UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

Sarajevo..………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………. 13 2 .... 4 Interdisciplinarnost marketinga ………….…. Septebar 2009. godine Sadržaj Uvod …………………………………………………………………….……………………… 9 Zaključak ……………………………………………………………..… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….….. 12 Literatura …………………………………………………………………………..

Takođe. Međutim. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. pojasniti da je marketing ne samo vještina. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. poslovna funkcija i naučna disciplina. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Međutim. plasman roba. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. u narodu često nazivan kao reklama. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Međutim. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. 3 . pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga.Uvod Od davnina. nego da je marketing i poslovna filozofija. Međutim. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga.

4 . Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. koliko. u suvremenom svijetu. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. 3. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu.godina. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. To je netačno. Marketing je analiziranje. 2. cijena.dr. ali i proizvodnje. istim nije pojašnjena konceptualna. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. raspodjele i potrošnje. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. Aktivnost kupovine. organiziranje. pravni i ekonomski proces. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. ili.ili.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. Polazeći sa stanovišta da je. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. 4. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. ali. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. transporta i skladištenja robe. ili. M. 2. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. prodaje.

d). prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. Kao analitičko-plansku aktivnost. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. koji je istovremeno vještina. koja. b). odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. poslovna filozofija i nauka. e). odrediti cijenu. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma.3. kao funkciju. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. f). 4. 5 . c).

Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. Boris Tihi. Finansije. 2 Istraživanje marketinga. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. Takođe. Doprinos marketinga je ogroman. marketing je takođe i znanstvena disciplina. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. 5. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. njihove reakcije na određene pojave. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. u svim vidovima ljudskog djelovanja. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Sarajevo 1995 6 . Naprotiv. kao naučna disciplina nije izolovana.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Mikroekonomija. Zbog svoje specifičnosti. Računovodstvo. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Teorija organizacije. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. 2. 4. Šta se dešava u marketingu 2. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. 3. Teorija upravljanja. marketing proučava i ljudske odnose.

prvenstveno ekonomskim. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. statistika i bihevoristička teorija. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. Kao što vidimo. marketing je kompleksan naučni sistem. Političke nauke. 3. Operaciona istraživanja. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. 2. Ukratko. 3. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. IV grupa: 1. Politička ekonomija. 4. 5. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. psihologije i drugih nauka. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. 2. Međutim.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. Makroekonomija. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. 2. Inžinjerski sustavi: Informatika. 5. Statistika. 4. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . Matematika. Filozofija. 4. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. 3.

marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. po oblasti problema koje rješava:3 1. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. 2. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih.grupa o kupovini. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Boris Tihi. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Sarajevo 1995 8 . Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Svaka analiza tržišta. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. Do sada. 3. Rješavanje problema promocione strategije. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. 5. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. 4. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Pored prava. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba.

regionalnom i globalnom nivou. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. . Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga.na nivou privrede. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. te uspješnost plasmana istog. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: .razvoj marketinga. marketing. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja.godina 9 . Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4.na nivou preduzeća. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. između ostalog. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Plasman svakog proizvoda. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. . U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija.na nivou direktnog proizvodnog programa.na nivou preduzeća.M. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. . proizvoda ili usluge.

Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. 10 . Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. vođenja iste i njene kontrole. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. ali i u cijelom poduzeću. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. potpuno autonomno. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. Svaka od ovih. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Već ranije je istaknuto da profesionalan. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. organizacije proizvodnje. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. Shodno navedenom.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga.

Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. baš kao i razmjena roba i usluga. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P.Philip Kotler. 5 Marketing Managment.Slika 1.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. U vremenu globalizacije tržiđta. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. Prentice Hall. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu.

U ovom radu. Svi marketinški potezi. uzročno-posljedične veze između potrošača. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. 12 . Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. kao što su granska. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. Ukratko objašnjeno. U današnjem svijetu. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. informaciono-računovodstvena. njegovu višestruku prirodu i značaj. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. ove važne pojmove. odnosno. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. Postoje tu još brojne funkcije. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. informacijska. proizvođača i svih učesnika na tržištu. finansijska i planska funkcija marketinga. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. Naravno. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju.

Marketing. Philip Kotler. Zoran Tomić. 2000 godina 3.Literatura 1. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Prentice Hall. Izborni Marketing. Internet izvori 13 . Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Boris Tihi. Istraživanje marketinga. Marketing Managment. 2008 godina 6.M. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Sarajevo 1995 5. Mostar. Sveučilište u mostaru.godina 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful