P. 1
bilans stanja seminarski

bilans stanja seminarski

|Views: 2,586|Likes:
Published by Dori175

More info:

Published by: Dori175 on Apr 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

BILANS STANJA

SEMINARSKI RAD

1

................................ Aktivni računi................................... Aktiva.................................. 4..3.........2...............................................1........................................................1....................... 4 3..............................3........... 15 8 2 ..........................................................................3...................... ANALIZA BILANSA STANJA – primjer........................................................................................3.....................2........... 9 4...3........................................ 8 3...........................................1..... 7 3.............................................SADRŽAJ 1.................................................................................. 7 3........................................ STRUKTURA BILANSA............ 5 3............. Pasiva................ 5 3........ 14 LITERATURA....................................................................................... UVOD.......2........... Računi koji predstavljaju sastavni dio bilansa stanja........ GRUPISANJE SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA U BILANSU STANJA......... Aktivno-pasivni računi............. Funkcionalni princip..................... BILANS STANJA (Balance sheet)................ Pasivni računi.................................................................................. 6 3............................................ 3 2.................. 9 4......................... 12 ZAKLJUČAK. 10 5. Princip likvidnosti................................................

a pasiva na desnoj strani. Janko Klobučar. dr. 1 “Računovodstvo”. Bilans stanja bi se mogao definisati kao sumarni prikaz inovine (sredstava i izvora sredstva) preduzeća na određeni dan iskazan isključivo u vrijednosnim pokazateljima. Aktiva iskazuje na lijevoj. ili u vidu liste u kojoj aktiva prethodi pasivi. Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji. a statička se vezuje za određenu formu u okviru koje se iskazuju bilansne pozicije na određeni dan. str 54 3 . Poznate su dvije osnovne bilansne teorije: dinamička i statička. prof. treći načine grupisanja sredstva i izvora sredstava i četvrti analizu bilansa stanja na primjeru. kapitala i obaveza na dan sastavljanja bilansa. drugi strukturu bilansa stanja. a pasiva predstavlja izvore odnosno pripadnost sredstava preduzeća. Dinamička ukazuje da bilans postoji u svakom momentu. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine. stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica. Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji prikazuje bilansnu imovinu i kapital i način investiranja (ulaganja) kapitala. UVOD U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti.1.1 Svrha i ciljevi rada: pojasniti pojam bilansa pojasniti strukturu bilansa stanja Struktura rada: Rad se sastoji od četiri tematske cjeline raspoređene kako slijedi Prvi dio sadrži osnovne karakteristike bilansa stanja. Aktiva predstavlja konkretne oblike sredstava sa kojima raspolaže preduzeće.

odnosno na početku i na kraju poslovne godine. BILANS STANJA (Balance sheet) Bilans stanja preduzeća se sačinjava na osnovu inventara. prilikom otvaranja ili okončanja stečajnog postupka i likvidacije. što simbolizira nužnost uspostavljanja ravnoteže. čime se uspostavlja ravnoteža između aktive i pasive. odnosno osnovna bilansna jednačina može se prikazati odnosom: aktiva = pasiva. Ukoliko finansijski rezultat nije raspodjeljen. Bilans preduzeća se obavezno mora sačinjavati i u slučajevima kada se preduzeće pripaja drugom preduzeću. osnovna karakteristika bilansa stanja je bilansna ravnoteža. dok se negativan finansijski rezultat iskazuje u aktivi. uspjesima i neuspjesima koji prate poslovanje preduzeća. ali se po pravilu sastavlja na početku poslovanja. Bilansom se polaže račun o pozitivnim i negativnim rezultatima. to znači da bilans i ne postoji. Ukoliko bilans stanja nije u ravnoteži. što izražava kvantitativnu ravnotežu lijeve i desne strane bilansa. može se sastaviti u bilo koje vrijeme u toku poslovanja. Osnovna karakteristika bilansa stanja je njegova ravnoteža. koja znači vaga sa dva tasa. koji predstavlja višak aktive nad pasivom. Pozitivan finansijski rezultat. koja se vidi po tome što je vrijednost svih pozicija na lijevoj strani u aktivi jednaka vrijednosti svih pozicija na desnoj strani bilansa u pasivi. Bilans stanja je složen i sastoji se iz računa odnosno salda računa aktive i pasive. 4 . Po toj karakteristici potiče riječ bilans od latinske riječi «bilanx». Obzirom da svako sredstvo ima svoj izvor. on se iskazuje u bilansu stanja.2. Bilansne pozicije predstavljaju u bilansu vrijednost svake kategorije sredstava i izvora sredstava. Krajnji bilans protekle poslovne godine je početni bilans za narednu poslovnu godinu. iskazuje se u pasivi. jer predstavlja manjak aktive prema pasivi. kada dolazi do podjele jednog u dva preduzeća.

njihov naziv.1. .Ostala osnovna sredstva koja se koriste su uređaji. kao i razmještaj i naziv pojedinih dijelova i pozicija aktive i pasive. manja je veza sa tržišnom cijenom. te ju je potrebno amortizovati. Aktiva U bilansu stanja imovina se iskazuje na lijevoj strani (aktiva). smještaj aktive i pasive. . .Bilans može biti prikazan u vidu jednostranog računa. a ispod nje pasiva ili u vidu dvostranog računa. . pri čemu se lijevo prikazuje aktiva.Zemljište je imovina koja se koristi od strane preduzeća i predstavlja trošak koji se rijetko mjenja u bilansu i on se prikazuje kao manja vrijednost nego što mu je realna vrijednost na tržištu. zemljište i ostala osnovna sredstva koja se ne koriste u procesu proizvodnje dobara ili vršenja usluga te traju duže od jedne godine.Zgrade predstavljaju zgrade koje se koriste i zgrade koje su u izgradnji.Oprema predstavlja mašine koje se koriste u procesu proizvodnje. 3. a desno pasiva. Otpisom sredstava se pokriva dio investicije u ta sredstava i služi kao fond iz kojih će se vršiti kupovina novih sredstava. STRUKTURA BILANSA STANJA 3. Zgrade sa vremenom stare te prema tome na neki način sudjeluju u procesu proizvodnje. vozila i dr. Oprema se vremenom troši. Što se duže zemljište koristi. zgrade. . Njihova vrijednost se u bilans prikazuje kao cijena u momentu kupovine.Amortizacija osnovnih sredstava predstavlja otpis sredstava odnosno iznos fiksne aktive koji se izdvaja na ime trošenja i habanja osnovnih sredstava. 5 . Formom bilansa određuje se broj kolona. Osnovna sredstva ili fiksna aktiva uključuje opremu. pri čemu se prvo prikazuje aktiva.

Unaprijed plaćeni troškovi su troškovi koje je preduzeće napravilo i platilo ih a koje još nije u potpunosti potrošeno. avansi.Gotovina predstavlja novčanice. ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja.dugoročne obaveze – krediti. Pasiva prikazuje neaktivnu masu.kratkoročne obaveze (dobavljači.Naplativi računi predstavljaju novac koji preduzeću duguju kupci po osnovu prodaje robe ili vršenja usluga .Zalihe predstavljaju predmete koje preduzeće drži.2. Finansiranje predstavlja aktivnost koja se odnosi na obezbjeđivanje finansijskih sredstava koja mogu biti sopstvena i pozajmljena.Obrtna sredstva ili trenutna aktiva predstavljaju aktivu koja sadrži gotovinu ili drugu aktivu koja će biti pretvorena u gotovinu u razumnom vremenskom periodu. čekovi. mjenice i ostale kratkoročne hartije od vrijednosti. Ona pruža informacije o porijeklu.neraspoređena dobit iz tekuće godine. a koje je namjenjeno prodaji kupcima . hartije od vrednosti. . namjeni sredstava i izražava finansijsku konstituciju preduzeća. kovani novac. . npr. a koji su neophodni za proces proizvodnje . Pasiva U pasivi se izvori imovine ili kapitala grupišu prema namjeni za koju su pribavljeni.osnovni kapital – akcionarski ili sopstveni kapital.Popis robe je vrijednost dobara koje preduzeće trenutno posjeduje. godišnje osiguranje koje se plaća unaprjed 3. . Pasivu čine: . obično manjem od godine dana. devize i čekove po viđenju. .pasivna vremenska razgraničenja. Ukupnost pasive se sastoji iz obaveza preduzeća prema samom sebi i prema trećim licima. . . 6 .

aktivno-pasivne račune 1. Do povećanja aktive i pasive se dolazi novim prilivom sredstava.20 7 .3.Sopstveni kapital 3. Svaki novi odliv sredstava dovodi do smanjenja aktive i pasive.pasivne račune i .: Finansijski mendžment.Bilans stanja pokazuje veličinu kapitala.1. Novi Sad. str.aktivne račune . Aktivni računi 2 Hrustić H. jer reprezentuju pojedine oblike sredstava i izvora sredstava preduzeća. Računi koji predstavljaju sastavni dio bilansa stanja Računi koji predstavljaju sastavni dio bilansa stanja nazivaju se računi stanja.3. što mijenja kvantitet i kvalitet izvora imovine. Zato je bilans stanja snimak imovine preduzeća i novčanih izvora korišćenih za nabavku te imovine. Fiksna ili stalna imovina: Osnovna sredstva Nematerijalna imovina + 2.Dugoročne obaveze + 3. Tekuća ili obrtna imovina: Gotovina i hartije od vrijednosti Prilivi – potraživanja od kupaca Zalihe + 2. U zavisnosti od karaktera imovinskih dijelova koje računi reprezentuju možemo ih podijeliti na: . Alfa-graf NS.2 1. Tekuće obaveze Isplate Kratkoročni dug = 3. kvalitet i izvore kapitala kroz strukturu aktive i pasive. 2005.

Knjiženje na ovoj vrsti računa se obavlja tako da se početni saldo upisuje na lijevu (dugovnu) stranu. Knjiženje na ovoj vrsti računa se obavlja na taj način da se početni saldo upisuje na desnu-potražnu stranu. Ukoliko postoji saldo. inokosni kapital i sl. U ovu grupu računa bi se mogli ubrojati računi sopstvenih izvora kao državni kapital. iz skladišta materijala ne može se izdati više materijala nego što ga ima u skladištu. ukoliko se na njima prikazuje neko stanje mora biti pasivnog karaktera. dok se na potražnoj strani evidentiraju svi poslovni događaji koji dovode do smanjenja stanja datog imovinskog dijela. usluga i sl. račune stalnih sredstava. Npr. po o mjestima nastanka troškova (proizvodnja u toku). žiro račun. To znači da ukupan promet potražne strane računa (ukoliko nije ugašen). prilikom zaključka mora da bude aktivnog karaktera i upisuje se na desnu (potražnu) stranu radi izravnavanja.Aktivno pasivni Isključivo pasivni su oni računi na kojima u svakom trenutku. dok se na dugovnoj strani evidentiraju svi oni poslovni događaji koji dovode do smanjenja obaveza reprezentovanih tim računom. Ukoliko se račun gasi. iz blagajne se ne može isplatiti više nego što ima sredstava u blagajni i dr. U aktivne račune ubrajamo: račun blagajne.3. po nosiocima troškova (zalihe gotovih proizvoda) i sl. sitnog inventara. 3. troškova po vrstama (troškovi materijala. zaliha materijala. Na istoj strani se evidentiraju i svi poslovni događaji koji dejstvuju na povećanje stanja datog sredstva. onda bi se posljednje knjiženje na tom računu uvijek vršilo na dugovnoj strani.Aktivni račun pokazuju ona sredstva čije umanjenje može biti samo do njihovog nestajanja.2. 8 . Pasivni računi Prema svojim karakteristikama možemo ih podijeliti u dvije grupe: . amortizacija.Isključivo pasivni i . dionički kapital. A toj strani se evidentiraju svi poslovni događaji koji dovode do povećanja stanja date obaveze.). mora biti veći od ukupnog dugovnog prometa.

a to su: a) funkcionalni princip b) princip likvidnosti 4.Prilikom zaključka računa na kraju poslovne godine saldo. II stalna sredstva van funkcije III stalna sredstva u pripremi ili izgradnji. GRUPISANJE SREDSTAVA I IZVORA SREDSTAVA U BILANSU STANJA U teoriji se ističu dva osnovna principa grupisanja sredstava i izvora sredstava. Tu se ubrajajau: računi kratkoročnih kredita.3.3. Uslovni pasivni računi prezentuju određene obaveze prema trećim fizičkim ili pravnim licima koje treba izmiriti isključivo do visine stvorene obaveze. Stalna sredstva se unose po određenom redoslijedu: I stalna sredstva u funkciji. zajmova i sl. 3. ukoliko postoji. Funkcionalni princip Prema funkcionalnom principu. u okviru sredstava prvo se unose stalna sredstva.pasivne i pretežno pasivne aktivno-pasivne račune 4. Saldo na ovim računi atreba uvijek da bude pasivnog karaktera. mora da bude pasivnog karaktera i upisuje se na dugovnu stranu radi izravnavanja. Aktivno-pasivni računi Aktivno-pasivni računi mogu imati i aktivan i pasivan saldo.1. a zatim obrtna. 9 . dugoročnih kredita. a dalje se mogu klasificirati na: pretežno aktivne aktivno.

tj. 5. građevinski objekti. 460.00 820. objekti Oprema b) Obrtna sredstva Žiro-račun Blagajna Zalihe materijala Struktura izvora sredstava I Izvori sredstava a) Trajni izvori Kapital Iznos Iznos 1. godine Aktiva Red br. pa zatim obaveze prema fizičkim ili pravnim licima.000 Ukoliko sačinjavamo bilans u vidu dvostranog računa. izvori sredstava se svrstavaju na taj način da se prvo unose izvori sopstvenih sredstava. na lijevoj – aktivnoj strani unosi se: redni broj.571.Stalna sredstva u funkciji se unose prema vrstama tih sredstava. Primjer: Preduzeće «Bosna» Sarajevo Bilans na dan 01.000 0 1. te dvije novčane kolone. proizvodnja u toku i na kraju zalihe gotovih proizvoda.00 0 b) Dugor. oprema itd. kolona za opis sredstava.000 1.280. 4. tako da se prvo unose dugoročne obaveze (preko godinu dana). krediti Dobavljači 1.570. U tom smislu se prvo unose novčana sredstva na žiro računu i u blagajni.01. Pasiva Iznos Iznos Red br. građ. Struktura sredstava I Sredstva a) Stalna sredstva Posl. prema redoslijedu koji zavisi od ročnosti obaveza.000 1.000 60.000 150.2000. a desna glavna kolona. 2. a zatim kratkoročne (do godine dana). njihovom redoslijedu u obrascu N – R – P . kao zemljište.N1.000 1. obaveze Dug.000 230.R1 . Lijeva kolona za iznos naziva se predkolona. 291. Predkolona služi za sabiranje iznosa određenih vrsta sredstava. bilansne pozicije.000 1. s ciljem da se u glanoj koloni unosi vrijednost 10 . Prema funkcionalnom principu. šume. 3. Njihovo dalje razvrstavanje se vrši prema konkretnim pojavnim oblicima.000 3.000. zalihe materijala. 2. Obrtna sredstva se unose u zavisnosti od njihovog ponašanja u procesu reprodukcije. 421. zatim potraživanja od kupaca i drugih dužnika.

Svrstavanje u okviru stalnih sredstava prema principu likvidnosti moglo bi se vršiti prema vijeku trajanja pojedinih grupacija stalnih sredstava. vrši se sabiranje bilansa. zalihe gotovih proizvoda. odnosno analizu likvidnosti. Predkolona se ne sabira u cjelini. Posmatrano sa tog stanovišta. prvo se unose kratkoročne obaveze. kratkoročni krediti. na lijevu stranu bilansa se prvo unose obrtna sredstva. Za novčane kolone vrijedi pravilo kao i na aktivnoj strani. Na pasivnu stranu bilansa prema principu likvidnosti prvo se unose obaveze prema trećim fizičkim ili pravnim licima. pa dugoročne obaveze (prema strukturi). Primjena principa likvidnosti prilikom sačinjavanja bilansa stanja pruža kvalitetniju osnovu za finansijsku analizu. pa ima široku primjenu u zemljama gdje likvidnost predstavlja jedan od osnovnih principa poslovanja privrednih subjekata. zalihe materijala. tj. 4. Princip likvidnosti Prema principu likvidnosti. pa zatim kratkoročna potraživanja. Bilans potpisuje samostalni računovođa i direktor preduzeća. proizvodnja u toku. jer glavna kolona predstavlja bilansnu novčanu kolonu koja iskazuje ukupnu vrijednost bilansne aktive. kao što su dobavljači. Takva klasifikacija nije od izuzetnog značaja s obzirom da sva stalna sredstva nose karakter dugoročnih investicija.2. U okviru obrtnih sredstava se prvo unose novčana sredstva.grupe sredstava. ona s najkraćim vijekom trajanja se stavljaju na prvo. Desna strana bilansa sadrži kolonu za redni broj za označavnje pasivnih bilansnih pozicija. kolonu za upisivanje pojedinih vrsta izvora sredstava. a sa njdužim vijekom trajanja na posljednje mjesto. Nakon unošenja svih vrsta sredstava i izvora sredstava. sredstva se unose u bilans u zavisnosti od vremenskog intenziteta pretvaranja pojedinih oblika sredstava u novčani oblik. Primjer: Preduzeće «Bosna» Sarajevo 11 . a zatim stalna sredstva.

2004.000 1. 291.000 4. 5. godine (u 000 KM) Aktiva Obrtna imovina Gotov novac Hartije od vrijednosti Potraživanja od kupaca Zalihe Ostala obrtna imovina Ukupna obrtna imovina Fiksna imovina Zgrade i oprema Akumulirana amortizacija Neto fiksna imovina Nematerijalna imovina Iznos Pasiva Kratkoročne obaveze 300 Dugovanja povjeriocima 100 Dugovanja dobavljačima Ostale kratkoročne 2.01.000 1. godine Aktiva Red br.000 5. Pasiva Iznos Iznos Red br.o. 4.996 Akcionarski kapital Obične akcije Neraspoređena dobit Ukupan akcionarski 12 . 60.000 5.000 230.000 850 4.000 820.Bilans na dan 01.000 7. 2.000 1. Struktura sredstava I Sredstva a) Obrtna sredstva Žiro-račun Blagajna Zalihe materijala b) Stalna sredstva Posl.280. obaveze Dug.primjer Bilans stanja trgovinskog preduzeća „XXX“ d.2000.850 14.000 obaveze 490 Dugoročni krediti 4.500 obaveze Ukupne kratkoročne 1. 3.00 0 1.000 460.000 2.720 4.200 8. obaveze Dobavljači b) Dugor.000 421.o.300 120 7.800 6.000.00 0 3.571. krediti c) Trajni izvori Sopstveni kapital Iznos Iznos 1. 150. 1. ANALIZA BILANSA STANJA .12.420 5.570. građ.390 Ostale dugoročne obaveze Ukupne obaveze Iznos 2. na dan 31.000 1.300 16. objekti Oprema Struktura izvora sredstava I Izvori sredstava a) Kratk.

.3. Nematerijalna imovina iznosi 8. oprema. To je obrtna ili tekuća imovina umanjena za tekuće obaveze. Prema priloženom Bilansu stanja.8 miliona KM na ime amortizacije. Zajednička karakteristika navedene imovine. može se zaključiti da su obaveze veće od vrijednosti imovine za 3. Tu su i dugoročne obaveze.7. 13 . pa iznosi 6. koja su dospjela na naplatu.39 miliona KM) i ukupne kratkoročne obaveze (7.39 . softweri.o. Ostale dugoročne obaveze su 4.42 miliona KM). za razliku od fiksne imovine (poslovni prostor.9 miliona KM (projekti. Sadašnja vrijednost fiksne imovine je manja za 7.570 Ukupna pasiva 21. ugled preduzeća (goodwill).5 miliona KM.42 = .3 miliona KM.) Zatim.2 miliona KM.984 21. Dobijena vrijednost se naziva neto obrtni kapital (Net Working Capital – NWC). bruto vrijednost fiksne imovine je 14 miliona KM.kapital Ostala imovina Ukupna aktiva 1. prepoznatljiva oznaka. Iz tabele se vidi da ove obaveze iznose 5 miliona KM. renomirano poslovno ime. odnosno dugovanja koja treba isplatiti u roku dužem od godinu dana.03 miliona KM (4. možemo vidjeti da je to preduzeće imalo 400 hiljada KM gotovog novca i vrijednosnih papira . koja se naziva tekuća ili obrtna.03). nameštaj.hartija od vrijednosti (300 plus 100).o. marka. Zalihe čine materijal i gotovi proizvodi koji čekaju na prodaju.570 U primjeru Bilansa stanja preduzeća „XXX“ d. vozila). zatim potraživanja za prodatu robu od 2.. je da se u bliskoj budućnosti može pretvoriti u novac. ako uporedimo ukupnu obrtnu imovinu (4.

To znači. Sredstva sa kojima preduzeće posluje prikazuju se u bilansu. kojim preduzeće raspolaže. Bilans predstavlja prikaz pozitivnog i negativnog rezultata. odnosno uspjeha i neuspjeha. a formiranjem samog preduzeća svaki cilj postaje zadatak. Sva sredstva. kvalitativno i vremenski odgovarati zadatku. koja preduzeće pribavi.ZAKLJUČAK Svako preduzeće ima za cilj da ostvari profit. odnosno mogu biti veća ili manja od njega. transformiše u sredstva (imovinu). da bilans stanja i bilans uspjeha 14 . dok se kapital. koji prate poslovanje preduzeća. mogu kvantitativno (računski).

a pasiva izvore sredstava (kapital.. materijalna konstitucija). Štamparija Fojnica.Finansijsko računovodstvo. 5. Sarajevo 2003. Ernst Bizer. bilans stanja na dan 31. kao i na kraju godine). Po pravilu. naredne godine. Pri tome. Svaki novi priliv sredstava mijenja kvantitet aktive i pasive. 2005. Revicon doo. 2000. Hrustić H. Godišnji obračun . bilans stanja daje materijalnu sliku sredstava preduzeća. putem zbira aktive i pasive. Novi Sad. Bilans stanja.12. 4.. 15 . tekuće godine predstavlja bilans stanja na dan 01. ali se po pravilu obično sastavlja na početku poslovanja (na početku godine. 3. tj. Köln. Specielle Wirtschaftslehre. Rolf-Gunter Nolden.predstavljaju pravu sliku preduzeća. januar 2009. finansijska konstitucija). Janko Klobučar. Osnovna karakteristika bilansa stanja jeste njegova ravnoteža. LITERATURA: 1. gdje aktiva prikazuje sredstva (imovina. 2008. 2. što mijenja i kvalitet sredstava i izvora sredstava.01. Alfa-graf NS. da su ukupna aktiva i ukupna pasiva jednake. Računovodstvo. Sarajevo. a na kvalitet sredstava i izvora sredstava putem strukture aktive i pasive. Jahić M. Dr. Bilans stanja se može sastaviti u bilo koje vrijeme u toku poslovanja. Finansijski mendžment. ukazuje na kvantitet sredstava. prof.

16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->