UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

12 Literatura …………………………………………………………………………. 13 2 ..Sarajevo. Septebar 2009...………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………. godine Sadržaj Uvod ……………………………………………………………………...… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….. 4 Interdisciplinarnost marketinga ………….……………………… 9 Zaključak …………………………………………………………….…..….

neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. Takođe. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. Međutim. u narodu često nazivan kao reklama. nego da je marketing i poslovna filozofija. Međutim. 3 . takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. plasman roba. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. pojasniti da je marketing ne samo vještina. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. Međutim. poslovna funkcija i naučna disciplina. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. Međutim. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing.Uvod Od davnina. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina.

1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. ili. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. 4. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. To je netačno. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. ali i proizvodnje. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. istim nije pojašnjena konceptualna. ili. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. 2. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. M. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. 3. transporta i skladištenja robe. 4 . kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. 2. ali.ili. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. Polazeći sa stanovišta da je. Aktivnost kupovine. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. cijena.godina. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. prodaje. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. u suvremenom svijetu. Marketing je analiziranje. raspodjele i potrošnje. organiziranje. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene.dr. koliko. pravni i ekonomski proces.

Kao analitičko-plansku aktivnost. f).3. e). odrediti cijenu. poslovna filozofija i nauka. b). koji je istovremeno vještina. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. c). kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. kao funkciju. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. koja. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. 5 . d). prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. 4.

Doprinos marketinga je ogroman. 5. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. Takođe. Šta se dešava u marketingu 2. 4. marketing je takođe i znanstvena disciplina. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. 2. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. u svim vidovima ljudskog djelovanja.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. 2 Istraživanje marketinga. 3. kao naučna disciplina nije izolovana. Teorija upravljanja. njihove reakcije na određene pojave. Zbog svoje specifičnosti. Boris Tihi. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. Teorija organizacije. marketing proučava i ljudske odnose. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. Računovodstvo. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Mikroekonomija. Naprotiv. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. Finansije. Sarajevo 1995 6 .

Operaciona istraživanja. IV grupa: 1. Inžinjerski sustavi: Informatika. 5. 3. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. 4. 3. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. 2. 4. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. 2. psihologije i drugih nauka. Politička ekonomija. prvenstveno ekonomskim. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. Matematika. 3. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. Međutim. Filozofija. Ukratko. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. marketing je kompleksan naučni sistem. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. 4. 5. 2. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . Političke nauke. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. statistika i bihevoristička teorija. Statistika. Kao što vidimo. Makroekonomija.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike.

Do sada. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Svaka analiza tržišta. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. 3. želje i očekivanja ciljanog tržišta. 5. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga.grupa o kupovini. 4. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. Boris Tihi. Pored prava. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Sarajevo 1995 8 . U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Rješavanje problema promocione strategije. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. po oblasti problema koje rješava:3 1. 2. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih.

regionalnom i globalnom nivou. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. marketing. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga.na nivou privrede.na nivou direktnog proizvodnog programa. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. između ostalog. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. Plasman svakog proizvoda. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: .M. proizvoda ili usluge. . Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. .razvoj marketinga. te uspješnost plasmana istog.godina 9 .na nivou preduzeća. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. . daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog.na nivou preduzeća. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga.

organizacije proizvodnje. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. vođenja iste i njene kontrole. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. potpuno autonomno. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Svaka od ovih. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. Shodno navedenom. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. ali i u cijelom poduzeću. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. 10 . Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. Već ranije je istaknuto da profesionalan.

5 Marketing Managment.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup.Slika 1. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća.Philip Kotler. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. baš kao i razmjena roba i usluga. U vremenu globalizacije tržiđta. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. Prentice Hall. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku.

Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. Ukratko objašnjeno. informaciono-računovodstvena. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. informacijska. Svi marketinški potezi. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. Naravno. U ovom radu. proizvođača i svih učesnika na tržištu. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. finansijska i planska funkcija marketinga. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. Postoje tu još brojne funkcije. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. njegovu višestruku prirodu i značaj. kao što su granska. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. U današnjem svijetu. ove važne pojmove. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. odnosno. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. 12 . Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. uzročno-posljedične veze između potrošača. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću.

Philip Kotler. Izborni Marketing. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Boris Tihi. Sarajevo 1995 5.godina 2. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Sveučilište u mostaru. Internet izvori 13 . Mostar. 2008 godina 6.Literatura 1. Istraživanje marketinga. Zoran Tomić.M. 2000 godina 3. Marketing. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Prentice Hall. Marketing Managment.