Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 22. 4. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.107

Sjednica Vlade Federacije BiH

Zavidovi}i

Penzije ve}e

pet posto?
2. strana

Izgorio automobil ministra Omera{evi}a
8. strana

DANAS PRILOG

Foto: Amer KAJMOVI]

Sud i Tu`ila{tvo BiH

NEUPITNA
3. strana

BUDU]NOST

U @I@I
Ministar Helez o odluci Ustavnog suda Federacije BiH

2

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sjednica Vlade FBiH

Disciplinski postupak
Vlada je od ministra finansija Ante Krajine zatra`ila pokretanje disciplinskog postupka protiv njegovog pomo}nika i ~lana Radne grupe za u{tede Emira Silajd`i}a. Premijer Nermin Nik{i} izvinio se u ime Vlade svima koji su se osjetili prozvanim, povrije|enim ili ugro`enim zbog Silajd`i}evog medijskog istupa i izno{enja informacija s kojima nije upoznata Vlada. - Pogrije{io je jedan od slu`benika koji je, umjesto prema Vladi, po~eo slati poruke prema javnosti, kazao je Nik{i}. smje {ta ja (sa vje tni ci 150 KM). Parlamentarci }e nastaviti primati neumanjene naknade, propisane Zakonom o pla}ama i naknadama u FBiH ~ije izmjene su ta ko|er na jav lje ne. Vla da je pozvala Parlament FBiH da slijedi njen primjer i smanji poslani~ke privilegije.

Nije stra{no
kako je izgledalo
Odluka Suda privremenog je karaktera i daje nam vremena da uredbe preto~imo u zakon
Ministar za bora~ka pitanja u Federaciji BiH Zukan Helez ne vidi, kako je na prvi pogled izgledalo, kao stra{nu odluku Ustavnog suda FBiH (USFBiH) da van snage stavi Uredbu o stjecanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima biv{ih pripadnika Vojske Federacije i slu`benika federalnog Ministarstva odbrane.
Pove}ane }e biti samo starosne penzije

Penzije ve}e

pet posto?
Odluku o pove}anju donijet }e Vlada naredne sedmice Prepolovljene naknade zvani~nicima Vlade
Ukoliko do idu}eg ~etvrtka ne pris ti gnu pri je dlo zi za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Zavoda PIO, federalna Vlada }e donijeti odluku o pove}anju penzija. UO Zavoda, koji je nadle`an za dono{enje odluke o visini koeficijenta za isplatu penzija u FBiH, jo{ ne mo`e biti imenovan, jer svi kantoni nisu nominirali ~lanove. Potvrdio je to ju~er, nakon sjednice Vlade, ministar rada i socijalne politike Vjekosalv ^amber, ali nije naveo koliko ~lanova i iz kojih kantona nedostaje. UO broji 11 ~lanova, a za odlu~ivanje je potrebno njih osam. - Zna~i da je eventualno mogu}e pove}anje mirovina do pet posto, i to isklju~ivo starosnih, kazao je ^amber. Vlada je ju~er izmijenila uredbu o naknadama koje ne ma ju ka ra kter pla}e, a odnosi se na ministre, savjetnike, rukovode}e dr`avne slu`benike i namje{tenike. Naknade za odvojeni `ivot, sta no va nje, re`ij ske i tro {kove vikend posjeta porodici su, prema rije~ima premi je ra Ner mi na Ni k{i}a, prepolovljene. Objasnio je da je dosad po prva tri osnova zvani~nik mogao inkasirati 1.200 KM, uz pla}u, topli obrok i os ta le pri na dle`nosti, kazav{i kako ga je to “frapiralo“. Za odvojeni `ivot ~la no vi ma Vla de pla}at }e se 200 KM, a onima koji stanuju vi{e od 70 kilometara od njenog sjedi {ta i ni su u slu`be nom sta nu 600 KM (sa vje tni ci 300 KM), te po la od to ga ko ri sni ci ma slu`be nog

Informacija, pa rasprava
- Razumijem da su i ostale uredbe po kojima se odlazilo u povoljnu starosnu penziju neustavne, ali je odluka Suda privremenog karaktera i daje nam vremena (tri mjeseca, op.a) da uredbe preto~imo u zakon. Odluka Ustavnog suda FBiH se manjim dijelom ti~e ministarstva za bora~ka pitanja, a vi{e onog za rad i socijalna pitanja. Mada }u, kad su biv{i borci u pitanju, intervenisati, u skladu sa zakonom, kako bi im se iza{lo ususret, tvrdi ministar Helez. Podsjetimo, odluka USFBiH se ti~e 4.871 osobe koja je po poni{tenoj uredbi stekla pravo na povoljnu starosnu mirovinu. Mahom se radi o komandantima bataljuna, brigada, dobitnicima najve}ih vojnih priznanja, brigadirima i generalima. Na osnovu tri uredbe iz (neustavne, op.a.) u povoljnu mirovinu oti{lo je oko 6.200 ljudi, mada ih, prema informacijama Udru`enja penzionera vojnih osiguranika, ima i vi{e. - Ne znam ta~no kada bi Vlada mogla zavr{iti posao provedbe uredbi u zakon, ali }emo na slijede}oj sjednici Vlade vjerovatno imati informaciju o svemu tome i raspravljat }emo o njoj, vidjeti do kada mo`emo rije{iti taj problem, pretpostavlja ministar. Svojevremeno, pred ovogodi{nje izbore, biv{a Vlada FBiH je formirala radnu grupu koja je imala zadatak da sa~ini nacrt zakona kojim se uredbe preta~u u zakon, no, njen je rad zamrznut. - Nalog MMF-a je bio da se dono{enjem zakona ne pove}a broj osoba koje su u mirovinu oti{le pod povoljnim uvjetima. Komisija je napravila nacrt, dobila suglasnost i Zavoda za PIO/MIO, ali su se pojavili zahtjevi da i ~lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH dobiju povoljne mirovine. To bi zna~ilo da bi povoljnu penziju trebalo da dobije i recimo Biljana Plav{i} i, me|u ostalim, zbog toga je zamrznut rad komisije. Koordinacija bora~kih udru`enja poslala je Vladi FBiH zahtjev da se aktivira rad komisije, obrazla`e Esad Topalovi}, ~lan komisije.

Slobodni stanovi
Utvr|eno je da Vlada ima 908 slu`benih automobila. Nik{i} je najavio uvo|enje reda u vozni park, prodaju i poklanjanje dijela automobila udru`enjima gra|ana koja su to tra`ila. Novi federalni mi nis tri ni su u{li u slu`be ne sta no ve ko je su koristili njihovi prethodnici, jer oni jo{ ni su pre da ti Slu`bi za zajedni~ke poslove. Komisija za statusna pitanja }e hitno podijeliti 13 slobodnih stanova i pripremiti izmjene Uredbe o dodjeli slu`benih stanova.
S. [e.

Zukan Helez: Intervenisati u skladu sa zakonom

PLAV[I] Pojavili su se zahtjevi da i ~lanovi ratnog Predsjedni{tva RBiH dobiju povoljne mirovine. To bi zna~ilo da bi povoljnu penziju trebalo da dobije i, recimo, Biljana Plav{i}
Saop}enjem se oglasio i Upravni odbor Udru`enja penzionera vojnih osiguranika u FBiH. Pi{u, ve} dvije godine tra`i od Vlade FBiH da se donese zakon kojim }e se objediniti sve spomenute uredbe. Podsje}aju kako je u periodu od kada je donesen Zakon o slu`bi u vojsci FBiH (2004. g), federalni Zavod PIO/MIO bio du`an donijeti nova rje{enja za sva lica koja su oti{la po uredbama u penziju zasnovana na tom zakonu, ali je redovno “ignorisao zahtjeve ove kategorije penzionera, za{to su podne{ene i odgovaraju}e tu`be nadle`nom sudu“ .

Naknade prepolovljene
^amber je kazao da je na ju~era{njem sastanku sa rukovodstvom Zavoda PIO informiran da je priliv sredstava od doprinosa u prva tri mje se ca ove go di ne {est posto ve}i nego u istom periodu lani.

Ishitrene izjave
- Izjava gospodina Zijada Krni}a, direktora FZPIO/MIO, kako }e vojni penzioneri ostati bez penzija ~im se odluka suda objavi u slu`benim novinama, ishitrena je i pravno neutemeljena jer postoji mehanizam za rje{avanje ovoga problema... Poru~ujemo gospodinu Krnji}u da je njegova du`nost bila i ranije da uradi posao po zakonu i da je on servis penzionera, a ne njegov zakonodavac, te da se zapita za{to je do sada FZPIO/MIO izgubio mnoge parnice na sudu zbog nezakonitog rada njegove administracije.
A. BE^IROVI]

V I J E S T I

^estitke povodom Uskrsa i Vaskrsa

@elje za obnovu mira i radosti
Patrijarhu srpskom Irineju i nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Pulji}u, te pravoslavcima i katolicima u BiH, sti`u brojne ~estitke povodom Vaskrsa i Uskrsa. ^estitke je uputio predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}. ‘’Du bo ka sim bo li ka ko ju sadr`i ovogodi{nje datumsko poklapanje proslave katoli~kog Uskrsa i pravoslavnog Vaskrsa, neka bude podsticaj svim ljudima i narodima koji `ive u BiH za ve}e me|uvjersko, me|unacionalno i ljudsko povjerenje i razumijevanje i zajedni~ka pregnu}a u budu}nosti“, navodi Radmanovi}. I banjalu~ki biskup Franjo Komarica ~estitao je svim hri{}anima najve}i praznik Vaskrs koji, kako ka`e, za vjernike zna~i obnovu `ivota, mira i radosti. ^estitke su uputili i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} i predsjednik FBiH @ivko Budimir i premijer FBiH Nermin Nik{i}.

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko uputio je najbolje `elje kardinalu Pulji}u, mitropolitu dabrobosanskom Nikolaju, i svim kr{}anima u BiH. “Uskrsna poruka je poruka ljubavi, povjerenja, optimizma i prije svega uskrsnu}a, a to su stvari koje svi ljudi dobre volje u BiH, vjernici i ateisti, mogu slaviti i promovirati“, rekao je Inzko. ^estitke su uputili i predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, predsjednik Jevrejske op{tine u Sarajevu Boris Ko`emjakin, predsjednik RS-a Milorad Dodik, potpredsjednik Enes Suljkanovi}, predsjednik Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak Franjo Topi} i mnogi drugi.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine O referendumu u RS-u i dr`avnim pravosudnim institucijama

U @I@I

3

Budu}nost Suda i Tu`ila{tva BiH je neupitna
ne mo`e uticati na rad Tu`ila{tva BiH, u kojem rade profesionalci. On je najavio da }e u ovoj godini biti okon~ani ve}i predmeti ratnih zlo~ina poput Dobrovolja~ke ulice i tuzlanske kolone, te organizovanog kriminala. Kurt Bassuener, analiti~ar iz Vije}a za demokratizaciju politika, govorio je ju~er o temi “[ire implikacije referenduma u Republici Srpskoj na me|unarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini“.

Sud i Tu`ila{tvo su, od njihovog osnivanja, na udaru neargumentovane kritike, a u posljednje vrijeme i `estokih napada Odluka o referendumu politi~ki avanturizam
“Budu}nost Suda i Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine: procesuiranje ratnih zlo~ina i organiziranog kriminala“ bila je tema javne diskusije odr`ane ju~er u prostorijama ACIPS-a u Sarajevu. Kako je u uvodnom izlaganju naglasila predsjednica Suda Bosne i Hercegovine Medd`ida Kreso, budu}nost Suda i Tu`ila{tva BiH je neupitna. Kreso je kazala i to da su ove dvije institucije, od njihovog samog osnivanja, na udaru neargumentovane kritike, a u posljednje vrijeme i `estokih napada.

Vrijeme je za SAD
- Ja bih rekao da je ovaj potez antidejtonski. To se desilo upravo zbog si tu aci je u ko joj se me|unarodna zajednica posljednjih godina postepeno povla~ila, ostavljaju}i prostor da se mo`e djelovati na ovaj na~in, rekao je Bassuener. On smatra da bi me|unarodna zajednica, pod vodstvom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, trebala zauzeti jasan stav i navesti da }e njezine institucije biti ovdje sve dok situacija u BiH ne bude onakva kakva bi trebala biti. - S obzirom na to da vidimo da narodi ove zemlje nisu uspjeli osigurati o~uvanje integriteta ove zemlje, vjerujemo da je neophodno da se povu~e taj korak. Moj stav je da je neophodno da Amerika bude lider i ujedini stav Zapada o ovim stvarima, smatra Bassuener.
J. FETAHOVI]

Neobjektivno, neta~no, zlonamjerno...
- Kada neko kritikuje ove institucije, to mora biti objektivno, argumentovano i odgovorno. Optu`be koje ~ujemo, me|utim, neobjektivne su, neta~ne i zlonamjerne. Sud Bosne i Hercegovine nije neustavna institucija, kako to neki `ele prikazati, rekla je Kreso, ocijeniv{i najavu o referendumu u RS-u o opravdanosti postojanja Suda i Tu`ila{tva BiH opasnom. Predsjednica Suda smatra da bi posljedice tog referenduma bile pogubne i po druge dr`avne institucije. - Jer danas sud, sutra neka druga institucija ~ijim radom pojedini politi~ari nisu zadovoljni, istakla je Kreso. Potpredsjednik Ustavnog suda Federacije BiH i ad hoc sudija Evropskog suda za ljudska

Od samog osnivanja, na udaru neargumentovane kritike

Foto: A. KAJMOVI]

prava Faris Vehabovi} govorio je ju~er o ustavnopravnom aspektu postojanja Suda i Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. On je naglasio da je Ustavni sud BiH u vi{e navrata odlu~ivao o ustavnosti zakona o Sudu i Tu`ila{tvu BiH i utvrdio da su oni doneseni u potpunosti u skladu sa Ustavom. - Ono {to se ~esto zanemaruje je ~inje ni ca da ni su na dle`nosti BiH odre|ene samo u ~lanu 3. Ustava BiH, ve} u cjelokupnom tekstu aneksa 4. Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je Vehabovi}. Kada je rije~ o najavi referenduma u RS-u, on to smatra nekom vrstom politi~kog avanturizma, s obzirom na to da se jasno podrivaju temelji Dejton-

DOBROVOLJA^KA Bara{in je najavio da }e u ovoj godini biti okon~ani ve}i predmeti ratnih zlo~ina poput Dobrovolja~ke ulice i tuzlanske kolone, te organizovanog kriminala
skog mirovnog sporazuma. - A znamo da je to dokument koji je zvani~no priznao postojanje Republike Srpske. Dakle, sasvim sigurno potez u pogre{nom pravcu. Legitimno je pravo svakog gra|anina i politi~kih struktura subjekta da ne budu zadovoljni radom odre|enih in-

stitucija. Ali, isto tako je zakonom propisano na koji na~in se mo`e mi je nja ti za kon o na~inu rada tih institucija, kazao je Vehabovi}. Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in ju~er je poru~io da se za budu}nost te institucije ne treba brinuti. - To je institucija koja radi svoj posao. Tu`ioci su uvijek u svom radu imali protivnika. Mi imamo dobre rezultate, ali uvijek tra`im da oni budu na ve}em nivou. Poseban Odjel za ratne zlo~ine, garantujem, ove }e godine dati jo{ ve}e rezultate od dosada{njih. S tim predmetima ne treba kalkulisati i oni ne trebaju slu`iti svrsi jednodnevnih politika, istakao je Bara{in, naglasiv{i da referendum ne}e i

Savjet za razvoj SDP-a BiH

Budimir - Köck

Zlatko Lagumd`ija

Promijeniti imid` Parlamenta BiH
^lan Glavnog obora SDP-a BiH Mirko Pejanovi} kazao je ju~er da nijedna dr`ava ne mo`e imati uspje{nu demokratiju ako nema sna`an i aktivan parlament u kojem se odlu~uje o zajedni~kim pitanjima razvoja dru{tva i dr`ave. On je bio jedan od uvodni~ara na sje dni ci Sa vje ta za ra zvoj SDP-a BiH na kojoj je razgovarano o demokrat skoj kon so li da ci ji i pro ble mi ma funkcioniranja Parlamenta BiH u postdejtonskom periodu. Kazao je da su sve zemlje postsocijalis ti~ke tran zi ci je pro {le ili di je lom prolaze kroz politi~ku tranziciju. U toj tran zi ci ji je osna`en par la ment kao centar odlu~ivanja, dono{enja, prije svega, zakona i politika koje su omogu}ile i ukupnu tranziciju, ali i integraciju tih zemalja u EU. U BiH je, po njegovim rije~ima, ne{to drugo. To je tako|er zemlja postsocijalisti~ke tranzicije, ali i zemlja postratne obnove i zemlja u kojoj se tek uspostavlja parla-

mentarna demokratija. “Ona je jo{ krhka. To najvi{e pokazuje ~injenica da u svim mandatima nije postojala parlamentarna ve}ina sastav lje na na ko ali ci onom po li ti~kom programu, nego parlamentarna ve}ina izvedena na partnerstvu“, kazao je Pejanovi}. Potpredsjednik SDP-a BiH i poslanik u dr`avnom Parlamentu Denis Be}irovi} smatra da je potrebno, za po~etak, promijeniti imid` Parlamenta BiH u cjelini. Njega, kazao je, treba zaista predstaviti kao najvi{i organ zakonodavne i ustavotvorne vlasti u BiH koji }e biti prepoznatljiv po socijalnoj odgovornosti, po redu, disciplini i po mnogo ve}em aktivitetu nego {to je to do sada bio slu~aj.

Austrija najve}i investitor u BiH
Predsjednik FBiH @ivko Budimir primio je ju~er veleposlanika Austrije u BiH Donatusa Köcka. Razgovarali su o aktualnoj politi~koj situaciji u BiH te je s obje strane izra`ena zabrinutost zbog sporog formiranja vlasti na dr`avnoj razini. Nagla{ena je bojazan da bi ovakva situacija dodatno mogla ote`ati put BiH ka EU. Kock je istaknuo kako je Austrija najve}i investitor u BiH, dok je Budimir izrazio nadu kako }e se politi~ka potpora Austrije za ulazak BiH u EU, kao i brojna gospodarska ulaganja, nastaviti i ubudu}e.

Susret s Ocakom i Grassellijem
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH, u odvojenimse susretimasastao sa ambasadorom Turske, Vefahanom Ocakom, i ambasadoromSlovenije, AndrejomGrassellijem. Sagovornici su najvi{e pa`nje posvetili aktuelnim politi~kim pitanjima u BiH i deblokadi puta na{e zemlje ka euroatlantskim integracijama. Lagumd`ija je istakao da je na nivou BiH najprakti~nije i najlogi~nijebilo da vladaju}akoalicija u RS-u i strankepotpisnice platforme formiraju vlast. On je dodao da su potpisniciplatformespremni da u|u u formiranje vlasti i sa dva HDZ-a i SDS-om, samo ako bi to bila {iroka koalicija.

4

DOGA\AJI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prof. Moeckli o politi~kom sistemu [vajcarske

IZJAVA DANA
Ako `elimo imati svoj brend, proizvod koji }e biti prepoznat, moramo ga za{tititi i na taj na~in mu osigurati prepoznatljivost

Nacija volje
Klju~na stvar je da elita jedne dr`ave mora definisati koji su zajedni~ki ciljevi, {ta se `eli posti}i. Bez tog konsenzusa nemogu}e je nastaviti dalje, kazao je prof. dr. Silvano Moeckli, koji je ju~er odr`ao predavanje na FPN-u u Sarajevu
Ako gledamo u pro{lost same dr`ave, [vajcarska je imala mnogo sre}e. Za razliku od Balkana, nije se nalazila na jednom tektonskom pomjeranju i sudaranju istoka i zapada. [vajcarska se, tako|e, naziva i nacijom volje. Dakle, ona se odr`ava kao nacija na osnovu volje njenih gra|ana, jer odr`avanje jedne dr`ave na osnovu pritiska same politike nije dovoljno. Ovo je ju~er tokom predavanja na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu naglasio prof. dr. Silvano Moeckli sa Univerziteta u St. Gallenu, autor knjige „Politi~ki sistem [vajcarske“, koja je nedavno prevedena i kod nas. raditi, jer je mnogo toga ve} rije{eno. Ali, kako bi do{li do ustavnih promjena, postoji tzv. pravilo ve}ine kantona. Najmanje pola od ukupnog broja kantona mora prihvatiti ustavnu promjenu. - Klju~na stvar je da elita jedne dr`ave mora definisati koji su zajedni~ki ciljevi, {ta se `eli posti}i. Bez tog konsenzusa nemogu}e je nastaviti dalje, kazao je on. Politi~ko teritorijalno ustrojstvo [vajcarske ~ini 26 kantona u kojima `ive [vajcarci koji govore njema~ki, francuski i talijanski jezik. Ona ima i 2.600 op{tina. To podrazumijeva izuzetnu koordinaciju u slu~aju da kantoni i op{tine moraju me|usobno sara|ivati.

Igor Gavran,
projekt-menad`er u Vanjskotrgovinskoj komori BiH

DOBAR

LO[
OSBiH

ZAO

Privredni uspon
Jo{ je dna bi tna ra zli ka izme|u BiH i [vajcarske je u stepenu ekonomskog razvoja. Prof. Moeckli je iznio podatak da [vajcarska ima bruto dru{tveni proizvod od 380 milijardi dolara, a BiH 15,3 milijarde. U [vajcarskoj `ivi i duplo vi{e ljudi nego u BiH. - Krajem 19. vijeka [vajcarska je bila jedna siroma{na, poljoprivredna i slabo industrijski razvijena dr`ava. Smatram da privreda koja puno proizvodi mo`e funkcionisati samo ako imamo koncept dobre vladavine same dr`ave, ako imamo dobre politi~are. [vajcarska je do`ivjela privredni uspon tek nakon 2. svjetskog rata, kada smo paralelno razvijali demokratiju, kazao je on. U po re|enju sa dru gim dr`avama, [vajcarska je jedan star i dugoro~an politi~ki sistem. Kao dan dr`avnosti osnivanja {vajcarske Konfederacije uzima se 1. august, koji se ve`e za 1. august 1291, kada

Direktna demokratija
Moeckli: [vajcarska je imala mnogo sre}e Foto: D`. KRIJE[TORAC

Pripadnici Pje{adijske jedinice Oru`anih snaga, njih 45, vratili su se u Bosnu i Hercegovinu nakon obavljenog zadatka u okviru misije ISAF u Afganistanu. Tamo su u prvoj rotaciji proveli {est mjeseci u sastavu danske borbene grupe, a za svoj anga`man dobili su najvi{e ocjene.

FRANJO KOMARICA
Predsjednik Biskupske konferencije BiH u intervjuu za Oslobo|enje kazao je kako je Dr`avna komisija za za{titu spomenika reagirala tek na prigovor Katoli~ke crkve u slu~aju nelegalne gradnje u krugu Samostana trapista, koja je nakon toga obustavljena. Dr`avna vlast u Sarajevu, primje}uje Komarica, morala bi se vi{e zanimati za Banju Luku.

OKRU@NI SUD U BIJELJINI
Pred Okru`nim sudom u Bijeljini ve} 17 mjeseci traje postupak protiv Srebreni~ana Huse Salihovi}a i Ibre Jakubovi}a tokom kojeg je saslu{an samo jedan svjedok. Njih dvojica su optu`eni za ratni zlo~in po~injen 1992. u mjestu Ratkovi}i. Nastavak su|enja je ponovo prolongiran zbog nedolaska svjedoka iz Srbije i ne nazire mu se kraj.

su prva tri kantona potpisala savezni{tvo od kojeg se kasnije razvijala i pro{irivala [vajcarska. - Za vrijeme postojanja koje je du`e od 700 godina, [vajcarska je samo 13 godina bila upravljana izvana. To je bio period Helvecije od 1798. do 1813. Savremena {vajcarska dr`ava se zasniva na saveznom Ustavu iz 1848. Principijelne promjene {vajcarskog sistema su bile isklju~ivo mogu}e na osnovu zna~ajnog pritiska izvana ili unutar [vajcarske. Prije nastajanja ovog ustava iz 1848, desio se gra|anski rat, u okviru kojeg je stradalo ne{to vi{e od 100 gra|ana, rekao je prof. Moeckli. Kada danas dolazi do ustavnih promjena u [vajcarskoj, ne treba se uvijek sve nanovo
Foto: Damir ]UMUROVI]

Vlada ili Savezno vije}e, koje bira dvodomni parlamenet, ima sedam ~lanova. Prvi dom je Nacionalno vije}e, koje ima 200 ~lanova i koji se biraju po kantonima, zavisno od toga koliko stanovnika `ivi u pojedinom kantonu te Vije}e kantona od 46 ~lanova, sa po dva ~lana iz kantona, a po jednim ~lanom iz polukantona. Moeckli je naveo i da je od pro{le godine u vladi ve}ina `ena, tj. ministrica. Za politi~ki sistem [vajcarske specifi~na je direktna demokratija. - U slu~aju da se usvoji zakon na sa ve znom ni vou, 50.000 gra|ana ili sedam kantona mo`e pokrenuti referendum protiv tog zakona, kazao je on, na po me nuv {i da je osnovna osobina direktne demokratije ta da manjina mo`e pokrenuti referendum protiv volje ve}ine.
Dl. OMERAGI]

SAJAM KNJIGE
U srijedu je u Sarajevu otvoren 23. me|unarodni sajam knjige i u~ila i 11. bijenale knjige pod motom “Do posljednjeg slova“. Sve do 25. aprila posjetitelji sajma u Centru Skenderija }e se mo}i upoznati sa novim izdanjima nastalim u posljednjoj godini i prona}i korisno i zanimljivo {tivo po pristupa~nim cijenama.

VIJEST U OBJEKTIVU Dan djece
VojnamisijaTurske u BiH organizirala je ju~er u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu manifestaciju povodom obilje`avanja turskogme|unarodnogpraznika Dan djece. Manifestaciji je prisustvovalo1.300 u~enika iz osnovnih{kolacijele BiH, dok je njih300 priredilorazli~ite muzi~ke i scenske programe povodom ovog dana. Brigadir Turskevojnemisije u BiH Ali TahsinTunali pozdravio je u~enike na po~etku programa, naglasiv{i da je Dan djece 1929. godine ustanovio veliki turskivo|aKemalAtaturk. U~enike je pozdravio i ambasador Republike Turske u BiH Vefahan Ocak.

VIJEST U

BROJU

ljudi godi{nje pogine u saobra}ajnim nesre}ama u jugoisto~noj Evropi.

3.000

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

INTERVJU

5

D`evad Bekta{evi}, predsjednik Udru`enja pre`ivjelih Vlaseni~ana

Povratnicima je te{ko gledati

slobodne zlo~ince
Veljko Ba{i} je bio upravnik logora Su{ica. U sudskim procesima je dokazano da su iz tog logora ljudi odvo|eni i ubijani. I ne mo`emo biti zadovoljni ~injenicom da on zbog godina starosti ne mo`e odgovarati za ono {to je u~inio
Razgovarao: Samir KARI]

• D`ena zom vla se ni~kim `rtvama, 23. aprila na mezarju Rakita, po~inje crno prolje}e i ljeto u Podrinju. Pro{le godine je klanjana d`enaza za 34 `rtve, a za ovu d`enazu je spremno tek 18 tijela. U ~emu je problem?

Pravda je spora
- Iz godine u godinu svjedoci ste da zaista u posljednjim momen ti ma uspi jeva mo ne kakvim nadljudskim napori ma zavr{iti proces identifikacija u posljednje dvije ili tri sedmice. Pored ljudi koji rade na iden ti fi ka ci ja ma, i po ro di ce `rtava ula`u nadljudske napore. Evo, tako je i ove godine, iako smo uporno upozora vali od septembra pro{le godine da tre ba krenuti sa procesom identifikacija, da postoje grobni ce ko je su ek shu mi ra ne 2003, a obra|iva ne 2004. i 2005. godine. I nemogu}e je da {est godina nakon toga grobnica ne bude zatvore na. • ^injenica je da u Bosni i Herce go vi ni postoji ve oma mali broj vje{taka sudske medicine i da oni sami ne mogu uraditi cijeli posao. Ali, gdje

EDUKACIJA U ovih 10 godina, ako govorimo da su problem stru~njaci sudske medicine, trebalo se educirati najmanje 10 stru~nih lica, koja bi mogla dati doprinos u ovom procesu

je, prema Va{em mi{ljenju, glavni problem u cijelom procesu? - Imamo vrlo mali broj vje{taka i ono {to se mo`e konstatovati jeste da kompletno dru{tvo ne vidi problem. Jer, taj problem nije stvoren ove godine. Taj problem egzistira od 1999. godine, od kada uporno govorimo da je mali broj vje{taka. Jedan vje{tak je prisutan i na grobnici, i u obdukcionoj sali, prisutan je i tokom uzimanja uzoraka, i tokom identifikacija. A pored toga, konstantno moraju biti i na sudovima. Zna~i, u ovih 10 godina, ako govorimo da su problem stru~njaci sudske medicine, trebalo se educirati najmanje 10 stru~nih lica, koja bi mogla dati doprinos u ovom procesu. • Na mezarju Rakita, gdje je do sada ukopano 266 `rtava, za nekoliko dana }e biti klanjana se dma po re du ko le kti vna d`enaza vlaseni~kim `rtvama. Koliko jo{ nestalih tra`ite? - Prema dosada{njim raspolo`ivim informacijama, na podru~ju Vlasenice iz perioda 1992. godine je sahranjeno oko 400 `rtava. To je 266 na kompleksu Rakita u Vlasenici, a imamo i na mezarjima u Zaklopa~i, Duri}ima, [adi}ima… a isto tako imamo puno osoba koje su sahranjene u mjestima stanovanja ili na porodi~nim mezarjima. Kada su u pitanju nestali iz 1995. godine, negdje oko 350 je identifikovano. Od toga je ne{to vi{e od 300 sahranjeno u Memorijalnom kompleksu u Poto~arima. Prema podacima, mi jo{ tra`imo 50 posto `rtava. • Veliki je broj `rtava, a mali broj osu|enih zlo~inaca. Dragan Nikoli} Jenki, biv{i {ef obezbje|enja u zloglasnom lo-

cegovine. I u ovom momentu jedina satisfakcija nam je potvrda sudova da su se u Vlasenici desili stra{ni zlo~ini. • U podrinjskim op{tinama Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica je od 1992. do 1995. godine u etni~kom ~i{}enju i

OD ^EGA @IVJETI Ono {to bi trebalo da pobolj{a stanje tim ljudima je otvaranje radnih mjesta, pokretanje privrednih aktivnosti u kojima bi ljudi od svoga rada mogli da ostvaraju prihode i da solidno `ive NESTALI Kada su u pitanju nestali iz 1995. godine, negdje oko 350 je identifikovano. Od toga je ne{to vi{e od 300 sahranjeno u Memorijalnom kompleksu u Poto~arima. Prema podacima, mi jo{ tra`imo 50 posto `rtava
goru Su{ica, osu|en je u Haagu, dok su pred Sudom BiH osu|eni Predrag Bastah i Goran Vi{kovi}. Odlukom Suda BiH upravnik logora Su{ica Veljko Ba{i} je pu{ten na slobodu zbog godina starosti. Jeste li zadovoljni dosada{njim sudskim procesima? - Naravno da ne mo`emo biti zadovoljni. Vidimo da je pravda spora. Imamo samo jednu pravomo}nu presudu i dvije prvostepene. Prije desetak dana Apelaciono vije}e Suda Bosne i Hercegovine je raspravljalo o `albama. Ne mo`emo nikako biti zadovoljni. Pomenuli ste slu~aj Veljka Ba{i}a, koji je bio upravnik logora Su{ica kroz koji su pro{le hiljade Bo{njaka. U sudskim procesima je dokazano da su iz tog lo go ra lju di odvo|eni i ubijani. I ne mo`emo biti zadovoljni ~injenicom da on zbog godina starosti ne mo`e odgovarati za ono {to je u~inio. Nikako nije dobra poruka da takav ~ovjek napusti ovaj svijet bez javnog odgovaranja za dio zlo~ina. Ali, mi vjerujemo u pravosudne institucije Bosne i Hergenocidu, prema neslu`benim po da ci ma, ubi je no vi {e od 12.000 ljudi. Rijetki pre`ivjeli su se vratili. Kako, prema Va{em mi{ljenju, povratnicima pobolj{ati `ivot?

Javni pozivi
- Ono {to bi trebalo da pobolj{a stanje tim ljudima je otvaranje radnih mjesta, pokretanje privrednih aktivnosti u kojima bi ljudi od svoga rada mogli da ostvaraju prihode i da solidno `ive. Da ne idu po javnim pozivima gdje su kratkoro~na davanja i gdje ne daju neku perspektivu za budu}nost. Jako je te{ko ljudima kada vide one {to su ih zlostavljali ili {to su odveli neke od njihovih ~lanova porodice za koje se ni danas ni{ta ne zna. Zbog toga, povratnicima treba pravda, ali i, prije svega, radno mjesto, kako bi mogli normalno `ivjeti od svog rada.

TAKORE]I... SALATA
Iz menija restorana Parlamenta BiH izba~ena je srpska salata, a srpski poslanici i delegati smatraju da to nije slu~ajno i da je rije~ o osveti i podvali Bo{njaka. Oni smatraju da je to svojevrsna poruka koja im se na prizeman na~in {alje iz Sarajeva, pi{e Pres RS-a. “Dok smo se mi borili za svinjetinu, oni su nam napravili novu podvalu i izostavili srpsku salatu - to ne}e mo}i“ rekao je poslanik u Pred, stavni~kom domu Parlamenta BiH Drago Kalabi}.

6

DOGA\AJI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Vlast u HN@-u krajem svibnja

Pro|e jo{
Bijeli Schengen nije ugro`en
^lanovi Monitoring tima za pra}enje odluke o ukidanju viznog re`ima za gra|ane BiH ju~er su na sjednici utvrdili sastav delegacije koja }e, predvo|ena ministrom bezbjednosti BiH Sadikom Ahmetovi}em, u~estvovati na sastanku sa visokim zvani~nicima Evropske komisije 11. maja u Bruxellesu. Rije~ je o prvom sastanku Monitoring tima BiH sa visokim briselskim zvani~nicima od ukidanja viza za gra|ane BiH, 15. decembra 2010. godine, saop{teno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH. Iz Monitoring tima BiH poru~uju da nema prostora spekulacijama o mogu}nosti ponovnog uvo|enja viznog re`ima za gra|ane BiH.

jedan mjesec
Bili smo jedno vrijeme vezani za procedure izbora izaslanika u Dom naroda FBiH, no sada smo spremni uspostaviti vlast u @upaniji, poru~uju iz HDZ-a BiH
Hercegova~ko-neretvanska `upanija bi novu vlast trebala dobiti do kraja svibnja, kazao je ju~er za Oslobo|enje Denis Lasi}, kandidat HDZ-a BiH za premijera HN@-a. Istaknuo je kako se s uspostavom vlasti u @upaniji kasni zbog procedura vezanih za izbor izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH iz Skup{tine HN@-a, te kako sada ni{ta ne spre~ava stranke da uspostave vlast. - Bili smo jedno vrijeme vezani za procedure izbora izaslanika u Dom naroda FBiH, no sapartneri. Sve je stvar dogovora, rekao je Lasi}. Tako|er, eksplicitno je rekao kako su za HDZBiH u HN@-u po`eljni koalicijski partneri i SDA i SDP. skog @upanijskog odbora SDPa pozdravljaju imenovanje Lasi}a za mandatara za sastav nove Vlade, te isti~u kako je plaDenis Lasi}: I premijer na ~ekanju

Tehni~ki mandat
- Sa svim smo razgovarali i nastavit }emo razgovarati, uklju~uju}i SDA i SDP. Nitko nije imao pretjerano velikih zamjerki na dokument HDZ-a BiH o formiranju vlasti u HN@-u, te stoga ne vjerujem da }e biti posebnovelikihproblema s uspostavom nove Vlade. Na{ je uvjet, naravno, premijerska pozicija i, zbog specifi~nosti situacije u FBiH, Ministarstvo obrazovanja. O svemu ostalom se mo`e razgovarati, rekao je Lasi}. Mi{ljenja je kako Vlada HN@a u tehni~kom mandatu ‘’ne mo`e jo{ dugo izdr`ati’’, posebice zbog nedavno usvojenog prora~una @upanije za teku}u godinu. - Nitko ne zna koliko, ustvari, u kona~nici iznosi usvojeni prora~un za ovu godinu i Vlada HN@-a u tehni~kom mandatu ne}e mo}i jo{ dugo izdr`ati. Nakon uskr{njih blagdana }e se svi razgovori intenzivirati i o~ekujem da }emo do kraja svibnja imati novu vlast, izjavio je Lasi}. Iz hercegova~ko-neretvan-

Ekspertni tim za NTF Plo~e
Federalna Vlada ju~er je razmotrila informaciju Ministarstva energetike, rudarstva i industrije o poslovnim odnosima kompanije Naftni terminali FBiH Plo~e i firmiDeltagripLimited i Deltagrip Trading i zadu`ila federalno Pravobranila{tvo da se uklju~i u aktivnosti u vezi s arbitra`nimpostupkomkoji su te firmepokrenule u Parizu i tu`bom na sudu u Zagrebu protiv plo~anske kompanije. Pravobranila{tvo bi u saradnji s nadle`nim organima i predstavnicima NTF-a do 5. maja trebalo pripremiti odgovor na pokrenuti arbitra`ni postupak i o tome informirati Vladu, s obzirom na to da je rok za dostavljanjepisanogpodneskatu`enog (NTF) 10. maj. Uporedo s tim, Vlada }e formirati mje{oviti ekspertni tim za pra}enje arbitra`nog postupka. S. [e.

BUD@ET [to hitnije je potrebno uspostaviti novu vlast u Kantonu i odmah usvojiti rebalans bud`eta. O~ekujemo da gospodin Lasi} odmah po sastavljanju Vlade predo~i koalicijskim partnerima plan rada ili za ovu godinu ili za cijeli mandat
da smo spremni uspostaviti vlast u @upaniji. HDZBiH, kao izborni pobjednik, proaktivno }e krenuti ka formiranju vlasti i svi su nam po`eljni koalicijski

BEZ ZAMJERKI Sa svima smo razgovarali i nastavit }emo razgovarati, uklju~uju}i SDA i SDP. Nitko nije imao pretjerano velikih zamjerki na dokument HDZ-a BiH o formiranju vlasti u HN@-u
tforma HDZ-a BiH dobra polazna osnova za stvaranje vladaju}e koalicije u @upaniji. - [to hitnije je potrebno uspostaviti novu vlast u Kantonu i odmah usvojiti rebalans bud`eta. O~ekujemo da gospodin Lasi} odmah po sastavljanju Vlade predo~i koalicijskim partnerima plan rada ili za ovu godinu ili za cijeli mandat. Mi u SDP-u smo spremni za razgovor i nemamo isklju~ivih stavova za bilo koju ministarsku poziciju. Nama je va`no {to }emo raditi, a ne tko }e {to obavljati. Va`no nam je da se provodi zajedni~ka politika. Niti jedna ministarska pozicija za nas ne}e biti prepreka, rekao

Aner @uljevi}: SDP od nove vlasti o~ekuje timski rad

je Aner @uljevi}, zastupnik SDPa u Skup{tini HN@-a.

Jasan program
Dodao je kako SDP od nove vlasti o~ekuje timski rad, kao i jasan program rada nove Vlade. - O~ekujemo razgovore oko toga {to }e se raditi u sljede}e ~etiri godine. Dokument koji je HDZBiH ponudio kao temelj za uspostavu nove vlasti smatramo dobrom osnovom. Moramo usuglasiti jo{ nekestvari, ali u su{tini radi se o dobroj polaznoj osnovi za kvalitetan rad budu}e vlasti. Na toj bazi treba i izvr{iti imenovanjenajboljihkadrova za odre|ene pozicije, rekao je Jurica GUDELJ @uljevi}.

Livanjski kanton: Izabrani delegati

Platforma{i osigurali tre}inu Hrvata
Podr{ka Delegacije EU u BiH UIO
Vr{ilac du`nosti {efa Delegacije EU u BiH RenzoDaviddiizjavio je ju~erprilikom posjete Upravi za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci da sve preduzete mjere u protekla dva mjeseca, koje imaju za cilj potpuno vra}anje poslovanja te uprave, imaju punu podr{ku Delegacije EU u BiH. Daviddija je v.d. direktora UIO Miro D`akula upoznao o svim mjerama koje je preduzeo od kada je imenovan na tu poziciju,te o prvimrezultatimapreduzetihmjera i planovimakoji se nalazepred UIO u ovoj godini. Dogovoreni su i konkretni oblici pomo}i UIO u okviru projektaTAIEX, gdje}e stru~njaci iz EU pomagati u izradi nove organizacije UIO i sistematizacije radnih mjesta. Skup{tina Kantona 10 (Livanjskog) na ju~era{njem nastavku konstituiraju}e sjednice kona~no je, i to kao posljednja u Federaciji BiH, izabrala ~etiri delegata/izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH. Kandidacijske liste HDZ-a BiH i zastupnika Josipa Peri}a uz potporu predstavnika HSPa, SDP-a i NSRB-a dobile su po sedam glasova. Time }e dva izaslanika iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH biti Josip Peri} (HSP) i Stipe Pe livan (HDZBiH). Lista HDZ-a 1990 dobila je svega tri glasa, s obzirom na to da ~etvrti zastupnik Nediljko Rimac nije mogao glasati jer jo{ obna{a du`nost kantonalnog premijera. Izborom Josipa Peri}a za izaslanika u Dom naroda Parla-

O bud`etu naknadno
Zastupnici Skup{tine Kantona 10 odgodili su za narednu sjednicu koja }e se odr`ati za sedam do deset dana usvajanje prijedloga bud`eta za ovu godinu kao i zakona o njegovom izvr{enju. Predlo`en je bud`et od oko 65 miliona KM, ali brojne stranke imaju primjedbu na njegovu projekciju, kao i ~injenicu da ga je predlo`ila Vlada u odlasku. No, njegovo }e se usvajanje morati hitno rije{iti ili }e Kanton 10 biti potpuno finansijski paraliziran, s obzirom na to da je 31. marta istekla odluka o privremenom finansiranju. menta FBiH stranke potpisnice platforme osigurale su jednu tre}inu ({est) predstavnika u Klubu hrvatskog naroda, koliko im je minimalno potrebno za dono{enje brojnih odluka. U ime srpskog naroda u Dom naroda Parlamenta FBiH izabran je Drago Puziga}a (SNSD), a bo{nja~kog naroda delegat }e biti Jasenko Tufek~i} (SDA). Skup{tina je u Kolegij kao rukovodstvo imenovala Ivicu Lhotak - Pa{ali} (HDZBiH), Dragu Puziga}u (SNSD) te Jasenka Tufek~i}a (SDA), ali kona~na ra spo dje la mjes ta predsjedavaju}eg i zamjenika nije obavljena. - Do go vo re no je da se sa~eka paket koji }e podrazumijevati i kandidata za man-

datara, odnosno ministre u novoj Vladi Kantona 10, nakon ~ega }e se poslo`iti raspodjela pozicija i u samoj Skup{tini. Oko mjesta premijera treba da se do go vo re HDZBiH i HDZ 1990, ali izgleda da njihova koalicija ba{ najbolje ne funkcionira, izjavio je nakon sjednice kantonalne skup{tine za Oslobo|enje Jasenko Tufek~i}, ju~era{nji privremeni predsjedavaju}i. Kako doznajemo, Centralna izborna komisija BiH danas }e odr`ati hitnu sjednicu na kojoj }e utvrditi rezultate glasanja za izbor delegata/izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH iz Livanjskog kantona, ali }e oni postati pravomo}ni tek nakon isteka `albenog roka od dva dana - u utorak (nedjelja se A. TERZI] ne ra~una).

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine
Izborom u Vladu FBiH obrt u Gradskom vije}u Mostara

DOGA\AJI

7

Mandat od NSRB-a

VIJESTI

preuzela SDA

Kako NSRB na listi nije imao zamjenskog kandidata iz srpskog naroda, pozicija vije}nika pripala stranci ~iji je kadar iz tog naroda imao najvi{e glasova - SDA [est zastupnika u Skup{tini PK-a sjelo u fotelje ministara
Mandatvije}nice u Gradskom vije}u Mostara iz reda srpskog naroda bit }e ponu|enVeriMuji} iz SDA, odlu~ila je Centralna izbornakomisija BiH na ju~era{njoj sjednici. Ona bi tako trebala zamijeniti dosada{njeg vije}nika u GV-u MostarMilorada BajuBahilja,ali iz NSRB-a, koji je podnio ostavku na tu du`nost zbog izbora na mjesto ministra trgovine u Vladi FBiH. - Utvr|eno je kakoNSRBnema zamjenskogkandidata na svojoj listi sa lokalnihizbora2008. iz redasrpskognarodakoji bi mogao dobiti mandat u Gradskom vije}u Mostara. Uvidom u liste svihstranakakonstatirano je kako kandidatkinja iz srpskog naroda Vera Muji} iz SDA ima pojedina~no najve}i broj glasova (183) na lokalnim izborima, te da je SDA kao strankaosvojilavi{e od tri posto glasova {to joj dozvoljava da u~estvuje u raspodjeli mandata, pojasnila je glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Piri}. tanci mandata i zastupnicima u Skup{tini PK-a, zastupnicima HDZ-a BiH, Bla`u @upani}u, Mati Brki}u i Josi Markovi}u, a bit }e ponu|eni Nadi ]ulap, Marku Kamenja{u, odnosno Iliji Ili}u. Jo{ jedan Marijan Or{oli}, ali iz HDZ-a 1990 izabran je za ministra u Vladi PKa te mu je utvr|en prestanak mandata zastupnika u Skup{tini. Ta pozicija bit }e ponu|ena Mariji Or{oli}.
Gradsko vije}e Mostara: NSRB dobio ministra, izgubio vije}nika

RS pre{ao sve granice
Zaklju~ci koje je 13. aprila usvojila Narodna skup{tina RS-a predstavljaju direktan napad na temelje Daytona, Ustav i institucije BiH, ponovila je u izjavi za Fenu glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radeti}, ali i dodala da OHR po pravilu ne spekulira o budu}im mjerama visokog predstavnika Valentina Inzka. “Me|unarodna zajednica smatra da su sve granice pre|ene. Ustav RS-a omogu}ava referendum samo o pitanjima koja spadaju u njenu nadle`nost. Legitimnost dr`avnih institucija nije takvo pitanje“ preci, zirala je Radeti}. Dodalaje da je me|unarodna zajednica nedvosmisleno stavila na znanje da ne}e dozvoliti da dr`avne nadle`nosti poput Suda i Tu`ila{tva BiH budu poni{tene ili na drugi na~in ograni~ene od bilo kojeg bh. entiteta.

Kazne za ~lanove bira~kih odbora
Nakon provedenog postupka utvr|ivanja odgovornosti, donesena je odluka o sankcioniranju deset osoba koje su bile anga`irane za rad na pojedinim bira~kim mjestima u Zenici i Ora{ju/Donji @abar u vrijeme odr`avanja op}ih izbora 2010. Zbog po~injenih nepravilnosti na bira~kom mjestu, sankcija zabrane anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora na period od ~etiri godine i nov~ana kazna od 200 KM izre~ena je Enveru Hamzi}u, Mustafi Isakovi}u, Semizu Pivi}u, Emini Skopljak, Draginji Pavlovi}, Milanu Gaji}u, Aleksandri Novakovi} i @eljku Marjanovi}u. Kao predsjednicima bira~kih odbora Avdiji Ali~ehaji}u i Smiljani Stjepanovi}u izre~ena je nov~ana kazna od 500 KM i tako|er zabrana anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora na period od ~etiri godine. Tako je zbog izbora na mjesto premijera PK-a, Marijanu Or{oli}u (HDZBiH), utvr|en prestanak mandata zastupnika u Skup{tini. On }e biti ponu|en Josipu Vidovi}u, koji je tako|er, imenovan u Vladu, ali CIK mora sa~ekati njegovo zvani~no o~itovanje o odbijanju da bi on bio dodijeljen narednom kandidatu. Ista situacija je i kod kandidata HDZ-a 1990 Ive Jelu{i}a, kojem }e biti ponu|en mandat zastupnika u Skup{tini PK-a, nakon {to je utvr|en prestanak mandata Mati Bra{ni}u (HDZ 1990) zbog izbora na mjesto ministra u Vladi PK-a. No, i Jelu{i} je, tako|er, izabran za ministra u Vladu PK-a. Nakon izbora za ministre u Vladu PK-a, utvr|eni su pres-

Dr`avni slu`benik vije}nik?
CIKBiH je donio zaklju~ak o pokretanjupostupka za utvr|ivanje sukoba interesa vije}niku u Op}inskomvije}uGrudeStanku Vukoju zbog postojanja osnova sumnje da osim te, obavlja i du`nost u uredu Ministarstva za bora~kapitanjaFBiH u Zapadnohercegova~kom kantonu. Kako je pojasnila glasnogovornica CIK-a Maksida Piri}, izvr{it }e se provjera da li on ima status dr`avnog slu`benika ili ne, s obzirom na to da je zakonom predvi|eno da dr`avni slu`benik ne mo`e biti ne samo izabrana osoba ve} ni kandidat na izborima prije podno{enja ostavke, odnosno napu{tanja slu`be. Mirku Pejanovi}u dato je o~itovanje kako njegovo istovremeno obavljanje pozicije poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH i dekana Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu ne dovodi do sukoba interesa.
A. TERZI]

Spletke br~ansko -ljubljanskog lobija
SDP distrikta Br~ko oglasio se priop}enjem u kojem odbacuje i najo{trije osu|uje“neta~ne i neargumentiranenavode Me|unarodnog instituta za bliskoisto~ne i balkanskestudije iz Ljubljane(IFIMES)” Ciljsaop}enjeje da pa`njujavnos. tiodvrati od neminovnosti da gradona~elnik distrikta, zbog sukoba interesa, treba da podneseostavku, isti~uu SDP-u. Nikad ne}emo prihvatiti realizaciju sumnjivih megalomanskih projekata od osobne imovinskekoristipojedinaca iz br~anskoljubljanskoglobija, ~iji se “rukopis“ mo`e jasno prepoznati u saop}enju IFIMES-a, tvrdi se. U IFIMES-u tvrde da je zbog neizbora kandidata SDP-a Mirsada \ape za predsjednikaVije}anaroda RS-a, predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija “preko svog strana~kog aparata pokrenuo kampanju za smjenu gradona~elnika distrikta Br~ko Dragana Paji}a“ .

Or{oli} premijer i ministar
Zbog prihvatanja mandata (zamjenskog) poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH, utvr|en je i prestanak mandata, ali vije}nika u Gradskomvije}uMostaraSelmiJakupovi} iz SDP-a. On }e biti ponu|en Zoranu Peri}u (SDP). Do velikih promjena do{lo je i u Skup{tini Posavskog kantona jer je ~ak {est dosada{njih zastupnika imenovano u kantonalnu Vladu.

Zahtjev Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a

Inzko, poni{tite odluku

o referendumu
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a ju~er je zauzeo stav da Narodna skup{tina RS-a nema nadle`nost da odlu~uje o pitanjima koja su u isklju~ivoj nadle`nosti dr`ave BiH i visokog predstavnika u BiH, te pozvali Valentina Inzka da poni{ti odluku entitetske Skup{tine o raspisivanju referenduma o Sudu i Tu`ila{tvu BiH. Predsjednik ovog kluba Mujo Had`iomerovi} naglasio je da Narodna skup{tina RS-a nema nadle`nosti da tuma~i Dejtonski mirovni sporazuma, te iz te ~injenice je sasvim jasno da ni Ustavni sud RS-a nema nikakvih nadle`nosti da odlu~uje o pitanjima koja su u nadle`nosti dr`ave BiH i visokog predstavnika. “Tuma~enje Dejtonskog sporazuma u skladu s aneksom 10. je u isklju~ivoj nadle`nosti visokog predstavnika. Shodno ~injenici da zaklju~ci Narodne skup{tinepredstavljajudirektno ru{enje Dejtonskog mirovnog sporazuma, pozivamo visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlastima iz aneksa 10 poni{tiodluku o raspisivanjureferenduma u RS-u i zaklju~ke entitetskog parlamenta, te sankcionira one koji su ovakvim djelovanjem doveli u pitanje Dejtonski mirovni sporazum“ , pojasnio je Had`iomerovi} u izjavi novinarima nakon sje-

dnice Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a. Naglasio je da Narodna skup{tina RS-a nije imala nikakvo pravo da odlu~uje o ovim pitanjima te da se stoga oni ne}e ni izja{njavati o odluci da li ugro`ava vitalne nacionalne interese bo{nja~kog naroda. Narodnaskup{tina RS-a je 13. aprila glasovima vladaju}e ve}ine usvojila odluku o raspisivanju referenduma u ovom bh. entitetu u vezi s dr`avnim Sudom i Tu`ila{tvom. Odluka je dostavljena poslanicima, nakon rasprave koju je inicirao entitetski predsjednik Milorad Dodik. U prijedlogu odluke se isti~e da bi se na referendumu

Mujo Had`iomerovi}: Sankcionirati ru{itelje

Hrvatski entitet nije rje{enje
Direktor za zapadni Balkan u Slu`bi za spoljne poslove EU Miroslav Laj~ak ne vjeruje da etni~ki ~ista teritorija, kakvu je zatra`ioHrvatskinarodnisabor, zna~irje{enje aktuelnih problema u BiH. “Sama ~injenica da hrvatski narod u BiH osje}a potrebu da se organizuje na taj na~in signalizuje da ne{to nije u redu“ rekao je , Laj~ak za Glas Amerike i dodao da institucije BiH ozbiljno treba da se pozabave time {to Hrvati imaju utisak da njihova prava nisu dovoljno za{ti}ena u tim institucijama.

gra|ani RS-a izjasnili o tome “da li podr`avajunametnutezakone visokog predstavnika u BiH, posebno o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, i njihovuneustavnuverifikaciju u Parlamentu BiH”. Za dan odr`avanjareferendumautvr|uje se prvasedmica po isteku 45 dana od dana stupanja na snagu odluke, a referendum se raspisuje na cijeloj teritoriji RS-a.

8

DOGA\AJI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

No}ni po`ar uznemirio Zavidovi}e

Izgorio slu`beni
Reis sa suprugama i majkama {ehida
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} primio je ju~er Naziju Beganovi} iz \uli}a kod Zvornika i Havu Tatarevi} iz Zecova kod Prijedora, kojima su agresori na BiH ubili mu`eve i po {est sinova. Naziji Beganovi}, ro|enoj 1944. godine, ubijeni su mu` Mustafa, sinovi Muriz, Beriz, Idriz, Feriz, Ramo i Fahrudin, a do sada su prona|eni posmrtni ostaci Mustafe, Muriza i Idriza. U julu 1992. u ~etni~kom ~i{}enju Brda kod Prijedora, Hava Tatarevi} iz Zecova ostala je u jednom danu bez {estorice sinova Seada, Senada, Nihada, Zilhada, Zijada i Nishada, te mu`a Muharema. Ceri} je majkama {ehida uru~io nov~ane hedije, prenijela je Mina. Ju~er je predstavljena i knjiga Saliha Smajlovi}a “Kad bi kosti mogle govoriti“ koja govori o ovim zlo~inima.

automobil ministra Suada Omera{evi}a
Za mjesec rada na ovim poslovima, tvrdi ministar, nije bilo razloga da bilo ko negativno gleda na njega
U Zavidovi}ima je ju~er sat iza pono}i izgorio slu`beni automobil {koda oktavija Suada Omera{evi}a, ministra za bora~ka pitanja u Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona. Pretpostavlja se da je po`ar podmetnut. Osim slu`benog saop{tenja iz kantonalnog Ministarstva unutra{njih poslova, detalja o istrazi koja je u toku nema. De`urni u Policijskoj stanici Zavidovi}i 56 minuta iza pono}i alarmirao je vatrogasce zbog po`ara na automobilu u centru grada. I pored brze intervencije, slu`beno vozilo Suada Omera{evi}a, ministra u Vladi ZDK-a, potpuno je izgorjelo, a o{te}ena su i dva automobila parkirana u blizini. vr{ili su uvi|aj. Vozilo je ujutro prevezeno u Zenicu, gdje }e se raditi na vje{ta~enju i utvr|ivanju ~injenica. “O~ekujem da se u potpunosti rasvijetli ovaj doga|aj jer je to u in te re su svih nas. Mo`da osnov za sumnju da bi moglo biti zapaljeno jeste to da je vozilo od momenta parkiranja, pa do tog doga|aja na parkingu, bilo vi{e od {est sati. Zna~i, mo`da neko samozapaljenje poslije {est sati. O~ekujem da istraga utvrdi ~injenice {ta se desilo“ kazao , je Omera{evi} i dodao kako on nema nikakvih ni privatnih ni profesionalnih sukoba ili nesuglasica ni sa kim, tako da “ne bi dovodio u vezu posao koji radi s tim doga|ajem i ne vidi realan motiv za{to bi bio meta“.

Parlamentarci ne boluju
Premainformacijama o brojuprijavljenihdanabolovanjakojedolaze iz bh. parlamenata, na{iparlamentarci ne znaju{ta zna~izdravstveniproblem, navodi se u saop}enjuCentra za zastupanjegra|anskih interesa. Naime, u Parlamentu BiH u pro{lom mandatu, od 2006. do 2010. godine, 42 zastupnika i 15 delegatajedva da su skupili, prema podacima administrativnihslu`bi tog parlamenta, 100 danabolovanja. Istovremeno, u entitetskim parlamentima bolovanja kao da nije ni bilo. ^ini se da su parlamentarci zdraviji nego ostatak populacije, dok parlamenti, a samim tim i cijela zemlja, “boluju“ od nedostatkaposlani~kihinicijativa i nedono{enja novih, te izmjena postoje}ih zakona, navodi se u saop}enju.

Suad Omera{evi}: Rasvijetliti doga|aj

Foto: M. TUNOVI]

Poslije pono}i
“U srijedu oko 18 sati do{ao sam ku}i u Zavidovi}e i parkirao vozilo na parkingu ispred zgrade u Ulici Alije Izetbegovi}a u kojoj stanujem. Ne{to malo prije jedan iza pono}i dobio sam poziv od susjede koja je kazala da gori auto na parkingu. Istr~ao sam vani. Tu su ve} bila policija i vatrogasci“, pri~a nam ministar Suad Omera{evi}, uz obja{njenje da kada je iza-

NIJE META Omera{evi} je kazao kako on nema nikakvih ni privatnih ni profesionalnih sukoba ili nesuglasica ni sa kim, tako da ne bi dovodio u vezu posao koji radi s tim doga|ajem i ne vidi realan motiv za{to bi bio meta
{ao, vidio je da je vatra gotovo progutala vozilo. Izgorjela je unutra{njost automobila, kabinski prostor, a vatrogasaci su pravovremenom intervencijom uspjeli zaustaviti po`ar da ne do|e do eksplozije rezervoara sa gorivom ili nekih elemenata motora, {to bi nanijelo ve}u {tetu i susjednim vozilima. U ranim jutarnjim satima slu`benici policije, kantonalna tu`iteljica i vje{taci MUP-a ZDK-a iz-

Nema razloga
Za mjesec rada na ovim poslovima, tvrdi, nije bilo razloga da bilo ko negativno gleda na njega, te da su, iz prethodnog perioda, svi njegovi poslovi bili takvi da nije imao nikakve sukobe. Mada je Suad Omera{evi} predsjednik IO Stranke demokratske akcije Zavidovi}i, reakcija iz politi~kih stranaka jo{ nema. Mi. D.

Fo~a: Prekograni~na saradnja

Zeleni se menad`ment...
Projektom obuhva}eno pet za{ti}enih podru~ja BiH, me|u kojima i NP Sutjeska, a za BiH }e biti izdvojene 93.000 eura

Ranka Mi{i} predsjednica
Predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mi{i} izabrana je za predsjednicu Konfederacije sindikata BiH u narednomjednogodi{njemmandatu, a za zamjenika je imenovan dosada{nji predsjednik Ismet Bajramovi}. Predsjedni{tvo Konfederacije je povodom predstoje}ih prvomajskih praznika poru~ilo nosiocima svih nivoa vlasti u BiH da prioritet u njihovom radu mora da bude zaustavljanje sada{njeg pada `ivotnog standarda gra|ana. Odlu~eno je da krajem maja bude odr`ana sjednica Skup{tine Konfederacije na kojoj }e biti podneseni izvje{taji i razmijenjene informacije o materijalnom i socijalnom polo`aju radnika i gra|ana BiH.

Ne vla di na or ga ni za ci ja Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva implementator je projekta IPA prekograni~ne saradnje sa Srbijom u uku pnom izno su 218.000 eura. Projektom „Zeleni se menad`ment za{ti}enih podru~ja u prekograni~noj re gi ji Srbi je i BiH“ obuhva}eno je pet za{ti}enih podru~ja BiH, me|u kojima i NP Sutjeska, a za BiH }e biti izdvojene 93.000 eura. U NP Sutjeska bi}e obuhva}ena izrada studije postoje}eg stanja i smjernica za unapre|enje upravljanja i razvoja ekoturizma u za{ti}enim podru~jima, izrada akci-

Osigurano 218.000 eura

onog plana za razvoj ekoturizma u svrhu ekonomskog razvoja podru~ja, formiranje mre`e nevladinih organizacija i promotivna kampanja za kompletno prekograni~no podru~je. - Rezultati prvog poziva u

okviru IPA fondova prekograni~ne saradnje, kada je u pitanju op{tina Fo~a, dobri su zato {to je pro{ao niz projekata i jasno je da prirodno i kulturno bogatstvo koje posjedujemo respektuje Evrop ska uni ja ula`u}i

zna~ajna sredstva kroz ove projekte – istakla je Radenka Srndovi}, na~elnik Odjeljenja za privredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Fo~a. Rok za implementaciju projekta je maj 2012. godine.
A. H.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

DOGA\AJI

9

Danas ispra}aj ubijenih Vlaseni~ana

VIJESTI

Za{tita djece
U okviru projekta Uvo|enje referalnog modela socijalne za{tite i inkluzije na op}inskom nivou u Sarajevu je odr`ana radionica “Me|unarodni pogled na sisteme dje~ije za{tite - na~ini prihvatanja u sistemu dje~ije za{tite u BiH. Radionica je okupila predstavnike nadle`nih ministarstava, op}inskih upravnih odbora te NVO ~iji je sektor djelovanja socijalna inkluzija i za{tita djece. Projekt unapre|enja sistema dje~ije za{tite u BiH koji implementira UNICEF provodi se ve} tre}ugodinu, u formipilot-projekta, u deset op}ina u BiH. Njegov cilj je uskla|ivanje bh. prakse s praksom EU kao i Konvencijom o pravima djeteta. Op}ine u kojima se projekt implementira su Lakta{i, Kotor-Varo{, Novi Grad, Novi Grad Sarajevo, Bile}a, Vi{egrad, Stolac, Novi Travnik, Sanski Most i Livno.

Sa pro{logodi{njeg ispra}aja

I zaborav je zlo~in
@rtve koje }e biti ukopane prona|ene u masovnim i pojedina~nim grobnicama Pelemi{, Ogradice kod Vlasenice, te Kamenici kod Zvornika, Cerskoj i Debelom Brdu
D`email Bad`i}, sedamnaestogodi{nji vlaseni~ki dje~ak, volio je fudbal. Opet, njega su, pri~a se, voljele djevojke, pa je stalno sre|ivao frizuru, i hodao po igrankama. Sestre su ga zezale da u Piskavicama kod Vlasenice ve}eg zavodnika nema. Ali, D`email, zaljubljenik u fudbal, nikad ne}e imati priliku da, poput svog sugra|anina Vedada Ibi{evi}a, zabija golove u Bundesligi, ili da pobje|uje sa zmajevima.

Had`i}i: D`enaza za {est `rtava
Da nas }e u Grad skoj d`amiji Had`i}i biti klanjan tevhid, a na gradskom mezarju obavljena d`enaza za {est stanovnika ovog mjesta, koji su prona|eni novembra pro{le godine u grobnici podno Igmana, na lokalitetu \ur|eva~a. Rije~ je o `rtvama ratnih zlo~ina, zasad jo{ nepoznatih pripadnika VRS-a. D`enaza }e biti klanjana: bra}i Ga~anovi}, Nusretu i D`emalu, Mesudu Valjev~i}u, Sifetu Hrvatu, Zahidu Halvad`iji i Hasanu Moci. Ina~e, iz \ur|eva~e su nicu. Dan kasnije, 23. aprila, na mezarju Rakita u Vlasenici, bit }e im klanjana zajedni~ka d`enaza. Iz Organizacionog odbora je saop{teno da su `rtve koje }e biti ukopane prona|ene u masovnim i pojedina~nim grobnicama Pelemi{, Ograekshumirani skeletni ostaci 14 osoba, a za osam njih ukop je ve} obavljen, prema `elji porodica. Predvi|eno je da se skupu, pored ostalih, obrati i prof. dr. Smail ^eki}, direktor Instituta za istra`ivanje ratnih zlo~ina. Na spisku nestalih je jo{ 99 Had`i}ana i tamo{nja udru`enja najavljuju skori izlazak na teren, kako bi poku{ali prona}i jo{ neke od najbli`ih. Na taj na~in se najbr`e sti`e i do njihovih likvidatora, ali i naredbodavaca.
E. K.

u za bo rav, jer za bo rav je zlo~in” kazao nam je Hazim , Muj~inovi}, ~lan Organizacionog odbora. Za zlo~in nad nevinim Bo{njacima Vlasenice na 60 godina kazne osu|eni su Dragan Nikoli} Jenki, {ef obezbje|enja u logoru Su{ica, te Predrag Bastah i Goran Vi{kovi} za niz stravi~nih zlo~ina.

Uhap{en osumnji~eni za zlo~in u Fo~i
Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Trebinje su li{ili slobode dr`avljanina BiH, G. J. (1964) zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv stanovni{tva u Fo~i, saop}eno je iz Grani~ne policije. Naime, grani~nom kontrolom i provjerom u bazi potraga ustanovljeno je da je za tom osobom FMUP raspisao potragu zbog ovog krivi~nog djela. Osoba je kontrolirana na ulazu u BiH na Me|unarodnom grani~nom prelazu Klobuk. Dr`avljanin BiH G. J. bit }e predan Sudu BiH na postupanje.

@rtve genocida
“Mnogi zlikovci i danas se slobodno {etaju ulicama Vlasenice, gdje obavljaju ugledne poslove u javnim ustanovama op}ine dok porodice i 19 godina od po~injenog zlo~ina nad njihovim najmilijim sakupljaju kosti i i{~ekuju njihov ukop” ka, zao nam je Muj~inovi}. Do sada je u Memorijalnom kompleksu Rakita smiraj na{lo 266 vlaseni~kih `rtava genocida. Tokom agresije, 2.446 Vlaseni~ana ubili su Novosadski korpus JNA i Vojska i policija RS-a, potpomognuti od doma}ih zlo~inaca.
S. K.

Be{}utno
D`ema ila su ubi li 1992. godine, i to, utvrdili su vje{taci, metkom u glavu. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz grobnice Pelemi{i kod [ekovi}a. Tabut u kojem se nalaze D`emailove kosti, ali i tabuti nje go vih vr{nja ka Al mi ra Omerovi}a i Edina Mutap~i}a, kao i jo{ petnaest tabuta vlaseni~kih `rtava, danas }e ispred Komemorativnog centra u Tuzli biti ispra}eni za Vlase-

dice kod Vlasenice, te Kamenici kod Zvornika, Cerskoj i Debelom Brdu. “Pozivamo gra|ane Bosne i Hercegovine da svojim prisustvom uveli~aju kolektivnu d`enazu vlaseni~kim {ehidima i na taj na~in ne dozvole da ovaj stravi~ni zlo~in padne

Danas u Sudu BiH

Po~inje su|enje Vlahovi}u
Tu`ilac Krnji} najavio da }e dokazati da je Veselin Vlahovi} sam ili sa drugima ubio 27, silovao 12, odveo u nepoznato 5 osoba i u~inio brojne druge protupravne radnje
Pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH, u sudnici 4, danas }e biti odr`ana statusna konferencija u predmetu Veselin Vlahovi}. Su|enje kojemu se mnogi nisu ni nadali da }e ikada biti, s obzirom na skoro desetogodi{nje Vlahovi}evo skrivanje nakon bijega iz podgori~kog zatvora Spu`, sigurno }e ukazati i na brojne dosad nepoznate ~injenice o ratnim de{avanjima u sarajevskim naseljima Kova~i}i, Grbavica i Vraca. Sud BiH potvrdio je 24. februara 2011. go di ne op tu`ni cu tu`ioca Be ha ije Krnji}a, koja Vlahovi}a tereti za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je Vlahovi} „kao pripadnik paravojnih snaga tzv. srpske republike BiH, a kasnije Republike Srpske, vr{io progon civilnog nesrpskog stanovni{tva u naseljima Grbavica, Vraca i Kova~i}i, op}ina Novo Sarajevo.“ Krnji} je najavio da }e dokazati da je Veselin Vlahovi} sam ili sa drugima ubio 27, silovao 12, odveo u nepoznato 5 osoba i u~inio brojne druge protupravne radnje, a tu`iocu bi trebalo pri tome da pomogne 105 svjedoka, od kojih je 27 zatra`ilo za{titu.
Veselin Vlahovi}: Krio se gotovo deset godina E. K.

Jedni drugima ponudili turizam
Premijer Tuzlanskog kantona Sead ^au{evi} ju~er je o ekonomskim projektima razgovarao sa albanskim ambasadorom u BiH Flamurom Gashijem, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Tuzli. Tokom razgovora nagla{eno je da dosada{nja saradnja mo`e biti dobar temelj za budu}nost, posebno u oblasti turizma. S druge strane, pored saradnje u oblasti turizma, o kojoj je posebno govorio ministar saobra}aja, trgovine i turizma u Vladi TK-a Aziz ^a~kovi}, nagla{ena je i volja, posebno s na{e strane, da kompanije iz TK-a u~estvuju na albanskom tr`i{tu, koje posljednjih godina do`ivljava svojevrsnu ekspanziju. Predstavnici Kantona predlo`ili su nekoliko firmi iz gra|evinarstva, elektroenergetike i farmacije. A. [e.

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

O pobjednicima i gubitnicima u
Pi{e: D`evad HOD@I]

D

U politi~kom `ivotu zaista nam ve} godinama nedostaje kreativnosti. Vrtimo se ukrug, poput ma~ke koja juri vlastiti rep – da se poslu`im starom figurom. Jedino za {to u politi~kom `ivotu u ovoj zemlji imamo talenta jeste naduravanje. Jedina politi~ka sposobnost koju sve ove godine poslije rata razvijamo jeste ~ekanje. Da li je zaista jedina mogu}a politika u ovoj zemlji to da se nema nikakve politike?

ugo ve} `elim postaviti jedno pitanje koje mi se iz dana u dan ~ini sve osnovanijim i zna~ajnijim. Znam da mo`e zvu~ati nekako prejako i prekrupno, ali rije~ je o pitanju koje u mom vlastitom pra}enju na{e bosanskohercegova~ke i regionalne politi~ke stvarnosti svoje obrise zadobija u dugom vremenskom rasponu, ve} godinama. Za njegovo postavljanje u ovom trenutku nemam, ili jo{ bolje, ne moram navoditi nijedan konkretan povod koji bi bio sadr`an u bilo kojem pojedina~nom i izdvojenom politi~kom doga|aju, li~nosti, stranci, instituciji, dru{tvenoj instanci, okolnosti, ~injenici. A opet, nema gotovo ni{ta {to se danima i godinama zbiva u na{oj politi~koj svakodnevici da, kako meni stvari izgledaju, ne ~ini moje pitanje razlo`nim. Ono se, ho}u kazati, ti~e cjeline na{eg dru{tvenog bi}a, op}eg stanja duha na{eg politi~kog `ivota. O ~emu je zapravo rije~? Prvo, volio bih znati da li ima jo{ ljudi i koliko u ovoj zemlji kojima se, bar ponekad, kao meni, ~ini da od rata nije pro{lo dugo vremena, da se rat u BiH nedavno zavr{io. Kako

A

veliko vremensko razdoblje smo protra}ali, mo`emo naslutiti ako se prisjetimo {ezdesetih godina pro{log stolje}a: petnaestak ili dvadeset godina nakon Drugog svjetskog rata u na{em tada{njem jugoslavenskom i bosanskohercegova~kom dru{tvu na ravni dru{tvene svijesti, u politi~kim procesima, u kulturnom `ivotu pokrenuti su procesi, zbivanja i doga|aji koji su u odnosu na povijesnu stvarnost Drugog svjetskog rata predstavljali, bez preuveli~avanja, doslovno i stvarno drugu povijest, potpuno novu epohu. Vjerujem da tu stvar nije potrebno dodatno obrazlagati. sada: danas i prije deset godina u nas i s nama sve je isto. Kao gra|anina ove zemlje, mo`da, u prvom redu, kao roditelja (jer ja sam svoje, nadam se, i najbolje i najgore dane pro`ivio), mene to osje}anje kako je malo vremena pro{lo od rata ~esto duboko uznemiruje. Za{to? – poku{avam sebi odgovoriti. Najvjerovatnije zato {to sam siguran da je na neki paradoksalan na~in posrijedi neko ta~no, pouzdano, istinito osje}anje. Naime, petnaestak godina, koliko je pro-

P

{lo od rata, predstavlja kratko vrijeme, jer u tom vremenu sve ove godine tapkamo u mjestu, jer je u stanovitom smislu rije~ o vremenu koje je prazno, u kojem se ni{ta ne doga|a, u kojem se u najboljem slu~aju, uglavnom, sve ponavlja. onavljaju se politi~ki lideri, najave referenduma, sabori. Ponavljaju se rokovi, pregovori, me|unarodne konferencije. Ponavljaju se optu`be, nepovjerenja, preglasavanja, scenariji. Ponavljaju se zadu`ivanja, ste~ajevi, neuspjesi. Zapravo, ponavljaju se stare politi~ke matrice, stara rje{enja, stare ideje. Svi govorimo o krizi. Svi govorimo o tome da nam je sve u krizi: i dru{tveni moral, i politi~ki `ivot, i mediji, i vjerske zajednice, i ekonomija, i obrazova nje, i zdrav stvo. Ja, me|utim, nisam siguran da li smo, strogo uzev{i, u dovoljnoj mjeri svjesni problema koji odre|uju na{ politi~ki `ivot. U protivnom, kriza bi zaista u na{em dru{tvenom `ivotu, umjesto da tu rije~ ponavljamo kao otrcanu frazu, puku floskulu, zna~ila bitnu pretpostavku da napravimo odlu~an iskorak.

J

U politi~kom `ivotu zaista nam ve} godinama nedostaje kreativnosti. Vrtimo se ukrug, poputma~kekojajurivlastiti rep – da se poslu`im starom figurom. Jedino za {to u politi~kom `ivotu u ovoj zemlji imamo talenta jeste naduravanje. edina politi~ka sposobnost koju sve ove godine poslije rata razvijamo jeste ~ekanje. Da li je zaista jedina mogu}a politika u ovoj zemlji to da se nema nikakve politike? Posebno (pro)bosanska politika tapka u mjestu. Nedostaje joj odlu~nosti, hrabrosti, imaginativnosti. Znam da je situacija slo`ena i delikatna, da se svaki korak mora odmjeriti, promisliti, da se mora biti strpljiv. Ali, kao i svaka ozbiljna i vitalna politika, i (pro)bosanska politika se ne smije svoditi na samo jednu soluciju. Jer, politika koja nema alternativu i nije politika. Probosanska politika svoju, rekao bih, di na mi~ku ra vno te`u mora temeljiti na mnogo {irem radijusu kretanja u rasponu strate{kih i takti~kih mogu}nosti koje joj stoje na raspolaganju. U tom pogledu pou~na iskustva za nas mogu predstavljati one zemlje koje

Novinari/ke ul @enskoj mre`il
Pi{e: Borka RUDI]

Pojedina~na ili prava za pojedin
[ta }emo sa kr{enjima novinarskih prava i to tri temeljna, samo u jednoj sudskoj presudi: kori{tenje neimenovanih izvora i prava na slobodu kritike javnih li~nosti?!
bu|enog gra|anskog aktivizma i dugotra`enogodgovornijegodnosacivilnogdru{tvapremarazvijanju kulture uva`avanja ljudskih prava svakogpojedinca/pojedinke u ovoj zemlji i dru{tvu. Potpisnicaovihredova je tako|er pisala Slobodnoj Bosni sli~nim povodima i nema dvojbe daovajmedij ima `estokjezik, naro~itokada je o `enamarije~. Za to, po{teno priznajem, na razinipromatranjasamo`enskihljudskih prava i prava malodobne djece, nema opravdanja. Me|utim, u poku{aju da prona|em opravdanje (preciznije: ~injeni~nuutemeljenost) za tvrdnje ~lanica @enske mre`e BiH kako novinari Slobodne Bosne neprimjerenoru{e“profesionalniintegritet sutkinje“, u njihovoj pisanoj reakcijinisamprona{lanitijedanargument koji bi dokumentirao tu tvrdnju. Osim citiranja `estokih sintagmi iz spornog teksta, uklju~uju}i novinarska “pretjerivanja, ~ak i provokacije“ (potpuno legitimne prema Deklaraciji o slobodi politi~ke debate u medijima), nije nam ponu|eno ni{ta {to bi potvrdilo/demantiralo re~ene navode. Zbog toga sam posegnula za onim {to je dostupno javnosti ~injenicama navedenim u analizi presude protiv Slobodne Bosne, koja je, tako|er, upu}ena na brojne adrese nevladinih organizacija za za{titu osnovnih ljudskih prava novinara i novinarki. Analiza pravnogeksperta je nedvojbenopokazala kako sutkinja nije uva`ila pravonovinara na sloboduizra`avanja i pravo na kritiku postupaka javnih li~nosti, te suprotno stajali{timaEvropskogsuda za za{tituljudskihprava, vi{e{titila“visokejavne, politi~ke i dr`avnedu`nosnike, nego interese javnosti i obavezu medija da bude u slu`bi javnosti“ Pra. vniekspertLinije za pomo}novinarimaupozorio je tako|erkako je sud prekr{io temeljno novinarsko pravo na kori{tenje neimenovanih izvora, kada je zaklju~io da novinarski“izvornijepersonaliziran i jasno i decidirano ozna~en“ i da ga “ovaj sud ne mo`esmatratirelevantnim“ , {to je u suprotnosti sa ~lanom9. Zakona o za{titi od klevete. [ta }emo sad sa kr{enjima novinarskihprava i to tri temeljna, samo u jednoj sudskoj presudi: prava na slobodu izra`avanja, prava na kori{tenjeneimenovanihizvora i prava na slobodukritikejavnihli~nosti?! Mo`e li se i kakvomargumentacijom braniti jedno pravo, a zanemarivati kr{enje drugog? ^ije je pravo“ja~e“: sutkinjekojapoklanja vjerupoliti~arima i ne `elizaviriti u dosje Tu`iteljstva BiH i pro~itati izjaveosumnji~enih u aferiReket ili novinara koji javnosti predo~avaju ~injenice u vezi sa tom istomaferom o kojoj se vodi istraga u dr`avnom Tu`iteljstvu, koriste}i pri tom legitimnanovinarskasredstva i izvore? Naravno, ne osporavam nikome, pa ni @enskoj mre`i BiH, legitimnu odluku da {titi prava samo pojedinih `ena i pojedinaca/pojedinki koji, za njih, imaju vi{e prava od drugih. No, za{titapravabilokoje osobe morala bi, prema demokratskimstandardima i pozitivnim zakonima, bitiutemeljena na principijelnim osnovama i prema svakoj `eni na jednak na~in - bila ona sutkinja Op}inskog suda u Sarajevu ili obi~na doma}ica iz Tuzle, ~ije je be`ivotno tijelo sa no`em u le|ima, sa navedenim imenom i prezimenom sa naslovnice tzv. najtira`nijegdnevnoglista kod nas, pozivalo na reakciju`enskeorganizacije. Svejedno je da li su u pitanju novinarke Vildana Selimbegovi}, D`enana Karup - Dru{ko i Du{ka Juri{i}, ~ija se prava godinama bezo~nokr{e u istoj toj najtira`nijojnovini, ili se radi o uposlenicamapreduze}a Klas, koje su u opskurnom sedmi~niku optu`ene kako su seksomkupovaleradnamjesta- svakoj od njih, na jednak na~in treba biti dostupna za{tita njihovih prava i podr{ka `enskih mre`a. Koliko sam informirana, nijedna `enska organizacija ni @enska mre`a u cjelini nisu javno reagirale niti su osudile kr{enje ljudskih prava navedenih `ena, nisu ustale

enska mre`a Bosne i Hercegovine, kojaokuplja oko stotinu nevladinih organizacija posve}enih za{titi`enskihljudskihprava, o{tro je reagirala prema Slobodnoj Bosni zbogna~ina na koji je ovajmagazin pisao o LejliFazlagi}, sutkinjiOp}inskog suda u Sarajevu. U reakciji se navodi kako je Slobodna Bosna iznijela niz “{ovinisti~kih stajali{ta“o sutkinjizbognjenogspola, naru{ila njen profesionalni kredibilitet i podsticala mizoginiju i mu{ko (novinarsko) nasilje nad sutkinjom. Reakcija sa ovim i drugimoptu`bama poslana je na stotinjak adresa, pa je najmanje dvije stotine nevladinih organizacija sa hiljadama svojih~lanica i korisnikausluga, pozvano na sankcioniranjeovog{ovinisti~kog~ina, u sredi{tukojeg je neprofesionalanodnosnovinaraprema sutkinji {to je u svojoj presudi “poklonila vjeru“ politi~arima, razumjela njihovu du{evnu bol i kaznila novinare sa 9.000 maraka. Za svaku je pohvaluodluka@enskemre`e da reagira na tekstSlobodne Bosne. Primjer je to pro-

@

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

u ratu miru
U
na sli~nim geostrate{kim, kulturnim i drugim pretpostavkama razvijaju svoje komparativne prednosti i {tite svoju stabilnost. prenesenom smislu re~eno, Bosna i Hercegovina svoju politi~ku ravnote`umoragraditi na stalnoj, ponekad i pomalo drskoj i ludi~koj sposobnosti i spremnosti da se kre}e “malo tamo, malo ovamo“ – ve} prema potrebi. Jo{ izravnije, za{to bi (pro)bosanska politika gotovo svu svoju energiju tro{ila u odbrani Bosne i Hercegovine od bo~nih udara, onih iznutra i onih izvana, slijeva i zdesna. Mo`da bi se ti isti udari na ovu zemlju i dr`avu mogli nekako, recimo da ih se prinudi da se me|usobno izravno a ne preko na{ih le|a susretnu, preokrenuti u sile koje ovu “izme|u-zemlju“ podr`avaju, brane i osna`uju. Za poja{njenje, evo jedan primjer, odnosno prijedlog koji, razumije se, ne treba, jer malo se igram, uzeti doslovno. Kad vas, recimo, njema~ka kancelarka pozove na razgovore u Berlin, prije ili nakon {to je razgovarala s Dodikom, svejedno, vi gospo|i Angeli Merkel (treba da) ka`ete kako sve ozbiljnije razmi{ljate da

Koordinacija umjesto dr`ave
V
r{ilac du`nosti {efa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi prenio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku poruku “da je referendum vrlo iritantno pitanje u ovakvim politi~kim okolnostima“ te da se taj problem mo`e rije{iti dijalogom. , Dodik je saop{tio da RS ne}e odustati od referenduma o Tu`ila{tvu i Sudu BiH, ali da je spreman za razgovor o toj temi. [ta zna~i kvalifikacija da je “referendum iritantno pitanje u ovakvim politi~kim okolnostima“? Nije rije~ o iritantnom pitanju, ve} o ataku na institucije bh. dr`ave i nju samu. O ~emu se tu mo`e pregovarati? Reagovanje koje je prenio Daviddi nije ba{ u skladu s novim stavom iz sredi{ta EU da }e biti sankcionisan svaki napad na institucije bh. dr`ave i Mirovni sporazum, a referendum to jeste. Kao da odlu~an stav visoke komesarke za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton u korist BiH i njene evropske budu}nosti jo{ nije sasma prihva}en u Evropskoj komisiji. Daviddi je ponovio da je EU svela uslove za aplikaciju BiH za kandidaturu na provedbu odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci, dono{enje zakona o pravnoj pomo}i i “djelimi~no pitanje popisa“. Dodik tra`i redukciju i tih zahtjeva, ta~nije provo|enje samo odluke strazbur{kog suda. Predsjednik RS-a je nanovo ukazao da RS nema ni{ta protiv EU, ali samo ako se ne dira u nadle`nosti entiteta. Da njemu nije do EU, ve} do produbljivanja krize u BiH, govori i to da je istodobno izjavio da na razini dr`ave treba da budu dvije-tri, najvi{e ~etiri nadle`nosti, dakle, redukcija postoje}ih, a da bi sve drugo trebalo da bude predmet koordinacije. Dodik je s rado{}u do~ekao izjavu o koordinaciji, {to ju je predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso dao tokom obra}anja sudionicima “Parlamenta za Europu“ nedavno u Sarajevu. Barroso je ukazao da su BiH na putu ka EU potrebne funkcionalne institucije koje }e joj omogu}iti da govori jednim glasom u komunikaciji sa Unijom. Pritom je istakao da to ne zna~i da }e postojanje entiteta biti dovedeno u opasnost: “Ovo zapravo zna~i da, iako mnoge nadle`nosti mogu ostati na entitetskom nivou, koordinacioni mehanizam treba staviti na dr`avnu razinu“. eze o koordinaciji na nivou BiH Dodik se dohvatio kao dokaza o ispravnosti politike prema kojoj je BiH ugovorna dr`ava koje mo`e biti ili ne biti - zavisno od (koordinacione) volje entiteta - a ne dr`ava po sebi. [ta zna~i koordinacija na dr`avnom planu, znamo po blokadi evroatlantskog procesa koja dolazi upravo iz RS-a. Barroso bi morao znati da se u bh. slu~aju pojmovi koordinacija i funkcionalnost isklju~uju. Ashton je u{la u reviziju strategije prema BiH sa klju~nom namjerom da se Bruxelles obra}a bh. dr`avi jedinstvenim glasom, a to se tra`i i od BiH. O~ito je da }emo za odlu~nu provedbu te politike morati sa~ekati imenovanje novog {efa bitno oja~ane misije Evropske unije u BiH, koji treba da preuzme i funkciju specijalnog izaslanika EU od Valentina Inzka. Barroso je unio zabunu - da li to Bruxelles smatra da bh. dr`ava treba da ide ka EU kao neobavezuju}a koordinacija etniteta? Koordinacija je daleko od primjene pravila o jednom glasu iz BiH za EU. [to se ti~e jednog glasa iz EU za BiH, trebalo bi najzad da sva komunikacija iz Bruxellesa koja se ti~e integracijskog procesa - pa makar bila potaknuta pitanjima koja izvorno poti~u iz RS-a ili FBiH - ide preko nadle`nih dr`avnih organa, a ne kroz “koordinaciju“ sa entitetima. Treba prestati tretirati Dodika kao paralelnog {efa dr`ave - koju mrzi. Isti dan kada i Daviddi, kod Dodika je bio

FOKUS

I

podr`ite Dodika da u RS-u provede referendum, pa, {to bi rekao gospodin Ibrahim Spahi} – i {ta }emo sad, gospo|o Merkel, ili, recimo, gospodine Josipovi}u? na kraju, zahvaljujem na strpljenju, evo, kona~no, mog pitanja zbog kojeg sam imao potrebu za ovako dugim, mada ne i sasvim jednozna~nim, uvodom. Da li je (pro)bosanska politika bila vjerodostojnija za vrijeme rata, u neravnopravnoj odbrani zemlje od agresije, ili nakon rata; da li je postigla vi{e onda kada je imala mnogo manje sredstava na raspolaganju ili sada u miru, u proteklih petnaest godina? I sam se sje}am rije~i predsjednika Alije Izetbegovi}a kojima je obrazlagao na{u spremnost da se zavr{i rat i dogovori makar i nepravedan mir uvjerenjem da je na{a prednost u miru i u demokratskim sredstvima. Pitanje se mo`e postaviti i druga~ije, polaze}i od manijakalno genijalne la`i Dobrice ]osi}a kako su Srbi pobjednici u ratu a gubitnici u miru. Dakle, da li je (veliko)srpska politika vi{e postigla u proteklim ratovima (Slovenija, Hrvatska, BiH, Kosovo) ili vi{e posti`e sada?

Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

nce/pojedinke
prava na slobodu izra`avanja, prava na
protivmizoginijeniti su za{titile njihov profesionalni i ljudski integritet. Selekcija slu~ajeva kr{enja `enskih ljudskih prava u medijima i reakcijesamoonda kada su u pitanju pojedini mediji ili pojedineprofesionalke (uglavnom sutkinje, ministrice, aktivistice u civilnom sektoru...) ozbiljnodovodi u pitanje vjerodostojnost i kredibilnost reakcija i pozivanja na op}eprihva}enestandardeza{titeindividualnihljudskihprava, pa i prava sutkinje Op}inskog suda u Sarajevu. Tako|er, nisam vidjela niti jednu javnu reakciju i osudu `enskih organizacija i @enske mre`e koja je, na bazi po{tivanja spolne ravnopravnosti, ustala u za{titu novinara i novinarki~ija su prava ugro`ena u medijima (vlastitim ili konkurentskim - svejedno). Nisampro~italanitijednu rije~protivdiskriminacijenovinara i novinarki na sudovima koji/kojenemajujednak i efikasan pristup pravdi, kao na{i politi~ari, na primjer! Nisam pro~itala niti ~ula barem za jednu reakciju `enskih grupa zbog neprovo|enja pravomo}nih presuda u korist novinara i novinarki… A o javnojkritici postupaka profesionalki/profesionalaca u pravosu|u, politici, javnim organima, zdravstvu… bespredmetno je govoriti. Kao i sve drugo u ovojzemlji, i pitanje za{tite individualnih ljudskih prava, profesionalnog i ljudskog integriteta, posebice novinara i novinarki, na`alost, rastegljiv je princip, koji se po{tuje samo u odre|enim slu~ajevima i premaodre|enim osobama. Zbog toga, uzimam sebi za pravo javno podsjetiti ~lanice @enske mre`e BiH kako su i novinari i novinarkeljudi, sa svojimljudskim i profesionalnim dostojanstvom i individualnim pravima koja kr{i kako ko stigne.

Barroso unio zabunu - da li Bruxelles smatra bh. dr`avu kao neobavezuju}u koordinaciju entiteta? Rusija nastavlja remetila~ku politiku podr`avaju}i referendum protiv BiH. Treba prestati s tretiranjem Dodika kao paralelnog {efa dr`ave koju mrzi

T

N

ambasador Rusije Aleksandar Bocan Har~enko i podr`ao referendum, nastavljaju}i remetila~ku politiku u BiH. a integrativnu ponudu iz EU za BiH, odgovor je dezintegracijski otpor etnokrata (referendum, “hrvatska samouprava“...). Onemogu}avanje uspostave vlasti je s namjerom o~uvanja, ja~anja pa i pro{irenja entitetsko-nacionalnog principa vladanja. Na toj osnovi SNSD i HDZ-ovi zauzimaju pozicije spram skromnih zahtjeva Washingtona i Bruxellesa za ustavnim promjenama. Ne}e biti mogu}e uspostaviti ni dr`avnu vlast bez EU i SAD-a. Upravo to govori o valjanosti koordinacionog na~ela iz Barrosove pri~e.

12

CRNA HRONIKA
Ne|eljko Vukosav (56) iz Nevesinja poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se prekju~er dogodila na seoskom putu u mjestu Udre`lje kod Nevesinja. Iz CJB-a Trebinje je saop}enoda je Vukosav nastradaokada je izgubiokontrolu nad traktorom koji je skrenuo s puta, te se prevrnuo. Uvi|aj su obavili pripadniciPSNevesinje, a da li je uzrokudesavo`nja neprilago|ena uslovima na putu, bi}e poznato Dk. O. nakon istrage.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Poginuo traktorista

Had`i}i: La`no osumnji~eni za kra|u

Suno Kalem (25) i Anis Sabitovi} (24) iz Had`i}a pu{teni su u srijedu, nakon {to su preno}ili u pritvoru, jer policija u me|uvremenunijeprona{ladokaze da su oni obijali vikendiceu Had`i}ima. Prema rije~ima advokata Senada Dupovca, njih dvojica su u utorak u njegovoj pratnji do{li u PU Had`i}i, te su uhap{eni. Navodno ih je osumnji~io kupac ukradenogkino-projektora, ali oni su imali alibije, D. P. te su pu{teni.

edna osoba je poginula, a dvije su te{ko povrije|ene u saobra}ajnim nesre}ama koje su se dogodile preksino} u kalesijskom naselju Toj{i}i i kod Siporeksa Tuzli. Do nesre}e u Toj{i}ima, na ma gis tral nom pu tu Tu zla Zvornik, do{lo je kada je Selmir [i{i} (31) iz Banovi}a, upravljaju}i kamionom tam zastava, izgubio kontrolu i udario u parkirani kamion, takozvanu labudi cu. Na mjes tu ne sre}e je smrtno stradao Esed Milkuni} (55), koji je bio suvoza~ u kamionu.

J

U Kalesiji i Tuzli: Jedna osoba poginula, dvije povrije|ene

Pijani voza~ kamiona
skrivio smrt saputnika
Esed Milkuni} (55) poginuo kada je Selmir [i{i} vozilom udario u kamion parkiran pored ceste • Neregistrovanim kamionom upravljao bez dozvole
Brodu, izgubio kontrolu nad upravlja~em, pre{ao u suprotnu traku, te se sudario da mercedesom 190, koji je vozio E. H.

Priveden na saslu{anje
“Tokom uvi|aja je utvr|eno da je voza~ tama bio u alkoholiziranom stanju, bez polo`enog voza~kog ispita za C kategoriju, te da kamion koji je vozio nije bio registrovan. On je li{en slobode i nad njim policija vr{i kriminalisti~ku obradu, nakon ~ega }e PU Kalesija Tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj o saobra}ajnoj ne sre}i“, ka zao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, navode}i da je de`urni tu`ilac izdao naredbu da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog, ali i to da se za analizu uzmu uzorci krvi i urina voza~a tama. [i{i} }e, kako saznajemo, nakon kriminalisti~ke obrade biti predat u nadle`nost Tu`ila{-

Intervencija vatrogasaca
“Pripadnici Vatrogasne jedinice Tuzla su N. [. izvukli iz totalno uni{tenog golfa, te je on nakon ukazivanja prve pomo}i prevezen na UKC Tuzla radi hospitalizacije. Voza~ mercedesa je zadobio povrede o ~ijem se stepenu ljekari nisu izjasnili“, kazao nam je Arnautovi}, uz poja{njenje da }e od oba voza~a radi testiranja biti uzeti uzorci krvi. Uvi|aje na mjestima nesre}a izvr{ili su de`urni tu`ilac i pripadnici policijskih uprava u Kalesiji i Tuzli.
S. KARI]

Milkuni} stradao na mjestu

tva radi daljnjeg postupanja. U nesre}i u Tuzli te{ke i po `ivot opasne povrede zadobio

je N. [ (66), dok je povrije|en i E. H. U Tu`ila{tvu nam je re~eno

da je do nesre}e, najvjerovatnije, do{lo kada je N. [, voze}i golf 2 iz pravca Tuzle prema [i}kom

Sarajevo

Vrhovni sud FBiH prihvatio prijedlog sarajevskog Tu`ila{tva

Oplja~kane
dvije trgovine
Za sada nepoznati razbojnici u srijedu nave~er, naoru`ani {rafcigerom i pi{toljem, oplja~kali su prodavnice u sarajevskimnaseljimaVratnik i Dobro{evi}i, i tom prilikom prodavnice Fini mini i TD Marketi o{tetili za ukupno 1.100 KM. Uz prijetnju{rafcigerom, nepoznati mladi} je u Arapovoj ulici na Vratniku upao u prodavnicu Fini mini i natjerao radnicu da mu iz kase da dnevni pazar. Nakon {to je dobio 100 KM, napada~ je pobjegao. U Dobro{evi}koj ulici na drugom kraju grada dvojica razbojnika u{la su u TD Market i, uz prijetnju pi{toljem, od radnika oteli oko 1.000 KM, a zatim se udaljili u nepoznatom pravcu. Policija je u oba slu~aja oba vi la uvi|aje, raz go va ra la sa o{te}enim radnicima kako bi do{la D. P. do opisa po~inilaca.

Uhap{enim u akciji Kum produ`en pritvor
U pritvoru, koji im je produ`en za jo{ tri mjeseca, ostaju Milosav Samard`i}, Sre}ko Trifkovi}, Dejan Vukovi} Superbeba, Sre}ko Mandi} i Mla|en Veljovi}
Vije}eVrhovnogsudaFBiH, na zahtjev Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, za tri mjesecaprodu`ilo je pritvorMilosavuSamard`i}u, Sre}kuTrifkovi}u, DejanuVukovi}u, zvanomSuperbeba, Sre}ku Mandi}u i Mla|enu Veljovi}u, osumnji~enim za organizovani autokriminal. Glasnogovornica Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi}evi} nam je rekla da istraga o autokriminalu u kojem su u~estvovali u januaru uhap{eni u akciji Kum jo{ traje: “U toku su saslu{anja i ~ekaju se nalazi DNA vje{ta~enja“ , rekla je Omi}evi}. Osumnji~eni su u januaru Akcija Kum po~ela je u decembru 2010. nakon vi{e kra|a vozila na podru~juSarajeva, a istra`ni organi su ustanovili da vlasnicikojima su ukradenavozila za povrat kontaktiraju uvijekisteosobe. Tokomistrageustanovljeno je da se radi o jednoj od najorganizovanijih grupa za kra|u vozila na ovim prostorima u kojoj su postojale osobe zadu`ene za kra|u, posredovanje sa vlasnicima vozila i iznudu novca za povrat automobila, ali i za rastavljanje i transport dijelova u autootpade. Navodno su kraci ove kriminalne organizacije sezali do Srbije, Hrvatske Dk. O. i Crne Gore.

Dejan Vukovi}, zvani Superbeba

Nijaz Karkelja

uhap{eni u akciji provedenoj na podru~ju Sarajeva, Isto~nog Sarajeva i Hercegovine. Osim njih, privo|eni su i Predrag Spai}, Puni{a Purkovi}, Nijaz Karkelja Nisko i Midhat Londrc. Oni se terete da su u~estvova-

li u kra|ama vozila, reketiranju i iznu|ivanju novca. Policija je u akciji Kum pretresala ku}e, te prona{la i oduzela vi{e mobitela, kartica i laptop ra~unara, te drugih predmeta koji se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

CRNA HRONIKA
Nepoznate osobe provalile su u prostorije Bingo tombole smje{tene u Vatrogasnom domu u Doboju, te odnijele, kako se moglo ~uti, oko 5.000 KM. Uvi|ajem je utvr|eno da je provala izvr{ena nasilnim otvaranjem prozora, a nakon ulaska, provalnici su prosjekli rigipsplo~e, kojom je razdvojen prostor izme|u sale u kojoj se organizuje tombola i kancelarije, te iz ormara odnijeli dva nesesera sa novcem.

13

Ukradeno 5.000 KM

Kod Zeni~anina na|ena marihuana

Zeni~ka policija ju~er je Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica predala Hazrudina K. (36) iz Zenice koji se sumnji~i za posjedovanje i dilanje droge. Policija je, po naredbi Op}inskogsuda, u srijedu pretresla ku}u u Ulici Kotromani}a u Zenici, a koju koristiosumnji~enite prona{la i oduzela535,65 grama marihuane spremne za uli~nuprodaju. Zaplijenjenisu i mobitel te alu-folija u koju je pakovana Mi. D. marihuana.

Rasvijetljeno razbojni{tvo u Komercijalnoj banci u Banjoj Luci

@albena sjednica na presudu za napad na Emira Poljaka

Zatra`ena stro`ija kazna
za Muhameda Alija Ga{ija
@albena sjednica na presudu Muhamedu Aliju Ga{iju kojom je 2009. godine osu|en na {est mjeseci zatvora zbog udaranja pepeljarom Emira Poljaka 14. juna 2005. godine u ba{ti Tr`nog centra Merkator u Sarajevu odr`ana je ju~er u Kantonalnom sudu Sarajevo. Kantonalni tu`ilac Sead Kre{talica za Oslobo|enje je potvrdio da je Tu`ila{tvoulo`ilo`albu na visinukazne, te zatra`ilo stro`ije sankcionisanje Ga{ija. Odbrana se, tako|e, `alila i zatra`ila osloba|aju}u presudu. Odluka Kantonalnog suda Sarajevo }e biti donesena naknadno. Ga{i je, podsje}amo, pravosna`nom pre su dom kao vo|a zlo~ina~ke organizacije u septembru pro{le godine osu|en na 17 godina robije, nakon ~ega je upu}en na izdr`avanje kazne u zeni~ki KPZ. Dk. O.

Snimak plja~ka{a kamerom sa videonadzora

Uhap{eno sedam osoba,

NOVAC PRONA\EN
Plja~ku izveli Milan Relji}, Aljo{a Gali}, Sini{a Stra`ivuk i Radenko @uti}, dok se ostali sumnji~e za pomaganje
Koordiniranom akcijom policijskih slu`benika Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka i banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva za manje od 48 sati rasvijetljena je plja~ka Komercijalne banke u Gospodskoj ulici u Banjoj Luci, prona|en ukradeni novac i uhap{eno sedam osoba. Kako je saop{teno iz CJB-a Banja Luka, u nastavku istrage policija }e poku{ati otkriti organizatora i naru~ioca ovog razbojni{tva. U sri je du na ve~er zbog plja~ke ban ke, iz ko je su odnesene 1.033.000 KM, uhap{eni su Sini{a Stra`ivuk, Aljo{a Gali}, Milan Relji}, \or|e Ma ti}, Ra den ko @uti}, te bra}a Da ni jel i Dar ko \ur|evi}, ina~e svi policiji od ranije poznati kao izvr{ioci krivi~nih djela. Nezvani~no se moglo ~uti da }e Mati} vjerovatno biti svje dok sa ra dnik u ovom slu~aju, a plja~ku koja se odigrala u utorak ujutro, izveli su Relji}, Gali}, Stra`ivuk i @uti}, dok su im ostali osumnji~eni logisti~ki pomagali. Relji} i Gali} su ju~er, nakon saslu{anja u policiji, sprovedeni u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci. Darko ]ulum, na~elnik CJBa Banja Luka, ju~er je na preskonferenciji rekao da je ukradeni novac na|en u ford eskortu u Prijedoru, koji nema veze sa plja~ka{ima, i dodao da se policijska istraga nastavlja. Naime, policija je u zapaljenom kombiju prona{la automatske pu{ke kori{tene u plja~ki, ali i dalje traga za pi{toljima koje su razbojnici koristili, te uniformama koje su imali na sebi. Ina~e, rade}i na rasvjetljavanju plja~ke policija je pretresla 15 lokacija, te poligrafski ispitala {est osoba.
D. PAVLOVI]

Muhamed Ali Ga{i

Azra Vladovi}, majka ranjene djevojke

Dobrinja nije sigurna, razmi{ljam o selidbi
Nakon {to je Lejla Vladovi} ranjena, Elvedin Zemani}, kojeg ni ne poznaje, prvi joj je pritekao u pomo}
Lejla Vladovi} (24) oporavlja se u bolnici Ko{evo nakon ranjavanja nedaleko od fontane, na Bulevaru branilaca Dobrinje u sarajevskom naselju Dobrinja, potvrdila nam je njena majka Azra Vladovi}, te istakla da njenoj k}erki metak, sre}om, nije o{tetio tetive. “Te ve~eri moja k}erka oti{la je na kafu sa drugaricom. Prilikom povratka na{la se na pogre{nom mjestu u pogre{no vrijeme. Taj mladi} je pucao na nekoga, a pogodio nju. Na moju k}erku pucano je iz pravca objekta u kojem se nalazi vi{e poslovnih pros to ra, a ko ji zo vu gra|evina. Nalazi se u blizini osnovne {kole. Nakon toga, taj Elvedin Zemani} joj je prvi pritekao u pomo}, poderao svoju majicu, zaustavio krvarenje i odveo u medicinsku ustanovu“, ka`e Azra Vladovi}. Ona tvrdi da njena k}erka ne poznaje Zemani}a, niti joj je on mladi}, kao {to se isprva moglo ~uti. “Dobrinja odavno vi{e nije sigurno naselje. Moja poznanica koja `ivi u Dobrinji 2 pri~a da se skoro svake ve~eri mladi}i okupljaju u toj gra|evini pored Merkatora i {kole, i da je tu sakupljali{te narkomana. ^ujem da se tamo ni policija ne usu|uje nave~er da u|e. Nakon ovog doga|aja razmi{ljam da prodam stan i odem iz Dobrinje“, isti~e majka ranjene Lejle. Dok policija traga za Arnelom Kurtajem zbog sumnje da je ranio Vladovi}evu, on se putem medija oglasio tvrde}i da je u nedjelju nave~er, kada se desila pucnjava, bio u Zenici.
D. P.

Op}inski sud Sarajevo: Izre~ena presuda Danisu Pand`i}u

Za preprodaju droge 39 mjeseci zatvora
Op}in ski sud Sa ra je vo ju~er je osu dio Da ni sa Pand`i}a (31) iz Sarajeva na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog {verca droge i posjedovanja oru`ja bez dozvole. Pand`i} je osu|en nakon {to je sa Kantonalnim tu`ila{tvom Sarajevo sklopio sporazum o priznanju krivnje. Njega su, kako smo pisali, po~etkom godine uhapsili slu`benici Odjeljenja za borbu protivzloupotrebadroga MUPa KS-a pred vratima zgrade u Ulici D`emala Bijedi}a, u sarajevskom naselju Dolac-Malta. Prilikom pretresa kod njega je prona|ena manja koli~ina skanka i spida, a u njegovom iznajmljenom stanu te golfu policajci su prona{li 5,5 kilograma skanka, ali i 120 grama spida, pi{tolj glock te municiju. Tako|er, oduzeto je 580 maraka koje poti~u od preprodaje droge, mobitel, dvije digitalne vage i pribor za prepakivanje droge.
Dk. O.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Humanitarni spektakl

Komunalac krenuo u proljetnu akciju

Parkovi ure|eni, uskoro i obala jezera Modrac
Cilj vratiti dobar izgled nekada vrlo popularnom izleti{tu, {to je Kiseljak, zbog obale Modraca, zasigurno bio. Uklju~i}emo lokalno stanovni{tvo u redovan odvoz sme}a, ali tra`i}emo i da se gra|ani pona{aju odgovorno, najavio je direktor Komunalca Radnici gradskog komunalPARKOVI nog preduze}a Komunalac Uredili smo nedavno su zavr{ili drugu fagradski i zu ~i{}enja dijela obale jezearheolo{ki park, ra Modrac, koja teritorijalno pripada op}ini Tuzla, odnote Slanu Banju. sno naselju Kiseljak. Ta faza je, U su{tini, svi pre ma ri je~ima Admi ra parkovi u gradu Be}irovi}a, direktora Komusu ure|eni i nalca, uklju~ivala ure|enje samim tim zelenih povr{ina na obali, ugodni za ~i{}enje {iblja, granja i niskog rastinja, te ure|enje puta koboravak gra|ana
ji ide ka obali.

Tuzlanske novinarke, glumice, novinari i glumci 30. aprila }e na stadionu na Slanoj Banji odigrati humanitarne fudbalske utakmice, a dobrovoljni prilozi koji se prikupe bit }e donirani za lije~enje Adele Bajri}, uposlenice Narodnog pozori{ta u Tuzli. U prvoj utakmici se sastaju novinarke i glumice, dok }e u drugoj snage odmjeriti glumci i novinari. Utakmice }e, nadamo se, objektivno suditi popularna bh. glumica Meliha Faki} i glumac Nermin Omi}. Oficijelni spiker programa je harizmati~ni tuzlanski glumac Nedim Malko~evi}, komentator }e biti glumac Hazim Muj~inovi}, dok je za muzi~ki dio zadu`en DJ Krige. Fudbalski, gluma~ki, novinarski, a prije svega humanitarni spektakl, ve} je privukaovelikupa`njutuzlanskejavnosti. O~ekuje se dolazak velikog broja predstavnika op}inske i kantonalne vlasti, ali i drugih gra|ana.

Postavljanje kanti
“Put je na nekim dijelovima bio potpuno zarastao, pa smo ga doveli u dobro stanje. Treba ista}i da smo u prvoj fazi pokupili sme}e sa obale, a zatim smo ga prevezli na na{u deponiju“, kazao nam je Be}irovi}, isti~u}i da je akcija na Modracu jo{ u toku. “Nama je cilj vratiti dobar

Obala Modraca prije ~i{}enja

1.000 sadnica za ljep{i grad
U okviru akcije “Prolje}e u mom gradu“ ~lanice Udru`enja `ena Tuzle su na ju`noj gradskoj magistrali zasadile 1.000 sadnica cvije}a, ~ime su, kako ka`u, dale doprinos ljep{em izgledu grada. Ovom akcijom, koju je podr`ala Slu`ba za komunalne poslove Op}ine Tuzla, ~lanice su `eljele da potaknu i druge kako bi uredili svoje balkone i dvori{ta, a sve u cilju zdravijeg `ivota.

Jaja i kola~i za gra|ane
Povodom predstoje}eg katoli~kog praznika Uskrsa i pravoslavnog praznika Vaskrsa, volonteri humanitarnog Udru`enja gra|ana City angels 23. aprila }e u Tuzli od 11 do 15 sati gra|anima dijeliti jaja i kola~e. Kako je najavljeno iz ovog udru`enja, akcija}e se odvijati na dvije lokacije: na Trgu slobode i na platou kod “Ismeta i Me{e“ Ina~e, cilj . akcije je promocija aktivnosti City angelsa, ali i humanosti i solidarnosti.
Admir Be}irovi}

izgled nekada vrlo popularnom izleti{tu, {to je Kiseljak, zbog obale Modraca, zasigurno bio. Uklju~i}emo lokalno stanovni{tvo u redovan odvoz sme}a, postavi}emo kante za sme}e, ali, tako|er, tra`i}emo da se i gra|ani pona{aju odgovorno, odnosno da ~uvaju okolinu“, dodao je direktor Komunalca. Ina~e, radnici Komunalca ve} od 1. aprila, po nalogu op}inske Slu`be za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica, krenuli su u akciju ure|enja zelenih povr{ina u gradu. Prvo su, saznajemo iz Komunalca, poko {e ne ze le ne po vr{i ne u gradskom vlasni{tvu, a potom je uklonjen korov. “Uredili smo gradski i arhe-

olo{ki park, te Slanu Banju. Naravno, ranije smo, zbog raznih aktivnosti, morali urediti park kod Bosanskog kulturnog centra. U su{tini, svi parkovi u gradu su ure|eni i samim tim ugodni za boravak gra|ana“ pojasnio nam je di, rektor Be}irovi}, napominju}i da radnici ovog preduze}a imaju odli~nu saradnju sa povjerenicima mjesnih zajednica, te da je u proteklim sedmicama, po ve} ustaljenoj pra ksi, or ga ni zo va no ure |enje ne ko li ko za je dni ca,

naj~e{}e uo~i proslave njihovog dana.

Odli~an posao
“Evo, danas (u ~etvrtak, op. a) je proslava Dana Mjesne zajednice [i}ki Brod, pa smo radili na ure|enju te lokalne zajednice. Ve} u petak je Dan Srednje Lipnice, gdje smo tako|er bili anga`ovani, s ciljem da Mjesna zajednica bude prelijepa na svoj dan“, istakao je Be}irovi} uz ocjenu da Komunalac, s obzirom na postoje}e resurse, obavlja odli~an posao.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

37 40

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

113 godina {kole Kreka
U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli obilje`ena je 113. godi{njica postojanja Javne ustanove Osnovna {kolaKreka, a na sve~anojpriredbi, na kojoj je u~estvovalo oko 200 u~enika, ujedno je ispra}ena 113. generacija. Na manifestacijiobilje`avanja je nagla{eno da je 1897. upisana prva generacija u~enika u {kolu koja je tada nosila ime Prvaosnovna{kola. Od tada je ovu {kolu zavr{ilo hiljade u~enika, a {kola je nekoliko puta mijenjala ime. Od 1994. nosi ime Kreka.

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 77 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Osnovci iz pet tuzlanskih {kola u srijedu su na gradskim raskrsnicama podijelili 1.000 letaka sa napisanim pravilima pona{anja pje{aka u saobra}aju, te visinama kazni za njihovo kr{enje. Akcija se realizi-

[kolske patrole

ra pod nazivom [kolske patrole, a uz mali{ane, na gradskim raskrsnicama su bili i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. U na{em objektivu na{la se “ekipa“ koja je , svoj posao obavljala kod Crvenih sedam.

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

SINO] U ZAGREBU Premijera u elitnom kinu Europa

VIJESTI

Bo{njaci u Hrvatskoj
Kroz film poku{avamo pokazati da mi Bo{njaci postojimo ovdje 8 vijekova, da ovdje `ivimo i stvaramo ovu dr`avu, da se osje}amo ravnopravno, ali da tako|er ne `elimo da zaboravimo na{ identitet, kulturu, obi~aje, ka`e predsjednik Vije}a bo{nja~ke nacionalne manjine Grada Zagreba Ekrem Be}irevi}
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Premijera dokumentarnog filma “Bo{njaci u Hrvatskoj“ redatelja Ediba Ahmetovi}a odr`ana je sino} u elitnom zagreba~kom kinu Europa. Ideja o filmu ro|ena je u Vije}u bo{nja~ke nacionalne manjine Grada Zagreba, a zagreba~ke gradske vlasti financirale su u cijelosti realizaciju ovog filmskog projekta. Premijeri dokumentarnog filma prisustvovali su predsjednik RH Ivo Josipovi}, gradona~elnik Grada Zagreba Milan Bandi}, zagreba~ki muftija [evko Omerba{i}, savjetnik hrvatskog predsjednika dr. Izet Aganovi}, nekada{nji ministar kulture u Ra~anovoj vladi a danas saborski zastupnik SDP-a Antun Vuji}, predsjednik Stranke demokratske akcije Hrvatska i saborski zastupnik [emso Tankovi}, Azem Vlasi, akademik Enes Kari}, Fahmija Sejti} iz Ureda za nacionalne manjine i dr. Dokumentarac traje 50 minuta a redatelj Edib Ahmeta{evi}, ina~e snimatelj na Hrvatskoj televiziji, materijal za film snimio je za godinu dana, na 20 razli~itih lokacija {irom Hrvatske. O radu na pripremi dokumentarca za na{ list govorio je jedan od inicijatora, predsjednik Vije}a bo{nja~ke nacionalne manjine Grada Zagreba Ekrem Be}irevi}.

Prvi korak
Te mu “Bo{ nja ka u Hrvatskoj“ ovaj dokumentarni film razmatra s povijesnog aspekta, ali prema rije~ima Be}irevi}a, to bi trebao biti tek po~etak. „Siguran sam da }e jednoga dana do}i na dnevni red sada{njost, odnosno, uloga i doprinos Bo{njaka u Hrvatskoj u podru~ju kulture, znanosti, umjetnosti, sporta. Ideju treba nastaviti i snimiti jo{ filmova, gdje bi sada{njost do{la maksi mal no do izra`aja. Smatramo da je ovaj dokumentarac prvi korak, i da ima puno prostora za tematiziranje pitanja tko su Bo{njaci u RH i kakav je njihov dana{nji doprinos hrvatskom dru{tvu, konstatira predsjednik Vije}a bo{nja~ke na ci onal ne ma nji ne Grada Zagreba. {amo pokazati da mi Bo{njaci postojimo ovdje 8 vijekova, da ovdje `ivimo i stvaramo ovu dr`avu. Da se osje}amo ravnopravno, ali da tako|er ne `elimo da zaboravimo na{ identitet, kulturu, obi~aje, na{u sofru, da tako ka`em“ . Bez sna`ne financijske potpore zagreba~kih gradskih vlasti snimanje filma bilo bi nemogu}e, pa Be}irevi}, uz ponos da su uspjeli realizirati film o Bo{njacima u Hrvatskoj, kao izrazito va`nu isti~e podr{ku Grada Zagreba. Uz to, nagla{ava uspje{nu suradnju s dr`avnim tijelima RH kao i hrvatskim arhivima koji su tijekom snimanja filma pomogli u pribavljanju potrebnih podataka.
Jadranka DIZDAR

Organizirati konferenciju o nestalima
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} primio je ju~er Kathryne Bomberger, direktoricu Me|unarodne komisije za nestale osobe sa sjedi{tem u Sarajevu, osnovane 1996. godine kako bi pomogla u pronala`enju zato~enih i nestalih u sukobima na podru~ju biv{e Jugoslavije. Razgovaralo se o mogu}nosti organizacije regionalne konferencije o nestalim osobama, objavljeno je iz Ureda predsjednika RH. Od 40.000 osoba koje su se smatrale nestalima na podru~ju biv{e Jugoslavije, do danas je identificirano 26.000, a na podru~ju Hrvatske tra`i se jo{ 1.825 nestalih. Me|unarodna komisija za nestale osobe u me|uvremenu je iz regionalne prerasla u globalnuorganizacijupro{iriv{isvojedjelovanje na Bliskiistok, Latinsku Ameriku i jugoisto~nu Aziju. J. D.

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} na premijeri filma o Bo{njacima

po~etka svog postojanja. No, od zamisli pa do realizacije protekle su gotovo tri godine. „Tra`ili smo rje{enja kako i na koji na~in prikazati Bo{njake koji `ive u RH jer je rije~ o kompleksnoj problematici. Ali, smatrali smo da netko treba krenuti u tom smjeru, da treba od{krinuti vrata i re}i odre|ene stvari koje su va`ne

POPIS Na popisu stanovni{tva 2001. gotovo polovica na{ih sunarodnjaka koji `ive u Hrvatskoj, njih oko 20.000 izjasnili su se kao muslimani, dok ih se oko 20.000 izjasnilo kao Bo{njaci
za nas Bo{njake u Hrvatskoj“ , ka`e Be}irevi}. Nagla{ava da su se svi ~lanovi Vije}a anga`irali i doprinijeli u radu na pripremama, uglavnom se radilo volonterski i s pu no en tu zi ja zma. Me|utim, kako isti~e, najzaslu`niji u ostvarivanju ove ideje je redatelj Edib Ahmeta{evi}, profesionalni filma{ i tako|er ~lan Vije}a.

„Zadovoljni smo da smo uspjeli realizirati ovaj film. Iako smo svjesni da nismo uspjeli sve prikazati i pokazati, to je svakako uspje{an projekt, a takve informacije imamo i sa terena. S obzirom na to da ovog mjeseca u RH traje popis stanovni{tva, dokumentarac smo ve} proslijedili u sve dijelove zemlje, Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeku, Istru, Zagreb i okolicu itd. Tako da je u svim tim gradovima ovaj film ve} imao svojevrsne mini premijere, gdje je prikazivan uglavnom me|u Bo{njacima“, obja{njava. Be}irevi} obrazla`e i ulogu ovog filma u svjetlu problema u vezi s izja{njavanjem na popisu stanovni{tva:

Nikoli} prekinuo {trajk `e|u
Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikoli} prekinuo je {trajk `e|u, javljaSrna. Nikoli} je {trajk`e|uprekinuoposlijepri~e{}ivanja u Klini~ko-bolni~komcentru u Beogradu. Protejerejstavrofor Radi~ Radi~evi} pri~estio je jutros Nikoli}a oko 11 sati i potvrdio novinarima da je Nikoli}apri~estio po obi~ajuhljebom i vinom. Ljekari su mu dali na ka{i~icu malo vode, a tokom dana }e postepeno pove}avati koli~inu. Lider naprednjaka nastavio je da odbija hranu i hranjive infuzije. Tomislav Nikoli} peti dan {trajkuje gla|u, `ele}i na taj na~in da privolivlast da raspi{e vanredne parlamentarne izbore u Srbiji.

Potpora
„Na popisu stanovni{tva 2001. gotovo polovica na{ih suna ro dnjaka koji `ive u Hrvatskoj, njih oko 20.000, izjasnili su se kao muslimani, dok ih se oko 20.000 izjasnilo kao Bo{njaci. Izvjestan broj ljudi, pogotovo iz starije populacije, zbog nedovoljne edukacije, nema jasna saznanja o tome {to zna~i etni~ko i nacionalno, ne mo`e razlikovati nacionalnu od vjerske pripadnosti. Stoga je i ovo bio jedan od na~ina, da kroz film poku-

Od{krinuti vrata
Vije}e kojem je na ~elu savjetodavno je tijelo na lokalnoj razini, a ovakav oblik djelovanja imaju sve nacionalne ma nji ne u R Hrvat skoj. U okviru svog programa, zagreba~ko Vije}e bo{nja~ke nacionalne manjine koje funkcionira ve} ~etvrtu godinu promi{ljalo je mogu}nosti snimanja ovakvog filma od samog

Pamtiti Jasenovac i Staro Sajmi{te
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je, povodom 22. aprila - Nacionalnog dana sje}anja na `rtve genocida u Drugom svjetskom ratu, da je Srbija demokratska zemlja izgra|ena na antifa{isti~koj tradiciji i da je u njoj neprihvatljiva bilo kakva netrpeljivost na etni~koj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, javlja Srna. „Uvijek }emo pamtiti tragi~na stradanja Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, strati{ta u Donjoj Gradini i `rtve logora Staro Sajmi{te u Beogradu. Upravo zbog svih `rta va ho lo ka us ta i sje}anja na njihove patnje, ne smijemo da dozvolimo da se revidira istorija’’, naglasio je predsjednik Srbije.

Rusko dr`avno Sveu~ili{te za me|unarodne odnose

Jo{ postoji mogu}nost konflikta na Balkanu
Na prostoru biv{e Jugoslavije i dalje postoji mogu}nost novih konflikata, {to je poslje di ca bol nog pro ce sa me|unacionalnog pomirenja koje nije zavr{eno, ocijenio je visoki ruski diplomat Andrej Maslov, javlja Fena. Na konferenciji pod nazivom “Pouke balkanskog konflikta: 20 godina kasnije“ ko, ju je organiziralo rusko dr`avno Sveu~ili{te za me|unarodne odnose, Maslov je kazao da jo{ nije do kraja odstranjena prijetnja destabilizacije regije i kako i dalje postoje povoljni uvjeti za ekstremizam i separatizam. On je rekao da su dr`ave zapadnog Balkana napravile izbor u ko rist ~lan stva u Evropskoj uniji, ali je ukazao da u procesu eurointegracije ne treba biti umjetnog forsiranja doga|aja i jakog pritiska kako ne bi do{lo do zao{travanja starih, osjetljivih problema. Maslov, koji je u ruskom ministarstvu vanjskih poslova zadu`en za zemlje biv{e Jugoslavije, kazao je da se to posebno vidi na primjerima Bosne i Hercegovine i Kosova. Prema njegovim rije~ima, Balkan je zona posebnog interesa ruske vanjske politike. Skupu su prisustvovali i veleposlanici i diplomati svih biv{ih jugoslavenskih republika, osim Crne Gore, prenijela je RTV.

18

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

SVIJET

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ujedinjeni narodi upozoravaju na upotrebu kasetne municije

Masovne civilne `rtve
Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay pozvala je na prekid opsade Misrate
Prijavljena upotreba kasetne municije i te{kog oru`ja u napadu libijske vlade na Misratu izazvala je brojne civilne `rtve i mogla bi predstavlja ti zlo~in po me|una ro dnom pravu, upozorili su Ujedinjeni narodi, javlja Fena. Visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay pozvala je na prekid opsade Misrate i osudila napade, uklju~uju}i i one s kasetnom bombom za koju je rekla da je pro{le sedmice eksplodirala nekoliko stotina metara od bolnice u tome gradu na zapadu Libije. “Pre ma me|una ro dnom pravu, namjerno ga|anje medicinskih objekata je ratni zlo~in, a namjerno ga|anje ili bezobzirno napadanje civila sedmice da su u stambenim ~etvrtima Misrate prona|eni ostaci kasetnih bombi, prenosi Hina. Libijska vlada odbacila je optu`be za upotrebu kasetnih bombi i granatiranje civila. Tako|e, sedam osoba je poginulo, a 18 je ranjeno u bombardovanju NATO snaga na kvart Kalat al-Fard`an u libijskoj prijestonici Tripoli, objavila je ju~er libijska dr`avna televizija. Britanski premijer David Cameron insistirao je ju~er da akcija NATO-a u Libiji ne treba voditi ka raspore|ivanju kopnenih snaga u toj zemlji, ali da Alijansa i saveznici moraju poja~ati pritisak na snage libijskog lidera Gadafija.

U potonu}u trajekta 23 poginulih
Najmanje 23 ljudi utopilo se, a desetine se smatraju nestalima nakon potonu}a trajekta u ~etvrtak na istoku Banglade{a, prenosi Hina. “Do sada smo prona{li 23 tijela. Ima i drugih tijela koja su ostala zarobljena u potonulom trajektu. Ronioci ih poku{avaju izvaditi“ do, dajepolicija. Putnici su spavalikada je trajekt udario u olupinu broda potonulog nekoliko dana ranije u Sarailu, 90 kilometara od Dake. Oko 60 putnika se spasilo plivaju}i. Ne zna se koliko je bilo putnika na trajektu. Nesre}e s trajektima u Banglade{u su vrlo ~este jer se gotovo uop{te ne po{tuju sigurnosne norme pa su plovila ~esto prekrcana.

Namjerno ga|anje medicinskih objekata je ratni zlo~in

mo`e zna~iti ozbiljno kr{enje me|unarodnih konvencija o ljud skim pra vi ma i me|unarodnog humanitarnog prava“ rekla je Pillay u sa, op}enju. Izvije{teno je da su

najmanje dvije klinike u Misra ti po go|ene mi no ba ca~kom i snajperskom vatrom, rekla je Pillay. Organizacija Human Rights Watch objavila je pro{le

Opozicija nudi amnestiju Salehu
Jemenskom predsjedniku Aliju Abdulahu Salehu, protiv kojeg se vodi pobuna u toj zemlji, ponu|eno je da podnese ostavku u roku od 30 dana, uz garanciju da ne}e biti sudski gonjen, izjavio je u ~etvrtak visoki zvani~nik opozicije Hassan Zayd. On je kazao da je u jednom prijedlogu za izlazak iz krize predvi|ena “ostavka predsjednika Saleha i dono{enje zakona o amnestiji“ “Potrebna je sa. glasnost predsjednika“ dodao je Zayd, , ~lan delegacije opozicije koja je u nedjelju imala u Rijadu konsultacije s ministrima vanjskih poslova Vije}a za saradnju u Zalivu, koje posreduje u jemenskoj krizi. Saleh, koji je na vlasti ve} 32 godine, ponovo je kazao u srijedu da }e vlast ustupiti samo u okviru ustava. U pobuni protiv predsjednika Saleha koja je po~ela krajem januara bilo je 130 mrtvih.

Nekoliko sati nakon ranjavanja u Misrati podlegao je fotoreporter nominiran za Pulitzera Chris Hondros, potvrdila je fotoagencija Getty Images za koju je radio. Od iste granate na licu mjesta je poginuo Tim Hetherington, britanski fotograf, ali i redatelj koji je do{ao i do nominacije za Oscara. Svjetske agencije prenose i vijest o ranjavanju jo{ dvojice fotoreportera, Guya Martina, koji radi za Panos, te Michaela Browna, koji radi za Corbis. Prema svjedo~enjima kolega koje su se tako|er na{le na popri{tu, Hetherington i Hondros su se sakrili iza zida kad je napad po~eo, ali je kobna granata pogodila zid. Hetherington je u svom posljednjem postu na Twitteru javio: „U opkoljenom libijskom gradu Misrata. Bezobzirno ga granatiraju Gadafijeve snage. Nema NATO-a...“ Hondros je pokrivao je brojna rati{ta tokom posljednjeg

Pogibija dvojice slavnih fotoreportera

desetlje}a, a neka od njih su Kosovo, Angola, Sierra Leone, Afganistan, Kashmir, The West Bank, Irak i Liberija. 2006. godine dobio je presti`nu nagradu Robert Capa Gold Medal za pokazanu hrabrost i predanost radu u Iraku. Hetherington je radio za Vanity Fair. List je potvrdio smrt 41-godi{njeg fotoreportera, koji je fotografijama pratio brojne svjetske sukobe i koji je 2007. godine dobio nagradu World Press Photo Award za pokrivanje ameri~kih vojnika u Afganistanu. Nominaciju za presti`nu nagradu Oscar dobio je za dokumentarni film Restrepo. @aljenje za pogibijom Hetheringtona, putem svojeg glasnogovornika Jaya Carneya, izrazio je i ameri~ki predsjednik Barack Obama. „Novinari diljem svijeta riskiraju svoje `ivote svaki dan kako bi nas informirali, tra`ili odgovornost od svjetskih vo|a i dali glas onima ~iji se glas ina~e ne bi ~uo“, istaknuo je Carney.

Plan ameri~kog pastora Terrya Jonesa koji je spalio Kur’an

Naoru`ani protesti ispred d`amije

u Detroitu
Kontroverzni ameri~ki pastor Terry Jones, koji je izazvao nerede u Afganistanu zbog javnog spaljivanja Kur’ana u maloj floriodskoj crkvi, planirao je naoru`ane proteste ispred d`amije u predgra|u Detroita, gdje `ivi veliki broj muslimana. Tu`itelj poku{ava zabraniti proteste uz obja{njenje da je pozivanje na oru`je i nasilje razlog za takav potez. Jones je pozvao Amerikance da se bore protiv “muslimanske prijetnje“ u SAD-u. Zbog ovog poziva, dobio je nekoliko prijetnji smr}u. Vlasti se nadaju da }e sud narediti Jonesu da premjes ti pro tes te da lje od d`amije kako bi se izbjeglo nasilje. “Mi smo jasno rekli da dolazimo s vrlo mirnim namjerama“, kazao je Jones za lokalnu detroitsku televizijsku stanicu. “Bit }emo naoru`ani. Dobili smo dozvolu za no{enje oru`ja“, dodao je. Pastor tvrdi kako se nastavlja planiranje protesta te da }e pred d`amiju do}i “u miru“, ali s

Sydney: Pobuna u prihvatnom centru
Tra`itelji azila zapalili su devet zgrada prihvatnog centra u predgra|u Sydneya u pobuni do koje je do{lo u no}i sa srijede na ~etvrtak. U pobuni u prihvatnom centru u Villawoodu u~estovalo je stotinjak imigranata, saop}io je imigracioni odjel. Imigranti su bacali crjepove i druge predmete na vatrogasce koji su do{li da gase po`ar, a interventna policija je morala {tititi vatrogasce. Politika australska vlade je da ilegalne imigrante dr`i u prihvatnim centrima dok prou~ava njihove zahtjeve za azil. Ve}ina njih je do{la brodovima iz Afganistana i [ri Lanke. Vatra je uni{tila, izme|u ostalog, informati~ku salu, kuhinju, praonicu i ambulantu.

oru`jem. Tvrdi da protesti nisu protiv islama, ve} radikalnih muslimana. Dodaje

da se njegova borba ne vodi zbog mr`nje, nego za podupiranje SAD-a. kriveno je da je Begin dogovore sa huntom smatrao osvetom za smrtnu kaznu koje su britanske vlasti izrekle njegovom prijatelju Dovu Gruneru 1947. u Palestini. Gruner je osu|en na smrt zbog uloge u napadu cionisti~kog paravojnog pokreta Irgun na policijsku stanicu. Begin je komandovao ovim pokretom u periodu prije ustanovljavanja dr`ave Izrael.

Novinar Hernan Dobry u knjizi tvrdi

Izrael naoru`avao Argentinu
Izra el je u taj nos ti na oru`avao Argentinu tokom Foklandskog rata zbog li~ne mr`nje tada{njeg premijera Menachema Begina prema Velikoj Britaniji, navodi se u knjizi “Operacija Izrael: Naoru`avanje Argentine tokom diktatorstva“ argentinskog novinara Hernana Dobrya. U knjizi se navodi da su projektili, radarski sistemi, rezervoari sa gorivom za borbene avione i gas-maske iz Izraela preko Perua slati u Argentinu. Po{to su britanske snage pobje|ivale u sukobu, koji je izbio 1982. nakon argentinske invazije na Foklandska ostrva, tada{nja vladaju}a hunta nije imala mnogo izbora odakle }e nadoknaditi opremu izgubljenu u ratu, a Begin, navodno, bio je spreman na postizanje sporazuma o naoru`avanju. U intervjuima, koje je obavio autor knjige, ot-

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET
Stravi~ni po`ari u Teksasu

21

Nove mjere japanskih vlasti zbog nuklearne krize

Podru~je oko

FUKUSHIME
zabranjena zona
Dva sna`na potresa ja~ine {est i 6,1 stepen Rihterove skale potresla su u ~etvrtak isto~nu obalu japanskog ostrva Honshu, koji je u katastrofalnom potresu 11. marta pomaknut za skoro 2,5 metara ka istoku. Prema podacima geofizi~ke slu`be Ruske akademije nauka, podzemni potresi zabilje`ni su u Tihom okeanu na dubini od 33 kilometra, javio je ItarTass, prenosi Tanjug. reaktora, {to je klju~ni korak ka popravku rashladnog sistemakojireguli{etemperatururadioaktivnih gorivnih {ipki. Me|utim, nivo vode se nije promijenio, {to je posljednji u nizu problema sa kojim se in`enjeri suo~avaju od po~etka krize.

Potresi na ostrvu Honshu

Gori od granice do granice
Veliki po`ari u vi{e od sedmicu dana zahvatili su saveznu dr`avu Teksas te je u tom periodu izgorjelo vi{e od milion he kta ra po vr{i ne, jav lja ju agencije. “Teksas gori od granice do granice. Imamo po`are na zapadu Teksasa, na istoku, na sjeveru i na jugu dr`ave. Prote`u se preko cijelog Teksasa“ , kazala je glasnogovornica teksa{ke {umarske slu`be April Saginor, te dodala da je jedan ogroman po`ar na podru~ju Dallasa nastao od ~etiri manja koja su se spojila. Visoke temperature, su{a i vjetrovi uzrokovali su nastanak i {irenje po`ara. “Vatrogasci iz 34 saveznih dr`ava se sada bore s po`arima u Teksasu. Vatra se na nekim dijelovima prote`e na preko 400 hiljade kvadratnih metara, a gori vi{e od sedmicu te su nam ti po`ari sada prioritet“ kazala , je Saginor i dodala kako treba prvo pogasiti te velike po`are. U protekle dvije sedmice vatrena stihija je uni{tila vi{e od 170 domova. Po`ari se gase i kanaderima. U ga{enju po`ara do sada je poginuo vatrogasac Greg Simmons, a {est drugih je ozlije|eno, pi{e CNN. Evakuisano je nekoliko gradova, a vatra se pribli`ila Fort Worthu, jednom od najve}ih gradova. Od 1. januara u Teksasu je prijavljeno vi{e od 800 po`ara. Vatri pogoduje vrijeme bez ki{a na tom podru~ju te se ne o~ekuje da }e ubrzo biti uga{eni.

Iz oblasti oko Fukushime evakuisano vi{e od 85.000 ljudi

Nova odluka japanskih vlasti nije posljedica promjene situacije u nuklearnoj elektrani, ve} namjera da se ograni~i izlo`enost radijaciji i sprije~e kra|e
Japan je ju~er saop{tio da }e ljudima zabraniti ulazak unutar evakuacione zone {iroke 20 kilometara oko nuklearneelektrane o{te}ene u zemljotresu i cunamiju nekoliko sedmica nakon {to je odatle po~ela da isti~e radijacija. Nekoliko desetina hiljada ljudi napustilo je tu zonu neposredno nakon {to je u zemljotresu i cunamiju11. marta o{te}ena elektrana, ali su se pojedinci vratili kako bi prikupili svoje stvari. Nova odluka japanskih vlasti nije posljedica promjene situacije u nuklearnoj elektrani, ve} je namjera da se ograni~i izlo`enost radijaciji i sprije~e kra|e. Edano je rekao da }e vlasti organizovati kratke posjete za stanovnike, koji }e mo}i da obi|u svoje ku}e, ali u oblast u pre~niku od tri kilometara oko elektrane ne}e mo}i da se pristupa. Iz oblasti oko Fukushimeevakuisano je vi{e od 85.000 ljudi iz 27.000 doma}instava. Kompanija TEPCO, u ~ijoj je nadle`nosti o{te}ena elektrana, saop{tila je da }e postrojenje mo`da do kraja godine biti pod kontrolom. Podsje}amo, iz kompanije je saop{teno da `eli da u vremenskom roku od {est do devet mjeseci bude izvr{eno “hladno ga{enje elektrane, ali stru~njaci smatraju da }e to veoma te{ko biti ostvareno. Tokom ove sedmicezapo~eto je ispumpavanje veoma kontaminirane vode iz jednog od

Skandal s hranom u Kini

Dekontaminacija
Francuska kompanija Areva obezbijedit }e postrojenje za preradu vode u kojoj se obavlja izolacije i uklanjanja radioaktivnih elemenata, ~ime bi trebalo da bude ubrzana dekontaminacija Fukushime. Direktor kompanije Areva Anne Lauvergeon izjavila je tokom ove sedmice da je TEPCO izrazio nadu da }e obrada vode po~eti prije kraja maja. Japanska kompanija insistira na tome da su tri od {est reaktora djelimi~no o{te}ena kada su se djelimi~no otopili tokom zemljotresa, ali da nisu u fazi “topljenja“ .

Zaplijenjeno 40 tona toksi~nog graha
VlastigradaShenyanga na sjeveroistoku Kine otkrile su klice graha koje su biletretiraneprekomjernom koli~inom aditiva koji je trebao ubrzati rast i u~initi grah sjajnijim, javljaju brojni kineski mediji. Policija je, prenosiReuters, od srijede zaplijenila 40 tona klica graha tretiranih natrij-nitratom i ureom, te antibioticima i jednim zabranjenim biljnim hormonom. Natrijnitrat spre~ava razvoj bakterija na hrani, no za kancerogen je i za ljude opasan. Problem s toksi~nim klicama graha u Kini postoji ve} godinama, lokalni mediji su o njemu izvje{tavali jo{ 2008. godine, ali vlasti tada nisu u~inile ni{ta da sprije~e potencijalno trovanje svojih sugra|ana. Ovo je samo jedan u nizu kineskih prehrambenih skandala, u kojem je policija uhapsila 12 ljudi. Posljednjihgodina u Kini su izbile afere s melaminom u dje~ijem mlijeku i morskom hranom koja je bila tretirana ilegalnim sastojcima. Od afere s melaminom 2008. godine preminulo je {estero djece, a jo{ najmanje 300 hiljada je imalo zdravstvene tegobe.

Cilj
“Cilj uspostavljanja zone zabranjenog ulaska i instrukcija o evakuaciji objavljene tokom pro{log mjeseca je osiguranje bezbjednosti ljudi. Preduzimat }emo stroge pravne mjere protiv onih koji u|u u spornu oblast. Od mje{tana samo mogu da zatra`im razumijevanje tako da ne bi bilepokretanepravne akcije protiv njih“ rekao je , portparol japanske vlade Yukio Edano.

ISTRA@IVANJA Vje{tine i mane menad`era

Dr`e se tr`i{ta kao pijan plota
SUSRETANJA Niko Juri}, selo @abljak, op}ina Usora

Bez ljubavi i kom{ija `ivota nema
Planinska jezera Bosne i Hercegovine

Ogledanje du{e u gorskim o~ima Zelengore

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Japanska ekonomija

Rast sporiji
od o~ekivanog
Azijska razvojna banka je prognozirala da }e japanska ekonomija oja~ati 1,5 posto u 2011. i 1,8 u 2012, {to je znatno usporenije od rasta od 3,9 posto u 2010. godini
Rast japanske ekonomije mogao bi biti sporiji nego {to se ranije o~ekivalo, kao posljedica katastrofalnog zemljotresa od 11. marta i cunamija, izjavio je glavni ekonomista Azijske razvojne banke. - De{avaju se neke negativne i pozitivne stvari, zbog ~ega }emo kasnije mo`da morati revidirati nedavne prognoze ARB-a, kada budemo imali vi{e podataka, rekao je ju`nokorejski ekonomista Ri ^ang Jong i precizirao da }e to revidiranje biti u vi{em ili manjem stepenu nani`e. Ta banka, sa sjedi{tem u Manili, prognozirala je ranije ovog mjeseca da }e japanska ekonomijaoja~ati1,5 posto u 2011. i 1,8 procenata u 2012, {to je znatno usporenje od rasta od 3,9 posto u 2010. godini, kao posljedica utjecajaprirodnihkatastrofakoje su nanijele {tetu industriji zbog prekida isporuka elektri~ne energije. Isporuke automobila i drugih industrijskih proizvodatako|er su smanjene zbog razaranja puteva, luka i druge infrastrukture. O~ekuje se da }e nesta{ice struje zbog o{te}enja atomske elektrane Fuku{ima poga|ati japansku ekonomiju sve do maja, du`e nego{to je ranijeprognozirano.

EK prihvatio
Evropska komisija je prihvatila prijedlog bud`eta za 2012. godinu, koji predvi|a 4,9 posto ve}u potro{nju u odnosu na ovogodi{nja izdvajanja, dok istovremeno od vlada zemalja ~lanica zahtijeva bolne bud`etske rezove. Prema tom prijedlogu, bud`et Evropske unije za 2012. godinu iznosio bi 132,7 milijardi eura, od ~ega }e ve}i dio biti usmjeren na poljoprivredu i razvoj siroma{nijih regija 27-~lanog bloka. EK je prisiljena na tra`enje ve}eg bud`eta zbog ranije preuzetihobaveza u sklopuprograma poput onih vezanih uz nau~na istra`ivanja i ekonomski razvoj. Pro{le godine proces usvajanja bud`eta za 2011. godinu pretvorio se u o{tro nadmetanje izme|u Velike Britanije i jo{ nekolicine zemalja ~lanica, koje su se zalagale za provedbu dodatnih mjera {tednje u razdoblju krize, a Evropski parlament u kona~nici je, umjesto tra`enih 6 posto, odobrio njegovo 2,91-postotno pove}anje. Evropski komesar za bud`et Janusz Lewandowski tvrdi da

prijedlog bud`eta

su mu ruke ove godine vezane ranije datim obe}anjima. Primjerice, isti~e, ako je EU u 2007. godini odobrila sedmogodi{nji finansijski okvir, onda je pravno obavezan i ove godine nekako namaknuti obe}ani dio. - Moramo podmiriti ra~une vezane uz projekte diljem Evrope. Prestati ih finansirati bilo bi nezamislivo, kazao je on. U tom bi slu~aju EU mogla biti tu`ena za kr{enje uvjeta ugovora ili bi zemlje ~lanice bile prisiljene podmiriti razliku. Za evropske institucije poput EK-a i EP-a se ~esto tvrdi da su birokratskecrnerupepotro{nje, no Lewandowski tvrdi da se tek 6 posto ukupnog bud`eta EU tro{i na njihovo funkcioniranje, a da se 94 posto vra}a evropskim regijama i gradovima, kompanijama, nau~nicima i gra|anima, od ~ega je polovina usmjerena na poticanje rasta i zapo{ljavanja. On je kazao kako je potro{nja na administraciju u njegovom prijedlogu bud`eta fakti~ki zamrznuta, uz predvi|ene rezove potro{nje za obu~avanje, uredski materijal i putne tro{kove.

STRAHOVANJE Postoji strahovanje da bi ekonomsko usporavanje u Japanu moglo pogoditi i ostale azijske ekonomije, od kojih su mnoge posljednjih godina bilje`ile ubrzani rast
Ri je kazao da mogu}e revidiranje nani`e prognoze rasta japanske ekonomije ne}e biti veliko i da ARB ne}e i}i na negativnu teritoriju, {to je u suprotnosti s prognozama nekih ekonomista u privatnom sektoru, koji o~ekuju slabljenje u 2011.

godini. Na pitanje kada bi moglo do}i do revidiranja projekcije, on je odgovorio da je potrebno vi{e ekonomskih podataka, uglavnom o industrijskoj proizvodnji i privatnoj potro{nji. Postoji strahovanje da bi ekonomsko usporavanje u Japanu moglo pogoditi i ostale azijske ekonomije, od kojih su mnoge posljednjih godina bilje`ile ubrzani rast. Ri je napomenuo da su mnoge velike kompanije u Kini i Ju`noj Koreji, koje imaju jake trgovinske veze s Japanom, zabrinute zbog sada{nje situacije u toj zemlji, ali je dodao da, za sada, ozbiljnih problema ima samo u Japanu i da ne postoji neposredan utjecaj na bruto dru{tvene proizvode tih zemalja.

U Rogatici je predstavljen projekt koji finansira Evropska unija sa 120.000 eura, ~iji je cilj unapre|enje povezivanja ljudi, zajednica i privrede u pograni~nimregijamaSrbije i BiH. DraganRoganovi} iz Asocijacije za razvojibarskedoline iz Kraljeva je istakao da }e projekt pod nazivom„Izgradnja kapaciteta za EU - Lider pristup prekograni~noj saradnji Srbije i BiH“ biti proveden u op{tinama , Rogatica, Isto~ni Stari Grad i Arilje, a cilj je podizanjekapaciteta u ovim lokalnim zajednicama za primjenu „Lider pristupa“ . U okviru projekta mora se definirati teritorija i formirati lokalna akciona grupa, u kojoj ne smije biti vi{e od 50 posto pripadnika javnog sektora, a 50 posto ovu grupu bi ~inilicivilni i biznis-

Prekograni~na saradnja BiH i Srbije

Ska~u cijene

nafte
Cijena nafte je u srijedu u New Yorku porasla na iznad 111 dolara za barel, jer je dolar oslabio i jer je do{lo do iznenadnog smanjenja proizvodnje nafte u SAD-u. Nafta tipa West Texas Intermediet za isporuku u junu je na Merkantilnoj berzi u New Yorku poskupjela za 3,17 dolara, na 111,45 dolara za barel. Nafta je od po~etka godine pos ku pje la 20 pos to, jer trgovci o~ekuju pove}anje tra`nje u svijetu i jer su nemiri u arapskom svijetu ugrozili naftna polja i transport nafte. Cijena nafte tipa Brent na Berzi u Londonu porasla je za 2,52 dolara, na 123,85 dolara za barel.

Rogatica

China Mobile: 600 miliona pretplatnika
Najve}i svjetski operater mobilne telefonije China Mobile, nakon pove}anja broja korisnika u ruralnim dijelovima Kine, sada ima vi{e od 600 miliona pretplatnika. U saop}enju kompanije isti~e se da su u periodu izme|u januara i marta dobili 16,8 miliona korisnika. Profit kompanije u prvom kvartalu uve}an je 5,4 posto, na 26,9 milijardi juana (4,1 milijarda dolara), u pore|enju s istim periodom pro{le godine. Kineske telekomunikacione kompanijepoku{avajupove}ati prihode po korisniku prodajommobilnihuslugatre}egeneracije. China Mobile je najavila nove investicije u mre`i mobilne telefonije i pove}anje broja antena za be`i~ni internet.

sektor. Poslije formiranja grupe izra|uje se strate{ki dokument, s kojim se aplicira za odre|ena sredstva. Poslije dobijanja sredstava, lokalna akciona grupa raspisuje konkurs, na kojem u~estvuju lokalni u~esnici s projektnim prijedlozima i biraju se projekti koji }e biti realizirani.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

23

JAVNOSTI NA UVID

Zaklju~ci sa sastanka
predstavnika sindikata, direktora rudnika i Uprave Elektroprivrede BiH
Radi objektivnog i istinitog informiranja javnosti objavljujemo na uvid svim zainteresovanim najva`nije zaklju~ke sa sastanka odr`anog 14.04.1011. u EPBiH sa komentarima i poja{njeniima pojedinih zaklju~aka: - EPBiH je, uz podr{ku uprava rudnika i sindikata, uputila resornom ministarstvu inicijativu za dono{enje propisa o posebnoj naknadi za prestruktuiranje i finansijsku sanaciju rudnika koja bi se pla}ala po preuzetom kWh. Propis bi bio koncipiran na sli~an na~in kao {to je to slu~aj sa Uredbom o kori{tenju obnovljivih izvora energije po kojoj je utvr|ena jedini~na naknada za podsticaj kori{tenju obnovljivih izvora i koja se pla}a po preuzetom kWh. Namjena sredstava bi bila sanacija dugovanja rudnika, pobolj{anje sigurnosti i za{tite na radu, te poticajne otpremnine radi smanjenja broja zaposlenih u rudnicima. Porednost ovakvog rje{enja, u odnosu na linerano pove}anje cijena uglja, a time i cijene elektri~ne energije, je {to bi namjena prikupljenih sredstava bila isklju}ivo za rudnike i {to bi se utvrdili poticajni kriteriji za raspodjelu tih sredstava u korelaciji sa pove}anjem produktivnosti. Osim toga, ova naknada bi bila privremenog karaktera sa primjenom na odre|eno vrijeme do zavr{etka prestrukturiranja rudnika. Na ovaj na~in, ovisno od jedini~nog iznosa naknade, moglo bi se osigurati nekoliko desetina miliona KM za sanaciju rudnika. - S obzirom da su u I kvartalu ukupne isporuke za termoelektrane ni`e od ugovorenih, od rudnika se o~ekuje da obezbjede da isporuka uglja za EP bude minimalno na nivou ugovorenih godi{njih koli~ina i da poduzmu mjere za pove}anje proizvodnje. - EP BiH je iskazala spremnost za prijem svih koli~ina uglja koje rudnici mogu proizvesti bez ograni~enja. Na ovaj na~in se osigurava rudnicima mogu}nost za pove}anje proizvodnje, a time i prihoda neophodnog sa finansijsku konsolidaciju i pove}anje primanja zaposlenika.. Procjenjuje se da bi za termoelektrane, uz maksimalnu mogu}u proizvodnju, bilo potrebno 6,2 miliona tona u 2011. godini. To bi zna~ilo pove}anje prijema uglja u odnosu na prethodnu godinu za 838 hiljada tona, odnosno pove}anje prihoda za rudnike od 48,9 miliona KM. - Radi ostvarenja tog cilja dogovoreno je da se odmah pristupi izradi aneksa na postoje}e ugovora i ugovori plan isporuka po mjesecima. Dogovoreno je da }e se rudnici uglja odmah izjasniti o mogu}im maksimalnim isporukama za termoelektrane do kraja godine i po mjesecima. Rudnici uglja i EP BiH }e zajedni~kim naporima omogu}iti isporuku, transport i prijem dodatnih koli~ina uglja i time ostvarenje ve}e proizvodnje i prihoda za rudnike. Pored izmjena u ugovorima u pogledu pove}anja koli~ina uglja, EPBiH i rudnici }e sagledati mogu}nosti da se izvr{e korekcije u ugovorima u pogledu utvr|ivanja dodatnih premija za kvalitet uglja, a samim tim i ve}eg prihoda za rudnike po ovom osnovu. - EPBiH }e okon~ati proceduru za odobravanje od strane nadle`nih organa i dostavu rudnicima sredstava u iznosu od 20,5 miliona KM za isplatu stimulativnih otpremnina onima zaposlenicima rudnika koji se dobrovoljno prijave na oglas. Na ovaj na~in, smanjenjem broja zaposlenih, mogu se ostvariti u{tede u tro{kovima poslovanja i pove}ati produktivnost, a efekti se mogu usmjeriti na pove}anje primanja zaposlenih koji doprinose rastu proizvodnje. - EPBiH }e nastaviti i okon~ati aktivnosti na dono{enju odluka na Skup{tini za realizaciju II faze dokapitalizacije u iznosu od 81 milion KM. Na ovaj na~in ukupan iznos ulaganja u rudnike od strane EP BiH, zajedno sa ve} odobrenom sredstvima iz 2010. godine od 121 milion KM, pre}i }e iznos od 200 miliona KM. EPBiH i rudnici }e zajedno i prije dono{enja kona~ne odluke provoditi aktivnosti na pripremi tendera kako bi se odmah moglo pristupiti implementaciji po ostvarenju operativnosti sredstava. - EPBiH i rudnici }e zajedni~ki pristupiti izradi Pravilnika o u~inku kako bi se stimulisali radnici koji ostvaruju dobre rezultate u radu - prvenstveno proizvodni radnici. Gotovo svi rudnici optere}eni su prevelikim brojem zaposlenih, od kojih samo jedan dio direktno daje doprinos u poslovanju rudnika. Zna~ajan broj zaposlenih je raspore|en na nepotrebna radna mjesta jer je rudnicima data uloga socijalnih institucija, pri ~emu u pogledu primanja imaju isti status kao proizvodni radnici. - Iz pove}anog prihoda i sni`avanja tro{kova na osnovu navedenih mjera bi}e omogu}en rast raspolo`ivih sredstava za pove}anje primanja. Rudnici }e mjese~no vr{iti raspodjelu raspolo`ivih sredstava putem stimulacije na na~in da se stimuli{u i nagrade radnici koji su doprinose pove}anju proizvodnje. - EPBiH ne podr`ava linearno pove}anje postoje}e cijene uglja, ali iskazuje namjeru da za sve rudnike na osnovu opravdanih tro{kova i normativa tro{kova i projektovane proizvodnje utvrdi prijedlog transfernih cijena uglja za svaki pogon. Ova aktivnost }e biti zavr{ena nakon tarifnog postupka pred FERKom koji je u toku, a procjenjuje se da }e biti okon~an do 01.07.2011. godine. U ovom postupku EP BiH tra`i priznavanje tro{kova uglja na osnovu pove}anja cijene uglja iz marta 2009. godine. (Prosje~na ostvarena cijena uglja je u posljednjih deset godina pove}ana 42%, a prosje~na cijena elektri~ne energije za 8,5%. Va`e}e tarife za elektri~nu energiju utvr|ene su na osnovu tro{kova iz 2007. godine, a tro{ak uglja predstavlja 50% operativnih tro{kova EP BiH. Radi ilustracije pove}anje cijene uglja za 10% zna~i pove}anje cijene za tarifne kupce za 5,5%). - EPBiH }e o rezultatima svih poduzetih aktivnosti informisati rudnike kako bi imali elemente za isplate stimulativnog dijela plata u maju 2011. godine. Zaklju~ke sa sastanka podr`ali su predstavnici ve}ine rudnika, pri ~emu je prevladalo mi{ljenje da je rast proizvodnje rudnika, uz smanjenje broja zaposlenih i nova ulaganja, jedini mogu}i na~in za pobolj{anje poslovanja rudnika i standarda rudara. Izuzetak su bili jedino direktor rudnika „Zenica“ i predsjednici sidikata rudnika „Zenica“ i „Kakanj“ koji su izrazili neslaganje sa prijedlogom da se sredstva za pove}anje plata rudara obezbjede pove}anjem proizvodnje, odnosno preuzimanjem i pla}anjem od strane EPBiH dodatnih koli~ine uglja, ve} su insistirali da EPBiH samo dozna~i sredstva rudnicima radi pove}anja plata.

24

BIZNIS I EKONOMIJA
Privreda i tr`i{ta rada

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Slabo zanimanje
za tehni~ke {kole
@iranti ne otpla}uju MNOGO KREDITA
Dvanaest ~lanica Udru`enja mikrofinansijskih organizacija u BiH, u skladu s obavezom koju je uvela federalna Agencija za bankarstvo, dos tav lja Agen ci ji i Udru`enju podatke o otplatama kredita na teret `iranata. Od 1. januara do 31. decembra 2010. godine ukupan iznos svih uplata rata kredita (glavnica plus kamata) upla}enih od `iranata iznosi 1,61 posto od ukupnog iznosa svih uplata rata kredita, {to pokazuje da su neta~ni napisi pojedinih medija da veliki broj `iranata otpla}uje tu|e kredite, a naro~ito kad je rije~ o mikrokreditima. Tako|er, ~lanice AMFI, u skladu s odlukom Centralne banke BiH, dostavljaju podatke za svako zadu`enje poslovnih subjekata i fizi~kih lica u Centralni registar kredita, a prema dinamici koju je odredila CBBiH. Mikrokreditne organizacije i druge finansijske institucije u BiH poduzimaju mjere za otklanjanje negativnih efekata poslovanja koji su posljedica, izme|u ostalog, i finansijske krize i zbog ~ega se javio problem nemogu}nosti otplate kredita od du`nika, saop}io je AMFI.

Prilika za zaposlenje najizvjesnija za mlade koji zavr{e strukovne {kole, prije svega tehni~ke
Prilikom nedavno odr`anog okruglog stola o temi “Uskla|ivanje potreba privrede za odre|enim zanimanjima i srednjeg strukovnog obrazovanja“ istaknuto je kako dana{nja privreda i tr`i{te rada nisu uskla|eni te da bi trebalo po~eti planirati kako upisivati u~enike u srednje strukovne {kole da bi oni mogli biti konkurenti na tr`i{tu rada. Na tr`i{tu rada trenutno su navi{e potrebna zanimanja iz gra|evinskog, metalskog sektora i biotehnologije, ali je ~injenica da u~enici i nisu ba{ odu{evljeni upisom u ove {kole.

Izbje}i dugogodi{nje ~ekanje na posao

Zaustaviti upis
Tako se u~enici strukovnih {kola najvi{e odlu~uju na upis onih zanimanja kojih na zavodima za zapo{ljavanje ima najvi{e te se, primjera radi, u Mostaru na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nalaze 2.102 prodava~a, 875 automehani~ara te 636 frizera za `ene, a u~enici i dalje upisuju te {kole. - Ne vidim neko rje{enje ve} da se neka zanimanja, kao {to su trgovci, ne upisuju

Susret s turskim

privrednicima
Stabilnost finansijskog sektora i valute te niz potpisanih sporazuma o slobodnoj trgovini razlozi su zbog kojih treba investirati u BiH, istakli su u Sarajevu predstavnici Agencije za promociju stranih investicija BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH. Tokom razgovora s delegacijom Privredne komore Torbali i turskih privrednika, predstavnici FIPA i VTKBiH su naglasili da su potencijalni sektori za ulaganja u BiH energetika, turizam, drvna industrija, metalna industrija, prehrambena industrija te druge oblasti. Na sastanku kojem je prisustvovalo oko 25 predstavnika turskih kompanija konstatirano je da su trgovina i investicije veoma bitne

dvije-tri idu}e generacije, kazao je predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH Jago Lasi}. Prema podacima portala Posao.ba, prilika za zaposlenje najizvjesnija je za mlade koji zavr{e strukovne {kole, prije svega tehni~ke. Kada je u pitanju prijedlog o obustavi upisa u odre|ene {kole, marketingasistent ovog portala Vedrana Maglajlija smatra da to nije pravo rje{enje, jer bi to zna~ilo

da bi se osobama koje se `ele baviti odre|enom profesijom uskratilo pravo na to.

Marketing
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegova~ko-neretvanskog kantona Esad D`elilovi}, u~estvuju}i na ovom okruglom stolu, rekao je kako su analize pokazale da je najve}e zanimanje u~enika osnovnih {kola iskazano prema zanimanjima koja su ujedno vode}a u broju nazaposlenih osoba. Tako su pro{le godine u prvi razred poljoprivredne {kole upisana samo 74 u~enika, dok je ekonomiju i trgovinu upisalo 750 u~enika. Pojedine {kole imaju dobar marketing u nastupu prema roditeljima i u~enicima te se prikazuju kako elitne, dok odre|ene {kole za koje tr`i{te vapi nisu uop}e prikazane atraktivno.
A. Pe.

I bankarstvo suficitarno
Prema podacima portala Posao.ba, najtra`enija zanimanja su komercijalisti, administrativni radnici, menad`eri, poslovo|e, ra~unovo|e... - Kategorije deficitarnih zanimanja, odnosno kadrovi kojih nedostaje za popunu radnih mjesta su farmacija i biotehnologija, menad`ment i upravljanje, ma{instvo, dok su suficitarne djelatnosti mala ponuda poslova, a velika potra`nja za istim, bankarstvo, policija i za{titarske usluge, turizam i proizvodnja, kazala je Vedrana Maglajlija.

kako za BiH, tako i za Tursku, te da je potrebno raditi na njihovom una pre|enju, sa op}eno je iz VTKBiH.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 078 - 22. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Svijetla ta~ka Una regata
1.955830 1.445745 1.418140 26.644556 0.081088 0.262927 0.743260 1.640495 0.567864 0.251884 0.220591 1.525733 0.887123 2.224804 1.344432 0.048128 1.940264 1.60245 2.159236

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.438535 1.411066 26.511666 0.080684 0.261615 0.739552 1.632313 0.565032 0.250628 0.219491 1.518123 0.882699 2.213708 1.337726 0.047888 1.930586

1.955830 1.442140 1.414603 26.578111 0.080886 0.262271 0.741406 1.636404 0.566448 0.251256 0.220041 1.521928 0.884911 2.219256 1.341079 0.048008 1.935425 USD BAM

SDR (Special Drawing Rights) na dan 20. 04. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 20. 04. 2011 =

U Biha}u je odr`ana sjednica Skup{tine Turisti~ke zajednice Unsko-sanskog kantona, na kojoj je razmatran i usvojen izvje{taj o radu u pro{loj godini. Prema podacima TZ-a, broj turista u pro{loj godini kre}e se na nivou 2009, oko 12.000, i u blagom je padu. Ovi statisti~ki podaci prikupljeni su od registriranih pru`alaca usluga smje{taja na podru~ju Kantona. U ovoj ustanovi smatraju da oni nisu pokazatelji stvarnog kretanja turista, zbog postojanja tzv. sive ekonomije. ^injenica je da se brojni turisti i no}enja ni danas ne prijavljuju, ~ime bi slika kretanja turista na ovom po-

dru~ju bila potpuno druga~ija. Jedina svijetla ta~ka u ovako te{kom stanju je tradicionalna Internacionalna Una regata, od koje se o~ekuje mnogo. I ove godine, pored op}ina USK-a, obuhvatit

}e i Bosanski Novi u RS-u te Hrvatsku Kostajnicu u susje dnoj Hrvat skoj. Bit }e odr`ana od 25. do 30. jula, a narednih dana bit }e odr`an prvi sastanak Organizacionog odbora.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine Berza rada na Ekonomskom fakultetu
Te{anj

BIZNIS I EKONOMIJA

25

Najmanje 25
ferijalnih praksi
Na berzi rada Career StartUp u~estvuje 18 kompanija i sedam NVO • Popularizirati volonterizam
U organizaciji Centra za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ju~er i danas u prostorijama ovog fakulteta odr`ava se berza rada Care er Star tUp pod mo tom „Prona|i svoj put“. Osnovni cilj berze, koja se ove godine odr`ava po peti put, omogu}avanje je lak{eg pronalaska zaposlenja studentima te obezbje|enje ferijalne prakse za dio studenata zavr{nih godina.
Na sajmu izla`e 87 firmi

Po~eo sajam Biznis 2011.
Veliki interes studenata
Foto: D. ]UMUROVI]

Obostrano upoznavanje
- Na berzi rada ove godine je prisutno 25 organizacija, od toga je 18 kompanija, a ostalo su nevladine organizacije, koje nude volonterski anga`man. Prisutne kompanije su se obavezale da }e obezbijediti minimalno jednu ferijalnu praksu, tako da znamo da je siguran rezultat berze 25 ferijalnih praksi. To je minimalno, jer su neke kompanije odmah rekle da }e dati dva do tri mjesta za ferijalne prakse za studente ekonomskog fakulteta, koji su obavezni u indeks upisati jednomjese~nu praksu, kazao nam je rukovodilac Centra Emir Kurti}. Berza rada je dobra prilika da se studenti upoznaju s poslodavcima, a za kompanije je ovo na~in da se predstave i na jednostavan na~in prona|u potreban kadar.

- Poku{avamo kod mladih ljudi popularizirati volonterski rad, koji im u budu}nosti prilikom zaposlenja mo`e donijeti samo pozitivne bodove, kao i razbiti stereotip da je berza namijenjena studentima tre}e godine. Naprotiv, ona je vi{e namijenjena studentima prve godine, rekao je Kurti}.

Motivacija za rad
To nam je potvrdila i studentica prve godine Zerina Prelo, koju smo zatekli kako popunjava prijave za volonterski rad u prisutnim kompanijama, a nada se u budu}nosti i zaposlenju u nekoj od tih kompanija. Kako nam je kazala Amila Kurtovi}, iz sektora za ljudske resur se ASA Gru pa ci je, oni

re do vno podr`ava ju ovu akti vnost EF SA i o~eku ju broj ne pri ja ve stu de na ta, jer je ovo najbolji na~in za fe ri jal nu pras ku i bu du}e zaposlenje. Posao putem berze rada prona{ao je Adnan Reiz, koji je, nakon obavljene prakse, dobio stalni posao u kompaniji Kolba. Priliku za zaposlenje studentima pru`ila je i kompanija Alfaenergy iz Londona, koja ima sjedi{te u BiH, a kako su nam kazali, tra`e prije svega studente koji imaju jaku motivaciju za rad. Para lel no s ber zom ra da odr`avaju su razli~ite radionice o prvom zaposlenju, simulacija intervjua za posao, kao i predstavljanje biznis-planova.
A. Pe.

Pod pokroviteljstvom Op}ine Te{anj, a u organizaciji Udru`enja privrednika Jelah-Te{anj, u krugu biv{e tvornice namje{taja Ukus u Industrijskoj zoni Bukva otvoren je trodnevni sajam privrede Biznis 2011 - Te{anj. Na vi{e od tri hiljade kvadratnih metara sajamskog prostora svoje proizvode izlo`ilo je 87 organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Predsjednik Udru`enja te{anjskih privrednika Muharem Sejdi} prilikom otvaranja sajma kazao je da se ova manifestacija odr`ava po prvi put tamo gdje joj je i mjesto, u Industrijskoj zoni Bukva koja datira od 1963. godine. Na~elnik Te{nja Fuad [i{i} nije krio zadovoljstvo ~injenicom da je ova op}ina za biznis itekako primamljiva, {to svjedo~i i ovogodi{nja sajamska ponuda jer se na podru~ju Te{nja nalaze izuzetno vrijedni i respektabilni kolektivi iz ~ijih proizvodni hala izlazi nekoliko bh. brendova. Za to je Op}ina pre po zna la zna~aj ovakvih manifestacija koje svesrdno poma`e. Naro~ito je zahvalio na prisustvu ovogodi{-

njem sajmu privrednicima regije i susjednih op}ina Doboj, Tesli}, Maglaj i Doboj-Jug, ~ime se samo potvr|uje da je ovaj dio zemlje u privrednoj ekspanziji. Premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Pljevljak je kazao da }e njegova vlada ~initi maksimalne napore u davanju podr{ke biznisu, a ne tra`iti od biznisa nemogu}e i to je koncept vlade ovog kantona kada je u pitanju privreda. “Moramo podsticati i stimulisati sve ono od ~ega se `ivi“, kazao je Pljevljak. Prvog dana sajam su pratili zanimljivi skupovi, poslovni sastanci i okrugli stolovi. Prisustvo premijera Kantona i ministara u njegovoj vladi iskori{teno je za dijalo{ki susret ovda{njih privrednika sa predstavnicima iz institucija vlasti, dok je na okruglom stolu o prakti~noj teoriji uspjeha, sa osvrtom na sopstvene rezultate u firmi ]osi}promeks govorio direktor i osniva~ ove kompanije Mijo ]osi}. Osim privrednika, na ovom sajmu svoje proizvode ponudilo je nekoliko banaka, osiguravaju}ih dru{tava i nevladinih organizacije.
M. BEGI]

26

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.790,28
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 27
1.039,16
SASX-10

1.069,12

SASX-30

1.157,97

BIRS

2.344,14

FIRS

1.219,00

ERS10

Banjalu~ka berza

Javna ponuda
ma ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se od 8.935,39 KM, po prosje~noj cijeni od 6,94 KM, {to predstavlja rast cijene za 1,17 posto. Akcije 4 fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF VIB fonda a.d. Banja Luka (8,44 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,88 KM. Akcije 4 fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Polara invest fonda a.d. Banja Luka (-9,77 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 6,00 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerija nafte a.d. Brod, trgovalo se od 5.928,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,156 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -13,33 posto.

Trgovanje na SASE

Najve}i promet
Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 12.479,45 KM, u sklopu sedam transakcija prometovano je 29.955 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 69.037,58 KM, u sklopu 33 transakcije prometovano je 5.177 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 29.003,35 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 22,11 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 13.012,84 KM, u sklopu sedam transakcija prometovano je 4.450 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 5.913,84 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 6,01 KM.

obveznica Atlantik BB dionicama BH Telecoma
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 313.192,31 KM, kroz 137 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se od 37.896,50 KM, po prosje~noj cijeni od 1,70 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 0,59 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 153.970,66 KM. Od obveznica najvi{e se trgo va lo ob ve zni ca ma Re pu bli ka Srpska - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 100.362,68 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2,12 posto. U javnoj ponudi obveznica Atlantik BB d.o.o. Banja Luka - javna ponuda obveznica upisano je 500 obveznica od 50.000,00 KM. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijaNa Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 604.713,43 KM. U sklopu 77 transakcija ukupno su prometovana 128.044 vrijednosna papira. Promet na kotaciji iznosio je 522.663,01 KM, u sklopu 37 transakcija prometovano je 118.417 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 29.789,92 KM, u sklopu 11 transakcija prometovano je 2.220 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,41 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 480.393,64 KM, u sklopu 19 transakcija prometovane su 86.242 dionice. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Big investiciona gru pa d.d. Sa ra je vo u izno su od 431.420,48 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,79 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 21. april 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 21. april/travanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka @eljeznice RS a.d. Doboj 0,78(A) 0,7 0,75 1 0,35 0,35 1,7 1,49 0,304(A) 0,038 -0,26 0 -1,96 -4,76 -12,5 -12,5 0,59 0 -16,48 -11,63 0,78 0,7 0,75 1,04 0,35 0,35 1,7 1,49 0,304 0,038 0,78 0,7 0,75 1 0,35 0,35 1,69 1,49 0,304 0,038 392 24.441 6.940 5.075 25.000 7.004 22.295 1.000 522 2.000 305,76 17.108,70 5.205,00 5.078,00 8.750,00 2.451,40 37.896,50 1.490,00 158,69 76,00

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE 5,15 4,1 4,2 5,18 8,26 6 3,9(A) 4,88 6,94 -2,83 -1,91 2,94 0 0,12 -9,77 -2,5 8,44 1,17 5,15 4,1 4,2 5,19 8,3 6 3,9 4,91 7 5,15 4,1 4,2 5,18 8,1 6 3,9 4,5 6,75 20 30 200 338 192 10 36 540 1.287 103,00 123,00 840,00 1.751,04 1.585,10 60,00 140,40 2.635,00 8.935,39 BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO 22,11 5,00 65,81 3,67 9,70 75,00 30,65 3,10 19,50 0,44 0,00 -4,31 0,00 -3,19 0,00 -1,20 5,08 -6,56 22,12 5,00 67,00 3,67 9,70 75,00 31,02 3,10 19,50 22,10 5,00 65,05 3,67 9,70 75,00 30,01 3,10 19,50 1.312 300 72 1.821 182 100 430 860 100 29.003,35 1.500,00 4.738,56 6.683,07 1.765,40 7.500,00 13.231,20 2.666,00 1.950,00 8 1 8 3 1 2 6 3 1 43,00 41,47 38,50 36,01 0,94 1,89 1,34 0,03 43,00 41,50 38,50 36,01 43,00 41,03 38,50 36,01 13.587 11.851 3.850 667 5.842,41 4.914,60 1.482,25 240,19 3 2 1 1 5,79 4,14 4,29 0,98 5,80 4,15 5,65 4,00 74.413 11.829 431.420,48 48.973,16 13 6 13,41 -0,52 13,70 13,20 2.220 29.789,92 11

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

123,95

$ 0,08 %

4,33

$ 0,46 %

1.503,70

$ 0,32 %

45,82

$ 3,07 %

2,714

$ 0,49 %

826,00

$ 0,64 %

746,75

$ 0,84 %

28

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 29

Radova kod Pozori{ta ne}e biti, kao u D`eneti}a ~ikmi?

Nesu|ene gara`e
ruglo centra grada
Probleme sa firmama bra}e Muli} imaju stanari Kaptola i Mula Mustafe Ba{eskije, inspekcije Kantona i Op}ine Centar, Sarajevostan, a uskoro bi im se moglo pridru`iti i Ministarstvo saobra}aja
Centrotrans transport-robe i Feal metali, u vlasni{tvu bra}e Hajrudina i Mustafe Muli}a, ~im su po~eli i zavr{ili su ispitivanje tla, zbog izgradnje podzemne gara`e kod Narodnog pozori{ta, jer je iskopana rupa zatrpana pijeskom. Podsje}amo, 17 bankovnih ra~una ovih firmi je blokirano, a na izvr{enje rje{enja kantonalnih inspekcija, ali i one gra|evinske Op}ine Centar, kojima bi se popravilo ono {to su razru{ili pomenuti “investitori“ ~ekaju stanari ulica Kaptol i Mula Mustafe Ba{eskije. U ulazu broj 5 Mula Mustafe Ba{eskije, Muli}i su samovoljno izbili zid haustora i po~upali kablove elektri~ne energije. Op}inski inspektor Centra nalo`io je da se haustor vrati u prvobitno stanje, ali radnike upravitelja Sarajevostana, Muli}i su otjerali sa terena. U Op}ini smatraju kako prisustvo policije tokom navedenih radova treba osigurati Sarajevostan, jer Op}ina nema prostora u svom vlasni{tvu u Mula Mustafe Ba{eskije 5, iako je i dalje u toku trogodi{nji spor kojim dokazuje vlasni{tvo nad tri poslovna prostora u ovom ulazu. Na na{ upit o ovom problemu, iz
Mjesto na kojem se odavno trebao nalaziti gara`ni objekat

Rok za po~etak gradnje kod Pozori{ta je godina

Foto: S. GUBELI]

Sarajevostana dobili smo ovaj odgovor:

Ko }e zvati policiju?
- Pos tu pa ju}i po rje {e nju Slu`be za inspekcijske poslove Op}ine Centar od 25. oktobra 2010, u tri navrata smo poku{ali izvr{iti zazi|ivanje parapeta i ugradnju stubi{nog prostora u Mula Mustafe Ba{eskije 5, kao i zazi|ivanje otvora na me|ueta`i prema susjednom objektu prijeratnog korisnika Centrotransa i sva tri puta smo bili onemogu}eni u tome. O ovome smo bla go vre me no oba vi jes ti li

gra|evinskog inspektora Centra, koji je i izdao rje{enje, te zatra`ili da nam obezbijedi asistenciju policije u toku radova. Kao upravitelji ne mo`emo tra`iti asistenciju policije, to jedino mo`e uraditi gra|evinski inspektor koji je rje{enje izdao. Kako nam je kazao Faruk [ahovi}, direktor Sarajevostana, nakon ovog zahtjeva, upravitelj je dobio novi nalog o izvr{enju rje{enja, te na njega pisano odgovorio zatra`iv{i prisustvo i policije i inspektora tokom postupanja po navedenom rje{enju. - U ovoj zgradi nalaze se tri po-

slovna prostora Op}ine Centar (Centrotrans, Klas i Medison). Mi smo iscrpili sve mogu}nosti i sada je na Slu`bi za inspekcijske poslove da nam omogu}i provo|enje rje{enja. Na ra~unu zgrade imamo sredstva za radove i pristupi}emo im ~im nam se to i omogu}i, istakao je [ahovi}. Probleme sa bra}omMuli}imali su i imaju i stanari Ulice Kaptol. I njima su Muli}i upali u dvori{ta, sagradili potporne zidove kroz koje su provu~eni kablovi elektri~ne energije (nelegalno priklju~ene na ove stambenezgrade). Ovdje je reagovala nadle`na kantonalnainspekcija, ali nakon{to su zidovi sru{eni, u dvori{ta stanara istovaren je gra|evinski materijal.

Najskuplje parkiranje
Pod sje}amo, na pros to ru izme|u ulica Kaptol i D`eneti}a ~ikma, Kanton je dodijelio zemlji{te Muli}ima za izgradnju gara`nog objekta jo{ 2008. Rok

za po~etak radova bio je godina, a oni nikad nisu ni po~eli. I danas se na tom mjestu, ta~nije {ljunku, parkiraju vozila, {to Muli}i napla}uju sa tri KM po satu. Na odr`anoj konferenciji ministar prometa i komunikacija Haris Luli} kazao je i zbog ~ega nema radova na prostoru kod Na ro dnog po zo ri {ta, gdje je Kanton Muli}ima dao jo{ jednu lokaciju u srcu grada za izgradnju podzemnih gara`a. - Investitor je uveden u kori{tenje prostora 31. decembra, a ugovor sa njima je sklopljen 22. oktobra pro{le godine. Ugovorom o koncesiji na tom prostoru nije predvi|eno parkiranje. Pojavio se dio nerije{enih imovinskopravnih odnosa na dijelu prostora kod Pozori{ta, a, prema ugovoru, investitor ima rok od godinu da po~ne gradnju, istakao je Luli}.
J. MILANOVI]

Formiran Savjet za nauku Kantona Sarajevo

Ozbiljan pristup istra`ivanjima
^lanovi akademske zajednice bez naknade odredi}e prioritete u oblasti nau~nih istra`ivanja
U zgradi Kantona ju~er je odr`ana prva sjednica Savjeta za nauku ove institucije, kojoj su, pored izabranih ~lanova akademske zajednice, prisustvovali i premijer Fikret Musi}, te ministri Emir Suljagi} i Rusmir Sendi} (kao ~lanovi Savjeta po slu`benoj du`nosti), te Haris Luli}, Muhamed Kozadra i Muhamed Budimli}. Premijer Musi} je ~estitao ministru obrazovanja na “hrabroj odluci“ ali , i ~lanovima akademske zajednice, zbog `elje za napretkom nau~ne oblasti u KS-u, kako je kazao, uz pro bono rad. - Savjeta nije bilo posljednje dvije godine, a moram ista}i da su svi ~lanoviinsistirali na tome da radebesplatno, iako se to prije pla}alo po 150.000 KM godi{nje. Svi oni su svjesni odgovornosti da moraju predlo`iti projekte koje }e Ministarstvo podr`ati u budu}nosti, kazao je ministar Suljagi}.

Utvr|en nacrt zakona o koncesijama
Vlada Kantona je utvrdila nacrte zakona o koncesijama i zakona o javnoprivatnom partnerstvu u KS-u te }e predlo`iti kolegiju Skup{tine KS-a da se ova dva strate{ki va`na dokumenta uvrste na sjednicu Skup{tine zakazanu za 27. april, kako bi se omogu}ila javna rasprava po ovim zakonima u trajanju od najmanje 60 dana. ^lanoviVladedali su saglasnostMinistarstvu za bora~ka pitanja da potpi{e sporazum sa vlasnicimaobjekata na lokalitetu tunela D-B kako bi se zavr{ilaeksproprijacijanekretnina te kako bi Memorijalni muzej po~eo sa radom i bio povjeren nadle`noj instituciji.

Odr`ana prva sjednica Savjeta

Foto: S. GUBELI]

Otvorenje kluba Front
U nedjelju, 24. aprila, u blizini objekta ^etvrte policijske uprave Ilid`a, bi}e uprili~eno otvaranje Front kluba. Kako su nam kazali vlasnici objekta, rije~ je o prvom klubu u Sarajevu u kojem }e biti zabranjeno konzumiranje cigareta, uno{enje oru`ja, te pu{tanje pop i narodne muzike. Umjesto toga, ~lanovi kluba i njihovi prijatelji mo}i }e u`ivati u klasi~noj, d`ez i etno-muzici, a adresa kluba je Lu`anski put 8. J. M.

Ministar privrede Rusmir Sendi} je napomenuo kako je ~ast u ovakvom dru{tvu odrediti prioritete u nau~nim istra`ivanjima, a potom se novinarima obratio zamjenik predsjednika Savjeta prof. dr. Ejub D`aferovi}. - Stepen visokoobrazovanih kadrova kod nas je pet

posto, dok on u Evropi, s tendencijom rasta, iznosi 15 posto. Na{ zadatak bi}e promjena na~ina finansiranja projekata u nau~nim istra`ivanjima, koje je KS dosad jedini podr`avao. Mo ra mo na}i na~in da se na{i zajedni~ki stavovi realizuju, istakao je D`aferovi}.

U Savjet su izabrani: prof. dr. Kemal Sokolija (predsjednik), prof. dr. Ejub D`aferovi}, prof. dr. Dejan Milo{evi}, prof. dr. Mehmed Gribaj~evi}, prof. dr. Mirsad Kurtovi}, prof. dr. Husnija Kamberovi} i prof. dr. Fahrudin Rizvanbegovi}, te dr. Elvedin Grabovica. J. M.

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Tematska sjednica OV Centar

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prof. dr. Reinhard Graf na Klinici za ortopediju

Va`nost pregleda

dje~ijih kukova
Djetetu do {est nedjelja treba obaviti ultrazvu~ni pregled kukova kako bi se djelovalo na ranom otkrivanju deformiteta
Veliko interesovanje ~lanova nevladinih organizacija

Nevladin sektor kao servis gra|ana
Op}insko vije}e Centar ju~er je odr`alo tematsku sjednicu na kojoj se razmatralo o utvr|ivanju javnih politika u oblasti saradnje sa nevladinim organizacijama. Da je sjednica bila pun pogodak, pokazuje i interesovanje ~lanova udru`enja koji su ispunili salu do posljednjeg mjesta. Predsjedavaju}i Vije}a Slaven Kova~evi} kazao je kako Op}ina godinama izdvaja zna~ajna sredstva za projekte nevladinih organizacija. “Kako ne postoji zakon o nevladinim organizacijama na dr`avnom nivou Op}ina }e poku{ati napraviti iskorak. @elimo da organizacije stavimo u servis gra|anima i da to uradimo na najbolji mogu}i na~in“ naglasio je Kova~evi}. , Prisutnima je prezentovana saradnja i izdvojena sredstva Op}ine Centar u proteklih pet godina. Tako je od 2006 do 2010. izdvojeno 2.660.000 KM za 580 projekata. U 2011. Op}ina je izdvojila 400 hiljada za 94 projekta. “Mi smo re la ti vno mla do udru`enje, ali od na{eg osnivanja pa do sada sa Op}inom Centar imamo izuzetnu saradnju. O~ekujem da }e sjednica donijeti korisne i konkretne zaklju~ke i sugestije koje }e biti ugra|ene u po~etne politike u oblasti saradnje nevladinih organizacija i Op}ine“, kazao je Edin Kadri}, predsjednik Udru`enja dobrovoljnih davalaca krvi KS-a. Tako je konstatovano da }e Op}ina prilikom javnog poziva nazna~iti ukupan iznos raspolo`ivih sredstava kako bi aplikanti prilagodili bud`ete, ostaviti mogu}nost da dva ili vi{e udru`enja apliciraju sa zajedni~kim projektom, te nastaviti podr`avati aktivnosti koje poti~u kreativnost, samopouzdanje i komunikacijske vje{tine. S. HUREMOVI]

Repovi u JU Djeca Sarajeva

Vi{egodi{nji ugovori na odre|eno
U Ministarstvu obrazovanja i nauke dijele zabrinutost roditelja stanjem u JU Djeca Sarajeva, te, s obzirom na ~injenicu da je djelatnost koju obavlja ova ustanova od posebnog interesa za Kanton, isti~u da su vi{egodi{nja zapu{tenost i poslovanje u pravnom vakuumu doveli njeno funkcionisanje na sam rub izdr`ljivosti odgajatelja, roditelja i djece, ~emu svjedo~e nalazi nadle`nih inspekcija. Prethodni menad`ment ustanove doveo je u pitanje zakonitost poslovanja i provo|enje i po{tivanje odgojnih standarda i normativa, prije svega zbog ~injenice da je omjer zapo{ljavanog tehni~kog osoblja i odgajatelja disproporcionalan u odnosu na djelatnost, ka`u u Ministarstvu. Iz Ministarstva isti~u kako je nedopustivo da su odgajatelji an ga`ova ni ugo vo ri ma na odre|eno vrijeme u trajanju od vi{e godina, {to je u suprotnosti sa zakonskim propisima. Nijednom od odgajatelja nije otkazan ugovor o radu, ve} su oni istekli, a prijem novih uposlenika mogu} je isklju~ivo raspisivanjem konkursa, {to je nadle`nost direktora i upravnog odbora. Ministarstvo je poduzelo aktivnosti iz svoje nadle`nosti, a prije svega raspisivanje konkursa za izbor UO i NO JU Djeca Sarajeva, koji }e po imenovanju raspisati konkurs za direktora.

Profesor Reinhard Graf, ekspert svjetskog glasa u polju sonografije kuka i utemeljitelj metode ultrazvu~nog skrinin ga ku ko va kod dje ce, odr`ao je ju~er na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a kurs za na{e ljekare iz ultrazvuka kuka, upoznaju}i ih sa najsavremenijom metodom ultrazvu~nog skrininga. Prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi}, {ef Klinike za ortopediju i traumatologiju, naglasio je da su nastojanja Klinike da se svakom djetetu u dobi do {est nedjelja obavi ultrazvu~ni pregled kukova, kako bi se preventivno moglo djelovati na ranom otkrivanju deformiteta i njegovom lije~enju. On je naglasio kako dr. Graf ovim besplatnim kursevima, koji su u svijetu veoma skupi, `eli pomo}i u obuci na{ih ljekara kako bi u BiH bilo {to manje djece sa oboljenjima kukova. Ove kurseve poha|ali su ljekari iz cijele BiH, iz Banje Luke, Mostara, Sarajeva... “Uspjeli smo u svim velikim centrima u BiH, prije svega u Banjoj Luci, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Biha}u da osposobimo kadrove koji }e biti nukleusi razvoja s ciljem da svako dijete do {este nedjelje

Prof. dr. Reinhard Graf i prof. dr. Ismet Gavrankapetanovi}

“Metodom ultrazvuk kukova smo dobili sna`no oru`je u rukama da se mo`emo nositi sa te{kom bole{}u, a to je invaliditet najte`e vrste. Na drugoj strani ako ga rano prepoznamo, imamo zdravog ~lana dru{tva. Zato je sna`no oru`je koje smo dobili i to je jedan od razloga {to je prof. dr. Graf jedan od kandidata za Nobelovu nagradu u oblasti medicine“, kazao je prof. dr. Gavrankapetanovi}. prepoznamo sa oboljenjima kukova i po~nemo na vrijeme lije~iti“, naglasio je prof. dr. Gavrankapetanovi}. Prof. Graf je primijetio veliki napredak na Klinici u odnosu na njegov prvi dolazak prije sedam godina, kada je zatekao veliki broj beba sa deformitetima kuka, a tokom ove posjete nije sreo niti jednu sa sli~nim problemima. “Klinika i njeni ljekari rade po evropskim i svjetskim standardima, a posebno kada su skrining i prevencija lije~enja razvojnog poreme}aja kuka u pitanju“, rekao je profesor Graf.
Mr. BABI]

Kandidat za Nobelovu nagradu

Za novi kutak Doma Bjelave

Tri nastupa Nikolasa Cantea
Nikolas Cante, francuski pijanista, po~astit }e sarajevsku publiku sa tri humanitarna koncerta, koja }e se odr`ati 23, 25. i 26. aprila. Sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za opremanje Muzi~ke sobe Dje~ijeg doma Bjelave. U prostorijama kina Kriterion, ju~er odr`ana preskonferencija na kojoj je organizator ART LAB predstavio poznatog pijanistu i muzi~ki sadr`aj njegovih koncerata. Ideja da se ovim projektom obezbijede instrumenti za Muzi~ku sobu Doma Bjelave, po te kla je od ART LAB-a, ta~nije Sabine [abi} - Zlatar i Udru`enja Lingvisti, koju je Nikolas Cante sa zadovoljstvom odmah prihvatio. - Ovoj djeci treba kutak koji je samo njihov i bit }e tu kad god po`ele. Muzi~ka soba }e sigurno uljep{ati svakodnevnicu ovih mali{ana koji }e mo}i uz muziku da se opuste i prevazi|u probleme. Mo`da neko od njih zavoli muziku i po~ne se aktivno njome baviti, isti~e [abi} - Zlatar.

Organizatori projekta sa Canteom pred kinom Kriterion

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Aneks 2, Hrasno 1 i Vrbovska, od 9 do 15 Bolni~ka 2, Donja Vogo{}a 1 i 2, Nebo~aj, Nebo~aj 3, Hotonj 5, Granit naselje, Svrake 2, 3 i 4, Semizovac 3 i Ni{i}i 1, a od 9 do 16 Doglodi i Eurobeton. Bez struje }e od 8 do 16 sati biti Brije{}e 1, od 8.30 do 15 Dom zdravlja Ilid`a, od 10.30 do 12 Aneks 1 i Masarikova, od 11.30 do 13 sati Kobilja Glava 3, od 12 do 13.30 Hrasno 2 i Milinkladska, a od 13.30 do 15 Hrasno soliter 18. Opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sati bi mogle dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Trg heroja, Dragana Kulid`ana, Alije Isakovi}a, Bledska, Bare kod Stupa, D`emala Bijedi}a, Halilovi}i, Grada~a~ka i Sulje Jahi}a.

Cante se raduje {to }e svirati u Sarajevu i pomo}i djeci Doma Bjelave. - Sretan sam {to mogu biti dio ovog projekta i {to }u svoj drugi album svirati za sarajevsku publiku. Drago mi je {to mi se pru`ila prilika da sa tri koncerta pomognem djeci, a o~ekujem dobru posjetu, ka`e Cante. Na pru`enoj pomo}i Canteu zahvalio je i direktor Doma Bjelave Amir Zeli}, naglasiv{i da je projekat {ansa da se i ova djeca oprobaju u svi-

jetu muzike. - I ranije smo primijetili da na{u djecu muzika opu{ta i smiruje, pa je ideja o Muzi~koj so bi odmah pri hva}ena. Sredstva od koncerata i drugih donacija }e pomo}i da se kupe instrumenti, a muzi~ki pedagozi }e ve} od polovine septembra organizova ti ~aso ve mu zi ke. Ta ko }emo mo}i vidjeti koliko su na {a dje ca ta len to va na. O~ekujemo pozitivne efekte od ovog projekta, isti~e Zeli}.
Z. TURKOVI]

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 31
DE@URNI TELEFON

Uvo|enje eksterne mature za osnovce i srednjo{kolce

Sarajevo
kao primjer

276-982

VA@NIJI TELEFONI

drugima
Miskin: Obavljene prve konsultacije Tuzovi}: Jedva ~ekam uvo|enje mature

Sa potrebnim znanjem na fakultet Ministarstvo tra`i finansijske mogu}nosti za poduzimanje potrebnih aktivnosti
- Poznata su mi iskustva Slovenije, koja je dr`avnu ma tu ru uve la jo{ 1996. U po~etku su imali manjih problema, ali sada se to odli~no pro vo di. Ka da se for mi ra tim za izra du pra vil ni ka, zna}emo detalje, ali mogu re}i da to jedva ~ekam i mislim da tako razmi{lja svaki direktor i profesor, istakla je Tuzovi}. Kako je podsjetila direktorica Tuzovi}, uvo|enjem eksterne mature rije{ili bi se mnogi problemi u obrazovanju, uveli bi se prijeko potrebni standardi, a svaki u~enik bi morao pokazati znanje. - Ovako imamo |ake koji do|u sa odli~nim ocjenama i ve} u prvom razredu kiksaju, dodala je direktorica Gimnazije Obala.
J. MILANOVI]

Ministarstvo nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo priprema uvo|enje maturalnog ispita, takozvane eksterne mature za osnovce i srednjo{kolce, {to bi trebalo za`ivjeti za dvije godine. Primjeri susjednih zemalja, poput Slovenije i Hrvatske, govore da bi u~enici, uz pisane radove iz maternjeg jezika i matematike, birali i dva izborna predmeta za ispit. Kako su nam kazali u resornom ministarstvu, trenutno se tra`e finansijska sredstva, kako bi se provele aktivnosti pripreme uvo|enja ovog ispita.

Kafa i bombonjera
Stav Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona je da je uvo|enje eksterne mature hvatanje koraka sa modernim obrazovnim standardima

i procesima, a da u tome Kanton Sarajevo mora biti primjer ostalima u BiH, kao najve}i obrazovni centar, a time bi se pove}ao i standard u obrazovanju. Direktorica Gimnazije Dobrinja Sabiha Miskin za Oslobo|enje ka`e kako je nekoliko direktora osnovnih i srednjih {kola Kantona Sarajevo ve} obavilo prve konsultacije sa resornim ministrom Emirom Suljagi}em. - Najprije }e se poduzeti aktivnosti za uvo|enje eksterne mature u osnovnim {kolama, a potom i u srednjim. Trenutno se tra`e finansijske mogu}nosti za provo|enje priprema, odnosno izradu pravilnika, a u sve bi se trebalo uklju~iti i federalno Ministarstvo obrazovanja, istakla je Miskin.

Prema rije~ima direktorice Do brinj ske gi mna zi je, ek ster na ma tu ra ri je {i}e probleme vezane za upis u srednje {kole, ali i fakultete, u~eni ka ko ji svo jim zna njem kasnije ne mogu odgovo ri ti nas ta vnom pla nu i programu.

Rje{enje problema
- Na Pravu nemamo prijemnog ispita i tu se najbolje vidi kako ve} na prvoj godini nema prolaznosti |aka koji su ocjene u nekim {kolama dobijali na osnovu kafe i bombonjere, naglasila je Miskin. I direktorica Gimnazije Obala Azra Tuzovi} kazala nam je kako je upoznata s tim da je resorni ministar veoma zainteresovan za uvo|enje maturalnog ispita, te da je taj prijedlog fantasti~an.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Radovi u Ulici Nedima Filipovi}a

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Cesta u novom ruhu
U toku je renoviranje ceste u Ulici Nedima Filipovi}a, u naselju Dolac-Malta. Krajnji rok za zavr{etak pro{irenja ceste je 15. maj, a projekat obnove ko{ta 500.000 KM. Naru~ilac radova je Op}ina Novo Sarajevo, a izvo|a~ je Euro-asfalt d.o.o, koji jo{ radi na nekoliko projekata u ovoj op}ini. Pomo}nik na~elnika za stambena i komunalna pitanja Op}ine Novo Sarajevo Nijaz Hromo isti~e kako je ovo va`an projekat, jer }e se obnovom ceste u ovoj ulici stvoriti bolja saobra}ajna komunikacija. - Program rekonstrukcije podrazumijeva izmjenu gornjeg sloja asfaltne infrastrukture u du`ini od 400 metara, te postavljanje novih ivi~njaka i pje{a~ke zone. Rije{en je i problem odvoda komunalnih voda koje su uticale na kvalitetu i strukturu asfaltne mase. Kompletno }e biti ura|ena i sao bra}aj na si gna li za ci ja, ka`e za A. M. Oslobo|enje Hromo.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

5 7
danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

32
Nove knjige

KULTURA

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

33

Akademski tresak
Knjiga Nerzuka ]urka “jedinstveno je {tivo o postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, o svijetu mimo svijeta, o nadi i realnoj utopiji“
“Izvje{taj iz periferne zemlje. Gramatika geopolitike“ naslov je nove knjige Nerzuka ]urka, koja je iza{la u izdanju Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu. - Knjiga je poku{aj jedne analize bosanskohercegova~ke situacije od potpisivanjaDejtonskogsporazuma do danas, s nekimprijedlozima i idejama {ta i kako dalje. U formi znanstveno-stru~nih eseja ispri~ana je pri~a o jednoj perifernoj zemlji, kao {to je BiH, njenim naporima da postane dio naprednog i demokratskog svijeta i sprje~avanju od istog tog naprednog, demokratskogsvijeta, rekao je autor u izjavi za Fenu. Kako ka`e ]urak, u knjizi se o{tro kritikuju i bosanskohercegova~ke politi~ke elite, kao i politi~ke elite u regionu koje sprje~avaju izgradnju BiH kao racionalne i ure|ene zemlje. Tekstovi su nastajali godinama, neki od njih su objavljivani u razli~itim publikacijama, a u samoj knjizi su u izmijenjenoj formi, osim samo jednog eseja Pax Americana: Bosna i Hercegovina i nacionalni interesSjedinjenihAmeri~kihDr`ava, pisan1997. koji je u izvornomobliku. Zdravka Grebu, jednog od recenzenata (druga dvojica su Danko Plevnik i Vedran D`ihi}), prvi dio knjige se “temeljno ti~e, da radikalizam nije poziv na dr`avni udar, ali jeste akademski tresak“ .

23. sajam knjiga i u~ila i 11. bijenale knjige

Mostarska liska

Radujem se susretu s Tuzlom
Predsjednica ovogodi{njeg `irija koji }e odlu~ivati o dobitniku knji`evne nagrade “Me{a Selimovi}“, koja se dodjeljuje na Me|unarodnim knji`evnim susretima Cum grano salis u Tuzli, pjesnikinja je Ferida Durakovi}
Akademik prof. dr. Zdenko Le{i} selektor je za BiH 11. me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis, koji }e se u Tuzli odr`ati od 1. do 4. rujna, i za knji`evnu nagradu “Me{a Selimovi}“ uvrstio je romane: “Ljudi koji su sadili drve}e“ Josipa Mlaki}a, “Ljep{i kraj“ Bekima Sejranovi}a, “Gospodska ulica“ Ranka Risojevi}a i “Tre}e poluvrijeme“ Emira Imamovi}a Pirkea. Selektorica za Hrvatsku Ivana [ojat - Ku~i izabrala je romane “Zavi~aj, zaborav“ Ludwiga Bauera, “Zbirka otrova“ Gorana Tribusona, “Hotel Zagorje“ Ivane Simi} -Bodro`i}, “Adio, kauboju“ Olje Savi~evi} - Ivan~evi} i “Nije bilo dovoljno“ Krune ^udine.

Danas

Istovremeno, Plevnik isti~e kako “analiti~ku ve}inu geopoliti~kog promi{ljanja~ine dva tipaautora: jedni koji isklju~ivo prate literaturu i nemaju ambicija da je provjeravaju u bli`oj stvarnosti, i drugi kojima ne treba nikakva teorija za sekundiranje razumijevanja dnevne situacije jer su uvijek poetski disponirani“ , te da “prof. dr. sci. Nerzuk ]urak vrlo vje{to upotrebljava oba pristupa. Vedran D`ihi} je u svojoj recenziji zapisao kako je ova knjiga “jedinstveno{tivo o postdejtonskojBosni i Hercegovini, o svijetu mimo svijeta, o nadi i realnojutopiji“ a autorovemi, sli “nisu samo bosanskohercegova~ke, nisusamoregionalne i evropske, one su univerzalne“ . K. R.

Ste~eni uvjeti
U selekciji selektorice za Srbiju Jasmine Vrbavac na{li su se romani “Po~etak bune protiv dahija“ SvetislavaBasare, “O{tarstart“ Mi}eVuji~i}a, “Trezvenjaci na pijanoj la|i“ Mirka Demi}a, “Pad Kolumbije“ Sa{e Ili}a i “Mrtvo polje“ Sr|ana Srdi}a, a selektor za Crnu Goru Pavle Goranovi} uvrstio je romane “Zemlja“ Vuksana Vuksanovi}a i “Pri~e o Silviji“ Slobodana [abelji}a. ^lanovi `irija 11. me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis su pjesnikinja Ferida Durakovi}, Miljenko Jergovi}, Enver Kazaz, VladimirArseni} i AndrejNikolaidis. “Mene su u protekle dvije godine zvali da budem~lan`irija, ali tek ove godine smatram da su se stekli uslovi za to. Svake godine u Tuzli je meni sve ljep{e i ljep{e, a ove godine bi}e najljep{e ne samo {to sam ~lanica `irija nego i njegova predsjednica. Svaki put se radujem susretu sa Tuzlom, a sada i u zvani~nom svojstvu“ kazala nam je , pjesnikinja Ferida Durakovi}, koja
Prije kona~ne odluke – podrobno prelistavanje knjige

Dvorana „Mirza Deliba{i}“ - 10.30 sati: okrugli sto „Prevoditeljstvo u BiH“ 11.45 sati: pose, ban program - In memoriam prevoditeljici i pjesnikinji Marini Trumi}; 12.30 sati: „Tajna zaljubljenog vjetra“ Lejla Feti}; 13.15 sati: „Zlatna diploma“ Bajruzin Hajro Planjac; 14 sati: @urnal Beharistan; 14.45 sati: Dictionary: Gurbeti-English/English-Gurbeti (rje~nik), „Rom like thunder“ Rom ko grom (na engleskom jeziku), „Fish“ (na engleskom i romskom jeziku), knjiga ilustrovanih pri~a za djecu, Hedina Tahirovi} - Sijer~i}; „@ena i kalem“ SafetaObho|a{; 15.15 sati: „Prva

ljubav tre}i put“ [imo E{i}; 15.45 sati: „Knjiga u ruci, ruka u knjizi“ [evko Kadri}; 17 sati: „Obiteljski obrt“ Salih Bazdulj. Sajamska dvorana - 11 sati: „Sehnetul vusul Omer Humo“ M. Drki} i A. Kalajd`ija; 11.45 sati „Nacija zadu`enih“ Ivan Buri}; 12.30 sati: „Bijela knjiga - Kronika prijetnji i napada na novinare 1990-2011“ , publikacija; 13.15 sati: „Epistolar“ Du{an Karpatsky; 15.30 sati: „Strategije ulaska na inostrana tr`i{ta“ Rusmir Sendi}; 16.15 sati: „Nachbarn-Susjedi“ gru, pa autora; 17 sati: „E-marketing u turizmu“ Almir Pe{tek; 17.45 sati: „Izabrane pjesme“ Abdulah Sidran

Iz predstave “Kidaj od svoje `ene“

Vrijedna izdanja s popustima

Dubrov~ani na po~etku
Predstavom “Kidaj od svoje `ene“ R. Cooneya, u izvo|enju Kazali{ta Marina Dr`i}a iz Dubrovnika i u re`iji Sulejmana Ku pu so vi}a, pre ksi no} je u Mostaru po~eo Deveti me|unarodni festival komedije Mostarska liska. Festival je posve}en pokojnoj glumici Sonji Pov{i}, koja je, kako je to uo~i po~etka Liske istakao direktor Narodnog pozori{ta Mostar [erif Alji}, jedina uz glumicu Had`iju Had`ibajramovi} cijelo vrijeme rata bila u Mostaru. Festival ni ove godine nije imao selektora, no po rije~ima Alji}a, ipak dolaze najbolje komedije u bh. kazali{tima kao i predstave iz inostranstva. I ove godine festival se odr`ava zahvaljuju}i prijateljima i sponzorima (kojih je svake godine sve manje i sve ih je te`e na}i), a Alji} je posebnu zahvalnost izrazio dvojici ljudi bez ~ije pomo}i fes ti val ne bi mo gao zadr`ati svoj kontinuitet: Ljubi Be{li}u, gradona~elniku Mostara, koji je i otvorio festival te ministru Gavrilu Grahovcu. Na kon gra do na~el ni ko vih pozdravnih rije~i, izvedena je predstava “Kidaj od svoje `ene“ R. Cooneya, u kojoj igraju i dvoje sjajnih mladih glumaca koji su glumu studirali upravo u Mostaru: Helena Kova~i} i Zdesav ]oti}, te Branimir Vidi}, Jasna Juki}, Hrvoje Sebastijan, Edi Jertec, Antonio Franji} i Davor Erceg. Sve njih publika je nagradila dugim aplauzom. A {to se ti~e reditelja Sulejmana Kupusovi}a, na festivalu, koji }e trajati do 27. aprila, bit }e izvedene jo{ dvije njegove predstave: “Hamlet u selu Mrdu{a Donja“ Narodnog pozori{ta Sarajevo i “Gospo|a ministarka“ u izvedbi Narodnog pozori{ta Tuzla. Na Mostarskoj liski 2011. nastupit }e i Teatar EXIT iz Zagreba s predstavom “Balon“ Pozo, ri{te mladih Sarajevo s predstavom “Koko{ka“, “Atlantida pro na|ena ze mlja“ ko ju }e izvesti Narodno pozori{te Mostar, a gledaoci }e mo}i vidjeti i autorski projekt Zijaha Sokolovi}a “Me|uigre od 0 do 24”. Festival }e zatvoriti Sarajevski ratni teatar SARTR predstavom van konkurencije “Jedan Pikaso“.

Danas, od 11 do 14 i od 17 do 19 sati, a u istim terminima i narednog dana, bh. knji`evnica Nura Bazdulj - Hubijar }e potpisivati svoje novo djelo “Plava Venera“ Radi se o zbirci pri~a . objavljenih u izdanju TKD “[ahin{pa{i}“ I ove godine, kao i prethodnih, Nu. ra Bazdulj - Hubijar }e potpisivati svoju knjigu, kao i ranija izdanja, i dru`iti se sa svojim ~itateljima. ove godine predsjedava `irijem. Nagrada “Me{a Selimovi}“ se, ina~e, dodjeljuje za najbolji roman objavljen u protekloj godini u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Na~elnik Op}ine Tuzla i knji`evnik Jasmin Imamovi} (Op}ina Tuzla je na njegov prijedlog osnovala Me|unarodne knji`evne susrete Cum grano salis 2001. i ustanovila knji`evnu nagradu “Me{a Selimo-

Plava Venera

koji }e se odr`ati od 18. do 23. svibnja, u organizaciji Formanuova d.o.o., IKD University press i Mercator BH Sarajevo. A kad je posrijedi ovaj sajam knjiga, od Dragana Markovi}a se saznalo da je ve} prijavljeno oko 100 izlaga~a i izdava~a.

NEW Realizam
Pro{le godine Zajednica nakladnika i knji`ara HGK imala je svoj nastup na sajmu knjiga u Skenderiji pod nazivom „Hrklju{ ili Hrvatski stol u Sarajevu“ a ove godine, ta, ko|er, pripremljen je program o kojemu od Mi{e Nejam{i}a, kordinatora hrvatskog nastupa na Sajmu, saznajemo slijede}e: „Za ovu godinu pripremili smo program pri hrvatskom nastupu u Sarajevu koji }e se zvati NEW Realizam. S obzirom na slo`enost situacije i vrijeme u kojem `ivimo, odlu~ili smo i}i s malo „te`im“ temama, okrenuti se prema realisti~kim problemima ljudi i vidjeti ka-

Nura Bazdulj - Hubijar

Sa ju~era{njeg predstavljanja predstoje}ih doga|aja u Tuzli

vi}“) podsjetio je da je pro{le godine u Tuzli otvoren Muzej Dom knji`evnosti sa stalnom postavkom o Me{i Selimovi}u, ro|enom Tuzlaku, a ove godine }e stalnu postavku u Muzeju dobiti i Dervi{ Su{i}. Predstavljanje predstoje}ih me|unarodnih knji`evnih susreta Cum grano salis desilo se u sklopu programa predstavljanja 2. me|unarodnog sajma knjiga Tuzla,

ko je to popra}eno sa knji{kom produkcijom. Napravili smo jednu selekciju onoliko koliko nam je financijski bilo dostupno, tako da }e ove godine nastupiti se pod sloganom NEW Realizam, naravno pod igrom na NEW Primitivizam, ili pod naslovom „u *ebeno vrijeme, je*eno va`ne teme“ Pri tome }e . nastupiti ~itav niz autora iz Hrvatske i onih koji rade na oba prostora od Emira Imamovi}a Pirkea,

Selvedina Avdi}a, Ivana Buri}a, Predraga Fincija, Drago Hedl }e predstaviti Bijelu knjigu napada na novinare. Uglavnom, obradit }emo neke teme koje su jako aktualne u Hrvatskoj, ali sigurno i u BiH, tako da }e te knjige biti povod razmi{ljanju i tematiziranju nekih realnih problema vezanih i za ekonomsku situaciju i za uop}e ovu krizu i katastrofe s kojima smo okru`eni.“
An. [IMI]

Prvi kongres Kulturnog foruma BiH, kako je i najavljivano tijekom Festivala Sarajevska zima, odr`at }e se u subotu, 23. travnja, u Poslovnom centru Unitic, s po~etkom u 10 sati. U povodu odr`avanja Kongresa, Ibrahim Spahi}, pred sje dnik Upra vnog odbora KFBiH, organizirao je konferenciju za novinare na kojoj se saznalo da }e dnevni red biti posve}en Deklaraciji KFBiH i Akcionom planu ostvarivanja iste, evropskom integracionom projektu u oblasti kulture iz Programa 2007-2013. te da }e biti pokrenuta inicijativa za progla{enjem Dana kulture i umjetnosti BiH. U 20 sati u dvorani Poslovnog centra Unitic bit }e prikazan film “Pe{~anik“ u re`iji Sabol~a Tolnaia, ra|en po djelima Danila Ki{a. Sudionici Kongresa dolaze iz svih krajeva BiH i Spahi} ih je pozvao da posjete Sajam knjiga i u~ila u Skenderiji.

Kongres Kulturnog foruma BiH

United Nations Development Programme

200 godina od ro|enja Franza Liszta
Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national positions in Sarajevo: Cluster Coordinator for Governance and Social Inclusion (BIH 11-001) Social Economist experienced in poverty and social inclusion issues; expert in Social Sector Reform, cash benefits, entitlements; expert in social inclusion as defined by the EU with good understanding of the EU Agenda and implications of the UN Convention of the Rights of People with Disabilities and the European Charter of Human Rights as applicable to PwD. Cluster Coordinator for Local and Rural Development (BIH 11-002) Relevant experience in BIH and the region in the area of local and rural development; expert in rural trends, issues and policies in BiH and EU; excellent and proven experience in dealing with local government, NGOs and donors; good understanding of post-war and post-socialist transition contexts, poverty and local development support strategies. Chief Technical Advisor - Energy and Environment (BIH 11-003) Demonstrable expertise in the field of environment and climate change, preferably with a focus on biodiversity protection, energy efficiency and environmental sustainability. Indepth understanding of the relevance of these issues to the context of BiH, EU environmental Acquis and Water Framework Directive (WFD) Detailed job descriptions are available at www.undp.ba. UNDP offers highly talented and motivated individuals the unique opportunity to pursue a fulfilling professional career. This is a long term assignment and we offer a very competitive pay and benefits package. Only applicants with BIH citizenship should apply. Please send your most recent resume by10 May 2011 quoting Vacancy No. BIH 11001, BIH 1-002 or BIH 11-003 to UNDP Reception, Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

Uz lirsku i melanholi~nu muziku
Sarajevska filharmonija }e, uz poznatog hrvatskog pijanistu Lovru Pogoreli}a i maestra Gianlucu Marciano, ve~era{njim koncertom obilje`iti 200 godina od ro|enja velikog kompozitora
U cijelom svijetu se u ovoj godini obilje`ava 200 godina od ro|enja ma|arskog kompozitora i pijaniste Franza Liszta, kriti~ara i organizatora muzi~kog `ivota. imat }e priliku ~uti Lisztove kompozicije „Malediction“ za klavir i guda~e, te Koncert za klavir i orkestar no. 1, koje se odlikuju sna`nim dramatskim nabojem. Prvi Lisztov koncert nastao je 1848. godine i koncipiran je u kratkim stavovima koji se izvode bez pauza - neposredno prelaze}i jedan u drugi. Sarajevskoj publici ve} poznat pijanista Lovro Pogoreli}, od svoje sedamnaeste godine izvodi koncerte {irom svijeta. Solisti~ki ili uz pratnju orkestra, ostvario je pijanisti~ke kreacije uvjerljive snage i nepobitne individualnosti. U drugom dijelu koncerta na programu je Simfonija no. 1 Felixa Mendelssohna, koja svjedo~i tipi~nim karakteristikama kompozitora poput profinjenosti melodike, elegancije, suzdr`anosti izraza kao i besprijekornom poznavanjuorkestracije. Gostdirigent u Sarajevu je Gianluca Marciano iz Italije, umjetni~ki direktor i dirigent Tblilisi Opere, kao i umjetni~ki direktor Al Bustan Festivala u Bejrutu. Pogoreli} je nakon uspje{nih koncerata u Finskoj, u Muzi~kom centru Kuopia, zatim u~e{}a na Tre}oj proljetnoj klavirskoj fe{ti u Beogradu, stigao i u Sarajevo. U Finskoj je svirao recital sa djelima Beethovena, Skrjabina i Liszta, a potom odr`ao klavirski koncert sa kompozicijom Malediction F. Liszta kao redoviti gost Simfonijskog orkestra Kuopia. U Beogradu je tako|er svirao muziku Franca Liszta, za koju je, kako je ispri~ao, kao pijanista posebno vezan: - Liszt je ishodi{te, prvi je, koji je rekao “koncert to sam ja“, u pari{koj operi Garnije. Do tada je bilo uobi~ajeno da se koncerti prave sa malo solo klavirskog koncerta, onda neko ne{to otpjeva, neko ne{to odsvira, pa svi zajedno... Rekli bismo d`umbus. On je prvi izveo svoj solo koncert. Prema njegovim rije~ima, veoma se raduje ve~era{njem koncertu, jer Liszt ima posebnu poziciju u njegovom `ivotu i profesiji: - Snimio sam CD sa Lisztovim kompozicijama prije pet godina u Francuskoj. Oduvijek sam volio Liszta iako ga nisam puno svirao, dopada mi se njegovslobodan duh, kazao je Pogoreli}. Lovro Pogoreli}, kao i njegovog stariji brat Ivo, pijanista je koga na{a publika veoma cijeni i voli, ~etvrti put }e sara|ivati sa orkestrom Sarajevske filharmonije i italijanskim dirigentom Gianlucom Marcianom.

Koncert - to sam ja
Obilje`avanje Lisztove godine simboli~no je po~elo u Be~u, u kojem je 1823, sa samo 12 godina, Franz Liszt odr`ao prvi veliki klavirski koncert. Ve~era{njim koncertom u Narodnom pozori{tu, s po~etkom u 20 sati, Sarajevska filharmonija pridru`uje se ljubiteljima klasi~ne muzike i obilje`ava ovaj zna~ajan jubilej. Publika u glavnom gradu BiH

Lovro Pogoreli} na probi uo~i ve~era{njeg koncerta

Foto: A. KAJMOVI]

Prvi put u Sarajevu
Za Lisztov prvi klavirski koncert, koji }e prvi put svirati u Sarajevu, potom i kasnije u Zagrebu, Pogoreli} je kazao da je to pozitivan primjer

Lisztovog opusa koji pokazuje da on nije samo virtuoz, nego i sofisticirani kompozitor. - Liszt na jednommjestustavljateme razli~itog karaktera ali iz jednog melodijskog izvora, kao majstor orkestracije daje dobru {ansu da se vidi kako komuniciraju orkestar i pijanista, rekao je Pogoreli}. Nakon koncerta sa Sarajevskom filharmonijom u dvorani Narodnog

pozori{ta, ovog poznatog pijanistu ~eka podjednako burna koncertna aktivnost i u danimakojidolaze. Djela velikog ma|arskog pijaniste i kompozitora koji je obilje`io 19. stolje}e, svirat }e na turneji u Japanu, Luksemburgu, Francuskoj i Njema~koj, a o~ekuju ga i koncerti u Moskvi i Kijevu. Zagrep~ani}e ga kona~no mo}i ~uti 7. maja u dvorani Lisinski. Mirela SEKULI]

34

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 22. april 2011. godine
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

Na osnovu ~lana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomo}i odr`ivog povratka, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Na osnovu ~lana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomo}i odr`ivog povratka, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J AVNI O G L A S
za podno{enje prijava/zahtjeva/projekata za program pomo}i odr`ivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Republike Srpske 1. Predmet javnog oglasa: Podno{enje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pru`anja pomo}i u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. putne infrastrukture; vodovodne i kanalizacione infrastrukture; objekata zdravstvene za{tite; objekata vjerskog i sakralnog karaktera; objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; ostalih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu.

J AV N prijava/zahtjeva/projekata S I OGLA za podno{enje
za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku 1. Predmet javnog oglasa: Podno{enje prijava/zahtjeva/projekata pravnih i fizi~kih lica radi pru`anja pomo}i u zapo{ljavanju povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku i to: PROGRAM I: Pomo} za zapo{ljavanje u maloj privredi: • Izgradnja, obnova i opremanje objekata za zanatsku, uslu`nu i proizvodnu djelatnost; • Dodjela opreme i repromaterijala za zanatsku, uslu`nu i proizvodnu djelatnost. PROGRAM II: Pomo} za zapo{ljavanje u poljoprivredi: • dodjela poljoprivredne mehanizacije i priklju~aka; • plasteni~ka proizvodnja - plastenici i staklenici od 300 m² i ve}i; • izgradnja poljoprivrednih objekata; • dodjela sadnica drvenastog i jagodi~astog vo}a; 2. Pravo u~e{}a Prijavu/zahtjev/projekat na javni oglas mogu podnijeti: • Fizi~ka lica - povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku sa rije{enim stambenim pitanjem u mjestu povratka; • Pravna lica - registrirani pravni subjekti u vlasni{tvu povratnika, zatim udru`enja/organizacije/ asocijacije ~ije su programske aktivnosti usmjerene na podr{ku zapo{ljavanju povratnika, op{te i zemljoradni~ke zadruge, strukovna udru`enja i sl; • Fizi~ka i pravna lica koja izraze spremnost u~e{}a za sufinansiranje projekta minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta. 3. Prijave/zahtjeve/projekte ~iji je podnosilac fizi~ko lice treba obavezno da sadr`i slijede}e dokumente: • prijavu na javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo; • kopija li~ne karte podnosica zahtjeva i punoljetnih ~lanova porodi~nog doma}instva izdata u op}ini povratka (ovjera ne starija od 6 mjeseci); • uvjerenje o povratku sa naznakom godine povratka (izdato od nadle`nog op}inskog organa ne starije od 6 mjeseci); • dokaz o uslovnosti vlastite ku}e ili stana na podru~ju prijeratnog prebivali{ta (potvrda /uvjerenje izdato od op}ine, MZ ili donatora); • ku}na lista izdata u op}ini povratka (ne starija od 6 mjeseci); • izjava o spremnosti sufinansiranja projekta (izra`eno u tra`enom procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti, odnosno pomo}i korisniku); • izjava podnosioca zahtjeva, da }e u skladu sa podnesenim zahtjevom, odobrena sredstva koristiti namjenski, te da }e u slu~aju zloupotrebe vratiti iznos dodjeljenih sredstava (ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru potpisa); • izjava podnosioca prijave o davanju saglasnosti za kori{tenje li~nih podataka (ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru potpisa). Posebni kriteriji za fizi~ka lica: Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali }e se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika: • biznis-plan — projekat za djelatnost, sa prilo`enim dokazima o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijalna sredstva; • dokazi o ukupnim mjese~nim prihodima - primanjima podnosica prijave i ~lanova porodi~nog doma}instva (platne liste, ~ek od penzije, invalidnine, socijalne pomo}i i sl); • dokazi o radnom ili drugom statusu podnosioca zahtjeva i ~lanova doma}instva (potvrda o zaposlenosti/nezaposlenosti ne starija od {est mjeseci); • dokazi o posjedovanju stru~nog zvanja podnosica prijave i ~lanova porodi~nog doma}instva (diplome, certifikati i sl); • dokazi o radnom i profesionalnom iskustvu podnosioca prijave i ~lanova porodi~nog doma}instva; • preporuke o radu, stru~nosti, poslovnosti i sl; • dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama ({ehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodica nestalih, biv{i logora{i, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.); • dokaz da je registrovana djelatnost, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadle`nog op}inskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava; • ranija kori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izjeglica (dostaviti izjavu ~iju }e ta~nost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka); • izjava o spremnosi zapo{ljavanja povratnika koji se vode na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje. 4. Prijava/zahtjev/projekat ~iji je podnosilac pravno lice obavezno treba da sadr`i slijede}e dokumente: • prijavu na javni oglas na obrazcu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo; • izjava o spremnosti sufinansiranja projekta (izra`eno u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti ili u KM); • ovjerenu kopiju akta o registraciji; • ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl); Posebni kriteriji za pravna lica: Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali }e se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika: • biznis-plan — projekat za djelatnost, sa prilo`enim dokazima o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijalna sredstva; • izjavu o o~ekivanim rezultatima u slu~aju realizacije projekta i procjenu mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za zapo{ljavanje povratnika; • broj povratni~kih doma}instava/povratnika kojima }e projekat koristiti (dostaviti spisak povratni~kih doma}instava sa brojem ~lanova svakog doma}instva ili neki drugi dokaz o broju povratnika); • preporuka lokalne zajednice/op{tine/MZ (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/ asocijacije i sl); • ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz); • ranija kori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izjeglica (dostaviti izjavu ~iju }e ta~nost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka); • opis dosada{njih aktivnosti u procesu povratka podnosioca prijave, s posebnim osvrtom na doprinos koji je postignut u segmentu zapo{ljavanja povratnika (dostaviti dokaz za opisane aktivnosti); • izjava o spremnosi zapo{ljavanja povratnika koji se vode na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje; 5. Na~in izbora korisnika Izbor projekata i korisnika pomo}i po osnovu ovog javnog oglasa }e vr{iti komisija koju }e imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisija }e razmatrati prijave u skladu sa "Procedurama za izbor korisnika pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku" koje }e donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog javnog oglasa. Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56, Sarajevo Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vr{i na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sektor za razvojne projekte odr`ivosti povratka, Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni oglas za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku” Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543 POSEBNA NAPOMENA Prijave/zahtjevi/projekti koji su dostavljeni po javnom oglasu iz programa odr`ivog povratka od 14. 2. 2007. godine smatraju se neva`e}im i ne}e biti razmatrani u okviru ovog javnog oglasa. Broj: 03-36-2- 170 /11 Sarajevo, 20. 4. 2011. godine SARAJEVO; ALIPA[INA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 45 52 MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

2. Pravo u~e{}a Prijavu/zahtjev/projekat na javni oglas mogu podnijeti: • organi vlasti, institucije i vjerske zajednice, te udru`enja/organizacije/asocijacije ~ije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu odr`ivost. 3. Op}i kriteriji Prijava/zahtjev/projekat obavezno treba da sadr`i slijede}e dokumente: • prijavu na javni oglas na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo; • ovjerenu kopiju akta o registraciji (ako prijavu podnose udru`enja/ organizacije/asocijacije i sl.); • ovjerenu kopiju Statuta (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl.). 4. Posebni kriteriji Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali }e se dodatno vrednovati prilikom izbora korisnika: • postojanje odobrenog projekta, gra|evinske dozvole, urbanisti~ke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadle`nih organa (dostaviti ovjerene kopije); • mogu}nost, spremnost i na~in li~nog u~e{}a podnosioca u realizaciji projekta (izjavom izraziti spremnost finansijskog u~e{}a u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta ili u KM, ili operativnog/tehni~kog u~e{}a) • broj povratni~kih doma}instava/povratnika kojima }e projekat koristiti (dostaviti spisak povratni~kih doma}instava sa brojem ~lanova svakog doma}instva ili neki drugi dokaz o broju povratnika) • preporuka lokalne zajednice/op{tine/MZ (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/ asocijacije i sl.); • ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz); • broj potencijalnih povratnika/osoba zainteresovanih za povratak (dostaviti adekvatan dokaz); • ranija kori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izjeglica (dostaviti izjavu ~iju }e ta~nost Ministarstvo provjeriti u internoj bazi podataka); • opis dosada{njih aktivnosti u procesu povratka podnosioca prijave, s posebnim osvrtom na doprinos koji je postignut u segmentu odr`ivog povratka (dostaviti dokaz za opisane aktivnosti); • izjavu o o~ekivanim rezultatima u slu~aju realizacije projekta i procjenu mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvaliteniji i sadr`ajniji `ivot povratnika u mjestu povratka. 5. Na~in izbora korisnika Izbor projekata i korisnika pomo}i po osnovu ovog javnog oglasa }e vr{iti komisija koju }e imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica. Komisija }e razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor korisnika pomo}i izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od zna~aja za {iru dru{tvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj’’ koje }e donijeti federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa odredbama ovog javnog poziva. Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo. Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vr{i na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Sektor za razvojne projekte odr`ivosti povratka, Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni oglas iz programa odr`ivog povratka IZGRADNJA I SANACIJA INFRASTRUKTURNIH I DRUGIH OBJEKATA OD ZNA^AJA ZA [IRU DRU[TVENU ZAJEDNICU U MJESTIMA POVRATKA NA PROSTORU REPUBLIKE SRPSKE “ Javni oglas ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/201-756 i 033/205-543 POSEBNA NAPOMENA Prijave/zahtjevi/projekti koji su dostavljeni po javnom oglasu iz programa odr`ivog povratka od 14. 2. 2007. godine, smatraju se neva`e}im i ne}e biti razmatrani u okviru ovog javnog oglasa. Broj: 03-36-2-169/11 Sarajevo, 20. 4. 2011. godine
SARAJEVO; ALIPA[INA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 45 52

MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

36

SCENA

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Severina otkazala tulum

Ro|endan }e slaviti kad ozdravi
a srbijanskim portalima ju~er je objavljena vijest da je umjesto na ro|endanskom tulumu njihova najpopularnija “snajka“ zavr{ila u bolnici! Istovremeno, Severinin menad`er Tomica Petrovi} je za Jutarnji.hr izjavio kako nije ni{ta stra{no i kako Severina nije u bolnici. Premda je sve bilo spremno za veliku ro|endansku fe{tu u povodu Severinina 39. ro|endana - pozivnice s fotografijom Severine kad se primala u pionire odaslane uzvanicima, meni s delicijama odabran, dvorana u jednom zagreba~kom restoranu spremna za 30-ak ljudi - slavlje se, na`alost, moralo odgoditi. Naime, Severina se razboljela, imala je povi{enu temperaturu, ~ak 39, i lije~nici su joj savjetovali mirovanje pa }e posljednji ro|endan s predznakom “3“ pjeva~ica morati odgoditi dok se ne bude osje}ala bolje. - Izgleda da je viroza. Vidjet }emo koliko }e joj trebati da se oporavi i onda negdje proslavi ro|endan, objasnio je Severinin menad`er.

N

Pokosila je viroza

Glamour model Lauren Pope

Prsata DJ-ica pokazala tijelo ^esima
Britanska DJ-ica i glamour model Lauren Pope pokazala je svoje tijelo ~itateljima ~e{kog izdanja magazina FHM. Spojila je ugodno s korisnim, ba{ kao {to je ugodno gledati i slu{ati njene muzi~ke performanse.

Dance Republic doga|aji

Deadmau5 i Gareth Emery
Ultimativni slovenski partyfestivalski brand Dance Republic u suradnji sa Supra Travel prvi put se predstavlja u jednom od najboljih open air klubova u Evropi, klubu Papaya u Novalji. Proslavljeni organizatori megadoga|anja u Sloveniji, koji su poznati po rasprodanim spektakularnim nastupima Tiesta, Armina van Buurena, Paula van Dyka, u party vikendu po~etkom avgusta prvi put }e hrvatskoj publici predstaviti svjetsku senzaciju Deadmau5a i planetarno popularnog Garetha Emerya. Tako }e Dance Republic u ~etvrtak, 4. augusta, u Papayi ugostit dobro znanog Britanca Gareth Emeryi koji godinama spada u sam vrh dance scene, te je samo ove godine zauzeo sedmo mjesto na presti`noj listi DJ MAG TOP 100 ljestvici. Ujedno, ovo je jo{ jedno od imena koje Papaya premijerno predstavlja u Hrvatskoj! Dan poslije, u petak, 5. augusta, fenomen zvani Deadmau5 tako|er }e premijerno kro~iti na popularnu pla`u Zr}e, u klub Papaya. Fanovi na raznim glazbenim forumima i socijalnim mre`ama biti }e zadovoljeni, a njihovi mnogobrojni upiti guraju ovaj doga|aj u sam vrh ovogodi{nje ljetne glazbene lepeze. Joel Zimmerman osvojio je svijet svojom upe~atljivom produkcijom, te scenskom figurom koja se krije iza velike glave mi{a. Deadmau5 je posljednjih godina najubojitije oru`je svih va`nih festivalskih i klupskih pozornica, a raspored njegovih gostovanja govori da je jedan od najzaposlenijih DJ-a uop}e.

Isklju~ivo - urbano!
Klub ve} osam godina promovira isklju~ivo urbanu glazbu, te spada u sam vrh svjetske glazbene scene. O Papayi su pisali i govorili: BBC, MTV, Dj Mag, Daily Star, Wizzair magazin, Music News, Travel Chanell, Guardian i dr. Papaya je u 2010. g. ugostila preko 30 najve}ih svjetskih Dja - Tiesto, Sven vath, Armin Van Buuren, Paul van Dyk, Ferry Corsten, David Morales, Markus Shulz, Ferry Corsten, Calvin Harris...

Gareth Emery

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 37

U skladu sa novim strate{kim konceptom

MORH sastavlja listu generala

koji uskoro moraju oti}i
Ministar obrane Hrvatske Davor Bo`inovi} potpisao je nove pravilnike i u njima odredio standarde profesionalnog razvoja vojnih osoba. Slijedi, ~ini se, jedan od najzahtjevnijih reformskih zahvata unutar HV-a
Vjesnik, Zagreb Za manje od mjesec dana Ministarstvo obrane napravit }e ra{~lambu o svim ~asnicima koji ove godine zavr{avaju aktivnu vojnu karijeru ili odlaze u zaslu`enu mirovinu. Ministar obrane Davor Bo`inovi} potpisao je nove pravilnike i u njima odredio standarde profesionalnog razvoja vojnih osoba, a oba dokumenta odmah su stupila na snagu. Rije~ je o aktima koji su tradicionalno podloga za tranziciju vojnog osoblja, no ovaj put o~ekuje se da bi po njima mogao biti proveden jedan od najzahtjevnijih reformskih zahvata unutar HV-a. U skladu s novim strate{kom konceptom i planovima NATOa, i Hrvatska mora popravljati unutarnju strukturu Oru`anih snaga, a nije nimalo zgodno {to se u taj posao mora krenuti u godini u kojoj HV slavi okruglih 20 godina postojanja. onalnog razvoja za sve hrvatske ~asnike koji `ele biti dio vojnog sustava. Novi propisi ne}e zaobi}i ni najvi{e rangirane u sustavu - generale i admirale. Tako ubudu}e nijedan hrvatski general ne}e mo}i nastaviti vojnu karijeru ako osam i vi{e godina ima isti ~in. Na popisu za odlazak na}i }e se vojni du`nosnici koji prelaze propisane dobne granice, a i dalje ostaje na snazi pravilo prema kojem svi generali i admirali moraju imati zavr{en najvi{i, ~etvrti stupanj vojne izobrazbe - Ratnu {kolu „Ban Josip Jela~i}“. Ministar Bo`inovi} prvi put pro{iruje dosada{nje kriterije i kao standard za nastavak vojne karijere propisuje i znanje stranog jezika. Tako od sada u standardu profesionalnog razvoja mogu biti samo generali koji poznaju strani jezik s najmanje 70 posto tzv. ALCPT-testa ili u istoj razini neke druge metodologije. ALCPT-test razvio je Defense Language Institute (DLI) za potrebe zemalja partnera SADa, koje unutar svojih oru`anih snaga podu~avaju engleski jezik, a u HV-u ga koristi {kola stranih jezika „Katarina Zrinska“. Na kraju, svi }e najvi{i vojni du`nosnici morati imati barem zavr{en dodiplomski sveu~ili{ni studij, {to u praksi jo{ nije slu~aj. Svojedobno je, istina, objavljen podatak o vi{e od 50 posto svih hrvatskih generala koji su magistri znanosti, no me|u 35 danas aktivnih hrvatskih generala ima i onih koji ve} godinama ne mogu „presko~iti“ propisanu obrazovnu ljestvicu. Ako je vjerovati onome {to pi{e u novim pravilnicima, cijeli postupak utvr|ivanja liste ~asnika koji ne udovoljavaju novim kriterijima profesionalnog razvoja ove bi se godine mogao odra di ti u re kor dnom ro ku. Bo`inovi} je, naime, zadu`io Upravu za ljudske resurse da godi{nju ra{~lambu svih ~asnika koji ne zadovoljavaju standarde iznimno u ovoj godini provedu za samo 30 dana od stupanja pravilnika na snagu, odnosno do 7. svibnja, dok }e isti posao dogodine morati odraditi do kraja studenoga.

Odabir ~asnika
Nakon ra{~lambe uslijedit }e postupak koji u MORH-u zovu izdvajanje, a zapravo je godi{nja tranzicija vojnih osoba u civilni sustav. Ministarstvo }e sastaviti popis djelatnih ~asnika koji su ovogodi{nji kandidati za odlazak, a Sredi{njica za upravljanje osobljem obaviti zavr{ni odabir ~asnika do ~ina pukovnika. Za generale i admirale to }e napraviti Glavni sto`er, a s njima }e prije izdvajanja iz sustava „personalno savjetovanje“ provesti general Lovri} ili osoba koju on za to ovlasti. Iz sustava }e najprije oni s ni`om razinom stru~ne spreme i vojne izobrazbe. Nakon njih oni s vi{e godina sta`a, a na kraju i ~asnici koji prelaze utvr|enu dobnu granicu.
Mile FRANI^EVI]

Hrvatska mora popravljati unutarnju strukturu Oru`anih snaga

Br`e odlu~ivanje
I no vi na~el nik Gla vnog sto`era general pukovnik Drago Lovri} najavio je da `eli smanjiti apsolutno sva zapovjedni{tva i omogu}iti br`i proces dono{enja odluka. Smanjit }e se i veli~ina Glavnog sto`era te svih zapovjedni{tava do razine bojne. MORH se nekih ~asnika ne}e odre}i ~ak i ako ne budu zadovoljavali nove standarde. Rije~ je o dosada{njim sudionicima mirovnih operacija NATO-a, EU-a

OBRAZOVNA LJESTVICA Svi }e najvi{i vojni du`nosnici morati imati barem zavr{en dodiplomski sveu~ili{ni studij, {to u praksi jo{ nije slu~aj. Svojedobno je, istina, objavljen podatak o vi{e od 50 posto svih hrvatskih generala koji su magistri znanosti, no me|u 35 danas aktivnih hrvatskih generala ima i onih koji ve} godinama ne mogu „presko~iti“ propisanu obrazovnu ljestvicu
i UN-a, koji od ove godine u`ivaju novu privilegiju. MORH uvodi pravilo da oni ~asnici koji su sudjelovali u misijama ne}e biti uvr{teni na popis za odlazak iz sustava, ~ak i ako nisu u standardu profesionalnog razvoja. Za sudjelovanje u jednoj misiji dobit }e se godinu dana „po{tede“, no to pravo mo}i }e koristiti samo dva puta, odnosno dvije godine. Uo~i novog ciklusa tranzicije, per so nal ne slu`be MORH-a izradile su, a Bo`inovi} potpisao, stroge kriterije budu}eg profesi-

KOMENTAR
Politika, Beograd

P

remijer, ujedno i ministar finansija, Mirko Cvetkovi} sa potpredsednikom vlade Bo`idarom \eli}em i guvernerom Narodne banke Srbije Dejanom [o{ki}em vra}a se sa godi{njeg skupa svetskog finansijskog krema iz Va{ingtona sa 800 miliona dolara novih pozajmica – po ~etvrtina za svaku od naredne ~etiri godine. Polovina }e biti utro{ena za pokrivanje bud`etskog deficita, a druga za strukturne promene, infrastrukturne projekte (nepoznate namene) i mala i srednja preduze}a. Pro{le nedelje smo utana~ili detalje oko aktiviranja ruskog zajma za infrastrukturne objekte. Za `eleznicu, pre svega. Suma ista – 800 miliona dolara.

Kreditna narkoza
Posljednjih mjeseci dr`ava Srbija se zadu`ila i kod doma}ih komercijalnih banaka, prodala je dr`avne obveznice za dinare i devize, o~ekuje i pozajmice evropskih banaka… Rado se dr`ava zadu`uje, jer 1,5 milijardi eura deficita u bud`etu valja nekako popuniti
du`uje, jer 1,5 milijardi evra deficita u bud`etu valja nekako popuniti. Otuda i potreba da se proda Telekom. I dok s jedne strane ekonomisti upozoravaju da je na{ o{tar tempo zadu`ivanja ne{to ~ime se valja ozbiljno pozabaviti, sa druge strane potrebe nikada praznije kase iziskuju nove zajmove. Kako to pomiriti? Te{ko ili – nikako? Jednostavno, {to bi rekao prof. dr Mla|en Kova~evi}, mi smo se kao narkomani „navukli” na kredite. Nau~ili smo da `ivimo na tu| ra~un i od akumulacije, {tednje, kapitala... I to nije od ju~e, ali danas to poprima opasne razmere, jer na{ nacionalni kola~ mnogo sporije raste od stope po kojoj se zadu`ujemo. Su{tina na{e nevolje – da pozajmljeni dolari ne prave pare, profit iz kojeg bismo namirivali bar kamate, ako ne mo`emo uvek i u svakom ~asu da vratimo i glavnicu.

Prodaja Telekoma
Poslednjih meseci dr`ava Srbija se zadu`ila i kod doma}ih komercijalnih banaka, prodala je dr`avne obveznice za dinare i devize, o~ekuje i pozajmice evropskih banaka… Rado se dr`ava za-

Malo je Fiat
Kada su nam odobravali zajam od milijardu dolara Rusi su rekli – 200.000 odmah za bud`etski deficit, ali ostalih

~etiri petine za konkretne projekte. @eleznica? Mo`e. Dajte projekte na osnovu kojih }emo vam dati pare. A mi? Nemamo ih, a ho}emo zajam. Pa ni bra}a ne daju pare na nevi|eno. Mo`da ovaj primer nije najbolji za ono {to nas `ulja zbog ~ega mogu da strepe i budu}e generacije – mi ne ula`emo u proizvodnju robe i usluga, razmenljiva dobra, s kojim mo`emo u svet, ve} u fiskalni minus ili u najboljem slu~aju – infrastrukturu, koja, opet, na mala vrata u|e u bud`et, a s tim se ne prave veliki izvozni poslovi ve} samo pretpostavke za budu}e dane. Malo je jedan Fiat za sve ono {to bi nam pokrenulo doma}i ekonomski zamajac. Potrebne su nam desetine manjih ili ve}ih Fiata, ali mi osim horskog pevanja, kako smo bogomdani za strana ulaganja, ni{ta konkretno u tom pogledu ne ~inimo, ali se zato rado zadu`ujemo, kupuju}i tu|im novcem par~e socijalnog mira, ali to ne mo`e, na na{u nevolju, dugo da potraje. Bu|enje iz kreditne narkoze bi}e dugo i bolno.
Slobodan KOSTI]

38

POMO] U KU]I
Oznake na namirnicama

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Calorie free ili sugar free?
Budite pa`ljivi jer oznake na engleskom jeziku mogu biti neprecizne
Na razli~itim namirnicama sve ~e{}e mo`ete vidjeti oznake na engleskom jeziku, a prevoda nema ba{ uvijek ili nije uvijek najbolje vidljiv. Pored toga, te oznake mogu da budu neprecizne. Primjera radi, {ta konkretno zna~i to da u nekom proizvodu ima malo masno}a? Koliko je to malo? Ukoliko vas je nekad neka od tih oznaka zbu ni la, evo nji ho vog ta~nog zna~enja. Best used by zna~i “najbolje upotrijebiti do” - ova oznaka ozna~ava vrijeme do kada proizvo|a~ garantuje da }e sastav namirnica ostati nepromijenjen, a proizvod je najvjerovatnije upotrebljiv i ne{to poslije tog roka. Use by zna~i “upotrijebiti do” to je , krajnji rok do kada je preporu~lji vo da upo tri je bi te odre|eni proizvod. Calorie free zna~i “bez kalorija“ Naravno, proizvod ko. ji uop{te nema kalorija ne postoji, to zna~i da taj proizvod sadr`i pet ili manje kalorija po jedinici serviranja. Low

Sunce u vrtu
Neven je jednogodi{nja biljka, lako se razmno`ava i gaji, pa je pogodna i za ba{tovane po~etnike. Iako je prili~no otporan na hladno}u, neven se sije u prolje}e, kada pro|e opasnost od mraza. Podjednako dobro uspijeva na svim vrstama zemlji{ta, pod uslovom da ima dobru drena`u. Najvi{e voli sun~ana ili djelimi~no sjenovita mjesta. Rezani cvjetovi nevena zahvalni su za cvjetne aran`mane, koji }e vam tokom ve}eg dijela godine uljep{avati dom, po{to dugo ostaju svje`i. Iako voli sunce, neven te{ko podnosi velike vru}ine. Tada mu se latice su{e, a cvjetovi zatvaraju. U vrelim danima biljku treba posje}i ili joj obezbijediti popodnevnu hladovinu. U jesen, kada vru}ine uminu, neven }e se oporaviti i ponovo procvjetati. Cvjetovi nevena, zahvaljuju}i aromati~nom mirisu, imaju mo} da rastjeraju insekte i biljne {teto~ine. Zbog toga se ~esto mogu prona}i i u povrtnjacima. Pored toga, latice nevena su i jestive, tako da se ~esto dodaju salatama i ~orbama kako bi im dale specifi~an ukus i boju.

calorie zna~i “sa malo kalorija“, to jest da proizvod nema vi{e od 40 kalorija po jedinici serviranja. Reduced calorie zna~i “sa manje kalorija“ - u prevodu, ovaj proizvod ima bar 25 posto kalorija manje nego sli~ni proizvodi. Light bukvalno zna~i “lagano“; preciznije re~eno, ovaj proizvod ima za tre}inu ma-

nje kalorija ili za 50 posto manje masti nego sli~ni proizvodi. Fat free doslovno zna~i “bez masti“ - jo{ jedna od stvari koje ne postoje; preciznije bi bilo re}i da sadr`i manje od pola grama masti po jedinici serviranja. Sugar free - “bez {e}era“. Vjerovatno poga|ate da ni ovakvo ne{to ne postoji, nego da proizvod ima manje od pola grama {e}era po jedinici serviranja. Reduced sugar “sa manje {e}era“, zna~i da u toj namirnici ima bar 25 posto ma nje {e}era ne go u sli~nim proizvodima. No added sugar zna~i “bez dodatnog {e}era“ - dru gim ri je~ima, u procesu proizvodnje nisu dodati ni {e}er ni zamjena za {e}er.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Romanti~no i opu{teno
U suknji A kroja izgleda}ete vitkije. Ako imate koji kilogram vi{ka, birajte model sa sitnijim de se nom. Ispod sa koa mo`ete da obu~ete i jednostavnu majicu. Za opu{tenu varijantu pantalone s nogavicama koje se {ire do bro pris ta ju svima. Za dnevne varijante nosite ih uz pamu~nu majicu, va{ omiljeni sako, kai{ i narukvice i udobne ~izme. Za atraktivan izgled uske pantalone lijepo se sla`u s drapiranim majicama, a sako ovoj kombinaciji daje notu ozbiljnosti. Obujte polu~izme i dodajte zanimljivu e{arpu, osvje`i}e kombinaciju. U dezeniranoj bluzi, ravnoj suknji i va{em omiljenom sakou do~ekajte prolje}e. Cipele s petom srednje visine mo`ete da nosite cijeli dan.

Havana kola~
Potrebno:
3 jaja 3 ka{ike {e}era 3 ka{ike bra{na 1/2 pra{ka za pecivo za kremu: 1 l mlijeka 20 dag {e}era 2 vanilin-{e}era 3 `elatine 12 ka{ika hladne vode 0,5 l tu~enog vrhnja 15 dag jadro keksa 5 ka{ika lje{njaka

Priprema:
Od jaja, {e}era, bra{na i pra{ka za pecivo ispe}i biskvit i ostaviti u plehu. Mlijeko, {e}er i vanilin-{e}er kuhati i u to dodati 3 `elatine otopljene u vodi. Mlijeko ohladiti pa onda staviti `elatinu. U hladno dodati 0,5 l tu~enog vrhnja i sve izmije{ati mikserom. Jadro keks i lje{njake samljeti. Na hladan biskvit stavljati red kreme pa red jadro keksa sa lje{njacima i tako sve dok se krema ne potro{i. Zadnji red je krema. Krema je jako vodena u po~etku, ali je treba ohladiti do gusto}e pudinga. Ne smije biti ni pregusta ni prevodena. @elatinu i vodu otopiti na laganoj vatri da nema grudvica.

Maska od paradajza protiv akni
Ponekad sastojci iz kuhinje mogu pomo}i licu da se osvje`i jednako dobro, ako ne i bolje, od kupovnih skupih preparata. Isku{ajte ovu masku za borbu protiv pri{ti}a i mitesera. Ogulite paradajz (stavite ga na minutu u vrelu vodu i ko`ica }e se lak{e skidati), te ~etvrtinu paradajza pomije{ajte s ~ajnom ka {i~icom jo gur ta, ~aj nom ka {i~icom aloa vera gela i 4 kapi eteri~nog ulja mente. Od sastojaka napravite homogenu smjesu i nanesite na lice. Ostavite neka djeluje oko 10 minuta, zatim isperite toplom vodom.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Acer uskoro u prodaju pu{ta netbook Aspire One 722, hardverski vrlo sli~an modelu 522. To zna~i da je ovaj prenosnik zasnovan na AMD-ovoj platformi Brazos, a u odnosu na Aspire One 522 ima ve}i 11,6-in~ni ekran (1.366x768 to~aka) i stereozvu~nike. Acer u ra~unalo ugra|uje dvojezgreni procesor AMD C-50 (Ontario) takta 1 GHz, koji u sebi ima i integriranu grafi~ku jezgru Radeon HD 6250 s podr{kom za DirectX 11. ^ip ima ukupni TDP od 9 W. Instalirani operacijski sistem je Windows 7, a autonomija rada na bateriji sedam sati. Cijena i ta~an datum po~etka prodaje nisu jo{ poznati.

39

IBM je objavio rezultate poslovanja u prvom kvartalu potaknute solidnim rastomposlovanjave}ineodjela i linijaproizvoda. Dobitkompanijebila je 2,9 milijardi dolara, odnosno 2,31 dolar po dionici, {to je rast od 10posto u odnosu na istorazdoblje godinu ranije. Ukupni prihodi porasli su osam posto, na 24,6 milijardi dolara. Ti su rezultati bolji su od o~ekivanja analiti~arakoji su u prosjekupredvi|alizaradu od 2,30 dolara po dionici uz prihode od 24,02 milijardedolara. Za cijelugodinu u IBM-u o~ekuju zaradu od najmanje 13,15 dolara po dionici, odnosno 16,5 milijardidolara, {to je opetbolje od o~ekivanjaanaliti~arakojipredvi|ajuzaradu od 13,08 dolara po dionici.

IBM bolji od o~ekivanja

Apire One 722 na Brazosu

Radeoni za HTPC

AMD slu`beno predstavlja jo{ tri kartice za donji segment tr`i{ta, dvije verzije Radeona HD 6570 te jedan Radeon HD 6670. Sve kartice zasnovane su na istom ~ipu kodnog naziva Turks, sastavljenog od 716 miliona tranzistora ra|enih u TSMC-jevom 40-nanometarskom proizvodnom procesu. GPU ima 480 stream procesora, 24 teksturne i 8 ROP jedinica te 128-bitnu memorijsku sabirnicu, dok se pojedini modeli kartica razlikuju po radnim taktovima te vrsti i kapacitetu grafi~ke memorije. Turks u Radeonu HD 6570 u oba slu~aja radi na 650 MHz, a kartice }e biti dostupne u kombinaciji s 512 MB GDDR5 (900 ili 1.000 MHz) ili 1 GB DDR3 memorije takta 900 MHz.

Serija informacija koje su procurile preko interneta sugeri{u da HP priprema ambiciozan cloud muzi~ki servis za nastupaju}i TouchPAd tablet ra~unar. Ukoliko ovaj servis postane dostupan u vrijeme kada je HP najavio TouchPAd model, onda bi ova kompanija mogla da preduhitri svoje rivale kao {to su Apple i Google koji su, tako|er, najavili da rade na sli~nim servisima. Prema informacijama koje su procurile, HP cloud servis bi mogao da skladi{ti va{e medija fajlove na daljinskim serverima i ~uva ih u sinhronizaciji sa va{im ure|ajem preko inteligentnog algoritma koji bi mogao da osigura da }e va{e omiljene numere uvijek biti dostupne.

HP planira muzi~ki servis

Koristite iPhone ili...

Apple: Samsung
je ukrao na{ dizajn
Tu`ba na ~ijoj su meti proizvodi iz Samsung Galaxy linije dolazi u momentu kada se o~ekuje izlazak Galaxy S2 telefona
Nokia je tu`ila Apple, Microsoft tu`i Google, Apple je tu`io HTC... imaju}i u vidu ovakvu historiju, nova tu`ba Applea protiv kompanije Samsung nije preveliko iznena|enje. U tu`bi podnijetoj sudu u Kaliforniji, otkucanoj na 38 strana, navodi se - “umjesto da gradi svoj stil, Samsung kopira na{“. Na udaru su sljede}i proizvodi: Galaxy S 4G, Epic 4G, Nexus S i Galaxy Tab. Iz kompanije Apple ka`u da kada vidite da neko koristi Samsung Galaxy telefon u javnosti, sude}i prema dizajnu, mogu}e je da }ete se dvoumiti da li je to iPhone ili Samsung. “Nije slu~ajnost to {to najnoviji Samsung proizvodi li~e na iPhone i iPad, od oblika do korisni~kog interfejsa, ~ak i pakovanja. Ovakva vrsta javnog kopiranja je pogre{na i mi moramo da {titimo intelektualno vlasni{tvo kompanije Apple onda kada nam druge kompanije kradu ideje“ Tu`ba je potkrijepljena i . fotografijama na kojima se mogu vidjeti Apple patenti i izgled Samsung ure|aja. U me|uvremenu stigao je komentar Samunga. Jedan od rukovodilaca ove kompanije rekao je da, iako sara|uju sa Appleom, i ova kompanija je jedan od najve}ih kupaca Samsungovih poluprovodnika i ekrana, ali da nemaju drugog izbora osim da sna`no odgovore ovog puta. “Samsung }e na ovu tu`bu

podnijetu protiv nas odgovoriti odgovaraju}im zakonskim sredstvima s ciljem za{tite svog intelektualnog vlasni{tva“. Tu`ba na ~ijoj su meti proizvo-

di iz Samsung Galaxy linije dolazi u momentu kada se o~ekuje izlazak novog ure|aja, Samsung Galaxy S2 telefona, tokom sljede}e nedjelje.

Impresivan trezor

Statusi sa Facebooka

U OREGONU

Nokia zadr`ava symbian do 2014.
Bez obzira na savez sa Microsoftom, finska kompanija Nokia }e primjenjivati platformu symbian bar do 2014. godine, izjavio je upravni direktor australijske podru`ni ce No ki je Chris Kar. - Planirano je da se novi smartfoni na bazi symbiana proizvode kako ove, tako i 2012. godine, rekao je Kar. Prema ugovorenim obavezama, kompanija je du`na da obezbje|uje podr{ku za svoje aparate dvije godine poslije njihovog izlaska iz proizvodnje. Top-menad`er Nokije je istakao da je njegova kompanija u symbian ulo`ila mnogo novca i da nastavlja sa razvojem te platforme. Kar je tako|e ukazao na to da za mobilnu industriju nije neobi~no da u arsenalu postoje istovremeno dva operativna sistema. Osim toga, Nokia

U petak je u mjestu Prineville u saveznoj ameri~koj dr`avi Oregon otvoren novi Facebookov centar za pohranu podataka. Na otvaranju ove posebno izgra|ene zgrade se izne na da po ja vio Mark Zuckerberg, suvlasnik Facebooka. Zuckerberg je na otvaranju otkrio kako ovaj centar koristi 38 posto manje energije za obavljanje istog posla koji obavljaju ostale poslovnice kompanije. Zgrada slovi kao energetski naju~inkovitija na svijetu, a sadr`i impresivan i inovativan sistem za hla|enje prilago|en jedinstvenim klimatskim karakteristikama u sredi{tu Oregona, pi{e Business.hr. Centar koristi najnoviju tehnologiju za u{tedu energije, poput one koja toplinu

iz servera ‘’reciklira’’ i koristi je za grijanje prostorija tokom hladnih mjeseci. Ina~e, serveri koji se nalaze unutar ovog centra su ‘’kralje`nica’’ internet-uslu-

ga koje pru`aju mre`e poput Facebooka. U njima se pohranjuju i prenose milijarde statusa, linkova i fotografija koje korisnici na Facebooku objavljuju svaki dan.

ne namjerava da odustane od operativnog sistema MeeGO i usavr{ava}e ga zajedno sa kompanijom Intel. Nokia je u februaru ove godine objavila svoju saradnju sa Microsoftom i objelodanila da }e proizvoditi smartfone na bazi operativnog sistema Windows Phone 7. Prvi aparati sa WP7, kako se o~eku je, po ja vi}e se kra jem 2011. ili po~etkom 2012. godine.

40

OGLASI

petak, 22. april 2011. godine
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA „TUZLA“ TUZLA Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka 2. Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Odluke o potrebi zapo{ljavanja novih zaposlenika u 2011.godini u Podru`nici Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla, u djelatnosti Proizvodnja elektri~ne energije, direktor JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo, Podru`nice Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla o b j a v l j u j e

OSLOBO\ENJE

O G LAS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme Raspisuje se Oglas za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme do 30.12. 2011. godine za slijede}a radna mjesta: 1. Pomo}nik strojara kotla .........................................................................................................................3 izvr{ioca USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ma{inski tehni~ar, smjer energetski vatrogasni ispit i 6 mjeseci radnog iskustva u struci 2. Pomo}nik strojara kotla i rukov.transportnog sistema {ljake i pepela ..............................................3 izvr{ioca USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ma{inski tehni~ar, vatrogasni ispit i 6 mjeseci radnog iskustva u struci 3. Rukovalac manevre .................................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV transportni radnik `eljezni~kog saobra}aja, stru~ni ispit za rukovaoca manevre i 6 mjeseci radnog iskustva u struci 4. Ma{inovo|a ..............................................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, tehni~ar vu~e `eljezni~kog saobra}aja stru~ni ispit za ma{inovo|u, stru~ni ispit za rukovanje zapaljivim te~nostima i 6 mjeseci radnog iskustva u struci 5. Rukovalac obrta~a vagona i kombinovanih odlaga~a i utovariva~a uglja ............................................2 izvr{ioca USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ma{inski tehni~ar / elektrotehni~ar i 6 mjeseci radnog iskustva u struci 6. Rukovalac buldo`dera ............................................................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ma{inski tehni~ar, stru~ni ispit za rukovaoca gra|evinskih ma{ina i stru~ni ispit za rukovanje zapaljivim te~nostima voza~ka dozvola B kategorije i 1 godina radnog iskustva u struci 7. Rukovalac komandi dopreme uglja........................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: V stepen stru~ne spreme, VK elektromehani~ar 1 godina radnog iskustva u struci 8. Rukovalac dekarbonizacije 600 m3/h ...................................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, hemijski tehni~ar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 9. Uzorkiva~ uglja ........................................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV hemi~ar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 10. Zavariva~ .................................................................................................................................................4 izvr{ioca USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV zavariva~, atest R III-DIN 8560 6 mjeseci radnog iskustva u struci 11. Bravar ......................................................................................................................................................5 izvr{ioca USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV ma{inbravar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 12. Bravar II ..................................................................................................................................................3 izvr{ioca USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV ma{inbravar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 13. Bravar I....................................................................................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV ma{inbravar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 14. Elektromehani~ar II................................................................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: III stepen stru~ne spreme, KV elektromehani~ar/elektroenergeti~ar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 15. Pomo}ni radnik .......................................................................................................................................5 izvr{ioca USLOVI: osnovna {kola 16. Referent za finansijsko knjigovodstvo ...................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ekonomski tehni~ar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 17. Referent za obra~u plata i drugih primanja..........................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, ekonomski tehni~ar 6 mjeseci radnog iskustva u struci 18. Voza~ — de`urni ........................................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: V stepen stru~ne spreme, VK voza~, voza~ka dozvola C kategorije 9 mjeseci radnog iskustva u struci Kandidati su obavezni uz prijavu na Oglas dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanim Oglasom i to: * Za radno mjesto pod rednim brojem 1- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, dokaz o polo`enom vatrogasnom stru~nom ispitu i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 2- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, dokaz o polo`enom vatrogasnom stru~nom ispitu i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 3- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rukovaoca manevre i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 4- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za ma{inovo|u, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rukovanje zapaljivim te~nostima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 5- diplomu o ste~eno stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ena oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 6- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rukovaoca gra|evinskih ma{ina, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za rukovanje zapaljivim te~nostima, voza~ka dozvola B kategorije i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 7- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 8- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 9- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 10- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, atest R III-DIN 8560 i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 11- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 12- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 13- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 14- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 15- svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli. * Za radno mjesto pod rednim brojem 16- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 17- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. * Za radno mjesto pod rednim brojem 18- diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstva o zavr{enim razredima, voza~ka dozvola C kategorije i dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. Pored navedene dokumentacije kandidati koji su bili pripadnici OS R BiH, odnosno kandidati koji su djeca poginulih pripadnika OS R BiH trebaju dostaviti dokaz o navedenoj ~injenici. Sva tra`ena dokumentacija mora se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST

za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

Kandidati koji budu izabrani, bit }e du`ni da prije zaklju~enja Ugovora o radu dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo Podru`nica Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla 21.aprila br. 4. 75203 Bukinje

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

petak, 22. april 2011. godine
«USORA» IGM d.d. JELAH Nadzorni odbor «Usora» IGM d.d. Jelah, objavljuje:

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

O B AV J E [ T E N J E
o ponovnom sazivanju jedanaeste Skup{tine dioni~ara «Usora» IGM d.d. Jelah Na osnovu ~lanova 52. i 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH» broj 29/03) i ~lana 30. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH» broj 84/08) i ~lana 60. Statuta, Nadzorni odbor «Usora» IGM d.d. Jelah donio je odluku o sazivanju jedanaeste Skup{tine dioni~ara dru{tva. Skup{tina dioni~ara «Usora» IGM d.d. Jelah saziva se za 20. 5. 2011. godine. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama «Usora» IGM d.d. u Jelahu, Ulica Husein-kapetana Grada{~evi}a bb. Skup{tina po~inje sa radom u 14 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine, 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika, 3. Razmatranje: Izvje{taja Uprave i finansijskog izvje{taja dru{tva, Izvje{taja vanjskog revizora, Izvje{taja Nadzornog odbora, Izvje{taj odbora za reviziju, 4. Plan poslovanja za 2011. godinu, 5. Prijedlog odluke o na~inu pokri}a gubitka za 2010. godinu, 6. Dono{enje odluke o zalaganju nekretnina U odbor za glasanje imenuju se: 1.) Sanel Hrvi}, predsjednik 2.) Enes Omahi}, ~lan 3.) Fatija Muji}, ~lan Skup{tinom do izbora predsjednika Skup{tine predsjedavat }e prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju u Skup{tini ima dioni~ar koji je na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji moraju imati pisano ovla{}enje za zastupanje, potpisanog od dioni~ara — fizi~kog lica, odnosno ovla{}enog za zastupanje — pravnog lica, a koji su se prijavili odboru za glasanja najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi u pisanom obliku, a uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosioca prijave. Podnosiocu uredne prijave ovla{}ena osoba }e izdati potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{}enog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je potvrdu uz predo~enje isprave za identifikaciju predati ovla{}enoj osobi u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Uvid u materijale za Skup{tinu dioni~ar ima pravo od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Pravne slu`be dru{tva, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. NADZORNI ODBOR

Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH" broj: 12/03), ~lana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH" broj: 46/10), te ~lana 15. Statuta ZU Dom zdravlja Biha} (pre~i{}eni tekst) i Odluke privremenog Upravnog odbora broj: 78/11, privremeni Upravni odbor ZU Dom zdravlja Biha} na sjednici odr`anoj 19. 4. 2011. godine donosi odluku o raspisivanju

KONKURSA
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA BIHA] 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Dom zdravlja Biha}. Direktor se imenuje na razdoblje od 4 (~etiri) godine i mo`e biti ponovo imenovan u skladu sa Zakonom. 2. Direktor rukovodi Domom zdravlja i obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Biha}. 3. Kandidat treba ispunjavati slijede}e op}e uslove - da je stariji od 18 godine, - da je dr`avljanin BiH, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX Ustava BiH, - da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za obavljanje funkcije direktora, - da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH broj 13/02. 4. Posebni uslovi koje je potrebno da ispunjava kandidat su: - zavr{en medicinski fakultet, VSS, VII stepen zdravstvenog smjera, - najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, - zavr{ena odgovaraju}a specijalizacija iz djelatnosti zdravstvene ustanove, - da je ~lan Ljekarske komore. 5. Uz prijavu kandidat treba prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa i to: kra}u biografiju, uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, ljekarsko uvjerenje, diplomu o zavr{enom fakultetu, uvjerenje o specijalizaciji, potvrdu o radnom sta`u, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja konkursa, ovjerenu izjavu da se na njega ne donosi ~lan IX Ustava BiH, ovjerenu izjavu da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 13/02), potvrdu ljekarske komore, program rada.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave u Slu`benim novinama Federacije BiH i dnevnom listu "Oslobo|enje". Prijavu uz tra`ene dokaze dostaviti li~no ili po{tom na adresu: ZU Dom zdravlja Biha} - Put V korpusa bb Komisiji za izbor i imenovanje direktora. Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju, te nakon toga pisanom preporukom predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima Upravnom odboru na razmatranje. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU Zemlji{no-knji`ni ured Broj: 022-0-Dn-Z-11-00 547 Dana: 20. 1. 2011. god. Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu ovog suda po zahtjevu Mujani} Edina u toku je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u PI broj 4529 K.O. Sanski Most i ozna~ene su kao: k.~. broj 1555/11, zvana Alagi}a Polje - Cijepac, objekata ku}a i zgrada povr{ine 81 m2 i dvori{te povr{ine 433 m2. Po podacima iz katastra posjednik nekretnina je Mujani} Mustafe Edin sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Fevzija Suljanovi}

42

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 22. april

OSLOBO\ENJE

Pla~i, voljena zemljo (21)

Samo ti, \ido, pi{i!
A onda iznebuha Vjesnik na prvoj stranici pi{e: „Slu~aj Milovana \ilasa - Poku{aj likvidacije Partije i sli~no“. Zbog davanja intervjua nekim stranim novinama, bilo mu je su|eno
Pi{e: Petar JOZELI]

Rusi su poslije 1948. napravili totalnu blokadu Jugoslavije, {to je jo{ vi{e pove}alo bijedu i neima{tinu nastalu poslije rata. Problemi su stiskali sa svih strana, pa se moralo i}i u tzv. otkup, tj. oduzimanje od seljaka vi{kova poljoprivrednih proizvoda, ~esto uz primjenu najte`e sile, kundacima i maltretiranjem narodnih odbornika, pa i biv{ih partizana, a sve da bi se moglo prehraniti stanovni{tvo. Takvi postupci izazivali su prave pobune i ustanke, kakav je bio onaj muslimanskog i pravoslavnog `ivlja 1950. u Cazinskoj krajini. Sve {to je bilo sposobno za rad moralo je i}i raditi, u organiziranu izgradnju `eljezni~kih pruga, novih tvornica, tunela, autocesta, novih stambenih naselja, {kola... U toj ekonomskoj blokadi od strane Rusa, i Albanija nam je okrenula le|a i nikad nije podmirila svoje dugove, a bili su nam dosta du`ni.

Sve do ranih 1950-ih godina bilo je izuzetno te{ko `ivjeti. Sudjelovao sam u tom razdoblju izgradnje, kako sam opisao, i ponosan sam na svoj doprinos. (Sada, kad se sjetim tog na{eg vremena poslije rata, ratnih rana, neima{tine i golemih napo ra da se iz sve ga to ga izvu~emo i pona{anja Franje Tu|mana u tobo`njem vlaku pobjede, kako putuju}i sa svojom kamarilom nakon Oluje, ne govori o izgradnji i naporima, nego slavodobitno, bahato izjavljuje: „Je l’ te da se mi sada mo`emo zadu`iti; mi imamo svo ju dr`avu. Oni su se za du`ivali u ime nas, a mi sada imamo dr`avu…“ ostalo mi je to , duboko urezano u sje}anje i u~inilo me neizmjerno tu`nim. No, o tome kasnije.)

@ivotni putevi su ~esto nepredvidivi. Prije samo pola godine, primjerice, ni u snu ne bih pomislio kako bih danima mogao ostajati uz tekst, s kojim sam se dru`io ~itavih desetak dana. A dogodilo se. Negdje pred po~etak ljeta, naime, u glavnom gradu Hrvatske sam se, i to stjecajem okolnosti, dru`io s Petrom Jozeli}em. Nije to, dakako, pretjerano dugo trajalo. No, i toliko je bilo dovoljno da me ovaj gospodin ljudski osvoji - neposredno{}u, iskreno{}u, obi~nom ljudskom toplinom. Ali i, treba biti po{ten, naracijom koja je nesvakida{nja i koja tjera na pitanje zar ljudi poput njega, unato~ svemu {to se posljednjih dvadesetak godina doga|alo a doga|aji su mahom negativno nabijeni – jo{ uvijek ima, ka`e, izme|u ostalog, u predgovoru knjige „Pla~i, voljena zemljo“ prof. dr. Slavo Kuki}. Autor je ro|en u O}eviji (na sredini puta izme|u Vare{a i Olova) 1932. godine, a detalje ove uzbudljive autobiografske knjige, ~ije }e dijelove feljtonizirati Oslobo|enje, mo`ete pro~itati u izdanju sarajevske ku}e Rabic. sipa Broza. U duhu posvema{nje kritike staljinizma i na tragu odluka VI. kongresa Partije, nastavlja se razvoj radni~kog samoupravljanja, neposredne socijalisti~ke demokracije te, osobito, se radi na osloba|anju privrede od administrativnih stega. Po~etkom 1953. godine usvojen je Us ta vni za kon, ~ime je oja~ana uloga predstavni~kih organa, a republi~ke i savezna vlada zamijenjene su izvr{nim vije}ima. U studenom 1953. go-

\ilasov slu~aj
Godina 1953. bila je prva poslijeratna rodna godina, {to se direktno odrazilo na stabilizaciju dru{tva i u~vr{}enje vlasti Jo-

dine raspisani su izbori za sve organe vlasti. Dakle, napu{ten je u potpunosti sovjetski model ustrojstva vladavine i pre{lo se na demokratski izabrane obna{atelje vlasti. Sje}am se, kao da je danas, kako je izvo|ena pre di zbor na kampanja: Milovan \ilas, najomiljeniji sin jugoslavenskih naroda (tako je pisalo u novinama), kao kandidat za predsjednika Savezne narodne skup{tine, prikazuje se (u filmskim `urnalima, koji su pu{tani prije projekcije filmova u kinima) kako ide u beogradski Studentski centar, uzima hranu u menzi u „koh{ale“ i nosi ku}i, jer je njegova supruga Mitra Mitrovi} zauzeta dru{tvenim radom (u me|uvremenu su se upravo razi{li). Zatim se prikazuje kako Milovan \ilas kupuje karte za kino, stoji u redu s ostalima. Kad je stigao u Banja Luku, na predizborni zbor, Kraji{nici ga nose na rukama… A onda po~e{e izlaziti \ilaso-

Za{to nam treba PET skener (3)

Mo`e otkriti }elije raka
PET je razvio i {iroku upotrebu metode u lije~enju-radioterapiji tumora, konkretno karcinoma. Malobrojne su bolnice i univerziteti koji su sposobni podr`avati sistem, zato se ve}ina instaliranih PET skenera u vi{e gradova podmiruje od regionalnog snabdjeva~a trasera (naprimjer Budimpe{ta, Be~)
Pi{e: Esad BU^UK

PET pregled mo`e biti kori{ten za evaluaciju kod pra}enja toka bolesti ili da se odredi tretmanterapija kod raka dojke, plu}a, debelog crijeva, limfoma, melanoma... PET skener mo`e otkriti }elije raka, a koristi se i u evaluaciji razli~itih neurolo{kih bolesti, kao i bolesti u internoj medicini, naprimjer kod pacijenata koji pate od kardiomiopatije, jer mo`e utvrditi koliko dobro funkcionira sr~ani mi{i}. PET skener je obi~no smje{ten u medicinskom centru koji ima mali ciklotron, ili je relativno blizu od regionalnog ciklotrona, koji }e snabdjeti dijagnostiku s PET traserom - kontrastnim sredstvom.

Shema primjene procesa PET skeniranja

Glava u kombinaciji PET / MR - magnetna rezonansa

I drugi izotopi
Kao PET traseri se koriste i drugi radionukleidi-izotopi s kratkim polu`ivotom, kao, naprimjer, ugljik-11 (oko 20 minuta), azot-13 (oko 10 minuta), ki-

sik-15 (oko dva minuta), ili fluor-18 (pribli`no 110 minuta), na primjer fludeoksiglukoza. Ograni~ena minimalna doza zra~enja je prednost kod pacijenta u kori{tenju radionucleida

s kratkim polu`ivotom raspada. Me|utim, PET je razvio i {iroku upotrebu metode u lije~enjuradioterapiji tumora, konkretno karcinoma. Malobrojne su bolnice i univerziteti koji su

sposobni podr`avati sistem, zato se ve}ina instaliranih PET skenera u vi{e gradova podmiruje od regionalnog snabdjeva~a trasera (naprimjer Budimpe{ta, Be~...). Ovo ograni~enje

ponekada primorava PET skener na kori{tenje naprimjer trasera fluorin-18, ~iji je polu`ivot 110 minuta, koji mo`e biti transportiran na razumnu razdaljinu prije upotrebe.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

FELJTON
dbina Milovana \ilasa. @ivot je tekao u ozra~ju radni~kog samoupravljanja. Bilo je dosta i slobode. Uo~ljiv je bio i ekonomski rast, pa i cjelokupni dru{tveni napredak. Hrvatska je, zapravo, imala najve}i uspon, tako da je Zagreb bio industrijski najrazvijeniji grad u Jugoslaviji. Zaista se i{lo k boljem `ivotu. Za razliku od onih koji su potpadali pod Staljina, mi smo za njih bili Amerika. Kod njih je bio pakao! Nije, ipak, sve teklo glatko. Bilo je i skretanja i java{luka. Na to je Tito reagirao u poznatom govoru na Splitskoj rivi (u svibnju 1962. godine), gdje je rekao da ne mo`e spavati zbog toga jer mu je Mate napisao pismo kako mu te{ko `ivi familija, da pla}e nisu dovoljne za `ivot, a da direktori imaju po osam puta ve}e pla}e od radnika. I Tito, koji je s tim govorom u Splitu obilje`io jedno cijelo razdoblje, rekao je: „[ta ti direktor~i}i ho}e, {ta oni misle da su tvornice njihova pr}ija, da mogu raditi {ta ho}e? Pozivam radni~ku klasu da jasno ka`e, da {to vi{e izra`ava svoje nezadovoljstvo radi tih koji su po~eli svojatati vlast i raditi {ta ho}e! To radni~ka klasa i Partije ne}e dozvoliti - takvu anarhiju i bezvla{}e u dr`avi!“
(Sutra: Brijunski plenum i smjena Rankovi}a)

43

1451. 1500. 1529. 1724. 1766. 1838. 1881. 1904. 1915. 1933. 1944. 1969. 1975. 1990. 1992.
oko 200 ljudi.

NA DANA[NJI DAN

Ro|ena kraljica Kastilje Isabela I, jedna od najzna~ajnijih li~nosti {panske monarhije. Sa mu`em, kraljem Aragona Ferdinandom II, osniva~ je {panske dr`ave. Bila je pokrovitelj Kolumbovih pomorskih ekspedicija. Portugalski moreplovac Pedro Alvares Kabral na putu za Indiju otkrio Brazil.

U Saragosi je potpisan ugovor kojim su [panija i Portugal odredili granice interesnih zona u Tihom okeanu. Ro|en jedan od najve}ih svjetskih mislilaca, njema~ki filozof Imanuel Kant, ~ije je djelo imalo ogroman uticaj na ukupnu filozofiju (“Kritika ~istog uma”, “Kritika prakti~nog uma”, “Kritika rasudne snage“, “Op{ta istorija prirode i teorije neba“). Ro|ena francuska knji`evnica Ana Lujza @ermen Neker, baronica od Stal-Hol{tajna, poznata kao Madam de Stal. Knjigom “O Njema~koj“ dala je veoma zna~ajan doprinos teoriji francuskog i evropskog romantizma. Njen salon u Parizu bio je ~uveno mjesto okupljanja intelektualaca toga vremena. Britanski brod Sirijus prvi pre{ao Atlantski okean koriste}i isklju~ivo parni pogon. Putovanje od britanske luke Kork do ameri~ke luke Njujork trajalo je 18 dana i deset sati. Ro|en ruski politi~ar Aleksandar Fjodorovi~ Kerenski, predsjednik privremene vlade od jula 1917. Smijenjen u Oktobarskoj revoluciji, nakon ~ega je emigrirao u Francusku, a kasnije u SAD. Ro|en ameri~ki nuklearni nau~nik Robert Openhajmer. Tokom Drugog svjetskog rata vodio je laboratoriju u Las Alamosu u kojoj se istra`ivala proizvodnja atomske bombe. Njema~ka vojska u Prvom svjetskom ratu na zapadnom frontu kod Ipra prvi put upotrijebila bojni otrov, koji je dobio naziv iperit. Umro engleski in`enjer Frederik Henri Rojs, koji je s ^arlsom Rolsom 1906. osnovao automobilsku kompaniju Rols-Rojs. Na aerodromu Benina kod Bengazija u Libiji u Drugom svjetskom ratu formirana Prva vazduhoplovna eskadrila Narodnooslobodila~ke vojske Jugoslavije, koja je raspolagala sa 16 borbenih aviona Spitfajer. Britanac Robin Noks-D`onston uplovio je u luku Falmut i time okon~ao prvo putovanje oko svijeta jedrilicom. Putovanje je trajalo 312 dana. U Hondurasu vojnim pu~em smijenjen predsjednik general Osvald Lopez Arelano. Jehudi Menjuhin Vladimir Ilji~ Lenjin

Milovan \ilas

1870. Ro|en Vladimir Ilji~ Uljanov Lenjin, vo|a Oktobarske revolucije u Rusiji 1917, osniva~ Komunisti~ke partije i prvi sovjetski lider.

vi ~lanci u zagreba~kom izdanju Borbe. Pamtim Nove ideje, Savez ili Partija, pa zatim Anatomija jednog morala. Bilo je to ~udno u odnosu na vrijeme u kojem se doga|alo. Nizali su se jedan za drugim i ja sam ih i{ao ~itati - u Nikoli}evoj ulici bila je Borba - da vidim {to se to pi{e, a poslije bih to komentirao s mojim zetom Etingerom. Pita me on: „Petre, {to ti misli{ o ovome?“ „Ovo je ne{to novo i zapravo zna~i da se zemlja demokratizira, da je ovo doba slobode, jer ako se tako slobodno pi{e, onda je to vjerojatno i stav Komunisti~ke partije“, ka`em ja. No, \ilas ide kod Tita i razgovara s njime, i pita ga:

„Je li ti ~ita{ ovo {to ja iznosim?“ Tito mu ka`e: „Samo ti, \ido, pi{i!“

Titov govor na Splitskoj rivi
A onda iznebuha Vjesnik na prvoj stranici pi{e: „Slu~aj Milovana \ilasa - Poku{aj likvidacije Partije i sli~no“ Zbog . davanja intervjua nekim stranim novinama, bilo mu je su|eno. Budu}i da je to ponovio, dodana mu je optu`ba za izazivanje frakciona{tva i za izdaju komunizma, kazna mu je pove}ana i \ilas je zavr{io na robiji. Tada se govorilo da je Milovan \ilas prerano zakukurikao. A zna se kako zavr{i pijetao koji prerano budi gospodara. Takva je bila i su-

1916. Ro|en ameri~ki violinista Jehudi Menjuhin, jedan od najve}ih violinisti~kih virtuoza 20. vijeka. Debitovao je u osmoj godini kao solista u violinskom koncertu Feliksa Mendelsona.

PET dijagnostika je neminovna u funkciji ljudskog zdravlja. Savremeni PET skener rezultat je saradnje dvije medicinske specijalisti~ke grane: nuklearne medicine i radiologije, udru`ene u borbi za rano otkrivanje i lije~enje bolesti. Radi se o savremenoj tehnologiji, nastaloj kroz spregu izotopa i CT skenera, baziranoj na nau~nim dostignu}ima iz podru~ja hemije, fizike i biologije. PET otkriva rak ili metastaze, tumor u glavi, {titnja~i, plu}ima, dojci, jetri i drugim organima, daje podatak ljekaru o kom se stadiju bolesti radi, omogu}uje ta~nije planiranje dana{nje terapije raka. PET otkriva Alchajmerovu bolest u najranijoj fazi, kada jo{ nema klini~kih znakova, epilepsiju, infarkt, arteriosklerozu... PET skener potvr|uje da je glava zdrava! Imperativ je instalirati PET skener(e) u BiH koji jo{ ne postoje kod nas. Autor feljtona ro|en je u Sarajevu 1948. godine, gdje je zavr{io medicinski fakultet, specijalizaciju i postdiplomski studij iz radiologije. Subspecijalizaciju iz ultrazvuka i kurs iz magnetne rezonanse obavio u Bruxellesu kao stipendista Francuske zajednice u Belgiji. Dr. Bu~uk je ultrasoni~ar, primarijus, publicista i autor feljtona na medicinske i ine teme, ponajvi{e u Oslobo|enju, kao i knjiga na na{em, francuskom i turskom jeziku.

Jetrene metastaze tumora debelog crijeva su jasno vidljive. Normalan izotop je ugledan i u glavi, renalnom sistemu i mokra}nom mjehuru.

Gama kamera
PET snimanje je u najboljim performansana kao PET skener (spoj nuklearne medi ci ne i ra di olo gi je). Mo gu}e je do da ti kon ven ci onalnoj duploj-glavi gama kameru, da ona bude gama detektor. Gama PET kamera je sporija i kvalitet slike je sla bi ji. PET ske ni ra nje se koristi u onkologiji kod otkrivanja i lije~enja tumora s traserom fluorin-18 (F-18) fluorodezoksiglukoza (FDG) ili FDG-PET. Ovaj traser je fosorilizirani {e}er s enzimom heksokinazem (~ija je mitohondrijalna forma - dakle u }eliji - tada vrlo povi{ena u slu~aju - kod brzog rasta malignih tumora). Doza FDG-a kori{tena kod onko lo {kog PET-a je 200 do 400 MBq kod odraslog pacijenta. FDG-PET mo`e biti kori{ten u dijagnozi, stejd`ingu i pra}enju tretmana raka, Hodgkinovog limfoma, non-Hodgkinovog limfoma i raka plu}a.
(Sutra: Detektiranje pacijenata s rizikom od infarkta)

Na prvim vi{estrana~kim izborima u Hrvatskoj pobijedila je Hrvatska demokratska zajednica, a njen lider Franjo Tu|man izabran je za predsjednika Predsjedni{tva Hrvatske. Nakon progla{enja nezavisnosti Hrvatske od SFR Jugoslavije 25. juna 1991. Tu|man postao predsjednik Republike Hrvatske. U seriji eksplozija u kanalizacionom sistemu u meksi~kom gradu Gvadalahara poginulo je

Jasenovac

1995. 1997. 1999.
2003. 2003. 2004.

Vojne snage plemena Tutsi u Ruandi napale izbegli~ki kamp Kibeho u kojem su bili smije{teni pripadnici plemena Hutu i pobile oko 2000 ljudi. Peruanska vojska uspjela je da u|e u rezidenciju japanskog ambasadora u Limi i da oslobodi 71 taoca, koja su ~etiri mjeseca dr`ali gerilci ljevi~arskog pokreta Tupak Amaru. U akciji je poginuo jedan talac, trojica vojnika i svih 14 gerilaca. U vazdu{nim udarima NATO-a na SR Jugoslaviju pogo|ena je rezidencija predsjednika Slobodana Milo{evi}a. Rezidencija je prethodno bila ispra`njena. KFOR na Kosovu uhapsio vo|u rasformirane ilegalne Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Bujanovca i Medve|e (OVPBM) [ef}eta Musliua.

1945. Izvr{en proboj oko 600 logora{a iz usta{kog koncentracionog logora Jasenovac. Na slobodu se probilo 107 logora{a.

Ri~ard Nikson

Shematski izgled detektora i prsten PET skenera

1994. Umro Ri~ard Nikson, U 77. godini umrla Felis Brajant, ameri~ki tekpredsjednik SADstopisac, koja je kooautor velikih hitova a od1969. Povu“Wake Up Little Susie“ i “Bye Bye Baby“ koje su izvodili kao se 1974, prije “Everly Brothers“. isteka drugog U eksploziji nakon sudara dva voza na `eljemandata zbog zni~koj stanici u blizini grada Rjong~ona u umije{anosti u Sjevernoj Koreji, poginula je najmanje 161 osoba, vi{e od aferu Votergejt. 1.300 je povrije|eno, a oko 2.000 ku}a je o{te}eno.

44

SPORT

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

@eljo uo~i Vele`a

Sastanak Komiteta za normalizaciju i rukovodstva NSFBiH

Stvara se ambijent

za usvajanje
novog statuta
Elvir ^oli}: Protiv Vele`a postigao prvijenac za @elju

Elvir ^oli} ne

igra protiv svojih
Plavi su u toku sedmice odigrali i dva prijateljska susreta. Najprije su u srijedu na Grbavici savladali sarajevskog kantonalca Pofali}ki sa 4:0, dok su u ~etvrtak u Konjicu bili bolji od Igmana rezultatom 3:0 • Vra}a se Zeba
Menad`er @eljezni~ara Amar Osim suo~en je sa problemima sa povrije|enim igra~ima uo~i me~a protiv Vele`a na Grbavici, koji se igra u subotu. Naime, rovitom Mirku Radovanovi}u, pridru`io se i Elvi ^oli}, nekada{nji igra~ mostarskog sastava, koji je svoj prvijenac u dresu @elje postigao upravo protiv Vele`a. Ipak, za razliku od me~a protiv Drine, u tim se vra}a Zajko Zeba, koji se oporavio od povrede ramena, dok je Velibor Vasili} odradio “`uticu“. “Zadobio sam udarac protiv Drine zbog kojeg sam i morao van terena. Jo{ me boli i vjerovatno ne}u biti u sastavu protiv Vele`a. @ao mi je zbog ~injenice da se radi o mom biv{em klubu i volio bih ponovo zaigrati protiv njih. U prvom dijelu sezone postigao sam jedan gol i Vrap~i}ima i nadao sam se da bi opet mogao ne{to sli~no ponoviti. Bilo kako bilo mi tu utakmicu jednostavno moramo rije{iti u na{u korist. Prosuli smo dosta bodova na doma}em terenu i nema vi{e kiksa“ rekao je Elvir ^oli} u izja, vi za slu`be ni por tal @elje zni~ara. Ina~e, plavi su u toku sedmice odigrali i dva prijateljska susreta. Najprije su u srijedu na Grbavici savladali sarajevskog kantonalca Pofali}ki sa 4:0, dok su u ~etvrtak u Konjicu bili bolji od Igmana rezultatom 3:0.
J. Li.

U~injeni su pozitivni pomaci i niko vi{e ne osporava da Savez ubudu}e ima jednog predsjednika, rekao je generalni sekretar NSFBiH Eldin Bakovi}
Mo`emo biti optimisti: Eldin Bakovi}

@ene startaju u subotu
Utakmicama 6. kola po~inje proljetni dio prvenstva u @enskoj nogometnoj ligi FBiH. U 6. kolu, koje je na programu 23. i 24. aprila, sastaju se: Mladost - Salt City, Gradina - SFK 2000. Slobodna je ekipa ^elik Zenica.

Sastanak Komiteta za normalizaciju i rukovodstva Nogometnog saveza Federacije BiH, odr`an ju~e u Sarajevu, donio je optimizam u vezi usvajanja novog statuta ~ime bi se uki nu la su spen zi ja N/FSBiH. Prema rije~ima generalnog sekretara NSFBiH Eldina Bakovi}a, nastavi}e se razgovori sa predsjednicima kantonalnih i `upanijskih saveza u cilju pripreme Skup{tine krovnog saveza, zakazane za 26. maj u Sarajevu. „NSHNK nalo`eno je da do 1. maja odr`i skup{tinu na kojoj }e se izabrati ~etiri delegata, a od UEFA se tra`i odgovor da li }e oni mo}i prisustvovati skup{tini dr`avnog saveza. Uputi}e se upit Evropskoj fudbalskoj federaciji u kojem }e se tra`iti tuma~enje da li se u Poslovnik o radu Skup{tine i Izvr{nog odbora bh. ku}e fudbala mo`e promijeniti kvorum za odlu~ivanje po ko-

BiH protiv Gr~ke 10. avgusta?
Generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi} istakao je da su se pregovori oko odigravanje prijateljske utakmice reprezentacije BiH sa Gr~kom, 10. avgusta, obavljali prije stupanja na snagu odluke o suspenziji na{e ku}e fudbala, 1. aprila. „Nadam se da }e na{a selekcija imati priliku da odigra me~ sa Gr~kom u terminu FIFA, ali prije toga slijede kvalifikacioni dueli za EP protiv Rumunije i Albanije, 3. i 7. juna. Zbog toga je prioritet usvajanje novog statuta na skup{tini 26. maja“, rekao je Bakovi}. jem bi za dono{enje odluke na sjednici IO bilo potrebno 12 umjesto 11 glasova, a na skup{tini 46 umjesto 45 ka ko je odre di la FI FA. U~injeni su pozitivni pomaci i niko vi{e ne osporava da Savez ubudu}e ima jednog predsjednika. O~ito je da se stvara ambijent za usvajanje novog statuta“ rekao je Eldin , Bakovi}. Na ju~era{njem sastanku Ko mi tet za nor ma li za ci ju predstavljali su predsjednik Ivica Osim, potpredsjednik Dar ko Lju bo je vi}, ~la no vi Sead Kajtaz, Dino Begi}, Ivan Beus, Dragan Kulina, specijalni izaslanik FIFA i UEFA Rudi Zavrl, te generalni sekretar Jasmin Bakovi}, a rukovodstvo Federalnog saveza predsjednik Iljo Dominkovi}, potpredsjednik Huso Gola} i generalni sekretar Eldin Bakovi}.
Z. RA[IDOVI]

Michael Owen sve bli`i prvom naslovu Premiershipa

U slu~aju ispadanja iz Bundeslige

Odigrao tek 169 minuta za United
Manje od tri sata proveo je Michael Owen u igri u ovosezonskom Premiershipu. Nekada sjajni napada~, ipak, sve je bli`i svom prvom naslovu engleskog prvaka. Najve}i dio karijere biv{i engleski reprezentativac proveo je u redovima Liverpoola (1996-2004.), potom je igrao za madridski Real (2004/05) nakon ~ega se vratio u Premiership u dresu Newcastlea (2005-2009.). Od 2009. godine igra za crvene vragove. Ovo igra treba shvatiti uslovno budu}i da je Owen u ovoj sezoni za United sakupio tek 169 minuta kroz osam utakmica. Prema propisima koji vladaju u tamo{njem fudbalu, igra~u }e se naslov prvaka brojati ukoliko odigra deset utakmica u sezoni za klub koji na kraju osvoji prvo mjesto. Owen je sakupio devet minuta protiv Newcastlea u utorak i do{ao do brojke od osam odigranih me~eva pet kola prije kraja prvenstva. Wes Brown i Antonio Valencia u sli~noj su situaciji kao i Owen kada je mogu}i naslov prvaka u pitanju. Odigrali su sedam, odnosno {est utakmica. Ugovorno je Owen za United vezan do kraja sezone i te{ko je vjerovati da }e mu Alex Ferguson ugovor produ`iti, posebno zato {to Javier Hernandez igra vrlo dobro. Owenu nedostaje jo{ samo gol da se izjedna~i s Lesom Ferdinandom na petom mjestu vje~ne liste strijelaca engleskog prvenstva. Trenutno je na 148 golova, a osim Ferdinanda ispred njega su Alan Shearer (260), Andrew Cole (187), Thierry Henry (174) i Robbie Fowler (163).

Daum ne}e ostati u Eintrachtu
Ispadne li Eintracht u Drugu Bundesligu, osta}e bez aktuelnog trenera Christopha Dauma. Potvrdio je to sam njema~ki stru~njak. “Ne, to sam u~inio isklju~ivo za Köln“ odgovorio je Daum na pi, tanje ho}e li ostati na klupi Eintrachta u slu~aju da klub ne zadr`i bundesliga{ki status i naredne sezone. Trenutno je Eintracht u sigurnoj zoni, ~etiri boda iznad razigravanja za os ta nak u nje ma~kom prvenstvu, a Daum je za klub ugovorno vezan do kraja sezone. “@elim aktivirati potencijal koji ova ekipa ima. Imamo kvalitet za opstanak u Bundesligi“, zaklju~io je Daum i izrazio nadu u osiguranje aktuelnog klupskog statusa. Daum je posao {efa struke u Eintrachtu preuzeo prije mjesec. S novom ekipom ostvario je dva remija i poraz.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine
ezni igra~ D`enaldin Hamzagi} (25) zatra`io je raskid ugovora sa FK Sarajevo. On je predao dokumentaciju Komisiji za status igra~a Fudbalskog saveza Kantona Sarajevo, koja }e donijeti odluku. Hamzagi} je ~etvrti suspendovani igra~ premijerliga{a sa Ko{eva koji `eli prekinuti saradnju na {tetu kluba. Prethodno su isto uradili Branislav Arsenijevi}, Hilmo Guti} i Vu~ina [}epanovi}. Dan uo~i me~a sa gradskim rivalom Olimpicom, ne izvjesno je da li }e stru~ni {tab Sarajeva ra~unati na kapitena Kenana Hand`i}a, koji ima problema sa povredom sko~nog zgloba. Njegov nastup protiv vukova u subotnjem duelu (20 sati, stadion “Asim Ferhatovi} Hase“) koji je veoma bitan za pulene Mirze Vare{anovi}a u borbi za visok plasman je pod velikim znakom pitanja po{to proteklih dana nije treniZ. R. rao sa ekipom.

SPORT
Kenan Hand`i} upitan za me~ sa Olimpicom zbog povrede

45
BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga-Centar uta pob ner por 22. kolo d:p-g bod

V

Hamzagi} `eli

i}i sa Ko{eva

Zatra`io raskid ugovora sa FK Sarajevo: D`enaldin Hamzagi}

21 13 4 4 21 13 4 4 21 13 3 5 20 9 4 7 21 8 6 7 20 9 3 7 20 9 2 9 21 9 2 10 20 8 2 10 21 8 1 12 20 7 3 10 21 7 2 12 20 6 4 10 21 6 3 11 20 6 3 11 REZULTATI Mladost (@) - Famos Ozren - Biser Usora - Bosna Krivaja - TO[K Rudar - Unis Mladost (DK) - Borac Natron - Pobjeda Slobodan je Vratnik IDU]E KOLO Mladost (@) - Vratnik Famos - Natron Pobjeda - Mladost (DK) Borac - Rudar Unis - Krivaja TO[K - Usora Bosna - Ozren Slobodan je Biser

1. Unis 2. Borac 3. Bosna 4. Mladost (DK) 5. TO[K 6. Usora 7. Ozren 8. Biser 9. Vratnik 10. Mladost (@) 11. Rudar 12. Famos 13. Krivaja 14. Pobjeda 15. Natron

53:27 30:17 51:18 21:25 27:25 22:21 29:26 31:30 23:37 20:45 28:32 27:36 22:26 24:33 18:27

43 43 42 31 30 30 29 29 26 25 24 23 22 21 21 1:0 3:0 4:1 2:0 1:1 0:1 0:2

Prvi susret finala Kupa BiH za omladince: Sloboda - Zrinjski 3:0

Rossi vodi Palermo

i naredne sezone
Palermov predsjednik Maurizio Zamparini tvrdi da }e Delio Rossi i naredne sezone voditi njegovu ekipu. Podsjetimo, u pitanju je trener kojeg je Zamparini otpustio u februaru, a vratio na klupu u aprilu. Rossi je u novom mandatu s Palermom ostvario dva remija i pobjedu protiv Rome, a s 2:2 u prvoj utakmici polufinala Kupa Italije Zamparini je o~ito bio odu{evljen, pa je izjavio: “Rossi sigurno ostaje i idu}e sezone. Razgovara}emo kada ova zavr{i. Volio bih zadr`ati i Javiera Pastorea, znate da on nije na prodaju.“ O samoj utakmici protiv Milana je dodao: “Dobro odra|en posao. Igra~i su pokazali svoju vrijednost.“

DRUGA LIGA CENTAR: Mladost Famos 1:0 (1:0)

Rijetko vi|en gol Nefi}a

Radost dvostrukog strijelca Maida Jaganjca

Velika prednost Tuzlaka
Stadion Tu{anj. Gledatelja 500. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). Strijelci: 1:0 - Jaganjac (2), 2:0 Omerovi} (63), 3:0 - Jaganjac (66). @uti kartoni: Me{i}, Omerovi} (Sloboda), Mus ta pi}, [i ljeg (Zrinjski). SLOBODA: Markovi}, Me{i}, Omerovi} (od 88. Huko), Salihovi}, Su}eska, Aljuki} (od 90. Mumi}), ^ivi}, Jaganjac (od 80. Selimovi}), Beki}, Me{anovi}, Hasanovi} (od 33. Soljanki}). Trener: Sakib Malko~evi}. ZRINJSKI: Bara}, Mustapi} (od 70. Ereiz), [iljeg, Are`ina, Ko`ulj (od 88. [imovi}), Sesar (od 71. Babi}), Salkovi} (od 80. Buha~), Dre`njak, Vlaho (od 70. Pe ri}), Mi li~evi}, Martinovi}. Trener: Dragan Peri}. Izabranici Sakiba Malko~evi}, juniori tuzlanske Slobode ostvarili su vi so ku po bje du nad vr{njacima mostarskog Zrinjskog. Pobjeda Slobo de je vi {e ne go za slu`ena i sigurno je da je to velika, mo`da i nedosti`na prednost pred revan{-susret koji se igra 13. maja u Mostaru. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Maid Jaganjac, velika nada Slobode. Jo{ je dan po go dak je bio autogol Romana Vlahe, mada je prije toga s loptom igrao igra~ Slobode Emir Omerovi}. Sudijska trojka sa Danijelom Paji}em na ~elu svoj zadatak obavila je vrlo dobro.
S. Sp.

Sevilla spremna dovesti Berbatova
Dimitar Berbatov (30) postigao je 48 golova u 123 utakmice za Manchester United, od ~ega 22 u ovoj sezoni. Ipak, ne postoje velike garancije da }e za klub sa Old Trafforda igrati i naredne sezone. Ugovor bugarskom fudbaleru garantuje nastup za crvene vragove do kraja juna 2012. godine, me|utim, tvrdi The Sun, dobre su igre Javiera Hernandeza promovisale u sigurniju opciju za napad uz Waynea Rooneya. Tu }e situaciju, nastavlja engleski tabloid, poku{ati iskoristiti Sevilla, klub u kojem nastupa Ivan Rakiti}, koja je spremna ponuditi oko 14 miliona eura za bugarskog napada~a, a proda li argentinskog veznjaka Diega Perottija (spominju se Liverpool i Newcastle), ta }e ponuda mo`da biti i pove}ana.

Stadion Bosanski {ehidi u @up~i. Gledalaca 400. Vrijeme i teren dobri za igru. Delegat: Suad Aliba{i} (Sarajevo). Glavni sudija: Admir [ehovi} (Sarajevo) 8, pomo}nici: Adnan Osmankovi} i Edis [esto (oba Sarajevo). Strijelac: 1:0 - Nefi} (28). @uti kartoni: Nefi}, Muratovi}, Hasi}, Mu{i} (Mladost), Laleta i Mulaosmanovi} (Famos). MLADOST: Selimovi} 7,5, Omanovi} 7,5, Mu{i} 7, A. Hod`i} 6,5, Nefi} 7,5, Hasi} 7,5 (od 78. K. Muratovi} ), M. Muratovi} 7, Dedi} 7, Smailbegovi} 7,5, Bajtarevi} 7, Mulaomerovi} 7,5,. Trener: Midhat ^orbo. FAMOS: Kadi} 7,5, Mulaosmanovi} 6,5, Gojak 6, Pleh 7, Saki} 6,5, Bozalija 6,5, Lokvan~i} 7, Kahvi} 5,5 (od 72. Laleta 5), Mahovi} 7, Hero 6,5, Lihovac 5,5. Trener: Adnan ^upina. I pored velikog zna~aja utakmice za obje ekipe, mora se odati priznanje trenerima ^orbi i ^upini koji su obostrano otvorenom igrom omogu}ili prisutnim gledaocima da gledaju vi{e nego dobru nogometnu predstavu, sa 10-ak nerealizovanih {ansi na obje strane. Spretniji, sretniji, ali i borbeniji doma}i nogometa{i uspjeli su zabilje`iti vrijednu pobjedu pogotkom koji se rijetko vi|a na drugoliga{kim terenima. Najbolji igra~ utakmice Alija Nefi} {utem je sa vi{e od 20 metara pogodio mjesto gdje se spaja pre~ka i stativa, a ono {to je rijetkost na na{im terenima, jeste to da je i rezervna klupa ekipe Famosa aplauzom nagradila strijelca jedinog pogotka utakmice. Sudijska trojka, sa Admirom [ehovi}em na ~elu, dosta je dobro obavila svoj posao.
N. BAJRAMOVI]

46

SPORT

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Guardiola sa Barcelonom prvi put izgubio od Reala

Mourinho: Ovo je zajedni~ki uspjeh
Neko me nedavno prozvao trenerom kojem su titule bitne, svi|a mi se to. Naslovi su moj posao, rekao je Jose Mourinho
Josep Guardiola pretrpio je prvi poraz od Reala nakon {to je njegova Barcelona pora`ena sa 0:1 u finalu Kupa kralja golom Cristiana Ronalda u produ`etku utakmice. Bio je to drugi od ~etiri El Clasica koje ove dvije ekipe igraju u razmaku manjem od tri sedmice. Prvi je, liga{ki na Bernabeu, zavr{io bez pobjednika (1:1), ovaj je igran na Mestalli, a slijede dva u polufinalu Lige prvaka. Utakmicu igranu u srijedu su prokomentarisala oba trenera. „Ovaj susret ne zna~i ni{ta vi{e od toga da je imao svog pobjednika i pora`enog. Moramo se podi}i, kraj sezone je blizu. Naravno da bi bilo bolje da smo pobijedili, no sezona se nastavlja. Ve} u subotu imamo prvenstveni ogled i samo se a i Iker Casillas je bio na visini zadatka. Moji igra~i bili su usredoto~eni, ta~no su znali {to u~initi. Utakmica je bila sjajna. Lijepo je osvajati trofeje. Neko me nedavno prozvao trenerom kojem su titule bitne, svi|a mi se to. Naslovi su moj posao.“ „Ova utakmica nema nikakve veze s onima koje }emo igrati u Ligi prvaka. Svaka }e imati svoje razlike i tek treba vidjeti {to }e ove dvije sjajne ekipe napraviti u njima. Sve je mogu}e. Moj posao u Realu ove sezone ide dalje od osvajanja naslova, mijenjam neke va`ne stvari poput strukture u klubu i mentaliteta igra~a. Da nismo stigli do pobjede, jedina bi razlika bila u tome {to bismo sada bili tu`ni. Opu{ten sam i sretan, tako|e i ponosan na svoj tim, navija~e, i sve ljude oko mene. Nije ovo moj naslov, ve} zajedni~ki uspjeh koji }e skinuti veliki teg s ramena mojih igra~a.“ „Lijepo je zapo~eti rad s trofejom. Neki mediji su sugerisali da bih trebao igrati sa {estoricom napada~a. Iskusan sam, igrali smo kako smo igrali protiv sjajnog rivala, a to ovu pobjedu ~ini jo{ i boljom“, izjavio je Mourinho.

Lijepo je po~eti rad s trofejom: Jose Mourinho slavi sa igra~ima Reala

Reuters

nadam da se primje}uje koliko toga nam je preostalo za boriti se.“ „Poraz jednostavno moramo probaviti. Real je odigrao dobro u prvom poluvremenu, mi smo bili bolji u drugom, ali u susretima s ovakvom ekipom kakva je Real takve se stvari mogu dogo-

diti. Znam da lo{e zvu~i nakon poraza re}i da smo igrali dobro, ali mislim da jesmo. Nikada nije lako protiv tako jakih rivala. Ovo nas ne smije razjediniti, moramo osvojiti Primeru, a potom i sti}i na Wembley (na kojem se igra finale Lige prvaka, op.a.)“ kazao je Guardiola. ,

Jose Mourinho, razumljivo, imao je puno vi{e razloga za zadovoljstvo nakon prvog osvojenog trofeja na klupi najja~e madridske ekipe. „Me~ je bio izjedna~en, nama je pripao uvod, njima nastavak. U tako va`noj utakmici kakva je bila ova nismo mnogo grije{ili,

Igra~i Reala odaju priznanje Joseu Mourinhu

Portugalski trener

RADI SAVR[ENO
Mourinho je fenomen. Promijenio je na{ mentalitet. Patili smo na terenu, ali na kraju smo osvojili trofej, istakao je kapiten kraljevskog kluba Iker Casillas
Svi igra~i madridskog Reala su nakon velike pobjede nad Barcelonom (1:0) i osvajanja Kupa kralja najvi{e zasluga za osvojeni naslov pripisali treneru Joseu Mourinhu. Razdragani fudbaleri Reala aplaudirali su svom treneru kojeg su nakon velike pobjede prilikom proslave visoko podigli na rukama i bacali ga u zrak. „Mourinho je fenomen. Promijenio je na{ mentalitet. Patili smo na terenu, ali na kraju smo osvojili trofej i on je za sve madridske navija~e. Zahvaljujemo im na podr{ci i mislim da im se mo`emo odu`iti osvojenim naslovom“, rekao je Realov kapiten Iker Casillas nakon prvog klupskog naslova u Kupu kralja od 1993. godine i 18. ukupno u istoriji. Impresioniran radom kontroverznog portugalskog stru~njaka je i desni bek kraljevskog kluba Sergio Ramos. „Ono {to poku{ava usaditi u nas funkcioni{e savr{eno. Mourinho je kapetan na{eg broda i prati}emo ga do smrti“, slikovito se izrazio Ramos. Strijelac jedinog gola na Mestalli iz 102. minute koji je Realu donio titulu, Cristiano Ronaldo, nakon susreta je izjavio: „Ja ko sam sre tan. Ovo je va`an na slov i na{ cilj je bio osvojiti ga. Mourinho radi sjajan po sao i pu no nam po ma`e. Iz nje ga

Titula proslavljena na trgu Plaza de Cibeles

Reuters

Ramos ispustio trofej pod to~kove autobusa
Trofej Kupa kralja koji su nogometa{i Real Madrida osvojili prvi put nakon 1993. godine zavr{io je pod to~kovima autobusa. Naime, go lom Cris ti ana Ro nalda iz produ`etka Real Ma drid je savladao Barcelonu i sti gao do osamna estog na slo va u ovom takmi~enju koji je pro slav ljen na ma drid skom trgu Plaza de Cibeles u povorci igra~a na autobusu s nagradom u rukama i razdraga nim mno{tvom oko njih. Ono {to niko nije o~ekivao bilo je uni{ta va nje tro fe ja, a ba{ se to dogodilo nakon {to je Sergio Ra mos iz gu bio ra vno te`u dr`e}i ga visoko iznad glave. Trofej mu je ispao iz ruku ravno pod to~ak autobusa koji je pre vo zio igra~e kra ljev sko g kluba. Naslov u Kupu kralja prvi je Realov pod vodstvom Josea Mourinha i prvi klupski od 2008. godine, kada su osvojeni Primera i {panski Superkup.

Trofej za sve madridske navija~e: Iker Casillas

Reuters

zra~i po zi ti vna ener gi ja i mi ju osje}amo.“ Odu{evljen je bio i asistent kod jedinog gola Angel di Maria: „Znali smo da mo`emo osvojiti trofej i u~inili smo to. Snaga ove ekipe je jedinstvo i `elja za pobjedom. Nadamo se da ovako mo`emo nastaviti jer smo homogeniji nego ikad.“

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

NBA PLA-YOFF

Pobjede Spursa,
Lakersa i Thundera
San Antonio i Lakersi izjedna~ili na 1-1 protiv Memphisa, odnosno New Orleansa • Thunderi poveli 2-0 protiv Nuggetsa
Sve tri utakmice doigravanja u Zapadnoj konferenciji zavr{ile su pobjedama doma}ina. Nakon uvodnog poraza u Staples Centeru, Los Angeles Lakersi su izjedna~ili seriju protiv New Orleans Hornetsa na 1-1 pobijediv{i u drugoj utakmici goste 87:78 uprkos slabom napada~kom u~inku Kobea Bryanta (11 poena, {ut 3-11) i Paua Gasola (8 poena, {ut 2-10). Najbolji {esti igra~ lige Lamar Odom bio je snaga s klupe jazer~ana sa 16 poena i sedam skokova, dok je naj vi {e po ka zao An drew Bynum s 17 ko{eva i 11 skokova. Kod str{ljenova je najbolji bio Chris Paul sa 20 poena i devet asistencija. Serija sesada seli u New Orleans, a tre}a utakmica na rasporedu je u petak. San Antonio Spursi su u zavr{nici uspjeli slomiti otpor Memphis Grizzliesa i pobjedom 93:87 izjedna~ili seriju

LIGA 3 Utakmica sezone za ^elik i Mladi Kraji{nik

Zeni~anke ne
sumnjaju u pobjedu
Ko{arka{ice ^elika u subotu u Gradskoj areni u utakmici sezone, kako su je nazvali, do~ekuju ekipu MladogKraji{nikakoju ako `eleostati u utrci za prvaka dr`ave, morajusavladati sa vi{e od tri poenaprednosti. U suprotnom, Banjalu~anke bi ve} mogle kolo prije kraja Lige 3 po~eti slaviti osvojenu titulu. U slu~aju ^elikove pobjede ve}e od tri poena, onda bi ekipa koju s klupe vodi Mensura Andelija sama odlu~ivala o svojoj sudbini sedam dana poslije, kada igraju me~ sa @eljezni~arom u Sarajevu. Ina~e, ove sezone se mnogo toga promijenilo u okvirima `enske ko{arke u BiH, jer je nakon osam punihgodina sa tronakada je u pitanju prvenstva skinut @eljezni~ar, a u Kupu poslije dvije godine MladiKraji{nik. Zeni~kiklub je prviput u svojojistorijiosvojionajmasovnije takmi~enje, a ima priliku da kompletira duplu krunu sa prvenstvom. Utome ih mogusprije~itisamomalenekoje u Ligi3 imajuskor od 3-0. “Djevojke su motivirane,

Reuters

Velika utakmica za obje ekipe

Andrew Bynum: Prvo ime aktuelnih prvaka sa 17 uba~enih poena

na 1-1. U tim mamuza se vratio Ma nu Gi no bi li, {to se odmah odrazilo i na rezultatu - sjajni Argentinac ubacio je 17 poena, uz sedam skokova i uz Tima Duncana (16 poena, deset skokova) bio najbolji u redovima pobjednika. Za pora`ene je Marc Gasol dodao 12 ko{eva uz 17 uhva}enih lopti. Oklahoma City Thunderi

dobili su obje doma}e utakmice protiv Denver Nuggetsa. Ovaj put bilo je 106:89 zahvaljuju}i Kevinu Durantu i Russellu Westbrooku, koji su kombinovano ubacili 44 ko{a. Rezultati: Zapadnakonferencija: LA Lakers - New Orleans 87:78 (1-1 u seriji), San Antonio - Memphis 93:87 (2-0), Oklahoma - Denver 106:89 (2-0).

dobro se radilo i mislim da ne bi trebala do}i u pitanje na{a pobjeda sa vi{e od tri poena razlike“ , ka`e Andelija. Igra~ice Aida Pilav i LejlaBejti}isti~u da su sve igra~ice svjesne{ta donosi ova utakmica, ali da ^elik ima kvalitet da doka`e da je u ovom momentu najbolja i kompletira duplu krunu. Mi. D.

Liga 6: Mladost bolja od ^apljine
ArenaKomercijalnebanke. Gledalaca: 800. Sudije: BojanJovani}, DraganKralj, Sa{aBabi}. Rezultat po ~etvrtinama: 21:19, 24:18, 14:16, 16:14. MLADOST: Pekez, Deli}, Avdibegovi}, \uranovi}23, Milo{evi}7, Komatina 20, Velimirovi} 5, Vidovi}, Ke`i} 5, Jovanovi} 3, Bocka 12, Ivani}. Trener: Goran Sladojevi}. ^APLJINA: Bla`evi} 10, Petri}, M. Jel~i}, Leri}, Brki} 7, Gligora 5, Gali} 7, Mati} 9, B. Jel~i}, Fekete 20, Pelki} 9, Jurkovi}. Trener: Hrvoje Vla{i}. U posljednjoj utakmici sedmog kola Lige 6 Mladost je u Mrkonji}Gradu savladala ^apljina Lastu 75:67 te se time probila na tre}e mjesto na tabeli. Dragan \uranovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 6 7. kolo

Grant Hill dio Ku}e slavnih
Grant Hill, 39-godi{nji legendarni igra~ Detroit Pistonsa i Orlando Magica, trenutno u dresu Phoenix Sunsa, postao je dio Ku}e slavnih. Na ime, se dme ros tru ki All-Star igra~ je postao prvi aktivni igra~ u istoriji Ku}e slavnih koji je izabran kao ~lan odbora, ~iji je zadatak izme|u ostalog izabrati one ~ije }e nominacije rezultirati ko na~nim ulas kom u presti`no dru{tvo. Mandat }e mu trajati tri godine, a bi}e jedan od 22 ~lana presti`nog tijela kojim predsjedava Jerry Colangelo.

1. Igokea 2. [iroki 3. Mladost 4. Borac 5. ^apljina 6. Bosna

7 7 7 7 7 7

6 6 4 3 1 1

1 1 3 4 6 6

583:461 524:476 563:555 579:589 477:537 487:601

13 13 11 10 8 8

Rezultati Mladost - ^apljina Lasta Borac Nektar - Bosna ASA BHT [iroki TT Kabeli - Igokea 75:67 95:70 81:67

sa 23 i Milo{ Komatina koji je ubacio 20 ko{eva bili su prva imena doma}ina, dok je kod ^apljinaca najvi{e pokazao Stefan Fekete koji je susret okon~ao sa 20 uba~enih poena.

Pobjednicima }e pripasti po 1,2 miliona eura

French Open podigao nagradni fond
Organizatori French Opena, drugog teniskog Grand Slam turnira sezone u Parizu, objavili su da }e ove sezone pobjednici u pojedina~nim konkurencijama zaraditi po 1,2 miliona eura. Pro{le godine je nagrada za prvo mjesto iznosila 1,12 miliona eura. U pitanju je pove}anje za 7,14 posto. Naravno, pove}an je i ukupni nagradni fond koji sada iznosi 17,52 miliona eura. French Open }e se odr`ati od 22. maja do 5. juna u Roland Garrosu. Zanimljivo, samo dan ranije je i Wimbledon pove}ao fond nagrada - pobjednicima u obje konkurencije pripa{}e 1,1 miliona funti, {to je oko 100.000 vi{e u odnosu na pro{lu godinu.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
NLB liga

SPORT

47

odbranio titulu
Ko {ar ka {i Par ti za na od branili su titulu prvaka u regionalnoj NLB ligi, savladav{i u finalu ekipu Union Olimpije rezultatom 77:74 (26:23, 17:16, 22:19,12:16) u do kraja ispunjenoj dvorani Sto`ice u Ljubljani. Ekipa Partizana je sino}njom pobjedom u finalu ovog takmi~enja peti put zaredom postala pobjednik NLB lige. Olimpija je bolje otvorila utakmicu, ali je Partizan agresivnom odbranom i dobrom skok igrom u napadu uspio brzo preokrenuti rezultat u svoju korist pa je tim iz Beograda prvo poluvrijeme zavr{io sa vodstvom od 43:39. Branilac titule bolje se sna{ao u tre}oj ~etvrtini i u posljednju ~etvrtinu u{ao je sa predno{}u od 65:58. U posljednjoj dionici doma}i ko {ar ka {i us pje li su uhvatiti rezultatski priklju~ak i sti}i na zaostatak od dva peona, ali nisu imali koncentracije za veliki preokret. Najbolji u redovima Partizana bio je Jerrells sa 20 peona, a kod doma}ih Ilievski sa 15.

PARTIZAN

LIGA 3 Utakmica sezone za ^elik i Mladi Kraji{nik

Zeni~anke ne
sumnjaju u pobjedu
Ko{arka{ice ^elika u subotu u Gradskoj areni u utakmici sezone, kako su je nazvali, do~ekuju ekipu MladogKraji{nikakoju ako `eleostati u utrci za prvaka dr`ave, morajusavladati sa vi{e od tri poenaprednosti. U suprotnom, Banjalu~anke bi ve} mogle kolo prije kraja Lige 3 po~eti slaviti osvojenu titulu. U slu~aju ^elikove pobjede ve}e od tri poena, onda bi ekipa koju s klupe vodi Mensura Andelija sama odlu~ivala o svojoj sudbini sedam dana poslije, kada igraju me~ sa @eljezni~arom u Sarajevu. Ina~e, ove sezone se mnogo toga promijenilo u okvirima `enske ko{arke u BiH, jer je nakon osam punihgodina sa tronakada je u pitanju prvenstva skinut @eljezni~ar, a u Kupu poslije dvije godine MladiKraji{nik. Zeni~kiklub je prviput u svojojistorijiosvojionajmasovnije takmi~enje, a ima priliku da kompletira duplu krunu sa prvenstvom. Utome ih mogusprije~itisamomalenekoje u Ligi3 imajuskor od 3-0. “Djevojke su motivirane,

NBA PLA-YOFF

Pobjede Spursa,
Lakersa i Thundera
Sve tri utakmice doigravanja u Zapadnoj konferenciji zavr{ile su pobjedama doma}ina. Nakon uvodnog poraza u Staples Centeru, Los Angeles Lakersi su izjedna~ili seriju protiv New Orleans Hornetsa na 1-1 pobijediv{i u drugoj utakmici goste 87:78 uprkos slabom napada~kom u~inku Kobea Bryanta (11 poena, {ut 3-11) i Paua Gasola (8 poena, {ut 2-10). Najbolji {esti igra~ lige Lamar Odom bio je snaga s klupe jazer~ana sa 16 poena i sedam skokova, dok je najvi{e pokazao Andrew Bynum s 17 ko{eva i 11 skokova. Kod str{ljenova je najbolji bio Chris Paul sa 20 poena i devet asistencija. Serija sesada seli u New Orleans, a tre}a utakmica na rasporedu je u petak. San Antonio Spursi su u zavr{nici uspjeli slomiti otpor Memphis Grizzliesa i pobjedom 93:87 izjedna~ili seriju na 1-1. U tim mamuza se vratio Manu Ginobili, {to se odmah odrazilo i na rezultatu - sjajni Argentinac ubacio je 17 poena, uz sedam skokova i uz Tima Duncana (16 poena, deset skokova) bio najbolji u redovima pobjednika. Za pora`ene je Marc Gasol dodao 12 ko{eva uz 17 uhva}enih lopti. Oklahoma City Thunderi dobili su obje doma}eutakmiceprotivDenverNuggetsa. Ovaj put

Velika utakmica za obje ekipe

dobro se radilo i mislim da ne bi trebala do}i u pitanje na{a pobjeda sa vi{e od tri poena razlike“ , ka`e Andelija. Igra~ice Aida Pilav i LejlaBejti}isti~u da su sve igra~ice svjesne{ta donosi ova utakmica, ali da ^elik ima kvalitet da doka`e da je u ovom momentu najbolja i kompletira duplu krunu. Mi. D.

Liga 6: Mladost bolja od ^apljine
ArenaKomercijalnebanke. Gledalaca: 800. Sudije: BojanJovani}, DraganKralj, Sa{aBabi}. Rezultat po ~etvrtinama: 21:19, 24:18, 14:16, 16:14. MLADOST: Pekez, Deli}, Avdibegovi}, \uranovi}23, Milo{evi}7, Komatina 20, Velimirovi} 5, Vidovi}, Ke`i} 5, Jovanovi} 3, Bocka 12, Ivani}. Trener: Goran Sladojevi}. ^APLJINA: Bla`evi} 10, Petri}, M. Jel~i}, Leri}, Brki} 7, Gligora 5, Gali} 7, Mati} 9, B. Jel~i}, Fekete 20, Pelki} 9, Jurkovi}. Trener: Hrvoje Vla{i}. U posljednjoj utakmici sedmog kola Lige 6 Mladost je u Mrkonji}Gradu savladala ^apljina Lastu 75:67 te se time probila na tre}e mjesto na tabeli. Dragan \uranovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 6 7. kolo

Andrew Bynum: Prvo ime aktuelnih prvaka sa 17 uba~enih poena Reuters

1. Igokea 2. [iroki 3. Mladost 4. Borac 5. ^apljina 6. Bosna

7 7 7 7 7 7

6 6 4 3 1 1

1 1 3 4 6 6

583:461 524:476 563:555 579:589 477:537 487:601

13 13 11 10 8 8

Rezultati Mladost - ^apljina Lasta Borac Nektar - Bosna ASA BHT [iroki TT Kabeli - Igokea 75:67 95:70 81:67

bilo je 106:89 zahvaljuju}i Kevinu Durantu i Russellu Westbrooku, koji su kombinovano ubacili 44 ko{a. Rezultati: Zapadna konferencija: LA Lakers New Orleans 87:78 (1-1 u seriji), San Antonio Memphis 93:87 (2-0), Oklahoma - Denver 106:89 (2-0).

sa 23 i Milo{ Komatina koji je ubacio 20 ko{eva bili su prva imena doma}ina, dok je kod ^apljinaca najvi{e pokazao Stefan Fekete koji je susret okon~ao sa 20 uba~enih poena.

Pobjednicima }e pripasti po 1,2 miliona eura

French Open podigao nagradni fond
Organizatori French Opena, drugog teniskog Grand Slam turnira sezone u Parizu, objavili su da }e ove sezone pobjednici u pojedina~nim konkurencijama zaraditi po 1,2 miliona eura. Pro{le godine je nagrada za prvo mjesto iznosila 1,12 miliona eura. U pitanju je pove}anje za 7,14 posto. Naravno, pove}an je i ukupni nagradni fond koji sada iznosi 17,52 miliona eura. French Open }e se odr`ati od 22. maja do 5. juna u Roland Garrosu. Zanimljivo, samo dan ranije je i Wimbledon pove}ao fond nagrada - pobjednicima u obje konkurencije pripa{}e 1,1 miliona funti, {to je oko 100.000 vi{e u odnosu na pro{lu godinu.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

Odbojka{ice sarajevske Mladosti u Premijer ligi BiH

Ekspresno do najvi{eg ranga
Sarajevo je grad koji zaslu`uje da ima premijerliga{a i nadam se da }e u odgovaraju}im strukturama vlasti prepoznati na{ kvalitet i finansijski nam pomo}i, kazao je Mirza Dervi{evi}, trener Mladosti
Odbojka{ice Mladosti iz Sarajeva osvojile su prvo mjesto u Prvoj ligi Federacije BiH i tako obezbijedile plasman u Premijer ligu BiH, skupiv{i pet bodova vi{e od drugoplasiranog Gora`da. Ovaj sarajevski klub formiran je 2008. godine i tada se takmi~io samo u pionirskoj konkurenciji, a plasman u najvi{i rang mo`e se smatrati velikim uspjehom jer je seniorski tim formiran tek 2009. godine. U sezoni 2009/10. odbojka{ice Mladosti nadmetale su se u Drugoj ligi Federacije i obezbijedile prvu poziciju bez ijednog poraza. U doigravanju za prvaka Druge lige osvajaju prvu poziciju i ulaze u Prvu ligu, a ve} ove sezone su se izborile za ulazak u Premijer ligu. “Napravili smo veliki poduhvat za kratko vrijeme i mislim da nikome nije po{lo za rukom da za dvije sezone obezbijedi pla sman u naj vi {i rang ta kmi~enja. Ovo je nagrada za sve nas jer smo postigli sjajan re-

MIRZA DERVI[EVI] Napravili smo veliki poduhvat za kratko vrijeme i mislim da nikome nije po{lo za rukom da za dvije sezone obezbijedi plasman u najvi{i rang takmi~enja. Ovo je nagrada za sve nas jer smo postigli sjajan rezultat sa timom koji ima prosjek 18 godina
da Mladost sada ima zastupljene sve selekcije za sve uzrasne kategorije. Mladost je plasman u Premijer ligu izborila u sljede}em sastavu: Aida Kolar, Andrea ]erimagi}, Minela Sa~i}, Minela Zorlak, Nejra D`abija, Adela Mu{anovi}, Elvedina Avdovi}, Amra Kre{talica, Adina [ehovi}, Ajla Husi}, Mirnesa Gabelji} i Adna Be{lija.
A. KRVAVAC

Ogroman uspjeh odbojka{ica Mladosti

zultat sa timom koji ima prosjek 18 godina“, rekao je Mirza Dervi{evi}, trener Mladosti, te naglasio da je ovo veliki uspjeh, kako za njihov tim, tako i za glavni grad BiH koji dugo nije imao

predstavnika u Premijer ligi BiH. “Sa ra je vo je grad ko ji za slu`uje da ima premijerliga{a i nadam se da }e u odgovaraju}im strukturama vlasti prepoznati na{ kvalitet i finansijski

nam pomo}i kako bi bilje`ili {to bolje rezultate. Namjeravamo se poja~ati za narednu sezonu, ali o imenima eventualnih poja~anja jo{ je rano govoriti“, kazao je Dervi{evi} i naglasio

Modelari Aerokluba Sarajevo superiorni

David Haye prijeti mla|em bratu Kli~ko

Mladi odu{evili svojim modelima
Takmi~ari O[ “Musa ]azim ]ati}“, ina~e ~lanovi AK Sarajevo, pokazali su jo{ jednom da se u ovoj {koli dobro radi i da je postala pravi rasadnik talenata
Jubilarna, 50. smotra - takmi~enje tehni~kog i sportskog anga`mana mladih Kantona Sarajevo odr`ana je u organizaciji Udru`enja tehni~ke kulture KS-a. Sportski dio takmi~enja odr`an je na sportskim terenima O[ “Me{a Selimovi}“ i na sportskom poligonu Butmir. Mladi Sarajevskog kantona su svojim demonstracijama u sportskim disciplinama pokazali da su ravnopravni svojim vr{njacima u Federaciji i cijeloj BiH. Takmi~enja u jedrilicama A-1, Raketoplanima i jednostepenim raketama. letenjem balona, kao i dugim letovima sobnih modela, a posebno demonstracijom teledirigovanih aviomodela, odu{evili su ne samo mnoge u~esnike nego i mentore i trenere na{ih mladih takmi~ara i njihovih roditelja koji su do{li u`ivati u njihovim aktivnostima. I ovaj susret mladih pokazao je ~injenicu da {kola ne mo`e dati kvalitet i vrhunske sportske rezultate ako njihovi u~enici nisu ~lanovi nekog kluba, gdje se njih tale-

Postavi}u njegov poster i zami{ljati kako ga udaram
Britanski bokser David Haye (30), svjetski prvak u te{koj kategoriji prema WBA verziji, najavio je na koji }e se na~in pripremati za dugoo~ekivani me~ protiv Vladimira Kli~ka (35). “Postavi}u poster Vladimira u prirodnoj veli~ini u svojoj teretani, pa }u svaki put kad udaram vre}u ili odra|ujem sparnig, imati njega u kraji~ku mozga i razmi{ljati kako ga ozlije|ujem“ rekao je Haye u se, bi svojstvenom stilu. “Postavio sam velike postere svih svojih protivnika u dvorani prije velikih borbi. To me tjera jo{ napornije naprijed, razmi{ljanje kako ih moji udarci razvaljuju. Kli~ko }e sanjati o tome kako spava na ledenjaku kad ga nokautiram“, dodao je Britanac koji se protiv Kli~ka trebao boriti jo{ 2009. godine, ali je tada bor ba ot ka za na zbog nje go ve povrede. Nakon mla|eg brata Kli~ko, Haye namjerava pobijediti i ~etiri godine starijeg Vitalija, aktuelnog prvaka prema WBC verziji i tako ujediniti sve naslove. “Nadam se da }e na kon {to no ka uti ram Vla di mi ra, nje gov ve li ki brat Vi ta lij htje ti da ga osveti. Vitalij }e onda zavr{iti na jednak na~in. Starac }e izgubiti svo ju WBC ti tu lu i za vr{i ti nokautiran“.

Armin Terzimehi}, pobjednik u pojedina~noj konkurenciji

nat i znanje nadogra|uje. Za to je o~it primjer mladih koji su ~lanovi Aerokluba Sarajevo, a koji su ujedno i u~enici O[ “Musa ]azim ]ati}“, osvajanjem ubjedljivo prvog mjesta u ekipnoj konkurenciji. Drugo mjesto u ekipnoj konkurenciji pripalo je takmi~arima O[ “Aleksa [anti}“ koji su tako|e ~lano, vi AK Sarajevo, dok je tre}e mjesto osvojila O[ “Mirsad Prnjavorac“ iz Vogo{}e. U po je di na~nom ta kmi~enju najbolje rezultat

postigli su Armin Terzimehi}, Hamza Agi} i Faris Halak. Ipak, posebno treba izdvojiti Terzimehi}a, koji je osvojio prva mjesta u ~etiri discipline. Agi} je imao tri, a Halak dva plasmana. Svakako treba napomenuti da su Armin Terzimehi} i Hamza Agi} ~lanovi AK Sarajevo, iako su njihovi rezultati i plod rada nastavnika-mentora, koji su dali temelje njihovom razvoju, a klubu je to samo finalizirano.
B. M.

David Haye: Kli~ko }e sanjati o tome kako spava na ledenjaku

Haye i mla|i brat Kli~ko snage u te{koj kategoriji prema IBF, IBO i WBO verzijama odmjeri}e 2. jula na Imtech Areni u Hamburgu.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{ten stan, Alipa{ino polje, A faza. Mob. 061/226-353 i 061/349-669. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621622. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Dobrinji III. Mob. 061/132-488. IZNAJMLJUJEM poslovni prostor 10m2, plato Skenderija, 100 KM mjese~no. Mob. 061/170-254. IZDAJEM stan u pejtonu, trosoban u privatnoj ku}i, eta`no grijanje. Mob. 061/518479. IZDAJEM prazan jednosoban stan, ulaz strogo poseban, Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214-751. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, centar, I sprat i poslovni prostor 80m2, grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Tel. 062/533-833. IZDAJEM stan 65m2, poseban ulaz, pristup internetu, Breka. Tel. 538-364, 062/527254. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812-046. IZ DA JEM-pro da jem ga ra`u u Kranj~evi}evoj (za manje automobile). Tel. 612-956. IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592. IZDAJEM gara`u 15m2, na Marindvoru, te{anjska. Mob. 061/273-995. IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, centar, privatna ku}a. Mob. 061/933-401. IZDAJEM pos. prostor 8,17m2, trg Skenderije. Mob. 061/480-207. VE]I jednosoban stan, luksuzno opremljen, parking, centar, samcima. Mob. 061/320-843. IZDAJEM stan 74m2 u strogom centru, pogodno za kancelarije. Mob. 061/350-688. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM prazan stan, iznad Bistrika. Mob. 061/103-258. IZDAJEM pos. prostor 40m2, u Ferhadiji 15, prizemno. Mob. 061/219-464, 202-611. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM stan 74m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije. Mob. 061/350-688. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZ DA JEM po slo vni pros tor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa ga ra`om i par kin gom, Se dre nik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu. Mob. 061/198-642. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. STANOVI 154m2, 117m2, 106m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 82m2, 80m2, 70m2, 67m2, 65m2, 46m2, 39m2. Mob. 061/460150. PLAC u Rajlovcu, ulaz u Zabr|e, 3000m2 + tri devastirane ku}e, vikendica u Ilovici i Ni{i}ka visoravan — ~evljanovi}i. Mob. 061/460-150. PRODAJEM ku}u i 2 dunuma zemlje pod vo}em, lokacija Reljevo dom kod novog nadvo`njaka, cijena po dogovoru. Tel. 066/616597 i 057/343-015. PRODAJEM 50 dunuma zemlje u Reljevu kod doma, mo`e u parcelama, cijena 20, 12, 10 i 6 KM/1m2. tel. 066/616-597 i 057/343015. PRODAJEM 200 dunuma zemlje u Reljevu kod doma, mogu parcele, cijena po dogovoru, papiri uredni. Mob. 066/451-981 i 066/616-597. KU]E Alifakovac, vratnik, Pofali}i, Kasindolska, ku}a u Tuzli na Slatini + dva restorana + 900m2 ba{te. mob. 061/460-150. PRODAJEM — izdajem poslovni prostor 22m2, prizelje, Dobrinja II, kod Taxi {tanda. Mob. 062/141-810. PRODAJEM stan u centru, ul Alipa{ina, 73m2, III sprat, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ku}u u starom gradu iznad Mahmutovca sa oku}nicom i 400m2 ba{te. Tel. 533-952. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice pogodan za ordinaciju, I kat. Mob. 061/167-224. PRODAJEM stan u centru grada, 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. 063/589-315. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no grijanje, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. POSLOVNI prostor 22m2, prizemlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob. 062/141-810. PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno, Grada~ac. tel. 061/145-361. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. JEDNOSOBAN stan 32m2, [vrakino, II sprat, ul. Prvomajska, useljiv, u dobrom stanju, hitno. Mob. 061/901-168. IZUZETNO funkcionalan trosoban stan, Alipa{ino polje C faza, ul. Bosanska, 2 balkona, dvostrano orjentisan u blizini merkator centra. mob. 061/072-845 i 063/556-886. ADAPTIRAN stan 56m2, Alipa{ino polje, C faza, dvostrano orjentisan, funkcionalan, dnevna soba, kuhinja, trpazarija, spava}a soba, kupatilo, balkon. Mob. 072-845. PATRIOTSKE lige ulica, kod gra|evinskog fakulteta, 53m2 + balkon, III sprat, 138.000 KM. Mob. 062/649-370. PRODAJEM dvosoban stan 64m2 na Vi{njiku. Tel. 066/321-485. PRODAJEM jednosoban stan, ul. Aleja lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM dvoiposoban stan na Dobrinji I sa 2 WC-a, balkon, podrum, cijena povoljna. tel. 033/543-395. PRODAJEM ku}u sa ba{tom i gara`om na periferiji. Mob. 061/381-670. PRODAJEM stan 54m2, ^engi} Vila, bez posrednika. tel. 033/653-993 zvati poslije 16 sati. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. HRASNO, dvosoban stan 59m2, 1 kat, ~etverokatnica, renoviran, mo`e i namje{ten, 2.200 KM/m2. Mob. 061/555-949. N. SARAJEVO, kod hotela Bristol prodajem dvosoban stan 60m2. Mob. 065/802-361, 057/447-661. ZAGREB, stan 52m2, kod autobuskog kolodvora, mo`e za pos. prostor. Mob. 062/577638. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157348. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. ^ENGI] Vila II, Grada~a~ka, dvosoban stan 54m2, cen. grij. cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Ul. N. [i{i}a 17, Ko{evsko brdo, 900 eura/m2. Mob. 061/571-129. POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201700. CEN TAR Ba{~ar {i je, tro so ban stan 60m2+gara`a 15m2+oku}nice 45m2. Mob. 063/918-909. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. STAN centar 57m2, 1 kat. Mob. 061/299911. STAN centar, P. lige 66m2, 4 kat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVIN SKO ze mlji {te sa ku}om 1800m2 sa markicomf za gradnju objekta od 2000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. STAN M. Tita 109m2, 3 kat, potkrovlje, 200.000 KM. Mob. 061/299-911. CENTAR, M. Tita 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. ^ENGI] Vila 54m2, 1 kat. Mob. 061/299911. CENTAR 36m2, 1 kat, Ul. Labelovalencije. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad Kova~i 150m2, gara`a, na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. BEOGRAD kod Kalemegdana, stan 42m2, 2 kat. Tel. 00381113282449. STANOVI: Alipa{ino polje 54, 68, 77m2, ^engi} Vila 34 i 64m2, Dobrinja 55, 68, 88m2, Marijin Dvor 39, 86, 135m2, Isto~no Sarajevo 54, 80m2, Pofali}i 40m2, Centar 125m2, Mejta{ 54m2. Mob. 061/375787. PRODAJEM 19 dunuma zemlje, ul. Aleksan dra Pu {ki na br. 51, Pe tro vi}. Mob. 065/511-124. KU]E-zemlja: Nahorevo, Poljine, Ilid`a, Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin-han, Vasin-han, Pofali}i, vikend ku}e: Pale (Potoci, Kriva~e, G. Pribanj), ku}a i 1100m2, Lukavica-Prljavo brdo, 4000m2 Kasindo. Mob. 066/488-818. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari pla ca, svi pri klju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, blizu centra. Mob. 061/358-772. GRBAVICA, dvosoban 53m2+balkon, 2 kat, lift, useljiv, eta`no grijanje, po vi|enju. Mob. 061/350-448.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312075. MI[EVI]I, vikendica 67m2 sa 1800m2 zemlje na sun~anoj nenaseljenoj stranic, 105.000 Km. Mob. 062/332-155. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adap ti ran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan od 83m2 u strogom centru Sarajeva. Tel. 062/119-403. PRODAJEM stanove: Socijalno 82m2, Bjelave 53m2, Mejta{ 46m2, Grbavica 39m2. tel. 061/460-150. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i-Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TROSOBAN stan 80m2, Ilid`a, kod Pejtona, ul. @eljezni~ka. Mob. 061/101-950. BREKA, stan 70m2, 3 sprat, I. Mujezinovi}a, 230.000 KM. Mob. 062/316-379. STAN 96m2, strogi centar. Mob. 061/548278. STAN 43m2, patriotske lige, 9 kat, cen. grij. lift, 48.000 eura. Mob. 066/368-046. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201411. PRODAJEM ku}u 8x9m, p+s+p sa placem 1.400m2, Gladno polje - Kiseljak. Mob. 062/877-635 I 063/468-056. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno grijanje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201228. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. ASIMA Ferhatovi}a 63m2, 2 sprat, dvoiposoban, 2 balkona, cen. grij. dvostrano orijentisan. Mob. 061/079-751.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. HITNO mijenjam trosoban stan 100m2 kod Katedrale, za dva. Mob. 061/320-594. MIJENJAM stan 68m2, 18 kat, Ned`ari}i za manji uz dogovor. Mob. 062/141-810 i 033/212-401. MIJENJAM dvosoban za dvoiposoban stan na Saraj polju, a mo`e i bli`e centru. Mob. 061/431-757. MIJENJAM stan 63m2 u centru Doboja za stan u sarajevu. Tel. 066/877-295. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451000. MIJENJAM troiposoban stan na Breci, 93m2 za jednoiposoban na Breci uz doplatu. Tel. 033/202-603. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a i poslovnih prostora za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor u centru Sanskog mosta, Ul. Klju~ka br. 6, povr{ine 100m2. Objekat je kompletno renoviran, klimatiziran, sa centralnim grijanjem. Idealan za banke, razna predstavni{tva, te druge djelatnosti. Mob. 061/105-485.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u, Ilid`a — Lu`ani, ul. [emsudina Sarajli}a, dimenzije 10 x 8 m cca 280m2. Mob. 066/906-368. PRODAJEM 1.866m2 zemlje, Pale-Gornji Javor, cijena po dogovoru. Tel. 033/533-265, 062/385-262. PRODAJEM ku}u na moru u orebi~u RH. Mo`e zamjena za odgovaraju}u ku}u u Sarajevu. Tel. 033/207-285 i Mob. 061/542-127. BA[KA voda — makarska, prodajem namje{ten stan 50m2, fiksno 90.000 Eura. Mol. 061/212-013 od 18 do 21 sati. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 zemlji{ta, mo`e i pola, potog uz parcelu, struja, voda. Tel. 033/534-179 od 18 do 21 sati. PRODAJEM apartman 46m2, II sprat u Neumu, mo`e i zamjena za stan u Sarajevu, prodajem vikendicu na Jablani~kom jezeru, 330m2, opremljena, privatna pla`a, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM u centru Gora`da lokal 114m2 i ku}u sa dva sprata, vlasni{tvo 1/1 + ljetna ba{ta i oku~nica 473m2, ku}u sa dvori{tem i vrtom u Mosta~ima — Trebinje, 209m2, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu 14.000m2 sa sru{enom ku}om, Sarajevo — Kiseljak uz sami put, dozvoljena gradnja, prodajem i razne parcele u federaciji i republici Srpskoj. Mob. 061/573-640. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639691. PRODAJEM ku}u u Pejtonu, dvokatnica sa tri gara`e, plac 700m2 — Ilid`a. Mob. 061/518-479. PRODAJEM ku}u — vikendicu sa 2 dunuma zemlje i vo~njakom, dozvola i ostala dokumentacija 1/1, Vogo{}a. Mob. 062/214751. PRODAJEM zemlju na Mi{evi}ima 500m2, asfalt do parcele, uli~na rasvjeta, blizu autobuske stanice, ekstra lokacija, povoljno. Mob. 062/518-712. PRODAJEM 1.150m2 zemlje u Mokrom. tel. 202-996. POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, oku~nica 441m2, sve komunalije. Mob. 062/439-329 i 061/437-719.

IZDAJEM jednosoban stan, ul. Prvomajska br. 13, blizu trolebuske stanice. Tel. 062/423-872.

MALTA, jednoiposoban namje{ten stan, telefon, internet, centralno grijanje, balkon. Mob. 061/700-382. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. TRG heroja, centralna pozicija, atraktivan poslovni prostor 27m2 osnove i 8m2 galerije, pogodno za razli~ite namjene. Mob. 061/390-748. IZDAJEM modaran namje{tan stan 100m2 u strogom centru. Mob. 061/100-437. POFALI]I, blizu fabrike duhana i kampusa izdajem dvosoban namje{tan stan, prednost stu den ti ce. Mob. 062/439-329 i 061/437-719. IZDAJEM namje{ten stan za dvije studentice, blizu vje~nice. Mob. 061/712-649. IZDAJEM dvosoban komplet namje{ten dvosoban stan na Vojni~kom polju. Mob. 061/431-757. IZDAJEM jednosoban stan u ulici Olivera Ibrahimovi}a br. 1, Stupsko brdo. Tel. 033/470-741. APARTMANI, sobe za no}enje sa parkingom, po osobi od 15 do 25 KM. Mob. 062/226-665. IZDAJEM pos. prostor 190m2, kod porodili{ta Jezero, novo sve, pogodan za sve namje ne, ima 15 par king mjes ta. Mob. 061/170-254. IZDAJEM gara`u u {oping centru na Grbavici. Mob. 061/911-971. IZDAJEM jednosoban stan, ul. Aleja lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
STAN na Dobrinji, ul. Vahide Maglajli}, I sprat, 37m2, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ENGI] Vila, ul. D`emala Bijedi}a, II sprat, 82m2, 1.000 eura/m2. Mob. 061/320439. KOVA^I]I, ul. Ljubavljanska, V.P. 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. KO[EVSKO brdo, ul. Zuke D`umhura, V.P., 31m2/2.000KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, stan kod katedrale, ul. Petrakijina, I sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Aerdromskom naselju, adaptiran, I sprat, 56m2, 92.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN, cen tar, ul. vra zo va, V.P., 84m2/2.900KM, pogodan za kanvelarije. Mob. 061/320-439. STAN Centar, ul. Danijela Ozme, IV sprat, sve novo, 136m2/1.700 eura. Mob. 061/320439. ^EMNGI] Vila, XI sprat, stan 54m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod skup{tine, II sprat, 86m2, 2.600KM/m2. Mob. 061/320-439. DOBRINAJ, C5, ul. Luja Pastera, II sprat, 68m2, 105.000 KM. Mob. 061/320-439. ^ENGI] Vila, ul. B.M. Selimovi}a, XVI sprat, 56m2, 52.000 eura. Mob. 061/320-439. HRA SNO, ul. Ale ja Li pa, IX sprat, 52m2/2.200KM. Mob. 061/320-439. STAN u Vogo{}i, 112m2, dvoeta`ni, III sprat, adap ti ran, 1.160KM/m2. Mob. 061/320-439. PRODAJEM garsonjeru u Titovoj, V sprat, ne ma lift, po tre bna adap ta ci ja, 25m2/2.400KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Mejta{u, ul. Mejta{, adap ti ran, vi so ko pri ze mlje, 59m2/2.800KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Behd`eta Muteveli}a, III sprat, 41m2/2.000KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. trg Nezavisnosti, II sprat, 59m2/1.700KM, adaptiran. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, ul. trg Nezavisnosti, II sprat, 39m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Bu}a poroku, novogradnja, 2006. godina, VII sprat, potkrovni, dvoeta`ni, 87m2/1.300KM. Mob. 065/819136. PRODAJEM garsonjeru u Hrasnom, ul. Antuna Branka [imi}a, XIII sprat, adaptiran, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Ciglanama, ul. Husrefa Red`i}a, luksuzanno adaptiran, sa novim stvarima, II sprat, 80m2, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Marijin dvoru, ul. Valteta Peri}a, II sprat, 123m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Marijin dvoru — Karingronka, I sprat, 96m2 + 3 balkona, 280.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Vojni~kom polju, ul. Hasana Su}eske, VI sprat, 61m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM poslovni prostor na Marijin dvoru, novogradnja, prizemlje, 29m2, 125.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Dobrinji C5, ul. Akifa [eremeta, V.P. useljiv, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan u Kova~i}ima, ul. Ljubljanska, II sprat, 39m2 + 2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Grbavici, ul. Radni~ka, V.P. jednoiposoban 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Otesu, ul. trg Ote{kog bataljona, VI sprat, 77m2 + gara`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Dobrinji 5, ul. Sulejmana Filipovi}a, VII sprat, 77m2/1.600KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan na Malti, ul. Alojza Benca, V sprat, 56m2/1.800KM. Mob. 065/819136. STAN u Odo ba {i noj, I sprat, 65m2, 2.000KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, ul. Blagovac 1, dvije eta`e, 74m2 + 980m2 oku}ni ce, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Barice, 80m2 + 750m2 oku}nice, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Alipa{ino polje, ul. Trg Zavnobiha, III sprat, 80m2, use ljiv, bal kon, 1.600KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, II sprat, 56m2 + 2 balkona, adap ti ran, cen tral no gri ja nje, 1.450KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Kova~i}i, I sprat, 43m2, 3.000 KM/m2, novogradnja. Mob. 062/907-831. STAN, cen tar, ul. Ali pa {i na, I sprat, 81m2/2.800KM. Mob. 062/907-831.

51
ZAPOSLENJE

K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, jednoiposoban, balkon, 2 sprat, 80.000 KM, odmah useljiv. Mob. 066/801-711. CENTAR, ul. Pru{~akova, trosoban stan, 85m2, I sprat, mo`e za posovni prostor, renoviran, 220.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, kod BBI-ja, 92m2, trosoban, II sprat, 2 balkona, plinsko eta`no grijanje, 245.000 KM. Tel. 066/801-711. DOBRINJA, preko puta Merkatora, 70m2, I sprat, 2 balkona, plin, 110.000 KM. Tel. 066/801-711. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51m2, prizemlje, 1.650 KM/m2. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, stan u nizu, 80m2, dvije eta`e, ba{ta, sve novo, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. IVAN^I]I, iza Srednjeg, plac 3.500m2, uz potok, put, struja, 17.500 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, ul. K. Kapetanovi}a, dvosoban, 54m2, XI sprat, lift, balkon, 108.000 KM. Mob. 061/702-881. STARI grad, ul. logavina, 29m2, I sprat, 65.000 KM. Mob. 061/702-881. MARIJIN dvor, jednosoban 46m2, III sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/702-881. VRATNIK, ku}a 130m2 + oku}nice 190m2 kod Gornje kapije, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u-Ljubni}i, blizu ceste, cijena 105.000 KM. Mob. 066/969-387. ^ENGI] vila 53m2, 15 kat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, I sprat, ul. porodice Ribar, 59m2, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, ul. Porodice Ribar, 38m2, balnon, 2 sprat, 2.100 KM/m2 Mob. 061/415787. RAKOVICA, zemlja kod d`amije, 2.800m2, 30 KM/m2 Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, ku}a + 300m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. VOGO[]A Donja uz rijeku Bosnu, ku}a + 1.500m2 oku}ni ce, 160.000 m2. Mob. 061/415-787. POFALI]I, ku}a, 2 sprata + 300m2 oku}nice, useljiva, 115.000 KM. Mob. 061/415-787. BREKA, ul. Ismeta Mujezinovi}a, 2 sprat, 78m2 + 2 balkona 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, stan 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. VRACA, ul. Avde Smajlovi}a, 64m2, 3 sprat, potrebna adaptacija, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. MARIJIN dvor, ul. Avde Jabu~ice, 82m2, salonski stan, 1 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. LU@ANI, ku}a sa 700m2 oku}nice, 300.000 KM. mOB. 061/177-556. DRVENIJA, stan 96m2, II sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, stan 50m2, I sprat, 115.000 KM. Mob. 061/177-556. SOKOLOVI] kolonija, stan u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/177-556. DEVASTIRANA ku}a, ul. Trebevi~ka + oku~nica, 80.000 KM. Mob. 062/334-371. STARI grad, ku}a sa oku~nicom, 50.000 KM, iza Hrida. Mob. 062/334-371. ZEMLJI[TE 1.360m2, Plandi{te-Ilid`a kod no ve d`ami je, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. SOKOLOVI] kolonija, ul. Ahmeda Ljubun~i}a 39, 3 eta`e, adaptiran, gara`a, ba{ta, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/170-254. ^ENGI] Vila, ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 57m2, 105.000 KM. Mob. 066/801737. ALI PA [I NO PO LJE, stan, II sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 066/801-737. DOBRINJA, stan, ul. Nurije Pozderca, 1 kat, 80m2, 68.000 eura, Mob. 066/801-737. MARIJIN dvor, stan kod Holidey Inna, I sprat, 106m2/2.800 KM. Mob. 066/801737. STAN, ul. Muse ]azima ]ati}a, I sprat, useljiv, 74m2, 208.000 KM. Mob. 066/801737. MARIJIN dvor, ul. Valtera Peri}a, I sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 066/801-737. STAN na Vojni~kom polju, ul. H. Su}eske, VI sprat, 54m2, adaptiran, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN u Hrasnici, ul. Ejuba Sarajli}a, III sprat, 77m2/1.200 KM. Mob. 061/320-439. STAN na Alipa{inom polju, ul. Trg Zavnobiha, 77m2/1.600KM. Mob. 061/320-439.

NAMJE[TAJ
TRPEZARIJSKI sto za 10 osoba, sa 8 tapeciranih stolica. Mob. 061/213-224. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM komplet namje{taj i tehniku trosobnog stana. Mob. 061/709-593. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. PRODAJEM povoljno stilsku trpazarijsku vitrinu u odli~nom stanju. Tel. 033/535-121 i 062/214-946. PO VO LJNO pro da jem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

OSTALO
NOVO! prodajem sadnice jagoda penja~ica holandskih, cijena jedne sadnice 2KM, na kupljenih 20+5 gratis. Tel. 066/529-643.

OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM grobnicu pravoslana parcelaBare, odmah do sporedne male kapije. Mob. 062/577-638.

HITNO potreban kuhar, kuharica sa iskustvom. Mob. 062/690-162. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNO vi{e suradnika za rad u kompaniji na podru~ju BiH. Mob. 061/105-720. CITY Pub, potrebni konobari i konobarice. Poznavanje engleskog jezika obavezno. Mob. 061/323-130. TRA@IM posao, zidar, tesar i armira~, radim sve gra|evinske radove. Mob. 063/174987, 033/447-905. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178 i Mob. 061/225-424. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. VKV voza~, 13 godina iskustva, tra`i posao u struci, star 34 godine. Mob. 061/949-447.

PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. POVOLJNO prodajem bolni~ki krevet sa ormari}em, invalidska kolica i hodalicu. Mob. 061/351-748. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM sliku akademske slikarke Mile \erkovi}, ulje 60 x 80cm, Stara maslina. Tel. 033/524-084. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Tel. 061/515235. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRO DA JEM staj sko |u bri vo. Mob. 061/515-235. PRO DA JEM kla vir ^aj kov ski. Mob. 061/802-650. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115.

PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM zadnji most za reno 9 ili 11. Tel. 650-022, 061/251-802. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323906. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah u FBiH i RS. tel. 061/175-237. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah. Mob. 063/351-572.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. ZAMRZIVA^-ladi~ar u ispravnom stanju, klavir, Singer ma{ina-Be}. Tel. 215-011. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565-074.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

VOZILA
PRODAJEM Opel Vektru, 1990. god. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. DEAWOD Matiz, 2000 godina, registrovan do 3/2012 godine. Mob. 062/630-305. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternaator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996, 062/693-470. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRO DA JEM di je lo ve za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM Citroen C2 1,4 HDI, 2005 godina, u odli~nom stanju. Mob. 061/325-801. PRODAJEM Cedi 1,4 benzin, Fiat Fiorino, 98. god. teretni, registrovan do 8/2011. Mob. 061/780-081. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Ford Fokus 1,8 turbo dizel karavan intekuler, 2001. godina. Mob. 061/913797. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700. GOLF 97, TDI, elektro paket, {iber, 4 vrata, tek registrovan. Mob. 061/928-654. PRODAJEM kamion korpa, 12m, Iveco 3510, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845.

PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent, 6184 A, {i ri na {tam pe 180 cm. Mob. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM knjige na engleskom jezikubetseleri. Mob. 062/529-878. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. MALA kada, nova, italijanska, za ugradnju, jeftino. Tel. 228-710. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

MOLERAJ-gletovanje, kompletna za{tita, ekstra kvalitetno, ~isto, veoma povoljne cijene. Mob. 061/733-558.

POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trekaste zavjese i harmonika vrata. Mob. 061/214-303.

KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, 7 KM/sat, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FERHAD (MUHAMEDA) DUKATAR

preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011. godine. D`enaza }e se klanjati u haremu Careve d`amije u subotu, 23. aprila 2011. godine, poslije podne-namaza u 13.30 ~asova. Ukop rahmetlije obavit }e se na mezarju Hambina carina u 14 ~asova. O`alo{}eni: supruga Almasa, djeca Amra, Senada i Senad sa porodicama, sestre Ezana i Mukerema, bra}a Mehmedalija, Ahmet i Emin sa porodicama, {ura Huso sa porodicom, teti~ne Ai{a i Bedija, porodice Dukatar, Kapi}, Kadi}, [adinlija, Imamovi}, Pajti}, Prci}, \ipa, Ba{agi}, Kazi}, Radi}, Saji}, Butmir te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 ~asova, Ul. paromlinska 1/III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
2714

Dvadesetog aprila 2011. godine preminuo je na{ penzionisani zaposlenik, dugogodi{nji istaknuti rukovodilac Elekroprivrede BiH

URFET (SULEJMANA) VEJZAGI]
dipl. ing. elektrotehnike

Ponosni {to nam je bio dragi kolega i prijatelj, s du`nim po{tovanjem opra{tamo se od na{eg Urfeta, izuzetnog stru~njaka i rukovodioca, koji je dao ogroman doprinos u izgradnji i razvoju elektroenergetskog sistema u BiH. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
001
ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlja automatske osigura~e i indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. JAKO povoljno prevodim sve vrste tektova (eng.-bos) i obratno. Mob. 061/312-126. DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. Tel. 526-945. ^ISTIM stanove, imam dobre i pouzdane preporuke. Mob. 066/798-331. MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262-973. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. VODOINSTALATER opravlja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzione ri ma jef ti ni je. Mob. 061/205-803 i 066/973-793. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Mob. 062/226-665. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. MOLER radi sve uredno i kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. USLUGE Sarajevo. Moler kre}i, gletuje kvalitetno i povoljno. Mob. 061/235-190. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. MOLER radi molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419501. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVA LA bih stan kod po ro di ce, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469805. ADAPTIRAMO stanove i pos. prostore, izrada projektne dokumentacije besplatna. Mob. 062/529-878. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515803. ODR@AVAM ba{te i mezarove trimerom, re`em drva i sl. Mob. 061/332-230. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873.

USLUGE
TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 062/569-444. NJEGOVALA bih stariju `ensku osobu i ispomo} u ku}i. Mob. 066/521-213. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektri instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466-093. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaaga. Tel. 061/227-189. INSTRUKCIJE iz turskog jezika za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794.

APARTMANI
NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884711. NEUM, iznajmljujem povoljno apartmane uz more. tel. 036/884-710 i 062/970364.

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
S tugom se opra{tam od svoje bra}e

Dvadeset drugog aprila 2011. godine navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog supruga i oca

SEAD (MURATA) MUHAMEDAGI]
S ljubavlju i ponosom }emo ~uvati uspomenu na tebe. Dina, Tarik, Vedad i Emir. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 24. aprila 2011. godine, u 12 sati u stanu rahmetlije.

NUSRET (MEHE) GA^ANOVI]
1942 - 1992. ekshumacija

D@EMAL (MEHE) GA^ANOVI]
1943 - 1992.

koji su stradali 1992. godine kao `rtve agresije. D`enaza }e se klanjati u petak, 22. aprila 2011. godine, poslije d`uma-namaza u 14 sati ispred gradske d`amije u Had`i}ima, a ukopat }e se u haremu Kopi{anj - Had`i}i. Upu}ujem dovu dragom Allahu d`.{ da im podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, sestra Mirsada ^olakhod`i} sa suprugom Ibrahimom i djecom Merimom i Farisom
2709

ZAHVALNICA
Izra`avamo duboku zahvalnost Op}ini Novo Sarajevo, op}inskom na~elniku Ned`adu Kold`i, predsjedavaju}em Op}inskog vije}a i vije}nicima, Gradu Sarajevu, Gradskoj upravi grada Sarajeva, Op}inskom i Kantonalnom odboru SDP-a BiH, Forumu mladih SDP-a BiH, MKF “Sunrise“, “Centrotrans Eurolinesu“. Tako|er zahvaljujemo prijateljima, kom{ijama i svima onima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg Seje, te na bilo koji drugi na~in bili uz nas u na{im najte`im trenucima.
25424

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RASEMA (HASE) KABA[, ro|. D@AMBASOVI]
preselila na ahiret 20. aprila 2011. u 85. godini. preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: sin Muris, k}erka Murisa, snaha Bakira, zet Ned`ad, unu~ad D`enita, Tarik, Eldar i Lamija, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kaba{, D`ambasovi}, Ra|o, Be}irovi}, Hod`i}, ]ati}, Bahtanovi}, Kujovi}, Dervi{evi}, Kapo, Topalovi}, Dupovac, Lutvi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Hrasno u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NUSRETA (had`i DERVI[A) AJDIN, ro|. MULAGI]

D`enaza }e se klanjati u petak, 22. aprila 2011. godine, poslije ikindija-namaza (16.36 sati) ispred Perta~ke d`amije Visoko, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Prevoz obezbije|en autobusom sa Sebilja. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug Nazif, k}erka Jasna, sestra Sutka, unu~ad Amar i Amira, snahe Zlata i Mirsada, zaova Vahida, djevri Hasib i Osman, te porodice Ajdin, Mulagi}, Had`i}, Ismailovi}, Smaji}, Avdibegovi}, Korjeni}, Oru~, Meki}, Bajramagi}, Karamehi}, Hand`i}, Arnautovi}, Hakirevi}, Buljugi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: Aleja lipa 11/IV, Sarajevo.
2711

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV mojoj dugogodi{njoj prijateljici

[EFIKA BATALOVI], ro|. SAND@AKTAREVI]

DRAGICI STANI]
1926 - 2011.

preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 93. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 22. aprila 2011. godine, poslije d`uma-namaza (13.45 sati) u haremu d`amije Sumbulu{a, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Hendek. O`alo{}eni: k}erke Baha, Kadra, Remza i Lela, zetovi Zijo Arslanagi}, Hasan [a}iragi} i Mirsad Durakovi}, unu~ad Elma, Elmir, Amela i Irfan, snaha Ana, zet Kenan ]esir, praunuci Adnan i Tarik, snaha Munira, brati}i i brati~ne, prija Rahima, prijateljica Zumra, te porodice Batalovi}, Sand`aktarevi}, Arslanagi}, [a}iragi}, Durakovi}, ]esir, Hand`i}, Mirojevi}, \ipa, Lati}, Kulagli}, Me{ak, Hajdarevi}, Begovi}, Ili} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Sumbulu{a. Ku}a `alosti: Ul. Had`ijamakova br. 33.
2713 002

NA\I (MIDHATA) TRGO, ro|. NALO
Molimo Svevi{njeg Allaha da te obaspe d`ennetskim ljepotama i podari ti vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji Erol i Selma Rep~i}
2701

Sinovima Sini{i i Slavi{i i njihovima porodicama kao i sestri Cani iskreno sau~e{}e. Koviljka Klai}

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na najdra`e

ZDRAVKI

URFET (SULEJMANA) VEJZAGI]

ABIDIN DINO [AKI]
22. 4. 1998 - 22. 4. 2011.

ESMA [AKI]
3. 5. 1989 - 3. 5. 2011.

Nikada te ne}emo zaboraviti.
Porodica Debartoli - Hajfa
2699

Familija Suljkanovi}
2707

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Asim Aco [aki} sa porodicom
2704

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sedamnaestog aprila 2011. tiho i ne~ujno u 67. godini oti{ao je na ve~ni po~inak na{ voljeni

SALKO (TAIBA) D@AFEROVI]

RAHIMA (MUJE) GU[O, ro|. MEMI[EVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Mehmed i Salih, k}erke Fadila i Behara, brat Mustafa, unuci Adnan Kurti}, Memsud, Belmin i Adnan, unuke Amela, Aida, Selma, Samira, Almira, praunu~ad Faris i Dalila, snahe Emina, Amela, Sena i Raza, zetovi Muhamed, Amir, Jakub, D`enan i D`emal, zaova Sumbula, jetrve Smaila i Fata, brati} Fikret i brati~na Zehra, te porodice Gu{o, Memi{evi}, Murti}, Kurti}, ^omaga, Nuhanovi}, Terzo, Pra{evi}, ]ato, Avdi}, Sali}, Tabakovi}, Zuko, Hod`i}, Omerovi}, Me|useljac, Kari{ik, Kahvi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zraka (Bu~a Potok) sa polaskom u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

VLADIMIR MANDI^EVSKI
na{ VLADAN

preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Jasmina, sin Rusmir, bra}a Smail i [erif, sestre Fatima i Pa{a, snaha Zineta, brati}i Fahro i Emir, brati~ne Jasminka, Almira i Amira, sestri}i Ned`ad, Fahrudin, D`emal, Velija, Azmir, Sabahudin, Haso i Safet, sestri~ne Fata, Zehra, Sabaheta, Behija, Jasmina, D`enana i Elvedina, zet Omer, {ura Abdulah, bad`e Meho K., Meho J. i Huso, svastike Sabina, Habiba, Muniba, te porodice D`aferovi}, D`uho, ^amd`i}, Pa{ali}, [atrovi}, Kova~evi}, Jahovi}, ]osovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Otesu u 14.30 sati. Ku}a `alosti: Ul. Cap Anamur br. 16. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Kremacija }e se obaviti 23. aprila 2011. godine u 13 ~asova na Novom groblju u Beogradu. Za njim tuguju njegovi: brat Nikola, bratanac Sr|an, snahe Stefanija i Biljana, unuka Tamara, rodbina i prijatelji
2708

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[UHRA (BAJRE) HAD@I], ro|. BE[LIJA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, poslije d`uma-namaza (14 sati) na mezarju Ugorsko Vogo{}a. O`alo{}eni: sin Fuad, k}erka Jasminka, snaha Mangala, unuke Mediha, Maida i Aida, unuci Adi i Mursel, praunuci Ekrem, Edwin i Emin Lukas, sestra Nura, zetovi Emin i Safet, djever Nasuf sa porodicom, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Had`i}, Dervi{evi}, Be{lija, [abovi}, [kopo, Deli}, Brkani}, Leme{, Panjeta, Kuni}, @ero, Karkelja, Ali}, Ibrovi}, Seferovi}, Imamovi}, Nik{i}, Hasanbegovi}, Holjan, Avdi}, Hase~i}, Terzi}, Rami}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14 sati, Ul. Safeta Krupi}a br. 4 - Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TEHVIDA (VEJSILA) CERI], ro|. SELIMBEGOVI]

URFET (SULEJMANA) VEJZAGI]
nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 20. aprila 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u subotu, 23. aprila 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sadika, sinovi Sulejman i Slaven, unuci Vojislav, Farah i Evan, bra}a Alija i [efik, sestre Sadika i Jasminka, snahe Fadila, Bojana i Aida, sestri}i, brati}i, te porodice Vejzagi}, Suljkanovi}, Bambur i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti u Ulici Avde Hume br. 3 u 12 sati.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju Pe}ani - Prijedor. O`alo{}eni: sinovi Fadil, Fuad i Faik, k}erka Fadila, snahe Devleta, Sedika i Halida, zetovi Mirzet, Kaj i Salih, unu~ad Ahmet, Amela, Arnela, Ensar, Adem, Amina i Armina, praunu~ad Denis, Fin, Adisa i Ismar, te porodice Ceri}, Selimbegovi}, Soko~evi}, Mujagi}, Muji}, Hundur, Kurbegovi}, Kapetanovi}, Tabakovi}, Cikota, Hero, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

petak, 22. april 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Dvadeset drugog aprila 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog tate, djeda i punca

ZDRAVKO (EDUARDA) BODUL

ADMIR (MERSUDINA) OSMANOVI]
preselio na ahiret u utorak, 8. marta 2011. godine, u 2. mjesecu. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

NUSRETA BANJANOVI]A
novirana Oslobo|enja”

iznenada preminuo 18. aprila 2011. u 56. godini. Sahrana }e se obaviti 22. aprila 2011. godine u 13.30 sati na groblju Bare, iz rimokatoli~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Ana, djeca Marina i Mario, sestra @eljka, bra}a Josip Pepi i Mario, zet Miroslav, snahe Nata{a i Lela, sestri~na Ana Marija, te porodice Bodul, Katavi}, Pilj, Sekuli}, Samard`i}, Doko, Rau{, Nikoli}, Debartoli, Muradori, kao i ostala rodbina i prijatelji
000

O`alo{}eni: otac Mersudin, majka Alida, bra}a D`enan i Adis, sestre Adisa i D`enana, porodice Osmanovi}, Bajri}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Halida Kajtaza br. 40.
000

Vrijeme prolazi, a kao da si ju~e bio sa nama. Hvala Ti {to si nam svojim primjerom pokazao kako da se borimo i nosimo kroz `ivot dobrotom, po{tenjem i ustrajno{}u. Tvoja ljubav, pa`nja i mudrost su dio nas. Tvoji najmiliji: Lejla, Elma, Selma, Faris i Fahrudin
2703

SJE]ANJE na na{eg dragog

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

NUSRETA (ADEMA) ]EMANA
22. 4. 2009 — 22. 4. 2011.

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MILUTIN (NIKOLE) POPOVI]
dipl. pravnik u~esnik NOR-a

Za voljenim ljubav i tuga je vje~na. Tvoji najmiliji
2702

MUSTAFA (MAHMUTA) JA[AR
preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ifeta, sin Nermin, k}erka Nerma, otac Mahmut, majka Ramiza, brat Izo, snaha Fata, brati} Semir, brati~na Selma, amid`a Edhem sa porodicom, daid`e Ramiz i Haso sa porodicama, tetke sa porodicama, bad`o Adil i svastike sa porodicama, te porodice Ja{ar, Dervi{evi}, ^usto, Imamaovi}, Kozi}, Kadi}, Hromo, Konak, Durmo, Du~i}, Sa~i}, Dudo, Komar, Kurti}, Krajina, Efendira, Fako, Turku{i}, Bijelonja, Katana, Musi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije, posebno saborci i pripadnici OSBiH. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Kurta [orka br. 40. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preminuo 19. aprila 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Radivoje i Milivoje, sestra Milka, unu~ad Gligor, Maja i Una, snaha Biljana, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EVKA ]EBO, ro|. MUHAREMOVI]

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Mensud i Samir, snahe Jadranka i Azra, unu~ad Marsela, Admir i Amar, brat Ekrem, snahe Hatid`a, Samija i Sabiha, brati}i i brati~ne, teti}i i teti~ne, djeveri Zahid, Fikret i Vahid, jetrve Bisera, Mubera i Neizra, te porodice ]ebo, Muharemovi}, Ba`darevi}, Telebak, Voloder, D`iho i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici gata~ka br. 59.
000

ZORKA HAD@IMURATOVI], ro|. BERILA@I]
preminula 21. aprila 2011. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Enisa, sin Enis, zet Senad, snahe Nusreta i Ismira, unuci Ismir i Benjamin, unuke Samra, praunuk Rijad, sestra Stanka, sestri} Jesenko sa porodicom, bra}a Stevo i Branko, sestre Vuka, Danica i Anka sa porodicama, zaova Lamija sa porodicom, djeveri Kemal i Kasim sa porodicama, te porodice Had`imuratovi}, Zul~i}, Muratovi}, Berila`i}, [avija, Be{o, Voloder, Kulin, Kali}, Ka`i}, Lutovac i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. bra}e Begi} br. 24.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRSADA JUSUBEGOVI], ro|. MUHAREMOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.

TU@NO SJE]ANJE

ASIM (SULEJMANA) HOD@I]
22. 4. 2006 — 22. 4. 2011.

Prevoz obezbije|en ispred d`amije Bulbulistan u Brij{}u sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: otac ]amil, majka Saliha, suprug Omer, k}erka Amina, sin Ajdin, bra}a Mirsad i Be}ir, snahe Aida i Nevresa, brati}i i brati~ne, tetke [erifa i Dragija, svekar Nurif, djeveri Nezir i Kasim sa porodicama, zaova [efika sa porodicom, jetrva Zurijeta sa porodicom, amid`i} Zaim i amid`i~na D`evahira, te porodice Jusubegovi}, Muharemovi}, Borovac, Hod`i}, Murti}, Be}irovi}, D`uho, Muminovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Bulbulistan u Brije{}u.
71123 000

Pro{lo je ve} pet godina. Ostaje{ vje~no u na{em sje}anju. Porodica

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

petak, 22. april 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
TU@NO SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMINKA (FAIKA) [EHOVI], ro|. KLADNI^ANIN
preselila na ahiret u srijedu, 20. aprila 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: otac Faik, majka Ra{ida, suprug Mirsad, k}erka Mirsada, sin Miralem, snaha Irena, unuk Aldin, sestra Mevlida sa porodicom, djeveri Sokol, Muhidin i [emsudin sa porodicama, amid`a i tetke sa porodicama, te porodice [ehovi}, Kladni~anin, Nik{i}, Pervan, Sinanovi}, Tikve{a, Mujak, Bajri}, Deli}, Re`depovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. Muhameda ef. Pand`e br. 371/IV. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ALIJA ([U]RE) HOD@I]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 21. aprila 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Desa, k}erke Adela i Alena, zet An|elko, unuka Tamara, brat Hajrudin, sestra Hajrija, snahe Vesa i D`evahira, zet Ramiz, brati}i Ervin, Elvir i Erd`an, brati~na Sadika, sestri}i Damir i Adnan, daid`a [u}ro i daid`inica ]amila sa djecom, te porodice Hod`i}, Radoj~i}, Bo{kovi}, Mehmedagi}, Alikavazovi}, Ljuca, Muratovi}, Macan, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Emila Zole br. 3/II.
002

FATIMA TIMA ABDI^EVI]
24. 10. 2010 — 24. 4. 2011.

Draga moja Timo, ostala sam osiroma{ena za jedno veliko prijateljstvo i ljubav. Hvala ti. Tvoja kuma Sad`a
2674

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MAHIRA (IBRAHIMA) SEJFI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 18. aprila 2011, u 46. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Stoborani — Han-Pijesak. O`alo{}eni: majka Rajka, brat Sejdalija, snaha Medina, brati} Ibrahim, brati~ne Senija i Emina, te porodice Sejfi}, Raji}, Brkani}, [ehovi}, Kr{o, Andeli}, Halilovi}, ^ardakovi}, ^av~i}, [o{i}, Hod`i}, Alomerovi}, Nuhanovi}, Baji}, Krila{evi}, Rami}, Gu{i}, Jusupovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji na Kobiljoj Glavi u 14.30 sati. Organizovani polazak od Vije}nice u 9.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SABAHUDIN (NURKE) HABIBOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 20. aprila 2011, u 47. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa trolejbuske okretnice na Otoci u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: otac Nurko, majka Ziba, supruga Elvira, k}erke Edina i Azra, brat Ferid Plo~o, sestra Sabaheta, zet Sedin, snaha Muniba, sestri} Nedim, amid`a Vejsil sa porodicom, daid`e Ra{id i Latif sa porodicama, tetka [ahza sa porodicom, punac Sejo, punica Zijada, svastike Alma sa Ajlom, Elma i Na|a, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Habibovi}, Zup~evi}, Zorlak, Kafed`i}, Halilagi}, Plo~o, Tozo, Dizdarevi}, ^ehaji}, Memi}, Jela{kovi}, Godinjak, Drnda, Kadi}, Ma{i}, Srna, Alatovi}, Bukalo, Buljugi}, Ba{i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici grada~a~ka br. 70/V.

SAFETA ALAGI]A
22. 4. 1989 — 22. 4. 2011.

HIBU ALAGI]
9. 3. 1993 — 22. 4. 2011.

Njihova djeca sa porodicama
2655

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

000

Dvadeset drugog aprila 2011. navr{ava se godina od kada nisi sa nama

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIM (HALILA) OGLE^EVAC

BAHRIJA RAHIMI], ro|. HONI]

ESAD (SALKE) HALILOVI]

preselila na ahiret u utorak, 19. aprila 2011, u 76. godini. Nedostaje nam tvoj dragi lik i tvoja dobrota. Molimo dragog Allaha d`.{. da te plemenitim d`ennetom obraduje. Hasnija, Sabina, Hajrudin i Mirela
25421

D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Be}ir, k}erka Jasmina, sin Jasmin, snaha Heike, unuci Damir, Emir, Admir i Sanjin, snaha Mirela, praunuka Cristl, sestri} Idriz sa porodicom, te porodice Rahimi}, Honi}, Muminovi}, Schramm, Ramm, Sikiri}, Lad`arevi}, Hamur, [ibi}, Bubri} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Josipa [tadlera br. 23.
000

preselio na ahiret u utorak, 19. aprila 2011, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 22. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Sevda, supruga D`emila, k}erke Enisa i Anisa, sestre Saima i Sejka, zetovi Mirza i Emir, unuka Erna, te porodice Halilovi}, Kamenica, Ad`em, [ahovi}, Kala~a, Sipovi}, D`indo, Baji}, Spre~o, Ajanovi}, Had`imejli}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.30 sati, Ul. Ku}ice br. 52, Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i poznanicima iz cijelog svijeta, kom{ijama i radnim kolegama koji su svojim prisustvom u~inili dostojanstvenim ispra}aj na{eg dragog

FARUKA PA[I]A
Supruga Valida, majka Na|a, otac Hajrudin, brat Mirza, snaha Lejla, brati~na Zada, tetka Ferida i teti~na Zlata Had`imuratovi}, punac i punica Hidajet i Aida Repovac i {ura Tarik Repovac
2693

Neka je Allahov d`.{. rahmet i lijepi d`ennet na{im dragim i plemenitim bratu i sestri

U nedjelju, 24. aprila 2011. godine, navr{ava se {est najbolnijih mjeseci od odlaska na bolji svijet plemenite i dobre

OMERBEGOVI]

FATIME TIME ABDI^EVI], ro|. BAJRAMOVI]
BRANKO MRDALJ
1995 - 2011.

SABAHUDINU
22. IV 2010 - 22. IV 2011.

[UKRIJI
27. VI 2009 - 27. VI 2011.

Samo se rijetki pamte po iskrenom osmijehu i dobrim djelima! Dok postojimo i dokle nas ima, zauvijek }e{ biti s nama, u da{ku misli i u snu... S ponosom,

Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina, tuga i sje}anje na tebe. Tvoji koji te vole
AX

S velikim pijetetom i bolnim nezaboravom, sestre Nimeta, Mevluda i Melaheta
2685

Tvoji najmiliji! Tevhid }e se prou~iti u subotu, 23. aprila 2011. godine, u 11.30 sati u Bakarevi}a d`amiji.
2667

IN MEMORIAM U nedjelju, 24. aprila 2011. godine, u 12 sati posjetit }emo, polo`iti cvije}e i evocirati sje}anja u vje~nom domu Bare na drage roditelje

SJE]ANJE Danas se navr{ava dvadeset godina od smrti na{e drage i nikad pre`aljene tete

SABAHE DELI], ro|. KUDRA
ENVER (VELIJE) KURTAGI]
1914 - 1964 - 2011.

FERIDA (OSMANA) KURTAGI], ro|. HAD@IOMEROVI]
1926 - 2000 - 2011.
25415

I na ovaj na~in izra`avamo svoju ljubav, po{tovanje i zahvalnost toj izuzetnoj `eni. Senadin, Ai{a, Samra i Amir Ljubovi}
2651

Sinovi Sead i Mirsad sa porodicama

IN MEMORIAM

SJE]ANJE Dvadeset drugog aprila navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e majke i bake

SJE]ANJE

KO[ARAC

STELA GAON
STELE GAON
Draga na{a kumo, svaki dan od tvog odlaska pri~amo, veselimo se, tugujemo s tobom. A pro{le su ~etiri godine. Nedostaje{ nam, a vrijeme koje prolazi samo podsje}a koliko nam fali{. Tvoji: Nata{a, Nikola, Nadja i Selma
2642 2666

VESELIN VESO
22. II 1989 - 2011.

@ELJKO
22. IV 2002 - 2011.

Sa ljubavlju, po{tovanjem i tugom, va{e Mira i Diana

Vje~nost! Snje`ana ]eri} i Vesna Vidu{in
2686

58

PREDAH

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Novac se ne}e dugo zadr`avati u va{im d`epovima, {to }e vam biti jasan znak da morate ne{to mijenjati. Zapo~injanje {tednje ili prihva}anje dodatnog posla pomo}i }e vam da postignete stabilniju finansijsku situaciju. Razmi{ljat }ete o zajedni~koj investiciji s voljenom osobom. Zbog vi{ka kilograma mnogi }e Ovnovi pribje}i raznim tretmanima mr{avljenja. Energi~ni i ambiciozni, prionut }ete na rad i obaviti ve}inu zadu`enja i prije roka. Svojim entuzijazmom dokazat }ete nadre|enima da na vas mogu ozbiljno ra~unati. U`ivat }ete u miru i samo}i. Posvetite se hobijima i aktivnostima koje vas opu{taju te izbjegavajte dru{tvo napornih osoba koje vam crpe energiju. Neumjereno u`ivanje u hrani i pi}u bit }e odraz unutarnjeg nezadovoljstva. Nemojte nasjedati na provokacije zlonamjernih kolega. Bavite se isklju~ivo svojim poslom ukoliko `elite izbje}i ulazak u bespotrebne rasprave. Brzopletost i nepromi{ljenost dovodit }e vas u neugodne situacije. Nemojte se previ{e oslanjati na {arm koji vas ovog puta ne}e izvu}i iz problema. Umor i iscrpljenost mogli bi vas ko{tati zdravlja. Nastojte se {to vi{e odmarati uz dobre prijatelje. U uredu }e vladati dobra i opu{tena atmosfera, {to }e doprinijeti i boljem radnom u~inku. Povoljan je trenutak za vo|enje pregovora jer }ete se odlikovati iznimnom sposobno{}u uvjeravanja koja }e vam omogu}iti da pridobijete sva~ije povjerenje. Boravak u ku}i }e vas deprimirati, no va{i poku{aji da dogovorite izlazak ostat }e uzaludni. Niko od va{ih prijatelja ne}e biti pretjerano raspolo`en za dru`enje. Potkradat }e vam se pogre{ke koje mo`da ne}e biti kardinalne, ali }e vam zadati sate nepotrebnog posla. Budite posebno oprezni ukoliko se bavite finansijama i upravljanjem tu|im novcem. Odgovarat }e vam samo}a, {to se ne}e svidjeti va{em partneru. Kako ne bi pomislio da se zbog ne~eg ljutite na njega, objasnite mu da vam samo treba malo mira i ti{ine. Joga i pilates pokazat }e se dobrim izborom. Ambicioznost i `elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. Mnogi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Dana{nji }e dan obilovati novim poznanstvima i brojnim susretima s ljudima koje dugo niste vidjeli. Isticat }ete se vedrinom i otvoreno{}u kojima }ete lako pridobiti sva~iju naklonost. Mogu}i su problemi s kosom, ko`om i noktima. Ne}ete imati vremena za predah. Nepredvi|eni problemi nagnat }e vas da rje{avate situacije za koje uop}e niste krivi vi, ve} neki od va{ih suradnika. Ne}ete znati {to `elite, zbog ~ega }e patiti i va{i bli`nji. Neodlu~nim pona{anjem bacat }ete voljenu osobu u o~aj. Ve}ina dana{njih zdravstvenih tegoba bit }e psihosomatske prirode. Prona|ite prikladan na~in za opu{tanje i relaksaciju. Imat }ete osje}aj da vam okolnosti ne idu naruku, {to ne}e biti potpuno neta~no. Kako biste se unaprijed za{titili, odr`avajte dobre odnose s kolegama koji vam mogu pomo}i da {to prije rije{ite krizne situacije. Bit }ete vrlo izbirljivi po pitanju ljudi s kojima se dru`ite. Prolazna slabost, mu~nina ili vrtoglavica upozorit }e vas da morate posvetiti vi{e pa`nje zdravijem na~inu `ivota. Pozabavite se manjim i ne toliko va`nim poslovima, poput arhiviranja ili sre|ivanja papira. Imat }ete dovoljno koncentracije da svaki, pa i najdosadniji posao, uspijete iznijeti do kraja. Strijelci koji su u dugoj vezi s voljenom }e se osobom sva|ati oko razli~itih `ivotnih stavova, odgoja djece ili raspolaganja ku}anskim obavezama. Kako biste izbjegli ve}e probleme, poku{ajte se malo kontrolirati i pazite na izbor rije~i. Nalet samopouzdanja osigurat }e vam sigurniji nastup i bolje prezentiranje ideja. Uspjeh o~ekuje sve Jarce koji prisustvuju sastancima i poslovnim prezentacijama jer }e na taj na~in ste}i brojne nove kontakte. S lako}om }ete sklapati nova poznanstva i prijateljstva. Samcima }e se svidjeti vedra i inteligentna osoba koju }e na razne na~ine nastojati zadiviti. Sport i rekreacija zauzimat }e va`no mjesto u va{em `ivotu. Rad s ljudima }e vas iscrpljivati. Ukoliko je interakcija s okolinom neizostavan dio va{eg posla, potrudite se ipak biti malo ljubazniji i susretljiviji. Poku{ajte svoje bra~ne probleme zadr`ati za sebe. Upletanje prijatelja ili rodbine samo }e dodatno pogor{ati situaciju. Osje}at }ete se malaksalo i tromo, a ~ak }e vas i lagane tjelesne aktivnosti umarati. Ako se nastave tegobe, obratite se lije~niku. Mnogi }e obavljati terenski rad ili }e zbog prirode posla morati obilaziti banke, po{te i dr`avne institucije. Bavite li se trgovinom ili pru`anjem intelektualnih usluga, o~ekuju vas pozitivne novosti. Nemojte se zatvarati u ku}u, ve} se {to vi{e dru`ite s prijateljima. Vi{e vremena posvetite starim prijateljima. Pred vama su sati dobre zabave, ali i mogu}nost sklapanja zanimljivog poznanstva.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: anarak, kafana, aporem, ror, sa, ris, r, kazazi, rafaelo nadal, avarka, mira, santoro, ta, inke, iktiza, starinar, nr, tu, iterativ, rojiti se, i, mitar, nerad, aso, amarena, otkazi, ines.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i toplo, poslije podne u planinskim predjelima umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna od 19 do 26°C. Za vikend prete`no sun~ano i toplo, poslije podne u planinskim predjelima lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ponedjeljak i utorak umjereno obla~no, ponegdje sa ki{om i pljuskovima. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 22° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope sun~ano i toplo, uz temperaturu od 20 do 26°C. Ki{e i pljuskova bi}e na zapadu i sjeveru kontinenta, a nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom o~ekuje se na Pirinejskom poluostrvu. Danas sun~ano i toplo, poslije podne u planinskim predjelima zapadnog i ju`nog Balkana o~ekuju se lokalni pljuskovi. Maksimalna temperatura kreta}e se od 18 do 25°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
RIO
avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 15.50 sati.

petak, 22. april 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

HISTORIJSKI

SANCTUM 3D

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

BO[NJA^KI

PU[TENI S LANCA

komedija, re`ija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer... po~etak u 16.20, 18.30, 20.40 i 22.50 sati.

POL

KINA
MEETING POINT
NEKE DRUGE PRI^E
Marija D`id`eva (segment “Makedonska prikazna“), Ivona Juka (segment “Hrvatska pri~a“), Ana Marija Rosi (segment “Srpska pri~a“), Ines Tanovi} (segment “Bosanskohercegova~ka pri~a“), Hanna Antonina Wojcik-Slak (segment “Slovenska zgodba“), po~etak u 19 i 21 sat.

komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Mia Stallard, Simon Pegg, Nick Frost... po~etak u 15.20, 17.40, 19.50 i 22 sata.

Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

SANCTUM 3D

MOJA LA@NA @ENA

akcijska avantura, producent: James Cameron, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 14.55, 21 i 23 sata.

komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 20 i 22. sata.

UKRADEN IDENTITET

SARAJEVO

POZORI[TA
NARODNO
KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE

dirigent: Gianluca Marciano, Italija, solista: Lovro Pogoreli} - klavir, Hrvatska, po~etak u 20 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
PATULJAK IZ ZABORAVLJENE ZEMLJE

triler, re`ija: Jaume Collet-Serra, uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 22.30 sati.

JUST GO WITH IT

ZEMALJSKI

KINOTEKA

KAMERNI
KVATCH
autor: S. Berkoff, predstava GDK Gavella, Zagreb, po~etak u 20 sati.

DJEVOJKA S PETE AVENIJE

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

dje~ija, omladinska i lutkarska scena autor: Ahmet Hromad`i}, re`ija: Miroljub Mijatovi}, igraju: Dino Brljevac, Vernes [ero, Ermin Rami}, Loris Tani}, Adis Malagi}, Nedim Faki}, Danko Damjanovi}, Benjamin Musli}, Fe|a Dizdar, Zlatan Mutap~i}... po~etak u 12 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Denis Dugan, uloge: Adam Sendler, D`enifer Eniston, Nikol Kidman, Bruklin Deker... po~etak u 16 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

re`ija: Gregory La Cava, uloge: Ginger Rogers, Walter Connolly, Tim Holt... po~etak u 19 sati.

TUZLA

komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}, Marko Gvero, Milo{ Tanaskovi}, Danijel Kor{a, Dragoslav Medojevi}, Slobodan Te{i}, Mirka Vasiljevi}, Andjela Jovanovi}, Djurdja Vuka{inovi}, Anja Stani}, po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

HOW DO YOU KNOW

SARTR

CINEMA CITY

PUT ZA KATMANDU

VODA ZA SLONOVE

drama, romansa, re`ija: Francis Lawrence, uloge: Reese Witherspoon, Robert Pat tinson, Christoph Waltz, Paul Schneider... po~etak u 18 i 20.30 sati.

prema tekstovima Nedima Zlatara, koreografija i re`ija: Jasmina Proli}, muzika: Basheskia i Edward EQ, igraju: Mirela Lambi}, Sonja Goronja, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Alban Ukaj i Adnan Haskovi}, po~etak u 20 sati.

romanti~na komedija, re`ija: James L. Brooks, uloge: Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson, Jack Nicholson, Kathryn Hahn, Mark Linn-Baker, Lenny Venito, Molly Price, Ron McLarty, Shelley Conn, Domenick Lombardozzi, John Tormey, Teyonah Parris, Tony Shalhoub, Dean Norris, po~etak u 18 i 20.15 sati.

SANCTUM 3D

akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 23 sata.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

MOSTAR

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja oma` francuskim filmovima “novog talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka, a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela velikog formata, ra|enih u kombinovanoj tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do 21. aprila.

RANGO

animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 15.40 sati.

BLACKBOX

BIHA] FESTIVALI
MOSTARSKA LISKA

BOKSA^

drama, biografski, re`ija: David O. Russell, uloge: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo... po~etak u 17.50, 20.10 i 22.30 sati.

Izlo`ba fotografija Jima Marshalla pod nazivom “Sarajevo: Gdje ulice imaju nova imena“. Ova izlo`ba otkriva ~esto neprimjetne gradske detalje – refleksije u prozorskim staklima i vodi, zahr|ale znakove i ispucale fasade, date kroz oko (kamere) Bosanca {kotskog porijekla.

ZENICA

NARODNO POZORI[TE
KOKO[KA
predstava Pozori{ta mladih Sarajevo, autor: Nikolaj Koljada, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Aldin Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Damir Kustura, po~etak u 20 sati

HOP

ATELJE ZEC

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL

KINA
MULTIPLEX EKRAN
BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

KINA
UNA
LEDENI UBOJICA
akcija, krimi, triler, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland... po~etak u 18 i 20 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

UMJETNI^KA BIH
porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 15.30 sati..

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

JA SAM BROJ ^ETIRI

^OVJEK ZVANI HRABROST

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA OLIMPIJSKI
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SLJEDE]A TRI DANA

avantura, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer... po~etak u 14.30, 16 i 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
RIO 3D
animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Dragan Mi}anovi}, Ana Sofrenovi}, Marko @ivi}, Jelena Petrovi}, Luna Lu, Ivan Ivanovi}... po~etak u 11, 13, 16.55 i 19 sati.

vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 18.30 i 21 sat.

triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 17.30, 20 i 22.40 sati.

RIO

avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 16.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 22. april 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Orao je sletio
DRAMA/TRILER
Re`ija: John Sturges Uloge: Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall, Donald Pleasence

HIT
23.00
OBN

DANA

23.15
BHT

ROM. DRAMA
Redatelj: Emile Ardolino Uloge: Jennifer Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes

Ratna drama o specijalnom timu njema~kih padobranaca koji dolaze u Veliku Britaniju sa namjerom da kidnapuje ^er~ila i prebace ga u Berlin...

Vatreni ring 2
AKCIJA
Re`ija: Richard W. Munchkin Uloge: Don „The Dragon“ Wilson, Maria Ford, Sy Richardson, Dale Jacoby

23.45
FTV

Uzbudljiva akcija prepuna majstorstva borila~kih vje{tina. Majstor borila~kih vje{tina se mora boriti sa ~lanovima bande te sa glavnim borcem i {ampionom podzemlja u borila~kim vje{tinama kako bi spasio svoju djevojku.

Godina je 1963. Sedamnaestogodi{nja Baby provodi praznike s roditeljima u ljetovali{tu Catskills. Mjesto je to karakteristi~no za obiteljske posjete, prili~no konzervativno i staromodno. Baby ubrzo upoznaje Jonnyja, glavnog instruktora plesa koji se, za razliku od nje, mo`e pohvaliti velikim `ivotnim iskustvom. Ubrzo dobra k}i Baby postaje potpuno o~arana seksi ritmom i slobodnim pokretima 'prljavog plesa' koji Jonny prakticira u slobodno vrijeme. Jonny postaje njen mentor, a uz to i prva prava ljubav u nezaboravnom ljetu njenog `ivota.

Sjenka
AKCIJA/AVANTURA
Re`ija: Russell Mulcah Uloge: Alec Baldwin, John Lone, Penelope Ann Miller

FILMOVI

00.50
PINK

Lamont Cranston je biv{i ameri~ki vojnik, veteran Prvoga svjetskog rata. Odmor od velikih zbivanja odlu~i potra`iti na Tibetu. Ondje polako postaje Ying-ko, veliki proizvo|a~ opijuma i opasan kriminalac. Jedne no}i biva kidnapiran i odveden kod sve}enika Tulkua, koji mu ka`e kako zna njegov pravi identitet te ga po~inje pou~avati prelasku na stranu dobra. Tijekom sedam godina naukovanja, Lamont }e nau~iti kontrolirati mo} percepcije drugih ljudi isklju~ivo svojom koncentracijom. Konkretno, ta }e mu mo} omogu}iti da postaje potpuno nevidljiv, samo }e njegova sjena biti vidljiva. Lamont se vra}a u Ameriku i po~inje se boriti protiv kriminalaca. Sve ide po planu, dok se u gradu ne pojavi zloslutni Shiwan Khan...

Siringo
VESTERN
Re`ija: Kevin G. Cremin

Kansas City
01.25 BHT
KRIM. DRAMA
Re`ija: Robert Altman

Zelena milja
DRAMA
Re`ija: Frank Darabont

Dr`avni {erif Charlie Siringo poku{ava uhvatiti odbjeglog osu|enika, koji je pobjegao sa deset hiljada dolara iz oru`ane plja~ke. Pri tome mu poma`e mladi {erif Winton, i biv{a prostitutka, u koju }e se on zaljubiti...

FILMOVI

No} je uo~i politi~kih izbora. Mlada radnica Blondie O'Hara otme suprugu uglednog politi~ara, nadaju}i se da }e joj on, kad ga ucijeni `eninim `ivotom, pomo}i izbaviti njezina supruga Johnnya, sitnog lopova kojeg dr`i mo}ni crna~ki gangster Seldom Seen. Johnny je u Seenovu zato~eni{tvu jer je drsko oplja~kao njegova partnera...

23.55 HRT 1

U Louisiani tridesetih godina pro{log stolje}a nalazi se zatvor za osu|ene na smrtnu kaznu. [ef odjela je Paul Edgecomb koji nastoji posljednje dane tih ljudi u~initi {to je mogu}e dostojanstvenijima. Sve }e se promijeniti toga ljeta kad u }eliju do|e novi osu|enik, crnac John Coffey, zatvoren zbog silovanja i umorstva dviju djevoj~ica...

01.45 HRT 1

Smrtonosna zona
AKCIJA
Re`ija: Don Michael Paul Uloge: Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, Tony Plana

22.35
NOVA

Carlitov na~in Donnie Darko
SF DRAMA
Re`ija: Richard Kelly

Zloglasni zatvor Alcatraz ponovno je otvoren. Ljutiti zatvorski birokrat Donny okupio je postrojbu koja }e u}i u tvr|avu i natjerati zatvorenika Lestera koji ~eka smrtnu kaznu da otkrije gdje je sakrio dvjesto milijuna dolara u zlatu. Zatvorenik Nick mora pomo}i tajnom agentu FBI-ja Saschi da zaustavi napada~e. Alcatraz postaje pravo bojno polje u kojem po~inje borba za opstanak.

TRILER

Re`ija: Brian De Palma

Donnie Darko se ne sla`e dobro sa svojom porodicom, nastavnicima, niti vr{njacima. Ali, uspijeva na}i prijatelja u Gretchen, koja pristane da se zabavlja s njim. Ima saosje}ajnog psihijatra koji vjeruje da }e hipnozom otkriti njegove mra~ne tajne. Ali, de{ava se ne{to {to }e sve ostaviti bez teksta.

23.20 HAYAT

Portorikanac Carlito Brigante trebao je zbog dilanja droge odslu`iti trideset godina zatvorske kazne, no zahvaljuju}i utjecaju svojeg odvjetnika Kleinfelda, pu{ten je na slobodu nakon pet godina. Odlu~io je prekinuti s pro{lo{}u pa sada vodi no}ni klub kako bi zaradio dovoljno novca da se jednom zauvijek makne s njujor{kih ulica. No, Carlito je svjestan da taj san o bijegu nije lako ostvariti. Sile podzemlja su jake, a s onu su stranu zakona povukle i njegovog odvjetnika koji se zamjerio mafiji jer im je ukrao milijun dolara...

22.45 MRE@A

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Crtani fimovi 10.00 Piplinzi 10:20 Pingu 10.25 Apostoli, animirani film 11.10 Villa Maria, igrana serija, 103. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 184. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 30. epizoda (r) 13.55 Drinske mu~enice, dokumentarni program 14:25 Jona i kit, animirani film 15.20 Vijesti 15.30 Spretno sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 104. epizoda 16.50 Federacija danas, informativni program 17.10 Ezel, igrana serija, 63. epizoda /12/

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program Poetski trenuci 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV, crtana serija 10.05 Barimba, crtana serija 10.15 Otmica, film za djecu 11.30 Moja {pijunska porodica, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pjesme gr~kog pojca Nikodima Kavarnosa 12.35 Vizantija, dok. serijal 13.35 Retrovizor Put u svetu zemlju 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Razgovor sa Nikodimom Kavarnosom, gr~kim pojcem

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film, 71. ep. 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, crtani film, 8. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film, 29. ep. 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 8. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bioclinica 12.15 Najbolje godine, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija, 29. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, 39. ep.

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, telenovela

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur - sve {to po`elim, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Frenderi u BiH: Srebrenica, animirana serija 09.20 Aladinove pri~e, animirana serija, 8/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 19/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 111/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Rade [erbed`ija, program iz kulture (r) 13.50 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.20 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 84/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Veliki skok, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Blaga civilizacije: Habsburgovci 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 85/229 16.55 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 21/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, 64/136 21.00 Pe~at, 26/36 21.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 22.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.00 BHT vijesti Filmski maraton: 23.15 Orao je sletio, film 01.25 Siringo, film 02.55 Opasan prelaz, film 04.15 Business News (r)

Spretno-sretno
TV IGRA

15.30

Barimba
CRTANA SERIJA

10.05

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM

06.30

Odred za ~isto}u
ZABAVNI PROGRAM

More ljubavi
SERIJA

16.30

16.00

17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 31. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Tv Bingo show 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 20. epizoda 22.09 Dnevnik 3, najava 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 58. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Vatreni ring 2, ameri~ki igrani film 01.25 Federacija danas (r) 01.45 Dnevnik 3 (r)

16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Vladika Nikolaj Velimirovi}: Rije~i o sve~oveku, monodrama 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Nikome ni rije~i, film 22.10 Pregled programa 22.15 Vra}anje u `ivot 22.40 Dnevnik 3 23.00 Vremenska prognoza 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.12 Poetski trenuci 23.15 Biciklisti~ka trka Banjaluka - Beograd 23.30 Pompeja, mini serija 02.35 Panov lavirint, film 04.30 Oliver Tvist, mini serija

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, 98. i 99. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, 30. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Suze Bosfora, 15. ep. 23.15 Sport centar 23.20 Donnie Darko, film 01.15 Nijemi svjedok, 40. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.05 Donnie Darko, film

16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Gorki `ivot, telenovela 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Vox populi 23.00 Prljavi ples, igrani film 00.10 OBN Info, informativni program 00.20 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 01.20 Tehnologija danas, specijalizirani program 02.20 OBN Info, informativni program 02.30 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Polje lala, serija 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Polje lala, serija 22.30 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 Veliki brat, reality show 00.40 City, zabavna emisija 00.50 Sjenka, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.47 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.50 21.55 23.00 23.05 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Tuma~enje knji`evnog djela: Novi zavjet i jevan|elje Znakopis: Uskrs (r) @ivot i standardi Mladi talenti Srbije -Magdalena Moravske pri~e: Od mladenaca do Uskrsa Trag u prostoru Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 Vijesti Stadion (r) Muzika Dok. program (r) Muzika Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Aktuelno Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 tv dana Fle{ sport Crno - bijeli svijet Crna Gora u`ivo (r)

FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Tra`im djevojku, serija Prljavi seksi novac, serija Razvedeni Gari, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija O~ajne ku}anice, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Tra`im djevojku, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

UNIVERSAL
06.00 Zakon i red, serija 07.00 Sudija Ejmi, serija 09.00 Bra}a i sestre, serija 11.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Gospo|ica Marpl - Le{ u biblioteci, film 15.00 Gospo|ica Marpl Ubistvo U Vikarijatu, film 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Tri rijeke, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Tri rijeke, serija 02.00 Bra}a i sestre, serija 04.00 Gospo|ica Marpl: Le{ u biblioteci, film

TV1000
08.00 Otka~eni profesor 2, film 10.00 Sjaj, film 12.00 Mo}ni vjetar, film 14.00 Gunisi, film 16.00 Stani, ili }e moja mama pucati, film

EUROSPORT
08.30 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, ~etvrtfinale 09.45 Snuker, Sheffield, UK 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live 14.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, ~etvrtfinale 15.00 Snuker, Sheffield, UK 15.45 Snuker, Sheffield, UK live 18.30 Najja~i Posljednja 19.30 Snuker, Sheffield, UK 20.00 Snuker, Sheffield, UK live 23.00 Najja~i 00.00 Ekstremni sportovi 00.30 Video igrice 01.00 Snuker, Sheffield, UK

Striptiz klub
FILM

20.00

18.00 Milagro, film 20.00 Striptiz klub, film 22.00 Vatrene ulice, film 00.00 Rim 1, film 02.00 Pi{~evo uto~i{te, film 04.00 Kupe de Vil 06.00 Striptiz klub, film

petak, 22. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.05 Bumba, crtana serija 07.25 Roary, crtana serija 07.40 Peppa, crtana serija 08.00 Jagodica Bobica, crtana serija 08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.20 Masterchef, reality show 22.35 Smrtonosna zona, film 00.30 Sastanak s ubicom, film 02.15 Magla, film (r)

63

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Euro`urnal, emisija Deutche Welle (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. program (r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam (r) 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Carlito’s way, film 00.30 Vijesti plus 03.10 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 13/25 (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 Mala Dorit, BBC igrana serija, 4/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti (r) 14.20 Konstruktorske katastrofe (r) 15.10 Bajke iz cijelog svijeta 15.25 Pusti muziku (r) 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Non-stop, 14/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Avanture u arhitekturi 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 22.30 Ne{to za raju 23.15 No}na ptica: Zelena, zelena trava, 12/28 23.45 No}na ptica: BBC serija 00.35 No}na ptica: Kokainska groznica, film 02.15 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
09.00 Spoznoru{e, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Mozaik, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

11.05 11.15 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.55 15.00 15.25 15.55 16.00 16.35 16.47 16.48 17.05 17.40 18.10 18.15 18.28

18.40 19.25 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00 22.35 22.50 22.53 23.00 23.55 01.45

Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 2, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje Kmerskim carstvom - Od Angkora do Phnom Penha, dok. serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje: Melanom Branitelji domovine, info.-edukativni spot Dharma i Greg 2, humoristi~na serija Vela Nedeja va Orlecu, emisija pu~ke i predajne kulture (r) ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) Iza ekrana Vijesti HAK - Promet info Putem europskih fondova Hrvatska u`ivo Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Buntovnik bez razloga, emisija pod pokroviteljstvom U istom loncu, kulinarski show Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom [krinja: Mozaik Rim: Kri`ni put iz Koloseja, prijenos Vijesti Sport Vrijeme Peti dan, talk show Filmski maraton - ciklus Roberta Altmana: Kanzas City, ameri~ko-francuski film Filmski maraton: Zelena milja, ameri~ki film (r)

07.15 101 dalmatinac, crtana serija (r) 07.37 @deronja 2, crtana serija (r) 08.00 Mala TV TV vrti}: Kome smo nalik Zauvijek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Uskrs 08.30 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (r) 08.55 Operacija Barbarossa, serija za djecu (r) 09.20 Aladinove pustolovine, crtani film 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Imotska pasija, crkveno pu~ko prikazanje (r) 11.05 Arvo Part - Pasija po Ivanu (r) 12.15 Scooby Doo - Pirati dolaze, ameri~ki animirani film (r) 13.27 Nogalo: Odmor ratnika (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Capri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Carlitov na~in, film

Briljanteen
EMISIJA ZA MLADE

16.35

Pobjeda ljubavi
SERIJA

13.00

13.30 Mala TV (r) TV vrti}: Kome smo nalik (r) Zauvjek prijatelji, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Uskrs (r) 14.00 Kad bi Bog bio Sunce, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 2, serija (r) 16.35 Briljanteen 17.15 Ritam tjedna, glazbeni magazin 17.55 Divlji Plamen 3, serija (r) 18.40 Ivo Ni`i}: Zadnja postaja - pasionski oratorij, snimka 19.45 Hit dana 19.52 Ve~eras 20.00 Zelena milja, film 23.10 Dnevnik plavu{e: Buntovnik bez razloga (r) 23.25 Engleski kirurg, dokumentarni film 01.00 Gara`a: Overflow 01.30 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.32 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Capri, serija (r) tv1 do do 15.30 015.30 Tv1 ordinacija (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik tv1 u 22 22.45 Carlitov na~in, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Crne knjige, serija 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 @ena politi~ara, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ashabi Bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
14.00 Pravi spoj (r) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, serija 2/17 15.00 U fokusu, informativni program (r) 16.10 Preporu~ujemo... 16.15 TV {kola, obrazovni program (r) 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Vegetarijanski na talijanski 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Kristifor Kolumbo 20.40 Studenti, 6/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala 16.45 TV Liberty (r) 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 37/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
12.15 Banovi} Strahinja, film 12.30 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 U po~etku bje{e rije~: Miroslavljevo jevandjelje -dok, serija 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.25 U pocetku bje{e rije~: Miroslavljevo jevandjelje -dok, serija.nastavak 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv intervju:gospodin Vasilije. episkop zvornicko-tuzlanski 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.10 Zapisi pored puta 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Isus - jevanedjelje po Luki, film

ATV
11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 18.55 Abeceda zdravlja 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.15 Ve~ernje vijesti 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Donnie Darko, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
05.30 Snuker, Sheffield, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Hokej na travi, EL Live: Beeston HC, (Velika Britanija) - Dinamo (Kazan), Rusija 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live 14.00 Hokej na travi, EL: Beeston HC, Velika Britanija - Dinamo Kazan, Rusija 14.30 Hokej na travi, EL Live: HGC (Holandija Glenanne, Irska 16.00 Snuker, Sheffield, UK Live 18.30 Hokej na travi 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Borila~ke vje{tine 00.30 Surf 00.45 Hokej na travi 01.45 Snuker, Sheffield, UK 03.30 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 ATP Barcelona 09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 FMM 11.30 Ajax TV 11.45 NBA Live 12.00 NBA Action 12.30 ATP Barcelona, ~etvrtfinale, direktno 20.30 Premier League News 20.45 Holandska liga: Den Haag Twente, direktno 22.45 Najava Premier League 23.15 FullTilt Poker 00.15 Championship: Leeds - Reading 02.00 ATP Barcelona, ~etvrtfinale 04.45 Premier League News 04.00 Najava Premier League

DICROVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Pametnjakovi} 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Opasan lov 11.50 Auta po mjeri 2008. 11.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Opasan lov 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Oru`ja budu}nosti 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Pograni~na policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 Novi svijet 22.50 Prljavi poslovi 23.45 Auta po mjeri 200.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Putovanje u Amazoniju 08.00 Ja, predator 09.00 Ulovljeni 10.00 Zona smrti za pingvine 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 12.00 Tajne krsta 13.00 Ja, predator 14.00 Privid ili stvarnost, 2 epizode 15.00 Putovanje u Amazoniju 16.00 Predatori u opasnosti 17.00 Kriti~na situacija 18.00 [apta~ psima 19.00 Prvi Isus? 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Kriti~na situacija 23.00 [apta~ psima, 2 epizode

VIASAT HISTORY
12.00 Tajni gradovi Amazona 13.00 Izgubljena krsta{ka tvr|ava 14.00 42 na~ina da se ubije Hitler 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 16.30 Velike britanske vojskovo|e 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Bler 19.00 @ivio Pakistan 20.00 Premijera: Uskr{nje ostrvo: Povratak u pro{lost 21.00 Kolonija 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Ko si zapravo ti? 00.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 00.30 Velike britanske vojskovo|e 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 02.00 Bler 03.00 @ivio Pakistan 04.00 Uskr{nje ostrvo: Povratak u pro{lost 05.00 Kolonija

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 U potrazi za vukovima 10.55 Polarni medvjedi 11.50 Netaknuta priroda Ju`ne D`ord`ije 12.45 Odiseja u okeanu 13.40 Najekstremniji 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Donald [ulc - stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Ljubitelj ajkula 21.55 U zmajevoj jazbini 22.50 Najekstremniji 23.45 Divlje i bez cenzure

Sastanak Komiteta za normalizaciju i rukovodstva NSFBiH

Stvara se ambijent za
usvajanje novog statuta
Prijem u ameri~koj ambasadi
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 22. april 2011. godine

Otet brod sa 22 mornara
Italijanski brod sa 22 ~lana posade, me|u kojima su {estorica Italijana i 16 Filipinaca, oteli su gusari u Arabijskom moru du` Omana, prenosi ju~er agencija Ansa. Brod “Rosalia D’Amato“ , dug 225 metara, krenuo je iz Brazila ka Iranu kada su ga napali pirati sa dva broda. Agencija precizira da je napad izvr{en oko 320 milja ju`no od Omana i 300 milja od ostrva Sokotra. Isti izvor navodi da nije bilo pucnjave.

Svaka marka sedmerostruko se vra}a

Foto: Senad GUBELI]

Hiljadu malih osmijeha
Akciji UNICEF-a, zapo~etoj podr{kom EU, Velike Britanije i Norve{ke prije tri godine, pridru`ila se i Ameri~ka trgovinska komora
Hiljadu malih osmijeha, akcija je UNICEF-a prvobitno zapo~eta s podr{kom EU, Velike Britanije i Norve{ke, a od prije tri godine pridru`ila joj se i Ameri~ka trgovinska komora, koja je u 2010. za ovu svrhu izdvojila 72.000 KM. Od tih para kupljen je kombi i opremljen je jedan od podru~nih centara, od sedam za sada otvorenih u BiH. Svima njima je cilj pomo}i mali{anima u njihovom razvoju i to u ranom djetinjstvu, ali svim mali{anima u BiH, bez obzira na to gdje oni `ive. iz Bile}e, koji je bio zanijemio u po`aru, ponovo po~eo normalno komunicirati, i svoje crte`e, nekada isklju~ivo bojene crnom bojom, pretvarati u {arene cvjetne livade. Ili, dijete iz Fo~e, ~ija je majka bila odana alkoholu, pa je mali{an zamuckivao, ali, dobiv{i pomo} logopeda, koju je dobila i majka, pri~a se i ovdje sretno zavr{ila. Preporod u svojim du{ama, zahvaljuju}i ovim centrima, do`ivjela je i kompletna dvanaesto~lana porodica iz Novog Sarajeva. Kampanja, koja se vodi u okviru UNICEF-ovog projekta ja~anja sistema socijalne za{tite i inkluzije, nalazi sve vi{e poklonika, kojima je sino} zahvalila i Lejla Zuki} - Krivdi}, direktorica Ameri~ke trgovinske komore, a o radu centara, koji djeluju i na osnovu nau~nih saznanja o tome da se na rast i razvoj djeteta najvi{e mo`e uticati do njegove tre}e godine, odnosno da svaka ulo`ena marka u tom uzrastu u dijete, vra}a se sedam puta dru{tvu kada dijete odraste, govorila je sino} na prijemu uprili~enom u ameri~koj ambasadi zamjenica predsjednice UNICEF-a u BiH Anne Claire Dufay.

Tjeranje zlih duhova iz parlamenta
Poslanici u parlamentu Kirgistana `rtvovali su sedam ovaca u poku{aju da, kako navode, istjeraju zle duhove iz sale. Predstavnik parlamenta za medije [airbek Mamatoktorov rekao je da su skoro svi poslanici prisustvovali ju~era{njoj tradicionalnoj ceremoniji. Meso ubijenih `ivotinja bit }e poslato starijim i osobama sa invaliditetom. Tokom ovog mjeseca obilje`ena je godi{njica krvave pobune koja je dovela do svrgavanja dugogodi{njeg predsjednika Kurmanbeka Bakijeva. Kirgistan je jedina zemlja na svijetu sa ruskom i ameri~kom vojnom bazom i grani~i se sa Kinom, a nalazi se u blizini Afganistana.

Nova kampanja
Prisutnima se obratio i ameri~ki ambasador Patrick Moon, rekav{i da je sretan {to je Ameri~ka trgovinska komora, zajedno s UNICEFOM, doprinijela uspostavljanju ovih institucija koje su samo baza za sve one {to }e tek biti podignute. A da }e se to desiti, govore sve brojniji donatori koji su se odazvali i pro{logodi{njoj akciji, kao {to }e, uvjereni su svi, biti i ove godine. Da bi se osmijeh pojavio ili vratio na licu svakog bh. djeteta, budu}eg graditelja svoje zemlje, po~et }e nova kampanja, zvani~no, 21. maja.
E. K.

Sretan kraj
To se ve} desilo u hiljadama slu~ajeva, pa je, zahvaljuju}i svemu onome {to ovi centri zna~e, pru`aju}i obrazovnu pomo} mali{anima pred{kolskog uzrasta, i njihovim roditeljima, jedan dje~ak

POSLJEDNJE VIJESTI
PRIVEDENO DESET LICA U SLOVENIJI - Policija u Sloveniji je privela deset lica zbog navodnih finansijskih malverzacija u slovena~kom predstavni{tvu Hypo banke i Hypo leasinga i nano{enja {tete od najmanje pet miliona eura. Slovena~ka policija, u saradnji sa Nacionalnim istra`nim biroom, ispituje optu`be za po~injeni kriminal i korupciju u menad`erskim redovima te kompanije. NESRE]A U SIRIJI - Dvadeset pet Ira~ana je poginulo, a 20 je povrije|eno u prometnoj nesre}i u Siriji izme|u Damaska i Homsa. Do nesre}e je do{lo kada je voza~ autobusa, koji je prevozio putnike iz Damaska u Homs, izgubio kontrolu nad vozilom koje se sudarilo s dva kamiona. Autobus se zatim prevrnuo i pao u jednu dolinu, navela je dr`avna agencija Sana. OBJE[ENA ^ETIRI MU[KARCA - Iranske vlasti objesile su ju~er ~etiri mu{karca osu|ena za ubistvo i silovanje, izvijestila je novinska agencija Fars, navode}i da su kazne izvr{ene javno u ju`nom lu~kom gradu Bandar Abas. Prema podacima francuske agencije koji se zasnivaju na medijskim izvje{tajima, u Iranu je ove godine izvr{ena 101 smrtna kazna.

Uz 22. april, Dan planete Zemlje

Bi}e novca kad bude agencija
Za BiH je veoma va`no da {to prije formira agenciju za okoli{ iz razloga jer ima nedostatak kvalifikovanog osoblja i novca da bi rje{avala probleme u ovoj oblasti. Direktor Direktorata za okoli{ne politike Ekonomske komisije za Evropu UN-a Marco Keiner smatra da bi nam pritom od velike pomo}i mogli biti fondovi me|unarodnih organizacija. To se posebno odnosi na monitoring koji je neophodan za ponovo sagledavanje stanja u okoli{u. “Napravljen je prvi izvje{taj stanja okoli{a u BiH i veoma je dobar jer sadr`i puno preporuka na politi~kom nivou kako pobolj{ati stanje na terenu“, izjavio je u razgovoru za Oslobo|enje tokom nedavnog boravka u BiH i dodao: “Ako sam dobro shvatio, dio zakona je u proceduri, dio je usvojen i na dr`avnom i na entitetskom nivou. No nije dovoljno imati samo zakone. Potrebno je pratiti, razvijati i forsirati njihovu implementaciju i zbog toga je va`no da postoji Agencija za okoli{ na dr`avnom nivou.” Ulogu civilnog sektora u ovoj oblasti sma-

Su{a u [vicarskoj
Poslije zime s nedovoljno snijega, 2011. zasad spada u najsu{nije godine u [vicarskoj za posljednje stolje}e i po, isti~e nacionalna meteorolo{ka slu`ba Meteoswiss. Padavine od januara su na nivou polovine pro{logodi{njeg {vicarskog prosjeka. Prema Meteoswissu, sli~na su{a je u [vicarskoj u ovo doba godine zabilje`ena samo 1884. i 1921. U Ci ri {kom kan to nu vlas ti su po~ele premje{tati pastrmke iz rijeke Tes, prije nego {to im se stani{te potpuno isu{i. [vicarske krave }e, ukoliko se situacija ne promijeni, ove godine samo kratko vrijeme mo}i da se hrane na pa{njacima, a farmeri }e kasnije morati da ih hrane sijenom, suhom travom i siliranim kukuruzom. Uticaj su{e bi se mogao produ`iti do naredne zime, procjenjuju stru~njaci.

Marco Keiner

Foto: D`. KRIJE[TORAC

tra jako va`nom, posebno nevladine organizacije jer imaju veliki izvor znanja i kao takve mogu biti podr{ka mogu}im rje{enjima. Danas, kada zajedno sa 150 dr`ava svijeta i BiH obilje`ava 22. april, Dan planete Zemlje, ove ocjene i preporuke predstavljaju ohrabrenje brojnim aktivistima u ekolo{kim pokretima u BiH da istrajavaju na primjeni zakona, ja~anju saradnje i edukaciji, rije~ju ekolo{kom osvje{}enju nacije.
H. A.

15.55

BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

SPORT
subota, 23. april

Liverpool Birmingham City
19.25
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

subota, 23. april

^uj, Omere, dilbere
Moro sam, profesionalna obveza. Te{ka jest, ali kad se mora... Ne mora se, al pitaju me na sve strane {ta mislim, da li gledam, gdje je Omer, jesu l ga skontali da je `iv, kuda }e Ezel, {ta muhabeti Mehmet, a vara li koga Ender, voli li ili pati Ej{an... Ima jo{ stotinu serija, likova, pri~a i storija, jada i belaja, ljubavi i kazni, ali ne mo`e se fizi~ki sti}i. I moram kazati: to {to sam izdr`o, ne bih vi{e ponovio (odnosno gledao natezanja koja sa `ivotom nemaju blage veze). E, ba{ to, {to nemaju veze sa stvarno{}u, mnogobrojnim turskim serijama i daje toliku gledljivost, zaljubljivanje cura u glavne junake, dane i no}i prepri~avanja i, {to je najva`nije, poistovje}ivanja s likovima, dramom (ah, drame!), okoli{em, slikama, ambijentom... [to i nije te{ko iz ovakve stvarnosti na{e. Da, da, ambijent. Scenaristi su u tim serijama odredili da je svaka ku}a tek sada okre~ena, namje{taj tek stigao iz prodavaonice - zadnji krik mode. Auti koji se voze su ispod ~eki}a i nijedno ne vrijedi manje od 100 hiljada maraka-dolara. Odijela, sve od petsto eura minimum. I kad klo{ari sjede u parku pod drvetom, to nisu klo{ari, to nije onaj park, ni ono drvo. Sve je ~isto, oblajhano, nigdje trunke pra{ine, kamoli smrada, otpada. A klo{ari su sad iz kupatila, odli~na odijela, pjevaju ko slavuji, a kad svi ispiju po nekoliko boca pi}a, mirno ustaju i od{etaju ko da je bio himber u pitanju... A tek Istanbul, Carigrad, Zlatni rog, vile i viletine, bazeni, stanovi od milijun kvadrata, sve se cakli od ljepote... I niko ni{ta ne radi, svi bogati, mladi i lijepi. I {ta }e drugo do patiti od "ljubavi"... I ja bih... sad nagulio u Tursku. Turio prst u uho i zapjevao: "Omer-be`e, na kuli sje|a{e... (ne)vjernu Ej{an na krilu dr`a{e... ~uj, Omere, dilbere..." Sve dok se ne probudim. A potom? Proberi koji ho{ kanal na na{im televizijama i - nastavi... sanjariti!

Borac - Budu}nost
20.30
FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

utorak, 26. april

Schalke - Man. United
20.35
BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

srijeda, 27. april

Real Madrid - Barcelona
19.25
BHT

NOGOMET: KUP BiH

~etvrtak, 28. april

@eljezni~ar - ^elik, finale
20.55
OBN

NOGOMET: LIGA EUROPE

~etvrtak, 28. april

Porto - Villareal
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

Radim na javnom
servisu i odgovorna

LICE S NASLOVNICE

Gordana Ristovi} - Muslija, novinarka FTV-a iz Zenice

sam gledateljima
NOVINAR TERENAC - Ono {to u pri~i o novinarskom poslu na terenu smatram posebno va`nim, jeste to da dr`i{ situaciju pod kontrolom da ti se ne dogodi da ti promakne neka bitnija vijest. I kad sebi postavi{ takva pravila, onda ne mo`e{ pri~ati o tome da previ{e radi{ ni da nema{ radnog vremena. Na`alost, situacija je takva u ve}ini dopisni{tava, pa tako i u na{em, da od malog broja ljudi zavisi koliko }e ovo podru~je biti pokriveno i koliko }e informacija prispjeti u centralnu redakciju. Ponekad se te na{e procjene ne uzimaju dovoljno u obzir, a onda neke stvari koje mi kao terenci smatramo izuzetno va`nim, u redakciji ostanu totalno nezapa`ene i imamo kontraefekat na terenu. Ljudi nam manje vjeruju zbog takvih situacija. To je zapravo ono {to jeste manjkavost. IZVJE[TA^ - Ja uvijek govorim da nisam istra`iva~, nego izvje{ta~. A to veliko istra`iva~ko novinarstvo ostavljam onim malo manje upu}enim u ovaj posao, jer obi~no iza tog istra`iva~kog novinarstva stoji rekla-kazala, a mi kao izvje{ta~i moramo voditi ra~una o ~injenicama i faktima i samo na njima zasnivati pri~u. ZADOVOLJNA POSLOM ^ovjek uvijek te`i ne~em boljem, ali sam u principu zadovoljna poslom koji obavljam. Pozicijom koju trenutno obna{am - urednik 2 sam zadovoljna, ali nisam zadovoljna na~inom na koji imamo ina~e postavljenu situaciju sa tim terenskim radom. Da se nisam na{la u ovome, vjerovatno bih davno oti{la. Jer, od perioda kada je to bila TVSA, pa TVBiH i sada FTV, ja sam u kontinuitetu u istoj redakciji i nijednog momenta do sada nisam do{la do neke faze da ka`em - moram oti}i iz redakciji. U redakciji je bilo jako velikih promjena, puno ljudi s kojima sam radila je oti{lo, ja jo{ istrajavam, ne zato {to nisam mogla oti}i negdje drugo, ve} zato {to jo{ vjerujem da FTV jeste moj pravi izbor. S tehni~ke strane gledano, s obzirom na to da u televizijskom novinarstvu nikada nisam sama, a radim s timom bez kojeg ni{ta ne bi bilo, i bez mog snimatelja, kao primjer navodim Jazida (Jazid Ahmetkadi}, op. a.), 90 posto mojih priloga ne bi bilo to {to jeste. Tu su i monta`eri, a cijeli taj tim ako ne funkcioni{e, onda nema te pri~e i nema tog priloga koji mo`e kod gledaoca izazvati neku emociju. PONOSNA [TO NEMA MRLJA U POSLU - Kad govorimo o terenskom radu, ono na {to sam posebno ponosna u ovih 26 godina u ovom poslu, jeste da nisam bila u prilici da moram raditi demanti. Jednom ili dva puta je bio poku{aj da se ne{to takvo uradi, a ~ak iako bi redakcija pristala na to, poslije bi se ispostavilo da je na sudu pokazana sasvim druga pri~a, odnosno da je na{a pri~a koju smo plasirali bila istinita. I to je

Odbrana od stresa
Situacija u kojoj smo izlo`eni stresu i potrebi da brzo reagujemo, da odgovorimo istog momenta na izazov koji se doga|a na terenu, sve to se talo`i i sla`e i sasvim je logi~no i razumljivo da smo svi manje-vi{e ~ira{i, visokotlaka{i itd. Svako od nas mora prona}i mehanizam za odbranu od tog stresa. Ja svoj stres s posla u pravilu ne nosim ku}i. Poku{avam ga ostaviti na poslu da me sa~eka, a sutradan sam pametnija da se lak{e nosim sa njim. Ono {to me opu{ta od tih situacija je ta dobra atmosfera sa mojom djecom koja su adolescenti, koja su duhovita, pametna i poku{avaju me dr`ati u tom nekom mladala~kom duhu. Mislim da jo{ uspijevaju u tome.

za mene najve}a satisfakcija u poslu, {to nemam iza sebe mrlja. PODR[KA PORODICE - Novinar izvje{ta~ sa terena radi po dispoziciji, koliko kome treba, a ne koliko on misli da treba. Ali, zahvaljuju}i podr{ci porodice, ja to guram. Bez te podr{ke ne bi bilo {anse da radim onoliko koliko sada to ~inim. Obaveza da mi sa ovog podru~ja svakodnevno pripremamo priloge za ~etiri informativne emisije, tri dnevnika i Federaciju danas vu~e obavezu da si prisutan na poslu puno vi{e nego {to je onih propisanih osam sati. Mla|i ljudi mo`da uspijevaju to elegantnije i br`e da zavr{e. Meni u zadnjih ~etiri-pet godina treba malo vi{e koncentracije, mo`da zato {to sam postala i preoprezna i {to dobro vagam svaku rije~. Odgovorna sam za sve ono {to ka`em. Radim za javni servis i odgovorna sam ljudima koji pla}aju pretplatu. PRI VRE DA OMI LJE NA OBLAST - Kada bih bila u situaciji da biram oblast za koju bih radila, onda bi to bila privreda. I prije nego {to sam po~ela raditi na televiziji, radila sam

kao novinar u privredi. Ali, sticajem okolnosti nemam puno izbora. Vi{e sam u oblasti socijalne politike i socijalnog zdravstva. Kod nas vi{e nije ni pri~a o privredi ono {to bismo zvali pozitivnom pri~om, jer smo sada izvje{ta~i sa {trajkova, iz preduze}a koja su propala, o propalim privatizacijama, kriminalnim radnjama, dakle nema onog {to bi nosilo pozitivan predznak u cijeloj pri~i. Je li to zbog toga {to `ivimo u takvom ambijentu ili zbog toga {to smo zaboravili da procjenjujemo {ta su vrijednosti - ne znam. Jo{ jedan problem na koji nailazimo je ~injenica da moramo voditi ra~una o tome {ta je marketing. Sada jer svaka dobra vijest marketing. Pogotovo, ako dolazi iz privrede. To {to su rudari prema{ili proizvodni plan, donedavno je i moglo pro}i, sada je to u sastavu Elektroprivrede i imamo jednu zadr{ku jer radimo na neki na~in reklamu Elektroprivredi. To nikako ne mogu da shvatim i mislim da bismo generalno trebali mijenjati neke odnose u toj oblasti izvje{tavanja.
Mi. D.

Gordana Ristovi} - Muslija: Vagam svaku rije~

Foto: M. TUNOVI]

Dokumentarni ~etvrtak

Slu~aj Ned`ad Ugljen
U ovom politi~ki kontraverznom serijalu, u ~etiri epizode, reanimirani su predmeti jo{ nerazrije{enih politi~kih ubistava u Bosni i Hercegovini, o ~emu }e biti rije~i u epizodama “Predmet Ugljen” (FTV, ~etvrtak, 28. april, 22.05), “Predmet Ljubijanki}” “Predmet Leutar” i “Pre, dmet Kraljevi}” . “Bitno je da su po prvi put za televiziju progovorili svjedoci, policijski {efovi, naju`i ~lanovi porodica. Nalogodavci su imali podr{ku u vlasti, od ko- Arijana Sara~evi} - Hela}: Za{to su ubojstva nerazja{njena jih su neki i danas na tronu, u tu`ila{tvima, policiji… To obja{njava zbog ~ega su ubistva jo{ nerije{ena” ka`e autorica filma Arijana Sara~evi} - Hela}. , Kako sami naslovi epizoda sugeriraju, rije~ je o osjetljivim ratnim i poratnim egzekucijama, koje imaju vrlo mutnu politi~ku pozadinu. Arijana Sara~evi} Hela} je uspjela napraviti neke od ekskluzivnih intervuja od rata na ovamo, pa je vrlo izvjesno da }e serijal “Neistra`ena ubistva” dovesti do politi~kih potresa u zemlji, ali i regionu. Ove godine se navr{ava punih 15 godina otkako je ubijen zamjenik direktora Agencije za istra`ivanje i dokumentaciju Ned`ad Ugljen. Iako je Tu`ila{tvo, u me|uvremenu, pokretalo vi{e istraga i saslu{alo na stotine svjedoka, ovaj slu~aj do danas nije rije{en. O razlozima ubojstva i spre~avanju istrage u predmetu Ugljen, u emisiji Arijane Sara~evi} Hela}, prvi put, govore tada{nji ~elni ljudi MUP-a i obavje{tajnih agencija: Munir Alibabi}, Bakir Alispahi}, Kemal Ademovi}, te ~lanovi u`e porodice, advokati, porodice `rtava zloglasne teroristi~ke organizacije [eve i mnogi drugi.

Slatka ljuta

Nogomet i manekenke
U emisiji Show ti me u su bo tu (TV PINKBH, 17 sati) gostuju golman FK @elje zni~ar i re pre zen ta ci je BiH Ibra him [e hi}, manekenka Danijela Mijatovi}, ko ju naj~e{}e povezuju sa fudbalerima, a nedavno su je spojili i sa atraktivnim Lorikom Canom, fudbalerom Galatasaraya i albanske reprezentacije. Za muziku i dobru atmosferu u studiju ove subote zadu`en je pjeva~ Darko Radovanovi} sa svojim bendom, vlasnikom najve}eg hita posljednjih godina "Ako je do mene". Urednica i voditeljica Naida Srnja.

SHOW TIME

Kassalo u Dohi
Film BHT1 „Slatka ljuta“ Dinne Kassala uvr{ten je u finalnu konkurenciju od pet filmova sedmog Al-Jazeera Internacionalnog festivala dokumentarnog filma, u konkurenciji od 905 filmova. Festival se odr`ava u Dohi od 21. do 24. aprila, kada }e biti i progla{enje pobjednika.

Naslije|e jedne dame
Dugo najavljivana serija "Polje lala", u kojoj glavne uloge tuma~e pjeva~ica Emina Jahovi} - Sandal i Tolgahan Sayısman, mo`ete pratiti svakim radnim danom od 18 sati na TV PINKBH. Lale, glavni lik koji tuma~i Emina Jahovi}, djevojka je iz bogate porodice u kojoj su se novac i bogatstvo naslje|ivali decenijama. Naviknuta na rasko{, ona nije djevojka koja }e se time hvaliti, naprotiv, vrlo je skromna. Zaljubljuje se u Cinara, koji je iz jednako mo}ne porodice, ali za razliku od Laline, njegova porodica je stekla novac preko no}i. I pored iskrene ljubavi izme|u njih, razli~iti odgoj, na~in `ivota i ~lanovi obje porodice spre~avat }e ovaj par da u~vrsti svoju ljubav. Druga serija, „Naslije|e jedne dame“ starta u ponedjeljak, 25. aprila, i ide radnim danima u 21, izuzev ~etvrtka, kada ide u 20 sati. Repriza je radnim danima u 17 sati. "Naslije|e jedne dame" djelo je jednog od najpoznatijih turskih pisaca 20. stolje}a Orhana Kemala i najgledanija je turska serija ikada.

Na TV PINKBH

U nastavku serije Ezel

Jo{ popularnih glumaca
U nastavku emitiranja igrane serije „Ezel“ o~ekuju nas nova uzbudljiva de{avanja u `ivotima donedavno najboljih prijatelja, najavljuju s BHT1. Ezelov osvetni~ki plan nije urodio plodom. Ostao je bez prijatelja i bez ljubavi svog `ivota, ali je dobio jo{ ve}eg neprijatelja Kenana Birkana, koji im prijeti smr}u. Za njega radi i Ramizov unuk Sekiz, profesionalni ubica. Po~inje nova igra, u kojoj se igra po novim pravilima... Ni veza sa Ej{an nije izvjesna, svako je krenuo na svoju stranu, jedino mogu zajedno „sko~iti s mosta“ ali pro{lost ko~i budu}nost. Ej{an ..., pronalazi utjehu u novom cilju - osveti... Uspje{noj gluma~koj ekipi pridru`ili su se i novi, jo{ poznatiji glumci. Haluk Bilginer igra novog negativca u seriji Kenana Birkana, markantnog gospodina kojem je srce puno gnjeva i osvetoljubivosti. Haluk Bilginer doajen je turskog glumi{ta koji se proslavio glume}i u britanskom pozori{tu u mjuziklima i predstavama „My Fair Lady", „Macbeth", „Pal Joey" i „Fantom u Operi",

ali i u televizijskim serijama „Eastenders", „Glory boys" i The Bill". Osim Bilingera, u drugoj sezoni svoju je priliku dobio i glumac Kivanc Tatlitug, koji igra Sekiza, odmetnutog Ramizovog unuka i okorjelog ubicu koji radi za Kenana. Lijepa Berrak Tüzünataç pojavljuje se u ulozi konobarice i nove Ezelove pomo}nice. Turski mediji naga|aju da se izme|u Tüzünataç i Kenana Imirzalioglua za vrijeme snimanja stvorilo ne{to vi{e od prijateljstva...

Dva smo svijeta razli~ita

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV
Sava{a ljuti {to Jasemin krije od njega da je agencija propala. Kako bi ispunile obe}anje dato Sava{u, Jasemin i Sevgi poku{avaju samostalno snimiti reklamni film za njegovu firmu. Sava{ saznaje da su Van i okolina poplavljeni. Ahmet Moran predla`e Sava{u da postanu ortaci. [ahnur se trudi prona}i rje{enje za svoju k}er. ^i~ek misli da Bora obmanjuje Nazan. Bora ponovo poku{ava osvojiti Sevgi. D`em ne `eli odustati od Nadje. ^i~ek odlazi u holding da vidi Sava{a, ali je tamo ~eka veliko iznena|enje. Jasemin o~ekuje da je Sava{ zaprosi.

21.

Zavr{eno snimanje
Snimanje prve sezone doma}e humoristi~ne serije „Dva smo svijeta razli~ita“ reditelja Elmira Juki}a je zavr{eno. Do 2. jula u redovnom terminu, subotom, u 20.10 u programu TV1 i Mre`e bi}e emitirano 14 epizoda. Serija se ve} u ovoj fazi pokazala uspje{nom i osvojila je simpatije {irokog auditorijuma. „Analize koje smo uradili, kao i izvje{taji zvani~nih agencija ukazuju da je serija izuzetno popularna te da je nai{la na odli~an prijem kod publike. Sama ~injenica da TV1 i Mre`a na zahtjev mnogobrojnih gledalaca emitira dodatno dvije reprize u programu, dokazuje da je rije~ o gledanoj i interesantnoj doma}oj seriji, navodi direktor programa TV1 Sanjin Be}iragi}. Realizacijom serije zadovoljan je i izvr{ni producent, agencija Fist iz Sarajeva. Tako u subotu, koja je pred nama, gledatelji }e imati priliku saznati kako Bahra u~i raditi na ra~unaru, a u petoj ne propustite pogledati vrhunsku ve~eru koju Fadil organizira za delegacija ruskog Carskog pozori{ta. U seriju su producenti uveli i nekoliko novih gluma~kih imena iz BiH i susjedstva. Tako }emo u narednim epizodama gledati Mladena Nelevi}a, Vanesu Glo|o, zagreba~kog glumca Pjera Meni~anina, te mlade bh. glumce Anu Stani} i Adnana Omerovi}a. Iako je o zvani~noj potvrdi nastavka snimanja serije rano govoriti, sa TV1 poru~uju gledateljima da }e, s obzirom na njen dosada{nji uspjeh, najvjerovatnije novu sezonu u programu TV1 i Mre`e mo}i gledati od jeseni.

22. 23. 24.

^i~ek iznenada nestaje. To }e dovesti do zatezanja odnosa izme|u Sava{eve porodice i Ahmeta Mrana. ^i~ek je, iako nesretna {to joj Sava{ ne uzvra}a ljubav, veoma tu`na {to Sava{u stalno zadaje nevolje. Sava{ se priprema da zaprosi `enu koju voli, svoju Jasemin, ali ga pe~e savjest zbog svega {to je u~inio ^i~ek. Nakon saznanja da }e joj se k}erka udati, Lejla se boji obi~aja, tradicije i na~ina `ivota Sava{ove porodice. Ona upozorava Jasemin da bude oprezna, te da `ivot u takvoj jednoj zajednici za Jasemin ne}e biti nimalo lak. Mehmet ne odustaje od Jasemin i jednom prilikom `eli provaliti vrata Jasemininog doma. Nazan se nastavlja tajno vi|ati sa Borom. Jasemin dolazi zvani~no upoznati Sava{evu porodicu. Jasemin dolazi u Sava{ovu ku}u upoznati njegovu majku [ahnur. Ona i ne sluti kakvo }e tamo do`ivjeti iznena|enje. Ona kao moderna djevojka do`ivljava veliki {ok kada shvati da Sava{eva porodica funkcinira na na~in za koji je Jasemin mislila da vi{e ne postoji. ^i~ek odlu~uje oti}i kod roditelja na nekoliko dana, te se tom svojom odlukom dovodi u veliku opasnost. Sava{ je lud od brige za ^i~ek i nije mu jasno {ta ju je natjeralo da to u~ini. Sava{ i dalje krije pravu istinu od Jasemin o ^i~ek. On svojoj dragoj i dalje ^i~ek predstavlja kao njegovu snahu.

Kada najzad prona|e ^i~ek, Sava{ odlu~uje iskreno s njom razgovarati. ^i~ek mu obja{njava da ga je vidjela sa Jasemin i da je shvatila da u njegovom srcu nema mjesta za nju. Sava{ joj obja{njava da }e joj uvijek biti prijatelj, ali mladoj `eni punoj ljubavi prema Sava{u to samo zadaje veliku bol. Sava{ je zbog novonastale situacije prisiljen odgoditi razvod sa ^i~ek. Nakon {to joj je Jasemin ispri~ala kako je pro{la posjeta Sava{evoj porodici, Lejla nije za to da se Sava{ i Jasemin vjen~aju. Nazan, zaljubljena do u{iju u Boru, do`ivljava pravi {ok kada svog dragog vidi kako {eta sa Sevgi. Sava{ pronalazi novi na~in da otvori fabriku u Vanu. [ahnur ima nevjerovatan prijedlog za Sava{a.

25.

Izbori u Egiptu
U aprilskom izdanju „The Doha Debates“ diskusija se vodila o temi izbora u Egiptu, a emisiju mo`ete pogledati na BHT1 u nedjelju, 24. aprila. Egip}ani su rekli svojim vojnim vladarima da ne `ele da ih se sili na parlamentarne i predsjedni~ke izbore ne{to kasnije ove godine, a nakon svrgavanja Mubarakovog re`ima. U specijalnoj diskusiji, koju su priredile „The Doha Debates“ publika koju su ugla, vnom ~inili studenti i mladi profesionalci je sa 84,4 posto glasala za argument: „Vjerujemo da bi Egipat zbog demokratije trebalo da odgodi izbore.“ 9

DOHA DEBATE

SU
23.00
BHT

23. april 2011.
BHT FTV
07.00 Koncert klasi~ne glazbe: Krvava svadba Plesna grupa Flamenco 08.00 Vijesti 08.05 Dje~iji karneval 08.30 ZIZ, zabavaigraznanje 11.00 Sarajevska hronika 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Vrt dobre vje{tice, kanadski igrani film 13.45 Magazin LP u nogometu

TV PROGRAMI
RTRS
06.41 Pskovsko Pe~erski manastir, dok. film 07.25 Razgovor sa Nikodimom Kavarnosom, gr~kim Pojcem 08.00 Vijesti 08.15 Vaskr{nji jutarnji program Mala TV 09.10 Film za djecu Poetski trenuci 11.00 Razgovor sa monahom Dositejem Hilandarcem (r) 12.00 Dnevnik 1 12.20 @ivoti svetaca, mini serija 13.20 Retrovizor Put u svetu zemlju 08.00 BHT vijesti Pregled programa za djecu (r) 08.10 Uradi sam, uradi sama 08.15 Veliki skok, dokumentarni film 08.30 Lotus Lantern, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.55 Pe~at, doma}a igrana serija, 26/36 (r) 11.25 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 Obalska stra`a, igrana serija, 54/61 13.55 Elza i Fred, argentinsko{panski igrani film 14.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Liverpool Birmingham City, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 18.10 Andrea Doria: Potonula istina, strani dokumentarni program, 1/2 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet, Premijer liga BiH: Borac Budu}nost, prijenos 21.30 Ezel, igrana serija, 65/136 22.20 BHT vijesti 22.30 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj, 2/3 23.00 Ljubav i bijes, doma}i igrani film 00.30 Ponos, njema~koameri~ki igrani film

Ljubav i bijes
DRAMA

Postariji trgovac Simeon o`enio se mladom pekarevom k}eri. Kada se nakon svadbene no}i vratio s puta, u nju kao da je u{ao "bijes": pomahnitala je i odbija ga primiti u bra~nu postelju. Dok ona pri~a {to ju je spopalo, Simeonovo lice se izobli~uje i pretvara u zastra{uju}u masku. Kada dervi{i poku{aju iz nje istjerati ne~astivog, njezino se tijelo odi`e od zemlje i lebdi u zraku.
Re`ija: Bakir Tanovi} Uloge: Merima Isakovi}, Viktor Star~i}, Adem ^ejvan, Dragomir Bojani} Gidra, Dara ^aleni}

12.15
FTV

Vrt dobre vje{tice

PORODI^NI

Cassie Nightingale je doselila u Middleton i preure|uje Grey House u preno}i{te. Njen momak, {ef policije Jake Russell, i njegova djeca, Brandon i Lori su sretni jer im je Cassie u kom{iluku. Ipak, idilu naru{ava pojava ~ovjeka po imenu Nick, koji ima papire kojim dokazuje svoje vlasni{tvo nad Grey Houseom. Cassie ostaje zbunjena i po~inje se pitati da li stvarno pripada Middletonu.
Re`ija: Craig Pryce Uloge: Catherine Bell, Chris Potter, Catherine Disher, Peter MacNeill, Rob Stewart, Matthew Knight, Elizabeth Lennie

Greh njene majke
SERIJA

Vlado Podani
KONCERT

21.10

16.10

00.10
PINK

Veliki udar
AKCIJA/DRAMA

Kada je na zabavi {kolskog astronomskog kluba otkrio kometu, Leo nije ni slutio da je zapo~elo posljednje poglavlje povijesti ~ovje~anstva. U potrazi za ekskluzivnom pri~om, ambiciozna novinarka Jenny nanju{i priliku u ostavci ministra financija zbog afere s izvjesnom Ellie. No ono {to Jenny ne zna je da je Ellie zapravo kometa, poput one koja je prije 65 milijuna godina izbrisala dinosaure s na{eg planeta, i da }e udariti u Zemlju te izazvati katastrofu nevi|enih razmjera. No ~ovje~anstvo ne}e mirno ~ekati apokalipsu pa predsjednik SAD-a najavljuje misiju razaranja komete, a predvodi je kapetan Tanner. Kada misija u svemiru do`ivi neuspjeh, vrijeme je za plan B...
Re`ija: Mimi Leder Uloge: Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood

14.20 Vijesti 14.30 Ljubav i kazna, igrana serija, 16. i 17. epizoda 17.29 Dnevnik, najava 17.30 Ezel, igrana serija, 64. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 14. epizoda, IV sezona 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dobra supruga, igrana serija, 3. epizoda 21.10 Greh njene majke, igrana serija, 12. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 59. epizoda 23.00 Dnevnik 3 23.15 Klub ~italaca, no}ni show program, 1. dio 23.45 Sestra Jackie, igrana serija, 4. epizoda 00.15 Klub ^italaca, no}ni show program, 2. dio 01.20 Slomljeno cvije}e, film

13.50 Vra}anje u `ivot, reporta`a 14.05 Biciklisti~ka trka, Banjaluka - Beograd, reporta`a 14.15 Uvjeravanje, film 15.55 Na glasu svetosti, vjerski program 16.10 Koncert: Vlado Podani 17.10 Sveti tjedan u katedrali svetog bonaventure, reporta`a 17.35 Pri~a o "beogradskom sindikatu", vaskr{nji program za mlade 18.10 Robin Hud 2, serija 19.00 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 19.05 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 U orlovom gnijezdu, zabavni program 21.00 RTRS preporu~uje 21.10 Mejdan Simeuna |aka, film 22.55 Vijesti 23.10 Muzi~ki program 00.00 Vaskr{nja liturgija iz Hrama Hrista spasitelja u Banjaluci, direktan prenos 02.00 Muzi~ki program 02.30 Mejdan Simeuna |aka, film

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 07.00 07.30 07.50 08.00 08.30 08.55 09.40 10.45 11.58 12.00 13.00 13.25 14.00 Timmy, crtani film Fifi, crtani film Bumba, crtani film Graditelj Bob, crtani film @ablja patrola, crtani film Hlapi}eve nove zgode, crtani film Lijeni grad, crtani film Garfield, crtani film Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Biometeorolo{ka prognoza Najbolje godine, serija, 39. ep. Autoklub Dokumentarni program Nacionalna klasa, film

23. april 2011.
OBN
07.10 Gerald McBoing, crtani film 07.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.00 Mixmaster, crtani film 08.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.40 Oggy i `ohari 2, crtani film 09.05 Ke~eri, zabavni program 09.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 16.45 Dolina vukova,

PINK
06.00 Sto za petoro, film 08.00 Madagaskar, film
ANIMIRANA AVANTURA
Re`ija: E.Darnell, T. McGrath

SU

22.05
MRE@A

Kartel
AKCIJA/TRILER

Osje}ajni lav Alex, `ivahna zebra Marty, neuroti~na `irafa Melman i drski nilski konj Gloria najbolji su prijatelji i najve}e zvijezde zoolo{kog vrta, no kada jedan od njih nestane iz svoga kaveza, ostali ga kre}u tra`iti, a putovanje svih zavr{it }e u dalekoj Africi, i to na Madagaskaru.

10.00 Grand hitovi, muzi~ki program 11.00 Arena B-13, talk show

Premda budno ~uvana i opasana visokim zidom, ameri~komeksi~ka granica najaktivnije je mjesto {verca droge u SAD. Trenuta~no vode}i narkomafija{ Memo Lucero nalazi se pred uhi}enjem, a zasluge za to pripadaju agentu Seanu Vetteru i njegovom partneru Demetriusu Hicksu. Pomisliv{i da se napokon rije{ila glavnog organizatora preprodaje narkotika, policija ne sluti da je tr`i{te drogom preuzeo jo{ opasniji kriminalac od Lucera. To je tajanstveni Diablo koji odlu~i smaknuti Vettera. Umjesto njega strada njegova supruga Stacy. Shrvan smr}u voljene `ene, Vetter krene u osvetni~ki pohod na Diabla...
Re`ija: F. Gary Gray Uloge: Vin Diesel, Larenz Tate, Timoty Olyphant, Geno Silva, Jacqueline Obradors, Steve Eastin

20.05
NOVA

Garfield
CRTANI FILM

Dejana
09.40
TALK SHOW

Show time
17.30
ZABAVNA EMISIJA

Harry Potter i odaja tajni

SF

17.00

15.50 Kad li{}e pada, serija, 30. ep. 16.35 Sport centar 16.40 Najbolje godine, serija, 40. ep. 17.30 @elja plus 17.52 Vremenska prognoza 17.55 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 31. ep. 21.00 Voli me do bola, zabavni program 22.00 Hajde da se volimo, igrani film 23.45 Sport centar 23.50 Konji vrani, igrani film 01.30 Vremenska prognoza 01.58 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 @enski razgovori, zabavni program 03.45 Voli me do bola, zabavni program 04.35 Dokumentarni program 05.00 Muzi~ki program

kriminalisti~ka serija 17.30 Dejana talk show, tema: Psi lutalice, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Siled`ija, igrani film
AKCIJA
Re`ija: David J. Burke

12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Sile prirode, film
ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Bronwen Hughes

Nakon uhi}enja i pritvaranja nasilnog gangstera Jamesa Allena zvanog @ivotinja njegov sin tinejd`er Darius ostaje sa svojom majkom. Nakon {to nju ubiju, dje~ak se odgaja sam na ulici te postane kriminalac. Tijekom boravka u korumpiranom zatvoru, @ivotinja radi za mo}nog zatvorenika Kassadu. No kada upozna revolucionara Berwella, njegov pogled na `ivot se mijenja. @ivotinja biva pu{ten uvjetno i poku{ava `ivjeti po{teno, ali njegova pro{lost i slava ga progone, dok vidi da je i Darius krenuo njegovim stopama kriminala.

Ben Holms je pred `enidbom. Ulije}e u avion da bi i{ao kod svoje vjerenice, ali de{ava se niz nezgoda pa je prinu|en da se vozi vozom sa atraktivnom i ekscentri~nom Sarom…

Harry Potter nije imao lijepe ljetne praznike. Ne samo da je morao trpjeti napornu tetu Petuniju, tetka Vernona i njihov strah od njegovih magi~nih mo}i nego je i pomislio da su ga i njegovi najbolji prijatelji Ron Weasley i Hermione Granger zaboravili. Naime, nisu odgovorili ni na jedno njegovo pismo. Onda se, nenadano, u Harryevoj sobi pojavljuje ku}ni vilenjak Dobby i upozorava ga na opasnost ako se poku{a vratiti u Hogwarts. Unato~ svim vilenjakovim poku{ajima, odlu~nog Harrya iz pand`a Dursleyevih spa{avaju Ron i njegov brat uz pomo} lete}eg automobila...
Re`ija: Chris Columbus Uloge: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths, Fiona Shaw

23.35 01.25 03.15 05.05

Izbrisana sje}anja, film Siled`ija, igrani film Izbrisana sje}anja, film OBN Info, informativni program 05.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.45 Sva ta ravnica, serija 19.30 Grand poga~a, muzi~ki program 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki udar, film

22.35
HRT 1

Samci
ROMANTI^NA KOMEDIJA

Steve Dunne bavi se urbanisti~kim planiranjem. Odlu~io je posve odre}i se ljubavi, sve dok nije upoznao Lindu Powell koja radi u Agenciji za za{titu okoli{a. Za nju su dvije najva`nije stvari u `ivotu - ljubav i uzajamno povjerenje. Janet Livemore Steveova je prijateljica i savjetnica za "stvari srca", dobra i odana. Zaljubljena je u Cliffa, pjeva~a grunge-metal sastava "Citizen Dick". Cliff Poncier nikada nije ljubav dr`ao tako ozbiljnom stvari poput glazbe. Debbie Hunt stalno je u potrazi za ljubavlju...
Re`ija: Cameron Crowe Uloge: Bridget Fonda, Campbell Scott, Kyra Sedgwick...

11

SU

23. april 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.50 Najava programa 07.55 Patak Frka, crtana serija 08.20 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu 08.45 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i 09.35 Pse}a ophodnja, serija za djecu (r) 10.00 ni DA ni NE: Financiranje vjerskih zajednica 10.55 Briljanteen (r) 11.40 Pismo za kralja, nizozemski film za djecu (r)

TV PROGRAMI
NOVA
07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.55 Timmy Time 08.10 Peppa, crtana serija 08.30 Bakugan, crtana serija 08.55 Chuggington, crtana serija 09.10 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.35 Winx, crtana serija 10.00 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 13.00 Gospodin Dadilja, film 14.45 Klokan Jack, film 16.30 Provjereno, informativni magazin 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno (r) 17.40 Lud, zbunjen, normalan, serija (r)

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Karlitov na~in, film (r) 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Moje sunce, emisija o trudnicama i porodiljama 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 07.00 07.30 08.00 10.00 11.05 11.20 11.30 12.00

TVSA
Non-stop, 10/25 (r) Non-stop, 11/25 (r) Program za djecu Kike tike ta~ke, u`ivo Noody (r) Barimba (r) Autoshop magazin Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 1/8 (r) Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin (r) Sarajevdisanje, dok. program (r) Bisage Vehida Guni}a Robin Hood, 36/39 Vijesti TVSA Biznis magazin Za svaku bolest trava raste Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal Dnevnik TVSA Kike tike ta~ke, program za djecu (r) KK Bosna Asa BH Telecom- [iroki TT Kabeli, prenos Vijesti TVSA Noina barka, 1/2 @ena misterija, 7/8 Robin Hood, 36/39 (r) Rebus, politi~ki magazin (r) Dnevnik TVSA (r) @ena misterija, 5/8 (r) Noina barka, filmski program (r)

07.30 Vela Nedeja va Orlecu, emisija pu~ke i predajne kulture 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: ^ovjek iz La Ramieja, ameri~ki film 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet: Ko{arka za sve (r) 11.10 Normalan `ivot, emisija o obitelji 11.50 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 14.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 14.35 Eko zona 15.05 Skica za portret 15.15 Opera box 15.45 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.35 Pastel 16.40 Vijesti 16.45 Vrijeme sutra 16.46 HAK - Promet info 16.50 Reporteri: Lavovi Tarange 17.55 Sjeverni medvjed okom {pijunske kamere, dokumentarni film 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 Uskrsna ~estitka kardinala Bozani}a 20.20 Zvijezde pjevaju 5 22.15 Vijesti 22.35 Samci, ameri~ki film 00.15 Filmski maraton: Wall Street, ameri~ki film 02.15 Filmski maraton: ^ovjek iz Laramieja, film (r) 03.55 Skica za portret 04.13 Reporteri: Lavovi Tarange (r) 05.13 Eko zona (r)

13.00 13.15 14.45 15.20 16.00 17.00 17.05 17.35 18.15 18.30 19.00 20.00

Patak Frka
CRTANA SERIJA

Lud, zbunjen, normalan
07.55
SERIJA

Centralni dnevnik
17.40
INFO-PROGRAM

19.30

13.35 Filmska matineja: Srebrni pastuh, australski film (r) 15.10 KS automagazin 15.40 4 zida 16.15 Gala koncert klapa Cambi i prijatelji, snimka 17.55 Vaterpolo, PH: Primorje - Mladost, prenos 3. utakmice polufinala 19.30 Gara`a: Markiz (r) 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Slaven Belupo Hajduk, prenos 22.00 HNL - emisija 22.50 Za{titnica svjedoka 1, serija 23.30 Vrijeme je za jazz: Za jednom kapi ~istoga `ivota, Big Band HRT a 00.20 KS automagazin (r) 00.50 4 zida (r) 01.25 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.27 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.01 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 04.03 No}ni glazbeni program: Cro fest Pop Rock hit, Dom Sportova 1994. 04.53 No}ni glazbeni program: Zlatko Pejakovi}

19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Harry Potter i odaja tajni, film 23.00 Baraba, film 01.30 D`ingis Kan: Do kraja svijeta, film 03.45 Smrtonosna zona, film (r)

20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dok. program serijal 22.00 Vijesti 22.05 Kartel, film 00.10 Vijesti plus

21.30 21.40 23.10 00.30 01.15 02.45 03.15 04.45

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija (r3) 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Dobar, lo{, zao (r) 13.10 Karlitov na~in, film (r) 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.15 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`iejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti 22.05 Kartel, film

KAKANJ
11.00 Bonaventura 12.00 Flash Vijesti 12.05 Koncert: Hannah Montana 13.30 Planeta zemlja 14.30 Tribunal, info-program 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Odbojka: finale play-offa, OK Kakanj - OK Br~ko Jedinstvo 17.00 Flash vijesti 17.05 Uljep{aj svoj `ivot 18.00 Svjedok prirode 18.30 Ads kviz 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Legende bh sporta 21.30 Bo`e, bo`e, turski film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Auto shop magazin 00.00 Vijesti (r) 00.15 Put u tamu, film

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljine, 2/4 13.05 Studenti, 6/15 (r) 14.05 Azimuti 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors, serija 16.30 Autoshop17.00 Bonaventura17.45 Za svaku bolest trava raste, 24. ep. 18.00 Duhovni svijet 18.30 O nama, emisija o RTV USK 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e, 28/36 21.30 Vijesti 21.35 Plan B 22.05 Kad bi bio bijelo dugme, snimak koncerta 2. dio

TV ZENICA
11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
09.00 Na tragu, dok. program 09.30 Odli~an 5+ 09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, serija 16.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Xtreme, sportski magazin 21.00 Biografije 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B.

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Otpisani, serija 12.15 Bledi mjesec, film 14.00 Moje dvori{te 14.30 Bela la|a, serija 16.00 Dnevnik 1 16.10 Ku}a pored pruge, film 18.00 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Sibirski berberin, film 23.00 Tri karte za Holivud, film 00.55 Zimske nevolje, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Agro kanal 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

23. april 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Tra`im djevojku, serija Kupid, serija Razvedeni Gari, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Kupid, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija Dr Haus, serija Lekar po narud`bi, serija Tra`im djevojku, serija Serija Ru`na Beti, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

SU

RTS
11.00 11.05 11.30 12.10 12.30 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 15.00 15.10 15.40 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 00.00 00.50 Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka Vrijeme odluke Svijet zdravlja Dnevnik Sport plus Vrijeme Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Dokumentarni program Vijesti Vrele gume, reporta`a TV minijature Za sva vremena Medijska mre`a srpske dijaspore Petkazanje, dok. program Leti, leti, pjesmo moja mila Kvadratura kruga Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Gorki plodovi, serija TV lica... Jelen top deset Svijet sporta Jelen Super liga Imam jednu `elju Knjiga utisaka (r)

RTCG
12.00 12.05 12.35 14.05 14.30 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.55 20.05 20.35 21.00 21.30 22.05 22.40 23.00 23.30 00.00 01.10 01.40 Vijesti Zapis (r) Jutarnji program (r) Argument (r) [kola u prirodi: Pri~a o Cetinju Etno Dnevnik 1 Muzika Crno - bijeli svijet, no}ni program (r) Kviz - prenesi znanje ~uvaj prirodu Mozaiku Ko{arka: Lov}en - Ulcinj, direktno Dnevnik 2 Sat TV Blic biznis i vijesti iz dijaspore Atr magazin Pe~at Muzi~ki mix Dnevnik 3 Sportska subota Vaterpolo: Jadran - Budva, snimak Crno - bijeli svijet, no}ni program Fudbalske reporta`e: De~i} budu}nost

UNIVERSAL
06.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 11.00 Sve po zakonu, serija 12.00 Dobra `ena, serija 13.00 Gospo|ica Marpl: U 16.50 Sa Padingtona, film

Dobra `ena
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija (r2) 13.10 Karlitov na~in, film (r) 16.05 Dadilja Ana, serija 17.15 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija (r) 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 21.10 Tito, dokumentarni serijal 22.05 Kartel, film

15.00 Gospo|ica Marpl: Najavljuje se ubistvo, film 17.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Sve po zakonu, serija 21.00 Kazanova, serija 00.40 Medijum, serija 02.40 Tri rijeke, serija 03.40 Bra}a i sestre, serija

TV 1000
06.00 Striptiz klub, film 08.00 Stani, ili }e moja mama pucati, film 10.00 Gunisi, film 12.00 Milagro, film 14.00 Lak za kosu, film 16.00 ^ovjek koji je plakao, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car 09.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, ~etvrtfinale 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live 14.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka live, polufinale

EUROSPORT 2
05.30 Snuker, Sheffield, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 08.30 Mountain bike 09.30 Hokej na travi, EL Live: East Grinstead HC, Velika Britanija Reading, Engleska 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live 14.00 FIA touring car, Zolder, Belgija Live 15.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga Live 20.30 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Surf 23.15 Hokej na travi 00.30 Borila~ke vje{tine 02.00 Snuker, Sheffield, UK

SPORT KLUB
06.30 ATP Barcelona, polufinale 10.00 Copa del Rey finale: Barcelona - Real Madrid 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.15 Real NBA 13.45 Premier League: Manchester United Everton, direktno 16.00 Premier League: Tottenham - WBA, direktno 18.00 NBA Live 18.30 Premier League: Chelsea - West Ham, direktno 20.30 NBA play off: Game 4: Indiana - Chicago, direktno 22.45 NBA Action 23.15 ATP Barcelona, polufinale 01.30 Premier League: Liverpool - Birmingham 03.00 Premier League: Aston Villa - Stoke

Avanture Rokija i Bulvinkla
FILM

WTA Stuttgart
TENIS

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija 15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.40 Sredinom sedmice, info- program 17.10 Autovizija, emisija o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, info- program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.30 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

20.00

18.30

18.00 Premijera: Prva liga, film 20.00 Premijera: Avanture Rokija i Bulvinkla, film 22.00 Premijera: Kupe de Vil, film 00.00 Prljavi kodeks, film 02.00 Rim 1, film 04.00 Ro|enje, film

15.45 Snuker, Sheffield, UK Live 18.30 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka Live, polufinale 20.15 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Fight Club 01.00 Snuker, Sheffield, UK

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti 2 epizode 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Lov na sabljarke 09.05 Potraga za prirodnim gasom 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Mo}ni brodovi 11.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti 2 epizode 14.35 Auta po mjeri 15.30 Ameri~ki ~operi 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi? 17.20 X-ma{ine 18.15 Ljudskih ruku djelo 19.10 Mo}ni brodovi 20.05 Auta po mjeri 21.00 Ameri~ki ~operi 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Majstori za pivo 23.45 Lov na sabljarke

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 Megafabrike Ja, predator Ulovljeni Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem 10.00 In`enjerske veze 11.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY
06.00 Mi Evropljani 07.00 Ko si zapravo ti? 08.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 08.30 Velike britanske vojskovo|e 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Bler 11.00 @ivio Pakistan 12.00 Uskr{nje ostrvo: Povratak u pro{lost 13.00 Kolonija 14.00 Mi Evropljani 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Premijera: [ekspirovi portreti 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Jelena Trojanska 19.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 Rim: Posljednja granica 21.00 Farma iz viktorijanskog doba: Posebno bo`i}no izdanje 22.00 Mark Forster: Dozvola za snimanje 23.00 Ko si zapravo ti? 00.00 [ekspirovi portreti

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Majmunska posla Majmunska posla Upoznajte divljinu Ro|eni lovci U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Veterinari sta`isti Posljednja nada Planeta Zemlja ^udna stvorenja Nika Bejkera 5 epizoda Avanture Ostina Stivensa Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Ajkule napadaju Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama Najekstremniji Divlje i bez cenzure

ATV
11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Nacionalna klasa, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.00 Pozori{te u ku}i, serija 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Hajde da se volimo, film 00.00 Konji vrani, film

Avionske nesre}e
DOK. PROGRAM

15.00

13.00 Napravljeni da ubiju, 2 epizode 15.00 Avionske nesre}e, 2 epizode 17.00 Velik, ve}i, najve}i, 2 epizode 19.00 Megafabrike 20.00 Bjekstvo 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 Tabu

NE
22.55
BHT

24. april 2011.
BHT FTV
07.20 Monah i vuk, dokumentarni program 07.40 Svjetlo Vaskrsenja Hristova, dokumentarni program 08.10 Vijesti 08.15 Hristova ~uda, animirani film 09.00 Vaskr{nja liturgija, prijenos iz Saborne crkve Presvete Bogorodice u Sarajevu 10.30 Uskr{nja misa, prijenos iz Katedrale Presvetoga Srca Isusova u Sarajevu 11.55 Urbi et Orbi, prijenos iz Rima 12.30 Dnevnik 1

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Muzi~ki program 07.00 Raduje se srpska, otvoreni program 09.00 Vaskr{nja liturgija iz Saborne crkve u Beogradu, direktan prenos Raduje se Srpska, otvoreni program 11.55 Rim - urbi et orbi, direktan prenos 12.20 @ivoti svetaca, serija 13.10 Raduje se Srpska, otvoreni program 17.05 Ko to tamo peva?, film 18.40 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika 07.45 BHT Vijesti 08.00 Debate o debatama, program za mlade 09.00 Vaskr{nja liturgija, prijenos iz Saborne crve Presvete Bogorodice u Sarajevu 10.30 Uskr{nja misa, prenos iz katedrale Presvetog Srca Isusova u Sarajevu 11.55 Urbi et orbi, prenos iz Rima 12.30 BHT vijesti 12.45 Kongoanska misija Fra Ilije Bari{i}a, dokumentarni program

The Hoax
DRAMA/KOMEDIJA

Pisac Clifford Irving je prije 35 godina progla{en krivim i osu|en na zatvorsku kaznu zbog prevare. Njegovim posredovanjem jedna izdava~ka ku}a je financirala objavljivanje la`ne autobiografije milijardera Howarda Hughesa. Hughes je bio poznati mizantrop koji nije davao nikakve intervjue. Pojedinosti prevare Irving je kasnije objavio u knjizi, na osnovu koje je snimljen i film.
Re`ija: Lasse Hallström Uloge: Richard Gere, Alfred Molina, Julie Delpy, David Aaron Baker

01.00
PINK

Kraljevi novca
AKCIJA
Vaskr{nja liturgija
09.00
13.35 [kola ikonopisanja, dokumentarni program 14.00 Jaje u hri{}anstvu, dokumentarni program 14.10 U ime naroda: Josip Pejakovi} 14.40 Izazovi poljoprivrede 15.10 TV Liberty 15.45 BHT vijesti 16.00 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.05 Bijela hronika 17.15 Posljednja {ansa za Harveya, ameri~ki igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Zemlja svjetlosti, igrana serija, 7/8 21.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 U susret Eurosongu 2011, 2/4 22.10 BHT vijesti 22.25 BHT sport 22.55 The Hoax, ameri~ki igrani film 00.50 The Doha debates

Vini je ostarjeli vlasnik lokalne kladionice koji svojim mu{terijama nikada ne dopu{ta da pretjeraju s prevelikim ulozima. Ovakav na~in po slo va nja po~inje se mijenjati kada mafija{i, koji kontroli{u kladionicu odlu~e da kao partnera postave Tonija. Pored toga {to je daleko mla|i od Vinija i {to ga arogantno `eli istisnuti iz posla, Toni se povremeno bavi i dilanjem droge.
Re`ija: Graham Theakston Uloge: Peter Falk, Lauren Holly, Timothy Hutton

Klub ~italaca
SHOW PROGRAM

Pod sretnom zvijezdom
00.40
SERIJA

00.10

21.40
MRE@A

Balibo
DRAMA/TRILER

Dok se Indonezija priprema da okupira malu naciju Isto~nog Timura, pet Australaca, novinara nestaje. ^etiri sedmice kasnije, strani izvjestitelj Roger East dolazi u Isto~ni Timur kako bi napravio pri~u sa mladim i karizmati~nim Joséom Ramos Hortaom, koji }e svjedo~iti pri~u o svojoj domovini, te }e zajedno istra`iti smrt nestalih. Kako u Isto~nom Timuru raste napetost i nastojanje da se otkrije istina, prijetnja od nove invazije se pove}ava. Izvjestitelj Roger East tada postaje prijatelj sa predsjednikom.
Re`ija: Robert Connolly Uloge: Bea Viegas, Christine Martins, Ana Rosa Mendoça, Mazarela Martins

12.45 Isusova ~uda, animirani film 13.35 Bogat vjerski `ivot na Lapadu, dokumentarni program 14.10 Posljednja ve~era, animirani film 15.00 Vijesti 15.10 Ljubav i kazna, igrana serija, 18., 19. i 20. epizoda 17.24 Dnevnik, najava 18.25 Greh njene majke, igrana serija, 12. epizoda 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 15. epizoda 20.50 Nadreality show, zabavni program, 11. epizoda 21.20 N{a mala klinika, igrana serija, 60. epizoda 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.00 Slomljeno cvije}e, ameri~ki igrani film 00.40 Klub ^italaca, no}ni show program, 1. dio (r) 01.10 Sestra Jackie, igrana serija, 4. epizoda 01.40 Klub ~italaca, no}ni show program, 2. dio (r)

18.45 Magazin Lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.15 Audicija, snimak predstave, 1. dio 21.00 Ja imam talenat 22.00 Maratonci tr~e po~asni krug, film
KOMEDIJA
Re`ija: Slobodan [ijan

U obitelji Topalovi} koju ~ini pet generacija mu{karaca, dolazi do sukoba, jer najmla|i potomak ne `eli da se bavi pogrebni~kim zanatom. Uvjeren je da postoji ljep{i posao, a u tome ga podr`avaju njegova djevojka i najbolji prijatelj. Svo troje su zalu|eni filmovima i `ele i sami da oku{aju sre}u. Djevoj~in otac dolazi u sukob sa njima. Obzirom da ga je djevojka prevarila sa najboljim prijateljem, najmla|i Topalovi} je ubije. Kao zlo~inac vra}a se obitelji. Oni ga sad prihva}aju kao svog vo|u...

23.40 Koncert zvijezde hit Rekords-a 00.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 03.55 Audicija, snimak predstave, 1. dio 04.30 Dnevnik 2 04.55 Moskva vaskr{nja liturgija, snimak

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.00 Moj dom 07.30 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 7. i 8. ep. 08.20 Lijeni grad, crtani film 09.20 Talent Time, dje~iji show program 10.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 95. - 99. ep. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kad sam bio pacov, igrani film 13.50 Hajde da se volimo, igrani film 15.30 Kad li{}e pada, serija, 31 ep. (r) 16.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

24. april 2011.
OBN
05.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.45 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.10 Gerald McBoing, crtani film 08.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.50 Ke~eri Smackdown, zabavni program 09.45 Pri~a o dinosaurima, obiteljski film 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Plava voda, bijela smrt, film
DOKUMENTARNI
Re`ija: Peter Gimbel, James Lipscomb

NE

20.05
NOVA

Posljednja istraga AVANTURA

U ovom dugometra`nom dokumentarnom filmu, grupa ronilaca traga za velikim bijelim ajkulama u njihovim prirodnim stani{tima. Na po~etku, oni su snimali ajkule iz kaveza, ali kako je vrijeme odmicalo, oni su po~eli sve vi{e da rizikuju da bi do{li do {to kvalitetnijih snimaka. Zanimljivo je da ovo ostvarenje, snimljeno mnogo godina prije hit-filma „Ajkula“, nudi mnogo vi{e uzbu|enja od igranog filma, prije svega zato {to su snimci autenti~ni.

Godina je 33. kr{}anske ere i cara Tiberija mu~e ~udne pojave - potres i zamra~enje neba. Njegovi astrolozi upozoravaju ga da svijetu prijete veliki nemiri i da su stari bogovi uni{teni. Novo kraljevstvo na Istoku je u usponu. Tiberije vra}a iz egzila Tita Valerija, Taura, vode}eg istra`itelja Rimu. Taura su prognali nekoliko godina prije, jer je otkrio previ{e o smrti cara Augusta, Tiberijeva prethodnika. Tiberije daje Tauru zadatak za koji }e morati upotrijebiti sve svoje talente, a ako ga uspje{no obavi, vratit }e dobar ugled. Treba istra`iti smrt siroma{nog Isus iz Nazareta za kojeg tvrde da je ustao iz mrtvih.
Re`ija: Giulio Base Uloge: Daniele Liotti, Dolph Lundgren, Mónica Cruz, Hristo Shopov, Christo Jivkov

23.35
Glam Blam
ZABAVNI PROGRAM 18.00

Dnevna stra`a
SF

Bilo jednom u Turskoj
SERIJA

Dobar kom{ija
ZABAVNA EMISIJA

HRT 1
15.00

12.10

17.10 Voli me do bola, zabavni program 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Kad li{}e pada, serija, 32. ep. 21.00 Tesna ko`a 2, igrani film 22.30 Sport centar 22.35 ]ao, inspektore, igrani film 00.15 ^unjoglavci, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Tesna ko`a 2, igrani film 05.15 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 99. ep.

11.25 Lonci i poklopci, kulinarski show 17.30 Dejana talk show, tema: Stop divljanju na cesti!, talk show 12.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 14.00 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 15.30 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 17.00 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 23.15 Sve njegove `ene, film 01.05 Siled`ija, film 02.45 Sve njegove `ene, igrani film 04.25 Izbrisana sje}anja, igrani film 06.05 OBN Info, informativni program 06.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

08.00 Snje`ni dan, film 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Birajte svoj hit, muzi~ki program 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Veliki brat, reality show 15.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 16.00 Info top, info-program 16.10 Nemogu}a misija, zabavna emisija 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show (r) 20.00 Veliki brat, reality show 22.00 Parazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.00 DJ talent show, audicija, muzi~ki reality program 01.00 Kraljevi novca, film

Anton Gorodetski u sredi{tu je sukoba izme|u Svjetla i Tame, dviju mo}nih Sila ~iji ratovi nikako ne prestaju. Anton je, naime, pripadnik takozvanih No}nih stra`ara, ba{ kao i njegova djevojka i biv{a u~enica Svetlana ~iji je zadatak dr`ati zara}ene sile pod kontrolom i sprije~iti ih da im sukobi ne zadobiju razorne dimenzije. No njegov sin Jegor, sposoban i prodoran mladi}, prikloni se Silama Tame i postane njihov pripadnik. Tako on oslobodi nevidljive sile koje su u stanju uni{titi svijet...
Re`ija: Timur Bekmambetov Uloge: Konstantin Kabenski, Marija Poro{ina, Vladimir Men{ov, Galina Tiunjina, Viktor Verzhbitski...

09.00
HRT 2

Deset zapovjedi
AVANTURA/DRAMA

Opis `ivota starozavjetnog proroka Mojsija, od ro|enja, kad se kao djete{ce na{ao u pletenoj ko{arici na rijeci Nil, gdje ga je prona{la i odgojila faraonova k}i, preko `ivota u izobilju kao miljenika faraona i princeze Nefretiri, a potom i nakon otkrivanja istine o njegovu “niskom” hebrejskom porijeklu i `ivota kao skromnog obiteljskog pastira u pustinji, do ~ovjeka kojem se ukazao Bog i koji postaje osloboditelj potla~enog izraelskog naroda iz ruku novog faraona Ramzesa, neko} njegova polubrata…
Re`ija: Cecil B. DeMille Uloge: Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter...

15

NE

24. april 2011.
HRT2
07.25 Gustav Mahler: 2. simfonija Uskrsnu}e 09.00 Zlatna kinoteka: Deset zapovijedi, film 12.35 Filipove bebe 13.05 Zvijezde pjevaju (r) 14.55 e-Hrvatska 15.30 Magazin nogometne Lige prvaka 15.55 Rukometni Kup Hrvatske: Dubrava - Me|imurje, prenos 17.35 Vatikan Ivana Pavla 2: Papa, dok. serija 18.05 Zvon~ica, animirani film 19.25 Gara`a: Overflow (r) 19.55 Ve~eras

TV PROGRAMI
NOVA
07.25 Peppa, crtana serija 07.45 Bakugan, crtana serija 08.10 Chuggington, crtana serija 08.25 Beyblade metal fusion, crtana serija 08.50 Winx, crtana serija 09.15 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 11.15 Magazin Lige prvaka 11.45 Baraba, film (r) 14.15 Gospodin Dadilja, film (r) 16.00 Harry Potter i odaja tajni, film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Harry Potter i odaja tajni, film (r) nastavak 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Posljednja istraga, film

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Tito, dok. program serijal (r) 09.30 Moje sunce, emisija o trudnicama i porodiljama (r) 10.10 Rajski kanjon, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.25 Kapital, poslovni magazin 13.20 Housebroken, film 15.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 16.00 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija, emisija o zdravlju 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.05 Biznis vijesti 18.30 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija, 4. epizoda (r) 21.40 Balibo, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija 00.00 Vijesti plus 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Non-stop, 12/25 (r) 07.30 Noina barka, filmski program (r) 09.00 Vaskr{nja liturgija iz Saborne crkve u Sarajevu, direktan prenos 10.30 Misa iz Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, direktan prenos 11.55 TVSA dokumenti (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Avanture u arhitekturi (r) 14.00 Otvoreni program povodom Uskrsa i Vaskrsa, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Tribunal 17.35 Biznis magazin (r) 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Linija `ivota, humanitarna akcija, u`ivo 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Sarajevo art 22.10 Noina barka, 2/2 23.40 @ena misterija, 8/8 01.05 Autoshop magazin (r) 01.35 Dnevnik TVSA (r) 02.05 Sarajevo art (r) 02.35 TVSA dokumenti (r) 03.40 @ena misterija, ciklus igranih filmova, 6/8 (r) 05.00 Noina barka, 2/2 (r)

07.00 Mala TV (r) TV vrti}: Zeko (r) Ninin kutak: Uskrsne pisanice (r) Danica i obitelj bijelog zeca (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Uskrs (r) Brlog: Afri~ki tvor ^arobna plo~a 7 kontinenata: Ju`na Amerika (r) 07.53 Prijatelji (r) 08.48 101 dalmatinac, crtana serija 09.10 Patak Frka, crtana serija 09.35 TV kalendar (r) 09.50 Vijesti 09.55 Vrijeme danas 10.00 Split: Uskrsna misa iz katedrale sv. Dujma, prenos 11.45 Fotografija u Hrvatskoj 11.55 Vatikan: Urbi et orbi, prenos 12.30 Pastel 12.32 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.35 Dnevnik 12.46 Sport 12.48 Vrijeme 12.58 [krinja: Mozaik (r) 13.45 Rijeka: More 14.20 The Bestselling Monks, dokumentarni film 15.15 Mir i dobro 15.45 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 15.50 Vijesti 15.55 Vrijeme sutra 15.56 HAK - Promet info 16.00 @ivot buba, ameri~ki animirani film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: [trigova 19.15 Loto 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Stipe u gostima 2, serija 21.40 Sveti Augustin, mini-serija 23.15 Vijesti 23.35 Ciklus europskog filma: Dnevna stra`a, film 01.40 The Bestselling Monks, dokumentarni film (r) 02.35 Skica za portret 02.50 Potro{a~ki kod (r) 03.20 Globalno sijelo (r)

Gara`a: Overflow
ZABAVNI PROGRAM 19.25

Winx
CRTANA SERIJA

08.50

20.00 Ciklus povijesnog spektakla: Najve}a pripovijest koja je ikad ispri~ana, film
EPSKA BIBLIJSKA DRAMA
Re`ija: George Stevens

21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 23.10 Red carpet, showbiz magazin 00.35 D`ingis Kan: Do kraja svijeta, film (r) 02.50 Svi mrze Chrisa, serija 03.20 Red carpet (r)

Osvojiv{i Jeruzalem, rimski namjesnik Herod okrunjen je za kralja. Boje}i se da bi ro|enjem novoga kralja, o kojemu je narod po~eo naveliko pri~ati, mogao izgubiti prijestolje, dao je u Betlehemu pogubiti svu mu{ku djecu mla|u od dvije godine. Jedno je ipak spa{eno, Isus, plod bezgre{noga za~e}a djevice Marije, `ene priprostoga tesara Josipa. Odrastao je u `idovskoj obitelji u Nazaretu te nakon {to ga je u rijeci Jordanu krstio Ivan Krstitelj, po~eo je javno djelovati po Galileji, Judeji i napokon u Jeruzalemu, postav{i poznat kao Isus Nazare}anin. Ugro`eni njegovom slavom Sina Bo`jega i ~udima koja je ~inio, vjerski poglavari dali su ga uhititi. Rimski upravitelj Poncije Pilat osudio ga je na smrt razapinjanjem na kri`. Prema vjerovanju, tre}ega dana je uskrsnuo i uza{ao na nebo...

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Tito, dok. serijal (r) 09.30 Moje sunce (r) 10.10 Rajski kanjon, film 12.00 Vijesti plus 12.25 Kapital 13.20 Housebroken, film 15.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 16.00 Biznis vijesti 16.05 TV1 ordinacija 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, 4. ep. (r) 18.05 Premijer liga, snimak RTM 18.40 Moje sunce, snimak RTM 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.40 Balibo, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

KAKANJ
12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.25 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.20 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.50 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.20 Uljep{aj svoj `ivot 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Legende bh sporta 16.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 17.00 Svjedok prirode 17.30 Pri~a o duhu, film 19.10 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.30 Svi vole Rejmonda, serija 20.50 Marketing 21.10 Biografije 21.55 Mali oglasi 22.00 Razotkriveni 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Put u tamu, film

RTV USK
13.35 O nama, emisija o RTVUSK (r) 14.00 Vegetarijanski na talijanski (r) 14.30 Vijesti 14.35 Preporu~ujemo 14.40 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Svijet tajne, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste, 23. ep. (r) 16.20 Horoskop 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Time out 21.00 Zdrava TV: Znanstveni forum 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film

TV ZENICA
12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Biografije 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 Show na moj na~in

VOGO[]A
10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.15 Vegetarijanski na talijanski na~in (r) 11.45 Svje`i u dan (r) 12.00 [to uzrokuje bolest (r) 12.30 Reporta`e sa zemlje mira (r) 13.00 Vjerski program 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 17.30 Xtreme, sportski magazin 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Autoshop magazin 20.45 Sportski program 22.30 Igrani film

RTV BN
07.00 Nedjeljno jutro 09.00 Hristos voskrese, prazni~ni program BN TV 19.30 Dnevnik 20.10 Muzi~ki show: Grupa \erdan 21.00 Gu~a, film 22.30 Bela la|a, serija 00.00 Princ i prosjak, film

23.10 Filmski boutique: Estera i kralj, film 00.55 Pjesma Eurovizije 2011. - predstavnici pjesme zemalja sudionica 02.00 No}ni glazbeni program

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
06.55 07.00 10.15 10.45 12.00 12.15 14.00 15.15 16.00 18.45 19.00 19.35 20.50 21.00 22.15 23.15 23.45 Iz dana u dan Vijesti Agro kanal Moj dom, magazin Vijesti Divlji u srcu, serija Veliki susret, serija Autoshop magazin Vijesti Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vremenska prognoza Premier liga Vijesti Autoshop magazin Dnevnik (r)

24. april 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Ko `iv ko mrtav, serija Vill i Grejs, serija Superzvijezde plesa, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Ko `iv ko mrtav, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Superzvijezde plesa, reality show Sofi Parker, serija Sudije za stil, reality show Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Sofi Parker, serija Dr Haus, serija Lekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Sofi Parker, serija

NE

RTS
10.05 11.00 11.05 12.00 12.15 12.25 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 14.45 15.00 15.10 16.03 17.05 17.40 18.00 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.30 22.05 23.00 23.05 23.45 @ikina {arenica Vijesti Znanje imanje UNHCR - povratak: Kosovo, dok. program Vjerski kalendar (r) Moj ljubimac Dnevnik Sport plus Vrijeme Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti Sat Bela la|a, serija (r) [ta ja imam od toga Medijska mre`a srpske dijaspore Srpski isto~nici Sasvim prirodno Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Bela la|a, serija Bez vize Balkanskom ulicom Igrani program (r) Vijesti Uvi|aj, info Dnevnik

RTCG
12.00 Vijesti 12.05 Sat TV (r) 12.35 Jutarnji program (r) 13.35 Argument: 14.05 Crno - bijeli svijet, no}ni program (r) 14.35 Pecat (r) 15.05 Muzi~ki mix 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.55 Fudbal Prva liga: Lov}en - Bar, direktno 17.50 Sat spot 18.00 Agrosaznanje 18.55 Muzi~ki mix 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat spot 20.15 Okvir 21.30 Sat TV 22.00 Dokumentarna emisija 22.25 Muzika 23.00 Dnevnik 3 23 30 Nedjeljom uve~e

UNIVERSAL
06.00 Ne{ Brid`is, serija 11.00 Bra}a i sestre, serija 13.00 Gospo|ica Marpl Usnulo ubistvo, film 15.00 Gospo|ica Marpl: Smrtonosne glasine, film

Erika
SERIJA
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.50 02.50 03.50 04.50

18.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Tito, dokumentarni serijal (r) 10.10 Rajski kanjon, film 13.20 Housebroken, film 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija 20.55 Dva smo svijeta razli~ita, serija, (r) 21.40 Balibo, film 23.20 Corleone, {ef nad {efovima, serija

Tri rijeke, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Dobra `ena, serija Bra}a i sestre, serija Savr{en plan, film Dobra `ena, serija Erika, serija Tri rijeke, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Zakon i red, serija

TV 1000
06.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, film 08.00 ^ovjek koji je plakao, film 10.00 Lak za kosu, film 12.00 Prva liga, film 14.00 Osmoza D`ons, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Zolder, Belgija 09.00 Snuker, Sheffield, UK 11.30 FIA touring car, Zolder, Belgija 12.00 FIA touring car, Zolder, Belgija Live 14.15 Biciklizam, Liege-Bastogne-Liege, Belgija Live 17.00 Snuker, Sheffield, UK Live 18.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka Final 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Motorsports weekend magazin 23.15 Biciklizam, Liege-Bastogne-Liege, Belgija 00.30 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka Final 01.15 Motorsports weekend magazin

EUROSPORT 2
05.30 Snuker, Sheffield, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, polufinale 10.00 Auto trke, Zolder, Belgija 10.30 Auto trke, Zolder, Belgija Live 11.00 Ameri~ki fudbal u sali 12.00 Odbojka, Italijanska liga: Busto Arsizio Carnaghi Villa Cortese 13.00 Mountain bike 13.45 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, polufinale 14.30 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.30 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Surf 23.15 Rukomet, EHF L[, ~etvrtfinale 00.45 Surf 01.00 Snuker, Sheffield, UK 03.30 Snuker, Sheffield, UK

SPORT KLUB
06.30 ATP Barcelona, polufinale 10.15 Premier League: Chelsea West Ham 12.00 Golovi Premier League 12.15 NBA Live 12.30 Ruska liga: Rubin - Amkar, direktno 14.30 Holandska liga: Feyenoord - PSV, direktno 16.00 ATP Barcelona finale, direktno 19.00 NHL: Washington NY Rangers 21.00 Premier League: Bolton - Arsenal 23.30 Poker Face The Pro 00.30 Ruska liga: Zenit Krylia Sovetov 02.15 NBA Live 02.30 Premier League: Blackpool Newcastle 04.30 Golovi Premier League

Pozajmljiva~i
FILM

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija 14.50 @ivotne pri~e, dok.program 15.25 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program 18.05 Vremenska prognoza 18.20 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 19.05 SMS centrala, muzi~ki program 20.00 Kviz Extra 20.30 Uskrs/Vaskrs, otvoreni program 22.30 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za ponedjeljak

16.00 Premijera: Eksplozivna misija, film 18.00 Premijera: Prva liga 2, film 20.00 Premijera: Pozajmljiva~i, film 22.00 Ro|enje, film 00.00 Milf o Maniacs, film 02.00 Prljavi kodeks, film 04.00 Skuplje od dragulja, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde 2 epizode Lovci na oluje 2010. Potraga za prirodnim gasom Pre`ivljavanje udvoje Lov na sabljarke Razotkrivanje mitova Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Oru`ja budu}nosti Borna kola bra}e Hau Glavni aduti 2 epizode Peta brzina 2 epizode Ameri~ki ~operi Razotkrivanje mitova Pri~a o bandama sa Rosom Kempom Iza re{etaka Moja nevjerovatna pri~a Kaskaderski zavisnici

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 [apta~ psima \avoli iz dubina Opasne zvijeri Najve}e britanske ma{ine sa Krisom Barijem 10.00 Policajci sa Aljaske 11.00 [apta~ psima, 2 epizode 13.00 Ulovljeni, 2 epizode

VIASAT HISTORY
06.00 Mark Forster: Dozvola za snimanje 07.00 Ko si zapravo ti? 08.00 [ekspirovi portreti 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Jelena Trojanska 11.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 12.00 Rim: Posljednja granica 13.00 Farma iz viktorijanskog doba: Bo`i}no izdanje 14.00 Mark Forster: Dozvola za snimanje 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Marija Kalas: @ivjeti i umrijeti za umjetnost i ljubav 17.00 Drevni kineski sportovi 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Carstvo mora 20.00 Gerouov zakon 21.00 1066 22.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 23.00 Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima 00.00 Marija Kalas: @ivjeti i umrijeti za umjetnost i ljubav

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 13.40 14.05 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Odrastanje Upoznajte divljinu Ro|eni lovci U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Veterinari sta`isti Porodi~no blago {impanzi - 2 epizode Extraordinary Dogs Ma~ke iz kom{iluka Ro|eni lovci 2 epizode Ljubitelj ajkula Donald [ulc stru~njak za otrove Veterinar za cijeli svijet Planeta mutanata Sve o psima, ma~kama, ljubimcima @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom @ivot sisara @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje Najekstremniji Divlje i bez cenzure

ATV
07.00 Ben Ten 07.30 Nin`a kornja~e 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo 08.15 Graditelj Bob 08.30 [egrt Hlapi} 09.00 Vaskr{nji programi 11.55 Vijesti 12.00 Kad sam bio pacov, film 14.00 Hajde da se volimo, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 17.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 18.00 Gemma, BL open 2011. 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko, info. program 20.10 Kad li{}e pada, serija 21.10 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.10 Sport centar 22.15 ]ao inspektore, film 00.15 ^unjoglavci, film

Biblijske misterije
DOK. PROGRAM

20.00

15.00 Privid ili stvarnost 16.00 Tajna Biblija, 3 epizode 19.00 Isus 20.00 Biblijske misterije, 2 epizode 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Biblijske misterije, 2 epizode

PO

25. april 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 184. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 99. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 185. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 31. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
06.59 Pregled programa 07.00 Vaskr{nji jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.05 Tajna {kolskog podruma, film 11.15 Moja {pijunska porodica, serija 11.40 Muzi~ki program 12.00 Dnevnik 1 12.20 @ivoti svetaca, serija 13.10 Uskrsna misa u Banjaluci, snimak 13.35 Retrovizor Put u svetu zemlju 14.10 Karmelita, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija (r) 09.20 TV enciklopedija (r) 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 26/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 20/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 112/130 12.00 BHT vijesti 12.20 U susret Eurosongu 2011, 2/4 (r) 12.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 85/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 25/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira: Travni~ka hronika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 86/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 22/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 66/136 21.00 Nicolas Le Floch, igrana serija, 3/8 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.40 Business News (r) 23.45 Nicolas Le Floch, igrana serija, 3/8 (r) 00.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Potjera 01.10 po planini PINK

KRIMI/ TRILER

Ovaj film je pravo osvje`enje u ovoj vrsti `anra koji je u posljednje vrijeme mnogo zloupotrebljavan ali i zapu{ten... "Lovac na glave" biv{i agent FBI-ja Denis Kvejd poku{ava da uhvati serijskog ubicu koji je kidnapovao njegovog sina i ulazi u trag ubici. Ubica ostavlja {ifrovanu poruku koju Denis Kvejd mora da de{ifruje, ali klju~ gdje krije njegovog sina le`i u ne~em sasvim drugom... ubica mu postavlja zamku... i nastaje preokret...
Re`ija: Jeb Stuart Uloge: Claudia Stedelin, R. Lee Ermey, Walton Goggins

Let iznad kukavi~ijeg 22.45 gnijezda DRAMA MRE@A
Ka da si tni pre va rant Randle P. McMurphy dolazi u dr`avnu umobolnicu, njegov zarazan smisao za nerede suo~ava se sa zatupljuju}om rutinom umobolnice. Kao hiperaktivni i slobodni pacijent Murphy ubrzo postaje vo|a ''lu|aka'' koji svoju sudbinu stavljaju u njegove ruke. U sukobu je s glavnom medicinskom sestrom Rached koju ismijava kao i cijeli kompleks, {to se dopada njegovim kolegama pacijentima. Planira pobje}i iz umobolnice zajedno sa sposobnijim pacijentima s kojima se dru`i, no oni su naviknuti na rutinu bolnice, te im je te{ko zamisliti se da hodaju po vanjskom svijetu...
Re`ija: Milos Forman Uloge: Jack Nicholson, Danny de Vito, Louise Fletcher, Christopher Lloyd, Brad Dourif, Mel Lambert

Ezel
SERIJA

Porodica Jermolov
17.25
SERIJA

15.10

23.55
OBN

Wah Wah
DRAMA

Kao dje~ak Ralph svjedo~i preljubi svoje majke s najboljim prijateljem njegovog oca. Njegovi roditelji se razvode i Ralph je poslan u internat. Harry Compton ne samo da gubi svoju `enu i najboljeg prijatelja, ve} i njegova pozicija kao ministra obrazovanja dolazi u pitanje. Kada se Ralph vrati ku}i, otkrije da se njegov otac ponovno o`enio biv{om stjuardesom Ruby, koju je poznavao svega {est tjedana. Iako je u po~etku Ralph bio oprezan s Ruby, on se zbli`io s njom, opasno i izvan kontrole...
Re`ija: Richard E. Grant Uloge: Gabriel Byrne, Emily Watson, Julie Walters

13.55 Bogat vjerski `ivot na Lapadu, dokumentarni program 14.30 Magazin LP u nogometu (r) 14.55 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.30 Vijesti 15.40 Spretno-sretno, tv igra 16.05 Villa Maria, igrana serija, 105. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 65. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 32. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 21. epizoda 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Tragovi: Uspavanka, dokumentarna serija, 4. epizoda 00.10 Hayd u park, program za mlade 00.40 60 minuta, politi~ki magazin (r) 01.50 Federacija danas (r) 02.15 Dnevnik 3 (r)

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Od izvora dva puti}a, reporta`a 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Koncert Slobodana Trkulje, 1. dio 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti 19.05 Biciklisti~ka trka: Banjaluka - Beograd, reporta`a 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Audicija, snimak predstave, 2. dio 21.00 Varljivo leto, film 22.30 Dnevnik 3 22.50 Vremenska prognoza 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Ja imam talenat, zabavni program 23.30 Koncert Slobodana Trkulje, 2. dio 00.00 Varljivo leto, film 01.25 Audicija, snimak predstave, 2. dio

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 9. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 9. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica

25. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

PO

01.00
NOVA

Tihi pad
TRILER

Tim je dje~ak s autizmom koji je do`ivio veliku traumu, ubojstvo svojih roditelja. Biv{i dje~iji psihijatar Jake svim se silama trudi da doprije do dje~aka kako bi se slu~aj rije{io. No ~ak i Jake te{ko uspijeva namamiti Tima da ka`e {to je vidio kada su mu roditelji ubijeni. Timova sestra Sylvie dr`i se za{titni~ki prema Timu, no s vremenom po~ne cijeniti Jakeov trud. No kad istra`i Jakeovu pro{lost, otkriva da je umije{an u samoubojstvo djeteta koje je bilo pod njegovom skrbi.
Re`ija: Bruce Beresford Uloge: Richard Dreyfuss, Linda Hamilton, John Lithgow, J.T. Walsh, Ben Faulkner

15.05
HRT 1

Rio Bravo
VESTERN

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

Telering
21.00
TALK SHOW

Polje lala
23.00
SERIJA

18.00

12.15 Najbolje godine, serija, 40. ep. 13.10 Pali an|eo, serija, 166. ep. 14.00 Glam Blam 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija, 32. ep. 16.45 Sport centar 16.47 Najbolje godine, serija, 41. ep. 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 99. I 100. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Savr{ena krinka, film 01.15 Nijemi svjedok, serija, 46. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 04.00 Savr{ena krinka, film 05.30 Muzi~ki program

13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Telering, talk show 23.55 Wah Wah, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Potjera po planini, film

Nakon {to jedne ve~eri zbog ubojstva nenaoru`anog ~ovjeka u salunu uhiti kauboja Joea Burdettea, {erif John T. Chance shvati da se na{ao u neprilici. Naime, Joe je brat zemljoposjednika Nathana Burdettea, najbogatijeg i najmo}nijeg ~ovjeka u okrugu. Jedina pomo} na koju John mo`e ra~unati je ona njegovih pomo}nika, pijanca Dudea i brbljavog i zajedljivog bogalja Stumpya. Kad u grad stigne goni~ stoke Pat Wheeler sa svojim ljudima, John upozna njegova pomo}nika, mladog i sposobnog revolvera{a Ryana zvanog Colorado. Istog dana u grad stigne i po{tanska ko~ija, me|u ~ijim je putnicima i atraktivna Feathers, varalica za kojom je zbog karta{kih prijevara raspisana tjeralica...
Re`ija: Howard Hawks Uloge: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson...

12.05
HRT 2

Custody
PORODI^NA DRAMA

Amanda ima ~etrnaest godina. @ivi s ocem Davidom. Majka joj je umrla kad je imala {est godina. David je profesor engleskog i poku{ava zavr{iti roman, nije ba{ imu}an i Amanda se naviknula na skromnost. Okru`eni su prijateljima: tu je Eugene, de~ko koji im je kao ~lan obitelji, odrastao s dvije mame u lezbijskom braku, zatim Amandina prijateljica Susan i Megan, mlada spisateljica ~iju je knjigu David recenzirao i ocijenio kao jako lo{u. Iznenada, u njihovim se `ivotima pojavi John Sullivan i otkriva Amandi da joj je on biolo{ki otac...
Re`ija: Nadia Tass Uloge: Rob Morrow, Kay Panabaker, James Denton...

19

PO

25. april 2011.
HRT2
06.25 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.10 101 dalmatinac, crtana serija 07.32 @deronja 2, crtana serija 07.53 Mala TV TV vrti}: Skok na skok Brlog: Koza (r) ^arobna plo~a 7 kontinenata: Azija (r) 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu 08.50 Operacija Barbarossa, serija za djecu 09.20 Mega Mindy, serija za djecu (r) 09.45 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.30 Lijepom na{om: [trigova (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.10 Jagodica Bobica, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji 09.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.15 Moja majka, serija (r) 11.15 IN magazin (r) 12.10 Pobjeda ljubavi, serija 13.10 Masterchef, reality show 14.40 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Odlazak u svemir, dok. program 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Blaga prirode sa Anom Bunti} 10.45 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.25 Odlazak u svemir, dok. program 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Ikone, dok. program (r) 18.50 Sportski magazin 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Fokus, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Let iznad kukavi~jeg gnijezda, film 01.00 Vijesti plus 07.00 10.00 10.02 10.15 10.20 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 14/25 (r) Frej`er, igrana serija Avanture u arhitekturi, BBC dok. program 1/8 (r) Vijesti TVSA Sarajevo art (r) Noina barka, filmski program, 2/2 (r) Bajke iz cijelog svijeta Liberty TV Dobre vibracije,u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 15/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Na{i autori, pri~e sa divljeg zapada, 2/5 dok. program Obavezan smjer, revijalni program Sport magazin Ve~ernje vijesti Mala Dorit, BBC 5/8 Na{i autori, dok. program (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.12 Hotel dvorac Orth 2, serija 10.00 Vijesti 10.06 Vrijeme danas 10.07 Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje Kmerskim carstvom Od Phnom Penha do Saigona, dok. serija 11.02 Kod Ane 11.12 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 11.56 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije 12.34 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Polji~ki pastir u pastvi Gradi{}a, dok. film 15.00 ZABA - 90 sekundi (r) 15.05 Rio Bravo, film 17.20 Pastel 17.25 Vijesti 17.30 HAK - Promet info 17.35 [pi~ka, ritka pa susejde, emisija pu~ke i predajne kulture 18.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: Romansa, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Sveti Augustin, mini-serija 22.10 Vijesti 22.20 Nove tendencije, dokumentarni film (r) 23.20 Slike s izlo`be Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranj~evi}a 00.25 Retrovizor: Dragi Johne 3, serija (r) 00.50 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 01.35 Zavr{ni udarac, serija (r) 02.20 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 03.05 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija (r) 03.25 Skica za portret

13.00 13.15 13.45 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00

Glee
SERIJA

Masterchef
20.45
REALITY SHOW

21.50

11.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 12.05 Custody, ameri~ki film 13.30 Franjo Asi{ki, film 15.15 Vatikan Ivana Pavla 2: [vicarska garda, dokumentarna serija 15.40 Hotel dvorac Orth 2, serija (r) 16.25 [apta~ psima 4 17.15 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.45 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 18.05 Divlji Plamen 3, serija (r) 18.50 Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje Kmerskim carstvom Od Phnom Penha do Saigona, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Glee, serija za mlade 21.35 Zavr{ni udarac 3, serija 22.25 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.05 Dnevnik plavu{e 23.15 Custody, film (r) 00.40 No}ni glazbeni program

20.50 Najbolje godine, serija 21.50 Masterchef, reality show 22.55 Ve~ernje vijesti 23.15 Posljednja istraga, film (r) 01.00 Tihi pad, film 23.45 Dr. Huff,serija

21.00 21.30 22.00 22.30 23.30

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 16.05, crtani film 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, serija 21.10 Fokus sa alijom behramom 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Let iznad kukavi~jeg gnijezda, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Nepravda, film 13.30 Glas naroda 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Lea Parker, serija

RTV USK
16.30 Vegetarijanski na talijanski 17.00 Preporu~ujemo... 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Duhovni svijet(r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 Doma}a lektira, Miljenko Jergovi}: Sarajevski Marlboro 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Sveci i gre{nici, dok. serijal 00.10 Majstor kuhinje: Vegetarijanski na talijanski (r)

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Biografije, revijalni program (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.00 Muzi~ki izlog 07.00 Zvuci zavi~aja 08.00 Guca, film 10.00 Kamiond`ije, serija 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Novosti u podne 12.15 Zimske nevolje, film 14.30 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sibirski berberin, film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Vezane tajnom, film 00.30 Lari, majstor za kablovsku, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.00 14.10 16.00 16.30 17.15 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00 Taina, serija Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Hit dana Poaro, serija Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

25. april 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.50 01.40 Ko `iv ko mrtav, serija Vill i Grejs, serija Superzvijezde plesa, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Ko `iv ko mrtav, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Superzvijezde plesa, reality show Sofi Parker, serija Sudije za stil, reality show Dr Haus, serija Lekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Privatna praksa, serija Dr Haus, serija Sofi Parker, serija O~ajne ku}anice, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Sofi Parker, serija Sudije za stil, reality show

PO

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.30 22.35 23.10 23.20 23.35 23.40 00.10 Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan, sportski program Bez vize, dok. program (r) Muzika i kulinarstvo: Verdi, digitalni program Ruski beli neimari, digitalni program Vijesti Visoki napon, kviz (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Pesma+Bingo Vijesti Za sva vremena (r) TV minijature Dnevnik Evronet (r) Metropolis Petkazanje, dok. program

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 14.15 14.55 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 Vijesti Sat TV (r) Dok. emisija (r) Nedjeljom uve~e (r) Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora u`ivo Lajmet [krinja: Pomorstvo srednjovjekovnog Kotora Aktuelno Muzika Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis pregled nedjelje i vijesti iz dijaspore (r) Sat TV Otvoreno Aktuelno Muzicki predah Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje

UNIVERSAL
06.00 09.00 10.00 11.00 13.00 Sudija Ejmi, serija Erika, serija Sve po zakonu, serija Sudija Ejmi, serija Gospo|ica Marpl: Mra~ne tajne, film 15.00 Gospo|ica Marpl: Sitafordska misterija, film

18.50 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30

Sudija Ejmi
SERIJA
17.00 18.50 21.00 22.00 23.00 00.00 03.50

11.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

Ples pet sestara, film Ptica na `ici, film Dobra `ena, serija Sve po zakonu, serija Erika, serija Kazanova, serija Gospo|ica Marpl: Sitafordska misterija, film 06.10 Zakon i red, serija

TV 1000
06.00 Pozajmljiva~i, film 08.00 Eksplozivna misija, film 10.00 Osmoza D`ons, film 12.00 Prva liga 2, film 14.00 Smrt joj lijepo stoji, film 15.40 Apolo 13, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 FIA touring car, Zolder, Belgija 09.30 Biciklizam, Tour of Turkey 10.30 Snuker, Sheffield, UK 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Fudbal, Japanska J. League 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live 14.00 Watts 14.15 Superbike, Brands Hatch, UK Live 15.00 Hokej na travi, EL Live 16.00 Snuker, Sheffield, UK Live 18.30 Superbike, Brands Hatch, UK 19.00 Ekstremni sportovi 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, Live 22.15 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Surf 23.15 Hokej na travi, EL 00.00 Fudbal, CONCACAF L[ Live, finale 02.00 Snuker, Sheffield, UK 03.30 Snuker, Sheffield, UK

SPORT KLUB
06.30 Klupske TV 07.00 Poker - Face The Pro 09.00 X Fighters pregled sezone 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Barcelona finale 13.00 NBA Live 13.15 NBA play off: Game 4: Indiana - Chicago 15.00 Real NBA 15.30 Preglde NHL 16.00 Championship: Leicester - Watford, direktno 18.00 Premier League News 18.30 Pregled holandske lige 19.30 Pregled Premier League - off 21.00 Premier League: Blackburn Manchetser City, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League 01.15 Premier League News 01.30 NBA Live 01.45 [kotska liga: Rangers - Celtic 03.30 Klupske TV

Eliza
SERIJA

20.05

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Let iznad kukavi~jeg gnijezda, film

Zami{ljeni zlo~ini
FILM

Sheffield, UK
SNUKER

20.00

15.30

TV SLON
16.02 Vijesti, info- program 16.10 Heroji ulice, dok. program 16.50 Sevdalinka u srcu 1, muzi~ki program 17.15 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Vjetrovi strasti, 38/50 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

18.00 Premijera: Prva liga 3, film 20.00 Premijera: Zami{ljeni zlo~ini, film 22.00 Skuplje od dragulja, film 00.00 Mala, film 02.00 Milf o Maniacs, film 04.00 Hvata~ pacova, film

14.00 Biciklizam, Tour of Turkey Live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live 18.15 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 19.45 Watts 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Eurogoals 23.30 Fudbal, Champions Club 00.35 Snuker, Sheffield, UK

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Pametnjakovi} 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Opasan lov 11.50 Auta po mjeri 2008. 11.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Opasan lov 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Spravice budu}nosti 2 epizode 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Pograni~na policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Potraga za prirodnim gasom 21.00 Lov na sabljarke 21.55 Majstori za pivo 22.50 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Putovanje u Amazoniju 08.00 Biblijske misterije, 2 epizode 10.00 Predatori u opasnosti 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 12.00 Prvi Isus? 13.00 Biblijske misterije 14.00 [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode 15.00 Briljantne zvijeri 16.00 Alkatraz za polarne medvjede 17.00 Kriti~na situacija 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 21.00 Policajci sa Aljaske 22.00 Granica 23.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 00.00 Policajci sa Aljaske

VIASAT HISTORY
06.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 07.00 Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima 08.00 Marija Kalas: @ivjeti i umrijeti za umjetnost i ljubav 09.00 Drevni kineski sportovi 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Carstvo mora 12.00 Gerouov zakon 13.00 1066 14.00 Porodica koja je pre`ivjela Hitlera 15.00 Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima 16.00 Veliki nau~nici 17.00 De{ifranti 18.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 20.00 Bil Gejts: kako je {treber promijenio svijet 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Tijenamen 23.00 Rimsko carstvo 00.00 Veliki nau~nici 01.00 De{ifranti 02.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 04.00 Bil Gejts: Kako je {treber promijenio svijet

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Odrastanje Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o ma~kama U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Neobi~ne `ivotinje 2 epizode Ljubitelj ajkula U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje Planeta Zemlja Ljudo`deri Najekstremniji Divlje i bez cenzure

ATV
09.10 Garfield 09.20 Lijeni grad 09.45 Sirene 10.10 Plavi zmaj 10.35 Bakugan 11.00 Suze Bosfora 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.10 Pali an|eo 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Kad li{}e pada 16.50 Najbolje godine 2 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Dosije 21.30 Potraga 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora 23.15 Sport centar 23.20 Savr{ena krinka, film 01.25 Nijemi svjedok

UT
23.20
BHT

26. april 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 185. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 105. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 186. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 32. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Karmelita, serija 06.45 Muzi~ki program 07.00 Vaskr{nji jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.18 Mekanike u misiji, crtana serija 10.31 Mar, crtana serija 11.00 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pri~e o pjesmama 13.30 Retrovizor Put u svetu zemlju 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 25/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 21/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 113/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.20 Doma}a lektira: Travni~ka hronika (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 86/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Beba, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 13/28 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 3/43 16.05 Nau~na postignu}a, 26/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 87/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 23/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 67/136 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 3/10 23.20 Kobni blizanci, ameri~ko-kanadski igrani film 01.10 Business News (r) 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.30 Pregled programa za srijedu

Kobni blizanci
DRAMA/TRILER

Natprosje~no inteligentni blizanci Elliot i Beverly Mantle se bave istom profesijom. Obojica su uspje{ni ginekolozi, i ve} godinama izvode prevare sa `enama, sve dok se jedan od njih fatalno ne zaljubi u potencijalnu `rtvu, poznatu glumica Claire. Ona nikako ne mo`e da zatrudni, a bra}a otkrivaju da je to posljedica o{te}enja materice...
Re`ija: David Cronenberg Uloge: Jeremy Irons, Geneviève Boujold, Heidi von Palleske, Barbara Gordon

01.10
PINK

Opsjednutost
HOROR/TRILER

Dr. Dejvid Metro zapo~inje eksperiment s osobama koje pate od nesanice. Dovodi ih u ku}u staru 130 godina, koju je za svoju porodicu sagradio tekstilni magnat Hju Krein. Me|utim, umjesto porodi~nog doma, ku}a je postala popri{te tragedije i izvor zastra{uju}ih pri~a o smrti, kako }e na to reagovati slavna ljepotica Tio, cini~ni Luka i neobi~na i vrlo osje}ajna Nel...
Re`ija: Jan de Bont Uloge: Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson Vilson, Brus Dern, Vird`inija Medsen, Lili Tejlor

Upitnik
KVIZ

Karmelita
19.08
SERIJA

14.10

23.15
MRE@A

Intervju s vampirom

HOROR

Vampir Lestat je besmrtan, to~nije bezvremenski, on ne zna svoje godine. Za njega je svijet beskrajan i beskona~an. Lestat `ivi u rijeci krvi koja je nu`na za njegovo postojanje, a kada za`eli, on svojim `rtvama podaruje vje~ni `ivot htjele one to ili ne. U Lestatov `ivot potkraj 18. stolje}a ulazi Luis, ~ovjek koji je uni{ten zbog gubitka `ene i k}eri. Iako Luis postaje besmrtan, on }e poku{ati sprije~iti bezdu{nog Lestata u neumoljivu uni{tavanju ljudi. Dvije stotine godina kasnije, u San Fransiscu 20. stolje}a, Luis je svoju pri~u odlu~io ispri~ati mladom novinaru - vampirsku pri~u o `elji, ljubavi, tuzi, strahu i ekstazi. Novinar je napisao reporta`u koja je postala glasovita pod naslovom "Intervju s vampirom".
Re`ija: Neil Jordan Uloge: Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Stephen Rea, Christian Slater

13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 106. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 66. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 33. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Schalke Manchester United, prijenos 22.40 Ljubav i kazna, igrana serija, 22. epizoda 23.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.00 Ha{ki dnevnik 00.30 Federacija danas (r) 00.55 Dnevnik 3 (r)

14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, predstavljanje politi~kih subjekata 16.10 Loza kalu|erka u Kosijerevu, reporta`a 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.15 Fudbal - liga {ampiona 20.35 Fudbal, Liga {ampiona: [alke Man~ester Junajted, direktan prenos 22.55 Dnevnik 3 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.30 Fudbal - liga {ampiona, pregled 00.00 Ja imam talenat, zabavni program 00.30 Pompeja, mini serija 03.30 Dnevnik 2

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film 10.10 Plavi zmaj, crtani film, 31. ep. 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 10. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica

26. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela, 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

UT

23.55
OBN

Opasno blizu
TRILER

Iako Kate `ivi mirnim i izoliranim `ivotom, te joj je komunikacija sa vanjskim svijetom ve}inom preko interneta i videa, Kate se na|e na meti ubice koji joj je poslao poruku putem interneta da }e platiti za ono {to je u~inila. Prije tri godine novinarka Kate Sanders objavila je bestseller o okrutnome serijskom ubici. No, roman koji je naveo psihoti~nog ubicu da po~ini tri ubistva zbog Kateine knjige, razlog je za{to se i sama spisateljica na|e na njegovoj listi...
Re`ija: Fred Gerber Uloge: Kim Delaney, Henry Alessandroni, Jim Codrington, Gary Crawford

Program 14.00 za{tite za HRT 2 princeze
Najbolje godine
SERIJA

KOMEDIJA

Vox populi
22.55
13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, telenovela 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Opasno blizu, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

Ami G show
TALK SHOW

16.55

22.00

12.15 Najbolje godine, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Dokumentarni program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 15.00 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija, 33. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 100. i 101. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Krvavi sport, igrani film 01.15 Nijemi svjedok, serija, Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.05 Krvavi sport, igrani film

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Ami G show, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Opsjednutost, film

Carter Mason `ivi kao ve}ina ameri~kih tinejd`era. Neobi~no je samo to {to joj je otac tajni agent koji ~esto putu je. Je dan od za da ta ka odvodi ga u Costa Lunu odakle ku}i dovodi princezu Rosalindu da je sakrije. Namjera mu je uklopiti ju me|u obi~ne tinejd`erice i tako je za{tititi. Njegova k}i je do~eka neprijateljski jer se pona{a kao da je princeza...
Re`ija: Allison Liddi Uloge: Selena Gomez, Demi Lovato, Jamie Chung, Tom Verica, Robert Adamson

21.15
HRT 2

John Tucker mora umrijeti
KOMEDIJA

John Tucker najpopularniji je i najzgodniji de~ko u {koli te jedan od najboljih ko{arka{a. Lud je za djevojkama i ve} dugo provodi taktiku da izlazi s nekoliko njih istodobno i pazi da se ne poznaju. Jednoga dana tri njegove djevojke, Heather, Beth i Carrie, slu~ajno se upoznaju i otkriju njegovu ljubavni~ku praksu. Nema druge nego da mu se osvete, i to tako da ga dovedu u poziciju da se osjeti ostavljenim i izigranim. Najjednostavnije je prona}i `rtvu, naime, naivnu djevojku u koju bi se on trebao zaljubiti i potom biti napu{ten. Najpogodnija im se u~ini novoprido{la Kate.
Re`ija: Betty Thomas Uloge: Jesse Metcalfe, Brittany Snow, Ashanti

23

UT

26. april 2011.
HRT2
07.55 Mala TV TV vrti}: Natjecanje kuhara Ninin kutak: Vitraj Neli i Cezar, crtani film Danica i poljski mi{ 08.25 Dvorac igra~aka, serija 08.50 Operacija Barbarossa, serija 09.20 Aladinove pustolovine, crtani film 09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.00 Polji~ki pastir u pastvi Gradi{}a, dok. film (r) 10.45 Globalno sijelo (r) 11.15 Prizma (r) 12.00 Euromagazin (r) 12.30 Fotografija u Hrvatskoj

TV PROGRAMI
NOVA
08.25 Tomica i prijatelji 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Schalke 04 - Manchester United, prenos 22.45 Ve~ernje vijesti

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Hrane svijeta, dok. program 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dok. program o arheologiji 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus, politi~ki magazin 14.25 Hrane svijeta, dok. program (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis svijeta 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music 23.15 Intervju sa vampirom, film 00.20 Vijesti plus 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 15/25 (r) Frej`er, igrana serija Mala Dorit, BBC 5/8 (r) Vijesti TVSA Sport magazin (r) Obavezan smjer (r) Na{i autori-pri~a sa divljeg zapada, 2/5, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, igrana serija Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Non-stop, 16/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Megakatastrofe Tarih, dok. serijal @ivot i zdravlje, u`ivo Ve~ernje vijesti Tvrdjava, snimak pozori{ne predstave Mala Dorit, BBC 6/8

07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.12 Hotel dvorac Orth 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Kostarika Panama: Na raskri`ju Amerika, dok. serija 11.03 Kod Ane 11.13 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: Ja sam homoseksualac, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Golf za po~etnike, dokumentarni film 21.05 Misija: Zajedno 22.00 Paralele 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.15 Putem europskih fondova (r) 23.35 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.20 Retrovizor: Dragi Johne 3, serija (r) 00.45 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 01.30 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.10 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r) 02.30 Skica za portret 02.40 Golf za po~etnike, dokumentarni film (r)

15.00 15.15 15.35 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.00 22.30 00.15

Mega Mindy
SERIJA

Mr. Bean
09.35
SERIJA

23.05

12.45 Mala TV (r) TV vrti}: Natjecanje kuhara (r) Ninin kutak: Vitraj (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i poljski mi{ (r) 13.15 [kolski program (r) Navrh jezika (r) Kratki spoj 14.00 Program za{tite za princeze, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 2, serija (r) 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen, serija (r) 19.00 Kostarika - Panama: Na raskri`ju Amerika (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 HNK: Sve~ana akademija NK Dinamo, prenos 21.15 John Tucker mora umrijeti, film 22.45 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.30 Dnevnik plavu{e 23.40 Program za{tite za princeze, film (r) 01.05 No}ni glazbeni program

23.05 23.35 00.05 01.55 02.45 03.45 04.35

Mr. Bean, serija Sa`eci Lige prvaka Tihi pad, film (r) Dr. Huff, serija Ezo TV, tarot show Bra~ne vode, serija Izgubljeno povjerenje, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 14.30, crtani film 14.30 Bistro,35. ep.15.00 Fokus (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, serija 21.00 Sportski magazin, snimak RTM 22.00 Dnevnik TV1 23.15 Intervju sa vampirom, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 13.00 Hutba 13.30 Svjedok prirode 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver twist 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Budimo humani 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Puls 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura, emisija iz kulture (r) 16.00 Miljenko Jergovi}: Sarajevski Marlboro(r) 16.30 Majstor kuhinje: So~no i vegetarijanski 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina, dok. program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, Igrana serija 22, 40 Kad priroda uzvrati udarac 23.25 Majstor kuhinje: So~no i vegetarijanski (r)

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan.., 14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Progon, film 10.00 Novosti 10.20 Exkluziv 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 A sad adio, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Dokumenti 22.30 Dnevnik 3 23.00 Sretno, film 00.30 Amajlija za lagodan `ivot, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

26. april 2011.
FOX LIFE
06.30 Ko `iv ko mrtav, serija 07.30 Vill i Grejs, serija 08.15 Superzvijezde plesa, reality show 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 Ko `iv ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Superzvijezde plesa, reality show 14.15 Sofi Parker, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 O~ajne ku}anice, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 Sofi Parker, serija 21.10 Serija 22.00 Uvod u anatomiju, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Sofi Parker, serija

UT

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.15 15.25 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 20.40 21.30 22.05 22.50 23.20 23.50 00.05 Dnevnik Sport plus Vrijem Zvonce: Posebne potrebe Trezor Tabloid Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Tabloid (r) Beogradski kamerni hor: Vaskr{nji koncert (r) Ekskluzivno Dobro je, dobro je znati: Fizi~ka aktivnost kao lijek TV mre`a Dnevnik Evronet

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16 15 16.45 17.00 17.15 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.30 22.00 22. 30 22.40 23.00 23.30 01.15 Vijesti Krugovi knji`evnostiMuzika Cg. Sport (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Mislionica Muzi~ki mix Lajmet Crna Gora - u`ivo Poetika montenegrina, crnogorska poezija 20. vijeka Sat tv Muzika Dnevnik 2 Pretres Dokumentarna emisija Cg sport TV Sat: Aktuelno Muzika Dnevnik 3 Otvoreno (r) Poetika Montenegrina, crnogorska poezija 20. vijeka (r)

UNIVERSAL
07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Ubistvo na Plezent Drajvu, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Voker
SERIJA

19.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Ptica na `ici, film 23.10 Bra}a i sestre, serija 00.10 Bra}a i sestre, serija 01.10 Panduri novajlije, serija 02.10 Tra~, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

TV 1000
07.40 Apolo 13, film 10.00 Smrt joj lijepo stoji, film 12.00 Prva liga 3, film 14.00 Susret sa Venerom, film 16.00 Pirati iz Penzansa, film

EUROSPORT
08.30 Eurogoals 09.00 Fudbal, Champions Club 10.00 Snuker, Sheffield, UK 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey Live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 18.30 Eurogoals 19.00 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 FIA touring car 23.45 Motorsports weekend magazin 00.00 Fudbal, Champions Club 00.15 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Ko{arka, Gr~ka liga 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 14.00 Fudbal, 2. Bundesliga 14.30 Australijski fudbal 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 18.30 Futsal, [panska liga 19.45 Eurodunk 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 23.00 Surf 23.15 Ko{arka 23.30 Surf 23.45 Ko{arka 00.00 Surf 00.30 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale 03.30 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Bolton - Arsenal 09.30 Pregled Championship 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA play off: Game 4: Indiana - Chicago 13.00 Pregled holandske lige 14.00 NBA Live 14.30 Pregled ruske lige 15.00 Pregled Championship 15.30 Pregled Premier League 16.45 Real NBA 17.15 Pregled ATP Barcelona 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 NHL play off 20.45 Premier League: Stoke - Wolves, direktno 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 World Stronges Man 01.30 Klupske TV 04.15 NBA Live 04.30 Pregled holandske lige

Nijemi svjedok
SERIJA

17.15

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 23.15 Intervju sa vampirom, film

To je moj `ivot
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti, info- program 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.40 Radio iz moje ulice, kola`ni program 17.30 SMS centrala 18.00Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 39/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

18.00 Usamljeni momak, film 20.00 To je moj `ivot, film 22.00 Hvata~ pacova, film 00.00 Ludi za matorkama 2, film 02.00 Mala, film 04.00 Pet minuta raja, film

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Pametnjakovi} 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Opasan lov 11.50 Auta po mjeri 2008. 11.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Opasan lov 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Potraga za prirodnim gasom 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Pograni~na policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Presjek ma{ine 21.00 Ljudskih ruku djelo 21.55 Zlatna groznica 22.50 Prljavi poslovi 23.45 Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Briljantne zvijeri 08.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 09.00 Policajci sa Aljaske 10.00 Alkatraz za polarne medvjede 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 12.00 Divlja Rusija 13.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 14.00 [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode 15.00 Briljantne zvijeri 16.00 Posljednji ris u [paniji 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 Megafabrike 21.00 In`enjerske veze 22.00 Granica 23.00 Megafabrike 00.00 In`enjerske veze

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Tijenamen Rimsko carstvo Veliki nau~nici De{ifranti [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu Bil Gejts: Kako je {treber promijenio svijet Drugi svjetski rat u boji Tijenamen Rimsko carstvo Misterije istorije Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Hitlerov omiljeni plemi} 1929. velika kriza Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Drugi svjetski rat u boji Tajna tibetanske mumije Rimsko carstvo Misterije istorije Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Hitlerov omiljeni plemi} 1929. velika kriza Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Posjed merkata Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Psi - jedna rasa, jedna pri~a Neobi~ne `ivotinje 2 epizode U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Zaljubljenici u ma~ke @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama @ivot sisara K9 Policajci sa psima Kit ubica Najekstremniji

ATV
10.10 Plavi zmaj 11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Krvavi sport, film 01.25 Nijemi svjedok, serija

SR
01.10
PINK

27. april 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 186. epizoda (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 106. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 187. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 33. epizoda (r)

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.18 Mekanike u misiji, crtana serija 10.30 Mar, crtana serija 11.00 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 EU i mi 13.30 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Beba, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 3/43 09.40 Nau~na postignu}a, 26/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 22/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 114/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Planeta drve}a, strana dokumentarna serija, 3/10 (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 87/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 30/52 15.45 Mini school 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 6/9 16.15 TV enciklopedija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 88/229 17.00 Mini portreti slikara: Slobodan Bijeljac Dragan Ka{anski 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 24/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Real Madrid Barcelona, polufinale, prenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 68/136 23.35 BHT vijesti 23.55 BHT klub, informativni program 00.50 Liga {ampiona u nogometu, pregled 01.05 Business News (r) 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Vatra na nebu
Grupa ljudi koja je povremeno bila anga`ovana od vla de za obav lja nje odre|enih poslova vra}a se u grad poslije jedne takve misije i tvrdi da su njenog ~lana oteli vanzemaljci. Niko im ne vjeruje i, bez obzira na nedostatak motiva i dokaza, optu`uju ih za ubistvo.

DRAMA/HOROR

Re`ija: Robert Lieberman Uloge: D.B. Sweeney, Robert Patrick, Craig Sheffer

22.45
MRE@A

Putnik 57

AKCIJA/TRILER

Opasnog me|unarodnog teroristu Charlesa Ranea policija ve} godinama uzaludno nastoji uhvatiti, ali joj on uvijek u posljednjem trenutku izmakne. Me|utim, kad Rane kod plasti~nog kirurga na Floridi poku{a promijeniti fizionomiju, FBI ga napokon uhiti i odlu~i prebaciti u Los Angeles. Istodobno, cijenjeni stru~njak za antiteroristi~ku djelatnost John Cutter napu{ta slu`bu nakon {to mu je nedavno poginula supruga Lisa. Njegov kolega i prijatelj Sly Delvecchio moli ga da promijeni odluku, no Cutter ostaje pri svojoj namjeri, osobito jer sebe okrivljuje za Lisinu smrt. Cutterov i Raneov put ispreplest }e se na zrakoplovnoj liniji za Los Angeles kamo FBI odvodi suludog kriminalca na su|enje.
Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore, Alex Datcher, Elizabeth Hurley, Robert Hooks, Elena Ayala

Spretno-sretno
TV IGRA

Barimba
15.30
CRTANA SERIJA

10.00

Nikad se nisam 23.55 poljubila KOMEDIJA OBN
Urednik Chicago Suna silno `eli do}i do so~nog ~lanka iz prve ruke. Zato se obra}a povu~enoj 25-godi{njoj urednici Josie Geller koju {alje u srednju {kolu gdje bi trebala glumiti u~enicu. Josie i nije odu{evljena zadatkom, prije svega iz razloga {to se sje}a srednjo{kolskih dana kada su je zadirkivali i maltretirali. Umjesto da se infiltrira u {kolsku elitu opet je predmet ignoriranja i sprdnje. Situacija }e se zakomplcirati kada se mlada novinarka zaljubi u jednog od svojih profesora...
Re`ija: Raja Gosnell Uloge: Drew Barrymore, Michael Vartan, Molly Shannon

13.55 Dokumentarni program 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 185. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 107. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 67. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 34. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, the best of 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 23. epizoda 22.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.35 BH pjesmarica 23.05 Pjesmom da ti ka`em 23.35 Federacija danas (r) 00.00 Dnevnik 3 (r)

15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, skup{tinska emisija 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 21.15 Naslovi 21.45 U prolazu...., sa Branimirom Trifunovi}em 22.15 Non-stop, serija 22.45 Dnevnik 3 23.07 Finansijske novosti 23.15 Ja imam talenat, zabavni program 23.45 Panov lavirint, film 01.30 Naslovi 01.55 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 02.45 Dnevnik 2 03.10 Re'publika, sarajevskoromanijska regija

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 11. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film, 32. ep. 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 11. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica

27. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

SR

23.15
NOVA

Od {trebera do frajera ROM. KOMEDIJA

Paul Tannek porijeklom je iz malog mjesta, student koji prima stipendiju te se te{ko uklapa u dru{tvo na njujor{kom fakultetu. Za razliku od njega, njegove cimere zanimaju samo zabava, pu{enje trave i zavo|enje djevojaka. Da stvari budu gore, djevojka Paulovih snova Dora Diamond vidi samo profesora engleske knji`evnosti Edwarda Alcotta. Ni Dori ne ide bolje u `ivotu, nema novca, nema gdje stanovati, a profesor vi{e voli manipulirati njome negoli imati pravu vezu. ^ini se da Paul zaista nema sre}e u `ivotu, sve dok mu fakultet ne uru~i nalog za smje{taj u veterinarskoj bolnici gdje ima ono {to svi `ele...
Re`ija: Amy Heckerling Uloge: Jason Biggs, Mena Suvari, Dan Akroyd, Greg Kinnear, Zak Orth

01.05
NOVA

Diabolique
TRILER

Nijemi svjedok
SERIJA

Gorki `ivot
01.15
SERIJA

Mje{oviti brak
20.00
SERIJA

08.00

12.15 Najbolje godine, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 101. i 102. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 35. ep. 21.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Kiborg, igrani film 01.15 Nijemi svjedok, serija, 48. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.05 Kiborg, igrani film

12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, turska telenovela 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Nikad se nisam poljubila, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 22.30 Distrek{n, game show 00.30 Veliki brat, reality show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Vatra na nebu, film

Supruga i ljubavnica okrutnog ravnatelja Barana isplaniraju kako }e ga ubiti. Sve se odvija po planu dok ravnateljevo tijelo, koje je ba~eno, tajanstveno nestane. Sada pona{anje Nicole i Mije po~inje biti sumnjivo, a umirovljeni policijski istra`itelj smatra kako one znaju mnogo vi{e nego {to su rekle. Njihova situacija se pogor{a nakon {to je jedan u~enik tvrdi kako je vidio ravnatelja - `ivog i zdravog.
Re`ija: Jeremiah S. Chechik Uloge: Sharon Stone, Isabelle Adjani, Kathy Bates...

14.00
HRT 2

Lud za tobom
KOMEDIJA

[kola Timothy Zonin slavi stotu obljetnicu osnutka i tim povodom priprema se ples. Nicole, aktivna u organiziranju proslave, nada se da }e je na ples pozvati Brad, zvijezda ko{arka{kog tima. Chase Hammond Nicolein je prvi susjed. Otkako mu je umrla majka, postao je nemaran, prezire {minkere i s dvojicom prijatelja nastoji pokvariti svaku zabavu. Kad Nicole otkrije da se Brad zaljubio u drugu djevojku, od o~aja se napije, a Chase je otprati ku}i. Nicole mu predlo`i da budu zajedno, ali on to odbije, jer je jo{ zaljubljen u Dulcie. No Nicole smisli da njih dvoje glume par i odu na ples, pa }e tako mo`da i pridobiti one s kojima bi radije bili...
Re`ija: John Schultz Uloge: Melissa Joan Hart, Adrian Grenier, Susan May Pratt

27

SR

27. april 2011.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Krti} pretjeruje Patuljkove pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.25 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu 08.50 Operacija Barbarossa, serija za djecu 09.20 Aladinove pustolovine, crtani film 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 07.55 08.15 08.30 08.50 09.30 10.30 11.30 12.25 13.25 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15

TV PROGRAMI
NOVA
Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) Moja majka, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Izgubljeno povjerenje, film (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Portreti nacija, dok. program serijal 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dok. program serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Portreti nacija, dok. program serijal (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Portreti nacija, dok. program serijal 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Putnik 57, film 00.50 Vijesti plus

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Tre}a sjednica Skup{tine KS, direktan prenos 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Nastavak Tre}e radne sjednice Skup{tine KS, u`ivo 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Nastavak Tre}e radne sjednice Skup{tine KS, u`ivo 16.00 Dobre vibracije,u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Non-stop, 17/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Frojd, BBC dok. program, 1/6 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mala Dorit, BBC 7/8 23.30 Javni agent 033, revijalni program (r) 00.00 Sarajevdisanje, dok. program (r) 00.30 Frojd, BBC dok. program, 1/6 (r) 01.20 Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 2, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Ma|arska Izme|u Dunava i Tise, dokumentarna serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Ekumena, religijski kontakt program 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Alpe Dunav Jadran 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.45 Pastel 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.05 HAK - Promet info 18.06 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.13 Kod Ane 18.26 Dnevnik plavu{e 18.35 8. kat: Muke po maturi, talk show 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Kapelski kresovi, dramska serija 21.20 @ivjeti zdravije 21.25 Bitange i princeze 4, humoristi~na serija 22.00 Nazovi 112, dokumentarna serija 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format 00.10 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.55 Retrovizor: Dragi Johne 3, serija (r) 01.20 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 02.05 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.50 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r)

101 dalmatinac
CRTANA SERIJA

Asi
SERIJA

07.05

20.05

10.50 11.20 11.25 12.25 13.10 13.25

14.00 15.30 15.45 16.30 17.20

17.50

18.25

19.40 19.58

20.25 20.35 22.35 23.00 23.45 23.55 01.25

Znanstvena petica (r) Znanstvene vijesti (r) Reporteri (r) Reprizni program Fotografija u Hrvatskoj Mala TV (r) TV vrti}: Krti} pretjeruje (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film (r) Lud za tobom, ameri~ki film (r) @upanijska panorama Hotel dvorac Orth 2, serija (r) [apta~ psima 4 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija Vaterpolo, Euroliga - ~etvrtfinale: Jug - Partizan, prenos Hit dana Odjevna odiseja: Bolivija, dokumentarna serija (r) Nogomet, LP - emisija Nogomet, LP Nogomet, LP - emisija Zlo~ina~ki umovi 4, serija Dnevnik plavu{e Lud za tobom, film (r) No}ni glazbeni program

20.05 Asi, serija 20.50 Najbolje godine, serija 21.50 Masterchef, reality show 22.55 Ve~ernje vijesti 23.15 Od {trebera do frajera, film 01.05 Diabolique, film

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 15.15, crtani film 15.15 Sportski magazin (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, serija 21.00 Blaga prirode, snimak RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Putnik 57, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Velika `urka, film 13.30 TV Liberty 14.00 Imam Alija, serija 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Ads kviz 21.30 Autoshop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Lea Parker, serija

RTV USK
12.15 Strogo povjerljivo, dok. serija 13.15 Ruska imperija 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava TV (r) 16.30 Majstor kuhinje: Delikatese od arti~oka 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Moje dijete, obrazovni program (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Hemfri Bogart 20.55 TV liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Divlja ostrva 23.50 Najbolje godine 00.35 Majstor kuhinje: Delikatese od arti~oka (r)

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan, 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom, kontakt program 21.45 Skrivene palme 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus, hronika Viso~ke regije 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B.

RTV BN
12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Nata{a, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 20.55 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 23.00 @ena misterija: Na prvi pogled, film 00.30 Dzoni ^a~kalica, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

27. april 2011.
FOX LIFE
06.30 Ko `iv ko mrtav, serija 07.30 Vill i Grejs, serija 08.15 Superzvijezde plesa, reality show 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 Ko `iv ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Superzvijezde plesa, reality show 14.15 Sofi Parker, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Serija 16.45 Uvod u anatomiju, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 Sofi Parker, serija 21.10 Serija 22.00 Ru`na Beti, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Sofi Parker, serija 01.40 Sudije za stil, reality show

SR

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.10 15.20 16.00 16.30 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 021.00 22.00 22.45 23.15 23.50 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Muzika i kulinarstvo: Vivaldi i Venecija Drugi vijek: Eva Ras Vijesti Ekskluzivno (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Tvoje pjesme, moji snovi: Ljiljana La{i} Vi{egradom u Andri}evom odijelu, dok. program Bunt: ''Atheist Rap'' Beokult (r) Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 15.55 17.55 18.25 18.55 20.05 21.35 22.05 22.40 23.00 23.30 01.00 01.10 Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Blic biznis i dijaspora (r) Poetika montenegrina, crnogorska poezija 20 vijeka (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Fudbal, polufinale kupa Crne Gore, direktno Putevi `ivota Muzika Vaterpolo Evroliga: Jadran - Budva, direktno Dnevnik 2 Profil Hronika Ulcinja Stil Dnevnik 3 Fudbal, polufinale kupa Crne Gore, snimak Aktuelno Crna Gora - u`ivo(r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Zakon i red, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film

Panduri novajlije
SERIJA

20.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Sve po zakonu, serija 22.00 Erika, serija 23.00 Eva, film 01.10 Panduri novajlije, serija

TV 1000
06.00 To je moj `ivot, film 08.00 Pirati iz Penzansa, film 10.00 Susret sa Venerom, film 12.00 Usamljeni momak, film 14.00 Zava|ene strane, film

EUROSPORT
08.30 Fudbal, Champions Club 08.45 Biciklizam, Liege-Bastogne-Liege, Belgija 10.00 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale 11.00 Snuker, Sheffield, UK live, ~etvrtfinale 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey, live 15.30 Snuker, Sheffield, UK live, ~etvrtfinale 18.30 Eurogoals 18.40 All sports 18.45 Riders Club 18.50 Golf, US PGA Tour 19.45 Golf Club 19.50 Yacht Club 19.55 All sports 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 23.00 Watts 00.00 Fudbal, Champions Club 00.15 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Hokej na travi, EL 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 14.00 Superbike, Brands Hatch, UK 14.30 FIA touring car 15.00 Fudbal, Japanska J.League, pregled kola 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 19.00 Boks, WBC World Title Light Heavy Weight: Pascal, Kanada B. Hopkins, USA 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, ~etvrtfinale 23.00 Surf 23.15 Odbojka, Italijanska liga, polufinale 00.15 Surf 00.30 Borila~ke vje{tine 01.45 Fudbal, Champions Club 02.15 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale 03.30 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 World Stronges Man 07.00 Pregled belgijske lige 08.30 Sailing Portimao Portugal 09.30 Pregled ruske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Stoke - Wolves 13.00 Barca TV: Barcelona - Osasuna 14.45 NBA Live 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 16.00 NHL play off 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Svetska Liga - Boks: Milan - Istanbul 20.30 Premier League News 21.00 Premier League: Fulham - Bolton, direktno 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled ATP Barcelona 01.15 Premier League News 01.30 Pregled argentinske lige 02.30 NBA Live 02.45 Klupske TV

Zorro
SERIJA

07.29

16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Putnik 57, film

U odbranu `ivota svog
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7, muzi~ki program 17.30 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Vjetrovi strasti, 40/50 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info

16.00 Pi Vijeva velika avantura, film 18.00 Ameri~ki leta~i, film 20.00 U odbranu `ivota svog, film 22.00 Pet minuta raja, film 00.00 Uvijek - zauvijek, film 02.00 Ludi za matorkama 2, film 04.00 Vojni~ina, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Opasan lov Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Presjek ma{ine Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Lovci na oluje 2010. Pre`ivljavanje udvoje Drvosje~e iz mo~vare Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Briljantne zvijeri 08.00 Megafabrike 09.00 In`enjerske veze 10.00 Posljednji ris u [paniji 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 12.00 Divlja Rusija 13.00 Megafabrike 14.00 [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode 15.00 Briljantne zvijeri 16.00 @ivotinjska predskazanja 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 Konvoj 21.00 Ratovi helikoptera 22.00 Granica 23.00 Konvoj 00.00 Ratovi helikoptera

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Tajna tibetanske mumije Rimsko carstvo Misterije istorije Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Hitlerov omiljeni plemi} 1929. velika kriza Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Drugi svjetski rat u boji Tajna tibetanske mumije Rimsko carstvo Genije dizajna Putovanja i otkri}a Premijera: Muzika jednog `ivota Crna smrt Lujza od Pruske: Kraljica srca Su|enje nacistima u Nirnbergu Dalaj Lama Rimsko carstvo Genije dizajna Putovanja i otkri}a Komeda: Muzika jednog `ivota Crna smrt Lujza od Pruske: Kraljica srca Su|enje nacistima

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Posljednja nada RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Planeta beba Extraordinary Dogs Ma~ke iz kom{iluka @ivot sisara U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima @ivot u niskom rastinju/sa Dejvidom Atenborom Planeta mutanata Rudove bubice Najekstremniji Divlje i bez cenzure

ATV
09.20 Lijeni grad 09.45 Sirene 10.10 Plavi zmaj 11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Kiborg, film 01.25 Nijemi svjedok, serija

^E

28. april 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Robot Robi, animirana serija, 30/52 09.25 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 6/9 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 23/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 115/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) 13.30 Muzi~ki program 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 88/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 9/26 15.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 89/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 25/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet: Kup BiH: @eljezni~ar - ^elik, finale, prijenos 21.30 Ezel, igrana serija, 69/136 22.30 BHT vijesti 22.50 Tema dana 23.45 Figure: Ned`ad Ibri{imovi}, program iz kulture 00.45 Business News (r) 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.05 Pregled programa za petak

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 187. epizoda (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Harveytoons [kola za vampire 11.10 Villa Maria, igrana serija, 107. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 188. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 34. epizoda (r) 13.55 Piplinzi, program za djecu 06.01 06.45 07.00 09.00 09.10

RTRS
Karmelita, serija Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mekanike u misiji, crtana serija Mar, crtana serija Moja {pijunska porodica, serija Ja imam talenat, zabavni program Dnevnik 1 U fokusu Zdravlje je lek Retrovizor Pe}ine Podvitoroga

Rapsodija 23.10 u augustu FTV
Starica iz Nagasakija, u Japanu, vodi ra~una o svoje ~etiri unuke preko ljetnog raspusta. Oni u~e o atomskoj bombi koja je ba~ena na Nagasaki 1945. godine i kako im je ubila djeda. Richard Gere tuma~i ulo gu sta ri~inog unuka iz Amerike. „Rapsodija u augustu“ je osvojila 4 nagrade Japanske filmske akademije.

DRAMA

10.00 10.18 10.30 11.00 11.25 12.00 12.20 13.00 13.30

Re`ija: Akira Kurosawa Uloge: Sachiko Murase, Hisashi Igawa, Richard Gere, Narumi Kayashima, Tomoro Otakara, Mitsunori Isaki

01.10
PINK

Krug 2
DRAMA/HOROR

[est mjeseci nakon susreta sa Samarom i njenom ubita~nom videotrakom, Rej~el Keler napu{ta grad sa svojim sinom Ejdenom i preseljava se u malo seosko mjesto jer misli da }e tamo biti bezbjedni. Me|utim, vrlo brzo po dolasku, Rej~el ~uje za jednog studenta koji je umro tu u blizini pod veoma sli~nim okolnostima kao i prethodne Samarine `rtve. Izgleda da }e `ivot Ejdena biti ponovo ugro`en od Samare, i Rej~el }e morati da dobro istra`i djevoj~inu pro{lost da bi mogla da spase svoga sina…
Re`ija: Hideo Nakata Uloge: Naomi Watts, Simon Baker, David Dorfman

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMISIJA 20.10

Pe~at
POLTI^KI MAGAZIN 20.15

22.45
MRE@A

Misti~na rijeka
TRILER/DRAMA

Boston, sredina sedamdesetih, trojica dje~aka Sean, Jimmy i Dave bezbri`no se igraju dok njihovu igru ne prekine nekoliko nepoznatih mu{karaca. Predstave se kao policajci, otmu Davea, zaklju~aju ga u podrum i nekoliko ga dana siluju. Tridesetak godina kasnije, svi su o`enjeni, Jimmy je vlasnik trgovine, Sean je policijski detektiv, a Dave je radnik, kojega je dje~ija tragedija zauvijek obilje`ila. Jednoga dana, Jimmyeva najstarija k}i prona|ena je mu~ki ubijena u obli`njem parku. Prilikom policijske istrage otkriju se neke pojedinosti koje ipak nisu u stanju odmah rasvijetliti slu~aj, ali dosta toga upu}uje da bi ubica mogao biti Dave...
Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney...

14.15 Tragovi: Uspavanka, dokumentarna serija, 4. epizoda (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 186. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 108. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 68. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 35. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 24. epizoda 22.05 Dokumentarni ~etvrtak: Politi~ka ubistva: Slu~aj Ugljen, dokumentarni program 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 No} klasika: Rapsodija u augustu, japanski igrani film 00.55 Federacija danas (r) 01.20 Dnevnik 3 (r)

14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Krajina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Bosnalijekova TV ordinacija 18.40 Budimo ljudi, humanitarna emisija 19.00 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.15 Pe~at, politi~ki magazin 21.15 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.40 Kako do`ivjeti 101-u?, nau~no-popularni program 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Ja imam talenat, zabavni program 23.40 Oliver tvist, mini serija 02.35 Kako do`ivjeti 101-u?, dokumentarni program 03.25 Dnevnik 2

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 12. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 12. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica 12.15 Najbolje godine, serija, 43. ep.

28. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

^E

23.25
HAYAT

Dijamanti
KOMEDIJA

[ampion u boksu, Harry Agensky, poljski princ, danas je stariji udovac koji je pre`ivio mo`dani udar, te ponovo u~i pri~ati. Njegov najve}i strah je da }e zavr{iti u stara~kom domu. Ubje|uje svog sina Lancea i unuka Michaela da ga odvedu u Reno da na|e dijamante koje je tamo jednom sakrio. Lance ne vjeruje u ovu pri~u, ali odlu~uje oti}i na posljednje putovanje s ocem, koje }e na povr{inu izvu}i mnogo nerije{enih porodi~nih pitanja.
Re`ija: John Mallory Asher Uloge: Kirk Douglas, Dan Aykroyd, Lauren Bacall

00.00
NOVA

Tajne ljetnikovca

DRAMA

Jagodica Bobica
CRTANI FILM

Biseri
TALK SHOW

Zabranjeni forum
23.20
TALK SHOW

09.45

21.00

13.10 Pali an|eo, serija, 169. ep. 14.00 Moj dom 14.30 Bistro BiH 14.50 Muzi~ki program 15.08 Bestseller 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija, 35. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija, 44. ep. 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 102. i 103. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 @elja plus 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Dijamanti, igrani film 01.15 Nijemi svjedok, serija, 49. ep. Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti 02.45 Ispuni mi `elju 03.35 @elja plus 03.50 Dijamanti, igrani film

13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Exkluziv, zabavni program 20.00 Gorki `ivot, turska telenovela 20.55 Evropska liga: Porto-Villareal, 1. poluvrijeme 22.05 Evropska liga 23.20 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show 00.00 Evropska liga, Porto-Villareal, snimak utakmice 01.30 OBN Info, informativni program 01.50 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.50 Tehnologija danas, specijalizirani program 03.50 OBN Info, informativni program 04.10 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 Veliki brat: Koloseum, reality show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Krug 2, film

Sretni bra~ni par Nikki i George Wickersham putuju Georgeovoj obitelji nakon iznenadne smrti njegova oca. Nikky se zaljubljuje u pitoresknu obiteljsku ku}u na usamljenom otoku te moli Georgea da ostanu. On se dvoumi, {to je {okira, no poslije saznaje od mje{tana da ku}a navodno ima duhove i da je ba~eno prokletstvo nad svim mu{karcima u obitelji Wickersham. Nikky, talentirana slikarica, odbacuje te pri~e kao glupost i ostaje na otoku u `elji da od ku}e jednog dana stvori umjetni~ku koloniju. No njezini planovi staju kada George do`ivljava ~udnu nesre}u i pada u komu, a ona saznaje da je trudna.
Re`ija: Jean-Claude Lord Uloge: Lindsay Price, David Haydn-Jones, Sadie LeBlanc, Niall Matter, Emma Stevens

14.00 naslovnice HRT 2

Lice s

MUZI^KI

Petnaestogodi{nji Rob Tennant kao i njegovi najbolji prijatelji Larry McGuire i Helen Sage, obo`ava rock-glazbu. Vlasniku male tvrtke “Tone Records”, Simonu Eckstalu, poslovi vi{e ne idu onako dobro kao prije kad je i on sam bio poznati glazbenik ~ije je ime privla~ilo kupce. Slu~ajno ~uje Robove izjave o glazbenoj industriji u nekom TV programu. Tako mu sine ideja: anga`irat }e petnaestogodi{njaka za dopredsjednika svoje tvrtke i to iskoristiti u promid`bi. A mo`da mu Rob donese i kakvu mladena~ku i korisnu ideju. Smi{ljeno - u~injeno. Rob svoj novi posao shvati vrlo ozbiljno i zbog toga zapu{ta svoje najbolje prijatelje, Larrya i Helen...
Re`ija: Fred Gerber Uloge: Mick Fleetwood, Jonathan Tucker, Cle Bennett

31

^E

28. april 2011.
HRT2
07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja 2, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Kruna Gazoon, crtani film Izazovi: Popravili{te za roditelje, hrvatski film (r) 08.25 Serija za djecu 08.50 Operacija Barbarossa, serija za djecu 09.20 Aladinove pustolovine, crtani film 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Reprizni program

TV PROGRAMI
NOVA
08.25 Tomica i prijatelji 09.05 Pobjeda ljubavi (r) 10.05 Moja majka, crtana serija (r) 11.05 Asi, crtana serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija 20.45 Najbolje godine, serija 21.45 Masterchef, reality show 22.40 Provjereno, info-magazin

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Euromaxx highlights 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Zdravlje, dok. program 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Portreti nacije, dok. serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 14.25 Euromaxx highlights (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija, (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija, 4. ep. (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Misti~na rijeka, film 00.50 Vijesti plus 01.10 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.15 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.55 20.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 17/25 (r) Frej`er, serija Mala Dorit, 7/8 (r) Vijesti TVSA Javni agent 033 (r) Sarajevdisanje (r) Frojd, BBC dok. program, 1/6 (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije,u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Non-stop, 18/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Konstruktorske katastrofe, dok. program Tarih, dok. serijal TVSA dokumenti, doma}i dok. program Ve~ernje vijesti Pusti muziku Mala Dorit, BBC 8/8 Konstruktorske katastrofe (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 2, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Norve{ka krstarenje obalom, dokumentarna serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Epilog, emisija o kazali{tu 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.50 Vijesti 17.05 Hrvatska u`ivo 18.10 HAK - Promet info 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 8. kat: Ljubav na daljinu, talk show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Razred 2011. 21.40 Pola ure kulture 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Vatikan Ivana Pavla 2.: Mediji, dok. serija 23.30 Razred 2011. (r) 00.00 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.45 Retrovizor: Dragi Johne 3, serija (r) 01.10 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija 01.55 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) 02.40 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija (r) 03.00 Nove avanture stare Christine 4, serija (r)

Zlo~ina~ki umovi
SERIJA

Provjereno
INFO-MAGAZIN

23.10

22.40

13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Kruna (r) Gazoon, crtani film (r) Izazovi: Popravili{te za roditelje, hrvatski film (r) 14.00 Lice s naslovnice, kanadski film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 2, serija (r) 16.30 [apta~ psima 4 17.20 Pustolovine Sare Jane 2, serija za mlade 17.50 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 18.10 Divlji Plamen 3, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Norve{ka krstarenje obalom, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Nogomet EL, emisija 21.00 Nogomet, EL - polufinale: Porto - Villarreal, prenos 22.55 Noogmet, EL emisija nakon 23.10 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.55 Dnevnik plavu{e 00.05 Lice s naslovnice, kanadski film (r) 01.35 No}ni glazbeni program

23.40 Ve~ernje vijesti 00.00 Tajne ljetnikovca, film 01.35 Od {trebera do frajera, film (r) 03.15 Ezo TV, tarot show 04.00 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija 04.25 Diabolique, film (r)

20.50 21.00 22.00 22.30 23.00 00.00

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 15.15, crtani film 15.15 Blaga prirode (r) 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, serija 21.00 TV1 ordinacija, snimak RTM 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Misti~na rijeka, film

KAKANJ
09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Imam Alija 10.30 Melodije orijenta 11.00 Lea Parker 12.00 Flash vijesti 12.05 Biografije 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker 18.00 Autoshop magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.25 Biznis magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo (r) 13.05 Cirkus, zabavni program (r) 14.00 Bloopers (r) 14.30 Vijesti 14.35 Biografije: Hemfri Bogart (r) 15.30 Najbolje godine, 12/13 (r) 16.15 Eko kutak (r) 16.30 Majstor kuhinje: Gurmanska jela od povr}a 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 TV Liberty (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.15 Pravi spoj 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.45 Igrani film 00.15 Majstor kuhinje: Gurmanska jela od povr}a (r)

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Biografije 21.40 Zona kantona 22.00 Me|u nama 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Magazin Plus, hronika Viso~ke regije (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika TV Jablanica 20.00 Bonus, talk show 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel Mindfriek, revijalni program

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Ledina, film 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Turbulencija 2, film 00.30 Recept za ubistvo, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.30 Magazin iz kulture 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 22.15 Vijesti 23.15 Prvi talas, serija 00.45 Dnevnik (r)

28. april 2011.
FOX LIFE
06.30 Ko `iv ko mrtav, serija 07.30 Vill i Grejs, serija 08.15 Superzvijezde plesa, reality show 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Superzvijezde plesa, reality show 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija 01.40 Sudije za stil, reality show

^E

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.30 20.05 21.00 21.15 22.10 22.55 23.25 23.50 00.05 00.10 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kocka, kocka, kockica, {kolski program (r) Trezor Kosmos Vijesti Trend setter (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Tema: Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik Gorki plodovi, serija 7 RTS sat dana Muzika i kulinastvo Raspakivanje, dok. program Mjera za muziku Op{teobrazovni program Dnevnik Evronet (r) Odbojka: Plej-of, Vojvodina - Partizan

RTCG
12.10 12.40 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 21.30 22.40 22.50 23.00 23.30 00.00 Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Hronika Ulcinja (r) Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pretres (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Dokumentarna emisija Sat tv vijesti iz dijaspore Muzika Kalendar Dnevnik 2 Drama: Koncert Reakcija Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora u`ivo(r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 10.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Sve po zakonu, serija Erika, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Igraj do finala, film

Medijum
SERIJA
15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.50

22.50

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.05 Eliza, serija (r)

Ubistva u Midsomeru, serija Zakon i red, serija Ne{ Brid`is, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Panduri novajlije, serija Ples pet sestara, film Medijum, serija Panduri novajlije, serija Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film

TV 1000
06.10 U odbranu `ivota svog, film 08.00 Pi Vijeva velika avantura, film 10.00 Zava|ene strane, film 12.00 Ameri~ki leta~i, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Alcaniz, [panija 09.00 FIA touring car 09.30 Fudbal, Champions Club 09.45 Snuker, Sheffield, UK, ~etvrtfinale 13.45 Fudbal, Champions Club 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey Live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 18.30 Eurogoals 18.40 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 23.00 Hrvanje, WWE 00.00 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Fudbal, Champions Club 10.00 Vaterpolo, Euro League, ~etvrtfinale 11.00 Ko{arka, Gr~ka liga: Panathinaikos - Panionios 12.00 Fudbal, Champions Club 12.30 Ko{arka, Gr~ka liga: Panathinaikos Olympiacos 13.30 Watts 13.45 Ekstremni sportovi 14.00 Odbojka, Italijanska liga: Perugia - Busto Arsizio 15.45 Fudbal, Aegon kup Amsterdam, Holandija: Ajax - Fluminense, 16.45 Watts 17.00 Fudbal, Aegon kup Amsterdam, Holandija: Bayern - Anderlecht 18.00 Fudbal, Champions Club 18.30 Fudbal, Aegon kup Amsterdam, Holandija: Liverpool - Fluminense 20.00 Obaranje ruku 20.30 Video igrice 21.00 Domine 22.00 Kuglanje 23.15 Odbojka, Italijanska liga: Perugia - Busto Arsizio

SPORT KLUB
06.00 Pregled holandske lige 08.00 Barca TV: Barcelona - Osasuna 10.00 FullTilt Poker 11.00 Bayern TV: Eintracht - Bayern 12.30 Premier League: Blackburn Manchetser City 14.15 Premier League: Stoke - Wolves 16.00 NBA Live 16.15 Premier League: Fulham - Bolton 18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Svetska Liga - Boks: Baku - Astana 20.45 NHL play off 22.30 NBA Action 23.00 FullTilt Poker 00.00 Liga {ampiona: Real Madrid Barcelona 02.00 Klupske TV 03.45 Najbolja utakmica Premier League

Dva smo svijeta razli~ita
SERIJA

18.30

17.15 Nijemi svjedok, serija 18.30 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.05 Eliza, serija 22.45 Misti~na rijeka, film

Kockari
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija 18.00Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.10 Vjetrovi strasti, 41/50 22.00 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

14.00 Flert, film 16.00 Pobuna u koko{injcu, film 18.00 Muljatori, film 20.00 Kockari, film 22.00 Vojni~ina, film 00.10 Tropsko ostrvo, film 02.00 Uvijek - zauvijek, film 04.00 Zerofilija, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Opasan lov Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Pre`ivljavanje udvoje Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Superljudi Stena Lija Bioni~ka tehnologija Kaskaderski zavisnici Samo jedan izlaz Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Briljantne zvijeri Konvoj Ratovi helikoptera @ivotinjska predskazanja Izgubljeni u Kini Divlja Rusija Konvoj [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 Dalaj Lama Rimsko carstvo Genije dizajna Putovanja i otkri}a Komeda: Muzika jednog `ivota Crna smrt Lujza od Pruske: Kraljica srca Su|enje nacistima u Nirnbergu Dalaj Lama Rimsko carstvo Ovo je civilizacija Pri~a o krompiru Kralji~ina sestra ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije Podzemni rat Pol Pot: Putovanje na Polja smrti Atina: Istina o demokratiji Ovo je civilizacija Pri~a o krompiru Kralji~ina sestra ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije Podzemni rat

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Upoznajte divljinu Planeta beba Psi - jedna rasa, jedna pri~a Extraordinary Dogs Ma~ke iz kom{iluka U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji @ivotinjska boji{ta Upoznajte divljinu Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom Sve o psima @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Donald [ulc stru~njak za otrove Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama Najekstremniji

ATV
10.10 Plavi zmaj, crtani film 11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Najbolje godine 2, serija 17.45 Poslovni kurs 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Dijamanti, film 01.25 Nijemi svjedok, serija

[apta~ psima
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

18.00

21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 04.00 05.00

Insekti iz pakla, 2 epizode D`inovske pande Granica [apta~ psima Divlja Rusija Ja, predator Borac sa ribama Granica Ja, predator Borac sa ribama

PE
BHT

29. april 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Frenderi u BiH, animirana serija 09.20 Aladinove pri~e, animirana serija, 9/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 24/125 11.10 BHT vijesti 11.25 London: Vjen~anje princa Williama i Kate Middleton, prijenos 14.35 BHT vijesti 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Najbolji prijatelj, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 [kola filma, igrana serija, 1/26 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 90/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 26/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 70/136 20.50 Pe~at, doma}a igrana serija, 27/36 21.25 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.55 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.55 BHT vijesti Filmski maraton: 23.15 ^etvrti protokol, britanski igrani film 01.10 Nevjerovatno slijetanje, ameri~ki igrani film 02.35 Stranac u ogledalu, ameri~ki igrani film 04.05 Business News (r) 04.10 Pregled programa za subotu

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 188. epizoda (r) 09.55 Program za djecu Piplinzi Takmi~enje mladih u poduzetni{tvu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 108. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 189. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 35. epizoda (r)

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.25 U susret |ur|evdanskom festivalu 10.40 Mar, crtana serija 11.02 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Retrovizor Ja sam voda

^etvrti protokol 23.15 TRILER
Sovjetski KGB napravi plan ka ko pro kri jum~ari ti ele mente za nuklearnu napravu u Veliku Britaniju, montirati ih i detonirati uz ameri~ku bazu. Glavni ruski operativac je {armantni i hladnokrvni Valeri Petrofsky. On u Britaniju sti`e pod imenom James Edward Ross, a zbog savr{enog britanskog naglas ka na nje ga ni ko ne mo`e posumnjati. Jedini ~ovjek sposoban osujetiti plan je John Preston, agent koji je, zbog toga {to nema dlake na jeziku, pod stalnim nadzorom svojih pretpostavljenih.
Re`ija: John Mackenzie Uloge: Michael Caine, Pierce Brosnan, Ned Beatty, Joanna Cassidy

01.10
PINK

^eli~ni voz
AKCIJA

Zatvara se ameri~ki savezni zatvor Santa Ana i samo se jo{ ~eka premje{taj najokorjelijih zatvorenika. Me|u njima su Enco Martini, osu|en na trostruku kaznu zbog ubistva, iznu|ivanja i otmice, Karl Miler, zvani Ubica, osu|en na smrt zbog ubistva petnaestoro ljudi i Luk Sinkler, koji treba da odslu`i posljednjih devet mjeseci 15-godi{nje kazne, dosu|ene zato {to je uzeo pravdu u svoje ruke i ubio oslobo|enog ubicu svoje `ene. Policajci s jakim obezbje|enjem ukrcavaju petoricu zatvorenika u posljednji vagon voza Los An|eles, a njihov je cilj zatvor Redvud. Me|utim, ~im voz krene, po~inje pakao...
Re`ija: Jerry P. Jacobs Uloge: Ray Wise, Roy Scheider, DeLane Matthews

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

Upitnik
18.20
KVIZ

19.08

23.25
HAYAT

Crna ovca
KOMEDIJA

Al Donnelly upravo je u sredi{tu kampanje u izborima za guvernera savezne dr`ave Washington, i sve mu ankete daju velike izglede za kona~nu pobjedu. Jedina stvarna prepreka Alovu izboru jest njegov mla|i i {eprtljavi brat Mike koji gotovo na svakom koraku u~ini ne{to {to kandidata mo`e ne samo osramotiti nego i onemogu}iti u izbornoj utrci. Kako bi uspio sprije~iti budu}e nepodop{tine, Al jednome od svojih pomo}nika, Steveu Doddsu, nalo`i da pripazi na Mikea u narednom razdoblju...
Re`ija: Penelope Spheeris Uloge: Chris Farley, David Spade, Tim Matheson...

13.55 Hayd u Park, program za mlade (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 187. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 109. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 69. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 36. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 25. epizoda 22.05 Na{a mala klinika, igrana serija, 61. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Vatreni ring 3, ameri~ki igrani film 01.15 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r) 02.10 Pregled programa za subotu

14.10 Pandamonium, dokumentarna serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.07 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re'publika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 TV Bingo 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 18.57 Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Mrkonji} Grad, hronika Finansijske novosti RTRS preporu~uje 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju Pregled programa 21.05 Mini serija 22.00 Ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti Filmski maraton 23.10 Volis i Edvard, film 00.45 Sveci i vojnici, film 02.15 Udar, mini serija

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 13. ep. 10.10 Plavi zmaj, crtani film 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 13. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bestseller 12.02 Bioclinica 12.15 Najbolje godine, serija

29. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show

PE

22.45
MRE@A

Jesen sti`e, dunjo moja DRAMA

Po zavr{etku rata Sava i Marija nastavljaju svoju ljubavnu pri~u. Ljubavnu idilu razorit }e Savina neima{tina s kojom se Marija ne mo`e pomiriti. Sava ostavlja Mariju i napu{ta rodno selo u potrazi za sre}om. Posao pronalazi kod obitelji bogatih mlinara ~ija se k}er An~ica zaljubljuje u Savu. An~icin otac nudi Savi ruku svoje k}eri, a s njom i veliko porodi~no bogatstvo. Prije va`ne odluke Sava se vra}a ku}i `ele}i vidjeti Mariju. Ispostavlja se da je njegova prva ljubav umrla ra|aju}i njegovo dijete. O maloj Dunji brine Savin kum i najbolji prijatelj Petra{in koji nikako nije prebolio Marijinu neuzvra}enu ljubav.
Re`ija: Ljubi{a Samard`i} Uloge: Branislav Trifunovi}, Igor \or|evi}, Kalina Kova~evi}, Marija Kalan

22.55 granica NOVA
Kad li{}e pada
SERIJA

Vertikalna
AVANTURA

Odred za ~isto}u
20.00
ZABAVNI PROGRAM 16.30

Ljubav u zale|u
SERIJA

19.10

13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija, 36. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija, 45. ep. 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Crna ovca, igrani film 01.15 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.10 Crna ovca, igrani film 05.45 Muzi~ki program

12.10 E.T., obiteljski film 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Vox populi 23.00 Najotka~enije stvorenje, igrani film 00.10 OBN Info, informativni program 00.30 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 01.30 Tehnologija danas, specijalizirani program 02.30 OBN Info, informativni program 02.50 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 Veliki brat, reality show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 ^eli~ni voz, film

Film je pri~a o mladom alpinistu Peteru Garettu, koji kre}e na opasan uspon na drugi najve}i vrh svijeta, K2, da bi spasio sestru Annie i njezinu ekipu. Brat i sestra otu|ili su se nakon smrti oca tokom penjanja kada je Peter morao prerezati u`e kako bi spasio sebe i sestru. Peter se tad povukao i postao je fotograf prirode, a sestra Annie nastavila je o~ev san osvajanja vrhova svijeta. Da bi joj spasili `ivot, Peter i njegova ekipa moraju se popeti na vrh kojega se svi boje i u}i u mrtvu zonu iznad vertikalne granice izdr`ljivosti.
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Stuart Wilson

00.10
HRT 1

Images
PSIHOLO[KA DRAMA

Pri~a o podvojenoj li~nosti, unutarnjoj drami koju pro`ivljava spisateljica dje~jih pri~a i ku}anica Cathryn. Ona nagovori mu`a Hugha da odu izvan grada, u ku}u u irskoj provinciji gdje je odrasla. Hugh provodi dane fotografiraju}i dok Cathrynin unutarnji `ivot i podvojenost preuzimaju onaj realni. Podsvjesne `elje, grizodu{je, zajedni~ka pro{lost opsjedaju Cathryn te dvojica mu{karaca, pokojni mu` Rene i Marcel, prijatelj sada{njeg mu`a. Cathryn je svjesna da su njezine vizije nestvarne, tek pri~injavanja koja ju opsjedaju.
Re`ija: Robert Altman Uloge: Susannah York, Rene Auberjonois, Marcel Bozzuffi

35

PE

29. april 2011.
HRT2
07.05 Najava programa 07.10 101 dalmatinac, crtana serija 07.35 @deronja 2, crtana serija 08.00 Kraljevsko vjen~anje, prijenos Britain's Royal Wedding, dokumentarni film (1/2) Kraljevsko vjen~anje, prijenos 13.40 Britain's Royal Wedding, dokumentarni film (2/2) 14.30 Dje~ak na tajnom zadatku, film (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.25 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.05 Moja majka, serija (r) 11.05 Asi, serija (r) 12.05 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Masterchef (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Moja majka, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.05 Euro`urnal, emisija Deutche Welle (r) 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. program (r) 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Portreti nacija, dok. program 18.50 Premijer liga 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Jesen sti`e, dunjo moja, film 00.50 Vijesti plus 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.20 15.10 15.25 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 18/25 (r) Frej`er, serija Mala Dorit, BBC 8/8 (r) Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe (r) Bajke iz cijelog svijeta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 19/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Bosna ASA BH Telecom- Mladost, direktan prenos Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Ne{to za raju No}na ptica: Zelena, zelena trava, 13/28 No}na ptica: BBC serija No}na ptica: igrani film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 3, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Sej{eli Otoci s blagom, dok. serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Prenos sve~ane sjednice iz HNK povodom 150. godina HAZU 13.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 13.16 TV kalendar (r) 13.25 Divlji Plamen 3, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.00 Dharma i Greg 2, serija 15.25 Sve ~aje Ivankova, emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Iza ekrana 16.35 Vijesti 16.47 HAK - Promet info 16.50 Putem europskih fondova 17.05 Hrvatska u`ivo 17.40 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 4. gardijska brigada Pauci, dok. film 21.05 Mjesec obiteljskih komedija: Doktor Dolittle2, film (r) 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Peti dan, talk show 00.10 Filmski maraton ciklus Roberta Altmana: Images, film 02.10 Filmski maraton: Doktor Dolittle 2, film (r)

Briljanteen
PROGRAM ZA MLADE16.55

Najbolje godine
SERIJA

20.00

KOMEDIJA
Re`ija: Linda Shayne Devetogodi{nji Max Anderson `ivi u malom mjestu Springvilleu s mamom i tatom. Najdra`i su mu prijatelji pas Bo, ma~ka Nellie i djevoj~ica Buzzy, s kojom ide u {kolu. Maxov otac, biv{i visoki dr`avni slu`benik, i njegova supruga Miranda, bdiju nad Maxom, stoga su zaposlili tajnu agenticu Clyde koja }e ga svaki dan voziti u {kolu i paziti na njega. Clyde nije zadovoljna zadatkom, ali ubrzo zavoli Maxa…

21.20 Masterchef, reality show 22.55 Vertikalna granica, film 01.10 Tajne ljetnikovca, film (r) 02.50 Ezo TV, tarot show 04.10 Ostavljena, film

21.30 21.40 23.10 00.00 00.30 01.20

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro program TV1 do 15.30, crtani film 15.30 TV1 ordinacija (r) RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, 21.00 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Dnevnik u 22 TV1 22.45 Jesen sti`e, dunjo moja, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Surferi 14.00 Imam Alija, serija 14.30 Svjedok prirode 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 @ena politi~ara, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Biznis magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 Pismo-glava: Egipat, 3/21 14.00 Pravi spoj (r) 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, 3/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Kelj i kupus 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: Kirk Daglas 20.40 Studenti, 7/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

15.50 @upanijska panorama 16.05 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.55 Briljanteen, program za mlade 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Divlji Plamen 3, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Sej{eli Otoci s blagom, dokumentarna serija (r) 20.00 Dobro do{li u Nanosvijet, dokumentarna serija 20.50 Mu{karci na stablima 2, serija 21.35 Dnevnik plavu{e 21.45 Ljubav i rat, mini-serija 23.25 Na rubu znanosti 00.15 Gara`a

TV ZENICA
12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan.., 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Hronika TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sve za ljubav, serija 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.20 Loto 22.30 Dnevnik 3 23.00 Crveno, zabavna emisija 00.00 Poker kraljeva, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Mozaik, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

29. april 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Vill i Grejs, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Tra`im djevojku, serija Prljavi seksi novac, serija Razvedeni Gari, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ru`na Beti, serija [apat duhova, serija Vill i Grejs, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija O~ajne ku}anice, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Tra`im djevojku, serija Serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

PE

RTS
11.00 11.05 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 00.15 Vijesti Tema: Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Voljeti muziku Medijska mre`a srpske dijaspore Tito: Jedan politi~ki mit Mladi talenti Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik Evronet, dok. program (r)

RTCG
12.05 Dokumentarni program (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Drama (r) 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program (r) 14.35 Muzi~ka kutija 15.05 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Reakcija (r) 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Krugovi knji`evnosti 18.40 Sat TV 19.10 Aktuelno 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Zapis 21.00 Muzika 21.30 Pro~itaj me 22.00 Argument 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 7 TV dana 00 00 Fle{ sport 00.10 Crno - bijeli svijet 00.40 Crna Gora - u`ivo(r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Bra}a i sestre, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 @eljna slave, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA

21.00

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film

17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Sve po zakonu, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

TV 1000
06.00 Kockari, film 08.00 Pobuna u koko{injcu, film 10.00 Flert, film 12.00 Muljatori, film 14.00 I kaubojke pla~u, film

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 11.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 14.00 Biciklizam, Tour of Turkey, live 15.30 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 18.30 Eurogoals 18.40 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live, polufinale 23.00 Video igrice 23.30 Futsal, Futsal Cup Lisbon, Portugal, polufinale 00.30 Ekstremni sportovi 00.45 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 11.30 Australijski fudbal 14.30 Video igrice 15.00 Futsal kup Lisbon, Portugal Live, polufinale 16.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 17.00 Futsal, Futsal kup Lisbon, polufinale 18.30 Fudbal, AEGON kup Amsterdam, Holandija: Bayern - Kina 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga Live 22.30 Borila~ke vje{tine 00.00 Surf 01.00 Snuker, Sheffield, UK, polufinale 03.30 Snuker, Sheffield, UK, polufinale

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Eintracht Bayern 09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA Action 11.30 NBA Live 12.00 ATP Munchen, direktno 20.00 Premier League News 20.15 ATP Estoril 22.15 NBA Live 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 ATP Estoril 02.00 Rugby Super League: Castleford Leeds 03.30 Mobil 1 The Grid 04.00 Najava Premier League 04.30 NBA Live 04.45 Premier League News

Eliza
SERIJA

20.05

16.05 17.15 20.05 22.45

Eliza, serija (r) Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Jesen sti`e, dunjo moja, film

Bostonska bra}a
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 42/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

16.00 Povratak u `ivot, film 18.00 Mala prodavnica u`asa, film 20.00 Bostonska bra}a, film 22.00 Zerofilija, film 00.00 Slatke lutkice, film 02.00 Tropsko ostrvo, film 04.00 Gumo, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Opasan lov Auta po mjeri 2008. Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Superljudi Stena Lija Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Tajne kosmosa sa Morganom Frimanom Razotkrivanje mitova Novi svet Prljavi poslovi Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 [apta~ psima Insekti iz pakla, 2 epizode Ja, predator Borac sa ribama D`inovske pande Izgubljeni u Kini Divlja Rusija Ja, predator

VIASAT HISTORY
06.00 Pol Pot: putovanje na Polja smrti 07.00 Atina: Istina o demokratiji 08.00 Ovo je civilizacija 09.00 Pri~a o krompiru 10.00 Kralji~ina sestra 12.00 ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije 13.00 Podzemni rat 14.00 Pol Pot: Putovanje na Polja smrti 15.00 Atina: Istina o demokratiji 16.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 16.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji 17.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 18.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit: Ljubav i spas u novom svijetu 19.00 @ivio Pakistan 20.00 Smrt ledenog ~ovjeka 21.00 Kolonija 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Atina: Istina o demokratiji 00.00 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 00.30 Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Avanture sa pandama sa Najd`elom Marvenom 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 13.10 Veterinari sta`isti 13.40 Najekstremniji 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Donald [ulc stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Ljubitelj ajkula 21.55 Sedam smrtnih napada 22.50 Najekstremniji 23.45 Divlje i bez cenzure

ATV
09.45 Sirene, crtani film 10.10 Plavi zmaj, crtani film 11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.20 Sport centar 23.25 Crna ovca, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

Divlja Rusija
DOK. PROGRAM

19.00

14.00 [ta bi se desilo ako...?, 2 epizode 15.00 Insekti iz pakla, 2 epizode 16.00 D`inovska riba iz Amazona 17.00 Granica 18.00 [apta~ psima 19.00 Divlja Rusija 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Granica 23.00 [apta~ psima

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Mnoge su o~i uprte u vas. Neki u vama vide spas iz bezizlazne situacije, a neki prepreku za odr`avanje lo{eg stanja koje njima odgovara. Budite maksimalno profesionalni i sve }e biti u redu. Do sredine sedmice }ete razmatrati razne opcije ljubavne strategije i biti skloni preispitivanju odnosa. No, od vikenda bit }ete spremni i}i tamo gdje vas srce vodi i predati se ljubavi do kraja.

Dobar dio sedmice }ete provesti u distanci od bitnih stvari. Analizirat }ete i istra`ivati, i to vrlo uspje{no. Bit }e i onih koji }e vu}i poteze iz sjene. Ako ste kreativac, ma{ta }e vam davati odli~na rje{enja. Previ{e le`ernosti moglo bi vam se obiti o glavu, tako {to osoba do koje vam je stalo to uop}e ne mora prepoznati. Potrebno je da se malo vi{e pokrenete i budete izra`ajniji u osje}ajima.

Mnogo doga|aja bit }e povezano s ne~im {to ste ve} odradili prije. Va{i rezultati bit }e podlo`ni analizama prema kojim }e vas vrednovati dalje. Jedna tema bit }e pomalo mu~na, ali ostale }e je ubla`iti. Kako sedmica bude odmicla, vi }ete bolje uo~avati gdje ste grije{ili. Istovremeno }ete u~initi sve da popravite {tetu. U finalu - u dane vikenda stvari }e evidentno krenuti nabolje, a vi }ete biti sretniji.

^init }e vam se kako nema kraja novim zahtjevima za vas. Osim {to vam daju velike prilike, u isto vrijeme vas i mjere. Osje}ate se kao u izlogu iz kojeg nema izlaza. Bit }e tako i sada. Poka`ite {to znate uprkos umoru. Ve}inu sedmice osje}at }ete se ugodno u dru{tvu voljene osobe. Dijelit }ete s njom svoje tuge i radosti. Povjerenje }e biti ve}e nego ina~e, uz uvjet da ne forsirate stvari.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Mnogi vas dr`e kao kap vode na dlanu ili vas smatraju dragocjenim suradnikom koji obe}ava. Pazite da ne prokockate ovu {ansu - budite skromni, predani radu i profesionalni. Sve govori o tome da ste na odli~nom putu da ostvarite dugo o~ekivane zamisli. Na pamet }e vam padati sve lu|e ideje kako osvje`iti postoje}i odnos ili zapo~eti novi. Najbolje je da se strpite do sredine sedmice.

Ve}ina vas }e se usredoto~iti na promjene u firmi. Neke zaista obe}avaju, a neke vas uznemiravaju. Poku{ajte se fokusirati na ono {to je pozitivno. Tako }ete raditi smirenije i kvalitetnije, a potom }e vas i pohvaliti. Neki }e poku{avati svoj odnos upotpuniti dinami~nijim erotskim `ivotom, te na taj na~in promijeniti pomalo dosadnu svakodnevnicu. Nije stvar u dosadi, nego u strpljenju.

Bit }ete u isku{enju da pru`ate otpor pravilima koja svi podr`avaju, pa biste se mogli osje}ati sami na svijetu. Ako se va{e ideje razlikuju od mi{ljenja ve}ine, pospremite ih za bolja vremena i ple{ite kako tra`e od vas. Mo`da }e vam se partnerovi zahtjevi u~initi nerazumni. Ne sudite drugima, poku{ajte biti realist. U kona~nici, tako }ete se lak{e nositi sa svime i bolje pro}i na kraju.

Kao da nema kraja listi poslova koje radite. I ove sedmice vi }ete biti pravi one man show koji na svom radnom mjestu pokazuje intelektualne, za{titni~ke i poduzetni~ke osobine. Vama }e uglavnom biti sve jasno, a emotivni odnosi razvijat }e se ujedna~eno kao i do sada. Mo`ete biti zadovoljni. Oni koji su jo{ sami, sve }e vi{e pozornosti pridavati jednom nje`nom prijateljstvu s posla.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

Tokom sedmice nai}i }ete na problem koji }e zahtijevati razmi{ljanje u stilu sve ili ni{ta. Rje{avat }ete ga s lako}om jer }ete biti najmanje optere}eni raznim pritiscima. Ako se neko drugi bude bojao, vi }ete ga humorom smiriti. Ako se pripremate za ljubavno-osvaja~ku ofanzivu, osmislite scenarij. Mo`ete krenuti bez bojazni, ali najbolje od drugog dijela sedmice kad }e vam gotovo sve i}i naruku.

Svi oni koji su `eljeli staviti ta~ku na "i" i potpuno zatvoriti jedan poslovni ciklus, vjerojatno }e to u~initi tokom ove sedmice. Istovremeno }e otvoriti nova vrata, ali uz dosta buke za koju sami nisu krivi. Vama }e biti jasno da je va{a veza stabilna, pa ne}ete pridavati zna~aja izazovima u drugom dijelu sedmice. Ako se bude radilo o poznatoj ljubavnoj ravnodu{nosti, pripremite dar za voljnu osobu.

Mnogi ljudi sa kojim radite predlagat }e vam ideje kako unaprijediti posao. Dobivat }ete neke odgovore, a druge }ete jo{ ~ekati. Postojat }e i problem oko saradnje koja }e se pokazati isforsirana. Zasad je prolongirajte. Od ove sedmice sve vi{e emocija }ete unositi u svakodnevne susrete i kontakte. Mnogi }e po~eti lak{e izra`avati osje}aje, pa ako im ne{to le`i na srcu, to }e iza}i na vidjelo.

Neka pitanja povezana s nekretninama ili finansijama ~ekaju odgovore. Istovremeno vam se nudi prilika za ve}u zaradu, no i zategnutost oko neke stare mogu}nosti dobivanja novca. Sve vas to mu~i jer se ne snalazite. Tokom sedmice nastojat }ete u`ivati u ljubavnom `ivotu. I kao da znate da tako treba, jer od dana vikenda stvari postaju manje intenzivne. Ljubavni `ivot ulazi u mirniju fazu.

38