P. 1
psihologija

psihologija

|Views: 199|Likes:
Published by Jelena Marko

More info:

Published by: Jelena Marko on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

-

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

ISTORIJSKI OKVIR RAZVOJA Hipokrat: Prvi uočio značaj sredinskih činilaca (klime) u formiranju ljudskog uma i duše. Platon: Učenje o urođenom karakteru ljudskih moći, u „Državi“ je izložio plan idealnog uređenja društva zasnovan na postojanju urođenih razlika među ljudima. Aristotel: Nasledni faktori su presudni činioci duševnog razvoja. „O duši“-prvo poznato psihološko delo. Učenje o postojanju 3 duše: vegetativna (već u zametku), senzitivna i racionalna (postupno useljavaju u embrion). Sv. Augustin: Svako biće ima svoju individualnost. Ljudski karakter se oblikuje u posebnom društvenom uređenju. Lok: Dete se rađa kao tabula raza na koje iskustvo utiskuje svoj trag. Detinji um se može lako preokrenuti, na mnoge načine. Žan Žak Ruso: Zalagao se za povratak prirodi i životu plemenitog divljaka. Čovek se rađa kao dobar, čist i neiskvaren a sredina narušava prirodni tok razvoja. KONSTITUISANJE DEČIJE PSIHOLOGIJE U čoveku u malom nije postojala svest o posebnosti detinjstva I razlikama između detinjstva I ostalih perioda razvoja. Biti dete značilo je biti, zavisna, nesamostalna osoba bez obzira na uzrast, deca su delila isti prostor, igračke, vreme i rad sa odraslima. To nije značilo da nije bilo naklonosti prema deci, brige roditelja. Prvi istraživači psihologije razvoja (filozofi, prirodnjaci, pedagozi, lekari) koji su pratilirani razvoj sopstvene dece metedom dnevničkog beleženja promena u ponašanju dece

Rane biografske studije Posmatranje duševnog razvoja sopstvene dece započelo je u XVIII veku. Tidema je posmatrao razvoj duševne sposobnosti kod dece što obuhvata psihički razvoj u prve dve godine. To je prva iscrpna biografska studijas I zvala se “Posmatranje razvojs duš.sposobnosti kod dece”. Ten je napisao bigrafsku skicu jedne bebe čime je pratio govorni razvoj sina. Prajer je osnivač dečije psihologije, napisao delo „Duša deteta“, p osmatraoi beležio promene u ponašanju svog sina u prve 4 godine života. Odvajao je podatke od ličnih tumačenja. On je pokušao uvesti elemente eksperimenta planski izazivajući određene reakcije deteta kroz podsticanje imitacije facijalnih ekspresija Pokret za proučavanje deteta Začetnik je Stenli Hol. Proučavao dečije laži, maštu, strahove, odnose prema religiji... Prvi ukazuje na značaj adolescencije i starosti-čime otvara novo područje razvojne

PREDMET I ZADACI RAZVOJNE PSIHOLOGIJE Razvojna psihologija proučava poreklo i razvoj psihičkog života. Filogenetske promene: Početak i razvoj psihičkih funkcija kod životinja i čoveka. obrazovanja.Tradicionalna dečija psihologija je pretežno normativno-deskriptivna nau. školovanja) jer su njeni primarni ciljevi vezani za unapređenje razvoja I života deteta. U periodu postupnog osamostaljivanja dečije psihologije razlikujemo dva perioda. Izveo teoriju rekapitulacije-dete u svom razvoju kratko ponavlja sve bitne etape kroz koje je čovek prošao u toku svoje kulturne istorije (dečija igra). itd. PREDMET: Bavi se pročavanjem filogenetskih. osnivaju se katedre za dečiju psihologiju. 4.Dečija psihologija se bavi samo onim delom ontogenetskog razvoja u kome postoje progresivne organske promene (sazrevanje) koje uzrokujun promene u psih. 1. A predmet razvojne se odnosi na proučavanje svih linija razvoja psih.dis. Ontogeneze u kojima postoji uzlazna linija razvoja do postojanja psihičke zrelosti. Pod uticajem njegovih ideja otvaraju se centri. Dečija psihologija se prva konstituiše kao deo buduće razvojne. UTICAJ OPŠTE PSIHOLOGIJE Dečija psihologija se izdvaja iz opšte psihologije. Zadaci razvojne psihologije: 1.disciplina u kojoj fundamentalna saznajno-teorijska pitanja stoje iznad praktičnih.psihologije-psihologija starenja. Funkcijama. Nalazi iz psihologije odraslih su jednostavno testirani na deci različitog uzrasta.funkcija. ODNOS IZMEĐU DEČIJE I RAZVOJNE Počeci razvojne se vezuju za istraživanje razvoja u periodima detinjstva I mladosti pa u tom smislu dečija psihologija predstavlja istorijske korene I temelje razvojne. Istorijske promene: Preobražaj psihičkiog života čoveka tokom njegove kulturne istorije. Da opiše psihičke funkcije 2. Da definiše početni i finalni stadijum u razvoju . 3. Prvi je primenio metodu upitnika u istraživanju razvoja i ponašanja dece. Razvojna psihologija je pretežno teorijski usmerena ali I sama neguje emp. kao poseban zadatak se postavlja ispitivanje karakteristika pojedinih uzrasnih perioda u onim segmentnima psih.postupak. labaratorije i društva za proučavanje deteta.dis. dečija izgradnjom vlastitih metodoloških strategija i teorija razvoja stiče status samostalne naučne discipline. istorijskih i ontogenetskih aspekata psihičkog života. Ontogenetske promene: Poreklo i razvoj tokom individualnog razvoja. predmet dečije psihologije je prosto stopljen sa predmetom opšte. U prvom. Pored ispitivanja pojedinih psihičkih funkcijsa.Dečija psihologija je okrenuta praktičnim pitanjima (problemi vaspitanja. Njeni osnovni zadaci su utvrđivanje karakteristika ponašanja na pojedinim uzrastima I otuda su njena istraživanja prvenstveno zasnovana na posmatranju u prirodnim uslovima. Upitnicima je bio obuhvaćen veliki broj dece jer ih je dostavljao nastavnicima i roditeljima širom Amerike.ž 2.Od samog početka dečija psiho se konstituiše kao empirijska nau. U drugom. Razvojna je psih. časopisi.

ciklične ili periodične (smena god.doba). simboličko mišljenje. Generativne novine u ponašanju se ispoljavaju u obliku nastajanja (pojava novih emocija. Da definiše osnovne faktore razvoja i mehanizme putem kojih dolazi do promene RAZVOJ Sve promene u organizmu koje se dešavaju tokom života. Ključni pojam u razvoju je pojam promene. Snažan uticaj biologije na razvojno psihička istraživanja. prerastanje jednog u drugiprerastanje praktične. I proučavanje biologije ponašanja. Razvojne promene podrazumevaju system. ritmične promene (rad srčanog mišića). ono što se univerzalno javlja kod svih jedinki iste vrste I one funkcije koje imaju isti redosled faza u razvoju. Erik Erikson-sve što raste sadrži temeljan plan iz kog organa će se pojaviti. Da opiše sve intermedijalne supnjeve razvoja (između početnog i finalnog) 4. senzomotorne int u unutrašnje. Ali nisu sve promene razvojne: tu ne spadaju repetitivne promene (aktivnosti koje se stalno ponavljaju). načina rešavanja problema). bez bitnih promena sistema). Glavni istraživački problemi: proučavanje psihologije životinja da bi se osvetlila psihologija čoveka. tipova socijalnog reagovanja. Kvalitativne promene: (strukturalna i funcionalna promena sistema. Zamerka organizmičkog modela: . Organizmički Psihički život gleda u kontekstu razvoja organizma. Definisani su vrlo precizni kriterijumi za razlikovanje urođenog I stečenog u ponašanju: rano javljanje. Kategorije promena: Kvantitativne promene (rast ili povećanje. Izvori razvoja endogenog porekla.3. Znači urođeno u ponašanju je ono što se javlja odmah po rođenju (jer nije bilo mogućnosti za učenje). nestajanja (organsko propadanje kada dolazi do degenrativnih promena usled bolesti ili starenja) i alternacije (smenjivanje-preobražaj istog organskog ili psihičkog sistema).varijaciju ponašanja u funkciji vremena iz čega slede njihova posebna obeležja MODELI OBJAŠNJENJA RAZVOJA 1.). ispitivanje najranijih stupnjeva razvoja (period pre rođenja i period novorođenčeta) u vreme kada se mislilo da učenje još ne ostavlja trag. univerzalnost u javljanju I konstantnost razvojnog reda.

Pijažeovo gledište Pijažeova teorija se odnosi na proces intelektualnog razvoja. 2. Posebna obuka je značila primenu Pavlovljevog principa klas. dok struktura ostaje nepromenjena-hrana). fizičko iskustvo i socijalno prenišenje). Opservaciono ili vikarijsko uslovljavanje (proces imitacije I identifikacije) ima značaj u sticanju socijalno poželjnih oblika ponašanja ali je jednako odgovorno za nastanak antisocijalnih I devijantnih ponašanja. MEHANISTIČKI MODEL Umesto temeljnog plana prirode.uslovljavanja u objašnjenju sticanja novena u ponasanju. Istraživački problemi: 1. Radnja koja se uči predstavlja instrument dolaženja do cilja. Dve linije razvoja po Pijažeu: psihosocijalni razvoj (ono što dete saznaje od društvene sredine i u njoj). svodeći sve psihološke pojave na ponašanje ili S-R veze (asocijacije draži I reakcije). ovde organizam treba spontano da izvede neko ponašanje iz kojeg se tačan odgovor izdvaja I učvršćuje. Pojam učenja kod Vigotskog se odnosi na opšti proces formiranja viših ment. On tvrdi da je saznanje određeno međusobnim interakcijama oragnizma i sredine. on uvodi još jedan faktor razvoja-uravnotežavanje. po Vigotskom. Sredinski činioci su ključni faktori razvoja a učenje osnovni mehanizam generišućih promena. U procesu saznanja organizam je aktivni subjekt koji menjajući sebe istovremeno menja i sredinu koju saznaje.iskustva kroz zajedničku aktivnost sa drugim ljudima. VIGOTSOVA TEORIJA Mehanistički eksplanatorni model razvoja zastupljen je u teoriji kulturno-istorijskog razvoja Vigotskog. ovde se govori o planu obuke. To znači da ne ostoji unapred određen razvojni put koji svaka jedinka treba da pređe da bi dostigle psihičku zrelost. deformiše. Pored osnovnih činilaca razvoja (sazrevanje. Dok kod klasičnog uslovljavanjauvek postoje parovi draži koje treba da izazovu određenu reakciju. a razvoj je usmeren na postizanje ravnoteže. Džon Votson rodonačelnik bihejviorizma. Da bi se razvijao. uključuje dve čvrsto spojene I . Torndajkovo otkriće učenja putem pokušaja I pogrešaka poslužilo je bihejvioristima da potvrde postojanje novog tipa uslovljavanja. često je isticao svoje uverenje o isključivom značaju učenja za promene u ponašanju. psihološki razvoj (ono što dete samo saznaje). Osnovna funkcija inteligencije-adaptacija. Zato socijalna sredina nije samo okvir razvoja već I nužan uslov I izvor razvoja.funkcija u soc-kulturnoj sredini. On je imao otpor prema bihejviorizmu I svim biološkim koncepcijama razvoja koje je najoštrije kritikovao. 3.instrumentalno ili operantno. učenje tj. Ispitivanje psihologije životinja sa ciljem da se bolje upoznaju i razumeju procesi učenja kod čoveka. usvajanje produkata date culture I sticanje soc. Ti procesi su u stalnoj neravnoteži. vaspitnom planu. Mehanistički model se izjednačava sa bihejviorizmom koji je odricao svako postojanje mentalističkih pojmova. U svom navodu iz “Proglasa” rekao je da posebnom obukom može od tuceta dece učiti da svako od njih postane ono što on odabere. Proučavanje ranog razvoja i uticaja ranog negativnog iskustva na kasniji razvoj. Dva procesa adaptacije: asimilacija(objekt se menja. Ispitivanje sredinskih uslova koji uslovljavaju promene u ponašanju. Sam process psihičke ontogeneze. Pojam razvoja izjednačen sa pojmom učenja.predstavlja čoveka kao pasivno biće koje je kontrolisano od strane prirode. AKOMODACIJA(promena saznajnih struktura zbog pritisaka spoljašnih promena).organizam mora vršiti stalne akcije-delovanje na sredinu i stalna razmena sa sredinom.

međusobno isprepletene linje: biološki I kulturni razvoj.između odraslih I dece). Socijalno iskustvo je fiksirano u produktima materijalne I duhovne culture jednog naroda. menja se I sazreva. pošto se odvija istovremeno sa organskim sazrevanjem. Iz tog stava izveden je pojam “zone proksimalnog razvoja” – ono što dete može samo govori nam njegovom razvoju u današnjem danu a ono što može uz pomoć odraslih govori o njegovom razvoju u sutrašnjem danu. Za razliku od procesa organskog rasta koji uključuje prosto anatomsko umnožavanje ćelija. učenje Sazrevanje je unutrašnji proces realizacije nasledno utvrđenih mogućnosti organizma.interakcije (zajednička akt. Vigotski je smatrao da učenje uvek ide ispred razvoja I vuče razvoj sa sobom. Razlike u ponašanju primitivnog I kulturnog čoveka ne mogu se objasniti većom zapreminom mozga ili nekim drugim biološkim svojstvima. već upravo povećanjem složenosti soc. pamćenja I dr.odnosa I soc.delatnosti tokom kulturnog razvitka u kome su izrađivana različita spoljašnja pomoćna sredstva koja su menjala prirodu funkcija mišljenja. Kulturni razvoj postaje specifičan I ni sa čim uporediv. Sa druge straneprocesi učenja se odnose na relativno trajne promene u ponašanju nastale kao rezultat vežbe I sticanja iskustva. Sazrevanje I učenje se često pominju kao osnovni činioci razvoja iako je reč o razvojnim procesima ili mehanizmima . Time se opet naglašava važnost soc. Objašnjavajući razliku kod životinja I čoveka došao je do zapažanja da je razvoj kod životinjs određen iskustvom vrste I individualnim iskustvom dok se kod čoveka kao pokretač duševnog razvoja pojavljuje factor soc. jer se kao nosilac tog razvoja pojavljuje organizam deteta koje raste. ČINIOCI PSIHIČKOG RAZVOJA Sazrevanje vs. Ponekad se dodaje I atrubut fizičko ili organsko kako bi se istaklo da je reč o promenama na nivou ćelija I tkiva. sazrevanje podrazumeva takve vrste usmerenih promena koje vode ka sve većoj I većoj funkcionalnoj zrelosti ćelija nervnog sistema. posebno kada je reč o psihičkom razvoju. Radijus prirodnih sistema aktivnosti je značajno proširen zahvaljujući stvaranju novih oruđa koji nadomešćuju prirodna ograničenja.isustva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->