UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

. 4 Interdisciplinarnost marketinga …………. 13 2 ... Septebar 2009...….… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….Sarajevo. godine Sadržaj Uvod ……………………………………………………………………..……………………… 9 Zaključak …………………………………………………………….………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga …………………….…. 12 Literatura …………………………………………………………………………..

Međutim. pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. 3 . Međutim. Takođe. Međutim. Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća.Uvod Od davnina. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. plasman roba. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. poslovna funkcija i naučna disciplina. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. nego da je marketing i poslovna filozofija. Međutim. pojasniti da je marketing ne samo vještina. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. u narodu često nazivan kao reklama.

1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. pravni i ekonomski proces. organiziranje. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni.ili. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. ili. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. ali i proizvodnje. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod. u suvremenom svijetu. Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje. Marketing je analiziranje. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. raspodjele i potrošnje. politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. Polazeći sa stanovišta da je.godina. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. ali. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. 3. Aktivnost kupovine. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika. 4. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. koliko. M. To je netačno. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. istim nije pojašnjena konceptualna. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. 2. cijena. 4 .dr. transporta i skladištenja robe. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini. ili. 2. prodaje.

koja. d). e). f). kao funkciju. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. odrediti cijenu. Kao α i Ω svih faza reprodukcije. kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. Kao analitičko-plansku aktivnost. Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. koji je istovremeno vještina. b). animator aktivnog pristupa prema potrošaču.3. ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. c). Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. 4. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). poslovna filozofija i nauka. 5 . Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma.

Takođe. u svim vidovima ljudskog djelovanja.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. Finansije. 5. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. marketing je takođe i znanstvena disciplina. njihove reakcije na određene pojave. Teorija upravljanja. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. kao naučna disciplina nije izolovana. Boris Tihi. po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. Teorija organizacije. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. Šta se dešava u marketingu 2. 2. Računovodstvo. 3. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. marketing je povezan sa ekonomskim naukama. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. 2 Istraživanje marketinga. Mikroekonomija. 4. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. Sarajevo 1995 6 . osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. marketing proučava i ljudske odnose. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Doprinos marketinga je ogroman. Zbog svoje specifičnosti. Naprotiv.

2. 4. Politička ekonomija. 4. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. statistika i bihevoristička teorija. IV grupa: 1. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. Ukratko. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. Međutim. marketing je kompleksan naučni sistem. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. prvenstveno ekonomskim. pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. Kao što vidimo. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. 4. Statistika. Filozofija. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. 5.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. 2. Inžinjerski sustavi: Informatika. Matematika. 2. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . psihologije i drugih nauka. 3. Operaciona istraživanja. Političke nauke. 5. Makroekonomija. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. 3. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. 3.

Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. 2. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. Svaka analiza tržišta. 5. želje i očekivanja ciljanog tržišta. 4. po oblasti problema koje rješava:3 1. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. Do sada. Pored prava. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih. Sarajevo 1995 8 . Boris Tihi. Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja. svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. 3. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. Rješavanje problema promocione strategije. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike.grupa o kupovini. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka.

kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4. . daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike.na nivou preduzeća. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera.godina 9 . U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. da odgovori na pitanja: 4 Marketing.M. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku. to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. . proizvoda ili usluge.na nivou preduzeća. Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. . regionalnom i globalnom nivou. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga. marketing. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta.na nivou privrede. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. između ostalog. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: . Interfunkcionalnost marketinga Već ranije.razvoj marketinga. Plasman svakog proizvoda. te uspješnost plasmana istog.na nivou direktnog proizvodnog programa. ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti.

jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. Već ranije je istaknuto da profesionalan. Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici. organizacije proizvodnje. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. vođenja iste i njene kontrole. potpuno autonomno. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. ali i u cijelom poduzeću. Shodno navedenom. 10 . Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. Svaka od ovih.

ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. 5 Marketing Managment.Slika 1. Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). baš kao i razmjena roba i usluga. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve.Philip Kotler. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. Prentice Hall. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. U vremenu globalizacije tržiđta. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup.

Ukratko objašnjeno. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. U ovom radu. informaciono-računovodstvena. 12 . mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. ove važne pojmove. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. uzročno-posljedične veze između potrošača. Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. finansijska i planska funkcija marketinga. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. odnosno. proizvođača i svih učesnika na tržištu. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta. njegovu višestruku prirodu i značaj. Naravno. U današnjem svijetu. informacijska. Svi marketinški potezi. Postoje tu još brojne funkcije. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. kao što su granska.

2008 godina 6. 2000 godina 3. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Philip Kotler. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. Mostar. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Izborni Marketing. Zoran Tomić.M. Istraživanje marketinga. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Boris Tihi. Prentice Hall.Literatura 1. Marketing Managment.godina 2. Sarajevo 1995 5. Marketing. Sveučilište u mostaru. Internet izvori 13 .