Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

sintetičkog konta.subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. ukupan iznos). Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. Članak 10. otpremnica.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. dokumenti o osiguranju robe. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. izvještaji o obračunatoj kamati. . tehnička obilježja (datum kupnje. prihoda i rashoda. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. Članak 12. obaveza..grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. količina. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava . tovarni list. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). Članak 9.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . valuta plaćanja i sl. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. odobravanje kasa skonta. Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. dostavnica i sl. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. . Članak 11. cijena. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu.). kapitala. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8.

Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. alata i dr. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno.). popisne liste. Članak 16. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. trebovanje sirovina. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. zbrajanja i oduzimanja. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. promjeni cijene. isplatna lista. odnosno prijemu. otpisu. poluproizvoda. MRS i općim aktom pravne osobe. što potvr uje svojim potpisom. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. nego se poništavaju i izdaju nove. rashodu. množenja. zapisnik. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. Članak 13. izdatnica. gotovih proizvoda. Članak 14. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. .(izlazne fakture. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. uz stavljanje datuma ispravke. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. prijemnica. Članak 15. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. broj 91/06). Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. dokumenti o povratu.

prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). obavezama.Članak 17. kapitalu. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. kapitalu. ažurnosti. rashodima. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva.dnevnik glavne knjige. . Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. Osnovnim knjigama smatraju se: . Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. prihodima i rashodima pravnih osoba. Članak 21. Članak 20. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. Članak 19. kronološki. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. dokumentiranosti i vjerodostojnosti. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige.glavna knjiga . gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. glavna knjiga i pomoćne knjige. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. uvažavajući načela urednosti. obvezama. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. Poslovne knjige čine dnevnik. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija. Osobe koje vode poslovne knjige.

roba. sukladno s potrebama pravne osobe. kapitala. i druge pomoćne knjige. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. dugoročne financijske plasmane. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. potraživanja. . Članak 23. proizvodi. razne obveze i potraživanja i dr. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. zalihe. investicijske nekretnine. Članak 25. postrojenja i opremu. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. rashoda. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. troškova. kapital i dr. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. kupci. U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. Članak 24. dobavljači. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. Članak 22. obveze.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. usluge. obveza. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. materijal i inventar. gotovinu i gotovinske ekvivalente.

na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. knjiga izdanih čekova. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. knjiga izlaznih računa. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. ispravnost unosa podataka. .knjiga ulaznih računa. knjiga udjela (ili knjiga dionica). knjiga deviznih sredstava. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. Članak 26. Članak 28. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Ispis bruto bilance. čuvanje podataka. druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. mogućnost korištenja podataka. Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. Članak 29. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ).

U analitičkom knjigovodstvu. - . rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. Nabavljeni materijal. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. odnosno vjerovnik ima šifru. kojim se razdužuje skladište. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. a zadužuju troškovi poslovanja. Članak 33. Članak 34. svaki dužnik. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. društvo izravno. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. odnosno ugradnje. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. putem skladišnog zaduženja. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. odnosno obveze. Članak 32. po vrijednosti. te mjesto uporabe. Članak 31. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. odnosno ugra uje u sredstvo. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. na osnovu ovjerenog računa. Članak 30. knjiži na teret troškova. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. ili na kojim se iskazuju ulaganja. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. utrošak materijala. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. rezervnog dijela ili sitnog inventara. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe.

Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Članak 37. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. AMORTIZACIJA Članak 38. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa.12. osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva. Članak 36. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31. obveza.02.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. (varijanta 1. .) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. Članak 39.) kao i u slučajevima statusnih promjena. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35.

predmeti arhivske i povijesne vrijednosti. knjige (trajne vrijednosti). vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14.3% 20% 14. Najviše stope amortizacije. Članak 42. restorani 1.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Upravne. mehanizacija. Ceste. br. Gra evine. Članak 43. stalna sredstva u pripremi. Stambene zgrade. (varijanta 3. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. novine FBiH“. vozila. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. izuzev 1. Članak 40. Oprema za vodoprivredu. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo.2. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi.1. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta.3% . Oprema.36/08 i 79/09). djela kiparstva. gornji stroj željezničkih pruga 2.3. administrativne. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1.(varijanta 2. slike. goodwill. Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1. Članak 41. izuzev 2.1. komunalni objekti. hoteli.

Osnovna stada 5.2. uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. pravna osoba može. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. ovog akta. uništena. Članak 47. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave.3% 14.000 KM. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Članak 46. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. a čija je nabavna vrijednost manja od 1. Članak 48. Amortizacija za prodana. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod.3% 40% 20% Iznimno. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. ni kada su ista i dalje u upotrebi. uništenja ili manjka. 33. Članak 45. Imovina koja se amortizira. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Višegodišnji nasadi 4. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. .2. a koja su i dalje u upotrebi.

vode. br. (varijanta 2. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. (varijanta 2. Za sva ostala.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine. iskazuju se kao sitan inventar. 97/07 i 14/08). (varijanta 1. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. ambalaža i auto gume. (varijanta 1.Članak 49. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. Članak 52. iskazuju se kao sitan inventar. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.00 KM. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. zemljišta i ublažavanje buke.00 KM. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. a ovdje nespomenuta i nedefinirana.) Sitan inventar. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu.) Sitan inventar. novine FBiH“. 2) školovanje i obuku kadrova. Članak 50. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51. ambalaže i auto guma se otpisuje .00 KM. ambalaža i auto gume.

Članak 55. . Iznimno. fotografije.) ili neko drugo obračunsko razdoblje.12. a koja su i dalje u upotrebi. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. prosinca. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana).u trenutku davanja u upotrebu. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. Članak 56. manjak. arhivska gra a i slično. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. temeljem Odluke uprave društva. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva. Predmeti sitnog inventara. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. uništenja ili manjka. provodi se svakih pet godina. kao što su: knjige. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. prodaja i dr.12. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. odnosno pokretanja postupka likvidacije. Tu a sredstva. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje. filmovi. popis materijala u knjižnicama. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu.) Članak 53. pripajanje ili dijeljenje). tekuće godine.

Članak 58. Članak 60. ambalaže i autoguma. nego popisno povjerenstvo. potraživanja. tekuće godine (može i neki drugi datum).Članak 57. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10.12. vaganjem. novca i novčanih ekvivalenata. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. tekuće godine. najkasnije 15. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. količini i vrijednosti. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. sirovina i materijala. robe. i to: vrsti. Popis se tehnički provodi mjerenjem. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu.12. nedovršene proizvodnje. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis. Članak 59. dana od dana isteka poslovne godine. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. sitnog inventara. brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). poluproizvoda i gotovih proizvoda.12. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. . Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava.12.

tekuće godine. ako ih društvo formira. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. za formiranje i unos u statutarne rezerve. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa. Članak 62. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. za isplatu dioničarima. vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana.12. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. Članak 65. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Članak 63. Pravna osoba. za formiranje i unos u zakonske rezerve. . Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom. Pravna osoba. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. prije sastavljanja financijskih izvještaja. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. prije sastavljanja financijskih izvještaja.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu.

Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. kao i broj važeće licence.1. upisana u sudski registar. Članak 69. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Istodobno. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. odnosno zaključenja stečaja. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja.Članak 66. . financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. njegovo ime i prezime. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. do 31. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. pa i oni štampani na računalu. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje.12. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. Članak 68. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka.

3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). kreditnom. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Članak 72. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. tržišnom. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. . zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Članak 71. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem.Članak 70. 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe.

. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Članak 74. potraživanja i obveza. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje. Članak 75. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja.Članak 73. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. prihoda i rashoda. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Članak 76. Pravna osoba. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. srpnja tekuće godine.

knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. . Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. usporedo s memoriranim podacima. odnosno stečajnom upravitelju. Članak 79. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. konsolidirani financijski izvještaji.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. izvještaji o izvršenoj reviziji. Pomoćni obračuni. Knjigovodstvene isprave. IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. Članak 78. čuvaju se dvije godine. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. financijski izvještaji. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. prodajni i kontrolni blokovi i sl. Periodični obračuni. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina. Ako se poslovne knjige vode na računalu. kako bi podaci bili dostupni kontroli. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. POSLOVNIH KNJIGA. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. godišnji računovodstveni obračuni.

Zakona o gospodarskim društvima („Sl. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. 97/07. 14/08 i 39/09). kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. novine FBiH“. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Članak 82. osnove. Zakona o porezu na dohodak („Sl. obveza. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. 35/98. 45/00. rashoda i kapitala. novine FBiH“. novine FBiH“. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Članak 84. br. godine. novine FBiH“. kao i drugim aktima.23/99. 83/09) . prihoda. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. br. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. 2/02. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. a primjenjivat će se od 01. 17/06 i 14/08).RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80.01.2010. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. 1/02. 54/00. davat će za to odgovorne osobe u društvu. Zakona o porezu na dobit („Sl. . kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. br. Članak 83. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. br. 10/08 i 9/10). 16/01. novine FBiH“. br. dogovore. Zakona o doprinosima („Sl. 37/01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful