P. 1
MatematikaI-skripta

MatematikaI-skripta

|Views: 1,068|Likes:
Published by Daniel Vasic

More info:

Published by: Daniel Vasic on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

1 MATEMATIKE I -ANALIZA- - OSNOVNA PITANJA I ZADACI ZA ISPIT

-

2. parcijalni koji se polaže u junu na kraju II semestra)
7. REALNA FUNKCIJA REALNE PROMJENLJIVE
1) Pojam realne funkcije f jedne realne promjenljive: f:A → B , Ø ≠ A , B ⊂ R , tj. (f : A → B) ⇔ ( ∀ x ∈ A ) ( ∃ ! y ∈ B ) f (x) = y. Definicije pojmova: oblast definisanosti D(f ) i rang R(f) funkcije f, sirjekcija, injekcija i bijekcija (tj. sirjektivno , injektivno i bijektivno preslikavanje f ). 2) Parna, neparna , periodična (period i osnovni period) , monotona , ograničena, složena i inverzna funkcija (osobine grafika) . 3) Implicitno, tj. eksplicitno zadana funkcija. 4) Klasifikacija funkcija prema njihovom analitičkom izrazu (prema formuli f (x) ): algebarske (racionalne, cijele i razlomljene, te iracionalne ) i transcedentne funkcije. 5) Osnovne elementarne i elementarne funkcije. 6) Jednačina: f (x) = 0 ⇔ x ∈ S = {x ∈ R f ( x) = 0 } ; nejednačina: f (x) > 0 ⇔ x∈ A ⊂ R , A = {x ∈ R f ( x) > 0

}.

7) Kvadratna funkcija (trinom), kvadratna jednačina i nejednačina, tj. (a,b,c Є R, a ≠ 0 ) ax2 + bx + c = 0 , >0, <0; Vietova pravila: x1 + x2 = - b/a , x1 x2 = c/a; faktorizacija: ax2 + bx + c = a (x – x1) (x – x2). 8) Definicije i grafici trigonometrijskih funkcija; trigonometrijske jednačine nejednačine. Npr.: sinx = m (m ∈ [− 1,1] ); tgx <1;

1 3 . ≤ cos x < 2 2

9) Polinom. Rastavljanje polinoma na faktore. Faktorizacija realnog polinoma. Princip identiteta polinoma. Vietova pravila. 10) Racionalne nule polinoma. 11) Razlomljena racionalna funkcija (polinom kao cijela racionalna funkcija, prava i neprava racionalna funkcija) i rastavljene na parcijalne razlomke (prve i druge vrste).

8. NIZ REALNIH BROJEVA
12) Smisao definicije : niz a je preslikavanje a : N → R. 13) Pojam okoline, tj. sistema okolina: ( ∀ε > 0 ) O∈ ( A) := x ∈ R x − A < ε ;

{

}

gdje je : .
x − A < ε ⇔ A−ε < x < A+ε .

14) Tačka nagomilavanja niza (limsup i liminf niza). Granična vrijednost niza a, tj. (za A ∈ R) liman = A ⇔ ( ( ∀ε > 0 ) ( ∃ no (ε ) ∈ N ) a n − A < ε ⇐ n > n0 ). Veza izmedu granične vrijednosti i tačaka nagomilavanja niza. 15) Definisati beskonačnu graničnu vrijednost niza, tj. liman= + ∞ ⇔ ( ( ∀M > 0 ) (n0(ε)∈N) an>M ⇐ n> n0 ), = − ∞ ⇔ ( ( ∀M > 0 ) (n0(ε)∈N) an<-M ⇐ n> n0 ).

2
16) Računanje (operacije) sa graničnim vrijednostima , tj. ako je lim a n = A , lim bn = B , (A, B ∈ R, o∈{+ ,- , · , : }), tada je lim ( a n o bn ) = (lim a n )o(lim bn ) = A o B gdje, u slučaju kad je o operator dijeljenja , treba pretpostaviti: ( ∀ n ∈ N ) bn ≠ 0 , tj. lim bn = B ≠ 0. 17) Ograničeni i monotoni nizovi. Stav o konvergenciji monotonih (i ograničenih) nizova. 18) Niz kojim je definisan broj e , tj. dokaz da je:

⎛ a n = ⎜1 + ⎝

1⎞ ⎟ → e, ( n → ∞ ). n⎠

n

19) Bolcano-Vajerštrasov i opći Košijev kriterijum konvergencije niza (bez dokaza). 20) Pojam (beskonačnog) reda: ∑ a n = a1 + a 2 +
n =1

.;

niz parcijalnih suma Sn , suma, konvergencija i divergencija reda. Geometrijski red: a + aq + a q2 +...., tj.

∑ q = lim S n =
n =1 n-1

a , q <1 ; 1− q

gdje je parcijalnih suma geometrijskog reda Sn=a+aq+...+aqn-1=a

1− qn . 1− q

9. GRANIČNA VRIJEDNOST I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

21) Granična vrijednost funkcije i beskonačna granična vrijednost funkcije (+ ∞ ili - ∞ ) u (konačnoj) tački a ∈ R i u beskonačnosti (+ ∞ ili - ∞ ). Definicije granične vrijednosti iskazati pomoću ekvivalencija . Npr.: lim f (x) = A ⇔ ( ( ∀ ∈> 0 ) ( ∃ δ( ∈ )>0) f ( x) − A < ∈ ⇐ 0 < x − a < δ )
x→ a

x → −∞

lim f (x) = ∞ ⇔ ( ( ∀M > 0 ) ( ∃ x0 (M)<0) f (x) > M ⇐ x < x0 ).

ili

22) Pojmovi okolina: O ( A, ε ) = Oε ( A), tj. O ( A, ε ) = O ( A, ε ) \ {A},

O(∞, M ) = OM (∞) = {x ∈ R

x > M (> 0) } , itd.

23) Računanje (operacije) sa graničnim vrijednostima funkcije, (viditi 16.). 24) Elementarni limesi, napr.

a x −1 sin x 1 = 1; lim (1 + ) x = e = lim (1 + x) x ; lim = ln a, itd . lim x →0 x → ±∞ x →0 x →0 x x x
25) Neprekidnost funkcije (definicija i njene varijante). Osobine neprekidnih funkcija (bez dokaza). 26) Asomptote: vertikalna i kosa (tj. horizontalna). Stav o kosoj asimptoti. 27) Algebarske krive linije drugog reda i njihovi grafici: (prava) , kružnica, elipsa, hiperbola, parabola (kanonske jednacine). 28) Ciklometriske funkcije (inverzne trigonometrijske: arcsin, arccos, arctg, arcctg). 29) Eksponencijalne i logaritamske (kao uzajamno inverzne: ax i loga x ) : opadajuće za 0<a<1, rastuće za a>1 . 30) Hiperbalne i njihove inverzne (area) funkcije. Osnovni identeti : ch(x+y)=chxchy+shxshy, tj. ch2xsh2y=1, itd.

1

46) Konveksnost (konkavnost) funkcije: objašnjenje pomoću tetive ili tangente. 1∞. Stav Čebiševa. (ii) kriterijum za konveksnost i prevojnu tačku pomoću drugog izvoda (ili pomoću viših izvoda) 49) Parametarsko predstavljanje krivih linija (i izvodi tako zadanih funkcija).Dodir višeg reda. 45) Monotonost funkcije i znak prvog izvoda. 0▪ ∞. 48) Primjena izvoda na ispitivanje funkcija : (i) kriterijum za tačku ekstrema preko prvog izvoda (i preko drugog i viših izvoda). 11.. problem tangente (i brzine).Njutnova formula. DIFERENCIJALNI RAČUN 31) Definicija izvoda i njegovo geometrijsko ( i kinematičko) značenje. gdje je D=b2-4ac>0 (ili D < 0 ). 50) Krive zadane u polarnim koordinatama. PRIMJERI: A= ∫ eax sinbxdx . gdje su u i v diferencijabilne funcije i ◦∈{+ . Veza između n-tog izvoda i n-tog diferencijala: dny=y(n)dxn. Stav o srednjoj vrijednosti integrala. Osobine i tablica neodređenih integrala. te definiciona nejednakost za konveksne (konkavne) funkcije. 35) Stavovi (pravila) za izvod složene i inverzne funkcije. Tablica izvoda. integracija binomnog diferencijala. (ax2 +bx+c)-1dx. a>0 ili a<0. 41) Neodređeni izrazi: 0/0. 53) Lajbnic. (Lopitalova pravila). Lijevi i desni izvod i diferencijabilnost funkcije. 34) Formula o prirastu funkcije f: Δ f(x) = f '(x) Δx+ω(Δx ) · Δx . 43) Tajlorova i Maklorenova formula (bez dokaza). 33) Pravila za izvod (u ◦ v)' . Lagranžov i Košijev. ∞ . integracija elementarnih razlomaka. 52) Primitivna funkcija i neodređeni integral. tj.cosx)).∞. 32) Diferencijabilnost i neprekidnost funkcije. 38) Definicija diferencijala funkcije. 0°.. dxn= (dx)n ). ω(Δx ) → 0 ( Δx → 0 ). : }. 56) Integracija ( razlomljene) racionalne funkcije.)).3 10. ∫ (iii) ∫ (ax2 +bx+c)-1/2dx. ∫ a2 − x2 dx (a>0. Osobine diferencijala i aproksimacija prirasta funkcije diferencijalom (viditi 35. (Objašnjenje i značenje formula d (xn) ≠ dxn . Rolov. geometrijsko značenje diferencijala. 37) Tangenta i normala grafika G(f) funkcije f.(slučajevi 1o-4 o u zavisnosti od osobina podintegralne funkcije R(sinx. · . 36) Određivanje izvoda elementarnih funkcija prema definiciji izvoda. geometrijsko značenje). B= a −a ax ∫ e cosbxdx 55) Integracija ( neodređenog i određenog integrala) metodom smjene promjenljive. ∞º. 42) Višestruke nule funkcije. tj. 54) Parcijalna integracija (u neodređenom i određenom integralu).cosx)dx na integral ∫ R1(t)dt. 47) Prevojna tačka (i položaj tangente u prevojnoj tački). ∞/∞. 57) Svođenje integrala ∫ R(sinx. 39) Izvodi i diferencijali višeg reda. 40) Stavovi o srednjoj vrijednosti (i njihova geometrijska interpretacija) : Fermaov. PRIMJERI: (i) (ii) ∫ (x2 +a2)-2dx. . 44) Stacionarna tačka i tačka ekstremuma funkcije (lokalni i globalni ekstremum). tj. Integracija nekih iracionalnih funkcija (Ojlerove smjene). pogodnom smjenom t= ϕ (x). INTEGRALNI RAČUN 51) Definicija i osobine određenog integrala (određeni integral kao površina).

12) IZ ZBIRKE ZADATAKA (B. Svjetlost Sarajevo. zapremina obrtnih tijela. 5.3. god.Š. 5.1. . 3. POLINOMI: 1-41. 59) Integrali sinusa i kosinusa napr. 354-392. 3. INTEGRALNI RACUN: 5.A. tj. 218-223. 61) Primjene određenog integrala: (i) izračunavanje površine ravnih figura (komplanacija).Arslanagić. 1-26. 3. krug krivine. Mesihović. eveluta i evolventa. 27-81. Lajbnicov trougao).3.Neprekidnost funkcije: 1-32. 6. (gdje je P površina omotača obrtnog tijela. (iv) površina obrtnih tijela (bez dokaza odgovarajuće formule.2. već samo “objašnjenje formule” dP=2πyds . 174-226. 3.8.7. 5. (ii) podintegralna funkcija f je neograničena. DIFERENCIJALNI RACUN: 3.7.3. 5. (iii) kubatura. 5. 5. 82-117.2. REALNE FUNKCIJE: 1-41.2. 172-200.8. GRANICNI PROCESI: 6. 148-171. 60) Pojam nesvojstvenog (nepravog) integrala: (i) granice integracije a ili b є {+∞ . 5. 3.6.2.4. ∫ sin(ax+b) cos(cx+d)dx .-∞}.58) Integrali ∫ sin xdx.6. 24-147. 3.) ZADACI (PO POGLAVLJIMA): ANALIZA 1. 6. 5. 201-217.Nizovi: 1-22. a s dužina luka krive date formulom y=y(x). 2. 148-173. 393-416. 3.1. 318-353. zapremina tijela. (diferencijal luka ds. tj.1. 3. 417-427. 227-317. 4.1. 1-23. 100) Pojmovi: krivina i poluprečnik krivine. rekurentne formule). površina i zapremina (dijela) lopte. 4.Z. (ii) rektifikacija (dužina luka krive).1987.5.8. 5.1.8. 118-147.5. 5. ∫ cos xdx n n 4 (n∈Z .Granicna vrijednost funkcije:1-39. PRIMJERI: obim i površina kruga. čijom rotacijom oko x-ose nastaje obrtno tijelo).4.

KRIVINA 6. 1-13.1.8.3. 428-437.8. ZADACI SA PISMENIH ISPITA.5 5. 7. 6. 438-442.4. 5. .

c) f ( x) = ln x 2 ∧ h(x)=2lnx. 15. c) f ( x) = sin 2 x . b) f ( x ) = ∧ h(x)=1. Zadata je funkcija u parametarskom obliku: x=3sint . ϕ (φ ( x )) ako je φ ( x) = x 2 . x ∈ R nema inverznu funkciju. b) y = arccos 2 x 1+ x a) y= ⎧ −1. b) odrediti oblast definisanosti funkcije. x ∧ x za n ≤ x < n + 1 ( n ∈ Z ) . 8. x ≥ 0 monotona na [ 0. 11. 2 b) f ( x ) = ln 1+ x . 2 3 2 3 ⎧1. ϕ (ϕ ( x )). x < 0 ⎪ 3. x ∈ R \ Q 2x − 3 12. Zašto? Odrediti (maksimalne) podskupove realne ose na kojima f ima inverznu funkciju. c) y = ln ln ln x .Ako je funkcija x → f (x ) definisana na [0. a x + a −x . Funkcija sgn : → definisana je na sljedeći način: sgn x := ⎨ 0. b) f ( x ) = 2tg − 3tg . b) y = ln ln x . Funkcija y = [x ] (cijeli dio od x) definisana je kao: ( ∀x ∈ R ) [ x] := n. Neka je funkcija f zadana y=f(x). Ispitati koja je od datih funkcija parna odnosno neparna: a) f ( x) = b) x → f (sin x ) . d) y = arcsin log . c) y = (− 1) .1] odrediti oblast definisanosti funkcija: 7. 9. 4. Nacrtati grafik funkcije y=f(x) zadane parametarski: . Pokazati da je funkcija f ( x) = x 2 . 6. x +1 2. Da li su jednake funkcije: a) f ( x) = x2 ∧ h( x) = x . a) y = 2 + x − x 2 . Odrediti intervale monotonosti funkcije f ( x ) = ax + b . a) izraziti y. 5. a) f ( x) = sin x + 13. Pokazati da je f : x → injektivna u svom domenu. e) odrediti inverznu funkciju funkcije y=y(x). 10. Funkcija f ( x) = x 2 + 1. 1− x c) f ( x) = x 5 + 2 x 3 + 7 x 2 . Odrediti f −1 te njen domen D( f −1 ) i rang x −1 R( f −1 ) . Nacrtati grafik te funkcije. Odrediti φ (φ ( x )). d) odrediti y=y(x=-3).6 Zadaci sa vježbi (II SEMESTAR) 1. t ∈ R . 14. Odrediti oblast definisanosti D(f ) : x2 +1 . h(x)=1 . x ∈ Q d) Dirichlet-ova funkcije χ(x) := ⎨ ⎩ 0.kao funkciju od x. Odrediti oblast definisanosti D(f ) i skup vrijednosti R(f ) funkcije f: 10 2x x . ϕ ( x) = 2 x . φ (ϕ ( x )). x = 0 ⎪1. x > 0 ⎩ Nacrtati grafik te funkcije i dokazati da vrijedi x = x sgn x . Ispitati periodičnost i odrediti osnovni period sljedećih funkcija (ako postoji): x x 1 1 sin 2 x + sin 3 x . +∞ ) . d) f ( x) = sin 2 x + cos 2 x a) x → f ( x 2 ) e) f ( x) = x2 ∧ h( x ) = x . c) ispitati parnost funkcije y=y(x). y=1-cos2t.

23. x ∈ [− π . Provjeriti rezultate: a) lim ( x + x + 1 − x − x + 1 = ±1 . n ∈ N divergira. y=a(1-cost) (cikloida). b) a n = . 19. Koristeći kriterijum Košija... b) lim n + n − n − n .a) x = a cos t . Ispitati monotonost funkcije y = π 1 . 31. y = a sin t . b) x n = 1 + + . b) x = a cos t . t ∈ [0. 30. y=b sht. (a>0) . xn = 1 + 1 + . Izračunati: A= lim 2 n →∞ 2n + 7 n − 3 n →∞ n + 1 27.. Pokazati da niz a n = 24..2π ] . ... 7 c) x=a(t-sint) . x ≠ .Nacrtati grafik funkcije zadane formulom: y = arctg 1 . . + 2 .. B= lim 2 . Izračunati granične vrijednosti nizova: a) 2n n →∞ an = n n2 + n . min f (ako postoje) funkcije y = 4 sin 2 x − 12 sin x + 5 .. b) ( ) ∞=1 konvergira ka 0. n ∈ N konvergira. n ∞ c) (n α )n =1 21. n . y = a sin 3 t (astroida). Dokazati: 2n −1 = 1. Odrediti lim a n i lim a n ako je: a) a n = 2 3 2 2 4 4 n +1 2 2n 22. inf f . bn = n . 2 2 n 2 n 2 2 3 + x + x 2 − 9 − 2x + x 2 1 = . . x2 18.2π ] . t ∈ [0. n 2πn n2 1 1 1 3 1 2n − 1 cos . dokazati: 1 n konvergira za α ≤ 0 . d) niz n → (−1) n divergira. y = b sin t . max f. Izračunati: a) lim⎜ ⎟ n→∞ n + 1 ⎝ ⎠ a) a n = 1 + ⎛ n ⎞ b) lim⎜ ⎟ n →∞ n + 1 ⎝ ⎠ n2 c) lim⎜1 + ⎛ n →∞ ⎝ 1⎞ ⎟ n⎠ 10 + n .. n →∞ 2 n + 1 lim q n = 0 = ±1 = ±∞ = ±∞ =1 q <1 q=1 q= . .1 (dvije tačke nagomilavanja) q>1 q< . divergira za α > 0 . b) lim x → ±∞ x→ 2 x 2 − 3x + 2 3 . n→∞ x 2 n + 1 n ⎛ n ⎞ 29.) konvergira ka c. π ]. Provjeriti rezultat: lim x −1 = sgn( x − 1) . + 1 n2 + n lim = n + x − n . Primjenjujući definiciju granične vrijednosti. 26. b) y = arcsin sin x . n→∞ 28.. dokazati da niz: 1 1 1 1 + . a)Dokazati da niz a n = c (∀n = 1.1 (dvije beskonačne tačke nagomilavanja). + .. b) lim a) lim n a = 1 n→∞ n +1 + (−1) n ima dvije tačke nagomilavanja.. d) x = a cos 2 t e) x=a cht . Odrediti granične vrijednosti nizova: n2 +1 n2 +1 n2 + 2 3n 2 − 2n + 1 10 8 n + 1 . Odrediti sup f. 17.. 16. cos x 2 20. Nacrtati grafike funkcija: a) y = 1 + x + 2 x − 1 + x − 2 x . 25.2.

Izračunati: lim x →0 40. e) xlim ⎜ x sin ⎟ . d) lim⎜ c) lim − ⎟ . Dokazati asimptotsku relaciju: 1 + x − 1 ∼ x ( x → 0) . c) lim .r ∈ Z. c) lim(cos x ) x 2 . e) lim⎜ x + ⎛ x →∞ ⎝ 36. Odrediti (koristeći lim = 1 ): a) lim (b ≠ 0) b) lim (k. n > m. b) f ( x ) = chx − shx za 1º x → +∞ . Dokazati da: a) lim ln(1 + x) ex − 1 = 1 ⇔ ln(1 + x) = x + o(x) ( x → 0) . b) lim(1 + tgx ) . lim x cos = 0 . Izračunati: a) lim ⎜ . x →0 x → 0 sin bx x →π sin rx x cos x − cos 3 x π⎞ 1 1 ⎞ ⎛ ⎛ . 2 º x → −∞ . x →8 x −2 ⎠ sin ax sin kx sin x 35. e) lim (tgx ) x→ tg 2 x π . 2 (x ) . Odrediti: a) lim⎜ ⎟ .. 2 2 x →0 x → 0 sin 2 x sin x → ±∞ x⎠ x 2 sin x ⎠ ⎝ ⎝ d) lim 3 9 + 2x − 5 .. d) lim x + e x →0 x →0 x →∞ 2 x + 1 x →0 ⎝ ⎠ ( ) 1 x .. + A n ⎪ A 0 lim 0 = ⎨ . b) lim = 1 ⇔ e x = 1 + x + o(x) ( x → 0) . 2 º x → −∞ . x → cos .8 A0 n−m ⎧ ⎪ ∞ ( −1) sgn a . Izračunati: A= lim x →0 1 − cos x 2 1 − cos x . Odrediti f (a − 0) i f (a + 0) : a) f ( x) = sgn cos x. a = x− x 2x . Izračunati: lim . Koja je od sljedećih funkcija beskonačno mala: a) f ( x) = a) f ( x) = x x 2 − 2x + 1 x3 − x 2 x → 1 . x ∈ R /{0} nemaju limes kad x → 0 . x →0 x →0 x x x x 33. π 2 . ⎟ x →1 1 − x 3 x →1 5 x →0 x −1⎠ x2 ⎝ x −1 ⎞ x+ x − x⎟. x →0 x 3 38. a = −1 . c) lim x→0 x 3 2 x2 + x +1 − x − 2 x −1 1 ⎞ ⎛ 3 + 34. r ≠ 0) . ln(1 + x) shax 39. B= lim . Dokazati da: 1 1 1 1 a) funkcije x → sin . 43. Koja od sljedećih funkcija je beskonačno velika: + 1 − x za 1º x → +∞ . x →0 1 − cos x 1 − cos x x −1 ⎛ x ⎞ ctgx x 37. 0 ⎪ n n −1 A x + A1 x + .. 2 º x → −∞ . b) lim . b) f ( x) = x 2 + 1 − x za : 1º x → +∞ . b) f (x) = 1 .n < m ⎪ ⎪ ⎩ c) Ako je A0 a0 ≠ 0 . x − ⎣x⎥ ⎢ ⎦ 42. 1 44. x→ 0 x→0 x x x a −1 = ln a ⇔ a x = 1 + x ln a + o(x) ( x → 0) . Odrediti lijevi f ( 0− ) i desni limes f (0+ ) za funkciju f ( x ) = 41. 4 1 + x − 1 − sin x . tada je : 32. + a 0 1 m ⎪ a0 ⎪ 0.n = m x →±∞ a x m + a x m − 1 + . b) lim x sin = 0 .

⎪2 − x . ⎪x ⎪ 1 ⎪ 4 − x . Ispitati neprekidnost. b) g ( x ) = ⎨ x prekidna u tački x=0. Funkcija f ( x ) = sin x sin nema smisla za x = 0 . ⎩ h ( 0) 46. ako je: ⎧( x − 1)3 . ⎟ . x = 0 ⎩ ⎧ f ( x). Odrediti tačke prekida funkcije i vrste tačaka prekida: a) ⎧ ⎪ x + 3. 0 < x < 1 . x ⎧x 3 . ⎪ ⎪ x. 1+ x ⎧1 + x. x < 0 55. 47.x ≠ 0 sin x ⎪ prekidna u tački x=0. x ≥ 0 1 54. Definisati f (0) tako da funkcija f bude neprekidnai u x tački x = 0 . g ( x) = 1 + x 2 . x ≤ 0 ⎪ x. x > 2 ⎩ 1º Nacrtati njen grafik. b) y = arcsin 1 − x 2 .x ≥1 ⎩ 48. Odrediti postoje li ili ne postoje konstante a i b pri kojima je funkcija neprekidna na D(f ) . 52.9 45. Koristeći definiciju izvoda naći izvod funkcije f ( x) = x 2 sin( x − 2) za x = 2 . 2º za koji x je a)funkcija f neprekidna. b) postoji izvod f ' ( x ) . x < 1 ⎪ ⎪1 f ( x) = ⎨ . odrediti vrstu tačaka prekida i nacrtati grafik funkcije: f ( x) = lim 2 n .2 ≤ x ⎩ b) f ( x ) = x x + x +1 .1) zaklapa sa pozitivnim dijelom x-ose. x 2n − 1 49. Ispitati diferencijabilnost funkcije: f ( x) = ⎨ u tački x = 0 .1 ≤ x ≤ 2 . . Izračunati ugao koji tangenta funkcije f ( x ) = u tački M (1. a) f ( x ) = x ⎪0. 1 ≤ x ≤ 2 ⎪3x − x 2 . Ispitati neprekidnost složenih funkcija f ( g ( x )) i g ( f ( x )) u tačkama gdje je definisana ta složena funkcija: f ( x) = sgn x . x ≠ 0 c) Kako treba definisati funkciju h( x) = ⎨ u tački x=0 da bi bila neprekidna. b) f ' ( x ) neprekidna. c) y = 1− x d) y = 3 sin e x . x ≤ 0 ⎪ ⎪ f (x) = ⎨ax + b. Pokazati da je: ⎧ sin x . ⎝ 3⎠ 1 51. 53. n →∞ x +1 ⎛ 1⎞ 50.0 < x < 1 ⎪ 56. Pokazati da jednačina x 3 − 3 x 2 + 6 x − 1 = 0 ima jedinstven korijen i da on leži u intervalu ⎜ 0. Primjenjujući pravila za nalaženje izvoda odrediti izvode funkcija: a) y = a 3 x 2 − b x x 3 . Data je funkcija f ( x) = ⎨ . ⎩sin x.

Primjenom diferencijala odrediti ako je xy = sin( x − y ) . y = bsin t . Odrediti lim 2 ln x →0 x x tg 2 x 70.Pod kojim uglom kriva y = arctg ⎜1 + ⎛ ⎝ 1⎞ ⎟ siječe x-osu. konkavnost i prevojne tačke krive: y = x 3 . dy 63. Naći najveću i najmanju vrijednost funkcije : f ( x) = 25 − 4 x 2 za − 2 ≤ x ≤ 2 . b) f ( x ) = 76. y = b sin 3 t . 79. 58. Odrediti pod kojim se uglom sijeku krive: y = 2x 2 + 2. 65. 68. . Naći asimptote funkcija: a) f ( x) = 2x + 1 x −1 x 3 + 3x 2 .10 56. Dokazati nejednakost: sin x > x − 1 3 x za x > 0 .Dokazati nejednakost i identitet: a) b−a b−a < tgb − tga < 2 cos a cos 2 b 1 sin x . 2 x−2 ( x − 1) x2 +1 . 62. 57. x⎠ y = x3 + 2 . Naći n-ti izvod funkcije y = x 2 e ax . Naći prvi izvod funkcije y = x x . π 4 71. konkavnost i prevojne tačke krive: f ( x) = ln(1 + x 3 ) .2). Ispitati konveksnost. a2 b2 61. b) f ( x) = x . Naći jednačinu tangente i normale krive x 3 + y 3 − xy − 7 = 0 u tački (1. 60. naći y ' ' (0) . Odrediti y' x ako je x = a cos t. U loptu poluprečnika r upisati uspravan kružni cilindar tako da površina njegovog omotača bude najveća. ⎣10 10 ⎥ ⎦ sin x x (0 < x < π) monotono opadajuće. 77. Odrediti lim (tgx) x→ (0 ≤ a < b < π 2 ) b) arcsin x = arctg x 1− x2 . 59. 69. 80. Ispitati konveksnost. ( x < 1) . c) f ( x) = . Odrediti y' x ako je funkcija f zadana implicitno: x2 y2 + = 1. Ako je funkcija y ( x ) definisana jednačinom e y + xy = e . 67. dx 64. g(x) = 74. Neka je f (x) = e x − esin x x − sin x (x ≠ 0) . Aproksimirati funkciju f ( x) = x 2 ln 2 x u okolini tačke x = 1 Tejlorovim polinomom četvrtog stepena i procjeniti grešku aproksimacije za x ∈ ⎢ ⎡ 9 11 ⎤ . 73. Odrediti x' y ako je y = e x + x . Dokazati da su funkcije: f (x) = 1 − x 3 − x 7 . Naći dvadesetpeti diferencijal d25y funkcije y = x 2 sin x . 3 2 75. Naći treći izvod y ' ' ' ( x ) funkcije y ( x ) definisane parametarski: x = a cos 3 t . Da li se može definisati f(0) tako da je funkcija f neprekidna u tački 0? 72. 6 1 3 1 2 x − x − 2x . 66. 5 78. Odrediti lokalne ekstreme funkcija: a) f ( x ) = chx + cos x .

11 81. Integral diferencijalnog binoma: 88. 84. g) 1+ x ex ∫ e x + 1 dx . Integracija trigonometrijskih i drugih transcedentnih funkcija: 90. d) ∫ e ax cos bx dx . b) ∫ (1 + x) . Izračunati: a) ∫ 2 6 − 5 sin x + sin x 1+ x 0 0 2 d dx x2 ∫ 0 1 + t dt . Integracija iracionalnih funkcija: 87. b) ∫ 2 ∫ x3 − 4x 2 + 4x x + x +1 x3 + 1 3x + 1 ∫ x 3 − x 2 dx . 1 1 + cos 2x dx . a) ∫x 1 + x3 dx . dokazati da je: 92. d) ∫ x( x 2 + 1) 2 dx . 2 x − 4 sin x cos x + 5 cos x sin 3 x x x dx . Primjenom metode parcijalne inegracije izračunati: a) ∫ cos x 2 x ∫x 2 sin x dx .a) ∫ 8 − 4 sin x + 7 cos x ∫ sin 2 dx . 0 ≤ x ≤ 1 . . 1 ≤ x ≤ 2 ⎩ 1 π arctg x cos x dx .Riješiti integrale: a) ∫ . e) ∫ cos x + 1 dx 1 − x 2 arcsin x ∫ 2 1− x dx . d) ∫ (2 x + 1) 3 dx . d) ∫ ∫ sin x + x dx . ∫ 0 π −1 ∫ arcsin x dx = 0 . c) ∫ dx . c) + x +1 2x + x − 3 dx . ln x + 1 cos 2 x 82. b) dx 1+ x − x2 . Ne riješavajući integrale.a) ∫ (5 − 2x)9 dx . b) ∫ tg xdx . b) ∫ 2 . Ispitati tok funkcija i nacrtati njihove grafike: a) y = x b) y = ( x + 2)e 3 − x2 3 1 x c) y = ln x . b) x −1 x +1 dx 4 ∫ dx x 1+ 3 x . a) x3 5x − 8 dx . ⎪3 − x. Izračunati: I = ∫ f (x)dx = ⎪ ⎨ 0 ⎧x 2 . d) ∫ dx 4 + 2x − x 2 . e) cos x − sin x x x dx 2 x4 ∫ x 2 + 1 dx . Integarcija racionalnih funkcija: 86. d) ∫ 2 3 4 1 + cos x 91. e) ∫ sin cos dx . b) f) ∫ dx 3 − x2 . ( dx ) 2 . b) ∫ dx 2 x 2 + 3x 2 . c) x ( x 2 − 13) 23 dx . 85. 2 2 93. b) ∫ 4 1+ x4 Ojlerove smjene: 89. c) ∫ sin 2 x cos 2 3 x dx . c) ∫ (ln x ) dx . c) dx . . Dovođenjem kvadratnog trinoma na kanonski oblik izračunati: a) ∫x dx dx . 2 d) lim x →0 ∫ cos t dt 2 0 x x . Integracija metodom zamjene: 83. a) ∫ 3 x + 1 dx . b) ∫ 94. c) dx . a) ∫x x 2 + 2x + 3 dx .

SLIJEDE PRIMJERI ZA II PARCIJALNI I INTEGRALNI ISPIT . Izračunaj površinu ograničenu parabolom i tangentama. Izračunati dužinu luka astroide 2 2 1 2 x = a cos3 t. Naći zapreminu tijela koje nastaje rotacijom dijela površine ograničene krivom y = 2exe −2 x i njenom asimptotom oko asimptote. 1 1 Iako je funkcija F(x) = − primitivna funkcija funkcije f (x) = .0) . 104. 101. Izračunati krivinu i poluprečnik krivine krive xy = 1 u tački M (1.(b ≥ r). c) −∞ ∫x 2 dx . 99.1) . 102. y = a sin 3 t .0) do tačke B(1. 100. Izračunati: a) 1− x2 98. b) ∫x 1 dx 2 +∞ .0) i odsječkom OA. Odrediti parabolu čija je osa simetrije paralelna y osi i koja ima isti krug krivine sa krivom y = sin x u tački x = π 2 . Izračunati površinu figure omeđene lukom cikloide x = a (t − sin t ). 105. tj. U presječnim tačkama prave x − y + 1 = 0 i parabole y = x 2 − 4 x + 5 povučene su tangente na parabolu. 103. Izračunati površinu figure čiji je rub lemniskata r 2 = a 2 cos 2ϕ . 106. Na krivoj y = ln x odrediti tačku u kojoj krivina dostiže maksimalnu vrijednost te sastaviti jednačinu kruga krivine u toj tački. Odrediti lokalne ekstreme funkcije: f (x) = ∫ (t − 1)e t dt . 108. Nacrtati krivu 9 y = x(3 − x) i naći površinu koja nastaje obrtanjem petlje oko x-ose. 109. tijela nastalog obrtanjem oko x-ose figure omeđene sa: x 2 + (y − b)2 = r 2 . 0 x 96. Izračunati dužinu luka parabole y = (x 2 − 1) od tačke A(−1. y = a (1 − cos t ) od tačke O (0.12 95. zašto je (x − 2) 2 x−2 ∫ f (x)dx ≠ F(3) − F(0) ? 0 3 97. Naći površinu ograničenu lukom krive x = 6 − y − y 2 i y-osom. 0 ∫ 1 dx x +∞ . 107. d) + 4x + 5 −1 ∫ ( 2 − x) 1 dx . Izračunati zapreminu torusa.0) do tačke A( 2aπ .

intervale monotonosti i konveksnosti. te zapreminu V1 koja nastaje rotacijom povrsine P oko ose x. asimptote. OBAVEZNO! NA PRVOJ STRANICI NAPIŠITE SAMO : (i) lične podatke (prezime i ime i godinu upisa ). Pažljivo pročitajte zadatke i ne žurite. 2. x + y − z = 6. “7”= 61-70.2004.-1). objasniti geometrijsko značenje istih.90. a) Definisati:(i) izvod funkcije. AC.2).-2). x − x 2 5 2 3 1 2 x − x − 2x. i površina lopte (svi istog poluprecnika r). 3. AD) . 2 3 Navesti slijedeća pravila (stavove): (i) maksimum (i minimum) u vezi sa prvim izvodom. (ii) diferencijal funkcije. (ii) konveksnost (i konkavnost) u vezi sa drugim izvodom. te primjeniti te formule da sračunate: obim kružnice. te vektorski i skalarni proizvod vektora. Koristeci Kramerovo pravilo prvo diskutovati za koje a iz R je (ne-)saglasan sistem: 5x + (a − 3)y − z = 7. te nacrtati odgovarajuću sliku. x 2 + 4x + 3 0 2 π 11 površinu P ograničenu krivom x 2 + y 2 = 4 x . neodređeni i određeni integral. (te nacrtati odgovarajuću sliku) formule za primjenu određenog integrala kod izračunavanja: (i) dužina luka krive. (ii) MATEMATIKA I integralno – A (iii) popunite tabelu: (svaki zadatak a) ili b) 17 bodova) zadatak 1. te odrediti rješenja sistema za ono a: (i) kad sistem ima beskonačno mnogo rješenja. te V2 oko y ose . “8”= 71-80. a) Definisati: desni (tj. Izračunati veličinu površine koju grafik funkcije: (i) zatvara sa kordinatnim osama. arcctg(e−2x − 11x). determinantu D tog sistema (zapisujući prvu. drugu i zadnju jednačinu i nepoznatu) i objasniti kako se iz determinant D dobije determinanta Dk nepoznate xk ( k = 1.4.09. te samo navesti (bez dokaza) i objasniti kad vrijedi Leibnitz-Newton-ova formula. lijevi) trijedar. b) Date su tacke: A(12.Zadatak. “10”= 91-102 Kao što vidite ne morate sve uraditi. C(13.3. (ii) kad ima jedinstveno rješenja. (nacrtati sliku). B(9. te samo iskazati Kramerovo pravilo. n ). Zadatak. odrediti: nule. tj. (ii) zatvara sa asimptotom (pazite radi se o nesvojstvenom integralu.0.Odrediti: zapreminu V i visinu H (iz vrha A) tetraedra ABCD orjentaciju trijedra vektora ( AB. D(11. Zapisati: sistem n linearnih algebarskih jednačina sa n nepoznatih. 2 2ln x − 1 . (a − 3)x + 5y − 2z = 11. a) Definisati: primitivnu funkciju. b) Za funkciju y = e e ( x + 1) e .3). podnožje normale povučene iz B na raven ACD. B = ∫ ( x + 2π) cos11xdx. 2. Zapisati i objasniti kako se koriste.) 3)Zadatak. te nacrtati njen grafik. “9”= 81. Sretno ! 1. (ii) površina obrtnog tijela. Σ a b Σ Na osnovu popunjene tabele izlazi ocjena : “6”= 51-60. Koristeći pravila diferenciranja odrediti izvode slijedećih funkcija: x 3 e−3x .13 Integralni ISPIT – MATEMATIKA I 09. .-1. b) Izračunati: A=∫ 5 x − 17 x + 1 dx.

2 ln x − 1 .Izračunati veličinu površine što grafik funkcije zatvara sa x osom 3)Zadatak. (ii) zatvara sa asimptotom (pazite radi se o nesvojstvenom integralu. 3 2 b) Za funkciju y = (1− 2x) e e odrediti: nule.Zadatak. Zadatak. tj. a) Definisati pojmove: granična vrijednost niza. x 2 + 5x + 6 0 2 π 6 površinu P ograničenu krivom x 2 + y 2 + 6 x = 0 . Zapisati i objasniti kako se koriste. (ii) površina obrtnog tijela. b) Za funkciju y = x 2 + 2x − 2 odrediti: oblast definisanosti. a) Definisati: primitivnu funkciju. . asimptote. (te nacrtati odgovarajuću sliku) formule za primjenu određenog integrala kod izračunavanja: (i) dužina luka krive. te nacrtati njen grafik. arcctg(e2x + ln x). asimptote. prevojnu tačku. (ii) konveksnost (i konkavnost) u vezi sa drugim izvodom. tačke ekstremuma i ispitati njihovu prirodu pomoću znaka drugog izvoda.te neprekidnost funkcije. parcijalni ili VI1. “9”= 81. nule. a) Definisati:(i) izvod funkcije. (ii) matematika 2. te zapreminu V1 koja nastaje rotacijom povrsine P oko ose x i V2 oko y ose. te nacrtati odgovarajuću sliku. Navesti slijedeća pravila (stavove): (i) maksimum (i minimum) u vezi sa prvim izvodom. Kao što vidite ne morate sve uraditi. OBAVEZNO! NA PRVOJ STRANICI NAPIŠITE SAMO : (i) lične podatke (prezime i ime i godinu upisa ). Zatim samo zapisati broj e (prirodna osnova logaritma) kao graničnu vrijednost niza. “8”= 71-80. Σ a b Σ Na osnovu popunjene tabele izlazi ocjena : “6”= 51-60. x x 11 2 3 1 2 x − x . Pažljivo pročitajte zadatke i ne žurite. B = ∫ ( x + π) cos 6 xdx. Izračunati veličinu površine koju grafik funkcije: (i) zatvara sa kordinatnim osama. i površina lopte (svi istog poluprecnika r).90.2004.14 MATEMATIKA 2. 2.09. “7”= 61-70. te nacrtati njen grafik. Sretno ! 1. Nacrtati odgovarajuću sliku. “10”= 91-102. 3.) 2. (ii) diferencijal funkcije. neodređeni i određeni integral. intervale monotonosti i konveksnosti. te samo navesti (bez dokaza) i objasniti kad vrijedi Leibnitz-Newton-ova formula. Primjeniti te formule da sračunate: obim kružnice. b) Izračunati: A=∫ 7 x − 14 x + 1 dx. parcijalni ili VI1 PISMENI ISPIT 09. granična vrijednost funkcije. intervale monotonosti i x +3 konveksnosti. objasniti geometrijsko značenje istih. Koristeći pravila diferenciranja odrediti izvode slijedećih funkcija: xe−3x . (iii) popunite tabelu: (svaki zadatak a) ili b) 17 bodova) zadatak 1.

te formulu za ωk = n z = . 6) Navesti (bez dokaza)stav o smjeni promjenljive u određenom integralu.Izračunati: površinu tetraedra ABCD. Navesti stav o srednjoj vrijednosti integrala . samo popuniti jednakosti : Re z = . binomnu formulu za razliku: ( t − s ) = n .1 . f ' ( x) po definiciji. te odrediti: df (1). AA. E = ⎜ ⎟. A-1. x k BX = H. Trajanje ispita 2 sata. x 2 . (2 x3 − 1)5 . Zatim izračunati određeni integral: B = x sin 3 xdx.5). tj. tj. −3 ) ? 8) Zapisati: binomni koeficijent .5 .0).. Izračunati ( 2u 3 − v ) = . Na prvoj strain obavezno upisati: licne podatke. b = (1. DB.. (ii) lim h( x ) = −∞ ⇔ .. matricu sistema B (pazi ne vrijedi ako upotrebite matricu A umjesto B) i kolonu slobodnih članova H.. . DC ? ( ) ΔABC i A u tom trouglu. .. te u istom koordinatnom sistemu (bez primjene izvoda) skicirati grafike G(f) i G(f –1).. 0 A= −r ∫ r r 2 − x 2 dx . Zatim izračunati: adjA. −1). R(f –1).. popunjavajte Σ odmah odgovarajuce polje slijedece tabele vrijednoscu od 0 do 1. Δx = 0. 23.. . determinantu D sistema i objasniti kako se iz determinante D dobije determinanta Di nepoznate xi ( i = 1. 2) Definisati izvod (dati i sliku). π ∫ 7) Neka je: A(0. Zapisati formulu parcijalne integracije za određeni integral. D(f –1). d 2 f (0) za f ( x ) = x 2e − x . Zatim samo zapisati Lajbnic-Njutnovu formulu navodeći uslove kad ta formula vrijedi. te odrediti izvod inverzne 3) Za funkciju f ( x) = −3x − 2 odrediti inverznu funkciju f –1 . ϕ = arg z = . −2. a 0 ako uopste niste odgovarali na pitanje). a na osnovu tablice izvoda zapisati izvode y' i y'' funkcija: sin 3 x.. dovršiti formule za potenciranje z n =. 2. r= z = korjenovanje . Zatim zapisati formulu za prvi (dati i sliku) i drugi diferencijal.. . Paskalov trougao do 6-tog reda. (iv) Definisati neprekidnost funkcije f x→a x→a u tački a.. Im z = . … . Odrediti funkcije. Zatim samo navesti (bez dokaza) Kramerov stav. Za funkciju y = x e odrediti tačke ekstremuma i ispitati njihovu prirodu. Zapisati: D(f). C(4. Zatim sve te vrijednosti zapisati za z = 12 − 2 i. te izračunati z4 i 10) Definisati adjungovanu i inverznu matricu. ). te navesti geometrijsku interpretaciju..15 MATEMATIKA I ..001. septembar 2004.. . (1 za potpun odgovor. Za pozitivnu ocijenu treba uraditi više od pola zahtijeva. za pozitivnu ocjenu treba bar Σ= 5. te zapreminu V Za koje x∈R su ortogonalni vektori a = (ln ( x − 1) .. Arg z = .-2. k ..-1. (iii) lim a n = A ⇔ .. ⎝ −3 −1 ⎠ ⎝0 1⎠ Precizno zapisati sistem od k linearnih algebarskih jednačina sa k nepoznatih x1 . te zapisati z u trigonometrijskom obliku z =. nacrtati odgovarajuću sliku za A .-1).. tj... 2 −x 4) Samo navesti Lagranžov stav o srednjoj vrijednosti i dati geometrijsko tumačenje (slika) . D(3. (ocjenu i datum kad ste eventualno položili pismeni) i koji put polazete. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Zatim kako odgovorite na neko od pitanja. 1) Neka su a.. neodređeni integral i određeni integral.. nacrtati odgovarajuću sliku.. ako je ⎛ 1 −2 ⎞ ⎛1 0⎞ A=⎜ ⎟. definisati slijedeća tri limesa ispunivši odgovarajuče ekvivalencije (i ništa više): (i) lim f ( x ) = A ⇔ . . gdje je r > 0.1. B(3. R(f). Koje je orjentacije trijedar DA.k = . tj. koristeći stav o izvodu inverzne funkcije.. Izračunati Zatim objasniti geometrijsko značenje. kad ste otslusali matematiku.1. Koliko vrijednosti ima za ωk ? z. 4 9) Za kompleksni broj z = x + iy definisati. Odrediti izvod jedne od funkcija po definiciji. A-1A.2).A∈R. 5) Definisati : primitivnu funkciju.

8. Paskalov trougao do 6-tog reda. nacrtati odgovarajuću sliku. Na prvoj strani obavezno upisati: lične podatke.. 7. ∑ > 5. x 2e −2 x .1 . 5. D(f –1). 9. 5 za MATEMATIKU I (ili ∑ > 4. ym . b = 2i − k izračunati: te tri vrijednosti i za c = −4 j + 3k odredi orjentaciju trijedra b . te objasniti šta predstavlja a × b . y2 . (iii) lim an = −∞ ⇔ . 10. tj. c . Zatim navesti stav o smjeni u određenom integralu i izračunati A = ∫ a 2 a a 2 − x 2 dx . Zatim kako odgovorite na neko od pitanja. ab = . ( ) ⎛2 2 ⎞ 9) Zapisati: binomni koeficijent. . m. Zatim za vektore a = i + j − k . . Izračunati − ∫ dx .…. 10) Samo navesti (bez dokaza) Kramerov stav. samo navesti uslove kad ∞ vrijedi i zapisati Lajbnic-Njutnovu formulu. te bjasniti geometrijsko značenje za A. (ii) lim h( x ) = ∞ ⇔ . Odrediti tačke ekstremuma funkcije y = x 2e−2 x i ispitati prirodu tih tačaka pomoću drugog izvoda. Ali prethodno zapisati sistem CX=H od (pazite) m linearnih algebarskih jednačina sa m nepoznatih y1 .0 za MATEMATIKU) 1. R(f –1) za tu Skicirati u istom koordinatnom sistemu (bez primjene izvoda) grafike G(th) i G(th –1). ako je A = ⎜ ⎟.. 2 d 2 f (0) za f ( x) = x 2e−2 x . determinantu D sistema i objasniti kako se iz determinante D dobije determinanta Di ⎛ −10 −2 ⎞ ⎛1 0⎞ nepoznate xi ( i = 1. ( b − 2u ) = m . Izračunati: A. (ocjenu i datum kad ste eventualno položili pismeni) i koji put polazete. neodređeni integral. ⎟. y ) ∈ R 2 a ≤ x ≤ b. definisati slijedeća dva limesa ispunivši odgovarajuće ekvivalencije (i ništa više): (i) lim f ( x ) = A ⇔ . a . pra b = . 4) Zapisati formulu za n-ti diferincijal. ?) i odrediti inverznu funkciju th –1 . R(f). 6. ).1 i AA. x→a funkcije f 3) Definisati izvod (dati i sliku). b] ⊂ R. Zatim definisati neprekidnost x→a u tački c i na [ a. ⎜ bz − x ⎟ = ⎝3 ⎠ 4 .. .. popunjavajte odmah odgovarajuce polje slijedece tabele vrijednosću od 0 do 1. kad ste otslušali matematiku. Δx = 10−3. ∑ funkciju. MATEMATIKA I (sva pitanja) i MATEMATIKA (pitanja 1-7) .. 0 ≤ y ≤ f ( x ) } i izračunati njenu površina. 2. 2) Neka su a. oktobar 2004. 5) Kad vrijedi formulu parcijalne integracije za određeni integral ? Izračunati određeni integral: 6) Nacrtati figuru S = {( x.određeni integral i nesvojstveni integral. 3.. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje). (1 za potpun odgovor. −1 ∫ 2 x sin π 4 xdx. 1 Samo navesti Lagranžov stav o srednjoj vrijednosti i dati geometrijsko tumačenje (slika) . Zapisati skupove: D(f). 4.A∈R.. matricu C (pazite ne matricu A) sistema i kolonu slobodnih članova H. 2 + 3x 2 2 2 8) Dovršiti jednakost: a×b = . Potrebno je odgovoriti na više od pola pitanja. te izračunati diferencijale: df (0).. 7) Definisati : primitivnu funkciju. E = ⎜ ⎝ −5 −2 ⎠ ⎝0 1⎠ . tj.16 Građevinski fakultet: 01. Odrediti izvode y' i y'' funkcija: 1 ( sin 2 x − cos 2 x) 2 . 1) Definisati funkciju thx (=.

te na taj način izračunati obim kruga. a) Zapisati sistem lin. drugu i zadnju jednačinu i nepoznatu. 2005. 4 b) Naći Re z. i 2.ZADATAK a) Definisati rotacionu površinu koja nastaje rotacijom krive koja leži u ravni xoz oko x-ose i odrediti njenu jednačinu. napisati jednačinu tangente funkcije y = f(x) u tački x = a. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje): 1..integralno 2sata i 30 min .b 2.Zadatak a) Definisati: 1. te šk. z = 0 rotirati oko x-ose. 6x + ay + 4z = 13. 1 2 1 x . jednačina CZ = B. diskutovati i riješiti sistem jednačina: x + y + 2z = 6.a 1. Zatim.a 2. 16.tica. b) Nacrtati grafike krivih y = ∞ b) Izračunati integrale: A = 3.b ∑ Na osnovu sume poena (∑)izlazi OCJENA: 51-60 = 6. ( a − 2 ) x + 4y + 2z = 5.06.) 1. te zapisati razvoj determinante D po kofaktorima zadnje r-te kolone. te definisati i dati geometrijsko tumačenje izvoda i diferencijala.r . parc. Zatim krivu x2 − y2 = 1 . II parcijalni 2 sata. 4 8 Izračunati površinu omeđenu tim krivim i zapreminu nastalu rotacijom te površine oko x-ose.?. ISPIT TRAJE: za analizu.ZADATAK ∫ 0 e−3x (5x + 2)dx. 61-70 = 7-ica i. 17 za 2. B = ( b i r.grupa koji put polažete. b) Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije y = xlnx. 2. Za determinante D = det C.b 4. 4. r. Na prvoj strani obavezno upisati: • • • lične podatke. treba uraditi i zadatke (pod b)) i teoriju (pod a)) za najmanje 25 (od 56 mogućih) poena. (AKO TAČNO POPUNITE SVE TRAŽENE PODATKE DOBIČETE 5 POENA. Zatim izraćunati i grafički predstaviti sve vrijednosti −8 . 17) ( 13 (tj. 3. PRIMJEDBA: pored Zadataka 1. gdje su C = cij ( )r. određeni integral (dati i definiciju integralne sume ograničene funkcije f na [a.a 4. MATEMATIKA I.17 GF. 2.1 ) i Z = zj ( )k. te izračunati površinu i obim dobijenog mnogougla. popunjavajte odmah odgovarajuće polje slijedeće tabele vrijednošću od 0 do 13 (tj.b 3. ćim odgovorite na neko pitanja.d. Nedopustivo je promjeniti ime bilo koje varijable u pitnjima:SVAKA PROMJENA IMENA VARIJABLE TRETIRAĆE SE KAO POGREŠAN ODGOVOR ! b) Za razne a∈ R. A Jasno. ).. tj. (ii) definisati limes i beskonačan (±∞) limes niza u terminologiji „ ε-N(ε)“. zatim za taj isti sistem: CZ=B navesti Kramerov stav. primitivnu funkciju i neodređeni integral. Im z.alg. zapisati lim (1 + x ) x →0 −a x =. te napisati jednačinu rotacione površine i skicirati njenu sliku. r-tog reda : definisati subdeterminantu i kofaktor. za Matematika I.ZADATAK a) Navesti i dokazati formulu za dušinu luka krive.a 3.) za potpun odgovor. y = x 2 − 2x. α= ∫ x 4 dx x 4 + x2 − 6 . Zapisati Tajlorov polinom T2(x) i ostatak R2(x) i krug krivine u tački x0 = 1.b] ). studenti koji rade samo analizu rade još : 3.t.ZADATAK a) (i) Nacrtati odgovarajuće slike.godinu kad ste otslušali predmet.1 zapisujući prvu. pritom opisati kako se iz determinante D = det C dobije determinanta Di nepoznate zi ( i = 1. arg z ako je z = 3 ( 2 −i 2 ) (− 10 3 +i ) 20 .

. 3.06. drugu i zadnju jednačinu i nepoznatu. za Matematika I.ZADATAK −n ⎛ a⎞ a) (i) definisati limes funkcije i neprekidnost funkcije u terminologiji „ ε-δ( ε)“. 1 1 b) Nacrtati grafike krivih y = x 2 .1 zapisujući prvu. zatim za taj isti sistem: BX = A navesti Kramerov stav. y = x 2 − 2x.. 9 16 b) Naći Re z. primitivnu funkciju i neodređeni integral.1 i Y = yj ( )k. a) Zapisati sistem lin. k. određeni integral (dati i definiciju integralne sume ograničene funkcije f na [a. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje): 1. te napisati jednačinu rotacione površine i skicirati njenu sliku. te šk. parc. Nedopustivo je promjeniti ime bilo koje varijable u pitnjima:SVAKA PROMJENA IMENA VARIJABLE TRETIRAĆE SE KAO POGREŠAN ODGOVOR ! b) Za razne b∈ R. 61-70 = 7-ica i. (AKO TAČNO POPUNITE SVE TRAŽENE PODATKE DOBIČETE 5 POENA.a 4. Zatim.Zadatak a) Definisati: 1. b) Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije y = xlnx. k-tog reda : definisati subdeterminantu i kofaktor. tj.tica. pritom opisati kako se iz determinante D = det B dobije determinanta Di nepoznate y i ( i = 1. grupa B koji put polažete. ISPIT TRAJE:za analizu. A = ( a i )k . treba uraditi i zadatke (pod b)) i teoriju (pod a)) za najmanje 25 (od 54 mogućih) poena.ZADATAK a) Definisati rotacionu površinu koja nastaje rotacijom krive koja leži u ravni yoz oko z-ose i odrediti njenu jednačinu. 17) (13 (tj. Zapisati Tajlorov polinom T2(x) i ostatak R2(x) i krug krivine u tački x0 = 1. II parcijalni 2 sata. i 2. popunjavajte odmah odgovarajuće polje slijedeće tabele vrijednošću od 0 do 13 (tj. MATEMATIKA I.ZADATAK ∫ 0 e−2x (3x − 2) dx.parcijalni) za potpun odgovor. 16. rade još : 3. gdje su B = b ij ( ) k. 17 za 2.b ∑ Na osnovu sume poena (∑)izlazi OCJENA: 51-60 = 6. β= ∫ x 4 dx x 4 − x2 − 6 . PRIMJEDBA: pored Zadataka 1. te izračunati površinu i obim dobijenog mnogougla.d.b 4. Jasno.a 3. te na taj način izračunati površinu sfere.b 3. ∞ b) Izračunati integrale: b = 3. napisati jednačinu tangente funkcije y = f(x) u tački x = a.k . arg z ako je z = 3 ( 3 −i ) (− 20 2 +i 2 ) 10 .alg. 3 6 Izračunati površinu omeđenu tim krivim i zapreminu nastalu rotacijom te površine oko x-ose. z = 0 rotirati oko x-ose. ćim odgovorite na neko pitanja.a 1. studenti koji rade samo analizu. tj 2. 4.b] ). ). Na prvoj strani obavezno upisati: • • • lične podatke.t. Im z. Zatim izraćunati i grafički predstaviti sve vrijednosti 27 . Zatim krivu y2 x 2 − = 1 .ZADATAK a) Navesti i dokazati formulu za površinu obrtnog tijela. ( b + 2 ) x + 6y + 6z = 7.a 2. jednačina B Y = A. diskutovati i riješiti sistem jednačina: x + y + 3z = 3.?. zapisati lim ⎜1 + ⎟ =. 2.godinu kad ste otslušali predmet. ⎜ ⎟ n→−∞ ⎜ ⎝ ⎠ n⎟ (ii) Definisati i dati geometrijsko tumačenje izvoda i diferencijala i nacrtati odgovarajuće slike. Za determinante D = det B. te zapisati razvoj determinante D po kofaktorima zadnje k-te vrste. 4x + by + 3z = 2. 2.b 2.) 1.integralno 2sata i 30 min .18 GF. 2005.

I 2 = ∫ ln xdx.v tako da je B=AX.grupa A 2.19 GF. 2.j. −2 3 b) Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije y = x + 1. te sračunati: AEq=. Zapisati: D(f). 17 za parcijalni ) ( 13 (tj. 07. Ako postoji matrica B = ( bij )u. D(f –1). x 2 + y2 = 4 . Zatim izraćunati i grafički predstaviti sve vrijednosti −8i .ZADATAK a) Definisati konusnu površinu. u. 61-70 = 7-ica i. diskutovati i riješiti sistem jednačina: x + y + 2z = 6. z = 0 .b 4.ZADATAK a) Navesti stav o smjeni u određenom integralu. 3. odrediti : x −1 2 jednačinu tangente u tački x = 0 (koristiti ovaj rezultat kod crtanja grafika funkcije).2. 0 ( ) p. Jasno.2 i 5. parc. radi se 2sata i 30 min radi se 2 sata.integralno: ZADACI 1. 4 (− 3 2 3 −i ) 16 .a 2.godinu kad ste otslušali predmet. 0 ≤ y ≤ 4a 2 − x 2 π 12 } i izračunati njenu površina.b 3.. 17 za 2.b ∑ 51-60 = 6.a 1. kako se računaju elementi matrice B. Zatim odrediti jednačinu konusne površine sa vrhom u A(0.4. II parcijalni: ZADACI 1. v) b ij = Σ (iii) Definisati Kronekerov simbol δij i jediničnu matricu Er zapisati koristeći taj simbol.0. Izračunati veličinu manje površine omeđene tim krivim te b) Nacrtati grafike krivih y = 3 zapreminu i površinu tijela nastalu rotacijom te površine oko x-ose.b 2.s) matrica A i X.a 4.ZADATAK a) Nacrtati grafike G(f) funkcije f ( x) = cos 2x . te u istom koordinatnom sistemu skicirati grafik G(f –1).v) matrice B. (obavezno nacrtati sliku rotacionog tijela). 5. MATEMATIKA I.2005. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje): Na osnovu sume poena (∑)izlazi OCJENA: 1. popunjavajte odmah odgovarajuće polje slijedeće tabele vrijednošću od 0 do 13 za integralni (tj. tj. koji put polažete.d. Odrediti izvode: f ( x) po definiciji.t. arg z ako je z = ( 2 + i 2 ) 5 x2 − y2 = 1 . R(f). za Δx = 0.q i X = x ij ( )r. treba uraditi i zadatke (pod b)) i teoriju (pod a)) za najmanje 25 (od 56 mogućih) poena. 1 dx.5) i direktrisom: b) Naći Re z.) za potpun odgovor. lične podatke. Matematika I. ISPITza analizu. ( a − 2 ) x + 4y + 2z = 5. (AKO TAČNO POPUNITE SVE TRAŽENE PODATKE DOBIČETE 5 POENA.b] →R. 4. 6x + ay + 4z = 13.Zadatak a) Definisati: integralne sume i određeni integral ograničene funkcije f:[a. diferencijal i drugi diferencijal te funkcije u tački x = 1 . dovršite formulu: . te šk.q) i (r. ćim odgovorite na neko pitanja. Zatim odrediti ' inverznu funkciju f –1 . y ) ∈ R 2 0 < a ≤ x ≤ a 3. Nacrtati ravnu figuru A = {( x.tica. . Zatim.a 3. te odrediti izvod inverzne funkcije. Nedopustivo je promjeniti ime bilo koje varijable u pitnjima:SVAKA PROMJENA IMENA VARIJABLE TRETIRAĆE SE KAO POGREŠAN ODGOVOR ! b) Za razne a∈ R. koristeći stav o izvodu inverzne funkcije. te kakav je format (u. A Na prvoj strani obavezno upisati: 1. te izračunati: I1 = ∫ 4 3x dx 2 −4 . 2x . 3 x . R(f –1). I 3 = ∫ 1 e dx 4 + x2 .s . t.ZADATAK a) Neka su date matrice A = aij (i) (ii) A 2 = ∫ (2x − 1) cos3xdx. te izračunati površinu i obim dobijenog mnogougla. b) Izračunati integrale: A1 = ∫ cos x (3 + sin x ) 3. . odrediti : koji uslov ispunjavaju formati (p.. Im z.) 1.01. j = 1. 2. (∀i = 1.3.07.

te odrediti izvod inverzne funkcije.01. tj.j. Izračunati veličinu manje površine omeđene tim krivim te zapreminu i površinu tijela nastalog rotacijom te površine oko x-ose. R(f –1). . diskutovati i riješiti sistem jednačina: x + y + 3z = 3. odrediti : x2 − 1 jednačinu tangente u tački x = 0 (koristiti ovaj rezultat kod crtanja grafika funkcije). Zatim odrediti 2 ' inverznu funkciju f –1 .v) matrice C. Ako postoji matrica C = ( c ) ij u. j = 1. b) Nacrtati grafike krivih x 2 + y2 = 4. 17 za 2. te izračunati: I1 = ∫ 4 dx 2 3x −4 . diferencijal i drugi diferencijal te funkcije u tački x = 1 . (AKO TAČNO POPUNITE SVE TRAŽENE PODATKE DOBIČETE 5 POENA.integralno: ZADACI 1. 17) (13 (tj.b 4. te izračunati površinu i obim dobijenog mnogougla.tica.ZADATAK a) Nacrtati grafike G(f) funkcije f (x) = cos x .Zadatak a) Definisati: integralne sume i određeni integral ograničene funkcije f:[a.20 GF.b] →R.1) i direktrisom: b) Naći Re z.2. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje): Na osnovu sume poena (∑)izlazi OCJENA: 1. b) Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije y = x + 1. 2x . v) c ij = Σ .b 3. koristeći stav o izvodu inverzne funkcije. I 2 = ∫ ln xdx.a 2.v tako da je C=YB odrediti : koji uslov ispunjavaju formati (m. II parcijalni: ZADACI 1. 61-70 = 7-ica i.b 2. te kakav je format (u. Navesti stav o smjeni u određenom integralu. Definisati Kronekerov simbol δij i jediničnu matricu Em zapisati koristeći taj simbol.q . 9 16 ( 3 +i ) (− 13 2 2 −i 2 ) 5 . 12 1 dx .) 1. Zatim izračunati i grafički predstaviti sve vrijednosti 3 27i .4. te u istom koordinatnom sistemu skicirati grafik G(f –1). B Na prvoj strani obavezno upisati: • lične podatke. popunjavajte odmah odgovarajuće polje slijedeće tabele vrijednošću od 0 do 13 (tj.2 i 5.ZADATAK a) Nacrtati ravnu figuru B = {( x.2005.ZADATAK (i) (ii) (iii) a) Neka su date matrice Y = y ij ( )m. ( b + 2 ) x + 6y + 6z = 7. Matematika I. y = x 3 .. 5. 2. 4x + by + 3z = 2. y ) ∈ R 2 0 < b 2 ≤ x ≤ b 3.1. 0 ≤ y ≤ 4b 2 − x 2 π } . Zapisati: D(f).. Jasno. (obavezno nacrtati sliku rotacionog tijela). te koristeći taj stav izračunati površina ravnu figure B. ISPITza analizu. kako se računaju elementi matrice C.q) matrica Y i B.07.a 3. Odrediti izvode: f (x) po definiciji.t. 4. Im z. b) Izračunati integrale: b1 = ∫ (2 + cos x ) sin x 0 3. dovršite formulu: (∀i = 1.a 1. ćim odgovorite na neko pitanja.n) i (p. grupa B • koji put polažete. • Zatim. 07.n i B = bij ( )p. z = 0. .godinu kad ste otslušali predmet. radi se 2sata i 30 min radi se 2 sata.ZADATAK a) Definisati cilindričnu površinu.d. R(f). 2. t. MATEMATIKA I. te izračunati Ep B=. za Δx = 0.3. D(f –1). Zatim odrediti jednačinu cilindrične površine sa generatrisom p = ( 1.a 4.b ∑ 51-60 = 6. b2 = ∫ (3x − 1) sin3xdx. treba uraditi i zadatke (pod b)) i teoriju (pod a)) za najmanje 25 (od 54 mogućih) poena. I 3 = ∫ 1 −2 e dx 2 34+ x . arg z ako je z = y2 x 2 − = 1 .parcijalni) za potpun odgovor. u. te šk. Nedopustivo je promjeniti ime bilo koje varijable u pitnjima:SVAKA PROMJENA IMENA VARIJABLE TRETIRAĆE SE KAO POGREŠAN ODGOVOR ! b) Za razne b∈ R.

tica.b] →R. te u istom koordinatnom sistemu skicirati grafik G(f –1). Nacrtati ravnu figuru A = {( x. I 2 = ∫ ln xdx. B = ∫ (2x − 3) cos 3xdx. b) Izračunati integrale: sin x (3 + cos x ) 0 3. Odrediti izvode: f ( x) po definiciji. I 3 = ∫ 1 2 e 2 dx 4 + x2 .b 2. 0 ≤ y ≤ 4a 2 − x 2 π } i izračunati njenu površina. popunjavajte odmah odgovarajuće polje slijedeće tabele vrijednošću od 0 do 17 ( ( 17 za potpun odgovor. jednačinu tangente u tački x = 0 (koristiti ovaj rezultat kod crtanja grafika funkcije). • koji put polažete. Jasno. 2.a 2. Zatim odrediti ' 1.godinu kad ste otslušali predmet. R(f –1). 61-70 = 7-ica i.01. −2 3 b) Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije y = x + 2x .b ∑ inverznu funkciju f –1 . ISPIT TRAJE: Matematika (VI.) 1.a 1. Izračunati veličinu manje površine omeđene tim krivim te zapreminu i površinu tijela nastalog rotacijom te površine oko x-ose. 07. R(f). b) Nacrtati grafike krivih y 3 = x . treba uraditi i zadatke (pod b)) i teoriju (pod a)) za najmanje 25 (od 54 mogućih) poena. Zapisati: D(f). D(f –1). 2005.ZADATAK a) Nacrtati grafike G(f) funkcije f (x) = 2x .d. za Δx = 0.21 GF. • Zatim. (obavezno nacrtati sliku rotacionog tijela).stepen) 2sata . 2.t. a 0 ako uopšte niste odgovarali na pitanje): Na osnovu sume poena (∑)izlazi OCJENA: 51-60 = 6. te izračunati: I1 = ∫ 4 3 dx x −4 2 . x 2 + y2 = 4 .a 3. MATEMATIKA VI1 . koristeći stav o izvodu inverzne funkcije. odrediti : x −1 1. (AKO TAČNO POPUNITE SVE TRAŽENE PODATKE DOBIČETE 5 POENA.ZADATAK a) Definisati: integralne sume i određeni integral ograničene funkcije f:[a. Na prvoj strani obavezno upisati: • lične podatke.ZADATAK a) Navesti stav o smjeni u određenom integralu. te šk. 12 1 A=∫ dx. y ) ∈ R 2 0 < a ≤ x ≤ a 3. diferencijal i drugi diferencijal te funkcije u tački x = 1 .b 3. ćim odgovorite na neko pitanja. te odrediti izvod inverzne funkcije.07.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->