P. 1
Pristupni rad

Pristupni rad

|Views: 206|Likes:

More info:

Published by: Selma Huseinbegovic Popaja on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2015

pdf

text

original

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITET U SARAJEVU

Determinante fiskalnog sistema u EU
PRISTUPNI RAD

Predmet: Porezni sistem u EU Mentor: Prof. Dr. Azra Hadžiahmetović Student: Selma Huseinbegović

Sarajevo, maj 2010. godine

..........9 6.............. Pripadnost pojedinim ekonomskim asocijacijama i geopolitički položaj................13 8.....................12 7.............14 Zaključak…………………………………………………………………………………….. veličina teritorija i broj stanovnika…………………………….. Ustavno uređenje..............3 1... Zaduženje i budžetski deficit……………………………………………………….............................................3 2........ Historijski razlozi…………………………………………………………………............................................16 Izvori…………………………………………………………………………………………17 2 .............8 5.................6 4... Centralizacija odnosno decentralizacija...........................Sadržaj: Uvod..................... Nezaposlenost................... Veličina javnog sektora i obim nadležnosti države…………………………………4 3........................................... Drugi razlozi koji mogu uticati na sistem oporezivanja………………………….........

imaju vlastitu službu za njihovo ubiranje. 1. Ovisno o njihovu intenzitetu. veličina teritorija i broj stanovnika 2. ekonomska razvijenost i dohodak po stanovniku 6. postoje i različitosti koje su rezultat postojanja razlika u socio-ekonomskom i političkom životu savremenih država. veličina teritorija i broj stanovnika Sistem oporezivanja federativno uređene države se po pravilu razlikuje od onog u unitarnoj državi. što nije slučaj kod administrativno-teritorijalnim jedinicama u unitarnim državama. Federalne jedinice (savezne države. pripadnost političkim i ekonomskim asocijacijama i geopolitički položaj 5. 3 . sistem oporezivanja uveliko zavisi od promjena u pomenutim sistemima. stepen centralizacije odnosno decentralizacije 4. nezaposlenost 7. pokrajine) najčešće raspolažu i dijelom finansijskog suvereniteta (isključivo pravo reguliranja pojedinih poreza). drugi faktori. Kod federativno uređenih država.Uvod Kao dio socio-ekonomskog i političkog sistema svake zemlje. povijesni razvitak 9. Stoga je i finansijska autonomija u federalnim jedinicama šira.sport. npr. Na sistem oporezivanja i razlike u tim sistemima među državama utiču mnogi faktori od koji su najvažniji slijedeći : 1. promjene u socioekonomskom i političkom sistemu mogu imati veći ili manji uticaj na sistem oporezivanja svake zemlje. ustavno uređenje.kantoni.kultura. Struktura poreznih prihoda u federativnim državama u većoj ili manjoj mjeri se razlikuje od one u unitarnim državama čiji je uzrok fiskalni suverenitet kao i raspodjela nadležnosti.policija. Zbog raznovrsnih razlika među državama koje ih karakteriziraju i determiniraju njihov sistem oporezivanja. Ustavno uređenje. nadležnost države je decentralizirana u većem stepenu nego u unitarnim državama. činjenica je da ne postoje dvije države s istim sistemom oporezivanja. Iako među pojedinim poreznim sistemima postoje sličnosti. zaduženje države i budžetski deficit 8. školstvo. veličina javnog sektora i obim nadležnosti 3.

naplata i kontrola ubiranja poreza uveliko se razlikuje kod federativno uređene Australija i unitarno uređenog Portugala. Na sistem oporezivanja mogu uticati i broj stanovnika i gustina naseljenosti. Još jedna determinanta poreznog sistema jeste i starosna struktura stanovništva.1 1 Tablica 1. Povećanje broja starijih osoba u ukupnom stanovništvu ne znači samo veliko opterećenje penzionih fondova. Stoga. Obrazovni rashodi(prijevoz učenika.U gusto naseljenim državama potrebno je izdvojiti manje sredstava po stanovniku za izdvajanje za zdravstvene. Naime. iziskuje veće izdatke po stanovniku. Tabela 1. Mjere porezne politike u zemljama u razvoju koriste se s ciljem usklađenja stope nataliteta s ekonomskim mogućnostima zemlje. dok je kod razvijenih država suprotno (pronatalitetna politka). Nika Sokol.obrazovne. preuzeta sa slajdova prof.dr. Identična situacija je kod zdravstvenih rashoda. mala gustoća naseljenosti povećava troškove uprave tako i rad porezne službe. Ekonomski fakultet Zagreb 4 . brojem djece poreskih obveznika i sl.mali broj učenika u razredu. Veličina javnog sektora i obim nadležnosti države Udio izdataka opće države u BDP-u u različitim zemljama u 2008.Države se međusobno razlikuju i po veličini teritorije. Sistem oporezivanja.prijevoz nastavnika) u zemljama s malom gustoćom naseljenosti su neusporedivo veći nego u zemljama s velikom gustinom naseljenosti gdje su stanovnici na okupu i gdje se školska oprema može racionalnije koristiti. nego utiče i na sistem oporezivanja. 2. nego i potrebu rješavanja posebnih zdravstvenih ustanova čije rješavanja iziskuje ne samo dopunska sredstva. u mnogim zemljama sistem oporezivanja uveliko zavisi od starosne strukture stanovništva.kulturne usluge. zatim usluge zaštite prava nego u državama s manjom gustinom naseljenosti.

kako postoje razlike u nadležnostima. c) Veći udio starog stanovništva. Povećanje broja državnih službenika izaziva izdvajanja za dodatna sredstva kojima će se podmiriti 5 . rastući broj zdravstvenih ustanova. a time i porasta prihoda iz kojih će se finansirati su slijedeći : a) Povećanje broja stanovnika. e) Povećanje broja državnih službenika. d) U industrijski razvijenim državama. b) Porast obrazovnih rashoda nakon II svjetskog rata koje se ogledalo u povećanju broja godina obaveznog školovanja. Slobodni dani za vrijeme vjerskih i državnih praznika je različito uređeno u pojedinim zemljama. Zatim. kultura isl.). radno vrijeme je gotovo tri puta kraće u odnosu kako je bilo prije. kvaliteti. kulturni. osoba na postdiplomskim studijima što ima za posljedicu osnivanje obrazovnih ustanova.zaposleni u SAD rade godišnje 2000 radnih sati dok japanski radnici odrade oko stotinu sati manje. Jedan od razloga povećanja javnih rashoda. zapošljavanje velikog broja adekvatnog obrazovanog medicinskog osoblja. povećanje broja nastavnika i sl. stoga. Ti se relativno niski javni izdaci mogu objasniti malom zastupljenošću socijalnih rashoda u ukupnim izdacima države. rastući broj osoba od 65 godina u ukupnom broju stanovnika. ograničenom aktivnošću države u privredi .Iz podataka navedenih u tabeli 1.pravosuđe. Japanu nego u ostalim zemljama . radni dan i sedmica su kraći. Prikupljanjem poreznih prihoda finansiraju se zadaci i mjere iz nadležnosti države. sportskih i drugih potreba tako postoje razlike i u izdvajanju sredstava za podmirenje vojnih i drugih rashoda. sportski i izletnički odmori su potrebni ne samo zaposlenima nego i studentima te penzionerima o kojima država mora voditi računa u osiguranju akitvnog i kvalitetnog korištenja slobodnog vremena što utiče na visinu javnih rashoda. zdravstvenih. uzrokovano proširenjem nadležnosti države i povećanju kvalitete obavljanja državnih funkcija (državna uprava.. a time i na javne prihode. obimu pri zadovoljavanju obrazovnih. studentskih domova. socijalna zaštita. SAD. Tako npr. vrsti. a godišnji odmor za neke osobe iznosi i više od trideset dana. možemo uočiti da su javni izdaci znatno niži u Irskoj. kulturnih.

dohotku po stanovniku. ima veliko značenje za svaku državu. Stepen te decentralizacije. Centralizacija funkcija i sredstava je jako važna u uslovima većih poremećaja kao što su rat. vjerskim i nacionalnim konsideracijama.rashodi dobro plaćene i prekobrojne državne uprave. Kako su raspoređena ovlaštenja nižih i viših teritorijalnih jedinica zavisi i : a) raspodjela izvora javnih prihoda (a time i poreznih prihoda) kojima se finansiraju rashodi koji ovise ostvarenjem tih funkcija b) modaliteti njihova prikupljanja c) visina prihoda kojima će pojedine teritorijalne jedinice finansirati rashode iz svoje nadležnosti. adekvatna oprema. 3. osiguranje uvjeta za rad. Centralizacija odnosno decentralizacija U svakoj savremenoj državi. tradiciji. Problem raspodjele javnih funkcija i sredstava za njihovo finansiranje je složen i politički osjetljiv u višenacionalnim državama u kojima postoje veće razlike u privrednom razvitku između pojedinih teritorijalnih jedinica tj. Neadekvatno uređenje raspodjele nadležnosti između teritorijalnih jedinica te njihovih odnosa može dovesti do neželjenih napetosti pogotovo ako je riječ o federativno uređenim državama . odnosno centralizacije zavisi od toga da li je država uređena na federativnim osnovama ili se radi o unitarnoj državi . ekonomskoj razvijenosti države i sl. veličini teritorija. političkoj stranci.finansijske) za odbranu zemlje. Kako je raspodjela nadležnosti između teritorijalnih jedinica. stepenu urbanizacije. povijesnom razvitku. uloge države u ekonomskom životu.problem ‘’prelijevanja sredstava’’ između privredno razvijenih i nedovoljno razvijenih teritorijalnih jedinica. privredna kriza. elementarne nepogode jer se tako brže i učinkovitije koriste određene komparativne prednosti 6 . Centralizacija u odlučivanju i finansiranju je neophodna u npr. neovisno o njenom ustavnom uređenju.u ratnim uvjetima. prisutna je decentralizacija njenih funkcija. a time povezana podjela javnih prihoda kojima će se finansirati javni rashodi koji su posljedica ostvarenja tih nadležnosti. kada je potrebno obezbijediti sve resurse (ljudske.

zagovornici decentralizacije vlasti.. usklađivanje potrošnje i odnosa cijena. jačanje konkurentske prednosti domaćih proizvođača. Božidar : Finansijsko pravo i finansijska znanost. Može se reći daje decentralizacija izrazitija u federativno uređenim državama. njegovog razvitka. a time i decentralizacija sredstava za njihovo finansiranje ističu da je javne potrebe lakše utvrditi. odnosno omogućuje veće sudjelovanje i uticaj građana pri obavljanju državnih poslova. ako je finansiranje tih potreba u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. kao i na organizaciju porezne službe pa je tako porezna 2 3 Jelčić.c. problemi ekonomskog sistema.samoupravnom) tijelu koje je u neposrednom kontaktu s korisnicima tih potreba. 410 Jelčić.. Španjolska. Norveška. Centralizacija odnosno decentralizacija mogu uticati i na raspodjelu poreznih prihoda između širih i užih teritorijalnih jedinica.god. pokazuju veći interes za probleme građana i potrebe pravnih osoba koji djeluju na tom području nego što je to slučaj s tijelima centralne vlasti. borba protiv inflacije.jedne zemlje. Decentralizacija nadležnosti države omogućuje i osigurava : a) uticaj građana na utvrđivanje vrste i obima javnih potreba kao i prioritet njihovog zadovoljavanja b) veća odgovornost nadležnih za obavljanje povjerenih im poslova c) veća učinkovitost trošenja javnih prihoda d) bolja kontrola zakonitosti i svrsishodnosti obavljanja određenih javnih poslova i sl. Informator. Barbara i Jelčić. mjere za smanjenje stope nezaposlenosti. odnosno ako je povjereno (državnom. Zagreb 1998. odnosno nadležnosti države. kreditno-monetarnih tokova se brže mogu rješavati u uslovima centralizacije prema zagovornicima centralizacije. Belgija.str. Zagreb 1998.Finska. 75 7 .2 Stoga. bolje poznaje problematiku pa će lakše utvrditi njihov obim i intenzitet kao i iznos sredstava potrebnih za njihovo zadovoljavanje. o. str. Međutim. a lakše se dolazi do usvajanja i primjene mjera kojima se ne samo uklanjaju i smanjuju nepovoljni procesi i pojave. te da je lakše (uz manji otpor) prikupiti sredstva za njihovo finansiranje.3 Nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave. odnosno užih teritorijalnih jednica. Švedska nego u federativnim državama kao što su Australija. međutim ima i unitarnih država gdje je stepen decentralizacije veći npr. nego se djeluje i na uzroke koji su ih izazvali. Božidar: Porezni sustav i porezna politika.

Slovačka i Slovenija i formirale zonu slobodne trgovine.SAD i Meksiko. to ne mora biti slučaj i u federativno uređenim državama. 8 . OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). APEC (Asia-Pacific Economic Co-operation Forum).godine. EEA (European Economic Area) . boljeg korištenja komparativnih prednosti države. • CEFTA (Central European Free Trade Agreement) koje su potpisale Češka. • • • • • • • • • EFTA (European Free Trade Association).ulaganja. AFTA (Assean Free Trade Area ). Poljska.usluga među članicama. UMA (Arab Magreb Union).služba u unitarnim državama centralistički organizirana. Pripadnost pojedinim ekonomskim asocijacijama i geopolitički položaj Razlozi koji su doveli do formiranja ekonomskih asocijacija proizilaze iz povećanja međunarodne trgovinske razmjene. Članice su pozvane da reguliraju pitanja unaprijeđenja trgovinske razmjene.između 15 članica EU i nekih članica EFTA(Norveška i Island) ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Brojne su ekonomske asocijeacije : Evropska unija. WTO (World Trade Organization) i koji je omogučiio stvaranje osnova za proširenje trgovine i ekonomske kooperacije između država koje su na različitom stepenu ekonomskog razvoja. 4. a Argentina i Brazil su sklopile sporazum o istovrsnom carinskom tretmanu pri uvozu kapitalnih dobara. zaštita domaćeg tržišta od jeftinije robe iz inostranstva s ciljem da koordinacijom i kooperacijom pridonesu bolje uvjete i privredni razvoj za zemlje članice. NAFTA (North American Free Trade Agreement koji su zaključile Kanada. Mađarska.strategije konkurencije. Litvanije i Letonije sklopljen je 1994. telekomunikacijske opreme i računara. Ugovor o slobodnoj trgovini između zemalja članica EU i Estonije.roba. SADC (Southern Africa Development Community) gdje se raspravlja o potrebi što slobodnijeg kretanja kapitala.

Iako se Rimskim ugovorom iz 1957. obrazovanje. prehrambeni proizvodi. zaštita okoliša. UN mogu usvojiti zaključke čija provedba u zemljama članicama može imati velikog uticaja na porezni tretman kao što je npr. priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu i penziono osiguranje .slobodno kretanje roba ( ukidanje odnosno smanjenje carina) . Sistem oporezivanja u zemljama članicama asocijacije ima određenog uticaja na sistem oporezivanja drugih zemalja koje su npr. zdravstvene djelatnosti. Nezaposlenost Neovisno o načelu neutralnosti države u odnosu na ekonomski život.slobodno kretanje kapitala (ukidanje ograničenja transfera kapitala) . a koje žele postati članicama itekako vode računa o sistemu oporezivanja koje primjenjuju zemlje članice tih asocijacija tzv. UNESCO. ona će na to biti 9 .godine utvrđuje obaveza harmonizacije indirektnih poreza.dječija zaštita. dugogodišnji pregovori unutar GATT-a .slobodno vršenje usluga (usluge u novčanom. mogućnost zapošljavanja u drugim državama.Ono što iziskuje promjene u sistemu oporezivanja. robnom i osobnom prometu). država se mora suočiti s postojanjem velike stope nezaposlenosti. Pa čak i kada bi se vlada odupirala da se neposredno miješa u rješavanje tog problema. Mnogi pregovori unutar GATT-a doveli su do sniženja kao i uklanjanja carina u vanjskotrgovinskoj razmjeni i to utvrđivanjem kontingenata (kvantitativnih ograničenja uvoza određenih proizvoda) ili pojednostavljenjem carinskog postupka s ciljem ubraznog uvoza ili izvoza roba.postignut je sporazum o daljnjem sniženju carinskih stopa.slobodno kretanje ljudi (ukidanje viza. Organizacije kao što su : UNICEF. harmonizacija direktnih poreza je potrebna iz razloga slobodnog kretanja kapitala. kako bi se integracijski procesi ubrzali su slijedeći procesi: .Urugvajskom rundom. priznavanje diplome stečene u jednoj zemlji u drugoj. 5.tiha harmonizacija Na harmonizaciju carinskog sistema pa time i mjere carinske politike imao je GATT(General Agreement on Tariffs and Trade). ljudi. usluga i robe kako im sistem oporezivanja ne bi predstavljao prepreku te time ostvare ciljevi EU. Države koje nisu članice pojedinih ekonomskih asocijacija. kako bi je svela na prihvatljivu razinu.značajniji partneri u trgovinskoj razmjeni s njima.

europa.05. Italija (IT). Tablica 2. Portugal. posegnut će i za mjerama poreske politike. Španjolska. Slovačka i Finska EU27 . Poljska (PL). Grčka (EL). javnim mišljenjem.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042010-BP/EN/3-30042010-BP-EN.Belgija. pristupljeno 03. Malta (MT). 10 . Tako. Grčka. Danska (DK). Luksemburg (LU). Bugarska (BG). 4 EA16 .PDF . Slovenija (SI). Slovačka (SK). Njemačka. Litva (LT). Italija. Portugal (PT). Kako će vlada posegnuti za određenim mjerama za poticanje većeg zapošljavanja. Češka (CZ).prisiljena djelovanjem sindikata.2010. s ciljem povećanja stope zaposlenosti idu u prilog razna poreska oslobađanja i olakšice za sve one koji će otvoriti nova radna mjesta i zaposliti nove radnike. Slovenija. Nizozemska. 4 http://epp. Španjolska (ES). Finska (FI). Njemačka (DE). Francuska (FR). Latvija (LV). Cipar. Rumunjska (RO). Austrija (AT) . Francuska. Irska.g. Cipar (CY). Malta. Nizozemska (NL).eurostat. Austrija. Jedna od mjera za povećanje stope zaposlenosti jeste i uvođenje novog poreza odnosno poreza za povećanje zapošljavanja i to povećanjem poreskog opterećenja kod nekih već uvedenih poreza s ciljem prikupljanja namjenskih sredstava za zapošljavanje nezaposlene radne snage. Irska (IE).ec. Švedska (SE) i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK). Estonija (EE). Luksemburg. Mađarska (HU).Belgija (BE).

prema podacima Eurostat-a (Opća uprava Europske komisije u Luksemburgu čiji su glavni zadaci.1%) i Austriji (4. neke države članice zabilježile su pad stope nezaposlenosti. broj nezaposlenih osoba povećan je za 123 000 u EU27 i 101 000 u eurozoni. – 2010. Pad je zabilježena u Njemačkoj (7.3% na 22. Najveći porast registrirani je u Latviji (14.05. U odnosu na mart 2009.eurostat..8% između četvrtog kvartala 2008 i 2009). a najviša stopa u Latviji (22.ec.g. U narednoj tabeli možemo vidjeti kretanje stope nezaposlenosti u EA16 i EU27 u periodu od 2000.7% do 6. U usporedbi od prije godinu dana. pristupljeno 03.g.g.1%).3%) i Španjolska (19.3%). 5 5 http://epp. a najmanji porast u Luksemburgu (5. od kojih 15. Možemo uočiti da je u Eurozoni (EA16) stopa nezaposlenosti iznosi 10%. osiguranje statistički podataka EU te promicanje harmonizacije statističkih metoda u zemljama EU.6%) i Malti (6.546 milijuna u EU27 i 1.4% na 7. državama kandidatkinjama i zemljama EFTA-e).130 milijuna muškaraca i žena u EU27.000 su bili u euro zoni. Među državama članicama. Eurostat procjenjuje da je 23.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042010-BP/EN/3-30042010-BP-EN.4% do 5.europa.5% između četvrtog kvartala 2008 i 2009) i Litva (8.6% na 15. Estonija (7.808.9%).g.000 u eurozoni. nezaposleni u martu 2010.1% na 15.PDF . 11 .389. nezaposlenost je porasla za 2.Prikazana tabela predstavlja podatke o stopama nezaposlenosti u martu 2010.2010. Tablica 3.god. U odnosu na februar 2010. najniže stope nezaposlenosti zabilježene su u Nizozemskoj (4.9%).3%).

Informator. Javni zajam ima sve karakteristike budućeg poreza. članstvo u budućoj Monetarnoj uniji uvjetovano je zahtjevom da je ukupno zaduženje članica niže od 60% BDP-a. nego o ukupnom iznosu zajma izraženom kao postotak iznosa ostvarenog uvozom robe i usluga.god. ili smanjile visinu javnog duga.odlučiti da poveća porezno opterećenje nekih postojećih poreza (povećanjem visine porezne stope i/ili smanjenjem odnosno ukidanjem nekih poreznih 6 Jelčić. Zaduženje i budžetski deficit Na poreznu politiku. Visoko zaduženje države. Barbara i Jelčić. Grčkoj i Italiji iznos javnog duga premašuje Bruto društveni proizvod. i pored velikih napora koje članice čine da bi smanjile svoj ukupni dug prema ugovoru u Maastrichtu.. može npr. odnosno budžetski deficit svele na prihvatljivu razinu. a rjeđe na porezni sistem jedne države mogu uticati i sudjelovanje javnog duga u BDP-u i s time povezano servisiranje duga . kao i postojanje velikog budžetskog deficita nameće pred vladu brojne zadatke. Mnoge zemlje-dužnice morale su učiniti i određene promjene u sistemu oporezivanja. Što se tiče EU.6. Kako se servisiranje javnog duga obavlja sredstvima budžeta. što znači o udjelu javnog zajma u deviznom prilivu sredstava u jednoj godini (koeficijent zaduženosti). da bi se odustalo od nekih rashoda koji mogu čekati ''bolja vremena''. Zagreb 1998. kao i u fiskalnoj sferi (smanjenje javnih rashoda i/ili povećanje javnih prihoda ) kako bi zaustavile povećanje zaduženja. Od 15 članica EU. Maastrichtškim je ugovom predviđeno da budžetski deficit ne smije biti veći od 3% BDP-a. Kod procjene tereta javnog duga treba voditi računa ne o apsolutnom iznosu sredstava dobivenih na osnovu ugovora o zajmu. Zaduženost mnogih država uzrokovana je činjenicom da nisu mogle na vrijeme ispuniti obaveze sadržane u ugovoru o zajmu.za iznos izdvojenih sredstava radi otplate duga se smanjuju ''manevarske mogućnosti'' države u podmirenju mnogih zadataka i mjera iz njene nadležnosti. Božidar: Porezni sustav i porezna politika. Na kraju da bi te zadatke i mjere iz svoje nadležnosti država mogla finansirati. jer će se otplatiti poreznim (i drugim javnim) prihodima koji će biti ubrani u narednim godinama.str 88 12 .6 Ograničavanje visine zaduženja države kao i to da države članice EU samo u skromnim iznosima pribjegavaju deficitarnom finansiranju poslužilo je kao primjer i drugim zemljama . U Belgiji. samo su njih četiri ispunile jedan od četiri uvjeta koje su članice EU preuzele ugovorom u Maastrichtu. Svođenje javnog duga države i budžetskog deficita u okvire koje zahtijeva Maastrichtški ugovor je neophodan iz razloga ''ozdravljenja'' državnih finansija te uticaja na učinkovito trošenje javnih prihoda.

Velika Britanija (68.7%).4%). Njemačka (73.1%). Portugalu (-9.5%).7%) i Estoniji (-1. Grčka (-13.2%). Rumunjskoj (-8.8%). Francuska (77.3%).0%) i Nizozemska (60. najniži omjeri državnog duga u BDP-u zabilježeni su u Estoniji (7.europa.6%) Ujedinjeno Kraljevstvo (-11. koje su izgradile porezni sistem po uzoru na Sovjetski Savez. Grčka (115.3%). imale su. može se reći da u 2009 najveći državni deficit u BDP zabilježila je: Irska (-14.2%).ec. Luksemburgu (-0. Luksemburg (14. Historijski razlozi Razlike u političkom sistemu .8%). 13 . Latvija (-9.eurostat. Dvanaest država članica imala državni dug omjere veće od 60% BDP-a u 2009: Italija (115.3%) i Češka Republika (35.oslobođenja i olakšica) ili da uvede neki novi porez s ograničenim vremenom primjene.9%).5%) i Poljskoj (-7. pristupljeno 03. a imaju utiecaja i danas na postojanje razlika u poreznim sistemima savremenih država . Sve u svemu. Litvi (29. Zemlje koje su bile kolonije nekih evropskih država ( Francuska i Engleska) .5%).1%). Irskoj(64.05.PDF). da smanji javne rashode i njihovu visinu uskladi s visinom javnih prihoda. Malti (69. Rumunjskoj (23. Španjolska (-11.7%).5%). Nijedna država članica nije registrirala suficit u 2009.2010. Portugalu (76. a dvije (Estonija i Malta) poboljšanje. Belgija (96. Na kraju 2009. Litvi (-8.6%).0%). 25 država članica zabilježeno pogoršanje u ravnoteži vlade u odnosu na BDP u 2009 u usporedbi sa 2008. što je bio slučaj sa zemljama bivšeg socijalističkog bloka .3%). 7 7.1%).9%). Što se tiče podataka o javnom dugu nekih zemalja u EU.5%).7%). 7 Preuzeto sa oficijelne stranice Eurostat-a (http://epp. Najniži deficit zabilježila je: Švedska (-0.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010BP/EN/2-22042010-BP-EN. njihovi porezni sistemi su imali velike sličnosti sa poreznim sistemom zemlje-matice.4%). Austrije (66. Bugarska (14.2%). Francuskoj (-7. Mađarska (78.1%).8% ).

nego što je uvesti novi porez ili neko novo porezno oslobađanje ili olakšice.To su porezni sistemi koji se ne mogu definirati kao skup poreznih oblika koji su povezani zajedničkom idejom koja se želi ostvariti oporezivanjem . Porezna praksa mnogih zemalja govori da je iznimno teško ukinuti porez ili oslobađanja ili olakšice iz poreznog sistema . Zemlje u tranziciji svoj porezni sistem ne izgrađuju „na slike i prilike“ poreznog sistema neke njoj susjedne razvijene zemlje . Drugi razlozi koji mogu uticati na sistem oporezivanja Na poresko sistem jedne zemlje mogu uticati i drugi faktori: a) blizina ratnog žarišta i neposredno sudjelovanje u sukobima lokalnog karaktera. Za savremene porezne sisteme najvećeg broja država može se reći da su to historijski porezni sistemi. Veliki je broj država koje su zadržale rješenja u svom poreskom sistemu koja su se primjenjivala još na početku stoljeća. b) porezni sistem zemalja u tranziciji imaju i porezni sistem koji je u tranziciji.uvođenjem novog poreza. korištenje njihove literature. povećanje broja vojnika. da se poveća porezno opterećenje. poznavanje njihovih jezika.utjecale su da se zadrži isti sistem oporezivanja . Jordana u odnosu naporezni sistem u Egiptu i Turskoj.koji su se i prije primjenjivali na njihovu teritoriju. što na kraju doprinosi tome da se porezni sistem te zemlje razlikuje od poreznih sistema drugih država. Takav slučaj ima porezni sistem Izraela . mogu se podmiriti i odgovarajućim promjenama u sistemu oporezivanja i to.Školovanje kadrova bivših kolonija . Zemlje susjedi onim zemljama koje su u ratu ili kojima prijeti da se rat prenese i na njihov teritorij moraju obaviti određene pripreme kao što su: učvršćivanje granica. kako bi time uklonili opasnost da se rat proširi i na njihovo područje. izostavljanjem poreznih oslobađanja i olakšica ili povećanjem poreznih stopa kod nekih već postojećih poreza . Naglo povećanje troškova izazvanih ratnim sukobima. nabavka dodatnog oružja . nego kao određen broj poreza neke države koji su u porezni sistem bili uvedeni u različito vrijeme i iz različitih razloga. i to upravo zato da bi olakšala i ubrzala razdoblje 14 . Primjenjivala su se i rješenja čije se uvođenje opravdalo pripremama za sudjelovanje u ratu ili prikupljanje sredstava za uklanjanje ratnih razaranja. 8.Sirije . ekonomska i druga povezanost na bivše gospodare .

Ovo se ogleda u činjenici da je primjena npr. odnosno poticati subjekata. zato što se za te prihode 15 .daleko složenija nego što je slučaj sa ubiranjem pojedinačnih poreza na promet. carina s druge strane . kada će biti uspostavljeni realni uvjeti za što veći stupanj harmonizacije s tom ( i drugom) zemljom s tržišnim gospodarstvom . dok to nije slučaj u industrijski razvijenim zemljama. jer on sadrži odredbe koje zadiru u sve pore života i rada ljudi. koji se u mnogo čemu razlikuje od onog u industrijski razvijenim državama .poreza na dohodak s jedne . nego i od onog koji se upotrebljava u državama u kojima Muslimani čine pretežni dio stanovnika. koje iziskuje angažiranje manjeg broja ljudi .tranzicije na tržišni način privređivanja . Može se postaviti i pitanje mogu li se uopće sredstva koja za finansiranje javnih rashoda izdvajaju državna preduzeća podvesti pod pojam poreza . pa zato i ne čudi da je finansijska uloga posrednih poreza u zemljama u razvoju naglašenija negoli u razvijenim zemljama .općeg poreza na promet . te se od njih onda razlikuju.Kur'an ne utvrđuje samo vjerski život sljedbenika poslanika Muhameda .u tim zemljama prihodi od carina su značajan izvor prihoda države . Razlike se očituju u sudjelovanju prihoda ubranih primjenom pojedinih poreza u ukupnim poreznim prihodima(struktura poreznih prihoda ) do kojih dolazi zbog činjenice da su npr. Kine ). neadekvatnom materijalnom opremljenošću porezne službe i drugo. e ) sistem oporezivanja socijalističkih država (Kube. c) zemlje u razvoju kojima je poljoprivreda glavna privredna grana imaju sistem oporezivanja .Vijetnama. nego i mnogo više od toga . ali koji svoj sistem vlasti nisu gradile na temelju Kur'ana. potrebnih podataka . d ) Islamske države imaju porezni sistem koji se razlikuje ne samo od sistema ulaganja domaćih privrednih oporezivanja kakav vrijedi u demokratskim državama Zapada .Zemlje u razvoju pokušat će i raznim poreznim oslobađanjima i olakšicama privući strani kapital . Naime . kojih u drugim državama nema . U uvjetima državnog planiranja i državnog vlasništva sredstava za proizvodnju i modaliteti prikupljanja prihoda za finansiranje javnih rashoda su prilagođeni samom sistemu . Sistem oporezivanja zemalja u razvoju može biti opredijeljen i pomanjkanjem kadrova. razlikuju se od onih u kapitalističkim državama.

broj stanovnika kao determinante sistema oporezivanja u smislu da je državama potrebno izdvojiti manje sredstava po stanovniku za izdvajanje za zdravstvene. Gustina naseljenosti. zemlje u tranziciji i sl. Švedska) nego u ostalim zemljama (Albanija. a time i poduzimanje mjera na području oporezivanja . Sudjelovanje javnog sektora u BDP-u suvremenih zemalja se povećava. stranci ili strankama na vlasti itd što ima uticaj na strukturu i organizaciju poreznog sustava. Rumunija. Razlozi koji dovode do toga su povećanje broja stanovnika. ekološka svijest građana. Njemačka. prisutna je decentralizacija njenih funkcija. per capita dohotku. a povećani javni rashodi dovode do potrebe za povećanjem poreznih prihoda. f) ekološka svijest građana neke države.obrazovne. historijskom razvitku. veličini teritorija. I na kraju bitno je i pomenuti ostale faktore poreskog sistema jedne države koji determiniraju provođenje poreskih mjera a to su: blizina ratnog žarišta. a njen razmjer ovisi prije svega o ustavnom uređenju. povećanje broja državnih službenika itd. ali i o ulozi države u privredi. u nekim zemljama su naglašenije mjere (Švicarska. veći udio starog stanovništva. Što se tiče stope nezaposlenosti. U svakoj savremenoj državi. Tunis). Alžir. 16 . zemlje sa dominantnim učešćem poljoprivrede. bez obzira na njezino ustavno uređenje. Kod federativno uređenih zemalja sistem oporezivanja se po pravilu razlikuje od onog u unitarnoj državi što je posljedica razlika u raspodjeli funkcija između pojedinih razina vlasti.što je i razumljivo kada se zna da među državama postoje mnogobrojne razlike koje ih karakteriziraju i koje više ili manje determiniraju i njihove sisteme oporezivanja.kulturne usluge.države ne može reći da su oni derivativni – pa im tako manjka (jedna od bitnih ) karakteristika koja opredjeljuju poreze kao javnopravne prihode države. proširenje nadležnosti države. što dovodi do promjena u poreznim sustavima. odnosno senzibilnost stanovništva za očuvanje okoliša. stepenu urbanizacije. Zaključak Već i površna analiza sistema oporezivanja pojedinih država bez obzira da li ona pripada ekonomski integriranim asocijacijama ili ne. mogli smo primijetiti da s ciljem povećanja stope zaposlenosti idu u prilog razna poreska oslobađanja i olakšice za sve one koji će otvoriti nova radna mjesta i zaposliti nove radnike. ukazuje na činjenicu da ne postoje ni dvije države s istim sistemom oporezivanja.

pristupljeno 03. 4.ec. Zagreb 1998.g.ec.PDF).05.eurostat.eurostat. 17 . (http://epp. Božidar : Finansijsko pravo i finansijska znanost.2010.europa. Božidar: Porezni sustav i porezna politika. pristupljeno 03. Informator. Barbara i Jelčić.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30042010-BP/EN/330042010-BP-EN.05. http://epp.Izvori : 1.europa. Zagreb 1998. Jelčić. 3.PDF .eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/222042010-BP-EN. 2. Jelčić.2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->