Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

tovarni list. tehnička obilježja (datum kupnje. obaveza. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. količina. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. valuta plaćanja i sl.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . dostavnica i sl. Članak 11. . cijena. prihoda i rashoda. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine.) s mogućnošću pravovremenog nadzora.). izvještaji o obračunatoj kamati. dokumenti o osiguranju robe. otpremnica. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. . Članak 10. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Članak 9. sintetičkog konta. ukupan iznos). a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. odobravanje kasa skonta. kapitala. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Članak 12. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu.

Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. alata i dr. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. isplatna lista. Članak 16.(izlazne fakture. Članak 15. trebovanje sirovina. popisne liste. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. poluproizvoda. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. gotovih proizvoda. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. što potvr uje svojim potpisom. dokumenti o povratu. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno. zbrajanja i oduzimanja. prijemnica. rashodu. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. izdatnica. Članak 14. Članak 13. odnosno prijemu. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. otpisu. . Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. broj 91/06). množenja. zapisnik. nego se poništavaju i izdaju nove. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave.). nalog blagajni za naplatu ili isplatu. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. promjeni cijene. uz stavljanje datuma ispravke. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. MRS i općim aktom pravne osobe.

Osnovnim knjigama smatraju se: . glavna knjiga i pomoćne knjige. obvezama. uvažavajući načela urednosti. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu.glavna knjiga . Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. Članak 21.dnevnik glavne knjige. Članak 20. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. ažurnosti. obavezama. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.Članak 17. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. kapitalu. Članak 19. Poslovne knjige čine dnevnik. kronološki. kapitalu. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. rashodima. Osobe koje vode poslovne knjige. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. . dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini.

sukladno s potrebama pravne osobe. dobavljači. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Članak 24. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. troškova. kapital i dr. materijal i inventar. investicijske nekretnine. potraživanja. roba. rashoda. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. proizvodi. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. i druge pomoćne knjige. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. dugoročne financijske plasmane. zalihe. Članak 22. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. usluge.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. postrojenja i opremu. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. kupci. kapitala. obveza. Članak 23. gotovinu i gotovinske ekvivalente. . Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. Članak 25. obveze. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. razne obveze i potraživanja i dr.

Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. ispravnost unosa podataka. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. knjiga izlaznih računa. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. Članak 28. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. knjiga udjela (ili knjiga dionica). knjiga deviznih sredstava. mogućnost korištenja podataka. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. . čuvanje podataka. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. Članak 29. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ).knjiga ulaznih računa. Članak 26. Ispis bruto bilance. knjiga izdanih čekova.

odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. ili na kojim se iskazuju ulaganja. knjiži na teret troškova. odnosno obveze. odnosno ugradnje. - . Članak 32. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. U analitičkom knjigovodstvu. utrošak materijala. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. a zadužuju troškovi poslovanja. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. Članak 30. rezervnog dijela ili sitnog inventara.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. Nabavljeni materijal. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. kojim se razdužuje skladište. po vrijednosti. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. odnosno vjerovnik ima šifru. Članak 31. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Članak 33. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. te mjesto uporabe. društvo izravno. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. Članak 34. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. odnosno ugra uje u sredstvo. na osnovu ovjerenog računa. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. putem skladišnog zaduženja. svaki dužnik.

) kao i u slučajevima statusnih promjena. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. AMORTIZACIJA Članak 38. Članak 36.02. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. obveza. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. (varijanta 1.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.12. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Članak 37. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. . Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. Članak 39. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti.

dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ceste.(varijanta 2. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. knjige (trajne vrijednosti).) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. hoteli. Oprema za vodoprivredu.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. Oprema. komunalni objekti.3% .1. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1.36/08 i 79/09). Gra evine.2. restorani 1.3. Članak 43. djela kiparstva. izuzev 1. (varijanta 3.3% 20% 14. izuzev 2. stalna sredstva u pripremi. br. Najviše stope amortizacije. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. administrativne. slike. gornji stroj željezničkih pruga 2.1. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. vozila. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Članak 42. mehanizacija. Članak 41. Stambene zgrade. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. goodwill. Upravne. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. Članak 40. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. novine FBiH“.

Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. ni kada su ista i dalje u upotrebi. uništenja ili manjka.3% 14. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. Članak 47. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Članak 45.000 KM. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. 33. Imovina koja se amortizira. Članak 48. Osnovna stada 5. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. uništena.2. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu.3% 40% 20% Iznimno. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo.2. Amortizacija za prodana. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Višegodišnji nasadi 4. . a koja su i dalje u upotrebi. pravna osoba može. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. ovog akta. Članak 46. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje.

00 KM. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Za sva ostala. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.Članak 49. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. 2) školovanje i obuku kadrova. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. ambalaža i auto gume. novine FBiH“. (varijanta 1. Članak 52. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. vode.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. iskazuju se kao sitan inventar. (varijanta 1. ambalaža i auto gume. zemljišta i ublažavanje buke. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. ambalaže i auto guma se otpisuje .) Sitan inventar. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci.) Sitan inventar. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. Članak 50. br. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. 97/07 i 14/08). AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. (varijanta 2. iskazuju se kao sitan inventar.00 KM. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. (varijanta 2.00 KM.

popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. fotografije. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. provodi se svakih pet godina.12. a koja su i dalje u upotrebi. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. filmovi. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. arhivska gra a i slično. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. Članak 56. uništenja ili manjka. Iznimno. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. manjak. popis materijala u knjižnicama. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. odnosno pokretanja postupka likvidacije. Članak 55. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. pripajanje ili dijeljenje).12.) Članak 53. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. prosinca. Predmeti sitnog inventara. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). kao što su: knjige. tekuće godine. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. Tu a sredstva. . prodaja i dr. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. temeljem Odluke uprave društva.u trenutku davanja u upotrebu.

količini i vrijednosti. tekuće godine (može i neki drugi datum). nedovršene proizvodnje.Članak 57. Članak 60. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. sirovina i materijala.12. dana od dana isteka poslovne godine. najkasnije 15. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Članak 59. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. Članak 58. tekuće godine. robe. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. nego popisno povjerenstvo. potraživanja. sitnog inventara. poluproizvoda i gotovih proizvoda. i to: vrsti. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. . Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31.12. ambalaže i autoguma. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke.12. Popis se tehnički provodi mjerenjem. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki).12. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. novca i novčanih ekvivalenata. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. vaganjem.

te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Pravna osoba. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). tekuće godine. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . odnosno vlasnicima udjela u Društvu. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. prije sastavljanja financijskih izvještaja. . Pravna osoba. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. za formiranje i unos u zakonske rezerve. za isplatu dioničarima. Članak 65. ako ih društvo formira. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. prije sastavljanja financijskih izvještaja.12.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. Članak 62. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. za formiranje i unos u statutarne rezerve. Članak 63.

4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. upisana u sudski registar. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene.1. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene.Članak 66. njegovo ime i prezime. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka.12. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. Članak 69. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Istodobno. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. do 31. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. pa i oni štampani na računalu. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. odnosno zaključenja stečaja. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. . kao i broj važeće licence. Članak 68. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji.

2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. kreditnom. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. . tržišnom. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe.Članak 70. Članak 71. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Članak 72.

. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. potraživanja i obveza. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Članak 74. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. srpnja tekuće godine. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Članak 75. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Članak 76. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje.Članak 73. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. prihoda i rashoda. Pravna osoba. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama.

Pomoćni obračuni. odnosno stečajnom upravitelju. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Članak 78. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. Periodični obračuni. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. konsolidirani financijski izvještaji. izvještaji o izvršenoj reviziji. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. kako bi podaci bili dostupni kontroli. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. . čuvaju se dvije godine. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. usporedo s memoriranim podacima. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. Članak 79. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. POSLOVNIH KNJIGA. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Ako se poslovne knjige vode na računalu. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. godišnji računovodstveni obračuni. Knjigovodstvene isprave. financijski izvještaji. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu.

obveza. godine. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. novine FBiH“. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 17/06 i 14/08).23/99. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. br. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. 35/98. Zakona o porezu na dohodak („Sl. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. novine FBiH“. br. a primjenjivat će se od 01. Članak 82. Članak 83. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. novine FBiH“. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. . br. 97/07. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. 54/00. 45/00. Članak 84. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. osnove. Zakona o porezu na dobit („Sl. Zakona o doprinosima („Sl. rashoda i kapitala.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. novine FBiH“. 2/02. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl.01. 16/01. br. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. novine FBiH“. 1/02. 14/08 i 39/09).2010. 37/01. br. kao i drugim aktima. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 10/08 i 9/10). dogovore. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. 83/09) . Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. prihoda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful