P. 1
pravilnik_o_racunovodstvu

pravilnik_o_racunovodstvu

|Views: 27|Likes:
Published by Esad Hasanbegović

More info:

Published by: Esad Hasanbegović on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2011

pdf

text

original

Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. količina. prihoda i rashoda. tovarni list. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. otpremnica. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Članak 12. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. . Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. sintetičkog konta. cijena. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. dokumenti o osiguranju robe. valuta plaćanja i sl. ukupan iznos). Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . .subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Članak 11. Članak 10. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. tehnička obilježja (datum kupnje. obaveza. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). dostavnica i sl. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.. kapitala. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Članak 9. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. odobravanje kasa skonta.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu.). izvještaji o obračunatoj kamati. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.

odnosno prijemu. alata i dr. Članak 15. nego se poništavaju i izdaju nove. uz stavljanje datuma ispravke. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. . dokumenti o povratu. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. rashodu. prijemnica. Članak 16. Članak 13. promjeni cijene.). isplatna lista. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. trebovanje sirovina.(izlazne fakture. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. otpisu. broj 91/06). zbrajanja i oduzimanja. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. MRS i općim aktom pravne osobe. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. množenja. gotovih proizvoda. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. što potvr uje svojim potpisom. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. popisne liste. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. izdatnica. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. Članak 14. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. zapisnik. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. poluproizvoda.

Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. kapitalu. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Članak 19. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Poslovne knjige čine dnevnik. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini.glavna knjiga . . obvezama. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. obavezama. ažurnosti. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. kapitalu. kronološki. rashodima.Članak 17. prihodima i rashodima pravnih osoba. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. dokumentiranosti i vjerodostojnosti.dnevnik glavne knjige. glavna knjiga i pomoćne knjige. Osnovnim knjigama smatraju se: . a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. uvažavajući načela urednosti. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. Osobe koje vode poslovne knjige. Članak 21. Članak 20.

razne obveze i potraživanja i dr. Članak 23. proizvodi. obveze. troškova. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. i druge pomoćne knjige. materijal i inventar. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. zalihe. usluge. . Članak 24. kupci. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. Članak 25. kapital i dr. rashoda. Članak 22. dugoročne financijske plasmane. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. investicijske nekretnine. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. roba. potraživanja. obveza. sukladno s potrebama pravne osobe. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. postrojenja i opremu. kapitala. dobavljači. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. gotovinu i gotovinske ekvivalente.

knjiga izlaznih računa. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. . Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. Članak 26. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. knjiga udjela (ili knjiga dionica). Ispis bruto bilance. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27.knjiga ulaznih računa. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). knjiga deviznih sredstava. mogućnost korištenja podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Članak 29. ispravnost unosa podataka. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. knjiga izdanih čekova. čuvanje podataka. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Članak 28.

čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. Nabavljeni materijal. odnosno ugradnje. knjiži na teret troškova. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. rezervnog dijela ili sitnog inventara. a zadužuju troškovi poslovanja. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. putem skladišnog zaduženja. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. društvo izravno. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. kojim se razdužuje skladište. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. ili na kojim se iskazuju ulaganja. U analitičkom knjigovodstvu.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. odnosno ugra uje u sredstvo. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. Članak 34. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. - . na osnovu ovjerenog računa. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. po vrijednosti. svaki dužnik. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. Članak 30. Članak 33. utrošak materijala. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. odnosno obveze. Članak 31. te mjesto uporabe. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. odnosno vjerovnik ima šifru. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Članak 32. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno.

glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Članak 39. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. Članak 36.02. AMORTIZACIJA Članak 38. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31.12. . Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Članak 37. (varijanta 1. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. obveza. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.

novine FBiH“. Oprema. Članak 40. Članak 42. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. hoteli.36/08 i 79/09). Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Oprema za vodoprivredu. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo.1. gornji stroj željezničkih pruga 2. stalna sredstva u pripremi. (varijanta 3. vozila. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. djela kiparstva. komunalni objekti. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit.3% . vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14.3% 20% 14. Gra evine. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. goodwill. Upravne. izuzev 2.3. administrativne. Stambene zgrade.(varijanta 2. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. Ceste. Članak 41.1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. restorani 1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. knjige (trajne vrijednosti). mehanizacija. slike. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. Najviše stope amortizacije. izuzev 1.2. br. Članak 43.

ni kada su ista i dalje u upotrebi. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. uništena. Članak 47.000 KM. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Osnovna stada 5. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Višegodišnji nasadi 4. 33. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Imovina koja se amortizira.2. Članak 45. ovog akta. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Amortizacija za prodana. pravna osoba može. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. Članak 48. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. .3% 40% 20% Iznimno. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. a koja su i dalje u upotrebi. uništenja ili manjka. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana.3% 14. Članak 46. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod.2. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.

Za sva ostala. (varijanta 1. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva.) Sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 52.Članak 49. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. Članak 50. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 1. br. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. (varijanta 2.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.00 KM. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. vode. 97/07 i 14/08).00 KM. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl.00 KM. (varijanta 2. ambalaže i auto guma se otpisuje . novine FBiH“. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaža i auto gume. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine.) Sitan inventar. zemljišta i ublažavanje buke. iskazuju se kao sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. ambalaža i auto gume. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. 2) školovanje i obuku kadrova. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.

U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. popis materijala u knjižnicama. provodi se svakih pet godina. Članak 56. Tu a sredstva. koja se na dan popisa nalaze u skladištu.12.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). arhivska gra a i slično. prosinca. . filmovi. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. Iznimno.) Članak 53. odnosno pokretanja postupka likvidacije. tekuće godine. Članak 55. a koja su i dalje u upotrebi. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. kao što su: knjige.12. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. uništenja ili manjka. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. pripajanje ili dijeljenje). U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. fotografije. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. temeljem Odluke uprave društva. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. manjak. prodaja i dr.u trenutku davanja u upotrebu. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. Predmeti sitnog inventara.

sitnog inventara. nego popisno povjerenstvo. tekuće godine (može i neki drugi datum). Članak 60. Popis se tehnički provodi mjerenjem. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. najkasnije 15. potraživanja. i to: vrsti. . sirovina i materijala. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. novca i novčanih ekvivalenata. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. Članak 59. tekuće godine. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31.12. vaganjem. poluproizvoda i gotovih proizvoda. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava.12.12. dana od dana isteka poslovne godine. ambalaže i autoguma. nedovršene proizvodnje. količini i vrijednosti. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu.Članak 57. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31.12. robe. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. Članak 58. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu.

Članak 65. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. Pravna osoba. ako ih društvo formira. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. za formiranje i unos u zakonske rezerve. za isplatu dioničarima. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Članak 63. Članak 62. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. tekuće godine. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. prije sastavljanja financijskih izvještaja. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Pravna osoba.12. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. prije sastavljanja financijskih izvještaja. za formiranje i unos u statutarne rezerve. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. . Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64.

do 31. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. njegovo ime i prezime. upisana u sudski registar. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. Članak 69. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje.12. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. Istodobno. pa i oni štampani na računalu. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. kao i broj važeće licence. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. odnosno zaključenja stečaja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. Članak 68. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1.Članak 66. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. .1.

Članak 72. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. tržišnom. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe.Članak 70. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. Članak 71. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. kreditnom. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). . valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe.

(alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. prihoda i rashoda. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 75. Članak 76. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 74. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Pravna osoba. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. srpnja tekuće godine.Članak 73. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. . a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. potraživanja i obveza. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu.

NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. usporedo s memoriranim podacima. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. Knjigovodstvene isprave. konsolidirani financijski izvještaji. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. financijski izvještaji. POSLOVNIH KNJIGA. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Članak 79. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Pomoćni obračuni. Članak 78. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. čuvaju se dvije godine. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Periodični obračuni. izvještaji o izvršenoj reviziji. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. kako bi podaci bili dostupni kontroli. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. godišnji računovodstveni obračuni. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. odnosno stečajnom upravitelju. Ako se poslovne knjige vode na računalu. . a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu.

35/98. 83/09) . 1/02. novine FBiH“. Zakona o porezu na dobit („Sl. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. br. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Članak 84. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. 97/07. novine FBiH“. 37/01. br. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. rashoda i kapitala. Članak 83. novine FBiH“.2010. 2/02. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. prihoda. br. novine FBiH“. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. a primjenjivat će se od 01. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 16/01. obveza. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Članak 82. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. br. osnove.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. . 45/00. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Zakona o doprinosima („Sl. 10/08 i 9/10). novine FBiH“. 17/06 i 14/08). godine. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.23/99. br. 14/08 i 39/09). davat će za to odgovorne osobe u društvu. 54/00. dogovore.01. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. kao i drugim aktima. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->