P. 1
Istorija%20II%20godina

Istorija%20II%20godina

|Views: 231|Likes:
Published by Mihajlo Dore

More info:

Published by: Mihajlo Dore on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

NASTAVNA PROGRAMA PO

ISTORIJA
za II godina
GIMNAZISKO OBRAZOVANIE

Skopje, dekemvri 2005

1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 1.1. Naziv na nastavniot predmet: ISTORIJA

1.2. Vid na srednoto obrazovanie: reformirano gimnazisko obrazovanie 1.3. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet: vtora

1.4. Broj na ~asovi na nastavniot predmet: Broj na ~asovi nedelno: 2 ~asa Broj na ~asovi godi{no: 72 ~asa 1.5. Status na nastavniot predmet: zadol`itelen

2. KARAKTERISTIKI NA PROGRAMATA Pri izgotvuvaweto na programata po istorija se imaa predvid slednite nasoki: - usoglasenost so programata po istorija za osnovnoto obrazovanie; - logi~ka i hronolo{ka povrzanost na sodr`inite, pred s#, od aspekt na istoriskiot razvoj;

2

- logi~na povrzanost sekade kade toa e mo`no, t.e. istoriskite sodr`ini da se povrzat so sodr`inite od drugite nastavni predmeti vo koi istorijata ima zna~ajna primena; - zastapenost na istoriski sodr`ini koi im ovozmo`uvaat na u~enicite istoriski znaewa preku koi }e go osoznaat svojot identitet i }e pridonesat za budewe na istoriskata svest; - soodvetna hronolo{ka povrzanost (tematska povrzanost po godini, obem i barawa - so izbornite predmeti). Programata opfa}a pro{ireni istoriski znaewa {to davaat {iroki mo`nosti i dobra osnova u~enicite da se osposobat da go prodol`at obrazovanieto, da razvivaat sposobnosti i drugi osobini koi im se potrebni za ponatamo{niot uspeh vo profesijata i `ivotot. Temite i sodr`inite za ovaa vozrast se prodlabo~eni, pro{ireni i sitematizirani i gi odrazuvaat barawata na sovremenoto vospitanie i obrazovanie, soobrazeni so dene{noto vreme i so op{tite civilizaciski dostignuvawa. Programata se temeli na istoriski nastani, procesi i pojavi od op{tata, svetskata i nacionalnata istorija, koi pretstavuvaat osnovni vrednosti za razbirawe na kulturniot i civilizaciskiot razvoj na ~ove{tvoto. Programata im ovozmo`uva na u~enicite da gi osoznaat osnovnite karakteristiki na sekoj istoriski period, socijalnite, kulturnite, religioznite i etni~kite specifi~nosti, vrz osnova na nau~no fundirani sodr`ini, primeneti na adekvatna nau~no zasnovana periodizacija i terminologija. Programata e edinstvena za site u~enici i na site nastavni jazici i taa pokraj obrazovnata ima golemo zna~ewe i vospitna funkcija vo izgraduvaweto na humanisti~kite, moralnite i estetskite vrednosti na li~nosta i podgotvuvawe na mladite za podocne`niot `ivot i rabota vo duhot na mirot, sorabotkata, me|unarodnoto po~ituvawe i razbirawe. Programata e fleksibilna i razvojna i go obvrzuva nastavnikot kako prakti~ar da go napu{ti tradicionalniot priod na rabota i namesto takviot didakti~ki pristap da koristi poefikasni nastavni formi, metodi i postapki i preku aktivna rabota da ovozmo`i osovremenuvawe na nastavniot proces. Nastavnikot preku o~ekuvanite izlezni celi i celosnata sopstvena kreativnost podgotvuva svoe avtenti~no godi{no i tematsko planirawe za realizacija na ovaa nastavna programa. Na krajot od ovaa nastavna programa za sekoja tema oddelno dadeni se konkretni izlezni celi so {to u~enicite treba da postignat odreden kvantum na znaewa za istorijata od razvieniot i docniot sreden vek, noviot vek do krajot na Prvata svetska vojna. Nastavnata programa celosno e vo funkcija na podgotovka na u~enicite za polagawe na dr`avnata i na u~ili{nata matura.

3

. Evropa i Makedonija.da pridonesuva za me|uetni~koto razbirawe vo Republika Makedonija. Op{ti celi na predmetot U~enikot: . duhovniot i kulturniot razvitok vo Svetot. .2.da se zapoznava vo kontinuitet so ekonomskiot. kako i da go prodlabo~i interesot za ponatamo{no izu~uvawe na istoriskite nastani i procesi. 3.da razviva ~uvstvo.1. da pridonese za kriti~koto mislewe i budewe na istoriska svest. trajni i nau~no potvrdeni znaewa za minatoto i sega{nosta.da usvoi znaewa za zna~ajnite pojavi. Operativni celi na predmetot U~enikot: . izgraduvawe na vrednosen sistem na odnesuvawe sprema svojot narod i dr`ava.da vsaduva qubov i po~it kon kulturata i kulturnoto nasledstvo. . 3. po~it i lojalnost za pripadnost kon Republika Makedonija. sprema drugite narodi i dr`avi kon ona {to pretstavuva civilizacisko dostignuvawe vo svetot.da razviva sposobnosti za kriti~ko mislewe za svetskite i evropskite nastani i da gi povrzuva so makedonskata istorija. .da go spoznava razvojot. 4 .da razviva svest za makedonskiot nacionalen identitet. nastani i procesi od op{tata i nacionalnata istorija. op{testvenite pojavi i procesi vo me|unarodnite odnosi. . nacionalnostite i drugite narodi vo svetot. da go po~ituva nacionalniot integritet i suverenitet na sekoja dr`ava. po~it me|u makedonskiot narod. sistematizirani. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET Celi na nastavata po istorija vo gimnaziskoto obrazovanie e u~enicite da usvojat su{tinski.da gradi sopstven stav i ubeduvawe. . . . politi~kiot.3.da pravi sinteza na kulturniot i duhovniot razvitok vo site periodi od op{testvenata razvienost.

potrebni se predznaewa od nastavniot predmet istorija od prethodnata godina. . . . koristewe na karta.. . 5 . odnosno postignuvawe na postavenite celi. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA Za uspe{no sledewe i sovladuvawe na sodr`inite po istorija. analiza i sinteza na istorodnite i razli~nite istoriski dvi`ewa.da razviva kriti~ko mislewe. 4. .da razviva istoriska svest i da se vospituva za mir i demokratija.sposobnost za upotreba na istoriski tekst. . kulturi vo svetot i vo dr`avata.sposobnost za komunikacija i mislovno izrazuvawe.da razviva sposobnost za logi~ko razbirawe. povrzuvawe.da gi otkriva pri~insko-posledi~nite odnosi i da gi razlikuva povodot i posledicite.da razviva sposobnost za razbirawe i po~ituvawe na razli~nite veri.

Da objasnuva za pri~inite za otkritijata. Petrarka i drugi).da objasnuva kako doa|a do pojava i sozdavawe na srednovekovnite gradovi.da crta srednovekoven grad. . OBRAZOVEN PROCES 5.da nabrojuva za novite tehni~ki pronajdoci.da gi objasnuva pri~inite koi dovele do borbi pome|u gra|anite i feudalcite. Humanizam i renesansa 3. crta karti na geografskite otkritija. . .makedonski jazik. . 2. Golemite geografski otkritija 6 . . Sobira sliki od periodot na humanizmot i renesansata.5.`ivot i razvoj Br. organizira trkalezna masa na tema koga proizvodite stanuvaat stoka.da e sposoben da gi prezentira Didakti~ki nasoki Pravi maketa na srednovekoven grad.da odreduva koi se pri~inite za pojavata na noviot pogled na svetot. ^ita sodr`ini od literaturata i pretstavnicite na humanizmot (Boka~o.na ~asovi Konkretni celi U~enikot: . karta na Toskaneli.1. go objasnuva odnosot kon domorodnoto naselenie.likovna umetnost. sobira sliki. kompas.geografija. karavela. . Kreira tehni~ki pronajdoci. . Srednovekovni gradovi . . Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: . izrabotuva karta na geografskite otkritija. . Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe Tema I: Svetot i Evropa vo raniot i docniot sreden vek do krajot na XVIII vek Sodr`ina 1.da gi opi{uva uslovite vo koi se pojavil humanizmot i renesansata i nivnoto zna~ewe.da demonstrira izgled na gradovite (vnatre{en i nadvore{en izgled). . portreti od srednovekovni gradovi.

da objasnuva za posledicite od geografskite otkritija. filozofite. Kep~er. @ivotot i kulturata vo razvieniot i docniot sreden vek 7 . kulturnite i etni~kite promeni vo novootkrienite zemji. .prvite pomorski pati{ta za otkrivawe na Indija. 5. .da objasnuva kakva bila reakcijata na Katoli~kata crkva kon ovaa dr`ava. Prika`uva sliki od ma~ewata koi gi sproveduvala Katoli~kata crkva preku inkvizicijata (vrhovniot sud) protiv nejzinite protivnici . noviot kontinent Amerika. . Na ~asot se ~ita istoriski tekst.da ja odreduva su{tinata na u~eweto na Wutn. Kopernik.da odreduva za pri~inite koi dovele do pojava na reformacijata.da objasnuva za karakteristikite na kulturata vo sredniot vek. . 4.protestantite.da go sfati u~eweto na Martin Luter i negovite sledbenici. . Reformacija . a po mo`nost se prika`uvaat dijafilmovi za likovnata umetnost i voop{to kulturata vo sredniot vek. francuskite prosvetiteli.

da gi odreduva uslovite vo koi se sozdale i izdignale novite dr`avi na Balkanot kako rezultat na slabeeweto na Vizantija. .Kne`evstvoto .Tema II: Balkanot vo razvieniot sreden vek Sodr`ina Br. . Balkanskite zemji i Vizantija od HII do sredinata na HV vek 2.despotot Arta. 1. 3. Izgotvuva karta na prvite navleguvawa na Balkanot.da objasnuva za posebnostite na albanskoto op{testvo vo raniot sreden vek.da opi{uva za pri~inite koi dovele do slabeewe i propa|awe na Vizantija. Se upatuvaat u~enicite na seopfatno pretstavuvawe na islamot kako dr`avna religija. .maj~in jazik. .Albanija.geografija. . Albanskoto kne`evstvo od XI do XIII vek Izgotvuva karta na vizantiskite vladeewa vo vreme na Justinijan. . Didakti~ki nasoki Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: .umetnost. . Osmanliska dr`ava 8 . na ~asovi Konkretni celi U~enikot: . .da objasnuva kakvo bilo op{testvenoto i dr`avnoto ureduvawe. Razrabotuva tekst za bitkata na Marica 1371 god. .Da se locira teritorijata i naselenieto na Osmanskata dr`ava.Da razbere za procesot na sozdavawe na albanskite feudalni vladeteli. se ~itaat delovi od Kuranot od istoriski tekst. go objasnuva kulturnoto vlijanie na Vizantija vrz drugite narodi. {ireweto i zacvrstuvaweto na islamot kako dr`avna religija.

).objasnuva za prvite osmanski navleguvawa i osvojuvawa na Balkanot. TROPIJA. Albanskite kne`evstva vo XIV vek i potpa|awe pod osmanliska vlast .objasnuva za pri~inite {to dovele do feudalna rascepkanost na balkanskite zemji i sozdavaweto i nivnoto deluvawe na albanskite kne`evstva (ARTA.4. BAL[AJ. . 9 . GROPOD i dr.

10 .da znae za vladeeweto na srpskiot car Du{an vo Makedonija. odnosot na .Da gi objasnuva uslovite i pri~inite koi dovele do formirawe na samostojni dr`avi po propa|aweto na Du{anovoto carstvo.Tema III: Makedonija vo razvieniot sreden vek Sodr`ina 1.Da gi opi{uva napadite na Kataloncite na vizantiskite vladenija vo Makedonija. Slav. dr`ava- Didakti~ki nasoki Korelacija me|u temite i me|u predmetite Se odbele`uvaat na karta Predmeti: zemjite vo koi vladeele Hrs. . . Stres.da se zapoznava so op{testvenopoliti~kata polo`ba vo Makedonija do po~etokot na 13 vek. Stres so Srbija.geografija. . Serskata dr`ava. na ~asovi Konkretni celi . Samostojni dr`avi vo vtorata polovina na XIV vek Za podobro da se pretstavi polo`bata vo Makedonija se obrabotuva istoriski tekst “Bitkata kaj Rovin” . 2. .da znae za teritoriite i osnovnite karakteristiki na: Prilepskoto kralstvo. .da objasnuva kako doa|a do otcepuvawe na krupnite feudalci od centralnata vlast. 3. Makedonija vo prvata polovina na XIV vek Gi odbele`uva na karta teritoriite na koi se formirani novite samostojni dr`avi po propa|aweto na Du{anovoto carstvo.da gi opi{uva srpsko-vizantiskite borbi za vladenijata vo Makedonija .da znae za srpskoto zavladuvawe na Makedonija.likovna umetnost. .Quben Lape. Makedonija vo XIII vek Br. .

.ta na Draga{ite vo Isto~na Makedonija. Pa|awe na Makedonija pod osmanliska vlast .da sogleduva za odnosite na osmanliite kon naselenieto i postojnite vladeteli. umetnost. 5.Da gi prepoznava kulturnite priliki vo Makedonija: arhitektura.Da opi{uva za uslovite i pri~inite za brzoto zazemawe na Balkanskiot Poluostrov. so materijal-ni ostatoci. 4. Izrabotuva istoriski album za zna~ajnite nastani od duhovnata i materijalnata kultura od toj period. @ivotot i kulturata vo Makedonija od XI do krajot na XIV vek 11 . . grade`ni{tvo.

.umetnost.da objasnuva za osnovnite karakteristiki na timarsko-spahiskiot sistem.Soborot vo Le`a i sozdavaweto na Albanskata liga 1444 godina. Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: .da objasni za osloboditelnoto vostanie vo 1443 godina.Da se navede vra}aweto na Skender-beg vo Kroja i kne`evstvoto Kastrioti. Kolonizacijata i islamizacijata vo Makedonija. .osloboduvawe na sredna Albanija. Otpori protiv osmanliskata vlast Go pretstavuva likot na ajdut `ena. . Organizacija na Osmanliskata dr`ava i vospostavuvawe na timarospahiskiot sistem Br. etni~kite i verskite promeni koi bile rezultat na osmanskite zavojuvawa. Vostanieto na Skender-beg i sozdavawe na albanskata dr`ava (1443-1451) 12 .da znae za na~inite na kolonizacija i islamizacija na balkanskite zemji. . . . 3.Tema IV: Balkanot i Makedonija pod osmanliska vlast od XV vek do krajot na XVIII vek Sodr`ina 1. .geografaija. Didakti~ki nasoki Koristi dijafilmovi za osovite karakterisiki na timarsko-spahiskiot sistem. .makedonski jazik. 2.Da sporeduva vidovi na otpor protiv osmanliskata vlast.da objasnuva za pri~inite na prvite buni i ajdutstvoto kako aktiven vooru`en i organiziran otpor. -da sogleduva na ekonomskite. na ~asovi Konkretni celi . .

da osoznae za inicijativite za obnovuvawe na dr`avata na Skender-beg. .da znae za albanskite i balkanskite sobiri i zaedni~kata borba protiv osmanliite. Polo`bata na Albancite pod osmanliska vlast od XVI do sredinata na XVII vek 13 . . Osmanlisko-albanskite borbi (1452-1468) .vra}aweto na naslednicite na Skender-beg i definitivno potpa|awe pod osmanska vlast.ponatamo{nite vojuvawa na Skender-beg do negovata smrt. Albanija po smrtta na Skender-beg do 1503 i zna~eweto na epohata na Skenderbeg 6. . .da osoznae za u~estvoto na Albancite vo vostanijata vo HVI vek i vtorata polovina na HVII vek.odnosite na Skender-beg so drugite evropski dr`avi.Da objasni za {ireweto na timarskiot sistem i organizacijata na osmanskata administracija. .Da gi registrira pobedite na Skenderbegovata vojska (vtoroto i tretoto opkru`uvawe na Kroja).4. . . . 5.Da ja sfati epohata na Skender-beg kako strateg i diplomat.

izbuvnuvaweto na vostanieto. Izrabotuva poster so site zna~ajni spomenici za kulturata na Balkanot i Makedonija od 15-18 vek. . Sliki: Ohrid. prodorot na avstriskite vojski na jug.stavot na Albancite i nivnoto u~estvo pod vodstvoto na Petar Bogdani i Toma Raspasari za voenite operacii vo avstriskata vojska.Skopje. . 8.da objasnuva za zna~eweto na arhiepiskopijata za za~uvuvaweto na hristijanstvoto i kulturata vo Makedonija i po{iroko. Izgotvuva maketi na Kameniot most .7. Predmeti: . . u~estvoto na balkanskite narodi vo vojnata. .makedonski jazik. . Albancite za vreme na Avstroturskata vojna (1683-1690) .da gi istaknuva pri~inite za ukinuvaweto (1767 godina).umetnost. Karpo{evo vostanie 9. Ohridska arhiepiskopija 14 . ^ita i analizira tekst “Ohridska arhiepiskopija” od istoriska ~itanka.Da objasnuva za odnosot na osmanskata vlast kon Ohridskata arhiepiskopija.da ja objasnuva polo`bata pred vostanieto.Da objasni za probivot na avstriskata vojska na Balkanot i proglasot na Leopold do balkanskite narodi. tekot i posledicite od vostanieto. . Sveti Naum. .Da ja objasnuva Avstro-osmanskata vojna. Se vr{at povremeni i najaveni test proverki na postigawata na u~enikot.geografija. a vo taa nasoka i na albanskiot narod za davawe poddr{ka na avstriskata vojska. Rezultatite se predmet na analiza na paralelkata. .

. kni`evnost.10.da objasnuva za kulturnite dostigawa koi predizvikale promeni i vo na~inot na `iveewe. 15 . literatura. arhitektura. @ivotot i kulturata vo balkanskite zemji i Makedonija od XV do XVIII vek . prosveta. umetnost).Da gi prepoznava i vrednuva kulturnite dostigawa kaj balkanskite narodi vo site oblasti (grade`ni{tvo.

2. Sozdavawe i izdignuvawe na SAD 16 . . . Crta karta na teritorijata kade se sozdadeni SAD. Francuskata revolucija i polo`bata vo Evropa po prvata polovina na HIH vek 3. Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: .geografaija.da ja objasnuva Deklaracijata za pravoto na ~ovekot i gra|anite. ekonomskiot podem.da objasnuva za posledicite od industriskata revolucija.da istaknuva za prerasnuvaweto na SAD kako nova svetska sila. . crta nekoi od novite tehni~ki izumi. .da gi identifikuva pozitivnite vlijanija vo stopanskiot razvitok. Didakti~ki nasoki Go istaknuva interesot za primena na tehni~kite izumi vo proisvodstvoto. .da go istaknuva zna~eweto na revolucijata. .da objasnuva za dr`avnoto i politi~koto ureduvawe. upotrebuva dijafilm za vojnata me|u Severot i Jugot. Upotrebuva dijafilm za zna~eweto na Deklaracijata. . go pretstavuva na karta sozdavaweto na novite dr`avi obedineta Germanija i Italija. Obrabotuva tekst za revolucijata od 1848/49 godina.Tema V: Svetot i Evropa od XVIII vek do Prvata svetska vojna Sodr`ina 1. . ~ita tekst za po~etokot na industriskata revolucija. .da nabrojuva za nau~no-tehni~kite otkritija i nivnata primena vo sekojdnevniot `ivot. na ~asovi Konkretni celi .makedonski jazik.Da objasnuva za uslovite i formiraweto na SAD. pa|aweto na Bastilija. Industriskata revolucija i podem na gra|anstvoto Br.Da gi objasnuva uslovite i pri~inite za izbuvnuvawe na revolucijata.

ukinuvaweto na kreposni{tvoto vo Rusija.promenite {to nastanale po revolucijata 1848/49 godina borbata za gra|anski nacionalni prava. obidot za izlez na topli moriwa.da ja istaknuva ulogata na Golemite sili vo Isto~nata kriza. . Evropa vo vtorata polovina na HIH i po~etokot na HH vek .Da objasnuva koi pri~ini dovele do revolucija.da objasnuva za vnatre{nata i nadvore{nata politika so poseben osvrt na balkanskite narodi. 5. .4. So primena na grafoskop gi objasnuva reformite vo Rusija vo vreme na Petar Veliki. .Da objasnuva za sproveduvaweto na reformite i zacvrstuvaweto na Rusija so poseben osvrt na ekonomskiot razvitok. Rusija do prvata svetska vojna 17 . .

. .Da gi prepoznava pri~inite koi dovele do slabeewe na imperijata vo op{testveno-ekonomskiot i politi~kiot sistem. na ~asovi Konkretni celi .maj~in jazik. Bugarija i Albanija.Tema VI: Balkanot od krajot na XVIII vek do Prvata svetska vojna Sodr`ina 1.osloboditelno dvi`ewe koe dovelo do formirawe na srpskata dr`ava. Grcija. Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: . Crna Gora.da znae za pri~inite koi dovele do pojava na srpskoto nacionalno osloboditelno dvi`ewe koe dovelo do formirawe na srpskata dr`ava. Osmanliskata dr`ava vo XIX i po~etokot na HH vek Br.da objasnuva za vlijanijata koi dovele do nacionalno budewe na balkanskite narodi koi bile vo sostav na imperijata. . . vrskite na balkanskite dr`avi so Rusija. 2.geografija. Srbija i Crna Gora od XIX vek do Prvata svetska vojna 18 . pravi hronolo{ka tablica na nacionalno osloboditelnite dvi`ewa vo Srbija. . Didakti~ki nasoki Crta karta promeni na Balkanot po Balkanskite vojni.Da objasnuva za pojava na srpskoto nacionalno . ~ita istoriski tekst za Gilhanskiot hati{erif od 1839 godina. .objasnuva za sozdavaweto na Crna Gora i vrskite so evropskite zemji posebno so Rusija. Priznavawe ednakvi prava na hristijanite so muslimanite.umetnost.

vooru`enite vostanija kako sostaven del na nacionalniot preporod. Tanzimatot i vostanijata na Albancite od 1832 do 1849 godina 6. Beratskiot i Janinskiot pa{alaci.vostanieto na Dervi{ Cara.Da znae za pri~inite koi dovele do pojava na gr~koto nacionalno dvi`ewe koe dovelo do formirawe na gr~kata dr`ava. razvojot i dr`avnoto ureduvawe. . Grcija i Bugarija vo XIX vek do po~etokot na Prvata svetska vojna .Da se navedat pri~inite {to dovele do formiraweto na Prizrenskata liga. 4. Sozdavawe na Prizrenskata liga 19 . .sozdavawe i dejstvuvawe na Skadarskiot.da ja analizira programata na Prizrenskata liga. . .Da napravi osvrt za albanskite vostanija protiv tanzimatot. . . .da objasnuva za sozdavaweto i razvojot na Bugarija i vrskite so evropskite zemji.Da objasni za feudalnata anarhija vo Albanija. Albanskite pa{aluci 5. .3.

. Stavot na Ligata kon odlukite na Berlinskiot kongres . .Da objasni za prodol`uvawe na otporot na dvi`eweto za vtonomija (soborot vo Pe}).7.da objasni za stavot na Prizrenskata liga kon odlukite na Berlinskiot kongres kako i vlo{uvaweto na albansko-turskite odnosi.Izgotvuva i crta karta na teritorijata koja bila opfatena so borbi vo tekot na vojnata. . 8. Privremenata vlada na Ligata i nejzinoto raspa|awe 1881 9. gi demonstrira odlukite koi bile doneseni na mirovnite pregovori i posledicite od niv za Makedonija. .vooru`enite borbi za odbrana na teritorijalnata celovitost i pojava na dvi`eweto za avtonomna Albanija.da analizira za zna~eweto na Prizrenskata liga. Albanskoto nacionalno dvi`ewe 1881-1911 20 . .da znae za komitetot za sloboda na Albanija.Da se objasnat odlukite na Berlinskiot kongres za Albanija. . mladoturskoto dvi`ewe i Albancite.za albanskite kongresi (1908-1910) i albanskite vostanija (1909-1911).Da objasni za privremenata vlada i nejzinoto dejstvuvawe i postignuvawa. . .

polo`bata na Albancite pod srpskoto. . .10. . 11.Da objasni za vlo{uvaweto na odnosite so mladoturcite i izbuvnuvawe na vostanijata vo maj i avgust 1912 godina.Septemvriskoto vostanie vo 1913 godina.prograluvawe na Albanija za nezavisna dr`ava. crnogorskoto i gr~koto vladeewe. . . Albanija i Albancite od 1913 do Prvata svetska vojna 21 . .vladeeweto na princ Vid vo Albanija.za formiraweto na albanskata alijansa i po~etokot na Prvata balkanska vojna i probivawe na balkanskite vojski vo Albanija.da znae za pri~inite na vnatre{nite konflikti i Me|unarodnata komisija za kontrola.Da objasni za rabotata na Valonskata vlada i me|unarodno priznavawe na albanskata dr`ava na Londonskata konferencija (1913). Sealbanskoto vostanie i sozdavawe na Albanskata dr`ava . .

13. .da objasnuva za operaciite vo Prvata i Vtorata balkanska vojna. umetnost. . Balkanskite vojni (1912-1913) 22 .da znae za organizacija i dejnosta na albanskite dru{tva vo dijasporata.da znae za po~etokot na albanskata prerodba i za prvite prerodbenici i kulturno-nacionalni tvorci: kni`evnost.Da gi sogleda zalo`bite za prosvetuvawe na albanski jazik. . kultura. karakterot na vojnite.12. .Da objasnuva za pri~inite za sozdavawe na Balkanskiot sojuz me|u balkanskite dr`avi. Prerodbata i kulturata na Albancite do Prvata svetska vojna .da rezimira za odlukite koi bile doneseni i posledicite od niv. .

razrabotka na tekst za obidot na skopskiot Korelacija me|u temite i me|u predmetite Predmeti: .da gi objasnuva anga`irawata na Golemite sili na Balkanot i Makedonija. .geografija. zadu{uvaweto na vostanieto. Makedonskoto (Kresnensko) vostanie 4. Makedonija vo politikata na golemite sili i balkanskite dr`avi vo vtorata polovina na HIH vek 23 . Razlove~ko vostanie 3. posledicite od nego. kako se re{ilo makedonskoto pra{awe na Berlinskiot kongres. . Didakti~ki nasoki Crta karta na Makedonija na Negu{koto vostanie.makedonski jazik. Izrabotuva karta na koja se vneseni mestata kade se odigrale pogolemite sudiri na vostanicite. . .da objasnuva za pri~inite za Negu{koto vostanie.Da opi{uva za pri~inite za vostanie (vnatre{ni i nadvore{ni). .da objasnuva za po~etokot i tekot na vostanieto. . na ~asovi Konkretni celi .objasnuva za po~etokot i tekot na vostanieto.Dijapozitivi za polo`bata na Ohridskata arhiepiskopija.Da ja opi{uva polo`bata na naselenieto vo Makedonija i odrazot na reformite vo Makedonija. .Da opi{uva za polo`bata vo Makedonija vo Isto~nata kriza.Tema VII: Makedonija od krajot na XVIII vek do Prvata svetska vojna Sodr`ina 1. 2. Portret na najpoznatite makedonski vojvodi od 19 vek. obrabotka na vostanieto na ~elo so Dedo Iqo. Gi demonstrira i prou~uva pri~inite za svikuvawe na Carigradskata konferencija. .Da objasnuva za pri~inite za krevawe na Razlove~koto vostanie. Makedonija vo prvata polovina na XIX vek Br. . se obrabotuva tekst za Negu{koto vostanie. tekot i posledicite od vostanieto. Sanstefanskiot mir. .likovna umetnost.

borbata na makedonskiot narod za sloboda i samostojna dr`avnost.5. Goce 24 . Dame Gruev. makedonski komitet. [vajca.da ja objasnuva borbata za obnova na Ohridskata arhiepiskopija. Istaknati dejci na MRO mitropolit Teodosij za obnova na Ohridskata arhiepiskopija. . Obrabotka na tekst za aktivnosta na makedonskite emigracii vo stranstvo.Da nao|a pri~ini za formiraweto na crkovno-u~ili{nite op{tini.da ja istaknuva ulogata na MRO vo kedonskiot narod. . se . tralistite i vrhovistite.Da objasnuva za dejnosta na nekoi igran film “Ilinden 1903”.karakterot i posledicite od deluvaweto na propagandite na sosednite dr`avi. Petar Pop Arsov.Osvrt za organizacionata postaDijapozitivi: TMRO 1903 venost. 6. protestantskata i romanskata propaganda vo Makedonija. odliki {to go krasele Goce Del~ev kako ~ovek. razlikite me|u cengodina. MRO 1893-1903 8. od poistaknatite dejci na TMRO. . Srbija. Propagandite vo Makedonija i borbata za obnova na Ohridskata episkopija . vuva golema opasnost za ma.istaknatite karakterni rija i Rusija. . organizaciona posta.Ilindensko vostanie. “Republikata vo plamen”.da objasnuva za dejnosta na katoli~kata. Makedonskite organizacii i dru{tva vo emigracija 7. .Da objasnuva za formiraweto na listi~ka grupa i vrhovniot makedonskata emigracija.osvrt za dejstvuvaweto na organipretstavuvaat op{to zaciite vo Bugarija. . razvojot na MRO 1893-1903 godina.zo{to vrhovizmot pretstavenost i razvoj na MRO.formirawe. Karta . Dijapozitivi: se opi{uva razlikata vo odnos na koncepcijata sprema makedonskoto osloboditelno delo me|u makedonskata socija. istoriska ~itanka.

.da objasnuva za odlukite na Solunskiot kongres. Crta karta na Balkanskiot Poluostrov po Balkanskite vojni. 9. 25 . . . istoriski atlas. . Pere To{ev. Pravi hronolo{ki pregled na pova`ni nastani od ovoj period. Kru{evskata republika (Manifestot) kako najvisok dostrel vo istorijata na makedonskiot narod. Razrabotuva tekst od “Memorandumot na Dimitrie ^upovski”.Zapoznavawe so formiraweto na VMK. . kako makedonska emigrantska organizacija vo Bugarija. go prou~uva motivot {to Makedoncite go projavile od Petrograd na ~elo so Dimitrie ^upovski. .Da znaat za odr`uvaweto na Smilevskiot kongres i negovite odluki. Manifestot na Jane Sandanski.da znaat za tekot na vostanieto i borbite na drugite revolucionerni okruzi vo Makedonija. \or~e Petrov. Razrabotka na tekst “Stavot na organizacijata sprema propagandite na Rilskiot kongres”. Razrabotka na tekst: “Makedonija vo vremeto na Mladoturskata revolucija”. 10.da pravi osvrt za po~etokot na vostanieto vo Bitolskiot okrug. dijapozitivi.da objasnuva za vlijanieto na bugarskata politika vrz VMK i negovite akcii. MRO i odnosite so Vrhovniot makedonski komitet .da gi sfa}a pri~inite za vostanieto. nivnoto mesto i uloga vo makedonskoto nacionalno-osloboditelno dvi`ewe. sliki.Del~ev. Ilindenskoto vostanie Crta karta na Makedonija na koja se pretstaveni reonite i glavnite vostani~ki centri. odlukata za vostanie i raznoglasijata.

pojavata na politi~kite partii.Da rezimira za mestoto na Makedonija vo zavojuva~kata politika na balkanskite zemji sojuznici.Da istaknuva za me|unarodnata aktivnost na makedonskata kolonija vo Petrograd. .Da opi{uva za posledicite vo Makedonija i Ilindenskoto vostanie. Ulogata i stranskiot faktor. . vooru`enite propagandi i posledicite od niv. obidot za otvorawe na Pedago{kata {kola vo Skopje.da gi objasnuva Mircste{kite reformi. izbori. . Prerodbata i kulturata kaj Makedoncite 26 . Polo`bata vo Makedonija i MRO po vostanieto (1903-1908) . . klubovi. . .da objasnuva za u~estvoto na Makedoncite vo balkanskite vojni i posledicite za Makedonija i makedonskiot narod od niv.da objasni za borbata na Makedoncite za narodnata prosveta. Makedonija vo balkanskite vojni i posledicite od niv 14.11. . Makedonija od 1908-1912 13. crkov- 12. polo`bata po vostanieto.da objasnuva za u~estvoto na Makedoncite vo revolucijata.Da opi{uva za promenite {to nastanale kako rezultat na Mladoturskata revolucija vo Makedonija.

Aktivnosti na nastavnikot Nastavnikot e odgovoren za organizacijata i realizacijata na nastavniot proces. inicijator.da znae za po~etocite na pe~atarskata dejnost vo Makdonija. Nastavnikot go pottiknuva. .nata literatura i narodniot jazik.2. no i preku kriti~ko u~ewe i razmisluvawe pri koe u~enikot }e se obiduva 27 . Vo nastavniot proces nastavnikot treba da bide: organizator. voda~ i naso~uva~ za razmena na iskustva i sl. korelacisko-integrativniot. . da gi vodi kon smislovno-receptivno i smislovno-aktivno u~ewe i postojano treba da gi korigira mehani~ko-receptivnoto i mehani~ko-aktivnoto u~ewe. koordinator. Mu se prepora~uva zasiluvawe na problemsko-tvore~kiot metodski sistem. Nastavnikot treba da inicira kompletno samostojna aktivnost na u~enicite. odnosno motivira znaeweto kako osnovna aktivnost za usvojuvawe novi sodr`ini. kulturata i grade`ni{tvoto vo Makedonija. analiti~ko-interpretativniot i.da osoznae za dostignuvaweto na umetnosta. tematski i operativno (fondot na ~asovite i nivnata raspredelba dozvoluva kreativnost i elasti~nost na nastavnikot vo realizacijata na celite). po mo`nost. 5. Toj e zadol`en da ja isplanira nastavata globalno. OD PRILO@ENITE 56 NASTAVNI SODR@INI. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe Nastavnikot mo`e da gi primenuva site verificirani metodi i tehniki na u~ewe vo soglasnost so definiranite celi. U~enikot treba so prethodna podgotovka da ja sledi nastavata. Aktivnosti na u~enikot U~enikot treba da bide pottiknat na kontinuirano aktivno sledewe na nastavata so aktivno slu{awe koe podrazbira negova reakcija so soodvetno postaveni pra{awa. odgovori i komentari vo vrska so nastavnite sodr`ini. PROFESORITE VO SVOETO GODI[NO I TEMATSKO PLANIRAWE ZADOL@ITELNO TREBA DA REALIZIRAAT 42 SODR@INI.

prilozi za nastavata po istorija vo osnovnoto i srednoto obrazovanie .Dokumenti za borbata na makedonskiot narod za samostojnost i nacionalna dr`ava” .. 5.Istorijata na Makedonskiot narod” .Institut . balkanskite narodi i evropskata i svetskata istorija na HH vek i realizirawe na funkcionalnite celi na site podra~ja so akcent vrz pogolema samostojna rabota na u~enicite (koi gi podrazbiraat znaewata. definirani vo op{tite.Skopje.u~ebnik po istorija. umeewata i sposobnostite.IV tom . da go argumentira i da go brani so pomo{ na usvoenite znaewa i predznaewa.svojot li~en stav da go izrazi.Quben Lape. 28 . 5. Nastavni sredstva U~ebnici i u~ebni pomagala za u~enicite: . funkcionalnite i vo oddelnite celi na podra~jata). U~ebnici i u~ebni pomagala za u~enikot Dopolnitelna literatura za nastavnikot: .. umeewa i sposobnosti.3.II tom.. Organizacija i realizacija na nastavata Predmetot istorija podrazbira podelba na ~asovi za usvojuvawe na novi nastavni sodr`ini i gi obrabotuva na 11 temi od najnovata istorija na makedonskiot narod. U~enikot preku najrazli~ni aktivnosti da usvojuva opredeleni znaewa.Istorija na makedonskiot narod . . 2001 godina.4. . Skopje.1992 godina. Nastavni sredstva i pomagala Nastavnikot }e koristi nastavni sredstva i pomagala {to se opredeleni so Normativot za nagledni sredstva po istorija. 1981 godina. . temelni za negoviot ideen `ivot.odbrani tekstovi od .

da tolkuva istoriski dokumenti i da gi vrednuva razli~nite interpretacii. 29 . izgledot preku tekstovi i ilustracii). Tema I: Svetot i Evropa vo razvieniot i docniot sreden vek do XVIII vek U~enikot da gi sporeduva anti~kite i srednovekovnite gradovi (na~inot na nivnoto sozdavawe. da gi sporeduva novootkrienite pomorski pati{ta po koi plovele golemite moreplovci. povtoruvawe. pismeno. izrabotka na seminarski trudovi. ve`bawe. O^EKUVANI POSTIGAWA NA U^ENIKOT Na~inot na proveruvawe i ocenuvawe sekoga{ treba da ima stimulativen karakter. da gi objasnuva karakteristikite na kulturata vo sredniot vek i zna~eweto na pojavata na nau~nicite koi gi negirale religioznite tolkuvawa na prirodata i svetot. proveruvawe. da gi analizira pri~inite koi dovele do borba na gradovite za samouprava. Preku razli~ni tehniki za rabota so istoriski tekstovi i ilustrativen materijal od periodot na razvieniot i docniot sreden vek i noviot vek do Prvata svetska vojna. da gi objasnuva pri~inite za golemite geografski otkritija i uslovite koi gi ovozmo`ile istite. referati. da motivira i da se temeli na kontinuirana i sistematska rabota.6. sistematizirawe. da gi analizira karakteristikite na humanizmot i renesansata i da znae za najzna~ajnite pretstavnici vo taa epoha. istra`uvawe). Proveruvaweto na znaewata na u~enicite treba da se vr{i vo site fazi na nastavniot proces (pri realizacijata na nova sodr`ina. kako i aktivnosti koi u~enikot gi poka`uva vo tekot na ~asot). testovi na znaewa. da pravi samostojna analiza na istoriskite tekstovi i istoriski ilustracii. Vo ramkite na sledeweto i ocenuvaweto }e se primenuvaat razli~ni postapki (usno proveruvawe.

da se zapoznae so nastanuvaweto na Osmanliskata dr`ava. za ulogata na Krali Marko kako za{titnik na makedonskiot narod i vazal na osmanliite. da znae za bitkata na Roviw i pa|aweto na Makedonija pod osmanska vlast. Serskata dr`ava i dr`avata na Jovan i Konstantin Draga{. Bal{i}ite i Kne`evstvoto Arta. da znae za Mari~kata bitka i posledicite za Makedonija. Tema III: Makedonija vo razvieniot sreden vek Da go osoznae procesot na samostojno vladeewe na makedonskite feudalni vladeteli Dobromir Hris. ulogata na islamot i procesot na {irewe na Osmanliskata dr`ava. 30 . da go osoznae na~inot na `iveewe i obi~aite na lu|eto vo sredniot vek vo Makedonija. umetnosta. da go razbere procesot na sozdavawe na albanskite feudalni vladeewa i osobenosti na toga{noto albansko op{testvo. literaturata. grade`ni{tvoto i drugite materijalni ostatoci. Sres i Aleksej Slav.Tema II: Balkanot vo razvieniot sreden vek do XV vek Da osoznae za op{testveno-ekonomskite i politi~kite priliki vo Vizantija i da gi sfati pri~inite za nejzinoto slabeewe i opa|awe na mo}ta na vizantiskata dr`ava. da osoznae za sozdavaweto na samostojni feudalni dr`avi na Prilepskoto makedonsko kralstvo. da se zapoznae za osnovnite karakteristiki na kulturata. da osoznae za albanskite kne`evstva na Topite. da ja sfati polo`bata na Makedonija pod tu|inska vlast (vizantiska i srpska vlast). da razbere za dr`avnoto ureduvawe.

da go objasnuva odnosot na osmanliskata vlast kon Ohridskata arhiepiskopija i pri~inite za nejzinoto ukinuvawe. da gi analizira pri~inite. tekot i posledicite od Karpo{evoto vostanie.Tema IV: Balkanot i Makedonija pod osmanska vlast od XV do krajot na XVIII vek Da gi objasnuva osnovnite karakteristiki na timarospahiskiot sistem. da napravi pregled za razvojot i specifikite na razvojot na prosvetata. da analizira tekstovi od epskata i drugata literatura posvetena na toj period. da gi analizira pri~inite i posledicite od Francuskata revolucija. posledicite i zadu{uvaweto na vostanieto na Skender-beg. da ja tolkuva Deklaracijata za pravata na ~ovekot i 31 . da go vrednuva mestoto na Ohridskata arhiepiskopija za za~uvuvawe na hristijanskata religija i kultura vo Makedonija i po{iroko. da gi znae vidovite na otpor protiv osmanskata vlast. etni~kite i verskite promeni koi bile rezultat na osmanskite osvojuvawa. da gi sfati obi~aite i na~inot na `ivotot na obi~niot ~ovek na Balkanot i Makedonija vo ovoj period. da ja objasnuva Avstroosmanliskata vojna i u~estvoto na balkanskite narodi vo vojnata. umetnosta i pojavata na islamskata kultura vo Makedonija. Tema V: Svetot i Evropa od XVIII vek do Prvata svetska vojna Da osoznae za industriskata revolucija i podemot na gra|anstvoto. da gi analizira ekonomskite. da go objasnuva tekot. da gi znae na~inite na kolonizacija i islamizacija na balkanskite zemji. da gi opi{uva pri~inite za krevaweto na vostanieto na Skender-beg.

da go objasnuva zna~eweto na oddelnite istaknati dejci na MRO. da gi analizira pojavite i procesite vo Evropa vo vtorata polovina na XIX vek i vo po~etokot na HH vek. Tema VI: Balkanot od krajot na XVIII vek do Prvata svetska vojna Da gi prepoznava pri~inite koi dovele do slabeewe na Osmanskata dr`ava. da ja objasnuva Golemata isto~na kriza i ulogata na golemite sili. celite i posledicite od deluvaweto na stranskite propagandi vo Makedonija. tekot i posledicite od Razlove~koto i Kresnenskoto vostanie. Tema VII: Makedonija od krajot na HVIII vek do Prvata svetska vojna Da gi objasnuva pri~inite. da go objasnuva formiraweto na SAD. sozdavaweto na Prizrenskata liga i nejzinoto raspa|awe. gi opi{uva sostojbite vo Rusija i nejzinata balkanska politika do Prvata svetska vojna. dr`avnoto i politi~koto ureduvawe i prerasnuvaweto na SAD vo svetska sila. da ja analizira vnatre{nata i me|unarodnata polo`ba na Makedonija vo vreme na Isto~nata kriza. da gi analizira na~inite. da ja opi{uva socijalno-ekonomskata polo`ba na albanskite pa{alaci. da gi analizira vlijanijata na nacionalnoto budewe kaj balkanskite narodi vo osmanliskata dr`ava. nacionalno-osloboditelnoto dvi`ewe i procesot na formiraweto na dr`avata Albanija.gra|aninot. da znae za formiraweto na MRO i nejziniot razvoj do Ilindenskoto vostanie. da gi opi{uva naporite za organizirawe na crkovno-u~ili{na dejnost i borbata za obnovuvawe na Ohridskata arhiepiskopija. da gi analizira 32 .

nivnoto sojuzni{tvo i neprijatelstvo vo tekot na dvete balkanski vojni i posledicite od ovie vojni za Makedonija i makedonskiot narod. postapki.odnosite na MRO so VMK. pottiknuva.partner vo pedago{kata komunikacija: dava mislewe.predava~: soop{tuva informacii. pravi vrski me|u poimite. motivira. da znae za po~etokot i tekot na vostanieto. naso~uva diskusija.. objasnuva. da gi objasnuva odlukite za krevaweto na Ilindenskoto vostanie. da znaat za po~etocite na pe~atarskata dejnost vo Makedonija. formulira problemi.1. crkovna literatura i naroden jazik. inicira dijalog. da ja demonstrira borbata za narodna prosveta.organizator na nastavata: planira aktivnosti. go opredeluva vremetraeweto na aktivnostite i dr. da gi opi{uva posledicite za makedonskiot narod od Ilindenskoto vostanie. soop{tuva. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA 7. pravi korelacija so znaewata od oblasta na drugite predmeti. definira. da ja analizira osvojuva~kata politika na balkanskite dr`avi kon Makedonija. demonstrira. pofaluva. da gi objasnuva promenite i situacijata vo Makedonija za vreme na Hurietot i u~estvoto na Makedoncite vo politi~kiot `ivot za vreme na vlasta na Mladoturcite. Osnovni karakteristiki na nastavata Pokraj uslovite propi{ani so Zakonot za sredno obrazovanie nastavnikot kako: . 33 . da go analizira Kru{evskiot manifest. . formulira pra{awa. . go potencira va`noto i univerzalnoto. za umetnosta i grade`ni{tvoto vo ovoj period. 7. sozdavaweto na Kru{evskata Republika.

Standard za nastaven kadar Nastavnicite vo gimnaziskoto obrazovanie treba da imaat zavr{eno soodvetno visoko obrazovanie..Institut za istorija.specijalizirana u~ilnica. nastavnikot mo`e da koristi: . 8.3.1. Standard za prostor i oprema Za uspe{na realizacija na nastavnata programa.ocenuva~: objektivno gi evalvira aktivnostite na u~enikot vo oblasta na znaeweto. Po~etok na primena na nastavnata programa: _______________________ 9. 34 . DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA NASTAVNATA PROGRAMA 8.Institut za istorija. Datum na izrabotka: dekemvri 2005 godina 8.2.klasi~na u~ilnica. . . PROFIL NA NASTAVEN KADAR: Filozofski fakultet . 7.istoriski kabinet. zavr{eni studii po istorija na Filozofskiot fakultet .2. kako i na odnesuvaweto na u~enikot. 7.

prof. Institut za istorija . d-r Ramiz Abduli . 35 . SOSTAV NA RABOTNATA GRUPA: 1.Filozofski fakultet.Filozofski fakultet . d-r Nebi Dervi{i . d-r Metodija Manojlovski .Gimnazija “Josip Broz .Dr`aven univerzitet vo Tetovo .Ministerstvo za obrazovanie i nauka .Biro za razvoj na obrazoanieto. d-r Todor ^epreganov .Tito” .Skopje 7. rakovoditel 2. @ivko Stepanoski .Skopje 10.Skopje 11. prof. d-r Kosta Axieski .Gimnazija “Orce Nikolov” .Institut za nacionalna istorija .Institut za istorija .Tetovo 8.Skopje 3. prof.Tetovo 9.Skopje 6.Dr`aven univerzitet vo Tetovo .10.Institut za nacionalna istorija . Elena Lakinska .Skopje 4. prof. ____________ od ______________ godina.Skopje 5. d-r Halim Purelku . Isamedin Zejadin . d-r Sefedin Elezi . ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA Nastavnata programa po istorija za II godina na reformiranoto gimnazisko obrazovanie ja odobri (donese) _________________________________________________________ so re{enie br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->