Sukladno člancima 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), članka __.

Statuta gospodarskog društva, Uprava društva „_________________“, donosi

PRAVILNIK o računovodstvu
OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom utvr uje se način prijema, formiranja, kretanja, odlaganja i čuvanja dokumentacije kao i postupci, metode i tehnike za vo enje poslovnih knjiga (knjiženje), oblik samih knjiga, sastavni dijelovi poslovnih knjiga, relevantni rokovi za unos pojedinih vrsta podataka (knjiženja), ažurnosti vo enja poslovnih knjiga, način odlaganja i čuvanja poslovnih knjiga, popis sredstava i rokove popisa, obračun i metode obračuna amortizacije, način i rokove financijskog izvještavanja, kao i ostale postupke i metode neophodni za pouzdanu i fer prezentaciju financijskih izvještaja. Članak 2. Sustav računovodstva se zasniva na računovodstvenim načelima: točnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, pravovremenosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih doga aja te na Me unarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS), odnosno Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI). Članak 3. Pravna osoba vrši financijsko računovodstveno evidentiranje i financijsko izvještavanje sukladno načelima i pravilima: Me unarodne računovodstvene standarde (MRS) financijskog izvještavanja (MSFI); i Me unarodne standarde

Prateće upute, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za me unarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: IASB)i Me unarodne računovodstvene standarde za mala i srednja poduzeća koje objavi IASB . RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE Članak 4. (alternativno) Rukovoditelj računovodstvenih poslova u društvu je odgovoran za ažurnost, urednost i istinitost poslovnih knjiga.

Osoba odgovorna za vo enje poslovnih knjiga i sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, te poreznih evidencija mora ispunjavati sljedeće uvijete: školsku spremu ekonomskog usmjerenja (VSS / VŠS / SSS), radno iskustvo u obavljanju računovodstvenih poslova u trajanju od minimalno 3 godine, stečeno profesionalno zvanje „certificirani računovo a“ sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenih poslova izdanu od strane ovlaštenog profesionalnog tijela. Članak 5. (alternativno) Vo enje poslovnih knjiga pravna osoba povjerava i ustupa temeljem Ugovora o pružanju računovodstvenih usluga drugoj pravnoj osobi koja ispunjava uvijete za pružanje računovodstvenih usluga sukladno Zakonu o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br.83/09) KONTRNI PLAN Članak 6. Kontni plan društva je u potpunosti uskla en sa propisanim kontnim planom, i sadrži sljedeće razrede bilančnih stavki: Razred 0 – Upisani, a neuplaćeni kapital i stalna sredstva Razred 1 – Zalihe Razred 2 – Novac, kratkoročna potraživanja i financijski plasmani i aktivna vremenska razgraničenja Razred 3 – Troškovi poslovanja Razred 4 – Kapital i rezerve Razred 5 – Obveze Razred 6 – Prihodi i rashodi Razred 7 – Dobit i gubitak Razred 8 – Interni obračuni Razred 9 – Izvanbilančni računi Članak 7. Otvaranje konta u računovodstvu vrši se u trenutku kada se prvi put pojavljuje potreba za tim kontom. Kod otvaranja konta, za svaki konto navodi se šifra, naziv i sadržaj konta. Šifra konta se utvr uje dekadnim označavanjem od ( 0 do 9 ) i to: - razred se označava brojevima od 0 do 9,

Članak 11. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom. prihoda i rashoda. otpremnica. . dokumenti o osiguranju robe.analitička razrada osnovnog konta brojevima od 0000 do 99999 i . kapitala. izvještaj o novčanim promjenama na žiro-računu. Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje može treća osoba koja nije sudjelovala u poslovnom doga aju.. koja je potpisana od strane osobe koja je ovlaštena za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave.) s mogućnošću pravovremenog nadzora. Knjigovodstvena isprava sastavlja se za doga aj koji je nastao. dostavnica i sl. Interne knjigovodstvene isprave se ispostavljaju unutar pravne osobe i služe za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obvezama prema izvorima sredstava .subanalitička razrada konta označava se brojevima od 000000 pa nadalje. izvještaji o obračunatoj kamati. količina. tehnička obilježja (datum kupnje. Članak 10. Knjigovodstvena isprava je pisani dokaz ili memorirani elektronski zapis o nastalom poslovnom doga aju. preslika originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave. a služi kao temelj za knjiženje u poslovnim knjigama. vezan je za poslovanje pravne osobe i ima odraza na promjenu stavki imovine. valuta plaćanja i sl.osnovno konto se označava brojevima od 000 do 999. Sadržaj knjigovodstvenih isprava mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati vrstu i opseg nastale promjene (kupnja. ukupan iznos). Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili osoba na koje je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i ispravna. odnosno razlog uporabe preslike i ako je potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ili osobe na koju je prenesena ovlast. Eksterne knjigovodstvene isprave su one koje su prispjele u pravnu osobu izvana. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE Članak 8. cijena. Knjigovodstvene isprave mogu biti eksterne i interne prirode. Naziv konta mora biti koncizan da jasno odre uje sadržaj konta. . karakter poslovne promjene u knjigovodstveno-tehničkom smislu (kupnja za gotov novac ili na kredit). tovarni list.grupe konta se označavaju brojevima od 00 do 99. iz poslovnih odnosa s trećim osobama koja su ih sačinila (fakture. sintetičkog konta. obaveza. Članak 9. Članak 12. nedvojbeno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i opseg poslovnog doga aja. a da analitička konta imaju odgovarajuće nazive dobivanja razrade osnovnog.). odobravanje kasa skonta.

Iznimku čine knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim doga ajima koje se ne popravljaju niti prepravljaju. otpisu. a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je poslovna promjena nastala. Neispravna isprava vraća se odgovarajućoj službi koja je sastavila ili zaprimila knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka. . Članak 16. izdatnica. odnosno u roku od tri dana od datuma prijema. MRS i općim aktom pravne osobe. mora sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“. što potvr uje svojim potpisom. Ispravak precrtavanjem vrši ona osoba koja je izdala knjigovodstvenu ispravu i koja će ispravak istovremeno izvršiti na svim primjercima izdane knjigovodstvene isprave. alata i dr. broj 91/06). množenja. Osobe koje sastavljaju i vrše prijem knjigovodstvenih isprava. popisne liste. nalog blagajni za naplatu ili isplatu. zbrajanja i oduzimanja. Članak 13. Suštinskom kontrolom knjigovodstvenih isprava utvr uje se suštinska ispravnost isprave. nego se poništavaju i izdaju nove. odnosno prijemu. gotovih proizvoda. Interne knjigovodstvene isprave sastavljaju se u minimalno dva (2) primjerka. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronski zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe koja zastupa pravnu osobu ili osobu na koju je prenesena ovlast. na temelju kojih su dobiveni rezultati na ispravi. dužne su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi sa nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi. prijemnica. dokumenti o povratu. Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu sa propisima. Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja. isplatna lista. poluproizvoda. trebovanje sirovina. Članak 15.). uz stavljanje datuma ispravke. zapisnik. Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima se obavljaju na način da ne dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave. Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontrolira sa stanovišta formalne. promjeni cijene.(izlazne fakture. Članak 14. suštinske i računske ispravnosti i ovjerena od ovlaštenih osoba u pravnoj osobi. rashodu. koja se sastoji u ispitivanju da je naznačena poslovna promjena stvarno nastala i u obimu kako je naznačeno.

Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini. kronološki. POSLOVNE KNJIGE Članak 18. kapitalu. Poslovne knjige čine dnevnik. dužne su knjigovodstvene isprave proknjižiti u poslovnim knjigama narednog dana. povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija. poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava. Pod poslovnim knjigama u knjigovodstvu podrazumijevaju se evidencije pomoću kojih se kronološki i na sistematski način obuhvaćaju poslovni doga aji i promjene na osnovu knjigovodstvenih dokumenata. Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava proslje uje se knjigovodstvu. obvezama. prihodima i rezultatu poslovanja i izvanbilančne evidencije). uvažavajući načela urednosti. Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju temelj za izradu godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja. tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu. prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka. gdje se na temelju nje izdaje nalog za knjiženje. a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave. prihodima i rashodima pravnih osoba. Poslovne knjige vode se u skladu sa načelima sistema dvojnog knjigovodstva. dokumentiranosti i vjerodostojnosti.glavna knjiga . Osobe koje vode poslovne knjige. .Članak 17. Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene. Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima. Osnovnim knjigama smatraju se: .dnevnik glavne knjige. kapitalu. Članak 19. Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na financijskom položaju i uspješnosti poslovanja (imovini. obavezama. rashodima. zatim upisuje podatak u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom. glavna knjiga i pomoćne knjige. Članak 21. Članak 20. ažurnosti. Poduzeće vodi poslovne knjige prema načelima dvojnog knjigovodstva i organizira osnovne i pomoćne knjige. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilančnih ili izvanbilančnih pozicija.

Članak 24. zalihe. potraživanja. gotovinu i gotovinske ekvivalente. Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva. . U pomoćne knjige ubraja se: knjiga blagajne. osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje. roba. obveza. materijal i inventar. usluge. Članak 23. Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to: 1) bilančna evidencija i 2) izvanbilančna evidencija. kapital i dr. Analitičke evidencije predstavljaju raščlanjena pojedina konta glavne knjige kao što su: dugoročna materijalna i nematerijalna sredstva. investicijske nekretnine. proizvodi. Glavna knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja. razne obveze i potraživanja i dr.Glavna knjiga predstavlja skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine. 2) učinak poslovnog doga aja može se izraziti u novčanim iznosima. Članak 22. Pomoćne knjige čine: analitičke evidencije. obveze. kapitala. kupci. Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilančne evidencije jesu poslovni doga aji koji imaju sljedeća obilježja: 1) poslovni se doga aj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja. i druge pomoćne knjige. dobavljači. postrojenja i opremu. troškova. dugoročne financijske plasmane. sukladno s potrebama pravne osobe. prihoda i rezultata poslovanja i 4) nastanak poslovnog doga aja može se dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom. Članak 25. 3) promjena nastala poslovnim doga ajem utječe na poziciju (stavku) sredstava. rashoda.

Poslovne knjige vode se na način da osiguraju: kontrolu unesenih podataka. Ispis bruto bilance. Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilance sastavljene na kraju prethodne poslovne godine ili na temelju početne bilance kod novoosnovanih pravnih osoba. Članak 26. a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. . na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave. knjiga udjela (ili knjiga dionica). knjiga izdanih čekova. VO ENJE POSLOVNIH KNJIGA Članak 27. mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige i mogućnost uvida u vremenski slijed obavljenog unosa poslovnih doga aja. Na kraju poslovne godine poslije izvršenih svih zaključnih knjiženja. glavne knjige i pomoćne knjige (analitičke kartice) pohranjuju se na vanjsku memoriju i čuvaju u rokovima propisanim ovim Pravilnikom i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Članak 29. Članak 28. knjiga deviznih sredstava. knjiga izlaznih računa. ispravnost unosa podataka. glavne knjige i pomoćnih knjiga ( analitičkih kartica ). druge evidencije i knjigovodstvena dokumentacija kao što su razni obračuni i druge pismene evidencije koje služe kao dokumentirani osnova za unos odre enog podatka u dnevnik glavne knjige. kada se podatci obra uju elektronski na računaru. One pozicije koje se ne nalaze u početnoj bilanci otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog doga aja. čuvanje podataka. Ispis dnevnika se vrši samo ako se za to ukaže potreba.knjiga ulaznih računa. mogućnost korištenja podataka. a s danom stjecanja statusa pravne osobe i prilikom provo enja statusnih promjena. vrši se prema potrebi i na zahtjev kontrolnog organa. U poslovne knjige unose se podaci po načelu nastanka poslovnih doga aja.

U analitičkom knjigovodstvu stalna materijalna sredstva iskazuju se po vrsti. Ukoliko se nabavljaju i uskladištavaju veće količine materijala koji se ne ugradi neposredno poslije nabavke. Na računu mora biti naznačena vrsta materijala. odnosno obveze. Članak 34. Knjiženje troškova sitnog inventara vrši se obavezno preko ispravke vrijednosti sitnog inventara. Članak 32. i to odvojeno za potraživanja i odvojeno za obveze. Poslovni doga aji nastali izme u dana bilance i dana upisa u sudski registar obuhvaćaju se u poslovnim knjigama prethodne pravne osobe ili nove pravne osobe. čiji promet i saldo mora biti jednak prometu i saldu analitičkog konta u glavnoj knjizi. Članak 31. odnosno analitički konto u glavnoj knjizi na kojem se iskazuju potraživanja. rezervnog dijela ili sitnog inventara. u slučajevima kada se dužnik pojavljuje i kao dužnik i kao vjerovnik. društvo izravno. utrošak materijala. putem skladišnog zaduženja.Naknadni ispravak unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka tako da bude učinak promjene iz razlike novog i prethodnog podatka. sva potraživanja i obveze vode se po pojedinim dužnicima. odnosno ugra uje u sredstvo. svaki dužnik. a zadužuju troškovi poslovanja. kojim se razdužuje skladište. U analitičkom knjigovodstvu. te mjesto uporabe. rezervne dijelove i sitan inventar koji se odmah stavlja u uporabu. ili na kojim se iskazuju ulaganja. odnosno vjerovnik ima šifru. Vo enje evidencije za alat i sitan inventar je stalno. Članak 33. po vrijednosti. što se utvr uje odlukom o statusnoj promjeni. Članak 30. na osnovu ovjerenog računa. knjiži na teret troškova. Nabavljeni materijal. U okviru materijalnog knjigovodstva vodi se i skladišno poslovanje. a jedna šifra se može koristiti i za označavanje kupca i povjerioca istovremeno. Ovaj način evidentiranja materijala poduzeće će uvesti ako ocjeni da za time postoji objektivno opravdana potreba. odnosno vjerovnicima: za svaki sintetički. Stalna materijalna sredstva vode se u knjigovodstvu stalnim sredstvima pojedinačno za svako sredstvo. vodi se posebno grupa analitičkih konta i dnevnik. a najmanje jedanput mjesečno sastavlja kronološkim redom tzv. - . odnosno ugradnje. za isti se vrši prijem i zaduženje u magazinu. količini i nabavnoj vrijednosti i ispravci vrijednosti. te se za utrošeni dio u jednom proizvodnom ciklusu.

U skladišno poslovanje spada vo enje materijalne evidencije dobara u naturalnom obliku. ZAKLJUČIVANJE POSLOVNIH KNJIGA I UTVR IVANJE FINANCIJSKOG REZULTATA Članak 35. Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvr enom na temelju popisa. Članak 39. glavna knjiga moraju se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova da je istu moguće u svakom trenutku odštampati na papir i mora se potpisati elektronskim potpisom sukladno s Zakonom o elektronskom potpisu ili se mora odštampati na papir i uvezati na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i mora je potpisati i ovjeriti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe i na kraju odložiti. Članak 36. Članak 37. Poslovne knjige koje se vode kao elektronski zapis.12.) kao i u slučajevima statusnih promjena. Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine (31.02. a zatim se na temelju evidencija iz poslovnih knjiga utvr uje stanje imovine. (varijanta 1. AMORTIZACIJA Članak 38. . osim knjige inventara koja se zaključuje otu enjem sredstva.) najkasnije do roka za dostavljanje financijskih izvještaja (28. kapitala i financijski rezultat sa prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi. Na kraju poslovne godine poslovne knjige se zaključuju. Vo enje ove evidencije podrazumijeva vo enje podataka o pribavljenom materijalu i inventaru za potrebe po količini u odgovarajućoj jedinici mjere. skladišno poslovanje ima funkciju kvalitativne i kvantitativne kontrole pribavljenih materijalnih dobara za njihovo pravilno uskladištenje i čuvanje prilikom prvog prispijeća u skladište kao i dalje sve do njihovog konačnog troška ili otpisa. obveza. Pored vo enja evidencije o prispijeću materijalnih dobara. prestanka poslovanja i u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige. Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja. Pravna osoba sastavlja na kraju poslovne godine konačan obračun amortizacije.) Poduzeće vrši istovjetan obračun amortizacije za porezne i računovodstvene svrhe po identičnim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije u porezne svrhe.

administrativne. Članak 43. hoteli. Oprema. Upravne. Obračunu amortizacije ne podliježu sljedeća stalna sredstva: zemljišta. restorani 1. br. predmeti arhivske i povijesne vrijednosti.1. koje se priznaju kao porezno dopušteni rashod po grupama su: 1. vozila. Odbitak po osnovi amortizacije dopušten je samo u vezi s imovinom koja podliježe amortizaciji i koja se nalazi u uporabi. djela kiparstva. mehanizacija.3% 20% 14. Stambene zgrade.(varijanta 2.2.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po nižim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. vodovod i kanalizaciju 10% 3% 5% 14. predmeti prirodnih vrijednosti i drugo. Ceste.36/08 i 79/09). knjige (trajne vrijednosti). Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacijskih kvota (godišnji iznos amortizacije) utvr enih na temelju planiranog korištenja stalnih sredstava. Članak 41. novine FBiH“.) Poduzeće vrši obračun amortizacije za računovodstvene svrhe po višim amortizacijskim stopama sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreznoj bilanci do iznosa utvr enog proporcionalnom metodom primjenom najviših godišnjih amortizacijskih stopa koje su propisane Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Sl. (varijanta 3. Članak 42. Gra evine.3. Najviše stope amortizacije. uredske i ostale zgrade za obavljanje uslužnih djelatnosti 1.1. slike. izuzev 2. dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije po nižim stopama koje su u okviru najviših porezno dopuštenih stopa amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Oprema za vodoprivredu. gornji stroj željezničkih pruga 2. goodwill. komunalni objekti.3% . dok se za porezne svrhe vrši obračun amortizacije prema najvišim porezno dopuštenim stopama amortizacije sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. izuzev 1. Članak 40. stalna sredstva u pripremi.

uslijed nastalih otegotnih okolnosti u odre enom obračunskom razdoblju primijeniti niže stope obračuna amortizacije od onih propisanih u članku 43. Članak 48. pravna osoba može. odnosno u kojoj je imovina stavljena u funkciju. Računala i oprema za zaštitu okoliša 3. Osnovna stada 5. uništenja ili manjka. jednokratno se otpisuje u cijelosti u godini nabave. a koja su i dalje u upotrebi. uništena. Nematerijalna stalna sredstva Članak 44. Članak 47.3% 40% 20% Iznimno.2. Amortizacija za prodana. rashodovana ili na drugi način otu ena stalna sredstva se priznaje do kraja mjeseca u kojem su ta stalna sredstva bila u upotrebi. Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija povećanja vrijednosti stalnih sredstava zbog revalorizacije. ni kada su ista i dalje u upotrebi.000 KM. osim za naknadna ulaganja u takvo sredstvo. Višegodišnji nasadi 4.2. 33. Članak 45. Amortizirana sredstva koja su jednom amortizirana ne mogu se ponovno uključiti u obračun amortizacije za potrebe porezne bilance. . a čija je nabavna vrijednost manja od 1. U takvim situacijama treba donijeti Odluku u kojoj treba definirati i precizirati okolnosti zbog kojih se pristupa korekcijama u iznosu amortizacije. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. Obračun amortizacije stalnih sredstava počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je stalno sredstvo stavljeno u upotrebu. kao i korigirane stope amortizacije za predmetno obračunsko razdoblje. Kao porezno dopušteni rashod se priznaje i rashod iz osnove umanjenja vrijednosti stalnih i dugoročnih sredstava u skladu s MRS/MSFI. Članak 46. Stalna sredstva koja su cijelosti amortizirana. Nabavna vrijednost hardvera i softvera jednokratno se amortizira (100%) u cijelosti u godini u kojoj su stavke hardver i softvera nabavljeni i stavljeni u upotrebu.3% 14. Imovina koja se amortizira. Neotpisani dio vrijednosti i drugi rashodi od otu enja stalnih sredstava u cijelosti se priznaje kao porezno dopušteni rashod. ovog akta.

a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.) Sitan inventar. (varijanta 2. Stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. zemljišta i ublažavanje buke. Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima za stalna sredstva koja služe za: 1) sprječavanje zaga ivanja zraka. novine FBiH“. ambalaže i auto guma se otpisuje . ambalaža i auto gume. (varijanta 1. pitanja u vezi s amortizacijom stalnih sredstava izravno se primjenjuju odredbe: MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja MRS 16 – Nekretnine.Članak 49. iskazuju se kao dugotrajna materijalna sredstva. ambalaža i auto gume otpisuje se jednokratno metodom kalkulativnog otpisa (100%) u trenutku davanja u upotrebu. postrojenja i oprema MRS 38 – Nematerijalna imovina MRS 40 – Ulaganja u nekretnine MRS 41 – Poljoprivreda SITAN INVENTAR. (varijanta 1. br. ambalaža i auto gume otpisuje se 50% metodom kalkulativnog otpisa.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci i stvari opreme kojima je vijek upotrebe dulji od dvanaest mjeseci. (varijanta 2.) Stvari opreme kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci. AMBALAŽA I AUTOGUME Članak 51.) Sitan inventar. Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uvjetima utvr enim Zakonom o porezu na dobit („Sl. Za sva ostala. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000. Članak 50. Članak 52. 2) školovanje i obuku kadrova. ambalaža i auto gume. iskazuju se kao sitan inventar. odnosno 50% ukupne vrijednosti stavke sitnog inventara. 97/07 i 14/08).00 KM. iskazuju se kao sitan inventar.00 KM.00 KM. Ubrzana amortizacija provodi se po stopama koje mogu biti do 50% više od propisanih. a ovdje nespomenuta i nedefinirana. vode. a čiji je pojedinačni trošak nabave u trenutku nabave do 1000.

Predmeti sitnog inventara. Popis imovine i obveza se provodi na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina (31. koja se na dan popisa nalaze u skladištu. statusnih promjena sukladno s Zakonom o gospodarskim društvima (spajanje. . kao što su: knjige. tekuće godine. Kod pravnih osoba čija su ta sredstva.u trenutku davanja u upotrebu. provodi se svakih pet godina.12. ove se popisne liste uključuju u njihovu dokumentaciju o popisu. prodaja i dr.) ili neko drugo obračunsko razdoblje. U navedenim slučajevima popis se provodi pod datumom nastanka statusne ili druge promjene. popis materijala u knjižnicama. zadržavaju se u evidenciji imovine do otu enja. otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije. Tu a sredstva. U prethodno navedenim situacijama popis imovine i obveza se provodi na dan otvaranja stečajnog postupka. temeljem Odluke uprave društva.12. manjak. a preostali iznos od 50% ukupne vrijednosti u trenutku otu enja (povlačenje iz upotrabe. Iznimno. odnosno pokretanja postupka likvidacije. Uprava može po potrebi posebnom Odlukom utvrditi potrebu i obvezu provo enja odre enih bilančnih stavki imovine i obveza i tijekom poslovnog razdoblja. POPIS IMOVINE I OBVEZA Članak 54. Popis se obavlja tijekom godine i zbog primopredaje dužnosti i ne osloba a od popisa sredstava i obveza sa stanjem na dan 31. Članak 56. Popis imovine i obveza tokom poslovne godine obavlja se i u slučajevima: promjene cijena proizvoda i robe. U slučaju stečaja ili likvidacije ne postoji obveza popisa sa stanjem na dan 31. ambalaže i autoguma koja su cijelosti amortizirana (otpisana). arhivska gra a i slično. pripajanje ili dijeljenje). uništenja ili manjka. te da se u poslovnim knjigama izvrši uskla ivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem. Članak 55. popisuju se posebno za svaku pravnu osobu kojoj ta imovina pripada i dostavlja im po jedan primjerak popisnih lista na kojima su ta sredstva popisana. prosinca. filmovi.) Članak 53. a koja su i dalje u upotrebi. fotografije. izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje.

brojanjem i drugim tehnikama popisa u ovisnosti o prirode i vrste imovinske stavke. Povjerenstvo za popis je dužno da na temelju knjigovodstvenih isprava naknadno unese u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale izme u dana popisa i 31.12. tekuće godine (može i neki drugi datum). i obveza Povjerenstva za popis se formiraju i imenuju najkasnije do 10. Članak 59. Članak 60. Za provo enje popisa imovine i obveza u pravnoj osobi. poluproizvoda i gotovih proizvoda. i to: vrsti. tekuće godine. Podatke iz knjigovodstva u popisne liste ne unose osobe koja rade u knjigovodstvu. nego popisno povjerenstvo. utvr uje viškove i manjkove i dostavlja ga na razmatranje Upravi za razmatranje rezultata popisa za odlučivanje o popisu. potraživanja.12. ambalaže i autoguma. Podatci o popisu imovine i obveza se unose u popisne liste. Popis se tehnički provodi mjerenjem. U slučaju kada je vrijeme popisa imovine i obveza prije 31. . robe. vaganjem. U popisne liste se unose podatci o stvarnom stanju predmeta popisa (imovinskih stavki). Članak 58. jednog predsjednika i dva člana povjerenstva za popis.Članak 57. sirovina i materijala.12. dana od dana isteka poslovne godine. Na kraju popisa popisna povjerenstvo sastavlja izvještaj o obavljenom popisu. Povjerenstva za popis se formiraju u sastavu od tri člana. najkasnije 15. tekuće godine te izvrši uskla ivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. količini i vrijednosti. Pri utvr ivanju sastava pojedinih povjerenstva za popis treba voditi računa da osobe koje su materijalno ili financijski zadužene za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci ne mogu biti odre eni u povjerenstvo za popis tih sredstava. Uprava posebnom Odlukom imenuje i formira povjerenstva za popis. sitnog inventara. nedovršene proizvodnje. novca i novčanih ekvivalenata. Pravna osoba imenuje povjerenstva za popis: stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava.12.

Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. Raspored dobiti i gubitka pravna osoba vrši sukladno s odredbama Zakona o gospodarskim društvima i ovog Zakona. te odgovornosti za utvr ene inventurne razlika. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. . tekuće godine. te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit.12. sastavlja i dostavlja svim svojim kupcima (dužnicima) popis neplaćenih (otvorenih) računa.Uprava temeljem izvještaja o popisu i popisnih lista donosi Odluku o rješavanju i tretmanu.obrazac izvod otvorenih stavki (IOS). te planirati aktivnosti i način rješavanja istih. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. Prije sastavljanja financijskih izvještaja za tekuću godinu obvezno se vrši usuglašavanje obveza i potraživanja (konfirmacija salda). ako ih društvo formira. Članak 65. Stanje i usuglašavanje obveza i potraživanja se utvr uje na dan 31. za isplatu dioničarima. za formiranje i unos u zakonske rezerve. za formiranje i unos u statutarne rezerve. pravna osoba obvezno odgovara pošiljatelju (dužniku. Članak 63. prije sastavljanja financijskih izvještaja. prije sastavljanja financijskih izvještaja. Pravna osoba. Ukoliko primi zahtjev za konfirmaciju salda potraživanja i/ili obveza. Pravna osoba. Pravna osoba je obvezna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja. Kao dokaz postojanja odre enog stanja potraživanja i obveza koristit će se knjigovodstveni podaci koji će se unositi i potvr ivati odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom . vjerovniku ili njegovom revizoru) na konfirmaciju u roku od osam dana. USUGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA Članak 61. RASPORED DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA Članak 64. internog općeg akta i odluke nadležnog organa. Članak 62. usuglašava me usobna potraživanja i obveze sa poslovnim partnerima. kao i računovodstvenom i poreznom tretmanu inventurnih razlika. što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom.

Uz godišnji financijski izvještaj korisnicima financijskih izvještaja se prezentiraju i posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku. upisana u sudski registar. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. odnosno zaključenja stečaja. moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovo e koji sadrži naziv „certificirani računovo a“.1. Istodobno.12. Članak 68. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). kao i broj važeće licence. financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene. pa i oni štampani na računalu. Pravna osoba u slučaju nastanka statusne promjene. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. Za financijske izvještaje pravne osobe odgovorna je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. odnosno postupka likvidacije pravne osobe. do 31. 2) Bilanca uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje. Financijski izvještaji se nakon sastavljanja. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Članak 67. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji.Članak 66. financijski izvještaji pravne osobe se nakon sastavljanja. tekuće godine sa usporednim podacima za prethodnu godinu. i ovjeravaju pečatom pravne osobe – podnositelja. Financijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. upisane u sudski registar – direktora pravne osobe koja podnosi financijske izvještaje. njegovo ime i prezime. Godišnje financijske izvještaje čine: 1) Bilanca stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. Pravna osoba obvezne financijske izvještaje sastavlja i prezentira za poslovnu godinu i to za razdoblje od 1. Članak 69. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. a prije podnošenja Ovlaštenoj instituciji potpisani potpisuju od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe. .

uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera poduzetih na zaštiti životne sredine. pripremljene sukladno s MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja ili MRS 34 – Periodični financijski izvještaji. Jezik izvještavanja pravne osobe je jedan od zakonom propisanih službenih jezika u Bosni i Hercegovini. koja je propisana kao zakonsko i efektivno sredstvo plaćanja u BiH. Godišnji izvještaj o poslovanju obvezno sadrži: 1) sve značajne doga aje nastale u razdoblju od završetka poslovne godine do datuma predaje financijskog izvještaja. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastaviti i prezentirati godišnji izvještaj o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravne osobe i njegov položaj. tržišnom. 3) Izvještaj o gotovinskim tijekovima – Izvještaj o tijekovima gotovine. Polugodišnji izvještaj obuhvaća: 1) Bilancu stanja – Izvještaj o financijskom položaju na kraju razdoblja. valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravne osobe. 4) Izvještaj o promjenama na kapitalu i 5) Bilješke uz financijske izvještaje. zajedno sa politikama zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita i 8) izloženost pravne osobe cjenovnom. 2) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravne osobe. 7) ciljeve i politike pravne osobe u svezi s upravljanjem financijskim rizicima. Funkcionalna valuta izvještavanja pravne osobe je Konvertibilna marka (oznaka: BAM). 6) korištene financijske instrumente ako je to značajno za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravne osobe. 3) najvažnije aktivnosti u svezi s istraživanjem i razvojem. Članak 71. 5) informacije o poslovnim segmentima pravne osobe. Članak 72. (alternativno) Pravna osoba je obvezna sastavljati i prezentirati polugodišnji izvještaj. 4) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela. . kreditnom.Članak 70. 2) Bilancu uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje.

najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu. gdje odre ena osoba (matična) ima pravo upravljanja financijskim i poslovnim politikama. Pravna osoba uz godišnje financijske izvještaje dostavlja: Obavijest o razvrstavanju pravne osobe. potraživanja i obveza. Pravna osoba. predaje najkasnije do kraja travnja tekuće za prethodnu godinu. Godišnji financijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije do posljednjeg dana veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Polugodišnji financijski izvještaji predaju se najkasnije 31. Pravna osoba angažira vanjskog revizora temeljem Odluke uprave. Konsolidirani financijski izvještaj je financijski izvještaj grupe pravnih osoba za statusni oblik povezivanja koji čini ekonomsku cjelinu u kome su izdvojeni interni odnosi izme u tih osoba na osnovu kapitala. Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka. Pri izradi konsolidiranih financijskih izvještaja pravne osobe se pridržava pravila i procedura konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja koja su ure ena MRS-a i MSFI-a. Rok za predaju revizorskog izvještaja sa priloženim financijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije kraj tekuće godine za prethodnu godinu. a temeljem najpovoljnije ponude revizorske kuće o čemu konačnu odluku donosi uprava društva. Članak 75. sastavljene konsolidirane financijske izvještaje.Članak 73. srpnja tekuće godine. prihoda i rashoda. Članak 74. . Članak 76. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji. Odluku o utvr ivanju godišnjih financijskih izvještaja od strane mjerodavnog organa. Obveza za izradu konsolidiranog financijskog izvještaja nastaje od prvog mjeseca po isteku mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja. (alternativno) Pravna osoba je dužna obaviti reviziju financijskih izvještaja. (alternativno) Pravna osoba je dužna sastaviti i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje.

Periodični obračuni. izvještaji o izvršenoj reviziji. Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku 11 godina nakon isteka poslovne godine. čuvaju se dvije godine. u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu. Članak 79. kako bi podaci bili dostupni kontroli. prodajni i kontrolni blokovi i sl. U slučaju otvaranju postupka likvidacije ili stečaja. poslovne knjige i financijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravne osobe. a pomoćne knjige najmanje sedam godina. i svi interni akti od utjecaja na financijsko poslovanje. Isprave koje se čuvaju trajno su: platne liste ili analitičke evidencije o plaćama u vezi s plaćanjem doprinosa. Knjigovodstvene isprave se odlažu u fascikle i registratore nakon završetka godišnjeg obračuna i revizije. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina. Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku. usporedo s memoriranim podacima. kupoprodajni ugovori po kojima je izvršeno stjecanje nekretnina.NAČIN I ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA. a predstavljaju dokaznu osnovu poslovnih knjiga. isprave platnog prometa putem ovlaštenih financijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina. konsolidirani financijski izvještaji. Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje 11 godina. Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni. (odnosno kod druge pravne osobe ukoliko je istoj povjereno vo enje poslovnih knjiga). . IZVJEŠTAJA I OSTALE DOKUMENTACIJE Članak 77. mora se osigurati i memoriranje aplikativnog softvera. Pomoćni obračuni. knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacijskom. Knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje 11 godina. financijski izvještaji. POSLOVNIH KNJIGA. odnosno stečajnom upravitelju. godišnji računovodstveni obračuni. Članak 78. Ako se poslovne knjige vode na računalu. Knjigovodstvene isprave.

23/99. kao i objavljeni MRS/MSFI direktno se primjenjuju i imaju prioritet u primjeni u odnosu na odredbe ovog Pravilnika. 35/98. dogovore. osnove. Odluku o promjeni Pravilnika o računovodstvu donosi Uprava/direktor društva. novine FBiH“.RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Članak 80. Alternativno Aktom o sistematizaciji radnih mjesta utvrdit će se radna mjesta u računovodstvenoj i financijskoj funkciji. davat će za to odgovorne osobe u društvu. 97/07. br. . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81. kao i drugim aktima. br. rashoda i kapitala.2010. Zakona o porezu na dohodak („Sl. 2/02. 83/09) . Analitički kontni plan pohranjen u računalo ili otipkan na posebnom tisku čini sastavni dio ovog Pravilnika. Članak 82. te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja pravne osobe. 16/01. prihoda. 45/00. br. 17/06 i 14/08). 54/00. Računovodstvene politike pravne osobe propisane su i usvojene u pisanom obliku kao poseban interni akt pod nazivom Pravilnik o računovodstvenim politikama. Članak 83. novine FBiH“. novine FBiH“. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine. a u okviru toga obveze i odgovornosti zaposlenika vezane za ovu funkciju. 6/02 i 29/03) sa pripadajućim podzakonskim aktima. novine FBiH“. Zakona o porezu na dobit („Sl. br. Odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. br. godine. 1/02. kao i zakonske i druge izmjene koje eventualno nastupe tijekom njegovog važenja. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Sva navedena pravila i tumačenja i naputke oko primjene ovog Pravilnika. 10/08 i 9/10). Način vrednovanja i iskazivanja pojedinih bilančnih kategorija reguliran je i propisan računovodstvenim politikama pravne osobe. 37/01. praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama. novine FBiH“.01. Zakona o doprinosima („Sl. obveza. Zakona o gospodarskim društvima („Sl. 14/08 i 39/09). a primjenjivat će se od 01. Računovodstvene politike pravne osobe obuhvaćaju načela. Članak 84.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful