P. 1
pravilnik_o_racunovodstvu

pravilnik_o_racunovodstvu

|Views: 27|Likes:
Published by Esad Hasanbegović

More info:

Published by: Esad Hasanbegović on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2011

pdf

text

original

Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

. tehnička obilježja (datum kupnje.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. . izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. odobravanje kasa skonta. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. dostavnica i sl.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Članak 10. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. valuta plaćanja i sl. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. Članak 12. kapitala. izvještaji o obračunatoj kamati. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit).grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . cijena. tovarni list. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. otpremnica. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.). dokumenti o osiguranju robe. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. sintetičkog konta. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Članak 11. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. obaveza. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. prihoda i rashoda. količina. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. Članak 9. ukupan iznos). Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. .

odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. Članak 13. zapisnik. trebovanje sirovina.). Članak 15. . što potvr uje svojim potpisom. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. dokumenti o povratu. Članak 14. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. gotovih proizvoda. poluproizvoda. popisne liste. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. uz stavljanje datuma ispravke. množenja. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. alata i dr. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. zbrajanja i oduzimanja.(izlazne fakture. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. prijemnica. isplatna lista. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. broj 91/06). Članak 16. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. MRS i općim aktom pravne osobe. promjeni cijene. nego se poništavaju i izdaju nove. izdatnica. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. rashodu. otpisu. odnosno prijemu.

tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Osobe koje vode poslovne knjige. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene.Članak 17. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. glavna knjiga i pomoćne knjige. kapitalu. dokumentiranosti i vjerodostojnosti.glavna knjiga . Članak 20. Članak 21. ažurnosti. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Članak 19. Poslovne knjige čine dnevnik. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. rashodima. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. prihodima i rashodima pravnih osoba. obvezama. obavezama. . uvažavajući načela urednosti. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. kronološki. Osnovnim knjigama smatraju se: .dnevnik glavne knjige. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. kapitalu.

osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. troškova. . 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. rashoda. gotovinu i gotovinske ekvivalente. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. i druge pomoćne knjige. postrojenja i opremu. dugoročne financijske plasmane. razne obveze i potraživanja i dr. obveza. investicijske nekretnine. kapitala. kupci. Članak 25. Članak 23. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. sukladno s potrebama pravne osobe. dobavljači. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. Članak 22. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. usluge. roba. Članak 24. obveze. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. materijal i inventar. potraživanja. kapital i dr. proizvodi. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. zalihe.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine.

vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. Ispis bruto bilance. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Članak 28. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Članak 26. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. knjiga izlaznih računa. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. knjiga deviznih sredstava. Članak 29. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. mogućnost korištenja podataka. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. . U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. ispravnost unosa podataka. knjiga udjela (ili knjiga dionica). Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. čuvanje podataka. knjiga izdanih čekova.knjiga ulaznih računa.

što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. putem skladišnog zaduženja. U analitičkom knjigovodstvu. odnosno vjerovnik ima šifru. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. utrošak materijala. Članak 33. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. te mjesto uporabe. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. rezervnog dijela ili sitnog inventara. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Članak 30. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. odnosno ugradnje. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. društvo izravno. odnosno ugra uje u sredstvo. Nabavljeni materijal. odnosno obveze. ili na kojim se iskazuju ulaganja. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. kojim se razdužuje skladište. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. - . U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. Članak 31. Članak 34. po vrijednosti. knjiži na teret troškova. svaki dužnik. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. a zadužuju troškovi poslovanja. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. na osnovu ovjerenog računa. Članak 32.

) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.) kao i u slučajevima statusnih promjena. . Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Članak 36. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju.02. AMORTIZACIJA Članak 38. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. obveza. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. (varijanta 1. Članak 37.12. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Članak 39. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28.

djela kiparstva. br. Članak 42. stalna sredstva u pripremi. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. Oprema. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. Ceste. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. hoteli. novine FBiH“. (varijanta 3.3% 20% 14. izuzev 1.(varijanta 2. izuzev 2.3% . dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Upravne. restorani 1. mehanizacija. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. knjige (trajne vrijednosti). komunalni objekti. goodwill.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Članak 41. Gra evine. vozila.2. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. Članak 43. Članak 40.3. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Oprema za vodoprivredu. slike. Stambene zgrade. administrativne. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta.36/08 i 79/09).) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. gornji stroj željezničkih pruga 2. Najviše stope amortizacije.1.1.

rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI.3% 14. uništenja ili manjka. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. ovog akta. Osnovna stada 5. Višegodišnji nasadi 4. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. uništena. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije.2. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. pravna osoba može.000 KM. Članak 48. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. a koja su i dalje u upotrebi. 33. Članak 47.2. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Članak 46. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. . Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Amortizacija za prodana. Imovina koja se amortizira.3% 40% 20% Iznimno. ni kada su ista i dalje u upotrebi. Članak 45.

(varijanta 1. (varijanta 1. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. zemljišta i ublažavanje buke. iskazuju se kao sitan inventar. novine FBiH“. ambalaže i auto guma se otpisuje . odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. Za sva ostala. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. br. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. 2) školovanje i obuku kadrova. ambalaža i auto gume. a ovdje nespomenuta i nedefinirana.) Sitan inventar. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. 97/07 i 14/08). (varijanta 2. ambalaža i auto gume. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. (varijanta 2.00 KM. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka.00 KM. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 52. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.00 KM. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Sitan inventar.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. Članak 50. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. vode. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR.Članak 49.

Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. Iznimno. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. prodaja i dr. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. filmovi. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja.12.u trenutku davanja u upotrebu. pripajanje ili dijeljenje). provodi se svakih pet godina. odnosno pokretanja postupka likvidacije. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. Članak 55.12. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). arhivska gra a i slično. popis materijala u knjižnicama. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. . fotografije. a koja su i dalje u upotrebi. uništenja ili manjka. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Predmeti sitnog inventara.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. prosinca. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. Tu a sredstva. tekuće godine. Članak 56. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. temeljem Odluke uprave društva. manjak. kao što su: knjige.) Članak 53. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka.

količini i vrijednosti. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. Članak 60. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. novca i novčanih ekvivalenata. vaganjem. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. i to: vrsti.12. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. robe.12. Članak 58.Članak 57. potraživanja. nedovršene proizvodnje. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. poluproizvoda i gotovih proizvoda. nego popisno povjerenstvo. .12. najkasnije 15. Popis se tehnički provodi mjerenjem. dana od dana isteka poslovne godine. sirovina i materijala.12. tekuće godine. sitnog inventara. Članak 59. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. ambalaže i autoguma. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. tekuće godine (može i neki drugi datum). Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke.

Pravna osoba. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. za isplatu dioničarima. prije sastavljanja financijskih izvještaja. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. za formiranje i unos u zakonske rezerve. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. tekuće godine. Pravna osoba. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Članak 63.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS).Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Članak 62. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. ako ih društvo formira. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . Članak 65. . Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). za formiranje i unos u statutarne rezerve.12.

kao i broj važeće licence. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. pa i oni štampani na računalu. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. Istodobno.1. . Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja.Članak 66. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. upisana u sudski registar. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja.12. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. Članak 69. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Članak 68. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. do 31. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. odnosno zaključenja stečaja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. njegovo ime i prezime. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja.

2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje.Članak 70. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Članak 71. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Članak 72. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). kreditnom. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. . tržišnom. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe.

Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Članak 75. potraživanja i obveza. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Članak 74. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu.Članak 73. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. srpnja tekuće godine. prihoda i rashoda. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. . Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. Pravna osoba. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Članak 76. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka.

financijski izvještaji. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. . čuvaju se dvije godine. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. izvještaji o izvršenoj reviziji. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Članak 78. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. godišnji računovodstveni obračuni. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. konsolidirani financijski izvještaji. POSLOVNIH KNJIGA. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Članak 79. Periodični obračuni. usporedo s memoriranim podacima. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Pomoćni obračuni. odnosno stečajnom upravitelju. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. kako bi podaci bili dostupni kontroli. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom.

rashoda i kapitala. 45/00.01. davat će za to odgovorne osobe u društvu. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. 10/08 i 9/10). . Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. novine FBiH“. 37/01. 83/09) . kao i drugim aktima. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. novine FBiH“. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. dogovore. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. 97/07. Članak 84.2010. 16/01. osnove. br. br. Članak 82. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. 2/02. Zakona o doprinosima („Sl. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 17/06 i 14/08). Zakona o gospodarskim društvima („Sl. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. novine FBiH“. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. 1/02. 54/00. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Članak 83. godine. br. obveza. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. a primjenjivat će se od 01. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. novine FBiH“.23/99. prihoda. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. 35/98. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 14/08 i 39/09). novine FBiH“. Zakona o porezu na dobit („Sl.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. br. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->