UGOVOR O POKLONU Ugovorne strane: 1.__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k.

____________PU _____________ ( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane, i 2. .__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l. k. ____________PU _____________ ( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane. Član 1. Poklonodavac ______________ je vlasnik porodično stambene zgrade u ulici Bulevar revolucije br. 63, izgrađene na katastarskoj parceli br. 3654/3, površine pod objektom 34 m2, (objekat br 1.), upisane u list nepokretnosti broj 3466 KO Palilula. Član 2. Nepokretnosti opisane u članu 1. ovog Ugovora poklonodavac ______________ bez ikakve naknade ili tereta poklanja svom bratu _________________. Član 3. Polonodavac je saglasan da poklonoprimac može knjižiti svoje pravo iz ovog Ugovora u zemljišnim knjigama i javnim evidencijama na nepokretnostima, bez njegove ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi ) Član 4. Poklonoprimac prihvata poklonjene nepokretnosti. Član 5. Sve troškove oko zaključivanja ovog Ugovora, kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac. Član 6. Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovarača te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojeručno potpisuju.

2

Član 7. Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih poklonodavac zadržava 1 (jedan) primerak ugovora, poklonoprimac 3 (tri) primerka ugovora a sud zadržava 2 (dva) primerka ugovora.

Poklonodavac

Poklonoprimac

________________ JMBG ______________ _____________

________________ JMBG