UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

.….……………………… 9 Zaključak …………………………………………………………….. 13 2 . 12 Literatura ………………………………………………………………………….………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………..… 3 Općenito o marketingu …………………………………………………..…. Septebar 2009.. 4 Interdisciplinarnost marketinga …………... godine Sadržaj Uvod …………………………………………………………………….Sarajevo.

Međutim. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. plasman roba. Međutim. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Međutim. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća.Uvod Od davnina. nego da je marketing i poslovna filozofija. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. u narodu često nazivan kao reklama. pojasniti da je marketing ne samo vještina. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. 3 . poslovna funkcija i naučna disciplina. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. Takođe. Međutim. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga.

nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. ili. ali i proizvodnje. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. transporta i skladištenja robe.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. 3. prodaje. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. To je netačno. ali. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1.ili. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. pravni i ekonomski proces. ili. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. 2. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Marketing je analiziranje. 4. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. 2. u suvremenom svijetu. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. organiziranje. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. koliko. Aktivnost kupovine. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. istim nije pojašnjena konceptualna.dr.godina. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. 4 . Polazeći sa stanovišta da je. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. cijena. M. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. raspodjele i potrošnje.

ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. f).3. kao funkciju. d). Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. Kao analitičko-plansku aktivnost. kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. 4. koja. e). odrediti cijenu. 5 . prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. c). b). Kao α i Ω svih faza reprodukcije. koji je istovremeno vještina. poslovna filozofija i nauka.

Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. 4. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. Šta se dešava u marketingu 2. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. 5. Naprotiv. marketing proučava i ljudske odnose. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Doprinos marketinga je ogroman. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. njihove reakcije na određene pojave. kao naučna disciplina nije izolovana. Računovodstvo. Teorija upravljanja. 3.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. Zbog svoje specifičnosti. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Takođe. 2 Istraživanje marketinga. marketing je takođe i znanstvena disciplina. Sarajevo 1995 6 . po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. Boris Tihi. 2. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. Mikroekonomija. Finansije. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. Teorija organizacije. u svim vidovima ljudskog djelovanja.

tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. Inžinjerski sustavi: Informatika. Političke nauke. marketing je kompleksan naučni sistem. 4. 5. IV grupa: 1. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. 2. 4. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. psihologije i drugih nauka. 3. 2. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. 4. Makroekonomija. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. kako je marketing samostalna naučna disciplina. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. 5. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. statistika i bihevoristička teorija. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. Operaciona istraživanja. Ukratko. 3. Matematika. Politička ekonomija. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. Statistika. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. Međutim. Kao što vidimo. 3. 2. prvenstveno ekonomskim. Filozofija. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 .

Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Rješavanje problema promocione strategije. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Boris Tihi. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Svaka analiza tržišta. Do sada. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. 3. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. po oblasti problema koje rješava:3 1.grupa o kupovini. 5. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. Pored prava. 4. 2. Sarajevo 1995 8 . Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih.

na nivou privrede. . U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. .razvoj marketinga. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. između ostalog. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. proizvoda ili usluge.na nivou preduzeća. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. . Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku.na nivou preduzeća. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga.na nivou direktnog proizvodnog programa. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: . to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom.M. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. te uspješnost plasmana istog. Plasman svakog proizvoda.godina 9 . Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. marketing. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. regionalnom i globalnom nivou.

Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. potpuno autonomno. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. Već ranije je istaknuto da profesionalan. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. 10 . mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. ali i u cijelom poduzeću. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. Svaka od ovih. organizacije proizvodnje. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. vođenja iste i njene kontrole. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. Shodno navedenom. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga.

Slika 1. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. Prentice Hall. 5 Marketing Managment. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. U vremenu globalizacije tržiđta. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. baš kao i razmjena roba i usluga. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku.Philip Kotler.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom.

kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. U ovom radu. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. Ukratko objašnjeno. U današnjem svijetu. uzročno-posljedične veze između potrošača. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. Postoje tu još brojne funkcije. Svi marketinški potezi. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. odnosno. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. njegovu višestruku prirodu i značaj. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. informaciono-računovodstvena. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. proizvođača i svih učesnika na tržištu. ove važne pojmove. informacijska. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. Naravno. kao što su granska. finansijska i planska funkcija marketinga. 12 .

2000 godina 3. Istraživanje marketinga. Mostar. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Izborni Marketing. Zoran Tomić. Sarajevo 1995 5. Prentice Hall. Marketing Managment. Boris Tihi. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Philip Kotler.godina 2. Marketing.M.Literatura 1. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. 2008 godina 6. Internet izvori 13 . Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Sveučilište u mostaru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful