PRVI RAZRED SELAM – ISLAMSKI POZDRAV • KOJI JE ISLAMSKI POZDRAV? ISLAMSKI POZDRAV JE SELAM.

• KAKO SE NAZIVA I ODGOVARA NA SELAM? SELAM SE NAZIVA RIJEČIMA: ‘ES-SELAMU ‘ALEJKUM’ NA SELAM SE ODGOVARA RIJEČIMA: ‘ALEJKUMU S-SELAM’ • ŠTA ZNAČI SELAM? SELAM ZNAČI: ‘NEKA JE BOŽIJI MIR I SPAS NA VAS’. • KADA I KOGA SELAMIMO? SELAMOM POZDRAVLJAMO SAMO MUSLIMANE. SELAM NAZIVAMO KADA ULAZIMO ILI IZIAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOIE.. SELAM NAZIVAMO POZNANICIMA KOJE SRETNEMO NA ULICI ILI NEKOM DRUGOM MJESTU. MLADI NAZIVAJU SELAM STARIJIMA A MUŠKARCI NAZIVAJU SELAM ŽENAMA. MUŠKARCI SE RUKUJU SAMO SA MUŠKARCIMA. EUZUBILLA I BISMILLA • KAKO GLASI E’UZUBILLA I BISMILLA? E’UZUBILLA I BISMILLA GLASI: E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI - R - RADŽIM BISMILLAHI -R - RAHMANI - R - RAHIM. • ŠTA ZNAČI E’UZUBILLA I BISMILLA? EUZUBILLA I BISMILLA ZNAČI: TRAŽIM ALLAHOVU ZAŠTITU OD PROKLETOG ŠEJTANA! (E’UZUBILLA) U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG! ( BISMILLA) • KADA UČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU? E’UZUBILLU I BISMILLU UČIMO SKORO U SVAKOJ PRILICI ( PRIJE IGRANJA, PRIJE ČITANJA, PRIJE JEDENJA, PRIJE PLIVANJA, PRIJE SPAVANJA...). UČENJEM E’UZUBILLE ŠTITIMO SE OD PROKLETOG ŠEJTANA. UČENJEM BISMILLE ZAPOČINJEMO SVAKI DOBAR I DOZVOLJEN POSAO. ISLAM I MUSLIMAN (KA) • KAKO SE ZOVE NAŠA VJERA? NAŠA VJERA SE ZOVE ISLAM. • ŠTA SMO MI PO VJERI? MI SMO MUSLIMANI I MUSLIMANKE. • ŠTA JE ISLAM? ISLAM JE VJERA KOJU JE UZVIŠENI ALLAH OBJAVIO ČOVJEČANSTVU PREKO SVOG POSLANIKA, MUHAMMEDA, A.S • ŠTA MORAMO RADITI DA BISMO BILI MUSLIMANI ? DA BISMO BILI MUSLIMANI MI MORAMO: -VJEROVATI U ALLAHA, -RADITI ONO ŠTO JE DOBRO, -GOVORITI ISTINU I POMAGATI DRUGIM LJUDIMA. • KELIMEI ŠEHADET ŠTA JE KELIME-I ŠEHADET?

KELIME-I ŠEHADET SU RIJEČI KOJIMA IZJAVLJUJEMO I SVJEDOČIMO DA SMO MUSLIMANI. • KAKO GLASI KELIME-I EHADET? KELIME-I EHADET GIASI: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET? KELIME-I ŠEHADET ZNAČI: ”VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG, I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED A.S. ALLAHOV ROB I POSLANIK” RABBI JESSIR • KAKO GLASI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR GLASI: RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. - AMIN • ŠTA ZNAČI RABBI JESSIR? RABBI JESSIR ZNAČI: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE DAJ DA SE ZAVRŠI S DOBRIM! AMIN • KADA UČIMO RABBI JESSIR? RABBI JESSIR, KAO I E’UZUBILLU I BISMILLU, UČIMO KADA POČINJEMO SVAKI DOBAR POSAO. SUBHANEKE • KAKO SLAVIMO UZVIŠENOG ALLAHA? UČENJEM SUBHANEKE MI SLAVIMO ALLAHA, DŽ.Š. • KADA UČIMO SUBHANEKE? SUBHANEKE UČIMO NA POČETKU SVAKOG NAMAZA • KAKO GLASI SUBHANEKE? SUBHANEKE GLASI: SUBRANEKE ALLAHUME VE BIHAMDIKE VE TEBAREKESMUKE VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE! • ŠTA ZNAČI SUBBANEKE? SUBHANEKE ZNAČI: SLAVA TEBI, ALLAHU MOJ, TEBI JE SVAKA HVALA, BLAGOSLOVLJENO JE TVOJE IME. VELIČINA TI JE NEDOSTIŽNA, OSIM TEBE DRUGOG BOGA NEMA! IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA ŠEST. • KAKO GLASE IMANSKI ŠARTI? 1. AMENTU BILLAHI - JA VJERUJEM ALLAHA 2. VE MELAIKETIHI - I ALLAHOVE MELEKE 3. VE KUTUBIHI -I OBJAVE 4. VE RUSULIHI – I ALLAHOVE POSLANIKE 5. VEL JEVMIL AHIRI - I SUDNJI DAN 6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHI TE’ALA.... I VJERUJEM DA SE SVE DOGADA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREDENJEM ČISTOĆA • STA JE LIČNA HIGIJENA? LIČNA HIGIJENA JE ČISTOĆA NAŠEG TIJELA I ODJEĆE. ONA NAM POMAŽE DA BUDEMO LIJEPI I ZDRAVI.

• KAKO ODRŽAVAMO LIČNU HIGIJENU? DA BISMO BILI ČISTI MORAMO: REDOVITO SE KUPATI, PRATI RUKE PRIJE I POSLIJE JELA, REDOVNO ČEŠ1JATI KOSU, PRATI ZUBE NEKOLIKO PUTA NA DAN, PRATI NOGE PRIJE SPAVANJA, OBLAČIM SAMO ČISTU ODJEĆU, PODREZIVATI NOKTE, KORISTITI MARAMICE, PRATI SE POSLIJE OBAVIJANJA PRIRODNIH NUŽDI... • KAKVE LJUDE VOLI UZVIŠENI ALLAH? ONE KOJI SE REDOVNO ČISTE DESNA STRANA/LIJEVA STRANA • KOJOJ STRANI NAŠA VJERA DAJE PREDNOST? ISLAM DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI • NAVEDI NEKE RADAJE U KOJIMA SE DAJE PREDNOST DESNOJ STRANI? - DESNOM RUKOM JEDEMO, - OBLAČIMO PRVO DESNI RUKAV, - OBLAČIMO PRVO DESNU NOGAVICU HLAČA, - OBUVAMO PRVO DESNU CIPELU, - DESNOM NOGOM ULAZIMO U KUĆU, DŽAMIJU, ŠKOLU ILI MEKTEB.. - DESNOM NOGOM IZIAZIMO IZ KUPATIIA ILI TOALETA • NAVEDI NEKE RADUJE U KOJIMA SE DAJE PREDNEST LIJEVOJ STRANI? - LIJEVOM NOGOM IZLAZIMO IZ KUĆE, DŽAMIJE, ŠKOLE, MEKTEBA. - PRVO SVLAČIMO LIJEVI RUKAV I IZUVAMO LIJEVU CIPELU, - U KUPATILO ILI TOALET ULAZIMO LIJEVOM NOGOM DOVA PRILIKOM ULASKA I IZLASKA IZ KUPATILA (TOALETA) • ŠTA UČIMO KADA ULAZIMO U KUPATILO ILI TOALET? ULAZEĆI U KUPATILO LIJEVOM NOGOM UČIMO SLJEDEĆU DOVU: ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’. (ALLAHU MOJ, UTJEČEM SE TEBI OD ZLOBE I PRLJAVŠTINE) • ŠTA UČIMO KADA IZLAZIMO IZ KUPATLA ILI TOALETA? IZLAZEĆI IZ KUPATILA DESNOM NOGOM KAŽEMO: ‘GUFRANEKE’ (TVOJ OPROST TRAŽIM, GOSPODARU MOJ). • ZAŠTO KADA ULAZIMO U TOALET, MOLIMO ZA ALLAHOVU ZAŠTITU? TRAŽIMO ALLAHOVU ZAŠTITU, JER SE NA TAKVIM I PRLJAVIM MJESTIMA NALAZI PROKLETI ŠEJTAN PONAŠANJE U TOKU JELA (ZA SOFROM) • ŠTA RADIMO PRIJE I POSLIJE JELA? PEREM RUKE PRIJE I POSLIJE JELA. • ŠTA RADIMO POSLIJE PRANJA RUKU PRIJE JEDENJA? - PRIJE JEDENJA PROUČIMO E’UZUBILLU I BISMILLU. - MI, MUSLIMANI, JEDEMO DESNOM MKOM, • KAKO SE PONAŠAMO TOKOM JEDENJA? - JEDEMO SA PORODICOM, AKO JE PRISUTNA - NE PRIČAMO DOK NAM JE HRANA U USTIMA, - JEDEMO ISPRED SEBE, ABDEST • ŠTA JE ABDEST? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVIJANJA NAMAZA, UČENJA KUR’ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA.

UMIJEMO LICE TRI PUTA. ISPEREMO NOS TRI PUTA. POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMAUJE ČETVRTINU GLAVE – MESH. OKRENEMO SE PREMA KIBLI I ZANIJETIMO NAMAZ. NA DRUGOM REKATU UČIMO: BISRNIILU. VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. 8. 2. ŠTA PRILIKOM DIZANJA SA RUKU’A A ŠTA NA SEDŽDI? NA RUKU’U SE KAŽE TRI PUTA: SUBHANE RABBIJEL AZIM NA DIZANJU SA RUKU’A: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD NA SEDŽDI SE KAŽE TRI PUTA: SUBRANE RABBIJEL E’ALA • MUSLIMANSKA NOVA GODINA KADA NASTUPA NOVA MUSLIMAUSKA GODINA? . • ŠTA JE LIJEPO PROUČITI NAKON UZIMANJA ABDESTA? NAKON UZIMANJA ABDESTA LIJEPO JE PROUČITI KELIME-I-ŠEHADET SABAH NAMAZ • KADA SE KLANJA SABAH NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? SABAH NAMAZ JE JUTARNJI NAMAZ A KLANJA SE U ZORU. OPEREMO DESNU I LIJEVU RUKU DO IZUAD LAKTA TRI PUTA. DA SE PRIBLIŽIM ALLAHU DŽ. SABAHSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . • ŠTA SE TO UČI NA RUKU’U. PRIJE IZLASKA SUNCA IMA DVA REKATA SUNNETA I DVA FARZA (UKUPNO ČETIRI). NAKON UČENJ A NA STAJANJU ČINIMO RUKU I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SJEDNEMO I PROUČIMO: ET-TEHIJJATU. • KAKO SE KLANJAJU SABAHSKI SUNNET I FARZ? SABAHSKI SUUNET I FARZ SE KLANJAJU POTPUNO ISTO. E ‘UZUBILLU. 4. OPEREMO DESNU I LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. FATIHU I JEDNU SURU NAKON UČENJA NA STAJANJU ČINIMO RUKU’ I DVIJE SEDŽDE A ZATIM SE DIŽEMO NA DRUGI REKAT. LIJEPO SE OBUČEMO.Š. FATIHU I JEDNU SURU. 9. SALAVATE DOVU I PREDAMO SELAM. 6. OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA. • KAKO SE ZANIJETI SUNNET A KAKO FARZ? SABAHSKI SUNNET SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI . ISPEREMO USTA I GRLO TRI PUTA.ALLAHU EKBER. BISMILLU. 5.OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA TRI PUTA. NA PRVOM REKATU UČIMO: SUBHANEKE.” • KAKO UZIMAMO ABDEST? ABDEST UZIMAMO OVAKO: 1.• KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E’AZUBILLOM I BISMILOM A ZATIM IGOVORINIO NIJET: “ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE.. 7. NAKON ŠTO UZMEMO ABDEST.ALLAHU EKBER. 3.

KOJI SE KOLJU TOKOM BAJRAMSKIH DANA. KAKO PROVODIMO BAJRAM? U DANIMA RAMAZANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO SMO ISPOSTILI RAMAZAN.? MUHAMMED. KURBANSKI SE ZOVE ZBOG KURBANA. MEVLUD • ŠTA JE MEVLUD? MEVLUD JE DAN U KOME SE OBILJEŽAVA ROĐENJE MUHAMMEDA.S. RAMAZANSKI BAJRAM • KADA NASTUPA RAMAZANSKI BAJRAM I KOLIKO TRAJE? RAMAZANSKI BAJRAM NASTUPA NAKON MJESECA RAMAZANA. U ARABIJI. A. • KADA I GDJE JE ROĐEN MUHAMMED. . A. . NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. A HADŽIJSKI ZBOG OBAVLJANJA HADŽDŽA U TIM DANIMA. • KAKO PROVODIMO KURBANSKI ILI HADŽIJSKI BAJRAM? U DANIMA KURBANSKOG BAJRAMA SE RADUJEMO ŠTO ŽRTVUJEMO / KOLJEMO KURBANE I ŠTO IMUĆNI MUSLIMANI OBAVLJAJU HADŽDŽ. A ODGOVARA SE RIJČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’ KURBAN BAJRAM • KADA NASTUPA KURBANSKI BAJRAM? KURBAN BAJRAM NASTUPA 10. NOSIMO . A. • KAKO SU MU SE ZVALI RODITEJI? OTAC MU SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.S. NOSIMO NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.MUSLIMANSKA NOVA GODINA (ILI HIDŽRETSKA GODINA) NASTUPA PRVOG DANA MJESECA MUHARREMA.? NA TAJ DAN U MNOGIM DŽAMIJAMA SE PRIREĐUJU PROGRAMI U KOJIMA SE UČE MEVLUDI I DONOSE SE SALAVATI NA MUHAMMEDA A. JE ROĐEN 12.NA BAJRAM PRIMAMO I DAJEMO POKLONE. • ŠTA RADIMO TOKOM NIJESECA RAMAZANA? U TOKU MJESECA RAMAZANA POSTIMO OD ZORE DO ZALASKA SUNCA. A. TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. ZUL HIDŽDŽETA I UKUPNO TRAJE ČETIRI DANA • KAKO SE DRUGAČIJE ZOVE OVAJ BAJRAM? OVAJ BAJRAM SE NAZIVA I HADŽIJSKI BAJRAM.S.POSEBNU RADOST DJECI PRIČINJAVA DIJELJENJE KURBANA. . KOMŠIJE I PRIJATEIJE.S.GODINE U MEKKI. OBILAZIMO RODBMU.S. HIDŽRA SE DOGODILA 622. • KADA PROĐE RAMAZAN. • ŠTA JE TO HIDŽRA? HIDŽRA JE ISELJENJE MUSLIMANA IZ MEKKE U MEDINU.REBIUL EVVELA 570. GODINE. • KAKO MI OBILJEŽAVAMO MEVLUD DAN ROĐENJA MUHAMMEDA.TOKOM BAJRAMA NAŠE KUĆE I AVLIJE SU POSEBNO ČISTE. • KAKO ČESTITAMO BAJRAM? BAJRAM ČESTITAMO RIJČIMA: ‘BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

VOLJOM I ODREĐENJEM ISLAMSKI ŠARTI • KOLIKO IMA ISLAMSKIH ŠARTA? .AMENTU BILLAHI JA VJERUJEM U ALLAHA DŽ.VE-L-JEVMIL AHIRI .VE MELAIKETIHI VJERUJEM U ALLAHOVE DŽ.BAJRAM ČESTITAMO RIJEČIMA:’BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN’.VE RUSULIHI .VE KUTUBIHI VERUJEM U ALLAHOVE KNJIGE (OBJAVE) . VE BI-L-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE'ALA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE VJERUJEM U SUDNJI DAN VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA S ALLAHOVOM DŽ. DRUGI RAZRED IMANSKI ŠARTI • KOLIKO IMA IMANSKIH ŠARTA? IMANSKIH ŠARTA IMA 6 (ŠEST) • NABROJ IMANSKE ŠARTE S PREVODOM? .Š. MELEKE .Š.Š. . A ODGOVARA SE RIJEČIMA: ‘ALLAH RAZI OLSUN’. .NAJLJEPU ODJEĆU I JEDEMO NAŠA TRADICIONALNA JELA.

IZRMETA I DRUGIH NEČISTOĆA. ODIJELU I MJESTU KLANJANJA NE BUDE NEČISTOĆA : ALKOHOL. • KAKO SU MEĐUSOBNO POVEZANE ISLAMSKE DUŽNOSTI – ŠARTI? ONE SU MEĐUSOBNO POVEZANE KAO DIJELOVI NAŠEG TIJELA. KRV.PRANJE POSLIJE OBAVLJENE NUŽDE. I VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHAMMED ALLAHOV ROB I POSLANIK. NA ŠTA TREBAMO OBRATITI PAŽNJU? DA BI SVE OVO BILO ČISTO..NA VRIJEME KLANJATI .ABDEST UZETI.NIJET UČINITI • KOJI JE PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA? PRVI UVJET ZA KLANJANJE NAMAZA JE DA BUDE ČISTO TIJELO. KAO DIJELOVI BILJKE KAO DIJELOVI KUĆE…. -DAVATI ZEKAT. KELIME-I ŠEHADET • KOJI JE PRVI ISLAMSKI ŠART? PRVI ISLAMSKI ŠART JE “IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET” • KAKO GLASI KELIME-I ŠEHADET? EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN 'ABDUHU VE RESULUHU. U ČASNOME KUR`ANU.DA NA TIJELU. MALE ILI VELIKE. -KLANJATI PROPISANE NAMAZE. . -POSTITI MJESEC RAMAZAN. .PREMA KIBLI SE OKRENUTI .ISLAMSKIH ŠARTA IMA 5 (PET) • NABROJ ISLAMSKE ŠARTE? -IZGOVARATI KELIME-I ŠEHADET. ODIJELA I MJESTA KLANJANJA OD MOKRAĆE. ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI. .Š. -OBAVITI HADŽ • GDJE SU PROPISANE OVE DUŽNOSTI? OVE DUŽNOSTI PROPISAO JE ALLAH DŽ.UKLANJANJE DLAKA ISPOD PAZUHA I OSTALIH SKLONJENIH MJESTA.DA BUDE ČISTO TIJELO. PO POTREBI SE OKUPATI I U NUŽDI EJEMRNUM . ODIJELO I MJESTO GDJE ĆEMO KLANJATI .ČUVANJE TIJELA. MORAMO OBRATITI PAŽNJU NA: .. • ŠTA ZNAČI KELIME-I ŠEHADET ? VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG. SVINJSKA MAST.PROPISNO SE OBUĆI . • ZAŠTO ČESTO PONAVLJAMO ŠEHADET? ČESTIM PONAVLJANJEM KELIME-I ŠEHADETA JAČAMO SVOJE VJEROVANJE I POKORNOST UZVIŠENOM ALLAHU I NJEGOVOM POSLANIKU UVJETI ZA NAMAZ -PRVI UVJET ZA NAMAZ • KOLIKO IMA UVJETA ZA NAMAZ I KOJI SU? UVJETA ZA NAMAZ IMA ŠEST I ONI SU . • DA LI SU MUSLIMANI OBAVEZNI IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI ? SVAKI MUSLIMAN I MUSLIMANKA OBAVEZNI SU IZVRŠAVATI ISLAMSKE DUŽNOSTI. • DA BI NAM SVE OVO BILO ČISTO.

SVOJU ODJEĆU I OBUĆU ODLAGATI NA PREDVIĐENO MJESTO (ORMAR.OPEREMO DESNU RUKU DO IZNAD LAKTA.ISPEREMO NOS 3X .ISPEREMO USTA I GRLO 3X .Š.NEUREDNOST • MORAJU LI MUSLIMANI VODITI RAČUNA O ČISTOĆI I UREDNOSTI? DA.ABDEST • KOJI JE DRUGI UVJET ZA NAMAZ? DRUGI UVJET ZA NAMAZ JE ABDEST UZETI. • KAKVU ODJEĆU NETREBAJU OBLAČITI MUSLIMANI I MUSLIMANKE? MUSLIMANI I MUSLIMANKE NE TREBAJU OBLAČITI KRATKU. .OPEREMO RUKE DO IZNAD ŠAKA . POLICE I SL. . DA SE PRLBLIŽIM UZVIŠENOM ALLAHU" • KAKO UZIMAMO ABDEST? .. UREDNOST. . -OPEREMO LIJEVU NOGU DO IZNAD ČLANAKA.OPEREMO UŠI IZNUTRA I SPOLJA .OPEREMO DESNU NOGU DO IZNAD ČLANAKA. DŽ. NAMA JE ALLAH. . UČENJA KUR'ANA I DRUGIH POBOŽNIH DJELA. ČISTOĆA JE ODLIKA NAŠE VJERE.).UMIJEMO LICE 3X . • ŠTA JE ABDEST ? ABDEST JE POSEBNO VJERSKO PRANJE RADI OBAVLJANJA NAMAZA. • KOLIKO NAMAZA MOŽEMO KLANJATI S JEDNIM ABDESTOM? S JEDNIM ABDESTOM MOŽEMO KLANJATI VIŠE NAMAZA UKOLIKO NAM SE NE DOGODI NEŠTO ŠTO KVARI ABDEST TREĆI UVJET ZA NAMAZ • KAKO TRBAMO BITI ODJEVENI U NAMAZU ? U NAMAZU TREBAMO BITI PROPISNO ODJEVENI.VRAT POTAREMO JEDANPUT VANJSKOM STRANOM PRSTIJU. TIJESNU I PROZIRNU ODJEĆU. • KAKO ZAPOČINJEMO UZIMANJE ABDESTA? UZIMANJE ABDESTA ZAPOČINJEMO E'UZUBILLOM I BISMILLOM A ZATIM IZGOVORIMO NIJET: • KAKO ZANIJETIMO ABDEST? NEVEJTU EN ETEVEDDAE LI EDŽLI-S-SALATI VE LI REFI-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TEALA ŠTO ZNAČI "ODLUČIH UZETI ABDEST RADI NAMAZA I ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆE. U KUR'ANU NAREDIO DA BUDEMO ČISTI. -OPEREMO LIJEVU RUKU DO IZNAD LAKTA. (OBJASNITI ŠTA MORA POKRITI MUŠKARAC A ŠTA ŽENA U NAMAZU) • ZAŠTO TREBAMO BITI LIJEPO I PROPISNO ODJEVENI? ZATO ŠTO U NAMAZU STOJIMO PRED UZVIŠENIM ALLAHOM. • DA BISMO BILI UREDNI ŠTA TREBAMA RADITI? -VODITI RAČUNA O SVOME OBLAČENJU. .POTAREMO MOKROM RUKOM NAJMANJE ČETVRTINU GLAVE (MESH).

• ŠTA SE DOGODILO KAD JE LOPTA ODLETJELA NA ULICU I ZAŠTO SU SVI BILI UPLAŠENI? KADA JE LOPTA IZLETJELA NA ULICU MIRZA JE POTRČAO ZA NJOM NE GLEDAVŠI OKO SEBE. ALLAHU EKBER ( 4X) ALLAH JE NAJVEĆI 2. . EŠHEDU ENNE MUHAMEDEN RESULULLA. KUĆE.ČUVATI OKOLINU I UREĐIVATI DVORIŠTE.ČUVATI SVOJE KNJIGE I SVESKE KADA ZAVRŠIMO UČENJE VRAĆAMO IH NA NJIHOVO MJESTO. . -BACANJE SMEĆA PO PUTEVIMA. .H(2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE SAMO ALLAH BOG 3. -LOMLJENJE KUĆNOG NAMJEŠTAJA.H (2X) VJERUJEM I IZJAVLJUJEM DA JE MUHARNMED ALLAHOV POSLANIK 4. ULICI ISL. DVORIŠTU. VIDIŠ DA SI MOGAO NASTRADATI I NEMOJ U AKŠAMSKO VRIJEME IGRATI LOPTE. HAJJE 'ALE-L-FELA.. IGRU I DRUŽENJE. TRČALA I GLASNO DOZIVALA JEDAN DRUGOG. • ŠTA JE VOZAČ SAVJETOVAO MIRZI? MORAŠ BOLJE PAZITI. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLA. HAJJE 'ALE'-S-SALAH (2X) DOĐITE NA NAMAZ 5. MUSLIMAN DA BI BIO UREDAN MORA SE ČUVATI GORE NAVEDENIH NEUREDNIH STVARI. • ŠTA SPADA U NEUREDNOST? -CIJEPANJE I RAZBACIVANJE KNJIGA. EZAN I IKAMET • ČIME SE OGLAŠAVA POČETAK NAMASKOG VREMENA? POČETAK NAMASKOM VREMENA SE OGLAŠAVA EZANOM.U AKŠAMSKO VRIJEME NAJBOLJE JE OTIĆI NA AKŠAM NAMAZ U DŽAMIJU ILI BITI U KUĆI I TU KLANJATI AKŠAM NAMAZ. • KO UČI EZAN? EZAN UČI MUEZIN.POMAGATI SVIJIM RODITELJIMA U UREĐENJU STANA. • KAKO SE PONAŠAMO KADA ČUJEMO EZAN? PREKIDAMO SVAKI GOVOR I POSAO TE PRATIMO GA PONAVLJAJUĆI RIJEČI EZANA U SEBI.H (2X) DODITE NA SPAS . • ŠTA JE LIJEPO RADITI U PRVO AKŠAMSKO VRIJEME? DJECA NE TREBAJU U AKŠAMSKO VRIJEME BITI NAPOLJU. DJECA SU UPLAŠENO POSMATRALI ŠTA ĆE SE DESITI ODNOSNO MISLILI SU DA JE AUTO UDARILO MIRZU. AKŠAMSKO VRIJEME I BORAVAK VANI • ŠTA SU DJEČACI RADILI KAD SE POČELA SPUŠTATI VEČER? KADA SE ZAČUO AKŠAMSKI EZAN DJECA SU IGRALA LOPTE.VRIJEDNO IZVRŠAVATI SVOJE KUĆNE OBAVEZE. • KAKO GLASI EZAN? 1. -UNIŠTAVANJE SVOJIH STVARI I IGRAČAKA.U TOM MOMENTU ZAČULA SE ŠKRIPA TOČKOVA OD AUTA. -PRAVILNO RASPOREDITI OBAVEZA TAKO DA IMAMO DOVOLJNO VREMENA ZA UČENJE.

DJECA POMAŽU RODITELJIMA U KUĆNIM I DRUGIM POSLOVIMA I PITAJU ONO ŠTO NEZNAJU.LA SALATE FARDI-L-MAGRIBI EDA. JE ROĐEN U MEKKI.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI SUNNET? 1 REKAT 2 REKAT SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA PORODICA • KO ČINI PORODICU? PORODICU ČINE RODITELJI I DJECA.HI TE'A.? 12 REBIU-L-EVVELA 570 GODINE.S. • KADA TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU ONO ŠTO JE DOBRO I VJEROM DOZVOLJENO • KADA NE TREBAMO POSLUŠATI RODITELJE? KADA NAM NAREĐUJU NEŠTO LOŠE I VJEROM ZABRANJENO.S. • KAKO SU SE ZVALI RODITELJI MUHAMMEDA A.S. . • KAKO SE KLANJA AKŠAMSKI FARZ? 1 REKAT 2 REKAT 1 SJEDENJE 3 REKAT 2 SJEDENJE SUBHANEKE BISMILLA ET-TEHIJJATU BISMILLA ET-TEHIJJATU EUZUBILLA FATIHA FATIHA SALAVATI BISMILLA SURA DOVE FATIHA SELAM SURA • Kako se zanijeti sunnet akšam namaz? NEVEJTU EN USALLLJE LLLLA. • KAKO SE ZVAO DJED MUHAMMEDA A.S. ZVAO SE ABDU-L-MUTALLIB. SLUŠAJU I POŠTUJU SVOJE RODITELJE. ALLAHU EKBER (2X) ALLAB JE NAJVEĆI 7.S.6. • KOJE SU OBAVEZE DJECE U PORODICI? DJECA VOLE. LA ILAHE ILLELLAH NERNA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA AKŠAM NAMAZ • KADA SE KLANJA AKŠAM .HI TE' ALA.? OTAC SE ZVAO ABDULLAH A MAJKA AMINA.EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLAHU EKBER. IMA PET REKATA I TO TRI REKATA FARZA I DVA REKATA SUNNETA.NAMAZ SE KLANJA POSLIJE ZALASKA SUNCA I TRAJE DO JACIJE NAMAZA. • KADA SE RODIO MUHAMMED A. SALATE SUNNETI-L-MAGRIBI EDA.? MUHAMMED A.NAMAZ I KOLIKO IMA REKATA? AKŠAM . • KAKO SE ZANIJETI FARZ AKŠAM NAMAZA? AKŠAMSKI FARZ SE ZANIJETI: NEVEJTU EN USALLIJE LLLLA.S.? DJED MUHAMMEDA A. ROĐENJE I DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S. PRVO SE KLANJA FARZ PA SUNNET. • GDJE JE ROĐEN MUHAMMED A.

NAPREDAK.S. • KAKO SE ZVALA ŽENA KOJOJ JE AMINA POVJERILA SVOGA SINA NA ČUVANJE? ZVALA SE HALIMA. DA ĆE BOLJE NAPREDOVATI I DA ĆE DJECA BITI ZAŠTIĆENJA OD RAZNIH BOLESTI TE ĆE SE BOLJE RAZVIJATI.POMAŽU SE U ŠKOLSKIM I DRUGIM OBAVEZAMA. SLATA NA SELO? ZATO ŠTO JE ZRAK NA SELU ČIST.SESTRE I BRAĆA SE VOLE I ZAJEDNO IGRAJU. • KOLIKO GODINA JE MUHAMMED A.? SVE IM JE KRENULO NABOLJE U ŽIVOTU U KUĆU IM JE DOŠAO VELIKI BEREKET. ROĐEN KAO SIROČE? ZATO ŠTO MU JE OTAC PRESELIO NA AHIRET PRIJE NJEGOVOG ROĐENJA DVA MJESECA. IZNAD MEKKE JE SIJAO MJESEC. A NEBO JE UKRAŠENO SJAJNIM ZVIJEZDAMA.JEDNI DRUGIMA POVJERAVAJU SVOJE TAJNE. . • ZAŠTO SE KAŽE DA JE MUHAMMED A. • ZBOG ČEGA SU DJECA U VRIJEME MUHAMMEDA A. (NAVESTI PRIMJER IZ UDŽBENIKA ) • KAKO SE TRETIRA MAJKA PO MLIJEKU? TRETIRA SE KAO ROĐENA MAJKA. . • ŠTA ZNAČI IME MUHAMMED? MUHAMMED ZNAČI MNOGO HVALJENI.DA SE MOĐUSOBNO NE SVAĐAJU DJETINSTVO MUHAMMEDA A.S.S. . PROVEO NA SELU KOD HALIMINE PORODICE? 4 GODINE • ŠTA JE HALIMINA PORODICA DOBILA PRIMANJEM MUHAMMEDA A.? KADA JE AMINA RODILA SINA SVI SU SE RADOVALI A NAJVIŠE DJEČAKOV DJED ABDULMUTALLIB.• ŠTA ZNAŠ O ROĐENJU MUHAMMEDA A. • KAKO SE ZVALA SESTRA PO MLIJEKU MUHAMMEDA A. LJUBAV PREMA BRAĆI I SESTRAMA • KAKAV ODNOS TREBAMO IMATI PREMA NAŠOJ BRAĆI I SESTRAMA? . .S.? ZVALA SE ŠEJMA .S.STARIJI BRINU O MLAĐIMA A MLAĐI UČE OD STARIJIH.S.S.

.s.š.povremeno dženaze . za vrijeme ramazana teravih-namaz. a da ga Allah ne hrani. ikindija. Još klanjamo i petkom džuma .š. ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je drugi? Islamskih šarta ima pet. • Šta želimo postići klanjajući namaz? Klanjajući namaz mi se želimo približiti našem Gospodaru i steći Njegovu naklonost. dva puta godišnje bajram – namaze. -namaz nam pomaže u održavanju čistoće tijela i duše. Allah je Stvoritelj Zemlje i Neba. akšam i jacija.jednom prilikom upita:Šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku. Božiji poslaniče. Samilosni! Allah daje da proklija svako zrno.PRVI IMANSKI ŠART • Kako glasi prvi imanski šart? Prvi imanski šart glasi AMENTU BILLAHI-Ja vjerujem u Allaha dž. • Šta kažemo kada spomenemo Allahovo ime? Kada kažemo Allah trebamo dodati i riječ đžele-šanuha ( dž. što znači Uzvišeni KLANJANJE PROPISANIH NAMAZA . pa se u njoj pet puta kupao. • Šta je Allah dž.š. -Uzvišeni Allah će nas nagraditi za redovno klanjanje namaza. DŽ. .stvorio? Allah je Jedan i Jedini Bog. podne. da li bi na njemu bilo nečistoće?Prisutni odgovoriše:Ne bi. podučava ptice da sagrade gnijezdo. Poslije desete godine redovno klanjamo do kraja život. dž.On je Stvoritelj i Gospodar svega što vidimo i ne vidimo.Treći razred VJEROVANJE U ALLAHA. Allah je stvoritelj svega! • Šta nam Allah daje? Allah je Onaj Koji nam hranu daje! Na Zemlji nema ni jednog bića.namaz. BLAGODATI NAMAZA • Koje su blagodati namaza? -Namaz čuva našu vjeru i jača ljubav prema Uzvišenom Allahu.namaz. }. A on im tom prilikom reče:„Također i onaj koji svaki dan pet puta klanja namaz ne može imati grijeha“.s.Š. • Kada učimo klanjati? Klanjati namaze učimo od ranog djetinstva. • Šta je rekao Muhammed a. -namaz nas čini tačnim i ustrajnim u našim obavezama.š. za redovno klanjanje namaza ? Muhammed a. Drugi islamski šart je klanjati propisane namaze • Šta je namaz ? Namaz je najuzvišeniji način iskazivanja pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom Allahu. PRIJATELJSTVO I DRUGARSTVO . • Kako Allah izražava svoju milost? Allah je Milostivi. Namaz je sjećanje na Uzvišenog Allaha.DRUGI ISL. • Koje namaze klanjamo? Svakoga dana klanjamo pet namaza: sabah. životinja i biljaka.

pri susretu pozdravljati starije osobe. .ako im je pomoć potrebna. džellešanuhu.prvi oprostim prijatelju kada pogriješi prema meni.ako se igramo. .namaz i koliko ima rekata? . kaže o poštivanju starijih? Muhammed a. je rekao:“Ko nema poštovanja prema starijima i milosti prema mladima ne pripada mom ummetu.kada sam u mogućnosti obradujem prijatelja poklonom. . -bavljenje sportom i rekreacijom.kada se posvađaju nastojim ih izmiriti.nikad ne idemo ispred njih.š. dž. • Kako čuvamo svoje zdravije ? Zdravlje i život ćemo sačuvati: -Primjenom propisa islama kojim jačamo svoje tijelo i dušu. • Kakvi odnosi u zajednici trebaju biti? U zajednici treba da vlada sloga i veselje i ja sam dio toga. prekinemo igru dok stariji ne prođu. Allahu. a naročito ako smo zdravi. . • Šta Muhammed a. . • Kakav odnos treba biti među prijateljima? Prijatelji trebaju biti iskreni i povjerljivi jedan prema drugom. • Šta čini osoba koja namjrno narušava svoje zdravlje? Ako neko namjerno narušava svoje zdravlje i ugrožava život.ustupiti im mjesto u prevoznom sredstvu ili čekaonici. čini time veliki grijeh • PODNE NAMAZ Kada se klanja podne .s. da lijepo razgovaraju i da se međusobno potpomažu i u dobru i u zlu • Koje su obaveze prema prijatelju? .• Trebamo li mi imati prijatelje? Svaki čovjek bi trebao imati prijatelja.podržim ga kada radi dobro a upozorim kada radi loše.družim se s prijateljima kada me pozovu. .s. . . . -redovnim kontrolama kod ljekara -čuvanjem od prehlade -u slučaju bolesti posjetiti ljekara. .obići ga u bolesti.raspitujem se za njega kada ga nema u mektebu ili školi. . postupio prema dvojci starijih ljudi? Nije prošao ispred njih kako ih ne bi povrijedio i rastužio zbog njihove starosti i iznemoglosti.pomažem mu mektebskim i školskim zadacima.pomagati ih .kada govore mi ih slušamo i ne prekidamo ih.. -pravilnom ishranom . ČUVANJE ZDRAVLJA • Ko nam je podario život i zdravije? Zdravlje i život nam je podario Allah. . POŠTOVANJE STARIJIH • Kako je Poslanik a. .s.kada idemo sa njima propustimo ih na desnu stranu. trebamo biti uvijek zahvalni. • Šta smo dužni prema starijima? .

• Kako se zanijeti sunnet podne .Rekat 4. bismilla.Z . četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.Rekat 4. • Koje su Allahove blagodati ? Neke od Allahovih blagodati su:zrak.KIBLETI . Zamolimo Uzvišenog Allaha da svi ljudi i sva bića imaju dovoljno hrane i vode DOVA POSLIJE JELA S PREVODOM . .Rekat 2.Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam subhaneke.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. vid.KIBLETI . Ima deset rekata i to četiri rekata sunneta.Podne .ZUHRI EDA'EN MUSTAKB1LE-L. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. fatiha fatiha fatiha bismilla.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI . tehijjatu euzubilla.Z ZUHRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. • Kako se klanja podnevski sunnet? 1. sura fatiha sura Sjedenje et-tehijjatu salavati dove selam ALLAHOVE BLAGODATI • Možemo li nabrojati Allahove blagodati? Allah nam je poklonio toliko blagodati da ih ne možemo nikada sve nabrojiti. onda farz i na kraju sunsunnet. euzubilla. Prvo se klanja sunnet. hrana . ne možemo živjeti.Rekat subhaneke. sluh.kao što su zrak.Z .namaz se klanja kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI . . fatiha bismilla. sura sura sura dove fatiha selam sura • Kako se zanijeti farz podne -namaza? Prije nijeta farz namaza muškarci uče ikamet. tehijjatu .Rekat 2.KJBLETI . euzubilla. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI .ALLAHU EKBER.namaza? Sunsunnet podne-namaza se zanijeti: .Rekat 2. • Kako se klanja podnevski sunsunnet? 1.Rekat 2. bismilla.Sjedenj e et-tehijjatu 3.Sjedenj 3. bismilla bismilla.ALLAHU EKBER. voda i mnoge druge • Bez kojih blagodati na možemo živjeti? Bez nekih od blagodati .Rekat 1.Rekat 1. voda i hrana. sura fatiha sura • Kako se klanja podnevski farz? Kako se zanijeti sunsunnet podne .ALLAHU EKBER 1.Rekat 2.Farz podne .ZUHRI EDAEN MUSTAKBILE-L.namaza?Sunnet podne .

kada se svetimo proučićemo: BISMILLAHI FI EVVELIHI VE AHIRIHI. ali je bolje za svaki namaz ponovo uzeti abdest. Allahu naš.Među njima se naročito isticao Poslanikov djed Abdulmuttalib.a ako zaboraviomo. • Kako glasi prevod dove poslije jela ?Prevod dove poslije jela glasi: Hvala Allahu Koji nas je nahranio i napojio i učinio nas muslimanima. (Fatiha) GODINA SLONA • Šta je Kaba? Kaba je najstariji objekat na zemlji sagrađen da bude mjesto gdje će se ljudi klanjati Allahu dž.TA'AMI VEL AKILlN.MUSLIMlN.-oticanje krvi ili druge tekućine iz tijela. učini da naše blagodati budu stalne. • Šta se dogodilo sa abesinskom vojskom? Allah dž.š.š. (SA ALLAHOVIM IMENOM POČINJEM I ZAVRŠAVAM.. rođen u „Godini slona“? Ebreha je sa sobom vodio velikog slona . • Na šta nas podsjeća sura „El-Fil“? Sura „El-Fil“ nas podsjeća na ovaj događaj. Neka je Allahova milost i berićet na vlasnika ove hrane i one koji je jedu. ALLAHUMME ZID VE LA TENKUS BIHURMETIL FATIHA.s. VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU 'ALA SAHIBI HAZE . pa tu godinu prozvaše „Godina slona“. Allahu naš.• Čime počinjemo jesti i piti? Jesti i piti počinjemo Euzubillom i Bismillom. -bilo koja prirodna nužda.) • Kako glasi dova poslije jela ? Dova poslije jela glasi: EL. • Šta je to“Godina slona“i zbog čega se kaže da je Muhammed a. je poslao ogromno jato ptica koje su u svojim kljunovima nosile grumenje gline i bacale ga na abesinske vojnike. • Koliko namaza možemo klanjati sa jednim abdestom? Sa jednim abdestom možemo klanjati više namaza ukoliko nam se ne dogodi nešto što kvari abdest. naša država trajna. povećaj a ne umanji.-glasno smijanje u namazu.povraćanje iz želuca. • Ko je bio Ebreha i šta je namjeravao da uradi? Ebreha je bio abesinski car koji je namjeravao srušiti Kabu u Mekki. ALLAHUMMEDŽ'AL NI'METENA DAIMEN VE DEVLETENA KA'IMENVE EVLADENA 'ALIMEN VE LA TUSELLIT ALEJNA ZALIMA.s.Na koga god je od abesinskih vojnika palo ovo grumenje. rekao o namazu i abdestu? .T . • Ko se naročito isticao u odbrani Mekke od napada Ebrehine vojske? Stanovnici Mekke ustali su dabrane Kabu i svoj grad.Upravo te godine se i rodio Muhammed a. razbolio se i umro u strašnim mukama.Ostali su se razbježali. naša djeca učena i ne dozvoli da nama vladaju nepravedni. a.s. • Šta je Muhammed.HAMDU LlLLAHI-L-LEZl AT'AMENA VE SEKANA VE DŽE'ALENA MINE-L.i upozorava nas da Uzvišeni Allah čuva Kabu i da će kazniti svakoga onoga ko pokuša povrijediti Allahovu kuću ŠTA KVARI ABDEST • Šta će pokvariti abdest? Abdest će pokvariti: -spavanje ili gubitak svijesti makar i na trenutak. što je bilo čudno za stanovnike Mekke.

• Kuda se okrećemo kada hoćemo klanjati namaz? Kada hoćemo klanjati namaz okrećemo se prema Ka'bi. NAMASKA VREMENA • Koji je četvrti uvjet za namaz? Na vrijeme klanjati • Kada počinje i dokle traje vrijeme pet dnevnih namaza? Sabah.Ka'ba se nalazi u gradu Mekki.“ TEJEMUM • Šta je tejemmum? Tejemmum je simbolično čišćenje radi namaza ili učenja Kur`ana. • Čime se oglašava početak namaskog vremena? Početak namaskog vremena oglašava se ezanom.s. a.akšama. Sagradili su je Ibrahim i Isma'il. .nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do zore.(Odlučih obaviti tejemmum radi namaza. su tejemumski farzovi) nijjet učiniti ( srcem a lijepo je i riječima)“NEVEJTU-T-TEJEMMUME LIEDŽLI-SSALATI VE LI REF*I-L-HADESI TEKARRUBEN ILELLAHI TE*ALA. a abdest čuva vjernika. kada imamo sasvim malo vode koja nam je potrebnija za piće. potresti ih i potrati lice ponovo dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju (ili predmet napravljen od zemlje).a desnom rukom lijevu ruku do iza lakata. • Šta je to kibla? Smjer u kojem se okrećemo prilikom obavljanja namaza.(podnevni namaz) Ikindija . je rekao:“Znajte da je namaz vaše najbolje djelo. • Kada ne možemo klanjati namaz? -kad Sunce izlazi. (popodnevni namaz) Akšam. • Kako se uzima tejemmum? (1.s. -kad je Sunce na sredini neba i -kad Sunce zalazi.knjizi koja sadrži i islamski kalendar.nastupa kada sunce pređe polovinu neba i traje sve do ikindije.2. kao i mogućnost da upotrijebimo vodu za abdest i gusul. • Kada se obavlja tejemmum? kada želimo klanjati ili učiti Kuran a nemamo vode za abdest ili gusul.) dotaknuti dlanovima čistu suhu zemlju ( ili predmet napravljen od zemlje).nastupa kada sunce nagne zapadu i traje sve do zalaska sunca . (večernji namaz) Jacija . osim ikindije toga dana OKRETANJE PREMA KIBLI • Koji je peti uvjet za namaz? Peti uvjet za namz je okrenuti se prema kibli.nastupa kad sunce zađe i traje sve dok se potpuno ne smrači .3.otklanjanja nečistoće i približavanja Uzvišenom Allahu. • Šta je to Ka'ba? Kaba je prva i najstarija džamija.Muhammed a.jacije. potresti ih i potrati lijevu desnom. u Saudijskoj Arabiji.traje od zore do pred izlazak sunca (Jutarnji namaz) Podne.(noćni namaz) • Gdje su data namska vremena svih dnevnih namaza ? Vrijeme klanjanja dnevnih namaza je dato u Takvima . • Šta će pokvari tejemnmm? Tejemmum će pokvariti: sve ono što kvari abdest .

• Kako su predislamski Arapi postupali sa svojom ženskom djecom? Oni su zapostavljali svoju žensku djecu. dakle.danima Ramazanskog bajrama. čak su neki svoju žensku djecu. i drugih tjelesnih uživanja. • Opiši izgled Kabe? Kaba je od kamena i ima oblik kocke.a kako ona prema njemu? Allahov poslanik je puno volio djecu. • Da li prije svakog namaza moramo zanijjetiti? Prije svakog namaza moramo donijeti odluku /nijjet da hoćemo klanjati neki namaz.s. • Kako glasi nijet za početak posta. Kaba se svake godine prekriva crnim prekrivačem na kojem su ispisani Kur`anski ajeti. Isto tako djeca su u svojim čistim dušama osjećala svu poslanikovu nježnost i toplinu.S. • Kako možemo zanijjetiti? Nijjet ( odluku ili namjeru) donosimo srcem a možemo je potvrditi i riječima. živu zakopavali u zemlju POST – TREĆI ISLAMSKI ŠART • Koliko ima islamskih šarta i koji je trći? Islamskih šarta ima pet. VOLIO JE DJECU • Kako se Muhammed a. mjesec davanja sadekatul fitra (vitre)i klanjanja teravih namaza • Čime se završava ramazanski post? Ramazanski post se završava mubarek. odnosio prema djeci. na arapskom ili bosanskom jeziku: . To je najčasnije mjesto za cijeli islamski svijet NIJET ZA KLANJANJE NAMAZA • Koji je šesti uvjet za namaz? Šesti uvjet za namz je nijjet-odluka. Oko kabe se nalazi harem. od zore do zalaska Sunca • Šta je ramazan? Ramazan je deveti hidžretski mjesec. Kada bi susreo dijete on bi mu se toplo osmjehnuo. Kojim odlučujemo koji namaz želimo klanjati. • Zašto su djeca voljela Allahova Poslanika? Zato što su prepoznavala u njemu svoga prijatelja i zaštitnika. • Šta je post? Post je ustezanje od jela. postiti mjesec ramazan. pa su izuzetno puno voljela i poštovala Muhammeda a.s. Donošenje nijjeta je jedan od uvjeta klanjanja namaza. ima ravan krov i nema prozora. • Kako glasi nijjet? Nevejtu en usallije lillahi teala – odlučih u ime Allaha da klanjam MUHAMMED A.Ramazan je mjesec posta i mjesec u kome je počela objava Kur'ana. pića.• Gdje se nalazi kibla u odnosu na našu zemlju? Jugoistočno od naše zemlje.Treći islamski šart je.i kako glasi dova za iftar? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. • Kako se trebamo ponašati kada hoćemo da zanijjetimo namaz? Kada nijjetimo svoje misli usmjeravamo Uzvišenom Allahu. na arapskom ili na maternjem jeziku. • Šta je nijjet? Nijjet je odluka u srcu. U susretu s djecom primao bi njihove selame a često je prvi djeci nayivao selam.

. tehijjatu euzubilla. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz ikindije . .Sjedenj 3. • Kako se klanja ikindijski sunnet? 1.Sjedenj e e subhanek bismill etSubhanek bismill ete.namaza? Sunnet ikindije . . sura bismilla.očistiti i uljepšati kuću.KIBLETI .Rekat 1.Rekat 4. fatiha fatiha fatiha salavati bismilla. fatiha salavati Euzubulla fatiha salavati bismilla.VE *ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU.obući najljepšu svečanu odjeću.Sjedenj 3. • Kako se klanja ikindijski farz? 1.ALLAHU EKBER.okupati se i namirisati. ujutro klanjamo u džamiji bajram-namaz. • Šta radimo na Bajram ujutro? Prvog dana Bajrama. • Kako se zanijeti sunnet ikindije .Rekat 2. • Zašto se veselimo u danima bajrama? Zato što smo ispostili ramazan.Rekat 2.Sjedenj e e subhaneke bismilla etbismilla bismilla et. • Koje su pohvalne radnje za Bajram? Pohvalne radnje za Ramazanski bajram su: . (Allahu moj.„ NEVEJTU EN ESUME GADEN FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADAN LILLAHI TE'ALA ( „Odlučih u ime Allaha da postim ovaj dan mjeseca ramazana") Dova za iftar:ALLAHUMME INNI LEKE SUMTU. sura dove fatiha selam sura RAMAZANSKI BAJRAM (OBIČAJI) • Šta je Ramazanski bajram? Mubarek dani koji dolaze nakon ramazana i traje tri dana.iz Tvoga obilja se iftarim).radi tebe postim.KIBLETI .'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.Rekat 2.proučiti nešto pred dušu svojih najbližih. tehijjatu .u tebe vjerujem. .Rekat 4.Rekat 1. tehijjatu e a.'ASRI EDA'EN MUSTAKBILE-L.ALLAHU EKBER. a.namaza? Farz ikindije . . .u tebe se uzdam.Rekat 2.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L. džamiju i okolicu.VE BIKE AMENTU. IKINDIJA NAMAZ • Kada se klanja ikindija . Ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.namaz i koliko ima rekata? Ikindija .namaz se klanja kada sunce nagne prema zapadu i traje sve do akšama. tehijjatu euzubilla.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L.

fatihu i jednu suru. .s. a po silasku sa mimbera prouči zajedničku dovu..darivati drugima bajramske poklone. šehidima i svim muslimanima i muslimankama. • Zašto volimo jedni druge? .Nakon dove prisutni jedni drugim čestitaju bajram KAZIVANJE O ADEMU.tri tekbira e'uzubillu. komšije. rodbinu i prijatelje i . Na prvom rekatu učimo: subhaneke.podijeliti radost Bajrama sa drugima.namaz? Nakon što zanijetimo .s. • Šta je Allah dž. Nakon učenja na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: ettehiiiatu i salavate. • Kako se klanja bajram .a prva žena se zvala Hava.. • Od koga vode porijeklo svi ljudi na zemlji? Od Adema a.Sin i Fatihu svojim najbližim. • Kada je Dan šehida? Drugi dan Ramazanskog bajrama u BiH obilježavamo i kao Dan šehida..KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI.s.namaza? Bajram .š. ( Adam) a ujedno i prvi Božiji poslanik. dao Ademu a.namaz i koliko ima rekata? Bajram .Hava? Oni su se pokajali i zatražili oprost pa im je Allah dž. na što ih je šejtan naveo. dovu i predamo selam. približivši se zabranjenom drvetu. fatihu i jednu suru i tri tekbira. • Kako se zanijeti bajram . • Kako su se zvali prvi čovjek i žena koji su živjeli na Zemlji. • Gdje su prije živjeli Adem i Havva ? Njih dvoje su.? Prvi čovjek koji je živio na Zemlji je Adem. prvobitno. i protjerani su na Zemlju • Kada su pogriješili šta su učinili nakon toga Adem a.š. .posjetiti svoje najbliže. bismillu.S. Na taj dan odlazimo na mezarja i učimo Ja-.poraniti u džamiju na sabah – namaz. a odgovara se riječima: "ALLAH RAZI OLSUN RAMAZANSKI BAJRAM NAMAZ • Kada se klanja bajram .? Dao mu je uputu i učinio ga prvim vjerovjesnikom.učiti tekbire i udijeliti što više sadake. • Kako čestitamo bajram? Bajram čestitamo riječima: "BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN".s. Ima dva rekata i šest tekbira. Na drugom rekatu učimo: bismillu. bili nastanjeni u Džennetu • Šta su pogriješili Adem i Hava? Prekršili su Allahovu odredbu. i h. a. i h.Vrijeme klanjanja je 45 minuta nakon izlaska sunca.. A. . Have.ALLAHU EKBER.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-FITRI EDA'EN MUSTAKBILE-L. oprostio.namaz klanjamo prvi dan Ramazanskog bajrama. Poslije namaza imam uči bajramsku hutbu.

razgovaraju i pomažu jedni drugima.u vezi prijatelja? Muhammed a.a šta laganje? . poznati su nam neki.s. -sjednemo na slobodno mjesto ili tamo gdje nam domaćin kaže. • Koji su najpoznatiji meleki i koje su njihove dužnosti? Mi ne znamo koliko tačno ima meleka. je rekao:“Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Israfil – najavit će kijametski i sudnji dan puhanjem u sur.“ • Na šta trebamo paziti kada pođemo u društvo? Kada pođemo u društvo trebamo paziti na sljedeće: -nastojimo da budemo čisto i lijepo odjeveni.zadužen za nafaku i prirodne pojave. Šejtani navode ljude da čine zla djela. KRAĐA • Zašto je Mustafa zapao u nepriliku? Zbog toga što je svoje drugove lagao i varao. • Čime tražimo Božiju zaštitu od prokletog šejtana? Od njih se štitimo učenjem e'uzubille LAŽ. Drugi imanski šart je VE MELA'IKETIHI .Zato što smo svi djeca Ademova a. jer o njima govore Kur'an i hadis ( govor Poslanika. ne spavaju i u stalnoj su službi Allahu dž. -u društvu ne uznemiravamo druge. ne umiru. Kiramun katibun –donose dobre misli i pišu njihova dobra i loša djela. vršeći različite zadatke. • Navedi neke osobine meleka? Imaju velike sposobnosti.š.ja vjerujem u Božije meleke. "Koja ti je vjera"? . PREVARA. dž. • Šta je laž.š.s. Međutim. Munkir i Nekir – ispituju u kaburu svakog čovjeka . • Ko su meleki i od čega su stvoreni? Meleki su nevidljiva duhovna bića koja su stvorena od nura – svjetlosti.s. a. "Ko ti je poslanik"?) • Koja je još nevidljiva bića stvorio Uzvišeni Allah? Stvorio je džine i šejtane od vatre.prenosio je objave Allahovim poslanicima. ne jedu ne piju ne razmnožavaju se. pa neka svako od vas gleda s kim će prijateljevati.s. • Šta je rekao Muhammed a. Azrail .prima duše u času smrti ( rastavlja dušu od tijela) Mikail .) Najpoznatiji meleki su: Džebrail . To zna jedino Allah. -ne napuštamo društvo bez dozvole domaćina ili starije osobe VJEROVANJE U BOŽIJE MELEKE • Koliko ima imanskih šarta i koji je drugi? Imanskih šarta ima šest. -razgovaramo o lijepim i korisnim temama. -kada dođemo u društvo pozdravimo prisutne.stalno u službi Uzvišenog Allaha. KULTURA DRUŽENJA • S kim se trebamo družiti? Islam nas upučuje da se družimo sa dobrim i lijepo odgojenim osobama. • Trebaju li se muslimani međusobno družiti? Muslimani treba da se međusobno druže. bezgriješni su. -ne pričamo i ne smijemo se glasno. ("Ko ti je Bog"?.

je preuzeo njgov djed Abdulmuttalib. družio dok je bio kod Ebu Taliba? Sa čobanima koji su čuvali ovce po obroncima Mekke. • Šta je svećenik Behira primijetio kod Muhammedaa.s.s.s.s.s. te da će ga štititi do kraja života.kada je navršio šest godina? Kada je Muhammed a. nakon majčine smrti? Nakon majčine smrti brigu o Muhammedu a.“ • Ko najviše nanosi štetu sebi? Lažljivci. • Koja loša djela sljiede poslije laganja? Nakon laganja dolazi prevara.s. imao godina kada mu je umro djed? Dvije godine nakon smrti majke umire mu i djed . • Zašto je išao sa majkom u Jesrib? Sa majkom je išao da posjeti Amininu rodbinu i mezar od svog oca Abdullaha. zabranio.s. putovao sa amidžom Ebu Talibom? Muhammed je sa amidžom putovao na dugo trgovačko putovanje u Damask u Siriju. . savjetovao čovjeku da ostavi prvo od loših navika? „Prvo ostavi laganje i uvijek govori istinu“. koje su ga učinile najomiljenijim dječakom u Mekki? Lijepo i umiljato lice.s.s. • Ko je preuzeo brigu o Muhammedu a. majka na tom putovanju se razbolila i ispustila svoju plemenitu dušu. prevaranti i kradljivci PRVO PUTOVANJE U JESRIB • Gdje je putovao Muhammed a. • Gdje je Muhammed a. dobrota srca. • Šta je poslanik a.s. putovao je sa majkom u Jesrib. amidža se zvao Ebu Talib. • Šta se desilo sa Muhammedovom a.s.s. • Na šta se zavjetovao Ebu Talib? Da nikada neće ostaviti Muhammeda a. Savjetuje Ebu Taliba da sa njim ne ide u Damask KURBAN BAJRAM ( PROPISI) • Šta je Kurban bajram? Kurban bajram su četiri mubarek dana mjeseca zul-hidždžeta.s.Laž je govor u kojem krijemo istinu.s.s. plemenite oči.s.s. • Šta je bilo sa Muhammedom a.imao godina kada mu je umro djed? Muhammed a. • S kim se Muhammed a.š.Ako takav grijeh činimo svaki dan onda imamo najružniju i najštetniju osobinu – laganje. majkom na tom putovanju? Muhammedova a.s.s.s.s.navršio šest godina.kada je imao osam godina EBU TALIBOV ZAVJET • Koliko je Muhammed a. i šta je savjetovao Ebu Talibu? Svećenik Behira primijetio je kod Muhammeda a. znakove posljednjeg poslanika. • Šta je Muhammed a. koji ga je pazio i poklanjao mu svoju ljubav i pažnju.rekao za laž i krađu? Muhammed a. je rekao:“Uistinu . krađa i druga loša djela koja je Allah dž. bistrina uma. ali i u šali isključivo govorim istinu. amidža? Muhammedov a. je imao osam godina kada mu je umro djed Abdulmuttalib.ja se volim šaliti. nakon djedove smrti? Nako djedove smrti brigu o Muhammedu a.To je veliki grijeh. NA PUTU ZA DAMASK • Kako se zvao Muhammedov a. • Navedi osobine Muhammeda a. • Koliko je Muhammed a. preuzeo je amidža Ebu Talib.s.“„Neka je proklet onaj koji krade.

s. • Šta se može zaklati za kurban? deva.? Da pravi lađu.S. i muslimana iz Meke u Medinu. Bilo je to 622. kolju kurbane i uče tekbiri-tešrike. prijateljima i jednu trećinu ostavimo za sebe. preseljenja Muhammeda a.s.s.narod? Potopom • Ko se spasio na lađi od potopa? Nuh a. • Čemu se klanjao Nuhov a. • Šta je Allah dž.s. • Navedi pohvalne radnje za kurban bajram? Iste kao kod ramazanskog bajrama samo se prvi dan posti od zore do klanjanja bajram namaza. • Kako se još naziva Kurban bajram? Hadžijski bajram . klanjaju bajram namaz. komšijama.HIDŽRETSKI MJESECI Od kada se računa vrijeme prema hidžretskom kalendaru? Vrijeme prema hidžretskom kalendaru računa se od Hidžre. sa svojim vjernim prijateljima i parovi svih vrsta životinja. narod? Nuhov a.s.zato što se u tim danima obavlja hadždž.s. na prijedlog hazreti Omera.Sedmica u hidžretskom kalendaru počinje u petak. • Gdje se zaustavila Nuhova a. rodbini.s narod je obožavao kipove. goveče i bravče • Kome se dijeli kurbansko meso? Siromasima.Dan u hidžretskom kalendaru počinje od zalaska Sunca i traje do sljedečeg zalaska.s.š. g.• Šta muslimani izvršavaju u tim danima? Izvršavaju obrede hadždža. 10 dana kraća od sunčeve). HIDŽRETSKI KALENDAR . po Isa. • Čime je kažnjen Nuhov a. • Šta je tekbiri tešrik? Riječi kojima u danima Kurban -bajrama veličamo Uzvišenog Allaha. događaj hidžre je. uzet kao početak muslimanske ere • Reci neke karakteristike hidžretske godine? Hidžretska godina je mjesečeva godina Ima 355 dana (dakle.ALLAHU EKBER. Zbog svoje važnosti. lađa? . • Kako se klanja kurban bajram namaz ? Klanja se kao ramazanski bajram samo se razlikuje nijjet a koji glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE *IDI-L-ADHA EDA'EN MUSTAKBILEL KIBLETI IKTEDEJTU BIHAZE-L-IMAMI. a. • Koji su mjeseci hidžretske godine? Mjeseci hidžretske godine su: 1) Muharrem 2)Safer 3)Rebi'ul4)Rebi'ul5)Džumadel6)Džumadelevvel abir ula uhra 7) Redžeb 8) Šaban 9) Ramazan 10) Ševval 11) Zul-ka'de 12) Zul-hidže • Kako se čestita Nova hidžretska godina? Neka ti je mubarek nova hidžretska godina • • KAZIVANJE O NUHU A. • Kada učimo tekbiri tešrik? Od sabaha dana uoči bajrama do ikindije četvrtog dana bajrama iza selama svakog farza? • Kako glasi tekbiri tešrik? Allahu ekber allahu ekber la ilahe illellahu vallahu ekber allahu ekber ve lillahi-l-hamd. naredio Nuhu a.

S – SALATIL. INNEKE LA TUHLIFU-L.'ALIJJI . što znači: "Nema kretanja niti moći bez Allahove pomoći.'AZIM'.VE-DDEREDŽETE-R-REFI*ATE VEB'ASHU MEKAMEN MAHMUDENI-L-LEZl VE'ADTEH.Na jednom brdu (Džudijj) EZAN I DOVA POSLIJE EZANA • Kakav je san usnio Abdullah? Sanjao je čovjeka u zelenoj odjeći koji ga je podučio riječima ezana.TAMMETI VE .D .". • Ko je prvi proučio ezan? Bilal • Kako se ponašamo kada uči ezan? Kada čujemo ezan trebamo prekinuti svaki posao ili razgovor.L . ispunjavaš obećanja svoja .L .DA'VETI .Ml'AD.te pripremati se za namaz. Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza! Podari Muharnmedu poseban stepen u Džennetu i proživi ga na uzvišenom mjesto koje si mu obećao.VESlLETE VE-L.KA'IMETI.T . Slušajući ezan ponavljamo riječi ezana a umjesto riječi: 'HAJJE ALE-S-SALAH' i 'HAJJE ALE-L-FELAH* kažemo:'LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHI . o svom snu. • Kako glasi dova poslije ezana? ALLAHUMME RABBE HAZIHI . • Kako glasi prevod dove poslije ezana? Moj Allahu.ATI MUHAMMEDENI-L. zaista.FEDlLETE. • Koga je Abdullah prvo obavijestio o svom snu? Abdullah je obavijestio Muhammeda a. Ti.s.

s. 10 suhufa Šit a.s • Kako se zovu manji kitabi? Manji kitabi se zovu suhufi. Salih a.š. • Kada je Muhammed a. -Kur`an je jedina objava koja je u potpunosti sačuvana za razliku od ranijih objava. • Po čemu se Kur`an razlikuje od prijašnjih objava? -poslije njega neće biti novih objava.s. • Kome su objavljeni suhufi? Ademu a. Svaka sura se sastoji od više ajeta tako da u Kur`anu ima više od 6 hiljada ajeta KAZIVANJE O IBRAHIMU A.s.s.s.s.s. već su obožavali razna božanstva.s.Četvrti razred VJEROVANJE U BOŽIJE KITABE / OBJAVE • Koji je treći imanski šart? Treći imanski šart je VE KUTUBIHI . Kur'an – objavljen Muhammedu a. primio prvu objavu? U noći Lejletu-l.ja vjerujem u Allahove dž. • Po čemu se vjera Ibrahima a. • Šta je Kur`an? Kur'an je posljednja Božija objava objavljena Muharamedu a. 10 suhufa • Koji je naš kitab? Naš kitab je Kur'an.s. Indžil.š. • Šta je sadržano u Božijim kitabima? U Božijim kitabima sadržane su upute.s.s. knjige (kitabe) • Šta su Božiji kitabi? Božiji kitabi su Božije objave koje je melek Džebrail od Allaha dž. • Koliko je bilo Božijih kitaba? Božijih kitaba je bilo 104. -upućen je svim ljudima svijeta dok su ranije objave bile upućene određenom narodu.objavljen Isau a. (od toga. dove i propisi o životu ljudi. dostavljao poslanicima a poslanici su ih prenosili i objašnjavali ljudima.S • Navedi imena Božijih poslanika koji su bili prije Ibrahima a. savjeti.s. • Da li su njihovi narodi povjerovali u ono čemu su ih oni pozivali? Njihovi narodi nisu prihvatili poziv da vjeruju u Jednog Boga dž.s. ljudima su dolazili mnogi poslanici kao što Kur`an spominje Huda a. • Koliko je trajalo objavljivanje Kur`ana? Objavljivanje Kur`ana trajalo je 23 godine 13 u Mekki i 10 u Medini.š.? Nakon Nuha a. razlikovala od vjere njegovih sunarodnjaka? . 100 suhufa i 4 velika kitaba) Veliki kitabi su:Tevrat objavljen Musau a. 50 suhufa Idris a.s. 30 suhufa Ibrahim a. Zebur -objavljen Davudu a.kadr 610 godine i to prvih pet ajeta sure Alek • Iz čega se sastoji Kur`an? Kur`an se sastoji od 114 sura (poglavlja) koje imaju svoje nazive.

• Kako su ga nevjernici pokušali kazniti? Pripremili su veliku lomaču i bacili Ibrahima a.namaz i koliko ima rekata? Jacija . • Jacijski sunnet tabelarni pregled.s. nikada nije slijedio vjeru svojih sunarodnjaka već je tragao za istinom o Stvoritelju svega i svome Gospodaru.Rekat 1.s. et-tehijjatu euzubilla. bismilla. fatiha salavati euzubilla.š.namaza? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. a Sara je rodila sina Ishaka a.š.IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.s.'IŠA'I EDA'EN MUSTAKBILE-L.KIBLETI ALLAHU EKBER.s. fatiha salavati bismilla. da primi njihov trud da im podari blagoslov i opskrbi ih vodom i hranom JACIJA NAMAZ • Kada se klanja jacija . 1. Hadžera je rodila sina Ismaila a. dva rekata sunsunneta i tri rekata vitra. i njegov sin Ismail sagradili su Kabu.Sjedenje 3.s.namaza se zanijeti: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L.Rekat 4.namaz nastupa kad noć potpuno padne i traje sve do pred zoru. i bio mu zahvalan i pokoran pa ga je Allah dž.Rekat 2. etbismilla. sura bismilla.š.s. • Zašto je Ibrahim a.Sjedenje subhaneke.'IŠAI EDA'EN MUSTAKBILE-L-KIBLETI . Tako su nevjernici bili poniženi.š.KIBLETI ALLAHU EKBER • Jacijski farz tabelarni pregled 1. im je pokazao mjesto gdje će graditi Kabu. bismilla. dobio ime Halilullah? Ibrahim a. četiri rekata farza. • Zašto je Ibrahim porušio kipove? Rušenjem kipova Ibrahim a.Rekat 1.namaza? Sunsunnet jacije .s.s. sagradio i s kim? Po Allahovoj dž.s.Rekat 2. Imao je dvije žene Saru i Hadžeru. uzeo za prijatelja otuda je njegovo ime Halilullah-Allahov prijatelj.š. međutim Allah dž.Sjedenje 3.s. Prilikom gradnje kabe stalno su upućivali dove Allahu dž. Allah dž. • Kako se zanijeti sunnet jaciie-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LILLAHI TE'ALA. sura dove fatiha fatiha selam sura sura • Kako se zanijeti farz jacije .Sjedenje subhaneke. je naredio vatri da bude hladna i spas Ibrahimu a.š.Ibrahim a. • Jacijski sunsunnet tabelarni pregled . • Šta je Ibrahim a. je bio pravi vjernik koji je vjerovao u Jednog Boga dž.Rekat 2. • Navedi imena porodice Ibrahima a. bismilla. sura salavati fatiha dove sura selam • Kako se zanijeti sunsunnet jacije . Ima trinaest rekata i to četiri rekata sunneta. SALATE SUNNETI-L.ALLAHU EKBER. fatiha tehijjatu fatiha fatiha tehijjatu bismilla.s. naredbi Ibrahim a.Rekat 2. u vatru. et-tehijjatu subhaneke. je svojim sunarodnjacima pokazao svu besmislenost njihovog vjerovanja u kipove. eteuzubilla.Rekat 4.? Otac mu se zvao Azer. bismilla.

1.Rekat 2.Rekat Sjedenje subhaneke,euzubilla, Bismilla, fatiha , sura et-tehijjatu, salavati, dove, bismilla, fatiha ,sura selam • Kako se zanijeti vitr - namaz? Vitr-namaz se zanijeti: . NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE' ALA SALATE-L- VITRI EDAEN MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER. • Vitr namaz tabelarni pregled 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenje 3.Rekat 2.Sjedenje subhaneke, bismilla, et-tehijjatu bismilla, et-tehijjatu, euzubilla, fatiha , fatiha , salavati, bismilla, sura sura, dove, fatiha kunut-dova selam sura UVJETI ZA NAMAZ • Koliko ima uvjeta za namaz? Uvjeta za namaz ima šest i oni su: da bude čisto tijelo odijelo i mjesto gdje se klanja, abdest uzeti, po potrebi se okupati i u nuždi tejemmum uzeti, propisno se obući na vrijeme klanjati prema kibli se okrenuti i zanijetiti • Da li se moraju ispuniti svi uvjeti za namaz prije samog klanjanja namaza? Da, prije samog klanjanja namaza moraju se ispuniti svi namaski uvjeti. Znači, prije samog klanjanja čovjek mora biti čist ( da nije džunub), njegovo odijelo mora biti čisto od nečistoća kao što su krv, mokraća, svinjska mast, alkohol. Mjesto na kome klanja mora takođe biti čisto od gore nabrojanih nečistoća Zatim, uzeće abdest. Ne može čovjek početi klanjati ako nije uzeo abdest (nema abdest). Ako osoba nema pristup vodi ili je zbog nekog razloga ne može upotrijebiti - uzeće tejemmum. Zatim, osoba prije samog klanjanja mora biti pristojno obučena. Žena mora pokriti sve osim lica, ruku do članaka ( šaka) i nogu do članaka a muškarac treba biti pristojno obučen, najmanje pokrivši dio tijela od pupka pa do ispod koljena. Zatim, svaki će namaz klanjati u njegovom vremenu. Svaki namaz ima svoje vrijeme inače može osoba naprimjer, odgoditi sve namaza do kraja dana da bi ih sve zajedno klanjala Zatim, prije samog klanjanja namaza okrenuće se prema kibli. Ukoliko osoba ne zna gdje je kibla pitaće nekoga, a ako nema koga pitati - pokušaće sama saznati. Međutim ako ipak ne uspije saznati gdje je kibla okrenuće se u pravcu za koji misli da je kibla Na kraju, prije samog klanjanja namaza, osoba mora zanijjetiti odlučiti koji namaz klanja. Zanijetiti se može srcem i riječima (na arapskom ili matemjemjeziku Izuzetno ako se osoba ne nalazi u normalnim uvjetima, i ne može ispuniti sve uvjete, ispuniće onoliko koliko može i pristupiće klanjanju (npr. nema dovoljno odjeće, ne zna gdje je kibla).

SASTAVNI DIJELOVI NAMAZA • Koliko ima sastavnih dijelova namaza i koji su? Svaki namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su: Iftitahi - tekbir ( početni tekbir obavljamo tako što dižemo ruke i izgovaramo - Allahu ekber ), Kijam (Na kijamu stojimo uspravno, gledamo u mjesto gdje spuštamo lice na sedždi ), Kiraet( učenje Kur'ana na stajanju u namazu ), Ruku' (Na rukuu se pregibamo u pojasu i rukama oslanjamo na koljena, leđa držimo ravnim a gledamo u vrhove svojih nižnih prstiju), Sedžde ( sedždu obavljamo tako što se prvo spuštamo na koljena potom se oslanjamo na dlanove a onda čelom i nosom dotičemo tlo, nožne prste savijamo) Ka'dei – ehire (tšehhud) (posljednje sjedenje na kraju namaza na kome se predaje selam) RADNJE KOJE KVARE NAMAZ • Kuda svoje misli usmjeravamo u namazu? Osoba koja klanja namaz treba sve svoje pokrete, riječi, misli i osjećanja usmjeriti prema Allahu dž.š. • Šta će nam pokvariti namaz? Ima vrlo mnogo radnji i stanja koja kvare namaz. Namaz najčešće kvari sljedeće: -Sve što kvari abdest ako se dogodi prilikom obavljanja namaza, -neispunjavanje uvjeta za namaza ili izostavljanje nekog od sastavnih dijelova namaza, -pokreti koji nisu sastavni dio namaza (npr.okretanje od kible,nepotrebno kretanje,davanje znakova osobi išaretom), -jedenje i pijenje u toku namaza, -nepropisno učenje Kur`anskog teksta koje mijenja njegovo značenje, -izgovaranje riječi koje nisu sastavni dio namaza (npr. Odgovor na selam, odgovor na pitanje i sl.), -istek namaskog vremena NAKLANJAVANJE IZOSTAVLJENIH NAMAZA • Šta treba uraditi ako se izostavi ili propusti neki namaz? Punoljetnim i umno zdravim muslimanima dužnost je da redovito obavljaju propisane namaze Ako bi se desilo da izostave ili propste neki namaz dužni su ga što prije nadoknaditi - naklanjati • Koji se namazi naklanjavaju? Naklanjati se mogu samo farzovi pet dnevnih namaza i vitr - namaz. Ostali namazi se ne mogu naklanjati ( npr džuma - namaz). Sabahski sunnet se može naklanjati samo ako se naklanjava istog jutra, do pred podne • Koji je red ii naklanjavanju? Ako trebamo klanjati redovni namaz, a imamo i izostavljenih namaza, dužni smo prvo klanjati izostavljene namaz ( njihove farzove), i to po redu kako smo ih izostavljali, pa zatim klanjati redovni namaz (Sabah, Podne,Ikindija,Akšam treba ih naklanjati tim redom a onda klanjati Jaciju namaz) • Do kad trebamo poštivati red u naklanjavanju namaza? Ako imamo izostavljenih do šest namaza klanjat ćemo ih po redu kako su izostavljeni a ako imamo više od šest propuštenih namaza nije obavezno slijediti njihov redoslijed. • Kako ćemo zanijjetiti neki izostavljen namaz? Obavljanje namaz u njegovo vrijeme označava se pojmom EDA`EN a naklanjavanje namaza označavamo pojmom KADA`EN npr. nijet za izostavljeni sabah bi glasio

NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE FARDIL FEDŽRI KADAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI ALLAHU EKBER) VJEROVANJE U BOŽIJE POSLANIKE • Ko su bili Božiji poslanici ? Allahovi poslanici su ljudi koje je Allah dž.š. odabrao da ljudima prenesu i objasne objave od Allaha dž.š. • Koliko je bilo Božijih Poslanika a.s.? U Kur'anu ih je imenom spomenuto 25 ( dvadeset pet). Oni su: Adem, ldris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Isma'il, Ishak, Ja'kub, Jusuf, Ejjub, Šu'ajb, Musa, Harun Davud, Sulejman, Il'jas, EI'jese'a, Junus, Zul- Kifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed.a.s. • Ko su bili najodabraniji Božiji poslanici ( ulu-l-azm) ? Najodabraniji poslanici su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed.a.s. • Kako su živjeli Božiji poslanici a.s.? Poslanici a.s. su živjeli skromnim životom. Izdržavali su sebe i porodice od ličnog rada a pomagali su i drugim ljudima. • Koji zadatak su imali Božiji poslanici? Imali su zadatak da prime objavu, da po njoj žive i da ljude pozivaju vjeri u Jednog Boga dž.š. Poslanici su tumačili i objašnjavali objavu ZIKR IZA NAMAZA • Čemu pristupamo nakon predaje posljednjeg selama? Pristupamo zikru. • Šta znači riječ zikr? Riječ zikr znači sjećanje i spominjanje Allaha dž.š. • Iz čega se sastoji zikr iza namaza? -učenje salavata, - ajetu-l-kursijja, - tespih. TERAVIH NAMAZ • Šta je to teravih-namaz? Poseban namaz koji se klanja u toku mjeseca ramazana. • U koju kategoriju dužnosti spada teravih-namaz? Spada u pritvrđeni sunnet ( sunneti – muekkede) • Kada se klanja teravih-namaz? Teravih - namaz se klanja uz ramazan u jacijsko vrijeme i to poslije jacijskog sunsunneta a prije vitr - namaza. • Koliko teravih-namaz ima rekata i kako se može selam predavati? Teravih - namaz ima dvadeset rekata, selam se može predavati poslije svaka dva ili svaka četiri rekata. • Gdje je najbolje klanjati teravih-namaz? Najbolje je klanjati u džematu (džamiji) a može se klanjati i samostalno. • Kako glasi nijjet teravih-namaza? NEVEJTU EN USALLlJE LlLLAHI TE'ALA SALATE -T-TERAVIHI EDAEN MUSTAKBILE-L- KIBLETI (ako klanjamo u džematu dodajemo IKTEDEJTU BI HAZEL IMAMI) ALLAHU EKBER. • Kako se klanja teravih-namaz? (ako se klanja po četiri rekata 5X) 1.Rekat 2.Rekat 1.Sjedenj 3.Rekat 4.Rekat 2.Sjedenje e Subhaneke Bismilla EtSubhaneke Bismilla EtEuzubilla Fatiha Tehijjatu Euzubilla Fatiha Tehijjatu Bismilla Sura Salavati Bismilla Sura Salavati

'Allahova ruka bdije nad džematom' • Kada govorimo o džematu. Fatihe i sure na kijamu.(stajanju) Na ostalim dijelovima namaza. • Šta muktedija uči u namazu? Muktedija u namazu uči sve osim Euzubille. • Šta treba čuvati svaki član džemata? Svaki član džemata treba čuvati ugled i dostojanstvo cijele zajednice.Zajednički rade na suzbijanju svega što je ružno i štetno za pojedince i cijelu zajednicu. je rekao da. Džemat je zajednica u kojoj se njeni članovi međusobno poštuju.ZAJEDNIČKO KLANJANJE • Kako se može klanjati namaz? Namaz se može klanjati pojedinačno i u džematu ( zajednički). prvi staje na sredini iza imama drugi s njegove desne strane pa s lijeve strane i sve tako dok se saf popuni a zatim se redaju žene na isti način. • Šta je Poslanik a. • Koliko je osoba potrebno da bi se namaz obavio u džematu? Potrebne su barem dvije osobe. DŽEMAT. • Kako se zove prvi oblik zajednice u kojoj živimo? Prva najmanja ali i najvažnija zajednica je porodica u kojoj se rađamo i odrastamo. i sarađuju u svemu što je dobro lijepo i korisno. Bismille. rekao o namazu obavljenom zajednički (u džematu)? Namaz obavljen u džematu vredniji je 25 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. • Kako se ponaša muktedija u namazu? Muktedija slijedi imama. Kad imam na povratku sa ruku'a izgovori: 'semi'allahu limen namideh muktedija će izgovarati na kratkom stajanju samo: 'Rabbena lekel hamd' • Kako muktedija zanijjeti u džematu? . čemu nas mekteb uči i odgaja? Mekteb nas uči i odgaja da budemo dobri i korisni članovi našeg džemata. Poslanik a.. • Kako se zove širi oblik zajednice koja je utemeljena u islamu? Zove se džemat. • Kako se najbolje gradi svijest o pripadnosti džematu? Svijest o pripadnosti džematu najbolje se gradi redovnim odlaskom u džamiju i brigom o džematlijama.s. pomažu. ali ako pored imama ima samo jedan muktedija staće s imamove desne strane i to za jedno stopalo iza njega. Osobu kaja predvodi džemat (imam) i osobu koja slijedi imama (muktedija) • Gdje stoji imam kada predvodi džemat? Imam stoji naprijed a muktedije se poredaju iza. • Zašto je važno biti dio džemata (zajedništva)? Biti dio džemata znači biti izložen Božijem bereketu.s. Nesmije činiti nikakve pokrete prije imama.U safovima nesmije biti praznine. sedždama i sjedenjima. • Kako se redaju muktedije u safovima? Prvo se redaju muškarci.Fatiha Fatiha Dove sura sura Selam • Šta je mukabela? Učenje Kurana u ramazanu po jedan džuz (20 lista) kako bi se za mjesec ramazan proučio cijeli Kur`an. DŽEMAT – ZAJEDNIŠTVO • Šta znači riječ džemat? Riječ 'džemat' znači zajedništvo. na ruku'u. muktedija će učiti sve ono što uče kad i sami klanjaju. Žene i muškarci se nesmiju miješati u safovima.

s. uzbuđen i prepadnut. Muslimani su u Mekki bili na razne načine zlostavljani. je odlazio kod kabe i posmatrao ljude kako se klanjaju kipovima koje su sami napravili bio je uobičajio da se često povlači na brdo Nur i razmišlja o svemu o Stvoritelju svega što postoji.s. • Kakav je bio prvi susret s melekom Džibrilom? Jedne noći desio se događaj koji će promijeniti čitav njegov život. Muhammed a. džumanskom farzu na oba rekata.s. riječi: 'iktedejtu bi haze-l.je osjetio snažan stisak pa je rekao: Šta da čitam? Nakon ovog pitanja čuo je riječi (sura Alek 1-5 ajet) • Šta se desilo neposredno nakon prve objave? Poslanik je nakon viđenja Džibrila i primanja Objave bio veoma uznemiren. jaciji. npr. a nakon toga počeo je pozivati javno.s.s. . je utonuo u san probudio ga je snažan glas Čitaj a Muhammed je odgovorio Ja čitati neznam kada je naredba ponovljena još dva puta Muhammed a. • Kako je teklo širenje islama u Mekki? Poslanik je tri godine ljude pozivao tajno u islam.š. • Kako je reagovala porodica h.njegov amidža. ? Porodica je bila zapanjena. Merjema? Ona im je pokazala na novoroženče koje je progovorilo da je Allahov rob i da će ga On učiniti poslanikom • Koje je dokaze od Allaha dž. odabrao nad drugim ženama tog vremena i da će roditi dijete koje će biti poslanik.zbog nedaća u Mekki KAZIVANJE O ISA A. Bilo je to u mjesecu ramazanu 610 godine. • Kakvu je radosnu vijest primila Merjema? Meleki su joj donijeli radosnu vijest da ju je Allah dž. ponašao neposredno pred početak objave? U godinama koje su predhodile objavi Časnog Kur'ana Muhammed a. Ebu Leheb .š. god) • Kada. Prvo je pozivao prijatelje.620. • Kada imam uči Kur'an naglas u džematu? Imam uči Kur'an naglas na sabahu.Merjeme kada su je vidjeli sa djetetom. tj. od 617 . gdje i zbog žega su se muslimani iselili? 615 god u Abesiniju (Etijipija). akšamu. teravih namazu na svim rekatima i vitr namazu uz ramazan. puhanja u kljunAllahovom dž. prvo svoju rodbinu pa ostale Mekkelije. Većina njih ga je ismijavala. 'pristadoh uz ovog imama'). godine poslanstva do 10. izbjegavala a neki su ga i napadali. Bojkot je trajao tri godine ( od 7. ona ga je smirila i utješila i izgovarajući šehadet prva primila islam i priznala ga za Poslanika a. kako bi ih kaznili zbog njihove vjere. • Kako se zvala majka Isa a. jer se bojao da ga ne protjeraju ili ubiju. bajram namazima.s. odjeću.š.s.š.s.S. izliječio je gubavca i slijepca te uz Allahovu dž.Imam u sebi uči na podne i ikindija namazu POČETAK OBJAVE I MEKANSKI PERIOD • Kako se Muhammed a. donio Isa a. godine. pomislili su da je učinila nešto ružno pa su joj žestoko prigovorili • Kakav je odgovor dala h.Muktedije prilikom stupanja u džemat dodaju u svom nijjetu. ispred riječi 'Allahu ekber'. Tako su ih mušrici izolovali na određenom prostoru. trgovati i da sklapaju brakove s njima. Bili su i bojkotirani. pomoć oživio mrtvaca.imami' ( što znači.sve joj ispričao. Tresući se vratio u Hatidžinu kuću. voljom postala prava ptica. ponižavala. ljudima? Progovorio je u kolijevci. i ko se o njoj brinuo? Zvala se Merjema a o njoj se brinuo njen tetak Zekerijja a. Nisu mogli kupiti hranu. pticu koju je napravio od gline a koja je nakon Isaovog a.s.

s.š. Allah dž. nazvati selam. • Kakav je drug lijenost? Lijenost je loš drug a njoj se suprostavljamo radnim navikama KULTURA GOVORA • Šta spada u kulturu komuniciranja? -Nazivanje selama (mekteb. da se volimo. • U čemu imamo primjer planiranja svojih dnevnih aktivnosti? Primjer toga nalazimo u rasporedu dnevnih namaza koje smo dužni izvršiti. prodavnica. kuća. pri susretu) -Razgovor telefonom (predstaviti se.š.š. propisaoje nam je u Kur`anu da volimo svoju rodbinu i da čuvamo rodbinske veze.š. međusobno posjećujemo i pomažemo. amidže i (od svih nabrojanih) njihova djeca.s. i On će im zbog toga povećati bereket u kući. • Kada osoba shvata pravu vrijednost zdravlja? . dijeliti igračke. Poklon je znak pažnje koju posvećujemo rodbini i prijateljima RADNE NAVIKE • Bez čega nema uspjeha u životu? Bez truda i rada nema uspjeha u životu.š. sestre. • Kako se čuvaju rodbinske veze? Redovnim posjećivanjem. uzdigao i spasio od nevjernika. i čemu ga je poučio? Allah dž. Isa a. objavio je Isa a. upućivanjem na dobro a odvraćanje od zla i pružanjem pomoći kome je potrebno. kratko i jasno razgovarati) -Posjeta (najaviti se) -Razgovor sa starijom osobom (nepodizati glas i slušati pažljivo šta oni govore) -Igra sa drugarima ( dobro se slagati sa svima.s. od nas traži vezano za rodbinu? Da čuvamo veze sa svojom rodbinom. Indžil i poučio ga mudrosti.š.? Htjeli su razapeti i ubiti Isa a. međutim u tome nisu uspjeli jer Ga je Allah dž. • Šta zaslužuju oni koji vole svoju rodbinu? Zaslužuju veliku milost Allahovu dž.• Koji kitab je objavio Allah dž. Pored dunjalučke koristi čovjek radom stiče i sevabe kod Allaha dž.s.š. U daljnju rodbinu spada sva ostala rodbina • Šta Allah dž. tetka. LJUBAV I PAŽNJA PREMA RODBINI • Ko se smatra bližom a ko daljom rodbinom? U bližu rodbinu spadaju: braća. • Šta čini onaj ko kida rodbinske veze? Onaj ko kida rodbinske veze čini veliki grijeh. ne galamiti na njih. dajdže. • Kako se rad tretira u islamu? Rad u islamu se tretira kao ibadet. • Šta su nevjernici namjeravali učiniti i je li uspjela njihova zavjera protiv Isa a.š. upitati za odreženu osobu. ne svađati se) ZDRAVSTVENA KULTURA • Ko nam je podario život i zdravlje? Zdravlje i život nam je podario Allah dž.Svoj radni dan misliman treba planirati da bi svoje obaveze izvršio na vrijeme .

• Zašto su čarobnjaci prihvatili vjeru? Zato što su znali da su njihove vradžbine varka a vidjeli su da Musa a. odjeće. Allah poslao da pomogne Musau a.prilikom izlaska iz Egipta prema Crvenom moru? Allah dž.s. je nadahnuo Musaovu a. obuće. • Šta je faraon nakon toga uradio? Naredio je da se sva muška novorođenčad u tom narodu pobiju rođena u toj godini. da se pokorava Njegovim propisima i da oslobodi njihov narod iz ropstva. kuće i okolice u kojoj živimo.a. zato moramo redovno održavati čistoću tijela. • Šta je Tevrat i šta je sadrržavao? Tevrat je bio uputa i svjetlo Pravog puta. • Koga je na molbu Musaa a. predočio faraonu? Štap koji se pretvara u zmiju i ruku koja postaje bijela.š.s.š. spašen? Allah dž. • Šta smo dužni raditi kada se razbolimo? U slučaju bolesti dužni smo otići ljekaru i liječiti se na propisan način KAZIVANJE O MUSA A. • Koje dokaze svoga poslanstva je Musa a.? Prvu veliku objavu Tevrat. • Da bismo bili zdravi šta je potrebno raditi? Potrebno je imati pravilnu ishranu. da udari štapom po moru. • Kako je Musa a. i njegov brat tražili od faraona? Pozvali su ga da vjeruje u Jednog Boga. brata Haruna a.s.? Faraon • Šta je sanjao faraon i kako su tumači protumačili njegov san? Sanjao je čudan san a tumači su rekli da će se roditi dijete u Benu Israilu koje će srušiti njegov položaj.š. Fizička kondicija takođe čuva zdravlje.tako da se pred njima ukazao put u spasa. Allahovom odredbom more se razdvojilo na dva dijela. Tevrat je sadržavao propise po kojima su ljudi tog vremena trebali živjeti . čuvati se upotrebe svinjskog mesa.s.s.s.S • Kom je narodu pripadao Musa a. majku da dijete stavi u korpu i da ga pusti niz rijeku Nil. • Od čega zavisi naše zdravlje? Od higijenskih navika. • Šta su Musa a. • Kako je Allah dž.Pravu vrijednost osoba shvata kada je bolesna. alkohola i drugih opojnih sredstava. pomogao Musa. u poslaničkoj misiji? Musaovog a.s.s. čuvati se prejedanja.s.s. jesti raznovrsnu hranu.s. jesti zdravu dozvoljenu hranu.s? Narodu Benu Israil • Ko je vladao Egiptom pred rođenje Musa a. • Ko je izvor zaraze i bolesti? Prljavštine su izvor zaraze i brojnih bolesti. • Koji kitab je objavljen Musa a.a faraon injegova vojska su potopljeni. pokazuje pravu istinu kada njegov štap guta njihove konopce. naređuje Musa a.s.s.

š.učenje i slušanje Kur`ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha dž. Pored toga musliman se treba potruditi da razumije kur`anski tekst kako bi shvatio njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur`anu SVOJSTVA ALLAHA DŽ. i uljepšava njegov moralni lik. Šta se ubraja u najljepša i najvrednija djela? Učenje Kur`ana 2. .Š. Navedi koliko ima načina spoznaje Allaha dž.š.š. 4.a nagrada može biti i desetorostruka“ 3. već je dužan da ga prenosi drugim ljudima.s. Šta je Muhammed a. je rekao:“ Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imaće za to sevab. i koji su?. bića 7. Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: .donosi očima zadovoljstvo dok gledaju njegov tekst. • Koja je jedna od važnijih funkcija znanja? Da njime svoje najbliže upućujemo na dobra djela a odvraćamo od loših.posmatranjem i proučavanjem onoga što je Allah dž. • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja.š. Dva načina i to: .• Da li je sačuvan Tevrat iu orginalnoj verziji? Nije u potpunosti zbog usmenog prenošenja s koljena na koljeno sačuvano STJECANJE ZNANJA • Šta musliman neprestalno kod sebe treba uvećavati? Temeljnu vrijednost islama a to je ZNANJE. stvorio i na temelju Njegovih svojstava spomenuta u Kur`anu. • Treba li musliman stečeno znanje skrivati? Ne . rekao o učenju Kur`ana? Muhammed a.Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika. Šta je lijepo i pohvalno naučiti iz Kur`ana? Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur`anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se nebi zaboravilo. • Ko daruje znanje čovjeku? Onaj koji sve zna a to je Allah dž.š. Šta znači pojam es-sifatu subutijje? . 5.s. ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. Šta znači pojam es-sifatu zatijje? Svojstva Allahovog dž. 6. . • Kako glasi dova za stjecanje znanja? Gospodaru moj povećaj moje znanje ( RABBI ZIDNI `ILMA ) Peti razred LJEPOTE I VRIJEDNOSTI UČENJA KUR`ANA 1.

večeri mjeseca redžeba.s.s.Bog sve svojom voljom čini Kudret-Bog je Svemoćan Kelam. i muslimanima naređeno klanjanje pet dnevnih namaza.Bog nije ničemu sličan Kijamun binefsihi .š ISRA I MIRADŽ 11. Jahja i Isaa a. susreo na svom putovanju? Susreo je Poslanike i to Adema a.Također. Džehennem.Bog je jedan Kidem. savršenstva 8.Haruna a. Koga je Poslanik a.š. spoznajemo i na osnovu značenja tih imena. Allah dž. govorom Tekvin. dozvolio šefa'at (pravo Muhammeda.Bog sve čuje Besar.šerif) 12.Bog je oduvjek jer nije postao Beka.Svojstva Allahovog dž. Jusufa a.da se na Sudnjem danu zalaže za svoje sljedbenike). pokazao Muhammedu a. a.s.Allaha dž.š. Šta je isra? Isra je noćno putovanje u kojem je Muhammed a. a. 17.. lijepih imena.je na tom putovanju vidio neke stvari iz svijeta gajba – nepoznatog. godine. Idrisa a. Iz koliko faza se sastoji ljudski život? Od dvije faze i to: život na ovom prolaznom svijetu (dunjaluku) i život na budućem vječnom svijetu (ahiretu)..š. Nabroj sifati zatije i sifati subutijje? SIFATI ZATIJJE Vudžud.. Šta je Allah dž.s.Bog sve zna Sem.s.s. 19.š. Muhammedu a.s. kada im je pričao o svom putovanju? I pored Poslanikovog a.Bog govori Svojim bož. opisa kudsa kurejšije nisu povjerovale da se dogodio isra i miradž. 13. iz Jerusalema ( Kudsa) u više nebeske sfere. U Kur`anu je navedeno 99 Allahovih dž.).Bog sve stvara.Bog je zauvjek.s. na Mi'radžu je Muhammedu.. 15. i Ibrahima a.s.s.Lijepo je naučiti što veći broj tih imena i njima često spominjati Allaha dž. Kada se dogodio isra i miradž? Ovaj događaj se desio 27.s.Muhammedu a. uzdržava i rastvara 10.s. tjelesno i duhovno putovao od Ka'be u Mekki do Mesdžidu-l-Aksa'a u Jerusalemu ( Kudsi.š.jer Ga neće nestati Muhalefetun lil havadisi.s. Šta znači pojam esmau-l-husna? Esmau-l-husna su Allahova dž. Musaa a. 621. Šta je nagovijestio isra i miradž? Nagovijestio je svijetlu budućnost islamu i muslimanima. je ovaj događaj dao dodatnu snagu da se suoči sa svim problemima sa kojima se suočavao na putu širenja islama. Na mi'radžu je..š.š. Da li su kurejšije povjerovale Poslaniku a. 14..s. lijepa imena. Džennet.s.s.Bog sve vidi Iradet.Bog živi Svojim vječnim životom Ilm.? Muhammed a.s. Kur'anski ajet koji govori o događaju Mi'radža: Sura Isra 1 ajet PETI IMANSKI ŠART 18. razgovarao sa Allahom dž. Šta predstavlja život na ovom svijetu? . Kako se dijele božija svojstva i sifati? Sifati zatijje i sifati subutijje 9.Bog sam po sebi opstoji SIFATI SUBUTIJJE Hajat.Bog ima i postoji Vahdanijjet. Šta je miradž? Mi'radž je uzdignuće Muhammeda a.s.Muslimani vjeruju u istinitost Poslanikovog mi'radža 16.

28. Po čemu se ljudi prepoznaju i dozivaju? Po svom imenu 26. 27. a. sve mrtvo oživjeti i kada ćemo svi biti pitani za svoja djela. rekao o nadijevanju imena djetetu? Muhammed. putnik. Šta je smrt? Prestanak prve faze prolaznog života i nastavak druge faze vječnog života MUSLIMANSKA IMENA 25. Koje je prvo pravo djeteta kod roditelja.i spolni odnos. Šta je to Posljednji dan (kijametski dan)? Posljednji dan je dan kada će na zemlji nestati života i sve živo će pomrijeti. pića. 35. Šta je kefaret? Kazna za onoga koji namjerno propušten i pokvareni post i to 60 dana za jedan dan ili 60 siromaha nahraniti 36.s. jer ćete na sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva POST 29. trudnica. Ko je dužan postiti? Svaki punoljetan pametan. je rekao: "Nadijevajte svojoj djeci lijepa imena. 31. iftar? Vrijeme neposredno pred početak posta Trenutak u kome se započinje post Vrijeme Akšam namaza u kojim završavamo dnevni post. pušenje. zatvorenik.Period čovjekove pripreme za ahiret. Kakva je vrijednost posta? . . 20. Kome je dopušteno da privremeno odloži post? Bolesnik. piće. Šta je džennet? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi uživati 23. 21. 30.. Kome nije dopušteno postiti? Ženi u hajzu i nifasu 34. Objasni pojmove: sehur. pa i poslije smrti. pušenja i spolnog uživanja od zore do zalaska sunca. Šta kvari post? Jelo .s. starije osobe 33.. nakon rođenja? Pravo djeteta nakon rođena jeste da mu roditelji daju lijepo muslimansko ime. Šta je džehennem? Mjesto na ahiretu gdje će ljudi izdržavati kaznu 24. dojilja. jer ga prati kroz cio život. ljudi na teškim poslovima.š. potrebno je da ono bude lijepo. imsak. 22. Šta je to ramazanski post? Ramazanski post je stroga dužnost muslimana (farz) i znači sustezati se od jela. Šta je to Sudnji dan? Sudnji dan je dan kada će Allah dž. Koliko ima vrsta posta? Dvije i to : obavezni (farz) a to je post mjeseca ramazana i dobrovoljni (nafila ) izvan dana mjeseca ramazana. Zbog čega je važno dati lijepo ime djetetu? S obzirom da ime obilježava čovjeka. Šta je Muhammed a. zdrav musliman i muslimanka koji su kod kuće 32. 37.

u ime Allaha.6 dana mjeseca ševala. HIDŽRA 42. 48. dž. Kako se zanijjeti ramazanski post? Ramazanski post se zanijjeti srcem a može se potvrditi i riječima. Ko je ostao u Poslanikovoj postelji? Hazreti Alija. u danima Kurban bajrama. Gdje se sklonio Poslanik od potjere? U pećinu Sevr. „NEVEJTU EN ESUME FERIDATEN MIN ŠEHRI RAMADANE LILLAHI TEALA". Kada je lijepo postiti dobrovoljni post? .š. ( „Namjeravam da postim obavezni ramazanski post. zu-l-hodždže. a post je Moj i ja ću za njega posebno nagrađivati“ 38. kaže: „Svako čovjekovo djelo pripada njemu.a. Jesrib je tada dobio novo ime Medina. -ponedjeljak i četvrtak 41. Nakon hidžre širenje islama je postalo nezaustavljiv proces. Kako su stanovnici Jesriba dočekali Poslanika a. Koje su dvije osobe posebno pomagale Poslaniku a. Kako glasi dova koju učimo prilikom iftara? Dova koju učimo prilikom iftarenja ( završetka posta posta) glasi: „ALLAHUME INNI LEKE SUMTU VE BIKE AMENTU VE 'ALEJKE TEVEKKELTU VE BI RIZKIKE EFTARTU".š.Post je posebna vrsta ibadeta i za postače je Allah dž. -9 i 10 dan muharrema.pripremio posebne radosti i posebne nagrade.s.") 39.muharrem redžeb i šaban. Šta je hidžra? Preseljenje Muhammeda a. 46. u Tebe se uzdam iz Tvoga se obilja iftarim" 40. 44. -9-i dan mjeseca zulhidždžeta. u ime Tebe postih.š. Šta predstavlja hidžra u povijesti islama? Jedan od najvažnijih događaja. S kim je Poslanik činio hidžru? Sa Ebu Bekrom. Zbog toga je ovaj događaj uzet kao početak računanja vremena po islamskom (Hidžretskom)kalendaru. -u mjesecima: zu-l-kade. izuzimajući prvi dan bajrama. Kada je bila hidžra? 622 godine. .s. Koliku nagradu su ponudile kurejšije onome ko pronađe Poslanika a.Allahu moj. Koliko se poslanik zadržao u pećini Sevr? 3 dana 50. 43. 51. 52. sa muslimanima iz Mekke u Medinu.s. postiti samo Petak ili samo subotu. dočekali s radošću i neviđenom dobrodošlicom. 47. 45.? Muslimani su Poslanika a.s. Kada je pokuđeno postiti? Prvi dan ramazanskog bajrama. Gdje se Poslanik zaustavio nadomak Jesriba i po čemu je to značajno? U mjestu Kuba gdje je sagrađena prva džamija. U hadisi kudsijji Allah dž.i Ebu Bekru na putu za Medinu? Abdullah i Esma djeca Ebu Bekrova r. ašura -svakog mjeseca po tri dana.? Nagradu od 100 deva 49. u Tebe vjerujem.s.

Koja vrsta hrane i pića je muslimanima zabranjena? meso i mast svinje (i prerađevine od svinje). Zašto su zabranjena spomenuta jela i pića? Spomenuta jela i pića su zabranjena za dobrobit čovjeka. Gdje su sadržani propisi o halalu i haramu? U Kur`anu i Sunnetu Poslanikovom a. Sve je dozvoljeno osim malog broja zabranjenih stvari ili radnji. od Allaha. vrana) životinja i ptica lešinara gmizavaca (gušter.štetno djeluje na odnose u porodici. U čemu je smisao halala i harama ? Allah dž.izaziva saobraćajne nezgode.HALAL I HARAM 53. TEŠKI GRIJESI 63. Je li više halala . šetati. 60. . 55. .izaziva svađe. zmija idr) krv i Alkoholna pića 61. pričati. strvinu ili meso uginulih životinja. Harama je daleko manje. Šta je to grijeh? Grijeh je sve ono čime nije zadovoljan naš Gospodar.štetno djeluje na ljudsko zdravlje. medvjed. jastreb. Šta znači riječ 'halal!''? Riječ 'halal' označava sve štoje.š. veliki i mali grijesi 65. ZABRANJENA JELA I PIĆA 59. bilo da ne izvršavamo ono što je naredio(farz) ili radimo ono što je zabranio (haram) 64.š. je dopustio one radnje i stvari koje su korisne a zabranio one koje su štetne 58. Uzimati onoliko hrane koliko je potrebno za normalno funkcionisanje organizma je farz ( obaveza). 57. 56. tuče.dozvoljenog. mačka) ptica grabljivica (orao. dopušteno i dozvoljeno. Hrana i voda su neophodno sredstvo za održavanje zdravlja i života ljudi. 54.. Oni koji se čuvaju harama bit će nagrađeni za to a oni koji ga čine bit će kažnjeni. 62. živjeti.zabranjenog? Daleko je više dozvoljenih -ha!al stvari (piti vodu.. meso nekih domaćih životinja (pas. lisica idr. meso zvijeri ( vuk. Koje su štetne posljedica alkohola? . udisati zrak. ubistva i ranjavanja . Šta znači riječ haram? riječ 'haram' označava sve što nije dozvoljeno i što je zabranjeno. ili harama . .) Njih ne možemo ni nabrojati. Šta su to teški grijesi? Teški grijeh je činjenje onog djela koje počinioca izvodi iz vjere ( dina).s.. Šta je hrana? Hrana je Božija blagodat ljudima. Kako se grijesi dijele? Teški. Šta ljudi pokazuju svojim odnosom prema halalu i haramu? Pokazuju snagu i iskrenost vjerovanja u Allaha dž.

post 70. Koji su uvjeti ispravnosti tevbe? Da bi nam tevba bila ispravna potrebno je: . a ukoliko je nanio nepravdu drugom čovjeku dužan je da zatraži oprost od te osobe i ispravi učinjenu nepravdu 71. TEVBA – POKAJANJE 72. . Koliko je Muhammed a.. Stoga je važno da često činimo tevbu. dž. bez odlaganja. a naročito ako smo svjesni ili sumnjamo da smo počinili teški ili veliki grijeh.s. ko ga pije. . ko ga toči. Sta je to veliki grijeh? Veliki grijesi jesu oni grijesi za koje je predviđena oštra kazna. vjerovat lažna božanstva.s.š. dž. džamije. i ne vraćati se grijehu . a.š.napuštanje islama Nifak .dvoličnjaštvo u vjeri Psovanje..prestati činiti grijeh. za oprost grijeha. Šta je to tevba i zašto se čini? Tevba je kajanje za počinjeni grijeh i obraćanje Allahu. dž.pripisivanje Allahu dž.istigfar Ljudi su bića sklona griješenju. 73.. Šta će biti sa počiniocem teškog grijeha koji se ne pokaje a umre? Smatra se da je umro kao nevjernik i ostaće vječno u džehennemu. Ak 66. ko ga prodaje.dužnosti (namaz. i imanske šarte. Šta Allah. je prokleo deset osoba koje imaju posla sa alkoholom. Šta spada u velike grijehe? Ubitistvo čovjeka ili samoubistvo Blud Neposlušnost prema roditeljima Krađa Jesti svinjsko meso i koristiti njene Potvora prerađevine Piti i proizvoditi alkohol i druga opojna Gatanje sredstva Lagati Kockanje Krivo svjedočiti Neizvršavanje osnovnih isl. namaza. prokleo osoba vezano za alkohol? Muhammed. Nabroj teške grijehe? Širk . ko ga kupuje. ko se njegovim novcem hrani. kome se proizvodi. obećava oprost. kome se kupuje..š. Kur'ana. 74.š. Riddet .. obećava griješnicima koji se iskreno pokaju? Allah.š. kome se donosi. ko ga donosi.da tevbu činimo u ime Boga.iskreno se pokajati.namiriti štetu i tražiti halala (ako smo grijeh učinili prema nekome drugome) .nevjerovanje u Allaha dž.š. Šta treba učiniti izvršilac velikog grijeha da bi se nadao oprostu kod Allaha dž. huljenje i omalovažavanje islamskih svetinja (Allaha d. pokajemo za teški grijeh jer čineći takav grijeh prestaje se biti musliman.? Treba se iskreno pokajati za učinjeni grijeh i zatražiti oprost od Allaha dž.Poslanika a.) Poricanje farzova (naredbi) i harama (zabrana) 67. VELIKI GRIJESI 68. Posebno je važno da se odmah.š.posta i sl.š. To su: onaj ko ga proizvodi. druga Kufr .Onaj ko počini neki od teških grijeha ima obavezu da se pokaje i obnovi šehadet-svjedočenje vjere. Ali oni ipak ne izvode iz vjere 69. a ne radi nekih drugih razloga.s.

Definiši pojam mali grijesi? Grijesi koji ne spadaju u teške i velike grijehe smatraju se malim grijesima. Na koji način činimo tevbu? Riječi pokajanja mogu biti na maternjem ili arapskom jeziku.s. Šta su to mestve ? Mestve su lagahna obuća napravljena obično od kože koja pokriva noge i članke. za dobro na ovom ili budućem svijetu. Koliko se može činiti mesh po mestvama? Osoba koja je mukim (kod kuće) mesh po mestvama može uzimati jedan dan ( 24 sata). Čime su osigurana jednaka prava za sve stanovnike Medine? Osnivanjem islamske države u kojoj je vladao šerijatski zakon te prvim pisanim ustavom „Medinski ustav“. a osoba koja je musafir (putnik) može uzimati mesh tri dana (72 sata).s. Dovom skrušeno molimo Allaha dž. sadakom. zikrom i različitim dobrim djelima.š. 88. džamija i koliko je trajala gradnja džamije? Na otkupljenoj parceli dvoje siročadi a gradnja je trajala 11 mjeseci . 86.iseljenici. Na kojim temeljima se rađala nova zajednica muslimana u Medini? Na temeljima propisa Uzvišenog Allaha koji su dolazili Muhammedu a. 76.. Navedi neki mali grijeh? -bez opravdanog razloga ne klanjati u džematu -razgovarati za vrijeme učenja Kur'ana . da priznamo svoj grijeh i da od Allaha. 83. dž. kuća. Šta znače riječi istigfar i 'dova'? Istigfar znači tražiti od Allaha oprost naših grijeha.s. Gdje je sagrađena Poslanikova a. zatražimo oprost.š. Dova je molba koju upućujemoAliahu. Šta znači mesh po mestvama? Mesh po mestvama znači potrati mokrom rukom mestve umjesto pranja nogu prilikom uzimanja abdesta. Kako se nazivaju muslimani Mekke ( iseljenici) a kako muslimani Medine? Muslimani koji su se iselili iz Mekke nazivaju se MUHADŽIRI. ikameta.s. ramazan do ramazana.ako smo obukli mestve bez abdesta . zikra 79. MESH PO MESTVAMA 85. on postaje veliki grijeh. gradio među muslimanima Medine? Radio je na učvršćivanju jedinstva i sigurnosti muslimana. Navedi načine iskupljena za mali grijeh? Obavljanje namaza. dž.š. 80. Nastojao je razviti bratske odnose. Važno je da dođu (riječi) iz srca. 78. za neku želju u životu. USPOSTAVA ZAJEDNICE U MEDINI 81. ljubav. bliskost.. 87. MALI GRIJESI 77. za nešto. Pozvao je muslimane na saradnju i međusobno pomaganje. samilost i dobrotu među njima. 82. ezana. Kakav je odnos Muhammed a.75. Može li mali grijeh prerasti u veliki? Ako se stalno čini neki mali grijeh. a muslimani Medine koji su ih prihvatili i ugostili te s njima sve napola podijelili nazivaju se ENSARIJEpomagači 84. Kada mseh po mestvama nije valjan? Mesh po mestvama nije valjan: .Zajedno sa džamijom napravljena je i Poslanikova a. džuma do džume.

zdravlju i bolesti. Koje namaze skraćuje putnik( musafir)? Putnik skraćuje namaske četverorekatne farzove. 99. Šta sa namaski farzovi? Namaski farazovi ili ruknovi su glavni sastavni dijelovi namaza. Kada putnik ne skraćuje namaz? Kada namjerava boraviti u nekom mjestu 15 ili više dana. starosti.? Najljepši način čuvanja veze sa Allahom. jeste namaz. izobilju. Kada musafir počinje skraćivati namaz? Čim izađe iz mjesta svoga boravka. ležeći i išaretom. noge će okrenuti prema kibli. a to potraje više od dvadeset i četiri sata. 94.ako mestve nisu čiste . Hoće li musafir klanjati vitr namaz i sunnete? Vitr namaz će klanjati bez skraćivanja i sunnete može klanjati ukoliko ima dovoljno vremena a može ih i izostaviti. 92. Šta ako bolesnik ne može klanjati ? Ako bolesnik ne može klanjati. onda sa takve osobe spada ova dužnost. i kada klanja za imamom mukimom. Kako i kada činimo mesh po zavoju? Mesh se može uzimati po zavoju ukoliko nam je povrijeđen dio tijela koji se inače pere prilikom uzimanja abdesta. NAMAZ BOLESNIKA 90. 98. Koji je najljepši način čuvanja veze sa Allahom dž. 97. zbog teške bolesti ni išaretom. Koji su sastaviti dijelovi namaza? Sastavni dijelova namaza su: iftitahi tekbir. pa kada ozdravi neće ni naklanjavati namaze koji su joj prošli u takvom bolesničkom stanju NAMAZ PUTNIKA 95. 91. Ta veza ne treba nikada da se prekida: u mladosti. dž. Kako će bolesna osoba klanjati ležeći? Leći će na leđa( ili na desnu stranu). Ko se smatra umsafirom? Musafir je osoba koja pođe na put iz svog mjesta stanovanja u drugo mjesto koje je udaljeno više od 80 km. Kako će bolesna osoba klanjati sjedeći? Činiće to simboličnim pokretima svoga tijela sagnuvši glavu niže za sedždu nego za ruku. siromaštvu.ako mestve nisu duboke da pokrivaju članke 89. vozu avionu i sl NAMASKI FARZOVI 101. Potaremo mokrom rukom po zavoju ili gipsu.š. Kako musafir naklanjava propuštene namaze? Ako musafir propusti koji namaz na putovanju naklanjaće ga skraćeno a ako bi naklanjavao na putovanju namaze koje je propustio kao mukim neće skraćivati namaz 100. ispod glave će staviti jastuk i podizanjem glave činiti ruku i sedždu blagim naklonom. sjedeći. stajanje u namazu . saviti ih u koljenima. 96. početni tekbir (Allahu ekber) kijam.ako su mestve poderane . 93....š. Kako će klanjati osoba koja je bolesna? Klanjat će onako kako mu njegovo stanje dozvoljava: stojeći. 102. bez kojih namaz nije valjan. Kako će putnik klanjati u prevoznom sredstvu ako nemože praviti pauzu? Klanjat će sjedeći u automobilu.

poginulo je sedamdeset mušrika. 112. Šta je bio povod bitke na Bedru? Zaustavljanje karavane sa opremom koja bi mogla biti iskorištena u borbi protiv muslimana. a mušrika je bilo oko hiljadu. BITKA NA UHUDU 109. a isto toliko ih je palo u zarobljeništvo. Šta činimo kada izostavimo namaski vadžib ili ga zakasnimo izvršiti? Učinit ćemo sehvi sedždu 119. Šehida je bilo 14. 110. koja je naoružavala Mekkelije. Na Uhudu je poginulo mnogo muslimana. Koji je bio povod Bitke na Uhudu? Osveta za poraz na Bedru. Kada se dogodila Bitka na Uhudu? Godinu dana poslije Bedra ( treće godine po hidžri)ili 625 g po Isa a.. 108. 113. Kakav je bio ishod Bitke na Uhudu? Muslimani su bili poraženi. DVOUMLJENJE U NAMAZU 114. oni koji su bili pismeni oslobođeni su pod uvjetom da nauče po deset muslimana čitati i pisati. 111. učenje Kur'ana u namazu ruku. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Bedru? Broj muslimana je bio tri stotine četrnaest. Kakav je ishod bitke na Bedru? Iako ih je bilo manje muslimani su pobijedili.s. Hamza. 105.kiraet. Šta su to namaski vadžibi? Namaski vadžibi su radnje koje trebamo izvršiti u namazu da bi nam namaz bio potpun. 116. Oni koji nisu mogli platiti otkupa. U Bici na Uhudu je ranjen Muhammed a. 104. Kako će osoba postupiti prilikom učestalog dvoumljenja u namazu? Ponašat će se kao da je klanjao manji broj rekata. BITKA NA BEDRU 103.s. osim ako bude siguran da je obavio manji broj rekata. kod izvora na brdu Bedru 106. Kako će osoba postupiti prilikom prvog dvoumljenja u namazu? Namaz mu nije ispravan i treba ga ponoviti. 115. Šta se desilo sa karavanom Ebu Sufjana? Muslimani nisu zaustavili niti napali karavanu zato što je Ebu Sufjan usmjerio karavanu drugim putem. Kada i gdje se dogodila bitka na Bedru? Dogodila se druge godine po hidžri (17. mušrici iz Mekke poslali su otkup za većinu svojih zarobljenika. posljednje sjedenje u namazu. dana mjeseca ramazana )ili 624 god po Isa a.s. a mušrika tri hiljade. a među njima i "prvak šehida" h. NAMASKI VADŽIBI 117. Šta se desilo sa zarobljenicima na Bedru? Poslije bitke. Koliko je bilo muslimana a koliko mušrika na Uhudu? Muslimana je bilo šest stotina. zbog napuštanja položaja od strane strijelaca. A na kraju namaza će učiniti sehvi sedždu. Koju su pouku muslimani izvukli iz Bitke na Uhudu? Da do posljednjeg trenutka moraju čuvati i ispuniti povjerenu im zadaću. Kako možemo svrstati namaske vadžibe? . 118. Kako će osoba postupiti kada se dvoumljenje javi nakon namaza? Neće ponoviti namaz. pregibanje u namazu sudžud. pušteni su na slobodu. spuštanje lica na tlo u namazu kadei ehireh. 107.

proučiti suru ili nekoliko ajeta u na prva dva rekata farz-namaza.? Muhammed a.s. Nabroj nekoliko osobina kojima se odlikovao Muhammed a. . 122.s. i jacije a na 3 i 4 rekatu u sebi. . strpljiv u nedaćama. obazriv. hrabrost. akšama. Vadžibi vezani za ruku i sedžde . najsavršeniji uzor vjernicima? Muhammed a. Bio je blag i tolerantan. . Koliko je bilo muslimanskih boraca? Bilo ih je oko 10000 boraca . iskren. cijenjen i voljen.s. . na sedždama i pauzi između dvije sedžde to smirenje treba trajati toliko vremena da se mogu jedanput izgovoriti riječi subhanallah -obaviti sehvi sedždu kada je potrebno Vadžibi vezani za sjedenje .proučiti Kunut-dovu na trećem rekatu vitr namaza. iskrenost. je bio najljepše ćudi. Svi su željeli biti u njegovom okruženju.da imam uči naglas Fatihu i suru na prvom i drugom rekatu farza sabaha. darežljivost. plemenit prema slabim i nejakim. uvijek je bio staložen. pravednost. nakon dizanja sa rukua.s. tako da se osjeti tvrdoća tla. oslobodio Mekku? 20 ramazana 8 god po hidžri ili 630 god po Isa a.na sedždi staviti čelo i nos na tle. umjeren.proučiti ettehijjatu na oba sjedenja.Obaviti prvo sjedenje u namazu (nakon drugog rekata). Opiši izgled Poslanika a. hrabar.U tri grupe i to: Vadžibi vezani za stajanje (kijam) i učenje (kiraet) -proučiti fatihu na svakom rekatu. OSLOBOĐENJE MEKKE 126.predati selam nakon posljednjeg sjedenja u namazu. . nepokolebljiv. bio je odvažnog držanja. -da muktedija ne uči u namazu u džematu ništa osim Subhaneke na prvom rekatu.proučiti 6 tekbira na bajram namazu. kosa mu je bila crna . crne i krupne oči. i na svim rekatima namaskih sunneta.s.Nije bio oštar. zubi su bili bijeli poput bisera. . 123.s.brada gusta a čelo široko.smiriti tijelo na ruku`u.Ljude je vrednovao prema bogobojaznosti. . pravedan. druželjubiv i pažljiv. Da li su ga ljudi voljeli? Plijenio je pažnju ljudi i bio izuzetno poštovan. 124. umjerenost. izuzetno je mirisao po čemu su ga posebno prepoznavali. 121.s. blagost. Zbog čega je Muhammed a. 127. imao je svijetlo i vedro lice. među plećima je imao poslanički pečat.S. Kada je Muhammed a. Koje osobine treba posjedovati svaki vjernik? Plemenitost. elegantan i dostojanstven. . Kako se ophodio prema ljudima? Lijepo se ophodio prema ljudima. 125. 120. LIK MUHAMMEDA A.ustati na treći rekat odmah nakon prvog sjedenja.? Bio je umjerene građe. -da imam uči u sebi Fatihu i suru na farzu podne i ikindije namaza. ohol niti je sramotio i vrijeđao ljude.

130. Muslimani su prema njima postupili plemenito i na najljepši način 134. Kada činimo sehvi sedždu u namazu? Sehvi sedžda se obavlja nakon što se preda selam na desnu stranu.učenje Fatihe u namazu) Ako zakasnimo sa obavljanjem namaskog farza (npr ako osoba na prvom sjedenju u podnevskih farza pored ettehijjatu prouči i salavate) Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog vadžiba (npr. Ako prije Fatihe na kijamu proučimo suru) Ako se klanja više od propisanog broja rekata Ako osoba sumnja da li je obavila potpun broj rekata 137. Kako je Muhammed a. 140.Džumu -namaz mogu klanjati i žene ali nisu obavezne. Šta se dogodilo nakon Ebu Sufjanove posjete Poslaniku a.128.. ne kažnjava niti ponižava. To je bila najveća pobjeda Muhammeda.Putnik je oslobođen obaveze klanjanja džuma –namaza. velikodušnosti. 131. Šta podrazumijevamo pod pojmom sehvi sedžda? Sehvi sedždom se podrazumijevu dvije sedžde kojim se ispravljaju određeni propusti u namazu.s. 132. je naredio da se niko ne ubija..s. Kako se obavlja sehvi sedžda? Na isti način kao i redovne sedžde u namazu. 136. Kako su muslimani postupili prema Mekkelijama? Bili su slobodni da idu svojim kućama. 129.s. 141. i zbog njegovog izbjegavanja osvete za počinjena njihova nedjela. 138. Kako su muslimani ušli u Mekku? Mekka se predala bez otpora a na hiljade muslimana ulazeći u Mekku učili su tekbire. Ko je dužan obaviti džumu-namaz? Svaki punoljetan i zdrav musliman koji se nalazi u mjestu gdje se obavlja džuma namza. Sehvi sedždu činimo u sljedećim slučajevima: Ako nenamjerno izostavimo namaski vadžib ( npr. Zašto su Mekkelije masovno primile islam? Zbog Muhammedove a.? Ebu Sufjan se vratio u grad i savjetovao je stanovništvo da se ne suprostavljaju muslimanskoj vojsci jer mu je obećano da neće biti osvete ni kažnjavanja. a. Šta je bilo sa kipovima i slikama u i oko Kabe? Kipovi i slike su porušeni i uklonjeni. potom se ponavlja posljednje sjedenje (tešehhud) DŽUMA-NAMAZ 139.s.s. Kakva je naređenja izdao Muhammed a. Pored imama koliko najmanje treba biti osoba da bi se klanjala džuma-namaz? Najmanje tri čovjeka. skoro sve Mekkelije primile su islam. Kada se klanja džuma-namaz ? Džuma-namaz se klanja u vrijeme podne namaza svakog petka i to isključivo u džematu. Ako se sehvi sedžda ne obavi poslije predaje selama na desnu stranu može se izvršiti sve dok se klanjač nalazi na mjestu gdje je obavio namaz a ako je u džamiji sve dok ne iziđe iz džamije.Bili su presretni. dočekao Ebu Sufjana? Primio ga je s blagošću i plemenitošću koji nakon toga dobrovoljno prima islam. i muslimana SEHVI SEDŽDA 135. vojnicima? Poslanik a.s. . 133.

DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-VAKTI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Klanja se isto kao sabahski sunnet PRISPIJEVANJE U DŽEMAT 148.Nakon što hatib završi hutbu.. klanjaju se četiri rekata ahiri -z -zuhra.KIBLETI .142. Poslije klanjanja sunneta. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi i drugi rekat ? Naklanjat će ih i obaviti posljenje sjedenje. Kod nas je u tradiciji da se klanja još četiri rekata ahiri-z-zuhra. i dva rekata sunnetil-vakta. 145.vakta? Nakon ahiri-z-zuhra. Navedi redoslijed obavljanja džume namaza? Nakon proučenog prvog ezana. 147. Kada čovjek zakasni u džemat i stigne na farz neće klanjati sunnet već će odmah pristupiti klanjanju farza za imamom. 153. klanjaju se četiri rekata sunsunneta džume-namaza koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNSUNNETI-L. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na namaz?. Na koji način će osoba naklanjati propušteno iz namaza? Kada imam preda selam na obje strane ustat će i naklanjati rekate na koje nije prispila. koji se zanijete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE AHIRI-Z-ZUHRI MUSTAKBILE-L.KIBLETI ALLAHU EKBER Ahiri -z -zuhr se klanja isto kao i podnevski farz.i šetiri sunsunnet. muezzin će proučiti ikamet a nakon toga se klanja džumanski farz. Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi rekat? Ako je osoba zakasnila na prvi rekat naklanjat će ga i obaviti posljednje sjedenje. 151. 144. Šta će uraditi osoba koja je zakasnila na neki rekat? Naklanjat će one rekate koje je propustila. Kada se smatra da je osoba prispila na neki rekat u namazu ? Kada osoba prispije u džemat do završetka rukua određenog rekata. muezzin prouči drugi ezan a nakon ezana hatib se penje na minberu da održi hutbu ( prigodno predavanje). klanjaju se dva rekata sunneti-l-vakta.DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE SUNNETI-L-DŽUMU'ATI EDAEN MUSTAKBILE-L. 149. 143.KIBLETI ALLAHU EKBER Ovaj se sunnet klanja kao podnevski sunnet.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L-IMAMI . klanjaju se četiri rekata sunneta. Kako se klanja ahiri-z-zuhr? Nakon sun-sunneta džume . Kako se klanjaju dva rekata sunneti-l. (izuzetak je Akšam namaz) . Kaliko rekata ima džuma namaz? Džuma namaz ima četiri rekata sunneta hutbu dva rekata farza.ALLAHU EKBER Sun-sunet klanjamo kao podnevski sunnet.namaza se klanja kao sabahski farz u džematu.namaza. 152. Kako se klanja džumanski farz Zanijjeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE FARDI-L. 146. Kako se klanja sunnet džume namaza? Poslije džumanskog farza.ALLAHU EKBER Farz džume . 150. Izuzetak je samo kod sabah namaza gdje će prvo klanjati sunnet ukoliko procijeni da nakon toga može stići na farz.

. postojanja su posvuda oko nas. biljni i životinjski svijet samo je dio neizbrojivih znakova Allahovog dž.š.s. Sunce. što znači: čujemo i pokoravamo se. je rekao "da su učeni ljudi nasljednici Božijih poslanika". • Šta čovjeku osvjetljava životni put? Znanje je svjetlo koje čovjeku osvjetljava životni put. obaviti prvo sjedenje a zatim zajedno naklanjati drugi i treći rekat i obaviti posljednje sjedenje 155. Kako osoba naklanjava ako zakasni na sva četiri rekata a stigne na posljednje sjedenje? Naklanjet će ih uobičajenim redoslijedom u cijelosti i na kraju obaviti posljednje sjedenje.š. • Šta će postići onaj koji bude postupao po onom šta je naučio? Postići će sreću i nagradu na oba svijeta jer Muhammed a. • U koju kategoriju dužnosti spada činjenje sedžde-i tilaveta? Onaj ko prouči ili sluša ajet sedžde vadžib mu je učiniti sedžde-i tilavet.Allah ima i postoji Znakovi Allahovog dž. Šta se uči prilikom naklanjavanja propuštenih rekata? Na svakom rekatu se uči ono što je predviđeno za taj rekat Šesti razred STJECANJE ZNANJA • Koje je najbolje djelo za učenika? Najbolje djelo za učenika je stjecanje znanja. • Šta je preporučeno proučiti nakon sedžde-i tilaveta? Preporučeno je da se prouči: "SEMIANA VE ETA'NA GUFRANEKE RABBENA VE ILEJKEL MES!R". • Šta učimo pri spuštanju i dizanju sa sedžde-i tilaveta? Učimo tekbir Allahu ekber. 156. s druge strane onaj ko ne postupa po znanju izaziva srdžbu od strane Allaha dž. drugi i treći rekat? Naklanjat će prvi rekat.s. • Zašto su sretni oni koji slijede znanje? Zato što znanje po kojem se radilo prati čovjeka na dunjaluku a i na ahiretu. • Koliko ima mjesta (ajeta) u Kur'anu gdje činimo sedžde-i tilavet? Takvih ajeta imamo na četrnaest mjesta u Kur'anu. Vahdanijjet . Kako osoba naklanjava ako zakasni na prvi. kaže:”Blago onom ko postupa po znanju koje posjeduje. a.154.Allah je jedan . zvijezde. o sticanju znanja? Božiji Poslanik. Zemlja.s. Mjesec. postojanja. • Kako se čini sedžde-i tilavet ? Čini se kao jedna namaska sedžda. SEDŽDEI – TILAVET • Šta je sedžde-i tilavet? To je sedžda koju smo dužni učiniti ako čujemo ili proučimo 'ajet .š.slavljen je moj Gospodar Uzvišeni. • Šta učimo na sedžde-i tilavetu? Učimo: “subhane rabbijel eala “. Tebi ćemo se vratiti ES-SIFATU-Z-ATIJJE • Navedi 'sifatu zatijje' i ukratko obrazloži! Es-Sifatu zatiije su: Vudžud .. oprosti nam Gospodaru naš.sedžde'. • Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o znanju? Prvih pet ajeta sure Alek • Šta je rekao Božiji Poslanik a.

obavio svoj posljednji. Kijamun bi nefsihi .s. -upozorio je ljude da će se svi vratiti Allahu dž..š. • Šta je to berzeh? Berzeh je boravište duša od smrti do Sudnjeg dana.Allah sam po Sebi opstoji Allah dž.š.š.. • Koji Kur'anski ajet je objavljen na oprosnom hadždžu ? Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. dž. Kidem -Allah je oduvijek Allah dž. I niko Mu ravan nije sura Ihlas OPROŠTAJNI HADŽDŽ • Kada je Muhammed.s.s.bez početka. a Allah dž. -preporučio je ljudima dva emaneta koje treba dobro čuvati ( Kuran i njegov sunnet).s. -govorio je o islamskom bratsvu i jednakosti naglašavajući da su ljudi braća. i odgovarati za svoja djela -istakao je pogubnost i zabranjenost kamate. pošto nije stvoren neće ni nestati.š..s.Allah je zauvijek Allah dž. On je bez ikakvih mahana i nedostataka. znamo samo ono što je On o Sebi kazao u Kur`anu i što je rečeno u hadisima Muhammeda a. je obavio svoj posljednji oprosni hadždž desete godine po hidžri ili. -objasnio je osnovna prava i dužnosti bračnih drugova..š. kao Stvoritelj nije ovisan o onome što je stvorio. Na Arefatu Poslanik je održao hutbu. (Maide 3) VJEROVANJE U SUDNJI DAN • Šta je to smrt? Smrt je rastanak duše od tijela. će postojati i kada sve nestane.632 god • Šta su vjernici učili na putu prema Mekki? Učili su telbiju koja u prevodu glasi : Odazivam Ti se Bože odazivam Ti se. Nije rodio I rođen nije. Potom su boravili na Mini cijeli dan i noć a zatim se uputili ka Arefatu. Mi muslimani vjerujemo da je Jedan Gospodar Allah dž.. poručio prisutnim muslimanima na Arefatu (hutbi)? Muhammed a. Beka . Allah je utočište svemu. i njen prelazak u berzah. Stvoritelj svega Jedan i Jedini. obavili tavaf i saj. a.š. a.Odazivam ti se Bože. Sve što je stvoreno podložno je nestajanju. se od toga razlikuje (pošto možemo zamisliti samo ono što smo vidjeli ili iskusili) O Allahu dž.Svi poslanici a.dž. Izbor Kur'anskih ajeta koji govore o Allahu. Ti nemaš sudruga. poučavali su ljude vjeri u jednog Boga dž. a. Allah dž. Postojanje više bogova dovelo bi do poremećaja reda u kosmosu.š. • Zbog čega se ovaj hadždž zove oproštajni? Zbog toga što je Muhammed a. oproštajni hadždž? Muhammed. • Kako su vjernici obavili hadždž? Stigli su u Mekku.Ono što je stvoreno ili rođeno ima svoj početak i kraj. .š.s. je uputio nekoliko bitnih savjeta prisutnima: -govorio je o svetosti ljudskog života i imetka. Muhalefetun lilhavadisi .š. je Stvoritelj svega i sve stvoreno je zavisno o Njemu Allah. ne sliči bilo kojoj stvorenoj stvari ili biću i kako god Ga zamislimo Allah dž. posljednji put obavio hadždž.š. međutim mi vidimo da u kosmosu vlada red i harmonija što nas upućuje da se Jedan tj.š.jedan.brine o svemu. Samo je Allah. • Šta je Muhammed.nije biće koje je nastalo On je postojao i kada ničega nije bilo.Allah nije nikome i ničemu sličan Allah dž.š.š.a vjerovanje u više bogova je najteži grijeh. Reci On je Allah .š.s. dž. Sva slava pripada Allahu.

š. smrtno razbolio? Po povratku u Medinu nakon Oproštajnog hadždža Poslanik a.s.? Muhammed. zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu. Koja ti je vjera” • Kada će biti ponovno proživljenje? Nakon što sve bude pomrlo Allah dž. rebiul evvela 11 g. imao djece? . a.s.s. • Gdje će biti sakupljanje ljudi? Nakon proživljenja ljudi će se sakupiti na mjestu koje je odredio Allah dž. • Šta je to mizan? Mizan je vaga.po H.s.š.s.. • Kako su muslimani reagovali na vijest o smrti Poslanika a.s.s.. Poslanikova smrt je ožalostila sve muslimane POSLANIKOVA A. • Koga je ovlastio Muhammed a.s. Jednom prilikom je u džamiji od svih prisutnih zatražio halal. a. DJECA I UNUCI • Kada se oženio Muhammed a. da predvodi ljude u namazu? Ovlastio je Ebu Bekra da ga mijenja u imamskoj dužnosti. • Šta je to Džennet? Džennet je mjesto na ahiretu gdje će vjernici vječno uživati prema stepenu zasluga i dobijenih nagrada za svoja djela. u vrijeme teške bolesti? Poslaniku a. Svako će primiti knjigu svojih djela u kojoj će biti zapisano sve što su činili u toku života. Ko ti je Poslanik.S. • Šta je to džehennem? Džehennem je mjesto na ahiretu gdje će nevjernici i griješnici izdržavati kaznu prema težini svojih grijeha. Brzo je osjetio slabost i bolest je zavladala njegovim tijelom. Kada se oženio imao je dvadeset pet godina a Hatidža je imala četrdeset. a. Griješnici koji su bili vjenici će nakon kazne izaći iz džehennema. u svojoj 63-oj godini života. • Kako će biti polaganje računa? Svi ljudi će se okupiti na jednom mjestu i pojedinačno će polagati račun za svoja djela koja su činili na ovom svijetu.s. će narediti Israfilu da drugi puta puhne u sur pa će ljudi biti ponovo proživljeni iz svojih kabura. • Šta je to šefa'at? Šefa`at je Poslanikovo a.• Šta će pitati Munkir i Nekir u kaburu? “Ko ti je Gospodar. 12.s. Muhammed.Izabrao je susret sa svojim Gospodarom dž. Oženio je bogatu i plemenitu Udovicu Hatidžu.š. U toj bolesti. 632. mjerilo za vaganje ljudskih djela na Sudnjerm danu. Bolest se pogoršavala i tri dana prije smrti nije više mogao ići u džamiju. • Kada je umro Muhammed. se oženio u svojoj dvadeset petoj godini. POSLANIKOVA A. je ponuđeno da izabere ovaj svijet ili susret sa Allahom dž. godine. • Koliko je Poslanik a. je osjetio da mu se bliži kraj ovozemaljskog života.S. je umro u ponedjeljak. BOLEST I SMRT • Kada se Božiji poslanik. a. radi polaganja računa za svoja djela.s.s.? Muslimani nisu mogli povjerovati u tu vijest. u Medini. • Šta je ponuđeno da izabere Poslanik a. • Šta je to sirat? Sirat je most preko Džehennema kojeg će svi ljudi morati preći nakon polaganja računa.š.? Muhammed. Vjernici će knjigu primiti s desne strane a nevjernici sa lijeve strane a zatim će biti donesena pravedna presuda.

s unuci su Hasan i Husejn . Marija. E'uzubillu i Bismillu. alkohol. Poslanikova. Hatidža a jedno h. Kćeri su se sve poudale. muškarci na sedždi trebaju odmaknuti stomak od koljena i laktove od tla podignuti. poslije hidžre. Alije H. kad se klanja u džematu. na sedždi čelo i nos na tle spustiti. 9. na ruku'u glavu izravnati sa ledima. Šestoro djece muje rodila h.iza Fatihe u sebi reći Amin. tečnosti koje izlaze iz polnog organa. izmet. a od tih ćemo spomenuti najvažnije: -da muškarci kod iftitahi .na svim ostalim rekatima kod namaza proučiti bismillu ispred Fatihe. poslije selama izgovoriti Allahumme ente-s-selamu ve minke-s-selamu tebaretke ja zel dželali vel ikram. unuci? Poslanikovi a. dok su ostale tri preselile prije oca. mokrača . Rukajja i Fatima.. Fatime i h.s. -kod prijelaza sa jednog dijela namaza na drugi izgovoriti Allahu ekber. 16. . no i on je kao mali preselio na Ahiret. Abdullah i Ibrahim Kćeri: Zejneba. Sinovi: Kasim. 12. 13. Alije. svinjska mast. da imam naglas izgovori tekbire i Semi'allahu limen hamideh. 14. gnoj. . • Ko su Poslanikovi a. a žene na prsa. na vraćanju sa ruku'a kad imam izgovori Semi'allahu limen hamideh da muktedije izgovore Rabbena lekel hamd. 17. na posljednje sjedenju kod svih namaza i na prvom rekatu kod ikindijskog i jacijskog sunneta poslije Ettehijjatu proučiti salavate i dovu. Ummu Kulsum.Muhammed a. 18.s. • Koji jeznačaj čistoće u islamu? Njen značaj je veliki zbog toga što se mnogi propisi temelje na njoj • Šta spada u velike nečistoće? krv. i toliko se zadržati na sedždi. NEČISTOĆE I NJIHOVO UKLANJANJE • Šta je 'taharet'? Taharet je opća čistoća muslimana. kod svih namaza. 15. na ruku'u rukama koljena obuhvatiti ( muškarci će rastaviti prste).Fatima preselila je na ahiret šest mjeseci nako smrti Muhameda a. ali samo je h. pa na lijevu stranu. predati selam najprije na desnu. nasedždi sastaviti ručne prste i ispružiti ih prema Kibli. i to tako da desni dlan stavi na poleđinu lijevog. 11. a Ibrahim ( rodila ga je Marija) je rođen u Medini. 7. a ako se klanja napose onda izgovoriti oboje. • Kako otklanjamo velike nečistiće? .s. -na stajanju kod svih namaza da mu. Fatima nadživjela oca. koji su bili muž i žena.škarci stave ruke na pojas. na sedždi najmanje tri puta reći Subhane rabbijel ea'la. a. . je imao sedmoro djece: tri sina i četiri kćeri. 10. ispred Fatihe proučiti Subhaneke. kaoi na trećem rekatu ikindijskog i jacijskog sunneta.sinovi h. Kasim i Abdullah su umrli prije poslanstva.tekbira dignu ruke naspram ušiju.s. a žene nasprani' ramena. Fatime i h. loza je nastavljena preko h. imala je 24 godine NAMASKI SUNNETI • Koje su radnje sunnet n namazu? Ima mnogo radnji koje su sunnet u namazu. 8. a žene će učiniti suprotno. na ruku'u tri puta reći Sub hane Rabbijel'azim i toliko se na ruku'u zadržati.na prvom rekatu.

• Navedi jedan salavat na Poslanika a. • Kakav odnos muslimani trebaju imati prema ashabima? Izražavamo veliku ljubav i poštovanje. PORODICI I ASHABIMA • Čime iskazujemo ljubav prema Poslaniku a.š.s. • Kada neka osoba prestaje biti sahib-i uzur ? Ako prođe cijeli jedan namski vakat a dotičnoj se osobi ni jednom ne pojavi uzur (nešto što inače kvari abdest) onda takva osoba prestaje biti sahib-i uzur i postupaće u svemu kao zdrava osoba LJUBAV PREMA POSLANIKOVOJ A. • Kako glasi Kur`anski ajet o čistoći? Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. • Šta je Allah dž. TEHIJJETU-L-MESDŽID Tehijjetu-l-mesdžid je namaz koji se klanja prilikom ulaska u džamiju.i Njegovoj porodici? Slijeđenjem sunneta .s.rekao o ashabima? “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela a odvraćate od nevaljalih i u Allaha vjerujet NAFILA – NAMAZI • Šta su to nafila -namzi? Nafile su dobrovoljni namazi koji imaju svoje utemeljenje u sunnetu (praksi) Muhammeda a.s. (El-Bekare 222) SAHIB-I UZUR • Ko je sahib-i uzur? Sahibi uzur je osoba koja nemože kontrolisati istjecanje krvi i mokrače iz tijela. • Zbog čega mi poštujemo ashabe? Zbog toga što su svojom hrabrošću. što se čini iz poštovanja prema toj džamiji u ime Allaha. učenjem salavata.s. dž.(npr.? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed • Kako se zove porodica Poslanika a. • U koju kategoriju spada pranje poslije velike i male nužde? Spada u kategoriju obaveznog čišćenja. • Kada će biti pokvaren abdest kod sahib-i uzura? Abdest sahib-i uzura će biti pokvaren u slučaju da mu se u jednom namaskom vremenu dogodi nešto što inače kvari abdest.s.? Ehlu-l-bejt • Ko su ashabi ? Ashabi su drugovi Muhammed a.Redovnim pranjem. hemijskim ili nekim drugim odgovarajućim čišćenjem. • Šta će raditi osoba koja ima navedene smetnje? Redovno će uzimati abdest za svako namazko vrijeme.načina života Muhammeda a.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet.ispuštanje vjetrova ili neku drugu pojavu koja kvari abdest tokom cijelog jednog namaskog vremena • Ko se još smatra sahibi uzurom? Žena koja ima krvarenje mimo menstruacije ili porođajnog ciklusa.s. Zanijjeti se: . dobrotom i ustrajnošću pomogli širenje i prenošenje islama na slijedeća pokoljenja.S.š.. ako ima uzur od mokrače a pojavi mu se isticanje krvi iz nosa) • Kada prestaje važiti abdest sahib-i uzura? Po prolasku namaskog vremena u kojem je uzet.

NAMAZ ZA KIŠU U slučaju velike suše i potrebe za kišom lijepo je klanjati nafila-namaz i uputiti iskrenu dovu Allahu dž.a.nastupa 10. • Koji su to značajni datumi u islamu? -Nova hidžretska godina (1. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L-LEJLI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER.Lejletu-l-miradž obilježava se 27. Po završetku uči se dova za kišu. -Kurban bajram . onda poslije svaka dva rekata treba predavati selam.NAMAZ Istihara .namaz se klanja kada želomo donijeti neku važnu odluku a neznamo kako postupiti.NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE TEHIJJETI-L-MESDŽIDI MUSTAKBILE-L.uhra 7 Redžeb 8 Šaban 9 Ramazan 10 Ševval 11 Zu-l-kade 12 Zu-l-hidždže • Šta su to mubarek dani inoći? Dani I noći u kojima su se dogodili važni događaji kroz istoriju islama. Klanja se kao sabahski sunnet a zanijeti se: NEVEJTU EN USALLIJE ULLAHI TE'ALA SALATE-L-HADŽETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu. bio na Israu i Miradžu. To je noć u kojoj je Muhammed a.zamoli da nam olakša ispunjenje neke naše želje ili potrebe. Klanja se kao sabahski sunnet. .š. Hidžra je uzeta kao početak računanja ovog kalendara.KIBLETI ALLAHU EKBER ISTIHARA . Lijepo je da u klanjanju bude što više djece jer su djeca čista od grijeha MUBAREK DANI I NOĆI Hidžretski kalendar je uspostavljen u doba halife Omera r.Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLIJE LlLLAHI TE'ALA SALATE-D-DUHA MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER LEJL-NAMAZ Lajl . Imam u namazu uči naglas a nakon namaza drži hutbu.s. Mjeseci hidžretskog kalendara 1 Muharrem 2 Safer 3 Rebiu-l-evvel 4 Rebiu-l-ahir 5 Džumade-l-ula 6 Džumade-l.da podari rodnu kišu.Lejletu-l-berat .rođenje Muhammeda a. a najbolje u drugom dijelu noći prije same zore.Ovaj namaz se klanja kao sabahski sunnet. Zanijjeti se: NEVEJTU EN USALLlJE LILLA. . Ona nagovještava dolazak mjeseca ramazana .ševvala i ukupno traje tri dana. DUHA-NAMAZ Duha – namaz je jutarnji namaz koji se klanja pola sata poslije izlaska Sunca pa do pred podne.zul-hidždžeta i ukupno traje četiri dana.Noć u kojoj meleki. Ovaj namaz se klanja sa najmanje dva rekata. .namaz je namaz koji se klanja u noći.š.Ova nafila se obavlja u džematu a sastoji se od dva rekata. muharrem). Ako se klanja više od dva rekata.Lejietu-r-regaib (Noć u kojoj je hazreti Amina zanijela Muhammeda (uoči prvog petka u mjesecu redžebu). večeri mjeseca redžeba.15 noć mjeseca šabana . (12.HI TE'ALA SALATE-L-ISTIHARETI MUSTAKBILE-LKIBLETI ALLAHU EKBER Nakon predavanja selama i zikra lijepo je proučiti dovu HADŽE-NAMAZ Hadže – namaz se klanja s namjerom de se Allah dž. počinju pisati sudbinu ljudi za iduću godinu. -Ramazanski bajram nastupa 1. rebiul-evvel). • Koje su to mubarek noći u islamu? .s. -Mevlud .

Tako je islamska država dobila hilafet kao oblik rukovođenja. obuće i svega što je čovjeku neophodno za život ali isto tako sadaka se može učiniti upućivanjem pozdrava.a.s. u njenim neparnim noćima. • Kada je propisan sadekatu-l-fitr? 2 godine po hidžri odnosno 624. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i daje hvale dostojan. • Kako se dijeli sadaka? Sadaka se dijeli javno i tajno.godine. • Kakav je bio prijedlog Ebu Bekra r.s. noć ramazana.s. Islamski učenjaci pretpostavljaju daje to 27. odjeće. • Kome treba dati prednost prilikom davanja sadake? Prije svega treba pomoći svoje najbliže (koji su potrebni) a zatim ostale siromahe i nevoljnike.a. Ona je najodabranija noć u godini. najviše volio. čini drugoj osobi. lijepe riječi i savjeta drugoj osobi. a prvi halifa bio je Ebu Bekr es-Siddik r. Tajnom sadakom štiti se onaj koji daje jer time pokazuje da je to djelo učinio isključivo u ime Allaha dž. i dali je prihvaćen? Ebu Bekr je predložio da vođa treba biti iz plemena Kurejš međutim ensarije to nisu prihvatile. jer je on najbolji od svih i da ga je Poslanik a. predložio Ebu Bekra r.. • U čemu se sastoji sadaka? Sadaka može biti u obliku novčane pomoći. • Zbog čega je Omer r. Tu noć meleki završavaju ispisivanje sudbine USPOSTAVA HILAFETA • Da li su muhadžiri i ensarije bili složni oko pitanja ko bi trebao biti izabran na čelo islamske države? Muhadžiri su smatrali da neko od njih treba biti halifa jer su najbljiži rođaci Poslanikovi a. • Ko je dužan dati sadekatu-l-fitr? Svaki musliman i muslimanka koji imaju mogućnost bez obzira na dob. a ne da ga drugi vide. hadisu je u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.š.a.kada ni vi sami ne biste to primili osim zatvorenih očiju. je rekao da će biti lojalan Ebu Bekru i da njega trebaju izabrati za vođu.a. A ensarije su smatrali da neko od njih treba biti jer su pomogli muhadžirima u odlučujućem trenutku.noć mjeseca ramazana. Noć u kojoj je počela objava Kur'ana.a SADAKA • Šta je sudaka? Sadaka je svaki oblik dobročinstva koje se u ime Allaha dž. To potvrđuje i ovlaštenje da Ebu Bekr predvodi namaz tokom bolesti Poslanika a.a. • Kur'anski ajet koji govori o sadaki? O vjernici udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili . ali je bolje tajno. • Koliki je najniži iznos sadekatul fitra? Najniži iznos sadekatu-l-fitra je obično u visini dva obroka ishrane za jednu osobu.s. jer tako neće osjetiti poniženje pred drugim ljudima.š. • Ko određuje novčani iznos sadekatu-l-fitra? Nadležna islamska institucija kod nas je to Rijaset islamske zajednice . 267) SADEKATU-L-FITR • Šta je sadekatu-l-fitr? Sadekatu-l-fitr je individualni doprinos u novcu ili hrani koji muslimani i muslimanke izdvajaju iz svoje imovine tokom mjeseca ramazana.Lejletu-l-kadr -27. prihvatili kao prvog halifu. davanja hrane. za halifu? Omer r. (Krava. Tajnom sadakom se štiti i onaj koji prima sadaku. Nesuglasice su riješene te su svi Ebu Bekra r. Noć Lejletu-l-kadr prema Poslanikovom a.

a nakon njih Omerova kćerka Hafsa Poslanikova a.s.a. pomagao ljudima u nevolji. pomaganje siromaha HALIFA EBU BEKR R.a. poslije porođajni ciklus. pa Omer r.a.š. • Kada se izvršava kada`? Poslije ramazana čim bude u mogućnosti..š.A • Kada je rođen Ebu Bekr r. s Poslanikom a.a. • U čemu se sastoji keffaret? Keffaret se sastoji u postu dva mjeseca uzastopno. islamskom državom ? Dvije godine od 632. učinio hidžru.s.a. do 634. se rodio dvije godine nakon Posalnika a. i osoba je dužna napostiti propuštene dane posta ako nemože postiti nahranit će 60 siromaha sa po dva obroka hrane NAMAZ ČUVA I ODGAJA • Šta je Allah dž. • Kada je Ebu Bekr r. bio je najhrabriji. prvi koji je klanjao namaz sa Poslanikom a.s. preselio na ahiret I ko je izabran za halifu nakon njega? 634 godine. trudnoća i dojenje novorođenčeta. bio poznat prije primanja islama? Bio je poznat po svom dobročinstvu.a. uvijek je govorio istinu. • Po čemu je Ebu Bekr r. odredio kao duhovnu vezu između Njega i čovjeka? Namaz je duhovna veza između čovjeka i Allaha dž.a. Ovaj mushaf čuvao je Ebu Bekr r. Omer r. • Navedi opravdane razloge za mršenje tokom ramazana? Opravdani razlozi su: teža bolest. koji je nakon Njega izabran za halifu. • Na što namaz podsjeća čovjeka? . najumniji i najdarežljiviji ashab.Uvijek je bio uz Poslanika a. iznio je Ebu Bekru r. Dženazu mu je klanjao Omer r. • Kako je nastao prvi mushaf? Cijeli tekst Kur`ana je zapisan po redoslijedu kakav je uspostavljen još dok je trajala objava.? Ebu Bekr r. Idr.a. nije se klanjao kipovima niti je pio alkohol. putovanje. • Šta je istakao u svom govoru prilikom stupanja na dužnost prvog halife? Ebu Bekr je istakao da mu trebaju pomoći ako bude slijedio pravi put I upozoriti ga ako skrene s pravoga puta. Tada je Ebu Bekr odredio komisiju na čijem čelu je bio glavni pisar objave Zejd ibn Sabit.žena. izuzetno težak fizički posao. • Po čemu je Ebu Bekr bio poznat nakon primanja islama? Bio je prvi muškarac koji je primio islam.? Neka plemena su se pobunila a pojavili su se i lažni poslanici.a. prijedlog o čemu je riječ? Da se Kur`an sabere u jednu zbirku.a. • Kakvo je bilo stanje u državi u to vrijeme? Šta je poduzeo Ebu Bekr r. • Koliko je vladao Ebu Bekr r.• Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra? Primanje posta. Ebu Bekr je poduzeo vojni pohod protiv odmetnutih plemena i lažnih poslanika.a.s. • Šta je keffaret? Čin iskupljenja za namjerno propušteni ili prekinuti post. 573 godine. te kod žena menstruacija. • Nakon pogibije 70 hafiza u Bici kod Jemame.s. godine NADOKNADA POSTA KADAA I KEFFARET • Šta je to kada`? Kada je nadoknađivanje propuštenih dana posta iz opravdanih razloga.

• Šta kod čovjeka razvija redovno obavljanje namaza? -osjećaj odgovornosti.• • • • • • Namaz podsjeća čovjeka na vjerno registrovanje njegovih djela od strane meleka pisara. osjećaj pripadnosti zajednicii smisao za zajednički rad i djelovanje. (kiramun.a. je islamskom državom vladao od 634 . za halifu? Ebu Bekr r.ružnih i nevaljalih djela. -strpljenje i istrajnost -dobar karakter ličnosti kao pojedinca I člana zajednice (džemata) -namaz obavljen u džematu razvija društvenost. Omera? Osvojen je Damask.a. Ko je i kada smrtno ranio h. Omer je preselio na ahiret.? El-faruk – onaj koji razlikuje istinu od neistine Da li se želio isticati iznad drugih? Želio je biti kao i drugi muslimani I nije se želio uzdizati iznad drugih.a.A. ulijeva duševno zadovoljstvo smirenost i sigurnost kod čovjeka.644. -postavljao je vojskovođe i namjesnike u novoosvojenim područjima. • Ko je predložio Omera r.a. -odvojio je sudsku od administrativne vlasti i postavljao sudije.10 godina POST JE ZAŠTITA Koja je najvažnija vrijednost posta? Izgradnja i jačanje svojstva bogobojaznosti i čestitosti.a Allah zna šta radite. Omera. a potom Egipat. ali i plemenit i blag prema nemoćnim i siromašnim. • Kako se h Omer odnosio prema ljudima? Bio je oštar i strog. Kakav je nadimak imao Omer r. -namaz odmara i odgaja. i njegovi saradnici • Kada i kako je h Omer primio islam? Bio je jedan od prvih muslimana. Nakon tri dana h. riječi i naša djela. Palestine. dijelovi Iraka.a. Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavaljaj molitvu molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno obavljanje molitve je najveća poslušnost . -smisao za organizaciju i pravilno korištenje vremena. da primi islam. Nabroj nekoliko područja koja su osvojena za vrijeme h. Koliko je vladao Omer r. Omera? 644 g ili 23-e godine po hidžri dok je klanjao sabah namaz perzijanac Ebu Lu`lue je ranio zatrovanim bodežom h. -namaz snaži čovjekov iman i oplemenjuje njegovo ponašanje. Omer? -Vođeni su registri onih kojima je pomoć potrebana.a. (Ankebut 45) HELIFA OMER R. -uveo je hidžretski kalendar16 godine po hidžri. • • . • Kur'anski ajet koji govori o namazu. Jordan.katibun) • Od čega nas namaz štiti? Namaz čuva čovjeka od grijeha . Šta je to bogobojaznost? Bogobojaznost je svijest i uvjerenje da smo u potpunosti ovisni o našem Stvoritelju i da On sve zna: naše misli.isticati i biti rasipan Koje novine u sistemu upravljanja uvodi h.s. Omer r. islamskom državom? Omer r. god. je primio islam slušajući učenje nekoliko ajeta iz Kur`ana u kući zeta i sestre bio je oduševljen riječima Kur`ana i odmah je otišao do Poslanika a.

Bio je ugledan trgovac te je njegovo primanje islama bilo važno za muslimane i predstavljalo je veliku potporu. Naglasio je da je to čovjek koga se meleki stide. -da mu da savjet kada mu ga on zatraži. -post čuva cijelu našu ličnost i čini je plemenitom u svakom pogledu.Osmana pošto im nije izručio Mervana i jedan od njih Ga je ubio dok je halifa učio Kur`an.a. Šta znaš reći o h.• • • Kakve još koristi imamo od posta? -Postom jačamo bogobojaznost. ruku od obavljanja lošeg posla i nogu od odlaska na loša mjesta. Kada je Osman r.š. god.A. Basra i Damask Koliko je vladao Osman r. Šta je još značajno za period vladavine h.kćerkom Rukajjom. -post se ne sastoji samo od ustezanja od jela.Osmanu? Odlikovao se darežljivošću i stidom te blagom naravi. čuvati jezik od laži i ružnih riječi. da biste se grijaha klonili.i poslao u pojedine dijelove zemlje.656.s. -post u nama razvija osjećaj milosti prema svemu što nas okružuje. -post nas čuva od loših misli. Za Njega je Poslanik rekao da je najbliži Njegovom ćudoređu od svih ashaba. Osman je jedan od desetorice kojima je obećan džennet. • Kur'anski ajet koji govori o postu:O vjernici! Propisuje vam se post. Osmana? Umnožio je Kur'an u više primjeraka. islamskom državom? Osman r. kaže o postu:"Postite da biste bili zdravi".a. kćer Ummi Kulsum te je zbog toga imao nadimak Zu-n-nurejn (vlasnik dvaju svjetala).Osmana? Pobunjenici su prodrli u kuću h. -post razvija osjećaj odgovornosti za naše ponašanje i -post nas podstiče da uradimo što više dobrih djela. pića i tjelesnog uživanja nego i čuvati se od gladanja u haram. riječi i djela. primio islam i zbog čega je njegovo primanje islama bilo značajno za muslimane? Islam je primio vrlo rano. -da mu nakon što ovaj kihne i kaže elhamdilillah (Hvala Allahu) rekne jerhamukellah (Allah ti se smilovao) -da ga obiđe kada bude bolestan. Nakon što je umrla Rukajja oženio je i drugu Poslanikovu a.Bio je oženjen sa Poslanikovom a.a. Kako je došlo do ubistva h. Kufa. je islamskom državom vladao od 644 . Šta je osvojeno a šta osnovano u doba h.s. Formirana je mornarica koja je izvojevala pobjedu protiv bizantske mornarice te osvojila otoke Rodos i Kipar Šta je zamijerano halifi h.(El-Bekare 183) Šta Poslanik a.Osmanu? Zamjerano mu je što je na važne položaje dovodio svoje rođake. 12 godina OBILAZAK BOLESNIKA Navedi šest obaveza prema muslimanu istaknute u jednom hadisu Muhammeda a."Post je štit" HALIFA OSMAN R.milost • • • • • • • • . uši od slušanja haram stvari. H. -da mu klanja dženazu kada umre Šta čovjek zaslužuje kada ispunjava obavezu obilaska bolesnika? Veliku Allahovu dž.s..s.Mekka. -da mu se odazove kada ga ovaj pozove.Osmana? Osvojene su Armenija I posljednje pokrajine Perzije. kao što je propisan onima prije vas.? -da mu nazove selam kada ga sretne.

Koliko je vladao Alija r. Kakav je bio ishod bitke na Siffinu? Bitka je završena pregovorima ali i varkom nakon čega je h.Aliji i Muaviji. Aliju za halifu? Neki su odbili da prihvate Aliju r.s. Alije oni su se protivili i h. prihvatio mjesto četvrtog halife? Nakon što ga je izborno tijelo izabralo. amidžić.Učestvovao je u mnogim bitkama i dvobojima Da li su svi priznali h.a.a. Ko su haridžije? Grupa muslimana koji su se odvojili od h. god. smatrajući da je on najpriličniji za halifu 656 god Šta znaš reći o h. islamskom državom? Alija r. je islamskom državom vladao od 656 .A Kada je Alija r. -upitati bolesnika za potrebe I pomoći mu. praksu bio je darežljiv i širokogrud.a. -sa bolesnikom voditi lijep razgovor koji odmara. -pri odlasku poselamiti se s bolesnikom I izraziti nadu uskoro viđenje u boljem zdravlju uz Allahovu dž.Alija svrgnut sa hilafeta a Muavija proglašen halifom.s.š. -u razgovoru ne podizati glas više nego je potrebno. islam je primio još kao dječak.661. posjedovao je izuzetno znanje naročito u šerijatskom pravu.a. Aliju? 661 g haridžija Ibn Muldžem sabljom je udario h. Ko i kada je ubio h. Ukopan je u Kufi a džennazu Mu je klanjao sin h. Aliji? Bio je Poslanikov a. -ne ostati dugo u posjeti jer bi ga zamorilo. izvrsno je poznavao Poslanikovu a.• • • • • • • • Koji su islamski adabi obilaska bolesnika? -Izabrati vrijeme posjete koje je najpodesnije za bolesnika. pomoć HALIFA ALIJA R.s. jedan je od prvih muslimana i od desetorice kojima je obećan džennet. -pripremiti odgovarajući dar koji će obradovati bolesnika. Brzo su bili poraženi. Alija je preselio na ahiret.Nakon tri dana od zadobijenih rana h. za halifu kao npr Muavija namjesnik u Egiptu. -predložiti mu da vam prouči hajr dovu jer je dova bolesnika slična dovi meleka. Hasan.oraspoložuje isl. 5 godina . bio je zet Muhammeda a.Aliju i rasjekao mu čelo na putu prema džamiji. hrabar i srčan u borbi. -proučiti dovu za brzo ozdravljenje..

š. Koji je šesti imanski šart? Ve bil kadri hajrihi ve šerihi minellahi teala. i to se naziva Allahovo dž.Allah ima i postoji Vahdanijjet . Gdje je zapisana sudbina? U Levh-i mahfuzu.š. 3. Da li sloboda izbora podrazumijeva i odgovornost? Čovjek će biti pitan za svoj izbor i bit će odgovoran za posljedice onoga što je izabrao.Allah nije nikome i ničemu sličan Kijamun bi nefsihi .Allah govori svojim božanskim govorom SIFATI SUBUTIJJE . Ilm .š.š.Allah je jedan Kidem -Allah je oduvijek Beka . Koja svojstva su es-sifatu-z-zatijje? Vudžud .Allah sve čuje i sve vidi Iradet . bića.Allah. 5.š. boja kože i sl. da odabere način življenja. određenje ili kader. živi svojim vječnim životom . 2. 3. 2. Navedi svojstva Allahovog savršenstva? Hajat .Allah je zauvijek Muhalefetun lilhavadisi .SEDMI RAZRED ŠESTI IMANSKI ŠART 1 1.Allah sam po Sebi opstoji 4. 4.Allah sve svojom voljom čini Kudret . 8. savršenstva.š. Ko je uspostavio nepromjenjljive zakone u prirodi koja nas okružuje? Allah dž. To nije područje čovjekova izbora ili volje niti je njegova odgovornost. roditelji. 6.š.? Allaha pozanjemo putem Njegovih sifata. Na nebesima i na zemlji postoje zakoni po kojima se sve odvija.š.Allah sve zna. dž. -Es-sifatu-s-subutijje – svojstva allahovog dž. Po čemu poznajemo Allaha dž. svojstva? -Es-sifatu-z-zatijje – svojstva allahovog dž. govori.vjerujem da se sve događa Allahovom voljom i određenjem. Ima li čovjek mogućnost izbora? Ako ima navedi primjer? Da npr:čovjek je slobodan da misli. Do kakvog zaključka možemo doći promatranjem kosmosa ? Zaključujemo kako u kosmosu vlada savršena harmonija i sklad. Šta je sudbina? Božije odredbe vezane za čovjeka na koja čovjek nemože utjecati. U čemu je čovjek podložan nepromjenjljivim zakonima? Čovjek je podložan univerzalnim nepromjenjljivim Allahovim dž.svojstava kojima se on u Kur`anu opisao. Kako se dijele Allahova dž. 1. zakonima kao npr: mjesto i vrijeme rođenja i smrti. knjizi pomno čuvanoj 7.Allah je Kelam . Sem i Besar . želi.

zekat. ali njihova naređenja nisu stroga kao farzovi klanjati bajram namaz. Koji su izvori Šeriata? Kur`an. 2. redoviti radio ( klanjanje namaza u džematu.š. U Kur`anu su sadržani osnovni principi vjere. EF ALI MUKELLEFIN 1.to su strogo naređene dužnosti svakom muslimanu i muslimanki lično.š. post.s.su radnje koje su naređene zajednici muslimana. Dijele se na fardi . pod. radio ali ih je i izostavljao( ikindijski i jacijski sitnnet).. kao i odnos čovjeka prema prirodi.djela koja je Muhammed. Npr: porodica. Kijas je četvrti izvor šerijata a znači rješavanje nekog šerijatskog pitanja pravnom normom kojom je Objava već riješila neko slično pitanje (vino) 5. 4.š. zakon koji reguliše odnose čovjeka prema Bogu dž. Ustanovljen je nakon smrti Poslanika a. Sunneti-muekkede (pritvrđeni) . obrazovanje stručnjaka) Vadžib . razum. brak.Allah sve stvara. rekao ili šutnjom odobrio.radnje koje je Allah dž. Šta je ibadat a šta muamelat? Ibadat je obredoslovlje u kome se regulira odnos čovjeka prema Bogu dž. klanjanje sabahskih. . Sunnet je drugi izvor šerijatskog prava.Tekvin .s. npr namaz. krivična djela i sl.š. namaza.) Fardi -kifaje .s.radnje koje je Muhammed a. nepritvrđene) . život.. Sunnete dijelim na sunneti-muekkede i sunneti-gajri muekkede.. a.kifaje Fardi .s. Šta su to Ef-ali mukellefin? Šerijatom propisana djela za odrasle i umno zdrave muslimane i muslimanke (mukellef).s.a.Sunnet je sadržan u zbirkama hadisa među kojima su najpoznatije Buharijina i Muslimova Idžma je treći izvor šerijata a označava jedinstven stav islamskih učenjaka o jednom pitanju u određenom vremenskom periodu. zaklati kurban). Sunnet je sve ono štoje Muhammed.š. ( pet dn. sunneta). Šta šerijat sadrži? Skup pravila po kojima muslimani treba da žive i uređuju svoje međusobne odnose s ciljem postizanja sreće na oba svijeta. Sunnet ..ajn i fardi . Šta šerijat čuva i štiti svojim pravilima? Temeljne ljudske vrijednosti kao što su : vjera. morala i šerijatskog prava U Kur`anu su propisi i dužnosti kojih se muslimani trebaju pridržavati. naredio da se čine. ali ako jedan broj obveznika tu dužnost izvrši. sa drugih je spala odgovornost (obavljanje dženaze namaza. 3.. radio. islamski pozdrav. imovinske odnose.ajn . hadž. Šta spada u ef-ali mukellefin? Farz – sve vjerske dužnosti koje je Allah dž. post. Šta je šeriat? Šerijat je objavljeni Allahov dž.održava i rastvara ŠERIJAT 1..s. Sunneti-gajri muekkede ( obične. Allahov dž.radnje koje je Muharomed a. Sunnet. govor objavljen na arapskom jeziku Muhammedu a. zekat Muamelat tretira međusobne odnose ljudi.porodica i imetak. izričito naredio da se rade. odnose među ljudima.š. 2. Idžma i Kijas Kur'an je prvi i osnovni izvor šerijata. radio i preporučio da se rade. rekao. Kako se dijeli šerijat? Dijeli se na dvije oblasti i to Ibadat i Muamelat 6.

s. sperma.djela koja je pokuđeno i nije ih lijepo raditi. jer ih je i Muhammed a. kišnica. Mekruh . ubiti čovjeka.npr: rukovanje pri pozdravu. sukrvica i gnoj. povremeno radio.su djela koja kvare vjerske obrede ( ako se zasmijemo u namazu pokvarili smo ga.š. Traje najmanje tri a najviše deset dana. 7. kockati se. Šta Muhammed a. a ko ga radi zaslužuje Božiju kaznu. Šta spada u nečistoću? -sve što izlazi iz tijela čovjeka npr: urin. Šta je nifas? . kaže o čistoći ? Allah voli one koji se kaju i one koji se čiste. gusulom. lagati. Šta je to hajz? Hajz je mjesečno čišćenje (krvarenje) odrasle ženske osobe.djela koja je dopušteno činiti nisu ni naređena ni zabranjena (šetati. Mekruhi se dijele na mekruhi tahrimen i mekruhi tenzihen.. poslije izbacivanja sjemena u snu ili javi. spavati). kaže o čistoći? Čistoća je pola vjere 3. Šta Allah dž.djela koja je lijepo raditi. 8. Haram . Za koju osobu možemo reći da je džunub? Osoba je džunub nakon spolnog odnosa. uzimanjem abdesta ili tejemmuma.s. ako zaspimo izgubićemo abdest PROPISI O ČISTOĆI 1. jesti svinjsko meso. 2.mekruhi koje nije lijepo činiti. Šta je gusul ? Gusul je propisano kupanje muslimana radi obavljanja namaza i učenja Kur`ana 11. Koja su osnovna sredstva za otklanjanje nečistoće? . 14. Čime se postiže čišćenje od nečistih stanja? Kupanjem.zemlja (simbolično čišćenje koristi se kada nema vode). stolica.š. Mufsid .mekruhi koji su bliski haramu.čišćenje od nečiste materije . krv. Šta obuhvata čišćenje od nečiste materije? Čišćenje tijela.voda (tekuća. -alkoholna pića -izmet i urin životinja 6.djela koja je Allah dž. Ko ne vjeruje daje haram zabranjen prestaje biti musliman. ženi poslije hajza ili nifasa 12. Mubah . Koliko ima vrsta čišćenja i koje su? Dvije a to su: . otopine snijega i leda sve se smatraju čistim) i različita higijenska sredstva . 13. Pored navedenih nečistoća šta jeoš možemo isprljati? Srce i dušu grijesima i lošim postupcima 9. klanjanje dobrovoljnih namaza. krasti). Mekruhi tahrimen . pranjem. Osoba je džunup sve dok se ne okupa. izvorska. izbacivanja sjemena u snu ili javi.čišćenje od nečistog stanja 4. morska. Kada se mora učiniti gusul? Poslije spolnog odnosa. Čime čistimo srce i dušu? Pohvalnim svojstvima i dobrim djelima (pokajanjem) GUSUL HAJZ I NIFAS 10. strogo zabranio (piti i proizvoditi alkohol. odjeće i prostora 5. Mekruhi tenzihen .Mustehab .

tj. a ako se nemože suzdržati tada usta prekriti gornjim dijelom šake 2.sustezati se od kašlja . koristiti sapun ili mirise 18. .farz kod gusula? usta i grlo dobro vodom isprati (gargare ) nos dobro isprati (istinšak) cijelo tijelo oprati da nigdje suho ne ostane (gasii vudžud) 17.Stajanje (kijam) 5. Kabu obilaziti (tavaf činiti). .da je tijelo umrlog ispred klanjača . uzeti abdest prije kupanja. povećavamo vrijednost namaza DŽENAZA NAMAZ 1.muškarci dodirnuti palcem mehki dio uha prilikom izgovaranja iftitahi tekbira.na sjedenju gledati u krilo -predajući selam gledati u ramena . Nabroj mustehabe u namazu? . Ženama koje imaju hajz i nifas pored ovoga gore zabranjeno je još i postiti i spolne odnose imati.4 tekbira (koji se ponavljaju za imamom u sebi) . Koje su radnje sunnet kod kupanja? Nijjet za kupanje. 16. U kakvu dužnost spada dženaza . prije odlaska na bajram namaz.namaz je fardi .kifaje.sprečavati podrigivanje -na sedždi gledati niz lice. oprati prilikom kupanja najprije glavu a zatim desno pa lijevo rame.na kijamu gledati u mjesto sedžde .ustati i poći u saf kad muezin kaže hajalesallah kod ikameta . .na rukuu gledati u nožne prste . Šta se postiže izvršavanjem mustehaba? Skrušenost. 3. Kada se sunnet okupati? petkom prije džuma namaza. Kur'an učiti. kupanje započeti sa bismilom.suzdržati se od zijevanja ili bar ne otvarati usta prilikom zijevanja ako je moguće. Osobama koje su džunuib.da je zamotan u kefine .Nifas je poslije porođajno čišćenje( krvarenje) i traje od jednog do četrdeset dana. Šta je dženaza-namaza? Poseban namaz za umrlog muslimana i muslimanku. Šta je zabranjeno neokupanoj osobi? Klanjati namaz. uljepšavamo namaz. a može se desiti da ga i nebude. cijelo tijelo po mogućnosti oprati tri puta. Koji su sastavni dijelovi (ruknovi )dženaza-namaza? . Kur'an bez omota uzimati. ukloniti veću nečistoću sa tijela. Koji su sunneti kod dženaze namaza? .namaz? Dženaza .Da je umrla osoba musliman .ADABI 1.na sedždu prvo koljena pa onda dlanove spustiti . prije oblačenja ihrama na hadždždu NAMASKI MUSTEHABI. Koje su radnje obavezne .da se mrtvi ogasuli (okupa) . Navedi uvjete za ispravnost dženaza namaza? . zajednička dužnost svih muslimana tog mjesta. u džamiju ulaziti. hajzli i nifasli zabranjeno je 15. 2.nijjet 4.

. Gdje se ispoljava snažan karakter? Kroz odlučnu borbu na Allahovom dž.Allahu ekber -predajemo selam. Lijepo je učiti dove za umrlog.izgovoriti treći tekbir . putu? Riječima.izgovorimo četvrti tekbir .nakon drugog tekbira proučiti salavate .namaz klanjaju samo muškarci.Allahu ekber -proučiti dženazetsku dovu. ponašanjem u skladu sa propisima Kur`ana. poželjno je da što veći broj ljudi isprati dženazu na mezarje i sačeka dok se ukopa. pobjeđivanjem svojih slabosti i sklonosti ka grijehu.nakon četvrtog tekbira predati selam na desnu pa na lijevu stranu 6. 9. 3. djelima. Kako se nijjeti dženaze-namaz? NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE'ALA SALATE-L.DŽENAZETI SENAEN LILLAHI TE'ALA VE SALATEN 'ALE-N-NEBIJJI VE DU'AEN Za odraslu mušku osobu LI HAZE-L-MEJJITI Za odraslu žensku osobu LI HAZIHI-L-MEJJITETI Za malodobno muško dijete LI HAZE-S-SABIJJI Za malodobno žensko dijete LIHAZIHI-S-SABIJJETI EDAEN MUSTAKBILE-L.KIBLETI IKTEDEJTU BI HAZE-L.IMAMI. lijepo je ići iza dženaze i ne pričati bez potrebe. Propisi o posjećivanju i održavanju mezarluka? Posjećivanje kabura umrlih muslimana je dopušteno. 8. nakon ukopa lijepo je ostati na kaburu i učiti dovu za umrlog. -izgovorićemo drugi tekbir . 2.Allahu ekber.Allahu ekber .proučićemo Salavate. tijelo umrlog se desnom stranom okreće prema kibli. Klanja mu se dženaza kao i ostalim umrlim a ukopava se u odjći u kojoj ga je smrt zadesila.nakon prvog tekbira proučiti subhaneke. Nakon dove. treba dodati riječi 'VE DŽELLE SENA'UKE'). Čime vjernik čuva emanete? Snažnim karakterom. Nije dopušteno gaziti po kaburima niti ih skrnaviti. -proučićemo Subhaneke (kod učenja Subhaneke.i namaz je završen. na desnu pa na lijevu stranu. Kako se klanja dženaze-namaz? -Pošto smo zanijjetili i. Mezarluke održavati urednim ograditi ih na prikladan način DŽIHAD 1. stjecanjem znanja. Kako muslimani izražavaju saučešće (t`ziju) Kur`anskim riječima: Innellahe me`a-s-sabirin (Uistinu Allah je sa strpljivima) Ožalošćeni odgovara Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (svi smo Allahovi i njemu se vraćamo) Na turskom jeziku:Bašun sa olsun a ožalošćeni odgovara Dostun sa olsun. Koji su propisi vezani za šehide? -neće se gasuliti niti umotavati u ćefine. 11. izgovorili početni tekbir . . 10.š. dižući ruke do ušiju. vjerovanje i poslušnost Allahu dž. iza riječi 'VE TE'ALA DŽEDDUKE'. kada dženaza prolazi treba ustati iz poštovanja prema umrlom..nakon trećeg tekbira proučiti dovu dženaza-namaza . . Objasni ispraćaj umrle osobe i ukop? Sunnet je da muškarci prate dženazu i da je nose. putu.š. 4. Koji su časni emaneti koji vjernici s ponosom prihvataju? Vjera.š. Čime se vjernik bori na Allahovom dž. iskreno i s ljubavlju obavljati vjerske dužnosti. 7. ALLAHU EKBER Dženazu . .

Čime se još odlikuje vjernik? Čvrsto vjerovanje. samilost i praštanje.hrabar u borbi protiv neprijatelja. 6. braniti i slijediti istinu.nastoji da pomaže siromašne i nemoćne.na blagodatima zahvalan. Koja je prva osobina koja treba da krasi svakog muslimana? ČVRSTO VJEROVANJE 7. 7.a koji će mu biti najbliži na sudnjem danu? Muhammed a. strpljivost i ustrajnost. Šta je najteže na mizanu (vagi )na Sudnjem danu? Najteže dobro djelo na Vagi na Sudnjem danu je lijepo ponašanje. Čime musliman treba oplemeniti svoju dušu i srce? Lijepim svojstvima i osobinama 2. . . (sura El-Bekare 190) SVOJSTVA VJERNIKA 1. nakon smrti oživiti pa nastoji da mu se približi čineći dobra djela 10. čast.ponizan je i skrušen. Šta Allah dž. dostojanstvo. pouzdanost i povjerenje. Šta je vjerovanje? Unutarnja spoznaja i uvjerenost da postoji Allah dž.blag je i nikome ne čini nasilje.plemenit je prema prijateljima 3. pravednost. život. poštovanjem i pomaganjem roditelja i rodbine. Koji su ljudi najdraži Poslaniku a. domovina.u iskušenjima je ustrajan. poslušnost i briga o roditeljima te pomaganje rodbine.vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. . kaže o borbi na Njegovom putu I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas. 8. bolesnih i nemoćnih. . . Na koji način su povezani vjerovanje i činjenje dobrih djela? Vjernik je svjestan da će ga Allah dž. komšija i drugih ljudi.š. ali vi ne otpočinjite borbu Allah doista nevoli one koji zapodijevaju kavgu.s. . Šta se očekuje od vjernika kada su ugrožene vrijednosti vjere. iskrenost i istinoljubivost. domovine i sl. Navedi svojstva vjernika? . Kako vjerovanje u Božije meleke utječe na naš život? . . .strpljiv u siromaštvu. Čime se izražava vjerovanje? Vjerovanje se izražava izgovaranjem Kelime-i-šehadeta a potvrđuje se praktičnim izvršavanjem islamskih dužnosti 9.sudnji dan i da se sve zbiva i događa Božijom voljom i Njegovim određenjem. znanje. imovina i sl.š. sposobnosti pa i svoj život da adekvatnom borbom brani te vrijednosti.bobobojazan je i poslušan. .š. . 5. kaže ˝Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja 5.meleki. Kada borba postaje obaveza? Borba je obavezna kada su ugrožene vrijednosti kao što su: vjera.u bogastvu se ne oholi. 6. poslanici. pomaganjem siromašnih.? Odlučnost i spremnost da u skladu svojim mogućnostima zalaže svoj imetak.s.ustrajavanjem u lijepim svojstvima.objave. 4.

u sitnim i u krupnim stvarima. Musliman ne treba nikada da se ustručava reći istinu da otvoreno iznese svoje mišijenje bez obzira na posljedice koje iz toga proizašle.. ukazuje na važnost iskrenosti u životu? Muhammed a.. Najveći je uspjeh biti iskren sa samim sobom (ne zavaravati se iluzijama o sebi). 3. Šta znači iskreno ispovijedati vjeru? Vjerovati i činiti dobra djela otvorena i čista srca bez licemjerja i pretvaranja. 5. je imao nadimak i prije primanja islama El-Emin što znači Pouzdani povjerljivi. Šta je pravednost? Poštivanje i uvažavanje svojih prava i prava drugih.. 5. to jest vjerovati i obožavati Allaha dž.. u zbilji i u šali. jer iako mi Njega ne vidimo On nas vidi. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema iskrenosti i istinoljubivosti? Vjernik nastoji da uvijek govori istinu. 2. Šta je istinoljubivost? Odlučnost da se uvijek i u svakoj situaciji govori i slijedi istina 6.s. naziva licemjerom i dvoličnjakom? Onoga ko ne posjeduje povjerenje drugih ljudi i ko krši obećanja i ne ispunjava ugovore. Koga Poslanik a.s. . 4.kao da ga vidimo. 3. Ko se smatra pouzdanim i povjerljivim? Ko ne iznevjeri kada mu se nešto povjeri. 6. dž. 4. 3. ISKRENOST I ISTINOLJUBIVOST 1. 11. Kako se ostvaruje pravednost? Kroz pravedan odnos prema sebi i drugima.š. Ko su bili primjeri pouzdanosti i povjerenja? Svi Božiji poslanici a Muhammed a.. a.š. Dužan je reći istinu makar ona bila protiv njegovih najbližih pa i njega samoga.˝. Ko se smatra iskrenim? Onaj koji potpuno jasno iskazuje riječima i djelom ono što vjeruje. prije svega prema Allahu. Kada je muslimanu dopušteno da bude nepravedan? Muslimanima nije dopušteno da budu nepravedni ni prema kome p čak ni prema ljudima koji im nisu dragi ili neprijateljima. Kakav odnos trebaju imati muslimani prema pravednosti? Od muslimana se traži pravednost u svemu. kaže ˝Djela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što namjerava. Šta je emanet? Sve što je čovjeku dato na čuvanje smatra se nekom vrstom emaneta. 2. Kako Poslanik a. 4. prema sebi i prema drugim ljudima VJERNOST I POUZDANOST 1. Šta Muhammed.. kaže o vjernosti i pouzdanosti? ˝Nema vjere onaj koji nema emanete niti ima vjere onaj ko ne poštuje dogovore˝. Šta je ihsan? Vrhunac vjerovanja je ihsan. Šta je iskrenost? Dosljedno ispoljavanje vjerovanja i činjenje dobra radi Božijeg zadovoljstva. kada se s nekim nešto dogovori on dogovor ispuni.s.s.. Šta podrazumijevamo pojmovima pouzdanost i povjerenje? Ispunjavanje preuzete obaveze i brigu o povjerenim stvarima 2.Pozitivno jer vjernik zna da ga meleki neprestalno prate i registruju njegova djela pa se čuva činjenja loših djela.s. misli i osjeća. PRAVEDNOST 1..

š.š.. Šta se postiže brigom i pažnjom prema roditeljima? Allahova dž. S čim je samilost neraskidivo povezana? S praštanjem 4. milost. zdravlje i imetak kako bi othranili i odgojili svoje potomstvo.post mjeseca ramazana. posebno istakao od roditelja? Majku 5. sigurnost od Njegove kazne i srdžbe.strpljivost i ustrajnost u suzdržavanju od zabranjenih djela .š. Kakva je nagrada za praštanje? Ko drugom oprosti neku pogrešku njemu će Allah oprostiti grijeh na Sudnjem danu.strpljivost i ustrajnost u činjenju dobrih djela. 6. Šta je strpljivost (sabur)? Hrabro podnošenje nevolje. Koji je uvjet postizanja Božije milosti? Da se bude milostiv prema drugim stvorenjima 3. U kakva djela spada poslušnost prema roditeljima? Među najdraža djela Allahu dž. Kako glasi Kur`anski termin za strpljivost? Sabur 2. će mu zbog toga oprostiti grijehe koje je do tada počinio.Obavljanje pet dnevnih namaza svaki dan.š. Šta je izvor strpljivosti kod vjernika? Vjera u Allaha dž.u borbi na Allahovom dž. Istrajnost-istikamet istrajavati u vjerovanju i vršenju dobrih djela do kraja života. 7. Muhammed a. Gdje prestaju granice poslušnosti roditeljima? Kada roditelji traže da se čini grijeh.š. kaže „ Najdraže djelo Allahu dž. 5. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u činjenju dobrih djela? . . 6. . .strpljivost u momentima nevolje i nesreće. 3. 5.s. Poslije čega dolazi poslušnost prema roditeljima? Odmah nakon pokornosti Allahu dž. 2. je ono na kome se istrajava pa makar i malo bilo“ SAMILOST I PRAŠTANJE 1. POSLUŠNOST I BRIGA O RODITELJIMA 1. Kakva nagrada čeka onoga ko se u nevolji strpi? Allah dž. 3. i vjerovanje da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem 4. 4.š. nemorala i drugih grijeha. Zašto treba biti poslušan svojim roditeljima? Oni žrtvuju svoj život. Šta je praštanje? Prelazak preko nekih nama nanesenih uvreda.š. Kako dijelimo svojstvo strpljivosti i ustrajnosti? . .7. Navedi primjer strpljivosti i ustrajnosti u suzdržanosti od zabranjenih djela? Izazovi i iskušenja poput: alkohola. Koga je Poslanik a. Šta je samilost? Ispoljavanje milosti prema svim živim stvorenjima.s. 2. Šta se temelji na pouzdanosti i povjerenju? Dobri društveni odnosi STRPLJIVOST I ISTRAJNOST 1.prilikom putovanja i obavljanja hadždža. . putu.droge.

Sirijski namjesnik Muavija nije priznao h.. Ko su komšije? Komšije su osobe s kojima se svakodnevno susrećemo.. Prijestonica Emevijeja bio grad Damask. 9.Hasan ali samo za kratko vrijeme. . bolnica. 4. zadužio? Da se međusobno pomažu i paze.s. kaže ˝Neće ući u džennet onaj ko prekida rodbinske veze˝. Nakon smrti Alije. 5. naslijedio ga je njegov stariji sin h.izmiriti se ako smo zavađeni.da ih pomažemo. 89. Šta čeka onog ko prekida rodbinske veze? Poslanik a. Navedi dužnosti prema rodbini? 1.da učestvujemo na njihovoj dženazi ili sahrani. Čime je vjernike Allah dž.da ih posjećujemo u radosti i žalosti. Kakave su zasluge emevijske dinastije? -širenje islama i jačanje islamske države -uvođenje zasebne novčane jedinice -izgradnja pomorske flote -izgradnja puteva. Šta se postiže čuvanjem rodbinskih veza na dunjaluku? Ambijent ispunjen ljubavlju.a. rodbinu. a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdu-l-Aziz. unuka Muhammeda a. skrenuo pažnju? Roditelje. .š. siročad.Emevije su bili na vlasti sve do 750g.a. a taj ambijent razvija samopouzdanje. tj. 4. Šta obuhvata komšiluk? Četrdeset kuća sa svake strane. po Isau a. . 3. paziti ih.god. 5. 8.da ih ne vrijeđamo .Hasana za halifu i prisiljava ga da se odrekne hilafeta u njegovu korist. 2. . pravedni i iskreni PERIOD EMEVIJSKOG HILAFETA 2. 10.s. Navedi dužnosti prema komšijama? . -uvođenje luksuza i rasipništva u krugovima vlasti -pojava nacionalizma u državi na svim nivoima . Na koga je posebno Allah dž. 6. r.g.s. vodovoda. džamija i drugih objekata od javnog interesa -široko opismenjavanje muslimana -uvođenje poštanske i matične službe. Koje su slabosti emevijske dinastije? -uvođenje nasljedne vlasti -ubistvo h.. 7.da čuvamo njihovu čast porodicu i imovinu. . Ko i kada je osnovao emevijsku dinastiju? Muavija koji je preuzeo vlast 661. Koje su dužnosti prema drugima ljudima? da budemo prema njima dobri. Ko je preuzeo vlast nakon hulefai-r-rašidina? Poslije hulefai-rašidina vlast preuzima dinastija Emevija.š.Husejna r. pomagati i održavati vezu s njima.Izredalo se 14 halifa.POMAGANJE RODBINE KOMŠIJA I DRUGIH 1.koje najbolje poznajemo s kojima radost i sreću dijelimo. Šta čovjeku povećava nafaku i produžava život? Njegovanje rodbinskih veza. siromahe i komšije. 3.da ih pri susretu pozdravimo.

bez izgovaranja riječi. Koja je bila prijestonica Abasija? Bagdad čije je temelje postavio halifa Džafer el Mensur 4. 6. • Koje su posljedice zaboravljanja naučenog iz Kur'ana? Zaboraviti. . uče u mislima. Koliko godina su vladale Abasije? 508 godina od 750 – 1258 g Osmi razred VRIJEDNOST UČENJA KUR'ANA • Koje su vrijednosti učenja Kur'ana? Vrijednosti učenja Kur'ana su mnogobrojne: . naučeno iz Kur'ana je grijeh i takav će na Sudnjem danu sakat sresti Allaha dž.učačima se iskazuje posebna počast i na ovom i na onom svijetu. Ko je osnivač Abasija? Abbas Es-Sefah 3.namaz i učenje Kur'ana osvjetljavaju kuće.hilafet je podijeljen na više samostalnih država.učenje Kur'ana je najpotpuniji oblik zikra i dove. Koja su područja Emevije pripojile islamskoj državi? Sjevernu Afriku. . . Ko i kada je svrgnuo Abasije sa vlasti? Mongoli. .osnovan samostalni hilafet u Španiji koji je trajao do1492 g.Uzvišeni Allah obećava neprekidnu nagradu učačima.učači Kur'ana su Allahova čeljad i odličnici. sjedenje skrušeno i dostojanstveno okrenut prema Kibli i prilikom učenja treba da čuje sebe. 5. sjeverni dio Indije.za svaki proučeni harf nagrada je deseterostruka.meleki su prisutni gdje se Kur'an uči. . . ili da gledajući u Kur'an. ne dotičući ga se. PROPISI O UČENJU I SLUŠANJU KUR`ANA • Kakvi su propisi o učenju Kur'ana? Džunubu i ženi u hajzu i nifasu haram je prihvatati i učiti Ku'ran. • Šta se učaču preporučuje ? Oblačenje čiste odjeće.Kur'an će se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. . Španiju. upotreba mirisa. .od ljudi je najbolji onaj koji uči i podučava Kur'anu. zbog nemarnosti. . Kod učenja napamet nije obavezan abdest ali se preporučuje. 7. Iran.učenje Kur'ana je najvredniji ibadet. .na polju znanosti i umjetnosti (osnovali su prvu višu školu „Nizamiju“ u Bagdadu. Kada su Abasije bile na vrhuncu moći? U vrijeme halife Haruna Er-Rešida. Koje u karakteristike vladavine Abasija? . 7. nekoliko gradova u Francuskoj. 2. U čemu je najveći doprinos Abasija? . Obavezno je uzeti abdest kod prihvatanja Kur'ana i učenja gledajući u tekst. Kada su muslimani došli na tlo Španije? 711 godine pod vođstvom Tarika ibn Zijada ABASIJE 1. Ko dolazi na vlast poslije Emevija? Dinastija Abasija 750 g. čišćenje usta. 1258 g kada su razorili i spalili Bagdad.š. Turkestan. a za vrijeme halife El-Me`muna prevođena su djela sa stranih jezika. . Dopušteno im je da Kur'an uče u sebi.6.

godine kada je Austro-Ugarska okupirala BiH. donesen je novi Zakon o IVZ kojim je ukinuta institucija muftijstva i vraćeno sjedište reisu-luleme u Sarajevo. koliki mu je nisab i koliko se daje? Zekat dajemo na Nisab Visina davanja Zlato 91. slušati i skrušeno pratiti učenje. IVZ se upravljala po ovom Zakonu i Ustavu. Početkom 1936. • Ko je bio najznamenitiji namjesnik. • Na šta se daje zekat. hamame.6 gr. godine. vodovode.godine. Vrhovnu vlast je vršio Ulema Medžlis i uvedena je institucija reisul-uleme. Sve do 1945. Zadržani su šerijatski sudovi. pripadnicima bosanske crkve? U svojoj vjeri imali su neke sličnosti sa islamom: pet puta u toku dana molili su se Bogu. padom grada Jajca.. a vezir Mehmed-paša Sokolović. Stolovali su u Sarajevu i Travniku ISLAM I MUSLIMANI U BIH NAKON 1878 G. • Šta je značajno za organizaciju IZ u vrijeme Kraljevine Jugoslavije? 1906 g je uvedeno šest muftijstava. radija. • Kada je uspostavljen bosanski pašaluk? Krajem XVI vijeka (1580). sa sjedištem u Sarajevu.-1990.• Kakvi su propisi o slušanju učenja Kur'ana? Kada se čuje učenje Kur'ana od prisutnog učača ili preko nekog elektronskog medija.? Ukinuti su šerijatski sudovi 1945. imarete (javne kuhinje) i time udarili temelje islamskoj kulturi i civilizacili u našim krajevima. • Šta karakterizira organizaciju IZ u periodu vladavine Austro-Ugarske u BiH? Formirana je autonomna vjerska zajednica 1882.5 gr.i na njemu je utemeljena. god. nisu smatrali Isusa Božijim sinom i vjerovali su da nije razapet. tekije. Izdata je naredba da se otkriju žene muslimanke. a u XVII vijeku 3/4 stanovništva BiH bili su muslimani. Islamska zajednica je bila podređena politici države. mora se šutjeti. Na čelu islamske zajednice bilo je Vrhovno islamsko starješinsvo sa reisu-l-ulemom kao njenim poglavarom. podizali džamije i medrese. • Šta je nisab? Nisab je određeni dio imovine čijim stjecanjem postajemo dužni dati zekat. mrzili su krst.Donesen je novi Zakon i Ustav IVZ za cijelu Kraljevinu Jugoslaviju 1930. banje.5 % Srebro 641. • Šta je karakteristično u organizaciji IZ u komunističkom periodu od 1945. a najbolje je uz ramazan. 2. 1909 godine dnonesen ja statut za vjersku autonomiju čime je ozakonjena IZ u BiH. • Do kada su Turci vladali u BiH? Do 1878. gradili puteve i mostove. • Šta su Turci Osmanlije učinili za napredak i razvoj BiH? Osnovali su nove gradove. Može se dati tokom cijele godine. televizije itd. 2. • Koji je od turskih sultana osvojio Bosnu i koje godine? Sultan Mehmed II el-Fatih (osvajač)1463. • Zbog čega se islam brzo širio među Bogumilima.5 % .. Oduzeta je vakufska imovina i zabranjen rad svim medresama osim GHM u Sarajevu ZEKAT • Šta je zekat? Zekat je obavezno davanje jednog dijela imovine kada ona dostigne visinu nisaba ili višak. a ko vezir u BiH i gdje su stolovali? Namjesnik je bio Gazi Husrev-beg. razvili zanatstvo i trgovinu. Muslimani K.5 % Novac i dionice Nisab zlata 2. smatrali su idolopoklonstvom upućivanje molitve slikama i kipovima. i Kosovu 1389. jer je i slušanje učenja Kur'ana ibadet DOLAZAK ISLAMA NA BALKAN I U BiH I PERIOD OSMANSKOG CARSTVA • Koje su prve evropske zemlje osvojili Turci Osmanlije? Bugarsku i Srbiju pobjedom na Marici 1371 god.Jugoslavije čine jedinstvenu zajednicu sa Vrhovnim starješinstvom IVZ i reisu-l-ulemom na čelu čije se sjedište premješta u Beograd.

mašine za proizvodnju. njive. .dovršavati učenje Kur'ana spuštajuće se na ruku'. da se daje s nijetom zekata u ime Allaha dž. • Koje su koristi od davanja zekata? Koristi davanja zekata su: čisti osobu od grijeha. TEVHID • Šta znači tevhid? Tevhid znači vjerovanje i obožavanje Jednog i Jedinog Allaha dž. rodbini u uzlaznoj i silaznoj liniji i bračnom drugu.š. . nemuslimanima.-putniku namjerniku.Trgovačka roba Nisab zlata ili srebra 2. sedždu. poći na ruku.prije imama vršiti namaske radnje. fi sebilillah..žmiriti. drago kamenje i dragulje. • Koje su vrste tevhida i ukratko objasni svaku? Tevhid se dijeli na tri vrste: .dići jednu nogu na sedždi.š. el. opštu kasu a odatle se daje: el-fukara-siromasima. na kuću i pokućstvo. . slici ili ljudskom licu. smanjuje razlike između bogatih i siromašnih. izraz je zahvalnosti Allahu dž. el-mesakin-nevoljnicima. imovinu koja nije prekogodinila i nije dostigla visinu nisaba.podignuti glavu. i svrha zekata. . čisti srce od škrtosti i pohlepe. . osigurava ekonomska kretanja.namjerno preskočiti jednu suru.lice od Kible okrenuti. da se dadne tamo gdje je predviđano NAMASKI MEKRUHI • Šta je mekruh? Mekruh su radnje koje su pokuđene i nije ih lijepo raditi • Koji su mekruhi u namazu? . čisti imetak od tuđeg prava. • Kome se može dati zekat? Zekat se prikuplja u Bejtul-Mal.klanjati prema vatri.trpiti nuždu. . automobile i sl. • Koji su uvjeti valjanosti zekata? Uvjeti valjanosti zekata su: nijet. i uzrok je Allahove nagrade i zadovoljstva i na ovom i na onom svijetu. .igrati se nečim. .za otkup iz ropstva.š.muellefetu kulubuhum-čija srca treba pridobitiza islam.. er-rikab.zijevati i protezati se. ..u svrhe na Allahovom putu i ibnu-s-sebil..5 % Goveda 30 grla 1goveče u 2 godini Bravče 40 grla 1 bravče Poljoprivredni proizvodi 5 – 10 % • Na koju imovinu se ne daje zekat? Zekat se ne daje na: konje. el-garimin-prezaduženima. ženski nakit koji se koristi. . el-amiline alejha-koji ga skupljaju. • Kome se ne može dati zekat? Zekat se ne može dati: imućnim licima.

El-Azizu-Nedokučivi. da su to oni ''koji vjeruju u gajb. Njegovim najvećim imenom .š.s.š. a kod Muhammeda a. opskbljivanje. • Kakav je status onoga koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba? Onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u Kur'anu izašao je iz islama. putem objava i preko svojih poslanika. berzah i sve drugo o čemu govori Kur'an. a onaj koji ne vjeruje ili sumnja u nešto od gajba spomenutog u hadisima počinio je veliki grijeh. oživljavanje. 7. El-Kuddusu-Najčistiji.š. usmrćivanje.š.? Mu'džize ranijih poslanika su bile čulne. Es-Selamu-Sačuvani. 10.s. 2.Vjerovanje da je samo Allah dž. traženje pomoći. • Koja je prva odlika kojom je Allah dž. To znači da se vjeruje u sva Njegova svojstva spomenuta u Kur'anu i Sunetu bez pitanja o njihovoj suštini. El-Džebbaru-Prisiljavatelj. lijepa imena kojima je On Sebe nazvao. ime ( Ismul-e'zam)? Muhammed a. 6. 5.š. Ko ih nauči (razumije njihovo značenje.s. oslanjanje.š. • Ko nas je obavijestio o gajbu? O gajbu nas je obavijestio Allah dž. da se ne bi ograničili samo na njega VJEROVANJE U GAJB • Šta je gajb? Gajb je nevidljivi svijet koji se ne može spoznati čulima. š. neviđeno'' MUDŽIZE • Šta su mu'džize? Mu'džize su čuda (nadprirodna djela) kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. meleke. To znači iskreno obožavanje jedino Allaha dž. El-Mu'minu-Sigurnosni. lijepim imenima? Ajet: '' Allah ima lijepa imena pa Ga po njima zovite.'' • Koja su deset prvih lijepih imena? 1. opisao bogobojazne je. Er-Rahimu-Samilosni. kurban. Sudnji dan. Vjerovanje da se samo Njemu može ibadet činiti. • Šta obuhvata svijet gajba u koji se mora vjerovati? Svijet gajba u koji se mora vjerovati obuhvata: Allaha dž.s. duše. objave.'' Hadis: ''Allah dž. • Navedi neke mu'džize ranijih poslanika? . zavjet.š. svojim svojstvima odlikuje nad svim stvorenjima i da je daleko od svake nepotpunosti. Stvoritelj i Gospodar svega. Er-Rahmanu-Milostivi. a kakve su bile Muhammeda a. • Koje je najveće Allahovo dž. i dovi njima) ući će u džennet. u hadisima. • Kako se dijele mu'džize? Mu'džize se dijele na: osjetilne (čulne) – hissijje i razumske (intelektualne) – aklijje.. kao što su: namaz. O nekima imenima nas je obavjestio u Kur'anu i Poslanik a. je rekao da će biti primljena dova onome ko zamoli Allaha dž. spuštanje kiše itd. 8. Nazvana su '' lijepa '' zato što se njima imenuje i opisuje Najljepši i što imaju najplemenitija značenja. uskraćivanje.po njima postupa. El-Meliku-Vladar.š. 9. stotinu manje jedno. Allah je nepar i voli nepar. ESMA-UL-HUSNA • Ša su to El-esmaul-husna? To su Allahova dž. Ime Allah u sebi sadrži značenja svih ostalih imena. • Navedi ajet i hadis koji govore o Allahovim dž. džine.š.š. ima 99 imena.š.. opisao bogobojazne? Prva odlika kojom je Allah dž. To znači priznanje i potvđivanje Allahove dž. strah. polaganje računa. Vjerovanje da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savšenstva.š. El-Muhejminu-Pazitelj. ljubav itd.. post. Kakve su bile mu'džize prijašnjih poslanika. Svako ime ukazuje na neko svojstvo Allaha dž. da se Allah dž. su bile i čulne i razumske. dova. nada. odabiranje. • Kojim riječima se iskazuje tevhid? Tevhid se iskazuje riječima. jednosti kroz Njegova djela kao što su: stvaranje. određenje. poslanike. ali nije izašao iz vjere. određivanje..š. 3. LA ILAHE ILLALLAH – samo je Allah Bog. ali nije precizno rekao koje je to ime. i upućivanje svih oblika pokornosti-ibadeta samo Njemu. 4. Allah-samo je On Bog. manjkavosti i sličnosti sa stvorenjima.

Muftiluk – na čelu sa muftijom. • Koja je najveća mu'džiza našeg Poslanika a. pripisuje druga Allahu dž. • Navedi neke mu'džize Muhammeda a. spada u intelektualne i ostaje za sva vremena. Islamski pedagoški fakultet u Zenici i Bihaću. Ona ima svoj Ustav kojim su regulisana načela. prenošenje Belkisinog prijestolja iz Jemena u Palestinu za kraće od treptaja oka KUFR. Ima ih osam: bihački. • Kafir je nevjernik. studij tri godine za vjeroučitelje. ili nečega drugog što mu ne dolikuje i vjerovati u lažna i izmišljena božanstva. Munafik je licemjer. Kufr i iman se ne mogu sastati u srcu jednog čovjeka jer su suprotni jedno drugom.s. zenički. kad obeća . Redžovića. Islamski fakulteti.Salihova a. Mostaru Karadžoz-begova. travnički.s.s. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.š. isra i mi'radž. Rijaset – na čelu sa reisu-l-ulemom. spuštena mu je sofra sa neba. Medrese. Medžlis – na čelu sa glavnim imamom. Mesdžidi. obraćala mu se mrtva priroda. Travniku Elči Ibrahim-pašina. sarajevski. i na Sudnjem danu biće najstrožije kažnjen. štap Musa a. karakteristike i organizacija IZ. Džamije. Širk je najveći grijeh koji neće biti oprošten bez iskrenog pokajanja. Sabor IZ je najviši zakonodavni organ. Gračanici kod Visokog Osman ef.Mušrik je osoba koja čini širk. Tuzli Behram-begova Cazinu Džemaludina ef.? Kur'an. razgovarao je sa životinjama. ŠIRK I NIFAK • Šta je kufr i ko je kafir? Kufr je nevjerovanje u Allaha dž. • Koje su ustanove ili institucije Islamske zajednice? Mektebi. a ne radi Allahovog dž. osoba koja čini kufr. osoba koja ispoljava nifak. npr. Isa a. kao nalaženje hrane kod Merjeme u mihrabu. raspolovio je mjesec. Čauševića. • Šta je nifak i ko je munafik? Nifak ili licemjerstvo je raditi dobra djela radi ovosvjetskih interesa...? '' Munafik ima tri osobine: kad govori – laže. • Šta su kerameti? Kerameti su čuda koja se dešavaju dobrim Allahovim robovima (evlijama).. obuhvata obično područje jedne općine. Osnovno islamsko obrazovanje stiče se u mektebima i na časovima Islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama . zadovoljstva. u pravilu najmanje ga sačinjava 100 domaćinstava na jednom području.ne ispuni. ima ih šest: Sarajevu Gazi Husrev-begova.. i kad mu se što povjeri – iznevjeri ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH DANAS • Ko čini islamsku zajednicuu BiH? IZ-u čine svi muslimani u BiH i Bošnjaci izvan domovine.š. srednje škole. banjalučki. klanjati da ljudi vide.s.š. i u bilo što od onoga što je objavljeno Muhammedu a. goraždanski i mostarski. • Koji su organi IZ? Džemat – na čelu sa imamom.? Njegova najveća mu'džiza je Kur'an. je najviši vjerski i izvršni organ u IZ.s. iz prstiju mu je tekla voda.š. obuhvata više medžlisa. se pretvarao u zmiju i sa njim je rastavio more. studij četiri godine za imame i vjeroučitelje.s. • Šta je širk i ko je mušrik? Širk je pripisivanje druga Allahu dž.s. bila je hladna. • Koje su osobine munafika prema hadisu Muhammeda a. je oživljavao mrtve i vraćao vid slijepim. Islamske obrazovne institucije • Koje su obrazovne institucije IZ? Medrese. tuzlanski. kamila izašla je iz stijene.s. Pored reisu-l-uleme rijaset ima još 14 članova. vatra u koju je bačen Ibrahim a.

• Koje su radnje kod hadža farz? Farzovi hadža su: zanijetiti hadž i obući ihrame. -Elči Ibrahim-pašin u Travniku. da se pokaje za grijehe. bezistan.s.nepokretna imovina – livade.. • Koja je svrha vakufa? Svrha vakufa je da pomogne razvoj vjerskih. saja i brijanja glave ili šišanja.bedela. šišanje i rezanje nokata i oproštajni tavaf. to znači da vakif ima sevabe sve dok njegov vakuf služi svojoj namjeni. -Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu. VAKUFI U BIH • Koji su najpoznatiji vakufi u BiH? Najpoznatiji vakufi u BiH su: -Gazi Husrev-begov i Isa-bega Isakovića u Sarajevu. tavaful-veda. Onaj ko je dužan obaviti hadž a ne može zbog bolesti ili starosti poslat će zamjenika. • Šta je uvakufio Gazi Husrev-beg? Gazi Husrev-beg je uvakufio: džamiju. brijanje. auta. zul-hidžeta i tavafuz-zijare.. 200 dućana. 2. Ona je sunnet i obavlja se tokom cijele godine osim u danima Kurban bajrama VAKUF • Šta je vakuf? Vakuf je zadužbina ili davanje dijela imovine oporukom ili poklonom islamskoj zajednici za vjerske potrebe ili potrebe javnih dobara. musafirhanu.HADŽDŽ • Šta je hadž? Hadž je izvršiti propisanu posjetu Kabi jednom u životu ko je u mogućnosti. kuće. • Koje su radnje kod hadža vadžib? Vadžibi hadža su: boravak na Muzdelifi. punoljetna. prosvjetnih i humanitarnih ustanova. Vakufnama je zadužbinska povelja kojom vakif određuje svrhu vakufa.. koja se sastojala od sedam voćnjaka. medresu. . -Karađoz-begov u Mostaru. dućani. • Ko je dužan obaviti hadž? Hadž je dužna izvršiti osoba koja je: musliman. • Šta je umra? Umra je posjeta Kabi koja se sastoji od: oblačenja ihrama. slobodna i imućna. sa'j između Saffe i Merve. obezbijediti prodicu životnim potrebama do povratka. -pokretna imovina – novac. namještaj... • Šta je hadžija dužan izvšiti prije polaska na hadž? Hadžija je dužan: 1.. mekteb. umno i fizički zdrava. stajanje na Arefatu 9. izgradnjom džamija u Kubau i Medini i uvakufivši svu svoju nepokretnu imovinu. knjige. -Behram-begov u Tuzli. obilazak oko Kabe sedam puta u danima bajrama. • Šta se sve može uvakufiti? Uvakufiti se može: . voćnjaci. • U koju vrstu sadake spada vakuf? Vakuf spada u trajnu sadaku. bacanje kamenčića na Mini.. da vrati dugove i zatraži halala za uvrede i 3. tašlihan. hanikah. -Ferhat-begov u B. Luci. tavafa oko Kabe. • Ko je vakif i šta je vakufnama? Vakif je osoba koja nešto uvakufi. • Ko je postavio temelje vakufa kao imovunske vrste ibadeta? Temelje vakufa postavio je Muhammed a. stoka..

srce. godine i ona je jedna od najstarijih obrazovnih ustanova na Balkanu Poroci • Zašto su nam neke stvari zabranjene? Allah dž. ko ih prodaje. a dovodi i do poremećaja u govoru i razmišljanju.s. dovodi do nereda na zemlji. I ne ubijajte sami sebe. bubrezi. i ''. 9. nemoral. • Koje su posljedice uzimanja droga? Posljedice uzimanja droga su: osoba postaje njen rob. bezvoljnost. jetra. je prokleo u vezi sa alkoholom: 1.'' El-Maide.. emocionalne nestabilnosti.. nam je neke stvari zabranio jer su one štetne za nas i da bi nas oslobodio od naših strasti.-29 NEMORAL • Šta se naziva nemoralom. žudnja za avanturama. prevaru. lišava čovjeka pravilnog shvatanja..I sami sebe u propast ne dovodite... nasilje i zločin dok sam ovisnik ne postane njena žrtva.. oronulo tijelo i duša i neuredna odjeća. 7. • Kada se neki grijeh naziva porokom? Kada grijeh pređe čovjeku u strast i naviku i postane na neki način ovisan o njemu naziva se porokom. razvija nagon za krađu.. alkohol i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari.. 3. šejtanovo djalo.š. želudac. 4. umrtvljuje srce.. pokazati junaštvo i odvažnost. Imajući u vidu njihovu štetnost. gubi se normalno rasuđivanje. ko ih pije.. • Kakve su posljedice alkohola po zdravlje čovjeka? Od alkohola mogu obeljeti skoro svi organi kao: mozak. kome se kupuju DROGA • Koji su razlozi uzimanja droga? Razlozi uzimanja droga su mnogobrojni: psihološki nemir. umanjuje nafaku.. • Kakav je stav islama po pitanju upotrebe droga? Islam zabranjuje upotrebu svih vrsta droga i one su veliki grijeh. • Kako glasi ajet kojim je zabranjen alkohol? Ajet kojim je zabranjen alkohol glasi: '' O vjernici. težnja za boljim svijetom. otupljuju osjećaje za moral i odgovornost. 8. • Kojih deset osoba je prokleo Muhammed a.š. • Kojim kur'anskim ajetom je zabranjeno čak i približavanje bludu? To je 32.Kada je izgrađena Gazi Husrev-begova medresa? Gazi Husrev-begova medresa je izgrađena 1537. ubija stid. To se jasno vidi i iz kur'anskih ajeta: '' . ko ih donosi. ko ih kupuje i 10. umanjuje osjećaj za težinu grijeha..jednjak. kome se proizvode. neprijteljstvo i imržnju i da ih odvrati od sjećanja na Allaha dž. zato se toga klonite da biste postigli što želite. ugrožava život i zdravlje.s. kao i alkohol. kocka i duhan ALKOHOL • Kakav je stav islama o alkoholu? Haram – strogo zabranjeno djelo.'' 2. slabi životni duh. ko ih toči. i od obavljanja namaza. 90.. • Koji su najpoznatiji poroci? Najpoznatiji poroci su: alkohol.'' 4.. ugašen pogled. • Koje su posljedice činjenja grijeha? Posljedice činjenja grijeha su: grijeh izaziva srdžbu Allaha dž. 5. ispijeno lice.. grijesi su uzrok ulaskau džehennem. droga. bludom ili zinalukom? Bludom ili nemoralom se naziva svaki spolni odnos muškarca i žene koji nisu u zakonitom braku. sure el-Isra': '' I što dalje od bluda. požude i egoizma. • Po kojim simptomima se može prepoznati ovisnik o drogi? Simptomi ovisnika o drogi su: raširene zjenice. silovanje. 6. otklanjanje životnih tegoba. ko ih proizvodi. jer je to razvrat i kako je to ružan put! '' . po istom osnovu su zabranjeni. pomoću alkohola. ajet. Čovjek postaje rob svoga grijeha.-195.. 2.. pratiti moderni trend.š. • Šta šejtan želi ostvariti pomoću alkohola? Šejtan želi da unese među ljude. kome se donose. u vezi sa alkoholom? Muhammed a. ko se njihovim novcem hrani.

Sunce. sifilis. odvraća od sjećanja na Allaha i obavljanja namaza. loto. lutrija.i Njegovih propisa • Koji su savremeni idoli? Novac. donosi siromaštvo… SUVREMENI OBLICI IDOLATRIJE • Šta je idolatrija? Vjerovanje u kipove (idole) ili nešto drugo čemu se daju svojstva i osobine Allaha dž. gonoreja. ne ići na mjesta gdje se pobuđuju strasti. vatru…. • Kako glasi hadis kojim je Muhammed a. klamidija (upala mokraćnih kanala) i dr. • Kakav je stav islama prema kockanju? Veliki grijeh. Često čujemo riječi „On je moj idol“ ili „Ja ga obožavam“ • Koje su štetne posljedice savremene idolatrije? . mržnju. koji su prije njih živjeli. a za udatu i oženjenog kazna je kamenovanjesmrt. fotografije na kojima su prikazane nemoralni likovi i scene. ne gledati filmove.s. • Koje su štetne posljedice duhana? Ugrožavanje zdravlja.š. • Koji su savremeni oblici idolatrije? Uzimanje strasti za svoga boga. jetri i smanjuje cirkulaciju • Koje otrove sadrži duhan? Nikotin i katran čiji je procent ispisan na pakovanju cigareta.š. čuvati se svakog fizičkog kontakta. u njemu će se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojale među njihovim precima. robuju i vole više od Allaha dž. auta. svađu. Mjesec. • Koje su poznate spolne bolesti? Spolne bolesti su: sida-aids. zbog prisvajanja tuđeg imetka na nedozvoljen način • Koje su posljedice kockanja? -unosi neprijateljstvo. Sve igre radi zabave i odmora koje nemaju ulog nisu zabranjene ukoliko se organizuju u slobodno vrijeme . odnosno svega čemu se ljudi pokoravaju. šteti srcu. • Koja je kazna za bludnika i bludnicu na ovom svijetu? Za neudatu i neoženjenog kazna je sto udaraca bičem.• Koko se sačuvati od približavanja bludu? Od približavanja bludu će se sačuvati: ne osamljivati se sa suprotnim spolom. ne gledati u drugoga sa strašću. kladionice. žene i muškarci u kojima ljudi vide svoje uzore a daleko su od pravoga puta. i dr. neopravdano trošenje imetka. • Koji su raniji oblici idolatrije? Vjerovanje u kipove. organe za varenje. • Šta sve spada u kocku? Karte. bingo. kuće. ne otkrivati stidne dijelove tijela-avret. nagovjestio spolne bolesti kad se pojavi blud? Hadis glasi: '' Kad se u jednom narodu pojavi blud i rasprostrani do te mjere da se javno čini. slike. uznemiravanje drugih • Koje bolesti nastaju od duhana? Nagriza pluća.'' (prenose:Hakim. tombole. Ibn Madže i El-Bezzar) DUHAN • Zašto se duhan ubraja u poroke? Zato što šteti zdravlju pušača i nepušača koji su u njihovoj blizini. • Kakav je stav uleme prema duhanu? Jedni smatraju da je mekruh pokuđen a drugi da je haram zabranjen KOCKA • Šta je kocka? Svaki vid igara na sreću u kojima se ulaže neka vrijednost da bi se ostvario dobitak.

Oblikuje ljudsko mišljenje i ponašanje pa im ljudi posvećuju svoje vrijeme i djela. Davati materijalne doprinose za održavanje vjerskog života i Brinuti se za svakog muslimana podučavanjem i odgojem u islamskom učenju. Učestvovati na islamskim svečanostima. Pravo na obrazovanje i rad . • Šta domovina čini za naše dobro? Domovina osigurava i štiti našu slobodu i ljudska prava i to: Pravo na život. • Šta smo dužni prema domovini? Prema domovini smo dužni: Da je volimo i branimo od neprijatelja. Pravo na jednakost pred zakonom i Pravo na zaštitu života i zdravlja . Pravo na vjerovanje i prosvjećivanje u vjeri. bajrame i teravih namaz. DUŽNOSTI PREMA DOMOVINI • Šta je domovina? Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i kojoj živimo. Da gajimo i širimo pošten odnos prema svim ljudima koji u njoj žive i Da pomažemo sve ono što je korisno za domovinu. • Šta smo dužni prema Islamskoj zajednici? Prema Islamskoj zajednici smo dužni: Klanjati pet dnevnih namaza u džematu – po mogućnosti. • Ko stoji na čelu Islamske zajednice? Na čelu Islamske zajednice stoji reisul-ulema. Klanjati džumu. Slušati predavanja (vazove) radi upoznavanja islamskih propisa i jačanja islamske svijesti. DUŽNOSTI PREMA IZ • Šta je Islamska zajednica? Islamska zajednica je zajednica islamskih vjernika koji su prihvatili sistem života i rada po Kur'anu i sunnetu. Da poštujemo njene zakone i izvršavamo svoje obaveze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful