P. 1
Razvojna-psihologija knjiga

Razvojna-psihologija knjiga

3.67

|Views: 108,665|Likes:

More info:

Published by: Zorica Radisavljevic on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

text

original

Sections

PROBLEMI PSIHIČKOG RAZVOJA ..........................................................9

Predmet razvojne psihologije.....................................................................................................9
Detinjstvo kao kulturno-istorijska kategorija............................................................................11

Kratak istorijski pregled...........................................................................................................14

METODE ISTRAŽIVANJA PSIHIČKOG RAZVOJA.................................21

Pojam metode.........................................................................................................................21
Transverzalni i longitudinalni pristup...................................................................................22
Podela metoda.....................................................................................................................23
Neeksperimentalne metode......................................................................................................23
Introspekcija........................................................................................................................24
Proučavanje razvoja putem opažanja........................................................................................25
Nesistematsko posmatranje..................................................................................................25
Sistematsko posmatranje......................................................................................................25
Eksperimentalna metoda..........................................................................................................29
Tehnike psihološkog istraživanja.............................................................................................33
Testovi....................................................................................................................................33
Merne karakteristike testa....................................................................................................33
Vrste testova........................................................................................................................35
Vrednosti testova.................................................................................................................36
Upitnik....................................................................................................................................36
Intervju...................................................................................................................................37
Skale procene..........................................................................................................................39
Anketa....................................................................................................................................41
Sociometrijski postupak..........................................................................................................41
Projektivne tehnike..................................................................................................................43
Analiza sadržaja......................................................................................................................44
Istorija slučaja.........................................................................................................................45
Kumulativni karton.................................................................................................................45

POJAM, ČINIOCI I ZAKONITOSTI RAZVOJA.........................................50

Pojam razvoja.........................................................................................................................50
Pojam zrelosti.........................................................................................................................51
Činioci psihofizičkog razvoja..................................................................................................52
Nasleđe i sazrevanje................................................................................................................53
Uloga sredine..........................................................................................................................54
Zakonitosti psihofizičkog razvoja............................................................................................54
Kritični periodi razvoja............................................................................................................58
Razvojna kriza........................................................................................................................59

TEORIJE PSIHIČKOG RAZVOJA............................................................60

Interesovanje za psihički razvoj...............................................................................................60
Uloga teorija u proučavanju psihičkog razvoja.........................................................................60
Pojam teorija.......................................................................................................................60
Psihoanaliza kao teorija razvoja...............................................................................................61
Kritički osvrt i pedagoške implikacije teorije........................................................................63

2

Psihosocijalna teorija E. Eriksona............................................................................................64
Pedagoške implikacije.........................................................................................................66
Pijažeova teorija kognitivnog razvoja......................................................................................67
Stupnjevi razvoja inteligencije.................................................................................................67
Pedagoške implikacije Pijažeove teorije...............................................................................68
Kolbergova teorija moralnog razvoja.......................................................................................71
I Prekonvencionalni nivo (predogovorni).............................................................................71
1. Poslušnost, orijentacija kaznom....................................................................................71
2. Instrumentalno-realistička orijentacija...........................................................................71
II Konvencionalni nivo (dogovorni)....................................................................................71
3. Orijentacija vida "dobar dečko - dobra devojčica".........................................................72
4. Orijentacija zakonom i redom.......................................................................................72
III Postkonvencionalni nivo (autonomni)..............................................................................72
5. Orijentacija prema društvenoj dobrobiti, dogovoru........................................................72
6. Orijentacija prema univerzalnim etičkim normama.......................................................72
Vaspitne implikacije............................................................................................................73
Kulturno-istorijska teorija Vigotskog - pedagoške imlikacije....................................................73
Teorija biheviorizma i njene vaspitno-obrazovne implikacije...................................................75
Razvojna teorija humanističke psihologije...............................................................................76
Odnos među razvojnim teorijama............................................................................................77

PERIODIZACIJA PSIHIČKOG RAZVOJA................................................78

RANI RAZVOJ..........................................................................................82

PRENATALNI RAZVOJ........................................................................................................82
Metode ispitivanja...............................................................................................................82
Fizički razvoj u prenatalnom periodu...................................................................................83
Razvoj čulne osetljivosti...................................................................................................84
Uslovljavanje fetusa.........................................................................................................85
Faktori koji utiču na prenatalni razvoj..................................................................................85
Psihologija trudnice..........................................................................................................86
NOVOROĐENČE..................................................................................................................86
Karakteristike novorođenčeta...........................................................................................87
Čulna osetljivost i uslovljavanje.......................................................................................87
Refleksi novorođenčeta....................................................................................................87
Nedonošče...........................................................................................................................88
ODLIKE I ZNAČAJ RAZVOJA U PRVOM DETINJSTVU...................................................89
Emocionalno-socijalni razvoj...............................................................................................89
Razvoj čulne osetljivosti i opažanja......................................................................................90
Motorni razvoj.....................................................................................................................90
Kognitivni razvoj.................................................................................................................91
Razvoj ličnosti u prvom detinjstvu.......................................................................................91
Značaj prvog detinjstva za kasniji razvoj..............................................................................91

TELESNI RAZVOJ....................................................................................93

Značaj proučavanja telesnog razvoja........................................................................................93
Odlike telesnog razvoja........................................................................................................93
Menjanje proporcija tela......................................................................................................96
Tempo razvoja važnijih telesnih sistema...............................................................................97

3

Telesna razvijenost prvaka...................................................................................................98

RAZVOJ MOTORIKE..............................................................................100

Razvoj koordinacije i kontrole tela.....................................................................................100
Razvoj motorike ruke i prstiju............................................................................................103
Razvoj lokomocije - kretanja u prostoru.............................................................................105
Razvoj lateralizacije...........................................................................................................105
Razvoj motornih veština....................................................................................................106

RAZVOJ ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA ...................................110

Taktilna osetljivost............................................................................................................110
Oseti toplog i hladnog........................................................................................................111
Kinestetička osetljivost......................................................................................................111
Oseti bola..........................................................................................................................111
Olfaktivna osetljivost.........................................................................................................111
Gustativna osetljivost.........................................................................................................111
Akustička osetljivost..........................................................................................................111
Vizuelna osetljivost...........................................................................................................112
Odlike opažanja i pažnje na početku školovanja.................................................................116
Pedagoške implikacije poremećaja u senzornom razvoju....................................................118

UČENJE I RAZVOJ ................................................................................120

RAZVOJ UČENJA..................................................................................123

Razvoj pojedinih oblika učenja..............................................................................................124
Klasično uslovljavanje.......................................................................................................124
Instrumentalno uslovljavanje..............................................................................................126
Učenje po modelu..............................................................................................................126
Učenje uviđanjem..............................................................................................................128

RAZVOJ PAMĆENJA.............................................................................129

Pamćenje dece na početku školovanja................................................................................133

RAZVOJ GOVORA.................................................................................134

Faktori govornog razvoja.......................................................................................................134
Organski faktori.............................................................................................................135
Psihički faktori..................................................................................................................135
Socijalni faktori.................................................................................................................135
Faze razvoja govora..............................................................................................................137
Prelingvistička faza............................................................................................................137
a. Respiracija (prvi krik/plač).........................................................................................137
b. Vokalizacija...................................................................................................................137
Glasovna ekspanzija.......................................................................................................137
Glasovna kontrakcija......................................................................................................138
v. Slogovanje (brbljanje)................................................................................................138
g. Opažanje i razumevanje govora drugih.......................................................................138
Lingvistička faza...............................................................................................................138

4

a. Prva reč......................................................................................................................138
b. Uvećavanje rečnika....................................................................................................138
Vrste reči..............................................................................................................................139
v. Razvoj rečenice..........................................................................................................139
Fonološki razvoj....................................................................................................................139
Razvoj morfološkog i sintaksičkog sistema............................................................................140
"Telegrafski" govor............................................................................................................141
Složene rečenice................................................................................................................141
Semantički razvoj..............................................................................................................142
Funkcija govora....................................................................................................................142
Egocentričan govor:.......................................................................................................142
Socijalizovan govor:.......................................................................................................142
Teorije o usvajanju govora....................................................................................................143
Odnos govora i mišljenja.......................................................................................................146
Pijaže.............................................................................................................................146
Bruner...........................................................................................................................147
Vigotski.........................................................................................................................147
Lurija.............................................................................................................................148
Osnovne etape procesa govorne komunikacije....................................................................149
Osobenosti govora na mlađem školskom uzrastu....................................................................150
Poremećaji govora i pedagoške implikacije........................................................................153
Načini otkrivanja poremećaja u školi..................................................................................154
Dvojezičnost.........................................................................................................................156

RAZVOJ MIŠLJENJA.............................................................................157

Stadijumi razvoja mišljenja prema Pijažeovoj teoriji..............................................................157
Senzomotorno mišljenje.....................................................................................................157
Preoperaciono (intuitivno) mišljenje...................................................................................158
Konkretno-operaciono mišljenje.........................................................................................160
Formalno mišljenje............................................................................................................162
Kritike nekih postavki i nalaza Pijažea...............................................................................162
Kulturno-istorijska teorija o razvoju mišljenja....................................................................164
Istraživanja Podđakova......................................................................................................167
Odlike razvoja dečjeg mišljenja..........................................................................................169
Pojam uzročnosti...................................................................................................................175

RAZVOJ POJMOVA...............................................................................177

Proces formiranja pojmova kod dece.....................................................................................177
Načini ispitivanja pojmova kod dece......................................................................................177
Ispitivanje pojmova postupkom definisanja............................................................................184
Dostignuti nivo razvoja pojmova na početku školovanja........................................................185

RAZVOJ INTELIGENCIJE......................................................................188

Različita shvatanja o prirodi i strukturi inteligencije...............................................................188
Pojam inteligencije............................................................................................................188
Struktura inteligencije........................................................................................................189
Shvatanja o razvoju inteligencije........................................................................................191
Počeci inteligencije........................................................................................................192
Razvojne promene.............................................................................................................193

5

Tempo intelektualnog razvoja............................................................................................194
Intelektualna zrelost.......................................................................................................194
Činioci razvoja i individualne razlike.................................................................................194
Problemi merenja inteligencije u razvoju............................................................................197

RAZVOJ EMOCIJA.................................................................................198

Psihološke teorije razvoja emocija......................................................................................199
Fiziološke teorije emocija..................................................................................................201
Tok razvoja i faktori razvoja emocija.................................................................................204
Karakteristike dečjih emocija.............................................................................................206
Vrste emocija....................................................................................................................207
Primarne emocije...........................................................................................................207
Složene emocije.............................................................................................................209
Pedagoške implikacije saznanja o emocionalnom razvoju...................................................211

SOCIJALNI RAZVOJ..............................................................................213

Sticanje socijalnog iskustva................................................................................................215
Razvoj komunikacije.........................................................................................................215
Dečje predstave o drugima.................................................................................................218
Drugovi i druženje.........................................................................................................218
Odnos prema autoritetu..................................................................................................219
Polni identitet....................................................................................................................219
Razvoj polnog identiteta.................................................................................................219
Usvajanje polne uloge....................................................................................................220

RAZVOJ MORALNOSTI.........................................................................223

Psihoanalitička teorija...........................................................................................................223
Biheviorističko shvatanje.......................................................................................................224
Kognitivno-razvojna teorija...................................................................................................224
Humanistička teorija..............................................................................................................225
Razvoj moralnih vrednosti dece i adolescenata.......................................................................225
Dobri i rđavi postupci............................................................................................................227
Razlozi dobrih i rđavih postupaka..........................................................................................230

RAZVOJ LIČNOSTI................................................................................232

Počeci razvoja ličnosti...........................................................................................................232
Razvoj svesti o sebi...............................................................................................................232
Činioci razvoja ličnosti..........................................................................................................235
Uticaj porodične sredine....................................................................................................236
Međusobni odnosi dece.........................................................................................................237
Nepotpuna porodica..............................................................................................................238
Uticaj vršnjaka......................................................................................................................239
Uticaj škole.......................................................................................................................241

DEČJA IGRA..........................................................................................243

Osobenosti igre kao delatnosti............................................................................................243
Teorije igre........................................................................................................................243

6

Odlike igre........................................................................................................................245
Oblici igre.........................................................................................................................246
Dečje igračke.....................................................................................................................247
Uzrast i igračke..................................................................................................................248
Igra kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo........................................................................248

DEČJI CRTEŽ.........................................................................................249

Stadijumi razvoja dečjeg crtanja.........................................................................................249
Škrabanje (2 - 3 g)..........................................................................................................249
Simboličko crtanje (3 - 7 g)................................................................................................250
Vizuelni realizam (8 - 9 g).................................................................................................251
Realistički crtež (od 10 g)..................................................................................................251
Crtež kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo......................................................................252

ADOLESCENCIJA..................................................................................252

Promene u adolescenciji.....................................................................................................253
Fizički razvoj.................................................................................................................253
Socijalni razvoj..............................................................................................................254
Odnosi sa vršnjacima.....................................................................................................255
Kognitivni razvoj...........................................................................................................255
Moralni razvoj...............................................................................................................256
Formiranje identiteta......................................................................................................256

ODRASLO DOBA...................................................................................258

Rana zrelost.......................................................................................................................258
Srednja zrelost...................................................................................................................260

STARAČKO DOBA.................................................................................261

LITERATURA..........................................................................................264

7

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

UČITELJSKI FAKULTET UŽICE

Prof. dr Aleksa D. Brković

RAZVOJNA
PSIHOLOGIJA

Užice, 2000

8

Prof. dr Aleksa D. Brković

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Izdavač

Učiteljski fakultet u Užicu

Za izdavača

Prof. dr Novak Laketa

Recenzent

Prof. dr Blagoje Nešić

Štampa

"Lapčević" - Užice

Užice, 2000

159.922
BRKOVIĆ, Aleksa D.
Razvojna psihologija, Aleksa
D. Brković, - Užice:
(Užice: Učiteljski fakultet) -
324 str.: graf. prikazi; 21 cm
Tiraž: 300. - Bibliografija
str. 321-324
ISBN 86-80695-12-2

9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->