P. 1
Interdisciplinarnost+i+interfunkcionalnost+marketinga

Interdisciplinarnost+i+interfunkcionalnost+marketinga

|Views: 105|Likes:
Published by Emina Suvalija

More info:

Published by: Emina Suvalija on Apr 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

4 Interdisciplinarnost marketinga ………….Sarajevo....……………………… 9 Zaključak ……………………………………………………………. godine Sadržaj Uvod …………………………………………………………………….………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………. 13 2 ..…. Septebar 2009.….… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….... 12 Literatura ………………………………………………………………………….

plasman roba. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. nego da je marketing i poslovna filozofija. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing.Uvod Od davnina. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. Međutim. poslovna funkcija i naučna disciplina. Međutim. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. pojasniti da je marketing ne samo vještina. 3 . Međutim. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. u narodu često nazivan kao reklama. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Međutim. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. Takođe. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga.

Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. cijena. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. koliko. Polazeći sa stanovišta da je. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. ili. 2. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata.dr. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. 3. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. Aktivnost kupovine. istim nije pojašnjena konceptualna. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. 2.godina.ili. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. raspodjele i potrošnje. ili. M. ali. To je netačno. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. u suvremenom svijetu. 4 . Marketing je analiziranje. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. pravni i ekonomski proces. transporta i skladištenja robe. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. ali i proizvodnje. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. organiziranje. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. prodaje. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. 4.

f). koji je istovremeno vještina.3. prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. 5 . animator aktivnog pristupa prema potrošaču. d). c). b). kao funkciju. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. poslovna filozofija i nauka. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. koja. 4. odrediti cijenu. e). kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. Kao analitičko-plansku aktivnost.

Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. Šta se dešava u marketingu 2. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. kao naučna disciplina nije izolovana. Sarajevo 1995 6 . 2 Istraživanje marketinga. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. Teorija upravljanja. Naprotiv. Boris Tihi. marketing proučava i ljudske odnose. 4. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. 3. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. u svim vidovima ljudskog djelovanja. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Takođe. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. 5. Teorija organizacije. Računovodstvo. njihove reakcije na određene pojave. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. Doprinos marketinga je ogroman. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. Zbog svoje specifičnosti. 2. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. marketing je takođe i znanstvena disciplina. Mikroekonomija. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Finansije.

4. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. 2. kako je marketing samostalna naučna disciplina. 2. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. 3. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . 3. IV grupa: 1. marketing je kompleksan naučni sistem. Makroekonomija.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. Politička ekonomija. Inžinjerski sustavi: Informatika. Kao što vidimo. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. 2. 4. psihologije i drugih nauka. Političke nauke. Statistika. statistika i bihevoristička teorija. Matematika. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. 3. Operaciona istraživanja. 4. Filozofija. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. Ukratko. prvenstveno ekonomskim. 5. Međutim. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. 5.

3. 5. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. Svaka analiza tržišta. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. Boris Tihi. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Do sada. Sarajevo 1995 8 . možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. 4. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. 2. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Rješavanje problema promocione strategije. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. Pored prava. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. po oblasti problema koje rješava:3 1. želje i očekivanja ciljanog tržišta. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja.grupa o kupovini.

Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga.na nivou direktnog proizvodnog programa. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje.godina 9 . robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. regionalnom i globalnom nivou. marketing.na nivou preduzeća. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja.na nivou privrede. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga.na nivou preduzeća. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. . proizvoda ili usluge. . kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. te uspješnost plasmana istog.razvoj marketinga. Plasman svakog proizvoda. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. . i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu.M. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: . između ostalog.

školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. Već ranije je istaknuto da profesionalan. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. ako će isto proizvesti samo kontra efekat.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. 10 . posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. vođenja iste i njene kontrole. organizacije proizvodnje. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. ali i u cijelom poduzeću. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Svaka od ovih. potpuno autonomno. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. Shodno navedenom. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću.

Slika 1. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. 5 Marketing Managment.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). U vremenu globalizacije tržiđta. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. Prentice Hall. gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. baš kao i razmjena roba i usluga. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve.Philip Kotler. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 .

interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. U ovom radu. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. ove važne pojmove. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. informaciono-računovodstvena. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. uzročno-posljedične veze između potrošača. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. Svi marketinški potezi. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. informacijska. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. njegovu višestruku prirodu i značaj.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. 12 . proizvođača i svih učesnika na tržištu. kao što su granska. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. odnosno. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. Ukratko objašnjeno. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. finansijska i planska funkcija marketinga. U današnjem svijetu. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. Naravno. Postoje tu još brojne funkcije.

godina 2. Internet izvori 13 . Izborni Marketing. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Marketing. Marketing Managment.M. Sarajevo 1995 5. Sveučilište u mostaru. Mostar. 2008 godina 6. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. 2000 godina 3. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999.Literatura 1. Philip Kotler. Boris Tihi. Zoran Tomić. Prentice Hall. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Istraživanje marketinga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->