P. 1
Analiza o Ostvarivanju Ekonomske Politike Crne Gore Za Devet Mjeseci 2008

Analiza o Ostvarivanju Ekonomske Politike Crne Gore Za Devet Mjeseci 2008

|Views: 61|Likes:
Published by mersoig

More info:

Published by: mersoig on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2011

pdf

text

original

CRNA GORA VLADA CRNE GORE

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

ANALIZA O OSTVARIVANJU EKONOMSKE POLITIKE CRNE GORE ZA DEVET MJESECI 2008. GODINE

Podgorica, oktobar 2008. godine

Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine

SADRŢAJ
UVODNE NAPOMENE ..................................................................................................................3 1. KONCEPT EKONOMSKE POLITIKE ZA 2008.GODINU-OPŠTI OKVIR POLITIKA I CILJEVA ....................................................................................................4 2. MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2008.GODINU-OSTVARENJE ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR ........................................................................................5 3. EVROPSKE INTEGRACIJE ......................................................................................................6 4. JAVNE FINANSIJE ...................................................................................................................8 5. STRUKTURNE REFORME...................................................................................................... 11 5.1. SEKTOR PRIVREDE ....................................................................................................... 11 5.1.1. Prestrukturiranje i privatizacija ................................................................................. 11 5.1.2. Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća ................................................. 12 5.1.3. Mreţne industrije ..................................................................................................... 12 5.1.3.1. Energetika .................................................................................................. 14 5.1.3.2. Transport i telekomunikacije ....................................................................... 17 5.1.4. Uredjenje prostora .................................................................................................... 21 5.1.5. Zaštita i unapredjenje ţivotne sredine ...................................................................... 21 5.1.6. Regionalni razvoj ...................................................................................................... 24 5.1.7. Razvoj informacionog društva .................................................................................. 25 5.1.8. Statistika .................................................................................................................. 26 5.2. FINANSIJSKI SEKTOR ..................................................................................................... 27 5.2.1. Bankarski sektor ....................................................................................................... 27 5.2.2. Nebankarski sektor................................................................................................... 28 5.3. TRŢIŠTE RADA .................................................................................................................. 29 5.3.1. Zaposlenost i trţište rada ......................................................................................... 29 5.3.2. Socijalna politika....................................................................................................... 29 5.3.3. Politika zarada i penzija ............................................................................................ 31 5.4. INVESTICIJE ..................................................................................................................... 33 6. REALNI SEKTOR .................................................................................................................... 36 6.1. Preradjivaĉka industrija i rudarstvo .................................................................................... 36 6.2. Turizam ............................................................................................................................. 38 6.3. Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda ............................................................................ 40 6.4. Gradjevinarstvo i stambeno-komunalna djelatnost ............................................................ 41 6.5. Trgovina ............................................................................................................................ 44 7. DRUŠTVENE DJELATNOSTI ................................................................................................. 45

Sekretarijat za razvoj

2

Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine

UVODNE NAPOMENE

Analiza o ostvarivanju Ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008. godine je uradjena u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2008. godinu. Analiza je uradjena u skladu s Metodologijom za izradu kvartalnih izvještaja o realizaciji ekonomske politike. Korišćeni su zvanični podaci Zavoda za statistiku – Monstata, Centralne banke Crne Gore, Komisije za hratije od vrijednosti i većih preduzeća. U izradi dokumenta obezbijedjena je saradnja i usaglašenost ocjena i informatičke osnove sa resornim ministarstvima i drugim organima državne uprave i institucijama.

Sekretarijat za razvoj

3

Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine

1. KONCEPT EKONOMSKE POLITIKE ZA 2008.GODINU-OPŠTI OKVIR

POLITIKA I CILJEVA
Strateška orijentacija ekonomske politike za 2008.godinu jeste pridruţivanje EU i evroatlanskim integracijama. U tom okviru, kljuĉni strateški razvojni prioriteti su:  Implementacija principa odrţivog razvoja, uz rast ekonomskih sloboda i jaĉanje uloge privatnog sektora;  Jaĉanje vladavine prava kao preduslova izgradnje modernih institucija parlamentarne demokratije i zaštite osnovnih ljudskih vrijednosti i prava i  Poboljšanje ţivotnog standarda ponudom kvalitetnijih javnih usluga, kroz efikasne i odrţive sisteme obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Ekonomska politika za 2008.godinu u osnovi se bazira na:     Ekonomskom i fiskalnom programu za Crnu Goru 2007-2010. godine koji pripremaju zemlje koje su zakljuĉile Sporazum o stabilizaciji i pridruţivanju a nemaju status kandidata, Nacionalnoj Strategiji odrţivog razvoja; Strategiji regionalnog razvoja Crne Gore ; Strategiji razvoja informacionog društva i posebnim sektorskim strategijama razvoja.

Generalni cilj ekonomske politike za 2008.godinu je jačanje konkurentnosti privrede i povećanje ţivotnog standarda. Pojedinačni ciljevi Ekonomske politike za 2008. godinu su sljedeći: 1. Dinamičan ekonomski rast 2. Početak izgradnje infrastrukturnih objekata u oblasti energetike, saobraćaja, vodosnabdijevanja, čvrstog otpada i otpadnih voda. 3. Razvoj sjevernog regiona 4. Promocija modela javno privatnih partnerstava 5. Unapredjenje institucionalnog okvira za razvoj biznisa Projektovani makro-ekonomski indikatori za 2008.godinu su:
1. BDP u tekućim cijenama, mil.€ 2. Rast realnog BDP-a, % 3. Inflacija 4. Rast zaposlenosti (osobe), % 5. Stopa nezaposlenosti , % 6. Bilans razmjene robe i usluga - u mil.€, tekuće cijene 7. Bilans razmjene robe i usluga, % BDP-a 8. Spoljni dug - u mil.€ 9. Spoljni dug, % BDP-a 10. FDI – net, u mil.€ 11. FDI – net, % BDP-a 2008. 1 2.528,73 7,0 4,0 3,7 10,8 -841,20 -33,27 504,00 19,97 793,79 31,39

1

MONSTAT je objavio konaĉne podatke o BDP-u za 2006.godinu, što je uslovilo reviziju procijenjenog BDP-a za 2007. i projektovanog za 2008.godinu.

Sekretarijat za razvoj

4

332. što ukazuje na to da mjere podrške preduzetništvu i novom biznisu daju rezultate.8 i 10. Vlada Crne Gore je utvrdila odreĊene mjere iz oblasti fiskalne politike.2008 101.godinu 7. karakteristiĉan je i za treći kvartal 2008. Odrţava se trend porasta zaposlenosti.8 101. što se vidi iz tabele: Sekretarijat za razvoj 5 . Raspoloţivi podaci za period januar-avgust 2008.8 10.€.09. prema raspoloţivim podacima za devet mjeseci.2007 106.4%.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 2. a izvoz u vrijednosti od 312.276 nezaposlenih lica. To ukazuje na stvaranje unaprijeĊenog ekonomskog ambijenta podsticajnog za preduzetništvo i investiranje. MeĊutim.€.7 09. što je za 5.6 112. U stabilnom i stimulativnom privrednom ambijentu.2% više u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Eurostata.godine bilo je 168.€ manji za 27. pri ĉemu je najviši nivo inflacije imala Slovenija 5.328.. inflacija u Eurozoni je iznosila 3. što je za 9.2007 110. ograniĉenja izvoza strateških poljoprivrednih proizvoda. ocjenjuje se da je bruto domaći proizvod.1 134.2 mil. Inflacija mjerena indeksom potrošaĉkih cijena u septembru 2008. Kretanje indeksa potrošačkih cijena Struktura % Indeks potrošačkih cijenaukupno Hrana i bezalkoholna pića Odjeća i obuća Stanovanje Prevoz Komunikacije 07. podsticaje za programe subvencioniranja.5 106.0 101.0%.2007 110.2 12. struktura nezaposelnih lica je nepovoljna.godine (10.2 100. rasta cijena usluga i povećanja agregatne traţnje.2008 01.3 mil. MeĊutim.5 8.6 mil.€ koji je za 33. što je niţe u odnosu na godišnju inflaciju iz jula i avgusta 2008.2 129.6% respektivno). uz visok nivo stranih direktnih investicija.0 42.957.4 101. u odnosu na isti period prošle godine ostvaren je rast zaposlenosti od 6.5%.4%. što je za 8.6 109. a stopa nezaposlenosti je svedena na nivo od 10.4 116.€ viši za 15. te korekcija cijena u oblasti energetike i telekomunikacija.9 117.0%).2% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. kao i dugoroĉne politike koje su usmjerene na stimulisanje povećanja poljoprivredne proizivodnje i eliminisanje energetske zavisnosti.2008 09.2008 08. praćen budţetskom stabilnošću i rastom poreskih prihoda.2008 07. kao sintetiĉki pokazatelj privredne aktivnosti.godine u odnosu na decembar prošle godine iznosila je 6.8% viši u odnosu na uporedni period prošle godine. Rast bruto domaćeg proizvoda u ovom periodu dominantno je opredijelio.6 100. U avgustu 2008.GODINU . a u periodu januar-avgust 2008.1%.2%.6 108. MeĊu zemljama Evropske Unije. već je u uslovima finansijske krize postao globalni problem.2007 108.OSTVARENJE ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR Snaţan rast ekonomske aktivnosti.9 114. rast aktivnosti u oblasti usluţnih djelatnosti sa porastom turistiĉkog prometa.3 119.09.645. a u odnosu na isti mjesec prošle godine (godišnja inflacija) 8. U cilju smanjivanja rizika od nepovoljnih eksternih uticaja na makro-ekonomska kretanja. broj nezaposlenih se i dalje smanjuje.9 101.0 6.8 01.9 100.6% na godišnjem nivou (planirano 2.0 97.7%.2008 08. trgovini i radova u graĊevinarstvu. najniţe godišnje stope inflacije u septembru su zabiljeţene u Holandiji 2.3 100.2 116.488 zaposlenih.8 109.7 100.8% i Njemaĉkoj 3. Istovremeno.godine pokazuju da je ostvaren obim robne razmjene s inostranstvom u vrijednosti od 1.godine.0%). Iz odnosa ostvarenog uvoza i izvoza ostvaren je deficit robne razmjene s inostranstvom u vrijednosti od 1.6 Izvor: Monstat Rast potrošaĉkih cijena u Crnoj Gori dominantno je pod uticajem globalnih trendova porasta cijena poljoprivrednih proizvoda i energenata. Po podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u septembru 2008.godine na evidenciji je bilo 28. u septembru je u uslovima izvjesnog smanjenja cijena energenata i poljoprivrednih proizvoda. Pritom je ostvareni uvoz robe u vrijednosti od 1.7 08.8 99. Rast inflacije nije karakteristiĉan samo za Crnu Goru.2 134.8 109.2007 108.7% i Bugarskoj 11.4 109.7%.0 114.6%. dostigao nivo od 2. koji je pogodio i razvijene i nerazvijene zemlje.2 118. došlo do odreĊenog smirivanja inflacije u Eurozoni.5 117.8 09. obima prometa u saobraćaju.5 101.2 mil. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI INDIKATORI ZA 2008.2008 12.1 99.0 % realno više u odnosu na isti period prošle godine (projekcija za 2008. a najviše u Letoniji 14.9 mil.4 09.

godine spoljni dug je iznosio 453.11 1. Usvojena je Strategija upravljanja dugom za period 2008-2010. povećan je udio ulaganja u preduzeća i banke.22 133. Evidentno je da se odrţava i visoko uĉešće pojedinih stavki koje se odnose na uvoz trajnih dobara i robe široke potrošnje. što ukazuje na nastavljanje trenda dobrog interesovanja potencijalnih investitora za ulaganja na ovom podruĉju. Vlada je usvojila i Prvi Izvještaj o realizovanim aktivnostima iz NPI u oblasti normativnog i regulatornog okvira za period januar – jul 2008. kao i o saradnji u audio-vizuelnoj oblasti.20 105.84 62. u odnosu na kraj prošle i poĉetak ove godine.godinu).9 mil. za devet mjeseci 2008.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Trgovinski bilans . energetici i regionalnom razvoju.€.€ OPIS Izvoz Uvoz Obim razmjene (1+2) Trgovinski bilans Pokrivenost uvoza izvozom I-VIII 2007 432.957. a smanjen udio ulaganja u nekretnine.0 mil. usvojila Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU za period 2008-2012. odnosno 381. slobodi i bezbjednosti.645. godine.27 1.98 INDEX 72. Ĉetiri privremena pododbora su odrţali sastanke na kojim je konstatovano da obje ugovorne strane uspješno i u potpunosti primjenjuju Privremeni sporazum. odvijaju se prema utvrĊenom planu. što je inaĉe karakteristika za privrede u usponu.€. informatiĉkom društvu i mreţi elektronskih komunikacija. Veće je interesovanje za ulaganja u manje razvijene regione Crne Gore. socijalnoj saradnji.godine kao i upotpunjeni Prilog godišnjem izvještaju EK o napretku Crne Gore u 2008.€ neto priliva. kao i dinamikom zadataka predviĊenih Ekonomskom politikom za 2008. na kojima je razmatran napredak Crne Gore u tim oblastima.860.332.  U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruţivanju.godinu i Nacionalnim programom za integraciju. preteţno uĉestvuje oprema za realizaciju investicionih i drugih projekata ĉiji se multiplikativni efekti tek oĉekuju. Pregovori o pristupanju Crne Gore Svjetskoj Trgovinskoj organizaciji (STO). godine (NPI) kao plan implementacije SSP. januara 2008.88 18. kretanju radnika. Krajem septembra 2008. ţivotnoj sredini.26 115.godine ostvaren je ukupan priliv stranih direktnih investicija u iznosu od 592.0 mil.428.72 Izvor: Monstat U strukturi uvozne komponente. Vlada je u junu 2008.22 1. 3.84 30. Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima između Evropske zajednice i Crne Gore poĉeo je da se primjenjuje od 1. Znaĉajan korak u završnoj fazi pregovaraĉkog procesa je 6    Sekretarijat za razvoj . uz smanjenje uĉešća u bruto domaćem proizvodu (15.56 -1. razvoju ljudskih resursa i kulturnoj saradnji. Odrţani su sastanci Unaprijeđenog stalnog dijaloga predstavnika Evropske komisije i Crne Gore o: pravdi. U Briselu je konstituisan Privremeni odbor za praćenje Privremenog sporazuma i osnovano pet privremenih pododbora. U strukturi ukupnog priliva stranih direktnih investicija. kao zajedniĉkih tijela Evropske komisije i Vlade Crne Gore.38 -995.34 1.g. opredijeljene su obavezama preuzetim potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruţivanju i Privremenog sporazuma o trgovini i srodnim pitanjima izmeĊu Evropske zajednice i Crne Gore.27 I-VIII 2008 312. oblasti inovacija. što je rezultat aktivne politike u ovoj oblasti i samog porasta bruto domaćeg proizvoda. koja opredjeljuje nivo deficita. EVROPSKE INTEGRACIJE Aktivnosti u okviru procesa stabilizacije i pridruţivanja EU.7% u odnosu na procijenjeni BDP za 2008.godine. godine. Prema podacima Centralne banke Crne Gore uperiodu januar-avgust 2008.u mil.

Evropska komisija je usvojila Višekorisniĉki višegodišnji indikativni planski dokument za period 2008 – 2010. Potpisivanje Finansijskog sporazuma izmeĊu Zajednice Evropskih drţava i Vlade Crne Gore o realizaciji projekata u okviru IPA 2008 se oĉekuje u decembru 2008.        Sekretarijat za razvoj 7 .000 € za Crnu Goru. formirana je indikativna lista od 12 predloţenih projekata ukupne vrijednosti 24. U okviru realizacije projekata iz Programa IPA 2007 otpoĉele su aktivnosti vezane za implementaciju tri twining projekta: 1)Reforma pravosuĊa. Prijedlog projekata IPA 2008 koji obuhvata 13 projekata vrijednosti 28.Projekti u okviru IPA 2007 programa su u fazi pripreme objavljivanja tendera za prikupljanje ponuda za realizaiju projekta i njihova implementacija će poĉeti poĉetkom 2009. Institucije koje su korisnice ovih projekata pripremaju radne planove o aktivnostima u narednom periodu.I komponenta IPA 2009 programa. dobili pozitivno mišljenje i zvaniĉno odobreni na IPA Komitetu u Briselu. kako bi nakon procesa konsultacija unutar EK bili odobreni na proljeće 2009.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine   potpisivanje Protokola o zakljuĉivanju bilateralnog sporazuma izmeĊu Narodne Republike Kine i Crne Gore o pristupanju STO. godinu. koji je rezultat zajedniĉkog rada SEI i partnerskih nevladinih organizacija.7 mil. Crna Gora uĉestvuje i u dva transnacionalna programa.Odluka o odobravanju projekata u okviru Programa IPA 2008 donešena je na IPA komitetu 29.Hrvatska i Crna Gora . zajedno sa zemljama iz okruţenja kao i sa zemljama ĉlanicama EU. Evropska Komisija je opredijelila iz regionalnih CARDS programa 2005 i 2006. U toku rada na finalizovanju Predloga projekata za IPA 2008.Sekretarijat za evropske integracije je. Otvoren je Dijalog o liberalizaciji viznog reţima između Evropske zajednice i Vlade Crne Gore. Potpisivanje finansijskih sporazuma ozvaniĉilo je poĉetak implementacije ovih programa. 2)Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i 3)UsklaĊivanje zakonodavstva. Evropska komisija kandiduje Crnu Goru za konaĉno ukidanje viza nakon što se ispune zahtjevi iz Mape puta Evropske unije za ukidanje viza zemljama regiona. godine. javni red i bezbjednost. U narednom periodu se oĉekuje finalizacija opisa projekata uz podršku CDP projekta.€. Usvojeni su finansijski prijedlozi o sprovoĊenju tri regionalna projekta iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Pritom je od posebnog znaĉaja potpuna i taĉna implementacija Sporazuma o readmisiji i viznim olakšicama. godine. a glavne preporuke se odnose na ilegalne migracije.godine. Vlada je usvojila Akcioni plan za realizaciju Komunikacione strategije za 2008.0mil. godine. septembra 2008. godine.€. UraĊen je Nacrt finalnog Izvještaja kojim je prezentiran visok stepen usaglašenosti spoljnotrgovinskog reţima Crne Gore sa sporazumima STO i potpisan je Sporazum sa Evropskom komisijom o pristupu trţištu roba i usluga. Rok za podnošenje IPA 2009 opisa projekata je decembar 2008. povratka izbjeglica i javne uprave (ReSPA). a prvi pozivi za dostavljanje projekata za date programe će biti objavljeni krajem 2008. Intenzivirane su aktivnosti u oblasti implementacije Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu evropskih integracija u Crnoj Gori. Za Programiranje sredstava raspoloţivih kroz IPA 2009 . Na Vladi je usvojen finansijski sporazum za ova dva transnacionalna programa. zajedno sa korisnicima. Potpisivanje finansijskog sporazuma za IPA Jadranski prekograniĉni program. kako bi zajedniĉke prekograniĉne strukture do kraja prve polovine 2008. poĉetkom septembra.godina 620.godine postale operativne. godine. od strane Komisije. podnijet je na usvajanje Evropskoj komisiji. godine za Višekorisničku IPA (Multibeneficiary IPA – MB IPA). bio zaduţen za revidiranje i tehniĉko unapreĊenje opisa projekata. Programski dokumenti za prekograničnu saradnju sa susjednim drţavama Crna Gora Srbija.koji će biti proslijeĊeni Evropskoj komisiji na odobravanje i potpisivanje ugovora koji se oĉekuje u novembru 2008. de facto je ozvaniĉilo poĉetak implementacije ovog programa.Albanija su. Crna Gora – Bosna i Hercegovina. Crna Gora . reciprocitet i regionalnu usklaĊenost.godine. spoljne odnose Unije. Crna Gora uĉestvuje u Jadranskom susjedskom programu saradnje.

shodno politici uravnoteţenog budţeta. Smanjenje fiskalnog opterećenja na ekonomiju i domaćinstva.bez ugroţavanja fiskalne odrţivosti Budţeta. JAVNE FINANSIJE Postignuti rezultati u periodu januar-septembar tekuće godine ukazuju da se. UnapreĊenje transparetnosti i kontrole trošenja javnih resursa. Ministarstva inostranih poslova i Biroa za informacije Vlade Crne Gore. Vlada je donijela Odluku o imenovanju Nacionalnog IPA koordinatora (NIPAC) i Sluţbenika za akreditaciju (CAO).godinu.CDP (Capacity Development Programme) u kontinuitetu usmjerava aktivnosti na podršku razvoju institucionalnih i administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori za proces evropskih integracija. formiranje i odreĊenih struktura. osnovana zajedniĉka koordinaciona tijela za praćenje primjene. Uspostavljene strukture za implementaciju susjedskih programa prekograniĉne saradnje. neophodno je. Nastavak implementacije Kapitalnog budţeta i Programskog budţeta. Završen izbor zemalja za implementaciju Twinning projekta iz IPA 2007 programa. pored izgradnje kapaciteta za programiranje sredstava. predstavljaju kontinuitet dosadašnjih aktivnosti u ovoj oblasti i usmjerene su na stvaranje unaprijeĊenog ekonomskog ambijenta. ostvaruju ciljevi projektovani Ekonomskom politikom za 2008. Box 1 . ima za cilj i uspostavljanje dugoroĉne kontrole nad drzavnim rashodima. kao najvaţnijeg instrumenta za voĊenje makroekonomske politike. radi harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa Acquis communitaire-om. Dinamiziranje priliva budţetskih sredstava kao i prihoda lokalne samouprave.  Program za razvoj kapaciteta . Smanjenje uĉešća spoljnog duga u odnosu na procijenjeni BDP za 2008. a uslijedile su odluke o imenovanju Nacionalnog sluţbenika nadleţnog za ovjeravanje programa (NAO) i Nacionalnog sluţbenika nadleţnog za ovjeravanje (PAO). posebno graĊenju i jaĉanju struktura za implementaciju Sporazuma o stabilizaciji.godine. Za prelazak Crne Gore na decentralizovani implementacioni sistem (DIS). Realizovane mjere fiskalne politike. pored stvaranja dodatnog prostora privredi za investiranje. obezbjeĊuje se veća konkurentnost ekonomije i dodatno privlaĉenje direktnih stranih investicija. januara 2008. stimulativnog za preduzetništvo i investiranje. usvojen prvi izvještaj o implementaciji NPI ze period januar-jul 2008. Dostavljeni predlozi za Programiranje sredstava raspoloţivih kroz IPA 2009. Postepenim smanjenjem poreskih opterećenja. U skladu sa projektovanim ciljevima. Sekretarijat za razvoj 8 . Usvojen je Nacionalni program za integraciju Crne Gore u EU za period 2008-2012 (NPI). Funkcionisanje odrţivog sistema javnih finansija. IPA komitet je donio Odluku o odobravanju projekata u okviru Programa IPA 2008. omogućilo je stabilno funkcionisanje svih korisnika i uĉesnika javne potrošnje i redovno izmirenje obaveza prema meĊunarodnoj zajednici. Na osnovu Okvirnog sporazuma. Poĉetak implementacije Srednjoroĉnog okvira budţetske potrošnje. SprovoĊenje poreskih reformi. Program razvoja kapaciteta relizuje Projekat prilagoĊavanja organizacionog modela rada i jaĉanje administrativnih kapaciteta Skupštine Crne Gore.godinu. u periodu januar-septembar 2008. realizovano je:        Integrisanje dosadašnjih vanbudţetskih fondova u sistem drţavnog Budţeta. Organizovane obuke sluţbenika za buduće aktivnosti na procesu evropskih integracija. godine.Evropske integracije Rezultati: Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima između Evropske komisije i Crne Gore uspješno se primjenjuje od 1.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine  U toku je uvođenje Decentralizovanog implementacionog sistema (DIS) sa indikativnim planskim okvirom. u oblasti javnih finansija.  4. U implementaciji je uvođenje Decentralizovanog implementacionog sistema (DIS).

68 2.14 144.88 0. Sekretarijat za razvoj 9 .56 24.55 1.€.40 14. što ukazuje na poboljšanje poreske discipline i suzbijanje sive ekonomije.00 114.00 2.6%.31 21.€ tzv.42 7.10 2.51 28.20 27.75 50.03 13.91 mil.09 98.96 3. nevladinom i javnom sektoru Kapitalni izdaci Kapitalni budţet Crne Gore Pozajmice i krediti Otplata garancija Rezerve 2 254.97 3. naknade.88 6.67 239.64 mil. procijenjeno je na osnovu plana opština za 2008.€).83 20.3% ili 615.godine.57 222. kapitalni izdaci (iz Budţeta i Kapitalni budţet) iz kvartala u kvartal biljeţe znaĉajan rast.00 0. ostvarenja opštinskih budţeta u prethodnim godinama i ostvarenja u prvom polugoĊu 2008. pojedincima.61 7.1 86.godine .80 7.23 1.84 mil.97 1.68 0.66 100.67 24.24 3. do 30.18 2.14 1.€ odnosi se na transfere za socijalnu zaštitu (226.41 8.06 1.91 92.30 1.07 0.01 0.1% (takse.25 2.67 0.53 2.88 89.03 2.33 3.68 0.62 10. transfere institucijama.46 0.70 136.16 II kvartal 3 328.63 52.50 3.u mil.37 28. Dominantan uticaj na visinu tekućih prihoda i dalje ima PDV koji je za devet mjeseci iznosio 335.€).64 4.53 10.93 15.50 4.84 4.03 12.34 9.02 2.12 7.98 39.04 0.53 15.67 0.20 1.15 312.39 0.16 0.67 mil.20 817.76 11.80 3.60 1. Dugovanja poreskih obveznika svedena su na mjeseĉno neizmirene obaveze.40 27.90 53.75 226.86 10.75 2.56 3.40 0.64 0.0 mil.69 1.5% a svi ostali prihodi 9.€.14 0.38 11.73 3.02 2.93 0.31 231.77 5.52 1.59 3.31 6.48 0. NVO i javnom sektoru (92.57 0.28 83.80 Ukupno (2+3+4) 5 942.93 53.72 5.55 4.00 66.34 2.87 11.28 2.65 9.92 11. doprinosa 231.69 225.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Pregled ostvarenih tekućih prihoda i izdataka Budţeta za period od 1.06 mil.godine iznosili su 942.86 67. Procijenjeni nivo javne potrošnje finansiran je prihodima od poreza u iznosu od 687.70 18.72 10.69 2.83 79.25 283.63 mil.93 20.46 0.25 Tekući prihodi Budţeta (Budţet Crne Gore i drţavni fondovi) za devet mjeseci 2008.29 11.88 1.28 625.25 0.26 29.84 231.godine.€) i kapitalne izdatke (64.93 18.01 74.46 5.08 20.55 3.9 mil.47 mil. pojedincima. delikventnog duga koji je nastao u ranijim periodima. OPIS I kvartal 1 Tekući prihodi Porezi  Porez na dohodak fiziĉkih lica  Porez na dobit pravnih lica  Porez na promet nepokretnosti  PDV  Akcize  Porez na medjunarodnu trgovinu  Ostali porezi Doprinosi  Doprinosi za PIO  Doprinosi za zdravstvo  Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti  Ostali doprinosi Takse Naknade Ostali prihodi Primici od otplate kredita Izdaci Tekući izdaci  Bruto zarade  Ostala liĉna primanja  Rashodi za materijal i usluge  Tekuće odrţavanje  Kamate  Renta  Subvencije  Ostali izdaci Transferi za socijalnu zaštitu Transferi institucijama.40 2.28 mil.97 1.24 22.€ Ostvarenje januar-septembar 2008.40 171.36 23.€.15 20.91 92.92 64.€.31 27.08 6.07 1.80 0.51 0.70 0.04 7.€.46 27. U strukturi ostvarenih prihoda porezi uĉestvuju sa 66.64 32.26 36.72 15. iznosili su 817.00 50.20 5.€ i iz kvartala u kvartal biljeţi najviše stope rasta.22 15.92 160.12 mil.56 6.09.74 0.24 50.4%.08 107.17 77. doprinosi 24.18 23. bruto zarade (231.91 4.45 0.godinu.58 28.20 28.55 0.10 85.00 0. Konsolidovana javna potrošnja u periodu januar-septembar 2008.76 13. U strukturi izdataka.40 38.€ i ostalih prihoda 52.82 77. godine procijenjena je na iznos od 941.66 411.22 0.93 35.37 8.00 0.58 39.47 III kvartal 4 358.41 32. Od poĉetka godine naplaćeno je oko 77.98 12.79 1.80 335.24 mil.32 5.01 34.63 0.69 0.79 72.21 7.46 0. naknada 93.70 13.33 7.79 8.33 8.€.94 6.17 141. dok su svi ostali izdaci imali oĉekivanu i uobiĉajenu dinamiku.47 13.2008.43 % učešća 6 100.86 56.€.59 mil.68 6.14 2. U strukturi izdataka Budţeta 75.22 7.91 %u BDP-u 7 31.88 mil. primici otplate kredita i ostali prihodi). taksi 28.€). od ĉega PDV 35.01.66 mil.25 3.54 6.Ostvarenje Budţeta lokalnih samouprava u ovom periodu.86 69.79 2. Konsolidovani izdaci Budţeta za devet mjeseci 2008.13 2.

prije svega Ţeljeznice Crne Gore AD. brašno.€. Zakonom je promijenjen naĉin obezbeĊivanja sredstava Egalizacionog fonda i kriterijumi za njihovu raspodjelu.godine.53 mil. dok spoljni dug iznosi 453. Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o drţavnim sluţbenicima i namještenicima koji su. U cilju boljeg upravljanja drţavnim dugom Usvojena je Strategija za upravljanje dugom za period 2008-2010 god. u cilju podsticaja razvoja informatiĉkog društva. kojima se unapredjuje poslovni ambijent.€. Prihodi od ovog poreza pripadaju Budţetu Drţave. kao i odreĊene preporuke vezane za finansiranje projekata i davanje garancija. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se uredjuju izvori sredstava i naĉin finansiranja poslova lokalne samouprave i obezbjedjuje visok stepen fiskalne decentralizacije na lokalnom nivou. Prema izmijenjenim rješenjima. nautiĉkog turizma i zaštite ţivotnog standarda gradjana.       Sekretarijat za razvoj 10 . što treba da doprinese povoljnijem ambijentu za inostrana ulaganja i razvoj trţišta kapitala. odgovornosti. U listu proizvoda koji se oporezuju po sniţenoj stopi PDV-a ukljuĉeni su hrana za odojĉad. od ĉega porezi iznose 687.jula i ljekova i medicinskih sredstava koje ne finansira Fond zdravstva do 31. svrstani u 38 platnih razreda što je uticalo na povećanje bruto zarada za oko 30.€ i evidentiranja obaveza prema komercijalnim bankama. Buţetima jedinica lokalne samouprave i Egalizacionom fondu u srazmjeri 30.o7 mil.6% procijenjenog BDP za 2008.godinu.Unutrašnji dug će rasti i u narednom periodu usljed restitucije i preuzimanja obaveza preduzeća.0%:50.€ .u ovom periodu je otpoĉela implementacija više zakona i podzakonskih akata. prije svega zbog usvajanja Zakona o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kojim je planirana isplata zaostalih penzija u ukupnom iznosu od oko 100 mil. od ĉega unutrašnji dug iznosi 474. Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na promet nepokretnosti kojim je izvršeno povećane stope sa 2. kojom se definišu smjernice za upravljanje dugom i gotovinom. i veći su za 130. a izmijenjen je i naĉin raspodjele prihoda po tom osnovu. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se na jedinstven naĉin uredjuje sistem obezbjedjivanja sredstava za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak pravnih lica.3% procijenjenog BDP.06 mil. Polazeći od postignutih rezultata i potrebe sprovoĊenja daljih reformi. raĉunarska oprema. ostali prihodi (takse. Predloţenim Zakonom vrši se smanjenje stope poreza na dividende i udjele u dobiti (sa 15% na 9%).godine.septembar 2008.€. Takodje. meso. uz obezbjedjenje fiskalne odrţivosti Budţeta:  Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o PDV-u kojim je. Nastavlja se trend blagog smanjenja uĉešća spoljnog duga u procijenjenom bruto domaćem proizvodu dok uĉešće unutrašnjeg duga raste.258. u zavisnosti od sloţenosti. Dţavni dug Crne Gore na 30. Za 2008.63 mil.€ ili 31. doprinosi 231. TakoĊe.0% na 3. naknade.kojim se vrši usklaĊivanje postojećih propisa sa Acquis-om communitaire. servisne usluge u marinama. Egalizacioni fond se formira iz prihoda od poreza na dohodak fiziĉkih lica u visini od 11% ukupno naplaćenih prihoda po tom osnovu i prihoda od poreza na promet nepokretnosti u visini od 20% ukupno naplaćenih prihoda po tom osnovu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budţetu Crne Gore za 2008. predlaţe se mogućnost korišćenja poreske olakšice za ulaganja u stalna osnovna sredstva koja se koriste za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost.06 mil.€ ili 16.€. znaĉaja i uslova rada.€ ili 15.0%.godine iznosio je 928.0%. u odnosu na sredstva planirana BuĊetom za 2008.shodno odredbama izmijenjenog Zakona o budţetu.0% na 7.0%.0%.38 mil. ostali prihodi i primici od otplate kredita) 180.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Tekući javni prihodi procijenjeni su u iznosu od 1099.godinu zbirna stopa doprinosa za PIO iznosi 21. za zdravstveno osiguranje 12. ovim izmjenama je omogućena primjena nulte stope kod isporuke hljeba do 31. za jedan broj proizvoda i usluga izvršeno smanjenje stope PDV-a sa 17. Ovim zakonom izvršeno je i smanjenje stope doprinosa koje treba da se realizuje postupno do 2010.7 % procijenjenog BDP.1 mil.0 mil.0%:20.godinu.€.0%.godinu prema kojem se izvorni prihodi BuĊeta planiraju u iznosu od 1.9 mil.0% i za osiguranje od nezaposlenosti 1.maja 2008.0%.

potpiše i ratifikuje Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi. kao i domaća i pravna fiziĉka lica prilikom registracije motornih vozila na teritoriji Crne Gore.1. STRUKTURNE REFORME 5.Javne finansije Rezultati:  Dinamiĉan rast budţetskih prihoda. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.ĉija rješenja polaze od principa da osiguranik obaveznog penzionog i invalidskog osiguranja plaća doprinos samo po jednom osnovu. ukazuje na kvalitet i djelotvornost procesa. preuzela obavezu da u roku od dvije godine. Ţeljeznica. Uredba o poreskim olakšicama za zapošljavanje pojedinih kategorija nezaposlenih lica (invalidi. Predloţenim rješenjima se. uz odrţavanje trenda interesovanja stranih investitora za ulaganja kroz proces privatizacije. Elektroindustrija «Obod» AD Cetinje i Institut « Dr Simo Milošević»AD Igalo.godinu utiĉe se na konkurentnost i efikasnost funkcionisanja društava i podsticanje stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima.G. Poboljšanje poreske discipline i suzbijanje sive ekonomije. Na osnovu prethodno usvojenog programa restrukturiranja pokrene postupak privatizacije za: »Luku Bar« AD. Realizacijom Plana privatizacije za 2008. godina. Stabilno voĊene javne finansije. Uredba o olakšicama za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika. Tekuće aktivnosti se odvijaju u okviru obaveza da se:  Nastavi sprovodjenje objavljenih tendera za sljedeća društva «Montepranzo-Bokaprodukt» AD Tivat. izmeĊu ostalog . Bar. SEKTOR PRIVREDE 5. lica angaţovana u javnim radovima). Do sada je privatizovano više od 85% drţavnog kapitala. Uredba o visini naknada.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine     Zakon o potvrĊivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Crna Gora je prilikom pristupanja u ĉlanstvo Savjeta Evrope. i podrška postprivatizacionom prestrukturiranju.1. Primjena novih zakonskih propisa kojim se unapredjuje poslovni ambijent.definisana obaveza plaćanja eko naknade koju plaćaju domaća i strana pravna i fiziĉka lica prilikom ulaska na teritoriju Crne Gore. «Montenegro airlines» DOO Podgorica. naĉinu obraĉuna i plaćanja naknada zbog zagaĊivanja ţivotne sredine kojom je .1. HTP 11 Sekretarijat za razvoj .stvara povoljniji ambijent za razvoj dobrovoljnog penzionog osiguranja i na sistemski naĉin ureĊuje plaćanje obaveznih doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za poljoprivrednike kojima je to osnovno zanimanje. Pobjeda AD Podgorica. Prestrukturiranje i privatizacija Prestrukturiranje preduzeća ima za cilj ubrzanje njihove trţišne transformacije i osposobljavanje za sprovoĊenje privatizacije. te postupak privatizacije za: HTP „Budvanska rivijera“ AD Budva. Smanjenje uĉešća spoljnog duga u procijenom bruto domaćem proizvodu. tehnološki viškovi. programi usluga poslovnog savjetovanja (BAS). lica starija od 50. N. U cilju daljeg sprovoĊenja poreskih reformi utvrĊen je: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama kojim je izvršeno usklaĊivanje sa relevantnim propisima Evropske Unije iz ove oblasti . Montenegro-airlines). a u tom okviru. Dokumenat ima za cilj oĉuvanje i unapreĊenje sistema lokalne samouprave i prihvatanje savremenih rješenja do kojih se u tom pogledu došlo u razvijenim demokratskim zemljama Evrope.   Box 2. »Ţeljeznicu Crne Gore“ AD Podgorica. takoĊe.I. 5. Relativno veliki broj uspješno završenih privatizacija sa renomiranim stranim vlasnicima i investitorima i kvalitetnim programima razvoja. Aktuelni su procesi restrukturiranja većih sistema (Luka Bar.   Obnovi tender za Jadransko brodogradilište AD Bijela. Realizuju se programi jaĉanja upravljaĉkih funkcija u preduzeću (TAM).

i „Evropskom poveljom za mala i srednja preduzeća”.  Na osnovu donijetih odluka Savjeta za privatizaciju nastavi priprema tendera za sljedeća društva: »Duvanski kombinat» AD Podgorica. vojnog odmarališta „Ostrvo cvijeća“Tivat. nastavljene su ranije zapoĉete i definisane nove aktivnosti u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva koje se odnose na:  Stvaranje stabilnog i stimulativnog ambijenta za razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća . Ostrva Ada Bojana. – 2010.godinu. Fond je tokom 2008. Sekretarijat za razvoj 12 . kao i društva „Luštica Development“ AD Podgorica. na osnovu Odluke Vlade Crne Gore.724 €. kompleksa bivše kasarne „Orjenski bataljon“ u Kumboru. Stalni Konkurs Fonda ukljuĉuje i kreditnu liniju kojom se finansiraju infrastrukturni i ekološki projekti javnih preduzeća i sektora malih i srednjih preduzeća. formiranje Evropskog centra za informacije i inovacije. uz zadrţavanje većinskog drţavnog vlasništva.775. Ograničenja: Potreba donošenja sistemskih rješenja iz oblasti svojinsko-pravnih odnosa. Box 3 – Prestrukturiranja i privatizacija  Rezultati: Realizuje se Plan privatizacije za 2008. razvoj Zavod za zapošljavanje Crne Gore je Programom samozapošljavanja u periodu od. . Objavljeni su javni pozivi za izraţavanje interesovanja za dugoroĉni zakup: Velike plaţe.   5.631.01. godine”. kroz stvaranje jedinstvene mreţe. Fond za razvoj je posredstvom i uz garancije poslovnih banaka donio odluke o finansijskoj podršci za 56 preduzeća u ukupnom iznosu od 7.00€. Obave potrebne aktivnosti na pripremi i realizaciji postupka dokapitalizacije Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. DOO « Montenegro bonus» Cetinje.67 mil. Tokom 2008.2.€.Operativni plan za realizaciju Programa »Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori«. Ţeljezara.1. 01.75 mil.000. malih i srednjih preduzeća. «Zora» DOO Berane AD «Marina» Bar.00€ i Opština Budva sa 602. €. Razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća Politika jaĉanja privatnog sektora i razvoja preduzetništva. posredstvom i uz garancije poslovnih banaka. vojno-turistiĉkog kompleksa „Valdanos“ Ulcinj.godine.  Institucionalnu podršku za razvoj malih i srednjih preduzeća kroz unaprjedjenje kapaciteta regionalnih/lokalnih biznis centara. Vojnog odmarališta „Bigovo“ u zalivu Trašte. godine. Programi restrukturiranja većih sistema (Luka Bar. «Barska plovidba» Bar. Ulcinj. « Institut crne metalurgije» AD Nikšić. odobrio 351 kredita (535 novih radnih mjesta) za koje su angaţovana sredstva u iznosu od 1. aktiviranje biznis inkubatora u Baru i Podgorici.09. Projekat “Evropski informativni i inovativni centar Crna Gora” ima za cilj poboljšanje konkurentnosti crnogorskih MSP na domaćem i evropskom trţištu. Montenegro-airlines). malih hidroelektrana kao dijela imovine »Elektroprivrede Crne Gore« AD Nikšić.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine „Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj.2008. pripremu pilot projekata za razvoj klasterskog povezivanja. kompleksa „Mediteran“ na Ţabljaku. kontinuirano se sprovodi kroz postojećih i formiranje novih mikro.30. koja će pruţati integrisane usluge podrške poslovanju i inovacijama. U skladu sa osnovnim razvojnim dokumentima “Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća 2007.Po osnovu Konkursa za finansiranje infrastrukturnih i ekoloških projekata lokalnih uprava otkupom emitovanih obveznica .godine realizovao 5 ovakvih projekata u ukupnom finansijskom iznosu 1. Fond je tokom proteklog perioda finansirao projekte 2 opštine: Opština Plav sa 250.

godinu.  Promovisanje preduzetništva i malih i srednjih preduzeća kroz unaprjedjenje marketinških aktivnosti. izvoza). promociju osnivanja novih preduzeća.strateški i operativni plan». što je za11. Program obuhvata dvije kreditne linije: »Podsticanje poĉetnika u biznisu – start up« i » Podsticanje preduzetništva«.995. Implementaciju sporazuma CEFTA 2006. Do 20.godinu povećan je broj registrovanih malih i srednjih preduzeća i zaposelnih u njima. Zavoda za zapošljavanje. U okviru projekta „ Smanjenje siromaštva“ koji se realizuje sa njemaĉkom organizacijom HELP. a preduzetnika 15. Finansiranje malih i srednjih preduzeća putem kreditnih linija Direkcije za razvoj MSP.-2010: . Realizacijom tih projekata otvoriće se 1427 novih radnih mjesta. usvojen je Program “ Stimulisanje zapošljavanja sa akcentom na sjeverni region – Posao za Vas“ koji sprovode Direkcija. do sada je realizovano 8 zahtjeva u iznosu od 9.ukupan broj aktivnih preduzeća i preduzetnika je 13. što je 15. Direkcija je u okviru projekata “Drţavne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima“ i “ Stimulisanje zapošljavanja sa akcentom na sjeverni region – Posao za Vas“.10. Uvodjenje vauĉer sistema za kurseve obuke za MSP.marketinga.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine  Jačanje konkurentnosti privrede i stimulisanje izvozne orijentacije kroz: nastavak realizacije “Strategije za podsticanje izvoza” i dokumenta «Podsticanje konkurentnosti i izvoza . Sekretarijat za razvoj 13 . TakoĊe. Do 20. što je za 12.482. Predvidjen je nastavak ovog projekta u Bijelom Polju.ukupan broj zaposlenih u MSP je 94.2% više u odnosu na 2007. .10.ukupan broj registrovanih preduzeća je 21.  Usvojen je Program “Drţavne podrške i pomoći malim i srednjim preduzećima za 2008. U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Adizes Montenegro realizovan je pilot projekat „ Šansa mladim menadţerima“ .2008 godine u okviru „Gran šema za refundaciju troškova“ odobrena su sredstva u iznosu os 15.  Unapredjenje biznis znanja kroz nastavak programa edukacije/treninga u oblasti poslovnih vještina (menadţmenta. sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.269 . što je u skladu sa ciljevima Strategije razvoja MSP za period 2007. koji je pohadjalo 15 visokoobrazovanih mladih ljudi.internacionalizacije.  Povećanje dostupnosti informacija o preduzećima kroz kontinuirano poboljšanje kapaciteta servisa namijenjenih preduzetnicima i MSP koji ţele da budu prisutni na evropskoj poslovnoj sceni. uz podršku Kreditno garantnog fonda.86€. Direkcija je u okviru CARDS projekta uĉestvovala u izradi Strategije cjeloţivotnog uĉenja o preduzetništvu. kao i za marketing/promotivne aktivnosti preduzeća).godinu. u odnosu na 2007.000€ za 6 preduzeća dok su 2 u proceduri. Završetak procesa pregovora za pristupanje Crne Gore STO. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u partnerstvu sa Projektom Business Innovation Programs (BIP) realizuje biznis program u dvije srednje škole u Crnoj Gori. Formiranje konsultantskog registra za MSP.961€.2008 godine.godinu” sa Izvještajem o realizaciji Programa “"Podsticanje konkurentnosti i izvoza".524 . u toku su aktivnosti na realizaciji odreĊenih kreditnih linija.430. promociju ţena u biznisu. Izradu Strategije preduzetniĉkog uĉenja. U 2008.613. primila 285 projekata u ukupnoj virjednosti 17. .2% više u odnosu na 2007. U saradnji sa GTZ-om u toku su aktivnosti na formiranju Trade information centra koji će preduzećima omogućiti direktan pristup bazama podataka o ino-trţištima ĉime će se podsticati djelatnosti izvoznih preduzeća. Ulazak u završnu fazu multilateralnih pregovora i usklaĊivanja trgovinskog reţima sa sporazumima STO.godinu. unaprjedjenje odnosa sa javnošću. izradu studija istraţivanja trţišta. kao i »Grant šeme za refundaciju troškova«. U tom okviru. Fond za razvoj i Zavod za zapošljavanje. Fonda za razvoj. podršku kroz grant šeme za refundaciju troškova (podrška preduzećima za nastupe na sajmovima.2 % više u odnosu na 2007.

€) finansira projekte energetske efikasnosti u malim i srednjim preduzećima. uz promjenu Sekretarijat za razvoj 14 . posebno u pogledu oblikovanja i poboljšanja ukupnog ambijenta. Cilj ovog projekta je promovisanje prioritetnih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti kroz realizaciju 17 konkretnih programa. definisani ciljevi i pravci razvoja energetskog sektora. Procjenjuje se da se na taj naĉin moţe obezbijediti oko 300. Znaĉajan segment Akcionog plana odnosi se na oblast energetske efikasnosti. neophodna sredstva i dinamika njihove realizacije.3.godinu.  5. za šta će biti obezbijeĊena sredstva i iz Budţeta Crne Gore za 2009.1. utvrĊene su optimalne smjernice energetskog progresa u Crnoj Gori. kao i praćenje progresa ostvarivanja strateških ciljeva u ovoj oblasti. što podrazumijeva i dalji razvoj mehanizama drţavnog uticaja u ovoj oblasti. Radilo se na poboljšanju postojeće regulative i legislative.5 mil. uz stvaranje otvorenog trţišta energije i ukljuĉivanje u regionalno i svjetsko trţište. Pripremljen je Akcioni plan za implementaciju Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. ObezbijeĊena je znaĉajna meĊunarodna podrška . kako bi se valorizovali raspoloţivi potencijali i po tom osnovu maksimizirali efekti i stvorile pretpostavke za nesmetan razvoj svih segmenata privrede i društva. tako i za realizaciju i modernizaciju postojeće.godini.godine.Norverška Vlada finansira projekat energetski audit zgrada i obezbjeĊuje podršku za osnivanje Agencije za energetsku efikasnost.US$ iz zajma Svjetske banke.godine utvrĊen je dvogodišnji Operativni plan za energetsku efikasnost (2008-2009. Stimulisanje zapošljavanja sa akcentom na sjeverni region. Implementacija Operativnog plana za eliminisanje barijera razvoju preduzetništva za 2008.godine kojim su definisani konkretni programi i projekti. Intenzivirane su aktivnosti na iznalaţenju modaliteta obezbjeĊenja sredstava za investicije u energetski sektor. Utvrdjen Program “Drţavna podrška i pomoć malim i srednjim preduzećima u 2008. kako za izgradnju nove energetske infrastrukture.3. Energetika Reforma energetskog sektora u Crnoj Gori odvija se u skladu sa Energetskom politikom Crne Gore kojom su. Pripremljen je Program za razvoj energetske baze podataka.€ sredstava. Problematika i savremeni zahtjevi energetske efikasnosti ukljuĉeni su u Zakon o ureĊenju prostora i izgradnji objekata i Zakon o koncesijama koji je u proceduri usvajanja.godini”. analizu.godinu. polazeći od raspoloţivih resursa i projektovanih potreba. Mreţne industrije 5. Ograničenja:  Administrativne i druge barijere za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou . U 2008.godine) ĉija realizacija će poĉeti projektom ”Godina energetske efikasnosti”.godine za period od 2008 do 2012.1. Njemaĉka Vlada preko GTZ (1.€) i KfW (3. obzirom da je kvalitetna statistika u energetskom sektoru neophodan uslov za monitoring.1. u skladu sa principima odrţivog razvoja.00 mil.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Box 4 – Razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća Rezultati: Kontinuitet politike podrške jaĉanju privatnog sektora i razvoja preduzetništva. kao i pripremne aktivnosti na izradi podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti u sektoru zgrada.0 mil. Optimalan model projektnog finansiranja je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore. prognozu i planiranje u oblasti energetike. kroz Program”Posao za Vas”. nastavljene su aktivnosti na stvaranju uslova za snaţnije podsticanje energetske efikasnosti u Crnoj Gori. Strategijom razvoja energetike do 2025. kako bi se obezbijedilo sigurno i pouzdano snabdijevanje energijom. U skladu sa Akcionim planom za realizaciju Strategije energetske efikasnosti za period 20082012. U toku je izrada Zakona o energetskog efikasnosti. a zapoĉet je trogodišnji Projekat za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora (obrazovne i zdravstvene ustanove) za koji su obezbijeĊena sredstva u iznosu od 10 mil.

podrazumijeva organizacionu transformaciju u energetskom kompleksu Termoelektrana Rudnik uglja. kao ĉlanica Energetske zajednice Jugoistoĉne Evrope ima obavezu implementacije direktiva EU koje se odnose na interno trţište elektriĉne energije i prirodnog gasa. Uzimajući u obzir karakteristike elektroenergetskog sistema. godine. Potpisani su ugovori o koncesijama po kombinovanom DBOT aranţmanu za istraţivanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana za osam vodotoka. Uradiće se Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Moraĉi.59% na 55. Podgorica). gradiće se po modelu javnoprivatnog partnerstva.d. Prenos. kao i izgradnja i obnavljanje regionalno vaţnih interkonekcija sa susjednim zemljama od posebnog je znaĉaja za razvoj energetskog sistema i medjusobno povezivanje u regionu. Model trţišta električne energije u Crnoj Gori utvrĊen je 2007. Rok za izradu projektne dokumentacije je sedam mjeseci. Pritom se pošlo od specifiĉnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore koje se odnose na veliĉinu sistema. stalni deficit elektriĉne energije. pored vlasniĉke.matiĉno društvo. Po ovom modelu. Drugi blok TE ”Pljevlja”. Elektroprivreda Crne Gore bi u taj energetski objekat trebalo da uloţi postojeću infrastrukturu TE ”Pljevlja” i Rudnika uglja Pljevlja. zaštitu ţivotne sredine. kao i druge objektivne uslove u Crnoj Gori. postojeće ugovore i dr. Budva. elektrane koje koriste ĉvrsti otpad. a prednost će imati već istraţeni vodotoci.00%. U skladu sa opštim nastojanjima da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte i uticaj na klimatske promjene. Do kraja ove godine se planira izdvajanje Prenosa u posebno akcionarsko društvo. odnosno proizvodnju elektriĉne energije. UtvrĊeno je da je postojeća dokumentacija za HE na Moraĉi dovoljna za potrebe tenderskog postupka za izbor koncesionara za izgradnju HE na Moraĉi. broj i strukturu potrošaĉa. a strateški partner da obezbijedi sredstva za izgradnju drugog bloka TE ”Pljevlja”. Snabdijevanje i Elektrogradnja. Idejni projekat i Studiju opravdanosti izgradnje Termoelektrane ”Pljevlja II” uradiće CEE d. intenzivno se radi na stvaranju uslova za realizaciju programa izgradnje obnovljivih izvora energije (male HE.01. Bar. Da bi se omogućilo funkcionisanje internog trţišta elektriĉne energije preduzimaju se znaĉajne aktivnosti. Pripremljena je Studija izvodljivosti za izgradnju Termoelektrane na biomasu (drvo) u Beranama. Ovaj model. vjetroelektrane. U toku je realizacija Projekta izgradnje dalekovoda 400 kV PodgoricaTirana koji je indentifikovan kao projekat visokog prioriteta u regionalnom energetskom trţištu.o. Priprema se prostorno-planska dokumentacija za vodotoke koji su bili i koji će biti na tenderima za izgradnju malih hidroelektrana. mogućnosti prenosnog sistema.). Oĉekuje se da će tender biti objavljen do kraja ove godine. godine otvori trţište elektriĉne energije za sve kategorije potrošaĉa. Formirano je pet društava sa ograniĉenom odgovornošću – Proizvodnja. Na osnovu uraĊenih izvještaja o mjerenjima potencijala vjetra (lokacije Krnovo. Strateške poslove obavljaće EPCG . planirano je da se 01. UnaprijeĊena je tenderska dokumentacija i tenderska procedura za izgradnju malih hidroelektrana. odnosno njihovo spajanje u zajedniĉku kompaniju u sastavu EPCG-Proizvodnja. Distribucija. opremljenost mjerenjima.o. Preduzeto je niz aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje HE na Morači. Novi tender za dodjelu koncesija za izgradnju malih hidroelektrana biće raspisan za manji broj vodotoka po klasiĉnom BOT aranţmanu. Finansijski i pravni savjetnik za pripremu i realizaciju postupka dokapitalizacije EPCG AD Nikšić je kompanija UniCredit Markets & Invenstment Banking – Zagrebaĉka banka d. kao prioritetni novi izvor elektriĉne energije. Ulcinj. Inţenjiring za energetiko in ekologio Ljubljana. obnovljive izvore energije. Razvoj energetske infrastrukture.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine vlasniĉke strukture EPCG tako što će se uĉešće drţave u akcijskom kapitalu smanjiti sa 70. sa Elektroprivredom kao akcionarskim društvom. definisaće se mogućnosti za njegovu valorizaciju. Realizuje se proces pravnog razdvajanja Elektroprivrede Crne Gore AD NIkšić. po BOT modelu projektnog finansiranja. Tako bi se formirao jedinstveni kompleks koji bi integrisao postojeći i novoizgraĊeni blok TE i Rudnik uglja. Sekretarijat za razvoj 15 . Objavljeno je i Pismo za istraţivanje zainteresovanosti za izgradnju HE na Moraĉi. biomasu i dr.2009. Crna Gora. osim za domaćinstva.

9 103. smanjenje unakrsnog subvencioniranja.870 452.2007.0 150.1%) i distributivni potrošaĉi (4.000 916.€. Box 5 . šumarstva i vodoprivrede. do juna 2009. dok je potrošnja ostalih potrošaĉa bila niţa.1%).2008.00 493.0% .3%. Sprovodi se Program subvencioniranja potrošaĉa elektriĉne energije u periodu od juna 2008.godine donijeće se konĉna odluka u vezi izrade i realizacije glavnog projekta izgradnje ove interkonekcije.556 MWh i bila je niţa od planirane za 3.600 MWh) i veća je od proizvodnje ostvarene u istom periodu prošle godine za 52.060. kao i omogućavanje normalnog poslovanja EPCG.2008.5 Ukupna potrošnja električne energije. Nedostajuće koliĉine elektriĉne energije obezbjedjivane su iz uvoza.104 17.2008.2007 . a veća od potrošnje ostvarene u istom periodu prošle godine za 1.781 12.037. pl 85.000 1. što je ĉinilo 30. U toku je izgradnja objekata za elektrifikaciju osam naselja. Ministarstvo za ekonomski razvoj i Ministarstvo poljoprivrede. Plan Ostvarenje 618. sa EPCG i predstavnicima opština sagledaće mogućnosti za elektrifikaciju neelektrificiranih seoskih naselja. U Crnoj Gori nijesu elektrificirana 53 seoska naselja. Izvršavanje meĊunarodnih obaveza. Aktivnosti na boljoj valorizaciji obnovljivih izvora energije i povećanju energetske efikasnosti. u istom periodu.316 417.577 MWh elektriĉne energije. Posebno je izraţen problem u zimskim turistiĉkim centrima Kolašin i Ţabljak u kojima zahtjevi za prikljuĉenje novih potrošaĉa prevazilaze mogućnosti postojeće mreţe. Ograničenja: Visok deficit elektriĉne energije   Sekretarijat za razvoj 16 . Stanje distributivne mreţe na sjeveru Crne Gore nije zadovoljavajuće i oteţava sigurno i kvalitetno napajanje svih potrošaĉa.1 118. Bilans proizvodnje električne energije .101 361. iznosila je 2.107 1.neto: . Bruto proizvodnja električne energije.Energetika Rezultati: Reforma energetskog sektora. a za 45 naselja sa 436 domaćinstava radovi nijesu zapoĉeli.5 mil. Stvaranje uslova za realizaciju Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025.758 1.9 1-9.1%.MWh Elektrane HE »Perućica« TE »Pljevlja« HE »Piva« Distributivne HE Ukupno 1-9. Kombinata aluminijuma za 14. os 1-9.736 1-9. tehniĉke i pravne prepreke.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Nalazi Studije izvodljivosti podmorske interkonekcije izmeĊu elektroenergetskih sistema Italije i Crne Gore ukazuju da za ovaj projekat ne postoje ekonomske.os 112. Kombinat aluminijuma je za svoje potrebe uvezao 395. os 1-9. termo – 1. uz postepeno dostizanje trţišne cijene elektriĉne energije . a Ţeljeznice Crne Gore za 15.022. Veću potrošnju od planirane ostvarile su Ţeljezara (18.3 80.000 526. ostvarenje 469.949.godine.558 825.1 202. godine i izgradnju novih izvora elektriĉne energije.3 113.7 136. Aktivnosti na ukljuĉivanju Crne Gore u regionalno energetsko trţište.295.840 MWh. Krajem decembra 2008.2008.7% njegove potrošnje u posmatranom periodu. u periodu januar-septembar ove godine.7%. iznosila je 3.2 111.7%.877.000 13.859 1-9. Za potpunu elektrifikaciju seoskih područja potrebno je oko 2.310.440 MWh (hidro – 1. Cilj uvoĊenja subvencija je iznalaţenje mogućnosti za uredno plaćanje obaveza za utrošenu elektriĉnu energiju od strane socijalno najugroţenijih slojeva stanovništva.

Do sada je odraĊeno oko 350 ĉarter letova. luĉko-transportnih radnika. pomorskih poslova. a koji se odnose na: poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti saobraćaja.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 5.081. tako da uspješno zadovoljava potrebe korisnika. Tokom prvih devet mjeeci 2008. Uspostavljena je saradnja sa Lukom Šangaj i najvećom kineskom kompanijom za prevoz kontejnera. Iz Luke će se izdvojiti funkcije odrţavanja. stimulacije efikasnijeg i jeftinijeg transporta i minimiziranje negativnog uticaja saobraćaja na oĉuvanje ţivotne sredine. Sekretarijat za razvoj 17 . povećanje bezbjednosti i sigurnosti u saobraćaju. Promet uvoznih roba je zadrţan na istom nivou. U strukturi pretovarenog tereta generalni tereti uĉestvuju sa 47%. Tokom prvih devet mjeseci ove godine Barska plovidba AD Bar je uspješno realizovala planirane aktivnosti. U funkciju su stavljeni gatovi i ureĊen prostor suvih vezova. Za 20% je povećan broj ulazaka i boravka stranih i domaćih jahti. terminal za generalne i rasute terete. Sa svojim geo-strateškim poloţajem Luka Bar se sve više prepoznaje kao strateški punkt za distribuciju kineskih roba na trţišta Evrope. Veliki broj subjekata se interesuje za proces restrukturiranja Luke. Ove godine kompanija je odrţavala 11 redovnih i 20 ĉarter destinacija.1. izvoznih 16%. Kine i Kuvajta.€ do 2011. povećan je broj sigurnih vezova. U sklopu izgradnje ”Porto Montenegra” u Tivtu će se graditi Marina sa 300 vezova. Za šest mjeseci u Luci Bar ukupno je pretovareno 1.2.019. Donesene su Strategija razvoja saobraćaja i Strategija drţavnih puteva kojima su definisani ciljevi. Skoro 39% putnika bili su turisti. što je na prošlogodišnjem nivou. uveden je videonadzor i beţiĉni internet.986 t.637 kamiona i 971 trejler. Ove godine su otvorene nove destinacije za London i Milano. Povezivanje Luke sa globalnim strateškim kontejnerskim alijansama u korelaciji je sa revitalizacijom crnogorskog pomorstva.000 putnika. koji bi ugrozio pozitivno poslovanje ove kompanije. Tokom devet mjeseci ove godine Montenegroairlines je prevezao oko 400. Za devet mjeseci ove godine Jadransko Brodogradilište AD Bijela je ostvarilo vrijednost remonta u iznosu od 20 mil. dok je kod izvoznih i tranzitnih roba zabiljeţen pad prometa. 2. rasuti tereti sa 34% i teĉni tereti sa 19%. Transport i telekomunikacije U oblasti transporta i telekomunikacija preduzimane su aktivnosti koje su bile usmjerene na: efikasnije korišćenje kapaciteta. stvaranje pretpostavki za otpoĉinjanje krupnih investicionih zahvata i ponudu novih servisa. informatike. obezbjeĊenje ambijenta za zdravu konkurenciju. godine kompanija treba da preraste u najmoderniji marinski servis na Mediteranu. Radi se na poboljšanju tehnološke opremljenosti. kao i obezbjeĊenja. usluţnih.458 putniĉkih automobila.godine u Luku Zelenika je prispjelo 20 brodova sa kojih je pretovareno 64. dok se 14% odnosi na robe u razvozu. smještajnih i rekreativnih kapaciteta. a zatim tranzitnih 21%.€. AD Marina Bar je podigla nivo svoje ponude. podizanje kvaliteta usluga.030 putnika. integraciju u EU i povezivanje na transportnu evropsku mreţu. Najveći promet ostvaren je kod uvoznih roba 49%.3. Broj prispjelih jahti je ostao na nivou iz uporednog prošlogodišnjeg perioda.5 puta. 24. Vjeruje se da novonastala kriza koja je prisutna na globalnom trţištu kapitala neće dovesti do pada remonta. Najvaţniji cilj kompanije je obnavljanje flote. U prvoj fazi restrukturiranja prodaće se djelovi poslovnog sistema koji nijesu u vezi sa luĉkim djelatnostima. Zbog konstantnog povećanja broja prevezenih putnika i vozila. Najveće interesovanje iskazuju kompanije iz Britanije. što je za 20% više nego u uporednom prošlogodišnjem periodu. komunikacija. ubrzanje procesa restrukturiranja i privatizacije privrednih subjekata.000 m2 luksuznih pratećih ugostiteljskih. Za nekoliko mjeseci Montenegroairlines će uvesti lou kost šemu. podizanje kvaliteta saobraćajnih usluga. U odnosu na uporedni prošlogodišnji period ostvareni finansijski pokazatelji su veći za 2. nautiĉki muzej i oko 10. poboljšanje konkurentnosti transportne privrede. posebno kontejnerskog terminala. U periodu januar-avgust ove godine obavljeno je 177 putovanja i prevezeno 79. sve više se nameće potreba obnavljanja flote i uvoĊenja broda sa boljim tehniĉkim karakteristikama. Prema programu restrukturiranja Luku treba da ĉine kontejnerski.020 m/t. Sa ulaganjima od 600 mil. Otvaranjem linija za Kompehagen i Berlin zaokruţiće se kompletna mapa najvaţnijih destinacija u Evropi.

Preko aerodroma Podgorica prometiralo je 4. planirana je nabavka novih plovila.€ U cilju podizanja nivoa servisa na crnogorskim aerodromima su realizovani projekti koji će unaprijediti kvalitet usluga i nivo bezbjednosti i sigurnosti. ”G-Transportom” iz Budimpešte. za koju je garantovala italijanska Vlada.$ dobijenih prodajom zgrade ”Jugooceanije” i sredstava obezbijedjenih prodajom 33% akcija crnogorskonorverške kompanije Normonte (u kupovinu dva broda uloţiće se 50 mil. signalne i komunikacione sisteme. Gradovi Sjeveroistoĉne Bosne. koja raspolaţe sa pet brodova. jer je nakon štrajkova Makedonija bila prinuĊena da pronaĊe alternativna rješenja grĉkoj luci Solun. kao i teretna linija ka Budimpešti.1%. Instaliran je informaiconi sistem i monitori za prikazivanje informacija putnicima kao i novi navigacioni sistem (PAPI sistem) na tivatskom aerodromu. U eksploataciju je pušten savremeni IT sistem (DSC-sistem) za elektronsko ĉekiranje putnika i uparivanje putnika i prtljaga. Zapoĉeo je sloţeni proces reformi u Ţeljeznici Crne Gore. Operativne djelatnosti biće prepuštene privatnom sektoru. Strateški partner za zajedniĉko ulaganje ili kupoprodaju kontrolnog partnera akcija AD Ţeljezniĉki prevoz Crne Gore biće izabran do kraja iduće godine. sopstvenih sredstava koja će usmjeriti u razvojne projekte.godine. Nakon faze razdvajanja infrastrukture od operativne djelatnosti. ”Panšpedom” iz Novog Sada i Ţeljezarom iz Nikšića. Od 10.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Promet aviona na nivou JP ”Aerodromi Crne Gore” u prvih devet mjeseci 2008. a preko aerodroma Tivat 4. Sekretarijat za razvoj 18 . dok je robni prevoz niţi za 7. a obezbijedili su 10 mil. dva nova akcionarska društva će nastaviti proces restrukturiranja po svojim programima. Tokom osmomjeseĉnog perioda kod putniĉkog ţeljezničkog saobraćaja zabiljeţen je rast od 18. iskazuju interesovanje za izgradnju ţeljezniĉke pruge Ĉapljina-Nikšić. Tokom osmomjeseĉnog perioda u okviru drumskog saobraćaja kod robnog saobraćaja je zabiljeţen rast od 52. ”US Steel-om Serbia”. tako da će ovaj projekat koštati oko 70 mil. Aerodrom Tivat biljeţi pad prometa putnika od 1. ukljuĉujući investicije u elektronske. Izvode se radovi na rekonstrukciji putniĉkog terminala na aerodromu Podgorica. Realizuje se Projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge Podgorica-Nikšić. U okviru kompanije ”Nimont”. U obnovu i revitalizaciju crnogorske trgovačke flote planirano je ulaganje 12 mil.€).5%. Nabavljena je i brojna oprema za zemaljsko opsluţivanje aviona na aerodromima.0%. Za izvršene radove je isplaćeno 60.042 aviona.0%. UtvrĊen je Prijedlog zakona o vazdušnom saobraćaju.€. Rast fiziĉkog obima saobraćaja pozitivno se odrazio na prihode od avijacijskih usluga (porasli su 9. Zbog nepredvidjenih radova oĉekuje se prekoraĉenje u visini od 10 do 11 mil.0% dok aerodrom Podgorica biljeţi rast od 23.346 aviona.godine. U istom periodu gradski saobraćaj biljeţi pad od -14. koji prirodno gravitiraju Luci Bar. Ameriĉki konglomerat Dţeneral elektrik se interesuje za modernizaciju dijela pruge Luka Bar – granica sa Srbijom. Sporazum o izradi Elaborata o isplativosti potpisan je sa projektantskom kućom. koja je razdvojena na dva nova akcionarska društva – Infrastrukturu i Prevoz.godine biljeţi rast od 17% (Aerodrom Podgorica 18%.3%. koji je nastao kao posljedica preusmjeravanja buĉnih vazduhoplova sa aerodroma Tivat.0% od ukupno planiranih sredstava. a okonĉanje projekta se prolongira za kraj 2009. Uspostavljen je kontejnerski ţeljezniĉki prevoz na relaciju Bar-Beograd.0%). Potpisani su ugovori o prevozu sa: Kombinatom aluminijuma u Podgorici.0%.€. Aerodromi Crne Gore redovno servisiraju finansijske obaveze. a aerodrom Tivat 15%). kao i na Projektu proširenja pristanišne platforme i sistemu vertikalne signalizacije Zbog sve zahtjevnijih meĊunarodnih standarda i ubrzanog rasta potreba Crne Gore za pruţanjem usluga u avio saobraćaju pristupiće se reviziji Master plana razvoja aerodroma u Crnoj Gori do 2023. Nakon izrade Fizibiliti studije otpoĉeće rekonstrukcija kompletne pruge Beograd-Bar. dok će se drţava i dalje starati o infrastrukturi. a kod putniĉkog saobraćaja pad od -13.oktobra uvodi se maršrutni voz na relaciji Bar-Skolje.

kao i izgradnja dionice puta od ovog tunela do Ţabljaka. Roţajama i na Cetinju).O bila je usmjerena na tekuće i investiciono odrţavanje tunela ”Sozina” i njegovih prilaznih saobraćajnica. eliminisanju uskih grla na magistralnim i regionalnim putevima. kroz tunel je prošlo 6. Usvojenim Programom javnih radova za ovu godinu opredijeljena su sredstava u iznosu od 12. za odabir trase dvije dionice autoputa Bar-Boljari (Mateševo-Andrijevica i Virpazar-Smokovac). dok je za rješavanje uskih grla na putevima iz kredita Evropske investicione banke za rekonstrukciju usmjereno oko 31.€. Od 15.€ gubitaka na godišnjem nivou.14 miliona vozila (najviše je bilo putniĉkih vozila i to 5.€ usmjereno za realizaciju 44 infrastrukturna projekta. od ĉega je 9. trećim trakama i zaobilaznicama oko gradova. izgradnju. treće trake u Sutomoru. Nikšić.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine U cilju preduzimanja hitnih sanacija na ţeljezniĉkoj infrastrukturi Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kreditna sredstva u iznosu od 34 mil. Bijelom Polju. Sekretarijat za razvoj 19 .jula 2005. U sklopu infrastrukture opšteg znaĉaja predviĊena su sredstva za nastavak radova na putnom pravcu Ostrog-Ţdrebaonik.€. treće trake Savina u Herceg-Novom i bulevara kroz Beĉiće. Izgradnja dionice od Podgorice do Mateševa će imati prioritet. generalni projekat i Studije izvodljivosti za autoput BarBoljare. zakljuĉno sa julom mjesecom ove godine. Direkcija za saobraćaj je pratila realizaciju radova na: putnom pravcu Risan-Grahovo-Ţabljak. zbog ĉega je Vlada donijela odluku da uĉestvuje sa 100 mil.8 mil.5 km (gradske saobraćajnice u Mojkovcu. sve do granice sa Srbijom i vezom sa Centralnom Evropom.€) .28 miliona) i ostvaren je prihod od 21. kao i eliminisanju kritiĉnih taĉaka na pruzi Vrbica-Bar. Za redovno investiciono odrţavanje i rekonstrukciju puteva u ovoj godini Budţetom je predvidjeno 14. na kojima je zbog lošeg stanja pruge uvedena spora voţnja. Ulcinju. Golubovci. Beranama. Obzirom na stanje postojeće infrastrukture na Sjeveru Crne Gore poseban akcenat je na rekonstrukciji i izgradnji mreţe lokalnih puteva od oko 56.8 mil.7 mil.klizišta.godine.8 mil. dionici Mišići-Buljarica preko prevoja Kufin. Pored toga.€. odnosno povezivanje autoputa sa postojećom putnom mreţom i izvršena analiza njegovog uticaja na ţivotnu sredinu. Pravo uĉešća na tender za realizaciju ovog projekta imaće samo one kompanije koje ispunjavaju uslove pretkvalifikacionog tendera. kada se otpoĉelo sa naplatom putarine. a imajući u vidu neophodnost utvrĊivanja uslova za dodjelu koncesija za izgradnju autoputa Bar-Boljare. S obzirom da je još uvijek u skupštinskoj proceduri Zakon o koncesijama. sredstvima EBRD se finansiraju radovi na putu od Mioske do Kolašina (8 mil.€. sanaciji tunela. Prva tranša ovog kredita u visini od 7 mil. U sklopu realizacije projekta izgradnje autoputeva razmotren je tehniĉki memorandum.O. raspisana su dva tendera. Gusinju. Za putni pravac Risan-Nikšić-Ţabljak (dionica Dragaš Polje-Grahovo) i završetak tunela Ivice. kao što su obilaznice: Tivat. donesen je Zakon o koncesijama za autoput Bar-Boljare. Usaglašena je projektna dokumentacija sa Prostornim planom. Na predkvalifikacioni tender za projekat izgradnje autoputa Bar-Boljare prijave je dostavilo 11 kompanija i konzorcijuma. finansiranje. Autoput od Bara do Boljara povezivaće Primorje sa Sjeverom drţave. U toku je izrada ili priprema za izradu projekata eliminisanja uskih grla. Daljim razvojem Luke Bar i crnogorskih ţeljeznica stvara se ambijent koji će doprinijeti da autoput postane dio modernog inter-modalnog koridora i faktor integracije Sjevernog dijela Crne Gore sa Centralnim i Juţnim regionom. koje će uloţiti tokom ĉetiri godine. upravljanje i odrţavanje autoputa od Bara do Boljara.€. Projekat ukljuĉuje projektovanje. kosina i zidova na magistralnim i regionalnim putevima. Iz Kapitalnog budţeta je finansirana izgradnja treće trake Kufin. Zastarjelost voznog parka i neadekvatne cijene u putniĉkom saobraćaju prouzrokuju 7 mil. U toku je tenderska procedura za izgradnju treće trake na prelazu Lepetane i treće trake Kamenari. Završen je most Rakonje raĊen u sklopu realizacije Projekta izgradnje obilaznice oko Bijelog Polja. Nakon prethodno sprovedene procedure uslijediće prihvatanje generalnih projekata tih dionica.€.€ namijenjena je sa Projekat antikorozivne zaštite mosta na Maloj rijeci. biti objavljen tokom oktobra. dok će tender za izbor investitora koji će biti otvoren tri mjeseca. Usvojen je Detaljni urbanistiĉki plan. presvlaĉenju asfaltom magistralnih i regionalnih puteva.8 mil. Osnovna aktivnost Monteput D. Potpisan je ugovor o izradi Glavnog projekta prethodne studije opravdanosti izgradnje brze saobraćajnice duţ crnogorskog primorja od Debelog Brijega do Ulcinja (duge 110 km). mostova.

vršenje inspekcijskog nadzora i kontrole subjekata telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja. kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra. Box 6 . Makedonijom i Italijom i Bosnom i Hercegovinom. ĉime će se obezbijediti integracija zemalja ovog podruĉja u evropski transportni prostor. bez obzira koju vrstu signala prenose. Regionalne-kontrolno-mjerne stanice na Crnom rtu kod Sutomora i Daljinski upravljane stanice na lokaciji Vijenac kod Pljevalja. Uvodjenje novih usluga (filatelija.41%. Trţišni udio Promontea je povećan na 42. dok je T:mobajl pao na 34. što je za 25% manje nego u istom periodu.8% u poreĊenju sa istim periodom prošle godine. Radi se na donošenju podzakonskih akata koja će omogućiti operacionalizaciju rješenja predvidjenih Zakonom o poštanskim uslugama. što je za 4. Nastavljena je trţišna ekspanzija. U drugom kvartalu ove godine prihodi T-Com-a (jedinica za fiksnu telefoniju i internet) iznosili su 18.Transport i telekomunikacije Rezultati:  UtvrĊena Strategija razvoja saobraćaja i Strategija drţavnih puteva. špediterske usluge. Radi se na liberalizaciji tranzitnog saobraćaja Crne Gore sa Hrvatskom. usljed rasta konkurencije na trţištu. Broj ADSL korisnika (preko 21. ali je.1 mil.D Podgorica. UtvrĊen je Prijedlog zakona o elektronskim komunikacijama kojim je predloţeno formiranje jedinstvenog regulatornog okvira za sve elektronske komunikacione usluge i mreţe. Broj korisnika Ekstra TV takoĊe biljeţi konstatan rast i uticao je na rast prihoda od usluga širokopojasnog pristupa Internetu. U toku su pregovori o uspostavljanju saobraćajne zajednice Zapadnog Balkana.34%. Sekretarijat za razvoj 20 . fiksne telefonske mreţe i satelitskih sistema.€. Realizacijom ovog projekta stvaraju se preduslovi da Crna Gora stupi u informatiĉku ekonomiju. Izvodili su se radovi na izgradnji objekata Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori kod Podgorice. Poslovna dobit je u drugom kvartalu ove godine iznosila 5. Budva i Ulcinj. Aktivnosti Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost bile su usmjerene na: izdavanje licenci i dozvola za radio stanice.553 dozvole za radio stanice i uraĊen Pravilnik o tarifama javnih telekomunikacionih servisa.€.5% manje u odnosu na isti period prošle godine. Poslovna dobit u drugom kvartalu ove godine iznosila je 6. stvaraju nove vrijednosti i dobra. u kojoj se.000) utrostruĉen je u odnosu na drugi kvartal prošle godine. Zabiljeţen je porast broja korisnika od 18. što podrazumijeva da regulaciju elektronskih mreţa obavlja samo jedan regulatorni organ.2%. Berane. Prihodi jedinice za mobilnu telefoniju T. Sa konzorcijumom. koji ĉine ameriĉka i britanska kompanija. Kotor. M:telov na 23.4 mil.2 mil. Nastavlja se sa utvrĊivanjem zajedniĉke transportne politike sa zemljama EU.8%. Krajem marta svako treće domaćinstvo u Crnoj Gori je koristilo usluge kablovskih i beţiĉnih distributera televizijskih programa. zaokruţuje se set rješenja koja definišu uslove za izdavanje i korišćenje dozvole za prenos i emitovanje radio-difuznih sistema posredstvom novih tehnoloških platformi.Mobile Crna Gora iznosili su 17. rješavanje sporova izmeĊu operatera itd. Usvajanjem Pravilnika za prenos i emitovanje programa posredstvom kablovskih i beţiĉnih sistema.€.1 mil.tehnološke osposobljenosti crnogorskih aerodroma. što je niţe za 16. U toku su pripreme za prelazak sa analognog na digitalno radio-difuzno emitovanje. Kolašin. Izdato je 15 novih licenci i 1. SprovoĊenje regulatornog okvira za medijske sadrţaje ostaje u nadleţnosti Agencija za radio difuziju. Povećanje tehniĉko.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Bijelo Polje. Uspješno se realizuje Ugovor o redovnom odrţavanju drţavnih puteva koji je sklopljen sa ”Crna Gora put” A. ukljuĉujući i mreţe za prenos i difuziju signala radija i televizije. zaštitu interesa korisnika telekomunikacionih i poštanskih usluga. na osnovu virtuelnih obiljeţja. kao i projekat za most na Port Mileni u Ulcinju. došlo do sniţavanja tarifa i pada u meĊunarodnom saobraćaju. kurirska dostava) doprinosi povećanju prihoda i većoj uposlenosti kapaciteta i zaposlenih. tako da je zabiljeţen rast prihoda od interneta i usluga prenosa podataka.2%. Pad prihoda je uslovljen opadanjem odlaznog saobraćaja (zbog sve veće upotrebe mobilnih telefona) i niţim prihodima od interkonekcije.€ i niţi su za 18. U okviru Pošta Crne Gore uspješno se realizuju planirani projekti. potpisan je Ugovor o registraciji crnogorskog Internet domena ”me”.

Uredjenje prostora  Usvajanjem Prostornog plana Crne Gore do 2020.      5. U skladu sa novim Zakonom o uredjenju prostora i izgradnji objekata. unapredjenja.2008.Uredjenje prostora Rezultati: Usvojen Zakon o ureĊenju prostora i izgradnji objekata sa rješenjima koja podstiĉu preduzetništvo i novo investiranje. Vlada je prihvatila Anex III ugovora o izradi Prostornog plana Crne Gore. Poĉela je primjena zakonskih rješenja o procjeni uticaja na ţivotnu sredinu. Prostorni planovi podruĉja posebne namjene (Morsko dobro i Nacionalni parkovi) realizuju se kroz izradu studija lokacija. Koordinirana akcija na spreĉavanju divlje gradnje i dalje devastacije prostora uz represivniju zakonsku regulativu. Izuzetan porast broja korisnika i saobraćaja u okviru mobilne telefonije.godine svi prostorni planovi moraju imati stratešku procjenu uticaja na ţivotnu sredinu.g. Zakonom o ureĊenju prostora i izgradnji objekata.kao razvojni limit. planova izgradnje infrastrukture i tehniĉkih sistema.5. Box 7 .planske dokumentacije na nivou oština. korišćenja i upravljanja prostorom. Aktivnosti na izradi nove prostorno . Eliminisanje uskih grla i crnih taĉaka na crnogorskim putevima. Evidentan je progres u harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.01. kao opštim i nacionalnim dobrom. tehnološkog i ekološkog razvoja u okviru koncepta odrţivog razvoja. Usvojen je Zakon o ţivotnoj sredini i Zakon o zaštiti prirode. pojedine faze realizacije Prostornog plana utvrĊuju se jednogodišnjim programima uredjenja prostora i izradom novih i aţuriranjem postojećih prostornih planova na svim nivoima uz primjenu naĉela i principa odrţivog razvoja. Uvodjenje novih servisa u sistem elektronskih komunikacija. Donijete su odluke za izradu studija lokacija u okviru Prostornog plana posebne namjene za Morsko dobro s programskim zadacima za 17 lokaliteta i izabrani obraĊivaĉi.. a uraĊeni su nacrti studija lokacija ”Vranjina sa Lesendrom” i ”Donji Murići”. kao i niz podzakonskih akata. Radovi na remontu i elektrifikaciji pruge Podgorica-Nikšić. socijalnog. stvorena je opšta osnova dugoroĉne politike organizacije i uredjenja prostora sa opredjeljenjima u pogledu korišćenja zemljišta. kao i druga pitanja od znaĉaja za ureĊenje prostora i izgradnju objekata.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Intenzivna aktivnost na realizaciji Projekta izgradnje autoputeva. poĉetkom ove godine. Usvojen je Nacrt studije lokacije ”Ţabljak Crnojevića”. Nedostatak kapaciteta za poslove zaštite i upravljanja prostorom na drţavnom i lokalnom nivou. odnosa prema zaštiti prirode i kulturne baštine. prema smjernicama iz PPPPN NP ”Skadarsko jezero”. Zaštita i unapredjenje ţivotne sredine   Politika zaštite ţivotne sredine ostvaruje se usklaĊivanjem društveno-ekonomskog. Ograničenja:  Dotrajala putna i ţeljezniĉka infrastruktura . UraĊeno je 14 nacrta studija lokacija u skladu sa opredjeljenjima PPRCG i PPPPN za Morsko dobro. straškoj procjeni uticaja na ţivotnu sredinu i integrisanom spreĉavanju i kontroli zagaĊenja koja omogućava kvalitetniju ocjenu uticaja pojedinih projekata i planova na ţivotnu sredinu.1.4.godine. Formirana nova inspekcija zaštite prostora.1. ureĊuje se sistem ureĊenja prostora Crne Gore. razvoja djelatnosti. naĉin i uslovi izgradnje objekata. Ograničenja: Još uvijek prisutna devastacija prostora kao barijera zaštite. koji je donijela Skupština Crne Gore u julu 2008. U 21 Sekretarijat za razvoj . 5. tretmana podruĉja posebne namjene i koncesionih podruĉja. Od 01.

kao i podruĉja Tivatskih solila.godine. realizuje se više znaĉajnih projekata radi uspostavljanja nacionalnih mehanizama zaštite i odrţivog korišćenja biodiverziteta i implementacije medjunarodnih sporazuma iz ove oblasti. Uz podršku USAID uraĊena je Studija izvodljivosti za osnivanje Eko fonda u Crnoj Gori iz kojeg je planirano da se finansiraju projekti iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite ţivotne sredine. gdje će biti ukljuĉen i novi nacionalni park „Prokletije“. odvija se u skladu sa planiranom dinamikom i u toku su završni radovi na realizaciji prve faze projekta koji se odnose na izgradnju uredjaja za preĉišćavanje otpadnih voda Mojkovca.0 miliona €. UvoĊenjem ekonomskih instrumenata u sistem zaštite ţivotne sredine (eko naknade za motorna vozila) doprinosi se njegovoj efikasnosti.“ Pokrenute su inicijative za zaštitu podruĉja Komova kao regionalnog parka. uskladiti svoje propise sa EU i raditi na jaĉanju kapaciteta i institucija koje se bave ţivotnom sredinom.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine    izradi je Nacionalna politika zaštite ţivotne sredine. Potpisan je Ugovor o II fazi sanacije Jalovišta Mojkovac za koju su procijenjena sredstva u iznosu od 4. Vlada je usvojila prijedlog za definisanje 15 podruĉja. U cilju utvrĊivanja jasnih nadleţnosti i koordinacije u implementaciji Strategije integralnog upravljanja obalnim podruĉjem utvrĊena je Studija izvodljivosti za realizaciju Programa integralnog upravljanja obalnim podruĉjem (CAMP) Crne Gore. Prvi godišnji izvještaj o implementaciji Nacionalne strategije odrţivog razvoja Crne Gore pokazuje da se postiţu znaĉajni rezultati i pored problema nedovoljne koordinacije u izradi programskih politika i integracije faktora odrţivosti razvoja u sektorske politike.godinu kojim je predviĊeno praćenje negativnih uticaja na okolinu i poštovanje ekoloških standarda. Realizacijom Projekta „Geografsko informacioni sistem (GIS) za ţivotnu sredinu u Crnoj Gori“ izvršeno je mapiranje jednog dijela granica nacionalnih parkova i predloţenih EMERALD podruĉja i stvorena odgovarajuća kartografska osnova za planiranje zaštite prirode. i u toku je javna rasprava. Realizuju se mjere za uklanjanje ĉvrstog otpada duţ javnih puteva Crne Gore. Za zaštitu su predloţena 32 EMERALD podruĉja po kriterijumima koji su kompatibilni sa NATURA 2000. Pripremljen je novi Zakon o nacionalnim parkovima. Vlada Crne Gore potpisala je Protokol o integralnom upravljanju priobalnim podruĉjem Sredozemlja (Konvencije o zaštiti morske sredine i priobalnog podruĉja Sredozemlja). njihovih genetskih resursa. primijenjuju se mjere i konkretne aktivnosti za postepeno smanjenje uzroka koji imaju negativan uticaj na kvalitet ţivotne sredine. Istovremeno. Prezentovana je Studija za Nacionalni park „Crnogorske Prokletije. Realizuje se Program monitoringa ţivotne sredine za 2008. rekonstrukciju i dogradnju kolektora za otpadne vode u zoni jalovišta i kontrolisano ispuštanje akumulisane vode iz jalovišta. zemljišta. Sanacija i rekultivacija flotacijskog jalovišta Rudnika olova i cinka u Mojkovcu. odnosno eko sistema. Na osnovu praćenja parametara stanja vazduha. U izradi je Strategija za oĉuvanje biodiverziteta i Akcioni plan sa konkretnim projektnim aktivnostima usmjerenim na oĉuvanje pojedinih vrsta. Crna Gora je po prvi put uĉestvovala na Konferenciji zemalja ugovornica Konvencije o biodiverzitetu i obavezala se da će uspostaviti dva kopnena i tri morska parka. U toku je III faza projekta „Uspostavljanje EMERALD mreţe u Crnoj Gori“ za usaglašavanje granica zaštićenih lokaliteta (Bernska konvencija). stanja biodiverziteta i potprograma biomonitoringa na Skadarskom jezeru tokom 2007. radiološkog opterećenja stanovništva. Završena je pripremna faza projekta „Integralno upravljanje eko sistemom Skadarskog 22             Sekretarijat za razvoj . U toku su završne aktivnosti za osnivanje Agencije za ţivotnu sredinu koja će razvijati aktivnosti na sveobuhvatnoj zaštiti ţviotne sredine.

Konvencije o procjeni uticaja na ţivotnu sredinu u prekograniĉnom kontekstu – ESPOO.Zaštita ţivotne sredine Rezultati: Uskladjivanje zakonodavstva sa standardima Evropske unije i jaĉanje svijesti o znaĉaju upravljanja zaštitom ţivotne sredine. U toku je realizacija projekta „Implementacija sistema monitoringa kvaliteta vazduha u Crnoj Gori“. Mojkovac. Vlada je utvrdila predloge zakona o potvrĊivanju: Konvencije o oĉuvanju migratornih vrsta divljih ţivotinja (Bonska konvencija). U skladu sa Sporazumom o medjusobnoj saradnji na zaštiti crnogorskih šuma. Ugroţavanje prostora u blizini nacionalnih parkova (Biogradska prašuma. NP „Biogradska gora“ i pet opština tog podruĉja (Andrijevica. Uĉešće u projektima meĊunarodne saradnje i izvršavanje preuzetih obaveza iz sporazuma u vezi sa zaštitom ţivotne sredine. U implementaciji je Ncionalni program za eliminaciju supstaci koje oštećuju ozonski omotaĉ i Plan za konaĉnu eliminaciju hloroflorougljovodonika (CFC supstaci).          Sekretarijat za razvoj 23 . Ekonomski i razvojni programi i projekti uvaţavaju ekološku komponentu. Italijansko ministarstvo za ţivotnu sredinu. Sporazum o zaštiti kitova i delfina (Cetacea) u Crnom moru. Donesen Zakon o ţivotnoj sredini i Zakon o zaštiti priprode. UraĊen je Nacrt plana za implementaciju Stokholmske konvencije (NIP) o dugotrajnim organskim zagaĊujućim supstancama. Osnovano je Ovlašćeno nacionalno tijelo za odobravanje projekata iz programa „Mehanizam ĉistog razvoja“ (CDM) i potpisani ugovori za izradu studija opravdanosti za devet projekata iz tog programa. Donijeta je Uredba o utvrĊivanju vrsta zagaĊujućih materija.  Nastavlja se realizacija II faze projekta austrijsko-crnogorskog partnerstva za razvoj Bjelasice i Komova. Impelmentacija Nacionalne strategije odrţivog razvoja. kopno i more finansiraće medjunarodni nauĉni projekat «Integralni sistem upravljanja slivom Bojane i obalnom zonom Crne Gore» vrijedan 3. U toku je implementacija Kjoto protokola. pod pokroviteljstvom OEBS-a i Vlade kraljevine Španije. Prioritet projekata sanacije i rekultivacije postojećih ugroţenih podruĉja i zagadivaĉa. ). Implementira se Beĉka konvencija o zaštiti ozonskog omotaĉa. Cilj projekta je podrška jaĉanju kapaciteta za upravljanje i ocjenjivanje kvaliteta vazduha na drţavnom i lokalnom nivou u skladu sa novim Zakonom o kvalitetu vazduha. Cilj Projekta je dobijanje podataka za integralno modeliranje i upravljanje zonom našeg primorja i rijeke Bojane.2 mil. Sredozmnom moru i pripadajućoj zoni Atlanskog okeana. potpisan je Ugovor o grantu Globalnog fonda za zaštitu ţivotne sredine s ciljem da se ojaĉa mehanizam prekograniĉne saradnje kroz zajedniĉke napore za poboljšanje odrţivog upravljanja Skadarskim jezerom. Vlada Crne Gore će participirati u realizaciji ovog projekta. NP ”Durmitor” i dr. Berane i Kolašin). Box 8 . Bijelo Polje.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine jezera“ koji se realizuje sa Albanijom. Skadarsko jezero. Nivo zagadjenja vazduha u nekim opštinama (Termoelektrana u Pljevljima. S tim u vezi. Fabrika aluminijuma u Podgorici. Ţeljezara u Nikšiću). graniĉnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha. Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je preduzelo mjere obezbjeĊenja i unapreĊenja odrţivog gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na podruĉju nacionalnih parkova. Ubrzane regulatorne i institucionalne reforme u cilju definisanja efektne politike ţivotne sredine. Ograničenja: : Nedovoljna efikasnost u primjeni zakona i propisa iz oblasti zaštite ţivotne sredine. Konvencije o predjelima.€. Kancelarija Austrijsko-crnogorskog partnerstva preko Fonda za odrţivi i lokalni razvoj razvija inicijativu i preduzetništvo sa obavezom odrţivog razvoja i podsticaja turistiĉke valorizacije regiona Bjelasice i Komova.

ralizacije projektnog razvojnog koncepta i modaliteta dodatne sistemske podrške politici regionalnog razvoja putem mjera sektorskog podsticaja. U toku je realizacija projekta „Posao za Vas“. prije svega. u toku je izrada Strategije regionalnog razvoja Crne Gore i pripremne aktivnosti za izradu Zakona o regionalnom razvoju. I pored znaĉajnih napora usmjerenih na brţi razvoj manje razvijenog podruĉja. Donesen je i Program razvoja kulture za Sjever Crne Gore u cilju povećanja standarda i kvaliteta ţivota stanovništva tog podruĉja. Cilj politike regionalnog razvoja je uskladjivanje prostorno-ekonomske i makroekonomske dimenzije razvoja. intenzivirane su aktivnosti na unapredjivanju institucionalnog okvira za njenu implementaciju i stvaranju preduslova za korišćenje sredstava predpristupnih fondova EU namijenjenih regionalnoj komponenti razvoja. hidroenergetski objekti. Aktivnošću postojećih i otvaranjem novih visokoškolskih ustanova (Mašinski fakultet u Pljevljima) u Sjevernom regionu.Regionalni razvoj  Rezultati: Intenzivne aktivnosti na realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata. Prioritet je izgradnja dionice puta Podgorica-Mateševo i puta RisanNikšić-Šavnik-Ţabljak. Zato će se rješenja traţiti u okviru mogućnosti podsticanja i usmjeravnaja investicione aktivnosti. Sekretarijat za razvoj 24 . na temelju jaĉanja preduzetniĉke aktivnosti i potencijala humanog i prirodnog resursa. Od posebnog znaĉaja su dugoroĉne aktivnosti usmjerene na aktiviranje znaĉajnog humanog potencijala. pod povoljnijim uslovima od trţišnih . kao nastavak dugogodišnje kreditne aktivnosti Fonda za razvoj. U skladu sa Ekonomskom politikom za 2008. Box 9 . stvara se kadrovska osnova sa modernim i specijalistiĉkim znanjima koja predstavlja oslonac budućeg razvoja ovog podruĉja. ĉime će se obezbijediti bolja povezanost i potpunija razvojna valorizacija Sjevernog regiona. Mjere za unapredjivanje institucionalnog okvira i sistema mjera dodatne podrške realizaciji politike regionalnog razvoja.godinu.1. te aktivnosti na realizaciji projekata vodosnabdijevanja i tretmana ĉvrstog otpada i otpadnih voda. predmet su posebne paţnje. infrastrukture. mada u tom pogledu ima prostora za mjere dodatne podrške preduzetniĉkoj inicijativi malih i srednjih preduzeća. što je rezultiralo povećanjem broja zaposlenih u skoro svim opštinama Sjevernog regiona. aktivnosti na poboljšanju snabdijevanja elektriĉnom energijom. kao dugogodišnji strukturni fenomen. Regionalni razvoj Disproporcije u nivou razvijenosti regiona. Sagledavaju se i modaliteti formiranja posebne organizacione jedinice koja će se baviti utvrdjivanjem politike. Uticaj globalnih klimatskih promjena na našu sredinu. metodologija za utvrdjivanje stepena razvijenosti regiona i opština. zaostajanje Sjevernog u odnosu na ostale regione je evidentno. praćenjem procesa implementacije i analizom efekata na ukupan makroekonomski razvoj.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Nedostatak kapaciteta na lokalnom nivou za implementaciju i nedovoljna koordinacija izmedju organa centralne vlasti i lokalnih samouprava. Osnovni cilj ovih projekata je podrška sektorskim projektima i programima. Realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata (autoput Bar-Boljare. u nerazvijenom podruĉju. u toku su radovi na popravci i rehabilitaciji regionalnih i lokalnih puteva. kojim će se definisati osnove politike. tretman ĉvrstog otpada i otpadnih voda) u znatnoj mjeri će doprinijeti aktiviranju razvoja manje razvijenog regiona i njegovoj integraciji u cjelinu privrednog prostora Crne Gore.6. Direkcije za mala i srednja preduzeća i Zavoda za zapošljavanje i njihove saradnje sa poslovnim bankama. komunalne. tehniĉke i dr. Povoljan investicioni ambijent uslovio je znaĉajan porast interesovanja za ulaganja na nerazvijenom podruĉju. objekti za vodosnabdijevanje i snabdijevanje elektriĉnom energijom. U tom cilju. Istovremeno. kao i posebne mjere podrške nerazvijenom podruĉju. Tekuća investiciona aktivnost usmjerena je na rješavanje problema saobraćajne. 5.

ICT podrška administrativnim poslovima. . »Elektronske sjednice Komisije za politiĉki sistem« i »Elektronske sjednice Vlade«. Aktivnosti na valorizaciji resursa ME.domena.7.  Sekretarijat za razvoj 25 . Program informacione bezbjednosti 2008-2011. . internet-www servis.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Realizacija projekata u oblasti turizma. Aktivnosti na realizaciji Projekta Centralni registar stanovništva. 5. Širenje mreţe visokoškolskih ustanova u Sjevernom regionu i formiranje kadrovske osnove koja će ĉiniti osnovu razvoja regiona.U skladu sa aktivnošću Benchmarking-a. starenjem stanovništva i slabljenjem stope prirodnog priraštaja. Box 10 – Razvoj informacionog društva  Rezultati: Progres u razvoju informatiĉkog društva i informatiĉke kulture. .a .Kompletno su obuĉeni ICT koordinatori za II fazu MEIS.Coma-a i Ministarstva prosvete i nauke po školama u cilju animiranja uĉenika za korišćenja raĉunatra i povećanja broja internet korisnika. kontinuirano se obradjuju podaci koji se ticu razvoja informacionog društva. Razvoj informacionog društva U proteklom periodu nastavljene su aktivnosti na razvoju Informacionog društva. Nastavljene su aktivnosti na proširenju informacione mreţe drţavnih organa i unaprjeĊenju cjelokupnog informacionog sistema drţavnih organa (mail servis.Uvedena su 2 nova izborna informatiĉka predmeta u srednjim školama i završena obuka za nastavnike za drţanje istih.  Zakon o liĉnom imenu. Nedostatak preduzetniĉke inicijative i nedovoljna stimulativnost preduzetniĉkog ambijenta. . .Nastavljen je rad na realizaciji projekta Centralni registar stanovništva Crne Gore. Nepovoljni demografski procesi sa trendom migracije stanovništva ka urbanim sredinama razvijenijih regiona. . šumarstva i drvoprerade.  Zakon o matiĉnim registrima.Nastavljene su aktivnosti na izradi eGovernment projekata »Elektronske sjednice Komisije za ekonomsku politiku i finansije«. Razvoj telekomunikacione infrastrukture. ICT usluge graĊanima). kao i na ispunjavanju obaveza u skladu sa potpisanom eSEE Agendom Plus.Za 10% je povećan broj škola koje imaju internet konekciju.Zapoĉelo se sa sprovoĊenjem zajedniĉkog projekta T. Ograničenja: Potrebna sredstva za praćenje dinamiĉnih promjena u sferi informatiĉkih i telekomunikacionih tehnologija.Donijeti su sljedeći zakoni:  Zakon o elektronskim komunikacijama. a shodno obavezama na nivou regiona. . . kao i valorizacija potencijala vode za piće. koju su vlade zemalja regiona usvojile za period 2007-2012. Aktivnosti na realizaciji projekta e-Government. bezbijednost pristupa i zaštita podataka. Ograničenja: :  Nedovoljno i neracionalno korišćenje prirodnih resursa.U saradnji sa Microsoftom i Projektom lave@edu za sve uĉenike srednjih škola i studente otvoreni su mail-nalozi i omogućeni mnogi drugi servisi koji doprinose saradnji i usavršavanju studenta i uĉenika. Realizovano je sljedeće: . antivirus zaštita.Predlog zakona o zaštiti podataka o liĉnosti je u fazi usvajanja od strane Vlade.1. poljoprivrede.

godinu sa Kalendarom objavljivanja podataka u 2009. Operativan i aţuran je Biznis registar preduzeća koji pruţa osnovne informacije preduzetnicima i potencijalnim investitorima.godini . Ĉine se napori da se unaprijedi nedovoljna koordinacija izmeĊu pojedinih proizvoĊaĉa statistike koja uslovljava odreĊene metodološke razlike u statistiĉkom iskazivanju pojedinih pojava i obezbijedi kadrovska osposobljenost institucija profilom specijalistiĉkih struka.8.godinu i aktivnosti na izradi Programa za 2009. Aktivnosti na utvrĊivanju NUTS standarda. Statistika Reforma statistiĉkog sistema usmjerena je na obezbjedjivanje kompatibilnosti sa statistiĉkim sistemima zemalja EU. U primjeni indeks potrošaĉkih cijena kao standardizovani pokazatelj inflacije.godini.januara 2008. obuhvatnosti i uporedivosti podataka omogućava veći stepen pouzdanosti u procesu projektovanja i monitoringa makroekonomske politike i dobru osnovu za utvrĊivanje poslovne politike i razvojnih planova u sferi biznisa. Od 1. UnaprijeĊen je statistiĉki obuhvat i obrada pojava iz oblasti informatike. Uspješna realizacija Programa statistiĉkih istraţivanja za 2008. Priprema se novi model tzv. Aktivnost na projektima meĊunarodne saradnje doprinosi usavršavnaju statistiĉkog sistema. pokretao inicijative za njegovo unapreĊivanje. potrošaĉke korpe koji treba da realnije izrazi egzistencijalne potrebe ĉetvoroĉlane porodice .godinu i priprema Program statistiĉkih istraţivanja za 2009.1. podsticao koordinaciju izmeĊu proizvoĊaĉa statistike i primjenu novih metodoloških rješenja u obradi pojedinih pokazatelja. Metodologija obraĉuna BDP-a je usklaĊena sa medjunarodnom praksom i na toj osnovi uraĊena revidirana serija pokazatalja o BDP-u za period 2000-2007. sa Kalendarom objavljivanja podataka u 2009. Uspješno se realizuje Program statistiĉkih istraţivanja za 2008. Tokom 2008. Ograničenja: : Potrebno vrijeme za transformaciju i unapredjivanje statistiĉkog sistema. unapreĊivanjem organizacije sistema i tehniĉke opremljenosti statistiĉkih sluţbi i institucija i saradnjom u okviru odreĊenih meĊunarodnih projekata podrške i pomoći. U toku su aktivnosti za utvrĊivanje NUTS normi koje su u funkciji statistiĉke regionalizacije Crne Gore. što treba da omogući primjenu savremenih metodoloških rješenja u obradi pojedinih pokazatelja i uporedivost statistiĉkih iskaza u meĊunarodnim okvirima. Metodološka neusklaĊenost u obradi kretanja iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.   Sekretarijat za razvoj 26 .godine operativan je indeks potrošaĉkih cijena kao pokazatelj inflacije usklaĊen sa metodologijom koja je u primjeni u zemljama EU. Box 11 – Statistika Rezultati: Napredak u transformaciji statistiĉkog sistema i aktivna uloga statistiĉkog Savjeta Crne Gore u tom procesu. U tom cilju.godine. operativan Biznis registar preduzeća i mjeseĉno aţurirana Lista makroekonomskih indikatora. Napredak u pogledu realnosti. UtvrĊena su operativna rješenja za praćenje pojava iz oblasti zdravstva i preduzete mjere za metodološko ujednaĉavanje sistema praćenja kretanja iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Nedovoljna koordinacija izmeĊu pojedinih proizvoĊaĉa statistike.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 5. stvaraju se pretpostavke za dostizanje vaţećih standarda u ovoj oblasti. Usavršena i u mjeseĉnoj dinamici aţurirana Lista makroekonomskih indikatora raspoloţiva je na sajtu Sekretarijata za razvoj.godine:            Statistiĉki Savjet Crne Gore je usmjeravao proces reforme statistiĉkog sistema.

7%. jer je stopa rasta odobrenih kredita za osam mjeseci iznosila 25.5 mil. neto štednja stanovništva je iznosila 90. Veliki uticaj na popravljanje roĉne strukture depozita je imala i politika obavezne rezerve koja je preko diferenciranih stopa stimulisala oroĉavanje depozita.€. Mjere Centralne banka za ograniĉavanje kreditne ekspanzije su dale pozitivne efekte. Godišnji rast novĉane mase je iznosio 531.€. Ukupno odobreni krediti krajem avgusta iznosili su 2.€.€ i bila je za 1. a po potrebi ih dokapitalizovati.82 mlrd.5 mil.3 mil.2%. S druge strane. Izvršena plaćanja banaka konstantno su bila znaĉajno niţa od raspoloţivih sredstava za plaćanje i prosjeĉno su iznosila 46.7 mil. Godišnji rast je iznosio 69%. Ukupni depoziti su krajem avgusta iznosili 2. Globalni poremećaji na svjetskom finansijskom trţištu nijesu se prenijeli na trţište Crne Gore.05 procentnih poena i iznosila je 9.3% a na oroĉene depozite 62.2%.2% u odnosu na decembar prethodne godine.44%.€ ili 21.6% u odnosu na ukupan dug. ali je Vlada Crne Gore u cilju zaštite bankarskog sektora od mogućih rizika utvrdila Prijedlog zakona o mjerama za zaštitu bankarskog sistema. što je više u odnosu na prethodni mjesec (415.€.96 mil. krajem avgusta u blokadi su bile 8. Koncentracija duga je relativno velika.2 mil.16%. Ukupna sredstva za plaćanje iznosila su prosjeĉno 453. Na osnovu kretanja raspoloţivih sredstava i izvršenih plaćanja ostvaren je suficit u prosjeĉnom iznosu od 407.2 mil.940 firmi koje obavljaju neku privrednu djelatnost sa ukupnim dugom od 86. FINANSIJSKI SEKTOR 5. Novčana masa (M21) je krajem avgusta iznosila 3. što predstavlja rast od 1.1.51% u julu na 8. Prosjeĉna ponderisana efektivna kamatna stopa na odobrene kredite. Godišnji rast ukupnih depozita je iznosio 28.€. Drţava će.9 mil.€ i bio je niţi za 10.9% u odnosu na prethodni mjesec i 12.€.1%. i bili su veći za 65. U isto vrijeme prosjeĉno ponderisana nominalna kamatna stopa povećana je sa 8.€).€ krajem avgusta a da je dug ovog sektora po osnovu uzetih kredita od banaka bio 1. U roĉnoj strukturi depozita stanovništva krajem avgusta na depozite po viĊenju odnosilo se 37.1% i stanovništvu 36.€ i u odnosu na prethodni mjesec je povećana za 3.5%).7 mil.1%) u odnosu na predhodni mjesec.€.6 mil.29%.1% više u odnosu na prethodni mjesec ili 12.39 mil.34 mlrd. Bankarski sektor Bankarski sistem karakteriše visok nivo likvidnosti i stabilnost poslovanja. Štednja stanovništva je iznosila 1. kojim se garantuje isplata punog iznosa depozita fiziĉkim i pravnim licima i propisuje set mjera za oĉuvanje likvidnosti i solventnosti banaka.€. Likvidnost banaka je zadovoljavajuća. S obzirom da su depoziti stanovništva iznosili 1.8 mil.€ (1.12 mlrd.1% ili 90.€. došlo je do usporavanja kreditne aktivnosti i obustave odobravanja stambenih kredita. prema ovom Zakonu. depoziti privrede su krajem avgusta iznosili 712 mil.€ ili 2. Zbog pribliţavanja kreditnim limitima za ovu godinu. Broj nelikvidnih firmi u odnosu na kraj jula smanjen je za 0.€. dok su smanjena u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada su iznosila 528. garantovati za meĊubankarske kredite.3%.2 mil.54% u avgustu.€.68 mlrd.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 5. dok je ukupan iznos duga povećan za 0.8 mil. što je za 1. a i zbog finansijske krize. Najviše kredita odobreno je sektoru privrede 60.€.€. Godišnji rast depozita stanovištva je iznosio 24.2. što predstavlja kratkoroĉnu reakciju na opšte uslove u ovom sektoru. Prema podacima Centralne banke Crne Gore. a dug po osnovu pozajmljenih sredstava 1.5 mil. odnosno (1.5%.12 mlrd. a njihova blokada iznosi 22. obezbijediće pozajmice bankama radi odrţavanja likvidnosti.04 mlrd.€.2. tako da deset najvećih duţnika uĉestvuje sa ĉak 26.€. neto dug privrede u avgustu je iznosio 969.9% i bila niţa za više od tri puta od rasta u istom periodu prošle godine (97. Sekretarijat za razvoj 27 .2% u odnosu na prethodni mjesec. koja obuhvata sve troškove porasla je u avgustu za 0.03 mlrd.6%) niţa nego u prethodnom mjesecu. Rast depozita stanovništva u prvih osam mjeseci ove godine sporiji je nego u istom periodu prethodne godine i prosjeĉno mjeseĉno je iznosio 1.

kao nastavak trenda formiranog u drugoj polovini prošle godine pod snaţnim su uticajem promjena u realnom i finansijskom sektoru na trţištima kapitala u okruţenju. Primarno trţište je. Trţište osiguranja karakteriše nizak nivo ţivotnog i veoma visok nivo obaveznog osiguranja.89% i 8.godine.04 i 0. i pored pozitivnih promjena. ĉime se stvaraju uslovi za širenje oblika i mogućnosti poslovanja na trţištu kapitala.   5. Istovremeno.€.2. kojim će se unaprijediti sistem vrednovanja kvaliteta banaka sa aspekta obezbeĊenja dovoljnog kapitala za pokriće eventualnih gubitaka. koje pokazuje veliki potencijal za uvoĊenje novih i poboljšanje postojećih oblika osiguranja. I nominalna i efektivna kamatna stopa na kredite odobrene pravnim licima u avgustu su zabiljeţile rast u odnosu na prethodni mjesec od 0. Do kraja 2008.41%.032 mlrd. Centralna banka usvojila Odluku o adekvatnosti kapitala banaka.03 procenta poena i iznosila 9. dok drţava posjeduje 41. odnosno vrijednost preduzeća koja se kotiraju na berzi.7%. Došlo je do izrazitog opadanja cijena hartija od vrijednosti. dok je austrijska »Uniqa« koja je većinski vlasnik »Zepter osiguranja« osnovala nov društvo »Uniqa neţivotno osiguranje« . U sektoru osiguranja preovlaĊuje privatno vlasništvo.85%. Usporena kreditna ekspanzija. medjutim.godine oĉekuje se potpuna privatizacija sektora osiguranja.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Prosjeĉna efektivna kamatna stopa na kredite odobrene graĊanima u avgustu je bila 0. respektivno. Sekretarijat za razvoj 28 .02 procentna poena i iznosile su 7. Analiza podataka za devet mjeseci 2008. Box 12 .€. Ograničenja: : Brţi rast kredita od depozita. još uvijek nerazvijeno. dozvolu za obavljanje kastodi poslova dobila je i Hypo Alpe Adria banka.godine ostvaren je promet od 137. dok je nominalna porasla za 0. U 2008. dodatno su opredijelili uslove i faktore na koje trţište kapitala reaguje smanjenjem dinamike berzanskih indeksa. u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. a berzanski indeksi su pali znatno ispod vrijednosti u poredjenju sa istim vremenskim periodom u prethodnoj godini ( Indeksi na berzama u regionu se nalaze na najniţim nivoima ove godine). dok je trţišna kapitalizacija. iznosila 3. Pored NLB Montenegrobanke. išĉekivanja poslovnih odluka većih fondova o ulaganjima. išĉekivanja potencijalnih investitora u pogledu realizacije velikih infrastrukturnih projekata i okolnosti u vezi predstojećih privatizacija kompanija. Slabiji kreditni rejting zbog ekspanzivnog kreditnog rasta. U funkciji je obavljanje kastodi poslova uz najavu uvodjenja novih berzanskih mehanizama.1% veća od julske i iznosila je 10. Popravlja se roĉna struktura u korist oroĉenih depozita. poĉelo je sa radom osiguravajuće društvo »Delta Life« AD i »Delta osiguranje«. zaštitom od neregularnih aktivnosti i poboljšanjem transparetnosti poslovanja domaćih kompanija (u pripremi su pravila o objavljivanju finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti). Kretanja na trţištu kapitala tokom 2008. Dominantno mjesto na trţištu osiguranja ima i dalje »Lovćen osiguranje«.2. ĉiji je većinski vlasnik »Triglav osiguranje«.godine pokazuje silazni trend na domaćem berzanskom trţištu. U posmatranom periodu 2008.32 mil.Bankarski sektor Rezultati: Uredno izmirivanje obaveza po kreditima. Box 13 – Nebankarski sektor Rezultati:  Sve veće interesovanje i ulazak stranih konmpanija na trţište osiguranja. Uskladjivanje infrastrukture trţišta kapitala sa medjunarodnim standardima.14% akcija Lovćen osiguranja. Nebankarski sektor Zaokruţivanjem zakonske regulative sve više se razvija trţište osiguranja. Kvalitet i intenzitet procesa trgovanja hartijama od vrijednosti podrţava se unaprijedjenom zaštitom prava povjerilaca u prometu.

6%. obrazovanju i privrednim društvima. Berane i Bar.što je za 5. U septembru 2008. godinu predviĊeno je da se obuhvati 5.276 nezaposlenih lica (9. kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju. Realizacijom programa zapošljavanja pripravnika sa visokom spremom radni odnos je zasnovalo 643 pripravnika. od kojih je 700 uĉesnika programa priprema za poznatog poslodavca i 4.313 ili 57. TRŢIŠTE RADA 5. Lica preko 40 godina starosti ima 16. skladištenju i vezama. U ovoj godini došlo je do znaĉajnog povećanja zaposlenosti na što je u odreĊenoj mjeri uticalo sezonsko zapošljavanje.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Ograničenja: :  Još uvijek nerazvijeno primarno trţište hartija od vrijednosti. a sa srednjom spremom medicinske sestre. Oglašeno je 54. Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o nacionalnim struĉnim kvalifikacijama. Najviše se traţe sa visokom spremom diplomirani pravnici.7% se odnosi na Podgoricu. Nezaposlenih sa visokom struĉnom spremom je 2. Pljevlja.Zakon o zapošljavanju i radu stranaca. doktori medicine. hotelima i restoranima.244 ili 7. godine sa Akcionim planom zapošljavanja za period 2008-2009. Usvojen je Program drţavne podrške i pomoći » Stimulisanje zapošljavanja u Crnoj Gori – s akcentom na sjeverni region i ugroţene kategorije stanovništva«. Zakon o socijalnom savjetu. godine. Donesena je Uredba o poreskim olakšicama za zapošljavanje odreĊenih kategorija nezaposlenih lica.9%. kojim se obezbeĊuje povećanje novĉanih naknada za odreĊene kategorije nezaposlenih lica. Zbog neispunjavanja uslova neophodnih da bi dobili/zadrţali status nezaposlene osobe.5% više nego u istom periodu prethodne godine.5%. od ĉega se na lica sa višim i visokim obrazovanjem odnosi 6.6%. maturanti gimnazije i ekonomski tehniĉari. povećan je za 6.190 lica.350. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.877 lica. Na zaposlenje ĉeka duţe od tri godine 8. 5.80€ Sekretarijat za razvoj 29 . Broj zaposlenih u avgustu 2008. Najveće povećenje je realizovano u graĊevinarstvu.7% su ţene. Zaposlenost i trţište rada Aktivna politika zapošljavanja. elektrotehnike. sa višom spremom ing. Opredjeljeno je 1. U periodu od januara do septembra ove godine realizovano je 263 programa obuke za 3.50. Nezaposlena su 44 magistra i 3 doktora nauka .000 polaznika (336 lica više u odnosu na isti period prethodne godine).3. Donesen je Zakon o evidenciji iz oblasti rada i zapošljavanja. Od ukupnog broja nezaposlenih 63.7%. godine iznosio je 168. Za devet mjeseci 2008. Za devet mjeseci 2008. a od njih 59.000 uĉesnika.).488. što je manje nego u istom periodu prethodne godine za 3. profesori knjiţevnosti i profesori stranih jezika.3. Broj lica koji po prvi put traţe zaposlenje bio je niţi za 20. što je 3. Stopa nezaposlenosti iznosila je 10.300 za trţište rada. u uslovima makroekonomske stabilnosti i ubrzanog privrednog razvoja. U cilju uspostavljanja dugoroĉnog odnosa u pogledu rješavanja problema zapošljavanja donesena je Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za period 2007-2011. Zavod za zapošljavanje je uĉestvovao u refundiranju pripravniĉkih zarada za 840 lica. Zakon o zaštiti graĊana Crne Gore na radu u inostranstvu. Uĉešće ţena u ukupnom broju nezaposlenih je 45.178 ili 10. ekonomisti.2%.raĉunarstva i nastavnici pretškolskog obrazovanja. Pripravnici se najviše zapošljavaju u drţavnoj upravi.1%.065.8%. Programom pripreme za zapošljavanje za 2008.1. omogućila je povećanje zaposlenosti i smanjivanje nezaposlenosti. Usvojen je Zakon o radu kojim se omogućava veća fleksibilnost u oblasti zapošljavanja.623 lica ili 30. godine zaposleno je 1. bilo je 28.863 lica. izbrisano je iz registra Zavoda za 9 mjeseci 21. Novĉanu naknadu primilo je 8. koja proistiĉe iz Programa novog zapošljavanja. Zaposleno je i finansirano 73 pripravnika sa prosjekom ocjena iznad 8. Nikšić. a prosjeĉan broj zaposlenih u periodu januar-avgust ove u odnosu na isti period prošle godine.3% više nego u istom mjesecu prethodne godine. zdravstvu. Usvojen je Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu i socijalnu djelatnost.1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Bijelo Polje. godine prijavilo se radi zaposljenja 18.618 pripravnika. Zaposleno je 87 lica sa višom i 37 sa srednjom struĉnom spremom. ing.2% manje u odnosu na septembar 2007.290 slobodnih radnih mjesta.finansijskom posredovanju i saobraćaju.

što je za 237 više u odnosu na isti period prethodne godine.948 lica ili 67%.097 lica ili 78. Intenzivirane su aktivnosti na osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju –Podgorica. Putem Programa samozapošljavanja je od 01.352€). Za 2008. što je za 10. zdravstvu i dr.2008.827€) i Bijelo Polje (36 kredita.586 lica sa invaliditetom (invalidi rada II i III kategorije i kategorisana lica).271. višegodišnju neangaţovanost.09. a na osnovu 12.09. trgovini 5. Bosne I Hercegovine ( 12. poljoprivredi 4.itd. 315. oglašeno je 23. poljoprivredi. meĊu kojima je 2. Najviše odobrenih kredita je za projekte kojima se realizuju biznis ideje iz poljoprivrede.2008. trgovini.631.906).5% više nego u prethodnoj godini. na osnovu kojeg je angaţovano 164 nezaposlena lica (gerontodomaćica) u pruţanju pomoći za 1.560 (11.072 teţe zapošljiva lica. Od poĉetka godine do 30.489 (19. Naroĉito treba istaći Program »Njega starih lica u Crnoj Gori«. U 181 program za trţište rada ukljuĉeno je 2. Na primorske opštine odnosi se 15. I dalje su prisutni problemi vezani za ponudu neadekvatno kvalifikovane radne snage. povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno uĉešće na trţištu rada. Kotoru (2.634 nerezidentna fiziĉka lica. Na evidenciji Zavoda nalaze se 13.godine odrţano je 68 seminara Edukacije preduzetnika kojima je obuhvaćeno 808 nezaposlenih lica. slabu mobilnost. smjernicom Integrisanih smjernica razvoja i zapošlavanja EU a ima za cilj unapreĊivanje razvoja preduzetništva i preduzetniĉkih sposobnosti. Programima pripreme za zapošljavanje. godine i Akcioni plan za njenu realizaciju.306). Baru(3.724€ ĉime je omogućeno otvaranje 535 novih radnih mjesta. Najviše ih je angaţovano iz Srbije ( 19. 128.125).918). Najveći broj odobrenih kredita je u opštinama Nikšić (68 kredita.910 sezonskih radnih mjesta.5%). – 30. Preduzimale su se aktivnosti da se sezonsko zapošljavanje ne odvija samo u turizmu i ugostiteljstvu već i u graĊevinarstvu. dok su 1. a izrazila su spremnost za rad sa teţe zapošljivim licima. niske zarade. Dobro pripremljene i realizovane aktivnosti na nivou Zavoda za zapošljavanje i biroa rada po podruĉjima omogućili su zapošljavanje 7. nacionalnim i lokalnim radovima i sufinansiranjem prostora i opreme za zapošljavanje lica sa invaliditetom obuhvaćeno je 631 teţe zapošljivo lice. U skladu sa Uredbom o radnom angaţovanju nerezidentnih fiziĉkih lica.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine za prethodne namjene. Programom sezonskog zapošljavanja planirano je da se zaposli 9000 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje ili 30% nezaposlenih. Najveći broj nerezidenata je angaţovan u graĊevinarstvu i zanatstvu 19.Realizovani su programi za struĉne radnike Zavoda za zapošljavanje koje je pohaĊalo 23 lica i 24 lica sa evidencije nezaposlenih.januara 2008. što predstavlja 40.09.75€. Zavod za zapošljavanje Crne Gore primjenjuje novu metodologiju realizacije Programa samozapošljavanja koja ukljuĉuje edukaciju preduzetnika u procesu samozapošljavanja. kao i oteţane uslove sezonskog rada.989 lica polaznici programa sticanja posebnih znanja. Starosna struktura radno angaţovanih nerezidentnih lica je od 20 do 60 godina starosti.9% od planiranog.0% od ukupnog broja nezaposlenih. od kojih su 499 za programe obuke za zanimanja.4%).086. Nerezidentna lica su angaţovana 1.312) Usvojena je Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom za period 2008-2016. koja imaju visoko obrazovanje. 161. godine odobren 351 kredit u vrijednosti od 1. Najveći broj nerezidenata je angaţovano u Podgorici (18.762. na odreĊeno vrijeme. Herceg Novom (4.171 (8. ugostiteljstvu i turizmu 9.618 €). od poĉetka januara do 31. Sekretarijat za razvoj 30 .498 prethodno podnijetih zahtjeva od strane poslodavaca.2008. Od 01.5).01.728 dana i po tom osnovu uplaćena je administrativna taksa u iznosu od 4.488 polaznika. 271. Edukacija nezaposlenih lica iz oblasti preduzetništva je u skladu sa 22. godine izdato je odobrenje za radno angaţovanje 48.god.497). jedno lice na neodreĊeno putem sufinansiranja prostora i opreme radnog mjesta I 93 lica za poznatog poslodavca.138 starih lica. godinu predviĊena je realizacija 53 javna rada u okviru kojih je planirano zapošljavanje 900 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Donesen je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ĉiji je cilj stvaranje uslova za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju.Budvi (12.6%) i dr. Radni odnos je zasnovalo 290 lica i to u javnim radovima 196 lica.190 nezaposlenih lica. zanatstva i trgovine. Za poznatog poslodavca realizovano je 82 programa struĉnog osposobljavanja u kojima je ukljuĉeno 512 lica.270). Makedonije ( 12.765). Podgorica ( 47 kredita.703(40.901€) Berane (36 kredita. U toku devet mjeseci ove godine realizovano je 77 javnih radova u kojima je angaţovano 1.

641. Sekretarijat za razvoj 31 . potpisali su Memorandum o naĉinu i dinamici isplate otpremnina licima za ĉijim radom je prestala potreba u periodu jul 2000.00€. Strategija zaštite starih lica u Crnoj Gori je usmjerena ka rješenjima koja se odnose na poboljšanje njihovog socijalnog statusa. Od velikog znaĉaja za smanjenje socijalne iskljuĉenosti i siromaštva su aktivnosti na stvaranju uslova za integraciju djece sa razvojnim teškoćama. Isplate za otpremnine u oba sektora iznose 16. Vrši se stalna dogradnja.god.19€.Trţište rada Rezultati: Usvojeni su: Zakon o radu.10. a odnose se na 8. Posredstvom Centara za socijalni rad.31€. dobne. Zakon o zapošljavanju i radu stranaca. Vlada Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore. a odnose se na 336 zaposlena lica. uvaţavajući teţak materijalni poloţaj bivših zaposlenih radnika za ĉijim je radom prestala potreba usljed steĉaja. Strategijom za suzbijanje siromaštva i socijalne iskljuĉenosti utvrĊen je osnovni cilj: smanjenje stope ekonomski ugroţenog stanovništva i osiguranje socijalne stabilnosti. Donesena je Nacionalna Strategija zapošljavanja i ljudskih resursa za period od 2007-2011. te je za ove namjene utrošeno 272. godine u oblasti privrednog sektora za 8290 zaposlenih u iznosu od 16. – decembar 2007.god.800. TakoĊe su isplaćeni doprinosi PIO (povezivanje staţa) 6. jaĉanje društvene kohezije i predupreĊivanje njihove marginalizacije.12€.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju. Ograničenja: Nedostatak specijalistiĉkih istraţivanja ekonomsko-socijalne.030 djece. a u oblasti javnog sektora za 34 zaposlena u iznosu 78.   5.godine. regionalne i dr..69€. Ukupno isplaćena sredstva u ovom periodu za navedene namjene iznose 22.2008. kao i obezbjeĊivanje besplatnih udţbenika i udţbenika po povlašćenim cijenama za djecu iz siromašnih porodica. U skladu sa Akcionim planom realizovano je niz aktivnosti. kao i graĊevinsko prilagoĊavanje objekata djeci sa razvojnim teškoćama. Sprovodi se kampanja u cilju promovisanja inkluzije marginalizovanih društvenih grupa u formalni obrazovni sistem. stupio je na snagu Zakon o socijalnom savjetu.2. strukture stanovništva kao radnog ljudskog resursa. utvrĊen je osnovni cilj: osposobljavanje i ukljuĉivanje osoba sa invaliditetom u sve oblasti društva na ravnopravnoj osnovi u skladu sa socijalnim modelom pristupa invalidnosti. i Akcioni plan zapošljavanja za period 2008-2009. Realizuju se aktivnosti na izradi lokalnog Plana i programa socijalne zaštite starih lica za opštinu Pljevlja na osnovu koga će se izraditi standardi za jedan oblik zaštite starih lica.3.455.324 zaposlena. likvidacije preduzeća ili neuspješne privatizacije.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Na osnovu Programa rješavanja tehno ekonomskih viškova izvršene su isplate za otpremnine zakljuĉno sa 23.Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.50€. Znaĉajno smanjen broj nezaposlenih.722.700€. pravo na 90€ za kupovinu udţbenika odnosilo se na 3.111. adaptacija i rekonstrukcija obrazovnih objekata. Usvojeni su strateški dokumenti sa akcionim planovima za njihovu realizaciju. Isplaćene su jednokratne pomoći zaposlenim u preduzećima u iznosu od 73. Po istom principu će biti nastavljene aktivnosti u drugim sredinama.633. kao i struĉno usavršavanje nastavnika za rad sa romskom djecom.033. Na osnovu mjera iz Strategije razvoja socijalne i djeĉje zaštite 2008-2012 izradjeni su lokalni planovi zaštite u opštinama Podgorica i Nerceg Novi i ĉeka se procedura njihovog usvajanja pred nadleţnim opštinskim organima. godine Box 14 .279. Socijalna politika U oblasti socijalne i djeĉje zaštite sprovode se mjere i aktivnosti koje treba da doprinesu snaţenju socijalne sigurnosti graĊana.UraĊen je Akcion plan za implementaciju Strategije. Trend rasta broja registrovanih zaposlenih lica.123. Strategijom integracija osoba sa invaliditetom 2008-2016. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.846.

U razliĉitim vrstama kolektivnog smještaja boravi oko 20% izbjeglih i raseljenih lica u odnosu na njihov ukupan broj. još uvijek je problem. raseljenih a 8.587 korisnika).god. od ĉega se na devet mjeseci ove godine odnosi 1. Realizuje se projekat »Smanjenje Socijalne ugroţenosti domicilne (RAE) populacije«. Na taj naĉin izvršene su redovne mjeseĉne isplate.839. Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja je pri odreĊivanju profila siromaštva ukljuĉila.Preduzimaju se aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za Dekadu Roma. Realizuju se dva programa pomoći socijalno najugroţenijim kategorijama graĊana za plaćanje troškova elektriĉne energije. Krajem novembra se ocekuje završetak 10 objekata za romsku populaciju u Pljevljima. Beranama i Andrijevici). iznaĊe optimalno rješenje za raseljena lica. intenziviranje saradnje sa lokalnim vlastima i unapreĊenje saradnje sa romskim nevladinim organizacijama.00€ za 9.212. naknada po osnovu porodiljskog odsustva za 9 mjeseci 5. Još uvijek traju radovi i u Domu starih "Grabovac" na izgradnji depadansa.04€ (na avgust 2008. Broj raseljenih lica i u ovoj godini stagnira. Smanjenjem meĊunarodne pomoći realizacija odreĊenih rješenja predviĊenih Strategijom je oteţana.86€.775 korisnika). Ukupno isplaćena sredstva po oba osnova u 2008. ObezbijeĊen je dio sredstava za nastavak radova na objektu.426. Liĉna i porodiĉna invalidnina isplaćena je za devet mjeseci u iznosu 3.32€ (od ĉega u septembru 68. Crna Gora sprovodi proces integracije uporedo sa procesom repartrijacije sa ciljem da u okvirima meĊunarodnih standarda i principa i ekonomskih mogućnosti Crne Gore. Zapoĉeće se postupak preispitivanja stanja raseljenih lica i preregistracija interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori. zatim njemaĉka vlada i HELP. od ĉega se na septembar 2008 godine odnosi 985. a izmirena je i obaveza za decembar prethodne godine.00€ za 5.907.752 porodica sa 39.474.97€.374 korisnika). odnosi se 319.349.427.319. kapaciteta oko 40 mjesta.god. Nacionalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja mladih u Crnoj Gori i dr.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Materijalno obezbjedjenje porodice ove godine je isplaćeno je za 9 mjeseci u iznosu 9.250.780.56€ (od ĉega u septembru 757.25€ za 3. su izbjegla lica). Isplaćeno je na osnovu prava za liĉne invalidnine za 9 mjeseci u iznosu 637. Izgradnja Centra za azilante je kasnila zbog nedostatka sredstava. izbjeglih i raseljenih lica u Crnoj Gori je 24.669.82€ za 2.29€. (od ĉega je 16. Kolektivno zbrinjavanje.U ovoj godini je završena izgradnja i useljeno je 58 stambenih jedinica (u Nikšiću.93€ za 12. osim domicilnog stanovništva. pruţanje i predlaganje mjera i aktivnosti u cilju poboljšanja standarda i ţivota domicilne romske populacije. i kreće se u procentima od 7% do preko 9% u odnosu na broj stanovnika u ovim opštinama.521.). 320. Prema podacima Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica.624. i pored napora uloţenih u njegovo rješavanje.215.481.613 djece). Beranama i primorskim opštinama (Bar.806. Do kraja ove godine nadleţne sluţbe treba da utvrde program i akcioni plan rješavanja tog pitanja.941.Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boraĉkoj i invalidskoj zaštiti.Najveći otvoreni problem i dalje je kamp Konik u Podgorici gdje su smješteni Romi. naknada za tudju njegu i pomoć za 9 mjeseci u ukupnom iznosu od 2. Pozitivno je da su isplate redovne po proteklim mjesecima ove godine.852. djeĉji dodatak za 9 mjeseci ukupno 2. iznose 6.915.111 ĉlanova.50€ za 1.947.772 korisnika). omogućavanje pristupa domicilnoj romskoj populaciji pravima iz Zakona o socijalnoj i djeĉijoj zaštiti.47€ (od ĉega u septembru 289.631.00€ (u avgustu 2008.09.696. god. Troškovi zdravstvene zaštite od 2000. iznose 17. Raseljenim licima u Crnoj Gori se pruţa besplatna osnovna zdravstvena zaštita. Budva i Herceg Novi).37€ (ukljuĉena procjena Fonda za zdravstveno osiguranje za deveti mjesec 2008 god.498 porodica sa18.163.628. Tivat.250.350. raseljene i izbjegle i romsku populaciju.93€ (za avgust isplaćeno je 430.894. Izbjegla i raseljena lica su najbrojnija u Andrijevici. što predstavlja blizu 4% u odnosu na ukupan broj stanovnika CG.2008. Materijalno obezbjedjenje boraca isplaćeno je za devet mjeseci ove godine u iznosu 2.249. Sekretarijat za razvoj 32 . Cilj projekta je: izrada baze podataka informacijama za centre za socijalni rad.38€ za 5.309 korisnika). Sredstva je obezbijedila EAR.465. do 30.

Herceg Novom i Pljevljima. a naroĉito zarada bez poreza i doprinosa. kapaciteta 300 mjesta.3. Pri kraju je realizacija aktivnosti na izgradnji doma starih u Bijelom Polju. Zakon o drţavljanstvu.kao i postizanje redovnih mjeseĉnih isplata za devet mjeseci 2008. UtvrĊen je program transformacije Centra za djecu i mlade ”Ljubović” koji je u neposrednoj funkciji sprovoĊenja Nacionalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u CG.4 100. U toku su aktivnosti za otvaranje centra za djecu u Nikšiću.3 102. januar-sept. Pregled kretanja zarada Zarade bez poreza i doprinosa Indeks nominalnih zarada bez poreza i doprinosa Indeks realnih zarada bez poreza i doprinosa Zarade 2007.2 103.6 115.4 99.6 101. Otvoren dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Bijelom Polju.2 114.1 99.3 98.0 101.koji će dodatno doprinijeti rješavanju problema. 2008 januar februar mart januar-mart april Maj jun Januar-jun Jul Avgust Septembar Januar-sept. Box 15 .3.8 102. 497 483 564 584 578 576 588 602 623 590 610 625 630 601 338 328 386 399 395 393 402 411 425 403 416 426 429 410 117. Otvoren je dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Bijelom Polju. godine.Za dalji razvoj centara za djecu potrebno je utvrditi model organizacije i naĉin finansiranja. Izgradnja paviljona u Risnu i objekta Doma za stare u Bijelom Polju.7 114.8 101. za koje je finansijska sredstva obezbijedila lokalna samouprava i Vlada Crne Gore. Donesena je Uredba o novĉanoj pomoći za lice koje traţi azil.2 102. Isplata svih zaostalih socijalnih davanja iz decembra 2007. Politika zarada i penzija U proteklom periodu ove godine ostvaren je znaĉajan nominalni i realni rast zarada.8 Sekretarijat za razvoj 33 .7 125.9 102. kojem je priznat status izbjeglice i kojem je odobrena dodatna zaštita. Ograničenja:  Znaĉajno smanjivanje humanitarne pomoći i podrške donatora.Zakon o matiĉnim registrima i Zakon o strancima. Izgradnja objekta za palijativnu njegu u kompleksu doma starih“Grabovac”-Risan.0 124. za koje su sredstva obezbijedili donatori i Vlada Crne Gore.6 100.4 124.2 103. Izgradnja stambenih jedinica za smještaj raseljenih lica i izbjeglica.8 102. se odvija predviĊenim tempom i završetak radova je planiran za poĉetak 2009.Socijalna politika Rezultati: Aktivnosti na realizaciji strategija iz ove oblasti.6 103. Problemi vezani za smještaj izbjeglica.8 97.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Donesen je Zakon o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiĉa.7 98. naroĉito romske populacije. Zakon o registrima prebivališta i boravišta i Zakon o zapošljavanju stranaca.  5. godine.

i to Društva za upravljanje penzionim fondom „NLB PENZIJA“ a. koja su za rezultat imala povećanja penzija za 16.  Sekretarijat za razvoj 34 . naĉin.48€.4% a zarade bez poreza i doprinosa iznosile su 410 € i povećane su za 25.057.50€ u junu ove godine. tako da će sa 21% koliko je iznosila u 2008.25%. Takodje. Podgorica i Društva za upravljanje penzionim fondom „MARKET INVEST“ a. u decembru 2007. Zarade su u septembru 2008. godine izvršene su dvije vanredne isplate penzije u visini neto primanja za novembar. Minimalna cijena rada je iznosila 55 €.d. a zarada bez poreza i doprinosa 429 €. a zarade bez poreza i doprinosa za 26.227 (29.2%. godine isplaćena je i treća šestina duga korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.723 (45.1%). godine u odnosu na isti period prošle godine su povećane za 14. Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrdjene su stope dоprinоsa zа obavezno pеnziјskо i invаlidskо оsigurаnjе.7€. invalidskih 25. U skladu sa ovim Zakonom. iznosile su 601€ i povećane su za 24. U primjeni je Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja kojim su ureĊeni uslovi. Na osnovu redovnog Zakonom utvrĊenog usklaĊivanja prava iz penzijsko invalidskog osiguranja penzije su od prvog jula bile povećane 9.€. Broj penzionera koji su primili penzije za septembar 2008.godine povećane nominalno za 26.d. a realno za 14. Limitirane penzije su iznosile 752. kao i realizacija programa za poboljšanje materijalnog poloţaja najugroţenijih penzionera putem obezbjedjenja zimnice pod povoljnijim uslovima.0% u odnosu na isti period prethodne godine.107 (25. godine.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine U septembru prosjeĉna zarada u Crnoj Gori u junu iznosila je 630€. realno 14. doprinosi 144. godini smanjiti na 20.. za ĉiju implementaciju su donešena sva podzakonska akta i stvoreni neophodni uslovi.87€. Komisija za hartije od vrijednosti je u toku 2008.god.9%) i porodiĉnih 28.d. Realne zarade za devet mjeseci 2008. godine. Redovna isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbjedjivaće se i u narednom periodu. godine.10. dala dozvolu za rad Društvu za upravljanje penzionim fondom „Atlas penzija“ a.3%. bio je 97.2%.decembar 2003. od ĉega je starosnih 43. Penzijska reforma zapoĉeta reformom sistema tekućeg finansiranja (I stub).7%.Politika zarada i penzija Rezultati: U primjeni Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. nastavljena je u pravcu primjene III stuba penzijskog osiguranja odnosno Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima.3%. godine su iznosili 55.6mil.0%). u odnosu na prosjek 2007. Izvorni primici Fonda PIO za januar–septembar 2008 godine su iznosili 203. Formiraće se nova struktura potrošaĉke korpe i definisati minimalni standardi potrošnje domaćinstva.9€ i ostali primici 2. a dobijeni podaci će se mjeseĉno objavljivati. Box 16 . godine i martu 2008.7mil. izvršena su i dva redovna uskladjivanja penzija. godine.€. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje će se postepeno smanjivati. Zakonom je predvidjeno i da se drugo vanredno uskladjivanje od 10% izvrši u decembru 2008. оbavezno zdrаvstvеnо оsigurаnjе i zа оsigurаnjе od nеzаpоslеnоsti. u toku 2008.god. . Prosjeĉna penzija je iznosila 216. a 20. godini.2008.34€. Korpa proizvoda po MONSTAT-u iznosila je 316. postupak i dinamika obeštećenja korisnika prava iz penzijskog invalidskog osiguranja Crne Gore za period jul 2002. Vlada je inicirala promjenu metodologije izraĉunavanja korpe hrane i pića.50% u 2009.8%. U primjeni Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i izvršene isplate po tom osnovu.Transferi iz budţeta Fondu PIO za period januar-septembar 2008.8%. Ostvaren visok nominalni i realni rast zarada za devet mjeseci 2008. Nominalne zarade u periodu januar-septembar 2008. u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju u januaru i julu mjesecu. Takodje. U septembru ove u odnosu na isti mjesec prethodne godine broj penzionera se povećao za 3.a realne zarade bez poreza i doprinosa za 14. a najniţa za puni radni staţ 182.9%. koje je osnovalo Dobrovoljni penzioni fond „Penzija plus“. godine. u ovom periodu pred Komisijom su okonĉana i dva postupka osnivanja akcionarskih društava za upravljanje penzionim fondovima.

dok je 158. Jaĉanjem pravosudne funkcije i unapreĊivanjem rada lokalne uprave povećava se efikasnost u obezbjedjivanju zaštite svojinskih prava i ugovora i potpunija afirmacija principa nacionalnog tretmana stranaca. Priliv stranih direktnih investicija.1 milion eura realizovano u formi interkompanijskog duga.4 miliona € (38.6%) se odnosilo na nekretnine. Neto priliv stranih direktnih investicija (priliv minus odliv) u periodu januar .3 miliona € se odnosilo na ulaganja u formi vlasniĉkog kapitala.4. Naime. godine iznosio je 381 milion eura. U tom smislu.6 miliona eura na povlaĉenje sredstava investiranih u inostranstvu. od ĉega se 588. sprovoĊene su aktivnosti koje su usmjeravane na dalje poboljšanje ambijenta za ulaganje kroz unapredjivanje zakonske regulative.godinu. a 3.1 mil. INVESTICIJE U skladu sa ciljevima predvidjenim Ekonomskom politikom za 2008. u oblasti investicija. što korespondira s opredjeljenjima i mjerama iz Strategije za podsticanje stranih direktnih investicija. dok je u formi interkompanijskog duga realizovano 158. u 000 eura 140 120 100 80 60 40 20 0 avgust februar oktobar februar novembar decembar septembar avgust jun januar januar jun jul april april maj mart mart maj jul 2007 2008 Izvor: CBCG U strukturi ukupnog priliva stranih direktnih investicija 430.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Ograničenja:  Materijalni poloţaj penzionera 5. Od ukupnog priliva stranih direktnih investicija 228.7% više u odnosu na isti period prošle godine. Agencija Crne Gore za promociju investicija i resorna ministarstva. od znaĉaja je što je usvojen Zakon o ureĊenju prostora i izgradnje objekata sa rješenjima koja će omogućiti snaţan podsticaj preduzetniĉkoj inicijativi i novim investicijama a tim i kvalitetnu valorizaciju prostora. smanjivanje i uklanjanje administrativnih barijera u poslovanju.2% manje. što je za 1. Sekretarijat za razvoj 35 . To ukazuje da pada relativno uĉešće ulaganja u nekretnine u odnosu na priliv po osnovu ulaganja u domaća preduzeća i banke i realizaciju putem interkompanijskog duga. Sprovodjenjem aktivnosti predvidjenih Strategijom za promociju investicija.avgust 2008. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u posmatranom periodu iznosio je 592 miliona eura.3%) ili 14.€ ili 26. na raznim medjunarodnim skupovima i putem drugih pogodnih formi. godine.1% manje u odnosu na isti period 2007. To je rezultiralo nastavljanjem dobrog trenda interesovanja potencijalnih investitora za ulaganja u Crnu Goru. što je za 38. krajem prošle i poĉetkom ove godine ulaganja u nekretnine ĉinila su preko 50% ukupnog priliva stranih direktnih investicija.4 miliona eura odnosilo na ulaganje nerezidenata u Crnu Goru. Ulaganje stranog kapitala u domaća preduzeća i banke iznosilo je 203 miliona € (34. doprinose povećanju interesovanja za mogućnosti investiranja u Crnu Goru i njenom prepoznavanju kao stabilanog i atraktivnog investicionog podruĉja.2% manje u odnosu na isti period 2007. povećanje otvorenosti privrednog sistema i fleksibilnijeg prilagodjavanja svjetskim trendovima kretanja kapitala. godine.

6 24.9 -7.avgust 2008.2008.8 11. što je za 8. i pića .8 138.6 17.hemik.7% Preduzeća i banke 34.2008.5 -19.i hem.0 34.6%.6 6. što je za 32. REALNI SEKTOR 6.2 11.Proizv. 1-9.5 -45.2008.1 -30.0 -13.0 76.6% Izvor: CBCG U posmatranom periodu zabiljeţen je pad odliva stranih direktnih investicija.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Struktura priliva stranih direktnih investicija u periodu januar .7 -4.1.2% manje u odnosu na isti period 2007..2007.2008.9 miliona € odnosilo se na nekretnine (66.2007.osnovnih metala 100.5 2.1 3. 139.3 2.3 8. Kretanje proizvodnje: .2 6. Preradjivačka industrija i rudarstvo Proizvodnja u preradjivačkoj industriji.5% manje nego istom periodu 2007. proizvoda .3 -3.4 7. 1-9. godine Ostalo 0.4% više u odnosu na isti period prethodne godine. 1-6.9 16.7 18. Odliv stranih direktnih investicija po osnovu povlaĉenje udjela stranog kapitala u domaćim bankama i preduzećima iznosio je 21.Proizv.3% Nekretnine 38.3 -6.Drvoprerada -Proizv.2007.6 -47. 6.0 -16. Odliv po osnovu interkompanijskog duga i povlaĉenja udjela kapitala uloţenog u drugom domaćem preduzeću iznosio je 12. 09.2008.8 miliona €.9 8.5 -15.5 -10.0 4. 09..2007. godine.3 45. Rezidenti su u posmatranom periodu izdvojili 25.2 12. 1-3. Porast interersovanja za ulaganja u Sjevernom regionu.7 13.preh.0 -12. niţa je za 7. Dobra promocija mogućnosti ulaganja rezultira odrţavanjem interesovanja potencijalnih investitora. 1-6. 08.4 3. Investicije rezidenata Crne Gore u strane banke i preduzeća su iznosile 36. U strukturi odliva.proizv. godine.2008.3 4. 09.3% ukupnog odliva). Visok nivo stranih direktnih investicija. Ograničenja:  Još uvijek nedovoljan udio greenfield investicija u ukupnim stranim direktnim investicijama.. Industrija-ukupno Preradjivačka industrija .2 miliona eura za kupovinu nekretnina u inostranstvu ili 28.7 miliona eura.2 59. 1-3.stope rasta Struktura u 2007.0 -4.5 Sekretarijat za razvoj 36 .6 miliona eura.5% Interkompanijski dug 26.. u periodu januar-septembar ove u odnosu na isti period prošle godine.0 9. Odliv po osnovu stranih direktnih investicija iznosio je 211 miliona eura.7 100. Box 17 – Investicije Rezultati:  Trend unapredjivanja stabilnosti i stimulativnosti sistemskog ambijenta za investiranje.

obezbijedjena su sredstva za isplatu otpremnina zaposlenim sa kojima je sporazumno raskinut radni odnos (1.0%) koja je u posmatranom periodu ove u odnosu na isti period prošle godine niţa za 14. UtvrĊena je obaveza donošenja Drţavnog plana eksploatacije mineralnih sirovina koji se sastoji od opšteg plana i plana eksploatacije pojedinih mineralnih sirovina za period koji nije duţi od 10 godina. Preteţan dio proizvodnje ove oblasti odnosi se na Kombinat aluminijuma (oko 80. iznosila je 515. Intenzivno se prati uticaj svjetske finansijske krize na poslovanje privrednih subjekata u Crnoj Gori i. Objavljen je novi tender za prodaju 51. a niţa kod 12 oblasti ili 67. je veća za 29.8% u preradjivaĉkoj industriji). kompanija MNSS prenijela je akcije na holandski MNSS B. Nastavljene su aktivnosti na obezbjedjivanju uslova za valorizaciju mineralnih sirovina.295 tone i veća je od proizvodnje ostvarene u istom periodu prošle godine za 3. vaĊenje ruda metala 3. Proizvodnja u sektoru vadjenje ruda i kamena. Proizvodnja osnovnih metala. Donesen je Zakon o rudarstvu kojim je na novi naĉin ureĊena oblast planiranja korišćenja rudnog bogatstva. Naime. laporca za jedno leţište. definisana je obaveza novog vlasnika da ispoštuje sve elemente Ugovora o prodaji koji se odnose na investicioni i socijalni program. u posmatranom periodu.9%.3% u najvećoj mjeri je uslovljen padom proizvodnje u farmaceutskoj industriji. lignita i treseta 62. Iskazani pad proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda od 30.9%.2% preradjivaĉke industrije).593 tone i veća je od proizvodnje u uporednom periodu prošle godine za 62. a 59. Investicione aktivnosti na izmiještanju rijeke Ćehotine i nabavci nove rudarske opreme i mehanizacije odvijaju se u skladu sa utvrĊenom dinamikom. Ograničenja:  Pad proizvodnje u sektoru preraĊivaĉka industrija. UreĊena oblast planiranja korišćenja rudnog bogatstva. Razmatraju se i moguća alternativna rješenja za rješavanje problema i odrţavanje proizvodnje u Kombinatu aluminijuma Podgorica. olova i cinka za jedno leţište.180 radnika) i time stvoreni uslovi za uspješnu prodaju ove komapnije. Box 18 – Preradjivačka industrija i rudarstvo  Rezultati: Rast proizvodnje u sektoru vaĊenje ruda i kamena. Zakljuĉena su dva ugovora za eksploataciju tehniĉko-gradjevinskog kamena i jedan ugovor za istraţivanje i eksploataciju crvenog boksita. zaštitu ţivotne sredine i dr. U Rudniku uglja Pljevlja nastavljeno je ostvarivanje dobrih rezultata i u proizvodnji uglja i u realizaciji okrivke.294.8%. u posmatranom periodu. a time i na iskazani indeks ukupne industrijske proizvodnje koja je u posmatranom periodu zabiljeţila rast od 3. zbog visokog uĉešća u strukturi (45. imala je opredjeljujući uticaj na iskazani pad proizvodnje u sektoru preraĊivaĉka industrija. u skladu sa odgovarajućim socijalnim programom.1% ukupne industrijske proizvodnje (87. Zabiljeţeno je povećanje proizvodnje proizvoda Ţeljezare u ovoj oblasti od 30.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Proizvodnja je veća kod pet oblasti koje ĉine 9.6%.3% ukupne industrijske proizvodnje (12.7% u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.9%. mrko-lignitskog uglja za jedno leţište.4%.5%.4% i vaĊenje ostalih ruda i kamena 54.8% drţavnih akcija u ovoj kompaniji. U toku je postupak za dodjelu koncesija za istraţivanje i eksploataciju tehniĉko-gradjevinskog kamena za više leţišta. Zabiljeţen je rast proizvodnje u svim oblastima ovog sektora: vaĊenje kamenog uglja. razmatraju modaliteti za ublaţavanje eventualnih posljedica. s tim u vezi. Nepovoljna struktura preradjivaĉke industrije Sekretarijat za razvoj 37 . Proizvodnja uglja u periodu januar-septembar ove godine iznosila je 1. U kompaniji Elektroindustrija ”Obod”.8% preradjivaĉke industrije).V. Proizivodnja boksita. Izvršena je promjena vlasništva u kompaniji Ţeljezara Nikšić.8%. Ugovorom o prenosu akcija.

000.  Povećanje broja zaposlenih u oblasti turizma za oko 8%. što znaĉi da se predviĊa 16. broj plovila za 8.4% više prometa vazduhoplova i 9. godinu planirano je: Prihod od turizma oko 540 mil. uz povećanje kvaliteta i standardizaciju turistiĉke ponude u okviru regionalnog trţišta.9.575 noćenja. ali treba intenzivirati mjere da se legalizuje ponuda u toj sferi i na taj naĉin doĊe do većih efekata i realnijih pokazatelja o turistiĉkom prometu.000 broj nocenja 4. „Montenegroairlines” (rast prometa putnika za 19%). U periodu januar-avgust Crnu Goru je posjetilo 980. što je za 5.7% više nego prošle godine.000. godini.0 % više u odnosu na prihode ostvarene u 2007.2008. što znaĉi da se planira ostvarenje od oko 8 mil. što je za 10. ostvaren je prihod od oko 470 miliona €.0% u odnosu na isti period 2007.6% prometa putnika). Prema raspoloţivim pokazateljima za osam mjeseci ove godine rast prometa biljeţe i Aerodromi Crne Gore (15.2. promet vozila na graniĉnim prelazima veći je za oko 3%.3 mil.000 500.000.000 1.520.000.000. Za devet mjeseci ove godine.000 2.  Povećanje broja noćenja za 9.200 direktno zaposlenih lica u ovoj djelatnosti.avg ust 2007 januar .000 100.000 3.  Povećanje broja registrovanih turista za 18 %.000 NOCENJA broj posjetilaca 700. Sve to ukazuje na multiplikativan efekat koji generiše dinamiĉna aktivnost u turistiĉkoj djelatnosti. POSJETIOCI 900.000 300.000 600.000 800.avg ust 2007 5. na 1. godini.6 % u odnosu na ostvarena u 2007. godine.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 6.godine Izvor:Monstat.055 turista dok je ostvareno 6. Turizam Aktivnosti u oblasti turizma usmjerene su na stvaranje prosperitetne turistiĉke privrede i obezbjeĊivanje prepoznatljivosti Crne Gore kao mediteranske destinacije s prioritetom na povećanje kvaliteta turistiĉke ponude u priobalnoj oblasti i valorizaciji turistiĉkih potencijala zaleĊa i planinske regije.000 registrovanih kreveta. Pokazatelji turistiĉkog prometa ostvareni u periodu januar-avgust ove godine ukazuju na pozitivne trendove u pogledu ostvarenja ciljeva Ekonomske politike za 2008. U domaćoj radinosti u ovoj godini bilo je oko 60.000 400.0%.000 0 januar . Ekonomskom politikom za 2008.000 0 januar .6 %. Mjeseĉni statistiĉki pregled br.avg ust 2008 januar .000 200. odnosno sa 1.godinu. razvoj ljudskih resursa.0%.€.1 mil.g.  Ostvarena kretanja u turizmu za period januar – avgust 2008. noćenja. što predstavlja rast od oko 7.000. respektivno više u odnosu na uporedni period.avg ust 2008 -domaci -strani -domaci -strani Sekretarijat za razvoj 38 . a prihodi tunela „Sozina” za oko 5%. odnosno 6. što je za 10.000 6. stvaranje povoljnog ambijenta za investicije uz poboljšanje infrastrukture.

godini promotivni spot Nacionalne turistiĉke organizacije „Experience Wild Beauty“ osvojio je prvu nagradu na festivalu Das Golden Stadttor u Berlinu. aktuelna je potreba za rekategorizacijom svih hotela u Crnoj Gori. Donošenje Uredbe opredijeljeno je obavezama koje proizilaze iz sprovoĊenja multilateralnih sporazuma u oblasti zaštite ţivotne sredine i preporuka Svjetskog savjeta za turizam i putovanja (WTTC). odnosno da će stvarni rast iznositi 37.2018.Sve to u skladu sa strateškim opredjeljenjem da se dostignu standardi visokokvalitetnih destinacija. opreme i infrastrukture za turiste procjenjuje se da će iznositi oko 248. godini. Preduzete su brojne aktivnosti koje su Crnu Goru predstavile domaćem i inostranom gostu kao novu. Crna Gora je postala strana ugovornica Barselonske konvencije i ĉetiri prateća Protokola o integralnom upravljanju priobalnim podruĉjem Sredozemlja i stekla punopravno ĉlanstvo u UNEP/MAP-u.3 %. U toku je javna rasprava povodom dokumenta „Politika i strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020.godinu se realizuju prema predviĊenoj dinamici. Crna Gora je u Budvi organizovala 17.Tirolu.7%. Sekretarijat za razvoj 39 .Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Planirane aktivnosti za 2008.Ukupno oko 16. Welness i druge sadrţaje. s ciljem da se prikupljena sredstva iskoriste za realizaciju operativnih mjera usmjerenih na ĉuvanje i unapreĊivanje prirodnih potencijala.godine”.1 % zaposlenih u svim privrednim granama. Moskvi. Svjetski savjet za turizam i putovanja (WTTC) objavio je preliminarne rezultate za 2008. sajam „Top Res“ u Parizu. . Izvršenom kontrolom 40 hotela. Ostvarene su znaĉajne meĊunarodne aktivnosti. Izvršena je promocija turistiĉke ponude Crne Gore na sajmovima u Ohridu. godinu oĉekivanja su da će: .Beogradu. zapaţeno je da je veliki broj hotela znaĉajno podigao nivo ponude kroz kongresne. godinu i prognoze do 2018. kao i ravnomjernija regionalna turistiĉka ponuda. kojima su ureĊeni minimalno tehniĉki uslovi i kategorizacija ugostiteljskih objekata u skladu sa meĊunarodnim standardima. Sa Njemaĉkim društvom za tehniĉku saradnju (GTZ). godini će ostvariti vrijednost od oko 678. Briselu. MeĊunarodnu turistiĉku berzu (METUBES).Sektor turizma i putovanja će. . potpisan je Memorandum o razumijevanju i Ugovor o sufinansiranju projekata “Ekonomska i analiza sektora trţišta turizma”. Prema Istraţivanju za 2008. naĉinu obraĉuna i plaćanja naknada zbog zagaĊivanja ţivotne sredine. Uĉešće ovog agregata u bruto društvenom proizvodu iznosiće 26.000 radnih mjesta u turizmu kao privrednoj grani (direktno) ĉiniće oko 10% ukupne zaposlenosti 2008. Šangaju. Berlinu. Nakon pet godina od usvajanja Zakona o turizmu i Pravilnika o klasifikaciji. radi se uz podršku njemaĉke Vlade preko Razvojno-investicionog fonda – DEG i Njemaĉkog društva za tehniĉku saradnju GTZ.4%. Pritom resurs raznolikosti prirodnih ljepota. U 2008. godine. Revizija i dopuna Nacrta inoviranog Master plana razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. kvalitetnu i konkurentnu destinaciju na meĊunarodnom trţištu. . da finansijski pokazatelji rastu brţe od fiziĉkih. koja iznosi 4%. €. u periodu od 2009.Kapitalne investicije tokom 2008. U implementaciji je Uredba o visini naknada.godine. .000 radnih mjesta ili 19. Odrţane su prezentacije noviteta u turistiĉkoj ponudi Crne Gore za ljetnju turistiĉku sezonu 2008. kulturno-istorijskog nasljeĊa treba pretoĉiti u turistiĉku ponudu i izbjeći opasnost zavisnosti od pojedinih emitivnih trţišta. kao i uz podršku meĊunarodnih institucija. Pragu.8 % ukupnih kapitalnih investicija. u saradnji sa institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou. .Ekonomija generisana turizmom (direktni i indirektni uticaj) u 2008. godine u kojima je Crna Gora svrstana meĊu vodeće destinacije u svijetu po prognozama rasta sektora putovanja i turizma. rasti realnom godišnjom stopom od 5.Ukupna zaposlenost u ekonomiji generisanoj turizmom (direktno i indirektno) ĉiniće 31.4 miliona € ili 32. “Podrška privatnom sektoru” i “Nautiĉki turizam”. Beĉu. što je iznad stope rasta previĊenog na svjetskom nivou za isti period. godine u obezbjeĊenje objekata.1 mil. u većim gradovima Srbije i Bosne i Hercegovine kao jednim od najznaĉajnijih emitivnih trţišta za Crnu Goru.sajam “IMEX 2008“ u Frankfurtu. Od znaĉaja je osnivanje Montenegro Convention Bureau-a (MCB) koji će biti glavni kontakt za MICE trţište i logistiĉka podrška projektima kongresnog turizma. da se obezbijedi produţenje sezone. klimatskih uslova.

3. a usvojeni su: Nacrt zakona o morskom ribarstvu i marikulturi. otvaranju novih radnih mjesta. U Nacionalnom programu integracija detaljno je preciziran plan prioriteta i zadataka za usklaĊivanje propisa i jaĉanje agrarnih insitucija. godinu realizuje se predviĊenom dinamikom. Povećanje kvaliteta ukupne turistiĉke ponude. šest Primorskih opština i opštinama Kolašin i Ţabljak.godine” baziranom na inoviranom Master planu. uvoĊenju najsavremenije informacione tehnologije na svim nivoima. klasifikacija i kategorizacija. Završetak pregovora i uĉlanjenje u STO i Usmjeravanje meĊunarodne podrške za jaĉanje institucija u poljoprivredi. kao I Nacionalni program proizvodnje hrane I razvoja ruralnih podruĉja 2009-2013 koji predstavljaju krovna dokumenta za razvoj agrarnog sektora. Privremeni SSP stupio je na snagu poĉetkom ove godine kada su poĉele da vaţe najvaţnije odredbe u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Od posebnog znaĉaja za poljoprivredu je povoljna realizacija programa podrške mljekarskog sektora. realizaciji vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda i ĉvrstog otpada. Siva ekonomija .naĉinu obraĉuna i plaćanja naknada zbog zagaĊivanja ţivotne sredine. kao i druga pitanja od znaĉaja za korišćenje planinskih staza. Javna rasprava o dokumentu „Politika i strategija razvoja turizma Crne Gore do 2020. Znatno povećani Agrobudţet za 2008. podrška otkupu sezonskih poljoprivrednih proizvoda. Usvojen je Zakon o planinskim stazama kojim se ureĊuju uslovi i naĉin utvrĊivanja mreţa planinskih staza.godine agrarna politika se bazirala na ostvarivanje osnovnih prioriteta primarne poljoprivrede i ukupnog agrarnog sektora. Zakon o sredstvima za zaštitu bilja. Predstoje aktivnosti na jaĉanju kadrovskih potencijala. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti biljnih sorti. uz nove poreske olakšice prilikom registracije. Porast inostranih i gostiju sa većom plateţnom moći. koja ima za cilj promovisanje pojednostavljene procedure registracije smještaja od strane fiziĉkih lica. unapreĊenju saobraćajne mreţe.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Ministarstvo turizma i zaštite ţivotne sredine u saradnji sa Poreskom upravom. Doneseni su sljedeći zakoni: Zakon o dobrobiti ţivotinja. izrada i implementacija NPI. a prije svega na:       Dinamiziranju reformi kroz prilagoĊavanje zakonodavstva i agrarnih institucija. zatim Nacrt zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Poljoprivreda. nelicencirani prevoznici i organizatori izleta. premije za stoĉarstvo. Korišćenju predpristupne pomoći za uvodjenje EU standarda. kao i ukupna investiciona podrška preko bankarskog sektora (grantovi do 30% visine investicija). Rast investicija u turizam. Usvojen Zakon o planinskim stazama Ograničenja: Problem saobraćajnih guţvi i nedostatak parking prostora u turistiĉkim mjestima. Zakon o duvanu. organizuje kampanju „Registrujte smještaj“. Sekretarijat za razvoj 40 . Tako je do kraja septembra realizovano preko 70% od ukupnih sredstava. šumarstvo i vodoprivreda U proteklom periodu 2008. U implementaciji je Uredba o visini naknada. Zakon o gentski modifikovanim organizmima.neregistrovani izdavaoci privatnog smještaja. jaĉanje administrativnih kapaciteta). treću godinu. EU integracije (implementacija SSP. Zakon o divljaĉi i lovstvu. Pripremu za korišćenje IPA podrške za ruralni razvoj. Box 15 – Turizam Rezultati: Rast prihoda i fiziĉkog obima prometa. njihovo ureĊenje i odrţavanje.   6.

modernizacija i jaĉanje institucija. što ukazuje na visok intenzitet investicione aktivnosti.1%. Ograničenja:  Nedovoljan razvoj i depopulacija izrazito ruralnih prostora. i ne moţe odgovoriti zahtjevima povećane traţnje i sve razvijenije konkurencije zemalja iz okruţenja. a ostalim graĊevinama za 63. dok je fiziĉki obim radova. Realizacijom oko 95% sredstava Programa upotrebe sredstava o vodoprivredi (0. Zakon o izgradnji objekata i Zakon o urbanistiĉkoj i graĊevinskoj inspekciji sa rješenjima koja treba da obezbijede stabilnost uslova i jednostavnije procedure vezane za izgradnju objekata i budu podsticaj preduzetniĉkoj inicijativi.4% manje u odnosu na isti period prethodne godine. šumarstvo i vodoprivreda Rezultati: Uskladjivanje zakona sa regulativom EU. Realizuje se niz meĊunardnih projekata (Razvoj šumarstva u CG – FODEMO projekat. Box 20 .2% u odnosu na isti kvartal prošle godine. mjeren izvršenim efektivnim ĉasovima.€) bitno je poboljšano snabdijevanje vodom na ruralnom podruĉju. Preko Projekta BOT koncesija za flaširanje vode za piće nastavljene su aktivnosti na izgradnji novih fabrika za valorizaciju izvorske vode. U toku su pripreme za izradu Strategije razvoja graĊevinarstva u Crnoj Gori do 2020.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Nastavljene su aktivnosti za stvaranje povoljnih uslova za razvoj šumarskog sektora. Sekretarijat za razvoj 41 . Povoljne BOT koncesije za flaširanje vode. veća je za 59.4. U periodu januar-avgust 2008.8% u odnosu na isti period prethodne godine. prema zvaniĉnim podacima Monstata. U skupštinskoj proceduri je Predlog zakona o finansiranju i upravljanja vodama. Usvojen je Zakon o ureĊenju prostora i izgradnji objekata. novom investiranju i kvalitetnijoj valorizaciji prostora.1%. Realizacija projekata medjunarodne podrške. Domaća operativa.) .godine. kojim su objedinjeni: Zakon o planiranju i ureĊenju prostora.Poljoprivreda. Gradjevinarstvo i stambeno-komunalna djelatnost Aktivnost u oblasti gradjevinarstva uslovljena je intenzitetom investicionih ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih i stambeno-poslovnih objekata i znaĉajnim interesovanjem stranih investitora za nove investicije. Vrijednost novih ugovora na zgradama u ovom kvartalu veća je za 27. U oblasti stanovanja nastavlja se realizacija projekata u skladu sa «Akcionim planom politike stanovanja u Crnoj Gori“. suoĉava se sa problemom deficitarnosti kadrova. Novoformirana Inspekcija za zaštitu prostora s posebnom paţnjom vrši kontrolu gradnje u primorskim i sjevernim opštinama i sprovodi Zakon o ureĊenju prostora i izgradnji objekata. jaĉanje kadrovskih potencijala i ekonomije u šumarstvu – FOPER projekat. Razvoj lovnog turizma i dr. veći za 20.  6.965 m3 drvne mase ili 5.godine. Usvojena je Nacionalna šumarstka politika kojom su definisani upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u drţavnom vlasništvu i povezanost sa drvopreradom i brţim ruralnim razvojem. posebno zanatskih struka. Vrijednost izvršenih graĊevnih radova u drugom kvartalu 2008. Zakon o graĊevinskom zemljištu. nedovoljne tehniĉke opremljenosti i dr. Nastavljena je implementacija Zakona o vodama ĉime se stvara sve povoljnija osnova za korišćenje i valorizaciju tog prirodnog resursa. Aktivnosti su usmjerene na stvaranje preduslova za dostizanje ciljeva definisanih ovim planom i obaveza preuzetih potpisivanjem Beĉke deklaracije.godine posjeĉeno je 143. Sanacija erodiranih površina u slivnim podruĉjima Tare i Lima.8 mil. Sprovodi se opseţna aktivnost na suzbijanju bespravne gradnje i u tom cilju sprovodi se operativno i koordinirano djelovanje zajedniĉkih timova inspekcijskih sluţbi nadleţnih organa.

Projekat finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. U toku je revizija tenderske dokumentacije. Cetinju i Plavu. U opštini Kotor se. U primjeni Zakona o etaţnoj svojini. Otvorena je i dalje saradnja Vlade Crne Gore sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope u cilju realizacije projekata „Stanovi solidarnosti“. Završetak radova se oĉekuje krajem 2008 god. Završen je vodovod sa izvorišta Poklonci što će omogućiti uredno snabdijevanje Nikšića vodom i u sušnom periodu. Interventne mjere II se realizuju iz kredita KfW banke u ukupnom iznosu od 10 miliona € i donacije njemaĉke vlade u visini od 2. Nastavlja se realizacija projekata stanova solidarnosti u cilju suzbijanja migracije kadrova iz manje razvijenog dijela Crne Gore.2 miliona €. Nastavljena je saradnja sa Evropskom investicionom bankom na realizaciji Projekta vode i kanalizacija u Crnoj Gori u okviru kojeg je opredijeljeno 57 miliona € za realizaciju prioritetnih projekata iz oblasti upravljanja otpadnim vodama u Crnoj Gori. nastavlja se podrška KfW banke sektoru vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama. Intenziviraju se aktivnosti na realizaciji Master plana vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja tako da će prva faza izgradnje ovog regionalnog vodovoda biti završena prije planiranog roka (do 1. kojom su obuhvaćeni sanacija i rehabilitacija vodovodnih i kanalizacionih sistema opština na Crnogorskom primorju (interventne mjere II) i aktivnosti predviĊene projektom „OdvoĊenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju” (interventne mjere III). JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ i Vlada Crne Gore (56% ukupne vrijednosti projekta). Vlada Crne Gore je obezbijedila sredstava za izradu fizibiliti studija i elaborata procjene uticaja na ţivotnu sredinu za ureĊaje za preĉišćavanje otpadnih voda za opštine primorskog regiona i opštinu Plav. Svjetska banka. Potpisan je Ugovor opština Herceg-Novi i Konavle o transportu vode i odrţavnaju cjevovoda Plat-Debeli Brijeg. realizuje projekat „Kanalizacija u opštini Kotor“ u iznosu od 1.4 mil. upravljanja otpadom i otpadnim vodama. a sredstva je obezbijedila opština (70%) i Vlada Crne Gore. Faza III obuhvata sanaciju postojećih kanalizacionih mreţa. uz podršku austrijske vlade.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Realizovani su projekti stambenih kredita za zaposlene u drţavnoj upravi.        Sekretarijat za razvoj 42 . nijesu ostvareni oĉekivani rezultati.05 miliona €. U komunalnoj djelatnosti:   Realizuju se aktivnosti za dugoroĉno rješavanje pitanja vodosnabdijevanja.€. U Budvi je u septembru otvoreno postrojenje za proizvodnju pitke vode. i pored progresa u realizaciji zakonskih rješenja. Projekat je vrijedan 1.5 miliona € za izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu. postrojenje za preĉišćavanje otpadnih voda na Jazu kod Budve. izgradnju nove kanalizacione mreţe u opštinama Crnogorskog primorja (osim opštine Ulcinj) i izgradnju postrojenja za preĉišćavanje. Prva tranša ovog kredita namijenjena je za izgradnju postrojenja za preĉišćavanje otpadnih voda u Nikšiću. Projekat je vrijedan 600 hiljada €. Ukupna vrijednost radova za III fazu projekta iznosi 68 miliona €. U okviru njemaĉko-crnogorske finansijske saradnje. Shodno obavezama iz Akcionog plana politike stanovanja a u cilju usklaĊivanja pravne normative sa evropskim standardima u ovoj oblasti. Pripremljena je tenderska dokumentacija za izbor izvoĊaĉa radova po sistemu „design-build“. UraĊena je Studija izvodljivosti kojom je obuhvaćeno i rješavanje pitanja otpadnih voda iz Pivare.godine) a sistem će biti u funkciji već u septembru 2009. u pripremi su prijedlozi Zakona o stanovanju i Zakona o stambenim zadrugama. Rraspisan je tender za izbor konsultanta za izradu studija izvodljivosti za ureĊaje za preĉišćavnje otpadnih voda u Ulcinju. Potpisivanjem ugovora riješen je dugogodišnji problem koji otvara vrata daljoj saradnji. pri ĉemu kredit KfW banke u iznosu od 28 miliona € i grant u iznosu 6. za konsultantske usluge.godine. UraĊene su studije izvodljivosti za ureĊaje za preĉišćavanje otpadnih voda za opštine Bijelo Polje i Pljevlja.juna 2009.

zakona o organizovanju poslova vodosnadbijevanja i upravljanja otpadnim         UraĊen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom a u pripremi je više podzakonskih akata za njegovu implementaciju. Kotoru (za opštine Kotor.O. Završen je tenderski postupak za odabir konsultanta za izradu elaborata procjene uticaja na ţivotnu sredinu za ove ĉetiri deponije. koja će se raditi na teritoriji opštine Berane. Nikšić.000 t neselektiranog otpada godišje i linije za tretman vozila van upotrebe. Budva i Tivat). U svim jedinicama lokalne samouprave realizovan je pilot projekat selektivnog sakupljanja otpada. UraĊen Nacrt zakona o organizovanju poslova vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama. izrada elaborata je u toku. UtvrĊene su lokacije za izgradnju svih regionalnih sanitarnih depopnija koje će se graditi tokom 2008. oktobra. Studije izvodljivosti su već uraĊene. UraĊena je Studija izvodljivosti za deponiju za opštine Berane. a tender za izradu glavnog projekta biće raspisan do 25. i 2009. Na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donešen je Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2008 .Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine     Dogovorene su aktivnosti za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja Rijeke Crnojevaća i puštanja u funkciju postrojenja za preĉišćavanje otpadnih voda.6 miliona € opredijeljenih za izgradju regionalne sanitarne deponije u Baru. Iz kapitalnog budţeta finansirana je izrada studija izvodljivosti i elaborata procjene uticaja za deponije u Baru (za opštine Bar i Ulcinj). jedinice lokalne samouprave su poĉele izradu lokalnih planova upravljanja otpadom.D.  Sekretarijat za razvoj 43 . Box 21 . Plav i Roţaje. Novoformirana Inspekcija za zaštitu prostora preventivno kontroliše gradnju objekata na ĉitavoj teritoriji Crne Gore. Vlada je donijela Nacionalnu strategiju o upravljanju medicinskim otpadom s tim da se uradi Predlog hitnih mjera kojima bi se unaprijedilo postojeće stanje u oblasti upravljanja ovim otpadom i smanjili rizici od istog. Realizacija znaĉajnih projekata u komunalnoj oblasti i podrška meĊunarodnih finansijskih institucija. Uspostavljanje trţišnih mehanizama u oblasti stanovanja.2012. Bijelom Polju (za opštine Bijelo Polje. koji će biti nastavljen i u narednoj godini. godine.O. Sa Svjetskom bankom dogovoren je nastavak projekta MESTAP (Projekat zaštite osjetljivih turistiĉkih zona) i korišćenje 3. UtvrĊen je status jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti „Project consulting“ Podgorica. donacija) meĊunarodnih organizacija i finansijskih institucija.Gradjevinarstvo i stambeno-komunalna djelatnost Rezultati: Intenzivna graĊevinska aktivnost. a u toku je izrada studije za deponiju u Nikšiću. godine. Usvojen Zakon o ureĊenju prostora i izgradnji objekata. Osnivanje jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti . UraĊen je Nacrt vodama. Realizuju se projekti vodosnabdijevanja seoskih podruĉja po opštinama (Andrijevica. Opština Podgorica je potpisala ugovor o izgradnji reciklaţnog centra kapaciteta 90. Jedinica će pruţati logistiĉku podršku jedinicama lokalne samouprave u stvaranju pretpostavki za korišćenje sredstava (kredita. Pljevlja). Mojkovac i Kolašin) i Pljevljima (za opštine Pljevlja i Ţabljak). »Projectconsulting« Podgorica. U skladu sa Planom. elaborata procjene uticaja na ţivotnu sredinu i glavnih projekata za izgradnju svih regionalnih sanitarnih deponija u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je obezbijedila sredstva za izradu studija izvodljivosti. Andrijevica. Intenziviran rad inspekcijskih organa u oblasti graĊevinarstva.

 Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda.5% više u odnosu na isti period prošle godine. Ograničenja: Nedostatak kvalitetnih kadrova – menadţera i potreba razvijanja marketinških funkcija. naĉin informisanja i razmjene informacija o rizicima proizvoda.Zakon o geografskim oznakama porijekla proizvoda i utvrĊen prijedlog Zakona o patentima. UtvrĊena je Strategija razvoja politike konkurencije u Crnoj Gori. napredak u oblasti zaštite potrošaĉa kao i zaokruţivanje zapoĉetih procesa transformacije trgovinskih preduzeća. Nedostatak institucionalnih i kadrovskih kapaciteta u ovoj djelatnosti. Trgovina Razvoj konkurencije.  Box 20 – Trgovina Rezultati: Razvoj politike konkurencije. obezbijeĊena je bolja snabdjevenost trţišta i povećanje kvaliteta ponude robe po koliĉini i asortimanu.  Zakon o geografskim oznakama porijekla proizvoda. Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine UraĊen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Usvojen je Zakon o unutrašnjoj trgovini.5. Vlada je donijela Uredbu kojom su ureĊeni bliţi kriterijumi za vršenje pojedinih poslova utvrĊenih Nacionalnim programom zaštite potrošaĉa i naĉin i postupak pruţanja finansijske pomoći organizacijama potrošaĉa. Nedovoljan kapacitet jedinica lokalne samouprave za primjenu Zakona o upravljanju otpadom. Nedovoljni kapaciteti za realizaciju aktivnosti predviĊenih strateškim planskim dokumentima u oblasti stanovanja. obezbijedilo je unapreĊenje i osavremenjivanje trgovine. Shodno obavezama iz Zakona o zaštiti potrošaĉa. Podrška izgradnji institucionalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave implementaciju usvojenih strateških planskih dokumenata. Dobra snabdjevenost trţišta. kojim se ureĊuju zahtjevi koje moraju ispuniti proizvodi koji su na trţištu. što je realno za 18.€. usvojeni su:  Zakon o unutrašnjoj trgovini.  Sekretarijat za razvoj 44 . uslovi i oblici vršenja trgovine i zaštita od nelojalne konkurencije u trgovini.U takvim uslovima. u interesu zaštite potrošaĉa i jaĉanja organizacija za zaštitu potrošaĉa . Povećan priliv kapitala u oblast trgovine. Progres u suzbijanju sive ekonomije. obaveze proizvoĊaĉa i distributera. U trgovini na malo u periodu januar-avgust 2008.godinu. suzbijanje sive ekonomije.godine ostvaren je promet od 610.1 mil.godine. kojim se ureĊuju naĉin sticanja i pravna zaštita oznaka geografskog porijekla. Napredak u oblasti zaštite potrošaĉa. kojim se ureĊuje unutrašnja trgovina. 6.  UtvrĊen je prijedlog Zakona o patentima kojim se ureĊuje pravna zaštita pronalazaka. Ograničenja:  za efikasniju Slaba osposobljenost i konkurentnost domaće graĊevinske operative. ĉime su definisani ciljevi i pravci za realizaciju politike konkurencije u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije i zahtjevima koji proistiĉu iz procesa evropskih integracija u tom domenu. što će omogućiti da se zaokruţi zakonodavni i institucionalni okvir zaštite potrošaĉa. godine i Akcioni plan za njegovu implementaciju. U skladu sa ciljevima i aktivnostima definisanim Ekonomskom politikom za 2008. TakoĊe. donešen je Nacionalni program zaštite potrošača za period 2008 – 2010. Nedovoljno odrţavanje stambenog fonda. Donešen je Nacionalni program zaštite potrošaĉa za period 2008-2010. UtvrĊena Strategija razvoja politike konkurencije u Crnoj Gori.

Otvoren je novi školski objekat u Vukovcima. Muziĉkog centra Crne Gore i Centra savremene umjetnosti Crne Gore. Za šest osnovnih škola iz Podgorice koje su od ove školske godine otpoĉele sa primjenom reformskih rješenja. U oblasti učeničkog i studentskog standarda kroz redovne aktivnosti obezbijeĊene su dotacije i redovna isplata domovima uĉenika i studenata. dok je za potrebe daljeg unapreĊenja ukupnog sistema usvojena »Strategija graĊanskog vaspitanja i graĊanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori (2007-2010)«. a Vlada Crne Gore je usvojila »Strategiju crnogorskog kvalifikacionog okvira za period 2008-2010. Kraljevskog pozorišta »Zetski dom«. Usvojeni su Zakon o kinematografiji.795. odabrano je 174 programa i projekta. a za njihovu realizaciju izdvojeno je 646. a u toku je izrada Nacionalnog programa razvoja kinematografije. TakoĊe usvojeno je 15 novih obrazovnih programa za srednje struĉne škole i izdato 12 novih udţbenika. U oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva realizovani su planirani programi Crnogorskog narodnog pozorišta. Od ove školske godine. sve osnovne škole u Crnoj Gori ukljuĉene su u reformski proces. nevladinih organizacija i drugih subjekata koji se bave kulturom. Uĉenicima osnovnih škola i gimnazija dodjeljivani su kompleti besplatnih udţbenika podsredstvom školskih biblioteka. pripremljena je i usvojena »Strategija inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori«. uruĉena su nastavna sredstva u iznosuod 33. U oblasti visokog obrazovanja i naučno-istraţivačke djelatnosti. usvojen je Program razvoja kulture na sjeveru Crne Gore.068 kompleta besplatnih udţbenika za osnovne škole i gimnazije.500. rada i socijalnog staranja su u svojim budţetima planirali sredstva za ove namjene. koji je bio na javnoj raspravi u struĉnoj i široj javnosti. kao i za ostalih 36 škola.80 €. realizuju se aktivnosti predviĊene Ekonomskom politikom koje su u funkciji dalje realizacije reforme obrazovanja. po navedenom osnovu. otvorene su i dvije osnovne škole: osnovna škola u Budvi i Škola za osnovno muziĉko obrazovanje u Pljevljima. za ĉiju je kupovinu potrošeno 619. djeca u posebnim ustanovama.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine 7. Za sufinansiranje. pripremljena je i usvojena »Strategija nauĉno-istraţivaĉke djelatnosti za period 2008-2012. kao i nova vaspitna jedinica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Baru.godine. Pripremljen je Prijedlog zakona o nacionalnim i struĉnim kvalifikacijama. Zakon o Matici crnogorskoj i Zakon o kulturi.godina«. U dijelu strateškog planiranja kulturnog razvoja Crne Gore. Za potrebe obezbeĊivanja besplatnih udţbenika ove školske godine (2008/09).00 €.000 €. Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja. izdvojena iz kredita Svjetske banke. opštinskih ustanova kulture. ali i kroz saradnju Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja. djeca sa posebnim potrebama u inkulzivnom programu. Kroz ovogodišnju akciju Ministarstvo je obezbijedilo 9. Za potrebe nastavka implementacije aktivnosti usmjerenih na unaprijeĊenje struĉnog obrazovanja i obuke potpisan je Ugovor o implementaciji projekta »UnaprijeĊenje zapošljavanja putem struĉnog obrazovanja i obuke«.000 €. Pored toga. vrijedan 1.godine«. U cilju unapreĊenja obrazovanja djece sa posebnim potrebama. do kraja 2010. umjetnika. Podaci su prikupljeni na osnovu saradnje lokalnih centara za coijalni rad i škola. dok je roditeljima ĉija djeca pohaĊaju srednje struĉne škole posredstvom nadleţnog Centra za socijalni rad isplaćin iznos od 90 € za potrebe nabavke udţbenika. redovno se servisiraju obaveze iz budţeta (sredstva za prevoz uĉenika i studenata i drugi troškovi) i realizuju aktivnosti na vraćanju i otpisivanju studentskih kredita. Sekretarijat za razvoj 45 . Ovom akcijom obuhvaćeni su uĉenici ĉiji su roditelji korisnici materijalnog obezbeĊenja porodice (MOP). kao podruĉno odjeljenje JU OŠ »Milan Vukotić« iz Golubovaca. DRUŠTVENE DJELATNOSTI U vaspitno-obrazovnoj djelatnosti. djeca bez roditeljskog staranja i djeca palih boraca. Nastavljena je praksa podrške razvoju kulturno-umjetniĉkog stvaralaštva kroz sufinansiranje na osnovu javnog konkursa projekata autora. rada i socijalnog staranja.674.

a uz pomoć Vlade Japana CNB je opremljena za mikrofilmovanje i digitalizaciju stare biblioteĉke graĊe. Pripremljeni su za zakljuĉivanje i potpisivanje: Sporazum o razvoju kulture sa BiH. transformacija postojeće Uprave za lijekove u organizacioni status Agencije. Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne zdravstvene ustanove Kliniĉki centar Crne Gore kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima. Dodatno je ugovoreno sufinansiranje izdavanja ĉasopisa za slijepa lica »Zvuĉna revija« i štampanih medija: na albanskom jeziku »Koha javore«. U saradnji sa UNESCO-om otpoĉele su aktivnosti na izradi Menadţment plana Cetinja. na bošnjaĉkom jeziku »Bošnjaĉke novine«. a u toku su radovi na sanaciji ograde oko Vlaške crkve i ograde oko bivšeg Austrijskog poslanstva na Cetinju. Grmoţur i Lesendro). Istovremeno. Pravilnik o 46 . Bedemi Kotora. U oblasti medija realizovane su ugovorene obaveze o proizvodnji i emitovanju programskih sadrţaja javnog servisa RTCG od znaĉaja za razvoj nauke. Zakon o ratifikaciji Konvencije UNESCO-a o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza. Završena je sanacija Dvorca kralja Nikole. odredbama ovog Zakona stvoremni su uslovi za osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva. uz pomoć Vlade Slovenije opremljen je i pušten u funkciju biblioteĉki informacioni sistem – COBIS. na hrvatskom jeziku »Hrvatski glasnik«. U toku je izrada Nacrta zakona o kulturnim dobrima. Zakon o ratifikaciji Konvencije UNESCO-a o zaštiti nematerijalne kulturne baštine i Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine. uraĊene su i prezentovane preliminarno-tehniĉke procjene za utvrĊenje na Skadarskom jezeru (Besac. tj uz primjenu odgovarajućih tehnika dostupnih gluvim i licima oštećenog sluha. Podignuta su spomen-obiljeţja slavnim bitkama iz crnogorske prošlosti: Gahovac. Uz pomoć donacije Vlade Norveške završena je prva faza rekonstrukcije glavne zgrade Centralne narodne biblioteke »ĐurĊe Crnojević« na Cetinju. zgrada bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju) od strane meĊunarodnih institucija i fondova. a takoĊe izvršena su planirana arheološka istraţivanja u Risnu i na lokalitetu Crvena stijena kod Nikšića. što je u skladu sa zahtjevima i standardima EU. obrazovanja i kulture i ostvarivanje informisanja na albanskom jeziku i jezicima pripadnika drugih nacionalnih i etniĉkih grupa. kojim se obezbjeĊuje veći stepen nezavisnosti u radu ovog regulatornog tijela. TakoĊe. Zdravstvena politika je usmjerena na kreiranje i izgradnju nezavisnog i savremenog sistema koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe graĊana za zdravstvenom zaštitom. kao i emitovanje radijskog programa na romskom jeziku na Radio Anteni M. kojim se ispunjavaju standardi i harmonizuje oblast lijekova sa standardima zemalja EU i obezbjeĊuju uslovi za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. U saradnji sa Savjetom Evope i Projektnom kancelarijom za razvoj lokalnih zajednica Skadarskog jezera organizovana je manifestacija »Dani evropske baštine«. U okviru meĊunarodnog projekta »Regionalni program za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistoĉne Evrope 2003-2009« realizovane su planirane aktivnosti na pripremi dokumentacije za promociju i kandidovanje za finansiranje obnove tri spomenika kulture (TvrĊava Kosmaĉ. Završena su arheološka istraţivanja i izvršena konzervacija arheološkog nalazišta »Vila Urbana« u Petrovcu. Donijeti su: Pravilnik o sadrţaju mjera Sekretarijat za razvoj specifiĉne zdravstvene zaštite. Sporazum o kulturnoj i prosvjetnoj saradnji sa Ruskom Federacijom. Pripremljen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio-difuznim servisima “Radio Crne Gore” i “Televizija Crne Gore”. Sporazum o saradnji u oblasti kulture sa NR Kinom i Program kulturne saradnje sa Rumunijom. kao i informisanja lica oštećenog sluha i vida.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine Potpisani su sporazumi o saradnji u oblasti kulture sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom i Sporazum o zaštiti odreĊenih kulturnih dobara sa Sjedinjenim ameriĉkim drţavama. dok je sa osnivaĉem TV MBC zakljuĉen ugovor o finansiranju informativne emisije “Naslovna strana” na gestovnom govoru. U oblasti kulturne i prirodne baštine usvojeni su: Zakon o spomen-obiljeţjima. Fundina i TuĊemila.

U oblasti sporta. Jedan od najznaĉajnijih projekata u ovom periodu je Projekat izgradnje i opremanja nove Klinike za onkologiju i radiologiju Kliniĉkog centra Crne Gore. principima i naĉinu klasifikovanja pakovanja i oznaĉavanja hemikalija i izrada Liste zabranjenih i strogo ograniĉenih hemikalija u EU i Pravilnika o metodama procjene i mjerenja buke u ţivotnoj sredini i uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja obavljaju mjerenje buke.€ za programe 39 Nacionalnih sportskih saveza i preko 1. potrebnog kadra i medicinsko-tehniĉke opreme. Tu posebno treba Sekretarijat za razvoj 47 . a preko svojih reprezentativnih selekcija. ukljuĉujući i Olimpijske igre. da do kraja 2008. ovlastio je Fond za zdravstveno osiguranje. U okviru reforme primarne zdravstvene zaštite. koje se takmiĉe u zvaniĉnim meĊunarodnim sistemima takmiĉenja. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju apoteke u pogledu prostora. Donijet je i Pravilnik o bliţim uslovima. normativa i naĉina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite. Nakon usvojenih izmjena i dopuna Zakona o sportu. donešena je Uredba o kriterijumima za utvrĊivanje visine premija i naknada za ostvarene sportske rezultate. ukljuĉujući i usvojeni Zakon o ratifikaciji MeĊunarodne konvencije protiv dopinga u sportu. kao organ koji upravlja projektnim aktivnosti. Pravilnik o kriterijumima za zakljuĉivanje ugovora sa davaocima stomatoloških usluga i naĉinu plaćanja zdravstvenih usluga iz oblasti prevencije i lijeĉenja bolesti usta i zuba. Nadzorni komitet. Pravilnik o uslovima davanja u zakup prostora. bolniĉkih infekcija. predviĊeno je i osnivanje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. nastavljeno je sa obezbjeĊivanjem uslova za realizaciju programa od javnog interesa. €. U toku je izrada Zakona o zbirkama podataka u oblasti zdravstva. opreme i drugih sredstava neophodnih za obavljanje stomatoloških djelatnosti. odnosno beskamatnog kredita u iznosu od 6.godine. iz budţeta je opredijeljeno preko 2.0 mil. Austija.4 mil.obezbijedjen kod Erste Banke. Zakona o pravima pacijenata. Donijet je Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći koji ima za cilj unapreĊenje i ujednaĉavanje kvaliteta hitne medicinske pomoći i uspostavljanje novog sistema koji bi objedinio hitne sluţbe u svakoj opštini. Pravilnik o kriterijumima za zakljuĉivanje ugovora o pruţanju zdravstvenih usluga i naĉinu plaćanja zdravstvenih usluga na primarnom nivou. Na osnovu toga. promovišu crnogorski sport i Crnu Goru kao drţavu.€ za programe oko 250 sportskih organizacija-klubova. TakoĊe. sprovode i implementira informacionu podršku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. stanja i smrti oboljelih od zaraznih bolesti. sertifikata i odobrenja za proizvodnju i promet lijekova. Pravilnik o visini naknade i naĉinu plaćanja troškova u postupku izdavanja dozvola. Pravilnik o bliţim uslovima u pogledu standarda.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine specijalizacijama. Restrukturalne promjene u stomatološkoj djelatnosti uslijedile su nakon detaljnih analiza o stanju oralnog zdravlja graĊana Crne Gore. za 50 perspektivnih sportista-olimpijskih nada. kojom paket usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvata populaciju do 18. preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora. Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti. Pravilnik o dodjeli specijalizacija. Pravilnika o uslovima. Zakona o zdravstvenoj inspekciji. naruĉuje pouzećem ili sluţi za snadbijevanje posade i putnika u prevoznim sredstvima u medjunarodnom saobraćaju. Donijeta je Strategija za suzbijanje zloupotrebe droga i prevenciju narkomanije i Nacionalna strategija o upravljanju medicinskim otpadom. umjesto sadašnje granice do 15 godina ţivota. Na osnovu javnih konkursa. 25 vrhunskih sportista Crne Gore redovno prima mjeseĉnu naknadu u visini od jedne do dvije prosjeĉne zarade u drţavi. mjeseĉno se opredjeljuju stipendije u visini od po 100 eura. Uredba o maksimalnim cijenama lijekova i medicinskih sredstava. kombinovane hrane i ostale hrane koja se koristi tokom putovanja ili se unosi na teritoriju Crne Gore. koji je putem soft-loan kredita. kao i Pravilnik o bliţim uslovima i naĉinu sticanja statusa vrhunski sportista. vrstama i koliĉinama hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje. U prilog reformi je i predstojeća izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju.35 mil. Nacionalni sportski savezi i Crnogorski olimpijski komitet intezivno ostvaruju saradnju sa odgovarajućim meĊunarodnim sportskim organizacijama i institucijama. koja se realizuje uz pomoć kredita Svjetske banke. U tom smislu. a koji su definisani Nacionalnim programom sporta uz normativnu dogradnju sistema sporta u Crnoj Gori.

Ministarstvo kulture. Usvojen Zakon o kinematografiji.Analiza o ostvarivanju ekonomske politike Crne Gore za devet mjeseci 2008 godine istaći ostvarene sportske rezultate seniorske i juniorske vaterpolo reprezentacije Crne Gore. Usvoena Strategija crnogorskog kvalifikacionogokvira za period 2008-2010. Zato je Vlada.godine. Usvojena Strategija za suzbijanje zloupotrebe droga i prevenciju narkomanije. nagradila seniorsku i juniorsku vatrpolo selekciju novĉanim nagradama u ukupnom iznosima od 270.sve osnovneškole u Crnoj Gori ukljuĉene su u reformski proces. Donešen Pravilnik o uslovima i naĉinu sticanja statusa vrhunskih sportista.  Sekretarijat za razvoj 48 . Zakon o Matici crnogorskoj i Zakon o kulturi Restrukturiranje sistema stomatološke djelatnosti. Usvojena Strategija nauĉno-istraţivaĉke djelatnosti.00 eura. Donešena Uredba o kriterijumima za utvrĊivanje visine premija i naknada za ostvarene sportske rezultate. U sklopu „Projekta unapreĊenja sistema zdravstva u CG“ poĉela je registracija osiguranika u opštinama koje do sada nijesu bile obuhvaćene projektom. Donešen je Zakon o hitnoj medicinskoj pomoći. Box 23 –Društvene djelatnosti Rezultati : Od ove školske godine.000. shodno Uredbi i Pravilniku. koje su osvojile zlatne medalje na Evropskim prvenstvima i ĉetvrto mjesto na Olimpijskim igrama u Pekingu. sporta i medija je u ovom periodu donijelo 126 Rješenja o upisu sportskih organizacija u Registar sportskih organizacija. Donijeta Strategija inkluzivnog obrazovanja i Strategija gradjanskog vaspitanja i gradjanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori 2007-2010.godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->