P. 1
Interdisciplinarnost+i+interfunkcionalnost+marketinga

Interdisciplinarnost+i+interfunkcionalnost+marketinga

|Views: 105|Likes:
Published by Emina Suvalija

More info:

Published by: Emina Suvalija on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

godine Sadržaj Uvod …………………………………………………………………….……………………… 9 Zaključak …………………………………………………………….. 12 Literatura …………………………………………………………………………...Sarajevo.… 3 Općenito o marketingu …………………………………………………. 13 2 ... 4 Interdisciplinarnost marketinga ………….…. Septebar 2009...………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga …………………….….

vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. Međutim. Međutim. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. Međutim. Takođe. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. 3 . Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. u narodu često nazivan kao reklama. pojasniti da je marketing ne samo vještina. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. nego da je marketing i poslovna filozofija. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. plasman roba. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. poslovna funkcija i naučna disciplina. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. Međutim. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija.Uvod Od davnina. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća.

pravni i ekonomski proces. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1.ili. organiziranje. Aktivnost kupovine.godina. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. 3. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. cijena. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. M. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. ili. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Marketing je analiziranje. 2. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. Polazeći sa stanovišta da je. ali i proizvodnje. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. 2. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. raspodjele i potrošnje. prodaje. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. ali. koliko. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. ili. To je netačno. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. istim nije pojašnjena konceptualna. 4. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja.dr. transporta i skladištenja robe. u suvremenom svijetu. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. 4 . dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu.

c). ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. kao funkciju. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. koja. e). d). 4. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. f). kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. b). 5 . prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. odrediti cijenu. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. Kao analitičko-plansku aktivnost.3. koji je istovremeno vještina. poslovna filozofija i nauka.

Zbog svoje specifičnosti. 5. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. Naprotiv. 2 Istraživanje marketinga. Doprinos marketinga je ogroman.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. 4. kao naučna disciplina nije izolovana. u svim vidovima ljudskog djelovanja. Takođe. njihove reakcije na određene pojave. Sarajevo 1995 6 . Šta se dešava u marketingu 2. Finansije. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. Boris Tihi. 2. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. marketing je takođe i znanstvena disciplina. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. Teorija upravljanja. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. marketing proučava i ljudske odnose. 3. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. Teorija organizacije. Mikroekonomija. Računovodstvo. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj.

Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . Makroekonomija. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. statistika i bihevoristička teorija. 2. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. 5. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Ukratko. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. marketing je kompleksan naučni sistem. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. 3. Matematika. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. 4. 2. Inžinjerski sustavi: Informatika. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. Statistika. 5. Međutim. 3. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. 4.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. IV grupa: 1. 4. Kao što vidimo. Filozofija. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. psihologije i drugih nauka. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. Operaciona istraživanja. 3. Političke nauke. prvenstveno ekonomskim. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. Politička ekonomija. 2. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva.

Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih.grupa o kupovini. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. po oblasti problema koje rješava:3 1. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. Sarajevo 1995 8 . možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. 5. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. Do sada. Boris Tihi. 4. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. 3. Pored prava. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. 2. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. Svaka analiza tržišta. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. Rješavanje problema promocione strategije. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba.

razvoj marketinga.godina 9 . ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: . proizvoda ili usluge. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4.M. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga.na nivou preduzeća. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. marketing. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. . da odgovori na pitanja: 4 Marketing. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. Plasman svakog proizvoda. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak.na nivou privrede.na nivou preduzeća. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. . zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. .na nivou direktnog proizvodnog programa. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. te uspješnost plasmana istog. između ostalog. regionalnom i globalnom nivou.

Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. vođenja iste i njene kontrole. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. Shodno navedenom. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Svaka od ovih. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. 10 . odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. potpuno autonomno. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. ali i u cijelom poduzeću. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. Već ranije je istaknuto da profesionalan.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. organizacije proizvodnje. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate.

baš kao i razmjena roba i usluga. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile.Slika 1. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom.Philip Kotler. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. Prentice Hall. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. 5 Marketing Managment. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. U vremenu globalizacije tržiđta. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća.

njegovu višestruku prirodu i značaj. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. ove važne pojmove. informacijska. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. kao što su granska. proizvođača i svih učesnika na tržištu. U današnjem svijetu. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. finansijska i planska funkcija marketinga. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. informaciono-računovodstvena. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. Postoje tu još brojne funkcije. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. uzročno-posljedične veze između potrošača. Ukratko objašnjeno. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. Naravno. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. odnosno. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. U ovom radu. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. Svi marketinški potezi.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. 12 .

Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Mostar. Internet izvori 13 . Philip Kotler. Istraživanje marketinga. Sveučilište u mostaru. Marketing.godina 2. 2008 godina 6. Prentice Hall. Zoran Tomić. Izborni Marketing. Marketing Managment. 2000 godina 3.Literatura 1. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Boris Tihi.M. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Sarajevo 1995 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->