-

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

ISTORIJSKI OKVIR RAZVOJA Hipokrat: Prvi uočio značaj sredinskih činilaca (klime) u formiranju ljudskog uma i duše. Platon: Učenje o urođenom karakteru ljudskih moći, u „Državi“ je izložio plan idealnog uređenja društva zasnovan na postojanju urođenih razlika među ljudima. Aristotel: Nasledni faktori su presudni činioci duševnog razvoja. „O duši“-prvo poznato psihološko delo. Učenje o postojanju 3 duše: vegetativna (već u zametku), senzitivna i racionalna (postupno useljavaju u embrion). Sv. Augustin: Svako biće ima svoju individualnost. Ljudski karakter se oblikuje u posebnom društvenom uređenju. Lok: Dete se rađa kao tabula raza na koje iskustvo utiskuje svoj trag. Detinji um se može lako preokrenuti, na mnoge načine. Žan Žak Ruso: Zalagao se za povratak prirodi i životu plemenitog divljaka. Čovek se rađa kao dobar, čist i neiskvaren a sredina narušava prirodni tok razvoja. KONSTITUISANJE DEČIJE PSIHOLOGIJE U čoveku u malom nije postojala svest o posebnosti detinjstva I razlikama između detinjstva I ostalih perioda razvoja. Biti dete značilo je biti, zavisna, nesamostalna osoba bez obzira na uzrast, deca su delila isti prostor, igračke, vreme i rad sa odraslima. To nije značilo da nije bilo naklonosti prema deci, brige roditelja. Prvi istraživači psihologije razvoja (filozofi, prirodnjaci, pedagozi, lekari) koji su pratilirani razvoj sopstvene dece metedom dnevničkog beleženja promena u ponašanju dece

Rane biografske studije Posmatranje duševnog razvoja sopstvene dece započelo je u XVIII veku. Tidema je posmatrao razvoj duševne sposobnosti kod dece što obuhvata psihički razvoj u prve dve godine. To je prva iscrpna biografska studijas I zvala se “Posmatranje razvojs duš.sposobnosti kod dece”. Ten je napisao bigrafsku skicu jedne bebe čime je pratio govorni razvoj sina. Prajer je osnivač dečije psihologije, napisao delo „Duša deteta“, p osmatraoi beležio promene u ponašanju svog sina u prve 4 godine života. Odvajao je podatke od ličnih tumačenja. On je pokušao uvesti elemente eksperimenta planski izazivajući određene reakcije deteta kroz podsticanje imitacije facijalnih ekspresija Pokret za proučavanje deteta Začetnik je Stenli Hol. Proučavao dečije laži, maštu, strahove, odnose prema religiji... Prvi ukazuje na značaj adolescencije i starosti-čime otvara novo područje razvojne

Istorijske promene: Preobražaj psihičkiog života čoveka tokom njegove kulturne istorije. Razvojna psihologija je pretežno teorijski usmerena ali I sama neguje emp. Nalazi iz psihologije odraslih su jednostavno testirani na deci različitog uzrasta.dis. U drugom. Pored ispitivanja pojedinih psihičkih funkcijsa. Prvi je primenio metodu upitnika u istraživanju razvoja i ponašanja dece.funkcija. A predmet razvojne se odnosi na proučavanje svih linija razvoja psih. Da definiše početni i finalni stadijum u razvoju . dečija izgradnjom vlastitih metodoloških strategija i teorija razvoja stiče status samostalne naučne discipline. istorijskih i ontogenetskih aspekata psihičkog života. itd. Da opiše psihičke funkcije 2. UTICAJ OPŠTE PSIHOLOGIJE Dečija psihologija se izdvaja iz opšte psihologije. Funkcijama. kao poseban zadatak se postavlja ispitivanje karakteristika pojedinih uzrasnih perioda u onim segmentnima psih.ž 2. Zadaci razvojne psihologije: 1. Ontogenetske promene: Poreklo i razvoj tokom individualnog razvoja. U prvom.Tradicionalna dečija psihologija je pretežno normativno-deskriptivna nau. 1. Filogenetske promene: Početak i razvoj psihičkih funkcija kod životinja i čoveka. Izveo teoriju rekapitulacije-dete u svom razvoju kratko ponavlja sve bitne etape kroz koje je čovek prošao u toku svoje kulturne istorije (dečija igra). Pod uticajem njegovih ideja otvaraju se centri. U periodu postupnog osamostaljivanja dečije psihologije razlikujemo dva perioda. Njeni osnovni zadaci su utvrđivanje karakteristika ponašanja na pojedinim uzrastima I otuda su njena istraživanja prvenstveno zasnovana na posmatranju u prirodnim uslovima.dis.disciplina u kojoj fundamentalna saznajno-teorijska pitanja stoje iznad praktičnih.psihologije-psihologija starenja. Upitnicima je bio obuhvaćen veliki broj dece jer ih je dostavljao nastavnicima i roditeljima širom Amerike. PREDMET I ZADACI RAZVOJNE PSIHOLOGIJE Razvojna psihologija proučava poreklo i razvoj psihičkog života. Dečija psihologija se prva konstituiše kao deo buduće razvojne.Od samog početka dečija psiho se konstituiše kao empirijska nau.postupak. ODNOS IZMEĐU DEČIJE I RAZVOJNE Počeci razvojne se vezuju za istraživanje razvoja u periodima detinjstva I mladosti pa u tom smislu dečija psihologija predstavlja istorijske korene I temelje razvojne.Dečija psihologija je okrenuta praktičnim pitanjima (problemi vaspitanja. PREDMET: Bavi se pročavanjem filogenetskih. Ontogeneze u kojima postoji uzlazna linija razvoja do postojanja psihičke zrelosti. časopisi. Razvojna je psih. predmet dečije psihologije je prosto stopljen sa predmetom opšte. školovanja) jer su njeni primarni ciljevi vezani za unapređenje razvoja I života deteta. 3. obrazovanja. 4. labaratorije i društva za proučavanje deteta.Dečija psihologija se bavi samo onim delom ontogenetskog razvoja u kome postoje progresivne organske promene (sazrevanje) koje uzrokujun promene u psih. osnivaju se katedre za dečiju psihologiju.

nestajanja (organsko propadanje kada dolazi do degenrativnih promena usled bolesti ili starenja) i alternacije (smenjivanje-preobražaj istog organskog ili psihičkog sistema).varijaciju ponašanja u funkciji vremena iz čega slede njihova posebna obeležja MODELI OBJAŠNJENJA RAZVOJA 1. Znači urođeno u ponašanju je ono što se javlja odmah po rođenju (jer nije bilo mogućnosti za učenje). bez bitnih promena sistema). ritmične promene (rad srčanog mišića). Ključni pojam u razvoju je pojam promene. Kvalitativne promene: (strukturalna i funcionalna promena sistema. Izvori razvoja endogenog porekla. Definisani su vrlo precizni kriterijumi za razlikovanje urođenog I stečenog u ponašanju: rano javljanje. Organizmički Psihički život gleda u kontekstu razvoja organizma. Ali nisu sve promene razvojne: tu ne spadaju repetitivne promene (aktivnosti koje se stalno ponavljaju). Kategorije promena: Kvantitativne promene (rast ili povećanje. senzomotorne int u unutrašnje. Snažan uticaj biologije na razvojno psihička istraživanja. Generativne novine u ponašanju se ispoljavaju u obliku nastajanja (pojava novih emocija.doba). Zamerka organizmičkog modela: . prerastanje jednog u drugiprerastanje praktične. ciklične ili periodične (smena god. univerzalnost u javljanju I konstantnost razvojnog reda. ispitivanje najranijih stupnjeva razvoja (period pre rođenja i period novorođenčeta) u vreme kada se mislilo da učenje još ne ostavlja trag. Da definiše osnovne faktore razvoja i mehanizme putem kojih dolazi do promene RAZVOJ Sve promene u organizmu koje se dešavaju tokom života. I proučavanje biologije ponašanja. Razvojne promene podrazumevaju system. Da opiše sve intermedijalne supnjeve razvoja (između početnog i finalnog) 4.). načina rešavanja problema). Glavni istraživački problemi: proučavanje psihologije životinja da bi se osvetlila psihologija čoveka. simboličko mišljenje. Erik Erikson-sve što raste sadrži temeljan plan iz kog organa će se pojaviti. tipova socijalnog reagovanja. ono što se univerzalno javlja kod svih jedinki iste vrste I one funkcije koje imaju isti redosled faza u razvoju.3.

organizam mora vršiti stalne akcije-delovanje na sredinu i stalna razmena sa sredinom. On je imao otpor prema bihejviorizmu I svim biološkim koncepcijama razvoja koje je najoštrije kritikovao. Pojam učenja kod Vigotskog se odnosi na opšti proces formiranja viših ment. Ti procesi su u stalnoj neravnoteži. vaspitnom planu. 3. uključuje dve čvrsto spojene I . učenje tj. Pored osnovnih činilaca razvoja (sazrevanje. Ispitivanje sredinskih uslova koji uslovljavaju promene u ponašanju. Mehanistički model se izjednačava sa bihejviorizmom koji je odricao svako postojanje mentalističkih pojmova. po Vigotskom. on uvodi još jedan faktor razvoja-uravnotežavanje. Radnja koja se uči predstavlja instrument dolaženja do cilja. psihološki razvoj (ono što dete samo saznaje). Osnovna funkcija inteligencije-adaptacija. U procesu saznanja organizam je aktivni subjekt koji menjajući sebe istovremeno menja i sredinu koju saznaje. To znači da ne ostoji unapred određen razvojni put koji svaka jedinka treba da pređe da bi dostigle psihičku zrelost. 2.predstavlja čoveka kao pasivno biće koje je kontrolisano od strane prirode. Dok kod klasičnog uslovljavanjauvek postoje parovi draži koje treba da izazovu određenu reakciju. AKOMODACIJA(promena saznajnih struktura zbog pritisaka spoljašnih promena). svodeći sve psihološke pojave na ponašanje ili S-R veze (asocijacije draži I reakcije). Pojam razvoja izjednačen sa pojmom učenja. Proučavanje ranog razvoja i uticaja ranog negativnog iskustva na kasniji razvoj. često je isticao svoje uverenje o isključivom značaju učenja za promene u ponašanju. ovde organizam treba spontano da izvede neko ponašanje iz kojeg se tačan odgovor izdvaja I učvršćuje. VIGOTSOVA TEORIJA Mehanistički eksplanatorni model razvoja zastupljen je u teoriji kulturno-istorijskog razvoja Vigotskog. U svom navodu iz “Proglasa” rekao je da posebnom obukom može od tuceta dece učiti da svako od njih postane ono što on odabere. Džon Votson rodonačelnik bihejviorizma. Dva procesa adaptacije: asimilacija(objekt se menja.instrumentalno ili operantno. Ispitivanje psihologije životinja sa ciljem da se bolje upoznaju i razumeju procesi učenja kod čoveka. a razvoj je usmeren na postizanje ravnoteže.iskustva kroz zajedničku aktivnost sa drugim ljudima. deformiše. Istraživački problemi: 1. Opservaciono ili vikarijsko uslovljavanje (proces imitacije I identifikacije) ima značaj u sticanju socijalno poželjnih oblika ponašanja ali je jednako odgovorno za nastanak antisocijalnih I devijantnih ponašanja. Sredinski činioci su ključni faktori razvoja a učenje osnovni mehanizam generišućih promena. usvajanje produkata date culture I sticanje soc. On tvrdi da je saznanje određeno međusobnim interakcijama oragnizma i sredine. Pijažeovo gledište Pijažeova teorija se odnosi na proces intelektualnog razvoja.uslovljavanja u objašnjenju sticanja novena u ponasanju.funkcija u soc-kulturnoj sredini. Sam process psihičke ontogeneze. dok struktura ostaje nepromenjena-hrana). Da bi se razvijao. Dve linije razvoja po Pijažeu: psihosocijalni razvoj (ono što dete saznaje od društvene sredine i u njoj). MEHANISTIČKI MODEL Umesto temeljnog plana prirode. Zato socijalna sredina nije samo okvir razvoja već I nužan uslov I izvor razvoja. Posebna obuka je značila primenu Pavlovljevog principa klas. ovde se govori o planu obuke. fizičko iskustvo i socijalno prenišenje). Torndajkovo otkriće učenja putem pokušaja I pogrešaka poslužilo je bihejvioristima da potvrde postojanje novog tipa uslovljavanja.

Objašnjavajući razliku kod životinja I čoveka došao je do zapažanja da je razvoj kod životinjs određen iskustvom vrste I individualnim iskustvom dok se kod čoveka kao pokretač duševnog razvoja pojavljuje factor soc. Za razliku od procesa organskog rasta koji uključuje prosto anatomsko umnožavanje ćelija.međusobno isprepletene linje: biološki I kulturni razvoj. Vigotski je smatrao da učenje uvek ide ispred razvoja I vuče razvoj sa sobom. Razlike u ponašanju primitivnog I kulturnog čoveka ne mogu se objasniti većom zapreminom mozga ili nekim drugim biološkim svojstvima. posebno kada je reč o psihičkom razvoju. već upravo povećanjem složenosti soc. Kulturni razvoj postaje specifičan I ni sa čim uporediv.odnosa I soc. Radijus prirodnih sistema aktivnosti je značajno proširen zahvaljujući stvaranju novih oruđa koji nadomešćuju prirodna ograničenja. učenje Sazrevanje je unutrašnji proces realizacije nasledno utvrđenih mogućnosti organizma.isustva. ČINIOCI PSIHIČKOG RAZVOJA Sazrevanje vs. Socijalno iskustvo je fiksirano u produktima materijalne I duhovne culture jednog naroda. Time se opet naglašava važnost soc.delatnosti tokom kulturnog razvitka u kome su izrađivana različita spoljašnja pomoćna sredstva koja su menjala prirodu funkcija mišljenja. sazrevanje podrazumeva takve vrste usmerenih promena koje vode ka sve većoj I većoj funkcionalnoj zrelosti ćelija nervnog sistema. pošto se odvija istovremeno sa organskim sazrevanjem. jer se kao nosilac tog razvoja pojavljuje organizam deteta koje raste.između odraslih I dece). Ponekad se dodaje I atrubut fizičko ili organsko kako bi se istaklo da je reč o promenama na nivou ćelija I tkiva. Sazrevanje I učenje se često pominju kao osnovni činioci razvoja iako je reč o razvojnim procesima ili mehanizmima . pamćenja I dr.interakcije (zajednička akt. Iz tog stava izveden je pojam “zone proksimalnog razvoja” – ono što dete može samo govori nam njegovom razvoju u današnjem danu a ono što može uz pomoć odraslih govori o njegovom razvoju u sutrašnjem danu. menja se I sazreva. Sa druge straneprocesi učenja se odnose na relativno trajne promene u ponašanju nastale kao rezultat vežbe I sticanja iskustva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful