Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

prihoda i rashoda. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. . Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Članak 11.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . cijena. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. ukupan iznos). Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. tovarni list. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . odobravanje kasa skonta. Članak 9. valuta plaćanja i sl. dostavnica i sl. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. dokumenti o osiguranju robe. obaveza. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja.) s mogućnošću pravovremenog nadzora.. količina. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. tehnička obilježja (datum kupnje.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju.). Članak 12. sintetičkog konta. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. izvještaji o obračunatoj kamati. .subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. kapitala.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. otpremnica. Članak 10.

Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. poluproizvoda. Članak 13. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. odnosno prijemu. što potvr uje svojim potpisom. gotovih proizvoda. rashodu. zbrajanja i oduzimanja. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. uz stavljanje datuma ispravke. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. izdatnica. Članak 14. nego se poništavaju i izdaju nove.). Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. trebovanje sirovina. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne.(izlazne fakture. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. MRS i općim aktom pravne osobe. množenja. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. zapisnik. broj 91/06). Članak 16. isplatna lista. promjeni cijene. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. popisne liste. dokumenti o povratu. Članak 15. prijemnica. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. alata i dr. otpisu. .

rashodima. uvažavajući načela urednosti. Članak 20. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. obvezama. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. kapitalu. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Osnovnim knjigama smatraju se: . Članak 21. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). dokumentiranosti i vjerodostojnosti. . kronološki.Članak 17. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. ažurnosti.dnevnik glavne knjige. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. kapitalu. Poslovne knjige čine dnevnik. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. glavna knjiga i pomoćne knjige. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. obavezama. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Osobe koje vode poslovne knjige. Članak 19. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva.glavna knjiga . Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata.

prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. Članak 24. investicijske nekretnine. obveze. proizvodi. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. gotovinu i gotovinske ekvivalente. i druge pomoćne knjige. materijal i inventar. Članak 23. kapital i dr. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. sukladno s potrebama pravne osobe. . usluge. Članak 25. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. obveza. kupci. rashoda. dugoročne financijske plasmane. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. zalihe. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. dobavljači. kapitala. Članak 22. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. postrojenja i opremu.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. potraživanja. troškova. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. razne obveze i potraživanja i dr. roba.

knjiga izlaznih računa. knjiga izdanih čekova. knjiga udjela (ili knjiga dionica). Članak 29. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Ispis bruto bilance. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ).knjiga ulaznih računa. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. knjiga deviznih sredstava. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. ispravnost unosa podataka. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. Članak 28. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. mogućnost korištenja podataka. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. . čuvanje podataka. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. Članak 26.

Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. Članak 31.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. svaki dužnik. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. po vrijednosti. na osnovu ovjerenog računa. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. Članak 34. ili na kojim se iskazuju ulaganja. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. te mjesto uporabe. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Članak 33. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. - . a zadužuju troškovi poslovanja. Nabavljeni materijal. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. putem skladišnog zaduženja. Članak 30. odnosno vjerovnik ima šifru. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. Članak 32. kojim se razdužuje skladište. rezervnog dijela ili sitnog inventara. odnosno ugradnje. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. odnosno ugra uje u sredstvo. utrošak materijala. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. odnosno obveze. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. društvo izravno. knjiži na teret troškova. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. U analitičkom knjigovodstvu.

) kao i u slučajevima statusnih promjena. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. .02. AMORTIZACIJA Članak 38.12. (varijanta 1. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. Članak 36. Članak 39. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. obveza. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Članak 37. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.

administrativne. vozila. Članak 43. Članak 42. br. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. Oprema za vodoprivredu.3% . Najviše stope amortizacije. izuzev 1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. mehanizacija.3. Članak 40. izuzev 2.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Stambene zgrade. gornji stroj željezničkih pruga 2. stalna sredstva u pripremi. novine FBiH“.3% 20% 14. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. slike.1. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Gra evine. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. (varijanta 3. djela kiparstva. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl.2. goodwill. restorani 1.(varijanta 2. Upravne. hoteli. komunalni objekti. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. knjige (trajne vrijednosti). Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava.1. Ceste. Članak 41. Oprema.36/08 i 79/09).

uništena. Članak 46. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Članak 48. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju.2. ni kada su ista i dalje u upotrebi. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. uništenja ili manjka. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. pravna osoba može. 33. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. . Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Višegodišnji nasadi 4. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.3% 14. Amortizacija za prodana.000 KM. Članak 45. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.3% 40% 20% Iznimno. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Članak 47. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. ovog akta. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. a čija je nabavna vrijednost manja od 1.2. Osnovna stada 5. Imovina koja se amortizira. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. a koja su i dalje u upotrebi.

Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. 97/07 i 14/08). (varijanta 2.00 KM. (varijanta 1. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. (varijanta 2.Članak 49. zemljišta i ublažavanje buke. iskazuju se kao sitan inventar. Članak 50. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. novine FBiH“. vode. iskazuju se kao sitan inventar. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih.) Sitan inventar.) Sitan inventar. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva.00 KM. 2) školovanje i obuku kadrova. br. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Članak 52.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Za sva ostala. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. ambalaže i auto guma se otpisuje . ambalaža i auto gume. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. a ovdje nespomenuta i nedefinirana.00 KM. ambalaža i auto gume. (varijanta 1.

popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. tekuće godine. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.12. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. a koja su i dalje u upotrebi. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. temeljem Odluke uprave društva. Iznimno. popis materijala u knjižnicama. odnosno pokretanja postupka likvidacije. prodaja i dr. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31.u trenutku davanja u upotrebu. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. uništenja ili manjka. prosinca. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. fotografije. Tu a sredstva. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. arhivska gra a i slično. . ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). koja se na dan popisa nalaze u skladištu. Članak 55. kao što su: knjige. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. Članak 56. filmovi. provodi se svakih pet godina.) Članak 53. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. Predmeti sitnog inventara.12. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. pripajanje ili dijeljenje). manjak.

Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis.12. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31.12. tekuće godine (može i neki drugi datum). i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. tekuće godine. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Članak 59. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste.Članak 57. Članak 58. sirovina i materijala. vaganjem. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. najkasnije 15. Popis se tehnički provodi mjerenjem. robe. i to: vrsti. Članak 60. ambalaže i autoguma. nedovršene proizvodnje. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. poluproizvoda i gotovih proizvoda. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. dana od dana isteka poslovne godine. nego popisno povjerenstvo. . Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. sitnog inventara. potraživanja. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana.12.12. novca i novčanih ekvivalenata. količini i vrijednosti. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu.

USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. za formiranje i unos u statutarne rezerve. ako ih društvo formira. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. Članak 62. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. Članak 63. za isplatu dioničarima. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . Članak 65. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. . odnosno vlasnicima udjela u Društvu. prije sastavljanja financijskih izvještaja. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. tekuće godine. za formiranje i unos u zakonske rezerve.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Pravna osoba. Pravna osoba. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona.12.

financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. odnosno zaključenja stečaja. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. pa i oni štampani na računalu. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Članak 69. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja.1. . Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. njegovo ime i prezime. kao i broj važeće licence. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje.Članak 66. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. Istodobno. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja.12. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. do 31. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Članak 68. upisana u sudski registar. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje).

zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. kreditnom. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. tržišnom. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. Članak 71. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. Članak 72. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. .Članak 70. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. srpnja tekuće godine.Članak 73. . Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Članak 75. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 76. Pravna osoba. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. prihoda i rashoda. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. potraživanja i obveza. Članak 74. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka.

poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. čuvaju se dvije godine. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Knjigovodstvene isprave. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Članak 79. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Pomoćni obračuni. izvještaji o izvršenoj reviziji. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. . kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. financijski izvještaji. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. kako bi podaci bili dostupni kontroli. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. odnosno stečajnom upravitelju. Periodični obračuni. Članak 78. godišnji računovodstveni obračuni. konsolidirani financijski izvještaji. POSLOVNIH KNJIGA. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. usporedo s memoriranim podacima. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77.

davat će za to odgovorne osobe u društvu. br. rashoda i kapitala. Zakona o porezu na dohodak („Sl. obveza. . prihoda. br. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. 14/08 i 39/09). Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 16/01. Zakona o porezu na dobit („Sl. 97/07. novine FBiH“. 1/02. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. 45/00. Članak 83. 10/08 i 9/10). 35/98.2010. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. 83/09) . novine FBiH“. dogovore. br. 54/00. Zakona o doprinosima („Sl. Članak 82. godine.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. a primjenjivat će se od 01. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. br. novine FBiH“. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. novine FBiH“. novine FBiH“. br. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama.01. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. kao i drugim aktima. 2/02. osnove. 17/06 i 14/08). Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 37/01.23/99. Članak 84. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful