Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . Članak 11.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. Članak 9. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. ukupan iznos). odobravanje kasa skonta. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. otpremnica. dostavnica i sl.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. tehnička obilježja (datum kupnje. kapitala. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . obaveza. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. . karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. sintetičkog konta.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. dokumenti o osiguranju robe. Članak 12.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. prihoda i rashoda. tovarni list. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. Članak 10. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.).. izvještaji o obračunatoj kamati. cijena. valuta plaćanja i sl. . a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. količina.

Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. isplatna lista. Članak 15. Članak 14. dokumenti o povratu. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. otpisu. gotovih proizvoda. MRS i općim aktom pravne osobe. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. uz stavljanje datuma ispravke. Članak 13. broj 91/06). Članak 16. poluproizvoda. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. zbrajanja i oduzimanja.). Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. množenja. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. prijemnica. izdatnica.(izlazne fakture. zapisnik. popisne liste. odnosno prijemu. . Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. što potvr uje svojim potpisom. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. promjeni cijene. trebovanje sirovina. nego se poništavaju i izdaju nove. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. rashodu. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. alata i dr.

Osobe koje vode poslovne knjige. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Članak 19.glavna knjiga . obavezama. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. kronološki. rashodima. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava.dnevnik glavne knjige. uvažavajući načela urednosti. Poslovne knjige čine dnevnik. ažurnosti. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. Osnovnim knjigama smatraju se: . zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Članak 21. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.Članak 17. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. obvezama. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. prihodima i rashodima pravnih osoba. Članak 20. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. . prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. glavna knjiga i pomoćne knjige. kapitalu. kapitalu.

proizvodi. investicijske nekretnine. obveze. i druge pomoćne knjige. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. Članak 24. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. Članak 22. Članak 25. kapital i dr. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. kapitala. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. dobavljači. dugoročne financijske plasmane. roba. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. rashoda. Članak 23. kupci. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. zalihe. obveza. . postrojenja i opremu. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. troškova. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. razne obveze i potraživanja i dr. materijal i inventar. potraživanja. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. sukladno s potrebama pravne osobe. gotovinu i gotovinske ekvivalente. usluge.

Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. čuvanje podataka. knjiga izlaznih računa. Članak 28.knjiga ulaznih računa. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. Članak 26. knjiga deviznih sredstava. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. . mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. knjiga izdanih čekova. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. ispravnost unosa podataka. Članak 29. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. Ispis bruto bilance. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. mogućnost korištenja podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja.

za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. U analitičkom knjigovodstvu. utrošak materijala. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. kojim se razdužuje skladište. svaki dužnik. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Članak 34. po vrijednosti. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. odnosno ugra uje u sredstvo. - . odnosno ugradnje. na osnovu ovjerenog računa. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. a zadužuju troškovi poslovanja. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. knjiži na teret troškova. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. putem skladišnog zaduženja. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. Članak 32. ili na kojim se iskazuju ulaganja. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. odnosno obveze. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Nabavljeni materijal. rezervnog dijela ili sitnog inventara. te mjesto uporabe. Članak 31. Članak 30. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. odnosno vjerovnik ima šifru. društvo izravno. Članak 33.

Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Članak 39. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. . Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. Članak 37.) kao i u slučajevima statusnih promjena.02. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Članak 36. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. obveza. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. (varijanta 1. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. AMORTIZACIJA Članak 38. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.12.

Članak 42. novine FBiH“.1. gornji stroj željezničkih pruga 2. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. br. Članak 41. Gra evine. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. Članak 43. stalna sredstva u pripremi.1. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. Upravne. restorani 1. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Članak 40. knjige (trajne vrijednosti).) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta.2. hoteli. djela kiparstva. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ceste. Oprema. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. Oprema za vodoprivredu. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. administrativne. mehanizacija. (varijanta 3. Najviše stope amortizacije. goodwill.3% . izuzev 2. slike.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe.3% 20% 14. komunalni objekti.36/08 i 79/09).(varijanta 2. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. vozila. Stambene zgrade.3. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. izuzev 1.

. pravna osoba može. uništena. a koja su i dalje u upotrebi. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Višegodišnji nasadi 4. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44.000 KM. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. 33.2. Članak 45. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje.2. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. Imovina koja se amortizira. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. uništenja ili manjka. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.3% 40% 20% Iznimno. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Članak 48.3% 14. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. ovog akta. Članak 46. Amortizacija za prodana. Članak 47. Osnovna stada 5. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju.

novine FBiH“. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51.00 KM.Članak 49. 97/07 i 14/08). Za sva ostala. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaže i auto guma se otpisuje . iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. ambalaža i auto gume. 2) školovanje i obuku kadrova.00 KM. ambalaža i auto gume. vode. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci.) Sitan inventar. zemljišta i ublažavanje buke. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. Članak 50.) Sitan inventar.00 KM. (varijanta 1. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 1. br. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. Članak 52. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. (varijanta 2. (varijanta 2.

ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. Predmeti sitnog inventara. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. popis materijala u knjižnicama. Tu a sredstva. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. odnosno pokretanja postupka likvidacije. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. Članak 55. a koja su i dalje u upotrebi.) Članak 53. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. uništenja ili manjka. prosinca. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. manjak.12. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). . temeljem Odluke uprave društva. Članak 56.12. arhivska gra a i slično. prodaja i dr. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. filmovi. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. Iznimno. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. fotografije. tekuće godine. provodi se svakih pet godina. kao što su: knjige. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31.u trenutku davanja u upotrebu. pripajanje ili dijeljenje).

Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. ambalaže i autoguma. Popis se tehnički provodi mjerenjem. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. Članak 58. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. i to: vrsti. nego popisno povjerenstvo. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki).12. tekuće godine. najkasnije 15. sitnog inventara. Članak 60. potraživanja. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. .12. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis.12. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. novca i novčanih ekvivalenata. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava.Članak 57. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. količini i vrijednosti. dana od dana isteka poslovne godine. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. nedovršene proizvodnje. robe. poluproizvoda i gotovih proizvoda. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. sirovina i materijala. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. vaganjem.12. Članak 59. tekuće godine (može i neki drugi datum). Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu.

te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Članak 65. prije sastavljanja financijskih izvještaja. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. za formiranje i unos u zakonske rezerve. ako ih društvo formira. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Članak 63. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. tekuće godine.12. Pravna osoba. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. za isplatu dioničarima. Pravna osoba. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS).Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. . Članak 62. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. za formiranje i unos u statutarne rezerve.

dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Članak 69. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka.Članak 66. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja.12. Istodobno.1. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. do 31. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. Članak 68. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. odnosno zaključenja stečaja. upisana u sudski registar. kao i broj važeće licence. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. . 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. pa i oni štampani na računalu. njegovo ime i prezime. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu.

7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. kreditnom. Članak 71. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. . Članak 72. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. tržišnom. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja.Članak 70.

Članak 73. Pravna osoba. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Članak 75. . Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Članak 74. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. potraživanja i obveza. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. srpnja tekuće godine. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. prihoda i rashoda. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Članak 76. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva.

Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. čuvaju se dvije godine. usporedo s memoriranim podacima. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Pomoćni obračuni. prodajni i kontrolni blokovi i sl.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Periodični obračuni. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. kako bi podaci bili dostupni kontroli. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. Članak 79. financijski izvještaji. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Ako se poslovne knjige vode na računalu. odnosno stečajnom upravitelju. konsolidirani financijski izvještaji. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. godišnji računovodstveni obračuni. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. . mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Članak 78. Knjigovodstvene isprave. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. POSLOVNIH KNJIGA. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. izvještaji o izvršenoj reviziji. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina.

osnove. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. a primjenjivat će se od 01.23/99. Članak 83. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. br. 83/09) . Zakona o porezu na dobit („Sl. kao i drugim aktima. Članak 82. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Članak 84.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika.2010. 37/01. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. . br. 17/06 i 14/08). te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 16/01. 35/98. 97/07. 14/08 i 39/09). kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. novine FBiH“. novine FBiH“. Zakona o doprinosima („Sl. prihoda. novine FBiH“. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine.01. novine FBiH“. novine FBiH“. dogovore. 2/02. br. br. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. 54/00. 10/08 i 9/10). davat će za to odgovorne osobe u društvu. godine. 45/00. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 1/02. rashoda i kapitala. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. obveza. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful