P. 1
Matematika-Kompleksi-brojevi

Matematika-Kompleksi-brojevi

|Views: 2,070|Likes:
Published by Joshua Eins

More info:

Published by: Joshua Eins on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U TRAVNIKU SAOBRACAJNI FAKULTET TRAVNIK

MATEMATIKA I KOMPLEKSNI BROJEVI

NASTAVNIK:

STUDENT: KEMAL ZAHIROVIC

TRAVNIK, JANUAR 2010

Sadrzaj
Sadrzaj..................................................................................................................................2 Kompleksni brojevi..............................................................................................................3 6. Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja............................................................11 7. Potenciranje i korjenovanje kompleksnih brojeva....................................................14 8. Eulerova formula......................................................................................................16 9. Zašto su uvedeni kompleksni brojevi.......................................................................18 10. Formula za rješenje kubne jednačine......................................................................20 LITERATURA..................................................................................................................27

2

defnicija imaginarne jedinice je da je to jedan od dva moguća broja koji kvadrirani daju 1: i = -1: Isto svojstvo ima i -i: (-i) = (-i)(-i) = (-1) i = 1 f (-1) = -1. Oba broja (i i -i) su rješenja kvadratne jednadžbe x2 +1 = 0 (kao što su 1 i -1 rješenja kvadratne jednadžbe x2-1 = 0). Linearne kombinacije su izrazi oblika fx + fy + : : :. 2 2 2 2 2 2 1 Oznaka i za imaginarnu jedinicu potječe iz 18. kompleksni brojevi su brojevi oblika z = x + yi s x. Kako mu bazu čine 1 te i. ta jednadžba (iako nema realnih rješenja jer bi to bio realan x koji kvadriran daje negativan broj -1) ima dva rješenja u kompleksnim brojevima. Kao motivacija za uvođenje imaginarnih brojeva obično se uzimaju kvadratne jednadžbe s realnim koefcijentima. Skup R je podskup od C jer svaki realni broj x možemo shvatiti kao kompleksni broj x + 0 f 1. možemo ga interpretirati kao i svaki drugi realni dvodimenzionalni vektorski prostor: pomoću koordinatnog sustava u ravnini. ta jednadžba nema realnih rješenja. : : : skalari. a x. Za one koji znaju defniciju dimenzije vektorskog prostora: Po defniciji C je dvodimenzionalni vektorski prostor (nad realnim brojevima). kad su se pojavile i prve primjene. Osnovni primjer takve jednadžbe je x + 1 = 0: Po dogovoru. Euler. Skup svih kompleksnih brojeva označavamo s C. y. a broj y imaginarni dio kompleksnog broja z (dakle: i realni i imaginarni dio kompleksnog broja su realni brojevi). Napomena 1. Kompleksni brojevi se defniraju kao sve linearne kombinacije (s realnim koefcijentima) brojeva 1 i i tj. Dakle. To su1 i i -i tj.4ac kvadratne jednadžbe ax2+bx+c = 0 negativna.Kompleksni brojevi Imaginarni brojevi prvi put su se pojavili u 16. stoljeću vezano za problem rješavanja kubne jednadžbe. gdje su f. Poznato je da ako je diskriminanta D = b2 . U ovom 2 3 . Broj i zove se imaginarna jedinica. stoljeća. stoljeća. kad ju je uveo švicarski matematičar L. : : : vektori. y 2 R. Brojeve kojima je realni dio nula zovemo čisto imaginarnima. Njihova upotreba raširila se tokom 19. Najpoznatije primjene vezane su za teoriju elektriciteta i magnetizma (koju bitno pojednostavljuju) te za kvantnu teoriju. Broj x se zove realni dio. f.

2. Prikaz kompleksne ravnine vidljiv je na slici3 1. a na imaginarnoj svi čisto imaginarni (oni kojima je realni dio 0). Pritom uzimamo da apscise predstavljaju realne. uz uobičajeni Cartesiusov koordinatni sustav.edu/fdjoyce/complex/ 4 .clarku. Svaki kompleksan broj z = x + yi možemo poistovjetiti s točkom (x.1. y) u koordinatnoj ravnini (I obrnuto: svakoj točki odgovara kompleksan broj). Slika 1: Kompleksna ravnina. Na realnoj osi tada se nalaze svi realni brojevi (oni kojima je imaginarni dio 0). 3 Sabiranje i oduzimanje kompleksnih brojeva Slike ovog poglavlja preuzete su s web-stranice http://www. a ordinate imaginarne dijelove pa se koordinatne osi u ovom slučaju zovu realna i imaginarna os. Kompleksna ravnina Početkom 19. stoljeća Argand i Gauss uveli su način vizualizacije kompleksnih brojeva.

asocijativnost. 5 . broj nula kao neutralni element. . Slika 2: Zbrajanje kompleksnih brojeva. ) tih operacija. Suprotni broj od x+yi je -x-yi. .Dva kompleksna broja zbrajamo (oduzimamo) tako da im zbrojimo (oduzmemo) realne odnosno imaginarne dijelove: Primjer 1 (3 + i) + (2i .1) = 2 + 3i: Zbrajanje i oduzimanje kompleksnih brojeva imaju sva uobičajena svojstva (komutativnost. Pribrajanje istog broja svim kompleksnim brojevima možemo shvatiti kao translaciju ravnine (vidi sliku 3). Određivanje suprotnog broja u tom je kontekstu centralna simetrija (inverzija) obzirom na ishodište (vidi sliku 4). U kompleksnoj ravnini zbroj odnosno razlika dva kompleksna broja z i z0 nalazi se na kraju radij-vektora koji se dobije zbrajanjem odnosno oduzimanjem radij-vektora koji pripadaju z i z0: zbrajanje i oduzimanje geometrijski se interpretiraju kao zbrajanje i oduzimanje radij-vektora u kompleksnoj ravnini. .

Slika 4: Suprotni broj kao centralna simetrija. 6 .Slika 3: Pribrajanje kompleksnog broja kao translacija ravnine.

3. Slika 5: Apsolutna vrijednost kompleksnog broja. Kompleksni brojevi apsolutne vrijednosti 1 nalaze se na jediničnoj kružnici oko ishodišta. u kompleksnoj ravnini jedinična kružnica oko ishodišta ima jednadžbu 7 . to je udaljenost točke koja predstavlja z do ishodišta (slika 5). Preciznije. Apsolutna vrijednost kompleksnog broja i kompleksno konjugiranje Apsolutna vrijednost kompleksnog broja z = x + iy defnira se kao (biramo pozitivni kvadratni korijen). Primjer 2 Ako je z = 3 + 4i. Geometrijski gledano. onda je .

Primjer 3 Ako je z = 5 . nejednakost trokuta: Nju se lako dokaže pomoću slike 6. U kompleksnoj ravnini kompleksno konjugirani broj od z je njegova zrcalnosimetrična slika obzirom na realnu os (vidi sliku 7). Vrijedi z = z: 8 .9i. Svakom kompleksnom broju pridružen je njegov kompleksno konjugirani broj (promijeni se predznak imaginarnog dijela).Za zbrajanje kompleksnih brojeva vrijedi tzv. Slika 6: Nejednakost trokuta. onda je z = 5 + 9i.

9 .4. Množenje i dijeljenje kompleksnih brojeva Množenje dva kompleksna broja defnirano je formom Primjer 4 Vrijedi sljedeća korisna jednakost: Dokažimo ju. dijeljenjem s -i dobivamo 2 Recipročni broj broja z je broj Točka koja predstavlja 1/z nalazi se na spojnici ishodišta i z. kako je vidljivo na slici 7. Ako je onda je Primjer 5 Kako je -1 = i .

Primjer 6 Za z = 3 .4i imamo : Dijeljenje je defnirano kao množenje recipročnim brojem: Primjer 7 10 .Slika 7: Kompleksno konjugiranje i recipročni brojevi.

a argument svakog čisto imaginarnog broja s pozitivnim imaginarnim dijelom (npr. Primjer 8 Argument svakog pozitivnog realnog broja je 0. Korištenjem adicionih formula za sinus i kosinus lako je provjeriti da vrijedi za 11 . radi se o kutu koji radij-vektor od z zatvara s realnom osi. Primjer 9 Trigonometrijski prikaz bitno olakšava množenje i dijeljenje kompleksnih brojeva. a iz gornjeg se vidi da su polarne koordinate broja z.ena svojim polarnim koordinatama. slijedi da je prikazu z = x + yi (koji odgovara Kartezijevom koordinatnom sustavu) ekvivalentan prikaz Taj se prikaz zove trigonometrijski oblik kompleksnog broja.6. broja i) je Kako je svaka točka u ravnini potpuno odre. Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja Argument kompleksnog broja z je kut ө takav da je tg ө = y/x .

Slika 9: Množenje kompleksnih brojeva. 12 .Slika 8: Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja.

množenje kompleksnog broja nekim brojem kojem je apsolutna vrijednost jednaka 1 interpretira se kao rotacija za argument tog drugog broja. a po duljina je jednak produktu apsolutnih vrijednosti množenih brojeva.Iz posljednje formule se vidi da je argument recipročnog broja 1=z suprotan argumentu odz. Primjer 10 Sad se vidi da se množenje geometrijski gledano svodi na kombinaciju rotacije i množenja apsolutnih vrijednosti kompleksnih brojeva: radij-vektor koji predstavlja produkt je po smjeru zarotirani radij vektor jednog broja za kut jednak argumentu drugog. Slika 10: Množenje s i je rotacija za pravi kut. To je objašnjenje već prikazane slike 7. 13 . kao što je i argument od z. Specijalno.

potencije od i nalaze se na jediničnoj kružnici kao vrhovi kvadrata.7. Nadalje. Imamo: Dakle. Za potenciranje kompleksnih brojeva na prirodne potencije se koristi de Moivre-ova formula Primjer 11 14 . Potenciranje i korjenovanje kompleksnih brojeva Promotrimo prvo potencije broja i. potenciranje broja i na višekratnik od 4 daje 1 i potencije se ciklički ponavljaju nakon svakog višekratnika od 4.

Slika 12: Potencije kompleksnog broja (kojem je apsolutna vrijednost manja od 1). Potencije od z se prema toj formuli dobivaju redom tako da argument povećavamo za argument od z i istovremeno potenciramo apsolutnu vrijednost.-i.-1. Geometrijski ti se korijeni nalaze u vrhovima pravilnog n-terokuta na kružnici radijusa npjzj (tu gledamo korijen u smislu njegovog značenja u realnim brojevima) kojoj je središte u ishodištu. Korjenovanje je kompliciranije jer svaki kompleksan broj z ima n n-tih korijena (tj. što je ilustrirano slikom 12. Kompleksnih brojeva w takvih da je wn = z ima n). i. . s tim da prvi od njih ima argument f Svi n-ti korijeni dobiju se kao Primjer 12 Četvrti korijeni iz 1 imaju apsolutnu vrijednost argument Svaki sljedeći ima argument veći za te su treći korijeni od i redom 1. a prvi po redu ima 15 .

imamo Iz Eulerove formule dobiju se još preglednija pravila računa s kompleksnim brojevima: 16 . Eulerova formula Eulerova formula daje jednostavniji oblik trigonometrijskog prikaza kompleksnih brojeva: Stoga je Eksponencijalna funkcija u Eulerovoj formuli je eksponencijalna funkcija s bazom e proširena na kompleksne brojeve. a prvi po redu ima Svaki sljedeći ima argument veći za te su četvrti korijeni od i redom 8. no osnovne formule za baratanje eksponencijalnim izrazima i dalje vrijede. ona ima mnoga specijalna svojstva.Primjer 13 Treći korijeni iz i imaju apsolutnu vrijednost argument . Specijalno.

Zbrojimo li i oduzmemo dobit ćemo i iduće dvije važne formule: Primjer 14 Tj ii je realan broj! 17 .

Razlogom za uvođenje kompleksnih brojeva mogao je biti samo matematički problem u kojemu se kompleksni brojevi nisu mogli zaobići. Svi ovi (i neki drugi) razlozi matematičarima su dobar povod za uvođenje korijena od negativnih brojeva. 1 + √2 / 2 i). Međutim.√2 / 2 i) i (-1 + √2 / 2 i. Stari su je matematičari već rješavali i znali su da može imati dva. 4 3 2 2 Ponekad se uvođenje kompleksnih brojeva obrazlaže Bézoutovim poučkom: Dvije algebarske krivulje reda m.√2 / 2 i. To se obrazlaže rastavom na faktore: x . pravac ne bi sjekao koniku u točno dvjema točkama i općenito krivulju reda n u n točaka. ni u jednome od njih kompleksni brojevi nisu bili nužni.9.2x + 1 = 0 4 3 2 ima točno četiri rješenja: dvostruko rješenje 1 i jednostruka rješenja i. a time i kompleksnih brojeva. a nakon uvođenja kompleksnih brojeva ima dva rješenja: i i -i). To se kasnije podupire još jačim argumentom da svaka algebarska jednadžba stupnja n ima točno n rješenja (uključujući kratnost). međutim. Također se naslućivalo da algebarska jednadžba stupnja n ima najviše n rješenja (tu se misli samo na jednadžbu s realnim koeficijentima i samo na realna rješenja jer za druge nisu ni znali). siječe je u točkama 2 2 (-1 . sijeku se u točno mn točaka (računajući kratnosti i točke u beskonačnosti).1) (x + 1) 4 3 2 2 2 za svaki realni (odnosno kompleksni) broj x. svaka je kubna jednadžba ekvivalentna jednadžbi oblika x + ax2 + bx + c = 0 3 18 . pravac s jednadžbom y = x + 2 ne siječe kružnicu s jednadžbom x + y = 1 (ako se razmatraju samo realne točke). 1 . jedno ili nijedno rješenje i to im je bilo dovoljno. Takav poučak ne bi vrijedio bez kompleksnih brojeva. jednadžba 2 x . Na primjer.2x + 1 = (x .2x + 2x .1) (x . a takav se problem pojavio pri rješavanju kubne jednadžbe. stoljeću) kvadratna je jednadžba bila poznata više od 3000 godina. Na primjer. odnosno n. O čemu je riječ ukratko ćemo govoriti u nastavku. Na primjer.2x + 2x . U vrijeme uvođenja kompleksnih brojeva u matematiku (u 16.i) (x + i). -i.2x + 2x . odnosno rastavom x .2x + 1 = (x . jednadžba x + 1 = 0 nema realnih rješenja. Zašto su uvedeni kompleksni brojevi Uobičajeno je mišljenje da su kompleksni brojevi uvedeni u matematiku da bi svaka kvadratna jednadžba imala rješenje (na primjer. Kako je poznato.

jednadžbu za koju je a.x = 0 ima rješenja 0. a i na sveučilištu.b. primjerice jednadžba x . Kad znademo racionalno rješenje r. 1. stoljeća nisu uspjeli "ukrotiti".q . U doba otkrivanja formula za rješenje kubne jednadžbe nije bilo kompleksnih brojeva pa su (iv) ondašnji matematičari shvatili kao (iv)' jednadžba ima 1 rješenje. što je s jednadžbom 2 x . p mora dijeliti slobodni. načelno možemo doći i do one povoljne. Zaključujemo da jednadžba x + ax + bx + c = 0 ima bar jedno realno rješenje r.c realni brojevi (danas to mogu biti i kompleksni brojevi ili elementi nekog polja). Međutim.r) (x + a'x + b') 3 2 2 pa se preostala rješenja početne kubne jednadžbe dobiju rješavanjem kvadratne jednadžbe x + a'x + b' = 0. pa je za neki x jednak nuli. Nakon što jednadžbu pomnožimo sa zajedničkim višekratnikom svih koeficijenata. Sada je 3 2 3 2 x + ax + bx + c = (x . kod takvih jednadžbi u pravilu je lako naći racionalno rješenje r = p / q. jednadžba ima 1 realno jednostruko i 1 realno dvostruko rješenje. onda dijeljenjem možemo doći do rastava: 3 x + ax + bx + c = (x . (iv) jednadžba ima jedno realno i dva konjugirano kompleksna rješenja. jednadžba ima 1 realno trostruko rješenje. Neke je od tih jednadžbi lako riješiti. uključujući kratnosti). p.6x + 2 = 0 ? 3 Pokušajte je riješiti! O toj ćemo jednadžbi više reći poslije. Naime. a za dovoljno male negativne x-eve negativan. -1. Kako ima konačno takvih mogućnosti. Izraz x + ax + bx + c za dovoljno je velike pozitivne x-eve pozitivan. c ). Takve se kubne jednadžbe često pojavljuju u srednjoškolskim zadatcima.gdje su a. a q vodeći koeficijent jednadžbe. Slično je za svaku kubnu jednadžbu s racionalnim koeficijentima (tj. koja ima bar jedno racionalno rješenje. S takvim su jednadžbama matematičari imali poteškoća više od 3000 godina dok ih u prvom dijelu 16.r) (x + a'x + b') 3 2 2 pa mogu nastupiti sljedeće mogućnosti: (i) jednadžba ima 3 (ii) (iii) realna različita rješenja. 19 . b. a sada se poslužimo sličnim argumentima kao i za kubne jednadžbe s racionalnim koeficijentima i s barem jednim racionalnim rješenjem kako bismo zaključili da svaka kubna jednadžba s realnim koeficijentima ima barem jedno realno rješenje (ukupno 3 kompleksna rješenja.

o tome na početku nisu vodili računa. st. v = . u v = -p /27.√2 = √ -1 + √2 . Ta se formula zove Cardanova formula (prema talijanskom matematičaru koji je tu formulu objavio 1545. Odmah se vidi da su rješenja x = 0. međutim. dolazimo do sustava u + v = -q. q = 2. u djelu Artis Magnae). Tu je p = -3. √ je za njih jednoznačna neparna funkcija definirana za sve realne brojeve.a/3 x).10. (*) Vidimo da nas Cardanova formula. Primjer 1: 3 x + 3x + 2 = 0. niti im je. p = 3. x = Pokušajmo ipak primijeniti formulu. gdje su p. Tada su matematičari znali samo za realne brojeve i tu nije bilo problema: u = √ -1 + √2. uv = √ -1 + √2 (. neke su im jednadžbe stvarale još veće poteškoće. To je navelo matematičare 16. Ta jednadžba ima i dva kompleksno-konjugirana rješenja. 3 Primjer 2: x . odakle je 3 3 3 3 3 3 x = √ -q/2 + √(q /4 + p /27) + √ -q/2 .√ -1 + √2 ) = . q realni brojevi (to se dobije zamjenom x . To se može i provjeriti.√ 1 + √2. √3. uz uvjet uv = -p/3.3 Za tu jednadžbu ne treba formula. 3 3 √3. matematičari 16. 20 . u ovom slučaju. g.3x = 0. pa je x = √√-1 + √-√-1. -√3). u ovom jednostavnom slučaju. Tako je dobiveno jedinstveno rješenje početne jednadžbe. Pogledajmo kako su se matematičari u početku koristili tom formulom. to bilo potrebno. st. Ako napišemo x = u + v. Ako su ovakav slučaj mogli i zanemariti (jer već znaju rješenja: 0. q = 0.drugih korijena iz negativnih brojeva.√-1 = -1 3 3 3 3 3 (naime. dovodi do teških problema . Formula za rješenje kubne jednačine Dovoljno je razmatrati jednadžbu x + px + q = 0. a √ je definiran za nenegativne realne brojeve). 3 1 2.√ 1 + √2. da se pozabave i takvim matematičkim objektima. 3 3 3 3 x = √ -1 + √2 + √ -1 .√(q /4 + p /27) 3 2 3 3 2 3 (to je prikaz rješenja x u obliku u + v).

Naime. kompleksni brojevi jesu brojevi oblika a + bi. Izrazi (*) i (**) zaista se mogu protumačiti tako da daju rješenje kubne jednadžbe. Sustavna teorija kompleksnih brojeva prvi se put pojavila 1572.√3/2 + 1/2 i. 1 2 3 Za razliku od prethodnog primjera. umjesto √-1 možemo staviti i. Kao što znate. nego su samo imali izraz (**) u kojemu su morali vaditi korijene iz negativnih brojeva. Cardanova formula daje sljedeći izraz: x = √ -1 + √-7 + √ -1 . Kako iz izraza (*) i (**) rekonstruirati 3 realna rješenja jednadžbe? 2. da bude rješenje jednadžbe x = -1. st. g. tj. a. dok je imaginarna jedinica i izabrana tako da bude i = i i = -1.b . z = -i. 3 3 (*)' 2 Dakle. Pred njima su se pojavila sljedeća pitanja: 1. matematičari 16. z = . zbroj bi ostao isti). 3 Lako se vidi da ta jednadžba nema racionalnih rješenja. u Algebri talijanskog matematičara Raffaela Bombellia.6x + 2 = 0. 3 1 2 3 3 21 . 2 < x < 3. 3 3 (**) Sljedeća tablica govori nam da bi ta jednadžba trebala imati tri realna rješenja: x -3 -2 -1 0 1 2 3 x -6x+2 -7 6 7 2 -3 -2 11 3 Zaključujemo da je -3 < x < -2.√-7. U (*) ništa se ne bi promijenilo ( √i prešao bi u √i. a √-i u √i. umjesto √-1 mogli smo staviti -i. Mogu li se u (**) i sličnim izrazima rješenja pripadajuće kubne jednadžbe zapisati bez korijena iz negativnih brojeva? Za odgovor na ta pitanja bilo je potrebno uvesti kompleksne brojeve i operacije s njima. ta su tri broja rješenja kubne jednadžbe z = i (provjerite). Tada se izraz (*) može zapisati kao 2 2 x = √i + √-i. Kako treba na takvim izrazima izvesti operacije da bismo mogli računati uvjet uv = -p/3 ? 3. 0 < x < 1. Budući da je -i također rješenje jednadžbe x = -1. u početku nisu uspjeli doći do tih realnih brojeva.Primjer 3: x . 3 3 3 3 Izraz √i ima tri vrijednosti: z = √3/2 + 1/2 i.

w = √3/2 .1/2 i. 3 1 2 3 22 .1/2 i.Slično tome.√3/2 . w = . izraz √-i ima tri vrijednosti: w = i.

√i √-i = 1. 1}. √-1 = {i. Osim one da se na kompleksne brojeve ne može proširiti relacija uređaja s (tako da vrijede aksiomi uređenog polja). Upravo su to rješenja početne kubne jednadžbe x -3x = 0.Od 9 mogućih izbora z . 2000. x = z + w = .. 108-111). ima i nekih razlika. Korjenovanje kompleksnih brojeva.Gusić. one se ne mogu doslovno primijeniti na kompleksne brojeve. tj. w . ako se radi s kompleksnim brojevima.3x = 0. 1 = -1 (Vidi: I. kongresa matematike RH. x = z + w = 0. Slično je √z za z 0 tročlan skup itd. Zato izraz x = √i + √-i. bilo bi √1 = i i. kad bi bilo √(-1)(-1) = √-1 √-1.3 dobije se 9 mogućih vrijednosti izraza (*)'. Tada će zaista biti √(-1)(-1) = √-1 √-1 (na desnoj strani riječ je o umnošku skupova). i i 3 3 Napomenimo da. ima tri vrijednosti: x = z + w = √3. dakle. -i}. važna je razlika i u formulama √ab = √a √b. Treba odabrati one za koje je uv = -p/3 = 1. uz uvjet √i √-i = 1. iako kompleksni brojevi imaju svojstva analogna realnim brojevima. uz pravilno uvođenje kompleksnih korijena. i = 1. To se razrješava tako da bude √1 = {-1. Naime. 3 3 1 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 23 . Prema tome. skupovima brojeva. formula x = √i + √-i može se protumačiti kao formula koja daje rješenja kubne jednadžbe x .√3. √ab = √a √b i sl. Na primjer.2. 3 3 3 3 Vratimo se skupovima √i i √-i i uočimo da je z w = z w = z w = 1 (a da su ostali međusobni umnošci različiti od 1). tj. Dakle. √ nije jednoznačna funkcija nego ima dvije vrijednosti (izuzimajući činjenicu da je √0 = 0). Zbornik radova 1.

Nekima niti to ne bi bio dovoljan razlog za uvođenje kompleksnih brojeva jer već znamo rješenje te jednadžbe. Neka je z = -1 + √7 i. z = √2 (cos ( /3) + i sin ( /3)). pozitivan broj čiji je kvadrat jednak 7. Da bi to pokazali. z = √2 (cos ( /3 + 240o) + i sin ( /3 + 240o)). izraz (**) x = √ -1 + √-7 + √ -1 .i √7. tj. 3 3 (**)' gdje je umnožak pribrojnika jednak 2. matematičari 16. ali ćemo za svaku odabranu vrijednost √ -1 + i √7 imati točno jednu vrijednost od √ -1 . z = √2 (cos ( /3 + 120o) + i sin ( /3 + 120o)). z . Razmotrimo zato jednadžbu x . poslužili su se nečim što danas zovemo trigonometrijskim prikazom broja. tj. Pritom treba imati na umu sljedeće: (i) √7 je u (**)' običan realni drugi korijen iz 7. gdje je argument broja z. (ii) √ u oba pribrojnika ima tri vrijednosti. st. w = -1 -√7 i.√-7. Taj izraz možemo pisati kao 3 3 3 x = √ -1 + i √7 + √ -1 .i √7 za koju će umnožak pribrojnika biti jednak 2. 3 1 2 3 1 2 3 24 . Tada je z = 2√2 (cos + i sin ). z }. 3 3 3 Sada je √ -1 + i √7 = {z .6x + 2 = 0.

/3. w = √2 (cos (360o ./3))./3) + i sin (120o . Naime. w }. w = √2 (cos (120o ./3)). w . 1 3 2 2 3 1 360o . 360o .( /3 + 240o) = 120o . w = √2 (cos (240o ./3) + i sin (360o . 3 1 1 3 25 .( /3 + 120o) = 240o .Slično je √ -1 + i √7 = {w . 3 1 2 3 1 2 3 Vidimo da je z w = z w = z w = 2./3) + i sin (240o ./3)). Zato su rješenja jednadžbe x -6x + 2 = 0 realni brojevi: x = z + w = 2√2 cos ( /3)./3.

) = √7). 3 3 26 . p. = arg(z) dobili bismo da je 3 2 3 x = √r cos ( /3). a i bez kompleksnih brojeva (kad su već realna)? Na primjer. tg(180o . Sada je x = 2√2 cos ( /3) = 2√2 cos (60o . x = √r cos ( /3 + 120o). Pitamo se mogu li se rješenja zapisati bez takvih funkcija. koja nema racionalnog rješenja. za z = -q/2 + √D i. st. koji je najviše mučio matematičare 16. = arctg(2√D/q) za q > 0 i = 90o za q = 0) dobili bismo da je x = 2 √r cos (arctg(2√D/(-q)) / 3). a i one kasnije.q jednadžbe. dan odgovor na gore postavljeno pitanje. U tim rješenjima pojavljuje se kut koji se može eliminirati ovako: = 180o arctg(√7) (naime. Bez kompleksnih brojeva bilo bi gotovo nemoguće doći do tih rješenja. r = | z|.arctg(√7) / 3) = 2√2 (1/2 cos (arctg(√7) / 3) + √3/2 sin (arctg(√7) / 3)). zbog njega su uvedeni kompleksni brojevi i trigonometrijski prikaz. 1 itd.6x + 2 = 0 zapisati samo pomoću korijena iz pozitivnih brojeva? Taj slučaj kubne jednadžbe. st. nazvan je nesvodljivim slučajem kubne jednadžbe. Slično bi se dobilo za svaku kubnu jednadžbu x + px + q = 0. 1 3 2 3 3 3 Eliminacijom kuta ( = arctg(2√D/(-q)) za q < 0. mogu li se rješenja jednadžbe x . arkus-tangens. x = z + w = 2√2 cos ( /3 + 240o). sinus. Vidimo da se rješenja mogu dobiti u ovisnosti o koeficijentima p.q kubna jednadžba za koju je D < 0. Tada se rješenja te jednadžbe ne mogu zapisati pomoću realnih radikala (drugih. međutim u rješenjima sudjeluju transcendentne funkcije kosinus. Tek je metodama Galoisove teorije iz 19.x = z + w = 2√2 cos ( /3 + 120o). koja ima tri različita realna rješenja (odnosno za koju je D = q / 4 + p /27 < 0). Naime. 2 2 2 3 3 1 To su tri realna broja dobivena iz Cardanove formule pravilnom uporabom kompleksnih brojeva. Kako smo vidjeli. x = √r cos ( /3 + 240o). 1 3 itd.. trećih ili nekih drugih korijena iz pozitivnih racionalnih brojeva). Evo jedne varijante odgovora: Neka je x + px + q = 0.

LITERATURA 1.V-Veljan. Radić. M. (1995).Osnove matematike. Ćurić. Gusić. S. Algebra 1. Zagreb: Školska knjiga.-Mintaković. Hrvatski matematicki elektronski casopis math. Zagreb: Školska knjiga. Uvod u matematiku. (1989). (1978). Elementarna matematika 1. Z.M. (1994). Zagreb: Školska knjiga 4. 5. I. Zagreb: Školska knjiga 2. D.e 3. 27 . Kurepa. Zašto su uvedeni kompleksni brojevi. Pavković .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->