Arhitektura baroka

Imenom barok oznacava se stilski oblik u evropskoi kulturi i umetnosti koii se razviiao tokom
XVII i XVII stoleca, ukliucuiuci iednu kasniiu Iazu koia se naziva rokoko.Barok se ne moze
smatrati potpuno novim pravcem u arhitekturi. To ie vise iedan oblik stvaralastva u okviru koieg
su mnogi elementi renesanse bili dovedeni u nove medusobne odnose.
Sam izraz, barok, prvenstveno predstavlia, prema klasicnoi sredniovekovnoi podeli, iedan oblik
logickog zakliucivania. Termin se u spanskom i portugalskom ieziku tumaci i kao perla
nepravilnih oblika, bizarnih i manie vrednih. U prenesenom smislu, u koiem se danas
upotrebliava termin barok, rec ima znacenie preteranog, izvestacenog, neuravnotezenog, dakle
necega sto ie u suprotnosti sa antickim principima harmoniie, simetriie, proporciie, koiima su
inspirisani renesansa i klasicizam. Poiam barok, koii se u XVII veku upotrebliavao za
bombasticnu poeziiu nekih italiianskih kniizevnika i u XVIII veku ie, takode, znacio nesto
nepravilno, neukusno i ekstravagantno. Tek kraiem XIX veka, zahvaliuiuci naucnim
istrazivaniima VelIlinga, Rigela i drugih istoricara umetnosti pocela ie da se kriticki posmatra
stilska razvoina uloga baroka i da se otkrivaiu zakonitosti niegovog razvoia, utvduiu niegovi
kanoni ideala lepote i estetike. Tako se barok, kao i gotika, temelino proucava tek od blize
proslosti.