Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 9. 4. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.094

Thomas Countryman za Oslobo|enje

HDZ-ovi sami sebe isklju~ili
UNICEF o Libiji

5. strana

Djeca `rtve snajperista u Misrati
13. str.

DR@AVA JE IZNAD ENTITETA
2-3. strana

Predsjednik EK-a Jose Manuel Barroso u posjeti BiH

Foto: Didier TORCHE

DANAS PRILOG

Zavr{en Sarajevo Business Forum

Dogovoreni poslovi
15. strana

U @I@I
Slu`beni smje{taj federalnih funkcionera

2

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Predsjednik EK-a Jose Manuel

Ministre ne}e
Tri od pet biv{ih federalnih ministara najavila da }e predati klju~eve slu`benog stana, kazala v.d. direktorica Slu`be zajedni~kih poslova Sanela Jakupovi}
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH nastavlja primopredaju slu`benih stanova za privremeni smje{taj du`nosnika koji su u vlasni{tvu federalne Vlade i tu nema problema, kazala je v.d. direktorica Slu`be Sanela Jakupovi} ju~er za Oslobo|enje. Ona je demantirala informacije da pet biv{ih ministara u Vladi FBiH koji dolaze iz HDZ-a BiH i HDZa 1990 odbijaju iseliti iz slu`benih stanova kojima upravlja Slu`ba.

Dr`ava je
To ne zna~i da }e postojanje entiteta biti dovedeno u opasnost. Ovo, zapravo, zna~i da, iako mnoge nadle`nosti mogu ostati na entitetskom nivou, koordinacijski mehanizam treba staviti na dr`avni nivo
Bosna i Hercegovina }e i dalje biti u sredi{tu politi~ke pa`nje i politike pro{irenja Evropske unije, poru~io je ju~er u Sarajevu predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso, tokom posjete na{oj zemlji, u koju je stigao sa komesarom za pro{irenje [tefanom Füleom, te direktorom za zapadni Balkan u Direkciji za pro{irenje Miroslavom Laj~akom.

morati delo`irati

Inzko: Ohrabrenje i upozorenje
Visoki predstavnik me|unarodnezajednice i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko ocijenio je obra}anje predsjednika EK-a JoseaManuelaBarrosa bh. parlamentarcima kao upozorenje da ovako ne mo`e dalje, ali i kao ohrabrenje da BiH, uz u~injene napore, mo`e postati dio EU. Inzko je kazaonovinarima da nema signala od doma}ih politi~ara da su spremni za dogovor o formiranju vlasti na dr`avnom nivou. - O sankcijama se nije govorilo, jer to nije u evropskom stilu. Evropski stil je dijalog, tolerancija i koncenzus, kazao je Inzko. On je potvrdio da se Barrosoju~erneformalnosastao i sa predstavnicima dva HDZ-a, ali vi{e o tome nije mogao re}i. dr`avne institucije koje mogu omogu}iti Bosni i Hercegovini da, kada komunicira sa Evropskom unijom, govori jednim glasom.

Preuzmite odgovornost!
- Uvjeren sam da perspektiva ~lanstva u EU za va{u zemlju predstavlja najva`niji strate{ki izbor, koji }e omogu}iti postizanje stabilnosti i prosperiteta, te da }e BiH napo kon okre nu ti no vi list. ^injenica je da su budu}nost ove zemlje i njena evropska sudbina u va{im rukama. Iskre no se na dam da BiH odlu~no kre}e putem evropskih integracija. Ali, to zahtijeva zajedni~ku viziju va{e budu}nosti u EU, te `elju da radite zajedno. To, pak, iziskuje okon~avanje politi~kog zastoja koji je dominirao posljednjih {est mjeseci od izbora, rekao je Barroso, govore}i pred u~esnicima “Parlamenta za Evropu“. On je naglasio da je neophodno razviti funkcionalne

Najavili predaju
- Nije ta~no da biv{i ministri iz Vla de FBiH odbi ja ju pre da ti slu`bene stanove koje su prema ugovoru sa Slu`bom koristili tokom pro{log mandata u Vladi. Svi su uredno dobili obavje{tenje da treba u roku od osam dana da isprazne stan koji su koristili i predaju klju~eve. Do ~etvrtka su se u Slu`bu javila tri od pet ministara koji su koristili stanove i najavili da }e ih predati, kazala je Jakupovi} i dodala da }e Slu`ba s njima stupiti u kontakt kako bi se dogovorilo preuzimanje. Ona je potvrdila da raste broj zahtjeva novoimenovanih du`nosnika u FBiH za sklapanjem ugovora o kori{tenju slu`benog stana. - Svaki dan pristi`u novi zahtjevi i dosad smo dobili izme|u 12 i 13 zahtjeva i rje{avat }emo ih u skladu s mogu}nostima i brojem praznih stanova kojima Slu`ba raspola`e, naglasila je v.d. direktorica. Objasnila je da su biv{i du`nosnici koristili stanove u skladu s ugovorima zaklju~enim sa Slu`bom, koji su za sve jednaki. Potvrdila je ono {to je prije nekoliko dana u izjavi za Oslobo|enje kazao biv{i predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Softi}, da prema ugovoru korisnik stana ima pravo u njemu ostati 30 dana nakon isteka mandata. Jakupovi} je demanitrala i spekulacije da su stanovi besplatni objasniv{i da korisnici pla}aju rentu u skladu s odlukom o visini rente za slu`beni stan dodijeljen na privremeno kori{tenje.

Safet Softi}: Seli}e kad do|e vrijeme

Sporo sti`u podaci o autima
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH uputila je dopis na 60-ak adresa federalnih organa uprave koji raspola`u slu`benim automobilima. - Dosad su pristigli podaci 35 ili 36 federalnih organa o broju, starosti, tipu i ostalim karakteristikama slu`benih automobila i ~ekamo da nam i ostali dostave podatke. Ukoliko se to ne desi, ponovit }emo upit, a potom obavijestiti Vladu o poduzetim aktivnostima i odgovorima koje smo dobili, kazala je v.d. direktorica Slu`be. regulirano je da du`nosnici koji koriste stan pla}aju mjese~nu rentu, istina, simboli~nog iznosa u pore|enju sa tr`i{nim cijenama iznajmljenog stana u glavnom gradu BiH. Za rentu slu`benih stanova povr{ine 30-ak kvadrata, pa 48 do 53 metra kvadratna propisana je cijena oko 159 KM, a za stanove od 80ak kvadratafunkcionerimjese~noizdvajaju 219 KM. Iako su se u me|uvremenu mijenjale cijene na tr`i{tu, odluka o visini rente za slu`beni stan je ostala ista. Nova federalna Vlada zatra`ila je informaciju o stanovima i korisnicima. Njena komisija za statusna pitanja koja bi trebala uz ostalo odlu~iti i o tome kome i na koji na~in }e se dodjeljivati stanovi, jo{ se nije sastala. S. [e.

- @elim biti jasan po ovom pitanju. To ne zna~i da }e postojanje entiteta biti dovedeno u opasnost. Ovo zapravo zna~i da, iako mnoge nadle`nosti mogu ostati na entitetskom nivou, koordinacijski mehanizam treba staviti na dr`avni nivo. Uzmite za primjer sve {to je ura|eno na podru~ju liberalizacije viznog re`ima. BiH je bila u stanju dogovoriti sve mjere potrebne za ispunjavanje vi{e od 150 uvjeta koje joj je postavila Evropska unija. @elim iskoristiti ovu priliku i pozvati sve politi~ke stranke da poka`u tu istu odlu~nost i postignu dogovor o formiranju vlade na dr`avnom nivou. Nije na Evropskoj uniji da posreduje. Na bh. politi~kim ~elnicima je da preuzmu odgovornost za ovaj proces. Ni{ta se ne mo`e posti}i ukoliko to ne `ele sve stranke, poru~io je predsjednik EK-a. Barroso je naveo da se nakon formiranja vlasti trebaju rije{iti prioritetna pitanja, koja imaju direktan uticaj na napredak BiH ka ~lanstvu u EU, prije svega, izmijeniti Ustav BiH i dopuniti ga u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. - Po {ti va nje ma njin skih prava i antidiskriminacija su osnovne vrijednosti za EU.

Renta
Ina~e, za potrebe smje{taja federalnih funkcionera, ali i onih s dr`avne razine, FBiH ima 65 stanova u Sarajevu. Od toga, u naselju Ko{evsko Brdo je 45 garsonijera i u tzv. funkcionerskoj zgradi Lipa u naselju Grbavica 20 stanova. Uredbom iz 2007. regulirana je njihova dodjela i na~in kori{tenja, a odlukom o visini rente donesenom ne{to kasnije

V I J E S T I

SDA Hrvatske o Josipovi}evoj izjavi

Generiranje {irenja nesno{ljivosti u regiji
SDA Hrvat ske izra`ava du bo ko ogor~enje izjavom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi}a u kojoj iskazuje “svoju duboku zabrinutost“ za mogu}i porast ekstremizma u susjednoj dr`avi BiH “u kojoj `ivi veliki broj muslimana“, saop}eno je ju~er iz ove stranke. Ovakve izjave ve} smo ranije imali prigodu slu{ati od ha{kih uhi}enika Radovana Karad`i}a i Vojislava [e{elja, dodaje se u saop}enju, prenosi Hina. “Najmanje {to smo mogli pretpostaviti da }e te se pridru`iti osvjedo~enim ratnim hu{ka~ima i kreatorima genocida nad pripadnicima bo{nja~kog i hrvatskog naroda kako u Hrvatskoj, tako i u BiH. Vi ste to u~inili i veoma smo zabrinuti zbog mogu}eg generiranja {irenja nesno{ljivosti u cijeloj regiji“ tvrdi se saop}enju. , “Gospodine predsjedni~e“, poru~uje SDA Hrvatske, “ve} smo ranije uo~ili va{u spremnost koketiranja s Miloradom Dodikom, koji je samo u jednoj stvari dosljedan, a to je nestanak i raspad BiH. Za

nas je Milorad Dodik bio i ostao sustavna prijetnja postojanju neovisne i cjelovite BiH. I dok cijeli svijet nastoji marginalizirati njegov rad, vi, gospodine predsjedni~e, dajete mu poja~ani legitimitet u daljnjoj destrukciji dijelova Bosne u kojima njegova vlast nije upitna. Stoga nismo iznena|eni da se u dijelovima pod ingerencijom Milorada Dodika iznova doga|aju napadi na sakralne objekte islamske i katoli~ke provenijencije i na pripadnike nesrpskog `ivlja. Za razliku od va{e izjave, pozdravljamo smirenu i dostojanstvenu izjavu dr. Franje Topi}a, predsjednika Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak, koji `ivi u BiH i koji dobro zna da ve}ina Bo{njaka nije za radikalizaciju“ stoji u saop}enju SDA Hrvatske. ,

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

U @I@I

3

Barroso u posjeti BiH

e iznad entiteta
^ovi}: Razgovori s bo{nja~kim strankama
Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je po okon~anju Barrosove posjete novinarima kazao da se doma}e snage moraju odrediti o tome kakvu BiH `ele. - Mi moramo shvatiti da BiH mo`e pre`ivjeti isklju~ivo kao evropska zemlja u kojoj }e tri naroda i svi gra|ani biti jednakopravni i u kojoj nikad nikom vi{e ne}e pasti na pamet drugom birati predstavnike u Predsjedni{tvu BiH i domovima naroda, kazao je ^ovi}. On je izrazio nadu da }e vlast na dr`avnom nivou biti formirana u skladu sa izbornim rezultatima, te za narednu sedmicu najavio me|ustrana~ke pregovore, po modelu onih iz Mostara, na kojim su dva HDZ-a potpisala sporazume sa SNSDom i SDS-om. - Na sli~an na~in obavi}e se razgovori sa bo{nja~kim strankama i vjerujem da }e nakon toga biti jasno da li mo`emo ubrzo napraviti vlast ili }emo opet biti pod istim uvjetovanjima, rekao je ^ovi}, ne `ele}i re}i koje su to stranke bliske HDZ-u, “po{to se niti jedna ne `eli deklarisati kao isklju~ivo bo{nja~ka“ .
Nu`na zajedni~ka vizija bh. budu}nosti u EU
Foto: Didier TORCHE

Drugo, potrebno je usvojiti zakon o dr`avnoj pomo}i. Ovaj prioritet proisti~e iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju i privremenog sporazuma. Dakle, potrebno je osigurati uskla|enost svojih ugovornih obaveza sa Evropskom unijom. Provedba obaveza iz SSP-a, te privremenog sporazuma, klju~na je da bi Evropska unija va{ zahtjev za ~lanstvo smatrala vjerodostojnim, kazao je Barroso.

SDP: Vlast na evropskom programu
Potpredsjednik SDP-a BiH Denis Be}irovi} izjavio je da su parlamentarci od Barrosa dobili jasnu poruku da su doma}e politi~ke snage odgovorne za {to skorije provo|enje reformi i formiranje vlasti na dr`avnom nivou. - Mi u SDP-u nismo spremni da formiramo vlast kao {to je to bilo u prethodnim mandatima - na raspodjeli ministarskih pozicija, rekao je Be}irovi}. On je ponoviostav SDP-a kojismatra da vlasttreba formirati na osnovu evropskog programa u kojem }e se precizno znati ciljevi, nosioci posla i rokovi za njegovo izvr{avanje. - Zakoni i strategije usvojeni u sklopu viznog dijaloga su koraci u pravom smjeru. Sada je potrebno ulo`iti napore da se osigura njihova efikasna provedba. Evropska unija sna`no podr`ava rad Suda BiH, Tu`ila{tva BiH i Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a, rekao je Barroso. Ova }e godina, prema Barrosu, biti vrlo va`na godina za evropsku perspektivu zapadnog Balkana. - Regija se kre}e naprijed, a mi `elimo da i BiH ide ukorak s ostalima. @elimo da i BiH bude dio ove pri~e o uspjehu koji pi{emo zajedno s ljudima ovog kraja, istakao je Barroso. On je istakao da je u Predsjedni{tvu Bosne i Hercegovine odr`ao konstruktivan sastanak.

Ragu`: Na nama je
Predstavnik HDZ-a 1990 Martin Ragu` smatra da je dolazak visoke evropske delegacije u posjetu Sarajevu najja~a poruka Evropske unije u zadnjih nekoliko godina. Ragu` je ohrabren Barrosovim porukama da su stabilnost i evropski put BiH u srcu evropskih interesa. - Mi se, naravno, trebamo prihvatiti posla i formirati Vije}e ministara, rekao je on, dodaju}i da je sve do doma}ih politi~kih snaga. - EU ima 27 zemalja ~lanica. Nije tajna da se ne sla`emo svaki put oko svega. Evropska komisija ima 27 ~lanova iz svake zemlje, ali stalno posti`emo odluke koncenzusom. Neke stvari se mogu regulisati zakonom, a neke stvari zavise od kompromisa. Time {to posti`emo koncenzus, ne postajemo slabiji, to je dio evropskog `ivota. Ne `elimo vam nametnuti nikakav model. Poruka koju `elim da po{aljem svim gra|anima BiH jeste da vas mi smatramo ~lanom evropske porodice. BiH jeste dio Evrope, ali da biste postali ~lanica, postoji na~in kako da se napreduje, morate ispuniti uvjete, imati funkcionalnu dr`avu, donositi odluke u duhu koncenzusa, poru~io je Barroso.
J. FETAHOVI]

Popis vrlo va`an
Pre ma nje go vim ri je~ima, usvajanje zakona o popisu stanovni{tva }e, tako|er, biti veoma va`no za dalje napredovanje u procesu integracija. Barroso je kazao da je napredak presudan i na polju vladavine prava - borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Gradimir Gojer

BiH - NATO

Behmen - Elmrini

Institucija ombudsmena

Uvrede do`ivljavam Evidentan osobno napredak OSBiH
Direktor Narodnog pozori{ta u Sarajevu Gradimir Gojer uputio je pismo hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u. ‘’Dovoditibosanske muslimane u bilo kakav kontekst s terorizmom i teroristima, pla{iti se od muslimanskog susjedstva je akt neprihvatljiv na svaki na~in. U atmosferi bh. vjerske, religijske, nacionalne i politi~ke{arenice, nisustranci ti kojiprave red me|unama. Stoga sam Va{eprimjedbe na ra~un bh. muslimana i osobnodo`ivio uvredljivo. U najmanju ruku je nepristojno tako govoriti, a jo{ je nepristojnije poku{avati opravdati svoj iskaz navodnim krivim navodima“ ka`e, pored ostalog, Gojer. , Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} primio je ju~er u opro{tajnu posjetu brigadnog generalaGerhardaSchulza, {efa za vojnusaradnju Savezni~ke komande Zdru`enih snaga u Napulju, te njegovogzamjenikabrigadira Gianmarcoa Bellinija. Zahvalio je generaluShulzu za doprinos i saradnjuizme|u MOBiH i Komande NATO-a u Napulju. General Shulz je istakao evidentan napredakOSBiH u ispunjavanjustandardaNATOa i pribli`avanju BiH NATO-u uprkos politi~kim te{ko}ama. Sastanku je prisustvovao i komandant [taba NATO-a u Sarajevu, brigadni general David Enyeart.

Sarajevo uskoro u Strasbourg klubu
Gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Miroslavom @ivanovi}em i Igorom Kamo~ajiem primio je Nawel Rafik - Elmrini, zamjenicu gradona~elnika Strasbourga, s kojom je razgovarao o prijemu Grada Sarajeva u Asocijaciju evropskih gradova Le club de Strasbourg. “Sarajevo i Strasbourg imaju mnogo dodirnih ta~aka i zajedni~kih vrijednosti poput multikulturalnosti, su`ivota i me|ureligijskog dijaloga, a oba grada su okusila gor~inu rata. Smatramo da je Sarajevu mjesto u Klubu koji njeguje ove vrijednosti“ is, takla je Elmrini.

Romi najugro`enija manjina
Povodom obilje`avanja Svjetskog dana Roma Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH ukazala je na obavezu BiH da se aktivno anga`uje na polju uklanjanja diskriminacije i prevazila`enju neprihvatljivih razlika izme|u Roma i ostatka dru{tva, posebno imaju}i u vidu da je period od 2005. do 2015. progla{en Dekadom uklju~enja Roma. ^injenica je da su Romi u BiH, kao najbrojnija od 17 nacionalnih manjina koje prepoznaje Zakon o za{titi prava nacionalnih manjina, istovremeno i najugro`enija nacionalna manjina, navedeno je iz Institucije ombudsmena.

4

DOGA\AJI

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Terorizam ne pripada nijednoj civilizaciji, nema vjeru ili nacionalnu pripadnost i zato ne mo`e biti nikakve {pekulacije u borbi protiv njega

Komandant EUFOR-a general-major Bernhard Bair

Nezadovoljni smo razvojem situacije
Svi se nadamo da }e politi~ari u BiH prevazi}i krizu i krenuti naprijed, da }e ubrzati procese, naro~ito konstituiranje vlasti na dr`avnom nivou, ka`e Bair
EUFOR zajedno sa drugim institucijama vrlo pa`ljivo promatra ono {to se de{ava u Bosni i Hercegovini. Komandant snaga Evropske unije general-major Bernard Bair ka`e kako se nada da je istina ono {to je ~uo od ljudi u BiH da ne `ele sukobe zato {to su uspjeli izgraditi kakav-takav `ivot i ne}e to ne{to malo {to imaju da izgube. Sa vojne ta~ke gledi{ta, smatra on, sve je prili~no jasno. - Svi se nadamo da }e politi~ari u BiH prevazi}i krizu i krenuti naprijed, da }e ubrzati procese, naro~ito konstituiranje vlasti na nivou BiH. Mogu samo da apelujem na politi~are u BiH da ne{to poduzmu i pokrenu stvari naprijed. Veliko je pitanje je li jedna vlada u tehni~kom mandatu uop{te u mogu}nosti da donosi te{ke i kompleksne odluke nu`ne za integraciju u EU. Imamo tu i proces pridru`ivanja NATO-u u kojem je potrebno donijeti puno odluka. Ovoj zemlji treba jaka vlada na dr`avnom nivou koja se mo`e pozabaviti svim tim pitanjima, kazao je Bair za Oslobo|enje.

Satar sigurnosti BiH tovi}, dik Ahme minis

Bernhard Bair: Imamo dovoljno vojnika

DOBAR

LO[

ZAO

BROJ SE STALNO MIJENJA Trenutno EUFOR ima oko 1.500 anga`ovanih vojnika, a taj broj se mijenja iz dana u dan. To je, tvrdi general Bair, sasvim dovoljno za provo|enje misije
sa tada{njom situacijom. Poslije je do{ao dalji razvoj politi~ke situacije. Te stvari bi primarno trebao da komentira visoki predstavnik, ali nije nikakva tajna da svi mi uop{te nismo zadovoljni, prije svega, brzinom kako se neke stvari odvijaju, naro~ito na konstituiranju vlasti, kazao je Bair. Trenutno EUFOR ima oko 1.500 anga`ovanih vojnika, a taj broj se mijenja iz dana u dan. To je, tvrdi general Bair, sasvim dovoljno za provo|enje misije. Komandant EUFOR-a podsje}a da su mu na raspolaganju i rezervne snage izvan BiH. Zna~ajno je, tako|er, smanjeno prisustvo vojnika iz Njema~ke. Pro{le godine u EUFOR-u ih je bilo oko 100, a ostalo ih je 20. Krajem februara njih su u vo|enju tri LOT ku}e (Novo Sarajevo, Fo~a i Vi{egrad) i regionalnog koordinacijskog centra zamijenili vojnici iz Slova~ke.
Foto: Didier TORCHE

PATRICK MOON
Ameri~ki ambasador u na{oj zemlji, na predavanju studentima Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, kazao je kako je otcjepljenje ma kojeg dijela BiH nemogu}e. Moon je podsjetio i da je BiH tek na po~etku puta ka NATO-u i EU, a za to }e biti potrebne mnoge reforme.

ZVONKO JURI[I]
Sazivanje Hrvatskog narodnog sabora u ovom trenutku je o~itovanje sile dva HDZ-a i jo{ jedan od na~ina suprotstavljanja aktuelnim rje{enjima u formiranju vlasti, tvrdi predsjednik HSP-a BiH. Takvo pona{anje, uvjeren je Juri{i}, na {tetu je svih naroda i gra|ana.

Smanjenje trupa
Nakon oktobarskih izbora, mnoge delegacije su dolazile u BiH. Bair je izdvojio posjetu ~lanova Politi~ko-sigurnosnog vije}a EU u decembru pro{le godine, koji su iz BiH oti{li sa pozitivnim utiskom. - Naravno, to je indirektno imalo uticaja i na EUFOR zato {to je nakon izbora do{lo do smanjenja trupa EUFOR-a. Oti{la je [panija, koja je ovdje bila prisutna sa jakim kontingentom, Italija i jedna ~eta iz poljskih OS. To je bilo u skladu

-To nemanikakvoguticaja na posao koji obavljamo. Mi smo dobili izvanredno obu~ene slova~ke vojnike. Slovaci su jezi~ki mnogo bli`i stanovnicima BiH, tako da br`e mogu uspostaviti kontakt bez potrebe za stalnim prevo|enjem. LOT ku}e su “o~i i u{i“ EUFOR-a, posredstvom kojih se odr`ava kontakt sa stanovni{tvom. U tom dijelu mislim da }ete razumjeti da mi je drago {to sam dobio ba{ Slovake, kazao je Bair.

@al za Nijemcima
Na pitanje da li mu je `ao {to su oti{li Nijemci, komandant EUFOR-a je odgovorio da jeste “ako ni{ta drugo zato {to ne mogu vi{e s njima da razgovaram na svommaternjemjeziku“ . - Naravno, o politi~kim razlozima za smanjenje vojnog prisustva Njema~ke morat }ete pitati njihovu ambasadu, rekao je Bair.
Dl. OMERAGI]

FABRIKA AIDA
Radnici Fabrike obu}e “Aida“ dva mjeseca bezuspje{no pregovaraju sa novom Vladom TK-a o uvezivanju sta`a kako bi mogli oti}i u penziju. Zbog toga su na silu poku{ali u}i u zgradu kantonalne Vlade, ali ih je u tome sprije~ila policija. Za naredni put najavili su `e{}e proteste.

NK [IROKI BRIJEG
Kup utakmica izme|u [irokog Brijega i @eljezni~ara obilje`ena je nemirima. Protiv dvojice izgrednika, redara i sakuplja~a lopti (!), koji su nedozvoljeno u{li u teren i napali sudiju, policija }e podnijeti prekr{ajne prijave.

VIJEST U OBJEKTIVU Djeca djeci
Dan Roma nigdje u BiH nije obilje`en veli~anstvenije nego u sarajevskoj Osnovnoj {koli ^engi}-Vila 1. U~enici, nastavnici i mnogi visoki uzvanici priu{tili su nezaboravnetrenutkeu~enicima Romima. Bilo je u {koli pjesme, igre i bogate zakuske koju su prodavali sami u~enici, a sav novac je oti{ao za pomo} Romima, u~enicima ove {kole. Na kraju, pred {kolom, u dje~ijim rukama su pokazane poruke odra sli ma: “Pra vo na dom” , “Pravo na igru i zabavu“ i mnoge druge sli~nog, ali veoma jasnog sadr`aja.

VIJEST U

BROJU

predmet primilo je u pro{loj godini Tu`ila{tvo Kantona Sarajevo.

3.351

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

INTERVJU

5

Thomas Countryman iz Washingtona za Oslobo|enje

HDZ-ovi su sami

sebe isklju~ili
Sada `elimo da vidimo HDZ-ove uklju~ene u formiranje Vlade na nivou dr`ave zajedno sa strankama iz platforme, ka`e zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara SAD-a i isti~e da se nada da me|unarodna zajednica ne}e morati posredovati u razgovorima
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

• Predstavnici Evropske unije pozvali su na ubrzano formiranje dr`avne Vlade: mislite li da je to mogu}e? - Meni je zaista drago da ovaj intervju radimo istoga dana kad je predsjednik Evropske komisije gospodin Barosso boravio u Sarajevu. Mi zajedno sa Evropskom zajednicom razmi{ljamo kako mo`emo zajedni~ki pomo}i Bosnu i Hercegovinu. Po mom mi{ljenju, imamo jako dobru saradnju sa Evropom u BiH i mi smo posve ubije|eni da je budu}nost BiH u ~lanstvu Evropske unije te `elimo da izvr{imo sve da bismo do{li do toga cilja.

na ni vou dr`ave za je dno sa strankama iz platforme. @elimo dakle {iroku, ali istovremeno efikasnu koaliciju koja je spremna na neophodne reforme. Kad ka`em reforma, ne mislim samo na ustavne reforme, nego na sve potrebne reforme koje }e obezbijediti i ekonomiju ali i efikasniju vlast na svim nivoima. • Vi `elite HDZ-ove, no HDZovi ne `ele stranke platforme: kako to rije{iti? - Svjestan sam toga stava, ali tako|er znam da je politika proces pregovaranja ~ak i sa onim

Efikasna koalicija
Da, zaista `elimo da vidimo ozbiljne pregovore o formiranju Vlade na nivou dr`ave {to prije i `elimo da vidimo sve stranke uklju~ene u tim pregovorima. Treba naglasiti da `elimo da vidimo da su politi~ari shvatili hitnost formiranja vlasti na niovu BiH, ~ega o~igledno nije bilo na nivou Federacije. • Ka`ete: sve stranke. Va{e kolege pominju {iroku koaliciju: {ta to zna~i? O~ekujete da se SNSD-u i SDS-u pridru`e stranke platforme i oba HDZ-a? - Prvo `elim re}i da smo razo~arani odlukom HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. koji su sami sebe isklju~ili iz vlasti u Federaciji. Vjerujemo i da to jasno ka`em `eli mo da vi di mo HDZ-ove uklju~ene u formiranje Vlade

DAYTON 2 Prvi doma}i zadatak je formiranje Vlade na nivou dr`ave. Poslije toga, ako stranke u BiH budu spremne za novi proces - da li }e to nazvati Dayton 2 ili nekako druga~ije vidjet }emo u budu}nosti. Mi trenutno nemamo takve planove
sa kojim ne bi `elio pregovarati. Takvi su pregovori neophodni i sve stranke moraju biti spremne da razgovaraju. Treba da do|e do smirivanja retorike. • Ho}e li me|unarodna zajednica posredovati? - Kad ka`ete me|unarodna zajednica, to zaista podrazumi-

jeva da SAD rade sa Evropom, drugim ~lanovima PIC-a i visokim predstavnikom. Ju~er je (razgovor vo|en u petak; op. aut.) ambasador Moon naglasio u svom govoru na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu kako vi{e ne `elimo da se mije{amo u procese formiranja Vlade i u druga politi~ka pitanja onoliko koliko je bilo potrebno u pro{losti. Mi smo pro{log mjese ca do {li u si tu aci ju da je me|una ro dna za je dni ca za klju~ila da trebamo biti aktivniji u procesu pregovora za formiranje Vlade na nivou Federacije. Najbolje bi bilo da ne moramo opet biti toliko uklju~eni u for mi ra nje Vla de na ni vou dr`ave. Radije bismo vidjeli da su se stranke same dogovorile. Ali, ako budemo do{li do zaklju~ka da je opet neophodno neko me|unarodno uklju~enje, onda }emo tu odluku donijeti zajedni~ki sa na{im ostalim partnerima. Mada se zaista nadam da do toga ne}e do}i. • Kako komentirate poteze Milorada Dodika? - Jako mi je bolno kad ~ujem retoriku koja dovodi u pitanje budu}nost BiH. Kad ~ujem takvu retoriku, sa bilo koje strane, zabrinem se da politi~ko rukovodstvo uop{te ne slu{a svoje bira~e. U bilo kojoj demokratiji zdrava je debata analiza rada dr`avnih institucija. Ali, kada je svima jasno da su zajedni~ke dr`avne institucije neophodne za budu}e ~lanstvo zemlje u EU, onda je svaki nastup protiv tih institucija korak nazad od

~lanstva i to ne mo`e biti interes nijednog entiteta u BiH.

Doma}a zada}a
Znate, mo`da je nekom politi~ki popularna retorika koja pravi jo{ vi{e napetosti u BiH, ali ona ne mo`e doprinijeti neophodnom procesu kompromisa me|u strankama. Re}i }u jedan primjer: pro{log mjeseca bio sam na Konferenciji za robni promet i investicije u Baltimooreu i bilo mi je jako drago {to sam na toj konferenciji vidio i predstavnike RS-a: ja bih volio vidjeti jo{ investicija i u RS-u i u Federaciji. Ali, zapaljive politi~ke izjave imaju kao efekat obeshrabriti strane investicije u RS-u i cijeloj BiH. Kad to sagledate, onda treba shvatiti da jedna takva izjava ne vrijedi toliko koliko ko{ta u politi~kom i ekonomskom smislu. Vi znate da je Vije}e za implementaciju mira pona{anje RS-a nazvalo podrivanjem institucija Bosne i Hercegovine. • Prilikom boravka gospo-

dina Lagumd`ije u SAD-u, gdje je zaista imao ~itav niz o~ito zna~ajnih susreta, stigla je i vijest o mogu}nosti Daytona 2? [ta Vi mislite o tome? - Dayton je imao jednu va`nu historijsku ulogu. Dejtonski sporazum je zavr{io rat u BiH i nema ni{ta zna~ajnije od tog ~ina. Drugo, treba re}i da su SAD odane najva`nijim principima Daytona i da }e im zauvijek ostati privr`ene: Bosna i Hercegovina je jedna dr`ava, sa dva jaka i efikasna entiteta i tri konstitutivna naroda. Mogu}e je da se u budu}nosti mijenja Dejtonski sporazum ali samo na osnovu tih principa i samo uz saglasnost tri naroda u BiH. Kako }e se to izvesti, ja ne znam, ali }e u svakom slu~aju to raditi stranke u BiH. Sada je doma}i zadatak formiranje Vlade na nivou dr`ave. Poslije toga, ako stranke u BiH budu spremne za novi proces - da li }e to nazvati Dayton 2 ili nekako druga~ije - vidjet }emo u budu}nosti. Mi trenutno nemamo takve planove.

TAKORE]I... DOGORJELO
Sindikalni odbor Javnog preduze}a Komrad d.o.o. Zenica, nakon dvodnevne spontane obustave rada, donio je odluku o pokretanju privremeno prekinutog {trajka. Kako je izjavio Muhamed Pivi}, predsjednik [trajka~kog odbora, {trajk }e se odr`avati u krugu preduze}a, a nakon pet dana radnici }e iza}i na ulice. Od osniva~a Komrada Sindikalni odbor preduze}a koje upo{ljava 76 radnika tra`i rje{avanje statusa zaposlenih i nastavak pregovora, hitnu isplatu toplog obroka i osiguranje poslova u toku pregovora.

6

DOGA\AJI

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Vlada FBiH s MMF-om i Svjetskom bankom

PIK ni{ta o Inzkovoj odluci
Vije}e za implementaciju mira u BiH na ju~era{njem sastanku u Sarajevu nije raspravljalo o odluci visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU Valentina Inzka o suspenziji odluke CIK-a koja se odnosi na formiranje vlasti u FBiH. U izjavi novinarima Inzko je rekao da o njegovim odlukama nije razgovarano, jer jo{ postoji mogu}nost da se Ustavni sud FBiH, ukoliko to neko zatra`i, izjasni u vezi sa formiranjem federalnih vlasti i jer jo{ nije u potpunosti popunjen Dom naroda federalnog Parlamenta. Dodao je, da, kada sve bude zavr{eno, mogu}e je da PIK razmotri njegove odluke.

U fokusu reforme i {tednja
Na`alost, sada se moramo baviti ga{enjima po`ara, ali `elimo {to prije pokrenuti opse`ne reforme na nekoliko podru~ja, kazao premijer FBiH Nermin Nik{i}
Federalna Vlada odlu~na je da svojim rezultatima stane iza datih obe}anja i da se ~vrsto dr`i dogovorenog, ista knu li su ju~er fe de ral ni pre mi jer Ner min Ni k{i} i ministar financija Ante Krajina tokom razgovora s predstavnicima Me|unarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u BiH Milanom Cucom i Marcom Mantovanelijem. vesticija me|u ciljevima nove Vlade FBiH. On je naglasio da treba “ukinuti kori{tenje nezakonito ste~enih prava u oblasti braniteljske i socijalne za{tite, pri ~emu Vlada `eli biti transparentna objavljuju}i popise i legalnih i nelegalnih korisnika prava“ . Po Nik{i}u, {tednja na svim razinama je u vrhu prioriteNik{i} i Cuc: Ukinuti kori{tenje nezakonito ste~enih prava

Ozbiljan partner

Bo{njaci iz Turske `ele pomo}i BiH
Bo{njaci u Turskoj `ele da pomognu domovini BiH, osnovna je poruka s ju~era{nje tribine odr`ane u Bo{nja~kom institutu u Sarajevu u organizaciji Vije}a Kongresa bo{nja~kih intelektualaca. Dijaspora BiH u Turskoj je jedan od najve}ih potencijala zemlje kojeg vlast u zemlji nije potpuno ni svjesna, naglasio je Sabit Suba{i}, otpravnik po slova bh. amba sa de u Tur skoj. Muzafer Gune{, predsjednik Federacije bo{nja~kih udru`enja u Turskoj, fabrikant je koji to potvr|uje i navodi da poslovno uspje{ni ljudi naro~ito mogu da pomognu mati~noj zemlji. Gune{, kao i Suba{i}, rekli su da u Turskoj `ivi izme|u {est i osam miliona Bo{njaka, od kojih se mnogi tako osje}aju duhom iako malo ili nikako ne govore bosanski jezik.

- @elimo biti ozbiljan partner, a tre ba nam po mo} MMF-a kako bismo ostvarili ciljeve. Na`alost, sada se mo ra mo ba vi ti ga {e nji ma po`ara, ali `elimo {to prije pokrenuti opse`ne reforme na nekoliko podru~ja, kazao je Nik{i} tokom susreta s rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH. Premijer je naglasio da su reforma javne uprave, pove}anje konkurentnosti ekonomije, te stvaranje okru`enja za privla~enje ino-in-

GA[ENJE PO@ARA @elimo biti ozbiljan partner, a treba nam pomo} MMF-a kako bismo ostvarili ciljeve, smatra Nik{i}
ta, jer “ni Vlada ni dr`avni slu`be ni ci ni su vla sni ci FBiH i nemaju pravo Federaciju voditi u propast“. Krajina je naglasio kako o~ekuje “pozitivne u~inke

za srijedu najavljenog potpisivanja protokola o suradnji izme|u Vlade FBiH i Saveza samostalnih sindikata BiH” . Uz racionalizaciju javne potro{nje, ministar je ukazao i na postojanje rezervi na priho do vnoj stra ni bud`eta, zbog ~ega }e “Vlada tra`iti od in spe kcij skih or ga na i Finansijske policije da poja~aju aktivnosti“.

Naplata poreza
Pred sta vni ci MMF-a su upoznati i s aktivnostima Vlade na sa gle da va nju mo gu}nosti pokretanja nerealiziranih razvojnih projekata i pripremama rebalansa bud`eta FBiH. - Vizija MMF-a je da BiH postane sposobna, bez na{e financijske, ali uz na{u tehni~ku i savjetodavnu po-

mo}, sama graditi perspektivu, kazao je Cuc. Krajina je tokom razgovora s Mantovanelijem ukazao na manjak u bud`etu FBiH te najavio poduzimanje mjera koje }e dovesti do boljeg punjenja bud`eta. - Uz os ta lo, in ten zi vno }emo raditi na boljoj i kvalitetnijoj naplati poreza, rekao je Krajina. Mantovaneli je naglasio da Svjetska banka `eli biti partner Vlade, pri ~emu }e prioritet Svjetske banke biti operacije bud`etske podr{ke koje se odnose na nastavak reformi u socijalnom, penzionom i zdravstvenom sistemu, a odobrenje sredstava }e zavisiti “od napretka u provo|enju zakona koji su usvojeni u 2010. godini“.
S. [e.

Krajina potpisaol izmjene Pravilnikal

Rok za fiskalizaciju pomjeren na 15. juli
periodu u skladu s novim rokovima, kazao je Krajina. Ina~e, novi rok, kako su potvrdili u federalnom Ministarstvu finansija, odnosi se na drugu grupu obveznika fiskalizacije, a to su trgovine na malo i trgovine na veliko, kojima je zadnjom izmjenom Pravilnika bio propisan rok za uvo|enje fiskalnih sistema do 15. ovog mjeseca.

Novi rok odnosi se na obveznike iz druge grupe Pravilnika o dinamici fiskalizacije, a to su trgovine na malo i trgovine na veliko Izmijenjeni Pravilnik u ponedjeljak }e biti upu}en na objavu u Slu`bene novine FBiH
Drugi put ove godine, po prekju~era{njem nalogu federalne Vlade, pomjereni su rokovi fiskalizacije u FBiH. Ju~er je, dan nakon sjednice Vlade FBiH na kojoj je donesen nalog, federalni ministar finansija Ante Krajina odobrio izmjene i dopune Pravilnika o dinamici fiskalizacije u FBiH ko ji ma se ro ko vi za uvo|enje fiskalnih sistema za obveznike fiskalizacije iz druge grupe pomjeraju sa 15. aprila na 15. juli ove godine. mora dati mi{ljenje, kazao je ju~er za Oslobo|enje federalni ministar finansija Ante Krajina dodav{i da se radi o 90-dnevnom pomjeranju roka za obveznike koji su prema starom Pravilniku, ina~e izmijenjenom po~etkom godine, imali obvezu uvo|enja fiskalnih sistema do 15. aprila. Kako saznaje Oslobo|enje, izmijenjeni Pravilnik o dinamici fiskalizacije u FBiH, kojim su ina~e propisani rokovi za uvo|enje fiskalnih sistema, trebao bi biti upu}en na objavu u Slu`bene novine FBiH ve} u ponedjeljak. - Izmijenjeni Pravilnik o dinamici fiskalizacije }e stupiti na snagu prije isteka roka iz starog Pravilnika, a to zna~i prije 15. travnja. To zna~i da }e svi obveznici fiskalizacije u FBiH, koji su trebali da uvedu

Dragan Paji} naj-gradona~elnik u BiH
Potpredsjednik Savjeta Me|unarodnog instituta za bliskoisto~ne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane i nekada{nji prvi ambasador SADa u BiH Victor Jackovich ju~er je uru~io priznanje Najbolji gradona~elnik gradona~elniku distrikta Br~ko Draganu Paji}u. IFIMES godinama prati i analizira doga|anja u BiH i u januaru i februaru ove godine obavio je istra`ivanje o djelovanju lokalnih zajednica i gradona~elnika. Istra`ivanje je pokazalo da je gradona~elnik Paji} najbolji gradona~elnik u BiH, ka`e se u saop}enju.

Otkloniti prepreke
U Ministarstvu su potvrdili da }e u najskorije vrijeme, a u skladu s nalogom Vlade FBiH, zapo~eti s izradom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, kako bi se otklonile prepreke na koje i organi koji provode fiskalizaciju kao i obveznici fiskalizacije nailaze u praksi.
S. [e.

Propisani rokovi
- Izmjene i dopune Pravilnika o dinamici fiskalizacije u FBiH su spremne, danas (petak, op.a.) sam ih odobrio i potpisao i, prije nego {to bude objavljen, taj dokument je upu}en Vladinom Uredu za zakonodavstvo koji o njemu

Ante Krajina: Izmijenjeni Pravilnik }e biti objavljen prije 15. aprila

fiskalne sustave do tog roka, a to iz bilo kojeg razloga nisu, mo}i to u~initi u narednom

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

DOGA\AJI

7

Glavni ha{ki tu`ilac dolazi u Sarajevo
Istra`itelji Instituta za nestale BiH su {est puta obilazili lokaciju u vi{egradskoj Pionirskoj ulici, gdje je 14. juna 1992, u buktinji, izgubilo `ivote vi{e desetina bo{nja~kih civila, pa i djece, ~ak i beba od dva dana, rekla nam je Lejla ^engi}, portparolka Instituta za nestale BiH, napominju}i da pri tome nije prona|ena nijedna kost.

U Institutu za nestale BiH tvrde da su {est puta pretra`ivali lokaciju i da nisu na{li nijednu kost
`ivo spa lje ne vi {e grad ske Bo{njake. Niti ova, kao ni mnoge druge porodice, ~ija imanja potpadaju pod tu eksproprijaciju, tvrdila nam je Bakira Hase~i}, ~elnica Udru`enja @ena `rtava rata, nisu bile uop}e

O Pionirskoj s Brammertzom
MEMORIJALNI CENTAR Vlasnica parcele `ivi u Americi s ostalim ~lanovima porodice. Ona je pisano iskazala `elju da ku}u pokloni Islamskoj zajednici BiH, s tim da ova bude pretvorena u memorijalni centar
konsultovane oko te eksproprijacije, i zbog toga je Sumbula dala punomo} @@R-u da je zastupaju u tu`bi protiv Vlade RS-a. krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju, ali i Sergeu Brammertzu, glavnom tu`itelju Ha{kog tribunala, koji, kako saznajemo, po~etkom idu}e sedmice dolazi u Sarajevo. „Mi }emo, kao i jo{ neke NVO, s njim imati razgovor u srijedu i li~no }u mu se po`aliti zbog poku{aja zatiranja jo{ jednog zlo~ina“, rekla nam je Hase~i}. Udru`enje @@R tra`i da se za{titi njihovo osnovno ljudsko pravo na istinu, odnosno na prekopavanje lokaliteta Glavi~in potok, tj. mjesto zvano Glavica, a Lejla ^engi} ka`e da }e Institut, ako do|e do eksproprijacije, imati svoga istra`itelja na terenu, kako bi se reagovalo u slu~aju pronalaska makar jedne kosti. Prema dokumentaciji koju posjedujemo, procijenjena vrijednost 45 parcela eksproprisanog poljoprivrednog zemlji{ta iznosi 54.908,00 KM. Sumbuli Zebo je za vo}njak od 78 kva dra tnih me ta ra odre|ena naknada od 624 KM, a za pa{njak od 120 kvadratnih metara - 480 KM. Dakle, po kvadratu vo}njaka - 8 maraka, a pa{njaka - 4 marke. Sve je to op{ti interes.
Edina KAMENICA

VIJESTI

Hrvatska zatra`ila izru~enje Vu~urevi}a
Hrvatsko Ministarstvo pravosu|a zatra`ilo je od Srbije izru~enje ratnoga gradona~elnika Trebinja Bo`idara Vu~urevi}a, optu`enog za ratni zlo~in protiv civila na dubrova~kom podru~ju i uni{tavanja kulturnih i historijskih spomenika izme|u 1991. i 1995. “Nakon slu`bene obavijesti o uhi}enju Vu~urevi}a, prikupili smo potrebnu dokumentaciju i srbijanskim vlastima uputili zahtjev za izru~enje“ rekla je za , Hinu glasnogovornica Ministarstva pravosu|a Vesna Dovrani}. Postupak izru~enja, kako je prije re~eno, provest }e se po odredbama Evropske konvencije o izru~enju i ugovoru o izru~enju izme|u Hrvatske i Srbije.

@ivi spaljeni
„Ne ka`emo da tamo nema posmrtnih ostataka, ali mi ih nismo na{li, a neke smo radove obavljali i s istra`iteljima Ha{kog tribunala“ istakla je ^en, gi}, komentiraju}i informaciju o tome da je Vlada Republike Srpske, na sjednici od 15. jula 2010. godine, donijela odluku o utvr|ivanju op{teg interesa o izgradnji puta preko Glavi~kog potoka, op{tina Vi{egrad, pa se zbog toga mo`e izvr{iti eksproprijacija, me|u ostalim, i podru~ja s ostacima ku}e u kojoj su prve ratne godine stradali brojni nevini ljudi, a oni koji su poku{ali iza}i iz te ku}e, bili su do~ekani rafalima bra}e Milana i Sredoja Luki}a. Bra}a su nepravomo}nom presudom Ha{kog tribunala, izme|u ostaloga i zbog tog zlo~ina, osu|ena: Milan na do`-

Brammertz: Obratilo mu se Udru`enje @ena `rtava rata

ivotni zatvor, a Sredoje na 30 godina. Sumbula (Omeragi}) Zeba, vlasnica pomenute parcele, danas `ivi u Americi s ostalim ~lanovima porodice. Ona je pisano iskazala `elju da ku}u pokloni Islamskoj zajednici BiH, s tim da ova bude pre tvo re na u me mo ri jal ni centar, u znak sje}anja na

U Docu ekshumirane 43 osobe
Na katoli~kom groblju u mjestu Dolac, op}ina Travnik, do sada su ekshumirane 43 osobe. “Ju~er je ekshumirano pet osoba, na jednoj lokaciji tri osobe zajedno i na dvije razli~ite lokacije po jedna osoba“, kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Ekshumacija na ovom lokalitetu, koja je po~ela 1. aprila, bit }e nastavljena naredne sedmice.

Po kvadratu 8 KM
Hase~i} se, na vijest o ovoj odluci Vlade RS-a, obratila pisano i Patricku Robinsonu, predsjedniku Me|unarodnog

Puca (li) vladaju}a koalicija u RS-u

Fotelje iznad svega
Radikalne kadrovske promjene najavljene su i u samoj Vladi RS-a, pa bi se tako na udaru smjena trebalo na}i ~ak 90 pomo}nika i sekretara
Ho}e li podjela direktorskih fotelja javnih preduze}a i Vladinih institucija naru{iti odnose unutar vladaju}e koalicije u Republici Srpskoj, pitanje je kojim se javnost ovog entiteta bavi posljednji dana. kcija bi}e uklju~ena i jedna vanparlamentarna stranka – SzDS Dragana Kalini}a, ~ijim je kadrovima namijenjeno mjesto direktora Fonda zdravstva RS-a, ali i nekoliko funkcija pomo}nika ministara. Osim Fonda zdravstva, SNSD `eli se rije{iti i vru}e fotelje u Fondu PIO, na koju, izme|u ostalih, pretenduje i aktualna glasnogovornica Ministarstva rada Branka [ljivar.
Radikalne kadrovske promjene najavljene su i u samoj Vladi RS-a

Ani} sporazumno priznao krivicu
Optu`eni Miroslav Ani} Firga, dr`avljanin BiH i Hrvatske, sporazumno je priznao krivicu za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv stanovni{tva. On je priznao da je tokom 1993. kao pripadnik Jedinice za posebne namjene pod nazivom Maturice, naoru`an automatskom pu{kom, sudjelovao u pje{adijskom napadu na selo Grahovce u op}ini Kiseljak i ubistvima civila bo{nja~ke nacionalnosti u mjestu Han-Plo~e te sudjelovao u ubistvima civila bo{nja~ke nacionalnosti u selu Stupni Do. U skladu sa sporazumom, tu`ilac je saglasan da Sud BiH optu`enom Ani}u izrekne kaznu zatvora od 15 godina. Ani} se obavezao da }e u cijelosti, istinito i potpuno, otkriti Tu`ila{tvu BiH ili Ha{kom tribunalu sve {to mu je poznato u vezi s doga|ajima koji su se desili na podru~ju op}ina Kiseljak i Kre{evo od 1992. do 1995. godine.

(Ne)principijelno
Iako su i Narodna skup{tina i Vlada konstituisane prije tri mje se ca, a li de ri SNSD-a, DNS-a i Socijalisti~ke partije Milorad Dodik, Marko Pavi} i Petar \oki} nakon toga obavili vi{e razgovora o, kako je navedeno, dogovaranju principa oko podjele direktorskih funkcija, dogovor ni do danas nije postignut. Razmjerno izbornim rezultatima, DNS-u i SP-u trebala su pripasti po dva direktorska mjesta, ~ime bi SNSD i dalje u svo jim ru ka ma zadr`ao klju~ne pozicije i kontrolu nad javnim sektorom u RS-a. I dok su se u SP-u zadovo-

Uhljebljenje
A da ne bi ostali bez posla, biv{i poslanici kojima je u ovom mandatu izmakla stolica u Narodnoj skup{tini RS-a, SNSD je ve} po~eo da uhljebljuje svoje kadrove. Tako je Ilija Vuji~i}, ina~e vlasnik pogrebnog preduze}a Flor iz ^elinca, imenovan za direktora Doma penzionera u Banjoj Luci, dok Zoru Vidovi} ~eka mjesto direktorice Poreske uprave RS-a.
G. KATANA

DNS I dok su se u SP-u zadovoljili ~elnim pozicijama u [umama Srpske i Glavnim inspektoratom RS-a, ponu|eni broj funkcija u DNS-u smatraju nedovoljnim
ljili ~elnim pozicijama u [umama Srpske i Glavnim inspektoratom RS-a, ponu|eni broj funkcija u DNS-u smatraju nedovoljnim. Radikalne kadrovske promjene najavljene su i u samoj Vladi RS-a, pa bi se tako na udaru smjena trebalo na}i ~ak 90 pomo}nika i sekretara u ministarstvima. U podjelu kadrovskih fun-

8

CRNA HRONIKA
Slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Isto~no Sarajevo prona{li su, u mjestu Bulozi, napu{teni golf A5, registarskih oznaka 020-M474. Pro vje ra ma je ut vr|eno da je navedeno vozilo u vlasni{tvu firme Orbico Ilid`a i da je ukradeno preksino} iz Ulice Kulina bana, sarajevska op{tina Stari Grad. Nakon zavr{enog uvi|aja vozilo je vra}eno vlasniku, a istraga kra|e se nastavlja.

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na|en ukradeni golf

Od voza~a oduzet pi{tolj

U sarajevskoj Ulici Azize [a}irbegovi} preksino} je policija kontrolisala audi (E15-T-496) kojim je upravljao 20-godi{nji B. D, te kod njega prona{la pi{tolj pietro beretta, kalibra 7,65 mm, sa okvirom i sedam metaka. S obzirom na to da B. D. nema odobrenje nadle`nog organa za posjedovanje oru`ja, pi{tolj je oduzet, a voza~ priveden u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a KS-a.

D

vadesetpetogodi{nji Sanjin Hand`i} ju~er je, nakon 10 dana provedenih u bolnici zbog napada slijepog crijeva, pu{ten iz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Odmah potom, Hand`i} je sproveden na saslu{anje gdje se branio {u tnjom, a Kan to nal no tu`ila{tvo je zatra`ilo da se ovom osumnji~eniku za posjedovanje droge i oru`ja odredi pritvor, {to je Op}inski sud u Sarajevu, kako nam je potvrdio njegov advokat Omar Mehmedba{i}, i prihvatio.

Istraga protiv osumnji~enog za dilanje droge

Sanjin Hand`i} iz bolnice

PREBA^EN U PRITVOR
Kao razlog za odre|ivanje pritvora za Hand`i}a, Tu`ila{tvo navelo opasnost od ponavljanja krivi~nog djela
ru~na bomba i municiju. Nakon saslu{anja Sadija Hand`i} je pu{tena na slobodu, ali je njen sin, i dok se nalazio u bolnici, bio pod nadzorom policije.

Bijeg u stan
Kao razlog za odre|ivanje pritvo ra Hand`i}u, u za ht je vu Tu`ila{tva je navedena opasnost od ponavljanja krivi~nog djela. Na osnovu operativnih saznanja inspektori Odjela za borbu protiv droge Hand`i}a su zatekli sa dvojicom mladi}a, podsje}amo, na Grbavici, nedaleko od nje go vog sta na u Uli ci Behd`eta Muteveli}a 102, te kod njega prona{li 10-ak grama marihuane, tri mobitela i oko 230 KM, koje poti~u od prodaje droge. Me|utim, dobio je napad slijepog crijeva te je preba~en u bolnicu. Za to vrijeme Hand`i}evi poznanici su pobjegli u njegov

Su|enje
Hand`i} je pri vo|en i 18. marta jer je dva dana prije u Dobojskoj ulici ru~nu bombu bacio pred stan Borisa L. koji mu je, navodno, dugovao pare za drogu. Protiv Hand`i}a je u toku sudski proces jer je 16. septembra 2009. uhva}en sa kilogramom marihuane i dva pi{tolja za pojasom. Tada je sa njim uhap{en i Izudin Tahirovi}, jer su u njegovom stanu u Ulici Ru{ida Prgude 27 na Breki policajci prona{li pet paketi}a marihuane, pripremljenih za uli~nu prodaju, te poluautomatsku pu{ku.
D. P.

Droga, oru`je, novac i mobiteli oduzeti od Hand`i}a

stan i zaklju~ali se, pa su uhap{eni nekoliko sati kasnije, kada su otvorili vrata. Me|utim, oni su za to vrijeme uspjeli ukloni-

ti sve dokaze protiv njih, te su ubrzo pu{teni na slobodu. Za to vrijeme, policija je pretresla i ku}u u Ulici Donji Karte-

li koju koristi Hand`i}eva majka Sadija i tu je prona|eno oko devet kg marihuane, ru~ni protivoklopni baca~ raketa zolja,

Nakon policijske akcije Grom

Zatra`eno pritvaranje Gurovi}a i Markovi}a
Pritvor im je potrebno odrediti kako ne bi utjecali na svjedoke i sau~esnike u krivi~nom djelu, istakao tu`ilac
Dr`a vni tu`ilac Du brav ko ^ampara ju~er je na ro~i{tu povodom razmatranja prijedloga Tu`ila{tva BiH da se nezaposlenom trgovcu srednjeg imovnog stanja Mladenu Markovi}u (37), ro|enom u Grada~cu, nastanjenom u Isto~nom Sarajevu, te ma {in skom te hni~aru lo {eg imovnog stanja Darku Gurovi}u (38) iz Trebinja, koje su prekju~er u akciju Grom uhapsili pripadnici SIPA zbog sumnje da su preprodavali drogu, naveo za{to smatra da oni moraju ostati u pritvoru.

Duga istraga
“Tokom istrage koja traje ve} du`e vrijeme utvrdili smo postojanje sumnje da su Markovi} i Gurovi} po~inili krivi~na djela. Pritvor im je potrebno odrediti kako ne bi utjecali na svjedoke i sau~esnike u krivi~nom djelu“, rekao je ^ampara. On je, tako|e, kazao kako su prije hap{enja provedene i posebne istra`ne radnje kojim je utvr|eno da su u {verc droge upetljane i osobe koje imaju dr`avljanstva Hrvatske i Crne Gore i koje se nalaze u tim zemljama. Tu`ilac je dodao da Tu`ila{tvo BiH raspola`e nadimcima ostalih osumnji~enika koji trenutno nisu dostupni bh. pravosu|u. “Nakon hap{enja smo u svojstvu osumnji~enika saslu{ali

Davora Vulina (40) iz Isto~nog Sarajeva, koji je priznao da je bio pomaga~ u po~injenju krivi~nog djela i za kojeg nismo tra`ili pritvor, a kao svjedok je saslu{an i Milo{ Gurovi}“ istakao je ^am, para, te dodao da su posebne istra`ne ra dnje pro tiv osu mnji~enih poduzimane od januara ove godine. Advokat Mladena Markovi}a se usprotivio da se njegovom klijentu odredi pritvor navode}i ~injenicu da su Markovi}u ve} ranije odre|ene mjere zabrane, s obzirom na to da se protiv njega vodi postupak u Sudu BiH u predmetu ^ago i drugi (porezna utaja). Tako|e, Markovi}ev advokat je rekao kako prilikom pretresa vozila i stana njegovog klijenta nije na|ena droga, nego samo mobitel s kojeg je s odre|enim osobama mogla kontaktirati tre}a osoba. On je jo{ izjavio da je njegov

klijent zapravo odre|enu osobu zvao na telefon zbog duga, te ga je zbog toga i pratio.

Povratnik Gurovi}
S druge strane, Gurovi}ev advokat je bio saglasan sa prijedlogom da se njegovom branjeniku odredi pritvor, ali da on, po mogu}nosti, bude u Trebinju. Kako su mediji ranije izvje{tavali, Gurovi} je s drogom uhva}en i krajem 2009. godine. Naime, pripadnici CJB-a Trebinje Gurovi}a su zatekli u njegovom fiatu punto u mjestu Perovi}a Most sa 8,6 kilograma marihuane-skank. Zanimljivo, tada je s njim u vozilu bila i njegova maloljetna k}erka. Su|enje za to Gurovi}u jo{ traje u Osnovnom sudu Trebinje. Pod sje}amo, u po li cij skoj akciji Grom pripadnici SIPA su uhapsili Markovi}a, Gurovi}a i Vulina, te kod Gurovi}a prona-

Tu`ilac Dubravko ^ampara

{li devet pakovanja marihuaneskank te`ine oko devet kilograma u vrijednosti od nekoliko desetina hiljada maraka. Droga je, prema informaciji iz Tu`ila{tva BiH, na|ena u fiatu punto bh. registarskih oznaka kojim je upravljao Gurovi}. Odluku o pritvoru Sud BiH }e donijeti naknadno.
Dk. OMERAGI]

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U Ulici Pehlivanu{a, sarajevska op}ina Centar, u ~etvrtak usred dana izvr{eno je razbojni{tvo nad maloljetnim D`. F. iz Sarajeva. Tom prilikom nepoznati napada~ je, uz prijetnju o{trim predmetom, od maloljetnika oteo mobilni telefon, a zatim se udaljilo u nepoznatom pravcu. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju krivi~nog djela.

9

Maloljetnik ostao bez mobitela

Provaljeno u Kulturni centar

Policiji u Isto~nom Sarajevuobratio se Z.N. te prijavio da je provaljeno u prostorije Kulturnog centra Isto~no Sarajevo u Ulici Stefana Nemanje. Radnici CJB-a su izvr{ili uvi|aj tokom kojeg je utvr|eno da su nepoznate osobe ukrale faks-aparat, dva {tampa~a, monitor, digitalni fotoaparat i nekoliko knjiga. Policija radi na rasvjetljavanju ove provalnekra|e i pronalasku izvr{ilaca.

Uspje{na akcija Odjela za droge MUP-a HNK-a

Zaplijenjen kilogram heroina
Hasi} i Begi} na ju~era{noj konferenciji za novinare

Policija je kod Bojana Puva~e i @eljka Juri}a iz Konjica na{la po pola kilograma droge, a oni su priznali da im je heroin prodao Damir Va{i~ek
renciji Amir Begi}, komesar policije MUP-a HNK-a, rekao je da je u posljednjih godinu i po izvedeno nekoliko uspje{nih akcija na spre~avanju trgovine drogom. “@elimo se obra~unati s tom pojavom u HNK-a i nadamo se da }e uspje{nih akcija biti i u budu}nosti“ rekao je komesar Be, gi}. Ramiz Hasi}, na~elnik Odjela za borbu protiv droge MUP-a HNK-a, dodao je da su nakon uspje{ne akcije u februaru 2011. nastavljene aktivnosti u borbi protiv trgovine drogom. Naglasio je da je posljednja akcija pripremana du`i period, te pojasnio da su uhap{eni od prije poznati po dilanju droge, a ranije su zbog toga i osu|ivani. Dodajmo da je 28. marta 2011. izvedena akcija hap{enja dilera kod kojeg du na|eni 200 grama heroina, digitalna vaga i pi{tolj. Tako je u posljednjih 10-ak dana na podru~ju Mostara zaplijenjen kilogram i 200 grama heroina, {to bi na ulici vrijedilo oko stotinu hiljada maraka.
D. P.

Pripadnici Odjela za borbu protiv droge MUP-a HNK-a preksino} su zaplijenili kilogram heroina i uhapsili Damira Va{i~eka (28), organizatora i dobavlja~a droge, dilera Bojana Puva~a (32) i kurira @eljka Juri}a iz Konjica. Va{i~ek je u Mostar donio kilogram heroina i prodao ga Puva~u i Juri}u. Nakon saznanja da je u Mostar do{la po{iljka droge, policija je u Ulici bra}e Laki{i} uo~ila Juri}a i Puva~a. Vidjev{i policiju, Juri} je iz vozila izbacio pola kg heroina i poku{ao po-

BEGI] @elimo se obra~unati s tom pojavom u HNK-a i nadamo se da }e uspje{nih akcija biti i u budu}nosti
bje}i, ali je brzo uhva}en, jer je policija na vrijeme blokirala to podru~je. Utvr|eno je da je drugi diler pola kilograma heroina i vagu sakrio kod jednog kontejnera, te je uhapsila Puva~u i odnijela drogu i vagu. Nakon privo|enja u slu`bene prostorije MUP-a i krim-obrade, oni su priznali da im je Va{i~ek drogu donio i prodao. Iste ve~eri policija je uhapsila i Va{i~eka, koji je prilikom hap{enja kod sebe imao pi{tolj CZ 99 s dva okvira puna municije. Kilogram zaplijenjenog heroina u uli~noj prodaji vrijedi oko 80.000 maraka. Na ju~er odr`anoj pres-konfe-

U mjestu Jake{ kod Vukosavlja

@ivinice

Silovao kom{inicu?
Izudin Z. priveden nakon {to je Husein \. prijavio da je silovao njegovu nevjen~anu suprugu Draganu K. • Kom{inica tvrdi da je u pitanju zabuna
Tri de set~e tvo ro go di{ nji Izudin Z. iz Jake{a kod Vukosavlja uhap{en je zbog sumnje da je u srijedu nave~er silovao 28-godi{nju kom{inicu Draganu K, nevjen~anu suprugu Huseina \. (46). Policiji je ovaj slu~aj prijavio upravo Husein \, a ju~er su on i njegova supruga odvedeni u policiju radi ispitivanja. Husein je, kako se moglo saznati, policiji ispri~ao da su on i Dragana pozvani u goste kod Izudina, te je on, nakon {to su svi dobro popili, oko pono}i oti{ao u poljski WC. Me|utim, ka da se vra tio, nai{ao je na zaklju~ana kom{ijina vrata. Husein je novi na ri ma ju~er is pri~ao da mu Izu din ni je mi dao da u|e, a ka da je do {ao do pro zo ra, na vo dno je vi dio da Izu din ski da nje go vu ne vjen~anu su pru gu. Odmah je oti{ao do kom{ija da potra`i telefon i pozove po li ci ju. Tek kasnije kada se Husein vratio sa policijskom patro lom, Izu din je otvo rio vra ta. Hu se in je izvu kao ne vjen~anu su pru gu iz ku}e, a ka sni je je no vi na ri ma is pri~ao da je Dra ga na udarana i silovana, te da ih je ko m{i ja po zvao na si je lo upra vo s na mje rom da je na pas tu je. Me|utim, Vahida Zulfi}, ~ija se ku}a nalazi upravo iznad ku}e Izudina Z, smatra da Dragana nije silovana. “Hu se in je oko po no}i dotr~ao kod nas i tra`io telefon da zove policiju. Po{to je problemati~an, nismo mu dali, misle}i da se {ali. Kasnije, kada je do{la policija i izvela tu djevojku iz ku}e, ona je rekla da je Izudin nije ni pipnuo. Mislim da je Husein kasnije istukao i natjerao da u policiji ka`e da je silovana“, ka`e Vahida Zulfi}. Ona dodaje da su u srijedu nave~er Husein i Dragana do{li kod Izudina i napili se, te da je Dragana zaspala. “Kada je Husein iza{ao u WC, Izudin je pomislio da je oti{ao ku}i, te zaklju~ao vrata i legao da spava“, pri~a Vahida Zulfi}. Nakon saslu{anja Huseina Z, Izudina \. i Dragane K, policija bi trebala utvrditi {ta se zaista de{avalo te ve~eri i da li je bilo silovanja ili ne.
D. P.

Mladi} uboden no`em
Dvadesetpetogodi{nji S. J. iz @ivinica zadobio je preksino} te{ke povrede grudnog ko{a, kada ga je no`em ubo 23-godi{nji sugra|anin Z. B. u Ulici oslobo|enja, u tom mjestu. Kako saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona, sukobu je prethodila sva|a, u kojoj je pored spomenutih mladi}a, u~estvovao i M. H., koji je, potvr|eno nam je iz policije, zadobio ogrebotinu na licu. Ina~e, M. H. je, nakon {to je povrije|en njegov 25-godi{nji prijatelj, pretukao 23-godi{njaka, koji ga je povrijedio. Te{ko povrije|eni mladi} je zbrinut na UKC-u Tuzla, dok su ostali pu{teni na ku}no lije~enje, s obzirom na to da su zadobili lak{e povrede i ogrebotine. A. [e.

10

OGLASI

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

11

Srpska pravoslavna crkva bez konsenzusa

VIJESTI

Papa ne dolazi u Srbiju
Stav Episkopata SPC-a isti je kao i ranije: prije eventualne posjete pape Srbiji trebalo bi da se rasvijetli uloga katoli~kog klera u vrijeme Drugog svjetskog rata
Po gla var Ri mo ka to li~ke crkve papa Benedikt, kako sada stvari stoje, ne}e prisustvovati proslavi u Ni{u 2013. godine povodom 1.700 godina od dono{enja Milanskog edikta, javlja Blic online. Prepreka da papi bude upu}en poziv jeste ~injenica da u Episkopatu SPC-a nema konsenzusa o ovom pitanju. Me|utim, posjeta pape Srbiji nije pitanje samo za SPC ve} su o tome vo|eni razgovori i sa ostalim pomje snim pra vo sla vnim crkvama. Prema saznanjima Blica, Patrijar{ija u Moskvi smatra da nije sazrelo vrijeme za prvi susret pravoslavnih poglavara i pape, ali i da to ne treba da bude u Ni{u, u Srbiji. Iako niko ne `eli potpuno da is klju~i mo gu}nost da pa pi Be ne di ktu bu de upu}en poziv da do|e u Ni{, mali ili gotovo nikakvi izgledi, trenutno je najprecizni ji od go vor upu}enih u Srpskoj, ali i Ruskoj crkvi na pi ta nje da li }e to i bi ti u~injeno. Stav Episkopata SPC-a isti je kao i ranije: prije eventualne posjete pape Srbiji trebalo bi da se rasvijetli uloga katoli~kog klera u vrijeme Drugog svjetskog rata. I to je glavni kamen spoticanja: „Postizanje konsenzusa u SPC-u optere}uje i ~injenica da Rimokatoli~ka crkva jo{ nijednom nije iskazala spremnost da se kriti~ki odredi. Umjes to to ga, Ste pi nac je progla{en bla`enim, a najsvje`iji primjer je zvani~ni poziv katoli~kog sve{tenstva u Hrvatskoj na molitvu za generale koji su u Haagu. Najjednostavnije re~eno, Katoli~ka crkva nije pokazala spre mnost da se kri ti~ki odredi niti oprema daljoj, niti prema bli`oj pro{losti.“ ^injenicu da Patrijar{ija u Mos kvi sma tra da jo{ ni je vrije me ni ka ko ne tre ba shvatiti da se protivi dijalogu i kon ta kti ma s pa pom. Na pro tiv, ko mu ni ka ci ja je ~ak zna~ajno intenzivnija u vrijeme sada{njeg patrijarha Ki ri la, ne go u vri je me Ale kse ja.

Podr{ka europskom cilju
Sastanak Nacionalnog odbora za pra}enje hrvatskih pregovora s EU pokazao je da postoji konsenzus oko pristupanja Uniji, postignut je dogovor o uskla|ivanju vanjskopoliti~kih aktivnosti te se razgovaralo o poglavlju 23. Pravosu|e i temeljna prava, izjavila je ju~er u Zagrebu predsjednica Nacionalnog odbora Vesna Pusi}. Na sjednici koja je odr`ana u zgradi Hrvatskog sabora sudjelovali su predsjednik dr`ave Ivo Josipovi}, predsjednica Vlade Jadranka Kosor, predsjednik Sabora Luka Bebi}, ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandrokovi}, ~elnici politi~kih stranaka zastupljenih u Nacionalnom odboru...
J. D.

SPC: Katoli~ka crkva nije pokazala spremnost da se kriti~ki odredi prema pro{losti

[ta zbli`ava Pravoslavnu i Katoli~ku crkvu

Agnosti~ko dru{tvo, globalizam, nadire islam
Ono {to zbli`ava Pravoslavnu i Katoli~ku crkvu su u moderno vrijeme i realne potrebe i ciljevi: izme|u ostalog, ~injenica da raste agnosti~ko dru{tvo, da se hri{}anski temelji poku{avaju uru{uti globalizmom, ali i nadiranje islama, pi{e Blic online. Papa Benedikt je prijatelj sa pojedinim vladikama Srpske pravoslavne crkve i mo`e se smatrati i prijateljem SPC-a. Dok je bio kardinal u Njema~koj, materijalno je pomogao izgradnju srpske crkve u Minhenu. Vatikan je dr`ava koja jo{ nije priznala Kosovo.

Ko{tunica protiv ~lanstva u EU
Predsjednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Vojislav Ko{tunica izjavio je u Jagodini da bi za Srbiju bilo najracionalnije ~vr{}e povezivanje sa Evropskom unijom, bez u~lanjenja. “Srbija treba u odnosu sa EU da se rukovodi ~istim ra~unima, kao {to to radi i kada je rije~ o drugim zemljama“ , rekao je Ko{tunica na tribini te stranke i ocijenio da je “problem u na{im odnosima Kosovo, a taj problem nije stvorila Srbija ve} EU” . “Srbija pripada Evropi, pripadala je od kada postoji i Srbija sa EU treba da sara|uje u svoju korist, a ne na svoju {tetu“, dodao je Ko{tunica. On je istakao da je rije~ kandidatura “izlizana od upotrebe“, a u stvari je “kruna od papira“.

MAESTRAL Su|enje biv{im pripadnicima 7. gardijske brigade Pume

PAJTAK: Strijeljanje
naredio general Korade
Svjedok Davor Pajtak rekao je da je ratni zapovjednik Puma Ivan Korade naredio da se srpski zarobljenici izvedu iz {tale u kojoj su ih ~uvali te da ih se strijelja
Na su|enju biv{im pripadnicima 7. gardijske brigade Pume, optu`enima da su u akciji Maestral 1995. strijeljali srpske zarobljenike, ju~e su svjedo~ila trojica hrvatskih vojnika iz postrojbe koja je zarobljenike ~uvala, a jedan od njih je izjavio da je strijeljanje zapovjedio general Ivan Korade, javlja Fena. On tvrdi da je vidio kad je potporu~nik pao, ali ne mo`e sigurno re}i ko ga je ubio. Ostali zarobljenici odvedeni su i ubijeni desetak metara dalje, rekao je svjedok, dodaju}i da je vojnicima koji su ih prije ~uvali Korade naredio da se maknu. Svjedok Kristijan ^i`mak tako|er je rekao kako ne zna ko je pucao u zarobljenike po{to je Korade naredio likvidaciju.
Ivan Korade: Njegove zapovijedi se bez pogovora izvr{avale

“Nametnuto u policiji“
Svjedok Davor Pajtak rekao je da je ratni zapovjednik Puma Korade naredio da se zarobljenici izvedu iz {tale u kojoj su ih ~uvali te da ih se strijelja. U istrazi je rekao i da je jednog od zarobljenika koji je po ~inu bio potporu~nik prije grupnog strijeljanja, ta-

Nastavak 11. aprila
Ratnog zapovjednika Puma opisao je kao beskompromisnog zapovjednika ~ije su se zapovijedi bez pogovora izvr{avale. Za ubistvo zarobljenika u Mli ni {ti ma i Ha la pi}ima,

ko|er na Koradinu zapovijed, iz pi {to lja ubio dru go op tu`eni Tihomir [avori}. No, ju~e nije ostao pri tom iskazu, ve} je rekao da mu je [avori}evo ime “nametnuto u policiji“.

mjestima u blizini Glamo~a u Bosni i Hercegovini, optu`eni su brigadir Emil ^rn~ec, biv{i zamjenik na~elnika Operativne uprave Glavnog sto`era HV-a, Tihomir [avori}, koji je nakon rata izabran za gradskog vije}nika u Ivancu, Anto Nova~i}, Robert Precehtjer, Nenad Jurinac, Goran Ga}a i Robert Bevak. Tu`iteljstvo tvrdi da su u Mlini{tima i Halapi}ima hicima iz automatskih pu{aka ubijeni zarobljeni vojnici Republike Srpske Radoslav Laki}, Pero Vidovi}, Petar Jotanovi}, Dragoslav Muti}, Borislav Vuki} i jedan nepoznati mu{karac. Su|enje se nastavlja u ponedjeljak, 11. aprila, ispitivanjem novih svjedoka.

Luk{i} zadovoljan
Predsjednik Vlade Crne Gore Igor Luk{i} izjavio je da je zadovoljan ukupnim u~inkom njegovog kabineta u proteklih sto dana, otkako je izabran, nakon ostavke premijera Mila \ukanovi}a. “Ohrabruje da su ispunjeni gotovo svi prioriteti koje smo zacrtali za prethodni period“ rekao je Luk{i} za pod, gori~ki list Pobjeda. On je kazao da je “cijela administracija“ pokazala odgovornost u ispunjavanju postavljenih zadataka. Prema rije~ima Luk{i}a, “dobra poruka“ iz Crne Gore je i to {to je zapo~et dijalog sa opozicijom i NVO sektorom o naj{irem spektru dru{tvenih pitanja.

12

SVIJET

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mogu}a rezolucija o stvaranju palestinske dr`ave

Nove `rtve sukoba na Obali Slonova~e

Peres: Glasanje u UN-u nije rje{enje
Predsjednik Izraela Shimon Peres upozorio je da glasanje o nezavisnoj Palestini u Ujedinjenim nacijama ne}e donijeti mir, jer svjetska organizacija ne mo`e da garantuje bezbjednost Izraela, javlja ONASA. Peres je rekao da Izrael vjeruje u rje{enje sa dvije dr`ave, ali da ono mora biti rezultat pregovora Izraela i Palestinaca. On je rekao diplomatama 25 zemalja u Me|unarodnom institutu za mir u New Yorku da je Izrael spreman da vrati okupirane teritorije, ali je istakao da sporazum o tome mora da sadr`i garancije da se Izraelci ne}e na}i izme|u dvije vatre iz Gaze i sa Zapadne obale. Predsjednik Izraela je iznio svoje mi{ljenje povodom navoda da bi zbog toga {to su mirovni pregovori zapali u }orsokak Palestinci mogli da zatra`e da Generalna skup{tina UN-a na jesenjem zasjedanju donese rezoluciju o stvaranju palestinske dr`ave. Glavna prepreka mirovnim pregovorima je izraelsko odobravanje za nastavak gradnje stanova za jevrejske doseljenike na okupiranoj palestinskoj zemlji. Istovremeno, najmanje {est Palestinaca ubijeno je u izraelskim zra~nim udarima u pojasu Gaze, me|u njima i dvije `ene, saop}ili su ju~e ljekari. Izraelski udari uslijedili su nekoliko sati nakon {to je Hamas saop}io da je postignut sporazum s ostalim grupama iz Gaze da prekinu otvarati vatru po Izraelu. U ~etvrtak su dvije osobe ranjene kada je pripadnik vojnog krila Hamasa antitenkovskom granatom pogodio izraelski {kolski autobus. [esnaestogodi{-

Prona|eno jo{

stotinu tijela
Neke od prona|enih `rtava su `ive spaljene, oko 60 ih je ubijeno u jednom incidentu, a oko 40 u drugom, koji su, kako se pretpostavlja, izveli pla}enici iz susjedne Liberije
Ujedinjene nacije saop}ile su ju~er da su njihovi istra`itelji u prethodna 24 sata na tri lokacije na zapadu Obale Slonova~e prona{li jo{ vi{e od stotinu be`ivotnih tijela. Neke od prona|enih `rtava su `ive spaljene, oko 60 ih je ubijeno u jednom incidentu, a oko 40 u drugom, koji su, kako se pretpostavlja, izveli pla}enici iz susjedne Liberije, rekao je glasnogovornik visokog povjerenika UNa za ljudska prava Rupert Colville.

Peres: Rje{enje o dvije dr`ave mora biti rezultat pregovora Izraela i Palestinaca

njii dje~ak dobio je povrede po glavi i preba~en je u bolnicu na operaciju. Brigada al-Qassam, vojnog krila Hamasa, saop}ila da je to odgovor na ubistvo Hamasovih ~elnika pro{le sedmice. Najmanje 10 Palestinaca ubijeno je od ~etvrtka, a vi{e od 40 je ranjeno u izraelskim napadima. Ju~era{njim pogibijama je broj ubijenih Palestinaca u izraelskim napadima od ~etvrtka porastao na 10, u naj go rem na si lju od 2009. godine. U ~etvrtak nave~er su se predstavnici Hamasa, koji vlada pojasom Gaze, sastali s predstavnicima ostalih grupa i dogovorili su se da uvedu primirje ukoliko Izrael prestane s napadima. Izgleda da, ipak, nijedna od strana nije dugo po{tovala prekid vatre, javlja dopisnik BBC-a iz grada Gaze. Izraelska artiljerijska vatra ~ula se {irom pojasa Gaze tokom ve}eg dijela dana, a najmanje {est raketa je ispaljeno na Izrael, poga|aju}i podru~je sjeverno od pojasa Gaze, javlja dopisnik BBC-a.

Masovne grobnice
Pored toga, u gradu Duekoue, gdje je prethodno prona|eno 229 tijela, otkriveno je jo{ 15 `rtava. Prema podacima katoli~kog dobrotvornog dru{tva Caritas, najmanje 1.000 ljudi ubijeno je ili nestalo u nasilju u ovom gradu, u kojem su poslije `estokih sukoba prona|ene masovne grobnice. Colville je kazao da se sti~e utisak da su “svi incidenti bar djelimi~no etni~ki motivisani“, a da postoje izvje{taji o “ubistvima manjeg obima na drugim mjestima koja tek treba da se ispitaju“ , javio je AFP, prenosi Fena. Pristalice me|unarodno priznatog predsjednika ObaNajmanje 1.000 ljudi ubijeno je ili nestalo u gradu Duekoue

le Slonova~e Alassanea Ouattare bore se protiv snaga Laurenta Gbagboa, koji odbija da prizna poraz na predsjedni~kim izborima odr`anim u novembru pro{le godine. Gbagbo se sa svojim lojalistima utvrdio u rezidenciji u Abid`anu. Obje strane krive jedna drugu za nasilje. U me|uvremenu, EU je saop}ila da razmatra zahtjev me|una ro dno pri zna tog predsjednika Obale Slonova~e Alassanea Ouattare da se ubla`e ekonomske sankcije koje je EU nametnula ovoj zapadnoafri~koj zemlji. Ouattara je ranije zatra`io

od Bruxellesa da odblokira glavne luke Obale Slonova~e i omogu}i poslovanje, kao prvi korak u vra}anju zemlje u normalu.

Humanitarni koridori
Istovremeno, humanitarne agencije UN-a zatra`ile su u petak otvaranje humanitarnih koridora na Obali Slonova~e za pristup hiljadama ljudi koji bje`e od sukoba. UN-ova agen ci ja je sa op}ila da je podijelila hranu za {est dana u gradu Duekoueu na zapadu zemlje, gdje su se hiljade ljudi sklonile u jednu katoli~ku misiju.

Saudijska Arabija
KANTONALNI ZAVOD ZA BORBU PROTIV BOLESTI OVISNOSTI, ZENICA Na osnovu ~lana 30. Statuta JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti i ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine FBiH" 46/10), Upravni odbor JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica po Odluci broj 41-2/11 od 31. 3. 2011. godine raspisuje

Odba~ene iranske optu`be
Savjetodavna saudijska skup{tina odbacila je kao neodgovornu izjavu koju je izdao Nacionalni komitet za sigurnost i vanjskupolitiku pri Savjetodavnoj islamskoj skup{tiniIrana u kojoj se iznose optu`be i otvoreni napad na ra~un Kraljevine Saudijske Arabije, saop}eno je ju~er iz saudijske ambasade u BiH. U saop}enju koje je Skup{tina izdala ju~e na redovnom 17. zasjedanju koje je odr`ano pod pred sje da va njem dr. Abdulaha bin Muhammeda bin Ibrahima al Alshaikha, ona izra`ava svo je ne odo bra va nje prema ovim insinuacijama i klevetama koje nisu u skladu s islamskim principima, me|unarodnim pravom i principima dobrosusjedstva. U saop}enju se dalje navodi da tvrdnje izre~ene od Nacionalnog komiteta za sigurnost Irana samo raspiruju opasnu sekta{ku vatru, a to je ne{to iznad ~ega se treba skupolitiku pri Savjetodavnoj islamskoj skup{tini Irana optu`uje Kraljevinu Saudijsku Arabiju da primjenjujepraksumije{anja u unutra{nje stvari drugihzemalja. Saop}enje Savjetodavne skup{tine posebnonagla{ava da pri-

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Kandidat mora ispunjavati op}e i posebne uslove: 1. Op}i uslovi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) - da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list) - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 70/08) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog organa), - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (dokaz: izjava otpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za privredni prestup (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda). 2. Posebni usovi: - da je ljekar specijalista neuropsihijatar (dokaz: diploma i uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu), - da ima najmanje 5 godina radnog sta`a kao specijalista (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci). Pored navedene dokumentacije koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, kandidati su obavezni da dostave: - plan rada i razvoja u stru~nom i ekonomsko-finansijskom smislu Zavoda za period od 4 godine, - kra}u biografiju i rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere u pogledu stru~nih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti. Izbor i imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JZU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Ulica Aska Bori}a 28 72 000 Zenica sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

SEKTA[KA VATRA Tvrdnje Nacionalnog komiteta za sigurnost Irana samo raspiruju opasnu sekta{ku vatru
izdi}i svaki razuman ~ovjek koji interese islamskog na ro da stav lja iznad svakog shvatanja i gledi{ta, javlja Fena. „U vrijeme kada smo svjedociiranskogotvorenog i mnogostrukogmije{anja u pitanja regiona nalazimo da Nacionalni komitet za sigurnost i vanjjetnja za sigurnost i stabilnost bilo koje od zemalja Savjeta za saradnjudr`ava arapskog zaliva (GCC) je ugro`avanje sigurnosti i stabilnosti svih njenih dr`ava, ba{ kako to i propisuju sporazumi koji su potpisani izme|u zemalja Savjeta (GCC)“ navo, di se u saop}enju.

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

13

Predstavnica UNICEF-a Mariksi Merkado

Djeca `rtve snajperista u Misrati
Vi{e stotina stanovnika ubijeno je ili ranjeno u napadima snaga re`ima Muamera Gadafija na Misratu, tre}i po veli~ini libijski grad, kojem prijeti nesta{ica vode, hrane i lijekova
Djeca su na udaru snajperske vatre u opkoljenom libijskom gradu Misrati, koji je pod kontrolom pobunjenika, saop}ila je ju~e agencija UNa za djecu UNICEF. Prema navodima ameri~ke agencije AP, vi{e stotina stanovnika ubijeno je ili ranjeno u napadima snaga re`ima Muamera Gadafija na Misratu, tre}i po veli~ini libijski grad, kojem prijeti nesta{ica vode, hrane i lijekova. u tim napadima. Me|una ro dni ko mi tet Crvenog kri`a saop}io je da u Misratu {alje brodom tim koji treba da istra`i navode o ugro`enosti djece. Pobunjenici u Misrati, gradu udaljenom 200 kilometara isto~no od Tripolija, kritizirali su nedostatak reakcije NATO-a u odnosu na snage vo|e Muamera Gadafija koje ve} mjesec i po plja~kaju grad. “Sumnjamo u namjere NATO-a. Javili smo im gdje su polo`aji Gadafijevih snaga u gradu, daleko od civila“, izjavio je za AFP jedan pd pobunjeni~kih glasnogovornika koji je `elio ostati anoniman. “Te podatke smo zvani~no dostavili NATO-u, ali on do sada nije reagirao“, kazao je ovaj glasnogovornik. On je dodao da je u ofanzivi snaga odanih Gadafiju jedna osoba ubijena, a 24 ranjene u srijedu i ~etiri u ~etvrtak.

VIJESTI

Krvoproli}e na protestima u Siriji
Najmanje 17 ljudi poginulo je ju~er tokom antivladinih protesta u ju`nom sirijskom gradu Deri, izjavili su o~evici. Mje{tani koji `ive u blizini d`amije Al-Omari rekli su da su vidjeli najmanje 13 tijela i da u tom podru~ju ima i ranjenih, prenosi BBC. O~evici navode da su demonstranti zapalili lokalnu kancelariju vladaju}e stranke Baath i razbili statuu Basila al-Asada, pokojnog brata predsjednika Ba{ara alAsada. Zvani~nici tvrde da su poginuli samo jedan pripadnik snaga sigurnosti i jedan radnik hitne pomo}i. Dera je `ari{te antire`imskih protesta koji od sredine marta traju {irom Sirije i predstavljaju veliki izazov za Asada, koji je na vlasti ve} 11 godina.

Humanitarna situacija se sve vi{e komplicira

Plja~ka
“Imamo pouzdane i saglasne izvje{taje o tome da su i dje ca me|u oni ma ko je ga|aju snajperisti u Misrati“, izjavila je novinarima u Genevi predstavnica za {tampu UNICEF-a Mariksi Merkado, preciziraju}i da ti izvje{taji potje~u iz lokalnih izvora, javlja Fena. Ona nije mogla kazati koliko je djece ubijeno ili ranjeno

Prema rije~ima glasnogovornika, lojalisti~ke snage `ele da preuzmu kontrolu nad lukom, koja je ve} nekoliko sedmica jedini punkt snabdijevanja opsjednutog grada. “Humanitarna situacija se sve vi{ekomplicira“ dodao je on. , Libija je pokrenula talas migranata u Evropu u znak odmazde zbog vojnih udara koalicionih snaga na tu sjevernoafri~ku zemlju, prenosi Srna. Vijest o novom talasu imigranata dolazi u vrijeme kada je Italija najavila da }e obezbijediti putne dozvole za vi{e od 20.000 izbjeglica iz Tunisa, koji su u proteklih nekoliko

sedmica do{li do njenih najju`nijih ostrva.

Skepticizam
General Carter Ham, na~elnik Ameri~kog zapovjedni{tva za Afriku (AfriCom), izrazio je skepticizam u pogledu sposobnosti libijskih pobunjenika da sami sru{e re`im Gadafija, javlja ONASA. “Ja bih to procijenio kao malu vjerojatnost“, rekao je general Ham u svjedo~enju pred ameri~kim Senatom, odgovaraju}i na pitanje misli li da libijski pobunjenici mogu osvojiti glavni grad Tripoli i svrgnuti Gadafija.

Iran: Eksplozije na gasovodima
Na gasovodima nedaleko od iranskog grada Koma odjeknule su tri eksplozije, na istom mjestu gdje su i u februaru zabilje`ene jake eksplozije, javila je iranska novinska agencija Mehr. Ovim gasovodima prebacuje se gas iz iranskih rafinerija na jugu u sjeverozapadni dio zemlje. Otvorena je istraga o ovim eksplozijama. Zvani~nici su ranije saop{tili da uzrok eksplozija koje su se dogodile u februaru nije tehni~ka gre{ka, ne preciziraju}i da li je rije~ o sabota`i.

JAPAN Nakon potresa ja~ine 7,4 stepena

Curi voda iz nuklearke Onagawa
Nakon potresa od 7,4 stepena po Rihteru, koji je pogodio Japan u ~etvrtak, iz nuklearne elektrane Onagawa na sjeveroistoku zemlje je po~ela isticati radioaktivna voda, izvje{tava Reuters. Kako je izvijestila kompanija koja upravlja elektranom, Tohoku Electric Power, nivo radijacije u okolini elektrane nije pove}an, dok je unutar zgrada rea kto ra ne {to ve}i od uobi~ajene. Obja{njeno je da je do{lo do isticanja vode iz spremnika s iskori{tenim nuklearnim gorivom reaktora 1, 2 i 3. Voda curi na jo{ tri mjesta iz kompleksa oko reaktora 3.

Nivo radijacije u okolini elektrane nije pove}an, dok je unutar zgrada reaktora ne{to ve}i od uobi~ajene • ^etvero ljudi poginulo, a 140 ozlije|eno u potresu od ~etvrtka

gi, poginula dva ~ovjeka stara 79 i 85 godina, kao i jedna `ena od 83 godine, koja je preminula po{to je primljena u bolnicu, javili su japanski mediji i novinske agencije. Jedna `ena, stara 63 godine, umrla je u prefekturi Jamagata, saop{tila je Agencija za vanredne situacije. Broj povrije|enih procjenjuje se na oko 140, javljaju agencije.

Pakistan: Ubijeno 50 pobunjenika
Pakistanska vojska ubila je 50 pobunjenika, a izgubila je ~etiri vojnika u borbama, u plemenskoj oblasti na sjeverozapadu zemlje, upori{tu talibana i glavnog sveti{ta Al-Kaide u svijetu, izjavili su u petak visoki lokalni slu`benici. Vojska i lokalni zvani~nici redovno izvje{tavaju o borbama s pobunjenicima, a te podatke je te{koprovjeriti iz nezavisnihizvora jer je zabranjen pristup tim oblastima ili su i one u rukama pakistanskih talibana. Do sukoba je do{lo u plemenskom okrugu Mohmand, na granici s Afganistanom, gdje je vojska u januaru pokrenula ofanzivu. Ekstremisti su napali vojnu patrolu u zoni Baizai, objasnio je za AFP Maksud Hasan, visoki slu`benik uprave okruga Mohmand. “^etiri vojnika i deset pobunjenika ubijeni su u pucnjavi i napad je bio odbijen“ rekao je on. Kasni, je su borbeni avioni i vojni helikopteri ga|ali skrovi{ta islamista u okrugu, kada ih je ubijeno 40, dodao je Hasan.

Nestanak struje
Nakon potresa gotovo milion doma}instava na sjeveroistoku Japana nema elektri~nu energiju. [est elektrana bilo je prestalo s radom nakon potresa, mada su tri uspjele da pokrenu proizvodnju. Elektri~ni vodovi {irom oblasti su o{te}eni i ne zna se kada }e ponovo biti uspostavljen normalan protok struje. Prema zvani~nim podacima, u zemljotresu ja~ine devet stepeni Rihterove skale i cunamiju koji je 11. marta pogodio Japan poginulo je vi{e od 12.000 ljudi, oko 15.000 se vodi kao nestalo, a vi{e od 161.000 `ivi u evakuacionim centrima.

Hla|enje reaktora
Tako|er, prekinut je dovod iz dva od tri izvora elektri~ne energije prema elektrani ko ji su po tre bni da je odr`avaju u “hladnom pogonu“ Iako je jedno vrijeme bi. lo prekinuto i hla|enje reaktora, stvari se vra}aju u normalu i reaktori se opet hlade po uobi~ajenom procesu. Kako obja{njavaju iz kompanije Tohoku, postoji i po-

Elektrana Onagawa je zatvorena nakon razornog potresa 11. marta

mo}ni generator koji se u slu~aju kvara ili nu`de mo`e aktivirati. Elektrana Onagawa je zatvorena nakon {to je Japan 11. marta pogodio razoran potres magnitude 9 stepeni po Rihteru, a samu elektranu 13-metarski cunami. U novom sna`nom zemljotresu koji je u ~etvrtak pogodio Japan poginulo je ~etvero ljudi i vi{e od stotinu je po-

vrije|eno. Epicentar je bio na 66 ki lo me ta ra is to~no od lu~kog grada Sendai. Ubrzo nakon potresa objavljeno je upozorenje o mogu}nosti cunamija koje je vrlo brzo ukinuto. Nova {teta u nuklearki Fukushima nije zabilje`ena, ali je osoblje evakuisano iz preventivnih razloga. Od zemljotresa su, u ve} te{ko stradaloj prefekturi Mija-

14

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Projekt podr{ke EU

Sindikati i farmeri po~inju pregovore s Vladom

Tra`e mjere, a ne pomo}
UNAPRE\ENJE
Da bi se smanjila ovisnost zemlje o stranim donacijama i novcu koji {alje dijaspora, unapre|enje konkurentnosti malih i srednjih preduze}a je od klju~ne va`nosti za BiH, izjavio je ju~er savjetnik za obuku i konsultacije za MSP Leif Sonderskov, predstavljaju}i dosada{nje rezultate u okviru projekta “Podr{ka Evropske unije institucionalnom ja~anju kapaci-

Iz bud`eta se mora odvojiti 6 posto za proizvodnju hrane

konkurentnosti MSP-a
Projekt EURELSMED finansira EU sa 2,4 miliona eura za tri godine i nudi {iroki spektar podr{ke, savjetovanja i obuke za regionalne i lokalne razvojne agencije iz BiH
sultanata i trenera u BiH da bi se usavr{ile njihove vje{tine. Za njih je organizirano {est kurseva na tri razli~ite teme da bi se unaprijedio kvalitet njihovog pru`anja usluga. U evaluaciji nakon obuke su dobijeni pozitivni komentari, a naredni korak je proces akreditacije, kojim }e se osigurati kvalitet pru`anja usluga konsultanata. Sredinom maja }e po~eti najva`niji dio projekta - uvo|enje vau~er sheme za MSP. To je stimu la ti vni in stru ment s dvi je svrhe: da se pove}a potra`nja za uslugama, te da istovremeno kvalitet usluga koji }e dobiti MSP bude na visokom nivou. Za vau~er shemu osigurano je inicijalnih 120.000 eura, a oni su, ustvari, vrsta subvencije za MSP da bi smanjili tro{kove konsultantskih usluga. Son der skov ka`e da se ovaj in stru ment po ka zao do brim ka ko u ra zvi je nim evrop skim zemljama, tako i u zemljama u ra zvo ju. Uko li ko se pro jekt pro ve de ka ko tre ba, bit }e do bra in ves ti ci ja za BiH, bu du}i da }e rastom MSP-a rasti i priho di od po re za i za po sle nost, tako da se ulo`eni novac vra}a u sis tem.

VAU^ER SHEMA Sredinom maja }e po~eti najva`niji dio projekta - uvo|enje vau~er sheme za MSP
teta regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja malog i srednjeg poduzetni{tva“. Projekt EURELSMED finansira EU sa 2,4 miliona eura za tri godi ne, po~ev {i od sep tem bra 2009. godine i nudi {iroki spektar podr{ke, savjetovanja i obuke za regionalne i lokalne razvojne agencije iz BiH. Sonderskov je rekao novinarima u Sarajevu da je u martu obu~eno oko 120 lokalnih kon-

Sindikatradnikazaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, trgovini BiH i Udru`enje poljoprivrednika u BiHnezadovoljni su usvojenim bud`etom, zanemarivanjem proizvodnje hrane, pretjeranim uvozom i pona{anjem banaka. Polo`aj poljoprivrednika i industrijekoja se na njih oslanja je sve te`i. No, kako ka`e predsjednik SindikataPPDIVUT-aMehmedAvdagi}, {utjeli su jer o tome nisu imali s kim razgovarati. Nakon {to jeformiranaVladaFederacije BiH,u ponedjeljak}e biti u prilicisvojekritike izahtjeveiznijetifederalnompremijeru, odnosno resornim ministrima. Tim povodom ju~er su na konferenciji za novinare u Sarajevu najavili da }e u narednom periodupoja~atipritisak na vladu kako bi rebalansom bud`eta i drugim konkretnim mjerama ovaj sektor spasili od kolapsa. - Godi{nje nam propada oko 100.000 radnih mjesta, koliko bi se ljudi moglo anga`irati u proizvodnji hrane. Uz to, uvoz svega i sva~ega{to jedemorastezahvaljuju}i brojnim lobijima i ~injenici da nema adekvatnih

Sa ju~era{njeg presa u Sarajevu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

100.000 RADNIH MJESTA Godi{nje nam propada oko 100.000 radnih mjesta, koliko bi se ljudi moglo anga`irati u proizvodnji hrane
mjerakako bi se onsveo u razuman okvir, kazao je Avdagi}. Proizvo|a~ihrane ne tra`e od Vlade pomo}, ve} aktivnost kojom }e se takvo stanje promijeniti. Razo~arani su ~injenicom da je bud`et Federacije BiH za ovu godinusocijalni,a ne razvojni, na {to ne pristaju. - Tra`imo da se za poljoprivrednu proizvodnju od tog bud`etaizdvaja6 posto, kako se i federalni Parlament opredijeliousvajaju}i u ranijemmandatustrategijurazvojapoljoprivrede, kazao je predsjednik UP-a u BiH Miro Peji} i najavio da }e ukoliko ministri i Vlada ne prihvate ovakva rje{enja, ponovo javno prosvjedovati. - Vladi }emo dati rokove, a ako ne udovolji na{im zahtjevima, poja~at }emo na nju pritisak. No,ve} sada sam siguran da ova Vlada ne}e izdr`ati cijeli mandat, zaklju~io je predsjednik Sindikata PPDIVUT-a.
H. A.

Ugovori tri kompanije

Poslovi vrijedni milione dolara
^elni ljudi Al-Shiddi Groupa, Energoinvesta i ANS Drivea potpisali dva poslovna ugovora koji se odnose na osnivanje zajedni~ke firme sa sjedi{tem u Saudijskoj Arabiji
Direktor Al-Shiddi Group Sulaiman al-Shiddi, direktor Energoinvesta D`email Vlahovljak i direktor ANS Drivea Alija Gad`o potpisali su u Sarajevu dva poslovna ugovora koji se odnose na osnivanjezajedni~ke firme (joint venture) sa sjedi{tem u Saudijskoj Arabiji. Al-Shiddi je naglasio va`nostovihugovora i partnerstva s bh. kompanijama. Ugovor o osnivanju zajedni~ke firme s kompanijom ANS Drive, kako je rekao Gad`o, odnosi se na realizaciju svih gra|evinskih poduhvata ove grupacije u Saudijskoj Arabiji, a po~etni kapital firme iznosi pet milionadolara. Energoinvest je potpisao(jointventure) ugovor s Al-Shiddi Groupom, a ukupni kapital firme }e biti 10 miliona dolara. Direktori Energoinvesta i ANS Drivea su izrazili uvjerenje da su u ovoj grupaciji na{li ozbiljnog partnera te da
D`email Vlahovljak

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 069 - 9. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.425397 1.419795 26.487549 0.079859 0.261618 0.738741 1.588713 0.565032 0.250056 0.217024 1.482139 0.901294 2.214587 1.354726 0.048271 1.914592

1.955830 1.428969 1.423353 26.553934 0.080059 0.262274 0.740592 1.592695 0.566448 0.250683 0.217568 1.485854 0.903553 2.220137 1.358121 0.048392 1.919390 USD1.58742 BAM2.173729

1.955830 1.432541 1.426911 26.620319 0.080259 0.262930 0.742443 1.596677 0.567864 0.251310 0.218112 1.489569 0.905812 2.225687 1.361516 0.048513 1.924188

svojim znanjem, iskustvom i referencama mogu napraviti velike poslove u Saudijskoj Arabiji. Napomenuli su da ulazak na to tr`i{te otvara mogu}nost ulaska i na druga tr`i{ta na tom podru~ju. Vlahovljak je kazao da je tr`i{teSaudijskeArabijejedno od najzahtjevniji u svijetu, ali istovremeno i velikog investicijskog potencijala. Samo u sektor energetike planirana su ulaganja od 80 milijardi dolara. tiku Federacije BiH i Republike Srpske. Preliminarni rezultati anketeuvijek su raspolo`ivi u sedmom mjesecu teku}e godine. Stojanovi} je na tematskoj konferenciji Agencije za statistiku BiH u Sarajevu govorio o statistici tr`i{ta rada. Napomenuo je da su podaci iz Ankete o radnoj snazi kompatibilni i usporedivi s anketnim podacima drugih zemalja. Me|utim, anketni podaci metodolo{ki nisu usporedivi s podacima koji se dobijaju iz drugih statisti~kih ili administrativnih izvora.

Od 11. do 25. aprila

Anketa o radnoj snazi
Anketa o radnoj snazi za 2011. godinu radi se po {esti put u BiH, a terenski rad provodit }e se od 11. do 25. aprila, izjavio je ju~er {ef Odjeljenja statistike tr`i{ta rada Agencije za statistiku BiH Milenko Stojanovi}. Referentna sedmica, odnosno period na koji se odnose pitanja koja postavljaju anketari je od 4. do 10. aprila. Uzorak za anketu je 10.500 ku}anstava i obuhvatit }e cijelu BiH, naseljena urbana i ruralna podru~ja. Anketom se prikupljaju informacije o temeljnim karakteristikamaradnosposobnogstanovni{tva. Na temelju prikupljenih informacija vr{i se procjena ukupne radne snage, demografskih, obrazovnih, socioekonomskih i drugihkarakteristika stanovni{tva. Anketu koordinirano provode Agencija za statistikuBiH tezavodi za statis-

SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 04. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 04. 2011 =

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

Dogovoreni
Drugi Sarajevo Business Forum 2011. zavr{en je uspje{no, konkretnim dogovorima za ulaganje u BiH, pa je tako na zatvaranju trodnevnog skupa potpisano nekoliko ugovora. Me|u najva`nijim je onaj izme|u Saudijskog fonda za razvoj i Ministarstva finansija i trezora BiH, prema kojem }e Saudijski fond na{oj zemlji dati zajam od 35 miliona KM za izgradnju obilaznice u Zenici. Prema rije~ima pomo}nika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a, rije~ je o glavnoj gradskoj magistrali i sredstva koja je dao Saudijski fond za razvoj trenutno su najpovoljnija koja je BiH mogla dobiti, jer Saudijci nisu postavljali nikakve uvjete za taj zajam, tako da }e radove mo}i izvoditi doma}e kompanije upo{ljavaju}i na{e ljude i doma}e privredne kapacitete. To }e im uje-

konkretni poslovi
KOREJCI ULA@U MILIONE Predstavnici jedne ju`nokorejske kompanije najavili su vi{emilionska ulaganja u energetski sektor BiH
dno pomo}i da dobiju reference za sli~ne poslove u inostranstvu. On je istakao da je BiH aplicirala za jo{ dva projekta kod ovog fonda vrijedna oko 22 miliona dolara. Potpisana su i tri memoranduma o razumijevanju izme|u bh. kompanija i institucija sa stranim partnerima: o razumijevanju izme|u Unije komora Turske i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; izme|u kompanije Eurosafalt iz Sarajeva i jedne razvojne kompanije iz Abu Dhabija; kompanija Adil Trading iz

BIZNIS I EKONOMIJA 15 Saudijski fond Zavr{en drugi Sarajevo Business Forum 2011. za razvoj na{oj zemlji }e dati zajam od 35 miliona KM za izgradnju obilaznice u Zenici
go {to je do{lo mnogo investitora iz njegove zemlje te da su ve} vidljivi rezultati njihovih investicija. On je dodao kako se nada da }e uskoro biti potpisani neophodni sporazumi izme|u BiH i Saudijske Arabije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te sporazum o promociji i za{titi investicija. Predsjednik Islamske razvojne banke Ahmad Mohamed Ali je rekao da }e SBF u narednim godinama pomo}i da se BiH pozicionira na karti svjetskih investitora te dodao kako je na{a zemlja prevazi{la mnogo prepreka i savladala izazove kako bi pripremila neophodan okvir za investicije. Amer Bukvi}, direktor BBI-ja, koji je nosilac organizacije Foruma, istakao je kako su organizatori SBF-a ohrabreni in te re som in ves ti to ra te obe}anjima da }e ulo`iti novac u regiju. J. Sa.

Mohamed Ali: BiH na karti svjetskih investitora

Foto: S. GUBELI]

UAE i Farmacije iz Tuzle. Na kraju Foruma, nakon {to su prezentirani projekti u koje investitori mogu ulagati, predstavnici jedne ju`nokorejske kompanije najavili su vi{emilionska ulaganja u energetski sektor BiH. Konkretan projekt u koji Ju`nokorejci namjeravaju ulagati je

izgradnja termoelektrane u Banovi}ima te ulaganje u Rudnik mrkog uglja Banovi}i. Prema prezentiranim podacima, za ova dva projekta potrebno je ulaganje od oko 680 miliona eura. Ministar finansija Saudijske Arabije Ibrahim Abdulaziz alAssaf je kazao kako mu je dra-

Projekti energetike i infrastrukture

Grupacija MIMS na SBF-u

Klasa, Investiranje je te{ko, Prezentacija da... Pivare, Sprin

ali profitabilno
Posljednji dan SBF-a 2011. protekao je u prezentaciji projekata iz oblasti energetike i infrastrukture, pohvalama brojnih gostiju organiza to ri ma. Fe de ra ci ja BiH ovom prilikom dala je do znanja da ne odustaje od ulaganja u izgradnju novih termo, hidro i vjetroelektrana, za {to su projekte pripremili ranija federalna Vlada i Elektroprivreda BiH. U~esnicima Foruma predo~ene su osnovne karakteristike budu}ih tvornica struje u Tuzli, Kaknju, Banovi}ima, Bugojnu te na Bosni, Drini, u Podvele`ju... Uslijedile su informacije o nekoliko projekata ovda{njih privatnih kompanija na bazi kori{tenje biomase u proizvodnji energije te vi{e manjih hidro i vjetroelektrana. Finansijska podr{ka o~ekuje se i za nastavak izgradnje koridora 5c i modernih cesta izme|u nekoliko velikih gradova. @eljeznice u BiH tra`e finansijsku podr{ku za elektrifikaciju saobra}aja na prugama Br~ko Banovi}i, Doboj - Tuzla i

Forum u Sarajevu

Foto: A. KAJMOVI]

Zvornik - Br~ko, a Centrotrans Eurolines za izgradnju moderne autobuske stanice u Sarajevu. Prezentirano je i tridesetak projekata izgradnje stambenih i rezidencijalnih objekata, poslovnih centara i hotela. Jedan od njih je Vilson Plaza Hotel i Office Centre u Sarajevu, vrijedan 90 miliona eura. Osmi{ljen je u MIMS grupaciji, koja je s lancem Fasirmont hoteli iz Dubaija ve} potpisala pismo namjera za pokretanje investicije. Nekoliko dobrih pri~a o ulaganju austrijskog kapita-

la u BiH ispri~ao je zvani~nik austrijske Trgova~ke komore u BiH Elvir Deli}, a sve se baziraju na ~injenici da BiH ima povoljan geografski polo`aj, stabilnu valutu, dobro obu~enu i motiviranu radnu snagu i ~injenici da u svakom bh. gradu ima mnogo ljudi koji govore njema~ki jezik. Ovaj konferencijski panel bio je povod generalnom menad`eru Cilek Comopany (Turska) Muzaferu Cileku da upozori na to da je svugdje te{ko investirati. No koliko je te{ko, toliko je i profiH. ARIFAGI] tabilno.

Grupacija MIMS bila je me|u po no snim spon zo ri ma SBF-a 2011. Osim oficijelne prezentacije prijavljenih projekata, Grupacija MIMS je u~esnicima ekonomskog foruma predstavila vode}e ~lanice, kompanije Klas, Sarajevska pivara, Sprind i Vegafruit. Na promotivnom {tandu u pauzama panela gosti su imali priliku degustirati kola~e i slatki{e Klasa i Sprinda te sokove i vodu Sarajevske pivare. Pa`nju gostiju iz Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Saudijske Arabije, Bahreina, Katara, Kine, Japana, SAD-a, Rusije, Gruzije, Azerbejd`ana... posebno su pli je ni li tra di ci onal ni bosanski lokumi i zaliveni kola~i, a naj bo ljim os vje`enjem prije razgovora o novim projektima i investicijama ocijenjena

je prirodna izvorska voda. Me|u brojnim posjetiocima {tanda Grupacije MIMS bio je i ambasador BiH u Kini Amel Kova~evi}, koji je iskazao interes za saradnju s ciljem plasmana bh. proizvoda na tr`i{te Kine, saop}eno je iz Klasa.

Jelko Kacin: Lideri zanemaruju ekonomiju

Za govornicom Foruma ju~er se pojavio i ~lan Evropskog parlamenta Jelko Kacin, koji je organizatorima ~estitao na nedavnoj izvanrednoj prezentaciji ovog skupa u Bruxellesu. Konstatirao je da BiH govori modernim jezikom odr`ive ekonomije te zamjerio liderima na Balkanu {to se vole previ{e baviti politikom zanemaruju}i ekonomiju. Sugerirao je da se vlada na dr`avnom nivou {to prije konstituira. - Belgija mo`e funkcionirati dok ne dobije novu vladu, a BiH uspostavu nove vlasti ne mo`e ~ekati, zaklju~io je Kacin.

16

OGLASI
Broj: 043-0-SU-11-000 514 Zenica, 7. 4. 2011. godine

subota, 9. april 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 38/05 i 22/06), ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05) i ~lanova 34. i 38. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici, predsjednica Op}inskog suda u Zenici objavljuje

za popunu radnog mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Zenici "Vi{i referent za upravljanje predmetima" ............................1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka namje{tenica sa bolovanja USLOVI: Pored op}ih uvjeta utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nije obuhva}en odredbom ~l. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici i to: Zavr{ena srednja {kola: gimnazija, birotehni~ka, upravna ili druga sli~na {kola, III ili IV stepen, polo`en stru~ni ispit, poznavanje rada na ra~unaru, 10 mjeseci radnog iskustva. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): - prijava, - diploma o zavr{enoj srednjoj {koli, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Sva tra`ena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog oglasa neposredno na prijemnu kancelariju Op}inskog suda u Zenici ili preporu~eno putem po{te, sa naznakom "za javni oglas", na adresu: OP]INSKI SUD U ZENICI Trg BiH broj 2 72 000 ZENICA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

J AV N I O G L A S

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-10-000295 Biha}, 4. 4. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u Broj: 017-0-DN-11-000012 Biha}, 4. 4. 2011. godine

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured

Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Mid`i} Ahmeta iz Biha}a, zastupan po punomo}niku advokatu Emiri Im{irevi} iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 219 katastarske op}ine Golubi} ozna~ene sa: - parcela broj 54/2 njiva 2. klase "RIBI]A - VELIKI ^LAN" povr{ine 965m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Mid`i} Ahmet, sin Mehmeda, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Karabegovi} Senad

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Raki} Smaila iz Biha}a, Ripa~ bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 401 katastarske op}ine Ripa~ ozna~ene sa: - parcela broj 1290 livada 2. klase "MAHMUT-BEGOVA DRAGA" povr{ine 9.727 m2 - parcela broj 1637/1 njiva 5. klase „BARICA“ povr{ine 1.634 m2 - parcela broj 1638 pa{njak 3. klase "BARICA" povr{ine 2.794 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Raki} Smail, sin ]amila, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Karabegovi} Senad

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-11-002418 Biha}, 4. 4. 2011. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Alagi} Ekrema iz Cazina, Klisa br. 173, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 712 katastarske op}ine Lohovo ozna~ene sa: - parcela broj 487 livada 2. klase "Zalug" povr{ine 2.398 m2 - parcela broj 488 njiva 3. klase "Zalug" povr{ine 2.547 m2 - parcela broj 489 livada 2. klase "Zalug" povr{ine 2.619 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je d.o.o. Engo Biha} sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Karabegovi} Senad

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.779,01
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 17
1.080,49
SASX-10

1.075,10

SASX-30

1.220,96

BIRS

2.480,93

FIRS

1.410,98

ERS10

Sa Banjalu~ke berze

Trgovanje na SASE

U plusu dionice
Sarajevske pivare
Najtra`enije akcije Tr`nice
Na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 297.801,61 KM, kroz 176 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Tr`nica a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 36.750,00 KM, po prosje~noj cijeni od 1,47 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 103.986,29 KM. Od obveznica najvi{e se trgo va lo ob ve zni ca ma Re pu bli ka Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 30.933,91 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od 0,05 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se u iznosu od 27.976,82 KM, po prosje~noj cijeni od 5,05 KM, {to predstavlja rast cijene za 2,02 posto. Akcije 9 fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka (11,11 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,00 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerija nafte a.d. Brod, trgovalo se u iznosu od 7.886,55 KM, po prosje~noj cijeni od 0,259 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Vodovod a.d. Doboj (2,97 posto), i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,104 KM, u vrijednosti 52,00 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Park KP a.d. Prnjavor ostvarile pad od -6,54 posto i trgovalo se po cijeni od 0,70 KM po akciji, u vrijednosti od 1.862,00 KM. Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 214.409,89 KM. U sklopu 59 transakcija ukupno je prometovano 55.810 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 70.340,79 KM, u sklopu 30 transakcija prometovan je 17.981 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 18.811,77 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 1.387 dionica. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo u iznosu od 18.369,52 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,85 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 44.988,75 KM, u sklopu 22 transakcije prometovane su 9.763 dionice. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Fortuna fond d.d. Biha} u iznosu od 24.804,20 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,99 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 6.540,27 KM, u sklopu dvije transakcije prometovana je 6.831 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 44.936,80 KM, u sklopu 22 transakcije prometovano je 2.239 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Tvornica cementa Kakanj u iznosu od 16.741,10 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 25,60 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 99.132,30 KM, u sklopu sedam transakcija prometovano je 35.590 dionica. Na sekundarnom slo-

Banjalu~ka berza Kursna lista za 8. april 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 5,37 4,16 13,55 5 0,099 5,05 8,05 7 4 4,22 7,46 3,07 0 1,8 11,11 10 2,02 0,5 5,58 0 5,5 8,12 5,99 4,16 13,55 5 0,099 5,09 8,05 7 4 4,23 7,6 5,11 4,16 13,55 5 0,099 5,05 8,01 7 4 4,15 7 750 63 221 100 20.000 5.538 275 20 540 240 2.252 4.025,10 262,08 2.994,55 500,00 1.980,00 27.976,82 2.213,47 140,00 2.160,00 1.013,60 16.808,42 0,055 0,566 0,49 0,69(A) 0,724 0,8 0,318 0,492 0,576 1,65 1,47 0,05 7,84 0 0 2,53 0,7 0,63 11,58 -1,4 9,09 0 0 4,17 0,055 0,566 0,49 0,69 0,73 0,8 0,342 0,509 0,58 1,65 1,47 0,05 0,054 59.867 0,566 1.066 0,49 515 0,69 684 0,701 7.383 0,8 13.465 0,27 40.800 0,49 34.700 0,57 23.442 1,65 5.931 1,47 25.000 0,049 232.550 3.276,14 603,36 252,35 471,96 5.348,57 10.772,00 12.972,49 17.074,30 13.511,62 9.786,15 36.750,00 11.624,95

bodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta [umapro jekt d.d. Sa ra je vo u izno su od 65.558,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 2,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Sarajevska pivara d.d. Sarajevo od 15,55 posto i dostigle su cijenu od 18,50 KM, dok su najve}i dnevni pad registrirale obveznice Federacije BiH – stara devizna {tednja serija D od 0,43 posto.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 8. april/travanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF FORTUNA FOND DD BIHAC ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA STEDNJA SERIJA D PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE AUTOPREVOZ BUS D.D. MOSTAR ENERGOINVEST TDS DD SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO LITVATRANS DD BANOVICI SUMAPROJEKT DD SARAJEVO 3,50 4,63 3,00 13,00 2,00 0,00 0,22 0,00 0,00 8,11 3,50 4,63 3,00 13,00 2,00 3,50 4,63 3,00 13,00 2,00 87 60 164 2.500 32.779 304,50 277,80 492,00 32.500,00 65.558,00 1 1 3 1 1 22,40 5,03 75,10 10,50 76,00 18,50 25,60 -0,07 0,63 0,27 0,77 0,01 15,55 -0,01 22,50 5,05 75,10 10,50 76,00 18,50 25,60 22,30 5,00 75,10 10,50 76,00 18,50 25,59 577 412 20 50 25 501 654 12.927,10 2.073,10 1.502,00 525,00 1.900,00 9.268,50 16.741,10 9 2 2 1 2 2 4 97,00 93,10 0,00 -0,43 97,00 93,10 97,00 93,10 4.631 2.200 4.492,07 2.048,20 1 1 5,69 3,99 5,90 4,15 1,92 4,97 0,00 0,00 5,75 4,00 5,90 4,15 5,61 3,80 5,90 4,15 2.831 6.218 614 100 16.146,95 24.804,20 3.622,60 415,00 12 7 2 1 13,85 7,25 -0,41 0,00 13,90 7,25 13,77 7,25 1.326 61 18.369,52 442,25 5 1

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka Park KP a.d. Prnjavor P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Vectra a.d. Istocno Sarajevo Rafinerija nafte a.d. Brod Vodovod a.d. Doboj Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 1 0,7 0,4 0,16(A) 0,259 0,104 83,07 38,05 37 37,04 36,43 0 -6,54 0 0 0 2,97 0,01 -0,08 0,27 -0,05 0,39 1 0,7 0,4 0,16 0,259 0,104 83,09 38,08 37 37,06 36,7 1 0,7 0,4 0,16 0,259 0,104 83,05 38,02 37 37 36,3 263 2.660 1.829 3.139 30.450 500 37.677 24.226 16.500 83.514 81.147 263,00 1.862,00 731,60 502,24 7.886,55 52,00 28.167,28 9.218,21 6.105,00 30.933,91 29.561,89

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

124,55

$ 1,53 %

4,05

$ 0,00 %

1.470,40

$ 0,76 %

40,22

$ 1,69 %

2,694

$ 1,39 %

812,50

$ 0,43 %

767,00

$ 1,05 %

18 SARAJEVSKA HRONIKA
Od po~etka aprila u veterinarskim stanicama Stup i Slatina

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

^lanovi NVO dovode lutalice na sterilizaciju
Nevladine organizacije preuzele funkciju higijenskog servisa o ~ijem formiranju je trebalo da se pobrinu nadle`ni
Na~elnik Veterinarske stanice Kantona Sarajevo Nedim Brdari} potpisao je protokol sa nekoliko nevladinih organizacija i od po~etka aprila njihovi ~lanovi sami hvataju i dovode pse lutalice u ambulanteStup i Slatina, gdjekontinuirano te~e proces sterilizacije i kastracije. Kako je za Oslobo|enje kazao Brdari}, nevladine organizacije su te tamo gdje su ga uhvatili. Od 1. aprilapo~elismo sovim i ako se desi neki ugriz ili napad, a taj pas bude markiran, bar smo sigurni da ne postoji opasnost od bjesnila. Finansijski, cijeli proces nije rije{en. Za sada, imamone{tosredstavakoje smo dobili od op}inaCentar i Novi Grad“ istakao je Brdari}. , Poslali su, dodao je, dopise svim ostalim op}inama da i one

Saudijska Arabija doprinijela obnovi i opremanju {kole

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Prva bo{nja~ka gimnazija

GOSTI IZ
kom izra`ena je zahvalnost za pomo} koju je Kraljevina Saudijska Arabija pru`ila ovoj {koli u proteklim godinama. Delegacija Saudijske Arabije i ~lan Predsjedni{tva BiH Izetbegovi} su nakon razgovora sa predstavnicima {kole obi{li prostor Gimnazije, fiskulturnu salu, kabinete i biblioteku, a u~enici su kroz desetominutni dokumentarni film gostima predstavili Mr. B. svoju {kolu.

Saudijske Arabije
NVO odlu~ile uzeti stvari u svoje ruke

na taj na~in preuzele funkciju higijenskog servisa o ~ijem formiranju je trebalo da se pobrinu nadle`ni. Me|utim, veoma malo se do sada uradilo o tom pitanju te su NVO odlu~ile uzeti stvari u svoje ruke i po~eti raditi ne{to konkretno i svrsishodno. “U veterinarskim ambulantama Stup i Slatina kad ~lanovi ovih NVO dovedu psa, mi uradimo sterilizaciju ili kastraciju, o~istimo ga od parazita, cijepimo protiv bjesnila i markiramo. Oni ga onda opet vra-

odobre koliko mogu sredstava kako bi se po~eo rje{avati problem pasa lutalica. “O~ekujemo i finansijsku podr{ku od Ministarstva privrede KSa, a nadamo se takvoj podr{ci i od ostalih op}ina. Ina~e, potrebne su godinekako bi se pokazaopraviefekatonoga{to smo sadapo~eli da radimo“ naveo je na~elnik Kantonal, neveterinarskestanice, apeluju}i na nadle`ne da {to hitnije po~nu s gradnjomneophodnihazila i formiranjem higijenskih servisa. A. S.

Delegacija Kraljevine Saudijske Arabije u kojoj su bili ministar finansija Ibrahim Abdul Aziz al-Assaf i predsjednik Islamske banke za razvoj dr. Muhamed Ali sa ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em ju~er je posjetila Prvu bo{nja~ku gimnaziju. Tokom razgovora prof. Muhamed [erbi, ~lan Upravnog odbora {kole, i pedagogica Meliha Sara~evi} upoznali su

goste sa radom ove srednjo{kolske ustanove, koju danas poha|a oko 500 u~enika. Pedagogica Sara~evi} naglasila je kako je Saudijska Arabija mnogo doprinijela obnovi i opremanju ove {kole. Zahvaljuju}i njihovim finansijskim sredstvima, obnovljena je fiskulturna sala, a potom i nekoliko kabineta, fizike i informatike, koje su opremili najsavremenijom opremom za potrebe nastave. Ovom prili-

Dani vjen~anja 2011 - Sajam u Domu mladih

Apel za pomo} Samiri Salihovi}

Novca ni za kiriju
Samohrana majka Samira Salihovi}, koja sa k}erkom Zehrom i sinom Samirom `ivi od 196 KM mjese~no, ovih dana treba iseliti iz pod sta nar skog sta na u Bu`imskoj ulici, za koji vlasniku treba izmiriti dugovanja. Iako i sama sastavlja kraj sa krajem, ova bespomo}na `ena o~ekuje pomo} dobrih ljudi kako bi rije{ila ovaj problem. “Osim kirije, ostalo je jo{ mnogo nepla}enih ra~una za struju i vodu i ne znam kako obezbijediti novac za

Ideje i savjeti za budu}e mladence
Samira sa k}erkom Zehrom

to, a moram“ ka`e ova te{ko bolesna , `ena te dodaje kako je ovih dana prona{la novi podstanarski stan. Brine se kako na}i novac i za preseljenje, a zna da mora djeci osigurati krov nad glavom. Ukoliko na{i sugra|ani `ele pomo}i porodici Samire Salihovi}, njen broj `iro-ra~una u Sparkasse banci Sarajevo je 199-049-0065454095, dok je broj teku}eg ra~una 2143560-654540. Kontakt-telefon za akciju pomo}i na{oj sugra|anki je Mr. B. 061/508-025.

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

Na pres-konferenciji povodom drugog sajma Dani vjen~anja 2011, organizatori su predstavili ovogodi{nji program manifestacije. Sajam vjen~anja koji organizu je Cen tar Sken de ri ja odr`at }e se danas i sutra u Domu mladih, sa ciljem prezentacije svih proizvoda i usluga iz te bran{e, okupi}e sve ponude i bitne informacije na jednom mjestu, te time mladim parovima olak{a ti pri pre me nji ho vog vjen~anja. Amra Somun - Dolarevi}, komercijalni dire ktor Centra Skenderija, navela je da }e na ovom sajmu biti oko 40 izlaga~a koji }e ponu diti vjen~anice, mu{ka odijela, zatim }e tu biti frizerski saloni, cvje}are, foto i videousluge, limuzine, restora ni, opre ma i do da ci za vjen~anje kao {to su pozivnice i de kora cija. Pored toga odr`at }e se ra zne re vi je izla ga~a vje -

Ulaz za posjetitelje je slobodan i otvoren od 10 do 20 sati

n~anica, sve~anih haljina i frizura, a u nedjelju u 14.10 sati }e po~eti multimedijalna prezentacija tradicionalnih ana dol skih obi~aja vjen~anja od Turskog kulturnog centra. Koordinator projekta Jaan Amir Ali} je istakao da sajam pru`a idealnu priliku za

bu du}e mla den ce, ne sa mo za ide je i inspiraciju o pri kla dnoj i mo der noj odje}i ne go da mo gu po tra`iti i stru~ni savjet u vezi s planiranjem njihovog vjen~anja. Ulaz za posjetitelje je slobodan i otvoren od 10 do 20 sati.
D. K.

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 19
DE@URNI TELEFON

Izbor ljekara i stomatologa porodi~ne medicine

Anketnih listi}a jo{ nema?
Strah me|u mla|im ljekarima • Listi}i trebaju do}i na ku}nu adresu, a postavlja se pitanje da li }e ljekar iz druge op}ine do}i na ku}nu adresu
^ini se kako je na samom po~etku realizacije velikog projekta Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstava do{lo do pote{ko}a, jer osiguranici u Kantonu nisu dobili anketne listi}e putem kojih bi se odlu~ili za svog ljekara op{te prakse. Tako nam u JU Dom zdravlja Kantona nisu mogli re}i kako napreduje akcija na terenu, jer podataka prakti~no i nema, te su nas uputili na Zavod kao pokreta~a ovog projekta i resorno ministarstvo. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kazali su nam kako je direktor odsutan, te da niko drugi nije ovla{ten da daje izjave za medije. Ipak, jedna od uposlenica, koja se nije `eljela predstaviti, kazala nam je kako je po~elo dostavljanje anketnih listi}a na ku}nu adresu osiguranicima, te da je Zavod anga`ovao ljude za taj dio posla. Uz anketni listi}, gra|anima bi se trebali dostaviti uputstvo, poziv i spisak svih ljekara op{te prakse i stomatologa, kako bi se oni odlu~ili kod koga }e se lije~iti. Predvi|eno je da akcija traje do kraja godine. Nezvani~no saznajemo kaOsiguranici bi spisak ljekara trebali na}i u sandu~etu

276-982

VA@NIJI TELEFONI

ko se me|u mla|im ljekarima uposlenih u JU Dom zdravlja Kan to na Sa ra je vo uvu kao strah zbog ~injenice da bi ve}ina osiguranika mogla izabrati starije kolege, kod kojih se lije~e du`i vremenski period. Sa dru ge stra ne, ovoj zdravstvenoj ustanovi nedostaje 36 timova porodi~ne medicine, a primjera radi od potrebnih 120 patrona`nih sestara, uposleno ih je 67. Ukoliko se gra|anin u anke-

ti odlu~i za promjenu svog ljekara, po primjerak listi}a dostavlja se i doktoru koji ga je dosad vodio, novom ljekaru u drugoj ambulanti, te Zavodu na obradu. Provo|enje ovog projekta u pra ksi po ka za}e da li }e gra|ani koji izaberu ljekara iz druge op}ine u odnosu na mjesto stanovanja imati mogu}nost ku}ne posjete, {to je zasad pod upitnikom.
J. M.

Nove sadnice u Park-{umama na Mojmilu

Obavje{tenje iz KJKP Rad

Ure|enje zelene oaze
NLB Tuzlanska banka je na lo ka li te tu Park-{ume Mojmilo, do na ci jom crno go ri~nih i bjelogori~nih biljaka, obilje`ila 7. april - Me|unarodni dan zdravlja. Predstavni ci ban ke uz po dr{ku Op}ine No vi Grad zasadili su stabla, ~ime je park oboga}en razli~itim vrstama crnogori~nog i bjelogori~nog bilja. Stabla su zasa|ena u arboretumu i u blizini Eko-ku}e. Japanska tre{nja, breza, bukva i magnolija samo su neke od sadnica koje }e krasiti zeleni pojas Park-{ume Mojmilo. Kako je istakao Almir [ahinpa{i}, direktor NLB Tuzlanske banke, ovo je simboli~an doprinos o~uvanju i ure|enju sarajevske oaze. Na~elnik Damir Had`i}, u povodu doniranja sadnog materijala, iskazao je

Po~inje odvoz kaljetna akcitogzaotpaotpada, bas ja odvo kabastog da Pro
zadovoljstvo {to i ostali subjekti iz zajednice prepoznaju zna~aj zelene oaze na lokalitetu Park-{ume Mojmilo. - Na Svjetski dan zdravlja sadnjom odraslih sadnica zajedni~ki doprinosimo razvijanju partnerstva, zatim podizanju nivoa ekolo{ke svijesti i dru{tvene odgovornosti i ve`emo se za rje{avanje globalnih problema sa ciljem unapre|enja kvalitete `ivljenja, napomenuo je Had`i}. kako obavje{tava KJKP Rad, po~inje od danas. Plakati sa obavijestima o akciji, terminima i lokacijama za odlaganje istaknuti su na svim oglasnim plo~ama u mjesnim zajednicama. Rad pozivagra|ane da iskoriste ovu akciju kako bi se oslobodili nepotrebnih stvari, kao {to su stari namje{taj, elektri~ni ure|aji i sli~no. Sve informacije o akciji se mogu dobiti i na web strani www.rad.com.ba. Planodlaganjakabastogotpada za Kanton je: za op}ine Centar, Ilija{ i Vogo{}u 9. i 10. aprila, za Novo Sarajevo i Stari Grad 16. i 17. aprila, za Novi Grad i Trnovo od 7. i 8. maja i za Had`i}e i Ilid`u 14. i 15. maja.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

8 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Frankfurt 10.30, Minhen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Keln 16.55, Istanbul 19, [tokholm 20.50

Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Keln 16.25, [tokholm/Geteborg 17.35, Frankfurt 17.45, [tokholm 20.10, Beograd 21.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

20

KULTURA

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground

Dani Sarajeva u Beogradu

Uz poruke prij i tolerancije
Peti po redu, Dani Sarajeva, odr`at }e se ove godine od 1. do 7. maja u Beogradu. Organizira ih Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) i Agencija za evropske integra ci je i sa ra dnju sa udru`enjima grada Beograda. Ju~era{nja konferencija za novinare bila je prilika da se predstave ovogodi{nji programi. Alma Ma{i}, direktorica Inicijative mladih za ljudska prava BiH, rekla je da manifestacija ima za cilj uspostavljanje komunikacije i novih veza me|u mladim ljudima iz Srbije i BiH, i to onim koji su zasnovani na razumijevanju i prihva}anju na{e bliske pro{losti. Dodala je da ove godine i YIHR slavi peti ro|endan: - Ovaj festival je paradigma svih na{ih vrijednosti, koje mi u Inicijativi predstavljamo. On je mladala~ki, hrabar, a nadasve dinami~an. @elimo da i ove godine po{aljemo poruku prijateljstva, tolerancije i anga`iranosti, ~ime }emo najbolje ostvariti njegov cilj, a to je da bude mjesto susreta, promi{ljanja i nala`enja novih na~ina za prevazila`enje svih podjela koje su opteretile generacije mladih ljudi.

Predstavljanje u Beogradu
Projekt Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground, na kojem }e u~estvovati 45 umjetnika iz cijelog svijeta, danas }e biti predstavljen u beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ova manifestacija, koja je od Vije}a Evrope progla{ena za kulturni doga|aj Evrope, pod visokim pokroviteljstvom Predsjedni{tva BiH, odr`ati }e se 27. maja u Titovom atomskom skloni{tu u Konjicu. Beogradskoj javnosti projekt }e predstaviti Edo Hozi}, direktor Bijenala, Borka Pavi}evi}, direktorica CZKD Beograd i Branislav Dimitrijevi}, jedan od selektora ovog kulturnog doga|aja Evrope. Uvodni~ari }e biti Miodrag Proti}, slikar, likovni kriti~ar i osniva~ Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, te Neboj{a Bradi}, pozori{ni reditelj i potpisnik Deklaracije o podr{ci Srbije, Crne Gore i BiH ovom bijenalu. Nakon prezentacije projekta, sutra }e u 10.30 sati, u CZKD Beograd, otpo~eti prvi dio drugog seminara pod zajedni~kim nazivom “Hladni rat - pro{lost, sada{njost, budu}nost“ . Fokus serije okruglih stolova je razumijevanje dva antagonizama, izme|u dvije razli~ite vizije dru{tva - socijalisti~kog i liberalno-kapitalisti~kog, te izme|u dva kulturna konstrukta - Istoka i Zapada. Oba antagonizma imaju implikacije na dana{nji svijet. Tema sutra{njeg okru-

Seminar u Sarajevu
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu }e se, nakon Beograda, u nedjelju, 10. aprila, u 10.30 sati, odr`ati drugi dio seminara o temi “Treba li braniti dru{tvo?“. U~esnici ovog panela su: Latinka Perovi}, histori~arka iz Beograda, Slobodan Karamani} iz Minhena, Zdravko Grebo, teoreti~ar prava iz Sarajeva, Gal Kirn (Berlin - Ljubljana), Slobodan Blagojevi}, knji`evnik iz Sarajeva, Hamdija Demirovi}, knji`evnik i prevodilac iz Sarajeva, a moderator }e biti Neboj{a Jovanovi} iz Sarajeva. Istog dana, planirano je da u~esnici posjete Atomsko skloni{te u Konjicu. glog stola u Beogradu je “Ukoliko je hladni rat zavr{en, onda...?“ O ovoj temi govorit }e: Ljiljana Blagojevi}, teoreti~arka i histori~arka arhitekture iz Beograda, David Crowley, histori~ar dizajna iz Londona, Branislav Dimitrijevi}, histori~ar umjetnosti iz Beograda, InesWeizman, teoreti~arka umjetnosti iz Londona i Radina Vu~eti}, histori~arka iz Beograda. Moderator }e biti Svebor Mid`i}.
Mr. S.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare Foto: D. TORCHE

[utnja
Direktorica Inicijative mladih za ljudska prava Srbije Maja Mi}i}, rekla je da je Festival nastao “iz potrebe da se razbije }utanje o opsadi Sarajeva i svemu onom {to se

de{avalo tokom opsade“: - Manifestacija je iz godine u godinu sve pose}enija i uz pomo} umetnosti uspostavljene su neke nove i obnovljene stare veze. Festival je mesto okupljanja, uspostavljanja novih veza, predstavljanja sarajevske kulture, pozori{ne, filmske i muzi~ke scene, ali je i zna~ajno mesto podse}anja na na{ dug da razbijamo ti{inu koja je postojala tokom devedesetih i kasnije. Pomalo sam tu`na zbog toga {to tu ti{inu moramo razbijati i danas u 2011, a s druge strane sam jako ponosna {to raste broj posetilaca na na{oj manifestaciji. Prve godine ih je bilo samo stotinjak, a 2010.

ve} 8.000. Uspeli smo preneti `ar na nove mlade ljude. Pozori{ni program bit }e u znaku sarajevske redateljice Selme Spahi}. Beogradska publika }e imati priliku pogledati predstave koje je ona re`irala: “Usamljeni zapad“ i “Kako sam nau~ila da vozim“ ali }e 7. maja biti premi, jer no izve de na jo{ je dna predstava - “Pre{u}ivanje“. Na scenama beogradskih pozori{ta bit }e izvedene jo{ i “Jedan Picasso“ SARTR-a i “Sarajevska pozori{na tragedija“ Narodnog pozori{ta. - “Pre{u}ivanje“ nije nastalo prema dramskom tekstu, nego radimo predstavu u kojoj osam mladih glumaca go-

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 127 U Gora`du 8. 4. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 127, po zahtjevu [ehovi} Taiba, sin Aga, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 624/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2652 zv. Lozje, ku}a i zgrada 75 m2 i dvori{te 95 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 624/04 K.O. Gora`de I je [ehovi} Taib, sin Aga, sa 3/4 dijela i [ehovi} Midhat, sin Taiba, sa 1/4 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U prepunoj sarajevskoj galeriji BlackBOX predstavljena je samostalna izlo`ba fotografija autora Jima Marshalla. Ovo je nje go va prva izlo`ba. Fotografije pod nazivom “Sarajevo: Gdje ulice

imaju nova imena“ otkrivaju ~esto neprimjetne gradske detalje: refleksije u prozorskim staklima i vodi, zahr|ale znakove i ispucale fasade. April je mjesec u kojem se obilje`ava Dan grada, a ova

izlo`ba je posve}ena Sarajevu, koje, kako autor navodi “nije te{ko voljeti, ali je nemogu}e u potpunosti razumjeti“. Jim Mar shall je ro|en i odras tao u [kot skoj, a od

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

21

Performans posve}en Almi Lazarevskoj

ateljstva
Festival }e biti mjesto susreta, promi{ljanja i nala`enja novih na~ina za prevazila`enje svih podjela koje su opteretile generacije mladih ljudi

Premijera

Festivalska premijera “Pre {u}iva nje“ u re`iji Sel me Spa hi} nastala je u koprodukciji sa Hartefakt fondom i Bitef teatrom. U predstavi igraju: Maja Ize tbe go vi}, Je le na ]uruvija, Tamara Krcunovi}, Milica Stefanovi}, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Sanin Milavi} i Damir Kustura. Za scenografiju i kostim za du`ena je Sa nja D`eba, ko reo gra fi ju potpisuje Dalija A}in, kompozitor je Dra{ko Ad`i}, dok su dramaturzi Nata{a Govedarica i Filip Vujo{evi}.

Performans u slu`bi dijaloga

Foto: D. ]UMUROVI]

Pro`imanje
umjetni~kih disciplina
Ovo nije jedna interpretacija, nego svako za sebe treba da je i{~ita, kazala je Antonia Rahofer, jedna od ~etiri mlade umjetnice koje su se kroz rije~-zvuk-sliku suo~ile s djelom knji`evnice Alme Lazarevske
Tri mlade austrijske i jedna bosanskohercegova~ka umjetnica u galerijskom prostoru Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu izvele su performans posve}en knji`evnici Almi Lazarevskoj kojim su prisutnima predo~ile svoje suo~avanje s njezinim djelom. Desilo se to kroz rije~, zvuk i sliku. Prekora~enje umjetni~kih disciplina (ili njihovo pro`imanje) Irenu Kepl (violina), Antoniu Rahofer (tekst), Stefanie Pichler (instalacija) i Ivanu Ve{ovi} (fagot) odvelo je u sfere izvan granica i jezi~nih barijera.

Alma Lazarevska

vori o svojim li~nim iskustvima. Rije~ o mladim ljudima iz Beograda i Sarajeva, uz Albana Ukaja iz Pri{tine, koji `ivi i radi u Sarajevu. Ova predstava je probijanje membrane {utnje, a svi koji rade na njoj, tokom devedesetih bili su djeca, jer su to generacije ro|ena od 1976. do 1986, rekla je Spahi}.

Identitet
[to se muzike ti~e, festivalski selektor bio je Damir Imamovi}, koji je ve} dva puta bio gost festivala u Beogradu, a ju~er je predstavio program rije~ima: - Ponosan sam na ovu malu selekciju koja predstavlja

presjek pro{losti i sada{njosti, a nadam se i budu}e muzi~ke kulture. Nastupit }e kantautorica Jadranka Stojakovi}, 1. maja u Domu sindikata, zatim sarajevski bend “Velahavle“ odr`at }e koncert. Gosti }e im biti ~lanovi veoma popularne grupe u Beogradu - “Svi na pod” Pros. tor na ovogodi{njem festivalu dobit }e i mladi i talentirani saksofonista Timur Sijari}, koji }e odr`ati koncert. I ove godine na Danima Sarajeva u Beogradu bit }e odr`ane i debate, a jedna od njih }e se baviti temom identiteta, a druga temom “[ta je nama Dobrovolja~ka?”
Mr. SEKULI]

Dirljivo ve~e
- Ja sam na ovo ve~e do{la ne znaju}i uop}e {ta }e biti. Ali, mogu da ka`em da je za mene dirljivo da se ovoliko ljudi okupi u Sarajevu gdje pomalo uvijek imate odioznost jednih prema drugima. Mene je sama ta ~injenica, da su se okupili ljudi, naro~ito u danima u kojima obilje`avamo vrijeme opsade, tako dirnula. Ina~e, mislim da je knjigama “mjesto“ ~itanje. Jednostavno, moja }e knjiga opet ostati sama. Neko }e je ~itati i to je to, a ovo je na~in da se malo pribli`i, da se malo o`ivi. Intimno, nisam veliki ljubitelj performansa, to sam negdje i napisala u svom ameri~kom dnevniku, ~ak kako izlazim sa performansa. Ali, to su korisne stvari da malo reaktiviraju interes i sad }e se opet neko sjetiti moje knjige “Smrt u muzeju moderne umjetnosti“, ~ija su dva izdanja davno prodata. koliko realiziranih projekta sa Austrijskom ambasadom u BiH, a za ono {to je uskoro uslijedilo kazala je da je poticaj budu}oj suradnji. Rije~i zahvale ALU na uspje{noj suradnji koja je ovoga puta omogu}ila susret s mladim umjetnicima izrekao je i dr. Donatus Koeck, ambasador Republike Austrije u BiH, ali i svima koji su se na{li u Akademijinu galerijskom prostoru „{to su do{li u tolikom broju“ . Antonia Rahofer prije no {to }e po~eti ~itati ulomak iz zbirke pri~a Alme Lazarevske „Smrt u muzeju moderne umjetnosti“ i prije no {to }e Stefaine Pichler „povu}i“ prvu liniju na papiru, i prije no {to }e Irena Kepl uzeti violinsko gudalo, i prije no {to }e Ivana Ve{ovi} udahnuti da bi zvuk potekao iz fagota, kazat }e da „ovo nije jedna interpretacija, nego da ju svako za sebe treba da i{~ita“.

Olimpijade
Prije nego {to je po~ela multimedijalna prezentacija mladih umjetnica, vi{eslojni umjetni~ki koncept, gradona~elnica grada Innsbrucka Kristina Oppitz-Plorer za performans je kazala da je u slu`bi dijaloga kao {to je bila i izlo`ba pod nazivom „Connecting Art“ povodom Dana grada Sarajeva, otvorena u galeriji Srednje {kole za primijenjene umjetnosti u Sarajevu. A ono {to spaja dva grada jesu - Zimske olimpijske igre. Prodekanesa ALU Marina Finci podsjetila je da su ve} imali ne-

Predstavljeno oko BosTRanca

Where The Streets Have New Names
Sa otvaranja izlo`be Gdje ulice imaju nova imena

Reagiranje
U multimedijalnom kola`u, Irene Kepl i Ivana Ve{ovi} zvu~nim improvizacijama navode prisutne da reagiraju na sliku i tekst, tekstu Alme Lazarevske Rahoferova pridru`uje i svoje i oni se odnose na knji`evnicu. I Alma Lazarevska je svojim obra}anjem bila „sudionikom“ performansa. Performans je organizirala austrijska ambasada u Sarajevu u suradnji s gradom Innsbruckom i ALU u Sarajevu, a Stefanie Pichler i Antonia Rahofer su unatrag nepune dvije godine stvorile svoje umjetni~ke radove koji su i predstavljeni na izlo`bi (mo`e se pogledati do 21. travnja).
An. [IMI]

1994. `ivi i radi u Bosni i Hercegovini. Zbog supruge Bosanke, sina Bosanca i bosanskohercegova~kog mati~nog broja i li~ne karte, sebe naziva BoSTRanac. Posjetioci mogu pogledati

nje go ve fo to gra fi je do 16. aprila. Radno vrijeme galerije BlackBOX (Vrazova br. 5) je svakim radnim danom 10 14 (pauza) i 15 - 18 sati, te subotom od 9 do 14 sati.
Mr. S.

Tekst te~e dalje i van papira. Kornja~a, pokriva~ sa resama i kolekcija kamen~i}a na podu u stanu kod go{}e koja to vi{e nije. Sad sam ja u posjeti kod nje, u S., u novom domu nedaleko od tornjeva blizanaca. Stari drveni sanduk iz vremena neke svadbe na starom kontinentu. If he was called Conte, I’d marry him, govori razborito i nude me svje`e pe~enim jabukama. Kako su bolne naslade kad se samo jedno slovo neke rije~i zamijeni, zaboravi, izostavi. Izme|u tamo i ovdje, s vremena na vrijeme, upe~atljivo se oslikava slika vodenog toka. Kad bih samo znala {ta je sre}an kraj? Da li sam to znala, pa zaboravila? (iz teksta Antonie Rahofer kojega je pro~itala pri izvo|enju performansa)

Izme|u tamo i ovdje

22

OGLASI

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

24 Pogledi

9. april/travanj 2011.

Bezvizni re`im ostaje

Bosanci naj~e{}e azil tra`e u [vedskoj
U posljednje vrijeme se {pekulira o tome da bi se vizni re`im uskoro mogao ukinuti zbog azilanata. Bakir Dautba{i}, sekretar Ministarstva sigurnosti, je to u izjavi medijima demantirao: “Nema prijetnje da bi u BiH ponovno mogle biti uvedene vize zbog azilanata jer je samo oko 100 gra|ana zatra`ilo azil u zemljama EU-a. Zaista moram naglasiti da su gra|ani vrlo disciplinirani i da nema potrebe za stvaranje bilo kakve panike”, potvrdio je Dautba{i}. I Tanja Fajon je potvrdila da nema nijedne negativne informacije o tome da gra|ani BiH kr{e mjerila EU-a po kojima se dopu{ta bezvizni ulazak u zemlje Schengena. Ve}ina bh. gra|ana azil tra`i u [vedskoj, ali svi oni koji nemaju osnovu za to }e biti vra}eni ku}ama. Za{to ba{ u ovoj zemlji? Zato {to je to zemlja socijalizma, gdje Bosanci, manje-vi{e `ive od socijalne pomo}i ili {verca na sitno!?

[verc-komerc i s osobnim ponosom

Ekonomska kriza ili slab program

Sve vi{e neplati{a RTV takse

Viagra nije pro{la Ra~u
Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Bijeljina su prije koji dan na Me|unarodnom grani~nom prijelazu Ra~a, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, sprije~ili krijum~arenje 100 kutija preparata “Kamagra” od 100 mg. Radi se o stimulansima, poznatijim kao viagra, prenijele su agencije. S obzirom da se ovi preparati nalaze na listi roba za koje je potrebna posebna dozvola za uvoz, o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji je nalo`io da se osoba ispita u svojstvu osumnji~enog zbog krivi~nog djela krijum~arenja, iz ~lana 214. stav 2. KZ BiH, te da se roba privremeno oduzme, {to je i u~injeno. Vrijednost otkrivene robe na crnom tr`i{tu procjenjuje se od 17.000 do 20.000 KM, saop}eno je iz Grani~ne policije BiH. Uz porozne granice, potkupljivost slu`benika i carinika na granicama te postojanje desetina “divljih” prijelaza na na{im granicama, pro{verca se stotine hiljada tona razne robe. Dr`ava gubi, pojedinci se bogate, a ovi {to su poku{ali s viagrom, dr`ali su da jo{ jedino ona mo`e di}i... izgubljeni ponos pojedinca, ali i gra|anina, gladnoga glasa~a!

Prema podacima o naplati RTV takse u posljednja tri mjeseca, registrirano je oko 60.000 pretplatnika manje, a broj neplati{a se sve vi{e pove}ava u Federaciji BiH. O ovim podacima upoznati su prije dva dana ~lanovi Odbora Javnog RTV sistema BiH, a naplata RTV takse bila je i tema posebne sjednice, na kojoj je odlu~eno da se uradi revizija naplate ovog poreza, izvijestile su agencije. O svemu je trebalo izvr{iti i reviziju, no Upravni odbor RTVFBiH je bio protiv odabira najpovoljnije revizorske ku}e “D`aferovi}”. U Odboru Javnog RTV sistema BiH smatraju pora`avaju}im podatak da je naplata RTV takse za 2010. godinu zabilje`ila pad od 23 odsto. O razlozima se niije puno govorilo, no izdvojila se Marija Putica, ~lan Odbora sistema javnih emitera BiH, smatra da, uz propuste u procesu naplate RTV takse, na pad uti~e i program, odnosno ure|iva~ka politika. Mogli bi se slo`iti, uz dodatak kako je ekonomski polo`aj bh. doma}instava sve lo{iji.

RS Broj siroma{nih se pove}ava

Potemkinova sela ne poma`u

Pomo}nik ministra zdravlja i socijalne za{tite RS Ljubo Lepir, naveo je da su analize Ministarstva pokazale da je u posljednjih 12 mjeseci u RS-u do{lo do pove}anja broja korisnika socijalne za{tite, te da je trenutno oko 6.000 korisnika u stanju najve}eg siroma{tva i 15.000 je korisnika tu|e njege i pomo}i, naveli su mediji. Tako se Potemkinova sela, koja svakodnevno gradi {ef manjeg bh. entiteta Milorad Dodik, sve vi{e uru{avaju, verbalnim naporima da se odr`e, usprkos. Uz znatan porast broja socijalnih slu~ajeva, sve su ve}i i redovi na zavodima za zapo{ljavanje, kao i broj onih koji odlaze iz ove “obe}ane zemlje”. Zbog pove}anja broja korisnika socijalne za{tite i novih oblika socijalnih problema, a posebno pove}anja socijalnih naknada u RS-u, resorno ministarstvo, lokalne zajednice i centri za socijalni rad moraju prona}i nove modele finansiranja, poru~ili su nadle`ni iz ove oblasti.

9. april/travanj 2011.

Pogledi 25 ZA PAM]ENJE

Sarajevski, slobodarski 6. april

FANTE Mar{iranje rije~i

Po~ast braniteljima i antifa{istima, nagrade najboljima
z bo gat kul tur noumjetni~ki program i u prisustvu velikog broja zvanica iz kulturnog, javnog i politi~kog `ivota BiH, te uz prisustvo predstavnika diplomatskog kora u BiH, u Narodnom pozori{tu u Sarajevu, odr`ana je Sve~ana sjednica Gradskog vije}a Grada Sarajeva u toku koje su i progla{eni laureati “[estoaprilske nagrade” Grada Sarajeva za 2011. godinu. Pojedina~nu nagradu Grada Sarajeva dobio je akademik prof. dr. Dejan Milo{evi} za izuzetan doprinos u nauci i nau~na ostvarenja, koji je izjavio tom prigodom: “Izuzetna mi je ~ast dobiti ovu nagradu od mog Sarajeva. Hvala onima koji su me predlo`ili za laureata kao i mojim roditeljima koji su imali razumijevanja za moj rad i nauku.” Grupnu nagradu dobile su uposlenice Narodne kuhinje Stari Grad u Sarajevu sa Zilhom [etom na ~elu, dok su laureati kolektivne nagrade Hrvatsko narodno vije}e s fra Lukom Marke{i}em na ~elu, koji je rekao: “Svaka nagrada je draga, ali nam je ova posebno draga jer dolazi od Sarajeva koje je temelj BiH, zato {to nam je daje Sarajevo kao glavni grad BiH i zato {to je Sarajevo danas evrop ski, inter na ci onal ni grad kojeg s pravom nazivaju ’evropski Jerusalem’”, rekao je fra Luka Marke{i}. Gradsko vije}e Grada Sarajeva je uru~ilo i priznanje Po~asni gra|anin Sarajeva istaknutom borcu za ljudska prava, istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo Sonji Biserko. To je bio centralni doga|aj, no Sarajevo nije zaboravilo svoje oslobodioce od 6. aprila 1945. godine i heroje te borbe. Tako|er su polo`eni cvije}e i odana po~ast borcima oslobodi-

“...^itao sam na stotine knjiga. Tu je bio Nietzsche i Schopenhauer i Kant i Spengler i ostali. O, taj Spengler! Kakva knjiga! Kakav volumen! Kao Telefonski imenik Los Angelesa. ^itao sam je iz dana u dan, nikad ni{ta nisam razumio, {to mi ni najmanje nije smetalo, ~itao sam je jer mi se dopalo kako jedna re`e}a rije~ za drugom mar{iraju stranicama uz tajanstvenu mra~nu tutnjavu. A tek Schopenhauer! Kakav pisac! Danima sam ga ~itao i ~itao, tu i tamo pamte}i pone{to. Kakve stvari o `enama! Slo`io sam se. Identi~no sam osje}ao po tom pitanju. ^ovje~e, kakav pisac...” (John Fante, Put za Los Angeles)

U

MURAKAMI Miris `ene kao magnet
Foto: Didier TORCHE

“...Ono {to me je sna`no privla~ilo nije neka vanjska ljepota koja se mo`e mjeriti op}im kriterijima ili koli~inom, ve} ono nepromjenljivo, {to se nalazi duboko unutra. Kao {to neki ljudi potajno vole oluje, zemljotrese ili nestanak struje, tako ja volim to ne{to neopipljivo {to mi upu}uju pripadnice suprotnog pola. Nazovimo to magnetizmom. To je sila koja te htio ne htio, {~epa i usisa. Ta sila bi se najprije mogla usporediti sa mirisom parfema. Mo`da ~ak ni onaj koji se bavi spravljanjem parfema ne bi mogao da objasni kako se stvara miris koji posjeduje takav magnetizam. Ni nauka ne mo`e to da objasni...” (Haruki Murakami, Ju`no od granice, zapadno od sunca)

FUENTES Budu}nost i sada{njost
Foto: Damir ]UMUROVI]

la~ko-odbrambenog rata 92-95. koji su obranili glavni grad BiH, koji je napadnut od strane srbijanskih snaga, JNA i doma}ih izdajnika ba{ na 6. april 1992. godine.

Ovi zna~ajni datumi za grad Sarajevo obilje`eni su i nizom drugih priredbi, doga|aja, manifestacija, a otvoreno je i nekoliko novih zna~ajnih objekata za grad i kanton.

“I dalje vjerujem da Sunce izlazi svakog dana i da svako novo Sunce najavljuje novi dan; dan koji je ju~er bio budu}nost. I dalje vjerujem da }e dana{nji dan, u trenutku zatvaranja jedne stranice vremena, obe}ati sutra – ranije nepredvidivo, kasnije neponovljivo... Kada god budu}nost potisne sada{njost mi je odbacujemo u ime budu}nosti za kojom `udimo, a koju nikada ne}emo imati...” (Carlos Fuentes Macias, Terra Nostra)

26 Pogledi

9. april/travanj 2011.

Sarajevo Business Forum ili {ansa za narod sa idejama

BiH je pravo mjesto za ulaganja
Pokazalo se da su Bosna i Hercegovina, ali i regija zapadnog Balkana, idealno mjesto za investiranje, te }e nakon uzbu|uju}eg skupa investitora, biti zanimljivo pratiti da li }e novac slijediti izgovorene rije~i i obe}anja
ada ubudu}e budu pravile pitu krompiru{u do ma}ice vi {e ne}e morati da gule i rendaju ili sjeckaju krompir. Kompanija Natural namjerava zapo~eti proizvodnju punjenja za pitu. Taj projekt prezentiran je na 2. me|unarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Business Forum 2011. godine odr`anoj u protekla tri dana. To je samo jedan od 153 projekta u ukupnoj vrijednosti od 14,7 milijardi eura koje su kompanije iz BiH i regije ponudile potencijalnim investitorima. Tokom trajanja foruma u glavnom gradu BiH otvoren je renovirani hotel Bristol. Gosti su pritom poslu`eni i bosanskim pitama. Sude}i po tome kako su Turci, Saudijci, Malezijci... u`ivali jedu}i, mogu}e je da neko od njih ulo`i 93.000 eura, koliko je kompaniji potrebno da realizuje ovaj zanimljivi projekt. Najvi{e projekata prijavljeno je iz oblasti turizma, ukupno 46 u vrijednosti od 528 miliona eura. Iz oblasti infrastrukture prijavljen je 31 projekt, energije 30, iz poljoprivrede 26, drvne industrije 9, finansijske industrije 8, te tri projekta iz oblasti obrazovanja.

K

Gosti i investitori iz svih krajeva svijeta

Mala zemlja, veliko tr`i{te
Sarajevo Business Forum 2011. po~eo je, ~ak i za organizatore, neo~ekivanim objavljivanjem odluke Islamske industrijske i trgova~ke komore da je obezbijedila 50 miliona ameri~kih dolara za investiranje u BiH u periodu do sljede}eg foruma (prolje}e 2012. godine). Za dobar po~etak pobrinula se i turska EXIM banka koja }e, prema obe}anju zamjenika premijera te zemlje Ali Babacana, otvoriti kreditnu liniju za investiranje u projekte infrastrukture. Bosna i Hercegovina je i ovog puta prepoznata kao zemlja neiskori{tenih mogu}nosti i prostor za ulaganje u obnovljive izvore energije, telekomunikacije, proizvodnju zdrave hrane, ceste, turizam... Pri tome su nagla{eni i njeni prirodni resursi na koje se oslanja dobar dio ponu|enih projekata posebno kada je rije~ o razvoju turizma, eksploataciji pitke vode, razvoju drvoprera|iva~ke industrije, poljoprivredi. “Ovo je pravo mjesto i pravi trenutak za ulaganje”, re~eno je ve} na prvoj plenarnoj sjednici foruma odr`anoj u sali Parlamentarne skup{tine BiH uz izrazito nagla{ene politi~ke tonove uva`avanja me|udr`avne sara-

Brojni susreti, razgovori i razmjene informacija

dnje, tradicionalnog prijateljstva naroda, ekonomske saradnje. Ti tonovi proiza{li su i iz ~injenice da je ovogodi{nji forum imao i regionalni karakter jer su svoje projekte osim BiH prezentirale i zemlje u okru`enju. Za bogati svijet, kao {to je onaj u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Japanu, Kataru, Maleziji, Turskoj i drugim, BiH i svaka od zemalja u regiji su veoma malene. No sve se oslanjaju na to da svoje robe i usluge mogu plasirati na mnogo {irem i po broju potro{a~a ve}em tr`i{tu nego {to je njihovo misle}i prije svega na zemlje Balkana i jugoisto~ne Evrope, a potom na ostatak kontinenta pa i dalje u svijetu. Jedna od sesija bila je fokusirana na ekonomiju razvoja i regionalnu saradnju koja je, kako je

re~eno, jednako va`na kao i mir na ovim prostorima. Iz tog razloga bilo je sasvim opravdano pitanje jednog od u~esnika panelistima kako oni gledaju na regionalnu saradnju i ima li projekata za ~iju realizaciju je zainteresirano vi{e zemalja u regiji.

Namjere iz Bahreina
Osnovni ton raspravi o regionalnoj investicijskoj klimi dao je direktor Ureda Svjetske banke u BiH Marco Mantovanelli. Ova banka vjeruje u potencijal i mogu}nosti regije zapadnog Balkana {to potvr|uje konstantnim ulaganjima u javni i privatni sektor. No regija jo{ nije konkurentna koliko banka `eli i zato je posljednjih nekoliko godina njen fokus na konkurentnosti tr`i{ta. Uz to je sugerisao da se infrastrukturalni sektor zapadnog Balkana mora otvoriti za velike pro-

jekte koje }e realizovati kroz partnerske odnose. Svjetska banka }e se narednih godina anga`ovati da se napravi {to bolja plovnost rijeke Save koja je u ekonomskom smislu va`na za Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i BiH. Veliki potencijal ovog dijela Evrope prepoznali su biznismeni iz Al Baraka Banking Group iz Bahreina. Kako je kazao Adnan Ahmed Yousif, predsjednik i izvr{ni direktor ove finansijske grupacije, ve} imaju studiju {irenja na tr`i{tu BiH, Crne Gore, Albanije i Makedonije, a {to podrazumijeva i finansijsku podr{ku malim i srednjim preduze}ima. Atilla Kurama, zamjenik predsjednika Gozde Financial Services iz Turske, tim povodom je primijetio da bankari prvi namiri{u novac i da se u “Bosni i Hercegovini osjeti dobar miris”. Posebno zanimljiva za ve}inu od 300 doma}ih i stranih biznismena – u~esnika foruma, kao i za brojne novinare bila je pojedina~na prezentacija projekata kreirana prema sloganu “[ansa za narod sa idejama” istaknutog u pro~elju kongresne sale Hotela Holiday Inn u kojem je forum zasjedao u ~etvrtak i petak. Ovdje se govorilo o podr{ci malim i srednjim kompanijama sa po nekoliko desetina ili stotina hiljada eura, ali i o velikim projektima “te{kim” desetine i stotine miliona eura poput onog koji je sa~inila [irbegovi} Group iz Gra}anice (bazira se na ideji formiranja najve}eg parka za proizvodnju halal hrane), ili BH Group G-6 vrijednom 169,3 miliona eura. Rije~ je o izgradnji ve-

likog agro centra u blizini Sarajeva namijenjenog za prihvat i dis tri bu ci ju po ljo pri vre dnoprehrambenih proizvoda. Zatra`ena je i finansijska podr{ka za Privrednu banku Sarajevo od deset miliona eura kako bi ona svojim aktivnostima podr`ala dobre poslovne ideje, proizvodnju, a sa njom i zapo{ljavanje.

Poruka ispred Bristola
Kaled Adl Abudi iz Grupacije islamske banke za razvoj privrednog sektora primijetio je da ovim forumom Sarajevo postaje za{titni `ig za investitore. Sulaiman al-Shiddi, direktor Shidi Internationala, govore}i na otvaranju hotela Bristol nekoliko puta je istakao da je Bosna i Hercegovina najbolje mjesto za investiranje, da je za to upravo sada vrijeme i gotovo eufori~no pozvao prisutne goste (a bilo ih je iz svih krajeva svijeta) da do|u u Sarajevo i ula`u u BiH. Bila je ovo obe}avaju}a konferencija – primijetio je dr. Murat Yulek iz PGlobal (Turska) ne kriju}i uzbu|enje {to je prvi put u Sarajevu i to u trenutku kada se govori o ekonomskom razvoju i sretnijoj budu}nosti. No, kako re~e, ipak treba sa~ekati i vidjeti da li }e novac i}i u istom smjeru kao i obe}anja koja su ovdje izgovorena. No ono {to je sigurno je da }e ve} na sljede}i forum sti}i i grupa potencijalnih investitora iz Norve{ke {to je najavio Lans Kare Legernes, predsjednik nacionalne Trgova~ke komore “impresioniran projektima koji su ovdje prezentirani”.
Hajdar Arifagi}

9. april/travanj 2011.

Pogledi 27

GRADSKI DANI TEKU

Poni`avanje ~ovjeka i gra|anina pred dr`avnim {alterima
RAMO KOLAR
Subota, 2. april
Prolje}e u`ivo sreo sam, u punom obimu, tamo gdje se zadnje padine Treskavice, Bjela{nice i Jahorine mogu dodirnuti. Na sredokra}i puta i sretanja ovih lijepih planina. Umio sam se na potoku i potom dugo stajao upijaju}i svakim dijelom tijela njegovo ljeko vi to grgo lje nje. Kao da je ~istio sve otrove iz mog umornog tijela. Onda sam pojeo rukohvat jagor~evine koja je zakrilila sve livade kuda sam hodao. A jaglac, znam odavno, umiruju}e djeluje na `ivce. I na srce. Pro~i{}ava krv i odstranjuje iz tijela sve otrove koji prouzrokuju giht i reumatska oboljenja. Ubla`ava i glavobolju koju stvara nervoza. Osvjedo~io sam se, jo{ jednom, u ono {to pi{em: priroda je neiscrpan izvor smirenja, zdravlja, ravnote`e koju mi je neumitno naru{ila takozvana dinamika modernog `ivota. Vrijedi se, barem na jedan dan, otrgnuti od nje i prigrliti Majku koja nam se pod smi je va za ~im `udimo i letimo.

Nedjelja, 3. travanj
Umro vrijedni i, vidim po novinama i posljednjim pozdravima, omiljeni ~ovjek Amer ]enanovi}, na~elnik Op}ine Ilid`a. I d`enaza je bilagolemdoga|aj. Zanimljivo je da je Amer, nakon mnogobrojnih obaveza na poslu, do{ao ku}i, uzeo frezu i radio u svojoj ba{~i, na svojoj njivi. To mu je bio posljednji ovozemaljski posao. Neki ljudi umru, a da nisu ni `ivjeli. Drugi opet `ive tako intenzivno, da tri `ivota potro{e u jednom koji je trajao tek pedesetak godina.

slom kojega su ovdje planirali i premjestiti ga negdje gdje pripada, a ne na najreprezentativnijem mjestu u glavnom gradu dr`ave.

Utorak, 5. travanj
Poku{ao sam izvaditi novi, zvani biometrijski paso{. Rekoh, da se i sam pribli`im Europi. Ho’{ malo sutra (a ni tada). U prostoriji poput bunkera, uveliko se tiskalo stotine ljudi, staraca, `ena i djece. Zrak je bio prenapu~en i zasi}en ustajalo{}u, kiselinom, isparavanjem tijela. Izdr`ati se dade oko pet minuta. Stajanje u redu traje, da bi predao par papiri}a, minimalno pet sahata. Dr`ava je jo{ jednom pokazala da o podanicima brine k’o o lanjskom snijegu. Jer da je druk~ije, omogu}ila bi jadnom gra|ani nu ba rem pet prostora u gradu, gdje bi efikasno mogli predati zahtjeve za

Ponedjeljak, 4. april
Zatrpana rupa na parkingu kod Narodnog pozori{ta. Jedna od najve}ih sarajevskih bruka u za dnje vri je me. Va ljda }e revnosni op}inari Centra kona~no razmotriti mahu s po-

paso{ i sljede}e nedjelje dobiti ispravu. Ne daj bo`e da predlo`im da se sve obavlja internetom! Pozvao bih ovom prigodom ministra policije druga Predraga Kur te {a da na vra ti i vi di kako se du{e dijele u Novom Sarajevu, u policijskim prostorima. Da mu se pridru`i Sadik Ahmetovi}, u pratnji Sredoja Novi}a, a ne bi bilo lo{e da i (federalni) parlamentarci odstoje koji sahatak ~ekaju}i u ovom zagu{ljivom i poni`avaju}em prostoru i ambijentu. Za sve to uzimaju 40 maraka, pa su, prema podacima CIPSa (ko li pak u njemu radi, da mi je vidjeti?) ve} zaradili preko 25 miliona maraka (izdali preko 600 hiljada paso{a), a kad svi gra|ani uzmu ovu ispravu, u njihovu kasu }e le}i svih 100 miliona maraka!? Mo`e li i ho}e li neko pomo}i ljudima da ne gube `iv-

ce, vri je me, zdrav lje... ne go da im dr`ava pru`i uslugu adekvatnu uzetim novcima. O dostojanstvu se vi{e ne vrijedi spominjati. Usput: paso{ ne}u vaditi dok ne budem u prilici u~initi to za re~enih 15 minuta, a da mi ga uru~e (ku}i) najkasnije za heftu! Hvala lijepo!

Srijeda, 6. april
Praznovao sam s rajom, bez protokola. Bilo je lijepo, kao {to su nekad bili praznici. Danas su uglavnom satkani od rije~i prazan...

^etvrtak, 7. travanj
Jeste ba{: boli glava... bu~i glava... od ju~era{njeg praznovanja...

Petak, 8. april
Da je ljubav trava, ovdje bi bila pustinja...

28 Pogledi

9. april/travanj 2011.

Libijski vo|a Moamer el-Gadafi Susreti, razgovori, utisci (I)

Gadafi je po
“Me|u dr`avnicima koje sam sretao, sa kojima sam vodio razgovore i ~iju politiku sam pratio ostvaruju}i saradnju izme|u na{ih zemalja, anga`ovanjem u Pokretu nesvrstanih i u {irim me|unarodnim odnosima, izdvaja se po mnogo ~emu iz dr`avni~kih standarda, libijski vo|a Moamer el-Gadafi. Posebno po nepredvidivosti i neo~ekivanim politi~kim stavovima i postupcima, po tome kako se ova zanimljiva li~nost mijenjala, po zaslugama za veliki napredak Libije i za saradnju sa Jugoslavijom, ali i po mno{tvu kontroverznih postupaka u arapskim, afri~kim i me|unarodnim odnosima, u Pokretu nesvrstanih zemalja, pa ponekad i prema nama”, zapisao je u svojim sje}anjima dugogodi{nji funkcioner biv{e nam zajedni~ke dr`ave, nekada{nji ministar inostranih poslova SFRJ, predsjednik Skup{tine, ~lan i predsjednik Predsjedni{tva Jugoslavije Raif Dizdarevi}. Dizdarevi}evo osobno svjedo~enje o Gadafiju Oslobo|enje donosi u ovom i narednom broju Pogleda
cira da zbace monarhiju. Od tada je Moamer el-Gadafi na ~elu Libije kao njen neprikosnoveni vo|a. Gadafi i oficiri koji su izvr{ili udar su `eljeli da prvi strani dr`avnik, koji }e posjetiti Libiju, bude predsjednikTito. Pozvali su ga i zamolili da do|e. To ga je molio i predsjednik Egipta Gamal Naser. Tito se odazvao – do{ao je u Libiju samo {est mjeseci poslije udara – 25. februara 1970. godine. Do~ekao ga je Gadafi ovim rije~ima: “Mi, oficiri Libije, koji smo pokrenuli revoluciju 1. septembra pro{le godine, jo{ od samog po~etka kao u~enici divili smo se predsjedniku Titu i njegovoj velikoj borbi koju je vodio, a danas, kada smo preuzeli va`ne i odgovorne politi~ke polo`aje, pru`a nam se mogu}nost da to svoje divljenje prema predsjedniku Titu, preobratimo u ~vrstu saradnju izme|u naroda Jugoslavije i Arapa. Mi smatramo predsjednika Tita za jednog od najve}ih lidera politike pozitivne neutralnosti i tre}eg svijeta u XX vijeku.” (\or|e Radenkovi}: “Tito susreti sa dr`avnicima svijeta”, “Mladost” Beograd, 1975. god.) Titova posjeta je imala za novi re`im zna~aj velike podr{ke, ohrabrenja i razmjene mi{ljenja. Mladioficiri, na ~elu sa Gadafijem, bez ikakvog politi~kog iskustva, `eljeli su da ~uju iskusnog i u svijetu uglednog dr`avnika – njihovog prijatelja. Tito je ~uo od Gadafija odlu~nu

Pi{e: Raif DIZDAREVI]

OLA ZAK NA ^ELO LIBIJE U no}i 1. septembra 1969. godine grupa mladih oficira, predvo|ena 28-godi{njim poru~nikom Moamerom el-Gadafijem, oborila je vojnim udarom, bez krvi i upotrebe sile, kralja Idrisa El Senisija i uspostavila Republiku. Libija je u to vrijeme bila jedna od najzaostalijih zemalja u svijetu. Devet desetina Libijaca je bilo nepismeno. U zemlji je bilo samo desetak Libijaca sa visokim obrazovanjem. Nijedan doma}i ljekar, a bolesti su harale. U takvoj zemlji nevjerovatnog siroma{tva otkriveno je 1959. godine nevjerovatno bogatstvo – velika nalazi{ta nafte koja je 1961. godine potekla na svjetsko tr`i{te. Prihod je postao predmet plja~ke i stranih i doma}ih vlastodr`aca, korupcije i neracionalnog tro{enja. Otkriveno bogatstvo nije smanjivalo siroma{tvo naroda. To je ubrzalo odluku mladih ofi-

D

GADAFI I TITO Na zavr{nim razgovorima s Titom 1977. godine ostavio je Tita da ga ~eka ~itav sat. Tokom posjete 1979. godine nije do{ao u dogovoreno vrijeme na razgovore u Titovu rezidenciju – onda je poru~io da Tito (po vrelini) do|e na razgovor u njegov {ator van Tripolija. Kad je u vrhu zemlje odlu~eno da se Tito zbog godina i zdravlja oslobodi dijela protokolarnih obaveza, me|u njima i do~eka gosta na aerodromu, ve} pred rezidencijom, samo dva dr`avnika su to odbila i uslovila dolazak Titovim do~ekom. Bili su to ^au{esku i Gadafi. Gadafi nije do{ao na sahranu Tita

9. april/travanj 2011.

Pogledi 29

o{tovao Tita
EKONOMSKI RAZVOJ Prilikom jedne posjete Libiji 1985. godine posjetio sam Univerzitet u Bengaziju – moderan i umnogome na svjetskom nivou. Stvorene su nau~ne institucije. Vidio sam od pustinje otete i privedene modernoj poljoprivrednoj proizvodnji velike povr{ine. Izgra|ena je vojna industrija. Simbol tog ekonomskog razvoja je projekat “Velika rijeka” kojim se voda ogromnim cjevovodima prebacivala hiljadama kilometara sa jednog na drugi kraj Libije. U~injeno je zaista mnogo u socijalnom polo`aju stanovni{tva – besplatno obrazovanje, zdravstvo, zaposlenost, socijalne olak{ice, stanogradnja
sve je to budilo svijest masa i donosilo neko {ire politi~ko prosvje}ivanje, naravno, vezano za li~nost i liderstvo Gadafija. ODNOSI SFRJ – LIBIJA Titovom posjetom, odmah poslije promjena u Libiji, po~ela je saradnja Jugoslavije sa novom Republikom Libijom. Tito se kasnije vi{e puta sretao sa Gadafijem u Jugoslaviji, u Libiji(Tito je posjetioLibiju tri puta: 1970, 1977. i 1979. godine), na samitima nesvrstanih – i pru`ao podr{ku. Tito se prema Gadafiju odnosio s puno pa`nje, u svemu kao sa ravnopravnim partnerom. Otvorenim izno{enjem gledanja i ocjena nastojao je pomo}i, posebno se brinuo za razvoj {to {ire saradnje. Prelazio je preko nekih protokolarnih nekorektnosti sa Gadafijevestrane. Gadafi se od po~etkadeklarisao – i to je sigurno bio – kao ni) do|e na razgovor u njegov {ator van Tripolija. Kad je u vrhu zemlje odlu~eno da se Tito zbog godina i zdravlja oslobodi dijela protokolarnih obaveza, me|u njima i do~eka gosta na aerodromu, ve} pred rezidencijom, samo dva dr`avnika su to odbila i uslovila dolazak Titovim do~ekom. Bili su to ^au{esku i Gadafi. Gadafi nije do{ao na sahranu Tita. Ustvari – kako se mijenjao Gadafi, on je mijenjao i svoj odnos prema partnerima, pa u pomenutim detaljima i prema takvom prijatelju i dr`avniku kakav je bio Tito. Susreti sa Gadafijem su nastavljeni i poslije Tita. Odnosi su se razvijali na dva kolosijeka – sa jedne straneprivrednom, investicijskom, tehni~ko-tehnolo{kom, vojnom (vi{evojno-industrijskom), obrazovnom i sl, i sa druge strane politi~kom. Na ovom drugom kolosijeku je bilovi{eproblema i ozbiljnih razlika, o ~emu }e kroz konkretne primjerebitirije~i. Me|utim, na prvom kolosijeku se – uz normalne napore i povremene te{ko}e – odvijala veoma {iroka i uzajamno korisna saradnja. Veliki broj na{ih firmi – i desetine hiljada radnika i stru~njaka – izvodilo je radove u ve}ini ve} spomenutih razvojnih projekata u Libiji. Bilo je anga`ovano vi{e na{ih stru~njaka u raznim oblastima. Kod nas su {kolovanilibijski kadrovi. U Libiji je bio velik broj na{ih ljekara i medicinskog osoblja. Posebnuoblast je predstavljala vojna saradnja – na{ vojnoprivredni sektor je gradio vojnoindustrijske objekte u Libiji, ~ak i one koji su predstavljali posebno ~uvanu vojnu tajnu, kod nas su vr{eniremontilibijskihaviona i helikoptera, itd, itd. Ova saradnja se odvijala izdvojeno i neposredno izme|u ministarstava odbrane. Treba re}i da je Gadafi stajao iza politiketako{irokesaradnje i da se zahvaljuju}injemutako{iroko i vi{estrano odvijala. GADAFIJEVA SPOLJNA POLITIKA Dok je Libija pod vo|stvom Gadafija do`ivjela svestrani napredak, u spoljnoj

namjeru da izvojuju punu politi~ku i ekonomsku nezavisnost, da uklone ameri~ke i engleske baze sa libijskog tla, nacionalizuju libijsko naftno bogatstvo i proklamuju privr`enost politici nesvrstanosti i “pozitivneneutralnosti” a ta, ko|e i politiku ubrzanog razvoja Libije i socijalnog napretka. Bila je to revolucija koja je samo po~ela dr`avnim udarom. Tako je po~ela saradnja Jugoslavije sa Libijom. OGROMNE PROMJENE I VELIKI NAPREDAK Libija je na ~elu sa Gadafijem brzo mijenjala svoj lik. Izvojevala je punu nezavisnost nakon 27 stolje}a stranoj pot~injenosti. Stranevojnebaze su napustile Libiju. Izvr{ena je nacionalizacija naftnih nalazi{ta i eksploatacije – dr`ava je organizovala eksploataciju, davala i kontrolisala licence strancima. Veliki dio bogatstva od nafte usmjeren je u razvoj. Izgra|en je veliki broj fabrika – posebno instalacija za eksploataciju i preradu nafte. Izgra|ena je putna mre`a. Nicala su nova naselja i {irili se gradovi. U~injen je ogroman napredak u obrazovanju – izgra|ene su {kole, univerziteti, veliki broj Libijaca se obrazovao o dr`avnom tro{ku u drugim zemljama. Prilikom jedne posjete Libiji 1985. godine posjetio sam Univerzitet u Bengaziju – moderan i umnogome na svjetskom nivou. Stvorene su nau~ne institucije. Vidio sam od pustinje otete i privedene modernoj poljoprivrednoj proizvodnji velike povr{ine. Izgra|ena je vojna industrija. Simbol tog

ekonomskog razvoja je projekat “Velika rijeka” kojim se voda ogromnim cjevovodima prebacivala hiljadama kilometara sa jednog na drugi kraj Libije. U~injeno je zaista mnogo u socijalnom polo`aju stanovni{tva – besplatno obrazovanje, zdravstvo, zaposlenost, socijalne olak{ice, stanogradnja i sl. To su zaista impozantni rezultati u zemlji nasli-

lom “Sloboda, socijalizam, jedinstvo” Bio je to put i tra`enja, i luta. nja, i zabluda, i nekih ostvarenja – Gadafi je pretendovao da bude tvorac modela arapskog socijalizma. Pojavila se 70-ih godina njegova “Zelena knji`ica” sa takvim idejama i pretenzijama. Data su ogromna sredstva na njenom popularisanju ne samo u Libiji i arapskom svijetu, pripisivana joj

PLO I ARAFAT Tokom mog prvog susreta sa libijskim ministrom inostranih poslova A. S. Trikijem u Beogradu, 25. juna 1984. godine, izlo`io mi je ovaj njihov stav prema Palestinskom oslobodila~kom pokretu: “Samostalnost PLO-a u organizovanju – da, ali u politi~kom odlu~ivanju – ne; ako damo pravo Arafatu da donosi odluke, da}emo i kralju Huseinu”, kao da Libija odre|uje PLO-u {ta im je dozvoljeno, a {ta ne
je|ene zaostalosti. Problem koji je dugo trajao i traje je odsustvo radnih navika i savremene organizacije rada. Otuda u svim ovim godinama u Libiji veliki broj stranih stru~njaka i radnika. Gadafi je godinama tra`io puteve dru{tvenog ure|enja pod paroje maltene univerzalna vrijednost uz veli~anje autora. Mnogo toga sadr`anog u njoj pokazalo se nerealnim i ona je ubrzo zaboravljena. Poku{aji tra`enja i gra|enja novog sistema nisu donijeli stalan i stabilan sistem – vr{ene su mnoge promjene, eksperimenti, vo|ene velike kampanje. Ipak, po{tovalac Tita. U konkretnim postupcimanije u tome bio dosljedan. Naprimjer, na zavr{nim razgovorima s Titom 1977. godine ostavio je Tita da ga ~eka~itav sat. Tokom posjete 1979. godine nije do{ao u dogovoreno vrijeme na razgovore u Titovu rezidenciju – onda je poru~io da Tito (po vreli-

30 Pogledi
politici to nije bio slu~aj. Dvijekonstante su bile trajne – odbrana samostalnosti i nezavisnosti. U mnogo ~emu drugom nije bilo dosljednosti – promjenljivosti i iznena|enja su bila ~esta. Pretenzije su bile iznad realnih mogu}nosti, iznad stvarnog me|unarodnog polo`aja i poljuljanog ugleda, posebno iznad stvarnih vrijednosti spoljne politike i akcija koje je Gadafi nudio. Ono {to je donijeloLibijiprosperitetan razvoj – veliki prihodi od nafte – postajalo je vremenom sve vi{e izvor kompleksa veli~ine i nerealnih pretenzija u arapskom svijetu, na afri~koj i me|unarodnoj sceni, u Pokretunesvrstanihzemalja, pa i u na{im odnosima. Sretali smo se sa shvatanjem i pona{anjem da iznenadno, a veliko bogatstvo dozvoljava sve, da se formira pona{anje da novac mo`e pokriti sve, da je na toj osnovi izrastao nerealan osje}aj veli~ine i precijenjene uloge, uticaja i mogu}nosti Libije van zemlje i u odnosima sa partnerima. Libija se ~esto kandidovala za doma}ina me|unarodnih skupova bez ikakvog realnog izgleda. Tako su propali poku{aji da budu doma}in samita Organizacije afri~kog jedinstva, samita i ministarskih sastanaka arapskih zemalja, ministarskih sastanaka i Samita Nesvrstanih zemalja, i sl. Ostale su na papiru i propale Gadafijeve ideje o ujedinjavanju sa nekim arapskim zemljama (u po~etku sa Egiptom, kasnije sa Sirijom i dr.). Pokrenuo je inicijativu o stvaranju Saveza afri~kih dr`ava sa sjedi{tem u Libiji i na ~elu sa njim. U gradu Sirtu su sagra|eni ogromni kompleksi palata kao budu}e prijestolnice tog Saveza i Libije – i taj grandomanski poku{aj je propao. (Tito je u razgovorima sa Gadafijem – nakon posjete 1979. godine – savjetovao da treba ja~ati dobre odnose sa drugim zemljama – govorio je kako Jugoslavija ja~a vlastite odbrambene potencijale i sigurnost svojom spoljnom politikom, razvijanjem prijateljskih odnosa sa {to ve}im brojem zemalja u svijetu.) Godine raspolaganja velikim naftnim bogatstvom su vrlo brzo mijenjale i samog Gadafija, njegova shvatanja, njegova gledanja na svijet i Libiju u njemu, njegovo dr`anje u odnosima sa drugim zemljama, pa i odnos prema partnerima. Iz svega toga su nastajale incidentne situacije, postupci u me|unarodnom anga`ovanju koji su neprihvatljivi i koji su {tetili me|unarodnom polo`aju pa i sigurnosti Libije i imid`u samog Gadafija, koji su kori{teni kao pokri}e agresivnoj politici i sankcijama protiv Libije, poku{ajima njenog izolovanja. Libija je bila dugo vremena u lo{im odnosima sa Egiptom, izazivala probleme sa Tunisom, nesaradnju sa Marokom i Jordanom, upletena do kraja u krizu u ^adu, imala je probleme u odnosima sa Sudanom, stvarala probleme i mije{ala se u unutra{nje odnose Palestinaca, podr`avala najekstremnije grupe i, zajedno sa Sirijom, u~estvovala u udarima na PLO podr`avaju}i ekstremne organi-

9. april/travanj 2011.

zacije i grupacije u drugim dijelovima svijeta. (Tokom mog prvog susreta sa libijskim ministrom inostranih poslova A. S. Trikijem u Beogradu, 25. juna1984. godine, izlo`io mi je ovaj njihov stav prema Palestinskom oslobodila~kom pokretu: “Samostalnost PLO-a u organizovanju – da, ali u politi~kom odlu~ivanju – ne; ako damopravoArafatu da donosi odluke, da}emo i kralju Huseinu” kao da Libija odre|uje , PLO-u {ta im je dozvoljeno, a {ta ne. Svaki komentar ovakvog, do kraja neprihvatljivog odnosa prema oslobodila~koj borbi Palestinaca, bio bi suvi{an.) Zbog ovakve spoljnopoliti~ke aktivnosti mi smo se ~esto u odnosima sa Libijom nalazili u svojevrsnom procjepu. Naime, Libijci su od nas tra`ili politi~ku podr{ku pa i anga`ovanje u korist njihovih pretenzija, u onome {to nije prihvatljivo, {to nije imalo izgleda i {to mi, dosljedni principima svoje politike i svog me|unarodnog polo`aja i ugleda, nismomogliprihvatiti i ~initi. Sa druge strane stajali su na{i veliki ekonomski interesi u Libiji i potreba da im ni~im ne na{tetimo – obratno, da ih ja~amo. Ti interesi nisu bili samo na{i nego i libijski. Me|utim, libijska strana je u neprihvatljivim politi~kim zahtjevima to koristila, ponekad i sa uporno{}u u kojoj se gubioobzir. To }e se najboljevidjeti iz konkretnih primjera o kojima }e biti rije~i. PRVI NEPOSREDNI UTISCI Od dolaska na du`nost saveznog sekretara (maj 1984.) do prve posjete Libiji imao sam nekoliko susreta sa ministrom inostranih poslova Libije Abdul Salem Trikijem, kroz koje se uspostavio korektan radni i li~ni odnos. Prvi susreti sa Moamerom el-Gadafijem bili su tokom posjete Libiji sa predsjednikom Predsjedni{tva Radovanom Vlajkovi}em 11. – 15. augusta 1985. godine. Bili su to i prvi neposredni utisci o ovom dr`avniku. Razgovori sa Gadafijem su vo|eni istog dana kada smo sti-

POKRET NESVRSTANIH Tada je rekao kako u Pokretu ima dosta zemalja koje se pona{aju kao da su ~lanice NATO-a ili Var{avskog pakta; da neke zemlje imaju na svojim teritorijama strane baze ili daju olak{ice stranim silama i one ne mogu biti nesvrstane; ne mogu to biti ni one koje sara|uju sa cionizmom i Ju`noafri~kom Republikom; Pokret nesvrstanih je pun agenata – ameri~kih, francuskih, cionizma i rasizma, a neke zemlje su uz Var{avski pakt i SSSR
gli – u {atoru u krugu njegovog rezidencijalnog prostora. Uz Gadafija je u~estvovao i Abdul Salam D`alud, predsjednik Vlade i druga li~nost vrha Libije. Od prvih re~enica je bilo jasno da nas ~ekaju razgovori o njihovim spoljno-politi~kim interesima i gledanjima, a manje o pojedinim oblastima na{e, prije svega, privredno-investicijske saradnje. O tome smo uglavnom govorili mi. Gadafi je brzo pre{ao na izlaganje ~itavog niza negativnih ocjenastanja u Pokretunesvrstanihzemalja, tipi~no sekta{kih, motivisanih isklju~ivo nezadovoljstvom njihovim polo`ajem u Pokretu i pretenzijama da budu me|u vode}im zemljama. Gadafi je od svog po~etka na vlastiiznosiotakvagledanja na Pokret nesvrstanih zemalja – u prvom susretu sa Titom. Govorio je kako su neke nesvrstane zemlje ne mogu smatrati nesvrstanim i to je ponavljao i u kasnijim susretima. Bilo je to neshvatanje su{tine politike nesvrstanosti kojoj je kasnije dodato nezadovoljstvo svojim polo`ajem u Pokretu. Tada je rekao kako u Pokretu ima dosta zemalja koje se pona{aju kao da su ~lanice NATO-a ili Var{avskog pakta; da neke zemlje imaju na svojim teritorijama strane baze ili daju olak{ice stranim silama i one ne mogu biti nesvrstane; ne mogu to biti ni one koje sara|uju sa cionizmom i Ju`noafri~kom Republikom; Pokret nesvrstanih je pun agenata – ameri~kih, francuskih, cionizma i rasizma, a neke zemlje su uz Var{avski pakt i SSSR. Istinske nesvrstane zemlje, a njih je malo (pomenuo je Libiju, Jugoslaviju, Indiju) “treba da dr`e stvari u svojim rukama u Pokretu” da , “me|u nama budu stalne konsultacije” “da mi formiramo duh , Pokreta i da se ne oslanjamo na izbu{eno tijelo”. Treba se orijentisati na ograni~eni broj nesvrstanih zemalja koje su istinski nesvrstane – “ne vi{e od desetak” – “da mi vodimo glavnu rije~” “da , zajedni~ki radimo” A onda je sli. jedio razlog ovog pogreba su{tine nesvrstanosti: Libija `eli da bude doma}in sljede}eg samita nesvrstanih zemalja i time predsjedavaju}i Pokreta i da u tom cilju ministri – ministar Triki i ja – “dublje koordiniramo”. U razgovorima drugog dana nastavio je sa istim ocjenama i u istom cilju. Po njemu treba ukinuti veto u Savjetu bezbjednosti i od nas o~ekuje pomo} u tom pitanju (kao da to od njih i od nas zavisi). Rekao je kako u Organizaciji afri~kog jedinstva neke afri~ke zemlje `ele da nametnu svoju hegemoniju – “ako se ta praksa nastavi povu}i }emo se iz OAJ” Bio je . to uvod da ka`eisto i o Pokretu NZ. Nastavio je – ako bi u PNZ prijetilo da jedna zemlja to poku{a “mi bi napustili PNZ i pozvali neke zemlje da iza|u iz Pokreta”. Primje}uju da se Indija ponekad pona{a u Pokretu kao Amerika u svijetu, kao onaj ko odre|uje “ova zemlja mo`e biti predsjedavaju}i, ova ne, kao da smo mi kolonija”. “Osnovali smo pokret da bi se zajedni~ki suprotstavili svim oblicima hegemonizma, imperijalizma i kolonijalizma – ako bi se ta praksa u PNZ-u nastavila ne bi-

smo se dvoumili da ga napustimo. @elimo da ova primjedba bude jasna” (Ovo je bila aluzija upu}ena . i nama). Pridru`io se tome i D`alud. Bio je na Samitu Nesvrstanih u Indiji. U kuloarima je primijetio da osniva~i – Indija, Al`ir, Egipat, Kuba – `ele da budu lideri (nas nije spomenuo, ali je o~igledno mislio i na nas). U ovom dijelu razgovora, kad su rekli da `ele biti doma}ini Samita, D`alud se obratio Gadafiju na arapskom (kako je na{ prevodilac zabilje`io) ovim rije~ima: “Da im ka`ete o Bandariju (indijski ministar) i o Indiji u vezi Samita”. Gadafi je odgovorio: “Ne, ne, nikako, njihovi jutro{nji razgovori su sasvim jasni”. KRITIKA JUGOSLAVIJE To se odnosilo na moj razgovor tog jutra sa Ahmetom [ehatijem, vr{iocem du`nosti odsutnog ministra inostranih poslova. Naime, u dugom razgovoru sve se sa njegove strane vrtilo oko mjesta Samita Nesvrstanih, njihove kandidature, o~ekivanja da }emo ih podr`ati, da }emo se anga`ovati za podr{kuLibiji. I on je ponovio da u tome `ele koordinaciju sa nama u Pokretu. O dotada{njim odnosima u tom pogledu, o “nedostatku koordinacije u me|unarodnim aktivnostima izme|uJugoslavije i Libije” iznio je kriti~ku ocjenu na na{ ra~un. Izlo`io je niz razloga koji opravdavaju njihovu kandidaturu – ve} su je isticali na ~etiri samita, Libija je istinski nesvrstana, izlo`ena pritiscima, igrala je zna~ajnu ulogu u osloba|anju Afrike, poznato je koliko su Tito i njegovi saradnici cijenili progresivnu ulogu Libije i libijske revolucije, za njih ima ogroman zna~aj da samit bude na njihovom tlu, ako je po geografskoj rotaciji red na Afriku onda nema alternative Libiji, i sl. “Od Jugoslavije ne `eli samo glas za, ve} da pomogne u budu}im konsultacijama pri dobijanju {to ve}eg broja glasova za Libiju – zbog prijateljstva i zbog izuzetno razgranatih bilateralnih odnosa.”
(nastavit }e se)

9. april/travanj 2011.

Pogledi 31

POGLED IZ BIJELJINE Tamo amo po Srpskoj zauvijek

Mostovi bez ljubavi, poslovi od koristi
Kakav je to tek brak kada se sirotinja ve`e za jo{ ve}u sirotinju. Od silne radosti da zapla~e{. Od Ra~e do Pala i natrag...

U

Srpskoj zauvijek toliko je lijepo `ivjeti da ne treba ni raditi, ni jesti, ni spavati ve} neprekidno u`ivati. Ljepotajedna. Na sve straneljudi hodaju, a kuda }e ne znaju. Ko besposleni pa jedino im ostaje da hodaju. Onako, bez orjentira i orijentacije. O~ekuju neke, s neba, donacije. Jer, vlast se brine o sebi, pa nemakada i o gra|anima. Ko im je kriv {to su se rodili i do{li na ovaj svijet bez nade. Svuda se samo krade. To je zanimanje vlasti i bogatuna. Ve}ina razmi{lja o onome o ~emu ne mo`e da odlu~uje.

Bez presedana u me|unarodnim odnosima - vlade Srbije i RS-a u Banjoj Luci

^iji je Pavlovi}a most
Znate onaj bra~ni par, ~uvene, Miru i Slobodana Pavlovi}a. Oni su prvi, prije dvadeset godina osjetili miris rata u Bosni i Hercegovini. Odmah su dojurili iz Chicaga da pomognu bra}i Srbima. Po~eli su odmah kupovati, za d`abe, sve sa akceptnim nalogom, sve do ~ega su stigli: i banke, i mlinove, i {tamparije i, bog te pita, sve {to je ostalo poslije Tita. U rodnim Popovima, selu na Drini, sagradili su i crkvu, i spomenik, a i puti} imenom Mire Pavlovi}. A onda, jula 1991. godine odlu~i{e da sagrade most, }upriju preko Drine. Most koji povezuje Srbe s obje strane rijeke. Pade dogovor Pavlovi}a i vlada Srbije i Republike Srpske. Ulo`i Srbija tri, RS milion i po, a Pavlovi}i dado{e akceptni nalog na pola miliona. T a ko vlast ulo`i gotovinu, a akceptant svoj potpis na mjenicu i ni~e most ili }uprija na Drini. Ugovor re~e da u narednih trideset godina sve tantijeme pripadaju bra~nom paru Pavlovi}. Most dobi ime po Pavlovi}ima, a put do mosta, bez i~ije odluke, prozva{e Pavlovi}a put. Petnaest godina je otvoreno pitanje: ~iji je Pavlovi}a most? Da li ve}inskog ulaga~a ili akceptanta koji ulo`i svoj potpis na mjenicu od pola miliona dolara? Uz most, Dodik ote, za jevtine novce, doma}inima njive, u ime vi{eg interesa i dade Pavlovi}ima da sagrade grad Slobomir i privatni Univerzitet P. Treba re}i i to da su Pavlovi}i, kao veliki Srbi, ulo`ili svu svoju ljubav u Srpsku zauvijek.

IDENTI^NO Srbija i Srpska zauvijek tra`e svoj identitet bez i sa specijalnim vezama i posebnim odnosima. Jedno im je zajedni~ko: sirotinja, bijeda, siroma{tvo, nerad, nered, otkazi, golotinja, glad, kontejneri
Do|e tako poznati teniser, a Srbin, grli se sa Vo|om, zabavlja publiku daje izjave sve u korist Srpske. Sutradan novine objave da je sav taj izliv ljubavi naplatio 40.000 KM. I obe}ao da }e opet do}i. Dolaze pisci, uvijek isti, i pokupe marke za svoj kratak susret sa ~itaocima i za svoje BESTSELERE koje niko ne ~ita. Dolaze “specijalisti” medicine i od bolesnih i siroma{nih, za nekoliko minuta pri~anja i pipanja, odnesu i po 1.000 KM za jedan dan bez evidentiranja i pla}anja poreza. Dolaze profesori, doktori, mentori da proizvedu {to vi{e doktora nauka. Srpska zauvijek ima doktora nauka polupismenih, bez znanja i maternjeg jezika, a ne stranog, bez objavljenih stru~nih radova u svjetski priznatim ~asopisima, a o kupovini doktorata ve} i vrapci znaju. Broj doktora nauka i broj nepismenih ide skoro bara-bar. Sve se to skupo pla}a. Pune se torbe kao popovske. Nemaju dna. A ako Anton Kasipovi} ostane vje~ni ministar ima}emo privatnih fakulteta vi{e nego osnovnih {kola. Sve nau~nik do nau~nika, pa i Akademija nauka, a stanje pismenosti i privrede je ravno duhovnoj pustinji. Sve su oblasti stigle do propasti. I Srbija i Srpska zauvijek tra`e svoj identitet bez i sa specijalnim vezama i posebnim odnosima. Jedno im je zajedni~ko: sirotinja, bijeda, siroma{tvo, nerad, nered, otkazi, golotinja, glad, kontejneri. I na kraju da podsjetim i Tadi}a i Dodika, i ine la`ove, da je veliki William Shakespear ostavio iza sebe i ovu mudrost: “Dajte mu da jede. Da ima gdje da stanuje. Golotinju kada prekrijete, dostojanstvo ~ovjeka }e samo od sebe do}i.” Ali {ta vrijedi gluvima govoriti, a slijepima namigivati.
Lazar Manojlovi}

Pogled iz aviona na Pavlovi}a most

Specijalne veze
Mudra vlast da mudrije nema. Kakva ideja? SpecijalnimvezamavezalaSrbe s obje strane Drine, a uz sve to uspostavila i posebne odnose izme|u Velike Srbije / koja je sve manja i sve siroma{nija / i Srpske zau-

vijek. Ono jest da narod te specijalne veze i posebne odnose vidi kao PARADU PONOSA ili kao kada kom{ija uspostavi sa kom{inicom specijalnu vezu, pa onda odr`avaju posebne odnose. Kakav je to tek brak kada se sirotinja ve`e za jo{ ve}u sirotinju. Od silne radosti da zapla~e{. Iz tih specijalnihvezaRepublikaSrbijadarovala je novu zgradu Osnovne {kole na Palama imenom “Srbija” Ali, novinari otkri{e, . uvijek ti novinari, da je zgradu izgradila Vlada RS-a, a Srbija ulo`ila srpsku ljubav, kao prilog specijalnim vezama i posebnim odnosima. Jest da su se Mile i Boris ljubili i grlili do mile volje. I veselili. Bio je to dernek za narod. Predizborni. Samo {kola ostade prazna i bez djece. Istine radi, tu skoro dvije vlade odr`a{e sjednicu u Banjoj Luci / inat sjednicu i bez presedana u me|unarodnim odnosima / i doneso{e i odluku da Sr-

bija ulo`i milion evra za izgradnju fiskulturne sale uz Osnovnu {kolu “Srbija”. Bogata Srbija.

“Srbija” – na Palama
“U pismu roditeljima {trajka~i obja{njavaju za{to protestuju i navode da se u Srbiji za obrazovanje izdvaja 10 do 20 puta manje nego u evropskim zemljama, da su {kolski objekti i oprema daleko ispod evropskih standarda, da imamo Zakon o osnovama sistema obrazovanja koji je najgori u istoriji srpske prosvete i da su zarade prosvetnih radnika Srbije najni`e u Evropi...” (Politika, 28. marta 2011. godine) Tu pamet staje i razmi{ljanje prestaje, ali vlast, s obje strane Drine, i dalje narodu podvaljuje ma~ka u d`aku. A narod ko narod. Vjeruje. Torbari mu do|u kao kenguri, ali i nisu kenguri. Vjerovatno su i oni proizvod specijalnih veza i posebnih odnosa. Navalili, k nama preko Drine, razni specijalisti, ljekari, sportisti, fudbaleri, teniseri, knji`evnici i bog te pitaj ko sve. Svi dolaze da pomognu bra}i Srbima da ozdrave, da se izlije~e, da je duhovno obogate, da se naslu{aju Ceca, Seka, Stoja.

DO\O[I Do|e tako poznati teniser, a Srbin, grli se sa Vo|om, zabavlja publiku daje izjave sve u korist Srpske. Sutradan novine objave da je sav taj izliv ljubavi naplatio 40.000 KM. I obe}ao da }e opet do}i. Dolaze pisci, uvijek isti, i pokupe marke za svoj kratak susret sa ~itaocima i za svoje BESTSELERE koje niko ne ~ita. Dolaze “specijalisti” medicine i od bolesnih i siroma{nih, za nekoliko minuta pri~anja i pipanja, odnesu i po 1.000 KM za jedan dan bez evidentiranja i pla}anja poreza

32 Pogledi MOSTARSKI SAJAM Na pomolu brendiranje Hercegovine

9. april/travanj 2011.

Pogledi 33

Svijest o ljepotama raspr{ila se u magline politike

Doma}e je, iz Hercegovine je

Sa starih razglednica

Zaboravljeni la|ari

Sira, ulja i rakije

Udruga za boljitak

Mostarski, internacionalni sajam pokazao je da imamo svega i nemamo ni{ta! Atraktivno, doma}e ostalo je nekako u zape}ku pred aktualitetom politi~kog, a briga o turisti~kim mogu}nostima na ple}ima nejakih proizvo|a~a...
ada je u BiH stao rat, gospodarski i razni sajmovi stigli su odmah za bankarima i me|unarodnim diplomatima. Gdje je god bilo struje i kakve pre`ivjele sportske dvorane – organizirao se sajam. Svega i sva~ega. ^ak i pod velikim {atorima. Prije su to bili va{ari negoli mjesta na kojima se susre}u poslovni ljudi. Valjda narod bio `eljan toga. Sada se to promijenilo. Ostalo ih je samo nekoliko u nas. Ovaj mostarski, Me|unarodni (zaboravih re}i da su svi u pravilu bili me|unarodni!) sajam gospodarstva zapo~eo je jo{ u Neumu, u vrijeme rata. Poznavali smo se svi koji smo tamo i{li, jer je par godina uvijek i{la ista dru`ina. Mislim, sve je to u biti bilo bez ikakve veze. Onda se sajam premjestio u mostarsko naselje Rodo~, u hale nekada{njega Sokola, iz kojih su polijetali avioni. Onda su u njih dugo slijetale vrane. Sajam je u~inio da se sve to malo “utegne” i sredi. I bilo je par godina ba{ dobro, ali je prestalo veliko zanimanje za sajmove.

K

nekada rado i{li na sajmove, jer bi ne{to donijeli doma. Danas im se nude prospekti! Ali sajmovi “guraju” i svi su naravno preva`ni za , “ove prostore”. Tako se danas zna tko ili koja pak politi~ka ili interesna opcija stoji iza nekog sajma. Iza ovoga mostarskoga stajao je HDZ BiH, pa se taj rascijepao, pa ih je Lagumd`ija s “platforma{ima” valjda opet ujedinio. Pa mi bilo simpati~no gledati kako se sva (ujedinjena) hadezeova bulumenta ukupila pred Jadrankom

Kosor, koja je govorila o blagodetnim mogu}nostima razvoja regiona, suradnje, itd... pa su hadezeovci oti{li, a nekoliko platforma{kih du`nosnika pojavilo se nakon njih na sat – dva, i nenametljivo se pro{etali kroz dvije sajamske hale. Bo`e, ako ~ovjek `eli politiku shvatiti kao humor, onda ga je ovih dana tu bilo napretek. Ho}u re}i, meni je bilo zabavno. Jer, gospo|a Kosor ovdje ukazanu pa`nju i po{tovanje, nikako ne mo`e priskrbiti u svojem

hrvatskom Saboru. Zaobi{ao sam sve one {tandove koji su tu isklju~ivo iz razloga presti`a. Skupi auti, razni strojevi, bedasto}e od za nas nezamislivih vrijednosti. I{ao sam tra`iti ima li i{ta na{e, u smislu tradicije, i~ega {to podsje}a na kraj u kojemu se sajam odr`ava. Nema puno, ali – ima. Uglavnom su to mali proizvo|a~i eko hrane, vina, maslinova ulja, sireva s bosanskih visova i hercegova~kih zale|a, meda, ljekovitog bilja; razne lokal-

ne turisti~ke zajednice istaknule su svoje ponude prepune zavodljivih mogu}nosti. Ali, {to vrijedi kada mi jo{ nemamo svijest o tim ljepotama. Organizirano je i ne ko li ko okru glih sto lo va na sli~ne teme. Vidim da to ljude zanima, i to treba veseliti. I oni onu politiku shva}aju kao humor.

