UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

……………………… 9 Zaključak ……………………………………………………………. 12 Literatura …………………………………………………………………………..………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………..…... 4 Interdisciplinarnost marketinga ………….….. godine Sadržaj Uvod ……………………………………………………………………. 13 2 .… 3 Općenito o marketingu …………………………………………………. Septebar 2009.Sarajevo...

plasman roba. nego da je marketing i poslovna filozofija. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. Međutim. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. Međutim. Međutim. poslovna funkcija i naučna disciplina. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Takođe. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. pojasniti da je marketing ne samo vještina. Međutim. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga.Uvod Od davnina. 3 . u narodu često nazivan kao reklama. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina.

Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. istim nije pojašnjena konceptualna. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. cijena. Aktivnost kupovine. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. ili. Marketing je analiziranje. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. koliko. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit.ili. organiziranje. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Polazeći sa stanovišta da je. To je netačno. 2. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. 2. pravni i ekonomski proces. ali i proizvodnje.dr. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. transporta i skladištenja robe. 3. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. raspodjele i potrošnje. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. prodaje. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. 4 . Sve ove definicije su samo djelimično tačne. M. ili. 4. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. u suvremenom svijetu.godina. ali. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga.

ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. koja. kao funkciju. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. poslovna filozofija i nauka.3. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. f). d). 5 . Kao analitičko-plansku aktivnost. odrediti cijenu. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. b). koji je istovremeno vještina. e). 4. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. animator aktivnog pristupa prema potrošaču. c). Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a).

marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. Sarajevo 1995 6 . u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. Doprinos marketinga je ogroman. Zbog svoje specifičnosti. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Računovodstvo. u svim vidovima ljudskog djelovanja. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. 2. Šta se dešava u marketingu 2. Teorija organizacije. 4. Finansije. Boris Tihi. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. 5. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. kao naučna disciplina nije izolovana. Mikroekonomija. Naprotiv. marketing je takođe i znanstvena disciplina. 3. marketing proučava i ljudske odnose. Takođe. naukama koje proučavaju odnose među ljudima.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. 2 Istraživanje marketinga. njihove reakcije na određene pojave. Teorija upravljanja. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti.

Statistika. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. 4. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. 2. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. prvenstveno ekonomskim. 2. psihologije i drugih nauka. 5. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . Matematika. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. Inžinjerski sustavi: Informatika. 4. Politička ekonomija. 3. 5. statistika i bihevoristička teorija. Makroekonomija. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. Međutim. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. Političke nauke. IV grupa: 1. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. 3. Ukratko. 3. 2.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. Operaciona istraživanja. Filozofija. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. marketing je kompleksan naučni sistem. 4. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. Kao što vidimo. kako je marketing samostalna naučna disciplina.

U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. 4. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Boris Tihi. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. Svaka analiza tržišta. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. 3. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. 2. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. 5. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Do sada. Sarajevo 1995 8 . Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Pored prava.grupa o kupovini. Rješavanje problema promocione strategije. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. po oblasti problema koje rješava:3 1.

regionalnom i globalnom nivou. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga.na nivou preduzeća. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga.razvoj marketinga. između ostalog. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. . Plasman svakog proizvoda. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga.M. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću.na nivou preduzeća. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima.na nivou privrede. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: .godina 9 . predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. . da odgovori na pitanja: 4 Marketing. marketing. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. te uspješnost plasmana istog. proizvoda ili usluge.na nivou direktnog proizvodnog programa. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. .

Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. Već ranije je istaknuto da profesionalan. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. potpuno autonomno. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. 10 . Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. ali i u cijelom poduzeću.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. Shodno navedenom. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. organizacije proizvodnje. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. vođenja iste i njene kontrole. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. Svaka od ovih. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca.

Slika 1. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. U vremenu globalizacije tržiđta. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. Prentice Hall. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. baš kao i razmjena roba i usluga. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 .Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ).Philip Kotler. 5 Marketing Managment. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju.

12 . njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. proizvođača i svih učesnika na tržištu. njegovu višestruku prirodu i značaj. Naravno. Ukratko objašnjeno. ove važne pojmove. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. finansijska i planska funkcija marketinga. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. Postoje tu još brojne funkcije.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. odnosno. Svi marketinški potezi. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. informacijska. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. informaciono-računovodstvena. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. U današnjem svijetu. kao što su granska. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. U ovom radu. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. uzročno-posljedične veze između potrošača. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike.

11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4.M. Prentice Hall. Izborni Marketing. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Sarajevo 1995 5. 2000 godina 3. Boris Tihi. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Philip Kotler. Mostar. Internet izvori 13 . Sveučilište u mostaru.Literatura 1. Marketing. Marketing Managment. Zoran Tomić. Istraživanje marketinga.godina 2. 2008 godina 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful