http://abc.amarilisonline.

com/ Nepromenljive vrste re i u srpskom jeziku

Predlozi Od, do, bez, iz, pored (genitiv) Ka, prema, nasuprot (dativ) Uz, kroz,niz (akuzativ) S, sa nad (instrumental) Po, o, pri (lokativ)

Re ce Da, ne (potvrdne, odri ne) Mo da, valjda (modalne) Da li, zar, li (upitne) Eno, evo, eto (pokazne) Neka, hajde (zapovedne) Ba , upravo (isticanje) Se (povratne) Ala (uzvi na)

Prilozi Ju e, sada, onda (za vreme) Slu ajno ,ovako (za na in) Dole, ovde,tuda (za mesto) Ovoliko, mnogo (za koli inu)

Veznici Jer, iako, ako, mada (zavisni) Naporedni: I, ni, niti (sastavni) Ili (rastavni) A, ali, nego (suprotni)

Uzvici Ex, jao (ose anja) Hej, pis (dozivanje i teranje) Bu , fiju (podr avanje zvukova)