P. 1
globalizacija i savremeni poslovni procesi u organizacijama sveta rada - master

globalizacija i savremeni poslovni procesi u organizacijama sveta rada - master

|Views: 493|Likes:
Published by samkedbest

More info:

Published by: samkedbest on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET SINGIDUNUM DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Master rad:

Globalizacija i savremeni poslovni procesi u organizacijama sveta rada

Mentor prof. dr Milan I. Miljević Beograd, 2010.

Kandidat Vladimir N. Džamić

SADRŽAJ

Uvod ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 Pojam globalizacije ------------------------------------------------------------------------- 9 Teorijski pristupi globalizaciji ---------------------------------------------------------- 12 Počeci sociološke misli o globalizaciji ------------------------------------------ 12 Teorija međunarodnih odnosa ---------- ----------------------------------------- 14 Teorija svetskog sistema ---------------------------------------------------------- 16 Heldova tipologija škola mišljenja o globalizaciji ----------------------------- 17 Dimenzije globalizacije ------------------------------------------------------------------- 20 Gidensova tipologija dimenzija globalizacije ---------------------------------- 23 Protivrečnosti globalizacije -------------------------------------------------------------- 26 Tendencije globalizacije ------------------------------------------------- ---------------- 29 Pojam organizacije ------------------------------------------------------------------------ 32 Teorije o organizaciji --------------------------------------------------------------------- 35 Klasična teorija organizacije ------------------------------------------------------ 35 Bihejvioristička teorija ----------------------------------------------------------- 38
2

Teorija kulturnog sklada --------------------------------------------------------- 39 Podela organizacija --------------------------------------------------------------------- 42

Savremeni poslovni procesi ------------------------------------------------------------ 44 Decizionistički proces u organizacijama sveta rada -------------------------------- 46

Šta je odluka? -------------------------------------------------------------------- 46 Upravljanje i/ili rukovođenje organizacijom -------------------------------- 47 Vrste odluka --------------------------------------------------------------------- 49 Ko su donosioci odluka u organizacijama: jedan i/ili više njih? --------- 50 Načini donošenja odluka: racionalno i/ili intuitivno odlučivanje -------- 52 Prepreke poslovnom odlučivanju ------------------------------------------------------- 55 Poslovno komuniciranje ----------------------------------------------------------------- 57 Zaključna razmatranja ---------------------------------------------------------------------62 Literatura ------------------------------------------------------------------------------- 67

3

4 .) Ne tako davne 1961. ovaj dalekosežni proces datira iz najranijih perioda istorije ljudskog društva. sve pojave. Danas se piše i izgovara slično u većini svetskih jezika (eng. špan. procesi i odnosi u njemu determinisani su procesom globalizacije. koji prožima apsolutno sve pore društvenog života. ali istovremen i delatnost homo fabero a i sve one ustanove i institucije u kojima se takva delatnost odvija. akademska relevantnost istraživanja zasniva se upravo na akademskoj aktuelnosti globalizacije. makar pokua š Etimološki. druga čijih i suprotstavljenih argumenata za ili protiv. uz isticanje novih. Najzad.H. Drugo. ali povezana razloga. te se sa punim pravom može reći da je globalizacija sve i sve je globalizacija (globalno). Ovakva dru štvena aktuelnost teme posebno je važna imajući u vidu da je globalno društvo ono u kome se odvijaju sve aktivnosti savremenogčoveka. globalizacija je sveobuhvatni proces.p. reč vodi poreklo od latinske reči globus. globalizacion. pravnom ili ekonomskom. a potom i planetu Zemlju. Tako globalizacija oblikuje život pojedinca. Iako je sam termin u akademskom smislu relativno mlad. globalizacija je sveobuhvatna toliko. političkom. Istovremeno. godine u čuvenom rečniku engleskog jezika koji je sačinio Dirk Mesner (Messner). le mond). da ostavlja prostora da se u njoj. Die Globalisierung). Zašto je uopšte relevantno istraživanje odnosa globalizacije i savremenih poslovnih procesa? Ova relevantnost proističe iz bar tri različita. brojna teorijska gledišta o procesu globalizacije ostavljaju dovoljno prostora za poku verifikacije nekih od najistaknutijih i šaj najcitiranijih teorija u akademskom diskursu. O globalizaciji se danas govori kao o sveobuhvatnom procesu. njegovu interakciju sa drugima.UVOD „Panta rhei!“ Heraklit (535-475. globalization. na individualnom i kolektivnom nivou. Često se koristi i naziv mondijalizacija (od fran. Prvo. nem. koja je najpre označavaja geometrijsko telo. prvi put se pojavila reč globalizacija1. koja se ve ć decenijama unazad izučava sa različitih teorijskih aspekata. mondialisation. Savremeno društvo.

subnacionalnom (lokalnom) nivou. Hans Georg Gadamer. Pohvala teoriji. savremeni poslovni procesi ne postoje izvan okvira globalizacije. globalnog društva i globalne poslovne ekonomije. regionalnom (supranacionalnom). na međunarodnom. analizira i zaključuje2. kulturne obrasce i sli no. onda nije re o č savremenim poslovnim procesima. Ne postoji nauka bez teorije. izvan promena koje sam proces donosi u funkcionisanju dru štva. savremene sociologije. Za takvim odnosima ćemo tragati u potonjim stranicama ovog istra živanja. grupa i poedinaca. 2002. “Teorija politike”. Ne može se govoriti o globalnom društvu i globalizaciji.istražiti neki novi aspekt ili analizirati neki novi odnos u sferi ekonomije ili politike. Prava akademska izazovnost prou čavanja globalizacije leži i u činjenici da ona utiče vertikalno. pak i postoje. Teorija (grč. j Predmet ovog istraživanja može se definisati kao dvojak: širi i uži. kako će na to upućivati mnogi autori. Kao što to nalažu pravila aristotelijanske logike. 5 . Osnovne teorijske postavke o kojima će biti reči u ovom istraživanju biće one iz oblasti politikologije. Udruženje “Nauka i društvo”. Za predmet ovog istraživanja svakako je značajna njegova teorijska. u: Dragan Simeunović. Uži predmet istraživanja je logički konjunktivni odnos između globalizacije i savremenih poslovnih procesa. društvene vrednosti i norme. Budu da je plodno polje teorija ći Upor. Širi predmet istraživanja bio bi novi pristup globalizaciji. nije bilo kakvo posmatranje jedne pojave. već o onim koje bi nauka mogla nazvati tradicionalnim ili predmodernim. procesa ili odnosa. nacionalnom. svakako je globalizacija. odnosno empirijska zasnovanost. Tako. na primer. ali i na nivou organizacija. Drugim rečima. Beograd. 13-22. Ukoliko. kao što ne postoji pravo naučno znanje bez teorije. sama globalizacija ima veliki uticaj u horizontalnoj ravni. theoria – posmatranje). Osnovni problem istraživanja u daljem tekstu ovog rada. podrazumeva da će konkluzija biti tačna samo ukoliko su tačne obe premise. str. političke ekonomije i nauke o savremenim ekonomskim sistemima i odnosima. Svi ovi segmenti su veoma dobro č povezani i svaka (pozitivna ili negativna) promena u jednom od njih izaziva neretko lananu č promenu u svim ostalim segmentima. to jest nova paradigma u izu čavanju globalizacije. To je smisaono posmatranje u kome se istovremeno posmatra. ovakav konjunktivni odnos leksički zasnovan na vezniku „i“. na politički sistem. odnosno horizontalno i vertikalno širenje globalizacije. ekonomski poredak.

Ne postoji poslovna. op štenaučne i metode i tehnike prikupljanja podataka. ispitivanje i analiza sadr žaja različitih dokumenata biće osnovne metode i tehnike prikupljanja podataka. Metod istraživanja dobrim delom determinisan je predmetom istra živanja. konkretizacija. tj. Upravo zbog toga. jasnijim. a to su procesi odlučivanja. pravnog poretka i ekonomskog ure đenja. teorijsko-empirijski pristup u istraživanju. jeste da su savremeni poslovni procesi u potpunosti determinisani procesom globalizacije. a sledstveno i funkcionisanju političkog sistema. a istovremeno dijalektički povezana (poslovna) procesa. Dru štveni cilj istraživanja bio bi da se procesi poslovnog odlučivanja. Opštenaučne metode koje će biti korišćene su: hipotetičko-deduktivna. koja može da funkcioniše na bilo koji način bez ova tri. transparentnosti i efikasnosti ovih procesa. Posebne hipoteze odnosile 6 . generalizacija č i indukcija). statistička i komparativna (uporedna) metoda.prilično široko. ne može se govoriti o globalnom društvu i globalizaciji. ć čime će niz teorija biti konkretizovan. dedukcija) i sinteti ke metode (sinteza. Osnovna. izvršavanja i kontrole pokušaju učiniti transparentnijim. boljim i kvalitetnijim. Naučni cilj istraživanja ogleda se u naučnoj deskripciji direktne povezanosti i uslovljenosti globalizacije i savremenih poslovnih procesa. Od osnovnih metoda najzastuplj nije će biti analitičke (analiza. izvršavanja donetih odluka i kontrole nad procesima poslov nog odlučivanja i izvršavanja poslovnih odluka. teorijskoj operacionalizaciji usledi e radna operacionalizacija. generalna hipoteza koju ćemo nastojati da dokažemo. Predmet istraživanja je takav da zahteva kompleksnost. specijalizacija. poslovnih organizacija i najzna čajnijih procesa unutar njih. izvan promena koje sam proces donosi u funkcionisanju dru štva. tj. Cilj ovog istraživanja je dvojak i on je naučni i društveni. Najzad. niti bilo koja druga organizacija danas. odnosno: osnovne. jasno omeđena i odeljena. Jednako tako. Empirijska zasnovanost predmeta istraživanja tiče se funkcionisanja savremenih organizacija sveta rada. analiziraće se one teorije koje su najzastupljenije u diskursima i debatama unutar akademske javnosti i akademske zajednice. a na taj na biti postignuto i epistemološko jedinstvo čin teorije i prakse. e apstrakcija. Tako će biti primenjene neke kvalitativne i kvantitativne metode. demokratičnosti.

Danijel Jergin. 7. u kome sve veću š ulogu imaju novi subjekti. Beograd. Komandni visovi. germanskoj i japanskoj organizacionoj kulturi) i geografski. politički. Globalizacija – dva lika sveta. str. kulturni zbog činjenice da poslovne organizacije funkcioni u de facto drugačije u š različitim kulturama (npr. 12. 2002. Dvadesetprvi vek je svakako vek ekonomije znanja i savremenih poslovnih procesa. pravni. zato što je reč o poslovnim procesima koji proističu iz opštih i pojedinačnih pravnih akata koji regulišu funkcionisanje poslovnih organizacija. oblikujući i determinišući ekonomske pojave. da li globalizacija sve manje biva proces. tačnije početkom prve velike ere globalizacije i tokom treće velike ere globalizacije. 5). ekonomskih i drugih vrednosti koje se danas mogu nazvati globalnim? Ovo su samo Miroslav Pečujlić. Ekonomski. Džozef Stanislav. zato što je sam predmet istraživanja deo poslovne ekonomije.bi se na poseban kauzalni odnos između globalizacije i procesa odlučivanja. Miroslav Pečujlić. Gutenbergova galaksija. str. Stoga je potpuno opravdano zapitati se da li se takva savremenost najvi e ogleda u postojanju velikog š broja privrednih subjekata koji svojim aktivnostima presudno utiču na svetsko društvo4. Gutenbergova galaksija. a sve vi e postaje stanje „globalnosti“5. Najzad. Da li su multinacionalne kompanije upravo ti subjekti bez kojih je nemoguće zamisliti savremenu ekonomiju i funkcionisanje svetskog dru štva? Da li se upravljanje poslovnim organizacijama promenilo zahvaljuju uticaju i delovanju globalizacije i ći političkih. str. zato što je reč o procesu odlučivanja koji je u svojoj biti politički iako mu posledice ne moraju biti striktno političke. a da su poslovni procesi samo jedan segment poslovnog organizovanja i upravljanja poslovnim organizacijama. budui je ć globalizacija označila „kraj društva kao isključivo ’teritorijalnog pojma’“3. u kojoj danas živimo. Narodna knjiga. Globalizacija – dva lika sveta. procese i odnose u njemu. politički. nužno je definisati prostor i vreme istraživanja. Beograd. izvršavanja i kontrole nad donošenjem i izvršavanjem poslovnih odluka. Beograd. 7 . Istovremeno. Vreme istraživanja je omeđeno polovinom devetnaestog veka i sadašnjošću. pravni. 2002. prostor istra živanja je istovremeno ekonomski. kulturni i geografski. o kojima se moglo samo pretpostavljati nekoliko vekova iličak nekoliko decenija unazad. Budući da je globalizacija sveobuhvatni proces. o čemu će biti reči u daljem toku ovog našeg istraživanja. 2004. Mnogi autori su ukazivali na to da globalizacija stvara svoje tvorevine koje sečesto nazivaju „svetskim društvom“ (upor.

neka od pitanja koja iziskuju da na njih potražimo adekvatne odgovore u daljem toku ovog istraživanja. a istovremeno ostavlja dovoljno prostora za temeljnu analizu da li. Polje globalizacije. nova istra živanja i verifikaciju postojećih. 8 . Upravo zato. različite i neretko oštro suprotstavljene i kolidirajuće argumentacije unutar akademske javnosti i akademske zajednice. iako naizgled transparentno i jednostavno. ostaje ono koje prate brojne teorijske kontroverze. ono ostaje dovoljno intelektualno izazovno za nove teorijske pristupe. kako i kolikojedan proces koji zvuči samo kao bombastična fraza utiče na život savremenih poslovnih organizacija i ljude koji u njima svakodnevno delaju.

Ukoliko je reč o međuzavisnosti onih država koje nemaju zajedničku granicu. ali i da se globalizacija može odrediti kao „proces i sistem konfliktnog povezivanja sveta čiji sadržaj “ najpre određuje „planetarizacija kapitala. Entoni Gidens (Anthony Giddens) ka sledeće: „Globalizacija se može definisati kao že intenzifikacija društvenih odnosa na svetskom planu. Porast č globalizma. Tako se kaže da je globalizacija „proces svestranog povezivanja sveta i njegovog uspostavljanja kao ravnopravne i pluralističke zajednice slobodnih pojedinaca“. re je o globalizmu. interesi i uticaj velikih ko rporacija i pre svega Sjedinjenih Država“7. već se vrlo često nalaze i na različitim kontinentima. Pod međuzavisnošću se podrazumeva postojanje uzajamne zavisnosti država. Neki autori globalizaciju pokušavaju definisati normativno i konkretnoistorijski. Dakle. smanjenje globalizma nazivamo deglobalizacijom6. nužno je pokušati definisati ključne pojmove.POJAM GLOBALIZACIJE Na početku teorijskih razmatranja o globalizaciji. udaljeni hiljadama kilometara. međuzavisnost je samo jedna sastavna kompon enta procesa globalizacije. a ne sinonimni pojam. str.15. Zoran Vidojević. gde je ekonomski poredak jedne uslovljavao poredak druge. Ovakvo konkretno viđenje globalizacije prilično je teško argumentovano osporiti. političkom. bilo u pozitivnom. Beograd. reč je o tzv. godine. najpre zato što postoji onoliko definicija i pristupa globalizaciji koliko ima autora i teoretičara koji su se njome bavili. Zato bi možda bilo naučno vrednije i pravilnije reći da je reč o poimanju globalizacije. pojava. Filip Višnjić. koja povezuje udaljena mesta na takav Neki od poznatijih primera deglobalizacije su periodi dva svetska rata. višestepenoj međuzavisnosti. procesa i odnosa u njima na jednom ili vi e nivoa š (ekonomskom. Najčešće je u ranijim periodima istorije bilo reči o međuzavisnosti susednih država. kulturnom i slično). 2005. Kuda vodi globalizacija. budući da se ovi pojmovi često poistovećuju. 9 . a jednako tako. Veoma je važno napraviti jasnu distinkciju između pojmova međuzavisnost i globalizacija. nazivamo globalizacijom. a ne o njenom definisanju. bilo u negativnom smislu. hladnoratovski sukobi ili velika ekonomska kriza koja je zahvatila svet nakon kraha berze u Njujorku 1929. Reč je o pokušaju definisanja. Ukoliko ovakva me đuzavisnost postoji istovremeno na više različitih nivoa.

Arhipelag. 2007. zahvaljujući tehnološkoj revoluciji. 69. Filip Višnjić. širenje znanja. Imajući u vidu prethodna razmatranja. Ukoliko se. koje neki upravo tako i nazivaju. Džozef Stiglic (Joseph Stiglitz). Beograd. verovanja.čini se krajnje prigodnim shvatanje onih autora koji prepoznaju tri velike ere globalizacije. vrednosti. želimo zadržati na novovekovnoj istoriji i analizi globalizacije. ideja. Entoni Gidens. Naravno.. Stiglic. 23. Protivrečnosti globalizacije. 2002. pak. Posledice modernosti. 10 . godine? Globalizacija se usvom rudimentarnom obliku javila još u najranijim periodima istorije ljudskog društva. nego danas u eri savremenih komunikacija i informacionih tehnologija. Branko Milanović. vrednosti. nastale sa prvim zagađenjima životne sredine i širenjem oružanih sukoba na pojedinim kontinentima među ondašnjim državama. godine. str. nameće se pitanje: gde su prapočeci globalizacije i da li je ovaj proces postojao oduvek ili se pojavio. Beograd. U svojoj čuvenoj knjizi „Protivrečnosti globalizacije“.. Širenje različitih ideja. 1998. Ova velika era trajala je sve do početka Prvog svetskog rata 1914. ukazujući na dijalektički karakter procesa globalizacije8. religija. usluga. može se posmatrati kao prvi. zahvaljujući kojima je kretanje ljudi i roba na većim udaljenostima bilo olakšano. Druga velika era globalizacije počinje sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Bilo kak o bilo. str. Na nju su svakako presudno uticali pomenuti pronalasci. na čina života ili religijskih ubeđenja. rudimentarni oblik globalizacije. verovanja. u državama koje se međusobno ne graniče. razvoju međunarodne trgovine. Beograd. kako misle neki od autora. str. bilo je znatno sporije u vreme hidrauli nih društava orijenta ili antičkih č grčkih polisa. pre svega ekolo i ška vojna dimenzija.način da lokalna zbivanja uobličavaju događaji koji su se odigrali kilometrima daleko i vice versa“. kapitala. Prva velika era globalizacije vezuje se za 10 postavljanje čuvenog transatlantskog kabla davnih 1860-ih godina i pronalaske parobroda i parne mašine. Dva lica globalizacije. 13-16. tek nakon ruenja š Berlinskog zida 1989. II i III . znanja i (u manjoj meri) ljudi preko granica“9.) rušenjem veštačkih barijera za protok robe. Jedno od poznatijih poimanja globalizacije svakako je ono koje je dao istaknuti dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju iz 2001. Stiglic kaže da je globalizacija „čvršća integracija zemalja i naroda sveta do koje dolazi (. ne može se prenebregnuti činjenica da su prve dimenzije globalizacije. globalizacijama I. SBM-x. godine. Džozef E.

Polity Press. Ipak. gde su njeni koreni. različiti teoretičari su odgovarali različito. sve je češće „postavljanje epitafa globalizaciji“12. uz dominaciju globalnih političkih i ekonomskih institucija. zna čajan pad cene telekomunikacija (pre svega mobilne telefonije) i ra čunarske opreme. pt a zatim pokušati izvršiti njihovu operacionalizaciju. ali i sve o čigledniji gubitak političkog i ekonomskog suvereniteta država. izvršavanja i kontrole nad poslovnim odlukama. 11 . str. Prema tome. David Held and Anthony Mc Grew (edit. širenje multinacionalnih kompanija i njihova dominacija u globalnoj ekonomiji. Globalization Theory – Approaches and Controversies. pojave. 1. a gde joj je eventualni završetak. kako to upućuje Dejvid Held (David Held). Da bismo mogli preciznije odrediti zašto i kako se danas odvijaju poslovni procesi poput poslovne komunikacije. donošenja. S početka dvadesetprvog veka. 2007. 13.integraciji Narodne Republike Kine u svetsku privredu. procese i odnose u savremenom dobu u komeživimo. globalizacija nije utihnula i ne postoje naznake daće utihnuti u skorijem periodu. Tako se može reći da živimo u trećoj velikoj eri globalizacije koju najpre karakteriše širenje informacionih i komunikacionih tehnologija. Razli ite teorije o globalizaciji pokušale su ili će č pokušati da daju odgovor na pitanja poput onih kada je nastala globalizacija. na analiza će obuhvatiti neke ša od klasičnih i savremenih teorijskih postavki o globalizaciji. Brojne akademske polemike i debate o globalizaciji nagoveštavaju da je polje teorijskih pristupa ovom fenomenu. Na ova brojna pitanja. veoma bogato. str.). kakve pozitivne i negativne posledice ovaj fenomen ima na opstanak i razvoj čovečanstva. Cambridge. neophodno je uvesti rezultate najznačajnijih teorijskih postavki o globalizaciji i iste uvesti u konce analize. Ibidem. ali svakako i padu komunizma i ruenju š Berlinskog zida koje je označilo kraj blokovske podele i početak integracije bivših komunističkih država u okvire svetske ekonomije11. koje su najzastupljenije u akademskoj debati o fenomenu globalizacije.

Emil Dirkem (Emile Durkheim). 2002. str. svi su delili uverenje da je moderno dru štvo teritorijalno organizovano. Ovakav teorijski pluralizam ne proističe toliko iz osporavanja činjenica o globalizaciji. vezuje najviše za ć period od 1980. V. kako smo ve napomenuli. bili su očevi osnivački sociološke nauke – Karl Marks (Marx). str. Službeni glasnik. Maks Veber (Max Weber). 2006. Beograd. Tako je još pominjani Sen-Simon uočio da proces industrijalizacije nosi sa sobom „zajedničke socijalne forme koje sežu kroz različite kulture Evrope“14. Savremena politička sociologija – globalizacija. Zanimljivo je da je ovakva ideja izneta upravo u časopisu koji se zvao „The Globe“. sama teorijska debata o globalizaciji po čela je mnogo ranije. od koje je etimološki potekla reč globalizacija.). nisu bile usamljene.TEORIJSKI PRISTUPI GLOBALIZACIJI Teorijski pristupi globalizaciji su različiti. što je jedno od najranije korišćenih značenja prevedene latinske reči globus. prim.. O globalizaciji postoji onoliko teorija koliko ima teoretičara koji su se njome bavili.) predstavlja nastavak procesa koji su već pokrenuti u modernom dobu“13. svaka podela teorija o globalizaciji relativna je i uslovna. Razvija ih kasnije i otac sociološke će Kejt Neš. Ovu ideju Sen-Simon nadogradio je idejom o postojanju Panervropske vlade (jedna od ideja o stvaranju ujedinjene Evrope.69. godine do današnjih dana. koliko iz osporavanja da li je ona jedna „kvalitativno drugačija era ili (. Oni koji su prvi razmišljali na temu globalizacije (naravno u okvirima vremena u kome su živeli).Dž. čak do potpune suprotstavljenosti. 8. pri čemu nijedna od teorija ne sadrži sve aspekte procesa globalizacije. Globalizacija – dva lika sveta. Ovakve ideje koje su nastale pre oko dve stotine godina.. Prema: Miroslav Pečujlić. kao i Sen-Simon (Saint-Simon). politika i moć. promovišući tako nadnacionalizam. Beograd. 12 . Gutenbergova galaksija. Počeci sociološke misli o globalizaciji Uprkos činjenici da se pojam globalizacije. Iako su teorijske razlike među ovim misliocima bile velike. Upravo zato.

kao i Dirkem kroz svoje ideje o podeli rada. U savremenom društvu često potpuno zapostavljena i stigmatizovana ideologija marksizma. ove teorije nastale su u vreme kada je svetski poredak doživeo prvu veliku revoluciju – industrijsku revoluciju. ne treba zanemariti zna Marksove ideje o komunizmu čaj kao idealnom besklasnom društvenom uređenju. 9. Veber je tvrdio da se svaka organizacija zasniva na dve neodvojivim komponentama racionalnog dono šenja odluka i hijerarhijskog unutrašnjeg organizovanja.čija teorija organizacije konzistentno izložena u jednom od njegovih najpoznatijih dela „Privreda i društvo“ i danas zauzima jedno od najznačajnijih mesta na pijedestalu sociološke i ekonomske nauke. bio je Maks Veber. u svim delovima planete. Naime. Povezanost ove teorije moderne birokratske organizacije lei ž upravo u činjenici. kako to sjajno uočava Miroslav Pečujlić. ovi autenti ni teorijski pristupi bili su prvi pokušaji da se č Ibidem. makar sa aspekta savremene nauke. da je sam Veber tvrdio da će takav model organizovanja „preoblikovati sve evropske kulture“ i „postati gvozdeni kavez u kome će živeti sav moderan svet“15. važno je znati da je nauka pokušala da odgovori na pitanja koja su se aktuelizovala gotovo puna dva veka kasnije. Iako su sve ove ideje prilično rudimentarne. Jedan od najpoznatijih sociologa u istoriji ove nauke.nauke Ogist Kont (August Comte). bazični su elementi Veberove teorije birokratske organizacije. Posledice ove prve velike revolucije u svetu se osećaju i danas. U svojoj teoriji moderne organizacije.čiji se proizvodi prodaju i izvan granica nacionalnih država. Upravo ovi elementi. Ova ideja dodatno je poduprta tvrdnjama o tome da je nacionalna izolovanost u industrijskom dru štvu zamenjena idejom o univerzalnoj međuzavisnosti nacija. 13 . ipak je dala jednu od prvih definicija globalizacije. poveanju ć međusobne zavisnosti unutar društva i proučavanjem društvenih institucija. u životima svih ljudi koji žive na planeti. U akademskom smislu. Najzad. sam Karl Marks tvrdio je da su nacionalne industrije zamenjene novim industrijama. pri čemu je važno napomenuti da je i sam Veber tvrdio da je svaka moderna organizacija u biti birokratska. str. njihov značaj se ne može osporiti iz više razloga. Istovremeno. Najpre.

tj. niti sebi ravnu. str. Filip Višnjić. Za predstavnike oveškole mišljenja. ekonomske i drugih vidova međuzavisnosti između postojećih nacionalnih država na evropskom tlu. ali i obrnuto. Istraživanja teoretičara međunarodnih odnosa zasnivaju se na analizi nastanka i razvoja nacionalnih dr ava. nad sopstvenim stanovni štvom. dakle. nacionalna država ključni je subjekat svih odnosa u međunarodnoj zajednici. SBM-x. To je. Videti: Džozef E. Teorija međunarodnih odnosa Teorija međunarodnih odnosa veoma je važan pristup fenomenu globalizacije. ž kao i njihovog širenja po evropskom kontinentu. jedinstvena. Naime. zasnivala na potpunoj i efektivnoj vlasti unutar sopstvenih granica. Stiglic. Protivrečnosti globalizacije. Ovi odnosi zasnivaju se na interakciji vi e država koje stupaju i u interakciju sa š međuvladinim. uzimala se i uzima se i danas kao dokaz dr avnosti. Ovakva teorijska i praktična postavka. Međutim. jedinstvena. drugim rečima. 1998. Posledice modernosti.rasvetli jedno od brojnih lica i naličja fenomena globalizacije. Zato se neretko baš za ovu školu mišljenja kaže da je insistirala na ideji „kretanja prema jedinstvenom svetu“18. odnosno međunarodnim organizacijama16. Ovakvo kretanje se najviše ogleda u činjenici da suverenitet 1 6 Značaj međuvladinih organizacija za proces globalizacije. Beograd. suverenost ili suverenitet definiše se kao najviša. 14 . U praksi. kako političkih tako i ekonomskih. navodeći primere Međunarodne organizacije rada (ILO). onako kako ju je definisao jo Žan Boden (Jean Bodin) u svom š čuvenom delu „Šest knjiga o državi“17. postane globalizovan i kompleksan. Ujedinjenih nacija (UN) i Svetske zdravstvene organizacije (WHO). koja nema nijednu vlast iznad sebe. izvodeći je od latinske reči maiestas. 23. 71. glavna karakteristika moderne (nacionalne) dr žave jeste suverenost – najviša. posebno je isticao D žozef Stiglic. Boden je prvi upotrebio reč souverenite. vrhovništvo. Beograd. Moderna nacionalna država se. za koji niko od pominjanih autora nije mogao sa sigurnošću znati da će biti jedini okvir čovekovog bitisanja dvesta godina kasnije. to je zna ilo povećanje č političke. Entoni Gidens. Upor. str. ž složenost međunarodnih odnosa dovela je do toga da evropski sistem dr ava. U klasičnom smislu. najviša vlast koju država ima na svojoj teritoriji i jedno je od glavnih obeležja moderne države nastale u šesnaestom veku. nedeljiva i neprenosiva vlast. 2002. kako tvrde ž predstavnici ove teorije. nedeljiva i neprenosiva vlast. Osnovna teorijska postavka je da proces globalizacije uslovljava promene na nivou nacionalnih država.

Međunarodni monetarni fond. ž da suverenitet prestane da bude dominantna ili makar o čigledna odlika moderne države. taj isti politički ili ekonomski suverenitet su države svojom slobodnom. pripada samo dr žavi? Da li je danas moguće da bilo koja od država-članica Evropske unije ne sprovodi ekonomsku politiku čitave Evropske unije? Da li je moguće reći da će novac iz državnog budžeta biti trošen drugačije nego što to želi. ekonomskim i drugim poslovima. Teorija međunarodnih odnosa otvara važno pitanje. do promene prirode subjekata koji uti u na savremene č međunarodne političke i ekonomske odnose . te država postaje sve manje jedini kontrolor nad sopstvenim političkim. š jedinstvena i nedeljiva vlast koja u političkom i ekonomskom smislu. poput Ujedinjenih nacija ili Evropske unije. na primer. Postoji li danas. Ukoliko se može reći da je globalizacija dovela do toga da se evropski sistem nacionalnih dr ava toliko učini kompleksnim. jedna. živimo u svetu u kome politički. da li su politička i ekonomska suverenost postali „istrošeni“ pojmovi koje je modernost prevazišla. Polazne osnove teorije međunarodnih će odnosa biće od izuzetnog značaja za analiziranje procesa odlučivanja. te je teško reći da i odricanje od suvereniteta nije suvereno pravo svake postoje države. Postojanje sve većeg broja međunarodnih organizacija koje imaju izrazite nadnacionalne elemente. postavlja se pitanje da li to znači da danas u savremeno doba. Od povećanja broja subjekata u njemu. 15 . samo dodatno aktuelizuje pomenuto pitanje. Ove organizacije menjale su se upravo onom brzinom kojom se m enjalo okruženje (nacionalno i globalno) u kome se njihova delatnost odvijala i odvija danas.država počinje efektivno da slabi. ukoliko taj isti dr žavni budžet zavisi od novca dobijenog od te svetske finansijske institucije? Kakva je uloga mulinacionalnih t kompanija koje funkcionišu u gotovo svim državama savremenog sveta? Ovo su samo neka od teorijsko-empirijskih pitanja koja zahtevaju istra živanje da li je ekonomski suverenitet država zaista ostao u nekom prošlom vremenu. samo pokazuje koliko je globalizacija sa sobom donela inovacija u funkcionisanju novogsvetskog poretka. najvi a. Brojnost otvorenih pitanja i nepostojanje apsolutno izvesnog odgovora. Drugim rečima. u savremenim poslovnim organizacijama. Sa druge strane.od nacionalne dr žave do međunarodnih organizacija i multinacionalnih kompanija. izvršavanja odluka i kontrole nad ova dva procesa. pa i ekonomski suverenitet države više ne postoji. autonomnom voljom predale nekim drugim međunarodnim političkim i ekonomskim organizacijama.

bile drastično različite u odnosu na svetski sistem. 19. odnosno na analizi ekonomskih uticaja. Svetske ekonomije iz ranijih perioda zasnivale su na velikim imperijalnim silama koje su bile regionalno rasprostranjene u određenim delovima sveta. uz postojanje vi e paralelnih š političkih centara. recimo. ali su. 2 0 Immanuel Wallerstein. 1979. Cambridge University Press. str. svetskim ekonomijama19. 16 . Ovaj teorijski pristup se. bazira isklju čivo na analizi svetske ekonomije. kako kaže. Svaki od ovih političkih centara je zapravo jedna moderna nacionalna dr ava. dakle. sa nastankom epohe kapitalizma. Svetske ekonomije su postojale i u ranijim periodima ljudskog društva. čiji je glavni predstavnik Imanuel Valerštajn (Immanuel Wallerstein). teorija svetskog sistema će biti kritikovana kao ona teorija koja ne može na adekvatan način da sagleda one pojave na kojima. govoreći pritom o tzv. u kojima je njihova mo bila ć ogromna i dominantna. uspona i pada njenog suvereniteta. kao što su pitanja nacionalne države. koji je nastao u poslednjih nekoliko vekova. Zbog takve isklju čivosti. a ni ta manje važna za izučavanje š globalizacije. Valerštajn pravi jasnu pojmovnu distinkciju između ranijeg perioda i modernog doba. insistiraju teoretičari međunarodnih odnosa. ž Kako kaže sam Valerštajn. The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: concepts for comparative analysis u „The Capitalist World Economy“. „kapitalizam nije nikada dozvolio da njegove aspiracije odre đuju nacionalne granice“20. Druga linija kritike Valer štajnove teorije je nepouzdanost ekonomskih pokazatelja u analizi moći jedne države. nalazi se teorija svetskog sistema. nastaje svetska kapitalisti ka ekonomija. u šesnaestom i sedamnaestom veku.Teorija svetskog sistema Dijametralno suprostavljena prethodnoj teoriji. Svetska ekonomija za Valerštajna zasniva se na postojanju izuzetno guste mreže ekonomskih veza koje su veoma geografski rasprostranjene. Kako navodi Valerštajn. zasnovana ne više na imperijalnoj č moći neke od država. Ovakva kritika je sasvim opravdana. već na proizvodnim i ekonomskim vezama. budu da politička ći i vojna moć nisu uvek skoncentrisane u centrima ekonomske mo (primer Sovjetskog Saveza ći tokom Hladnog rata).

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ibidem. Drugim rečima. oba krila hiperglobalista saglasnasu da je nova epoha ekonomske globalizacije dovela do toga da se sve doga u skladu sa zahtevima ekonomskog menadžmenta i đa da je čitav svet počeo da funkcioniše u skladu sa principima globalne vladavine ( global governance). str. slobodnog tr išta i širenja ljudskih i građanskih ž sloboda i prava na globalnom nivou. Held razlikuje tri škole mišljenja: hiperglobaliste. dovela je do denacionalizacije ekonomije kroz stvaranje transnacionalnih mreža finansija. u: „Globalizacija – mit ili stvarnost“ (prir. tvrde da je ovaj proces doveo do sve ve eksploatacije i će tlačenja ljudi. str. kao veliki protivnici kapitalističkog uređenja. Zahvaljujući ekonomskoj globalizaciji. između ostalog i zato što unutar ideologija postoje značajne razlike u stavovima o globalizaciji. trgovine i proizvodnje – koncept ekonomije bez granica. škole mišljenja o kojima piše Held. 50. skeptike i transformacioniste. Ekonomska globalizacija za hiperglobaliste poput Ohmea (Ohmae). Hiperglobalisti vide globalizaciju kao jednu potpuno novu epohu u kojoj su nacionalne države nepotrebne ili čak ekonomski neodržive u globalnoj ekonomiji22. nastaju potpuno novi oblici društvenog organizovanja koji polako postaju dominantne jedinice politi kog i ekonomskog života. U ovim stavovima se hiperglobalisti ne razlikuju drasti no među sobom. konzervativnim ili marksističkim). bilo da je reč o uticaju Međunarodnog monetarnog fonda. Beograd. 48. 2003. Bilo kako bilo. ogleda se u njihovoj ideološkoj nezavisnosti. 2 1 Dejvid Held. Neoliberalni autori među hiperglobalistima tvrde da je epoha ekonomske globalizacije dovela do dominacije laisse faire ekonomije. nazivajući ove teorijske pristupe školama mišljenja o globalizaciji21. Jedan od glavnih kvaliteta Heldove tipologije teorijskih pristupa globalizaciji. 17 . č Međutim. Vladimir Vuletić). ono što ih razlikuje jeste pitanje vrednosti koje je ekonomska globalizacija donela sa sobom. nisu zasnovane na tradicionalnim ideološkim postavkama (neoliberalnim. koja se retko posmatra kao jedinstveni fenomen. Sa druge strane hiperglobalisti neomarksisti. Svetske banke ili ekonomskih sila tržišta. na uštrb č nacionalne države. Debate o globalizaciji.Heldova tipologija škola mišljenja o globalizaciji Jedna od najznačajnijih tipologizacija teorijskih pristupa globalizaciji jeste ona koju je sačinio poznati teoretičar Dejvid Held.

ukazuje na ključne teorijske tačke sporenja. Tako će skeptici prognozirati da dvadesetprvi vek sa sobom ne nosi kraj nacionalne države. str. Heldova tipologija teorijskih škola mišljenja o globalizaciji ima veliki značaj za savremenu nauku. po njihovom shvatanju. Ibidem. već fragmentirajuću funkciju. smatra Held. ona je samo jedan mit. stoji treća škola transfomacionista. što se najbolje vidi u postojanju tri velika trgovačka bloka – Evrope. Skeptici tako tvde da je stepen integrisanosti svetske ekonomije danas mnogo manji nego ranije. tvrde i da svet može ć otići i putem razjedinjavanja i putem integrisanja. Ovakvo stanovište poznatih skeptika Hirsta (Hirst) i Tompsona (Thompson) bazira se i na tvrdnji da globalizacijane postoji. Upor. te će država tako postati glavni strateg prilagođavanja novom svetskom poretku. već sticanje nezavisnosti i stvaranje novih država. ali da će njena uloga biti promenjena i aktivnija. str. a sve do tada postojeće razlike na relacijama međunarodno – nacionalno. Novonastajući svet je onaj kome svi moraju da se prilagode. svoju teoriju zasnivaju na stanovi tu da postojeći nivo ekonomske š međuzavisnosti uopšte nije bez presedana i da je reč samo o povećanju interakcije između najvećih ekonomija na svetu. novi svetski poredak. jer je ekonomija pod presudnim uticajem regionalizacije. Za razliku od prethodne dve škole mišljenja. Ovi blokovi nemaju integrativnu. već je u ogromnom porastu i ostaje njihovo glavno obeležje. transformacionisti ne daju precizan odgovor. Severne Amerike i pacifičkog dela Azije23. 52. Za razliku od hiperglobalista. 2002. mo reći da je centralna sila koja že pokreće svet i da je to jedan neizbežan tok istorije. Gutenbergova galaksija. Miroslav Pečujlić. Za globalizaciju se. transformacionisti tvrde da će nacionalna država opstati. a sa njom i čitav. Beograd.16. 18 . Iako ne pruža potpuno preciznu sliku o globalizaciji24. skepticiće tvrditi da moć nacionalnih država ne samo da ne opada. koje su od velikog značaja za odgovor na pitanje kuda ide svetska ekonomija. Globalizacija – dva lika sveta.Skeptici. Između dve potpuno suprostavljene škole mišljenja o globalizaciji. na njoj zasnovan. postaju manje izražene. Odgovaraju na pitanje sudbine ći sveta: podela ili integracija.

č Ovakav deduktivni pristup. a istovremeno i njihovi ekonomski standar i. nije sa sobom ponelo i ekonomsku pravičnost i ujednačenost. zašto decizionistički žno procesi u njima. Naprotiv. Por problema da se utvrdi gde i kada je ed globalizacija nastala. O ovakvim protivrečnostima globalizacije biće više reči u potonjim stranicama našeg istraživanja. širenje istovetne ekonomske. globalizacija nema svoj jasan evolutivni tok. uprkosbrojnim razlikama u teorijskim polazištima među autorima. postoji i činjenica da je proces globalizovanja svetskog dru štva bio u više navrata čak i brutalno prekidan oružanim ili hladnoratovskim sukobima. nijemoguće definisati kako i zašto savremene poslovne organizacije ne postaju nu demokratičnije. vodi nas eksternim i internim poslovnim procesima. str. Zato ne d treba da čudi što neki autori pišu o dva lica globalizacije25. Drugo. neoliberalne forme na gotovo sve delove sveta. Konačno. bogati postaju još imućniji. tr išna ekonomija. Razlike koje postoje između bogatih i siromašnih država su ogromne. bez poznavanja okvira u kojima se odvija i koje stvara globalizacija. Beograd.Najpre. nisu uvek transparentni i u skladu sa zahtevima demokratskog odlu ivanja. politički ž pluralizam i slično). Arhipelag. Branko Milanović. 19 . 2007. globalna ekonomija danas zasniva se najviše na stvaranju globalnog tržišta i rasprostiranju manje-više istovetnih formi na sve delove sveta (liberalna demokratija. mogu se izvući zaključci za dalje analiziranje i izučavanje globalnog društva.*** Rezimirajući niz teorijskih rasprava o fenomenu globalizacije. Dva lica globalizacije. globalne ekonomije i savremenih poslovnih procesa i odnosa. tj. 17. Treće. dok siromašniji ostaju na marginama društva. preko analize različitih dimenzija globalizacije i protivrečnosti koje ona sa sobom donosi.

vojna. već da je nastala u najranijim periodima ljudske civilizacije. još u vremenima kada su ljudska društva dobijala svoja prva obličja. povećanje broja stanovnika na planeti. Uslovno govoreći. 74. Postavlja se opravdano pitanje zašto se jedan takav fenomen posmatra u parcijalnim dimenzijama. Ovakvu podelu na četiri dimenzije. neki su od prvih oblika ekolo globalizacije ške koja je zahvatala drevni svet. ispostavil se da je naučno o potpuno opravdano posmatrati ovaj fenomen u nekoliko razli itih. decnijama. 20 . Ekološka dimenzija globalizacije nastala je najranije. vazduha i zemljišta. budući da je globalizacija sveobuhvatan pojam. mogle bi se uočiti četiri dimenzije globalizacije: ekološka. aspekata. Prvo. pa čak i vekovima.činjenica je da nisu svi aspekti globalizacije postali istovremeno u jednom trenutku istorije ljudskog društva. Filip Višnjić. već su nastajali vremenom. daje dovoljno povoda da se ka e da ž globalizacija nije novi fenomen. Entoni Gidens. Beograd. Posledice modernosti. koja najdue ž postoji u odnosu na ostale tri koje smo pominjali. Pod ekološkom dimenzijom globalizacije nećemo podrazumevati samo narušavanje ravnoteže unutar ekosistema. navodeći svetsku kapitalističku ekonomiju. Zagađivanje životne sredine. Videti: Entoni Gidens. tako su relativne i uslovne podele na različite aspekte globalizacije. str. a ne samo u celini. a dijalektički povezanih č okvira. To je direktan argument protiv svih drugih nau čnih tvrdnji koje insistiraju na tome da je Jedan od njih je predstavnik transformacionističke škole mišljenja o globalizaciji. godinama. Upravo ova dimenzija. socio-politička i ekonomska.DIMENZIJE GLOBALIZACIJE Kao što je relativna i uslovna svaka podela teorija o globalizaciji. Sa druge strane. već i širenje različitih bolesti koje su se ogromnom brzinom prenosile iz jednog dela sveta u drugi. svetski vojni poredak i međunarodnu podelu rada kao osnovne dimenzije globalizacije27. odnosno dimenzija. 1998. dopunićemo analizom četvorne podele koju je sačinio Entoni Gidens. sistem nacionalnih država. pre svega vode. Opravdanje ovakvog nau nog pristupa č je dvojako. Ove aspekte mnogi autori nazivaju dimenzijama globalizacije26.

ona ima svoj dug istorijat. Neretka su zapažanja da je Aleksandar Makedonski bio jedan od onih koji je na kopljima svoje pešadije doneo prvu vojnu globalizaciju. verovanja. na primer. jeste da je vojna dimenzija globalizacije ostala vi e nego aktuelna i š danas28 i da je veoma važna komponenta novog svetskog poretka. Avganistanu i sli no). kao i intervencije vojnih koalicija u Iraku. Najopštije rečeno. Demokratija u većini država savremenog sveta nije nastala ex nihilo. Ono što. Da li je upravo stara Helada prostor u kome je nastala vojna globalizacija ili koreni sežu i dalje. međutim. Platona. verovanja i vrednosti i da na osnovu togasteknu određena znanja. na različitim kontinentima. vrednosti.Aristotela i drugih. koji po čiva na širenju različitih ideja. Liberalna. sa najvećim brojem vernika. moralnih nazora. na izuzetno velikim udaljenostima. Naprotiv. pravnih i č drugih ideja i ideala. hrišćanstvo se. odnosno neoliberalna ekonomija nije postala dominantni oblik ekonomskog ure đenja u jednom trenutku ili zahvaljujući uticaju neke nezemaljske sile. religijskih uverenja i. na različitim kontinentima. Prvi ratovi su zapravo prvi oblici vojne globalizacije. Pretnja silom i upotrebe sile širila se u različitim regionima. č 21 . socio-politička dimenzija globalizacije zasniva se na širenju određenih znanja. od prvih mislilaca koji su svoj život posvetili raspravama o najboljem poretku. ostaje nesporno. spojiv ondašnji zapadni svet ši sa Persepolisom i Istokom.globalizacija nastala tek krajem dvadesetog veka. prihvate određene ideje. Bilo je neophodno da ljudi nastanjeni u razli itim č delovima sveta. Druga po vremenu nastanka. onda kada se u svetu dogodio prvi oru žani sukob koji je obuhvatio makar tri različite države? Da li je atinski polis u vreme svog zlatnog doba u V veku pre Hrista bio nosilac vojne globalizacije u onda šnjem drevnom svetu? Nije li ratovanje u ime svetih ideala demokratije otpočelo upravo tada u najranijim periodima evropske civilizacije? Ovo su samo neka od otvorenih pitanja na koja se mogu dati različiti odgovori. ekonomskih. poput Sokrata. Jednako tako. svakako. politi kim promenama koje su zahvatile č dotadašnji komunistički svet. Posebnu pažnju posvećujemo socio-političkoj dimenziji globalizacije. svakako je vojna globalizacija. koja su ih opredelila da svoje privatne živote. nije samo po sebi u činilo najobuhvatnijom religijom modernog doba. politi kih. društva i državne zajednice uređuju onako kako to čine 2 8 Posebno se ima na umu pokušaj širenja nuklearne moći i proliferacija nukelarnog oružja unutar međunarodne zajednice i sve češće vojne intervencije bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (NATO intervencije.

Videti u: Miorad Unković. Uz to. Subjekti ekonomske dimenzije globalizacije nisu danas samo multinacionalne kompanije. Stiglic.danas. odnosno čak za 60% u državama trećeg sveta. Ekonomska dimenzija globalizacije je ona kojom se danas brojni nau čnici najviše bave. ve ć postaju važni. sa druge strane kriza koju mogu da generišu. nužno je pomenuti globalizaciju berzanskog poslovanja koja je danas sve uo čljivija. Zato prilikom analize bilo kog pojedina čnog poslovnog procesa unutar poslovnih organizacija uvek treba imati na umu da na funkcionisanja jedne poslovne organizacije ne čin postoji od juče. Beograd. Kada je re o berzama. Džozef E. Jedan od razloga za to može biti činjenica da savremeni svetski ekonomski poredak po čiva na velikom broju multinacionalnih kompanija koje neretko imaju budžete koji su veći i od budžeta pojedinih postojećih država. iako su č sposobne da zajedničkim naporima ostvaruju veliki (globalni) profit. godini smanjena ječak za trećinu u razvijenim državama. Multinacionalne kompanije nisu samo privredni subjekti. 2002. ve i različite tehnologije29. Beograd. Vrednost akcija na berzama u 2008/2009. Protivrečnosti globalizacije. 22 . Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. kroz spajanje berzi (poput kupovine berze Euronekst od strane američke berze NASDAK). Druga važna ć komponenta ekonomske dimenzije globalizacije su svetske finansijske i ekonomskeinstitucije. 2009. Univerzitet Singidunum. Uticaj ovih institucija na pojedina ne č politike najvećeg broja država u svetu je očigledan i on progresivno raste onako kako ekonomska moć i uticaj dotične države opadaju. takođe je globalnog karaktera31. str. pre svih Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. već se zasniva na idejama koje su sazrevala vekovima unazad i prenosile se sa jednog kontinenta na drugi. Stoga će mnogi autori sa pravom reći da Upor. uticajni i nezaobilazni politički akteri u globalnom poretku. već posebno i banke i berze30. likvida jedne cija banke dovela konsekventno do likvidacije drugih banaka. Budimir Stakić. Povezanost banaka i berzi se danas najbolje ogleda učinjenici da je u uslovima najveće globalne ekonomske krize koju pamti savremeni svet. koje preko granica prenose ne samo robu i kapital. 17-35. SMB-x. Upravo zato ne treba da čudi ocena da se čitav novi svetski poredak bazira na postojanju ovakvih kompanija.

globalizacija ima svoj dualni karakter i da nosi niz protivrečnosti, o čemu će biti više reči u odeljku o protivrečnostima procesa globalizacije. Ovde je radi naučne objektivnosti, važno istaći da postoje među skepticima i oni autori koji smatraju da je globalizacija u celosti, pa tako i ekonomsk samo neophodni mit 32. Uprkos a takvim shvatanjima, činjenica je da globalizacija u svim svojim dimenzijama postoji i dalje i da presudno utiče na živote pojedinaca, funkcionisanje društvenih i političkih grupa, ali i na rad savremenih poslovnih organizacija, što će biti pokazano u potonjim stranicama ovog istra živanja.

Gidensova tipologija dimenzija globalizacije

Gidensova tipologija dimenzija globalizacije posebno je va za razumevanje fenomena žna globalizacije. Svetska kapitalistička ekonomija je pojam koji je Gidens preuzeo od pominjanog Imanuela Valerštajna iz njegove teorije svetskog sistema. Ovakva ekonomija se, po shvatanju ove dvojice autora, zasniva na činjenici da kapitalizam ne poznaje granice nacionalnih dr ava. ž Ova dimenzija je tesno povezana sa drugom dimenzijom, koju Gidens nazivasistemom nacionalnih država, tvrdeći da se nijedna od ove dve dimenzije ne mo dovoljno spoznati že pojedinačno, već samo u uzajamnoj povezanosti. Osnovni centri moći u svetskoj ekonomiji su kapitalističke države, koje su zasnovane na liberalnoj demokratiji kao obliku vladavine, ali i na (neo)liberalnom ekonomskom poretku u kome su kapitalistička preduzeća glavni oblik proizvodnje. Svaka od ovih dr žava ima svoju nacionalnu i međunarodnu ekonomsku politiku. Ono što im je, pak, zajedničko je, smatra Gidens, odvojenost politike od ekonomije i vice versa. Ovakvo Gidensovo shvatanje bi se 33 moglo teorijski osporiti. Odvojenost politike od ekonomije bi mogla postojati samo u idealtipskoj situaciji, koja očigledno ne postoji u uslovima realpolitike savremenog doba. Istovremeno, teško se može reći da ekonomija postoji odvojeno od politike, kada je upravo

3 2

Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization – A necessary myth?, u: Globalization in Question: The

International Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 1996.

Videti: Entoni Gidens, Posledice modernosti, Filip Višnjić, Beograd, 1998, str. 74.

23

politika ona koja kreira ekonomiju jedne dr žave i na nju presudno utiče. Naravno, moglo bi se potpuno opravdano reći da je politika jedne države u velikoj meri determinisana i njenom ekonomijom. Upravo zato, teško je složiti se sa Gidensovom tvrdnjom da su politika i ekonomija odvojene. Naprotiv, pre bi se moglo reći da one ne mogu biti odvojene. Ono u čemu je Gidens bio potpuno u pravu, jeste činjenica da postoji širok prostor za delovanje i globalne aktivnosti poslovnih korporacija, ukazujući na specifičnost da su ovakve korporacije obično osnovane u jednoj državi, ali imaju svoja regionalna sedišta ili predstavništva u drugim državama. Moć ovakvih (multinacionalnih, transnacionalnih) korporacija je ogromna. Ipak, moć koju one poseduju ne može biti politička u onom kontekstu u kojoj moć poseduje jedna država kao politički subjekt par excellence. Zato je Gidens u pravu kada kaže da su „države glavni akteri u okviru globalnog političkog poretka, a korporacije dominantni agenti unutar svetske ekonomije“34. Globalizacija vojne moći treća je ključna dimenzija globalizacije, koju navodi Gidens. Budući da smo ovoj dimenziji posvetili pažnju u prethodnim razmatranjima, na njoj se ne ćemo duže zadržati, ali ćemo istaći da posedovanje vojne moći uopšte ne mora da podrazumeva posedovanje ekonomske moći ili obrnuto. Naprotiv, brojni su primeri iz savremen svetske političke istorije da države u razvoju koje su ekonomski veoma slabe, jesu vojno izuzetno moćne. Čak i one države koje danas imaju najveću vojnu moć i poseduju nuklearna oružja, ne moraju nužno biti ekonomski bogate, moćne i najrazvijenije. Poslednja dimenzija globalizacije je međunarodna podela rada, koja se zasniva pre svega na sve očiglednijoj diferencijaciji između onih područja sveta koja su manje ili više industrijalizovana. Za razliku od ranijih perioda ljudskog dru štva, kada se podela rada bazirala na polnoj pripadnosti ili godinama starosti, globalna specijalizacija bazira se na razli čitim radnim zadacima, kvalifikacijama, oblicima proizvodnje ili čak regionalnih potreba. Ovakva globalna podela rada, presudno je uticala na države u razvoju, tj. na takozvani Treći svet. Međunarodna specijalizacija je najviše uticaja na širenje savremenih tehnologija, koje danas imaju presudan uticaj na život savremenog čoveka.

Ibidem, str. 75.

24

***

Sumirajući dve pomenute tipologije dimenzija globalizacije, mo se doći do nekoliko že zaključaka. Najpre, ne postoji jedna, egzaktna i savršena tipologizacija dimenzija globalizacije, uključujući i dve pominjane. Ono što bi se moglo prigovoriti prvoj je da je suvi e odelila četiri š povezana aspekta fenomena globalizacije poputživotne sredine, pojedinca, ekonomske, političke i vojne moći, odnosno ekonomskih, političkih, socijalnih i vojnih aspekata. Kada je re o drugoj, č moglo bi se reći da je čitavu globalizaciju svela na materijalne aspekte (vojnu mo kapital, ć, multinacionalne kompanije i slično), bez velikog obraćanja pažnje na ideje koje su dovele do toga da raspored ekonomske, vojne ili politi ke moći danas u svetu bude takav kakvim ga č vidimo. Zato se, kao optimalan pristup ovom sveobuhvatnom procesu globalizacije, namee onaj ć interdisciplinarni, koji istovremeno povezuje ekološke, političke, ekonomske, društvene, kulturne i druge aspekte, a unutar njih one o kojima pi e Gidens, poput međunarodne podele š rada, kapitalističke ekonomije i slično. Nemogućnost da se aspekti globalizacije posmatraju jednostrano, samo je jedan od dokaza da je u teorijskoj operacionalizaciji ovog fenomena neophodno posvetiti pa nju suprotstavljenim ž teorijskim stanovištima o suštini globalizacije i vrednosnim sudovima o ovom fenomenu. Zato teorijsku operacionalizaciju globalizacije zaključujemo analizom protivrečnosti globalizacije, u pokušaju da utvrdimo koje je pozitivne, a koje negativne posledice sa sobom doneo ovaj sveobuhvatni proces.

25

18. globalizacija je sa sobom donela veliko otvaranje me đunarodne trgovine i na taj način nesumnjivo doprinela povećanju ekonomskog rasta i poboljšanju ekonomskog standarda brojnih država savremenog doba. Tako su brojni primeri globalne humanitarne pomo ći najugroženijim delovima sveta. Koje se to pozitivne posledice globalizacije danas vi e nego jasno uočavaju? š Prvo. Džozef Stiglic. str. 2002. pre svega onih koje se smatraju dr avama „Trećeg sveta“.PROTIVREČNOSTI GLOBALIZACIJE Na osnovu prethodno iznetih teorijskih razmatranja procesa globalizacije. Drugo. a državama relativnu ekonomsku jednakost? Postoji li univerzalni model ekonomskog poretka koji bi svim državama unutar međunarodne zajednice garantovao boljitak. Protivrečnosti globalizacije. pravna država. pojava. SBM-x. O kontroverznosti procesa globalizacije piše i čuveni nobelovac. koji s pravom postavlja pitanje kako je to jedna sila koja je donela toliko dobra postala tako kontroverzna35. prosperitet i kontinuirani napredak? Ovo su samo neka od pitanja koja nala u da se posebna ž pažnja posveti argumentaciji pro et contra globalizacije. Beograd. ljudska i građanska prava i Džozef E. ž upravo zahvaljujući globalizaciji životni vek ljudi se produžio. Četvrto. Peto. postala bolja i unapređenija u odnosu na periode pre ovako izrazite globalizacije? Da li je globalizacija sa sobom donela jednakost u pravima i obavezama građanima širom sveta. Treće. odnosno da se pokuša utvrditi da li je globalizacija izrazito pozitivan ili negativan fenomen. ako bi se za pojedine periode ljudske istorije moglo reći da su bili ispunjeni izolacionizmom i odeljeno između država. globalizacija je doprinela širenju onih vrednosti na kojima počiva savremeni politički poredak – vladavina prava. treću veliku eru šću globalizacije u kojoj živimo svakako odlikuje povećanje višestepene međuzavisnosti između država. globalizacija je neretko doprinosila osećaju zajedništva unutar svetskog društva. nu se nameće žno pitanje: da li je globalizacija vrednosno pozitivan ili negativan proces? Mo li se reći da je že zahvaljujući globalizaciji život savremenog čoveka i njegova delatnost u svim sferama društva i društvenog života. Stiglic. procesa i odnosa u njima. posebno imajući u vidu demografske pokazatelje iz država u razvoju. 26 .

slobodno tržište. Nije li ideal da novi svetski poredak svima obezbedi jednako pravo na život i jednako kvalitetnu socijalnu i zdravstvenu za štitu? Ukoliko jeste.slobode. Beograd. Beograd. Stubovi kulture. nije onda treba reći da je ranije izneta tvrdnja o dužem životnom veku previše generalizovana i uopštena. kako se dogodilo da oko sedmina svetske populacije nema pristup vodi za pi e. 27 . pak. treba jasno napomenuti da takva tvrdnja nije nužno istinita. kako je moguće da se dogodila globalna ekonomska kriza nesagledivih razmera. ekonomskih i političkih problema savremenog doba. Treći talas. Čigoja štampa. Globalna ekonomija.62). 36 U prilog ovoj tvrdnji može se navesti čuvena teorija „talasa demokratizacije“ koju navodi čuveni Semjuel Hantington (Samuel Hantington) u svom delu „Treći talas“ (videti:Semjuel P. Najzad. 41-51). svi ovi navedeni parametri imaju i lice i nali je. a ne jednakosti – jer ekonomska jednakost kao koncept nije postojala i ne mo postojati u praksi. 2006. kako je moguće da se danas bruto društveni proizvod razvijenih država razliku od najnerazvijenijih nekoliko desetina puta. u ekonomijama obima jako te konkurisati dominantnim ponuđačima ško određene robe (videti: Erik S. posebno imajući u vidu nerazvijene države sveta u kojima se i dalje umire od bakterijskih infekcija koje leči običan antibiotik. demokratija36 i dr. a ukoliko. Hantington. najvećom koju svet pamti u savremenoj ekonomskoj i politi koj istoriji. ako je u ekonomskom smislu globalizacija donela samo dobro. a da je ekonomija obima nastala globalizacijom upravo najodgovornija za ekonomski rast i razvoj 8. mora se reći da je ta misija doživela svoj neuspeh. a za koji će mnogi reći da je u ekonomskom smislu potpuno poražen najnovijom globalnom ekonomskom krizom. makar za sada. sa druge strane. str. č Međutim. že već se može posmatrati samo kao jedan od ideala. str. Ako je globalizacija samo donela pozitivne 3 ekonomske efekte. Svi ovi elementi jesu neosporno elementi neoliberalnog novog svetskog poretka u kome živimo. Sa druge strane. Iako se zaista može reći na č osnovu ekonomskih pokazatelja da je ekonomska globalizacija doprnela povećanju standarda i i ekonomskog rasta brojnih država na svetu. 3 8 Ovde je važno napomenuti da postoje autori koji su isticali da pove ćanje proizvodnje ne donosi samo po sebi ekonomiju obima i da je. Reinert. 2004. od koje se dr ave i ž svetske ekonomske institucije još uvek oporavljaju. Ujednačenosti. Ukoliko se tvrdi da se životni vek ljudi produžio. ne može se reći da je sa sobom donela uspostavljanje ekonomske ujednačenosti37. ukoliko je standard ljudi postao bolji. te ć taj problem postaje jedan od dominantnih ekolo ških.

Upravo zbog brojnih primera iz savremene političke istorije čovečanstva. Globalizacija nije donela samo zajedničku. teško je reći da je globalizacija samo stvarala humanita pomoć. autori poput ameri kog mislioca Džozefa Naja č (Joseph Nye) reći će da je upravo globalizacija dovela do demokratizacije nasilja. pa i globalizacija u celini ima. Nesporno je da je nastala u Heladi nekoliko vekova pre Hrista i dase proširila na ostale krajeve planete. koja je ž jedina imala monopol nad sredstvima prinude. kako to kaže Hantington. ni one države koje imaju svoje demokratske ustave vi e vekova. globalnu humanitarnu pomoć onim delovima sveta koji su ugroženi prirodnim nepogodama ili kakvim drugim po šastima. Naprotiv. Ovakva komparativna analiza jasno pokazuje da je globalizaciju te okarakterisati ško jednom rečju kao pozitivan ili negativan proces. čak i u vreme kada su bili globalni ekonomski igra bez premca (npr. ne treba zaboraviti sve one situacije kada je kolektivna upotreba sile u ime zajedni kih vrednosti. Ukoliko je reč o dominaciji Zapada. rnu a ne i humanitarne katastrofe. već i grupama i pojedincima.Međuzavisnost danas neupitno postoji. Zato smo mi ljenja smo da je globalizaciju š pogrešno posmatrati kao kompaktnu celinu. za razliku od perioda nastanka moderne dr ave. 28 . Uz to. To što danas Narodna Republika Kina prihvata neka pravila slobodne tr žišne ekonomije i postaje globalni takmac Sjedinjenih Država. demokratija jeste doživela svoje širenje u talasima. Međutim. č dovodila do humanitarnih katastrofa širokih razmera. učinivši nasilne metode dostupnim ne samo državama. Širenje ideje demokratije bilo je presudno i svakako je jedna od ključnih komponenti socio-političke globalizacije. Sjedinjene či Države početkom druge polovine prošlog veka). š nisu uvek bile predvodnici liberalno-demokratskih ideja. ne znači da je prihvatila sva obeležja zapadne demokratije. upravo zbog postojanja velikog broja razli itih č dimenzija i dualnog karaktera koji svaka od ovih dimenzija. da li se može govoriti o među(sobnoj) zavisnosti ili je reč o nekoj vrsti latentnog imperijalizma? Ovo pitanje ostaje u potpunosti otvoreno za različite odgovore i različite argumentacije. da li je reč samo o međuzavisnosti ili ipak o vesternizaciji čitavog sveta i usklađivanju postojećih vrednosti sa vrednostima Zapada i zapadnog načina života. ve katkad i ideja rasne segregacije i ć aparthejda. Sa druge strane. Najzad. Sve to ipak nije dovoljno da bi se nedvosmisleno zaklju da je čilo globalizacija demokratski proces i da nužno garantuje demokratiju. Evropske unije i Japana.

bilo je isto š tako teško poverovati da ćemo danas moći da ostvarimo komunikaciju sa bilo kim. godine na konferenciji Svetske trgovinske organizacije u Sijetlu (Seattle) – videti u: Tomas L. 488. Treće. Prvo. Prema Tomasu L. Fridmanu (Thomas L. životne šanse ljudi drastično se razlikuju u zavisnosti od države u kojoj žive. ali i sve veći ekonomski problem. novac se prirodno nameće kao zajednički jezik svih39. U vreme kada su se ljudi dovikivali sa jednog uzvi enja na drugo. Dan graf. jer uprkos brojnim razlikama među državama i narodima. Friedman). Iako smo utvrdili da globalizacija ima svoje pozitivne i negativne posledice (ili bolje rečeno efekte). Fridman. godine. Niko tada nije mogao da sa sigurnošću zna da će dve stotine godina kasnije. planeta postaje sve naseljenija. Drugo.TENDENCIJE GLOBALIZACIJE Globalizacija o kojoj govorimo u savremenom značenju ovog pojma. Pre industrijske revolucije i velikih otkri a. Najzad. Sve ovo su samo neke od dru štvenih promena i promena društva koje je sa sobom donela globalizacija. ovaj pokret nastao je 1999. 29 . beleži se porast antiglobalističkih pokreta40. koji su sve Ovakvu tezu iznosi Džon Nesbit (John Naisbitt) u svojoj knjizi „Globalni paradoks“ iz 1994.četiri su najznačajnije tendencije. Svet je ravan. Pekingu ili Nju Delhiju. bilo je nezamislivo da se sa jednog kraja ć države može stići u drugi bez ogromnog trošenja vremena i novca. U ekonomskom smislu. avionom biti mogu obići čitavu kartu sveta za će najviše jedan dan. 2007. a da ih uživo uopšte nismo videli. Beograd. u bilo kom delu sveta. budući da resursa na planeti ima mnogo manje nego onih koji te resurse koriste. str. Skoro sedam milijardi ljudi na njoj predstavlja pravi globalni ekološki rizik. da će se važne odluke neretko u velikim kompanijama donositi putem sastanaka odr anih video-linkom ili na ž satelitskim telefonskim sednicama. procese i odnose unutar dru i država širom štva sveta. globalna ekonomija postaje sve više povezana. sa sobom je donela niz promena koje su presudno uticale na pojave. da će biti moguće da istovremeno komuniciramo sa poslovnim partnerima u Vašingtonu. postavlja se pitanje daljih tendencija i trendova kada je re o ovom č sveobuhvatnom fenomenu. odnosno trenda globalizacije.

Ključni savremeni poslovni procesi u ovim organizacijama su upravo procesi odlu čivanja. Kako to kaže Gidens u nekoliko svojih tekstova. postoje izvan globalizacije? Moglo bi se reći da ne znači nužno. društva i svih društvenih grupa i organizacija. kao sastavni deo globalizacije čitavog sveta42. Poslovna komunikacija je poseban interno-eksterni proces i biće posebno analiziran u daljem toku našeg istraživanja. sve ve globalizaciji doprineo je ne ćoj samo pad Berlinskog zida. Ovi interni41 savremeni poslovni procesi biće posmatrani u daljem toku istraživanja kao conditio sine qua non za funkcionisanje svake. za takv poslovne procese čak i kada bi bili e praktično izvodivi. odnosno dimenzija. kao i širenje multinacionalnih kompanija širom sveta. a da jednako tako globalizacija ne bi bila takva kakva jeste bez savremenih poslovnih procesa Da li to znači da poslovni procesi ne . Jedan od ciljeva teorijske operacionalizacije globalizacije bio je da omogući dalje deduktivno istraživanje savremenih poslovnih organizacija i procesa koji se odvijaju u njima. već i sve intenzivniji razvoj i napredak informacionih i komunikacionih tehnologija. 30 . izvršavanja i kontrole nad donošenjem i izvršavanjem poslovnih odluka. South Western CENGAGE Learning. Upravo Oni jesu u bitu interni. Zato ne treba da čudi što će mnogi autori isticati da danas postoji internacionalizacija menadžmenta. već tradicionalni ili predmoderni. Essentials of management. Ipak. Ne mo se zamisliti upravljanje že poslovnom organizacijom (menadžment) u globalnom društvu bez ova tri procesa. uključujući i savremene poslovne organizacije. funkcionisanje države. Videti u: Andrew J. pa i savremene poslovne organizacije.glasniji u protivljenjima globalnom ekonomskom i politi kom poretku. DuBrin. USA. 2009. Jako je malo odgovora koji su dati sa sigurno upravo zato što se o šću globalizaciji ne može sa sigurnošću ereći ništa drugo osim da postoji i da presudno utiče na živote ljudi. ne bi se moglo reći da su savremeni. jer se poslovni procesi teorijski posmatrano mogu odvijati i u potpuno izolovanim zajednicama i okru ženjima (bez obzira na (ne)kvalitet takvih poslovnih procesa). ali trpe eksterne uticaje i neretko imaju eksterno dejstvo i p osledice. veku trajanja ili prirodi sameglobalizacije i njenih aspekata. Ove trendove i tendencije č treba imati na umu prilikom daljih razmatranja Teorijska operacionalizacija globalizacije otvorila je brojna pitanja o karakteru. Analizom pomenutih procesa pokušaćemo da potvrdimo generalnu hipotezu sa po četka ovog istraživanja da savremeni poslovni procesi ne postoje izvan okvira globalizacije. Mason.

U ovakvim organizacijama se odvijaju savremeni poslovni procesi: interni. nameće se pitanje da li je proces globalizacije etički neodrživ? Zato su u pravu oni autori iz kritičke teorije o globalizaciji koji će jasno ukazivati na negativne aspekte čitavog procesa i njegovo štetno dejstvo po život savremenog čoveka i čovečanstvo u celini. lakše i bolje komunicira na velikim udaljenostima. Sa druge strane. To se najbolje vidi na primerima kako je razvoj komunikacionih tehnologija sa jedne strane čoveku omogućio da brže. načinima upravljanja savremenim poslovnim organizacijama i promenama koje su u njima nastale prevashodno zahvaljujući različitim aspektima globalizacije i globalnog upravljanja. ali je istovremeno omogućio sve brže otuđenje u društvu između pojedinaca koji ga sačinjavaju. 31 . odnosno organizacije sveta rada. Ključno mesto u savremenim poslovnim procesima i odnosima imaju ekonomske organizacije. razvoj industrije jeste doprineo br em ekonomskom napretku ž nekih država. kao i razvoj pomenutih tehnologija. ključnim teorijskim aspektima organizacije. ali i oni od kojih zavise životi velikog broja ljudi u uslovima globalnog i globalizovanog društva. ključni donosioci ekonomskih i poslovnih odluka. ali i brojnih drugih činjenica. Ove organizacije postaju klju subjekti u čni globalnom poslovnom okruženju. Upravo zato je neophodno posebnu pažnju posvetiti pojmu i konstitutivnim elementima poslovne organizacije. eksterni i eksterno-interni. dobri su primeri protivre nosti č procesa globalizacije. ali je doveo i do sve veće emisije štetnih gasova koji sve brže guše postojeći život na planeti. realizatori istih.tehničko-tehnološko znanje. Zbog ovih.

organizacija se naj ešće shvata kao grupa ljudi usmerena ka č ostvarivanju određenih zadataka ili kao telo koje objedinjuje ili uskla đuje delovanje većeg broja društava ili zajednica. do države kao organizacije par excellence ili međunarodne političke. U zavisnosti dr Mijat Damjanović. ekonomskih. po našem mišljenju.Dž. 32 . 1982. str. Drugim re čima. pravnih. postigne ili ostvari kao individua. šta je to što čovek kao misleće biće nije mogao da učini. kulturnih i drugih aktivnosti u njemu. Organizacija i upravljanje. Pre nego što pokušamo pojmovno odrediti organizaciju. Beograd. budući da pojam organizacije svodi na jednostrano vi enje iste đ kao cilja. 15-16. Iako su prve organizacije bile u rudimentarnom obliku. njihov značaj je kranje nesporan za razvoj celokupnog ljudskog dru štva i svih političkih. č U svakodnevnom diskursu. Ovakvo viđenje je.POJAM ORGANIZACIJE Sva aktivnost čoveka kao pojedinca od najranijih perioda ljudske istorije odvijala se kroz različite vidove organizacija. Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. odnosno ekonomske organizacije kao subjekta savremenih politi kih. Organizacija može biti samo sredstvo za ostvarenje ciljeva i to ono sredstvo koje garantuje uspeh ako i samo ako se njome na adekvatan na in upravlja č (podvukao V. radi zadovoljavanja čitavog niza potreba“43. Zato je potpuno razumljivo shvatanje po kome organizacije postoje jednako dugo koliko i ljudsko društvo. Organizacije se neretko shvataju na različite načine: od onih sačinjenih od manjeg broja ljudi koji obavljaju odre đenu delatnost. Drugi pogled na organizaciju je procesni. ekonomskih i drugih procesa i odnosa. neopravdano. Kako to dobro zapaža Mijat Damjanović u svojoj studiji. ta čnije onaj koji organizaciju vidi kao sposobnost čoveka. radi poboljšanja uslova života. mogućnost da se tehnički i operativno uredi aktivnost i delanje ljudi u cilju ostvarivanja što boljih rezultata u različitim oblastima života. što ona nije i ne može biti.). valja odgovoriti na pitanje koji su osnovni razlozi nastanka organizacije. već samo u ili kroz organizaciju. čovek je stvorio organizacije „radi zaštite života.

16. precizno određenu strukturu i način donošenja odluka (mehanizme upravljanja). ve i specijalizaciju. koliko je bilo onih koji su je definisali. Ciljevi jedne organizacije mogu biti određeni interno. bi e ć osnovni uslov njenog opstanka45. a veoma povezanih činilaca. usled delovanja sna žnih spoljašnjih činilaca. U uslovima globalnog društva. sa konkretnim i jasno definisanim ciljevima. kontinuiran vid opštenja među ljudima koji se sačinjavaju. sve je češća pojava spoljašnjeg određivanja ciljeva jedne organizacije. porodična i druge organizacije. takvu organizaciju bismo mogli nazvati poslovnom organizacijom. Sledstveno tome. Kako to navode mnogi autori. Ovde pod strukturom podrazumevamo ne samo institucionalnu sturkturu jedne organizacije. ciljevi vi e organizacija mogu determinisati i š uslovljavati jedni druge u uslovima globalne ekonomije. Drugi vrlo važan konstitutivni element jeste struktura organizacije46. Zato je svaka definicija samo relativna i uslovna. jednako važan i jednako uticajan. promena ciljeva organizacije. pre svega organizacije sveta rada. Ibidem. Organizaciju je veoma teško precizno definisati.od tipa ciljeva koji se organizacijom želeo ostvariti. kulturne. svojom posebnom strukturom i na činom donošenja odluka. č ekonomske. vremenom su nastajale politi ke. Ove organizacije usmerene su na sticanje poslovne dobiti i postizanje ekonomskog uspeha u mikro i makro okru ženju. ć odnosno podelu rada između njenih članova. Pod organizacijom podrazumevamo relativno trajan44. Ukoliko je cilj jedne 4 4 Relativna trajnost proističe iz činjenice da je životni vek organizacije ograničen (zavisi od različitih internih i eksternih činilaca). Ukoliko jedna organizacija donosi poslovne odluke i ima ciljeve u oblasti poslovne ekonomije. menja se i sama organizacija. Struktura organizacije zavisi od nekoliko različitih. Najpre. uključujući i ekonomske organizacije. ali i eksterno. Onom brzinom kojom se doga đaju promene u njenom nacionalnom i globalnom okru ženju. a sa njom i njeni definisani ciljevi. Svaka organizacija ima svoje nužne konstitutivne elemente: jasno definisane ciljeve. globalne ekonomije i izuzetno izražene višestepene međuzavisnosti. str. verske. u kojojje svaki subjekat. struktura svake organizacije definisana je njenim osnovnim i sporednim ciljevima. uključujući i ovu našu. 33 . budući da postoji onoliko različitih viđenja i definicija organizacije.

tako ima i izuzetan uticaj na funkcionisanje organizacija sveta rada. Mehanizmi donošenja odluka u organizacijama se veoma razlikuju i mogu zavisiti od zakonodavstva.organizacije da ovlada globalnim tržištem. Odluke su ključne smernice svake organizacije. O samom procesu donošenja odluka i različitim modelima decizionističkog procesa biće više reči u potonjim stranicama ovog našeg istraživanja. tako da se navedeni cilj može ostvariti na najbolji i najefikasniji mogući način. Ne postoji organizacija koja može da postoji i opstaje bez procesa donošenja različitih odluka. stagnirati ili nazadovati u svom realnom o kruženju. treći konstitutivni element svake organizacije jeste decizionistički proces. Najzad. Konačno. Obi no č pozitivno pravo ne precizira tačnu strukturu organizacije. ali vrlo često navodi koje sve institucije ili organe jedna organizacija treba da ima u svojoj hijerarhijskoj strukturi. demokrati nosti onih koji č odluke donose i slično. 34 . a od kvaliteta odluka zavisi da liće organizacija napredovati. tačnije pozitivno-pravnim propisima države u kojoj organizacija deluje i ostvaruje svoje ciljeve. Drugo. Kao što globalizacija ima ogroman uticaj na ekonomsko i politi ko č ponašanje i delovanje države kao organizacije. običaja i identiteta. ali i od poslovne kulture. njena struktura mora da bude definisana precizno i dovoljno usložnjena. ciljeva organizacije. organizaciona struktura definisana je nacionalnim okru ženjem organizacije. struktura organizacije definisana je globalnim ambijentom i trenutkom u kome jedna organizacija deluje. etičkih načela i pravila.

TEORIJE O ORGANIZACIJI Kako je to sjajno kazao Đerđ Lukač (György Lukács). V. savremene bihejviorističke teorije i teorije kulturnog sklada. pre svega klasičnih teorija Anrija Fajola (Henry Fayol) i Maksa Vebera (Max Weber). Veliki broj fabrika. samo su neki od razloga nastanka teorijskog mišljenja o tome kako je nužno organizovati radnike i u organizacijama zavesti disciplinu i red. Zato ne treba da čudi što su prve teorije o organizaciji nastale početkom dvadesetog veka u vreme kada je industrijska revolucija uzimala maha. odgovorna isključivo administracija. pove ćana brojnost radne snage. Gotovo uporedo dok je u Sjedinjenim Ameri kim č Državama.Dž). Frederik Vinslou Tejlor (Frederick Winslow Taylor tvrdio da uspešnost industrijske ) proizvodnje najviše zavisi od discipline samih radnika. ovo naše istraživanje nastavljamo kratkim analitičkim pregledom nekih od ključnih teorija o organizaciji i upravljanju organizacijom. dok su one najnovije koje ističu ulogu globalizacije poslovnih procesa i odnosa nastale tek pre oko deceniju i po. odnosno uprava koja donosi odluke (podv. 35 . u Evropi je lagano nastajalo teorijsko mišljenje o tome kako je za produktivnost industrijske proizvodnje u radnim organizacijama. pratile u stopu epohe razvoja dru i delatnu praksu štva samih organizacija. Budući da ne postoji pravo znanje bez teorije. Klasična teorija organizacije Klasična teorija organizacije nastala je na razmeđu devetnaestog i dvadesetog veka. organizacija je oblik posredovanja između teorije i prakse. u doba kada je industrijska revolucija uzimala svoj veliki zamah. Najbolji dokaz za ove reči je činjenica da su najznačajnije teorije o organizaciji i upravljanju organizacijama. a industrijska proizvodnja postajala sve intenzivnija i bogatija. niti se su ština organizacije može razumeti bez objašnjenja ključnih teorijskih postavki. a fabrike postajale sve brojnije.

Ovakva organizacija za Maksa Vebera nije bila nikakvo stanje savr enstva niti idealno š stanje. 36 . The Theory of Socioal and Economic Organization. nego se postaje. Insistiranje na jasno definisanim pravilima unutar organizacije za Vebera je insistiranje na kontinuitetu i stabilnosti. str. New York. Stoner J. Beograd. i drugi. koji je definisao upravljanje (menad žment) organizacijom kroz skup od pet upravljačkih aktivnosti: planiranje. 1997.Posebno mesto u klasičnim teorijama organizacije ima tzv. a istovremeno omogućava i potpuno racionalnu kontrolu nad delanjem i ponašanjem ljudi koji su okupljeni u radnom procesu. organizovanje. Osnovne karakteristike birokratske organizacije ticale su se i visokog stepena specijalizacije unutar organizacije. koordiniranje i kontrolisanje. budući da se ljudi menjaju mnogo lakše i brže nego definisana i uspostavljena pravila pona šanja i delanja unutar organizacije. bezličnosti (impersonalnosti) članova organizacije. 33. onda je svakako u tome što je bio jedan od pionira shvatanja da se upravlja čem organizacije ne rađa. 329-347. Veber je tvrdio da je svaka organizacija u svojoj suštini zapravo birokratska i da se kao takva zasniva na dva neodvojiva elementa: racionalnom donoenju odluka š i formalnim odnosima unutar organizacije. Želnid. već kako sam kaže „čisti oblik organizacije“49. angažovanja kadra na osnovu posedovanja tehni kog znanja i sposobnosti (veština) č i slično. Mirjana Petković i drugi. recimo upravljanja državom. komandovanje. Ova Fajolova podela upravljačkih aktivnosti je uglavnom ostala aktuelna i u savremenom dobu. idealni tip birokratske organizacije48. administrativna doktrina Anrija Fajola. str. Max Weber. stabilnost. Postavlja se opravdano pitanje zašto je Veber toliko insistirao na birokratskom modelu organizacije i njenoj superiornosti u odnosu na druge vidove organizovanja. Zato se opravdano kao klju odlike ovakvog vida organizacije čne neretko ističu: preciznost. 35. Organizacija. Razmatrajući tzv. upravljanje organizacijom je veština poput bilo koje druge47. Druga nezaobilazna teorija kada je reč o modernim organizacijama je svakako teorija o birokratskoj organizaciji koju je sačinio poznati Maks Veber. Upor. Ekonomski fakultet. Beograd. Drugim rečima. str. Ukoliko bismo želeli da istaknemo u čemu je najveći značaj administrativne doktrine pomenutog autora. Free Press. 2002. čista birokratska forma organizacije omogućava da se dostigne najveći stepen efektivnosti učinka. Menadžment. Po njegovom dubokom uverenju. 1947. pouzdanost i slično.

koje je vreme u činilo jasnijim. a mnogiće danas reći da živimo. Isto važi i za shvatanje racionalnog donošenja odluka u samim organizacijama. Istovremeno. aspekta savremenog globalnog društva. primena klasične teorije ima svoja nekolika stvarna ograničenja. Drugo. Zato bi bilo ispravnije reći da je klasična teorija organizacije i upravljanja organizacijom izgubila na obimu svoje primene (kvantitetu). već činjenica da je globalizacija kao realitet dobila svoje prave okvire i dimenzije tek u pretposlednjoj deceniji dvadesetog veka50. postizanje efikasnosti danas je mnogo drugačije pitanje od postizanja efikasnosti pre stotinu ili dve stotine godina. U datom istorijskom momentu. ne može se i ne treba reći da je klasična teorija potpuno odbačena. sa čin. delamo i stvaramo u postkapitalističkom globalnom društvu. Razlog tome nije u najvećoj meri neznanje autora. Svest zaposlenih. Kapitalizam je dobio svoj zamah. Tre e. Prvo. mogla je da posluži kao najadekvatniji teorijski odgovor na date okolnosti ekspanzije industrijske proizvodnje. Uprkos svim ovim novonastalim okolnostima. Druga velika era globalizacije (prim.) 37 .aut. u uslovima ć globalnog društva i globalne ekonomije. Bez obzira na svoje brojne nedostatke. pove ćane brojnosti radne snage ili otvaranja sve većeg broja fabrika kojima je trebalo upravljati na valjan i efikasan na Ipak. ali i svest upravljača danas je drugačija u odnosu na svest koja je postojala ranije. Stoga je svakako funkcionisanje organizacija danas znatno druga od funkcionisanja organizacija u vreme kada čije je kapitalizam kao oblik polit-ekonomskog poretka dobijao na zamahu. klasične teorije nisu dale valjane odgovore na pitanja spolja šnjih (eksternih) uticaja na privredu i ekonomski život i poredak. Veberova shvatanja o važnosti pravila i formalnih odnosa u organizacijama te bismo mogli ško odbaciti.Klasična teorija organizacije imala je svoj smisao i opravdanje u trenutku u kome je nastala. ali ne i na kvalitetu svojihosnovnih teorijskih postulata i polazišta. odnos na relaciji zaposleni-uprava organizacije (menadžment) veoma se promenio. došlo je do potpune promene konteksta u kome deluju organizacije sveta rada.

Richard Irwin. neoklasična škola mišljenja. kao višedimenzionalno biće. subjekata procesa rada i njegovo aktivno učestvovanje u procesu kontrole nad dono šenjem i izvršavanjem poslovnih odluka unutar jedne poslovne organizacije. 87-88. Upravo zato će u savremenom poslovnom ambijentu zavladati mišljenje da je za uspeh poslovne organizacije jedan od ključnih i najvažnijih faktora motivacija pojedinaca. Voich. odnose i procese među kojima je posebno važno pomenuti usklađivanje opštih društvenih interesa sa interesima same organizacije. 38 . 1974. neformalno povezivanje unutar organizacija. organizacione politike i slično. stilovima vođenja i upravljanja organizacijom. bihejvioristička teorija ističe važnost ponašanja kao ključne kategorije za uspeh jedne organizacije. a ne samo kao puki izvršilac određenih zadataka poverenih od strane onih koji upravljaju organizacijom i vode organizaciju. zapravo insistira na upravljanju promenama jedne organizacije. str. Organizaciono pona šanje je vrlo važan segment funkcionisanja organizacije koji obuhvata ne samo u čenje o ponašanju. ali i. već i učenje o strukturi organizacije. upravljača organizacijom ili od čvrstine i jasnoće definisanih pravila. In. Illinois. tj. Istovremeno. jer kroz insistiranje na organizacionim promenama.Bihejvioristička teorija U vreme kada je druga era globalizacije postajala sve intenzivnija. Ova. U okviru ove teorijske škole mišljenja posebno su se razvila shvatanja o važnosti organizacionog ponašanja i organizacionog razvoja. Prema: Shrode. sredinom osamdesetih godina prošlog veka. nastala je bihejvioristička teorija organizacije i upravljanja organizacijom. kao i proces donošenja odluka. po kojima je uspeh organizacije zavisio od napor a radnika. Značaj ovog teorijskog pristupa ogleda se i u teori skoj inovaciji po kojoj je j važan čovek kao pojedinac. Bihejvioristička teorija upravljanja organizacijom je posebno va žna. organizaciono ponašanje obuhvata i poslovnu komunikaciju. veću kontrolu onih koji simbolizuju autoritet u organizacijama51. što je posebno važno. participativno vođstvo. Homewood. Za razliku od klasičnih teorijskih postavki. tj. Organization and Management. uspela je da sagleda do tada nesagledane fenomene.

već i zato što je aksiom da postoji bezbroj različitih kultura (uključujući i poslovnu kulturu). politike. Beograd. koja se pre svega bazirala na činjenici da je organizaciona kultura. Upor. širila se i globalizacija poslovnih procesa i odnosa. običaja i vrednosti koje odlikuju poslovni i ekonomski život. ali i zahvaljujući sve bržem širenju različitih političkih. Otuda maksima „misli globalno. 2002. str. društvenih i drugih vrednosti. Pominjani Čarls Hendi je upozoravao na postojanje velikog broja teorija koje teže da se proklamuju za univerzalne. Ekonomski fakultet. onda je to svakako uvažavanje različitosti. 39 . Upravo ovakav ambijent bio je pogodan za nastanak teorije kulturnog sklada. sa konačnim završetkom Hladnog rata koji je obuzimao Evropu i svet gotovo pola veka. ne samo zatošto je teško bilo koju teoriju proglasiti univerzalnom u prostoru i vremenu. Nakon pada Berlinskog zida. koja je ostvarila veliki uticaj na akademske i poslovne krugove u svetu. japanske organizacione i poslovne đu. a uporedo sa po četkom treće velike ere globalizacije. 52 Ukoliko bi trebalo odrediti koja je to ključna karakteristika teorije kulturnog sklada. istočnom bloku. kulture sa jedne i nemačke organizacione i poslovne kulture sa druge strane. Zajedno sa globalizacijom u oblasti prava. koja je nastala krajem poslednje decenije dvadesetog veka. dolazi do ubrzanog širenja kapitalizma u državama koje su ranije pripadale tzv. ekonomskih. Zato se mora napraviti jasna distinkcija izme recimo. ideja i ideala na globalnom planu. Ovakvo shvatanje može se sa punim pravom nazvati neopravdanim i nedovoljno smislenim.Teorija kulturnog sklada Najmlađa teorija organizacije i upravljanja organizacijama po vremenu nastanka jeste teorija kulturnog sklada. deluj lokalno“ postaje izuzetno primenljiva kada je reč o teoriji kulturnog sklada. Organizacija. zahvaljujui ć teorijskim radovima Čarlsa Hendija (Charles Handy). dru štva i drugih oblasti ljudskog života. ekonomije. odnosno poslovna kultura ili dru štvena kultura uopšte od izuzetnog značaja za razumevanje organizacija i njihovo funkcionisanje . 49-50. koja se ubrzano širila zahvaljujući sve većoj upotrebi savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. važeće u svim društvenim okvirima i uopšteno u svim postojećim kulturama. Mirjana Petković i drugi. Otuda Hendijev stav da je uspešno ono upravljanje organizacijom čije se aktivnosti pre svega zasnivaju na po štovanju nacionalne kulture kojoj jedna organizacija pripada i uva žavanju različitosti drugih kultura.

*** Veliki broj teorijskih pristupa organizaciji i upravljanju organizacijama poku je da šao odgovori na. pak. što će se posebno videti u horizontalnoj i vertikalnoj podeli nadle žnosti i zaduženja u svakoj savremenoj poslovnoj organizaciji. Istovremeno. Bez obzira na krutost pravila i hijerarhijsko ustrojstvo organizacije. Zato se iz Veberovog modela birokratsk organizacije svakako i u e savremenim uslovima mogu primeniti načela o racionalnom donošenju odluka i postojanju stabilnih pravila koja garantuju izvesnost u funkcionisanju same organizacije i njenih sastavnih komponenti. nedostatak motivacije može da bude veliki kamen spoticanja u efikasnom ostvarenju ciljevaorganizacije i svakako veliki nedostatak u njenoj strukturi. šeg ima svoje neizostavne komponente kada je re o viđenju modernih organizacija. već podrazumeva široki spektar obaveza i odgovornost u tako definisanom„lancu komandovanja“. Podela zadu ženja i obaveza. u moru drugih koje nisu bile predmet na istraživanja. jedno suštinsko pitanje. Iz ovog klasičnog modela organizacije bismo lako mogli preuzeti i njeno hijerarhijsko ustrojstvo. Kada je reč o bihejvioralnoj teoriji organizacije. ne mo se osporiti činjenica da psihološki že elementi poput motivacije imaju vrlo važno mesto u funkcionisanju svake savremene poslovne organizacije. čini se. sledstveno tome. Ili. vrlo je teško ostvariti srednjoročne i dugoročne ciljeve ukoliko se organizacija bazira na neformalnom vidu opštenja i komuniciranja. da li postoji idealna struktura organizacije koja nam ostvarivanje tih ciljeva efikasno omogu ćava. Ono glasi: da li je moguće pronaći model upravljanja organizacijom koji bi obezbedio da nanajefikasniji mogući način ostvarimo zadate i unapred utvrđene ciljeve organizacije. savremena poslovna organizacija ne mo ostvarivati efikasno svoje že zadate ciljeve bez jasno utvrđenih pravila svog delovanja i funkcionisanja. svakako ne znači samo podelu privilegija prilikom odlučivanja i rukovođenja organizacijom. Svaka od navedenih teorijskih škola mišljenja o organizaciji. č Po našem mišljenju. 40 .

nameće se zaključak da teorije ne mogu samostalno da odgovore na pitanja kako najbolje upravljati organizacijom u uslovima globalnog dru i globalne štva ekonomije. nijedna teorija ne treba da pretenduje da da op i univerzalne odgovore šte na ovo pitanje. še. nalaze u stanju intenzivne me đuzavisnosti i pod velikim uticajem globalizma. Naprotiv. na isti način na koji je praksa demantovala neke stavove Vebera. uslovi globalizacije. a koja će pomoći u lakšem šeg razumevanju upravljanja organizacijama i savremenim internim. uslovila su razlčite postavke o tipologizaciji organizacija. na primer.Najzad. eksternim i interno-eksternim poslovnim procesima koji se u njima doga đaju pod uticajem globalizacije i globalnog dru štva i ekonomije. globalnog dru štva i globalne ekonomije nalažu da je svet postao „globalno selo“ u kome nijedna distanca nije nepremostiva uklju čujući i one kulturne. već se kao i sve druge sfere društvenog života u širem smislu posmatranja. Različita teorijska viđenja. već samo da otvori nova pitanja na koja će odgovore davati praksa u godinama i decenijama koje dolaze. Zbog svega navedenog. kojima se bavimo u narednim stranicama ovog na istraživanja. a afirmisala neke stavove Hendija. Zato je posebno važno imati na umu da poslovne kulture uslovljavaju jedna drugu i da ne postoje odeljeno jedna od druge. Stoga je veoma važno uvažiti elemente nacionalne kulture prilikom posmatranja jedne (poslovne) organizacije. kako bi njeno razumevanje bilo lak bolje i kvalitetnije. 41 .

Imajući u vidu način funkcionisanja i upravljačku strukturu same organizacije. integrativnih – usklađivanje i nadilaženje različitosti i savladavanje različitih interesa pojedinih delova društva. On je. New York. organizacija podržavanja – obezbeđivanje kontinuiteta društva kroz izvršavanje određenih aktivnosti53. zadr ati samo na onima koje ž smatramo najznačajnijim ili najzastupljenijim u akademskom diskursu. to će biti ujedno i prvi kriterijum podele organizacije. linijski (potpuna prevlast i dominacija linije komande) i odborski (postoji kolegijalno telo uz koordinaciju aktivnosti) . n političkih – obezbeđivanje ostvarenja društvenih ciljeva u celini. Zagreb.PODELA ORGANIZACIJA Svaka podela organizacija je relativna i uslovljena je reperom takve podele. iste podelio na proizvodne. koordinacije (usklađivanja) i kontrole u organizaciji. 45-46. linijskoš štapski (postoji ekvilibrijum između linije komande i uloge štaba). Nauka o upravi. ali ćemo se za potrebe ovog našeg istraživanja i lakšeg razumevanja savremenih poslovnih procesa i odnosa u njima. imaju u vidu razlilčite ći funkcije koje organizacija obavlja. Osnovna funkcija proizvodnih je stvaranje materijal ih dobara. politi ke. Structure and Process in Modern Society. one se mogu podeliti na: funkcionalne (svi njeni delovi funkcioni u samostalno i autonomno). integrativne i č organizacije podržavanja. Postoji više desetina različitih podela organizacija na osnovu različitih kriterijuma. str. 42 . 1960. koji preuzimamo od čuvenog sociologija Parsonsa (Parsons). Parsons. T. ali i teorijskim pristupom u analizi same organizacije. organizovanja. The Free Press. Prema: E. Budući da smo kao prvu neizostavnu komponentu svake organizacije imenovali cilj. 165. Pusić. odlu čivanja. str. Školska knjiga. 1978. 54 Jako važna podela organizacija može se izvršiti na osnovu elemenata upravljanja organizacijom i to: u odnosu na karakteristike planiranja. odnosno svrhu postojanja organizacije.

političke. Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. ukazuju ne samo na uslovljenost organizacija njihovim ciljevima i funkcijama. tehnološke55. *** Razgranata tipologija različitih vrsta i oblika organizacija. str. 55 dr Mijat Damjanović. . 25. odnosno decentralizovano upravljanje i rukovođenje. kulturološke. 29. str. 1982.Organizacije se istovremeno mogu podeliti u zavisnosti od toga kom specifi nom sistemu č pripadaju na ekonomske. Beograd. a istovremeno je teško organizacije generalno okarakterisati kao one koje imaju centralističko. društvene. Upravo zato se ne može reći da je u svakoj organizaciji zastupljen istovetan način upravljanja i rukovođenja. Organizacija i upravljanje. Ibidem. ve i na veliki uticaj koji organizacije trpe pod ć „prisilom okruženja“56 u užem ili širem smislu. O ovim aspektima funkcionisanja organizacija bi e ć više reči u konkretnoj analizi različitih modela upravljanja i rukovođenja organizacijama u potonjim stranicama ovog našeg istraživanja.

43 .

stratezi. bilo potpuno smisleno i logično da postoji jedan oblik specijalizacije. To zapravo znači da u uslovima globalne ekonomije i savremenih poslovnih procesa dolazi i do promena uloga u organizacijama sveta rada. 44 . danas su upravlja mnogo manje nadzornici. 67. Michael Hammer. 2005. Specijalizacija koju danas poznajemo se vi e ne svodi na stajanje za š pokretnom trakom u fabričkom postrojenju. Globalna ekonomija. Uticaj globalizacije se posebno ogled u transformaciji samog decizionističkog a procesa iz teritorijalno-političke u funkcionalističku sferu (sistem). a mnogo više či vizionari. James Champy. padu Berlinskog zida. 5 7 Upor. sa početka dvadesetprvog veka. Grafotisak. treneri. dok su lagano nastajale prve nacionalne države. nacionalnoj ekonomiji. veka. s početka trećeg milenijuma okolnosti su se bitno promenile. kraju Hladnog rata. str. Zagreb. već da njihova savremenost upravo leži u dominantnom i presudnom uticaju ekonomske i drugih vidova globalizacije na poslovnu ekonomiju. doprinela je stvaranju novog sveta rada57. posebno od n početka osamdesetih godina dvadesetog veka. a proces industrijalizacije tek bio u povoju. bilo potpuno prirodno da oni koji upravljaju organizacijama sveta rada budunadzornici čitavog proizvodnog procesa. pod kontinuiranim i presudnim uticajem globalizacije kao fenome a koji. kreatori ideja i njihovi korealizatori. o čemu će posebno biti reči na idućim stranicama ovog našeg istraživanja. uslovno rečeno. Reinženjering tvrtke – manifest za poslovnu revoluciju. Jednako tako ukoliko je pre gotovo dva . Ukoliko je sredinom devetnaestog veka. nastala zahvaljujući. izrazito uti e na oblikovanje ekonomije i svih č ekonomskih (samim tim i poslovnih) procesa i odnosa. niti je ekonomski izolacionizam pravi put za postizanje željenih poslovnih i ekonomskih rezultata.SAVREMENI POSLOVNI PROCESI Savremeni poslovni procesi se najvećim delom upravo odvijaju u organizacijama sveta rada. ali i širenju uloge multinacionalnih kompanija kao svojih ključnih subjekata. Konkretna analiza poslovnih procesa pokazaće da se njihova savremenost ne ogleda samo u konkretnom vremenskom periodu u kom se posmatraju. u kome je više nego ranije izražen reinženjering poslovnih procesa. podele rada i akcenat na. kako smo već naveli. tj. širenju informacionih i komunikacionih tehnologija.

jeste proces poslovnog komuniciranja. posebnu pažnju ćemo na narednim stranicama ovog istraživanja. Bez informacija. Pod internim poslovnim procesima podrazumevamo decizionistički proces u celini. donose unutar. Miljević. „suštinski preduslov i rezultat delatnosti“59. promovisanju određenih ciljeva. Poslovna etika i komuniciranje.Procesi koji se tiču organizacija sveta rada mogu se grubo podeliti na interne. bilo da je reč o makro ili mikro okruženju (npr. odnosno proces donošenja odluka. po našem čni sudu. promocija određenih poslovnih odluka i slično)58. str. Ovaj model ćemo za potrebe ovog našeg istraživanja nazvati OIK model (skraćeno: odlučivanje-izvršavanjekontrola). Informacije su jedna od ključnih paradigmi te i takve savremenosti. marketing. eksterne i interno-eksterne (kombinovane ili mešovite). Razlog tome leži u činjenici da se sve odluke. ali č i kada je reč o njihovom sadržaju. . Upravo iz navedenih razloga. ideja ili ideala jedne poslovne organizacije. Klju eksterno-interni proces. Ovde je neophodno napomenuti da su ovakvi poslovni procesi samo uslovno re čeno eksterni. 2008. Interno-eksterni poslovni procesi su oni koji se uporedo odvijaju unutar organizacije sveta rada. zasnovan nainformacijama. Prema: Milan I. a ne izvan nje. ali i izvan nje. Beograd. 284. kada je re o formi u kojoj se pojavljuju danas. te je koren svih eksternih p oslovnih procesa unutar same organizacije (internog karaktera). izvršavanja donetih odluka i kontrole nad donošenjem i izvršavanjem donetih odluka. Eksternim poslovnim procesima nazvaćemo one procese koji su isključivo usmereni ka spoljašnjem okruženju. a sledstveno i bez poslovnog komuniciranja nemogu je zamisliti savremenu poslovnu ekonomiju će i poslovne procese i odnose koji karakterišu savremene organizacije sveta rada. posvetiti svakom od navedenih poslovnih procesa i poku da ukažemo na šati elemente savremenog i savremenosti u njima. Univerzitet Singidunum. uključujući i one o marketingu.

45 .

kako navode neki autori.DECIZIONISTIČKI PROCES U ORGANIZACIJAMA SVETA RADA Uticaj globalizacije na strukturu i funkcionisanje organizacija sveta rada u savremenim okolnostima i društvenim uslovima. u polje poslovne ekonomije. Beograd. uvek nastaje kao posledica procesa odlučivanja62. Prema: Marijana Petković i dr. 2006. str. najviše se ogleda u preslikavanju modela donošenja odluka na nadnacionalnom planu. Piter F. odnosno nadzor nad donošenjem i sprovođenjem donetih odluka. Upor. Organizacija. formalna ili neformalna. Drucker).. Draker. ka da delotvorna odluka mora da odgovara že svojoj svrsi. Iz dana u dan. Ekonomski fakultet. odnosno izvršavanje. Adizes. Za potrebe ovog istraživanja pod decizionističkim procesom pored donošenja odluka. kao na konkretna ša jedinica posmatranja u ovom istraživanju. Pod ovim pojmom „drugačiji“ ovde podrazumevamo manje ili veće promene u formalnim ili materijalnim aspektima procesa dono šenja odluka (decizinositičkog procesa)60. podrazumevaćemo i njihovu implementaciju. kojom se. Novi Sad. 46 . ne treba zaboraviti da odluka. vr i izbor između jedne ili više š alternativa (mogućnosti). 6 0 Drugačiji karakter decizionističkog procesa ogleda se i u pojavi sve veće standardizacije pravila u različitim sferama ekonomskog i drugih oblika društvenog života. str. Šta je odluka? Pod odlukom se podrazumeva pisana ili nepisana. drugačijim vidovima sprovođenja donetih odluka. Ova i ovakva standardizacija otvara pitanje da li u uslovima standardizacije jeste uopšte moguće izraziti sopstveni identitet. 314. Ovo preslikavanje ogleda se u promeni načina donošenja odluka. ali i kontrolu. Piter F. tj. svome cilju61. Zato ne treba da čudi što jedan od najpoznatijih savremenih autora iz oblasti teorijeorganizacije i upravljanja. kako bi se na najefikasniji mogući način ostvario željeni cilj. 431. 2002. ali i drugačijim načinima kontrole. Draker (Peter F. Istovremeno. unilateralna ili multilateralna aktivnost.

čak i u akademskim diskusijama i debatama. ali i odluka per se. Ciljevi i funkcije jedne organizacije su uzajamno determinišući i nedvosmisleno zavise jedni od drugih. Ovi ciljevi mogu biti kratkoročni. Upravljanje i/ili rukovođenje organizacijom? Vrlo često se. Drugim rečima. Istovremeno. među ovim pojmovima postoje i moraju postojati odre đene razlike na koje ukazuju neki autori iz oblasti nauke o organizaciji i upravljanju. u zavisnosti od vremenskog perioda o čekivane realizacije istih.Ovaj proces može. uglavnom vezuje za odluke koje nisu od najve značaja. već se vrlo često odluka može doneti i izvan formalnih konstitutivnih pravila funkicionisanja jedne organizacije sveta rada. Sa druge strane. ali i u materijalnom smislu. 47 . V. već i izbor između najmanje dve ili više alternativa (mogućnosti). Neformalno odlučivanje se. ali ne mora biti jasno formalizovan. Ipak. u formalnom. sa čin najvećim šansama za poslovnu efikasnost i uspešnost.). pa se zato često kaže da između ciljeva i odlučivanja (odluke) postoji ekvivalentni logički odnos. bez najpre jasno definisanih ciljeva same organizacije sveta rada. formalni proces odluivanja č sa svim svojim elementima. Ono što je zajedničko upravljanju i rukovođenju jeste da su oba procesi bez kojih je nemoguće zamisliti funkcionisanje bilo koje savremene organizacije sveta rada (podv. uz napomenu da po ovom pitanju ne postoji jedinstveni teorijski pristup.Dž. jer je to jedini na da se pokuša doneti ispravna odluka. mora da postoji jasno definisani. pri čemu se oba ova pojma bez ikakvih opravdanih razloga koriste čak i kao sinonimni pojmovi. ćeg niti imaju presudan uticaj na funkcionisanje jedne organizacije ili ostvarenje unapred utvr đenih ciljeva i funkcija63. srednjoročni ili dugoročni. ukoliko je reč o odlukama od kojih suštinski. Upravo zato je ispravno reći da je odluka ne samo rezultat procesa odlu čivanja. mo primetiti potpuno laičko že poistovećivanje procesa upravljanja i rukovođenja organizacijom. Ciljevi u svakoj organizaciji imaju dualni karakter: oni su istovremeno i vodilja za donošenje odluka. utvrđivanje nekih ciljeva već je odluka sama po sebi. nemoguće je donositi kvalitetne poslovne odluke. nedvosmisleno zavisi ostvarivanje zadatih ciljeva. doduše.

planiranja. Drugim rečima. manager). Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. 1954. Naime. Novi Sad. str. organizovanja. direktor“ ili pak. Drucker. Veliki rečnik stranih reči i izraza. str. koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva jedne organizacije sveta rada. Akademik Ivan Klajn. osobu koja „vodi posao osobe ili grupe u svetu javnih nastupa“66. dr Milan Šipka. Drakera ist ču da je „upravljanje i uvek proces donošenja odluka“65. The Practice of Management. pod pojmomrukovođenja. to nipošto ne može i ne sme da znači da rukovodilac u organizaciji (organizacijom) ne donosi odluke. podrazumevamo isključivo „aktivnosti usmeravanja. ponašanja ljudi. Stoga prositi e da je proces č rukovođenja uži od pojma upravljanja. Peter F. direktno i nedvosmisleno za proces upravljanja organizacijom. ostajemo dosledni upotrebi termina nauka o organizaciji i upravljanju (umesto menadžment). odnosno upravljački nivo. Sa druge strane. New York. iz akademskih razloga valja napomenuti da se usavremenim poslovnim uslovima. U zvaničnom prevodu na srpski jezik. vezujući na taj način odlučivanje kao proces. čak i ako prihvatimo kao istinitu teorijsku tvrdnju navedenog autora da je odlučivanje vezano samo za upravljanje organizacijom. ova reč bi značila osobu koja „rukovodi nekim preduzećem ili delom preduzeća: upravnik. 48 . pod upravljanjem se podrazumevaju procesi odlučivanja. Harper and Row. a sledstveno tome i nadle žnosti rukovodioca uže i manje po obimu od nadležnosti upravljača. Beograd. uključujući i rukovodeći. 6 4 Mijat Damjanović. Ovo je naravno samo jedan teorijski pogled na ova dva procesa. Sa druge strane. Imajući u vidu ova dva različita teorijsko-empirijska pristupa. 751. kontrolisanja i koordinacije. Prometej. 39. Organizacija i upravljanje. smatramo da je potpuno akademski neopravdano i pogrešno isključiti proces donošenja odluka (odlučivanje) iz bilo kog od ova dva procesa. 1982. 2007. str. proces donošenja odluka je nit koja povezuje sve nivoe unutar jedne organizacije sveta rada. autori poput pominjanog Pitera F. Sa druge strane. 395. sve češće koristi reč potekla iz engleskog jezika – menadžer (eng.Tako neki autori ističu da se pod pojmom upravljanja podrazumevamo sveukupne aktivnosti koje se preduzimaju radi izvršenja određenih funkcija. rukovođenja i upravljanja. Budući da je sam sadržaj onoga što savremenici danas nazivaju menadžmentom mnogo obuhvatniji u odnosu na prevod koji se koristi. odnosa i procesa između ljudi i povodom ljudi“64. Naprotiv.

ovakve odluke se po Drakerovom sudu. str. Zato treba re da bismo odluke mogli lako ći Piter F. Harper and Row. strateška odluka jeste ona koja se donosi u vrhu jedne organizacije (sveta rada). Simon. Vrste odluka Piter F. ko su donosioci odluka i kako se odluka donosi. 1960. Druga linija podele. Programirane odluke su one koje se donose rutinski. mogu ticati i strukture same organizacije. Prema: H. a čija osnovna svrha ili funkcija jeste rešavanje problema koji se ponavljaju. pored nivoa odlučivanja. Harper and Row. strategijska ili mo žda pravilnije. načina njenog funkcionisanja ili drugih pitanja dugoro čnog karaktera i od dugoročnog značaja za delovanje i funkcionisanje date organizacije. Neprogramirane odluke su one kojima se rešavaju novonastali problemi. jeste i procedura koja je kada je re o č ovakvim odlukama. 49 . Pored toga. u već poznatim uslovima i poznatim okolnostima. razlikuje od operativnih odluka. 396-397. Drucker.Neka od sledećih suštinskih pitanja koje se nameće jeste koje su osnovne vrste odluka. prilično kompleksna i počinje definisanjem pravog problema. koji sa sobom nose veću neizvesnost i veći rizik po organizaciju i njeno funkcionisanje. Strateška odluka se uvek tiče definisanja cilja ili iznalaženja sredstava za ostvarenje već definisanog cilja. Sa druge strane. gde su problemi ve poznati. svaka podela odluka je samo relativnog karaktera i zavisi od teorijskog pristupa decizionističkom procesu unutar jedne organizacije.Ono što ovakve odluke. Draker govori o dve vrste odluka: operativnim i strategijskim (stratekim) š odlukama67. jeste podel na programirane i neprogramirane a odluke. The Practice of Management. New York. New York. 1954. a odluka se donosi tako što se ćih najviše vodi računa o ekonomičnosti donete odluke. str. Dakle. Operativne odluke su one koje se donose svakodnevno. Ovakve odluke je nemogu će rešiti bez radikalnih promena hipoteza ili promene odnosa u samoj organizaciji . 68 Naravno. nema velikog broja mogu alternativa. odnosno vrsta odluka. a ć procedura donošenja ovakvih odluka je uobičajena i najčešće se zasniva na praksi ili iskustvu. The New Science of Management Decision.35.

Za potrebe ovog našeg istraživanja i konkretnu analizu decizionističkog procesa. pa čak i za njeno dugoročno postojanje. odnosno period početka industrijske revolucije širom Zapadne Evrope u devetnaestom veku. odlu čivanje je bilo stvar jedne osobe. koja je svoju moć crpela upravo u centralističkom načinu vođenja i odlučivanja unutar organizacije. one sa ekonomskim. odlukevisokog rizika ili odluke manjeg rizika.podeliti i na formalne i neformalne. jesteko su donosioci odluka. Ne slučajno. Odluke se u organizacijama donose na svim nivoima. a drugo. pojedinac. odlučivanje je sveobuhvatan proces unutar jedne organizacije sveta rada. koja je potpuno suvereno postavljala upravlja jednom organizacijom. neretko na ča 50 . Zatoćemo ovde napraviti formalnu i materijalnu distinkciju između onih odluka koje Draker naziva operativnim i strategijskim. ili je pod dominantnim uticajem globalizacije postao decentralizovan. tehničko-tehnološke i interesne odluke. posmatraćemo strateške odluke iz dva razloga. društvenim posledicama i slično. pismene ili usmene (pisane ili nepisane). Prvo. pravnim. nazvali smo ga internim poslovnim procesom. političkim. konačno. ove ne odluke imaju ogroman značaj za funkcionisanje organizacije. Izbor donosioca ključnih odluka prepušten je osnivačima organizacije koji u osnivačkom aktu (najčešće u Statutu organizacije) jasno definišu ko i na koji način donosi najvažnije odluke unutar jedne organizacije. da li je proces odlučivanja ostao centralizovan. jer se odluke donoseu i unutar organizacije i imaju prevashodno interne efekte koji mogu izazvati i eksterne posledice na delovanje ili poziciju organizacije sveta rada u uslovima globalnog tr išta i globalne ekonomije. ove odluke su o koje se donose na vrhu. ž Jedno od pitanja na osnovu koga se prilično jasno može uočiti uticaj globalizacije na savremene poslovne procese i savremene poslovne organizacije. na kojim nivoima se odluke donose i. Istini za volju. ovakve organizacije su bile n ajčešće vlasništvo države. Ko su donosioci odluka u organizacijama: jedan i/ili vi e njih? š Kako smo već istakli. To znači da ih donosi ili jedan organ unutar organizacije iličak neretko jedna osoba. Ukoliko se vratimo u predmoderni period.

niti kao politi ku ideologiju. jeste vlasnička struktura same organizacije. sa idejom liberalne ekonomije. ž proisticao je iz želje da država bude što snažnija i ekonomski što moćnija u uslovima i ambijentu koji je lagano nagoveštavao nastanak novih nacionalnih država. u kojima se ističe da je globalizacija upravo širenje ideje o tržišnoj ekonomiji (širenje ideje kapitalizma). ali i prvi sukob svetskih razmera u decenijama koje su dolazile. doveo je do ideje o privatnom vlasništvu nad organizacijom sveta rada. Naprotiv. došlo je do promene strukture poslovnih organizacija (organizacija sveta rada). a to se ovde mora istaći. Dakle. Decentralizacija se nije odnosila samo na dr žavno uređenje. ali i prava na donošenje strateških odluka. ideologija71 bi mogla biti drugi činilac koji definiše način donošenja odluka i izbor donosioca strateških odluka u organizaciji. na nivoe unutar jedne radne organizacije. pod presudnim uticajem procesa globalizacije. horizontalnu i vertikalnu podelu vlasti u državi kao političkoj organizaciji par excellence. Država kao nekadašnji ključni regulator ekonomskog života gubi svoju osnovnu ideološku potku upravo zahvaljujući širenju globalne ideje69 (podv. koje mogu biti preslikane sa nacionalnog (državnog) nivoa. preslikao se vrlo verodostojno i na savremene organizacije sveta rada učijim osnivačkim aktima je najčešće obezbeđena.osnovu arbitrernih i neobjektivnih kriterijuma. ne kao nauku o idejama. veštine i imaju određene ideje 70. slobodne tržišne ekonomije (laissez-faire). koji poseduju adekvatna znanja. 6 9 Ne treba zaboraviti neke od ključnih definicija globalizacije koju su izneli Tomas Fridman i D žozef Stiglic. Novi Sad. Interes dr ave za organizacije čiji je bila osnivač. Ne zbog toga što će državni nameštenik nužno lošije odlučivati. Iz dana u dan. Zahvaljujući dominantnom uticaju globalizacije. Ovde reč ideologija treba shvatiti uslovno. 2006. već zbog toga što je globalizacija kao sveobuhvatan proces. str. Adizes. Draker. odnosno liberalne. Upor. 51 . već to uvek čini uz pomoć nekoliko ljudi.) o tome da državno vlasništvo treba da bude zamenjeno privatnim.315. nadležnosti. Piter F. već kao skup č političkih i ekonomskih ideja. makar formalna. donela još jednu suštinski važnu ideju personalne decentralizacije. Imajući u vidu navedeno. ovaj i ovakav model podele odgovornosti. prvičinilac od koga zavisi izbor donosioca strateških odluka.Dž. V.Širenje ideja liberalizma. transparentnost i demokratičnost u donošenju odluka. Ova formalna demokratičnost se ogleda u činjenici da strateške odluke gotovo nikad ne donosi pojedinac (jedna osoba). niti zbog toga što će privatni vlasnik a priori to činiti bolje.

Brzina zavr šetka ovog procesa koincidira sa brzinom širenja globalizacije i brzinom usvajanja ideja na kojima se danas zasniva ekonomija znanja. tj. Formalno postojanje većeg broja ili makar nekolicine ljudi koji su u stanju da uti u na sadržaj strateške č odluke. U uslovima nedovoljne poslovne svesti ili nepostojanja odgovaraju sistema vrednosti. đu nauka naziva centralizovanom organizacijom. Od načina i tehnike donošenja odluka zavisi ne samo kvalitet same odluke. dok je drugi samo formalno prihvate. ve i demokratičnost celog ć decizionističkog procesa. ne ostavlja prostora za traganjem za kompromisima koji moraju biti pravljeni kada se donosi jedna strate odluka od koje na kratak ška ili dugi rok zavisi delovanje i budućnost same organizacije. bio izri u stanovištu čit 52 .Centralno odlučivanje je loše. Racionalno donošenje odluka često se naziva tradicionalnim ili tradicionalisti kim č načinom donošenja odluka. odnosno globalna ekonomija. Ipak. Maks Veber. načina donošenja poslovnih odluka. Transformisanje personalno centralnih u personalno decentralizovane organizacije sveta rada je proces koji traje i koji će trajati u decenijama pred nama. Razlog ovakvim sinonimnim nazivima verova leži u činjenici da tno je jedan od autora iz tradicionalnog pristupa organizacijama. koja iznad li nih interesa participan(a)ta u č procesu donošenja odluka. bez prava na konstruktivnu kritiku ili savetodavno mišljenje. vrlo je izvesno da jedna osoba ćeg donese odluku. stavlja uvek opšti interes organizacije i njenu ekonomsku i dru štvenu dobit (korisnost). Ovakav prelazni oblik organizacije izme centralne i decentralizovane. Načini donošenja odluka: racionalno i/ili intuitivno odlu čivanje? Pitanje kojim zatvaramo diskusiju o načinima donošenja odluka unutar jedne organizacije sveta rada jeste pitanje različitih modaliteta. zato što ne ostavlja prostora za internu debatu o tomekoja od ponuđenih alternativa je najbolja. Istovremeno. od centralnog odlučivanja je katkad mnogo opasnije po organizaciju da ima formalnu personalnu decentralizaciju. nipošto ne mora da znači da takvo odlučivanje zaista postoji. Nauka o organizaciji i upravljanju najčešće pominje dva tipična načina donošenja odluka: racionalno i intuitivno odlučivanje.

odgovarajuću odluku. odnosno izvršiti. zasniva se na principima naučnog mišljenja i logičkog rasuđivanja. Izvršavanje donete odluke je od suštinskog značaja iz najmanje dva važna razloga. 354-365. ovakav način donošenja odluka zasniva se na pet povezanih faza. uspostavlja se neodvojivo jedinstvo pominjanog OIK modela: odlučivanje – izvršavanje – kontrola. Da bi se jedna odluka uopšte mogla implementirati. Drugi način donošenja odluka koji pominje nauka o organizaciji i upravljanju. Drakera u delu „Praktikovanje menadžmenta“ Peter F. kao zasebnom eksterno-internom procesu u organizacijama. str. Harper and Row. Prvo. The Practice of Management. 1954. doneta odluka bez adekvatne implementacije nema nikakav prakti ki značaj (ne proizvodi č nikakvo praktičko dejstvo). kao savremeni način donošenja odluka. 53 . Važno je napomenuti da Draker pominje procese izvršavanja i kontrole nad sprovođenjem donete odluke u okviru ovog racionalnogmodela odlučivanja. već ih vezuje za „naučno mišljenje i logičko rasuđivanje“. od kojih donosilac odluke uvek bira jednu kojoj se priklanja i na osnovu nje donosi adekvatnu. analiza problema. Kako to navodi Piter F.da se u organizacijama (koje su uvek birokratskog karaktera) odluke donose racionalno. Drucker. Ona se sastoji iz dve faze: test kompatibilnosti i test profitabilnosti. već na intuiciji. Bit intuitivnog odlučivanja je da se ono ne zasniva na razumu niti čulnom iskustvu kao izvorima saznanja. Drugim rečima. odnosno pet povezanih procesa: definisanje problema. izvršavanja i kontrole. New York. Sutina š racionalnog donošenja odluka ogleda se u postojanju dve ili ve broja alternativa ćeg (mogućnosti). To zapravo znači da Draker ne odvaja procese odlučivanja. Draker. očemu će biti više reči u odeljku o poslovnim komunikacijama. jeste intuitivno odlučivanje 74. Racionalno donošenje odluka kako to uočavaju neki autori72. neophodno je da postoji jako dobra horizontalna i vertikalna komunikacija unutar same organizacije. I drugo. razmatranje i d efinisanje alternativa. odabir jedne od ponuđenih alternativa i njena evaluacija i sprovođenje (izvršavanje) odluke i kontrola73. koja je subjektivna i kao takva zavisi isključivo od onog subjekta koji donosi odluku u datom momentu Poput Pitera F. nesprovođenje donetih odluka ukazuje na ogromne nedostatke u rukovodećem i upravljačkom kadru jedne organizacije sveta rada i pokazuje nemo ć pomenutih subjekata organizacione strukture da efektivno vode jednu organizaciju sveta rada.

koji su jednako bitni. tvrdi se da ne postoji generalno ili opšte dobra ili loša odluka. a bez analitičnosti. da li je odluka dobra ili loša po delovanje i funkcionisanje same organizacije sveta rada podle relativizaciji. uzimaju najbolje iz oba. 54 . Sa druge strane. ne treba zaboraviti niti prenebregnuti činjenicu da u intuitivnom odlučivanju nema analitičnosti. 319.Dž. istini za že volju. Jednako tako. Iako se često ističe da je intuitivni način donošenja odluka mnogo brži. Upravo zato. upravljači i rukovodioci će odluke donositi na osnovu vrlo neizvesnih parametara koji se mogu krajnje jednostavno izmeniti u kratkom proteku vremena.). Drugim rečima. racionalno odlučivanje je tesno povezano sa formalnim pravilima funkcionisanja jed ne organizacije i jasno definisanim kriterijumima prilikom dono šenja odluka. slabiju liniju argumentacije u odnosu na racionalno dono šenje odluka. š Danas se u uslovima savremene poslovne ekonomije gotovo ravnopravno koriste oba načina donošenja odluka. Novi Sad. Adizes. 2006.(podv. gde zanemarivanje samo jednog elementa može da dovede do potpunog urušavanja odluke75. donošenje odluka najčešće predstavlja kombinaciju dva modela. Iz dana u dan. Ovakva relativizacija. V. Vođeni intuicijom kao čin izvorom saznanja. pa i u formalnom. omogućava nadilaženje razlika između više postojećih poslovnih kultura u kojima bi se jedan isti problem mogao sagledavati na dva ili vi e katkad i dijametralno suprotnih načina. uz uvažavanje svih ći elemenata decizionističkog procesa. Prema: Piter F. već da njen kvalitativni karakter zavisi od subjekta koji je donosi. Subjektivistički karakter ovakvog načina odlučivanja oslanja se na. činjenica je da je upravo ovaj način mnogo neizvesniji u materijalnom smislu. Draker. str. a samim tim i efikasniji. nego racionalni na donošenja odluka. makar ne u onoj meri u kojoj je ona zastupljena u racionalnom model . po našem sudu. po našem sudu u nije moguće govoriti o valjanom i kvalitetnom odlučivanju. Naime.

kako to navode neki domaći autori. Kako to navodi Ulrih Bek. na primer. tradicija ili kultura organizacije i ograni enost resursa. Organizacija. Beograd. a u onoj ekonomskoj najvi e. što je pokazala velika š svetska ekonomska kriza u poslednjim godinama prve decenije tre milenijuma. okruženje treba jasno pozicionirati kao prvi i osnovničinilac koji može uticati na smanjenje kvaliteta donošenja odluka. ekonomskom ili opšte-društvenom okruženju. ima nekoliko nedostataka. ne znači da će donosilac takve odluke zadovoljiti čak i sopstvene standarde Mirjana Petković i drugi. 442-444. organizacije u uslovima globalnog društva mora biti prvi ograničavajući činilac. Upravo zato. To što je ekonomski prudentno doneti odluku o otpu štanju velikog broja radnika. Nove. Na drugom mestu. mogu se pojaviti prepreke uspešnom donošenju odluka76. 55 . Globalizacija je „krivac“ za to što su svi subjekti društveno-ekonomskog života mnogo više pod uticajem svog okruženja danas nego što je to bio slučaj u vreme nastanka industrijske revolucije. po našem uverenju.PREPREKE POSLOVNOM ODLUČIVANJU Bez obzira na primenjeni način donošenja odluka. što se katkad najbolje uočava u racionalno donetim odlukama koje sa sobom nose brojne socio-ekonomske nepravde. kao i njihove posledice. dok se sama organizacija bori za svoj opstanak u globalnim ekonomskim okvirima. okruženje. savremeno društvo je rizično društvo u kome je rizike katkad vrlo teško sagledati. Ovakva kategorizacija č ograničavajućih činilaca. druga i opasnije rizike upravo sa sobom nosi čije globalizacija u svim svojim dimenzijama. Citirani autori navode da su četiri ključna činioca koja mogu uticati na kvalitetno dono šenje odluka: etika i lične moralne norme. Ekonomski fakultet. Od okruženja zavisi funkcionisanje čitave organizacije. bez obzira na to da li govorimo o fizi kom okruženju. političkom. č pravnom. str. Ne može ćeg organizacija delovati u regularnim uslovima niti se donositi odluke kao u regularnim uslovima. to svakako jesu etička načela i moralne norme koje pojedinac poseduje ili ne poseduje. Određeni moralni (etički) nazori svakako utiču na način i kvalitet donošenja odluka. Prv okruženje o.

Ali sa druge strane. Sa druge strane.moralne kategorije savesti. velike etičke dileme i teške izbore. ali i intuitivno odlučivanje sa sobom često nosi brojne nepravde. globalizacija je ta koja upravo name će prožimanje i unificiranje kulturnih obrazaca pa bi se moglo re da će sa ovakvim tendencijama. koje sve više dobija na značaju u uslovima (hiper)globalizovanog društva i ekonomije. a sa njim i savremena ekonomija. potonje stranice ovog istraživanja posvećujemo procesima poslovnog komuniciranja. Premda se savremeno društvo. moglo bi se poprilično polemisati sa stavom da poslovna kultura mo biti remetilački ili otežavajući faktor že prilikom donošenja odluka. novcaili informacija. pored znanja zasniva na informacijama. Pored internih poslovnih procesa. mogli bismo reći da to jeste nedostatak resursa. odnosno procesi poslovnog komuniciranja. važno mesto u organizacijama sveta rada zauzimaju ekterno-interni poslovni procesi. pre svega odlu čivanja u koje smo uvrstili pored donošenja odluke i njihovo izvršavanje i kontrolu. ći verovatno kulturne razlike postajati sve manje isticani deo poslovnih organizacija. poput vremena. jer se naprednost ili zaostalost jedne kulture uvek posmatra u odnosu na subjektivne kriterijume koji odgovaraju (poslovnoj) kulturi onoga ko takav vrednosni sud saopštava. Na trećem mestu. racionalno. Ovakvo gledište je relativno. Dakle. jer zaista odre đenih resursa nema dovoljno. 56 .

Organizacije sveta rada koje nauka naziva savremenim. Naime. koji vrlo često uslovljavaju nove i drugačije vidove (tehnike) donošenja odluka. ekonomskog i života ljudi uopšte. leži u činjenici da su 7 organizacija i (poslovno) komuniciranje neodvojivo povezani i uzajamno determini ući. Bez ovakve zasnovanosti na informacijama. 1982. U osnovi. savremene informacione i komunikacione tehnologije omogu su upravljačima i ćile rukovodiocima organizacija sveta rada da svoje ključne sastanke održavaju i pomoću satelitskih telefona ili video-linka. pogotovo imajući u vidu karakter procesa globalizacije koji pro žima sve sfere i pore društvenog. ravnopravno sa procesom donošenja odluka unutar samih organizacija77. str. š niti je moguće govoriti o organizaciji bez komunikacija unutar nje. 2008. čak. baziraju se na informacijama79. informacija i odlučivanje su tri neodvojiva i uzajamno determinišuća pojma u organizaciji. str. Znanje. Miljević.POSLOVNO KOMUNICIRANJE Proces poslovnog komuniciranja mnogi autori nazivajupotpuno opravdano „fiziologijom organizacije“. danas u takvom modelu odlučivanja i izvršavanja odluka ne postoji ništa neuobičajeno ili atipično. Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. Razlog ovakvoj dihotomnoj podeli leži u činjenici da je za delovanje i dr Mijat Damjanović. organizacije sveta rada ne bismo mogli nazvati savremenim. Naprotiv. proces globalizacije se zasniva na širenju savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Kao što smo već istakli. Beograd. 121. 284. Beograd. komunikacije unutar organizacije sveta rada mogu biti interpersonalne i/ili organizacione. Razlog takvoj ekvivalentnosti između organizacije i procesa komunikacije u njoj 8. Milan I. 57 . Poslovna etika i komuniciranje. Organizacija i upravljanje. ali je jednako tako teko š govoriti o poslovnoj komunikaciji izvan organizacija sveta rada. Kao što je u devetnaestom veku bilo nezamislivo da jedna organizacija funckioni e tako što su mesta š donošenja i mesta izvršenja odluke situirana na. interkontinentalnim udaljenostima. Univerzitet Singidunum. političkog. a istovremeno se i savremene organizacije sveta rada zasnivaju na novim vidovima komuni kacija. uz korišćenje svih raspoloživih vidova komunikacije.

potrebama ili interesima onih koji organizaciju sačinjavaju ili organizacije per se. Uzlazno vertikalno komuniciranje počinje u nižim slojevima organizacione strukture. U zavisnosti od smera poslovne komunikacije. za potrebe ovog istraživanja prihvatićemo već navedenu trihotomnu podelu poslovnih komunikacija. horizontalna i dijagonalna poslovna komunikacija. jer su komunikaciona poruke u uslovima vertikalno nizlazne komunikacije obično pojedinačne ili opšte odluke koje treba sprovesti u delo. Vrste poslovnog komuniciranja Poslovno komuniciranje se može podeliti na osnovu više različitih kriterijuma. a sledstveno tome i delanje i funkcionisanje čitave organizacije sveta rada. tj. Pored ovakve podele. verbalna ili neverbalna. Drugim re čima. bit ovakvog poslovnog komuniciranja je uticanje na pona šanje i delanje ljudi. od zaposlenih ili onih koji se na hijerarhijskoj lestvici nalaze na manje uticajnim polo žajima u Ibidem 58 . one se mogu podeliti u tri grupe: vertikalna. žna ali i svi sistemi i mreže unutar organizacije80. odvajajući vertikalno uzlazno i nizlazno komuniciranje.funkcionisanje same organizacije jednako va komunikacija među ljudima koji je sačinjavaju. Upravo ovaj tip poslovne komunikacije ukazuje na neodvojivu povezanost poslovnog odlu ivanja i č komuniciranja. željom. formalna ili neformalna. komunikacija u organizaciji može biti jednosmerna ili demokratska. Ovakva podela sačinjena je imajući na umu pitanje: od koga i ka kome se unutar organizacije kreće komunikaciona poruka. umesto tri razlikuju četiri načina poslovnog komuniciranja. Vertikalno nizlazno komuniciranje počinje u vrhu organizacione strukture i prenosi se komunikacionim kanalima do onih na koje se odre đena komunikaciona poruka odnosi. Ovde je va istaći da mnogi autori upravo žno imajući na umu ovaj kriterijum. Iako ovakva podela ima svoj nau čni smisao i opravdanje. možemo reći da je ona uvek uslovljena motivima. Bez obzira na vrstu komunikacije u organizaciji sveta rada.

problema ili nejasno zbog konciznosti poruke. Naime. Globalizacija je kao savremeni fenomen. Zbog kompleksnosti ovakvog načina komuniciranja. Jednosmernost u komunikaciji vi nije še dominantni način komuniciranja. bez obzira da li je reč o upravljačima i rukovodiocima ili nižerangiranim zaposlenima. tj. već nastaje i vid komunikacija koji neki autori nazivaju 59 . sa sobom donela važnu promenu u procesu komuniciranja sa aspekta demokratičnosti. Sve čin to se odvijalo bez ikakvih spornih situacija. bilo je potpuno prirodno da komunikacija bude jednosmerna. odnosno poslovne kulture. koju je sa sobom donela globalizacija. već samo sprovođenje datih uputstava ili ovako komuniciranih odluka. u birokratskoj organizaciji veberovskog tipa. Pored toga. ali ća: i zbog autoritarnog karaktera ovakvog vida poslovnog komuniciranja. u vreme kada je tek počinjao proces industrijalizacije u državama Zapadne Evrope. Jednosmernost se pravdala striktnom hijerarhijom u kojoj je rukovodilac. uticala je na komunikacioni proces unutar organizacija. a svi zaposleni bili što bolje koordinisani radi takvog ostvarenja unapred utvr enih ciljeva.organizaciji. odnosno realizacije zadatih ciljeva. Ovakva komunikacija se obično koristi kako bi se ciljevi sproveli što brže. da ukažu na uspešnost ili neuspešnost ostvarenih rezultata. Uzlazni komunikacioni proces i na ini njegovog odvijanja č zavise od (ne)demokratičnosti same organizacije sveta rada. kao najpogodniji način prenošenja poruka koriste se upravo savremene informacione i komunikacione tehnologije. Sadržaj komunikacione poruke upućene „odozdo na gore“ obično se tiče traženja konkretnih instrukcija. Horzontalno komuniciranje se vrlo često u akademskim diskursima naziva i pobo čnim. gde se od zaposlenih nije očekivao bilo kakav komentar. okruženja u kome organizacija deluje. ovakve komunikacione poruke mogu da budu informativnog sadržaja. dijagonalno komuniciranje zasniva se na preno šenju komunikacionih poruka na različitim nivoima unutar jedne organizacije. zaposlenim koje su im obaveze ili na koji na je najbolje moguće ostvariti zadate ciljeve. Naziv „horizontalno“ ukazuje da je reč o prenošenju komunikacionih poruka između zaposlenih na istim nivoima unutar organizacione strukture. đ Konačno. odnosno upravlja na formalan način saopštavao č. uputstava ili preporuka. odnosno lateralnim komuniciranjem. bolje i efikasnije. ali i od organizacione. Demokratizacija država i društava uopšte.

Zato je u pravu Piter Blau (Peter Blau). iako nipošto ne treba zanemariti govor tela. Chicago. svakako daleko više formalan u odnosu na usmenu. Ukoliko je cilj ovakvog komuniciranja sprovo đenje i prenošenje donetih odluka. Ovakva komunikacija zasniva se na uzajamnosti (bilateralnosti ili multilateralnosti). Sa druge strane. onda je najefikasniji mogu način za to. komunikacija u njima je isključivo formalna. zato što neverbalna komunikacija nije i ne može biti formalan vid poslovnog opštenja. Komunikacija u uslovima savremenog dru štva pretežno je verbalna. Najzad. Ukoliko se prisetimo Veberove birokratske organizacije. lakši i pogodniji način za to je onaj neformalni.„demokratskom komunikacijom“. mimiku. Formalna komunikacija kao takva ima svoje prednosti i nedostatke. nijedna strateška poslovna odluka ne može biti iskomunicirana prema zaposlenima na neverbalan način. izraze lica ili druge vidove neverbalne komunikacije. formalna i neformalna. 1963. University of Chicago Press. složenija je i neretko sporija u odnosu na druge vidove poslovnog komuniciranja. pri čemu je karakter pismene komunikacije sa naučnog aspekta. Ipak. verbalna komunikacija može biti pismena ili usmena. Videti: Peter M. zasnovana na racionalnim aspektima i elementima. The Dynamics of Bureaucracy. Blau. kada kaže da važno mesto čak i u birokratskim organizacijama zauzimaju neformalni kontakti i neformalne komunikacije koje postojena svim nivoima organizacije81. ukoliko ći je cilj da se dođe do saznanja i spoznaje nekih novih infomacija o funkcionisanju poslovne organizacije. 60 . komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Ipak. onaj formalni.

računara. uticala na savremene procese i ći odnose u poslovnim organizacijama: eksterne. Njihova savremenost leži upravo u činjenici da bi najveći deo procesa poslovne komunikacije u potpunosti prestao bez savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Bez upotrebe mobilne telefonije. 61 . novih i postojećih softvera (sowtware). Zato bi se moglo č reći da su informacione i komunikacione tehnologije stvorile ili makar presudno uticale na globalizaciju. bila ta koja je oblikovala proces savremenih poslovnih komunikacija. treba re i da je upravo ć globalizacija kao sveukupni fenomen. a da je globalizacija instrumentalizuju iste. interne i kombinovane. funkcionisanje savremenih poslovnih organizacija bilo bi prakti no paralisano.*** Bez obzira na to o kom vidu poslovnih komunikacija govorimo.

a istovremeno determini še političke. odnosno makro okruženju – bilo da je reč o lokalnom. organizacije i poslovnih procesa i odnosa u njoj izvršena na teorijskom nivou. došli smo do nalaza da su sve promene unutar jedne organizacije sveta rada direktno ili indirektnoizazvane promenama u mikro. Sve ove ideje bile su nužna pretpostavka. od drugepolovine devetnaestog veka do današnjih dana. društvene grupe. međunarodni ili globalni subjekti. i istovremeno otvara brojna pitanja koja ostavljaju prostora za dodatna i dalja kompleksna teorijsko-empirijska istraivanja. poimanja globalizacije. države i drugi nacionalni. kao što su ideje o demokratizaciji društva i države. ekonomske. potom ideja o stvaranju globalne kulture i slično. tj. regionalni. ili pak o nivou organizacije.ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Naša analiza procesa. Globalizacija je fenomen koji je star koliko i ljudsko dru štvo. tj. ali koji svoja puna obeležja i zamah dobija tek u savremeno doba. Ovaj proces danas obuhvata sve sfere ljudskog bitisanja i delanja. društvene. odnosno novootvorenih pitanja. Prihvatili smo shvatanje nekih od najvećih ekonomskih umova savremenog sveta da se pod globalizacijom podrazumevaširenje određenih ideja i znanja. poku šaćemo da sumiramo u zaključnim razmatranjima ovog našeg istraživanja. bez koje se savremeni poslovni procesi ne bi mogli sagledati na adekvatan i naučno što egzaktniji način. te smo se u ovom istraživanju vodili nekim od ključnih teorijskih određenja. Budući da je sama globalizacija nastala zahvaljujući širenju kompleksne (složene) međuzavisnosti. organizacije. akteri. dru štvene grupe ili pojedinca kao takvog. fenomena globalizacije. ž Neke od ovih zaključaka i novih. Veoma je teško dati preciznu definiciju globalizacije. nameće određene zaključke. uklanjanje barijera koje onemogućavaju slobodnu tržišnu ekonomiju. 62 . regionalnom. pravne i druge procese i odnose u koje su uklju čeni pojedinci. To znači da globalizacija utiče na sve procese i odnose na svim horizontalnim i vertikalnim nivoima. nacionalnom ili nadnacionalnom nivou. tj.

menjaju tako sadržaj samog globalnog društva. Ovo umrežavanje bazira se na brisanju granica između postojećih organizacija82. koji je u najvećem broju slučajeva de iure i/ili de facto podelila sa drugim državama ili pomenutim organizacijama. Time se otvara pitanje da li je i čovek kao biće prakse postao postsuveren? Pomenute promene makrookruženja dovele su konsekventno do promena i na nivou organizacija sveta rada. sve je češća čio pojava umrežavanja organizacija. Zato su sve češća viđenja u akademskim diskursima da je država postala postsuverena politička zajednica. Prevod. Tako je koncept moderne države zahvaljujući globalizaciji uveliko promenjen. nedeljiv niti neprenosiv. Sve poslovne procese smo teorijski podelili na interne. ali i praktički možemo podeliti na pravni. međunarodnih ili čak globalnih organizacija. Svi ovi procesi su promenjeni u odnosu na period koji nauka zove predmodernim ili tradicionalnim i to zahvaljuju globalizaciji. a suverenitet više nije bodenovski rečeno niti jedinstven. eksterne ikombinovane (eksternointerne) procese. Što je okruženje u kome deluje jedna organizacija sveta rada navedeno prema: Entoni Gidens. Kako je to sjajno uo Manuel Kastels (Manuel Castells). Država je tako ostala samo delimični imalac suvereniteta.Ovakav nalaz dodatno podupire činjenica da se pomenuto makro i mikro okru ženje neprestano i kontinuirano menjaju. 63 . a istovremeno pokazala kako je jednostavno podeliti suverenitet sa različitim oblicima nadnacionalnih. Država više nije suvereni nosilac svoje vlasti na čitavoj svojoj teritoriji. Globalizacija je učinila da danas suverenitet vrlo lako teorijski. Nepostojanje ili manje postojanje jasne odeljenosti me organizacijama dovelo je do promene u đu procesima i odnosima unutar njih. regionalnih. imajući u vidu kao kriterijum ovakve podele ne samo prirodu samih procesa. Ekonomski fakultet. 2007. Umrežavanje organizacija je direktna posledica procesa globalizacije. politički i ekonomski. Sociologija. ali i ći instrumentalizujući promene u globalnom društvu u reverzibilnoj relaciji. čije nego što je to bio slučaj u katkad hermetički zatvorenim društvima i potpuno ili delimično izolovanim državama. ći Donošenje poslovnih odluka mnogo je druga u uslovima hiperglobalizovanog društva. Beograd. već i efekte koje ovi procesi imaju na funkcionisanje organizacije sveta rada i njeno posredno ili neposredno okruženje.

to je veća verovatnoća da će sama organizacija delovati na demokrati niji način č sa aspekta donošenja poslovnih odluka. najva žnije postizanje profita. po našem mišljenju. Vrednosti su kao apstraktne ideje pokazale da je u uslovima globalnog i globalizovanog dru štva. globalizacija ne samo da briše granice među državama. ali i one koje nazivamo poslovnim kulturama. organizacijama i ljudima. Proces donošenja odluka kao savremeni interni proces vezan za organizacije sveta rada. v rlo intenzivno prožimaju.demokratičnije. a kao loše sve ono što nije prihvaćeno u globalizovanoj demokratskoj zajednici. uz potpuno odsustvo svesti da veći broj donosilaca odluka ne mora nužno značiti bolju i kvalitetniju odluku. odluke se u uslovima hiperglobalizovanog društva donose mnogo brže nego u predmodernom periodu. Otuda hipotetički tvrdimo: ovakvo prožimanje različitih poslovnih kultura moglo bi vremenom da dovede do potpune unifikacije poslovnih obi aja. Naime. Mišljenja smo da bi bilo potpuno pogrešno izostaviti poslovnu kulturu kao vrlo va žan segment savremenog globalnog društva. Zahvaljujući globalizaciji. namećući dominaciju Zapadnih kultura i načina života Zapadnog sveta nad ostalima. bez obzira na to da li se time uru šava do tada postojeći sistem vrednosti. došli smo do nalaza da se kulture na opštem nivou. promenjeni su i ciljevi poslovnog odlu čivanja. 64 . Iako Hantington potpuno opravdano navodi vi e š različitih civilizacija tvrdeći da su razlike među njima takve da vode u sukobe. najpre promene sistema vrednosti. a koliko samopr istajanje drugih kultura. Iako bi se moglo reći da ovo insistiranje na profitu kao ključnom cilju donošenja poslovnih odluka u organizacijama sveta rada nije novo i da postoji oduvek. načina i metoda č komunikacije i slično. Ovakvo preslikavanjeideja i njihovu realizaciju u praksi donela je upravo globalizacija. namećući kao dobro samo ono što je demokratsko. zahvaljujući fenomenu globalizacije doživeo je pored ovih kvalitativnih i značajnu kvantitativnu promenu. najviše zahvaljujući savremenim vidovima informisanja i komunikacija. Promena ciljeva poslovnog odlučivanja tiče se. Otvaramo pitanje koliko je to nametanje prinudno. globalne ekonomije i savremenih poslovnih procesa i odnosa. već vrlo intenzivno briše granice između različitih kultura. u uslovima globalnog drutva se jasnije š nego ranije vidi da je čitava delatnost organizacija sveta rada podređena tom „svetom cilju“ – cilju ostvarenja materijalne dobiti. Zato su svečešći slučajevi da se u organizacijama čak i veštački nameće pluralizam u donošenju odluka. Drugim rečima.

zahvaljujući sve masovnijoj upotrebi savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija. Bilo da je reč o kontroli nad donošenjem odluka. Drugo. preslikan u organizacijama. uticaj globalizacije je o čigledan i to iz nekoliko razloga. Ovakav zaključak sledi tim pre imajući u vidu da je. posebno onih od strateškog značaja. Prvo. Veoma važna promena u organizacijama sveta rada dogodila se i sa aspekta kontrole. Brzina prenošenja informacije o tome da je doneta odgovaraju odluka. kontroli nad sprovođenjem odluka ili kontroli zaposlenih u jednoj organizaciji sveta rada. drakerovskim rečnikom rečeno. uslovilo je ća znatno brže izvršavanje donetih odluka. Ukoliko se tvrdi da je globalizacija donela sa sobom demokratizaciju u svim sferama ljudskog bitisanja i delanja. kako smo već naveli na prethodnim stranicama ovog našeg istraživanja. širenje ideje o tome da je čitav globalni poredak zasnovan na principima i načelima demokratskog upravljanja i rukovo đenja. Upravo ove dve tvrdnje pokazuju protivrečnost i izazovnost fenomena globalizacije. te ne treba da čudi što će autori poput Dejvida Lajona (David Lyon) tvrditi da danas živimo u društvu nadzora. zapravo znači da je poželjno u svakoj organizaciji imati određeni organ koji bi bio zadužen samo za kontrolu upravljača. pa i u organizacijama sveta rada. što je sa tog aspekta u određenoj meri povećalo efikasnost organizacija sveta rada. proces odlučivanja potpuno bespredmetan ukoliko odluka ne bude saopštena onima na koje se odnosi. da li uz takvu„demokratizaciju“ ide nužno i toliko velika kontrola učesnika u organizacijama koja se graniči sa organizacijskom autokratijom? Da li se može govoriti o decentralizovanom odlučivanju u organizacijama sveta rada u uslovima globalne ekonomije koja potpuno zavisi od me đunarodnih ekonomskih i finansijskih institucija i multinacionalnih kompanija? Postoji li bilo kakva mog ućnost da se očuva autonomnost u procesu donošenja odluka u uslovima tako velike međuzavisnosti i globalizma koji prosto ne ostavljaju prostora da budete samostalni subjekt (me unarodnih) đ ekonomskih odnosa? 65 . odnosno rukovodilaca. bez obzira na to koji se kanal komunikacije koristi u takve svrhe. kako bi se izbegla mogu ćnost centralizacije i autokratizacije procesa donošenja odluka.Bez savremenih komunikacionih i informacionih tehnologija proces dono šenja odluka danas ne bi se mnogo razlikovao od procesa dono šenja odluka u vreme početka industrijske revolucije. sve je lakše obaviti efikasan i kvalitetan nadzor nad zaposlenima u jednoj organizaciji sveta rada – mogućnosti nadzora su sve veće.

Onesu istovremeno sredstvo i cilj svake organizacije sveta rada. da li je moguće da se svet i ekonomija u njemu okrenu korak unazad ili korak unapred? Postoji li postglobalna ekonomija. kaošto je savremenost paradigma procesa i fenomena globalizacije. Ne postoji nijedan savremeni poslovni proces ili odnos na početku dvadesetprvog veka na koji ne utiče proces globalizacije. Konačno. organizaciji ili državi govorimo. ali on postoji. Pitanje koje se dodatno nameće i postavlja jeste: Postoje li poslovni procesi i odnosi na koje globalizacija nema nikakav uticaj? Odgovor na ovo pitanje bismo mogli da potra žimo u teoriji. te bi negiranje jedne bilo istoznačno i negiranje druge. poslovne komunikacije su bit same organizacije. Ov akva relacija je ekvivalentna. Kao što smo na naučno validan način dokazali u našem istraživanju. ali i u praksi savremenog društva. niti intenzivno izražen. 66 .Ovim teorijsko-empirijskim kontroverzama i nedoumicama. njena fiziologija i njen neodvojivi deo. Bez poslovne komunikacije decizinonistički proces uopšte ne bi postojao. Globalizacija je paradigma takve savremenosti. akademske diskusije ostavljaju prostora da se postavi pitanje da li je ovakvo stanje globalnog društva i globalne poslovne ekonomije kona čno? Drugim rečima. Ovaj uticaj ne mora u vek biti manifestan. bez obzira na to o kojoj poslovnoj kulturi. pridodajemo problem poslovnih komunikacija. odnosno postglobalno dru štvo? Da li je postglobalna ekonomija ona koja će nastajati u godinama i decenijama nakon velike globalne ekonom krize? Ima li uopšte ske finitni ili infinitni karakter? Ovo su samo neka od pitanja koja ostaju nauci da odgovori multidisciplinarnim teorijsko-empirijskim istra živanjima.

Hammer M. Tomas L. Beograd.. 2004. Žan. Drucker. 10.. 2003. Beograd. 2009. 2006. Draker. Samjuel P. The Practice of Management. Zagreb. Draker. E. Zagreb. Privredni pregled. Harper and Row. 2007. 67 . Managing for Results. Beograd. Truman Talley Books. Novi Sad. Ekonomski fakultet u Beogradu (prevod). 13. Peter F. P. 4. Gidens.. New York. Drucker. Moj pogled na menadžment. Champy J. M.. Adizes. Drucker. Hantington. 1954. Sociologija. Mason. Fridman.. i Devanna. 8.. M. Entoni. Andrew J. Peter F.. Piter. Damjanović dr M. 1998. 15. Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću. 2. 2002. 7. DuBrin. Essentials of management. Adizes. Collins. Blau. Beograd. Dan graf. Zagreb. Posledice modernosti. Entoni.. Filip Višnjić. Gidens. 2002. Grafotisak. Harper and Row. Chicago. Peter. South Western CENGAGE Learning. 16. Beograd. Beograd. P. Managing in the Next Society. University of Chicago Press. 2005. Svet je ravan. Treći talas. 1995. Stubovi kulture. 11. Politička kultura.. Boden. 3.LITERATURA 1. 5. Novi Sad. 6. New York. Šest knjiga o republici.. MATE. 12. Reinženjering tvrtke – manifest za poslovnu revoluciju. Organizacija i upravljanje. 1963. Iz dana u dan. 14. F. 2007. F. The Dynamics of Bureaucracy.A. 9. Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. 2002. 1982. P. Draker.. United States. 1964.. Menadžment za budućnost.

1994. Marks. Hirst. 25. Beograd. Janićijević.. Beograd. Novi Sad.17. Klajn. M. Haralambos. i Holborn M.. Globalization Theory – Approaches and Controversies. Novi Sad. BIGZ. BIGZ. Beograd. 31. 2007. Poslovna etika i komuniciranje. Kako razumevati međunarodne sukobe. John. politika i moć. Naj. 2006. Beograd. Prometej. Sociološki metod. Beograd i Uliks. 1979. 2004. Cambridge. 2006. 2007. N. Kapital. Beograd. 23. Ekonomski fakultet. Beograd. Milić.. Filozofski osnovi nauke (izabrana dela I tom). Janićijević. Osnovi metodologije političkih nauka. Karl. 2002. 2006.. Ekonomski fakultet. Polity Press. Arhipelag. 2007. Vojin. Milosavljević. 24. 20. 27. 28. Upravljanje organizacionim promenama. 30. Džozef. Marković. 26. Ivan. David and Mc Grew. 2008. 1997. Službeni glasnik. William Morrow. Global paradox. Golden marketing. Neš. Naisbit. Beograd. Held. I. 18. 21. Beograd. Zagreb. Sociologija: teme i perspektive. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Miljević. Milanović. 22. Beograd. Šipka dr M. Paul and Thompson. Organizaciona kultura. Globalization – A necessary myth? u: „Globalization in Question: The International Economy and Possibilities of Governance. Anthony (edit. Slavomir i Radosavljević. New York. Dva lica globalizacije. Nolit. 1994. Milan I. 29. 68 . Univerzitet Singidunum. 19. Stubovi kulture. Savremena politička sociologija – globalizacija.. N. Službeni glasnik.. Polity Press. 1996. Mihailo. Branko. Cambridge. 1965.). Kejt. Grahame.

Pečujlić. 69 . Richard Irwin. Objektivno saznanje. In. Milorad. Beograd. 43. 46. Gutenbergova galaksija.. Školska knjiga. Paideia. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. Stiglic. 2004. SBM-x. Džozef i Jergin. Narodna knjiga. Unković Milorad. 2002. Kuda vodi globalizacija. Beograd. 1960. 48. Organization and Management. Beograd. Stakić Budimir. Globalizacija – dva lika sveta. Voich. Shrode. Udruženje „Nauka i društvo“. Stanislav. Institut za pedagoška istraživanja. Međunarodna ekonomija. 2005. Beograd. Globalna ekonomija. i drugi. 1978. 37. E. Beograd. 34. Dragan. Vidojević. The Free Press. Erik S. 2002. 1976. Illinois. Poper. 45. 2006. The New Science of Management Decision Harper and Row. 2008. Simon. Nauka o upravi. 2009. Structure and Process in Modern Society. Beograd. Karl. Organizacija. 42. Unković. Veber. 36. Teorija politike. Džozef E. Filip Višnjić. Parsons T. Univerzitet Singidunum. Čigoja štampa. 41. 47. 33. Beograd. 2002. Beograd. Beograd.. 40. Ekonomski fakultet. New York. Reinert. 1974. Menadžment.. Beograd. 39. Komandni visovi. Zagreb. Ristić. Živan. Univerzitet Singidunum. Maks. Simeunović. Zoran.32. Protivrečnosti globalizacije. . Miroslav. Privreda i društvo I i II. O istraživanju. i drugi. 1997. 2002. Beograd. 1960. Homewood. Beograd. New York. Danijel.H. Beograd. 2006. Stoner J. Petković M. Želnid. 44. metodu i znanju. Pusić. 2002. 38. Prosveta. 35.

49. 50. The Theory of Socioal and Economic Organization Free Press. Immanuel. 51.). 1979. 2003. 1947. The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: concepts for comparative analysis u: „The Capitalist World Economy“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Weber M. New York. . Vuletić. Wallerstein.. Debate o globalizaciji. Cambridge University Press. Vladimir (prir. 70 . Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->