Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . prihoda i rashoda. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. Članak 9. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. tehnička obilježja (datum kupnje. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Članak 10. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. sintetičkog konta. tovarni list.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. izvještaji o obračunatoj kamati. odobravanje kasa skonta. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. količina. . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Članak 11. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Članak 12.). Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. kapitala. cijena. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. dokumenti o osiguranju robe.) s mogućnošću pravovremenog nadzora.. obaveza.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. dostavnica i sl. ukupan iznos). preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. otpremnica. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. valuta plaćanja i sl. . karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit).

Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. rashodu. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. uz stavljanje datuma ispravke. Članak 14. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne.). dokumenti o povratu. poluproizvoda. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. što potvr uje svojim potpisom. zapisnik. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. zbrajanja i oduzimanja. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. množenja. . Članak 16. MRS i općim aktom pravne osobe. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. gotovih proizvoda. trebovanje sirovina. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. izdatnica. Članak 13. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi.(izlazne fakture. odnosno prijemu. alata i dr. promjeni cijene. Članak 15. broj 91/06). Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. isplatna lista. popisne liste. otpisu. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. nego se poništavaju i izdaju nove. prijemnica.

Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija.dnevnik glavne knjige. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. uvažavajući načela urednosti. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. glavna knjiga i pomoćne knjige. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Članak 20. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. ažurnosti. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Članak 21. obavezama. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. Članak 19. Osnovnim knjigama smatraju se: . Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. kapitalu. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. obvezama.Članak 17. kapitalu. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. . gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. rashodima. Poslovne knjige čine dnevnik. Osobe koje vode poslovne knjige. kronološki. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini.glavna knjiga .

Članak 24. obveze. rashoda. usluge. troškova. potraživanja. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. kupci. zalihe.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. gotovinu i gotovinske ekvivalente. i druge pomoćne knjige. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. razne obveze i potraživanja i dr. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Članak 25. . dobavljači. kapital i dr. Članak 22. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. investicijske nekretnine. proizvodi. obveza. kapitala. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. sukladno s potrebama pravne osobe. Članak 23. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. roba. materijal i inventar. postrojenja i opremu. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. dugoročne financijske plasmane.

knjiga izdanih čekova. ispravnost unosa podataka. čuvanje podataka.knjiga ulaznih računa. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. knjiga deviznih sredstava. Članak 28. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Članak 29. Članak 26. mogućnost korištenja podataka. . glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. knjiga izlaznih računa. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. Ispis bruto bilance. knjiga udjela (ili knjiga dionica).

čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. odnosno vjerovnik ima šifru. odnosno ugradnje. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. putem skladišnog zaduženja. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. na osnovu ovjerenog računa. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Članak 33. društvo izravno. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. a zadužuju troškovi poslovanja. svaki dužnik. Članak 34. po vrijednosti. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. U analitičkom knjigovodstvu. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. ili na kojim se iskazuju ulaganja. - . te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. odnosno ugra uje u sredstvo. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. knjiži na teret troškova. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. te mjesto uporabe. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. rezervnog dijela ili sitnog inventara. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. Nabavljeni materijal. odnosno obveze. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. utrošak materijala. Članak 30. Članak 31. Članak 32. kojim se razdužuje skladište.

Članak 37. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. . ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. AMORTIZACIJA Članak 38. Članak 39. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. (varijanta 1. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Članak 36.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31.02. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28.12. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. obveza. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju.

) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. stalna sredstva u pripremi. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo.1. restorani 1. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. Oprema za vodoprivredu. administrativne. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe.1. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. novine FBiH“. Upravne. hoteli. izuzev 1. (varijanta 3. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1.36/08 i 79/09).3% . Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. Oprema. Članak 40. Gra evine. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit.2. gornji stroj željezničkih pruga 2. br. djela kiparstva. Najviše stope amortizacije. vozila. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14.3. Članak 43.(varijanta 2. goodwill. komunalni objekti. izuzev 2.3% 20% 14. knjige (trajne vrijednosti). koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. mehanizacija. Članak 42. Stambene zgrade. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. slike. Članak 41. Ceste.

Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.2. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI.000 KM. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Amortizacija za prodana. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Osnovna stada 5.3% 14. . a koja su i dalje u upotrebi. Višegodišnji nasadi 4. pravna osoba može. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. 33.3% 40% 20% Iznimno. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Članak 48. Imovina koja se amortizira. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Članak 47. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Članak 45.2. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. uništenja ili manjka. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. uništena. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. ovog akta. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Članak 46.

(varijanta 1. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.00 KM. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. iskazuju se kao sitan inventar.) Sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara.) Sitan inventar. ambalaže i auto guma se otpisuje . Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. vode.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. (varijanta 2. (varijanta 2.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. zemljišta i ublažavanje buke. ambalaža i auto gume.00 KM.Članak 49. novine FBiH“.00 KM. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. br. (varijanta 1. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. 97/07 i 14/08). 2) školovanje i obuku kadrova. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. ambalaža i auto gume. iskazuju se kao sitan inventar. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Članak 52. Za sva ostala. Članak 50. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa.

prodaja i dr. uništenja ili manjka. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. temeljem Odluke uprave društva. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. popis materijala u knjižnicama. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. Iznimno.u trenutku davanja u upotrebu. Članak 56. kao što su: knjige. arhivska gra a i slično. Predmeti sitnog inventara. provodi se svakih pet godina. manjak. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. prosinca. odnosno pokretanja postupka likvidacije. pripajanje ili dijeljenje). ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). Članak 55. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. tekuće godine. filmovi. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. Tu a sredstva. fotografije. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana.) Članak 53.12. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. a koja su i dalje u upotrebi.12. . U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu.

poluproizvoda i gotovih proizvoda. tekuće godine (može i neki drugi datum). Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. nedovršene proizvodnje. ambalaže i autoguma. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. vaganjem.12. količini i vrijednosti. i to: vrsti. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Popis se tehnički provodi mjerenjem. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Članak 60. tekuće godine. dana od dana isteka poslovne godine. nego popisno povjerenstvo. sitnog inventara. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. sirovina i materijala. potraživanja. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke.Članak 57.12. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. najkasnije 15. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. .12. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. Članak 58. robe.12. Članak 59. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. novca i novčanih ekvivalenata.

internog općeg akta i odluke nadležnog organa. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). za formiranje i unos u zakonske rezerve. za isplatu dioničarima. Pravna osoba. . što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Članak 62. Pravna osoba. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64.12. za formiranje i unos u statutarne rezerve. prije sastavljanja financijskih izvještaja. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom .obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). ako ih društvo formira. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. Članak 65. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. Članak 63. tekuće godine. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja.

dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Članak 68. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. upisana u sudski registar. njegovo ime i prezime. odnosno zaključenja stečaja. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. Istodobno. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.Članak 66. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. . FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. kao i broj važeće licence.1. pa i oni štampani na računalu. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja.12. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. Članak 69. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. do 31. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja.

uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Članak 71. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. Članak 72. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. tržišnom. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. . (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini.Članak 70. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. kreditnom. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom.

Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. . Članak 74. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. prihoda i rashoda.Članak 73. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 75. Pravna osoba. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. potraživanja i obveza. srpnja tekuće godine. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Članak 76. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a.

Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Članak 79. POSLOVNIH KNJIGA. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Članak 78. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. kako bi podaci bili dostupni kontroli.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. godišnji računovodstveni obračuni. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. odnosno stečajnom upravitelju. . Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. čuvaju se dvije godine. konsolidirani financijski izvještaji. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. financijski izvještaji. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave. Pomoćni obračuni. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. Periodični obračuni. izvještaji o izvršenoj reviziji. prodajni i kontrolni blokovi i sl. usporedo s memoriranim podacima. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga).

Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. 14/08 i 39/09). Članak 82.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. 1/02. kao i drugim aktima. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe.23/99. br. 97/07. novine FBiH“. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. novine FBiH“. br. novine FBiH“.01. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. 35/98. . rashoda i kapitala. novine FBiH“. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. Zakona o porezu na dobit („Sl. 54/00. novine FBiH“. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. osnove. Članak 83. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. 16/01. obveza. 2/02. 17/06 i 14/08). davat će za to odgovorne osobe u društvu. Članak 84. 37/01. 45/00. dogovore. a primjenjivat će se od 01. Zakona o doprinosima („Sl. prihoda. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. godine. 83/09) . br. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama.2010. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. br. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. 10/08 i 9/10).