ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. 1. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. pod uslovima propisanim ovim zakonom. bioskopskih i drugih vrsta predstava. vaspitanje i obrazovanje. II. društvena ishrana. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. i 2. u smislu ovog zakona. sport i rekreacija. kontrola i promet lekova. bar. odnosno javnim prostorom. uključujući i dvorišni prostor. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. zdravstvena zaštita. Izuzetno od stava 1. proizvodnja. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. 12) ugostitelj je privredno društvo. društvene brige o deci. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. 1. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. smeštaj i promet životnih namirnica. a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. ovog člana. socijalne zaštite. i 2. vaspitanja i obrazovanja. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. odnosno smeštaju gosti. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. ovog člana bez duvanskog dima. . socijalna zaštita. kafe. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. kao i vlasnik prostora. kultura. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. društvena briga o deci. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. radnim. proizvodnja. odnosno javnim prevozom. ovog člana.

hidrogliseru. trajektu. ovog člana. 2) robe. 2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. III. ovog zakona. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. tačka 1) ovog člana. i to u: 1) autobusu. Igračnica u smislu stava 8. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. i 2. trolejbusu.). tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. 3-7. automatima i sl. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . vozu. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. sastanci i javna okupljanja građana. tramvaju. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. kao i korisnici tog prostora. ovog člana bez duvanskog dima. minibusu. kabini žičare. st. splavu. taksi vozilu. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. brodu. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. avionu. 1. 1. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. i 2. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6.

odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. prostora iz člana 4. prostora iz člana 4. objekat u sastavu tržnog centra. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje. . Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. pultova. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. Član 6. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. i 3. stav 2. odnosno stolova. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. pultova. ovog zakona. odnosno stolova. objekat u sastavu tržnog centra. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu.-4- IV. odnosno na stolu. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. stav 2. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. ovog zakona. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. 2. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat.

-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. prostora iz člana 4. 1. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. osim u prostorijama iz st.). hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. 3. i 3. ovog člana. osim što ima vrata i prozore. st. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. ovog člana pušenje je zabranjeno. osim u prostorijama iz st. primenjuje se član 3. 2. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. odnosno da pušenje nije dozvoljeno. motelu. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. stav 2. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. ovog člana. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. . Odredbe čl. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju. ovog zakona. 5. i 6. Član 7. 4) ako soba ima plafon i ako je. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. U drugom prostoru. i 4. ovog zakona. objekat u sastavu tržnog centra. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 5-7. i 3. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. 1. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. ovog zakona.

odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. 1-5. ako za to postoje uslovi. ovog člana. ovog člana. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. 3. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. pušenje je dozvoljeno. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. U prostoru iz st. i 4. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. ovog člana. tač. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. kao i lica koja su ometena u razvoju. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. 1. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. osoba sa invaliditetom. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. duševno obolelih lica. osim što ima vrata i prozore.-63. stav 1. st. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. ovog zakona. Izuzetno od stava 2. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. U ustanovama iz st. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. Posebno određene prostorije iz člana 9. . izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. osim u prostorijama iz stava 1. primenjuje se član 3. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. ovog člana pušenje je zabranjeno. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. i 4. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. 3) da ima plafon i da je. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. ovog člana. Uslovi iz stava 1. Član 10.

odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. u skladu sa ovim zakonom. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. st. VI. U slučaju iz stava 2. 2-4. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke. Izuzetno od st. 2. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom.-7- V. kao i u prostoru iz člana 4. 2-4. 3. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. ovog člana. ZNAK ZABRANE PUŠENJA. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. ovog zakona. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. . kao i način isticanja tih znakova. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13. stav 2. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. ovog člana. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). U slučaju iz stava 2. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14.

. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. tačka 2) ovog člana. tač. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. 2.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. navika o Poslovi iz stava 1. ovog člana propisuje ministar. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. sticanje znanja i zdravom načinu života. Obrazac izveštaja iz stava 3. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. zdravlje teritoriju zdravlja. odnosno nadležnog inspektora. Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. VII. Izveštaj iz stava 3. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. Izuzetno od stava 1. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16.

prati i proučava pušenje. stav 1. ovog zakona. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. 7) podnosi ministru tromesečni. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. 3. 3) priprema predlog programa iz člana 15. stav 2. Zdravstvena ustanova iz člana 16. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. tač. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. 3) prikuplja podatke. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. ovog zakona. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. sprovodi istraživanje. stav 1. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). 4).-9Član 17. kao stručno telo. 2) priprema plan istraživanja. . Član 19. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. 5) i 7) ovog zakona.

Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. Inspekcije iz stava 1. preko inspektora za preventivnu zaštitu. stav 1. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. a ostale inspekcije iz stava 1. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. ovog zakona. Osiguranim licima. preko prosvetnih inspektora. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora. preko tržišnih inspektora. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. . 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. NADZOR Član 21. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje. preko turističkih inspektora. ovog člana međusobno sarađuju. IX. stav 1. o čemu podnosi izveštaj ministru. razmenjuju informacije.. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. preko inspektora rada.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. Ministarstva iz člana 21. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. zajedničko telo iz stava 1. preko zdravstvene inspekcije. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. Član 22. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. VIII.

u skladu sa zakonom. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora.. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21.11 Član 23. ovog člana vrši Ministarstvo.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. Član 25. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. Novčanom kaznom od 5. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. vrši nadzor zabrane pušenja. bez odlaganja. Prekršaji Član 27. Član 24. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. KAZNENE ODREDBE 1. Član 26.na teritoriji opštine. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. X. odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. kao povereni posao. kao i od odgovornog lica. Pravno lice. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. Zapisnik iz stava 1. ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. ovog zakona. Na obavljanje poslova iz stava 1. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. preduzetnik. kao i nadležni organ opštine .

kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. i 7. Za prekršaj iz stava 1. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. i 7. kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. član 8. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). stav 2.. stav 2. član 8. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. st. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. XI. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. st. ovog zakona. 5-7.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. i 2). u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. st. 1.000 do 50. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. 4. Član 28. ovog zakona na vidnom mestu. 1. odnosno delu tog prostora. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. 1. st. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. i 2. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru.000. 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. 2) ako puši u javnom prevozu. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. 2. i 6). st. ovog zakona. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.000 dinara. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. 4. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. i član 10). ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Novčanom kaznom od 500. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4.000 do 1. i 6. st. i član 9. st. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. . Za prekršaj iz stava 1.000 do 500. i 2. član 9.000 dinara. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). motelu. 2.

Član 31. 16/95 i 101/05). . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. objekti u tržnom centru. Član 32.. Član 33.13 Član 30. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 2. br. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr. prostori iz člana 4. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr.