P. 1
Cijene i Formiranje Cijena

Cijene i Formiranje Cijena

|Views: 834|Likes:

More info:

Published by: Zorana Vilić Antić on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

•I

GLAVA 11

It

Cijena kao elemenat marketing miksa

POJAM CIJENE I UTVRDIVANJE CIJENA
Cijena predstavlja novcano izrazenu vrijednost proizvoda ili usluga na trzisru. Putem zaracunate cijene preduzece nastoj i da pokrije svoje troskove i oslvari odredenu zaradu. S druge strane to je iznos koji kupac mora platiti da bi dosao do robe, odnosno to je suma vrijednost! koju kupac razmjenjuje za korisnost koju slice posjedovanjem ili korislenjem proizvoda ili usluga. Dakle, cijena definira vrijednost koju proizvod ili usluga ima za kupca: koliko je potrosac spreinan da plati da bi dosao u posjed odredenog proizvoda ukazuje na to koliko taj proizvod vrijcdi za potrosaca. Sa sireg drustvenog stanovniStva, cijena sluzi kao znacajan pokazatelj drustvenog vrednovanja pojcdinacnih proizvoda i usluga. Drugim rijecima cijena jc mchanizam za alociranje robe i usluga na potencijalne kupce i sredslvo za obezbjedcnje konkurencije izmcdu prodavaca u otvorcnoj trzisnoj ckonomiji. Ukoliko postoji visak traznjc u odnosu na ponudu, u torn slucaju sami potrosaci vrsc pritisak na ctjenc i one rastu. Ukoliko postoji visak ponude u odnosu na traznju, tada rcaguju proizvodaci koji obicno u takvoj situaciji snizavaju cijene. Utvrdivanjc cijena je sistematskt proccs donosenja odluka koji provodi preduzece u vczi sa svim bitnim aspeklima cijene kao clementa marketing miksa.

•i •i •i

Cijena je novcano izrazena vrijednost proizvoda / robe na triistu. Cijena je mehanizam za alociranje roba i usluga na potencijalne kupce.

Kako se utvrduju cijene?
Tokom istorije, sve do devemacstog stoljcca, uobicajeni nacin formiranja cijena bio jc kroz medusobno prcgovaranje ili cjcnkanjc izinedu prodavaca i kupca. Prodavaci bi trazili visu cijcnu od one koju su ocekivali da rcalno mogu postici. Kupci bi ponudili cijenu nizu od one za koju su smalrali da predstavlja rcalan iznos koji trcba da plate. Kroz proccs prcgovaranja dola-

imidz. Naime. uprkos cinjenici da su se proizvodili od istih komponenti. oni proizvodaci koji nude najbolji kvalitet i cijenu imaju mogucnosl da kroz propagandnc aktivnosti povccaju prodaju svojih proizvoda. Ovakva strategija ima prednost u smislu zadrzavanja imidza i profitnih marzi za postojece marke proizvoda. Daklc. S druge strane. Slicna situacija je i u pogledu odnosa kvalitcta proizvoda i visinc cijene. zasnovani nadmgim izvorima informacija. Pri tome se ipak prilikom utvrdivanja cijena proizvoda mora uzeti u obzir i odnos cijene novog proizvoda i cijena ostalih proizvoda u proizvodnoj liniji. postprodajne usluge. mnogi potrosaci koriste u velikoj mjcn cijenu kao indikator kvalitcta. sto vise preduzece izdvaja za promociju i propagandu. Cijena je takodc jedan od najfleksibilnijih elemenata marketing miksa. Na primjer. mogu da posluie cijene koje se mijenjaju dnevno cijene na robnim i novfianim berzama. Ali sliCan efekat moze se takode uociti i kod trajnih potrosnih dobara i nekih industrijskih proizvoda. biti prilicno jednostavnc za donosenje. dok eijena moze mnogo lak§e i cesce da se mjenja. Veza cijene i promocije Jedan od nacina na koji sc objasnjava veza cijene i promocije jeste da. svi ostali dementi predstavljaju Iroskovc. kompanije mogu da bolje odgovorc na promjenljive osjetljivosti kupaca na cijenu i da ih podstaknu da kupuju skupljc marke koje donose vise profitne marze. distribuciona mreza. ukoliko hotelsko preduzece zcli da se pozicionira kao preduzece koje nudi skromne usluge prcnociSta za potrosace slabijcg imovinskog stanja. prehrambenih proizvoda. Djelomicno to je zbog toga sto cijena mora da inkorporira viSe troskove proizvodnje kvalitetnijih proizvoda. One izbacuju na trziste jeftinije marke proizvoda kako bi se nosili sa konkurentima koji nude jeftinije proizvode kao sto je to slucaj sa votkom marke Smirnoffna americkom trzistu. promocija i propaganda dovodc do visih cijena. zbog cinjenice da cijena predstavlja vrijednost sveukupne kombinacije marketing varijabli koja se nudi potroiiacu (kao sto su karakteristike proizvoda.osti zadovoljavanja njihovih potreba i umjesnosti pregovanmja.) ponudaci utvrduju jcdinstvenu cijenu za sve potrosace. Vi5c cijene mogu takode da uticu na percepciju proizvoda od strane potrosaca kao visoko kvalitetnog proizvoda. Ukoliko je preduzece blagovremeno i pravilno odabralo ciljno trziste i pazljivo pozicioniralo svoj proizvod. bili veci od troskova koji nastaju usljed promotivno-propagandne aktivnosti. Kao primjer. Dakle. Cijene diktiraju sta ce preduzece koje prodaje proizvod primiti kao naknadu za sveukupne ulozene napore. Intervjui sa farmerima otkrili su da oni vjeruju da ta vrsta dubriva poboljsava prinose u vecoj mjeri nego ostale vrste dubriva. osim u nckim slucajevima. to ono mora zaracunavati visu cijenu za svoj proizvod kako bi pokrilo troskove tin aktivnosti. Veza cijene i proizvoda Vrlo vazni strateski elemcnti poslovanja preduzeca su svakako odabir trzisnog segmenta i pozicianiranje proizvoda. Takode. prodaja nekih vrsta poljoprivrednih dubriva je porasla nakon sto jc cijena podignuta iznad cijena koje su zaracunavali konkurenti. ta odluka implicira zaracunavanjc niskih cijena za takvu vrslu usluga. ODNOS CIJENE 1 OSTALIH MARKETING VARiJ ABLI Cijena jejedini elemenat marketing miksa koji donosi prihod. ukoliko ncki od evropskih proizvodaca automobila odluci da proizvodi sportski automobil i da ude u konkurenciju sa japanskim sportskim automobilima u trzisnom segmentu potrosaca sa visokim dohotkom. koje bi potrosaci platili za mogucnost izbora izmedu razlicitih proizvoda. Kontra argument ovakvom shvatanju jeste da bi troskovi. NeusaglaSeno urvrdivanje cijena novog proizvoda sa utvrdivanjcm cijena ostalih proizvoda u proizvodnoj liniji moze negativno da utice na nivo sveukupne prodaje preduzeca. cijene zlata. pa cak i jcdnom doncsene odluke o promocionim aktivnostima relativno je tesko mijenjati u kratkom vremenskom periodu. pokazale su da su se automobili sa visom cijcnom (neopravdano) smatrali kvalitetnijim. Dmgim rijccima. Cijena je jedan od najfleksibilnijih elemenata marketing miksa. Naime. ukoliko jc kvalitet proizvoda visi. tada ce njegova odluka o marketing miksu. ltd. postoji opasnost da novi proizvod moze da dovede do nezeljenog smanjenja prodaje nekih od profitabilnijih proizvoda. ukljucujuci cijene. lokacija skladiSta. . Zagovomici ovakvog pristupa vjeruju da mogucnost koristenja oglasavanja uz niskc troSkove predstavlja poticaj za proizvodac'a da proizvodi kvalitetnije proizvodc. Proizvod. na primjer. (diskriminacija cijena npr. kao sto su razne vrste pica i prfema. tada je i cijena visa. Nairne.IV tlio I ElfnmtUi marketing miksa 228 Glava 11 / Cijena kao elemenat marketing titikxa 229 zili bi do medusobno prihvatljivc cijcnc. proizvodeci vise marki po razlicitim cijenama. Ukoliko preduzece pri donosenju odluka o cijeni ne uzima u obzir ostale elemente marketing miksa rezultat ce biti jedna nekonzistetna strategija koja zbunjuje kupce i nema mnogo smisla na trzistu. cjenovna strategija u velikoj je mjcri dctcrminirana prcthodnim odlukama u pogledu trzisnog pozicioniranja proizvoda.) donosenje odluke o visini cijene mora se realizovati u saglasnosti sa planovima vezanim za proizvod. Sludije percipiranja kvaliteta i cijena za automobile. distribuciju i promociju. Ako preduzece poveca tzdatke za promociju polecat ce cijene. One u torn smislu predstavljaju trtisnu valorizaciju ulozenih resursa u proizvodnju robe i usluga. Takode. bcz oglasavanja. Cijena je samo jedan od elemenata marketing miksa koji preduzece koristi za postizanje svojih marketing ciljeva. Generalno. Ovo je narocltio slucaj kod proizvoda kod kojih je objektivno mjcrenje kvaliteta veoma tesko. sama ta odluka sugerira visoku cijenu proizvoda. Ociglcdno je da jc cijena uticala na percepciju kvaliteta. Pojcdini kupci placali su razlicite cijene za razlicite proizvodc u zavisnosti od inlun/itcta i hitr. Neke kompanije vise vole da prosire svoje proizvodne linije nego da smanje cijene postojecih proizvoda kao odgovor na cjenovnu konkurenciju sa kojom sc susrecu na trzistu. lianas uglavnom.

prodajnih i postprodajnih usiuga. od visokih cijena koje su spremni platiti potroSac'i inovatori da bi zadovoljili potrebu isticanja druStvenog statusa. u kojem se svjesnim obaranjem cijena ispod cijene kostanja nastoji unistiti jedan ili nekoliko glavnih konkurenata. U cjenovnoj konkurenciji. opscga potraznje za nckom robom na promjenu cijene tc robe. ili modifikovati karakteristike proizvoda. Kada sc troskovi mijenjaju preduzece mora donijeti odluku da li te promjcnc prcbaciti na potrosace. niti putem masovnih trzista zbog straha da ne pokvarc svoj sveukupni izgradeni imidz. Rizik necjenovne konkurencije ogleda se u nereagovanju poirofeca na diferenciranj'e ponude i cijena. najceSce i najlakse primjenjujc kao odgovor i protumjcra ostalih ponuclaca-konkurenata. bili bi sljedeci: • U cjenovnoj konkurenaji prodavci se krecu duz krive traznje podiJuci ili spustajuci cijenu. Marketing strucnjaci obicno polaze od cijena kojc su potrosaci voljni platiti i vracaju se unazad da bi utvrdili cijene pojedinim clanovima kanala distribucije i prihvatljive proizvodne troskove. U savremenim trzisnim ekonomija drzava moze da zakonski rcgulise kao i da nadgleda i spre&va ili sankcioniSe pojavu razliCitih pojavnih oblika nelojalne konkurencije do kojih dolazi primjenom gore navedenih cjenovnih strategiija. Medutim. Sa stanovista distribucije cijene zaracunate pojedinim ucesnicima u distributivnom lancu moraju predstavljati adelcvatnu nadoknadu za njihove funkcije u ukupnom proccsu prodaje. Rizik necjenovne konkurencije je u tome 5to ponekad potroSadi nece uoiiti ili nece pridavati dovoljno vaznosti pojedinim karakteristikama na osnovu kojih sc proizvod nastoji diferencirati i na osnovu kojih se zarafiunava visa cijena. poSto distributer moze uticati na nacin na koji kupac percipira samog proizvodaca. Osim toga. Dakle. Proizvodnc linije sa razlicitim karakteristikama proizvoda i razlicilim cijenama mogu privuci potrosace iz razlicitih trzisnih segmenata. spremni su da prodaju samo proizvode s visokim cijenama. Cjenovna i necjenovna konkurencija Sa cjenovnom konkurencijom. u slucajevima kada kupci registruju te karakteristike postoji opasnosl da ih oni ne percipiraju kao znacajno bolje u odnosu na karakteristike proizvoda koji nude drugi proizvodzaci. Sa necjenovnom konkurencijom. Za odredene proizvode cak postoje utvrdene najnize cijene po kojima se oni mogu prodavati na trzistu. Osim toga. Moze doci do nesuglasica u kanalu distribucije. Kod necjenovne konkurencije. II Veza cijene i distribucije U pogledu distribucije. prodavci se krecu duz krive iraznjc pudi/anjcn. III Na nivo postprodajnihusiuga u velikoj mjeri uticu cijene. odnosno reagiranja potrazivane kolicine . Ovo sc dogada zbog toga sto. Neki od osnovnih i uobicajenih nacina na koji jc utvrdivanjc cijena povezano sa ostalim marketing varijablama ili varijablama kojc sc odnose na cjelokupnu poslovnu strategiju preduzeca. a ipak biti dovoljno niske da bi bile konkurentnc sa cijenama drugih proizvodaEa u fazi prodaje na vclikoiumaloprodaji. Zaposleni u finansijskom odjelu uobicajeno startuju sa troskovima i onda dodaju zcljcni iznos profita kako bi dosli do prodajnih cijena. U mjeri u kojoj kupci prepoznaju i prihvatc proizvod kao jedinstven i originalan.230 IV dio I Elemenli marketing miksa Glava 11 / Qjena kao elemena „ narkellsg miksa 231 Intercsantno je istaci da kada preduzece povecava svoje izdatkc za promociju u odnosu na konkurente. kvalitetan i potreban. ukoliko proizvodac pokusava da kontrolisc. Odredeni maloprodavci ne zele prodavati proizvod koj i znacajno odstupa od nekog prosjecnog nivoa cijena proizvoda koje oni prodaju. ponudaci pomjeraju krivulje porraznje potrosaca naglasavajuci one karakteristike po koj ima sc njihov proizvod razlikuje od drugih slicnih proizvoda. ukoliko preduzece intenzivira promociju. • • I I • • • II • CJENOVNA ELASTICNOST POTRAZNJE Cjenovna clasticnosl potraznje pokazuje osjetljivosti odnosno intcnzitet reagiranja. mora se naglasiti da se cjenovna konkurencija. traznja za njegovim proizvodom raste i konkurenti kao odgovor na to moraju ponekad sniziti svoje cijenc kako bi zadriali vlastito trzisno ucesce. prodavci minimiziraju cijenu kao faktor koji determinira traznju na taj natSin sto kreiraju prcpoznatljiv i zaseban proizvod putem propagande i promocijc. kako bi odrazavale promjene u nivou traznje. do niskih cijena da bi se osvojilo trziste masovnc potrosnje. U takvimsituacijama kupci bi kupovalijeftinije proizvode za koje oni vjeruju da su istog ili slicnog kvaliteta kao i oni skuplji. prodavci uticu na traznju kupaca prvenstveno kroz promjene u nivoima cijena po kojtma vrSe prodaju svojih proizvoda. cijena po kojoj takvo preduzece prodajc svoj proizvod je visa nego cijena njegovih konkurenata. preduzece ima slobodu i mogucnost da utvi di cijene koje su iznad cijena njegovih konkurenata. Cjenovna konkurencija prcdstavlja tlcksibilni instrument uprovodenju marketing stratcgije. ili sugcrise. S druge strane mnogi maloprodavci koji nastoje da izgrade ili zadiie prestizni imidz. Niskecijene obicno su povezane sa niskim kvalitetom postprodajnih usiuga. apsorbovati in. nacina pakovanja i kori5tene ambalaze. cijena je cesto determinirajuci faktor pri donosenju odluka o tome koji maloprodavac ce plasirati proizvod krajnjem potrosacu. ili spustanjem cijena svojih proizvoda. neki proizvodaci nisu spremni da distribuiraju svoje proizvode putem jeftinih maloprodajnih objekata. Upravo o torn stepenu osjetljivosti. Ovo omogucava preduzccima da povecaju proizvedenu i prodafu kolicinu proizvoda po datoj cijeni ili da odredenu vec proizvedcnu kolicinu prodaju po vecoj cijeni. troskova ili faktora i uticaja vezanih za konkurenciju. Cijene veoma ceto variraju tokom zivotnog vijeka proizvoda. kvaliteta i ostalih elcmenata marketing mik sa. snizenje cijena jednog ponudaca obicno je praceno snizenjem cijena njegovih konkurenata sto ponekad moze dovesti i do takve situacije koja se oznacava kao "rat cijenama". Napori zaposlenih u odjelu marketinga i fmansija treba da budu koordinirani. jerse cijenc mogu prilagodavati brzo i jednostavno. kona£nu cijenu. od svih marketing varijabli koje je moguce kontrolirati.

Malo ekonomicno vozilo . Naime. koeficijent cjcnovnc elasticnosli traznje izracunava se dijeljenjem nastale postotne promjenc u opsegu potrazivane kolicinc tc robe s postotkom promjene njene cijenc ili postotak za koji se povecao (odnosno smanjio) Qx postotak za koji sc smanjila (odnosno povccaia) Px odnosno ^ Kada potrosac vjeruje da postoji mnogo slicnih proizvoda ili usluga izmcdu kojih moze da bira ili ukoliko nijc prisiljen da hitno nabavi odredeno dobro. Numericki. Prihod od prodaje u torn slucaju. u slucaju pojedinih nosilaca potraznje za torn robom pri razlicitim razinama te cijenc ovisi oblik krivuija individuaIne.). Jedinicno elasticna traznja obuhvata slucajeve gdje je koeficijent cjenovne elasticnosti Ed=l. tj. a onda i agregatne potraznje odnosno robe. koja mjeri promjene traznje za jcdnim proizvodom u odnosu na cijenu drugog: Poznavanje ovog odnosa izuzetno je vazno.000 $8.000 kdicina Supsliluti su robe kod kojih koeficijent unakrsne elasticnosti potraznje ima pozilivnu vrijednost.000 100. Odanost potroSaca odredenoj marki proizvoda. Za innoge potiosace potraznja za avionskim karlama za odlazak na odmor je veoma elasticna. Ni porast cijena. Elasticna traznja oznacava takvu traznju pri kojoj relativno male promjene cijene dovode do velikih promjena u trazenoj kolicini. Jtidinif.ua elastidnost trainje znaci propotcionalno.000 cijena $35. za sve promjene cijene ostaje nepromijcnjen. SlikaH. odnosno robe na promjenu njene cijenc. Unakrsna cjenovna elasticnost potraznje Unakrsna cjenovna elasticnost potraznje pokazuje osjetlj ivost potrazivane kolicinc nekc robe na promjene cijene druge robe. . jedan je od razloga zasto potrosac nije sklon da prihvata supstitute za odredeni proizvod.000 Komplenientarna dobra su ona dobra i uslugefiijejctroSenjemctJusobno povezano i kod kojih je koeficijent unakrsne cjenovne elastifnosti potraznje negativan.'<ii miha ing 233 Cjenovna elasticnost traznje je stepen osjetljivosti polrazivane kolicine robe na promjenu njene cijene. Ako je traznja ncelasticna ukupni prihod raste ako se cijene povccavaju i opada ukoliko se cijene smanjuju. vodeci aktivnu poliliku cijena u plasiranjujednc vrste proizvoda. koeficijent cjenovnc elasticnosti je veci od 1 . niti njihov pad nece znacajnije uticati na obim traznje. Da li ce traznja biti elastiCna ili neelasticna zavisi uglavnom od dva kritcrija: a) raspolozivosti supstituta za odredcnu robu i b) stcpena hitnosti zadovoljavanja odredenc potrcbe. ali obmutu promjenu u potrazivanoj kolicini i opsegu prodaje odnosno robe. Diugu grupu cine supstitutivna ili konkurentska dobra. Kada potrosac vjeruje da je proizvod koji nudi odredeni proizvodac jedinstven (u smislu da mu se teSko moze naci adekvatan supstirut) ili pak da postoji potreba da se proizvod sto prije kupi. 12. U slucaju elasticne potraznje ukupni prihod rastc kada se cijene smanjuju. posebno ako kompanija nudi proizvodc koji su komplcmcntarni odnosno supstituti.Model B Krivuljc traznje sa razlicilim koeficijcntima elasticnosli mozemo prikazati grafiiki na primjeru potraznje dva modela automobila (slika 11. Za utvrdivanje odnosa medu robama koristimo tzv. ( AP P APQ Akoje polreba neodlozna cjenovn elasticnostjemanja. slucajeve u kojima postotna promjena u cijeni izaziva odgovarajucu proporcionalnu. Na primjer promjene cijene soli nece skoro uopste uticati na potraznju za njom jer ne postoji adekvatan supstitut. traznja je neelasticna i Irazena kolicina je pod malim uticajem promjene cijena. Iz analizc unakrsne cjenovne elasticnosti izvode se dvijc osnovne vrste dobara komplementania i supstirutivna dobra. Koeficijent cjenovne elasticnosti tada je manji od 1. koeficijent unakj-sne cjenovne elasticnosti. Unakrsna elaslicnos! potraznje pokazuje osjetljivost potrazivane kolicine neke robe na promjene cijene druge robe. ona neminovno utice i na nivo traznje komplemcntaniih i supstitutivnih proizvoda. Povecanje cijena dovesce do kupovine supstituta ili do odlaganja kupovinc. Mozemo zakljuciti da je poznavanje koeficijenta elasticnosti cjenovne polrazuje za odredeni proizvod jedan od vrio vaznih faktora koji opredjeIjuje fomiranje cijene proizvoda i defmiranje strategije nastupa napojedinom hiistu. potrosaci mogu putovati autom ili odloziti putovanje. u svom asorti manu. Slucaj neelasticnc traznje imamo onda kada promjene cijene imaju mali uticaj na promjenu trazene kolicine.1. Cjenovna elasticnost traznje $9.Model A Luksuzno vozilo . Smanjenje cijena ce dovesti do povecanja prodaje posto su kupci motivirani da napuste ranije izvoresnabdijevanja(drugeproizvodace i prodavce) ili da ubrzaju samu kupovinu. Uz pretpostavku da svi ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni. Komplementi su robe kod kojih koeficijent unakrsne elasticnosti potraznje ima negalivnu vrijednost.1. a koeficijent unakrsne cjenovnc elasticnosti potraznje ima pozitivnu vrijednost. Ako cijene rastu.000 20. traznja za tim dobrom ce biti elasticna i pod velikim utjecajem promjena cijena. gdje razlicite vrste dobara mogu sluziti kao supstituti za zadovoljenje iste vrste potreba. a opada kada cijene rastu.000 kcKina 18. ali obmulo pomjeranju u kolicini i cijeni proizvoda. Osoba kojoj je pukla guma na autu spremna je da plati vi5e za njenu zamjenu nego potrosaf koji ima vremcna da obide veci broj prodavnica i obavi najpovoljniju kupovinu.232 IV ctio / Elviiieiili marketing miksa Glava 11 /Cijena kao eletitetial tnarl(t.

Unakrsna cjenovna elasticnost potraznje komplementarna dobra CILJEVI KOJI SE ZELE POSTICI UTVROIVANJEM CIJENA Svako preduzecc ima odredene poslovne ciljeve koje nastoji ostvariti adckvatnim utvrdivanjcm cijena proizvoda iii usluga kojc nudi i rcalizuje na trziJtu. iavni prevoz i si. Slika11. Odabrani cilj od strane preduzeca utice na nivo cijene koja se utvrduje za odredcni proizvod ili uslugu. Polrosaci. ali i vladini sluzbenici .komunalna preduzeca. uobicajenaklasifikacija i broj ciljeva koji se koriste od strane preduzeca moze se najlaksc prikazati sljedecom slikom 11. Menadzeri takvih preduzeca jednoslavnc zele da ostvare takav profit koji ce omoguciti preduzecu da opstane. jer takva preduzeca pored cisto ekonomskih moraju da doprincsu ostvarenju i odrcdcnih socijalnih ciijcva.lYdio/ElemeiUi markciiiif.3. Dominantni cilj odabran u sklopu cjenovnc strategije Profitno orijentisani ciljevi a) Cilj nckih preduzeca je da ostvare "zadovoljavajuci" nivo profita.iH 2. Na slican nacin neka manja preduzeca koja su vlasnistvo clanova porodicc mogu scbi za cilj postavili ostvarenje takvog nivoa profita koji ce im omoguciti "lagodan nacin zivota".bazna kofitina robe x Cy = cljena robe y ACy = promjene u ctjeni robe y b) Komplemenlama dobra Slika11. Cjenovni ciljevi Ki Kj AKx ~ promjena u kolifiini potroSnje robe x prouzrokovana promjenama u cijeni robe x Kx . U ovu katcgoriju spadala bi i ncka javna preduzeca koja pruzaju vcoma vazne usluge .jcr ona ponckad kao svoj cilj postavljaju ostvarenje samo "zadovoljavajuceg" profita u dugom vremenskom periodu.ocekuju od njih da slijede politiku koja je u "javnom intercsu". ""*•«< 234 Slik. kod postavljanja dominantnog cilja mora se voditi racuna u kojoj se od faza zivotnog ciklusa proizvod nalazi.4. Postavljanje samih ciljeva cesto podrazumijeva takav proces odlucivanja pri kojem se mora odabirati izmedu maksimizacije profita u kratkom vremenskom periodu i ciljanih nivoa prodajc proizvoda ili trzisnog ucesca koji mogu da dovedu do povecanja profita u drugom vremenskom periodu. Dakle. U torn smislu ccsto im sc tolcriSe monopolski polozaj na trzistu pod uslo- Profitno ortjen'jsani ciljevi su ciljani povral i maksimalizacija profita. Potrebno je istaci da preduzece moze istovrcmeno imati i vise. Ovo iz razloga sto je njihov rad i poslovanje izlozcn sudu javnosli. a ne samo jedan cilj u sklopu svoje cjenovnc stratcgijc za odrcdeni proizvod. Unakrsnacjenovna elasticnostpotraznjesupstituti a) SupstitulJ Gtava 111 Cijeita kao elentcnat marketing mikia 235 za konkietni proizvod 6esto se mijenja sa promjenom faze zivotnog ciklusa proizvoda. .3. PTT. . kao i da ubijcdi dionicare da oni kao menadzcri uspjcSno obavljaju svoj posao. lako postoje razliiiti pristupi.

Agresivne kompanije cesto nastoje da povecaju svoje trzisno ucesce ili cak nastoje da kontroliiSu trziste.T IV dio I Element! marketing inlksa Glava U / Cijena kao elemenat marketing mikxu 237 236 Vise cijene mogu dovesti do ostvarlvanja nizeg ukupnog prihoda. kojim se mjeri postotna promjena traznje za nekim proizvodom usljed promjene nivoa cijena za 1 posto. Tada kompanije nastoje privuci kupce i navesti ih da prihvate novi proizovd koji ce kupovati u jednom duzem vremenskom periodu. samo su in bogati ljudi mogli kupovati. maksimizacija profita moze da se ostvari i pri nizim cijenama. Drugim rijefrma.podrazumijeva prilagodavanje cijene odnosno njeno utvrdivanje na nivou koji dominira ili preovladuje na trzistu i ne odstupa od nivoa cijena utvrdenih od strane konkurenata. obim prodaje i nivo profita ostvarenog u ranijem periodu. Ovo se deSava onda i samo onda ukoliko jc traznja vrlo neelasticna. sa ciljem da preduzece realizuje maksimalni profit (kao razliku izmedu ukupnog prihoda i ostvarenih troskova) za odredeni proizvod u odredenom trenutku u okviru kratkog vremenskog perioda. Ili pak. b) Maksimizacija profita jc cilj u sklopu politike utvrdivanja cijcna koji se obicno susrece u fazama zrelosti proizvoda u okviru njegovog zivotnog cikusa.ukoliko je ostvareno zaracunavanjem isuvise niskih cijena . Inicijalno niske cijene mogu privuci mnogo kupaca.UP=C x Q). Ovaj cilj cesto se postavlja u ranim fazama zivotnog ciklusa proizvoda. oni koji slijede cilj maksimizranja profita mogu zarafiunati relativno niske cijene svojim proizvodima. . moze da dovede do smanjenja druge velicine. Prodajno orijentisani ciljcvi Prodajno orijentisani ciljevi iskazuju se kao odrcdena kolicina prodatih jedinica. Prema tome. omogucavaju prodaju po nizim cijenama. U nekim slucajevima ovo se pokazuje kao dobra poslovna politika. novcano iskazan obim prodaje ili ostvareno trziSno ucesce: a) Dosta jc rasireno shvatanje po kojem povccana prodaja automatski dovodi do povecanja profita. Ukoliko je pak traznja vrlo elasticna. Ponuda i potraznja istina. (odnosno pristup na) odredeno trziste. Ono sto sc zcli postici slijedenjem dijela cilja jeste da se odrzi postojcci nivo proizvodnih kapacitcta. ajos uvijek ostavlja dovoljno prostora da sc cfikasno i uspjcsno posluje u okviru parametara koji vaze za rad preduzeca u trzisnim uslovima. Naime."uspjeha" bez profita. Ako kompanija ima veliko trzisno udesce.moze da dovede do Pirove pobjede . Porast jedne velicine. Rast prodaje mozemo oznaclti kao kratkorof ni cilj kojeg cesto slijede kompanije koje nastoje da rasprodaju znacajne zalihe gotovihproizvoda koje posjeduju. ukoliko takva kompanija prodaje po istoj cijeni kao i njeni konkurenti. sa ciljem da sc maksimizira profit u toku duzeg vremenskog perioda.ili postojeceg stanja . kada je traznja elasticna. Nize cijene mogu doprinijeti povecanju velicine trzista. usljed koristenja ekonomije obima. U srvarnosti moguce je da vise cijene dovedu do ostvarenja nizeg ukupnog prihoda. ovakvo razmisljanje moze da prouzrokuje problcmc ukoliko troskovi preduzeca rastu brzc ncgo sto rastc obim prodaje . Ali ovo ne mora uvijek da bude tacno. Kada je cilj sto vece trzisno ucesce. Kada su kompanije snizile cijene. istaci da se u torn slucaju mala paznja poklanja konkurenciji. Povecano trzisno ucesce ili povecana prodaja sami po sebi.ili kada menadzeri nc vodc na pravi nacin evidcnciju svojih troSkova. dok su cijene video rekordera bile vrlo visoke. a ne sarno jedan od tih elemenata. Slijedenje cilja povecavanja trzisnog ucesca ima ista ogranicenja i nedostatke kao i izravno slijedcnje cilja povecanja prodaje. ona ce ostvariti vise profita od svake prodaje. vom da utvrduju cijene na takvom nivou koji jc druslveno prihvatljiv. Povecanje trzisnog ucesca je cilj koji se cesto postavlja u ranim fazama zivotnog ciklusa proizvoda. Menadzeri koji su zadovoljni postignutim trzisnim ucescem i ostvarenim profitorn najcesde su zagovomici ciljeva usmjerenih na odrzavanje poslojeteg stanja. Aktivna cjenovna politika upravo i znaci pokuSaj da se maksimizira umnozak cijene i predate kolicine (sto predstavljaju ukupni prihod . nizi troSovi. kompanije nastoje da otezaju drugim konkurentima borbu za. Ukoliko porast cijcna dovede do znacajnog pada prodaje. cijena ili kolicina. a nc samo obimu prodaje. znacajno se povecao broj onih koji su mogli kupiti video rekorder. b) Mnoge firme nastoje da ostvare odredeno trzisno ucesce odnosno da osvoje unaprijed specificirani procenat trziSta na kojem ce plasirati svoje proizvode. Ukoliko :e ipak rast prodaje postavi kao cilj. podsticuci ih da razviju odanost prema odredenoj marki proizvoda. Primjeri slijedenja ovog cilja mogu se naci i u slucajevima sezonskih rasprodaja u velikim robnim kucama ili rasprodaja starih modela usljed uvodenja novih modela na trziste. imamo situaciju da. Opravdavanje za takvu odluku lezi u cinjenici da ce veci iznos zarade u buducnosti opravdati svjesno zrtvovanje dijela profita u kratkom roku. Kompanija koja veci znacaj pridaje dugorocnim poslovnim ciljevima moze donijeti odluku da je sasvim prihvatljivo slijediti cilj povecanja trzisnog ucesca u situaciji kada se ukupno trziste povecava. mogu dovesti do uspostavljanja visokih cijena ali samo pod uslovom da konkurencija nije u stanju da ponudi dobre ili bar zadovoljavajuce supstitute odnosno zamjene za odredeni proizvod. ne vode obavezno do ostvarenja profita. Dakle menadzeri koji su zadovoljni sa postojecim trzisnim ucescem i ostvarenim profitima najccscc su zagovomici slijedenja ovog ci- Povecanje prodaje ne mora uvijek vodili povecanju profita. Na primjer. trcba Ciljevi usmjereni na odrzavanje postojeceg stanja Zadrzavanje status quoa . sto mozerezultirati vecim obimom prodaje i vecim profitima. Ovo naravno zavisi od koeficijenta cjenovne elasticnosti potraznje. ostvarenom profitu ili marketing okruzenju sve dok prodaja raste. ona moze da koristi prednosti ekonomije obima koje u torn sluiaju njeni konkurenti nemaju. a da se jos uvijek ostvaruje profit. To se postize zaracunavanjem niskih cijena u pocetku. Preduzece u torn slucaju postavlja cijene na takvom nivou koji omogucava ostvarcnje sto jc moguce veccg ukupnog prihoda u odnosu na troskove. Postoji neosnovmo vjcrovanje da prcduzece moze uvijek i stalno da povecava cijene svojih proizvoda kako bi ostvarilo najveci profit. U torn smislu nije tacno dosta rasireno vjerovanje da ce ona preduzeca koja nastoje ostvariti maksimalni profit uvijek i neminovno zaracunavati visoke cijene (koje su druStveno neprihvatljive). profit preduzeca ce sc smanjiti. Povecano trzisno ucesce . Zbog toga mozemo rcci da ipak menadzeri sve vccu paznju danas posvecuju ostvarenom profitu. pa jc tada njihov umnozak manji.

tada kompanija propusta da pokrije znacajan dio trzista i ostvaruje manji ukupan prihod nego sto bi ostvarila sa nizom cijenom. Najprije. na primjer. Jcdna koSulja koja koSta 20 DEM. utvrduje se i cijena koja ce se naplacivati za taj proizvod i to dodavanjem standardnc profitnc marzc na troskove proizvodnje. situacija takva da je izrazito veci broj kupaca spreman kupiti to odijelo po neSto nizoj cijeni od npr. 475 DEM. Osnovne karakteristikc pristupa utvrdivanja cijena orijentisanog prema troskovima su dakle: Pristup orijentiran prema troskovima Pristup odreclivanja cijena orijentiran prema troskovima usko je povezan sa ciljem ostvarenja maksimalnog profita. Prcdnosti pristupa orijentiranog prema troskovima Osnovna prednost ovog pristupa je da on predstavlja relativno jednostavno ijednoznacno pravilo za utvrdivanje cijena. treba istaci da je desto veoma tesko precizno utvrditi troskove proizvodnje odredcnog proizvoda. Najcesce ovakav cilj postavlja se i ostvaruje u hotelskoj industriji. Ukoliko su varijabilni troskovi za proizvodnju hlaca 100 DEM tada cc preduzece te hlace prodavati po cijeni od 125 DEM. Ukoliko je politika preduzeca takva da uobicajeno dodaje 25% na iznos troskova proizvodnje proizvoda . Na taj nacin se upada u svojevrstan zacaran krug. Ukoliko. Nedostaci pristupa orijentisanog prema troskovima Prislup orijentisan prema troskovima je relativno jednostavan. Prctpostavimo da preduzece koje proizvodi odjevne predmctc. tada mu prilikom kupovine cijena proizvoda tnoze da posluzi kao indikator kvaliteta. U takvoj situaciji.tada cc za odijclo sa proizvodnim troskovima od 400 DEM biti zaracunata cijena od 500 DEM. sirovine i savremena oprema. prodavace sc po cijeni od 25 DEM Preduzece daklc ostvaruje profit od 25% od iznosa varijabilnih troskova -100 DEM na odijelo. Da bi se otklonio ili bar ubiazio ovaj nedostatak. ali vise kupaca je spremno da kupuje muzicku liniju po nizoj nego po viSoj cijeni. dozvoljavajuci tom preduzecu da dograduje i poboljsava svoje vlastite snagc. pristup orijentisan prema konkurenciji i pristup orijentisan prema kupcima. Naime ova oprema omogucuje preduzecu dlfcOMttntno ima uvid u podatke o troskovima radne snage.tj. Ill . a samim tim i za ostvarenje navedenih ciljeva su: troskovno orijentisani pristup. sto znaci da preduzece ponovo nc ostvaruje maksimalno moguci profit. Jedan od vclikih nedostataka pristupa orijctniranog prema troskovima je da on u potpunosti zanemaruje cksterne elemente i u cijelosti je okrenut ka samom preduzecu i njegovoj internoj ekonomiji. OSNOVNI PRISTUPI UTVROIVANJU CIJENA HI Nakon pregleda ciljeva koji se zele postici cijenama prikazacemo osnovne pristupe kojima se odreduju cijene. varijabilnih troskova . Koristeci ovaj metod preduzece utvrduje standardnu profitnu marzu ili iznos profita (engl. menadzcri gencralno pokusavaju da procijene troskove i obim prodaje i tada utvrduju cijenu na bazi tih procjena. Zbir frksnih i varijabilnih troskova cini ukupne troskove. te bismo ovakav pristup mogli oznaciti kao "ne talasaj" pristup. Obim prodaje utice u velikoj mj eri na troskove. koji sluze kao osnova za izracunavanje prodajne cijene. Drugi aspekt ovog cilja u vezi je sa imidzom proizvoda koji je stvoren uz pomoc cijene. Pristup orijentisan prema troskovima takode omogucava preduzecu da maksimalno iskoristi prednosti svojestrukturc troskova. Sa druge strane moguccje i takva situacija da je veliki broj kupaca spreman platiti i 550 DEM za takvo odijelo. znas sta je skupo"). Drugim rijecima ovaj pristup ni na koji nadin ne odrazava niti uzima u obzir koliko su kupci zaista spremni na trzistu da plate za odredeni proizvod. li! Pristup orijentisan prema troskovima usko je povezan sa clljerri maksimiziranja profita. Ukoliko je medutim. Prvo. Jcdan od ciljeva koji bismo mogli ukljuciti u ovu grupu jastc da cijena odrazava kvalitct proizvoda. pa cak i dnevno. kada se ovaj pristup striktno primjenjuje. profit margin). ("Ako ne znas sta je dobro. kao i sa ciljem postizanja visokog kvaliteta. Troskovi iesto zavise od kolicine prodatih proizvoda i tesko je taCno znati koliki 6e obim prodaje biti prije nego se utvrdi prodajna cjjena. 25 DEM na hlacc i 5 DEM na kosulju. troiSkovi proizvodnje po jedinici proizvoda za seriju od 200 muzickih linija su sigumo manji nego za seriju od 20. ovaj cilj podrazumijeva utvrdivanje cijenc proizvoda ili usluga u skladu sa kvalitetom proizvoda ili usluge koju ponudac zcli da iznese na trziste. prije odluke o tome da li podici cijenu ili ne. Na primjer. mjesecno. mogu realizirati. I obmuto nizi kvalitet proizvoda podrazumijeva nize proizvodne troskove i nizu cijenu na trzislu. ali ono sto jc sigurno jcstc da su varijabilni troskovi svakog proizvoda pokriveni.238 IV dio IElementi marketing ittikxa Glava It /Cijeiia kao ele<nenat marketing miha 239 ija. proizvodi jcdnu vrstu odijela iiji su varijabilni troskovi 400 DEM po odijclu. i kojim se pomenuti ciljevi. on zaista garantuje da ce preduzece ostvariti profit na svakom proizvodu kojeg prodaje. sto ce biti vrlo skupo. Na taj nacin moguccje pratiti llukliiacije u relevantnim troskovima. Nakon utvrdivanja iznosa troskova u vezi sa proizvodnjomdatog proizvoda. tada i cijena proizvoda inora da bude dovoljno visoka kako bi omogucila da se u proizvodnji koriste visokokvalitetni materijali. U nekim slucajevima kada nema pouzdanog nacina na koj i bi kupac utvrdio kvalitet proizvoda. U ranije navedenom primjeru vidjeli smo da je cijena jednog odijela 500 DEM. Na primjer: treba li kupac takode da plati i troskove ekonomske propagande ili troskove istrazivanja i razvoja proizvoda? Sljedeci nedostatak ovog pristupa ogleda se u tome sto troskovi cesto zavise od kolicine prodatih proizvoda i Cesto je tesko tacno znati koliki ce obim prodaje biti dok se ne utvrdi prodajna cijena. Osim toga. zelimo da proizvodimo proizvod vrlo visokog kvalitcta. sirovina i cncrgije koji sc koriste u proizvodnji datog proizvoda. koja sa svoje strane utice na obim prodaje. Prctpostavlja se da jc obim prodajc dovoljno velik da vi§c nego pokrije i fiksne troskove. Tri osnovna pristupa koja se koriste za utvrdivanje cijena. neophodno je prikupiti svc dostupne informacije o potencijalnim kupcima i pokusati utvrditi efckat povecanja cijena na buduce prodaje. Kompjutcrska tehnologija znacajno je sredstvo kojim se ovaj metod utvrdivanja cijena mozc efikasno podrzavati.

Moteli koji pruzaju uslugc po niskim cijenama. Na primjer. takvu situaciju kada obim prodaje u izuzetno velikoj mjeri zavisi od cijena. Ovo ukljucuje npr. Ukoliko jedan hotel snizi svoju cijenu. jerbi u torn slucaju lanac motcla mogao izgubiti i svoj imidz jeftine usluge. Trcba primijctiti da i konkurenti takode mogu da koriste isti ovaj pristup utvrdivanju cijena. Ne odrazava stavove kupaca na trzistu. Na slican nacin. Pristup orijentiran prema konkurenciji Koristeci/wsiupodredivanja cijena orijentiran prema konkurenciji. preduzece ce vjerovatno utvrditi takvu cijenu koja nc odstupa znacajno od cijena glavnih konkurenata. Kada trzisno ucesce opada ili ne raste u skladu sa ocekivanjima. funkcionalno razlicit od svih drugih proizvoda na trzistu. tada sc stvara pritisak da preduzece prilagodi cijene stanju na trzistu. vazno jc napomcnuti da sc u proccsu defmiranja cijcna mora biti jako pazliiv kod defmiranja same konkurencije odnosno kod utvrdivanja koja to preduzcca predstavljaju konkurenciju za odredenog proizvodaca. Pristup odredivanja cijena orijentiran prema konkurenciji moze se na izvjeslan nacin smatrati i prisvupom koji u odrcdivanju cijena imaju prodavci odnosno moze se smatrati vise trgovackim nego proizvodackim pristupom. ispod ili jednaka cijenama konkurenata. konkurcncija moze to isto da uradi. na primjer. Tipicno jc da trgovci obicno smatraju da su cijene nekih proizvoda isuvise visoke. preduzece mora da utvrdi da li nudi difercncirani proizvod. U slucaju difercnciranog proizvoda. JEPOVEZAN kvalitet proizvoda PREDNOSTI Obezbjedujejasnoijednostavnopraviloza utvrdivanje cijena. Mnogi rukovodioci marketing sluzbi kao svoje konkurente najcesce navode kompanije koje na trzistu prodaju tehnicki slicne proizvode. ili od toga kako ocjenjujc vrijednost svog proizvoda u odnosu na proizvod konkurencije. Medutim kako Slika pokazuje. i kada preduzece moguci uzrok vidi u tome da su njcgovc cijene znacajnije odstupile od cijcna njcgovih konkurenata. pa ce rezultat biti nizi profit za sve. i da ce oni pokusati privuci vise kupaca smanjenjern cijena. Pri svcmu ovomc. a tesko je utvrditi obim prodaje unaprijed. Na taj nacin odredena cijcna moze biti iznad. Slika 11. sto zavisi od toga gdjc preduzece zeli da se pozicionira. luksuzni hotel ne moze znacajno smanjiti svoje cijene. prozorska okna cesto farbaju. Drugi sloj sstoji se od proizvoda koji su tehnicki razliciti ali koji rjesavaju isti problem na isti nacin. U nekim slucajcviina prcduzeca proizvodaci prenose prava utvrdivanja cijcna svojih proizvoda na krajnje prodavce u distributivnom lancu. Trci sloj konkurencije prcdstavljali bi proizvodaci proizvoda koji rjesavaju problem (ili ga eliminiraju) na drugaciji nasin. Za proizvod koji je funkcionalno slican ili idcntican proizvodi- ma kojc nudi konkurcncija. takva preduzeca cine samo jedan sloj konkurencije. Kod razvoja i uvodenja na trziste novog proizvoda ili uslugc. Drugaciji proizvodi koji rjeSavajutsti problem na slican nacin Drugaciji protzvodi koji rjesavaju ili eliminiraju problem na razliSt nacin . alii znacajan broj svojih musetrija. bcz promjena u trzisnom uceScu. potpuno novog na trzistu. ili pak konkurcncija nudi slicne proizvodc. preduzece odreduje svoje cijene u odnosu na cijene konkurencije uopste ili u odnosu na cijenu glavnog konkurenta. kada tipovi kupaca i njihovih prioriteta znacajno variraju.5. garantuje ostvarenje profita. ne mogu podici svoje cijene mnogo vise u odnosu na cijene drugih slicnih motela. NEDOSTAC1 Troskovi proizvodnje ne mogu se uvijek tacno utvrditi. preduzece moze zaracunati cijenu koja jc znacajno visa u odnosu na cijene konkurenata. jer ce izgubiti i svoj imidzluksuznog hotela i dobar dio svojih musterija. Troskovi su odredeni obimom prodaje. Proizvodaci boja i poliuretanskih lakova spadali bi u ovu kategoriju. Omogucava preduzecu da maksimalno iskoristi prednosti svoje strukture troskova. kada su razliciti kupci suoceni sa razlicitim konkurentnim ponudama.IV dio / Element!marketing miksa 240 Glava 11 / Cijena kao elemctiat iiiurkcltn£ 241 OSNOVA Zaracunata cijcna utvrduje se dodavanjem stan dardnc profitnc marze na troskove proizvodnje CILJEV1 SA KOJIMA Maksimizacija profita. kojc su upravo spremne platiti takvu visoku cijenu i koji cc takvu uslugu potraziii u drugim luksuznim hotelima sa visokom cijcnom. proizvodaci dvostrukih PVC prozorskih otvora cinili bi konkurenciju proizvodacima boja na ovom nivou. proizvosac boja navesce ostale proizvodace boja. Ovaj pristup cesto se koristi za postizanje ciljeva odrzavanja postojeceg stanja ili odrzavanja postojeceg trziSnog ucesca. Postoje odredeni triisni uslovi koji skoro dazahtijevaju ovakvu mogucnosl brzih prilagodavanja kako bi se adekvatno odgovorilo na aktivnosti konkurencije. Nivoi konkurencije Ako nudi diferenciran proizvod preduzece moze zaracunati znacajno vise cijene od konkurentskih. u slucaju da primjcnjujc pristup utvrdivanja cijena orijentiran prema konkurenciji. Posto se npr.

Nedostaci pristupa orijentiranog prema konkurenciji. ukljucujuci i monctamc i ncmonctarne faktorc. PREDNOSTI NEDOSTACI Obczbjcdujc da se vlastiti proizvod konkurenata sagleda iz perspcktive kupaca Preduzece ne ostvaruje dovoljno profita ako su cijene prcniske u odnosu na troskove proizvodnje preduzeca. . Dakle. U stvaniosti. JE POVEZAN Trzisno uceSce. Ono §to jc bitno jcstc potrosaceva pcrccpcija ukupnih troskova i koristi u vczi sa proizvodom. o stanju na trzistu. Pristup orijentiran prema kupcima Pristup orijentiran prema kupcima (engl. nego na uspostavljeni nivo cijena za tu vrstu proizvoda. Drugim rijccima. odnosno okmzenja u kojem kupci vrednuju njegov proizvod ili uslugu. ukoliko svi proizvodafii boja istovremeno podignu svoje cijene oni bi mogli povjerovati da sveukupna prodaja boja nece biti dramaticno smanjena u slucaju da pogreSno dcfmiraju konkurenciju samo kao tehnifiki slifine proizvode. preduzece treba da bude svjesno moguinosti izbora koje nude njegovi konkurenti. u duzcm vremenskom periodu. i ta vrijcdnost sc koristi kao "plafon" prilikom utvrdivanja cijene. i upravo ova pristrasnost ili neobjcktivnost tendenciozno moze da stvori utisak da je situacija na trzistu takva da zahtijeva formiranje cijena na niskom nivou. dostavljaju njihovi prodavci. Jedna od slabosti ovog pristupa je i u tome slo on pretpostavlja da konkurencija ima odgovarajuca sredstva ili razradcnc metode kojim utvrduje svojc cijene i pri tome uzima u obzir koliko su kupci spremni platiti za neki proizvod na trzistu. consumer oriented).ta koje su isuvisc niskc u poredcnju sa troskovima koje preduzece ima u proizvodnji tog proizvoda. kod konkurentski orijentlsanih cijena. Zakljucak je jasan: kompanije moraju uzeti u obzir sva tri nivoa konkurencije kada utvrduju cijene ili ih znacajno mjenjaju. Nivo ovc osjetljivosti ipak varira od slucaja do slucaja. Ova cjenovna stralegija obiino sc koristi za postizanjc cilja maksimalnog profita: na osnovu utvrdenc maksimalnc vrijcdnosti koju proizvod ili usluga imaju za kupca utvrduje se takva cijena. moze da dovede do "rata cijenama" koji sva prcduzeca dovodi unepovoljniji polozaj. Cijene konkurenata mogu da ne odrazavaju rela tivnu vrijednost proizvoda. Bez detaljnijeg elaboriranja samo cento navesti cetiri naj vaznija faktora koji uticu na nivo i karakter reakcije konkurenata na promjenu cijena: • • • • Vrsta i karakter strateskih ciljeva konkurenata Sla je u njihovom vlastitom interesu? Opstu situaciju u pogledu konkurencije u vrijeme promjene cijena Prethodna iskustva konkurenata u slicnim situacijama. Kompanije takode treba da procijene reakcije konkurenata na promjenc vlastitih cijena. Ova cinjcnica zahtijeva da prcduzeca sa izvjesnom oprcznoscu analiziraju informacije koje im. benefit pricing) ili utvrdivanje cijena prema vrijcdnosti (cngl. U interesu je prodavaca da cijene budu niskc. u potpunosti odrazava prihvalanje marketing konccpta. stvama vrijcdnost proizvoda na trzistu nije uzeta u obzir na pravi nacin ili je cak u potpunosti ignorisana. Povecanje cijena koje rivali ne slijede moze dovesti do gubitka kupaca. Karakteristike pristupa orijentiranog prema konkurencij i su dakle: OSNOVA Cijene se odreduju u odnosu na konkurenciju. PVC dvostruka okna mnogo atraktivnijim za potrosace. Konkurenti mogu da mijenjaju svoje cijene. Pristup orijentiran prema kupcima oznacava sc nckad i tcrminima utvrdivanja cijena prema korisnosti (cngl. dok smanjenje cijena koje je praceno smanjenjem cijena od strane konkurenata moze dovesti do smanjenja profitabilnosti u toj industrijskoj grani. na osnovu zeljenc pozicije ili percipirane vrijednosti proizvoda. Prednosti pristupa orijentiranog prema konkurenciji. ti isti konkurenti mogu da promijcne svojc cijene. Naimc to jc maksimalni iznos koji su kupci voljni platiti za proizvod. Realnosl je medutim. U situacijama gdje je trziste takvo da na njemu vlada konkurencija. svog ekstrema. CILJEVI SA KOJIMA Odrzavanje postojeceg slanja. nakon Sto preduzece odrcdi svoju cijenu. value pricing). Ovaj pristup zahtijeva od strucnjaka za marketing da razumije svc aspcktc upotrcbc proizvoda ili uslugc sa slanovisla kupca. kupci su skloni da budu osjetljiviji na razlike u cijenama izmedu pojedinih ponudaca. Pristup orijentisan prema kupcima u potpunosti odrazava marketing koncept. Jedan od nedostataka ovog pristupa jc u tome sto jc moguce da preduzece ostvari nedovoljan iznos profita prodajom svog proizvoda ukoliko odluku o cijeni svog proizvoda bazira na cijenama svojih konkuren'. Ovaj pristup podrazumijcva procjcnjivanjc vrijcdnosti koju proizvod ili usluga imaju za kupca. Osnovna prcdnost ovog utvrdivanja cijena je u tome sto on moze da obezbijedi preduzecu da sagleda svoj proizvod i njegove odnose sa konkurentskim proizvodima na slican nacin kako to cine i sami kupci. da bi takvo zajedniiko povecanje cijena ucinilo poliuretanske lakovc i. Ovakva situacija dovcdcna do Preduzece mozda nece ostvariti dovoljan iznos profila. to naravno ne mora biti slucaj. Osim toga. Osnova na kojoj konkurenti iirvrduju svoje cijene moze biti neodgovarajuca ili moze da ne odrazava stavove kupaca. na bazi cijena svojih konkurenata. Na primjer.342 IVdio /Elemenli marketing mikva Glava II / Cijena kao elemenal marketing miksa 243 Ova analiza nema samo akademski karakter poSlo efckti promjenc cijena mogu da dovedu do pogresnih posiovnih odluka ukoliko se ne uzmu u obzir sva tri sloja konkurencije.

Stvamc koristi mogu ukljucivati trcnutnu isporuku npr. Ovakav nacin utvrdivanja cijena najcesce se primjenjuje za proizvode koje konkurenti mogu tcsko da kopiraju i proizvode. sto znaci daje veoma izrazena njegova prcdnost u odnosu na ostale proizvode. prihvatajuci cinjenicu da cc potrosac kupiti onaj proizvod koji za njega bude imao najpovoljniji odnos izmedu koristi i troskova. Dzcpna racunala imala su visoku funkcionalnu vrijednost za naucnikc i inzcnjcrc. traznja se svjesno ogranicava na manji segment potrosaca. energije i si. Na primjer. Cijene i proccs kupovinc za kupca cesto imaju i cmocionalno znacenje.Tia je leSko primjenjiv. kao u slucaju porodice koja kupujc masinu za pranje rublja. Dva osnovna pristupa torn problemu predstavljaju: • cijene kojimase"skidakrem"i • penetracione cijene. Koristi proizvoda mogu znacajno varirati od jednog do drugog kupca. Zbog cinjenice da su potrcbe.utvrdivanje oglaSavanje. Visoke cijene u prvoj fazi utvrduju se i za proizvode sa kratkim zivoDiim ciklusom (modni hit npr. trzisui segment! koji raspolazu sa dostagotovine ceto su oni koji oslvaruju visoku profitabilnost. itd. kao i njegovim strahovima i onom §to ne voli. odrzavanje . Pri analiziranju svih troskova za potrosaca moraju se uzeti. U fazi sazrijevanja i saturacije cijena se snizava usljed ukljucenja veccg broja ponudaca. • . Ne samo da kupovina predstavlja investiranje novca. razliciti kupci razlicito percipiraju. a u kupovinu se ukljuSuju i tzv.) jer se upravo racuna sa cinjenicom da cc se najveci dio ti-aznje zadovoljiti prijc nego sto sc konkurenti i pojave na trzistu. Prilikom postavljanja cijena mora se voditi racuna o potrosacevoj osjetljivosti i njegovim osjecajima . na takozvane inovatore. povoljnc kreditne uslove za kupovinu novog automobila i si. Zadatak ovog pristupa utvrdivanja cijena je da utvrdi novcanu vrijednost svih ovih karakteristika i koristi proizvoda za potrosace i da zaracuna cijenu proizvoda na torn ill nesto nizem nivou. kucanskog aparata koji je hitno potreban. Strucnjak za marketing mora uvazavati cinjcnicu da cijena moze imati vise od jednog znacenja za potrosaca i da koristi od proizvoda. Mozemo rcci da trzisni segmcnti na kojima se moze primjenjivati ovakva stratcgija cijena imaju neke zajcdnickc karakteristikc: • Proizvod je visoko vrcduovanodstrane kupaca. potrosnja energijc. Prednosti pristupa usmjerenog prema kupcima Strucnjak za marketing pokusava da sagleda odnos koristi i troskova na nacin kako to cini i potrosac. kao i cinjcnica da razliciti potrosaci imaju razlicito shvatanjc koristi kojc occkuju od proizvoda. pored novcanog izdatkau obzir nabavne cijene. Kupci imaju izra2enu plateznu sposobnost. Mozda ponajveca poteskoca jcste ipak utvrdivanje koristi kojc potrosaci zcle. kvalitetne servisne usluge. Kada jc rijcc o organizovanim trziStima. nego je Cesto kupovina i investiranje potrosacevog vremena. ODREOI VAN JE CIJENE NOVOM PROIZVODU Preduzece se vcomacesto susrecesadilemom da li zara^unati visoku ili nisku cijenu proizvodu koji tek ulazi na trziste. pouzdanost i dugotrajnost. Ovo je ujedno i najjaca strana ovog pristupa: realan je i nastoji da bude u skladu sa potrosac'evim potrebama i nacinom na koj \ potrosaf donosi odluke o kupovini. scktor financijskih usluga i tekstilna industrija u Evropi mogu da slicno vrednuju konsalting usluge u oblasti marketinga. ostali proizvodi (na primjer parfemi i odjeca) vise se oslanjaju na psiholosku vrijednost u slucajcvima kada je marka proizvoda izrazito vazna (na primjer Chanel parfcm ili Boss odijelo). Cijena kojom se skida krcm Ovakav nacin formiranja cijena znaci da se novom proizvodu odreduje Sto veca cijena. Najvaznija korisnost za potrosaca moze biti funkcionaInost. Specificne odluke emocionalne strukture potrosaca i kulture mogu da determiniraju ono sto kupac prihvata kao pravednu cijenu. promociju i pakovanjc. i ostali troskovi kao sto su instaliranje. "KrenY cijene = odredivanje novom proizvodu sto visih cijena. Osnovnc karakuristikc pristupa orijcntiranog prema potrosacima su daklc: Pristup orijentisan prema kupci.244 IV aio /Element! marketing miha Glava II ( Cijena kao elemenat marketing iniksa 245 Analiza troskova za potrosaca mora ukljuciti novcane i oslale troskove. Da bi sc ovaj pristup uspjesno primijenio mora se u obzir uzcti ukupan marketing miks . kao u slucaju kupca kqji izradujc police za knjige i nastoji prvenstveno dadobije materijal koji je dovoljno cvrst da izdrzi planiranu tezinu knjiga. kod iznosenja proizvoda na trziste mora se unaprijed znati segment potrosaca kojim se prvenstveno nudi proizvod ili usluga. sljedbenici. vjerovanja i prioriteti razliciti. Nedostaci pristupa usmjerenog prema kupcima Osnovni ncdostatak ovog pristupa jeste da ga jc tcsko primijcniti. ali gcncralno prvi scktor sposobniji jc da plati za te usluge. OSNOVA CILJEV1 SA KOJIM JEPOVEZAN PREDNOSTI NEDOSTACI Zaracunata cijena odrazava vrijednost ili koristi proizvoda za kupca Maksimizacijaprofita Realan Uskladen sa potro§acevim odlukama o kupovini Teskoseprimjenjuje.njegovim uzivanjima i entuzijazmu.jednom rijecju svi troskovi koji se pojavljuju u zivotnom vijcloi proizvoda. U pocetnoj fazi.

troskovi opadaju za oko 20 % kada se proizvodnja poveca dva puta. Osnovni uslovi zaprimjenu penetracione cijene bili bi sljedeci: • Jodina moguca alternativa. Ostvarivanje prisustva ili dominacije na trfi5tu. nakon prodajc osnovnog proizvoda slijede profitabilne postprodajne usluge i/ ili rezervni dijelovi (na primjer prodaja avionskih motora). Nedostatak konkurencije. Novi proizvodi se obicno proizvode u manjim serijama. cak ako se cijena i poveca. godine zaracunavao cijene dva puta vise od prosjecnih cijena. Na primjer.To znaci da visoke cijene mogu biti zaracunate ukoliko to ponudaci zele. mogucnost utvrdivanja (visokih) cijena je u najvccoj mjcri u rukama prodavaca. cjenovna elasticnost moze se promijeniti tokom vremcna: u pocetku kupci mogu biti izrazito osjetljivi na cijene Sto zahtijeva niske cijene. Ekonomija troskova poslize sc i kroz uccnje kako proizvesti proizvod efikasnije korislcnjein boljih proizvodnih procesa. Potrosaci koji su sprcmni da kupe novi proizvod cim sc on pojavi na trzistu su obicno oni potrosaci kojima cijena nije toliko bilna i sprcmni su da plate visoku cijenu koja obezbjeduje visoke profile proizvodacima. proizvod koji nema veliku vrijednosl za potrosace. Preduzece moze procijcniti da su dugorocnckoristi od sprecavanja ulaska potencijalne . Dvije situacije mogu dovesti do loga da preduzec svjesno postavi cilj da se zarada ostvari kasnije. Istrazivanja su pokazala da za mnogc proizvode. Treba napomenuti da ponekada nakon primjene penetracione cijene koja obezbjeduje prisustvo na tr2islu slijedi povecanje cijena u trenutku kada trzisno ucesce dose-gne zeljeni nivo. Visokim cijenama se obezbjeduje pokricc ovih izdataka. sto je veci broj ovih uslova ispunjen na nekom ciljanom trzistu. Niske cijene se zaracunavaju da bi se povecala proizvodnja i smanjili troskovi kroz ekonomiju obima i efekal krive ucenja. da bi 1982. iCupci lakse prihvataju visoku cijenu koja sc kasnije snizava nego nisku cijenu koja se kasnije povecava. kupac ce biti spreman da plati visoku cijenu ukoliko prodavac moze da garantuje brzu isporuku. Analiza trzisnog segmenta u kojoj se korislila lista uslova za primjenu visoke cijene pokazala je da je niska cijena jedina moguca alternativa.IVdio /Element! mttrktltng titifaa 246 II Glava 11 /Cijena kao etemeriat marketing niifaa 247 • I Krajnji potrosaf i platilac racuna su razlicite osobe. 4. omogucuju proizvodacu da akumulira znacajna financijska sredstva prijc nego sto se konkurentski proizvodi praklicno pojavc na trzistu. Na primjer. 3. godini. Kao primjerc mozcmo navcsti dzcpne kalkulatorc cija jc cijena u pofictku bila $ 240. vece su sanse da ce se zaracunati visoka cijena proizvoda. u vanrednoj situaciji kada je neophodno nabaviti vitalni dio da bi se popravila masina koja je potrebna za proizvodnju narucenih proizvoda. Ovim metodom otklanjaju se mogucnosti grcske do koje cesto dolazi usljed odredivanja preniske cijene za novi proizvod koju naknadno treba povecavati. Ovo je slucaj kadaje cijela kruvulja potraznje vrlo elasticna (npr. Prvo. posto ujtro obicno putuju poslovni ljudi kojima preduzece placa kartu. 5. 2. tako da se ipak od rukovodioca marketing sluzbe ocekuje da pravilno procijeni situaciju. nisu u situaciji da moraju hitno da nabavljaju proizvod. kao i podizanjem slrucne osposobljenosti radnika. nema osnove za zaracunavanje visoke cijene. Na primjer.broj onih koji su spremni platiti visoku cijenu -jako malo. zeljeznicki pumicki saobracaj je cesto segmentiran prcma osjctljivosli na cijene. Penetraciona cijena Ukoliko se primjenjuje ovakav nacin utvrdivanja cijena onda se niskom cijenom nastoji osvojiu ne samo mali segment nego cjelokupno trzisle. Svjesno odlaganje zarade. i imaju mnogo mabdjevac'a izmedu kojih mogu da biraju. Ovakav pristup mudroje primijenili u slucaju kada je "elitno" Irtiste . Prednosti ovakvog nacina utvrdivanja cijena su: 1. • Penetracione cijene koriste se u slucaju kada je "elitno" trziste jako malo. bcmijske olovkc sa prvom cijenom od $20. Kada potrosaci nernaju nikakav ili vrlo mali izbor snabdjevaca. Visoki profiti u ranoj fazi.Ukoliko se ne primijeni penetraciona cijena potroSaci nemaju motiva da prestaju sa kupovinom ranije odabranih proizvoda i odluce se za kupovinu novouvedenog proizvoda. zubne paste. digitalnc satovc sa polaznom cijcnom od S 2.). prije nego sto proizvod privuie konkurcnciju. Ovo je narofiilo korisno kod proizvoda za koje se pouzdano ne moze utvrditi oblik krivulje traznje. • III I] •1 I] •1 •Krem'cijene seodreduju proizvodimakojekonkurentiteskomogukopirali. visoke troskove promocijc i visoke profile za ucesnike u disiributivnom lancu kako bi se obezbijedila njihova zaintercsovanost za novi proizvod. Drugo. i to zbog pritiska korisnika biblioteckog fonda. sapuni i si. da bi pala na ispod $ 10. bibli-otckc mogu biti jako osjetljive na cijenu novog casopisa ali jednom kada ga pocnu kupovati bice im sve teze da ga prcslanu kupovati. Politika "krcm cijena" smanjujc ili ogranicava Iraznju dok istovremeno maksimizira profile. • • • i SpreJavanje ulaska drugih proizvodaca na trziste. U svakom slucaju. Veliki pritisak i hitnost da se kupovina obavi. Jutarnja. Osnovninedostatakovukvog nacina utvrdivanja cijena jcslc da snazno privlaci konkurenciju i pored cinjenice da nije uvijek lako kopirati proizvod koji jc 11 veden na trziste. Mercedes je slijedio ovakvu strategiju na americkom tiiislu automobila odredujuci cijenu svojih aulomobila u skladu sa prosjecnim trzisnim cijenama u 1967. uveden na Irzis'te na kojem su potrosa£i ncdovoljno plate^no sposobni. medugradska putovanja su skuplja nego podnevna putovanja. Ekonomija obima i efckat krive ucenja (engl. experience curve effecl). Novi proizvodi zahtijevaju visoke proizvodnc troskove. ali sa promjenom okolnosti kupci mogu postati manjc osjetljivi na cijene. Na primjer. Ekstremni slucaj je monopol gdje potrosaci imaju samo jednog prodavca od kojega moraju kupovati. Malo je vjerovatno da ce neki trzisni segment ispunjavati bas svih pet navedenih uslova.000.

6. Ovo je neophodno jer primjena penetracionih cijena dovodi do vrlo velike potraznjc neposredno po uvodenju proizvoda na trziste. Preduzecc koje namjerava priraijeniti penetracione cijene mora biti financijski dovoljno snazno da organ izuje proizvodnju u velikim serijama kao i da uskladisti velike kolicine gotovih proizvoda pijc nego li sc proizvod pojavi na trzistu. Alternativni pnstupi utvrdi vanju cijena novog proizvoda. Kompanije British Airways i TWA bile su optuzene za ovakvu vrstu utvrdivanja nerealno niskih cijena sa ciljem da eliminiraju kompaniju Laker Airlines na njenim prekoatlanskim letovima. Cijene novog proizvoda Polazna krem cijena Preduzeie nastoji da proda po visokoj cijeni prije nego ude i na ostali dio trzista koji je osjetljiviji na visinu cijena. Niske cijene mogu se zaracunavati sa ciljem da se druge kompanije izbace sa trzista ili potpuno iz poslovanja. Preduzece koje bira penetracione cijene mora biti finansijski jako da bi organizovalo proizvdnju u velikim serijama. mogu se prikazati i nasljedeci naJin: Cijena • • Slika11.248 IV dio / Element* iitarkeling miksa konkurencije na trziste putem prihvatanja nizih profita vece nego kratkorocna prcdnost od visokih cijena i visokih profita koji mogu privuci konkurente na njihovo trziste. predatory pricing). Koliana Cijena • • Preduzece nastoji da prodaje na cijelom trzistu po jednoj niskoj cijeni Penetraciona cijena Kolicina Cijena kojom se skida krem . • Izbacivanje drugih proizvodaJa sa trzista (engt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->