Brend – {ta je to?
Zamijetio sam nekoliko iznimno lijepo ure|enih {tandova u etno duhu. Svaki taj detalj va`ni-

ji je od izlo`benog salona bijesnih automobila ili bagera. Organizatoru ovi drugi puno vi{e zna~e, ali obi~nom posjetiteljima su ovi prvi pravi ugo|aj. Osobito {tandovi s vinarskom i gastronomskom ponudom. Recesija je, pa su se i ovi iz udruge vinara udru`ili, ina~e nisu ba{ u ponajboljim me|usobnim odnosima. Jo{ se sva|aju ~ije je vino bolje, a sva BiH ima crnu Blatinu i bijelu @ilavku. I Vranca oko Trebinja. Onoga tko to ho}e ku{ati proizvo|a~ i ne zanima. Ali Hercegovina jo{ ima problem s istinskim shva}anjem brendiranja. Te je poduzetni Ivan Jurilj, mislim da mu se udruga zove Redah, orga-

nizirao okrugli stol na temu Hercegovina kao brend. Dobro bilo, i puno, neo~ekivano puno ljudi do{lo. Mnogi uzeli rije~, kazali {ta misle. I svi misle ono ~ime se politi~ari nemaju vremena baviti, a preva`no je za ljude koji budu}nost opravdano vide u proizvodnji, onoj maloj obiteljskoj, bilo da je maslinarska, vinarska, turisti~ko – gastronomska; ukratko brendiranje je va`na stvar. [to je zapravo identitet Hercegovine? Ja sam rekao da se jo{ ne zna, jer su tri identiteta u dva entiteta, pa neka me netko razoru`a argumentima. Usugla{eni su zajedni~ki hercegova~ki brendovi, popis je dug, razgovaralo se o simbo-

lima (ali i to danas podlije`e trojnoj podjeli), naga|alo se mo`e li Hercegovina i na ~emu graditi svoju globalnu prepoznatljivost, mo`e li mo`da biti nova Provansa (ne znam {to bi bila Provansa, a pogotovo nova, jer Hercegovina je ljep{a, a mo`da i starija od Provanse, ali ta “`ivi” u sre|enoj zemlji Francuskoj, i kvaka je samo u tome), uspore|ivali su se globalni trendovi, tra`ili se krivci za lo{u promociju (oti{li su odmah nakon otvaranja sajma, a ostali su u Sarajevu!) Hercegovine i jo{ prisutne stereotipe o Hercegovcima (po meni je Hercegovac – ~ovjek najve}i hercegova~ki brend, svuda dobro funkcionira osim na rod-

nom tlu, dakle i tu je “do sistema!”), elem se do{lo i do viceva o Hercegovcima, do zajedni~kih i odvojenih povijesti, tradicije, o hercegova~kome u kulturi, u glazbi, na filmu; zapravo je ovo ponajve}i dobitak sajma, jer su ljudi progovarali iz iskustva i iskrene potrebe da se tu `ivi bolje. Jer se mo`e.

Stap je zaboravljen
Pa smo oti{li do “Stapa”. Tako se zove jedna ovda{nja brotnjanska (podru~je ^itluka) udruga koja ba{tini tradiciju, sjajno su organizirani, a zovu se po stapu kojega se vi{e rijetko nalazi i po bosanskim pazarnim danima. (Ne}u valjda morati obja{njava-

Sve ima, a ni{ta nemamo!
Brojka od 75 vina proizvedenih u Hercegovini koja su ovdje predstavljena, stru~no ku{ana i ocjenjivana, valjda sama za sebe govori o “pravcima razvoja vinarskoga samoupravljanja” u Hercegovini. Predstavljeno je ~etrnaest tipova sireva, me|u kojima su najpoznatiji banjalu~ki “Trapist” i “Livanjski sir” dvadeset vrsta maslinovog , ulja – ~ija proizvodnja sve vi{e napreduje, neumsko zale|e napokon ima i svoje prve prese i ne mora se vi{e i}i u Hrvatsku da bi se masline cijedile, a promovirano je puno sasvim novih proizvoda iz ku}nih radinosti, a ponajvi{e ih je vezano za eko atribute. Pa ~ak i nekoliko vrsta ekolo{kih sapuna, koji se proizvode negdje u Grudama. Ku{ao sam dvadeset d`emova od svega i sva~ega, jegulja i `aba iz Neretve; i to je brend, predstavili su ga La|ari iz ^eljeva, iz Ju`ne Hercegovine, momci koji svakog kolovoza jedini iz na{e zemlje, i jedini bez potpore svoje zemlje, voze najte`i europski maraton la|a od Metkovi}a do mora, otprilike u bilje`nicu zapisao oko tri stotine proizvoda na{eg ~ovjeka, od hrane i pi}a do gra|evinskog materijala, savskih i grada~a~kih ~amaca, zavjesa, prozora, kompletnih ku}a i ku}ica. Sve ima, a opet ni{ta nemamo. Kada }e netko napraviti okrugli stol na tu temu?
Stap i ostalo iz nanine kuhinje

Pa`nja – Kosor!
Internet je mnoge stvari pojednostavio. A politika zakomplicirala. Sukladno oprezu ino-ulaganja u na{u domovinu, reducirale su se i sajamske gu`ve. Prestalo se “dijeliti narodu”; ljudi su

Bez otrova i pesticida

Fu~ije, ba~ve i vino

ti i {to je stap?) Oni su pozvali druge sli~ne udruge iz cijele BiH, pa se tako stvorio jedan lanac {tandova od Drine do Save i Neuma, svi su donijeli najbolje {to imaju, puno je toga za nabrajati, od seoskoga turizma do raznih proizvoda, a tu smo zatekli babu u no{nji kako plete priglavke. Divan prizor, samo zato {to je obi~an i nenametljiv za razliku od najnovijega audija. Mirisala je ra{tika, pura, suho meso, navalio narod. Sira kozjega, ov~jega, kravljega, kombiniranog, meda iz zale|a Neuma, maslinova ulja iz podru~ja davno dokinutog uskog kolosijeka, svega, svega... kakva vra`ja Provansa. S Vla{i}a se si{lo i dovuklo toliko brendova o ~ijim sudbinama pitanje ima li ili nema sni je ga ni ka ko ne bi smje lo odlu~ivati. Fojni~ki se kraj prvi put predstavio ovdje golemom ponudom i narastaju}im kapacitetima, livanjski kraj tako|er (sir im je “ludnica”), toliko se svijeta okupilo tu da su mnogi pitali je li se tu, u tom jednom kutku goleme hale mo`da otvara sajam. Otvara, otvara, odgovarao sam, jer to tako i do`ivljavam. I kada politi~ari budu svjesni potrebe da svojega ~ovjeka i njegovu muku name}u drugima s istim `arom kojim tu nastoji druge privu}i, onda }e u sretnom kompromisu svaki sajam imati smisla, i ne}e biti potrebe da itko iza njega “stoji” Sve drugo je . snimak za minutu u televizijskom dnevniku, kakvu obi~no dobije i najobi~niji va{ar!
Dragan Marijanovi}

34 Pogledi

9. april/travanj 2011.

Fojni~ki franjevci u Kuvajtu

Sve je po~elo od dobrog hod`e Ramiza Pa{i}a
“Do otkri}a nafte, Arapi su mnogo vremena posve}ivali poeziji... Ona je bila njihov `ivot, njihova hrana i zrak, i ostala je odraz njihovog duha... Nevjerovatno su to fini, ljubazni, pitomi, susretljivi ljudi... Pozdrav selam alejkum sam tamo do`ivio, ~ini mi se, u svoj njegovoj puno}i”, prisje}a se fra Nikica.

Franjeva~ki samostan u Fojnici

ilo arapskog svijeta je savr{eno, njihova poezija je tako duboka, produhovljena... Takvu poeziju mo`e stvarati, i onako govoriti samo neko ko je blizu Bogu”, kazao nam je fra Nikica Vujica, gvardijan samostana Fojnica, koji je, zajedno sa fra Jankom Ljubosom, ~uvarem samostanske knji`nice, muzeja, galerije slika i arhiva od 21. do 24. marta boravio u Kuvajtu, na knji`evnim danima poezije arapskog svijeta. Pozvao ih je li~no {eik Abdulaziz Saud Albabtain. Kako je uop}e do{lo do ove posjete? Fra Nikica kazivanje po~inje od sugra|anina, Edhema Pa{i}a, specijalnog ambasadora BiH, biv{eg bh. ambasadora u Ku vaj tu, s ~ijim je ra hme tli ocem, fojni~kim hod`om, hafizom Ramizom Pa{i}em, fra Nikica, ali i svi drugi franjevci iz Fojni~kog samostana, bio vrlo blizak.

B

d`amija u Fojnici, nabavka materijala je i{la preko Samostana, i na{i lijepi odnosi su se jo{ vi{e u~vrstili... Za vrijeme rata je smijenjen... Do{la su, u svemu, neka druga vremena, ali kada je na{em hod`i bila d`enaza, svi smo i{li... Pogledajte na{u web stranicu... Najvi{e klikova ima upravo na hafizovoj d`enazi, o ~emu sam ja pisao... E, Edhem je jedan od njegovih sinova... Prije godinu dana je do{ao u Samo-

se posebno anga`ovali Edhem i Haris Silajd`i}. Na skupu u Sarajevu je gost bio i brat {eika Abdulaziza Sauda Albabtaina, velikog po{tovaoca knjige, poezije posebno, ali i me|ureligijskog, me|unacionalnog dijaloga. [eik je i osnovao pomenutu fondaciju, kako bi potpomogao knji`evnost arapskog svijeta. Tada smo dobili poziv za ovu posjetu Kuvajtu”, pri~a nam fra Nikica, napominju}i da je s nji-

na engleskom, o naredbama, na njema~kom, a o poeziji, na arapskom... Do otkri}a nafte, Arapi su mnogo vremena posve}ivali poeziji... Ona je bila njihov `ivot, njihova hrana i zrak, i ostala je odraz njihovog duha... Nevjerovatno su to fini, ljubazni, pitomi, susretljivi ljudi... Pozdrav selam alejkum sam tamo do`ivio, ~ini mi se, u svoj njegovoj puno}i”, prisje}a se fra Nikica.

^etiri crkve
Obi{li su i zgradu za kulturu, sagra|enu po ideji {eika Abdulaziza, u kojoj je oko 3.000 knjiga, i, sa {eikom su, na ru~ku, vodili zanimljiv razgovor, te se dogovorili za budu}u saradnju, koja bi, u po~etku, vjerovatno mogla biti vezana za prezentaciju oko tri hiljade starih rukopisa na turskom jeziku, pisanim arapskim pismom, koji danas ~ame u mraku Samostana. “Kada iz arapskog svijeta nama neko do|e, bez problema ~ita te rukopise, ali Turci ne znaju”, obja{njava fra Nikica, napominju}i da imaju i tri toma Biblije, tako|er na arapskom pismu. Ina~e, u Kuvajtu `ivi preko 350.000 kr{}ana iz cijeloga svijeta, pripadnika 20 razli~itih vjerskih provenijencija. Postoje ~etiri crkve,

Nov~i} Tvrtka I U {eikovoj knji`nici, i nakon odlaska bh. delegacije, ostali su tragovi BiH. “Sheiku Abdulazizu Saudu Albabtainu poklonili smo knjige, fojni~ke prospekte i jedan nov~i} iz vremena Tvrtka I”, ka`e nam fra Nikica
stan s ambasadorom Kuvajta u na{oj zemlji Mohammedom F. Khalafom... Ambasador je bio odu{evljen, i kasnije je opet jednom do{ao... Pokazali smo mu odaje s starim rukopisima, i one s novijim, u kojima je 35.000 knjiga. Potom je bila jedna manifestacija, posve}ena Maku Dizdaru i jednom arapskom pjesniku, i nas su zovnuli da budemo gosti... Organizator je bila Albabtain fondacija, ali tu su ma, u avionu, letio i prof. dr. Enes Kari}. “Ali, nije bio s nama na ve~eri poezije, gdje nam je Edhem prevodio, i gdje smo do`ivjeli nezaboravno iskustvo. Bili su pjesnici iz ~itavog arapskog svijeta, iz Al`ira, Tunisa, Maroka, Bahreina... recitirali su stihove, i, iako ne znam arapski, to je zvu~alo fasciniraju}e.... Sada tek shvatam za{to se ka`e da o ljubavi treba govoriti na francuskom, o poslu,

“Sveti hod`a”
“Bio je veliki ~ovjek. Mi takve zovemo ’sveti hod`a’ Jer, svima . je, bez izuzetka o kome se radi, muslimanima ili kr{}anima, bio u~itelj. Mnogo sam nau~io od njega. Kada je gra|ena gradska

a dvije od njih su pod patronatom Rima. Franjevci su se sastali i sa papskim nuncijem bh. porijekla Petrom Raji}em, biskupom, ro|enim u Kanadi. “Njemu je u Kuvajtu lijepo, kao papski nuncij je nadle`an i za okolne zemlje”, isti~e fra Nikica, koji je, zajedno s ostalim ~lanovima bh. delegacije, razgovarao i s bh. ambasadorom u Kuvajtu Jasinom Rava{dijem, a bili su gosti i na nacionalnoj TV , gdje su ih najvi{e pitali o susretanju civilizacija. “Naravno da smo s pjesnicima razgovarali i o aktuelnim zbivanjima u arapskom svijetu. Oni dr`e da je to ’arapsko prolje}e’i , samo `ale {to se i u Libiji nije sve okon~alo mirno, kao u Egiptu”, govori fra Nikica. Uskoro u Fojnicu dolazi ekipa stru~njaka iz Kuvajta. “Ali, najva`nije je to da sam otkrio jedan svijet o kojem sam tako malo znao, a koji me je odu{evio, svijet koji je, preko mene i fra Janka, imao priliku prvi put se susresti s franjevcima i s na{im habitima, svijet koji me je obogatio...”, ka`e fra Nikica, koji, nekako, u dubini du{e osje}a da svega toga ne bi bilo da nije bilo dobrog fojni~kog hafiza Ramiza Pa{i}a...
Edina Kamenica

9. april/travanj 2011.

Pogledi 35

Ko }e se brinuti o ozdravljenju bh. fudbala?

Tra`e se normalni ljudi u komitet za normalizaciju
Iako na svim stranama naga|aju ko }e biti imenovan u komitet, sa velikom vjerovatno}om mo`e se re}i da }e na njegovom ~elu biti Slovenac Rudi Zavrl, ~ovjek koji je prisustvovao cirkusu od Skup{tine N/FSBiH 29. marta i koji zna kakav ga posao o~ekuje

H

istoria est magistra vitae (historija je u~iteljica `ivota), u~ili su nas ve} u prvoj lekciji latinskog jezika u gimnaziji mudroj Ciceronovoj izreci. Iako se ova izreka kod umnihljudipo{tuje ve} stolje}ima, mnogi, a pogotovo narodi na ovim prostorima, moraju u svakoj generaciji na svojoj ko`i da osjete sve strahote kako bi ponovo do{li na ono {to su generacije prije njih ve} pro`ivjele. Mora se sve uni{titi kako bi se krenulo iz po~etka, od nule, pate}i se godinama da bi se dostigao nivo od prije rata i krenulo ka ne~em boljem. RichardaHolbrookea, prije~etiri mjeseca preminulog ameri~kog diplomatu, koji je u najboljoj namjeri da zaustavi rat na na{im prostorima bio tvorac Dejtonskog sporazuma i ustava, spominja}egeneracije bh. gra|ana jer njegovo djelo, u kona~noj verziji pregovaranja sa bh. ratnim liderima i liderimasusjednihzemalja, ~initakvu tvorevinu da po njoj ne bi mogla normalno funkcionisati ni mjesna zajednica, a ne dr`ava ovakve nacionalne izmije{anosti.

Tro~lani proma{aj
Da ne ulazimo o detalje, jedna od tvorevina je tro~lano predsjedni{tvo, ne{to {to, kako nas historija u~i, nije moglo funkcionisati ni u Rimskom carstvu, ni za vrijemeFrancuskerevolucije, a trebalo bi funkcionisati u Bosni i Hercegovini, dr`avi u kojoj se politi~ari ne mogu dogovoriti ni o ~emu, izuzev o pove}anju svojih plata. Kako politi~ari zahtijevaju da i struktura sportskih organizacija prati komplikovani ustroj dr`ave, sva ta podijeljenost i neslaganjepo-

kazali su se i na nedavnoj sjednici Skup{tine Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FSBiH), kada je trebalo donijeti odluku o prihvatanju novog statuta, ~ije su odredbe diktirane od Svjetske (FIFA) i Evropske fudbalske federacije(UEFA). Uzalud je bilaprijetnja sankcijama o suspenziji reprezentacije i klubova, pa i samog rukovodstva, prijedlog da umjesto tro~lanog predsjedni{tva bude samo jedan predsjednik bio je, jednostavno, ne{to {to se nije moglo proturitikrozumovedelegataprogramiranih od lokalnih politi~ara. Jedan predsjednik za politi~are je opasan presedan koji bi se mogao ra{iriti kao ideja i zato je trebalo u korijenu sasje}i takvu ideju. Bilo je i smije{nih tuma~enja da ako svi delegati odbiju prijedlog statuta, suspenzije ne}e biti. No, FIFA i UEFA su pokazale da su ozbiljne organizacije i da dr`e do onoga{to odlu~e. Sada je na snazi suspenzija, o ~ijim je posljedicama ovih dana na{iroko pisano. Ipak, sada je prilika da se iz sveg jada koji je prouzro~io ovaj na{ fudbal, izuzev pojedinih bljeskova reprezentacije, pokrene i ne{to dobro. Svima je jasno da se onaj ve} spominjani Dejtonski ustav mora mijenjati, ukoliko `elimo da BiH postane normalna dr`ava. Na`alost, me|unarodna zajednica, koja jo{ uvijeknastoji da u glavama bh. politi~ara pokrene nekakav proces promjena, nije tako odlu~na i efikasna kao FIFA i UEFA. Ova posljednja je zadu`ena da ra{~isti ru{evine prevazi|enih fudbalskih odnosa i stvori potpuno novi savez. Od starog je u funkcijijedinoadministracija i komisije koje rukovode takmi~enjem u Premijer ligi.

“Jasno je da je u cijelom slu~aju iza le|a politika. Me|utim, u BiH ima mnogo ljudi koji svojim autoritetom mogu da pomognu. To su sportske gromade poput Ivice Osima, Save Milo{evi}a, Ivana ]urkovi}a... U ovom slu~aju se ~ini da fudbal treba da uradi ne{to prvi {to nije nimalo zahvalno. Kada bi se to desilo onda bi se moralo razmi{ljati i o Dejtonskom sporazumu. Izlaz svakako postoji, treba ga na}i.”

Mo`e (li) bez politi~ara
^eka se odluka koga }e UEFA imenovati u komitet za normalizaciju. Sva pa`nja je usmjerena u tom pravcu, jer od brzine rada tog tijela zavisi}e ho}e li reprezentacija nastaviti kvalifikacije za EP i ho}e li klubovi naredne sezone igrati u evropskim takmi~enjima. Kako do zaklju~enjaovogbroja jo{ nisu iz krovneku}eevropskog fudbala stigle nikakve zvani~ne informacije, ni ko }e u taj komitet za spas bh. fudbala, ni koliko}e ~lanova on brojati. Zna se da }e bitisastavljen od predstavnika koji nisu iz BiH, a kako sada stvari stoje ~ini se da }e oni biti iz zemalja nastalih na teritoriji biv{e nam zajedni~kedr`ave, jer su oni, vjeruje se, najbolje “upu}eni u na{u stvar”. Iako na svimstranamanaga|aju ko }e biti imenovan u komitet, sa velikom vjerovatno}om mo`e se re}i da }e na njegovom ~elu biti Slovenac Rudi Zavrl, ~ovjek koji je prisustvovao cirkusu od Skup{tine N/FSBiH29. marta i koji zna kakav ga posao o~ekuje. Njemu je UEFA, kako prenosi slovenski portal Times.si komentar RTV Slovenije, povjerila du`nost da mo`da “presije~e bo{nja~ko-srpskohrvatski ~vor”. Ho}e li on biti toliko domi{ljat kao Aleksandar Veliki kada je ma~em presjekao Gordijev ~vor, zavisi}e i od ostalih ~lanova spasonosnog komiteta i od njihove vje{tine ulaska u problem i brzine reakcije u pronala`enju novih ljudi koji bi trebali da ~ine novi sastav Skup{tine. ^esto se spominje i ime Du{ana Maravi}a (72), biv{eg fudbalera Crvenezvezde i francuskogPariza, a kasnije uglednog radnika FS Jugoslavije i Komiteta za me|uklupskatakmi~enjaUEFA-e. Kakoka`e, rado bi pomogao da se stvari u bh. fudbalurije{e, ali istotako ne `eli da nastupa samo u svoje ime: Ne znamo{ta bi to moglidobrog u~initi Savo Milo{evi} i Ivan ]urkovi} za dobrobit bh. fudbala, izuzev {to je njihova poveznica sa Bosnom i Hercegovinom {to su ro|eni na ovim prostorima, ali {to manje ljudi sa strane bude uklju~eno u ovaj projekat, rezultat bi sigurno bio efikasniji. Jer dok oni smisle {ta to nama treba, pro}i }e svi vozovi. Poznato je i da su FIFA i UEFA kontaktirale sportskog direktora Borca Darka Ljubojevi}a i biv{eg fudbalera Sarajeva Predraga Pa{i}a. Spominju se i Faruk Had`ibegi}, Sergej Barbarez, Muhamed Konji}. Ko }e od njih zaista i biti u komitetu za normalizaciju mo`da }e se znati ve} kada ovaj broj bude u prodaji. No, bez obzira na imena, ve} sada se zna da je pred njima veliki posao. Vodi}e se `estoke diskusije ko je podoban, a ko ne za ozdravljenje fudbalskog sporta u BiH. Nadamo se jedino da }e posao zavr{iti na vrijeme i bez uticaja politi~ara, jer oni za sada ovoj na{oj napa}enoj zemlji nisu donijeli ni~ega dobrog, a na zadovoljstvo brojnih navija~a najpopularnijeg sporta.
Branko Majstorovi}

Fudbal ide prvi
“O ovoj temi sam razgovarao i sa potpredsjednikom FS Srbije Ivanom ]urkovi}em, koji mnogo bolje poznaje situaciju jer je uklju~en u rje{avanje problema. Moj eventualni anga`man na slu~aju fudbala u BiH bi bio poslije konsultacija sa ~elnicima FS Srbije. Ne bih `elio da idem kao slobodan strijelac”, rekao je Maravi} u izjavi za banjalu~ki Glas Srpske i dodao:

36 Pogledi

9. april/travanj 2011.

Dvadeset godina od smrti pjesnika Avde Mujki}a

Nema tebi umrijeti, nek je jasno…
U Lukavcu su pjesnici, ljubitelji poezije, drugovi i porodica pjesnika Mujki}a, obilje`ili i slavili ljepotu rije~i i drugovanja, sve nazvav{i memorijalom pjesnika

Dani Pur~e bosanskog
Okruglom stolu na temu “Stvarala{tvo Avde Mujki}a 20 godina poslije”, (moderator Mehmed \edovi}), bili su prisutni ~lanovi njegove porodice, prof. dr Ned`ad Ibrahimovi}, kao i nastavnici i pedagozi osnovnih i srednjih {kola Op}ine Lukavac. Prvog dana Memorijala, otkrivena je spomen-plo~a pjesniku, na kojoj su ispisani njegovi stihovi “Nema tebi umrijeti, nek je jasno… Nema tebi da govore kako `ivot otkucava…” Naravno lijepo je bilo oti}i i na groblje Lju{tak na kojem je pjesnik sahranjen. Tu su mu prijatelji, kom{ije i ~lanovi porodice odali du`nu po~ast i polo`ili cvije}e. I Pura~i}ani su, u galeriji Doma kulture u njegovom rodnom mjestu, predstavili izlo`bu plakata dosada{njih Memorijala i promovisali tri knjige: “Kako je mali hr~ak tra`io sre}u” autorice Mevlide Iljazagi} iz Pura~i}a, “Upravljanje projektom” autora prof. dr. sc. Ra{ida H. Had`i}a i “Uz malo rime pogodi ime” autora Amira Ma{i}a, dok su u bibliote, ci u Lukavcu, istim povodom predstavljene jo{ dvije knjige: “2012, kota~ sudbine”, ~iji su autori Al-Maida i Izet Ba~i} i “Fantazmagorija vremena”, autora Kemala Nurkanovi}a iz Srebrenika. Da je Avdo `ivio za Pura~i}, a danas Pura~i} `ivi za svog Avdu, za koga ka`u da nije umro, jer pjesnici ne umiru... ba{ kao {to je i sam pjesnik kazao: “Nema tebi umrijeti...”, svjedo~e brojna kulturna de{avanja me|u kojima, osim Avdinog Memorijala, se izdvajaju dani va{ara ili “Dani Pur~e bosanskog”, koji se tradicionalno organizuje u ~ast srednjevjekovnog vojvode Pur~e, ~ije se ime spominje u povelji bana Matije Ninoslava iz 1249. godine, po kome je Pura~i} dobio ime.

U

decembru 1987. godine kao dopisnik nekada{njeg Radio Sarajeva dobio sam poziv na dvodnevne susrete dopisnika u Neumu. Autobus sa kolegama iz SjeverneBosnei{ao je iz pravcaTuzle preko Doboja, gdje smo se ukrcali ja, Emir Lon~ari}, nekada{nji urednik Radio Tesli}a, rahmetli Smail F. Terzi} zvani Penjak, urednikRadioTe{nja, i jo{ nekolicinakolega. Prvi puta sam tada, u autobusu upoznao ~etrdeset{estogodi{njegLukav~aninaAvduMujki}a kojega sam ~esto slu{ao na talasima na{eg radija, ali ga u `ivotu do tada nisam nikada sreo...

Kratak izlet...
Tamo negdje na Ivan-sedlu, proradio je adrenalin kod nekolicine kolega me|u kojima je bio i Avdo Mujki}. Vidno raspolo`en sa Smailom se prosto utrkivao ko }e odvaliti kakav vic, {alu ili zgodu (u

tome je Penjak bio bez presedana, jer je dugi niz godina bio urednik nekada poznatog Te{anjskog {aljivog lista Bockalo). Avdo, k'o Avdo, sad pa sad prevrnu na poeziju. I tu krenu njegov repertoar, a moja malenkost uklju~i diktafon i nastade pri~a iz autobusa. Ve} u to vrijeme Avdo je iza sebe imao napisanih osamnaest knjiga, {to samo po sebi govori da je bio radan i plodan stvaralac. Kazao je da mu je gotova i devetnaesta knjiga pod nazivom “Kratak izlet u godine” Po . njegovoj statistici do tada je nadjelao {est stotina pjesama sa razli~itim temama. Pisao je i dje~iju poeziju poput knjige “Savr{ene `ivotinje i druge pjesme“, “@ivotinje neke nove”, mada nikada za sebe nije dao re}i da je isklju~ivo dje~iji pjesnik. Znao je kazivati da je jadan pjesnik iz provincije, jer je bio svjestan da je mnogo lak{e stvarati dobra djela i pisati dobre knjige ne-

9. april/travanj 2011.

Pogledi 37

Avdo Mujki}

Pura~i}ko pjesni~ko prolje}e

IVAN KORDI]: Pribli`avanje nas otkriva
“Avdo Mujki} je oko sebe i ina~e svuda {irio istinsku ljubav i ljepotu, {irio je vlastitu ljubav neobi~no ugra|enu u sebe o ~emu mi ne mo`emo ni doku~iti, ali }emo to najbolje shvatiti ~itaju}i njegove stihove. A stihovi su rije~i, ono {to govore njihovi tuma~i od profesora, knji`evnika, prijatelja i svih onih koje se `ele (ili bave) poslom poput mene. Za Avdu }u upotrijebiti jednu rije~: pribli`avanje, a ta rije~ u su{tini otkriva nas same. Su{tina njegove poezije je lako}a stiha, ne{to {to bi svaki pjesnik po`elio imati. To je kod njega i u njemu jednostavno bilo udahnuto”, kazao je Kordi}.

Avdinom poemom Jama otvoren memorijal

[IMO E[I]: Nagrada s pjesnikovim imenom
“Avdo Mujki} nas je sve zadu`io, ali evo, mi mu se vra}amo svake godine, svih dvadeset godina nakon njegove smrti, nastoje}i vratiti sje}anja na dragog druga, prijatelja i nadasve dobrog pjesnika. Avdin Memorijal dvadeset godina poslije? Da, on treba da se jo{ vi{e oboga}uje i oplemenjuje. On se mora trajno uzdignuti i smjestiti u kalendar kulturnih zbivanja u BiH, pa ako ho}ete i u okru`enju. U potrebi da se ovo uradi neophodno bi bilo osnovati pjesni~ku nagradu Avdo Mujki} i to za najbolju neobjavljenu zbirku pjesama u regionu, na podru~ju biv{eg srpskohrvatskog jezika, ne prvu zbirku ve} najbolju zbirku. Nagrada bi trebala biti nov~ana (ne manja od dvije hiljade marakla). Uz to nekako stoji da ide lijepa statua, skulptura, ne{to vezano za ovaj kraj (ili za Avdu) i dobro dizajnirana plaketa. Knjigu koju bi odabrao stru~ni `iri {tampao bi neko od izdava~a. Tako bi u Lukavac dolazili ~lanovi stru~nog `irija, zvu~na imena knji`evnika i pisaca i naravno ljubitelji pisane rije~i i Avdini prijatelji. Ovaj prijedlog je u{ao u zaklju~ke sa okruglog stola i bi}e proslije|en na adresu zvani~nih institucija, prije svega na~elniku op}ine Lukavac. kima u Beogradu, Sarajevu, Tuzli u pore|enju sa anonimnim ili mladim zaljubljenicima pisane rije~i iz na{ih bosanskih mahala u {ta je svrstavao i svojrodniPura~i}. Ipak je znaoustatisvakomepjesniku koji je imao snagu, hrabrost i umije}e da stvara, intelektualno promi{lja i to stavi u korice.

Okrugli stol
Susretom sa glumcemMuharemom Osmi}em prije koji dan u Matuzi}ima, na promociji knjige Mustafe – Mu}e Be{lagi}a “Rat za mali Teheran“, vratila su mi se sje}anja na rahmetli Mujki}a. Prijetoga kod ku}e sam prona{aotonsku kasetu na kojoj sam zabilje`io pri~u u onom autobusu za Neum. Reprodukcija tona i nije naro~ito kvalitetna, jer je pro{lo od tada dvadeset pet godina. Ipak se sve moglo ~uti i razumjeti, pa sam to prenio u elektronsku verziju i proslijedio Osmi}u, koji je taj snimak
Okrugli stol u Lukavcu Pur~a bosanski

PROVINCIJA Znao je kazivati da je jadan pjesnik iz provincije, jer je bio svjestan da je mnogo lak{e stvarati dobra djela i pisati dobre knjige nekima u Beogradu, Sarajevu, Tuzli u pore|enju sa anonimnim ili mladim zaljubljenicima pisane rije~i iz na{ih bosanskih mahala u {ta je svrstavao i svoj rodni Pura~i}. Ipak je znao ustati svakome pjesniku koji je imao snagu, hrabrost i umije}e da stvara, intelektualno promi{lja i to stavi u korice

proslijedioLukav~anima, a oni Avdinoj familiji. Na okruglomstoluposve}enom pjesni~kom stvarala{tvu rahmetli AvdeMujki}a u biblioteci u Lukavcu, njegova supruga Senija-Sena krozsuze mi se zahvalila, kazav{i da joj je to najdra`auspomena. Ina~e zavr{namanifestacija “XX Memorijala Avdo Mujki}”, posve}ena liku i djelu ovog pjesnika, nastavljena je tog ~etvrtka(31. marta na dva-

desetu godi{njicu Avdine prerane smrti) u hoteluLukavac, uz u~e{}e Avdinih ahbaba, pjesnika i knji`evnika, kao {to su bosanskohercegova~ki pjesnici [ime E{i} i Ivan Kordi}, glumacNarodnogpozori{ta iz Tuzle, Muharem Osmi}, kao i gosti iz javnog i kulturnog `ivota Op}ine, koji su u~estvovali i na Okruglomstolu, u JU BibliotekaLukavac.
Miralem Begi}

38 Pogledi

9. april/travanj 2011.

KUTAK ZA P^ELARE Proljetno zbrajanje zime

Spojiti slabe, ali sposobne zajednice
Ovo je mjesec u kojemu p~elari svode zimske ra~une i po~inju zahtjevne proljetne zahvate u p~elinjaku. U ovoj rubrici o tome zeni~ki p~elar Emir Mekani}
art je mjesec u kojem p~elari mogu po~eti zbrajati zimske gubitke na p~elinjaku. Tek sada se vide ukupni rezultati pro{logodi{njeg jesenskog uzimljavanja p~elinjih zajednica. Naravno da za sve gubitke nismo krivi sami, zimskih je gubitaka u p~elarstvu uvijek bilo, no te`nja je svakog educiranog i savjesnog p~elara da te gubitke svede na minimum.

M

Mali gubitak
Prema nekim procjenama do 10% gubitaka je zadovoljavaju}e, dok se sve iznad tog postotka smatra vi{e ili manje neuspjelim prezimljavanjem. Iako su zimski gubici stvarnost i u prirodi zbog globalizacije uvelike prelaze prosje~ne gubitke u p~elinjacima, moje je li~no mi{ljenje da su gubici do 5%, dakle upola manje, zadovoljavaju}i. Do 5% dakle, a sve

^i{}enje i zamjena podnja~a

Pregled ko{nica

iznad mogu}e je sprije~iti radovima na p~elinjaku i svakodnevnim edukovanjem. Najva`niji posao u martu, iako su svi va`ni, jeste pregled stanja prezimljenih zajednica. Tek nakon detaljnog pregleda stanja u

p~eli nja ku mo`emo ka sni je po~eti sa planiranjem sezone koja nas o~ekuje. Taj prvi pregled ne obavljamo za vjetrovita vremena i ne na temperaturama ispod 15-16°C. Prije pregleda svu potrebnu opre-

Emir Mekani}, zeni~ki p~elar

Med, polen i propolis iz Bratunca
Ovaj put vam predstavljamo mla|eg zeni~kog p~elara Emira Mekani}a, koji se p~elarstvom po~eo baviti 2007. godine kupovinom prvih pet dru{tava. Osnovna znanja o p~elarstvu stekao je u P~elarskoj {koli koju organizuje UG “APIZE” Zenica, uz stru~nu literaturu i internet. Aktivan je ~lan udru`enja. Raspola`e ve}im broj ko{nica koje su stacionirane na teritoriji op}ina Mili}i i Bratunac. Raznolikost flore ovog podru~ja je odli~an preduslov za kvalitetan McMed, polen i propolis koji nudi kupcima, prijateljima i rodbini na obostrano zadovoljstvo. McMed je njegov brend, za{titni znak P~elarstva Mekani} na kojeg je veoma ponosan. Ima i svoju web stranicu (medenko.com) kojom promovira p~elarstvo koje mu je hobi, ina~e radi kao nastavnik tehni~kog odgoja u O[ “Edhem Mulabdi}” u Zenici.

Emir Mekani}

mu prethodno pribli`imo ko{nicama koje smo taj dan imali namjeru pregledati. Uostalom sve radove u p~elinjaku uvijek moramo po~injati na takav na~in. To je osnovni na~in da brzo, bez nepotrebnog uznemiravanja i pretjeranog “provjetravanja” zajednice izvr{imo pregled. Slabije zajednice, one koje nemaju zaposjednuto bar 5 ulica p~ela bez razmi{ljanja pripajamo drugim ja~im ili istim takvim zajednicama. Prije pripajanja dakako treba utvrditi da li su obje zajednice zdrave i sposobne za dalje proljetno {irenje i ja~anje. P~elcima koji imaju od 5-8 zaposjednutih ulica prilikom prvog pregleda smanjujemo prostor ko{nice po potrebi. U prevelikom prostoru takve }e zajednice neuspje{no grijati leglo prilikom hladnijih no}i, a poznata je stvar da se p~elinje zajednice ugodnije osje}aju u sku~enijem nego u prevelikom prostoru. Zajednice iznad 8 ili 9 okvira su sposobne za

samostalan napredak i takvim zajednicama ukoliko je potrebno samo dodajemo nove okvire sa satnim osnovama i hrane po potrebi.

Proljetni pregled
U mjesecu martu radimo prvi proljetni pregled svih dru{tava nakon zime, kontroliramo: • uklanjamo ko{nice neuspje{no prezimljenih zajednica, • kontroliramo ja~inu uspje{no prezimljenih p~elinjih zajednica, • kontrola koli~ine hrane svake zajednice, • zdravstveno stanje svake zajednice, • procjena koli~ine legla odnosno matice preko postoje}eg legla, • bilje`i se kvaliteta sa}a u ko{nici, • djelomi~na zamjena starih sa}a satnim osnovama, • djelomi~na zamjena starih sa}a razra|enim satnim osnovama.

Najpo`eljnije destinacije svijeta

[etnja pamu~nom pala~om
Aleta Raji~, animatorica i studentica

Animacija je moja stalna i radosna igra
Emil Zatopek (1922 - 2000)

^e{ka lokomotiva protutnjala u legendu

9. april/travanj 2011.

Pogledi 39

Zavr{eni 26. sarajevski dani mode

Ma{ta i kreativnost dizajnera uz zanosne manekenke

avr{eni su sarajevski dani mode, 26. po redu. Zvani~ni im je naziv bio 26. NIVEA BH FASHION WEEK. Ne{to smo o tome pisali u pro{lom broju priloga, a sada je kazati kako su to bile ~etiri zanimljive ve~eri na kojima su se predstavili doma}i i inozemni dizajneri i ljubitelji mode. Do{li su iz vi{e gradova BiH, ali i Turske, [panije, Gr~ke. Oni su najvi{e tra`ili mogu}nost nastupa na{ih modela na njihovim danima mode, ali i neke kreacije na{ih dizajnera. To }e se nastaviti i na narednim danima mode {to }e biti odr`ani u jo{ nekoliko na{ih gradova. Posebno je bilo zanimljivo pratiti dosege visoke mode Istoka Brati}a, Svjetlane Vukovi} Cece i Edine Osman~evi}, pokazane na jednoj od ve~eri u Domu oru`anih snaga u Sarajevu, gdje je modni vikend odr`avan. Za one koji se bave modom, a i skloni su kupovini najnovijih modnih uradaka bitan podatak je da je nova kolekcija Svjetlane Vukovi} Cece naziva “BEAUTY” ra|ena u dva dijela po 16 haljina… U jednom dijelu su prikazane lepr{ave haljine bogate materijalima, a u drugom je pra}ena linija tijela. Cijela kolekci ja je obo ga}ena ru~no ra|enim perlama, {to daje visoko kvalitetnu notu cijeloj kolekci ji. Ra|ena je u to pli jim i nje`nijim bojama, kao {to su roze, plava, ali nije izostavljena ni moderna smaragdno zelena, pa ni crna… Kolekcija je nasta-

Z

la prvenstveno od inspiracije materijalima slave}i `ensko tijelo, kao jednu savr{enu cjelinu isti~u}i poseban zna~aj ljepote dekoltea, ramena i le|a. Ova kolekcija prikazuje vi{e razli~itih stilova spojenih u jednu cjelinu, {to joj daje posebnu dra` i smisao… Modeli su namijenjeni slobodnoj `eni oslobo|enoj od svih zabluda i predrasuda. Nova kolekcija haute couture Istoka Brati}a nazvana je “Vrtovi mediterana”. Kolekcija je inspirisana francuskom visokom modom YSL-a i Coco Chanel i obiluje rasko{nim bojama, krojevima i novim lookom. Nova kolekcija Edine Osman~evi} spoj je savr{ene klasike i ultramodernog futurizma. Boje prirode prosto o~aravaju, a uz brigu o modnim detaljima svaki model iz onog za dnevni look mo`e

pre}i u savr{enu ve~ernju kombinaciju, {to je potrebno mladoj, urbanoj dami kojoj je Edina i posvetila svoju novu kolekciju. U svakom slu~aju, i pored vidne ekonomske krize, dalo se vidjeti da na{a moda u ovome segmentu ne zaostaje puno za onom u okru`enju, pa i za evropskim trendovima. Uz to, primije}eno je kako je sve vi{e mladih djevojaka koje su zakora~ile u manekenske vode, a neke od njih obe}avaju vrhunske dosege na ovome polju. Druge, ve} afirmirane, sklopile su ugovore s turskim modnim ku}ama o nastupima diljem ove zemlje... Nakon prikazivanja u ostalim bh. gradovima ovaj projekt Stele Zubak-Jovanovi} i ABC Models agencije, te Udruge manekena BiH, mo}i }e kazati vi{e o ovoj manifestaciji... (T. Vuji~i})

Foto: Amer KAJMOVI]

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

9. april/travanj 2011.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Radijacija
Timovi Greenpeacea u Japanu su izvr{ili mjerenja stepena radijacije u gradu Fukushima koji je 60 kilometara udaljen od nuklearne elektrane koja je do`ivjela potpuni kolaps nakon katastrofalnog zemljotresa. Mjerenja u povrtnjacima su pokazala da je stepen radijacije 50 do 6o puta ve}i od dozvoljenog. (Reuters)

Somalijske izbjeglice
Drama somalijskih izbjeglica ne jenjava. Kamp Dagahaley u Dadaabu, u blizini kenijsko - somalske granice do sada je primio vi{e od 330.000 izbjeglica, mada po svojoj infrastrukturi mo`e da primi 90.000. Izbjeglicama, me|u kojima je veliki broj djece, prijete glad, nedostatak pitke vode i bolesti. (Reuters)

Ko{arka{ki urnebes
U SAD-u je zavr{eno takmi~enje univerziteta u ko{arci na kojem su u finalu slavili ko{arka{i univerziteta Connecticut protiv Butler Bulldogsa. Slavlje u Houstonu, gdje je odigran me~, nadma{ilo je i ona iz NBA lige, ~ije se utakmice na taj dan nisu igrale, {to je presedan. (Reuters)

Sojuz
S kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, prema Me|unarodnoj svemirskoj stanici lansiran je ruski svemirski brod Sojuz. U letjelici su se nalazili ameri~ki astronaut Ronald Garan i Rusi Ale-

9. april/travanj 2011.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Podr{ka Japanu
Empire State Building u New Yorku bio je osvijetljen crveno i bijelo na zalasku sunca u znak podr{ke Japanu nakon razornog potresa i cunamija. Empireu su se pridru`ili i drugi znameniti tornjevi kao CN Tower u Torontu, Menara KL u Kuala Lumpuru, N Seoul Tower u Seoulu i mnogi drugi. (Reuters)

Kraljevsko vjen~anje
Ljubitelji britanske kraljevske porodice koji `ele pratiti vjen~anje princa Williama i Kate Middleton mo}i }e uzeti {ator i smjestiti se u kraljevskom kampu. Svi oni koji `ele 29. aprila biti u Londonu povodom kraljevskog vjen~anja, a ne mogu si priu{titi skupe hotele, sada su dobili jeftiniju alternativu za 75 funti po osobi. Ovom doga|aju su se pridru`ile i po{te na Novom Zelandu i {tampale marku sa likovima princa Williama i mlade Kate Middleton. (Reuters)

Obala Slonova~e
U Obali Slonova~e i dalje bjesne bor be izme|u pris ta li ca biv {eg predsjednika Lorana Gbagboa i njegovog rivala Alasana Uatare, koga priznaje me|unarodna zajednica. U sukobima u~estvuju i snage UN-a i Francuske koje su nedavno stigle. Sukob i humanitarna kriza bi se mogli pro{iri na cijelu zapadnu Afriku, a posebno na Liberiju i Burkinu Faso, upozoravaju iz Visokog komesarijata UN-a. (Reuters)

ksandar Samokutjaev i Andrej Bori{enko. Nakon ga{enja ameri~kog projekta svemirskih {atlova, astronauti SAD-a i Rusije }e u svemir i}i isklju~ivo ruskim letjelicama. (Reuters)

42 Oglasi

9. april/travanj 2011.

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

43

Ure|enje enterijera: Izbacite zavjese

NOVOSTI I PREPORUKE

Kon~ane rese postaju hit
Za razliku od klasi~nih, kod ovih zavjesa potrebno je platna koliko je {irok prozor
U posljednjih godinu dana pravi hit su string zavjese, odnosno zavjese na rese. Ukorak ih prate i rolo i panel-zavjese koje odi{u elegancijom i odli~no se uklapaju u svaki prostor. Za razliku od klasi~nih zavjesa koje ste zbog nabiranja uvijek morali da kupite duplo vi{e, kod ovih zavjesa potrebno vam je onoliko platna koliko je {irok prozor. Rolo i panel-zavjese se lako odr`avaju i atraktivne ni zavjese od perli, koje }e posebno do}i do izra`aja ako ih stavite na balkonska vrata. Njima, tako|er, vizuelno mo`ete da razdvojite prostor izme|u, primjera radi, dnevne sobe i trpezarije. Panelzavjese su relativnonove na na{emtr`i{tu, a funkcioni{utako{to se pomo}ukliza~a za koji je pri~vr{}ensvakipanelpomjeraju lijevo ili desno. [to je broj panela kod ovakvih zavje-

Lijek protiv manjih opekotina
Gel od aloja vere sadr`i aktivne sastojke koji poma`u da opekotina br`e zaraste. Kako ga koristiti: Najbolje je da prona|ete cijelu biljku ~iji }ete sok/gel povremeno cijediti. Odlomite krajeve i iscijedite gel koji podsje}a na balzam za kosu. Stavite ga na opekotinu i odmah }ete osjetiti pobolj{anje. Pazite: Aloja nije za oralnu upotrebu. Iako se neki ljudi kunu da ima laksativna svojstva, nemojte je piti. Istina je da se aloja u debelom crijevu pretvara u blagi sapun, pa nakon ~este upotrebe mo`e biti {tetna.

Ubla`ite goru{icu
Soda bikarbona ima alkalna svojstva koja ubla`avaju goru{icu. Kako je koristiti: Pomije{ajte oko pola kafene ka{i~ice sode bikarbone u ~a{i vode, a zatim naiskap popijte. Osjeti}ete olak{anje doslovno za minut. Pazite: Ako osje}ate nelagodnost u stomaku vi{e od dva dana zaredom ili tri puta mjese~no, posjetite ljekara, jer mo`da imate mnogo ozbiljniji problem.

Kafa i zeleni ~aj protiv astme
odli~na su zamjena za venecijanere i roletne. String-zavjese, koje ste nekada mo`da imali priliku vidjeti, sada su se vratile na velika vra ta. Ove za vje se od kon~anih resa dostupne su u {irokom spektru boja, postoje i kombinaciji vi{e boja, a mo`ete ih koristiti u svakoj prostoriji. Ni{ta manje nisu sa ve}i, to je i njihov efekt u ambijentu interesantniji, posebno ako su paneli razli~itih boja. Cijena panel sistema se kre}e zavisno od toga koliko ima kanala. Rolo zavjese su napravljene od kvalitetnog jednobojnog skrin platna, koje ne privla~i pra{inu, pa se samim tim lako odr`ava. Na tr`i{tu mo`ete na}i veliki izbor rolo-sistema. Kofein pove}ava efikasnost tableta protiv glavobolje, pa je ~est sastojak svih analgetika. Kafa mo`e pomo}i kao hitan lijek kod odraslih astmati~ara, jer umanjuje upalu u bronhijalnim putevima. Kako ih koristiti: Preporu~ena koli~ina su tri {olje dnevno. Pazite: Previ{e kafe mo`e izazvati potpuno obrnut efekt, glavobolju. Tako|er, trudnice i dojilje bi trebalo da izbjegavaju ili ograni~e unos kafe jer mo`e izazvati nisku te`inu novoro|en~eta.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

RECEPT DANA

Blagodeti biljnih ulja
Kvalitetna biljna ulja idealna su varijanta za pakovanje kose, jer sadr`e esencijalne masne kiseline i hrane kosu, obla`u}i vlas u za{titni film. Maslinovo ulje, ricinuso vo ulje... hladnocije|ena ulja odli~na su baza za maske napravljene u ku}nim uslovima ako se u njih doda jo{ malo AD kapi kao vita min ski do da tak ili `uman ce. Me|utim, namjenski pravljena ulja za nje gu ko se jo{ su dje lo tvor ni ja, jer sadr`e probrane biljne ekstrakte, koji }e doprinijeti boljoj cirkulaciji, pa tako i boljoj ishrani korijena dlake, i pomo}i bolju regeneraciju. Jedna od blagodeti ulja je i u tome {to ga, osim na krajeve, mo`ete nanijeti i na ko`u glave prijatnom masa`om, koja }e ubrzati cirkulaciju, odstraniti mrtve }elije sa povr{ine ko`e, opustiti nas i nahrani vlasi. Naro~ito je ovakav tretman blagotvoran za suhu kosu, bilo da je rije~ o prirodno suhoj, ili kosi isu{enoj ~estim farbanjem i izbjeljivanjem.

Satovi novijeg dobamena Sofisticirani italijanski stil i savre
tehnologija glavne su odlike satova poznate modne linije, predstavljenih ove godine na svjetskim izlo`bama. Izlo`eni modeli potvr|uju rije{enost dizajnera da se vrate tradicionalnoj izradi satova na mehani~ki pogon, ali i da zadr`e korak sa trendom, ponudiv{i primjerke u najnovijim modnim nijansama. Najnoviji modeli satova poznate {vajcarske firme, osim ku}i{ta izra|enog od kvalitetnih materijala i maksimalne za{tite, karakteri{e specijalni hronografski alarm, koji pokazuje vrijeme, mjeri vremenske intervale i simultano podsje}a vlasni ka na even tu al ni sastanak vibriranjem. Dvostruko ku}i{te opruga garantuje samostalnost sata, hronografa i alarma.

Pariska torta
Potrebno:
5 bjelanaca 140 gr olju{tenih badema 140 gr {e}era 120 gr kandiranog vo}a 3 oblande (okrugle) za fil: 5 `umanaca 4 cijela jajeta 2 {tangle ~okolade 140 gr {e}era 100 gr lje{nika 150 gr putera

Priprema:
Umutite ~vrst snijeg od 5 bjelanaca, zatim dodajte {e}er pa mutite dok se {e}er ne otopi. Umutite mljeveni badem, i kandireno vo}e isje~eno na sitne kockice. U svaki kalup (podmazan puterom) stavite po jednu oblandu. Svaku oblandu prema`ite jednom tre}inom spremljene mase. Sva tri kalupa stavite u rernu koju ste zagrijali na 200 stepeni. Zatim smanjite temperaturu na 180 stepeni i kore su{ite jedan sat. U me|uvremenu napravite krem. U odgovaraju}oj posudi umutite preostala `umanca, 4 cijela jajeta, 2 {tangle nastrugane ~okolade, 140 gr {e}era, pa kuhajte na pari dok se fil ne zgusne. Gotov fil sklonite sa pare, a kada se ohladi, dodajte mu 150 gr pjenasto umu}enog putera, dobro izmiksajte da se masa ujedna~i, i na kraju u nju umutite samljeveni lje{nik. Kore filujte ovim filom, sa gornje bijele strane, i sla`ite ih jednu na drugu. Ostavite dovoljno fila da njime mo`ete premazati cijelu tortu.

44

FELJTON

ponedjeljak, 10.9. april 2011. godine subota, januar

OSLOBO\ENJE

Pla~i, voljena zemljo (8)

Napredovanje u slu`bi
Napokon i ja imam nekoga svoga! To je bio, dodu{e, daljnji na{ ro|ak Franjo Pavli}. Pozvao me da do|em k njima na ru~ak u nedjelju u Bogovi}evu 2, na drugom katu. Imao je dvije k}eri i dva sina, Ljubu i Josipa. Ljubo je bio godinu stariji od mene, pa smo se po~eli dru`iti
Pi{e: Petar JOZELI]

^uvarski sam posao radio savjesno. Kamilo Ferus je bio sekretar u tvornici. Sje}am se da mu je i `ena radila u upravi. Njemu bih predavao pismene i usmene raporte, {to se doga|alo preko no}i. Nakon kra}eg vremena po~eo sam sve ~e{}e raditi i danju, a onda su me jednostavno prebacili u dnevnu smjenu. Nakon izvjesnog vremena sekretar mi je predlo`io: „Ti izvrsno pi{e{, a vidim da ima{ i neke knjige i da stalno ~ita{. Kako bi bilo da - mi trebamo nekoga - radi{ poenterski posao? To bi ti bilo i mnogo bolje. Imao bi i ve}u pla}u.“

Poznanstvo s ro|akom
Pogledao sam ga i odgovorio: „Gospodine, ja sam u Lu~icama, gdje sam radio, bio poenter i normirac, tako da sam taj posao ve} radio.“ Brzo smo se dogovorili i ja sam po~eo raditi kao normirac.

Jednom, nave~er, po{ao sam kupiti novine, ali kako sam bio gladan, uputih se preko mosta (tada je bio nadvo`njak iz Trnja do Po{te 2) na Glavni kolodvor, jer su kiosci ve} bili zatvoreni. Svratio sam u restauraciju, naru~io jelo, a na stol sam stavio Oslobo|enje, koje sam usput kupio. Konobar mi je donio jelo i pitao me: „[ta, ti ~ita{ Oslobo|enje? [ta si ti? Bosanac?“ „Da, ja sam Bosanac.“ „Pa, odakle si?“ „Iz O}evije.“ „Pa, boga ti tvoga, iz O}evije! A ~iji si?“ „Sin Ante i Kate Jozeli}a.“ „Boga ti tvoga, mi smo ro|aci! Ja sam iz Rado{evi}a.“ Napokon i ja imam nekoga svoga! To je bio, dodu{e, daljnji na{ ro|ak, Franjo Pavli}. Pozvao me da do|em k njima na ru~ak u nedjelju u Bogovi}evu 2, na drugom katu. Imao je dvije k}eri i dva sina, Ljubu i Josipa. Ljubo je bio godinu dana stari-

@ivotni putevi su ~esto nepredvidivi. Prije samo pola godine, primjerice, ni u snu ne bih pomislio kako bih danima mogao ostajati uz tekst, s kojim sam se dru`io ~itavih desetak dana. A dogodilo se. Negdje pred po~etak ljeta, naime, u glavnom gradu Hrvatske sam se, i to stjecajem okolnosti, dru`io s Petrom Jozeli}em. Nije to, dakako, pretjerano dugo trajalo. No, i toliko je bilo dovoljno da me ovaj gospodin ljudski osvoji - neposredno{}u, iskreno{}u, obi~nom ljudskom toplinom. Ali i, treba biti po{ten, naracijom koja je nesvakida{nja i koja tjera na pitanje zar ljudi poput njega, unato~ svemu {to se posljednjih dvadesetak godina doga|alo a doga|aji su mahom negativno nabijeni – jo{ uvijek ima, ka`e, izme|u ostalog, u predgovoru knjige „Pla~i, voljena zemljo“ prof. dr. Slavo Kuki}. Autor je ro|en u O}eviji (na sredini puta izme|u Vare{a i Olova) 1932. godine, a detalje ove uzbudljive autobiografske knjige, ~ije }e dijelove feljtonizirati Oslobo|enje, mo`ete pro~itati u izdanju sarajevske ku}e Rabic. ji od mene, pa smo se po~eli dru`iti. Jednom me upita: „^uj, mo`e{ li ti mene zaposliti u toj tvojoj tvornici gdje radi{, jer ja nemam posla?“ Rekao sam: „Dobro, pitat }u, ako ho}e{ raditi. Ali, mora{ raditi na stroju, u bakelitnom odjelu, tu bih ti mogao na}i posao, ali mora{ biti pravi, da me ne obruka{. Mora{ raditi ~estito. Ovo {to sam vidio ~ini se da ti nema{ ba{ nekih radnih navika.“

On je, naime, imao bo`ji dar za elektroniku i popravljao je radio-aparate. ^itao je u novinama kome treba popraviti radio-aparat, pa bi oti{ao i popravio. Me|utim, htio je raditi neki stalni posao. Zamolio sam sekretara Ferusa Kamila za pomo}, a on mi odgovorio: „Ako je tvoj ro|ak, onda mislim da nije lo{, pa }emo ga uzeti. Neka do|e sutra.“ I tako je moj Ljubo po~eo raditi. Radio je dva mjeseca i bio je odli~an. A potom mi je rekao: „Zna{ {to, rode moj, ja ti to vi{e ne}u raditi. To je za mene predosadno. Predla`em da nas dva pobjegnemo.“ „Kuda da pobjegnemo? - pitam ja. „Pa da pobjegnemo iz Jugoslavije, da idemo u Australiju. To je obe}ana zemlja, i da nas dvojica zapo~nemo novi `ivot.“ Pogledao sam ga i rekao: „Zna{ {to je: ja ti nisam vi~an avanturama i ja to ni slu~ajno ne mogu ~initi. Ja to ni ne `elim. A ti, kako ho}e{, samo mora{ biti ja-

Stola~ki {ereti (10)

Zgazit }e nas voz!
Film po~inje i na ekranu se najprije pokazuje jedna crna ta~ka, koja sve br`e raste i najedanput posjetioci prepoznaju da im u susret dolazi voz }iro. Kako se iz daljine voz pribli`avao, kod Efendije i Gare strah je sve vi{e rastao
Pi{e: Mehmed [ATOR

Svaki kvart u Stocu ima po jednog ~ovjeka koji je zapa`en po {ali, humoru i drugim cakama s kojim se isti~e nad ostalim susjedima. To je na Piti}a brijegu bio Omerica Buzaljko, na Luci Ismet Sefo Isa, Podgradom Aziz - Zizo Selimovi}, u ~ar{iji Bim-ba{a i Hasaga, u Uzunovi}ima Smajo Red`i}, na ]upriji Rezalija Brki} te grupa oko Muje Puzi}a. U Kukavcu, prijatnom naselju iznad Provalija, to je zasigurno Rasim Hara~i} zvani Efendija, od ranog djetinjstva sklon stvaranju prijatne atmosfere, u kojoj dominiraju smijeh, vedro raspolo`enje i {ale na svoj i na tu|i ra~un. Rasim Hara~i}, sin Adema, ro|en je 1937. godine u Stocu. U ranom djetinjstvu dobio je nadimak Efendija jer je volio kad se okupe njegovi vr{njaci glumiti starije ljude, naro~ito hod`u s ahmedijom. „D`amija“ se ovim mali{anima nalazila pod pe}inom u Provalijama, jer tada je vodostaj

Bregave najmanji, a unutar pe}ina mnogo prostora za igru, pa i za „molitvu“ Rasim je radio preko 30 . godina u Autotransportnom preduze}u Napredak kao kondukter. Ovo zanimanje mu je omogu}ilo da svakodnevno komunicira s ve}im brojem ljudi, da upoznaje njihov mentalitet, njihove dobre i lo{e strane, temperament. ^esto je svojim {alama i dosjetkama smirivao „zara}ene“ strane u gu`vama pred autobusima, unose}i optimizam i vedro raspolo`enje. I nikad se nije desilo da neko od putnika istog dana ne stigne na ciljano odredi{te. Danas je penzioner, sretan me|u svojim unu~i}ima. Bio je dugogodi{nji centarhalf i kapiten stola~ke Iskre.

amblem Stoca. Rado ih se sje}am, posebno Harana. U svojih skoro 67 godina po{tenijeg ~ovjeka, pregaoca i dobro~initelja jo{ nisam sreo. Mnogo je dobra u~inio Sto~anima, naro~ito onima koji su se u gladna vremena {kolovali u Mostaru i Sarajevu. Nikad se nije desilo da u~eniku i studentu ne preda paket s pitom „krtola~om“ , ne podigne rje{enje o penziji u socijalnom, kupi potrep{tine u Mostaru. Sto mu puta nazovimo rahmet.

Evo ti za kafu
Bio sam kondukter na autobusu preko 30 godina. Upoznao sam na desetine hiljada ljudi raznih }udi, mentaliteta i temperamenta. Ali, po odlasku u penziju, nije bilo putnika s kojim sam ostao u zavadi. Najte`e je u septembru, kada sazriju smokve i gro`|e. Tada rodbina iz Borojevi}a, Pje{evca i Crni}a {alje svojim ro|acima u Mostar, Konjic ili Sarajevo najljep{e vo}e hercegova~kih predjela. Rodbi-

Svi pomrije{e, Efendija osta
Efendija je dugo radio s Rezalijom Brki}em, Haranom i Vasikom Vukosavom u preduze}u Napredak, a bio je u dobrimodnosima i sa Smajom Red`i}em, Bimba{om, Hasagom, Kemom Red`i}em, Omericom Buzaljkom, Mujom Puzi}em, Avdom i Muratom Ba{i}em. - Moj prijatelju - rezignirano po~e pri~u Efendija u ba{~i Avdice Elezovi}a iznad Provalija, jednom od prelijepih mjesta u Stocu. - Svi oni odo{e na onaj svijet, Efendija osta, neka im da Bog veliki D`ennet i rahmet. Bili su

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

FELJTON

45

1336. francuski knji`evnik soa ble, jedna od na tijih li~nosti francus re 1553.Umrojistaknugantua i PantaFranel“keRanesanse. Njegov satiri~ni roman “Gar gru ubraja se
me|u najzna~ajnija renesansna djela. organon“, “Nova atlantida“, “Eseji ili savjeti eti~ki i politi~ki“).

NA DANA[NJI DAN

Ro|en Timur Lenk Tamerlan, tatarski emir, jedan od najve}ih tatarskih vojskovo|a.

gles dr`avnik i pisac sis Bekon. U vrijeme vla vi kralja D`ejmsa I Stjuar bio 1626.Umro endodakine(“Unapre|enjeFrenuke“,ta“Novije lord kancelar od 1618. 1621. na [arl Bodler

1683.

Francuski istra`iva~ Rober Kavalije de la Sal proglasio dio teritorije u Americi francuskim posjedom i nazvao je Luizijana, u ~ast kralja Luja XIV.

vojska vla Ticano bunu, nak sremskih se koji aprila pod 1807.Austrijskamovi}a ljasaka,na.daUlajepopo~eovu3.u~estvoustalovo|stvom Teodora Avra Tica buni je va 15.000 seljaka iz 45 sela. Tican je uhva}en i pogubljen krajem 1807. godine. Zavr{en ~e rogodi{nji u nakon {to se federalnih snaga Ro1865.komandantutvogenejeral kongra|anski rattu.SAD-u, bert Li predao armi Unije Julisizu Gran U ratu je poginulo vi{e od 600.000 ljudi. li tani i potpi o zavi ti jama (Taj 1906.Veneka BrisnosjaSiFrancuskaland). sale konvenciju Hugo fner, ri~ki pu cis iz maga boj, je krenuo u bru 1926.neRo|enzina PlejHelinkojiameponagomblinadeta,cemdava~ 1953. sa tada poznatom Mer Monro naslovnoj strani. skoj, reformi Ke pres bude gija. 1928.U Turtao danakondr`avna relimala Ataturka, islam tru Drugom skom ra 1940.Njema~kesvjetpe napaletu.Dansku i Norve{ku u Je ci napa arapski grad Deir sin na podru~ju na{ 1948.prisivrejniska milidajatenjeglaIzraela. Ubijeno 100JaArapa, a ostali su lje da napus grad. ame kta Frenk je od tvo ca moderne funkci ne hite re. 1959.Umrotrirabiori~kimiarrahinitebeton.onalLojdarRajt,ktudanPrvi je u SAD-u upo je ar Projektovao je Gu genhajmov muzej u Njujorku i hotel Imperijal u Tokiju. Fran so “Konkord“ obavio prvi od Bris la do Fer1969.koj. cusko-britanskijesuperlet, ni~ni putotni~ki avion forda u Engles di Pa po re tri ji tnih za bljeni 1974.Inpaja, jacikisratan i Banroglade{ka. tpisali sporazum o tija [panije lega vana je 1977.Komunisti~ka parbrane djelovanjalizovrijeme nakon 38 godina za u Frankovog re`ima.

1821. U Parizu ro|en jedan od najve}ih francuskih pjesnika 19. vijeka [arl Bodler. Njegovu zbirku pjesama “Cvije}e zla” mnogi knji`evni kriti~ari smatraju najve}im lirskim djelom 19. vijeka.

Autor u kova~nici Majdan u O~eviji 1992. godine

ko oprezan. To je tu|i svijet, a tko zna kako }e{ pro}i na granici. Ja ti u svakom slu~aju `elim sre}u.“ A on ka`e: „Evo, dobio sam pla}u. Ja sam odradio svoje. Uzmi moju radnu knji`icu i daj mojim roditeljima. Nemoj im ni{ta re}i. Ja odoh i javit }u ti se, ako Bog da. Nemoj ni{ta re}i roditeljima, samo im predaj knji`icu i ka`i da ja ne dolazim na posao. A ja }u nekako poku{ati da ti se javim.“ „Dobro, rode moj, ja ti `elim sre}u, neka te ~uva dobri Bog i pazi na sebe!“

Tako je moj Ljubo oti{ao. U tvornici imao sam svoju kancelariju, dolje, u sklopu pogona. Nagli} je bio {ef pogona. Bio je to izuzetno korektan ~ovjek. Generalni direktor je bio Nuji}. I on je bio izuzetno dobar ~ovjek.

Novi direktor
Najedanput je do{lo do promjene. ^uo sa da je do{ao novi direktor, koji je prije bio direktor „Rade Kon~ara“ i da se zove Josip Vrbka. Jasno, ja sam za te novosti saznao nakon izvjesnog vremena. I to ovako. Imali smo u tvornici pauzu

izme|u 10 i 10.30. Obi~no bih najprije ne{to pojeo na brzinu, a onda bih dignuo noge na stol i ~itao novine. Iznenada netko je u{ao u sobicu, a nije ni pokucao, niti pozdravio. Ja pogledam i spustim noge dolje, a posjetilac }e: „Noge gore, kao Amerikanac, je l’ se tako sjedi?“ „Dobar dan, tko ste Vi da me to pitate?“ „Ja sam tvoj novi direktor.“ „Odli~no. Ali, trebali ste pokucati i re}i dobar dan“ ka`em, , na {to se on pokupio i oti{ao.
(Sutra: Pomoglo mi {to sam hajdukovac)

Kja{if Smajlovi}

Dragi ~itaoci, podstaknut va{om podr{kom na promociji knjige „Omerica Brica“ u maju 2005. godine i mojim obe}anjem da }emo se ubrzo sresti na promociji druge knjige, koja je, u neku ruku, nastavak knjige „Omerica Brica“ a ko, ja nosi naziv „Stola~ki {ereti“ te dr`e}i se obe}anja da dug , (obe}anje) nije ni~iji brat, pred vama je nova knjiga, zbirka humoreski ~iji su autori Sto~ani. Ve}ine njih, na`alost, vi{e nema, ali ova knjiga ima zadatak da, kroz humoreske, {ale i dosko~ice, osvje`i te likove, podsjeti na njihove uzre~ice, dogodov{tine i anegdote, tako da ~itaoci ponovo imaju pred sobom te drage prijatelje, sugra|ane i ahbabe, napisao je u predgovoru autor knjige, koju su 2007. godine izdali Dru{tvo pisaca BiH, Podru`nica HNK Mostar i Edicija Rondo. Mehmed [ator ro|en je 1940. godine u Lokvama kod Stoca, Pravni fakultet zavr{io je u Sarajevu, slu`bovao u Stocu, Mostaru i Sarajevu, 2003. izabran je za sudiju Suda BiH, bavio se advokaturom, novinarstvom (Radio Sarajevo, Oslobo|enje, Borba, Sloboda, Sportske novosti, Sport). Ranije je objavio dvije knjige: „Omerica Brica“ i „Sudija, advokat, sudija“ Trenutno je penzioner i `ivi u Mostaru. . na do~ekuje poklone na autobuskoj stanici u Mostaru. Samo me je u karijeri pre{la jedna Borov~anka. Po{la sa dva velika drvena sanduka u Mostar. Bilo preko 60 kila gro`|a. Ja joj ka`em, gdje }u smjestiti toliko robe, mo`e me uhvatiti revizor, a ona mi ka`e: - Stavi sepete negdje kako zna{ i umije{, a ja }u ti u Mostaru dati ne{to za kafe. Ja joj uzmem robu i istovarim pred Narodnim pozori{tem u Mostaru. Tada mi Borov~anka turi ne{to u mali d`ep kaputa. - Eto, hvala ti Efendija, ovo neka ima{ za kafu. Ja, uz put do autobuske stanice, otvorim onaj papiri}, kada tamo dvije kocke {e}era, valjda da se na|e za kafe.

po~inje i na ekranu se najprije pokazuje jedna crna ta~ka, koja sve br`e raste i najedanput posjetioci prepoznaju da im u susret dolazi voz }iro. Kako se iz daljine voz pribli`avao, kod Efendije i Gare strah je sve vi{e rastao. Kad se voz sasvim pribli`io, Efendija zgrabi Garu za rame, pa povika: - Izlazi Garo, ovo ~udo }e nas satrti! - pa istr~a{e iz kinosale. Ostali u~esnici se grohotom nasmija{e. Tek po obja{njenju u~itelja Ragiba Hrle da je to samo film i da za njih nema opasnosti, Efendija i Garo su se vratili u kino-salu.

1988.Li Peng imenovan za premijera Kine. 40 go na ne rima u pobi Ma|arski mokrat 1990.Poslije Ma|ardiskojvladajevidiokomunista,dena izbo-ski forum. 1991.Gruzija proglasila nezavisnost od SSSR-a. je}e si nosti UN-a do jelo odluku slanju 1.440 padnika mi vnih za nad 1991.Vigraniprigurpovla~enjaroamenisnagasnaga izogledanje ira~ko-kuvajtske ce i ri~kih ju`nog
Iraka. ru sje Alberto ri osvo dru petogodi{ man na prvim 1995.Pejioanskigipredmadniknjiruu oddatFud`imodine. mirnim predsjedni~kim izbori u Pe 1980. go Peruanski Vrhovni sud u januaru 2010. potvrio je 25-godi{nju kaznu zatvora biv{em predsjedniku zbog toga {to su njegovi odredi smrti ubili 25 ljudi, kao i zbog otmica poslovnih ljudi i novinara za vreme njegovog predsednikovanja od 1990. do 2000. godine. ni~noj do~a ka udij bi po nulo je 119 ka 1998.U paskoj Arajurjinjavigiislamskih hovjernisniiz viu{eSazemalja. njeni vojnici aero u ja pred ra ma Ba ina ru. 1999.Pobusjednika NigenaIbrahidromu reaNiMamejusaubili Pod sna`nim kom el iz dva ska a sukobi nastav ni 2002.kampupalestinpritisgrada,SAD-a Izrasuli.se povuljekao u izbjegli~kom u D`eninu, na Zapadnoj Oba

Buna u ku}i
Na autobuskoj stanici u Mostaruvelikagu`vapredstola~kim autobusom. Mjesta u autobusu je mnogo manje nego prido{lih putnika. Efendiju zovu sa svih strana, tra`e mu autobuskukartu. Me|unjima je najgrlatiji jedan suhonjavi mladi} {picastih brkova. - Efendija, daj mi jednu kartu do Bune - zavapi mladi}. - Kad }e{ do Bune, evo ti karta, da se rije{im i te Bune. Buna mi je uvijek u ku}i, re~e Efendija, a ostali putnici podigo{e jo{ ve}u graju.
(Sutra: Ne}e knjigu, ho}e vo}e)

1992. Na udaru paravojski bosanskih Srba i biv{e JNA na{ao se i Zvornik. Po{to legalne vlasti ove op{tine nisu prihvatile ultimatum o predaji, po~eli su `estoki artiljerijski napadi, a nedugo zatim srpski teritorijalci, pod kontrolom SDS-a, potpomognuti paravojnim formacijama iz Srbije, pod vodstvom @eljka Ra`natovi}a Arkana, u{li su u grad. Stanovni{tvo Zvornika potra`ilo je spas iza zidina starih kula, a oni kojima to nije uspjelo bili su izlo`eni teroru i ubijanju. Jedna od prvih `rtava bio je novinar Oslobo|enja Kja{if Smajlovi}, kojeg su arkanovci ubili u dopisni{tvu lista u Zvorniku.

Prvi put u kinu
Poslije Drugog svjetskog rata Efendija je po{ao u osnovnu {kolu. Najbolji mu je drug bio Garo Mrgan. Sjedili su skupa u klupi. Jednog dana odlu~ili su svoje |ake povesti u kino, na prvu filmsku predstavu u Stocu. U kino-sali se smjestilo preko 200 u~enika. Efendija i Garo zauze{e stolice u prvom redu sale (valjda da bolje vide film i ~uju razgovor glumaca). Film

Sali Beri{a

2003. tanski i la Par Bouls vjen~ali se Gildholu u Vindzoru. 2005.Brinasljesuprincu^arlsskeKamine sklaker ciOvonije prvi put da jedan dnik britan kru pa vil

Ameri~ke snage u{le u centar Bagdada i preuzele kontrolu nad glavnim gradom Iraka.

brak. Kamila je udajom postala njeno viso~anstvo vojvotkinja od Kornvola.

1992. Sali Beri{a izabran za prvog nekomunisti~kog predsjednika Albanije poslije Drugog svjetskog rata.

46
Premijer liga BiH uta pob ner

SPORT
por 20. kolo d:p-g bod

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA

Fudbaleri Sarajeva gostuju u Banjoj Luci

1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Rudar 5. Olimpic 6. Travnik 7. Slavija 8. ^elik 9. [iroki Brijeg 10. Sloboda 11. Zvijezda 12. Zrinjski 13. Leotar 14. Vele` 15. Budu}nost 16. Drina

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

13 12 10 8 9 9 9 8 9 8 6 8 7 7 4 5

5 2 5 7 3 2 2 4 1 4 6 1 3 2 5 2

2 6 5 5 8 9 9 8 10 8 8 11 10 11 11 13

25:9 35:15 30:19 23:21 20:23 30:27 29:31 21:19 37:37 17:18 23:23 24:28 19:29 21:31 16:26 16:30

44 38 35 31 30 29 29 28 28 28 27 25 24 23 17 17

Kolektivnom igrom
do povoljnog rezultata
Mada smo oslabljeni bez nekoliko prvotimaca, to je istovremeno prilika za mla|e igra~e da poka`u da vrijede, rekao je golman Dino Hamzi}
Sarajevo }e oslabljeno neigranjem velikog broja prvotimaca poku{ati parirati lideru premijerliga{kog takmi~enja Borcu u ve~era{njem derbiju 21. kola. [ef stru~nog {taba bordo sastava Mirza Vare{anovi} ne mo`e ra~unati na Brani sla va Ar se ni je vi}a, Hil mu Gu ti}a, Vu~inu [}epanovi}a, D`enaldina Hamzagi}a i Adisa Jahovi}a zbog suspenzije, Alena Avdi}a i Ajdina Nuhi}a (nemaju pravo nastupa zbog isklju~enja u me~evima sa Zrinjskim i Budu}nosti), te Damira Had`i}a (povreda). Stru~ni {tab tima sa Ko{eva je u najte`oj poziciji ove sezone uo~i duela sa ekipom iz Banje Luke jer se suo~io sa brojnim problemima. O~ekuje se da u po~etnoj formaciji na mjestu stopera zaigra Amer Dupovac, dok }e u veznu liniju biti prekomandovan Veldin Muharemovi}. Prvom timu priklju~en je i junior Ernest [krijelj, koji nastupa na stoperskoj poziciji. „Ovo je mo`da presudna utakmica za obje ekipe. Mislim da bismo uz veliku `elju i ako nam sportska sre}a bude malo naklonjena mogli pobijediti Borac. Mada smo oslabljeni bez nekoliko prvotimaca, to je istovremeno prilika za mla|e igra~e da poka`u da vrijede i da su s pravom potpisali ugovore sa Sarajevom. Sportska javnost u na{oj zemlji ima}e priliku da posmatra ovaj susret putem televizijskog prenosa“ rekao je golman Dino , Hamzi}. U jesenjoj polusezoni Sarajevo je po-

SUBOTA, 16 SATI TREBINJE: Leotar - Sloboda (Sudije: Zrili}, Bakovi}, ^ule) TRAVNIK: Travnik - Drina (Begovi}, Topi}, Tomas) GRADA^AC: Zvijezda - Vele` (Jakupovi}, Dra{kovi}, Pro{i}) PRIJEDOR: Rudar - Slavija (Pilav, Turudi}, Mavrak) BANOVI]I: Budu}nost - Zrinjski (Valji}, Kne`evi}, Bandi}) SUBOTA, 19.30 SATI BANJA LUKA: Borac - Sarajevo (@ivkovi}, Alispahi}, Peri}) NEDJELJA, 16 SATI SARAJEVO: Olimpic - ^elik (Arnautovi}, For to, Smaji}) NEDJELJA, 19.30 SATI SARAJEVO: @eljezni~ar - [iroki Brijeg (Paji}, Su~i}, Be~irovi})

Opravdati povjerenje stru~nog {taba: Dino Hamzi}

Me|unarodni nogomet
NJEMA^KA Bundesliga

Subota: Schalke - Wolfsburg (15.30), Hamburg - Borussia (D) (15.30), Freiburg - Hoffenheim (15.30), Hannover - Mainz (15.30), Nürnberg - Bayern (15.30), Stuttgart - K’lautern (18.30). Nedjelja: Borussia (M) - Köln (15.30), Bayer - St. Pauli (17.30).
ENGLESKA Premiership

ra`eno od Borca sa 0:1 na na{em najve}em stadionu poslije ~ega je banjalu~ki tim preuzeo vode}u poziciju na tabeli Premijer lige. „O~ito da je Borac dobio krila pobjedom nad nama. Banjalu~ani dobro stoje na terenu. Iskusna su ekipa i pokazali su kvalitet cijelim tokom prvenstva.“ Nakon {to je Hamzi} bio na klupi u tri susreta proljetnog dijela prvenstva protiv Slavije, Slobode i Zrinjskog, vratio se na gol u me~u sa Budu}nosti, koji je zavr{en pobjedom premijerliga{a sa Ko{eva rezultatom 2:0.

„Slabije sam radio na treninzima {to se odrazilo na formu. Sada sam poja~ao intenzitet rada i da}u sve od sebe kako ne bih iznevjerio povjerenje trenera.“ Hamzi} se nada da }e Sarajevo imati podr{ku navija~a u Banjoj Luci. „Trebamo odigrati kolektivno i tada se mo`emo nadati pozitivnom ishodu“ ka, zao je Hamzi}. Vjerovatan sastav: Hamzi}, ^omor, Belo{evi}, Torlak, Dupovac, K. Hand`i}, Mu ha re mo vi}, Pe hli}, Ko ja {e vi}, H. Hand`i} (A. Hand`i}), Obu}a.
Z. RA[IDOVI]

Subota: W’hampton - Everton (13.45), Blackburn - Birmingham (16), Bolton West Ham (16), Chelsea - Wigan (16), Man. United - Fulham (16), Sunderland - WBA (16), Tottenham - Stoke (16). Nedjelja: Blackpool - Arsenal (14.30), Aston Villa - Newcastle (17). Ponedjeljak: Liverpool - Man. City (21).
ITALIJA Serie A

Vrijeme je da napada~i prorade
Snaga Borca je u kolektivu, ali i u izuzetnim pojedincima koji mogu rije{iti me~ kada imaju svoj dan, izjavio je {ef stru~nog {taba Vlado Jagodi}
[ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi} raspolaga}e kompletnim igra~kim kadrom u me~u protiv Sarajeva. Prema Jagodi}evim rije~ima, ~injenice da je njegova ekipa prva na tabeli i da nema problema sa povredama i kartonima igra~a, kao i to {to su Banjalu~ani doma}in u ve~era{njem dulelu, stavlja ih u ulogu favorita protiv tima sa Ko{eva. „Imamo bolju situaciju u igra~kom kadru u odnosu na su sret sa Sla vi jom. Do~ekujemo kompletni Sarajevo, koje }e biti oslabljeno bez su spen do va nih igra~a koji su bili standardni u ranijim me~evima. Me|utim, bez obzira na to ko }e igrati, Sarajevo je kvalitetna ekipa i uvijek je dobro igralo u Banjoj Luci. Razmi{ljamo o na{oj igri i `elimo pobjedu“, rekao je Jagodi}. Strateg Borca o~ekuje da }e stadion u Banjoj Luci biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da }e me~ sa Sarajevom biti istinski derbi. „Vrijeme i teren bi}e idealni za igru. Mada }e utakmica biti preno{ena na televizijskim ekranima, nadam se punim tribinama i pravoj sportskoj atmosferi. Nisam zadovoljan realizacijom u pojedinim susretima proljetnog dijela prvenstva. Protiv Slavije smo proma{ili tri~etiri zicera, a u duelu sa ^elikom jo{ vi{e povoljnih {ansi. Krajnje je vrijeme da napada~i prorade i za to im nema bolje prilike od me~a protiv Sarajeva.“ Jagodi} je istakao da za mjesta u {picu konkuri{u Stevo Nikoli}, Rade Veljovi}, Du{ko Staji} i Nemanja Vidakovi}. „Najve}a dilema u izboru prvih jedanaest su napada~i jer oni dosad nisu pokazali ono {ta se od njih o~ekuje. U 19 utakmica u kojima sam predvodio Borac primili smo {est golova {to je kuriozitet. Jedino smo pora`eni od Leotara, a u toj utakmici smo vodili kao i u svim ostalim u kojima sam bio na klupi. Kako prvenstvo odmi~e, igramo sve bolje, stvaramo puno {ansi i jo{ samo da pobolj{amo realizaciju. Snaga Borca je u kolektivu, ali i u izuzetnim pojedincima koji mogu rije{iti me~ kada imaju svoj dan“, izjavio je Jagodi}. Vjerovatan sastav: Avduki}, Stupar, Staki}, ]ori}, @ari}, Raspudi}, Maleti}, Miki}, Kruni}, Nikoli}, Staji}.
Z. R.

Borac kompletan u me~u protiv Sarajeva

Travnik pred Drinu

Veziri ve} upisali bodove?!

Subota: Inter - Chievo (18), Udinese Roma (20.45). Nedjelja: Juventus - Genoa (12.30), Lazio - Parma (15), Cagliari - Brescia (15), Bologna - Napoli (15), Palermo - Cesena (15), Bari - Catania (15), Sampdoria - Lecce (15), Fiorentina - Milan (20.45).
[PANIJA Primera

Subota: Bilbao - Real (18), Barcelona - Almeria (20), Mallorca - Sevilla (22). Nedjelja: Sporting - Osasuna (17), Hercules - Espanyol (17), Racing - Levante (17), Malaga - Deportivo (17), Atletico - Sociedad (19), Valencia - Villarreal (21). Ponedjeljak: Zaragoza - Getafe (21).
FRANCUSKA Le Championnat

Subota: Auxerre - St. Etienne (19), Bordeaux - Arles (19), Cean - PSG (19), Lorient - Sochaux (19), Valenciennes Nancy (19), Monaco - Lille (19), Brest Rennes (21). Nedjelja: Marseille - Toulouse (17), Montpellier - Nice (17), Lyon - Lens (21).

Nakon poraza od [irokog Travnik na Piroti do~ekuje u subotu Drinu iz Zvornika. Mnogi u Travniku ve} su upisali nova tri boda iako utakmica nije ni po~ela. “Svjestan sam na{e uloge favorita u ovom me~u, ali to je ujedno uteg koji ~esto zna biti prete`ak. Drina je sigurno zaslu`ila vi{e bodova na svom kontu i nas ne}e zavarati njena pozicija na tabeli. Samo maksimalno odgovornom igrom mo`emo do}i do pobjede“, rekao je tre ner Tra vni ka Ned`ad Selimovi}. Kako su se na prijateljskom dvoboju protiv Vla{i}a povrijedili Pranjkovi} i Grabus njihov nastup je pod znakom pitanja. Vjerovatni sastav: Adilovi}, Terzi}, E. Varupa, Helvi da, Ri bi}, Za ta gi}, Sa raj~i}, [iljak, Faji}, ^uri}, Popovi}. ENI news

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Slavija gostuje u Prijedoru

Idemo se
nadigravati
Rudar je hit prolje}a i bi}e veoma te{ko do}i do povoljnog rezultata. Igramo bez pritiska i vjerujem u ovu ekipu, rekao je trener Lukavi~ana Dragan Bjelica
Nakon remija u pro{lom kolu na doma}em terenu protiv lidera prvenstva, ekipa Slavije danas gostuje kod prijedorskog Rudara, gdje }e poku{ati napraviti pozitivan rezultat. Da je prednjimaizuzetnote`akzadatak, svjestan je i trener Lukavi~ana Dragan Bjelica, ali vjeruje da njegovi izabranici mogu do}i do bod(ova). ‘’Mi smo protiv Borca na doma}em terenu izgubili dva boda, ali nismo nezadovoljni s obzirom na to kako su se odvijale stvari na tom susretu (su|enje, sam tok utakmice...). Tako da igra~ima moral nije opao, te na gostovanje u Prijedor idemo sa dobrom atmosferom unutar ekipe. Rudar je hit prolje}a, {to pokazuje i njihovo odli~no ~etvrto mjesto na tabeli i ne}e nam biti lako da napravimo dobar rezultat. Idemo se nadigravati, pa }emo vidjeti {ta }e biti. Igramo bez pritiska, a tako je najbolje i u takvim utakmica se najlak{e dolazi do povoljnog rezultata’’, rekao je strateg sokolova Bjelica. Tim iz Isto~nog Sarajeva }e biti u kompletnom sastavu u dana{njem susretu {to posebno raduje Bjelicu. ‘’Imam cijeli tim na raspolaganju. Svi su u trena`nom procesu, nema povreda, kartoniranih igra~a i to nam je veliki plus. Poku{a}emo ne{to napraviti i vratiti se podignute glave’’, zaklju~io je Bjelica.
A. MEHANOVI]

Stoper Montpelliera rigorozno ka`njen

Emir Spahi}: Ove sezone vi{e pauzirao nego {to je igrao

Spahi}u sedam me~eva suspenzije
Spahi} }e zbog izre~ene kazne propustiti i finale Kupa Francuske, koje njegova ekipa igra sa Marseillom, a u ekipu, ukoliko ga trener Girard bude `elio koristiti, vrati}e se u 35. kolu, kada Montpellier igra me~ protiv Lorienta
Emir Spahi}, kapiten bh. reprezentacije, te stoper Montpelliera, ka`njen je sa sedam me~eva suspenzije zbog udaranja protivni~kog igra~a. Odluku je donijela Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Francuske i to nakon {to je Spahi} 19. marta namjerno udario igra~a Lensa Issama Jemaae. “Komisija je donijela ovakvu odluku o kazni, jer `elimo ostati dosljedni poslu koji radimo. Ovakve stvari ne `elimo vidjeti na fudbalskim terenima“ rekao je Pas, cal Garibian, predsjedavaju}i Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Francuske. Za Spahi}a, ovo je bila druga suspenzija u ovoj sezoni. Podsje}anja radi, zbog udaranja laktovima napada~a Bresta Nolana Rouxa, Spahi} je ka`njen sa pet susreta neigranja, a nedugo poslije povratka na teren dobio je crveni karton, zbog ~ega je morao propustiti jo{ dva duela. U novom povratku u ekipu, Spahi} je u susretu protiv Lensa, {to sudija nije vidio, ba{ kao ni udaranje Rouxa protiv Bresta, nasrnuo na Issama Jemaau, {to su snimile kamere, na osnovu kojih je na{ reprezentativac i ka`njen. Predsjednik Montpelliera Louis Nicollin, te trener Rene Girard, izrevoltirani Spahi}evim pona{anjem, koji je javno kazao kako `eli napustiti ekipu, zatra`ili su rigoroznu kaznu za na{eg internacionalca, koji je tako u ovoj sezoni propustio ~ak 14 utakmica zbog suspenzije, {to je svojevrstan rekord, s obzirom na to da je od sudija dobio samo jedan crveni karton. Statistika ka`e da Spahi} nije ni{ta grublji od ostalih odbrambenih igra~a u Francuskoj, jer je u prvenstvu po`utio tek {est puta, te jednom dobio crveni karton. Ipak, ne idu mu u korist mnogobrojne kamere oko stadiona, s obzirom na to da se svaki kontakt snima, a na{ kapiten je imao dva koja su mu donijela dugotrajnu suspenziju. Spahi} }e zbog izre~ene kazne propustiti i finale Kupa Francuske, koje njegova ekipa igra sa Marseillom, a u ekipu, ukoliko ga trener Girard bude `elio koristiti, vrati}e se u 35. kolu, kada Montpellier igra me~ protiv Lorienta.
J. LIGATA

Dragan Bjelica: Svi igra~i na raspolaganju

Vele` oslabljen u Grada~cu

Odovi} na Zvijezdu bez ~etvorice
Trener Vele`a Milomir Odovi} u Grada~ac na susretprotivZvijezdepoveo je dostaoslabljensastav, s obzirom na to da u timunemagolmanaEmiraHad`id`ulbi}a, stoperaZlatkaKazazi}a, veznjaka Amira Zolja i napada~a Admira Velagi}a, koji imaju kartone. “Istina, idemo bez ~etvorice va`nih igra~a, ali ovo je svakako dobra prilika da vidimo gdje smo sa igrom, kao i da pru`imo priliku igra~ima koji su manje igrali“ rekao je Odovi} i dodao: , “Jo{ nismo osigurali ostanak, ali sada nam je jako va`no i to da imamo tim i igru. Na samoj taAdmir Velagi} preska~e Grada~ac zbog kartona

beli neke su stvari ve} jasne, a vjerujem da }e nakon jo{ nekoliko kola situacija biti jo{ jasnija. Sada smo u poziciji da nas drugi rezultati i ne zanimaju previ{e. Na po~etku drugog dijela prvenstva morali smo oslu{kivati rezultate s drugih utakmica, ali sadasamokrojimosvojusudbinu“ sma, tra Odovi}.

Budu}nost sa optimizmom do~ekuje Zrinjski

Disciplinska komisija N/FSBiH

Vrijeme je za sakupljanje bodova
Kako prevazi}i te{ko stanje i situaciju sa 17 bodova, razmi{ljanja su {efa stru~nog {taba Budu}nosti Munevera Rizvi}a pred dana{nju utakmicu protiv Zrinjskog, koji je u usponu forme nakon pobjede u Tuzli. Rizvi} je svjestan da njegova ekipa u ovaj me~ ulazi bez ijednog osvojenog boda u proljetnom dijelu prvenstva, sa pet pretrpljenih poraza iz isto toliko odigranih utakmica, ali on je za ovu utakmicuoptimistasmatraju}i da jo{ nije sve izgubljeno. ‘’Svi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo, ali je do{lo vrijeme da i mi po~nemo sa skupljanjem bodova, pa makar to bila utakmica sa vrlo jakom ekipom iz Mostara. Protiv Zrinjskog smo pod imperativom rezultata, jer nam samo pobjeda otvara vrata da do kraja prvenstva mo`emo ne~emu da se nadamo’’, kazao je trener Rizvi}, te dodao: ‘’Nismo planirali da ostanemo na kontu od 17 bodova, a da bismo danas osvojili tri boda, potrebni su nam maksimalno po`rtvovanje i borbenost na terenu te se nadam da }emo do}i do spasonosne trojke’’. Optimizmu ima mjesta jer se u tim vra}a Adnan Sarajli}, koji je odradio suspenziju zbog crvenog kartona, dok je nastup Halilovi}a pod upitnikom zbog povrede iako je trenirao redovito sa ostalim igra~ima. Me~ }e propustiti samo iskusni veznjak Kabir Smaji}, koji je isklju~en u pro{lom kolu na Ko{evu.
I. PEJI]

Zrinjski ka`njen 5.000 KM
Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH na ju~era{njoj sjedni ci u Saraje vu kaznila je nov~ano Zrinjski, koji }e zbog nesportskog pona{anja navija~a morati platiti 5.000 KM. Po 3.000 KM na ra~un N/FSBiH uplati}e @eljezni~ar i Sloboda, a Sarajevo je sankcionisano sa 2.000 KM zbog propusta u organizaciji utakmica u prvih pet kola proljetnog dijela Premijer lige BiH. Drina, Vele` i Borac ka`njeni su sa po 1.500, a [iroki Brijeg i Rudar po 1.000 KM. Disciplinska komisija sankcionisala je Darka Vojvodi}a, nekada{njeg trenera Drine sa 300 KM, dok su Munever Rizvi} (trener Budu}nosti), Milomir Odovi} (trener Vele`a), Mirsad Dedi} (trener golmana Slobode) i Rusmir Cviko (tim-menad`er @eljezni~ara) du`ni platiti po 200 KM. Dejan Bandovi}, golman [irokog Brijega, ka`njen je jednom utakmicom neigranja zbog crvenog kartona u fini{u revan{a polufina la Ku pa BiH sa @eljezni~arom. Kubovi koji nisu platili obaveze prema slu`benim licima moraju to uraditi u narednih osam dana.

48

SPORT

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FORMULA 1 Treninzi u znaku Australca

Webberu najbr`i
krugovi u Maleziji
Voza~ Red Bulla br`i od McLarenovog dvojca i Vettela • Schumacher najavio dobar rezultat, Ferrari kasnio preko sekunde

Pliva~ki miting na bazenu Otoka
U subotu, 9. aprila, u 10.30 sati, na Olimpijskom bazenu Otoka odr`at }e se ceremonija otvaranja 10. me|unarodnog pliva~kog mitinga, koji je jedna od manifestacija kojom se obilje`ava Dan grada Sarajeva. Kako se o~ekuje, na ovom takmi~enju, koje se odr`ava pod motom “Sarajevu, s ljubavlju“, u~estvovat }e vi{e od 500 pliva~a i pliva~ica.

Vonn ambasadorica ZOI mladih
Austrijski Innsbruck }e sljede}e godine biti doma}in Zimskim olimpijskim igrama mladih, a Me|unarodni olimpijski odbor je objavio da }e ambasadorica Igara biti Lindsey Vonn. Ova 26-godi{nja Amerikanka je zadnjih godina najuspje{nija alpska skija{ica, pa je tako tri puta zaredom osvjala naslov pobjednice Svjetskog kupa, dok je u nedavno zavr{enoj sezoni zavr{ila tik uz pobjednicu, Njemicu Mariju Riesch. Uz to, ima niz medalja sa Olimpijskih igara i Svjetskih prvenstava, a jedna od zada}a }e biti uloga mentora mladim sporta{ima i sporta-

{icama sa spomenutih Igara. “Predivno je {to je Vonn prihvatila ovu ulogu. Ona je sportska ikona i prava sporta{ica, te }u uz nju mladi sporta{i jo{ lak{e shvatiti bit sporta i svu njegovu ljepotu“ rekao je , predsjednik MOO-a Jacques Rogge. od najpoznatijih znamenitosti Londona dio je kulturnih veza izme|u gra do va do ma}ina idu}ih olimpijskih igara. “Cilj nam je predstaviti ZOI u So~iju. Odu {ev lje ni smo {to }emo imati priliku ne{to najbolje od ruske kulture podijeliti s ostatkom svijeta“ kazao je iz, vr{ni direktor OO ZOI u So~iju Dmitrij ^erni{enko. Osim {to }e postaviti klizali{te, vrhunski ruski kliza~i }e za vrijeme OI u Londonu trenirati mlade britanske kliza~e.

Prva dva slobodna treninga uo~i kvalifikacija i trke Formule 1 koja }e se voziti na stazi Sepang u Maleziji pripala su Australcu za volanom Red Bulla Marku Webberu. Na prvom treningu Webber je u potpunosti dominirao ostvariv{i najbr`e vrijeme kruga 1:37.651. Njegov prvi pratilac, Lewis Hamitlon (McLaren) zakasnio je ~ak 1.665 sekundi, dok je Michael Schumac her (Mer ce des) na tre}emu mjestu zaostao vi{e od dvije sekunde. Razo~arali su Sebastian Vettel (Red Bull) i Vitalij Petrov (Renault). Aktuelni svjetski prvak i pobjednik otvaraju}e Velike nagrade Australije ostvario je tek 17. vrijeme treninga uz zaostatak od gotovo ~etiri sekunde. Tre}eplasirani iz Melbournea, Petrov, bio je posljednji, 24, uz zaostatak ve}i od deset sekundi. Imao je

Mark Webber: Najbr`i na Sepangu

Reuters

problema s ko~nicom i puknu}em gume. Drugi trening ponovo je obilje`io Australac, no ovoga puta razlike su bile mnogo manje u odnosu na konkurenciju. Iza Webbera (1:36.876) smjes ti la su se oba McLarenova voza~a, s time da je Jenson Button kasnio svega 0.005 sekundi, a Hamilton 0.134. Odmah do njih bio je Vettel uz zaostatak od 0.214 sekunde. Rezultati drugog trenin-

ga: 1. Mark Webber (RBR-Renault) 1:36.876, 2. Jenson Button (McLa ren-Mer ce des) +0.005, 3. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) +0.134, 4. Sebastian Vettel (RBR-Rena ult) +0.214, 5. Mic ha el Schu mac her (Mer ce des) +1.212, 6. Felipe Massa (Ferrari) +1.213, 7. Nico Rosberg (Mercedes) +1.689, 8. Nick Heidfeld (Renault) +1.694, 9. Fernando Alonso (Ferrari) +1.707, 10. Jaime Alguersuari (STR-Ferrari) +1.970...

Planovi ju`noafri~ke srednjopruga{ice

Semenya u Londonu i na 1.500 m
Caster Semenya }e ovog vikenda u Durbanu na Ju`noafri~kom atletskom prvenstvu nastupiti u trkama na 800 i 1.500 metara. Dvadesetogodi{nja ju`noafri~ka srednjopruga{ica, koja je izgubila godinu dana u kontroverznom istra`ivanju spola nakon {to je kao 18-godi{njakinja osvojila zlato na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. godine na 800 metara, u budu}nosti planira napadati najvi{a postolja na objema srednjepruga{kim dionicama. “Tr~ati ekstenzivnije utrke va`no je za moje pripreme. Osim toga, na 1.500 metara namjeravam nastupiti i na Svjetskom prvenstvu ove godine u Daeguu, i na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Osje}am se sve bolje kako se moja vremena popravljaju. Moj je glavni cilj ovog ljeta Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Koreji“ kazala je Semenya. , Ove sezone Semenya na 800 metara ima 2:01.77, {to je jo{ uvijek daleko od 1:55.45, vremena kojim je pobijedila prije dvije godine u Berlinu do{av{i do svjetskog zlata.

Ruski led ispred Hyde parka
Organizatori Zimskih olimpijskih igara u So~iju 2014. postavit }e za vrijeme Olimpijskih igara 2012. klizali{te u Londonu ispred Marble Arch, znamenitog mramornog luka na sjeveroisto~nom ulazu u Hyde park. Postavljanje klizali{ta ispred jedne

In memoriam

Nastupa u obje srednjopruga{ke discipline: Caster Semenya

Murat Ja`i}
Legenda bosanskohercegova~kog skijanja i jedan od pionira nordijskog skijanja Murat Ja`i} umro je u Sarajevu u 98. godini. Od najranije mladosti bio je zaljubljenik u nordijsko skijanje, koje je bilo novina na ovim prostorima. Svakodnevno je sa svoje [iroka~e sa improvizovanim skijama i{ao na Trebevi} i neumorno trenirao. Sa svojim istomi{ljenicima i cijelom svojom familijom popularisao je nordijsko skijanje i dostigao vrhunske sportske rezultate. Davne 1937. godine bio je prvak Ju go sla vi je. Do kra ja `ivota bio je uz svoju veliku ljubav, skijanje. Ni jedno takmi~enje, ~ak i veterana, nije propustio. Bio je i svjetski prvak u konkurenciji veterana. Smr}u Murata Ja`i}a bh. skijanje izgubilo je mnogo. Oti{ao je ~ovjek koji je bio uzor mnogim generacijama i zahvaljuju}i kome nordijsko skijanje i danas u Bosni i Hercegovini ostvaruje zavidne rezultate.

Uo~i HA SE karate kupa Zenica 2011.

Stotine takmi~ara u dvorani Bilmi{}e
U Zenici }e se u subotu odr`ati 18. HA SE karate kup Zenica 2011. U sportskoj dvorani Bilmi{}e na {est borili{ta o~ekuje se nastup izme|u 500 i 600 karatista. Sve~ano otvaranje zakazano je u 10 sati, a predvi|eno je da turnir otvori na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. Nakon toga kre}e se sa takmi~enjima u kategorijama kata i borbi u mu{koj i `enskoj konkurenciji za sve uzraste od {est godina do seniora. “Ovo je jedan od pripremnih turnira za seniorske reprezentativce za nastup na Svjetskom prvenstvu, koje }e se odr`ati krajem maja u Italiji. O~ekujemo nastup 500-600 takmi~ara iz klubova iz cijele BiH. HA SE karate do }e predstavljati 30 takmi~ara i najbolje rezultate o~ekujemo od najboljih Nermi-

Na HA SE karate kupu nastupi}e sve kategorije takmi~ara

na Bo{njaka, Damira ^i~ka, Nermina Mrganovi}a, Albina Ibrakovi}a, Denisa Hod`i}a i Benata Islambegovi}a u mu{koj, te u `enskoj konkurenciji Amine Had`i}, Hanise Ahmi} i Mirele Huseinspahi}“ ka`e trener HA SE ka, rate do Semir Hamzi}.
Mi. D.

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

SPORT

49

LIGA 6 Bosna ASA BHT do~ekuje ^apljinu

Pobjedom vratiti {anse

VIJESTI

za polufinale
Pobjeda i dva poraza bilans su Bosne u prva tri kola Lige 6 za prvaka BiH. Studente je raspored na po~etku vodio na dva najte`a gostovanja - u Lakta{e i [iroki Brijeg, gdje nisu imali previ{e {anse za dobar rezultat. [tavi{e, viceprvak i prvak BiH ostavio ih je u dubokom minusu, no prioritet Bosne bi}e utakmice na doma}em parketu na kojem bi trebali izboriti plasman u polufinale. Me|utim, taj cilj, koji se isprva smatrao realnim, sada je kompromitiran povredama koje su pokosile ekipu Dejana Pare`anina. U pobjedi protiv Borca povrijedila se nekolicina igra~a, no najte`e su pro{li Bo`o \urasovi} i Emir Zimi} - za prvog je sezona zavr{ena, dok se povratak centra o~ekuje za desetak dana. Dodatne probleme stru~nom {tabu Bosne donijela je infor-

BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 6 3. kolo

Studenti do kraja sezone ostali i bez Filipa Kru{lina, koji je obnovio povredu koljena, Parovi Igokea - Bo povratak Emira Zimi}a o~ekuje se za desetak dana Bosna ASArac Ne- ktarpljina Lasta BHT ^a
[iroki TT Kabeli - Mladost

1. Igokea 2. [iroki 5. Borac 3. Mladost 4. Bosna 6. ^apljina

3 3 3 3 3 3

3 2 2 1 1 0

0 259:180 6 1 215:206 5 1 239:243 5 2 232:229 4 2 205:255 4 3 205:1248 3 19 20 20

Euroliga: Real izborio zavr{ni turnir
U odlu~uju}oj petoj utakmici ~etvrtfinala ko{arka{ke Eurolige madridski Real na svom je terenu pobijedio Valenciju 66:58 i s pobjedom 3:2 u seriji plasirao se na zavr{ni turnir. U izjedna~enoj utakmici u kojoj su gosti nakon prvog poluvremena imali prednost 42:40, presudna je bila tre}a ~etvrtina koju je Real dobio rezul ta tom 18:9 i tu pre dnost ni je ispustio do kraja susreta. Carlos Suarez i Clay Tucker sa po 12 ko{eva predvodili su pobjednike, dok je u re do vi ma Va len ci je prvo ime bio Du{ko Savanovi} s 19 ko{eva i {est skokova. Final-four Eurolige igra se od 6. do 8. maja u Barceloni, a u polufinalnim susretima sastaju se: Panathinaikos - Montepaschi i Maccabi - Real Madrid.

Filip Kru{lin na me~u sa ^apljinom u Ligi 13

macija po kojoj su ostali i bez beka Filipa Kru{lina. Naime, mladi reprezentativac Hrvatske obnovio je povredu koljena zbog koje je otputovao na pretrage u Zagreb koje su pokazale da }e mu za oporavak trebati najmanje 30 dana. To zna~i da Bosna na njega vi{e ne mo`e ra~unati.

No, koga nema, bez njega se mora pa }e studenti sa ekipom koju imaju ve~eras morati da pobijede ^apljinu ukoliko `ele zadr`ati korak za najmanje ~etvrtim mjestom. ‘’^apljina je jedina ekipa bez pobjede i sigurno }e igrati maksimalno motivisano, jer im je to posljednja prili-

ka za polufinale prvenstva. Na{ zadatak je da nametnemo na{ tempo igre i ostvarimo pobjedu koja }e nas vratiti u borbu za prve ~etiri pozicije, uzimaju}i u obzir da Borac gostuje Igokei, a Mladost u [irokom’’, izjavio je pomo}ni trener Bosne Damir Zeljkovi}. U nedostatku Kru{lina, ve}a mi nu ta`a o~eku je Mar ka Rdi}a koji tako|er o~ekuje te{ku utakmicu: “Ne}e nam biti lako. Ovo je ^apljini vjerovatno zadnja {an sa da os ta nu u igri. Me|utim, igramo na na{em terenu i ukoliko uspijemo iskontrolisati njihov vanjski {ut i skok igru, pobjeda ne}e do}i u pitanje“, ka`e radi}. Utakmica izme|u Bosne i ^apljine igra se u maloj dvorani Centra Skenderija u 20 sati.
M. I.

A1 liga: Vogo{}a do~ekuje Triland
Ekipa Vogo{}e ve~eras }e u dvorani “Amel Be~ko vi}“ do~eka ti Tri land u drugoj utakmici finala A1 lige. Prvi susret odigran u Skenderiji pripao je Trilandu rezultatom 84:72, ~ime je ovaj tim do{ao na korak od plasmana u elitu, odnosno Ligu 13. Dru ga uta kmi ca fi na la A1 li ge po~inje u 19 sati.

LIGA 3 ^elik do~ekuje @eljezni~ar

Nakon Kupa, pobijediti i u prvenstvu
Pred ve~era{nji duel (18 sati u Gradskoj areni u Zenici) sa sarajevskim @eljezni~arom u okviru tre}eg kola lige za prvaka, u taboru K@K ^elika, aktuelnog osvaja~a Kupa, nadaju se da }e izvojevati pobjedu sa kojom }e se pribli`iti ka krajnjem cilju - kompletiranja duple krune. Sa velikim ambicijama Zeni~anke su startale u ovu ligu, ali su u pro{lom kolu odigrale lo{e i izgubile od Mladog Kraji{nika u Banjoj Luci. Trener ^elika Mensura Andelija ka`e da je ovo bila jedna od najte`ih utakmica ove sezone. “Lo{e smo otvorili utakmicu u napadu i odbrani, Mladi Kraji{nik je napravio na po~etku rezultatsku prednost i koju nismo anulirali u ostatku me~a. Vanjska linija je totalno podbacila, a nismo iskoristili ni centarsku dominaciju koju smo imali“ ve, li Andelija, dodav{i da kada je rije~ o sljede}oj utakmici protiv @eljezni~ara, da treba potvrditi rezultat iz Kupa, ostaviti srce na terenu i zabilje`iti pobjedu. Iako je utakmicu u Banjoj Luci, na iznena|enje svih, odgledala s klupe jedna od najboljihodbrambenihko{arka{icaligeAlmaKova~evi},igratima u ovojutakmicinije ostavila ravnodu{nom te obja{njava da cijelu sedmicu sve igra~ice samo razmi{ljaju o pobjedi protiv @eljezni~ara. “Lo{a igra protiv Kraji{nika je samo motiv da pru`imo dobru igru protiv @eljezni~ara i damo sve od sebe od prve minute“ ka`e Kova~evi}. , Mi. D.

Repe{a: Poljska me na zanima
Alma Kova~evi}: Ispraviti gre{ke protiv @elje

NBA Chicago sve bli`i San Antoniu

Bikovi ispra{ili kelte
Chicago Bullsi su u United Centeru sa laganih 16 razlike savladali Boston Celticse, uz Miami svoje najve}e konkurente za prvo mjesto Isto~ne konferencije te im ~etiri susreta prije kraja regularne sezone pobjegli na ~etiri pobjede. Bilo je 97:81 uz jo{ jednu briljantnu partiju Derricka Rosea - bek bikova susret je okon~ao sa 30 poena i osam asistencija, ali i odbranu cijelog tima koja je goste ostavila na svega 20 posto {uta za tri i 38,4 za dva poena. “Ve} dugo nas niko nije ovako ispra{io“, kazao je na kraju utakmice Kevin Garnett (deset poena), koji je uz Paula Piercea (15 ko{eva) bio prvo ime kelta. Osim Rosea, Chicago su do pobjede vodili Luol Deng sa 23 i Carlos Boozer sa 14 poena i 12 skokova. Ukoliko u preostale ~etiri utakmice nastave pobje|ivati, nije isklju~eno da Bullsi sustignu i najbolju ekipu lige

- San Antonio im bje`i dvije pobjede uz utakmicu vi{e. Portland je pobjedom nad Utahom 98:87 do{ao do {este pozicije na Zapadu. New Orleansu bje`e pobjedu, a Memphisu dvije, s tim {to oba konkurenta imaju utakmicu vi{e. Gerald Wallace je ubacio 29 ko{eva uz osam skokova za pobjednike, dok je za jazzere Devin Harris postigao 26 poena. Rezultati: Chicago - Boston 97:81, Utah - Portland 87:98.

Trener Bennetona iz Trevisa Jasmin Re pe {a je na slu`be noj in ter net-stranici kluba opovrgao glasine da preuzima kormilo poljske reprezentacije. Hrvatski strateg kazao je kako mu je, uz du`no po{tovanje repre zen ta ci je Polj ske, pri ori tet vo|enje kluba: “Te vijesti su apsolutno bez temelja. Nakon iskustva s reprezentacijom Hrvatske odlu~io sam kako vi{e ne}u voditi klub i reprezentaciju istovremeno. Uz sve du`no po{tovanje pre ma re pre zen ta ci ji Polj ske, trenutno sam maksimalno koncentriran na svoj klub i na{e ciljeve u Eurokupu te u doma}em prvenstvu, u kojem se borimo za doigravanje. Sve ostalo me ni najmanje ne zanima“, kazao je Repe{a.

50

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Broj: 023-0-SU-11-000 451 Datum, 7. 4. 2011. godine

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sarajevo, Ul. Hamdije ]emerli}a 2/15. Telefon:033/703-286 — Fax:033/703-685 e- mail info@ino.ba Na osnovu zaklju~ka sa 58. sjednice Kolegija direktora od 12.7.2010. godine, prijedloga Komisije za prikupljanje podataka, utvr|ivanje stanja i po~etne cijene dotrajalih starih vozila koja su dotrajala i nisu u voznom stanju, imenovana rje{enjem br. 01-40-4154/2010 od 10.8.2010.godine, predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine objavljuje

Po ovla{tenju iz Odredbi ~l. 31. Zakona o sudovima u FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 38/05 i 22/06), a na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 49/05), predsjednik Suda objavljuje:

za popunu radnog mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme

J AV N I OGL A S

O G L AS - L ICITA C I J U
O PRODAJI MOTORNIH VOZILA I. Ogla{ava se prodaja sljede}ih motornih vozila: - Putni~ko vozilo Golf 2, godina proizvodnje: 1989, Broj {asije: WVWZZZ16ZKW646147, Broj motora RP235506, radnog obujma motora: 1.760 ccm, pre|eni kilometri 234.330 km. Vozilo je u neispravnom stanju, i ozna~eno kao "Vozilo br. 1" sa po~etnom cijenom od 300 KM. - Putni~ko vozilo Golf 2, godina proizvodnje: 1992, Broj {asije: WVWZZZ1GZLB064405, Broj motora: JP339742 radnog obujma motora: 1.570 ccm, pre|eni kilometri 251.302 km. Vozilo je u neispravnom stanju, i ozna~eno kao "Vozilo br. 2" sa po~etnom cijenom od 300 KM. - Putni~ko vozilo LADA NIVA, godina proizvodnje: 2005, Broj {asije: XTA21310050066362 Broj motora: 212147975036 radnog obujma motora: 1.600 ccm, pre|eni kilometri 136.955 km. Vozilo je u neispravnom stanju, i ozna~eno kao "Vozilo br. 3" sa po~etnom cijenom od 6.000 KM. - Putni~ko vozilo ROVER DEFENDER 110, godina proizvodnje: 1993, Broj {asije: SALLDMMF8JA917971 Broj motora: 11L23589A radnog obujma motora: 2.493 ccm, pre|eni kilometri 277.700 km. Vozilo je u ispravnom stanju i ozna~eno kao "Vozilo br. 4" sa po~etnom cijenom od 2.500 KM. - Putni~ko vozilo Toyota-hilux, pik up, godina proizvodnje: 1999, Broj {asije: 133LNG800009914 Broj motora: 2L4575753 radnog obujma motora: 2.446 ccm, pre|eni kilometri 231.600 km. Vozilo je u voznom stanju i registrovano je do aprila 2011. godine i ozna~eno kao "Vozilo br. 5" sa po~etnom cijenom od 4.000 KM. II. Prodaja vozila ozna~enih u ta~ki I ovog oglasa obavit }e se putem javnog nadmetanja - licitacije. Ve}ina vozila je neregistrovana i u neispravnom stanju, velikog o{te}enja i kao takva se prodaju. III. Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja polo`e bespovratu kauciju za ozbiljnost u~e{}a pojedina~no po vozilu u iznosu od 50 KM za vozila broj 1. i 2. i 100 KM za vozila 3. 4. i 5. od po~etne cijene licitiranog vozila za koji se dostavlja ponuda na: DEPOZITNI RA^UN BROJ: 3060310000938769 ; KOD: Hipo Alpe Adria Bank Mostar; SVRHA UPLATE: Uplata kaucije za u~e{}e na licitaciji auta pod red. brojem___; PRIMALAC: Bud`et BiH - Min.finansija; Polje: br. poreskog obveznika - treba da sadr`i jedinstveni mati~ni broj gra|ana, ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice, ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatu vr{i pravno lice; Polje: vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0" (nula); Polje: vrsta prihoda - treba da stoji br: 811113; Polje: Op{tina - treba da sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta,odnosno sjedi{ta, uplatioca; Polje: poreski period - treba da odgovara datumu uplate; Polje: Bud`etska organizacija - treba da stoji 0000000 (sedam nula); Polje: poziv na broj - treba da stoji 03079999. Uplatu kaucije izvr{iti zaklju~no sa 29.4.2011. godine do 13 sati, {to dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice. Polo`ena kaucija za ozbiljnost u~e{}a se ne vra}a neuspje{nim u~esnicima licitacije, dok ista ulazi u obra~un kona~ne cijene najpovoljnijeg ponu|a~a. Odustajanje, odnosno povla~enje najpovoljnije ponude najpovoljnijeg ponu|a~a, imat }e za posljedicu poni{tavanje predmetne prodaje navednog vozila i ponavljanje popstupka prodaje, {to zna~i da se prodaja ne}i izvr{iti drugorangiranom ponu|a~u. IV. Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati istog dana u 14 sati nakon objave licitacije u slu`benim novinama Federacije BiH, WEB stranici i na oglasnoj plo~i, Sarajevo, Ul. Hamdije ]emerli}a 2/15. Telefon:033/703286 — Fax:033/703-685 u prostorijama Instituta. Pisane i zatvorene ponude sa obaveznom naznakom rednog broja vozila dostavljaju se preporu~enom po{tom na adresu Ul. Hamdije ]emerli}a 2/15, Sarajevo i naznaku “Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine -LICITACIJA- zaklju~no sa 29.4.2011. godine do 13 sati, ili li~no istog dana na licitaciju gdje }e se izvr{iti otvaranje ponuda. Ako jedan u~esnik daje ponudu za vi{e vozila, du`an je za svako vozilo dostaviti posebno ponudu i posebno uplatnicu po vozilu. Svi u~esnici obavezni su sa sobom ponijeti L. kartu i peti primjerak uplate kaucije ako to ne dostave u koverti ponude. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka po{tom ili li~no, biti }e nablagovremene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. V. Vozila se mogu pogledati na adresama gdje se nalaze uz prethodnu najavu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon Telefon:033/703-286 (kontakt Mirko Mi{kovi} i Kemal Draganovi}) VI. Stalna sredstva se prodaju po principu “zate~enog stanja” ili “vi|eno - kupljeno”, te se naknadne reklamacije ne uva`avaju. Prodavac bira onog kupca koji ponudi najve}u cijenu i ima pravo da izabere jednog od kupaca koji ponude istu cijenu. VII. Kupac je du`an prije preuzimanja kupljenog vozila platiti kona~nu cijenu na ra~un iz ta~ke III ove licitacije, {to dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice. VIII. Kupac je du`an kupljeno vozilo preuzeti u roku od 8 (osam) dana i uplate kona~ne cijene, odnosno uru~ivanja zapisnika. Ukoliko ne izvr{i uplatu, odnosno ne preuzme vozilo u roku od 8 dana, smatra se da je odustao od kupovine. IX. Sve poreske i ostale tro{kove snosi kupac. U~esnici ponude koji ne zadovolje propozicije naprijed navedene u ovom oglasu bit }e odba~ene kao formalno-pravno neispravne.

NAZIV I POZICIJA RADNOG MJESTA VI[I REFERENT - DAKTILOGRAF - tri izvr{ioca II OPIS POSLOVA - obavlja poslove vo|enja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi Suda ili van nje, - radi sa sudijom na poslovima izrade odluka po diktatu i prepisivanje sudskih odluka, poslovima po{te i izrade kra}ih dopisa po uputstvima i naredbama sudije na ra~unaru, - postupa po naredbama sudije u vezi spisa, sre|uje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad, - a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor sudije ili stru~nog saradnika, - unosi podatke u Registar nov~anih kazni, ru~no ili elektronski o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj ili odgovornoj osobi, - vr{i kucanje po diktatu i prepisu na ra~unaru, - vr{i prepise audiosnimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci, u~estvuje i na glavnim raspravama kao tehni~ki operator na ure|ajima za audiosnimanje su|enja, - vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima, - vr{i umno`avanje materijala u vezi predmeta i na kopir-aparatu ili drugom tehni~kom ure|aju za tu svrhu, - poma`e sudiji u izradi izvje{taja i drugih akata, - dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu, - obavlja poslove za stru~nog saradnika na referatu sa kojima su ovi zadu`eni po Zakonu i Pravilniku, - vr{i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara Suda. III OP[TI USLOVI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI - da je dr`avljanin BiH, - da je punoljetan, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da ima vrstu i stepen {kolske spreme potreban za obavljanje radnog mjesta prema Pravilniku, - da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH, odnosno BiH, - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava BiH. IV POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE RADNOG MJESTA - VI[EG REFERENTA DAKTILOGRAF a) {kolska sprema - gimnazija, upravno-administrativna, ekonomska ili druga srednja {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera IV ili III stepena, b) radni sta`: najmanje 10 mjeseci radnog sta`a nakon sticanja srednje {kolske spreme, c) poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru, d) polo`en stru~ni ispit. Obavezno testiranje poznavanja daktilografije i poznavanja rada na ra~unaru. V POTREBNI DOKUMENTI: Za dokazivanje ~injenica iz ta~ke III kandidat treba prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje organa u kojem je zaposlen ili ukoliko nije u radnom odnosu ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine kandidat nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne, - ovjerenu izjavu da nije odgovarao po osnovu krivi~ne odgovornosti koja je predvi|ena u ~lanu IX 1. Ustava BiH (krivi~na djela za koja je nadle`an Me|unarodni krivi~ni sud), Za dokazivanje ~injenica iz ta~ke IV kandidat treba prilo`iti: a) ovjerena fotokopija diplome o zavr{enoj {koli, b) potvrda - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u struci, c) uvjerenje - certifikat od ovla{tenog pravnog lica o poznavanju rada na ra~unaru, d) uvjerenje nadle`nog organa o polo`enom stru~nom ispitu Izabrani kandidat bit }e du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti od nadle`ne zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana obavje{tenja o rezultatima oglasa. VI ROK ZA PRIJAVU NA OGLAS 15 dana od dana objavljivanja VII PROBNI RAD Obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca VIII ADRESA ZA PODNO[ENJE PRIJAVE Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, ulica Mar{ala Tita br. 15, 77 230 Velika Kladu{a, sa naznakom: "Javni oglas" za popunu radnog mjesta vi{eg referenta - daktilografa na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Velikoj Kladu{i. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SUDA Jahjefendi} Samira

I

U skladu sa ~lanom 269. Zakona o privrednim dru{tvima (»Slu`bene novine FBiH» br. 23/99) te ~lanom 52. Statuta «GRUPEX» d.d., Nadzorni odbor «GRUPEX» d.d. na svojoj I redovnoj sjednici Nadzornog odbora, odr`anoj 3. 3. 2011. godine, donio je odluku kojom raspisuje:

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora «GRUPEX» d.d. Velika Kladu{a 1. Direktor se imenuje za vrijeme od ~etiri godine. 2. Kandidat za direktora «GRUPEX» d.d. du`an je ispunjavati slijede}e uslove: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine b) da nije osu|ivan za krivi~no djelo c) da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova direktora. 3. Pored op}ih uslova, kandidat za direktora «GRUPEX» d.d. du`an je ispunjavati slijede}e posebne uslove: - da posjeduje VSS gra|evinskog, ekonomskog, tehni~kog ili pravnog smjera, - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima, - da ima program rada i razvoja «GRUPEX» d.d. za period koji se imenuje direktor 4. Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an dostaviti: - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (u originalu ili ovjerena fotokopija), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - dokaze o ispunjavanju op}ih uslova navedenih u ovom konkursu pod ta~kom 2. b) i c) (izjave kandidata) - dokaze o ispunjavanju posebnih uslova da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima (izjava kandidata). - kra}u biografiju, - vlastiti program rada i razvoja «GRUPEX» d.d. za period na koji se imenuje direktor «GRUPEX» d.d. 5. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju na adresu: «GRUPEX» d.d. Velika Kladu{a Ulica Zuhdije @ali}a bb Komisija za izbor direktora «GRUPEX» d.d. (sa naznakom «prijava za izbor direktora» — ne otvarati) Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513439. IZDAJEM garsonjeru 30m2, namje{tena, zaseban ulaz, kod ]vje~nice, Ul. Babi}a ba{ta. Tel. 238-142, 061/809-763. IZDAJEM prazan stan, iznad Bistrika. Mob. 061/103-258. IZDAJEM super namje{ten trosoban stan u centru, sa gara`om ili bez. Mob. 061/812-046. TRG heroja, atraktivan pos. prostor, pogodan za razli~ite namjene, 27m2 osnove i 8m2 galerije. Mob. 061/390-748. IZDAJEM pos. prostor 65m2, centar, pogodan za predstavni{tva, advokate i sl. Mob. 061/344365. IZDAJEM namje{ten manji jednosoban stan, privatna ku}a, poseban ulaz, cen. grij. samcu ili samici. Tel. 444-843. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, kod med. fakul. ^ekalu{a, 400 KM+re`ije. Mob. 063/203-722. U STROGOM cnetru, povoljno izdajemo pos. prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 225-281. IZDAJEM dvosoban komforan, namje{ten stan, cen. grij. a. {a}irbegovi} 16/11. Mob. 061/167-751, 063/284-803. IZDAJEM pos. prostor 40m2, u Ferhadiji 15, prizemno. Mob. 061/219-464, 202-611. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru bli`e centru. Tel. 061/358-772. IZDAJEM stan u privatnoj zgradi. Mob. 062/878-502. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, I sprat, centar i poslovni prostor 80m2, ul. Avde Smajlovi}a — grbavica. Mob. 061/573-640. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM namje{ten stan u centru grada. Tel. 061/812-084. IZDAJEM jednokrevetnu sobu u Hrasnom. Tel. 033/664-292. IZDAJEM ku}u, p+s sa ba{tom u strogom centru Sarajeva za stanovanje i poslovni prostor. Tel. 061/382-261. IZDAJEM gara`u u [opingu na Grbavici od 1. 5. 2011. god. Tel. 061/911-971. IZDAJEM garsonjeru u centru namje{tenu. Tel. 061/933-401. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opinguGrbavica. tel. 521-358. IZDAJEM u strogom centru povoljno poslovni prostor 8kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281. IZDAJEM sprat ku}e sa gara`om, ul. N. Had`ovi}a-B. Potok. Tel. 061/251-226. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. STAN dvosoban, 2 kat, M. dvor, izdajem. Mob. 063/990-048. IZDAJEM moderan stan 100m2, strogi centar, 800 KM. Mob. 061/100-437. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, ba{ta, terasa, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM stan 74m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije. Mob. 061/350-688. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotela Evropa. Mob. 061/226-049. IZDAJEM gara`u, M. dvor, centar. Mob. 062/253-712, 667-994. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici, u blizini @eljinog stadiona. Mob. 061/812-046. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM sobu djevojci ili dvjema djevojkama kod tramvajske stanice pofali}i. Mob. 061/842-319. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM poslovni prostor, trg Skenderije 8,17m2. tel. 061/480-207. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu. Mob. 061/198-642. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 061/170-254. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero nov pogodan za sve namjene. Tel. 061/170254. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, Aleja lipa, 98.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom, Ul. Azize [a~irbegovi} kod Selex pumpe. tel. 065/021556, PRODAJEM stan 86m2 na Dobrinji 3, I sprat ili mijenjam za jednoiposoban. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji-Kova~i. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no grijanje, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gara`u 12m2, centar, garsonjera 22m2, centar, Sapartman u Neumu 46m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. POSLOVNI prostor 22m2, prizemlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob. 062/141-810. PRODAJEM na Vojni~kom polju 150m2, VII sprat, sve novo sa komplet stvarima. Tel. 062/156-882. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573-640. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Marin Dvoru, Ul. Kotromani}a 116m2, II sprat, dvori{te, 2 parking mjesta 230.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Ul. Ko{evo, 52m2, II sprat, 130.000KM. Tel. 061/205-235 PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Milana Preloga 57m2, II sprat, lift, novija gradnja, 62.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Crnoj Gori, \enovi}i 30 metara od mora, jednoiposoban apartman, klima, namje{ten, 45.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Aneksu 64m2, dvoipsoban, I sprat, centralno grijanje, exstra stanje. tel. 061/205-235. PRODAJEM u ceentru, Petrakijina preko puta 2Lovca“ 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Marijin Dvoru 100m2, IV sprat, potkrovlje, Ul. Valtera Peri}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Ul. Tina Ujevi}a, 40m2, I sprat, jednoiposoban, sve novo. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, renoviran, super stanje, 106.000KM. Tel. 061/205235. PRODAJEM na Grbavici, Ul. Grbavi~ka, 90m2, eta`no grijanje, sve novo. Tel. 061/205235. PRODAJEM na Ciglanama, zgrada Robota, 83m2, II sprat, troiposoban, super stanje, gara`a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku-Lepenica vikendicu 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, vikendicu 70m2 + 1500m2 oku}nice, Tilava, Tomino brdo, struja, voda, asfalt. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Ilid`i-Osjek vikendicu na sprat, 50m2 + 600m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u [opingu-Grbavica, 80m2, `uti neboderi, exstra stanje + gara`a, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM ku}u na Vratniku, Ul. Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM na Grbavici dvosoban 53m2, balkon, eta`no grijanje, II kat, lift, djelom renoviran, povoljno. Tel. 061/350-448. PRODAJEM troiposoban 89m2 sa balkonom 7m2, II sprat, Dobrinja IV. Tel. 472-895. PRODAJEM stan nadogradnja, III sprat kod Vije~nice, 60m2, 130.000KM. tel. 062/202305. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2 + gara`a 15m2 + oku~nica, cijena 95.000 eura. Mob. 063/918-909. STARI grad kod Vije}nice, stan 60m2, nov, III sprat, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. jednosoban stan, II sprat, zgrada, 400KM. Tel. 646-410. od 17 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. STAN 57m2, centar, I kat. Mob. 063/990-048. KU]A Kova~i, 150m2, gara`a na 300m2, placa. Mob. 063/990-048. STAN centar 66m2, IV kat. Mob. 063/990-048. STAN centar, 36m2, I kat. Mob. 990-048. STAN, ^engi} Vila, 54m2, I kat. Mob. 063/990048. STAN, Ferhadija, 105m2. Mob. 063/990-048.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM stan 122m2 u strogom centru Sarajeva za ku}u ili stan u Baru ili drugi grad, Crnogorsko primorje, moj stan je ~etvorosoban renoviran, ul. M.M. Ba{eskije, II sprat, pogled na dvije strane — na Trebevi} i Logavinu. Tel. 00387 61 147-063 i 00382 69 201-873. MIJENJAM troiposoban 89m2, II sprat, Dobrinja IV za manji uz sporazum. tel. 472-895. MIJENJAM stan u privatnoj zgradi, za pos. prostor. Mob. 062/878-502. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

KLJU^, Kulina Bana, iznad Vatrogasnog doma, 6 dunuma zemlje. Mob. 062/364-214. ^ENGI] Vila II, Grada~a~ka, dvosoban stan 54m2, cen. grij. cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM-mijenjam ku}u za stan, uz doplatu, S. Terzi}a 17, Kasindolska. Mob. 062/271488. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Ul. N. [i{i}a 17, Ko{evsko brdo, 900 eura/m2. Mob. 061/571-129. POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. BEOGRAD kod Kalemegdana, stan 42m2, 2 kat. Tel. 00381113282449. SRBIJA-Rudnik, G. Milanovac, 2 monta`ne vikendice, struja, voda, plac. Tel. 00381112455256. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. VI[E placeva na podru~ju grada od 250m2 do 5.000m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad Kova~i, 200m2, gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN, Vi{njik, 32m2, visoko prizemlje. Mob. 061/299-911. STAN, Mar{ala Tita, 147m2 i 121m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, Had`iidrizova, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a, II kat. Mob. 061/299-911. STAN, ^engi} Vila, 54m2, I kat. Mob. 061/299911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. STAN Centar, Bolni~ka, 78m2. Mob. 061/299911.

PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690. PRODAJEM ku}u na sprat u Pejtonu sa tri gara`e, 700m2 placa. tel. 061/518-479. PRODAJEM ku}u na sprat 9x8 magacinskog prostora 24x6, dulum ipo, Rajlovac-Zabr|e. Tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM kiosk limeni 16m2 opremljen za trgovinu i ostalo struja, voda. Tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM stan 70m2 na Mejta{u. Tel. 061/251-367. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u sa trosobna stana, posebni ulazi, 441m2 oku}nice, dvije gara`e. tel. 062/439-329, 061/437-719. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno, Grada~ac. tel. 061/145-361. PRODAJEM ku}u sa dva trosobna stana-radnja Pofali}i, ul. Ivanjska 140.000 eura. tel. 033/655-508. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM trosoban stan na Vojni~kom polju. Tel. 065/726-993. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom, 12x8, 442m2 oku}nice, ku}a se nalazi u Ilija{u pored ceste. Tel. 061/552-547. PRODAJEM trosoban pogodan i za kancelarije trosoban stan 79m2, centar-Kaptol. tel. 033/617-382, 062/611-596. PRODAJEM gara`u, Bakarevi}eva 2. Tel. 065/298-369. PRODAJEM na Vi{njiku 32m2 vp, povoljno, Ko{evsko brdo 37m2, 3 kat, jednoiposoban. Tel. 061/148-810. PRODAJEM na ^. Vili 54m2, 9 kat, 1900KM/m2 i 54m2 II kat. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u centru kod BBI centra 36m2, I kat, balkon pro{ireno za 12m2. Tel. 061/148810. PRODAJEM u centru 57m2, II kat, 2 balkona, 2 stana, Bu~a potok 112m2 novogradnja + balkon + galerija 130.000KM. Tel. 061/148-810. PRODAJEM na Marin Dvoru 83m2 I kat i 83m2 II kat, ^emaalu{a 90m2. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u Ferhadiji 105m2 pogled na Ferhadiju, III kat. Tel. 061/148-810. PRODAJEM u Titovoj 147m2 salonsskog i 120m2 III i IV kat. Tel. 061/148-810. PRODAJEM kod bolnice Ko{evo 63m2, II sprat, Ul. M.M.Ba{eskije 109m2, I sprat. Tel. 061/079-751.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. UNAJMLJUJEM gara`u na Skenderiji, mo`e bli`a okolina ili kupujem. Mob. 061/350-448. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928632. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu, cijena sa uklju~enim re`ijama 350KM. Tel. 061/373-949, 061/223-941. CIGLANE, trosoban stan izdajem ozbiljnim `enama ili studenticama. Mob. 061/102-252. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. Tel. 810-716. IZDAJEM stan u potkrovlje, zaseban ulaz i grijanje. Tel. 033/610-086. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan. Tel. 062/533-833. IZDAJEM poslovni prostor 190m2, dvoeta`ni na Kobiljoj glavi kod d`amije i 96m2 kod Katedrale. Tel. 065/021-556. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Tel. 061/135-338. IZDAJEM poslovni prostor exstra zona. Tel. 061/130-616. IZDAJEM trosoban stan u Pejtonu u privatnoj ku}i. Tel. 061/518-479. IZDAJEM solidnoj djevojci sobu sa grijanjem sve ostalo po dogovoru. Tel. 613-351. IZDAJEM gara`u na Grbavici-[oping. Tel. 061/911-971. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan blizu kampusa i fabrike duhana Pofali}i, prednost sstudenti-ce. Tel. 062/439-329, 061/437-719. IZDAJEM jednosoban stan poluprazan mo`e i prazan, ulaz strogo poseban, predijo Ko{eva. tel. 033/203-032, 062/214-751. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Isto~no Sarajevo, sa centralnim grijanjem, internet i parking. Mob. 066/824-099. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. Mob. 061/158-507. IZDAJEM stan 74m2 u strogom centru, pogodno za kancelarije. Mob. 061/350-688. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 + 30m2 magacinskog prostora na Marin Dvoru, Ul. V. Peri}a. Tel. 061/205-235. IZDAJEM 2 poslovna prostora u strogom centru 30m2 i 100m2, Ul. ]emalu{a kod Vatre. Tel. 061/205-235. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje kod okretaljka Jezero. tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu 70KM. Tel. 442-427. IZDAJEM blizu trolejbuske Bistrik stanice, super adaptiran IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170254. POSLOVNI prostor kod kina tesla, 1 sprat, 74m2, 3 kancelarije, ~ajna kuhinja, mokri ~vor, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Kranj~evi}eva, 1 sprat, 115m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod Predsjedni{tva BiH, B. \ur|eva, prizemlje, 33m2, novo sve, 650 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor 100m2, ^emalu{a, 2.000 KM. Mob. 062/907-831.

PRODAJA
AERODROMSKO naselje, stan novogradnja 64m2, cijena povoljna, obezbije|ena gara`a. tel. 061/480-718. PRODAJEM stan 37m2 star 7 godina, kod Vije}nice u Sarajevu. Mob. 062/447-789 i 061/361722. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 zemlji{ta, mo`e za poljoprivredu. Potok kroz parcelu, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u u starom gradu iznad Mahmutovca sa oku}nicom i 400m2 ba{te. Tel. 533-952. PRODAJEM stan u centru grada, 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. 063/589-315. PRODAJEM stan u ulici kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu kod Sava centra ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom, trg me|. prijateljstva, VI sprat. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a, na auto putu za Mostar. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici, Ul. Behd`eta Muteveli}a, III sprat. Tel. 065/021-556.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488818. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM ugostiteljski fri`ider, gril za pe~enje pili}a, platu za ro{tilj. Mob. 061/927140. USISIVA^ AEG 1700 W, 50 KM i stari telefon. Mob. 062/315-540. PRODAJEM usisiva~ bira 1600 W bez re}ice. Tel. 215-011, 066/157-080. PRODAJEM laptop uvoz iz Njema~ke malo kori{ten IBM, 400KM. Tel. 061/079-751. PRODAJEM obu~arsku {iva}u ma{inu, ljevicu, cijena povoljna. Tel. 061/933-401. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde, univerzalno pletivo. Tel. 061/145-843. PRODAJEM dvije {iva}e ma{ine, endlarica i specijal rupi~arka, dobro o~uvane. Mob. 061/863-631. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob. 061/802650. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM sadnice duda, japanske dunje, crvenog bagrema, jorgovana, cvijetne loze ratse do 50m. Tel. 033/227-077, 062/006-768. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM knjige na engleskom jezikubetseleri. Mob. 062/529-878. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM pelene za odrasle br. 3, 30 kom/20 KM. Tel. 612-776. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 46-48. Mob. 061/233-913, Biba. PRODAJEM nezapaljivu izolaciju PVC za pokrivanje i ostale namjene. Mob. 061/412-034. PRODAJEM Singer profesionalnu ma{inu za {ivanje. Mob. 061/412-034. PRODAJEM mladog terijera. Mob. 061/412034. STAKLENE police bru{ene dim. 24x68,5, 5 komada 30 KM. Mob. 062/315-540. ELEKTROZA[TITNE ~izme, atestirane, 3000 W, cijena 50 KM. Mob. 062/315-540. RU^NI sat sa narukvicom original „Swatch“, cijena 100 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841309. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, 7 KM/sat, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. NJEGOVALA bih stariju osobu i ispomo} u doma~instvu. Tel. 216-559. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-792. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice svih firmi i fondova, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788739. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. RADIMO molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama sa iskustvom. ^isto i uredno. tel. 033/412-486 i 062/482-192. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole, Mojmilo. Tel. 464-863. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-179. VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile i sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, 066/973-793. RESTAURACIJA starog stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Tel. 061/488-033. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175-237. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159507. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice, isplata odmah. Mob. 062/451791. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu, F BiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz proviziju od 3%. Tel. 033/654-793.

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. tel. 062/466093. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. MOLERSKO farbarske usluge. Mob. 062/922323. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306. MATEMATIKA profesionalno. Tel. 061/800259. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062/466-093. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, tako|er prevoddi. Tel. 065/572966. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Mob. 061/268-847. PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilom, na more, planine, izlete itd, po cijeloj BiH i {ire. Mob. 061/222-310, +385995 730-940. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. STOLAR i lakirer vr{e sve usluge proizvodnje i restauracije. Tel. 062/332-702. ^UVALA bih dijete samo ozbiljne ponude. Tel. 062/989-262. POVOLJNO pi{em sve vrste radova, maturskih, seminarskih sa prezentacijom. Tel. 061/312-126. POVOLJNO dajem ~asove hemije svim uzrastima. Tel. 061/530-348. ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Tel. 062/569-444. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im kombijem, radna snaaga. Tel. 061/227-189. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adresu. tel. 033/446-056, 061/536-973. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. KOMBI prevoz namje{taja, selidbe i odvoz kabatog otpada, obez. radna snaga, povoljno. Mob. 061/552-366, 062/406-094. MOLERSKI radovi gletovanje, kre~enje, farbanje, kvalitetno i uredno. Tel. 062/404-434. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 061/365-690, 653311. IZVODIM molersko.farbarske fasadne radove, profesionalno, sobo-slikar i li~ilac (moler). Mob. 061/171-497. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447.. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. KOMBI prevoz namje{taj, selidbe i odvoz kabastog otpada, obezb. radna snaga, povoljno. Mob. 061/552-366. MOLER radi molersko-farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501. @OHRE, stjenice, `ute mrave i mi{eve, uni{tavamo uz 100% garanciju. Mob. 061/184-796. BIRO za arhitekturu i dizajn, izra|ujemo projekte za legalizaciju idejne i izvedbene projekte za gradnju. Mob. 062/649-370. MAGISTAR matematike daje instrukcije. Mob. 062/504-687. KOMBI prevoz putnika 7+1, kabasti otpad, {uta, gra|. materijal. Mob. 061/555-922. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868.

PRODAJA
STAN 54m2, Grada~a~ka, blizina Merkura, stan 65m2, Terezije, Skenderija kod zgrade Vodovoda, 2 sprat. Mob. 062/649-370, 063/556-886. PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. DVOIPOSOBAN stan 74m2 kod Doma Armije i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445371, iza 15 sati. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan od 83m2 u strogom centru Sarajeva. Tel. 062/119-403. PRODAJEM 12.500m2 parcela pored puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, pogodno za ve}e pos. objekte. Tel. 061/172-066. PRODAJEM u novom Sarajevu, dvosoban stan 56m2, I sprat, dva balkona, plin, podrum. Tel. 033/619-736. PRODAJEM dvosoban stan na breci, I sprat, balkon, 56m2. Tel. 061/905-212. PRODAJEM stanove: Socijalno 82m2, Bjelave 53m2, Mejta{ 46m2, Grbavica 39m2. tel. 061/460-150. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i-Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. DVOIPOSOBAN stna 74m2, kod Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sati. ANEKS, trosoban stan 64m2, 1 sprat, Ul. M. D`abi}a. Mob. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka, 60m2, dvoiposoban, odli~an, 130.000 KM. Mob. 061/205-235. HRASNO, M. Preloga, 60m2, 2 sprat, lift, 2 balkona, novija gradnja. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM stanove u privatnoj zgradi. Mob. 062/878-502. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. KU]A u Had`i}ima, dvije vanjske gara`e, oku}nica 618m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. PRODAJEM ku}u 8x9m, p+s+p sa placem 1.400m2, Gladno polje - Kiseljak. Mob. 062/877-635 I 063/468-056. STAN, ul. Ferhadija, centar 115m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2 na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, useljiva odmah. Mob. 061/852-393. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM stan u strogom centru, useljiv, 61m2, 82.000 KM, papiri uknji`eni. Mob. 063/970-836. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno grijanje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201-228. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 64, 77, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 55, 68m2, 88m2, Grbavica 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. Ilija{ 73m2, ^engi} Vila 64m2. Tel. 061/375-787. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725.

PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. DOLAC Malta, jednosoban stan, 37m2, peti sprat, Ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od Crikvenice, 65.000 eura. Mob. 061/374-458. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. tel. 447-940. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688.

VOZILA
PRODAJEM ford fokus 1,8, turbo dizel - karavan intekuler, 2001. godina. Tel. 061/913-797. PRODAJEM opel vektru, 1990. god. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. PRODAJEM za golfa alnaser, alternaator i za ostala vozila mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996, 062/693-470. LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. godina, 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM renault clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM djelove za mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. RENAULT rapid cady teretno 1,9 dizel, 95. god. registrovan do 9 mjeseca, vrlo povoljno. Mob. 061/184-796. PRODAJEM d`ip mitcubi{i pajero pinin, 1,8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000. cijena 9.800 KM, tek registrovan. Mob. 061/102-888. D@IP micubi{i 2,3 turbo dizel TD, 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000 KM. Mob. 061/156588. PRODAJEM ppel omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM mitchubishi colt 1,3, 1992. god, strane table, u super stanju, cijena povoljna. tel. 033/238-142, 061/809-763. PRODAJEM dijelove za golf 2. Tel. 062/139019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM smart, god. 2002. uvezen, registrovan, cijena povoljna. Tel. 238-442, 061/809763. PRODAJEM kedi 1,4 benzin, fiat fiorino, 98. god. teretni, registrovan do 8/2011. Mob. 061/780-081. PRODAJEM ladu nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. DAEWOO matiz, prva ruka, redovno servisiran, registrovan do 2/2012. god. Mob. 063/603010. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

ZAPOSLENJE
HITNO potreban kuhar, kuharica sa iskustvom. Mob. 062/690-162. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244-417. POTREBNA djevojka za rad u kafe slasti~arnoj „La Canzona“, uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037 i 033/618-855. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

USLUGE

KUPOVINA

NAMJE[TAJ
HITNO prodajem stvari, povoljno, Ul. D`emala Bijedi}a 27, stan Ivani{evi} dolazak na adresu od 9 do 12 sati. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM le`aj trosjed na razvala~enje i kau~ povoljno radi selidbe. Tel. 033/470-599. PRODAJEM nov namje{taj po izuzetno povoljnim cijenama. Tel. 061/936-409. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

OSTALO
PRODAJEM starine. Mob. 061/809-763. PRODAJEM invalidsku naljepnicu za automobil. Mob. 062/902-114. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507.

KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu o{tetu, obveznice, dionice, dolazim na adresu odmah isplata, povoljno. Tel. 061/268-892. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM sjedalicu za auto — beba 18 mjeseci i starija. Mob. 061/147-252.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565-074.

subota, 9. april 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]

preminuo u srijedu, 6. aprila 2011, u 75. godini. Ispra}aj }e se obaviti u ponedjeljak, 11. aprila 2011. godine, na gradskom groblju Vlakovo (Sarajevo) u 14.30 sati. Prevoz na groblje Vlakovo }e biti organizovan iz Ulice Kranj~evi}eva 19 u 13.30 sati. O`alo{}eni: supruga Zejfa, k}erke D`enana \ana i Sanela, unuci Sanjin i Benjamin, bra}a Rifat, Muhamed, Mesud, Muharem i Asim, snahe Ljubica, Behija i Roswitha, zetovi Mladen i Hajrudin, svastike Zekija i Refika, sestri}, brati}i, brati~ne sa porodicama, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i i teti~ne sa porodicama, te porodice Hasagi}, Sulji}, Tomi}, Ajanovi}, Hajdar, ^abaravdi}, Arnautovi}, [abi}, Lokvan~i}, ]osovi}, Had`iahmetovi}, Husomanovi}, Kazazi}, Kazija, Oru~, Tur~inhod`i}, Mulabe}irovi}, [irbegovi}, Cikota, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji
2421

Devetog aprila navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

JELENE JANKOVI], ro|. JOVANOVI]

FAZILA HRUSTI], ro|. OSMANOVI]

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Toga dana u 11 sati odr`at }emo parastos u Staroj pravoslavnoj crkvi na Ba{~ar{iji. Tvoji Pu{karevi}i
2416

preselila na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u Belgiji u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Halid, sinovi Jasmin, Leone, Naser, Ferid i Zuhdija, k}erke Nura, Nizija i Daniza, snahe i zetovi, unu~ad i praunu~ad, sestre Hanifa, Hajra i Fadila, zetovi i snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Hrusti}, Osmanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u Begovoj d`amiji.
000

HUSI MUJA^I]U

POSLJEDNJI POZDRAV

divnom ~ovjeku i pioniru nordijskog skijanja u BiH

OD KOLEKTIVA DITA DD TUZLA
001

POSLJEDNJI POZDRAV

MURATU JA@I]U
Veliko Ti hvala. Mustafa Demir
2411
MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. PRODAJEM troiposoban stan 85m2, reenoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617742. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536-973. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077.

iskrenom prijatelju i velikom ~ovjeku

Osmog aprila 2011. godine navr{ilo se 7 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ suprug, otac, brat, bratamid`i}, daid`a i sestri}

USLUGE
LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. ADAPTIRAMO stanove i pos. prostore, izrada projektne dokumentacije besplatna. Mob. 062/529-878. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. ODR@AVAM ba{te i mezarove trimerom, re`em drva i sl. Mob. 061/332-230. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803.

mr. sci. dr. DOBRISLAVU ]ETKOVI]U
IBRAHIM (MUHAREMA) HAD@I]
od porodice Selimovi}: Huse, Slavice i Damira
71104
MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219768. KERAMI^AR kvalitetno i ~isto, uz garanciju, vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATER radi opravke i ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i, kade, kupatila, instalacije, povoljno. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora, osigura~a, instalacija i sl. sa garancijom. Mob. 061/222-228. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Mob. 061/268-847. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

Sa velikom ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama ostat }e{ uvijek voljen i nikad nezaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u nedjelju, 10. aprila 2011. godine, u 11 sati. O`alo{}ena porodica
2418

APARTMANI

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
^etrdeset dana od smrti na{e drage
SJE]ANJE

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BLAGE KE[ELJEVI]

ABDULAH HAD@IKARI]
9. 4. 2002 — 9. 4. 2011.

obilje`it }emo posjetom i parastosom, te polaganjem cvije}a na njen grob u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 11 sati. Ponosni smo i sre}ni {to je bila na{a. Porodica
25376

Sje}anje nikad ne blijedi. Hvala na dobroti i ljubavi. Supruga Mirjana sa sinom Alenom
2385

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

dragom

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

DARKU ADILAGI]U

BIBA (SEJFE) KAPO
preselila na ahiret u petak, 8. aprila 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 10. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju Kramer selo - Rogatica O`alo{}eni: brat Sejdalija, sestre Hatid`a, Seida i Rasema, snahe Muniba i Zehra, zetovi Ra{id i Asim, brati}i Mehmedalija, Munir, Sead i Munib sa porodicama, brati~na Lejla sa porodicom, sestri}i Sead, Esed, Ragib, Senad, Emir i Fahir sa porodicama, sestri~ne Temima, Fatima, Senada, Aida i Amira sa porodicama, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Kapo, Marava, D`indo, Hod`i}, Feriz, Islamovi}, ^ukur, Smajlovi}, Bo{njak, Muhi}, [indra, Hajro, Sokolovi}, Alagi}, Dugalija, Omanovi}, Sejtarija, He}o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Alipa{ino Polje - C faza.

NUMO (HUSE) RAMI]
preselio na ahiret u petak, 8. aprila 2011, u 75. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 9. aprila 2011. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Butmir, a ukop }e se obaviti u 17 sati na mezarju Butmir. O`alo{}eni: supruga Pa{a, sin Hamed, k}erke Raza i Fatima, sestra Vasvija, snaha Amira, zetovi Meho i Salih, unu~ad Azra, Mersed, [ejla, Admir i Dina sa porodicama, praunu~ad Armin, Amar, Dino i Sara, te porodice Rami}, U{anovi}, Kuloglija, Herco, Arnautovi}, Osmanspahi}, Avdi~evi}, Had`imusi}, Pehilj, Ja{arevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. butmirska cesta 249, Butmir RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obitelji Bender i Te{anovi}
2414

POSLJEDNJI POZDRAV

mu`u na{e radne kolegice

DARKU ADILAGI]U

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en od Vije}nice, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SELAM SJE]ANJE

majci na{eg radnog kolege

na na{u dragu
KOLEKTIV TKD [AHINPA[I]
25375

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i velikom prijatelju

DOBRISLAVU ]ETKOVI]U

BEHKI HABIBOVI]

AIDU PE]AR
Dragi Allah d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i rahmet, a porodici sabur. Kolege iz Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad
25375 2412

Salko Pilav sa porodicom
2409

KOLEKTIV TKD [AHINPA[I]

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu, ocu, djedu i pradjedu

NUMO (HUSE) RAMI]

Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i vje~no nositi u srcu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Pa{a, sin Hamed, k}erke Raza i Fatima, sestra Vasvija, snaha Amira, zetovi Meho i Salih, unu~ad Azra, Mersed, [ejla, Admir i Dina sa porodicama, praunu~ad Armin, Amar, Dino i Sara, te porodice Rami}, U{anovi}, Kuloglija, Herco, Arnautovi}, Osmanspahi}, Avdi~evi}, Had`imusi}, Pehilj, Ja{arevi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. D`enaza }e se klanjati u subotu, 9. aprila 2011. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Butmir, a ukop }e se obaviti u 17 sati na mezarju Suhodol - Butmir. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ulica Butmirska cesta 249, Butmir.
001

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na drage roditelje

DERVI[ (SULEJMANA) IMAMOVI]
1977 - 2011.

ZUMRA IMAMOVI], ro|. HARA^I]
1986 - 2011.

FADIL [AHBEGOVI]
9. 4. 2004 - 9. 4. 2011.

DIKA [AHBEGOVI], ro|. HAROVI]
30. 8. 1999 - 30. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
72240

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Aida i zet Vlado Sari}
2192

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

BO@O AZINOVI]
9. 3. 2011 - 9. 4. 2011.

Dragi, voljeni suprug i otac. Nastavlja{ `ivjeti u na{im srcima zauvijek. Uz duboku zahvalnost svima koji su nam pru`ili utjehu i prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg dragog Bo`e. Porodica
88400

[UHRETU MAHMUTAGI]
27. 2. 2006 - 27. 2. 2011.

IBRAHIMA MAHMUTAGI]A
10. 4. 2009 - 10. 4. 2011.

Dvadeset devetog aprila 2011. godine prou~it }e se hatma-dova prije d`uma-namaza u d`amiji u Po~itelju. Zahvalna djeca sa porodicama
2408

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 9. april 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

MUNIBA ([A]IRA) ALAD@UZ, ro|. UZUNOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Muharem, k}erka Sajma, pastorak Safet, unu~ad Amer A., D`eneta, Almedin, Admir, Amer K. i Amela, praunu~ad Ajla, Deni i Tarik, sestra Bejta, zetovi Fikret, Bahrudin, ]amil i Aldin, snahe \ula, Aida, Feriza, Elma i Nata{a, sestri~na Sad`ak Ifeta i ostale sestri~ne i sestri}i, brati~ne i brati}i, te porodice Ala|uz, Uzunovi}, Kari}, Bizum, Hamzi}, Hod`i}, Dervi{evi}, Bukva, Suljovi}, Zolj, Sad`ak, Fazli}, Prlja~a, Pa{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Trg heroja 16/XIV, Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RED@O (TURKE) HAJDAREVI]
preselio na ahiret u srijedu, 6. aprila 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Samija, Hasan i Mujo, k}erke Razija i Sanija, snahe Hankija, Ramiza i Amela, zetovi [erif i Ahmo, unu~ad Semir, Eldar, Almir, Amela, Belma, Emir, Irfan, Elzana, Aida, Safet, Hana i Amina, praunuci Elmin, Emir, Anel i Emil, sestri}i i sestri~ne, te porodice Hajdarevi}, Eminagi}, ^au{evi}, Be{li}, Peljto, Rondi}, Ko{treba, ]ato, Muratovi}, Smajlovi}, [i{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrsno.
000

BEHKA HABIBOVI], ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 9. aprila 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na starom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sin Mirsad, k}erka Mirsada, snaha Sabina, unu~ad Hana, Sabina, Adi i Harun, praunuka Neila, bra}a Rifet, Mehmed Memo i Muhamed Hamo, sestre Razija i Samija, djever Taib, zetovi Mali} Hamo, Smail Braco, Haris i Alen, jetrve Raza, Mejra i Hasiba, snahe Zlata, Mina i Mirsada, brati}i Jasmin i Almir sa porodicama, sestri~na Amela sa porodicom, brati~ne Alma, Amra, Diana, D`enita i Jasna sa porodicama, djeveri}i Selmo, Samir, Amir, Kemo, Emir i Almir sa porodicama, djeveri~ne Samira i Sabira, te porodice Habibovi}, [ehovi}, Rada~a, Aganovi}, Kalji}, Rapa, Dizdarevi}, Ibi{evi}, Heni}, Grbo, Hamza, Rami}, Kuli}, Kurtovi}, Imamovi}, ^engi}, @uti}, Gavranovi}, Jusi}, Biogradli}, Pleh, Ajanovi}, Zuli}, Zagorica, Njem~evi}, Efendi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Brusulje br. 8.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM
dobrom i plemenitom ~ovjeku, dragom prijatelju i kolegi - direktoru Lutrije BiH

BRANISLAVU BRANKU BILI]U

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MAJA \OKI]
9. 12. 1977 - 9. 4. 1995.
S ljubavlju i po{tovanjem, od Mile i Bo`e Pa{agi}

EMINA ([ABANA) GAGULA
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Ibro, Abid i Zaim, sestre Zahida i Subha, snahe Sejda, Vezira, Zlata i Nusreta, brati}i Edin, Kenan, Eldar, Alen, Erol i Ermin, brati~ne Selma i Elma, sestri~ne Sabina i Alma, te porodice Gagula, Trnka, Halilovi}, Salihagi}, Tikve{a, Dedovi}, ]ohkovi}, Muratovi}, Demirovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Vrbanju{a.
000

Porodica
2406

2405

POSLJEDNJI POZDRAV Danas se navr{ava sedam dana otkako je preminuo na{ dragi na{oj

ROZALIJI SIMI]
Devetog aprila 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

DU[KO (RISTE) ^AND@UKOVSKI
1956 - 2011.

Porodica Trogrli}
2404

REFIK (AVDE) KAPID@I]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo dragu uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Po dobroti }emo te pamtiti, sa ljubavlju sje}ati i nikad zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Halima, sinovi Almir i Elvir, snahe Jasmina i Lejla, unu~ad Adna, Aldin, Faris, Ajna i Zerina
25373

IN MEMORIAM

S ponosom {to smo Te imali i s tugom {to smo Te prerano izgubili, svi mi ~ije si `ivote obogatio svojom plemenito{}u njegova}emo nje`nu uspomenu na zajedni~ke dane sre}e i radosti koje smo dijelili s Tobom. O`alo{}ena porodica: majka Fatima, sestra Nada, brat Nenad i sestri} Dino
25374

KORNELIJA RADELJKOVI]
1996 - 2011.

Misa zadu{nica }e se odr`ati u crkvi Sv. Josipa na Marindvoru u subotu, 9. travnja/aprila, u 18 sati. O`alo{}ena obitelj
2228

subota, 9. april 2011. godine Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Navr{ava se ta~no 19 godina otkako je, vr{e}i du`nost novinara u Zvorniku, ubijen na{ otac

VASVIJA ([ERIFA) ZAGI], ro|. HAJRULAHOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Edib, k}erka Vildana, sestra Halida, unu~ad Kenan, Bernisa, Edina i Alisa, snaha Hizra, zetovi Miralem, Besim, Adis i Semir, praunu~ad Alden, Sajra i Nidal, te porodice Zagi}, Hajrulahovi}, Karamehmedovi}, Krzi}, Lali}, ]utuna, Ko{ari}, Konjhod`i}, Mari}, Bjelica, Softi}, Karahmet, Gabela, Kajanija, Kurtovi}, Zagorica, Turkovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici [ekerova br. 38/NPR.
000

KJA[IF SMAJLOVI]
novinar Oslobo|enja iz Zvornika

Ostalo je iza tebe jo{ mnogo neispisanih stranica i pri~a. Ostala je vje~ita bol tvojih najbli`ih {to nisi bio prisutan u njihovim lijepim i te{kim trenucima `ivota. Ali ono {to je najte`e je da posmrtni ostaci prvog ubijenog novinara u Bosni 1992. nikada nisu prona|eni. Njegovi: djeca Alma i Nedim, zet Milenko Kapetanovi}, snaha Lejla i unu~ad Vedrana, Kja{if, Dijana i Benjamin
25364

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ALIJA (FEJZE) EFENDI]
ekshumacija iz Holandije, 1929 - 2002.

MURAT (HA[IM-bega) JA@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 98. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Zijah, k}erka Nermana, snaha [efika, unu~ad Emir i Emira, praunu~ad Haris, Emir i Inda, zet Emir, snaha Remza, brati}i i brati~ne, sestri~ne, {ure Nurko i Avdo Poplata sa porodicama, svastika Behka sa porodicom, snaha Senija Poplata sa porodicom, te porodice Ja`i}, Poplata, Hrenovica, Babi}, Had`i}, [aki}, Zelihi}, Fo~o, ^engi}, Mahi}, Lukovac, Mesihovi}, Murtezi}, Kurtovi}, Had`agi}, [urkovi}, [a}iragi}, Magli}, Mali}begovi}, Mirojevi}, [etki} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u d`amiji Budakovi}i. Ku}a `alosti: Vare{ka br. 3.
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Elvira, zet Zlatan, unuke Bojana i Aida, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DOBRISLAVU ]ETKOVI]U

Efraim i Na|a Kurtagi}
2398

SJE]ANJE

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MAHMUD SARAJLI]
9. 4. 1969 - 9. 4. 2011.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JOZE (ILIJE) AN^I]A

Sa ljubavlju, po{tovanjem i ponosom, Edina, Halko i Miralem sa porodicom
71120

GALIB (HUSE) BARU^IJA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 7. aprila 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 9. aprila 2011. godine, u 14 sati na mezarju u Podgrabu. O`alo{}eni: supruga Suvada, k}erke Senija i Hasena, sin Senad, bra}a Avdo i Taib sa porodicama, sestre Taiba i Galiba sa porodicama, zetovi Ferid Had`iselimovi} i Avdija ^indrak, snahe Mirsada i Sadeta, unu~ad Almin, Aida, Naida, Ina, Mirza, Zerina, Anes i Sein, praunuk Edin, {ure Sulejman i [evkija, {urjakinje Ha{a, Zineta, Radmila i Zehra, te porodice Baru~ija, Brdari}, Had`iselimovi}, ^indrak, Kadri}, Dizdarevi}, Be~i}, Kari}, Vajnaga, Hamzi}, Muzurovi}, Taslaman, ^ehaji}, Vujakovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti, Podgrab bb.

Njegovi: supruga Zorica, Predrag, Minka i Sanja
25366

SJE]AMO SE

TU@NO SJE]ANJE

s tugom i ljubavlju na{ega

SELIMA DURAKOVI]A
1928 - 1995.

NADA MIKI], ro|. [KUNDRI]
9. 4. 2007 - 9. 4. 2011.

Supruga Fatima sa djecom, snahama, unucima i praunukom Rijadom
2401

Porodica
2368

000

58

PREDAH

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Primat }ete brojne pohvale i komplimente na ra~un rada. [efovi }e biti vrlo zadovoljni va{im rezultatima, stoga se nemojte za~uditi ako dobijete ponudu za boljom pozicijom. Dan }e obilovati pozivima prijatelja i poznanika koji }e biti `eljni va{eg dru{tva. Bit }ete iznimno ugodan i zabavan sugovornik koji }e za svakoga imati kakav savjet ili toplu rije~. Dobro zdravlje mo}i }ete zahvaliti optimizmu i vedrini. Nezadovoljstvo uvjetima u radnoj okolini potaknut }e vas na razmi{ljanje o promjeni posla. Nemojte brzati s odlukama jer }e se svi problemi vrlo brzo rije{iti u va{u korist. Kvar automobila ili ku}anskog aparata uvu}i }e vas u neplanirane tro{kove. Nemojte na svoju ruku poku{avati i{ta popraviti, ve} radije zatra`ite pomo} majstora. Prekomjerno u`ivanje u hrani brzo }e se odraziti na va{u liniju. Otvoreni i prijateljski nastup otvorit }e vam mnoga vrata. Zbli`it }ete se s kolegama i {efovima, {to }e vam osigurati sudjelovanje u budu}im projektima. Stare i dotrajale veze pucat }e po {avovima, ostavljaju}i mjesta za nove ljubavne pri~e. Otvorite o~i i obratite pa`nju na signale koje vam {alje neko iz va{e neposredne blizine. Najavite rat {tetnim navikama. Za po~etak se odreknite peciva. Mogli biste izlanuti poslovnu tajnu ili slu~ajno odati povjerljivu informaciju. Pripazite s kime zapo~injete razgovor i izbjegavajte uredska ogovaranja. Ve}inu dana provest }ete u razmi{ljanju o pro{losti i starim ljubavima. Neki od vas }e osjetiti poriv da se jave biv{em partneru, no bilo bi pametnije da se ipak suzdr`ite jer }e vam to samo zakomplicirati `ivot. Nekvalitetna prehrana pogodovat }e padu imuniteta. Saradnici }e se diviti va{oj sposobnosti da sve obaveze obavite u rekordnom roku. Porast }e vam ugled u radnoj sredini, pa }e tako mnogi odjednom po~eti tra`iti va{e mi{ljenje. Ukoliko gajite nje`ne osje}aje prema znancu ili prijatelju, danas }ete uvidjeti da je privla~nost obostrana. Bit }e vam dovoljan i najmanji signal druge strane da preuzmete inicijativu i pozovete je na pi}e. Va{ }e napredak ovisiti o dobroj reputaciji, stoga izbjegavajte ikakve skandale i ulazak u konflikte. Poneka mala i bezazlena la` pokazat }e se korisnom u stjecanju novih poslovnih kontakata. Nije vrijeme za drasti~ne odluke. Osje}aj nezadovoljstva koji }e vas pratiti bit }e prolazan, stoga bi bila {teta da zbog trenutka slabosti razvrgnete lijepi odnos ili se upustite u izvanbra~nu avanturu. Radoznalost i `elja za znanjem navest }e vas da se posvetite ~itanju ili u~enju. Mnogi }e po~eti razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Dan je kao stvoren za zabavu i izlaske. Vrlo ste rje~iti i {armantni, pa vam ne}e biti problem osvojiti pa`nju svakoga ko vam se svidi. Pred vama je zanimljiv flert koji bi se vremenom mogao razviti u ne{to ozbiljnije. Najavit }ete rat suvi{nim kilogramima. Novac }e vam danas kliziti iz ruke. Ne bi bilo lo{e da po~nete ulagati u budu}nost i otvorite stambenu {tednju ili po~nete upla}ivati `ivotno osiguranje. Potaknuti samo}om, mnogi }e se upustiti u odnos s osobom koja ih uop}e ne privla~i. Otpo~etka budite iskreni i izbjegavajte davati obe}anja za koja znate da ih ne}ete ispuniti. Posebno }e vam osjetljivi biti grlo i glasnice. Konflikte }ete rje{avati {armom i prijateljskim nastupom te se isticati sjajnom sposobno{}u vo|enja pregovora. Saradnici }e u vama nalaziti prijatelja i savjetnika. Svoje }ete nezadovoljstvo i frustracije iskaljivati na bli`njima. U naletu bijesa mogli biste izre}i stvari koje ne mislite, ~ime }ete trajno o{tetiti odnos s osobom koja vam mnogo zna~i. Napetost poku{ajte odagnati konzumiranjem ~aja na bazi valerijane. Vremenski rokovi zadavat }e vam mnogo muke i primorati vas da se na poslu zadr`ite du`e od planiranog. Najva`nije }e biti da energiju umjesto na nerviranje, potro{ite na konstruktivan rad. Izbjegavat }ete suo~avanje s problemima i prionuti na ku}anske poslove. Va`ne razgovore i razrje{avanje sukoba odgodit }ete za neki drugi dan. Imate li ikakvih zdravstvenih problema, obratite se lije~niku. Otvaraju vam se nove prilike i mogu}nosti koje }e biti posljedica va{eg velikog truda. Iskoristite sve opcije koje vam se pru`e bez mnogo razmi{ljanja. Neodoljivi ste i karizmati~ni pa vam ne}e biti ni najmanji problem osvojiti ne~iju naklonost. Zavodit }ete dubokim pogledom i neodoljivim osmijehom. Va{a }e zdravstvena situacija biti iznimno zadovoljavaju}a. Suzdr`ite se od rasprava sa suradnicima i nadre|enima. Previ{e }ete burno reagirati na svaku sitnicu, {to bi moglo ugroziti va{u reputaciju. Sukobi s rodbinom dose}i }e sam vrhunac. Sva|e }e se vrtjeti oko finansija, nasljedstva ili zajedni~kih nekretnina, a obje }e strane biti tvrdoglave i nespremne na kompromis. Mnogi }e po~eti razmi{ljati o prestanku pu{enja. Nemojte o~ajavati ako ne uspijete.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: busola, odabir, cakano, erir, m, un, ala, mio~e, paradoks, mt, akadem, avar, roda, domino, asa, kenan, m, travka, omo, aa, naoko, at, r, zaklonjeno, tarnat, emir, usna, ergela, rio, ruvarac.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano. Puha}e slab do umjeren, na istoku umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 6 od 11, maksimalna dnevna od 16 do 22, na jugu oko 25°C. Sutra, preksutra i u utorak prete`no sun~ano. U no}i utorak na srijedu naobla~enje sa ki{om, prvo na sjeveru i zapadu. U srijedu obla~no sa ki{om. U Sarajevu sun~ano. Puha}e umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 20° C.

Danas }e u centralnim i isto~nim predjelima Evrope nastaviti da pu{e umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Na jugu Skandinavskog poluostrva, u zapadnoj i ju`noj Evropi zadr`a}e se sun~ano, a u isto~noj obla~no sa ki{om. Najhladnije }e biti u evropskom dijelu Rusije, od 0 do 6, a najtoplije u [paniji, od 24 do 30°C. Danas na Balkanu prete`no sun~ano, u centralnim predjelima prije podne umjereno obla~no. U Srbiji i Bugarskoj puha}e umjeren, povremeno jak sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura kreta}e se od 17 do 25°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 12, 14.10 i 16.20 sati.

subota, 9. april 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KAD TE LJUBAV PRONA\E
komedija, romansa, re`ija: Greg Berlanti,uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett i Brooke Clagett...po~etak u 18.30 i 20.45 sati.

BANJA LUKA

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

POZORI[TA
NARODNO
DRVENI SANDUK TOMASA VULFA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SVIJET OKEANA
dokumentarni, po~etak u 16.30 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
RUSKI RULET TRAGI^NOG I KOMI^NOG
okrugli sto, s po~etkom u 18 sati. SVE^ANI KONCERT po~etak u 20 sati.

KINA
MEETING POINT
LUCIO
u organizaciji Ambasade Kraljevine [panije, dokumentarni, re`ija: Aitor Arregi, José María Goenaga, po~etak u 19 sati.

drama, autor: Danilo Ki{, adaptacija i re`ija: Gradimir Gojer, po~etak u 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MA^AK U ^IZMAMA
animirani, re`ija: Jerome Deschamps, Pascal Herold, glasovi: Jerome Deschamps, Yolkande Moueau... po~etak u 13 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

CINEMA CITY
SAMMY NA PUTU OKO SVIJETA 3D
animirana avantura, re`ija: Ben Stassen, glasovi: Ivan Glowatzky, Zrinka Cvite{i}, Mile Kekin, Josip Bobi Marot ti, Stéphan Macchi... po~etak u 11.55 sati.

HOP
animirani, re`ija: Tim Hill, uloge: Russell Brand, James Marsden, Kaley Cuoco, Hugh Laurie, Jack McBrazer, David Hasselhoff... po~etak u 12.15, 14.15, 16.15 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

BORIS SMOJE
Izlo`ba fotografija KA[MIR, autora Andy Spyra, na kojoj su predstavljene fotografije koje je kroz objektiv fotoaparata zabilje`io njema~ki fotograf borave}i u najmilitiziranoj zoni u svijetu. Andy Spyra dobitnik je nagrade Getty Images 2009. za uredni~ku fotografiju. Izlo`ba }e biti otvorena do 12. aprila.

ZENICA

JA SAM BROJ ^ETIRI
akcija, SF, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant... po~etak u 15.30, 18.15 i 20.15 sati.

GNOMEO & JULIA 3D
animirani, re`ija: Kelly Asbury, uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Statham, Michael Caine... po~etak u 13.50 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija Jima Marshalla pod nazivom “Sarajevo: Gdje ulice imaju nova imena“. Ova izlo`ba otkriva ~esto neprimjetne gradske detalje – refleksije u prozorskim staklima i vodi, zahr|ale znakove i ispucale fasade, date kroz oko (kamere) Bosanca {kotskog porijekla.

BIHA]

MOJA, NAZOVI @ENA
romanti~na komedija, re`ija: Denis Dugan, uloge: Adam Sendler, D`enifer Eniston, Nikol Kidman, Bruklin Deker... po~etak u 16.45, 19 i 21.15 sati.

HOP
porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 11.30 i 13.40 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
GROZAN JA
komedija, re`ija: Pierre Cof fin, Chris Renaud, uloge: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand... po~etak u 14.30 sati.

UKRADEN IDENTITET
triler, re`ija: Jaume Collet-Serra, uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 18.15, 20.30 i 22.30 sati.

JA SAM BROJ ^ETIRI
avantura, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer... po~etak u 15.20, 17.35. sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila.Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

KINA
UNA
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony Mackie, John Slat tery... po~etak u 18 i 20 sati.

BELI BELI SVET
doma}i, re`ija: Oleg Novkovi}, uloge: Uliks Fehmiu, Hana Selimovi}, Jasna \uri~i}, Neboj{a Glogovac, Boris Isakovi}, Milica Mihajlovi}, Marko Janketi}, Meto Jovanovski, Mira Banjac... po~etak u 22.15 sati.

GNOMEO & JULIA 3D
animirani, re`ija: Kelly Asbury, uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Statham, Michael Caine... po~etak u 15.40 sati.

VRLO ZAPETLJANA PRI^A 3D
animirani, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, glasovi: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy... po~etak u 12.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

SLJEDE]A TRI DANA
triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

TUZLA

LEDENI UBOJICA
akcija, triler, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland... po~etak u 19.30 i 21.15 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
POVRATAK
autori: H. Pinter / N. Pejakovi}, re`ija: Nikola Pejakovi}, scenografija: Dragana Purkovi} Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Nikola Pejakovi}, igraju: @eljko Stjepanovi}, Aleksandar Blani}, Goran Joki}, Branko Jankovi}, Nikolina \or|evi}, Ljubi{a Savanovi}, Slobodan Peri{i}, po~etak u 20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

LOV NA VJE[TICE
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Christopher Lee, Ulrich Thomsen po~etak u 19.50 i 22 sata.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljivana proteklih deset godina. Odabir je ura|en odlukama stru~nog kolegija, a autorica postavke je direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. Izlo`ba je otvorena do 5. aprila.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish... po~etak u 15.45, 18.00, 20.15, 22.35 sati.

MUZEJI
BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

biografski, drama, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Sergej Trifunovi}... po~etak u 15 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja oma` francuskim filmovima “novog talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka, a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela velikog formata, ra|enih u kombinovanoj tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do 21. aprila.

RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

PU[TENI S LANCA
komedija, re`ija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer... po~etak u 18.30, 20.40 i 22.50 sati.

POZORI[TA
NARODNO
IMITACIJA @IVOTA
humanitarna predstava Teatra mladih Tuzla, autor: Mirjana Bobi} - Mojsilovi}, re`ija: Miralem Zub~evi}, igraju: Remira Osmanovi}, Vesna Kur tovi} i Adnan Mujki}, po~etak u 19.30 sati.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA ZA LOS ANGELES
akcija, ratni, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

POL
komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Mia Stallard, Simon Pegg, Nick Frost... po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 i 22.40 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 9. april 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Moja Antonija
DRAMA
Re`ija: Joseph Sargent Uloge: Jason Robards, Eva Marie Saint, Neil Patrick Harris, Jan Triska, Norbert Weisser, Anne Tremko

13.35
BHT

Nakon smrti roditelja, Jimmy odlazi `ivjeti kod djeda i bake u Nebrasku. U blizinu se doseljava ~e{ka porodica Shimerda i Jimmy se sprijatelji sa djevoj~icom Antoniom. Porodicu Shimerda ubrzo zadesi velika tragedija... Jimmy se seli u grad na {kolovanje, a za njim dolazi i Antonija.

Fanny i Aleksander
DRAMA
Re`ija: Ingmar Bergman Uloge: Bertil Guve, Pernilla Allwin, Borje Ahlstedt, Allan Edwall, Ewa Froling, Gunn Wallgren, Jarl Kulle

HIT
DANA
21.40
NOVA

01.40
FTV

Kada biv{a zvijezda ameri~kog nogometa Paul Wrecking Crewe zavr{i u zatvoru zbog vo`nje u pijanom stanju, postaje glavni lik u planu dvoli~nog upravitelja kojim `eli zabaviti osoblje zatvora. Crewe mora sastaviti ekipu ka`njenika koji }e se suprotstaviti sadisti~kim stra`arima u napetoj utakmici ameri~kog nogometa u zatvoru. Pridru`uju im se legendarni trener Nate Scarborough i zatvorski domar.

KOMEDIJA
Re`ija: Peter Segal Uloge: Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Nelly, Michael Irvin

Iako u svim Bergmanovim filmovima postoje aluzije na njegov `ivot, Fani i Aleksandar je pravi autobiografski film. On se sje}a mnogih doga|aja iz svoje mladosti, prepri~avaju}i ih kroz izmi{ljenu porodicu Ekdahl. Desetogodi{nji Aleksandar, Re`ijaev alter-ego, i njegova sesta Fani, do`ivljavaju emotivni stres kada se njihova majka, doskora{nja udovica, uda za hladnog i distanciranog ministra.

SPORT

Mrak film
KOMEDIJA/HOROR
Re`ija: Keenan Ivory Wayans Uloge: Jon Abrams, Carmen Electra, Shannon Elizabeth, Anna Faris, Marlon Wayans...

23.35
OBN

Studentica Drew, koju tuma~i Carmen Elektra, sama je u ku}i. Iznenada prima neugodan telefonski poziv. Osje}a da ju netko promatra. ^ovjek s bijelom maskom i crnom kapulja~om stoji u njezinom dvori{tu. U jednoj mu je ruci no`, a u drugoj mobitel… Druga studentica Cindy i grupa njezinih zbunjenih prijatelja uvjereni su da im je za petama tajanstveni ubojica.

Manchester United - Fulham
Engleska Premier liga Nogomet

Borac Sarajevo
Nogomet

Premijer liga BiH

Bosna ASA BH Telecom Lasta ^apljina
Prvenstvo BiH Ko{arka

Bra}a po krvi
TRILER
Re`ija: James Gray Uloge: Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Mark Wahlberg, Robert Duvall, Danny Hoch, Moni Moshonov

FILMOVI

15.55 BHT

19.25 BHT

20.00 TVSA

22.20
HRT 1

New York 1988. Bobby Green vodi popularni no}ni klub ~iji je vlasnik ameri~ki Rus Marat Buzhayev i super se provodi sa svojom atraktivnom djevojkom Amandom. Niko iz njegova dru{tva osim nje ne zna da su mu otac i brat Joe policajci ruskog porijekla, koji su spremni na beskompromisni obra~un s narko-mafijom. Joe je odlu~io stati na kraj ruskim krijum~arima droge koje predvodi Buzhayevljev ne}ak…

Posljednji provod
KOMEDIJA
Re`ija: Wayne Wang

Nacionalna klasa
14.05 PINK
DRAMA
Re`ija: Goran Markovi}

Po|ite za stidljivom slu`benicom iz Nju Orleansa, D`ord`ijom Bird koja saznaje da joj je ostalo manje od mjesec dana `ivota. Vrijeme je za promjene i D`ord`ija kre}e na putovanje iz snova, kao da sutra ne postoji. U`ivajte u smijehu i otka~enim komi~nim avanturama, dok D`ord`ija poku{ava da promijeni izgled i stav u glamuroznom Evropskom ljetovali{tu, jedan zgodni mladi} nema namjeru da dozvoli da mu D`ord`ija isklizne iz ruku.

Mladi} iz beogradskog predgra|a Flojd, trka~ u nacionalnoj klasi, u skladu sa svojom stra{}u, va`i i kao veliki ljubavnik. Ali nije u skladu sa njegovim ambicijama da i dalje vozi u nacionalnoj klasi. Da bi pre{ao u vi{u klasu, mora da pobijedi na va`noj trci, a da bi u tome uspio, mora da odgodi slu`enje vojnog roka. Za to mu slu`i Mile, bubre`ni bolesnik, koji umjesto njega ide na preglede. Me|utim, to ne uspijeva, kao {to ne uspijeva ni izbjegavanje braka sa djevojkom [iljom...

22.00 HAYAT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.15 Koncert klasi~ne glazbe: Koncert studenata Muzi~ke akademije 08.00 Vijesti 08.05 Barimba: Gusarski smetljari, serija za djecu 08.30 ZIZ D`epni zmaji}i Graditelj Bob Ispeci pa reci zagonetka Angelina balerina Kralj dinosaura Pingu, 59. epizoda [oni i njegovo stado La Linea Interaktivna igrica: Spretno - sretno Lino kutak Tomica i prijatelji 10.50 Sarajevska hronika 11.15 Mozaik religija, vjerski program 11.50 Dnevnik 1 12.00 Zaljubljen u Leah, ameri~ki igrani film 13.45 Vrtlog, jugoslavenski igrani film

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.10 @ena musketar, mini serija 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija 09.12 ^arli i Mimo, crtana serija 09.17 Tomica i prijatelji, crtana serija Muzika za djecu 09.25 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 09.50 Mali dnevnik 10.10 U {etnji sa ~udovi{tima 10.40 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 11.10 Pravoslavlje, religijski program 11.30 Rije~ vjere, religijski program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Samo pjesma zna, muzi~ka emisija 13.20 Op,op 13.40 Gastronomad, bejgl 14.00 U orlovom gnijezdu (r) 14.50 RTRS preporu~uje

HAYAT
06.10 Timmy, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.30 Garfield, crtani film 10.35 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 Str{ljen, igrani film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.40 Sport centar 16.45 Najbolje godine, serija 17.45 Vremenska prognoza 17.50 @enski razgovori, zabavni program

OBN
07.10 Gerald McBoing, crtani film 07.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.00 Mixmaster, crtani film 08.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.40 Oggy i `ohari 2, crtani film 09.05 Ke~eri, zabavni program 09.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, turska krim. serija 16.45 Dolina vukova, turska krim. serija

PINK
06.00 Hvatanje ubice sa zelene rijeke 1, film 08.00 Poli, film 10.00 Grand hitovi, muzi~ki program 11.00 Arena B-13, talk show 12.00 Info top, infoprogram 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, infoprogram 14.05 Posljednji provod, film

08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Ozie Boo, animirana serija (r) 08.15 Uradi sam, uradi sama (r) 08.20 Mocart u Kini, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 24/36 (r) 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 50/61 13.35 Moja Antonija, ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Manchester United - Fulham, prenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.10 Terme, civilizacija vode, strani dokumentarni program, 1/2 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.25 Nogomet, Premijer liga BiH: Borac Sarajevo, prenos 21.20 Ezel, igrana serija, 53/136 22.15 BHT vijesti 22.30 Mjesto zlo~ina: New York, igrana serija, 10/23 23.15 Pjegava djevojka, doma}i igrani film 00.30 Umrijeti za..., britanskoameri~ki igrani film

Klub ^italaca
NO]NI PROGRAM

23.15

U orlovom gnijezdu
ZABAVNI PROGRAM 20.15

Najbolje godine
SERIJA 16.45

Talk show
17.30
17.30 Dejana, tema: O~evi na poro|aju!, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, turska krim. serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Luda lova, film 23.35 Mrak film, film 01.25 Luda lova, film (r) 03.15 Mrak film, film (r) 05.05 OBN Info, informativni program 05.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

Sva ta ravnica
SERIJA 18.45

15.10 Ljubav i kazna, igrana serija, 6. epizoda (r) 16.50 Vijesti 17.00 Nadreality show, 9. emisija (r) 17.29 Dnevnik, najava 17.30 Ezel, 52. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 12. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 La Linea, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dobra supruga, 1. ep. 21.00 Greh njene majke, 10. epizoda 21.59 Dnevnik, najava 22.00 Na{a mala klinika, 55. epizoda 22.57 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.00 Dnevnik 3 23.15 Klub ~italaca, no}ni show program, 1. dio 23.40 Sestra Jackie, 2. ep. 00.10 Klub ~italaca, no}ni show program, 2. dio 01.40 Fanny i Alexander, film

15.00 Joe Somebody, film 16.45 Zauvijek mlad, serija 17.20 No limit, muzi~ka emisija 17.45 Za.druga, emisija za mlade 18.10 Robin Hud 2 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 U orlovom gnijezdu, zabavni program 21.00 Misterije pravog [erloka Holmsa: O~i pacijentkinje, serijski film 22.50 Vijesti 23.00 Brojevi, serija 23.45 Prislu{kivanje, serija 00.40 Misterije pravog [erloka Holmsa - O~i pacijentkinje, film 02.20 Dnevnik 2 02.50 Za.druga, emisija za mlade

19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 17. ep. 21.00 Voli me do bola, zabavni program 22.00 Nacionalna klasa, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Na smrtonosnoj zemlji, igrani film 01.58 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 @enski razgovori, zabavni program 03.45 Voli me do bola, zabavni program 04.35 Autoklub 04.55 Dokumentarni program 05.25 Muzi~ki program

15.50 Info top, infoprogram 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.45 Sva ta ravnica, serija 19.30 Grand poga~a, muzi~ki program 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Tihi bijes, film

RTS
11.10 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 12.10 Vrijeme odluke 12.30 Na slovo na slovo, program za djecu 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Subotom sa dijasporom 14.00 Knjiga utisaka 14.45 Vijesti 15.00 Vrele gume, reporta`a 15.30 Svet zdravlja 16.00 Za sva vremena, muzi~ki program 16.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 17.00 Petkazanje 18.00 Leti, leti pjesmo moja mila (r) 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Greh njene majke, serija 21.00 TV lica... 22.00 Jelen top deset 23.00 Svijet sporta 23.30 Jelen Superliga 00.25 Vrele gume, reporta`a (r)

RTCG
11.00 Mali veliki - velike nevolje malog Borisa 11.30 7 TV dana (r) 12.00 Vijesti 12.05 Zapis (r) 12.35 Jutarnji program (r) 14.05 Argument (r) 14.30 Sat TV (r) 15.00 Etno 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Crno-bijeli svijet (r) 16.15 Kviz - prenesi znanje ~uvaj prirodu 17.00 Mozaiku 17.55 Odbojka(`)-finale prvenstva Crne Gore: Galeb-Luka Bar, direktno 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV u ringu `ivota 20.30 Blic biznis i vijesti iz dijaspore 21.00 Muzika: Sergej ]etkovi} 21.30 Atr magazin 22.05 Pe~at 22.40 Muzi~ki mix 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sportska subota 00.00 Crno-bijeli svijet 00.30 Fudbal i liga, reporta`e 01.30 Blic biznis, pregled (r)

FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Kupid, serija Razvedeni Gari, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Privatna praksa, serija Kupid, serija Razvedeni Gari, serija [kola za parove, serija Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija D`oi, serija Dr Haus, serija Ru`na Beti, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

UNIVERSAL
06.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 11.20 Erika, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Vojnikova ljubavna pri~a, film 15.00 Panduri novajlije, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Velika liga, film 23.00 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, film 00.50 Medijum, serija 02.50 Tri rijeke, serija 03.50 Bra}a i sestre, serija

TV1000
06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 Pametnjakovi}i, film Zava|ene strane, film Svako na svoj plac, film Zlodjela, film Pobuna u koko{injcu, film 16.00 I to je rokenrol, film 18.00 Na ~aju sa Musolinijem, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 10.30 Umjetni~ka gimnastika, E[ Berlin, Njema~ka 14.00 Umjetni~ka gimnastika, E[ Berlin, Njema~ka, live 16.30 Watts

Na ~aju sa Musolinijem
FILM 18.00

Ekstremni sportovi
08.30
17.30 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 19.00 Tenis, WTA Charleston, USA Live, polufinale 22.45 Curling, S[ Regina, Kanada 00.45 Fight Club

20.00 Premijera: Otka~eni profesor, film 22.00 Dijabolik, film 00.00 Vru}e Evro-lezbejke, film 02.00 Jedna divlja i luda no}, film 04.00 Bostonska bra}a, film

subota, 9. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.20 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 Patak Frka, crtana serija 08.30 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu (r) 08.55 Vrijeme je za Disneya Vrijeme je za Disneya: Einstein~i}i 09.45 Danni, serija za mlade 10.15 ni DA ni NE: Globalizacija 11.10 Cocco Bill, crtani film (r) 11.30 Erik u zemlji kukaca, nizozemsko-belgijsko-nje ma~ki film za djecu (r) 13.10 Filmska matineja: U grob ni{ta ne nosi{, ameri~ki film 14.50 Kazimir Klari}: Bunda (r) 15.45 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 16.15 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom

63

NOVA
07.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtana serija 07.50 Bra~ne vode, serija 08.20 Bra~ne vode, serija 08.50 Najgori tjedan, serija 09.20 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 09.30 Chuggington, crtana serija 09.45 Beyblade metal fusion, crtana serija 10.10 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 13.00 Spy Kids 3-D: Zavr{na igra, film 14.35 Uvrnuti blagdani, film 16.20 Provjereno, magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Klupa uzvra}a udarac, film (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Divlji valovi, film 21.40 Zatvorski krug, film 23.40 An|eli i Djevice, film 01.30 Za{titnik, film 03.00 Ezo TV, tarot show 04.30 Kri`ar, film (r)

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 10.00 F1 Petronas Malaysia grand prix 11.00 Eliza, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga, emisija o doma}em sportu (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao (r) 14.15 Divlja prostranstva, film (r) 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.32 Moje sunce, emisija o majkama i trudnicama 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dokumentarni serijal 22.00 Vijesti 22.05 Ne vjeruj strancima, film 01.00 Vijesti plus 01.15 Reprizni program

TVSA
07.00 Non-stop, igrana serija, 1/25 (r) 07.30 Non-stop, igrana serija, 2/25 (r) 08.00 Program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.05 Noody, program za djecu (r) 11.20 Barimba, program za djecu (r) 11.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 12.00 Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 4/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Sarajevdisanje, dok. program 15.20 Bisage Vehida Guni}a 16.00 Robin Hood, igrana serija, 32/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.35 Za svaku bolest trava raste 17.55 Zelena, zelena trava, igrana serija (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Ko{arka: Bosna ASA BH Telecom - Lasta ^apljina, prenos 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Sarajevska {kola filma: Otac na slu`benom putu, igrani film 23.50 @ena misterija, 3/8 01.15 Robin Hood, 32/39 (r) 02.00 Rebus, politi~ki magazin (r)

TV TK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

06.45 TV kalendar 07.05 Iza ekrana (r) 07.35 Sirenin pjev, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Na okuci rijeke, ameri~ki film (r) 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.13 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet: Nalazimo se u Vukovaru 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.35 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (r) 14.40 Eko zona 15.10 Fotografija u Hrvatskoj: Mare Milin (r) 15.20 Opera box 15.50 HAZU Portreti: Ljubo Babi} 16.00 Jelovnici izgubljenog vremena: Sipa gospodarica no}i 16.25 Euromagazin 16.55 Vijesti 17.00 Vrijeme sutra 17.01 HAK - Promet info 17.05 Reporteri: Rat Donalda Trumpa za golf 18.10 Bioni~ka ruka - Nada za novi `ivot, doku. film 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Zvijezde pjevaju 5 21.55 Vijesti 22.10 Vijesti iz kulture 22.20 Ve~ernji hit: Bra}a po krvi, ameri~ki film 00.20 Filmski maraton: Probu|eno zlo, britanski film (r) 01.50 Filmski maraton: Na okuci rijeke: ameri~ki film (r)

MRE@A PLUS
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 10.00 F 1 Petronas Malaysia Grand Prix 11.00 Eliza, serija 13.10 Dobar, lo{, zao (r) 14.15 Divlja prostranstva, film (r) 16.05 Dadilja Ana, serija 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.05 Ne vjeruj strancima, film

Patak Frka

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANA SERIJA 09.20

CRTANA SERIJA 08.05

16.55 Cubismo - 15. godina, snimka koncerta 18.00 Yaova godina, ameri~ki dokumentarni film 19.30 Gara`a: Krle i inspektori i Keops (r) 20.00 Ve~eras 20.05 HNL - Vara`din - Hajduk, utakmica 22.00 HNL - emisija 22.55 Za{titnica svjedoka 1, serija 23.35 Vrijeme je za jazz: Milan Luli} - 75. ro|endan, proljetna revija jazza 2011. 00.45 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom (r) 01.15 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom (r) 01.50 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 01.52 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04.42 No}ni glazbeni program: Hit dana (r) 04.44 No}ni glazbeni program: Goran Karan, Split 1999., snimka koncerta (r)

TV MOSTAR
13.00 Biznis vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 14.15 Divlja, prostranstva film 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.32 Moje sunce, emisija o majkama i trudnicama 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti 22.05 Ne vjeruj strancima,, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Tajni znak, film 13.30 Planeta zemlja 14.30 Tribunal15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 OK Kakanj - Radnik 17.00 Flash vijesti 17.05 Uljep{aj svoj `ivot 18.00 Gr~ka 18.30 Ads kviz 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 20.45 Marketing 21.00 Legende bh sporta 21.30 @ena politi~ara, 2/3 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti (r) 00.15 Ljubavna oluja, film

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Pantheon program, dok. program 13.05 Studenti, 4/15 (r) 14.05 Azimuzi, dok. program 14.30 Vijesti 14.35 Glave koje govore 15.10 Dvlja planeta, 13/13 15.40 Velikani pro{losti, dok. program 16.30 Autoshop magazin17.00 Bonaventura17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet 18.40 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova82. Emisija 20.45 Tajanstvene pri~e, 26/26 21.30 Vijesti 21.35 Plan B +

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija (r3) 15.40 Folk top 10 16.40 Sredinom sedmice, info-program (r) 17.10 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

TV ZENICA
11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dok. program 17.30 Sfera, emisija iz kulture (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

RTV VOGO[]A
11.00 Ludo srce, serija 16.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Xtreme, sportski magazin 21.00 Revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Informativni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Crni Gruja, serija 12.30 BN koktel (r) 14.00 Moje dvori{te 14.30 Po va{oj zelji 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Vanbra~na putovanja, film 00.15 Promena iz korena, film 02.00 Mekbrajd: Doktor je ispao iz igre, film

ATV
09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi}, crtani film 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Str{ljen, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.00 Pozori{te u ku}i, serija 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Nacionalna klasa, film 00.00 Na smrtonosnoj zemlji, film

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga, najava kola 08.00 Fudbal, Bundesliga 09.30 Fudbal, Copa America U-17 Ekvador 10.30 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 11.30 Australijski fudbal 14.30 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga Live 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga Live 20.30 Odbojka, Italijanska liga, live: Pavia - Liu: JO Volley Modena 22.30 Watts 22.45 Fudbal, Copa America U-17 Ekvador Live 01.00 Borila~ke vje{tine 02.00 Tenis, WTA Charleston, polufinale 03.30 Curling, S[ Regina, Kanada

SPORT KLUB
06.30 Ajax TV 07.00 Belgijksa liga: Lierse Mechelen 09.30 Uskijavanje 10.00 Euroelague Studio 11.15 Rugby Super League:Huddersfield Warrington 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najava Premier League 13.00 NBA Live 13.15 Real NBA 13.45 Premier League: Wolves - Everton, direktno 16.00 NBA: Oklahoma City Denver 18.00 NBA Live 18.20 Championship: Swansea - Norwich, direktno 20.00 ATP Houston, direktno 00.15 NBA Action 00.45 NBA Live 01.00 ATP Houston Doubles finale, direktno 01.00 Premier League: Blackburn Birmingham 03.45 Premier League: Tottenham - Stoke

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 16.55 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Glavni aduti - 2 epizode Pre`ivljavanje udvoje Strastveni ribolovci ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Ljudskih ruku djelo X-ma{ine Lud za industrijom - 2 epizode Borna kola bra}e Hau Glavni aduti - 2 epizode Peta brzina - 2 epizode Ameri~ki ~operi Kako se pravi? Kako to radi X-ma{ine Ljudskih ruku djelo Lud za industrijom - 2 epizode Peta brzina - 2 epizode Ameri~ki ~operi Borna kola bra}e Hau Majstori za pivo Strastveni ribolovci

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 Megafabrike Ja, predator Ulovljeni Istra`ivanje planete Zemlje In`enjerske veze Narko-biznis Istra`ivanje planete Zemlje Bube napadaju Bube napadaju Bitka Huda i Bizmarka, 2 epizode Velik, ve}i, najve}i, 2 epizode Megafabrike Bjekstvo ]orkirani u inostranstvu Narkobiznis Tabu Megafabrike

VIASAT HISTORY
06.00 Mi Evropljani 07.00 Van Gog: kompletna pri~a 08.00 Genije dizajna 09.00 Tajne dubina 10.00 Hendl, `ivot pop ikone 11.00 Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta 12.00 Pri~a o Herkuleanumu 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Mi Evropljani 15.00 Van Gog: kompletna pri~a 16.00 Dikensova Engleska 17.00 Drevni plasti~ni hirurzi 18.00 Vampirska princeza 19.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 Rim: Posljednja granica 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Operacija Holivud 23.00 [pijuni koji su do{li sa mora 00.00 Dikensova Engleska 01.00 Drevni plasti~ni hirurzi 02.00 Vampirska princeza 03.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 04.00 Rim: Posljednja granica

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Majmunska posla - 2 epizode 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 Ro|eni lovci 08.10 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Posljednja nada 12.45 Planeta Zemlja 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera - 6 epizodA 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 No}ni `ivot ajkula 21.00 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Najekstremniji 23.45 Divlje i bez cenzure

17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ovog vikenda igra se 21. kolo Premijer lige BiH u fudbalu

Borac do~ekuje Sarajevo
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 9. april 2011. godine

Regionalno izvi|a~ko-ekolo{ko takmi~enje U susret prolje}u 2011.

Oko 500 skauta
pozvano da

Pucnjava na podmornici
Jedna osoba je poginula, a druga je u `ivotnoj opasnosti, nakon pucnjave koja se dogodila na britanskoj nuklearnoj podmornici HMS Astute, javlja BBC. Pucnjava se dogodila dok je podmornica bila u pristani{tu u Southamptonu. Glasnogovornica policije izjavila je da doga|aj nema nikakve veze s teroristi~kim aktivnostima, te dodala da nema opasnosti za sigurnost gra|ana. Napada~ je nakon hap{enja predat policiji u Hampshireu. Policija je blokirala podru~je oko podmornice.

“Prona|e
Dan kada se izvi|a~i takmi~e, ali i upoznaju, dru`e i sklapaju nova prijateljstva, koja ostaju kao najtrajnija uspomena
U susret prolje}u 2011, naziv je regionalnog izvi|a~ko-ekolo{kog takmi~enja za djecu i adolescente do 15 godina koje }e se odr`ati danas u Zenici. O~ekuje se vi{e od 500 u~esnika koji su ove godine pozvani da “Prona|u Japan u srcu“. Cjelokupni program trebao bi obuhvatiti 14 kulturno-zabavnih sadr`aja. Nakon smotre ~lanova Saveza izvi|a~a op}ine Zenica u 10 sati, slijedi ceremonija otvaranja, te izvi|a~ko-ekolo{ko takmi~enje na deset kontrolnih punktova, od Kamberovi}a polja, Turske ~esme, Sejmenske d`amije i naselja Moku{nice, do plato ispred Multiplexa Ekran i Op}ine Zenica, do parka pored Muzi~ke {kole i nazad do Kamberovi}a polja. Poslije toga je predvi|ena prezentacija Izvi|a~kog centra

Japan u srcu“
oni nadme}u, takmi~e, naravno u zdravom izvi|a~kom duhu, ali i dan kada se dru`e, i upoznaju nove prijatelje i sklapaju nova prijateljstva, koja ostaju kao najtrajnija i neizbrisiva uspomena na ovo takmi~enje. Ovo takmi~enje je otvoreno i za eko-sekcije svih osnovnih {kola Zenice, te im je prilika da se priklju~e u izvi|a~ku porodicu, a kroz razli~ite igre i discipline takmi~enja, podignuta je ekolo{ka svijest omladine na vi{i nivo. Kao i pro{le godine, ovo takmi~enje je organizovano na dva nivoa: dr`avnom i op}inskom. Na op}inskom nivou }e se takmi~iti ~lanovi SIOZ-a i eko-sekcije osnovnih {kola, a na dr`avnom gosti iz drugih gradova, dr`ava, te nekoliko ekipa iz SIOZ-a.
Mi. D.

Zatrovano mlijeko ubilo troje djece
Troje male djece je umrlo, a 36 osoba, ve}inom djece do 14 godina, razboljelo se u Kini nakon konzumiranja kontaminiranog mlijeka, izvijestili su kineska vlada i mediji. Preliminarnom istragom ustanovljeno je da su djeca otrovana nitritom, po{to su konzumirala mlijeko s dvije farme u blizini grada Pinglianga na sjeverozapadu Kine.

Desetine stradalih u lan~anom sudaru
Najmanje 10 osoba je poginulo i 60 lak{e i te`e povrije|eno u lan~anomsudaru u petak na autoputu A19 kod Rostocka, javljaju njema~kimediji. Razlog ove nesre}e je, najvjerovatnije, pje{~ana oluja koja je smanjilavidljivost, tako da je do{lo do lan~anogsudara, u kojem su se mnogiautomobilii zapalili. U pravcuRostockapolicija je registrovala 17 zapaljenih automobila, a u pravcu Berlina 23, javljaju mediji. “Ovakvukatastrofu jo{ nisamvidjela, sve li~i na bojnopolje“ rekla je za , tabliod Bild komesarka policije Yvonne Burand.

Akcija podr{ke narodu Japana bi}e uprili~ena ispred Multiplex Ekrana

na Bora~kom jezeru i predstavljanje aktivnosti Izvi|a~kog ljeta 2011. u Multiplex Ekran Zenica (u 12 sati), akcija podr{ke narodu Japana ispred Multiplex Ekrana, te naposlijetku sve~ana ceremonija zatvaranja manifestacije i perfor-

mans “Prona|i Japan u srcu“ na platou izme|u Multiplexa Ekran i Robne ku}e Bosna. Izvi|a~ko eko-takmi~enje U susret prolje}u se ve} {est godina uspje{no odr`ava u Zenici. Ono je ve} postalo tradicija zeni~kih izvi|a~a, dan kada se

POSLJEDNJE VIJESTI
MAKITANU PET GODINA ZATVORA - Okru`ni sud u [tokholmu osudio je ju~e biv{eg pripadnika Hrvatskih oru`anih snaga Ahmeta Makitana na pet godina zatvora za ratne zlo~ine po~injene nad Srbima 1992. u logoru Dretelj kod ^apljine. On je u to vrijeme bio stra`ar u logoru gdje su bili zato~eni uglavnom Srbi, koji su zlostavljani i dr`ani u nehumanim uslovima. UHAP[ENA VINKA CETINSKI - Policija u Puli ju~e je privela Vinku Cetinski, majku pjeva~a Tonija Cetinskog. Njeno ime spominjalo se u posljednje vrijeme uz ulaganja biznismena Danka Kon~ara koji ju je prije tri godine postavio za ~lanicu uprave i direktoricu u svojoj kompaniji Kermas ulaganja te je ovlastio da u njegovo ime kupi velike povr{ine gra|evinskog zemlji{ta u Istri. U taj posao Kon~ar je ulo`io oko 100 miliona eura, a saradnja je prekinuta kada je Kon~ar podnio krivi~nu prijavu protiv Vinke Cetinski zbog prevare. AL-HAMDANI NA SLOBODI - Fadhil al-Hamdani koji je sredinom 2009. godine uhap{en i smje{ten u Imigracioni centar u Lukavici pu{ten je na slobodu, prenosi BHT. Njegovo pu{tanje uslijedilo je nakon njegove apelacije Sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Al-Hamdani je uhap{en pod izgovorom da je navodna prijetnja nacionalnoj sigurnosti BiH.

Djevoj~ica iz Novog Gora`da prestala rasti

Za Azrinu terapiju
roditelji nemaju novca
^etrnaestogodi{njoj djevoj~ici Azri Ma{i} iz Novog Gora`da prije dvije godine dijagnosticiran je prestanak rasta. Od tada ova djevoj~ica svakodnevno prima lijek nordilet norditropin, a kako ka`e njen otac Rifet, ovu terapiju }e morati koristiti i naredne dvije godine. Ina~e, {estomjese~na terapija ovim lijekom ko{ta 6.587 maraka, {to Azrini nezaposleni roditelji ne mogu sami obezbijediti. Ovi povratnici u Gora`de, jedva uspijevaju pribaviti novac za elemenetarnu egzistenciju. Imaju jo{ jednu djevoj~icu, a jedino sigurno primanje im je nanina minimalna penzija. Iz tog razloga porodica Ma{i} moli sve dobre ljude da im pomognu u nabavci lijeka za Azru. Svi koji `ele i imaju mogu}nosti pomo}i djevoj~ici Azri, mogu uplatiti svoje priloge na broj ra~una 1610300000000093 09-30-018577 otvorenog u Raiffeisen banci, filijala Gora`de, na ime Azrinog oca Rifeta Ma{i}a.

Deseterac: 28 dobitnika po 807,53 KM, Peterac: 9.954 dobitnika po 4,30 KM

22 50 7 42 85 27 75 4 43 57 87 72 30 19 81 69 64 35 Bingo 37+ po 86 KM, karticedva dobitkaTuzli18.842,31 kupljene u i Vogo{}i

14. kolo 28 60 5 18 11 67 31 32 29 90 41 36 38 70 76 48 77 39 63 47 13 79 3 9

nezvani~an izvje{taj

JACK POT u narednom kolu oko:

300.000 KM
Roditelji Azre Ma{i} mole dobre ljude za pomo}

BINGO PLUS: 4 1 6 2 9 6