UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

. Septebar 2009. godine Sadržaj Uvod …………………………………………………………………….… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….……………………… 9 Zaključak …………………………………………………………….….….....………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga …………………….Sarajevo. 13 2 .. 4 Interdisciplinarnost marketinga …………. 12 Literatura …………………………………………………………………………..

da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. pojasniti da je marketing ne samo vještina. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. Međutim. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. u narodu često nazivan kao reklama. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Takođe. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. plasman roba. Međutim. nego da je marketing i poslovna filozofija. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike.Uvod Od davnina. 3 . prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. poslovna funkcija i naučna disciplina. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. Međutim. Međutim. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama.

Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. Aktivnost kupovine. ili. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. istim nije pojašnjena konceptualna. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. 4. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. 4 . u suvremenom svijetu. Marketing je analiziranje. ali. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. raspodjele i potrošnje. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. 2. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. 2. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. ali i proizvodnje.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. M. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika.ili. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. prodaje. To je netačno. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga.godina. 3. organiziranje. koliko. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. Polazeći sa stanovišta da je.dr. cijena. transporta i skladištenja robe. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. ili. pravni i ekonomski proces.

odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. koja. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. c). kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. koji je istovremeno vještina. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. odrediti cijenu. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). b). kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. 4.3. ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. f). 5 . e). d). poslovna filozofija i nauka. Kao analitičko-plansku aktivnost. kao funkciju. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača.

marketing je povezan sa ekonomskim naukama. marketing proučava i ljudske odnose. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. kao naučna disciplina nije izolovana. u svim vidovima ljudskog djelovanja. Takođe. Naprotiv. 5. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Teorija organizacije. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. Boris Tihi. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. 3. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. Mikroekonomija. 2. Računovodstvo. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. Finansije. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. 2 Istraživanje marketinga. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. marketing je takođe i znanstvena disciplina. Doprinos marketinga je ogroman. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. Zbog svoje specifičnosti. 4. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Sarajevo 1995 6 .Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. njihove reakcije na određene pojave. Teorija upravljanja. Šta se dešava u marketingu 2. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj.

II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. Ukratko. 5. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. Operaciona istraživanja. 4. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. statistika i bihevoristička teorija. Matematika. Kao što vidimo. prvenstveno ekonomskim. 4. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. Međutim. 2. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. Inžinjerski sustavi: Informatika. 2. 3. Makroekonomija. 4. psihologije i drugih nauka. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. Filozofija. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. Politička ekonomija. 3. 3. Političke nauke. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . IV grupa: 1. marketing je kompleksan naučni sistem. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Statistika. 5. 2. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje.

Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. po oblasti problema koje rješava:3 1. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. Do sada.grupa o kupovini. 5. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. 4. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Sarajevo 1995 8 . marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. Boris Tihi. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Pored prava. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih. Rješavanje problema promocione strategije. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. 2. Svaka analiza tržišta. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. 3. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja.

ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti.razvoj marketinga. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. . Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito.godina 9 . Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. marketing. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. proizvoda ili usluge. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. .na nivou direktnog proizvodnog programa. Plasman svakog proizvoda.M.na nivou preduzeća. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. regionalnom i globalnom nivou. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: . Prikazati tačan odnos marketinškim putem. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. .na nivou privrede. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja.na nivou preduzeća. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. između ostalog. te uspješnost plasmana istog.

Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. organizacije proizvodnje. Već ranije je istaknuto da profesionalan. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. vođenja iste i njene kontrole. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. potpuno autonomno. Svaka od ovih.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. 10 . Shodno navedenom. ali i u cijelom poduzeću. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga.

Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. U vremenu globalizacije tržiđta. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P.Slika 1. baš kao i razmjena roba i usluga. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu.Philip Kotler. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . 5 Marketing Managment. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. Prentice Hall. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup.

finansijska i planska funkcija marketinga. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. Naravno. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. uzročno-posljedične veze između potrošača. U današnjem svijetu. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. kao što su granska. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. odnosno. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. ove važne pojmove. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. Ukratko objašnjeno. 12 . informacijska. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. Postoje tu još brojne funkcije. U ovom radu. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. njegovu višestruku prirodu i značaj. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. proizvođača i svih učesnika na tržištu. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. Svi marketinški potezi. informaciono-računovodstvena. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline.

11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Internet izvori 13 . Zoran Tomić. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Sveučilište u mostaru.godina 2. Philip Kotler. Boris Tihi. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Mostar. Sarajevo 1995 5. Prentice Hall. 2008 godina 6. Izborni Marketing.M.Literatura 1. Istraživanje marketinga. Marketing Managment. 2000 godina 3. Marketing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful