UMJETNOST 20.STOLJE A 20.St. je stolje e velikih otkri a i mogu nosti. Dolazi do pojave mase (org. Ili neorg.

mno tva ljudi) a na vlast dolazi obi an ovjek iz mase. Znanost je uznapredovala na svim razinama, cijepanje atoma, let u svemir, otkrivanje genetskog koda, izum benzinskog motora, automobila, zrakopolova, telefona, TVa. Posebno su se izdvojile grane medicine i industrija. 20.st. je i stolje e velikih katastrofa, zaga ivanja, ratova nevi enih razmjera. to se ti e umjetnosti dolazi do razlaza umjetnika i publike kojoj su i dalje dra a djela iz pro lih stolje a. Umjetnici vi e ne stvaraju djela samo za crkvu i domove, ve uglavnom za izlo bene prostore. Zanimljiv je i broj i brzina kojom se stilovi izmjenjuju, ali i traju paralelno jedan s drugim. A nestajat e kada se za njih smanji interes publike. SECESIJA; Krajem 19.st kao reakcija na hladnu akademsku umjetnost 19.st javlja se novi umjetni ki pokret nazvan secesija(odvajanje, odcjepljenje). Prva secesija je osnovana u Munchenu 1892( Stuck, Trubner, Uhde) a sljede je be ka 1897(Alt, Klimt) i berlinska 1899(Liberman). Secesija nije bila samo njema ko-austrijski fenomen, izme u 1890-1910 pro irila se Europom i Amerikom. U Francuskoj je poznata pod imenom Art Nouveau, u Italiji Liberti stil, u anjolskoj el modernisimo, u Engleskoj Modern Style, u Njema koj Jugendstil a op eniti je naziv Stil 1900. Obuhva a sve oblike umjetni kog izra avanja, javlja se u kiparstvu, slikarstvu, arhitekturi a naro ito u primjenjenim umjetnostima, u izradi namje taja, dekoracije arhitekture, tapeta i dr. Osnovna obilje ja stila su cvjetni motivi i izvijene linije. Secesija nije eljela kopirati ve vi eno kao neki drugi stilovi i i la je protiv ulifikatorskih te nji sve razvijenije industrije i proizvodnje

Bilo je poku aja osnivanja i izgradnje posebnih radni kih naselja. Slijede i najsuvremenija arhitektonska i konstrukcijska dostignu a Wright je izradio vi e . MODERNA ARHITEKTURA. be ki slikar profinjenih dekorativnih slika kao to su danaja. Arhitektonska izgradnja zasi ena dekorativno u stila 1900 okre e se funkcionalnosti oblika i gradnje. Zna ajan utjecaj na razvoj moderne arhitekture imale su i velike svjetske izlo be i sportska doga anja za ije potrebe grade naselja koja i nakon priredba ostaju u funkciji stanovanja. zagrljaj i dr. eljeza i stakla. to zbog nedostatka sredstava za odr avanje zgradi umanjuje uvjete stanovanja. a svjedoci smo i planiranja i izgradnje itavih gradova kao to su New Delhi u Indiji. Takva djela su Robie House u Chichagu i ku a Kaufman u Pennsylvaniji.robe iroke potro nje. Canbera u Australiji. armiranog betona. Brazilija u Brazilu. te be ki arhitekt Otto Wagner. Sa stilom 1900 u arhitekturi se razvija potreba za funkcionalnim na inom gradnje to je omogu ila upotreba metalnih konstrukcija. Velikim razvojem industrije bogatiji se sele u predgra a gdje je manje zaga eno a siroma ni nastanjuju oslobo eni prostor. konstrukcije od metala sa staklenim oblogama. Upotrebom eli nih konstrukcija omogu ena je izgradnja velikih mostova. Najpoznatiji umjetnici koji promoviraju stil su panjolski arhitekt Antonio Gaudi( Casa Mila. Najvi e se upotrebljavaju armirani beton. te Gustav Klimt. Najzna aniji arhitekt na ameri kom tlu bio je Wright koji je bio poklonik organske arhitekture. Velik doprinos stilu dali su i belgijski arhitekti Van de Velde i Hort. a to je arhitektura koja te i vrstom povezivanju zgrade i ambijenta u kojem se nalazi. Sagrada familia) koji osim razlistane forme karakterizira i velika upotreba obojenih kerami kih plo ica-azulejos.

Arhitekt vic. Samu zamisao i ideje koje ona promi e vidimo iz njezine izgradnje. Bauhaus je visoka kola za izgradnju i umjetni ko oblikovanje.g. u svojim djelima najvi e koristi armirani beton. Stil je dobio naziv po uzre ici Donattelo okruzen zvijerima(fouves) izre enoj na Pari koj . Le Corbusier je fran. sobe za u enike i prof. a kasnije Mies van der Rohe koji joj je bio na elu sve do 1933 kada je nacisti ukidaju. Tako er zanimljivo djelo je i crkva Notre Dame du Haut. Bavili su se od izgradnje zgrade do najsitnijeg komada namje taja. Dva su iskri ta koja poti u funkcionalnost Weimarska kola Bauhaus i francuski arhitekt Le Corbusier. sve povazano i funcionalno. metalne konstrukcije i staklo. Podrijetla.sjajnih zdanja me u kojima se orginalno u ideje i izvedbe isti u Imperial hotel u Tokiju i njegovo naj uvenije djelo Guggenheimov muzej u New Yorku sa svojim lijevkastim oblikom i izlo benim prostorom organiziranim na spiralnoj rampi sto se penje kroz svih 6 katova jer je sredi nji dio otvoren. Radionice. metalna konstrukcija. FOVIZAM. nakon 2. armirani beton. jedna je od najorginalnijih zgrada modernog doba. najprije se nalazila u Weimaru da bi se kasnije preselila u Dessau. U slikarstvu prvih desetlje a 20. Dok je ameri ka arhitektura u znaku organske arhitekture europska je u znaku funkcionalizma. to se ti e njegovih djela tu su pala a Lige Naroda u Genevi. Na elu joj je bio Gropius. osnovana 1919. kad u Marseillesu gradi sun ani grad stambeni blok za 3 600 stanovnika. jedan od najva nijih arhitekata modernog doba. staklena oplata. lokalnog tona i iluzije prostornosti. Na po etku stolje a pojavio se fovizam ija su glavna obilje ja upotreba istih jarkih boja istisnutih izravno iz tube te odbacivanje modelacije. uz trajanje secesije javilo se nekoliko razli itih stilova koji se djelomi no usporedo i razvijaju.rata bavi se stambenom problematikom.svj.st.

osim u slikarstvu zna ajna djela su ostvarili i u grafici. a kasnije su im se pridru ili Jawlensky. Derain. U njihovom slikarstvu vidimo i uzore u Cezaneu. Dufy. Rje je o ekspresionizmu iji razvoj po iva na 3 izvora. grupa die Brucke 1905 u Dresdenu. Najistaknutiji predstavnik fovizma je Henri Matisse. Van Goghu. Macke. iskrivljivanjem forme i izra ajnim koloritom nastojali istaknuti emocije i psihi ke aspekte prikazanih sadr aja. Dekorativna figura. Vlamnick. Klee.g. krajolike. grupa Der Blaue Reiter 1911 u Munchenu i neue Sachlichkeit 1918. elja im je bila prezentirati svjet ne onakav kakvim ga oko vidi ve oblikovati ga onako kako ga umjetnik do ivljava. Takva djela su mu Crvena soba. U Njema koj se u razdoblju od 1905-1925 g. Kad su se na istom mjestu na li radovi fovista i djela koja imaju uzor u Donattelovim djelima. Osnovna namjera im je bila slobodno okupljanje istomi ljenika bez . Pechstein i dr. Sredi nje teme su im krajolik. slikar. Nolde. portrete) svodi na jednostavan ali bitan oblik. Javlja novi umjetni ki pokret koji se radikalno suprotstavlja slu benoj umjetnosti vremena.izlo bi 1905 g. Skupinu plavi jaha osnovali su Vasilij Kandinski i Franc Mark.prirode. bojom i deformacijom oblika. kipar. Koji su promovirali slikarstvo koje je osim lijepog prikazivalo i ru ne i tabuizirane teme. Na prvoj izlo bi fovista izlagali su . U grupi Most okupili su se Kirschner. Najdra i su mu bili enski aktovi i poluaktovi gdje sa velikom pa njom opisuje svaki detalj. Pavla vi ena s Temze. Gaugenu. a raznovrsne motive( interijere. graficar. m. ba kao i fovizam u Francuskoj. svoje slike gradi vrstim crte om i otvorenom paletom. urbani krajolik i ovjek pri emu su plo no u. Matisse. Sli an slikarski pristup ima i Derain koji slika Katedrala sv. EKSPRESIONIZAM.

odre enog programa to je svakome od njih omogu ilo i razvoj svog osobnog stila. Modigliani. prostitutke. na specifi an na in je fotografski to no reproducirala stvarnost na na in na koji ih oni vide.rata iznose i tragi ne posljedice sukoba. boja mu je estoka i gusta i uvjek nagla ena crnim orubom. i Chagal.rata skupina se raspala ali su lanovi nastavili djelovanje. gusla na krovu.svj.svj. sklon je slikanju tragi nih likova sa dna dru tvene ljestvice. proganja ga problem ljudske egzistencije to alegorijski nagla ava slikama zaklanih ivotinja. a svoje motive crpi iz ruske narodne umjetnosti. Georges Rouault je slikar misti no-simboli nih tema. to se ti e njihove umjetnosti bili su otvoreni i za druge stilove. pijanci. Soutine. krist sa ribarima. violinist. izbi evani Krist. Modigliani svojim slikarskim jezikom nastoji ista i samo bitne osobine svojih modela. Tre a grupa nova Stvarnost me u kojima su Otto Dix i Georg Grosz. idovskih legendi. Nakon 1. bogatim oblicima i pokretima slikaju ekspresionisti ka djela u Austriji. U svoje slike unosi poetski preplet sna i jave a slika ih sna nim i arkim koloritom. naro ito nakon 1. Marc Chagal je razvio svoj individualni stil koji je neovisan o suvremenim slikarskim pravcima. te kazali ne scenografije(za ar pticaStravinskog). U Austriji 2 slikara posebno privla pa nju a to su Oskar kokoschka i Schile koji svojim koloritom. Za razliku od njega Soutine svojim jakim bojama prikazuje likove i krajolike u nekom te kom psihi kom stanju. artisti. Upu ivali su kritike bur oazijskom dru tvu na podrugljiv i kriti an na in. a i sami su naginjali apstrakciji. Pari ka varijanta expresionizma uklju uje mnoge umjetnike izme u ostalog tu su Rouault. Osim slikarstvom bavio se i grafikom a slikao je i stropne slike(pari ka opera) i vitraje za crkvene prozore. .

Minimalizam je vi e konceptualni pojam nego slikarska disciplina. hard edge i color field. koji je izlo io jednu pravu stolicu. Kao reakcija na rasplinutost boja impresionizma i agresivni kolorit ekspresionizma izme u 1907-1914 g. Morris. Nastao u SAD-u a najva niji predstavnici su Judd. Lewit. besku nika.st. Osim njega jo . Glavna odrednica kubizma je upravo to da on gasi boju i odri e se svjetlosnih efekata. njegov inovativni na in ga je proslavio kao jednog od najva nijih umjetnika 20. Javlja se kubizam koji svoja iskustva vu e od Cezanea i tada veoma popualrne afri ke skulpture. plavu do 1904 kada slika svjet jadnika. fotografiju stolice i definiciju stolice preuzetu iz rije nika. ve a va nost i zna enje su dani konceptu i zamisli na kojoj djelo po iva. -KONCEPTUALNA UMJETNOST. u skoro 70 godina umjetni kog rada pokazuje irok inters za rje avanje slikarske problematike. mo e ve gotov industrijski predmet depersonalizirati i postaviti u prostor. Trebalo je objektu vratiti vrstu formu koja je djelom izgubljena u velikim mrljama boje. Kao to i sam naziv stila ka e minimalna je intervencija umjetnika. flavin. Jedan takav primjer je djelo jedna i tri stolice Joseph Koshuta. Je vid umjetnosti kod kojeg je izvedba samog umjetni kog djela potisnuta u drugi plan. lakrdija a. zapise. skulptura i dr. Jezgra kubisti kog iskustva je suradnja izme u Picassa i Braquea. pa tako umjesto naslikanih slika. tekstove koji promatra a tjeraju na njegovu vlastitu aktivnost.KUBIZAM. Umjetni kih djela izla u slike. ve u njegovom ranom ivotopisu bilje imo nekoliko faza. anjolac Pablo Picasso stigao je u Pariz 1904 i tu ostao do smrti. a mogu e je da na tim predmetima i oblikuje neke promjene.

29 m visoke eli ne ipke koje su privla ile munje.st. Land art je nastao 60-ih god. Fluxus je interdisciplinarni in koji uklju uje glazbu. Happening nastaje 60-ih g. blizak je pop artu a svrha mu je bila dokidanje granica izme u umjetnosti i svakodnevnog ivota. poeziju i assemblage.odnosno umjetnika i publike.sirene. Rije je o umjetnosti u prirodnom ambijentu koja taj ambijent posvaja i ini predmetom umjetni kog oblikovanja. Publika je aktivno uklju ena u sam doga aj. Oppenheim. -LAND ART. Tako je Walter de Maria u nevadskoj pustinji napravio milju dug crte . zvu nici. a jednako se o ituje u malim zahvatima ivelikim projektima na napu tenom tlu.st. opkopima. na koji su prika eni i funkcioniraju trube. jednokratan in. Osim njega zna ajni su i Smithson. polje munja. -HAPPENING I FLUXUS. splet razli itih umjetni kih oblika sli an happeningu. To je obi no neponovljiv. i crte ima u tlu. Fluxus klavin Nama Juna Paika integralni je klavir zapravo assemblage na injen od klavira koji je o te en tjekom nekoliko happeninga. Morris.20. . fotografije. staklo i sl. postavio je 6. Long. jedan od predstavnika je Philip Corner-happening klavir. a izme u ica klavira su postavljene slike. Inspiraciju za takav vid umjetnosti su vidjeli u pretpovjesnim gradinama.jedan je zna ajan predstavnik Haacke.20. a naglasak mu je na vizualnoj komponenti i osjetu dodira. radioprijemnici. performans. ples.

a mo e biti i snimljen pa prikazan.st. i postala je masovna zahvaljuju i animiranim filmovima i pc igricama. a pojavila se 1964/65 kada su Paik i Vostell u sklopu jednog fluxus doga aja upotrijebili televizijsdke slike kojima su manipulirali magnetima-tv dekola e. To je oblik akcijske umjetnosti koji se pojavio 70-ih g. Videoumjetnost je umjetni ki izraz koji je proizi ao iz multimedijskih ostvarenja pokreta fluxus. Postmoderna umjetnost ponovo afirmira autonomnog pojedinca. po emu je sli na happeningu.st. osim njih tu su i internetske komunikacije. Transavangarda . POSTMODERNA. unaprije uje a nakon 1980 sponzoriraju je i neke tv postaje. Performans se obi no izvodi izravno pred publikom. Od tada se videoumjetnost neprekidno istra uje. Dokumenti o performasu su videosnimke. fotografije.-UMJETNOST PERFORMANSA. Jedno od obilje ja ove umjetnosti je uklju ivanje promatra a. Osim jednostavnih prikazivanja rade se i videoskulpture.20. ansambli od vi e monitora koji povezano ili ne povezano prikazuju slike. Kompjutorska umjetnost je tako er jedan vid moderne umjetnosti koji se javlja pred kraj 20. web art i sl. VIDEOUMJETNOST I KOMPJUTORSKA UMJETNOST. scenariji. ali publika u njemu fizi ki ne sudjeluje. Jedan vid performansa je i body art koji uklju uje uporabu vlastitog ili tjela druge osobe.

showbiznisa. Umjetnici koriste komponente iz pro losti i sada njosti koje komponiraju sa razli itim stilovima i daju im jednu individualnu notu. Koons i dr. Kruger. Richter.i nova slika 80-ih godina vra aju vjeru u slikarstvo koje se u jednom trenutku na lo u umjetni kom vakumu. Predstavnici su. modnih i filmskih doga aja. . Scherman. U umjetni ka djela ulaze teme iz rock glazbe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful