P. 1
STATISTIKA Gospodarstvo Hrvatske 2011

STATISTIKA Gospodarstvo Hrvatske 2011

|Views: 1,140|Likes:
Published by donatozg

More info:

Published by: donatozg on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Geografija
 • 2. Upravno-teritorijalni ustroj
 • 3. Registar poslovnih subjekata
 • 4. Stanovništvo
 • 5. Zaposlenost, Nezaposlenost, Plaće
 • 6. Cijene
 • 7. Osobna potrošnja
 • 8. BDP
 • 9. Investicije
 • 10. Industrija
 • 11. Transport i komunikacije
 • 12. Ekonomski odnosi s inozemstvom
 • 13. Turizam
 • 14. Obrazovanje
 • 15. Zdravstvo i socijalna skrb
 • 16. Pravosuđe
 • 17. Poslovni subjekti po županijama
 • 19. Novac
 • 20. Poljoprivreda
 • 21. Energija
 • 22. Građevinarstvo
 • 23. Trgovina

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

1

Sadržaj
1. Geografija ........................................................................................................................................ 2
2. Upravno-teritorijalni ustroj ............................................................................................................. 4
3. Registar poslovnih subjekata ........................................................................................................... 5
4. Stanovništvo .................................................................................................................................... 7
5. Zaposlenost, Nezaposlenost, Plade ............................................................................................... 14
6. Cijene ............................................................................................................................................. 21
7. Osobna potrošnja .......................................................................................................................... 24
8. BDP ................................................................................................................................................ 27
9. Investicije ....................................................................................................................................... 32
10. Industrija........................................................................................................................................ 35
11. Transport i komunikacije ............................................................................................................... 41
12. Ekonomski odnosi s inozemstvom ................................................................................................ 45
13. Turizam .......................................................................................................................................... 48
14. Obrazovanje .................................................................................................................................. 52
15. Zdravstvo i socijalna skrb .............................................................................................................. 59
16. Pravosuđe ...................................................................................................................................... 65
17. Poslovni subjekti po županijama ................................................................................................... 67
19. Novac ............................................................................................................................................. 72
20. Poljoprivreda ................................................................................................................................. 75
21. Energija .......................................................................................................................................... 78
22. Građevinarstvo .............................................................................................................................. 83
23. Trgovina ......................................................................................................................................... 85


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

2

1. Geografija

Tablica 1.1. Površina RH i dužina kopnene granice
Površina, km
2
Duţina kopnenih granica, km
1)

ukupno kopno
2)

obalno
more
3)

ukupno prema
Sloveniji MaĎarskoj
Srbiji −
Vojvodini
Bosni i
Hercegovini
Crnoj
Gori

87 661 56 594 31 067 2 374,9 667,8 355,5 317,6 1 011,4 22,6
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.40
1) Uključujudi granice na rijekama,
2) Podaci Državne geodetske uprave (izračunani iz grafičke baze podataka službene evidencije prostornih
jedinica), stanje 31. prosinca 2002.,
3) Obalno more sastoji se od unutarnjih morskih voda (od obale do osnovne linije) i teritorijalnog mora (12
nautičkih milja od osnovne linije u smjeru otvorenog mora).

Tablica 1.2. Najznačajnije rijeke u Hrvatskoj
Duţina, km Površina porječja, km
2
Utječe u
ukupno
u Republici
Hrvatskoj
ukupno
u Republici
Hrvatskoj


Dunav / Danube
2 857 188 817 000 1 872 Crno more
Sava
945 562 96 328 23 243 Dunav
Drava
707 505 40 150 6 038 Dunav
Mura
438 ... 13 800 ... Dravu
Kupa
296 296 10 032 10 032 Savu
Neretva 225 20 11 798 430 Jadransko more
Una
212 120 9 368 636 Savu
Bosut
186 151 3 097 2 572 Savu
Korana
134 134 2 595 2 595 Kupu
Bednja
133 133 966 966 Dravu
Lonja − Trebeš
133 133 5 944 5 944 Savu
Ĉesma
124 124 2 608 2 608 Lonju
Vuka
112 112 644 644 Dunav
Dobra
104 104 900 900 Kupu
Cetina 101 101 1 463 1 463 Jadransko more
Glina
100 100 1 426 1 426 Kupu
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.42

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

3

Tablica 1.3. Vedi otoci u Hrvatskoj
Površina, km
2
Duţina obale, km Najveća visina, m Koeficijent razvedenosti

Krk 405,78 189,3 568 2,64
Cres 405,78 247,7 639 3,48
Braĉ 394,57 175,1 780 2,49
Hvar 299,66 254,2 628 4,14
Pag 284,56 269,2 349 4,5
Korĉula 276,03 181,7 569 3,09
Dugi otok 114,44 170,7 337 4,5
Mljet 100,41 131,3 513 3,7
Vis 90,26 76,6 587 2,28
Rab 90,84 103,2 410 3,06
Lošinj 74,68 112,2 589 3,66
Pašman 63,34 65,3 272 2,31
Šolta 58,98 73,1 236 2,69
Ugljan 50,21 68,2 286 2,67
Lastovo 46,87 46,4 415 1,91
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.41

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

4

2. Upravno-teritorijalni ustroj

Tablica 2.1. Gradovi prema broju stanovnika, popis 2001.

Broj gradova Broj stanovnika
Udio,%
gradova stanovnika
Ukupno 123 3 065 590 100,0 100,0
Do 5 000 stanovnika 18 61 996 14, 63 2,02
5 001 − 10 000 38 285 746 30,89 9,32
10 001 − 15 000 28 354 864 22,76 11,58
15 001 − 20 000 11 180 064 8,94 5,87
20 001 − 30 000 7 169 651 5,69 5,53
30 001 − 40 000 7 229 432 5,69 7,48
40 001 − 50 000 3 134 714 2,44 4,39
50 001 − 60 000 4 221 778 3,25 7,23
60 001 − 70 000 2 128 129 1,63 4,18
70 001 − 80 000 1 72 718 0,81 2,37
80 001 − 90 000 0 0 0,00 0,00
90 001 − 100 000 0 0 0,00 0,00
101 001 − 2000 000 3 447 353 2,44 14 59
200 001 i više stanovnika 1 779 145 0,81 25,42
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.56
Tablica 2.2. Naselja prema broju stanovnika, popis 2001.
Broj naselja Broj stanovnika
Udio , %
naselja stanovnika
Ukupno 6 759 4 437 460 100 100
Bez stanovnika 105 0 1,55 0
Do 100 stanovnika 2 489 108 186 36,82 2,44
101 − 200 1 337 194 230 19,78 4,38
201 − 500 1 561 496 824 23,1 11,2
501 − 1 000 719 505 860 10,64 11,4
1 001 − 1 500 208 253 192 3,08 5,71
1 501 − 2 000 113 194 253 1,67 4,38
2 001 − 5 000 148 444 847 2,19 10,02
5 001 − 10 000 41 278 638 0,61 6,28
10 001 − 20 000 18 242 701 0,27 5,47
20 001 − 50 000 13 430 862 0,19 9,71
50 001 − 100 000 4 277 203 0,06 6,25
100 001 − 200 000 2 318 940 0,03 7,19
200 001 i više stanovnika 1 691 724 0,01 15,59
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.57
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

5

3. Registar poslovnih subjekata

Tablica 3.1. Registrirane pravne osobe prema područjima NKD-a 2007., stanje 31. prosinca
2008. 2009.
Ukupno 263 769 269 856
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 117 5283
B Rudarstvo i vađenje 402 411
C Prerađivaĉka industrija 22 293 22649
D Opskrba elektriĉnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 231 310
E Opskrba vdom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
801 854
F Građevinarstvo 22 937 23651
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i
motocikla
91 093 90158
H Prijevoz i skladištenje 7 991 8059
I Djelatnosti pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane 10 451 10935
J Informacije i komunikacije 6 173 6530
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 792 1958
L Poslovanje nekretninama 5 864 6242
M Struĉne, znanstvene i tehniĉke djelatnosti 21 784 22667
N Administrativne i pomoćne usluţne djelatnosti 6 195 6544
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 566 3160
P Obrazovanje 3 422 3487
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 516 3693
R Umjetnost, zabava i rekreacija 16 891 17755
S Ostale usluţne djelatnosti 33 187 35456
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti
kućanstava koja proizvode razliĉitu robu i objavljaju razliĉite
usluge za vlastite potrebe
- -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 54
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str. 77
1)
Uključena su tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

6


Tablica 3.2. Struktura pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika,
aktivnostima i područjima NKD-a 2007., stanje 31.12.2009.

Ukupno Trgovačka društva Poduzeća¹ i zadruge²
Ustanove, tijela,
udruge,
registrirani aktivni registrirana aktivna registrirani aktivni registrirani aktivni
Ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100

A Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo
2 2,1 1,8 1,8 3,6 14,8 0 0
B Rudarstvo i vađenje 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 - -
C Prerađivaĉka industrija 8,4 9,9 11,2 11,6 9,6 13 0,1 0
D Opskrba elektriĉnom
energijom, plinom, parom
0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0
E Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda,
0,3 0,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0 0

F Građevinarstvo 8,8 11,4 13,6 13,9 6,8 7,9 0,1 0
G Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih
33,4 26,4 33,7 31 56,8 33,7 0,4 0,9
vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje 3 3 3,6 3,6 4,1 3,7 0,1 0,2
I Djelatnosti pruţanja smještaja
te pripreme
4,1 4,8 6 5,7 3,7 3,5 0,1 0,2
i usluţivanja hrane
J Informacije i komunikacije 2,4 3,4 3,8 4,1 1,7 2,5 0,1 0,1
K Financijske djelatnosti i
djelatnosti osiguranja
0,7 0,9 0,8 0,8 0,9 2,1 0,3 0,9
L Poslovanje nekretninama 2,3 3,9 4,6 4,9 0,2 0,2 - -
M Struĉne, znanstvene i
tehniĉke djelatnosti
8,4 11,4 12,2 13,5 7,7 12,3 0,3 0,6
N Administrativne i pomoćne
usluţne djelatnosti
2,4 3,1 3,7 3,8 2 1,9 0 0
O Javna uprava i obrana;
obvezno socijalno osiguranje
1,2 0,9 0 0 0 0 5,5 5,9
P Obrazovanje 1,3 2,2 0,5 0,6 0,4 0,5 4,3 11
Q Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi
1,4 1,7 0,3 0,3 0,1 0,4 5,8 9,2
R Umjetnost, zabava i
rekreacija
6,6 4,4 0,9 0,9 0,6 0,6 28,2 23,6
S Ostale usluţne djelatnosti 13,1 9,4 2,3 2,5 1,7 2,4 54,6 47,3
T Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca; djelatnosti
kućanstava koja proizvode
razliĉitu robu i obavljaju
razliĉite usluge za vlastite
potrebe
- - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih
organizacija i tijela
0,0 - - - - - 0,1 -
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str. 81
1)
Pravne osobe koje još nisu usklađene sa Zakonom o trgovačkim društvima,
2)
Pravne osobe registrirane prema Zakonu o zadrugama, pravne osobe koje nisu usklađene sa Zakonom o
zadrugama te štedno-kreditne i stambene zadruge.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

7

4. Stanovništvo

Tablica 4.1. Stanovništvo i broj naselja prema popisima
Indeksi
Naselja (stanje na dan
popisa)
Popis Stanovništvo
1857. =
100
veriţni
indeksi
Prosječne
godišnje
stope rasta
izmeĎu
dvaju
popisa, %
Gustoća
stanovništva
na 1 km
2

broj
prosječan
broj
stanovnika
1857. 2.181.499 100 - - 38,6 5 444 401
1869. 2.398.292 109,9 109,9 0,87 42,4 5 214 460
1880. 2.506.228 114,9 104,5 0,37 44,3 5 974 420
1890. 2.854.558 130,9 113,9 1,31 50,5 6 311 452
1900. 3.161.456 144,9 110,8 1,03 55,9 6 402 494
1910. 3.460.584 158,7 109,5 0,91 61,2 6 397 541
1921. 3.443.375 157,8 99,5 -0,05 60,9 5 757 598
1931. 3.785.455 173,5 109,9 0,95 67 5 900 642
1948. 3.779.858 173,2 99,9 -0,01 66,9 6 639 569
1953. 3.936.022 180,4 104,1 0,81 69,6 6 672 590
1961. 4.159.696 190,7 105,7 0,69 73,6 6 677 623
1971. 4.426.221 203 106,4 0,62 78,3 6 666 664
1981. 4.601.469 210,9 104 0,39 81,4 6 567 701
1991. 4.784.265 219,3 104 0,39 84,6 6 694 715
2001. 4.437.460 ... ... ... 78,4 6 759 657
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.105
Slika 4.1. Trend kretanja broja stanovnika prema popisima

Izvor: Izrada autora.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Stanovništvo Hrvatske prema popisima
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

8

Tablica 4.2. Obilježja stanovništva i kudanstava prema popisima

Popisi
1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Stanovništvo 3 936 022 4 159 696 4 426 221 4 601 469 4 784 265 4 437 460
Prosjeĉna starost
stanovništva

Muškarci 29,34 30,53 32,44 33,8 35,37 37,5
Ţene 31,91 33,26 35,48 37,14 38,71 41
Oĉekivano trajanje
ţivota

Muškarci 59,05 64,28 65,65 66,64 68,59 71,1
Ţene 63,2 69,02 72,33 74,15 75,95 78,1
Broj kućanstava 1 031 910 1 167 586 1 289 325 1 423 862 1 544 250 1 477 377
Prosjeĉan broj
ĉlanova u
kućanstvu
3,81 3,56 3,43 3,23 3,1 2,99
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str. 105.
Slika 4.2.

Izvor: Izrada autora.

59,05
64,28
65,65
66,64
68,59
71,1
63,2
69,02
72,33
74,15
75,95
78,1
50
55
60
65
70
75
80
1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
Očekivano trajanje života
Muškarci
Žene
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

9


Tablica 4.3. Stanovništvo – procjena sredinom godine i prirodno kretanje


RoĎeni

Umrli

Brakovi
Stanovništvo
(procjena
sredinom
godine) tis. ţivoroĎeni mrtvoroĎeni
ŢivoroĎeni
izvan
braka
Stručna
pomoć pri
poroĎaju ukupno dojenčad Prirodni prirast sklopljeni razvedeni


1973. 4 465 67 389 494 3 361 65 052 45 680 1 760 21 709 36 967 5 781
1974. 4 482 67 251 446 3 379 65 294 44 950 1 695 22 301 36 034 6 331
1975. 4 500 67 016 472 3 261 65 357 45 640 1 543 21 376 36 290 5 928
1976. 4 517 67 054 470 3 288 65 684 45 074 1 499 21 980 35 019 6 099
1977. 4 535 68 035 453 3 246 66 800 45 156 1 461 22 879 35 524 5 511
1978. 4 553 68 704 417 3 227 67 839 48 715 1 437 19 989 35 629 5 959
1979. 4 570 69 229 433 3 521 68 453 48 426 1 332 20 803 34 041 5 036
1980. 4 588 68 220 383 3 472 67 612 50 100 1 403 18 120 33 310 5 342
1981. 4 608 67 455 371 3 538 66 981 51 420 1 273 16 035 33 855 5 704
1982. 4 635 66 737 387 3 590 66 338 50 770 1 219 15 967 33 143 5 355
1983. 4 659 65 598 326 3 633 65 185 55 147 1 224 10 451 33 135 5 263
1984. 4 680 64 909 296 3 600 64 533 54 169 1 088 10 740 32 161 5 295
1985. 4 702 62 665 297 3 680 62 391 52 067 1 039 10 598 30 953 5 375
1986. 4 722 60 226 307 3 761 59 952 51 740 948 8 486 30 495 5 946
1987. 4 740 59 209 293 3 774 59 002 53 080 826 6 129 31 395 5 577
1988. 4 757 58 525 251 3 713 58 327 52 686 765 5 839 29 719 5 647
1989. 4 767 55 651 263 3 688 55 482 52 569 651 3 082 28 938 5 369
1990. 4 778 55 409 246 3 874 55 283 52 192 591 3 217 27 924 5 466
1991.
1).
4 513 51 829 269 3 905 51 698 54 832 575 -3 003 21 583 4 877
1992.
1)
4 470 46 970 261 3 605 46 853 51 800 546 -4 830 22 169 3 676
1993.
1)
4 641 48 535 199 3 760 48 438 50 846 480 -2 311 23 021 4 667
1994.
1)
4 649 48 584 221 3 714 48 475 49 482 495 -898 23 966 4 630
1995.
1)
4 669 50 182 215 3 775 50 107 50 536 449 -354 24 385 4 236
1996.
1)
4 494 53 811 235 3 834 53 712 50 636 433 3 175 24 596 3 612
1997.
1)
4 572 55 501 253 4 024 55 440 51 964 457 3 537 24 517 3 899
1998.
1)
4 501 47 068 225 3 820 47 019 52 311 388 -5 243 24 243 3 962
1999.
1)
4 554 45 179 205 3 714 45 135 51 953 350 -6 774 23 778 3 721
2000.
1)
4 426* 43 746 229 3 927 43 708 50 246 324 - 6 500 22 017 4 419
2001.
1)
4 440* 40 993 216 3 845 40 968 49 552 315 -8 559 22 076 4 670
2002.
1)
4 440 40 094 189 3 856 40 075 50 569 282 -10 475 22 806 4 496
2003.
1)
4 440 39 668 180 4 026 39 642 52 575 251 -12 907 22 337 4 934
2004.
1)
4 439 40 307 179 4 183 40 282 49 756 245 -9 449 22 700 4 985
2005.
1)
4 442 42 492 186 4 464 42 474 51 790 242 -9 298 22 138 4 883
2006.
1)
4 440 41 446 182 4 562 41 434 50 378 215 -8 932 22 092 4 651
2007.
1)
4436 4141910 160 4823 41898 52367 234 -10457 23140 4785
2008.
1)
4434 43753 176 5260 43734 52151 195 -8398 23373 5025
2009.
1)
4429 44577 177 5768 44563 52414 235 -7837 22382 5076
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str. 108.
1)
Vidi Metodološka objašnjenja SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

10

Slika 4.3.

Izvor: Izrada autora.
Tablica 4.4. Procjena broja stanovnika Hrvatske prema dobi i spolu u 2009.
1)
(u tisudama)


30. 6. 2009. 31. 12. 2009.
svega muškarci ţene svega muškarci ţene
4429,1 2136,2 2292,9 4425,7 2135,2 2290,5
0 – 4 213,0 109,4 103,6 215,1 110,5 104,6
5 – 9 212,0 108,8 103,2 209,4 107,5 101,9
10 – 14 253,2 129,4 123,8 252,0 128,9 123,1
15 – 19 258,6 132,4 126,2 257,7 131,7 126,0
20 – 24 287,1 146,2 140,9 283,0 144,3 138,7
25 – 29 314,8 160,5 154,3 313,7 159,9 153,8
30 – 34 307,7 155,6 152,1 309,3 156,6 152,7
35 – 39 294,5 148,2 146,3 295,0 148,5 146,5
40 – 44 311,5 155,3 156,2 309,3 154,2 155,1
45 – 49 322,9 160,3 162,6 320,4 159,0 161,4
50 – 54 334,1 164,9 169,2 311,1 163,1 168,0
55 – 59 312,0 153,3 158,7 314,7 154,8 159,9
60 – 64 241,2 113,1 128,1 251,0 118,2 132,8
65 – 69 225,0 99,6 125,4 217,9 96,4 121,5
70 – 74 214,7 89,1 125,6 215,1 89,5 125,6
75 i više 326,8 110,1 216,7 331,0 112,1 218,9
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.110.
1)
Stanovništvo nepoznate starosti raspoređeno je po spolu i starosnim skupinama razmjerno njihovim udjelima u
ukupnom stanovništvu.
250 200 150 100 50 0 50 100 150 200
0 – 4
5 – 9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 i više
Dobno-spolna piramida stanovništva Hrvatske 2009. godine (u tis. stanovnika)
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

11


Slika 4.4.


Izvor: Izrada autora.
Slika 4.5.


Izvor: Izrada autora.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prirodno kretanje stanovništva
živorođeni Umrli
0
5
10
15
20
25
30

Umrla dojenčad na 1000 živorođenih
Umrla dojenčad na 1000 živorođenih
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

12

Tablica 4.5. Stope fertiliteta
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Opća stopa fertiliteta 36,7 37,5 39,7 39,1 39,8 41,8 42,9
Stopa totalnog fertiliteta 1,33 1,35 1,42 1,38 1,4 1,47 1,5
Specifiĉne stope fertiliteta
Starost majke
Do 15 godina 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1
15 – 19 13,9 13,6 14 13,7 13,6 13,9 12,9
20 – 24 66,9 66 65,7 60,9 60,8 62,1 60,7
25 – 29 93,1 93,3 98,1 95,9 95,3 98,7 101
30 – 34 64,2 66,7 72,8 72,7 74,8 79,7 83,4
35 – 39 23 24,8 27,5 28,1 30,1 32,7 35,1
40 – 44 4,2 4,6 4,6 4,8 5,4 5,7 6,1
45 – 49 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
50 i više 0 0 0 - 0 - -
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.111.

Tablica 4.6. Stanovništvo i kudanstva Hrvatske po županijama, popisi 1971.-2001. godine

Stanovništvo prema popisima Kućanstva prema popisima
1971. 1981. 1991. 2001. 1971. 1981. 1991. 2001.
Republika Hrvatska 4426221 4 601469 4784265 4437460 1289325 1423862 154 250 1477377
Zagrebaĉka ţupanija 232836 259429 282989 309696 64254 76208 86003 94274
Krapinsko-zagorska
ţupanija
161247 153567 148779 142432 40617 42812 44769 43832
Sisaĉko-moslavaĉka
ţupanija
258643 255292 251332 185387 75124 77928 80961 65269
Karlovaĉka ţupanija 195096 186169 184577 141787 53601 56101 59966 49621
Varaţdinska ţupanija 184380 187495 187853 184769 47452 52879 56706 56095
Koprivniĉko-kriţevaĉka
ţupanija
138994 133790 129397 124467 38895 39598 40483 39584
Bjelovarsko-bilogorska
ţupanija
157806 149458 144042 133084 46561 47510 47754 44269
Primorsko-goranska
ţupanija
270660 304038 323130 305505 91571 106572 114902 111085
Liĉko-senjska ţupanija 106433 90836 85135 53677 28855 28003 28599 19900
Virovitiĉko-podravska
ţupanija
116314 107339 104625 93389 33386 34128 35115 31578
Poţeško-slavonska
ţupanija
101750 99189 99334 85831 29415 30 628 32 054 27445
Brodsko-posavska
ţupanija
164065 167667 174998 176765 45819 49599 54019 54836
Zadarska ţupanija 190356 194098 214777 162045 42548 50510 60083 52359
Osjeĉko-baranjska ţupanija 351164 356286 367193 330506 103909 113914 123336 113583
Šibensko-kninska ţupanija 161199 152128 152477 112891 40162 42880 46562 39648
Vukovarsko-srijemska
ţupanija
217115 224103 231241 204768 62616 67638 73964 66977
Splitsko-dalmatinska
ţupanija
389277 436680 474019 463676 105553 124495 139763 144366
Istarska ţupanija 175199 188332 204346 206344 55929 63277 71185 72379
Dubrovaĉko-neretvanska
ţupanija
108131 115683 126329 122870 31581 34620 39009 39125
Međimurska ţupanija 115660 116 825 119866 118426 29759 32610 35699 35688
Grad Zagreb 629896 723065 777826 779145 221718 251952 273318 275464
Izvor: DZS, SLJH 2010., str.121.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

13

Slika 4.6.

Izvor: Izrada autora.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

14

5. Zaposlenost, Nezaposlenost, Plaće

Tablica 5.1. Zaposleni u pravnim osobama, obrtu i djelatnosti slobodnih profesija,
zaposleni osiguranici poljoprivrednici, stanje sredinom godine i indeksi

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Ukupan broj zaposlenih, u tis.
Ukupno 1 341 1 348 1 359 1 393 1 409 1 420 1 468 1 517 1555 1499
Od toga
ţene 618 619 618 628 634 641 661 684 701 679
Postotak
ţena 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45
Zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tis.
Ukupno 1 053 1 056 1 060 1 088 1 103 1 113 1 160 1 212 1252 1211
Od toga
ţene 479 478 476 486 493 500 522 547 566 552
Postotak
ţena 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46
Zaposleni u obrtu i u djelatnostima slobodnih profesija, u tis.
Ukupno 205 216 229 242 252 258 263 264 265 252
Od toga
ţene 94 100 104 109 113 117 118 118 117 111
Postotak
ţena 46 46 45 45 45 45 45 45 44 44
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici, u tis.
Ukupno 83 76 70 63 54 49 45 41 38 35
Od toga
ţene 45 41 38 33 28 24 21 19 18 16
Postotak
ţena 54 54 54 52 52 49 47 46 47 46
Ukupan broj zaposlenih, indeksi 2008. = 100
Ukupno 86 87 87 90 91 91 94 98 100 96
Od toga
ţene 88 88 88 90 90 91 94 98 100 97
Zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, indeksi 2008. = 100
Ukupno 84 84 85 87 88 89 93 97 100 97
Od toga
ţene 85 84 84 86 87 88 92 97 100 98
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.135.


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

15

Tablica 5.2. Zaposleni u pravnim osobama prema NKD 2007. i oblicima vlasništva, stanje
31.03.2009.
Ukupno
Drţavno
vlasništvo
Privatno
vlasništvo
Zadruţno
vlasništvo
Mješovito
vlasništvo
Ukupno 1216930 426646 675084 3243 111957


A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 25588 10752 11971 1269 1596
B Rudarstvo i vađenje 8619 3230 2709 2 2678
C Prerađivaĉka industrija 238579 19972 173518 524 44565
D Opskrba elektriĉnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija
16893 15640 4661 15 124
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom
107653 8977 90617 203 7856
F Građevinarstvo 203857 2852 176524 689 23792
G Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla
203857 2852 176524 689 23792
H Prijevoz i skladištenje 65827 32857 23585 95 9290
I Djelatnosti pruţanja smještaja te
pripreme i usluţivanja hrane
41086 5466 30078 79 5463
J Informacije i komunikacije 32373 5341 21941 2 5089
K Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja
37977 6253 26146 149 5429
L Poslovanje nekretninama 5483 1385 4202 3 253
M Struĉne, znanstvene i tehniĉke
djelatnosti
53535 5516 45678 46 2295
N Administrativne i pomoćne usluţne
djelatnosti
32401 4816 26958 28 599
O Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje
106295 105662 633 - -
P Obrazovanje 103918 97399 6346 - 173
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi
80595 68922 6346 41 922
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20631 10986 10710 14 668
S Ostale usluţne djelatnosti 13807 3967 8963 84 691
T Djelatnosti kućanstava kao
poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja
proizvode razliĉitu robu i obavljaju
razliĉite usluge za vlastite potrebe
- - 9065 - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih
organizacija i tijela
- - - - -
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.136.


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

16

Slika 5.1. Prosječan godišnji broj nezaposlenih osoba u Hrvatskoj

Izvor: Izrada autora.

Tablica 5.3. Nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, stanje
31. prosinca.
Ukupno 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
302
731
341
730
378
544
395
141
366
162
318
684
317
577
307
851
293
153
254
484
240
455
291
545
Prema spolu

Ţene 158
920
180
129
200
652
214
716
206
105
186
281
185
073
182
421
177
649
156
708
149
986
165
238
Muškarci 143
811
161
601
177
892
180
425
160
057
132
403
132
504
125
430
115
504
97
776
90
469
126
307
Prema starosti

15 − 19
godina
35
433
36
883
35
594
34
092
25
617
19
947
19
662
17
853
17
617
13
482
12
119
15
664
20 − 24 58
706
67
165
73
355
74
284
61
802
48
883
48
346
44
627
41
334
32
129
29
976
38
633
25 − 29 45
868
51
171
55
183
55
989
49
661
40
679
40
935
38
982
37
417
30
895
29
132
39
122
30 − 39 76
195
83
911
90
642
92
942
86
440
72
479
69
656
64
740
58
640
50
522
47
361
59
512
40 − 49 58
972
68
766
80
619
86
592
85
322
77
038
74
586
71
530
65
377
56
076
51
164
60
481
50 i više
godina
27
557
33
834
43
151
51
242
57
320
59
658
64
392
70
119
72
768
71
380
70
703
78
133
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.179.


-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

17

Tablica 5.4. Nezaposlene osobe prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje prema
stupnju obrazovanja, stanje 31. prosinca.
Razine obrazovanja prema
NSKO-u
Nezaposlene osobe
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Ukupno 317 577 307 851 293 153 254 484 240 455 291 545
Bez škole i nezavršena
osnovna škola 20 262 19 501 19 436 17 758 16 882 18 444
Osnovna škola 70 946 71 910 70 301 64 060 60 426 69 336
SŠ za zanimanja do 3 godine i
škola za KV i VKV radnike
128 524 117 680 105 139 88 583 82 624 99 336
SŠ za zanimanja u trajanju od
4 i više godina i gimnazija
76 750 77 328 76 942 66 178 63 108 79 779
Viša škola, I. stupanj fakulteta
i struĉni studij 8 660 9 189 9 194 7 903 7 828 10 688
Fakulteti, akademije,
magisterij, doktorat 12 435 12 243 12 141 10 002 9 587 13 483
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str. 179.

Tablica 5.5. Prosječna mjesečna ispladena neto i bruto plada po zaposlenome u pravnim
osobama.

Prosječna mjesečna isplaćena neto
plaća, kune
Veriţni indeksi
neto plaća bruto plaća nominalnih plaća realnih plaća

neto bruto neto bruto
2000. 3326 4869 108,9 107 103,4 101,6
2001. 3541 5061 106,5 103,9 101,6 99,2
2002. 3720 5366 105 106 103,1 104,1
2003. 3940 5623 105,9 104,8 103,8 102,6
2004. 4173 5985 105,9 106,4 103,7 104,2
2005. 4376 6248 104,9 104,4 101,5 101,1
2006. 4603 6634 105,2 106,2 101,9 102,9
2007. 4841 7047 105,2 106,2 102,2 103,2
2008. 5178 7544 107 107,1 100,8 100,9
2009. 5311 7711 102,6 102,2 100,2 99,8
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.160.GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

18

Slika 5.2. Prosječna ispladena bruto i neto plada


Izvor: Izrada autora.

2.000 kn
3.000 kn
4.000 kn
5.000 kn
6.000 kn
7.000 kn
8.000 kn
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
neto plada
bruto plada
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

19

Tablica 5.6. Indeksi realnih neto i bruto plada
1) 2)


2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
neto bruto neto bruto neto bruto neto bruto neto bruto neto bruto
100 100 106,5 103,9 111,8 110,2 118,5 115,5 125,5 122,9 131,6 128,3
93,9 96,2 100 100 105 106 111,3 111,1 117,8 118,3 123,6 123,5
89,4 90,7 95,2 94,3 100 100 105,9 104,8 112,2 111,5 117,6 116,4
84,4 86,6 89,9 90 94,4 95,4 100 100 105,9 106,4 111,1 111,1
79,7 81,4 84,9 84,6 89,1 89,7 94,4 94 100 100 104,9 104,4
76 77,9 80,9 81 85 85,9 90 90 95,4 95,8 100 100
72,3 73,4 76,9 76,3 80,8 80,9 85,6 84,8 90,7 90,2 95,1 94,2
68,7 69,1 73,1 71,8 76,8 76,1 81,4 79,8 86,2 84,9 90,4 88,7
64,2 64,5 68,4 67,1 71,8 71,1 76,1 74,5 80,6 79,3 84,5 82,8
62,6 63,1 66,7 65,6 70 69,6 74,2 72,9 78,6 77,6 82,4 81

2006. 2007. 2008. 2009.
neto bruto neto bruto neto bruto neto bruto
138,4 136,2 145,6 144,7 155,7 154,9 159,7 158,4
130 131,1 136,7 139,2 146,2 149,1 150 152,4
123,7 123,6 130,1 131,3 139,2 140,6 142,8 143,7
116,8 118 122,9 125,3 131,4 134,2 134,8 137,1
110,3 110,8 116 117,7 124,1 126 127,3 128,8
105,2 106,2 110,6 112,8 118,3 120,7 121,4 123,4
100 100 105,2 106,2 112,5 113,7 115,4 116,2
95,1 94,1 100 100 107 107,1 109,7 109,4
88,9 87,9 93,5 93,4 100 100 102,6 102,2
86,7 86 31,2 91,4 97,5 97,8 100 100
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.161..
1)
Indekse čitajte samo vodoravno
2)
Do 2004. realni indeksi bruto i neto plada izračunani su na bazi indeksa troškova života, a od 2004. na bazi
indeksa potrošačkih cijena.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

20

Tablica 5.7. Nezaposlenost, zapošljavanje i slobodna radna mjesta u 2009. (po županijama)

Prosječan broj nezaposlenih Novoprijavljeni radi zaposlenja Zaposleni s evidencije Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje
Brisani iz evidencije iz drugih razloga
osim zaposlenja
ukupno ţene ukupno ţene ukupno ţene ukupno ţene
Republika Hrvatska
263174 107115 270557 1311329 118286 48728 101181 46760
Zagrebaĉka ţupanija
11895 7065 14208 7003 5073 2052 5359 2409
Krapinsko-zagorska ţupanija
5249 3135 6669 3165 2588 937 2250 917
Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija
16863 9955 13200 6619 5932 2540 4861 2177
Karlovaĉka ţupanija
11462 6883 8503 4153 3744 1641 3523 1490
Varaţdinska ţupanija
8137 4479 10689 5739 4648 2239 3913 1860
Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija
6243 3433 6933 3639 2833 1347 2719 1170
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija
11436 6248 9882 5284 4998 2257 3253 1467
Primorsko-goranska ţupanija
14910 9224 17428 7879 7634 2860 5779 2644
Liĉko-senjska ţupanija
3088 1728 2703 1356 1382 631 1049 494
Virovitiĉko-podravska ţupanija
8343 4901 8126 4027 4014 1701 3152 1450
Poţeško-slavonska ţupanija
5310 3187 6085 3121 2872 1303 2322 1079
Brodsko-posavska ţupanija
14130 8851 12770 6603 4849 2207 5231 2372
Zadarska ţupanija
10037 6116 10465 4500 4966 1656 4149 1980
Osjeĉko-baranjska ţupanija
28561 17145 25295 13003 11071 5122 8737 4046
Šibensko-kninska ţupanija
7132 4043 8310 3756 4068 1481 3091 1555
Vukovarsko-srijemska ţupanija
17269 9919 15387 8044 7939 3677 5846 2882
Splitsko-dalmatinska ţupanija
33601 20929 33211 14824 14852 5437 13349 6232
Istarska ţupanija
6740 4070 12352 5174 5910 2053 3871 1589
Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija
6686 4088 8075 3493 3980 1552 2691 1188
Međimurska ţupanija
5892 3550 6796 3491 3093 1320 2333 1100
Grad Zagreb
30190 17111 33469 16426 11840 4715 13703 6659
Izvor: DZS, SLJH 2010., str. 182
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

21

6. Cijene

Tablica 6.1. Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima
1)

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
100 102,1 101,6 103,5 107,1 110,1 113,1 117,0 126,7 126,1
98 100 99,5 101,4 105,0 107,8 110,8 114,6 124,1 123,6
98,5 100,5 100 101,9 105,5 108,4 111,3 115,2 124,7 124,2
96,6 98,6 98,1 100 103,5 106,3 109,2 113 122,4 121,9
93,3 95,3 94,8 96,6 100 102,7 105,5 109,2 118,2 117,7
90,9 92,7 92,3 94 97,4 100 102,7 106,3 115,1 114,6
88,4 90,3 89,8 91,5 94,8 97,3 100 103,4 112 111,5
85,5 87,3 86,8 88,5 91,6 94,1 96,7 100 108,3 107,8
79 80,6 80,2 81,7 84,6 86,9 89,3 92,3 100 99,6
79,3 80,9 80,5 82,1 85 87,3 89,6 92,7 100,4 100
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.186..
1)
Indekse čitajte samo vodoravno

Slika 6.1.

Izvor: Izrada autora.

100
102,1
101,6
103,5
107,1
110,1
113,1
117
126,7
126,1
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeksi cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima 2000=100
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

22

Tablica 6.2. Indeksi potrošačkih cijena
1)

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
100 103.8 105.5 107.4 109.6 113.2 116.8 120.2 127.5 130.5
96.4 100 101.7 103.5 105.6 109.1 112.6 115.8 122.9 125.8
94.8 98.3 100 101.8 103.9 107.3 110.7 113.9 120.8 123.7
93.1 96.6 98.3 100 102.1 105.4 108.8 111.9 118.7 121.6
91.3 94.7 96.3 98 100 103.3 106.6 109.7 116.4 119.1
88.3 91.1 93.2 94.8 96.8 100 103.2 106.2 112.6 115.3
85.6 88.8 90.3 91.9 93.8 96.9 100 102.9 109.1 111.7
83.2 86.3 87.8 89.3 91.2 94.2 97.2 100 106.1 108.6
78.4 81.4 82.8 84.2 85.9 88.8 91.6 94.3 100 102.4
76.6 79.5 80.8 82.3 83.9 86.7 89.5 92.1 97.7 100
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.186.
1)
Indekse čitajte samo vodoravno

Slika 6.2.

Izvor: Izrada autora.

100
103,8
105,5
107,4
109,6
113,2
116,8
120,2
127,5
130,5
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indeksi potrošačkih cijena 2000=100
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

23

Slika 6.3.

Izvor: Izrada autora.

Tablica 6.3. Godišnji indeksi potrošačkih cijena (Ø 2005. = 100)
1)


1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2006. 2007. 2008. 2009.


Indeks potrošaĉkih cijena –
ukupno
81,2 84,4 88,3 91,7 93,2 94,8 96,8 103,2 106,2 112,6 115,3
Prehrana i bezalkoholna
pića
89,3 90 90,3 92,5 92,8 94,3 95,6 102,5 105,9 116,5 118,4
Alkoholna pića i duhan
66,9 71,5 82,7 86,8 88,5 89,5 94,2 101,7 104,9 110,1 124,3
Odjeća i obuća
84,9 90,9 95,2 98,2 99,9 100,1 99,5 102,3 107,6 11,5 110,3
Stanovanje, voda, energija,
plin i druga goriva
76 79,2 83 86,6 89 92,2 95,8 107,8 110,6 118,1 123,9
Pokućstvo, oprema za kuću
i redovito odrţavanje
98 100,7 103,2 101,9 98,5 98,1 97,7 102,4 104,5 109,5 112,6
Zdravstvo
74,6 76,5 73,4 78,8 86,1 93,6 96,9 107 109 115,5 137,0
Promet
70,4 74,1 85,5 91,6 93,1 95,1 98 102,6 105,3 110,4 103,2
Komunikacije
60,1 77,1 83 90,7 100,6 100,5 100,3 100 99,8 98,4 98,0
Rekreacija i kultura
81,3 84,5 86,3 91 92,4 94,2 97,3 100,8 103 104,3 106,8
Obrazovanje
76,8 79,4 88,1 94,5 97,7 99,9 96,3 103,1 104,1 106,7 109,4
Ugostiteljske usluge
80,4 82,6 85,6 88 91,7 94,4 97,9 103,2 105,5 111,8 116,1
Ostala dobra i usluge
86,2 89,6 92,5 93,9 96 96,2 98,1 102,6 106,4 111,0 115,2
Dobra
84 86,4 90,3 93,3 93,6 95,1 96,7 102,5 105,3 112,3 115,1
Usluge
71,4 77,2 81,2 85,5 91,7 94,1 97,2 105,5 108,7 113,3 116,7
Ukupno bez energije
83,4 86,9 89,6 92,5 94,1 95,6 97,2 103 106,3 112,5 115,8
Ukupno bez energije i
prehrane
80,6 85,6 89,7 92,5 94,8 96,3 98,1 103,5 106,8 110,5 114,4
Dobra bez elektriĉne
energije
84 86,5 90,5 93,4 93,6 94,9 96,6 102,5 105,5 112,3 114,8
Prehrana, piće i duhan
85,7 87,1 89,1 91,7 92,1 93,6 95,4 102,4 105,7 115,5 119,3
Dobra bez prehrane, pića i
duhana
82,2 85,7 91,5 95 95,1 96,6 98 102,6 105,2 109,7 111,5
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.191.
1)
Serija indeksa preračunata je na bazu 2005. = 100.
70
80
90
100
110
120
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2006. 2007. 2008. 2009.
Indeks potrošačkih cijena – ukupno (Ø 2005=100)
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

24

7. Osobna potrošnja
Tablica 7.1. Osobna potrošnja, godišnji prosjek po kudanstvu

Prosječna godišnja osobna
potrošnja Struktura osobne potrošnje
po kućanstvu u kunama u %
2007. 2008. 2009. 2007. 2008. 2009.
Osobna potrošnja − ukupno 74 006 74 524 76 188 100 100 100

Hrana i bezalkoholna pića 23 401 23 917 24 427 31.62 32.09 32.06
Hrana 21 404 21 960 22 478 91.47 91.82 92.02
Bezalkoholna pića 1 997 1 957 1 949 8.53 8.18 7.98
Alkoholna pića i duhan 2 871 2 593 2 736 3.88 3.48 3.59
Alkoholna pića 1 198 1 037 1 140 41.72 40.01 41.65
Duhan 1 674 1 555 1 597 58.28 59.99 58.35
Odjeća i obuća 5 867 5 902 5 553 7.93 7.92 7.29
Odjeća 4 120 4 181 3 908 70.22 70.83 70.39
Obuća 1 747 1 721 1 644 29.78 29.17 29.61
Stanovanje i potrošnja energenata (bez imputirane
rente) 9 876 10 303 10 966 13.34 13.83 14.39
Stanarine 599 660 820 6.07 6.4 7.48
Redovito odrţavanje i popravci u stanu 756 580 557 7.65 5.63 5.08
Ostale usluge 2 520 2 693 2 734 25.52 26.13 24.93
Električna energija, plin i ostala goriva 6 001 6 371 6 855 60.76 61.83 62.51
Pokućstvo, oprema za kuću i redovito odrţavanje 4 011 3 981 3 976 5.42 5.34 5.22
Namještaj, pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke 1 099 1 070 988 27.41 26.88 24.84
Tekstilni proizvodi za kućanstvo 205 183 211 5.1 4.59 5.31
Kućanski aparati 684 652 612 17.06 16.38 15.4
Stakleno i stolno posuĎe te pribor 108 109 139 2.7 2.75 3.49
Alati i oprema za kuću i vrt 223 217 241 5.56 5.46 6.05
Proizvodi i usluge za redovito odrţavanje kućanstva 1 692 1 749 1 785 42.17 43.95 44.9
Zdravstvo 1 948 2 071 2 112 2.63 2.78 2.77
Medicinski proizvodi, pomagala i oprema 1 219 1 302 1 361 62.61 62.86 64.42
Zdravstvene usluge, osim bolničkih 690 729 692 35.41 35.17 32.77
Bolničke usluge 39 41 59 1.98 1.97 2.81
Prijevoz 8 540 8 945 8 363 11.54 12 10.98
Kupnja vozila 2 815 2 226 1 900 32.96 24.88 22.71
Odrţavanje i upotreba vozila 5 078 6 197 5 878 59.45 69.28 70.28
Prometne usluge 648 523 586 7.58 5.84 7.01
Komunikacije 3 856 4 005 3 919 5.21 5.37 5.14
Rekreacija i kultura 4 604 4 051 4 567 6.22 5.44 5.99
Audiovizualna, fotografska i informa-tička oprema 563 332 409 12.22 8.19 8.95
Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu 167 22 31 3.63 0.53 0.68
Ostala oprema za rekreaciju i vrtlarstvo i kućni ljubimci 606 653 672 13.17 16.11 14.71
Usluge rekreacije i kulture 1 706 1 632 1 757 37.05 40.28 38.47
Časopisi, knjige i pisaći pribor 1 211 998 1 303 26.3 24.64 28.54
Paket-aranţmani 351 415 395 7.63 10.24 8.64
Obrazovanje 650 664 762 0.88 0.89 1
Hoteli i restorani 2342 2 342 2 372 3.17 3.14 3.11
Ugostiteljske usluge 2175 2 123 2 059 92.83 90.69 86.84
Usluge smještaja 168 218 312 7.17 9.31 13.16
Ostala dobra i usluge 6040 5 749 6 435 8.16 7.71 8.45
Proizvodi i usluge za osobnu njegu 2996 2 811 3 044 49.6 48.89 47.31
Osobni predmeti d.n. 302 252 301 5 4.39 4.68
Usluge socijalne skrbi 91 90 104 1.51 1.56 1.61
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

25

Osiguranje 1875 1 899 2 321 31.05 33.04 36.07
Financijske usluge d.n. 149 125 116 2.47 2.17 1.8
Ostale usluge d.n. 627 572 549 10.37 9.95 8.53

Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.196.


Slika 7.1.


Izvor: Izrada autora.

Slika 7.2.

Izvor: Izrada autora.

82,39
2,61
5,61
8,78
0,61
Struktura ukupno upotrijebljenih sredstava 2007
Osobna potrošnja
Štednja
Otplate zajmova i kredita s
kamatama
Investicije u stan, kudu i
imovinu
Ostali izdaci
81,88
2,21
6,29
9,01
0,61
Struktura ukupno upotrijebljenih sredstava 2009.
Osobna potrošnja
Štednja
Otplate zajmova i kredita s
kamatama
Investicije u stan, kudu i
imovinu
Ostali izdaci
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

26

Tablica 7.2. Ukupna raspoloživa sredstva – godišnji prosjek po kudanstvu i članu kudanstva

UKUPNA RASPOLOŢIVA SREDSTVA – GODIŠNJI PROSJEK PO KUĆANSTVU I ĈLANU KUĆANSTVA
Ukupna raspoloţiva sredstva
po kućanstvu struktura %
kuna
2007 2008 2009 2007 2008 2009
Raspoloţiva sredstva − ukupno
86 509 89 078 95 414 100 100 100
Raspoloţivi dohodak
77 442 79 274 86 847 89.52 88.99 91.02
Od nesamostalnog rada
39 890 41 612 47 346 46.11 46.72 54.52
Od samostalne djelatnosti
12 480 12 265 12 981 14.43 13.77 14.95
Od imovine
788 817 762 0.91 0.92 0.88
Od mirovina
13 925 14 470 15 284 16.10 16.25 17.60
Transferi i ostali primici
10 360 10 111 10 474 11.98 11.35 12.06
Podignuti krediti
6 414 7 191 6 719 7.41 8.07 7.04
Podignuti štedni ulozi
1341 1 642 1 204 1.55 1.84 1.26
Ostala raspoloţiva sredstva
1313 971 645 1.52 1.09 0.68
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.199.

Slika 7.3.

Izvor: Izrada autora.

86.509
89.078
95.414
77.442
79.274
86.847
6.414
7.191 6.719
0 kn
10.000 kn
20.000 kn
30.000 kn
40.000 kn
50.000 kn
60.000 kn
70.000 kn
80.000 kn
90.000 kn
100.000 kn
2007 2008 2009
Ukupna raspoloživa sredstva po kudanstvu
Raspoloživa sredstva − ukupno Raspoloživi dohodak Podignuti krediti
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

27

8. BDP

Tablica 8.1. Bruto domadi proizvod, godišnji obračun
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil.kuna 228932 247428 266652 291044 318308 342159 333063
Prosječni godišnji tečaj
HRK/EUR

7.564248 7.49568 7.400047 7.322849 7.336019 7.223178 7.339554
Stanovništvo, procjena
sredinom godine, tis. 4440 4439 4442 4440 4436 4434 4429
Bruto domaći proizvod,
tržišne cijene (tekuće),
mil.EUR 30265 33009 36034 39745 43390 47370 45379
Bruto domaći proizvod po
stanovniku, EUR 6816 7436 8112 8951 9781 10683 10246
Stope rasta (%) 5.4 4.1 4.3 4.9 5.1 2.4 -5.8
Implicitni deflatori BDP-a 104.1 103.8 103.3 104 104.1 106.4 103.3

Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.207.


Slika 8.1.


Izvor: Izrada autora
5,4
4,1
4,3
4,9
5,1
2,4
-5,8
-6
-4
-2
0
2
4
6
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
%
BDP u tekudim cijenama i stope rasta BDP-a
Stope rasta BDP u tekudim cjenama
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

28

Tablica 8.2. Bruto dodana vrijednost (BDV) prema NKD-u 2002. i BDP, tekude cijene
2003 2004 2005 2006 2007
Vrijednost, tis. kuna
A Poljoprivreda, lov i šumarstvo 9 505 781
11 157
385 10 829 648
12 176
174
12 568
303
B Ribarstvo 505 149 521 871 574 797 600 004 648 831
C Rudarstvo i vađenje 1 162 159 1 463 772 1 753 161 2 629 342 2 143 378
D Prerađivačka industrija
34 913
203
38 224
233 39 552 793
41 702
169
46 205
909
15 Proizvodnja hrane i pića 6 753 509 7 636 259 8 059 116 8 779 769 8 991 345
16 Proizvodnja duhanskih
proizvoda 862 085 908 735 898 880 905 529 1 017 392
17 Proizvodnja tekstila 631 135 686 190 681 452 734 893 811 378
18 Proizvodnja odjeće; dorada i
bojenje krzna 1 629 721 1 542 270 1 522 719 1 473 917 1 459 785
19 Štavljenje i obrada kože;
proizvodnja galanterije i obuće 479 015 515 528 514 787 613 374 657 385
20 Prer. drva, proizv. proizvoda
od drva i pluta,osim namještaja 1 155 776 1 198 813 1 223 305 1 261 639 1 627 707
21 Proizvodnja celuloze, papira i
proizvoda od papira 758 542 787 798 806 032 750 531 881 689
22 Izdavačka i tiskarska
djelatnost, te umnožavanje snimlj.
zapisa 2 568 424 2 532 364 2 462 045 2 571 965 3 033 448
23 Proizvodnja koksa, naftnih
derivata i nuklearnog goriva 2 727 503 3 908 227 3 921 682 3 602 701 4 026 191
24 Proizvodnja kemikalija i
kemijskih proizvoda 2 709 525 2 820 060 3 071 226 2 540 367 2 992 699
25 Proizvodnja proizvoda od
gume i plastike 1 055 643 1 008 500 1 066 449 1 182 011 1 341 187
26 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda 2 552 296 2 799 366 2 828 455 3 106 267 3 518 847
27 Proizvodnja metala 468 928 448 553 613 496 767 672 852 324
28 Proizvodnja proizvoda od
metala, osim strojeva i opreme 2 890 484 2 982 521 3 078 902 3 698 658 4 296 861
29 Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n. 1 113 643 1 243 485 1 317 012 1 451 034 1 717 427
30 Proizvodnja uredskih strojeva i
računala 487 548 557 482 542 680 626 465 718 030
31 Proizvodnja električnih
strojeva i aparata, d. n. 1 405 778 1 606 830 1 655 214 1 884 233 1 996 157
32 Proizvodnja RTV i
komunikacijskih aparata i opreme 803 211 921 433 896 964 1 007 250 1 141 242
33 Proizv. medicinskih, preciznih i
optičkih instrumenata te satova 349 438 326 699 381 416 399 698 456 078
34 Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica 368 263 335 099 395 405 4 150 043 442 914
35 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava 1 753 574 1 954 213 2 003 075 2 235 111 2 181 217
36 Proizv. namještaja, ostala
prerađivačka industrija, d. n. 1 138 300 1 180 781 1 206 549 1 293 518 1 503 379
37 Reciklaža 250 861 323 026 405 933 400 523 541 227
E Opskrba električnom energijom,
plinom i vodom 4 866 432 5 929 047 6 079 467 5 903 987 5 222 215
F Građevinarstvo
12 939
118
15 316
605 17 155 577
19 078
804
20 955
390
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

29

G Trgovina na veliko i na malo;
popravak motornih vozila i
motocikla te predmeta za osobnu
uporabu i kućanstvo
26 880
950
26 603
974 29 284 129
32 757
213
34 896
894
H Hoteli i restorani 8 285 546 8 817 894 9 739 021
10 354
313
11 590
463
I Prijevoz, skladištenje i veze
16 900
095
19 603
113 20 608 995
21 161
973
21 812
612
J Financijsko posredovanje
10 804
679
11 477
711 13 897 346
14 938
485
17 227
583
K Poslovanje nekretninama,
iznajmljivanje i poslovne usluge
29 456
210
32 549
831 36 362 368
42 525
450
50 866
432
L Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje
12 581
680
12 987
178 13 480 464
14 245
242
15 564
770
M Obrazovanje 7 817 474 8 456 933 9 280 867 9 757 293
10 860
238
N Zdravstvena zaštita i socijalna
skrb 8 785 345 9 462 014 10 234 026
10 729
751
11 777
793
O Ostale društvene, socijalne i
osobne uslužne djelatnosti 5 769 320 6 189 115 6 940 016 7 776 399 8 185 194
P Privatna kućanstva sa
zaposlenim osobljem 258 744 331 290 354 186 337 325 608 193
Q Izvanteritorijalne organizacije i
tijela - - - - -
Bruto dodana vrijednost (bazične
cijene)
191 431
887
209 091
967
226 126
860
246 673
923
271 134
200
Porezi na proizvode minus
subvencije na proizvode
37 499
671
38 335
809 40 524 666
44 370
056
47 173
648
BDP (tržišne cijene)
228 931
558
247 427
776
266 651
525
291 043
980
318 307
848
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.208.
Tablica 8.3. Bruto domadi proizvod prema rashodnoj metodi, tekude cijene

2003 2004 2005 2006 2007

Vrijednost, tis. kuna
Konaĉna potrošnja 184 508 539 197 089 008 211 176 451 225 971 128 248 897 868
Individualna potrošnja 163 410 556 174 167 397 186 583 499 198 020 704 217 167 462
Kućanstva 138 577 200 147 378 238 158 455 659 168 999 322 184 979 393
NPUSK 2 259 874 2 175 658 2 088 790 2 349 039 2 841 342
Individualna potrošnja drţave 22 573 482 24 613 500 26 039 050 26 672 343 29 346 727
Kolektivna potrošnja drţave 21 097 983 22 921 611 24 592 952 27 950 424 31 730 406
Bruto investicije 62 452 531 66 143 430 72 796 049 85 648 998 93 655 666
Bruto investicije u osnovna sredstva 57 321 130 61 272 015 65 905 681 75 782 769 83 513 731
Promjene zaliha, statistiĉka
diskrepancija ukljuĉena 5 131 400 4 871 415 6 890 368 9 866 229 10 141 935
Izvoz roba i usluga 97 447 432 106 226 447 112 668 679 124 232 332 134 143 745
Robe (fob) 42 190 152 49 507 813 53 397 715 61 988 558 67 424 848
Usluge 55 257 280 56 718 634 59 270 964 62 243 774 66 718 897
Minus: uvoz robe i usluga 115 476 944 122 031 109 129 989 654 144 808 479 158 389 430
Robe (fob) 94 949 915 99 835 296 108 965 805 123 072 496 136 643 435
Usluge 20 527 029 22 195 813 21 023 848 21 735 982 21 745 995
Bruto domaći proizvod 228 931 558 247 427 776 266 651 525 291 043 980 318 307 848
Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.213.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

30


Tablica 8.4. Struktura bruto domadeg proizvoda prema rashodnoj metodi, %

2005 2006 2007 2008 2009
Konaĉna potrošnja
80.6 79.7 79.2 77.6 78.2
Individualna potrošnja
71.4 70.4 70 68 68.2
Kućanstva
60.5 59.6 59.4 58.1 58.1
NPUSK
1 0.9 0.8 0.8 0.9
Opća potrošnja drţave
19.1 19.2 19 18.8 19.2
Individualna potrošnja drţave
9.9 9.9 9.8 9.2 9.2
Kolektivna potrošnja drţave
9.2 9.3 9.2 9.6 10
Bruto investicije
27.3 26.7 27.3 29.4 29.4
Bruto investicije u osnovna sredstva
25 24.8 24.7 26 26.2
Promjene zaliha, statistiĉka
diskrepancija ukljuĉena
2.2 2 2.6 3.4 3.2
Izvoz roba i usluga
42.6 42.9 42.3 42.7 42.1
Robe (fob)
18.4 20 20 21.3 21.2
Usluge
24.1 22.9 22.2 21.4 21
Minus: uvoz robe i usluga
50.4 49.3 48.7 49.8 49.8
Robe (fob)
41.5 40.3 40.9 42.3 42.9
Usluge
9 9 7.9 7.5 6.8
Neto izvoz
-7.8 -6.4 -6.4 -7.1 -7.7
Bruto domaći proizvod
100 100 100 100 100
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.213.

Slika 8.2. Struktura bruto domadeg proizvoda prema rashodnoj metodi, %

Izvor: Izrada autora

71,4
70,4 70
68 68,2
9,2 9,3 9,2 9,6 10
25 24,8 24,7
26 26,2
2,2 2
2,6
3,4 3,2
-7,8
-6,4 -6,4
-7,1
-7,7
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2006 2007 2008 2009
%
Individualna potrošnja
Kolektivna potrošnja
države
Bruto investicije u
osnovna sredstva
Promjene zaliha,
statistička diskrepancija
uključena
Neto izvoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

31

Slika 8.3. BDP izražen u kunama, EUR i USD

Izvor: Izrada autora

Slika 8.4.


Izvor: Izrada autora

0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bruto domadi
proizvod, tržišne
cijene (tekude),
mil.kuna
Bruto domadi
proizvod, tržišne
cijene (tekude),
mil.EUR
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
m
i
l
u
j
n
i

k
u
n
a
%
BDP i stope rasta BDP-a
Stope rasta (%)
Bruto domadi proizvod, tržišne cijene (tekude), mil.kuna
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

32

9. Investicije

Tablica 9.1. Ostvarene investicije u dugotrajnu imovinu pravnih osoba i privatnog sektora
(fizičke osobe) prema tehničkoj strukturi


Tehnička struktura

Ukupno graĎevinski radovi oprema s montaţom ostalo

Ukupno, u tis. Kuna
1999 34 728 100 20 509 302 12 438 724 1 780 074
2000 35 328 954 20 030 277 13 400 187 1 898 490
2001 39 669 387 21 751 653 15 833 919 2 083 815
2002 48 446 864 26 684 990 18 307 961 3 453 913
2003 62 492 580 35 181 494 22 917 811 4 393 545
2004 67 024 733 36 818 276 24 971 121 5 235 336
2005 71 724 916 40 975 554 25 196 366 5 552 996
2006 85 801 293 47 992 325 29 672 317 8 136 651
2007 96 132 309 51 856 153 34 287 749 9 988 407
2008* 107 239 269 56 104 047 41 298 809 9 836 413
Izvor: DZS, SLJH 2010.,str.218.
*Privremeni podatak
Slika 9.1.

Izvor: Izrada autora
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
0
0
0

k
u
n
a
OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

33

Tablica 9.2. Zgrade i stanovi za koje su izdane građevinske dozvole u 2009.
Ţupanija
Zgrade
1)
Stanovi
2)

Ukupno Stambene
3)
Nestambene
4)

broj
korisna
površina
m
2

površina
m
2
Volumen
površina
m
2

volumen,
m
površina
m
2
Volumen
Republika
Hrvatska
4 028
377
15 060
528
2 312
954 6 827 602
1 715
423 8 232 926
17
018
1 581
068
Zagrebačka
ţupanija 413 216 1 657 748 247 959 736 517 165 257 921 231 1 401 170 867
Krapinsko-
zagorska
ţupanija 100 049 367 482 62 526 186 417 37 523 181 065 418 41 248
Sisačko-
moslavačka
ţupanija 96 517 587 256 60 356 176 960 36 161 410 296 461 44 601
Karlovačka
ţupanija 109 490 511 740 44 422 132 340 65 068 379 400 255 29 053
Varaţdinska
ţupanija 117 712 434 955 71 858 218 673 45 854 216 282 451 51 357
Koprivničko-
kriţevačka
ţupanija 52 234 194 537 31 100 92 000 21 224 102 537 193 21 337
Bjelovarsko-
bilogorska
ţupanija 100 164 354 770 50 623 151 073 49 541 203 697 354 34 861
Primorsko-
goranska
ţupanija 398 349 1 364 705 274 405 813 450 123 944 551 255 2 206 176 969
Ličko-senjska
ţupanija 68 296 205 436 59 568 174 840 8 728 30 596 602 41 854
Virovitičko-
podravska
ţupanija 52 872 185 092 29 021 85 666 23 851 99 426 177 19 839
Poţeško-
slavonska
ţupanija 46 106 216 389 22 166 67 127 23 940 149 262 146 15 388
Brodsko-
posavska
ţupanija 104 961 375 997 60 909 182 041 44 052 193 956 384 45 777
Zadarska
ţupanija 195 871 607 279 171 540 503 527 24 331 103 752 1 417 117 627
Osječko-
baranjska
ţupanija 410 368 1 795 430 140 016 408 194 270 352 1 387 236 980 89 986
Šibensko-
kninska ţupanija 71 730 267 533 45 734 134 116 25 996 133 417 343 31 222
Vukovarsko-
srijemska
ţupanija 152 277 585 006 86 390 261 961 65 887 323 045 668 53 882
Splitsko-
dalmatinska
ţupanija 486 937 1 757 448 176 834 519 800 310 103 1 237 648 1 671 128 526
Istarska ţupanija 309 265 1 038 023 210 322 624 631 98 943 413 392 1 444 145 881
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

34

Dubrovačko-
neretvanska
ţupanija 110 208 349 696 66 469 196 265 43 739 153 431 469 47 146
MeĎimurska
ţupanija 123 480 475 829 65 868 194 312 57 612 281 517 373 47 494
Grad Zagreb 508 185 1 728 177 334 868 967 692 173 317 760 485 2 605 226 153
Izvor:DZS, SLJH 2010
Tablica 9.3. Veličine zgrada i stanova za koje su izdane građevinske dozvole (novogradnja i
dogradnja) od 2000. do 2009.
Godina Zgrade
1)
Stanovi
2)

Ukupno Stambene
3)
Nestambene
4)
broj korisna
površina
m
2

Površina Volumen Površina Volumen Površina Volumen
2000
2 182 816 7 330 076 1 476 776 4 348 993 706 040 2 981 083 12 187 1 064 168
2001
3 191 988 10 621 828 2 153 574 6 289 905 1 038 414 4 331 923 18 088 1 552 475
2002
3 596 308 12 187 775 2 393 281 6 977 036 1 203 027 5 210 739 19 549 1 679 163
2003
4 103 471 14 552 605 2 455 370 7 252 104 1 648 101 7 300 501 21 245 1 765 469
2004
4 202 942 14 839 468 2 434 488 7 189 454 1 768 454 7 650 014 20 358 1 700 479
2005
4 773 236 16 925 965 2 840 236 8 394 718 1 933 000 8 531 247 23 484 1 982 425
2006
5 155 445 18 249 379 3 167 992 9 373 883 1 987 453 8 875 496 25 517 2 150 055
2007
5 524 936 20 473 930 3 009 703 8 883 354 2 515 233 11 590 576 24 877 2 088 495
2008
5 156 169 18 356 838 3 054 299 9 057 543 2 101 940 9 299 295 24 585 1 994 128
2009
4 028 377 15 060 528 2 312 954 6 827 602 1 715 423 8 232 926 17 018 1 581 068
Izvor:DZS, SLJH 2010GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

35

10. Industrija

Tablica 10. 1. Broj indutrijskih poduzeda od 1998. do 2007.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Republika Hrvatska 1647 1725 1673 1657 2128 2678 2704 2716 3339 3495

88 96 98 107 127 189 208 208 283 287 Zagrebaĉka ţupanija
Krapinsko-zagorska
ţupanija 57 61 60 62 75 96 100 97 133 141
Sisaĉko-moslavaĉka
ţupanija 51 49 48 51 62 65 70 72 92 104
Karlovaĉka ţupanija 71 75 76 71 91 98 101 101 124 134
Varaţdinska ţupanija 93 95 91 88 116 139 135 138 174 182
Koprivniĉko-
kriţevaĉka ţupanija 40 48 49 51 58 67 76 74 81 89
Bjelovarsko-
bilogorska ţupanija 66 69 70 71 87 90 91 88 101 110
Primorsko-goranska
ţupanija 149 152 151 151 172 213 218 217 252 255
Liĉko-senjska
ţupanija 15 12 13 12 23 28 25 24 30 33
Virovitiĉko-
podravska ţupanija 31 32 32 34 42 48 39 42 56 53
Poţeško-slavonska
ţupanija 27 27 24 25 35 39 36 32 42 43
Brodsko-posavska
ţupanija 46 53 51 52 65 77 81 77 109 118
Zadarska ţupanija 51 51 48 48 48 61 64 66 77 85
Osjeĉko-baranjska
ţupanija 100 112 110 99 136 148 154 153 192 198
Šibensko-kninska
ţupanija 23 30 31 23 36 40 43 43 54 56
Vukovarsko-
srijemska ţupanija 46 40 39 40 56 62 67 62 90 93
Splitsko-dalmatinska
ţupanija 99 105 103 102 146 186 180 186 231 249
Istarska ţupanija 85 91 87 86 137 174 182 193 222 325
Dubrovaĉko-
neretvanska ţupanija 42 39 34 33 40 47 49 49 63 64
Međimurska ţupanija 70 79 77 75 90 117 118 124 163 174
Grad Zagreb 397 409 381 376 486 694 667 670 770 792
Izvor:DZS, SLJH 2009
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

36

Tablica 10.2. Broj zaposlenih u industriji od 1998. do 2007. – godišnji prosjek
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Republika
Hrvatska 264627 260710 255825 251438 256361 263176 263 270 261174 275878 283828
Zagrebaĉka
ţupanija 10230 9492 9685 10346 10455 11559 12 841 12768 14068 14222
Krapinsko-
zagorska ţupanija 8831 8799 8462 8619 8 457 9 213 8 901 8 500 9 549 9777
Sisaĉko-
moslavaĉka
ţupanija 10165 10720 11728 10386 9 791 9 676 11 359 10 020 10 570 11669
Karlovaĉka
ţupanija 9473 8930 8738 8055 8 139 8 040 8 079 8 299 8 868 9525
Varaţdinska
ţupanija 17248 16811 16914 17087 18 471 18 517 16 994 17 949 20 022 20265
Koprivniĉko-
kriţevaĉka
ţupanija 12143 12152 12178 11697 11 755 12 002 11 949 11 546 11 662 12058
Bjelovarsko-
bilogorska
ţupanija 7165 6474 6573 6415 7 142 7 446 7 426 7 088 7 496 7790
Primorsko-
goranska ţupanija 14307 141110 14569 15 233 15 791 15 849 15 915 16 746 16526
Liĉko-senjska
ţupanija 1009 755 990 773 1 140 1 246 1 020 962 1 071 1059
Virovitiĉko-
podravska
ţupanija 6110 6153 5703 5594 5 445 5 363 4 826 4 856 5 334 5648
Poţeško-
slavonska
ţupanija 6227 5377 4490 4655 4 463 4 602 4 919 4 300 4 683 4474
Brodsko-
posavska
ţupanija 7720 6525 6979 6697 6 652 6 934 7 681 6 501 7 265 7730
Zadarska ţupanija 4796 4601 3964 3707 3 414 3 811 3 971 3 859 4 147 4391
Osjeĉko-
baranjska
ţupanija 15470 15398 14957 13417 14 540 14 311 14 702 15 045 16 458 17112
Šibensko-kninska
ţupanija 3781 3851 3854 3947 4 272 4 486 2 910 3 703 4 328 5031
Vukovarsko-
srijemska
ţupanija 4301 4071 4196 4118 4 630 4 416 4 529 4 851 5 845 6075
Splitsko-
dalmatinska
ţupanija 16698 16904 16945 17313 18 106 19 466 18 851 18 993 20 743 21033
Istarska ţupanija 11318 11009 10740 10552 11 939 11 723 12 370 13 234 13 208 13432
Dubrovaĉko-
neretvanska
ţupanija 3015 3072 2440 2261 2 315 2 241 2 158 2 080 2 300 2337
Međimurska
ţupanija 9611 10288 10355 10514 11 028 11 276 11 438 11 713 12 570 13125
Grad Zagreb 85009 84218 82239 80716 78 974 81 057 80 497 78 992 78 945 80549
Izvor:DZS, SLJH 2009

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

37

Tablica 10.3. Vidljiva produktivnost rada (BDV po zaposlenoj osobi) od 1998. do 2007., u
kunama
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Republika Hrvatska 110510 109225 119146 126767 134 710 150 193 170 879 174 322 177 972 182 236
Zagrebaĉka ţupanija 103678 100990 87153 105106 121 850 163 986 158 958 191 999 171 537 187 905
Krapinsko-zagorska
ţupanija 54447 62705 80378 79569 95 030 112 906 136 581 142 601 158 243 150 537
Sisaĉko-moslavaĉka
ţupanija 58994 62532 67817 55721 87 092 100 533 88 079 112 414 115 216 122 451
Karlovaĉka ţupanija 82564 81435 86997 109285 109 273 129 295 139 710 139 357 165 755 159 679
Varaţdinska ţupanija 66161 75175 71628 81497 77 655 79 314 94 079 97 600 119 433 129 893
Koprivniĉko-
kriţevaĉka ţupanija 113503 110456 101598 120638 146 623 161 761 165 480 172 590 170 407 164 722
Bjelovarsko-
bilogorska ţupanija 60161 60961 56920 71691 68 672 82 050 92 906 92 210 102 582 97 196
Primorsko-goranska
ţupanija 95237 90277 126057 104717 100 203 109 696 114 070 138 635 144 400 150 103
Liĉko-senjska
ţupanija 55152 65487 59566 83741 74 747 114 329 87 034 148 157 103 429 120 681
Virovitiĉko-
podravska ţupanija 51478 68701 75663 93254 95 964 132 895 143 638 122 530 144 378 131 741
Poţeško-slavonska
ţupanija 61177 60672 59851 71483 75 094 78 066 83 090 81 119 86 387 105 998
Brodsko-posavska
ţupanija 66926 72392 81421 85677 103 526 110 777 110 643 94 394 113 243 124 885
Zadarska ţupanija 90115 80852 82550 107189 114 851 153 020 174 030 179 282 162 773 194 047
Osjeĉko-baranjska
ţupanija 89208 85275 90192 104891 120 487 130 717 145 317 133 581 126 264 122 699
Šibensko-kninska
ţupanija 60262 63160 63039 54886 59 704 79 494 107 037 116 979 118 288 119 661
Vukovarsko-
srijemska ţupanija 76350 70553 77239 68933 107 857 110 400 107 037 142 709 131 820 122 354
Splitsko-dalmatinska
ţupanija 94486 75138 74169 103045 107 446 104 648 123 214 114 449 135 136 157 245
Istarska ţupanija 120853 140555 210009 165659 176 596 201 258 258 195 217 752 245 377 252 550
Dubrovaĉko-
neretvanska ţupanija 59053 56417 56679 73376 77 387 88 624 112 450 101 667 148 717 172 854
Međimurska ţupanija 69225 71205 73091 81237 85 215 101 060 107 077 108 094 116 139 122 386
Grad Zagreb 171540 166372 180616 192060 200 538 219 730 258 733 264 804 265 136 266 362
Izvor:DZS, SLJH 2008
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

38

Tablica 10.4. Udio županija u bruto pladama i nadnicama u industriji od 2002. do 2007. (u
postotku)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Republika Hrvatska 100 100 100 100 100 100
Zagrebačka ţupanija 3,4 3,8 4,3 4,2 4,4 4.4
Krapinsko-zagorska ţupanija 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 2.6
Sisačko-moslavačka ţupanija 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3.6
Karlovačka ţupanija 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9 3
Varaţdinska ţupanija 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4.9
Koprivničko-kriţevačka ţupanija 4,6 4,8 4,5 4,8 6,4 4.6
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija 1,9 2 2 1,8 1,8 1.9
Primorsko-goranska ţupanija 5,9 5,4 5,6 5,6 5,5 5.6
Ličko-senjska ţupanija 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0.3
Virovitičko-podravska ţupanija 1,6 1,4 1,4 1,3 1,4 1.4
Poţeško-slavonska ţupanija 1,4 1,2 1,3 1 1,1 1.1
Brodsko-posavska ţupanija 1,9 2,1 2,3 2 1,9 2.2
Zadarska ţupanija 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1.3
Osječko-baranjska ţupanija 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4.3
Šibensko-kninska ţupanija 1,4 1,3 1 1,2 1,4 1.6
Vukovarsko-srijemska ţupanija 1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1.6
Splitsko-dalmatinska ţupanija 6,9 7,2 7,5 7,2 7,1 7.1
Istarska ţupanija 5,6 5,3 5,3 5,3 5,5 5.3
Dubrovačko-neretvanska ţupanija 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0.7
MeĎimurska ţupanija 3 3,1 3,3 3,2 3,3 3.4
Grad Zagreb 41,3 41,4 39,9 41,1 38,5 39.1
Izvor:DZS, SLJH 2009.
Tablica 10.5. Bruto plade i nadnice prosječno po zaposleniku od 2002. do 2007. u kunama
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Republika Hrvatska 64886 67983 62499 67359 71 693 74237
Zagrebačka ţupanija 54263 58579 55952 58396 61 625 65255
Krapinsko-zagorska ţupanija 48985 48951 47971 49850 52 973 56500
Sisačko-moslavačka ţupanija 57834 59773 49945 59882 66 126 65903
Karlovačka ţupanija 54079 60258 55116 60550 63 884 65443
Varaţdinska ţupanija 43738 46091 45493 44816 45 752 51256
Koprivničko-kriţevačka ţupanija 65299 71129 62605 73248 108 844 80679
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija 43804 47541 43513 45337 47 930 51986
Primorsko-goranska ţupanija 64801 61268 58490 61745 65 233 71606
Ličko-senjska ţupanija 43688 44902 40780 45212 45 034 51229
Virovitičko-podravska ţupanija 48623 46504 49180 45778 49 908 50595
Poţeško-slavonska ţupanija 52685 47005 42087 42554 45 914 49705
Brodsko-posavska ţupanija 46364 53494 48883 53314 52 871 58714
Zadarska ţupanija 57212 62599 57828 60186 63 136 62425
Osječko-baranjska ţupanija 51793 55086 51591 51496 52 771 53239
Šibensko-kninska ţupanija 54244 51687 56219 59155 61 956 65969
Vukovarsko-srijemska ţupanija 37768 50661 45641 49760 49 750 54491
Splitsko-dalmatinska ţupanija 63134 65851 65203 66841 67 293 71559
Istarska ţupanija 77622 80284 70459 70434 82 973 83858
Dubrovačko-neretvanska ţupanija 49501 51433 49137 55703 60 900 64031
MeĎimurska ţupanija 45628 49151 46962 47664 52 453 54744
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

39

Grad Zagreb 86992 91347 81554 91501 96 386 102221
Izvor:DZS, SLJH 2009
Slika 10.1. Kretanje indeksa u industriji (baza 2000.g.)

Izvor: izrada autora
Slika 10.2. Kretanje broja industrijskih poduzeda

Izvor: izrada autora


0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indeks fizičkog obujma ukupne industrijske proizvodnje
Indeks ukupno zaposlenih u industriji
Indeks proizvodnosti rada industrije
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2003 2004 2005 2006 2007
UKUPNO INDUSTRIJA
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

40

Slika 10.3. BDV industrijskih poduzeda (u tis. kn)

Izvor: izrada autora
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
2003 2004 2005 2006 2007
UKUPNO
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba električnom energijom, plinom i vodom
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

41

11. Transport i komunikacije

Tablica 11.1. Cestovna infrastruktura od 2000. do 2009.
Godina
Duljina cesta, km
ukupno Autoceste Drţavne 1) Ţupanijske ceste Lokalne ceste
2000 28123 411 7016 10499 10197
2001 28275 429 7038 10510 10298
2002 28344 455 6970 10544 10375
2003 28344 554 6871 10544 10375
2004 28344 742 6683 10544 10375
2005 28436 792 6725 10544 10375
2006 28788 877 6992 10544 10375
2007 29038 959 7160 10544 10375
2008 29248 1043 6966 10904 10335
2009 29343 1097 6960 10939 10347
1) Uključene su brze ceste.
Izvor:DZS, SLJH 2010.

Slika 11.1. Prevezeni putnici prema vrsti prijevoza

Izvor: izrada autora

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Željeznički Cestovni Primorski i obalni Zračni
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

42


Slika 11.2. Prevezena roba prema vrsti prijevoza

Izvor: izrada autora
Tablica 11.2. Cestovna infrastruktura
Godina
Duljina cesta, km
ukupno Autoceste Drţavne 1) Ţupanijske ceste Lokalne ceste
2000 28123 411 7016 10499 10197
2001 28275 429 7038 10510 10298
2002 28344 455 6970 10544 10375
2003 28344 554 6871 10544 10375
2004 28344 742 6683 10544 10375
2005 28436 792 6725 10544 10375
2006 28788 877 6992 10544 10375
2007 29038 959 7160 10544 10375
2008 29248 1043 6966 10904 10335
2009 29343 1097 6960 10939 10347
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Zračni
Prijevoz unutarnjim vodenim
putevima
Primorski i obalni
Cjevovodni transport
Cestovni prijevoz
Željeznički prijevoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

43

Tablica 11.3. Cestovna mreža u 2009.

Ceste
1)
, km
Gustoća
cestovne
mreţe u
metrima po
km
2


ukupno
drţavne
ceste
2)
ţupanijske ceste lokalne ceste
Republika Hrvatska
29343 8057 10939 10347 518
Grad Zagreb
776 71 317 388 1211
Zagrebačka ţupanija
1941 367 853 721 634
Krapinsko-zagorska
ţupanija
949 263 445 214 772
Sisačko-moslavačka
ţupanija
1919 449 818 652 430
Karlovačka ţupanija
1708 436 585 687 471
Varaţdinska ţupanija
1197 255 473 469 948
Koprivničko-
kriţevačka ţupanija
1126 212 400 514 644
Bjelovarsko-
bilogorska ţupanija
1460 288 565 607 553
Primorsko-goranska
ţupanija
1599 645 597 357 446
Ličko-senjska
ţupanija
2035 675 575 785 380
Virovitičko-podravska
ţupanija
881 181 371 329 435
Poţeško-slavonska
ţupanija
731 219 233 279 401
Brodsko-posavska
ţupanija
930 256 478 196 458
Zadarska ţupanija
1849 667 527 655 507
Osječko-baranjska
ţupanija
1748 529 664 555 421
Šibensko-kninska
ţupanija
1289 406 470 413 432
Vukovarsko-
srijemska ţupanija
1012 303 479 230 412
Splitsko-dalmatinska
ţupanija
2659 864 854 941 586
Istarska ţupanija
1868 457 682 729 664
Dubrovačko-
neretvanska ţupanija
1029 403 287 339 578
MeĎimurska ţupanija
637 111 266 260 873
1) Podaci o cestama preuzeti su od Hrvatskih cesta.
2) Uključene su autoceste.
Izvor:DZS, SLJH 2010
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

44

Slika 11.3. Cestovna infrastruktura od 2000. do 2009.

Izvor:DZS, SLJH 2008
Slika 11.4. Autoceste od 1997. do 2007.

Izvor:DZS, SLJH 2008
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
k
m
Autoceste Državne Županijske ceste Lokalne ceste ukupno
0
200
400
600
800
1000
1200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
k
m
Autoceste
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

45

12. Ekonomski odnosi s inozemstvom

Tablica 12.1. Vanjskotrgovinska bilanca (u tis. USD prema tekudem tečaju)

Izvoz Uvoz Saldo trgovinske
bilance
Koeficijent pokrića
uvoza izvozom
ukupno veriţni
indeksi
ukupno veriţni
indeksi
1998.
4 517 189 113.5 8 275 582 90.9 -3 758 393 54.6
1999.
4 302 498 95.2 7 798 641 94.2 -3 496 143 55.2
2000.
4 431 597 103 7 886 512 101.1 -3 454 915 56.2
2001.
4 665 908 105.3 9 147 130 116 -4 481 222 51
2002.
4 903 584 105.1 10 722 045 117.2 -5 818 461 45.7
2003.
6 186 630 126.2 14 209 035 132.5 - 8 022 405 43.5
2004.
8 024 157 129.7 16 589 172 116.8 - 8 565 015 48.4
2005.
8 772 553 109.3 18 560 367 111.9 - 9 787 814 47.3
2006.
10 376 964 118.3 21 502 494 115.9 - 11 125 530 48.3
2007.
12 363 930 119.1 25 838 828 120.2 -13 474 898 47.9
Izvor:DZS, SLJH 2008.

Tablica 12.2. Prosječni tečaj USD u HRK za RH
Izvoz Uvoz
1998. 6,3598 6,3668
1999. 7,1382 7,1439
2000. 8,3007 8,3145
2001. 8,3406 8,3551
2002. 7,8354 7,8231
2003. 6,6846 6,6784
2004. 6,0272 6,0285
2005. 5,9598 5,9546
2006. 5,8242 5,8248
2007. 5,3416 5,347
Izvor:DZS, SLJH 2008.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

46

Tablica 12.3. Izvoz i uvoz prema NKD-u 2002. (u tis. kn)
Izvoz Uvoz
2006. 2007. 2006. 2007.
Ukupno 60 436 998 66 043 374 125 248 775 138 159 436
A Poljoprivreda, lov i šumarstvo 940 441 1 557 448 2 948 009 3 191 374
B Ribarstvo 620 819 482 157 115 676 143 209
C Rudarstvo i vaĎenje 2 716 804 1 700 130 13 589 498 14 664 699
D PreraĎivačka industrija 55 259 405 61 699 339 106 308 044 117 550 655
E Opskrba električnom energijom,
plinom i vodom
779 224 477 872 1 912 215 2 328 089
Ostalo 120 305 126 428 375 333 281 410
Izvor:DZS, SLJH 2008.

Tablica 12.4. Godišnji prosjeci srednjih deviznih tečajeva HNB-a
HRK/EUR HRK/CHF HRK/GBP HRK/USD
1998. 7,139159 4,396452 10,537622 6,362284
1999. 7,581823 4,739965 11,514804 7,122027
2000. 7,633852 4,903244 12,530514 8,287369
2001. 7,471006 4,94681 12,010936 8,339153
2002. 7,406976 5,049125 11,793108 7,87249
2003. 7,564248 4,978864 10,943126 6,704449
2004. 7,49568 4,854986 11,048755 6,031216
2005. 7,400047 4,780586 10,821781 5,949959
2006. 7,322849 4,65671 10,740292 5,83917
2007. 7,336019 4,468302 10,731537 5,365993
Izvor:DZS, SLJH 2008.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

47

Tablica 12.5. Bruto inozemni dug po domadim sektorima (mil. EUR)
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
1. Drţava 6 570,7 7 257,3 7 047,3 6 667,7 6 663,0
Kratkoročno 1,3 2,7 2 1,3 5,3
Dugoročno 6 569,4 7 254,6 7 045,3 6 666,5 6 657,7
2. Središnja banka
(HNB)
365,9 2,4 2,6 2,6 2,3
Kratkoročno 365,9 2,4 2,6 2,6 2,3
Dugoročno 0 0 0 0 0
3.Banke 6 140,1 7 731,7 8 978,7 10 222,6 8 879,1
Kratkoročno 605,5 1 969,2 2 505,2 3 362,7 2 361,2
Dugoročno 5 534,7 5 762,5 6 473,6 6 859,9 6 517,9
4. Ostali domaći sektori 4 945,7 5 895,6 7 264,0 9 502,5 13 451,9
Kratkoročno 512,9 535,2 707,7 700,9 1 478,2
Dugoročno 4 432,8 5 360,4 6 556,2 8 801,6 11 973,7
5. Izravna ulaganja 1 861,4 2 046,1 2 455,0 2 878,4 3 932,8
Kratkoročno 122,3 124,1 184,6 233,9 540,4
Dugoročno 1 739,1 1 921,9 2 270,4 2 644,5 3 392,5
Ukupno (1+2+3+4+5) 19 883,8 22 933,0 25 747,7 29 273,9 32 929,2
Izvor:DZS, SLJH 2008.

Slika 12.1. Izvoz i uvoz od 1997. do 2007. u tisudama američkih dolara prema tekudem
tečaju
Izvor:DZS, SLJH 2008
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
0
0
0

U
S
D
izvoz uvoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

48

13. Turizam

Tablica 13.1. Turizam od 1997. do 2007.
Godina
Smještajni kapaciteti, stanje 31. VIII.
Dolasci
u tisućama
Noćenja
u tisućama
sobe,
apartmani i
mjesta za
kampiranje
vezovi u luci
nautiĉkog
turizma
postelje
1)

ukupno
u kolektivnim
objektima
1997. 276616 10465 725194 493937 5585 30775
1998. 291259 11860 773149 510833 5852 31852
1999. 271854 12437 719919 476576 5127 27126
2000. 282921 12863 759057 479232 7137 39183
2001. 289388 14009 786027 480958 7860 43405
2002. 282900 13878 804436 470138 8320 44692
2003. 291904 14730 840706 483069 8878 46635
2004. 299669 15407 871178 496532 9412 47797
2005. 312751 15058 909210 499142 9995 51421
2006. 304022 15827 925882 510734 10385 53007
2007. 311087 15705 944076 512289 11162 56005
Izvor:DZS, SLJH 2008
Tablica 13.2. Dolasci turista prema vrstama ugostiteljskih objekata (u tis.)
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno 8 878 9 412 9 995 10 385 11 162
Kolektivni smještajni objekti 7 181 7 620 7 976 8 162 8 621
Hoteli, vile i aparthoteli 2 987 3 324 3 702 3 848 4 106
Turistiĉka naselja 664 671 665 671 634
Turistiĉki apartmani 81 79 88 146 163
Pansioni 27 29 28 60 73
Guest house - 3 7 38 41
Moteli 46 37 31 12 2
Kampovi i kampirališta 1 848 1 935 1 934 1 856 1 949
Prenoćišta 33 37 42 56 63
Odmarališta 123 85 88 94 92
Hosteli 84 86 90 102 116
Gostionice 4 5 4 8 8
Ljeĉilišta 22 21 22 28 39
Brodske kabine 144 155 137 170 157
Spavaći i kušet-vagoni 53 55 50 54 54
Luke nautiĉkog turizma 689 783 773 725 811
Nekategorizirani objekti 303 226 205 110 85
Ostalo 74 89 110 184 228
Privatni smještajni objekti 1 697 1 792 2 019 2 223 2 541
Kućanstva − sobe, apartman,
kuće za odmor, seljaĉka
kućanstva
1 667 1 758 1 983 2 184 2 497
Kućanstva − kamp jedinice u
kampovima
30 34 36 39 44
Izvor:DZS, SLJH 2008.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

49

Tablica 13.3. Nodenja turista prema vrstama ugostiteljskih objekata (u tis.)
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno 46 635 47 797 51 421 53 007 56 005
Kolektivni smještajni
objekti
35 246 35 990 37 293 37 342 38 318
Hoteli, vile i aparthoteli 13 217 13 745 14 964 14 765 15 224
Turistiĉka naselja 4 825 4 687 4 703 4 532 4 173
Turistiĉki apartmani 628 580 624 1 040 1 153
Pansioni 120 129 102 187 237
Guest house - 12 25 142 143
Moteli 83 63 53 21 3
Kampovi i kampirališta 12 475 13 063 13 096 12 634 13 017
Prenoćišta 74 73 79 137 141
Odmarališta 759 544 552 563 571
Hosteli 342 339 334 355 375
Gostionice 14 15 14 17 19
Ljeĉilišta 212 194 203 211 278
Brodske kabine 144 155 137 170 157
Spavaći i kušet-vagoni 53 55 50 54 54
Luke nautiĉkog turizma 1 001 1 129 1 139 1 210 1 378
Nekategorizirani objekti 971 824 785 440 334
Ostalo 328 383 433 864 1 061
Privatni smještajni objekti 11 389 11 807 14 128 15 665 17 687
Kućanstva − sobe,
apartmani, kuće za
odmor, seljaĉka
kućanstva
11 189 11 582 13 865 15 394 17 377
Kućanstva − kamp
jedinice u kampovima
200 225 263 270 310
Izvor:DZS, SLJH 2008.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

50

Tablica 13.4. Dolasci turista prema zemlji prebivališta od 1997. do 2007., u tisudama
Ukupno Austrija
Bosna i
Hercegovina
Češka Francuska Italija MaĎarska Nizozemska Njemačka Poljska Slovačka Slovenija
Ujedinjena
kraljevina
SAD
Ostale
zemlje
1997. 3834 447 107 579 35 688 127 65 640 98 154 578 51 48 217
1998. 4499 567 132 505 45 853 143 90 828 133 163 661 75 42 262
1999. 3805 478 157 423 33 631 148 75 627 108 110 717 60 37 201
2000. 5832 640 182 711 57 1012 250 104 1048 285 187 849 85 53 369
2001. 6544 687 172 742 75 1060 280 125 1300 392 203 877 107 52 472
2002. 6944 690 173 698 135 1099 318 148 1482 358 191 870 132 59 591
2003. 7409 709 178 699 221 1206 356 179 1552 238 188 918 153 65 747
2004. 7912 741 163 664 393 1232 403 212 1580 241 176 884 208 98 917
2005. 8467 742 171 616 591 1253 453 244 1572 242 185 879 255 115 1149
2006. 8659 790 189 593 505 1235 403 242 1545 276 218 913 269 154 1327
2007. 9306 840 222 669 474 1249 381 265 1555 323 281 1015 267 182 1583
Izvor:DZS, SLJH 2008.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

51

Tablica 13.5. Smještajni kapaciteti u turizmu
Godina Smještajni kapaciteti, stanje 31. VIII. Dolasci Noćenja
sobe,
ukupno
postelje tis.
ukupno u
kolektivnim
smještajnim
objektima
u privatnim
smještajnim
objektima
ukupno domaćih
turista
stranih
turista
ukupno domaćih
turista
stranih
turista
1997. 276 616 725 194 493 937 231 257 5 585 1 407 4 178 30 775 5 661 25 114
1998. 291 259 773 149 510 833 262 316 5 852 1 353 4 499 31 852 5 307 26 545
1999. 271 854 719 919 476 576 243 343 5 127 1 322 3 805 27 126 5 241 21 885
2000. 282 921 759 057 479 232 279 825 7 137 1 305 5 832 39 183 5 138 34 045
2001. 289 388 786 027 480 958 305 069 7 860 1 316 6 544 43 405 5 021 38 384
2002. 282 900 804 436 470 138 334 298 8 320 1 376 6 944 44 692 4 981 39 711
2003. 291 904 840 706 483 069 357 637 8 878 1 469 7 409 46 635 5 312 41 323
2004. 299 669 871 178 496 532 374 646 9 412 1 500 7 912 47 797 5 281 42 516
2005. 312 751 909 210 499 142 410 068 9 995 1 528 8 467 51 421 5 434 45 987
2006. 304 022 925 882 510 734 415 148 10 385 1 726 8 659 53 007 5 985 47 022
2007. 326 792 944 076 512 289 431 787 11 162 1 856 9 306 56 005 6 431 49 574
Izvor:DZS, SLJH 2008.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

52

14. Obrazovanje

Tablica 14.1. Učenici koji su završili osnovnu školu (NSKO 2)
Godina ukupno uĉenici uĉenice
1997. 52376 26773 25603
1998. 54522 27966 26556
1999. 52285 26658 25627
2000. 53839 27380 26459
2001. 52982 26990 25992
2002. 53368 27235 26133
2003. 51211 26250 24961
2004. 50088 25644 24444
2005. 50173 25538 24635
2006. 49578 25489 24089
2007. 46814 24046 22768
Izvor:DZS, SLJH 2008


Grafikon 14.1. Učenici koji su završili osnovnu školu

Izvor:DZS, SLJH 2008

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
učenici
učenice
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

53

Tablica 14.2. Učenici koji su završili srednju školu (NSKO 2)
Godina ukupno uĉenici uĉenice
1997. 51005 25396 25609
1998. 51165 25603 25562
1999. 50928 25435 25493
2000. 49081 24025 25056
2001. 48203 24085 24118
2002. 47057 23162 23895
2003. 47092 23384 23708
2004. 48548 23848 24700
2005. 47698 23536 24162
2006. 46551 22874 23677
2007. 45823 22399 23424
Izvor:DZS, SLJH 2008

Grafikon 14.2. Učenici koji su završili srednju školu (NSKO 2)

Izvor:DZS, SLJH 2008

20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
učenici
učenice
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

54

Tablica 14.3. Studenti koji su diplomirali na visokim učilištima (NSKO 5)
Godina ukupno studenti -
struĉni
studij
studentice -
struĉni
studij
ukupno studenti-
sveuĉilišni
studij
studentice-
sveuĉilišni
studij
1997. 3657 2019 1638 7803 3489 4314
1998. 4419 2374 2045 8867 3759 5108
1999. 4468 2314 2154 8847 3653 5194
2000. 4626 2419 2207 8884 3585 5299
2001. 5432 2373 3059 8378 3416 4962
2002. 5453 2649 2804 9415 3733 5682
2003. 6489 2864 3625 9243 3753 5490
2004. 8029 3282 4747 9362 3724 5638
2005. 8458 3432 5026 9732 3913 5819
2006. 8919 3765 5154 10647 4207 6440
2007. 9929 4292 5637 11040 4497 6543
Izvor:DZS, SLJH 2008

Grafikon 14.3. Studenti koji su diplomirali na visokim učilištima (NSKO 5)
Izvor:DZS, SLJH 2008

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
studenti - stručni studij
studentice - stručni studij
studenti- sveučilišni studij
studentice- sveučilišni studij
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

55

Tablica 14.4. Učenici koji su završili osnovnu i srednju školu
2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007.
Osnovne škole
(VIII. razred; NSKO 2)
50859 49758 49905 49241 46531
Srednje škole (NSKO 3) 46578 48048 47138 46042 45293
Gimnazije 12258 12505 12042 12288 12228
Strukovne škole 33568 34711 34262 32893 32217
Umjetniĉke škole 752 832 834 861 848
Izvor:DZS, SLJH 2008

Grafikon 14.4. Studenti koji su upisani na fakultete

Izvor:DZS, SLJH 2008

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
STUDENTI UPISANI NA FAKULTETE
studenti
studentice
redovni - studenti
redovni - studentice
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

56

Tablica 14.5. Studenti upisani na visoka učilišta
Visoka
učilišta
Upisani studenti
ukupno studenti studentice I.
godina
od toga redoviti studenti
ukupno studenti studentice I.
godina
Ukupno
2003./2004. 102 120822 55865 64957 47491 88991 40851 48140 34595
2004./2005. 103 128670 59429 69241 50050 92052 42173 49879 35852
2005./2006. 110 132952 61017 71935 48540 97329 44351 52978 36738
2006./2007. 114 136129 62458 73671 49065 100455 45559 54896 37008
2007./2008. 115 138126 62749 75377 50990 101922 45633 56289 36037
Veleuĉilišta
2003./2004. 7 13198 8879 4319 6538 6495 4418 2077 3292
2004./2005. 6 12474 8450 4024 6093 5940 4071 1869 3176
2005./2006. 9 14420 8543 5877 6312 7704 4557 3147 3915
2006./2007. 13 16141 9582 6559 7984 9341 5567 3774 5343
2007./2008. 14 18735 10736 7999 10012 10701 6213 4488 5714
Visoke škole
2003./2004. 24 14595 5227 9368 5669 9551 3055 6496 3561
2004./2005. 24 13334 4407 8927 4722 8874 2599 6275 3307
2005./2006. 23 11116 4226 6890 4416 7331 2409 4922 2912
2006./2007. 22 9413 4680 4733 3518 4891 2066 2825 1887
2007./2008. 21 7054 4012 3042 2977 3463 1833 1630 1512
Fakulteti
2003./2004. 67 91976 41313 50663 35000 71892 32932 38960 27458
2004./2005. 67 101688 46072 55616 38892 76064 35003 41061 29026
2005./2006. 72 105908 47639 58269 37374 80786 36776 44010 29473
2006./2007. 73 109095 47602 61493 37158 84743 37332 47411 29373
2007./2008. 74 110720 47345 63375 37586 86141 36931 49210 28396
Umjetniĉke akademije
2003./2004. 4 1053 446 607 284 1053 446 607 284
2004./2005. 5 1174 500 674 343 1174 500 674 343
2005./2006. 6 1508 609 899 438 1508 609 899 438
2006./2007. 6 1480 594 886 405 1480 594 886 405
2007./2008. 6 1617 656 961 415 1617 656 961 415
Izvor:DZS, SLJH 2008.


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

57


Tablica 14.6. Upisana djeca, učenici i studenti prema razinama obrazovanja na početku školske godine
Izvor:DZS, SLJH 2008

Predškolsko obrazovanje NSKO 0 Osnovno obrazovanje NSKO
1 i 2
Srednje obrazovanje NSKO 3 Visoko obrazovanje NSKO 5
Dječji vrtići i
druge
pravne
ustanove
Djeca Odgojitelji i
učitelji
Škole Učenici Učitelji Škole Učenici Nastavnici Visoka
učilišta
Studenti Nastavnici i
suradnici u
nastavi*

Godina
1997./1998. 980 82894 6201 2127 423165 26199 577 199863 16942 69 90021 6253
1998./1999. 1003 81288 6359 2140 418971 26116 614 200416 17836 94 91874 6748
1999./2000. 1034 84526 6372 2144 413468 26820 627 196023 18436 93 96798 7563
2000./2001. 1036 84023 6374 2141 405682 27147 634 195120 19325 93 100297 7701
2001./2002. 1051 85553 6566 2134 400100 27502 645 195000 19718 95 107911 7622
2002./2003. 1067 85742 6783 2139 395702 27905 650 196147 19733 100 116434 8132
2003./2004. 1067 86312 7020 2138 393421 28335 665 195340 20073 102 120822 7917
2004./2005. 1190 88930 7376 2141 391744 29485 665 192076 20701 103 128670 8764
2005./2006. 1205 89571 7715 2140 387952 30131 683 189661 21835 110 132952 9486
2006./2007. 1244 90947 8079 2146 382441 30450 693 187977 22573 114 136129 13075
2007./2008. 1288 93274 8615 2133 376100 30877 705 184183 22975 115 138126 13866
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

58

Tablica 14.7. Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima prema
spolu u ak. g. 2007/2008
Izvor:DZS, SLJH 2008
Tablica 14.8. Studenti koji su diplomirali na stručnom i sveučilišnom studiju (NSKO 5)

Ukupno Redoviti
2004. 2005. 2006. 2007. muškarci ţene 2004. 2005. 2006. 2007. muškarci ţene
Fakulteti
12436 13081 14253 16208 6210 9998 8944 8825 9621 10747 4099 6648
Struĉni
studij
3275 3582 3871 5456 1826 3630 1273 1369 1500 2374 727 1647
Sveuĉilišni
studij
9161 9499 10382 10752 4384 6368 7671 7456 8121 8373 3372 5001
Izvor:DZS, SLJH 2008
Tablica 14.9. Studenti upisani na magistarski ili poslijediplomski specijalistički studij na
visokim učilištima (NSKO 5)
2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 2006./2007.
Ukupno 4959 5034 2378 2101
Magistarski studij 4959 5034 1605 220
Specijalistiĉki studij 0 0 773 1881
Izvor:DZS, SLJH 2008
Tablica 14.10. Doktorandi – osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti na visokim
učilištima prema spolu (NSKO 6)
2005./2006. 2006./2007.
ukupno muškarci ţene ukupno muškarci ţene
Ukupno 1316 701 615 1766 965 801
Upisali doktorski studij 1170 630 540 1635 903 732
Prijavili doktorat 146 71 75 131 62 69
Izvor:DZS, SLJH 2008
ukupno
muškarci
ukupno
ţene
ukupno
ukupno
Dr.Sc.
muškarci
Dr.Sc.
ţene
Dr.Sc.
ukupno
Mr.Sc. i
Mr.
muškarci
Mr.Sc. i
Mr.
ţene
Mr.Sc.
I Mr.
Visoka
uĉilišta –
ukupno
13866 8093 5773 6419 4243 2176 2705 1407 1298
Veleuĉilišta 1790 1107 683 571 439 132 347 236 111
Visoke
škole
692 471 221 265 202 63 227 145 82
Institut 20 18 2 16 15 1 3 2 1
Fakulteti 9443 5404 4039 4998 3213 1785 1808 871 937
Sveuĉilišta
– Odjeli
1207 648 559 486 320 166 223 111 112
Umjetniĉke
akademije
714 445 269 83 54 29 97 42 55
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

59

15. Zdravstvo i socijalna skrb

Tablica 15.1. Zdravstveni djelatnici i stacionarne ustanove

Zdravstveni djelatnici Stacionarne ustanove
doktori
medicine
doktori
stomatologije,zubari s
višom i srednjom
stručnom spremom
farmaceuti
s visokom
stručnom
spremom
s višom
stručnom
spremom
sa srednjom
stručnom
spremom
s niţom
stručnom
spremom
postelje,
tis.
ispisani
bolesnici,tis.
bolesnički
dani,tis.
1997. 9315 1457 1611 702 5806 21348 731 27 682 8786
1998. 8600 1121 1550 702 5688 20529 621 27 686 8621
1999. 8046 769 1502 698 5594 19752 578 27 683 8415
2000. 7751 664 1493 691 5606 19565 573 27 689 8213
2001. 7779 615 1575 682 5616 19446 531 27 701 8267
2002. 7790 548 1620 679 5630 19470 496 25 697 7780
2003. 7993 572 1672 697 5597 19588 411 25 720 7916
2004. 8189 583 1723 710 5742 19856 413 25 726 7754
2005. 8216 581 1803 704 5894 20032 393 24 737 7587
2006. 8406 586 1867 736 6110 20458 370 24 752 7479
2007. 9030 691 1 931 797 6401 21079 372 24 750 7390
Izvor:DZS, SLJH 2008


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

60


Grafikon 15.1. Zdravstveni djelatnici od 1997. do 2007.

Izvor:DZS, SLJH 2008


Tablica 15.2. Zdravstvene ustanove od 2003. do 2007.
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Zavodi za javno zdravstvo 21 21 21 21 22
Opće bolnice 23 22 22 22 22
Klinike 14 14 14 14 14
Specijalne bolnice 36 36 37 35 38
Domovi zdravlja 69 47 47 47 50
Ljekarne 163 168 172 177 176
Poliklinike 257 278 300 314 321
Ustanove za njegu 138 145 148 153 156
Ustanove za medicinu rada - - - 12 13
Ostale zdravstvene ustanove 21 27 41 7 7
Trgovaĉka društva za
obavljanje zdravstvene
djelatnosti
- - - 46 91
Izvor:DZS, SLJH 2008


0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
doktori medicine doktori stomatologije,zubari s višom i srednjom stručnom spremom
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

61

Tablica 15.3. Korisnici i usluge socijalne skrbi
Korisnici socijalne skrbi Usluge socijalne skrbi
ukupno maloljetni punoljetni ukupno
maloljetnim
korisnicima
punoljetnim
korisnicima
1997. 211159 48633 162526 693267 174004 519263
1998. 238920 56122 182798 605518 161871 443647
1999. 258976 60357 198619 628598 177792 450806
2000. 282312 61045 221267 719666 191170 528496
2001. 310254 63481 246773 787262 191505 595757
2002. 333742 66294 267448 778142 179340 598802
2003. 356467 69209 287258 736935 186601 550334
2004. 382313 70778 311535 755863 192631 563232
2005. 401574 73296 328278 750428 184756 565672
2006. 393033 74931 318102 730157 161494 568663
2007. 397326 79479 317847 712403 146399 566004
Izvor:DZS, SLJH 2008

Tablica 15.4. Korisnici socijalne pomodi
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno 169508 170086 170897 170584 152798
Pomoći za uzdrţavanje 121515 120916 119470 112508 102953
Jednokratne pomoći 47993 49170 51427 58076 49845
Izvor:DZS, SLJH 2008

Tablica 15.5. Rashodi od socijalne pomodi
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno 556628248 552577962 541949910 538219393 486318567
Pomoći za
uzdrţavanje
501129294 500425456 497752643 479792545 440921570
Jednokratne pomoći 55498954 52152506 44197267 58426848 45396997
Izvor:DZS, SLJH 2008


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

62

Tablica 15.6. Zdravstveno osigurane osobe – prosjek
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno 4296955 4303087 4330493 4357552 4361008
Aktivni radnici 1389096 1412445 1450057 1505547 1547523
Aktivni seljaci 85632 77332 69684 63270 57906
Umirovljenici 1000408 1005342 1007865 1015823 1023903
Nezaposleni 375258 388915 404236 403988 388286
Ostali osiguranici 139989 140710 140783 138195 133186
Ĉlanovi obitelji 1299407 1272912 1253903 1227569 1207595
Prognanici 7165 5431 3965 3160 2609
Izvor:DZS, SLJH 2008

Tablica 15.7. Korisnici mirovina prema vrsti mirovine, prosječnom stažu i
prosječnoj mirovini, stanje 31. prosinca 2007.
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno Broj korisnika 45664 40513 47050 51156 51545
Starosna Broj korisnika 23742 18996 23986 26037 25036
Prosječan staţ 30 31 32 33 34
Prosječna starosna mirovina u kunama 1463,49 1383,2 1245,85 1317,99 1772,42
Invalidska Broj korisnika 7188 6948 7496 9674 10987
Prosječan staţ 24 23 23 24 24
Prosječna invalidska mirovina u kunama 1098,37 1215,53 1082,87 1157,66 1574,64
Obiteljska Broj korisnika 14734 14569 15568 15445 15552
Prosječna obiteljska mirovina u kunama 1238,19 1364,06 1337,12 1386,14 1567,89

Izvor:DZS, SLJH 2008


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

63

Grafikon 15.2. Korisnici mirovina prema vrsti mirovine, prosječnom stažu i prosječnoj
mirovini, stanje 31. prosinca 2007.

Izvor:DZS, SLJH 2008

Tablica 15.8. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja i spolu,
stanje 31. Prosinca
Fond Spol 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Ukupno ukupno 1443995 1460105 1498877 1538170 1579463
muškarci 800170 805579 825733 845839 865574
ţene 643825 654526 673144 692331 713889
Radnici i s njima izjednaĉene osobe ukupno 1301994 1324474 1368402 1412215 1457676
muškarci 713417 720059 742302 764296 786035
ţene 588577 604415 626100 647919 671641
Obrtnici ukupno 82775 83840 83749 82736 81963
muškarci 58457 59313 59240 58663 58304
ţene 24318 24527 24509 24073 23659
Poljoprivrednici ukupno 59226 51791 46726 43219 39824
muškarci 28296 26207 24191 22880 21235
ţene 30930 25584 22535 20339 18589
Izvor:DZS, SLJH 2008.

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
V
i
s
i
n
a

m
i
r
o
v
i
n
e

u

k
u
n
a
m
a
Godina
Prosječna starosna mirovina u
kunama
Prosječna invalidska mirovina
u kunama
Prosječna obiteljska mirovina
u kunama
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

64

Tablica 15.9. Doktori medicine, zubni terapeuti i farmaceuti od 1997. do 2007.
Godina Doktori medicine Zubni terapeuti Farmaceuti
1997. 9315 1457 1611
1998. 8600 1121 1550
1999. 8046 769 1502
2000. 7751 664 1493
2001. 7779 615 1575
2002. 7790 548 1620
2003. 7993 572 1672
2004. 8189 583 1723
2005. 8216 581 1803
2006. 8406 586 1867
2007. 9030 691 1931
Izvor:DZS, SLJH 2008

Slika 15.3. Doktori medicine, zubni terapeuti i farmaceuti od 1997. do 2007.

Izvor:DZS, SLJH 2008

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Doktori medicine Zubni terapeuti
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

65

16. Pravosuđe

Tablica 16.1. Pokrenuti građanski sporovi prema vrsti spora
2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ukupno 132896 109054 101527 100252 105 115
Braĉni i porodiĉni odnosi 9183 8960 10724 10771 11 428
Rastava braka 6628 6238 7415 7338 7 609
Uzdrţavanje 1797 1751 1870 2181 2 475
Ostalo 758 971 1439 1252 1 344
Nasljeđivanje 1274 1466 1280 876 516
Stvarno pravo 20929 23241 24215 21013 25 013
Smetanje posjeda 2296 2374 2499 2248 2 399
Ostalo 18633 20867 21716 18765 22 614
Ugovori i pravni poslovi 9051 8375 6828 5556 5 129
Stambeni odnosi 3059 2662 2096 1854 1 758
Odnosi odgovornosti za štetu 20071 17502 17735 20291 19 638
Radni odnosi 46243 23646 11547 10206 11 481
Ostali sporovi 23086 23202 27102 29685 30 152
Izvor:DZS, SLJH 2009.

Grafikon 16.1. Pokrenuti građanski sporovi prema vrsti spora

Izvor:DZS, SLJH 2009.
11%
0%
24%
5%
1%
19%
11%
29%
POKRENUTI GRAĐANSKI SPOROVI PREMA VRSTI SPORA U 2008.
Bračni i porodični odnosi
Nasljeđivanje
Stvarno pravo
Ugovori i pravni poslovi
Stambeni odnosi
Odnosi odgovornosti za štetu
Radni odnosi
Ostali sporovi
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

66

Grafikon 16.2. Punoljetni počinitelji kaznenih djela (ukupno)

Izvor:DZS, SLJH 2010
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
PUNOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA
Prijave
Optužbe
Osude
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

67

17. Poslovni subjekti po županijama

Tablica 17.1. Poslovni subjekti prema aktivnosti i pravno ustrojbenim oblicima, stanje 31. prosinca 2009.
Registrirane
pravne
osobe-
ukupno
Aktivne pravne
osobe-ukupno
Trgovačka društva Poduzeća
1)
i zadruge
2)
Ustanove, tijela, udruge, fondovi i
organizacije
Subjekti u obrtu i
slobodnim
zanimanjima
registrirana aktivna registrirani aktivni registrirani aktivni
Republika Hrvatska 269 856 131 886 134 390 105 513 78 597 5 898 56 869 20 475 96 776
Zagrebaĉka ţupanija 16 525 7 880 7 826 6 362 5 694 531 3 005 987 6 339
Krapinsko-zagorska ţupanija 4 833 2 224 1 892 1 547 1 362 137 1 579 540 2 831
Sisaĉko-moslavaĉka ţupanija 6 629 2 650 1 960 1 612 2 088 232 2 581 806 2 525
Karlovaĉka ţupanija 5 624 2 660 2 337 1 937 1 386 125 1 901 598 2 456
Varaţdinska ţupanija 7 655 3 783 3 696 2 991 1 775 109 2 184 683 3 195
Koprivniĉko-kriţevaĉka ţupanija 4 659 2 219 1 971 1 453 1 256 271 1 432 495 1 638
Bjelovarsko-bilogorska ţupanija 5 166 2 331 2 305 1 661 1 124 157 1 737 513 1 762
Primorsko-goranska ţupanija 22 704 11 670 12 495 9 686 6 003 381 4 206 1 603 10 107
Liĉko-senjska ţupanija 2 164 986 831 654 439 47 894 285 1 128
Virovitiĉko-podravska ţupanija 2 940 1 391 1 125 883 589 102 1 226 406 1 250
Poţeško-slavonska ţupanija 2 837 1 092 862 692 922 75 1 053 325 1 234
Brodsko-posavska ţupanija 5 610 2 234 2 281 1 661 1 542 104 1 787 469 2 914
Zadarska ţupanija 8 416 4 085 3 851 3 128 2 628 249 1 937 708 5 044
Osjeĉko-baranjska ţupanija 10 250 5 662 5 355 4 122 736 174 4 159 1 366 4 705
Šibensko-kninska ţupanija 6 103 2 780 2 631 2 075 1 971 158 1 501 547 2 622
Vukovarsko-srijemska ţupanija 4 769 2 449 2 143 1 559 432 130 2 194 760 2 982
Splitsko-dalmatinska ţupanija 32 931 14 297 15 092 11 823 12 580 370 5 259 2 104 11 715
Istarska ţupanija 20 783 11 302 12 170 9 804 5 477 255 3 136 1 243 8 282
Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija 6 820 4 242 4 031 3 431 657 116 2 132 695 3 632
Međimurska ţupanija 5 913 3 232 3 014 2 517 1 553 278 1 346 437 1 731
Grad Zagreb 86 525 42 717 46 522 35 915 28 383 1 897 11 620 4 905 18 684
Izvor:DZS, SLJH 2010.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG

68Grafikon 17.1. Registrirane i aktivne pravne osobe u RH (po županijama) 2009. godine

Izvor:DZS, SLJH 2010.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
P
r
a
v
n
e

o
s
o
b
e
Županija
Registrirane i aktivne pravne osobe u RH u 2009.
Registrirane pravne osobe-ukupno
Aktivne pravne osobe-ukupno
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG69

18. Državni proračun

Tablica 18.1. Prihodi državnog proračuna (u tis. kn)
Prihodi 2007. 2008. 2009.
Ukupno 108 320 595 115 772 655 110 257 947
Porezi 64 234 530 69 572 699 63 678 926
Porezi na prihod, dobit i kapitalnu dobit 10 589 083 12 252 205 10 839 269
Od toga
Porez na dohodak 1 772 708 1 687 502 1 399 411
Porez na dobit 8 816 375 10 564 703 9 439 858
Porezi na imovinu 578 621 635 930 532 297
Porezi na dobra i usluge 51 099 930 54 482 172 49 238 277
Od toga
Opći porezi na dobra i usluge 37 916 509 41 474 566 37 173 833
Od toga
Porez na dodanu vrijednost 37 747 987 41 308 036 37 050 354
Trošarine 12 168 666 11 875 126 10 998 910
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 1 641 478 1 900 865 1 721 164
Ostali porezi 325 418 301 527 1 347 919
Socijalni doprinosi 37 203 486 40 703 484 39 994 739
Pomoći 428 038 468 634 616 307
Ostali prihodi 6 454 541 5 027 838 5 967 975
Izvor:DZS, SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG70

Slika 18.1. Struktura poreznih prihoda državnog proračuna 2009.god.

Izvor:DZS, SLJH 2010.

Tablica 18.2. Rashodi državnog proračuna (u tis. kn)
Rashodi 2007. 2008. 2009.
Ukupno 108 007 605 115 292 426 117 923 992
Naknade zaposlenima 27 545 141 29 948 535 31 289 325
Korištenje dobara i usluga 7 162 402 8 113 694 7 363 814
Kamate 4 535 008 4 683 219 5 225 174
Subvencije 6 492 010 6 859 512 6 710 033
Pomoći 8 363 202 5 783 063 5 559 586
Socijalne naknade 48 175 989 52 593 214 56 148 498
Ostali rashodi 5 733 853 7 311 189 5 627 562
Izvor:DZS, SLJH 2010.

17%
1%
77%
3%
2%
Porezi na prihod, dobit i
kapitalnu dobit
Porezi na imovinu
Porezi na dobra i usluge
Porezi na međunarodnu
trgovinu i transakcije
Ostali porezi
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG71

Slika 19.2. Struktura rashoda državnog proračuna 2009.god

Izvor:DZS, SLJH 2010.

Tablica 18.3. Ostvarenje konsolidirane središnje države (u tis. kn)
Ostvarenje
2007. 2008. 2009.
PRIHODI 113 386 165 120 036 688 114 086 889
Drţavni proraĉun 108 296 963 115 766 517 110 521 211
Izvanproraĉunski korisnici 5 089 202 4 270 171 3 835 678
RASHODI 109 074 989 118 686 014 120 553 914
Drţavni proraĉun 103 004 916 113 309 501 116 255 187
Izvanproraĉunski korisnici 6 070 073 5 376 513 4 298 727
Izvor:DZS, SLJH 2010.
Tablica 18.4. Ostvarenje konsolidirane opde države (u tis. kn)

Ostvarenje
2007. 2008. 2009.
PRIHODI 126 716 000 134 737 775 128 087 106
Drţavni proraĉun 108 296 963 115 766 517 110 251 211
Izvanproraĉunski korisnici 5 040 018 4 223 781 3 804 235
Proraĉuni jedinica lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave
13 379 019 14 747 477 14 031 660
RASHODI 118 770 466 130 258 596 132 450 162
Drţavni proraĉun 100 936 318 111 299 734 114 305 037
Izvanproraĉunski korisnici 6 015 102 5 308 117 4 217 593
Proraĉuni jedinica lokalne i podruĉne
(regionalne) samouprave
11 819 046 13 650 745 13 927 532
Izvor:DZS, SLJH 2010.
26%
6%
4%
6%
5%
48%
5%
Naknade zaposlenima
Korištenje dobara i usluga
Kamate
Subvencije
Pomodi
Socijalne naknade
Ostali rashodi
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG72

19. Novac

Tablica 19.1. Monetarni i kreditni agregati na kraju razdoblja (u mil. kn)
Godina
Primarni
novac
Novĉana
masa M1
Novĉana
masa
M1a
Ukupna
likvidna
sredstva
M4
Neto
domaća
aktiva
Plasmani
Mjeseĉne stope rasta, %
primarni
novac
Novĉana
masa M1
Novĉana
masa
M1a
Ukupna
likvidna
sredstva
M4
Neto
domaća
aktiva
Plasmani
2000. 11 717,3 18 030,3 18 256,4 73 061,1 44 043,9 60 883,8 7,32 10,04 9,89 3,66 10,46 2,66
2001. 17 803,2 23 703,5 23 936,5 106 071,4 57 410,0 74 964,5 8,01 13 11,96 11,65 3,4 1,16
2002. 23 027,9 30 869,8 31 876,7 116 141,8 83 324,4 97 463,7 10,72 6,11 6,79 1,65 7,92 2,15
2003. 30 586,2 33 888,7 34 630,9 128 893,1 96 121,7 111 661,4 8,9 1,78 1,93 0,14 3,11 0,66
2004. 33 924,4 34 562,1 35 186,5 139 947,7 108 205,1 127 308,6 8,69 2,86 2,68 0,23 2,15 1,99
2005. 40 390,8 38 817,1 39 855,4 154 647,0 131 343,2 149 168,3 9,38 4,34 3,87 -0,02 1,84 1,94
2006 46 331,2 48 521,0 49 141,7 182 458,6 154 844,1 183 379,5 3,17 4,75 4,07 1,57 3,38 2,99
2007. 51 923,9 57 878,3 58 663,4 215 822,1 166 375,5 210 828,4 3,73 6,71 6,62 3,95 3,54 2,65
2008. 49 743,0 55 222,3 56 044,6 225 018,5 183 279,1 232 982,1 -9,89 8,17 8,49 3,17 5,68 1,96
2009. 56 141,9 47 181,7 47 760,5 223 094,6 178 083,2 231 661,9 4,55 3,13 3,25 -0,23 -0,91 0,10
Izvor:DZS, SLJH 2010.


GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG73

Tablica 19.2. Odabrane kamatne stope na godišnjoj razini (u %)
Godina
Aktivne kamatne stope
Kamatne
stope na
trţištu
novca
Prosjeĉne aktivne vagane kamatne Prosjeĉne pasivne vagane kamatne
eskontna
stopa HNB-
a
repo stopa
HNB-a
kamatna
stopa na
lombardne
kredite
na kunske
kredite bez
valutne
klauzule
na kunske
kredite s
valutnom
klauzulom
na
kredite
odobrene
u eurima
na kunske
depozite
bez
valutne
klauzule
na štedne
depozite po
viđenju i oroĉene
depozite s
valutnom
klauzulom
na
devizne
depozite
1998. 5,9 - 12 10,71 16,06 13,04 6,95 4,11 7,47 3,98
1999. 7,9 - 13 10,06 13,54 12,53 6,75 4,27 6,62 4,23
2000. 5,9 - 12 3 10,45 10,74 7,7 3,4 5,54 3,47
2001. 5,9 - 10 2,35 9,51 9,29 5,94 2,76 4,58 2,6
2002. 4,5 - 9,5 1,12 10,91 8,25 5,91 1,55 2,92 2,55
2003. 4,5 - 9,5 6,50 11,45 7,07 5,62 1,66 3,48 2,22
2004. 4,5 - 9,5 4,83 11,44 6,89 5,34 1,83 4,17 2,65
2005. 4,5 3,5 7,50 3,28 9,91 6,18 5,29 1,58 3,99 2,61
2006. 4,5 3,5 7,5 3,00 9,07 6,3 5,65 1,91 3,67 2,94
2007. 9 4,06 7,5 6,48 9,32 6,73 6,79 2,67 3,98 3,44
2008. 9 6 9 6,23 10,71 7,73 7,08 2,92 4,09 3,97
2009. 9 - 9 1,30 11,12 8,28 6,98 2,22 3,01 3,98
Izvor:DZS, SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG74

Slika 19.1. Odabrane prosječne kamatne stope (u %)

Izvor: izrada autora


0
2
4
6
8
10
12
14
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Prosječne aktivne vagane kamatne stope na kunske kredite s valutnom klauzulom
Prosječne pasivne vagane kamatne stope na devizne depozite
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG75

20. Poljoprivreda

Tablica 20.1. Pregled razvoja poljoprivrede

Indeksi poljoprivredne
proizvodnje
Proizvodnja Stoka i perad, tis.
baza Ø 1957.-
1963.
veriţni
indeksi
pšenice kukuruza goveda svinje ovce perad
ukupno, tis. t po ha, t ukupno, tis. t po ha, t
1997. 144 103 834 4,0 2 183 5,9 451 1 176 453 10 945
1998. 158 110 1 020 4,2 1 982 5,3 443 1 166 427 9 959
1999. 153 97 558 3,3 2 135 5,6 438 1 362 488 10 871
2000. 138 90 865 4,7 1 190 4,1 427 1 233 528 11 256
2001. 149 108 812 4,4 1 733 5,7 438 1 234 539 11 747
2002. 161 108 823 4,6 1 956 6,4 417 1 286 580 11 665
2003. 135 90 506 3,2 1 280 4,2 444 1 347 587 11 778
2004. 143 108 801 4,9 1 932 6,3 466 1 489 721 11 185
2005. 127 106 602 4,1 2 207 6,9 471 1 205 796 10 640
2006. 132 104 805 4,6 1 935 6,5 483 1 489 680 10 088
2007. 127 98 812 4,6 1 425 4,9 467 1 348 646 10 053
2008. 135 108 858 5,5 2 505 8,0 454 1 104 643 10 015
2009. - 100 936 5,2 2 183 7,4 447 1 250 613 10 787
Izvor:DZS, SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG76

Slika 20.1. Indeks poljoprivredne proizvodnje (prosjek 1957.-1963.)

Izvor: izrada autora
Tablica 20.2. Verižni indeksi poljoprivredne proizvodnje
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Poljoprivreda
− ukupno
90 108 108 90 108 106 104 98 108 100
Biljna
proizvodnja
85 112 109 78 129 103 105 97 117 97
Stočarstvo 95 103 107 104 90 107 103 98 99 104
Izvor:DZS, SLJH 2010.

Tablica 20.3. Korištena poljoprivredna površina po kategorijama (u tis. ha)
Godina Poljoprivredna
površina
Oranice i
vrtovi
Voćnjaci Vinogradi Trajni
travnjaci
2005. 1 211 865 30 30 265
2006. 1 230 873 32 31 273
2007. 1 202 847 33 32 270
2008. 1 289 855 36 33 342
2009. 1 300 863 37 34 343
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG77

Slika 20.2. Korištene poljoprivredne površine (u tis. ha)

Izvor: izrada autora
Tablica 20.4. Površine šuma (u ha)
Površine šuma,
stanje 31.XII. 2008.
Površine šuma prema vlasništvu,
stanje 31. XII. 2009.
ukupno drţavne
šume
privatne
šume
Ukupno 2 227 416 2 233 354 1 656 764 576 590
Od toga:
Bjelogorica 1 801 630 1 810 890 1 249 073 561 817
Crnogorica 317 182 313 351 309 812 3 539
Degradirane sastojine
(šikare, šibljici, makije,
garizi)
108 604 109 113 97 879 11 234
Izvor:DZS, SLJH 2010.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Poljoprivredna površina Oranice i vrtovi Vodnjaci
Vinogradi Trajni travnjaci
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG78

21. Energija

Tablica 21.1. Uvoz i izvoz električne energije (u GWh)
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Uvoz 4 386 3 744 3 923 4 499 5 339 8 802 8 374 7 926 8 249 7 651
Izvoz 386 588 792 1 142 2 296 4 323 3 306 1 948 2 140 2 578
Izvor:DZS, SLJH 2010.

Slika 22.1. Uvoz i izvoz električne energije (u GWh)

Izvor: izrada autora
Tablica 21.2. Proizvodnja, uvoz i izvoz prirodnog plina (u mil. Sm
3
)
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Proizvodnja 1 551 1 659 2 011 2 121 2 189 2 198 2 283 2 715 2 892 2 729
Uvoz 1 109 1 108 1 083 1 084 1 139 1 054 1 134 1 127 1 055 1 227
Izvoz - - 246 362 342 348 446 896 751 696
Izvor:DZS, SLJH 2010.0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Uvoz Izvoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG79

Slika 21.2. Proizvodnja, uvoz i izvoz prirodnog plina (u mil. Sm3)

Izvor: izrada autora
Tablica 21.3. Proizvodnja, uvoz i izvoz sirove nafte (u tis. tona)
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ukupna
proizvodnja
1 293 1 214 1 121 1 108 1 052 1 001 946 917 879 835
Uvoz 4 477 3 914 3 908 3 908 3 767 4 198 3 999 3 799 4 198 3 473
Izvoz 130 35 - - - - - - - -
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Proizvodnja Uvoz Izvoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG80

Slika 21.3. Proizvodnja, uvoz i izvoz sirove nafte (u tis. tona)

Izvor: izrada autora
Tablica 21.4. Proizvodnja primarne energije (PJ)
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
UKUPNO 186,46 183,32 196,12 185,94 183,87 204,4 197,23 208,76 195,57 197,28
Ugljen 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ogrjevno
drvo
13,92 15,64 12,24 12,39 15,96 15,86 14,77 17,18 15,11 16,58
Sirova
nafta
54,68 51,35 47,52 47 44,61 42,44 40,11 38,9 37,27 35,42
Prirodni
plin
55,62 59,4 70,85 74,54 76,82 77,08 79,75 94,26 100,13 94,06
Vodna
snaga
61,87 56,93 65,51 52,01 46,48 69 62,4 58,18 42,22 50,19
Ostali
obnovljivi
izvori
0 0 0 0 0 0,02 0,2 0,24 0,84 1,03
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ukupna proizvodnja Uvoz Izvoz
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG81

Slika 21.4. Struktura proizvodnje primarne energije

Izvor: izrada autora
Tablica 21.5. Potrošnja energije (PJ)
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
UKUPNO 369,77 359,62 371,58 376,44 395,94 412,04 411,66 410,56 416,91 413,24
Ugljen 8,04 17,15 19,36 23,09 26,18 29,7 32,95 31,61 33,74 34,65
Ogrjevno
drvo
13,92 15,64 12,24 12,39 15,96 15,86 14,77 15,28 13,31 13,38
Tekuća
goriva
183,4 160,52 164,25 175,17 192,84 179,61 181,87 185,15 189,70 180,15
Prirodni
plin
94,05 94,98 98,86 101,1 100,45 104,66 101,06 99,86 114,22 110,22
Vodna
snaga
61,86 56,93 65,51 52,01 46,48 69 62,4 58,18 42,22 50,19
Električna
energija
8,5 14,4 11,36 12,68 14,03 13,19 18,41 20,24 22,90 23,68
Ostali
obnovljivi
izvori
0 0 0 0 0 0,02 0,2 0,24 0,82 0,97
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ostali obnovljivi izvori
Vodna snaga
Prirodni plin
Sirova nafta
Ogrjevno drvo
Ugljen
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG82

Slika 21.5. Struktura potrošnje energije

Izvor: izrada autora

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Ostali obnovljivi izvori
Električna energija
Vodna snaga
Prirodni plin
Tekuda goriva
Ogrjevno drvo
Ugljen
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG83

22. Građevinarstvo

Tablica 22.1. Građevinarstvo
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Indeksi fiziĉkog obujma građevinskih radova
Ø 2005. = 100 68,8 71,3 80,4 98,8 100,8 100,0 109,4 112,1 125,3 117,1
Indeksi prosjeĉnih cijena prodanih novih stanova po 1m
2

Ø 2005. = 100 82,9 79,3 79,9 81,8 97,3 100,0 102,9 118,6 127,9 116,2
Veriţni
indeksi
96,5 95,7 100,8 102,4 118,9 102,8 102,9 115,3 107,8 90,9
Izvor:DZS, SLJH 2010.

Slika 22.1. Indeksi – građevinarstvo

Izvor: izrada autora
Tablica 22.2. Prosječne cijene prodanih novih stanova po 1m
2

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Republika
Hrvatska
8 688 8 306 8 366 8 569 8 978 8 912 8 939 11 252 12 095 11 944
Zagreb 9 489 9 317 9 296 10 241 10 450 9 228 9 159 12 308 14 315 14 100
Ostala naselja 7 141 6 863 7 397 7 033 7 831 8 522 8 658 9 803 9 703 10 110
Izvor:DZS, SLJH 2010.

0
20
40
60
80
100
120
140
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Ø 2005. = 100
Indeksi fizičkog obujma građevinskih radova
Indeksi prosječnih cijena prodanih novih stanova po 1m2
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG84

Slika 22.2. Kretanje prosječnih cijena prodanih novih stanova po 1m
2


Izvor: izrada autora
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Zagreb Ostala naselja
GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG85

23. Trgovina

Tablica 23.1. Trgovina na malo i veliko, verižni indeksi
Godina Trgovina na malo Trgovina na veliko
veriţni indeksi prometa veriţni indeks
zaposlenih
veriţni indeksi prometa veriţni indeksi
zaposlenih u tekućim
cijenama
u stalnim
cijenama
u tekućim
cijenama
u stalnim
cijenama
2001. 115,9 112,4 104,5 112,4 ... 96,1
2002. 111,8 111,6 114,1 118,6 … 112,4
2003. 112,3 110,7 104,7 118,7 ... 102,4
2004. 109,4 107,5 98,8 99,6 ... 96,9
2005. 106,5 102,8 102,4 104,8 … 99,5
2006. 106,7 104,2 103,1 106,1 … 100,8
2007. 106,1 103,0 119,9 110,5 … 123,7
2008. 106,2 99,7 ... 102,6 ... ...
2009. 93,7 92,5 ... 83,3 ... ...
Izvor:DZS, SLJH 2010.

Tablica 23.2. Promet u djelatnostima distributivne trgovine prema pretežnoj djelatnosti
poslovnih subjekata, NKD 2007.
Promet u tis. kuna, s PDV-om
2007. 2008. 2009. indeksi
2008./
2007.
2009./
2008.
Ukupno 286 924 683 298 690 926 252 052 246 104,1 84,4
Trgovinske djelatnosti 259 308 344 269 812 184 227 939 132 104,1 84,5
Motorna vozila 35 507 636 36 598 040 23 137 509 103,1 63,2
Trgovina na veliko 127 287 382 130 610 847 108 715 588 102,6 83,2
Trgovina na malo 96 512 326 102 603 297 96 086 035 106,3 93,6
Ostale djelatnosti 27 616 339 28 878 742 24 113 114 104,6 83,5
Izvor:DZS, SLJH 2010.

GOSPODARSTVO HRVATSKE – STATISTIČKI PRILOG
1. Geografija
Tablica 1.1. Površina RH i dužina kopnene granice
Površina, km2 ukupno kopno2) obalno more3) ukupno Sloveniji MaĎarskoj Duţina kopnenih granica, km1) prema Srbiji − Vojvodini Bosni i Hercegovini Crnoj Gori

87 661 56 594 31 067 2 374,9 667,8 355,5 317,6 1 011,4 22,6 Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.40 1) Uključujudi granice na rijekama, 2) Podaci Državne geodetske uprave (izračunani iz grafičke baze podataka službene evidencije prostornih jedinica), stanje 31. prosinca 2002., 3) Obalno more sastoji se od unutarnjih morskih voda (od obale do osnovne linije) i teritorijalnog mora (12 nautičkih milja od osnovne linije u smjeru otvorenog mora).

Tablica 1.2. Najznačajnije rijeke u Hrvatskoj
Duţina, km ukupno Dunav / Danube Sava Drava Mura Kupa Neretva Una Bosut Korana Bednja Lonja − Trebeš Ĉesma Vuka Dobra Cetina Glina u Republici Hrvatskoj Površina porječja, km2 ukupno u Republici Hrvatskoj Utječe u

2 857 945 707 438 296 225 212 186 134 133 133 124 112 104 101

188 562 505 ... 296 20 120 151 134 133 133 124 112 104 101 100

817 000 96 328 40 150 13 800 10 032 11 798 9 368 3 097 2 595 966 5 944 2 608 644 900 1 463 1 426

1 872 23 243 6 038 ... 10 032 430 636 2 572 2 595 966 5 944 2 608 644 900 1 463 1 426

Crno more Dunav Dunav Dravu Savu Jadransko more Savu Savu Kupu Dravu Savu Lonju Dunav Kupu Jadransko more Kupu

100 Izvor:DZS, SLJH 2010.,str.42

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->