Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 20. 4. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.105

Dodjela slu`benih stanova

Ministru jedna,
poslaniku tri sobe
Mostar: Hrvatski narodni sabor
Komisija Iustitia et Pax BKBiH
2. strana

Projekat povratka je propao

6-7. strana

DANAS PRILOG

Dvoentitetska BiH

nema {ansi
3. strana

U @I@I
Dodjela slu`benih stanova

2

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Predsjednica CIK-a ju~er upozorila Skup{tinu Kantona 10

Sutra prekinite blokadu
Od Skup{tine zatra`eno da na sjednici 21. aprila okon~a izbor delegata i time ispuni svoju ustavnu i zakonsku obavezu
Tra`imo da u nastavku sjednice planirane, kako smo obavije{teni, za 21. april, zavr{ite izbor izaslanika/delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH i ispunite svoju zakonsku obavezu iz ~lana 10.13 Izbornog zakona BiH, te da po okon~anju navedenog postupka, i to odmah po zavr{etku sjednice, obavijestite Centralnu izbornu komisiju BiH. Ovo, izme|u ostaloga, stoji u dopisu koji je predsjednica CIK-a BiH Irena Had`iabdi} dostavila predsjedavaju}em Skup{tine Kantona 10 (Livanjskog). poku{aju trebala bi okon~ati proces izbora delegata/izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH. Kako je ju~er potvrdio Jasenko Tufek~i}, zastupnik (SDA) u Skup{tini Kantona 10, o~ekuje se da HDZBiH i HDZ 1990 u ~etvrtak prihvate kompromisni prijedlog, odba~en u pro{li petak, 15. aprila, zbog ~ega je i propalo odr`avanje nastavka konstituiraju}e sjednice. - Osim izbora delegata/izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH, trebao bi biti okon~an i proces imenovanja rukovodstva Skup{tine (Klub hrvatskog naroda za predsjedavaju}u predlo`io Ivicu Lhotak - Pa{ali} iz HDZ-a BiH), te usvojen bud`et za 2011. i zakon o njegovom izvr{enju. To je ono {to mo`emo uraditi. Imenovanje Vlade Kantona ne mo`e biti okon~ano jer nemamo dogovoren paket o tome (raspodjeli ministarskih pozicija), naveo je Tufek~i}.

Zgrada Lipa: Komfor po slu`benoj du`nosti

Ministru jedna,
poslaniku tri sobe
Vlada }e pretresti kriterije dodjele slu`benih stanova u njenom vlasni{tvu, jer odredbe va`e}e uredbe ostavljaju prostor za brojne dileme
Uredba o kriterijima i na~inu davanja na kori{tenje slu`benog stana za privremeni smje{taj u FBiH iz 2007. je neprecizna, a njenim su odredbama u istu ravan pri dodjeli slu`benih stanova stavljeni zvani~nici institucija BiH i federalni, mada se radi o stanovima u vlasni{tvu federalne Vlade. Stoga }e se i ova uredba na}i pod lupom Vlade na sutra{njoj sjednici prilikom razmatranja informacije o broju slu`benih stanova, korisnicima, novopristiglim zahtjevima i na~inu njihovog rje{avanja, koju je sa~inila Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH, saznaje Oslobo|enje iz izvora bliskih federalnoj Vladi.

Irena Had`iabdi}: Odmah izvr{iti obaveze

Odluka Komisije
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH trenutno raspola`e sa {est-sedam praznih stanova koji mogu biti dodijeljeni. Odluke o tome treba donijeti Vladina Komisija za statusna pitanja. - Komisija }e prema prioritetima iz uredbe donijeti odluke, nakon ~ega Slu`ba sklapa ugovore sa korisnicima, kazala je v.d. direktorice Slu`be Sanela Jakupovi}. ni~nike dr`avnih institucija i federalne, mada se radi o stanovima u vlasni{tvu FBiH“. - U uredbi je navedeno da pravo na slu`beni stan imaju nosioci funkcija Parlamenta FBiH. Da je taj ~lan primijenjen doslovce, onda bi pravo na slu`beni stan imali samo predsjedavaju}i i dopredsjedavaju}i oba doma Parlamenta, a ne i svi poslanici i delegati, kao {to je to trenutna praksa. Osim toga, funkcioner koji mijenja funkciju morao bi ponovo podnijeti zahtjev za kori{tenje stana, a ne zahtjev da nastavi koristiti isti stan, kao {to je trenutno slu~aj, ka`e na{ izvor.

Kr{enje Ustava i zakona
- Skup{tina Kantona 10 do sada nije izvr{ila izbor izaslanika/delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH. Navedenim nei zbo rom iza sla ni ka/delegata iz Skup{tine Kantona 10 onemogu}ava se zavr{etak formiranja Doma naroda Parlamenta FBiH u punom sazivu, propisanom Ustavom FBiH i Izbornim zakonom BiH, upozorila je Had`iabdi} Skup{tinu u ju~era{njem dopisu. Ina~e, kako doznaje Oslobo|enje, Skup{tina Kantona 10 na nastavku konstituiraju}e sjednice zakazane za ~etvrtak, 21. aprila, u novom, drugom

Verifikacija kroz Skup{tinu
On je potvrdio da su nakon Kluba hrvatskog naroda, formirani i klubovi bo{nja~kog i srpskog naroda ~ime su ispunjeni svi preduvjeti da se okon~a proces izbora ~etiri delegata/izaslanika (dva iz reda hrvatskog, te po jedan iz bo{-

Potvrda o prebivali{tu
FBiH raspola`e sa 65 stanova za slu`beni smje{taj. Od toga, 20 komfornih stanova ve}e kvadrature nalazi se u zgradi Lipa u sarajevskom naselju Grbavica, a 45 manjih, uglavnom garsonijera, u naselju Ko{evsko Brdo. Osim federalnih, koriste ih i dr`avni funkcioneri, jer je tako propisano uredbom. Kriteriji za dodjelu stana po propisanim prioritetima su funkcija, udaljenost od mjesta prebivali{ta i du`ina ~ekanja na rje{avanje zahtjeva za kori{tenje slu`benog smje{taja. Uredbom nije propisana minimalna udaljenost mjesta boravi{ta funkcionera na osnovu koje mo`e ostvariti pravo na kori{tenje slu`benog stana. Tako|er, nije predvi|eno da podnosilac zahtjeva za kori{tenje slu`benog stana mora dostaviti potvrdu o prebivali{tu, {to, kako tvrde izvori bliski Vladi, otvara brojne dileme. - Mnoge odredbe te uredbe su nedore~ene, a samim tim i na~in na koji je vr{ena dodjela slu`benih stanova, ka`e izvor Oslobo|enja blizak Vladi. Navodi da bi se Vlada trebala pozabaviti dijelom uredbe kojim su propisani prioriteti prilikom dodjele stana za slu`beni smje{taj, jer taj ~lan tretira “jednako zva-

nja~kog i srpskog naroda) za Dom naroda Parlamenta FBiH. Tufek~i} cijeni kako je izbor drugog izaslanika iz hrvatskog naroda za stranke potpisnice platforme veoma va`an, jer se njime osigurava nu`nih {est predstavnika u Klubu hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, odnosno jedna tre}ina koja je bitna za dono{enje odluka u skladu sa Ustavom FBiH, no kako se lista mora verificirati u Skup{tini. - Vjerujem kako }e zastupnici HSP-a, SDP-a i NSRB-a, njih sedam ostati dosljedni i podr`ati kandidacijsku listu Josipa Peri}a u izboru za izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH, naglasio je Tufek~i}. U CIK-u BiH su, ina~e, naveli da nisu dobili obavijest sedam zastupnika koji su potpisali i kod notara ovjerili izjavu kako svoj glas daju za listu Josipa Peri}a.
A. TERZI]

Vlasnici nekretnina
Sporno je, kako saznajemo, i {to funkcioner koji podnosi zahtjev nema obavezu dostavljanja niti jednog dokumenta kojim bi dokazao da u mjestu rada nema nekretninu u vlasni{tvu. - To treba promijeniti i prekinuti pra ksu da zva ni~nik ko ris ti slu`beni stan u Sarajevu ili Mostaru i istovremeno ima nekretninu u vlasni{tvu u tim gradovima, ka`e na{ izvor. Navodi i da je “nelogi~no da dr`avni poslanik koristi slu`beni stan u vlasni{tvu FBiH od 70-ak kvadrata, dok istovremeno federalni ministar koristi garsonijeru u prizemlju zgrade na Ko{evskom Brdu“. S. [e.

V I J E S T I

^estitke za Pesah

@elje za mir, zdravlje i blagostanje
Bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio je povodom praznika Pesaha ~estitke predsjedniku Jevrejske zajednice u BiH Jakobu Finciju i svim Jevrejima koji `ive u Bosni i Hercegovini. ‘’Vama li~no i svim Jevrejima u BiH ~estitam Pesah. @elim vam da ovaj praznik provedete u miru, zdravlju i blagodetima porodi~nog okru`enja’’, naveo je Izetbegovi} u ~estitki. ^estitku svim Jevrejima koji `ive u BiH uputio je i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. “Jevrejska tradicija je duboko ukorijenjena u kulturu cijelog bosanskohercegova~kog dru{tva, a ovaj veliki praznik predstavlja neodvojivi dio historije i duhovnosti Bosne i Hercegovine“ is, takao je Kom{i}. “U ime Narodne stranke Radom za boljitak, svih njenih ~lanova, simpatizera, izabranih zvani~nika i rukovodstva upu}ujem iskrene ~estitke povodom Pesaha“, ka`e u ~estitki predsjednik stranke Mladen Ivankovi} Lijanovi}. “Ponosi-

mo se svim na{im vjerskim, kulturnim i tradicijskim raznolikostima i iskoristimo to bogatstvo za izgradnju Bosne i Hercegovine kao zemlje svih nas” istakao je , Ivankovi} Lijanovi}. Gra do na~el nik Sa ra je va Ali ja Be hmen tako|er je ~estitao Pesah predsjedniku Jevrejske zajednice BiH Jakobu Finciju i svim Jevrejima BiH. Izrazio je `elju da Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine Pesah obilje`e s bli`njima u tradicionalnom duhu vjere, nade i mira i da radost blagdana podijele sa svojim sugra|anima. I predsjednik Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak Franjo Topi} ~estitao je Pesah svim vjernicima `idovske vjere u BiH.

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

U @I@I

3

Mostar: Hrvatski narodni sabor
Institucionalnu ravnopravnost Hrvata u BiH mogu}e je osigurati samo kroz temeljitu reformu postoje}eg Dejtonskog ustava BiH i novu upravno-teritorijalnu organizaciju s vi{e federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila s hrvatskom ve}inom, zaklju~ak je ju~era{njeg zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Za predsjednika Sabora izabran je lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi}, dok je za predsjednika novouspostavljenog Glavnog vije}a Sabora imenovan Bo`o Ljubi}, ~elnik HDZ-a 1990.

Dvoentitetska BiH

BiH je danas uistinu na raskri`ju, na raskri`ju da se podijeli na dva dijela voljom upravo onih koji to misle napraviti bez hrvatskog naroda, tvrdi predsjednik Sabora Dragan ^ovi}

nema {ansi

Uspostaviti dr`avnu vlast
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je kazao kako }e dva HDZ-a sudjelovati u uspostavivlasti na razini BiH. - Procesuspostavevlasti na razini BiH ve} ide odre|enomdinamikom. Ne smije se napraviti ista gre{ka na razini BiH kao {to je to u~injeno na razini FBiH. Mi imamo uvjerljivu ve}inu i u Domu naroda FBiH, a imat }emo i na razini BiH. @elimouspostaviti Vije}e ministara sukladno tomu, a ne nikako kroz neketre}ine ili petine. Hrvatima nitko ne treba davati pozicije u vlasti, nego to mora i}i automatizmom za stranke pobjednice kod hrvatskogbira~kogtijela. @elimosvojapravacrpiti iz ustava i zakona, rekao je ^ovi}. sva tri konstitutivna naroda. One politi~ke subjekte i pojedince koji su volju svog naroda zanemarili i zatrli, a imaju ambicija i pretenzija predstavljati hrvatski narod u BiH, posebice i od srca pozivamo na pokajanje, povratak u okrilje svog naroda, te jedinstvo i zajedni{tvo dok svom narodu nisu po~inili jo{ ve}u i nepovratnu {tetu, navodi se u usvojenoj rezoluciji. Dodaje se i kako institucije me|unarodne zajednice snose odgovornost za te{ki politi~ki polo`aj bh. Hrvata te se isti~e kako su oni svojim nepravi~nim i pristranim djelovanjem bile jedan od uzro~nika postoje}e demokratske, moralne i ustavnopravne krize u BiH.
Jurica GUDELJ

Apsolutna jednakopravnost
Navedeno je kako Glavno vije}e daje smjernice i utvr|uje politiku o svim pitanjima u svezi vitalnih nacionalnih interesa hrvatskog naroda u BiH, te koordinira i uskla|uje me|u`upanijsko i me|uop}insko djelovanje i postupanje o pitanjima od za je dni~kog in te re sa za op}ine i `upanije. Tako|er, ^ovi} je zatra`io institucionalnu i teritorijalnu jednakopravnost za hrvatski narod, jer je to, kako je rekao, jedini na~in da se osigura apsolutna jednakopravnost hrvatskog, bo{nja~kog i srpskog naroda u BiH. - BiH nema {ansu kao dvoentitetski organizirana zemlja i mi ne `elimo podr`avati takvu BiH. BiH je danas uistinu na raskri`ju, na raskri`ju da se podijeli na dva dijela voljom

Vi{e federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila s hrvatskom ve}inom

upravo onih koji to misle napraviti bez hrvatskog naroda, koji poku{avaju svoju politi~ku platformu napraviti na na~in da pri~om o multigra|anskom i mul tie tni~kom u bi ti ra de ono {to u kona~nici `ele, odnosno osigurati svom narodu unitarnu BiH, istaknuo je ^ovi}, te dodao kako BiH treba biti ustrojena kao dr`ava tri ili vi{e federalnih jedinica, od kojih }e je dna bi ti i s hrvat skom ve}inom. Ljubi} je, pak, kazao da dva HDZ-a i dalje smatraju kako pri~a s uspostavom vlasti u FBiH nije gotova. - Jedina institucija koja je zadu`ena za provedbu izbora je poni{tila proces uspostave vlasti u FBiH. Odluka visokog predstavnika je privremenog karakte-

ra i o~eku jem da bu de po vu~ena, odnosno da odluka CIKa stupi na snagu. Tada }e se stvoriti uvjeti za uspostavu legalne i legitimne vlasti u zemlji. To je prvi korak ka formiranju funkcionalne vlasti na razini BiH, rekao je Ljubi}. Na sa mom je za sje da nju, pak, usvojena rezolucija kojom se, izme|u ostaloga, osu|uje i odba cu je ‘’gru bo ga`enje izborne volje hrvatskog naroda u BiH iskazane na posljednjim op}im izborima, na kojima je po drugi put zaredom ve}inskim bo{nja~kim glasovima onemogu}en izbor legitimnog hrvatskog ~lana u Predsjedni{tvo BiH’’. - Dr`imo nedopustivim po demokratskim na~elima, nepri hva tlji vim po mo ral nim

uzusima, te {tetnim i razaraju}im za polo`aj hrvatskog naroda i sveukupne me|uetni~ke odnose u BiH, a posebice u Fede ra ci ji, dje lo va nje sku pi ne stranaka u FBiH koje su kroz poku{aj dokidanja Doma naro da Par la men ta FBiH, kao ustavne institucije za za{titu vi tal nih in te re sa kon sti tu ti vnih naroda u Federaciji, dovele do uspostavljanja neustavne, nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti Federacije BiH, stoji u tekstu rezolucija.

Pokajte se!
- Pozivamo sve politi~ke subjekte u zemlji na vra}anje u ustavne i zakonske okvire, te pu no po {to va nje ve}in skog izbornog legitimiteta unutar

Radmanovi} - Moon

Kom{i} - Gilles

Kebo u Isto~noj Ilid`i

Evropski parlament

Ponu|ena pomo} SAD-a
Predsjedavaju}iPredsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} sastao se ju~er s ambasadorima SAD-a Patrickom Moonom i Bugarske AndrejomSlav~evomTranskim. Moonje pohvaliostavPredsjedni{tva BiH u vezi s nedavnomodlukom o kontroliizvozanaoru`anja iz BiH. Konstatovano je da procesizradenovogpravilnika o izvozunaoru`anja, na kojem radenadle`neinstitucije i slu`be BiH, ide dobromdinamikom, te je BiH ponu|ena sva potrebnapomo} SAD-a radiiznala`enjanajkvalitetnijih rje{enja. Sagovornici su razmijenili mi{ljenja i o procesu uni{tavanja vi{kova oru`ja i municije u BiH.

Francuska podr{ka
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ju~er ambasadora Francuske u BiH Rolanda Gillesa i s njim razgovarao o aktualnoj situaciji u BiH, aktivnostima dviju zemalja u Vije}u sigurnosti UN-a i evroatlantskom putu BiH. Istaknuta je potreba za {to skorijom uspostavom vlasti na nivou BiH, podr`ani su napori novih vlasti FBiH, te nagla{eni zajedni~ki pogledi o ulozi PIK-a u sada{njoj situaciji u BiH, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda. Gilles je ponovio da BiH mo`e u potpunosti ra~unati na potporu Francuske kada je u pitanju o~uvanje cjelovitosti i integriteta BiH, kao i pribli`avanje BiH EU i NATO-u.

Podi}i kvalitet `ivota gra|ana
Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo posjetio je ju~er Op{tinu Isto~na Ilid`a i razgovarao s na~elnikom Op{tine Predragom Kova~em. Sagovornici su se slo`ili da, bez obzira na politi~ke turbulencije u BiH, lokalni organi vlasti moraju raditi na podizanju kvaliteta`ivotagra|ana do nivoapotrebakoje dana{nji, savremeni `ivot name}e. Zaklju~eno je da saradnja izme|u op{tina Isto~nog Sarajeva i Kantona Sarajevo mo`e i morabitiintenzivnija jer }e na taj na~in i kvalitet `ivota svih gra|ana biti znatno bolji i da to treba biti zasnovano na principima povjerenja, te me|usobnog uva`avanja.

Martin Schulz danas u BiH
Martin Schulz, predsjedavaju}i Progresivnogsavezasocijalista i demokrata EP-a, danas }e se sastati sa Valentinom Inzkom, visokim predstavnikom i specijalnim predstavnikom EU u BiH, Zlatkom Lagumd`ijom, predsjednikom SDP-a BiH, Stefanom Fellerom, {efom EUPM-a, Neboj{om Radmanovi}em, predsjedavaju}im Predsjedni{tva BiH i predsjednikom IO SNSD-a, kao i s predstavnicima civilnog dru{tva. Schultz namjerava da se informi{e o trenutnim izazovima koji su na putu BiH ka integraciji u EU, o procesu formiranja vlasti i o nadle`nostima novog specijalnog predstavnika EU.

4

DOGA\AJI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Supervizor Moore boravio u distriktu Br~ko

IZJAVA DANA
Zabranio sam u~e{}e predstavnika RS-a u Nadzornom i Upravnom odboru dr`avnog zatvora. Predstoji mi da v.d. direktora zatvora pozovem na razgovor i poslije toga }u predlo`iti Vladi RS-a da se zvani~no povu~emo iz ovog projekta

Paji} se `alio
Ustavnom sudu?!
Predstavnici SNSD-a, pa i sam gradona~elnik Paji}, uzdaju se u `albu Ustavnom sudu BiH na rje{enje CIK-a i Suda BiH o sukobu interesa
Su per vi zor za dis trikt Br~ko Roderick Moore ju~er je obavio odvojene razgovo re sa gra do na~el ni kom Dra ganom Paji}em, pred sje dni kom Skup {ti ne Esa dom Ati}em, te predstavnicima politi~kih stranaka zastupljenih u lokalnoj vlasti. Centralna tema, saznajemo nezvani~no, bila je politi~ka kriza nastala prekidom pro{losedmi~ne sjednice Skup{tine Br~ko distrika, a koja u pozadini ima odbijanje gradona~elnika Paji}a da podnese ostavku nakon {to su mu CIK i Sud BiH utvrdili sukob interesa.

D`erard Selman, ministar pravde RS-a

Roderick Moore: Po{tivati zakon

DOBAR

LO[

ZAO

Novi gradona~elnikovi dokumenti
Supervizor Moore tokom svih sastanaka pozvao je na po{tivanje zakona distrikta Br~ko i dr`ave BiH, poru~iv{i da lokalne vlasti moraju rije{iti krizu. Navodno se nije spominjala ostavka ili mogu}a smjena. No, ipak, ve}ina predstavnika politi~kih partija, na sastanku sa supervi zo rom, ni je ima la ni {ta protiv da gradona~elnik podnese ostavku i da ga, s obzirom na to da je takva procedura, nakon toga Skup{tina razrije{i du`nost. Tek su predstavnici Paji}evog SNSDa bili rezervisani, isti~u}i da gradona~elnik koji je njihov dugogodi{nji kadar ima nove dokumente koji pokazuju da nije u sukobu interesa, te da se zbog toga politi~ka kriza mo`e rije{iti dogovorom. Predstavnici SNSD-a, pa i sam gradona~elnik Paji}, uzdaju se u `albu Ustavnom sudu BiH na rje{enje CIK-a i Suda BiH o sukobu interesa. Ipak, ju~er je ponovo, nezv-

Sukob SDP-a i SNSD-a?
Me|unarodni institut za bliskoisto~ne i balkanske studije (IFIMES) ju~er je u svom saop{tenju za javnost ocijenio da se sukob SDP-a i SNSD-a, odnosno njihovih lidera Zlatka Lagumd`ije i Milorada Dodika, oko formiranja vlasti prenio i na distrikt Br~ko. U tom saop{tenju, gradona~elnik Paji} je progla{en kolateralnom {tetom tog sukoba, ~ija je kulminacija, tvrde iz Instituta, bilo Dodikovo odbijanje da Mirsad \apo, ~elnik br~anskog SDP-a, postane predsjednik Vije}a naroda RS-a. ani~no saznajemo, re~eno da ta `alba, ukoliko zaista i postoji, ne mo`e odgoditi izvr{enje rje{enja, u konkretnom slu~aju Paji} mora podnijeti ostavku zbog sukoba interesa, pa tek onda ~ekati rezultate `albe. „Jasno je da }e gradona~elnik, zbog svega nabrojanog, morati podnijeti ostavku. Pomalo je ironi~no {to se on `ali Sudu, koji je stalno meta napada iz njegove partije. Sada on o~ekuje da taj sud stavi tu odluku van snage“, zaklju~io je poslanik Nezavisne demokratske stranke Stako
Foto: Didier TORCHE

PARLAMENT FBiH
Federalni Parlament }e 27. aprila usvojiti tekst deklaracije kojom }e iskazati opredjeljenje FBiH za ravnopravan status svih naroda i gra|ana, ubrzan put ka EU i NATO-u i ja~anju dr`avnih institucija. Ovo }e biti odgovor razbija~ima BiH da njihova politika ne}e pro}i.

IVICA OSIM
Proslavljeni nogometni stru~njak izabran je na prvom sastanku u Be~u za predsjednika Komiteta za normalizaciju, koji je formirala FIFA. Osim }e, zajedno sa potpredsjednikom Darkom Ljubojevi}em, te ~lanovima Komiteta Ivanom Beusom, Draganom Kulinom, Dinom Begi}em i Seadom Kajtazom poku{ati bh. nogomet vratiti u evropsku i svjetsku porodicu.

Staki}, koji tako|er, kao i svi u~esnici ju~era{njih razgovora, nije `elio govoriti o njihovom sadr`aju.

[utnja pobjednika
Ju~er je izostao komentar i predstavnika SDP-a distrikta Br~ko, partije koja ima najve}i broj po sla ni ka u lo kal noj Skup{tini i bez ~ije podr{ke ne mo`e do}i do promjena na ~elu koncentracijske vlasti. Na{i pozivi upu}eni predsjedni ku Skup {ti ne i ~el ni ku SDP-a Esadu Ati}u ostali su bez odgovora?!
A. [E]KANOVI]

VLADA RS-a
Vlada Republike Srpske odlu~ila je da ruskoj firmi NefteGazInkor, kupcu Naftne industrije RS-a, prolongira pla}anje poreza od 133 miliona KM do 2019. Pri tome je zanemaren Zakon o uslovima prodaje akcija iz oblasti naftne industrije i {to je entitetska kasa poluprazna.

SANJA SEFEROVI] DRNOV[EK
Direktorica Bosansko-ameri~kog instituta genocida, odlukom Peta Kvina, guvernera Ilinoisa, imenovana je u Dr`avnu komisiju za istra`ivanje holokausta i genocida. Seferovi} - Drnov{ek je najzaslu`nija za izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u dr`avi Ilinois.

VIJEST U OBJEKTIVU Godi{njica
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, ministar odbrane SelmoCikoti}, dopredsjedavaju}iDoma naroda Parlamenta BiH Sulejman Tihi} i niz drugih zvani~nika i predstavnika bora~kih organizacija polo`ili su ju~er vijence i prou~ili Fatihu zajedno sa ~lanovima porodice rahmetli generala Rasima Deli}a na {ehidskommezarjuKova~i u Sarajevu, povodomprvegodi{njice smrti ratnog komandanta Armije BiH.Jedan od njegovihsuboraca, ratnikomandantTre}egkorpusaABiH Sakib Mahmuljin, izjavio je ovom prilikom da je BiH u Deli}uimalavelikog ~ovjeka.

VIJEST U

BROJU

miliona maraka pro{le godine su u FBiH tu|ih kredita otplatili `iranti mikrokreditnim organizacijama.

4,2

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

INTERVJU

5

[emsudin Mehmedovi}, potpredsjednik SDA i zastupnik

Revolucija me ne bi iznenadila
Narod vi{e nema strpljenja i ne mo`e biti zarobljenik politi~ko-kriminalnih grupa, {to je trenutno na sceni u BiH. Gra|ani BiH zaslu`uju i trebaju bolje, i to odmah
- Ovo je jo{ jedan u nizu poku{aja ru{enja klju~ne institucije BiH. Sjetimo se da dvije godine traje problem neizbora direktora uprave, zatim da se saradnjom Dodik ^ovi} od sredstava ubranih po osnovu akciza nafte i naftnih derivata ve} du`e vrijeme o{te}uje FBiH, a na {to se ne mo`e uticati zbog saradnje ovog dvojca, ali svakinjihovpoku{ajrazgradnje ove institucije bit }e sprije~en jer bi to zna~ilouvo|enjegrani~nihkontrola izme|u entiteta, {to bi dovelo do incidentnih situacija, nakon ~ega se ne bi mogao kontrolisati haos koji bi nastao.
Razgovarao: Almir TERZI]

• Gra|ani BiH ve} danimastrahuju ho}e li se u javnosti pojaviti njihov broj mobilnog telefona kao onajkoji je prislu{kivan. Kao zamjenik predsjednika Zajedni~ke komisije za nadzor nad Obavje{tajno-sigurnosnomagencijom, {ta se, prema Va{em mi{ljenju, krije iza ove navodne afere prislu{kivanja? - O~igledno je da se iza ove afere o navodnom nezakonitom prislu{kivanju gra|ana BiH krije jo{ jedan poku{aj destabilizacije dr`avne agencije koja je u svom radu pokazala zna~ajan nivo profesionalnosti i snagu u razotkrivanju aktivnosti organiziranog kriminala u BiH. Nije slu~ajno da je afera pokrenuta iz RS-a, jer politi~ki establi{ment RS-a je podobro inkliniran u kriminalne radnje te se ~itava ova aktivnost paralelno odvija sa ru{enjem Suda i Tu`ila{tva BiH, s ciljem uklanjanja svih tragova kriminalnih aktivnosti politi~kog establi{menta RS-a, naravno da kao ~lan komisije OSA mogu da tvrdim da nije bilo u dosada{njem radu ove agencije nezakonitog prislu{kivanja, {to smo kao komisija u nekoliko navrata provjerili, a ukoliko neko ima fobiju od eventualnog prislu{kivanja u ilegalnim aktivnostima, onda to nije problem OSA, ve} kriminogenih osoba.

Udar na sve dr`avno
• Kome u ovom trenutku odgovara destabilizacija OSABiH, Agencije za istrage i za{titu (SIPA), ali i drugih dr`avnih sigurnosnih agencija? Za{to? - U ovom trenutku ru{enje dr`avnih agencija za provo|enje zakona odgovara jedino licima koja su u~esnici u kriminalnim radnjama te se boje izvo|enja

pred lice pravde, za {to su upravo zadu`ene ove agencije. U tome prednja~e visoko pozicionirani politi~ari iz RS-a koji su se udru`ili sa nekima politi~kim liderima iz FBiH s ciljem ru{enja ustavnopravnog poretka BiH zarad li~nih politi~kih interesa. • Imaju li sve ove aktivnosti za cilj i podrivanje povjerenja u Sud i Tu`ila{ tvo BiH kao po~etnu fazu pripreme za naredne korake? - Sve se zapravo podvodi pod ru{enje Tu`ila{tva i Suda BiH koji bi trebali u narednom periodu da zapo~nu proces protiv onih koji su duboko ogrezli u korupciji, a o ~emu je bilo govora u proteklom periodu, zbog ~ega je, izme|u ostalog, smijenjen visoko pozicioniranidu`nosnikSIPA(Luka~). Da ne bi do{lo do su|enja, o~igledno je da je nekima stalo da politi~kim manipulacijama Skup{tinom RSa i navodnom voljom srpskog naroda omalova`e rad Suda i Tu`ila{tva BiH i u~ine ih nelegalnim, neprofesionalnim, {to, naravno, nije ta~no, jer iza ove dvije bh. institucije je ostala zna~ajna referentna lista predmeta koje su rije{ili sa veoma velikom te`inom. • Ho}e li u skladu sa zaklju~cima Narodne skup{tine RS-a do}i do referenduma o budu}em statusu Suda i Tu`ila{tva BiH? Je li ugro`ena dr`ava BiH? - Da li }e do}i do referenduma ili ne, ostaje da se vidi, ali je bitno da rezultatreferenduma, kakav god bude, nema formalno-pravno dejstvonitibilokakavuticaj na rad Suda i Tu`ila{tva BiH. U pravnom smislu, to je isto kao kada bi Parlament FBiH donio odluku o provo|enju referenduma na prostoru FBiH sa pitanjem da li ste za ukidanje entitetskog glasanja u Parlamentu BiH, jer on nije nadle`an za tu oblast.

Nikad gore
• Gra|ani imaju dojam kako je trenutna situacija u BiH najgora od Daytona, te da su des tru kci je, osim {to su sve izra`enije iz RS-a, sada prisutne i u dijelu FBiH gdje ve}inu imaju dva HDZ-a. - Ta~no je da politi~ka situacija u BiH nije bila te`a od Daytona do sada, ali nije bezizlazna. Ustav jedne dr`ave mo`e se mijenjati na tri na~ina - me|unarodnim ugovorom, amandmanima u parlamentu dr`ave i revolucijom. Ukoliko ne bude dovoljno politi~ke volje da se promijeni Ustav BiH na jedan od prva dva na~ina, ne bi me iznenadilo da nam se u BiH desi revolucija kao u mnogim zemljama svijeta, {to se trenutno doga|a, jer narod vi{e nema strpljenja i ne mo`e biti zarobljenik politi~ko-kriminalnih grupa, {to je trenutno na sceni u BiH. Gra|ani BiH zaslu`uju i trebaju bolje, i to odmah. • PSBiH ne zasjeda, odnosno ne radi osam mjeseci. I dalje su na ~ekanju veoma va`ni zakonski projekti, nema bud`eta dr`avnih institucija, pa ~ak ni parlamentarnih tijela i komi-

MO@EMO SAMI EU treba jasno da se odredi spram prilika u BiH. Ako nemaju snage niti politi~ke volje da nam pomognu da rije{imo unutarnja pitanja, onda neka se izmaknu
• Iz RS-a se pojavila informacija kako taj entitet tra`i uvo|enje tri podra~una u okviru Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Time bi, umjesto dr`ave BiH, entiteti i Br~ko distrikt ima li pri mat ubi ra nja sredstava od poreza na dodanu vrijednost.

sija, zbog ~ega je BiH ostala jedina zemlja u Evropi koja nema vi{e ni svoje stalne delegacije na zasjedanjima u PS-u Vije}a Evrope. - O~igledno je da su BiH i prilike u njoj dio regionalnog potkusurivanja kao i neslaganja me|u ~lanicama EU, stoga ne iznena|uje da BiH, i pored zna~ajnog napretka kojeg je postigla proteklih godina, zaostaje na svom putu prema EU. Neki politi~ki faktori u BiH rade vi{e na tome da Srbija, odnosno Hrvatska {to prije postanu ~lanice EU nego BiH, kao i da ekonomski ja~aju susjedne zemlje na ra~un BiH, stoga ka{njenje u implementaciji izbornih rezultata je o~ekivana aktivnost onih koji vr{e opstrukciju svega progresivnog u BiH na njenom putu ka EU. • Iz EU su najavili kako }e politi~arima koji ko~e evropski put BiH biti nametnute sankcije. Govori se o mogu}im zabranama putovanja u EU, zamrzavanju imovine... - Ova najava iz EU je jedna u nizu floskula politi~ara EU koji ne `ele da u BiH za`ivi pra vna dr`ava niti da se dese pravedna rje{enja, jer zamrznuti imovinu nekom neposlu{nom politi~aru ne zna~i ni{ta, pogotovo ako je tu imovinu stekao na nelegalan na~in i jo{ je deponovao u Srbiji ili Hrvatskoj ili u Be~u ili u [vicarskoj. EU treba jasno da se odredi spram prilika u BiH, ako nemaju snage niti politi~ke volje da nam pomognu da rije{imo unutarnja pitanja koja su trenutno rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma, onda neka se izmaknu i jasno nam to ka`u, mi }emo znati prona}i rje{enje za svoje probleme, jer je o~igledno da neki izvana upravljaju krizom u BiH.

TAKORE]I... VANZEMALJAC
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} tvrdi da Predstavni~ki dom i Dom naroda Parlamenta FBiH “nemaju nikakvu nadle`nost da se, na najavljenoj zajedni~koj sjednici, bave RS-om i njenim odlukama o referendumu, stavovima o takozvanom Sudu BiH i takozvanom Tu`ila{tvu BiH, niti mogu da se promoviraju u vlasnika evropskih i atlantskih integracija u BiH”. Potpisnicima platforme tako|er poru~uje da je Republika Srpska za njih, u podru~ju svo jih dej ton skih na dle`nosti, druga dr`ava.

6

DOGA\AJI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ljudska prava prema Komisiji Iustitia

Projekat povra
Podr{ka Helezu
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Zukan Helez primio je pismo u kojem mu Koordinacija udruga HVO-a Grada-Kantona Sarajevo zahvaljuje na iskre nim ~estit ka ma upu}enim povodom 8. aprila, Dana HVO-a. Tako|er, izra`ena je podr{ka radu i aktivnostima resornog ministarstva i ministra. “Koordinacija udruga bezrezervno je opredijeljena u provo|enju aktivnosti na rje{avanja problema braniteljske populacije, zajedno s temeljnim i legitimnim udrugama Armije BiH i resornim ministarstvom s Vama na ~elu. Na{a Koordinacija (HVO Sarajevo - Brigada “Kralj Tvrtko“) stoji Vam na raspolaganju u svako doba kada su u pitanju braniteljske populacije HVOa“, navedeno je u pismu.

Nije normalno za normalnu dr`avu da mladi ljudi `ele svoju budu}nost vezivati za neku drugu sredinu, kazao je biskup dr. Franjo Komarica
„Svima nama je poznato koliko je sam biskup Komarica ulo`io napora za povratak prognanih i raseljenih u RS, ali, i bez obzira na to, ljudi se nisu vratili, ovaj je projekat propao“, rekla je analiti~arka Tanja Topi} na ju~era{njoj prezentaciji izvje{taja Komisije Iustitia et Pax (Pravda i mir) Biskupske konferencije BiH, govore}i u ime Fondacije ‘’Friedrich Ebert’’ No, iako . je drugi prezentator banjalu~ki biskup dr. Franjo je u pitanju fenomen ljudskih prava u BiH“. Jer, ne samo da je propao pomenuti projekat nego, a {to biskup smatra dramati~nim, iseljavanje iz BiH je nastavljeno: “Naj~e{}e se radi o mladim ljudima, koji bi radije negdje drugdje da `ive. To nije normalno za normalnu dr`avu“ ista, kao je dr. Komarica. Ne spore}i da su za takvo stanje odgovorni svi koji u dr`avi `ive, biskupu je sasvim logi~no o~ekivati od me|unarodne zajednice promjenu njenog dosada{njeg pona{anja prema BiH: “Puno ima neljudskosti i nekorektnosti“ objasnio je predsjednik , BKBiH. Ovi izvje{taji se podnose od 1997, a ju~e je to ura|eno na 6. godi{njicu postavljenja pape Benedikta za poglavara katolika u svijetu. Ina~e, u prvom od ~etiri poglavlja, tvrdi se da su ekonomske {tete nastale zbog dejtonske podjele zemlje ve} prema{ile ratnu {tetu, a postoje}e politi~ke elite, koje se nadmudrivaju, ne `ele kompromis. „Dio izvje{taja s kojim bih polemizirala odnosi se na tvrdnju da produbljivanje nacionalnih sukobljavanja mo`e

Neljudskost i nekorektnost MZ
Komarica, ujedno i predsjednik ove komisije i predsjednik BK, ukazao i na neke, makar neznatne, pozitivne pomake u ovoj oblasti, i ju~e je preovladao gotovo vapaj, koji stoji i u izvje{taju Komisi je: „Za ve}om pa`njom me|unarodne zajednice kada

Referendum udar na institucije BiH
Kolegij SDA osudio je ju~er odluku NSRS-a o referendumu, ocijeniv{i taj potezantiustavnim i antidejtonskimi najte`im udarom na dr`avne institucije, Sud i Tu`ila{tvo BiH, vladavinu prava te Daytona od njegovog potpisivanja do danas. SDA podr`ava nastojanje Parlamenta FBiH da usvoji deklaraciju o opredijeljenosti BiH za ~lanstvo u EU i NATO-u, kao odgovor na vi{egodi{nju politi~ku razgradnju i destrukciju dr`ave, saop}eno je. SDA o~ekuje da OHR, osim pau{alnih upozorenja, zaustavi i sankcionira antidejtonsko djelovanje. Tako|er insistira na {to br`oj uspostavi dr`avne vlasti. Isti~e se da je SDA spremna podr`ati prijedlog OHR-a kojim bi, osim potpisnica platforme, dr`avnu vladu ~inili oba HDZ-a i stranke iz RS-a.

Tanja Topi}: (Ne)mogu}e kolektivno nasilje

NEMA KOMPROMISA U prvom od ~etiri poglavlja tvrdi se da su ekonomske {tete nastale zbog dejtonske podjele zemlje ve} prema{ile ratnu {tetu, a postoje}e politi~ke elite, koje se nadmudrivaju, ne `ele kompromis

Optu`nice protiv vije}nika OV Ustikolina

Borba do posljednjeg S
Sedam od 11 vije}nika optu`eno je za neizvr{avanje odluke Kantonalnog suda u Gora`du kojom se od njih tra`ilo da Mihajlovi}a, vije}nika SNSD-a, imenuju na ~elnu funkciju
Kantonalno tu`ila{tvo podiglo je optu`nicu protiv gotovo svih vije}nika Op}inskog vije}a Fo~a-Ustikolina zbog neizvr{avanja odluke Kantonalnog suda Gora`de na osnovu koje su Petra Mihajlovi}a, jedinog vije}nika srpske nacionalnosti, trebali imenovati za predsjedavaju}eg Vije}a. Sedam od 11 vije}nika - [emso Musli}, Muamera Omerba{i}, Fikret Kljuno, Esad Karovi}, Rusmira Deli}, Edin ^engi} i Izet Ba{i} optu`eno je za neizvr{avanje odluke Kantonalnog suda u Gora`du kojom se od njih tra`ilo da Mihajlovi}a, vije}nika SNSD-a, imenuju na ~elnu funkciju. vnika srpske nacionalnosti. U Dayto nu ova ne ka da{ nja mjesna zajednica postala je op}ina Fo~a sa sjedi{tem u Mihajlovi} iz SNSD-a. Te{ko bi bilo nabrojati sve {to se de{avalo od konstituisanja Vije}a do danas, a Mihajlovi} tvrdi da je zbog cijele situacije bio prinu|en da se obrati sudu. - Zna~i, ako je na~elnik Bo{njak, po Ustavu FBiH, predsjedavaju}i mora biti iz reda srpskoga naroda, po{to mi ovdje nemamo Hrvata, ja sam kao jedini Srbin trebao biti imenovan za predsjedavaju}eg OV, ka`e ovaj vije}nik u OV Fo~a-Ustikolina. Na tu ~injenicu, 2008. i 2009. godine, Vije}e je upozorio i OHR. Nakon {utnje, Mihajlovi} je uputio tu`bu Kantonalnom sudu, koji je donio presudu u njegovu korist. - Op}inskom vije}u je nalo`eno da u roku od 30 dana ime nu je pred sje da va ju}eg iz reda srpskog naroda, a ja sam jedini, poja{njava Mihajlovi}. Me|utim, Op}insko vije}e je tek djelimi~no postupilo po nalogu i raspravljalo o imeno-

Enyeartova briga za bolesnu djecu
Komandant [taba NATO-a Sarajevo, brigadni general David Enyeart, posjetio je ju~er bolnicu Ko{evo, gdje je djeci smje{tenoj na Pedijatrijskoj klinici, Klinici za dje~iju hirurgiju i Klinici za ortopediju i traumatologiju uru~io prigodne poklone. Ovo je 10. godina da [tab NATO-a Sarajevo organizira posjetu KCUS-u da bi iskazao podr{ku djeci i olak{ao im boravak u bolnici. Brigadni general Enyeart je bolnicu posjetio sa suprugom Catherine Enyeart, a doma}in im je bio generalni direktor Klini~kog centra Faris Gavrankapetanovi}. “Nadam se da }u uspjeti vratiti osmijeh na lica djeci koja le`e ovdje, jer ona su budu}nost. To je jedan od razloga za{to smo ovdje“ kazao je Enyeart. ,

I OHR upozoravao
Po svemu sude}i, odbijanje vije}nika da izaberu Mihajlovi}a kao jedinog predstavnika srpske nacionalnosti u lokalnom parlamentu, predstavlja i grubo kr{enje Ustava. Naime, prije rata u Ustikolini je `ivjelo 29,73 posto stano-

NIGDJE (NI) HRVATA Zna~i, ako je na~elnik Bo{njak, po Ustavu FBiH, predsjedavaju}i mora biti iz reda srpskog naroda, po{to mi ovdje nemamo Hrvata, ja sam kao jedini Srbin trebao biti imenovan za predsjedavaju}eg OV, ka`e Mihajlovi}
Ustikolini - i formalnopravno dio je FBiH. Na posljednjim lokalnim izborima u OV, koje broji 11 ~lanova, u{ao je samo jedan predstavnik srpskog naroda, Petar

Ustikolina: Jedan (Srbin), ali uporan

vanju predsjedavaju}eg. Iako su trebali samo potvrditi imenovanje Mihajlovi}a, sedam od devet prisutnih vije}nika donijelo je odluku da se o prijedlogu glasa i to tajno.

Preglasavanje
- Tri vije}nika su bila za, dva protiv, dva suzdr`ana, dok su dva listi}a bila neva`e}a, poja{njava [emso Musli}, zamjenik predsjedavaju}eg. Iako je jasno da se radilo o opstrukciji, Musli} smatra da je to demokratski, te dodaje da je njihovo pravo da biraju

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

DOGA\AJI

7

et Pax BKBiH

VIJESTI

atka je propao
O Kom{i}u, opet
U izvje{taju se, izme|u ostaloga, ka`e da @eljka Kom{i}a nije izabralo hrvatsko izborno tijelo: “Indikativno je da @eljko Kom{i} rado isti~e da ne govori hrvatskim jezikom, a svoje podru~je politi~kog djelovanja i nedostatak legitimiteta krije iza navodne za{tite interesa svih gra|ana, pa time i Hrvata u BiH”. U intervjuu za na{ list, koji objavljujemo u cijelosti naknadno, dr. Komarica je rekao da je izvje{taj Kom{i}: Indikativno... sa~injen u vrijeme dok on nije do{ao na ovu funkciju, a on o~ekuje od Kom{i}a, kao i od svakog drugog ~lana Predsjedni{tva da zastupaju interese i njega, kao Hrvata, ali i svih drugih gra|ana ove zemlje.
Iseljavanje iz BiH, naro~ito mladih, dramati~no je
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

O zahtjevu Kluba Bo{njaka 18. maja
Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a odlu~ilo je da je prihvatljiv zahtjev Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a u odnosu na Zakon o katastru RS-a, a da je neprihvatljiv zahtjev istog kluba za utvr|ivanje povrede vitalnog interesa bo{nja~kog naroda u izmjenama Zakona o popisu stanovni{tva u RS-u. Predsjednik Ustavnog suda RS-a Mirko Zovko je potvrdio da }e Vije}e 18. maja donijeti meritornu odluku o zahtjevu.

Sprije~iti ru{enje BiH
Udru`enje penzionera vojnih osiguranika u FBiH, Udru`enje 2. brdska brigada Sarajevo i SABNOR u Kantonu Sarajevo uputili su pismo Predsjedni{tvu BiH u kojem su izrazili zabrinutost za dr`avu BiH. Zabrinutost proisti~e iz “nasrtaja nacionalfa{isti~kih i separatisti~kih snaga na suverenitet, integritet i ustavno ure|enje BiH” “Mi, borci odbrambeno-oslo. bodila~kog rata 1992 - 1995, kao i borci Narodnooslobodila~kog rata 1941 1945, tra`imo da Predsjedni{tvo BiH, u okviru nadle`nosti, poduzme hitne mjere na za{titi suvereniteta, integriteta i ustavnog ure|enja BiH”, navedeno je. Isti~u da ni oni, kao ni populacija koju predstavljaju, ne mogu “nijemo gledati ru{enje institucija BiH, ~iji je cilj nestanak BiH kao dr`ave“ “Sve ovo di. rektno poziva na rat, etni~ko ~i{}enje i genocid. Ovim putem isti~emo da su na{a udru`enja nestrana~ka i se ne bavimo politikom, ali smo spremni u svakom trenutku stati u odbranu nam jedine domovine BiH” .

biti uzrok kolektivnog nasilja“ , kazala je Tanja Topi}, koja smatra da tu opciju me|unarodni faktor ne bi dozvolio.

Etno-politike
“Ali, ne trebabje`ati od ove teme, utoliko prije {to su na proteklim izborima pobijedile etno-politike, a ne postoji ozbi-

HLJEB I MLIJEKO Broj siroma{nih je u 2010. pove}an za 20 posto u odnosu na prethodnu, dok svaki peti gra|anin BiH `ivi od 1,50 eura dnevno

ljna politi~ka alternativa“ rekla , je Topi}, govore}i o ugro`enim ekonomskim i socijalnim pravima u BiH, u kojoj 20 posto stanovni{tva `ivi ispod razine siroma{tva. Broj siroma{nih je u 2010. pove}an za 20 posto u odnosu na prethodnu, dok svaki peti gra|anin BiH `ivi od 1,50 eura dnevno, za {to mo`e

kupiti hljeb i mlijeko...“ No, uprkos svemu, i Topi}eva je skrenula pa`nju na zaklju~ak izvje{taja u kojem se ka`e: “Unato~ svemu i svima, BiH je ne samo mogu}a nego i potrebna za miran i prosperitativan `ivot svih njezinih naroda i gra|ana.“
E. K.

Okru`ni sud u Bijeljini

Srbina

Jedan svjedok za ratni zlo~in
Postupak protiv Huse Salihovi}a i Ibre Jakubovi}a traje ve} 17 mjeseci, a saslu{an je samo jedan svjedok optu`be – Stani{a Stevanovi}
Pred Okru`nim sudom u Bijeljini danas se nastavlja su|enje Srebreni~anima Husi Salihovi}u i Ibri Jakubovi}u, koji se terete za navodni ratni zlo~in po~injen u junu 1992. godine u mjestu Ratkovi}i kod Srebrenice. Naime, oni se terete da su 26. juna 1992. godine, zajedno sa ra hme tli Ve ka zom Hu si}em i Fikretom [e}i}em, do{li pred ku}u Stojana Stevanovi}a iz Ratkovi}a. Stojan je iza{ao iz ku}e i po~eo da bje`i, a optu`eni su ga navodno oborili na zemlju, te mu prerezali vrat i nanijeli vi{e uboda no`em po tijelu, nakon ~ega je preminuo. vi} ubijen u borbenim dejstvima, te da on i optu`eni Jakubovi} tog dana uop{te nisu bili na tom mjestu. “Sutra (danas, op. a.) bi Tu`ila{ tvo tre ba lo za vr{i ti izno {e nje do ka za. Evo, za ovih 17 mjeseci su saslu{ali samo jednog svjedoka, a koji je bio kontradiktoran i dao tri razli~ita iskaza. Tako|er, taj svjedok je amid`i} od tog Stojana, za ~ije nas ubistvo optu`uju. To govori o njihovoj neozbiljnosti i o nelogi~nos ti op tu`ni ce. Su tra (danas) bi trebali da svjedo~e doktori koji su valjda pregledali unesre}enog i neki krim-policajac” kazao nam , je Salihovi}, dodaju}i da on i Ibro Jakubovi} nemaju veze sa tim doga|ajem, te da ga puno ne zabrinjava ishod cijelog procesa.

Huso Salihovi}: Neozbiljno i neodgovorno

kako ho}e, te da budu birani. Je dan vi je}nik je u me|uvremenu preminuo, drugi je zbog bolesti bio odsutan sa sjednice, a tre}i je trenutno van BiH i optu`nica }e mu biti uru~ena ~im Tu`ila{tvo sazna njegovu adresu. Tu`ila{tvo je za sedam optu`enih vije}nika Vije}a Op}ine Fo~a-Us ti ko li na predlo`ilo uvjetne zatvorske kazne od po godinu, sa rokom provjere od dvije godine, te izricanje mjera za bra ne obav lja nja du`nosti vije}nika.
A. H.

Sajam stipendija
Univerzitet u Sarajevu (UNSA) organizirao je ju~er na Ma{inskom fakultetu 2. sajam stipendija namijenjen studentima, nastavnicima i saradnicima radi pru`anja {to vi{e informacija o razli~itim vrstama stipendiranja. Sajam je okupio 22 izlaga~a, a rije~ je o bh. i inostranim institucijama koje nude razli~ite vidove stipendija, potpora, kredita, zajmova ili jednokratnih nov~anih pomo}i za studij u BiH i inostranstvu. Neki su od izlaga~a, pored UNSA, i ambasade ^e{ke, SADa, Japana i Turske, British Council, Fondacija “Konrad Adenauer“, internet-portal Posao.ba, Studentski parlament UNSA, te nekoliko udru`enja, kompanija i privatnih visoko{kolskih institucija.

TRI VERZIJE Za ovih 17 mjeseci su saslu{ali samo jednog svjedoka, a koji je bio kontradiktoran i dao tri razli~ita iskaza
mjestu. Me|utim, nama ve}i problem predstavlja ~injenica da cijeli proces traje 17 mjeseci, zbog ~ega smo za odlaske, dolaske i advokate potro{ili skoro 20.000 maraka” , kazao nam je Salihovi}.
S. K.

Ubijen u brobi
Cijeli postupak protiv Huse Salihovi}a i Ibre Jakubovi}a traje ve} 17 mjeseci, a saslu{an je samo jedan svjedok optu`be – Stani{a Stevanovi}, Stojanov amid`i}, koji je navodno vidio ubistvo. S druge strane, Salihovi} nam je kazao da je Stevano-

Skupa la`
“Imamo mnoge ljude koji }e posvjedo~iti da smo mi tog dana bili na skroz drugom

8

DOGA\AJI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Glavni tu`ioci BiH o procesuiranju ratnih zlo~ina

Strategija treba

pomo} dr`ave
Baza podataka
Potrebno je odrediti kontakt-osobu koja }e na mjese~noj osnovi administratoru baze podataka predmeta ratnih zlo~ina dostavljati podatke s ciljem njezina a`uriranja, te je, tako|er, nu`no nastaviti analizu dostavljenih podataka o predmetima u kojima je nastupila zastara krivi~nog gonjenja. 2003. Zna~i, jedan dokaz kad se pribavi na zakonit na~in, mora se dokazati izvan razumne sumnje kako je pribavljen. Mi ratne zlo~ine dokazujemo samo na osnovu iskaza svjedoka, jer je materijalnih dokaza izuzetno malo, istakao je glavni dr`avni tu`ilac.

Ku}e za povratnike
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} posjetio je ju~er Berkovi}e i sa zamjenikom na~elnika ove op}ine Bo`om Soldati}em i predsjednikom Skup{tine op}ine Milenkom Kojovi}em uru~io klju~eve za ~etiri od preostalih osam obnovljenih ku}a povratnika, u ~iju je rekonstrukciju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ulo`ilo 200.000 KM. Klju~eve su dobili: Miloslav Rado{, Danica Smailhod`i}, Milena Vujinovi} i ^edo Vukovi}. Za obnovu devastiranih ku}a u ovoj op}ini prijavilo se 112 porodica sa 446 ~lanova. Halilovi} je posjetio i Stolac i s na~elnikom Stjepanom Bo{kovi}em razgovarao o projektima pomo}i povratnicima, za koje je Ministarstvo izdvojilo oko dva miliona KM.

Ogroman broj komplikovanih i slo`enih predmeta, nedostupnost pojedinih svjedoka, nepostojanje bud`eta, samo su neke od prepreka provedbi Strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina
Potrebno je po{tivati zakonom definisane rokove za okon~anje istraga krivi~nih predmeta, a tamo gdje to nije mogu}e, obrazlo`iti za{to istrage traju du`e od roka, te koliko je vremena potrebno za njihovo okon~anje. To je jedan od zaklju~aka kojim je rezultirala dvodnevna kon fe ren ci ja gla vnih tu`ilaca u Bosni i Hercegovini, odr`ana u ponedjeljak i utorak u Sarajevu.

A vremena nema
- Po tre bno je da gla vni okru`ni i kantonalni tu`ioci dostave glavnim entitetskim tu`iocima podatke o broju predmeta sa imenima osoba i postupaju}im tu`iocima u kojima istraga traje du`e od {est mjeseci, a glavni entitetski tu`ioci o tome obavijeste VSTV. Glavni tu`ioci dr`avnog i tu`ila{ tva dis tri kta Br~ko te }e podatke dostaviti direktno VSTV-u. Potrebno je u potpunosti provesti zaklju~ke nadzornog tijela za provo|enje Strategije za rad na predmetima ratnih zlo~ina i Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a od 1. i 2. decembra pro{le godine, rekla je dopredsjednica VSTV-a Enisa Adrovi}, prezentiraju}i medijima zaklju~ke konferencije. Glavni tu`ilac Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine Milo-

Novo rukovodstvo Udru`enja ilmijje
Prva sjednica Skup{tine Udru`enja ilmijje IZ-a u BiH u novom sazivu odr`ana je ju~er u Sarajevu, javljaMina. Na sjednici, kojoj su prisustvovali reisu-l-ulema MustafaCeri}, zamjenikreisu-l-ulemehafiz Ismet Spahi} i muftije IZ-a, izabrano je novo rukovodstvo Udru`enja ilmijje. MensurPa{ali}, glavniimamMed`lisa IZa Fojnica, izabran je za novogpredsjednika. Predsjednik Skup{tine je dosada{nji predsjednik Vehid Arnaut, glavni imam Med`lisa IZ-a Bugojno, a za potpredsjednike Skup{tine izabrani su Muvedet Vukovi} i hafiz Safet Husejinovi}. Na sjednici su izabrani ~lanovi Nadzornog odbora, Suda ~asti i Glavnog odbora Udru`enja ilmijje.

PRISLU[KIVANJE Glavni bh. tu`ilac Milorad Bara{in ju~er je novinarima kazao da je Tu`ila{tvo BiH ve} otvorilo istragu o aferi prislu{kivanja
rad Bara{in ocijenio je da postoji vi{e prepreka provedbi Strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina. - Ogroman broj komplikovanih i slo`enih predmeta, nedostupnost pojedinih svjedoka. Nadalje, dr`ava mora da stane iza tu`ila~kih organizacija, da formira u svakom tu`ila{tvu, okru`nom, kantonalnom i entitetskom, odjeljenja za rad na predmetima ratnih zlo~ina i da za sve to postoji odgovaraju}a prate}a slu`ba. Ovo je pitanje o kojem se mo`e govoriti danima, a o toj smo temi razgovarali i tokom konferencije. Vidite kakvo je stanje u dr`avi, vlast jo{ nije formirana, mi nemamo usvojene bud`ete, radimo po privremenim odlukama. Za istra`ivati i dokazivati predmete ratnih zlo~ina potrebno je vrijeme, me|utim, mi probijamo sve rokove, jer godina brzo pro|e, a okon~ati jedan predmet je slo`en i komplikovan posao, rekao je Bara{in. On je pojasnio da Zakon o krivi~nom postupku propisuje da je potrebno prikupiti dokaze izvan svake razumne sumnje. - To je novitet u pravosu|u BiH, nas tao re for mom od

Foto: D. ]UMUROVI]

Dokaz
On je rekao i to da Tu`ila{tvo BiH sve ~e{}e napade i pritiske shvata kao dokaz da dobro radi svoj posao. - Tu`ila{tvo i Sud BiH su postojana institucija i one }e postojati i dalje. Imaju svrhu svog postojanja i tako }e biti i u budu}nosti, odgovorio je Bara{in na odluku NSRS-a da u RS-u provede referendum o pravosudnim institucijama dr`ave BiH. J. FETAHOVI]

Nakon dugogodi{njih problema sa otpadom

Po~inje sanacija deponije
Deportirano osam Jordanaca
Slu`ba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine ju~e je izdala rje{enje o protjerivanju osam dr`avljana Jordana, koji su u posljepodnevnim satima deportirani iz BiH sa Sarajevskog aerodroma ka Amanu, saop}ilo je Ministarstvo sigurnosti BiH. Rije~ je o osam stranih dr`avljana koje su slu`benici Jedinice Grani~ne policije Ora{je sprije~ili u ilegalnom prelasku dr`avne granice, na `eljezni~kom prelazu [amac, na izlazu iz BiH. Tvrdila su da su dr`avljani Iraka i da ne posjeduju nikakve identifikacione dokumente. Po dolasku u Imigracioni centar u Isto~nom Sarajevu, kod njih su prona|ene va`e}e putne isprave na osnovu kojih je utvr|en njihov identitet. Najvjerovatnije, njihov krajnji cilj bila je teritorija Njema~ke, gdje su, prema dostupnim podacima, ranije boravili. Op}ina Zenica, koju je zastupaona~elnikHusejinSmajlovi}, i MLM Group -Zagreb sa direktorom Sadikom ^oli}em potpisali su ju~er u Zenici ugovor o uvo|enju strate{kog partnera za uklanjanje otpada i sanaciju deponije industrijskog otpada Ra~a u Zenici. sanaciju. Trenutno ljudi koji nelegalno rade gore izvade staro `eljezo i preture trosku i stvore kaoti~an sustav. Mi znamo kako tu trosku preraditi i kako otpad pretvoriti u sekundarne sirovine“ istakao je ^oli}. ,

Pre`ivljavanje
Objekat Ra~a nalazi se na oko pet kilometara od centra Zenice u neposrednojbliziniindustrijske zone ArcelorMittal Zenica. Na njemu je na povr{ini od 669.620 kvadratnih metara deponovano oko devet miliona kubika metalur{kog i drugog otpada iz @eljezare Zenica. Dosta porodica iz zeni~kih prigradskih naselja Tetovo i Gradi{}e pre`ivljava upravo kopaju}i `eljezo koje kasnije preprodaju privatnicima ili ~ak samoj `eljezari. Kako }e se rije{iti problem njihovog udaljavanja?!
M. DAJI]

Sanacija, a ne eksploatacija
“Godinama, rekao bih decenijama, imamo problem sa Ra~om. Imali smo razli~ite poku{aje rje{enja tih problema i razmatranja od rje{enja za saniranjekoje bi ko{talo 20-ak miliona maraka, do toga da to pretvorimo u ne{to {to }e donijeti svaku korist lokalnoj zajednici. Tu, prije svega, mislim da saniramo odlagali{te na na~in da ne ugro`ava i sada, ali ni ubudu}e stanovni{tvo, da ne predstavlja opasnost da se pokrene klizi{te koje bi, u krajnjoj
Potpisan ugovor o strate{kom partnerstvu
Foto: M. TUNOVI]

liniji, moglo ~itavo naselje svesti u krug Mittala, da otvorimo proces zapo{ljavanja, ali i ono {to je zaista dobro je da umjesto tro{kova imamo priliv u bud`etu“ kazao je prvi ~ovjek , Zenice Husejin Smajlovi}. Na~elnikje naglasio da postoji objektivan problem, a to je ugro`avanje`ivotaonihkojikopaju staro `eljezo, a da }e sada neki od ljudi koji gore rade do-

biti mogu}nost da se zaposle u MLM Groupu i buduosigurani. Procjena je da se na Ra~i nalazi oko 50 miliona tona industrijskog otpada za koji bi se trebalo dobiti po 1,50 maraka po toni. “Znamo {to imate gore, kako ga preraditi i kome prodati. Ovdje se sve vrijeme upotrebljava izraz eksploatacija. Mi ne}emo raditi eksploataciju, radit }emo

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

DOGA\AJI

9

JUBILEJI: Ma, nek’ se obilje`ava

Do gu{e u pobjedi
Izme|u obilje`avanja godi{njica slavnih bitaka, pre`ivjeli borci misle na budu}nost. Svaki dan se pitaju {ta }e s njima sutra biti
Mart, april, ako bog da i maj, mjeseci su u kojima svake godine obilje`avamo godi{njicu ove ili one bitke u kojoj smo, dakako, pobijedili agresora, sjetimo se poginulih... I ni{ta! Oni su za nas kao mrtvi, mi smo za njih kao mrtvi. @ivot te~e dalje. - O bitkama koje smo mi vodili, oni su ~itali. No, borci su krivi {to im to dozvoljavaju, misli Kova~. Kad ga pozovu, Ibrahim Jahi} ^iko ode na obilje`avanje godi{njice neke od bitaka Armije BiH. Da mu se svi|a to {to tamo vidi i slu{a - ne svi|a.

VIJESTI

Katastrofalan zakon o PIORS-a
Radna verzija novog zakona o penzijskom osiguranju u RS-u ne donosi reformu penzijskog sistema, a taj dokument nije ono {to o~ekuju sada{nji i budu}i radnici, ili penzioneri, kategori~an je Savez sindikata RS-a. “Dono{enjem ovog zakona ne}e do}i do pove}anja penzija, radnici kojima nije upla}en doprinos godinama, a sti~u pravo na penziju, o~ekuju da to neko uradi, ali ni toga nema u zakonu. Sada{nji radnici, kojima jesu upla}eni doprinosi, kada odu u penziju sa 40 godina radnog sta`a o~ekuju penziju od koje mogu da `ive, a ne `ivotare, ali ~ini se da ni od toga nema ni{ta“, ukazala je predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mi{i}.

Hajka~i i borci
I ju~er smo se, eto, sjetili akcije u kojoj smo mrskom agresoru oduzeli na{e zolje i ose iz Pretisa, kada je poginulo osam pripadnika TORBiH. Salimu Bajramovi}u, jednom od, kako sam ka`e, u~esnika te akcije, protokol, eto, nije dao da govori. - Najprije, neko bi trebalo da odgovara zbog pogibije tih osam boraca. Ako mene pitate, ta akcija je poslu`ila nekome da pokupi lovorike! Stoga bi trebalo napraviti okrugli stol o toj temi jer istina o toj akciji, o njenim idejnim tvorcima je ne{to druga~ija od ove koju godinama slu{amo. Sje}ate se, preko radija su pozivali ljude da idu po oru`je u Pretis, veli Bajramovi}. Podsje}a kako na tim godi{njicama, jubilejima, obi~no govore ljudi koji nit’ su akciju planirali, nit’ su barut mirisali. Pa citira rahmetli Aliju Izetbegovi}a, koji je jo{ za rata govorio kako u rat “najprije idu borci, pa oficiri, pa hajka~i“ . - I za klju~io je ra hme tli pred sje dnik da je u mi ru obrnuto, da su hajka~i prvi u svemu, borci zadnji! I jes’ tako, svjedo~i Bajramovi}.

Rade Zoranovi}, Srbin sa dna kace
Radeta Zoranovi}a, obi~nog vojnika Armije RBiH, zovnu na godi{njicu osnivanja Armije RBiH. On ode, sjedi i {uti. Za Oslobo|enje ka`e kako se njega obi~no sjete u anegdotama. - Kao kad sam recimo na @u~i, u borbi za kotu 850, vikao tekbir. E, zbog tog tekbira, moje vojne i politi~ke uloge u ratu ne mogu oti}i u Rogaticu da vidim svoje unuke. Govorio sam, sad ponavljam, jesam Srbin sa dna kace, ali je domovina va`nija od moje nacionalnosti. Jesam iskoristio to {to sam kao Srbin bio u Armiji. Imam penziju, dobio sam donacija... Ali moje kolege Bo{njaci koji su cio rat proveli u rovu, danas jako lo{e `ive. I to nije uredu. Nikako nije uredu, cijeni Rade. Dervo Harbinja, organizator otpora, u~esnik vojnog savjetovanja u Mehuri}ima, biv{i oficir JNA koji je demobilisan kao obi~an borac, pri~a kako je godi{njica osnivanja Armije RBiH obilje`avana tri dana, u tri razli~ita grada. Pa i u kasarni Sedme muslimanske brigade. - Pa nismo mi bili muslimanska vojska (!), ~udi se Dervo, kojem smeta da se na spisku organizatora otpora agresoru nalaze strana~ki ljudi “{to je opasno jer }e se zaklju~iti kako smo imali strana~ku vojsku“.

I MUSLIMANSKA I STRANA^KA Pa nismo mi bili muslimanska vojska (!), ~udi se Dervo, kojem smeta da se na spisku organizatora otpora agresoru nalaze strana~ki ljudi, {to je opasno jer }e se zaklju~iti kako smo imali strana~ku vojsku
Obi~no, veli ^iko, o tim bitkama govore politi~ari. - I naravno, politi~ari gledaju da iskoriste tu priliku. Govori su im u stilu “mi pa mi” . Sa~uvaj nas bo`e njih i njihovog, moli ^iko. I tako. Izme|u obilje`avanja go di{ nji ca sla vnih bi ta ka, pre`ivjeli borci misle na budu}nost. Svaki dan se pitaju {ta }e s njima sutra biti. Tim prije {to imaju Oru`ane snage BiH, dobro naoru`ane, uvje`bane, te kao takve spadaju me|u ja~a udru`enja gra|ana. A. BE^IROVI]

Vrijednost naslije|a
Zavr{nim manifestacijama u Travniku, Bosanskom Petrovcu, Trebinju i Livnu, uspje{no su okon~ane aktivnosti koje su u 2011. provo|ene u sklopu kontinuiranog edukativnog projekta Moja BiH - moje naslije|e. Projekt od 2006. godine realizira Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH s po se bnim fo ku som na gra do ve, odnosno spomenike kulture, za ~iju je obnovu Ambasada SAD-a izdvojila novac. Projekt je usmjeren na sticanje osnovnih znanja o kulturnom naslije|u i njegovoj za{titi, radi podizanja svijesti mladih o vrijednosti i o~uvanju kulturnog naslije|a BiH. Pored ~etiri muzeja i Centra za djecu s posebnim potrebama u projektu je u~estvovalo vi{e od 50 {kola iz cijele BiH.

Ja pa ja
Opet, Hilmi Kova~u, predsjedniku UO Udru`enja 2. brdske brigade, smeta {to na jubilejima, godi{njicama bitaka, govore ljudi koji “92. i nisu bili tu, ali su se pojavili ‘96.” .

Istraga ubistval Ante Mali}al

^erdi} saslu{an i predat Tu`ila{tvu
Po~inje su|enje Sa{i Bari~aninu
Pred Sudom BiH danas }e po~eti glavni pretres u predmetu Sa{a Bari~anin. Optu`nicu koja Bari~anina tereti za krivi~no djelo zlo~in protiv ~ovje~nosti, Sud BiH je potvrdio 22. februara ove godine. U optu`nici se navodi da je Bari~anin, u julu 1992. godine, zajedno sa Veselinom Vlahovi}em Batkom u sarajevskom naselju Grbavica, ne~ovje~no postupao prema zato~enim civilima u namjeri nano{enja ozbiljnih fi zi~kih i psi hi~kih po vre da, plja~kao ih, te li{io `ivota troje civila. On je, prema navodima optu`nice, u vi{e navrata silovao `enu koju je prisilno zadr`avao u stanu, a za to vrijeme je omogu}io i jednoj neidentifikovanoj osobi da je siluje.

Istragu ovog ubistva vode Kantonalno tu`ila{tvo i policija, uz izvje{tavanje Federalne uprave policije o njenom toku
Policajac Andrija ^erdi}, koji je u subotu u TomislavGradu iz slu`benog pi{tolja ubio dopredsjednika HSS – NHI-ja BiH Antu Mali}a, posli je uka zi va nja po mo}i u Sveu~ili{noj klini~koj bolnici Mostar, ju~er je saslu{an u MUP-u Livanjskog kantona, nakon ~ega je predat Tu`ila{tvu LK-a. Glasnogovornik MUP-a LKa Ivica Vrdoljak nam je rekao da istragu ovog ubistva vode kantonalna policija i Kantonalno tu`ila{tvo, uz izvje{tavanje Federalne uprave policije o njenom toku. ^erdi}u su, kako smo pisali, nakon hap{enja konstatovane povrede lijeve ruke koje su nastale tako {to je sebi o{trim predmetom presjekao vene. Nakon {to mu je prva pomo} ukazana u lokalnom domu zdravlja, te Kantonalnoj bolnici “Fra Mihovil Su~i}“, na daljnje lije~enje je upu}en u SKB Mostar gdje su mu u Odjeljenju hirurgije sanirali povredu. Kako se ju~er moglo ~uti, ^erdi} je 2007. godine disciplinski odgovarao zbog nedostojnog pona{anja u slu`bi. Rije~ je o manjem incidentu koji se desio u {koli koju poha|a njegov sin. ^erdi} je tada

Livno: Slu~aj preuzelo Tu`ila{tvo Livanjskog kantona

ka`njen sa 15 bodova i tromjese~nim oduzimanjem po 30 posto od pla}e koju je primao u PU Tomislav-Grad jer se prilikom razrje{avanja sva|e njegovog sina sa jo{ jednim u~enikom, nedostojno pona{ao.

Pod sje}amo, ^er di} je osumnji~en da je u subotu nave~er u kafi}u Tip u Tomislav-Gradu ubio dopredsjednika HSS - NHI-ja BiH Antu Mali}a.
Dk. O.

10

KOMENTARI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

...Ne znaju da je istina voda duboka?! K M N
ada je neki sud, kao {to je slu~aj s Ha {kim tri bu na lom, osnovan politi~kom odlukom, onda je, dakako, deplasirano, nakon bilo koje njegove presude, frazirati kako je politika pobijedila pravo. Pa tako, dakle, i usred slu~aja s (prvos te pe no) osu|enim hrvatskim generali ma; An tom Go to vi nom, simbolom hrvatske pobjede nad srbijanskom (preciznije srpskom) agre si jom, pri je svega. Uostalom, nekoliko dana prije negoli }e sudac Alfons Orie {okirati Hrvatsku, u izjavi Iustitie et Pax se ka`e: “Ako kriteriji Me|unarodnog suda pod okriljem Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda ne vrijede univerzalno, a evidentno je ne vrijede, {to onda iz to ga mo`emo za klju~iti? Da postoje vi{i i ni`i narodi? Zar se suditi mo`e samo malim narodima? I koji je smisao takvih sudskih procesa“? Izre~ena su pitanja, jasno, retori~ka. A da je to doista tako, mo`da ponajbolje ilustrira aktualni komentar biv{ega ameri~koga veleposlanika u Hrvatskoj Petera Galbraitha, koji se uklju~io u na`alost - prili~no histeri~nu ka ko fo ni ju nas ta lu na kon {to je pro{loga petka ukleti Ho lan dez pre su dio hrvat skim generalima. Mo`da je ~ak ameri~ki diplomat bio i po ma lo ci ni~an ka da je uzne mi re noj Hrvat skoj, ovom tu`nom pri go dom, poslao poruku kako je, zapravo, odr`ala demokratsku lekciju dr`avama sa znatno du`om demokratskom tradicijom?! o, kako bilo, Galbraith, ko je ga su u Hrvatskoj tijekom i neposredno poslije Oluje kada se u jednom trenutku - kao neka vrsta `ivog {ti ta - pri dru`io srpskom zbjegu, zvali Pera traktorista, tvrdi kako Amerika ne bi ni pred kakav sud poslala ge ne ra la po bje dni ka. Ba{ kao {to, uostalom, nisu sudili niti, primjerice, Bobu Kerreyu, ko ji je kao za po vje dnik patrolnog ~amca u Vijetnamskom ratu vodio napad na selo Thanh Phong; vojnici su opkolili ku}e i poklali sve koji su se tu zatekli. Kerry je odlikovan Bron~anom zvijezdom i eno ga u Senatu. Mora da se, ukoliko je ~uo za slu~aj Gotovina, ne mo`e na~uditi. Usto, Galbraith svjedo~i kako je 1. kolovoza ‘95. prenio pokojnome hrvatskom pred sje dni ku Tu|ma nu ameri~ku poruku kako apsolu tno ra zu mi ju hrvat sku te`nju da oslobodi okupirani teritorij. [to je bio jasan signal da Oluja mo`e zapo~eti. Pri tom, Was hin gto nu je bilo iznimno stalo da se - u biha}koj enklavi - ne dogodi nova Srebrenica, slijedom ~ega je ge ne ral Go to vi na, ameri~ki ~ovjek na ovom zadatku, ve} dan-dva nakon kapitulacije tzv. SAO krajine, bio u Bosni i Hercegovini. Kasniji poraz srpskih snaga, temeljen na bo{nja~kohrvatskom vojnom savezni{tvu, omogu}io je Dejtonski sporazum. Odnosno, njegovu najve}u, mo`da (dodu{e!) i jedinu pozitivnu, ste~evinu - mirnu Bosnu. Sje}aju}i se danas tih poraza, ha{koj se presudi zato jednako raduju srbijanski dr`avni tajnik u Ministarstvu pravosu|a Slobodan Homen i Vuk Dra{kovi}, koji su - gle slu~ajnosti! - pro{loga petka zajedno ko me mo ri ra li ~e tn i~kom vojvodi Dra`i Mihailo vi}u, ~ije ga se an ti fa {i zma Srbija ovih dana, dok mu po Adi Ci gan li ji tra`e kosti, intenzivno sje}a. (tu`noj) pri~i o velikim i malim narodima, ko ju je po ta knula Iustitia et Pax, vrlo je bitno i svjedo~enje Florence Hartmann, glasnogovornice ha{koga Tu`iteljstva za vri je me Car le del Pon te (Go to vi nom, ina~e, opsjednute tu`iteljice). Hartmannova u svojoj, i bez ove epizode, intrigantnoj knjizi tvrdi kako je jedan ameri~ki izaslanik za Balkan u svibnju 2003. njezinu tada{nju

Sje}aju}i se danas ratnih poraza, ha{koj se presudi jednako raduju srbijanski dr`avni tajnik u Ministarstvu pravosu|a Slobodan Homen i Vuk Dra{kovi}, koji su - gle slu~ajnosti! - pro{loga petka zajedno komemorirali ~etni~kom vojvodi Dra`i Mihailovi}u, ~ijega se antifa{izma Srbija ovih dana, dok mu po Adi Ciganliji tra`e kosti, intenzivno sje}a

U

{eficu nastojao uvjeriti da digne ruke od Gotovine. U to vrijeme hrvatski je general imao sna`nu potporu i Francuske, ~iji je bio ne samo legionar ve} i dr`avljanin. e|utim, sa mo mje sec-dva po tom, sr e di nom 2003, Hrv at ska odbija potpisati bilateralni ugovor o pravnom imunitetu koji bi {titio ameri~ke gra|ane od kaznenih progona pred stalnim Me|unarodnim kaznenim sudom, i zapovjednik Oluje ostaje (sam) na brisanom prostoru. Tu prigodu koristi Velika Britanija, koja s Gotovinom ima nenamirene ra~une zbog njegove navodne veze s Irskom republikanskom armijom. I {to nakon svega?! Slu`beni Zagreb najavljuje diplomat sku ofen zi vu u - su da~koj na do kna di. Vje ru ju}i, valjda, kako stari, i povremeni, saveznici mogu biti i - novi. Istovremeno, oponenti ovoga koncepta dr`e kako je nu`no poja~ati pravnu argumentaciju. [tovi{e, misle}i kako se, usprkos svemu, generali mogu izbaviti samo na sudu. Osobno, nakon izjave Iustitie et Pax, a prisje}aju}i se i (zlogukog) Orwela, potpuno mi je jasno koje sve opasnos ti pri je te ka da ne ki po`ele (i to uzmognu) biti jednakiji od drugih.

Dan u “sigurnom“ gradu

FOKUS

D

jevojka ranjena na Dobrinji, pucnjava kod Studentskih domova u Ned`ari}ima i mladi} pogo|en u rame na Pofali}ima tek je dio, istina, onaj “vatreni“, de{avanja na sarajevskom asfaltu u 24 sata. Ovaj neslavni niz po~eo je u nedjelju nave~er, nastavio se u ponedjeljak poslijepodne i zavr{en je, nadamo se, preksino}. Da li je rije~ o osveti Elvedinu Zemani}u, {to se {pekuli{e kada je u pitanju te{ko povre|ivanje 24-godi{njakinje koja je, navodno, stajala sa njim pored fontane i tako “zaradila“ prostrele oba koljena, obra~un zbog nekog ranijeg sukoba, {to se moglo ~uti za pucnjavu usred Ned`ari}a u kojoj je jedan od aktera dobio metak u nogu, dok je drugi “pro{ao“ sa udarcem pi{tolja po glavi, ili {ta god bio razlog ispaljivanja hica koji je mladi}a u ponedjeljak kasno nave~er u Humskoj ulici pogodio u rame, velikoj ve}ini Sarajlija je krajnje nebitno. Slaba je utjeha i to {to sarajevska policija radi na rasvjetljavanju tih doga|aja i {to }e, takva je bar dosada{nja “pra ksa“, iden ti fi ko va ti i pri ves ti

po~inioce, koji }e, slijedi, biti saslu{ani, eventualno nakratko i pritvoreni, te se opet, na vol{eban na~in, nesumnjivo sve po slovu zakona, vrlo skoro na}i na slobodi. Ne ma ju vi {e ni ka kve te`ine ni pri~e/inicijative o poo{travanju zakona, pretrpanosti tu`ila{tva/sudova predmetima, nedostatku pritvorskih/zatvorskih kapaciteta/kadrova... Besmisleni su, iz perspektive obi~nog ~ovjeka, i statisti~ki pokazatelji koji se s vremena na vrijeme, prilikom prezentiranja periodi~nih izvje{taja, podastiru, a iz kojih slijedi da je Sarajevo, u pore|enju sa drugim gradovima u regionu, Evropi, ma koga vi{e briga gdje, sigurno okru`enje. U tom i takvom, kako ga zovu, sigurnom okru`enju, kada presko~imo sve silne kra|e, razbojni{tva koja po pravilu “idu” pod prijetnjama no`evima i pi{toljima, razli~ite vidove “upozorenja“ tipa paljevine vozila i bacanja bombi, za koja oni kojima su takve opomene “isporu~ene“ gotovo pa nikad ne znaju za{to im se to de{ava, ostaje odre|en broj doga|aja u policijskom rje~niku poznatih kao upotreba

vatrenog oru`ja na javnom mjestu. E takvih doga|aja, kako proizilazi iz zvani~nih podataka MUP-a KS-a, tokom, primjera radi, januara ove godine bilo je pet, a narednog mjeseca, dakle februara, ~ak 12, dok u martu, eto, nije zabilje`en niti jedan. Nesporna je ~injenica, i zaslu`uje svaku pohvalu, da su svi ti slu~ajevi rasvijetljeni, {to u prevodu zna~i da je policija otkrila ko su akteri i, kako saop{tavaju u takvim situacijama, poduzela odgovaraju}e zakonske mjere. Ipak, te{ko da }e to biti ikakva “utjeha“ jer su se sve te pucnjave zapravo de{avale na na{im ulicama, u parkovima ili, recimo, sredstvima javnog prevoza. Jedino bitnim, kako god da se postavi, pogleda ili obrne ispada da se u ovom gradu malo ko istinski osje}a sigurnim. Na`alost, pokazalo se ve} u previ{e navrata da je sasvim dovoljno da se na|emo u pogre{no vrijeme na nekom (ne nu`no) pogre{nom mjestu tipa tramvaja, ulice ili kafi}a i postanemo svjedoci/kolateralna {teta/`rtve u nekoj iz niza, ve}ini gra|ana nepoznatih i u kona~nici besmislenih, osveta, sukoba ili obra~una.

OSVRT

Pi{e: Lejla SOFRAD@IJA lejla.sofradzija@oslobodjenje.ba

Neslavni niz incidenata po~eo je u nedjelju nave~er na Dobrinji, nastavio se u ponedjeljak poslijepodne kod Studentskih domova, a zavr{en je, nadajmo se, preksino} na Pofali}ima

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSU\ENI STUPCI

KOMENTARI BLIC

11

Za{to bezo~no la`u
da presuda osporava

^ekaju}i promjene
[est sati trebalo je ~lanovima Komiteta za normalizaciju, koje je odredila Evropska fudbalska federacija (UEFA), poja~anih sa tri ambasadora koje je odredila Svjetska fudbalska federacija (FIFA), da odrede smjernice kojima }e djelovati na putu ka ozdravljenju bh. fudbala. Dobro je {to je za predsjednika tog tijela izabran Ivica Osim, fudbalska gromada i autoritet kojeg po{tuju svi. Dobro je {to je FIFA za ambasadore podr{ke promjenama odredila i Du{ana Bajevi}a, Faruka Had`ibegi}a i Sergeja Barbareza, jo{ tri fudbalske veli~ine, koji su, svako u svoje vri je me, os ta vi li ne iz bri siv trag u ovom sportu. Po zavr{etku sastanka svi su odisali optimizmom. Sastanak je, kako su svi izjavili, protekao u ozra~ju istinskih namjera da se prevazi|e trenutna kriza i da ovaj sport kre ne pra vim smje ro vi ma, {to je tako|e dobro. Formalno su i razrije{eni svi ~lanovi Predsjedni{tva i Izvr{nog odbora, tako da su sada ~lano vi Ko mi te ta i zva ni~no postali fudbalska vlada. Svi shva ta ju i da su pro mje ne nu`ne i da bez njih ne ma napretka. Mada je u prvi mah bilo nedoumica da li bi trebalo izabrati nove delegate u Skup{tinu N/FSBiH, jer su oni iz prethodnog saziva 29. marta odbili usvajanje novog statuta, zbog ~ega su od 1. aprila i zvani~no stupile na snagu sankcije, shva}eno je da ima premalo vremena za taj veliki po sao. Zbog to ga je odlu~eno da o sretnijoj budu}nosti opet odlu~uju isti ljudi, poja~ani sa ~etiri delegata sa podru~ja NS Hercegova~ko-neretvanskog kantona koje odredi komitet, jer a`urni Hercegovci ~ak osam godina nisu na{li za shodno da odr`e skup{tinu. E, to je ono {to izaziva zebnju, uprkos svom optimizmu kojim zra~e ~lanovi Komiteta nakon prvog sastanka. Oni ve} da nas ima ju no vi sastanak na kojem treba da se odrede i prema tome na koji }e na~in ubje|ivati delegate da do 26. maja i nove sjednice Skup{tine N/FSBiH glasaju za promjene kako bi se reprezentacija i klubovi takmi~ili na ino-sceni. Prije nekih 15-ak godina pro~itao sam izjavu jednog politi~ara, sasvim nebitno kojeg, sa ovih prostora koji je tvrdio da samo budala ne mijenja mi{ljenje. Mo`da je zaista bio u pravu.
B. MAJSTOROVI]

legitimitet Oluje?
Polo`aj `rtve ne osloba|a nikog od politi~ke, pravne i moralne odgovornosti. Naprotiv, taj polo`aj vi{estruko obvezuje. Tek odricanjem od svega lo{eg {to je po~inila u svojoj obrani, `rtva posti`e – toliko `eljenu – neupitnost
Pi{e: Vuk PERI[I]

P

resuda Me|unarodnog kaznenog suda za biv{u Jugoslaviju IT-06-90 donesena 15. travnja 2011. mo`da je utemeljena na ~injenicama i pravu, a mo`da i nije. Zasad je nedvojbeno samo da ima 1.378 stranica i da su dr`avni vrh, politi~ka elita i mnogi komentatori ispali komi~ni kada su o njoj zauzeli kategori~an stav iako je u roku od nekoliko sati nisu mogli sti}i pro~itati. Ve}ina tih stavova fanati~no je isklju~iva, upadljivo sli~na, ako ne i identi~na, {to u komediju o nepro~itanoj presudi unosi tragi~an zaplet. Jedinstvenost i uniformiranost stavova u javnom i medijskom prostoru pogubna je za demokraciju. Svaka politika koja nije utemeljena na argumentiranoj raspravi li{ena je smisla, osim {to je li{ena legitimiteta. Demokracija je vladavina razuma, argumenata i nepregledne, nepredvidive, svakovrsne raznolikosti, za razliku od fa{izma koji je vladavina histeri~ne i jednoli~ne ve}ine. Protuhrvatske strahote koje navodno sadr`i presuda IT-06-90 puke su izmi{ljotine kojima se zaga|uje medijski prostor. Presudom se samo utvr|uje da je jedan Tu|manov pothvat bio zlo~ina~ki i da su dva visoka dr`avna slu`benika kriva zato {to su postupala u skladu s tim pothvatom. To ne stoji ni u kakvoj vezi sa smislom i postojanjem hrvatske dr`ave i ~istom savje{}u hrvatskih gra|ana, kao {to na savr{eno podjednak na~in s dr`avom i gra|anima ni u kakvoj vezi ne stoji ni udru`eni zlo~ina~ki pothvat nekih javnih slu`benika koji su zbog korupcije zavr{ili u zatvoru. Presuda IT-06-90 ne samo da ne dovodi u pitanje hrvatsku dr`avu nego afirmira smisao njenog postojanja kao ustanove koja {titi gra|anske slobode i prava. Ne postoji i ne mo`e postojati ne{to toliko dr`avotvorno kao {to je kazneni progon onih koji zlorabe ili zanemaruju tu temeljnu du`nost i svrhu dr`ave. Postoje re`imi koji ne mogu ili ne `ele pojmiti da se istinska dr`avotvornost temelji isklju~ivo na zakonitosti, demokraciji i svetosti svakog pojedina~nog ljudskog `ivota. Dr`ava se ne mo`e temeljiti na nacionalizmu koji i nije dr`avotvorna ideologija, nego mentalno stanje koje je za dr`avu fatalno pored ostalog i zato {to je mentalna stanja nemogu}e artikulirati u suvislu politiku. Ipak, dr`ava koju je takav re`im unesre}io i osramotio uvijek ima prigodu da upravo na njegovoj negaciji gradi bolje, demokratsko i civilizirano dru{tvo. Ta negacija nije i negacija dr`ave, njenog postojanja i njenog legitimiteta. Naprotiv. Sve~ano odricanje od nedemokratskog i nacionalisti~kog re`ima elementarni je preduvjet dr`avnog opstanka. Pravo i du`nost Republike Hrvatske da na ~itavom svojem teritoriju uspostavi ustavni poredak, pravnu dr`avu, zakoni-

R

tost i vladavinu prava, odnosno demokraciju i slobodu za sve svoje gra|ane savr{eno su nesporni. To pravo i tu du`nost ne mo`e dovesti u pitanje nijedna presuda, zasigurno ne presuda IT-06-90, koja ne samo da ih ne dovodi u pitanje nego ih afirmira na ponajbolji mogu}i na~in. Temeljni preduvjet za ispunjenje tih dr`avnih prava i du`nosti - {to je u hrvatskom slu~aju iz 1995. uspostava ustavnog poretka na okupiranom teritoriju (ako treba, a trebalo je, i vojnom akcijom) – bila je prethodna uspostava ustavnog poretka, vladavine prava, demokracije, slobode medija i slobodnog tr`i{ta na neokupiranom teritoriju. Umjesto toga, Tu|manov re`im je na neokupiranom podru~ju uspostavio autoritarni nedemokratski re`im i besadr`ajno, dekorativno vi{estrana~je. Uni{teno je pravosu|e, uspostavljeni su pravna nesigurnost i bezakonje, privreda je predana lo{im gospodarima kakvi su dr`ava i politi~ki pouzdani feudalci, kulturni `ivot je provincijaliziran, mediji su umjesto demokratske kulture {irili ki~ i mr`nju, a svaka potencijalna kritika takvog stanja gu{ena je domoljubljem kao provjerenom moralnom i intelektualnom anestezijom. e`im koji je vodio takvu politiku nije ni htio ni mogao jednu prijeko potrebnu i legitimnu vojnu akciju provesti druga~ije no {to je provodio sve svoje druge pothvate. Ako je i na neokupiranom teritoriju nudio domoljubnu hipnozu umjesto za{tite ljudskih prava, tada ni akciju osloba|anja okupiranih podru~ja nije mogao provesti druga~ije nego bezakonjem i mr`njom. Ipak, operacija Oluja bila je toliko opravdana i legitimna da je nije uspio kompromitirati ~ak ni doktor Franjo Tu|man. On i njegov re`im su, po tko zna koji put, kompromitirali sebe same, nikog drugog i ni{ta drugo. U svakom slu~aju, propustili su veli~anstvenu povijesnu prigodu da se jedno legitimno osloba|anje provede i na legitiman na~in, dakle da se svim hrvatskim gra|anima zate~enim na okupiranom teritoriju iskreno i u~inkovito zajam~e ljudska prava. Da je tako postupio i da je `alio za odbjeglim gra|anima, umjesto {to je likovao, Tu|man bi osim vojne postigao epohalnu moralnu pobjedu. Za{to hrvatska vladaju}a elita – jedina na svijetu, ne ra~unaju}i srpske nacionaliste – hrvatsku dr`avu i hrvatske gra|ane identificira s jednim nedemokratskim re`imom? Za{to to ~ini povodom presude koja se takvim identifikacijama uop}e ne bavi? Za{to potkopava legitimitet osloba|anja dr`avnog teritorija stvaranjem konfuzije izme|u tog osloba|anja i pogre{nog na~ina na koji je provedeno? Za{to se uporno ponavlja nesporna i op}epoznata ~injenica da je Hrvatska bila `rtva agresije? Polo`aj `rtve ne osloba|a nikog od politi~ke, pravne i moralne odgovor-

Z

nosti. Naprotiv, taj polo`aj vi{estruko obvezuje. Tek odricanjem od svega lo{eg {to je po~inila u svojoj obrani, `rtva posti`e – toliko `eljenu – neupitnost. Ako postupa druga~ije, prijeti joj opasnost da }e biti izjedna~ena s agresorom, dakle prijeti joj upravo ono ~ega se najvi{e u`asava. a{to vladaju}a elita ukazuje na nesrazmjer ka`njavanja po~initelja iz Hrvatske u odnosu na one iz Srbije? Pa upravo bi hrvatski nacionalisti – koji toliko inzistiraju na superiornosti Hrvatske nad Srbijom – trebali biti zadovoljni {to je Hrvatska u prigodi da ka`njavanjem ratnih zlo~ina po~injenih na hrvatskoj strani potvrdi tu superiornost, dok Srbija tone u moralno blato jer svoje zlo~ince progla{ava herojima. Za{to je vladaju}a elita nesposobna prepoznati domoljubni i nacionalni interes u odricanju od svakoga tko je legitimno osloba|anje dr`avnog teritorija unakazio nacionalizmom ili bilo kakvim kriminalnim postupcima i motivima? Za{to bezo~no la`e da presuda IT-06-90 osporava legitimitet Oluje kada ga ta presuda spa{ava upravo tako {to u pitanje dovodi samo na~in na koji je Oluja provedena? ^emu licemjerno proklinjanje brijunskih transkripata kada je i bez njih bilo bjelodano da je Tu|manov re`im histeri~no netrpeljiv prema odre|enim etni~kim skupinama? Za{to se uporno brani re`im koji je svojim gra|anima oteo nadu u slobodu, demokraciju i blagostanje i poku{ao vlastitu – oh, tako voljenu – domovinu osramotiti bezakonjem, etni~kim bunilom, plja~kom i korupcijom? Kada vladaju}a elita priznaje da je u obrambenom ratu bilo ekscesa koje treba procesuirati, za{to joj je tako te{ko priznati da je i Tu|manov re`im bio jedan monumentalni eksces koji je iza uvredljivo la`nog zaklinjanja u domoljublje i demokraciju nevje{to skrivao {ovinisti~ke opsesije i vlastoljubivu pohlepu? Ako hrvatska vladaju}a elita dr`i da su Tu|manovi mangupi u njenim redovima i njihovo tragi~no naslje|e vrijedni odricanja od moderne i civilizirane dr`ave u kojoj }e gra|ani biti slobodni, a po~initelji kaznenih djela prezreni i ka`njeni, samo }e potvrditi da je presuda IT-06-90 utemeljena na ~injenicama i da zlo~ina~ki pothvat protiv demokracije i blagostanja traje jo{ uvijek. No ni taj pothvat ne}e kompromitirati Hrvatsku niti operaciju Oluja, jer njen se legitimitet temelji na likvidaciji ~etni{tva i srpskog nacionalizma u Hrvatskoj, kao {to }e se legitimitet jedne nove demokratske Hrvatske temeljiti na likvidaciji hrvatskog nacionalizma i njegovih obmana. To je preduvjet da se na ~itavom hrvatskom dr`avnom teritoriju kona~no uspostavi ustavni poredak utemeljen na zakonitosti, demokraciji, slobodnom tr`i{tu i vladavini razuma.
(Pe{~anik/Tportal)

12

CRNA HRONIKA
Sarajevskoj policiji u ponedjeljak je prijavljeno da je nepoznati napada~ tokom vikenda oplja~kao sportsku kladionicu Premier, koja se nalazi u Kranj~evi}evoj ulici u Sarajevu. Razbojnik je, uz prijetnju pi{toljem, oteo odre|enu sumu novca, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a slu`benici policije rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Oplja~kana kladionica

Sa voza skinuto osam Ira~ana

Slu`benici Grani~ne policije Ora{je sprije~ili su osam dr`avljana Iraka da ile gal no pre|u dr`a vnu gra ni cu na me|unarodnom `eljezni~kom grani~nom prelazu [amac. Ira~ani su se nalazili u vozu koji je saobra}ao na relaciji Sarajevo - Budimpe{ta, a kod njih nisu na|eni dokumenti, na osnovu kojih bi mogao biti utvr|en njihov identitet, ali su se predstavili kao Ira~ani.

Oplja~kana banka u centru Banje Luke

U dvije minute “nestala“

dva miliona KM?
Naoru`ani razbojnici, obu~eni u crne uniforme, upali u banku, naredili prisutnima da legnu i pokupili novac iz trezora
Tri maskirana razbojnika, naoru`ana automatskim pu{kama, u crnim uniformama koje podsje}aju na odijela za{titarskih agencija, ju~er ujutro oplja~kala su izme|u jednog i dva miliona maraka iz poslovnice Komercijalne banke koja se nalazi u Ulici Veselina Masle{e (biv{a Gospodska ulica) u centru Banje Luke. Plja~ka se odigrala munjevito, jer su razbojnici za nepuna dva minuta razoru`ali za{titare, natjerali uposlenike banke da im predaju novac i pobjegli. Napada~i su u 7.41 sati pred banku parkirali bijeli kombi, na kojem je bila oznaka agencije Wolf ili Alfa security. Jedan je ostao u vozilu, dok su trojica pri{la automatskim vratima, razoru`ala za{titare firme Wolf security, te naredila svima da legnu na pod. Potom su oti{li u trezor iz kojeg su iznijeli dvije putne torbe pune novca. Zabilje`eno je da su iz banke iza{li u 7.43 sati, tako da je plja~ka trajala manje od dva minuta. Uposlenici banke i za{titari kasnije su policiji ispri~ali da je jedan razbojnik imao pu{ku sa skra}enom cijevi, a dvojica automatske pu{ke. Po li ci ja je ne du go na kon plja~ke u naselju Pobr|e zatekla zapaljen kombi koji su koristili razbojnici prilikom plja~ke banke i za koji se ispostavilo da je ukraden prije nekoliko dana.
Oplja~kana poslovnica Komercijalne banke

Ukradeni kombi zapaljen
Na~elnik CJB-a Banja Luka Darko ]ulum na ju~era{njoj konferenciji za novinare nije `elio {pekulisati o kolikoj se sumi radi jer se ~eka zvani~an izvje{taj iz banke.

Videonadzor
“Ukradeni kombi vlasni{tvo je firme Elas iz Banje Luke“, rekao

je na konferenciji za novinare na~elnik ]ulum. Kako se moglo ~uti, u no}i izme|u petka i subote lopovi su ispred hotela ]etojevi} u Banjoj Luci poku{ali ukrasti kombi koji li~i na vozilo kojim agencija Sektor security prevozi novac, te se pretpostavlja da je rije~ o ra zboj ni ci ma ko ji su

oplja~kali banku. Tokom ju~era{njeg dana policija je privela vi{e osoba koje bi se mo gle do ves ti u ve zu sa plja~kom, a uzeti su i snimci videonadzora iz banke te okolnih objekata kako bi policija prikupila {to vi{e informacija o plja~ka{ima.
D. PAVLOVI]

Hap{enje u Isto~nom Sarajevu

Su|enje bra}i Zorni}u, Daci}u i Canu

Danas saslu{anje putem videolinka
Drogu krio u fri`ideru
Po naredbi Osnovnog suda Soko lac, ra dni ci Odje lje nja za spre~avanje proizvodnje i prometa opojnih droga CJB-a Isto~no Sarajevo ju~er su u Spasovdanskoj ulici, op{tina Isto~no Novo Sarajevo, pretresli stan vlasni{tvo M. R, koji koristi njegov sin B. R, te prona{li odre|enu koli~inu skanka i spida. Naime, u ormaru i fri`ideru prona|eno je 27 paketi}a marihuane-skank te`ine oko 40 grama, te kesa sa skoro 50 grama bijele pra{kaste materije, najvjerovatnije spida. B. R. je priveden u slu`bene prostorije, gdje je tokom kriminalisti~ke obrade priznao da konzumira drogu, ali i to da je povremeno preprodaje. U prisustvu de`urnog tu`ioca, odu ze ta dro ga je izva ga na, a osu mnji~eni }e, uz iz vje {taj zbog nedozvoljene proizvodnje i pro me ta dro ge, bi ti pre dat tu`ila{tvu. Ina~e, tokom protekla tri mjeseca na podru~ju CJB-a Isto~no Sarajevo zaplijenjeno je 15,398 kg marihuane, 2,4 grama heroina, 46 sjemenki indijske konoplje i jedan pribor za konzumiranje heroina. Su|enje bra}i Harisu Zorni}u (nekada Lutvija Daci}) i Hamdi Daci}u, turskom dr`avljaninu Aciku Canu te firmi Majorka, optu`enim za me|unarodni {verc droge i pranje novca, u Sudu BiH ju~er je nastavljeno uspostavljanjem videolinka Sarajevo - Nürnberg putem kojeg su trebali biti saslu{ani svjedoci Tu`ila{tva BiH. Na ovaj na~in trebali su biti saslu{ani Rifet Ibi{evi} i Bego Mu{ki}, me|utim, to se ni je do go di lo jer Sud u Nürnbergu nije mogao odgovoriti u kojem od zatvora izvan pokrajine Bavarske se nalaze njih dvojica. U razgovoru izme|u predsjedavaju}eg Sudskog vije}a Suda BiH Mirsada Strike i sudije suda u Nürnbergu dr. [tadlera nagla{eno je kako }e sud u ovom njema~kom gradu provjeriti u kojem zatvoru se nalaze svjedoci Tu`ila{tva BiH kako bi bilo omogu}eno njihovo ispitivanje putem videolinka. Ispitivanje putem videolinka bi trebalo da se nastavi i danas, te u narednim danima, kada bi pred kameru u Njema~koj trebali da stanu dostupni svjedoci koji se nalaze u ovoj zemlji.
Dk. O.

TESLI] Uhap{en vi{estruki provalnik

Kra|ama “zaradio“ 22.000 KM
Pripadnici tesli}ke policije uhapsili su Elvira Prnjavorca (29) iz Tesli}a zbog sumnje da je u martu i aprilu po~inio osam provalnih kra|a. Prnjavorac, koji je nakon kriminalisti~ke obrade u policiji predat Okru`nom tu`ila{tvu Doboj, dobro je poznato lice policiji u Republici Srpskoj, ali i u Njema~koj. Naime, Prnjavorac je, sa osam novih, osumnji~en za ukupno 20 kra|a. Na osnovu policijskih saznanja i tragova utvr|eno je da je Prnjavorac na podru~ju Tesli}a pokrao osam porodi~nih ku}a i gara`a, te trgovina i preduze}a. Naj~e{}e je odnosio prehrambenu robu, cigarete, pi}e, autodijelove, odjevne predmete i novac. [teta koja je ovim kra|ama pri~injena je oko 15.000 KM, a ukupna {teta koju je nanio u svih 20 kra|a iznosi oko 22.000 KM. Ve}i dio predmeta koje je ukrao prona|en je i vra}en vlasnicima. Kako saznajemo, on je za neke od ovih kra|a osu|ivan, neke kazne je odslu`io, dok ga dio ~eka. Tokom boravka na slobodi ilegalno je boravio u Njema~koj, odakle je nedavno deportovan u BiH.
Dk. O.

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

CRNA HRONIKA
Slu`benici ^etvrte sarajevske PU preksino} su uhapsili Afrima ^izmolija (47), te Udhetima ^izmolija (18) i Gzima Spasolija (24) zbog sumnje da su napali policajca i nanijeli mu lak{e povrede. Njih trojica su na Trgu Ote{kog bataljona na Ilid`i prilikom intervencije nasrnuli na slu`benika IV PU. O doga|aju je oba vi je {ten tu`ilac.
Dk. O.

13

Privedeni napada~i na policajca

Iz Med`lisa ukradena koverta sa novcem

U Derventi, u no}i sa nedjelje na ponedjeljak, provaljeno je u kancelarije Med`lisa Islamske zajednice Derventa, gdje su lopovi ispre me tali stvari te ukrali kovertu u kojoj se nalazilo oko 250 KM. Uvi|ajem je ut vr|eno da je provala izvr{ena obijanjem ulaznih vra ta po de snim predmetom. U toku je rad na pronalasku provalnika, saop}eno je iz CJB-a Doboj.

Nakon pucnjave ispred fast-fuda u Ned`ari}ima

SARAJEVO Preksino} u Pofali}ima

Policija traga za
Sa{om Martinovi}em
Mervan Abazi predat Tu`ila{tvu, Martinovi}, koji se sumnji~i da je ranio Edina Tumbula, u bjekstvu
Tridesetosmogodi{nji Mervan Abazi ju~er je predat Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo zbog sumnje da je u~estvovao u tu~i i pucnjavi u kojoj je u nogu ranjen Edin Tumbul (36) iz Prijepolja, nastanjen u Sarajevu, a Muhidin Turulja (29) ro|en u Gora`du, nastanjen u Had`i}ima, povrije|en udarcem pi{toljem u glavu. Iz Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo saznajemo da je protiv Abazija i Sa{e Marttinovi}a (37), koji je u bjekstvu, otvore na is tra ga i za tra`eno odre|ivanje pritvora. Abazi se sumnji~i za nasilni~ko pona{anje i nano{enje te{kih tjelesnih povreda, dok je protiv Martinovi}a policija podnijela izvje{taj zbog pucnjave u kojoj je ranjena jedna osoba. Za krivi~no djelo za koje je Martinovi} osumnji~en zaHumska ulica: Naser Hodovi} pogo|en u rame
Foto: D. ]UMUROVI]

Ranjen u rame kad je krenuo u trgovinu
Sa uvi|aja u Ned`ari}ima

prije}ena je kazna u rasponu od jedne do 10 godina, poja{njavaju iz Tu`ila{tva. Abazi je uhap{en u Ulici fra Antuna Kne`evi}a, u naselju Ned`ari}i, 40 minuta nakon incidenta koji se desio u Aleji Bosne srebrne, ispred

fast-fuda As, gdje je sa Martinovi}em nasrnuo na Tumbula i Turulju. Martinovi} je Tumbulu ispalio hitac u natkoljenicu lijeve noge, dok je Turulju dr{kom pi{tolja udario u glavu.
D. P.

Naser Hodovi} (30), ro|en u Banjoj Luci, nastanjen u Sarajevu, ranjen je u rame u ponedjeljak nave~e u sarajevskom naselju Pofali}i, u Humskoj ulici, nedaleko od TV OBN, kada je zaustavio svoj automobil kako bi kupio hljeb u obli`njoj prodavnici. Odmah nakon ranjavanja Hodovi} se obratio ljekarima Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, gdje su mu konstatovane lak{e povrede na desnom ramenu. De`urni dispe~er Zavo-

da potom je obavijestio pripadnike Druge PU da im se Hodovi} obratio za pomo} zbog povrede nanesene iz vatrenog oru`ja. U obavljenom razgovoru Hodovi} je policajcima izjavio da je ~uo pucanj i osjetio bol u ramenu, ali i to da ne zna ko je i zbog ~ega na njega pucao. Uvi|aj su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na rasvjetljavanju ovog doga|aja.
D. P.

Istraga sukoba zara}enih grupa sa Dobrinje

Pucnjavi prethodile prijetnje putem interneta
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo tragaju za Arnelom Kurtajem zbog sumnje da je u nedjelju, na Bulevaru branilaca Dobrinje, u sarajevskom naselju Dobrinja, hicima iz pi{tolja ranio Lejlu Vladovi}, djevojku Elvedina Zemani}a. Vladovi}eva je “zaradila“ prostrelne rane oba koljena i postala kolateralna {teta u sukobu zara}enih grupa sa Dobrinje. Naime, na internetu se ve} mjesecima vodi svojevrsni sukob dvije grupe u kojima se s jedne strane nalaze bra}a Elvis i Elvedin Zemani} te s druge Arnel Kurtaj. Tako je prije tri mjeseca jedan od pripadnika tih gruda jedva ~eka da po~ne sukob. Nakon posljednje pucnjave na tom Bulevaru, jedni su likovali tvrde}i da su se svi razbje`ali, ostaviv{i ranjenu djevojku na tlu, drugi su psovali i prijetili... S obzirom na polemiku u kojoj su pripa dni ci ovih gru pa je dni drugima mjesecima unazad prijetili ~ak i smr}u, pretpostavljalo se da }e policija reagovati na vrijeme... Me|utim, nije. Policijski komesar Vahid ]osi} ni nakon brojnih poziva ju~er nam se nije javio, pa tako ni odgovorio da li policija poduzima ne{to da sprije~i dalje sukobe ovih grupa.
D. P.

Slu~aj Turkovi}

Razmatrano produ`enje pritvora Dragi{i Rajaku
Sud BiH ju~er je, kako nezvani~no saznajemo, razmatrao prijedlog Tu`ila{tva BiH da se za naredna dva mjeseca produ`i pritvor Dragi{i Rajaku, koji je pod sumnjom za pripadnost grupi koju je vodio Zijad Turkovi} uhap{en 20. marta. Osim Turkovi}a i Rajaka, dok traje obimna istraga, u ovom predmetu se nalaze i Sa{a Stjepanovi}, Milenko Laki}, Sead Dumanji}, Hajrudin Memovi} i @eljko \uri}, dok je uz mjere zabrane na slobodi jo{ nekoliko osumnji~enih za pripadnost istoj grupi. Pripadnici ove grupe osumnji~eni su za svirepa ubistva, plja~ku dva i po miliona maraka iz Cargo centra Me|unarodnog aerodroDk. O. ma Sarajevo, {verc droge i iznudu.

Maloljetnik poku{ao silovati staricu
Mla|i maloljetnik poku{ao je ju~er silovati jednu staricu u Bijeljini, potvrdio je za Srnu portparol CJB-a Bijeljina Dragomir Peri}. Maloljetnik je staricu napao u prizemlju zgrade u Ulici Me{e Selimovi}a i pritom joj nanio te{ke povrede, a onda je odgurao u podrum gdje je poku{ao silovati. Starica je zbog povreda prevezena u bijeljinsku bolnicu. “Policija je nakon prijave identifikovala mla|eg maloljetnika i odvela ga u Policijsku stanicu, a dijete koje je bilo s njim predato je u nadle`nost Centra za socijalni rad” rekao je Peri}. , Maloljetnik }e biti saslu{an, nakon ~ega }e policija proslijediti izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeljini.

Arnel Kurtaj

pa napisao: “Hajde do|ite... na obra~un na Bulevar brani la ca Do bri nje kad god ho}ete“. Drugi je, pak naveo

14

REGION

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nakon osude hrvatskih generala u Haagu

Beograd o~ekuje povla~enje tu`bi
Presuda o zlo~ina~kom poduhvatu protiv Srba koji je organizirao tada{nji hrvatski vrh sna`an je argument srpskoj odbrani na optu`be Zagreba za genocid, ka`e dr`avni sekretar srbijanskog Ministarstva pravosu|a Slobodan Homen
NakonpresudeHa{kogtribunala hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u za sudjelovanje u zlo~ina~kom poduhvatu protiv srpskih civila tokom operacije Oluja, slu`beniBeogrado~ekuje da, kada je rije~ o povla~enju me|usobnih tu`bi Srbije i Hrvatske za genocid pred Me|unarodnim sudompravde (ICJ), stvarikrenu s mrtveta~ke, javljajubeogradski mediji. Presuda bi, kako navode beogradske Ve~ernje novosti, mogla dovesti do preokreta u slu~aju me|usobnog povla~enja tu`bi, dok se iz Beograda o~ekuje da hrvatska Vlada, koja je, kako se isti~e, uporno odbijalastaviti na dnevni red pitanje izvansudskog poravnanja, to kona~no u~ini. „O~ekujem da stajali{te Zagreba kona~no smek{a, jer je ova presuda dala jak vetar u le|a na{oj protutu`bi, i za Hrvatsku je bolje da zaigra na kartu dogovora oko povla~enja“, kazao je profesor me|unarodnog prava i nekada{nji zastupnik Srbije pred ICJ-om Radoslav Stojanovi}. Zamjeniksrbijanskogtu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} rekao je da je izricanjem presude odgovornima za akciju OlujaHrvatskapo~ela da se suo~ava sa sopstvenom pro{lo{}u i dodao da to nijepresudahrvatskoj dr`avi, ve} grupi ljudi sa tada{njim predsjednikom Franjom Tu|manom na ~elu.

Lavrov u Beogradu
Strate{ko partnerstvo Srbije i Rusije nije usmjereno ni protiv koga, izjavio je ju~e {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov, uo~i dvodnevne radne posjete Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Sloveniji, saop}ilo je rusko ministarstvo inostranih poslova. “Prakti~no je zavr{en rad na deklaraciji o strate{kom partnerstvu izme|u Ruske Federacije i Republike Srbije“, kazao je Lavrov. Ministar Vuk Jeremi} i Lavrov su zajedni~ki otkrili spomen-plo~u ruskom arhitekti Nikoli Krsnovu, koji je projektovao zgradu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, a koji je po~etkom pro{log vijeka do{ao u Srbiju.

Ante Gotovina i Mladen Marka~ u Haagu

Srbi `ele konstitutivnost
Milojko Budimir, predsjednik Asocijacije izbjegli~kih i drugih udru`enja Srba u Hrvatskoj, za Blic ka`e da ne o~ekuje da }e presuda generalima i ono {to je prati ugroziti mogu}nost srpskim izbjeglicama da ostvare svoja prava. „Za nas nije bitna presuda generalima koliko kvalifikacija da se radi o udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu. Srbi su u Hrvatskoj `ivjeli ravnopravno, kao konstitutivan i autohton narod, a ovom presudom je potvr|eno da su pod prisilom planirano protjerani sa teritorije na kojoj su `ivjeli pod protekto ra tom UN-a. U pe ti ci ji na {ih udru`enja do sada smo tra`ili da nam se vrate oduzeta ljudska, imovinska i gra|anska prava, a sada }emo tra`iti da nam se vrati i nasilno oduzeto konstitutivno pravo“, ka`e Budimir.

Vlada ne}e dopustiti lin~ Srba
Srbi u Hrvatskoj nema ~ega da se pla{e. Vlada Hrvatske i predsednik Ivo Josipovi} ne}e dozvoliti da bilo kakav nacionalisti~ki talas ugrozi njihovu bezbjednost, a to bi kaznila i EU osporavanjem ~lanstva, kazao je za beogradski Blic Damir Grubi{a, savjetnik predsjednika Hrvatske za spoljnu politiku. „Vlada ne bi dospustila lin~ hrvatskih Srba, nepotrebne su bilo koje druge garancije kada one ve} postoje jer, ta vlada ovisi o podr{ci srpske manjine u Hrvatskoj“, kazao je Grubi{a.

O protestima
On, tako|er, smatra da iako je sada situacija u Hrvatskoj dramati~na, to jeste put ka pomirenju. On je podjestio da je i u Srbiji bilo protesta i pritisaka na pravosu|e kada se u Beogradu sudilo za ratne zlo~ine izvr{ene na poljoprivrednom dobru Ov~ara u Hrvatskoj, kao i kada je uhap{en biv{i predsjednik Republike Srpske Radovan Karad`i}, prenosi Blic online. Vekari} je ocijenio da je presuda va`na i za `rtve podsje}aju}i da je u akciji Oluja protjerano 250 hiljada ljudi sa svojih ognji{ta, kao i da je spaljeno oko 15.000 ku}a.

[anse
„Presuda, za koju o~ekujem da }e uskoro biti i pravomo}na, o zajedni~kom zlo~ina~kom pothvatu protiv Srba, koji je organizirao i upravljao tada{nji hrvatski vrh, sna`an je argumentsrpskojobrani i na{ojprotutu`bi na optu`be Zagreba za genocid“ rekao je za dr`avni , sekretarsrbijanskogMinistarstva pravosu|a Slobodan Homen. Presuda, dodao je, bitnoumanjuje {anse Hrvatske da }e pobijediti u sporupred ICJ i oni toga postaju svjesni.

Nadbiskup Marin Sraki} je ju~er izjavio da Komisija Iustitia et Pax Biskupske konferencije nije mogla skriti ~u|enje presudom, javlja Dnevnik.hr. „Smatramo da to nije presuda generalima, ve} Hrvatskoj i hrvatskom narodu“ rekao je nadbiskup Sraki}. Na, dbiskup o~ekuje da se nakon ove bitke koja je izgubljena ne izgubi i rat.

Nadbiskup Sraki}: Ne izgubiti rat

Nastavlja se val nezadovoljstva

Branitelji tra`e hitnu

sjednicu Sabora
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Povratak u kameno doba
Predsjednik Liberalno-demokratske partije (LDP) ^edomir Jovanovi} izjavio je ju~e da je predsjednik SNS-a Tomislav Nikoli} pobijedio jer je uspio da vrati zemlju u politi~kom smislu u kameno doba. Jovanovi} smatra da se situacija u Srbiji mo`e razrije{iti ili momentalnim raspisivanjem izbora ili dogovorom. On je za RTV B92 tako|e rekao da je postoje}u situaciju u Srbiju proizvela vlast odsustvom jasnog plana. Prema Jovanovi}evim rije~ima, Nikoli} ima pravo da tra`i od predsjednika Srbije i DS-a Borisa Tadi}a da mu preda vlast, “po{to je Tadi} prethodno pristao da mu napravi partiju“.

U Hrvatskoj se nastavlja val ogor~enja i otvorenog nezadovoljstva zbog ha{ke presude hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka~u. Petorica hrvatskih branitelja na glavnom zagreba~komTrgubanaJela~i}apo~eli su ju~er {trajk gla|u. @ele upozoriti da je presudom u Haagu “nanesena velika nepravda, jer generali nisu osvajali tu|u zemlju, nego su osloba|ali vlastitu“ ^lanovi splitske udruge branitelja . HVIDRA poru~ili su s ju~era{nje konferencije za novinare da je “rije~ o presudisvimhrvatskimbraniteljima, hrvatskojpro{losti i budu}nosti“ Pozivaju na . odgovornost politi~are i zahtijevaju da hrvatskaVlada i Saborsazovuhitnusjednicu Hrvatskog sabora na temu ove “politi~ke presude hrvatskom narodu i hrvatskoj dr`avi, uz energi~nu osudu i

odbacivanje glavne teze presude o udru`enom zlo~ina~kom pothvatu“ . Udruga pravnika Vukovar 1991. uputila je pismo predsjedniku dr`ave Ivi Josipovi}u i premijerki Jadranki Kosor u kojem dr`avnom vrhu predla`e da hitno sazovu sjednicu Vije}a Branitelji poru~ili da generali nisu osvajali tu|u za nacionalnu sigurnost RH radi dono- zemlju, nego osloba|ali vlastitu {enja akcijskog plana za utvr|ivanje ~injenica o ulozi Uprave bezbjednosti (uklju~uju}i i suradnike) i JNA u agresiji Srbije na Hrvatsku. Potpuno razumijem emocionalnu reakciju Prema najnovijim anketama, zbog hrvatskog naroda na presudu u Haagu, SAD su presude Gotovini i Marka~u potpora uz vas, rekao je ameri~ki veleposlanik u RH Jahrvatskihgra|anaulaskuHrvatske u EU mes B. Foley ju~er u Zagrebu. pala je na samo 35 posto, a prema ne“Presuda u ovom predmetu nije osuda Domokim istra`ivanjima, kako se tvrdi, ova vinskog rata niti osuda Hrvatske. Iskreno se napodr{ka je trenutnosvega20 posto. Dodamo da }e hrvatski narod ostati fokusiran na ma}i mediji, uklju~uju}i i predsjednibudu}nost, ~initi zemlju sigurnijom, sna`nijom, ka Josipovi}a, podsjetili su gra|ane da osigurati mir i prosperitet budu}im nara{tajima, je Me|unarodni kazneni sud za biv{u a ~lanstvo u EU je kamen temeljac na hrvatskom Jugoslaviju u Haagutijelo UN-a, a ne EU. putu u tu bolju budu}nost“ rekao je Foley. ,

Foley: SAD su uz Hrvatsku

Jadranka DIZDAR

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Ukoliko izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne iznese novu strategiju za mirovne pregovore

VIJESTI

Bliskoisto~na ~etvorka priznaje palestinsku dr`avu
Bliskoisto~na ~etvorka koju ~ine SAD, Rusija, EU i UN mogla bi da iznese novu strategiju za nastavak mirovnih pregovora izme|uIzraela i Palestinaca i prvi put priznapalestinskudr`avu u granicama iz 1967. godine, sa Jerusalimom kao prijestonicom, pi{eameri~kidnevnik Los Angeles Times, pozivaju}i se na izjave diplomata. Premapisanjulista, tom inicijativombliskoisto~na~etvorka bi poku{ala da ponovo pokrene zastale pregovore izme|u Izraela i Palestinaca.

Ukinuto vanredno stanje u Siriji
Sirijska vlada usvojila je ju~er zakon o ukidanju vanrednog stanja, prenijela je dr`avna novinska agencija SANA. Izvori bliski vlastima rekli su da predsjednik Ba{ar al-Asad treba da potpi{e zakon da bi on stupio na snagu, ali tvrde da je to formalnost. Vanredno stanje bilo je na snazi skoro 50 godina i omogu}avalo je vladaju}oj stranci Baath da hapsi politi~ke protivnike i zabranjuje demonstracije. SANA prenosi da je vlada istovremeno raspustila sud za dr`avnu sigurnost, koji je sudio politi~kim zatvorenicima, i usvojila novi zakon koji dozvoljava mirne proteste.

SAD, Rusija, EU i UN prvi put najavili priznanje palestinske dr`ave u granicama iz 1967, sa Jerusalimom kao prijestonicom

dvi|eno je dva dana kasnije. Izrael bez obzira na upozorenja svijeta, uklju~uju}i SAD i EU, nastavlja gradnju naselja za jevrejske doseljenike na okupiranoj palestinskoj teritoriji. Obustava gradnje je preduslov nastavka mirovnih pregovora.

Opcije
Otkad su propali kratkotrajni izravni pregovori s desni~arskomizraelskomvladompremijera Benjamina Netanyahua, Palestinci su u vi{enavrataupozoravali da }e pre}i na drugediplomatske opcije ako Izrael ne prihvatinjihovuvjet za potpuno zamrzavanje gradnje jevrejskih naselja i tako omogu}i obnovu izravnih pregovora. Palestinska strana o~ito tra`i alternative mirovnim pregovorima, a jedna je zahtjev za progla{enje nezavisne Palestine u UN-u. Dr`ava Palestina je unilateralnoprogla{ena1988. godine, a otada ju je priznalovi{e od 100 zemalja.

Ubla`avanje nuklearne krize
Japanska kompanija TEPCO, u ~ijoj je nadle`nosti nuklearna elektrana Fukushima, saop{tila je ju~er da je po~elo upumpavanje veoma radioaktivne vode iz podruma jedne od zgrada u improvizovani skladi{ni prostor, i to je jedan od klju~nih koraka za ubla`avanje krize. Uklanjanje 25.000 tona kontaminirane vode, koja je prikupljena u podrumu zgrade u kojoj je turbina u elektrani Fukushima, pomo}i }e radnicima da u|u i poku{aju da poprave rashladne sisteme, o{te}ene u cunamiju 11. marta. To je jedan od mnogih koraka koje treba preduzeti za rje{avanje krize. TEPCO je tokom vikenda objavio mapu puta, za ~ije }e ispunjenje biti potrebno devet mjeseci i dovest }e do zatvaranja elektrane.

Pritisak
Listnavodi da je izraelskipremijerBenjaminNetanyahu pod sve ve}im pritiskom da iznese novu strategiju za nastavak mirovnihpregovora i rje{enjeizraelsko-palestinskog sukoba. Ameri~ke i evropske diplomate upozorile su da ukoliko Netanyahu ne iznesenovustrategiju, SAD, Rusija, EU i UN bi mogli da pristanu na stvaranje

Izrael je okupirao Jerusalim 1967. godine

palestinske dr`ave du` granica iz 1967. i sa isto~nimdijelomJerusalima kao prijestonicom, prenosi Srna. Netanyahu je nedavno prvi put najavio da }e govoriti na zajedni~koj sjednici ameri~kog

Kongresa krajem maja, kada }e iznijeti principe diplomatske i bezbjednosne politike njegove vlade. Izraelskipremijertrebalo bi da u Washington otputuje 22. maja, a obra}anje Kongresu pre-

Masovne `rtve sukoba u Libiji

Za dva dana 100 poginulih
Predsjednik Libijskog prelaznog nacionalnog vije}a rekao da je 10.000 ljudi poginulo kao `rtve krvavog re`ima, a ranjenih je izme|u 50.000 i 55.000
Vi{e od 100 ljudi poginulo je kada su snage lojalne libijskom lideru Muameru Gadafiju sna`no bombardovale region Al-D`abal al-Garbi, zapadno od Tripolija, koji je pod kontrolom pobunjenika, javio je ju~er AFP. “Gadafijeve snage su bez prestanka bombardovale region, posebno gradoveJefrin i Nalut. Poginulo je 110 ljudi me|u kojima ima pobunjenika i civila“ rekao je za , AFP neimenovani stanovnik Jefrina. Jedan o~evidac iz Naluta, nedaleko do granice sa Tunisom, rekao je da Gadafijeve snage ~ine masakr i dodao da je za dva dana poginulo najmanje 100 ljudi. “Bacaju granate na civile i bolnice. Vi{e porodica je pobjeglo ka Tunisu“ rekao je on. , Portparol UN-a Farhan Haq izjavio je da je libijska vlada pristala da u Tripoli do|u ekipe humanitarnih radnika i da je obe}ala da }e obezbijediti sve uslove kako bi one Istovremeno, snage NATOa su izvelevazdu{nenapade na Tripoli, Aziziju i Sirtu, rodni grad libijskog lidera Muamera Gadafija, objavila je libijska novinska agencija Jana. “Gradovi Tripoli i Sirta bilu su na meti napada u ranim jutarnjim ~asovima“ navela je , ju~er agencija, ali nije precizirala koji su bili ciljevi. Najmanje20 djeceubijeno je dosad u opkoljenome gradu Misrati na zapadu Libije, objavio je u utorak u Genevi UN-ov fond za djecu (UNICEF). “Potvr|ena je smrt najmanje 20-ero djece, a mnogo vi{e ih je ranjeno {rapnelima iz minobaca~a i vatrenim oru`jem. Najmla|a `rtva je devetomjese~no dijete, a ve}ina djece ubijene zadnje dvije sedmice bila su mla|a od 10 godina “ rekla je UNI, CEF-ova glasnogovornica Marixie Mercado novinarima u Genevi pozivaju}i se na podatke ljekara iz Misrate.

Raul Castro na ~elu KP-a
Vladaju}a Komunisti~ka partija Kube izabrala je ju~er predsjednika dr`ave Raula Castra i prvog potpredsjednika Ramon Machado Ventura za rukovodioce najvi{eg politi~kog tijela u zemlji. Raul Castro (79) }e zamijeniti svog starijeg brata Fidela na polo`aju prvog sekretara Centralnog komiteta Komunisti~ke partije. Istovremeno, kubanske vlasti su odlu~ile da prvi put od komunisti~ke revolucije 1959. dozvole stanovni{tvu da kupuje i prodaje ku}e, javio je BBC. Tokom posljednjih 50 godina, Kubancima su komunisti~ke vlasti jedino dozvoljavale da prepi{u ku}u na svoju djecu ili da ih trampe kroz komplikovanu proceduru, u kojoj ~esto ima korupcije. Nije obja{njeno po kojim }e se pravilima nekretnine prodavati i kupovati, ali je Castro upozorio da koncentracija posjedni{tva ne}e biti dozvoljena.

Nastavljene borbe Gadafijevih snaga i pobunjenika

bezbjedno stigle u libijsku prijestolnicu. Humanitarne agencije objavile su dramati~ne podatke o 10.000 izbjeglih u planine u zadnjih deset dana, a pove}ale su i napore za evakuaciju hiljada stranih radnika koji su ostali blokirani, te civila zahva}enih u sukobu, no stanje je i dalje dramati~no, javljaju

novinske agencije. U Rimu je predsjednik Libijskog prelaznog nacionalnog vije}a (CNT) Mustafa Abdeld`alilrekao da je “10.000 ljudi poginulo kao `rtve krvavog re`ima, a ranjenih je izme|u 50.000 i 55.000” izvijestio je , nakon sastanka s njim ministar vanjskih poslova Franco Frattini.

18

OGLASI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

SVIJET FINANSIJA

19

Zabrinutost u eurozoni

Gr~ki dug

BiH

EU

glavobolja za sve
Napori zakonodavaca EU za suzbijanje krize koja traje od 2009. godine su sve vi{e ugro`eni zbog prijetnje da }e se gr~ki dug morati restrukturirati
Zabrinutost u eurozoni je znatno pove}ana zbog rastu}ih spekulacija da }e Gr~ka morati restrukturirati svoj dug i nakon {to su nedjeljni izbori u Finskoj pokazali da je u porastu protivljenje javnosti no vim spa {a va nji ma ugro`enih ~lanica. Predstavni ci Evrop ske ko mi si je, Evropske centralne banke i Me|unarodnog monetarnog fonda po~eli su te{ke pregovore s portugalskim vladinim zvani~nicima u Lisabonu radi utvr|ivanja uslova za tre}i paket za spa{avanje ~lanica Evropske unije poslije pro{logodi{njih paketa odobrenih Gr~koj i Irskoj. Napori zakonodavaca EU za suzbijanje krize koja traje od 2009. godine su, izgleda, sve vi{e ugro`eni zbog prijetnje da }e se gr~ki dug morati restrukturirati, uprkos ponovnim uvjeravanjima Atine da do toga ne}e do}i. Vrijednost eura, koji je ostao jak i tokom najnovijeg vala krize, potonula je u ponedjeljak na najni`i nivo prema dolaru za 10 dana, dok su tro{kovi osiguranja gr~kog duga od bankrota pove}ani poslije izvje{taja da je Atina pregovarala s EU i MMF-om o produ`enju roka za otplatu svog cjelokupnog duga.
Sa ju~era{njeg skupa u Sarajevu
Foto: A. KAJMOVI]

Trgovina i konkurentnost
Strah od cunamija, koji bi potopio gr~ke, njema~ke i francuske banke

KAO PRIORITETI
Zajedni~ka komisija za ekonomske reforme i razvoj Parlamenta BiH, predstavni{tvo njema~ke Fondacije “Konrad Adenauer’’ u BiH, u saradnji s USA ID-ovim Pro je ktom ja~anja parlamenta u BiH, organizirali su ju~er u Sarajevu seminar o ekonomskim i pravnim pitanjima u kontekstu EU integracije BiH te trgovini i konkurentnosti kao prioritetima BiH. Seminar je okupio predstavnike izvr{ne i zakonodavne vlasti na svim nivoima BiH i predstavnike ostalih dr`avnih institucija. Cilj seminara je, istakla je direktorica Fondacije ‘’Konrad Ade nauer’’ za BiH Sa bi na Wolkner, pru`iti informacije parlamentarcima i ostalim o ekonomskim i pravnim aspektima evropskih integracija. - Veoma je va`no da parlamen tar ci na en ti tet skim i dr`avnom nivou imaju odgovaraju}e kompetencije iz ovih oblasti, jer smatramo da su upravo oni du{a i srce, odnosno centar demokratije, i da trebaju, u okviru nadle`nos ti, do pri ni je ti pri bli`avanju BiH EU, pojasnila je ona. Kada je u pitanju konkurentnost BiH na evropskom tr`i{tu, Sabina Wolkner je istakla da }e ova predavanja podsjetiti u~esnike da je EU zapravo i jedno veliko zajedni~ko tr`i{te. - Na putu ka EU, BiH }e morati ispuniti niz uvjeta, koji }e, sigurna sam, doprinijeti ovoj zemlji i u smislu nastupanja na evropskom tr`i{tu, kazala je ona.

325 MILIJARDI EURA Najve}u prijetnju eurozoni trenutno predstavlja mogu}nost restrukturiranja gr~kog duga, koji je na kraju 2010. godine dostizao 325 milijardi eura
gi eko no mis ti sma tra ju odr`ivim i daleko ve}i nego {to je bio argentinski kada je ta zemlja bankrotirala krajem 2001. godine. Gr~ki dnevni list Elefterotipija objavio je da je Gr~ka, uprkos vladinom odbacivanju mogu}nosti restrukturiranja, saop}ila MMFu i EU u ovom mjesecu da `eli produ`iti rok za otplatu svog duga. O~ekuje se da }e razgovori o tom pitanju po~eti u junu, naveo je taj list, a tu vijest je zvani~na Atina ponovo ocijenila kao neistinitu. Gr~ko restrukturiranje bi bilo prvo u nekoj zemlji zapadne Evrope za vi{e od pola stolje}a. Ukoliko bi se to desilo u bliskoj budu}nosti, dok je eurozona jo{ ranjiva, to bi moglo izazvati cunami, koji bi potopio gr~ke, njema~ke i francuske banke, pove}alo pritisak za restrukturiranje u Portugalu i Irskoj i ugrozilo ve}e ~lanice eurozone, poput [panije. ^lan Izvr{nog odbora ECB-a Lorenzo BinniSmaji je utjecaj takvog koraka uporedio s bankrotom ameri~ke banke Leman Brothers 2008. godine.

Katastrofalne posljedice
- To bi imalo katastrofalne posljedice, upozorio je guverner Banke Gr~ke Georgeos Provopulos. Analiti~ari, me|utim, ukazuju da }e za Gr~ku biti te{ko izboriti sporazum s kreditorima, koji bi predstavljao bla`u formu restrukturiranja, kao {to je dobrovoljno produ`enje rokova dospije}a kredita. ^ak i ako bi to bilo ostvareno, malo je vjerovatno da bi bilo dovoljno olak{anje za du`ni~ko optere}enje Gr~ke, da bi osiguralo odr`ivost na du`i rok. - Ako bih morao dati poruku gr~kim zvani~nicima, ona bi bila da dobro iskoriste vrijeme da sljede}ih mjeseci, sljede}e godine, urade sve {to mogu da smanje rizike kako bi, kada do|e do restrukturiranja, {teta mogla biti suzbijena, ukazao je analiti~ar Andre Sapir u kompaniji Brugel.

160 posto BDP-a
Najve}u prijetnju eurozoni tre nu tno pred stav lja mo gu}nost res tru ktu ri ra nja gr~kog duga, koji je na kraju 2010. godine dostizao 325 milijardi eura i koji bi do 2013. godine mogao narasti na 160 posto bruto dru{tvenog proizvoda i koji je gotovo dvostruko ve}i od nivoa za koje mno-

Bruxelles: Odr`an Balkan Trafik
U Bruxellesu je zavr{en peti Balkan Trafik, festival u srcu Evropske unije, koji predstavlja srce Balkana: muziku, filmove, ples, kuhinju... Cilj festivala je da se poka`e i prihvati raznolikost Evrope i njenih potencijala. Ove godine Balkan Trafik predstavio je publici sevdalinke iz BiH, najavljene kao „balkanski fado“, etno jazz iz Albanije, turski rok Duman, kao „balkansku Nirvanu“ „ek, splozivni“ truba~ki orkestar Bobana i Marka Markovi}a sa juga Srbije i „{lag na torti“ Gorana Bregovi}a. Organizator festivala Nikolas Viers ka`e da ovi umjetnici, njihova imena i veli~ina privla~e publiku. - A kada ljudi do|u, mi dalje {irimo multikulturalnost Balkana. Tako se mogu otvoriti mnoga druga vrata, otkriti i druga muzika, filmovi, li~nosti... Ovdje se razgovara, razmjenjuju se utisci, informacije, ka`e on, javlja Deutsche Welle. Festival je prete`no muzi~ki, ali su zastupljena i filmska ostvarenja sa Balkana, radioni-

MMF: Ili Telekom, ili novi dugovi
[ef misije Me|unarodnog monetarnog fonda za Srbiju Albert Jeger rekao je da }e Srbija ako ne proda Telekom Srbije morati uzeti nove dugove. - Ako ne mo`ete prodati Telekom Srbije, onda imate 800 miliona eura koje morate isfinansirati na neki drugi na~in. Za to postoje razne opcije. @ao mi je. Morat }ete uzeti nove dugove... Mislim da je to izvodljivo, postoje opcije za zadu`ivanje, recimo euroobveznice, rekao je on za beogradski Danas. Pojasnio je da Srbiji treba oko dvije milijarde eura bruto finansiranja za bud`et, s Srbije pro{la uspje{no, o~igledno je da bi to bilo bolje, jer sada morate javnom dugu dodati oko 800 miliona eura, {to je oko 2,5 posto bruto dru{tvenog proizvoda. Prili~no smo blizu granice od 45 posto duga, naveo je Jeger. - On je kazao da }e u novom kreditnom aran`manu sa Srbijom MMF daleko vi{e insistirati na strukturnim reformama. - Ali, postoji velika opasnost da ova i naredna godina budu izgubljene, s obzirom na predstoje}e izbore u 2012. godini, naro~ito ako se sudi po historiji izbora u Srbiji, zaklju~io je Jeger.

Albert Jaeger

obzirom na ciljani deficit i amortizacione isplate, a da Telekom Srbije u tome u~estvuje s oko 800 miliona eura. - Da je prodaja Telekoma

ce s temama Balkana i Evrope, a da bi se osjetio pravi duh Balkana, organiziran je „balkanski bazar“ s nacionalnom kuhinjom, ali i „~itanjem sudbine sa dla na“. Ovo go di{ nje „krstarenje“ kulturom Balkana po~elo je na brodu, koji je u~esnike provozao Briselskim kanalom. Bregovi} ka`e da su ljudi znati`eljni ne samo za muziku ve} i za kuhinju, literaturu... - U tom talasu znati`elje ovoga svijeta za male kulture ovo je jedan od festivala koji dovodi Balkan u Bruxelles na nekoliko dana, dodao je on. Bregovi} se, na iznena|enje brojne publike, predstavio svojim projektom „Margot - Uspomene nesretne kraljice“, recitalom pra}enim orkestrom. On je ipak odgovorio na mnogobrojne zahtjeve publike, koja je pri`eljkivala pjesme tipa „Gas, gas“ i „Kala{njikov“.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Konferencija TRINCON

Projekti va`ni

ZA REGIJU
TürkOil na tr`i{tu BiH
Tur ska naf tna kom pa ni ja TürkOil anga`irala je polovinu cisterni u Luci Plo~e u o~ekivanju po~etka prodaje na veliko i distribucije nafte, pi{e britanski magazin Tank Storidge. O~ekuje se da }e ovaj posao po~eti u julu i distribucija }e krenuti iz skladi{ta u Luci Plo~e, koje ima kapacitet od oko 41.000 tona. TürkOil je iznajmio skladi{te za smje{taj oko 10.000 kubnih metara goriva i isti~e da je BiH rastu}e tr`i{te, jer ima trenutnu potro{nju goriva od oko 2,5 miliona tona godi{nje, dok je 2009. godine bilo samo oko 1,5 miliona tona. Koordinator TürkOila Eren Veral rekao je da ovo daje prednost TürkOilu, ~iji su konkurenti na tr`i{tu BiH austrijski OMW, hrvatska Ina i Energo i slovenski Petrol.

Cilj konferencije prezentacija projekata spremnih za finansiranje iz oblasti prometne infrastrukture te dogovori s finansijskim institucijama u vezi s realizacijom projekta
Regionalna organizacija SEETO i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, zajedno s Evrop skom ko mi si jom i me|unarodnim finansijskim institucijama, organizirali su ju~er u Sarajevu transportnu investicijsku konferenciju TRINCON 2011. Cilj konferencije je prezentacija projekata spremnih za finansiranje iz oblasti prometne infrastrukture te dogovori s finansijskim institucijama u vezi s realizacijom projekta. - Konferencija TRINCON je dobra prilika da svi na jednom mjestu vidimo prioritetne projekte va`ne za regiju i da se prati napredak u pogledu modernizacije i pro{irenja transportne infrastrukture radi boljeg protoka putnika i robe te ostvarenje nove perspektive ekonomskog i dru{tvenog razvoja regije, izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Rudo Vidovi}. Kao primjer regionalnog interesa, on je naveo projekt osposobljavanja plovnosti Save i osposobljavanje putnog pravca Sarajevo - Podgorica Tirana. U tom smislu, kako je dodao, na posljednjoj sjednici Vije}a ministara BiH utvr|en je i podr`an tekst me-

Gra~anica: Danas po~inje SAPO 2011.
U Gra~anici }e danas biti otvoren Me|unarodni sajam poduzetni{tva i obrta pod novim imenom - SAPO 2011, a organizator je Bosanski kulturni centar Gra~anica. Inicijatori i partneri projekta su Op}ina Gra~anica, Udru`enje poslodavaca i samostalnih privrednika Gra~anica te Obrtni~ka komora Tuzla, uz podr{ku vlada Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, Njema~ke tehni~ke saradnje i Klastera plasti~ara i alatni~ara BiH. Pripreme za po~etak sajma su zavr{ene, a otvorit }e ga federalni premijer Nermin Nik{i}. Pored tematskih konferencija, koje }e tretirati uglavnom privredne teme, prvog dana sajma planiran je neposredan razgovor s premijerima Federacije BiH i TK-a o njihovim namjerama u oblasti poduzetni{tva. Uz mno-

Sa ju~era{njeg skupa u Sarajevu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

moranduma za potpisivanje koji su pripremili nadle`na ministarstva Albanije, Crne Gore i BiH.

KLJU^NA PITANJA Posebna pa`nja posve}ena je klju~nim pitanjima finansiranja transportne infrastrukture u jugoisto~noj Evropi
- EK podr`ava odr`avanje ove konferencije, istakla je direktorica Generalne direkcije iz EK-a Marjeta Jager, dodaju}i da je regionalna saradnja temelj evropskih integracija.

gobrojne privrednike iz BiH i susjednih dr`ava, dolazak na SAPO 2011. najavilo je nekoliko ambasadora te delegacije vlada Federacije BiH i TK-a, kao i predstavni ci pri vre dnih aso ci ja ci ja i udru`enja.

U~esnici konferencije su prezentirali zajedni~ke transportne prioritete, a posebna pa`nja posve}ena je klju~nim pitanjima finansiranja transportne infrastrukture u jugoisto~noj Evropi. Konferencija je organizirana u okvirumemoranduma o razumijevanju za razvoj osnovne prometne mre`e jugoisto~ne Evrope, koji su u Luksemburgu 2004. godine potpisale Albanija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Kosovo i EK. Tim procesomzemljepotpisnice `ele i rade na pripremi prometnemre`e za priklju~enje EU prometnoj mre`i poznatoj kao TEN-T (Transeueuropean Network-transport).

Nova emisija
Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH odobrila je emisiju vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje emitenta Sarajevska berza - burza vrijednosnih papira Sarajevo. Ovom emisijom bit }e emitirane 924 obi~ne (redovne) dionice nominalne vrijednosti 100 KM po dionici. Odlukom Skup{tine dioni~ara SASE, dionice se nude unaprijed poznatim kupcima: Istanbulska berza, TAKASBANK i Centralni registar Turske, po 308 dionica. Vrijeme trajanja ponude za upis i uplatu dionica ove emisije po~inje 20. aprila, a zavr{ava 20. maja. Cijena di oni ce ko ju po ten ci jal ni kupci trebaju platiti iznosi 452,22 KM po dionici, a emisija se smatra uspjelom uplatom u cjelini vrijednosti ukupne veli~ine emisije kod depozitarne banke, saop}ila je SASE.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 076 - 20. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.432199 1.424668 26.514548 0.080868 0.261604 0.731018 1.650123 0.565032 0.251296 0.218691 1.519188 0.889378 2.222028 1.364103 0.048187 1.923934

1.955830 1.435788 1.428239 26.581000 0.081071 0.262260 0.732850 1.654259 0.566448 0.251926 0.219239 1.522995 0.891607 2.227597 1.367522 0.048308 1.928756 USD BAM

1.955830 1.439377 1.431810 26.647453 0.081274 0.262916 0.734682 1.658395 0.567864 0.252556 0.219787 1.526802 0.893836 2.233166 1.370941 0.048429 1.933578 1.59148 2.180516

Konzum u Grada~cu
Otvorena je prva Konzum prodavnica u Grada~cu, na adresi Titova bb. Na vi{e od 350 kvadratnih metara prodajne povr{ine nalaze se odjeli s bogatom ponudom vi{e od 7.000 razli~itih proizvoda za svakodnevnu potro{nju u doma}instvu. U prodavnici je zaposleno 16 novih radnika. Prodavnica u Grada~cu je 141. Konzumov maloprodajni objekat u BiH. Radno vrijeme prodavnice je svaki dan, uklju~uju}i i vikend, od 7 do 22 sata.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 04. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 04. 2011 =

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.777,79
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 21
1.051,94
SASX-10

1.070,73

SASX-30

1.198,33

BIRS

2.362,17

FIRS

1.312,23

ERS10

Banjalu~ka berza

Trgovanje na SASE

Skok dionica [ipad komerca
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 141.479,37 KM. U sklopu 57 transakcija ukupno su prometovana 90.224 vrijednosna papira. Promet na kotaciji iznosio je 91.258,66 KM, u sklopu 32 transakcije prometovano je 84.018 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 27.040,99 KM, u sklopu 12 transakcija prometovano je 2.011 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,48 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 12.953,82 KM, u sklopu osam transakcija prometovano je 2.416 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fonda d.d. Mostar od 9.174,50 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,90 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 51.263,85 KM, u sklopu 12 transakcija prometovana je 79.591 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 16.303,01 KM, dok je sa obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 34.960,84 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 24.458,11 KM, u sklopu 17 transakcija prometovano je 927 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Fabrika duhana Sarajevo od 13.328,61 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 69,06 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 25.762,60 KM, u sklopu osam transakcija prometovano je 5.279 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet os-

Ju~era{nji promet 232.881,30 KM

U minusu akcije Agrokoopa
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 232.881,30 KM, kroz 126 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Nove banke a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 28.350,00 KM, po prosje~noj cijeni od 1,05 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 52.861,46 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 18.685,00 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,03 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 104.876,83 KM, po prosje~noj cijeni od 8,39 KM, {to predstavlja rast cijene za 1,70 posto. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka (1,70 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 8,39 KM. Akcije pet fondova su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Invest nova fonda a.d. Bijeljina (-2,41 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 0,081 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerije nafte a.d. Brod, trgovalo se u iznosu od 1.350,40 KM, po prosje~noj cijeni od 0,20 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 10,50 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Rafinerija nafte a.d. Brod (10,50 posto), i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,20 KM, u vrijednosti 1.350,40 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije 2 emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Agrokoop a.d. Trebinje ostvarile pad od -75,00 posto i trgovalo se po cijeni od 1,00 KM po akciji, u vrijednosti od 100,00 KM.

Promet na kotaciji 91.258,66 KM

Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. april 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

tvaren je dionicama emitenta Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 22.743,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 7,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta [ipad komerc d.d. Sarajevo od 2,99 posto i dostigle su cijenu od 3,10 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent [ipad export-import d.d. Sarajevo od 17,65 posto i dostigao cijenu od 1,40 KM.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Boksit a.d. Milici Elektrodistribucija a.d. Pale Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 5,16 12,5 4,08 0,081 5,12 8,39 6,65 4,5 6,9 -0,96 0 -1,92 -2,41 0,99 1,7 -1,48 0 -2,13 5,21 12,5 4,08 0,081 5,13 8,4 6,65 4,5 6,9 5,11 12,5 4,08 0,081 5,1 8,2 6,65 4,5 6,84 135 161 88 4.980 805 12.497 112 20 2.136 696,15 2.012,50 359,04 403,38 4.120,52 104.876,83 744,80 90,00 14.730,24 0,0014 0,8 0,624 0,59 0,48 0,7 1,05 0,45 1,68 1,48 0,043 0 0 -20 1,03 -1,84 2,49 0 -14,77 1,2 0 2,38 0,0014 0,8 0,624 0,59 0,48 0,7 1,05 0,45 1,69 1,48 0,043 0,0014 0,8 0,624 0,59 0,48 0,7 1,05 0,45 1,67 1,48 0,043 961.729 950 607 269 941 10.002 27.000 312 1.146 2.747 80.000 1.346,42 760,00 378,77 158,71 451,68 7.001,40 28.350,00 140,40 1.925,64 4.065,56 3.440,00

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. april/travanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE 42,60 40,70 37,99 36,00 34,83 94,50 97,00 0,19 0,17 1,15 0,17 1,15 1,61 2,11 42,60 41,02 38,00 36,02 35,10 94,50 97,00 42,60 2.706 40,70 2.360 37,70 33.464 36,00 2.075 34,60 2.083 94,50 33.403 97,00 3.500 1.152,75 964,06 12.713,40 747,19 725,61 31.565,84 3.395,00 2 2 2 2 2 1 1 5,68 2,51 5,90 -1,27 -3,46 0,00 5,70 2,51 5,90 5,52 2,51 5,90 511 350 1.555 2.900,82 878,50 9.174,50 4 2 2 13,48 -1,05 13,69 13,03 2.011 27.040,99 12

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrokoop a.d. Trebinje Jedinstvo a.d. Novi Grad Komunalac a.d. Bijeljina P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Nestro Petrol a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 1 0,2 0,7 0,4 0,8 0,2 83,2(A) 38,04 37,73 37 36,85 -75 0 0 0 -0,12 10,5 -0,82 0,11 0,16 -0,03 -0,03 1 0,2 0,7 0,4 0,8 0,2 83,2 38,05 37,9 37 36,98 1 0,2 0,7 0,4 0,8 0,2 83,2 38,02 37 37 36,8 100 1.461 732 1.282 1.500 6.752 12.000 42.422 10.323 50.500 14.000 100,00 292,20 512,40 512,80 1.200,00 1.350,40 8.985,60 16.137,96 3.894,42 18.685,00 5.158,48

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE FAMOS D.D. SARAJEVO [IPAD EXPORT - IMPORT D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO

22,06 5,00 13,12 69,06 64,00 3,10

-3,50 0,40 -7,11 -3,39 -1,54 2,99

22,06 5,00 13,15 69,10 64,00 3,10

22,06 5,00 13,10 69,01 64,00 3,10

50 300 100 193 104 180

1.103,00 1.500,00 1.312,50 13.328,61 6.656,00 558,00

1 1 2 9 2 2

3,00 0,00 1,40 -17,65 7,00 0,00

3,00 1,40 7,00

3,00 1,40 7,00

111 1.919 3.249

333,00 2.686,60 22.743,00

2 3 3

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

119,18

$ 2,00 %

4,17

$ 0,94 %

1.492,50

$ 0,03%

43,10

$ 0,35 %

2,678

$ 0,34 %

826,25

$ 1,91 %

762,25

$ 0,36 %

22 SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ministar prometa i komunikacija Kantona Haris Luli}

Konkurencija u

prevozu na{a

JE OBAVEZA
Pravilnik sa kriterijima o studentskim kartama Raspisivanje poziva za linije gradskog prevoza Obnova pruge tokom raspusta
Ministarstvo prometa i komunikacija je u isto vrijeme dobilo dva zahtjeva u vezi sa subvencioniranjem studentskih karti u gradskom prevozu. Prvi je do{ao iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u kojem je zatra`eno da i vanredni studenti dobiju ovu povlasticu, dok je drugi stigao iz Grasa, a u kojem se tra`i da se cijena izdavanja karti za ovu populaciju izjedna~i sa |a~kim kuponima, koji samo za prvu zonu mjese~no ko{taju po 16 KM. Ovo je na konferenciji za medije ju~er kazao resorni ministar Haris Luli}, te dodao kako je u toku izrada pravilnika o izdavanju karti studentima sa kriterijima. - Dosad nije postojao nijedan kriterij, izuzev da je korisnik kupona redovan student, a za te namjene se pau{alno svaki mjesec izdvajalo 250.000 KM. Za tu namjenu mi smo planirali 2,4 miliona maraka, ali su karte odobrene do polovine juna, do kada }e pravilnik biti zavr{en, istakao je ministar saobra}aja, te se potom osvrnuo na finansijsku situaciju KJKP Gras. - Gras ima na osnovu kredita dugovanja od 30 miliona maraka, poreskih obaveza 15,7 miliona, uplate PIO/MIO osam miliona, pet miliona je du`an dobavlja~ima, te dva miliona za gorivo, kazao je Luli}, te dodao kaLuli}: Za monta`ne gara`e 1,7 miliona maraka
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Pregovori sa EBRD-om 3. maja

Prema rije~ima ministra Luli}a, u Kantonu djeluje 1.328 taksista, od ~ega njih 997 imaju TA tablice za obavljanje ove djelatnosti. - Ostali nemaju potrebnu dokumentaciju, a rok za njeno pribavljanje bio je 1. novembar 2010. Poreske obaveze prema dr`avi nisu izmirila 263 lica, pa samim tim nisu ni mogla dobiti produ`enje licence. U pripremi je nova odluka o taksi-prevozu, koja }e se za 15 dana na}i u javnoj raspravi gdje o~ekujemo sugestije i prijedloge. Ono {to dosad nije bilo mogu}e, naslje|ivanje je licence i prenos u slu~aju trajne onesposobljenosti, a {to }e biti obuhva}eno novom odlukom, istakao je Luli}. ko }e se uskoro na sjednici Vlade na}i prijedlog pravilnika o pona{anju u vozilima gradskog prevoza, ali i realizovati projekat ve}eg stepena bezbjednosti, uvo|enjem videonadzora u sva vozila koja saobra}aju u vrijeme tzv. {pice. Ministar saobra}aja podsjetio je kako }e se ove godine pristupiti obnovi tramvajske pruge od Ba{~ar{ije do S-krivine ispred hotela Holiday Inn, te da }e se ti radovi najvjerovatnije obavljati tokom ljetnog raspusta. Neizbje`na tema bila je i odnos Grasa sa privatnim prevoznicima, prije svih, Centrotransom. - U narednih 30-ak dana Ministarstvo }e raspisati poziv za linije gradskog prevoza, a na{a je obaveza, prema odluci Konkurencijskog vije}a, uvo|enje konku ren ci je u grad skom sao bra}aju, istakao je Luli}. Za gradnju gara`a Ministarstvo ima u 2011. na raspolaganju 1,7 miliona KM, a kako je kazao Luli}, u toku je pribavljanje dozvola za njihovo montiranje od op}ina Stari Grad i Centar. Ministar je najavio i odr`avanje okruglog stola, na kojem }e tema biti “Kakav javni transport `elimo?” .
J. MILANOVI]

Nova odluka za taksiste

Gradnja cesta po~etkom 2012.
Kako je ju~er kazao ministar Luli}, 3. maja sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj precizira}e finansiranje gradnje saobra}ajnica u KS-u, od kredita vrijednog 37,5 miliona eura. - U pitanju su prva i XII transverzala, te ju`na longitudinala. Najprije }e se pristupiti gradnji ju`ne longitudinale od Mosta Vrbanja do spoja sa Ulicom Hamdije ^emerli}a, te XII transverzale, radovima od

Ba~i}a pre ma Aero dro mu. Kanton }e osigurati sredstva za imovinskopravne odnose, a po~etak gra dnje se mo`e o~ekivati u prolje}e 2012, napomenuo je Luli}. O spornim objektima Luli} nije `elio detaljno govoriti, imaju}i u vidu da je na samom spoju Grbavi~ke i Ulice Hamdije ^emerli}a potrebno sru{iti jedan ulaz zgrade, dok je na Stupu predvi|eno uklanjanje objekta Dalas namje{taja.

Stupska petlja: Radovi od Ba~i}a prema Aerodromu

Radovi u Zagreba~koj
Foto: S. GUBELI]

Civilna za{tita op}ine Centar

Certifikati za 95 ~lanova
U Op}ini Centar ju~er su uru~enicertifikatipripadnicima Civilne za{tite koji su uspje{no zavr{ili obuku za rukovanje profesionalnim mobilnim radiostanicama. Obuku koju su od februara do aprila 2011. godine odr`ali predava~i iz Radio kluba Sarajevo, uspje{no je zavr{ilo 95 pripadnika Civilne za{tite Centra. Obuka se sastojala iz 12 sati teorijske nastave i {est sati prakti~nog rukovanja opremom. Prvi certifikat o uspje{no zavr{enoj obuci uru~en je op}inskom na~elniku D`evadu Be}irevi}u, komandantu {taba CZ-a Op}ine Centar. - Nabavka opreme i osposobljavanje ~lanova CZ-a za rukovanje mobilnim radiostanicama neophodnim za komunikaciju u slu~aju prirodnih i

Sanacija udarnih rupa
Nekoliko ekipa KJKP Rad ju~er je saniralo o{te}enja na saobra}ajnicama koja su nastala u prethodnih nekoliko mjeseci. Naime, kako nam je kazao Ahmed \ipa, portparol KJKP Rad, pomenute aktivnosti provode se u okviru potpisanog ugovora sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo. - Na{e ekipe su na terenu i sanirajuudarnerupe i o{te}enja na saobra}ajnicama. Ovakveaktivnosti ne mo`emoplanirati,ve}se one obavljaju na mjestima na kojima se pojave o{te}enja, istakao je \ipa. Jedna od lokacija na kojima su tokom ju~era{njeg dana uposle ni ci KJKP Rad sa ni ra li o{te}enja je i u Zagreba~koj ulici, a sli~ne aktivnosti mogu se o~ekivati i u narednom periodu.
S. Hu.

drugih nesre}a predstavlja jedan u nizu zadataka koji smo realizirali kontinuirano osposobljavaju}i njene jedinice u tehni~kom i organizacionom smislu. Na{e pripadnike CZa pripremamo kao da }e sutra

djelovati u slu~aju prirodne ili druge nesre}e, ali nadam se da }emo radiostanice najvi{e koristiti u situacijama kada nisu ugro`eni `ivoti gra|ana i materijalna dobra, kazao je S. Hu. Be}irevi}.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23
DE@URNI TELEFON

Saradnja Ministarstva obrazovanja i kompanije Telemach

Besplatan internet
u 30 osnovnih {kola
Ovo je prvi korak zajedni~kog projekta, koji }e najvjerovatnije biti nastavljen u ostalim osnovnim te srednjim {kolama, istakli potpisnici sporazuma
Sa ra dnjom Mi nis tar stva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i kompanije Telemach trideset osnovnih {kola u Sarajevskom kantonu od sada }e imati besplatno kori{tenje kablovskog interneta. Provedba ovog za u~enike i nastavnike veoma vrijednog projekta uslijedila je ju~era{njim potpisivanjem sporazuma o saradnji Ministarstva i kompanije, a potpisali su ga ministar Emir Suljagi} i Husejin Jusi}, generalni direktor kompanije Telemach. Ministar Suljagi} je, ovom prilikom, istakao kako }e projektom biti olak{an rad u~enicima i nastavnicima u {kolama te da je ovo samo prvi korak u provedbi projekta, koji }e se potom pro{iriti i na ostale osnovne, ali i srednje brao da dru{tvenu odgovornost demonstrira pomaganjem obrazovanja. Ovo je tek prvi korak i o~ekujemo da }e iz ovog sporazuma proiza}i dugoro~no i strate{ko partnerstvo izme|u Telemacha i Ministarstva obrazovanja i nauke KS-a na dobrobit osnovnog i srednjeg {kolstva u Kantonu“, istakao je ministar Suljagi}. “Gle da ju}i na su sje dne dr`ave, Bosna i Hercegovina nema razloga da zaostaje u kori{tenju interneta. Upravo educiraju}i najmla|e, di`emo svijest i percepciju o va`nosti interneta kao medija, koji je neprikosnoven u svom polju djelovanja i ima informativno-istra`iva~ki karakter“ ka, zao je direktor Jusi}.
Mr. BABI]

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Sa ju~era{njeg potpisivanja sporazuma u Kantonu

{kole. Za po~etak u osnovnim {ko la ma in ter net }e bi ti uklju~en za kabinete informatike, biblioteke, kabinet direktora...

“Telemach je ovim ~inom pokazao visok stepen dru{tvene odgovornosti. Ministarstvo izra`ava zahvalnost Telemachu zbog toga {to je iza-

Intenzivni radovi na sportskoj dvorani Grbavica

Zavr{etak
objekta u maju
Izgradnja sportske dvorane na Grbavici odvija se prema planiranoj dinamici, a trenutno se radi fasada objekta. Ovo je istakao Nusret D`anko, tehni~ki direktor u firmi Unigradnja. - Trenutno radimo zidarske poslove i fasadnu bravariju, napomenuo je D`anko. Kada je u pitanju osiguranje sredstava i izmirivanje obaveza prema izvo|a~u radova, D`anko isti~e da je sve uredno. - Polovinom maja mogli bismo zavr{iti radove koji su do go vo re ni i za ko je su upla}ena finansijska sredstva, naglasio je D`anko. Za prvu fa zu iz gra dnje ovog objekta Op}ina Novo Sarajevo izdvojila je ~etiri miliona maraka, dok su u bud`etu za ovu godinu planirana tri miliona maraka. Otvorenje sportske dvorane koja }e po veli~ini biti tre}a u Kantonu Sarajevo i koja }e mo}i primiti vi{e od 1.500

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Otvorenje se o~ekuje krajem godine

PORODILI[TA
Foto: S. GUBELI]

gledalaca, o~ekuje se do kraja godine. U okviru ovog sportskog

objekta nalazit }e se poslovni prostori, streljana, kuglana i S. Hu. fitnes-centar.

10 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

24 SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Za{tita podru~ja izuzetne prirodne vrijednosti

Po~ela edukacija nadzornika prirode
Iskustva sa Triglava prenose se na Vrelo Bosne, Skakavac, Bijambare, ali i park Sutjeska
Nejra sa porodicom

Pomozimo Nejri i Lejli
U Klini~kom centru u Sarajevu dvadesetosmogodi{njoj Nejri Kuri} dijagnosticirano je da boluje od leukemije. Za uspje{no lije~enje i ozdravljenje neopodna je transplantacija ko{tane sr`i koja ko{ta 500 hiljada maraka. Ukoliko `elite i mo`ete donacijompomo}iNejri mo`ete to u~initi uplatom na devizni ra~un Raiffeisen bank d.d. Shift code RZBABA2S, adresa Zmaja od Bosne bb, 72 000 Sarajevo, BiH, IBAN CODE: BA391613000007553445, Nejra Kuric, Mejta{ br. 2, Sarajevo. Uplate u KM mo`ete izvr{iti na ra~un Nejra Kuri}, JMBG: 1403982195064, transakcijskira~un1613000007553445sa svrhom uplate “Humanitarna uplata za lije~enje Nejre Kuri}, Raiffeisen bank“ . Lejli Silajd`i} tako|er treba pomo}. Ona boluje od Multiplex sclerosis i potrebno je 15.000 eura za zaustavljanje progresije bolesti. Zainteresovaniuplatemoguizvr{iti na `irora~un (KM): UniCreditBank d.d. (poslovnicaBreza): LejlaSilajd`i}; (svrha uplate) - pomo} za lije~enje; transkacijskibroj3385802128555463 te na devizni ra~un: UniCredit Bank d.d. (poslovnica Breza) SWIFT: UNCRBA22; na ime: LejlaSilajd`i}; svrha uplate – pomo} za lije~enje; konto: 40391309101; IBAN BA39 3385 8028 S. Hu. 2855 6836.

Isklju~enja struje i vode
Zbogodr`avanjaenergetskihpostrojenjadanas}e u navedenimvremenskim intervalima bez napajanja elektri~nom energijom ostati sljede}a podru~ja: od 9 do 15 sati Donja Vogo{}a 1 i 2, Ba~i}i 7, Semizovac 3, Bistrik 1, Bojnik 2 i 3, Crnotina, AnsamblKo{evo, Svrake 2, 3 i 4, Granitnaselje, Ivan~i}i, Ljubina2, Nebo~aj, Nebo~aj 3 i Ni{i}i 1, a od 9.30 do 15.30 satiBojni~ka. Od 8 do 16 sati napajanja ne}e imati Brije{}e 1, a od 9 do 14 sati Careva, dok }e od 13.30 do 15 sati bez struje ostati ^engi}-Vila 1/5. Od 10.30 do 12 satistrujene}eimati^engi}-Vila 1/6, a od 9 do 10.30 ^engi}-Vila1/7. Doglodi i Eurobeton }e ostati bez napajanja od 9 do 16 sati, a od 8.30 do 15.30 sati Ploha. Od 12 do 13.30 sati napajanja ne}e imati ^engi}-Vila 1/8. Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mre`i danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Humska, Ru|era Bo{kovi}a, Osik, Kraljice Jelene, Vi{egradska kapija, Kova~evac i Breka.

U okviru projekta “Ja~anje kapaciteta za upravljanje podru~jima od izuzetne prirodne va`nosti“, koji finansira Evropska unija, zajedno sa Mi nis tar stvom pros tor nog ure|enja i za{tite okoli{a KSa, na Ilid`i se odr`ava dvodnevna obuka za nadzornike za{tite prirode. Ovaj projekat paralelno se izvodi u tri podru~ja, spo me nik pri ro de Vrelo Bosne, gornji tok rijeke Dre tu lje u Pla {kom Hrvatska i planina Ljubi{nja u Pljevljima - Crna Gora. Cilj projekta je ja~anje razvoja ekoturizma, ali se njime `eli pomo}i i izgradnja relevantnih kapaciteta i organizacija koje }e upravljati podru~jima od izuzetne prirodne vrije dnos ti. Kroz ra di oni ce i {tampane materijale ostvarivat }e se kontakti sa lokalnim za je dni ca ma. Pro je kat je po~eo pro{le i nastavit }e se u 2011. godini.

Dvodnevna obuka na Ilid`i

Uniformisani za{titari
Podru~ja na kojima se provo di pro je kat su izu ze tne prirodne ljepote koja se nastoji za{tititi preciziranjem naj va`ni jih po je di na~nih aktivnosti i ciljeva. Ovo je prvi skup kojim se odre|ena grupa neposrednih nosilaca za{tite prirode educira kako bi mogla odgovoriti tra`enim zadacima. Zijada Krvavac, stru~ni savjetnik ministra za okoli{, nagla{ava da su ~uva-

ri prirode neposredni nosioci u za{titi, ali i osobe koje kontaktiraju s posjetiocima na terenu. - De ta ljno su pro pi sa ne nadle`nosti nadzornika pravilnikom o njihovom radu i oni su lako prepoznatljiva uniformisana lica sa legitimacijama, opremljena potrebnom opremom za komunikaciju na terenu, tako da lako mogu sara|ivati i sa drugim slu`bama u slu~aju incidenata. To su u potpunosti pravi ~uvari i doma}ini za {ti}enih pros to ra, ka`e Krvavac.

Treninzi sa predava~ima
Inda Silajd`i}, voditeljica dvogodi{njeg projekta, nagla{ava da je on namijenjen me-

nad`erima, upravlja~ima za{tite prirode u ove tri zemlje. - Ve} su odr`ani treninzi sa ljudima koji rade u javnim i drugim ustanovama koje se bave za{titom prirode u Pla{kom, trenutno se isto radi u Sarajevu, a potom i u Pljevljima. Dana{nji trening fokusiran je na nadzornike u BiH, koji su zaposle ni ci JU Za {ti}ena po dru~ja KS-a, na ci onal nog parka Sutjeska i nadzornike prirode iz Ze-do kantona. Eminentni predava~i slovena~kih nacionalnih parkova Triglav i Logarska dolina }e nas to ja ti svo ja is kus tva u dugogodi{njem radu prenijeti u~esnicima radionice, kazala je Silajd`i}.
Z. TURKOVI]

Paketi najugro`enijim stanovnicima Kantona
JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda Obavje{tavamo sve zainteresirane ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica “Elektrodistribucija”, Sarajevo (u daljnjem tekstu Ugovorni organ) u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 25/11 i 27/11, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik br.49/04) objavila slijede}a javna nadmetanja po otvorenom postupku: 1. 10304-OP-011/11 Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS, 10 (20) kV kablovskih priklju~aka za TS 10 (20)/0,4 kV i niskonaponskih kablovskih priklju~aka objekata Sanacija gra|evinskog dijela objekta i uzemljenja TS 35/10(20) kV Bjela{nica Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 kV Bra}e Muli} 1, 10(20) kV kablovski priklju~ak za TS 10(20)/0.4 kV Bra}e Muli} 1 i NN kablovskog priklju~ka sa mjernim ormarom za kupca Gradiz Nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 kV [IP 9 i 10(20) KV kablovskog priklju~ka za TS 10(20)/0.4 KV [IP 9

2. 10304-OP-012/11 3. 10304-OP-001A/11

4. 10304-OP-003A/11

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75, a detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja telefaksa odnosno na telefon broj +387 33 751 470, kao i na web stranici "Slu`benog glasnika BiH", odnosno na web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba).

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Velida Memi} uru~ila je stotinu paketa sa hranom i higijenskim potrep {ti na ma pred sje dni ku Udru`enja logora{a Kantona Asimu Zuli}u. - Ovi paketi pomo}i namijenjeni su socijalno najugro`enijim ~lanovima Udru`enja, re kao je Zuli}, dodaju}i kako je ono sastavljeno od sedam op}inskih udru`enja, te kako }e njih pet dobiti po 14, a dva po 15 paketa. Nakon ovoga, ministrica Memi} je, povodom predstoje}eg blagdana Vaskrsa, uru~ila jo{ stotinu paketa

~lanici Upravnog odbora Srpskog gra|anskog vije}a @ivici Abad`i}, koja je jo{ ju~er po~ela njihovu podjelu povratnicima srpske nacionalnos ti ko ji su u stanju socijalne potrebe. - Iako su ovo skro mni paketi pomo}i, nadam se da }e do bro do}i na{im sugra|anima te im uljep{ati predstoje}e blagdanske dane, kazala je Memi}. Najavljeno je da }e ministrica Memi}, povodom Uskrsa, danas uru~iti stotinu paketa pomo}i sugra|anima povratnicima katoli~ke vjeroispovijesti, koji su socijalno ugro`eni.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
IZVOD IZ GODI[NJEG IZVJE[TAJA O POSLOVANJU FONDA
Izvod iz izvje{taja o poslovanju Fonda 1. naznaku da se radi o godi{njem, polugodi{njem ili tromjese~nom izvje{taju 2. oznaku godine, polugodi{ta ili tromjese~ja na koje se izvje{taj odnosi 3. firmu Fonda 4. sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail Fonda 5. registarski broj Fonda u registru emitenata kod Komisije 6. firmu sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail Dru{tva koje upravlja Fondom 7. ime i prezime predsjednika Nadzornog odbora i direktora Fonda 8. informacije o prihodima i rashodima, dobiti/gubiku, dividendi i isplatama obaveza po obveznicama: 8.1 skra}eni bilans stanja za Fond treba da sadr`i sljede}e stavke iz Izvje{taja o neto sredstvima - bilans stanja (Obrazac 1) propisanog Pravilnikom o ra~unovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (Slu`bene novine FBiH, 11/2000): a) Gotovina i ekvivalenti gotovine — iznos sa rb. 1 b) Ulaganja u vlasni~ke vrijednosne papire — iznos sa rb. 2 c) Ostala sredstva - zbir iznosa sa rb. 3 do 8 d) Ukupno sredstva — iznos sa rb. 9 e) Obaveze — zbir iznosa sa rb. 10. 11. 12 i 14 f) Krediti — iznos sa rb. 13 g) Ukupne obaveze — iznos sa rb. 15 h) Neto sredstva — iznos sa rb. 16 8.2. skra}eni bilansa prihoda i rashoda za Fond treba da sadr`i sljede}e stavke iz Izvje{taja o poslovanju - bilansa uspjeha (Obrazac 3) propisanog Pravilnikom o ra~unovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (Slu`bene novine FBiH, 11/2000): a) Ukupan prihod — iznos sa rb. 3 b) Ukupan rashod — iznos sa rb. 15 c) Dobitak / gubitak od ulaganja — iznos sa rb. 16 d) Neto realizirani dobitak / gubitak od tranasakcija sa ulaganjima — iznos sa rb. 17 e) Promjene u nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja — iznos sa rb. 18 f) Porez na dobit — iznos sa rb. 19 g) Neto pove}anje / smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja — iznos sa rb. 20. 8.3. dobit/gubitak prije oporezivanja 8.4. dobit/gubitak nakon oporezivanja 8.5. raspodjela dobiti: • dividenda, • rezerve, • zadr`ana dobit, 8.6. dividenda po dionici. 9. broj i nominalnu vrijednost dionica Fonda ukupno i broj i nominalnu vrijednost dionica emitiranih u izvje{tajnom razdoblju; 10. neto vrijednost imovine Fonda na po~etku i na kraju izvje{tajnog razdoblja; 11. neto vrijednost imovine Fonda po udjelu, na po~etku i kraju izvje{tajnog razdoblja; i 12. prosje~nu neto vrijednost imovine Fonda u razdoblju za koji se izvje{taj podnosi, ukupno i po udjelu 13. Prosje~na cijena po kojoj su dionice koje je emitovao fond prodate na primarnom i sekundarnom tr`i{tu tokom prvih i posljednjih mjeseci - izvje{tajnog razdoblja, ako je mjesec zadovoljio standarde navedene u Pravilniku o metodologiji za utvr|ivanje neto vrijednosti imovine fonda. (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br: 11/00, /01.) 14. Ukupan iznos obaveza po osnovu tro{kova upravljanja Fonda na kraju izvje{tajnog razdoblja - Iznos tro{kova upravljanja za izvje{tajno razdoblje - Ukupna vrijednost upravlja~ke provizije za izvje{tajno razdoblje - Zbir tro{kova upravljanja i provizije - Odnos zbira iz prethodne alineje i prosje~ne neto vrijednosti za izvje{tajno razdoblje (indeks) - Odnos zbira tro{kova upravljanja i provizije i prosje~ne cijene dionica Fonda pomno`en sa brojem dionica u vlasni{tvu dioni~ara 15. Informacije iz kompletnog finansijskog izvje{taja Fonda, koje se odnose na transakcije povezanih osoba Direktor Dru{tva: mr. Nedim [a}iragi}, dipl. oec, s.r. Predsjednik Nadzornog odbora Dru{tva: mr. Gregor @vipelj, dipl. oec, s.r. Sadr`aj Godi{nji izvje{taj 2010. godina Sadr`aj Godi{nji izvje{taj Sadr`aj Godi{nji izvje{taj

25

IZVOD IZ GODI[NJEG IZVJE[TAJA O POSLOVANJU DRU[TVA
Izvod iz izvje{taja o poslovanju Dru{tva 1. Naznaku da se radi o godi{njem, polugodi{njem ili tromjese~nom izvje{}u 2. Oznaku godine, polugodi{ta ili tromjese~ja na koje se izvje{taj odnosi 3. Firmu Dru{tva, sa oznakom oblika organiziranja

4. Sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail Dru{tva

5. Sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail podru`nica Dru{tva 6. Ime i prezime predsjednika nadzornog odbora i direktora Dru{tva

7. Ime i prezime i telefon sekretara Dru{tva 8. Firme Fondova kojim Dru{tvo upravlja

2009. godina 2010. godina ILIRIKA DZU Dru{tva za ILIRIKA DZU Dru{tva za upravljanje investicijskim upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.Sarajevo fondovima d.o.o.Sarajevo [trosmajerova 1, [trosmajerova 1, tel. +38733 953 480, tel. +38733 953 480, fax. +38733 953 489, fax. +38733 953 489, e-mai:. info@ilirika.ba e-mail: info@ilirika.ba Mr Gregor @vipelj, dipl.oec. Mr Gregor @vipelj, dipl.oec. Predsjednik Nadzornog odbora; Predsjednik Nadzornog odbora; Mr Nedim [a}iragi}, dipl.oec — Mr Nedim [a}iragi}, dipl.oec. Predsjednik Uprave Dru{tva Predsjednik Uprave Dru{tva Otvoreni investicijski fond Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom sa javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“ „ILIRIKA MOJ FOND“ Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA JUGOISTI^NA EVROPA“ 4.621.775,44 Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA GLOBAL“ 4.728.429 -

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA GLOBAL“ [trosmajerova 1, Sarajevo, tel. +38733 953 480 032-05-024 ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo; [trosmajerova br. 1, tel. +38733 953 480; fax +38733 953 489; info@ilirika.ba

355.446 1.593.100 627.585 2.576.131 5.200 5.200 2.570.931

9. Ukupan iznos imovine svih Fondova kojim Dru{tvo upravlja 10.Prihodima i rashodima, dobiti/gubitku, dividendi i isplatama obaveza po obveznicama: 10. 1. Skra}eni bilans stanja Dru{tva, koji treba da sadr`i slijede}e stavke Bilansa stanja propisane Rje{enjem o izmjenama {ema ra~unovodstvenih iskaza (Slu`bene novine Federacije BiH 31/99): AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital - AOP 101 b) Stalna sredstva - AOP102 c) Teku}a sredstva - AOP129 d) Gubitak iznad visine kapitala — AOP 151 e) Ukupna aktiva — AOP 152 PASIVA a) Kapital - AOP 154 b) Dugoro~ne obveze - AOP 163 c) Teku}e obveze - AOP 169 d) Ukupno pasiva — AOP 179 10. 2. skra}ena bilanca prihoda i rashoda treba sadr`ati sljede}e stavke iz Bilance uspjeha propisanog Rje{enjem o izmjenama {ema ra~unovodstvenih iskaza (Slu`bene novine Federacije BiH 31/99): a) Prihodi — zbir AOP-a 181 i AOP-a 190 do 195 b) Rashodi — zbir AOP-a 182,183,186,187 i 196 do 199 c) Dobit / gubitak prije poreza — AOP 200 ili 201 d) Porez na dobit - AOP 202 e) Dobit / gubitak poslije poreza — AOP 203 ili 204 f) Vanredni prihodi — AOP 205 g) Vanredni rashodi — AOP 206 h) Dobit / gubitak od vanrednih stavki — AOP 207 ili 208 i) Porez na dobit od vanrednih stavki — AOP 209 j) Neto dobit od vanrednih stavki — AOP 210 k) Ukupna neto dobit / gubitak — AOP 211 ili 212 10. 3. dobit/gubitak prije oporezivanja; 10. 4. dobit/gubitak nakon oporezivanja; 10. 5. raspodjela dobiti: • dividenda, • rezerve, • zadr`ana dobit; 10. 6. dividenda po dionici; 10. 7. ispla}ene obveze po obveznicama Direktor Dru{tva: Mr Nedim [a}iragi}, dipl.oec.,s.r.

38.624 44.099 -5.475 -18.381 26.787 2.930,72

55.459 430.836 486.295

57.171 315.680 372.851

480.515 1.214 4.566 486.295

357.163 722 14.966 372.851

119.990 438.473 -318.483 -318.483 -318.483 -318.483 -

161.350 484.702 -323.352 -323.352 -323.352 -323.352 Vanjski revizor: Zuko d.o.o Sarajevo,s.r.

Na po~etku: Na kraju: Na po~etku: Na kraju: Ukupno: Po udjelu:

1.037.728 2.570.931 2,9997 2.8279 1.055.799 2,8285 -

5.200 30.709 13.386 44.095 0,0418

Predsjednik Nadzornog odbora Dru{tva: Mr Gregor @vipelj, dipl.oec.,s.r.

Vanjski revizor: Zuko d.o.o. Sarajevo, s.r.

IZVJE[TAJ OVLA[TENOG REVIZORA Upravi i vlasnicima ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo (Dru{tvo) na dan 31. decembar 2010. godine izlo`enih na stranicama 9 do 26. Finansijski izvje{taji pripremljeni su na osnovi Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 13 do 15. Odgovornost Uprave i revizora Kako je izlo`eno na stranici 6, za navedene finansijske izvje{taje odgovara Uprava. Na{a odgovornost odnosi se na izra`avanje nezavisnog mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na osnovi obavljene revizije. Temelj za izra`avanje mi{ljenja Postupak revizije finansijskih izvje{taja Dru{tva proveden je u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provo|enje revizije do nivoa potrebnog nam za dobivanje dovoljno dokaza o tome da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajna pogre{na iskazivanja. Revizija je obuhvatila ispitivanje, na test osnovi, evidencija i ra~unovodstvenih podataka, {to potkrepljuju iznose i objave prikazane u finansijskim izvje{tajima. Za potrebe ocjene rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentovanje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura prikladnih datim uslovima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er obuhvata procjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena Uprave, kao i cjelokupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija pru`a razumnu osnovu za izra`avanje mi{ljenja. Dru{tvo je za 2009. godinu revidirano od druge revizorske firme koja je izdala pozitivno mi{ljenje. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo na dan 31. decembar 2010. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr{en u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Federacije BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 13 do 15. Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima efekte transakcija sa povezanim licima koji su od materijalnog zna~aja za finansijske izvje{taje ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo za period 1. 1. - 31. 12. 2010. godine u skladu s Pravilnikom o sadr`aju, rokovima i obliku izvje{taja investicijskih fondova, dru{tava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Dru{tva, a na dan 31. decembar 2010. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno s prate}im bilje{kama u na{em izvje{taju o reviziji. ZUKO d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Ljubun~i}a 22 Sarajevo, 14. januar 2011. godine Ovla{teni revizori IZVJE[TAJ OVLA[TENOG REVIZORA Upravi i vlasnicima OIF ILIRIKA GLOBAL Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL (Fond) na dan 31. decembar 2010. godine izlo`enih na stranicama 7 do 27. Finansijski izvje{taji pripremljeni su na osnovi Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhva}aju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputama, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi te primjenom op{tih i ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 11 do 17. Odgovornost Uprave i revizora Kako je izlo`eno na stranici 4, za navedene finansijske izvje{taje odgovara Uprava. Na{a odgovornost odnosi se na izra`avanje neovisnog mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na osnovi obavljene revizije. Temelj za izra`avanje mi{ljenja Postupak revizije finansijskih izvje{taja Fonda proveden je u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provo|enje revizije do nivoa potrebnog nam za dobivanje dovoljno dokaza o tome da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajna pogre{na iskazivanja. Revizija je obuhvatila ispitivanje, na test osnovi, evidencija i ra~unovodstvenih podataka, {to potkrepljuju iznose i objave prikazane u finansijskim izvje{tajima. Za potrebe ocjene rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura odgovaraju}ih datim uslovima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Fonda. Revizija tako|er obuhva}a procjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena Uprave, kao i cjelokupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija pru`a razuman osnov za izra`avanje mi{ljenja. Fond je za 2009. godinu revidiran od druge revizorske firme koja je izdala pozitivno mi{ljenje. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL na dan 31. decembra 2010. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr{en u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Federacije BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputama, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, te primjenom op{tih i ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 11 do 17. Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog zna~aja za finansijske izvje{taje Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA GLOBAL za period 1. 1. - 31. 12. 2010. godine u skladu s Pravilnikom o sadr`aju, rokovima i obliku izvje{taja investicijskih fondova, dru{tava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2010. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno s prate}im bilje{kama u na{em izvje{taju o reviziji. ZUKO d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Ljubun~i}a 22 Sarajevo, 28. januar 2011. godine Ovla{teni revizori

26

KULTURA

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mostarsko prolje}e - Dani Matice hrvatske

Preko osamsto posjetilaca pozdravilo je ansambl predstave

Foto: Stojan LASI]

Glembajevi u Kosa~i
Gostovanje Ateljea 212 u Mostaru potvrdilo je za{to vlada tako veliko zanimanje za ono {to pozori{te danas ima re}i, igraju}i jedno od najizvo|enijih Krle`inih dramskih djela
Za svako gostovanje Ateljea 212 uvijek se tra`ila karta vi{e. Bilo da je ovaj proslavljeni beogradski teatar sudjelovao u jakoj konkurenciji na MESS-u, ili se radilo o pozori{noj saradnji. Tako je bilo i preksino} u Mostaru kada je razloga za iznimno veliku posje}enost - oko osamsto gledalaca od kojih je preko stotinu sjedilo na naknadno unesenim stolicama ili stajalo u Domu Hercega Stjepana Kosa~e - bilo i vi{e od uobi~ajene `elje da se prisustvuje jednom kulturnom doga|aju.

“Cena izolacije“
- Ova sezona u Ateljeu 212 odvija se pod sloganom Ex ili Next Jugoslavija. @eleli smo da se iznova pozabavimo uspostavljanjem jedinstvenog jugoslavenskog kulturnog prostora, navodi upravnik Ateljea 212 Kokan Mladenovi} u tekstu pod naslovom “Preskupa je cena izolacije“ u kojem , obja{njava koncepciju po kojoj su “Gospoda Glembajevi“ odabrani za izvo|enje. najavama, izvje{tajima ili kriti~kim osvrtima, svuda je isticano kako je to povratak Krle`e u Beograd nakon 40 godina, kako je reditelj Jago{ Markovi} okupio internacionalni ansambl i kako za predstavu vlada ogromno interesovanje - rezervacije mnogo, mnogo dana unaprijed i veliki redovi pred pozori{nom blagajnom. Imali smo priliku da, zahvaljuju}i organizatorima Mostarskog prolje}a, predstavu vidimo “bez problema“ u Mostaru i da dugim aplauzom s odu{evljenom publikom pozdravimo ansambl, posebice Nikolu Ristanovskog, prvaka Makedonskog narodnog teatra, koji je maestralno odigrao najzahtjevniju ulogu Leonea Glembaya, tragi~ni lik umjetnika i intelektualca u svijetu punom la`i i prevara i gdje se sve mjeri isklju~ivo materijalnim. Glumac je to kojeg je beogradska publika upamtila po isto tako sjajnoj interpretaciji Ahmeta Nurudina u “Dervi{u i smrti“ . Njegovog oca, bankara Ignjata Glembaya, igrao je Boris Cavazza, jedan od najzna~ajnijih slove-

na~kih glumaca, i upravo je njihova odli~na partnerska igra kulminirala u, najboljem, drugom ~inu. Predstava je odigrana bez pauza izme|u ~inova, prilago|ena pozornici Kosa~e, {to nije umanjilo atmosferu koju joj daje i nevjerovatno svedena, funkcionalna scenografija od crnih i providnih zidova Miodraga Taba~kog. (Crni elegantni kostimi su Zore Mojsilovi}).

Prepoznavanje
Predstava je pripremana pod vi{ezna~nim sloganom “Poznajete li ove ljude“ gdje se uz najkra}i opis lika koji tuma~e navodila i isto tako kratka biografija glumaca. Mostarska publika je mogla odgovoriti potvrdno, “prepoznaju}i“ odli~ne Svetozara Cvetkovi}a (Silverbrandt, licemjerni pohotni sve}enik i baruni~in ljubavnik), Vlastimira \uzu Stojiljkovi}a (Titus Andronicus Fabrizcy, pokvareni veliki `upan, bankar Glembayevih), Tanasija Uzunovi}a (Paul Altman, sarkasti~ni obiteljski lije~nik), Jelenu \oki} (tanko}utna Sestra Angelika, Leonova {ogorica i njegova simpatija), Branislava Trifunovi}a (Puba Fabriczy, cini~ni ulizica i fi{kal) i, naravno, Anicu

Vrhunac Prolje}a
Atelje 212 do{ao je tre}i put na Mostarsko prolje}e - Dani Matice hrvatske, pa jo{ sa hit-predstavom “Gospoda Glembajevi“, ra|enom po ~uvenoj drami iz Krle`ine trilogije o Glembajevima, a u re`iji Jago{a Markovi}a, jednog od najistaknutijih reditelja srednje generacije. I, o~ekivano, briljirao, postaju}i ve} sada ovogodi{njim vrhuncem Mostarskog prolje}a! Kada je 4. februara predstava premijerno izvedena na mati~noj sceni, ve}ina naslova u hrvatskim medijima sadr`avala je sintagmu “Glembajevi u Beogradu!“ I bez obzira na to da li se radilo o

Dobru, glumicu koju publika poznaje i voli i po brojnim filmskim ulogama. Na`alost, ova, barem kako smo je do`ivjeli u Mostaru, i ne samo zbog “iskliznu}a“ u ekavicu, nije jednostavno bila Barunica Castelli, fatalna `ena i za oca i sina. No, to nije bilo razlogom da je publika toplo ne pozdravi. I na kraju, najkra}e o predstavi o kojoj je Oslobo|enje ve} pisalo povodom premijere: jedno od najizvo|enijih dramskih djela velikana hrvatske knji`evnosti 20. vijeka i u novoj postavci djeluje veoma aktuelno. Uz podsje}anje da se, a {to se tako|er povodom ove predstave navodilo - o Krle`i u me|uvremenu u Srbiji sva{ta pisalo, ~ak do tvrdnji da je “nepo`eljan u srpskim knji`arama i na pozornicama“ a , da sada Ko kan Mladenovi}, upravnik Ateljea 212, tvrdi da “u ovo vreme tabloidnih kulturnih vrednosti, u ovo vreme sunovrata svakog kriterijuma jeste jako va`no postaviti Miroslava Krle`u ne samo sa njegovim kreativnim opusom nego i sa njegovim intelektualnim, dru{tvenim anga`manom kao referencom prema kojoj se treba ravnati“ .
N. SALOM

Adis Bakra~ najbolji redatelj u Parizu
Bh. redatelj Adis Bakra~, po odluci `irija prvog filmskog festivala See a Paris odr`anog u Parizu, dobitnik je nagrade za najboljeg redatelja koju mu je priskrbilo njegovo prvo du go me tra`no igra no fil msko ostvarenje „Ostavljeni“ . „Meni je bilo bitno da se film prika`e i samim tim {to je u{ao u zvani~nu konkurenciju festivala. Naravno, bio sam pozitivno iznena|en kada sam dobio informaciju da sam dobio nagradu za najboljeg reditelja, mada smatram da je ovo nagrada za cijelu ekipu filma ‘Ostavljeni’ i da }e biti zna~ajan poticaj i referenca za naredne filmske festivale na kojima }e film ‘Ostavljeni’ biti prikazan“ kazao nam je re, datelj Bakra~, dodaju}i da je ~uo da je film imao i izuzetno dobar prijem kod publike. Filmski festival See a Paris odr`an je u francuskoj prijestolnici od 12. do 17. travnja, a u konkurenciji su se na{la filmska ostvarenja iz 12 zemalja jugoisto~ne Evrope. Nagradu za najboljeg glumca dobio je Mustafa Nadarevi} za ostvarenu ulogu u filmu „Piran Pirano“ redatelja Gorana VojnoAn. [. vi}a iz Slovenije.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
LTG galerija u Banjoj Luci

27

Po~inju 23. me|unarodni sajam knjige i u~ila i 11. bijenale knjige Skenderija 2011.

Do posljednjeg slova
Nakon darivanja knjigom prvog posjetitelja Sajma, uslijedit }e i prva u nizu od preko 90 promocija
Dana{njim uru~enjem stipendije za najboljeg studenta bibliotekarstva (sve razine studija) i godi{nje nagrade za najboljeg diplomiranog bibliotekara u praksi Fondacije „Kemal Bakar{i}“ s po~etkom u 10 sati, u sajamskoj dvorani KSC Skende ri ja bit }e ozna~en i po~etak doga|anja na ovogodi{njem 23. me|unarodnom sajmu knjiga i u~ila koji }e se odr`avati do 25. travnja. A na prvoj promocija }e Fahrija Avdi}, s po~etkom u 11 sati, predstaviti „Kur’an ~asni“ izdava~ke ku}e Verlag der Islam u prijevodu na bosanski jezik s uvodima u sure i podbilje{ke. sanska rije~ iz Tuzle (u suizdava{tvu s IPC, NUB, Rabic, Sarajevo publishing) promociju Sabranih djela Skendera Kulenovi}a (10 knjiga), a promotor je [imo E{i}. Goethe institut, Francuski institut i TKD „[ahinpa{i}“ u 16.45 sati po~et }e s prezentacijom zbirke mladih bh. autora „Klju~ je pod otira~em“ (fragmenti iz susjedstva). Radi se o projektu pod nazivom „Susjedi“ kojega su pro{le godine realizirali Goethe institut i Francuski institut, a TKD „[ahinpa{i}“ je objavio njegov rezultat u vidu knji`nog izdanja.

Ideja o povratku prirodi - mjera svih stvari

Zapisi na povr{ini zemlje
Treba prihvatiti slikarstvo Ratka Lali}a: ono je ljekovito i prihvatljivo kao specifi~an anga`ovani prijedlog
Izlo`ba slika renomiranog slikara Ratka Lali}a - “Zapisi na povr{ini zemlje“, bit }e sve~ano otvorena 21. aprila, u 20 sati, u LTG galeriji. Povodom druge godine postojanja i rada, ova galerija, koja je otvorena 30. aprila 2009, poklanja ovu sjajnu izlo`bu banjalu~koj publici i svim ljubiteljima umjetnosti. Tako|er, kratko }e biti predstavljena (bez promocije) velika monografija “Ratko Lali} Slikar neprekinutog kontinuiteta“ {to je objavljena krajem pro{le , godine. “...Lali}eva slika nije anga`ovana ni u sadr`inskom smislu niti po svo joj for mal noj stru ktu ri. Me|utim, umetnikova opsesivna posve}enost pejza`u, direktno prirodi, uverava u njegovu potrebu za metafori~kim potvr|ivanjem vitalisti~kog principa. Dijalektika stalnog `ivotnog toka postoji u ovim slikama. Ratko Lali} nastoji da svoju sliku organizuje kao `iv i titravi organizam, u kojem funkcioni{e specifi~na nervatura crte`a i pulsiraju}i protok boje, ba{ kao {to insistira na dominiraju}em na~elu demijurgije, na~elu stvarala{tva i verovanja u vlastitu tvora~ku mo}, kojom je mogu}e prevazi}i deprimiraju}e ose}anje epohalne krize u kojoj smo `iveli svih ovih godina... U tom smislu treba prihvatiti Lali}evo slikarstvo: ono je “lekovito“ i prihvatljivo kao specifi~an anga`ovani predlog. Jer, ideja o povratku prirodi i prihvatanju njenih autenti~nih na~ela jeste mera svih stvari...” zapisao je Sava Stepanov, , u monografiji “Ratko Lali} - Slikar neprekinutog kontinuiteta“ . Izlo`ba }e biti otvorena do 19. maja.
Mr. S.

Plakat ovogodi{njeg Sajma rje{enje je Zijada Pekmeza

Prvog dana
No prije svih ovih po~etnih doga|anja na ovogodi{njem sajmu, Tajib [ahinpa{i} }e prvoj osobi koja u|e u sajamsku dvoranu, a ove se godine on odr`ava pod motom „Do posljednjeg slova“, darovati knjigu. Od 10 do 18 sati, kada }e biti odr`an sve~ani ~in otvorenja Sajma u dvorani „Mirza Deliba{i}“ na kojemu }e akademik Abdulah [ar~evi} pro~itati svoj esej, u obje dvorane (sajamskoj i dvorani „Mirza Deliba{i}“) desit }e se 12 promocija, a u dvorani „Mir za De li ba {i}“ (s po~etkom u 15.30 sati) i obilje`avanje 50-godi{njice dodjele Nobelove nagrade Ivi Andri}u. Od doga|anja u sajamskoj dvorani navodimo i promociju knjige (11.45 sati) „Gotovo ni{ta“ Chrisa Ageea (Izdava~ Buybook, promotori Vojka \iki}, Marko Ve{ovi}, Irena @lof i autor). U 12.30 sati Me|unarodni centar za mir imat }e promociju svojih izdanja, a u 13.15 sati Mirsad Be}irba{i} predstavit }e knjigu Zorice Joki}

Najavljeni su visoki popusti na izdanja (od 20 do 80 posto), a na Sajmu }e se na}i izlaga~i i izdava~i iz svih krajeva BiH. Nakladnici iz Hrvatske zbog uskrsnih blagdana ove godine bit }e broj~ano manji u odnosu na prethodne, tu su i izlaga~i iz Crne Gore, dok }e najbrojniji biti izlaga~i iz Srbije u odnosu na one koji dolaze iz regiona. Na Sajmu su i kulturni centri ambasada u BiH. Ulaz za najavljene posjete {kolama je slobodan, dok je za mlade jedna, a za odrasle osobe dvije KM. „^arolija“ TKD [ahinpa{i}. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, u suradnji s Bosanskom po{tom, [vedska, predstavit }e knjigu D`evada Ta{i}a „Tragovi o nama“ (~lanici i zapisi o bh. gra|anima u Skandinaviji). O knjizi }e uz autora govoriti i Midhat Ajanovi} i [evko Kadri}. VBZ Sarajevo u 14.45 sati organizira promociju knjige akademika Esada Durakovi}a „1001 no}, ljubavna i erotska lirika“ (izbor, prijevod, prepijev), a u 15.30 sati Bo-

Popusti

Banjalu~ki `ubori
U dvorani „Mirza Deliba{i}“ prvi najavljeni program desit }e se s po~etkom u 13.15 sati, kada }e Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u suradnji s UNA, Geteborg, organizirati predstavljanje romana Midhata Ajanovi}a „Salijevanje strave“ i „Portret nacrtan ugljem i ki{om“ I naredni termin pro. mocije (14.45 sati) pripada spomenutom ministarstvu, kada }e biti predstavljena knjiga Ismeta Bekri}a „Bajkar sa ki{obranom“ kao i 13. knjige Banjalu~kih `ubora „Volim te, majko, Banjaluko u sebi“ (sadr`i prozu i stihove iz dijaspore, promotori su: Denis D`eli}, Edhem Trako, Zlatko Luki}, Ejub Pa{ali}, Sead Mulabdi}, Kemal Handan, [emso Avdi} i Haris Grabovac). U 16.15 i u 17 sati svoju izdava~ku djelatnost predstavit }e Ekonomski fakultet iz Sarajeva, odnosno djela „Simptomi i uzroci krize preduze}a u BiH“ doc. dr. Senada Softi}a i „Marketing-usluga“ prof. dr. Vesne Babi} - Hodovi}. Prvo djelo }e predstaviti prof. dr. Hasan Muratovi}, a drugo akademik Boris Tihi i prof. An. [. dr. Besim Spahi}.

“Gospodska ulica“
Narodna i univerzitetska biblioteka RS-a i Matica srpska organizuju danas u 19 sati, u NUB-u RS-a promociju romana Ranka Risojevi}a “Gospodska ulica’’, nagra|enog Godi{njom nagradom Udru`enja knji`evnika Srpske, Podru`nica Banja Luka i Grada Banje Luke. U~estvuju: knji`evnici Miro Vuksanovi}, Ranko Pavlovi} i autor. Voditelj: Tanja Stupar - Trifunovi}. Ranko Risojevi} je objavio oko 45 knjiga, me|u kojima 14 zbirki pjesama, 18 knjiga proze, od toga 5 romana. Za svoj knji`evni rad nagra|ivan je vi{e puta. Njegov najnoviji roman “Gospodska ulica“ predstavlja drugi dio “Banjalu~ke trilogije“, a radnja je smje{tena u period aneksije BiH, Prvog svjetskog rata i nakon njega i prati `ivot jedne porodice. Roman se na{ao u u`em izboru za NIN-ovu i Vitalovu nagradu, isti~e se u informaciji koju smo dobili iz NUB-a RS-a.

Jubilej rezolucije o bh. arhitekturi

Ko je ugasio Vanca{ev plamen?
Jevrejsko groblje Enesa Kari}a

Izbjegli~ka nada izme|u dva groblja
Izlo`ba Franje Likara

Tako je to kada vas an|eli nosaju

28

OGLASI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

VOZILI SMO – MERCEDES C KLASE

OSVJEŽENA DJELUJE KAO NOVA
Mercedes je svoju limuzinu srednje klase osvježio sa čak 2.000 sasvim novih komponenata, a mi smo imali priliku da je vozimo na najvećem kanarskom ostrvu Tenerifama...

Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 20. april 2011. godine

NOVITET

FERRARI FF

TEST - VW PASSAT 2.0 TDI HIGHLINE BLUEMOTION

TREND NA PUNOM POGONU
FERRARI JE MODELOM FF UŠAO U SVE POPULARNIJI 4X4 SEGMENT, PA SU UBJEDLJIVE PERFORMANSE SADA OSIM NA ASFALTU MOGUĆE I IZVAN NJEGA ...
Str. 33

DODIR SA PREMIJUM SEGMENTOM

TUNING

G-POWER BMW M5 HURRICANE GS

NAJBRŽI „PLINAŠ“
PLINSKA INSTALACIJA LANDIRENZO I DVA KOMPRESORA BMW M5 OMOGUĆAVAJU BAVARSKOJ LIMUZINI VELIKU SNAGU I BRZINU OD 333 KM/H, ŠTO JE REKORD MEĐU MODELIMA POGONJENIM PLINOM...
STR. 36

Sedma generacija Passata zaslužuje epitet paradnog automobila, najbolje limuzine u srednjoj klasi, koja kvalitetom izrade i ukupno izvedbom polako zadire i u segment premijum automobila... Str. 32

30

AUTOSVIJET
Vozili smo Mercedes C klase

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zaštita okoline

PEUGEOT PODRŽAO POŠUMLJAVANJE

Dvije hiljade nov
Peugeot je podr`ao akciju po{umljavanja u Tuzlanskom kantonu u saradnji sa JP “[ume Tuzlanskog kantona” i uz pomo} eko-sekcije Hemijske srednje {kole, `ele}i na taj na~in dati svoj doprinos za{titi okoline. “Odlu~ili smo se uklju~iti u akciju po{umljavanja, koju JP “[ume TK” organizuje redovno i na taj na~in pomo}i u za{titi okoline koja je za Peugeot veoma zna~ajna. Pored ovakvih akcija, koje Peugeot organizuje i na globalnom nivou, bitan segment u na{oj strategiji proizvodnje automobila je i kreiranje vozila sa {to manjom emisijom {tetnih gasova i pronala`enje rje{enja koja }e minimalno ugro`avati okolinu. Nadamo se da }e na{a akcija biti podsticaj i za druge kompanije da se uklju~e u sli~ne akcije, da bi pomogli u o~uvanju prirodnih bogatstava u BiH” istakao je Denis Ma{i}, direktor marketinga kompanije Vermont, ge, neralnog uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH.

Renault zeleno srce

MISLITE ZELENO, VOZITE RENAULT
Renault je u BiH ponovo pokrenuo sada ve} tradicionalnu akciju „Zeleno srce Renaulta“ koja se ove , godine provodi pod sloganom „Mislite zeleno, vozite Renault“ U okvi. ru akcije kupcima novih Renault automobila se nudi nesvakida{nja mogu}nost da se „rije{e“ svog starog automobila i pritom dodatno zarade. Naime, sa `eljom za {to ~istijom i sigurnijom `ivotnom okolinom, Renault }e, u zavisnosti od odabranog novog modela, stari automobil bilo koje marke procijeniti u vrijednosti do 4.000 KM. Stari automobil }e biti recikliran u skladu sa najvi{im ekolo{kim standardima, a od svakog prodatog novog Renaulta, u saradnji sa dr`avnom agencijom BH MAC, finansira}e se deminiranje 100 m² prostora. „Renault je ekolo{ki svjestan brend koji vodi brigu o okolini i odr`ivom razvoju. To je brend koji je tako|e osjetljiv na ljudske probleme, te njihove `ivotne kontekste. Akcijom „Zeleno srce“ `elimo da po{aljemo poruku da je Renault organizacija koja vodi brigu o ekologiji i svakodnevnim problemima u BiH. Podsjetimo, prosje~na starost voznog parka u BiH je 16 godina, dok je problem zaostalih mina u BiH i vi{e nego aktuelan. Za sada smo i vi{e nego zadovoljni rezultatima akcije, jer se sve ve}i broj kupaca odlu~uje za kupovinu nekog od Renault vozila upravo na ovaj na~in“ izjavio je Frano , [u{njara, komercijalni direktor Renaulta za BiH. Pri kupovini Renaultovih modela kupci ostvaruju i dodatnu pogodnost u vidu besplatne produ`ene garancije u vremenskom trajanju od pet godina ili pre|enih 100.000 km. Najnovija Renaultova akcija traje samo do kraja ovog mjeseca, a za vi{e informacija obratite se najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru.

Mercedes je svoj najuspješniji model u pravom smislu riječi osvježio sa čak 2.000 novih komponenata i takvu promjenu u Stutgartu su nazvali redizajnom, iako bi većina drugih proizvođača rekla da je u pitanju potpuno novi model...
Koliko je va`an Mercedesov automobil C klase najbolji govori podatak da je od 1982. godine pa do danas prodato vi{e od 8,5 miliona primjeraka, te da je samo u posljednje ~etiri godine prodato vi{e od milion ovih modela. Mercedes je svoju limuzinu srednje klase osvje`io sa ~ak 2.000 sasvim novih komponenata, a mi smo je imali priliku voziti na najve}em kanarskom ostrvu Tenerifama. odli~no uklapa u sliku automobila. Naime, prednja svjetla su smje{tena u staklenu povr{inu, ~ija je jedna polovina u izuzetno o{trim, a druga u oblijim linijama, te se sti~e utisak nekakve „poluagresivnosti“ Pogled . na automobil s bo~ne strane je jo{ zanimljiviji. Krovna linija ni na jednom dijelu ne ide naglo prema dolje ili gore, jednostavno spaja prtlja`ni prostor s poklopcem motora na na~in da pazi na prostor unutar kabine. Bez imalo naglosti, a sa mnogo stila djeluje C klasa

Sportske osobine unutrašnjosti
Unutra{njost nove C klase je u potpunosti redizajnira-

C KLASA U BiH
Svoju nacionalnu prezentaciju u na{oj zemlji C klasa je do`ivjela u prodajnom salonu Autoline, a model su predstavili Semir Drndo, direktor Autolinea i proslavljeni bh. glumac Enis Be{lagi}, koji je za{titno lice Mercedesa za BiH i Hrvatsku. Na doma}em je tr`i{tu u po~etnoj ponudi C 200 CDI BlueEfficiency, sa dizelskim motorom zapremine 2.143 ccm, koji razvija 136 KS, a ~ija je cijena 55.991 KM do registracije, {to je ~ak 15 posto ni`e u odnosu na cijene istog modela u zemljama okru`enja.

Mnogo stila
Redizajnirana C klasa djeluje dosta dinami~nije i elegantnije od prethodnika, a u isto vrijeme odra`ava notu umjerenosti i ekstravagancije. Na prednjem dijelu je naravno najupe~atljivija maska, preko ~ija tri dijela dominira ogroman Mercedesov znak, koji je ostao netaknut od jedne blage linije, koja preko poklopca motora pa do ivice prednjeg branika, automobil dijeli na pola. Od ivice maske hladnjaka s obje strane preko poklopca motora prote`u se dvije istaknute linije, koje udaraju u vrh vjetrobranskog stakla, te na taj na~in prednja svjetlosna tijela stavljaju u autonoman prostor, daju}i im potreban naglasak, s obzirom na to da njihov jednostavan dizajn i nije previ{e upe~atljiv, ali se

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 20. april 2011.
KYB Corporation

AUTOSVIJET
PREZENTOVANI NOVI PROIZVODI

31

vih komponenata

na i sa sasvim novim elementima, a prvo {to smo primijetili su fini, mekani materijali i odli~na zavr{na obrada, po kojoj je Mercedes i te kako prepoznatljiv. Na instrument tabli dominira ukras u obliku sjajne lajsne, koja se prote`e od centralnog dijela grebena do ventilacijskog otvora na suvoza~evoj strani, stvaraju}i osje}aj {irine u unutra{njosti. Sve tipke na centralnom grebenu su uredno raspore|ene i ugodne za dodir, a istovremeno ih je lako prona}i ~ak i u samoj vo`nji. Funkcije su jednostavne i do ve}ine se mo`e do}i preko rotiraju}e tipke kod pretinca izme|u voza~eva i suvoza~eva sjedi{ta. Sjedi{ta su i vi{e nego udobna i lako prilagodljiva i u potpunosti se mo`e razumjeti ~injenica da je u njihov razvoj utro{eno nekoliko miliona eura. Premijum karakter unutra{njosti se ogleda i u trokrakom volanu, koji je poznat iz modela CLS, ~ije je dr`anje u ruci ugodno, a njegov hromirani centralni dio unosi sportsku atmosferu u automobil. Volan je i znak

razli~itosti izme|u linija Avantgarde i Elegance, jer se u na{em modelu nalazio trokraki, sportski dok su neke kolege sa linijom Elegance imali ~etvorokraki, novodizajnirani volan.

Zabavna vožnja
Prije same testne vo`nje doma}ini na Tenerifama upoznali su nas sa ~injenicom da su novorazvijeni BlueEfficiency motori ~ak vi{e od 31 posto {tedljiviji od prethodnika, a da pri tome nisu izgubili na performansama. Mo`da se dio razloga krije u ~injenici da su svi modeli C klase opremljeni sa ECO start/ stop funkcijom koja gasi motor na svakom stajanju, te tako {tedi na potro{nji goriva ali i emisiji CO2. Prvih stotinjak kilometara vozili smo model C 350 koji pokre}e V6 motor zapremine 3,5 litara sa 306 KS pri 6.500 o/min. Iako krivudava i na velikom dijelu puta strma cesta, nije nas ni u jednom momentu stavila u podre|eniji polo`aj. Mercedes C klase je suvereno vladao

cestom i poslu{no reagovao na svaku na{u komandu. Ne{to kasnije smo probali dizelsku verziju C 220 CDI, s razlogom, jer je ta najtra`enija na na{em tr`i{tu. ^etvorocilindri~ni 2,2-litarski motor sa 170 KS se na cesti pona{ao kao i najja~a verzija C klase, s tim da je potro{nja bila znatno manja i mi smo na kraju vo`nje o~itali prosjek od 4,9 litara, {to je dva litra manje od prosjeka benzinske verzije koju smo prethodno vozili. Razliku smo tek mogli osjetiti na ravnijim dijelovima puta, kada smo motor zavrtjeli na ve}i broj obrtaja. U takvim situacijama benzinska verzija je efikasnija, ali i neekonomi~nija. U oba slu~aja vozili smo sa pobolj{anim 7G-Tronic Plus automatskim mjenja~em, ~iji je rad u „nesportskom“ na~inu vo`nje nemogu}e primijetiti. Iako smo se trudili da u nekoj normalnoj vo`nji, bez naglog stiskanja papu~ice gasa, poku{amo osjetiti u kojem trenutku se de{ava promjena transmisije, nismo uspjeli.

Japanska kompanija KYB Corporation, koja se ve} gotovo cijeli vijek bavi tehnologijom namijenjenom aeronauti~koj, `eljezni~koj i pomorskoj industriji, prezentovala je svoje nove proizvode u Banjaluci. Podsje}amo da KYB Corporation prisvaja titulu najve}eg svjetskog proizvo|a~a amortizera, dok se na evropskom tr`i{tu nalazi na tre}em mjestu. O kompaniji koja nastupa pod sloganom „Na{a preciznost, va{a prednost“ i {irokom opusu njenih proizvoda tokom banjalu~ke prezentacije govorila je Matuszka Marcela, menad`er prodaje za BiH, Ma|arsku, Rumuniju, Bugarsku, Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Makedoniju. Gospo|a Marcela je tom prilikom istakla da je u dugoro~nom planu KYB Corporation zacrtan sna`niji anga`man u zemljama za koje je ona zadu`ena, te da }e se on ogledati u ve}em ulaganju u prodajno-servisnu mre`u. - Slogan kompanije „Na{a preciznost, va{a prednost“ je veoma va`an za KYB korporaciju. Mi smo za 70 godina stekli dosta iskustva u hidrauli~koj industriji i to se odrazilo na na{ finalni proizvod. „Va{a prednost“ zna~i prednost za na{e kupce, za ljude koji voze automobile i veoma je va`no da im ponudimo jako dobar, odnosno vrhunski kvalitet. Na{a kompanija je najve}a u svijetu amortizera. U Gifuu imamo najve}e predstavni{tvo u ovom trenutku, gdje proizvodimo oko 50 miliona jedinica godi{nje, uz kori{}enje najnovijih tehnologija - izjavila je Matuszka Marcela. Podsje}amo da KYB proizvodi opremu za razli~ite primjene, kombinuju}i hidrauliku sa elektronikom, kontrolom, pneumatikom kao i nizom ostalih tehnologija. Proizvodi ove kompanije dostupni su i na tr`i{tu BiH, a o kvalitetu ovih proizvoda dovoljno govori podatak da je danas svaki ~etvrti novi automobil opremljen KYB originalnom opremom. Generalni zastupnik KYB kompanije u BiH je preduze}e ARV iz Banjaluke.

Dacia ruši rekorde u BiH

NAJPRODAVANIJI SANDERO
Dacia je u martu 2011. godine ponovo zabilje`ila novi prodajni rekord na tr`i{tu Bosne i Hercegovine. Doma}im kupcima je isporu~eno ukupno 97 automobila, {to je najbolji mjese~ni prodajni rezultat od kada je ovaj brend prisutan na bh. automobilskom tr`i{tu. Najprodavaniji Dacia model u rekordnom mjesecu je Sandero, koji je prona{ao put do ~ak 80 novih vlasnika, ~ime se nastavlja sada ve} tradicionalno izvrsna prodaja ovog modela na na{em tr`i{tu. Slijedi ga potpuno novi i prvi Dacijin SUV model Duster, za koji se u proteklom mjesecu odlu~ilo 17 kupaca. Ina~e, Duster je za vrlo kratko vrijeme postao najprodavaniji SUV model u Bosni i Hercegovini, a njegovoj rastu}oj popularnosti nesumnjivo doprinosi i zaslu`ena titula „terenac/SUV 2011. godine u BiH“ u izboru udru`enja automobilskih novinara u BiH. Od po~etka 2011. godine Dacia je u BiH isporu~ila ukupno 223 automobila, {to je pove}anje od gotovo 135 posto u odnosu na isti period pro{le godine.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - VW Passat 2.0 TDI Highline BlueMotion

Sedmi putnik
Sedma generacija Passata dizajnom djeluje dosta klasičnije, dok je najsavremenijom pogonskom tehnologijom sada bliža luksuznijem Pheatonu, od kojeg se razlikuje po osjetno pristupačnijoj cijeni...
Volkswagen je oduvijek proizvodio automobile koji su se isticali solidno{}u, kvalitetom i izdr`ljivo{}u. Ve}ina voza~a tra`i upravo to, pa nije ni ~udno da su gotovo svi modeli ovog proizvo|a~a ve} decenijama visoko na listi najpo`eljnijih. Ipak, ima jedan model koji je posebno zanimljiv, koji se u relativno kratkom razdoblju od nepune dvije decenije transformisao iz klasi~nog radnog u punopravan paradni automobil. Upravo tako, sedma generacija Volkswagena Passata po svemu {to nudi u testiranoj 2.0 TDI izvedbi sa bogatom Highline opremom, odmah na startu zaslu`uje epitet paradnog automobila, najbolje limuzine u srednjoj klasi, koja kvalitetom izrade i ukupno izvedbom polako zadire i u segment premijum automobila, postavljaju}i tako pred konkurenciju veoma te`ak zadatak. jih atraktivnih oblina, dok je najnoviji model ponovo oblikovan kombinovanjem o{trih, jasnih linija u duhu ostalih vozila u trenutnoj VW ponudi. Da ne treba mijenjati ono {to je dobro, VW je u slu~aju Passata shvatio gotovo doslovno, jer u pogledu dimenzija 4.769 mm duga~ki novi model u odnosu na prethodnika produ`en je za tek 4 mm, dok je me|uosovinski razmak od 2.712 mm profitirao za dodatna 3 mm. Sve to nam govori da je zadr`ana prethodna PQ46 platforma, koja je modifikovana tek toliko da novi model dobije druga~iji eksterijer, ali i izmijenjenu konfiguraciju unutra{njeg prostora. [to se ti~e opti~kog nastupa, novi Passat na prednjem dijelu ne donosi prevelike novine, ali je zato jo{ vi{e nagla{en tipi~nim VW obilje`jima u obliku prepoznatljivog grila, svjetala dizajniranih po uzoru na najnovije pripadnike ostatka ku}ne game, te novinom u obliku LED dnevnih svjetala. S druge strane, profinjenost je osobina koje se ne mo`e pore}i novoj VW-ovoj limuzini, za {ta su opet zaslu`ne razli~ite hromirane eksterijerne aplikacije, u na{em slu~aju 17-colni Sao Paolo laki to~kovi, te markantna zadnja svjetlosna grupa. visan uglavnom za Audi, ali da se i na tom polju stvari mijenjaju iz korijena dokaz je upravo novi Passat. Otvaranjem vrata i smje{tanjem u udobno sjedi{te sa elektrifikovanim pode{avanjem naslona i lumbalnog dijela ukazuje nam se opet prepoznatljiva instrument tabla, koja je gotovo identi~na onoj sa pro{log modela Passata. Mnogi }e re}i da su o~ekivali vi{e, ali istina je da je ovakvu kombinaciju jednostavnosti, elegancije, ergonomije, odli~ne zavr{ne obrade i kvalitetnih materijala te{ko na}i u konkurentnim vozilima ovog segmenta. Tra`enu notu profinjenosti nagla{avaju elektrifikovani krovni otvor, aplikacije u mat aluminijum koloritu, filigranska ru~ica {estostepene DSG transmisije, sistem startovanja motora, kao i klasi~ni sat na sredini instrument table. Pozicije komandi ugra|ene opreme aran`irane su uglavnom na centralnom grebenu, ali tako da privikavanje gotovo da i nije potrebno. Pri tome mislimo na automatski dvozonski klimatizacioni ure|aj, audio-sistem RCD 510 sa ekranom osjetljivim na dodir, te prekida~e postavljene oko ru~ice mjenja~a, sa kojim se aktiviraju ili deaktiviraju parkirna ko~nica, auto hold sistem, kontrola trakcije, start/stop sistem ili pomo}nik za parkiranje. Posebnu pohvalu

Toplo-hladno
Iako }e mnogi novom modelu zamjeriti preveliku sli~nost sa prethodnikom, kada se malo detaljnije pogleda sve te sli~nosti su u stvari njihove i najve}e razli~itosti. Svakako, suvi{e klasi~an izgled novog modela ne}e se svima svidjeti, ali ve} odavno je poznato da VW pri lansiranju novih modela koristi oprobani recept toplo-hladno, koji je decenijama odli~no prihva}en. Druga~ije re~eno, prethodnik kodne oznake B5 bio je klasi~an automobil, njegov zamjenik B6 kreiran je kori{}enjem razigrani-

Kombinacija najboljeg
Vrlo dobro znamo da je pojam premijum u VAG grupaciji rezer-

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 20. april 2011.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: 4 cilindra, dizelski 1.968 ccm 140 KS pri 4.200 o/min 320 Nm od 1.750 do 2.500 o/min 9,8 s 211 km/h 5,2 l 6-stepeni, automatski

AUTOSVIJET

33

zaslu`uju i ko`om op{iveni multifunkcionalni upravlja~ sa komandama tempomata, tasterima za izmjenu brzina, komandama audio-sistema, telefonije ili putnog kompjutera, te pregledni analogno-digitalni instrumenti, putem kojih se prate svi vitalni parametri vozila, ali i dodatne funkcije integrisane u putni kompjuter. Ono {to posebno treba pohvaliti je i to da je na{ model stigao i sa opcionim rezervnim to~kom pune veli~ine, koji je puno bolje rje{enje od kita za popravku namontiranih samozaptivaju}ih guma dimenzija 235/45R17.

Odmjeren balans
U tre}em dijelu testa sa znati`eljom smo do~ekali da se uvjerimo kako }e se ugra|eni 2.0litra{ od 140 KS uvezan sa {esto-

stepenom automatizovanom DSG transmisijom, pona{ati u kombinaciji sa masom vozila od prili~nih 1.560 kilograma. Zahvaljuju}i odli~noj uskla|enosti sa sjajnim mjenja~em, ovako pogonjen Passat je iznena|uju}e brzo vozilo, bez obzira na to radi li se o vo`nji na otvorenom putu ili zavojitom cestom. Opet, dobre vozne osobine Passat mo`e da zahvali i sposobnom ogibljenju u kombinaciji prednja McPherson osovina i zadnji deformabilni paralelogram, kalibrisanim da pru`i adekvatan optimum izme|u stabilnosti i sposobnosti upijanja neravnina. Tokom vo`nje do izra`aja dolazi i dobra izbalansiranost, ta~nije raspored te`ine na osovinama, kao i pode{enost upravlja~kog sistema, koji je prili~no direktan, a uz to propu{ta dovoljno povratnih informacija sa podloge. Pri mjere-

nju performansi ovako pogonjen Passat pokazao se kao sposobna, brza limuzina, koja do 100 km/h sti`e za 9,7 sekundi, da bi zatim

Motor Pri 4.200 o/min na prednju osovinu putem šestostepenog DSG mjenjača agregat distribuiše 140 KS
bez mnogo ustezanja stigla i do brzinskog {pica od visokih 213 km/h. Za jedan automobil te`ine preko 1,5 tona i sa motorom od 140 KS ovo su i vi{e nego dobri rezultati.

Malo litara
Tokom testiranja posebnu pa`nju obratili smo na ~injenicu

da je rije~ o BlueMotion modelu Passata, koji VW promovi{e kao izuzetno skromnog potro{a~a. Zahvaljuju}i start/stop sistemu te BlueMotion tehnologiji, ta~nije posebnom mapiranju ubrizgavanja goriva, DPF filteru i oksidacionom katalizatoru, Passat TDI je prijateljski nastrojen i ka `ivotnoj sredini, jer svaki kilometar u atmosferu emituje samo 135 grama CO2. Istovremeno, potro{nja goriva ostvarena na na{em testu ponekad se ~inila nestvarnom, jer se u zavisnosti od stila vo`nje kretala od minimalnih 5,1 do krajnjih 7,9 litara dizela, {to su ostvarenja vrijedna svake pa`nje. Osim dinami~nosti, novi Passat je i veoma sigurno vozilo, jer uz potpun set vazdu{nih jastuka, ESP program stabilnosti sa prate}im funkcijama, ima disk ko~nice oja~ane ABS sistemom, koje ga

sa 100 km/h zaustavljaju za 41,3 metra. Kada se sve sabere, novom Passatu je te{ko na}i bilo kakvu zamjerku, ostavimo li po strani dizajn, koji zasigurno ne}e nai}i na odobravanje odre|enog dijela publike. Istovremeno, pomak u ukupnom redefinisanju Passata, kao individue u VW programu, je i vi{e nego primjetan, a kao {lag na tortu dolazi ~injenica da se nudi sa garancijom od ~etiri godine. Sve ovo ima posebnu te`inu i kada pogledamo na cjenovnik, jer bogato opremljeni model sa brojnim opcionim elementima do registracije ko{ta odmjerenih 59.764 KM. Ko je manje zahtjevan ovaj automobil sa identi~nim motorom, ru~nim {estostepenim mjenja~em i veoma bogatom standardnom opremom mo`e da dobije ve} za 48.200 KM.

Novitet - Ferrari FF

Ferrari Four - pogon na sva četiri
Sa novim FF modelom Ferrari ulazi u popularni 4x4 segment, u kojem kupcima nudi luksuzan sportski automobil sa svestranim pogonom, koji mu omogućava ubjedljive performance, kako na asfaltu tako i izvan njega...
Pogon na sve to~kove do sada se nije mogao vezati za Ferrari, a svi njegovi dosada{nji modeli isklju~ivo su se oslanjali na potencijal zadnjih to~kova. Me|utim situacija se promijenila, a za to je zaslu`an najnoviji Ferrari FF, punopravni ~etvorosjed i prvi Ferrari sa 4x4 pogonom, ~ija premijera je zakazana za Sajam automobila u @enevi. Prve fotografije FF-a, koji zvani~no mijenja model 612 Scaglietti, otkivaju da se novi Ferrari priklanja dizajnerskom stilu, koji je promovisan sa modelom 458 Italia. Tu se prije svega misli na karakteristi~na prednja svjetla, dok je maska modernizovana verzija rje{enja sa 612-ke. Pozadina je izvedena u stilu 599 GTB Fiorana, od kojeg se FF razlikuje po i n o v a t i vnom difuzoru vazduha, koji osim standardnih usmjeriva~a vazduha ima i dodatno suje niko drugi do slavni Pininfarina, koji je do sada dizajnirao mno{tvo Ferrarijevih modela. Najve}e novosti kod FF modela su koncepcijske i ti~u se njegovog pogona. Oznaka FF je skra}enica za pojam Ferrari Four i asocira na model sa ~etiri sjedi{ta i pogonom na sve to~kove. Snaga motora na podlogu se distribui{e preko novog 4RM pogona, koji pogonski potencijal izme|u osovina raspodjeljuje u omjeru 47:53. Sam motor je pri~a za sebe, jer je rije~ o 6.3-litarskom V12 agregatu, koji uz pomo} direktnog ubrizgavanja goriva razvija 660 KS, pri 8.000 o/min, te nudi 683 Nm obrtnog momenta. Rasko{ni potencijal dovoljan je da FF do 100 km/h potjera za 3,7 sekundi, sa brzinskim maksimumom na 335 km/h.

Prostor Novi Ferrari model nudi četiri sjedišta i prtljažnik kapaciteta od osnovnih 450 do maksimalnih 800 litara
krilce. Enterijer je u najve}oj mjeri tako|e preuzet od 599 GTB, sa nekoliko originalnih detalja, koji mu obezbje|uju jedinstvenost. Izgled FF-a potpi-

34

AUTOSVIJET

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Koncept - Mazda Shinari

Suština pokreta
Mazdini koncepti su toliko zainteresovali javnost da japanski proizvođač ozbiljno razmišlja o serijskoj proizvodnji nekih dizajnerskih rješenja predstavljenih na konceptu Shinari...
Japanska rije~ „shinari“ asocira na elasti~ne sile, koje se javljaju kada se saviju materijali velike ~vrsto}e, poput ~elika ili bambusa. Ova rije~ upotrebljava se i kada se `eli opisati trenutak u kojem `ivotinje ili ljudi uz pomo} fleksibilnosti svog tijela izvode munjevite pokrete. U toj sili i trenutku Mazdini dizajneri prona{li su inspiraciju za novi koncept „Shinari“, viziju automobila budu}nosti, koji u vo`nji uravnote`uje „kodo“ (otkucaje srca) i proizvodi efekat nazvan „du{a pokreta“. Ako bismo taj osje}aj poku{ali uskladiti sa nama znanom tradicijom, onda bi Shinari trebao biti automobil ~ija vo`nja opu{ta, relaksira, budi emocije... cije. Njena forma izra`ava sna`an pokret sa napetim, a istovremeno gipkim bokovima, te kako njen tvorac Yasushi Nakamata isti~e, siluetom predatora koji napada svoj plijen. Kreiranje Shinarija predstavljalo je pravi izazov za Mazdine dizajnere, jer se razvoj ovog automobila u potpunosti razlikovao od bilo ~ega do tada napravljenog. Svaki ~lan tima u po~etku je radio na stvaranju slobodnih skica, a zatim i na oblikovanju modela od gline, sve s ciljem zastupanja vlastite ideje kako bi Shinari trebao da izgleda u stvarnosti. Kada se detaljnije pogleda karoserija Mazdinog koncepta, sti~e se utisak da je napravljena iz jednog komada, bez ijednog suvi{nog detalja ili komponente. Prednja sekcija prepoznatljiva je po petougaonom grilu, istaknutim blatobranima, ali i efektnim svjetlosnim tijelima, koja svojom formom virtuelno ~ine sastavni dio ukrasne lajsne usisnika vazduha. Bokovi otkrivaju veliku snagu, ali i eleganciju Mazdinog koncepta, sa gotovo idealnim proporcijama koje vi{e odgovaraju coupe vozilu nego klasi~noj trovolumenskoj limuzini. Stilizovani vanjski retrovizori, skrivene ru~ke vrata, te mi{i}avi bokovi, za~injeni su neobi~nim osnovnim linijama, ~iji zavr{eci predstavljaju i polazne ta~ke za finalizovanje znatno konvencionalnijeg zadnjeg dijela. I pored izra`ajnog dizajna, aerodinami~ka efikasnost bila je glavni prioritet za Mazdu Shinari koncept, jer je kompletna podnica, sa prednjim i zadnjim odbojnikom dizajnirana kako bi bio ubrzan protok vazduha du` donjeg dijela automobila. krakog multifunkcionalnog upravlja~a u futuristi~ki oblikovanim sjedi{tima, koja su razvijena da pru`e maksimalnu udobnost i bo~nu potporu. Osim upadljivih dizajnerskih formi, kombinacija obimne primjene posebnih materijala, uklju~uju}i aplikacije od bru{enog aluminijuma i mekane ko`e, ergonomski raspore|enih komandi i veoma upe~atljivih instrumenata, formirala je osje}aj vrhunskog kvaliteta, uporediv i sa najplemenitijim aktuelnim automobilima dana{njice.

Futuristički enterijer
Pri izradi enterijera Mazdini dizajneri imali su cilj da kreiraju kokpit sa ve}inom obilje`ja karakteristi~nih za premijum automobile, ali opet sa ve}inom elemenata koje ne}emo na}i u sli~nim, komercijalnim vozilima. Za razliku od filozofije kretanja, kroz koju je oblikovana vanj{tina, unutra{nja postavka Shinarija finalizovana je u stati~kom, takozvanom sjede}em polo`aju. Prvi pogled na enterijer ovog vozila otkriva da je veli~ina unutra{njih elemenata fokusirana ka voza~u, odnosno dizajn primarnih i sekundarnih instrumenata finalizovan je tako da pru`i ~ist, neometan pogled sa voza~evog sjedi{ta. Druga~ije re~eno, voza~ je smje{ten iza tro-

Tri načina rada
Dostupnost minijaturnih modernih elektronskih komponenti pomogla je da dizajneri enterijera Mazde Shinari stvore takozvani plutaju}i Human Machine Interface trodimenzionalni prikaz, koji radi na tri razli~ita na~ina: Bussines, Pleasure i Sport. Bussines mod omogu}ava voza~u da ostane povezan s svojim radnim zadacima tokom cijelog radnog dana, fokus Pleasure moda je na udobnosti i zabavi, dok Sport opcija dozvoljava set-up ogibljenja i ostalih esencijalnih faktora, koji }e voza~u pru`iti maksimalni ugo|aj u vo`nji. Iako ovaj model ne}e i}i u serijsku proizvodnju, jer je razvijen da demonstrira dizajnerski put kojim }e se Mazda kretati u budu}nosti, mnoge od prikazanih elemenata mo`emo o~ekivati u automobilima ovog proizvo|a~a koji }e se pojaviti u predstoje}em periodu. Upravo zbog toga Mazda nije objavila gotovo nikakve podatke o agregatu koji se nalazi u Shinariju, iako se pretpostavlja da se radi o benzinskoj 2.0-litarskoj ~etvorocilindri~noj jedinici Sky generacije.

Silueta predatora
Upravo zbog toga samo jedan pogled na Mazdu Shinari je dovoljan da pobudi emo-

GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER KYB (Kayaba amortizera, opruga I ležajeva - zakretača) ZA BiH VELEPRODAJA DIJELOVA MOTORA ZA SVA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA, KOČIONIH SISTEMA FERODO ZA SVA PUTNIČKA I LAKA KOMERCIJALNA VOZILA, VODENIH PUMPI I ELEKTRIČNIH PUMPI GORIVA “AIRTEX”

OSLOBO\ENJEgodine srijeda, 20. april 2011.

AUTOSVIJET

35

36

AUTOSVIJET

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tuning - G-Power BMW M5 Hurricane GS

Prvi i najbrži

Zahvaljujući ugradnji plinske instalacije Landirenzo, te dva kompresora BMW M5 u radionici G-Powera osnažen je na 660 KS. Veliki potencijal omogućio je bavarskoj limuzini da sa maksimalnih 333 km/h postane najbrži automobil pogonjen plinom...
Kada bilo koji serijski automobil, a posebno onaj pogonjen plinom dostigne maksimalnu brzinu od 333 km/h, onda je takav rezultat i te kako vrijedan pa`nje. Do pojave G-Power BMW M5 Hurricane GS ekolo{ki tuning se performansama nije mogao ravnopravno uhvatiti u ko{tac sa klasi~nim. Prera|en u radionici ~uvenog njema~kog tunera G-Powera specijaliziranog za prerade BMW-ovih automobila, novi M5 Hurricane GS zvani~no je deklarisan kao najbr`i serijski automobil na svijetu pogonjen plinom! Kao osnova za ovaj veoma zanimljiv tunerski rad G-Poweru je poslu`io serijski BMW M5 (E60), za ~iji pogon je zadu`en 5.0-litarski atmosferski agregat V10 konfiguracije. Ovaj benzinski agregat u izvornom obliku razvija 507 KS i nudi 520 Nm obrtnog momenta. Navedeni potencijal omogu}ava voza~u sa BMW M5 do 100 km/h potjera za samo 4,7 sekunda, te da dostigne maksimalnih i elektronski ograni~enih 250 km/h. Prera|ena G-Powerova verzija, koja je osim plinske instalacije dobila i dva kompresora, nudi rasko{an pogonski potencijal, koji se ogleda u snazi motora od ~ak 660 KS, odnosno u 650 Nm obrtnog momenta. Maksimalni obrtni momenat je dostupan pri 5.000 o/minuti, a snaga pri 7.500. Sve to omogu}ava G-Powerovoj limuzini da se 100 km/h domogne za 4,6 sekundi, odnosno 200 km/h za 11,4 sekundi. Zahvaljuju}i uklanjanju blokade motora “plinska petica” dosti`e maksimalnu brzinu od 333 km/h, koja je promovi{e u najbr`i cestovni automobil pogonjen plinom. Podsje}amo da je dosada{nji rekord u ovom segmentu dr`ao tunirani AC Schnitzer GP3.10 razvijen na osnovu BMW-a

serije 3 (E92), koji je postizao maksimalnu brzinu od 318.1 km/h. Da je kod ove prerade prvenstveno rije~ o dokazivanju mogu}nosti pojedinih tunera, u ovom slu~aju G-Powera, jasno je nakon pogleda na cijenu ovog aran`mana. Naime, za plinsku instalaciju i dva kompresora, koji performanse M5 di`u u nebo, potrebno je izdvojiti 33.571 euro, {to je iznos koji ovom automobilu garantuje ekskluzivnost na svakoj cesti.

38

OGLASI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Intel priprema Android 3.0 strategiju Bez IE10 za Vistu
Mi cro softov no vi pre tra`iva~, In ter net Explo rer 10 (IE10) ~ija je prva Pre view ver zi ja pred stav lje na prije ne ko li ko da na ne}e ra di ti na Win dows Vis ti i to ni ka da su u pi ta nju pre view ver zi je, ni ti ka da se po ja vi ko na~na ver zi ja, sof tve ra sa op {tio je Mi cro soft. Ova odlu ka zna~i da je Mi cro soft prvi kre ator pre tra`iva~a ko ji je odba cio po dr{ku za Windows Vistu u nekom od svo jih proi zvo da. Ta ko|e, na ovaj na~in Mi cro soft pra ti po tez ko ji je na~inio pro {le go di ne ka da je za Windows XP odbacio podr{ku za Inter net Explo rer 9.

39

Toshiba je predstavila svoju prvu liniju samobri{u}ih hard disk driveova koji, tako|er, bri{u podatke kada je host na koji se povezuju nepoznat. Novi Toshiba Self-Encrypting Drive, SED, bi}e dostupan u okviru modela koji nose oznaku MKxx61GSYG, i omogu}avat }e proizvo|a~ima sistema da konfiguri{u razli~ite opcije pode{avanja koje su u skladu sa razli~itim potrebama krajnjih korisnika. Novi 2.5’’ , 7200 o/min driveovi namijenjeni su za upotrebu u ra~unarima, kopir-ma{inama i multifunkcionalnim {tampa~ima kao i za POS sisteme koji se koriste u finansijskim, medicinskim ili sli~nim okru`enjima.

Samobri{u}i Toshiba drive

Intel je spreman da kreatorima tablet ra~unara koji izgra|uju ra~unare za Android 3.0 operativni sistem i koji koriste Intel ~ipove, ponudi ~ipove po ni`im cijenama. Jedan od takvih proizvo|a~a bi mogao biti Cisco koji je najavio neimenovani tablet ra~unar koji }e biti baziran na Atom Z670 (Oak Trail) procesoru i koji bi tablet ra~unare mogao da donese poslovnim korisnicima. Ni`e cijene procesora imaju za cilj da obeshrabre porizvo|a~e da koriste konkurentske ARM procesore s obzirom na to da su oni u prednosti nad Intel-ovim Atom rje{enjima.

Sony je najavio da }e po~eti isporuku svog 2011 opsega Bravia televizora koje je ova kompanija predstavila tokom CES 2011 doga|aja. Od 37 ovih modela, njih 32 su internet povezani i 23 imaju 3D ekrane. Povezani televizori nude, ili }e uskoro ponu di ti, pris tup Net flix ser vi su za streaming filmova i TV serija, Crackle za holivudske filmove i TV serije besplatno i Yahoo Connected TV Store za aplikacije i TV sadr`aje sa CBS-a i Showtime. Yahoo aplikacije }e, tako|er, nuditi i Face bo ok i Twit ter pa li ka ci je za je dno sa spor tskim i finansijkim informacijama pored vijesti.

Isporuka Bravia televizora

Osvje`ena verzija diskova

Western Digital My Book 3.0
Najnovija generacija poznatih My Book eksternih Western Digital diskova je sada sa USB 3.0 interfejsom ~ije su performanse daleko bolje od USB 2.0 verzije
Kona~no imamo priliku da vidimo osvje`enu Western Digital My Book seriju diskova, i prvi od njih je ve} stigao u verziji od 2TB. My Book eksterni diskovi su dosta popularni i ve} du`e vrijeme mo`da najprepoznatljiviji, {to nije mala stvar ako znamo koliko je bogata ponuda eksternih diskova. WD se odlu~io da zadr`i prepoznatljive elemente dizajna My Book serije diskova, sa ku}i{tem koje po obliku podsje}a na knji gu, sa je dnom zao blje nom bo~nom stranom. Kao i obi~no, dimenzije su ne{to ve}e (165x135x48 mm) i cijeli disk te`i preko 1kg. Proizvo|a~ se odlu~io da izbaci indikator kapaciteta diska, tako da sada sa prednje strane imamo samo WD logo i jednu malu statusnu diodu. Gornja i zadnja bo~na strana (po{to je predvi|eno da disk stoji vertikalno) imaju otvore za ventilaciju, dok se pozadi jo{ nalaze i USB 3.0 konektor, priklju~ak za napajanje i Kensington Lock. U unutra{njosti ku}i{ta se nalazi Caviar Green hard disk 3.5” formata i kapaciteta

Prepoznatljiv dizajn
Izgleda da je USB 3.0 dosta blizu da u potpunosti zamijeni ve} ostarjeli USB 2.0 interfejs, a jedan od pravih na~ina da se to postigne je pakovanje u kome se pored diska dobija i PCIe USB 3.0 kontroler, za sve one koji nemaju noviju mati~nu plo~u sa ovim interfejsom.

od 2TB. Pored adaptera za napajanje, u pakovanju se dobija i PCIe x1 USB 3.0 SuperSpeed kartica sa dva raspolo`iva porta (NEC’s PD720200 kontroler). Ne bi bilo lo{e samo pomenuti da je propusna mo} PCIe x1 interfejsa 500MB/s, {to je malo manje od onoga {to USB 3.0 teoretski mo`e (640MB/s), no ne o~ekujemo da se tako brzo pojave diskovi kojima }e to predstavljati ograni~enje. [to se perfor-

mansi ti~e, zabilje`ili smo za pisanje 85MB/s i ~itanje 66MB/s, {to je oko 3.5 puta br`e od istog diska kada se pove`e na USB 2.0 port. Ovo je jedan od prvih eksternih USB 3.0 3.5” diskova za koje se odmah mo`e re}i za{to }e ovaj standard sigurno vrlo brzo za`ivjeti. Sjajne performanse su ono {to se mo`e o~ekivati, pa iako ovaj My Book ne dolazi sa softverom za backup i sinhronizaciju, dobija se USB 3.0 adapter, tako da ga mogu kupiti i koristiti i oni koji nemaju mati~nu plo~u novije generacije sa karakteristi~nim plavim USB 3.0 portovima. Sve zajedno, kome je pored kapaciteta i brzina bitan faktor, svakako treba da pogleda ovaj WD eksterni disk.

Softverski propust

Nesigurni Skype za Android
Skype je potvrdio sigurnosni propust u svojoj aplikaciji za Android - tvrtka radi na otklanjanju problema
U Skypeu su za bo ra vi li postaviti ispravna prava pristupa na bazu koju aplikacija koristi. Ovaj prona|eni propust u aplikaciji Skype za Android potvrdila je i sama tvrtka. Propust omogu}ava pristup bazi podataka aplikacije koja sadr`i podatke o profilu korisnika i poruke izmijenjene s kontaktima. Maliciozne aplikacije koje bi iskoristile Skypeov propust jo{ uvijek nisu zabilje`ene. Me|utim, ovaj ozbiljan propust vrlo je jednostavno iskoristiti, pi{u na stranicama Android Police, gdje je propust i otkriven. U slu`benom priop}enju, Skype korisnike moli za oprez prilikom instalacije aplikacija od kojih neke mogu biti maliciozne, te iskoristiti pristup neza{ti}enim privatnim podacima.

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU O[ DOBOROVCI GRA^ANICA - Doborovci

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Broj: 01-246/11 Datum: 19. 4. 2011. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine TK-a“, broj 6/04 i 7/05), Odluke [kolskog odbora br. 01-241/11, od 14. 4. 2011. godine i dobivene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, br. 10/1-38-3120-1/11, od 24. 2. 2011. godine, r a s p i s u j e s e

JAV N I K O N KURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta I 1. Bibliotekar, 1/2 norme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 30. 6. 2011. godine........................................................................................................1 izvr{ilac II Op}i uslovi: 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova bibliotekara {kole 2. da nije pod optu`nicom me|unarodnog suda za ratne zlo~ine 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. Pored op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima bibliotekara. III Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. prijava na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 3. ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima bibliotekara (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 4. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika) 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od zavoda za zapo{ljavanje) IV Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova bibliotekara {kole. b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine. c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo. d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika ili pedagoga {kole. V Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima s polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. VI U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa 5. 5. 2011. godine obavit }e se intervju od 8 do 14. VII Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta NE OTVARAJ“, na adresu {kole: O[ Doborovci Doborovci 75 328“ VIII Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 5 dana (pet) od dana isteka roka za podno{enje prijava. IX Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Svi primljeni kandidati na odre|eno vrijeme zasnivaju radni odnos do 30. 6. 2011. godine sa pripadaju}im godi{njim odmorom. X Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor {kole Senad Zaketovi}

Na osnovu ~lana 242. i ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 7/09), ~lana 41. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo objavljuje:

O SAZIVANJU OSME SKUP[TINE Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo I. Osma Skup{tina Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo }e se odr`ati u Sarajevu 11. 5. 2011. godine s po~etkom u 11 sati u prostorijama Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16.

O B A V J E [ T E NJ E

II. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari s vi{e od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlu~ivanje nije postignut, odr`avanje Skup{tine se odga|a. III. Radna tijela Skup{tine 1. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini vr{iti }e Odbor za glasanje u sastavu: Amela Mujki}, Eldina Salkanovi} i Elma Resi}. 2. Za zapisni~ara na Skup{tini imenovana je Melika Had`ijamakovi} - Salihovi}. IV. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i izbor dva ovjeriva~a zapisnika; 2. Usvajanje godi{njeg finansijskog izvje{taja Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo za poslovnu 2010. godinu sa izvje{tajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora; 3. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo za poslovnu 2011. godinu; 4. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti za poslovnu 2010. godinu; 5. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo; V. Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: Ad.1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine izvr{i}e se na sjednici Skup{tine; Ad.2. Predla`e se Skup{tini da usvoji godi{nji finansijski izvje{taj Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo za poslovnu 2010. godinu sa izvje{tajima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, izvje{tajem vanjskog revizora; Ad.3. Predla`e se Skup{tini Fonda da donese odluku o izboru vanjskog revizora Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo za poslovnu 2011. godinu; Ad.4. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o rasporedu dobiti za poslovnu 2010. godinu; Ad.5. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo; VI. Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e, utvr|ivanje zastupljenosti, kandidovanje i glasanje na Skup{tini 1. Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine 1.1. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. 1.2. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su podnijeli prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16, ili putem e-maila preventi@bih.net.ba sa naznakom "Odbor za glasanje", najkasnije tri radna dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine putem punomo}nika 2.1. U~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara - vlastodavca. 2.2. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara i punomo}nika i dostavlja se Zatvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo li~no, po{tom, faksom ili putem emaila, najkasnije u roku koji je utvr|en za registraciju dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. 2.3. Punomo} prestaje ako se dioni~ar registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~ito iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave od dioni~ara, sa u~inkom danom dostavljanja Zatvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioni~ara - vlastodavca. 2.4. Punomo} za Skup{tinu daje se nakon objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. 3. Pravo dioni~ara da predla`e izmjenu dnevnog reda i predla`e odluke Skup{tine 3.1. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluke Skup{tine. 3.2. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili preporu~enom po{tom na gore navedenu adresu najkasnije u roku osam dana od dana objave obavje{tenja. 4. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu 4.1. Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. 4.2. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16 ili na web stranici Fonda www.prevent-invest.ba. Predsjednik Nadzornog odbora Fonda prof. dr. Meliha Povlaki}, s. r.

O B Avima Dru{tva i povjeriocimaJ E VJ E [T E N ~lano
Na osnovu ~lana 64. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FBiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i odredbi Statuta, osniva~ "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo i Privatne zdravstvene ustanove Poliklinika "MEDLINE Aleti}" Sarajevo donosi Odluku o namjeravanoj reorganizaciji - pripajanja dru{tva "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo, privrednom dru{tvu Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDLINE Aleti}" Sarajevo ^lan 1. Privredna dru{tva "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu - Had`i}i, ul. Garovci br. 16 i privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDLINE Aleti}" Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu - Had`i}i, ul. Garovci br. 16, imaju namjeru da izvr{e reorganizaciju na na~in da se izvr{i pripajanje dru{tva "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo dru{tvu Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDLINE Aleti}" Sarajevo. ^lan 2. Pripajanje }e se izvr{iti na osnovu posebnih odluka Skup{tine dru{tva, najkasnije do 31. 5. 2011. godine. ^lan 3. Plan reorganizacije }e, uz zakonom propisane elemente, sadr`avati na~in preno{enja svih prava i obaveza dru{tva "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo, na dru{tvo Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDLINE Aleti}" Sarajevo. ^lan 4. "EUROPOSA" d.o.o. Sarajevo }e na osnovu elemenata koji se utvrde u Planu reorganizacije izvr{iti novi raspored zaposlenika i utvrditi eventualni tehnolo{ki, odnosno ekonomski vi{ak zaposlenih. ^lan 5. Ukoliko jedna od strana ili nosilaca aktivnosti ne ispuni neku od obaveza iz plana, proces se prekida. ^lan 6. Uprava Dru{tva se obavezuje da provede sve zakonom propisane aktivnosti iz njene nadle`nosti kako bi se pripreme za provo|enje pripajanja izvr{ile u skladu sa zakonom. Sarajevo, 15. 4. 2011. godine

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPĆINA BOSANSKI PETROVAC OPĆINSKI NAČELNIK

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ УНСКО-САНСКИ КАНТОН ОПШТИНА БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ ОПШТИНСКИ НАЧЕЛНИК

Broj: 01-34-527-8 /2011. Datum: 18. 4. 2011. godine Na osnovu ~lana 23. u vezi sa ~lanom 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, br.49/05), ~lana 62. Zakona o oganizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05) i ~lana 30. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji slu`bi za upravu op{tine/op}ine Bosanski Petrovac („Slu`beni glasnik Op}ine Bosanski Petrovac“, broj, 6/09.), op}inski na~elnik r a s p i s u j e

O UPRA@NJENIM POZICIJAMA NAMJE[TENIKA U JEDNISTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE BOSANSKI PETROVAC A. upra`njene pozicije (radna mjesta) namje{tenika: 1. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove Op}inskog vije}a i komisija Op}inskog vije}a, izvr{ilaca 1 (jedan) 2. Samostalni referent - komunalni redar, izvr{ilaca 1 (jedan), 3. Vi{i referent za prikupljanje i analizu podataka i informacija, izvr{ilaca 1 (jedan) Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca. B. Op}i uslovi Svi kandidati za imenovanje na upra`njenu poziciju du`ni su da ispunjavaju slijede}e op}e uslove: a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, b) da su stariji od 18, ali mla|i od 65 godina, c) da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova u organu uprave, d) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, e) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koji predstavlja smetnju za rad u organu uprave, f) da nisu nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 70/08). C. Posebni uslovi Pored op}ih uslova pod 2. kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: odgovaraju}a stru~na sprema pod 1. SSS - IV stepen upravna, ekonomska, gimnazija, 1o mjeseci sta`a a) da imaju polo`en stru~ni ispit; pod 2. V[S- VI stepen dru{tvenog ili tehni~kog smjera, 9 mjeseci sta`a b) da imaju potrebno radno iskustvo, pod 3. IV stepen dru{tvenog ili ekonomskog smjera, 6 mjeseci sta`a c) da nisu ~lanovi niti da obavljaju poslove u organima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom; d) da nisu uklju~eni u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku aktivnost javnog karaktera; e) da nisu bra~ni drugovi, srodnici po pravoj liniji ili srodnici po pobo~noj liniji do drugog stepena sa licem koje vr{i funkciju u op}inskom organu uprave Bosanski Petrovac. D. Spisak potrebnih dokumenata Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: a) biografiju sa adresom i kontakt-telefonom; b) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, c) uvjerenje o dr`avljanstvu; d) diplomu ili svjedo~anstvo o zavr{enom obrazovanju, e) uvjerenje o radnom iskustvu; f) ljekarsko uvjerenje; g) uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; h) uvjerenje da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be, ili ovjerena izjava na ovu okolnost, i) uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, j) uvjerenje ili ovjerena izjava pod B/g Svi dokumenti moraju biti original, ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 mjeseci. E. Podno{enje prijava Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa o upra`njenim pozicijama. Prijave se podnose li~no ili dostavljaju preporu~enom po{iljkom, na adresu: Op}ina Bosanski Petrovac op}inski na~elnik - za javni oglas Ul. bosanska bb 77 250 Bosanski Petrovac OGLAS OSTAJE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA. Nepotpune ili neblagovremeno podnijete prijave ne}e biti razmatrane. NA^ELNIK Ermin Hajder
Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac, +38737883570, www.bosanskipetovac.gov.ba , opcinabp@bih.net.ba

J AV N I O G L A S

42

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine srijeda, 20. april

OSLOBO\ENJE

Pla~i, voljena zemljo (19)

Me`a je tekla potpuno crvena
Prema procjeni {taba 1. bataljona [landerove brigade, kod Poljane je poginulo nekih 200 usta{a, 150 ih je ranjeno, dok je Tom{i~eva brigada registrirala 110 ubijenih usta{a i 100 ranjenih
Pi{e: Petar JOZELI]

[tab 51. divizije (vojvo|anske), tako|er u sklopu 3. armije JA, bio je dostavio pismeni ultimatum usta{kom zapovjedni{tvu s pozivom da se usta{ko-~etni~kagrupacija na podru~ju Dravograda i Gu{tanja mora bezuvjetno predati 13. V. 1945. do 10 sati! Odgovor s usta{ke strane je izostao, ve} je, poslije nastojanja da se predstavnike bugarske vojske u sastavu Crvene armije pridobije za propu{tanje preko mosta na Dravi kod Dravograda, poduzet o{tar napad. Kasnije, kad se glavnina usta{ke kolone odlu~ila za lak{i uzmak prema austrijskoj granici mimo Dravograda, dolinomMe`eprema Ravnem na Koro{kem i Prevalju a Prevalje od granicedijelijedva12 kilometara - pro{irila se vijest da druga sporedna usta{ka kolona nastupa od Ur{lje gore prema Prevalju. U dolini Me`e prema Poljani udru`ene prethodnice 51. i 17. divizije }e zarobiti 14. V. 1945. oko 20.000 usta{a, domobrana, ~etni-

ka i ostalihbjegunaca(samo17. divizija je toga dana na ovome podru~ju zarobila 7.000 neprijateljskih vojnika i zabilje`ila da ih je 1.700 poginulo). Izjutra 14. V. 1945. malo prije 9 sati pojavila se pred Poljanom iz smjera Me`ice manja usta{ka kolona, koja je odmah krenula na juri{premapolo`ajimakoje je zauzela [landerova brigada. ‘Bistra planinska rijeka Me`a tekla je potpuno crvena’ od krvi, bila je to bitka prsa o prsa, u kojoj se obra~unavalo bombama i no`evima. I ovdje, kao i kod GornjegDoli~a, poslije se pri~alo o ne~uvenim usta{kim zvjerstvima, od klanja no`evima zarobljenih partizana pod sjenoko{ama do toga da je skupina boraca, me|u kojima je bio i Stefan Verti~ iz Ptuja, nai{la ‘na usta{ekoji su pekli uhva}enog partizana na ra`nju’ (Strle)...

@ivotni putevi su ~esto nepredvidivi. Prije samo pola godine, primjerice, ni u snu ne bih pomislio kako bih danima mogao ostajati uz tekst, s kojim sam se dru`io ~itavih desetak dana. A dogodilo se. Negdje pred po~etak ljeta, naime, u glavnom gradu Hrvatske sam se, i to stjecajem okolnosti, dru`io s Petrom Jozeli}em. Nije to, dakako, pretjerano dugo trajalo. No, i toliko je bilo dovoljno da me ovaj gospodin ljudski osvoji - neposredno{}u, iskreno{}u, obi~nom ljudskom toplinom. Ali i, treba biti po{ten, naracijom koja je nesvakida{nja i koja tjera na pitanje zar ljudi poput njega, unato~ svemu {to se posljednjih dvadesetak godina doga|alo a doga|aji su mahom negativno nabijeni – jo{ uvijek ima, ka`e, izme|u ostalog, u predgovoru knjige „Pla~i, voljena zemljo“ prof. dr. Slavo Kuki}. Autor je ro|en u O}eviji (na sredini puta izme|u Vare{a i Olova) 1932. godine, a detalje ove uzbudljive autobiografske knjige, ~ije }e dijelove feljtonizirati Oslobo|enje, mo`ete pro~itati u izdanju sarajevske ku}e Rabic. 150 ih je ranjeno, dok je Tom{i~eva brigadaregistrirala110 ubijenihusta{a i 100 ranjenih. Pod okriljem no}i, usta{kaglavnina se probila na poljanu pred Bleiburgom. Sutradan, po inzistiranju na predaji i re{etanju na blajbur{kompolju, 16. V. 1945, izvjesnaskupinausta{a poku{ava ute}i plivanjem preko Drave, no ‘ve}inu su pohvatale patrole Zidan{ekove brigade spasio se malo tko’ (Strle: ‘Neki su sami sebi oduzimali `ivote, ubijali ~ak vlastite `ene i djecu.’)

Sukobi (ni)su prestali
Prema procjeni {taba 1. bataljona [landerove brigade, kod Poljane je poginulo nekih 200 usta{a,

Glavni {tab JA Slovenije toga 16. V. 1945. u 10 sati prima brzojavnu obavijest: ‘Upravo nam je javljeno da su se predale ve}e snage usta{a s nekim generalom na cestiDravograd- Pliberk. Jedinice 51. divizije preuzele su transport zarobljenika...’ Malo zatim: ‘Prva (tj. Tom{i~eva - op. a) i jedanbataljon11. (Zidan{ekova - op. a.) brigade razoru`ale oko 40.000 usta{a i 5.000 crnogorskih ~etnika. Me|u njima pet generala. Pregovore o predaji vodio je {tab 14. i 51. divizije i saveznici. Zarobljenike i oru`je predali 51. diviziji, da ih transportiraju u pravcu Maribora.’ Svejedno, time sukobi s usta{ama nisu potpuno prestali. Narednog dana, 17. V. 1945, jedna usta{ka kolona uspijeva se oko 1530 sati probiti prema britanskim polo`ajima kod Goselne Vasi. U {umama oko Bleiburga odjekivala je pucnjava najmanje jo{ dobrih pet dana poslije kolektivne predaje, negdje do 20. V. 1945, pa i dulje. Osim toga, do-

Za{to nam treba PET skener (1)

Revolucionaran, koristan, nezamjenjiv
Pi{e: Esad BU^UK

PET skener, revolucionaran, danas imperativan medicinski dijagnosti~ki aparat, postoji u skoro svakojve}ojklinici u zapadnojEvropi i svijetu, neophodan u ranoj dijagnostici Alchajmerove bolesti, epilepsije, otkrivanja- dijagnostike tumoraglave, plu}a, {titnja~e, dojke i drugih... Beograd je po~etkom 2009. godinekupio dva PET skenera (Vojno-medicinska akademija i bolnica u Ni{u), {to je sve~arski propratila u udarnom dnevniku Televizije Srbije optimisti~kim govorompredsjednikaBorisaTadi}a, koji je za aparaturu obezbijedio novac.

Dva na~ina
U Hrvatskoj ih ima ve} nekoliko, mahom kod privatnihljekara, gdje je cijena pregleda oko 12.000 kuna (oko 3.300 KM) za pacijente iz BiH, odnosno9.000 kuna za pacijente iz Hrvatske. Na javnoj tribini o ljudskom zdravlju na Hrvatskoj televiziji31. marta ove godinehrvatskimi-

Do danas je metodi~ko otkrivanje bolesti bilo mogu}e vr{iti samo testovima za memoriranje, kad je ve} prekasno za terapiju. Na temu detekcije ovog oboljenja, ~ije se pojavljivanje pove}ava, revolucionarni radovi sa dva univerziteta, jednom ameri~kom i drugom {vedskom, od sada omogu}avaju rano dijagnosticiranje
nistar zdravstva je izjavio se godi{njepregleda oko 9.000 pacijenata na privatnim PET skenerima. Savremenadijagnostikazahtijeva upotrebu PET skenera, koji, na`alost, u BiH jo{ne postoji. O PET (ili TEP) skeneru, povodom pisanja pariskog Monda (francuski TEP - na engleskom PET - tomografskaemisijapozitrona), 21. maja 2007. godine, pod naslovom „Omogu}eno rano otkrivanje Alchajmerovebolesti“ objavio sam ta, da feljton u Oslobo|enju. Alchajmerova bolest uzrokuje progresivno gubljenje pam}enja. Do danas su problemdijagnostike kao i terapije ove bolestibilipodjednako nerje{ivi. Ipak je najva`nije pitanje - kako prepoznati prve udare na mozak od Alchajmerove bolesti mnogo prije nego se pojave simptomi gubitka pam}enja? Samo u SAD-u ima oko dva miliona oboljelih od ove bolesti. Do danas je metodi~ko otkrivanjebolestibilomogu}evr{itisamo testovima za memoriranje, kad je

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

FELJTON

43

1526. 1657. 1768. 1808.
ga|ali su se incidenti sa sprovodenim zarobljeni~kim usta{kim kolonama, kao npr. pri sila`enju s Jezerskog. Tog otprilike posljednjeg dana, kad su se jo{tu i tamopojavljivale naoru`ane skupine usta{a, kojinisupomi{ljali na predaju, u petak, 20. V. 1945, nave~er zapodjenula se zadnja poznata bitka s usta{ama u austrijskoj Koru{koj, u Ferlachu(Borovlju). Ta bitka }e se okon~ati zarobljavanjem i razoru`avanjem ve}e skupineusta{a, njih oko 300, i to istom idu}eg dana, 21. V. 1945. predaja po{to-poto sprovede u cjelosti.“ Dakle, poslije8. svibnjanema vi{e ratnih operacija! Za otpadnike koji ne priznaju progla{eni mir @enevska konvencija vi{e ne vrijedi. Oni su sami sebe stavili izvan zakona. Krajnje je i smije{no i `alosno istovremeno hvalisati se, kao {to ~ini Knezovi}, koliko su u tom trenutku „crnci“ i „bobanovci“ pobili, kako on pi{e, „bandita“ Da se . zna da sve ono brojanje kostiju danas jeste neumjesna „predstava“ jer se ne govori o borba, ma kod povla~enjausta{a i vr{enju zlo~ina poslije zavr{etka rata. O svemu se pretjeruje i {to{ta „zaboravlja“ . Recimo, luburi}evci su ~inili masovna zlo~instva, a Rafeala Bobana i njegovu jedinicu preuzeli su Amerikanci i on nikad nije progla{en ratnim zlo~incem. Poznato je da se borio u Korejskom ratu na strani Amerikanaca. Nakon rata Tito organizira hvatanjeDra`eMihailovi}a, kojega je - kako se tvrdilo - prokazao jedan od njegovih najbli`ih suradnika Nikola Kalabi}. Na su|enju, gdje je bio glavni tu`itelj Milo{ Mini}, Dra`a je osu|en na smrt strijeljanjem. Tako je, zapravo, zavr{ena operacija s ~etnicima. Nakon likvidacije Dra`e Mihailovi}a, ne{to je ~etnika ostalo po {umama, potpomaganih od stranejataka, ali potpuno obezglavljeni postupno su uni{teni. S druge strane, u Hrvatskoj i Bosni pojavili su se kri`ari, ali to su bile minorne snage, koje nisu predstavljale novoj vlasti nikakav ozbiljan problem.
(Sutra: Pod sovjetskim {injelom)

NA DANA[NJI DAN

U bici kod Panipata mogulski vo|a Baber sa 2.000 boraca porazio je 10.000 vojnika sultana Ibrahima od Delhija, ~ime je otpo~ela dvoipovjekovna vladavina Mogula nad Indijom. U bici je poginuo sultan Ibrahim, a Baber se potom proglasio sultanom i osnovao Mogulsko carstvo. Engleska flota, pod komandom admirala Roberta Blejka, napala je i potopila svih 16 {panskih ratnih brodova u luci Santa Krus na Tenerifama, a potom je razorila grad. Umro je italijanski slikar Kanaleto, jedan od najboljih pejza`ista 18. vijeka, majstor do~aravanja atmosfere i vedrog prozra~nog kolorita. Najvi{e je slikao Veneciju, njene kanale i palate. Oliver Kromvel

1889. 1893. 1919. 1936. 1972. 1975. 1992. 1993. 1994. 1995.

1653. Vo|a Engleske revolucije Oliver Kromvel raspustio ParlaRo|en francuski car [arl Luj Napoleon III Boment, Vojno vinaparta, sinovac cara Napoleona I, predsjedje}e donijelo novi nik Francuske od 1848. do 1852, car do 1870. @ivio je u izgustav, a Kromvel nanstvu do Februarske revolucije 1848, a krajem 1848. na imenovan za vlast ga je dovelo krupno gra|anstvo. Po~etkom decembra do`ivotnog lorda1851. prigrabio je dr`avnim udarom svu vlast i 1852. proprotektora. Toglasio se za cara. Zapo~eo je rat protiv Pruske s ciljem da sprije~i ujedinjenje Njema~ke, ali je zarobljen 1. oktobra kom njegove vla1870. u bici kod Sedana i zba~en sa prijestola, a Francuska davine uspostavje 4. oktobra 1870. ponovo postala republika. Emigrirao je ljen je republi1871. u Veliku Britaniju gdje je umro 1873. kanski oblik vladavine, {to je u isU Lincu u Austriji ro|en Adolf Hitler, vo|a toriji Engleske osnjema~kih nacista, kancelar i diktator Njetalo zapam}eno ma~ke od 1933. do 1945. Tvorac najve}e ma{inerije masokao period najgovnog zlo~ina u istoriji. re strahovlade.
Ro|en katalonski slikar i vajar Huan Miro, jedan od najve}ih nadrealisti~kih umjetnika. Kratko je stvarao pod uticajem kubizma, ali je od 1924. izgradio li~ni stil.

Neumjesna predstava
Imaju}i u vidu ovaj letimi~ni i ovla{ni pregled zbivanja - a znaju}i jako dobro o kakvim je fanati~nim neprijateljskim snagama rije~ - obja{njiva je rije{enost malobrojnih prisutnih jedinica JA da se blajbur{ka

U Beogradu je po~eo osniva~ki kongres Socijalisti~ke radni~ke partije Jugoslavije (komunista), koja je 1920, na kongresu u Vukovaru, promijenila ime u Komunisti~ka partija Jugoslavije. Invazione trupe Italije, koje su po~etkom oktobra 1935. bez objave rata upale u Etiopiju (Abisiniju), porobile su tu zemlju. Ameri~ki svemirski brod Apolo-16 spustio se na Mjesec.

PET dijagnostika je neminovna u funkciji ljudskog zdravlja. Savremeni PET skener rezultat je saradnje dvije medicinske specijalisti~ke grane: nuklearne medicine i radiologije, udru`ene u borbi za rano otkrivanje i lije~enje bolesti. Radi se o savremenoj tehnologiji, nastaloj kroz spregu izotopa i CT skenera, baziranoj na nau~nim dostignu}ima iz podru~ja hemije, fizike i biologije. PET otkriva rak ili metastaze, tumor u glavi, {titnja~i, plu}ima, dojci, jetri i drugim organima, daje podatak ljekaru o kom se stadiju bolesti radi, omogu}uje ta~nije planiranje dana{nje terapije raka. PET otkriva Alchajmerovu bolest u najranijoj fazi, kada jo{ nema klini~kih znakova, epilepsiju, infarkt, arteriosklerozu... PET skener potvr|uje da je glava zdrava! Imperativ je instalirati PET skener(e) u BiH koji jo{ ne postoje kod nas. Autor feljtona ro|en je u Sarajevu 1948. godine, gdje je zavr{io medicinski fakultet, specijalizaciju i postdiplomski studij iz radiologije. Subspecijalizaciju iz ultrazvuka i kurs iz magnetne rezonanse obavio u Bruxellesu kao stipendista Francuske zajednice u Belgiji. Dr. Bu~uk je ultrasoni~ar, primarijus, publicista i autor feljtona na medicinske i ine teme, ponajvi{e u Oslobo|enju, kao i knjiga na na{em, francuskom i turskom jeziku. ve} prekasno za terapiju. Na temu detekcije ovog oboljenja, ~ije se pojavljivanjepove}ava, revolucionarni radovi sa dva univerziteta, jednom ameri~kom i drugom {vedskom, od sada omogu}avajuranodijagnosticiranje. Ovi lije~ni~kitimovi su zaista utvrdili na~in koji omogu}uje prvo vizualizaciju, dakle konstatacijupostojanjabolesti u najranijem po~etnom stadiju i, drugu, koli~ine nakupljenog amiloida, supstancemrtvih}elija mozga koje karakteriziraju Alchajmerovubolest, ~ijenapredovanje uzrokuje progresivan nepovratni gubitak memorije ljudskog mozga. PET dijagnostika omogu}uje da se preduzmu mjere na vrijeme (onoliko koliko je medicina u mogu}nosti danas) i da se usporeposljedice, ~ak i nakon50 godina starosti pacijenta, u o~ekivanju prave terapije. Ovo je prva otkrila izvrsna stru~na ekipa Viliama Klunka i CersteraMatisa sa Univerziteta u Pitsburgu (SAD) sa svojimrado-

vima na molekuli nazvanoj PIB (PITSBOURGCOMPOUND B). Ova posljednjaotkriva kod autopsije bolesnika od Alchajmerove bolesti na jakuvezu s nakupinama amiloida u sivoj mo`danoj supstanci. Trebalo je vremena da se te molekuleu~inevidljivimputem medicinske slike.

Armija Sjevernog Vijetnama i ju`novijetnamski oslobodila~ki pokret Vijetkong otpo~eli su odlu~uju}u bitku protiv ameri~kih i ju`novijetnamskih snaga. Ofanziva je za desetak dana okon~ana potpunom pobjedom i osloba|anjem ju`nog dijela zemlje, poslije ~ega su Sjeverni i Ju`ni Vijetnam ujedinjeni u jednu dr`avu. Harold Lojd

Snage bosanskih Srba blokirale Sarajevo zahtijevaju}i podjelu grada. Blokada i granatiranje grada trajali tokom cijelog rata u BiH, zavr{enog potpisivanjem Dejtonskog sporazuma u novembru 1995. Bojovnici HVO-a po~inili masakr nad civilima Zenice. Sa polo`aja u Vitezu i Biloj ispalili su {est granata 155 milimetara na u`i centar Zenice. Od posljedica eksplozije ubijeno 16 osoba, dok je vi{e od 35 ljudi ranjeno, od toga 15 te{ko.

Testovi u [vedskoj
BengtLongstrom, istra`iva~ sa Univerziteta u Upsali([vedska), uspio je na PIB ugraditijedanradioaktivni atom da bi je tako u~inio vidljivom na dijagnosti~kom aparatu zvanom PET ili TEP. Testovi na vi{e od 2.000 pacijenata (ura|eni prije sedamgodina!), ispitivanih u intervalu od {est mjeseci do godinu dana, potpuno su opravdaliapsolutnu vrijednost ove metode, dok je GE Healthcare, proizvo|a~ PET aparature, dobio prava na distribuciju i komercijalizacijuprodukataproiza{lih iz molekule PIB, udru`ene s atomom radioaktivnog fluora 18. Pregled naPET aparatu ne trajedu`e od jedan i po sat. Injekcijom se ubrizgaju molekule PIB u krvotok i sa~eka da mali dio u|e u mozak i fiksira u plakove - nakupineamiloida, a potom se skenira pacijentov mozak na PET ure|aju.
(Sutra: Slike o stani~noj aktivnosti)

1893. Ro|en ameri~ki filmski glumac Harold Lojd, jedan od najve}ih komi~ara nijemog filma.

Izrael i Palestinska oslobodila~ka organizacija postigli sporazum o prenosu vlasti na Palestince u oblasti Gaze i u gradu Jerihon na Zapadnoj obali. Umro Milovan \ilas, politi~ar i publicista, najpoznatiji disident komunisti~kog svijeta poslije Drugog svjetskog rata. Od 1937. do 1954. bio je ~lan naju`eg rukovodstva KPJ i jedan od najbli`ih saradnika Josipa Broza, poslije rata i predsjednik Skup{tine Jugoslavije. Odlukom Plenuma Centralnog komiteta KPJ u januaru 1954. poslije serije ~lanaka objavljenih u Borbi ozna~en je kao “revizionista“ i smijenjen sa svih funkcija. Ocijenjeno je da je u spornim tekstovima ispoljio stavove kojim se “sve vi{e udaljuje od revolucionarnih pozicija i pribli`ava pozicijama gra|anskog liberalizma“. Ro|en 12. juna 1911. u Crnoj Gori.

2006. 2008.

najmanje 51 osoba je poginula kada je autobus sletio s ceste i upao u rijeku na sjeveroistoku Indije u dr`avi Assam. U sukobima u Mogadi{u, izme|u islamisti~kih pobunjenika i udru`enih somalijskih i etiopskih snaga bezbjednosti, poginula je 81 osoba, dok je 119 ranjeno. Po~etkom 2007. snage Somalije, uz podr{ku etiopske vojske, zbacile su sa vlasti Uniju islamskih sudova (UIC) predvo|enu ekstremnom frakcijom poznatom pod imenom El-[abab, koja je tada upravljala ve}im dijelom te afri~ke zemlje. Vladimir Horovic

1986. Pijanista Vladimir Horovic priredio prvi koncert u Sovjetskom savezu od 1925. kad je emigrirao iz te zemlje.

44

SPORT

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Danas novi sastanak Komiteta za normalizaciju

Bakovi} “izabrane“ informi{e o

finansijskom stanju N/FSBiH
U ~etvrtak razgovori sa predstavnicima Federalnog saveza, a u slijede}i utorak sa ~elnicima FSRS Iljo Dominkovi} ne mo`e biti kandidat za predsjednika?! Komitet za normalizaciju nije optere}en hipotekama iz pro{losti
^lanovi Komiteta za normalizaciju danas }e imati novi sastanak i to u Sarajevu, ta~nije u prostorijama N/FSBiH, gdje bi ih generalni sekretar bh. ku}e nogometa Jasmin Bakovi} trebao informisati o administrativnim problemima, te finansijskom stanju.
Jasmin Bakovi} }e biti prvi operativac Komiteta za normalizaciju
Foto: A. KAJMOVI]

Rudi Zavrl, supervizor Komiteta

Slijedi {ok?!
Me|u ~lanovima komiteta jedino bi Dino Begi} mogao biti donekle upu}en u sva de{avanja u N/FSBiH, dok }e Ivanu Beusu, Draganu Kulini, Seadu Kajtazu, Darki Ljubojevi}u, te samom predsjedniku Ivici Osimu, to biti vjerovatno {okantne informacije, s obzirom na to da se bh. savez ve} odavno nalazi pred bankrotom. “^lanovi Komiteta, koji su sada zapravo fudbalska vlada koja }e voditi N/FSBiH, dobi}e ta~ne informacije o finansijskom stanju u Savezu. Oni moraju znati kakva je trenutna situacija kako bi mogli napraviti prve ko ra ke u nor ma li za ci ji odnosa, a bi}e im predo~en i plan rada administracije“, ka`e

U Be~u je bilo odli~no
Slovenac Rudi Zavrl, ~ije se ime pominjalo kao ~ovjeka koji }e voditi Komitet za normalizaciju, postao je “tek” supervizor, koji }e nadgledati rad pomenutog tijela. Zavrl je ~ovjek koji u`iva veliko povjerenje ~elnih ljudi FIFA i UEFA i ima}e zadatak da oba vje {ta va Svjet sku i Evropsku fudbalsku federaciju o napretku kada je u pitanju nor ma li zo va nje sta nja u N/FSBiH. nam Jasmin Bakovi} i dodaje kako }e na prvom sastanku u Sarajevu biti najvi{e razgovora oko pripreme sastanaka sa entitetskim savezima. Naime, razgovori sa predsta-

to da je poznato kako su UEFA i FIFA naglasile da se moraju prekinuti sve veze sa ~lanovima IO, te Predsjedni{tva N/FSBiH, ~iji je Dominkovi} dugogodi{nji ~lan. Uostalom, njegovi potpisi, zajedno sa “autogramima“ Muniba U{anovi}a, stoje na duplim ugovorima, koji su i doveli savez na rub bankrota. “FIFA i UEFA su sugerisale prekid svih veza sa Predsjedni{tvom, ali nigdje se ne pominje da Iljo Dominkovi} ne mo`e razgovarati sa Komitetom kao predsjednik Federalnog saveza. Naravno, treba utvrditi sve detalje, ali gotovo sam siguran da se niko od ljudi koji su do sada bili u Predsjedni{tvu i Izvr{nom odboru ne mogu kandidovati za budu}e izbore, s tim {to i dalje mogu u kantonalnim ili entitetskim savezima obavljati svoje funkcije“ smatra , Bakovi}, koji je uvjeren da }e se Komitet za normalizaciju bez straha suo~iti sa svim problemima u N/FSBiH, bez obzira na njihovo ime i prezime.

Otjerati nesposobne
Pri tome, pomenimo, konkretno mislimo na pojedince koji su indirektno doveli do raskola izme|u UEFA i N/FSBiH, a za koje smo uvjereni da }e ih Komitet za normalizaciju, koji nije optere}en nikakvim hipotekama iz pro{losti, znati prepoznati i eliminisati za dobrobit bh. fudbala. Vrijeme je da se pojedincima napokon ka`e dosta, jer dugo je reprezentacija i N/FSBiH bio `rtva, da ne ka`emo talac, pojedinih ljudi, a sada je napokon do{lo vrijeme da se oni sklone kako bi se moglo normalno funkcionirati. Imena ljudi na koje mislimo svi znaju, a uvjereni smo da }e ih i ~lanovi Komiteta ubrzo prepoznati!
J. LIGATA

“Imam osje}aj da je napokon sada sve na pravom mjestu. Ja sam optimista“ bilo je sve {to , nam je Rudi Zavrl mogao kazati. Me|utim, kada Zavrl ka`e kako je optimista, a znamo da je prisustvovao Skup{tini koja je odr`ana 29. marta, a na kojoj nije izglasan statut, onda njegove rije~i imaju itekakvu te`inu... “U Be~u je bilo odli~no“ re, kao nam je zadovoljno Rudi Zavrl i za{to mu ne bismo vjerovali. na slu`benom putu. Bakovi}a smo upitali kako je mogu}e da Komitet za normalizaciju vodi razgovore sa Iljom Dominkovi}em, predsjednikom Federalnog saveza, s obzirom na

vnicima Federalnog saveza bi}e obavljeni ve} u ~etvrtak, dok }e sastanak sa ~elnicima FSRS-a biti odr`an u naredni utorak, s obzirom na to da je predsjednik ovog saveza Mile Kova~evi}

Remi Slavije i Olimpica

Bjelica: Svi su podbacili
Koliko smo lo{e igrali, na kraju moramo biti zadovoljni nerije{enim rezultatom, kazao je Dragan Bjelica, trener Slavije
Fudbaleri Slavije i Olimpica remizirali su u Isto~nom Sarajevu odigrav{i me~ bez golova u 22. kolu Premijer lige BiH, {to je doma}im igra~ima bio i tre}i uzastopni nerije{en rezultat. U prili~no nezanimljivom susretu, izabranici trenera Dragana Bjelice nisu ispunili o~ekivanja. “Odigrali smo slabu utakmicu i moram priznati da je svih 11 igra~a na terenu potpuno podbacilo. Nismo uspjeli ozbiljnije ugroziti gol Olimpica, niti smo pokazali na{u prepoznatljivu igru. Nedostajalo je volje i `elje za pobjedom, a koliko smo lo{e igrali,na krajumoramobitizadovoljninerije{enimrezultatom“ rekao je Dragan , Bjelica, prvistrategSlavije, te naglasio: “Poku{a}emo ovaj lo{ dojam koji smo ostavili ispraviti u narednom me~u protiv Zvijezde u Grada~cu. Proljetni dio prvenstva je pokazao da pru`amoboljepartije u gostima, a Zvijezda igra dosta promjenljivo ove sezone tako da u tome mo`emo tra`iti svoju {ansu“ isti~e Bjelica i dodaje ka, ko je Slavija ve} ispunila cilj koji je zacrtan prije po~etka sezone. “Uspjeli smo obezbijediti opstanak u Premijer ligi i plasman u sredinu tabele. Me|utim, ako do kraja sezone uspijemo napraviti neki iskorak i popeti se nekoliko mjesta vi{e na tabeli, svakako }e to biti dobro za na{u ekipu. Remi protiv Olimpica nam je peta uzastopna utakmica bez poraza, ali smo trebali osvojiti vi{e bodova da bismo se nadaliboljemplasmanu“ za, A. K. klju~uje Bjelica.

Lukavi~ani razo~arali igrom

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Sergej Barbarez u misiji spa{avanja bh. fudbala

45

Faruk Had`ibegi} nakon sastanka u Be~u

Statut je prioritet
Kroz razgovore sa ljudima iz UEFA i FIFA shvatio sam kako su oni ve} 10 godina uklju~eni u rje{avanje problema unutar N/FSBiH i da im je vi{e puna kapa svega, jer nemaju volje za kompromise, ka`e nam Barbarez
Pripremiti skup{tinu i rije{iti probleme: Faruk Had`ibegi}

mung. Zapravo, dobra volja i `elja za promjenama na bolje je klju~ svega. Oni su godinama razgovarali sa ljudima koji ili nisu shvatali probleme ili ih nisu `eljeli shvatiti, a ve} nakon prvih nekoliko minuta diskusije vidjelo se da izme|u nas postoji dobra veza.” Barbareztvrdikako je iznena|en pozitivnom atmosferom izme|u ~lanova Komiteta, a prijatno ga je iznenadioDarkoLjubojevi}, novoizabranipotpredsjednik, te sportski direktorBorca u kojem je vodio~ovjekaspremnog da u~ini sve ka normalizaciji stanja u fudbalskoj BiH. “Ivicu Osima i Seada Kajtaza

Nema razloga da

se ne postigne

DOGOVOR
Va`no je da se razgovara sa svima kako bi se izbjegle dalje sankcije i ga{enje na{eg fudbala od kojeg `ivi nekoliko hiljada ljudi, izjavio je nekada{nji selektor BiH
Nekada{nji selektor fudbalske reprezentacije BiH Faruk Had`ibegi} istakao je da su na sastanku u Be~u predstavnici FIFA i UEFA sa ~lanovima Komiteta za normalizaciju i ambasadorima N/FSBiH pokazali `elju da nam pomognu u ukidanju suspenzije. Prema Had`ibe gi}evim ri je~ima, Svjetska i Evropska fudbalska federacija trasirali su jedan put prema budu}nosti koji bi inteligentni ljudi morali prihvatiti. mi{ljenje i druga~ije odlu~iti na idu}oj skup {ti ni. Ako ho}emo da budemo dio fudbalske Evrope i svijeta, smatram da je na~in na koji nam FIFA i UEFA pru`aju ruku prihvatljiv.“ hodno je da stvorimo dobre uslove za napredak bh. fudbala kao {to je i cijena auta jednaka za bilo koga kada ga kupuju. Na{ posao je da pripremimo skup{tinu i rije{imo probleme.“

Sergej Barbarez: FIFA i UEFA nam `ele pomo}i

Spremni na dijalog
„Na sastanku koji je dugo trajao i odr`an je u dobroj atmosferi vidjelo se da devet ljudi isto razmi{lja, kao i generalni sekretar Jasmin Bakovi}. Svi su spremni na dijalog kako bi se ostvario zajedni~ki interes. Neke stvari ne mogu trajati vje~no, a va`no je da se razgovara sa svima kako bi se izbjegle dalje sankcije i ga{enje na{eg fudbala od kojeg `ivi nekoliko hiljada ljudi“, kazao je Had`ibegi}. Proslavljeni as FK Sarajevo ne vidi razloga da se na skup{tini 26. maja ne postigne dogovor koji bi omogu}io usvajanje novog statuta. „Dogovor sa FIFA i UEFA ne podrazumijeva skidanje glava. Svi volimo fudbal. Delegati skup{tine glasali su na poznat na~in 29. marta, ali to ne zna~i da ne}e pro mi je ni ti

DELEGATI MOGU PROMIJENITI MI[LJENJE Dogovor sa FIFA i UEFA ne podrazumijeva skidanje glava. Svi volimo fudbal. Delegati skup{tine glasali su na poznat na~in 29. marta, ali to ne zna~i da ne}e promijeniti mi{ljenje i druga~ije odlu~iti na idu}oj skup{tini, istakao je Had`ibegi}
Had`ibegi} smatra da ne treba insistirati na daljem ostanku institucije tro~lanog Predsjedni{tva. „Zbog ~ega da postoje tri predsjednika? Kao normalni ljudi trebamo gledati zajedni~ki interes koji je va`an za djecu. Na{i klubovi moraju igrati Ligu prvaka i ostala evropska takmi~enja. Neop-

Zajedni~ki interes
Bilo je prijedloga da Skup{tinu krovnog saveza ~ine predstavnici premijerliga{kih i prvoliga{kih klubova, no ostalo je da }e sastav najve}eg zakonodavnog tijela biti isti kao na pro{loj sjednici 29. marta. „Nastoja}emo zajedni~ki do}i do rje{enja. Niko nije za konflikt i sje~u glava. Ima}u obaveza u inostranstvu oko pri pre me skup {ti ne. Ka da obavim poslove, obavijesti}u predsjednika Saveza (Ivicu Osima, op. a). Ovo je normalan proces po{to 25 godina komuniciram sa FIFA i UEFA. Njihov interes je i na{ jer ove asocijacije imaju dobre namjere.“ [to se ti~e trenutnog anga`mana u francuskom prvoliga{u, Had`ibegi} je rekao da je zadovoljan radom u Arlesu iz Avignona, sa kojim ima ugovor jo{ godinu dana. „Lijepo mi je u ovom klubu. Na kraju ove sezone dogovara}u se sa rukovodstvom Arlesa o nastavku saradnje jer je takav princip mog trenerskog rada“, izjavio je Had`ibegi}.
Z. RA[IDOVI]

Nekada{nji kasam znao i priPOSTOJI piten nogometne je, ali Faruka VELIKA @ELJA selekcije BiH, te Had`ibegi}a i jedan od naj- Ne}e biti lagano, ali Du{ka Bajevi}a ve}ih boraca postoji, velika `elja i nisam odavno protiv dosada{volja. Ne}u koristiti vidio, a pogonjeg rukovodstva ta lju rije~ optimista, ali tovo ossule KoN/FSBiH Sergej de koji u mislim da je realno mitetu. Me|uBarbarez napoda }e se usvojiti kon je dobio pritim, vidio sam liku da svojim da nam je svistatut. Naravno, znanjem i uticama isti cilj i treba sa svima jem pomogne shvatili smo karazgovarati i bh. fudbalu. Nasaslu{ati ljude {ta ko sve ove godiime, Sergej Barne nije bio pro imaju da ka`u, pa barez je uz Dublem samo u tek onda istupati {ka Bajevi}a i Fastatutu. Bilo je ruka Had`ibemnogo dubljih sa konkretnim gi}a imenovan za najavama u javnosti, problema i bi}e ambasadora bh. rekao je nekada{nji ih jo{, ali sada fudbala, a zadanam je prioritak im je da svo- kapiten selekcije BiH tet usvajanje jim uticajem postatuta. To je ku{aju, kako u Evropi, tako i u BiH, najva`nije, kako bi obezbijedili repopraviti sliku o na{em fudbalu. prezentaciji i klubovima u~e{}e u Evropi. Tek nakon toga se kre}e u Pozitivni tonovi biranjenovihljudikoji}e voditisaBarbarez nam je priznao kako vez. UEFA i FIFA su pokazale spreje on na sastanak u Be~u krenuo mnost da nam pomognu, jer savez bez ikakvog stava, s obzirom na je pred bankrotom i ako se to deto da nije znao {ta ga ~eka... si onda nam i ne treba suspenzija, “Znao sam ko }e sve biti na sas- jer }e sve propasti“ smatra neka, tanku, ali nisam imao nikakav da{nji kapiten bh. selekcije, koji je osje}aj, a kad mi se to desi, ba{se lo- svjestan da ne}ebitilaganopoves{e osje}am. Me|utim, dolaskom u ti bh. fudbal ka boljem sutra. Be~ sve se to promijenilo, jer sam kroz razgovore sa ljudima iz UEFA Razgovori i FIFAshvatiokako su oni ve} 10 go“Ne}e biti lagano, ali postoji vedinauklju~eni u rje{avanjeproble- lika `elja i volja. Ne}u koristiti rije~ ma unutar N/FSBiH i da im je vi{e optimista, ali mislim da je realno da punakapasvega, jer nemajuvolje za }e se usvojitistatut. Naravno, treba kompromise“ ka`e nam Barbarez i sa svima obaviti razgovore i saslu, dodajekako se nakonprvihpoziti- {ati ljude {ta imaju da ka`u, pa tek vnihtonova i atmosferame|uu~e- onda istupati sa konkretnim najasnicima sastanka promijenila. vama u javnosti“ rije~i su Sergeja , “Kada su oni osjetili na{u dobru Barbareza. volju, odmah su se vratili u {tiJ. LIGATA

46

SPORT

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Olimpic osvojio bod u Lukavici

Haris Hand`i} strijelac protiv Rudara

Kvalitetnija smo
ekipa od Olimpica
Poslije me~a sa gradskim rivalom, do~ekujemo Zvijezdu i po{to obje utakmice igramo pred svojom publikom, cilj je osvajanje {est bodova, rekao je napada~ Sarajeva
Napada~ Sarajeva Haris Hand`i} upisao se u strijelce u visokoj pobjedi nad prijedorskim Rudarom. On je postigao peti, posljednji gol za bordo sastav tri minute nakon {to je u{ao u igru u me~u sa Prijedor~anima i tako iskoristio ukazano povjerenje stru~nog {taba. Hand`i} je zaigrao u 71. minuti subotnje utakmice, a osim postignutog gola nad njim je na~injen prekr{aj u kaznenom prostoru u zavr{nici kada je mogao biti dosu|en jedanaesterac za bordo sastav. Izabranici Mirze Vare{anovi}a prikazali su jednu od najboljih ovosezonskih partija {to mo`e biti razlog za optimizam uo~i osam posljednjih kola Premijer lige BiH. „U{li smo sto posto spremni u utakmicu u kojoj je pobjednik bio odlu~en u prvom poluvremenu. Lako smo pobijedili Rudar i otpisali ga iz borbe za pozicije koje omogu}avaju izlazak na evropsku scenu. Nakon povrede sko~nog zgloba, potpuno sam spreman. [ef stru~nog {taba mi je dao priliku protiv Rudara i bitno je da sam dao pogodak zbog samopouzdanja. Nadam se da }u ponovo dobiti {an su i bi}e jo{ go lo va u pro ti vni~kim mre`ama“, rekao je 20-godi{nji Hand`i}. Prema njegovim rije~ima, tim sa Ko{eva se okre}e narednoj utakmici sa Olimpicom, u kojoj }e ponovo igrati na na{em najve}em stadionu, ovaj put u ulozi formalno gostuju}e ekipe. „Olimpic ima kvalitet i polovinu njegove ekipe sa~injavaju igra~i koji su nekada nosili dres Sarajeva. Ra{~i}, Hiro{, Pliska, Suljevi}... su dobri fudbaleri. Na{ naredni protivnik se bori za Evropu, ali mislim da smo bolja ekipa. Ovog prolje}a igramo dobro na Ko{evu i o~ekujem novu pobjedu. Poslije me~a sa Olimpicom, do~ekujemo Zvijezdu i po{to obje utakmice igramo pred svojom publikom, cilj je osvajanje {est bodova.“ Hand`i} smatra da Sarajevo jo{ nije izgubilo sve {anse da se uklju~i u borbu za prvo mjesto. Zbog toga je potreban maksimalan u~inak u me~evima sa Rudarom i Olimpicom. „Nije isklju~eno da se priklju~imo trci za titulu. Borac je najbli`i naslovu prvaka, puno je ulo`io u ekipu i ima veliku prednost. Imali smo problema u klubu sa suspenzijom igra~a {to je uticalo na slabije igre na gostovanjima u proljetnom dijelu prvenstva“ izja, vio je Hand`i}.
Z. RA[IDOVI] BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga-Centar uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

Mehmed Janjo{: Nisam nezadovoljan

Janjo{ se ne zamara

tre}im mjestom
Smatram da je ovo najrealniji rezultat. Ipak, moram re}i da, ako je neka ekipa trebala pobijediti, onda smo to bili mi, rekao je strateg vukova
Olimpic je na te{kom gostovanju u Isto~nom Sarajevu osvojio bod protiv Slavije u jednoj nezanimljivoj utakmici. Susret je zavr{en bez golova, a ne{to bli`i njemu bili su gosti koji su u nekoliko navrata propustili da savladaju doma}eg golmana. U taboru zeleno-bijelih nisu nezadovoljni rezultatom, ali su svjesni da su vrlo lako mogli sti}i do punog plijena i na taj na~in do}i nadomak tre}e pozicije koja vodi na evropsku scenu. ‘’Ne mogu biti nezadovoljan igrom i rezultatom, a pogotovo onime {to smo prikazali u prvom poluvremenu kada smo propustili priliku da dobijemo protivnika. Doma}in se u nastavku probudio, imao je ne{to vi{e od igre, te smatram da je ovo najrealniji rezultat. Ipak, moram re}i da, ako je neka ekipa trebala pobijediti, onda smo to bili mi’’, rekao je strateg vukova Mehmed Janjo{ i pohvalio doma}ina na korektnosti. ‘’Moram re}i da smo na veoma lijep na~in do~ekani u Lukavici, zahvalio bih doma}inu na gostoprimstvu, fer i korektnoj igri. Mi idemo dalje jer su pred nama novi izazovi’’, kazao je Janjo{. Najmla|i sarajevski premijerliga{ propustio je priliku da se jo{ vi{e pribli`i ekipi Sarajeva na tre}em mjestu, ali u klubu nisu previ{e optere}eni time. ‘’Nastavili smo sa osvajanjem bodova na strani, kao {to to ~inimo i tokom ~itave sezone. Nemamo imperativ da moramo zavr{iti na odre|enoj poziciji i ne zamaramo se time. Prioritet nam je rad sa mladim igra~ima i sa takvom politikom nastavljamo i dalje. Sve dobro {to uspijemo napraviti bi}e nam podstrek za budu}nost’’, zaklju~io je iskusni stru~njak na Olimpicovoj klupi.
A. MEHANOVI]

Nadam se novim golovima: Haris Hand`i}

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Sjever - kadeti uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Sjever - juniori uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Jug - kadeti uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Jug - juniori uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

1. Borac 21 16 3 2 50:22 51 2. Sloboda 21 15 2 4 44:16 47 3. Kozara 21 12 4 5 31:17 40 4. Rudar 21 11 5 5 27:16 38 5. Zvijezda 21 9 5 7 29:27 32 6. Drina 21 7 3 11 29:37 24 7. ^elik 21 6 5 10 29:29 23 8. Modri~a 21 4 5 12 18:38 16 9. Budu}nost (-2)21 4 1 16 11:42 11 10. Travnik (-3) 21 3 3 14 16:38 9 REZULTATI Borac - Rudar Prijedor 1:1 Sloboda - Modri~a Maxima 5:1 Zvijezda Grada~ac - Budu}nost 0:1 ^elik - Drina 2:0 Kozara - Travnik 3:0 IDU]E KOLO Travnik - Sloboda Budu}nost - Kozara Rudar Prijedor - Zvijezda Grada~ac Borac - ^elik Modri~a Maxima - Drina LISTA STRIJELACA: 11 golova - Aleksandar Ili} (Drina), 10 - Marin Popovi} (^elik), Rastko Rokvi} (Rudar Prijedor), Slaven Kovljen (Kozara), 9 - Igor Kuzmanovi} (Borac), 8 - Semir Musi} (Sloboda), 7 - Mihajlo Savanovi} (Borac)...

1. Sloboda 21 13 6 2 39:11 45 2. Kozara 21 12 4 5 44:17 40 3. Zvijezda 21 13 1 7 45:28 40 4. ^elik 21 10 3 8 42:29 33 5. Modri~a 21 8 4 9 27:39 28 6. Drina 21 8 3 10 27:37 27 7. Borac 21 8 2 11 24:37 26 8. Budu}nost (-2)21 8 3 10 28:30 25 9. Travnik (-3) 21 6 1 14 25:48 16 10. Rudar 21 4 3 14 20:45 15 REZULTATI Borac - Rudar Prijedor 1:0 loboda - Modri~a Maxima 1:0 Zvijezda Grada~ac - Budu}nost 3:1 ^elik - Drina 5:1 Kozara - Travnik 7:2 IDU]E KOLO Travnik - Sloboda Budu}nost - Kozara Rudar Prijedor - Zvijezda Grada~ac Borac - ^elik Modri~a Maxima - Drina LISTA STRIJELACA: 21 gol - Selmir Mahmutovi} (^elik), 16 - Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 11 - Aleksandar Malba{i} (Kozara), 10 - Nemanja Marinovi} (Rudar Prijedor), 8 - Adnan Sulji} (Zvijezda Grada~ac), Stefan Dujakovi} (Borac)...

21 16 2 3 81:22 50 21 16 2 3 64:15 50 21 13 3 5 38:26 42 21 10 8 3 35:21 38 21 9 1 11 34:36 28 21 7 6 8 30:37 27 21 4 4 13 20:52 16 21 5 3 12 16:39 15 21 3 5 13 15:44 14 21 3 4 32 19:60 13 REZULTATI @eljezni~ar - Leotar 9:1 Zrinjski - Slavija 3:0 [iroki Brijeg - Olimpic 2:2 Sarajevo - Rudar 5:0 Radnik - Vele` 3:0 IDU]E KOLO Leotar - Sarajevo Slavija - @eljezni~ar Olimpic - Zrinjski [iroki Brijeg - Radnik Rudar - Vele` LISTA STRIJELACA: 40 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 17 - Plakalo Alem (Sarajevo), 16 - Belmin Vila, (@eljezni~ar), 14 - Alden Be{i} (Sarajevo), 10 - Adin ^iva (Sarajevo), Rijad Baji} (@eljezni~ar), Ivan Buha} ([iroki Brijeg)...

1. @eljezni~ar 2. Sarajevo 3. [iroki B. 4. Zrinjski 5. Radnik 6. Olimpic 7. Leotar 8. Slavija (-3) 9. Vele` 10. Rudar

21 13 2 6 47:26 41 21 13 2 6 47:27 41 21 11 7 3 37:21 40 21 11 2 7 52:30 38 21 11 1 9 40:34 34 21 10 2 9 40:35 32 21 6 5 10 22:29 23 21 7 2 12 25:45 20 21 7 2 12 30:54 20 20 1 3 15 16:55 3 REZULTATI @eljezni~ar - Leotar 3:0 Zrinjski - Slavija 6:0 [iroki Brijeg - Olimpic 0:1 Sarajevo - Rudar 4:0 Radnik - Vele` 4:0 IDU]E KOLO Leotar - Sarajevo Slavija - @eljezni~ar Olimpik - Zrinjski [iroki Brijeg - Radnik Rudar - Vele` LISTA STRIJELACA: 20 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 12 - Adi Amar Fo~i} (Sarajevo), 11 Semir \ip (@eljezni~ar - Sarajevo), Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), Abid Mujagi} (Radnik), 9 - Denis Zvoni} (Vele`)...

1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. Olimpic 4. Zrinjski 5. [iroki B. 6. Radnik 7. Rudar 8. Leotar (-3) 9. Vele` (-3) 10. Slavija (-3)

1. Bosna 2. Unis 3. Borac 4. Mladost (DK) 5. TO[K 6. Biser 7. Usora 8. Ozren 9. Vratnik 10. Rudar 11. Famos 12. Mladost (@) 13. Natron 14. Krivaja 15. Pobjeda

20 13 3 4 20 13 3 4 20 12 4 4 19 9 4 6 20 8 6 6 20 9 2 9 19 8 3 7 19 8 2 9 20 8 2 10 19 7 2 10 20 7 2 11 20 7 1 12 19 6 3 10 19 5 4 10 20 5 3 11 REZULTATI

50:14 52:26 29:17 21:24 27:23 31:27 18:20 26:26 23:37 27:31 27:35 19:45 18:25 20:26 22:33

42 42 40 31 30 29 27 26 26 23 23 22 21 19 18 8:0 3:1 1:0 3:0 4:3 3:0 3:0

Famos - Vratnik Pobjeda - Mladost (@) Borac - Natron Unis - Mladost (DK) TO[K - Rudar Bosna - Krivaja Biser - Usora Slobodan je bio Ozren IDU]E KOLO - srijeda Mladost (@) - Famos Ozren - Biser Usora - Bosna Krivaja - TO[K Rudar - Unis Mladost (DK) - Borac Natron - Pobjeda Slobodan Vratnik

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine
Travnik nakon Vele`a

SPORT
IZVOD IZ GODI[NJEG IZVJE[TAJA O POSLOVANJU FONDA
Izvod iz izvje{taja o poslovanju Fonda 1. naznaku da se radi o godi{njem, polugodi{njem ili tromjese~nom izvje{taju 2. oznaku godine, polugodi{ta ili tromjese~ja na koje se izvje{taj odnosi 3. firmu Fonda 4. sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail Fonda 5. registarski broj Fonda u registru emitenata kod Komisije Godi{nji izvje{taj 2008. godina Uzajamni fond „ILIRIKA MOJ FOND“ A{~iluk 1, Sarajevo tel. +38733 476 480, 04-15-3472 ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo; A{~iluk br. 1, tel. +38733 476 480; fax +38733 476 480; info@ilirika.ba Sadr`aj Godi{nji izvje{taj 2009. godina Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“ [trosmajerova 1 Sarajevo, tel. +38733 953 480 ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo; [trosmajerova 1, tel. +38733 953 480; fax +38733 953 489; info@ilirika.ba

47
Godi{nji izvje{taj 2010. godina Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „ILIRIKA MOJ FOND“ [trosmajerova 1, Sarajevo, tel. +38733 953 480 032-01-01 ILIRIKA DZU Dru{tvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo; [trosmajerova br. 1, tel. +38733 953 480; fax +38733 953 489; info@ilirika.ba

Oslabljeni nisu

mogli bolje
Izostanak polovine standardnih igra~a pokazao se ipak kao veliki hendikep za tim sa Pirote u duelu sa Vele`om. Mladi igra~i, koji su dobili {ansu, dobro su se dr`ali u duelu sa iskusnim timom iz Mostara. “Vele` je bio konkretniji i zaslu`eno pobijedio. Dosta problema nam je zadavao i jak vjetar, pa nismo mogli razviti igru kakvu smo navikli“ istakao je , kratko Ned`ad Selimovi}, trener Travnika. Poraz u Mostaru vratio je Travnik na sedmo mjesto na tabeli, a sada je “pola lige“ uklju~eno u borbu Ned`ad Selimovi} za ~etvrto mjesto. Na Piroti su ve} okrenuti suboti i kom{ijskom derbiju protiv ^elika, koji bi trebao biti pravi praznik nogometa za sve ljubitelje u srednjoj Bosni.
ENi news

6. firmu sjedi{te, telefon, telefaks i e-mail Dru{tva koje upravlja Fondom

Halilhod`i} vjeruje u pari{ku ekipu

PSG mo`e uspje{no zaklju~iti sezonu

PSG mo`e izboriti Ligu prvaka
U La Parisienovom tekstu koji daje nadu PSGu da }e ta pari{ka ekipa naredne sezone igrati u Ligi prvaka, za mi{ljenje je upitan i Vahid Halilhod`i}. Biv{i {ef struke francuske ekipe, a danas trener zagreba~kog Dinama, smatra da njegov biv{i klub ima {anse za izlazak na najve}u klupsku evropsku pozornicu. „PSG se mo`e kvalifikovati. U ekipi, koja je kombinacija iskustva i mladosti, nekoliko je vrlo dobrih igra~a. ^ujem da postoje neki problemi u odnosima, ali u Parizu je uvijek tako. Osje}am da je ekipa dovoljno jaka da stvori radno okru`enje i sezonu zaklju~i s uspjehom“ kazao je Halilhod`i} i dodao: , „I povratak Coupeta garancija je stabilnosti. On je dobar lider, odbrambeni igra~i znaju da se u njega mogu pouzdati, a to je u zavr{nici sezone vrlo va`no.“ PSG je trenutno ~etvrtoplasirani klub Le Championnata, sedam bodova udaljen od vode}eg Lillea. Tre}eplasirani Lyon, koji dr`i poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, bje`i im jedan bod.

7. ime i prezime predsjednika nadzornog odbora i direktora Fonda 8. informacije o prihodima i rashodima, dobiti/gubiku, dividendi i isplatama obaveza po obveznicama: 8.1skra}eni bilans stanja za Fond treba da sadr`i sljede}e stavke iz Izvje{taja o neto sredstvima —bilans stanja (Obrazac 1) propisanog Pravilnikom o ra~unovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (Slu`bene novine FBIH 11/2000): a) Gotovina i ekvivalenti gotovine — iznos sa rb. 1 b) Ulaganja u vlasni~ke vrijednosne papire — iznos sa rb. 2 c) Ostala sredstva - zbir iznosa sa rb. 3 do 8 d) Ukupno sredstva — iznos sa rb. 9 e) Obaveze — zbir iznosa sa rb. 10. 11. 12 i 14 f) Krediti — iznos sa rb. 13 g) Ukupne obaveze — iznos sa rb. 15 h) Neto sredstva — iznos sa rb. 16 8. 2. skra}eni bilansa prihoda i rashoda za Fond treba da sadr`i sljede}e stavke iz Izvje{taja o poslovanju —bilansa uspjeha (Obrazac 3) propisanog Pravilnikom o ra~unovodstvu privatizacijskih investicijskih fondova (Slu`bene novine FBIH 11/2000): a) Ukupan prihod — iznos sa rb. 3 b) Ukupan rashod — iznos sa rb. 15 c) Dobitak / gubitak od ulaganja — iznos sa rb. 16 d) Neto realizirani dobitak / gubitak od tranasakcija sa ulaganjima — iznos sa rb. 17 e) Promjene u nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja — iznos sa rb. 18 f) Porez na dobit — iznos sa rb. 19 g) Neto pove}anje / smanjenje neto sredstava kao rezultat poslovanja — iznos sa rb. 20. 8. 3. dobit/gubitak prije oporezivanja 8. 4. dobit/gubitak nakon oporezivanja 8. 5. raspodjela dobiti: • dividenda, • rezerve, • zadr`ana dobit, 8. 6. dividenda po dionici. 9. broj i nominalnu vrijednost dionica Fonda ukupno i broj i nominalnu vrijednost dionica emitiranih u izvje{tajnom razdoblju; 10.neto vrijednost imovine Fonda na po~etku i na kraju izvje{tajnog razdoblja; Na po~etku: Na kraju: 11.neto vrijednost imovine Fonda po udjelu, na Na po~etku: po~etku i kraju izvje{tajnog razdoblja; i Na kraju: 12. prosje~nu neto vrijednost imovine Fonda u razdoblju za koji se izvje{taj Ukupno: podnosi, ukupno i po udjelu Po udjelu: 13. Prosje~na cijena po kojoj su dionice koje je emitovao fond prodate na primarnom i sekundarnom tr`i{tu tokom prvih i posljednjih mjeseci izvje{tajnog razdoblja, ako je mjesec zadovoljio standarde navedene u Pravilniku o metodologiji za utvr|ivanje neto vrijednosti imovine fonda. (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br: 11/00, /01.) 14. - Ukupan iznos obaveza po osnovu tro{kova upravljanja Fonda na kraju izvje{tajnog razdoblja - Iznos tro{kova upravljanja za izvje{tajno razdoblje - Ukupna vrijednost upravlja~ke provizije za izvje{tajno razdoblje - Zbir tro{kova upravljanja i provizije - Odnos zbira iz prethodne alineje i prosje~ne neto vrijednosti za izvje{tajno razdoblje (indeks) - Odnos zbira tro{kova upravljanja i provizije i prosje~ne cijene dionica Fonda pomno`en sa brojem dionica u vlasni{tvu dioni~ara 15.Informacije iz kompletnog finansijskog izvje{taja Fonda, koje se odnose na transakcije povezanih osoba Direktor Dru{tva: Mr Nedim [a}iragi}, dipl.oec.,s.r

465.077 2.138 537.903 1.005.118 3.715 3.715 1.001.403

448.624 845.365 1.329.260 2.623.248 8.333 8.333 2.614.915

77.596 832.633 1.254.677 2.164.607 7.408 7.408 2.157.498

37.621 50.792 -13.171 140 -162

65.792 94.012 -28.220 42.238 -19.250

78.234 100.859 -22.625 146 -51.485

-13.193

-5.232

-73.964

0 1.001.403 0,0000 9,8686 1.004.876 9,9412 -

Na po~etku: Na kraju: Na po~etku: Na kraju: Ukupno: Po udjelu:

1.001.403 2.614.915 9,8686 10,2894 1.429.009 10,3123 -

Na po~etku: Na kraju: Na po~etku: Na kraju: Ukupno: Po udjelu:

2.614.915 2.157.498 10,2894 10,0475 2.298.823 10,0624 -

3.525 40.755 3.978 44.733 0,0445

3.648 63.896 23.868 87.764 0,0614

3.989 36.030 43.878 79.908 0,0347

Predsjednik Nadzornog odbora Dru{tva: Mr Gregor @vipelj, dipl.oec.,s.r.

Vanjski revizor: Zuko d.o.o Sarajevo,s.r.

IZVJE[TAJ OVLA[TENOG REVIZORA
Upravi i vlasnicima OIF ILIRIKA MOJ FOND Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND (Fond) na dan 31. decembar 2010. godine izlo`enih na stranicama 6 do 27. Finansijski izvje{taji pripremljeni su na osnovi Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhva}aju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputama, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi te primjenom op{tih i ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 10 do 16. Odgovornost Uprave i revizora Kako je izlo`eno na stranici 3, za navedene finansijske izvje{taje odgovara Uprava. Na{a odgovornost odnosi se na izra`avanje neovisnog mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na osnovi obavljene revizije. Temelj za izra`avanje mi{ljenja Postupak revizije finansijskih izvje{taja Fonda proveden je u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provo|enje revizije do nivoa potrebnog nam za dobivanje dovoljno dokaza o tome da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajna pogre{na iskazivanja. Revizija je obuhvatila ispitivanje, na test osnovi, evidencija i ra~unovodstvenih podataka, {to potkrepljuju iznose i objave prikazane u finansijskim izvje{tajima. Za potrebe ocjene rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura odgovaraju}ih datim uslovima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Fonda. Revizija tako|er obuhva}a procjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena Uprave, kao i cjelokupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija pru`a razuman osnov za izra`avanje mi{ljenja. Fond je za 2009. godinu revidiran od druge revizorske firme koja je izdala pozitivno mi{ljenje. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND na dan 31. decembra 2010. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr{en u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Federacije BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputama, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, te primjenom op{tih i ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 10 do 16. Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog zna~aja za finansijske izvje{taje Otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND za period 1. 1. - 31. 12. 2010. godine u skladu s Pravilnikom o sadr`aju, rokovima i obliku izvje{taja investicijskih fondova, dru{tava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Fonda a na dan 31. decembra 2010. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno s prate}im bilje{kama u na{em izvje{taju o reviziji. ZUKO d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Ljubun~i}a 22 Sarajevo, 28. januar 2011. godine Ovla{teni revizori

U srijedu nave~e na Mestalli u Valenciji finalnu utakmicu Kupa kralja odigra}e Barcelona i Real. Drugi je to El Clasico od njih ~etiri razmaknuta u manje od tri sedmice. Finale Kupa kralja nijedna {panska ekipa nije igrala vi{e puta od Reala, koji je rekorder i u broju poraza u utakmicama za naslov u tom takmi~enju. Uz 17 trofeja kraljevi imaju i 19 poraza u finalima. Barca je odigrala manje finala od svog rivala, ta~nije njih 34. Naslov najboljeg slavili su 25 puta, od ~ega i posljednja tri kada su stigli do me~a za trofej. Godine 1997. bili su bolji od Betisa, 1998. od Mallorce, a prije dvije godine od Athletica. Posljednja dva nastupa Reala u finalima imala su razo~aravaju}i kraj za njihove navija~e. Deportivo ih je savladao 2002, a Zaragoza 2004. godine.

Tradicija na strani Barcelone

48
NLB

SPORT

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Strelja~ki turnir Sarajevo Open - “Amir \uli} [pico”

Partizan i Olimpija u finalu
U finalu play-offa NLB lige igra}e Partizan i Union Olimpija. U prvom polufinalnom me~u zavr{nog turnira koji se igra u ljubljanskoj dvorani Sto`ice, Partizan je savladao podgori~ku Budu}nost sa 62:58 (14:16, 16:13, 7:16, 25:13). Najefikasniji u redovima Partizana bili su Jerrells i Kati} sa 13 te Gist sa 12 poena, a kod Budu}nosti Simonovi} sa 14 i Dragi~evi} sa 11 poena. Bh. reprezentativac Aleksej Ne{ovi} susret je okon~ao sa dva poena.
Goran Ikoni}

Sarajke bez premca
Rezultate vrijedne pa`nje ostvarile Naida ^ongo, Ejla Kalabu{i} i Sabrina Drinjakovi} iz SK Sarajevo
Na tradicionalnom me|unarodnom strelja~kom turniru Sarajevo Open - “Amir \uli} [pico”, odr`anom proteklog vikenda u sarajevskoj Zetri, u~estvovalo je vi{e od 80 strijelaca iz Sarajeva, Zenice, Tesli}a, Gacka, Trebinja, te Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Strijelci su se takmi~ili u ekipnoj i pojedina~noj konkurenciji i postigli zapa`ene rezultate u ga|anju iz zra~nog oru`ja. Posebno raduje podatak da su rezultate vrijedne pa`nje postigle Naida ^ongo, Ejla Kalabu{i} i Sabrina Drinjakovi}, iz SK Sarajevo. Ekipni plasman, seniori pu{ka: 1. SK Sarajevo - 1748, 2. SK Crna Gora (Podgorica) - 1740, 3. SK Geofon (Tesli}) 1736 krugova…Pojedina~no: 1. @arko Lazi} (Tesli}) - 594, 2. Ned`ad D`ankovi} (Sarajevo) - 593, 3. Ned`ad Fazlija (Sarajevo) - 590 krugova… Ekipno, seniorke - pu{ka: Ne{to kasnije Union Olimpija je u slovena~kom derbiju bila bolja od Krke rezultatom 67:57. Goran Ikoni} je u dresu tima iz Novog Mesta ubacio svega tri poena. Finale je na rasporedu u ~etM. I. vrtak u 20.45 sati.

Liga 6

Naida ^ongo, Sabrina Drinjakovi} i Darija Kiti}

1. SK Sarajevo (Sarajevo) 1160, 2. SK Geofon (Tesli}) 1154, 3. SK Mladost Gacko 1125 krugova… Pojedina~no: 1. Sabrina Drinjakovi} (Sarajevo) - 389, 2. Naida ^ongo (Sarsajevo) - 388, 3. Darija Kiti} (Tesli}) - 387 krugova… Ekipno - pi{tolj: 1. SK Crna

Gora (Podgorica) - 1700, 2. SK Novi Sad (Srbija) - 1665, 3. SK Leotar (Trebinje) - 1642 kruga…Pojedina~no:1. Du{koPetrov(Novi Sad) - 573, 2. ^edomir Kne`evi} (Crna Gora) - 572, 3. Nenad Peri} (Crna Gora) - 565 krugova…
I. BAJROVI]

NBA PLAY OFF Bez iznena|enja na Istoku
Dvije utakmice play offa, koje su odigrane u Isto~noj konferenciji, protekle su bez iznena|enja - Chicago je savladao Indianu 96:90, a Miami je bio bolji od Philadelphije 94:73 povev{i u seriji sa 2-0. Bikovi su do drugog slavlja protiv Pacersa ponovo do{li na te`ak na~in, uprkos sjajnim izdanjima Derricka Rosea (36 poena, osam skokova, {est asistencija) i Carlosa Boozera (17 ko{eva, 16 skokova) i tome {to je Darren Collison, startni playmaker gostuju}e ekipe, teren napustio u ranoj fazi utakmice zbog povrede lijevog sko~nog zgloba. Pacersi su 23,4 sekunde zaostajali (88:90), da bi ne{to kasnije Mike Dunleavy propustio posljednju priliku proma{iv{i te{ku tricu za eventualnih 91:92. Rose je u preostalih desetak sekundi ubacio ~etiri slobodna bacanja i Chicagu donio drugo slavlje u seriji. U redovima Pacersa, koji su imali~ak 24 skokamanje od doma}ina (57-33), istaknuo se Danny Granger s 19 uba~enih ko{eva. Daleko manje problema protiv 76ersa imaju igra~i Miami Heata. [to ~eka 76erse u nastavku serije, mo`e se vidjeti iz sljede}eg podatka: Miami nikada nije izgubio seriju u kojoj je vodio 2-0 ({est takvih situacija), a Philadelphia nikada nije pro{la dalje nakon 0-2 (16 takvih situacija). Tim sa Floride do druge pobjede vodili su LeBron James sa 29 poena, sedam skokova i {est asistencija, Chris Bosh s 21 ko{em i 11 skokova, dok je Dwyane Wade dodao 14 poena i {est skokova. Kod 76er-

Borac - Bosna 95:70
Ko{arka{i Borac Nektara savladali su u sedmom kolu Lige 6 u dvorani Borik Bosnu rezultatom 95:70. Sa tek jednom pobjedom, onom protiv istog protivnika kada se me~ igrao u Sarajevu studenti su daleko od polufinala play-offa. Teoretski je mogu}e dohvatiti ~etvrto mjesto, uz uslov da Bosna po~ne pobje|ivati, a u sljede}a tri kola dva puta }e igrati u Skenderiji ([iroki i Mladost) te gostovati u ^apljini. S druge strane, Banjalu~ani su prekinuli niz od tri uzastopna poraza i sa dobrim {ansama za osvajanje tre}e ili ~etvrte pozicije ulaze u preostala tri kola Lige 6. U drugoj utakmici [iroki je u dvorani Pecara bio bolji od Igokee 81:67. Bio je ovo prvi poraz Aleksandrov~ana u zavr{nici prvenstva, ali su i dalje na prvoj poziciji. Danas u Mrkonji}-Gradu igraju Mladost i ^apljina Lasta. Poredak: 1. Igokea 13 bodova, 2. [iroki 13, 3. Borac 10. 4. Mladost 9, 5. Bosna 8, 6. ^apljina 7.
M. I.

Chicago

i Miami poveli sa 2-0
Bikovi i u drugoj utakmici bolji od Indiana Pacersa 96:90 • Heat se lako obra~unao sa Philadelphiom 94:73

Triland u Ligi 13
Ekipa Trilanda plasirala se u najvi{i rang bh. ko{arke nakon {to je u tre}oj utakmici finala play offa u maloj dvorani Skenderije savladala Vogo{}u sa 108:90. Sarajevski tim je time dobio seriju sa 2:1 te }e sljede}e sezone igrati u Ligi 13.

Kadetsko prvenstvo u stonom tenisu

D`enita Salihovi} i Irhad Bu{atli} prvaci BiH
D`enita Salihovi}, ~lanica STK “Ha{im Spahi}“ iz Ilija{a, i Irhad Bu{atli} iz STK Vogo{}a osvojili su naslove prvaka BiH u kadetskoj konkurenciji. D`enita Salihovi} je na dr`avnom stonoteniskom prvenstvu u Prijedoru napravila veliko iznena|enje osvojiv{i prvo mjesto. U finalu je savladala Dijanu Marini} iz STK Telekom Tuzla sa 3:2, dok je u polufinalu sa 3:0 pobijedila Sanju Milojica iz STK Prijedor, koja zauzima prvo mjesto na rang-listi kadetkinja. Irhad Bu{atli} je o~ekivano do{ao do prvog mjesta u konkurenciji kadeta. On je u polufinalu savladao Saliha Ali}a sa 3:1, a u finalu Banjalu~anina Sini{u Mar~eti}a tako|er sa 3:1. Or ga ni za tor dr`a vnog prvenstva bio je STK Prijedor.

Derrick Rose: Ponovo spasitelj Bullsa

Reuters

sa bolji od ostalih bio je Thaddeus Young s 18 poena i {est uhva}enih lopti.

Rezultati, Isto~nakonferencija: Chicago(1) - Indiana(8) 96:90, Miami(2) - Philadelphia(7) 94:73.

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine
Karate kup Oslobo|enja - Memorijal “Salko ]uri}“

SPORT

49

Na osnovu ~lana 61. zakona o upravi Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09), ~lana 27. Zakona o Obavje{tajnosigurnosnoj/bezbjednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 12/04, 20/04, 56/06 i 12/09) i Odluke o promjeni pravnog statusa dijela imovine kojom raspola`e Obavje{tajno-sigurnosna/bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine VM broj 278/10 od 2. 11. 2010. godine i Odluke o prodaji putni~kih motornih vozila Obavje{tajno-sigurnosne/bezbjednosne agencije broj 07/2-4430/11 od 11. 4. 2011. godine, Obavje{tajno-sigurnosna/bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e

L I C I T A C I J U
radi prodaje putni~kih motornih vozila Obavje{tajno-sigurnosna/bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine prodaje motorna vozila putem javnog nadmetanja — licitacije, i to: I Specifikacija i podaci o vozilima odredio po~etnu cijenu vozila u iznosu od 91.314,95 KM. Pravo u~e{}a se sti~e podno{enjem ponude i uplatom depozita (u gotovini) na blagajnama OSA/OBA BiH koje se nalaze u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Br~kom. Vozila se prodaju u jednom paketu (48 vozila), a nalaze se na gore navedenim lokacijama. Povrat depozita }e se izvr{iti svim ponu|a~ima koji ne pro|u na javnom nadmetanju, nakon odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. III Pregled vozila, uslovi prodaje i rok za prijavu u~e{}a u licitaciji 1. Prodaja se vr{i po na~elu «vi|eno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i `albi koje bi se mogle odnositi na predmet prodaje. Vozila koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pregledati na slijede}im lokacijama: a) Naselje Saraj-Polje (kod BEKO objekta) Ul. Adija Mulabegovi}a br. 17 Sarajevo b) Biv{a kasarna Trapist Ul. Ilije Gara{nina bb Banja Luka c) Ul. blajbur{kih `rtava br. 21. Mostar d) Ul. Musala bb Br~ko od 19. 4. 2011. do 26. 4. 2011.godine od 10 do 12 sati. Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a }e se izvr{iti na na~in da }e najpovoljnim ponu|a~em biti progla{en onaj tko ponudi najve}u cijenu iznad po~etne cijene. Kontakt-telefon za podru~je Sarajeva: 033/ 210-126 (lokal 263); kontakt-telefon za podru~je Banja Luke: 065/ 513-609; kontakt-telefon za podru~je Mostara: 036/ 321-522 i 036/ 321-517; kontakt-telefon za podru~je Br~ko distrikta: 049/ 215-150.

Admir Zukan, ~lan UKK Bosna, pobjednik je me|unarodnog Karate kupa Oslobo|enja - Memorijal “Salko ]uri}“ koji je pro{le nedjelje odr`an , u maloj dvorani Skenderije u znak sje}anja na utemeljitelja karatea u BiH Saliha Salku ]uri}a, koji je 1992. godine poginuo u odbrani Sarajeva. Admir Zukan bio je u finalu bolji od Alema Kupusovi}a, tako|e ~lana UKK Bosna, dok tre}e mjesto dijele Damir Bender iz KK Samuraj (Ilid`a) i Nal Kuzmani} iz KK Sokol (Hrvatska). Kod karatistkinja najbolja u katama bila je Biserka Radulovi} iz KK Budu}nost (Crna Gora), drugo mjesto pripalo je Tijani Radulovi} (Budu}nost), a tre}e mjesto su podijelile Elena Trajkovska (Metalurg, Makedonija) i Marija Gudeska (Metalurg). Za djecu do 12 godina odr`ano je takmi~enje u katama. Ukupno je nastupilo vi{e od 200 karatista i karatistkinja iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Turnir je odr`an u odli~noj organizaciji KK “Salih Salko ]uri}“, a veliku podr{ku pru`ila su ministarstva kulture i sporta FBiH i KS-a, Op}ina Centar i Gradska uprava. S. R.

Admir Zukan osvojio naslov

a) Lokacija SARAJEVO; vozila su procijenjena u iznosu od 55.557,00 KM R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Godina Lokacija proizvodnje vozila RENAULT 19 RL 1.9 D (bijela 01) 1998. Sarajevo VW GOLF CL D (bijela 01,0) 1995. -IIBMW 316 (bijela) 1991. -IIVW GOLF C CL 1.4 L (bijela) 1995. -IIVW GOLF CL D (bijela 01,0) 1995. -IIVW GOLF 1.9 LD VARIANT 1995. -II(bijela 01,0) VW GOLF 1HXO (plava TAMNA) 1997. -IICHEVROLET, BLAZER S/T 1995. -II2 DR 4 WD, UTILITY (crvena 76,0 @. DRAP 40,0) CHEVROLET, BLAZER 2DR4WD, 1995. -IIUT. (`uta DRAP 46,0) VW GOLF C 1.4 (bijela obi~na) 1995. -IIVW GOLF 1HXO (bijela) 1996. -IIVW GOLF CL D (bijela obi~na) 1995. -IIVW GOLF 1.9 I SDI (bijela TALK) 1999. -IIVW GOLF CL 1.9 D VARIANT 1995. -IIVW GOLF 1HXO (bijela TALK) 1996. -IIVW GOLF 1H1294 (bijela 01,0) 1996. -IIVW POLO 1.4 (crna obi~na) 1998. -IICHEVROLET, BLAZER 1994. -II(zelena MET.) VW PASSAT CL 35 I (siva MET.) 1992. -IIAUDI A6 4B (crna 20,0) 1999. -IIBUICK SKYLARK PARK 1992. -II(crna 20,0) VW GOLF CL (plava) 1993. -IISEAT TOLEDO (crna) 2001. -IIMarka, tip i model (boja)

2.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

3.

4.

Turnir Zlatni pojas u ^a~ku

Bh. karata{icama ~etikaratemedajalje i Hercegori reprezentaci Bosne @enska
vine osvojila je ~etiri medalje (po dva srebra i bronze) na 40. me|unarodnom turniru Zlatni pojas u ^a~ku (Srbija). @enska selekcija BiH, u sastavu Mirsada Suljkanovi}, Merima Softi}, Amila Fazli} i Larisa Berber, osvojila je drugo mjesto u ekipnim borbama. Na putu do odli~ja bh. karata{ice u eliminacijama su pobijedile selekcije Makedonije i Bugarske s po 2:0, zatim doma}u ekipu Srbije s 2:1, dok su u finalu pora`ene od Hrvatske s 0:2. U pojedina~noj konkurenciji Mirsada Suljkanovi} je osvojila drugo i tre}e mjesto u apsolutnoj i kategoriji do 61 kg, dok je Lana \idi} u kategoriji 55 kg izborila bronzu. Mu{ka reprezentacija BiH u ekipnim borbama na startu takmi~enja pora`ena je od Rusije s 0:2. Na turniru je u~estvovalo vi{e od 800 takmi~ara iz 10 zemalja. Ovo je bila posljednja provjera forme najboljih bh. karatista i karata{ica pred nastup na Evropskom prvenstvu, koje }e se od 5. do 7. maja odr`ati u Cirihu.

IV Dostavljanje ponude b) Lokacija BANJA LUKA; vozila su procijenjena u iznosu od 22.723,20 KM R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Godina Lokacija proizvodnje vozila AUDI 80 (siva) 1988. Banja Luka VW POLO CLASICC 1.4 (plava) 1997. -IIVW GOLF 1H (crvena) 1992. -IIVW GOLF 1,9 TD (plava metalik) 1992. -IIVW GOLF 19 E (crvena 74) 1986. -IIVW GOLF (bijela 01,0) 1987. -IIVW GOLF D (crvena 74) 1992. -IIVW GOLF 19 E (zelena metal.) 1991. -IIVW GOLF CLD (bijela 01) 1992. -IIVW GOLF (crvena) 1990. -IIRENAULT R 19 RL (bijela) 1998. -IIBMW 325 (siva) 1991. -IIBMW 316 I (siva) 1994. -IICHEVROLET BLAZER 4WD 1995. -II(crvena) Marka, tip i model (boja) 1. Pisanu ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „ZA KOMISIJU — NE OTVARAJ — PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM LICITACIJE“, na adresu OSA/OBA BiH Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe broj 7, li~no na protokol ili preporu~eno po{tom. Rok za prijem ponuda je do 5. 5. 2011. godine, zaklju~no sa 11 sati, bez obzira na na~in dostave. Sve ponude koje pristignu nakon utvr|enog roka ne}e se razmatrati. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponu|a~a odr`at }e se 5. 5. 2011. godine u 12 sati na adresi: Obavje{tajno-sigurnosna/bezbjednosna Agencija BiH Ul. Mehmeda Spahe br. 7, Sarajevo.

2.

3.

V

Sadr`aj ponude 1. Ponude moraju sadr`avati: - ime i prezime, adresu, mati~ni broj, broj li~ne karte (za fizi~ka lica), - ta~an naziv, sjedi{te firme, identifikacioni broj, ime i prezime ovla{tenog lica za zastupanje u postupku licitacije (za pravna lica), - iznos ponude izra`en u KM (konvertibilna marka) i - dokaz o uplati depozita. Ponuda mora biti potpisana od podnosioca, a ukoliko je ponu|a~ pravno lice, ista mora biti ovjerena pe~atom. Licitacija }e biti punova`na i u slu~aju da ponudu dostavi samo jedan ponu|a~.

c) Lokacija MOSTAR; vozila su procijenjena u iznosu od 5.506,95 KM R. br. 1. 2. 3. 4. 5. Marka, tip i model (boja) VW GOLF CL D (bijela) VW GOLF CL 1.9 LD (bijela) VW GOLF 1HXO (bijela TALIK) VW GOLF CLC 1.41 (bijela) VW GOLF (plava TAMNO) Godina Lokacija proizvodnje vozila 1995. Mostar 1995. -II1992. -II1995. -II1993. -II-

Kup BiH za rukometa{ice

Ilid`a do~ekuje Katarinu
Ve~eras }e biti odigrane tri revan{-utakmice ~etvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometa{ice. U ~etvrtfinalnim uzvratnim me~evima najmasovnijeg takmi~enja za rukometa{ice snage }e odmjeriti: LJUBU[KI: Ljubu{ki - Gora`de (17 sati), ILID@A: Ilid`a - Katarina (20), BANJA LUKA: Borac - Zrinjski (19). Rukometa{ice Mire ostvarile su direktan plasman u zavr{nicu Kupa zbog odustajanja tuzlanskog Jedinstva od daljeg takmi~enja. Podsje}amo, u prvim ~etvrtfinalnim me~evima Kupa BiH Katarina je bila bolja od Ilid`e sa 25:21, Ljubu{ki je kao gost savladao Gora`de sa 26:23, dok je Borac pobijedio Zrinjski u Mostaru sa 28:26. Zavr{nica Kupa BiH za rukometa{ice na rasporedu je 20. i 21. maja, a mjesto odigravanja finalnog turnira bi}e poznato poslije raspisivanja konkursa za dobijanje doma}instva zavr{nog turnira. G. V.

2.

3. d) Lokacija BR^KO; vozila su procijenjena u iznosu od 7.527,80 KM R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. II Godina Lokacija proizvodnje vozila AUDI 80 (metal. siva) 1990. Br~ko VW GOLF FUNKCION (plava) 1992. -IIVW GOLF (bijela) 1997. -IIVW GOLF CL D (bijela 01.0) 1995. -IIOPEL CORSA 1,5 D beaty (bijela) 1993. -IIVW GOLF CL D (bijela 01.0) 1995. -IIPravo u~e{}a 3. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u vrijednosti od 10 % od po~etne vrijednosti koja je utvr|ena od vje{taka prometne struke, koji je izvr{io pregled i procjenu vozila i Elaboratom 4. Marka, tip i model (boja)

VI Obaveze kupca 1. Kupac ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je pristupiti zaklju~ivanju ugovora u roku od tri dana od dana progla{enja pobjednika licitacije. Kupoprodajnu cijenu vozila kupac je du`an uplatiti na ra~un MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BiH u roku od tri dana od dana zaklju~ivanja ugovora, nakon ~ega je du`an u roku od pet dana preuzeti kupljena vozila. Tro{kove prenosa vlasni{tva i sve druge obaveze snosi kupac. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno, ne pristupi sklapanju ugovora) upla}eni depozit od 10 % mu se ne}e vratiti.

2.

50

OGLASI

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj 35/05) i ~lana 8. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Slu`be za stru~ne i zajedni~ke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave, premijer Unsko-sanskog kantona objavljuje:

MI "FERING" DD GRA^ANICA Na osnovu ~l. 241. i ~l. 269. Zakona o privrednim dru{tvima, ~l. 41. Statuta DD i Odluke Nadzornog odbora DD od 7. 4. 2011. g., Nadzorni odbor DD objavljuje

KONKURS za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme
1. SEKRETAR VLADE — 1 izvr{ilac Opis poslova: • Rukovodi radom Slu`be, • Obezbje|uje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomi~nost u izvr{avanju poslova i zadataka, • Organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be, • Donosi propise i druge op}e i pojedina~ne akte za koje je zakonom i drugim propisom ovla{ten • Odlu~uje o pravima, du`nostima i odgovornostima slu`benika i namje{tenika iz radnog odnosa ili u u vezi sa radnim odnosom u dr`avnoj slu`bi, • Koordinira i usmjerava rad osnovnih organizacionih jedinica u Slu`bi, • Odlu~uje o kori{tenju finansijskih i materijalnih sredstava za koje je nadle`a, • Poma`e premijeru Kantona u vr{enju njegovih prava i du`nosti u vezi sa organiziranjem i pripremanjem sjednica Vlade i izvr{avanjem akata Vlade, • Prati izradu izvje{taja, informacija i drugih materijala na osnovu odgovaraju}ih podataka iz djelokruga Slu`be, • Stara se o sazivanju i pripremi sjednica Vlade, • Prati izradu akata koja donosi Vlada i njena radna tijela, • Stara se o realizaciji poslova prema zakonodavnom tijelu Kantona iz djelokruga Vlade, • Pismena korespodencija na tra`enje Premijera Kantona i organa kantonalne uprave, • Vr{i druge poslove za koje ga ovlasti Premijer Kantona. Op}i uslovi: • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, • da je punoljetan, • da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, • da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema, Pravilniku o unutra{njoj organizaciji organa dr`avne slu`be. Posebni uslovi: • Zavr{en pravni fakultet, • Polo`en stru~ni upravni ispit, • 7 godina radnog sta`a u struci. Uz prijavu na konkurs kandidat mora podnijeti slijede}a dokumenta, originale ili u ovjerenoj fotokopiji: • Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), • Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, • Uvjerenje o neka`njavanju, • Diplomu o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi, • Izjavu podnosioca kojom se potvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja konkursa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini (ovjerenu izjavu), • Izjavu podnosioca da nije obuva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu izjavu) Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: • Izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Prijavu sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova za prijem u radni odnos dostaviti na adresu: KABINET PREMIJERA UNSKO-SANSKOG KANTONA Ul. ALIJE \ERZELEZA br. 6. BIHA] sa naznakom “Prijava na konkurs - sekretar Vlade”

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU XII SKUP[TINE DIONI^ARA MI "FERING" DD GRA^ANICA Obavje{tavaju se dioni~ari MI "FERING" DD Gra~anica da }e se XII redovna Skup{tina Dru{tva odr`ati 20. 5. 2011. g. (petak) sa po~etkom u 12 sati u prostoriji restorana Dru{tva. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine, 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg finansijskog izvje{taja DD za 2010. g. sa izvje{tajem vanjskog revizora, izvje{tajem Nadzornog odbora DD za 2010. g. 3. Dono{enje odluke o razrje{enju jednog ~lana Nadzornog odbora DD. 4. Dono{enje odluke o imenovanju jednog ~lana Nadzornog odbora DD. 5. Dono{enje odluke o izboru Odbora za reviziju DD. 6. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora DD. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Kandidata za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju mo`e predlo`iti dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru DD, pisano najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, neposredno ili po{tom na adresu MI "FERING" DD Gra~anica. Ul. zlatnih ljiljana 24. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ari mogu ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini DD daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara i punomo}nika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku od tri dana,prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje u roku od tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine od 7 do 15 ~asova, putem obrasca prijave za Skup{tinu, koju mogu dobiti kod predsjednika Odbora za glasanje. Sve materijale za Skup{tinu dioni~ari mogu pregledati u sjedi{tu Dru{tva. Nadzorni odbor DD

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
IZDAJEM sprat u ku}i, ul. Vidovci br. 40, Gladno polje — Ilid`a. Mob. 065/594022 i Tel. 440-747. IZDAJEM diovosban namje{ten stan kod Inat ku}e. Mob. 062/105-572. BLIZU trolebuske bistrik super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II sprat, zgrada, 400 KM. Tel. 033/646-410 od 17 sati. IZDAJEM stan u pejtonu, trosoban u privatnoj ku}i, eta`no grijanje. Mob. 061/518-479. IZDAJEM prazan jednosoban stan, ulaz strogo poseban, Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214-751. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, centar, I sprat i poslovni prostor 80m2, grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/573640. IZDAJEM trosoban stan i garsonjeru u cventru, privatna ku}a sa ba{tom. Mob. 061/933-401. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje kod okretaljke Jezero. tel. 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Tel. 062/533-833. IZDAJEM lijepo namje{ten apartman za strance sa pristupom internetu, 400KM. Tel. 062/527-254. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor 10m2, plato Skende ri ja, 100 KM mje se~no. Mob. 061/170-254. ALIPA[INO polje, Trg me|. prij. 64m2, dvoiposoban, 9 sprat, prazan, cen. grij. 250 KM. Tel. 711-666. S. GRAD, Petrakijina, 4 sprat, namje{ten, plinsko grijanje, 550 KM. Mob. 061/899-209. MOJMILO, Olimpijska, 5 sprat, dvosoban, namje{ten, balkon, lift, 350 KM. Mob. 061/526-243. IZDAJEM stan 65m2, poseban ulaz, pristup internetu, Breka. Tel. 538-364, 062/527-254. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812-046. IZ DA JEM-pro da jem ga ra`u u Kranj~evi}evoj (za manje automobile). Tel. 612-956. IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497592. IZDAJEM gara`u 15m2, na Marindvoru, te{anjska. Mob. 061/273-995. IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, centar, privatna ku}a. Mob. 061/933401. IZDAJEM pos. prostor 8,17m2, trg Skenderije. Mob. 061/480-207. VE]I jednosoban stan, luksuzno opremljen, parking, centar, samcima. Mob. 061/320-843. IZDAJEM stan 74m2 u strogom centru, pogodno za kancelarije. Mob. 061/350-688. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 + 30m2 magacinskog prostora na Marin Dvoru, Ul. V. Peri}a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM 2 poslovna prostora u strogom centru 30m2 i 100m2, Ul. ]emalu{a kod Vatre. Tel. 061/205-235. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM prazan stan, iznad Bistrika. Mob. 061/103-258. IZDAJEM pos. prostor 40m2, u Ferhadiji 15, prizemno. Mob. 061/219-464, 202-611. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM ku}u, p+s sa ba{tom u strogom centru Sarajeva za stanovanje i poslovni prostor. Tel. 061/382-261. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632.

51

IZDAJEM sprat ku}e sa gara`om, ul. N. Had`ovi}a-B. Potok. Tel. 061/251226. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kan ce la ri je ili za or di na ci je. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM stan 74m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije. Mob. 061/350-688. IZDAJEM blizu trolejbuske stanice na Bistriku super adaptiran namje{ten jedno so ban stan, II sprat, zgra da, 400KM. Tel. 033/646-410. DVOSOBAN namje{ten stan, cen. grijanje, 300 KM+re`ije, Ul. Bjelave. Mob. 061/356-535. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan zaposlenim djevojkama ili studenticama, blizu Katedrale. Mob. 062/625163. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hote la Evro pa, po se ban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor 15m2, centar grada. Mob. 063/717-908, 214-151. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800.

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology u saradnji sa Fondacijom “Mladi i ekonomska tranzicija” (“MET”), sa sjedi{tem u Sarajevu, raspisuje: za izradu idejnog rje{enja izgleda fasade na objektu Centar tehnolo{ke izvrsnosti, Hrasni~ka cesta bb, Ilid`a Podaci o Naru~iocu: Naru~ilac: Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (Univerzitet SSST) Adresa: Bistrik 7, Sarajevo Telefon/fax: 033/563-030, 563-031; 563-033 Cilj Konkursa: Raspisiva~ konkursa o~ekuje iznala`enje odgovaraju}eg kreativnog rje{enja u skladu sa zahtjevima savremenog arhitektonskog izraza i dizajna koji }e sveobuhvatno uticati na kona~an izgled objekta. Pravo u~e{}a: Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva fizi~ka lica kao pojedinci ili sa saradnicima, kao i pravna lica u skladu sa va`e}im propisima FBiH i Kantona Sarajevo. Radovi se predaju li~no ili putem po{te na adresu: Univerzitet SSST, Bistrik 7, Sarajevo sa naznakom: KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA FASADE POSLOVNOG PROSTORA CENTAR TEHNOLO[KE IZVRSNOSTI - NE OTVARATIBilo kakvi tro{kovi koje imaju ponu|a~i za u~e{}e u nadmetanju ili povodom u~e{}a na nadmetanju ne obavezuje Naru~ioca da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne {tete. Konkursna dokumentacija: Konkursnu dokumentaciju zainteresovani ponu|a~i ili njihovi ovla{}eni predstavnici mogu preuzeti li~no u prostorijama Univeziteta Sarajevo School of Science and Technology (SSST), na adresi Bistrik 7, po~ev od 20. 4. 2011. godine svakog radnog dana od 10 do 16 ~asova, zaklju~no sa 28. 4. 2011. godine. Konkursni rad: Elektronski prikaz sve 4 fasade sa najmanje dva elektronska prikaza u 3D sa terena. Rok za predaju konkursnih radova je 15 dana od dana objave u dnevnom listu, zaklju~no sa 5. 5. 2011. godine. Nagrada: Za najbolja idejna rje{enja Komisija }e dodijeliti nagrade i to: I nagrada — 1.000,00 KM II nagrada - 500,00 KM III nagrada — 300,00 KM Komisija mo`e ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stanovi{ta jednog ili vi{e tra`enih elementa, a za koje ocijeni da su bitni kod analize, te u tom slu~aju nije obavezna dodijeliti nagradu. Nagra|eni rad je vlasni{tvo Naru~ioca. Raspisiva~ konkursa nije obavezan vra}ati konkursne radove autorima. Autori mogu svoje radove podi}i kod Naru~ioca 30 dana nakon zaklju~enja konkursa. U~esnici konkursa prihvataju uslove konkursa ~inom predaje svog konkursnog rada. KONKURSNA KOMISIJA

MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM stan 122m2 u strogom centru Sarajeva za ku}u ili stan u Baru ili drugi grad, Crnogorsko primorje, moj stan je ~etvorosoban renoviran, ul. M.M. Ba{eskije, II sprat, pogled na dvije strane — na Trebevi} i Logavinu. Tel. 00387 61 147-063 i 00382 69 201873. HITNO mijenjam trosoban stan 100m2 kod Katedrale, za dva. Mob. 061/320594. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM dvosoban za dvoiposoban stan na Saraj Polju, a mo`e i bli`e centru. Mob. 061/431-757. MIJENJAM troiposoban stan na Breci, 93m2 za jednoiposoban na Breci uz doplatu. Tel. 033/202-603. MIJENJAM stan u centru Doboja, za stan u Sarajevu. Mob. 066/877-295. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

KONKURS

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine FBiH“, broj 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08 i 50/09) Pravila o upravljanju dioni~kim dru{tvima i ~lana 26. Statuta RFK VALJ^I]I d.d. Konjic, Nadzorni odbor RFK VALJ^I]I d.d. KONJIC objavljuje

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova, ku}a i poslovnih prostora za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516713.

O B AVJ~etrnaeste Skup{tine J E E [T E N o sazivanju
dioni~ara RFK VALJ^I]I d.d. KONJIC Obavje{tavaju se dioni~ari RFK VALJ^I]I d.d. KONJIC da }e se 14. 5. 2011. godine (subota) sa po~etkom u 11 sati odr`ati Skup{tina dioni~ara RFK VALJ^I]I d.d. Konjic. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Dru{tva u Konjicu, Ulica Had`i}a polje bb. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i:

DNEVNI RED
1. Radna tijela ~etrnaeste redovne sjednice Skup{tine U Skladu sa odlukom o sazivanju Skup{tine a) Predsjednik Skup{tine bira se na Skup{tini, b) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{it }e Odbor za glasanje koji ~ine: 1. Jusufbegovi} Sanin, predsjednik 2. Dedovi} Senad, ~lan 3. ^omaga Adis, ~lan c) Zapisnik }e voditi Ribi} Sead, sekretar Dru{tva. d) Dva ovjeriva~a zapisnika biraju se na Skup{tini. 2. Dono{enje odluke o usvajanju izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu koji uklju~uju: a) finansijski izvje{taj Dru{tva, b) izvje{taj vanjskog revizora, c) izvje{taj Nadzornog odbora, d) izvje{taj Odbora za reviziju. 3. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti Dru{tva za 2010. godinu. 4. Izbor vanjskog revizora za 2011. godinu. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini RFK VALJ^I]I d.d. KONJIC ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ara mo`e ostvariti i putem punomo}nika. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka rada Skup{tine. Punomo}nik dioni~ara mora imati punomo} u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Odboru za glasanje u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa 5% i vi{e dionica Dru{tva s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda, prijedloga odluka Skup{tine i prijedloge za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Glasanje u Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dioni~kog dru{tva. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Uvid u materijale i podno{enje prijave za Skup{tinu mo}i }e se izvr{iti u poslovnim prostorijama Dru{tva RFK VALJ^I]I d.d. KONJIC, u Konjicu, Ul. Had`i}a polje bb ili putem telefona 036 72 34 57, telefax 036 72 34 18 Predsjednik Nadzornog odbora Mirsad ^orbo, dipl. ecc.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor u cen tru San skog mos ta, Ul. Klju~ka br. 6, povr{ine 100m2. Objekat je kompletno renoviran, klimatiziran, sa centralnim grijanjem. Idealan za banke, razna predstavni{tva, te druge djelatnosti. Mob. 061/105-485.

IZDAJEM donji sprat ku}e, nenamje{tan, ul. Igmanskih bataljona br. 169. Hrasnica. Tel. 033/694-057. APARTMANI, sobe za no}enje sa parkingom, po osobi od 15 do 25 KM. Mob. 062/226-665. IZDAJEM gara`u u {oping centru na Grbavici. Mob. 061/911-971. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u ul. Mis Irbinoj, centar grada. Mob. 061/108-804. IZDAJEM jednosoban stan, ul. Aleja lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. IZDAJEM namje{ten stan, Alipa{ino polje, A faza. Mob. 061/226-353 i 061/349-669. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810716. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Dobrinji III. Mob. 061/132-488.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM u centru Gora`da lokal 114m2 i ku}u sa dva sprata, vlasni{tvo 1/1 + ljetna ba{ta i oku~nica 473m2, ku}u sa dvori{tem i vrtom u Mosta~ima — Trebinje, 209m2, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu 14.000m2 sa sru{enom ku}om, Sarajevo — Kiseljak uz sami put, dozvoljena gradnja, prodajem i razne parcele u federaciji i republici Srpskoj. Mob. 061/573-640. PRODAJEM plodnu zemlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. PRODAJEM ku}u u Pejtonu, dvokatnica sa tri gara`e, plac 700m2 — Ilid`a. Mob. 061/518-479. PRODAJEM ku}u — vikendicu sa 2 dunuma zemlje i vo~njakom, dozvola i ostala dokumentacija 1/1, Vogo{}a. Mob. 062/214-751. PRODAJEM petorosoban stan 117m2, 2 balkona, 2 kupatila, Alipa{ino polje, VI sprat. Mob. 061/933-401. PRODAJEM ku}u u centru Marijin dvor, trosoban stan + garsonjera + ba{ta. Mob. 061/933-401. PRODAJEM ku}u na tri eta`e, gara`a, ba{ta, ul. Rogina. Tel. 033/442-998 i 061/139-085. PRODAJEM ku}u na Vratniku, ul. Nevjestina. tel. 033/442-998 i 062/139085. PRODAJEM stan u centru, ul Alipa{ina, 73m2, III sprat, cijena povoljna. Mob. 061/573-640. PRODAJEM dvosoban stan 52m2, II sprat u centru kod Muzi~ke {kole, cijena 2.000 KM/m2. Mob. 061/206-728. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 zemlji{ta, mo`e za poljoprivredu. Potok kroz parcelu, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u u starom gradu iznad Ma hmu tov ca sa oku}ni com i 400m2 ba{te. Tel. 533-952. PRODAJEM stan 88m2, centar kod tr`nice pogodan za ordinaciju, I kat. Mob. 061/167-224. KU]A u S. Gra du, Ke~ina, stan 80m2+ba{ta+gara`a sa terasom od 20m2, sve novo, 115.000 eura. Mob. 061/079-751. GRBAVICA-[oping, 83m2, 5 sprat, ekstra ura|en, plinsko-eta`no, 2.000 KM/m2. Mob. 062/156-882. STAN 150m2, 7 sprat, Vojni~ko polje, ekstra ura|eno, sa komplet stvarima, 2.000 KM/m2. Mob. 062/156-882. PRODAJEM stan u centru grada, 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. 063/589-315. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no gri ja nje, ci je na po vi|enju. Mob. 061/352-112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. POSLOVNI prostor 22m2, prizemlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob. 062/141810. PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno, Grada~ac. tel. 061/145-361. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM na Vi{njiku 32m2 vp, povoljno, Ko{evsko brdo 37m2, 3 kat, jednoiposoban. Tel. 061/148-810. PRODAJEM na ^. Vili 54m2, 9 kat, 1900KM/m2 i 54m2 II kat. Tel. 061/148810. JEDNOSOBAN stan 32m2, [vrakino, II sprat, ul. Prvomajska, useljiv, u dobrom stanju, hitno. Mob. 061/901-168. IZUZETNO funkcionalan trosoban stan, Alipa{ino polje C faza, ul. Bosanska, 2 balkona, dvostrano orjentisan u blizini merkator centra. mob. 061/072845 i 063/556-886. ADAPTIRAN stan 56m2, Alipa{ino polje, C faza, dvostrano orjentisan, funkcionalan, dnevna soba, kuhinja, trpazarija, spava}a soba, kupatilo, balkon. Mob. 072-845. PATRIOTSKE lige ulica, kod gra|evinskog fakulteta, 53m2 + balkon, III sprat, 138.000 KM. Mob. 062/649-370. PRODAJEM dvosoban stan 64m2 na Vi{njiku. Tel. 066/321-485. PRODAJEM ku}u sa ba{tom i gara`om na pe ri fe ri ji gra da. Mob. 061/381-670. PRODAJEM jednosoban stan, ul. Aleja lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM dvoiposoban stan na Dobrinji I sa 2 WC-a, balkon, podrum, cijena povoljna. tel. 033/543-395. PRODAJEM ku}u sa ba{tom i gara`om na periferiji. Mob. 061/381670. PRODAJEM stan 54m2, ^engi} Vila, bez posrednika. tel. 033/653-993 zvati poslije 16 sati. PRODAJEM u Isto~nom Sarajevu, vikendicu 70m2 + 1500m2 oku}nice, Tilava, Tomino brdo, struja, voda, asfalt. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod BBI centra 36m2, I kat, balkon pro{ireno za 12m2. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u centru 57m2, II kat, 2 balkona, 2 stana, Bu~a potok 112m2 novo gra dnja + bal kon + ga le ri ja 130.000KM. Tel. 061/148-810. PRODAJEM na Marin Dvoru 83m2 I kat i 83m2 II kat, ^emaalu{a 90m2. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u Ferhadiji 105m2 pogled na Ferhadiju, III kat. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u Titovoj 147m2 salonsskog i 120m2 III i IV kat. Tel. 061/148810. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Marin Dvoru, Ul. Kotromani}a 116m2, II sprat, dvori{te, 2 parking mjesta 230.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Ul. Ko{evo, 52m2, II sprat, 130.000KM. Tel. 061/205-235 PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Milana Preloga 57m2, II sprat, lift, novija gradnja, 62.000 eura. Tel. 061/205235. PRODAJEM u Crnoj Gori, \enovi}i 30 metara od mora, jednoiposoban apartman, klima, namje{ten, 45.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Aneksu 64m2, dvoipsoban, I sprat, centralno grijanje, exstra stanje. tel. 061/205-235. PRODAJEM u ceentru, Petrakijina preko puta 2Lovca“ 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lif ta. Mob. 061/908-575. STAN, centar, jednosoban, 40m2, II sprat. Mob. 061/715-543. PRODAJEM na Marijin Dvoru 100m2, IV sprat, potkrovlje, Ul. Valtera Peri}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Ul. Tina Ujevi}a, 40m2, I sprat, jednoiposoban, sve novo. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, re no vi ran, su per sta nje, 106.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici, Ul. Grbavi~ka, 90m2, eta`no grijanje, sve novo. Tel. 061/205-235. HRASNO, dvosoban stan 59m2, 1 kat, ~etverokatnica, renoviran, mo`e i namje{ten, 2.200 KM/m2. Mob. 061/555949. N. SARAJEVO, kod hotela Bristol prodajem dvosoban stan 60m2. Mob. 065/802-361, 057/447-661. ZAGREB, stan 52m2, kod autobuskog kolodvora, mo`e za pos. prostor. Mob. 062/577-638. PRODAJEM stan 94m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 kupatila, 2 WC, 3 balkona, 2 kat. Tel. 612-007. PRODAJEM na Ciglanama, zgrada Robota, 83m2, II sprat, troiposoban, super stanje, gara`a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku-Lepenica vikendicu 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, vikendicu 70m2 + 1500m2 oku}nice, Tilava, Tomino brdo, struja, voda, asfalt. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Ilid`i-Osjek vikendicu na sprat, 50m2 + 600m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u [opingu-Grbavica, 80m2, `uti neboderi, exstra stanje + gara`a, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. ^ENGI] Vila II, Grada~a~ka, dvosoban stan 54m2, cen. grij. cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534179. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Ul. N. [i {i}a 17, Ko {ev sko brdo, 900 eura/m2. Mob. 061/571-129. POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. CENTAR, 96m2, H. Kre{evljakovi}a, 14 sprat, troiposoban, 2 mok. ~vora, bal kon lo|a, 2.000 KM/m2. Mob. 061/899-209. DOBRINJA C-5, 85m2, H. Turajli}a, 1 sprat, troiposoban, kompletno adaptiran, renoviran, gara`a, 155.000 KM. Mob. 061/899-209. ^. VILA, 46m2, B.M.Selimovi}a, 1 sprat, jednoiposoban, balkon, odmah useljiv, 100.000 KM. Mob. 061/247-777. NOVA Vogo{}a, Rosulje, novogradnja, 48m2, jednoiposoban, 3 sprat, lift, klima, 1.650 KM/m2. Mob. 061/247-777. ^. VILA 52m2, F. Be}irbegovi}a, 2 sprat, cen. grij. balkon, lift, odmah useljiv. Mob. 061/899-209. ^. VILA, 53m2, D`.Bijedi}a, 4 sprat, dvosoban, dvostrano orjentisan, balkon, 99.000 KM. Mob. 061/150-519. ^. VILA, 53m2, Grada~a~ka, 3 sprat, dvosoban, adaptiran u jednoiposoban, balkon, 95.000 KM. Mob. 061/899209. HRASNO, 54m2, D`amijska, 7 sprat, dvosoban, 2 balkon, dvostran, lift, 110.000 KM. Mob. 062/295-919. DOBRINJA V, 54m2, Trg grada Prato, 6 sprat, dvosoban, dvostran, lift, 2 bal ko na, re no vi ran, sa stva ri ma, 110.000 KM. Mob. 061/150-519. ISTO^NO Sarajevo, 57m2, Trg ilid`. brig. VP, dvoiposoban, vrt 80m2, 68.500 KM. Mob. 061/526-243. CENTAR, 57m2, A. Jabu~ice, prizemlje, AU gradnja, 1.700 KM/m2. Mob. 066/340-748. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu, kod Sava centra ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. +381640486889. STAN 52m2 na Grbavici II, kod @eljinog sta di ona, 3 sprat. Tel. +381640486889. PRODAJEM pos. prostor 80m2 na Ba{~ar {i ji, Bra vad`iluk. Tel. +381640486889. STAN 36m2 u Hrasno, Trg heroja, 65.000 KM. Tel. +381640486889. STAN 71m2, u Hrasnom, A. [a}irbego vi}, kod Se lex pum pe. Tel. +381640486889. N. VOGO[]A, novogradnja, 61m2, 2 sprat, dvoiposoban, lift, klima, 1.650 KM/m2. Mob. 061/340-748. D. MALTA, Igmanska, 1 sprat, dvoiposoban, cen. grj. velika lo|a, ostava, tavanski podrum, 2.100 KM/m2. Mob. 061/247-777. CENTAR, 67m2, Ko{evo, 2 sprat, plinsko eta`. dvostran, 150.000 KM. Mob. 061/899-209. BREKA, 70m2, H. Orlovi}a, 4 sprat, dvo so ban, lo|a, dvos tra ni, 2.350 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, 73m2, J. Vanca{a, trosoban, u dobrom stanju. Mob. 061/899-209. DOBRINJA, 76m2, Trg Sabora bosanskog, 2 sprat, 2,5,5 soban, 2 mokra ~vora, balkon, 104.000 KM. Mob. 062/295919. OTOKA, 76m2, Br~anska, 9 sprat, trosoban, 2 mok. ~vora, 2 lo|e, 2 lifta. Mob. 061/899-209. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2+gara`a 15m2+oku}nice 45m2. Mob. 063/918-909. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. STAN cen tar 57m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, P. lige 66m2, 4 kat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVINSKO zemlji{te sa ku}om 1800m2 sa markicomf za gradnju objekta od 2000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. STAN M. Tita 109m2, 3 kat, potkrovlje, 200.000 KM. Mob. 061/299-911. CENTAR, M. Tita 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. ^EN GI] Vi la 54m2, 1 kat. Mob. 061/299-911. CENTAR 36m2, 1 kat, Ul. Labelovalencije. Mob. 061/299-911. KU]A, S. Grad Kova~i 150m2, gara`a, na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. BEOGRAD kod Kalemegdana, stan 42m2, 2 kat. Tel. 00381113282449. STANOVI: Alipa{ino polje 54, 68, 77m2, ^engi} Vila 34 i 64m2, Dobrinja 55, 68, 88m2, Marijin Dvor 39, 86, 135m2, Isto~no Sarajevo 54, 80m2, Pofali}i 40m2, Centar 125m2, Mejta{ 54m2. Mob. 061/375-787.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KU]E-ze mlja: Na ho re vo, Po lji ne, Ilid`a, Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin-han, Vasin-han, Pofali}i, vikend ku}e: Pale (Potoci, Kriva~e, G. Pribanj), ku}a i 1100m2, Lukavica-Prljavo brdo, 4000m2 Kasindo. Mob. 066/488-818. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 150m2, blizu centra. Mob. 061/358-772. GRBAVICA, dvosoban 53m2+balkon, 2 kat, lift, useljiv, eta`no grijanje, po vi|enju. Mob. 061/350-448. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu, kod Sava centra ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. +381640486889. STAN 52m2 na Grbavici II, kod @eljinog sta di ona, 3 sprat. Tel. +381640486889. PRODAJEM pos. prostor 80m2 na Ba{~ar {i ji, Bra vad`iluk. Tel. +381640486889. STAN 36m2 u Hrasno, Trg heroja, 65.000 KM. Tel. +381640486889. STAN 71m2, u Hrasnom, A. [a}irbego vi}, kod Se lex pum pe. Tel. +381640486889. PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. MI[EVI]I, vikendica 67m2 sa 1800m2 zemlje na sun~anoj nenaseljenoj stranic, 105.000 Km. Mob. 062/332-155. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}iUgorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337925. PRODAJEM stan od 83m2 u strogom centru Sarajeva. Tel. 062/119-403. PRODAJEM stanove: Socijalno 82m2, Bjelave 53m2, Mejta{ 46m2, Grbavica 39m2. tel. 061/460-150. PRO DA JEM stan-ku}u na Ilid`iLu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu. Mob. 061/198-642. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

PRODAJA
PRODAJEM ku}u, Ilid`a — Lu`ani, ul. [emsudina Sarajli}a, dimenzije 10 x 8 m cca 280m2. Mob. 066/906-368. PRODAJEM 1.866m2 zemlje, PaleGornji Javor, cijena po dogovoru. Tel. 033/533-265, 062/385-262. PRODAJEM ku}u na moru u orebi~u RH. Mo`e zamjena za odgovaraju}u ku}u u Sarajevu. Tel. 033/207-285 i Mob. 061/542-127. BA[KA voda — makarska, prodajem namje{ten stan 50m2, fiksno 90.000 Eura. Mol. 061/212-013 od 18 do 21 sati. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 zemlji{ta, mo`e i pola, potog uz parcelu, struja, voda. Tel. 033/534-179 od 18 do 21 sati. PRODAJEM apartman 46m2, II sprat u Neumu, mo`e i zamjena za stan u Sarajevu, prodajem vikendicu na Jablani~kom jezeru, 330m2, opremljena, privatna pla`a, cijena povoljna. Mob. 061/573-640.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM placeve u Binje`evu, pogodno za gradnju ku}a i vikendica, kompletna infrastruktura i tri stana na Otoci (70m2, 40m2 i 50m2). Mob. 061/345-983. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRO DA JEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od Crikvenice, 65.000 eura. Mob. 061/374458. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, ci je na 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. tel. 447-940. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. CRNA Gora, Zelenika, 300m2 od mora, ku}a sa 3.000m2 oku}nice, struja, vo da, asvalt, 180.000 eura. mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, 30m2 jednoiposoban stan, 40m udaljen od pla`e, namje{ten, 1 sprat, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. RAKOVICA, zemlja kod d`amije, uz potok, 2.800m2, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, p+s, dvori{te 300m2, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. BREKA, 78m2, 3 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. CENTAR, 84m2, VP, 2.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. PRODAJEM 13 dunuma zemlje u Ilija {u-Lju bni}i, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. KU]A pored rijeke Bosne, 1500m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/415787. ILID@A, stan 57m2, 3 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. VRACA, 64m2, 2 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. ZEMLJI[TE 1.360m2 Plandi{te-Ilid`a kod d`ami je, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. MARIJIN DVOR, 86m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. VRACA, ku}a sa 3 stana, oku}nica 600m2, 110.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819136. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77m2+ga ra`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, ul. Mejta{, VP, adaptiran, sve novo, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, useljiv, VP, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu~a potoku, novogradnja 2006. god. potkrovni stan na dvije eta`e, 87m2/1.300 KM. Mob. 065/819136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, jednosoban, 39m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Marin Dvoru, 2 sprat, V. Peri}a, potrebna adaptacija, 123m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. LUKSUZAN stan na Ciglanama sa namje{tajem, sve novo, 81m2, 305.000 KM. Mob. 065/819-136. GAR SO NJE RA u Hra snom, Ul. A.B.[i mi}a, 13 sprat, adap ti ran, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici, B. Muteveli}a, 3 sprat, 41m2/2.000 KM. Mob. 065/819136. DVOSOBAN stan, Ljubljanska-Kova~i}i, novogradnja-jo{ nedovr{ena, stan useljiv, 55m2, VP, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 60m2, 6 sprat, 2 lifta, balkon, klima, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. IVAN^I]I, iza Srednjeg, parcela u vikend naselju, 3.500m2, potok, struja, 17.000 KM. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, 58m2, 4 i 2 sprat, balkon, klima, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, garsonjera 33m2, 12 sprat, 2 lifta, odli~an pogled, 53.000 KM. Mob. 066/801-711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, dvosoban, balkon, plin, 2 sprat, 82.000 KM. Mob. 066/801-711. DOBRINJA C5, S. ilegalaca, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, plin, ekstra funkcionalan, 110.000 KM. Mob. 061/702-881. G. POLJE kod Rakovice, ku}a nedovr{ena i 2000m2 zemlje, gra|. dozvola, 50.000 KM. Mob. 066/801-711. TROSOBAN stan na ^engi} Vili, 2 kat, 82m2, 160.000 KM. Mob. 061/320439. GARSONJERA u M. [najdera, adaptirana, 2 kat, 21m2, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan na ^engi} vili, Vrani~in neboder, 11 kat, 54m2, 95.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan na Alipa{inom polju, 6 kat, 70m2, 103.000 KM. mob. 061/320-439. ^ETVEROSOBAN stan u Vrazovoj, VP, 84m2, 250.000 KM. Mob. 061/320439. TROIPOSOBAN stan na Alipa{inom polju B faza, 77m2, N. Smailagi}a, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan u H. Idrizovoj, potkrovni, 32m2, mogu}nost pro{irenja, 90.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Pru{~akova, 85m2, renoviran, 1 sprat, eta`no grijanje, 218.000 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, dvosoban 54m2, 11 sprat, lift, balkon, 108.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, novogradnja, 51m2, priz. nova kuhinja i plakari, 160.000 KM. Mob. 061/702-881. ILID@A-Pejton, ku}a u nizu, 80m2, dvije eta`e, ba{ta, hobi soba, useljiva, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. ^ETVEROSOBAN u D. Ozme, novoizgra|en, nadogradnja 136m2, 380.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan u Centru, 2 kat, 81m2, 210.000 KM. Mob. 066/801737. PETEROIPOSOBAN stan u V. Peri}a, 1 kat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan u Petkrakijinoj, 1 kat, 115m2, eta`no grijanje, 270.000 KM. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan, Dobrinja, 1 kat, 37m2, adaptiran, nova kuhinja i plakari, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan u Hrasnom, A. lipa, 8 kat, 53m2, djelimi~no adaptiran, 115.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan u Dobrinji C5, 2 kat, 68m2, 103.000 KM, L. Pastera, preko puta Merkatora. Mob. 066/801-737. STAN 112m2, Vogo{}a, dvoeta`ni, adap ti ran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 64m2, Jezero, P. lige, 2 sprat, balkon, cen. grij. 2.250 KM/m2. mob. 062/907-831. SKENDERIJA, VP, 63m2, useljiv, 135.000 KM. Mob. 062/907-831. KOVA^I]I, novogradnja, stan 43m2, 1 sprat, balkon, 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. ODOBA[IN, stan 65m2, 1 sprat, plin, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907831. VRATNIK, P+S, ba{ta 300m2, gara`a, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. ^ENGI] vila 53m2, 16 kat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, 58m2, VP, 2 balkona, cen. grij. 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. STAN u Centru, kod hotela Evropa, adaptiran, dvoeta`ni, 3 sprat, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. GARA@A na ^engi} Vili, Grada~a~ka, uknji`en, vl. 1/1, 13m2, 12.000 KM. Mob. 065/819-136. POTKROVNI stan u Titovoj, ima lift, 5 sprat, uknuji`en, 68m2, fizi~ki ima 100m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, po tre bna adap ta ci ja, 25m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. HRASNO, 38m2, 2 sprat, balnon, cen. grij. 80.000 KM. Mob. 061/415-787.

53

PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TROSOBAN stan 80m2, Ilid`a, kod Pejtona, ul. @eljezni~ka. Mob. 061/101950. BREKA, stan 70m2, 3 sprat, I. Mujezinovi}a, 230.000 KM. Mob. 062/316379. STAN 54m2, u Hrasnom, povoljno. Mob. 062/229-677. STAN 96m2, stro gi cen tar. Mob. 061/548-278. STAN 43m2, patriotske lige, 9 kat, cen. grij. lift, 48.000 eura. Mob. 066/368-046. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM ku}u 8x9m, p+s+p sa placem 1.400m2, Gladno polje - Kiseljak. Mob. 062/877-635 I 063/468-056. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065953. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2 na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, useljiva odmah. Mob. 061/852-393. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno gri ja nje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201-228. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. ASIMA Ferhatovi}a 63m2, 2 sprat, dvoiposoban, 2 balkona, cen. grij. dvostrano orijentisan. Mob. 061/079751. GRBAVICA-[oping, troiposoban stan 85m2/2.100 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. KU]A u centru, trosoban stan+garsonjera+ba{ta. Mob. 061/933-401. POLJINE, 3 dunuma zemlje sa gra|. dozvolom i infrastrukturom. Mob. 061/201-039. DOLAC Malta, jednosoban stan, 37m2, peti sprat, Ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. ZAMRZIVA^-ladi~ar u ispravnom stanju, klavir, Singer ma{ina-Be}. Tel. 215-011. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565074.

PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

OSTALO
NOVO! prodajem sadnice jagoda penja~ica holandskih, cijena jedne sadnice 2KM, na kupljenih 20+5 gratis. Tel. 066/529643.

VOZILA
VW JETTA, 2001. god. VRG benzin, automatik, full oprema, ko`a, pre{la 123.000 km, cijena 8.100 KM. Mob. 062/600-111. SUZUKI grand vitara, 2007. god. automatik V 6 benzin, full oprema, pre{la 46.000 KM, cijena do reg. 19.900 KM. Mob. 061/715-746. TOYOTA corolla 2006. god. 1.8 T benzin, crna limuzina, pre{la 66.000 km, cijena do reg. 13.900 KM. Mob. 062/600111. PRODAJEM Opel Vektru, 1990. god. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. DEAWOD Matiz, 2000 godina, registrovan do 3/2012 godine. Mob. 062/630305. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternaator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996, 062/693-470. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM Cedi 1,4 benzin, Fiat Fiorino, 98. god. teretni, registrovan do 8/2011. Mob. 061/780-081. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Ford Fokus 1,8 turbo dizel karavan intekuler, 2001. godina. Mob. 061/913-797. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. GOLF 97, TDI, elektro paket, {iber, 4 vrata, tek registrovan. Mob. 061/928654. PRODAJEM kamion korpa, 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845.

PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. POVOLJNO prodajem bolni~ki krevet sa ormari}em, invalidska kolica i hodalicu. Mob. 061/351-748. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM p~ele sa ko{nicama LR. izvanredno jaka i zdrava dru{tva, mlade matice, povoljno. Mob. 062/214751. PRODAJEM ~amac Elan, 4-6 osoba, sa baterijskom motorom i ispravlja~em i prikolicom. Mob. 061/106-673. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od bo ljeg kva li te ta Saf ta {i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM sliku akademske slikarke Mile \erkovi}, ulje 60 x 80cm, Stara maslina. Tel. 033/524-084. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Tel. 061/515-235. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159507. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM kvalitetno i pitomo sijeno, balirano po 20 kg. Tel. 057/482-150. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob. 061/802-650. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent, 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Mob. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM knjige na engleskom jeziku-betseleri. Mob. 062/529-878. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. MALA kada, nova, italijanska, za ugradnju, jeftino. Tel. 228-710. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327.

NAMJE[TAJ
TRPEZARIJSKI sto za 10 osoba, sa 8 tapeciranih stolica. Mob. 061/213-224. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM komplet namje{taj i tehniku trosobnog stana. Mob. 061/709593. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knigespise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

srijeda, 20. april 2011. godine Devetnaestog aprila 2011. navr{ile su se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a draga

OSLOBO\ENJE

na na{u dragu majku

na{oj dragoj

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMED (MEHMEDA) MUHAREMOVI]
ZDENKI BAGI], ro|. ZELI]
Du{ka Te`ak i Darko Glazer sa porodicama
2657

ZORICU BILO[, ro|. KARANJAC
20. 4. 2006 - 20. 4. 2011.

preselio na ahiret u utorak, 19. aprila 2011, u 2. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: otac Mehmed, majka Alvedina, brat Muhamed, dedo Enver, nana Fazila, amid`a Edin, tetke Emila, Veldina, Sehija, tetak Nihad, daid`e, teti}i Anis, Ajdin, Anes, te porodice Muharemovi}, Salman, ^olo, Duran, Karad`a, Bulatovi}, Rami}, ^avrk, Poljo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NURA AVDAGI], ro|. HAMIDOVI]
Tim povodom 21. aprila 2011. godine nakon podne-namaza u 13.20 sati u Begovoj d`amiji }e biti prou~ena hatma-dova. Neka joj dragi Allah d`.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
25411

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji sinovi Boris i Davor
AX

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM zadnji most za reno 9 ili 11. Tel. 650-022, 061/251-802. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264364. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah u FBiH i RS. tel. 061/175-237. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu, F BiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

ZAPOSLENJE
HITNO potreban kuhar, kuharica sa iskustvom. Mob. 062/690-162. POTREBNO vi{e saradnika za rad u in ter na ci onal noj kom pa ni ji. Mob. 061/170-143. CITY Pub, potrebni konobari i konobarice. Poznavanje engleskog jezika obavezno. Mob. 061/323-130. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178 i Mob. 061/225-424. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. POTREBNA djevojka za rad u kafe slasti~arnoj „La Canzona“, uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037 i 033/618-855. VKV voza~, 13 godina iskustva, tra`i posao u struci, star 34 godine. Mob. 061/949-447. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

NJEGOVALA bih stariju osobu i ispomo} u doma~instvu. Tel. 216-559. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. RADIM molersko-farbarske poslove po pristupa~nim cijenama, sa iskustvom, ~is to i ure dno. Tel. 033/412-486, 062/482-192. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519685. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. tel. 062/466-093.

^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 062/569-444. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaaga. Tel. 061/227-189. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlja automatske osigura~e i indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. JAKO povoljno prevodim sve vrste tekto va (eng.-bos) i obra tno. Mob. 061/312-126. INSTRUKCIJE iz turskog jezika za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. Tel. 526-945. KROJA^KE usluge, povoljno, Te{anjska, Marijin Dvor. Mob. 061/863-332. ^ISTIM stanove, imam dobre i pouzdane preporuke. Mob. 066/798-331. MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262973. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. MOLER radi molersko farbarske radove ~isto i kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501. VO DO IN STA LATER oprav lja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803 i 066/973-793. VODOINSTALATER, bojlere, {olje, umivaonike, kade i sve slavine mijenja i sanira manje kvarove. Mob. 061/242185. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Mob. 062/226-665. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. MOLER radi sve uredno i kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. USLUGE Sarajevo. Moler kre}i, gletuje kvalitetno i povoljno. Mob. 061/235190. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.

MOLER radi molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. ADAPTIRAMO stanove i pos. prostore, izrada projektne dokumentacije besplatna. Mob. 062/529-878. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. ODR@AVAM ba{te i mezarove trimerom, re`em drva i sl. Mob. 061/332-230. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991.

SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Pa pa gaj ka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. MOLERSKO farbarske usluge. Mob. 062/922-323. RESTAURACIJA starog stilskog namje {ta ja, stru~no i kva li te tno. Tel. 061/488-033. PREVOZ do 6 putnika sa udobnim, klimatiziranim autom. Mob. 063/943-445. MOLERSKO-farbarske usluge, gletovanje, lakiranje stolarije i radijatora, tapete itd, povoljno. Mob. 061/354-332. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536-973. PROFESOR engleskog i francuskog instruira. Cijena povoljna, svi nivoi, provjeren uspjeh. Mob. 062/709-273. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. VODOINSTALATER radi opravke i ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i, kade, kupatila, instalacije, povoljno. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora, osigura~a, instalacija i sl. sa garancijom. Mob. 061/222-228. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. wwwrodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. MATEMATIKA profesionalno. Tel. 061/800-259. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062/466-093. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra me ho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121524. PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilom, na more, planine, izlete itd, po cijeloj BiH i {ire. Mob. 061/222-310, +385995 730-940. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

MOLERAJ-gletovanje, kompletna za{tita, ekstra kvalitetno, ~isto, veoma povoljne cijene. Mob. 061/733-558. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, 7 KM/sat, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

APARTMANI
NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711.

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra i tetka
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SENAD (FADILA) ]UROVAC
10. 4. 1964 — 18. 4. 2010.

MATILDA KRZNARI] KU^ERA

prim. dr. SADRUDIN (AHMETA) MEHMEDOVI]

Dragi na{ Senade, iako je pro{la godina od na{eg rastanka, isto je kao da se danas desilo. Svaki spomen na tebe i pomisao da nisi sa nama, budi suzu u oku i tugu u srcu. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko se navi}i na `ivot bez tebe, jer ni{ta vi{e nije kao prije. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane s tobom provedene. Neka ti Svevi{nji Bog podari lijepi d`ennet i vje~ni mir tvojoj plemenitoj du{i. Uvjek si nam u srcima. Tvoj otac Fadil, majka Mensura, supruga Olja, sin Jovan i tasta Mira
73101

iznenada ispustila svoju plemenitu du{u 16. aprila 2011. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 21. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Sv. Josip u Sarajevu. O`alo{}eni: brat Ferdo sa porodicom, sestre Ilka, Katarina i Rozalija sa porodicama, snaha Bo`ica sa porodicom, rodbina, prijatelji i kom{ije
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. aprila 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju Budakovi}i. O`alo{}eni: sinovi Emir i Elvedin, k}erka Emira, zet Tarik, snahe Amila i Azra, unu~ad Sumeja, Harun, Esma i Amina, brat D`evdet, sestre Agima, Sehadeta, Munevera i Ifeta, snaha Havaja, zet Osman, brati}i Amir i Adnan, brati~na Amela, sestri~ne Aldijana i Indira, sestri}i Ferid, [efrudin, Merso, Adison i Tarik, punica Hanka, svastika Zehra, bad`o Kemal, {ura ]azim, snaha Rabija, te porodice Mehmedovi}, Sad`ak, D`indo, [e}erkadi}, Osmanagi}, Pero~evi}, Nezirovi}, Bjelak, Bucalo, Ta{akovi}, Krni}, Red`epovi}, Kre~o, Salagi}, Azganovi}, Vru}ak, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13.30 sati, Ul. Hamdije Kapid`i}a br. 8/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Dvadesetog aprila 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djed

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 15. aprila 2011. u 82. godini preminula na{a draga

IVO (PERE) IV[I]

RADMILA KARA^I], ro|. TUBINOVI]
71120

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je 19. aprila 2011. u 74. godini, nakon duge i te{ke bolesti, preminuo na{

Porodica Iv{i}

SJE]ANJE

Dvadesetog aprila 2011. navr{avaju se tri godine od smrti moje supruge, majke, bake, svekrve i punice

Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 21. aprila 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin @eljko, k}erka @eljka, sestra Mirjana, unuci Davor, Ivan i Jadran, snaha Miljana, zetovi Smail i [ahin, sestri~na Aldina, sestri} Arian, te obitelji Kara~i}, Muj~inovi}, Pilica, [imi}, Tubinovi} i Postnikov
000

prof. dr. MIODRAG (VELIMIRA) JOVI]EVI]

Sahrana milog nam pokojnika obavit }e se 21. aprila 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Vesna, k}erke Andreja i Nada, unuci Jan i Leonardo, sestre Biserka i Divna, zetovi Zdravko i Raoul, te porodice Jovi}evi}, ^egar, Stefanovi}, Verbi~, Jamnicki, Boras, Logor, Giretti i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Musala br. 5/3.
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KOVILJKE BJELOBRK, ro|. [ARI]
2008 — 2011.

MARIJA OZIMEC
SJE]ANJE

Toga dana u 12 sati obi}i }emo njen grob, polo`iti cvije}e, zapaliti svije}e i spomenuti du{u njenu, za njenu dobrotu i zasluge. Dugo }emo je pamtiti, sa ponosom spominjati, a u svojim srcima zauvijek ~uvati. Porodica i rodbina Bjelobrk
2647

Dvadesetog aprila 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg

preminula 17. aprila 2011. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 20. aprila 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra [tefica sa djecom, sestri}i Mladen i @eljko sa obitelji, sestri} Gedeon, unuka Aleksandra, unuci Aleksandar i Bo`o, te porodice Ga{i}, Ozimec, Bjelogrli}, Kunda~ina, Udovi~i}, Buckovi}, [aki} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

BRANE NOVAKOVI]A
S ljubavlju, tvoji: sin Nenad, snaha Ines, unuci Sandro i Renato, sestra Brankica, te porodice Ga}inovi}, Kostanj{ek, De`eli}, Piri} i Had`i}
2654

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dvadeset drugog aprila 2011. godine navr{i}e se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage sestre i tetke

MERSADE MURANOVI], ro|. RAMI]
24. 7. 1939 - 7. 3. 2011.

Bila si nam ponos, uzor i radost, neizmjerno te volimo. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, tvoja seka, braco, Zumica i Alan. Tevhid }e se odr`ati u Harmanskoj d`amiji 22. aprila 2011. godine u 13.45 sati. Poslije tevhida susret rodbine, prijatelja i po{tovalaca rahmetlije u njenoj ku}i na Ostro{cu na Uni.
001A

Dvadeset prvog aprila 2011. navr{i}e se 6 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga majka i supruga

NAFIJA MAHI], ro|. ME[I]
S ljubavlju te spominjemo, u srcima na{im nosimo, puno nam nedostaje{. Suprug Ned`ad, k}erka Amna, sin Malik, zet Ermin. Jasin-dova }e se prou~iti 21. aprila 2011. godine u 13 sati u ^apljini u d`amiji.
2653

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{e mile roditelje

SALIHA D@AMBI]A
20. 4. 2010 - 20. 4. 2011.

MARIJU VRDOLJAK
20. 4. 2008 - 20. 4. 2011.

ANTU VRDOLJAKA
15. 1. 2000 - 20. 4. 2011.

Njegovi: Zlatko, Lejla, Jasmin i Jasenko
030

S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. Va{i najmiliji
2648

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e dobre i voljene roditelje

MILAN BUKVI]
18. 4. 2008 - 18. 4. 2011.

MELKI]

S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji
2649

ARZIJA
20. 4. 2006 - 20. 4. 2011.

HIMZO
12. 6. 1989 - 12. 6. 2011.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S ljubavlju i po{tovanjem, zahvalna djeca sa porodicama
2631

HAJRO (HUSEINA) OSMANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. aprila 2011, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hana, sinovi Haris i Avdo, otac Husein, ma}eha Raza, bra}a Nihad i Mirsad, snahe Hedija i Nasveta, brati}i Armin i Asmir, brati~ne Enita i Emina, daid`a Ramo, tetke Zulfija, Mina i Fatima, amid`e Mujo, Esed i Rifet, daid`inice Jasmina, Ramiza i \ula, tetak Fejzo, strina Salkuna, amid`i}i, daid`i}i, teti}i, te porodice Osmanovi}, Be}irevi}, Suljevi}, Guti}, Ahmethod`i}, Smaji}, Hrusti}, Nuki}, [ehi}, Harba{, Bajri}, Ali}, Musi}, Jonuzovi}, Meki}, Hod`i}, Hajdar, Bronja, Sa~i}, Rogo, Pamuk, Panjeta, Me{i}, Spahija, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. vrbovska br. 115. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Aneksa (Amko komerc) sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sa dubokom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

FEHRIJA BULJUGI], ro|. KARABEGOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. aprila 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Omer i Hajro, k}erka Bahrija, snahe Mira, Ljilja i Dika, zet Miralem, unuke Sanela, D`enana, Edina, Sanja i Azra, unuk Damir, brati~na Amela, prije Safeta i An|a, te porodice Buljugi}, Karabegovi}, Alihod`i}, Gosti}, [ahinpa{i}, Aljevi}, Zeherovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti: Ul. Himze Polovine br. 53/II.
000

ANKA RANDI]
20. 4. 2010 - 20. 4. 2011.

@ivi{ u na{im srcima i mislima, jer ljubav koju si nam tako bezgrani~no davala besmrtna je. Porodica
2626

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i MUHAMED (IDRIZA) D@IKO
preselio na ahiret u utorak, 19. aprila 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Razija, k}erke Jasmina i Elmedina, brat Lutvo, zetovi Suljo Durakovi} i Bahrudin Ba{i}, unuci Almir, Armin, Irhad, Semir i Amar, unuka Alma, praunu~ad Alvin, Sarah, Melina, Malik i Ai{a, brati~ne, sestri}i, svastika Rabija, {ura Asim, te porodice D`iko, Hrelja, Salkovi}, Vra`alica, Kadri}, Budimlija, Had`i}, Pobri}, Pa{i}, Ladanovi}, Red`ovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^ebed`ije. 000

\EMILA (RAHMANA) ^ORDALIJA, ro|. PLEHO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 18. aprila 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: sinovi Huso, Fadil i Hazim, k}erka Rahima, zet Mustafa, snahe Alija, Ifeta i Mulija, unu~ad Maida, Nermin, Vedina, Jasmin, Aida, Edin, Nermina i Vedad, praunu~ad, brat Hasib sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice ^ordalija, Pleho, A{~eri}, Durmi{evi}, Kartal, Nalbanti}, Mirvi}, Zuki}, Tulovi}, Grabovica, Bogilovi}, Smaji} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na Panjinoj kuli. Ku}a `alosti: Panjina kula br. 130.
000

RAGIB (SALKE) DURAKOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 18. aprila 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. aprila 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju [ahbegovi}i - Sokolac. O`alo{}eni: sinovi Fehim i Rahman, k}erke Rasema i Kasema, snahe Had`ira i Taiba, sestra Vasvija, zetovi Ramiz i Hasan, unu~ad, praunu~ad, te porodice Durakovi}, Hrnji}, Hajdarevi}, Hasanovi}, Be}irevi}, Muhovi}, Kapo, Braimaj, Zukanovi}, Salkovi}, Ali}, Hand`i}, Agovi}, Memi}, Mujezinovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, Ul. Bostari}i br. 21B. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice sa polaskom u 11.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

58

PREDAH

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Svestranost i nagla{ene intelektualne sposobnosti pove}at }e vam izglede za napredovanjem i dobivanjem novih poslovnih ponuda. Osoba koja je nedavno u{la u va{ `ivot brzo }e vam se uvu}i pod ko`u. ^esta dru`enja i romanti~ni zajedni~ki trenuci bit }e jasan pokazatelj da se va{ odnos kre}e u `eljenom smjeru. Dolazi do pobolj{anja. Sna`an imunitet {titit }e vas od raznih neugodnih zdravstvenih stanja. Premda }ete ulagati mnogo truda u posao, imat }ete osje}aj da ne dobivate priznanje koje zaslu`ujete. Smetat }e vam {to najbolje prolaze osobe koje se dodvoravaju {efovima. Privla~it }e vas ugledne i popularne osobe jer }ete se u njihovom dru{tvu i sami osje}ati va`nijima. Samci bi se mogli spetljati s vedrom i simpati~nom, ali i pomalo nepouzdanom osobom. @elja za znanjem nagnat }e vas da po~nete ozbiljnije razmi{ljati o stru~nom usavr{avanju. Studenti i u~enici odlikovat }e se dobrim pam}enjem i brzim intelektom koji }e im uvelike olak{ati u~enje. Pred vama su brojna uzbudljiva doga|anja na ljubavnom planu. Samci }e imati mnogo razloga za zadovoljstvo jer bi se jedan dana{nji susret mogao pokazati sudbonosnim. Povoljne vijesti o~ekuju sve one koji poslovno sara|uju s inozemstvom. Do}i }e do u~vr{}ivanja suradnje i sklapanja novih ugovora, a nekima bi se mogla otvoriti mogu}nost profesionalnog usavr{avanja. Nije povoljno vrijeme za promjene. Osje}aj nezadovoljstva koji vas prati bit }e prolazne prirode, stoga nemojte donositi drasti~ne odluke i upropastiti odnos koji vam mnogo zna~i. Slaba koncentracija ometat }e vas u radu. Vi{e puta provjerite svaki dokument i ugovor prije nego {to ga odobrite i proslijedite dalje. Osje}at }ete se nemirno i razdra`ljivo. Posvetite se obavljanju ku}anskih poslova, a ako ni to ne pomogne, dru`ite se s dragim osobama koje }e vam razgovorom skrenuti misli s problema. Pad imuniteta i stresna poslovna situacija bit }e glavni krivci za va{e zdravstvene nevolje. Kolege ne}e pokazivati preveliku motivaciju za rad, zbog ~ega }ete biti prisiljeni preuzeti dio njihovih obaveza. Ipak, nemojte o~ekivati zasluge i priznanja jer se va{ trud danas ne}e previ{e cijeniti. Srame`ljivost i povu~enost onemogu}it }e vam da upoznajete nove ljude. Osje}at }ete se usamljeno i tu`no, no dru`enje s bliskim prijateljima moglo bi vas razvedriti. Originalne ideje priskrbit }e vam podr{ku uticajnih ljudi. Umjetnicima i javnim osobama porast }e popularnost, na temelju ~ega }e dobiti priliku za potpisivanje novih sponzorskih ugovora. Igrajte loto. Okolina }e se osje}ati ugodno u va{em dru{tvu jer }ete biti duhoviti i vedri. Ako ste slobodni, o~ekuje vas ugodna ve~er provedena u dru{tvu zanimljive osobe koja }e vas obasipati pa`njom. Za va{u lo{u poslovnu u~inkovitost glavni }e krivac biti slaba koncentracija. Ne}ete biti previ{e motivirani za rad pa }ete svaki zadatak obavljati bez imalo volje. Ve}ina ljudi iz va{e okoline i}i }e vam na `ivce. Dru`ite se isklju~ivo s bliskim ljudima koji su navikli na va{e ~este promjene raspolo`enja. Nemojte tro{iti energiju na zahtjevne fizi~ke radnje jer }ete se brzo i lako umarati. Skloni ste zabu{avanju i izbjegavanju obaveza. Ipak, kolege se ne}e dugo ljutiti na vas jer }ete ih nasmijavati svojim {alama i dosjetkama. Osobu koju ste smatrali isklju~ivo prijateljem po~et }ete promatrati na potpuno druga~iji na~in. Obradovat }ete se kad shvatite da su va{i osje}aji uzvra}eni. ^esti odlasci u teretanu brzo }e uroditi plodom. Polagat }ete mnogo pa`nje u odr`avanje dobre reputacije. Ukoliko ste vlasnik obrta, po~et }ete intenzivnije razmi{ljati o ulaganju u novu opremu ili preure|enje ureda. Preokupiranost finansijskim problemima udaljit }e vas od obitelji i prijatelja. Izbjegavat }ete dru`enje uz ispriku da ste u gu`vi, no razgovor s voljenom osobom dobro bi vam do{ao da malo rasteretite misli. Lo{a finansijska situacija nagnat }e vas da po~nete slati molbe za novi posao ili potra`ite alternativni izvor zarade. Neki }e do novca poku{ati do}i kupoprodajom dionica ili tra`enjem pozajmice. Ako ste usamljeni, veliki su izgledi da }e se stvari po~eti kretati nabolje. Osoba koju upoznate mogla bi vrlo brzo postati sastavan dio va{eg `ivota. Odgovarat }e vam poslovi koji podrazumijevaju razvijene dru{tvene vje{tine. Manjak znanja i zalaganja spretno }ete kompenzirati {armom i duhovito{}u. Pred vama su ugodni trenuci na emotivnom planu. Vezanima }e partner posve}ivati mnogo vremena, iza|ite na romanti~nu ve~eru. Samci }e u`ivati u pa`nji brojnih udvara~a. Pretjerivanje s kafom i cigaretama samo }e poja~ati va{u nervozu i napetost.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: santa, aport, derne, srdak, akati, malar, karatist, a, origami, aat, litar, gandi, amore, usta, {ape, trauma, i, ent, anka, nak, mangano, l, pik, a, tr, udarnik, m, k, ko{tan, baza.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano, uz dnevni razvoj obla~nosti. Vjetar slab, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 3 do 10, maksimalna dnevna od 17 do 24°C. Narednih dana prete`no sun~ano sa dnevnom temperaturom od 19 do 25°C. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 19° C.

Danas se ki{a o~ekuje u [vedskoj, Finskoj i Estoniji, a pljuskovi sa grmljavinom u [paniji i Portugalu. U ostalim predjelima Evrope bi}e prete`no sun~ano. Najhladnije }e biti u evropskom dijelu Rusije od 4 do 10, a najtoplije u Francuskoj od 21 do 26°C. Danas na Balkanu prete`no sun~ano. Prije podne u isto~nim, a poslije podne u zapadnim i ju`nim predjelima umjereno obla~no. Maksimalna temperature od 16 do 24°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
uloge: Mia Stallard, Simon Pegg, Nick Frost... po~etak u 15.30, 17.40 i 19.50 sati.

srijeda, 20. april 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
BIZARNO
autor: @eljko Huba~, re`ija: Petar Kaukov, igraju: An|ela Ili}, Alma Terzi} / Sne`ana Vidovi}, Tarik Markovi}, Nusmir Muharemovi}, Sini{a Vidovi}, po~etak u 19.30 sati.

JA SAM BROJ ^ETIRI

POZORI[TA
NARODNO
DVOJICA NA MOSTU
autor: Sead Trhulj, re`ija: Alen Drljevi}, kostimografkinja: Lejla Graho, scenografija: Josip Lovrenovi}, igraju: Izudin Bajrovi} i Ermin Sijamija, po~etak u 21 sat.

TUZLA

KINA
MEETING POINT
MAJSTOR
drama, re`ija: Bahadir Karatas, uloge: Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Sevket Çoruh... po~etak u 19 i 21 sat.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

akcija, SF, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant... po~etak u 16 sati.

SARTR
MU[KI-@ENSKI/@ENSKE-MU[KE MU[KA koprodukcija MESS-a, Baca~a Sjenki, Teatra &TD i KC Zagreb, re`ija: Boris Bakal i Katarina Pejovi}, igraju: Benjamin Bajramovi}, Nik{a Butijer, Dean Kriva~i}, Boris Ler i Vilim Matul, po~etak u 19 i 21.30 sati.

MA NIJE ON TAKAV
komedija, re`ija: Miroslav Petkovi}, uloge: Dragan Bjelogrli}, Gordan Ki~i}, Zoran Cvijanovi}, Iskra Brajovi}, Branka Puji}, Aleksandra Sa{ka Simi}, Ivana Mihi}, Goran Radakovi}, Neda Arneri}, Ana Saki}, Tihomir Arsi}, Milena Predi}, Marko Janji}, Eva Ras, Nikola Djuri~ko... po~etak u 16, 20.15 i 22.15 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KINOTEKA
DJEVOJKA S PETE AVENIJE
re`ija: Gregory La Cava, uloge: Ginger Rogers, Walter Connolly, Tim Holt... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

JUST GO WITH IT
romanti~na komedija, re`ija: Denis Dugan, uloge: Adam Sendler, D`enifer Eniston, Nikol Kidman, Bruklin Deker... po~etak u 18.15 i 20.30 sati.

CINEMA CITY
HOP

POZORI[TA
NARODNO
MALOGRA\ANSKA SVADBA
autor: Ber told Brecht, re`ija: Jovica Pavi}, igraju: Milenko Iliktarevi}, Remira Osmanovi}, Meliha Faki}, Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Midhat Ku{ljugi}, Armin ]ati}, Besim Tufek~i}... po~etak u 19.30 sati.

MOSTAR

POZORI[TA
NARODNO RS
MAGARE]E GODINE
autor: Branko ]opi}, dramatizacija: Radmila Smiljani}, re`ija: Nemanja Petronje, scenografija: Dragana Purkovi}-Macan, kostimografija: Dragica Pavlovi}, igraju: Stefan Bundalo / Milan Trnini}, Branko Jankovi}, Marko Makivi} / Velimir Blani}, Rajko Mar~eta / Zlatan Vidovi}, Gavro Burazor / Vladimir Ni}iforovi}, @eljko Erki}, Dejan Zori}, Dragoslav Ljubov Medojevi}, Goran Joki}, Anja Stani}, Katarina Latinovi} / Jovana Leti} / Sandra Ljubojevi}... po~etak u 20 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija Jima Marshalla pod nazivom “Sarajevo: Gdje ulice imaju nova imena“. Ova izlo`ba otkriva ~esto neprimjetne gradske detalje – refleksije u prozorskim staklima i vodi, zahr|ale znakove i ispucale fasade, date kroz oko (kamere) Bosanca {kotskog porijekla.

ATELJE ZEC
porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 11.30 i 13.30 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

ZENICA

FESTIVALI
MOSTARSKA LISKA NARODNO POZORI[TE KIDAJ OD SVOJE @ENE
predstava Kazali{ta “Marina Dr`i}a“, Dubrovnik, autor: R. Cooney, re`ija Sulejman Kupusovi}, igraju: Branimir Vidi}, Jasna Juki}, Helena Kova~i}, Zdesav ]oti}, Hrvoje Sebastijan, Edi Jer tec, Antonio Franji} i Davor Erceg, po~etak u 20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

JA SAM BROJ ^ETIRI
avantura, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer... po~etak u 15.20 i 17.35 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja oma` francuskim filmovima “novog talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka, a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela velikog formata, ra|enih u kombinovanoj tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do 21. aprila.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

KINA
MULTIPLEX EKRAN
INVAZIJA SVIJETA: BITKA ZA LOS ANGELES
akcija, ratni, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 18.30 i 20.45 sati.

SLJEDE]A TRI DANA
triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 20 sati.

BANJA LUKA

MUZEJI

BO[NJA^KI
Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

BIHA]

RIO
avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 15.50 i 18 sati.

KAD TE LJUBAV PRONA\E
komedija, romansa, re`ija: Greg Berlanti,uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett i Brooke Clagett... po~etak u 15 i 17 sati.

SANCTUM 3D
akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 20.10 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
RIO 3D
animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Dragan Mi}anovi}, Ana Sofrenovi}, Marko @ivi}, Jelena Petrovi}, Luna Lu, Ivan Ivanovi}... po~etak u 11, 13, 16.55 i 19 sati.

KINA
UNA
^OVJEK ZVANI HRABROST
vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 18.30 i 21 sat.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

RIO
avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 14, 16 i 18 sati.

BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SANCTUM 3D
akcijska avantura, producent: James Cameron, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 14.55, 21 sati.

SANCTUM 3D
akcija, avantura, re`ija: Alister Grierson, uloge: Richard Roxburgh, Ioan Gruf fudd, Rhys Wakefield, Allison Cratchley, Christopher Baker... po~etak u 20 sati.

AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony Mackie, John Slat tery... po~etak u 18 i 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PU[TENI S LANCA
komedija, re`ija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer... po~etak u 16.20, 18.30 i 20.40 sati.

MOJA LA@NA @ENA
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 16.15, 19 i 21.15 sati.

UKRADEN IDENTITET
triler, re`ija: Jaume Collet-Serra, uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 18 i 22.30 sati.

POL
komedija, re`ija: Greg Mot tola,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 20. april 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Pod sumnjom
DRAMA/TRILER
Re`ija: Simon Moore Uloge: Liam Neeson, Laura San Giacomo, Kenneth Cranham, Alan Talbot

HIT
20.50
HRT 2
AKCIJA
Redatelj: Tony Scott Uloge: Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer, James Caviezel, Adam Goldberg, Elden Henson, Matt Craven

DANA

22.50
BHT

Biv{i policajac Toni Aaron je napustio slu`bu nakon {to je, neposredno, bio kriv za smrt kolege. Dvije godine kasnije postao je privatni detektiv, a glavni izvor zarade mu je hvatanje preljubnika, koji na to pristaju svojevoljno kako bi dobili dokaze za preljub i uspjeli se razvesti. Na jednom od poslova Aaron ulazi u hotelsku sobu u kojoj pronalazi mrtve ljubavnike.

Povratak u Plavu lagunu
AVANTURISTI^KI
Re`ija: William A. Graham Uloge: Milla Jovovich, Brian Krause, Lisa Pelikan

01.40
PINK

Brod kojim su putovale Sarah Hargrave i njezina k}er Lili zahva}a kolera od koje umiru roditelji Richarda. Sarah je s Lili i Richardom preba~ena na mali brodi} nadaju}i se spasu. Morske struje odnijele su ih do tropskog oto~i}a, gdje Sarah svu pa`nju posve}uje odgoju i edukaciji dvoje djece. Prije no {to su dovoljno sazrela Sarah umire od upale plu}a. Dok zajedno otkrivaju sve tajne odrastanja, Lili i Richard se zaljube jedno u drugo. Njihovo idili~no `ivljenje prestaje dolaskom broda...

U New Orleansu se prilikom slavlja dogodi eksplozija upravo usidrena trajekta koji je doplovio iz Al`ira, pri ~emu pogine velik broj ameri~kih mornara. Odmah se pokrene istraga o slu~aju, u kojoj se osobito anga`ira agent Carlin. [erif Reed ga obavijesti da je nedaleko od mjesta tragedije prona|en i unaka`eni le{ `ene, ubijene sat vremena prije eksplozije broda. Kako bi podrobno upoznao ovaj slu~aj, a koji mora da je povezan s terorizmom, FBI Carlinu ponudi da se satelitskim vremeplovom vrati nekoliko dana unatrag...

SERIJA

SPORT

Ludi za oru`jem
DRAMA
Re`ija: Tamara Davis Uloge: Drew Barrymore, Jeremy Davis, Rodney Harvey

Ljubav i kazna
Jasemin je odlu~ila da krije od Sava{a istinu o postojanju njenog Omera, sve dok je Sava{ ne zaprosi. U me|uvremenu, Sava{ je o~ajan jer ne mo`e ispuniti o~ekivanja svoje odabranice Jasemin. Jaseminin biv{i vjerenik Mehmet ~ini sve kako bi je vratio natrag. Nazan koja se tajno sre}e sa Borom, tra`i pomo} od ^i~ek. Bora novac od agencije u~a`e u dionice...

21.20 FTV

23.20
HAYAT

Anita je srednjo{kolka koja ~esto mijenja partnere. Kao dio {kolskog zadatka, Anita stupa u kontakt s jednim usamljenim mladim zatvorenikom, ~ija pisma u njoj bude potisnutu `elju za oru`jem i nasiljem. Ubrzo se upli}e u krug seksa, nasilja i ubistava iz zadovoljstva.

Real Madrid Barcelona
Finale Kupa kralja Nogomet

Gaziantepspor Be{ikta{
Nogomet

Polufinale Turskog kupa

Kako ubiti susjedova psa
KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Michael Kalesniko Uloge: Kenneth Branagh, Robin Wright Penn, Suzi Hofrichter, Lynn Redgrave, Jared Harris

FILMOVI

21.05 TV1

19.00 TVSA

23.55
OBN

Peter McGowan je srame`ljivi pisac kazali{nih komada koji pati od nesanice. Prije desetak godina bio je poznat po hitovima koji su nailazili na pozitivne kritike i veliki odaziv publike, no u posljednje vrijeme prate ga sami neuspjesi. @ivi sa sve senilnijom majkom dok se susjed, ~iji pas laje cijelu no}, predstavlja njegovim imenom i prezimenom. Uz to, `ena ga 'priti{}e' da joj napravi dijete, a na vratu mu je i opsjednuti obo`avatelj. Uskoro se u susjedni stan doseljava majka sa osmogodi{njom k}eri...

Vaspitavaju}i Ritu
DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Lewis Gilbert 00.20 MRE@A
Mlada `ena odlu~uje da zavr{i svoje {kolovanje i odlu~uje da pola`e ispite. Upoznaje profesora koji je u~i da njeguje svoju unutra{njost, duhovnost, uporedo sa pripremanjem ispita. Me|utim, promjena koju Rita do`ivi razlog je sva|e sa njenim suprugom.

Stranac me|u nama
TRILER
Re`ija: John Schlesinger

Mladi bra~ni par kupuje veliku ku}u u ekskluzivnom kvartu New Francisca, koju planira renovirati i iznajmiti dva stana kako bi pokrili tro{kove. U jedan od stanova useljava uspje{an ~ovjek, no ne ~ini se idealnim sustanarom. Ne pla}a najamninu i maltretira druge stanare zgrade te sustavno uni{tava `ivote vlasnika. Ispo~etka se on ~inio kao savr{en podstanar, no kada ga zamole da ode, nastanu problemi.

01.10 NOVA

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 181. epizoda (r) Crtani filmovi: 10.00 Piplinzi 10.20 Harveytoons 10.40 Gladijatorska akademija, 25. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 101. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, 182. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, 28. epizoda (r) 13.55 Ulicama moga grada: Aleksa [anti}, dokumentarni program (r) 14.35 Crna hronika, doma}a igrana serija, 183. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, tv igra 15.55 Pingu, crtani film 16.00 Tomica i prijatelji, crtani film

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, TV novela Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.18 Mekanike u misiji, crtana serija 10.31 Mar, crtana serija 11.00 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 Ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pjesme gr~kog pojca Nikodima Kavarnosa 12.25 Vizantija, dok. serijal 13.35 Retrovizor Put u svetu zemlju 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti 15.10 Porodica Jermolov, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 08.55 Bumba, crtani film 09.02 Garfield, crtani film 09.18 Lijeni grad, crtani film 09.45 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film 10.10 Plavi zmaj, crtani film 10.35 Ben 10 Alien Force, crtani film, 6. ep. 11.00 Suze Bosfora, serija 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bioclinica 12.15 Najbolje godine, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, 27. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, telenovela

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur - sve {to po`elim, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Popravili{te za roditelje, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 2/43 09.40 Nau~na postignu}a, 25/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 17/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 109/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 TV Liberty (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 82/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 29/52 15.45 Mini school 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 5/9 16.15 TV enciklopedija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 83/229 17.00 Mini portreti slikara: Refik Hr{ti} - Sr|an Kosi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 19/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 62/136 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.20 Na dnevnom redu, informativni program 22.50 Pod sumnjom, britanski igrani film 00.25 Business News (r) 00.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.50 Pregled programa za ~etvrtak

Villa Maria
SERIJA

11.05

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

17.05

Najbolje godine
SERIJA

16.55

Vox populi
22.55
16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, telenovela 21.45 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Kako ubiti susjedova psa, film 01.45 OBN Info, informativni program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, informativni program

Lola
TELENOVELA

15.00

16.05 Villa Maria, igrana serija, 102. epizoda 17.00 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 61. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 29. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 18. epizoda 22.20 Dnevnik, najava 23.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 BH pjesmarica 00.10 Pjesmom da ti ka`em: Sarr e Roma 00.50 Federacija danas (r) 01.05 Dnevnik 3 (r)

16.00 Re’publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, TV novela 18.00 Pitajte, tra`imo odgovor 18.30 Ra{ki biseri, reporta`a 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Samo pjesma zna 21.15 Naslovi 21.45 U prolazu.....sa Slobodanom Trkuljom 22.15 Rezovi, serija 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Ja imam talenat, zabavni program 23.40 Ukus ~aja, film 01.30 Naslovi

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 96. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 97. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 28. ep. 21.00 Hayat production show 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Ludi za oru`jem, film 01.15 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.05 Ludi za oru`jem, film

15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Polje lala, serija 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Polje lala, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.30 Distrek{n, game show 00.30 Veliki brat, reality show 01.30 City, zabavna emisija 01.40 Povratak u Plavu lagunu, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.15 15.20 15.30 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 22.50 22.55 23.45 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale: Ravni{tarka (r) Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Poslednji ~in, film Vijesti [ta ja imam od toga (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Greh njene majke, serija Svjedok, dok. program Vijesti 48 sati-svadba Vijesti Bunt: e-play Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 Vijesti 12.05 Ko{arka, NLB liga: Budu}nost - Partizan, snimak 13.35 Blic biznis i dijaspora (r) 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Pod lupom 16.20 Muzi~ki mix 16.30 Putevi `ivota 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora u`ivo 18.00 Kroz klju~aonicu 19.00 Muzika 19.20 Aktuelno 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV: Skup{tina crnogorskih asocijacija Njema~ke 21.30 Profil 22.00 Kolijevka, dok. emisija 22.30 Stil 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat tv (r) 00.30 Aktuelno 00.40 Crna Gora u`ivo (r)

FOX LIFE
09.30 Dr Haus, serija 10.15 Ko `iv ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.30 Superzvijezde plesa, reality show 14.15 Sofi Parker, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Privatna praksa, serija 16.45 Uvod u anatomiju, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 Sofi Parker, serija 21.10 Serija 22.00 Ru`na Beti, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Sofi Parker, serija 01.40 Sudije za stil, reality show 02.25 Ko `iv ko mrtav, serija

UNIVERSAL
06.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`is, serija 13.10 Sigurna Luka, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Tri rijeke, serija 21.00 Sve po zakonu, serija 22.00 Erika, serija 23.00 Pozajmljiva~i, film 00.50 Tri rijeke, serija 01.50 Zlo~ini pro{losti, film 03.40 Ubistva u Midsomeru, serija

TV1000
06.00 Ulice Malibua, film 08.00 Dohvati stijenu, film 10.00 Rudareva k}i, film 12.00 [e}er i za~in, film 14.00 Za{to se budale zaljubljuju?

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka 11.00 Snuker, Sheffield, UK live 14.00 Biciklizam, Fleche Wallonne, Belgija Live 16.30 Snuker, Sheffield, UK Live

Doni Darko
FILM

18.00

Ekstremni sportovi
08.30
18.30 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka Live 20.15 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Biciklizam, Fleche Wallonne, Belgija 00.15 Snuker, Sheffield, UK

16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 02.00 04.00 06.00

Pajkan i po, film Doni Darko, film Pakleni hotel Albino aligator, film Lezbejke 4. - erotski dnevnik Cijena po`ude, film Ameri~ki odmetnici, film Pakleni hotel, film

srijeda, 20. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.25 07.40 08.00 08.25 09.05 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 20.50 21.50 22.55 23.15 01.10 02.55 Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Jagodica Bobica Tomica i prijatelji Pobjeda ljubavi, serija (r) Gumus, serija (r) Asi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Masterchef (r) Najbolje godine, serija (r) Moja majka, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef Ve~ernje vijesti Tko sam ja?, film Stranac me|u nama, film Na putu prema dolje, serija

63

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Euromax arts 08.30 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Euro Max arts, (r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Euro, automobilizam (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.05 Kup kralja: Real Madrid - Barcelona, prenos 23.30 Formula 1, film 00.00 Vijesti plus 00.20 Vaspitavaju}i Ritu

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.10 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Non-stop, 11/25 (r) Frej`er, serija Mala Dorit, 2/8 (r) Vijesti TVSA @ivot i zdravlje (r) Megakatastrofe (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo Non-stop, 12/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Gaziantepspor Be{ikta{, revan{ utakmica polufinala Turskog kupa, prenos Tarih, dok. serijal Javni agent 033 Sarajevdisanje Ve~ernje vijesti Mala Dorit, 3/8 Javni agent 033 (r) Dnevnik TVSA (r) Sarajevdisanje, dok. program (r) Ve~ernje vijesti (r) Megakatastrofe, dok. program (r) Mala Dorit, 3/8

TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.18 12.33 13.20 14.05 14.14 14.20 15.05 15.30 16.00 16.05 16.45 16.50 17.05 18.05 18.06 18.10 18.23

18.35 19.15 19.20 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.30 22.05 22.45 23.10 23.13 23.25 23.33 00.20 01.00 01.25

Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 2, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Cirio amazonsko hodo~a{}e, dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Divlji Plamen 3, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Rije~ i `ivot: Kakvi su plodovi korizme?, religijski program Dharma i Greg 2, humoristi~na serija Indeks, emisija o {kolstvu ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) Tvoja sam sudbina, serija Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik plavu{e: Buntovnik bez razloga, emisija pod pokroviteljstvom 8. kat: Motoristi, talk show Loto 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Kapelski kresovi, dramska serija (r) Bitange i princeze 4, humoristi~na serija (r) Nazovi 112, dok. serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format: Sre}a i mediji - ili za{to su Hrvati sretniji od Hrvatica? Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 5, serija (r)

08.00 Mala TV TV vrti}: Ne mogu Patuljkove pri~e Mala princeza: @elim zvi`dati, crtani film 08.28 Dvorac igra~aka 2, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Projekt Wiki dveri Izazovi: Fatma, egipatski dok. film (r) 09.35 Mega Mindy, serija (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Glas domovine (r) 11.15 Znanstvena petica (r) 11.45 Znanstvene vijesti (r) 11.50 Svijet profita (r) 12.25 Fotografija u Hrvatskoj (r) 12.35 Nogalo (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Ne mogu (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza: @elim zvi`dati, crtani film (r) 13.05 [kolski program: Projekt Wiki dveri (r) Izazovi: Fatma, egipatski dok. film (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Capri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 00.20 Vaspitavaju}i Ritu, film

20.50 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 00.00 00.30 01.00 01.30 02.15

Tvoja sam sudbina
SERIJA

10.00

Asi
SERIJA

20.05

13.55 Bio jednom jedan dje~ak, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 2, serija (r) 16.35 [apta~ psima 4 17.25 Pustolovine Sare Jane, serija (r) 17.55 Sledge Hammer, humoristi~na serija 18.20 Divlji Plamen 3, serija (r) 19.03 Krstarenja svjetskim ljepotama: Cirio amazonsko hodo~a{}e 19.57 Hit dana 20.03 Ve~eras 20.05 Mercy, serija 20.50 Ciklus akcijskih filmova: Deja vu, film 22.55 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.40 Dnevnik plavu{e: Buntovnik bez razloga (r) 23.50 Bio jednom jedan dje~ak, film (r) 01.20 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.30 Capri, serija (r) program tv1 do 15.15 015.15 Sportski magazin, snimak RTM 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Eliza, serija 21.00 Blaga prirode, snimak RTM-a 22.00 Dnevnik u 22 00.20 Vaspitavaju}i Ritu, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Sakuplja~ du{a, film 13.30 TV liberty 14.00 Imam Alija, serija 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Razotkriveni: Jude Law 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ads kviz 21.30 Auto shop magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
15.15 Tragovi sudbina, dok. program (r) 16.00 Zdrava TV: Znanstveni forum (r) 16.30 Majstor kuhinje: Klasi~no talijanski 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje, obrazovni program (r) 18.40 Eko kutak, obrazovni program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Biografije: ^e gevara 2. dio 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Musolini i ja, 6/6 23.50 Najbolje godine, 11/13 00.35 Majstor kuhinje: Klasi~no talijanski (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.10 Vjetrovi strasti, 35/50 22.05 Folk top10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom, kontakt program 21.45 Skrivene palme, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Srijedom (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Crveni udar, film 10.00 Novosti 10.20 History 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Ubistvo s predumisljajem, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Otpisani, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Otpisani, serija 21.00 Kumovi 22.30 Dnevnik 3 23.00 Visoki napon, film 00.30 Dzejn Do: Dok nas smrt ne rastavi, film

ATV
11.00 Suze Bosfora, serija 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.10 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.01 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.53 Abeceda zdravlja 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Ludi za oru`jem, film 01.25 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
05.30 Snuker, Sheffield, UK 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.30 Tenis, WTA Stuttgart, Njema~ka, live 15.45 Snuker, Sheffield, UK Live 18.30 Watts 18.45 Fudbal, AFC L[: Al Gharafa, Katar - Foolad Sepahan, Iran 20.00 Snuker, Sheffield, UK Live 23.00 Surf 23.15 Odbojka, Italijanska liga, ~etvrtfinale 00.15 Borila~ke vje{tine 01.45 Snuker, Sheffield, UK 03.30 Tenis, WTA Stuttgart, Nema~ka

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Newcastle - Manchester United 09.00 FullTilt Poker 10.00 Coppa Italia: Roma - Inter, polufinale 12.00 El Clasico Special -, direktno 21.30 Copa del Rey finale: Barcelona - Real Madrid, direktno 23.30 El Clasico Special, direktno 00.00 Premier League: Tottenham - Arsenal 02.00 FullTilt Poker 03.00 Coppa Italia, polufinale: Milan - Palermo

DICROVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Pametnjakovi} 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Opasan lov 11.50 Auta po mjeri 2008. 11.45 Generalka 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Opasan lov 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 U srcu ma{ine 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Pograni~na policija SAD 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Lovci na oluje 2010. 21.00 Pre`ivljavanje udvoje 21.55 Drvosje~e iz mo~vare 22.50 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Megafabrike 09.00 In`enjerske veze 10.00 Najja~a zmija 11.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 12.00 Tajne krsta 13.00 Megafabrike 14.00 Privid ili stvarnost, 2 epizode 15.00 Putovanje u Amazoniju 16.00 Smrtonosno ljeto 17.00 Kriti~na situacija 18.00 [apta~ psima 19.00 Tajne krsta 20.00 Konvoj 21.00 Ratovi helikoptera 22.00 Kriti~na situacija 23.00 Konvoj 00.00 Ratovi helikoptera

VIASAT HISTORY
10.00 Azijske monarhije 11.00 Kada su Mavari vladali Evropom 12.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 13.00 Putovanje koje je potreslo svijet 14.00 Veliko bjekstvo: Neispri~ana pri~a 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Sikert protiv Sard`enta 17.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 18.00 Hanibal 19.30 Svijet novca: Male prljave tajne 20.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 21.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 22.00 Majka Tereza: Svetica tame 23.00 Ko si zapravo ti? 00.00 Sikert protiv Sard`enta 01.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 02.00 Hanibal 03.30 Svijet novca - male prljave tajne 04.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 05.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Ro|eni lovci Najsmje{nije `ivotinje na planeti Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Posljednja nada RSPCA Veterinari sta`isti Najekstremniji Divlja planeta Upoznajte divljinu Planeta beba Extraordinary Dogs Ma~ke iz kom{iluka @ivot sisara U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom Planeta mutanata Rudove bubice Najekstremniji Divlje i bez cenzure

Danas novi sastanak Komiteta za normalizaciju

Bakovi} “izabrane“ informi{e o finansijskom stanju N/FSBiH 44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 20. april 2011. godine

Objavljene Pulitzerove nagrade za 2011.

PO DVIJE
Na univerzitetu Columbia u New Yorku u ponedjeljak su objavljena imena dobitnika presti`ne Pulitzerove nagrade za 2011. godinu, u 13 novinarskih i sedam umjetni~kih kategorija, od ~ega su po dvije nagrade dobili The New York Times i The Los Angeles Times, dok je nagrada za beletristiku pripala Jennifer Egan za roman “A Visit from the Goon Squad“ . U kategoriji javne slu`be nagra|en je The Los Angeles Times za izlaganje korupcije u kalifornijskom gradi}u Bell, ~iji su si ~elnici dodijelili ogromne pla}e, {to je zavr{ilo uhi}enjima i reformama. LA Times je nagra|en i za fotoreporta`u o nevinim `rtvama nasilja gradskih bandi. Novinari The New York Timesa Clifford Levy i Ellen Barry nagra|eni su za me|unarodno izvje{tavanje o uzdrmanom pravosudnom sistemu Rusije, koje je znatno utjecalo na raspravu unutar te zemlje, dok je za svoje komentare o najdubljim ekonomskim problemima SAD-a nagra|en kolumnist NY Timesa David Leonhardt. Nagrada za izvje{tavanje o udarnoj vijesti nije dodijeljena, a finalisti su bili Chicago Tribune, Miami Herald i The Tennessean. Za is tra`iva~ko no vi nar stvo na -

nagrade za
NY i LA Times
Novinari LA Timesa proslavljaju nagradu

Podmetnut po`ar u Sagrada Familiji
Katedrala Sagrada Familia u Barceloni evakuisana je ju~er zbog po`ara koji je brzo stavljen pod kontrolu i u kojem niko nije povrije|en. Portparol gradskih vlasti precizirao je da su posjetioci evakuisani iz preventivnih razloga. Huan Rigol, predsjednik udru`enja Sagrada Familia, rekao je da je po`ar bio podmetnut i da je akter, koji nije u dobrom psihi~kom stanju, uhap{en. Oko 3.000 do 4.000 lica nalazilo se u bazilici ili u blizini u vrijeme izbijanja po`ara. Bazilika Sagrada Familia je remek-djelo arhitekte Antonija Gaudija i jedan je od najposje}enijih spomenika u [paniji.

Nagrada za beletristiku pripala Jennifer Egan za roman “A Visit from the Goon Squad“
gra|ena je Paige St. John iz lista Sarasota Herald-Tribune, za ispitivanje slabosti mutnog sistema imovinskog osiguranja vitalnog za ku}evlasnike na Floridi, {to je potaklo akciju regulatornih tijela. Za poja{njavaju}e izvje{tavanje nagra|eno je pet novinara lista Milwaukee Journal Sentinel, za lucidan opis velikih napora ulo`enih da se upotrebom genet ske te hno lo gi je spa si 4-go di{ nji dje~ak ugro`en nekom tajanstvenom bole{}u. Pulitzer za lokalno izvje{tavanje pripao je trojici novinara Chicago Sun-Timesa za njihovo dokumentiranje nasilja u ~etvrtima Chicaga. Za nacionalno izvje{tavanje dobitnici su Jesse Eisinger i Jake Bernstein s web portala ProPublica za izlaganje upitnih praksi na Wall Streetu koje su pridonijele ameri~kom gospodarskom uru{avanju. Pu lit ze rom za re por ta`u je na gra|ena Amy Nutt Ellis iz lista StarLedger, u Newarku, New Jersey, za pri~u o tajanstvenom potonu}u komercijalne ribarice na Atlantiku sa {est ~lanova posade. Fotografi The Washington Posta Carol Guzy, Nikki Kahn i Ricky Carioti nagra|eni su za portrete tuge i o~aja nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio Haiti.

Konferencija donatora za ^ernobilj
Me|unarodna konferencija donatora otvorila je vrata ju~er u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, kako bi se prikupilo 740 miliona eura koji nedostaju da se zavr{i novo ku}i{te za izolaciju reaktora u ^ernobilju, 25 godina poslije katastrofe. Reaktor 4 u ^ernobilju eksplodirao je 26. aprila 1986. i kontaminirao dobar dio Evrope, posebno Ukrajinu, Bjelorusiju i Rusiju. On je odmah pokriven ku}i{tem koje je sada popucalo. Novo ku}i{te bit }e postavljeno iznad postoje}eg. Radovi su po~eli 2010. i treba da se zavr{e 2015.

Jennifer Egan

OSTALI BEZ NAGRADE Nagrada za izvje{tavanje o udarnoj vijesti nije dodijeljena, a finalisti su bili Chicago Tribune, Miami Herald i The Tennessean

POSLJEDNJE VIJESTI
NASILJE U JEMENU - Nekoliko osoba ranjeno je ju~er iz vatrenog oru`ja, od kojih jedna te`e, tokom protesta hiljada protivnika jemenskog re`ima u Taezu, prema tvrdnjama o~evidaca. Snage sigurnosti otvorile su vatru na demonstrante u ~etvrti Wadi al-Qadhi, koji tra`e pad re`ima, i ranile nekoliko njih, rekli su oni. Jedan stanovnik koji je prolazio automobilom te{ko je povrije|en. 20 MRTVIH U INDIJI - U nesre}i koja se dogodila kada se u utorak sru{io civilni helikopter u indijskoj dr`avi Arunachal Pradesh, u blizini kineske granice, poginulo je 20 osoba. Tri osobe su pre`ivjele, ali su zadobile te{ke opekotine. NESRE]A U KONGU - Najmanje 32 osobe, ve}inom djeca, poginule su na istoku Konga, kada je voza~ kamiona na jednoj nizbrdici izgubio kontrolu nad vozilom i udario u grupu ljudi. Nesre}a se dogodila u selu Bukum, u blizini isto~nog grada Goma, a voza~ kamiona je te{ko povrije|en. IZGORJELA ZGRADA U CRNOJ GORI - U po`aru koji je zahvatio stambenu zgradu u centru Berana izgorjelo je svih {est stanova, a prema nezvani~nim informacijama iz policije u tom gradu, nije bilo stradalih.

Albanski ambasador Flamur Gashi u Oslobo|enju

Za BiH je najva`niji ulazak u NATO
Ambasador Republike Albanije u Bosni i Hercegovini Flamur Gashi posjetio je ju~er redakciju Oslobo|enja, gdje je razgovarao sa glavnom i odgovornom urednicom Vildanom Selimbegovi} i zamjenikom glavnog i odgovornog urednika Danielom Omeragi}em. Gashi je izrazio zahvalnost na{em listu za podr{ku u razvoju dobrosusjedskih odnosa izme|u Albanije i BiH. - Mi smo susjedi i moramo `i vje ti za je dno na ovom prostoru, kazao je on, nagla{avaju}i da je zato bitno njegovati i razvijati saradnju

Umro kralj ~okolade
Italijanski tajkun ~okoladne industrije Pietro Ferrero umro je najvjerovatnije zbog zastoja srca dok je voziobicikl u CapeTownu,{to }e se utvrditi obdukcijom, saop}ila je ju`noafri~ka policija. Pietro, koji je s bratom Giovannijem bio u upravi kompanije, poznate po markama nutella, kinder i ferrero rocher, pao je s bicikla dok se vozio pored mora u predgra|u Cape Towna, gdje se nalazio “u profesionalnoj misiji“ Pietro Ferrero, ro|en 11. . septembra 1963, bio je generalni direktor porodi~ne firme.

LOTO
Foto: D. ]UMUROVI]

32. KOLO 2 40
2 8 0 7

me|u narodima, {to je u interesu obje zemlje. Za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Gashi, najva`niji cilj trebalo bi da bude ulazak

u NATO. To }e, smatra on, donijeti sigurnost, stabilnost i pro spe ri te tnu bu du}nost BiH.
Dl. O.

41 16
JOKER 1 JOKER 2

6
6 7

31
1 8

1 5

6 8