra predmetom bilansne politike. Šta su ciljevi bilansne politike? Šta uprava može da odredi kao cilj sastavljčima finansijskih izveštaja? Kakva je uloga računovodje kada su u pitanju ciljevi bilansne politike? Već sam rekla da konačnu odluku o tome kako bi trebalo da izgledaju finansijski izveštaji donosi uprava preduzeća u zavisnosti od poslovno- političkih ciljeva, da se ti ciljevi bilansne politike saopštavaju sastavljačima a oni onda biraju instumente kojima će ih realizovati. U fazi definisanja ciljeva bilansne politike treba da učestvuje i računovođa. Odabir ciljeva ne sme i ne treba da bude prepušten isključivo menadžmentu. Iz prostog razloga što uprava vrlo često ne zna mogućnosti koje stoje na raspolaganju za realizacilju ciljeva. Računovođa ne učestvuje u donošenju odluke. On treba da bude prisutan da bi mogao da pomogne upravi da definiše ciljeve koji su dopustivi i ciljeve čija realizacija je moguća. Mi nemamo interesa da definišemo ciljeve koji nisu dopustivi. I nemamo interesa da definišemo cilj koji je dopustiv a koji ne možemo da ostvarimo. Jeste, to je dopustivo ali nema načina da mi naš bilans napravimo tako kako hoćemo. Uloga računovođe je upravo da pri izboru ciljeva pomogne upravi da definiše ciljeve koji su i dopustivi i ostvarivi. A šta uprava može sve tražiti od računovođe, šta ona može postaviti kao cilj bilansne politike? U zavisnosti od toga u kom području su ciljevi locirani, mi razlikujemo ciljeve koji se nalaze u području finansiranja i ciljeve u području politike objavljivanja politike ili publiciteta. Kada je reč o ciljevima bilanse politike koji se nalaze u području finansiranja, onda se ti ciljevi mogu vezati za politiku raspodele ili politiku oporezivanja. Politika raspodele predstavlja jednu parcijalnu politiku, veoma važnu i bilansna politika je podređena politici finansiranja, a u okviru nje politici raspodele. Šta definiše politika 101

raspodele? Politika raspodele definiše 2 stvari. Prvo kakav će biti odnos između iskazanog i ostvarenog rezultata i drugo kako će iskazani rezultat biti deljen na vlasnike i na rezerve. Preduzeća nikad ne iskazuju do dinara rezultat koji je ostvaren u tekućem obračunskom periodu. Ona uvek nastoje da iskazani rezultat odstupa od ostvarenog. Bilo tako što će iskazati rezultat koji je niži od ostvarenog ili malo viši. U vođenju politike raspodele preduzeće se može opredeliti za dva koncepta. Jedan je koncept iskazivanja stabilizovane visine dobitka i koncept stabilizovanih dividendi, a drugi koncept je poznat kao koncept odrešenih ruku. Prvi koncept ima dosta pristalica zato što eksteni korisnici pre svega vlasnici preferiraju preduzeća kod kojih mogu sa prilično visokim stepenom pouzdanosti proceniti visinu dividendi koje će ostvarivati iz perioda u period. To im omogućava da lakše planiraju visinu svojih prihoda, visinu priliva gotovine i na taj način lakše upravljaju svojom sopstvenom poreskom politikom. Preduzeća takođe daju prednost politici stabilizovanog dobitka odnosno dividendi, jer i sama tada mogu da planiraju svoje obaveze prema akcionarma po osnovu dividendi, visinu likvidnih sredstava koju po osnovu isplata dividendi moraju obezbediti, visinu poreza koji će platiti državi koji se obračunava na prilično ujednačenu visinu dobitka i firme koje iz perioda u period iskazuju stabilan iznos dobiti, to su one koje i postojećim i potecijalnim investitorima ulivaju više poverenja i privlače veći broj investitora, jer ipak većina ljudi daje prednost sigurnosti u odnosu na profitabilnost. Veći broj nas ide sledećim rezonima, bolje mi je da dobjem stabilnu dividendu ili da ulažem u preduzeće koje kontinuirano raste, nego da ulažem u firmu koja jedne godine iskaže visok dobitak a iduće godine je taj dobitak znatno niži, ne znam šta me čeka treće godine, dakle nisam spremna na tu vrstu iznenađenja od preduzeća u koje sam investirala i radije se opredeljujem za ovo. Naravno ima onih koji vole da se kockaju i koj će se opredeliti da ulažu u firme sa jako brzom stopom rasta i velikim rizikom. To je sada malo stvar toga kako smo strukturirani kao osoba ili stvar procene. Kada izaberete koncept stabilaizovanog dobitka i stabilizovane dividende, naravno tu sada imate opet dve mogućnosti, da li ćete voditi politiku nominalno ili realno stabilizovane dividende i dobitka. U većini slučajeva preduzeća se opredeljuju ako posluju u monetarno nestabilnim uslovima za politiku realnog dobitka i stabilnosti realne vrednosti dividende. Zato što ako poslujete u monetarno nestabilnim uslovima, a pridržavate se koncepta nominalnog dobitka i nominalnih dividendi, onda realno firma i vlasnici gube jer u monetarno nestabilnim uslovima nominalni rezultat je uvek precenjen a ako održavate nominalno istu dividendu onda će vaši akcionari dobijati realno sve manje i neće biti zadovoljni. Politika odrešenih ruku ili koncept odrešeniih ruku- već sam naziv upućuje na to da se preduzeće ne opredeljuje da iz perioda u period vodi politiku stabilizovane dividende i dobitka već naprotiv da je njegova politika da će visinu iskazane dobiti odrediti prema situaciji koja bude postojala u trenutku kada ta dobit bude utvrđivana. Nećemo u napred ništa utvrditi, ostavićemo da vidimo kakva će biti situacija sa našom konkurencijom, porezima, kolike će nam biti porebe za sredstvima za razvoj preduzeća, pa ćemo u zavisnosti od svega toga odrediti koliki će biti iskazani dobitak. Ako poreske stope budu niže, možemo iskazati nešto veći dobitak jer ćemo u tom slučaju moći da podnesemo taj poreski teret koji nastaje iskazivanjem veće dobiti. Podignu li poreske stope iskazaćemo niži dobitak, da bismo smanjili poreski teret. Ako želimo da idemo u razvoj firme, ne možemo privući dodatni kapital, akcionari nisu spemni da se odreknu dividendi na koje smo ih navikli, moramo formirati latentne rezerve, pa će iskazani dobitk biti niži od ostvarenog dobitka. Ako naša konkurencija iskazuje visoke dobitke, isplaćuje visoke dividende, onda ćemo im se prilagoditi, ne možemo biti lošiji od njih. Odluka o tome koliki će biti iskazan dobitak po ovom konceptu zavisi od trenutne situacije, od okolnosti koje postoje u trenutku kada se visina dobitka utvrđuje.

102

bilansna politika tu može dobiti dva zaduženja. Bilansna politika može doprineti tome da se poreski teret odloži na buduće obračunske periode. obračun i isplata.Kada sam pominjala utvrđivanje stabilaizovanog dobitka i politiku odrešene ruke. Drugi mnogo dostupniji a ne manje važan cilj je odlaganje poreza na budućnost. da li će ona zadržati poresku stopu 20% koliko je danas na dobit. Prvi cilj uštede nije lako ostvariti. Jedno je da se merama poreske politike ostvare uštede u porezu. Prodajnu vrednost robe. a drugi da se izvrši odlaganje poreza na buduće obračunske periode. To je potpuno isto kao kod komisione prodaje. Latentne rezerve se pojavljuju upravo kao instrument koji računovođe koriste dabi realizovali ovu politiku. Moramo da pretvorimo u dinare. ne na način da to predstavlja prekršaj nego da vodite bilansnu politiku da poreski teret trajno smanjite. Prvi događaj je prijem robe u konsignacionu prodaju. Da biste to mogli morali biste imati mnogo informacija. znači da li pretvaramo u dinare. izabraćemo metodu prosečne cene. dakle preduzeća će sve više pažnje posvećivati porezima koje plaćaju i nastojati da plate sve što moraju ali da nika da ne plate više nego što moraju. koje bi bile vezane za visinu dobitaka koje ćete ostvariti u budućnosti. Kada imate visok dobitak formirate latentne rezerve. ili će možda podići poresku stopu. Pošto je cena iskazana u stranoj valuti onda se postavlja pitanje kursiranja. a potražuje račun Principala (to je u stvari komitent). a kada određujem visinu rezervisanja u skladu sa načelom opreznosti odrediću rezervisanje malo više nego što je to objektivno obavezno. Područje poreza će sve više biti na značaju i verovatno će se neki od vas opredeliti da im profesija bude poreski savetnik. Prijem robe Mi sada ovaj događaj gledamo sa stanovišta naše domaće firme. Prva promena knjiži se tako što račun Obračun konsignacione prodaje robe duguje. Zašto je to poželjan cilj? Zato što odlaganjem poreza vi u stvari plaćeni porez. ne da bi prevarili državu nego da bi u okviru mogućnosti koje zakon daje iskoristili sve povlastice koje se nude i platili što je moguće niži teret. Dakle koristiću sve ono što mi standardi dopuštaju da bi iskazani rezultat bio što je moguće niži. Kada je reč o poreskoj politici. Kako možemo izvršiti odlaganje poreza na budućne obračunske periode?Time što ćemo izvršiti podcenjivanje rezultata. Mi to ne zanmo. izabraće okolnosti. Poreska plitika firme takođe dobija na značaju. To ne bi bilo moguće bez korišćenja latentnih rezervi. ali pitanje bi bilo za vas na čiji teret će ovde pasti kursna razlika ako se javi? Ko će snositi kursnu razliku? Šta mislite? Moguće su tri osobe-principal. da sastavljaju svoje finansijske izveštaje. da bi plaćali porez što je moguće niži. Šta će država raditi. zadržani porez koristite kao jedan beskamatni i neoporezovani izvor sredstava. Ušteda znači da vi trajno izbegnete plaćanje poreza. zatim prodaja robe. Ako nam nude linearnu i degresivnu metodu. Ko od njih troje snosi kursnu razliku? 103 . ali da bismo mogli ostvariti uštedu u porezu morali bismo upravo imati sposobnost da predvidimo kretanje visine poreskih stopa na dobit preduzeća i zato se ušteda označava kao vrlo poželjan i kao vrlo teško prevaljiv cilj bilansne politike. koje bi bile vezane za prognoziranje poreske politike države. time što ćemo iskazati rezultat nižim nego što on zapravo jeste. Koristićete sva dopuštena bilansno politička sredstva da to ostvarite. pominjala sam latentne rezerve. da li će možda zadržati poresku stopu od 20% a onda vršiti diferenciranje visine stope u zavisnosti od visine ostvarenog dobitka. ako nam nude fifo metodu i metodu prosečne cene. a ako nam nude mogućnost formiranja rezervisanja. znači iznos koji dobijete kada pomnožite primljene kojičine sa ovim prodajnim cenama po kojima ste dužni da obavite prodaju. konsignator ili kupac. iskoristiću tu mogućnost. Knjiženje je kažem nešto drugačije zbog činjenice da je komitent u inostranstvu. Zanimanje je vrlo cenjeno. Drugo područje u okviru finansiranja kojim se bavi bilansna politika i gde mogu biti locirani ciljevi bilansne politike je područje poreza. dobro plaćeno u svetu i predpostavlja dosta znanja i da svojim klijentima dajete usluge u pogledu načina na koje treba da vode svoje poslove. kada imate niži razlažete ranije i na taj način uspevate da iz perioda u period iskažete prilično ujednačenu visinu dobiti.

Zato nemam veliki broj diplomskih. sve je stroga tajna. sada ne možemo ništa. onda ćete morati iskazati na samo taj visoki ostvareni dobitak. Znači ako firma ostvaruje visoke dobitke. Naprotiv kod nas je decenijama bila praksa o firmi se van firme ne priča. Ciljevi moraju biti u napred postavljeni da biste imali vremena da instrumentima koji stoje na raspolaganj realizujete zadani cilj a neki put neki cilj ne možete da realizujete bez obzira na to kada je definisan. da imate u naped definisane ciljeve. dugovaće Devizni račun. Ne mogu da verujem da je finansijski izveštaj javno neispravan. Svakih 15 ili najčešće svakih mesec dana. mere koje firma ima na raspolaganju nisu takve da taj cilj može biti ostvaren. ali tim novim latentnim rezervama možda ćete jedva kompenzirati iznos rezervi koji je razložen i moraćete da iskažete visoku dobit. to je nešto što je dostupno svakome.Kupac. Druga promena-prodaja robe knjiži se tako što prvo knjižimo valutni deo cene. Neka druga firma možda može. Pošto se naplaćuje u stranoj valuti. koje su dovele do rasta dobiti u odnosu na dobit koja bi bila iskazana da razlaganje latentnih rezarevi nije bilo. jer konsignator ne snosi a ni konsignant. da imate jedan program. to ste morali da mi kažete u junu. Strašno je to što je to i danas. pa fali neka rečenica ) Israživanja su pokazala da se najmanji poreski teret plaća ako vam je dobitak ujednačen iz perioda u period. nema šanse. Znači Tekući račun će dugovati a potraživaće Obaveze za carinu i Obaveze za porez na promet. Neću da mi direktor dođe danas i kaže: e znate ja hoću da naš finasijski položaj bude ovakav. I zato je jako važo da kod sprovođena bilansne plolitike da se on u napred planira. U području objavljivanja kakvi mogu biti ciljevi bilansne politike? U našoj zemlji naša preduzeća politiku objavljivanja gotovo i da nemaju. a pri tome i imate ono nevoljno razlaganje latentnih rezervi. odnosno kakvu bilansnu sliku želimo da bismo mogli da odredimo koje ćemo instrumente da koristimo da bismo imali vremena da te mere sprovedemo i da onda zadati cilj ostvarimo. ne možete ni bilans da dobijete. a Devizni račun duguje. čudno je ali je tako da ako ste uspešni taj problem postaje jače izražen. što god pitate poslovna tajna. Ako dođe do promene kursa on je taj koji snosi teret negativnih ili ostvaruje pozitivne kursne razlike. Mogu da vam kažem. Šta da se radi. Jednostavno nemate načina da dobit iskažete nižom nego što je ostvarena i tada se može dogoditi da platite porez koji će biti veći od svih ušteda koje ste postigli. Gotovo. nego ćete još morati da iskažete i latentne rezerve koje su se tokom perioda razložile. koji kupuje stranu valutu da bi platio tu robu. ne može biti javna tajna. Ovde kod komisione prodaje smo knjižili isto samo nije bio Devizni račun nego je bio Tekući račun. Neću da mi prepišete iz jedne knjige ili eventualno dve i to je diplomski rad. Ovaj prima robu određene vrednosti u stranoj valuti i prodaje za stranu valutu i plaća u stranoj valuti. Kada je počeo proces uvođenja tržišnih kriterijuma u područje finansiranja i nadam se 104 . Vi možete formirati nove latentne rezerve. znači nema prihoda nego smanjujemo vrednost robe primljene u konsignaciju. Znači Obračun konsignacione robe potražuje. jednostavno mogućnosti firme. a mi ih naplaćujemo. naša firma ne može i zato je važno da u napred znate šta se očekuje. znači knjižimo vrednost robe u stranoj valuti koju naplaćujemo od kupca. to je samo odrađeno ali to nije ono pravo što ja hoću da vi kroz izradu rada naučite. šta predstavljaju za nasobavezu. već će proviziju obračunavati u pravilnim vremenskim razmacima. Za sve prodaje obavljene u proteklom mesecu on će obračunati proviziju od jedan puta ( promena strane. Pošto je prodao robu stekao je pravo na proviziju. I danas kod nekih firmi. E sad nije uvek lako merama bilansne politike obezbediti da imate iskazanu ujednačenu dobit. sad ću vam reći pošaljem studente obično ako se neko odluči da radi kod mene diplomski rad ja pokušavam ako je to moguće da ode u neko preduzeće i da nešto uradi tamo. ali kupac je taj koji ima dinare. To nije diplomski rad. I onda mi dođe student i kaže rekli su mi da je to poslovna tajna. Pošto carina i porez na promet predstavljaju prihode države. Neće on posle svake prodaje da obračuna proviziju. ako nemate velike oscilacije dobiti.a koju smo robu prodali-tuđu. I to plaća na naš tekući račun. Ali osim te devizne cene ili prema ceni islkazanoj u stranoj valuti kupac plaća još i carinu i porez na promet. Ciljevi o kojima vam govorim moraju biti poznati mnogo ranije nego što je dan bilansa. da vidite kako to izgleda.

Investitore zanima firma čija vrednost stalno raste. I ako imate nameru da dugoročno vodite firmu. pristojne zarade. Ovaj koncept kako realizujemo? Realizujemo potpunim poštovanjem načela jesnosti. Da im ne uskraćujete informacije. njegov problem. pogotovo nećete reći vašoj konkureniji. nemaju kome da odobre velike kredite. jedino je šteta koja bi mogla nastati od objavljivanja informacije. I ovde postoje neka dva koncepta. Ako imate takav stav onda ćete nastojati da im preko finasijskih izveštaja pružite što je moguće više inforamacija o firmi. zahteva koji se nalaze u konceptulanom okviru u kome do slovce stoji da osim onih inforamacija za se objavljivalje zahteva na kraju svakog standarda. neka mi da krediti iako nisam baš naručito dobar. zbog toga što bi tu informaciju saznala konkurencija. pa ako i ne platim. Jedan koncept je koncept iskrenosti a drugi koncept je koncept diskrecije ili zatvorenosti firme. kome će davati pare. mene interesuje firma koja će da mi plaća porez po većim premijama. Osim što će oblikovati svoje finansijake izveštaje u meri koja je dopustiva i sa formalne i sa materijalne strane firma treba da odluči o obimu informacija koje će biti prezentirane. Ako to radite onda možete očekivati od vlasnika firme. dakle u koliko verujete da vam niko ne misli dobro i da svi oni gledaju samo svoje kratkoročne interese. 105 . jer je rizik ulaganja veliki. zaposlenima. nema prećutkivanja. a ne firma koja će mi platiti porez sada i nikad više. da gajite sa njima taj odnos iskrenosti. šta njega briga za moju firmu. Naravno najveći deo tih informacija koje interesuje eksterne korisnike nalazi se u finansijskim izveštajima firme i pošto nikome nije svejedno kako izgleda u očima sveta onda će firma nastojati da preko finansijskih izveštaja i sebe predstavi u što je boje mogućem svetlu. I onda možete očekivati od njih jedan kooperativan odnos u prevladavanju tih teškoća. a to je moguće. specijalnim kreditorima.da će taj proces biti nastavljen. važno je da ja kredit dobijem. Koji deo godišnjeg obračuna služi za realizaciju ovakvih ciljeva? Pošto su bilansne šeme svedene. U koliko imate drugačiji pristup. Ovaj prvi koncept. Sami nazivi vas mogu uputiti na to da je reč o tome da firma treba da bira da li će eksterne korisnike finansijsih izveštaja tertirati kao osobe koje imaju interese koji su indentični sa interesima firme. Dakle ako imate takav pristup. Ili će na njih gledati kao na osobe čiji su interesi naručito u kratkom roku. Dakle interes svih je da privredu čine prave firme koje imaju budućnost. pa da će otuda izvući zaključak da postoji potreba da se zaštiti od onih koji ne misle dobro firmi ili makar ne misle jednako dobro kao što to misli uprava. onda se i odnos preduzeća prema politici objavljivanja. od banke preko koje radite da će vam pomoći i kad naiđu teškoće. da bi bilansi bili pregledni onda koristimo postojanje napomena. Takav pristup danas ima sve manje pristalica. Dakle ona ima potrebe da pruži eksternim korisnicima informacije o sebi. sastavljač mora da objavi i sve druge informacije koje su po njegovoj proceni važe korisnicima za donošenje njihovih poslovnih odluka. da dugoročno radi. zaposlene zanima firma koja im obezbeđuje sigurna radna mesta. Kako da mu date kredit kad znate da ta firma ima ozbiljnih problema i pitanje je dal će ikad da vrati. suprotni intreresima firme. prema inormaciljam koje emituje firma o sebi u javnosti menja i firma ima veći inters da potencijalni investitoraima. Šta ako ugase sve firme. poslovnim partnerima sebe predstavi u što je moguće povoljnijem svetlu. on će lako da proda svoje akcije. odnosno beležaka da bismo te dodatne informacije objavili i učinili ih dostupnim eksternim korisnicima. Ako dugoročno održanje predstavlja nihov cilj a tebalo bi. Ima zahteva koliko hoćete al kad pogledate ko vam traži kosa vam se digne na glavi. poverioce zanima firma koja vraća dugove. imaju relativno nizak stepen raščlanjavanja. pogledajte naše banke imaju veliki problem. onda ćete gledati da eksternim korisnicima pružite samo onoliko informacija koliko morate. Svaka firma poljedinačno treba na eksterne korisnike da gleda kao na grupe koje imaju interese koje kažem na dugi rok su identični interesima firme. kreditori i zaposleni imaju za cilj dugoročno održanje preduzeća. ovo nije pristup koji bi vam preporučila. ništa više od toga. Naravno da postoje inforamacije koje nećete reći. Kada se neka informacija uskrati. koncept iskrenosti polazi od toga da na drugi rok gledano i država investitori. Kada radite dobro reši ćete sve o svojoj firmmi ali reći ćete i da imate teškoće u firmi kada te teškoće naiđu.

hoćete li objaviti pre toga? Nećete. a vi želite da zadovoljite interese nekih od grupa. rast vrednosti naših akcija a ne dividenda kao prihod. ali u ovom trenutku meni je važno da 106 . Trenutak objavljjivanja birate sami. i većina firmi to danas radi. onda ćete malo saćekati da oni upišu akcije i onda ćete da im kažete da prošle godine niste baš sjajno poslovali. a mi smo to prihvatili. Kao i u svemu i u objavljivanju svih informacija. MRS 1 ne određuje datum kada morte objaviti svoje izveštaje. Što je važno za mene kao upravu. Uprava treba da vodi računa koji je to trenutak kada treba da objavi svoje izveštaje. A ako su rezultati loši. pa da ja sada nemam bonus na koji inače imam pravo. mi od toga živimo. Konfikt ciljeva –dva različita cilja bilansne politike mogu se naći u konfliktu i on može biti u velikoj meri uslovljen činjenicom da korisnici finansijskih izveštaja imaju različite informacione potrebe. ali da je to prolazna pojava u poslovnom životu. da mi hoćemo dividende. Zbog toga ćemo predstaviti dobrim naš finansijski položaj. iskažite što je moguće veću dobit . Krajnji rok određuje MRS 1 koji kaže da to ne bi trebalo biti šest meseci od dana bilansa. država kao fiskalni organ će reći. Raspišete veliku emisiju akcija i pre toga objavite rezultate koji su odlični i pošaljete poruku akcionarima vidite kako smo dobri. on samo kaže da izveštaji moraju da budu objavljeni. Vlasnici će možda reći. radi razvoja . Uprava će možda reći želimo da investiramo. nas dividende ne interesuju. Kada je reč o drugom konceptu. Ali one nisu ni relevantne za to. pogledajte šta rade ovi u Aranđelovcu. Čak ni među vlasnicima neće biti saglasnosti. da storimo priliku za nove zarade. Postoje neke informacije koje neće biti date na uvid javnosti. kao da ga oblikujem a da interesi večine budu zadovoljeni? A da bilansna slika koju emitujem za većinu bude prihvatljiva. tu se radi o tome da uskraćujete informacije koje su važne za nekoga ko treba da donese poslovnu odluku i preterate li u tome napravićete bilansni delikt. Prvi je da prvo uradite rangiranje ciljeva. ne dolazi u obzir. Kako da napravim finansijski izveštaj. Poverioci će reći nemojte da investirate. Dakle uprava mora da odredi kada će biti objavljen izveštaj i to je sastavni deo politike bilansa.opravdanje da informacija ne bude objavljena. Uprava će gledati da iskaže manji rezultat da bi platila manji porez. Ali ono što im je važno moram reći. da bude onakva kakva ja želim da me oni vide. nas interesuje rast firme. Taj problem različitosti interesa je tu. morate imati meru. Šta će korisnik sa informacijama koje su stare šest meseci? Taj termin objavljivanja morao bi biti takav da informacije koje korisnici čitaju iz tih izveštaje budu još uvek upotrebljive za donošenje poslovnih odluka. Mali akcionari će reći. nemojte vi tu merama bilansne politike meni da uobličavate rezultat. ako vi vaše pare uložite u te zgrade odakle ćete vi meni da vratite kredit. Veliki akcionari će reči. što je moguće nižu dobit. kupite naše akcije. Ja znam da ću platiti visok porez jer iskazujem visoki rezultat. Možete ih objaviti. naravno da je to predugo. Niži nivo menadžmenta i srednji će reći iskažite vi rezultat koji smo mi ostvarili. i daju različiti značaj pojedinim informacijama. Evropa je bila sklona da gaji koncept diskrecije u celini. Postavlja se pitanje kada objaviti finansijske izveštaje? Apsolutno nije sve jedno kada ćete objaviti svoje izveštaje. nije važno za nekog akcionara ili za neku banku. formiranja latentnih rezervi. stavljanjem na svoj sajt. dobrim ćemo predstaviti položaj rentabiliteta ili plitvitke. Pa da kažemo u ovom trenutku nama je cilj da obezbedimo priliv dodatnog kapitala iz eksternih izvora. Postoji nekoliko načina na koji možete taj konflikt interesa razrešitit. Pogledajte koliko različitih interesa a finansijskim izveštajima sve te interese morate zadovoljiti. da li možete sve teško. Interes uprave za objavljivanjem nekih informacija ili uskraćivanjem uopšte ne mora biti podudaran sa interesima vlasnika. i i na taj način ih učiniti dostupnim. Uprava može da rezonuje i ovako: iskazaćemo zbog manjeg poreza. Iskažite ceo ostvareni rezultat i platite porez. Time što dajem prednost jednom cilju ja znam da žrtvujem neke druge ciljeve. to predstavlja značajan prihod. i imate problem. Ovde se naravno postavlja još jedno pitanje osim pitanja obima informacija. mi hoćemo visoke dividende.

menadžment može da kaže mi želimo da naši finansijski izveštaji budu takvi da doprinose realizaciji OVIH poslovno-političkih ciljeva). Dva cilja koja mogu biti u koliziji. Kada banka odlučuje da li će odobriti kredti ili ne. drugi za interne korisnike. a za potrebe nagrađivanja unutar firme napravićemo interne bilanse koji neće biti pod uticajem bilansne politike. Menadžment preduzeća je taj koji odredjuje ciljeve BP (na primer. ni jedan od ta dve cilja neće biti realizovan u punoj meri ali ja želim da zadovoljim oba cilja i spremna sam na tu vrstu kompromisa. šta me briga za vašu bilansnu politiku. Ta rasprava može biti završena tako što će biti rečeno. ima posledice i po firmu koja je kredit tražila. akcionari će reći ne dolazi u obzira da mi sada pristanemo na rezerve. A sukob između države i uprave razrešen je kao što znate sastavljanjem poreskog bilansa. i taj deo je važan bez obzira da li ćete raditi u bankama ili bilo gde drugo. koje sadrže finansijski izveštaji. ne možete ih zanemariti. Znači. Ako iskažem visok profit. decembar 2004. Važno bi bilo da znate koje mogućnosti menadžmentu stoje na raspolaganju da izvrši makar blago uobličavanje finansijskih izveštaja saglasno svojim poslovno političkim ciljevima. a na računovodjama je da te ciljeve realizuju. Dražava je rekla možete vi tamo da računate šta god hoćete ali kada je reč o porezu to ćete uraditi onako kao ja kažem i napravićete poseban poreski bilans. Dakle kada neki investitor odlučuje da li će uložiti ili neće uložiti u neku firmu. a ja sam ostvarila veći profit. ona je značajna zbog toga sto biraju najadekvatnije instrumente za 107 . Neki od konflikata mogu biti razrešeni izradom posebnih izveštaja. Dramatičnih uobličavanja u principu ne može biti mnogo. ali pružene mogućnosti naravno da treba iskoristiti budući da posledice koje nose informacije. hoću da vi iskažete tačno profit koji je ostvaren. to je odluka koja pogađa firmu o kojoj je reč. kakve dodatne rezerve. tj. Znači iz tih razloga ne može biti sve jedno kako izgleda bilansna slika o preduzeću i treba iskoristiti svaku mogućnost koja je dopuštena. u redu mi ćemo za eksterne korisnike napraviti bilans pod uticajem bilansne politike. Prošli puta sam počela sa vama da radim deo materije koji se odnosi na bilansnu politiku. Nosioci bilansne politike Nosioci BP su svi oni koji učestvuju u kreiranju BP. ali ni onako loš kakav bi iskazala da je jedino u tom slučaju. Iako je uloga računovodje podredjena menadžmentu. to nije odluka koja samo njega pogađa. dobar finansijski položaj. da sprovode bilansnu politiku. Ako iskažem loš. ne onako dobar kakav bi iskazala da ne želim da navedem akcionare da se odreknu visokih dividendi. niži menažeri imaju pravoizvinite ja vodim fabriku vi ste meni poverili sredstva a ja tom fabrikom upravljam i rekli ste da ćete moju uspešnost meriti prema visini profita. Jedan za eksterne. onda nove akcionare sigurno privući neću i šta moram da uradim? Moram da iskažem finansijski položaj. Interni menažeri. Na dopuštam da vi sada merama bilansne politike prikažete niži rezultat i da onda kažete e pošto vi imate toliki profit vaš bonus je toliki. 16. gledaj kao sjajno izgledamo. već biraju instrumente kojima će zadati ciljevi biti ispunjeni. Ja moram da napravim finansijski položaj koji će biti dovoljno dobar da dobijem eksterni kapital i dovoljno loš da ove ubedim da treba da se odreknu visokih dividendi i da formiram rezerve. su po preduzeće ozbiljne.investori i poverioci budu voljni da mi stave svoj kapital na raspolaganje i to je cena koju sam spremna da platim. U koliko imate dva cilja. računovođe ne definišu strategiju. pa ćemo tako imati dva bilansa uspeha. Dakle. naravno da odluka banke da ne da kredit jer je ulaganje rizično. A u kreiranju bilansne politike učestvuje menadžment preduzeća i računovođe. šta će vam. ja pravim kompromis. Četvrtak. morate napraviti kompromis ciljeva. možda čak i tri koji su vam jednako važni. Želim da privučem dodatni kapital eksternih korisnika i želim da zadržim dobar deo dobitka. da bi se ta slika prilagodila poslovno političkim ciljevima.

o. Nadzorni odbor je. kao nosioci BP se javljaju najviši organi upravljanja. Znači. b) kod A. a) kod D. jer vlasnici obično ne upravljaju neposredno (menadžment firme – upravljačka i vlasnička funkcija su razdvojene). i da izabere onaj instrument koji datoj firmi. imate situaciju da većina ortaka. Ta uprava firme će definisati ciljeve.O. vlasnik je nosilac BP. koliko ide u rezerve. Vaša umešnost treba da se sastoji u tome da prepoznate instrumente koji vam stoje na raspolaganju. u preduzeću. hoću da bilans u meri u kojoj je to dopustivo. Potvrđivanje godišnjeg obračuna prepušteno je skupštini vlasnika. Ali kada imate mogućnost da između više instrumenata birate onaj koji ćete iskoristiti u vašoj firmi. Time se postižu uštede kako u vremenu tako i u naporu. uvek moramo reći za koju pravnu formu to važi. Računovođe. Kod društava kapitala. Ovde nadzorni odbor ima nešto izmenjenu ulogu. jer dobar računovođa zna koji su to instrumenti koji koji će u najboljoj meri doprineti ispunjenju ciljeva. On tada mora da zna posledice primene svakog od instrumenata. Skupština akcionara odlučuje na predlog nadzornog odbora o raspodeli rezultata (koliko se raspodeljuje na dividende. nadzorni odbor nema pravo da takav godišnji obračun menja. ako imamo jedan instrument na raspolaganju. slušaj. dakle. Zato se pored uprave i nadzornog odbora. to onda može svako. kada imate takvu potrebu uvek uradite to. Kod inokosnog preduzeća. Bilo bi razumno da BP definiše jedan od njih. Uprava kontroliše sastavljanje godišnjih zakljucaka i podnosi ih nadzornom odboru. Zato je bitno da preduzeće ima dobrog računovođu. Kada je reč o ortačkom društvu. Niko vam ne može reći. Oni utiču na poslovanje preduzeća. a potom i o raspodeli dobitka iskazanog u bilansu.o. naravno. Tada bi skupština donela odluku o usvajanju godišnjeg obračuna. ili svi rade u firmi. skupština vlasnika je ta koja potvrđuje godišnji obračun. Imamo jedan jedini. i skupština vlasnika javlja kao jedan od nosilaca BP. a da onda od tih instrumenata izaberete onaj koji za vaše preduzeće u datom trenutku je najpovoljniji. Pošto se uprave preduzeća razlikuju u zavisnosti od toga u kojoj se pravnoj formi preduzeće vodi. i koji će svom računovođi reći. Jer tu nema pravila. sprovode zadate ciljeve.O. to je uprava. godišnji obračun sastavi u skladu sa ciljevima zadate bilansne politike. Generalno. ili bar da sa njima bude upoznat nadzorni odbor. Vlasnike naravno zanima kakvu bilansnu politiku vodi uprava preduzeća u koje su oni uložili svoj kapital. koje su preduzete pri njihovom sastavljanju. kod d. pa sad ili ćemo uraditi ili nećemo. ali upravljanje preduzećem. znači. organ vlasnika. Znači on mora de si izjasni o tome da li prihvata taj godišnji obračun ili ne.sprovodjenje ciljeva. pošto u ortačkim preduzećima postoji veći broj vlasnika. nadzorni odbor nema pravo izmene godišnjih obračuna. Kada se. On ima zadatak da štiti interese vlasnika. onda je važno da je računovođa dobar. povereno je menadžmentu. uprava i nadzorni organ. ali će ti ciljevi morati da budu prihvaćeni. Ne mora biti da je to najbolji mogući odgovor. Nadzorni odbor ima ulogu organa koji štiti interes akcionara – to je odgovorna uloga (u svetu postoji materijalana i moralna odgovornost nadzornog odbora – akcionari mogu i da ih tuže i da traže nadoknadu) Dopustivost bilansne politike 108 . onda kada govorimo o nosiocima bilansne politike. da kada čitaju finansijske izveštaje uoče uticaj mera bilansne politike. Ne bi bilo razumno da BP vode svi. koliki je neraspodeljeni dobitak) i može vršiti usvajanje ukoliko joj to prepusti nadzorni odbor. moguće izgleda tako i tako. ali šta je uprava to se razlikuje.D. jer ima mogućnost da traži izmenu sadržaja godišnjeg obračuna ako je to potrebno i nadzorni odbor zapravo utvrdjuje godišnji obračun. Znači on je taj koji kreira BP. To ih zanima. u datom trenutku naviše odgovara. – nosioci su skupština akcionara. ili da jedan od njih predloži a ostali usvoje predloženu BP. Znači. donošenjem nekih strateških odluka.

i doneto 5 potpuno novih. kada standard ostavlja pravo izbora. Znači. Znači. Tada visina imovine i visina rezultata zavisi od toga koju ste od ponuđenih opcija izabrali. onda se stepen harmonizacije smanjuje. vi ste načinili bilansni delikt. Na tim pravilima izrađeni su standardi. da bi smo obezbedili njihovu uporedivost. jeste nerealizovani dobitak) vi ćete uraditi kako kaže MRS 21. Dakle poštovanje načela stalnosti je drugi ograničavajući faktor u vođenju bilansne politike. logično je pitanje gde je bilansna politika? Šta možemo uraditi? Prostor za sprovođenje bilansne politike postoji u onim slučajevima. To načelo traži da iz perioda u period primenjujemo jednom odabrane načine bilansiranja i procenjivanja u nizu sukcesivnih obračunsih perioda. Ako MRS 21 kaže da se i pozitivne i negativne kursne razlike moraju priznati kao prihod. Da li će taj prostor koji bilansna politika ima u bidićnosti biti širi ili uži? Ja procenjujem da će doći do sužavanja prostora u okviru koga će bilansna politika moći da bude vođena. o čemu moramo voditi računa kada moramo da utičemo i na izgled i na sadržinu finanijskih izveštaja? Postoje značajna ograničenja u vođenju bilansne poltike. onda ćete poći od pravila sadržanih u konceptualnom okviru. ako za bilansiranje nekog događaja postoji poseban standard. vi ćete pri bilansiranju koristiti načine bilansiranja koji su definisani tim standardom. ona vam ove godine jako odgovara. linearnu metodu – jeste ona dopuštena. Da bi ste promenili. ne samo da poštujete opšta pravila bilansiranja. ali ne možete menjati). nego da primenite rešenja koja su sadržana u MRS 21. kada ste jednom izabrali određeno pravilo za procenjivanje. Ta ograničenja se ogledaju u postojanju pravila koja moramo poštovati. smatra se da će nižim iskazivanjem rezultata biti smanjeni apetiti akcionara za isplatu visokih dividendi… vi tog izbora morate da se držite. ako znamo da su MRS instrumenti za harmonizaciju finansijskog izveštavanja. degresivnu metodu. postoji MRS 21 koji se naziva ‘’efekti promena stranih valuta’’ i vi ste dužni. To ne treba da nas čudi. Ako na primer. Ako ne postoji poseban standard za događaje koje bilansirate. budu međusobno uporedivi. dakle. kada se u samom standardu za bilansiranje određenog događaja nude opcije (možete uraditi ovo ili ovo). Ako nam se ovako postave stvari. I to je prostor koji bilansista može da koristi. Ako vi hoćete da izveštaji preduzeća. a nije naplaćena. i moglo bi se tvrditi da ne postoji pravilo koje primenjeno u svim uslovima daje dobre rezultate. zbog toga što preduzeća posluju pod različitim uslovima. izmenjeno je 13 MRS. preioda u kome su nastale. bez obzira na to što načelo realizacije zabranjuje priznavanja nerealizovanih dobitaka (a pozitivna kursna razlika koja je nastala. Dakle. več u izboru bilansnih ciljeva mora se voditi računa o ograničenjima koja bilansna politika ima. ja ne očekujem da će te opcije biti potpuno ukinute. ovaj ne može pa stoga ne može ni biti cilj bilansne politike. Merama bilansne politike ne sme biti prekršen ni jedan standard. Zato će u MRS ostati samo one opcije čije bi ukidanje bilo suprotno ciljevima finansijskog izveštavanja. mora postojati daleko ozbiljniji razlog nego što je vaša želja da vi u toj godini iskažete veću dobit nego što je ostvarena. tada se izborom opcije oblikuje godišnji obračun. Prekršite li pravilo ili standard. ma gde ona bila. već tada kažete ovaj cilj se može realizovati dopustivim sredstvima. odnosno rashod. Znači. i ni jedno pravilo. a izmene su se gotovo redovno sastojale u ukidanju određenih prava izbora. mora kretati u tom prostoru koji je određen standardima i načelima. onda se ne može pružati previše prava izbora. Dakle. koje bi vam tada više odgovaralo (npr. Zato je jako važno da kada se utvrđuju ciljevi. Drugo ograničenje koje bilansista ima nalazi se u okviru načela kontinuiteta (prvo je vezano za činjenicu da je širina slobodnog prostora koji je ostavljen računovođama određena zakonom i MRS).Koja su to ograničenja koja se pri sprovođenju bilansne politike javljaju? Znači. Potrebno je ostaviti mogućnost izbora da bi preduzeće izabralo ona pravila bilansiranja koja će doprineti realizaciji ciljeva finansijskog 109 . bilo da ste uradili zamagljivanje ili falsifikovanje bilansa. Bilansna politika se. Već u 2004. imate kursne razlike. smatrate da će vam pomoći da odložite porez na buduće obračunske periode. Taj standard je stariji od konceptualnog okvira u kome je spomenuto načelo realizacije. Ne možete iduće godine doneti drugo rešenje. Jer ako postoji veliki borj prava izbora. na primer.

vremena koje vam stoji na raspolaganju (da bi ste taj cilj ostvarili) i od konkretnog preduzeća. A taktiku bilansiranja. koji imaju 10-12 strana praćeni dodatkom koji ima 20 strana. a to znači iskazivati realnu sliku imovine i kapitala preduzeća. instrumenti koji deluju samo na bilans stanja i oni koji tangiraju i jedan i drugi bilans. Ako se polazi od raspoloživosti. Pričala sam vam o bilansiranju događaja koji se događaju u najvećem broju preduzeća. ili kada se isplata dividendi vrši akcijama… Postoji mnogo događaja o kojima niste čuli. Izbor instrumenata zavisi od ciljeva. dakle. Ja tu ništa ne mogu. onda moramo prihvatiti činjenicu da će taj instrument promeniti i finansijski položaj. Postoji nekoliko klasifikacija: 1. Znači kada ste u situaciji da za realizaciju nekog cilja imate na raspolaganju samo jedan instrument. odnosno od broja instrumenata na raspolaganju za realizaciju nekog cilja. kažete da je jedina metoda za otpisivanje linearna. Ona bira ciljeve. Determinisani instrument je onaj koji moram primeniti jer nemam izbora. odnosno onaj ko sastavlja finansijske izveštaje. MRS su jako komplikovano štivo. U tom dodatku se objašnjava način na koji treba primeniti paragrafe koji su u tom zakonu sadržani. Pošto ćete vi raditi u vremenu primene standarda. A samo zato što nije moguće da vas naučimo svim događajima. to je onda nešto sasvim drugo. na primer. ali visina obaveze zavisi od tržišne vrednosti akcija. a onda kada su na raspolaganju najmanje dva instrumenta za ostvarenje odredjenog cilja govorimo o bilansno-taktičkim. Utoliko nam je izbor teži. vrši računovođa. Sa tog aspekta sve instrumente delimo na one kojima želimo da oblikujemo finansijski položaj preduzeća i na one kojima se prvenstveno deluje na rezultat. Jasno je zašto stoji ovo istovremeno. ali se pre toga mora znati koji instrumenti postoje. ali ni iz daleka to nisu svi događaji sa kojima ćete se vi sresti. Dakle. biramo između makar dva. izbor instrumenata. jer postoji oprema i situacije kod kojih bi apsolutno trebalo primeniti degresivnu metodu. i uvek kada je tako. morate radi njihovog lakšeg izučavanja ozvršiti određene klasifikacije. onda se taj instrument smatra determinisanim. To su tri ključna faktora koja odredjuju koje ćete instrumente izabrati. Kada na raspolaganju stoji samo jedan instrument.izveštavanja. Zbog toga što postoji još mnogo promena za koje u ovoj ''kući'' još niste ništa čuli. onda to nije dobro. ali pošto ne postoje instrumenti koji samo menjaju rezultat. To su shvatili i u komitetu. Drugi kriterijum za klasifikaciju instrumenata je cilj koji se želi ostvariti. Ja zato insistiram na pravilima. Jer u tom slučaju nije reč o bilansnoj politici. Zato ne očekujem da će doći do potpunog ukidanja prava izbora. Nikada vam nisam pričala ništa o tome kako bilansirati isplate koje se vrše putem akcija (kada plaćam mašinu svojim akcijama. pri vođenju bilansne politike. mnogo je važno da naučite pravila. jer možda ne bi smo hteli da 110 . pa su novi standardi iz 2004. ali je izvesano da će prava izbora da budu smanjena. govorimo o determinisanim instrumentima. morate se naoružati sa jako puno znanja. (znači koji ćete instrument iskoristiti zavisi od toga šta želite da postignete). Ove instrumente mi najčešće koristimo kada želimo da menjamo rezultat. Postoje. i bilans stanja i bilans uspeha. 2. ali istovremeno i na finansijski položaj. Ako vi. kjučna stvar je da ne dopustite da vas nateraju da sastavite bilans koji će prekoračiti granice koje bilansna politika ima. Instrumenti bilansne politike Koji nam to instrumenti stoje na raspolaganju u realizaciji ciljeva o kojima smo govorili? Postoji veliki broj instrumenata. instrumente delimo na bilansno-taktičke i determinisane instrumente. kada određujem visinu obaveze prema dobavljačima u broju mojih akcija). jer će vam ona pomoći da lakše razumete standard. ne plaća se akcijama. Dakle. Jedan instrument označavamo kao bilansnotaktički. onda kada za realizaciju tog istog cilja imamo na raspolaganju makar jos jedan instrument. Već sam rekla da strategiju bilansiranja definiše uprava preduzeća.

menjamo finansijski položaj, već samo rezultat, ali to ne može. Ako hoćemo da menjamo rezultat, moramo dakle prihvatiti posledice koje primena tog instrumenta ima i po finansijski položaj. 3. Prema vremenu korišćenja, tačnije prema tome kada te instrumente primenjujete, sve instrumente BP delimo na 2 velike grupe - na one koje koristimo pre dana bilansa (a on je 31.12.) i na one koji se primenjuju nakon dana bilansa. Pošto se broj opcija u MRS smanjuje, to znači da će sa protokom vremena na značaju dobijati instrumenti pre dana bilnsa (znači, pošto se sve manje može bitno uticati na iskazivanje u finansijskim izveštajima povodom događaja koji su nastali, jedini način da se utiče na bilans jeste da se pre dana bilansa izazovu događaji koji će bilansnu sliku promeniti u željenom pravcu). I što je god uži prostor za sprovođenje mera ''nakon dana bilansa'' utoliko će se više koristiti instrumenti politike ''pre dana bilansa'', jer tu ograničenja nema. Naime, ja mogu da prodam robu brže ili sporije, da žurim sa naplatom ili ne, to nije kažnjivo. Ovo znači da ćete mnogo ranije morati da znate ciljeve BP, da bi ste imali vremena da ove instrumente primenite. Zato se sa pravom ističe, da je u uslovima primene MRS potrebno mnogo ranije definisati ciljeve i napraviti plan realizacije tih ciljeva. Jer, kada je dan bilansa prošao, vaše mogućnosti da bitno utičete na iskazani finansijski položaj i rentabilitet su jako skromni. Ako hoćete značajne intervencije, to mora biti poznato pre dana bilansa. 4. Prema tome kako utiču na godišnji obračun, na koji aspekt finansijskih izveštaja utiču, možemo izvršiti podelu na one kojima utičemo na formu i one kojima oblikujemo sadržinu bilansa. Ova podela je prilično uslovna, jer kada vi određujete formu, vi istovremeno određujete i sadržinu. Dakle ako kažem bilans će izgledati ovako, biće u formi liste, i sadržaće ove bilansne pozicije, ja ne mogu da kažem da sam time odredila samo formu. Ja sam u velikoj meri tome odredila i sadržino tog finansijskog izveštaja. Suština ove podele je da ukaže samo na to da neki instrumenti deluju pretežno na formu, a drugi pretežno na sadržinu (pretežno ali ne isključivo!).

Instrumenti pre dana bilansa
Za njima se poseže u onim situacijama kada se proceni da instrumenti predviđeni da deluju nakon dana bilansa nisu dovoljni da bi se realizovali ciljevi bilansne politike. Dakle kada prava opcije ne mogu da vam omoguće da finansijski i prinosni položaj, u finansijskim izveštajima budu prikazani onako kako to vaša uprava od vas očekuje. Tada možete primeniti instrumente BP pre dana bilansa. Ovi instrumenti se mogu definisati kao poslovni događaji koji se preduzimaju sa ciljem da se utiče na bilansnu sliku. Znači, ja nešto radim, ne zato što moje poslovanje to od mene ovog trenutka zahteva, nego zato što hoću da posledice tog događaja promene moj finansijski položaj, ili moj rentabilitetni položaj onako kako to odgovara mojim poslovnopolitičkim ciljevima. Hoću da kažem da nisu to nikakvi posebni događaji, to su poslovi koje vi radite uobičajeno (na primer, ja uobičajeno tražim da mi se uradi konverzija kratkoročnog u dugoročni kredit, kad god sam iz kratkoročnog kredita finansirala potrebu koja je dugoročna). Ali ako se na to dolučim zato što hoću da prikažem bolji finansijski položaj, znači ako je to moj motiv, onda ta promena strukture pozajmljenog kapitala, ima karakter bilansne mere. Jer je moj primarni motiv da u bilansu prikažem povoljniji rezultat. Dakle, reč je o događajima koji bivaju preduzeti sa namerom da se oblikuje finansijski i prinosni položaj. Samo taj motiv daje tim događajima karakter mera bilansne politike. Ako bi ste radili ubraznu naplatu potraživanja, na primer, zato što vam trebaju pare, (ne zanima vas u ovom trenutku kakva će biti bilansna slika; ona je dovoljno dobra ali vam treba gotovina) to je uobičajeni događaj u poslovanju. Ali ako time hoćete da popravite likvidnost, žalim da imamo što više gotovine na računu na kraju godine, i zbog toga jurite naplatu, onda je to mera bilansne politike. Ono sto je važno znati je da se merama pre dana bilansa može uticati samo na finansijski položaj, ili i na finansijski i na prinosni položaj. Za razliku od njih, mere nakon 111

dana bilansa uvek utiču i na prinosni i na finansijski položaj. Dakle, ukoliko se se želi menjati samo finansijski položaj, to se može postići samo merama pre dana bilansa. Koje će se mere koristiti u cilju promene finansijskog položaja, zavisi od toga šta je cilj, u smislu da li da se poboljša ili pogorša finansijski položaj. Jasno je zašto neko želi da poboljša svoj finansijski položaj, ali zašto bi neko hteo da ga pogorša? Na primer, ako želite da ubedite akcionare da ne traže dividende, možete malo pokvariti finansijski položaj, tražiti onda akcionarima da ostave sredstva u rezervama da bi firma mogla da nastavi da radi. Ukoliko želite da privučete dodatni kapital iz eksternih izvora, trudićete se da predstavite solidan finansijski položaj, da bi investitori i poverioci imali uverenje da se ne izlažu prevelikom riziku ako ulažu sredstva u vašu firmu. 1. Ako je cilj poboljšanje finansijskog položaja, mogu se na primer: a) smanjiti nabavke, što povlači i smanjenje zaliha, a to povlači i smanjenje obaveza prema dobavljačima, i time će neto obrtni fond, pri istim dugoročnim izvorima biti veći. A neto obrtni fond je jedan od pokazatelja kvaliteta finansijskog položaja, odnosno solventnosti. b) ili se može intenzivirati naplata potraživanja, dobija se više gotovine, samim tim je i brža isplata kratkoročnih obaveza, a posledica toga je smanjenje kratkoročnih izvora u ukupnim izvorima finansiranja, tj. povećava se učešće dugoročnih izvora u ukupnim izvorima. Sećate se da je jedan od pokazatelja kojima se meri kvalitet finansijskog položaja koliko je od ukupnih izvora dugoročnog karaktera, što ukazuje na sigurnost firma. Firma se smatra sigurnijom ako je učešće dugoročnih izvora veće. c) ako se se uradi konverzija kratkoročnih u dugoročne obaveze, postižemo isti cilj. Jer, kako se može povećati učešće dugoročnih izvora? Ili konverzijom krakoročnih u dugoročne ili likvidiracijom kratkoročnih obaveza, d) može se uraditi konverzija dugoročnih kredita u kapital. Naravno, ove mere se mogu sprovesti samo ako na to pristanu poverioci. Ovako popravljamo finansijski položaj jer povećavamo učešće sopstvenog kapitala u ukupnom. (sećate se da je jedan od pokazatelja finansijskog položaja upravo odnos između pozajmljenog i sopstvenog kapitala). Ovom merom vi smanjujete pozajmljeni kapital, povećavate sopstveni kapital, i time po dva osnova popravljate pomenuti odnos. e) možete emitovati i novo kolo akcija.tako ćete dobiti likvidna sredstva, sa jedne strane, i povećaćete sopostveni kapital, sa druge. Moći ćete onda možda da isplatite neke dugoročne obaveze koje imate, i da na taj način opet poravite finansijsku strukturu. Pošto svaka od ovih mera traži vreme, moraju se unapred znati ciljevi BP da bi se iskoristili instrumenti pre dana bilansa. 2. Ako je cilj da se pokvari finansijski položaj? Onda se ide na formiranje obaveza, dakle na kupovinu, ne vrši se isplata obaveza, čak ni onih koje je moguće isplatiti. Odustaje se od nove emisije akcija ili se ona odlaže (do posle dana bilansa; možete imati sve pripremljeno, ali sačekati novu godinu za akciju kako bi ste prikazali lošiji finansijski položaj). Ako je cilj uticanje na visinu razultata, razlikuju se mere pre dana bilansa, koje mogu doprineti da rezultat bude viši i one koje mogu doprineti tome da on bude niži. Naravno treba imati u vidu da se time utiče i na finansijski položaj. a) Ako vam je na primer, cilj da imate 1.000.000 din profita na kraju godine, a vi na 6 meseci imate 300.000. Ako bude još 300.000 u drugoj polovini, nema šanse da ja merama BP posle dana bilansa napravim 400.000 profita. To jednostavno nije moguće. Prema tome, mislite li da imate profit od 1.000.000 moraćete u ovih preostalih 6 meseci mnogo da radite. Znači morate, prvo, raditi ubrzano na prodaji. Da na različite načine povećate obim prodaje (unapređivanjem kanala prodaje, reklamnom kampanjom, spuštanjem čak cena ako su previsoke...''al o tome neka misle komercijalisti, to je njihov posao. Nećemo mi kao računovođe i finansijeri o tome da mislimo''). Naravno, sve ovo će voditi povećanju rentabiliteta ako su prihodi veći od rashoda, odnosno, ako svaka ta prodaja donosi dobitak. b) Ovo studentima ume da bude nejasno – nabavka materijala po višim cenama. I kako nabavka materijala po višim cenama može da utiče na rezultat ove godine. Ako imate situaciju da vodite materijal po planskoj nabavnoj ceni, i imate sniženje. U međuvremenu je došlo do rasta cena na tržištu u odnosu na vaše planske nabavne cene. Ako imate dovoljno materijala na lageru i ne morate da nabavljate, reći ćete ja trošim materijal po ranijim cenama, 112

to je u stvari prosečna cena iz ranijeg perioda. Ako ja hoću da pokvarim svoj položaj, šta mogu da uradim. Tržišne cene su već iznad, i verovatno će takve i ostati. Mogu da uđem u nove nabavke. Ne treba mi materijal baš ovog trenutka, ali trebaće mi posle dana bilansa, ali ja ću sad da kupim. Sada će se, zbog toga što su tržišne cene iznad planskih, javiti prekoračenje. To prekoračenje će anulirati ono prethodno sniženje. Kada trošite materijal u decembru, troškovi materijala će biti viši u odnosu na one koji bi bili da tu nabavku niste uradili. Vi ste, dakle, nabavkom uticali na to da vam prosečna cena po kojoj obračunavate trošak materijala bude viša. c) Ako izvršite odlaganje rashodovanja osnovnih sredstava ili rashodujete osnovna sredstva. Ako imamo neku mašinu za koju smatramo da joj je sadašnja vrednost visoka, a mi hoćemo da iskažemo niži rezultat, onda ćemo je sada rashodovati i tako umanjiti rezultat. Ili nećemo da je rashodujemo, jer će njena sadašnja vrednost da nam optereti rezultat ove godine. Ostavićemo je za narednu godinu, ako želimo viši rezultat. Tada vam niko ne može reći da niste finansijske izveštaje napravili kako treba. d) Ako želite da popravite rezultat, odložićete nabavku onih osnovnih sredstava koja se otpisuju degresivno,jer se želi izbeći uticaj visokih otpisa na rezultat ove godine. Želite li da smanjite rezultat, još pre decembra, negde u oktobru, najkasnije novembru kupićete osnovna sredstva i počećete sa degresivnim otpisivanjem. Ti visoki degresivni otpisi izazvaće povećanje rashoda i smanjenje rezultat, a da pri tome ne dolazi do ogrešenja ni o jedan MRS, a utiče se na rezultat. To je prednost ovih mera.

Instrumenti nakon dana bilansa
Kada prođe 31. decembar više ne postoji mogućnost da se izazovu neki novi poslovni događaji, već ostaje samo mogućnost da se odlučuje u skladu sa MRS i kako da se u finansijskim izveštajima iskažu posledice onih događaja koji su nastali do 31. decembra. Te mogućnosti su, naravno, dosta skromnije. Instrumenti koje koristimo nakon dana bilansa mogu biti usmereni na oblikovanje forme finansijskih izveštaja i na oblikovanje sadržine (dok su instrumenti pre dana bilansa uticali samo na sadržinu! – ovim instrumentima smo mogli da oblikujemo finansijski položaj ili i finansijski i prinosni položaj; instrumentima kojima utičem na sadržinu nakon dana bilansa, uvek se menja i finansijski i prinosni položaj!! nema mogućnosti da se menja samo finansijski položaj – htela bi da promenim finansijski položaj a da mi dobitak ostane koliki jeste. To ne može!). Na formu se može uticati na nekoliko načina. Bilans se može iskazivati u formi konta ili formi liste. Može se uticati i preko stepena raščlanjavanja kategorija koje su u tom bilansu prezentirane. Sastavljači finansijskih izveštaja ovde nemaju preveliku slobodu. Skoro da nemaju nikakvu mogućnost da oblikuju formu finansijskih izveštaja (posebno u našoj zemlji gde nemate nikakvu mogućnost da utičete na formu finansijskih izveštaja) jer propisana bilansna šema sadrži minimum i maksimum raščlanjavanja istovremeno. Naš zakon kaže: ''Vaš bilans mora da izgleda ovako''. Bilansista nema pravo da vrši dublje raščlanjavanje određene pozicije ili da sažima određene pozicije. Ono što imate u bilansu, iskazaćete na način na koji je to predviđeno datom bilansnom šemom. Jedini deo godišnjeg obračuna gde bilansista ima mogućnosti da utiče na formu, je u stvari obim informacija koji će pružiti korisnicima u napomenama uz finansijske izveštaje. Tu postoje samo osnovni zahtevi o obimu informacija, ali postoji i mogućnost da se većim obimom informacija iskaže politika iskrenosti preduzeća. Tako se kroz uticaj na formu realizuje opredeljivanje da li će se voditi politika iskrenosti (otvorenosti) ili politika diskrecije. Tu ćete preko obima informacija koje ćete pružiti, realizujete zadatak koji vam je dat. Dajete samo ono što morate, ili dajete više od onoga što se decidirano traži u standardima, odnosno zakonskim propisim. Poslovni izveštaji uprave koji prate godišnji obračun, predstavljaju takođe jedan od načina da se utiče na formu bilasnsa, slično kao i kod prethodno navedenog načina, pružanjem (putem njega) više ili manje informacija. I to je takođe predmet bilansne politike. Sve informacije u tom izveštaju 113

ili malo manje. moram ostaviti veću vrednost imovine. odnosno čija primena teče tokom čitave godine-znači na kraju godine ja radim samo konačan obračun amortizacije. tj. A da bih smanjila rashode. Jer. Znači kada se uradi inventar imovine. Ako iskažem veće rashode. 114 . onda na kraju godine vršim otpisivanje. jer su rashodi uvek ukupna imovina minus ono što je potrošeno (pa ako iskažem da je potrošeno manje. ono je razlog što su ta pravila unapred poznata i što ih vi kad gledate sada. Znači postoje neke od tih mera koje jesu i mere BP. Jer tu uvek postoji pitanje šta je tu realno. da li ću uzeti najnižu moguću tržišnu prodajnu cenu za bilansiranje. pa moram znati koju metodu otpisivanja primenjujem.Sve ove mere utiču i na finansijski i na prinosni položaj preduzeća. koje takođe vršim na kraju godine. Sva ona načela koja važe za godišnji obračun. Zato što vi u stvari u nekom tenutku morate da napravite izbor. nažalost. i povećavamo naše obaveze. E ta otpisivanja ja sada mogu da koristim i kao meru bilansne politike. kada se ustanovi stvarno stanje. finansijski položaj kvarim. Znali ste i ranije zato što smo mi taj izbor ranije napravili i zato se tog izbora moramo držati u nizu sukcesivnih obračunskih perioda. Da taj izbor nismo napravili. u željenom pravcu utiče) i finansijski položaj i finansijski rezultat. Kod otpisa potraživanja. Formiranjem rezervisanja. a imovina sve manja). Rezervisanja se formiraju na dan bilansa. recimo način otpisivanja stalne imovine. ali su mere BP koje su poznate unapred. u skladu sa načelom impariteta. nema mera koje bi vodile tome da se popravlja (tačnije. ali neću isplatiti dividende. ili ću uzeti tržišnu cenu koja je malo viša. To isto važi i za zalihe.. Otpisujem malo više. ali mesečne otpise knjižim tokom čitave godine. važe i za izveštaj uprave. U knjizi je jedan deo ovih mera nejasno napisan. U svari. a na kraju godine ćemo vam reći koju ćete cenu uzeti da bi ste izračunali visinu troškova. Kako? Tako što će otpisani iznos biti. metode obračuna troškova disponiranih zaliha. i time jedan deo mera naše bilansne politike obajvljujemo. recimo. (kod Kate na prezentacijama pominje se još jedan način uticanja na formu – primenom ili odustajanjem od primene bruto principa) Na sadržinu bilansa . Znači ako vam neko kaže hoću i visok rezultat i hoću da finansijski položaj bude loš-to ne može! Meni bi jako odgovaralo da iskažem dobar rezultat. Ako uzmem najnižu moguću tržišnu cenu. A kakav će biti položaj ako iskažemo veću imovinu? Pri istim obavezama. Šta mogu ipak da uradim samo na kraju godine? Na kraju godine ja mogu da vršim vanredna otpisivanja imovine. jer rezervisanja predstavljaju obaveze. izvršiću formiranje latentnih rezervi. Znači. a istovremeno kvarim svoj finansijski položaj. finasijski položaj će biti bolji. finansijski položaj firme se kvari).. Formirajući rezervisanja znamo da ćemo smanjiti rezultat. dakle mi već na početku godine moramo znati koja se metoda koristi. onda ću vršiti potcenjivanje zaliha. tu politiku čak moramo i objaviti. potpunosti čak i uporedivosti (jer to može biti jako korisno). da li mi o tome odlučujemo nakon dana bilansa ili mi već u toku godine evidentiramo i otpise i troškove materijala. jer je finansijski položaj loš. ne zna se da li se odnose na mere pre ili nakon dana bilansa. ili tačno onoliko koliko se nadam da ćemo naplatit (neću ni dinar više da otpišem jer što više otpisujem rezultat mi je sve lošiji. kažete mi smo to znali i ranije. Možemo reći:''u toku godine vi samo knjižite količinski troškove materijala. ja moram da smanjim rashode. malo viši od onoga koji bi se mogao eventualno smatrati realnim. Nema mera kojima bi se ovakav cilj mogao realizovati. ako ja hoću da iskažem veći rezultat. Znači ako imamo obezvređene zalihe materijala ili robe na meni je da procenim koliko je to obezvređenje. u pravu ste i vi.podležu principima jasnosti i istinitosti. mogli bi smo ga napraviti sada na karju godine. i istovremeno iskazujem niži rezultat. a zbog toga će naš finansijski položaj biti slabiji (čim se povećavaju obaveze. Jer to su dva oprečna zahteva. sprovodim i bilansnu politiku. I ono načelo kontinuiteta koje sam spominjala malopre. smanjujemo rezultat. mi tada formulišemo našu računovodstvenu politiku. I vidite kolizije: hoću da prikažem manji rezultat da bih platila manji porez. i kada se izdvoji ili označi imovina kod koje je stvarna vrednost niža od tekuće tržišne vrednosti. ali nije netačna činjenica da se o tome odlučuje na kraju godine. ostaje mi u bilansu stanja više).'' Ali mi kada napravimo izbor.

ali pri čemu je RP u funkciji BP. Tim se izborom vi istovremeno opredeljujete za određenu BP. Svaka isplata dividendi smanjuje SK. Prilivi mogu nastati uplatama vlasnika. uradite sve kako ste zapisali u vašoj RP. Zasto? Zato sto su dividende deo dobitka a dobitak je deo SK. voditi. tamo čak piše i koja ćete rezervisanja primenjivati. ali procenite da vam finansijski položaj mora biti bolji i opredeljujete se za mere BP pre dana bilansa. Da bi se bilans razumeo moramo da znamo koje su to promene koje mogu da dovedu do promena sopstvenog kapitala. Znaci o cemu taj izvestaj treba da izvestava. U RP vi pokazujete kako koristite prava izbora. na primer. U pitanju jesu dve čvrsto povezane politike. odnosno SK ce biti manji nego da ste celu ostvarenu dobit zadrzali u vidu rezervi. vi poštujete vašu RP. i nakon dana bilansa možete uticati i na sadržinu i na formu godišnjeg obračuna. kako se kod nas zvao. ili malo naviše. po mom uverenju širi pojam od RP! RP bi se mogla označiti kao deo BP. i kaže računovodstvene politike. da utičete na visinu rezultata i na finansijski položaj. ili pak usled odliva kapitala u okruzenje u preduzece.2004 IZVESTAJ O PROMENAMA NA SOPSTVENOM KAPITALU To je treci izvestaj koje sastavljaju drustva kapitala. 18. Vrlo često se koristi množina. to su promene usled kojih se kapital uvecava zahvaljujuci priliva sredstava iz okruzenja u preduzece. Znači.12. ali vama je opet ostao određeni prostor u kom vi možete odmeravanjem rezervisanja malo naniže. o RP koja se primenjuje kod zaliha. Vi jeste uradili sve što je napisano u RP. otvarati. ali vi na dan bilansa određujete koji je to iznos moguće naplate. Ovaj izvestaj za razliku od ostalih izvestaja koji cine godisnji obracun namenjen je vlasnicima. niti će ih ikada biti. Čak će biti rečeno koristiće se ta i ta metoda. konvencija. svaka firma ima svoju računovodstvenu politiku. Ali svi postupci koje sprovodite pri bilansiranju nisu sadržani u RP. kojima vi pre dana bilansa. Pa se govori o RP stalne imovine. Dakle kada isplatite dividende to ce imati za posledicu smanjenje SK. ali ne piše tačan iznos rezervisanja koji ćete utvrditi. Znači. o RP kod potraživanja. o RP kod HOV i slično. potraživanje će se voditi u visini iznosa moguće naplate. Ali vaš bilans (godišnji obračun) nije samo pod uticajem RP! Postoje i postupci. degresivnu metodu za otpis opreme – to je vaša RP u vezi sa otpisivanjem stalne imovine. primenjujem funkcionalnu metodu za transportna sredstva. jer za bilansiranje svake pozicije preduzeće ima svoju računovodstvenu politiku. pored BS I BU. Taj izbor bi istovremeno trebalo da bude i izraz BP. ali je BP širi pojam u odnosu na RP. Smanjenja OK nastaju otkupom I ponistenjem 115 . I koji je namenjen vlasnicima. I on zapravo pokazuje usled kojih dogadjaja se sopstveni kapital firme tokom godine promenio. Kažete. izvestaj o raspodeli dobitka. isplate mogu nastati po dve osnove: ili usled povlacenja kapitala. dakle smanjenja kapitala ili usled isplata dividendi. u stvari on ce vam dati objasnjenje zbog cega sopstveni kapital na kraju izgleda onako kako je to predstavljeno u BS. U RP piše. one koje nastaju na osnovu naknadnog ulaganja vlasnika. delimo u dve grupe: 1. koje promene treba da cine taj izvestaj? Promene koje se desavaju na SK. Ovaj izvestaj zamenio je izvestaj koji se ranije zvao izvestaj o zadrzanoj dobiti ili. pravila. tih mera u RP uopšte nema. koja se primenjuju pri izradi bilansa konkretnog preduzeća. ili jedno od drugog širi pojam? Računovodstvena politika predstavlja skup mera. Stoga se RP i BP ne bi mogli koristiti kao sinonim. Tako da je BP. linearnu metodu za građevinske objekte.Odnos između računovodstvene politike i bilansne politike Da li su RP i BP sinonimi. Znači vaše RP određujuće utiču to kako će izgledati vaš bilans. a one jesu mere BP.

a rashoci ga smanjuju. Znaci bila pi povecana vrednost imovine na dnevnu vrednost I bio bi podignut kapital. Jer je prema standardu 21 osnovni postupak sa kursnim razlikama je da se one smatraju rashodom odnosno prihodom perioda u kome su nastali. I naravno tu imamo povecanje SK koje nastaju kada preduzece ostvari dobitak. nudi dva postupka: da imovinu vrednujete po njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenu za sve akumulirane otpise. ako nju uporedite sa tekucom trzisnom vrednoscu I ako trzisna vrednost bude niza tada smanjujete vrednost imovine 116 . znaci kada poredite vrednost u knjigama. znaci ne knjizite tu kursnu razliku kao prihod I povecate rezultat. Svojstveno tome svaki gubitak smanjuje SK. Ako bi se dogodilo da u narednoj godine I po osnovu revalorizacije imovine. vec ce povecati ucesce I povecati SK. ili sazimanje akcija. jer ste I u junu radili kursiranje. promene koje nastaju iz poslovanja .nego se tacno zna kada I koji prihod moze umesto kroz BU. Ako se preduzece opredeli za koriscenje ovog alternativnog postupka onda ce na kraju svake godine da utvrdjuje odnos izmedju nabavne vrednosti umanjene za amortizaciju I trzisne vrednosti te imovine na dan bilansa. ukoliko se neki delovi imovine u toku sastavljanja izvestaja. sada radite ponovo kursiranje I kurs je iznad onoga koji je bio u junu.nego da iskazete tu kursnu razliku kao povecanje SK. Ukoliko bi se dogodila negativna kursna razlika. Znaci toliko smo morali da ulozimo hiljada ili miliona eura da bismo to ucesce ostvarili.to je revalorizovana vrednost iz prosle godine umanjena za amortizaciju. ali kada kazemo kursne razlike nemojte tu stati. MRS-16 koji se bavi nepokretnostima. moze da to preskoci I direktno utice na SK I povecavaSK ako je prihod odnosno da smanji SK ako je rashod. Ako je kurs eura iznad onoga kojeg smo imali u trenutku transakcije. jedno su kursne razlike. Imacete pozitivnu kursnu razliku. 2. Znaci ona uopste nece ici kroz BU kao prihod. Znaci to su promene SK kreirane kroz poslovanje preduzeca. jer je ucesce dugorocna kategorija. Secate se svaki dobitak povecava SK. znaci to nije vise nabavna vrednost.sopstvenih akcija ili smanjenjem nominalne vrednosti akcija. Primera radi: ako neko nase preduzece ima recimo znacajno ucesce od 40% u nekoj stranoj firmi. ili metodi udela ako je znacajno. Ako bi se dogodilo da je trzisna vrednost iznad preduzece bi imalo tzv prihode od revalorizacije I ti prihodi bi bili iskazani kao povecanje kapitala. ili ukrupnjavanje akcija kada se od dve akcije pravi jedna akcija I uz to se vrsi smanjenje nominalne vrednosti. To su tacno odredjeni prihodi I rashode. to ucesce ce u nasoj firmi biti iskazano u euro-ima. kazemo iz internih izvora. iskazuju u svojim fer vrednostima. ako je ta firma u EU. Znaci ne bilo koji.12 prosle godine. da utice na dobit pa da kroz dobit utice na SK. vi ste proslo kursiranje radili kao 31. 2. tada kursna razlika koja se na to ucesce odnosi. Ali ako kursna razlika nastane po osnovu ucesca koje imate u stranoj firmi I koje je prema tome iskazana u stranoj valuti. To ucesce koje je iskazano u euro-ima mora na dan bilansa da se kursira. znaci da se dovede na dnevnu vrednost. Posto je ucesce deo vaseg kapitala koji je investiran u drugu firmu MRS-21 zahteva da ta kursna razlika ne bude tretirana kao prihod ovog perioda. I sada ovde imamo nesto sto do sada nismo radili Postoje promene koje prema MRS ne idu u BU vec prihodi se odmah pripisuju kapitalu. To ce biti iskazano kao nabavna vrednost ako je vecinsko ucesce. ili na dan bilansa utvrdjujete fer vrednost vase stalne imovine. To znaci da ce do smanjenja doci usled pokrica gubitka. nece biti tretirana kao rashod odnosno prihod perioda vec ce biti tretirana kao promena visine SK.odnosno u trenutku poslednjeg kursiranja. opremom I postrojenjima. To se uglavnom nalaze dve grupe prihoda I rashoda: 1. vrednost ucesca bi bila smanjena I smanjen SK. ako je equity metoda.

vi cete gubitke. recimo tretirali ste kao rashod nesto sto ste trebali tretirati kao sredstvo. do smanjenog rezultata I svojstveno tome iskazivanju nice imovine. pa slicno sredstvo…znaci cim nema tog cvrstog uporista. 2. imajuci u vidu da sastavljac finansijskih izvestaja mora sam da odredjuje kolika je fer vrednost. rezultata I neto imovine odredjenog obracunskog perioda. Zasto? Da bi taj rezultat bio uporediv sa rezultatom tekuce poslovne godine. износ за који је промењен резултат услед промене рачуноводствене политике. ali uz znacajne mere. 3. Znaci vi cete reci: da smo I prosle godine primenili ovu rac.politiku I predjete recimo sa fifo metode na prosecnu cenu kod obracuna troskova zaliha. износ за који је коригован резултат претходног периода по основу исправљања фундаменталних грешака. 5. za taj period. Postoji poseban standard koji se bavi nacinom na koji se fundementalne greske ispravljaju. Dakle za efekat greske bice promenjen neto dobitak prethodne godine. MRS-8 trazi da se takva greska ispravi. KOJE INFORMACIJE IZVESTAJ O PROMENAMA NA SOPSTVENOM KAPITALU TREBA DA PRUZI • • • • 1.politiku rezultat bi bio ovoliki. Kada se takva greska otkrije. stalna imovina bude iskazana po fer vrednostima. pri cemu se pod fundementalnom greskom podrazumeva greska koja je dovela do netacnog iskazivanja . A posto je taj neto dobitak iz prethodne godine deo SK onda ce ispravka visine neto dobiti uticati na visinu SK. ako nema trzisne vrednosti. dakle smanjenje vrednosti evidentirati preko te revalorizacije. To je dovelo. da pad bude takav da potrosite sve ranija povecanje onda bi se za iznos razlike smanjili SK. pa taj onda rezultat postaje uporediv sa rezultatom u ovoj godini u kojoj vrsite obracun po ovoj metnodi. I naravno u okviru SK. I sve dok ne potrosite tu revalorizaciju. добитке и губитке који су третирани као промене сопственог капитала. Problem koji se javlja kod ovog postupka je sto je jako tesko utvrditi fer vrednost za sve oblike imovine kojom preduzece raspolaze I sto postoji opasnost od uvodjenja prilicne doze subjektivizma u finansijske izvestaje. Ta greska je otkrivena ove godine u junu a napravljena je prosle godine. znaci vi cete promeniti rezultat prethodne godine da biste mogli da izvrsite uporedjenje. висину нето добитка или губитка текућег периода. znaci one koje sam malo pre objasnjavala. koliko god nastojimo da prilikom sastavljanja finansijskih izvestaja ne napravimo gresku to ne znaci da se greska nikada ne napravi. A ako bi se dogodilo da trzisne vrednosti. I onda ce se svake godine povecavati odnosno smanjivati u zavisnosti kako se menja odnos izmedju knjigovodstvene I fer vrednosti vase stalne imovine. MRS-1 u takvim situacijama zahteva da izracunate efekte promene ove rac.politike I da promenite rezultat prethodne godine za tu promenu. Ako promenite rac. износ прихода и расхода који су непосредно третирани као повећање односно смањење капитала. износ исплаћених дивиденди и 6. Znaci u BS u okviru SK imacete prihode od revalorizacije koje ce postojati sve dok je trzisna vrednost veca od vrednosti u knjigama. Na taj nacin vi obezbedjujete da u BS da stalna imovina.dakle razlike izmedju ovih prihoda I rashoda 4. to ce imati uticaja na visinu troskova zaliha I na vrednost zaliha.na nizu fer vrednost I smanjujete onu revalorizaciju koju ste prosle godine prikazali. to moze dovesti do subjektivnih procena. KAKO IZVESTAJ IZGLEDA • • 117 .

Емисија Салдо на дан 31. manjak revalorizacije. 12. Znaci pokazuje pokazuje promene kapitala na 2002 godini: promene u rac. Znaci on ne nalaze da izvestaji moraju izgledati ovako ili onako. kakav je bio uticaj revalorizcije u prethodnoj a kakav u tekucoj godini. a drugoj su promene u tekucoj godini da bi se ne samo visina kapitala.12.politikama. Znaci vi ovde mozete videti kolike su dividende bile 2002 a kolike su 2003.MRS-1 nudi 2 forme izvestaja o promenama na SK. ako postoje neto dobici ili gubici koji nisu obuhvaceni BU. on kaze moguce je da izvestaj ovako izgleda. 02.2002? to je pocetno stanje za 2003 godinu.12. Промене у рачуноводственим политикама Вишак ревализације Мањак ревалоризације Курсне разлике Акцијски капитал Фо Secate se da svaki izvestaj mora da ima uporedne podatke. neto dobici ili gubici koji nisu iskazani u BU. a mi sada sastavljamo izvestaj za 2003. znaci izvestaj sadrzi dva dela: u prvoj su promene koje su se desile u prethodnoj godini. kolika je emisija bila u 2002 I da li je bilo.2003. dividende. Znaci I ovaj izvestaj ponudice podatke za prethodnu godinu I indenticne podatke za tekucu poslovnu godinu da bi onaj koji cita done ispravne odluke. Вишак ревалоризације Мањак ревалоризације Нето добици/губици који нису исказани у БУ Нето добит периода 118 . neto dobit period. Опис Салдо 31. visak revalorizacije. emisiju I pokazuje saldo na dan 31.12.2002. Znaci mozete za svaki element vrsiti uporedjenje.год. nego I visina svake promene koja je dovela do promene visine kapitala mogla uporediti.2002 godine. emisija…I dolazimo do salda kapitala 31. kolika je emisija I da li je bilo u 2003. po osnovu toga da li imate dobitak ili gubitak po osnovu revalorizacije.2002. Нето добитици/губици који нису обухваћени у БУ Нето добит периода Дивиденде за 2002.12. Pa pogledajte prvi deo. manjak revalorizacije. znaci pocinje od pocetka 2002 I dolazi do kraja 2002. pokazuje sve promene kapitala u 2002. on zapravo se odnosi na 2002 godninu. sta je saldo na dan 31.12. I ovo su sada potpune iste kolone: visak revalorizacije . Znaci mi u u2003 godini startujemo sa SK koji je postojao 31. kursne razlike. Te dve forme se medjusobno razlikuju prema obimu informacija koje sadrze. neto dobit perioda.

2002. Sta biva sa dobitkom koji smo ostvarili u prethodnoj godini? Taj dobitak se raspodeljuje.12. A gde se onda daju one druge informacije koje onaj siri izvestaj sadrzi? One se daju u napomenama uz finansijske izvestaje. Forma 2 je kraca. Zatim imamo dividendu. znaci tamo gde u SK kaze revalorizacija. 2002. godinu I dividenda u 2002. imate znaci sada iste podatke za 2003.2002. I bice sa pozicije neraspodeljena dobit ili dobit tekuce godine prenet na pozicije rezerve. nova emisija. Пренос са/на Стање 31. isto se polazi od salda 31. Tamo gde je dat iznos promena vrednosti ucesca. Нова емисија Нето добит текуће год. Znaci pogledajte ovde. Дивиденде за 2003.12.godine. kolike su bile ove godine. dakle koje nisu posledica ni ispravljanja fundamentalnih gresaka. onda je opet u beleskama objasnjeno koliko je ta promena za tekuci period. напом Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002. znaci u sopstvenim beleskama se daju. Znaci sopstvene beleske su vezane za SK.12. onda stoji napomena I u toj napomeni stoji kolike su bile prosle godine. Стање 31. nego one koje nastaju po osnovu dobitka I emisije akcija. dobit tekuce godine I imate stanje 31. pogledajte razlikujemo dividendu za 2002. Ovaj izvestaj se svodi na one promene koje direktno tangiraju kapital. 119 .Фо МРС Позиција Салдо 31. 2003.12. Нова емисија PRIMER С1/86а Нето добит текуће год. godini jer dividenda ostvarena u 2002 je deo dobiti u 2001 a dividenda koju isplacujemo u 2003 je deo dobiti koju ostvarujemo 2002. Pa imate prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve. dividenda uvek ide sa godinu dana zakasnjenja imajuci u vidu da se vrsi najpre utvrdjivanje rezultata a raspodela se vrsi u narednoj godini. ni kursnih razlika. ni prihoda od revalorizacije. znaci revalorizaciona rezerva.12.2002. a sta znaci ovo prenos sa odnosno prenos na? to moze da vas na trenutak zbuni.

One promene ispravljanja fundamentalnih gresaka. menja samo njegovu strukturu.900 preneto u rezerve I isplacena je dividenda koja je iznosila 20. Drugi pristup. neto dobit tekuce godine je iznosila 25. zadrzane dobiti nije bilo I ukupni je SK bio 380.12. One firme koje hoce da izadju eksternim korisnicima oni koriste drugu metodu.900 I to tako sto je 5.000 I neto dobit tekuce godine je 32. godini izvrsena je raspodela ove dobiti koja je bila 25. Znaci ovde imate onaj prenos sa neraspodeljene dobit na rezerve. Ali kaze I sledece rac. politika primenjena za tu poziciju koja vas zanima. 2003.12.2002. politike mozete objaviti kao poseban izvestaj ili rac.800 tako da dobit na kraju 2003 godine 493. nego hocu napomena pa najpre dam rac. prednost tog pristupa je da jednostavno uzmete tu stvar i vidite sta se kod bilansiranja svake pozicije radi. politike trebe objaviti. 2002. 2002. Kada je rec o objavljivanju racunovodstvenih politika onda treba istaci da standard ne daje cvrsto pravilo.700 dinara. Znaci akcijski kapital 31. 120 .000. prihodi I rashodi koji idu direktno u BU(?). Dakle nemamo nazalost mogucnost da imamo i jedno i drugo. Стање 1. Нова емисија Нето добит текуће год. U praksi se koriste oba pristupa.12.000 dividende. je bio 300. Дивиденде за 2002. a za sastavljace i firmu je laksa prva metoda. znaci dobit od 25. politika firme nemate vise na jednom mestu vec morate da je lovite po pojedinim napomenama. godinu.000. politiku pa dam napomenu tj te detaljnije podatke. Пренос са/на Стање 31.12.2003. vec kaze rac.000 dinara. necu odvojeno. Нова емисија Нето добит текуће год. Ali sada ako vas zanima rac. politike objavite na jedom mestu.ali slaba strana je to kada vi gledate bilans i gledate napomenu uz bilansnu poziciju vi sada morate da trazite u rac. To je prednost. znati to je nesto sto sigurno mora. znaci da sve vase rac. RACUNOVODSTVENE POLITIKE Predstavljaju skup specificnih postupaka koje preduzece koristi pri sastavljanju svojih finansijskih izvestaja. U 2003.Извештај о пром п МРС Позиција Салдо 31.prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve ne tangira visinu kapitala.000 dinara . politike mozete objaviti kao deo napomena uz finansijske izvestaje. С1/86а Стање 31. rezerve 80. politici koja je rac. i oba imaju svoje prednosi i mane. Znaci morate koristiti dva izvora.900 rezerve I 20. Znaci ovaj izvestaj objasnjava pocetno stanje I promene kapitala koje su nastale usled raspodele dobiti iz prethodnog perioda koja dovodi do promene rezervi I isplate dividendi I promene usled emisije novih akcija. Ako se opredelite za prvi pristup. I imali smo novu emisiju akcija od 75.1 . I smanjenje SK zbog isplate dividendi. iskazuju se u napomenama a ne u ovom izvestaju ako se opredelite za formu 2. Uslov je da su postupci dopusteni standardima I naravno da su u skladu sa konceptualnim okvirima.12. I 31.900-SK I naravno bilo je pocetno stanje za 2003.900.900 podeljenja je na 25. je bio 405. Sta moramo da objavimo u racunovodstvenim politikama? напом Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002.

. mozemo ih priznavati u trenutku naplate.капитализацију трошкова позајмљивања и других трошкова.утврђивање прихода. zatim moraju nam dati podatak o tome koje smo specificne rac.залихе. vi cete naravno visinu tog rezervisanja morati da utvrdite uzimajuci u obzir vremensku vrednost novca. . rezervisanja za date garencije prema sadasnjoj vrednosti.дефинисање готовине и готовинских еквивалената.владина помоћ и донације • • • • • • • • • • • • • • • • BELESKE Beleske predstavljaju neophodan deo finansijskih izvestaja. imamo razlicite mogucnosti. izvestajima. Uobicajeno je da se za najveci broj pozicija koristi istorijski trosak ali neke od pozicija ce i pri koriscenju istorijskog troska kao osnove procenjivanja. koje metoda za otpisivanje nematerijalnih ulaganja koristite.утврђивање амортизације. Koje sve racunovodstvene politike moramo objaviti? • • То су рачуноводствене политике које су примењене на: . hocu da mi kaze koju metodu je koristio prilikom otpisa osnovnih sredstava. znaci ne da nam kaze…znate mi smo izvrsili otpisivanje osnovnih sredstava…ne. strana 6) . укључујући одложене пореске обавезе.Rac. Vrednovacete robu ili gotove proizvode po neto prodajnoj vrednosti ako je ona niza od cene kostanja odnosno nabavne vrednosti. Znaci izvestaji bez belezaka su tesko citljivi izvestaji.пословне комбинације. tada sam vam govorila da se u finansijskom izvestaju kao osnova za vrednovanje moze koristiti istorijski trosak. u trenutku isporuke. ali moramo reci kada smo koju od njih koristili. Moramo reci koju smo politiku od tih koristili. . politika mora da bude navedena. i sadasnja vrednost. Mozda smo koristili sve tri . укљујући зависна предузећа и придружене фирме.принципи консолидовања..порезе. Ako vam neko ponudi izvestaje bez belezaka znajte da nesto krije. kako tretirate te troskove . . polititci. Prema tome iako koristite istorijski trosak za procenjivanje vrednosti neke od pozicija vi cet koristiti neke druge vrednosti. morate reci koje ste metode konsolidovanja koritili. ako je garantni rok 5 godina za automobil koji vi proizvodite i prodajete imacete isplate koje ce se protezati na rok od pet godina. . potrazivanja cete vrednovati po visini ostvarive vrednosti.kako ste tretirali goodwill ( objasnjenje imate u predavanju 09. Znaci hocu da mi kaze koju su od tih vrednosti koristili da bi odrdili vrednost pozicija u svojim finan. kako ste grupu.дефинисање географских и пословних сегмената . .резервисања. politike treba da nam pruzi informacije o tome koje smo osnove koristili za vrednovanje pozicija u finansijskim izvestajima. dakle sta aktivirate. moram da vas podsetim da kada sam vam govorila o konceptualnom okviru. Osnove vrednovanja Kada kazemo da mora da nam objasni osnove vrednovanja.koja formirate .трошкови који се односе на запослене. E to mora biti napisano u rac. .улагања у разне облике материјалних и нематеријалних улагања. Sada je 121 .лизинг. Znaci svaka specificna rac. .12. trzisna vrednost. . u trenutku isporuke. vrednost ponovne nabavke.инфлаторно рачуноводство. Nasi bilansi su ranije bili razudjeni i imali su po nekoliko desetina pozicija. . трошкови истраживања и развоја. . politike primenjivali da bismo mogli razumeti finansijske izvestaje. biti vrednovane po nekim drugim vrednostima.конверзију иностраних трансакција.

a da su sve informacije koje su potrebne za razumevanje finan. e onda cete to razloziti plasmani sa rokom dospeca do mesec dana. Da biste sve te informacione potrebe pokrili morate pruziti jako veliki broj tih informacija. razbice te ih na one u dinarima i one u stranoj valuti. preglednost 2. izvestaja vazne da bi oni mogli doneti odluke. koliko je povecanje kratkorocnih plasmana u toku godine. Sve to mora onaj koji cita izvestaj da zna. koliko je stanje na kraju godine. izvestajima a koje su neophodne za informisanje. nalaze u medjusobnom konfliktu. Mozete vi u cilju poboljsanja da promenite nesto da neki podatak dodate. Znaci beleske se razlikuju od firme do firme. sastavljacete izvestaj o kratkorocnim plasmanima. Znaci kada je god potrebno da korisnik uporedi stanje sa kraja prosle i kraja ove godine duzni ste da date uporedni podatak. kolike su bile naplate kratk. Npr. dakle sa manjim brojem pozicija. I ako ne citate beleske ili nemate beleske izvestaj necete razumeti. Ako se rac. Znaci kada pravite belesku onda ona mora biti takva da onaj kome je namenjena moze da je razume. Znaci to je situacija kada napomene daju podatak koji uopste u finan.pa imate spisak informacija koje u vezi sa tom pozicijom morate objaviti. Tih korisnika ima veliki broj i oni imaju razlicite informacione potrebe. ali cete u napomeni koja ide uz poziciju u kojoj se ta vasa nepokretnost nalazi. Taj konflikt razresen je tako da su finan. sest meseci…znaci o toj jednoj poziciji sve ove informacije dace u okviru napomena. Prvo morate objasniti u beleskama kada je osnovana firma i koja je njena osnovna delatnost. Niko drugi ne moze za neku firmu napraviti beleske osim onoga ko tu firmu jako dobro poznaje. I uvek za sve kvantitativne podatke koje prezentirate u beleskama dajete podatak za prethodnu i tekucu godinu. takodje se daje izvestaj o promenama na sopstvenom kapitalu. izvestaju nema. tri meseca. znaci mozete objaviti i vise od toga ali morate najmanje toliko. Vi morate da napravite izvestaj koji je pregledan i morate istovremeno da date sve informacije koje su korisnicima finan. Znaci pravilo je da te beleske budu standardizovane za svaku firmu. naci belesku da zgrada ili postrojenje predmet zakupa. Znaci niko drugi vam ne moze napraviti beleske. izvestaji napravljeni pregledno. iza toga idu rac. koliki su kratkorocni plasmani bili na pocetku godine. politike i beleske daju zajedno sta ce onda beleske sadrzati. imaju one slican sadrzaj ali nikada potpuno isti. Znaci beleske kao izvestaji moraju biti jasni. Taj minimun. 2. i onda po pravilu ide nekoliko desetina stranica belezaka. Znaci vi u bilansu necete videti da je vasa nepokretnost data u zakup. A onda jos ako imate i plasmane u dinarima i stranoj valuti.znaci prva 122 . izvestaja date u napomenama. da daju neke informacije koje se u izvestajima uopste ne nalaze ali su neophodne za donosenje poslovnih odluka.BS na jednoj strani. ali opet cete morati da objasnite da taj podatak prosle godine niste unosili. pruzanje dovoljno informacija pogledajte ta dva zahteva. i preglednost i pruzanje dovoljno informacija. prvo da daju dodatne informacije o pozicijama koje se nalaze u finan. Znaci napravite prosto tabelu koju jednostavno popunjavate svake godine. Svaki standard na kraju ima zahtev za obelodanjivanje. plasmana. I onda cete uz sve to na kraju dati podatke i po rocnosti. politike i na kraju izvestaj o novcanom toku. Znaci na kraju svakog standarda pise…zahteva se obelodanjivanje…. Znaci beleske imaju zadatak: 1. BU na drugoj strani. izvestaja a ta razumljivost predpostavlja dve stvari: 1. Na beleske se odnosi zahtev jasnosti i zahtev uporedivosti. I kada se prave beleske odnosno napomene vi zapravo odgovarate na zahteve za objavljivanjem koje se u tom standardu nalaze. i u okviru ovih u stranoj valuti imacete podelu po vrstama valuta. Posto je razumljivost jedna od kvalitativnih odlika finan. Otuda se zadovoljenje ova dva zahteva. ne mozete to reci u bilansu. Jer kratkorocni plasman je svaki plasman do godine dana. Zato se beleske naprave jednom i kontinuirano se primenjuju.

znaci ne mozete napisati…mi smo primenjivali najvaznije standarde. nego da ste pri bilansiranju dogadjaja koje ste imali u poslovanju vase firme uvek koristili MRS koji se na taj dogadjaj odnosi. koliki su otpisi bili na pocetku a koliko u tekucoj godini i kolika je sadasnja odnosno neotpisana vrednost po grupama. од августа 2001. ti izvestaji su potpuni. Znaci imaju sve one kvalitativne odlike koje po konceptualnom okviru moraju posedovati. To znaci da ja necu koristiti MRS-17 koji se odnosi na lizing zato sto jednostavno nemam opremu uzetu u lizing. Mi necemo prolaziti sve napomene vec samo neke od njih. tacni. Znaci na koja pitanja a ta pitanja se nalaze u MRS-16 treba da da odgovore ova napomena. Cim niste postovali jedan standard smatra se da niste postovali ni jedan. koristicu MRS-23 zato sto imam kamate…dakle vazno je da ste vi prilikom bilansiranja dogadjaja koji su iskazani u vasim bilansima uvek postupali u skladu sa MRS. izvestaje u skladu sa rac. Treba da da kolika je bila vrednost sredstava i to po grupama. onda to u svetu znaci sledece. kolika je bila prodaja osnovnih sredstava i kolika je bila njihova nabavna i otpisana vrednost.beleska sadrzi podatak o tome kada je osnovana firma. Nakon toga slede rac. као друштвено предузеће. Primer za ovo je • Пример: • Финансијски извештаји су припремљени и у свим материјалним аспектима усаглашени са са МРС уз обрачун по историјским трошковима. године предзеће послује као акционарско друштво. години потпуно је завршен процес приватизације предузећа.( na slajdovima ima jos) Evo na primer kao bi izgledala sadrzina napomene koja bi isla uz nepokretnosti. nezavisno od promena kupovne snage novca. Ovde bi jos bilo i cime se firma sve moze baviti. ako je u toku godine bilo zavrsenih investicija koje su zapocete ranije.uporedivi. Zasto je ovaj podatak da li ste koristili standarde vazni? Zato sto kada vi kazete da ste sastavljali finan.opremu i postrojenja. Da bi napomena 123 . To je poruka korisniku…mozete se osloniti na informacije koje ovi izvestaji sadrze. ali cu koristiti MRS-18 koji se odnosi na prihode zato sto prihode od prodaje imam. onda to znaci da ste se opredelili za nominalno odrzanje kapitala i da svaka razlika izmedju nominalnog kapitala na kraju i na pocetku moze biti smatrana dobitkom. Ako ste makar od jednog standarda odstupili . razumljivi. standardima. године. Znaci sve te informacije moraju biti date u napomenama. politike i beleske. Znaci ako vi kazete istorijski trosak. to nista ne znaci. Kada je rec o procenjivanju znaci tada cete navesti da li ste se opredelili za istorijski trosak? Zasto je vazna ova osnova procenjivanja? Zato sto izabrana osnova opredeljuje kako ce biti odrzan kapital i sta ce biti smatrano dobitkom. kolika je vrednost nabavke koje su izvrsene u toku godine takodje po grupama. Продајом државног дела акција у 2002. izvestaja postovali MRS i koju ste osnovicu za procenjivanje koristili. odnosno da ce dobitkom biti smatrana razlika izmedju prihoda i rashoda iskazanim u nominalnim jedinicama. kolika je njihova vrednost. • Пример: • Предузеће је основано 1959. I upravo zbog toga sto je ta informacija tako vazna ne mozete napisati da su izvestaji sastavljeni u skaldu sa racunovodstvenim standardima ako niste primenili sve standarde pri sastavljanju izvestaja. Druga beleska koju morate navesti je vasa izjava o tome da li ste pri sastavljanju rac. Evo ovde imate jedan takav primer beleski. Kada ovo kazem sve standarde onda ne milsim bukvalno da svaki od standarda primenite. znaci navescete datum i resenje po kome je firma upisana u sudski registar i navescete spisak delatnosti za koje je firma ovlascena znaci kojima se bavi.

394. Импаритетни губитак 31.300.6 0 OSNOVNA SREDSTVA U PRIPREMI Mozete dati beleske i opisno.000. nabavke u toku godine.186. zasto je izvrseno i koji je to diskontni faktor koriscen.572 260.Децембра 2002. obezvredjenja nije bilo.151 4. 31. Znaci gore imate osnovne grupe vasih osnovnih sredstava a po horizontali dajete potrebne podatke o vrednosti .1. Znaci dajete nabavnu vrednost.941.1. Јануар 2001.000 је унета у биланс успеха као расход. Обј.. • На дан биланса утврђено је постојање импаритетног губитка у вредности линије за производњу чија је књиговодствена вредност 1.356. znaci iz cega se sastoji ta vrednost osnovnih sredstava u pripremi.000. Вред.amortizacije u tekucoj godini.• Разлика од 56. Пирот средствима намењеним фонду за неразвијена подручја. koliko je do sada ulozeno.000 sta cemo sa razlikom od 56.607. To je informacija koja je korisniku potrebna i koju mozete dati i u ovakvoj formi. Амортизација 16.12.864 дин се односи на грађевински објекат у Земуну. tolika je bila nabavna vrednost ukupno.. To je jedan od primera kako bi beleska trebala da izgleda. prodaja nije bilo. • Вредност основних средстава у припреми од 18.336. posto je knjigovodstvena vrednost 1.356. koristili smo diskontni faktor 12 i ustanovili da je diskontovana vrednost primitaka + neotpisana vrednost 1. Znaci mi smo diskontovali buduce prilive od koriscenja tog sredstva.185 Исправка вредности: 8. a onda otpisi.2001.336. Znaci ako je bilo izvrseno otpisivanje.000 дин. zavrsetka investicije. 11. Опрем Набавна/ процењена вредност 1. promenu nabavne vrednosti. znaci vanredno otpisivanje kada je bilo i kada od nabavne vrednosti oduzmene otpisanu vrednost dobijete neto sadasnju vrednst odnosno sadasnju vrednst sredstava na kraju godine.odgovorila na ova pitanja ona otprilike moze izgledati ovako Грађ.737.757 8. i sadasnja vrednost izgleda ovako.115 0 - 176. Нето књигов.300.000.864 је резултат извршене ревалоризације. 124 . Nabavna vrednost se moze povecati zbog dodatnih nabavki. 31. kako je finansirana . Износ уложених средстава је око 13. Нове набавке у току године Продаја 16.000? ta razlika se smatra kao rashod odnosno smatra se da je to osnovno sredstvo precenjeno.681.Децембра 2002. Znaci to je objasnjenje zasto ta linija na kraju ima vrednost nizu za 56. 31. ne mora biti obavezno u vidu tabele. pocinjete od nabavne vrednosti 1. - 4. а разлика од 5.414.kod nacela impariteta. Овај објекат финансира “К”. 1. Sta znaci obezvredjenje tj MRS-36? Secate se onog racuna ostatka. 129.072 10.186.12.000. dakle da objasnite kolika je bila njihova vrednost nasta se ona odnosi. 2001.000. izgdaju otpisi sa prodajama ovako. Otpisi na pocetku godine + otpis tekuce godine + obezvredjenje . а садашња вредност утврђена уз примену дисконтног фактора 12% износи 1.315 1.072 10. onda imate ispravke vrednosti koje su bile na pocetku godine.

tu gotovinu plasiraju i to su plasmani. Zasto je to vazno? Zato sto samo profitabilno poslovanje obezbedjuje odrzanje kapitala koje je u preduzece investirano i njegov rast.nema noramlne privrede. jer depoziti jesu obaveze banke. znaci izmirenje duga. znaci mimo njegovog redovnog poslovanja. Sta je eksterni tok? Kako to pare s’polja mogu doci u firmu? Uplate vlasnika. Znaci vi imate ulaganje na pocetku. • Овакво билансирање финансијског лизинга је последица поштовања захтева да се при финансијском извештавању даје предност економској садржини у односу на форму. Nijedan vlasnik nece drzati pare u firmi koja ne uvecava kapital koji je on u tu firmu ulozio. Kod banaka je po jos ocitije. Znaci preduzece da bi opstalo na dugi rok mora biti profitabilno. Efekat priliva i odliva je neto gotovina. Dovode do povecanja ili do smanjenja neto gotovine. Zasto je vazno da preduzece ima stalnu kontrolu nad likvidnoscu? Kada sam govorila o uslovima odrzanja preduzeca na dugi rok. i time siri ovaj interni tok. Drzava brine o tome da se odrzi finansijska disciplina u privredi. zalihe. • • IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE Sadrzi prilive i odlive gotovine koji nastaju iz operativne aktivnosti. Kao i u BU tako se i kod ovog izvestaja odnosi na obracunski period. Znaci zadatak banaka je da prikuplja sredstva od onih koji imaju viskove gotovine i da ih plasira onima koji imaju potrebe za novcanim sredstvima. I zato je jako vazno da svaki ucesnik u privredi poslovanja svoje obaveze izmiruje na vreme. ili dovodi do odliva gotovine usled ceka se interni tok suzava.Primer za lizing А) Рачуноводствена политика Опрема и непокретности узете у финансијски лизинг билансирају се и процењују сагласно Рачуноводственом стандарду 17 у оквиру сталне имовине уз исказивање обавезе према закуподавцу. vracanje kapitala vlasnicima. to je jos jedan dokaz da finan. izvestaji nisu namenjeni laicima. ta vasa ulaganja se ponovo pretvaraju u novac. E sada naravno da biste vi znali kako je to uradjeno morate znati MRS-17. Banke prikupljaju gotovinu i to su depoziti . kupite osnovna sredstva. koji nastaje unutar preduzeca i to je ovaj tok koji sam vam pricala 2. za razliku od BS koji se odnosi na odredjeni trenitak. zaduzenje kod poverilaca dovode do priliva gotovine u preduzece. eksterni ili iregularan tok gotovine. duze ili krace u zavisnosti od brzine obrta. interni ili regularni tok gotovine. investicione aktivnosti i finansijske aktivnosti u jednom obracunskom periodu. Novcani tokovi u firmi mogu se podeliti na dva dela: 1. a isplata poverilaca. ucesca itd kroz poslovanje vremenom. svi su isticali da postoje dve pretpostavke koje uvek moraju da budu ispunjene da bi preduzece na dugi rok opstalo? To je likvidnost i rentabilnost preduzeca. Zakonom o stecaju 45 dana mozete da 125 . ne javlja se tako redovno i uvek dovodi do ili priliva gotovine u preduzece. i naravno njen cilj je da prilivi iz plasmana budu veci od odliva po osnovu vracanja depozita. dolazi do potrazivanja. Znaci smisao i kod preduzeca i kod banaka je da iz poslovnog procesa izvucemo vise gotovine nego sto u taj poslovni proces ulozili. Zasto likvidnost? Zato sto bez sposobnosti da izmiri svoje obaveze preduzece odlazi pod stecaj. isplate dividendi dovode do odliva sredstava iz preduzeca. Znaci ovde banka od svojih obaveza. Kada posmatrate poslovanje preduzeca to poslovanje preduzeca nije nista drugo nego konvertovanje novcanih sredstava u neka naka materijalna ili imaterijalna ili finansijska ulaganja i ponovno pretvaranje tih ulaganja u novac. Bez likvidnosti ucesnik u toj privredi nema normalno odvijanje poslovnog procesa.

da isplacuje dividende. koliko mi je priliva bilo iz dezinvestiranja. Kako ovo treba razumeti? Kada uplatite pare iz blagajne na vas tekuci racun. Imam gotovinu na racunu. Dakle koliko po osnovu osnovne delatnosti. depozite ne racunu koji nije orocen. a koliko je para pribavljeno iz eksternog okruzenja. dakle koliko smo mi para naplatili tokom prosle godine po raznim osnovama. Ispunjenosti prve. Sta uprava preduzeca moze da vidi iz izvestaja o novcanim tokovima? Znaci nju prvo zanima koliko je gotovine u preduzece uopste stiglo tokom prosle godine. i naravno drzavi. Sposobnost firme da odrzi svoju likvidnost. ali medjunarodni komitet ima u prvom redu investitore i to nije slucajno. Jer je kod banaka previsok rizik. Ili depozite koji se isplacuju na zahtev. Ne kazem da se time ne stite interesi poverilaca. i sve promene koje se u standardima vrse motivisani su zeljom da se zastite interesi investitora. postojucim i potencijalnim poveriocima. i izmiruje sve ostale obaveze koje proisteknu iz poslovanja. to nije gotovina. ja sam pozajmila na tri meseca ali taj kome sam pozajmila da li ce da mi vrati ceo iznos ili nece.kasnite sa placanjem obaveza ili da vam je racun blokiran 30 dana i vi odlazite u stecaj. to je promena u okviru gotovine. izvestavanje u celini sve vise se okrece investitorima. da placa svoje obaveze procenjujemo preko podataka koje sadrzi izvestaj o tokovima gotovine. Gotovinski ekvivalenti: komercijalni zapisi. postojucim i potencijalnim investitorima. Znaci polazeci od tih proslih novcanih tokova mi procenjujemo buduce novcane tokove. Sta sve obuhvata gotovina? Znaci raspolozivu gotovinu. a sve redje ce se obracati bankama za kredite.dakle operativne delatnosti. Sta su gotovinski ekvivalenti? MRS-7 bavi se izvestajim o novcanim tokovima. i to hocu da mi bude diferencirano. drzavne obveznice koje imaju rok dospeca do tri meseca. Kratkorocna ulaganja i odrzive HOV ne smatraju se ekvivalentima gotovine. Tokovima gotovine ne smatraju se one transakcije koje dovode do promena izmedju stavke koje predstavljaju gotovinu ili gotovinske ekvivalente. Znaci to su sva sredstva koja se mogu u kratkom roku pretvoriti u gotovinu i to u poznati iznos gotovine i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. Znaci vas tekuci racun kod banke predstavlja vas depozit koji vi mozete slobodno raspolagati bez ikakvog ogranicenja. mi govorimo o izvestaju koji se sastavlja na kraju godine u toku godisnje zakljucka. da placa kamate. da li ce platiti polovinu odmah. Taj izvestaj ce nam pokazati koliko je preduzece sposobno da stvori gotovine. zatim koji su to namene za koje preduzece tu gotovinu trosi. Finan. Sta je cilj sastavljanja izvestaja o tokovima gotovine? Cilj sastavljanja izvestaja je da korisnici dobiju izvor iz kojih ce moci da dokuce informacije o tome kako su se menjali prilivi i odlivi preduzeca u proslosti. Znaci taj uslov nije ispunjen. Znaci sta je za nas cilj ovog izvestaja. zato sto postoji rizik od naplate. dakle to je vas tekuci racun. I zato su to dve vazne pretpostavke. Naravno zanima me i zasta se te pare trose. Kome je namenjen ovaj izvestaj? Namenjen je upravi. Znaci zasto nekoga zanima koliki su bili prilivi ili odlivi u prosloj godini? Zato da bi mogao da proceni sposobnost placanja preduzeca u buducnosti. utvrdjujemo preko sastavljanja BU. i zbog toga nam je taj izvestaj vazan. sa kojim ciljem. na bazi toga mi cemo proceniti da li je preduzece sposobno da vraca svoje kredite. Znaci sve sto treba da znate o izvestaju o novcanim tokovima naci cete u MRS-7. dakle iz prodaje imovine. Tokovi gotovine se obicno definisu kao prilvi i odlivi gotovine i gotovinskih ekvivalenata. po tom standardu novcanim ekvivalentima smatraju se sva sredstva koja se mogu u kratkom roku mogu pretvorili u poznate sume novca i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. rentabilno poslovanje. zato sto kod njih postoji rizik od gubitka vrednosti. Znaci takva sredstva recimo cek smatra se ekvivalentom gotovine. ili nece platiti nikada. Koliko 126 . I sada se pomera teziste poslovanja banaka sa kreditne funkcije na neke druge uloge koje ce banke imati. Jer sve vise preduzeca pribavljaju dodajni kapital na trzistu kapitala. imam gotovinu u blagajni pa sada to sto sam ja prenela pare sa blagajne na racun ili obrnuto to nije to.

Oni ce tacno videti da li uprava vodi racuna o uskladjivanju priliva i odliva iz 127 . necu valjda uzimati kredit da bi isplatila dividende. mi sada pravimo novcani tok za godinu dana. Znaci ako ja znam da cu imati prilive gotovine. I zato je vazno da se na bazi proslih priliva napravi plan priliva i odliva koji ce biti za naredni obracunski period. dakle vrsili smo investiranje. Jedna je jos prednost koja se istice kao prednosti izvestaja o novcanom toku u odnosu na ostale finan. Znaci to je ono sto uprava hoce da zna. Dakle to su informacije koje mogu da se dobiju iz novcanog toka. Ako jedno preduzece ima dobitak od 100. odnosno koji su to periodi u toku godine kada ima problem sa odrzavanjem likvidnosti. znaci koji je to najveci izvor gotovine u prosloj godini bio. Zatim na osnovu takvih informacija uprava sta moze zakljuciti? Odakle joj potice gotovina.000.000. Investitori na bazi izvestaja o novcanom toku procenjuju kako uprava preduzeca kontrolise tokove gotovine.000 i ima neto gotovinu od 80. koliko sam novaca ulozila u neku nemonetarnu imovinu. ciji je dobitak kvalitetniji? Znaci kvalitet dobitka merite stepenom njegove naplacenosti. Kada se radi procena vrednosti preduzeca za potrebe bilo prodaje preduzeca ili fuzije preduzeca. Bilansna politika ne moze da opredeljuje visinu neto gotovinskog toka. da biste mogli da predvidite situacije kada vam novac fali ali isto tako i situacije kada imate viskove gotovine. na racunu se drzi samo onoliko para koliko je potrebno da se izmire obaveze.000. I to je jedan od vaznih pokazatelja kvliteta rada firme. uvek se kao osnova koriste buduci novcani tokovi. I ta procena potreba za gotovinom bice izvrsena opet na bazi neto novcanog toka.000. aktivnosti mozda bili najjaci. Nikada se pare ne drze na racunu. I ako to vi vec znate u martu onda vi mozete da napravite strategiju kako cete tu nesaglasnost izmedju priliva i odliva prevazici. zatim uprava moze dokuciti da li su prilivi ili odlivi iz finan. Zasto? Zato sto smo veliki deo para ulagali u materijalna ili nematerijalna ulaganja. to znaci da smo se mnogo zaduzivali ili da smo pribavljali znacajan dodajni kapital. Dividendna politika firme takodje se kreira prema visini neto novcanog toka. Kaze se da izvestaj o novcanom toku odnosno neto gotovina nije pod uticajem bilansne poltike jer nesto je naplaceno ili nije a nesto je placeno ili nije. pa ce tacno videti kakva je dinamika priliva i odliva sredstava po pojedinim vremenskim periodima. Na bazi ovih informacija o cemu uprava odlucuje? Uprava svoju politiku finansiranja kreira prema ocekivanog neto novcanog toka. izvestaja.sam ulagala i kolike su isplate bile po osnovu tekuce aktivnosti firme. jer cu unapred poceti da trazim koje su najpovoljniji nacini da tu gotovinu plasiram. Ona zeli da uoci koji su to periodi u toku godine kada obicno ostvaruje viskove gotovine. prema vi nemate mogucnost da kreirate neto novcani tok. Da biste mogli da prognozirate buduce novcane tokove morate da znate novcane tokove iz proslosti. Svi viskovi gotovine se mogu plasirati. a drugo preduzece ima takodje rezultat 100. i ima neto gotovinski tok od 30. Ne mogu da objavim visoke dividende ako imam visok dobitak ako nemam odakle da ih isplatim. Zatim uprava procenjuje likvidnu sposobnost preduzeca na bazi vremenskog rasporeda novcanog toka. pa kako nemamo para…to je onda jedna potpuno drugacija situacija. a da nam je poslovna aktivnost generisala skromna novcana sredstva. Jedno je kada vi vodite finansije firme i znate da cete pocevsi od maja pa zakljucno sa junom imate slabije prilive a niste u stanju da smanjite odlive i da je prema tome to period u kome su vam potrebna novcana sredstva. Kako to uprava meri kvalitet dobiti preko neto gotovine? I to je jos jedna razlika izmedju banaka i preduzeca. bira izvore za pribavljanje dopunskih sredstava i nacine plasiranja slobodnih novcanih sredstava. koliko nam jos para treba. Znaci vi samo mozete da prikazete odakle ta gotovina dolazi i zasta ste gotovinu trosili. Imamo lep neto novcani tok ali mi nemamo nameru da investiramo. a ne kada pocne maj mesec…sta pa nemamo para. i koliko sam novaca ulozila na razduzenja ili eventualno vretila vlasnicima. Ili da je neto novcani tok u ovoj godini u najvecoj meri bio pod uticajem nasih ulaganja…imali smo mi lep priliv gotovine iz poslvone aktivnosti ali ipak je neto gotovina na kraju skromna. Npr.000 . Uprava ce za svoje potrebe da taj godisnji novcani tok podeli po mesecima. a stepen naplacenosti dobijate kada stavite u odnos dobitak i neto gotovine. To je jako vazno za buduce odluke.

Dugorocno zaduzivanje i dugorocno razduzivanje je aktivnost finansiranja. a isplate rata kojima se smanjuje i glavnica duga tretiraju kao odlivi iz aktivnosti finansiranja. zato sto je to firma ciji su oni suvlasnici. Dakle ako se stepen zaduzenosti firme povecava onda se smanjuje mogucnost da na vreme svoje obaveze izmiri. zatim sposobnost preduzeca da stvara gotovinu koja je njima jako vazna zbog moguce naplate dividendi. Postavlja se pitanje zasto bas ovakva klasifikacija. Te dileme su uglavnom vezane za kamate. zbog isplate poreza. iz poslovne aktivnosti. dakle da li operativna. a otplata rata se tretira kao odliv gotovine iz finan. I naravno iz toga ce oni proceniti da li ce uprava ici na dodatna ulaganja. Oni procenjuju i buduce potrebe za gotovinom iz dva razloga. 128 . I ovde se dilema postavlja sledeca. Sta su prilivi i odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti? Ti gotovinski tokovi pokazuju sposobnost preduzeca da stvori dovoljno para za isplatu obaveza. za isplatu dividendi . odnosno ispostaviti dodatne zahteve vlasnicima za kapitale. kada racunate neto dobitak taj rashod utice na visinu neto dobiti. placene kamate. gde je onda teziste firme u tom trenutku. znaci ako veliki broj firmi ima negativan neto novcani tok onda tu nesto nije dobro. Kada je rec o otplati rate. Znaci ako meni najvise novca odnosi investiciona aktivnost. aktivnosti. Pitanje je bilo da li i kamata na kredite koja je povezana sa tim zaduzenjem treba da bude tretirana kao odliv gotovine iz finan. Na ulaganjima. Posto mi zelimo da povezemo neto dobitak iz poslovne aktivnosti i neto novcani tok iz poslovne aktivnosti onda smo promene gotovine po osnovu kamata klasifikovali u poslovnu aktivnost a ne u aktvnost finansiranja. Drzava normalno procenjuje sposobnost preduzeca da odgovori svojim poreskim obavezama na bazi neto novcanog toka. zasto je bas ovako delimo? Postoje dva razloga: 1. Ako ce se firma ciji ste vi poverilac jos zaduzuje vi procenjujete da ce ona imati teskoca sa vracanjem dugova. ako je firma dobra.izvestaja o novcanom toku. da na bazi ovako klasifikovanih novcanih tokova utvrdimo koja od navedenih aktivnosti najvise utice na finansijski polozaj preduzeca. A onda ako ima visak gotovine. ne na tekucim aktivnostima nego na ulaganjima. vazno ima je da se ta firma na dugi rok odrzi. To je jedan od potencijalnih komitenata kod kojih cu plasirati svoj novac. Postoji dilema neki put kako neki priliv ili odliv treba klasifikovati. KLASIFIKACIJA NOVCANIH TOKOVA Klasifikujemo ih na tri segmenta: 1. bilo prodaja novog kola akcija ili udela i sl. Sta je razlog? Kada knjizite kamatu kao trosak ona predstavlja rashod perioda u kome je nastala. i za ona ulaganja koja moramo izvrsiti a da pri tome ne moramo da koristimo eksterne izvore. Kada imate isplatu anuiteta rata smanjuje galvnicu duga a kamate predstavlja tekuci finan. Dakle izvestaj o novcanom toku ukazuje da firma ima dodatne potrebe za gotovinom a ako ima onda je jedan od izvora su upalte vlasnika. klasifikuju se kao odlivi gotovine po osnovu operativne aktivnosti. Jedan je da bi procenili da li ce se firma jos zaduzivati. nije prezaduzena . rashod. vise nego operativna. neto rezultata iz poslovanja. Poverioci koriste izvestaje da bi procenili sposobnost firme da placa glavnicu i kamatu. Znaci mi proveravamo da li smo sposobni da toliko para stvorimo kroz poslovni proces. njima ce trebati pare. aktivnosti finansiranja. aktivnosti ili imajuci u vidu da te kamate uticu na visinu rezultata . kaze se jos i iz operativne aktivnosti 2. Da bi se povezao neto rezultat i neto novcani tok iz poslovne aktivnosti kamate na kredite se klasifikuju kao odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti. zbog odrzanja likvidnosti. vi znate da se dugorocni krediti otplacuju putem anuiteta. aktivnosti investiranja 3. 2. znaci kamate na kredite. Dakle postoji uvek vise razloga zbog kojih se interesujete za novcani tok. i da procenimo odnose izmedju tih aktivnosti. I kada gleda neto novcani tok u privredi kao celini moze proceniti. prema dobavljacima i radnicima. investiciona ili finansijska aktivnost. te odlive treba klasifikovati u operativnu tj poslovnu aktivnost.

dividenda i tantijema. Ako bismo izvrsili spajanje dve akcije u jednu i vlasniku isplatili nominalnu vrednost jednu od akcija taj odliv bi bio u aktivnosti finansiranja. Odlivi su: kupovina ili ulaganja u nekretnine. lizinga. otplata kratkorocnih kredita. zaduzimo se. placamo radnike.-prihod koji ostvarujemo od izdavanja autorskih prava. kupovina kratk. Kao sto postoji veza izmedju toka rentabiliteta i imovine. a posledica ulaganja je pretvaranje gotovine u materijalno ili imaterijalno dobro. Ali je vazno da primetite da prilivi i odlivi tangiraju aktivu odnosno pasivu. Odlivi: otplate glavnice duga. znaci nemonetarno. jer ako prodajemo svoje gde ce biti ti prilivi i odlivi? Bice u finansiranju. Dakle rec je o prilivu sredstava iz okruzenja u preduzece bilo od vlasnika ili poverilaca i odlivima gotovine koja nastaju po osnovu zaduzenja ili vracanja dela ulozenog kapitala vlasnicima. novcanog toka i gotovine. Kada nastaje priliv? Priliv nastaje ili kada se smanji aktiva. kamate. Znaci vidite kada mi dajemo to je investiranje a kada se zaduzujemo to je finansiranje. i po osnovu tih koristi prilive gotovine. Dakle to su sve odlivi gotovine. zastitnog znaka…. Приливи готовине из пословне активности 2. ili kada ulozite sto dovodi do povecanja aktive. I naplata dugorocnih plasmana. ili kada se poveca pasiva. poreze. uzimanje dugorocnih kredita. Znaci kada investirate vi trosite pare i pretvarate u materijalni ili nematerijanli oblik. To je odliv od ulaganja a kada imamo priliv od ulaganja? Prodaja sredstava. KAKO IZGLEDA IZVESTAJ O NOVCANOM TOKU? Imamo gotovinske A.Sta su prilivi? Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti su odredjeni delatnoscu firme. Kod proizvodnih preduzec prilivi nastaju: prodajom proizvoda i isluga. Aktivnost finansiranja Ovi tokovi se iskazuju odvojeno od tokova koji nastaju iz poslovanja. isplate obaveze po osnovu finan. kratkorocnih kredita za poslovanje koje odobrava i sl… Sta su odlivi? Sta sve placamo? Placamo dobavljace za kupljenu robu i izvrsene usluge. tako postoji veza izmedju priliva i odliva i gotovine. Kao sto su prihodi i rashodi iz poslovne aktivnosti odrdjeni delatnoscu firme takva je ista situacija i sa prilivima i odlivima. isplata dividendi. Znaci kada prodateHOV. Saglasno tome prilivi su: od izdavanja akcija ili drugih vlasnickih instrumenata. Racuni bez aktive ali bez gotovine. i imamo isplate rashoda. Одливи готовине из пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности 129 . i uzimanje kratkorocnih kredita. Znaci trosim sada da bih imao prilive u buducnosti. To nam je vazno jer cemo na osnovu te veze doci do toka gotovine iako ne vodimo gotovinsko knjigovodstvo. odnosno u trgovini od prodaje robe. zatim od naplate kamata. Rekla sam vec da transakcije koje imaju nemonetarni karakter se ne prikazuju i izvestaju o novcanim tokovima. Pa su gotovnisnki oblici iz investicione aktivnosti znaci odlivi gotovine po osnovu ulaganja u sredstva koja ce naravno kreirati u buducnosti ekonomske koristi. lizing kao dugorocni kredit. odliv imate kada se razdustie i tada imate smanjenje pasive. ili neko materijalno dobro vi njega pretvarate iz materijalnog u novcani oblik i time imate priliv. Znaci to su sve prilivi koji nam dolaze spolja ili od vlasnika ili poverilaca. to je suprotno ulaganju. Koji bi bili prilivi gotovine? Prodaja masina i opreme. Sta je investiciona aktivnost? Sta znaci investirati? Investirati znaci uloziti. izdavanja obveznica ili zapisa.Tokovi gotovine iz poslovne aktivnosti 1. dugorocne HOV i davanje kredita. zato sto je rec o sredstvima koja u preduzece priticu a po osnovu priliva tih sredstava pravo na ta sredstva ostvaruju vlasnici odnosno poverioci. nesto od aktive pretvorite u gotovinu. znaci ne svojih. prodaja vlasnickih i duznickih HOV drugih preduzeca. tu je jer je finan. prilivi od prodaje kratkorocnih berzanskih HOV . HOV u operativnoj aktvnosti.

Zasto? Zato sto se racunovodstvo zasniva na obracunskoj osnovi. E posto se racunovodsto zasniva na obracunskoj osnovi onda do priliva i odliva gotovine moramo doci posrednim putem. Znaci nacelo kaze da registrujemo dogadjaj kada je nastao nezavisno od toga kada su nastali prilivi i odlivi uslovljeni tim dogadjajem. direktnu 2. Za razliku od nje indirektna metoda polazi od neto dobitka i koriguje ga za nenovcane transakcije. izvestaj o novcanom toku ne mozete dobiti zakljuckom racuna. u BU a dodatne izvestaje nalazimo obicno u napomenama odnosno na dodatnim evidencijama na racunima glavne knjige. Kako cemo do tog podatka doci? Tako sto cete 130 . Токови готовине из активности инвестирања • Приливи готовине из активности инвестирања • Одливи готовине из активности инвестирања • Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања • Ц. Токови готовине из активности финансирања • Приливи готовине из активности финансирања • Одливи готовине из активности финансирања • Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Neto povecanje gotovine je zbir ili razlika neto gotovine iz poslovne aktivnosti. znaci mi znamo na osnovu BU koliki su nam prihodi od prodaje. Direktna metoda koju standard ohrabruje polazi od pozicija iz BU i ona u stvari vrsi transformaciju ili preracunavanje tokova rentabiliteta u novcani tok. Kako cemo da konvertujemo prihode od prodaje u priliv gotovine? Sta treba da uradimo? Mi u stvari treba da odgovorimo koliko smo od prihoda od prodaje. ali ne znamo koliko se od tih prihoda pretvorilo u gotovinu. Znaci za ono sto nije izazvalo isplatu. utvrdjuju se uvek na isti nacin. Sto se tice priliva i odliva ili izracunavanja neto gotovine iz investicione i finansijske aktivnosti.• Б. Dakle ne postoji knjigovodstvo koje bi dalo gotove podatke na bazi kojih bi vi izracunali neto novcani tok. Imate gotovinu na pocetku perioda. Znaci pretvara prihode u naplate i rashode u isplate. znaci nece biti samo sabiranja nego ce biti i umanjenja za negativan gotovinski tok. Sta je osnova za izradu izvestaja o gotovinskom toku? Za razliku od BS i BU koje dobijamo zakljuckom racuna glavne knjige. neto povecanje + gotovina na pocetku perioda mora dati stanje gotovine na kraju perioda. Metoda utice samo na nacin utvrdjivanja neto gotovine iz poslovne aktivnosti. utice samo na nacin utvrdjivanja poslovnog rezultata a da se rezultat iz finansiranja i vanrednih dogadjaja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju prihoda i rashoda koji nastaju po tim osnovama. prilivi gotovine i odlivi gotovine i imate neto novcani tok. taj podatak se nalazi u BU. a kako se zove to nacelo u konceptualnom okviru? To je nacelo nastanka poslovnog dogadjaja. Izvori podataka za utrvrdjivanje izvestaja o novcanom toku nalaze se: u BU. a kod investicione aktivnosti i aktivnosti finansiranja uvek je neto gotovina razlika izmedju onih prethodno navedenih priliva i odliva. KOJE METODE SASTAVLJANJA IZVESTAJA POSTOJE? MRS-7 za utvrdjivanje neto gotovine iz poslovne aktivnosti nudi dve metnode: 1. E slicno je i ovde. Samo se na razlicit nacin utvrdjuje neto gotovna iz poslovne aktivnosti. Znaci ovde kada imate prihode i rashode dobijete dobitak. aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja. U cemu se razlikuje direktna metoda od indirektne kada je rec o tokovima iz poslovne aktivnosti. jer u nekim od ovih podrucja mozete imati i negativan gotovinski tok. secate se kada sam govorila o BU tada sam govorila da metoda bilansiranja uspeha koja moze biti metoda ukupnih troskova ili metoda troskova prodatih ucinaka. Znaci u BS onaj iznos gotovine koji dobijete i ovaj iznos u izvestaju o novcanom toku mora biti jednak. Znaci prilivi i odlivi za finansiranje i investiranje utvrdjuju se isto nezavisno od toga da li primenjujete direktnu ili indirektnu metodu. indirektnu metodu obe ove metode dace isti iznos neto gotovine.

odnosno smanjujemo ako imamo povecanje potrazivanja. nemate promene vrednosti zaliha gotovih proizvoda. sta to znaci? Da ste platili vise nego sto je nabavna vrednosti prodate robe. To je sve pod pretpostavkom da ste svu robu koju ste nabavljali placali. ako prihod naplatim u celini. Ako su obaveze prema dobavljacima na kraju obracunskog perioda veci nego sto su bile na pocetku. Zbog toga morate kod utvrdjivanja odliva po osnovu rashoda uzeti u obzir ne samo promenu visina zaliha nego i promenu visine obaveza prema dobavljacima. Tada ce mi prihod biti jednak naplati. kakav je to uticaj na odliv? Odliv ce biti manji. To isto vazi i za proizvodnju. da biste ih preveli u odlive morate ih prvo korigovati sa promenom vrednosti zaliha. jer ne mora znaciti da ste v svu robu koju ste nabavili platili. da biste je preveli u odliv morate je korigovate za promenu visine zaliha. nego nabavite a ne platite ili platite nesto sto ste nabavili ranije. Znaci prihod i naplata mogu biti jednaki ako ste ceo prihod naplatili i tada st potrazivanje prema kupcima ne menja. Da li ce onda odliv biti veci ili manji od nabavne vrednosti? Ako nismo platili sve sto smo nabavili odliv ce biti manji. tada ce potrazivanja biti niza. Производа или или или • Наб. Kada imate ulaganje u cenu kostanja ili u poslovanje uopste vasi rashodi. sve sto ste nabavili platili ste i odliv je jednak ceni kostanja prodatih gotovih proizvoda. proizveli odredjene proizvode i prodali ih. sta ce biti sa potrazivanjema od kupaca? Ona ce biti veca jer to ce znaciti da deo prihoda je sadrzan jos uvek u potrazivanjima. jeste je prodali ali niste je platili dobavljacima. ja nikakvo potrazivanje imati necu. Znaci ako ste nabavili vise nego sto ste prodali robe. Ako u toku obracunskog perioda naplatim manje nego sto sam prodala. Sta ce onda biti? Doci ce do povecanja obaveza prema dobavljacima. I otuda vi koristite BU i uzimate prihode od prodaje. I sada kako prevodimo rashode u odlive? Tako sto ako imate odredjenu nabavnu vrednost prodate robe. ako ste u jednom obracunskom periodu prodali svu nabavljenu robu promene zalihe nece biti. Pod pretpostavkom da ste to uplatili. вред. nabavili ste nesto a niste platili i zato su obaveze porasle.смањење • Робе залиха обавеза Ovde nesto treba obrnuto!!!! Znakovi + ili – 131 . Kada je rec o odlivima iz poslovne aktivnosti najveci deo vezan je za izmirenje obaveza prema dobavljacima. Naplata moze biti manja od prihoda i tada se potrazivanje povecava. Ako su se zalihe smanjile to znaci da ste prodali robu koju ste nabavili i deo robe koja je vec bila na lageru. To je smanjenje obaveza treba tretirati kao povecanje odliva. odliv bi bio jednak nabavnoj vrednosti prodate robe. + повећање + повећање • Трошкови продатих залиха обавеза • Гот. Jer pazite.смањење . Ali posto to nikada nije tako. ali iz BS uzimate pocetno i krajnje stanje potrazivanja od kupaca. Znaci tada cete nabavnu vrednst robe umanjiti za smanjenje vrednosti zaliha. ako prihod naplatim odmah. Naplata moze biti veca od prihoda pod uslovom da smo imali potrazivanja i da smo ta potrazivanja naplatili. Ako ste placali samo robu koju ste nabavili onda je vas odliv manji za smanjenje vrednosti zaliha. Znaci i zato kazemo da prihod od prodaje pretvara u priliv gotovine tako sto ga povecavamo ako imamo smanjenje potrazivanja od kupaca u odnosu na pocetni iznos. Ako ste nabavljali faktore proizvodnje. Ali sta ako niste platili.prihod od prodaje korigovati iznosom potrazivanja prema kupcima. morate uzeti u obzir i promene visine vase obaveze prema dobavljacima. znaci troskovi prodatih gotovih proizvoda ili nabavna vrednosti prodate robe u trgovini. Ako su se vase zalihe povecale to znci da ste nabavili robe vise nego sto je prodate i da je prema tome vas odliv veci nego sto je nabavna vrednost prodate robe. Zalihe na kraju bice jednake zalihama na pocetku. da nije pretvoren u gotovinu. продате . Ako imate nabavku robe radi njene prodaje. Ako su vam obaveze na kraju nize nego sto su bile na pocetku to znaci da ste platili sve sto ste nabavili u tom mesecu i jos da ste platili deo obaveza sa kojima ste u taj period usli.

odliv. Zasto? Zato sto ste vi imali unapred placene troskove i vi ste sada sa AVR skinuli i preneli na troskove a nije bilo placanja. Te obaveze se nalaze u BS. znaci logiku koja je drugacija od onih koje imate kada bilansirate uspeh. placanja ce biti u buducnosti. Znaci rashode kako prevodimo? Imali smo rashode vezani za prodaju. kako bi se reklo. To znaci da ce vam isplate biti nize od nastalih troskova. jer je placanje izvrseno u nekom od ranijih obracunskih perioda. Vi povecavate troskove i formirate rezervisanja.ција • Готовинска • Плаћања = Оперативни . Ako su obaveze vece odliv je manji od troska kamata. vi kazete…a cekajte amortizaciju nismo platili. Znaci ako rastu AVR odliv se povecava. kako ce to uticati na odnos troskova i isplata. i ako dodje do smanjenja AVR. PVR nastaju kada nesto potrosite a ne platite. kako ce se to odraziti na odlive. Ako su obaveze po osnovu zarada manje nego sto su bila na pocetku zakljucak je da ste platili sve obaveze iz tekuce godine i da ste isplatili deo obaveza sa kojima ste u tu godinu usli. Potpuno ista logika je i za kamate. Rashodi po osnovu kamata nalaze se u BU. • + повећање + смањење • обрачунаунапред • тих расхода плаћених Амортиза• расхода . Amortizacija je pretvaranje materijalnih i nematerijalnih ulaganja u novac. Ako su obaveze na kraju jednake pocetnim zakljucujemo da su u celini isplaceni troskovi kamata za ovu godinu. Znaci vi cete pogledati da li su obaveze na kraju vece ili manje nego sto su bile na pocetku. platili ste nekada ranije kada ste kupili masinu. troskovi po osnovugarancija. nema odliva. Isplate po osnovu kamata. A to znaci da je odliv veci nego sto su troskovi zarada. To je isto kao povecanje obaveza. ali ako rastu PVR odliv se smanjuje. poreza…kako cete doci do odliva po tom osnovu. Troskovi amortizacije. ako dodje do povecanja AVR jer znaci da ste vi nesto unapred platili sto jos niste potrosili. a ovo su sada ostali rashodi ili troskovi poslovanja. Znaci to je takodje negotovinski trosak. troskove koji ne izazivju odlive. znaci odlivi ce biti manji u odnosu na troskove za iznos smanjenja AVR. Imate u BU troskove zarada. Nije . negotovinske troskove. i bice veci od troskova . ne placate u ovom periodu. Kako mi njih prevodimo u odlive.смањење . Korigovacete promenom visine obaveza po osnovu zarada. Znaci kada vi racunate koliko ste platili troskove. trosak po osnovu formiranja rezervisanja. jer je deo koji je neisplacen doveo do povecanja obaveza. zasto ne izazivaju odlive? Oni ulaze u rezultat na strani rashoda ali ne izazivaju odlive. odnosno da su vase isplate manje nego sto je trosak. ako su obaveze nize odliv je visi. Sta jos nismo platili? Troskove za koje smo formirali rezervisanja. zarada.повећање • расхода: расходи обрачунаунапред • тих расхода плаћених • Расходa 132 . Kako cete utvrditi koliko ste para dali po tom osnovu. Znaci odlivi ce biti manji od troskova za iznos povecanja PVR jer ste nesto potrosili a jos niste platili.Sta je ovde vazno i zasto ja gnjavim ovoliko na predavanju o ovome? Vazno je da razumete logiku izvestaja. Znaci svako smanjenje unapred placenih troskova smanjuje odlive. Ne kupujete novo osnovno sredstvo. Ako imate rast obracunatih troskova u okviru PVR. znaci da je odliv jednak trosku znaci rashodu. Znaci to je logika koju morate usvojiti. Znaci amortizacija spada u tzv. Znaci iznos odliva bice manji za iznos amortizacija. u BS imate obaveze po osnovu kamata. Ako imate AVR i PVR. Ako su obaveze vece zakljucujete da niste isplatili sve troskove zarada u tom obracunskom periodu. Setite se onih trouglova(vidite na slajdovima) povecanje aktive znaci povecanje odliva ali povecanje pasive znaci smanjenje odliva. Da li je bilo placanja u tom periodu. Znaci ovde nije rec o prihodima i rashodima nego o prilivima i odlivima.

i to za period od 1. sto ne dovodi do odliva gotovine.000 34.Ovde opet ide obrunuto znakovi Da bismo operativne rashode pretvorili u operativne odlive moramo ih smanjiti za smanjenje unapred placenih troskova i povecati za povecanje unapred placenih troskova.2002. Prvo cemo racunati prilive gotovine od prodaje. Sta treba da racunamo. da biste dosli do priliva taj iznos treba korigovati promenom visine potrazivanja od kupaca. prihodi od prodaje su 308. Znaci ako imate povecanje obracunatih troskova onda je odliv manji od iznosa rashoda jer ste nesto potrosili a niste platili. укључујући амортизацију од 16. 9.000 Vi ovde imate promene gotovinskih i bezgotovinskih pozicija(to je ova druga tebela) napravljena su na osnovu BS.000 Камате -2000 Капитални губици -4000 Бруто добитак пре опорезивања Порез на добит Нето добитак Исплате дивиденде Задржана добит 308. Позција Приходи од продаје Пословни расходи.000 258. Nadjite poziciju kupci u BS i vidite kakav je odnos izmedju pocetnodg i krejnjeg stanja. 8.000. Za iznos amortizacije rashode cete smanjiti jer amortizacija i rashodi po osnovu rezervisanja ne izazivaju odlive gotovine.000 50.000 22. Jer kada se smanjuju obracunati troskovi. tako da ovde u stvari vi imate i podatke iz BS i utvrdjenje promene. 3.000 12. Ako se unapred placeni troskovi povecaju onda je odliv veci za povecanje unapred placenih troskova. Kada vi platite.000 54. nemate odliv samo trosite unapred placeni trosak.12. Znaci da ponovimo jos jednom. u 000 dinara: Рб 1. 11. Znaci prva pozicija je prilivi gotovine od prodaje. 133 . Znaci vi imate u rashodima i amortizaciju. E sada hocu da na osnovu toga napravim izvestaj o novcanom toku iz poslovne aktivnosti na bazi ovoga sto smo uradili. Primer: imate BU preduzeca “avala” koji izgleda ovako. Koliko iznosi prihod? Pogledajte BU.000 Пословни добитак Остали приходи 10. jer ste vi kao rashod knjizili nesto sto ste platili unapred. 10. 2. Ako se unapred placeni troskovi smanje to znaci da vam je odliv manji od rashoda. i da biste te rashode preveli na odlive reci cete …izdvajamo ono sto ne placamo. 7. Odlivi ce biti manji za iznos povecanja obracunatih troskova i bice veci za iznos smanjenja obracunatih troskva. Ukoliko imate smanjenje obracunatih troskova to znaci da ste u ovom periodu platili troskove ovog perioda i platili ste troskove koji su nastali u prethodnom periodu a koji su bili na PVR. 5.000 -20. Polazite od prihoda. 6.131. 4.000 4.

Koliko iznose porezi u BU? Porez na dobit je 20.000.000 a sada su 26. sada imamo rezervisanja koja su bila 12. neto novcani tok iz poslovne aktivnosti je onda 304. 2001 Набавна вредност објеката и 132. Polazimo od toga da su kamate i kapitalni gubitak. Стална имовина 2002. 2.000=6.000 74. 7.000. Na pocetku imate 40.000 Готовина и готовински 6.000 опреме Исправка вредности објеката и -52.000 + smanjenje od 6.000 еквиваленти Укупна обртна имовина 78.000.000.00014. promenom AVR i PVR. Znaci ove obaveze od 20.000 Потраживања од купаца 54.000. Znaci 308. sto znaci da imate povecanje potrazivanja od kupaca.000. Znaci ako su naplaceni svi ostali prihodi.000 Укупна стална средства 156.000 – 4.000 4.000 – 250.000 223. Znaci 258.000 14. Znaci prilivi po osnovu ostalih prihoda iznose 10.000 – 6. rashodi iznose 258.000 i smanjicemo rashode i za iznos amortizacije. Sta imamo? Pogledajte.000 – 6. Prvi odliv je odliv po osnovu prodatih gotovih proizovda.000. Imamo jos odlive gotovine za ostale poslovne rashode kao sto su kamate i kapitalni gubitak.000 -4.000. 3.000 – 4.000-6.000. Znaci odlivi placene kamate i kapitalni gubitak 2.000 – 6.000. smanjicemo rashode. U rashodima imamo jos i placene poreze. 5.000 150.000. zalihe ( pronadjite zalihe) su bile 14.000. 8.000 82. Nadjite u BS obaveze za poreze.000.000 -36.000 = 26.000 i to ce biti ukupni prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti = 304.000. 4. Koliki je odliv? Odliv je veci za smanjenje obaveza.000 40.000 опреме Садашња вредност објеката и 80. formiranje rezervisanja je negotovinski rashod. Znaci obaveze su nize na kraju. znaci koliki su ukupni odlivi? Ukupni odlivi iz poslovne aktivnosti su 250. isplaceni.000 Sada cemo izracunati odlive. Sta cemo sa tim zalihama koje su pale? Smanjicemo rashode. 258.000 – 16.000 Краткорочне ХОВ 10.000. Znaci neto novcani tok je pozitivan.000 – 16.1. 134 .000.000+4. Znaci povecanje rezervisanja smanjuje rashode za 14. Sta cemo sa tih 4. Sada nadjite poziciju dobavljaca. tako da imamo 258. bile su 20.toliki su sada prihodi.000 = 218. 6.000 АКТИВА 234.znaci da smo potrosili nesto sto je ranije placeno. Sta je sa dobavljacima? Na pocetku su 24.000 a na kraju 54.2002. posto je to ono sto smo platili . I sada izracunajte neto gotovinu iz poslovne aktivnosti. Sta imamo u BU? Koliki su poslovni rashodi ukljucujuci i amortizaciju? 258.000 a sada 8. Te poslovne rashode korigujemo i promenom visine zaliha i promenom obaveza prema dobavljacima.000 68.000 – 14.000=294.000 Ovo je bilans stanja preduzeca “avala” na dan 31. znaci da su vece za 4. Znaci isplatili smo po osnovu rashoda 218.000.000 =54.000 16.000 опреме Дугорочни пласмани у ХОВ 76. Druga pozicija koju imamo su prilivi gotovine po osnovu ostalih prihoda. Sta jos imamo? Kolika nam je amortizacija? Ona je 16.000.000.000. Znaci pogledajte kakav je odnos izmedju pocetnog i krajnjeg stanja pozicije kupci. a to morate proveriti na bazi racuna glavne knjige odnosno iz napomena. Sta cete sa tim povecanjem da uradite? Smanjujemo prihode. Polazimo od pretpostavke da su ti prihodi u celini naplaceni.000 Обртна имовина Залихе 8.000 a sada iznose 14.000. tako da imamo 258.000. a na kraju 28.000 104.12. u 000 din.

Indirektnu metodu cemo iduceg puta.000. Znaci to je odliv. koji je ispod knjigovodstvene vrednosti tretirate kao odliv iz poslovne aktivnosti. kolika je gotovina na kraju? 20./ .14. nasa odluka je bila da izvrsimo prodaju imovine.000.0004. vi ste vrsili otpisivanje postojuce imovine. Tamo pise da smo prodali dugorocne plasmane za 6. taj gubitak koji ste . ili ste kupili otpisano. za koliko je povecana emisiona premija.000= 58. znaci da ste kupili za 28. znaci ukupan neto tok gotovine u ovom preduzecu je negativan i iznosi 4. Koliki je bio priliv. Na to treba da dodamo gotovinu na pocetku perioda. sta su prilivi? U sta smo ulagali. nema ih.повећање обавеза према добављачима .000 a odliv od ulaganja 28.000 . Tako da nece biti 2.000. i ako ih nema znaci da smo ih isplatili.000.000 a na kraju 132..000.4.000=16.000 • 2. Обрачун одлива готовине из пословне активности • • • • • • Пословни расходи из БУ 258. pa 58. Готовина од осталих прихода 10.000 zato sto smo za toliko prodali.безготовински расходи/аморт. tako da ne mozete da na bazi razlike sadasnje vrednosti utvrdite visinu promene. јер се претпоставља да су камате и остали приходи наплаћени. Neto gotovinski tok iz investicione aktivnosti ako je odliv 28.000.000.6.000. kapitalni gubitak tretirali kao odliv iz poslovne aktivnosti.000 nego 6.смањење залиха . Znaci imamo odliv po osnovu otplate kredita50. Одливи за остале расходе=плаћене камате и капитални губитак= • 2000 + 4000 = 6.16. direktna ili indirekta? Hocu da mi ovako objasnite!!!!! Akcijski kapital je povecan za 6. znaci kako izgledaju novcani tokovi za investicionu aktivnost. Da li je 6.000.000 je iznos za koji smo kupili sredstvo. 54. zasto 6. Vezano u smislu.000 a priliv 6.000.000 i razlika je 28.000. da li je toliko u BS? Jeste. priliv je bio 26.000. Znaci emsija akcija je 26. Priliv je 2.000 135 .000. Priliv od prodaje 2. 28.000 i imamo negativan neto novcani tok 22. I imamo isplatu dividendi 12.000= -4. jer investiciona aktivnost nije kriva za gubitak koji je ostvaren. U BS pogledajte kolika je bila gotovina na pocetku perioda? 20.000 tretirmo kao priliv.000+36. Sta smo jos imali? Imali smo dividede i dugorocne kredite koji su se smanjili.000 .000 • Прилив готовине 294.повећање резервисања . Pa smo smanjenje tj.000 . Na pocetku je bila 104. kolike je neto novcani tok? On je -36.000. negativan je i iznosi -22. zato sada kod investicione aktivnosti celokupnu vrednost od 6.000.000-54. pa kazem koja metoda. koliki je priliv.objasnite ili kako utvrdjujete neto novcani tok iz poslovne aktivnosti. Posto je sredstvo novo.000 • . na sta smo trosili pare? Doslo je do povecanja stalne imovine. Za aktivnosti finansiranja. • 1. Ja vas pitam na ispitu. Koliki smo onda naplatili. Koliki je neto tok gotovine? Imamo pozitivan tok samo iz poslovne aktivnosti.000.000.000 • 2. Mi smo ga vec jednom tretirali kao odliv( kod poslovne aktivnosti). Postupke imate u slajdovima ali ja sam bila vredna i evo ih…. pogledajte sada kapitalni gubitak.000 218.повећање потраживања • од купаца .000 .000.000. Znaci kada prodate neko sredstvo ako ostvarite kapitalni gubitak. zato sto je to vezano za poslovanje. Приходи од продаје 308. imate povecanje stalne imovine. koji je nastao pri prodaji.000 i pri prodaji je ostvaren kapitalni gubitak od 4.000 Готовина је једнака висини прихода.Sta imamo od investicione aktivnosti? Sta ulazi u prilive i odlive iz investicione aktivnosti. Da li smo imali prodaju nekih dugorocnih plasmana.000.000. znaci neto promena gotovine je 4. Ja kada gledam ulaganje ja utvrdjujem kao promenu nabavne vrednosti.14. a celu nabavnu vrednost sredstva koje ste prodali tretirate kao priliv u okviru investicione aktivnosti.

при продаји је остварен капитални губитак од 4.000 9.000 + (-6. 7.000 Обрачун одлива 1. Продаја дуготрочних пласмана у висини од 6.000 Главна кол.тако да је стварни прилив 2.000 50.000 Отплата дугорочног кредита -50.000. Исплата дивиденди 12. 1. Емисија нових акција 28.000. 2. .000 активности Одливи на име осталих 6.000 12. 11.22. 5.000 Укупни одливи из пословне активности Нето готовински ток из пословне активности Токови готовине из инвестирања Прилив по основу продаје дуг.000 54. 6.000 улагања Одлив за куповину сталне -28.000 Инвестиционa активност Обрачун прилива 1. Плаћени порези = порези из биланса успеха + смањење обавезе за порез • -20. 304. 8.000 Izvestaj o tokovima gotovine Рб.000 250. 13.000. 10. позиције претколона Токови готовине из пословне активности Приливи од продаје производа294. 136 .. Куповина сталне имовине = 28.000 активности Укупни приливи из пословне активности Одливи из пословне 218.000) = 26. 6.000 пословних активности Одливи на име пореза 26.Инвестициона активност Обрачун одлива • 1.000 Приливи из осталих 10.000 имовине Нето готовински ток из инвестирања Токови готовине из финансирања Емисија нових акција 26. 3. 4.• 3.000 Активност финансирања • Обрачун прилива • • • • 1. Отплата дугорочног кредита из акумулиране добити 2.

000 .000 15. a direktna metoda od prihoda od prodaje. a ona prva je aktiva…. Njena je sustina da se izvrsi konvertovanje tokova rentabiliteta u gotovinske tokove.14. Емисиона премија 40.000 106.36.000 80.000 Ü Укупно обавезе 68. Sada razmatramo indirektnu metodu utvrdjivanja neto gotovinskog toka iz poslovne aktivnosti koja je jednostavnija i koja se zbog toga cesce koristi. Нето готовински ток из финансирања 16. Ako se podje od neto dobitka da bi se doslo do neto gotovine moraju se izvrsiti odredjene korekcije koje se odnose u prvom redu na dodavanje iznosa onih stavki rashoda koje nisu izazvale odliv gotovine.000 224. a isplate po osnovu njih ce nastati u nekom narednom obracunskom periodu.000 Укупно трајни капитал 166. Задржана добит 102.000 ПАСИВА 234.000 24. Акцијски капитал – редовне 24. saglasno Nacelu nastanka poslovnog dogadjaja. Amortizacija 2.000 Обавезе 4. Kod nas se koristi direktna metoda.000 6. u neto dobitak.000 12. Дугорочне обавезе 50.000 I ima jos jedna tabela koju sam zaboravila da dodam…to je bilans stanja ali pasiva . Troskovi rezervisanja koji kada ih formiramo povecavamo rashode. резервисања 26.2004. ali se u njemu navodi da je pozeljna primena direktna metoda.000 118. Da li se za iznos 137 . Обавезе за порез 14.000 18. Indirektna metoda polazi od neto dobitka. Jer su u rezultat. Primer za izradu izvestaja o novcanom toku na internetu da se uradi samostalno direktnom metodom. Готовина на почетку периода 18.36. Нето ток готовине (8+11+15) 17.000 20. Исплата дивиденди -12. ali o gotovinskim tokovima pruza mnogo manje informacija nego direktna metoda.000 20.000 16.12.000 акције 2.000 добављачима 7.000 21. MRS 7 koji se bavi Izvestajem o novcanim tokovima dopusta primenu i jedne i druge metode. Kursne razlike koje u trenutku nastanka tretiramo kao rashod ili prihod a do priliva gotovine dolazi tek u trenutku naplate potrazivanja. su ukljuceni svi rashodi nezavisno od toga da li su ti rashodi izazvali odliv gotovine iz preduzeca ili da li ce uopste izazvati odliv gotovine u datom obracunskom periodu kao na primer: 1.000 20. ТРАЈНИ КАПИТАЛ 1.000 3.000 5. kao razliku izmedju prihoda i rashoda u rashode. Готовина на крају периода . Текуће обавезе према 28. 3.

znaci podatke za dve uporedne godine. Kod dobavljaca je doslo do povecanja obaveza za 4000 i to je povecalo prilive gotovine jer su isplate nize od rashoda koji nije u celini placen. jer pozicije u BS nisu klasifikovane na taj nacin. a priliv po osnovu prodaje akcija je bio 26000. za nabavku sredstva koje nismo platili i to je smanjenje odliva.kursnih razlika koriguje neto dobitak? Da li priznajemo negativnu kursnu razliku kao rashod. tako da je emisinona premija je povecana za 20000. Korigovanje se vrsi tako sto neto dobitak povecamo za sva povecanja pasive. Zatim se neto dobitak koriguje za promenu pozicija na strani aktive koje su negotovinskog karaktera i pozicije na strani pasive. Imamo utvrdjivanje promena gotovine na bazi onog naseg BS i posli smo od P imali smo akumuliranu dobit neto promena u 2002. iz koga uzimamo podatak o neto dobitku i podatke o negotovinskim rashodima. Znaci promene na dugorocnim i kratkorocnim kreditima pripadaju promenama iz finansijske aktivnosti. i taj uticaj kursnih razlika na prilive i odlive odrazava se preko promene visine obaveza ili potrazivanja. Korigovati znaci ili povecati ili smanjiti. Obaveze za porez su manje i to je odliv gotovine po osnovu operativne aktivnosti. BS iz koga moramo imati podatke o promenama na negotovinskim pozicija A i na pozicijama P. Prodaja akcija i prilivi po osnovu prodaje vlasnickih i kreditnih instrumenata predstavljaju prilive po osnovu finansijske aktivnosti. Imamo sada negotovinsku A. a povecanje obaveza tretiramo kao priliv jer svi rashodi nisu placeni i odlivi su manji. Oba priliva pripadaju prilivu po osnovu finansijske aktivnosti. a nominalna vrednost za 6000. Amortizacija je negotovinska transakcija i mora biti dodata na gotovinski tok. Na primer smanjenje obaveza prema dobavljacima mora se identifikovati da li je to priliv ili odliv da li je povecanje ili smanjenje neto dobitka i po osnovu koje aktivnosti. znaci odliva. Kada utvrdimo promene onda ih klasifikujemo prema tome da li one izazvale prilive odlive po osnovu poslovne. Imamo i obaveze za dugorocni kredit. To je smanjenje A koje dodajemo na neto dobitak 138 . god. Rezultat iz poslovne aktivnosti je bio 34000. I obrnuto svako smanjenje A je priliv a svako smanjenje P odliv. Izvori podataka koji su nam potrebni za utvrdjivanje NNT po indirektnoj metodi su: BU. jer su povecanja pasive prilivi ili smanjenja odliva. Kupili smo masinu za 28000 doslo je do povecanja A. investicione ili finansijske aktivnosti. Promene na stalnoj imovini pripadaju investicionoj aktivnosti. Kada se knjizi kursna razlika ako je negativna povecavamo rashode ali i obaveze na koje se ona odnosi. Kursna razlika se iskljucivo vezuje za potrazivanje ili obavezu po osnovu koje nastaje. Prodali smo HOV i po osnovu njih smo ostvarili priliv. Kada se one povecavaju doslo je do pretvaranja novca u neki drugi oblik aktive. Isplata dividendi pripada finansijskoj aktivnosti. Ako raste pasiva ili imamo povecanje priliva ili rast obaveza npr. je bila 22000. a isplate ce biti u narednim obracunskim periodima ili priznamo pozitivnu kursnu razliku kao prihod. Zatim smanjujemo za povecanje pozicija Aktive. a tu nabavku cemo tretirati kao odliv. ali smo imali i isplatu dividendi od 12000 i ostaje nam 22000 neto dobiti. Imali smo emisiju akcija koju smo realizovali po vrednosti koja je bila iznad nominalne koja je bila 6000. Rezevisanja koja smo imali predstavljaju negotovinsku transakciju i za taj iznos treba povecati iznos gotovine.. Dugoracne HOV. Kod banaka je isto. jer svaki rast aktive znaci odliv na onim pozicijama koje nisu gotovinske. a kada naplatimo dividendu priliv koji pripada operativnoj aktivnosti. Mi smo se razduzili u toku protekle godine i vratili smo kredit u visini od 50000 i to je izazvalo odliv koji takodje pripada odlivima iz finansijske aktivnosti. a naplate ce uslediti kasnije. Znaci iz BU gledamo koliko iznose rashodi koji nisu izazvali odliv gotovine.

Izvestaji sastavljeni direknom metodom se razlikuju od onih sastavljenih indirektnom metodom samo u onom delu koji se odnosi na poslovnu aktivnost. Drugi pokazatelj koji se moze koristiti je koeficijent gotovinskog toka u odnosu na prihode od prodaje. Dobitak nije dovoljno ostvariti dobitak. jer je se povecala A.58 jer je neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti 54 000. Izvestaj o novcanim tokovima dobija na znacaju i sve vise ce se odluke donositi na bazi njega. odnosno koliki deo dobitka je do tog trenutka naplacen. koji se dobija kao odnos Neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti/neto prihodi od prodaje Neto prihodi od prodaje su prihodi od prodaje umanjeni za sve popuste koje smo dali kupcima. Prvi pokazatelj se dobija kao odnos Neto gotovina iz poslovne aktivnosti/neto dobitak posle poreza Ovo pokazuje sa koliko dinara gotovine je pokriven svaki dinar koji se ostvaruje iz poslovne aktivnosti. jer se kvalitet dobitka odredjuje pokrivenoscu tog dobitka neto gotovinom. Kada se uzme zarada po akciji i neto gotovinu po akciji mozemo videti koliko je ta zarada pokrivena gotovinom. 2. Iz ovoga vidimo koliki deo prihoda naplatimo.. Na svaki dinar ulozenih sredstava se ostvaruje 23. koji se sve cesce koristi. iz poslovne aktivnosti. dobiti preduzece generise 1.Treci pokazatelj koji mozemo koristiti je odnos izmedju NNT iz poslovne aktivnosti /prosecna ukupna sredstva Prosecna ukupna sredstva se dobijaju kada se saberu sredsva na pocetku i sredstva na kraju godine i taj zbir se podeli sa dva. Imali smo povecanje potrazivanja od kupaca koje se tretira kao odliv.5 para gotovine iz poslovne aktivnosti. To je isti pokazatelj koji se dobije kada se stavi u odnos neto gotovina sa neto zaradom samo sto je to ovde razvijenije prikazano po akciji. sto znaci da na 1 din. U nasem primeru je ovaj pokazatalj 17. jer je on za razliku od druga dva segmenta interno generisan iz poslovanja preduzeca.58 para priliva gotovine iz poslovne aktivnosti. potrosili smo nesto sto je bilo na lageru i to dodajemo na neto dobitak. Pored ovih pokazatelja postoji jos jedan. Kada se uporedi neto gotovina po akciji sa dividendom po akciji moze se videti u kakvom su oni medjusobnom odnosu.58 din. ali je segment iz poslovne aktivnosti najvazniji. neto dobitak je 34 000.5 . Neto dobitak se povecava za sva povecanja pozicija P i sva smanjenja pozicija P. jer pri razmatranju svakog projekta se postavlja pitanje mozemo li mi to platiti. jer se obim sredstava u toku godine menja a ovo omogucava da se bar priblizno prate i vide oscilacije obima sredstava. Na kraju zapamtiti PRAVILO. vec se on mora i naplatiti.U imeniocu se mogu naci neto dobitak iz poslovne aktivnosti posle poreza ili neto dobitak iz ukupne aktivnosti preduzeca posle oporezivanja. a smanjuje za povecanje pozicija A i smanjenja pozicija P. 139 . sto znaci da na svaki dinar prihoda ostvarujemo priliv od 17. 3.Imali smo smanjenje zaliha sto znaci da su rashodi veci nego sto je bilo placanje. a to je Cash-flow po akciji koji se dobija iz odnosa NNT iz poslovne aktivnosti/ponderisani broj akcija Ponderisani broj akcija je isti kao i onaj koji se koristi pri utvrjivanju Zarade po akciji.Kada smo izracunali iznos neto novcanog toka mozemo ga koristiti u daljoj analizi firme ili banke kao pokazatelj uspesnosti preduzeca. U nasem primeru je ovaj pokazatelj 1. 1.

Sto se tice specificnosti operacija mora se znati da zdravlje privrede jedne zemlje u velikoj meri zavisi od zdravlja bankarskog sistema i obrnuto. Oni zele da ocene sigurnost svog uloga u banku. ali one su poslovne jedinice sa sopstvenim ciljevima i sa zadatkom da uvecaju sredstva koje su njihovi vlasnici ulozili u njih kao i kod preduzeca. Privreda svoja placanja i svoje potrebe za sredstvima zadovoljava kroz rad sa bankama. U tom smislu postoji medjusobna potreba za informisanjem. jer ih nas zakon ne poznaje takvu vrstu povlastica. Ti korisnici imaju posebne potrebe za informacijama kada je rec o bankama. Te potrebe za informacijama su drugacije nego kada se radi o koriscenju fin. a na kraju negativan NNT od 4 000. ali ovde zbog specificnosti posla kojim se banka bavi ispunjenje tih zadataka . visinu dividendi koje ce dobiti. vlasnicima. Izvestaji banaka imaju veoma sirok krug korisnika. a korisnici tih izvestaja pokusavaju na bazi u njima sadrzanih informacija da procene sa kojim im je bankama najbolje raditi. Banke nisu servis privrede. Izmirenjem obaveza se popravlja finansijski polozaj preduzeca. Znaci on (MRS 30) se bavi prezentiranjem informacija kroz finansijske izvestaje banaka. koji je smanjio nasa pocetna sredstva sa 20 000 na 16 000 na kraju perioda. Vlasnici banaka nemaju posebne potrebe sto se tice finansijskih izvestaja. Nekada je drzava odredjivala preko koje ce se banke raditi. kako treba da bude izvrseno rasclanjavanje pozicija u njemu i koje sve informacije banke moraju objaviti da bi bile zadovoljene informacione potrebe korisnika. otplatili smo dugorocni kredit od 50 000. Privreda i banke imaju zajednicke interese i kroz realizaciju tih zajednickih interesa treba da se ostvaruju ciljevi i preduzeca i banaka. ali i pojedinacne korisnike. pri tome treba izgubiti iluziju koja je dugo postojala kod nas da su banke servis privrede. a danas svako preduzece bira banku ciji ce komitent biti. izvestaji banaka. Pojedinacni korisnik odredjuje preko koje ce banke raditi. Izplatili smo 12 000 na ime dividendi i nabavili stalnu imovinu od 28 000. nakon toga slobodna novcana sredstva su –30 000. a onda je zbog specificnosti poslovanja banaka zakljuceno da je za njih potrebno doneti novi standard-MRS 30 koji se bavi prezentacijom finansijskih izvestaja banaka.Neto gotovina koju preduzece ima se moze koristiti ili za nova ulaganja ili za razduzenje (otplata kredita ili izmirenje ostalih obaveza) ili izmirenje obaveza. jer banke posluju sa stanovnistvom. a zadatak banke je da privuce sto je moguce veci broj dobrih komitenata. odredjuju pravila koja se odnose na sve. Tesko je ocekivati da zemlja ima zdrav bankarski sistem bez zdrave privrede. Banke imaju potrebu da se predstave pred potencijalnim komitentima. u najboljem mogucem svetlu preko finansijskih izvestaja. poveriocima. sada Odbor za standarde finansijskog izvestavanja za potrebe banaka i drugih finansujskih institucija. Svako preduzece i svako od nas pojedinacno odredjene poslove obavlja preko banaka. Zbog tih specificnosti je Medjunarodni komitet za racunovodstvene standarde. Odluke koje svaki pojedinacni korisnik donosi kada procenjuje bonitet banke pogadjaju samu banku. Imali smo priliv po osnovu emisije akcija od 26 000 i na kraju imamo negativan NNT od 4 000. vec time kako treba da izgladaju fin. koja ce im uz najnize troskove pruziti usluge koje su im potrebne. Ne uciti rezerve uslovljene koriscenjem poreskih olaksica. Finansijsko izvestavanje banaka Vrsi se po pravilima koja vaze za izvestavanje svih drugih pravnih subjekata uz odredjene specificnosti. prodali smo HOV i ostvarili priliv od 6 000. On se ne bavi procenjivanjem pozicija.koje vlasnici 140 . izvestaja preduzeca. Specificnosti fin. tacno je da banke pruzaju usluge privrede. izvestaja. To su sve informacije koje zeli da ima i vlasnik bilo kog preduzeca. izvestavanja banaka uslovljene su specificnoscu operacija ili poslova kojima se banke bave. posebno osiguravajucih kompanija doneo poseban standard. privredom i drzavom. sposobnost banke da se odrzi na dugi rok. Kako smo trosili novac u ovom primeru: NNT iz poslovne aktivnosti 54 000. jer MRS 1 i Konceptualni okvir se odnose na pitanja prezentacije fin.

Veoma je znacajan uticaj poslovnih banaka na odrzanje stabilnosti fin. a deponenti banke su pojedinci i preduzeca.. Ti rizici se ne mogu otkloniti. nema odrzanja preduzeca na dugi rok ako nisu likvidna. znaci citav niz uslova koje moraju da izpunjavaju da bi uopste imale dozvolu za rad od strane Centralne banke. ali ono sto se moze uraditi je da se prepoznaju rizici kojima je banka izlozena. pa banka uzima pozajmicu od centralne banke ili da je racun banke blokiran ) banka ne postoji ako je njen racun blokiran.da u svom poslovanju ne pravi troskove koje ne moze pokriti iz priliva (ne od kamata nego od priliva od naknada). je povezano sa kontrolom brojnih rizika sa kojima se banke u poslovanju susrecu. 2. Pri cemu obaveze banke nisu samo obaveze prema onima od kojih je banka pozajmila novac. utvrditi stepen te izlozenosti i pronaci instrumente kojima ce se ti rizici otkloniti. Iz tih razloga je likvidnost banke ispred rentabilnosti. Svakom je vazno da banka kojoj je poveren novac bude u stanju da ga u svakom trenutku vrati. Jer kada banka propadne ne gube novac samo vlasnici banke nego i deponenti. Da bi to mogla da uradi ona mora: 1. vracanje svojih obaveza o roku i placanje kamate. Zato je vazno da se odrzi likvidnost i solventnost banke. moraju odrzavati odredjeni iznos novcanog kapitala. odnosno onemoguciti da dodje do realizacije negativnih efekata po osnovu tih rizika. kod nas Narodna banka Srbije. ali je poslovni rizik preduzeca manji i broj rizika je manji. Sada cemo govoriti o onim fin. na 8 dana. jer propast jedne velike ili vise manjih banaka moze ozbiljno da uzdrma ceo privredni sistem zemlje. Banka radi tudjim novcem. Propast banke ugrozava egzistenciju pojedinaca ali i opstanak firmi koje su kod te banke imale svoje depozite. Ako firma otvori racun kod neke banke i drzi novac na tom racunu. ali ona mora da radi tako da u svakom trenutku komitentima moze omoguciti povlacenje njihovih depozita (ako nisu oroceni). Rizici kojima su banke izlozene Rizik likvidnosti je rizik da banka nece biti u mogucnosti da izmiri svoje obaveze. Postoji Bazelski sporazum o kontroli boniteta banaka Bazel 1. Ti izvestaji mogu biti: dnevni. Dakle postoji ustaljen sistem informisanja Centralne banke od strane poslovnih banaka o izlozenosti banaka rizicima. Jedan od vaznih zadataka centralne banke je nadzor nad poslovnim bankama. Jako je malo ucesce sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu banke. Ona vrsi tu kontrolu sa ciljem da obezbedi da poslovne banke na vreme izmiruju svoje obaveze (da se obezbedi solventnost i likvidnost poslovnih banaka). Banka radi sa tudjim novcem. 3. izvestajima banke korisnike posebno zanimaju informacije o likvidnosti i solventnosti banke. Banke imaju propisan odredjeni cenzus koji moraju ispuniti da bi bile osnovane. Bazel 2 i svaka poslovna banka po pravilima koje je uredila Centralna banka. vec i obaveze prema deponentima. I preduzeca su izlozena rizicima. mesecno. Iako je odrzanje likvidnosti uslov odzanja preduzeca.da vodi racuna o uskladjenosti izvora sredstava sa jedne i plasmana sa druge strane. Prvo nas zanima da li banka moze da vrati depozite koje je prikupila kad god to traze deponenti i moze li da izmiri svoje obaveze prema poveriocima. On se nalazi pod kontrolom centralne banke. Napred je pomenuto da u fin. jer je osnovni zadatak banke da prikupi novac od onih koji imaju viskove i da ga plasira onima koji imaju manjak gotovine. izvestava o brojnim pitanjima Centralnu banku. ona ocekuje da ta banka kad god se da nalog da se sa tog racuna prebaci novac na 141 . jer Centralna banka zeli da proceni kada je izlozenost poslovnih banaka rizicima takva da nece moci da podnese. ali kod banaka ne moze se zamisliti da je banka u minusu (kod nas je jedno vreme postojao sistem da je banka u minusu. izvestajima koji sluze eksternim korisnicima sem Centralne banke.da plasira sredstva tako da moze uvek da ih naplati.ocekuju. tromesecno. Banka koja ne moze da vrati novac ne treba da postoji. Osnovni smisao upravljanja bankom je drzanje pod kontrolom i upravljanje rizicima kojima je ona izlozena.. sistema zemlje.

kog roka dospeca su da bi procenila da li postoji rizik neplacanja. Izbegavanje kreditnog rizika je uslov odrzanja likvidnosti. One su iskoristile situaciju da je poverenje stanovnistva u banke nestalo. institucija placa kamatu (pasivna kamata). Ti iznosi pokazuju koliko je od potrazivanja nenaplativo. Gubici po osnovu kreditnog rizika ugrozavaju rentabilnost i likvidnost banke. Ne postoji banka koja uvek naplati sve. Cilj banke je da razlika izmedju aktivne i pasivne kamate bude sto veca. Kamatni rizik se realizuje kroz promenu odnosa (smanjenje razlike) izmedju A i P kamate. jenima i ako se promeni odnos izmedju bilo koje dve valute u kojima banka ima obaveze i potrazivanja postojace valutni rizik. Da je depozit preduzecu uvek dostupan. jer se menja kurs ostalih valuta. potrosacki krediti). Izvori ove vrste rizika su na strani pasive. Banka je uzela novac i sad treba da ga plasira. Znaci likvidnost banke pretpostavlja da banka odgovori na zahteve komitenata u vezi sa povlacenja depozita i u pogledu placanja obaveza poveriocima. Ona sagledava u kojim valutama se njena devizna A i P nalaze. Kreditni rizik je vezan za Aktivu. Kada banka pozajmljuje novac mora biti uverena da ce joj onaj kome je novac pozajmljen vratiti novac o roku dospeca u punom iznosu. evrima. Ako se pojavi nova banka. One su pokusale da privuku sredstva stanovnistva koje ono nije htelo da poveri domacim bankama usled problema sa starom deviznom stednjom. informaciona osnova. jer je ona pozajmila tudji novac. postojao kada bi banka imala utvrdjenu fiksnu kamatu na svoje plasmane. Kreditni rizik je rizik od nenaplate plasmana banke. medjutim ona tako prikupljena sredstva ne plasiraju u privredu Srbije. likvidnost. Banka se mora ponasati tako da nijedna nova banka ne moze ugroziti njenu poziciju. Ona naplacuje kamatu od svojih komitenata (aktivna kamata). U slucaju da deponent zeli da povuce svoj depozit ne sme se dogoditi da banka kaze da nema novac. ni kakvog su kvaliteta depoziti koje ima.jer je to njena zarada. Banka nastoji da njena devizna A bude veca od devizne P. nije svejedno ko su joj poverioci i kaje su rocnosti krediti koje je uzela. kao kod nas nove banke Raiffeisen. To zavisi od nacina njenog rada odnos sa klijentima. Kamatni rizik bi npr. HVB. Valutni rizik nastaje zbog toga sto banka u svom poslovanju osim domace koristi i stranu valutu. Banci od toga zavisi koliko para ima na raspolaganju i na koji rok. Ona ima izvore (obaveze) i plasmane u stranoj valuti. solventnost. Ovome jos treba dodati promene u odnosu dinara sa ovim valutama. imala ugovorenu promenljivu kamatu na svoje izvore i ako bi doslo od rasta kamata i ako bi izgubila razlika izmedju A i P kamate. To je odnos izmedju devizne A i devizne P. Banka na orocene depozite i kredite od drugih fin. Potreba za bankarskim uslugama postoji. Volks itd. Promena broja komitenata pokazuje dejstvo trzisnog rizika.racun nekog drugog banka to moze izvrsiti. a onda po valutama da vidi u kom stepenu je izlozena valutnom riziku.. Banke koje su komitenti napustili je pretrpela trzisni rizik. Postoje kratka i duga devizna pozicija. Sredstva stanovnistva su se usmerila prema tim bankama. Cak i kada bi bio miran kurs. Banka ima potrazivanja i obaveze u dolarima. Ako joj njeni duznici ne vracaju pare kako ce ona biti u mogucnosti da vrati svoje obaveze i da omoguci povlacenje depozita svojim komitentima.. Izlozenost kreditnom riziku se moze videti u BU na pozicijama Ispravke vrednosti potrazivanja i Otpise (potpune otpise koji ne idu preko ispravki) ili iz BS Rezervisanja za nenaplacena potrazivanja. jer su novac deponenta dali nekom drugom koji im jos nije vratio. 142 . odnosno kreditni rizik kome je banka izlozena. postojao bi valutni rizik. ali takodje postoji i veliki broj banaka koje nude te usluge. vec njome finansiraju potrosnju stanovnistva (kes. jer banci nije svejedno ko su joj deponenti. Da bi se valutni rizik smanjio banka nastoji da ima uravnotezenu deviznu poziciju. ne menja se odnos izmedju evra i dinara. ali je vazno da gubici po osnovu kreditnog rizika ne budu veliki. Kamatni rizik postoji kada se izgubi razlika izmedju aktivne i pasivne kamate. Trzisni rizik nastaje po osnovu konkurencije na bankarskom trzistu. Ako se to ne dogodi banka ima ozbiljan problem. inflacijom. Pojava novih je izlozila stare banke trzinom riziku. pa bi se u krajnjem slucaju moglo desiti da na izvore placa vecu kamatu nego sto naplacuje na svoje plasmane.

Ako Centralna banka kaze da su nasi plasmani dobri. Stvarna obaveza se mora iskazati u B.-. Kod banaka u vanbilansnoj evidenciji nalaze se potencijalna sredstva i potencijalne obaveze. jer osnovna sredstva kod banaka ne bi trebalo da cine vise od 20% njene ukupne A. date garancije predstavljaju potencijalnu obavezu. Ako postoji opsti finansijski rizik. Ona moze istupati na berzi uz posebno ovlascenje. Na osnovu izvestaja banke svaki korisnik treba da bude u mogucnosti da proceni bilo koji rizik. vec i da uprava banke obrazlozi na koji nacin upravlja i kontrolise te rizike. Kako su utvrdjeni gubitci po datim kreditima. ali zbog dalekog roka dospeca treba formirati rezervu iz dobitka za svaki slucaj. U ovom slucaju dok se ne dogodi nesto zbog cega komitent nece biti u mogucnosti da izmiruje svoje obaveze. instrumentima... na koji nacin je izvrseno podvajanje sredstava i obaveza banke od potencijalnih sredstava i potencijalnih obaveza. Ako se to dogodi tada ce potencijalna obaveza da se pretvori u stvarnu. Zato uprava preduzeca mora da objasni mehanizme kojima drzi pod konrolom rizike kojima je banka u poslovanju izlozena. Obaveze su posebno vezne npr. Ovo je jako vazno. Mora postojati racunovodstvena politika koja je primenljivana kada su utvrdjivana visina gubitaka po osnovi plasmana. Mora se objasniti koje su to informacije na bazi kojih su izvrsene procene gubitaka da ne bi doslo do manipulisanja rezultatom banke.. Prosli puta sam bar probala da vam objasnim zbog cega je vazno da finansijsko izvestavanje banaka bude uredjeno na nacin koji odgovara specificnim aktivnostima koje banka sprovodi I posebnom znacaju koje banke kao 143 .. kolike su pozitivne i negativne kursne razlike. Potencijalna obaveza je ona ciji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog dogadjaja u buducnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. Tada ce banka morati da plati umesto svoga komitenta. Videce se gub. zbog nenaplativih potrazivanja. I MRS 18 Prihodi vazi za banke. Kada banka daje garanciju firmi za kupovinu masine u inostranstvu ona procenjuje bonitet firme i iskreno veruje da ce ta firma biti u stanju da obavezu po osnovu uvoza izmiri. ako se trgovalo HOV morace se navesti sa kakvim rezultatom je to trgovanje obavljeno. Za razumevanje izlozenosti banke bilo kom riziku nece biti dovoljno samo posedovanje fin. za banke MRS 16 je primenljiv ali ima mnogo manje znacaja nego za preduzeca. ali to nije neophodno. a posebno MRS 32 i 39 koji se bave fin. onda ne postoji rezervisanje. kako su procenjivani plasmani u HOV. Vaze svi standardi kao i za preduzeca samo se neki vise primenjuju od drugih. Banka ima dobru A za koju ne postoji sumnja da ce biti naplacena. . Sve dok komitent uredno izvrsava obavezu po osnovu date garancije banka ima potencijalnu obavezu. ali deo tih mera nalazi svoj odraz i u racunovodstvenim politikama banke. odnos izmedju prosecne A i P kamatne stope. Racunovodsto ne priznaje rezervisanje za gubitak koji nije nastao i za koji ne postoji indicija da ce nastati. Banka moze . promene u visini depozita. koliki je neto prihod od kamate.Finansijski izvestaji banaka treba da pruze osnovu za procenu svakog od ovih rizika pojedinacno.Znaci stigli smo do bilansa uspeha. Sto se tice prezentacije izvestaja relevantan je MRS 30. ali to je rezerva a ne rezervisanje. izvestaja se nece moci saznati sta uprava banke radi na kontroli tih rizika..a ne mora trgovati HOV.-.. Mere koje banka preduzima su deo njene poslovne politike. Ostale politike banke moraju biti sastavljene na takav nacin da ispunjavaju zahteve sadrzane u MRS i to kada je rec o procenjivanju svu standardi koji vaze za preduzeca vaze i za banke. Ali iz fin. Banka da garanciju i naplacuje je. ali posto imamo poseban standard za banke uvek ce se dati prednost resenju datom u MRS 30. izvestaja.. Ta rezervase tretira kod nas kao rashod (Kata se buni PAZITE) u BU. Jeste MRS 1 opsti. U vezi sa racunovodstvenim politikama mora se jos objaviti kako smo ostvarili osnovne vrste poslovnih prihoda (prihodi od kamata i prihodi od naknada). promene u broju komitenata. Ako na dobroj A mora da se formira rezervisanje a nema rizika to nije rezervisanje. MRS 21 koji se bavi kursnim razlikama. isto vazi i za rashode.. a Centralna banka ipak trazi da 2% od takvih plasmana se iskoristi za formiranje opste rezerve. MRS 23 koji se bavi kamatama (troskovima pozajmljivanja)..

Prihodima od dividendi 4.Sta su gubici po zajmovima I avansima?To su gubici koji nastaju po kom osnovu? Po osnovu nenaplate datih kredita I plasmana.U nasem bilansu uspeha uvazavajuci malopre navedene zahteve u standardu 30 .Kako izgleda nas bilans uspeha?Znaci to je minimum koji mora biti objavljen. posebno prihodi od naknada I provizija.znaci vi ste trgovali I ostvarili ste ili dobitak ili gubitak tom prodajom. opsti operativni troskovi.rashodi od kamata. opštim administrativnim rashodima i 11.tj. Bilans uspeha Prema MRS-30 bilansa uspeha mora da sadrži informacije o: 1.rashode od naknada.Danas cemo govoriti o tome kako ti izvestaji izgledaju i ja cu pokusati da vam objasnim kako se kroz strukturu tih izvestaja. kako bilans uspeha nasih banaka izgleda. opštim operativnim rashodima Bilans uspeha banaka prema standardu 30 mora minimalno da sadrzi: Informacije o prihodima.gubici po zajmovima I avansima.Ja cu prvo pricati o bilansu uspeha a potom o bilansu stanja. gubicima po zajmovima i avansima 10. Rashodima od naknada i provizija 6.zatim opsti administrativni. drugim poslovnim prihodima 9. ovo su realizovani dobici I gubici.pogledajte prihodi od kamata.zatim dobici umanjeni za gubitke koji proisticu iz plasmana u HoV.I secate da se u finanasijskim izvestajima iskazuju posledice poslovnih dogadjaja(posledice po imovinu) koje su izvrsene u toku nekog obracunskog perioda. Prihodima od naknada i provizija 5. Rashodima od kamata i sličnim rashodima 3.finansijske institucije imaju po finansijski a time I ukupni privredni sistem zemlje. Dobicima umanjenim za gubitke koji proističu iz trgovine HOV 7. na dan bilansa ona je jos u vasoj svojini ali je njena trzisna vrednost ili niza ili visa od one po kojoj vi tu hartije vodite u vasim knjigama. kao prvu poziciju imate prihode od kamata.dobitak po osnovu kamata moze se zvati jos I neto prihod od kamata(mada je po meni dobitak sasvim odgovarajuci naziv).potom rashodi od naknada I provizija.znaci vi drzite HoV .mi cemo posle videti kako je ovaj zahtev uvazio nas bilans uspeha) posebno se iskazuju prihodi od dividendi.dobici umanjeni za gubitke koji proisticu iz trgovine HoV.I dobitak po osnovu nakanada I 144 .vec samo spisak informacija koje bu mora da sadrzi.pa odmah potom rashodi od kamata I slicni rashodi.znaci primenjuje se neto princip.znaci zahteva se apsolutno objavljivanje toga.Kako su sada ove informacije cije se objavljivanje trazi upakovane u nas bilans uspeha.zatim drugi poslovni prihodi.zatim imamo prihode od naknada.iza toga ide pozicija koja govori(znaci ovo nije bilansna shema.jer se HoV procenjuju po njihovoj fer vrednosti a ne po istorijskom trosku.razlika izmedju tih dobitaka I gubitaka mora biti iskazana u bilansu uspeha. I sada pogledajte kako su te informacije struktuirane: prihodi od kamata I slicni prihodi.iza toga idu rashodi od kamata.Uvek je finansijski izvestaj odraz onoga sto firma radi.znaci ako je visa vi imate dobitak a ako je niza imate gubitak. Dobici umanjenim za gubitke koji proističu iz plasmana u HOV 8. kroz njihov redosled pokusava ukazati na tu posebnost banaka a koje rezultiraju iz njihovih specificnih aktivnosti. Prihodima od kamata i sličnim prihodima 2. primetite da ovde imate bruto princip.znaci koja je razlika iz ova dva.kroz sadrzinu pozicija.a ovi dobici I gubici su oni koji nastaju po osnovu drzanja HoV.a ovde kaze dobici umanjeni za gubitke.

kod nas. naknade za usluge drugih banaka koje ona koristi I provizije .znaci neto plasmane otpisujete indirektno preko ispravke vrednosti. Kako cete proceniti. iz cega zakljucujemo da se kod integrisanja dobitka. bez prebijanja ( primena bruto principa ). ako je ovaj dobitak visok. ako vam pare stoje na racunu. odnosno oduzimanjem od poslovnog rezultata neto vanrednih rashoda dobijamo dobit pre oporezivanja. I dobit nakon oporezivanja. jer poslovanje banke izaziva rashode . operativni rashodi. visina poreske obaveze. od cega zavisi ?ne zavisi samo od visine kamatne stope. vi kroz visinu prihoda od kamata ocenjujete aktivnost banke I ocenjujete njenu sposobnost da 145 .ostale poslovne prihode I nakon toga idu rashodi.to su pojedinacni gubici koji se utvrdjuju zbog nenaplate odredjenih potrazivanja.a ako su negativne kursne razlike vece imacete neto rashod od kursnih razlika. okrnjenog bruto principa I neto principa. gubici koje je imala na prodaji HOV . vi mozete imati puno para kao banka.zatim imate I prihode od promene vrednosti imovine I obaveza I rashode od promene vrednosti imovine I obaveza (ako koristite alternativni postupak u proceni sredstava koji je dozvoljen standardom 16 imacete dobitke ili gubitke po osnovu promene vrednosti imovine I ovo ce biti iskazano u okviru ovih pozicija) I imate dobitak iz redovnog poslovanja.dakle za ove prihode I rashode nije dopustena primena neto principa. gubici po osnovu obezvredjenja ulaganja I oopsti administrativni rashodi (opsti troskovi poslovanja . to je onaj segment redovnog rezultata. a ako su veci vanredni rashodi od vanrednih prihoda imate neto vanredni rashod. sabiranjem poslovnog rezultata I neto vanrednih prihoda. ona uspeva da njene aaktivne kamatne stope budu znatno iznad njenih pasivnih kamatnih stopa I ne samo to! visina prihoda od kamata.znaci pozitivne I negativne kursne razlike se saldiraju. A sta su glavni rashodi ? to su rashodi po osnovu kamata (to su kamate koje banka placa na depozite I na uzete kredite ). Ako su prihodi od kamata znatno iznad rashoda po osnovu kamata. nakon toga ide izracunati porez na dobit I nakon toga dobijamo dobit nakon oporezivanja. Ovo je sadrzina bilansa uspeha koji se sastavlja u nasim bankama. Visina prihoda od kamata zavisi od kamatne stope I od obima sredstavakoja su plasirana.Ako su veci vanredni prihodi od vanrednih rashoda imate neto vanredne prihode. Porez na dobit 2. rekla da je jedan od rizika kome je izlosena banka kamatni rizik.zatim imamo prihode od dividendi I ucesca. kako banka upravlja kamatnim rizikom? Banka dobro kontrolise kamatni rizik. pa se u bilansu stanja iskazuje dobit tekuce godine kroz dve pozicije: 1. iza toga imate samo vanredne prihode I vanredne rashode. odnosno neto vanredni gubitak).provizija. vrlo cesto cete sresti taj termin kod nas ). ako nisu plasirane . Okrnjeni bruto princip je kada se utvrdjuje bruto dobit ( dobit pre oporezivanja ) .banka mora ostvariti prihod iz koga ce moci da pokrije te svoje rashode. I rezervisanja.a tamo gde vrsite procenu idete na rezervisanja. do ovde se postuje bruto princip. odnosno prenet iz bilansa stanja u bilans uspeha uz postovanje bruto principa.ostali poslovni rashodi. Sta nam pokazuje iznos neto kamate ili dobitak po osnovu kamate? Visina tog dobitka pokazuje kako banka upravlja kamatnim rizikom. Standard 30 zahteva da prihodi od kamata. kada sam vam govorila o rizicima.a rezervisanja formirate za gubitke koji nastaju zbog nenaplate potrazivanja a cija se visina utvrdjuje procenom.znaci tamo gde ste sigurni idete na ispravku vrednosti. Sta je ovo neto vanredni prihod I neto vanredni rashod?( bilo bi bolje da se kaze neto vanredni dobitak. Dobit posle oporezivanja ( dobit za raspodelu ) Sada cemo malo da o ovim pozicijama popricamo.jer se u ove naknade ukljucuju I provizije. naknada I provizija kao I dividendi budu objavljeni posebno.a rashodi banaka su rashodi indirektnih otpisa I plasmana. primenjuje okrnjeni bruto princip. to je kamata koja se zaracunava na plasmane I kredite koje banka daje. Odmah iza toga neto prihodi od kursnih razlika I neto rashodi zavisno od toga sta je vece. sta cete reci. nema prihoda od kamate.A zasto se do ovde postuje bruto princip? Zato sto su ovo osnovni prihodi I rashodi banke I zbog toga se insistira da bude objavljen podatak I o visini prihoda I o visini rashoda. pa ako su pozitivne vece imate neto prihod od kursnih razlika. Zasto je vazna visina neto kamate? Secate se da sam vam. jel se secate toga da dobitask moze biti integrisan u bilans stanja. Koja kamata je prihod banke ? aktivna.

Banke se smatraju jako dobrim. ako uspeju recimo da sve zarade pokriju iz ove razlike.To je velika stvar. dobra banka uvek nastoji da joj ti prihodi budu toliko veci od rashoda po osnovu naknada da ona cak moze makar zarade zaposlenih pokriti iz razlike izmedju prihoda I rashoda po osnovu naknada. trzisne kamate. zato je taj pokaxatelj vazan I to je razlog zbog cega se insistirana na odvojenom prikazivanju prihoda I rashoda po osnovu kamata. trzisne kamate. znaci kamate koja se placa na ostale depozite. obim zaposlenosti banke. ako spusti malo naknade za usluge. kupujemo odredjenu valutu. jer je rec o velikim sredstvimza na koja je banka po pravilu placala kamatu koja je bila niza od tekuce. ne! zanima me uspeh! a on je iskazan ili gubitkom ili dobitkom po osnovu trgovanja HOV. ukupan prihod od naknada moze biti veliki. ako se njena dobit od kamate zasnivala na niskim pasivnim kamatama koje je placala na depozite drzave I zato je vazno da kada se sastavlja bilans stanja objaviti koliko ti depoziti iznose. Ako imate depozite vi morate placati kamatu (oroceni depoziti. Znaci. osim toga. tu naknadu (cenu) za usluge banka koristi vrlo cesto kao instrument konkurencije. sredstva fondova) u povlascenom polozaju . Sa kakvim uspehom to radimo? Ovde je jako vazno I na tome se insistira da se uvek odvojeno iskaze (a to cete iskazati kad dajete napomenu za kamate) ako banka dobija pomoc drzave. vi onda morate uposliti ta sredstva da bi ste ostvarili aktivnu kamatu iz koje cete pokriti pasivnu kamatu I jos ce vam ostati dobitak kao vasa zarada. Prodaja HOV moze dovesti do ostvarenja dobitaka I gubitaka I o njima se izvestava na neto osnovi. da se izracuna za koliko je rashod po osnovu kamate zbog toga nizi. ona ce onda privuci komitente I broj pruzenih usluga ce rasti. sada tu postoji podrucje za politiku banke. drzanje depozita drzave vezano je sa znacajnim rizicima. Standard 30 zahteva da ako banka ima sredstva drzave. a kada se sastavlja bilans uspeha da 146 . da pruzi veci broj usluga I da ukupan prihod od kamata bude visi.po osnovu tih usluga ona naplacuje naknade. zato sto onog trenutka kad neko u vladi odluci da povuce depozite banka moze biti dovedena u ozbiljnu situaciju ito u pogledu likvidnosti I u pogledu rentabiliteta. naravno ona I koristi naknade drugih banaka. trgujemo I stranim valutama. ali prihodi od naknada. koliko usluga njima pruzi I koliko prihoda po osnovu toga ostvari. objavite koliko para drzite od drzave I nemojte se praviti sada da ste jako sposobni ako najveci deo vase dobiti po osnovu kamate nastaje zahvaljujuci tome sto placate na depozite manje kamate nego sto placaju neke druge banke jer imaju neke druge deponente a nemaju drzavu kao deponenta. zato je ta visina neto prihoda od kamate ili dobitka od kamate vazna. naravno. koliki su rashodi po tom osnovu I koliki dobitak ostvaruje. rashodi postoje. ona gleda kolike su naknade kod drugih banaka. Znaci. I zato visina ovog priihoda ukazuje u stvari na obim poslova banke. smatralo se da u banke kod kojih drzava drzi svoje depozite (budzetska sredstva. prodajemo je.kontrolise kamatni rizik. radimo menjacke poslove I po tom osnovu ostvarujemo odredjene provizije. jer znaci sta vas zanima? Zasto se ovde dopusta neto osnova? Pa mene zanima da li smo HOV prodavali sa dobicima ili sa gubicima? Da li nam je ta aktivnost gledano u celini donela dobitak ili gubitak? Ne interesuje me ili eksterne korisnike ne zanima koliki su bili prihodi a koliki su bili rashodi po tom osnovu. uzeti krediti ) . Naravno. koja se ogleda u tome da vam drzava da odredjene depozite da drzite. sta govore prihodi od naknade? Koja je aktivnost banke osim sto plasira sredstva? Ona pruza citav niz usluga svojim klijentima . Visina prihoda pokazuje aktivnost banke.Znaci prosto se uprava banke zeli naterati . koliko banka ima klijenata. Sta govore naknade. Na ovome se insistira da bi se obezbedila uporedivost sa onim bankama koje nemaju tu povlasticu da imaju drzavne pare. to se vidi preko visine prihoda od naknada. I vi je morate platiti. I ako su nize cene usluga. vi znate da su pre formiranja trezora a I sada jos uvek depoziti drzave bili locirani kod vrlo odredjenog I vrlo malog broja banaka. iskazujete u bilansu uspeha samo. znaci koliko je usluga banka pruzila. banka moze snizenjem cene naknada da utice na to da se broj klijenata poveca. ili njenih agencija na koje se placa kamata koja je niza od tekuce. odnosno za koliko je dobit od kamate zbog toga veca. kao instrument svog ponasanja na trzistu . vama tece pasivna kamata. Zato se insistira na tome da vidimo koliki su to nasi prihodi od naknada jer su oni direktan izraz obima poslovne aktivnosti banke na ovom podrucju.

HOV namenjene prodaji. promisorne note I druge obaveze po HOV (sta su promisorne note? Promisorne note su u stvari menice. sertifikati o depozitu. aktiva banke za razliku od aktive u bilansu preduzeca klasifikovana je po stepenu opadajuce likvidnosti. zatim ucesca u kapitalu I ostale HOV 147 .koliki su drugi depoziti na novcanom trzistu.kratkorocne HOV . znaci ovo nisu sve pozicije koje sadrzi bilans stanja ali su pozicije koje moraju u bilansu stanje biti odvojeno objavljene . znaci ove HOV zadovoljavaju takvu definiciju I smatraju se ekvivalentima gotovine.plasmani klijentima.pa plasmani bankama. Znaci. ali svi viskovi gotovine se prenose na kraju dana u trezor. gde banka drzi gotovinu? Na racunima kod centralne banke. Banka radi novcima. zajmovi I avansi dati komitentima .to je ono sto predstavlja imovinu sa kojom banka radi.gotovina.zatim tek idu potrazivanja za kamate I naknade. koji su iznosi koji se duguju deponentima. ima naravno nesto gotovine I u svojim blagajnama.gotovinski ekvivalenti. Zatim.se objavi kolike su ustede zbog toga sto se oplacaju nize kamate na ove depozite nego sto je to uobicajeno. plasmani u HOV.depoziti kod narodne banke. mi smo kod preduzeca imali prvo stalna sredstva pa obrtna sredstva. Naravno. treba objaviti kolika je gotovina koju banka poseduje. a na strani pasive mora se objaviti odvojeno znaci kao posebna informacija koliki su depoziti drugih banaka. zatim drzavne I druge HOV koje se drze radi prodaje .depozite kod narodne banke.mi zelimo da iz ovog bilansaodmah vidimo sposobnost banke da izmiri svoje obaveze I zato na prvom mestu unosimo gotovinu I gotovinske ekvivalente. koliko iznose blagajnicki zapisi I druge obveznice koje se mogu diskontovati kod Narodne banke. ali su date odredjenim redom.koje mozemo izjednaciti kao da imamo gotovinu. ovde prvo ide gotovina I gotovinski ekvivalenti I to je sasvim normalno imajuci u vidu da govorimo o bilansu banke.jer to su kratkorocna potrazivanja. plasmani . Kako izgleda bilans stanja nasih banaka? Bilans stanja naših banaka Aktiva Gotovina i gotovinski ekvivalenti Depoziti kod NB Potraživanja za kamate i naknade Plasmani bankama Plasmani klijentima HOV i drugi plasmani kojima se trguje Učešće u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju Nematerijalna ulaganja Osnovna sredstva Ostala sredstva i AVR Odložena poreska sredstva Ove pozicije su sadrzane u nasem bilansu stanja. Bilans stanja Kako izgleda bilans stanja? Ovde je opet navedeno sta minimalno prema standardu 30 mora da bude objavljeno u bilansu stanja. odnosno u trezoru centralne banke. Sta prvo mozete primetiti? Pogledajte aktivu. pogledajte moraju biti posebno istaknuti! Zatim drugi plasmani na novcanom trzistu.osim toga prosli puta sam vam pricala o vaznosti likvidnosti I solventnosti banke. krediti I avansi dati drugim bankama. menicne HOV) I druga pozajmljena sredstva.HOV I drugi plasmani kojima se trguje. po standardu 7 sredstvo koje se moze pretvoriti u odredjenu (utvrdivu) sumu novca u kratkom roku I kod koga nema rizika od smanjenja vrednosti. ovo su ustvari ekvivalenti gotovine.

to je prosto u tradiciji bankarstva da gradjevine u kojima banke rade dobro izgledaju. to su one HOV koje se nalaze u okviru dugorocne imovine ko finansijsii plasman I prestavljaju dugorocnu rezervu likvidnosti.stepen povezanosti medju bankama ogleda se preko visine ovih pozicija. Sada imamo jednu novu poziciju. to su one HOV koje mi nemamo nameru da prodamo u roku od 12 meseci.raspolozive za prodaju. ipak se insistira da plasmani koje drzimo kod drugih banaka budu iskazani odvojeno od plasmana koje imamo kod drugih komitenata(klijenata). da ostavljaju jedan utisak na klijente kada klijent udje u banku znaci da ulazi u banku koja zgradom u kojoj se nalazi uliva poverenje. mogu imati i ucesca u kapitalu nekih drugih banaka. Hajde sada malo da neke…sadrzina vecine pozicija trebalo bi da vam bude jasna.osnovna sredstva. ali to je prosto bio verovatno jedini nacin da ona izvuce sredstva koja je u takvo preduzece vec ulozila. banka nema dugorocni interes da poseduje ucesce u preduzecima. znaci da od ukupnih sredstava ulaganje u osnovna sredstva ne bi trebalo da iznose vise od 20%. ali inicijalno. I jedno I drugosu plasmani. Standard 12 bavi se 148 . Banka je osnovana zato da radi sa parama a ne da pare njenih klijenata budu zamrznute u vrednosti ucesca koje ona ima u nekom preduzecu. I 20% je neki gornji limit u koji banke treba da se uklope. koji banke koriste za pruzanje usluga klijentima. koja je u bilanse banaka uneta ove godine a tice se primene standarda 12. Sta imamo od masina?masinu za brojanje gotovine. da ih delimo na HOV kojima se trguje. Zasto se razdvajaju ove HOV? .Ucesce osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima je limitirano I to nije slucajno ! dakle banka treba da radi parama a ne da pare zarobi u gradjevinama. AVR koja imaju potpuno istu sadrzinu kao I ta pozicija kod preduzeca. naravno zgrade ovde uvek nose znacajna sredstva. Dakle.Plasmani bankama na strani aktive I videcete depoziti banaka na strani pasive treba da pokazu nezavisnost konkretne banke od ostalih banaka. ali zato imamo automobile. to su jedine masine. putem odobrenih kredita. jedino nemamo masine. Ti softveri nisu jeftini I predstavljaju nematerijalno ulaganje kod vecine banaka. dakle mogu biti prodate. tu je potpuno isto kao kod preduzeca.ostala sredstva I AVR I odlozena poreska sredstva. ucesce u kapitalu banaka moze se smatrati pozeljnim.jos jednom da vas podsetim kada smo govorili o HOV rekli smo da se njihovo rasclanjavanje vrsi prema roku dospeca. A kada je rec o ucescima u preduzecima to su po pravilu samo ucesca koja banka privremeno poseduje i cije je sticanje uglavnom bilo iznudjeno time sto je banka morala neka svoja potrazivanja koja nije mogla da naplati od preduzeca da konvertuje u ucesca I da sticanjem ucesca I prava uticaja (odnosno mogucnosti uticaja ) pokusa da ta preduzeca uvede u zonu rentabiliteta. da budu sigurne. Ovo je pozicija koja je nova . da potom kada vrednost akcija tih preduzeca poraste izvrsi njihovo otudjenje I da na taj nacin izvuce sredstva koja je u takva preduzeca ulozila.vrlo cesto imaju istu rocnost. dakle u kojoj meri je ona vezana za ostale banke vidimo iz visine plasmana koje drzi kod drugih banaka ali I iz visine depozita koje ona uzima od drugih banaka I to je razlog zbog cega se insistira na podvojenom iskazivanju I plasmana I depozita koji se odnose na druge banke.to su kratkorocne HOV. budu dobro opremljene.pa onda idu nematerijalna ulaganja. odlozeno poresko sredstvo. pogotovo ako je rec o dobrim bankama na koje mi zelimo da ostvarimo uticaj da bismo unapredili sopstveno poslovanje. Osnovna sredstva.namenjene prodaji u roku od 12 meseci I na HOV koje su raspolozive za prodaju.svaka banka htela ili ne mora imati odredjeni vozni park. Nematerijalna ulaganja kod banaka Sta mislite sta bi banke mogle imati kao nematerijalno ulaganje? Kad pogledate bilanse banaka videcete da se tu najcesce kao nematerijalno ulaganje navodi softver. naravno. ali su raspolozive za prodaju. karticarstvo zahtevaju posedovanje odgovarajucih softvera.mislim da bi mozda trebalo objasniti zasto su plasmani bankama razdvojeni od plasmana klijentim. nase banke imaju ucesca u kapitalu nekih preduzeca. Ostala sredstva I AVR Ostala sredstva koja se ne mogu ukljuciti ni u jednu od ovih kategorija. O ucescima u kapitalu naravno ne treba da vam pricam.elektronsko bankarstvo. nego imamo uglavnom kompjutersku opremu kao masine.

Ne bi bilo problema ako biste na isti nacin tu nabavnu vrednost rasporedili kao trosak I u poreskom I u poslovnom bilansu.a vi se opredelite(saglasno standardu38)da vasa nematerijalna ulaganja otpisujete degresivno. koji je iznos koji ce biti predmet otpisa? To je njegova nabavna vrednost . Prema tom standardu u finansijskim izvestajima I preduzeca I banaka mora biti iskazana razlika izmedju visine poreza koji se utvrdjuje u poreskom bilansu I visine poreza koje bi preduzece platilo ako bi osnovicu za oporezivanje cinila dobit iskazana u poslovnom bilansu preduzeca.finansijskim izvestavanjem o porezu na dobit.a u poreskom bilansu raspored radite na drugi nacin javice se privremena razlika. jer u poreskom bilansu kaze se od poreske osnovice izuzimaju se prihodi od dividendi Ili prihod od dividende ne ulazi u poresku osnovicu.ako poreski propisi kazu da nematerijalna ulaganja morate otpisivati linearno. one su razlicite jer su razlicita pravila po kojima se ovi finansijski izvestaji sastavljaju. Da li znate zasto? Da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje! I znaci vi kada sastavljate poreski bilans. a ovi u poreskom ostaju isti. Primera radi prihod od dividende predstavlja prihod u poslovnom bilansu. razlicita su pravila I razlicita je visina dobiti. Sta ce biti kasnije? Kasnije otpisi u poslovnom bilansu pocinju da padaju. I to znaci da bi ste vi kada primenite 10% izracunali porez koji ce biti veci nego sto bi bio kada biste obracunali po poreskom bilansu . naravno da ce onda dobit biti niza I da ce obracunati porez biti nizi. Ova razlika koja je na pocetku bila. I to je stalna razlika. oni su jednaki. ali ce biti na razlicit nacin rasporedjeni na pojedine obracunske periode. posto je ovde rezultat bio nizi(vi ste uporedjujuci porez po poslovnom I po poreskom bilansu platili vise nego sto biste platili da je bio poslovni bilans)to je vase odlozeno poresko sredstvo. To su razlike koje se javljaju po osnovu rashoda obicno. Znaci posmatrano za pet godina. Stalne razlike izmedju poreza utvrdjenog prema oporezivoj dobiti odnosno poreza utvrdjenog prema poslovnoj dobiti nastaju onda ako se neki prihod ili neki rashod priznaju samo u jednom od bilansa. Znaci poreske razlike koje postoje izmedju visine poreza iskazane u poreskom bilansu I visine poreza koji bi bio obracunat ako bismo kao osnovu za oporezivanje koristili dobit iskazanu u poslovnom bilansu. a u drugom ne. Tih poreskih razlika ne bi bilo kada bi te dve dobiti bile jednake ali one nisu jednake. Znaci trgovacki poreski propisi kazu otpisuje se nabavna vrednost sredstva. Znaci kada kupite osnovno sredstvo I morate ga otpisati.Primera radi. Kada prodje pet godina I kada pogledate ukupno koliki je rashod. Poslovni bilans sastavlja se u skladu sa MRS I izabranim racunovodstvenim politikama sa namerom da iskazemo dobit koja moze biti predmet raspodele. linearni. ako je vek trajanja pet godina. kojice u svojoj ukupnosti biti jednaki I u poslovnom I u poreskom bilansu. Kad obracunate porez platicete vise nego sto biste platili da ste kao osnovicu koristili poslovni bilans. vi cete nabavnu vrednost morati I kroz jedan I kroz drugi bilans da prikazete kao rashod. Druga vrsta razlika koja ce se naci ovde zove se privremena razlika . Ponovicu. I to ce tako biti u prvim godinama.Sta ce biti?U pocetnim godinama rashodi po osnovu otpisa u poslovnom bilansu bice veci I dobit ce biti niza nego sto ce biti rashod u poreskom bilansu I prema tome dobit koju cete iskazati u poreskom bilansu ce biti veca od one koju ste iskazali u poslovnom bilansu. 149 . Posto su ciljevi razliciti. odnosno jer su razliciti ciljevi koje ovi finansijski izvestaji imaju. odnosno banke. Poreski bilans se sastavlja premna poreskim propisima I ima zadatakda pokaze visinu dobiti na koju moramo da platimo porez. posto ste platili porez koji je veci. Razlika izmedju poreza na poslovnu dobit I poreza na oporezivu dobit bice stalne prirode. znaci sada ce otpis u poreskom biti veci nego sto je u poslovnom bilansu.ali ako to ne uradite nego raspored u poslovnom bilansu vrsite na jedan nacin. u njemu nema prihoda od dividende. Znaci do pojave stalne razlike doci ce ako se neki prihod ili rashod priznaje samo u jednom od ovih bilansa. Znaci kada vi sastavljate poslovni bilans u njemu cete iskazati prihode od dividendi I to ce podici visinu vase dobiti. Razlike koje se javljaju mogu biti stalne prirode I mogu biti privremene. znaci uvek ce vam za iznos tog poreza na taj prihod biti veci porez po poslovnom u odnosu na porez po oporezivom bilansu. znaci standard 12 zahteva da se u finansijskim izvestajima iskazu razlike koje postoje izmedjuvisine poreza koji se utvrdi tako sto poresku stopu(kod nas 10% ) primenite na oporezivu dobit koja se iskazuje u poreskom bilansu I poreza koji biste izracunali ako biste tu istu poresku stopu primenili na dobit koja je iskazana u poslovnom bilansu.

koliko bi ja platio da je ovo osnovica? Znaci. odložene poreske obaveze.) Pasiva Obaveze prema bankama Obaveze prema klijentima Obaveze za kamate i naknade Obaveze po osnovu HOV Obaveze iz dobiti Ostale obaveze iz poslovanja Rezervisanja Ostale obaveze i PVR Odložene poreske obaveze Ukupno obaveze Akcijski kapital Rezerve Akumuilirana dobit Ukupno kapital Imamo prvo obaveze prema bankama. obaveze po osnovu hartija od vrednosti. Dakle. Šta bi to bile obaveze po osnovu hartija od vrednosti? Ako bi banka emitovala to su obaveze koje nastaju po osnovu onih hartija od vrednosti čiji je emitent banka. obaveze iz dobiti.Platili smo vise nego da je osnovica poreski bilans. onda ja znam da cu u nekom trenutku to morati da platim. I ova pozicija. ukupan iznos obaveza I nakon toga ide kapital banke. znači to je pozicija koja odgovara poziciji odložena poreska sredstva. Znaci odlozena poreska sredstva pokazuju iznos poreza koji je prema poreskom bilansu placen vise nego sto bi bio porez placen prema poslovnom bilansu. platio bih manje. obaveze iz poslovanja. Drugi čas Ajmo sad da vidimo kako izgleda pasiva u bilansu banaka. Kad govorimo o stepenu likvidnosti sredstava mislimo na sposobnost sredstava da se pretvore u gotovinu I vidite da u aktivi su sredstva klasifikovana tako da se na vrhu nalaze gotovina I gotovinski ekvivalenti. budu poresko sredstvo a onda se u nekom trenutku pretvaraju u odlozenu poresku obavezu. dolazi do anuliranja. odlozena poreska sredstva. znači prema opadajućem stepenu likvidnosti. bilo da emituje obveznice znači to su kreditne hartije od vrednosti tu bi bile iskazane obaveze po osnovu tih hartija od vrednosti.znaci pokazuje razlike koje postoje zbog toga sto je placeni porez prema poreskom bilansu veci od poreza koji biste platili da je osnovica bio poslovni bilans(poslovna dobit iz poslovnog bilansa). jer cete placati manje nego sto biste platili da je osnovica poslovni bilans. a ako platim manje nego sto bi trebalo po poslovnom bilansu. ostale obaveze I pasivna vremenska razgraničenja. potom rezervisanja. Vas zanima. (Ima dosta pa se nažalost ne vidi. Znači bilo da emituje blagajničke zapise. obaveze za kamate I naknade. A onda ce se to poresko sredstvo u jednom trenutku pretvoriti u poresku obavezu . okretanja tih razlika. znači to je ono što bismo mi rekli dobavljači kod preduzeća. Posto sam platio vise to je kao da sam drzavi nesto unapred dao I to je moje odlozeno poresko sredstvo. onda ja imam odlozenu poresku obavezu koja ce se pojaviti na strani pasive. Znači aktiva je klasifikovana tako da polazite od gotovine I idete prema osnovnim sredstvima. potom 150 . to bi bilo otprilike pandam toj poziciji. obaveze prema klijentima.

Znači u kom roku dospevaju plasmani. a ovde imate u stvari salda. Videli ste na strani aktive imate plasmane I depozite banke kod Centalne banke. to piše. znači stepen likvidnosti I priroda pozicije. depoziti drugih banaka itd. odnosno depoziti. Plasmani kod drugih banaka. I onda na dnu imate sopstveni kapital. da li se za procenjivanje pozicija u bilansu banke koriste neka druga pravila koja se razlikuju od onih pravila koja primenjujemo pri procenjivanju imovine I obaveza u bilansu preduzeća? Ovde postoji jedna razlika u odnosu na procenjivanje kod preduzeća. znači u koja se ubrajaju dati krediti. Banke i drugih poslovnih banaka Banke i tržišta novca. koji kriterijumi važili za klasifikaciju. Da se pozicije aktive I pasive iskazuju u svom punom iznosu. Zašto se odvojeno iskazuju: salda sa Centralnom bankom plasmani kod drugih banaka drugi plasmani na novčanom tržištu depoziti drugih banaka drugi depoziti na novčanom tržištu i ostali depoziti? Da bi se sagledao odnos: Izmedju banke i centralne banke. znači to su zaduženja banke kod Centralne banke. odnosno ovde bi trebalo da stoji depoziti. odnosno plasmana niže. Takvoj strukturiranoj aktivi odgovara pasiva gde se nalaze najpre depoziti prema bankama. potraživanja po osnovu plasmana. Ako je ovo bio izgled bilansa banke. depoziti uzeti od ostalih klijenata I krediti koji su uzeti od banaka I klijenata. Pri izradi bilansa stanja videli ste da se poštuje bruto princip. ili imovine. stalnu I obrtnu ovde irelevantna. sve ove pozicije? Salda sa Centralnom bankom se iskazuju zbog toga što odražavaju vezu poslovne banke sa Centralnom bankom. depoziti od drugih banaka odražavaju kao što Sam rekla već vezu ili povezanost date poslovne banke sa ostalim poslovnim bankama I što je ta zavisnost veća utoliko se smatra da je sama banka nesamostalnija. Ovo je važno za procenu nezavisnosti banke. da razmotrimo pitanje procsnjivanja. Znači. plasmani kod drugih banaka. depoziti od banaka uzeti od drugih banaka.potraživanje I da se na dnu nalaze osnovna sredstva koja se najteže I uz najveće gubitke mogu pretvoriti u gotovinu. U vezi sa ovako strukturiranom ili raščlanjenom bilansom stanja treba dakle istaći da se. u kom roku dospevaju naše obaveze. dakle da se izveštava bez kompenziranja pozicija aktive I pasive. akcijski kapital. ostale obaveze I pasivna vremenska razgraničenja. Važno nam je rok dospeća. rezerve I akumuliranu dobit. Naime standard 39 koji se odnosi na procenjivanje finansijskih instrumenata zahteva da se finansijska sredstva. Te dve pozicije odražavaju odnos između poslovne banke I Centralne banke. Šta ste primetili? Da je podela pozicija na. ulaganja u hartije od vrednosti kojima se trguje I ulaganja u hartije od 151 . Znači veći stepen nezavisnosti imaju one banke kod kojih su veze sa ostalim bankama po osnovu uzetih depozita I datih kredita. Zašto se odvojeno iskazuju salda sa Centralnom bankom. To je ovo što Sam vam sad rekla. zatim obaveze za kamate I naknade I na kraju imate rezervisanja kao posebnu vrstu obaveza.

Međutim hartije od vrednosti uobičajeno se u preduzećima vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti. Mi tamo plasmane vrednujemo po dnevnim vrednostima. Znači kada procenjujemo koliko uprava banke dobro vrši svoj zadatak mi onda u stvari proveravamo koliko je uprava u stanju da uskladi rokove dospeća sredstava sa 152 . Nešto na šta želim još da vam ukažem pažnju to su potencijalne i subordinirane obaveze koje će biti iskazane kao vanbilansna aktiva I pasiva. I izloženost banke I riziku likvidnosti I valutnom riziku je u velikoj meri je uslovljena pretvorljivošću imovine u gotovinu I dospećem obaveza. Ovde se vrednovanje vrši po fer vrednosti. Znači ako posedujete učešće. a šta je subordinirana obaveza? Jel ste to učili? Subordinirane obaveze su koje? Obaveze koje banka ima ili pod subordiniranim obavezama se podrazumeva obaveza kod koje dužnik vrši izmirenje obaveze onda kada je u mogućnosti. Ovo zbog toga što je upravo dospeće imovine.vrednosti koje su namenjeni prodaji vrednuju po fer vrednosti. Šta to znači to fer vrednost? Već jedanput Sam vam rekla da je fer vrednost neke imovine iznos koji bi bio dobijen za tu imovinu u transakciji koja se obavlja između obaveštenih I voljnih strana. a šta znači dospeće imovine. Oni se ne mogu iskazati u bilansu ali je jako važno da kad čitate bilans banke da osim obaveza koje su iskazane u bilansu stanja pažljivo proučite potencijalne obaveze. ali za one hartije od vrednosti koje nisu predmet. Znači te vrednosti neće biti jednostavno kod nas utvrditi ako se akcije ne kotiraju na berzi. ako će naplaćeni iznos biti niži od iznosa na koji plasman u knjigama glasi. jer te potencijalne obaveze mogu biti takve da mogu dovesti u pitanje održavanje likvidnosti solventnosti banke I zato je jako važno da se procenjuje visina tih obaveze I da se procenjuje visina rizika koji te obaveze nosi. A potencijalna obaveza. Te potencijalne obaveze iskazane su u vanbilansnoj evidenciji banke. to je obaveza čiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog događaja u budućnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. za koje ne postoji aktivno tržište biće teškoća da se utvrdi njihova fer vrednost na dan bilansa. prema vrednosti na dan bilansa. U stvari fer vrednost treba izjednačiti sa tržišnom vrednošću što će reći da na dan bilansa vi morate vrednovati date plasmane datih hartija od vrednosti koje posedujete prema tržišnoj vrednosti. Šta to znači po dnevnim vrednostima. onda se procena plasmana vrši po nabavnoj vrednosti odnosno po nižoj vrednosti. a dospeće rok u kome obaveze moraju da budu izmirene što od ta dva roka zavisi sposobnost banke da održi sopstvenu likvidnost. To je rok u kome se imovina pretvara u gotovinu. I onaj ko čita bilans banke ko radi analizu finansijskog položaja banke mora posebnu pažnju da posveti ovim potencijalnim obavezama. Znači to je objašnjenje zašto osim likvidnosti i ova dva rizika. Znači ako se dogodi neko događaj koji je mimo kotrole banke a koji će dovesti do toga da se jedna potencijalna obaveza pretvori u stvarnu obavezu. šta je dnevna vrednost plasmana? To je iznos koji bismo u tom trenutku. Dospelost imovine i obaveza banke Od banke se kao što ste videli malopre zahteva da dospeće imovine I obaveza bude jedan od primarnih kriterijuma za razvrstavanje u bilansu stanja. učešće ćete vrednovati po nabavnoj vrednosti ili po ekviti metodi ako je reč o značajnom učešću. Da li je kamantni rizik veći ili manji ako imate dugoročni Ili kratkoročni kredit? Šta mislite? Čim su rokovi otplate duži izloženost i valutnom i kamatnom riziku je veća nego ako su rokovi dospeća kraći. Pošto po pravilu ne naplaćujemo više nego što smo plasirali obično možemo naplatiti manje. za taj plasman naplatili. ako posedujete akcije dužni ste da vrednovanje izvršite po. a hartije od vrednosti koje su namenjene prodaji ili koje su raspoložive za prodaju vrednovaćete po njihovoj fer vrednosti. Neće biti problem da utvrdite fer vrednost za one akcije koje su predmet kotiranja na berzi. Znači gde banka nema mogućnost da odredi rok dospeća nego se jednostavno izmirenje obaveze prepušta dužniku onda kada je dužnik u mogućnosti da obavezu izvrši. Znači kolika je verovatnoća da će ta potencijalna obaveza biti pretvorena u stvarnu obavezu.a da sama transakcija mora biti nezavisna. Pričala Sam vam prošli put o pretvaranju potencijalnih obaveza po garancijama u stvarne obaveze. Šta je potencijalna obaveza. To nije slučaj sa hartijama od vrednosti koje poseduje preduzeće.

pa onda od 1 do 3 meseca. a obaveza samo od godinu dana.rokovima dospeća obaveza banke I da na taj način zapravo procenjujemo I odnose između kamantnih stopa na sredstva koja su plasirana s jedne strane I kamatnih stopa na sredstva koja su prikupljena znači deponovana kod banke s druge strane. Ako je obrnuto. onda od 1 do 3 godine. Znači šta nas od svih ovih rokova zanima? Koliko je ostalo do plaćanja ili do naplate. Moramo pribaviti dodatna sredstva zaduženjem kod drugih banaka. od 3 meseca do godine dana. ali će preostali period do dana otplate biti godinu dana. Onda mi je ova klasifikacija sredstava od 1 do 3 uopšte ne treba. Znači ta uslađenost rokova je nužna. prodajom hartija od vrednosti ili ne znam već kako. To su dva ključna pokazatelja koja trebaju da vam pokažu uspešnost uprave. Nego ako klasifikujem sredstva jedan mesec tri meseca onda I obaveze moraju biti klasifikovane. jer preveliki je raspon između 1 i 5 godina. Znači koliko mi imamo vremena još do trenutka kada ćemo naplatiti naše potraživanje ili koliko vremena imamo do trenutka kada ćemo morati da platimo našu obavezu. To je preostali period do dana otplate do dana kada će taj kredit biti otplaćen. Znači ne mogu da klasifikujem sredstva sa rokom od 1 mesec. a drugi uspešnost uprave u ostvarenju rentabiliteta banke. jer ja tako ocenjujem da li ću imati dovoljno para da izmirim te obaveze koje u tom periodu dospevaju. 3 meseca i godinu dana. od 1 do 5 godina I periodu dužem od 5 godina. Znači vi možete reći ako ste uzeli kredit na tri godine prošlo je godinu dana od iskorišćenja kredita banka će reći mi imamo još dve godine. u roku do godine dana. Dospeće za mesec dana. Mi imamo nameru da ovaj kredit otplatimo za godinu dana. Znači klasifikujete sredstva ali odmah I obaveze koje dospevaju u roku do mesec dana. Da li banka preferira kratkoročne kredite ili dugoročne kredite? Da li plasira sredstva dugoročno ili kratkoročno? Koliko dugoročno koliko kratkoročno? I kakva je usklađenost između dugoročnih izvora I 153 . Znači mi ne možemo naša sredstva koja će dospeti za mesec dana ili za 3 meseca nisu dovoljna za izvršenje naših obaveza. Onda će otplatni perid biti kraći od ugovorenog. u roku od tri meseca. To je period koji tretirate kao rok dospeća. šta vam govori? Govori vam o tome kakvu strategiju banka vodi kod plasiranja odnosno kod zaduženja. Dospeće o orginalnom periodu otplate. orginalni period do dana otplate preostali period do sledećeg dana na koji se može zaračunati kamata. Znači preostali orginalni period će biti dve godine. Ili možete reći ovako. Ovde je od 1 do 5. ali je bolje uraditi presek i na 3 godine. Naravno ne moram da vam objašnjavam zašto I sredstva I obaveze moraju biti klasifikovani po istim rokovima dospeća. od 3 do 5 I iznad 5 godina. Banke vrše različitu klasifikaciju ali obično se obaveze I sredstva klasifikuju na one koje dospevaju u roku od mesec dana. I šta se još može dokučiti? Šta znači ako su vam sredstva koja dospevaju za mesec dana veća od obaveza koje dospevaju za mesec dana šta ćete vi reći? Nema problema mi možemo našim sredstvima izmiriti sve obaveze koje će dospeti. dospeće za 3 meseca. šta ćete zaključiti? Moramo pribaviti dodatna sredstva. Ponekad preostali period do sledećeg dana na koji se može zaračunati kamata kada imate ugovorenu kamatu na kredite I kada imate kašnjenje sa otplatom kredita onda zaračunavanje kamate morate prestati ako vaš komitent kasni sa otplatom kredita ja mislim duže od 30 dana. znači uspešnosti I efikasnosti banke. Kako taj rok dospeća može biti iskazan? Rok dospeća može biti iskazan kao: • • • preostali rok do dana otplate. Znači na taj kredit vi morate prestati sa obračunavanjem kamate. uzmete kredit na tri godine. Najbolju procenu predstavlja period dospeća prema preostalom periodu do otplate. Zašto? Prvi je uspešnost uprave u održavanju likvidnosti. ali mi imamo nameru da ga otplatimo za dve. Onda tretirate kao preostali period period od dana kada imate pravo da obračunate kamatu.

šta ćete zaključiti? Imajući u vidu stanje tekstilne industrije možete odmah zaključiti da ta banka će imati ozbiljnih problema sa naplatom takvih plasmana. Primera radi. Bonitet klijenta ne meri se samo u trenutku odobravanja kredita. Znači depoziti komitenata koji su avista su pod potpunom kontrolom komitenata. I taj stalni iznos kratkoročnih depozita koji je prisutan može biti plasiran kratkoročno ali treba voditi računa o tome da u slučaju povlačenja depozita takve banke mogu biti u ozbiljnim teškoćama. Vi uvek imate jedan nivo depozita na raspolaganju. a ne pod kontrolom banke. I jedno I drugo predstavlja propust uprave banke. Znači da li je banka plasirala recimo u tekstilnu industriju. a vi vršite plasiranje trgovini. ali banka vrši I povraćaj depozita svojim komitentima koji su oni tu dali. Nema šanse da kratkoročne plasmane…( neko iz mase se buni). Znači isplate banka vrši po osnovu plaćanja obaveza. Dakle po delatnostima možete grupisati I vaše deponente I vaše klijente. I sad to može biti zanimljivo. To može predstavljati opasnost po banku. da li se komitent. To možete videti samo ako se izvrši ovakvo raščlanjavanje depozita I plasmana po pojedinim delatnostima ili po područjima. znači krediti odobreni stanovništvu. Primera radi naše banke kako mogu geografski grupisati svoja sredstva I obaveze. Isto tako I za dugoročne plasmane. kreditni rizik.dugoročnih plasmana I kratkoročnih izvora I kratkoročnih plasmana? Naravno pravilo je da ne smete plasirati više dugoročno nego štu su vam dugoročni izvori. Znači banka mora imati dovoljno para da može da izvrši naloge za povlačenje depozita I da može da izmiri svoje obaveze. prema grupama komitenata. ovo je nešto što se ne vidi iz bilansa. prvo – zato što su kratkoročni drugo – zato što su obezbeđeni obično menicama imaju visok procenat naplate. Znači ne možete. Jer vi ne upravljate depozitima vaših komitenata. Zato što banka uvek ima na raspolaganju određeni iznos depozita kratkoročni. Zašto se iskazuju gubici po osnovu nenaplativosti plasmana I datih avansa? Zbog toga što se time meri. zašto je dopušteno da jedan deo kratkoročnih ali jedan deo kratkoročno prikupljenih depozita plasirate dugoročno. Znači ove gubitke iskazujete da biste pokazali koliko je banka uspešna ili neuspešna u naplati svojih potraživanja. Jer likvidnost banke ne zavisi samo od obaveza koje dospevaju za plaćanje nego od nivoa depozita koji povlače njeni komitenti. Depoziti jednih se povećavaju depoziti drugih se smanjuju. ali u slučaju naglog povlačenja depozita banka može imati problem. Onda će odmah onaj koji to čita reći pa čekajte zašto ova banka ne plasira sredstva onima ili u onu delatnost od kojih potiče najveći broj njenih deponenata. Znači šta ne možete videti iz bilansa. Dospeće do datuma koje može doći do promene kamatnih stopa znači pokazuje izloženost banke kamatnom riziku. Znači kada odobrite kredit 154 . Ali postoji ograničenje dokle možete ići. Sad kad je reč o komitentima. Kad pročitate da se najveći deo plasmana banke nalazi u tekstilnoj industriji. Danas su plasmani stanovništvu plasmani koji se naplaćuju u najvećoj meri. Dakle to ne možete videti ako imate ukupne depozite I ukupne plasmane. Bilo zato što odobrava kredite klijentima koji su lošeg boniteta bilo zato što nema dovoljno aktivnosti na području naplate. Ali zato recimo iznosi plasmana koji se mogu naći stanovništvu. koji rizik?. prema delatnostima ili da ih grupiše na drugačiji način koji bi pokazao rizik kojem banka izložena u svom poslovanju. E sad ovo je već nešto što se unosi u beleške. a što morate iskazati u beleškama koje prate finansijske izveštaje? Od banke se traži da sredstva obaveze I vanbilansne pozicije grupiše ili po geografskim segmentima znači po geografskim područjima. Naravno nikada deponent ili većina deponenata ne povlači svoj depozit u celini nego povlači jedan deo depozita danas. jer će oni koji imaju kratkoročne depozite tražiti njihov povraćaj. Znači ispada da plasmani stanovništvu. Može biti zanimljivo za nekoga da pročita gde se nalazi najveći deo plasmana neke banke u Vojvodini ili u Srbiji. Znači u slučaju bilo kakve situacije koja može nagnati vaše deponente da pristupe naglom povlačenju svojih depozita. Ali to se objavljuje u okviru napomena. Najveći deo klijenata deponenata vaših recimo potiče iz prehrambrene industrije. Znači imate napomenu kratkoročni plasmani I imate poziciju kratkoročnih plasmana koja vam to pokazuje. u kojoj delatnosti se nalazi najveći deo komitenata odnosno klijenata banke. Što je iznos ovih gubitaka veći utoliko je stepen naplativosti niži utoliko banka lošije radi svoj posao.

tačnost izmirenja njenih obaveza prema vama. izvestaje banaka gde se nalaze najveci broj napomena koje prate finan. Sta obuhvata gotovine prema standardu 7? Ona obuhvata: 1. Zastupnički poslovi Sredstva koja su banci stavljenja na raspolaganje da bi obavila poslove u tudje ime i za tudji račun neće biti iskazana kao sredstva banke. Sta je izvestaj o novcanom toku? Nema razlike. da je sadrzina BS tj. Cim se razlikuju poziciju u BS iBU onda se moraju razlikovati i napomene odnosno beleske koje se uz te pozicije daju. Vi o toj firmi morate znati više nego što ona zna samu sebe. da pratite njene rezultate. Znači tek tada vi počinjete da pratite tu firmu.2004. to je uvek izvestaj koji pruza informacije o prilivima gotovine i o upotrebi gotovine u odredjenom obracunskom periodu. da ta beleska mora da se odnosi na tu poziciju i da ce njena sadrzina biti razlicita od sadrzine koja prati recimo belesku zalihe gotovih proizvoda. promene finansijskog položaja. izvestaje banaka. da li je rec o novcanom toku banke ili preduzeca. vrednost sredstava koje su založena kao hipoteka za obezbedjenje njenih obaveza.12. da je onaj segment BU koji sadrzi poslovne prihode i poslovne rashode takodje zbog razlicite delatnosti drugaciji nego kada je u pitanju preduzece. aktiva i pasiva razlicita od BS preduzeca. I ako tako radite možete računati da ćete imati manje gubitke po osnovu naplate kredita. raspolozivu gotovinu 2. izvestaje preduzeca i onda cete primetiti znacajne razlike. Znači vi samo ništa nije završeno time što ste vi uradili analizu boniteta I rekli dobro ovo je dobra firma daćemo joj kredit. Ukoliko tako ne radite bićete stalno zatečeni. Tek onda ste u poslu sa tom firmom. gotovinski ekvivalenti 155 . imate takodje i beleske uz finan.koliko god da je on ročnosti vi morate vašeg klijenta pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. depoziti koji se isplacuju na zahtev 4. depozite na racunima koji nisu oroceni 3. Kada je rec o izvestaju o novcanom toku on se u onom segmentu koji se odnosi na prilive i odlive iz poslovne aktivnosti takodje razlikuje od izvestaja o novcanom toku preduzeca i zbog toga cemo govoriti danas o tome. UTORAK IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANAKA (poslovnih) Rekli smo da delatnost banke utice na sadrzinu BS i BU. ***** Rezervisanja koja se formiraju za pojedinačno identifikovane gubitke i rezervisanja koja se formiraju za preteće gubitke formiraju se na teret dobiti. Sredstva data kao obezbedjenje Banka je dužna da objavi vrstu. ne treba da objasnjavam da ako vam je pozicija depozit. Transakcije sa povezanim stranama Objavljuju se transakcije 28. Oba sredstva se izdvajaju na teret neraspodeljene dobiti. Beleske se takodje razlikuju i vi cete naci na sajtu beleske uz finan. A izvestaj o promenama na kapitalu se ne razlikuje jer jednostavno to je izvestaj koji sadrzi promene koje su nastale na visini sopstvenog kapitala bilo preduzeca ili banke i tu nema nikakve razlike izmedju banaka i preduzeca. Opšti bnankarski rizici Od banke se može zahtevati ili joj se Može dozvoliti da izdvoji sredstva za pčotencijalne obaveze. vidi oni su prestali da plaćaju.

KARAKTERISIKE INTERNOG I EKSTERNOG TOKA Regularan je i vezan za obavljanje delatnosti banke. Zato je vazno da kotrolise novcane tokove. sta su razlozi za ispunjenje ili neispunjenje vasih ocekivanja u vezi sa prilivima i odlivima gotovine. Gotovinski tok. godine pravite projekciju priliva i odliva gotovine za narednu godinu. Eksterni manje regularan i vezan za prilive i odlive koji nastaju iz okruzenja u banku ili iz banke u okruzenje. ona prikuplja pare da bi ih plasirala. prikupljamo pare da bismo ih plasirali. Kada na kraju naredne godine budete sastavljali ovaj izvestaj potrebno je da taj vas plan priliva i odliva i izvestaj o prilivima i odlivima spojite i da pogledate : koliko ste realno planirali vase prilive i odlive. Da li je isto i za banku? Primeticete da je na prvom mestu navodi da je cilj kontrole gotovinskih tokova odrzanje likvidnosti odnosno solventnosti banke. da je cilj da se kroz sastavljanje izvestaja o novcanom toku stvori mogucnost za procenu sposobnosti preduzeca da generise gotovinu i da se stekne uvid o potrebama preduzeca za gotovinom. Iako taj izvestaj sadrzi informacije o proslosti. Odgovor je ne. Hocu da to lepo naucite. a proslog puta sam vam objasnila da je to uslov odrzanja banke. Nece biti prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti. ali sta nece biti isto. o prilivima i odlivima gotovine. godinu vi cete na bazi tog izvestaja ceniti realnost vasih procena o visini vasih priliva i odliva gotovine koje ste napravili na pocetku godine. Znaci planovi koje pravite na kraju jedne godine. Ako banka ima novac koji stoji na racunima. Na isti nacin se emisija akcija odrazava na novcani tok i kod preduzeca i kod banaka. a ja vas pitam da li bas svi prilivi i odlivi zavise od delatnosi. Da li se izvestaj sastavlja prema nekom drugom standardu osim onog koji vazi za preduzeca? Naravno da ne.jos jednom sta su gotovinski ekvivalenti? Predstavljaju kratkorocna visoko likvidna ulaganja koja se mogu pretvoriti u gotovinu u kratkom roku i kod kojih ne postoji rizik od gubitka vrednosti. Nego gotovinski tok je razlika izmedju priliva i odliva gotovine. Ta vrsta analize je neophodna da biste napravili realan plan za buducnost. secate se da sam vam tada rekla. koji ne zavise? Ne zavise oni koji poticu iz finansiranja i investiranja. Podsecam 156 . Ona je razlika izmedju prihoda i rashoda. kako to utice na njenu likvidnost a kako na njenu rentabilnost? Likvidnost ce biti visoka a rentabilnost niska. Da li prilivi i odlivi gotovine zavise od delatnosti? Vi kazete da. Na isti nacin ulaganja u HOV ce biti iskazana u izvestaju o novcanom toku i kod preduzeca i kod banaka. sta zele da saznaju iz izvestaja o gotovinskom toku? Tacno je da se gotovinski tok banke i izvestaj o tom toku odnose na proslost. koji je prikupila ona zeli da plasira i da kroz kamatu koju ce naplatiti na plasirana sredstva podigne svoj rentabilitet. moze biti interni i eksterni. ODNOS IZMEDJU RENTABILNOSTI I NETO PRILIVA GOTOVINE? Rentabilnost banke i rentabilnost preduzeca iskazuje se u BU. Posledice su prosirenje ili suzenje internog toka. MRS-7 izvestaj o novcanim tokovima. Sta je poslovna aktivnost banke? U najkracem. Zasto banka ima potrebu da vrsi kontrolu nad novcanim tokovima? Kada sam govorila o potrebama preduzeca da ima nadzor nad svojim gotovinskim tokovima. njihvu realnosti ocenjujete izradom izvestaja po isteku planskog perioda. dakle koliko ima slobodnih novcanih sredstava da bi ta slobodna novcana sredstva plasirala. Kratkorocna ulaganja i odrzive HOV ne mogu se smatrati ekvivalentima gotovine. odnosi se podjednako na izvestaja svih poslovnih subjekata nezavisno od toga kojom delatnoscu se bave. Sa druge strane uvid u visinu neto gotovine treba da omoguci banci da sagleda viskova gotovine. izvestaja banke. kao sto vec znate. odnosno po isteku godine za koju ste plan napravili. Prema tome svaki visak gotovine koji banka ima. Korisnici finan. Banka ne prikuplja pare da bi stajale kod nje na racunima. Osim toga kada uradite izvestaj o novcanom toku za 2004. jer mi govorimo o onim izvestajima koji se sastavljaju krajem godine. on je osnova za predvidjanje priliva i odliva gotovine u buducnosti. Dakle vi na pocetku sada 2005. Zasto to radimo? Da bismo kroz to plasiranje ostvarili prilive koji ce biti veci od odliva koje smo ucinili prilikom plasiranja.

Znaci da smanje prilive po osnovu dugorocnih i da poveca prilive po osnovu kratkorocnih plasmana. Sta znaci politika dividendi. Koji segment ili koje biste vi informacije iz izvestaja o novcanom toku koristili kada kreirate poslovnu politiku banke? Sta biste vi mogli iz tog izvestaja da vidite? Rekli smo da je aktivnost banke dvojaka. I na kraju moramo pogledati kolika nam je neto gotovina. Kod politike investiranja da li mozemo donositi odluke o tome koliko cemo investirati u buducnosti ako ne znamo kolika su nam slobodna novcana sredstva. i njen rezultat zbog toga trpi. Ako imate izvestaj koji je pripremljen jos po segmentima. Za sta uprava banke koristi informaciju o neto gotovini? Uprava kada cita izvestaj o novcanom toku trebalo bi da informacije koje su sadrzane u njemu koristi za kreiranje svoje poslovne politike. polozaja. Znaci da nismo uposlili novac koji smo primili. Sta biste vi trebali da zakljucite? Imacete visok neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti ali taj tok da li mozete oceniti kao pozitivan ako ste ostvarili visok iznos razlike po osnovu rasta vasih depozite i odliva po osnovu rasta vasih plasmana. Vreme trajanja poslovnog ciklusa je razlicito. zatim da li cemo gledati neso u BS…da li biste pogledali finan. vasi deponenti. zbog toga sto ce vam pokrivenost dobitka novcanim tokom pokazati kvalitet dobitka. Iz ovakvog jednog debalansa uprava firme ce proceniti sta treba da bude osnovni cilj njene poslovne politike u narednom periodu. a to gledamo iz izvestaja o novcanom toku. Kako je politika dividendi pod uticajem neto novcanog toka? Od cega zavisi visina dividendi. kako ce se to odraziti na visinu predlozene dividende? Ona ce biti niza. To moze napraviti problem uskladjivanja rokova izmedju priliva i odliva gotovine. A onda nasa politika dividendi kakva ce biti? Da li vodimo politiku stabilnih dividendi ili politiku odresenih ruku. a da se vasi plasmani dati firmama koji su u nekim drugim delatnostima. Ako pogledate rocnost vasih priliva i odliva. Sta bi banka trebalo da zakljuci. Da li kod odluke o raspodeli treba ta odluka da bude takva da doprinese popravljanju finan. Pokazace vam koliko od dobitka je vec konvertovano u gotovinu. a to cemo videti iz BU. onda ce osnovni cilj banke biti da popravi rocnost depozita u narednom periodu. Dakle mnogo toga uprava moze videti kada je rec o poslovnoj politici iz izvestaja o novcanom toku. polozajem. Prvo cemo reci…bilo bi jako dobro da obnovimo nas informacioni sistem u banci ali dajte da vidimo 157 . Ako nismo zadovoljni nasim finan. jer to odrzanje visokog iznosa prikupljenih a ne plasiranih sredstava kosta. trgovina ima mnogo kraci poslovni ciklus nego sto to ima poljoprivreda. sta bi trebalo da bude njen cilj u buducnosti? Na kom podrucju ona treba da reaguje. a vasi prilivi. pa vam se kaze da su vam najveci prilivi gotovine iz odredjenih delatnosti. Da prilivi po osnovu dugorocnih depozita budu veci od priliva po osnovu kratkorocnih. plasmani dati poljoprivredi. Ili da smanji prikupljanje depozita ili da poveca plasmane. ili da u buduce menja strukturu rocnosti plasiranih sredstava. znaci da vasi deponenti poticu iz odredjenih delatnosit.posto ta sredstva nisu plasirana ona joj ne donose prihode.vas jos jednom da izmedju priliva i prihoda i odliva i rashoda ne postoji pri kratkorocnom obracunu rezultata kvantitativna podudarnost i da stoga visina dobitka ce biti razlicita od visine neto gotovinskog toka. kakvo je vreme trajanja poslovnog ciklusa. vasi depoziti poticu primera radi iz trgovine. Kada biste vi donosili odluku o visini dividendi koje biste informacije morali imati? Ima ih nekoliko: koliki je dobitak. Ako u izvestaju o novcanom toku vidite da imate visoke prilive po osnovu depozita i da su vam odlivi po osnovu plasmana niski. polozaj u BS? Naravno da hocete. Pitanje je da li te dve velicine treba dovoditi u vezu? Da.ovaj zahtev cemo malo modifikovati. Ona placa kamatu na sredstva koje je prikupila. Tesko. Jer ako vi imate plasmane iz recimo. Videcete da je kod banaka to malo drugacije. Hocemo li imati novaca da isplatimo dividende. koja su dva kljucna faktora koja odredjuju visinu divideni. Moramo i to pogledati. onda ce stepen rizika biti razlicit. Sa jedne strane ona ostvaruje prihode i rashode po osnovu kamata i naknada i sa druge strane njena aktivnost se odrazava na promene visine depozita i plasmana. znaci ako primetite da imate debalans izmedju dugorocnih depozita i oliva po osnovu plasmana.

druge banke vlasnik uvek ima ineresa da proceni da li ce biti dividendi. banka koristi uslugu. poverioci. Banke ostvaruju prilive kada dodje do smanjenja njihovog plasmana.приливи по основу примљених дивиденди и учешћа у добити • . isplacuje zaposlene. Zasto je to priliv? Pa ako vam neko vrati kredit koji ste mu ranije dali to za banku predstavlja priliv.приливи по основу продаје дугорочних ХОВ Одливи готовине из активности инвестирања • . i ako deponenti povecaju svoje depozite.приливи по основу продаје учешћа у капиталу • . E sada smo dosli do razlika. do smanjenja kredita koji su ranije dali. 3. osiguranje. samo je priroda delatnosti dovela do toga da imamo drugacije vrste ali dejstvo je potpuno isto. Sta bi bili prilivi gotovine kod banaka? Posto banka prikuplja sredstva da bi ih plasirala. deponenti-to su poverioci 3. Znaci povecanje plasmana je odliv…toga nema kod preduzeca. Znaci odlivi nastaju po osnovu povecanja plasmana ili smanjenja depozita. isto je i sa poveriocima. znaci one se smatraju poslovnim aktivnostima. tokovi gotovine iz poslvne aktivnosti 2. KAKO SE KLASIFIKUJU TOKOVI GOTOVINE? Isto kao i kod preduzeca: 1. Dakle informacione potrebe korisnika su iste nezavisno od toga da li je rec o preduzecu ili banci. Ko su korisnici? Nema nekih bitnih razlka. troskove materijala. placa reklamu.по основу набавке основних средстава 158 . ako mi povecamo kredite koje dajemo nasim komitentima. da li ce banka biti solventna da opstane…to je potpuno isto kao i kod preduzeca. to je isto. druga preduzeca. jer ih placa 2. investitori 2.koliko to kosta i hocemo li imati slobodnih novcanih sredstava…i opet se vracamo na izvestaj o novcanom toku. Ali mi ovde imamo nesto sto kod preduzeca nemamo. priliv po osnovu naplacenih kamata i naknada-sta je bilo tu kod preduzeca. pare idu od nas prema komitentima. 2. znaci rast depozita/ i rast depozita na strani pasive i rast depozita na strani aktive predstavljaju prilive iz poslovne aktivnosti pored priliva koji nastaju po osnovu kamata i naknada Sta bi bili odlivi?znaci na sta banka trosi svoju gotovinu? 1. Приливи готовине из активности инвестирања • Инвестирање улагање у сталну имовину и дугорочне пласмане • . a osvde su to: 1. Znaci to su odlivi po osnovu redovnih poslovnih rashoda. tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja. sta je bio osnovni poslovni priliv? Priliv po osnovu naplate potrazivanja od kupaca odnosno po osnovu prodaje. Iako vam se ovo cini da je bitno razlicito nego kod preduzeca. Znaci prilivi koji nastaju po osnovu smanjenja plasmana i datih kredita 3. Kada smo govorili o preduzecu sta smo govorili ko su korisnici: investitori. na plasirana sredstva naplacuje kamatu. a sta ce biti ako nasi deponenti povuku deo svojih depozita? To je takodje odliv. tokovi gotovine iz investicione aktivnosti 3. Da bismo govirili o tokovima gotovine iz poslovne aktivnosti prvo moramo reci sta se smatra poslovnom aktivnoscu: aktivnost na ostvarenju prihoda i ostale aktivnosti koje ne pripadaju ni investiranju ni finansiranju. 4.приливи по основу продаје основних средстава • . kako ce to uticati na nasu gotovinu? Cim mi damo kredit. prvi priliv je: 1. odlivi po osnovu kamata i naknada.

samo radi prilive i odlice iz poslovne aktivosti.по основу емисије обвезница и других дугорочних ХОВ • .исплате акционарима у случају смањења основног капитала Ove prilive i odlive iz finansiranja i investiranja je preskocila. indirektne za prilive i odlive iz poslovne aktivnosti. To smo isto imali i kod preduzece. koji se zove tako. U onom dokumentu izvestaj o novcu. ili ako se smnjuju bilo koji oblik aktive oslim gotovine. A kada imamo odlive? Ako se povlace depoziti. kada nastaje priliv.по основу емисије акција • . jer rastu nase obaveze u odnosu na prilive.по основу улагања у учешћа у капиталу .по основу улагања у дугорочне ХОВ Активност финансирања • Приливи: • . ako se smanjuju plasmani i dati krediti. i jos neki dodatni podaci METODE SASTAVLJANJA Potpuno iste: 1.по основу узетих кредита • Одливи готовине из активности финансирања • . Racuni aktive-osim gotovine Racuni pasive • • Tokovi novcanih sredstava izdavanja primanja Pogledajte. Poslat je sa ovim predavanjem  159 . to je za nas priliv. ako se izmiruju obaveze. Ako se povecavaju depoziti. polazi od prihoda i rashoda iz BU a indirektna metoda polazi od neto dobiti. imate objasnjenje o jednoj i drugoj metodi i imate pimer na kome je to uradjeno. to ima karakter priliva. to je odliv i ako se povecavaju plasmano. BS 2..по основу исплата дивиденди • . BU 3. OSNOVA ZA IZRADU IZVESTAJA Osnova je ista: 1. ako rastu nase obaveze po osnovu kamata. znaci imamo rashode koje nismo platili. direktne 2. a njome cemo se baviti. znaci direktna metoda.отплате узетих кредита • . dakle ako se smanjuju nasta potrazivanja po osnovu kamata i nakanada. to je takodje priliv. Ako rastu depoziti koji su u pasivi BS. To bi trebalo sve da znate.

jer kada vi imate racun kod neke banke. Приливи готовине из активности инвестирања Одливи готовинеиз активности инвестирања Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања Ц. Znate da koristimo bruto i neto princip za iskazivanje priliva i odliva.prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja.наплата у току године 500 160 . Pitanje je zasto se insistira na primeni bruto principa kada govorimo o prilivima i odlivima po osnovu kamata i naknada. Готовина на крају периода Pogledajte kako izgleda. E sada kod banaka je sledeca situacija. 2. i neto gotovina iz te aktivnosti. obratite paznju na kraj. Znaci dovoljno je da pruzite informacije upotrebom neto principa. I MRS-7 to dopusta. pa neto gotovina iz poslovne aktivnosit. 2. Sta to znaci? To znaci da cete iskazati ne pocetno stanje + povecanje – naplate=krajnje stanje. Токови готовине из активности финансирања 1. pa prilivi i odlivi po osnovu invesicione aktivnosti. Приливи готовине из пословних активности Одливи готовине изх пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре повећањса или смањења пласмана и депозита 1.Visina transakcionih depozita se nalazi u potpunosti pod kontrolom komitenata i zato se smatra da je dovoljno da pokazete kako se krecu depoziti i plasmani. 2. pa po tom osnovu i prilivi i odlivi gotovine se nalaze pod neposrednom kontrolom banke i predstavljaju zapravo izraz njene poslovne aktivnosti. Znaci sto se forme tice nema razlike. Смањење пласмана и повећање депозита (приливи) Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре пореза и доприноса из добити 1. koliko cete danas uplatiti ili sa vaseg racuna isplatiti. pa neto gotovina iz aktivnosti investiranja. Токови готовине из пословних активности 1. Плаћени порези и доприноси из добити Исплаћене дивиденде Нето прилив/одлив из готовине из пословне активности Б. vec cete samo reci kolika je promena.da li je doslo do povecanja ili do smanjenja.А. Znaci potpuno izgleda isto kao kod preduzeca: prilivi i odlivi po osnovu poslovnih aktivosti. Позитивне/негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине Г. 2. Za prilive i odlive po osnovu kamata i naknada koristite bruto princip a za prilive i odlive po osnovu promene depozita i plasmana koristite neto princip. Kada saberete neto povecanje ili smanjenje gotovine dodajete gotovinu na pocetku perioda i morate dobiti gotovinu na kraju perioda koja mora biti jednaka iznosu gotovine koja je iskazana u BS. Готовина на почетку периода Ф. nije ona ta koja kontrolise koliko cete vi para drzati na njenom racunu. a kod depozita i plasmana ide se na neto princip? Objasnjenje je sledece: prihodi i rashodi po osnovu kamata i naknada. promene depozita su u velikoj meri pod uticajem nasih deponenata. Прилив готовине из активности финансирања Одливи готовине и активности финансирања Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Д. Токови готивине из активности инвестирања 1. Шта значи нето принцип? • Стање на почетку године 380 • +Нови пласнани у току године 780 • . Ima li razlike u odnosu na onaj za preduzece? Nema. Нето повећање/смањење готовине Е.

853 440 4.504 922 244 253 3. Da li ta razlika u celini predstavlja nas priliv? Pod kojim uslovima bi ta razlika u celini predstavljala priliv.383 2002 19. Zato morate pogledati i u BU da li je bilo otpisa kredita i plasmana datih bankama. to znaci da smo naplatili dobar deo plasmana.745 6 155 47 30.948 142.212 90 5.233 2.262 45.335 185.997 5.417 1.758 4.845 26.264 137 8.032 569 840 3. Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате Потраживања за накнаде ХОВ намењене продаји Друга средства АВР Дугорочна улагања у ХОВ Учешћа у капиталу банака Учешћа у капиталу комитената Нематеријална улага Основна средства Сопствене акције Пословна актива 2003 16.676 5.938 5.552 2003 4. koliki ja onda bio priliv po osnovu naplate? Znaci sta treba da uradite? Da 161 .841 30.337 3.383 PASIVA Позиција Депозити банака Депозити комитената Обавезе за камате Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе Обавезе за порезе и доприносе Обавезе за порез на добит ПВР Кредити од банака Обавезе за хартије од вредности Дугорочна резервисања Акцијски капитал Резерве Нерасподељена добит Пословна пасива Prva pozicija za koju trebe da izracunamo prilive i odlive je priliv ili odliv po osnovu kredita i plasmana datih bankama.575 2002 28.828 2003 6.942 na kraju godine.708 60 237.805 40 158.789 333 614 3.942 184.048 1.459 127 192.137 6.556 117. Da biste to izracunali uzimate iz BS podatak o tome koliki su bili krediti i plasmani bankama.833 2.632 94.902 293 2.558 2.517 4.783 589 158.998 3.595 23.037 78.000 1.175 884 237.628 122.484 120 341 7.756 1.163 4 103 31 20.000 1.189 191 288.552 2002 7.942 vi biste rekli…pa znaci da mi je vratio tu razliku.407 8. sta bi ta razlika trebalo da predstavlja? Ako sada imamo manje nego sto smo imali na pocetku. Bili su 57.818 135 8.575 2003 10.365 989 80 227 5.578 6 34 69 30. Znaci ukupno otpisani plasmani su 2 700= 2 250+450. BILANS STANJA AKTIVA Позиција Готовина и готовински еквивал. .948 na pocetku godine a sada duguje 45.850 3.000 2.Исправка вредности 160 Стање на крају године 500 Znaci vas zanima krajnje i pocetno stanje.526 222 409 2.983 73 192.648 5. Znaci ako vam je neko dugovao 57.117 3.383 366 380 5.948 na pocetku godine odnosno 45. ja imam priliv u visini te razlike.828 2002 10.223 123.169 6.937 57.• • • Нето промена пласмана 280 samo ovo cete iskazati u neto novcnom toku.432 3.626 1.768 40.779 4.730 15.895 1.555 1.343 1.475 110 288.367 9 51 104 45.000 1.276 7.291 38. to bi bilo tacno pod uslovom da nikakvih otpisa tih plasmana nije bilo.396 206 13.021 379 560 2.

188 3.за учешћа у капиталу повезаних правних лица .за резервисања Отпис ненаплативих портаживања .034 9. .394 450 509 375 15 3 18 17 8 476 155 321 12.650 101 700 461 634 2.1.658 2.948-2. BILANS USPEHA Биланс успеха за период 1.31.500 2.731 3.за друга средства Бруто добитак Порез из добитка Нето добитак 18. дажбине Аморизација Расходи индиректних отписа и пласмана и резервисања .003 1.за ХОВ и др. Пласмане намењене продаји .за друга средства .12.за камате .за накнаде .за кредите .за дугорочне ХОВ -учешћа у капиталу друигх правних лица .700-45.154 2.551 13. Zasto je priliv? Jer je stanje kredita na kraju godine nize nego stoje bilo na pocetku.282 4.756 2.за ХОВ и др.umanjite razliku za iznos otpisa.604 2.499 100 150 30 40 50 20 115 929 300 339 250 10 2 12 11 5 317 103 214 162 .за кредите .475 152 1.697 83 300 6.406 3.050 692 951 3.465 55 200 4.за дугорочне ХОВ .942= 9. Приходи од камата Расходи камата Нето приход од камата Остали приходи Приходи од накнада Дивиденде и остали приходи од учешћа Позитивне курсне разлике Расходи накнада и провизија Негативне курсне разлике Други расходи финансирања Трошкови зарада Остали трошкови пословања Порези и доприноси и др.250 3. to je priliv.за накнаде . Пласмане намењене продаји .749 150 225 45 60 75 30 173 1.504 1. Znaci 57.439 1.за учешћа у капиталу повезаних правних лица .учешћа у капиталу других правних лица .306.005 2.за камате .

posto su na kraju veca.648. a ako se povecao iznos kredita koji smo mi dali onda to znaci da je doslo do odliva gotovine. rec je o odlivu. jer smo nesto unapred platili i to je 107. I to iznosi na kraju 3. Koliko su iznosili HOV namenjeni prodaji? Na pocetku su bile 840 a na kraju je 3. tu nema razlike. Da li je bilo otpisa za naknade? Da 150 i 375 a to je ukupno 525. koliko smo znaci ostvarili prihoda 2.789 a sada su 5.968 predstavlja odliv. ovo je bilo sve na neto osnovi. E sada nesto za sta morate koristiti znanje iz izvestaja o novcanom toku preduzeca. znaci priliv je 182.833. i sta nam jos treba? Otpisi. na pocetku su bila 6. Da li smo otpisivali HOV namenjene prodaji? 225 i 15. za iznos izvrsenih otpisa sta cemo uraditi? Oni ukupno iznose 4. imamo li neke prihode po osnovu drugih sredstava? Imamo ostale prihode koji iznose3. Druga sredstva. Dakle trebaju nam dva podatka. Posto smo povecali ulaganja sta cete uraditi sa prihodima? Da li cete ih povecati ili smanjiti za razliku? Smanjiti jer je povecanje aktive. krajnje stanje potrazivanja. uporedite visinu AVR na pocetku 333 i na kraju 440.337. Taj odliv da bismo ga tacno utvrdili moramo ga korigovati za visinu otpisa. imamo i to 30 i 8 sto znaci ukupno 38. Odliv. takodje cemo smanjiti i treba da dobijemo da nam je priliv 13. i smanjicete za otpis od 38. visina otpisa i prihodi po osnovu kamata. Pocetno stanji i krajnje stanje. imamo li potrazivanja za naknade. Znaci smanjujemo prihode za razliku 2. Kada bi bio jednak? Kada ne bi bilo promene visine potrazivanja po osnovu kamata. sta nam jos treba? Treba nam promena potrazivanja po osnovu kamata.137. Gde se nalazi to? U BS. Sada imamo potrazivanje po osnovu kamata. prihod od kamata koji cete naci u BU i on iznosi 18. Otpisa bilo nije.749 i 509. a sta imamo na pasivi. Sta cete sa tim podacima uraditi da biste dosli do priliva. Znaci posto je doslo do povecanja plasmana. Sta mislite da li je ova promena priliv ili odliv? To znaci da smo ulozili i imamo odliv. sta bismo zakljucili? Da smo sve prihode od kamata nastale u ovom obracunskom periodu i naplatili. znaci ti podaci nam trebaju: pocetno stanje potrazivanja. pa zato otpise morate uzeti u obzir.337-569. da vidimo koliki je odliv. nije manje samo zbog priliva nego i zbog otpisa. Znaci razlika od 41. opet imamo povecanje potrazivanja. bila su 3.648-840-240=2048.00538-(5. a to znaci da je priliv nizi od prihoda i naravno necemo naplatiti otpise i za to takodje smanjujemo prihode da bismo dosli do priliva.789)= 1. Znaci ako bi potrazivanja po osnovu kamata na kraju godine bila jednaka potrazivanjima koje smo imali na pocetku.337-569)= 182. AVR. jer cim nam je potrazivanje vece znaci da nismo naplatili ceo prihod.032 a na kreju 6.005 i korigujete ih za iznos ostalih sredstava. Znaci morate se nauciti da prepznate.853-3.475-525-(2.169 a na kraju su 184. Ako imamo povecanje potrazivanja za razliku treba prihode smanjiti. Dakle mi moramo naznaciti da to krajnje stanje nije smanjeno.kako cemo ga izracunati? 3.Ajde da vidimo sta je sa kreditima datim komitentima? Pogledajte.853 i po istom pravilu utvrdite razliku. znaci da imamo odliv i pogledajte da li imamo otpise. aktive. sta to znaci da su AVR veca na kraju nego na pocetku? Odliv. znaci otpisi HOV namenjeni prodaji su ukupno 240. i to je onaj deo priliva i odliva koji vezujete za aktivu. Sta predstavlja sada ova razlika.282. Koliko iznose otpisi po osnovu kamata? 3. Znaci potrazivanje je na kraju vece tako da cemo za razliku cemo prihode smanjiti i to za 801. imamo i na pocetku su bile 569 a sada su 2. Koliki su prilivi po osnovu kamata? Kako cemo izracunati? Koje podatke imamo? Mi znamo koliki je prihod po osnovu kamata? Da li je taj prihod jednak prilivu? Moze biti ali i ne mora.224. potrazivanja za kamate.Znaci smnjili smo za iznos povecanja potrazivanja. Jer otpisi su smanjili krajnje stanje. Ajde sada po istom postupku pretvorite prihode od naknada u prilive? Znaci sta uzimate: iz BU prihode od nakanade 2475. I sta jos imamo. Zasto odliv? Zato sto se iznos nasih kredita datih komitentima povecao.257. znaci ostale prihode korigujete promenom vrednosti drugih sredstava.797. sta cete sa njima? To je isto kao kod preduzeca. to je to. 163 . Imamo prilive po osnovu HOV namenjeni prodaji. na pocetku godine su bili 142. to jos imamo na strani aktive.

Ne mozemo otpisivati nase obaveze.169 6. E sada ponovo imamo obaveze po osnovu kamata.12. Bila su 104 a sada su 47. Smanjenje jer su banke povukle svoje depozite. ПАСИВА Депозити банака Депозити комитената 31. Smanjicete. Da ali mozemo otpisivati nase plasmane.337 3. Cime cemo ih korigovati? Korigovacemo ih promenom visine obaveze po osnovu kamata? One su bile 1.484-1. Obaveze za porez na dobit.383)=4. Korigujemo za razliku izmedju pocetnih i krajnih obaveza za porez na dobit. Znaci 4. znaci za iznos smanjenja treba povecati rashode da bi dosli do odliva.292.048 1.484.306 41. One su bile 380 i 341 na kraju.833 2.221 67.032 569 840 3. obaveze su povecane. Znaci 2. bile su 9 a sada su 6. Sta uzimate iz BU? Porezi i doprinosi su 83. Secate se kako ste pretvarali troksove zarada u odlive.12. one predstavljaju obaveze pa smanjenje obaveza imaju karakter odliva.948 142.048 Разлика 22.700 4.556-6.556 Na pocetku .551-(1. 1/3 od ukupnih rashoda. pa je odliv veci nego sto je rashod.756 sada iznose 185.475 3. Obaveze za zarade.224 182 3. PVR.335=22. Povecanje depozita nasih komitenata znaci da su oni ulozili novac u nasu banku i doslo je do priliva koji iznosi 67. znaci 155-(155-51)=51 to je isplata.698 korigujemo sa ostalim obavezama 7745 i 5367. Znaci smanjenje depozita za 22. Znaci iznos 3698-(7745-5367)=1320.12. Sta cete sa razlikom.137 6.756 Обрачунати расходи 31.02 57.03 6. i taj odliv iznosi 938.968 13.048. Opet su obaveze na kraju manje nego sto su bile na pocetku. a sada iznose 6.551.445 Ostale obaveze.12.789 333 Обрачунати приходи ИВ и отписи 2.257 525 240 38 31. Jer oni predstavljaju obracnate a ne placenen troskve.221 znaci 28.02 28. Da li su rashode po osnovu kamate u celini placeni? Kako cemo rashode po osnovu kamate iz BU pretvoriti u odlive? Koliko su oni? Rashodi po osnovu kamata su 4.383 a sada iznose 1.451 odliv. Zasto ovde nema otpisa? Nema ih zbog nacela vise vrednosti.335. Kako cete korigovati rashode po osnovu kamata da biste ih pretvorili u odlive? Moramo ih smanjiti za iznos povecanja obaveza. Dakle na pocetku su depoziti komitenata bili 117. Znaci racunamo odlive. Polazite od rashoda po osnovu nakanada i provizija 692. obaveze na kraju su vece. sta ta razlika predstavlja. Znaci 83+3=86. Obaveze za poreze i doprinose.292 164 .282 2. Zatim imamo depozite komitenata.005 Prvo na pasivi imamo depozite banaka.046 i taj iznos korigujete i pretvarate u odliv tako sto gledate kolike su obaveze po osnovu zarada. Nalazi se na kraju BU i iznosi 155 za ovu godinu. Mi cemo smanjiti 155 za razliku jer su obaveze na kraju vece.556 117.221. Imamo ostale troskove poslovanja i njih korigujemo sa promenom vrednosti ostalih obaveza. Sta je ta razlika? Priliv. Imamo li obaveze za naknade? 366 su bile a sada su 120. na pocetku 51 a na kraju 155.942 184. Da je rashod 3.698 a mi smo platili samo 1320.Ako su sada obaveze manje za tu razliku cete povecati rashode da bi dosli do odliva. Bili su 28. Znaci idete u BU i nadjete troskove zarada koji su 2. Cime korigujemo? Promenom visine obaveze za poreze i doprinose. Znaci platili smo sve nase rashode i platili smo deo obaveza sa kojima smo u taj period usli.335 185.Сегмент пословних активности Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате Потраживања за накнаде ХОВ намењене продаји Друга средства АВР 31.853 440 Разлика 9.797 107 18.046+(380-341)=2.648 5.03 45. i posto su niza to znaci da je to odliv. Obaveze za naknade. 3. sto znaci da je odliv veci od troska za tu razliku. Obaveze su se povecale pa prema tome odliv je manji od rashoda.

138 -8.306 41.698 83 155 1.221 67.483 120 341 7.451 938 2.224 182 1. Одливи по основу других трошк посл. Прих Приливи по основу осталих прихода Одливи по основу камата Одливи по основу накнада Одливи по основу осталих фин.406 3.684 1.322 50 3.969 3.777 5.Обавезе за камате Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе Обавезе за порезе и доприносе Обавезе за порез на добит ПВР 1.132 15.735 17.609 2. у милинонима КМ Приливи готовине из пословних активности Приливи готовине од камата Приливи готовине од накнада Приливи по основу осталих фин.000 1.451 937 4. Прих.383 366 380 5.320 86 51 57 Izvestaj o novcanim tokovima po osnovu poslovnih aktivnosti.445 1.445 86 1.656 1.367 9 51 104 4.404 5.048 22.484 1. Нето прилив готовине из пословних активности пре смањења или повећања у пласманима и депозитима Смањење пласмана и повећање депозита банкама Смањење кредита и пласмана банкама Повећање кредита и пласмана комитентима Повећање ХОВ и других пласмана намењених продаји Смањење депозита од банака Повећање депозита комитената Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза и доприноса из добити Одлив по основу пореза на добит Нето прилив готовине из пословне активности Приливи готовине из активности инвестирања Приливи од продаје акција банака и других финансијских организација Одливи по основу куповине акција банака и предузећа Приливи од дивиденди и учешћа у добитку Одливи по основу улагања у дугорочне ХОВ Одливи по основу улагања у нематеријална и основна средства Нето одлив готовине из активности инвестирања Приливи готовине из активности финансирања Приливи по основу увећања капитала Нето одливи по основу узетих кредита Нето приливи по основу емисије ХОВ Одливи по основу откупа сопствених акција Нето прилив готовине из финансирања Нето повећање готовине 13. Одливи по основу бруто зарада Одливи по основу пореза и допр.050 903 4.745 6 155 47 4.707 51 10.551 692 2.347 9.292 10.325 165 .656 152 3.

A ove koje rade sa privredom mogu biti specijalizovane. Znaci koliko ce biti filijala i ekspozitura i gde ce one biti locirane. Znaci delatnost. Znaci organizaciona struktura kao element boniteta banke nalazi se pod uticajem osnovne delatnosti banke. 30. da je on bliza svojim komitentima i da ce na taj nacin banka uspevati da poslove zbog kojih je osnovana obavljati na bolji nacin. Sta je to sto jednu banku cini dobrom bankom? Po cemu se jedna banka moze razlikovati od svih drugih banki? Prvi kvalitativni element ili pokazatelj banke je njena osnovna delatnost.Готовина на почетку године Готовина на крају године 10.937 16. Vi cete mi onda reci…pa cekajte zar sve banke ne rade isto? Rade slicne poslove. cija je osnovna delatnost finansiranje poljoprivrede. recimo. Prvi deo je od prve stavke pa do neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre smanjenja ili povecanja plasmana i depozita a drugi deo posle te stavke.262 Imate prilive i odlive po osnovu aktivnosti investiranja i ceo ovaj postupak mozda i bolje objasnjeno u attachment-u. Koja ova neto gotovina korespondira sa dobitkom banke? Ona prva. Kada biste uporedjivali dobitak banke sa neto gotovinom koju biste neto gotovinu biste uzeli. ako tamo 166 . ekspozitura i saltera moci da vidite kako je banka pokrila podrucje na kome radi. salteri gde se oni nalazi. jos uvek ne znaci da ona radi lose. veliki broj filijala. odnosno ono cime se banka pretezno bavi odredjivace broj…znaci kako izgleda organizaciona struktura banke? Prvo ide centrala banke koja moze otvarati svoje filijale i ekspoziture. pa ste videli da imamo Agro banku. Sto je organizaciona struktura razudjenija smatra se da je banka boljeg boniteta. koliki ce broj saltera biti zavisi od toga sta predstavlja posebnu ili preteznu aktvnost banke. Jer to je ono sto banka generise. Vi cete po toj mrezi filijala. Ali ako neka banka ima manji broj ekspozitura ili filijala. recimo i nasih banaka. ali neke banke za svoju osnovnu delatnost smatraju rad sa privredom druge rad sa stanovnistvom. Zasto kazemo da odredjuje organizacionu strukturu? Ako radite sa stanovnistvom. Kvalitativni pokazatelji boniteta banke. Ne treba meni ekspozitura u Nisu. trece rad sa jednim i drugim. Kvalitativni zbog toga sto su opisni. neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre smanjenja ili povecanja plasmana i depozita. Bonitet bilo kakvog pravnog subjekta se meri brojnim pokazateljime.:-) Vidite kod banaka neto priliv iz poslovnih aktivnosit se deli na dva dela: na deo koji je posledica rada banke. Jer treba da pokrijete veliki prostor. onda cete redovno imati mapu Srbije na kojoj su ucrtane sve poslovne jedinice koje banka ima. Znaci gledali biste koliko je dobit banke pokrivena prilivima i odlivima pre smanjenja ili povecanja depozita i plasmana. CETVRATK ELEMENTI BONITETA BANKE Sta je bonitet? Bonitet znaci u stvari kvalitet nekog pravnog subjekta. i saltere. kvantitativne pokazatelje. Znaci ta delatnost banke odredjuje i sve druge elemente. sve ekspoziture. i njenu organizacionu strukturu.12. Ti pokazatelji boniteta se mogu podeliti u dve velike grupe: 1. Morate se uvek pitati a cime se ona bavi. odredjuje velicinu banke. Uvozno-izvozna banka bavi se finansiranjem uvoza i izvoza i radi sa spoljnotrgovinskim kucama. ekspozitura i saltera ce vam trebati. Znaci da svoje i deponente i komitente nalazi u poljoprivredi. Znaci kada budete gledali godisnji izvestaj bilo koje banke. kvalitativne ili opisne pokazatelje 2. Ako se bavite finansiranjem uvoza i izvoza nece vam trebati veliki broj saltera jer vi radite sa pravnim licima i bicete locirani tamo gde imate najveci broj preduzeca koji se tim poslovima bave. i drugi deo koji se tice promene plasmana. sve filijale.

Znaci delatnost je ta koja ce odrediti koja je ta orgnizaciona struktura koja najbolje odgovara onim poslvima kojim banka zeli da se bavi. znjanja. Ljudi koji su stariji poseduju zbog iskustva koje poseduju. a danas ta znanja podrazumevaju ne samo posedovanje znanja iz bankarstva.000 ljudi koji ce izaci na ulicu. a svi znate kako smo osetljivi na svoj novac. i na taj nacin ce spreciti neke krupne greske. On predstavlja banku. Ne neko ko je na kraju svog radnog veka. Koji je njegov motiv? Ako se do tih godina on dokazao nije vala do tih pet godina do penzije sigurno nece. koji broj usluga ta banka pruza i na koji nacin ona uspeva da odrzi ili popravi svoj trzisni polozaj u odnosu na neki prethodni period. Trziste i trzisni kriterijumi prisutni su u svakom podrucju poslovanja. Treci kvalitativni element boniteta banke je menadzment banke. a radi posao gde su ta znanja neophodna. Znaci znalo se da neka firma mora dobiti kredit. Dakle svima nam je strasno vazno da verujemo onome kome poveravamo nasu imovinu. Kada se gradjani odlucuju preko koje ce banke raditi. Znaci koliki deo trzista ta banka pokriva. Zasto je to vazno? Zato sto vasi klijenti to gledaju ovako…sta on ima sina koji je problematican. Njihova saradnja je vazna. i da usvajaju nova znanja i manje motiva imaju. vec i poznavanje jezika. Neke druge banke to nisu u stanju i nestanu sa trzista. jer onaj koji ima iskustva malo ce kociti one koje trce. gde su oni ranije radili. Znaci mladi ljudi koji imaju motiva. Znaci osim znanja vazni su i rezultati u prethodnom radu. I zato je vazno da u timu bude mladog sveta. ali ce banka imati nekoga ko ce vuci napred. Sta je trzisni polozaj banke. Zato je direktor banke osoba koja je jako vazna. na bonitet banke utice menadzment. koliki je broj njenih komitenata. oni pitaju ko vodi tu banku. Jako je vazno da su to ljudi koji prvo poseduju odgovarajuce kvalifikacije. Ali ona mora da da kredit jer zaposljva 5. Morate razumeti da ljudi bankama poveravaju svoj novac. Ne mozete vi od nekoga ko ima 55 godina sada da ocekujete da on pocinje da uci nesto sto je zna njega potpuno novo. Dakle zato kazem da smo imali jako dugo odsustvo trzisnih kriterijuma u finansijskom podrucju.imam samo jednu spoljno-trgovinsu firmu. Mi sada pored domacih banaka imamo i strane banka i izmedju njih postoji ta konkurencija i kada govorimo o trzisnom polozaju banke upravo mislimo na odnos ili mesto te banke u odnosu na druge banke koje se nalaze na trzistu. taj svoj polozaj odrze. manje su spremni za rizik. Ako bi rangirali ove kvalitativne elemente banke da bi mozda elementa menadzmenta banke bio na samom vrhu. pa nema sanse da mu dam…ljudi koji imaju dobru porodicu oni ulivaju poverenje. Osim toga da li je on u stanju da prihvati nova znanja. Znaci pitanja idu: sta su ovi zavrsili. Vrlo cesto se tu uplitala i politika. Vise nego kod preduzeca. neko ko ima potrebu i zelju da se dokaze i neko ko ima snagu da to ostvari. Znaci koje rezultate u radu su oni pokazali do sada. Zato sto je vazno da u upravi banke budu ljudi koji ulivaju poverenje. I uopste nije bilo vazno sto se vec tada znalo da ta firma taj kredit nije mogla da vrati. Naredna vazna karakteristika za direktora banke je porodicna situacija. Osim znanja. Jako dugo su banke odobravale kredite uvazavajuci neke druge kriterijume ili dajuci prednost nekim drugim kriterijumima u odnosu na bonitet svojih klijenata. Pored znanja i iskustva morate imati i odredjenu dozu hrabrosti. Mi smo imali trziste roba i usluga ali smo imali jako dugo odsustvo trzisnih kriterijuma u raspodeli novca. Znaci banke koje imaju dobar trzisni polozaj. taj bre dete svoje nije znao da sacuva a hoce da sacuva moje pare. Vazno je da banku. Znaci neko ko prvo ima znanja koja su nova. Ta situacija je danas promenjena i danas banke imaju visok stepen samostalnosti u donosenju odluka kome ce plasirati svoja sredstva i pri tome one vode racuna da njihovi komitenti imaju dobar bonitet i da mogu da obezbede naplatu svojih potrazivanja. Znaci to je covek koji je odgovaran. Dakle da vasa znanja budu takva da ulivaju poverenje da cete sa uspehom voditi banku. Morate znati barem jedan svetski jezik. napravljena tako da bude kombinacija starih i mladih i srednjih. Naredno pitanje je koliko godina imate? Uprava mora biti. imaju dovoljan broj komitenata uzivaju poverenje ljudima sa kojima rade i uspevaju da bez obzira sto se konkurencija pojacava. I zato uopste nije svejedno kako ce izgledati menadzment banke. kada je rec o starosnoj strukturi. treba da upravljaju firmom. koji 167 . vodi mladi svet. zbog toga. nego uopste. Ali ne samo banku. U trzistu koje je relativno ograniceno javlja se veliki broj banaka. Zato sto je upravljanje bankom je stalno prepoznavanje rizika i upravljanje rizikom. oprezni. Mnogi ljudi nisu spremni niti ih zanima.

Kako je uspostavljena hijerarhija u upravljanju. da kritijujete posao koji nije dobro uradjen i da vodite racuna da ne povredite tu osobu. znaci mora postojati stalna veza izmedju njih i centrale.svoje obaveze ispunjava i koji ce se tako ponasati i u svom poslu. U sektoru u kojem imate najveci broj zaposlenih trebalo bi da se odvija pretezna aktivnosti banke. zatim koja posebna znanja i vestine ti radnici treba da poseduju. morate im verovati i morate im poveravati. Ni jedna banka nece uloziti u obrazovanje nekog ko ce tu raditi jos pet godina. Jako je vazna starosna struktura kada odlucujete o tome koliko cete investirati u svoje zaposlene. Da procenite dakle koliko ta firma vodi racuna o svojim zaposlenima i videcete kada budete usli u firmu da se tacno moze osetiti u banci da postoje razlike u tretmenu nekog ko je mlad i neko ko nije. I konacno stil rukovodjenja. kako su delegirane odgovornosti za izvrsenje pojedinih poslova. Mlade banke imaju uglavnom zaposlene mlade ljude. Vec saljete mlade ljude koji ce biti tu jos 20 godina. koliko je pouzdan itd. Zasto je ovde vazna starosna struktura zaposlenih. Zasto je vazan stil rukovodjena i kakvi stilovi rukovodjenja postoje. Sada narocito kada krene elektronsko bankarstvo to ce doci do izrazaja. znaci koliko radnika treba da zna apsolutno dobro jedan ili dva strana jezika i koliko radnika mora da osim onog obicnog znanja rada na racunaru mora imati znanja za rad na posebnim masinama koje u banci imate. Vazna je da biste mogli da planirate kadrove. Da razvijate medjusobno poverenje u firmi i da hvalite svoje saradnike i da ih podrzite jer ce te time brze ostvariti svoje ciljeve. Kod nas nema kulturu da starijima pokazemo postovanje. Kvalitet veza izmedju pojedinih organizacionih jedinica banke takodje zavisi od informacione opremljenosti banke. I zato je to vazno. Izvedju tih funkcija mora da postoji medjusobna povezanost. Znaci morate da ucite da delegirate aktivnosti svojim saradnicima. Kada posmatrate broj zaposlenih radnika onda treba da vas zanima njihova kvalifikaciona struktura. Znaci delegirate ovlascenja a onda samo vrsite nadzor kako se izvrsavaju ta ovlascenja. Jako je vazno da odaberete stil rukovodjenja koji odgovara vama kao osobi. Vi znate da postoje funkcije upravljanja. I zato je vazna starosna struktura. koje mehanizme uprava koristi da bi izvrsila uskladjivanja delovanja sve ove tri funkcije. Naravno da razliciti ljudi imaju razliciti nacin na koji rade. Znaci raspored zaposlenih po sektorima treba da nam ukaze na to koje su to delatnosti kojima se banka pretezno bavi. KADROVSKA OPREMLJENOST BANKE Meri se odnosom obima poslova koje banka treba da obavi sa brojem zaposlenih radnika. Iz tih razloga kada se ocenjuje bonitet banke vazna je informaciona opremljenos banke. da li postoji razvijena interna kontrola i interna revizija u banci. INFORMACIONA OPREMLJENOSTI BANKE Zasto je vazna informaciona opremljenost banke? Vi znate da se najveci broj naloga komitenata izvrsava upravo pomocu informacionih tehnologija i da je pouzdanost i brzina izvrsenja tih naloga u velikoj meri uslovljena informacionom uslovljenoscu banke. koji odgovara vasim saradnicima i koji je u funkciji ciljeva banke. kada procenjujete nekoga. Po zakonu banke su obavezne da uspostave internu kontrolu i reviziju i te aktivnosti u banci treba da obezbede sigurnost klijenata banke da banka 168 . Dakle najgore moguce resenje je …jedino ja sve znam i jedino ja sve mogu da odlucujem i svi moraju da pitaju mene pre nego sto bilo sta odluce…takav nacin upravljanja sigurno vodi jednostranosti i zaostajanju. I zato je vazno da kada nekoga kritikujete. znaci da li oni po svom obrazovanju mogu da odgovore zadacima koji su na radnom mestu dodeljeni. ali ono sto je sasvim sigurno je da kao menadzeri morate voditi racuna da neke odluke morate prepustiti drugima. Sta treba da kada pogledate organizacionu strukturu i broj zaposlenih da zakljuciti. INTEGRISANOST OSNOVNIH FUNKCIJA BANKE Predstavlja takodje jednu od odlika banke. I sta cete zakljuciti iz rasporeda zaposlenih po sektorima. koliko nivoa menadzmenta u banci postoji. nego sto cete stalno kritikovati. Raspored zaposlenih govori o rasporedu poslova banke. Vazno je koji softver koristi. rukovodjenja i izvrsavanja. Sve organizacione jedinice u banci moraju biti umrezene.

on je taj koji treba da skrene upravi paznju na neodgovarajuci kvalitet portfolia banke. nego uvek makar tri godine unazad uporedjujete pokazatelje. Znaci banka mora imati sluzbu koja ce stalno obilaziti organizacione jedinice i proveravati da li se u svakoj ekspozituri i na svakom salteru. Znaci kada vi ocenjujete banku jedno od pitanja je…imate li razvijenu internu kontrolu i reviziju. prinosni polozaj banke vi znate kada se govori o analizi finansijskih izvestaja koji treba da nam otkriju pokazatelje finansijskog i prinosnog polozaja preduzeca ili banke.postuje sve procedure i uprava banke koristeci internu kontrolu i internu reviziju zapravo vrsi nadzor nad poslovanjem banke. I zapisnici interne kontrole postavljaju se upravnom i nadzornom odboru. naucili smo to da su aktiva i pasiva. zapamtite pravilo da nikada zakljucak ne donosite na bazi jednog pokazatelja. KVANTITATIVNI POKAZATELJI BONITETA BANKE Tu spadaju: 1. Znaci zna se tacno sta stranke mora doneti da bi bio otvoren tekuci racun. Ali tada se zna da je procedura prekrsena jer znate kako ta procedura glasi. Ako je odgovor potvrdan onda zaista mozete imati poverenja da je rec o banci koja vodi racuna o odrzanju na dugi rok. bilo preduzeca ili banke. mora postovati proceduru. Znaci nadzorni odbor treba da dobije zapisnik svake interne kontrole jer ce preko uvida u zapisnik zakljuciti u kojoj meri se postuju procedure. koji su delovi benke u kojima se procedure ne postuju. Znaci da nista nije prepusteno slucaju. u finan. testirate zakljucak kroz druge pokazatelje i uvek koristite najmanje tri godine. znaci onaj ko otvara tekuce racune. prekrsio je proceduru. Interna kontrola je drugi deo koji se bavi kontrolom poslovnih procesa. I zato je ovaj deo vazan. Znaci centralna banka treba da radi rangiranje poslovnih banaka i po slicnim kriterijumima ona radi to interno rangiranje. uvek vrsite povezivanje veceg broja pokazatelja. na eventualno nepostovanje procedura koje se nalaze u odobravanju kredita. Vrsi stalnu proveru postovanja procedur u poslovnima banke u svim segmentima poslovanja. da biste mogli da donesete zakljucak o bonitetu ili preduzeca ili banke. To su bili kvalitativni elementi boniteta banaka. finansijski polozaj banke 2. Kada je rec o elementima koji determinisu finansijski polozaj. a kada je rec o prinosnom polozaju on je odrdjen visinom prihoda i rashoda i rezultata koji je ostvaren u odredjenom vremenskom periodu. Znaci analizom mi zelimo da utvrdimo neke pokazatelje koji ce nam omoguciti procenu finansijskog i prinosnog polozaja. Kada god radite analizu. Inace centralna banka slicne elemente ima kada vrsi interno rangiranje banaka. Kada kazem procedure. izvestaja banke javiti neki pokazatelji koji se uopste ne javljaju 169 . izvestaje i pre nego sto dodje eksterna revizija on mora da bolje poznaje banku nego sto ce to znati eksterni revizor. cilj da se taj finansijski i prinosni polozaj ucini jasnijim u odnosu na sliku koju imate ako gledate apsolutne iznose iz finansijskih izvestaja. na sta mislim? Moraju postojati pisana pravila o tome kako odredjeni posao u banci treba uraditi. Pored kvalitativnih elemenata koji su nesumnjivo potrebni bonitet banke ne moze se oceniti ako se ne koriste brojni kvantitativni pokazatelji boniteta banaka. Interna kontrola upravo radi to. kako to treba uraditi. I on je saradnik uprave preduzeca. Dakle da ce se kod analize finan. procedura za otvaranje tekuceg racuna. u svakoj filijali radi po procedurama koje su unapred utvrdjene. Zatim. Postoje procedure koje moraju biti donete i usvojene i koje se onda moraju postovati. Znaci nikada na bazi pokazatelja za jednu godinu. izvestaja biti pod uticajem specificnih aktivnosti koje banka ima. na koji nacin se ne postuju i sta uprava banke preduzima da bi to sprecila. Ne mozete dobiti vise cekova nego sto je prosecan priliv gotovine na vas tekuci racun…to je takodje procedura. Posto se delatnost banke odrazava kroz njene finansijske izvestaje jasno je onda da ce i analiza tih finan. Morate potpisati da ste primili cekove i to je deo procedure. Npr. Znaci interni revizor je taj koji ce kontrolu poslovanja vrsiti tako sto ce raditi uvid u knjigovodstvene podatke. procedura za izdavanje cekova glasi…cek ne moze dobiti lice koje ima recimo minusni saldo na tekucem racunu… ako neko da cekove licu koje je u tom trenutku imalo minusni saldo.

U kojoj meri postoji izlozenost banke riziku likvidnosti na kratak rok. • (ни ликвидна ни приносна актива) • Пасива • Tрансакциони депозити to su racuni nasih komitenata. valutnom . Koji su izvori rizika nesolventnosti banke? Pogledajte kako je struktuirana aktiva i pasiva. Smatra se da ne sme biti vise od 50% depozita od stanovnistva u ukupnim depozitima.jer nae donosi nikakav profit. kamatni i trzisni rizik dovesce najpre do pada rentabiliteta a tek onda do ugrozavanja likvidnosti banke. резерве ликвидности (по правилу некаматоносна актива) ona se zove nekamatonosna aktive. valutnom i trzisnom riziku.solventnost je likvidnost na dugi rok. izvestaja banke? Osnovni cilj je otkrivanje izlozenosti banke riziku solventnosti. • Akтива • Готовина и готовински еквиваленти и рачуни код Централне банке. • (укамаћивање резерви ликвидности) • Кредити комитентима –nastli su tako sto smo depozite koje smo prikupili plasirali nasim komitentima i na taj nacin smo pretvorili nase depozite u nase plasmane.predstavljaju najstabilniji izvot sredstava ali istovremeno i izvor koji je jako osetljiv na svaku promenu u okruzenju i zbog toga se limitira iznos ovih depozita u ukupnim depozitima. Kada imate rizik solventnosti. Ostali rizici kao sto su valutni. Ovi depoziti imaju jako visok stepen fluktuacije. jer ta sredstva ne mozemo koristiti za izmirenje nasih obaveza i direktno nam ne donosi nikakve pihode.kod preduzeca. Jer prosto je odrzavanje likvidnosti uslov opstanka banke. kamatnom i trzisnom riziku. trzisni i kamatni rizik. stanje na racunima nasih komitenata. (премошћавање неликвидности и додатни трошкови услед камата) • Депозити становништва. onda ako biste pokusali da ih rangirate izvesno je da rizik solventnosti mozemo staviti na prvo mesto. Znaci da drzi pod kontrolom ove rizike. Mi uzimamo kredite od drugih banaka i naravno te obaveze prouzrokuju rashode po osnovu kamata. To je dovoljno da jedna neproverena informacija bude povoda za naglo povlacenje depozita. Dakle kroz analizu zelimo da otkrijemo u kojoj meri banka je izlozena riziku solventnosti. Ali ako dodje do nelikvidnosti onda svi drugi rizici sve ostalo gubi na znacaju. Znaci ovi depoziti stanovnistva su mnogo osetljiviji od depozita preduzeca i zato se ogranicava ucesca depozita stanovnistva u ukupnim depozitima. Ova aktiva je opterecena rizikom likvidnosti. Jer uprava banke zapravo treba da upravlja ovim rizicima. Znaci svakodnevno se menja visina transakcionih depozita tj. Svi koji to procitaju a imaju pare u toj banci trazice da podignu novac. Sta je osnovni cilj analize finan. rizikom da mozda necemo naplatiti na vreme plasman koji smo dali • ( рочно трансформисана приосна катива која је изложена високом ризику наплате) • Oсновна средства ne predstavljaju ni likvidna ni prinosna. • високе дневне флуктуације) • Oбавезе према банкам formiraju se onda kada imamo probleme sa odrzavanjem likvidnosti. Sta se sve nalazi na strani aktive. Zasto kazemo da je osetljiv? Dovoljno je da jedan Blic ili Nacional obajavi da jedna banka po njihovim pouzdanim informacijama ce biti u teskocama ili vec jeste u teskocama. valutni. ali naravno postojace pokazatelji koje koristite i kod preduzeca i kod banke isto. • најнестабилнији извор средстава • (природна осетљивост на панику 170 . • Пласмани банкама na koje naplacujemo kamatu i donosi banci odredjene prihode.

Drugi model je onaj gde se izvor nelikvidnosti nalazi na strani aktive. Znaci prvi scenario je naglo povlacenja depozita dovodi do koriscenja rezervi likvidnosti. Ali ona mora da nastoji da realizacija tih rizika ne donosi stete koje on ne moze podneti. gubim prihode po osnovu kamata. Znaci posto ne mogu da naplatim plasmane meni se smanjuju svoja slobodna novcana sredstva. FINANSIJSKO IZVESTAVANJE BANKE Upravo ima za zadatak da nam otkrije koji su to rizici kojima je banka izlozena. I tu se izvor nelikvidnosti nalazi na strani pasive. I obrnuto. smanjenje kapitala i pojava nesolventnosti banke. Smatra se da postoje dva tipicna modela po kojima se moze realizovati rizik od nelikvidnosti. da bi banka mogla da svoje poslovne aktivnosti vodi tako da minimizira rizik. Znaci imate sa jedne strane one koje povlace depozite a sa druge strane one koji ne placaju i tada imate ozbiljan problem. Retko kada se u zivotu ova dva scenarija odvijaju nezavisno jedan od drugog. Pogledajte sta ce se desiti ako dodje do naglog povlacenja depozita. Znaci to je prvi scenario po kojem banka moze doci u zonu nelikvidnosti. To dovodi do pada rentabiliteta. Sa jedne strane to moze biti pad izvora a sa druge strane to moze biti pojava nekvalitetnih plasmana. znaci na depozitima. Posto imam gubitke zbog nenaplate potrazivanja sa jedne strane i imam gubitke zbog izostanka prihoda po osnovu kamata sa druge strane. Znaci vi prvo sve sto ste imali kod drugih banaka povucete. Sa druge strane ja ne mogu da odgovorim svojim obavezama i moram dodatno da se zaduzim. Pad rentabiliteta ce svakako nastati. po kom scenariju se moze desiti da banka dodje do nelikvidnosti. Ako se dogodi da ili komitenti ili stanovnistvo naglo povuce svoje depozite.• • • • и нагло повлачење депозита) Kaпитал и резерве za banke je karakteristicno da imaju malo ucesce sopstvenog kapitala u odnosu na ukupni kapital sa kojim rade jer njihov posao je da rade sa tudjim novcem (у банкама релативно мали износи капитала Koji su modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti? Znaci kako banka moze doci. znaci nije dovoljno da ste dobro plasirali ako imate nekvalitativne depozite i ako imate veliki rizik od naglog povlacenja depozita. jer ona nema toliko gotovine…jer je ona te depozite plasirala. koja je to mera izlozenosti banke rizicima. To zaduzenje izaziva rast rashoda po osnovu kamata. sta je naredni korak. Ali ova dva scenarija se ovde posmatraju odvojeno prosto da biste indetifikovali da se rizik nelikvidnosti nalazi i na strani aktive i na strani pasive. I da nije dovoljno da vodite racuna o tome da imate kvalitativne izvore nego da morate voditi racuna i da imate kvalitativne plasmane. Sta bi bila da naplati. Ne moze nikada nikada potpuno izbeci valutni rizik. Sa jedne strane doci ce do rasta troskova kamata koje ce platiti na sredstva koje je pozajmila. Posledica toga bice pojava gubitka. Posledica bi bila da banka ne moze da vrati svoje obaveze. to je vasa rezerva likvidnosti. i iskoristite tu rezervu likvidnosti i to nije dovoljno. Njene obaveze prema drugim bankama ce se povecati. I onda je odvijanje tog scenarija brze. Nema te banke koja je u stanju da sve depozite vrati. a sa druge strane izgubice mogucnost da sopstvene viskove plasira i izvuce prihode po osnovu kamate. I obicno se banka suocava sa rizikom koji proisticu i iz depozita i iz plasmana. Banka nikada ne moze da potpuno otkloni rizik od nelikvidnosti. Moram da se zaduzim i onda povecavam svoje zaduzenje kod drugih banaka. a to vodi padu likvidnosti i banka ulazi u zonu nelikvidnosti. Povecanje obaveza prema drugim bankama ima dve posledice. Ako bi banka dosla u situaciju da veliki deo svojih plasmana ne moze da naplati. Znaci ja znam da ce 171 . imam rast rashoda po osnovu kamata zato sto sam se zaduzila sa trece strane. ovamo gubim prihode a ovamo pravim nove rashode po osnovu kamata. tada ce banka morati da se obrati drugim bankama za pomoc. kamatni ili trzisni rizik. to vodi smanjenju kapitala i to vodi nelikvidnosti.

Racunovodja banke bice zaduzen ne samo da sastavi finan. makar tri. Videcete da centralna banka ima svoje propise kojima odredjuje kako cete koji plasman klasifikovati. da li su krediti dati privredi.koliko iznose krediti u kojima je prestao obracun kamate. u izvestajima o promenama gotovine. ali analizom bilansa banaka bave se i preduzeca.od svih mojih plasmana jedan deo ostati nenaplacen. prinosni polozaj za likvidnost. zatim koncentracija rizika kakva je. banka trazi da za sve plasmane osim za plasmane kategorija A znaci za one koje se po kriterijumima centralne banke klasifikuju u kategorije B.E. To ne znaci da ce banka prestati obracunavati 172 .C. izracunacu ih sama. znam koje pokazatelje. U beleskama cete takodje naci gografski raspored kredita. jer su bilansne seme skracene. Znaci kako upravljate. Za plasmane A formirate posebnu rezervu. Najveci deo podataka naci cete u BS i BU. banke da formiraju rezervisanja. ne podatak iz napomene nego citavu napomenu koristiti kao osnovu za analizu. Zatim vodi se racuna. Sta to znaci? Kada duznik prestane da placa kredit banka ima obavezu da prestane sa obracunom kamata. Ako su objavljenje uz napomene onda cete citati prvo racunovodstvenu politiku pa onda napomenu. Manje cete koristiti izvestaji o promenama kapitala ali bez napomena ne mozete da uradite analizu. za finansijski. i prinosnog polozaja banke? To su onih pet izvestaja koji cine godisnji obracun. Vrlo cesto cete citavu napomenu. Znaci beleske ce vam reci koliki su krediti a zatim i koliki su po pojedinim duznicima.napomene uz finan.D. Sta cini osnovu za analizu finan. izvestaje. B. Vi morate vaseg duznika pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. znaci kredita za naplatu. analize moci ce da utvrdi osnovne pokazatelje finan. Ima banak koji znaju svoje komitente bolje nego sto oni sami sebe znaju. koje su to delatnosti kojima dajete kredite. Ovde je vazno da utvrdite na koji nacin se utvrdjuje visina rezervisanja. i prinosnog polozaja banke. znaci ja to znam da izracunam sama. i isto tako cete naci podatatak o posebnim i opstim rezervisanjima. zatim koliko iznose rizicni krediti. A onda mozete traziti podatke npr. koliki je iznos dospelih kredita. ali oni ne smeju biti toliki da ih banka ne moze podneti. Sta je kreditni portfolio? Njega cine svi krediti koje je banka odobrila. Secate se da sam vam rekla da racunovodstvene politike mogu biti prikazane separatno i mogu biti objavljene uz napomene. Zasto je vazan podatak o koncentraciji rizika? Znate da se nikada ne daje jako veliki kredit jednom duzniku. Ko sve vrsi analizu finansijskih izvestaja? Kada je rec o banci analizu bilansa banke radice racunovodje. kako ocenjujete bonitet vasih duznika prilikom koriscenja kredita. jer znaju da ta banka odlicno zna komitente sa kojima radi. Pa imate plasmane koji ulaze u kategoriju A. To sto vi ocenite bonitet u nekom trenutku kada odobrite kredit je pocetak zajednickog posla. Znaci analizu nije moguce uraditi bez napomena uz finan. zatim na koji nacin banka upravlja rizicima i koliki je rizik u odnosu na rizik koji je sadrzan u kreditnom portfoliu. zato sto se u slucaju propasti tog duznika on povlaci za sobom banku. stanovnistvu ili javnom sektoru. Znaci oni koji zele da rade sa bankama cenice bonitet banke i u okviru boniteta banke sami ce uraditi analizu bilansa banke. Vrlo cesto kada neka firma zeli da sklopi ugovor sa tom firmom trazice podatke o toj firmi kod banke cija je ona komitet. i u beleskama cete naci podatak o tome. Banka mora da objavi BS.D i E. Nema te banke koja naplacuje svaki svoj plasman 100%. Sta je to sto cete iz napomena uzeti? Napomene ce nam dati informacije o racunovodstvenim politikama. izvestaje. Znaci postoje ogranicenja koliko iznose najveci moguci kredit i banka ta ogranicenja mora postovati. u kom sektoru se duznici nalaze. kada radite analizu bilo cega. zatim koji su iznosi kredita ukupni i rizicni dospeli po kategorijama duznika.C. Jedino sto je vazno je da vodite racuna. Ali gubici koji po osnovu plasmana nastaju moraju za banku biti prihvatljivi. da radite krajnje savesno. ako dajete kredite privredi. sadrze mali broj pozicija i jedna kvalitetna analiza nije moguca bez podataka sadrzanim u napomenama. Jako je vazno da uocite na koji nacin banka utvrdjuje visinu rezervisanja za gubitke po osnovu kredita.BU. Ona ulazi u aranzmane racunajuci sa odredjenim iznosom tih gubitaka. na bazi toga svako ko ima elementarno znanje iz finan.znaci ako ja ne mogu da dodjem do odredjenih informacija o nekoj banci. izvestaj banke nego da uradi i analizu finansijskog i prinosnog polozaja i da prezentira upravi preduzeca.

I umesto banke postati poverilac firme u stecaju i na taj nacin uticati kako ce i po kojoj ceni ta firma biti prodata. Sta cete od podataka koristiti. Kako to izgleda po kratkorocnim. Da li je to ucesce gubitaka u ukupnim kreditima po osnovu nenaplate vama mera kreditnog rizika. Dakle morate se osposobiti da prepoznate koje vam beleske pruzaju podatak za ocenu tog rizika. banka ne sme u BU prikazati kao svoj prihod. pa cete uzeti ukupan iznos kredita i ukupan iznos ispravke vrednosti i rezervisanja i utvrditi koliko od ukupnih kredita ta banka ocekuje da uopste nece naplatiti. Znaci sada u beleskama mora biti. za koliko je produzen rok placanja ili dat neki kredit( ne znam kako se zove). Banke mogu svoja potrazivanja prema tim firmama da iznesu na prodaju. ne misli se na obavezu jer niko ne kupuje neciju obavezu. vi odmah kazete…znaci to su oni krediti koje je klijent prestao da vraca i kod kojih postoji ozbiljna opasnost da uopste ne budu naplaceni. Podaci koje imate u napomenama treba da vam pomognu da utvrdite koliki je stepen rizika banke bilo po osnovu kamata ili promena valuta ili nenaplata tj. kupiti jedan takav kredit. koji su klasifikovani u kategoriju E. znaci morate biti sposobni da prepoznate koji podatak ce vam pokazati recimo izlozenost kreditnom riziku. Ako zelite da merite valutni rizik. Kada god analizirate uvek trazite podatke koje su u funkciji analize koju radite. Zatim tu su i znosi kredita koji su tokom godina restruktuirani. gde imate plasmane i depozite razvijene po valutama i po rokovima. I na kraju kolike su ugovorene prodaje kredita i koliki su gubici po tom osnovu. Znaci kada vam kaze koliko iznose krediti na koje je prestao obracun kamata. Znaci on se pojavljuje kao stecajni poverilac umesto banke i ucestvuje u procesu stecaja. vi morate pronaci beleske koje vama trebaju. Pa to je direktan podatak o visini gubitaka. To se dogadja kada imate firme koje su u stecaju. Da li cete uzeti beleske u kojima imate kolika su vam ispravke vrednosti i rezervisanja za plasmane. nego da cekam da prodje stecajni postupak a ko zna kada ce to biti. Gde se tacno vidi da li cete imati priliv koji ce biti dovoljan da pokrije odliv u odredjenoj valuti. taj kreditni rizik. Trebalo bi da jeste. koliko su iznosi takvih kredita i kakvi su uslovi restruktuiranja. Banke mogu da prodaju svoja potrazivanja. Znaci imali ste kredit koji je bio kratkorocni ili dugorocni pa je klijent imao teskoce sa placanjem i vi ste mu omogucili produzenje kredita. Vi znate da je kreditni rizik rizik od nenaplate.kamatu uopste nego samo znaci da banka nema pravo da kamatu koja se odnosi na takav kredit prikaze kao prihod. Znaci ona ce nastaviti da racuna kamatu i nastojace da naplati i glavnicu i kamatu ali tu kamatu koja se odnosi na kredite cija naplata je prestala. Naravno banka pri toj prodaji gubi deo sredstava. Imate jako veliki broj belezaka. Koje biste iz prethodno navedenih koristili? Sta bi vas zanimalo? Na bazi cega vi mozete proceniti koliki je stepen naplate plasmana koja ta banka ima. A onda to mozete razvijati dalje. naravno uz veliki diskont. Uzecete mapu valutne strukture. kako po pojedinim sektorima. ali logika banke je…bolje da prodam i da dodjem do novaca sada. kako po dugorocnim. Sta nam pokazuje ispravka vrednosti i rezervisanja. ali mozete prodati kredit. 173 . koje cete beleske koristiti. tako se zove beleska. Onaj ko hoce da kupi firmu pod stecajem rado ce od banke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful