UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet za saobraćaj i komunikacije

SEMINARSKI RAD ( iz predmeta Tehnologijski marketing ) Tema:

Interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga

Mentor: Red. prof. dr. Šefkija Čekić V.Asis. mr.Azra Ferizović Asis: dipl ing Amel Kosovac

13 2 .………………………………… 6 Interfunkcionalnost marketinga ……………………..… 3 Općenito o marketingu ………………………………………………….Sarajevo..……………………… 9 Zaključak ……………………………………………………………... 12 Literatura …………………………………………………………………………. godine Sadržaj Uvod ……………………………………………………………………..…..…. Septebar 2009. 4 Interdisciplinarnost marketinga …………..

Kroz vijekove marketing je postojao u nekom obliku.Uvod Od davnina. Pojašnjenjem ovih stvari dobija se bolji uvid u pojam interdisciplinarnosti marketinga jer jedan tako kompleksan pojam ne može samostalno egzistirati i afirmisati se u načnim krugovima bez pomoči drugih naučnih disciplina. nego da je marketing i poslovna filozofija. pojasniti da je marketing ne samo vještina. Međutim. znači govoriti o primjeni marketinga u cilju ostvarenja drugih funkcija. Riječ reklama i marketing imaju otprilike isto značenje s tim što je reklama i leksički sadržana u riječiju marketing. Takođe. Tema ovog rada je interdisciplinarnost i interfunkcionalnost marketinga. tema ovog rada nije ni sam pojam marketing ni pojam reklama. Sam pojam interdiscipliarnosti u velikoj mjeri je poznat širem krugu društva i isti predstavlja sinonim za neki objekt. Objašnjavajuči poslovnu funkciju marketinga stiče se bolji pregled pojma interfunkcionalnosti marketinga i objašnjava krucijelna uloga marketinga u svim oblastima ljudskog djelovanja. plasman roba. u narodu često nazivan kao reklama. vještine i teorijske koncepcije drugih naučnih disciplina. Međutim. prvenstveno poslovne i proizvodne funkcije kao i brojnih drugih. neophodno je prije svega obraditi sam pojam marketinga. materijala i informacija bio je presudan jer posjedovat iste ne pruža nikakve garancije da če se realizovati njihova upotrebna vrijednost. misao ili informaciju koja se u svom razvoju i afirmaciji oslanja na dostignuća. Međutim. poslovna funkcija i naučna disciplina. da bi se kvaliteteno obradile ove tematske cjeline. Reklama predstavlja jedan od ključnih aspekata marketinga. takvi kompleksni pojmovi ne mogu biti adekvatno obrađeni na ovako malom broju stranica te je ovaj rad samo jedan od mnogih pokušaja skraćivanja i pojašnjenja ovako kompleksne tematike. govoreči o interfunkcionalnosti marketinga. Međutim. veoma značajan u tržišnoj konkurenciji. 3 . pogrešno je mišljenje da je reklama marketing što je uvaženo mišljenje u većini društva koje je očigledno nedovoljno upoznato sa problematikom marketinga.

Osnovna pitanja na koje mrketinška nauka mora dati odgovor su: šta. ili. Marketing je prisutan u svim procesima društvene reprodukcije. kada i gdje su potrebepotrašaća proizvoda ili usluga. 4. On je konceptualno i operativno zastupljen u fazama razmjene. Polazeći sa stanovišta da je. transporta i skladištenja robe. Sve ove definicije su samo djelimično tačne. pravni i ekonomski proces. Marketing je aktivnost koja prethodi i slijedi proces proizvodnje.Općenito o marketingu: Sama riječ marketing dolazi iz engleskog jezika i prema »Leksikonu stranih reči« odnosi se na sve aktivnosti koje se preduzimaju radi što boljeg plasmana robe na tržištu. Aktivnost kupovine. koliko. u suvremenom svijetu. raspodjele i potrošnje. poslovno filozofska i šira ekonomska interpretacija marketinga. Ove definicije predstavljaju marketing kao operativni. Marketing je analiziranje. istim nije pojašnjena konceptualna. planiranje i kontrola instrumenata ( proizvod.ili. sve roba koja ima cijenu i tržište konzumenata. cijena. Provođenje neophodnih i sporednih aktivnosti kako bi se obezbijedilo povezivanje razmjene. 3. dolazimo do činjenice da je marketing neodvojivi dio bilo koje sfere života modernog čovjeka. M. Aktivnosti pomoću kojih se dislociraju proizvodi na razne lokacije u svrhu njihovog uskladištenja. Sve navedene definicije marketingu odvode pod okrilje razmjene ( trgovine ) kao jedinog područja ekonomskih nauka koje predstavlja njegovu sferu interesovanja. 2. 1 Definicije prema knjizi » Marketing« prof. Svaka aktivnost koja potencijalnu vezu između proizvođača i potrošača realizira u stvarnu. Odgovarajući na ova temeljna pitanja marketinga. ili. 2. promocija i distribucija ) orijentiranih prema kupcima. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. ali i proizvodnje. te obezbjeđuje promjenu vlasništva istih brinući o njihovoj prodaji ili kupovini.dr. organiziranje. jer marketing ne predstavlja samo niz poslovnih aktivnosti koje se preduzimaju sa svrhom osiguravanja dopreme robe i usluga od proizvođača do porošača ili korisnika.godina. 4 . politika i aktivnosti koje su usmjerene na zadovoljavanje potreba i želja odabrane grupe kupaca uz odgovarajući profit. nego je to i zbir pravnih aktivnosti povezanih sa promjenom vlasništva i posjedovanjem roba ili usluga. ali. dolazi se do definicija koje puno bliže i tačnije definišu marketing1: 1. Prema nekim definicijama marketing je operativni proces koji se definira kao: 1. prodaje. To je netačno.

Marketing je ukupni sustav međusobno povezanih poslovnih aktivnosti koje imsju za cilj planirati. ma kakva bila ne posjeduje sveobuhvatnost niti se dotiče svih aspekata marketinga. kao faktor sinhronizacije odnosa između proizvodnih subjekata i stvarnih i potencijalnih potrošača. kao funkciju. koja. prem da i dalje imamo problem definicije marketinga. f). koji je istovremeno vještina. Posmatrajući marketing na ovakav način dolazimo do konceptualnog i operativnog proširenja njegovog pojma. kao sustav međusobno vezanih aktivnosti usmjerenih na rješavanje određenih potreba. b). animator aktivnog pristupa prema potrošaču. Kao analitičko-plansku aktivnost. 5 . Kao α i Ω svih faza reprodukcije. odnosno problema sa kojim se suočava potrošač. Marketing je usmjeren na postizanje maksimalne konzistrentnosti između resursa poduzeća i sklonosti potrošača. c). e). promovisati i distribuirati proizvod ili uslugu u skladu sa željama sadašnjih potencijalnih kupaca. 4.3. poslovna filozofija i nauka. Shodno navedenom marketing treba posmatrati: a). odrediti cijenu. d).

po svojoj prirodi društvena nauka i razne pojave u marketingu se teško mogu kvantitativno izraziti. Marketing je sama i zasebna naučna disciplina. Teorija upravljanja. Finansije. Uloga savjetnika marketingstručnjacima u cilju ostvarenja njihovih planiranih aktivnosti Interdisciplinarnost marketinga znači da se on u svom razvoju i afirmisanju kao naučne discipline oslanjao na druge nauke. Sarajevo 1995 6 . marketing je povezan sa ekonomskim naukama. u uskom spletu sa raznim naučnim disciplinama. 5. Teorija organizacije. marketing je takođe i znanstvena disciplina. 2. Predviđanje posljedica tih dešavanja 3. međutim doprinos marketinga kao naučne discipline je važan u tome što govori: 1. Već ranije je spominjano da je svaka nauka ustvari dio općeg spoznaje i tako ni marketing. Naprotiv. Kao što je objašnjeno u predhodnom dijelu rada. 3. 4. naukama koje proučavaju odnose među ljudima. Sam pojam interdisciplinarnosti je latinskog leksičkog porijekla koji se tiče više razlićitih naučnih disciplina. marketing proučava i ljudske odnose. kao naučna disciplina nije izolovana. osvrnut ću se na sam pojam interdisciplinarnosti. marketing kao naučna disciplina je povezan sa drugim naučnim disciplinama i ta povezanost mu je omogućila ubrzan razvoj. Boris Tihi. 2 Istraživanje marketinga.Interdisciplinarnost marketinga Prije nego što se obradim pojam interdisciplinarnost marketinga. Iz svih ovih razloga vidljivo je da marketnig ne može biti egzaktna naučna disciplina nego da mora biti interdisciplinaran. Naučne discipline koje se koriste u marketingu mogu se podijeliti u četri grupe i to2 : I grupa-Ekonomske nauke: 1. u svim vidovima ljudskog djelovanja. Zbog svoje specifičnosti. Šta se dešava u marketingu 2. matematičkim i raznim tehničkim naukama. Mikroekonomija. Računovodstvo. Doprinos marketinga je ogroman. Takođe. njihove reakcije na određene pojave.

pronalaženja i donošenja marketinških rješenja i strategija za određene poslove mora da poznaje prinicipe statistike. 3. 2. bolje isplanirati cjelokupnu marketinšku ponudu te dobiti cjelokupnu predstavu o očekivanim reakcijama cjelokupnog društva. 4. tako je on kao takav prisutan i u drugim znanostima. marketing je kompleksan naučni sistem. 3. 5. Marketing stručnjak prilikom proučavanja marketinga. 3. Prve naučne discipline koje su se koristile u razvoju i afirmisanju marketinga bile su ekonomika. 2. 2. Psihologija predstavlja jednu od značajnijih naučnih disciplina i alata marketinga jer zahvaljujuči psihologiji moguće je predvidjeti i analizirati reakcije pojedinaca i grupe ljudi na određene marketinške kampanje. Makroekonomija. tako ni druge naučne discipline ne mogu bez marketinga. Ovakav interdisciplinarni pristup dao je veliki doprinos da se marketing razvija od vještine ka nauci. Individuana i društvena psihologija Sociologija Pravo Antropologija Etika III grupa-Nauke koje proučavaju kvantitativne izraze: 1. Međutim. kako je marketing samostalna naučna disciplina. Sociologija kao nauka ima veliki značaj pri planiranju kupovine i odlučivanju socijalnih 7 . 4. statistika i bihevoristička teorija. 4. Matematika. Filozofija. Političke nauke. Kao što vidimo. Ova teorija je skup znanosti koji proučava međusobne odnose među ljudima. psihologije i drugih nauka. Politička ekonomija. prvenstveno ekonomskim.II grupa-Grupa nauka koja proučava ponašanje i međusobne odnose: 1. za čije efikasno provođenje je potrebno poznavati razne druge nauke. IV grupa: 1. Ukratko. Inžinjerski sustavi: Informatika. Operaciona istraživanja. Statistika. kako marketing ne može bez drugih naučnih disciplina. Postoji još mnogo naučnih disciplina koje se koriste u marketingu a koje su već sastavni dio neke od nabojanih nauka. 5.

Nakon dobijenih rezultata i obrađenih podataka pristupa se drugom segmentu statistike a to je teorija vjerovatnoće koja reguliše i sa određenom vjerovatnoćom predviđa ishod marketinške kampanje na tržištu. Kako iz same definicije statistike proizilazi da je to nauka koja proučava zakonitosti masovnih pojava. po oblasti problema koje rješava:3 1. 3. Boris Tihi. Prilikom proučavanja ponašanja masa i nakon dobijenih rezultata. Upravo je informatika zaslužna za ubrzan 3 Istraživanje marketinga. marketing stučnjak mora da poznaje i etiku jer etika reguliše onaj dio međusobnih odnosa u društvu koji nisu regulisani nikakvom zakonskom regulativom. Rješavanje problema poboljšanja metoda prodaje i smanjenja troškova prodaje. 2. Zahvaljući ovoj metodi stiče se približna i relativno objektivna slika zahtjeva i očekivanja društva na određenu ponudu te saznati kakvo je mišljenje tržišta o određenim pojavama. 5. Rješavanje problema promocione strategije. Marketing jeste društvena nauka ali prilikom bavljenja marketingom. ponude i potražnje određenog artikla ili usluge na tržištu nemoguće je bez metode slučanog uzorka. Saznanja iz operacionih istraživanja i određene tehnike primjenjuju se prilikom istraživanja marketinga i pronalaženju optimalnih marketinških rješenja. Pored prava. Rješavanje problema iz domena fizičke distribucije roba.grupa o kupovini. Prije svega tu se misli na različite moralne norme i etičko ponašanje koje mora da bude osobina svakog marketing stručnjaka. Svaka analiza tržišta. svaki marketing stučnjak če se neminovno susrest sa elementima matematike i statistike. Svaki marketing stručnjak mora da poznaje određene zakonske regulative iz oblasti ciljnog tržišta te da u skladu sa tim regulativama i propisima usmjerava i usklađuje svoju marketinšku kampanju. želje i očekivanja ciljanog tržišta. Sarajevo 1995 8 . svakom problemom marketinga pristupa se sistemski. Rješavanje problema iz domena predviđanja prodaje. oni se izražavaju kvantitativno te samim dobijaju mogućnost matematičke obrade istih. 4. možemo reći da je statistika jedna od najvažnijih alata marketinga. Rješaavnje problema planiranja i kontrole istraživačkog postupka. problem se rješava koristeči principe ovih nauka te se dolazi do željenog rješenja u realnom vremenu. Do sada. Pravo kao znanost veoma je bitna za marketing jer marketing kao djelatnost podložan je zakonskim regulativama koje proizilaze iz prava. U mnogim marketinškim kompanijama angažuju se specijalisti iz ovih oblasti kako bi se što kvalitetnije obradili problemi. Operaciona istriživanja i sistemsko inžinjerstvo imaju veliku ulogu u marketingu jer zahvaljujuči principima ovih naučnih disciplina. područija primjene sa najvećim učinkom podjeljena su u sljedeće grupe. Metod uzorka je neophodan i nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje segmenta lične potrošnje bez ove metode. Marketnig je nauka koja se stalno razvija i kao takva podložna je ubrzanom razvoju usljed naglog informatičkog razvoja.

daju veliki doprinos kvalitetnoj marketinškoj obradi određene problematike.godina 9 . . Proizvodna funkcija predstavlja tehnički odnos između inputa ( uloženih faktora proizvodnje) i autputa ( ostvarenog obima proizvodnje ) i kao takav je neodvojivi dio marketinga. robe ili usluge ovisi od dobro odrađenog posla istraživanja tržišta. kako bi se pobliže pojasnio njegov značaj i sveopći učinak4.M. i ima poseban značaj zbog čega je najčešće prezentirana kao marketiška funkcija. u poglavlju o interdisciplinarnosti marketinga. Prikazati tačan odnos marketinškim putem. Imajući u vidu poslovnu filozofiju marketinga kojoj je glavni cilj rješavanje sadašnjih i budućih problema i potreba sa kojim se susreću potrošaći kao pojedinci i kao društvo općenito. a posebno na sam proizvod i njegovu cijenu. da odgovori na pitanja: 4 Marketing. U današnjim uvjetima privređivanja gdje se gospodarski subjekti sve više međusobno povezuju na lokalnom. konstatirano je da ljudi koji se bave marketingom trebaju biti profesionalci i izuzetni stručnjaci iz svih područja koja se prožimaju sa marketinškim aktivnostima. zbog svoje povezanosti sa svim funkcijama u poduzeću. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. Ova funkcija se također bavi samim proizvodom ili uslugom.na nivou privrede. Kako je nemoguće postići krajnju stručnu usavršenost za sva područja marketinga. između ostalog. . ni jednu etapu marketinških aktivnosti bez primjenje saznanja i dostignuča iz ove oblasti. nemoguće je ako nije kvalitetno zastupljena istraživačko razvojna funkcija koja ima zadatak. Interfunkcionalnost marketinga Već ranije. Plasman svakog proizvoda. brine se o tehničko-tehnološkom unapređenju istog. koji je usko povezan sa svim ostalim funkcijama u jednoj proizvodnoj gospodarstvenoj organizaciji. što u konačnici ima odsudan značaj u odnosu na sve elemente marketinga. te uspješnost plasmana istog. marketing.razvoj marketinga. Danas je nemoguće zamisliti ni jedan oblik marketniškog djelovanja. . to je nezaobilazno pozabaviti se interfunkcionalnošću marketinga. Zahvaljujući brzinama obrade i obimu podataka koji se mogu obraditi uz pomoć kompjutera. Zato svaki marketing stručnjak mora da poznaje mogućnosti kompjutera te pronalaženje najboljih softverskih rješenja.na nivou preduzeća. proizvoda ili usluge. regionalnom i globalnom nivou. Istraživačko razvojna funkcija je usko vezana za marketing kao nauku.na nivou preduzeća. Marketing je tu da pokaže taj odnos na svim proizvodnim nivoima: .na nivou direktnog proizvodnog programa. predstavlja prethodnicu i konačnicu procesa proizvodnje. to se mora osvrnuti na poslovnu funkciju marketinga.

Rukovođenje označaca sve aktivnosti planiranja. ako se ti poslovi ne baziraju na spoznajama iz oblasti marketinga? Zašto ulagati u proizvod za koji ne postoje marketinški izrađene studije o potražnji istog na tržištu. strategija i politika preduzeća i tu funkciju vrše vlasnici ili njihovi predstavnici.Kako planirati proizvodnju i kako tehničko-tehnološki unaprijediti istu. Samo upravljanje je proces kojim sa određuju ciljevi. Funkcija upravljanja i rukovođenja je organizacijski proces koji se najvećim dijelom temelji na marketingu. Uspješna poslovna firma je ona koja uspije objediniti ( integrirati ) djelovanje svih funkcija. marketing se pojavljuje i u finansijskoj funkciji koja je u najtješnjoj vezi sa marketingom. Ne manje važna je Planska funkcija marketinga. ukoliko se želi imati uspješno i profitabilno poduzeće. Upravljanje se realizira donošenjem upravljačkih odluka. jer se na taj način postižu zavidni sinergijskiefekti i na strani prodavatelja i na strani kupca. Shodno navedenom. školovan i struno usavršen kadar postiže daleko bolje poslovne rezultate. Kadrovska funkcija je usko povezana sa marketingom. ako će isto proizvesti samo kontra efekat. vođenja iste i njene kontrole. što je slučaj sa planiranjem i pružanjem kreditnih usluga kupcima ili korisnicima usluga. ali i u cijelom poduzeću. Već ranije je istaknuto da profesionalan. organizacije proizvodnje. potpuno autonomno. jer uspjeh marketinga kao funkcije na bilo ko0joj razini ovisi od kakvoće kadra zastupljenog u oblasti marketinga. Sve strategijske i taktičke komponente poslovnog upravljanja i rukovođenja moraju se temeljiti na postavkama marketinga i ostalih marketinških funkcija. te dio koji se stara o operativnom planiranju jer se temelji na marketinškim spoznajama koje su polazne osnove svih planskih aktivnosti u jednom poduzeću. Bez inegriranog pristupa svih funkcija nasuprot kupcu nemoguće je ostvariti kvalitetnu primjenu poslovne filozofije i marketinškog sistema. Rukovođenjem se daju upute za direktne izvršitelje radnih zadataka. Svaka od ovih. posebno u današnjoj eri informatičke ekspanzije u svim sferama života. navedenih funkcija može usmjeravati vlastite aktivnosti prema kupcima ili korisnicima usluga. Stoga se ni u kom slučaju marketing ne smije posmatrati nikako drugačije negoli isključivo inerfunkcionslno. I čemu ulagati u tehničko-tehnološko poboljšanje proizvoda. Kvalitetnim rukovođenjem ostvaruje se primarni cilj. 10 . mogućnosti proširenja tržišta kao i o krajnjoj profitabilnosti. a u pojedinim finansijskim poslovima dijelovi ove funkcije postaju direktni dio marketinga. Informacijska funkcija je jedna o najbitnijih marketinških funkcija. osobito dio koji vodi računa o strategijskim i taktičkim potezima pri upravljanju i rukovođenju. ali daleko bolji efekat se postiže kada se djelovanje funkcija integrira i podredi ciljevima marketinga.Mrketinško-informacijski i knjigovodstveni sistemi doslovice su neodvojivi od marketinške nauke i kao takvi služe u svrhu servisiranja marketinga. odnosno postiže se planirani poslovni rezultat u određenom vremenskom razdoblju.

Efekat koji predstavlja broj veći od njihovog prostog zbira naziva se sinergija. što je moguće ostvariti kvalitetnom interfunkcionalnom suradnjom. Od neprocjenjivog je značaja interfuncionalan pristup na nivou jednog poduzeća i uspostavljena veza sa institucijama koje obavljaju makrofunkcije marketinga. gdje je tehnološkim napretkom omogućena razmjena informacija u vrlo kratkom vremenu. i tu teoriju naziva „ radikalnom interpretacijom marketinga“5.Kotler predlaže potpuno inegriranje svih funkcija marketinga po linijskom sustavu.Slika 1. 5 Marketing Managment.Philip Kotler. Time bi funkcija marketinga bila ostvarena u idealnom obliku. Prentice Hall. 11 edition (May 2002)(elektronska forma) 11 . gdje više ni daljina ni jezik ne predstavljaju prepreku razvoju. Samo racionalno integrisane pojedinačne institucije marketinga u preduzećima mogu pomoći istim da ostvare postavljene osnovne ciljeve. Jedan od svjetski priznatih stručnjaka iz oblasti marketinga P. ( Primjera radi 1+1 je veće od 2 ). od posebnog je značaja interfunkcionalan pristup. baš kao i razmjena roba i usluga. ali svakako potrebno je težiti da se marketingu podrede sve funkcije jednog poduzeća. Ova teorija ima svoje manjkavosti zbog operativnih poteškoća koje bi se pri tom pojavile. U vremenu globalizacije tržiđta.

Pokušao sam objasniti proizvodnu funkciju koja je povezana sa marketingom na osnovama neadekvatne. informacijska. Ukratko objašnjeno. pokušano je naglasiti da je marketing sastavni dio večine naučnih disciplina te da je i njegov doprinos naučnom stvaralaštvu ogroman. neophodno se bilo osvrnuti i na samu pojavu marketinga. ovisnost kompletnog privrednog subjekta o marketingu. Bez primjene saznanja iz psihologije i sociologije nemoguće je zamisliti bilo koje planiranje marketinške kampanje. odnosno. Bez primjene statistike i matematike bilo bi nemoguće kvantitativno izraziti sve masovne pojave. Bez metoda uzorka ( uzorkovanja ) nemoguće je zamisliti bilo koje istraživanje tržišta. kao što su granska. njenu povezanost sa ostalim funkcijama u preduzeću. ove važne pojmove. 12 . računari su » osvojili « svijet a tog osvajanja nije pošteđen ni sektor marketinga. njegovu višestruku prirodu i značaj. ovu su samo neke od nauka koje su dio svog naučnog opusa » dale « marketingu u ciklusu njegovog naučnog afirmisanja i razovja Takođe. Prilikom objašnjavanja pojma marketinga. Naravno. uzročno-posljedične veze između potrošača. neekonomične i neproduktivne proizvodnje i razvoja proizvoda usljed nedostatka marketinga. Drugi dio rada posvečen je interfunkcionalnosti marketinga. proizvođača i svih učesnika na tržištu. U ovom radu. predviđanje ponašanja kupaca i reakcija ciljanog tržišta.Zaključak Na predhodnim stranicama ovog rada pokušao sam da objasnim veoma kompleksne i složene pojmove. finansijska i planska funkcija marketinga. mogučnosti uspjeha promotivnih kampanja i cjelokupne marketinške politike. interdisciplinarnost je predstavljena kao jedno od najvažnijih obilježja marketinga kao naučne discipline. te je interdisciplinarnost predstavljena kao jedan od najvažnijih »alata « u razvoju i afirmaciji marketinga kao naučne discipline. kampanje i aktivnosti u današnjem svijetu nezamislive su bez upotrebe računara i odgovarajučih aplikativnih softwera. U današnjem svijetu. Važnost marketinga u upravljanju i rukovođenju je krucijelna jer ova funkcija se bazira na marketingu kao poslovnom centru strategije i taktike poslovne filozofije preduzeća. Postoje tu još brojne funkcije. Adekvatan odabir kadrova ili kadrovska funkcija nebi bila na zavidnom i zahtjevanom nivou kvaliteta i realizacije bez marketinga jer sa kvalitetnim odabirom kadrova možemo obezbijediti kvalitetno poslovanje. Svi marketinški potezi. To su oni pojmovi koji su oblikovali marketing onakvim kakav je prisutan danas. Ovaj segment rada obrađuje marketing kao poslovnu funkciju. moja malenkost je pokušala da objasni na što bolji način jer je riječ o dva veoma kompleksna i značajna pojma. informaciono-računovodstvena.

Istraživanje marketinga. Philip Kotler.godina 2. Internet izvori 13 . Marketing. 11 edition (May 2002) (elektronska forma) 4. 2000 godina 3. Sveučilište u mostaru.M. Prentice Hall. Zoran Tomić. Izborni Marketing. Milisavljević-Ekonomski fakultet Beograd 1999. 2008 godina 6. Marketing Managment.Literatura 1. Sarajevo 1995 5. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Skripte iz predmeta » Osnovi marketinga «. Mostar. Boris Tihi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful