P. 1
1.KINEMATIKA

1.KINEMATIKA

|Views: 590|Likes:
Published by Katarina Cvetkovic

More info:

Published by: Katarina Cvetkovic on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

1.1 ODREĐIVANJE POLOŽAJA I TRAJEKTORIJE 1 KINEMATIKA 1.

1 Određivanje položaja i trajektorije materijalne tačke

1

Osnovni zadatak fizike ( ϕνσιξ - priroda) je izučavanje osnovnih svojstava prirode, a to su: - materijalnost; - permanentni proces interakcije; - dualnost; - statističnost; - kauzalnost; - evolucija; - ravnoteža. U daljem izlaganju proučavaćemo prvo navedeno svojstvo, odnosno njegov osnovni atributkretanje. Kretanje se može podeliti na: a) niže oblike kretanja-mehanička kretanja i kretanja u fizičkim poljima, koja spadaju u više oblike nižeg kretanja i b) više oblike kretanja-kretanja žive materije. Deo fizike koji se bavi izučavanjem najnižih oblika kretanja naziva se mehanika. Cilj izučavanja mehanike je: a) utvrđivanje uslova i uzroka koji dovode do promene stanja mehaničkog kretanja ili mirovanja i b) da na osnovu poznatih uzroka, osobina materijalnih objekata i početnih uslova utvrdi opštu teorijsku metodologiju kojom će se uspešno opisati kretanje. Pod terminom opisivanja kretanja podrazumevamo određivanje: - trajektorije materijalnog objekta; - položaja materijalnog objekta u svakom trenutku kretanja; - pravca i smera kretanja materijalnog objekta u svakom trenutku kretanja; - brzine i ubrzanja materijalnog objekta u svakom trenutku kretanja. Pod trajektorijom podrazumevamo geometrijsko mesto tačaka u prostoru kroz koje materijalni objekat sukcesivno prolazi u procesu kretanja. Za određivanje položaja materijalnog objekta potrebno je odrediti tri nezavisna parametra. Prilikom izbora parametara vodimo računa da se posmatrano kretanje što jednostavnije opiše. Opisivanje kretanja prema načinu izbora parametara kretanja može biti: a) prirodno, b) vektorsko i c) koordinantno. Celokupno izučavanje mehanike se svodi na dva idealizovana modela: 1. model materijalne tačke, kada su dimenzije tela daleko manje od dimenzija trajektorije i 2. model krutog tela, tela koja ne menjaju oblik pod dejstvom spoljašnjih sila. U daljem izlaganju koristićemo se modelom materijalne tačke. 1.1.1 Prirodni način opisivanja kretanja Tri parametra koja treba odrediti su: trajektorija, orijentacija trajektorije i referentna tačka na trajektoriji (tačka O na sl.1.1) i položaj materijalne tačke u odnosu na referentnu tačku-lučnu koordinatu s = OM . Kako se položaj materijalne tačke menja u vremenu to je i njena lučna koordinata funkcija vremena s = s (t ) , što predstavlja osnovnu kinematsku jednačinu
+ -

O
M
Sl.1.1 Određivanje položaja materijalne tačke pri prirodnom opisivanju kretanja

kretanja pri prirodnom opisivanju kretanja. Lučnu koordinatu ne treba poistovećivati sa pređenim putem materijalne tačke u toku kretanja S . Veza između pređenog puta i lučne koordinate data je u diferencijalnom obliku

Sl.2 Vektorski način opisivanja kretanja U prostoru izaberemo referentnu tačku i nazovemo je pol (tačka O na sl.2 Određivanje položaja materijalne tačke pri vektorskom opisivanju kretanja materijalna tačka-tačka M.2). y. 2. (1. ds > 0 i 3. s (t ) > 0 .z) i y y j k z z Sl. Hodograf nekog vektora je geometrijsko mesto tačaka kroz koje prolazi vrh toga vektora sa fiksnim početkom. Trajektorija materijalne tačke predstavlja hodograf vektora položaja. sferni. Ojlerov. Dekartov koordinantni sistem se sastoji od tri uzajamno ortogonalne ose x. z x x M(x. Vektor r se naziva vektor položaja materijalne tačke.1) Jednakost s = S važi samo ukoliko su tokom kretanja ispunjeni sledeći uslovi: 1. itd. pravac vektora položaja i 3. smer vektora položaja. z . s (t = 0) = 0 . 1. 2.1. 1.1. intezitet vektora položaja.1.y. Položaj materijalne tačke određen je vektorom s početkom u polu O i krajem u tački na trajektoriji gde se nalazi M r O .3 Određivanje položaja materijalne tačke pri opisivanjukretanja u Dekartovom koordinantnom sistemu . y.1.3 Koordinantni način opisivanja kretanja Postoje razni koordinantni sistemi za opisivanje kretanja: Dekartov. Vektor položaja materijalne tačke možemo izraziti preko jediničnih vektora x. Tri parametra koja treba odrediti pri vektorskom opisivanju kretanja su : 1. cilindrični.2 1 KINEMATIKA dS = ds .1. Kako se vektor položaja menja tokom vremena osnovna kinematska jednačina pri vektorskom opisivanju kretanja je r = r (t ) .

y = y (t ).2) gde su x ⋅ i .3.4a)-(1. i tako izraženo vreme zamenimo u ostale dve parametarske jednačine. x x M(x. i ) + cos ( r . Odgovarajući uglovi koje radijus vektor gradi sa pozitivnim smerovima x i y ose su (1. z = z (t ) .y koordinantnom sistemu Izraze za vektor položaja i njegov intezite dobijamo iz (1. Da bi odredili položaj materijalne tačke u svakom trenutku moramo poznavati skalarne komponente x = x (t ). gde je funkcija ϕ inverzna funkcija funkciji x = x (t ) . y i z ose x x cos(r .2) i (1. Trajektorija materijalne tačke određuje se iz parametarskih jednačina kretanja tako što vreme t izrazimo preko koordinate x . odnosno osnovne parametarske kinematske jednačine kretanja. y i z su njegove skalarne komponente i predstavljaju lokaciju materijalne tačke duž osa u odnosu na koordinantni početak.4a) (1. j ) = cos(r . k ) = 1 . j .3) stavljajući da je z = 0 r = x⋅i + y⋅ j . y ⋅ j .4c) + y2 + z2 x Uzimajući u obzir (1. Vreme mereno od početka kretanja t je nezavisan parametar.4c) lako je pokazati da je 2 2 2 (1. Intezitet vektora položaja određujemo iz relacije r = x2 + y 2 + z 2 ≥ 0 . z ⋅ k komponente vektora r .1 Određivanje položaja materijalne tačke pri opisivanju kretanja u Dekartovom x . U slučaju dvodimenzionalnog kretanja (2-D). (1.0 .1.3) (1. Kao rezultat dobijamo jednačine dve površi y = y (ϕ ( x )) i z = z (ϕ ( x)) u čijem se preseku dobija dobija kriva linija-trajektorija. a koeficijenti x. 2 r + y2 + z2 x cos(r . 3 (1. j ) + cos ( r . t = ϕ (x ) . i ) = = .3) r = x⋅i + y ⋅ j + z ⋅k .y) i j y y Sl. potrebno je znati dve parametarske jednačine x = x (t ) i y = y (t ) . . k ) = y = r z = r y 2 2 x +y +z z 2 2 (1.5) cos ( r . a pravac preko uglova koje radijus vektor gradi sa pozitivnim smerovima x.1.1. kretanja u fiksnoj ravni xOy . k .4b) .3a) .1 ODREĐIVANJE POLOŽAJA I TRAJEKTORIJE MATERIJALNE TAČKE osa: i .2a) r = x2 + y 2 ≥ 0 . (1. respektivno (vidi sl.

Jedinični vektor glavne normale n usmeren je na konkavnu stranu trajektorije. čiji jedinični vektor b skoji sa vektorima τ i n čini desnu orijentaciju: b = τ × n .1.1.1. Tangentna ravan prolazi kroz tangentu i normalna je na oskulatornu ravan.4 Prirodni ortogonalni triedar normalna na tangentnu i na oskulatornu ravan. U svakoj tački trajektorije možemo definisati poluprečnik trajektorije ρ i centar krivine C koji leži na glavnoj normali.4 Prirodni ortogonalni triedar Spada u grupu pokretnih koordinantnih sistema i koristi se pri prirodnom opisivanju kretanja. mestu na trajektoriji gde se nalazi materijalna tačka. Oskulatorna ravan prolazi kroz tangentu i u tački M najbolje naleže na trajektoriju. U preseku tangentne i normalne ravni nalazi se prava binormala. 1.4). povučemo tangentu na trajektoriju.4ax) . (1. tangentna i normalna ravan.5 Podela kretanja Prema obliku trajektorije kretanja se dela na: a) pravolinijska i b) krivolinijska. gde je t = ψ (x) . U preseku normalne i oskulatorne ravni je prava koje se naziva glavna normala krive. Najpre ćemo objasniti postupak konstruisanja prirodnog ortogonalnog triedra. j ) = x = r y = r x 2 x +y y 2 .4 1 KINEMATIKA cos(r . odnosno ψ je inverzna funkcija funkciji x = x (t ) .1. Čine ga tri međusobno ortogonalne ravni: oskulatorna. n C ρ τ .4. Iz tačke u tačku trajektorije ρ i C se u opštem slučaju menjaju. koji je prikazan na sl. (1. Normalna ravan u tački M je tangentna ravan + binormala b O n M normalna ravan tangenta τ glavna normala oskulatorna ravan Sl. Krug poluprečnika ρ koga opisijumo iz C leži u oskulatornoj ravni (vidi sl. U tački M .4bx) 2 2 x +y Jednačina trajektorije je y = y (ψ ( x )) .1. 1. Jedinični vektor tangente τ usmeren je u smeru porasta lučne koordinate. i ) = cos(r .

5 Brzina i srednja brzina pri vektorskom opisivanju kretanja Δ r = r 2 − r 1 = r (t + Δ t ) − r ( t ) . potrebno je poznavati dva parametra. svaka tačka date prave prelazi isti put i b) rotaciono kretanjekretanje kod kojeg se materijalne tačke krutog tela kreću po koncetričnim kružnicama. Definišimo vektor srednje brzine kao odnos vektora pomeraja i vremenskog intervala u kome je promena nastala Δr . y ) . a vektor položaja ima vrednost r 2 = r (t + Δt ) . Kod površinskih kretanja. npr. 1. tj. (1.2 BRZINA Definisaćemo novu fizičku vektorsku veličinu-vektor krivine trajektorije k = 1 5 ⋅ n .7) vsr = Δt Kao što se sa sl. x i y . U trenutku t 2 = t + Δt nalazi se u tački M 1 . Promena vektora položaja-vektor pomeraja za vremenski interval Δt = t 2 − t1 je v M1 vsr M Δr r2 r1 . iz kojih se na osnovu jednačine trajektorije može odrediti treći parametar z = f ( x. koji nam daje pravu informaciju. a njihovi radijus vektori prebrisavaju istu površinu u jedinici vremena.2 BRZINA Brzina je vektorska veličina kojom se definiše brzina.5 vidi vektor srednje brzine ne daje tačnu informaciju o pravcu i smeru kretanja.1 Brzina pri vektorskom opisivanju kretanja Pretpostavimo da se materijalna tačka kreće s leva na desno. Za ρ pravolinijska kretanja u svakoj tački putanje mora biti ispunjeno da ρ → ∞ . koji je definisan vektorom položaja r 1 = r (t ) . dobija se kada uzmemo beskonačno mali vremenski interval Δt → 0 . što je ekvivalentno uslovu k = k = 0 . Kruta tela se mogu kretati: a) translatorno-kretanje kod koga svaka prava koja pripada telu se translatorno pomera .1. Smanjujući vremenski interval Δt vektori Δr i vsr poprimaju sve više pravac tangente na trajektoriju i u graničnom slučaju vsr prelazi u vektor trenutne brzine (ili samo vektor brzine) . označenim sa tačkom M na trajektoriji. Kao pojam prvi ju je uveo Galilej.2. čija je jednačina trajektorije ψ ( x. Vektor trenutne brzine.6) Sl. pravac i smer kretanja.1. U trenutku t1 = t nalazi se položaju. (1. z ) = 0 . y.1. Prema mestu gde se vrši kretanje imamo: 1) ravansko kretanje (ravan je fiksna) i 2) površinsko kretanje. 1.

gde je ϕ inverzna funkcija funkciji s = s (t ) . vektor brzine u svakoj tački trajektorije je po pravcu tangente na trajektoriju u datoj tački.7 s1 = s (t ) . (1.1. a ukoliko je ds < 0 tada je v < 0 .12) v= ⋅ . 1. iz razloga što je trajektorija hodograf vektora položaja. Sl.6). (1. i činjenice da je vektor položaja funkcija lučne koordinate. Dakle. a u položaju M 1 s 2 = s (t + Δt ) . . Vremenski izvod promenljivog vektora je uvek novi vektor. Ukoliko je vrednost priraštaja lučne koordinate veći od nule ds > 0 tada je i v > 0 .2 Brzina pri prirodnom opisivanju kretanja Pretpostavimo da je lučna koordinata materijalne tačke u položaju označenom sa tačkom M na sl.1.6 1 KINEMATIKA v = lim v sr = lim Δr dr . Kako je vrednost lučne koordinate funkcija vremena s = s (t ) to vreme možemo prikazati kao funkciju lučne koordinate t = ϕ (s ) .1. Nazvali smo je algebarskom vrednišću jer može imati vrednosti i manje i veće od nule (naravno može imati i vrednost nule).6 Razlika između vektora dr i dr Dimenzija vektora brzine je v(=) l t .11).7 Vektor brzine pri prirodnom opisivanju kretanja Polazeći od definicije vektora brzine. koji je po pravcu tangente na hodograf tog promenljivog vektora.8) = Δt → 0 Δt → 0 Δ t dt Kao što vidimo vektor brzine predstavlja prvi izvod vektora položaja po vremenu.13) nazvaćemo algebarska vrednost inteziteta vektora brzine. vektor brzine možemo definisati na sledeći način dr ds (1.1. ds dt Skalarnu veličinu koju ćemo definisati kao v = ds dt . Pri definisanju vektora brzine veoma je važno uočiti razliku između vektora dr i dr (vidi sl. M1 v M s2 Δr + s1 r2 r1 O . → dr → dr r → Sl. (1. a jedinica u SI je m s . Da bi definisali vektor brzine potrebno je odrediti novi vektor odnosno diferencijalni količnik dr ds . Takođe i vektor položaja možemo prikazati kao funkciju lučne koordinate r = r (t ) = r (ϕ ( s )) .2.

19) Integracijom (1. uzimajući u obzir da je v = v(t) dobijamo izraz za pređeni put u vremenskom intervalu t ∈ [t1 . Δs →0 Δs Δs →0 Δs ds Δs Smer novog vektora Ako se krećemo u (+) smeru tada je Δs > 0 i algebarska vrednost inteziteta vektora Δr veća je od nule.17) dobijamo izraz za trenutnu vrednost lučne koordinate s(t ) = s0 + ∫ vdt . Na osnovu toga Pravac novog vektora Po definiciji zaključujemo da je Δr Δs dr Δr = lim = lim = = 1. ds Konačno. (1. brzinu pri prirodnom opisivanju kretanja definišemo kao v = v ⋅τ . t 2] S t1. (1.16) 1.t 2 = ∫ v(t ) dt .17) Integracijom (1.2 BRZINA 7 Δr dr .21) odnosno v sr = 1 t2 ∫ v(t ) dt . Pređeni put dobijamo iz veze u diferencijalnom obliku dS = ds = vdt = v dt . Na osnovu svega navedenog novi vektor se može predstaviti na sledeći način dr (1.1 Određivanje lučne koordinate i pređenog puta ako je poznata algebarska vrednost inteziteta vektora brzine Iz definicije algebarske vrednosti inteziteta vektora brzine možemo izraziti elementarni priraštaj lučne koordinate ds = vdt . S t1. (1. I u jednom i u drugom slučaju količnik algebarskih vrednosti Δr i Δs je veći od nule što nas navodi na zaključak da je smer novog vektora u smeru τ .t 2 = v sr (t 2 − t1) = ∫ v(t ) dt . t1 t2 (1.2.18) gde je s 0 = s (t = 0) vrednost lučne koordinate u trenutku t = 0 .2.21a) .19). Intezitet novog vektora U graničnom slučaju intezitet priraštaja radijus vektora je Δr = Δs . .14) = lim ds Δs →0 Δs Kako se Δs smanjuje Δr se po pravcu sve više poklapa sa pravcem τ . t 2 − t1 t 1 (1. t1 t2 (1. (1.20) Sada možemo definisati i srednju vrednost inteziteta vektora brzine kao konstantnu vrednost intaziteta vektora brzine pri kojoj materijalna tačka pređe isti put za isto vreme kao i da se kretala sa promenljivom vrednošću inteziteta vektora brzine. U graničnom slučaju kada Δs → 0 pravci će im se poklopiti što znači da novi vektor možemo izraziti preko τ . Ako se krećemo u (−) smeru tada je Δs < 0 i algebarska vrednost inteziteta vektora Δr manja je od nule. t =0 t (1.1.15) =τ .

1.1. v z = dz dt . j ) = .8 Vektor brzine u Dekartovom koordinantnom sistemu k z Ukoliko su nam poznate parametarske jednačine kretanja x = x (t ). v y = dy dt . z = z (t ) vektor brzine određujemo na sledeći način: 1) Intezitet v = (dx / dt )2 + (dy / dt )2 + (dz / dt )2 . z -osa su dx dt dy dt dz dt cos(v.23) gde su (1. vx x v vy vz r i j y Sl.22a) ⋅i + ⋅ j + ⋅k .2.8 1 KINEMATIKA 1. v v v (1. v= dt dt dt ili preko njenih skalarnih komponenti (prikazanih na sl.26) 3) Smer Informacija o smeru je sadržana u (1. i ) = .2) dobijamo izraz d (1. k ) = . j i k konstantni vektori vektor brzine možemo napisati u sledećem obliku dx dy dz (1.3 Brzina u Dekartovom koordinantnom sistemu Polazeći od definicije vektora brzine (1. (1.9) v = vx ⋅ i + v y ⋅ j + vz ⋅ k . y = y (t ).22) v = (x ⋅ i + y ⋅ j + z ⋅ k ) .25) (1. .11) i izražavajući vektor položaja preko koordinata u Dekartovom koordinantnom sistemu (1. cos(v. dt Kako su ortovi i . y . cos(v. 2) Pravac Uglove koje vektor brzine zaklapa sa pozitivnim smerovima x.24) v x = dx dt .26) iz razloga što su u brojiocima datih količnika algebarske vrednosti projekcija vektora brzine.

25) i (1.2 BRZINA 9 Ako se kretanje odvija u fiksnoj ravni (kretanje u 2-D) xOy (1.9 Određivanje položaja materijalne tačke pri rotaciji Tražimo fizičku veličinu koja karakteriše promenu ugaone koordinate u vremenu. položaj obeležen sa M 1 na slici.1. U opštem slučajevima kretanja-kretanja koja se ne odigravaju u fiksnim ravnima to možemo uraditi samo pri beskonačno malim (elementarnim) promenama prebrisanog ugla. pravac je normalan na prebrisanu površinu. R M1 M2 + Sl. Na koji način prebrisani ugao za vreme Δt definišemo kao vektorsku veličinu Δθ ? Vektor Δθ ima intezitet Δθ = Δs R .6) se pojednostavljavaju stavljajući da je v z = 0 : v = (dx / dt )2 + (dy / dt )2 .2.9). C - θ O - Δθ R p. cos(v. Na kružnici proizvoljno izaberemo referentnu tačku O .25a) (1. Očigledno da je položaj materijalne tačke u proizvoljnom trenutku kretanja t . (1. Vektor srednje ugaone brzine definišemo preko vektora prebrisanog ugla → → → .27) ω sr = Δt dok trenutnu ugaonu brzinu tražimo kao graničnu vrednost srednje ugaone brzine Δθ dθ .1. (1. Položaj materijalne tačke određivaćemo u odnosu na pravac koji je određen polupravom koja polazi od centra kružnice i prolazi kroz referentnu tačku. određen ugaonom koordinatom θ .1. i ) = v x v .5 Vektorska ugaona brzina Vektorsku ugaonu brzinu dobijamo tako što prebrisani ugao definišemo kao vektorsku veličinu. (1. cos(v.26a) 1.28) ω = lim ω sr = lim = Δt → 0 Δt → 0 Δ t dt 1. a smer mu je u smeru penetracije desne zavojnice kada je zarotiramo u smeru kretanja materijalne tačke na kružnoj trajektoriji. Srednja ugaona brzina definiše se kao Δθ .o. j ) = v y v .2.4 Skalarna ugaona brzina Posmatramo rotaciono (kružno) kretanje materijalne tačke po kružnici poluprečnika R (vidi sl. U trenutku t + Δt materijalna tačka se našla u položaju M 2 i za vreme Δt je prebrisala ugao Δθ .

1. Sl.10 Vektori prebrisanog ugla i ugaone brzine pri rotacionom kretanju .30) O - θ + s R M1 Δs M2 p.10 1 KINEMATIKA → Δθ . C → → ω Δθ Δθ R → (1.o. Δt →0 Δt →0 Δt dt Jedinica u SI za ugaonu brzinu je rad s .29) ω sr = Δt a vektor trenutne ugaone brzine (ili samo ugaone brzine) nalazimo kao graničnu vrednost vektora srednje ugaone brzine Δθ dθ ω = lim ω sr = lim = . (1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->