ZAKON

O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1. Ovim zakonom uređuju se mere ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda radi zaštite stanovništva od izlaganja duvanskom dimu, kontrola zabrane pušenja i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Član 2. Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) pušenje je posedovanje ili rukovanje upaljenim duvanskim proizvodom bez obzira da li se dim aktivno udiše i izdiše; 2) duvanski proizvodi namenjeni pušenju su: cigare, cigarete, cigarilosi, rezani duvan za uvijanje, rezani duvan za lule, seckani duvan za vodene lule, „bidis”, „kreteks”, „stiks” i ostali duvanski proizvodi namenjeni pušenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet duvana i duvanskih proizvoda; 3) duvanski dim je dim koji se oslobađa iz zapaljenog duvanskog proizvoda namenjenog pušenju i dim koji se oslobađa iz pluća prilikom pušenja; 4) prostor bez duvanskog dima je prostor u kome nema duvanskog dima, odnosno u kome se duvanski dim ne može videti, omirisati, niti osetiti na bilo koji drugi način ili potvrditi merenjem; 5) zatvoren prostor je prostor napravljen od bilo kakvog materijala koji ima krov ili tavanicu koja je nepokretna ili pokretna, vrata, prozore i prolaze koji su u potpunosti zatvoreni bilo stalno ili privremeno ili prostor kod koga se manje od polovine površine spoljnih zidova tog prostora sastoji od otvora u koje se ne računaju otvori za prozore i vrata; 6) radni prostor je svaki zatvoreni prostor koji služi za obavljanje poslova, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 7) javni prostor je svaki zatvoreni prostor dostupan građanima, odnosno namenjen zajedničkoj upotrebi, bez obzira na vlasništvo nad tim prostorom kao što je: prostor u kome se obavlja delatnost državne uprave ili lokalne samouprave, zdravstvena zaštita, vaspitanje i obrazovanje, društvena briga o deci, socijalna zaštita, kultura, sport i rekreacija, ugostiteljstvo i turizam (restorani, kafići, klubovi, diskoteke i dr.), mediji, prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje, kao i svaki prostor za sastanke i javna okupljanja građana, objekti u kojima se obavlja trgovinsko-uslužna delatnost, kladionice, kockarnice, igračnice i druge prostorije u kojima se obavlja delatnost igara na sreću, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, garaže, službena vozila za prevoz ljudi ili robe i dr.; 8) javni prevoz (u daljem tekstu: prevozno sredstvo) jeste svako prevozno sredstvo kojim se obavlja drumski, železnički, vazduhoplovni i rečni prevoz putnika, uključujući i taksi prevoz, kao i podzemni, odnosno metro prevoz, bez obzira na to da li se vozilo javnog prevoza koristi s naknadom ili bez naknade;

1. Izuzetno od stava 1. i 2. kao i otvoreni prostor za održavanje pozorišnih. bioskopskih i drugih vrsta predstava. 11) upotrebna površina ugostiteljskog objekta je površina na kojoj se neposredno pružaju ugostiteljske usluge. odnosno javnim prostorom. poslodavac može u zatvorenom radnom prostoru da odredi posebnu prostoriju isključivo za pušenje u kojoj se ne može obavljati delatnost poslodavca i na kojoj je obavezan da istakne znak da je pušenje u toj prostoriji dozvoljeno. pod uslovima propisanim ovim zakonom. ovog člana bez duvanskog dima. odnosno javnim prevozom. ZABRANA PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU Član 3. odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti (restoran. osim u zatvorenom radnom prostoru u kome se obavljaju sledeće delatnosti: državna uprava i lokalna samouprava. preduzetnik ili ogranak domaćeg ili stranog pravnog lica koji obavlja ugostiteljsku delatnost. . a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost zdravstvene zaštite. kao i vlasnik prostora. uključujući i dvorišni prostor. odnosno na kojoj se služe i konzumiraju hrana ili piće. proizvodnja. u smislu ovog zakona. socijalne zaštite. odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost u skladu sa zakonom. ovog člana. bar. društvene brige o deci. socijalna zaštita. Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se. ovog člana. odnosno lice kome je pravo korišćenja preneo vlasnik prostora u kome je u skladu sa ovim zakonom zabranjeno pušenje. 12) ugostitelj je privredno društvo. ne smatra zatvorenim javnim prostorom. kafić i drugi objekat u kome se služi i konzumira hrana ili piće). radnim. sport i rekreacija. Odgovorno lice je dužno da obezbedi prostor iz st. kontrola i promet lekova. II. vaspitanja i obrazovanja. društvena briga o deci. i 2. smeštaj i promet životnih namirnica. Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru. Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja (u daljem tekstu: odgovorno lice) dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. odnosno smeštaju gosti. proizvodnja.-29) odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja je lice koje rukovodi radom. 10) ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan i posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke uslove i sanitarnohigijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga. kultura. vaspitanje i obrazovanje. zdravstvena zaštita. kafe. odnosno obavljanjem delatnosti ili na drugi način rukovodi zatvorenim. 1. društvena ishrana.

2) da se u tom prostoru neposredno priređuju igre na sreću (na stolovima za igru. Pušenje je zabranjeno u javnom prevozu. st. 1. kao i u svim drugim prevoznim sredstvima koja se koriste za javni prevoz putnika. 2) robe. sastanci i javna okupljanja građana. Odgovorno lice dužno je da obezbedi prostor iz st. taksi vozilu. hidrogliseru. ovog člana predstavlja objekat u kome igre na sreću priređuje pravno lice koje je nosilac dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. ZABRANA PUŠENJA U JAVNOM PREVOZU Član 4.-3mediji i prostor u kome se obavlja snimanje i javno emitovanje. splavu. Posebna prostorija namenjena isključivo za pušenje iz stava 5. III. kao i da obezbedi da se u tom prostoru ne nalaze opušci duvanskih proizvoda i pepeljare. ovog člana mogu koristiti lica zaposlena kod tog poslodavca. minibusu. tako što se svaki ulazak ili izlazak lica registruje putem elektronskog čitača posebnih članskih kartica koje izdaje priređivač igara na sreću. tačka 1) ovog člana. Pušenje je zabranjeno i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. 1. tramvaju. i 2. trolejbusu. u svim vozilima kada se koriste kao službena vozila za prevoz putnika ili . i 2. Upotrebni deo igračnice je deo igračnice koji ispunjava sledeće uslove: 1) da je odvojen od ostatka igračnice putem registracionih punktova na kojima se igrači moraju registrovati prilikom ulaska. brodu. avionu.). Posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje iz stava 5. ovog zakona. automatima i sl. ovog člana mora da ispunjava uslove propisane članom 6. ovog člana. kao i korisnici tog prostora. Igračnica u smislu stava 8. vozu. 3) da za taj prostor u svakom trenutku postoji evidencija registrovanih lica koja se nalaze u tom delu igračnice. 3-7. Odgovorno lice u igračnici može da donese odluku da je pušenje dozvoljeno u upotrebnom delu igračnice u kom slučaju mora istaknuti na ulazu u taj deo igračnice znak da je pušenje u tom delu igračnice dozvoljeno. kabini žičare. odnosno izlaska iz tog dela igračnice. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu iz stava 1. trajektu. ovog člana bez duvanskog dima. i to u: 1) autobusu. Odgovorno lice dužno je da sprovede zabranu pušenja u prostoru iz st.

Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. kao i broj lica koja u isto vreme mogu biti u prostoriji za pušenje.) nije zabranilo pušenje u svim prostorijama. objekat u sastavu tržnog centra. Prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacionim sistemom koji je sastavni deo prostorije za pušenje koja je fizički odvojena od drugog ventilacionog sistema. ovog člana ne može da se služi i konzumira hrana ili piće. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca) može da odredi posebnu prostoriju namenjenu isključivo za pušenje pod uslovima propisanim ovim članom. šanku i drugoj površini na kojoj se služi hrana ili piće istakne znak zabrane pušenja. pultova. Ako odgovorno lice u ugostiteljskom objektu čija je ukupna upotrebna površina veća od 80 m2 i koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. Član 6. stav 2. Prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija u celini i sa kliznim vratima koja se moraju samostalno zatvarati. Ispred ulaza u prostoriju za pušenje kao i u samoj prostoriji za pušenje mora se obezbediti da se u slučaju kvara ventilacionog sistema automatski pojavi oznaka: „Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacionom sistemu”. s tim da vazduh s duvanskim dimom iz prostorije za pušenje ne sme da prelazi u druge zatvorene prostorije koje se nalaze u tom zatvorenom prostoru. U posebno određenoj prostoriji namenjenoj isključivo za pušenje iz stava 1. objekat u sastavu tržnog centra. pultova. Odgovorno lice može u ugostiteljskom objektu da sprovede zabranu pušenja u svim prostorijama. ovog zakona. Iznad vrata ili uz vrata prostorije za pušenje mora da postoji oznaka: „Prostorija za pušenje”. IZUZECI OD ZABRANE PUŠENJA U ZATVORENOM RADNOM I JAVNOM PROSTORU 1. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. s tim što taj prostor mora biti pored ulaza u ugostiteljski objekat. prostora iz člana 4. prostora iz člana 4. odgovorno lice u ugostiteljskom objektu dužno je da veći deo prostora. odnosno stolova. s tim da se zatvoreni prozori i vrata smatraju kao deo zida te prostorije. Ugostiteljski objekti za ishranu i piće Član 5. Ako se prostor ugostiteljskog objekta ne može ravnomerno raspodeliti na prostor u kome je pušenje zabranjeno i prostor u kome je pušenje dozvoljeno. ovog zakona. odnosno ne sme da se obavlja bilo kakva delatnost. dužno je da odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno najmanje 50 % prostora. ovog člana dužno je da u svakom prostoru. odnosno znak da je pušenje dozvoljeno. stav 2. u zavisnosti od kapaciteta ventilacionog sistema za prečišćavanje vazduha. 2. i 3. odnosno na stolu. odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno. šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće i koji su grupisani u vizuelnu celinu. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz st. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. .-4- IV. odnosno stolova.

ovog člana. izuzev ako ta soba ima vrata koja se mehanički zatvaraju.-5Vazduh iz prostorije za pušenje ne sme da se reciklira. prostora iz člana 4. primenjuje se član 3. stav 2. i 3. Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 6) ako se vrata sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Odgovorno lice za ugostiteljski objekat iz stava 1. ovog zakona. 2) ako se gostu prilikom izdavanja sobe ponudi da izabere sobu u kojoj je pušenje dozvoljeno ili sobu u kojoj pušenje nije dozvoljeno. Odgovorno lice u ugostiteljskom objektu ima pravo da donese odluku da je u svim sobama pušenje zabranjeno. 3) ako je na ulaznim vratima sobe istaknut znak da je u sobi pušenje dozvoljeno. Odredbe čl. i 3. 5. 1. ovog člana pušenje je zabranjeno. 4) ako soba ima plafon i ako je. pušenje je dozvoljeno: 1) ako su pismenim dokumentom odgovornog lica tačno određene sobe (sprat i broj sobe) u kojima je pušenje dozvoljeno. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona. osim u prostorijama iz st. osim u prostorijama iz st. i 4. U drugom prostoru. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. Na deo ugostiteljskog objekta za smeštaj u kome se služi i konzumira hrana ili piće primenjuju se odredbe čl. odnosno da pušenje nije dozvoljeno.). Ugostiteljski objekti za smeštaj Član 8. 1. 2. osim što ima vrata i prozore. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama zaposlenih u ugostiteljskom objektu. i 6. objekat u sastavu tržnog centra. motelu. . 3. ovog zakona ne primenjuju se na ugostiteljski objekat čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2. 5) ako iz ventilacionog sistema vazduh iz sobe u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. nego mora putem ventilacionog sistema biti izveden u otvoreni prostor. st. hostelu ili drugom objektu koji obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. Član 7. Samo u posebno određenim smeštajnim jedinicama (u daljem tekstu: soba) u hotelu. ovog člana. ugostiteljski objekat u sastavu poslodavca i dr. a koji nije u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. 5-7. ovog člana čija je ukupna upotrebna površina do 80 m2 može da se opredeli da taj prostor u celosti odredi kao prostor u kome je pušenje zabranjeno ili kao prostor u kome je pušenje dozvoljeno i da na ulaznim vratima istakne odgovarajući znak u skladu sa ovim zakonom. U ugostiteljskom objektu iz stava 1. ovog zakona. ovog zakona.

Na zabranu pušenja u drugim prostorijama. 3)-5) ovog člana ne odnose se na ustanove za izvršenje zavodskih sankcija. 3) da ima plafon i da je. izuzev ako ta prostorija ima vrata koja se mehanički zatvaraju odmah po upotrebi. 2) da je na spoljnim vratima istaknuto obeležje da je to soba u kojoj je pušenje dozvoljeno. tač. pušenje je dozvoljeno. Smeštaj u posebnim ustanovama Član 9. kao i lica koja su ometena u razvoju. ovog člana pušenje je zabranjeno u radnim prostorijama u kojima borave zaposleni u tim ustanovama. 2) pacijenti specijalnih bolnica za lečenje psihijatrijskih bolesti. 4) da iz ventilacionog sistema vazduh iz prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno ne dopire u druge prostorije u kojima pušenje nije dozvoljeno. potpuno zatvorena sa svih strana tvrdim zidovima od poda do plafona.-63. 1. ovog člana. 5) da se vrata ne otvaraju u prostoriju u kojoj pušenje nije dozvoljeno. primenjuje se član 3. osim što ima vrata i prozore. osim u prostorijama iz stava 1. odnosno prostor u kome pušenje za ta lica nije dozvoljeno. ovog člana. stav 1. U drugom prostoru u ustanovama iz stava 1. Posebno određene prostorije iz člana 9. ako za to postoje uslovi. odnosno lica kojima su izrečene zavodske sankcije propisane zakonom. ovog člana. 3) korisnici ustanova i odeljenja za palijativnu negu. Odgovorno lice dužno je da obezbedi uslove iz stava 1. i 4. Uslovi iz stava 1. U ustanovi za izvršenje zavodskih sankcija u prostorijama u kojima borave lica u istražnom postupku. ovog člana pušenje je zabranjeno. odnosno pacijenti psihijatrijskih odeljenja. ovog člana. ovog zakona moraju da ispunjavaju sledeće uslove: 1) da je na osnovu pismenog dokumenta odgovornog lica određena kao prostorija u kojoj je pušenje dozvoljeno. duševno obolelih lica. . ovog člana odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. Član 10. i 4. Izuzetno od stava 2. odnosno da u prostoru u kome pušenje nije dozvoljeno istakne znak zabrane pušenja. osoba sa invaliditetom. st. ustanova za izvršenje zavodskih sankcija može da odredi poseban prostor u kome je pušenje dozvoljeno za lica iz stava 4. 3. ovog zakona. 1-5. Pušenje je dozvoljeno u prostorijama u kojima borave: 1) korisnici ustanova socijalne zaštite za smeštaj nepokretnih i teško pokretnih lica. U ustanovama iz st. U prostoru iz st.

ZNAK ZABRANE PUŠENJA. U slučaju iz stava 2. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica u svakom od vozila javnog prevoza. ovog člana. st. ovog člana. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja Član 12. KONTROLA ZABRANE PUŠENJA 1. Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora i prevoznog sredstva u kome je pušenje zabranjeno. Odgovorno lice dužno je da na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje istakne svoje ime. kao i upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja). Lice koje je zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je: 1) da nadgleda i kontroliše zabranu pušenja. stav 2. 2. 3. ovog člana u taksi prevozu koji obavlja preduzetnik u skladu sa zakonom. 2-4. odnosno ime lica koje je zadužio da u njegovo ime kontroliše zabranu pušenja iz člana 12. Obaveza lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 14. U slučaju iz stava 2. 2-4. . VI. Odgovorno lice može pismeno da zaduži jedno ili više zaposlenih lica da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. odgovorno lice dužno je da istakne znak da je pušenje dozvoljeno. Isticanje imena lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja Član 13.-7- V. ovog zakona da u njegovo ime i za njegov račun kontrolišu zabranu pušenja. kao i u prostoru iz člana 4. ovog zakona. ODNOSNO ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO Član 11. odgovorno lice dužno je da pismeno zaduži jedno ili više zaposlenih lica da kontrolišu zabranu pušenja u svakoj smeni. Odgovorno lice dužno je da kontroliše zabranu pušenja u prostoru u kome je zabranjeno pušenje u skladu sa ovim zakonom i odgovorno je za sprovođenje mera zabrane pušenja propisanih ovim zakonom. odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru. ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno delatnost obavlja organizovanjem smenskog rada. kao i način isticanja tih znakova. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i telefonskim brojem na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru. kao i na drugim vidnim mestima odgovorno lice dužno je da istakne znak zabrane pušenja. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je vozač taksija. Izuzetno od st. U prostoru u kome je dozvoljeno pušenje pod uslovima propisanim ovim zakonom. u skladu sa ovim zakonom. Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) propisuje oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podatke.

Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja dužno je da u slučaju iz stava 1. Izveštaj iz stava 3. VII. tač. odnosno nadležnog inspektora. Radi obezbeđivanja uslova za sprovođenje društvene brige za stanovništva u Republici Srbiji. institut za javno zdravlje osnovan za Republike Srbije sprovodi mere i aktivnosti za očuvanje i unapređenje otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja. 3) da protiv lica zaposlenog kod tog poslodavca koje je prekršilo zabranu pušenja pokrene. zdravlje teritoriju zdravlja. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje stanovništva u Republici Srbiji i očuvanja i unapređenja zdravlja. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. ovog člana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja nije dužno da preduzme mere da se iz prostora u kome je pušenje zabranjeno udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane s pušenjem ako bi se udaljavanjem iz tog prostora uskratilo ostvarivanje zakonom utvrđenih prava tog lica.-82) da usmeno naloži prekršiocu zabrane pušenja da prestane s pušenjem u prostoru za koji je to lice zaduženo. tačka 2) ovog člana. sticanje znanja i zdravom načinu života. Kancelarija za prevenciju pušenja Član 16. navika o Poslovi iz stava 1. Vlada donosi program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana. Sredstva za sprovođenje programa iz stava 1. . kao ni lice zaposleno kod tog poslodavca. 2) i 3) ovog člana odmah sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom i da ga bez odlaganja dostavi odgovornom licu. Odgovorno lice odgovorno je ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši. Obrazac izveštaja iz stava 3. odnosno za prevenciju i suzbijanje pušenja. sticanje znanja o navikama o zdravom načinu života. odnosno nadležnog državnog organa mora se dati na uvid. DRUŠTVENA BRIGA ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI 1. kao i da preduzme mere da se iz tog prostora udalji lice koje i posle usmenog naloga ne prestane sa pušenjem. 2. ovog člana propisuje ministar. ovog člana obavljaju se u organizacionoj jedinici instituta za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Kancelarija za prevenciju pušenja). Program prevencije i suzbijanja upotrebe duvanskih proizvoda Član 15. Izuzetno od stava 1. ovog člana čuva se najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen i na zahtev poslodavca. odnosno predloži pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne discipline u skladu sa zakonom ili aktom poslodavca. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. otkrivanja i suzbijanja faktora rizika za nastanak oboljenja.

5) i 7) ovog zakona. 3. prati i proučava organizaciju i rad zdravstvenih ustanova i predlaže mere za unapređenje programa odvikavanja od pušenja. tač. tačka 1) ovog daje mišljenje na akte iz člana 17. ovog zakona. Sredstva za rad Komisije za prevenciju upotrebe duvana obezbeđuju se iz Budžetskog fonda koji je osnovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan. 7) podnosi ministru tromesečni. kao i druge izveštaje po zahtevu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). odnosno učestalost pušenja i priprema godišnji izveštaj o učestalosti pušenja među stanovništvom. 8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Zdravstvena ustanova iz člana 16. kao i edukativni i promotivni materijal u prevenciji i sprečavanju pušenja. 3) priprema predlog programa iz člana 15. ovog zakona. stav 1. ministar obrazuje Komisiju za prevenciju upotrebe duvana. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. kao i u sprečavanju posledica izlaganja duvanskom dimu. Radi obezbeđivanja društvene brige za zdravlje u Republici Srbiji u zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. sprovodi istraživanje. 4) priprema i predlaže stručno-metodološko uputstvo za zdravstvene ustanove za prevenciju pušenja. 6) sarađuje s državnim organima i organizacijama. Komisija za prevenciju duvana obavlja sledeće poslove: 1) 2) zakona. Komisija za prevenciju upotrebe duvana Član 18. daje mišljenje na godišnji operativni plan iz člana 17. . stav 2. kao stručno telo. 4). 2) priprema plan istraživanja. 3) prikuplja podatke. stav 1. prati i proučava pušenje. ovog zakona obavlja sledeće poslove: 1) donosi i sprovodi godišnji operativni plan za sprovođenje programa iz člana 15. Komisija za prevenciju upotrebe duvana donosi poslovnik o svom radu. Članovi Komisije za prevenciju upotrebe duvana su istaknuti zdravstveni radnici i drugi saradnici koji imaju značajan doprinos u prevenciji pušenja i suzbijanju upotrebe duvana. šestomesečni i godišnji izveštaj o radu Kancelarije za prevenciju pušenja. kao i javnim ustanovama i drugim organizacijama i telima u zemlji i inostranstvu. odnosno promoviše sprečavanje štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. Član 19.-9Član 17. Mandat članova Komisije za prevenciju upotrebe duvana je pet godina. 5) priprema programe odvikavanja od pušenja i promoviše zdrav način života bez duvanskog dima.

ovog člana vrše nadzor nad sprovođenjem zabrane pušenja prilikom vršenja svojih zakonskih ovlašćenja. preko zdravstvene inspekcije.10 4) prati i procenjuje godišnje aktivnosti i postignute rezultate u sprovođenju programa iz člana 15. preko inspektora za preventivnu zaštitu. 5) ministarstvo nadležno za poslove turizma. 5) sarađuje s republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kao i s drugim stručnim telima i drugim državnim organima i organizacijama. obezbeđuje se pravo na preventivnu zdravstvenu zaštitu u odvikavanju od pušenja. odnosno međusobno se obaveštavaju o preduzetim merama. Osiguranim licima. 3) ministarstvo nadležno za poslove rada. 6) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove. 6) učestvuje u izradi kliničkih smernica i protokola za prevenciju i odvikavanje od pušenja. . 7) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom. Sprovođenje ovog zakona nadziru: 1) Ministarstvo. preko turističkih inspektora. IX. u skladu s propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. preko tržišnih inspektora. a ostale inspekcije iz stava 1. razmenjuju informacije. o čemu podnosi izveštaj ministru. stav 1. 2) ministarstvo nadležno za poslove prosvete. Član 22. NADZOR Član 21. zajedničko telo iz stava 1. ovog zakona obrazuju zajedničko telo u skladu s propisima kojima se uređuje državna uprava. pružaju neposrednu pomoć i preduzimaju zajedničke mere i aktivnosti značajne za sprovođenje nadzora zabrane pušenja. Ministarstva iz člana 21. sanitarne inspekcije i inspekcije nadležne za lekove i medicinska sredstva. stav 1. ovog člana međusobno sarađuju. Sanitarna inspekcija vrši nadzor svih mesta u kojima je zabranjeno pušenje.. preko inspektora rada. ovog člana donosi i godišnji plan inspekcijskog nadzora zabrane pušenja. u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja. PRAVO NA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIH LICA Član 20. VIII. Pored poslova koji se utvrđuju sporazumom o osnivanju. 4) ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga. Inspekcije iz stava 1. odnosno međunarodnim telima nadležnim za problem pušenja i štetnih posledica pušenja po zdravlje stanovništva. preko prosvetnih inspektora. ovog zakona. kao i druge strateške akte i obaveze preuzete iz međunarodnih ugovora.

ovog zakona o svakom izvršenom pregledu i preduzetim radnjama u postupku nadzora dužan je da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja. Novčanom kaznom od 5. Zapisnik iz stava 1. 5) da obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom. Ministar bliže uređuje vrstu potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno. Član 25. ovog člana obavezno se dostavlja subjektu nad kojim je izvršen nadzor. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa. preduzetnik. ovog zakona inspektor je ovlašćen: 1) da pregleda prostor u kome je zabranjeno pušenje i prikuplja potrebne dokaze merenjem i drugim metodama u skladu s propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. 3) da izrekne novčanu kaznu koja se naplaćuje na licu mesta u skladu sa zakonom. Prekršaji Član 27. kao i od odgovornog lica. bez odlaganja. X. U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor iz člana 23. kao i obrazac kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta. kao povereni posao. u skladu sa zakonom.11 Član 23. U vršenju inspekcijskog nadzora iz člana 21.na teritoriji opštine. Član 24. kao i nadležni organ opštine . odnosno lica zaduženog za kontrolu zabrane pušenja iz člana 12. vrši nadzor zabrane pušenja. 2) da sasluša i uzme izjave od lica koje je pušenjem narušilo zabranu pušenja. ovog člana vrši Ministarstvo. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o inspekcijskom nadzoru. kao i svako drugo fizičko lice dužno je da inspektoru u vršenju inspekcijskog nadzora omogući nesmetano obavljanje poslova nadzora. Član 26.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj fizičko lice: . kao i protiv pravnog lica i preduzetnika. KAZNENE ODREDBE 1. ovog zakona. Prilikom vršenja svojih zakonom utvrđenih nadležnosti komunalna policija na teritoriji grada i grada Beograda.. Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. 4) da protiv lica koje je narušilo zabranu pušenja i protiv odgovornog lica. Na obavljanje poslova iz stava 1. u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava. Pravno lice.

odnosno delu tog prostora. 2) ako ne zabrani pušenje u javnom prevozu kao i u svakom zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica. i član 10).000 do 50. 2. st. u kojima je pušenje dozvoljeno pod uslovima propisanim ovim zakonom. s podacima o mestu gde se to lice nalazi i brojem telefona tog lica na koji se može prijaviti pušenje u tom prostoru (član 13). i član 9. odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4). kao i u svim vozilima javnog prevoza i prostoru iz člana 4. Za prekršaj iz stava 1. i 2. 6) ako na jednom ili više vidnih mesta u prostoru u kome je zabranjeno pušenje. odnosno ako ne čuva izveštaj najmanje 12 meseci od dana kada je sačinjen. kao i u vozilu javnog prevoza i prostoru iz člana 4. ovog zakona na vidnom mestu. 4.. i 7. odnosno znak da je pušenje u određenim prostorijama dozvoljeno (član 11). odnosno stanica za dolazak i odlazak putnika u javnom prevozu (član 4. 4) ako se u ugostiteljskom objektu za smeštaj za koji nije doneta odluka da je pušenje zabranjeno u svim sobama. 7) ako ne sačini izveštaj o povredi zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300. odnosno u kojima pušenje nije dozvoljeno. st. odnosno ako te prostorije ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom (član 8). st. 2. st. ovog zakona. pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. hostelu ili u drugom ugostiteljskom objektu u kome se obavlja delatnost u skladu s propisima kojima se uređuje turizam i ugostiteljstvo. član 8. i 6.000 do 1. 4.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: 1) ako ne sprovede zabranu pušenja u zatvorenom javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. kao i u bilo kojem zatvorenom javnom prostoru koji služi kao čekaonica.000 dinara. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 29. 2) ako puši u javnom prevozu. Član 28. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30. Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. motelu. i 6). pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 3. stav 2. i 2. Novčanom kaznom od 500. za svaku smenu obavljanja delatnosti ne istakne ime lica ovlašćenog za kontrolu zabrane pušenja u tom prostoru. i 7. ovog zakona.000. XI. i 2). stav 2. 3) ako ne postupi u skladu sa čl. član 8. odnosno na više vidnih mesta zavisno od organizacije rada i obavljanja delatnosti ne istakne znak zabrane pušenja. odnosno ako se u prostoru u kome je pušenje zabranjeno zatekne lice koje puši (član 14). Za prekršaj iz stava 1. 1. st. član 9. 1. . 5) ako u svakom prostoru u kome je zabranjeno pušenje. st. 1. 5-7.12 1) ako puši u bilo kojem zatvorenom prostoru.000 dinara. pismenim dokumentom ne odrede posebne sobe u hotelu. kao i u javnom prostoru u kome je pušenje zabranjeno. st.000 do 500.

objekti u tržnom centru.13 Član 30. Član 31. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”. Pravna lica i preduzetnici u čijim objektima je zabranjeno pušenje. prostori iz člana 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. stav 2. Član 32. ugostiteljski objekti u sastavu poslodavca i dr.. odnosno u kojima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim zakonom. dužni su da usklade svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 16/95 i 101/05). . Odgovorno lice za ugostiteljski objekat koji je u sastavu drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa ovim zakonom (npr. br. Član 33.) dužno je da sprovede zabranu pušenja u tom prostoru i da uskladi rad sa odredbama ovog zakona u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful