P. 1
UMJETNOST 20

UMJETNOST 20

|Views: 141|Likes:
Published by Lana Redzic

More info:

Published by: Lana Redzic on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

UMJETNOST 20.STOLJE A 20.St. je stolje e velikih otkri a i mogu nosti. Dolazi do pojave mase (org. Ili neorg.

mno tva ljudi) a na vlast dolazi obi an ovjek iz mase. Znanost je uznapredovala na svim razinama, cijepanje atoma, let u svemir, otkrivanje genetskog koda, izum benzinskog motora, automobila, zrakopolova, telefona, TVa. Posebno su se izdvojile grane medicine i industrija. 20.st. je i stolje e velikih katastrofa, zaga ivanja, ratova nevi enih razmjera. to se ti e umjetnosti dolazi do razlaza umjetnika i publike kojoj su i dalje dra a djela iz pro lih stolje a. Umjetnici vi e ne stvaraju djela samo za crkvu i domove, ve uglavnom za izlo bene prostore. Zanimljiv je i broj i brzina kojom se stilovi izmjenjuju, ali i traju paralelno jedan s drugim. A nestajat e kada se za njih smanji interes publike. SECESIJA; Krajem 19.st kao reakcija na hladnu akademsku umjetnost 19.st javlja se novi umjetni ki pokret nazvan secesija(odvajanje, odcjepljenje). Prva secesija je osnovana u Munchenu 1892( Stuck, Trubner, Uhde) a sljede je be ka 1897(Alt, Klimt) i berlinska 1899(Liberman). Secesija nije bila samo njema ko-austrijski fenomen, izme u 1890-1910 pro irila se Europom i Amerikom. U Francuskoj je poznata pod imenom Art Nouveau, u Italiji Liberti stil, u anjolskoj el modernisimo, u Engleskoj Modern Style, u Njema koj Jugendstil a op eniti je naziv Stil 1900. Obuhva a sve oblike umjetni kog izra avanja, javlja se u kiparstvu, slikarstvu, arhitekturi a naro ito u primjenjenim umjetnostima, u izradi namje taja, dekoracije arhitekture, tapeta i dr. Osnovna obilje ja stila su cvjetni motivi i izvijene linije. Secesija nije eljela kopirati ve vi eno kao neki drugi stilovi i i la je protiv ulifikatorskih te nji sve razvijenije industrije i proizvodnje

Sa stilom 1900 u arhitekturi se razvija potreba za funkcionalnim na inom gradnje to je omogu ila upotreba metalnih konstrukcija. Arhitektonska izgradnja zasi ena dekorativno u stila 1900 okre e se funkcionalnosti oblika i gradnje. te be ki arhitekt Otto Wagner. armiranog betona. Najvi e se upotrebljavaju armirani beton. Velikim razvojem industrije bogatiji se sele u predgra a gdje je manje zaga eno a siroma ni nastanjuju oslobo eni prostor. Slijede i najsuvremenija arhitektonska i konstrukcijska dostignu a Wright je izradio vi e . Najzna aniji arhitekt na ameri kom tlu bio je Wright koji je bio poklonik organske arhitekture. a to je arhitektura koja te i vrstom povezivanju zgrade i ambijenta u kojem se nalazi. Zna ajan utjecaj na razvoj moderne arhitekture imale su i velike svjetske izlo be i sportska doga anja za ije potrebe grade naselja koja i nakon priredba ostaju u funkciji stanovanja. Upotrebom eli nih konstrukcija omogu ena je izgradnja velikih mostova. Takva djela su Robie House u Chichagu i ku a Kaufman u Pennsylvaniji. konstrukcije od metala sa staklenim oblogama. Bilo je poku aja osnivanja i izgradnje posebnih radni kih naselja. MODERNA ARHITEKTURA. Sagrada familia) koji osim razlistane forme karakterizira i velika upotreba obojenih kerami kih plo ica-azulejos. Canbera u Australiji. Velik doprinos stilu dali su i belgijski arhitekti Van de Velde i Hort.robe iroke potro nje. eljeza i stakla. zagrljaj i dr. a svjedoci smo i planiranja i izgradnje itavih gradova kao to su New Delhi u Indiji. te Gustav Klimt. Najpoznatiji umjetnici koji promoviraju stil su panjolski arhitekt Antonio Gaudi( Casa Mila. Brazilija u Brazilu. to zbog nedostatka sredstava za odr avanje zgradi umanjuje uvjete stanovanja. be ki slikar profinjenih dekorativnih slika kao to su danaja.

sobe za u enike i prof. Radionice. Samu zamisao i ideje koje ona promi e vidimo iz njezine izgradnje. uz trajanje secesije javilo se nekoliko razli itih stilova koji se djelomi no usporedo i razvijaju. Dva su iskri ta koja poti u funkcionalnost Weimarska kola Bauhaus i francuski arhitekt Le Corbusier. Le Corbusier je fran. jedan od najva nijih arhitekata modernog doba. Podrijetla. Arhitekt vic. Dok je ameri ka arhitektura u znaku organske arhitekture europska je u znaku funkcionalizma. FOVIZAM. nakon 2. Bauhaus je visoka kola za izgradnju i umjetni ko oblikovanje. metalne konstrukcije i staklo. jedna je od najorginalnijih zgrada modernog doba. metalna konstrukcija. armirani beton. Bavili su se od izgradnje zgrade do najsitnijeg komada namje taja. u svojim djelima najvi e koristi armirani beton.g. Stil je dobio naziv po uzre ici Donattelo okruzen zvijerima(fouves) izre enoj na Pari koj . Na elu joj je bio Gropius.svj. U slikarstvu prvih desetlje a 20. a kasnije Mies van der Rohe koji joj je bio na elu sve do 1933 kada je nacisti ukidaju. osnovana 1919. kad u Marseillesu gradi sun ani grad stambeni blok za 3 600 stanovnika. to se ti e njegovih djela tu su pala a Lige Naroda u Genevi. Na po etku stolje a pojavio se fovizam ija su glavna obilje ja upotreba istih jarkih boja istisnutih izravno iz tube te odbacivanje modelacije. Tako er zanimljivo djelo je i crkva Notre Dame du Haut.st. lokalnog tona i iluzije prostornosti.rata bavi se stambenom problematikom.sjajnih zdanja me u kojima se orginalno u ideje i izvedbe isti u Imperial hotel u Tokiju i njegovo naj uvenije djelo Guggenheimov muzej u New Yorku sa svojim lijevkastim oblikom i izlo benim prostorom organiziranim na spiralnoj rampi sto se penje kroz svih 6 katova jer je sredi nji dio otvoren. staklena oplata. najprije se nalazila u Weimaru da bi se kasnije preselila u Dessau. sve povazano i funcionalno.

Koji su promovirali slikarstvo koje je osim lijepog prikazivalo i ru ne i tabuizirane teme. Sli an slikarski pristup ima i Derain koji slika Katedrala sv. U njihovom slikarstvu vidimo i uzore u Cezaneu. iskrivljivanjem forme i izra ajnim koloritom nastojali istaknuti emocije i psihi ke aspekte prikazanih sadr aja. Gaugenu. Najistaknutiji predstavnik fovizma je Henri Matisse. Pavla vi ena s Temze. osim u slikarstvu zna ajna djela su ostvarili i u grafici. Kad su se na istom mjestu na li radovi fovista i djela koja imaju uzor u Donattelovim djelima. m. Sredi nje teme su im krajolik. Dekorativna figura. Na prvoj izlo bi fovista izlagali su . elja im je bila prezentirati svjet ne onakav kakvim ga oko vidi ve oblikovati ga onako kako ga umjetnik do ivljava. urbani krajolik i ovjek pri emu su plo no u. Van Goghu. svoje slike gradi vrstim crte om i otvorenom paletom. Macke. portrete) svodi na jednostavan ali bitan oblik. grupa die Brucke 1905 u Dresdenu. ba kao i fovizam u Francuskoj. grupa Der Blaue Reiter 1911 u Munchenu i neue Sachlichkeit 1918. Nolde. Derain. bojom i deformacijom oblika. EKSPRESIONIZAM. slikar. Osnovna namjera im je bila slobodno okupljanje istomi ljenika bez . Dufy. Vlamnick. graficar. Matisse. krajolike. kipar. U grupi Most okupili su se Kirschner. Najdra i su mu bili enski aktovi i poluaktovi gdje sa velikom pa njom opisuje svaki detalj. U Njema koj se u razdoblju od 1905-1925 g.g. Klee.izlo bi 1905 g.prirode. Javlja novi umjetni ki pokret koji se radikalno suprotstavlja slu benoj umjetnosti vremena. Takva djela su mu Crvena soba. Pechstein i dr. Rje je o ekspresionizmu iji razvoj po iva na 3 izvora. a raznovrsne motive( interijere. Skupinu plavi jaha osnovali su Vasilij Kandinski i Franc Mark. a kasnije su im se pridru ili Jawlensky.

. krist sa ribarima. boja mu je estoka i gusta i uvjek nagla ena crnim orubom. U svoje slike unosi poetski preplet sna i jave a slika ih sna nim i arkim koloritom. te kazali ne scenografije(za ar pticaStravinskog).odre enog programa to je svakome od njih omogu ilo i razvoj svog osobnog stila. Pari ka varijanta expresionizma uklju uje mnoge umjetnike izme u ostalog tu su Rouault. violinist. bogatim oblicima i pokretima slikaju ekspresionisti ka djela u Austriji. gusla na krovu. a i sami su naginjali apstrakciji. Nakon 1. Za razliku od njega Soutine svojim jakim bojama prikazuje likove i krajolike u nekom te kom psihi kom stanju. prostitutke. pijanci. Marc Chagal je razvio svoj individualni stil koji je neovisan o suvremenim slikarskim pravcima. Soutine. to se ti e njihove umjetnosti bili su otvoreni i za druge stilove. Modigliani. a svoje motive crpi iz ruske narodne umjetnosti. Tre a grupa nova Stvarnost me u kojima su Otto Dix i Georg Grosz. Osim slikarstvom bavio se i grafikom a slikao je i stropne slike(pari ka opera) i vitraje za crkvene prozore. na specifi an na in je fotografski to no reproducirala stvarnost na na in na koji ih oni vide.svj. artisti. proganja ga problem ljudske egzistencije to alegorijski nagla ava slikama zaklanih ivotinja.svj. Upu ivali su kritike bur oazijskom dru tvu na podrugljiv i kriti an na in.rata skupina se raspala ali su lanovi nastavili djelovanje. idovskih legendi. U Austriji 2 slikara posebno privla pa nju a to su Oskar kokoschka i Schile koji svojim koloritom. i Chagal. Georges Rouault je slikar misti no-simboli nih tema. naro ito nakon 1. sklon je slikanju tragi nih likova sa dna dru tvene ljestvice.rata iznose i tragi ne posljedice sukoba. Modigliani svojim slikarskim jezikom nastoji ista i samo bitne osobine svojih modela. izbi evani Krist.

Osim njega jo . skulptura i dr.KUBIZAM. Jedan takav primjer je djelo jedna i tri stolice Joseph Koshuta. Umjetni kih djela izla u slike. njegov inovativni na in ga je proslavio kao jednog od najva nijih umjetnika 20. plavu do 1904 kada slika svjet jadnika. a mogu e je da na tim predmetima i oblikuje neke promjene. Javlja se kubizam koji svoja iskustva vu e od Cezanea i tada veoma popualrne afri ke skulpture. besku nika. Kao reakcija na rasplinutost boja impresionizma i agresivni kolorit ekspresionizma izme u 1907-1914 g. -KONCEPTUALNA UMJETNOST. koji je izlo io jednu pravu stolicu. mo e ve gotov industrijski predmet depersonalizirati i postaviti u prostor. ve u njegovom ranom ivotopisu bilje imo nekoliko faza. zapise. ve a va nost i zna enje su dani konceptu i zamisli na kojoj djelo po iva. anjolac Pablo Picasso stigao je u Pariz 1904 i tu ostao do smrti. Jezgra kubisti kog iskustva je suradnja izme u Picassa i Braquea. pa tako umjesto naslikanih slika. Lewit. Minimalizam je vi e konceptualni pojam nego slikarska disciplina. lakrdija a. u skoro 70 godina umjetni kog rada pokazuje irok inters za rje avanje slikarske problematike. flavin. tekstove koji promatra a tjeraju na njegovu vlastitu aktivnost. Nastao u SAD-u a najva niji predstavnici su Judd. fotografiju stolice i definiciju stolice preuzetu iz rije nika.st. Kao to i sam naziv stila ka e minimalna je intervencija umjetnika. hard edge i color field. Morris. Je vid umjetnosti kod kojeg je izvedba samog umjetni kog djela potisnuta u drugi plan. Trebalo je objektu vratiti vrstu formu koja je djelom izgubljena u velikim mrljama boje. Glavna odrednica kubizma je upravo to da on gasi boju i odri e se svjetlosnih efekata.

20. i crte ima u tlu. opkopima.29 m visoke eli ne ipke koje su privla ile munje. . -HAPPENING I FLUXUS. -LAND ART. Happening nastaje 60-ih g.jedan je zna ajan predstavnik Haacke. Long. postavio je 6. polje munja. a naglasak mu je na vizualnoj komponenti i osjetu dodira.st. jedan od predstavnika je Philip Corner-happening klavir. splet razli itih umjetni kih oblika sli an happeningu. a izme u ica klavira su postavljene slike. zvu nici. performans. Oppenheim. ples.20.odnosno umjetnika i publike. na koji su prika eni i funkcioniraju trube. Morris. Tako je Walter de Maria u nevadskoj pustinji napravio milju dug crte . staklo i sl. Land art je nastao 60-ih god. fotografije. To je obi no neponovljiv. a jednako se o ituje u malim zahvatima ivelikim projektima na napu tenom tlu. Inspiraciju za takav vid umjetnosti su vidjeli u pretpovjesnim gradinama. Fluxus je interdisciplinarni in koji uklju uje glazbu. Rije je o umjetnosti u prirodnom ambijentu koja taj ambijent posvaja i ini predmetom umjetni kog oblikovanja. Osim njega zna ajni su i Smithson. jednokratan in. poeziju i assemblage. radioprijemnici. Fluxus klavin Nama Juna Paika integralni je klavir zapravo assemblage na injen od klavira koji je o te en tjekom nekoliko happeninga.st.sirene. blizak je pop artu a svrha mu je bila dokidanje granica izme u umjetnosti i svakodnevnog ivota. Publika je aktivno uklju ena u sam doga aj.

fotografije. po emu je sli na happeningu.st. Dokumenti o performasu su videosnimke. unaprije uje a nakon 1980 sponzoriraju je i neke tv postaje. VIDEOUMJETNOST I KOMPJUTORSKA UMJETNOST. ansambli od vi e monitora koji povezano ili ne povezano prikazuju slike. ali publika u njemu fizi ki ne sudjeluje.-UMJETNOST PERFORMANSA.20. POSTMODERNA.st. Od tada se videoumjetnost neprekidno istra uje. a mo e biti i snimljen pa prikazan. Performans se obi no izvodi izravno pred publikom. i postala je masovna zahvaljuju i animiranim filmovima i pc igricama. Videoumjetnost je umjetni ki izraz koji je proizi ao iz multimedijskih ostvarenja pokreta fluxus. osim njih tu su i internetske komunikacije. web art i sl. Osim jednostavnih prikazivanja rade se i videoskulpture. a pojavila se 1964/65 kada su Paik i Vostell u sklopu jednog fluxus doga aja upotrijebili televizijsdke slike kojima su manipulirali magnetima-tv dekola e. Kompjutorska umjetnost je tako er jedan vid moderne umjetnosti koji se javlja pred kraj 20. Transavangarda . To je oblik akcijske umjetnosti koji se pojavio 70-ih g. Jedan vid performansa je i body art koji uklju uje uporabu vlastitog ili tjela druge osobe. Postmoderna umjetnost ponovo afirmira autonomnog pojedinca. scenariji. Jedno od obilje ja ove umjetnosti je uklju ivanje promatra a.

Kruger. modnih i filmskih doga aja. Umjetnici koriste komponente iz pro losti i sada njosti koje komponiraju sa razli itim stilovima i daju im jednu individualnu notu.i nova slika 80-ih godina vra aju vjeru u slikarstvo koje se u jednom trenutku na lo u umjetni kom vakumu. Scherman. Predstavnici su. U umjetni ka djela ulaze teme iz rock glazbe. Koons i dr. Richter. showbiznisa. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->