GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

Sadržaj
1.

Geografija ........................................................................................................................................ 2

2.

Upravno-teritorijalni ustroj ............................................................................................................. 4

3.

Registar poslovnih subjekata........................................................................................................... 5

4.

Stanovništvo .................................................................................................................................... 7

5.

Zaposlenost, Nezaposlenost, Plade ............................................................................................... 14

6.

Cijene ............................................................................................................................................. 21

7.

Osobna potrošnja .......................................................................................................................... 24

8.

BDP ................................................................................................................................................ 27

9.

Investicije....................................................................................................................................... 32

10. Industrija........................................................................................................................................ 35
11. Transport i komunikacije ............................................................................................................... 41
12. Ekonomski odnosi s inozemstvom ................................................................................................ 45
13. Turizam .......................................................................................................................................... 48
14. Obrazovanje .................................................................................................................................. 52
15. Zdravstvo i socijalna skrb .............................................................................................................. 59
16. Pravosuđe ...................................................................................................................................... 65
17. Poslovni subjekti po županijama ................................................................................................... 67
19. Novac ............................................................................................................................................. 72
20. Poljoprivreda ................................................................................................................................. 75
21. Energija .......................................................................................................................................... 78
22. Građevinarstvo .............................................................................................................................. 83
23. Trgovina ......................................................................................................................................... 85

1

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
1. Geografija
Tablica 1.1. Površina RH i dužina kopnene granice
Površina, km2
ukupno

kopno2)

Duţina kopnenih granica, km1)
obalno
more3)

ukupno

prema
Sloveniji

MaĎarskoj

Srbiji −
Vojvodini

Bosni i
Hercegovini

Crnoj
Gori

87 661
56 594
31 067
2 374,9
667,8
355,5
317,6
1 011,4
22,6
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.40
1) Uključujudi granice na rijekama,
2) Podaci Državne geodetske uprave (izračunani iz grafičke baze podataka službene evidencije prostornih
jedinica), stanje 31. prosinca 2002.,
3) Obalno more sastoji se od unutarnjih morskih voda (od obale do osnovne linije) i teritorijalnog mora (12
nautičkih milja od osnovne linije u smjeru otvorenog mora).

Tablica 1.2. Najznačajnije rijeke u Hrvatskoj
Duţina, km

Površina porječja, km2

Utječe u

ukupno

u Republici
Hrvatskoj

ukupno

u Republici
Hrvatskoj

2 857

188

817 000

1 872

Crno more

Sava

945

562

96 328

23 243

Dunav

Drava

707

505

40 150

6 038

Dunav

Mura

438

...

13 800

...

Dravu

Kupa

296

296

10 032

10 032

Savu

Neretva

225

20

11 798

430

Jadransko more

Una

212

120

9 368

636

Savu

Bosut

186

151

3 097

2 572

Savu

Korana

134

134

2 595

2 595

Kupu

Bednja

133

133

966

966

Dravu

133

133

5 944

5 944

Savu

Ĉesma

124

124

2 608

2 608

Lonju

Vuka

112

112

644

644

Dunav

Dobra

104

104

900

900

Kupu

Cetina

101

101

1 463

1 463

Jadransko more

100
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.42

100

1 426

1 426

Kupu

Dunav / Danube

Lonja − Trebeš

Glina

2

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
Tablica 1.3. Vedi otoci u Hrvatskoj
Površina, km2

Duţina obale, km

Najveća visina, m

Koeficijent razvedenosti

Krk

405,78

189,3

568

2,64

Cres

405,78

247,7

639

3,48

Braĉ

394,57

175,1

780

2,49

Hvar

299,66

254,2

628

4,14

Pag

284,56

269,2

349

4,5

Korĉula

276,03

181,7

569

3,09

Dugi otok

114,44

170,7

337

4,5

Mljet

100,41

131,3

513

3,7

Vis

90,26

76,6

587

2,28

Rab

90,84

103,2

410

3,06

Lošinj

74,68

112,2

589

3,66

Pašman

63,34

65,3

272

2,31

Šolta

58,98

73,1

236

2,69

Ugljan

50,21

68,2

286

2,67

Lastovo
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.41

46,87

46,4

415

1,91

3

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
2. Upravno-teritorijalni ustroj
Tablica 2.1. Gradovi prema broju stanovnika, popis 2001.
Broj gradova

Broj stanovnika

123

Do 5 000 stanovnika

Udio,%

3 065 590

gradova
100,0

stanovnika
100,0

18

61 996

14, 63

2,02

5 001 − 10 000

38

285 746

30,89

9,32

10 001 − 15 000

28

354 864

22,76

11,58

15 001 − 20 000

11

180 064

8,94

5,87

20 001 − 30 000

7

169 651

5,69

5,53

30 001 − 40 000

7

229 432

5,69

7,48

40 001 − 50 000

3

134 714

2,44

4,39

50 001 − 60 000

4

221 778

3,25

7,23

60 001 − 70 000

2

128 129

1,63

4,18

70 001 − 80 000

1

72 718

0,81

2,37

80 001 − 90 000

0

0

0,00

0,00

90 001 − 100 000

0

0

0,00

0,00

101 001 − 2000 000

3

447 353

2,44

14 59

200 001 i više stanovnika

1

779 145

0,81

25,42

Ukupno

Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.56

Tablica 2.2. Naselja prema broju stanovnika, popis 2001.
Udio , %

Broj naselja

Broj stanovnika

6 759

4 437 460

naselja
100

stanovnika
100

105

0

1,55

0

Do 100 stanovnika

2 489

108 186

36,82

2,44

101 − 200

1 337

194 230

19,78

4,38

201 − 500

1 561

496 824

23,1

11,2

501 − 1 000

719

505 860

10,64

11,4

1 001 − 1 500

208

253 192

3,08

5,71

1 501 − 2 000

113

194 253

1,67

4,38

2 001 − 5 000

148

444 847

2,19

10,02

5 001 − 10 000

41

278 638

0,61

6,28

10 001 − 20 000

18

242 701

0,27

5,47

20 001 − 50 000

13

430 862

0,19

9,71

50 001 − 100 000

4

277 203

0,06

6,25

100 001 − 200 000

2

318 940

0,03

7,19

200 001 i više stanovnika
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.57

1

691 724

0,01

15,59

Ukupno
Bez stanovnika

4

znanstvene i tehniĉke djelatnosti 21 784 22667 N Administrativne i pomoćne usluţne djelatnosti 6 195 6544 O Javna uprava i obrana.str. SLJH 2010.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 3. popravak motornih vozila i motocikla 91 093 90158 H Prijevoz i skladištenje 7 991 8059 I Djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane 10 451 10935 J Informacije i komunikacije 6 173 6530 K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 792 1958 L Poslovanje nekretninama 5 864 6242 M Struĉne. plinom. obvezno socijalno osiguranje 3 566 3160 P Obrazovanje 3 422 3487 Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 516 3693 R Umjetnost. gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 801 854 F Građevinarstvo 22 937 23651 G Trgovina na veliko i na malo. šumarstvo i ribarstvo B Rudarstvo i vađenje C Prerađivaĉka industrija T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca. 77 1) Uključena su tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Registrirane pravne osobe prema područjima NKD-a 2007.1. 2009.. Registar poslovnih subjekata Tablica 3. djelatnosti kućanstava koja proizvode razliĉitu robu i objavljaju razliĉite usluge za vlastite potrebe U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela Izvor: DZS. prosinca 2008. zabava i rekreacija 16 891 17755 S Ostale usluţne djelatnosti 33 187 35456 - - 54 54 Ukupno A Poljoprivreda. 5 . parom i klimatizacija 231 310 E Opskrba vdom. uklanjanje otpadnih voda. 263 769 269 856 5 117 5283 402 411 22 293 22649 D Opskrba elektriĉnom energijom. stanje 31..

2 0.4 33.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 3.3 11 1.6 4.3 0 0 8.7 3.9 0.1 1.1 3.1 3. F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i na malo.3 2.9 4.4 5. parom E Opskrba vodom.5 4.6 13. Struktura pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika.1 K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 0.3 3.6 13 0.2 13.8 7.5 7.9 0.5 5.0 - - - - - 0.9 3 3 3.1 0.str.8 0.3 - - - - - - - - 0.4 12.2009. 2) Pravne osobe registrirane prema Zakonu o zadrugama.1 0.2 0 0 0 0 0.5 0.2 4.1 4.9 0.6 4.6 0.8 1.8 2 1.5 0. pravne osobe koje nisu usklađene sa Zakonom o zadrugama te štedno-kreditne i stambene zadruge.9 1.7 12.8 0.4 11.7 0.1 0.8 11.1 - D Opskrba elektriĉnom energijom.2 J Informacije i komunikacije 2. obvezno socijalno osiguranje P Obrazovanje Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi R Umjetnost.4 26.1 9.2.4 0. stanje 31.7 0.2 0. plinom.3 0. uklanjanje otpadnih voda. zabava i rekreacija S Ostale usluţne djelatnosti T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca.6 47.3 0.4 3.6 0.2 0.2 0.8 6 5.9 11.2 0.2 11. tijela. Ukupno Ukupno registrirani aktivni 100 100 Trgovačka društva registrirana aktivna 100 100 Poduzeća¹ i zadruge² registrirani aktivni 100 100 Ustanove.4 0.5 1.7 31 56.9 0..6 2.9 0. aktivnostima i područjima NKD-a 2007.4 3.4 54.9 6.4 0.6 13.6 28.7 3. udruge.2 0.12.1 0.9 2. šumarstvo i ribarstvo B Rudarstvo i vađenje 2 2.6 3.4 1. djelatnosti kućanstava koja proizvode razliĉitu robu i obavljaju razliĉite usluge za vlastite potrebe U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela Izvor:DZS.2 - - 8.3 2.7 2. 81 1) Pravne osobe koje još nisu usklađene sa Zakonom o trgovačkim društvima.4 13.3 0.8 0 0 0.6 0..5 0.9 0 0 1.1 0. popravak motornih vozila i motocikla H Prijevoz i skladištenje I Djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane M Struĉne.2 23.2 0.1 1. registrirani aktivni 100 100 A Poljoprivreda.9 0 0 0 0 5.8 33.6 4. 6 .9 L Poslovanje nekretninama 2.1 0 0.7 0.8 9.2 0.1 0 33.5 0.3 0. znanstvene i tehniĉke djelatnosti N Administrativne i pomoćne usluţne djelatnosti O Javna uprava i obrana. SLJH 2010.6 14.6 9.4 2.7 3.2 0.7 2.2 6.3 0.4 3.1 0.4 0.5 0.5 - - C Prerađivaĉka industrija 8.8 3.8 4.4 9.7 0.3 0.2 0.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 4.9 144.81 0.8 173.460 Izvor: DZS.022 1961. Stanovništvo Tablica 4.7 203 210.105 1857.6 73.37 1. 3. 2.7 106.000. Stanovništvo i broj naselja prema popisima Naselja (stanje na dan popisa) Indeksi Popis Stanovništvo 1857.39 0.87 0..265 2001.161.4 104 104 . 1869.584 1921. Izvor: Izrada autora. veriţni indeksi 109.5 109.000.95 -0..39 .9 61. 4. 1991. 1948.03 0. 1971. 3.5 99.858 1953. % 0.000 1.499 1869.854.000 0 1857.9 158.000. SLJH 2010.8 109. Trend kretanja broja stanovnika prema popisima Stanovništvo Hrvatske prema popisima 6.1.460. 7 .375 1931.6 42.6 78.31 1.9 104.6 78.455 1948.62 0. 3.181.000..3 . 3. 1880.9 114. 1931. 1961. 4.785. Prosječne godišnje stope rasta izmeĎu dvaju popisa.779. 2001.4 broj 5 444 5 214 5 974 6 311 6 402 6 397 5 757 5 900 6 639 6 672 6 677 6 666 6 567 6 694 6 759 prosječan broj stanovnika 401 460 420 452 494 541 598 642 569 590 623 664 701 715 657 Slika 4.936.9 104. Gustoća stanovništva na 1 km2 38. 2. 1921.9 130. 2.9 99.05 0. = 100 100 109. 1890.2 60.784..2 180.3 81. 4.469 1991.000 3.9 69..4 44.91 -0. 1900.228 1890.01 0.000 5. 2.000.398.000. 1981.292 1880.601.9 219.str.426.5 55.506.221 1981.456 1910.69 0. 1953.3 50.1 105.9 67 66.000 4.437.5 113. 4.9 110.7 157.. 1910.558 1900.443. 3.1.5 173.696 1971.000 2.4 190. 4. 3.4 84..159.

81 3.33 74.1 71.14 38. 2001. 1961.53 32.1 Ţene 63. 105.91 33.37 37.48 37. 2001.15 75. Očekivano trajanje života 80 75 72.2 69.1 1 031 910 1 167 586 1 289 325 1 423 862 1 544 250 1 477 377 3.71 41 Muškarci 59.59 71.2.05 64. Izvor: Izrada autora.64 68.43 3.65 66.28 60 63.28 65.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 4.1 66.64 68.59 Muškarci Žene 59.34 30. 1971. 3 936 022 4 159 696 4 426 221 4 601 469 4 784 265 4 437 460 Muškarci 29. 1981. 1991.33 70 69.8 35.44 33.02 65 64.1 2.2 65.str. Slika 4.02 72.65 74.26 35. 1981. 1971. SLJH 2010.99 Stanovništvo Prosjeĉna starost stanovništva Oĉekivano trajanje ţivota Broj kućanstava Prosjeĉan broj ĉlanova u kućanstvu Izvor: DZS. 8 . 1961.05 55 50 1953. 1991.15 75.2.95 78.95 78.23 3..56 3. Obilježja stanovništva i kudanstava prema popisima Popisi 1953.5 Ţene 31.

SLJH 2010. 4 513 51 829 269 3 905 51 698 54 832 575 -3 003 21 583 4 877 1992.1) 4 426* 43 746 229 3 927 43 708 50 246 324 . 1981.str.1) 4 439 40 307 179 4 183 40 282 49 756 245 -9 449 22 700 4 985 2005. 1980. 108. ţivoroĎeni Umrli mrtvoroĎeni ŢivoroĎeni izvan braka Stručna pomoć pri poroĎaju ukupno Brakovi dojenčad Prirodni prirast sklopljeni razvedeni 1973.1) 4 494 53 811 235 3 834 53 712 50 636 433 3 175 24 596 3 612 1997.1) 4 501 47 068 225 3 820 47 019 52 311 388 -5 243 24 243 3 962 1999. 1) Vidi Metodološka objašnjenja SLJH 2010. 1990. 1978. 1976. 1983.6 500 22 017 4 419 2001.1) 4 440* 40 993 216 3 845 40 968 49 552 315 -8 559 22 076 4 670 2002. 1984.1) 4 440 41 446 182 4 562 41 434 50 378 215 -8 932 22 092 4 651 2007.1) 4 649 48 584 221 3 714 48 475 49 482 495 -898 23 966 4 630 1995. Stanovništvo – procjena sredinom godine i prirodno kretanje RoĎeni Stanovništvo (procjena sredinom godine) tis. 1989. 4 465 4 482 4 500 4 517 4 535 4 553 4 570 4 588 4 608 4 635 4 659 4 680 4 702 4 722 4 740 4 757 4 767 4 778 67 389 67 251 67 016 67 054 68 035 68 704 69 229 68 220 67 455 66 737 65 598 64 909 62 665 60 226 59 209 58 525 55 651 55 409 494 446 472 470 453 417 433 383 371 387 326 296 297 307 293 251 263 246 3 361 3 379 3 261 3 288 3 246 3 227 3 521 3 472 3 538 3 590 3 633 3 600 3 680 3 761 3 774 3 713 3 688 3 874 65 052 65 294 65 357 65 684 66 800 67 839 68 453 67 612 66 981 66 338 65 185 64 533 62 391 59 952 59 002 58 327 55 482 55 283 45 680 44 950 45 640 45 074 45 156 48 715 48 426 50 100 51 420 50 770 55 147 54 169 52 067 51 740 53 080 52 686 52 569 52 192 1 760 1 695 1 543 1 499 1 461 1 437 1 332 1 403 1 273 1 219 1 224 1 088 1 039 948 826 765 651 591 21 709 22 301 21 376 21 980 22 879 19 989 20 803 18 120 16 035 15 967 10 451 10 740 10 598 8 486 6 129 5 839 3 082 3 217 36 967 36 034 36 290 35 019 35 524 35 629 34 041 33 310 33 855 33 143 33 135 32 161 30 953 30 495 31 395 29 719 28 938 27 924 5 781 6 331 5 928 6 099 5 511 5 959 5 036 5 342 5 704 5 355 5 263 5 295 5 375 5 946 5 577 5 647 5 369 5 466 1991.1) 4429 44577 177 Izvor: DZS.1).1) 4 440 40 094 189 3 856 40 075 50 569 282 -10 475 22 806 4 496 2003. 9 .3. 1974.1) 4 470 46 970 261 3 605 46 853 51 800 546 -4 830 22 169 3 676 1993.1) 4 442 42 492 186 4 464 42 474 51 790 242 -9 298 22 138 4 883 2006. 1986. 1975. 1977.1) 4 641 48 535 199 3 760 48 438 50 846 480 -2 311 23 021 4 667 1994.1) 4 440 39 668 180 4 026 39 642 52 575 251 -12 907 22 337 4 934 2004. 1988. 1985.1) 4434 43753 176 5260 43734 52151 195 -8398 23373 5025 5768 44563 52414 235 -7837 22382 5076 2009. 1979.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 4..1) 4 572 55 501 253 4 024 55 440 51 964 457 3 537 24 517 3 899 1998.1) 4436 4141910 160 4823 41898 52367 234 -10457 23140 4785 2008. 1982.1) 4 554 45 179 205 3 714 45 135 51 953 350 -6 774 23 778 3 721 2000. 1987.1) 4 669 50 182 215 3 775 50 107 50 536 449 -354 24 385 4 236 1996.

5 148. muškarci ţene svega 31.1 15 – 19 258.0 161.9 283. stanovnika) 75 i više 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 45 – 49 40 – 44 35 – 39 30 – 34 25 – 29 20 – 24 15 – 19 10 – 14 5–9 0–4 250 200 150 100 50 0 50 100 150 200 Izvor: Izrada autora.3 158.7 2135.2 257.2 132.1 168.9 160. 2009.1 216. Tablica 4. muškarci ţene 4429.0 112.2 311.0 99.2 146.9 Izvor: DZS.7 35 – 39 294.3.2 129.2 2292. 6.2 209.4 107.5 104.2 140.1) (u tisudama) svega 30.3 156. SLJH 2010.3 138.1 89.7 131.5 154.1 164.0 20 – 24 287.1 2136.4 217.5 146.4 50 – 54 334.9 153.4.8 160.6 132.9 4425.1 146.7 155.0 118.9 123.6 152.8 103.2 113.8 110. Procjena broja stanovnika Hrvatske prema dobi i spolu u 2009.3 156. Dobno-spolna piramida stanovništva Hrvatske 2009. godine (u tis.0 128.2 2290.6 215.6 125.0 144.1 309. 1) Stanovništvo nepoznate starosti raspoređeno je po spolu i starosnim skupinama razmjerno njihovim udjelima u ukupnom stanovništvu.4 159.0 108.9 10 – 14 253.0 55 – 59 312.2 155.1 218.8 65 – 69 225.6 5–9 212.9 96.3 295.6 215.0 109.3 313..5 40 – 44 311.3 154.1 128.6 320.2 309.110.6 152.7 314.7 25 – 29 314. 12.0 153.str.7 126.3 162.0 148. 2009.7 159.6 75 i više 326.7 331.7 154.1 125.5 125.8 159.4 121.1 251.7 89.1 45 – 49 322.5 70 – 74 214.1 163.4 123.4 103.8 30 – 34 307.5 155.9 60 – 64 241.5 101.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 4.5 0–4 213. 10 .8 252.9 169.4 126.1 110.

4. Prirodno kretanje stanovništva 16 15 14 13 ‰ 12 11 10 9 8 živorođeni Umrli Izvor: Izrada autora.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 4. Umrla dojenčad na 1000 živorođenih 30 25 20 ‰ 15 10 5 0 Umrla dojenčad na 1000 živorođenih Izvor: Izrada autora. Slika 4. 11 .5.

Stope fertiliteta Opća stopa fertiliteta Stopa totalnog fertiliteta 2003.8 2008.47 1.9 66.9 62.7 32.1 98.8 0. - - Tablica 4.2 23 4.8 4.7 28..33 1. Stanovništvo prema popisima 1971. 39. godine Republika Hrvatska Zagrebaĉka ţupanija Krapinsko-zagorska ţupanija Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija Karlovaĉka ţupanija Varaţdinska ţupanija Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija Bjelovarsko-bilogorska ţupanija Primorsko-goranska ţupanija Liĉko-senjska ţupanija Virovitiĉko-podravska ţupanija Poţeško-slavonska ţupanija Brodsko-posavska ţupanija Zadarska ţupanija Osjeĉko-baranjska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Vukovarsko-srijemska ţupanija Splitsko-dalmatinska ţupanija Istarska ţupanija Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija Međimurska ţupanija Grad Zagreb Izvor: DZS.4 1. 1981. 1991.4 35.2 0 0.3 0 0 13. 42.8 2009.8 30.9 1.3 - 0 13.1 0 0 14 65.4 0.3 74. Stanovništvo i kudanstva Hrvatske po županijama.3 66.1 4.6 0. str. 39.35 1.1 72.5 0 13.5 4.8 95. 1289325 64254 Kućanstva prema popisima 1981.42 1.38 1.5.6 66 93.7 2004.7 5.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 4.1 0.3 Specifiĉne stope fertiliteta Starost majke Do 15 godina 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više Izvor: DZS.9 95.8 27.1 13.1 5.-2001.1 6.121.9 72.6 60. SLJH 2010.1 64.2 0. 4426221 4 601469 4784265 4437460 232836 259429 282989 309696 1971. 2001. 1423862 154 250 1477377 76208 86003 94274 161247 153567 148779 142432 40617 42812 44769 43832 258643 255292 251332 185387 75124 77928 80961 65269 195096 184380 186169 187495 184577 187853 141787 184769 53601 47452 56101 52879 59966 56706 49621 56095 138994 133790 129397 124467 38895 39598 40483 39584 157806 149458 144042 133084 46561 47510 47754 44269 270660 304038 323130 305505 91571 106572 114902 111085 106433 90836 85135 53677 28855 28003 28599 19900 116314 107339 104625 93389 33386 34128 35115 31578 101750 99189 99334 85831 29415 30 628 32 054 27445 164065 167667 174998 176765 45819 49599 54019 54836 190356 351164 161199 194098 356286 152128 214777 367193 152477 162045 330506 112891 42548 103909 40162 50510 113914 42880 60083 123336 46562 52359 113583 39648 217115 224103 231241 204768 62616 67638 73964 66977 389277 436680 474019 463676 105553 124495 139763 144366 175199 188332 204346 206344 55929 63277 71185 72379 108131 115683 126329 122870 31581 34620 39009 39125 115660 629896 116 825 723065 119866 777826 118426 779145 29759 221718 32610 251952 35699 273318 35688 275464 12 . 36.7 79.1 13.6 0.1 2007.str.1 12.111. 39.7 24. 41. popisi 1971.. 1991. 37.7 101 83.5 2005.7 0. SLJH 2010.7 98.9 93.7 60.6.7 2006.2 0 0.9 60.3 0. 2001.

Izvor: Izrada autora.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 4. 13 .6.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 5. u tis.str. zaposleni osiguranici poljoprivrednici. 2002. 1 056 1 060 1 088 1 103 1 113 1 160 1 212 479 478 547 566 552 45 45 46 205 45 45 45 45 45 45 45 Zaposleni u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija. indeksi 2008. = 100 84 85 87 88 89 93 97 Ukupno 84 Od toga ţene 85 84 Izvor:DZS. = 100 87 90 91 91 94 98 100 96 100 97 100 97 100 98 88 476 486 109 33 493 113 28 500 117 24 522 88 88 90 90 91 94 98 Zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva. Nezaposlenost. 2008. 1 468 1 517 1555 1499 661 684 701 679 45 45 1252 1211 45 45 45 45 45 45 Zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva. 2005. Zaposlenost. 2001. 84 86 87 88 92 97 14 . Plaće Tablica 5. SLJH 2010. 70 63 54 49 45 41 38 35 45 41 38 21 19 18 16 54 54 46 47 46 Ukupno Od toga ţene 86 87 54 52 52 49 47 Ukupan broj zaposlenih. u tis. u tis. u tis. 216 229 242 252 258 263 264 265 252 94 100 104 118 118 117 111 46 46 45 44 44 Ukupno Od toga ţene Postotak ţena 83 76 45 45 45 45 45 Zaposleni osiguranici poljoprivrednici. obrtu i djelatnosti slobodnih profesija.1. Ukupno Od toga ţene Postotak ţena 1 341 1 348 1 359 618 619 618 46 46 Ukupno Od toga ţene Postotak ţena 1 053 Ukupno Od toga ţene Postotak ţena 2003. indeksi 2008.135. stanje sredinom godine i indeksi 2000. 2004. Ukupan broj zaposlenih.. 2009. 1 393 1 409 1 420 628 634 641 2006. Zaposleni u pravnim osobama. 2007.

obvezno socijalno osiguranje P Obrazovanje Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi R Umjetnost. parom i klimatizacija E Opskrba vodom. Ukupno A Poljoprivreda. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD 2007.str. popravak motornih vozila i motocikla H Prijevoz i skladištenje I Djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane J Informacije i komunikacije K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja L Poslovanje nekretninama M Struĉne.136. zabava i rekreacija S Ostale usluţne djelatnosti T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca. plinom.2.2009.03. i oblicima vlasništva. znanstvene i tehniĉke djelatnosti N Administrativne i pomoćne usluţne djelatnosti O Javna uprava i obrana. šumarstvo i ribarstvo B Rudarstvo i vađenje C Prerađivaĉka industrija D Opskrba elektriĉnom energijom. stanje 31.. djelatnosti kućanstava koja proizvode razliĉitu robu i obavljaju razliĉite usluge za vlastite potrebe U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela Izvor: DZS. gospodarenje otpadom F Građevinarstvo G Trgovina na veliko i na malo.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 5. - Ukupno 1216930 Drţavno vlasništvo 426646 Privatno vlasništvo 675084 Zadruţno vlasništvo 3243 Mješovito vlasništvo 111957 25588 8619 238579 16893 10752 3230 19972 15640 11971 2709 173518 4661 1269 2 524 15 1596 2678 44565 124 107653 8977 90617 203 7856 203857 203857 2852 2852 176524 176524 689 689 23792 23792 65827 41086 32857 5466 23585 30078 95 79 9290 5463 32373 37977 5341 6253 21941 26146 2 149 5089 5429 5483 53535 1385 5516 4202 45678 3 46 253 2295 32401 4816 26958 28 599 106295 105662 633 - - 103918 80595 97399 68922 6346 6346 41 173 922 20631 13807 - 10986 3967 - 10710 8963 9065 14 84 - 668 691 - - - - - 15 . SLJH 2010. uklanjanje otpadnih voda.

Izvor: Izrada autora. 2005. Tablica 5. 2002.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 5.str. 1999.000 200.000 100. 2006. prosinca. 2009.. 2000. Prosječan godišnji broj nezaposlenih osoba u Hrvatskoj 500.1. 2004.000 300. 2005. 2007. 302 731 341 730 378 544 158 920 143 811 180 129 161 601 35 433 58 706 45 868 76 195 58 972 36 883 67 165 51 171 83 911 68 766 2001. 2008. 2000.000 400. 1999. 16 . 2001.000 1998.179. SLJH 2010. 2006. 395 366 141 162 Prema spolu 318 684 317 577 307 851 293 153 254 484 240 455 291 545 200 652 177 892 214 206 716 105 180 160 425 057 Prema starosti 186 281 132 403 185 073 132 504 182 421 125 430 177 649 115 504 156 708 97 776 149 986 90 469 165 238 126 307 35 594 73 355 55 183 90 642 80 619 34 092 74 284 55 989 92 942 86 592 25 617 61 802 49 661 86 440 85 322 19 947 48 883 40 679 72 479 77 038 19 662 48 346 40 935 69 656 74 586 17 853 44 627 38 982 64 740 71 530 17 617 41 334 37 417 58 640 65 377 13 482 32 129 30 895 50 522 56 076 12 119 29 976 29 132 47 361 51 164 15 664 38 633 39 122 59 512 60 481 27 33 43 557 834 151 Izvor: DZS. stanje 31. Ukupno 2003. Nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 2002. 2003. 51 242 57 320 59 658 64 392 70 119 72 768 71 380 70 703 78 133 Ţene Muškarci 15 − 19 godina 20 − 24 25 − 29 30 − 39 40 − 49 50 i više godina 1998.3. 2007. 2004.

9 101. 2007. 4603 6634 105. 307 851 Nezaposlene osobe 2006.5 103. I.2 101.2 102.4. doktorat Izvor: DZS.1 2006.1 2003. stupanj fakulteta i struĉni studij Fakulteti. 3720 5366 105 106 103.8 100.4 101.1 104.2 2008.9 2007.6 99.2 2002. 293 153 254 484 2008..1 100. 5311 Izvor:DZS. 5178 7544 107 107. 4376 6248 104. 7711 102.str. Prosječna mjesečna ispladena neto i bruto plada po zaposlenome u pravnim osobama.. SLJH 2010. Nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema stupnju obrazovanja.str. kune neto plaća bruto plaća Veriţni indeksi nominalnih plaća neto realnih plaća bruto neto bruto 2000.6 102. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća. 4173 5985 105.9 104.160. Razine obrazovanja prema NSKO-u Ukupno Bez škole i nezavršena osnovna škola Osnovna škola SŠ za zanimanja do 3 godine i škola za KV i VKV radnike SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazija Viša škola.2 2005.5 101.9 106.2 106. 3326 4869 108.5.9 2009.8 102. magisterij.9 104.2 99.7 104. 4841 7047 105.6 2001.4 103. prosinca. 291 545 20 262 70 946 19 501 71 910 19 436 70 301 17 758 64 060 16 882 60 426 18 444 69 336 128 524 117 680 105 139 88 583 82 624 99 336 76 750 77 328 76 942 66 178 63 108 79 779 8 660 9 189 9 194 7 903 7 828 10 688 12 435 12 243 12 141 10 002 9 587 13 483 Tablica 5.8 17 . 3541 5061 106.4 101. 179.2 106.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 5. SLJH 2010. stanje 31. 240 455 2009. 3940 5623 105.6 2004. 2004. 317 577 2005.2 100. akademije.8 103.2 103.9 102.9 107 103.

000 kn 5. 2004. Izvor: Izrada autora.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 5. 2005.000 kn 6. 2007. 18 . 2001.000 kn 2. 2003.000 kn 3. 2002.2. 2006. Prosječna ispladena bruto i neto plada 8. 2009.000 kn neto plada bruto plada 4. 2008.000 kn 2000.000 kn 7.

1) Indekse čitajte samo vodoravno 2) Do 2004.4 100 97.7 154.1 71.8 118.2 106.3 80.6 89.9 90 94.6 89.6 123.8 143.7 81.1 126 127.3 123.6 82.1 110.7 95.2 149.6 84.1 71.9 neto 111.6 142.4 76 77.7 124.8 86.4 100 100 105.9 86.9 125. 2001. 19 .9 90 90 95.4 91.5 80.6 79. 2003.4 134.5 bruto 103.2 106.4 86.1 79.6 77.6.7 69.1 66.4 136.4 94 100 100 104. SLJH 2010.4 116.9 80.2 146.2 140.1 76.9 85.6 144.2 neto 118.1 89.4 88.5 31..161.9 96.4 84.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 5.2 95.2 84.2 112.9 neto 131.8 76.5 117.2 100 100 105 106 111.5 neto 125.4 95.4 81 2006.3 73.6 100 102.4 100 100 105.5 68.8 bruto 110.6 bruto 128. neto 100 bruto 100 neto 106.4 95.1 94.3 128.3 100 100 105.4 111. 2004.7 158.8 137.7 64.4 76.8 102.9 86 93.4 67.1 117.6 74.3 84.3 110.8 118.4 90.6 130.7 94.1 74.2 72.9 81 85 85.1 73.5 bruto 122.9 76.5 100 97.3 120.3 111.7 123.9 84. 2008.2 111.7 65.8 112.7 109.9 78.8 76.1 136.9 90. 2002.2 110.1 94.3 139.2 93.6 70 69.2 100 Izvor: DZS. 2005.4 123.9 104.5 89.4 130 131.5 bruto 115.2 68.7 90.2 145. na bazi indeksa potrošačkih cijena.3 131.7 121.7 116.7 115.8 116 117. realni indeksi bruto i neto plada izračunani su na bazi indeksa troškova života.8 90. neto bruto neto bruto neto bruto neto bruto 138.1 81.4 84. Indeksi realnih neto i bruto plada1) 2) 2000..7 87.8 100 100 72.3 93.2 64.6 63.7 155.1 100 100 107 107. 2007.7 139.2 94.9 104.8 105.4 88. a od 2004.4 79.4 123.9 106. 2009.8 80.1 150 152.1 111.1 131.5 113.2 134.6 116.9 159.6 112.str.8 118 122.1 109.8 71.8 62.2 95.5 82.

. zapošljavanje i slobodna radna mjesta u 2009. (po županijama) Prosječan broj nezaposlenih Novoprijavljeni radi zaposlenja Zaposleni s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Brisani iz evidencije iz drugih razloga osim zaposlenja ukupno ţene ukupno ţene ukupno ţene ukupno ţene Republika Hrvatska 263174 107115 270557 1311329 118286 48728 101181 46760 Zagrebaĉka ţupanija 11895 7065 14208 7003 5073 2052 5359 2409 Krapinsko-zagorska ţupanija 5249 3135 6669 3165 2588 937 2250 917 Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija 16863 9955 13200 6619 5932 2540 4861 2177 Karlovaĉka ţupanija 11462 6883 8503 4153 3744 1641 3523 1490 Varaţdinska ţupanija 8137 4479 10689 5739 4648 2239 3913 1860 Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija 6243 3433 6933 3639 2833 1347 2719 1170 Bjelovarsko-bilogorska ţupanija 11436 6248 9882 5284 4998 2257 3253 1467 Primorsko-goranska ţupanija 14910 9224 17428 7879 7634 2860 5779 2644 Liĉko-senjska ţupanija 3088 1728 2703 1356 1382 631 1049 494 Virovitiĉko-podravska ţupanija 8343 4901 8126 4027 4014 1701 3152 1450 Poţeško-slavonska ţupanija 5310 3187 6085 3121 2872 1303 2322 1079 Brodsko-posavska ţupanija 14130 8851 12770 6603 4849 2207 5231 2372 Zadarska ţupanija 10037 6116 10465 4500 4966 1656 4149 1980 Osjeĉko-baranjska ţupanija 28561 17145 25295 13003 11071 5122 8737 4046 Šibensko-kninska ţupanija 7132 4043 8310 3756 4068 1481 3091 1555 Vukovarsko-srijemska ţupanija 17269 9919 15387 8044 7939 3677 5846 2882 Splitsko-dalmatinska ţupanija 33601 20929 33211 14824 14852 5437 13349 6232 Istarska ţupanija 6740 4070 12352 5174 5910 2053 3871 1589 Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija 6686 4088 8075 3493 3980 1552 2691 1188 Međimurska ţupanija 5892 3550 6796 3491 3093 1320 2333 1100 Grad Zagreb 30190 17111 33469 16426 11840 4715 13703 6659 Izvor: DZS. SLJH 2010.7. str. 182 20 . Nezaposlenost.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 5.

4 90.2 96.7 90. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima 1) 2000. 2001.6 2001 2002 100 100 95 90 2000 2003 2004 2005 2006 2007 Izvor: Izrada autora. 2002.7 124.5 101.5 94.8 110. 21 .5 109.7 100.7 126.2 117.4 100 102. 1) Indekse čitajte samo vodoravno Slika 6. 2005.6 86. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima 2000=100 130 126.1 110 107.4 100 79.1 85 87.6 82.3 109. 2003. 2006.3 115.1. SLJH 2010.str.3 94 97.1 98 100 99.8 96.7 100 108.3 92.1 114.9 92.1 105 103.1.4 111.6 124.1 96.3 95.1 117.5 102.5 85.5 108.2 81.6 98..186.3 100 99.6 100 102.1 110.9 80.3 94.6 88. 100 102.8 114.9 105.7 106.1 101.3 86.8 88. 2004.5 91.6 92.5 106..3 100 103.6 80.3 89.6 94.1 123.1 101. 2007.6 98.6 98.0 107.1 110.1 100 103.7 92.4 121.8 97.4 105.4 112 111.3 115. 2008.3 80.5 87.3 107.7 105.2 113 122. Cijene Tablica 6.5 100 101.5 100.5 Izvor: DZS.3 89.0 126. 2009.7 126.7 84.2 124.5 107.8 79 80.1 2008 2009 125 120 117 115 113.8 91.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 6.1 113.2 118.9 89.6 103.9 93.

3 91.6 78.8 111.4 119.8 90. Indeksi potrošačkih cijena 2000=100 135 130.3 91.3 100 102.2 94.5 130.9 86.8 96.2 86.6 91..3 98 100 103.2 112.3 110.4 109.5 92.1 96.4 100 101.8 98.5 130 125 120.7 83. 2007.9 118.3 91.1 112.4 109. 22 .4 108.9 125.9 120.3 100 102.3 94.6 115.2.3 85.8 96.1 105.8 89.9 107.7 100 76.2 120 116.3 106.8 105.8 123.str.7 113.8 105.1 108.6 88.5 105.6 94. 1) Indekse čitajte samo vodoravno Slika 6.6 79.2 106.2 100 106.8 Izvor: DZS. 100 103.9 100 102.7 96. Indeksi potrošačkih cijena1) 2000.8 84.3 100 101.8 122.4 82.6 113.7 103. 2008.7 116.2 94.186.7 89.6 109.1 88. 2009.7 93.8 120.2 115 110 105 103. 2005.4 82.5 96.9 93.1 111.4 81.8 91.3 83.9 88.2.2 85. 2003.6 98.8 94.6 109. 2001.6 100 100 95 90 85 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Izvor: Izrada autora. 2004.7 121.8 113.6 115. 2002.5 127. SLJH 2010.3 87.1 97.2 127. 2006.8 100 103.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 6.5 107.2 116.9 109.5 80.1 93.8 103.2 97.5 107.

5 94.7 111.6 85.2 105. plin i druga goriva Pokućstvo.5 93.5 94.8 80.8 88.4 88. 2007. 2000.7 109. 1) Serija indeksa preračunata je na bazu 2005.1 85.2 Dobra 84 86.1 95.3 89.1 95.7 94.2 83 86.5 119.2 89.6 89 92.2 97.5 89.3 76 79.1 98 102. 2006.3 90 90.6 89.3.4 88.5 92.1 94.2 94.1 97.6 95.3 84.6 100. 23 .8 110.8 96.2 106.3 93.3 93. energija.2 105.191. voda. Tablica 6.4 105. 1999.5 105.3 106.0 Promet 70.4 111.8 79.7 103. Indeks potrošačkih cijena – ukupno (Ø 2005=100) 120 110 100 90 80 70 1998.6 93.3 98.3 103. 2002. 2001.4 93. 2002.4 78.1 97.1 89.8 116. 2009.9 95.8 Obrazovanje 76.5 102.6 95.8 86.5 112.7 92.3 100.2 85.5 Ukupno bez energije i prehrane Dobra bez elektriĉne energije Prehrana.5 86.6 11.4 82.4 74.8 94.9 110.4 104.6 94. oprema za kuću i redovito odrţavanje Zdravstvo 98 100.1 124.2 98.2 103 106.3 110.4 103. 2008.6 96.7 94.2 101.3 95 95.1 Usluge 71.9 90.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 6.1 77.4 84 86.1 Ostala dobra i usluge 86. 2007. = 100)1) Indeks potrošaĉkih cijena – ukupno Prehrana i bezalkoholna pića Alkoholna pića i duhan Odjeća i obuća 1998.2 112.3 100 99.3 92.8 103 104.4 86.6 105.9 71.5 91.5 98.7 102.4 97.8 110.5 97.2 99.5 115.3 112.7 86.6 102.5 91. piće i duhan Dobra bez prehrane.5 106.5 137.9 98.8 98.7 93.6 118.3.6 115.7 99. 2000.3 112.2 109.5 82.1 93.2 85.5 108.7 100.4 77.6 106.1 104.5 105.2 101.0 115. 2001.2 98.6 102.9 96.1 99. 2009.7 92.3 115.2 Komunikacije 60.5 94.5 112. 2004. 2004. 2008. 2003.7 Ukupno bez energije 83.str..6 74.9 100.5 duhana Izvor:DZS.5 111.5 90.9 Stanovanje.4 102.2 84.6 88 91.3 95.9 116.3 91 92. 81.4 66.8 103.6 76.1 103.6 85. 1999.6 105.1 106.6 92.4 98.5 109. pića i 82.3 114.8 96.7 102.1 102.5 118.5 114. 2006.1 96.4 Ugostiteljske usluge 80.5 93. Izvor: Izrada autora. 2003.3 91.7 115.7 104.6 92.1 83 90.5 73.1 93. SLJH 2010.1 91.7 113.1 123.4 90.2 81. Godišnji indeksi potrošačkih cijena (Ø 2005.5 105.9 96 96.2 95.5 100.4 94.3 84.9 103.3 116.6 98 102.9 107 109 115.0 Rekreacija i kultura 81.8 85.9 96.7 87.9 89.1 96.8 107.5 110.3 107.7 91.6 97. = 100.

53 3.11 86.51 5.47 28.28 24.83 7.89 4.35 7.83 5. Osobna potrošnja. pokućstvo.46 43.16 8.97 12 24.05 44.13 61. Usluge socijalne skrbi Prosječna godišnja osobna potrošnja po kućanstvu u kunama 2007.68 1.29 70.17 1.1. fotografska i informa-tička oprema Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu Ostala oprema za rekreaciju i vrtlarstvo i kućni ljubimci Usluge rekreacije i kulture Časopisi.22 24.11 40.83 29.06 2.75 5. 2009.47 8.3 7. 2009.14 5.06 92.88 4.09 91.71 70.39 7.17 32.14 90.64 1 3.39 1.18 3.88 69.81 10.63 26.56 42.7 5.34 26.31 4.28 5.16 49.69 9. osim bolničkih Bolničke usluge Prijevoz Kupnja vozila Odrţavanje i upotreba vozila Prometne usluge Komunikacije Rekreacija i kultura Audiovizualna. Osobna potrošnja Tablica 7.22 29.77 64.77 2.4 3.21 6.22 3.52 60.61 24 .59 16.01 5.88 3.65 58.48 5.45 47.05 26.72 58.31 7.19 0. 74 006 74 524 76 188 Struktura osobne potrošnje u% 2007.01 59.63 62.63 0.28 7.17 2.38 2.98 3.63 13.68 14.17 37. 2008.71 48.49 6.59 41.24 0.41 1.n.1 17.61 9 876 599 756 2 520 6 001 4 011 1 099 205 684 108 223 1 692 1 948 1 219 690 39 8 540 2 815 5 078 648 3 856 4 604 563 167 606 1 706 1 211 351 650 2342 2175 168 6040 2996 302 91 10 303 660 580 2 693 6 371 3 981 1 070 183 652 109 217 1 749 2 071 1 302 729 41 8 945 2 226 6 197 523 4 005 4 051 332 22 653 1 632 998 415 664 2 342 2 123 218 5 749 2 811 252 90 10 966 820 557 2 734 6 855 3 976 988 211 612 139 241 1 785 2 112 1 361 692 59 8 363 1 900 5 878 586 3 919 4 567 409 31 672 1 757 1 303 395 762 2 372 2 059 312 6 435 3 044 301 104 13.17 92.62 91. 2008. 100 100 100 23 401 21 404 1 997 2 871 1 198 1 674 5 867 4 120 1 747 23 917 21 960 1 957 2 593 1 037 1 555 5 902 4 181 1 721 24 427 22 478 1 949 2 736 1 140 1 597 5 553 3 908 1 644 31.9 2.42 32.54 32. tepisi i ostale podne prostirke Tekstilni proizvodi za kućanstvo Kućanski aparati Stakleno i stolno posuĎe te pribor Alati i oprema za kuću i vrt Proizvodi i usluge za redovito odrţavanje kućanstva Zdravstvo Medicinski proizvodi.61 35.4 5.98 11.31 15.42 27.84 13.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 7.53 16.02 7.45 7.84 5.65 25.17 8.88 41.95 0.48 40.51 13.78 32.96 59.86 35.44 8.07 7.37 5.95 2.71 38.89 3.76 5.41 5.58 5.34 6. plin i ostala goriva Pokućstvo. pomagala i oprema Zdravstvene usluge.6 5 1.78 62.93 62.98 22. knjige i pisaći pribor Paket-aranţmani Obrazovanje Hoteli i restorani Ugostiteljske usluge Usluge smještaja Ostala dobra i usluge Proizvodi i usluge za osobnu njegu Osobni predmeti d.39 29. oprema za kuću i redovito odrţavanje Namještaj.54 8.99 7.82 8. godišnji prosjek po kudanstvu Osobna potrošnja − ukupno Hrana i bezalkoholna pića Hrana Bezalkoholna pića Alkoholna pića i duhan Alkoholna pića Duhan Odjeća i obuća Odjeća Obuća Stanovanje i potrošnja energenata (bez imputirane rente) Stanarine Redovito odrţavanje i popravci u stanu Ostale usluge Električna energija.08 24.99 8.22 12.64 10.28 7.56 14.83 6.84 5.92 70.93 70.

04 2.61 8.53 Izvor: DZS. kudu i imovinu Ostali izdaci Izvor: Izrada autora.61 Osobna potrošnja 5.47 10.61 6.17 9. 0. kudu i imovinu Ostali izdaci Izvor: Izrada autora.07 1.29 Osobna potrošnja 9.n.88 Investicije u stan.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Osiguranje Financijske usluge d.1.196..2.str.n. 1875 149 627 1 899 125 572 2 321 116 549 31.39 Investicije u stan. Ostale usluge d. Struktura ukupno upotrijebljenih sredstava 2007 0.01 2.37 33. SLJH 2010.61 2.78 Štednja Otplate zajmova i kredita s kamatama 82. Slika 7. Struktura ukupno upotrijebljenih sredstava 2009.05 2.8 8. 25 .21 Štednja Otplate zajmova i kredita s kamatama 81. Slika 7.95 36.

str.000 kn 6.11 46. Ukupna raspoloživa sredstva po kudanstvu 95.3.02 Od nesamostalnog rada 39 890 41 612 47 346 46. SLJH 2010.35 12.52 88.719 0 kn 2007 2008 Raspoloživa sredstva − ukupno Raspoloživi dohodak 2009 Podignuti krediti Izvor: Izrada autora.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 7.000 kn 86.52 1.000 kn 89. Slika 7.000 kn 77.07 7.77 14.92 0.000 kn 50.25 17.91 0.52 Od samostalne djelatnosti 12 480 12 265 12 981 14.000 kn 30.442 80.26 Ostala raspoloţiva sredstva 1313 971 645 1.000 kn 60.2.41 8.99 91.06 Podignuti krediti 6 414 7 191 6 719 7.88 Od mirovina 13 925 14 470 15 284 16.274 70.55 1.98 11. 26 .847 79.000 kn 40.509 90.09 0.078 86.414 10.43 13.191 6.000 kn 7..199.68 Izvor:DZS.000 kn 20.84 1.04 Podignuti štedni ulozi 1341 1 642 1 204 1.10 16.95 Od imovine 2007 2008 2009 788 817 762 0. Ukupna raspoloživa sredstva – godišnji prosjek po kudanstvu i članu kudanstva UKUPNA RASPOLOŢIVA SREDSTVA – GODIŠNJI PROSJEK PO KUĆANSTVU I ĈLANU KUĆANSTVA Ukupna raspoloţiva sredstva po kućanstvu struktura % kuna 2007 2008 2009 Raspoloţiva sredstva − ukupno 86 509 89 078 95 414 100 100 100 Raspoloţivi dohodak 77 442 79 274 86 847 89.72 54.60 Transferi i ostali primici 10 360 10 111 10 474 11.414 100.

BDP u tekudim cijenama i stope rasta BDP-a 400000 5..322849 7.1 4. Slika 8. EUR 6816 7436 8112 8951 9781 10683 10246 Stope rasta (%) 5. Bruto domaći proizvod.1 106.8 2009 -6 BDP u tekudim cjenama Izvor: Izrada autora 27 . godišnji obračun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bruto domaći proizvod.564248 7. BDP Tablica 8. Bruto domadi proizvod.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 8.3 104 104.1.3 4 300000 2. mil.207. tržišne cijene (tekuće).223178 7.1. tis.1 4.4 2 250000 200000 0 150000 % -2 100000 -4 50000 0 2003 2004 2005 Stope rasta 2006 2007 2008 -5.8 103.336019 7.1 350000 6 5.49568 7. SLJH 2010.4 103.1 2.4 -5.400047 7.8 Implicitni deflatori BDP-a 104.4 4.3 Izvor: DZS.4 4.339554 Stanovništvo. mil.9 4.9 5.str. procjena sredinom godine.3 4. tržišne cijene (tekuće).1 103.kuna 228932 247428 266652 291044 318308 342159 333063 Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR 7.EUR 4440 4439 4442 4440 4436 4434 4429 30265 33009 36034 39745 43390 47370 45379 Bruto domaći proizvod po stanovniku.

d.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 8. n. kuna 11 157 12 176 385 10 829 648 174 521 871 574 797 600 004 1 463 772 1 753 161 2 629 342 38 224 41 702 233 39 552 793 169 7 636 259 8 059 116 8 779 769 2007 12 568 303 648 831 2 143 378 46 205 909 8 991 345 862 085 631 135 908 735 686 190 898 880 681 452 905 529 734 893 1 017 392 811 378 1 629 721 1 542 270 1 522 719 1 473 917 1 459 785 479 015 515 528 514 787 613 374 657 385 1 155 776 1 198 813 1 223 305 1 261 639 1 627 707 758 542 787 798 806 032 750 531 881 689 2 568 424 2 532 364 2 462 045 2 571 965 3 033 448 2 727 503 3 908 227 3 921 682 3 602 701 4 026 191 2 709 525 2 820 060 3 071 226 2 540 367 2 992 699 1 055 643 1 008 500 1 066 449 1 182 011 1 341 187 2 552 296 468 928 2 799 366 448 553 2 828 455 613 496 3 106 267 767 672 3 518 847 852 324 2 890 484 2 982 521 3 078 902 3 698 658 4 296 861 1 113 643 1 243 485 1 317 012 1 451 034 1 717 427 487 548 557 482 542 680 626 465 718 030 1 405 778 1 606 830 1 655 214 1 884 233 1 996 157 803 211 921 433 896 964 1 007 250 1 141 242 349 438 326 699 381 416 399 698 456 078 368 263 335 099 395 405 4 150 043 442 914 1 753 574 1 954 213 2 003 075 2 235 111 2 181 217 1 138 300 250 861 1 180 781 323 026 1 206 549 405 933 1 293 518 400 523 1 503 379 541 227 4 866 432 12 939 118 5 929 047 15 316 605 6 079 467 5 903 987 19 078 804 5 222 215 20 955 390 17 155 577 28 . prikolica i poluprikolica 35 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 36 Proizv. 32 Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme 33 Proizv. proizvodnja galanterije i obuće 20 Prer. preciznih i optičkih instrumenata te satova 34 Proizvodnja motornih vozila. zapisa 23 Proizvodnja koksa. 37 Reciklaža E Opskrba električnom energijom. n. 30 Proizvodnja uredskih strojeva i računala 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata. tis. namještaja. ostala prerađivačka industrija. Bruto dodana vrijednost (BDV) prema NKD-u 2002. proizvoda od drva i pluta. osim strojeva i opreme 29 Proizvodnja strojeva i uređaja. tekude cijene 2003 A Poljoprivreda. naftnih derivata i nuklearnog goriva 24 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 25 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 26 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 27 Proizvodnja metala 28 Proizvodnja proizvoda od metala. medicinskih. i BDP. plinom i vodom F Građevinarstvo 9 505 781 505 149 1 162 159 34 913 203 6 753 509 2004 2005 2006 Vrijednost. papira i proizvoda od papira 22 Izdavačka i tiskarska djelatnost. lov i šumarstvo B Ribarstvo C Rudarstvo i vađenje D Prerađivačka industrija 15 Proizvodnja hrane i pića 16 Proizvodnja duhanskih proizvoda 17 Proizvodnja tekstila 18 Proizvodnja odjeće. dorada i bojenje krzna 19 Štavljenje i obrada kože.osim namještaja 21 Proizvodnja celuloze. n. d.2. d. proizv. te umnožavanje snimlj. drva.

SLJH 2010. 26 880 950 26 603 974 10 234 026 9 757 293 10 729 751 34 896 894 11 590 463 21 812 612 17 227 583 50 866 432 15 564 770 10 860 238 11 777 793 8 285 546 16 900 095 10 804 679 29 456 210 12 581 680 8 817 894 19 603 113 11 477 711 32 549 831 12 987 178 7 817 474 8 456 933 9 280 867 8 785 345 9 462 014 5 769 320 6 189 115 6 940 016 7 776 399 8 185 194 258 744 331 290 354 186 337 325 608 193 191 431 887 37 499 671 228 931 558 209 091 967 38 335 809 247 427 776 226 126 860 246 673 923 44 370 056 291 043 980 271 134 200 47 173 648 318 307 848 29 284 129 9 739 021 20 608 995 13 897 346 36 362 368 13 480 464 40 524 666 266 651 525 32 757 213 10 354 313 21 161 973 14 938 485 42 525 450 14 245 242 Tablica 8. kuna Konaĉna potrošnja 184 508 539 197 089 008 211 176 451 225 971 128 248 897 868 Individualna potrošnja 163 410 556 174 167 397 186 583 499 198 020 704 217 167 462 Kućanstva 138 577 200 147 378 238 158 455 659 168 999 322 184 979 393 NPUSK 2 259 874 2 175 658 2 088 790 2 349 039 2 841 342 Individualna potrošnja drţave 22 573 482 24 613 500 26 039 050 26 672 343 29 346 727 Kolektivna potrošnja drţave 21 097 983 22 921 611 24 592 952 27 950 424 31 730 406 Bruto investicije 62 452 531 66 143 430 72 796 049 85 648 998 93 655 666 Bruto investicije u osnovna sredstva 57 321 130 61 272 015 65 905 681 75 782 769 83 513 731 Promjene zaliha. 29 . statistiĉka diskrepancija ukljuĉena 5 131 400 4 871 415 6 890 368 9 866 229 10 141 935 Izvoz roba i usluga 97 447 432 106 226 447 112 668 679 124 232 332 134 143 745 Robe (fob) 42 190 152 49 507 813 53 397 715 61 988 558 67 424 848 Usluge 55 257 280 56 718 634 59 270 964 62 243 774 66 718 897 Minus: uvoz robe i usluga 115 476 944 122 031 109 129 989 654 144 808 479 158 389 430 Robe (fob) 94 949 915 99 835 296 108 965 805 123 072 496 136 643 435 Usluge 20 527 029 22 195 813 21 023 848 21 735 982 21 745 995 228 931 558 247 427 776 266 651 525 291 043 980 318 307 848 Bruto domaći proizvod Izvor:DZS. iznajmljivanje i poslovne usluge L Javna uprava i obrana. socijalne i osobne uslužne djelatnosti P Privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem Q Izvanteritorijalne organizacije i tijela Bruto dodana vrijednost (bazične cijene) Porezi na proizvode minus subvencije na proizvode BDP (tržišne cijene) Izvor: DZS.213.str. popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo H Hoteli i restorani I Prijevoz.3.. obvezno socijalno osiguranje M Obrazovanje N Zdravstvena zaštita i socijalna skrb O Ostale društvene.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG G Trgovina na veliko i na malo. tis..208. Bruto domadi proizvod prema rashodnoj metodi. tekude cijene 2003 2004 2005 2006 2007 Vrijednost. skladištenje i veze J Financijsko posredovanje K Poslovanje nekretninama. SLJH 2010.str.

6 42.2 68 70 60 Individualna potrošnja 50 Kolektivna potrošnja države 40 % 30 25 24.4 3.4 2008 -7.9 Usluge 9 9 7.6 3.4.3 21.8 24.7 Bruto domaći proizvod 100 100 100 100 100 Izvor: DZS.4 20 20 21.3 29.9 42.2 19 18.4 70 68.8 0.9 22.9 0.2 9.8 Robe (fob) 41.2 21.8 9.1 Robe (fob) 18.7 42.2 Usluge 24. statistička diskrepancija uključena Neto izvoz -20 Izvor: Izrada autora 30 .2 Promjene zaliha.1 19.2 2 2.2 9.2 42.str.4 49. % 2005 2006 2007 2008 2009 Konaĉna potrošnja 80.2.6 9.3 26.4 58.3 9.1 -7.6 79.213.5 6.8 49.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 8.2 2. Struktura bruto domadeg proizvoda prema rashodnoj metodi.2 10 9.3 48.2 2005 -7.2 20 10 9. % 80 71.9 9.5 40.2 Kolektivna potrošnja drţave 9.3 9.9 42. Slika 8.7 26 26.2 2 2.9 Opća potrošnja drţave 19.7 0 -10 Bruto investicije u osnovna sredstva Promjene zaliha.4 70. statistiĉka diskrepancija ukljuĉena Izvoz roba i usluga 2.9 9.1 22.7 49.2 Individualna potrošnja drţave 9.3 40.5 59.8 0.2 77.1 2009 -7.3 42.6 59.8 24.2 Individualna potrošnja 71.4 70 68 68.3 42.7 79.7 26 26. SLJH 2010.4 2007 -6.4 21 Minus: uvoz robe i usluga 50.9 7.4 -6.8 19.6 78..8 Neto izvoz -7.2 9.4 29.1 58.8 -6.8 2006 -6.4 70.6 3.6 10 Bruto investicije 27.4 3.7 27.2 Kućanstva 60.4 Bruto investicije u osnovna sredstva 25 24. Struktura bruto domadeg proizvoda prema rashodnoj metodi.4 -7.1 NPUSK 1 0.

kuna 250000 200000 150000 Bruto domadi proizvod. mil.4. BDP i stope rasta BDP-a 6 400000 350000 4 250000 0 % 200000 -2 150000 -4 milujni kuna 300000 2 100000 -6 50000 -8 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Stope rasta (%) Bruto domadi proizvod. EUR i USD 400000 350000 300000 Bruto domadi proizvod. tržišne cijene (tekude).GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 8. tržišne cijene (tekude).kuna Izvor: Izrada autora 31 .EUR 100000 50000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Izvor: Izrada autora Slika 8. BDP izražen u kunama. mil. tržišne cijene (tekude).3. mil.

000 40. Ostvarene investicije u dugotrajnu imovinu pravnih osoba i privatnog sektora (fizičke osobe) prema tehničkoj strukturi Tehnička struktura graĎevinski radovi Ukupno oprema s montaţom ostalo Ukupno.000 000 kuna 80.1.000 20.1.000. *Privremeni podatak 56 104 047 41 298 809 9 836 413 Slika 9.218.000 100.000 60. Investicije Tablica 9.000. OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU 120. SLJH 2010. u tis.000.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Izvor: Izrada autora 32 .000. Kuna 1999 34 728 100 20 509 302 12 438 724 1 780 074 2000 35 328 954 20 030 277 13 400 187 1 898 490 2001 39 669 387 21 751 653 15 833 919 2 083 815 2002 48 446 864 26 684 990 18 307 961 3 453 913 2003 62 492 580 35 181 494 22 917 811 4 393 545 2004 67 024 733 36 818 276 24 971 121 5 235 336 2005 71 724 916 40 975 554 25 196 366 5 552 996 2006 85 801 293 47 992 325 29 672 317 8 136 651 2007 96 132 309 51 856 153 34 287 749 9 988 407 2008* 107 239 269 Izvor: DZS..000.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 9.str.000.

Zgrade i stanovi za koje su izdane građevinske dozvole u 2009.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 9. m m2 2 312 954 6 827 602 površina Volumen m2 1 715 423 8 232 926 413 216 1 657 748 247 959 736 517 165 257 921 231 1 401 170 867 100 049 367 482 62 526 186 417 37 523 181 065 418 41 248 96 517 587 256 60 356 176 960 36 161 410 296 461 44 601 109 490 511 740 44 422 132 340 65 068 379 400 255 29 053 117 712 434 955 71 858 218 673 45 854 216 282 451 51 357 52 234 194 537 31 100 92 000 21 224 102 537 193 21 337 100 164 354 770 50 623 151 073 49 541 203 697 354 34 861 398 349 1 364 705 274 405 813 450 123 944 551 255 2 206 176 969 68 296 205 436 59 568 174 840 8 728 30 596 602 41 854 52 872 185 092 29 021 85 666 23 851 99 426 177 19 839 46 106 216 389 22 166 67 127 23 940 149 262 146 15 388 104 961 375 997 60 909 182 041 44 052 193 956 384 45 777 195 871 607 279 171 540 503 527 24 331 103 752 1 417 117 627 410 368 1 795 430 140 016 408 194 270 352 1 387 236 980 89 986 71 730 267 533 45 734 134 116 25 996 133 417 343 31 222 152 277 585 006 86 390 261 961 65 887 323 045 668 53 882 486 937 1 757 448 176 834 519 800 310 103 1 237 648 1 671 128 526 309 265 1 038 023 210 322 624 631 98 943 413 392 1 444 145 881 Nestambene4) Stanovi2) korisna površina broj m2 17 1 581 018 068 33 .2. Ţupanija Republika Hrvatska Zagrebačka ţupanija Krapinskozagorska ţupanija Sisačkomoslavačka ţupanija Karlovačka ţupanija Varaţdinska ţupanija Koprivničkokriţevačka ţupanija Bjelovarskobilogorska ţupanija Primorskogoranska ţupanija Ličko-senjska ţupanija Virovitičkopodravska ţupanija Poţeškoslavonska ţupanija Brodskoposavska ţupanija Zadarska ţupanija Osječkobaranjska ţupanija Šibenskokninska ţupanija Vukovarskosrijemska ţupanija Splitskodalmatinska ţupanija Istarska ţupanija Ukupno površina Volumen m2 4 028 15 060 377 528 Zgrade1) Stambene3) površina volumen.

3. Godina Zgrade1) Ukupno Stambene3) Stanovi2) Nestambene4) broj korisna površina m2 Površina Volumen Površina Volumen Površina Volumen 2000 2 182 816 7 330 076 1 476 776 4 348 993 706 040 2 981 083 12 187 1 064 168 2001 3 191 988 10 621 828 2 153 574 6 289 905 1 038 414 4 331 923 18 088 1 552 475 2002 3 596 308 12 187 775 2 393 281 6 977 036 1 203 027 5 210 739 19 549 1 679 163 2003 4 103 471 14 552 605 2 455 370 7 252 104 1 648 101 7 300 501 21 245 1 765 469 2004 4 202 942 14 839 468 2 434 488 7 189 454 1 768 454 7 650 014 20 358 1 700 479 2005 4 773 236 16 925 965 2 840 236 8 394 718 1 933 000 8 531 247 23 484 1 982 425 2006 5 155 445 18 249 379 3 167 992 9 373 883 1 987 453 8 875 496 25 517 2 150 055 2007 5 524 936 20 473 930 3 009 703 8 883 354 2 515 233 11 590 576 24 877 2 088 495 2008 5 156 169 18 356 838 3 054 299 9 057 543 2 101 940 9 299 295 24 585 1 994 128 2009 4 028 377 15 060 528 2 312 954 6 827 602 1 715 423 8 232 926 17 018 1 581 068 Izvor:DZS. SLJH 2010 Tablica 9.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Dubrovačkoneretvanska ţupanija MeĎimurska ţupanija 110 208 349 696 66 469 196 265 43 739 153 431 469 47 146 123 480 475 829 65 868 194 312 57 612 281 517 373 47 494 1 728 177 334 868 967 692 173 317 760 485 2 605 226 153 Grad Zagreb 508 185 Izvor:DZS. do 2009. SLJH 2010 34 . Veličine zgrada i stanova za koje su izdane građevinske dozvole (novogradnja i dogradnja) od 2000.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 10. 1. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Republika Hrvatska 1647 1725 1673 1657 2128 2678 2704 2716 3339 3495 Zagrebaĉka ţupanija 88 96 98 107 127 189 208 208 283 287 Krapinsko-zagorska ţupanija 57 61 60 62 75 96 100 97 133 141 Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija 51 49 48 51 62 65 70 72 92 104 Karlovaĉka ţupanija 71 75 76 71 91 98 101 101 124 134 Varaţdinska ţupanija 93 95 91 88 116 139 135 138 174 182 Koprivniĉkokriţevaĉka ţupanija 40 48 49 51 58 67 76 74 81 89 Bjelovarskobilogorska ţupanija 66 69 70 71 87 90 91 88 101 110 149 152 151 151 172 213 218 217 252 255 15 12 13 12 23 28 25 24 30 33 31 32 32 34 42 48 39 42 56 53 27 27 24 25 35 39 36 32 42 43 46 53 51 52 65 77 81 77 109 118 51 51 48 48 48 61 64 66 77 85 100 112 110 99 136 148 154 153 192 198 23 30 31 23 36 40 43 43 54 56 46 40 39 40 56 62 67 62 90 93 99 105 103 102 146 186 180 186 231 249 Istarska ţupanija Dubrovaĉkoneretvanska ţupanija 85 91 87 86 137 174 182 193 222 325 42 39 34 33 40 47 49 49 63 64 Međimurska ţupanija 70 79 77 75 90 117 118 124 163 174 397 409 381 376 486 694 667 670 770 792 Primorsko-goranska ţupanija Liĉko-senjska ţupanija Virovitiĉkopodravska ţupanija Poţeško-slavonska ţupanija Brodsko-posavska ţupanija Zadarska ţupanija Osjeĉko-baranjska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Vukovarskosrijemska ţupanija Splitsko-dalmatinska ţupanija Grad Zagreb Izvor:DZS. Broj indutrijskih poduzeda od 1998. SLJH 2009 35 . Industrija Tablica 10. do 2007.

Broj zaposlenih u industriji od 1998. SLJH 2009 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 264627 260710 255825 251438 256361 263176 263 270 261174 275878 283828 10230 9492 9685 10346 10455 11559 12 841 12768 14068 14222 8831 8799 8462 8619 8 457 9 213 8 901 8 500 9 549 9777 10165 10720 11728 10386 9 791 9 676 11 359 10 020 10 570 11669 9473 8930 8738 8055 8 139 8 040 8 079 8 299 8 868 9525 17248 16811 16914 17087 18 471 18 517 16 994 17 949 20 022 20265 12143 12152 12178 11697 11 755 12 002 11 949 11 546 11 662 12058 7165 6474 6573 6415 7 142 7 446 7 426 7 088 7 496 7790 14307 141110 14569 15 233 15 791 15 849 15 915 16 746 16526 1009 755 990 773 1 140 1 246 1 020 962 1 071 1059 6110 6153 5703 5594 5 445 5 363 4 826 4 856 5 334 5648 6227 5377 4490 4655 4 463 4 602 4 919 4 300 4 683 4474 7720 4796 6525 4601 6979 3964 6697 3707 6 652 3 414 6 934 3 811 7 681 3 971 6 501 3 859 7 265 4 147 7730 4391 15470 15398 14957 13417 14 540 14 311 14 702 15 045 16 458 17112 3781 3851 3854 3947 4 272 4 486 2 910 3 703 4 328 5031 4301 4071 4196 4118 4 630 4 416 4 529 4 851 5 845 6075 16698 11318 16904 11009 16945 10740 17313 10552 18 106 11 939 19 466 11 723 18 851 12 370 18 993 13 234 20 743 13 208 21033 13432 3015 3072 2440 2261 2 315 2 241 2 158 2 080 2 300 2337 9611 85009 10288 84218 10355 82239 10514 80716 11 028 78 974 11 276 81 057 11 438 80 497 11 713 78 992 12 570 78 945 13125 80549 36 .2. do 2007.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 10. – godišnji prosjek Republika Hrvatska Zagrebaĉka ţupanija Krapinskozagorska ţupanija Sisaĉkomoslavaĉka ţupanija Karlovaĉka ţupanija Varaţdinska ţupanija Koprivniĉkokriţevaĉka ţupanija Bjelovarskobilogorska ţupanija Primorskogoranska ţupanija Liĉko-senjska ţupanija Virovitiĉkopodravska ţupanija Poţeškoslavonska ţupanija Brodskoposavska ţupanija Zadarska ţupanija Osjeĉkobaranjska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Vukovarskosrijemska ţupanija Splitskodalmatinska ţupanija Istarska ţupanija Dubrovaĉkoneretvanska ţupanija Međimurska ţupanija Grad Zagreb Izvor:DZS.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
Tablica 10.3. Vidljiva produktivnost rada (BDV po zaposlenoj osobi) od 1998. do 2007., u
kunama
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Republika Hrvatska

110510

109225

119146

126767

134 710

150 193

170 879

174 322

177 972

182 236

Zagrebaĉka ţupanija

103678

100990

87153

105106

121 850

163 986

158 958

191 999

171 537

187 905

Krapinsko-zagorska
ţupanija

54447

62705

80378

79569

95 030

112 906

136 581

142 601

158 243

150 537

Sisaĉko-moslavaĉka
ţupanija

58994

62532

67817

55721

87 092

100 533

88 079

112 414

115 216

122 451

Karlovaĉka ţupanija

82564

81435

86997

109285

109 273

129 295

139 710

139 357

165 755

159 679

Varaţdinska ţupanija

66161

75175

71628

81497

77 655

79 314

94 079

97 600

119 433

129 893

Koprivniĉkokriţevaĉka ţupanija

113503

110456

101598

120638

146 623

161 761

165 480

172 590

170 407

164 722

Bjelovarskobilogorska ţupanija

60161

60961

56920

71691

68 672

82 050

92 906

92 210

102 582

97 196

Primorsko-goranska
ţupanija

95237

90277

126057

104717

100 203

109 696

114 070

138 635

144 400

150 103

Liĉko-senjska
ţupanija

55152

65487

59566

83741

74 747

114 329

87 034

148 157

103 429

120 681

Virovitiĉkopodravska ţupanija

51478

68701

75663

93254

95 964

132 895

143 638

122 530

144 378

131 741

Poţeško-slavonska
ţupanija

61177

60672

59851

71483

75 094

78 066

83 090

81 119

86 387

105 998

Brodsko-posavska
ţupanija

66926

72392

81421

85677

103 526

110 777

110 643

94 394

113 243

124 885

Zadarska ţupanija

90115

80852

82550

107189

114 851

153 020

174 030

179 282

162 773

194 047

Osjeĉko-baranjska
ţupanija

89208

85275

90192

104891

120 487

130 717

145 317

133 581

126 264

122 699

Šibensko-kninska
ţupanija

60262

63160

63039

54886

59 704

79 494

107 037

116 979

118 288

119 661

Vukovarskosrijemska ţupanija

76350

70553

77239

68933

107 857

110 400

107 037

142 709

131 820

122 354

Splitsko-dalmatinska
ţupanija

94486

75138

74169

103045

107 446

104 648

123 214

114 449

135 136

157 245

Istarska ţupanija

120853

140555

210009

165659

176 596

201 258

258 195

217 752

245 377

252 550

Dubrovaĉkoneretvanska ţupanija

59053

56417

56679

73376

77 387

88 624

112 450

101 667

148 717

172 854

Međimurska ţupanija

69225

71205

73091

81237

85 215

101 060

107 077

108 094

116 139

122 386

171540

166372

180616

192060

200 538

219 730

258 733

264 804

265 136

266 362

Grad Zagreb
Izvor:DZS, SLJH 2008

37

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
Tablica 10.4. Udio županija u bruto pladama i nadnicama u industriji od 2002. do 2007. (u
postotku)
Republika Hrvatska
Zagrebačka ţupanija
Krapinsko-zagorska ţupanija
Sisačko-moslavačka ţupanija
Karlovačka ţupanija
Varaţdinska ţupanija
Koprivničko-kriţevačka ţupanija
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija
Primorsko-goranska ţupanija
Ličko-senjska ţupanija
Virovitičko-podravska ţupanija
Poţeško-slavonska ţupanija
Brodsko-posavska ţupanija
Zadarska ţupanija
Osječko-baranjska ţupanija
Šibensko-kninska ţupanija
Vukovarsko-srijemska ţupanija
Splitsko-dalmatinska ţupanija
Istarska ţupanija
Dubrovačko-neretvanska ţupanija
MeĎimurska ţupanija
Grad Zagreb
Izvor:DZS, SLJH 2009.

2002
100
3,4
2,5
3,4
2,6
4,8
4,6
1,9
5,9
0,3
1,6
1,4
1,9
1,2
4,5
1,4
1,1
6,9
5,6
0,7
3
41,3

2003
100
3,8
2,5
3,2
2,7
4,8
4,8
2
5,4
0,3
1,4
1,2
2,1
1,3
4,4
1,3
1,3
7,2
5,3
0,6
3,1
41,4

2004
100
4,3
2,6
3,4
2,7
4,7
4,5
2
5,6
0,3
1,4
1,3
2,3
1,4
4,6
1
1,3
7,5
5,3
0,6
3,3
39,9

2005
100
4,2
2,4
3,4
2,9
4,6
4,8
1,8
5,6
0,2
1,3
1
2
1,3
4,4
1,2
1,4
7,2
5,3
0,7
3,2
41,1

2006
100
4,4
2,6
3,5
2,9
4,6
6,4
1,8
5,5
0,2
1,4
1,1
1,9
1,3
4,4
1,4
1,5
7,1
5,5
0,7
3,3
38,5

2007
100
4.4
2.6
3.6
3
4.9
4.6
1.9
5.6
0.3
1.4
1.1
2.2
1.3
4.3
1.6
1.6
7.1
5.3
0.7
3.4
39.1

Tablica 10.5. Bruto plade i nadnice prosječno po zaposleniku od 2002. do 2007. u kunama
Republika Hrvatska
Zagrebačka ţupanija

2002
64886
54263

2003
67983
58579

2004
62499
55952

2005
67359
58396

2006
71 693
61 625

2007
74237
65255

Krapinsko-zagorska ţupanija

48985

48951

47971

49850

52 973

56500

Sisačko-moslavačka ţupanija
Karlovačka ţupanija
Varaţdinska ţupanija

57834
54079
43738

59773
60258
46091

49945
55116
45493

59882
60550
44816

66 126
63 884
45 752

65903
65443
51256

Koprivničko-kriţevačka ţupanija

65299

71129

62605

73248

108 844

80679

Bjelovarsko-bilogorska ţupanija

43804

47541

43513

45337

47 930

51986

Primorsko-goranska ţupanija
Ličko-senjska ţupanija

64801
43688

61268
44902

58490
40780

61745
45212

65 233
45 034

71606
51229

Virovitičko-podravska ţupanija

48623

46504

49180

45778

49 908

50595

Poţeško-slavonska ţupanija
Brodsko-posavska ţupanija
Zadarska ţupanija
Osječko-baranjska ţupanija
Šibensko-kninska ţupanija

52685
46364
57212
51793
54244

47005
53494
62599
55086
51687

42087
48883
57828
51591
56219

42554
53314
60186
51496
59155

45 914
52 871
63 136
52 771
61 956

49705
58714
62425
53239
65969

Vukovarsko-srijemska ţupanija

37768

50661

45641

49760

49 750

54491

Splitsko-dalmatinska ţupanija
Istarska ţupanija

63134
77622

65851
80284

65203
70459

66841
70434

67 293
82 973

71559
83858

Dubrovačko-neretvanska ţupanija
MeĎimurska ţupanija

49501
45628

51433
49151

49137
46962

55703
47664

60 900
52 453

64031
54744

38

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
Grad Zagreb

86992

91347

81554

91501

96 386

102221

Izvor:DZS, SLJH 2009

Slika 10.1. Kretanje indeksa u industriji (baza 2000.g.)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Indeks fizičkog obujma ukupne industrijske proizvodnje
Indeks ukupno zaposlenih u industriji
Indeks proizvodnosti rada industrije

Izvor: izrada autora

Slika 10.2. Kretanje broja industrijskih poduzeda
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003

2004

2005

2006

2007

UKUPNO INDUSTRIJA
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

Izvor: izrada autora

39

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
Slika 10.3. BDV industrijskih poduzeda (u tis. kn)
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2003

2004
2005
2006
UKUPNO
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom

2007

Izvor: izrada autora

40

km Godina ukupno Autoceste Drţavne 1) Ţupanijske ceste Lokalne ceste 2000 28123 411 7016 10499 10197 2001 28275 429 7038 10510 10298 2002 28344 455 6970 10544 10375 2003 28344 554 6871 10544 10375 2004 28344 742 6683 10544 10375 2005 28436 792 6725 10544 10375 2006 28788 877 6992 10544 10375 2007 29038 959 7160 10544 10375 2008 29248 1043 6966 10904 10335 2009 29343 1097 6960 10939 10347 1) Uključene su brze ceste. Izvor:DZS. Prevezeni putnici prema vrsti prijevoza 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Željeznički Cestovni Primorski i obalni Zračni Izvor: izrada autora 41 .GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 11. SLJH 2010. Transport i komunikacije Tablica 11. do 2009.1. Slika 11.1. Cestovna infrastruktura od 2000. Duljina cesta.

km Godina ukupno Autoceste Drţavne 1) Ţupanijske ceste Lokalne ceste 2000 28123 411 7016 10499 10197 2001 28275 429 7038 10510 10298 2002 28344 455 6970 10544 10375 2003 28344 554 6871 10544 10375 2004 28344 742 6683 10544 10375 2005 28436 792 6725 10544 10375 2006 28788 877 6992 10544 10375 2007 29038 959 7160 10544 10375 2008 29248 1043 6966 10904 10335 2009 29343 1097 6960 10939 10347 Izvor:DZS.2. Prevezena roba prema vrsti prijevoza 100% 90% Zračni 80% 70% Prijevoz unutarnjim vodenim putevima 60% Primorski i obalni 50% 40% Cjevovodni transport 30% Cestovni prijevoz 20% 10% Željeznički prijevoz 0% Izvor: izrada autora Tablica 11. Cestovna infrastruktura Duljina cesta. 42 .2.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 11. SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 11. Izvor:DZS. ukupno drţavne ceste2) ţupanijske ceste lokalne ceste Gustoća cestovne mreţe u metrima po km2 29343 8057 10939 10347 518 776 71 317 388 1211 1941 367 853 721 634 949 263 445 214 772 1919 449 818 652 430 1708 436 585 687 471 1197 255 473 469 948 1126 212 400 514 644 1460 288 565 607 553 1599 645 597 357 446 2035 675 575 785 380 881 181 371 329 435 731 219 233 279 401 930 256 478 196 458 1849 667 527 655 507 1748 529 664 555 421 1289 406 470 413 432 1012 303 479 230 412 2659 864 854 941 586 1868 457 682 729 664 1029 403 287 339 578 637 111 266 260 873 Ceste1). 2) Uključene su autoceste. km Republika Hrvatska Grad Zagreb Zagrebačka ţupanija Krapinsko-zagorska ţupanija Sisačko-moslavačka ţupanija Karlovačka ţupanija Varaţdinska ţupanija Koprivničkokriţevačka ţupanija Bjelovarskobilogorska ţupanija Primorsko-goranska ţupanija Ličko-senjska ţupanija Virovitičko-podravska ţupanija Poţeško-slavonska ţupanija Brodsko-posavska ţupanija Zadarska ţupanija Osječko-baranjska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Vukovarskosrijemska ţupanija Splitsko-dalmatinska ţupanija Istarska ţupanija Dubrovačkoneretvanska ţupanija MeĎimurska ţupanija 1) Podaci o cestama preuzeti su od Hrvatskih cesta. Cestovna mreža u 2009.3. SLJH 2010 43 .

do 2009. do 2007. Cestovna infrastruktura od 2000.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 11.4. 1200 Autoceste 1000 km 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Izvor:DZS. SLJH 2008 44 . Autoceste od 1997. SLJH 2008 Slika 11.3. 35000 30000 25000 km 20000 15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 Autoceste 2003 2004 Državne 2005 2006 Županijske ceste 2007 2008 Lokalne ceste 2009 ukupno Izvor:DZS.

3406 7.2 51 45. 2004. 2005. 2006.9 7 798 641 94. 2003.5 4 302 498 95.9 25 838 828 120.2 4 431 597 103 4 665 908 105.2 8 024 157 129. 2002.2 14 209 035 132.1.2.1382 8. 2001.3551 7.1 Uvoz ukupno veriţni indeksi 8 275 582 90.8231 6.2 7 886 512 101.6 55. Vanjskotrgovinska bilanca (u tis. 2006.8 18 560 367 111.4 47. 2005.0272 5. 45 . 2007. 2000.3 10 376 964 118.9546 5.9598 5.0285 5.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 12.3145 8.8248 5. 2002.8242 5.1439 8.3416 Uvoz 6.3 12 363 930 119. 2003.2 56.11 125 530 -13 474 898 54.6784 6.8 022 405 .1 6 186 630 126.8 565 015 . Prosječni tečaj USD u HRK za RH 1998.9 787 814 .5 48.7 8 772 553 109.1 9 147 130 116 10 722 045 117.9 Izvor:DZS.3 4 903 584 105.2 Saldo trgovinske bilance Koeficijent pokrića uvoza izvozom -3 758 393 -3 496 143 -3 454 915 -4 481 222 -5 818 461 . Izvoz 6. SLJH 2008.5 16 589 172 116.3007 8.7 43.9 21 502 494 115.347 Izvor:DZS.3 48. 1999. Ekonomski odnosi s inozemstvom Tablica 12. Tablica 12.3 47. 2004. SLJH 2008. USD prema tekudem tečaju) 1998. 2007. 2000.3668 7.6846 6. Izvoz ukupno veriţni indeksi 4 517 189 113. 2001. 1999.3598 7.8354 6.

plinom i vodom Ostalo Izvoz 2006. Izvoz i uvoz prema NKD-u 2002.471006 7.3. Godišnji prosjeci srednjih deviznih tečajeva HNB-a 1998. 2007.65671 4.978864 4.396452 4.943126 11. 2002.564248 7.537622 11.731537 HRK/USD 6. 46 .949959 5.854986 4. 2001.633852 7. (u tis.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 12.122027 8. 60 436 998 66 043 374 940 441 1 557 448 620 819 482 157 2 716 804 1 700 130 55 259 405 61 699 339 779 224 477 872 120 305 126 428 Uvoz 2006. SLJH 2008. 1999.903244 4.780586 4.704449 6.362284 7.049125 4.740292 10.322849 7.139159 7.87249 6.406976 7. 2003. Tablica 12.400047 7. 2004.4.530514 12.468302 HRK/GBP 10. 2005.581823 7. 125 248 775 138 159 436 2 948 009 3 191 374 115 676 143 209 13 589 498 14 664 699 106 308 044 117 550 655 1 912 215 2 328 089 375 333 281 410 Izvor:DZS.49568 7. 2007.514804 12.94681 5. HRK/EUR 7.83917 5.365993 Izvor:DZS.339153 7. 2007. 2000.031216 5.336019 HRK/CHF 4. lov i šumarstvo B Ribarstvo C Rudarstvo i vaĎenje D PreraĎivačka industrija E Opskrba električnom energijom. SLJH 2008.287369 8. 2006.048755 10. kn) Ukupno A Poljoprivreda.010936 11.821781 10.793108 10.739965 4.

2 5 360.2 5 762.5 5 534.3 6 657.9 8 801. 2006.1 19 883. 1998. Bruto inozemni dug po domadim sektorima (mil.4 2 046. 2005. Izravna ulaganja Kratkoročno Dugoročno Ukupno (1+2+3+4+5) 2003.Banke Kratkoročno Dugoročno 4. 2004.9 13 451.4 25 747.5 2.000.9 4 432. 1999.3 0 8 879.3 1 739.4 2005.9 22 933. 2003.9 2004. 7 047.00 5. 2001.3 6 569.0 2.9 0 6 140.7 4 945.5 29 273.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 12.6 2006.2 2 455.7 7 254. 2000.8 1 861.000.7 2.4 233.4 0 7 731. 2007.3 2.3 6 666.000.6 2.00 25.7 1.4 3 392.7 2. izvoz uvoz Izvor:DZS.4 365.3 2.000.1 2 361.6 3 362.3 2 7 045. do 2007.6 0 8 978.2 6 517.9 1 478.2 6 473.1 1 921.6 2 878.7 3 932. 7 257. Izvoz i uvoz od 1997.7 512.000. Drţava Kratkoročno Dugoročno 2.000.1.5.7 6 556.5 5 895.6 0 10 222. SLJH 2008 47 .5 32 929.9 9 502.4 122.00 10.1 124.000.6 7 264.6 2 270.9 2 644. 6 663. Slika 12.00 0. Ostali domaći sektori Kratkoročno Dugoročno 5.7 6 859.000.0 707.000. EUR) 1.3 365.000.6 2007.6 535. 6 667.7 1.000.0 5.000.8 540. u tisudama američkih dolara prema tekudem tečaju 30.7 1 969. Središnja banka (HNB) Kratkoročno Dugoročno 3.00 1997.8 2.7 2 505.5 700.9 2. 2002. 6 570.00 15.00 000 USD 20. SLJH 2008.2 Izvor:DZS.0 184.2 11 973.1 605.

Smještajni kapaciteti.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 13. vile i aparthoteli Turistiĉka naselja Turistiĉki apartmani Pansioni Guest house Moteli Kampovi i kampirališta Prenoćišta Odmarališta Hosteli Gostionice Ljeĉilišta Brodske kabine Spavaći i kušet-vagoni Luke nautiĉkog turizma Nekategorizirani objekti Ostalo Privatni smještajni objekti Kućanstva − sobe. 2007. SLJH 2008. 11 162 8 621 4 106 634 163 73 41 2 1 949 63 92 116 8 39 157 54 811 85 228 2 541 2 497 30 34 36 39 44 48 . postelje1) sobe. do 2007. stanje 31.2. Turizam Tablica 13. 2003. Godina 1997. 1998. 9 412 7 620 3 324 671 79 29 3 37 1 935 37 85 86 5 21 155 55 783 226 89 1 792 1 758 2005. SLJH 2008 Tablica 13. Dolasci turista prema vrstama ugostiteljskih objekata (u tis. VIII. apartman. 2003. seljaĉka kućanstva Kućanstva − kamp jedinice u kampovima Izvor:DZS. kuće za odmor.1. 2004. Turizam od 1997. 2006. 2005. vezovi u luci apartmani i nautiĉkog u kolektivnim mjesta za ukupno turizma objektima kampiranje 276616 10465 725194 493937 291259 11860 773149 510833 271854 12437 719919 476576 282921 12863 759057 479232 289388 14009 786027 480958 282900 13878 804436 470138 291904 14730 840706 483069 299669 15407 871178 496532 312751 15058 909210 499142 304022 15827 925882 510734 311087 15705 944076 512289 Dolasci u tisućama Noćenja u tisućama 5585 5852 5127 7137 7860 8320 8878 9412 9995 10385 11162 30775 31852 27126 39183 43405 44692 46635 47797 51421 53007 56005 Izvor:DZS. 10 385 8 162 3 848 671 146 60 38 12 1 856 56 94 102 8 28 170 54 725 110 184 2 223 2 184 2007. 8 878 7 181 2 987 664 81 27 46 1 848 33 123 84 4 22 144 53 689 303 74 1 697 1 667 2004. 1999.) Ukupno Kolektivni smještajni objekti Hoteli. 2001. 2000. 2002. 9 995 7 976 3 702 665 88 28 7 31 1 934 42 88 90 4 22 137 50 773 205 110 2 019 1 983 2006.

3. vile i aparthoteli Turistiĉka naselja Turistiĉki apartmani Pansioni Guest house Moteli Kampovi i kampirališta Prenoćišta Odmarališta Hosteli Gostionice Ljeĉilišta Brodske kabine Spavaći i kušet-vagoni Luke nautiĉkog turizma Nekategorizirani objekti Ostalo Privatni smještajni objekti Kućanstva − sobe. Nodenja turista prema vrstama ugostiteljskih objekata (u tis. 51 421 2006. apartmani. 56 005 35 246 35 990 37 293 37 342 38 318 13 217 4 825 628 120 83 12 475 74 759 342 14 212 144 53 1 001 971 328 11 389 13 745 4 687 580 129 12 63 13 063 73 544 339 15 194 155 55 1 129 824 383 11 807 14 964 4 703 624 102 25 53 13 096 79 552 334 14 203 137 50 1 139 785 433 14 128 14 765 4 532 1 040 187 142 21 12 634 137 563 355 17 211 170 54 1 210 440 864 15 665 15 224 4 173 1 153 237 143 3 13 017 141 571 375 19 278 157 54 1 378 334 1 061 17 687 11 189 11 582 13 865 15 394 17 377 200 225 263 270 310 Izvor:DZS. 47 797 2005. 49 . seljaĉka kućanstva Kućanstva − kamp jedinice u kampovima 2003.) Ukupno Kolektivni smještajni objekti Hoteli. 46 635 2004. 53 007 2007. kuće za odmor. SLJH 2008.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 13.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 13. 5832 640 182 711 57 1012 250 104 1048 285 187 849 85 53 369 2001. 6944 690 173 698 135 1099 318 148 1482 358 191 870 132 59 591 2003. 7409 709 178 699 221 1206 356 179 1552 238 188 918 153 65 747 2004. 9306 840 222 669 474 1249 381 265 1555 323 281 1015 267 182 1583 Izvor:DZS. 4499 567 132 505 45 853 143 90 828 133 163 661 75 42 262 1999.4. SLJH 2008. 8659 790 189 593 505 1235 403 242 1545 276 218 913 269 154 1327 2007.. 6544 687 172 742 75 1060 280 125 1300 392 203 877 107 52 472 2002. 7912 741 163 664 393 1232 403 212 1580 241 176 884 208 98 917 2005. Dolasci turista prema zemlji prebivališta od 1997. 3805 478 157 423 33 631 148 75 627 108 110 717 60 37 201 2000. u tisudama Ukupno Austrija Bosna i Hercegovina Češka Francuska Italija MaĎarska Nizozemska Njemačka Poljska Slovačka Slovenija Ujedinjena kraljevina SAD Ostale zemlje 1997. 3834 447 107 579 35 688 127 65 640 98 154 578 51 48 217 1998. 8467 742 171 616 591 1253 453 244 1572 242 185 879 255 115 1149 2006. 50 . do 2007.

stanje 31. 1998. ukupno 1997. 276 616 291 259 271 854 282 921 289 388 282 900 291 904 299 669 312 751 304 022 326 792 Smještajni kapaciteti.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 13. postelje ukupno u u privatnim kolektivnim smještajnim smještajnim objektima objektima 725 194 493 937 231 257 773 149 510 833 262 316 719 919 476 576 243 343 759 057 479 232 279 825 786 027 480 958 305 069 804 436 470 138 334 298 840 706 483 069 357 637 871 178 496 532 374 646 909 210 499 142 410 068 925 882 510 734 415 148 944 076 512 289 431 787 Dolasci Noćenja tis. ukupno domaćih turista stranih turista ukupno domaćih turista stranih turista 5 585 5 852 5 127 7 137 7 860 8 320 8 878 9 412 9 995 10 385 11 162 1 407 1 353 1 322 1 305 1 316 1 376 1 469 1 500 1 528 1 726 1 856 4 178 4 499 3 805 5 832 6 544 6 944 7 409 7 912 8 467 8 659 9 306 30 775 31 852 27 126 39 183 43 405 44 692 46 635 47 797 51 421 53 007 56 005 5 661 5 307 5 241 5 138 5 021 4 981 5 312 5 281 5 434 5 985 6 431 25 114 26 545 21 885 34 045 38 384 39 711 41 323 42 516 45 987 47 022 49 574 Izvor:DZS. 2007. 51 . 2000. SLJH 2008. 2005. 2003. VIII.5. 1999. 2006. 2004. Smještajni kapaciteti u turizmu Godina sobe. 2001. 2002.

2004. 2003. 2007.1. 2000. 2006.1. 2001. Izvor:DZS. Učenici koji su završili osnovnu školu (NSKO 2) Godina ukupno uĉenici uĉenice 1997. 2002. 1999. 2001. 25603 26556 25627 26459 25992 26133 24961 24444 24635 24089 22768 52376 54522 52285 53839 52982 53368 51211 50088 50173 49578 46814 26773 27966 26658 27380 26990 27235 26250 25644 25538 25489 24046 Izvor:DZS. 2002. 2004. Učenici koji su završili osnovnu školu 30000 25000 20000 učenici 15000 učenice 10000 5000 0 1997. 2006. 1998. 2003. 1999. 2005. SLJH 2008 52 . 2005. 1998. SLJH 2008 Grafikon 14. 2007. 2000. Obrazovanje Tablica 14.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 14.

2007. SLJH 2008 Grafikon 14. 1999. 2005. Učenici koji su završili srednju školu (NSKO 2) 26000 25500 25000 24500 24000 23500 učenici 23000 učenice 22500 22000 21500 21000 20500 1997. Izvor:DZS. 51005 51165 50928 49081 48203 47057 47092 48548 47698 46551 45823 25396 25603 25435 24025 24085 23162 23384 23848 23536 22874 22399 25609 25562 25493 25056 24118 23895 23708 24700 24162 23677 23424 Izvor:DZS. 1999. 2001. 2006. 2004. 2002.2. Učenici koji su završili srednju školu (NSKO 2) Godina ukupno uĉenici uĉenice 1997. 2002.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14.2. 1998. 2003. 2001. SLJH 2008 53 . 2007. 2003. 2006. 2000. 2004. 1998. 2005. 2000.

stručni studij studentice . 4626 2419 2207 8884 3585 5299 2001.stručni studij studenti. 8458 3432 5026 9732 3913 5819 2006. SLJH 2008 Grafikon 14.3.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14. SLJH 2008 54 . 5432 2373 3059 8378 3416 4962 2002. 8029 3282 4747 9362 3724 5638 2005.sveučilišni studij 1000 0 Izvor:DZS. 4419 2374 2045 8867 3759 5108 1999. 6489 2864 3625 9243 3753 5490 2004. 8919 3765 5154 10647 4207 6440 2007. 5453 2649 2804 9415 3733 5682 2003.3.ukupno studentistruĉni struĉni sveuĉilišni studij studij studij 1997. 9929 4292 5637 11040 4497 6543 Izvor:DZS. Studenti koji su diplomirali na visokim učilištima (NSKO 5) Godina ukupno studenti studentice . 3657 2019 1638 7803 3489 studenticesveuĉilišni studij 4314 1998. 4468 2314 2154 8847 3653 5194 2000.sveučilišni studij studentice. Studenti koji su diplomirali na visokim učilištima (NSKO 5) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 studenti .

/2004. SLJH 2008 55 .studentice Izvor:DZS. Učenici koji su završili osnovnu i srednju školu Osnovne škole (VIII./2006.studenti 0 redovni ./2005. Studenti koji su upisani na fakultete STUDENTI UPISANI NA FAKULTETE 70000 60000 50000 studenti 40000 30000 studentice 20000 10000 redovni ./2003. NSKO 2) Srednje škole (NSKO 3) Gimnazije Strukovne škole Umjetniĉke škole 2002. 2005.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14./2007. 2003. 2006. SLJH 2008 Grafikon 14.4. 50859 49758 49905 49241 46531 46578 12258 33568 752 48048 12505 34711 832 47138 12042 34262 834 46042 12288 32893 861 45293 12228 32217 848 Izvor:DZS. razred.4. 2004.

/2007./2006. godina od toga redoviti studenti ukupno studenti studentice I. 5 1174 500 674 343 1174 500 674 343 2005. Studenti upisani na visoka učilišta Visoka učilišta Upisani studenti ukupno studenti studentice I./2006. 14 18735 10736 7999 10012 10701 6213 4488 5714 Visoke škole 2003./2004.5. 114 136129 62458 73671 49065 100455 45559 54896 37008 2007. 6 1617 656 961 415 1617 656 961 415 Izvor:DZS./2008./2006./2005.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14./2006. 67 101688 46072 55616 38892 76064 35003 41061 29026 2005. 24 13334 4407 8927 4722 8874 2599 6275 3307 2005./2008./2005./2008./2007. 6 1508 609 899 438 1508 609 899 438 2006./2008. 22 9413 4680 4733 3518 4891 2066 2825 1887 2007./2008. 13 16141 9582 6559 7984 9341 5567 3774 5343 2007./2004. SLJH 2008. 21 7054 4012 3042 2977 3463 1833 1630 1512 Fakulteti 2003. 72 105908 47639 58269 37374 80786 36776 44010 29473 2006. 24 14595 5227 9368 5669 9551 3055 6496 3561 2004./2005./2005./2006. 7 13198 8879 4319 6538 6495 4418 2077 3292 2004. 102 120822 55865 64957 47491 88991 40851 48140 34595 2004. 67 91976 41313 50663 35000 71892 32932 38960 27458 2004. 9 14420 8543 5877 6312 7704 4557 3147 3915 2006./2005. 6 1480 594 886 405 1480 594 886 405 2007./2007. 4 1053 446 607 284 1053 446 607 284 2004. 73 109095 47602 61493 37158 84743 37332 47411 29373 2007. 74 110720 47345 63375 37586 86141 36931 49210 28396 Umjetniĉke akademije 2003. 115 138126 62749 75377 50990 101922 45633 56289 36037 Veleuĉilišta 2003./2004./2007./2004./2004. godina Ukupno 2003./2007. 110 132952 61017 71935 48540 97329 44351 52978 36738 2006. 6 12474 8450 4024 6093 5940 4071 1869 3176 2005. 103 128670 59429 69241 50050 92052 42173 49879 35852 2005. 23 11116 4226 6890 4416 7331 2409 4922 2912 2006. 56 .

/1998.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14. 1051 85553 6566 2134 400100 27502 645 195000 19718 95 107911 7622 2002./2008./2007./2002. 1036 84023 6374 2141 405682 27147 634 195120 19325 93 100297 7701 2001.6./2000./2001. Upisana djeca. 1288 93274 8615 2133 376100 30877 705 184183 22975 115 138126 13866 Godina Izvor:DZS. 1034 84526 6372 2144 413468 26820 627 196023 18436 93 96798 7563 2000. 1205 89571 7715 2140 387952 30131 683 189661 21835 110 132952 9486 2006./1999. 1190 88930 7376 2141 391744 29485 665 192076 20701 103 128670 8764 2005./2005./2006./2003. učenici i studenti prema razinama obrazovanja na početku školske godine Predškolsko obrazovanje NSKO 0 Osnovno obrazovanje NSKO Srednje obrazovanje NSKO 3 1i2 Škole Učenici Učitelji Škole Učenici Nastavnici Visoko obrazovanje NSKO 5 Visoka učilišta Studenti Nastavnici i suradnici u nastavi* Dječji vrtići i druge pravne ustanove Djeca Odgojitelji i učitelji 1997./2004. 1003 81288 6359 2140 418971 26116 614 200416 17836 94 91874 6748 1999. 1067 85742 6783 2139 395702 27905 650 196147 19733 100 116434 8132 2003. 980 82894 6201 2127 423165 26199 577 199863 16942 69 90021 6253 1998. 1067 86312 7020 2138 393421 28335 665 195340 20073 102 120822 7917 2004. SLJH 2008 57 . 1244 90947 8079 2146 382441 30450 693 187977 22573 114 136129 13075 2007.

ţene Mr. 2378 2006. SLJH 2008 Tablica 14. g. Studenti upisani na magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij na visokim učilištima (NSKO 5) Ukupno 2003. ukupno Mr. 2007. I Mr. muškarci ţene 2004.7.Sc. 2006.Sc.Sc. muškarci Dr./2006. 2005. muškarci ţene 12436 13081 14253 16208 6210 9998 8944 8825 9621 10747 4099 6648 3275 3582 3871 5456 1826 3630 1273 1369 1500 2374 727 1647 9161 9499 10382 10752 4384 6368 7671 7456 8121 8373 3372 5001 Izvor:DZS. SLJH 2008 Tablica 14. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti na visokim učilištima prema spolu (NSKO 6) 2005. SLJH 2008 Tablica 14. i Mr. 2101 Magistarski studij 4959 5034 1605 220 Specijalistiĉki studij 0 0 773 1881 Izvor:DZS. i Mr./2006.10. 4959 2004. 2007. SLJH 2008 58 .Sc. 5034 2005. 13866 8093 5773 6419 4243 2176 2705 1407 1298 1790 1107 683 571 439 132 347 236 111 692 471 221 265 202 63 227 145 82 20 9443 18 5404 2 4039 16 4998 15 3213 1 1785 3 1808 2 871 1 937 1207 648 559 486 320 166 223 111 112 714 445 269 83 54 29 97 42 55 Izvor:DZS. 2006./2007. Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju (NSKO 5) Ukupno Fakulteti Struĉni studij Sveuĉilišni studij Redoviti 2004.8.9.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 14./2005./2007. 2006.Sc.Sc. 2005. muškarci Mr. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima prema spolu u ak./2004. 2007/2008 Visoka uĉilišta – ukupno Veleuĉilišta Visoke škole Institut Fakulteti Sveuĉilišta – Odjeli Umjetniĉke akademije ukupno muškarci ukupno ţene ukupno ukupno Dr. ukupno muškarci ţene ukupno muškarci ţene Ukupno 1316 701 615 1766 965 801 Upisali doktorski studij 1170 630 540 1635 903 732 Prijavili doktorat 146 71 75 131 62 69 Izvor:DZS. ţene Dr.

Zdravstvo i socijalna skrb Tablica 15. 8600 1121 1550 702 5688 20529 621 27 686 8621 1999.tis. 9315 1457 1611 702 5806 21348 731 27 682 8786 1998. 8189 583 1723 710 5742 19856 413 25 726 7754 2005.zubari s višom i srednjom stručnom spremom farmaceuti s visokom stručnom spremom s višom stručnom spremom sa srednjom stručnom spremom s niţom stručnom spremom postelje. 7790 548 1620 679 5630 19470 496 25 697 7780 2003.tis. 7751 664 1493 691 5606 19565 573 27 689 8213 2001. ispisani bolesnici. 7993 572 1672 697 5597 19588 411 25 720 7916 2004. Zdravstveni djelatnici i stacionarne ustanove Zdravstveni djelatnici Stacionarne ustanove doktori medicine doktori stomatologije. bolesnički dani. SLJH 2008 59 .1.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 15. 8216 581 1803 704 5894 20032 393 24 737 7587 2006. 1997. tis. 9030 691 1 931 797 6401 21079 372 24 750 7390 Izvor:DZS. 8406 586 1867 736 6110 20458 370 24 752 7479 2007. 7779 615 1575 682 5616 19446 531 27 701 8267 2002. 8046 769 1502 698 5594 19752 578 27 683 8415 2000.

1. 1998. 2006.zubari s višom i srednjom stručnom spremom Izvor:DZS. 2003. 2004. do 2007.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Grafikon 15. doktori stomatologije. 2005. Zavodi za javno zdravstvo 21 21 21 21 22 Opće bolnice 23 22 22 22 22 Klinike 14 14 14 14 14 Specijalne bolnice 36 36 37 35 38 Domovi zdravlja 69 47 47 47 50 Ljekarne 163 168 172 177 176 Poliklinike 257 278 300 314 321 Ustanove za njegu 138 145 148 153 156 - - - 12 13 21 27 41 7 7 - - - 46 91 Ustanove za medicinu rada Ostale zdravstvene ustanove Trgovaĉka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti Izvor:DZS. 2005. 2007. do 2007. 2003.2. Zdravstveni djelatnici od 1997. SLJH 2008 Tablica 15. 2002. 2006. 2007. 2004. 2001. doktori medicine 1999. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997. Zdravstvene ustanove od 2003. SLJH 2008 60 . 2000.

2005. 2006. 401574 73296 328278 750428 184756 565672 2006. SLJH 2008 Tablica 15.4. Rashodi od socijalne pomodi 2003. Korisnici i usluge socijalne skrbi Korisnici socijalne skrbi Usluge socijalne skrbi ukupno maloljetni punoljetni ukupno maloljetnim korisnicima punoljetnim korisnicima 1997. 2007. SLJH 2008 Tablica 15.3. 310254 63481 246773 787262 191505 595757 2002. 393033 74931 318102 730157 161494 568663 2007. 356467 69209 287258 736935 186601 550334 2004. 211159 48633 162526 693267 174004 519263 1998. 333742 66294 267448 778142 179340 598802 2003. Korisnici socijalne pomodi 2003. Ukupno 169508 170086 170897 170584 152798 Pomoći za uzdrţavanje 121515 120916 119470 112508 102953 Jednokratne pomoći 47993 49170 51427 58076 49845 Izvor:DZS. 397326 79479 317847 712403 146399 566004 Izvor:DZS. 2007. 382313 70778 311535 755863 192631 563232 2005.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 15. 282312 61045 221267 719666 191170 528496 2001. 258976 60357 198619 628598 177792 450806 2000. 238920 56122 182798 605518 161871 443647 1999. Ukupno 556628248 552577962 541949910 538219393 486318567 Pomoći za uzdrţavanje Jednokratne pomoći 501129294 500425456 497752643 479792545 440921570 55498954 52152506 44197267 58426848 45396997 Izvor:DZS. SLJH 2008 61 .5. 2004. 2004. 2006. 2005.

SLJH 2008 62 .14 1567.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 15.53 1082.49 1383. 2007.37 1215. 2005.19 1364. 2006. 2006.64 Broj korisnika 14734 14569 15568 15445 15552 Prosječna obiteljska mirovina u kunama 1238.6. Ukupno Broj korisnika 45664 40513 47050 51156 51545 Starosna Broj korisnika 23742 18996 23986 26037 25036 Prosječan staţ 30 31 32 33 34 Prosječna starosna mirovina u kunama 1463. stanje 31. 2003.2 1245.99 1772.12 1386. Ukupno 4296955 4303087 4330493 4357552 4361008 Aktivni radnici 1389096 1412445 1450057 1505547 1547523 Aktivni seljaci 85632 77332 69684 63270 57906 Umirovljenici 1000408 1005342 1007865 1015823 1023903 Nezaposleni 375258 388915 404236 403988 388286 Ostali osiguranici 139989 140710 140783 138195 133186 Ĉlanovi obitelji 1299407 1272912 1253903 1227569 1207595 Prognanici 7165 5431 3965 3160 2609 Izvor:DZS.66 1574. 2005. 2004. 2007. prosinca 2007.89 Invalidska Obiteljska Izvor:DZS.87 1157. Korisnici mirovina prema vrsti mirovine.42 Broj korisnika 7188 6948 7496 9674 10987 Prosječan staţ 24 23 23 24 24 Prosječna invalidska mirovina u kunama 1098.06 1337. prosječnom stažu i prosječnoj mirovini. SLJH 2008 Tablica 15. 2004.7.85 1317. Zdravstveno osigurane osobe – prosjek 2003.

2006. 63 .GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Grafikon 15. Prosinca Fond Spol 2003.2. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja i spolu. SLJH 2008. 2005. 2004. 2005. prosječnom stažu i prosječnoj mirovini. prosinca 2007.8. 2000 Visina mirovine u kunama 1800 1600 1400 1200 Prosječna starosna mirovina u kunama 1000 Prosječna invalidska mirovina u kunama 800 600 Prosječna obiteljska mirovina u kunama 400 200 0 2003. stanje 31. Korisnici mirovina prema vrsti mirovine. SLJH 2008 Tablica 15. 2006. 2007. 2007. Ukupno ukupno 1443995 1460105 1498877 1538170 1579463 muškarci 800170 805579 825733 845839 865574 ţene 643825 654526 673144 692331 713889 ukupno 1301994 1324474 1368402 1412215 1457676 muškarci 713417 720059 742302 764296 786035 ţene 588577 604415 626100 647919 671641 ukupno 82775 83840 83749 82736 81963 muškarci 58457 59313 59240 58663 58304 ţene 24318 24527 24509 24073 23659 ukupno 59226 51791 46726 43219 39824 muškarci 28296 26207 24191 22880 21235 ţene 30930 25584 22535 20339 18589 Radnici i s njima izjednaĉene osobe Obrtnici Poljoprivrednici Izvor:DZS. Godina Izvor:DZS. 2004. stanje 31.

3. 1998. 2001. Doktori medicine. 1998. SLJH 2008 64 . 1999. do 2007. 2002. zubni terapeuti i farmaceuti od 1997. zubni terapeuti i farmaceuti od 1997. do 2007. Zubni terapeuti Izvor:DZS. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997. 1999. 2002.9. Doktori medicine. 2006. 2005. 2007. 2007. SLJH 2008 Slika 15.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 15. 2000. Doktori medicine 2003. Godina Doktori medicine Zubni terapeuti Farmaceuti 1997. 2004. 2006. 2001. 2004. 2000. 2003. 2005. 9315 8600 8046 7751 7779 7790 7993 8189 8216 8406 9030 1457 1121 769 664 615 548 572 583 581 586 691 1611 1550 1502 1493 1575 1620 1672 1723 1803 1867 1931 Izvor:DZS.

65 . Grafikon 16. 2006. SLJH 2009. Pokrenuti građanski sporovi prema vrsti spora POKRENUTI GRAĐANSKI SPOROVI PREMA VRSTI SPORA U 2008. Pokrenuti građanski sporovi prema vrsti spora 2004. SLJH 2009. 2005. 132896 109054 101527 100252 105 115 Braĉni i porodiĉni odnosi 9183 8960 10724 10771 11 428 Rastava braka 6628 6238 7415 7338 7 609 Uzdrţavanje 1797 1751 1870 2181 2 475 Ostalo 758 971 1439 1252 1 344 Nasljeđivanje 1274 1466 1280 876 516 Stvarno pravo 20929 23241 24215 21013 25 013 Smetanje posjeda 2296 2374 2499 2248 2 399 Ostalo 18633 20867 21716 18765 22 614 Ugovori i pravni poslovi 9051 8375 6828 5556 5 129 Stambeni odnosi 3059 2662 2096 1854 1 758 Odnosi odgovornosti za štetu 20071 17502 17735 20291 19 638 Radni odnosi 46243 23646 11547 10206 11 481 Ostali sporovi 23086 23202 27102 29685 30 152 Ukupno Izvor:DZS.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 16.1. 2008. Pravosuđe Tablica 16.1. 2007. 11% 0% Bračni i porodični odnosi 29% Nasljeđivanje 24% Stvarno pravo Ugovori i pravni poslovi 11% 5% Stambeni odnosi Odnosi odgovornosti za štetu 19% Radni odnosi 1% Ostali sporovi Izvor:DZS.

2.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Grafikon 16. 2006. 2008. SLJH 2010 66 . 2009. Izvor:DZS. Punoljetni počinitelji kaznenih djela (ukupno) PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA 80000 70000 60000 50000 Prijave 40000 Optužbe 30000 Osude 20000 10000 0 2005. 2007.

Poslovni subjekti po županijama Tablica 17. prosinca 2009. Poslovni subjekti prema aktivnosti i pravno ustrojbenim oblicima. Registrirane pravne osobeukupno Republika Hrvatska Zagrebaĉka ţupanija Krapinsko-zagorska ţupanija Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija Karlovaĉka ţupanija Varaţdinska ţupanija Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija Bjelovarsko-bilogorska ţupanija Primorsko-goranska ţupanija Liĉko-senjska ţupanija Virovitiĉko-podravska ţupanija Poţeško-slavonska ţupanija Brodsko-posavska ţupanija Zadarska ţupanija Osjeĉko-baranjska ţupanija Šibensko-kninska ţupanija Vukovarsko-srijemska ţupanija Splitsko-dalmatinska ţupanija Istarska ţupanija Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija Međimurska ţupanija Grad Zagreb 269 856 16 525 4 833 6 629 5 624 7 655 4 659 5 166 22 704 2 164 2 940 2 837 5 610 8 416 10 250 6 103 4 769 32 931 20 783 6 820 5 913 86 525 Aktivne pravne osobe-ukupno 131 886 7 880 2 224 2 650 2 660 3 783 2 219 2 331 11 670 986 1 391 1 092 2 234 4 085 5 662 2 780 2 449 14 297 11 302 4 242 3 232 42 717 Trgovačka društva registrirana 134 390 7 826 1 892 1 960 2 337 3 696 1 971 2 305 12 495 831 1 125 862 2 281 3 851 5 355 2 631 2 143 15 092 12 170 4 031 3 014 46 522 aktivna 105 513 6 362 1 547 1 612 1 937 2 991 1 453 1 661 9 686 654 883 692 1 661 3 128 4 122 2 075 1 559 11 823 9 804 3 431 2 517 35 915 Poduzeća1) i zadruge2) registrirani 78 597 5 694 1 362 2 088 1 386 1 775 1 256 1 124 6 003 439 589 922 1 542 2 628 736 1 971 432 12 580 5 477 657 1 553 28 383 aktivni 5 898 531 137 232 125 109 271 157 381 47 102 75 104 249 174 158 130 370 255 116 278 1 897 Ustanove. SLJH 2010. stanje 31. 67 . tijela. udruge.1. fondovi i organizacije registrirani 56 869 3 005 1 579 2 581 1 901 2 184 1 432 1 737 4 206 894 1 226 1 053 1 787 1 937 4 159 1 501 2 194 5 259 3 136 2 132 1 346 11 620 aktivni 20 475 987 540 806 598 683 495 513 1 603 285 406 325 469 708 1 366 547 760 2 104 1 243 695 437 4 905 Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima 96 776 6 339 2 831 2 525 2 456 3 195 1 638 1 762 10 107 1 128 1 250 1 234 2 914 5 044 4 705 2 622 2 982 11 715 8 282 3 632 1 731 18 684 Izvor:DZS.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 17.

68 . SLJH 2010. godine Registrirane i aktivne pravne osobe u RH u 2009. Registrirane i aktivne pravne osobe u RH (po županijama) 2009. 100000 90000 80000 Pravne osobe 70000 60000 50000 40000 30000 Registrirane pravne osobe-ukupno 20000 Aktivne pravne osobe-ukupno 10000 0 Županija Izvor:DZS.1.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Grafikon 17.

Prihodi državnog proračuna (u tis.1. 2009. dobit i kapitalnu dobit Od toga Porezi na dobra i usluge Od toga Opći porezi na dobra i usluge Od toga Porez na dodanu vrijednost Trošarine Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije Ostali porezi Socijalni doprinosi Pomoći Ostali prihodi Izvor:DZS. kn) Prihodi 2007. Državni proračun Tablica 18. Ukupno 108 320 595 115 772 655 110 257 947 Porezi 64 234 530 69 572 699 63 678 926 10 589 083 12 252 205 10 839 269 Porez na dohodak 1 772 708 1 687 502 1 399 411 Porez na dobit 8 816 375 10 564 703 9 439 858 Porezi na imovinu 578 621 635 930 532 297 51 099 930 54 482 172 49 238 277 37 916 509 41 474 566 37 173 833 37 747 987 41 308 036 37 050 354 12 168 666 11 875 126 10 998 910 1 641 478 1 900 865 1 721 164 325 418 301 527 1 347 919 37 203 486 40 703 484 39 994 739 428 038 468 634 616 307 6 454 541 5 027 838 5 967 975 Porezi na prihod. 2008. 69 .GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 18. SLJH 2010.

1. 115 292 426 29 948 535 8 113 694 4 683 219 6 859 512 5 783 063 52 593 214 7 311 189 2009. Rashodi državnog proračuna (u tis. 117 923 992 31 289 325 7 363 814 5 225 174 6 710 033 5 559 586 56 148 498 5 627 562 Izvor:DZS.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 18. Struktura poreznih prihoda državnog proračuna 2009. dobit i kapitalnu dobit Porezi na imovinu Porezi na dobra i usluge Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije Ostali porezi 77% Izvor:DZS. SLJH 2010. SLJH 2010. 108 007 605 27 545 141 7 162 402 4 535 008 6 492 010 8 363 202 48 175 989 5 733 853 2008. Tablica 18.god. 70 . 3% 2% 17% 1% Porezi na prihod. kn) Rashodi Ukupno Naknade zaposlenima Korištenje dobara i usluga Kamate Subvencije Pomoći Socijalne naknade Ostali rashodi 2007.2.

126 716 000 108 296 963 5 040 018 134 737 775 115 766 517 4 223 781 128 087 106 110 251 211 3 804 235 13 379 019 14 747 477 14 031 660 118 770 466 100 936 318 6 015 102 130 258 596 111 299 734 5 308 117 132 450 162 114 305 037 4 217 593 11 819 046 13 650 745 13 927 532 71 . Struktura rashoda državnog proračuna 2009.4.2.3. Ostvarenje konsolidirane opde države (u tis. SLJH 2010. SLJH 2010. 2008. 2009. 2008. SLJH 2010. Tablica 18. 2009. Ostvarenje konsolidirane središnje države (u tis.god 5% Naknade zaposlenima 26% Korištenje dobara i usluga Kamate Subvencije 48% Pomodi 6% Socijalne naknade 4% Ostali rashodi 6% 5% Izvor:DZS.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 19. kn) Ostvarenje 2007. PRIHODI 113 386 165 120 036 688 114 086 889 Drţavni proraĉun 108 296 963 115 766 517 110 521 211 5 089 202 4 270 171 3 835 678 RASHODI 109 074 989 118 686 014 120 553 914 Drţavni proraĉun 103 004 916 113 309 501 116 255 187 6 070 073 5 376 513 4 298 727 Izvanproraĉunski korisnici Izvanproraĉunski korisnici Izvor:DZS. kn) Ostvarenje 2007. PRIHODI Drţavni proraĉun Izvanproraĉunski korisnici Proraĉuni jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave RASHODI Drţavni proraĉun Izvanproraĉunski korisnici Proraĉuni jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave Izvor:DZS. Tablica 18.

86 4.9 35 186.07 1. 2002.11 1.9 30 586.2 23 027. kn) Godina 2000.66 10.1 38 817.4 49 141.94 4.78 2.4 127 308.32 8. Novac Tablica 19.23 2.5 210 828.91 0.99 3.84 1.38 2. 2005.7 34 562.65 3.66 2. 2009.14 3.8 128 893.15 1.10 Izvor:DZS.0 182 458.1 178 083.9 49 743.5 73 061.1 225 018.1 166 375.0 56 141.5 183 279.5 39 855.0 57 878.5 31 876.25 -0. Primarni novac Novĉana masa M1 Novĉana masa M1a Ukupna likvidna sredstva M4 11 717.93 0.4 23 936.65 7.1 139 947.9 8.62 3.68 0.17 3.89 4.4 96 121.65 8.46 2.87 -0.11 0.8 74 964.3 183 379. 2008.2 154 844.72 8.6 149 168.2 33 924. 2004.3 55 222.57 3.69 9.5 223 094.17 5.4 56 044.5 97 463.96 3.7 108 205.68 1. 2003.9 7.7 18 256.1 131 343.73 -9.2 60 883.99 6.15 1. SLJH 2010.02 1.55 10.1 231 661.13 Mjeseĉne stope rasta.79 1.92 2.6 47 760.1 48 521.2 51 923.17 3.0 83 324.01 10.1 106 071. 2001.9 18 030.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 19.3 23 703.4 1.5 30 869.34 4.04 13 6.7 154 647.16 6.7 111 661.3 47 181.1.3 17 803.4 40 390.54 2.89 3.6 215 822.66 11.9 57 410. % Ukupna Novĉana Neto likvidna masa domaća Plasmani sredstva M1a aktiva M4 9.49 3.4 232 982.8 46 331.95 3. Monetarni i kreditni agregati na kraju razdoblja (u mil.23 -0.4 116 141.96 11.75 6. 2006 2007.38 3.8 33 888.7 34 630.7 58 663.6 Neto domaća aktiva Plasmani primarni novac Novĉana masa M1 44 043. 72 .71 8.

74 9.44 3.45 11. 2005.5 3.55 2.50 4.50 7.98 Prosjeĉne pasivne vagane kamatne na štedne na kunske depozite po depozite na viđenju i oroĉene bez devizne depozite s valutne depozite valutnom klauzule klauzulom 4.65 6.04 12.22 7.7 5. 2002.95 6.5 7.07 9.76 1. 1999.9 4.5 4.91 5.48 4.92 3.27 3.28 6.6 2.83 3.99 3.9 7.4 2.48 6.61 2. 2006.11 4.98 . 2003.5 4. SLJH 2010.47 2.5 4.32 10.44 9.5 4.9 5.25 7.79 7.91 11.58 2. 2001.29 8.12 6.34 5.07 6.22 2.06 3 2. 2008.5 9 9 9 3.66 1.45 9.28 3.58 1.62 5.08 6. 2009. 2004.94 3.23 1.55 1.91 2.30 na kunske kredite bez valutne klauzule na kunske kredite s valutnom klauzulom na kredite odobrene u eurima 16.23 3.67 3.12 13.98 4.01 Izvor:DZS.47 6.65 2.97 3. 2007.5 9.2.75 7.91 9.17 3.5 9. 2000.18 6.09 3.73 8.83 1.94 5. Odabrane kamatne stope na godišnjoj razini (u %) Aktivne kamatne stope Godina 1998.5 4.5 7.71 10.62 5.29 5.54 10.06 6 - Prosjeĉne aktivne vagane kamatne kamatna stopa na lombardne kredite 12 13 12 10 9.54 4.00 6.3 6.98 4.06 13.92 2. 73 3.73 7.67 2.89 6.9 5.53 10.35 1.71 11.51 10.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Tablica 19. eskontna stopa HNBa repo stopa HNB-a 5.5 9 9 Kamatne stope na trţištu novca 10.

Prosječne aktivne vagane kamatne stope na kunske kredite s valutnom klauzulom Prosječne pasivne vagane kamatne stope na devizne depozite Izvor: izrada autora 74 . 1999.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 19. 2001.1. 2006. 2008. 2009. 2003. 2000. 2004. 2005. 2007. Odabrane prosječne kamatne stope (u %) 14 12 10 8 6 4 2 0 1998. 2002.

9 4. 2004. 2003.7 6.indeksi 1963.3 5.9 8.1. 2002. 1998. kukuruza ukupno. 2001.5 4.3 6.2 3.7 4.9 5. t po ha.4 4. tis. Poljoprivreda Tablica 20. 2009. 2006. t po ha. 2007. 2008.1 5.6 5. 2000. t ukupno. 1997.6 3.5 5.0 7.1 4.0 4.4 4. Pregled razvoja poljoprivrede Indeksi poljoprivredne proizvodnje veriţni baza Ø 1957. t 834 1 020 558 865 812 823 506 801 602 805 812 858 936 4.6 4. 1999.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 20. 144 158 153 138 149 161 135 143 127 132 127 135 - 103 110 97 90 108 108 90 108 106 104 98 108 100 Proizvodnja pšenice Stoka i perad. SLJH 2010.2 2 183 1 982 2 135 1 190 1 733 1 956 1 280 1 932 2 207 1 935 1 425 2 505 2 183 5. tis.6 4. 75 .2 6. 2005.4 goveda svinje ovce perad 451 443 438 427 438 417 444 466 471 483 467 454 447 1 176 1 166 1 362 1 233 1 234 1 286 1 347 1 489 1 205 1 489 1 348 1 104 1 250 453 427 488 528 539 580 587 721 796 680 646 643 613 10 945 9 959 10 871 11 256 11 747 11 665 11 778 11 185 10 640 10 088 10 053 10 015 10 787 Izvor:DZS.9 6.2 4.3 4. tis.

108 2002. 2004. ha) Godina 2005. 2000. 2006. SLJH 2010. 2000. 2008. 108 2009.) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1997.1. Indeks poljoprivredne proizvodnje (prosjek 1957. SLJH 2010. 2007. 2001. 76 . 2007.3. 2006. 2008. 2001. 1998. 2003.-1963. 2005. 1999.2. Izvor: izrada autora Tablica 20. 2008. Korištena poljoprivredna površina po kategorijama (u tis. 2009. Verižni indeksi poljoprivredne proizvodnje Poljoprivreda − ukupno Biljna proizvodnja Stočarstvo 2000. 2002. 2004. 106 2006. 90 2004. 98 2008. 2002. 2007. 2006. 108 2005. 108 2003. 90 2001. 2005. 2003. Tablica 20. 100 85 112 109 78 129 103 105 97 117 97 95 103 107 104 90 107 103 98 99 104 Izvor:DZS.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 20. 1999. 104 2007. Poljoprivredna površina 1 211 1 230 1 202 1 289 1 300 Oranice i vrtovi 865 873 847 855 863 Voćnjaci Vinogradi 30 32 33 36 37 30 31 32 33 34 Trajni travnjaci 265 273 270 342 343 Izvor:DZS.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 20. SLJH 2010. Površine šuma (u ha) Površine šuma. Korištene poljoprivredne površine (u tis. 2007. ukupno drţavne privatne šume šume 2 233 354 1 656 764 576 590 1 801 630 317 182 108 604 1 810 890 313 351 109 113 1 249 073 309 812 97 879 561 817 3 539 11 234 Izvor:DZS. XII. 77 . ha) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2005. 2008. stanje 31. šibljici. 2009. 2006. makije. garizi) 2 227 416 Površine šuma prema vlasništvu. Ukupno Od toga: Bjelogorica Crnogorica Degradirane sastojine (šikare. Vodnjaci Izvor: izrada autora Tablica 20. stanje 31. Poljoprivredna površina Oranice i vrtovi Vinogradi Trajni travnjaci 2008.XII.2. 2009.4.

7 926 1 948 2008. Slika 22. Uvoz i izvoz električne energije (u GWh) 2000. 8 249 2 140 2009. 2 121 1 084 362 2003.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 21. 2002. 2 189 1 139 342 2004. SLJH 2010. 3 923 792 2003. Uvoz 2005. 2 283 1 134 446 2006. 2 198 1 054 348 2005. 2 715 1 127 896 2007. 2 892 1 055 751 2008. 1 551 1 109 - 2000. 2003. Izvoz Izvor: izrada autora Tablica 21. 1 659 1 108 - 2001. 2 729 1 227 696 Izvor:DZS. 2 011 1 083 246 2002. 4 386 386 Uvoz Izvoz 2001. 4 499 1 142 2004. Uvoz i izvoz električne energije (u GWh) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000. 3 744 588 2002. Proizvodnja. Energija Tablica 21.1. 7 651 2 578 Izvor:DZS. 2008. 2004. uvoz i izvoz prirodnog plina (u mil. 2009.1. Sm3) Proizvodnja Uvoz Izvoz 1999. 8 374 3 306 2007. 2001.2. 2006. 78 . 5 339 2 296 2005. 8 802 4 323 2006. SLJH 2010. 2007.

Izvoz Izvor: izrada autora Tablica 21. 2000. Uvoz 2005. 79 . 2002. 1 121 2002. 917 2007. 2001. 2006. Proizvodnja. Proizvodnja 2004.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 21. 1 293 2000.2. 1 001 2005. SLJH 2010.3. 879 2008. 1 108 2003. 835 4 477 130 3 914 35 3 908 - 3 908 - 3 767 - 4 198 - 3 999 - 3 799 - 4 198 - 3 473 - Izvor:DZS. Proizvodnja. uvoz i izvoz prirodnog plina (u mil. 2003. 1 214 2001. 946 2006. 1 052 2004. 2008. uvoz i izvoz sirove nafte (u tis. 2007. tona) Ukupna proizvodnja Uvoz Izvoz 1999. Sm3) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999.

96 15.57 197.22 50.35 47. tona) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1999.86 14.42 55. Izvoz Izvor: izrada autora Tablica 21.94 183.18 42.26 100.18 15.61 42.58 54. 2002. 2000. 2001.51 52.76 195.87 0.44 40.39 15.12 185.93 65.92 15. 2007.37 0 0 0 0 2004. 2008.23 208.08 79.4.24 0. 2000.52 47 44. 204.87 56. 80 .GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 21.2 0. 2002.03 Izvor:DZS.4 0 2005.85 74. 2007. Proizvodnja.4 58. Uvoz 2006.11 16.27 35.64 12.84 1.68 51.9 37.54 76.77 17.11 38. 2004. 2003.28 0 0 0 0 13. 2003. 197.19 0 0 0 0 0 0. uvoz i izvoz sirove nafte (u tis.06 61.32 196. 2001. Ukupna proizvodnja 2005.24 12.62 59.01 46. 2008.46 183.02 0.82 77. Proizvodnja primarne energije (PJ) UKUPNO Ugljen Ogrjevno drvo Sirova nafta Prirodni plin Vodna snaga Ostali obnovljivi izvori 1999.13 94.48 69 62. 2006.75 94.3.4 70. 186. SLJH 2010.

2 0. 2007.98 plin Vodna 61.22 50.01 46.70 180. UKUPNO 369.44 23.51 52. 2003.41 20.68 14.24 22.15 189.04 29.19 11.22 65.28 13.86 101.68 0 0 0 0. 410.5 14.93 snaga Električna 8. Izvor: izrada autora Tablica 21.86 14.24 12.97 81 .87 185. 416.94 26.91 33.48 69 62.1 100.77 359.04 17.4 58.4 energija Ostali obnovljivi 0 0 izvori Izvor:DZS.17 192.31 13.86 56.64 drvo Tekuća 183.65 12. SLJH 2010.24 0.92 15.96 15. 2000. Potrošnja energije (PJ) 1999.74 2008. 2006.84 179.05 94.22 110.24 34. 413.18 42. 2002.61 2007.36 12. 412. 395.09 2003.66 32.4 160.25 175.38 164.5.15 98.61 181.82 0.4.52 goriva Prirodni 94. 411.06 99. Struktura proizvodnje primarne energije 100% 90% 80% 70% Ostali obnovljivi izvori 60% Vodna snaga 50% Prirodni plin 40% Sirova nafta 30% Ogrjevno drvo Ugljen 20% 10% 0% 1999.90 23.18 2004.03 13.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 21.7 2005. 2001.95 2006.19 18. 2008.77 15.02 0. 371. 2005.86 114. 376. 2000.39 15.56 31.66 101. 2004. 2001.15 Ogrjevno 13.36 2002.45 104.58 19.62 Ugljen 8.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 21. 2002. 2007. 2006. Izvor: izrada autora 82 . 2005. 2004. Struktura potrošnje energije 100% 90% 80% 70% Ostali obnovljivi izvori 60% Električna energija Vodna snaga 50% Prirodni plin 40% Tekuda goriva 30% Ogrjevno drvo 20% Ugljen 10% 0% 1999. 2003. 2008.5. 2001. 2000.

83 . 8 978 2005. 2004. 2007. Indeksi fiziĉkog obujma građevinskih radova 68.7 100. 2001. Ø 2005.9 115. 125.9 107. 2007.0 102.8 102.3 79. 2009. 2009.9 79.3 117. 2007.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 22.9 Izvor:DZS. 2008. 2002.9 81. 8 569 2004. 8 912 2006.9 102.8 100. Slika 22.3 2008. 2004.5 95.8 100. 2009. 2002.6 96.1. 8 366 2003.8 116.8 97. 2003.4 118. 2005.8 71.8 102.1 Indeksi prosjeĉnih cijena prodanih novih stanova po 1m2 82. Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1m2 Republika Hrvatska Zagreb Ostala naselja 2000. 2003.2. Građevinarstvo 2000.1 127. = 100 Ø 2005. 2008.3 80.1. 2006. 8 688 2001.4 112.0 109.4 98. 8 939 11 252 12 095 11 944 9 489 7 141 9 317 6 863 9 296 10 241 10 450 7 397 7 033 7 831 9 228 8 522 9 159 12 308 14 315 14 100 8 658 9 803 9 703 10 110 Izvor:DZS. Građevinarstvo Tablica 22. 2006. SLJH 2010. Indeksi – građevinarstvo Ø 2005.9 118. = 100 140 120 100 80 60 40 20 0 2000. = 100 Veriţni indeksi 2001.3 100. Indeksi fizičkog obujma građevinskih radova Indeksi prosječnih cijena prodanih novih stanova po 1m2 Izvor: izrada autora Tablica 22. 8 306 2002. SLJH 2010. 2005.2 90.

2006. 2002. Ostala naselja Izvor: izrada autora 84 . Kretanje prosječnih cijena prodanih novih stanova po 1m2 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000. 2009.2. 2001. 2007. 2005. 2003. Zagreb 2004. 2008.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG Slika 22.

8 102.1 2003. 111.3 110.. 96.6 83.1.5 . 96. 106. Promet u djelatnostima distributivne trgovine prema pretežnoj djelatnosti poslovnih subjekata.1 84. NKD 2007.6 … 112.4 104.6 . 106. SLJH 2010. 2007.7 104.4 99.5 2002. kuna. . 115.2 103. 2009.2.6 114.5 98.5 85 ..7 .7 104.1 103.. 93.9 2008. 106.1 … 100.8 111. 102../ 2009.7 92. Promet u tis.0 119.7 102.9 112.. . 109.1 63.1 84.. 83.4 107.8 110. Trgovina na veliko veriţni indeksi prometa veriţni indeksi zaposlenih u tekućim u stalnim cijenama cijenama 112...4 2006.6 83.5 102. Ukupno Trgovinske djelatnosti Motorna vozila Trgovina na veliko Trgovina na malo Ostale djelatnosti Izvor:DZS.8 2005..7 . Izvor:DZS.5 106.6 . 104./ 2007.7 2004.3 93.5 103.5 … 123.2 102.1 2007. Trgovina na malo i veliko..9 104.. SLJH 2010. Tablica 23. 286 924 683 259 308 344 35 507 636 127 287 382 96 512 326 27 616 339 298 690 926 269 812 184 36 598 040 130 610 847 102 603 297 28 878 742 252 052 246 227 939 132 23 137 509 108 715 588 96 086 035 24 113 114 indeksi 2008..3 .2 99.4 ..1 118.. verižni indeksi Godina Trgovina na malo veriţni indeksi prometa veriţni indeks zaposlenih u tekućim u stalnim cijenama cijenama 2001.8 … 99. s PDV-om 2008.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG 23.4 118.6 104.. 2008.2 106. 106.. Trgovina Tablica 23... 2009.4 104. 112.