lafrA~i i 31[8 ~'!

1 PosUedice rala u Libiii gore oego slo semislilo

Do sada nisu uzimani u ohzir radnici koU su se zatekli u nasojzemlji kao ni zaposleni:ci fabrikakoje izvoz.e rohu

u ovu alricku zemliu • Potrebnoprocijenili stelu PO hh.kompanije!saciniti izvjeslaj i onda poduzimati mjere

Rat u Libiii tese na nekirn procjenama, ostati oko ugrozeriaegzistencija cak 16.000

BiH u ekoncmskom 4.0001judi! nasih gradana, U nekirn fabrika- ~ ................ ~~w.w.w,;"""'I..loiAI.Ii.i"""

srnislu odrazi Ii rn no go Kada se uzme u 0 bzi r da pro- map res fa t ce p roi zvo dn j a, a savise nego sto se do sa- sjecna bh. porodica broji ceriri mim lim ce doci do orpustanja da rnislilo. Bez post" ce, prerna clana, to zuaci da je direktno radnika, 2.31...,.""

IF"I,: M. Ii;Jd~tJ

Konslituiraiuca siednica naiviseg organa IZBiH

8. SIr.

DRAMA U BERLINU

PREMIJER lIGA

AFERE

U Balijagicew . Sudijska suparnieu Ocu'h~lakrdija g pueao ·z piStoUa '~l.=.:.;.lI uTuzli ~

Koje u 'Teleeomu' I dobivao milionski vrijedne poslove ~

Tuzla

IdenliliMaciial Iri mue

... U Komemorativnom centru Tuzla surra lie biti oba vl] ena iden tifikacii a posmrtnih ostataka A b dulkadira Subasica, Jasmine Hurernovic i Safete Daurovie, saopcio jeova] cemar. Idenrifikaciji ce prisustvcvad i porodice stradalih, javila -je Onasa,

Do sada ie u MemoriiaIUOID kompleksui.kakita" ukopano 266 vlasenickih zrtava geno ci da,

Autoput

CubriiOuic Da gradiliSIU

... Ministar saobracaja i veza RS Nedeljko

eu brilovic rekao i e da i e cil j n jegove j u cerasn j e posjete dionici autoputa u izgradnji Banja LukaGradiska da s e zaj edno sa saradnicima upozna s dinamikorn radova na li!OU rnjesra,

Cubrilovic vjeruie da Ce angaZiraniem "Integral inzenjering' iz Laktasa i hrvaukog "Konstruktora" doCi do br].eg nastavka radova na ovoj dionici,

Seta: Uvodni~ar na sesiji

sesnl 0 UbUi

... Redovna nedielinasesijll"Kruga 99" 0 rem; "Libija - BiB, JUCer, danas, su tra" bi I ee odrlana dallas na Ekonamskom fakul tern u Sarai evu s pocetkom u 11.00 sari. Uvodni Car na sesiji bi t ce ambasagor BiH u Libiji Ferhat Seta,saopCio je "Krug 99", prenij ela je Onasa.

Kalesija

Sullkanouic s DOUralniCima

... Potpredsjednik RS Enes Suljkanovic i minis [lIr Z..<l 0 bnol'u, ramo j i povratak TK Dijana Bilanovi.:' sutraee posietiti naselje Lesovina. eilj posje, Ie je upoznavanje s problemima koje Srbi povramici imaju na podnlcju opeine Kalesija, iavila je Sma.

2

Dnevn~avaz,n~djelja, aktueln 0

3. apnVtrovanJ2011.

EGZISTEN CIJA

Posljedtce rata u Ubijt gore nego sto se mislilo

81 .0

z all

-

e

Do sada nisu uzimani u obzir radnici koji su se zatekli u nasoi zeml.ji kao ni zaposlenici fabrika koje izvoze robu u ovu africku zernliu

Rat LI Libiji ce se na BiH u ekcaomskom smislu odraziri m nogo vise nego !ito se do sada mislilo, Bez posla ee, prema riekirn prccjenama, ostati oko 4.000 Ijudi! Kada se uzrne u obzir cia prosjec na bh. porodica broj i ceriri clana, to znaci da je direk IlIO ugrozena egzistencija calt 16.000 nasih grad ana.

Povratak kuci

Do sada se u javnosti baratalo broiem od oko 1.000 radnika koji su se morali

iom je odobrena vojna akciia u roj zemlji,

Libijci, navodno, BiB sada dozivljavaju kao izdajnicku zemlju s kojom vise ne treb a sa r adi va ti, bez obzira na to ie Ii rijet 0 pristalicama Muamera Gadafija iii pobunjenicima,

o] onih koji su bili angafirani u Libiji, ali su se u trenutku izbijanja nemira nalaziIi u BiB na odrnoru, bolovanju ili nisu hili na rerenu iz drugih razloga,

Saciniti izvjestaj

o si ill toga, bez p osl a ce os tati ra dn ici ko j i su radili u raznim fabrikama u BiH, a koje su pravile proizvode za libi js ko trl:i~!e. S obzirom na to da roba nece biti isporuei vana, prestat ce proizvodnja, a samim timee doci do

o rp u§ ran ja radn ika,

. Faruk Sirbegovic, vlasnik "Sirbegovic grupe", kazao narn je da [e samo niegova kornpanija planirala izvoz u Libiju robe proizvedene u BiB u vrijednosti od 30 mitiona maraka,

Prema niegovim riiecima, bit ce potrebno sagledati sve posljedice libijske krize po bh. kornpanije, odnosno radnike, potorn saciniti kompletan izvjestaj i onda poduzimari neophodne rnjere.

G.MRKIt

Istraga protiv direktora IDC-a Usvojene odluke 0 trecoj emisiji obveznica FBiH

SaSIUSa uell i Gotou'inSIlBiSDlata stara

rOJ so-edOHa stednJ8 dO 1.000 KM

IZdainiCllazemlJa

Polo2aj bh. firrni u Libiji vi erova IlIO n i kada vise nece biii isti, bez obzira na to ko bude na vlasti, smarraj 1I nasi sagovo rniei dobro upuceni u zbivanja,

Rauog je c!lljenica da je BiH glasala za Rezoluciju Vijeta sigurnosti UN-a, ko-

vratiti iz Libi]e, No, kako su .Avazu'' pojasnili direktori

uskero finansijsko vjestacenje

Duze od godinu nakon pcdnosenia krivicnih priiava Kantonaln 0 tuzil astvo Saraievo jos vodi i strag'll u sluCaju proti v direk lOra Istraiiva.cltodoknmenlacionog centra (IDC) Mirsada Tokace u vez.i sa sumnjivim raspolaganjem doniranim novcem.

Kako nam je pOlvrdila

Tokaca: Teske pronevjere

portparol Kamonalnog ruzilastva Sarajevo Jasmina Omicevic, u sklopu istrage do sada je s as] u san velilt i broi svjedoka ..

- U narednom periodu bi[ce nalozeno vjestacenje po viestaku finansijslte steuke kako bi se provjeri!; svi navodi i donijeIa odgovaraju61ruzilacl<a od] uka - kuala je Omieevic.

Prijave protiv Tolmce doslavili s\j 26. februara proSle godine Svedska medunarodna razvojna agencija (SIDA), svicarslto MinislarStVO vanjsltih poslova i Norveska ambasada u BiH, dugogodisnji finansijeri IDC-a. Dokumem3cija u ovom sluCajuje obimna, a sumnja se da su pronevjere cdlte vise milion3 maralta. F: v.

nekoliko kompanija, 10m broju treba dodati skoro isri br-

Obaveze procijenjene na mHijardu i 150 miliona KM

Vlada FBiH usvoiila je odluku 0 tredo] ernisij j obveznica FBiH za izrnirenje obaveza po osnol'll verifiei· ,.nih r"cu.n" stare devizne slednje. Ove obaveze prod· jenjene su na miIijardu i 150

miltona KM, dok se njihov real an iznos utvrduje u postupku verifikacije, saopceno j e iz Federalnog ministarstva finansjja.

1zm irenje verificiranih obave13 vrli se gotovinsltom

is pfa torn u iznosu do 1.000 KM i emisiiom vrijednosnih pap ira .. Federaciia je do sada izvrsila dviie emisije obveznica: prva em is i ja nom iualne vrijednosti 346,5 miliona KM i.zv rsena je 2009., a druga emisii" od 42 miliona K.M izvrsena je 2010. godine.

Vlada FBiH usvojila je i prijedlog odluke 0 gotovinskim isplarama verificiranih trazbina po osnovi racuna stare devi:we ~rednje za 2011. godinu. Svakom pojedinom vlasniku racuna Slare devizne stednje kQjem j e izda la po tvrda 0 veri filtaeiji stare devizne il.tednje isplatit ce se gotoviusltim pmem maksimalan iznos do 1.000 KM,. a nakon toga se pr=scali dio izmiruje pu-

rem obveznica. -

aktuelno

Dnevni aV1IZ" neiljBlja, 3. apriVtravanj 201 1

AFERE Musa Suljevic za "Dnevni avail otkriva

CelniGi "BH Telecoma" suprotno zakonu sklapal'i ugovore s dobavljatima bez javnog nadmetanja • Kako ie zara6ivala zagrebatka firma ".Ericsson Nikola Tesla"

Ci n j en ica da je same u 2009. godini u "BH Telecomu" skoro 50 posto ugovora vrijednih skoro 74 miliona ugovoreno bez objave obavjestenja 0 nabavkama, sto orvara surrinje II siroke rnahinacije i stirnanje poslova pojedincirna i firmama bliskim vladajucim partijarna, za diplorniranog inzinjera elektrorehnike i vlasnika firme "Dig· itel Telekom" iz Gradacca samo je jos iedan dokaz da se poslovi II vodecoj drzavno] kornpaniji dijele iskljucivo putem taloval

Kako ie "Avaz" vee pisao, federalni rev i zori otkr il i S II ugo vore 0 nabavci mobilnih i fiksnih telefona koji su sklapani na osnovu provedenog pregovarackog pOHu·

pka,a bez objavljivanja obavjesrenja 0 nll b a ve.i, SIO je, po n i ima, supr~too Za.kof.!u 0 javnim nabavka" rna BiH. Sarno ugovori iz 2008. i 2009. godine te pripadajuCi im ane· ksi vrijede vilieod 43 miliona KM!

Veliki tal

- Vecina poslova se uz moga';i ve1iki tal odradivala putem firme ~Mibo KO!llunikacije", gdie je ra· dio iii jo, cadi bivsi lehnicki dire· ktor "BH Tdecoma" Zlalao Sehovic, koji ie u vezi s bivsim di· rekrorom fiksne telefonije u »BH Telecomu" Ibrahimom Koluder· om, ho i plltem finue "Telopt.ie" iz S aea jeva. To j e toli ko ocigl ed n 0

Hallo se lelelonSlle mreze grade nacrno

Osvrc uci se na nedavno otkrivene velike manjkove, ali i znakovile viiikove u skladistima ,,BH Telecoma" u Saraj evu, SuJ jevic rvrdi da su mu poznare i druge slicne mahinaciie u to] kompaniii.

- Poznare su mi informaciie 0 nevi denim kradama, gradenju lelefonskih mrda nacrno.ri, mimo plano va, izuzirn anje m a teri i al II. nacrno iz skladista "BH Telecorna", sto se, onda, nakon nekoliko godi na, ,,1 ega! izira". 0 vo rade

"podobne firme" iii pojedinci "u aranzman u" generalnog direk 10· ra Nedzada Rciidbegoviea i drugih Sefiea. Potrebno je, prirnierice, prcvj eri ti firm U "Telefongradnja" iz Kalesiie, koja je putem bivseg direktora direkciie Tuzla Nusreta Salkica izgradila pola "BH Telecoma", U piranju je jedna od firm i iz grope takozvan ih "sedmorice velicansrvenih' koji su privilegirani u dobivanju poslova "BH Telecoms" - navodi Sulievic,

da bi i sliiepci vidieli, ali ne vide ovi iz lllZi!a,rv3, ve'; po Bosni ganjaju "kokosare" - istice Suljevic.

Prema niegovim rijeCima, cadi se 0 poslovima vrijednim najrnanje nekoli.ko desedna miliooa KM! N adalje, SuJjevic objasojava kako SIl celnici "BH Teleeoma", [3- k oder, Sll pro to 0 zako 0 u skI apali ugovore S dobavljacima bez javnog nadrnetanja, odoosno di.rektnom pogodbom.

-S ta znaCi direk rna pogod b a! ?

V rio je sumn i iva ta direk rna pogodba opremeza fiksnu [e1efoniju S firmom "Ericsson Nikola Tesla" u iznosima od nekoliko stotina miliooa rnaraka. D irektne pogodbe se

najvise rade II rnobilnoi i fikl;noj te· lefonij i-sma rra S uljev ie.

Direktna pogodba

Inace, kompanija ."Ericsson Nikola Tesla" i2 Zagreba bila je pod is[ragom hrvatskog USKOK-a 2009. godine zbog cinjenice da je llpr.avo direkmolJl pogodbom, tj. bez javnog na[jecaja, sklopila ugovor s Dd3vnom upcavom za zasa[ll i spasavanje u Hrva[skoi 0 opremanjll sistema broja 112 telefonskim cemmlama! Radi se 0 broju koji se u Hcvlltskoj, kao i zern!jarna Evropske unij:e, poziva II slllcaju nesrec3. F. YELE

Noviteti u policiH manjeg bh. entileta

SimboURS na ZnaCHama

Od ponedjeJjka ce sve policijske stanice u Republici Srpskoj dob;[i nove policijske znacke i legitim ad je koi e s u iucer 1I Banjoi L uci promovirali entiJelski ministar unutrasnjih poslova Stanislav eado i direktor policije Gojko VasiC,

Nova policijska zilllcka ima ugradene si-

mbole RS. v. s.

3

Piie; Elvir HUREMOVIC (helvir@avaz.,ba)

uozanle na raCun gradana

parku kolegama iz FBiH sasvim bi sigurno pozavidjeli i ministri i sluzbenici vlada ekonomski razvijenih evropskih zernalia.

Mozda ovoliki broj sluzbenih automobila ne hi bio veliki problem da su od tolikog vozikanja gradani u FBiH imali ikakve koristi, da im je zivot olaksan, da imaiu radna miesta, redovne place, arnbijent u kojem njihova dieca mogu norma- 100 odrastati, A nisu, Naprotiv.

Novoizabrana Vlada FBiH n ajavila je da ce us koro napraviri nevi popis sluzbenih automobila te krenuti 1I racionalizaciju i smanjenje troskova. Osirn ustede novca, time bi vias! (konacno) rnogla pokazati da, ako nista drugo, pokusava makar u jednorn segmentu livo!a dijeliti sudbinu osirornasenog naroda,

Ruku na srce, takva obeeanja slusamo svaki put kada novi ministri stupe na dllZUOS!, Hoce Ii i obecan]e vlade Nermina Nikilic3 biti lek puka demagogija i populizam iIi ce se zaista desiti nesto "revolucionamo", znat cerno veoma brzo,

KO Ie sue U "BHelecom dobluao milio sKe

Haskosnorn voznom parku kolegama iz FBiH sasvim bi sigurno pozavi.djeli i rninistri i sluzbenici vlada ekonomski razvijenih evropskih zemalja

Zvanicni podaci 0 voznorn parku kojim raspolaze Vlada Federacije BiH su frapantni, Cak 1.000 automobila koriste rninistri i sluzbenici u Vladi FBiH i sezdesetak drugih organa: zavoda, slufbi, uprava, ureda ...

Sarna federalna minis tarstva, njih 16, na raspolaganiu, prerna vazecim sluzbenim evidencijarna, imaiu 150 autornchila vrijednih oko 7,5 miliona KM:! Matemati.ka kaze da jedan automobil u federalnom ministarstvu, u prosjeku, kosta oko 50.000 KM.

Nijedan automobil, naravno, ne ide na vodu, pa II 1.000 rezervoara valia sipati i gorivo, na svakorn auromohilu miienjari gume, radiri redovne servise, a sve to kosra, pa je tako i iznos narodnog novca koji se trosi da bi se ministri i slufbenici ugodno vozali i po tom osnovu milionski. Doda Ii se ovorne deset kantona i u svakom po jedna vlada s najrnanje 10-11 rninistarstava, onda pamet stale.

Ovako raskosncm voznom

Oradalni DOdrZaUa),U OdlMU Ketrin Elton

Pitanje: Podriaoate ii odluku visokI! predstasmice EU Ketrin Eiton da EU ima pravo sankcionirati sua prasma i jizicka liea tije ahtismosti porkopavaju suuerenuet, teri.torijalni uuegriu: i Ustav BiH?

A) Da, svakako 65,22%

B) Ne, nikako 26,09%

° akluelnim pilanjima u BiH i svijelu maiele glasali svakog dana lIa www.dncvniavaz.ba. Na pQrlalu "Onevnog avata'" facer je "Gaogle Ana/ylies" zabiljeiia 194.640 posjelilaca.

Sud u Leksingtonu odredio roclste

AZraBaSiC u prnuoru u SAD do augusla

Okruzn; sud u Leksingtonu odredio je da ce rociste 0 izrucenju Azre Bailie, osumnjicene za ratne z10cin e u B iH 1992. godin e,

BMit;: Uflapsena u Slenionu

bid odrzauo 22. avgusta, prenijela je Fena,

Savezni tuzilac trazio je da rociste 0 izrucenju BiH bude 1. iuna, ali branitel] po sluzbenoj duznosti Patrik Nes (Patrick Nash) kazao je da ill u treba joil VIernena da pripremi odbranu, navodi internetski portal Kenru ck y .corn.

Basic (51) vlasti BiH sumnjice da je kao pripadn ica hrva tske vojske u proljece 1992. na podrucju Dervente pocinila rami zlocin protiv civilnog stanovnistva, Uhapsili su ie agenti FBI-ia u martu U Stenronu, u americkoj drzavi Kentaki, gdie je ZlVjela od 2006. gcdine,

Basi c je roden a kao Azra Alesevic u Riieci 1959., a 1994. udala se za Nedzada Basica iz BiH.

Staram celniku SDS~a novi mandat

MladBn BOSIC ODel !predsladniH

Dosadasnii predsjednik SDS-a MJaden Bosicponovo je jurer izabran na ill fiinkciju, dok je za zamienika predsjednika SIranke izabran Predrag Kowe. Na jueeraSnjoj Izbornoi skupstini SDS-a u Teslicu Bosic je dobio viSe od 250 glasova delegaia, dok je njegov prorivkandidat, bivsi premiier RS Goiko Klickovic osvoiio oko 90.

U svierlu jasnog ocitovanja EU da nece prezati od sankcija prema poliricarima koji destruktivno djeluju u BiH, iz SDS·a su jasnc po-

SDee

rucil i da poli tika koj u propagira predsjed nik RS M ilorad Dodik, uz porno'; Dragana Covi ca, vo di u corsokak,

- Nas su Hrvati izdali 1991. godine, Izdali su nas na referendumu 1992. godine, Mo'iemo sarno oeekivati io1' jednu izdaiu. Izazivanje politickih sukoba s bilo kime iIi vezan je zastava s bilo kime sigurno nece dobra donijeti RS i mi cerno pokusati u narednorn periodu da djelujemo kao faktor srabilnosri u BiH i RS - kazao je Basic. M. Ca.

• "Dan niemacke privrede" naziv je manifestacije koj u je u U stikolini organizirala Ambasada N jernacke u BiB u saradnji s Predstavnistvom njemacke privrede u BtH, Udruzenjem za unapredenje njemacko-bosanskohercegovackih privrednih odnosa i njemackom organizacijom GIZ. AL B.

Sumnja u poreznu utaju i pranje novca

Istraga ubileliinSHOm FIS-u

B i jel j in ski Cenlar i a me bezb jednosti 28. m arm podnio ie Tuzilastvu BiH jzvjclmj peonv §est osoba zbog osnova sumnie da su poCiniIe krivicno djelo organizirani kriminal U vezi s kri vi1:nim djclom prnnje novca. i porezna 'llaja iii prevara. }zvjcitaj se oOOosi na iSll1Igll poslovanja fume FIS Vitez, pcdrutna iedinica Bijeliina, saopteno je iz

CJB Bijeljina.

Pl"IIOOSumnjieeni Pem Gu· delj {eren se cia ie, kao vlaJ;nik i oc!govorna osoba u 1'1S· u, planski i organizirano, u saradnji s osmlim odgovornim prijavljenim osobama, ad 2005. do 2009. godine izbjegao platiti PDV u iZllasu ad 2.816.178,30 KM (e je za raj iznos sebi pribavio protivpr· "vnu irnovinsku korist. E. M.

PORTAL - komentar dana Hoee ii biti obdane

~-=~~AIIl!!!IliJ.IlI racionalizacije u FBiH:

Vlada ima lIevjertJVamih ].000 automobila

- Hiljadu aummobila nije mnogo akose ZlIa ko.!iko ib ima ........... - na vlasti! Hvala Bogu da nije 1.000,000. U svakom sluCaju, ova; problem je lako rijeSiti ako se lIzmu u obzir osmli problemi sto su se nagomiIa1i ovih godina. Treba lijepo obavijesdd putem medija da ce se odrZati aukcija vozila Pederalne vlade na poligonu na tom i lOrn mieml i saY raj !lov"ac usmjerid ne u socijalu nego u ekonomiju. (Baku)

4

DnBvniavJZ.nBdjslja. aktu el .0·· 0 3. aDril/lrava~j 2011.

Na birou se nalazi 5.765 Ijudi s univerzrtetskom diplomom, sto iznosi 8,34 posta nezaposlenih

I

NSS

Registrovana nezaposlena Ilea ,proma slepenu strucnog obrazovanja - februar / vel'jaca 201:1 .. godlne

EurODsMo dno

U svim iole razvijenijim zemliarna broi nezaposlenih s fakulretskim di plomama ie zanernariv, SIO zuaCj da je BiH po ovorne daleko na evropskorn dn u.

NKV 32,1'8%

PKV

8,34%

1.33%

KV 27,68%

0,'65%

S en a I Un i verzi teta u Sarajevu prije nekoliko dana usvojio je prijedlog konkursa za upis studenata u narednu akademsku godinu iz kojeg je vidliivo da se upisna pclitika ni eve godine aece prornijeniti,

Upisna politika

To znaci da ce ponovo najvise brucosa bi ti u pisano na one fakultere, uglavnorn drustvenog smiera, Cii ih bivSih stu de.n313 i rna n aj viSe ua evidencijama nezapohlenih.

Ovai dokurnent jos nije javan ier ga mora prihvatiti Kantonalria vlada, No, "Ava.z" je dosao do priiedloga kcnkursa po kojem je plan iran upis ukupno 7.356 studenata na Sarajevski univerzi ret, F ak ultet i ma je lam odobren upis ukupno 5.945 brucosa,

Iako Vlada KS svake godine daje posliedniu rijet, odncsno odreduje konacne kvote za upis, njih se niko ne pridciava. Pojediui fakulteti Iani su, prema nasim sa-

znanjirna, upisali dvostruko vi~e studen am nego sto irn je odobreno,

Nagli rast

Ka tasrrofalna 0 brazovn a politika, uz lo~u ekonornsku situaciju, razlcg je sco je broi nezaposlenih osoba s fakultetskirn diplomarna u BiH II drasticnom porastu, Sarno u Saraievskom kantonu ova] broj se u pcsljednjih nekoliko godina skoro udvostrucio, pokazalo ie n~e istraZivanje.

U januaru 2008. na bir-

Predsjednik EK posjetit ce region

Baroso dolazi i u SaraJeuo

Pr'idsjednik Evropske komisije (EK) Zoze Manuel Baroso Uose Barroso) prilikom posjete regionu naredne sedmice nete posjetiri Kosovo, Srbiju i Albaniju, rekli su jucer izvori anurar EK za dnevnik "Koha Ditore", prenijela je Onasa.

Ako se ni~Ia ne promijeni u posljednjem trenurku, ocekuje se da. Baroso pocinje turneju 7. aprila posjetom Zagrebu, nakon cega ce oriti u Sarajevo, Podgoricu i Skoplje. Barmo ce ~zaobiti" Srbiju, Kosovo i Albaniju, 3, prema izvorima EK, razJozi su razliciti.

ou ie bilo oko 3.000 osoba s visokorn strucnorn spr emom, S[O je bile oko cetiri posto od ukupnog broja nezaposlenih, Prema posljedniim podacima Zavoda za zapcsljavanje KS za februar ove godine, Laj broj dosrigao ie 5.765, odnosno 8,34 pOSlO od ukupno nezaposle-

nih. . .

Poiedini fakulteti su se, izgleda, specijalizirali za pro oizvodnju kadrova za biroe 2a laposijavanje, umjeslO ~" trZisre rada. G. MRKIC

HSP optuzuje

ObOgatUi se DOd RrinMol hrualslua

Povodom Rezoluciie pro oliv uegiranja izbarne volje hrvatskog naroda i formica· nja ne1egitimne vlasti u FBiH, koi t1 je jucer usvojila Skupstina ZHK, Kanlona· Ina vijeee HSP-a BiH ukaza· 10 je "na one koji su proleklih 15 godina imali priliku osigurali opStojnoSt H["vaca u BiH, a to nis u os igurah" .

- Oni su fadi fotelja i svoj ih pri va en ih i!1!eri~sa Hr· va [e do sada d va pUla izrutili na pladnju oDima kojima je to povijesni cilj. E, ro je izdaja i sluganstvo! Nakon dva pokusaja u proteklih 15 godina da Hrvaii dobiiu svo· ju terilOriialnu jedinicu boo gal; pojedinci su posml i jQS bogariji, a hrvatske sirotinje i. raseljenih je sve vise - hie se u saop cen j u.

pogledi

Onevni am, n edj e Ija. 3. apriVtrovanj 2010.

PROPUSTI BiH vee trpi posljedice jer u 2011. nece biti popisa

C B 20.000 Iludi 081alO bez sanse da zarad-I

Zvanicnici EU isticu da bez statistickih pokazatelja BiH ne maze upravljati razvojem

Za razliku od gotovo svih zemalja svijeta, popisa stanovnistva i domacinstava u BiH nece biti tckom ove godine, a nasa je drzava zbog toga vee pocela osjecati posl j edice,

Nabavka opreme

Kako kaze Zdenko Milinovic, direktor Agencije Z3 statistiku BiH, Evropska komisija [e za dva mjeseca

MiJillovit: Up/Ina sredslva prolongirala koristenje sredstava od pet miliona maraka, koliko je bilo osigurano za provedbu popisa, izmedu ostalog, i nabavku opreme.

- To dovodi u opasncst da, i kada se donose zakon, necerno na vrijeme imati opremu - kaze Milinovic.

Dodaie da su upitna i druga sredsrva iz IP A fondova narnijenjena BiH, jer se svi fondovi vezu za zvaniene

Ultratllo

• priprerna za popis, faza I iz sredstava IPA 2007. - 500.000 KM

• po d rska ins thud j arna za popis, iz sredstava IPA 2008. - 2.144.000 KM • nabavka opreme, iz sredstava IPA 2009. - 2.000.000 KM

statistike i podatke.

- [edan od naivazniiih podataka jeste broj stanovnika, ne sarno da znarno koliko u koioi regiji, opcini zivi stancvnika vee i 7,;3 izradu rnakroekonomskih pokazateli a - objasnjava Milinovic,

Socijalni segment

Osim toga, cinjenica da u ovoj godini nece bin popisa znaci i da ce mnogi koii su trebali biti angazirani na

rom projektu ostati bez zarade. Milinovic kaze da je vazan i taj socijalni segment jer je, prerna procjenarna, za vrijeme popisa trebalo biti angazirano oko 20.000 oso ba

Govoreci 0 posljedicama, u Direkciji za evropske integracije BiH podsiecaiu da zvanicnici EU isticu kako bez adekvamih statistickih pokazatelia BiH ne moze programirati svoj razvoi i upravljati njirn, B. TURKOVIC

Sindikat optuziO nove vlasnike i najavio straik

Rusin praua radnlMa u lannol industrili HS

RfJfillerija Bosanski Brod: Ne posluje se ko'ektivlli ugovor

Na nezakonit naeln vrsi se sistematizacija radnih mjesta i primjenjuje najnizi koeficijent

Predsravnici Sindikata udruzenih radnika energetike u RS opruzili su jucer ruske vlasnike preduzeca iz sistema naftne indusrrije tog bh. entiteta da ne primjenjuju kolektivne ugovore i krse prava radnika, Oni $U najaviIi strajk ukoliko ne postign u dogovor s poslodavcima.

Vee uekoliko mjeseci rrazili su od poslcdavaca ruske kornpani]e NeftegazlnKor, koja je vecinski vlasnik preduzeea Perrol, Rafinerije nafte Brod i Rafinerije ulja Modriea da se potpise novi kolektivni ugovor re poveea cijena rada, ali do sada postavljeni rokovi za do-

govor nisu ispostovani,

Predsjednik Sindikata Danilo Brocilo naglasio je da se u Rafineriji Bosanski Brod ne postuje kclektivni ugovor 0 radu te se na nezakonir nacin VISi sistematizacija radnih rnjesta i prirnjenjuje najnizi koeficijent plata za radnike.

Sindikat je upozorio i da se oko 180 radnika Perrola IIenutno nalazi na spisku teo hnoloskog viska, Oni su naglasili i da su na dosadasnjirn sindikalnim sastancima usvo· jene odluke da kompanija do 31. marta treba nati rjcienje za poslojeee probleme, sto ni danas nije uCinjeno. V. S.

5

Licnost dana

Safet Softie

CeSli 0 -ce

Njegova iskrenost i dobrocudnost nada su da ce znati mudro odgovoriti na izazove

Podrskorn vecine clanova Sabora Islamske zajednice u BiH (IZBiH) doskorasnjem prvom covjeku Predstavnickog doma Parlamenra Federacije BiH Saferu Softicu ukazano je povjerenje da 1I naredne cetiri go dine vodi na] vise predsravnieko i zakonodavno tijelo zajednice mU· slimana u naso j zemlj i.

Ova] svrsenik Gazi Hus rev - begove m edrese uis t i· nu je ono Jijepo i cestiro lice bosnjacke stvarnosti koie se malo kad 1I naso] porarnoj historiji moglo vidjeti. Zato i ne cudi da ie ceslo bio na

udaru politickih kuhinja.

Softica svakako eeka turbulentan period promjena u IZBiH, ali iskrenost i dobrocudnost po kojima je poznat nada su da ce znati mudro odgovoriti na Ie izazove.

Safer Softie roden je 6. novernbra 1965. godine u Podgoriu kod Banovica. Diplomirao ie na Odsjeku orijentalistike Filozofskog fakulteta U Sarajevu, Do sada je obavljao vise odgovornih funkciia u izvrsnoi i zakonodavnoj vlasti Tuzlanskog kanrona i FederacijeBiH. F. V.

spec

• Ucesnici jucerasnjeg seminara u Saraievu 0 temi "Volonterizam cin; ljude posebnim" uputili su poziv novom sazivu Federalnog parlamenra da sro prije usvoii entitetski zakon 0 volcnterizmu, [avila je Fena,

lako je stupio na snagu

ReslriMliuni mehaniZam EO 0 liH JOS nile aMliuiran

Odluka Vijeca ministara EU 0 restriktivnim micrarna za sva pravna i fizicka lica cije djelovanje ugrozava suverenitet, terirori i alni inte gri te r, ustavni poredak, medunarcdno lice BiH te predstavlja ozbiljnu prijerni U B ... ·Ir.'-· -Od-'-k--b-' -I'" --S-/~·b--=l""· "',

sigurnosti i potko- rise. u a 0 /av1ena u uz enom IS U

pava Dejwnski sporazum - Za aktiviranje mehani·

stupila je lla snagu, ali ovaj Zilla, ako do tak'Ve porrebe do· restriktivni mehanizam jo~ de, u aneksu ovog akta obja· nije akliviran, javlja Srna. vlienom u Sluibenom Lisru bir

Odluka je objavijena u ce navedena imena - rebo je

Sluibenom lism Eli. Srni diplomat iz Brisela.

Sta drugi pisu

Obogatio S8 kao dlonicar Facebooka

RuSHi miUJarder HuPiO naJSHUPI)U UilU U SAD

Porodltnu kucu platio 100 miIiona dolara

Ruski rnilijarder J uri Milner kupio je vilu u Silikonskoj dolini u Kaliforniji za 100 rniliona dolara, sto [e najveci iznos koj i [e ikada da t za porcdicnu kucu u Siedinienim Americkim Drzavarna.

Milner (49) se obogatio zah val] u j uc i in vesti rani u u drustvenu mrezu Facebook te kompaniie "Groupon" i "Zynga". Vila povrsiue 2370 kvadrarnih rnetara nalazi se 03 imaniu velicine sedam

hekrara u Los Altosu u KaIiforniji,

Ovaj luksuzni dom ima pet spa vacih sob a, d voran u, vinski pcdrurn, teretanu, teniske terene, baniu te van jske i un u rrasn j e bazene, Na irnanju je napravljena i posebna kuca za goste, Ciiena eve vile premasila je iznos placen 2008. go dine za vilu u Palm Bicu na Floridi, za koju ie njen vlasnik tada izdvojio 95 miliona dolara.

Procjenjuje se da ce Milner za placanje poreza kao i za ostal e troil kove go d is n j e izdvajatil,1 milion dolara ..

Novosti iz Googlea

UirtuelnapOS)eta eUrOPSMih znamenilosli

Ukoliko ste oduvijek zelieli pcsjetiri neke od najvecih evropskih znarnenitosri, a Z3 <0 nisre imali novca iii vremena, sada to

Spec

mozete uciniti iz udobncsri svcie stolice, i to zahvaIju i uci u sl uzi Go ogle S treet View.

Google je obiavio da putern usluge Google Street View rnozere pogledati bro-

jne dvorce, palace i spornenike u Francusko j i I tali j i, ali i vazne h is tori iske i ar hi tektonske zn ameni lOS ri koje su pod zastirom UN-

i ESCO·a u Rimu i Firenci.

Osim eksterijera, mozete pogledati .i in rerijere nekih ad znamenitosti, naprimjer, rimskog Koloseuma,

• Muskar3c iz naselja Trnovacko Novoselo kod Gosp lea a k tivirao j e born b u dok s u on i zena lezali u krevern. Bombu je akiivirao u pel sari ujutro, dok ie njegova supruga mirno spavala II a drugo j strani kreve ta. Mll~karac je poginuo na lieu rnjesta, dok je supruga prevezena u_ Opcu bolnicu Gospic s teskirn tjelesnim ozliedama .. Sta je razlog tom tragicnom dogadaju, utvrduje se uvidajem istraznog sudije i policije ..

Rekord u Bugarskoj

ROdena bebatesKa 7,1 KUOgram

Beba s rekordnom ldinom od 7,1 kilograma i visinoOm od S5 cenrimetara rodena je u bugarskom gradll Btu-gas, saop6la je bolnica u tom gradu. Majka ajetela ie 35-godiilnja Bugarka koi3 pati od hipertonije i

dijabetesa, SIO ie, prema iziavarna ljekara, fazl.og tdin e djetem rodenog juter .. N ajveca be ba u. B ugarsko i p r ije ove dosla je na svijet u Pomoriu i na maenju Je bila teska 6,05 kilograma i duga 57 cemimer3ra.

O~ev~i avaz, nedielia, mozai k 3. ~priVtrava~i 2011_

SARAJEVO Akcija Udruzenjagradana .Renesansa"

narcisom protiu raBa dOIBB

Prva secmica proljeca u svijetu oblliezava se kao Dan narcisa

Ispred saraievske Katedrale vee trecu godin u zaredo m Udruzenie gradana nRenesansa" iuCer je obiljezilo Dan narcisa pod sloganom "Narciscm protiv raka doike"

Prclaznici su mogli kupiti n arcis po s im boli cn oj ci j eni od iedne rnarke,

- Tradicionalno, prva sedrnica proljeca u sviietu obiIjeZ3va se kao Dan narcisa.

Skupili smo se da simbolicno oznacimo novo radanje, novi zivot i ozdravljenje, pa tako i borbu protiv raka dojke, Ttl su i ucenici Druge girnnaziie koii su

narn se pridruzili, a doniieIi s mo 1.500 narcisa, Zadovolini smo odzivom gradanakazal a na m i e koordi na to rica Udruzenja Snjezana Rube;c. A. J.

Nakon pisanja "Dnevnog avaza"

Gradani iele DOmOCi DOrOdiCi DeSMal)

Nakon pisanja "Duevnog avaza" 0 tesko] situaciji u kcjo] se nasla cetveroclana porodica Deskaj i z Kakn j a naso] redakcij i javiii su se broj ni gradani koji zele pomoci supruzn icimaSernsi i Aliji te njihovo] djeci,

- J avila narn se gospoda VLa dana An ci C i z Saraj eva, koia nam ie za pccetak

lzbor iz mlade bosniacke poezije

"Had lora razrJedUJe slrah"

Izdavac Kulturno drustvo BosnJaka Hrvatske .Prepororl"

lz stampe i e izailao izbor iz mlade bosniacke poezije pod nazi vom "Kad zora razrjeduj e sr.rah". Autor izbora ie Filip Mursel Begovi'::, a izdavac K ullurno drus tVo B OSD jaka Hrvatske "Preporod~ .

U vrilteni autori su: Aras Borie, Ervin J abie, Senadin Musab~ovic, Mirsad Siiane, Faruk Sehic,. M usmfa Z vizdic, Asmir Klljovic, Damir Ovcina, Haris Rekanovic, Damir A.

8egovic: Pokusaj is/raiivanja

Saraeevic, Sead Vrana, Aladin Lukac, Elvedin Nezirovic, SaDid Zirak, Ene; Halilovic, Sejla Sehabovic, Edina Osmic, Adisa BaSiC, Anila Gajevic, Ajla T erzie, Adnan Zetica, Nadija Rebronie. Bjanke Alajbegovic, Naida Mujkic,AImin Kaplan, Dillko Kreho, Emina Dfuferovic i Jasmin Saletovic.

- Mlada boonj 3.Cka poezija, ko)a nas taje u granicnirn podruqima Evror-e i ,,sumnjivog"

obecala kniige za diecu, ali i ill ogu en OS! pov rernenog zaposlenja, Uskoro cemo se sasta ti u Sara j evu kako bismo dogovorili detalje - kazala nam je jucer Semsa.

Svi koii zele novcano pcrnoci pcrodici Deskaj mogu to ueiniti uplarom u Raiffeisen band n a brei Ziroracuna 19550172050 na ime Alija Deskaj. M. A.

Balkana, in trigirat ce svojorn komunikativnoSCu i originalnoocu, a ovaj izbor, mimo bi· 10 kakvih i deolookih premiss, harem se nadam, nenamedjivi ie pokuSai oj en. 5ust.vnijeg istraZi vanj a - naveo )e Filip MUISe! Begovic u saop6enju.

mozai k Onevni avaz, nedjelja. 3. aprilflr •• an] 2011,

8ta kazu poznati

7

Vedran Gorluka

ne zanlma me

sta se Dlse 0 menl

BRAKOVI U Prijedoru otvorena agencija "Nikad nije kasno"

ieO U 70. Iraz· SU

Ne trebabiti starija ad 55 i rnlada ad 45 god.inai mora biti nepusac, a ne zanima me kaje je vjere i nacije, kaze Kos

Suoruga trail 250 PrliedOrCanll1

Sedam dese [0 godi snj i Mieo. Ko.S iz Odfinaca, rnalog sela kod Bosanske Dubice, j ucer je, po prepo ruci p rijarelja, svrauo do Priiedora i agenciie za posredovanie »N ikad niie kasno" u potrazi za bracnorn saputnicom.

POlilosni otac

Dobrodrzedi gcspodin, vlasn ik poveceg imanja u rodnim Odfincima i stana u Svedskoi, u kojoi je radio pune 34 godine, priznaje da mu [e sarnovanje poprilicno dosadilo pa je zato naumio da potrazi suprugu koja bi, kako hie, od niega trebala biri mlada najrnanje 15

Prerna Cani,';evim rijeCima, u ovom rrenutku oko 250 Priiedorcanki rrazi svcg b racnog d ruga, U sviietu se ta bra i ka popela na tak 12 miliona onih koji svake cetvrre sekunde traga-

[u za drugorn polovinorn

svoje duse, -

- ]u6er mi se javio gospodin Nusret iz SeD! Luisa, iz Amerike, U porod kafe da je fill) za moj u agenciju i cia ima 70 godina Ie

zelju cia za njega pronadem hanumu - kate Canic, koji j e Pr iiedorcanina pozna t i kao fudbalski sudija, ali i ugostitelj i vlasnik "Zl3me ribice" iz Starog grada u Prijedoru,

godina,

• N e treba biti stariia od 55 i mlada od 45 godina i mora biti nepusac. Ne Z3- nirna me irna Ii diece, koje je vjere i naciie. Zelim da mi bude dobra i posrena i lako cernc se dogovori ti - kaze Mico.

On je, inace, vlasnik svedskog pasosa i ponosni otac devetogodisnjeg djecaka kojeg je stekao u svojoj 61. godini ..

Vlasnik agencije Zijad Canic kaze da je ona nastala prema ideii niegovog prijatelja iz Amerike,

Srce dama

5 h vatic i e da I j udima treb.a pornoei da ne budu sarni. Carrie od kliienata, osim Iicnih podataka, oba vezno uzirna i njihovu fotografiju, Sve zaje- 000 upakovano ide prerna srcu dema koje su cd njega, otkako je ova zanimljiva agencija otvorena, zarrafile da im p ron ade b racncg druga,

M. ZGON]ANIN

Ciklus proljetnih dana nastavljen i u aprilu

U ostaru i Ban-OJ L Ci 25 stlleni

U Mnstaru; Banjoj Luci jucer u 14 sati izmjerena su 22 s tepena, a suncano i tQplo vrijerne s nesto. nizim -rempe.raturama zabilideno je i u drugim bb. gradovima. Grad.ani s u uii vali u p rol j emom danu II bas!ama kafiea, parknvima ; na izlelistima.

U BiH Ce i danas prevladavall sUfleano ; topln vrijeme. Temperatura zraka u Banjo; Luci danas ce iznositi oko 25 stepen;, dok ce Sarajevo bi ri neSlO bla.OOije sa 17 stepeni.

-Pubat ~e slab iS10cni i sjeveroistocni vietar. Jutarnja temperarura zraka na visoravnima od O'C, u ostalim predjelima od 3 do 10, a najviSa dnevna u veein; krajeva nd 18 do 25, dokee u viiiim predjelima iznosiri od lS'C - kazao je Drasko Rudan, meteoralog Republickog hi dromeleoroloskng zavoda.

V. S. -M.A.

DB II ste ,sUOII na UaS'Bm DrO~da.lnom mJ'BslU BUDIU DnaUnl aUaZ7 UBOUBO nlSle nazoune nas Da sllJedeOe bro,leue lelalona:

03 2 362 III 0617 1 0

Ne zanima me sra se pise 0 rneni, pa se automatski i ne Zivciram oko toga. U ostalorn, [0- ~ •• "'r.d korn gcdina dobijes neki odbrarnbeni mehanizarn kad je 0 rome riiee, naposljetku, isku-

Odbrambeni sniii si i shvatis da te 10 ne srniie dirati. Na-

mehanizam jvainije mi je sto misle moji najblizi, a sve OSIll-

10 je porpuno nevazllo_ (Hrva-/skirepreze" talivac za Story. hr)

Vera Vang

UOuela bib diZa)niraU za mase

Dizajniranje na najvisem nivou je nesto stO radim vrlo dobro. Radim to instink ti VHO. Ali we godine orkako sam dizajner frustrira me SIO moii modeli mogu doci samo do vrlo malog broja zen3. Voljela bih kada bih inslrjllk1ivnlQ mogla dizajnirati za mase, za zene koje nikada nece sebi prius!:; Ii modele visoke mode.

(Americka mod"a dizajnerica za "Interview Magazillt")

Srdan Dino Jevdevit

ReaHCl)eOUbUHe Uise me De SOHira)U

- Reakciie publike me vise ne sokiraju. Star sam ja da me ista vise sokira, S publikom imam odnos baziran na iskrenosti, Ijubavi, postovaniu i istom moralnorn kodu, rako da se riierko moze desiti da nas reakcija ~okira. jezik i muzika koju sviras imaju ma-

nii utiecaj na ljude nego iskrenost. (Muzicar za llBlic")

Iskren odnos

SV.. k Y d F:7I flIi 033/281-393 ILa azu U naro u ~ redakcija@avaz.ba

SUimatraba arOdauniCa ZaSirOmaina

- Pro da vnica za si romasne, kao ; sve ostalc, prvo je otvorena II Saraievu, a zna se da treba svakorn selu i gradu SirOIII ove uase napacene zernlje, Kako [e krenulo, svi trzni centri i mar keti bit ce prervoren i u pro dav nice za siromasn e, jer drugih nece ni biti. (Cilalel}ka iz Zenice)

Vremenska prog'noza 3.4.2011.

- --- ----- -

23 BANJA LUKA

Preteino uedro

, ZE'NICA 20 .I.,

PrevIa dava I ce suncano vrijeme uz mjescimicno malu do umjereDu oblacnost. Vje· lar sl ab, prom j enl j i vog smjera_ {utamja temperatura 2 do II,. na jugu do 15, a nsj vi"a do. eVna nd 16 do 25 slepeni.

:SARAJEVO

17 "'

N UM 24

NEDJELJ

pmIEDJEWAlC:'

u:rORAK

a..~,2Q.1I.

.lITNlNJE T'IMUIATUII: oIIO'C do 15'C ~ET'RIrVUt.'IlURE 011 16C d~2SC

~ t, 2Qll~. .AJ[NINJE'f'EMI'f.R.I!11f!.E 011 2'C do 15'C ~m.PEJUTH !ld lOC do 21'C

JIIJ~lE"'PERATIiIIE oII;II'C do 16'C .",,,,.,,,,.,,,,,,-

011 16'C do :t1'C

is,~, ;2fI11.

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA _

S litno kao iprethodnih dana, u1 "godne biomelllorolo~ke prili.ke. vile suo nell i proljelne lem perature. vetina POP" laeije lrebala bi se osjet ati Mlje_ MOQute su P llVremene slabije pi_davine. "glavnom na sjeve," 80sn e i Hen;egovine. koje nete Mo;je promijenm ope" sliku. SavjebJjemo yam da se slojev~o obuGe1e.

Grad Sarajevo 3.4 2011.

1,1 ... t 18.25

Z,lal<Ik 1827

liKe Tuz/a organizalor

Tuzla

neuroloSMi susreli

.. Drugi ruzlanski neuroloski susreti posveceni porernecai ima pokreta, odnosno takozvanim eksrrapiramidnim bolesrima, adriani su jueer u Tuzli u organizaeiji Klinike za neurologiju UKC Tuzla i Udruzenja neurolcga TK Receno je da je, kada su u pitaniu poremecaii pokreta, ucesralost velika, dok i e preval enca i edna 0 boIjela osoba na srotinu Ijudi starij ih od 60 go dina.

Apel za pornoc

memiCUlreba 130.000 eura

.. Elvisu Memieu, oboIjelom tridesetogodisnjaku iz Lukavea, porrebno je 130,000 euraza transplan racii u bubrega, U plate u K.M moguse izvrsiti na:

Hypo Alpe Adria bank Mos tar, broi racuna: 3061143726813536,.8 naznakom "Za Iiiecenie E1visa Memica", [avila je Fena Uplate ueurima: Hypo Alpe Adria bank Mostar: 1237930971 SWIFT:

HAABBA22 IBAN:

BA393060 123793097179. Uplate u dolarima: Hypo Alpe Adria bank Moslar:1237930971 IBAN:

BA393060123793097179.

Protesti UniSlauanie laHulteta u HS

.. Neirnenovana grupa SUIdenara iz Banje Luke koja je putem drustvene mrcie Facebook najavila pro teste akadernaea za I L maj po. ~Ia je svestudente i "pOstene" sruden ts.ke organizacije na drZavnim CalmItetima da im se pridruZe u spaSaVAnju visokog obrazo" .janja u RS, javila je Fena. Na pro teste, 11. maja ova gru pa stu den a!a pozvat ce i gradanstvo da "u slane protiv unistavanja drZa vnih uni verzite ra".

Milici SPOMshisusreli prolesora

.. U Sportskoj dvorani u MilicUna jucer su odrZani Prvi regionalni spom.ki sureti profesora koji su okupili 180 takmiCara iz sedam sreclnjo~ko!skih USta· nova s podruqa BirCa. Susrele je olvorio g.acelnik QPCine Milici Zivojin Jurosevic.

8

Dilevn; aVal. nedjelj~, teme 3. apriVtrllvanj 2011.

S jul;erafwje sjedflice: Os/ali imun fiB udBre

n,a pallIaii' sa u POlililiU

Softie je potcrtao da IZBiH mora biti nezavisna od dn evn e poli rike.

- Potrudit cu se da u IZBiH ne bude politike, cia ona nema upliva, IZBiH mora biti nezavisna i iznad politike .. Ona mora dielovati na nivou principa, a. ne dnevne politike. IZ se ne treba petliati u dnevnu politiku Diti joj rreba bllo kakva vrsta eksrremizma- kazao ie Softie .

SARAJEVO Konstituirajuca sjednica najviseg organa IZBiH

Sale S IliC a eel Sabora

Dobio 46 glasova • Ocuvati jedinstvo Zajednice • Pet do sest kandidata za novou reisu+ulemu

Kako ie "Dnevni avaz" .i najavio prije skoro mjesec, Safer SOflie (46) izabran ie j u 1'er ta j III m glas anjern za

Nezvanicno, Softica su podrzali sabornici i7. Tuzlanskog, Zenickcg, Sandzackog, Banialuckog, dijela Mo-

Izabranl ClanOUI Ruasata

Saber IZ BiH izabrao je j u cer i celi ri cl an a Ri j aseta iz reda muftija, To su HLlsein ef Kavazovic, rnuftija ruzlanski, Edhem ef Camd~ic, muftija banjalucki, Ismail e[ Smajlovic, muftija vojni i Ejub ef Dautovic, muftija zenic.ki.

Dekan Fakulrera islamskih nauka iz Saraieva i direktor Behrambegove medrese iz T uzle rakoder su izabrani za Clanove Rijaseta, a iz recta istaknutih pripadnika 1Z BiH, koji nisu zaposleni u nioi, u Rijaset su izabrani Fikret Karei6 i Husein Smajlovic.

novog predsjedni.ka Sabora Islamske zajed!!ice u BiH (IZBiH).

U sluzbi islama

Softie je na konsliwirajuecj sjednici novog saziva Sa bora, koja j e odrzana u sal; Gazi H usrey - begove medrese u Sarajevu, dobio 46 glasova 0 d 77 prisutnih clanova najviileg predstavnickog i zakonociavf!og Organa IZBiH, dok je njegov protukandidat., dosadasnj i predsjednik Sabora Edhem BieakCic, dobio 31 glas.

starskog muflijSlva, kao i pojedinci iz drugih muftijstava. Bi6J.kCic je u duhu islamske demokratije cestitao Softicu na izborll.

Za pOlpredsjed!!ike S abora iza b ralli SU upravo B ieak cic re rebor In tern acionalnog univerzileta u NoVOID Pazaru Mevlud Dudie, jedan od najblizih sarad!!ika glavnog muftije IZ Srbije Muamera ef. Zukodica. Se" kretar Sabara ce kao i do sada b i ti Mensu ref. Kara dza. S jedn ie i s u prisus tvovali re" isu-\-ulema IZBiH dr. Mu-

Faliha za cenanOUiCa

Uoci zasjedanja clanovi Sabara proucill su Fatihu n acel n i.ku opCin e Ili~ia i i"lanu Sabara Ameru Cena·

novicu, koji je umro u pe(ak. On je, naime, ju~er Cr· ebao prisustvovati kanstituiraj ucaj sjedn iei.

stafa ef Ceric, njegov zamjenik hafiz Ismet d. Spahi'; te rnuftije iz cijele BiB.

U izjavi za "Avaz" Softie je kazao da j e oceki vao izbor za preds j edni ka Sa bora, j er ga ie Tuzlansko muftiistvo, koje ga je i predloiilo, uvierilo da moze dobiri najsiru podrsku, Upravo ta slra podrska bila je njegov uviet da prihvati kandidaruru. Obecao je svoj i angazrnan sabornika u narednom cetverogodisnjern pericdu u slufbi Allaha, M. s., islama, muslimana i IZBiH. Svjes!an je iZa7..ova vremena koje ohlu" je Bosnjake.

nijeri prornjene nabolje, Smatram prloritetom da ustavna kornisija, koja ce biti brzo formirana, pristupi izrnienama i dopunama Ustava IZBiH, jer za 10 postoji potreba, Ustav [reba prilagoditi novim vremenirna. One sto nas ceka iesre izbor novog reisu-l-ulerne IZBiH u 2012. godini. Ocekuiern da IZ ocuva jedinsrvo i donese najbolju odluku - kazao nam je Softie.

Vazne pozicije

On eijeni da je Zajednic"a i u ranijcm sislemu bila mcta un u lar nekih dru s!venih

KomenriraiUci §peku· lacije da bi se medu kaiulida· tima za novog relsu-I-ulemu mogao nati i muftiia Zukorlic, Softie je rekao da to nije cuo. Ali je CuO da se spominje moguenost kandidam· re tuzlanskog muftije Huse· ina e[ Ka vazovica ..

- Razgova.tao sam s mufti· jom Kavazovieem. Njegove

OCellUjem lIandidaturu EneSa HariCI

ambicije nisu usmjerene u 10m praVClL Ali dugie period do I.Og izbora. Okolnosti ee Ileke kandidare iskljutili. IZBiH ima respektabilna imena. Primjerioe, prilikom proillih izbora medu kandidarima je bia i Enes Karle, intelektualae svjelS!:og gl.a.sa. Oeekujem pOnovo njegoVll kandidaturu - i.>takao je Softie.

• Sabor ce imali obavezu da nadzi re i us III jera va ra d organa IZBiH. Unutar Sabo" ra sjedi dovoljan broj 1:0- mpetenmih Ijud! koji ee u ove cenri godine moCi brinu" [i 0 Zajedl1i ci i, vjeru jem, do-

ka tegori; a ko je .zele zausta viIi njen ra.zvoj.

• Izbor reisu-I-ul,eme i os talib va.znih pozicija mOM izazvari turbulencije. Ali, na osnovu onog 810 sam danas vidio, vjerujem da ce IZ ri-

IS1rosene ideologue

N ako n kens ti tuiraj uee siednice i provedenog izbornog process Saber IZBiH odrzao je jucer reo dovnu sjednicu,

Reis Ceric u svom je obracanju, izrnedu ostalog, ukazao nastetnosti ili uedostatke koii imaiu negativan utjecaj na funkcioniranje 1Z.

Tu je naveo i neprovodenie resti tucije, manjak drillvne brige, provodenie bruralne rnedijske hajke, islamofobiju, nezadovoljavajuce moralno stanie u drustvu, nedostatak idej nosti i kreativnosri u boonja" ckom korpusu za riesavanje kljucnih drustvenih i nacionalnih pitanja, pristajanje na istrosene ideologij e te lendencijll sve veeesebienosri i zatvorenosti kod Bos· njaka, prenosi Mina.

jeilili svoje probleme i OSIa· tj imuna na z.lonamjeme udare - navodi Soflie ..

Na pitanje novinara, Softie ie poja,nio da ce se novim ustavom definirati i pozicija reisu-l-ulerne i ogra· ni~iti njegov mandaI, ali nije receno na koji period. Odbacio je mogufnosl da mandaI reisu+uleme bude dozivotan, jer je, ka.ko je reho, reis Cerie to vee [anije odbaeio .. Softie iSlo Lako rvr~ di da jos nije pocelo po.zicio!liranje za izbor Ilavoga fe' is u - I -uleme, ali je dod ao da pos to ji pet do ses t kan di dala .

Takoder, Sabor je jucer usvojio izvjeStaj reisu··I-uleme Cerica 0 flldu lZBiH za protekli period te planove za ovu godinu. F. VELE

teme

Dn~vni aVo1, nedjelja, 3. a~ riVtravanj 2011 .

ZDRAVSTVO U kakvom su stanju bh. bolnice

9

Na mezarju: Sjecanje na neduille

savremena oprema koja podrazumijeva telefone i intedone u sobama - kafe iedan od ljekara KCUS-a zeleCi osrati anoniman,

I u Opcoj bolnici "Prim. dr, Abdulah Nakas., imaju problema s uredajima za pozivanje sestara, Direktor eve us ran 0 ve Bak ir N a kas kaze da raspolazu starcrn signalnom tehnologijorn koja se lake had.

Nema novea

- Praksa je da nepokretni bolesnik ima mogucnost da pomocu ZVOIl,O pozove sestru, Pokrernim bales n icima nije neophodno, a vecina ih boravi u sobarna u kojirna ima joS pacijenata, Soli darnos! pacijenara je razviiena, tako da uviiek neko moze pozvati seSITU. Ima aedosrataka, ali se trudimo da ih prevazidemo.

Ako bismo kod signalizacije htjeli provesti evropske s I an darde, onda b is mo sve trebali miienjati iz temelia. To b i, opet, izi sk i valo veta novcana sredsrva, Popravljali staru sign alizaci i u se ne isplati - kde dr. Naka~.

PacijenLi u ovoj bolnici imaju mogucnosl upotrebe telefona do POl{)VU sestru. No, i telefon I se b rzo kvare i OSI eeuj u, hie dr. N akas,

- Ra:wmiiern osjecaje pacijenata. Nismo ni mi zadovo! i n i, ali n aslO i 000. da to rijeiimo. Za sis tern signalizaei j e lreb aj U p 0. ~etna ulaganja, a onda i novae za njihovo odrllavanje. NallaloSl, u bud:l:etu je llvijek manje nOVC3 od iskazanih pOlIeba - naglailava on. E. Ha.

BRCKO HlUb "nemo·' ored gaiBnjem

paeuen - U-ManJem mOgU dOlU r medieinSMa sas ra

Bolesnici moraju pornoc trafiti od drug.ih pacijenata

U vecini bh. bolnica ne rade uredaji pomocu koiih pacijenti mogu pozvati medicinsku sestru u bolesnicku sobu u slucaiu da im ie pozli- 10 iLi im, jednosravno, [reba dohva ti ti cas II vo de. Pad jenti su se primora.ni i dalje sluziti jedinorn mogucom rnetodom - vikanjem i don-

vanjern osoblja iii pcmoc trazi ti od drugih pacijenata.

Stara tehnologija

Nazalost, kao i u svim sferama naseg d ru ~ tva, tak 0 i u zdravstvu svaki nedostatak pray da se k rizom i rnanjkom ncvca.

- Tacno je da kod nas na

Hulenoulc.: To Ie &ramUla

Fahrudin Kale- snickoj sobi zvono,

novic, predsiednik Tako ie morale biti,

Ljekarske komore Nelogicno je da bo-

Kantona Sarajevo, lnicedobivaju milio-

smarrada ie sramotno ne KM, a da im

da uredaii ne rade, , uredaji ne rade, Osim

- Svoievremeno toga, to SUt jeftine

sam bio direktor Za- srvari koje se lake

veda za javno zdra- mogu nabaviti, Upr-

vstvo i sjecam se da Zadafak uprava ~ve b~lnica ~o m0':l-

srno redovno konrr- JU osiguran - kaze

olirali ima li u svakoj bole- K ulenovic,

poiedinim cdjelima i klinikama ne rade aparati za poziv medicinskim sestrarna, No, nase osoblje statue obi!azi bolesnike, i danju i nocu, tako se le~ ko mOle re6 da pacijenu zbog toga umiru,

S ada se rad i Ce ntralni blok KeUS-a, u koji Ce preseliti skoro sve klinike, U niernu ce biti postavliena

Biskupsko redenje u Mostaru

MOnSinlor TOmOUUMSiC prUiuolni Ordinarii u BiH

U mostarskoj kmedrali Marije Majke Cr- nsinjora Tome Vuksica, prvog vojnog ordi-

kve jueef je dbavljeno biskupsko redeaie mo- nariia u BiH. Na svecaIlosti u rnostarskoj ka-

<l" tooral i pri SllS rv()vala sutfi apOSlOlska millei~ ia, dvadesetak bishpa s kardinalorn Vinkorn ~ Puljicem na ~elu te skoro 250 svecenika iz {i BiH, Hrvatske, Srbije, erne Gore, Ma.kedo~ niie i A uSlrije kao i predslavnici Srpske pro

avosl a vnecrkve Ie Islamske zajednice u B lH.

Takoder, biskupsko redenje okupilo je oko 150 pripadnika Oru.Zan.ih snaga BiH, zatim predSta vnike vlasti i diplomate u nawj zernlj i.

N adbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pu· Iji'; kazao je dB je biskupsko redenje snafu.a pO. ruka za sve srrukrure vlasti da se, napOkon, prih va te uredivan.j a moralnih lJa.cela i duhovnili doba(a za covjeka.

- Izl aska iz krize nema bez moral n e i d uhovne utemeljenosli drusrva . ka.zao je, i~medu o.Slalog, ka.rdinal Puliic. A. nu.

Uprkos brojnim obecanjima nad]ewih u Bfckom, egzislencij a ronilacko-spasilaCkog kluba "Nemo" pod velikim je znakom piranja, potvrdili su odgovorni u klubu.

- Ne mollemo finansijski opslmi. Svi obecavaju, .ali niSta konhemo ne rade. Nama je tf·en u mo pm:rebno oko 15.000 KM kako bismo plalili dugovanja koja imamo.. Ako co ne osigllramo, uz svu naSu volj u i iel i u da ovai kJub opSiane, neeemo mac; nasraviti S radom - kazao je Nedeljko MiCit Tulija.

Dodao je da tro!ikove v i~e n e m ogu finans irni iz svag diepa, jer treba plalili i dugove za nabavljenu opremu koja im je neophodna u radu. E. R.

Dan civilnih zrtava zlocina u Bijeljini

PrOuCeni 'Ieuhid i FaUha

MedZlis IZ Bijeljina juter [e obiljezio 2. april, Dan civilnih zrrava zlccina u Bijeliini, Toga dana 1992. godine u bijeljinskoj rnrtvacnici bilo je 80 tijela nevino ubijenih ko j a su mezarj a po kopana bel vjerskog obreda, a tijela drugih stradalih bacana su i u riieku Drinu, da bi godinama kasni]e p~ona· la~ena na grobljima u Sapcu i Sremskoj Murovic].

Mnogi od nestalih ni do danas nisu prouadeni, a zvanicni spisak koji je aprila 1992. godine obiavila opcinska v las! na vo di imena 46 ubijenih, uglavnom zena i starii ih Ii u di. Za zlocine ni-

kad niko nije odgovarao, a aktuelna opcinska v last povodorn aprilskih dogadaja obiljezava Dan cdbrane grada,

Islamska za j edn i ell u Bijelji ni svake gcdine obiliezava 2.. apri I u znak sjecan i a na ned u zn e zrtve. Tevhid civilnirn ~r!vama zlocina proucen je u Atik diamiji, a nakon podne-namaza viernici predvodeni imamom Mirsadom ef. Okanovicem i glavnim irnarnom Sam irorn ef. Cam ice rn proucili su dovu i Fatihu -na Sehidskom rnezarju LipicSelimovici, gdie su pokopani posmrtni ostaci trideset zrtava zlocina. E. M.

U HadZi6ima ukopano sest zrtava zlodna

E)UbOUle: ZloCIDI se De Sml)UZabOraulll

Vise hili a da gradana j ucer se u Binjezevu ked Hadzica oprosti- 10 0 d ~esto rice &virepo ubijenih i>tlg!lldana koji ru u novemb,u pro~le godine ekshumirll1li na f) II rd evaci ko d Igmana. Rije<: je o braCi AbmOOll, ~~I!l.."~~~-:-,"'_'_',:-,_~~"';;"....!!!!!I Kemalu ; Jllsufu Binjeieva: S ju{;erIJsnje diMale

Poljo, Hajrudinu Nizicu,]u- ni su sarno zbog imena i viesi Alemifu; Fuadu KunariCUt, roispovijesti. Ti is!i Itoji su koji su ubijeni u logorulako- ubijali danas se mimo ileraju,

;!Vane zgrade TO, a zaI;m 7.a· izmisljaju zlocrne kako bi se

kopani podno Igrnan a. izi oo_n3cili zrl"va.i agreWr - re-

- Zlocrne nikada. ne smije· kao je Hamdo Ejubovic, naM·

mo zaboraviti. Svi oni ubije· nik opCine HlldZiCi. R_Ea..

Spec

• Pod pokrov;reljs!vom njem.ack·e f()udacije "Fridrib Ebert- .stiftung" krajem protekle sedmiee odrZana je konfereucija. sindikalnih ceillraia nil. kojoj su srndikati s podrutja bivSe Jugoslavije osnovali Regionalno sindihlno vijeee, javila je Onasa.

Tokom posjete Becu

Reis Cericsastao ses Diu)aMom

U sklopu posjele Becu, gdje ie odnao predavanje n3 Beckom univerziletu i imao susrete s bosnjaCkorn zajednieom re u Mi.nismrSIVU vanjskih i unutrasnjih poslova Allstrije, reisu']-lilerna dT. Mus tafa Geri t p ri vallO s e u ce tv rlak sas laO i s generalom Jov3no.rn Divjakom.

Reisu-I-ulema Cerit poz· elio i e general u D i vi aku do· bro zdra v I je i SIO skorij e oslobadanje od neosnovane

Divjak S reisu-/·ulemam oplullbe, Genera] Divjak za· hvalio je reisu-J-ulemi nll Ii" jepim zeljama, prenosi Mina.

Nikola Trogrlic

Klubpoznatih

MOi mOI'oie rad, red i diSCiPlina

POLITlCARE NAULICE" Sve se cesce cuj", da cemo svi aa ulice zbog nezadovoIjstva stalljem u Bosni i Hereegovini. Ja mislim da nama nije mjesto na ulici,. vee da. !arno m~ba istjerati poliricare, oduzeti im mandate i luksuz i priustiti im da zive u uvjetima u kojimai mi iivimo. Treba ih, uz to, Vfa ti ti imovinskom smnju iz kojeg su krenuli

1992_ go dine. Sarajka_ SMANJEWE SmOMASTVA " UEv[opi., osim BiH, sarno Danska ima jednu stopu PDV·a, tako da nije tacna tVTdnja Mire Dzakule da je

Trogr/it: Pamalo l;ubomQraTl

vnom da,

Jeste Ii sujevjerni: Nisam, Imate Ii kuenog ljubimca:

Ne.

Koji je Vas zivotni moto:

Rad, red i disc ip I ina.

Vas najbolji prijatel] [e:

Go ran B rasn ii.

Pratite li polititku situaci[u: Slabc,

Da imate 15 minuta vlasti, sta biste prvo uradili: To je malo vremena za nesto biLDO.

Biste Ii ucestvovali u souu rea Inos ti: N e.

Dnaunlauaz 081"142-015

to globalni trend. I samo bi preskupa admi.nlstracija bila na gubitku od 180 miliona KM ako se uvede stopa od pet posto na lijekove, hranu ... , a obican narod bi bio manje siromasan, ustedio bi vi~e od 100 KM mjesecoo! BEZOBRA· ZLUK"BH TELECOMA" - Neviden bezobrazluk ~BH Teleeomll~! Nakon SED su ukinuEi I'lIrifu slabog sao bra6aj a utfpati su se u "TV Bingo Sbow~ i umie·

s to da s vaki peri igrac dobiv.a 100 marak=!, dobiva mobitel i start p akel. S famota. BESMISLENI Sl'ISKOVI· Meni oi}e jasno

na osnovu cega sa prav!!i ove spiskove za rarne zlocine. Ko je god bio u vojsci on je fatHi zioc! nac, pa tako i moj Ot3C koji je bio 36 mieseci u logoru. Mislim da

to nema smisla. OTPUSTENI I VOJNICI • Po· I ruClO bili otpu§lenim YO· jnicima Oruzanib snaga BiH da se soalaze kako znaju

i umiju, da se prihvate kakvog

posla, jer svi I

mi,oqlllstenl vojnid, u godinama p osHi e rata oa. neki smo I !laCio prevareni i prepusteni sami sebi. Uzet cemo.!<:ao pri· mjer oaileg 1;!ivseg kolegu Sefika LaliCiea,

a takvib je oa hiljade ..

10

Dne~ni avaz. nedjelja, t erne 3_ ap~lIbllVanj 2011.

Spisak Dokumentacionog centra RS (11)

raga Ui iC~ ne a Deis e s D -U a liJU!

"Avaz" objavljuje

Imaju Tuzlteljstvo BtH i Sud da rade te stvari • Na spisku ima lhrdl ko] u to vrijeme nisu bill u BiH

Objavljivanje spiska Dokumentacionog centra RS za istrazivanje ratnih zlocina u BiR 1992-1995. godine, koji je podigao veliku prasinu u BiH, simbolicno zavrsavamo porukorn ramog hero] a i dab i tnika Sestoaprils ke n agrade D ragan a V ikica, komand anta Specii alne policijske jedinice Fedemine uprave policiie,

• Neka pociste svoi alar i svoju avliju, Mislim da je u niih avlija podobro peksinava, Irnaju Tuziteljstvo BiH i Sud da rade te stvari, Ima liudi koii nisu ni bili u to vrijeme LI BiH. Pokusavaju napraviti bela] kako bi se srvorila klima nesigurnosti, a na Laj nacin ljudi bi se zarvorili u svoje atare - kaze Vikit.

Murat Sabanovic

Zbog velikog interesiranja javnosti nasravljamo ob j av Ii i vati spisak D ok urnemac; on og cen Ira RS nazvan .Jzvodi iz kri vicn ih pri java opUlzenih za raUJe zloi.'ine u BiH 1992-1995.", na kojem je oko 3.500 Ijudi, mahom pripadnih ARBiH i HVO-a.

Danas objavlj ujemo pre~imena koja pocjni u s lovima S, T, U, V, Z i Z.

N. spi,ku 'u: Sabonovie (Rifal) Adil, S.banovie (Saban) AvdiLa, Sab"novie (Saban) Mur." S.banov i c Braco, Saba nov i': Samir, Sib.Mvie Scad, S3bie (Alija) Mi=d, Sabi~ (Fahrii.) H'irudin,Sabit (Ibrahim) AIm ir, Sabil (Vebbii~) Velid, Sa.bit (Vel.iI') Vel" S.b]t F.hrudJn, S.b,,~ Hllsei.n, S. bie ,S em.o, ~.b ic· Ziio, S.boviC(Ahmel) Ami" Saf.ioov;o (Emin) Muio, So.eirovie (ldri.) $,lih, Sa(';rovic (ld,iz) S.lik, Saeirovi': (Zahid) M u i(},SoClmvic Muhamcd, Sadi~ A?:im, Sahie (Mural) HUrem, Sahic Hid.iel, Sahinp.,ic Abd" Ian, S.nm.n (Sul'i",',,) Nih_d, S.hm.noviO (Had,,,) Nii"'-

So.h manov ie (Has i b.) S .fel, Sah ma.n (}vie (H i mzo) H usei n, Sabnlan<>vit (Saban) Halim, Saki" (MLlrar) Ki •• del, Saldit (Rai!) Om~t, Samic Safet, Santa Nij3l., $antic Ivica, Sant.~c Josip~ SaraL::

M II jo~ ,S arg.8l1ovj C $en.a"d) Sari c (Smajo) F.r~k, Sarie H.mzo, Sarie Ha,is, Sarie J ",min, Sarie Medari " SariC Sali.h, Sarie Zai m,

Lieni profil golmana FK Sloga Doboj

Ime i prezime: Nikola Trogrfic, Datum i mjesto rodenja: ~. avgust 1982_ godine, Zepce. Gdje zivite - s roditeljima, podstanar iii irnate viastiti dcrn: S roditeljima u porodicnoj kuci, B raeno 5 tan j e: Z au lee. Bitni datumi u Vasern zivotu: Bilo ih ie vise. Koji automobil vozite: "pellgeol 206". Kako se odmarate: Uz dobru knjigu, Omiljeni muzicar: Mladen Bud al ec iz "Prlja vog kazalista", VoUce Ii kuha ti: S la boo Naidraza knjiga: "Sedam hili ada dana u Sib iru ~ . Omiljeni pisac: Dostojevski, Umjetnik kojeg cijenite:

Luiz Nazario de Lima Ronaldo, Za koji klub navijate: Dinarno i [uventus, Koga biste poveli na pusti otok: Svoiu djevojku, Jeste Ii Ijubomorni: MaJo. Sta naipriie primiecujete kod osoba suprotnog spola: Seas, pa dal]e do svakog detalia. Biste Ii ikada oprostili nevieru: Ne. Bavite li se sportom: Da .. Omiljena luana i pice:

Tiestenina i veda. Ko brine 0 Vasem i!nidfu:

Sam. Volite Ii iei u soping; Ugla-

5.,i,; Hamdc, $di" (o.monj Mu· h. mod, Sot.,bogori'; (Mehmed) M u h. med, Soti berovi e N usret, SeCie (AtjO Senahid, SeCic (H im.0) Izet, Sed'; (Himzo) Selke, Seck (lsmer) Fikret, Socie Enver, Sehit (Ros;m) Nihad, 'leho"i" Mirha, $ehov;c Muhamed, $e h ovic taj ko, Seic Seed, Se.m j C: (Ho.lill S.fkiia, ~em[ic NormiD, Sep;'; Kame.

Serifovjt (N ai I] Enes, Seselj Zeljko, Set" Jusuf, Sib.lie Sam;r, Siljak Ziiad, Siliakovic Ami., $iljkovic (Avdo) Adm;r, $ilikovic (Avdo) Amir, Silikovio (Avdo) }logo, S il jkovif (Sulika.n) Ib ra, Si likovi'; (Sulik.D) S.di k, Silikovi'; Ibro, Simi'; (BJa,o) Mar ko, Sim it (I van) Darko, Simic (lvical.D~2en, Simit (Ivol.~ti~· pan, Sun 1" (1.0) Zacko, Sl m]" (P","r) J020, Simi~ M.m, Simi'; Nikolic Marko, Simun Sarnt Sindrie F.dil, .Si!ak Firad, Smt (Is-

nedzad Ugllan

N a sp isku su i, U dovtic (M e h m cd) E,ad, U doveic (Moho) Ho.!id, Ugljoo N"diad, Ugljar (Drago) Slobodan, U glj""i.:' (Ame) I vica, Ubota Edo, Uki" (Marijan) Niko, Ukit Huso, Ulim'.D U.s".r} Dzemal, Uran TQmic.a, Uric (Edhem) Ekrem, Uric (Fa.oJ S ,ii"p", USIa.mui io Nerun, U"ic (En.,.) Akif, Uni'; Akif, Uotil' Haso, U",n,lif (H;","o) Muh.· wed.} U zunO\ric N erm.in __ .

na Spisllu i FraDjo Tollman 1

No .pi.k u su i Ti h if eM uio) AlllDO, Tihi'; Ahmel, Tihit Sam", Tirie (Haso) Amif-, Tiro M'U.ral. Tiro Saban, Todolac Simo, Tejaga Ziio, T(}I;.i~ (Vlado) Golub.", Toki~ Garan, Tokovio (Tllfik) Nodiad, Tolic llija,ToIiI' Ivan, Tolle Jo.ip, Tom~' (Ivo) 51.obodaD, Tomie (Luka) Mis, Tomit (Lub) Milo, Tomie Bela, T(}rnie Pomr, Tomie Sin&.

To movie I va.n, T opolovi.o (Beni.min) Amie, Toj:,,'ovi~

D:1=o, Topalovi<' Emir, Topol<>vic MalaD, Top.lovi<' Ne""in, Topic D:ieVlld, Topic Jadnmko, Topic .loran, Top<iloVllc (Mii. l) Simo, Topovan Hasan, Torlak Nijaz, To~ie (Cedomir) Milos, Tevilo Ambf(]ziie, 1Ubog Muh'JDed, Tucokovi< (Adorn) Aim., TUC>lkov;e Ell,d, Tuce Nikol., Tudm'D FranjoJ Tufu (Alii.) Refik, Tu.oardi!ic Ha.zim~ Tupura Malan) TuraHfa (Micka) JMip.

(H.lil) Fadil, Turkovic (Mohmut) Murat, Turkovic (Mehmed) Omer, Turkovic Enes, Turkovic Munib, Turkusit (Smail) En es , Turnadzie (Ibrahim) Dzernil, Tum.d:!ie (Mustafa) Orner, Tursic (Huso) Muh.",m, Tursumovlc (S.lko) Zulfo, TUrsUMVic (1iu. sein) Nuriia, Tursunovic (Nuriia) Ziiad, Turudic Omer, Turusovic Zulko, Tutkur (Salih) Edin,

Vanzhov Zhejiang

Na spisku sui: Valenta Anro, Vanzhov Zheiiang, Veger (Hi i.) J020, Veger (Ilija) Zlatkc, Vego Mile, Veizovie Kahre, Veizovi e Zijad, Veizovie (Sulio) Sufejman, V.I<1Qvac H"""", Velit (Adam) Izer, Velie (Adem) Ejub, Velie (Adem) Ismet Y"I;c (BOCa) Muharned, Velie (Cam il) Azim, Ve~ lic(Sorjja) Himzo, Velif Almedin, Vclio Cali m, V die Senad, V en, iI. [ulilan, Vesel]i (Rahman) Elleta, Vic (Perc) Marko, vidakovic Vele, Vidic Mladcn, Vidovic Zel ike, V ik ie Dragan, Vi kror Petar, Vii. (Dragun) Marko, Vila (Marko) Baris, ViI. (Marko) Mi· lenko, Vila (Marko) Mirko,

Vila (Ma,k(}) Miio, Vii. (Mii(}) Igor, Vila (Nedjel j ko) Zcran, V ila Marko, Vila MaIko, Vila Mjle, nkc, Vi.l. Zoran, Vilie (Remiz) Me,hmed, Vilic Mustafa, Vince ...

met) D •• ".d SiSi" (Ismer) M"hmed.lij., §'i!ic (lu'QJ Ismer Sisit: Adem, Siiic Nermin, SiSi,; Sir,_d, Skili_n (Dulaga) Nihad, ~kolic Ami" Skoiic Briso.

Skolic Durda, Skori" (Anle) Marc, Skorie (Ivica) Miro Sko.i" Dur da, Sk(},i¢ Mirko, Sljivic

DDluzen i Mehmed Z,iliC

No. spisku su: Zepean (Ill",) Refik, Ziga (N urko) Islam, Ziga Began, ZigJI Damir, Ziga Sabahudin, .Ziti" Edo, Zilic: Mehm.ed, :2: iva So bohudin, Z ivk, .. ic (Ilii.) Mrlto, tivko"..ic Anw, Zivkovic

A,im, Slii vo F erid, So keev iC (II·

ij.) Marko_, Soljie Vladin~!r, Soha"e Jos,P, Spago (Harndlla) Enid, Spago Nodzacl, Spiodi" eMUS.D) Elief, Slec{jo,ip) Go.an, Srefanek V ink", .Slraleger (Zla!k(}) Zo,"", S me (J 020) An 10, Sui c Marko, Sukorl)v;c (Ramiz) Ad""" SuljakovLc (Avdo) Am,jr, SllnLcJu~ re, SuuiC Luk., Sunj O,man, SUDj Sohzad., Sunjic Ame,Su! •. k (Ame) Goiko, Susk(} Eni .• ,S\(sko Ibrahim, Su la Zerin, SUI.'(} (Buro) Pero, Su "alie (Smajil) Fed.biia, ~vr"k. (Adem} Besim, S"rak. (Alij.) Alija, S"",ka (K.,-

10) Adil, ~vm~it Emi!!_

Tabakov;'; (Abdu.lab) S.lim, Tabakovic (Mus,"f.) Mubekir, TabakOlo'ic S::u-ij::J) Tabakovic Se ... nabid, Tab.kovie Sukriia, Ta.die Senad, Tah irov it (S pabo} lrfun, TOhto (Salko) Halil, Talovi" (Mustafa) Mirsad, TaloviC (Rahman) Rami.z, Ta.lovi" (Salim) Sami" Tandir (Avdo) N"d,ao, T3- Ddir (fmin) Re"id, T'nji" (Mevludin) Sevalii., TaDji" (Nadil) Smaio, Ta"iie (Suleiman) Muh~u!,!ed~ Tllrl::.'k Nija~~ T::lU3f Hasib, Talarevic CMevludin) As· mir, To '""'v it (Safe,) Ann in, Tatar""i" (s.r.t) Muhamed, Tdjigovic Sobin., Tern,,"ic Ivan, TendZo Omer, Tepie Mujo, Ter-ovie (Rami'} SObabodin, Ten,"ic S.m", Tel"li'; (Vinko) Albina., Terzo (Meho) Meho, Te!rubic Anle, TiguroJd •.

Turalii. (Slavo) lora,. Turalij 0 I vo, TurnJl (Mob m u r) Diev.d, Turt.lo Meho, Turcinovie (Muhamed) Muhamed, Turkanoyie Uusui) Adem, Tur-ko"ie

Il iia, Ziv kov.ic I vo,Zi voj .viC M uris, Zn idari" Marii.n, Zulj (An Ie) Bolio, Z 11lj (pane) Bo~o, :luli (Frane! Ivi~' Zuli Brank.o, Lull Pero, Zu",c (Hu,o) Senf, Zuiie (Z.bid) Idri<. Zu",.c (;alib.

nlic IV-OJ VinCeltC ntjs, Vince[ic Ma reI V in celie Mirko, Vi netti 6 Per-o, VlaiSic Damian, Vr::Jb::.c (A,im) Zijad, Vrabac (Mujo) Mu· h .med, V", bac (Rcdzo) ISln 01, V",b." (RiI<I) 'Dulboga, Vmbao (Sah!>"",) Ri<VQ, Vr:mio Sul.jrn'D, Vrbonj.c (Munib) Indira,. Vrb.t (Sirno) Zeliko, VrbaJ Luka, Vrdll" Ij.k (Petar) Ivica, Vrdoli.k Pero, Vrgac (Ivan) Mimsl.v, Vuk Goran, Vunic (Ahme<l Muharem.

Zai movi C: Ah III ed~ Zai movif Sefik,. Z.imovic Seri, ZajiC (ldriz) F.brudin, Zari': Zivana, Zebie Pinko, Zee (Muh.rem) l)"".d, Z'Cevie (Ilii.) Milenko,. Zeeevit Niko, Mevie Tadi': (Miiko) M.rin! Zche,r (Muhare.rn) Ramo, Zc'" imovie "mo, Zeinil.gie (Avdo) AmI,> Zej nilovic Rcdzep, Zek.n (Mebm"d} Sokib, Z.I."i.k. Ivan, Zeknika M I.d en, Zelon i k. Pew, Zgon ie M u io, Zgo nie M uradif , Zi.1 io (MUSIara) Eke.m, Ziaic (Mehmed) Mub","'m_

Zi.io (Salih) Hidaie1, Zi"i() Muio, Ziaio Sabahudin, Ziakic Rt7.mao~ Zlatic Me:ho~ Zl alic M u· stafa, Zio i a Mus lam, Zlojo Mui 0, 201m (pern) Zooru"" 2010"' (Sulio) Mehmed, Zorn it En'l,ler~ Zovko Zvonko, Zrimie oakov) Ma[O, Zrno (Ame) Mario, Zrno (Frane) Jure, Zrno (Mi.lo) I"ioo, Zmo (Ned.liko) jo,ip, Zrno (Nediliko) Bori, I.v, Zrno J YO, Z ukanovie (!Wid) Hasan, Zuk.Mvie (Sulci· rn::J.n) Sues, Zuk;anovic Ka.sjm~ Zukk(MullOfem) M"" .. fll, Zukic (Salih) Sadik, Zuki6 Huso, Zukit M Llhamed, Znki c M ul i ia~ Z Ll kit::

Osman, Zukic S.bi" Zul.ie Salib, Zvonko Mladen. F: K

sarajevski kanton

Dnevni avaz. nedjelja. 3 april/travanj 2011.

11

NEBRIGA

Koliko se izdvaja za zalednicke komunalne poslove "

za "Rad" i

SUBlaniB nouea

U budzet; sve manja sredstava za zaiednlcke komunalne poslove • .Bad" nema novih cisterni, karpi za otpad .... "Park" ovegodine dobio upola manje novca

Radniei preduzeca "Rad" ovih dana ciste kamenu frakciju s ulica, nakon cega ce poceti sa pranjern, kaze Se-

"Parkovc;" na lerenu

lim Babic, direktor preduzeta "Rad". Ipak, gradani su vee duze nezadovolini cistocom grada i pitaiu se zasto je to tako,

- Radimo onoliko koliko mozemo! Iz go dine u godinu sredsrva u budzetu za zajednicke komunalne poslove sve su mania, To su pare kojima Kanton direktno placa pranje i ciscenje, a ne gradani, Prerna svjetskirn statistikama, cistoca neke sredine u najvecoj mieri zavisi od odnosa i ponasanja gradana, a u manjoj od firme koja eist;. Ako sarno [edan nesto radi, a ostali pr ljaj u, on ce se polomiti, a rezultata nece biri - govori Babic.

Pokusavaju sami

Zbog toga je, prema njegoyim riiecima, i po obimu i po efikasnosti, vrlo tesko odrzati nivo cisioce grada iz proteklih godina,

- Vee godinarna se ne izdvaja novae kako bi se na-

neooraudane oriluibe

- Zimi imamo 1'esto neopravdane pri luibe gradana da ne cistiroo ulice. POSIOji kategorizacija ulica, iedne su u nadleznosri Direkcije za ceste, a druge opcina, ko-

Pocela [e zamjena plinskih instalacija duz starogradske uliee Saraci, Kako saznaiemo iz Opcine Stari Grad, nakcn ovih radova, pla-

ie odreduiu sta im ie prioritet, Problerne srno imali i s ulicama koje ciste druge firrne pa kada to ne urade, ne mozemo smece odvuci - dodaie Babic.

nirana je i zamjena vodovodnih, elekrro i telefonskih instalacija ..

Prema proiektu, bit ce napravljeni i odvodi za kisu,

bavila nova oprerna, kao sto su cisrerne za pranje, mehanicke Cis tilice, korpice za simi orpad ...

Nedostatak novea

Pokusavamo nesto sami, ali to je vrlo tesko.cdrzavarno ono sto imarno i pokusavamo nabaviri novo, ali [Q je zanemarljivo u odnosu

na ono koliko bi trebalo ulagati - pojasnjava Babic.

N ista bolje nije ni u preduzecu "Park", koje se, 1"koder, brine 0 izgledu grada, gdie kazu da irnaiu 70 posto zaposlenika 1I odnosu na potrebe na rerenu. Zbog nedostatka novca, ne mogu ih zaposliri vise.

- Od Kantona Sarajevo

dobit eemo za ovu godinu 50 posro rnanje novca nego 510 j e dovoli no za 0 drzav an j e. Zato riecemo riabavliati i obnavliati opremu, Sto ce utiecati i na nas Tad. SIO se rice odnosa gradana, ugla"nom smo zadovoljni mada postoie i neodgovorni pojedine; - dodaju iz preduzeca "Park". A .. JAMAKOVIC

Radovi u ulici Saraci poceli su 20. marta i trajat ce 75 dana. Izvodac je firma "MibraJNeimari".

A.No.

konacno mirna sjednica Opelnskoq viieca Ilijas

BUdlel usuolen sa sarno )ednim glaSOm proliu

Ako ie suditi prerna atmosferi na posljednjo] siednici Opcinskog vijeca Ilijas, sukobi suprotstavljenih blokova unutar Vijeca su proslo-

B.016.000 iznos

KM budzeta

51. Budzet za 201L godinu usvojen je sa same [ednim glasom prouv, a Izvjestai 0 izvrseniu budzeta za 2010. jednoglasno,

Mirno ocekivanja, iednoglasno su usvoieni i Izviesta] Kulrurno-sportskog centra i Radija Ilijas 0 poslovani u

u proslo] i Plan rada za ovu godinu, a vecinorn i Prijedlog odluke 0 utvrdivanju interesa za organiziranje i odrfavanje manifestacije "llijaski dani", 0 kojoi ie jos od prosle godine medu vijecnicima bilo mnogo polemike. S. Sp.

saniran PDlDOrnl Zld

... Zavrsena je sanacija ~tarog po tpornog zida n a S irokaci, N a zah ti ev gradana MZ Sirokaea, starogradska opcina popravila je kameni zid koji se obrusavao. Radnici firme "Neimar" uradili su fugovanje i postavili novo kamenje gdje nedostaje, Sanacija je kostala 526 KM, kazu iz Opcine Stari Grad. A. No.

IZmJene u prueuozu

... Zbog odrzavanja medunarodne atletske utrke "ViviCita" danas od 10 do 12 sat; doc; ce do obusrava u gradskom saobracaiu, kazu iz GRAS-a. Tako ee tramvaji u to vrijeme voziti od Ilidze do Zeljeznicke stanice, Autobusi koji krecu ispred Dorna Oruzanih snags BiH kreEat ce s Drveuijea oni koji polaze od Parka iz ulice Sutjeska. Aurobuska lini j a Vi iecnica - Dobrinia saobracat ce preko mosta Skenderija do Trga Austrije. A. J.

R~konS'fukGija C~ bili laV(Suna do 23.aprila

Obnova zgrade Optine u Uvnu Radoui u zaursnollazi

Na posljednjo] sjednici Opcinskog vijeca Livno nacelnik opcin e L uka Celan rekao ie da ce se vee naredna siednica 0 V, urn jesto kao do sada u sal; hotela "Park", odrzati u novo! opcinskoj sali, koja IX biti II funkciji po okoncanju radova na rekcnstrukci]i ciiele zgrade, asto se ocekuje do 23. aprila Radovi na obnovi dotrajale zgrade, izgradene jos u vrijeme Austro-Ugarske, poceli su 2008. godine, a ukupno ce biri ulofeno vise cd dva milicna KM, od cega je veciria sredsrava iz opcinskog budzera, te 200.000 KM sredsrva Vlade FBiH doznacenih u prvoj godini obnove,

"Do sada je izmijenjen kornpletan krov, izgradena moderna salrer-sala u okviru GAP proiekra, koja je vee u Iunkciji vise od godinu dana, a trenutno su radovi na fasadi i zavrsni u unutrasnjosti zgrade koja ce uz dosadasnja tri sprata imati na raspolaganju i porkrovlje, te novu salu za

sas tanke • rekao j e Cela n, A. Ka:

Sta mi se {ne)svil:Ja u Jablanici

spora gradnJa sDortsRe doorane

" Najvise rni smeta spora izgradnja sportske dvorane u nasem grad u koi a Ira j e vee cetiri do pel godina. Mislim da bi to sa sadasnjim budzetom trebalo ici mnogo brze, Slabo je uredena prornemica M·16 kroz 1 ablanicu, a preduzeeeza puteve Mostar trebalo bi povesri vise racuua o tome.

Svida !IIi se sto ce u skori]e Zijad Tahira~ic,

vrijerne jablanica dobiri spo-

menik za civilne zrtve rata i trener RK "Tur/JiTla"

da ce se na raj nac in 0 da Ii poeast poginu lim a • kazao je Zijad Tahirovic, trerier RK"Turblna". El. B.

Emo-festival u Derventi

12

Onevni avaz, nedjelja, 3. april/travanj 2011.

HOBIJI

Orner Salle prepariraniern se bavi dvije i po decenije

L i alces'e a zidu iele laza a

Prizeljkuje da ga unuk Jusuf naslijedi. Najvise posla ima na dlakavim trofejima

Dviie i po decenije Orner Salic, Iovac iz Sjenine kod Doboja bavi se prepariranjern ZiYOlinja i u svojoj kolekciji irna zanimljive rrofeje. Prva zivotinja kciu ie prepari no bio [e pi [etao dzi] udzan, a j as tre b, Ii sica, zec, k un a, fazan samo su n e" ke od ~ivo(inja koje ie radio do sada,

N aj vise posla, kaze S alic, ima na dlakavirn rrofejirna poput srudaca, divlje svinje iii vuka, a oajceSce po :klji lovaca prepar;ra fazane. Da

'Odrzauame I ciscerue

Vijek trajanja trofeja zavisi od lovca koii ga eU va, oddavanje je Yeo" rna vazno, Osnovno pravito je da trofe] ne smiie biti izlozen suncevim zracima,

-Ne smile biti izlozen n i prasini jer se po jav i moline, koii sijece dlaku, perje, IOaW se mora eisti ti bar [ednom sedmicno, Malo iestivog ulja na cuke, prede se preko rrofeja i odlazi sva prasinaa rrofe] os rai e cist • kaZ:e Orner.

Salif; sa 8vojim radovima: Za faz/tlla Iteba najmanje pel sali

b i fazan i mao sto pri ro dn i j i izgled, potrebno je nairnanie pet sati.

" Tijelo se pravi od slarne, siiena, vale kola ide za jorgane, rnedicinska vata je prernekana. Navlaci se perje, postavlja se kostur od zice, kicma,

vra t, krila sve [0 mora da stoji kako Bog zapovijeda i kako priroda kaze • kazuie Salic,

N a iznenadenje svoji sumniicavih prijatelja ribara, on ie u ribarnici kupio sarana;a zatirn ovu ribu preparirao u svojoj radionic].

Za njega [e svaki trofei dragocijen, a prizeljkuje da ce njegov unuk [usuf, koii voli zivolinje i redovno hrani fazane koje Orner uzgaja, od njega uciti prepariranje i nasl ijediri ovaj zanimljiv hobi. S. Ca.

Opsta bolnica Bosanska Gradiska

Druzenie HUD-oOa iz cUele BiH

Zabiljezeno u Zvorniku

ParRing sarno za direRlora

Osim ste su privatizovali pred uzeea, poj edini v lasn i· ci il i direk tori prisvo j iii s u cak i par king mi es ta ispred firmi. Tako je ispred poslo· vne zgrade jednog zvor· nickog p reduzece jasno oznaceno da j e parking sarno za direktora. S obzirom na to da "rezervacija" ob uh va13 dva mjesta, iii u preduzeeu imaju dva direktora, iii o!!

ima dva automobila.

[edno mjesto rezervisano je za vaznog poslovnog parmera, a preostala dva, kako pi,e na rabli, za gosre, dok se zapasleni i ostaLi mogu par· kirati u ne02nace!!Om prosmru iii negdje pored pura. Uglavoom, mora da se zna gdje ie kame mjeslO i ko uziva koie privilegije pa i pro ilikom parkiranja. M. M.

OluorenB noua POliMliniMB

Udru~enje gra<iana "Bios plus" iz Derventc, u okviru pro ojekta "Kultura za bolje sutra", organizira seriju veee.ri posvecenib etno muzici i narodnom Slvaraja~tvu. U pro" jektu ucestvuju broil'li KUD·ovi i folklorne grupe svih naroda koji zive u BiH.

·Najveca Z.ivolna poruka je da se \judi prihvaraju i dru2e, da iz njihovih iskustava i mladi vide da je ovo pUI do ost"arenja pravih rezuitala u iiivotu • kazao je Drago Tn· die, koordinaror projekra "KuJtura za bolje sLltra".

·Svi prolazimo kroz isee probleme i vjerujem da [rebamo mjade generacije uputiti na ono oa sto su !las upu6vali nasi starij; • istiCe Safer Smaii':: jz KUD·a ,,Mehmcd Ibra· himovie" Srebrenik.

Nako!! SCSI kvalifikadjskih veceri, bit ce organizirana fi·

nalna vecer na kojaj ce nasrupiIi najbolji. M. C. Table poslavlleTle na parkingu ispred lirme

Svecanim presijecanjem vepee predsjednik RS Milo· cad Dodik i direktor Opste bolnice u BOS3!!skoj Gradi~ci dr. Vlado M.arjanovic ozvaniCiIi su pocetak rada novoiz.gra c1en og ob jekta sna" mijenjcnog za rad specijali· sliCkihambulami, lransfuzi· ju krvi, usluge bemodijaJize i druge sadrzaie. Rijec je 0 objektu vriiednom 10,5 mi· lion." KM za koje ie Vlada

RS obezbijedila cetvninu sredslava.

Svecan osti s u pris ustvo· vaH i prem ijer R S Aleksa· !!dal" Dzombic, minisui Ranko Skrbic i Smnislav Cado i brojni gosti iz Bosanske Gradi~ke j susjednih apst;na. Otvorenju objekta u krugu bol n i cc p rethodi 10 j e 0 tvar~ anje Cel1.tra za video·nadzor u okviru ~grade administra· tivne uprave.. B. G.

tuzlanski kanton

Dn evni avaz, nedjelja, 3 aprilltravanj 2011

13

MANIFESTAC,IJE U Zivinieama odrzan izbor sportiste opcine

-IUle m-rZi Allie

ini nUhanouie

-

I

Najbolje sportske ekipe su Rukometni klub Konjuh i zenski RK Zivinice

U organizaciji Spcrtskog saveza Zivinice upriliceno je proglasenje najboliih sporiskih kolektiva, radnika i sportista za 20 I O. godinu te podiieljene plakete, pehari i novcane nagrade, Spornstima godine priznanje i pehar dodijelio je profesor Harndija Murnie, a za naiboljeg U 2010. god ini proglasen j e Mirza

Al j ie, I:lall Bo kserskog kl u ba Zivinioe. Edina Nuhanovic je najbolja sportistkinja, clanica Karate kluba Konjuh,

N ajbolja sportska ekipa ie Rukometni klub Kcniuh, a rukometas Gafar Hadziomerovic, Medu lJajholjima je i zenski RK Zi vinice, a rukcrnetasica Asrnira Nukic. Najuspjesniji iuniori su

Hanna Muratovic (Karate klub Konjub Zivinice), Ar· nad Hamzic (RK Koniuh), Senad Hasanovic (NK suYen), a u zenskoj konkurenciii Melisa [amakovic (ZRK Zivinice), Amine Ra· hrnanovic, Zerina Bairic (OK Stars) i Jasmina Ahmerbegovic (KK Milenijum).

Za naiuspjesni]« kadete u musko] konkurenciji proglaseni su Ahrned jvlujcinovic (KK,Konjuh Zivinice), Osman Sehic (KK Milenijum) i Nedim Suit (RK Kcnjuh), a u zeuskoj Nadina Mahmutovic (Omladinski hhovski klub), Emina Ferhatbegovic (RD Mrena)

nalbollilreneri

Medu naiuspiesniiirn rrenerirna u proslo] godini su Denis Brraninovic (KK Konjuh Zivinice), Enver

Besirovic (NK J edinsrvo), Osman Tulumovic (RK Konjuh) i Dzevad Secerbegovic (NK Priluk).

Poslhumno

priZnanle

Sportski savez Zivinice posthumno je priznanie dodiielio Hasanu Hasicu-Cifri 7.lI dugogodiJn j i rad i razvoj sparta u Zivinicama.

i Lejla Muratovic (KK Ko· niuh Zivinice),

Medu uspjesnim sportskim radnicima koii su dali doprinos razvoi u sporta jp:l~ jili su se Cazim HadZic, Zeljko Migovic, Ejuh Sabanovic, Er· na Saric i Enver Sarajlid,

Sa.M.

KUD "Raine] Gorn]" na Festivalu u Luksemburgu

IgrOm i DJeSmOm ZaSIUZi i nOui DOliU

Na 28. interkontinentaInom festivalu kulture i [TIIdicije, koji je odrzan u Luksemburgu, BiH predstavljao je !CUD "Rainei GOT' nji". Svojim nastupom su i orvorili festival na kojern su ucestvovali KUD-ovi iz 30 zernalia Evrope, Afrike, J uzne Arnerike i Azije.

!CUD "Rainci Gornji' se predstavio sa dvije koreografije: "Meiru,ina svadba" i

"J eCam zele sprecanke d j evo· jke",,;j i je 311!0r Enver Da· movie. Mubina van VeenIsovic, poCasni konzul Bili II Luksembuq,'ll, nakon nastu· pa izjavila je da je ovo do sa· d" najbolje bh. drustvo koje je nasmpilo na fesrivalu.

Clanovi KUD-a prisu· stvovali su i bosanskom si-

jelu koje je organizir.:do Ku!turuo·sp0rlsko drl.lstvo "Bosna-Luksemburg". Tom prilikom, Edis MeSic, sekretar KUD-a, podijelio je zahvalnice Safetu Sulikano· vitu, predsi·edniku KSD »Bosna-Luksemburg", re Nedimu Imsicu, Fahrudinu Pjanicu, Fejzi Dautbas;cu i

Zanu Filipu Ruizu (Jan Fi· lip Ruis), sekretaru lmigracionog cenrra u Luksemburgu_

Koliko su domaCini bili zadovoljni igrom i pjesmom clanova KUD-a, najbolje govori poda(ak da Stl im llpuLili poziv da ponovo go· sruju. F. S.

Prijem 1<1 {;1<lnQve i simp<llilere

U Klosterskoj ulici u Tuzli

SBB BiH u noUim DrosloriJama

lskoristena prilika za najavu unutarsnanackh izbora U povodu useljenja u nove prostorije, u Klosrerskoi ulici u Tuzli, Opcinski i Kantonalni odbor SBB BiH jucer je organizirao priiem za clanove i sirnpatizere. To ie bila prilib da se ukratko jos [ednom rezirniraju rezultari opcih izbora, ali i najave unurarstranacki izbori,

- Po izbornim rezulratima srno druga stranka u Tuzli i treca u Tuzlanskorn kanronu, sta je znacajan rezultat S obzirom na relarivno kratko posroian]e Saveza - kazao je predsjednik 00 SBE BiH Aleksandar Rernetic,

On je naglasio da ce se tek lokalnim izborima zaokruziri izborni ciklus, Do tada ce u SBB BiH bit; provedeni unutarstranacki izbori.

- Svi se bolje pozriajemo nakon godinu zajednickog rada, znamo ko sta i koliko rnoze i vjerujern da ce se nakon unutarstranackih izbora i pravog odabira kadrova to pokazati ina rezultarima lokalnih izbora- kazao je Remetie. Prisutnorn clanstvu obratili su se i potpredsjednik SBB BiH prof. dr, Mirasad Donlagic, predsjedriik KO SEB BiH Tuzla dr. Alija Azabagic i predsjednik Kluba SBE II

Skupstini TK·a Salih Sabovic. E. H.

TeZaK DOIDZaj naIstariie DDPUlaCi)e

U Srebreniku [e odrzana redovna godisnja Skupstina Udruzenja penzionera. Tokom rasp rave posebna paznja posvecena ie sociialnom i materiialnorn polozaju penzioners ke p opulaciie.

" Prosiecna penzija u Federaciji BiH iznosi 339, a najniZa 296 rnaraka i prima ih oko 60 pOSIO penzionera, To s tan] e je jos uepovclini]e na podruciu Thzlanskog kantona i opcine S re brenik, a penzi je u Fed eracij i B iH nisu poveca vane vee skoro tri godine. Z bog toga pros jecna penzija iznosi svega 42 procenta od prosieene place u Federaciji BiH, iako je zakonom propisano 75 posro - istakao je Rasid Okic, predsje-

dnik Udruzenia penzionera Srebrenik. O. M_

N akon zirnske pauze rckorn koje je hila izvan funkcije, naiveca fontana II Tuzli, na Trgu slobode, od jucer pOIlOvo radio Uz fontanu u funkciii, toplo i suncano vrijeme, Trg slobode jucer je bio u pravom proljemom ambijemu, 1;10 je mnoge Tuzlake izmamilo u setnju, E. H.

(1'010,' A, a.iri/; alicko/

Sedrnlcna trgavina na berzama

Obim trgovine 3.249.184 KM

U DadO sua rllndellsa

14

Dnevni aV3Z, nedjelja, b I-.Z ll. I- S 3. apriVtravanj 2011.

N a Sara] evskoi berzi (SA" SE) prosle je sedmice, u sklopu 333 transakcije, ostvaren prometod3249.184 KM..

Na Kotaciii kompanija naiveci promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka, u iznosu od 20,866 KM, a na Kotaciji fondova dionicarna ZIP-a Bonus Sarajevo 750.282KM.

Obavljena ie trgovina obveznicama ratnih potrazivanja FBiH i cbveznicama stare devizne stednje

Vrijednosl indeksa

BIFX 1,6%'" 1.739,69

nom tdi:l!u naivise je trgovane dionicama Fabrike duhana Sarajevo 227.913 KM, a na Sekundarnorn slobodnom trzism dionicarna Univerzalprorneta Tuzla82.500 KM:

8Qsflalijek:' Najvef;i prOfflef

Promet od 3..708.120 KM

rl-aUI-ena dua

blOIl POSla

Na proslosedmicnom trgovanju na Banjaluckoj berzi, kroz 640 rransakcija, ostvaren [e prornet cd 3.708.120 KM. Kod akcija na sluzbenorn berzanskom [rzism, lisra B, najveci promel u ovo] sedmici imale su akcije Telekoma Srpske.koi ima se trgovalo u v ri i edn osti od 127.181 KM, po prosiecno] cijeni od 1,65 KM

Sedrnicni dobirnik

medu fondovima je ZIF VB fond Banja Luka (rasr ad

[utQldtJhJr 1,4237 ",0,56'1;,

21,99 posto), a gubitnik je ZIP Pri vredni k in ves t Ba" nia Luka (pad od 16,57 posto). Na slobodnorn berzanskorn tdislU najveci prgrnel cs tvaren j e ak ci j am a Zitoprorneta Brtko II 9.305 KM, po prosiecnoi cijeni od 1,60KM.

Priiavliena su dva blok posla s hartijarna od vrijednosti Balkan Investment Bank Bania Luka cd 1.961.318 KM i ad 501.361 KM.

Privatizacija Luke Bar

nOui tender U drUOo) pOlou-ni OOdine

Novi tender zaprivarizaciju Luke Bar rrebao bi bit; rap isan u drugoj polovin i godine, iziavio je jucer za Tanjllg izvrSni direklOr barske kompanije Kontejnerski [erminal i generalni teretiAndrija Radusinovic.

Ta kompanija, koja je nasrala u procesu restrukru·

riranj 3. b arske luke, prem a direktoru Radusinovicu, pregovora s Evropskorn ba.llkom Z3 obnovu i Iazvoj 0 raspisivanjll medunarod· nog tendera. Radusinovic je kazao da se neprodajeCitava luka, vee lerminaloperlilOr, konlejnerski terminali i ge" n eralni tere Ii.

USPJESNI Farrna kad Kalesijejedna ad najmadernijih na Balkanu

soraca Ola -r oro-zuesti

Sest]i rara mlileMa

Cil] nam je daimamo 2.500grla, kaze Fakic • Kljucni problem nedostatak obrad.ive zeml.je

Farma Spreea u Doniim Vukovijama kod Kalesije jed" na ieodnajmcdernijih na Balkan u .i zaposl java 64 radn i ka, Farma trenutno irna 1.300 grla stoke, a od toga je 620 muznih krava Prema rijecirna Adina Fakiea, direktora kompanije Milko>, koja je kupila farrnu Spreca, ove godine planirana je proizvodnja od ~est rnilionalitara rnlijeka.

- Cilj nam je da imamo 2.500 grla, Neke stare stale smo p reu red iii, a izgradi li smo i nove prema naisavrernenijim standardirna, Do sada je u m odernizaci j 1.1 ove farme ulozeno oko 15 milio-

na KM. U planu su nova ulagauja koja ce doprinijeti razvoju ove farme, kakvih ima malo i u Evropskoj uniii -ka-

zao je Fakic,

Parma posjeduje najsavrernenije roraciono izrnuziste u koiem se za sal pornu-

ze 250 krava, a u plan u je izgradnja laguna za proizvcdnju binplina te izgradnjastaklenika,

- Kljucni problem farme Spreca jeste nedostatak o b ra dive zero I j e za pro izvodniu stocne hrane, Farma trenutno obraduje oko 350 hekrara zemlje. Meilulim, ro niie dovolino za razvoi farme. Potrebno narn je ios 1.300 hektara. Dobivanjem tog zemljista mi bismo povecali i broj radnih rnjesta " kazao je Fakic i dodao da farrna Spreca raspolaze irnpozantnim voznim parkom.

F. SINANOVJC

Ministar prlvrede ZDK u Kakniu

USDldna gOdina za cementaru i TrgOSDed

Ministar za privredu Zenicko-doboiskog kantona Jus uf Durakovic sa sara dnicirna posietio [e koncesionare, privredna drustva Tvornica cementa i Trgosped Kakanj,

Durakovic je obisao kamenolorn Sup!ja stijena i izvrsio uvid u rad posebne Kornisije za pracenjerealizaci.je koncesionih ugovora Ministarstva privrede. Osim toga, on je s direktorima koncesionara Br~nimirom Muidzom, Izudinom Nei" marlijom i !som Zaimovicem razgovarao 0 trenlllnoj siruaciji u ovim firmama

Prami)ar CaUSBUiC Ob8CaO pomoc

Farmu Spreca pcsietili su prerriijer Tuzlanskog kantona Sead Causevic, m i nistar poljopri vrede Imsir Saki e, nacelni k opeine Kalesiia Rasirn Ornerovic te nacelnik opcine Zivinice Hasan MralOvic

zajedno s vlasnikorn kernI;!a!liie Milkos Nedimom Causevicem,

Pre III i j er Causey ie n i ie krio odusevljenie, naglasavajuCi cia. 6: Vlada TK, sigurn 0, u cirri ti sve da podiii razvoi ove farm e.

teniihovimplanovima.

Kens ta tirano je d. ie saradnja s Ministarstvom za privredu ZDKbila nazavidncm ni vo u re da j e protekla poslovna godina za ove privredne subjekte bila uspjesna,

MinisIaf Durakovic naglasio [e da 6e nastaviti S obilas korn p ri vredn ih drus tava s podrucla Zenicko-doboiskog kantona kako bi se u poznao s pro b lemima veZ.3.nim 7.3. poslovanie prinede Ie sagledao mogucnosti cia van j a pocirske p ersp ek" tivnim poduzeCima i onima kojasu orijenliIana na izvoz. Az.S.

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 3. ap!il/lravanj 2011.

15

SAMOUBI:STVO Drama u tuzlanskom nasellu Irae

/(om§ije vidjele Begi(;a da sjedi lIa prozoru

Bivseg radni.ka "Polihema" Muharema Begica (54), kojem je supruga umrla priie nekoliko mjeseci, nisu zaustavili ni dJeciji vapaji

M.ubnem Begi c (54) zvani Bego, bivsi radnik "Poliherna", skocio je jucer u smrt s prozora svog s tana na devetom spratu zgrade u ruzlansko m n asel j u Irac, Sve se desilo predocima njegove I O·godisnje kcerke koia se u lorn trenutku nalazila u stanu, Prizor koii se odigrao oko 11 sad u Krecanskoj 111;ci na broj II 7 vidjelo je neko-

like ljudi ko]i su satirna nakon toga bili usoku,

M.oti vi sarnou bisrva i oS se samcnaslucuju, No.premariiecima Muharemovih poznanika.rnotiv hi mogao bin beznade U koi em se n] egova porodica naila nakon sto su on i supruga Senadaos tali bez posla u pijac.kama i privatizacijorn unistenorn "Polihern u",

- Suprugamuje tesko obo-

Ii ela i premin ula je prije nekolike rnjeseci, pa je Muharem ostao sam s malolietnom kcerkicorn - ka1e [edan cd njegov ih b i vsih kolega.

Ocevici sokanmog dogadaja pricaiu da je Muharem nekoliko rninuta proveo sjedeci na prozoru, PoU cajci, vatrcgasci i nekoliko komsiia pckusali su stupid s njim u kontakt i uvjeriti ga da se vra-

ti u stan. I edna od kornsinica tvrdi da se cuo i djcei j i vapaj,

. U jednom trenutku cula sam i djeCij; vrisak: "Nemoj, lata!" Medu lim, nekoliko trenutaka nakon toga on se same odgurn uo 0 d prozora - kaze ona,

Uvidaj na mjesru nesrece obavili su slufbenici Odjeljenja kriminalisticke policijePUTuzla. E.B.

A ulQmobilu POIPUDlJI>ti izgorio

lIi6ka uli.ca u Mostaru

UOZaCiSMOCiO iz ZapalJenOg 6'gOlla"

Miralern c, eiji se automobil "golf 2" zapalilo tokom voznie u Ilicko] ulici u Mostaru, uspio j e is koei ti priie nego ito je yarra zahvaLila unurrasnjost vozila, Ka.1<0. smo saw ali od ocevidaca, ovom Vo.Z3Cll gorjela ie predn]a strana automobile, no on to nije primijetio, Tek na-

kon b raj nog signaliziran i a pjesaka u momentu kada ie varra zahvatila dio vozila gdje se nalazi motor, u plasen i vo zac iskocio ie ; Z "golfa", Bilo je 10 u posljedniem trenutku, ier se vozilo nakon toga pretvorilo U bukrin]u i na kraiu je potpuno izgorjelo, A.DIl.

MUP Hrvatske

ISDOrUCe drZaUllanln IIH

Hrvatska policija predala j e In terpol u Podgorice Mil ana V.Milica(23)izTrebinja, drzavljanina BiH, za kojim je raspisana medunarodna potjernica radi izdrzavanja kaznezatvoraod sest mieseci na koj u j eosuden zbog krade. Interpol Podgorice

raspisaoje potjernicu za Milicern na osnovu naredbe Osnovnog suds u Herceg-Novorn, koji ga je osudio, saopcila je crnogorska Uprava po Ii ci j e. Hrvarska po I ici j a uhapsila je Milica 4. februara, a potom mu je odreden eks tradici oni pri tvo r.

GJB Trebinje

Oduzato uisa Od 132 MiiOgrama marihuana

MUP Posavskog kantonaintervenirao u dva slucaia

Hcerltu -zuda ao 0 g

T ri osobe povri iedene su II petak u dva odvoiena sluca]a porodicnog nasilja na podruc] u Posavskog kantona. U bru talnorn napadu za koji se sumnjici njen orne tesko je povrijedena 22-godisoja A. K. iz Odzaka, dok su u selu Kostrc kod Orasia lakse povriiedeni Peru M. (44) i ojego.va sesrra MarijanaG.(*).

- Iz odZackog Doma .zdravlja obaviidteni smo da je V02;]0 Hitne pomoCi u orasku bo.lnieu u besvjesnom. sta!!ju dovezlo 22-go· diinju A. K Zbo.g sumnj; da je napao kcerku kriminalis[icki smo obradili nienog oca Esada K. U istraz; SOlO dos\i do saznan j a da je 00, 03.ko.ll krace verbalne pre· pirke, fiz;icki naSrnuo na

Od siline udaraca A. K. (22) u napadu izgubi.la svijest

kcerku iz prvog bra.ka te da je uda.rio dva pUla po. glavi. ad s i Line udaraea d j evo j ci je p otekla I:: rV iz nosa, a tr.gove krvi smo pronaSli na tepibu

u kuCi. U napadu je izgubiia svijeSl, !lako!! cega je prevezena na l;jecenie II Orasje - hiu i ~ pol icije.

L j eka ri u boln i ci kazali

su da je djevojka zbrinuta kod njih i da je ostavljena na prornatranju zbog surnnji na even mal ni po tres mozga,

Zbog fizickog napada na s vo j u 34-go.disn j u sestru Marijanu G. i nienog muza Dragutina G, (40)uselu Kome policiia ie u petak uhapgila 44-godisnjeg Peru M. On se sumnjiCi da. ie, uda.raiuc; rukama i !!ogama, na· pao ses [ru, a po. to rn i zeIa . Policajci su ga p.ronasIi pijanog II po.rodicno.j kuCi u kojoj zivi sa senromi zetom.

Iako. rnu je sa.ka bila povrijedena, Pero M. pruzao ie otpor policiji, zbo.g cega su ga rnorali vezad_ Pritvoren ie i zadrian do Otreznje!lja, nako.n cega ce biti sudski procesuiran. Ta.B.

-

lubac sa laplijelljellom drogom

N acelnik Cen rra j a vne bezbiednosti Trebin]e Goren Zubac rekao je da su polici jskeakcije u prosloj gowni koje su bil e usmjerene na suzbijanie trgovine drogom rezultirale oduzimanjem vi;e od 132 kilograma maribuane, S60 grama hemina, 170 grama ko.kain a re o.ko. 200 grarna spida.

Za ova krivicna djela postupak se vcdi protiv 73 izvrsioca,

Zubac je istakao da je poIi ci j a sprem n3 da se uh vati ukoslae sa svim problemirna, a jedan od priori[e!a o.vog cenlra je i borba proliv maloljetnicke de1inkvencijei ostalib o.blika kriminala.

PrOvaDano U hotalUUidiMOVaC"

~ U Zvorniku su oepozn.are Q50be i.zvr!!ile kradu iz hotela "Vidikovacn• Lopovi su pro.valili vrata na donjern spra· !u !erase i iz jedne pIOStorijeukrali tti LCD televizora i je" dan laptop. ObavIien jeuviilaj,a daljnja istraga jeu toku.

brojni

Nakon akcije "Oliver" u Brckorn

U tOMU U)estacenJa oduzete opreme

Policila osurmiiella ceiiri osobe

Ucestvujuci u medunarodnoj policijskoj akciji n a suzbiiaaiu iskorisravanja djece ili rnaloliernika radi djdije porncgrafije, policija Brcko Dis ITi k ta pri jed esetak dan a provel a je akci] u kodn og nazi va »0 1 i ver" i tada s u pri vedene cetiri osobe zbog sum n i e d. su uces tvovale u navedenom krivienom djelu,

- Tokom naseg rada izvrsili srno pretres na cetiri lokaciie, odakle smo oduzeli znacainu kolicinu hardversko-softverske opreme koja ce biri koristena u proeesuiranju odgovornosti, a radi pribavl fanja relevanmih dokaza, Oduzeta oprerna upucena je na potrebna vjcltai:enja " kazao ie z.a "D nevni avaz" sef policij e u Brckom Goran Lujic.

Dodao je,takoder, da je postoiao veci broj osoba koje su se dovodile u vezu s vrseniern ovih krivienih djela,

- Nakon preduzetih rniera i radnji i utvrdenih svih okolnosti i cinjenica, pozivanja i privodeuja gradana u stanicu, defini ti vno j e za cetiri osobe utvrden osnov sllrnnje da SLi poeini! i ovo kIiv icno dido

tujic: Ocekuju se adekvalne k~me

te se protiv n j ih provo di krivicn i postupak radi u tvrdi vanja krivicne odgovornosri. Te se osobe ne nalaze u pritvoru "kazao ie Lujic,

On ie naglasio da je postupak U ioku te da ocekuie da ce, nil ken s[Q se zavrse sve poduzete mjere i radnje, osumniicenim osobama biti i zrece ne adek va me k aZI! e.

Podsjetimo cia je policija u ovoj akciii privela Admira M ustafica (34), bracu Sandra (23) i Denisa (27) Vekiea i Nermina MJ'kaljeviea 04). E .. RIl.

Sudar u Sarajevu

DUol~e laBSepouriledenO

AUlamabil "Iancia" se prevTflua

Dvije osobe lakiie su povrijedene u saobraeajnoj nesreCi koja se juter oko 16 &3.ti dogodila na raskrs!l iei kod pijace Heeo, u ulici Dzemala Bi;edica u Sarajevu. U suda.ru autornobila »lancia" i "golF' autoskole "Genus"

f',I",Q"",) lakile su povrijedeni 'loza':

"Jandje" D. A. i suvozaCica u "golfu", instruklOrica voinje C. M. Od siline udara "laneia" se prevrnula na desnu stranu. Uvidaj su obaviii pripadnici MUP-a KS.

B.C.

16

Dnevniavaz,nedjelja, ern, a hr on .... I·. k a·

3. apnlllrovanj 2011. . . _ .

ZIVINICE Avdo Sinanovic tesko povriieden na stocnoi pijaci

Pri-au-O DO i alea

Zb g D e _~ac~anla

Oouzef su rni stoku za koju sam imao papire, kaze Sinanovit • U toku istraga Unutrasnje kontrole MUP-a TK

Avdo Sinanovic (70) iz Miljanovaca kod Kalesije u sriiedu je brutalno pretucen U nasel j u Gil; uge II Z i vinicarna, kada se sa stocne pijace vracao kuci u M iljanovce, Prema rvrdnjarna Avde Sinsnovica i njegovog sina Mirsada, teske tjelesne povrede nanio mu je jedan pripadnik Policiiske uprave Zivinice.

Izgubio svijesl

- Posao sam na piiacu da prodarn d va j UJ! eta. Po d olasku sam vi dio da je pii acn VItvoril a ins pekcii a i upu tio sam se nazad kuci, Usput me je sustigla policijska patrnla, zaustavila se ispred mene, a onda su me, bez ikakvog objasnjenja, izvukli iz kola i poceli tuci, Tukao me je iedan policajac govoreci mi pri tome: "Od mene si posao bjezatil" Oduzeli su mi S(Ok u za ko j u pos j eduj em medne papire, Dok me ie tukao, bio sam vezan lisicama Izgu-

Avdo Sinanovic (desna) sa sillom Mirsadom

bio sam i svijest, a kada sam se pribrao, zvao sam sina da rni dode pornoci " kal'.e Avdo

Sin anovic, k a ii rvrd i da policiia i kantonalni inspektoIi radi s voje koristi u talu seljacirna cduzimaiu stoku,

Avdo Sinanovic zadobio ie teske rielesne povrede, Polomljena mu ie kljucna kost, a zadobio je i pones mozga, dok na glavi ima modrice. Pornoc so mu ukazali u UKC.u Tuzla, nakon CeglI je pusten na kucno Iijecenje. Cijcli slueaj njegov sin Mirsad prijavio ie UnutraSnjoj koutroll M UP"3 TK.

Primjedbe gradana

- Pokusali smo slueaj prijavili zivinickoj policiji, koja nas nije primila. Poslije smo se obratili u MUP TK i

sila nile uPOlrileblJena

Direkror Kantonalae up rave za inspekcijske poslove Besim Durakovic rvrdi da niie bilo prirnjene siIe od policije ni Ii da je Avdo Sinanovic prerucen pri povra.tku kuci.

- Ml SOlO prekjueer na toj pijaci u Ziviriicama vclili redOVDU konrrolu. Sve koje smo zatekli s u.rednim pap;rima pustili SmO kuea ma ,. dok je vetini svercera bez

papira od uzetastoka, Avdo Sinanovic jedan ie od tib svercera i n i je tacno da ga ; e neko presreo na uliei, Tacno je da je pokusao pobje,;; i iz.b j eCi od uzirnanj e stoke z.a koiu .nema papire, a. ouda je, llZ powoe policije, vracen u n~ karantin. ° upotrebi siIe, koliko ja znarn, nema go vo ra. U os tal om, za s-ve postoji vidwzapis - kaie Du(,akovic.

Odielu unurrasnje kontrole, Tamosnie osoblje uliudno nas je primilo, uz konstataciju dana izviesnog policajca vee dufe vriieme imaiu primjedbe gradana, Obecali su da ce detaljno ispitati ova] sluca] - tvrdi Mirsad Sinanovic, sin pretucenog Avde,

Od nadleznih u Policiisko] upravi Zi vinice n ismo us pjel i do bi ti nikaka v odgovor povodom ovogslucaja. U Od; el u Z-l odn 0 se s j a vo o~cu MUP-a TK reeeno !lam je cia nije moguCe komemirati ovaj slucaj sve dok Unlltrasnja kontrola MUP-a TK ne provede detalinu istragll.

A.MII.

MUP AS proslrio istragu

lYIomCllU DUHICU Hrall uozlla I 0 lIa - Hali HUC· I u~HB leU

Sluzbenici MUP-a RS prosirili su istragu na viile osoba zbog sumnje ,cia su organizil"llno planirale i wriile pljacku imovine banjaluckog biznismena Momcila £)ukiea. U 1] j egovoj kuCi i vikendici u retvrtak u jurnrnjim sarima wliena je provalna krada, a ukradena sum u j d va vozila vrijedna oko 100.000 rnaraka.

N iko n ije u haps en, ali je i.zvrseno na desetine prerresa II Banjoj Luci, Gradiiici, Laktasima i Srpcu ..

PoLicija 23 sada nendo govori 0 sumniama da SU iz;vrsioci osobe koje £)ukica veoma dobro poznaju. Pro-

vjeravano je i dlili op lja.ckaIli imao dugova.

Najprije mu je opljacka· na kue.a u cemru Banje Luke u kojoj $U ukraden i kljuCevi vozila. U cetvrtak je u PotkoO'-arju pronaclen ukeadeni rerenac BMWXS, a jos se lf3ga za ~golfom 5". £)ukic u vdjeme pljacke nije bio u Banjoj Luci kao ni u opljaCkanoj vik.endici na Ma· njaci, a slucaj je policiji prijavio odmah po povratku.

Iz kuee j e ukradeno h il i adum araka .. I kuca i vikend ica su ispremrane i pricinjena ie znacaina materijalna iltera na imovini. V. S.

17

erna hronika

Onevnj avaz, nedjelja. 3_ apriVtravanj 2011.

Napadaci prijelili flo.iem Sarajevo

MaloUelnicima olen mO'bllele

Milos Todorovic poslJednji put vlden 7. novembra 2007 .. godine u Sportskorn centru "Usee" u Visegradu

Na drusrvenoj mrezi Facebook pokreriu ta je sir8 akcija u potrazi za bilo kahom inforrnaciiom 0 nestanku 9-godiSnjeg Milosa Todorovica, koii [e posljednii put viden 7. novern bra 2007. go dine u 9.30 sati u Sportsko m cen rru,) U sce't u Visegradu. Diecak j e na seb i im ao crk vel! U naru k vicu i ogrlicu, plavu trenirku s crvenom prugom i istu takvu kapuljacu,

Istrazitelji ni dan as, cetiri gcdine od nestanka djecaka, nernaiu konkretnu inforrnaciju, Policija nema ni indici[e 0 rome je Ii djecak stradao,

uropio se ill je otet, jer su dosadasnii tragovi vezani isklj uei vo za iskaze naibli zih vrsn j aka i onih koii su ga posljednji put vidjeli, Istraga je provieravala sve navedene rnogucnosti, ali bez rezultatao Porodica i dan as ne gubi nadu da je djecak iiv.

Bio je ucenik treeeg razreda visegradske Osnovne skole ; Vuk Karadzic", S roditeljima i mladirn bratom Gavrilorn doselio se u visegradsko naselle Icndza, pored Drine. Dosao je iz rodnog sela Veletovo da bi bio blize sko] i do koje je do tada svakodnev n 0 pj daCi 0 dese rak

... U trolejbusu na relaciji Dobrinia - Aneks, opcina Nevi Grad, Sarajevo, u petak u 19.1 Ssati tri nepoznate oso besu uz prijetnju nofem izvrsile razboinisrvo nad malolietnicima D. E. i P. N. i oteli im dva mobilna telerona. Sluzbenici policije poduzimai u potrebne aktivnosti !!3 identiflkaci] j i pronalasku izvrsilaea,

Sud BiH memOUiCU DrodllZen Drituor

... Sud BiH donie je rjeiienie koiim se osumniieenom Hajrudinu Memovieu prirvor produzava Z3 naredna dva mjeseea, Pri(VOI, prema ovom rjeS-

en ju, more trajati do I. juna ove godine iii do nove odluke Sum. Memovic se sumnjici da je clan organizirane kri minalae grupe Ziiada Turkovica koja je pOCiniia vi£e teskih krivicnih djela,

potraga naDrini

Inspektori MUP-a RS razgovarali su s ljudima koii su bili u kafani na liievo] obali Drine, a koji su tvrdili da su u vrijeme nestanka djecaka prirnijetili da neko pokusa va ispli va ti iz vode u blizini SpoHskog centra "Usee". AngaZinmi su p ctom pa trolni 'Ca rnci i. potragaje usmierena u tom

pravcu. Ucestvovali su pripadnici jedinice za podrsku Granicne policiie BiH, ribari j v I asni ci svih plovila na Drini, cuvari Nacionalnog parka ~ Tara" i Parka pr ire de ~Mokra gora" Ie pripadnici Granicne policije Srbije koji su pregledali teren iznad Baiine Baste.

Nije pomogao (Ii dtambo plakal kilometara. Posljednji PUt viden j e p rij e cetiri godin e kako se igra peed cdlazak u skolu u oblizniem Sportskom centru "Usee~.

Policiia ie po prijavi De-

stanka angazirala jed in ice za po drsk u iz F oce koi e su sa ps i m a tragacirn a p retrazil e pojas od kuce Todorovica do llsea Rzava u Driuu. Angazirani SIl i ronioci Spe-

cijalne jedinice MUP·a RS iz Banje Luke. Dva metra od o bale pronadena je j edino 10- pta kojom se nCEIaIi djecak igrao.

v. STEVANOVIC

GARANTOVANI JACK-POT ZA 14. KOLO TV BINGA 300.000,00 KM

PRIVREMENII.ZVJESTAJ ZA13 .. KOLa TV BINGA ODRZANO DANA 01.04.2011.godine

Brojevi po redoslijedu izvlacenja

POLA SB.Ea DllVGIMA

DOBITAK BINGO 37+ DOBITAK BINGO PLUS 6

SARAJEVO MOSTAR

ZASTU PN IK: 00011 1450025 ZASTU PN IK 00751 1430027

034·3649042*16 1 xB37 + 035·2668454-81 1 XB + 6

, BINGO 37+ DOBITAK INUt EN NA 42. BROJU

OOBfTAK LAPTOP:

TRAVN1K 00227 137D013 034-3832701-07

BROJ DOB1TAKA lIZN.OSI DOBIIAKA

'BINGO 31+ OOBITAKA: 1. . .•.••• _..l6.414.lOKM

$",0 POsanAKA ~ REPA 1 ~"AKII: 31 • .10;.00"",

SA ,POOOIlA1V< (1 RW I OOBITAKA: 1 (1.218 •••••••.• . 4.00 KM

P.RIVREMENIIZVJESTAJ 13. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 01.04.2011 .. godine IZVUCENI.BROJEVI BINGA PLUS, 6,[!] .s.[!] .[!] ).[~J ~'G

JACK POI lA 13. KIILO . . •.••. _ •• 149.856.JO KM

UPlAC,NO J,...... .. . . . . . .234.8<7,50 KM

•• \lR'ONI fOIjO $R. .... 170.B9ij.5IJ' '"

fnND fA IGl1U IGMC·GOST . _ . 25.000 .. 00 KM

fOND IA el~1lO JI + . 36,414,10 KM

fR~ES!_~1 Il~OS U J.oICK·POT •• . .......• 36.4/4.10 KM fONO IA 10 POGO[)AKA ... ......•••• .21.004,50 KM

FaNO lA 5 P()GO[)AI<A. _. • •• _ .".01l.!10 KM

fOND IA GlEDAODf _ . . 10.000 .. 00 KM

IZVU{:ENE SMS PORUKE U IGRIIGRAC-GOST "SANSA vise" ZA NAREDNO KOlD

U 13. 'OLU upLACrno JE NAGRAIlNI FONO JE 60%

. 63.908,00 "'" mND lA IlOMAK elNM PLUS 6 { 6.26'.66 + JFlOot856.S5 ) _11 U 1 !J1 ,M

__ .3B.344.110 KM FO~,!) IA OSTALf OOBllJ(f 3:'_1lII3.14KM

I.S/JWEVO lASWPIll~, 00046 lJ60006 00,-0B65S1:l-W
2. GmmGA .lASTUPKIK: 00015 ·1.20091 03>·26291\1-43
3. SAAIJEVO lASllIPUlK: 00591 1310001 00;'03314.12-11
'. SAliNOO lASTlIP"'" 00001 1-410031 Q3;'171063'1-28
.I. mAVNI~ lASIUP.'K, 00'31 t.ll20219 00)-3613~,2 GARANTOVANI JACK POT ZA 14. KOLO IGRE BINGO PLUS 50.000,00 KM

BROJ DOBITAKA I.IZNOSI OOBITA:KA:

BINGO PLUS. OOBITA.KiI:

BINGO PLUS 5 DOBITAKA:

BI NGO PLUS 4 DOBI·TAKA:

BI NGO PLUS 3 OOSI1' AKiI:

BI NGO PLUS 2 DO BIT AKA:

BI NGO PLUS 1 00 BfT AKA:

1 ••••..••..••• 111.1'18,20 KM

1 3.1 :I{I,80 KM

11 .•........ _ _85.'l.90 KM

121 .••.•••..•••.•• 111:l.50 KM 1.191 1,00 KM 11.691 _ ..•••.•• _ •.•••. 0,50 KM

OOBlel U SMS IGRIIGRAC-GOST "SANSA VISE" ZANAREDNO KOlO

1. 19120.00 KM 14. 5.740;(Nl KM 17.4000.00 KM

2. 1147Q,00 KM 5 3B2O;G~ KM B. 3.000,00 101M

3 7.1l50.00 'KM 6_ 6000.00 Kid 9 2.1)00.00 KM

110-. +.1 ... OOO.OO.K. M 113 500;00 KM

1 L 51]0,00 KM 14_ 500.00 KM

12 500,00 KM 15 5-00.00 KM

ltITR~A BIH. KO~'.C.~ Inn!'N n 'ULA IIiRE ilHIiO f,~i 00 ,!.ro.2011.,,~.

SIIRAJ EVO NA DSNCV1J ""1'IRE>.!EIjOG I1VJESTNA IlAAS~1Ki\ 0 OONOVIINIM , Nms.OVANIM PruGOVOOIMII LUI R OJ A B I H OIlJ'IO.JIlJE

02.04.201 L[Iil~. KONIt:GAN IZV.I!S'AJZA 12. KOlO IlRf 811J1lIl PLUS: rlSNOVANIH I ~~OSNO\II!NI~ 1'IOO000!IAA 1A ~GO PUIS 61 BINIlIlPWS, NlJE 8ILO

u- n IIOJlU" UPl/It'NO.lt _ •• __ .•.•.. . _ •• .•. 1'-!'1.50 KM ror,tJ z.o ooarr"" ~NGO PWS ~ (7-tm,(i.l + .l!P. 9I,em)l) _ .101.~50 I\M

NAGRAONI ro.,U JE _ _ . _ . .•. .42'935.10 Kill FOOD ZA OSTALE 1lO817KE _ _ .. 35_002.49 KM

BnOJ OOB,TAKA' tZNOS, DOBITIlKA,

LtWI\l:Sti .L'IlJU+I'A;I-8MF().()~a;R=lrmUJ:O(F1lT III~GOI't..uS.4 DOI!IT~ 011, ,V5e;_.;(l~ 81tJGIH'l.US.~ .DIlEIrTAKI\: 1.3D5" ",1.co~

~a FU.s !j, OOIln"At:k ! . __ .. _ ... 1.758.:!D il:M 8Irmo PUlS::l OOIIlT~ IS(] .• __ •• . •. ~JID ttl.! fllNGO !PLus. , DOOIT.P..KII.:. 12..93-1 •.••. . .. [),.SO tiM

SMS porule uo 191\I~1gni~ - iOSl'" sLnll\ll Drop.. ~ 8M T.te.:om 091 412-600 IcijIINI porukoto,!(I KM .. POVI. HT MobilM

. Io:act;. 063 8&870 (~ porulu: tl,A9 + POV)

lllTRUA BIfl, SIIRAJEVO 0204_201 Lgod_

OOlllllJlllIWLA1E DOOlTAKA IA 11. KOllllllRE BINGO PlUS JE (t1.05.2011.glllll ..

I h·j

...

ROK ZA PRIGOVORE: 4 DANA 00 PRVOG 10UC:EG DANA PO OBJAVUIVA NJU PAIVREMENOG IZVJ5rAJA.

Vt~~ 0 I9rama no1 Sfe-~U tol<' pmoPdu,. lutlila 81H motl'll" w.ln.all na 090 22·00 22 Caulom&t!~j! I"'pron~kl' 'ntorrT1o'Kl~IIU nl w_tut",.b.h blQd,..I"i<otll'. fltC1tet" PfO">'",""1 t'Vl'nnl.lllftt' dohltk ..

L U T R I J A 61 H SA R A JE V 0 02.042011 godme

BROJ DOBITA_KA I f2:NOSI ODS.TAKA:

S,,(4) s. (JO£1(.f'Iln ""E ""UeE'

-SA 'O'llGOOA""~RliDAI OOB"_ IS .•.•. 2."''OO'_M SA ! 1'OO0IlAKA""U I OOIlITAKA, "1."0 .. _ •. r.:!O "'" JACK POT 'lA. i:!.I(OI.oIJ ., •.••••.•. _ •••.• ,. ,1~9.1CHUO KM

UPLA¢ElNOJE _ .•• _ .•. _. _. . _. . _. _ .a15.S4I),.5a KM

NAG8ADN1; HlNtl 001. _. _. _ .... _. _. _ .... _. _ .1.99,3801,.,.3(1 KM

'Il~ 1A SMS "GAAO," IIlffiJ .•. . ••••.•.•• .65.000,00 ... ~N(I Z.rd II RfO.r. ••••• ,., •• , •..••••.•. _ .l24.lS4..3Q ~ ""E"ESE"I '4IIDS U.LIC' PQl •. _ •• _ .•. _ ••..•. _ .•. 0.110 ..... FO~ lJt.l0 POOO[)A.~ ••• , •• ,., •.••• _ .•.••• ~,HI~,IQ tiM

FOr.!) ZAS,f'OGODAKA _. _. . _. __ _.SJ.1'92,1Q ~

Form lA6L.EDAOOE .. _ _. _. _ _. _. _ .9.000 .. 00 ~

" '---",:·u • ..we. I-...II~Hol:

_0011

1._dl3l1li!Q1I

'~_CIIIIII_e ~ __ "",,'" '1Iq

.!It'''Ul CbU~IIM a-,» I¢alJlPUCn .. ~ ... _ 1lIiI' -. ..,.~ 11 , '" C!1 1'01' pIooo' 'H..",... _» KOUl,ll.lU.C" All. ~

KONKURS

,U 1D081111U1CYA.U QOBOIU fA IrVIlUU JD 'Wot" dA.tt.ta1tl

- ......... 4o,tl-

" "",.fO(I<II".- 1i!II1lI1O""'''~

I ~~.~

1 III __ ~__ _ ........ _""* ...

_._,I!IorI..,....,. , ......... ~r.,I~",.._""" l1li> ...... -

( to r._

_.

n ... _.__ ... 'F"~_II •• Ma!d, _1Sm_~~"""

.. ~ __ ,~_._~~l:IIIa

.- .. - ..... --, ...... ~

<II.. ....._~ ... ,.._.,. ...

u. ................ _ .. __ ......

· ".". .. -..-, ......

· __ .~-...-ot_

."""".-

• _.~tnlllllllO<IiIl_"1

• _.~ ..... ,,, .",_1>$1 IrMolif

.-.v ,IoU'.

• __ ..... "'_ _ .. ~l., J ,I )

, ,'I _III .. ._,..

• '*' _~111

1_ ~.~._..._~ _.011~

laliltl~ " III __ "' __ """- .. ..-.,_..

_ .. __ . __ ._ ....... _od_'..., ,"

~_""_,"""_"""I<a __ .. __

-1I'lM"- doa:ooII .. _

JII' Q~.u.,lU:btJ.tIl.tI!I!I!id.~.;I..."_

~J.1Uo lAOMCIIlIIlU!fIWU

,.._, ; .. _.0=- ,"' ....

, .... ~_~a.11"1 ...... ao-...,.~.~ .... __ .. 1~ ... _~-""_ Il10_

- ...... --~ .. -

18

Onevni avaz, nedjelja, 3 apriV\ravani 2011

globus

UBIJA Ubijeno nekoliko Gadafijevih protivnika

ATO apao PObUD)eniBe!?

Vlada adbacila uviete primirjai istakla da se vladine snage nece povucllz libijskih gradova koie drze pod kontrolom

Libijski pobunjenici

sa opcili su i ucer da 5U za uzeIi grad Bregu, 800 kilornetafa isrocno od Tripoliia, javio je APP. Dopisnik eve agenciie navcdi da je 1I ovom strateski vaznom nafmom gradu poginulo sedam pripadnika snag. libijskog lidera Muamera Gadafiia,

, S druge strane, pobunjenicisu za Remers kazali da je deset nj ihovih saboraca ubi-

jeno u zracnim napadima zapadnih koalicionih snaga u isrccnorn predgradu Brege.

Izgorjela tijela

• Nekoliko pripadnika Gadafijevih snag. usunjalo se medu pobunjenike i otvorilo vatru iz protivavionskog oruzia. Nakon toga snage NATO"a dosle su i b 0 rnbardirale i h· rekao je pripadnik pobunienickih

Prolesll Zbog SpalllUarnaKUrlana

Perero ljudi je poginulo, a 46 osoba ie povriiedeno u nasilnim dernonstracijama organiziranim 1.1 luznom afganistanskom gradu Kandaharu uznak protesra zbog nedavnog spaljivanja Kuiana u Sjedinjenirn Arne· ric.kim Drz;avama.

. Demonslracije u Kan· dahaeu isplanirali su pobu· nienici kako bi iskorislilisi·

ruaciju i stvorili nesigurnoSI • izjavio ie porrparol pokrajinske v lade Zalma] Aju· bi, javio je Reuters.

Talibani su isrovrerneno odbacili odgovornost za organ i ziran je prek j ucera~n jeg napada na sjedis!e misije U jedi n j eni h naroda n.a sje. veru Afganistana, u kojem je pogin ulo sedam sl u zbenika svjelske organi za ci j e.

snaga Mustafa Ali Ornar,

Doktor Muhamed Bedrise kazao j e da s u u obliznju bolnicu tri izgorjela tijela donijele osobe koie su rekle da su napadnute nakon!ito su zapucale uzrak iz reskcg naoruzanja u znak proslave, NATO je saopcio da ispiruje navode otorne da ie avion zapadnih snaga izveo napad ua pobunjenicki polozai.

Dopisnik AFP-a navodi

da [e, osim sedarn bezivornih tijela Gadafijevih pristalica, vidio naimanie desetak izgorjelih vojnih kamiona duz puta oko istocog peedgrada Brege.

Nema povlacenja

Libiiska vlada odbacila je uvjete prirnirja koje su pon udili pob un j eni ci i is takla da se v ladin e sn age n ece povuci iz libijskih gradova kojedrzepod kontrolom.

Nakon sto jeizbor ponisten

PaCOli SUlra preda)e duznost

Bedzet Pacoli, eiji je izbor za preds jedn ika Kosova progl asen n eusta VI) i m, sutra ce predati duznost predsiedniku Skupstine Jakupu Krasniciiu, koji ce vrsiti duznost predsjednika do izboranovog,

To je jucer saopcila Pacoli[eva Alijansa 13 novo Kosovo (ANK), koja ie najavila da je spremna raskinuti sporazurn 0 vladaiueo] koaliciji s Dernokratskom partiiorn Kosova (DPK) prernijera Hasimll TaCija ukoliko ne budeispostovan kcalicioni dogovor prema kome ANK daje predsiednika Kosova,aDPK premijera,

SDec

• Cis ternas god vom p revrnula se preksi no': u b lizini] ednogvojnog konrrolnog punkta u Nigeriji,a poginulo [e pedesetak ljudi. Cisterna le prilikom priblizavanja punktu udarila II automobile koji su se zaustavi.!i, nakon cega se pr<:vrnula n3SU'l1ll1l i izazvala ogromnu eksp!oziju, u kojoj i eizgorjel 0 17 vozila. SEc ne nes rete ces to se dogadaj II u N i· geriji, gdje se pUlevi veoma lose odriavaju, a haos II saobrataju jeuobicaje!1.

globus

Dnevni avaz, nadjalja, 3. apnVtravilJlj 2011.

19

JAPAN Sfrasne posljedice nuklearne katastrofe

Futtusima gora

'V'

Od Cernobila

U reaktoru dva nukleame elektrane otkrivena je pukotina u betonu, kroz koju radioaktivna voda istjece u more

Tokijska elektroenergetska kornpanija (TEPCO) saop cila je j ucer da je u reaktoru dva nuklearne elekrrane Fukusima orkrivena pukotina u betonu, kroz koju radi oakri vn a vod a ist j ece u more, a ruski strucnjak Natalija Mironova sma tra da j e nuklearna katasrrofa u FuJsusimi mnogo veta od one u Cernobilu,

Ni.vo zraeenia

U saopce n i u tok i j ske kompaniie navedeno je da nivo zracenja u betonskoj jami i zn osi 1.000 milisiverta na sat te da se kornpanija priprema da u nju ulije beton kako b i Z<I usta v ila curen j e radioaktivnih materija, javio [eReuters.

. Buduci danivo radiiacije u mcru u blizini elektrane rasre, pokusavali srno mVIditi za~to je to tako, a ovo bi rncgao b i ti j edan izvor. Provieravamo uzorke vode iz mora u blizini elektrarie, kao i iz jame i za sada ne mozemosasigurnoscu kazari dok ne proucirno rezultate

Spasen pas

Pripadnici japanske o b als ke straze spasili su jucer, tri sedmice nakcn udara razornog zemljotresa i cun amija, i ednog psa, k oj i se n alazio n a krovu kuce koia je pill' tala u morskim vodama,

.. ...

. rekao j e za rnjenik general[Jog direktora [apauske Agen ci je za n u klearn u i industriisku sigurnost(NISA) Hidehiko Nisijarna,

Nova skala

U meduvremenu, Mironova ie ociienila da ie nuklearna karastrofa u Fukusimi mnogo veca od Cernobila re da bi zbcg nje moglo doci do novog definiran j a rned u narodn e skal e po kojoj se rnjeri opasnost a tomskih n esreca.

Zernljotres jacine od pel stepeni od ukupnosedam po [apanskoj skali seizrn ickog intenziteta, pogodio je jucer oblast regiona Kanto. Nije i zda [0 II pozoren i e na po j a I'U

cunarniia. Japan: Cunami as/a via rllsevi/le

SukobI u Obali Slonovace

POginUIO nilimanie 800 UUdi

Najrnanje SOO ljudi pcginulo je ove sedmice 1I riasilju u gradu Duekue na zapadu Obale Slonovace, saopcio je Medunarodni komiter Crvenog kri~a (MK-

Izm-

Turski premijer Redzep Taiip Erd03'[! (Recep Tayyip Erdogan) iziavio je kako razm a Ira da transferrnaciju vlade sa parlamentarnog aa predsjednicki sis tern s ta vi na referendum.

U in terv [uu za televizi iu "Bloomberg" u Londonu Erdoan ie - kazao da z.eii poeeti izra du n 0 vog uses va za Tursku nakon parlamen tarnih izbora 12. j una, Prcmi i erj e dod ao dab i us,lay Turske rrebao bili krae; i lakSerazum.ljiv (10 da bj narod mogao glasad 0 promjelli na pred~jedllicki sis. tern, prenosi !IIrski "Hurriyer".

- To niie ndto ~10 treba o dmah s ta vi ti na referen· du ID j s igu rno oije !.l nallem pIanu prije izbora. avo su pitanja 0 kojima (reba disk!.lliran poslije jzbora - ka· zao ;eEriloan.

Dodao je da je porrebu u vodenja predsjed n ickog sistema prvi PUI isticao devedeselih godina, k3 cia j e

CK). Sef delegacije MKCK-a 1I ovoi zemlji Dominik Liiengme rekao je da le ova; dogada j n arne i to ;0- kantan zbog broia zrtava i bru talnos ri, kao i da se pret-

postavlja da [e rijee Q meduernickorn nasilju,

U saopceniu se navodi da su ?:lanovi i volonreri ove organizacije posjetili Duekue u celvnak j petak,

(F. f.: AFf')

Nakon napada u TikrItu

EI-Kalda PrBUZ81a OdgOUOrDost

El· Kaida u lraku preuzela je jucer odgovornos t za napad od priie pet dana na jedn u zgradu vlade u Tikritu na sieveru zernlje, u kojern je pcgi-

nulo 58 ljudi, a 97 osoba jepovriiedeno. Saopcenje ovegrupe objavljeno ie na njenoj internet-stranici, iavio je AP. Pel bornbasa sarnoubica izve-

lo je napad uzpomocautornob ila napunjenog eksplozivorn i opasaca s bornbama u rodnom gradu b i vseg iraekog lidera Sadarna Huseina.

Turski premijer Redzep Tajp Erdoan za londonski "Bloomberg"

a us aua na on -Zbora

bio gradonacelnik Istanbulao

- Ako ljudi budu pozitivno reagirali na takav zahtiev, rni mozemo poduzeri daljnje korake - israkac je I urski premi ier.

No, sada je njegov prioritet, kako je potcrtao, preobjikovaniekabineta.

- MogE bismo srnanjiti broj rninistara na 2,0. To 6e biti nas prvi zadatak posJije izbora ako 10 ne uspiiemo llradi ti rani j e odlukom vIa" de-pojasnio ie Erdoan.

Turski pariameI!! obus· lavilce U aprilu rad prije izbora 12. jUlia. Vlada je U'aiila ~~ i.ra ov las te!l j a" za vrijeme dok parlame!ll ne b u de zasjedao, ali ~ u opozi ~ eione s [ranke k ri liziral e Iakav potez. No, ipak se oceku j e oel tovani 10 parlamentao ovome ..

Inace, prem i j er Erdoa n opredijeJio se ranije za izmjene ustava tako da bu.de uskla<'len s evropskim normama ida pooudi veca pra-

va gra danima. Erdoan: Narod ·(;e gfasilll

20

Dnevni avaz, nedjelja, ki 0 s k 3. apriVtravanj 2011

HISTORIJA Otkrivena taina iz Drugog svjetskog rata

lIJemaCBi uO)niCi bili SU "BriSlalnim metom"?

Davane su im tablete "pervitin", koje su uzrokovale velika tizicka ostecerua i ovisnost

zirane robote, spremne za nadljudske napore. Pri tome 5U zanernarivali 10 SIO 5U mnogi voinici postali ovisni o tabletarna.cimesesmanjio viiek trajanja svakog bereakazao je Volf Kemper (Wolf), autor knjige "Nacistl naspeedu",

BdUg 1BaiI

Dioan Sali pozirala samo u farmerkama

Istrazivanie niemackog ljekarskog udruzenja pokaza- 10 j e na koii 5U nacin njernacki vojnici u Drugorn svietskorn ram odoliievali srrahu i umocu. Tajno oruzie bile 5U tablete pod nazi YOm "pervi [in", koji je.zapravo, bio metarnfetarnin, koj i danas nosi nazi v "krisralnimer",

Nastavnica izgubila USB stik

UCaniCi DrOnaSIi SeMSllolograllJe

Bolje performanse

01'0 nije jedini slucai kcristenia srirnulansa i droga 11 svrhu pobcljsanja performansi vojnika u borbama,

Prerna nekim navodima, americki vojnici koris[iii su razne stirnulanse za suzbijanje srraha U borbama u Iraku, a pruski vojnici su jos u 19, stoliecu koristili morfij.

Francuski voinici koristili su ekstrakt zrna kakaovca obradenog na poseban nacin za dugotrajne marseve diljemMrike ..

Savremeni pripadnici

britanskih specijalnih [edinica sa sobom, takoder, nose "provigil", psihostimulans koji pornaze u odrzavanju budnosti.

Tajno oruzje

Iako je njernacka vojna propaganda nalagala da vojoici moraju biti zdravi i apsrinirati od alkohola i duhana, ispostavilo se da je srvarnost bila potpuno drugacija, Vojnicirna koji su unistavali Polisku, Holandiiu, Belgiiu i Francusku davanesu tablete ko j e su kasnij e uzrokoval e velika fizicka cstecenja i koje su izazivale OViSDOSI. Is. traga ie pokazala da su do 1945. go dine storine hiljada vojnika konzumirale sveukupno oko 200 miliona [a· bleta "pervitina".

Preliminama istrazivania djelovanja ovih tableta oba-

im prostorijarna, a ostale su na USB stiku u skolskom laboratoriju. Tada ih ie otkrio iedan ucenik.a niie dugo rrebalo dafctografiieobidu cijelu skolu koju pohada 825 ucenika, profesora i kuhinjskogosoblja,

Ucenici S11. ih prvo razmjeniivali putern rnobirela, a kasnij e su ih pi asirali i u mediie.

jedna od skclskih Sill' zbenica otkrila je skandal i tada je svirna naredeno da izbrisu forografiie. Kako bi im za to dali "motivacije", zapriietili su im rrenutnim izbaci vanjern izskole.

.hr

Ucenike privatae britanske skole Harou obradovao je slucajni pronalazak vrucih fotografija nastavnice umjetnosti.

Dzoan Sali (Joanne Salley, 32), ucireliica i bivsa rnanekenka te TV pre zen terica, pczirala je svojoi kolegici Fioni Kortin (Corthine), profesorici iz skole, inace profesionalnoj fotografkinii. Provokativne fotografiie Dzoan je snirnila obueena sarno u uske farmerke,

Prerposravlja se da su [0- tografije snimljene u skolsk-

Sloline fill/ada vo/nlka konzumirale oko 200 miliana lablela

- To je bilo Hitlerovo tajno oruzie za pobjedu u raw koi i ie vee bio izgubljen. "Blickrig" je U osnovi bio pogonjen metamfetarninima. ImaJi su ideju 0 prervaranju obicnih vojnika, mornara i avijaticara u automati-

vljena SI.[ na zarvorenicima koncentracionih logora, Najveee isrrazivanie provedeno je u Iogoru Sasenhauzen, sieverno od Berlina, gdje su 10' gorasi, pod utjecajem metamfetamina, marsirali cak 112 kilometarabezodrnora,

Nakon 5tO ih je majka odbacila

Blizanc- maduladiC-

SorlJatell-11 se s tlgrOm

Na temelju clanka 57., tocka 12. Statuta JP "Veterinarska stanica" c.o.o, ProzorRama, te clanka 9, Pravllnika 0 unularnjoj organizaeiji i sistemanzacm radnih mjesla i Odluke 0 potrbi prijema zaposlenih na odrelleno vrijeme br. 01·1·004/11 .direktor JP "Veterinarska stanica" d.o.o, Prozor-Rama rasplsujs:

JAVNI NATJEGAJ

za popunu sljedaceg radnog mjesta

~rNE'WS

U kineskom parku K vingdao dva mladunceta mrkog medvjeda pronaslasu prijatelja za igru u svorn mnjaku tigricu. Vrstekoje inacenisuprijateljski raspolozene iedna prerna drugoj u OVOm su se slucaju odlueile na miran suzivot.

Kakojemedvjedicaodrnah po rodenju blizanaca poCeIa pokazivati znakove odbiianja v!astire mladunC:idi, prebaeeni su na sigumo kako ih ne bi ozlijedila. MedvjediCi 5U prvo branjem mlijekom drugih Zivoti· nja, a sada $U prebaeeni na spe-

djaliziranuhranuzaZivotinje. Medvjedici i ligric dobra se slaiu

Diplomirani veterinar- 1 izvrsitelj

Kandidat pored opcih uvjeta propisanih zakonorn treba ispunjavati sljedece posebne uvijete:

VSS/VII stupanj strucne sprerne, veterlnarskt takultet pozeljno radno iskustvo

- polozen strucni ispit

- poznavanje rada na racunaru

Napomena: Radni odnos se zasniva na neodredeno radno vrijeme uz probni rad, Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa polozenlrn strucnlrn ispltorn u racnl odnos rnoze biti primljen kandida1 bez strucnog ispita, s obvezom da taj ispit polozi najkasnije u roku 12 (dvanaest) mjeseei od dana prijema u radni odnos

Uz prijavu za javni naljecaj, kandidali su du~ni priloiiti:

• kraci iivotop is, s pod aci ma 0 adresi i kontakt telelo n, - diplomu 0 s1rucnoj spremi,

- uvjerenje 0 polozenom Slrucnom ispilu,

• uvjerenje 0 radnom staiu u struei

Zbog presporog uklanjanja grupe s Facebooka

Marlta Zallerberga tuze za milllardU dOlara

Za sve traiene dokumente dostavlja se original iii ovjeren preslika.

Svi kandidali koji budu ispunjavali uvjete natjecaja bit ce pozvani na razgovorinlervju.

Javni naljecaj za podnosenje prijava oslaja o\voren osam (8) dana ad dana objavljivanja naljeeaja u dnevnom lisku,

Prijave sa svim trazenim dokumentima dos1avljaju se postom preporuceno na adresu:

na 29. mana jer su u Facebooku uIVrdiJi da doista direk rno pozi va na nasil j e.

Na stranici su se Pales[inei pozivali da izaduu pemk, 15. maja,naulice.

- Sudnji dan Ce doti nakon sto muslimaDi poubijaju Jevreje - pisalo je na stranici koja je okupila vise od 340.0000 boia vala ca.

mreie uklonjena srraniea na kojoj su se Palestinei pozvali na uliee te se direkrno pozi· valo na n3silje, konkretno, ubisrvaizraelskihJevreja.

K1ejman, koji jeosnovao kontroverznu pravnu kompaniju, tvrdi da su Zaker· berg i Facebook svjesno drzal.i stranicu rechcrun· ch,com. Straniea je uklonje·

dlyllf.

JP Veterlnarska stanlca d.o.o. Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor-Rama,

s naznakom: "Prijava na naljecaj-NE OTVARAJ"

Poznati americki aktivisr Leri Klejman (Larry Klayman) ruzi Marka Zakerberga (Zuckerberga) jer nije dovoljno brzo s Facebooka lIklonio grupu na kojoj se pozivalo na direkrno nasilje.

Podsjetimo,prije nekoli· ko dana s te je dru~tvene

Nepravodobne i nepolpune prijave nece bi1i razmatrane_ Pristiglu dokumentaeiju ne obavezujemo se vracati.

Osobe koje podnesu nepotpune iii nepravovremene prijave na javni natjeeaj, ne smalraju se kandidatima prijavljenim na javni natjecaj.

o rezultatima javnog natjetaja kandidat ce biti obavijesten u zakonskom roku,

OD PONEDJELJKA

22

Dnevniava~,nedielja, kultu ra

3 apriVtravanj 2011 ~

~ U'Urnjetnickc] galerij i B iH II srij edu ce biti uprilicenaizlozba "Treasures of socialisrn - Naslijedesociializma".

Bi ree izlozeni portreti narodnih herojai slikeo temi narodnooslobodilackeborbe(NOB)koje su radili nasi n ai is taknuti] i umj etnici toga vremen a, a dio su zbirke Historijskcg muzeja Bil-l.

!lIZ auloblogralUe" Admire Bradarl& MallarSlla sedmlca nlmova

~ Usarajevskojgaleri- ,-------------, ji "Roman Petrovic" 4. ap rila hi tee u prilicen a i zloiba "Iz au tobiografije' auroriceAdmire Bradaric. U pitanju SII radovi napravljeni kombiniranom tehnikom grafikas printcm.anastajalisu blizu tri godine, Aurorica na taj nacin pekusavaspojiti proslost i sadasniost. U pitanju ie.zepravo.niea pogled na proslost krozsadasnjosr.

~ Prva madarskasedrnica filma, II 0 kviru ko j e ceb i f1 pri kazana cetiri dugometra'(;na i serij a kra tkornetraznih filmova u najboljoj skoriio] produkciii Madar· ske, bitccorganizirana od 5. d09. aprila u Sarajevu, Filmovi ce b i ri pri kaziva ni u Kinoteci,a titlovani suna engleskom iIokalnim je~ici· rna. Ulazje besplatan,

Francuski umjetnik predstavio svoje radove

Perena inSDirirali mOSIar i "erelua

Za Mostar u Francuskoj svi znalu, kate Peren

U Ceivan Cehaiinorn ha- Organizaror izlozbe [as-

mamu u Mcstaru preksinoc mina Zvouic, direktorica ie uprilicena izlozba radova Francuskog kulturnog cen-

francuskog umjetnika Luja era u Mostaru, kazala nam je

Perena (Louis Perrin) nas- da je ova postavka Perena po-

talih tokorn njegovog borav- sebna po tome SIO ie radio s

ka u ovorn gradu, mladirn urnjemicirna te zbog

Peren ie saradivao s mla- cinjenice da je u fokus svoga

dim umj ernicima i studen ti - rada stavio N eretvu ~

rna likovnih akademija iz - U ovom gradu ima dosta

Mosrara i Sirokog Brijega, s energije, a Nererva ima puno

U druzenjem gradana "Sino- vrtloga i zbog toga je in teresan-

vi rnahale" i ucenicima Sed- rna. Za Moorar u Francuskoi

me osnovne skole MOSlal. sviznaju To [egradkoji spaja

Inspiraciia za niegove radove Kada pricamo 0 Mosraru, on-

koje ee mostarska publika u da je to isro kao d. mastarno,

Ceivan Cehaiinorn hamamu kao da je rijee 0 nekom egzo-

moei pogledati od 8. aprila bi- ticnom putovaniu - irnpresije

Ii su ri jeka N ererva i stare ku- su francusk()gumjemika Q

patilo-hamam, gradu na Nerervi, A.Du.

U Klubu M.uzeja grada Zenice

Promouiran Duranou roman "Hompas Alberta AinStBina"

U Klllhu Muze- "....~----~~~-------, ja grada .Zenice pr.omovirnn je novi roman zenitkog knjiZevnika Senada Durana "Kompas Alberlll Ajnstajna", Knjiga je izaiila u okviru izdllnja izdavacke kuce "Zalihica", D irektor i v lasnik "Zalihice" AI· mir Zalihic i direktor zeuickog Muze-

ja Adnadin J as.are- s .. ~ ..

vic bili su promo t.o- promOClje .• 1ljlge (foro; J. HlJ<1iic)

ri navag izdanj a. fantasticn u novel u s d vos·

- Srvarni je uzitak otplo- rrukim zavrlerkom. Uvijek

viti u svijet ma~te i otkrivari cere uzivari \l buglllsrvu sim·

nove likove nevj erova mih, a bol a, sim bo!ickih moti va iIi· stvarnih moCi. Roman Sena. kova Ie mnostvu drugih rek· da Durana "Kom pas Alberta viz;; la k .oj i ·1:1 taJack1J pazn j u Ajnstlljna" mozete citali i drie ad prve do posljednje !:ao bamkn u novelu, derek - stranice . kazao j e ZaJihic n a tivski lriler, pricu s ciljem, promocijiknjige, A .. Di.

Na medunarodni dan sale Zijah Sckolovic preksinoc je u dupke pun oj dvorani Centra za kulturu u Sarajevu priredio dva sara dobre zabave i smiieha do suza, a rime i orvorio Dane kornedije "Smiieh ie liiek", koiice traiati do6. aprila,

Sokolovic je izveo komediju kabaretskog tipa "Meduigre od 0-24", koia predsravlja, kako se navodi u afisi, mala, kratka taZ-

misljanja II pauzama izmedu dugih i velikih zivot· ni h 0 ba veza,

ljudsko pravo

Kako Sokolovic pojasnjava za "Avaz", ponesea svojom prvom predstavom koju je radio u kabaretskom zanru "Cabares, Cabarei", odlucio je uraditi joii jedan kabare koji je malo drugaciji odprvog,

- N ekako intim 0 0 gle da-

Smi)eh Ie Dolreban

Cilj Dana komedije je sligradanima podari[i smijeh koji je tako pOlreban II nasoj svakodnevici. Tako ee saraj evska pu bli ka vee SUn;;l moc; pogledati pred· stavlI "Do p oslj ednj eg

daha" Gudskog po;oorista Gradiilka, po tom "Volim Njofru" Hrvatskog narodnog K.a7..alisra Varazdin i za kra j p redsta vu "Corba od kans:rinca" Pozo!"gta Siavija iz Beograda.

juci, ovdie sam se osvrnuo na puno vise stvari koie nisam spomenuo u "Cabares, Cabarei" zato sto je to ipak predsrava a krizi srednjih gcdina. Igraiuci ovu predStay u i p osma rrajuci zi vo t na taj nacin, ja sam usrvari otkrio da rnnoge stvari prolaze pored rnene, bas kao SIO prolaze i pored drugi h Ii udi, Imam neko umjetnicko i ljudsko pravo da se okrenem na te srvari koie nam take pro laze, a mislim da sam se od.lucioza ovaj naslov jer nas ~ivo[ jos heiraju re neke meduigre, a mi se uvij.ek havimo globalnim problemima - kaze S .0 kolovi c.

Divna umjetnost

Premijera ove monodrame koja govori 0 meduigrama izmedu zena. i muskara-

Preksinoc na TKT Festu u Tuzli

"DeruiS i smrtn ~. uiZUre beOgradSMih glumaca

Glumci Beogradskog

dramskog pozorista SI.obo· dan Custie i Milo~ Lazic na TKT Fe;stu u Tuzli preksi· noe s u i~ve! i p red s\a vU "Dervii! i smrt» prema roo manu Melle Selimovic .. ~ Re~ direlj predsrave je Slobodan Custie, koji u predstavi tu· mati lik glavnog junaka Ah" meda Nllfudina.

- Ovo je unlllrailnja dca· ma, dijalogsa samim sobom. U romanu "Dervis i smrt"

pronasao sam ne~!O ,to me je vee po.slije prve protitanc stfa n.ice za us laV! I o. S naz;an prikaz najvece coviekove mllke,sUIlluje. Sumoja u sve i dilema u vezi sa svim neis,· crpni su bunar duhovnosti i neispiranih rajai Ijudske duile kojom se Mesa bavi. Osnovni moriv nasrajanja ove predstave je moja dubo· ka fascinacija neponclVlji· vi m n acin om na ko Ii to ram· kazao jeCustic.

On je dodao da je u Beo· gradu ova predstava veoma popula.rna i,eim se najavi i;;vedba, sve ka rte bud II. rasprodate~

"Dervis i smrt" dobro je poznata prica 0 Bosni, odnosima vlasti i malih obicnih Ijudi, njihovom mentalite· m, izdaji, osveri, mr;l:nji i ljubaY!, a ispricana je kroz patnje, uspone i padove glavnog junaka Ahmeda Nurlldina,sejhatekije. A.Mu.

ca, roditeija i djece i razmisljanjirna 0 sarnorn sebi i smislu zivora bila je u Ljubliani, a nakon toga obisla ie i druge gradove u regionu, gdie [e dobila izvrsne kritike,

- Raduje me sto sam usp io pro bu di Ii reakcije k 0 d ljudi kroz ovu divnu urnietnost. Iedno od moiih cbjasnjenja zasto [0 ljudi taka gledaju [e zato 510 iivimo u vremenu gdje irn se niko pojedinacno ne obraca. Predstava je s.astavlj.ena od 170 kratkih plica koje se sastoje iz tlicjeiine. Prva: ja sam o orm alan covj ek, dru ga: osjecam se pozilivno jer je sve u meni dobro nestalo, i rreca: sad je vrijeme, sad je vrijeme>~" sad je kasno! - zakljucujeSokolovic.

M. CUSTOVIC

~~~ ~oi~e.~;i.~i~.'.ne~d=ie=ij.~.3j,~ap.n~~~ra.Y~~i2~O~11~, ~~'~~Jr~~

Muzici Q,orana Bregoyiea s Orkestrom za syadbe i sahrane ...

- Bio sam na njegovom ko- ' neertu prije nekcliko qodlna. Moj cdnos prema tome je ambivalentan. Nisam fan. Nisam bio fan ni ,,8ije109 du- I gmela" maca su imali [eoan iii eva albuma koja sam mogao siusan, Nemam nisla protlv ali nije 10 moja rnuzlka, '

Bendovima iz regiona ... ,

- Nailazio sam na pjesrne .Dubloza kolekliva" i dopale su mi se, U Hrvatsko], T8F radi veorna lijepe pjesme. ' ,Pips, Chips & Videoclips" su stmja kola je nesto u sjeni ali rade veoma interesantne stvari.

Darko Rundek i njegov "Cargo Trio" oorzat 6e 23_ aprna koncert u sarajevskom "Coloseumu"_ Bit ce to drugi nastup kullnog muzlcarau bh. prilestonlcl u relativno kratkom periodu (posljednji je odrzao u novernbru), No, bez obzira na to. brojni bh. lanovi autara antologijskih rok numera, rnuzicara koji lstovremsno i ledi i iari, dize u

nebo i baca u melanholiju, s velikim nestrpljenjem istekuju pretposljednju subotu u aprilu.

U teletonskorn razqovoru iz Pariza Rundek Ie za

.Dnevni avaz" dao intervju u koiem je gavorio 0 cestim svirkama u Sarajevu. novom alburnu.Plavi avion", brelnlrn drugim zanimljivim lemama, ali nam

Drazesna neozbiljnost

o Jeste tl culi pjesme kOje ce preastavtiet! Bosnu i Hercegovlnu i Hrvatsku na Eurosongu?

- Bo::_ansku _nisam. a naletio sam na hrvalsku pjesmu, ZVUCl k?~ bile koja pop pjssrnica, ne vidim flisla posebno u nJoj .. U. vrer::enu kada se eijeli zapadni svijet klima, EvrovlzlJa rnl Izpledakao relikvija nekih proslih vrernena, Svi to gledaju s nekim smijeskom, To je neozbiljno, ali ima nsstc drazesno u toj neozbiljnosti.

Muzici osamdesetib

- }';arlo akrobata" mi je, iz naseqeneraeije, bro najdraii, "Odbranai posllednji dani" od .Idola" lakoder su mi veorna debar album. Prije toga, bio je 10 ,,6ulozer", kao i prvi album ad Breeelja .Koktell".

je i prvi put otskrinuo vrata svoq prlvatnoq zivota, koji, lnace, Ijubomorno cuva.

Greska u koracima o Dak/e, u skoro po/a godine ave puta ste u Sarajevu,

- Koncert koji je bio u "SI02[" prije nekoliko mieseci, sjea je u neki meduprostor izmedu "Cargo Orkestra" i "Cargo Trija", koji je lzdao novi album. lako je u .Slozi" bila prornocija "Plavog aviona", tog albuma, zapravo,

tada nije bllo. Bili srnou nekorn procjepu, leljeli smo svlrati novi album, a publlka nije znala 0 eemu se to radi tako da srno, eini mi se, uSIi u [edan nesporazum ... , Ma mazda ni· ie ni nesporazurn, ali da,

sada konacno prornovtramo album onako kako Ireba.

'0 Ne bih rekt» n! da ie to bio nesporezum, ier je atmosfera !ada u "Slozi" bilasjajna.

- Bilo je najavljeno kao pr-

panorama .D.n8.Vn.;.av.ai!i·.ne.dilielii~ •. 3.'lIiaPilriiVtllirailvalll~ii 2.0.1 .. 1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• £:5:!J irn prijateljirna ca razrnijenis dojmove, jer vjerujes u njihovo misljenje,

o Album ste abjavili, ali ne vjerujem de je to zeustavilo stverelestvo "covjeka sa hi/jadu um/etnickih tstensts". - Poceo sam u posljednje vrijeme raditi costa muzike za lilm. Uradio sam muzlku za film oRatni reporter" Silvestara Kolbasa, pNi put u karijeri radio sam muzlku za anlmlranl film "Ornament duse" Ire" ne Jurkic·Pranjic. I sada smo upravo poceli radili muzlku za film 0 Hadivoju Koracu redilelja Gordana Matica. Taj bi film trsbao

Albahari, Pamu.k ....

o Sla citate?

- Veoma malo cilam beletristiku. Evo sada ellam Albaharijevekralke price. Poceo sam Pamukov "Novi z.iv· 01.", pa sam pocso neku debelu knjigu i stao sam na pola, Vise citam krace forme.

:0 Imate Ii neko djela kojem se vra6ate?

- Imam, ali to je, uqlavnorn, duhovna literalura.

omocija novog albuma, koji jos nljs bio objelodanjen. To [e, ustvari, nespretnost, greSka ukoraelma. U meduvremenu, .Plaviavlcn" je objaVljen i predstavill smo ga u Zagrebu, Beopradui drugim gradovima pa mi se eini da je vrijerne da i Sarajevo ude u krug prave promocije.

o Naredna svirka je u klubu "Coloseum". Zasto niste odabrall neki vee! prostar?

- 110 je [edan od nsspcrazuma. U "Sloz.i" smo sviraIi pred publikom koja je stajala, a s novim albumom pokusavamo imati malo drugaciji prislup. MaJo smo se umor.ili. od te buke sa sanka, od loga dOl su Ijudi istovremeno dosli i na kOflcert, i da nekoga sretnu, i. da s ne'kim po· pricaju. Dosadilo nam je da budemo napola klupska animir-muzika neg.o smo odlucili da sviramo u situacijama u kojima nema buke, gdje je publici

M"

.. OJ

m:inimaUzam

'D U Vasal mllzic/ sveJe manje instrumenata. Je Ii 10 neki minimalimm? - Da, 10 je minimalizam. Imam potrebu za preglednoscu i koncentracijom,

ugodno, kaca nl mi nismo previse bucni, kada se slusa rnuzlka pa da, onda, nakon svirke zajedno na· pravimo demek. veclna koncerata do sada nam je bila u pozorisrurn dvoranama, u prostorima narnijenjenirn zakoncsrte klasicnog tipa, a ne za klu-

Neilo cega bi se sramio

o Postajlli oesto sto bistevolje/i da nis.te snimili?

- Ne. S .Haustororn" sam bio snimio poslJednji album, petl, koji sa zvao "Dovilljivi mali cudaci". Trebao [e izaci 1990. godine, ali smo zakljucili da bi 10 bllo nesto eega bismo se posllle sa sramom sjecali tako da mi posljednji konlrolor prije lzlaska nije dozvolio da uradim nesto cega bih se sramio.

pske koncerte.

o Kako pllblika reagira na "Plav; avion"?

- OdliOno. U poeelku, dok album jos nije zazivio, dok nas Ijudi ios nisu usvojili, publika je bila vrlo pazljiva i olkrivala je laj malerijal. Sada, kadaje album lagano usao u vene, publika lagano pjeva s nama, ne da urlamo zajedno nego pokusavamo naci pravu mjeru.

o Prvi set koncerata u novembrll i priie iz/aska albuma svirali s.te upravo u B/H. Imate Ii nekll posebnu relaeijll s bh. publikom?

- Kao da smo stari prijale' Iji. Kada napravis neslo novo,lo posJusas sa slar-

imali premijeru na OIVaranju Evropskog. prvenstva u kosarci LJ Esloniji.

o Kaliko Vi pratite sport? - Jos kada sam ja haklao LJ kvartu, onda se znalo ko baca one krompire izmeclu nogu na slobodnim bacanjima - to je bio Korat. Ako sam se nekjm sportom bavio u zlvotu, onda je to bila kOSarf(8. Sada povremeno volim da,. kada Imam vremena,. pogledam neku NBA utakmicu. Svicla mi se i evropska kosarka, ali se u Francuskoj 0 tome bas ne govo.n.

o Koliko Vas zaokupljajll g/oba/na desavanja- rat u Libiji, katastrofa u japanskoj Fukusimi". ?

- U vremenu smo u kojem susrecerno razne apckallpticne scenanls. Ublja i Japan jos nisu presli mjeru nekih katastrofa i ratova koji SLJ se dogadali prije. Nije prevrsito mjeru normalnoq uzasa koji vlada u ovorn svijetu. Ovo u Libiji. jos nije gore od onoga sto se kod nas dogadalo prije 15-20 godina. Sarno se nadam da s tom centratom nece otic; prsdaleko. To je novi element u ovome slo se desava, Preraspodjela rnocl u svijelu, koja se sada desava, uvljek je pracena ratovlrna i grozotama. Posloje vellke prijelnje.

Jasam .rojalist

o Koliko ima politike u Vas/m pJesmama?

• Ja sam se nekada znao definirali kao anarhlst, a potornkao rojallst.; Ne mogu sada reel da imam politicki stay koji bi se rnogao nazvali nekim imenom. Gledam na stvari kao i vecina drugih Ijudi, ocima osobe koja ,00- kusava sto iskrenije po" gledati sebi u oei pa i svemu slo ga okruzuje. Sve Ie poli.likeizgledaju mi kao igre minomih IJudi. U po-

su politicari koji su izabrani u ovimlakrclijama od demokratija. Vise blh vlarovao krahevirna, koji sa ne moraju grabiti za pare, jer lh vee imaju i generacijarna su odqajani da preuzrnu odgovornost za zaiedrucu, a ne da korlste pentiku za nsks svoje ciljeve. o Pratite tt desavanja u Hrvatskoj i 81H?

- Pralim, ali kada covjek malo botje pogleda,. I u Francuskoj su prije nekoliko mjeseci Ijudi. bili na ullcarna, bunili su se protiv zakona 0 penziji, jer je grani" ca sa 60 pomjerena na 62 godine. Nisu irnali raalan razlog da se bune nego Ijudi vide da stvart ldu lose i, kao zivolinje u kafezu, drmaju resetke, a ne znaju sta bi. To vldirn kao lzraz nezadovollstva koje je prilieno nernusto, jer u sltuacij kakva jeste, ne vidim de se pojavio alternativni program koji ima sanss da se realizira koliko-Ioliko realnlm sredstvirna. Kada covjek pogleda malobol].e, izgleda da neki. "dizasler" stvari ponovo moze poslaviti; na noge.

Kruh i jogurt

o Jeste Ii nasta/gienn

Lijepomi je vidjeti sinakada zaplese na mo.m koncertu

o .Do.laze Ii Vam supruga isin na koneerte?

- Dodu. Lijepo mi].e vid].eti sinakada zaplese i zapjeva u PLJblici. Kako sam uglavnom na putu, nemaju bas mnogo prilika da doou na moje koncerte.

sljednje vrijeme deklarirao sam se k.ao rojalist prije svega zato sto mi se cini da jedino Ijudi koji imaju mudrost i odgovornost, mogu pomoci da se ovaj svijel bolje uslroji, a 10 ni-

- Ne. Ne bih se mijenjao, jos ne.

o Imate 55 gadina i mada za muzicare nema penziie, razmisljate Ii 0 tome sla ee bitl Z8 10 iii 20 god!na?

"Cargo Trio'" R.llnd.eka prate v:jern.a saradnica Isabel imultiinstrument.aHst Cllsan Vranic

• Oarko Rundek roden je30. januara 1956. godine u Zagrebu,

• Zivi u Parizu od pccetka devedeselih godina.

• U divljem je braku s rediteljkom Sandom Hrz.iC i irnaju sina koji se zove David Vid Dimilrije Sebaslijan Ernest Viktor.

• Kar.ijew je pateo s "Haustorom", zagrebackom novotalasnom grupom, koja je osnovana 1979., a egzistirala jedo 1990.

• S oCargo Orkestrom", koji je okupio u Parizu,ostvario je zapazenu Inozemnu karijeru.

• Album "Plavi avion" snlmio je s "Cargo Triom".

R.EKAO JE

:Ii ••

• Votim biU neulwat.ljiv, 10 je diO mog karaktera.

• Nel<ada sam ocajan suprug, a nekada predivan.

• Sve prite 0 zavo· dnislvu su navinar· ske bajke, uslvari sam vjeran muz_

• Odlaskom u Pariz prekinuo sam dosta aU!Glmalskih nizova slvari.

• Inspiraciju crpim Iz zivota .

• Nadam se da ce sislem aulorskih prava. koliko-Ioliko opstali i da ce od ovoga slo se sakupilo od mojih djela, kapnuti neka pariea i to ml, mozda, bude zakruh i jogurt. Pa i ako!/.ude za to,i to je dobro .. Sio covjek vise sakupi para, loih vise polrosi na doklore, Kada dode moje vrijeme, onda cu gledati da odem slo jeftinije.

o Hvala Vam na razgovoru i vidimo se u Sara;evu. A da ce 23. aprila bitl red pred u/azom u "C%seum", to Vam vee sada magureei.

- Kada idemo u grad gdje ima vise publike neg.o slo moze slati u prostore koje sada preferlramo, onda napravimo seriju koncera· la. U Beogradu smo napravHi sest koncerala pa mozda cemo i dva u "Coloseumu" Iii motda dodemo opet najesen.

t!l! [).ne.l'TI.i a.v.az., n.eid]eiil.a,.3., aiP~.iv.tra.v.ilni'2.0.'.1..panorama

UPOSJETI Flamur Gasi, ambasador Albanije u Bi,H

Energicni novinar u misiji zblizavanja dvaju naroda

Peteroilana porodica uiiva u prelijepoj rezidenciii na Dolac-Malti • Radim na tome da gradani BiH u Albaniju mogu ulaziti samo s licnom kartom, kaie diplomat

Razgouarao:

Hajrudin PROUe

Ambasa, dor ,A, Iban,ije u BiH Flamur Gasi

{Gashi} i njegova porodica ad jula prosle godine stanovnici su Sarajeva. Diplomat odaje dojam srdacns i kornunikatlvne osobe, upravo u skladu slim karakterislikama, veoma ie prljalan domaein u svojoj prelijepoj rezideociji, srnjestenoj u naselju Dolae-MaIta. Pripada kategoriji ambasadora kojl ne korlsle previse usluge prevodllaca s obzirom na 10

Kuca pO mjeri

Ambasador I njegova supruga naglasavaju kaKo su izuzelno zadovoljni Ku60m u kojoj zive posljednjih miesed.

- Ovo naselje je super, upravo po naso] mjeri, Kuca je, takoder, uredena u amsrlckom stllu, prava porodlena. U njo] ima vise nego dovoljno prostora za sve nas, a djeca se mogu igrali i u ovom prekrasnom vrtu, u kojem naljeto namjeravamo organlziratl razns prijeme i druzenja - Islice Flamur Gasi.

da savrseno govori nes jezik. Ta einjenica ne predstavlia naroclto iznenadenje, jer je roden na prostoru bivse Jugoslav,ije, taenije na KOSDVU.

Uredniki direktor

- Rodeo sam 1969, godine u Peel, Moj otac je roden u Albaniji, a djed na Kosovu I tako sedam koljena naizmjenice, jedna generacija na Kosovu, jedna u Albaniji. Kao prema tom nepisanom pravilu, moja djeca su rodena u Albaniji,. jer sam ja 1990. napusllo

.• am za BiH

Navqao s, , 'ivania na nogo-

, at urednO prall zb . 'I< m bio i na

Albansl<i dlpl.om. • It 'e jednom pllil 0 . \il<im

tnim teremma, oa ] .. ' vo Naravno, s Vf!

me ." 2:eljeznicar - Sarale .' Albanija - BIH u

der91IU.. . ratio ie i. utal<mlCU . nstvo.

zall\ma~~~~ffKaciiaza E':'fOpS~~~~:m to rekao.

sKlopl.l uao za BIH, SVI . adam se

.-----~---.------------------ - Tada sam nJ:~\baniia igrala ovdl,~' ~~da cl.lna-1 No, kada, bu ... d aKluelne susp.enzlje,. ']i" I<ada igr-

da hOc:e \ pore I Bosanci 51.1 "rn(J b' u

~~~j~~~~~~i\~:~~~t~~~i:~~;1::

sprijec\\e, a im~.o sa .

jem - kale Gasl.

rodni kraj i preselio se u Tiranu -govo~i: Gasi.

U svijet diplomatije usao je zahvaljujucl svojoj veliko] Ijubavi - novinarstvu.

- Krajem 1992. pceeo sam se bavili novinar-

NaKon toga, ad 2005, do 2009. bio sam dlrektor lnstltuta za dijasporu da bl me potorn premijer Sali Berisa (Berisha) pozvao i ponudio mi arnbasadorsko mjesto u BiH,

Porodica Gas. u vrtu rezldenclje

stvom.Radio sam u nekoliko albansklh listova, u 'Kojima sam obavljao razne funkcije, ad urednika do direklora, cak sam bio i glavni urednik prve privatne radiostaniee u Albaniji. Zahvaljujuei znaniu iiskustvukoje sam stekao na lim radnim mjestlma, postao sam savjetnlk predsjednika drzave i strucnl sa· radnik Vlade za medije i regionalnu politiku.

Mustafic .i Kupusovic

Flamur Gasi otkrlva Kako je veliki lJubitelj knjlga I pOZorista.

- PoslJednje slo sam pogledao bila je predstava "General mrtve vojske", koju je izveo Albanski teatar Iz Skoplja u sklopu "Sarajevske zime". Bilo je odlieno. Inaee, ovdje je teatarska seena veoma jaka, imate sjaine redilelje, ad Muslafica do Kupusovlca • govori ambasador.

sto sam, naravno, sa zadovoljstvom prihvalio - Islice Flamur Gasi.

Taka su se albanski di-

(Foto~ B. N (zitt doselili u nasu zemlju, koja 1m se, naglasavaju, veoma dopada.

- Svida mi se stil zivota u

pia mat, nJegova sup ruga Aida, kcerke Ulpijana (12) I Kaltrlna (10) te dvoipogodisnji sin Jon

o

Albanski ambasador: Roden na Kosow

Bosnl i Hereegovini, a i ovdaSnjakuhinja. Tradicionalna jela su, zaista, lzuzetna, pogolovo mi se svidaju eevapi. No, ne dopada rnl se Klima, Ovdje mjesecima vlada hladnoca, na sta se jos nisam navikla. U Tirani je vise od 200 dana godisnje suncano vrijeme, sigurno, onda, razumijeIe zasto se taka osje6am -kaze Aida Gasl,inace pravnica po zanimanju.

Pokloni za ministra Ambasador Albanije kao najljepse osobine stanovrnka SiH, oznacava nj.!hovu vellkodusnost i gostoprimstvo.

- Kad god Imam priliku ugostiti nekogaiz svoje zemlje ovdje, odvedem ga u setnju gradom, jer zelim da osjeti tu atmosieru, da dode u kontakt s ovlrn divrum I.judima. Kada sam nedavno blo u setnjl sa ministrom vanjskih poslova Albanlie Edmondom HadZinastoom, desilo se nestoprelijepo. Prvo nas je na Bascaffiiji zaustavlo jeden zanatliia i poklonio nssto mom gostu, a ubrzo zatim i drugi, u znak gostoprimstva. A ja ponosan! Razmisljam, to su rno]l Bosanci - uz osmijeh na lieu govori energicni diplomat. Ambasador tvrdi Kako su Bosanci i Albanci veoma slieoi kada je fijee 0 mentalitstu, ali da se, ipak, malo poznaju.

- lronicno ie to sto ovdje Ijudl mnogo vise znaju 0 nekoj dalskoj zemlji neg.o a drzavl koja im je tako blizu. Da stvar bude gora, i:mamo predrasude jed'ni 0 druqima. Upravo zbog tih stvari, radim na tome d'a se vise upoznamo. Vee sam poduzeo odredene korake kako blsmo se pribllzil],

Zasto Sosancl ne bi Ijetova'll u Albaniji, a Albane; zimovali u BiH? Imamo izuzetan turisticki potencijal na obje strane, a nismo kOf1kurencija, hajdemo to iskoristiti. Hvala Bogu, sada imamo bezviZf1i [ezim, a pokrenuo sam i incljativu da gradaf1i BiH u Albaniju mogu ulaziti samo s lienom kartom i obratnonaglasava Flamur Gasi.

Clanovi grupe "Yuksek Sadakat"

Kenan Vural- pjevac Serkan Ezgen - gitarist Kutlu Ezrnakinacl - basist

Ugur Onatkut - klavijaturist Alpaj Salt - bubnjar

GOSTISARAJEVA "Yuksek Sadakat",predstavnici Turskena Eurosongu 2011

Dati

/

cemo

anava!

Nasa pjesma "Live It Up" podsjda: na to da je iivot vrijedan iivljenja, cak i u. najuecim problemima

• Pozitivno je to sto na suahom koraku imate zelenila, jer nama toga bas nedostaje, kate pjevac Kenan Vural

R ok grupa "Yuksek Sadakal",ovogodisnji predstavnicl Turske na Eurosongu, bili su u petak i subotu gosli Sarajeva.Ohrabreni proSlog.odiSnjim druqirn miestorn sa pjesmom istog zanra .live II Up", nastupit ce u prvoj polufinaInoj noel Pjesme Evrovizije2011.

Poziv TRT-a

Clanov.i su se okupili 1997.,2006. su snimili prvi album, a dvije godine paslije i drugi,

- TRT nas je pozvao da budemo predslavnici na Eurosongu. Napravili srno tri pjesrna i kao najbaljaje

izabrana .Live II Up" U nasoj zernlj veoma srno populama grupa. Najve6u podrsku daju nam lanovi, a onda i porodica - kala gilarisl Serkan Ezgen (Ozqen).

Pjesma je napisana u kl'aslcnorn rok stilu, s duhom sedamdesetih i zvukom osamdesetinClanovl "Yuk,sek Sadakata" vjeruju da ce njihova pjesma bili primijecena.

- Nasa pjesma ocarava slusacce s jakom energijom. Podsje6a nas na to

d a j e zivol v rij edan .livlj e nja, cak i u nalvectrn problemima. Kroz svojs hitove lzrazavamo sebe tako ca se nadamo da eemo i u

Din.o Merlin je poznat i u Turskoj

Turci su pjesmu "Love in Rewind" Dine Merlina poslusaJi na putu od Sarajevskog aerodroma do hotela. - Znamo da je DIno ovdje vaoma poznat muzicar, ali ne zaoslaje ni u Turskoj. Numera narn se vecjna dopada i dobroj.e sto i on pjsva na engleskom. Zelimo yam veHku srecu u Diseldorfu, a pjesma je veoma pjevljiva i slrnpaticna tako da vjerujem da ce se dopasti publici. NaSi Iavorif su predstavnici Srbije, Ermenije, lrsks i Albanije - kazu clanovi "Yuksek Sadakata".

"Yuksek Sadakilt": Ako ,prodemou finale, sigurni smo da cemo biti u v.hu

ove Iri minute u Diseldorfu osnovi i dobrim poutlcklm govori pievae Kenan Vur-

uradf 10 na naiba'iji rno- ocnosirna izrnedu zerna- al,

guei naeln. Nastuparno Ija. Gledaju6i stalistlku, u

peti pa cerno vidjeti js Ii prvom polulinalu je osarn

bro] sretan iii ne, a uosta- zemalja koje Tursko] nika-

10m, broj je sarno broj. da nisu dale ni bod, Ako

lpak, bodovi se vecmorn proderno u finale, sigumi

dijele prema komsijskoj sma da cerno bltl u vrhu "

Tragovi .rata

U punom sastavu u Sarajevo dolaza prvi put. Islicu da im se grad veoma do" pada i date i u budocno-

Znacenje nazlva benda - "Yuksek Sa.dakal" na engleskom je "High Fidelity", sto predstavlja visoku lojalnost iii \ljemost vrsn muzike koju rm svlramo. PlVens!Vena ideja je da impresioniramo !jude najbolje kako znamo, a dabl bio popularan, moras ostali vieran svcjoj pubticii .zanru koji predstavljas ... objasn lo nam je pjeval': benda .

stl rado colazftl.

- Prvi put sam u Sarajevu blo 2001, godine i one sto mi je palo na parnet jeste da je veoma v.idljivo da je ovdje ne tako davno bio rat. Vidio sam dosta zgrada koje su unlstene, a neke od njih su i danas takvs, Zanirna nas sta [e razlog, zasto se ne obnavljaju. Je Ii vlada nema novca iii su ih, jednostavno, oslavili da pokazu drugimada je ovdje bio rat? Pozitivno je to sto zelenila imate na svakorn koraku, jer nama loga bas nedoslaje " dodaje Vural. SerK.an Ezgen dosta zna 0 nasern gradu i nije prvi put ovdje.

- Moji. baka i djed: .livjeli su nekada u Saraj.evu tako da dosta znam ogradu i ceslo sam dolazio, Oni SU se vratili u Tursku, ali i canaslrnarn dosta familije, koju. rado posje6ujem. 'Prosle godine oolazlo sam u Mostar, a u Sarajevo planlrarn uskoro pcriovo doel - gavori Ozgen.

A.KARAMAN

Dobra relaksacija

L:~~ O.~~ .. ia.v~.,.~e.dje.1ia.,3.,.ap.~i~.rn.va.nl.'2.o1.'1. 1>~"()JrtZ",tI

MUZICARI Mile Kekin,f,rontmen kultne grupe "Hladno pivo"

Naialost, i mi smo dio glamura i sarene laie

Singl .Ezoteriia" je himna 0 osobnoj slobodi • Vise sam zaduien da sprecauam incidente nego da ih pravim • Moze sue, ali uz distancu, ne moras me grliti i ljubiti

H- arlzmaeenl frontrnen benda ,,HI adno pivo" Mile Kekin priprernase posljednjih dana za oluju. Kullna zagrebacka grupa uskoro ce prekinuli celiri godine dugu diskografsku pauzu i objavili novi album pod nazivom "Svijel glamura", slo autornatski znaci da Milela i crustvo ocekuje veliki broj promotivnih aktivnosti, od cjelodnevnih potpisivanja CD-ova ookoncerata.

Band je prosle sedmlcs objavio najavni singl .Ezoterija",koji se pekazao kao pravi regiona'ini instant-hlt, a Kekin u razqovoru za .Dnevni avaz" otkrlva kako nije ocekivao takav uspjeh od ove numera.

Mala zemtja

o Singl "Ezoterij'a" postao je za kratko vriieme regionalni hit, vierovetno dobrlm diielom zetwetiujuei zanimljivom totcstu. Koja ie poruka? Da svsko ima prevo bili drugac;i/iili nesto sl/c;no?

- Da. U principu, 10 je himna 0 csobnoj slobodi i otporu prema raznim filezofijarnakoje nas guraiu u torove, Realno, nismo ocakivali da ce biU tako slusana. Dugo srno u bendu raspravljali 0 tome kojam cerno pjesrnorn najaviti album" cak, smo se i svadali da bismo se, na

U Sarajevu prije jeseni

OKada dolazlte u 81H s novtm pjesmama1

- Uskoro cemo poceli slagati llstu nastupa za tumeju, vjerujem dacerno prijejesani doel u Sarajevo. Prosll put smo naslupali u Domu mladth, bilo 1e odlicno, vjer· ujem da. cerno, stoqa, ponovo svlratl u istom prostoru

"Hladno ;pivou: Novi album 16. aprila

kraju, odlueili zanajduzu 0. Album "Svijet glamura"

numeru s CD-a, Upravo izlazi 16. eprtte. Stapubli-

zbog te duzlne mislili smo ka moie ocek/vati?

da nece bili mnogo pusta- - Gijeli. album je, ustvari,

na na radiostanlcama, No, jedna prica. Ljudi ce pravu

Ijudima se svidjela i bas sllku dobillkada izade

mi je drago, [er tekst sa- CD, kada cuju svih 12 pje-

vrseno oslikava eijeli al- sama i vide omol, ko]i 1e

bum. vrlo bitna stavka naseg

Kekln: Ljudl mi.sle da sam za Salu i kad ml niie "I do tega

novog uratka, Svima ce, onda, biti iasno zasto smo ga nazvali "Svijel glamu· ra",

0. Poznajuei stil ko]! gaji "Hladno pivo", niie tesko don/je!! zakljucak da se iza tog imene krije ismijavanje lakozvanog dietseta ••.

• Mislim da je glamur u maloj i slrornasno] zemlji nesto najgore slo SOl moze dogodilL To Ii je kao da gledas blistave filmske kulise, iza kojih su jad .i bijeda. Mi' kroz album zelimo prikazati laj grOleskni svijel naseg glamura. No, S druge strans, savreeno sam svjes!an da smo i mi, kao clanovi poznate gru.pe, d.io loga i da na neki nacin sudjelujemo u kreiranju la sarena laie, ali barem mazemo oslalima reci sta se desava .iza ogr· ade,

o Ali istotako nosite etiketu socijalno angaiiranogbenda?

- Pa dobra, Mi pjevamo 0 stvarima koje se dogadaju oko nas i samim tim ne mozamo izbjaci laj soeijaIni angazman. ipak, pazimo da se ne prelvorimo u parolase i trudimo se dOl budemo na jednoj humori· stickoj distanei od svega loga ,kako bismo sami, SOl·

bi bili manje napornL Ako mozarno take reci, bavimo SOl politikom u skoro sva· ko] pjesmi, ali ne clrektno,

Narodni bend

o Odajete aoiem pristupacne osobe, ali vierovetno imate svojih iutih minute, keds, jednostavno, ne maiete bas svekome bill prljate/j?

- Istina, .Hladno pivo' Ima laj imidz narodskog benda. Samim lim postize se elekl da ti. sa Ijudi smijese kad god te ugledaju i misle da si Ii saljivdzija koji je spreman na salu i kada mu nija ni do cega_ Problem je 10_ Volio bih da mi ne stavlja svaki klinae ruku na rame i prica k.ako sam ja superzalrkant. Vise miodgovara dOl ima nek.i rezerviraniji stav prema meni, Dakle, moze sve, ali uz jednu distancu. Ne moras me grlili i Ijubili. Nije mi prijatno cak ni kada me Ijubi nepoznata djevojka, jer uvijek ra· zmisljam 0 tome kako joj je momak negdje iza

ugla,

o "filadno pivo" poznato je po energicnim nastupima,ali nikada nisle pribjegavall neklm vratolomijama iii incidentima na sceni?

o Pisete I b1ogove, kojl suveoma citanL

- To radim za nsku tinansijsku naknadu, ali dcde mi i kao dobra relaksacija. Imam apsolumu slobodu u lzboru tema, a nekada mi u tom procesu padne dobra ideja za pjesmu. Ali, da budem jasan, nisarn pisac i nikada ne bih rnogao sve 10 Ukoricitl u ne'ku knjigu. Drugo je virtuelni prostor, on sve trpi.

- Vise sam zaduzen da sprecavarn incidents nego da ih pravlm. Realno, imamo dosta zivahnu publiku tako da ie bilo sltuaeija da se rusi ograda u prvom redu, da stradaju zvuenlci, ali to su sve zanemarive stvari, nista sto bih nazvao velikim preblemima. Imao sam sarno j.ednu siluaciju u kojoj sam napravlo rnaterijalnu stetu, Desilo se to na EXIT-u s nekim telavizijskim kranom, ali sasvirn sluealno.

0' Privatno, vodite miran porod/eni iivot?

- Definitivno mi treba taj balans. Ali,. nije bas da idem iz jedne krajnostl u drugu., Dosia lztazim van, druzirn sa S Ijudima, ne mogu reel da sam cijeli dan ked kuce 5 zenorn i djetetom, mada volim i taj dio zivola. Uglavnom, postoji ravnoteza.

o Kako Vas cetverogodisnii sin Vito rflagira na muziku "Hladnog piva"?

• Pa, eto, prije nekoliko darla bili smo u jednorn

Provalis i nestanes

o Bavll/ste se i glumom, kso, naprlmjer; u seriji "Bitange i princeze"?

. Da, bllo je i nekollko flImova, ali sve su to bile sttne, sporedne uloge. Sve su te role zahvalne, jer dodes nakratko, nesto provalls: nestanes. Tesko mozasfuliti. U svakom slucaju,lijepo iskuslvo.

ducanu kada je sa zvucrli· ka krenula "Ezoterija". Ta· da je prisutnima reki;!o:

"To mOj lala pjeva," Cinl mi se da je veoma muzikalan, reeimo dOl voli pievusiti i skakati.

o Profesor ste engles/fOg i njemackog. Razmisljate Ii (I tome da biSle se jednog dana mogli vratitl tompozlvu?

- Nikad ne reei nikad, slo bi rekao Dzejms Bond. Tesko to mogu zamislili, jer !oliko uzivam u izdavanju albuma i pUrl sam adrenalina uoci svakog koneerta da bih mogao lakO jos 20 godina, No, nara· vno, ako ne bih mogao od muzike prehranjivati porodieu, onda bih se vratio

predavanju. H.PRDUC

Edinove kreaclje jela

USPJESI Prozorcanin Edin Diemat. kulinarska zvijezda u SvedskQj

Servirao sam jela za kralja i kraljicu

'Iii godine ucesnik TV tahmicenia, na kojima je ostuario PI'VO i pete mjesto • U nas restoran cesto dolazi i moj miljenik Zlatan lbrahimouic

O anas je svedska kuhinja, prsrna ocjs-

, nama strucnjaka iz

oblasti kulinarstva, turizma iugostileljslva, jedna od najjacih i najvise eije .. njenih u svqstu. To poMduje i' pcdatak da je na Svjetskom kulinarskorn kupu EXPOGAST2010. u ~uksemburguekipa Svsdske zauzela drugo mjeslo.

U take zestoko] konkurencij postatl kulinarska zvijezda rnoze samo neko ko pripremanju jela prllazl s dosta strasti, iskrenostii Ijubavi. A bas to postao je Prozorcanin Edin Dzemat, koji je, nossn vihorom rata, nakon progona lz Prozora, s rociteljirna i ~racom dospio u daleku Svsdsku.

Najbolji ucenik

Edin je, zahvaljujuci predanosti i upornosti, postao kullnarska TV zvijezda. Vee tri godine uzastopno nastupa na takrnlcenlu "Kuhargodine", a lani je njegova ekipa reslorana "Linnea Art ;Restaurant" osvojila prvo, a Edin u po-

Knjiga recepata

I pored svega sto je uspio u pripremanju svedsklh jela, Edin kate da su bosanska kuhinja I mamina iktopa najbolja hrana na svljetu. Svedanima los nij.e pripremao bosanska jela pa namjerava da dogodine lzda knjlgu racepata, u kojoj ce se nael costa bosanskth speeijaliteta., Zbog toga ce ove g,odine provesti oomor u domovini, a s njlm ce doel i lotogral da sve SIO 6e se naci u knjizi, zabilje;l:i na fotografijama ..

[edinacrro] konkurenciji peto miesto.

- Jos od djetinjslva vrzrnao sam se po kuhinji dok bi majka kuhala i pokusavao sam dajoj pornognem. Sve je pocelo kada sam 2003. zavrslo celverogodisnju kuharsku

skolu i dobio slipendiju kao najbolji ucenik Ie skote u posljednjih 10 godina. Dobio sam sansu dOl se usavrsavarn u najboIjim restoranirna Evrope i ca pokupirn iskustva najboljlh svletsklh kuharagovori nam Edin.

Prije dvije godine, s kolegom Bengtom Sjestremom (Sjtistrem) otvorlo je rsstoran "Linnea", a onda je stigia ponuda od jednog od najvecih svedsklh poduzetruka Torstena Jansona (Jansson) da u Geteborqu otvore hotel .Kos-

Dzem"t: PrezentacUa jet" je veoma vaina

ta Soda Art", koji je graden od najkvalttetnijih materqala i skupocienih kristala. Lani je medu 200 luksuznih hotsla i restorana u Svedskoj ovaj hotel proqlasen najboljim.

Jedese ocima

- U tom hotelu postavljen sam za se!a kuhinje, a moji gosti su pripadnicl svedskog I svjetskog establiSmenta. Vise pula priprernao sam jela za ilvedskogkralja I kraljicu, gost nam je bio Elton DZon (John)., a cesto kod nas dolazi rno] miljenik Ziatan lbratumovlo, U restoranu "Linnea", gdje sam, ta-

koder, sel kuhinje, radi 12 vrhunsklhkuhara i 10 konobara, Sarno je 40 mje· sta, sva su zauzeta, a da bi se dobilo rnjasto za veceru, rezervacija se mora obavttt celiri sedmice raniie, .lelo Kosta od 35 do 70 €lura, a ja najvise raeuna vodim 0 prezentaciji jela na tanjiru, sto je veoma bltno, jer se ovdje kaze da covjek jede oeima - ka;l:e Edin.

Za pripremanls jela na-

jv iilekori sti svjezu ribu i plodove mora, elrne Svedska obiluje, ali voli da radi i sa mesom diVljaci, kao sto su jelen, srndae i zec.

H,.MANOV

1:!.L!.. o.n8.vn.i.a~.alil. n.ed.iB.lia., 3., liilJl.riVl.r.av.an.i 2.0.'" panorama

Bekvalac:: ,Bitna je senz;a,cija

Na,kon nastupa u emisiji "Veliki brat Koloseum"

Natasa je nosila donji veS ispod

N atasa Bekvalac, koja je posOednjih dana bila u centru painje zbog prcvokativnog kostlrna koji je nosila uemisiji

.Veliki brat Koloseurn", poslavila je sliku kostirna na svo] u stranlcu na Fa~tx>oku Kostirn 'koji je lzazvao razne kornentare, krelrao ie

Darke Kostic. koji je pojasnlo da je Natasa ta veeeM ispod clrkona koji su prekrivaliintirnne dijelo\fe tijela, ipakirnala donji Yes.

- Natasa je prszqodna djevo] ka i nije 9 Mjeh ako ss skida do gral1ica lijepog i, zanirnljivoq, Sve to lzazlva vellku painju, U modi ie bitna

Nihad Alibegovic vratio se zadoYoljan s tumeje

Pet uspjesnih nastupa u Americi

Nihad! Alibegovie vratlo se prije nekoliko dana s truneje po Amertci, u sklopu kOje je odriao uspJe~ne

nastupe u, pet gradova. Zadovoljan je posjetama na svlrn gostovanjima. a posebno istice odlicnu

atmosferu u SijetTu i Feniksu,

- Pozitivno sam iznenadsn, [er se pjesme sa

Nihad u spotu "a pJ,esmu "Blago me";"

mog posljednjeg albuma vee slusaiu nnedu nasirn Ijudima u Amenci. "Blago men I". "Nocna mora' •• Ima dana za megdana" vee su postaleh,aovi, i po nekoliko pula sam ih morae pjevali na nastupima. U SJedinJ& ns Americke Driave ponovo putujern krajern godine.

Atraktivna Marina Seizovic nsdavno [e uradila nove sllke sa rnodnirn fotogra!om Deividom Kaponeom.

Kao rezultal toga, uslijedili su i modni angaZmani u Sioveniji, gdje je redlla nekoliko revi]a i karnpanja.

- Moda me ie ponovo vratila u Ljubjjanu i Sioveniju, gdje sam I rodsna. Dejvid mi ie uradlo odlicne lologralije i sada imam debar "book", sto ce mi pornocl u lnozemnoj karijeri, Manekenstvom se bavim vee sedam godina u Banjoj Luci, a trenutno sam clanica agencije .,Energy Models" - kaie Seizovlc, koja je caslo ucastvovala na izborima Ijepole u naso] zemlji, na KOjima seokitila sa

pet lentl, D. Z.

panorama :Dn:el'll:I:OV:8l:,":ed:je:lja:'3:.";Pri=Vk:.v:an~j2:0:11:. ::::~:-.~~~~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~m~· .~. .

Novi projekti djecijeg hora "Princess krofne"

Festival i CD s autorskim pjesmama za 18. rodendan

sen.zacija, a ja uvijek radim s najboljima - isprieao ie Darko za srbijan.ske medije. No, dopao mu se nacin na koji, je lijepa Novosadanka

kada eu imati petnaast nastupa -kaze Alibegovic, Koji je svoje najblize obradovaol po:klonimaiz Amerike.

Nihad je nedavno snlmio 'I' spot "Blago meni", a planira i nove vldeozapiss za numere sa po-

sliedrlieg CD-a. D. Z.

Sa .Paldcima" koncertna turneja po cijeloj BiH

.Pnncess krome" vee godinama slove za najbolji djeoljl horu n aso] ze m ITi. Velike zasluge za uspjeheu 18 godina postojanja pripadaju umjetnickom ruk.ovodiocu Ziatanu Bostandiicu,

- ad osnivanja nas glavni oili bio je da dje<:u sklonimo s . ulica i da se kroz muziku druze, uce i stieou 'nova prijateljslva. U proleklih.18 godina kroz hor je presto vi~e od 3.000 djece uzrasta od cetiri do !i esn aest godina. "Princess krolne"

trenumo brols 70 clanova podijeljenih u dvije qrupe, od 4 do 7 i ad 7 do 16 godina - kaze Bostandzit. Posljadnjih dana ova] hor uveliko SOl priprerna za 6. pop- rok festival za uce nlke osnovnih skola grada i

Kantona Sarajevo,

- Finalna vecer Festivala b~ ce 5. aprila u 18 satt u saf Multimedijainog centra Opeine Novi.Grad. Uzdjecu soliste, nastop it ce I nasi qosti, pobjed'nici proslih lesfivala Emina Tufo, Jaci

provokativnog kostima

Sest CD-ova i tri DVD~

koketi ralau loj. kreaciji.

- Naravno da je sve to provokacqa. ana [e imala sore, a preko toqa providni bodi sa cirkonima. Nikada ne pr-

Hor "Princess krofne'' do sada is snlmio sest CD·ova i lri DVD-a, a goolovao ie na dvanaest medunarodnih djeciiih 153stJvaia uAntaliji, Ankari, Tiranl, Rimu, Role-

rdarnu, Stutgartu.i. .

- Bili srno gosti na koncertima Kemala Momana., Arsena Dedica, Dine Merlina, "Crverle jabuks", Miroslava Wca- dodaje Bostandzie.

elazlrn granicu dobrog ukusa, vaZno je intrigirati ada se pri 10m e nisla ne otkrije, kao sto smo to sada uradili - rekao je Darke,

Manekenka M.arinaSeizovic

B eeirevie sa dvije autcrsks kornpozlcha i cranica naseg nora Mano Benet (Bennet) - govori BootandZiC. Nedavno su "Prirlcess kroIne" uspostavile saradnju s horom "Palciti" sa Pala i odriali su zajednicki nastup u Foei.

- S hororn "Palciei" planlrarne koncertnu turneju po cijelo] BiH, Prvi nastup bio je vise nego uspjesan i nastavak Ie samo logican sliled - kaze Boslandzic te dodaje da su prije evadesetak dana poceli snirnanje novog CD-a s autor-

skim pjesmama. D. Z.

Moda me je vratila u Ljubljanu

Seizovic: Sedam godina se .bavi mi.lnekenst:vom

[!.j~ .. o~.ev.nl.av.az.,n.ed.Jel.la,.3'1IIIi3P.'IIIt.ra.V.afi.12.01.1.panorama

Tenerife, najveci otokKanara

MOJE PUTOVANJE

Oti

tte

o SVOJ

Mozete uzivati u prirodi,botelskom smieitaju, sportskim aktiunostima, razgledanju, gastronomskoj ponudi ... Sta uam vise paie • Vulkanski otok s vjeeitim proljecem

Kada sam dobila .zadatak'' da OIPuluje, m na Teneri!e. prvih

ne koliko dana govori la sam; .To je previae cobro da bi mi se dssllo." Jsdnostavno, nisam se mislima mogla prebacitl iz surnornog, maglovilog, snjeznog Sarajeva na 25 Celzijevih stepeni, sunce, more i plaze. Nakon sto sam dcsla na Teneri!e, tek sam shvarila kako S8 za tai .sokljepote", koji vas doceka na ovorn bajkovitom otoku, rnozete priprerniti samoako ste ga vee vidjeH!

Nije do luksuza Zarnisljala sam radom, kao u katalozfma, pjesca na plaie, vru iSi n u, tirki2noplavo more, pa-

lrne.. Jet, zasto bl 10, lnace, bil'a jedna od 20 najlraienijih svjetskih destinaeija? Nasla sam, pak, rnodroplavi Atlantskl ekean, s ivi i crnl pij ssak na ptazama, nevjerovatno raznoliku vagetaciju, vulkanske st~jene,carobni zalazak sunca .. , I, da, Autoput. Mnogo autcputa. Tollko ga rnl nscsrnc imati nl za narednih 200 godina. Teneri!e su naiveei ad sedam naseljenih Kanarskih otoka. Postoji jos sest nenaseljenih" Od marekanske obaJe otok je udaljen stotinjak kilornetara, sto utjeee na prelijepu klimu, vjecito proljeiSe" koje je rnamac za lunste tokorn eljele godine. Temperatura se zlmi ne spuSta ispod 15, a najvisa Ijetna js 30 . ,

Pile: Dzenana BUREK

vi h stspen i. SavrSeno. Moje putovanje nije biio turisticko. Ovaj otok pasjelila sam u sklopu rnedunarodne prornocqe novih .Mercedesovih" automobl-

la, zahvaljujuci' Kojima

sam vidjela ne~lo drugaC1ju sliku Tenerifa. Odsjedali srno u najekskluzivnijim hotelima i u supenuksuzmm automobllima obi~li cijeli otok uzduz i poprijeko.lpak, luksuz nije razloq zbog kojeg sam ocarana Tenerilama.

Imali smo priliku, U, jednom danu, nako n slijeta nja na aerocrom najugu, procl sve do sjevemog dijela otoka, Vjerujte mi na rjjee da ni u 21, stoljeiSu, uz bro·

jna te h noloska daslignuiSa, ne postoji nijedan naein da zabi Ij ezlte pra vu sliku on 0-ga slo vidite. Ispred nas su se n izali nevterovsml p rlzen, od modrog, nemimog Atlantlka.Iitica, cmih, crvenih stijena, visokog ; n iskog rastinja, ali' i vul kansklh stijena kroz kOje prolazi put i cijelu sl iku do kraja eini nadrealnom ...

Gdje je sunce

Vise od 40 posto povrsine Tenerlfa zakenorn je zaStieeno zbo 9' vu Ikan a, rezervata endemskih vtsta iii n esvakidasn j ih pejzaza, Obala Tenerila duga jsoko 350 kllornetara s brojnim uvalama i strmlm tlticama. 2bog vulkanske pnrods otoka, pljesak na skoro svlm plazama]e crne boja. lzuzetak su plaza elitnih hotela, kole su posute plleskcm dovszenlm tz senare, Najpo.znalija je Las Te resltas , prsko koje je, kazu, presuto 50 milio· na vreea b ijelog pijeska. Otokom dominira planina s vrhom Teide (3.718 m),

Opservatorij na 2.390 metara

Na TEmerifama smo obisli i Opservalorij Del Teide, koji se nalazi na 2,390 metara nadmorske visine, na povrsini od 50 11 skla ra. lj ubazni u posten iei Opserv atorija up utili su naskako da kroz te'leskope gledamo Su" nee. Inaee, kako nam je pojasnjeno, geografska pozicija Opservatorija i prelijepo nebo cine ga idelnimupravo za posmatranje Sunca. Zbog toga su u njemu i smjesleni najbolji evropski teleskopi.

Naucna proueavanja u Opservatoriju pocela su pocetkom sezdesetih godina. Prvi teleskop poceo se koriS@ 1964. godine

Opservalorij je odlicno opremljen, a osim loga, ima i pomocne prosto.rije (kuhinju., lrpezariju, dnevne i sobe za spavanje, gara!:e .. ,J, sto je predviileno za koristenje naucnom i tehnickom osoblju kOje ovdje vl'Si ra· zna, znaeajna istrazivanja.

Ba.nane

i krompir

Tenerile su i pravi gastronornskl raj. Pored raznl h vrsta m ors ki h plodova, na otoku ima malih zelenlh banana,koje se jed u svjeze, jer brzo propadaju na vruclni, Zatim tu su i paracajz, papala te mali, bijeli krornpir, On se kuha u izuzetnoj vodi i servlra u kori,

najvisim u Spaniji, i vulkanom, traclrn po velieini u sviJetu,. koji je posljedoji put bio aktivan 1.909. godi· ne, VozeCi se prema Naolonalnom parku Teide, koji je na ovo] planini, prosli smo kroz takve krajolike da smo se stat no pltall:

Bta le sadovo? Otkud ovo? Go;jje nestade sunee? Otkud sad magla? Kren u I i srno, da kle, nakon rucka uz more, gdje nam je koza preplanula, jer srnobill tvrdoglavi i nisrno hl]eli koristiti kremu za suncanle. Kao, nije jako sunce. Vozeei se prerna Piko del Teideu, nakon odu§evljenja gradieima u brdima, odjednom smo upali u takvu ma9'lu. poslije se ispostavilo dOl so. to bili oblaci. da smo 5e osjetali. kao u filmovima strave.,

Teide pod snijegom Dvadesetak kilometara pula, ponovo sunce i ~okantan prizo r. Pred nama snijeg. Temperatura ni;!:a za deset stepeni. Nakon kratkih mkava, sada je trebalo odjenuli i(j_knu. U d alj i n i n ajvisl vrh S pan;je Tefde, lakoder prekriven snijegom.lspod nas oblaei. Ka bi rekao da je negdje, 2.000 metara is-

1>tZlI()Jr~"'tZ o.n.ev.rn." .. a,.,n.ed.iel.ia,.S,.ap.~.~.v.an.i2.0.11., ~~~~~~~~~~~~~

;'

srece

oma

pad Atlantlk ...

Nakan obuaska Naciona· Inog parka, nep reg ledn ih v u I ka nski h s liie n a Ie fotografirania na svlm megucim mjestima. krenuli srno spustaf sa prerna oban, Kak,o se snizavala nad m orska vlsl na, take su se mijenjali vegetacija i klima. Vriiame ie zalaska eunca. Pred nama su ptantaie banana. AtJantik sa presijava. Nebo ie u nestvarnim bojarna ... Zasliieplieni ovom nevjerovatnorn slikom, pozellte zaustaviti v,riieme. Ne rno-

gu ada ne priznarn kako smo svim ercemiz sveg glasa pjevali hit ,,ou'bioza kolektiva" - "Kokul'·_ Precilniie, najvisa srno ponavljali dio pjesme: ,ZaSto, U

ovo] vuko sam ja odra-

51'0" ... I razrnisljall, sta bi se desilo da prespavamo let..,

Otok sreee drugo je ima za Tenerlte. Sreca je, zapravo, osjetaj koji vas pr-

Iz historije

• Kanarski otoc! nsteze se u Allanlskom okeanu, 104 kilometra zapadno ad rte Hubi ujutnom Maroku i zajedno cine eotonomnu pokrajl'nu Spanije_ Na· jveci oto« ja Tenetile. Na njemu tivi vise ad 850,000 Slanovnika_

• Glavnl grad otok« je San/a Kruz, koji ie, zajedno s Las POl/mas de Gran Kenettjom, g/avni grad opcine Kanarsklh otoka, s kojim dijeli drtavne instiiucije, papul predsjednistva, pettememe i mlmstetstnve: .

• Spanci su Kanarske .%ke osvojili .. 1496. _godine.-, Fernandez de Lugo iskrceo sa dVlje godme ranye kako bi osvojlo Tenerit», posliednji oto« koj! ie odolijevao spanskim napadima. Nakon neuspjeha, otieeo ie i vrstio sa 1495. godine s balje naoruzanom i brojmjom vojskom, kada je i sepoceto konsau: osvajanje, Kada ga Ie cnwojio, Femande;: de Lugo zabio is u zemlju krs/ (,cruz"), po kojem grad Santa Kruz i nosi ime.

• Sanla Kruz s vremenom se ptetvono u jednu od najvain&'ih il)ka ne Allan/skom okeenu, jer su Kenarski otoci bili uspulna stsnic« za sve broaove koji su se kretali prem« Americi.

• Prastanavnici Kanarskih otcke bio ie nerod betberskag porijekla po imenu Gueoce.

eplavl elm kroeite na ovo vulkansko 110. Malete uiivati u pri rod i, hoteIskam smjes)aju,

sportskim aktlvnostima, razgledanju, ga.stron.omskoj ponudi, .. Sta varn vi§e pase. Ali, kada odlaztts, na mo:!e!e a ca ne ponssete barem djelic te srece sa sobom, Mena moj dio, deset dana nakon povratka, joS .hranr',

Znamenitosti . .

. . . . ' se u prijestonici Santa K1UlU.

NajYise historijskihzna!1'a!"',tos_U nat~~arodu kao emil tvrday~, Izgra(Je~a . TvrCla,Vll- sven IvanKlslrtetj, po:znatalasena ie historijskom bast,nom. Au.cllto

je u prvoj polovin; 17, stolJeca I p:~g .'

II' Teneri!e djelo Je spans~og arnt-

t~kta Sentiiaga K~I,atrave, a iedro koje simbollz,ra brod, postalo je simbol KrUli1,

• Mladazv'Uezcla Majli se vratila staroj ljubavi

Majli Sajrus (Miley Cyrus) na vodno j e obnovl la staru Ijubav s Lajamom He" rnsvortorn (Uam He msworth). Mladaglumica i njen

bivsi u vezi subili 1.8 mjeseci, a prakinuli su u

novembru.

No. kako kaiu izvort, navodno bliski paru, sada su odlucili dati jo~ i edn u, posliedrlju sansu svojoj vezi. La"

jam C€, navodno, pratiti Majli i na nie~?m puto·

varuu u AustrallJu u junu, - Lajam 1 [a srno veoma bllski. Ne zeurn mnago kamentirati, all nernojte sa vi ni~ta brinuti, u Australiju stgurno necu sarna - rekla je mlada z.vijezd'a.

VareSanovic i Soljanin: Uspjesna saradnja

§!!V~5£,;f,~i1!;!jq,ti ~~eLT,f;:L!'~~

[scncm mlade pjevacke nade i Janina. Cssto rni znaiu reei da

zajedno s finalislima soua ,.Zvi- sam nllrna dao najbolje pjesmei

[ezda moies biti Ii" odrzat ce tur- drago mi je slo je tako ispalo -

neju po BiH. Mladi pjevaei, pre- kaie Hari.

gvodeni pobjednikom Mirzom Nasa zvijezda kaze da ce svaki

So.ljaninom, prvi veliki koncsrt koncert biti poseban i obeceva

imal ce 14. aprHa u Blhacu, a dva dace publika zadovoljna na-

dana poslije slijedi Tuzla te se- pustatl dvorane. .

dmlcu kasnije Zenica. - Na neki nacin ia cu bili i vodilelj i

- Drago mi je sto cu, nakon turne- dornacln ove lurneje. Za svaki

je "Sreca" i uspjesnih naslupa koncert priprema! cemo poseban

sirom regiona, ponovo izdvoiiti vr- program. Sva'ko od mladih iz-

ijeme da pomognem nasirn rnu- vodaca lrnat ce svoj mini SOU.

zickim nadama. Na ovaj naeln za- Ovo je najbolji nacin da se pro-

okruzil CU pel godina od kada po- moviraju Hayalove zviJezda i tur-

mazem maldim pjevaclrna neja je nastavak uspiesne price

pocevsi od Emine Jahovic, Nene iz sarajevske Skenderije - ,istice

Munca, Armina Muzaferije, Adna" Hart. D .• Z.

- Jako mi se s vida u/azak u no ItU deceniju Jivo/a.

Takodl1r, pre/8zim U nov: nacin razml$ijanja zbog kCerke, kola Ie dovoljno odrasla da zapocne

vlaslilu karijeru.

Glumlca Oi'ejda Plnkel Smit, supruqa Viis Smits, 0 svorn 40. rodendan u.

Spektakli

Lili Alen otkrila da je zamalo umrta Lill Alan (Lily) nlkrila je da je u nevambru prosls godine zamaloum~a nakon stoje zhag virusne

• infekcije usestom mjesecu tr-

• udrlOCe Izguhlla slna. Pjevacica je pryl pul nakongubitka djeteta p riznala da je I sama hi· la blizu smrti iaka zbog luge i soka zbog gubitka n ije n i shva.tala da je bolesna. - Moji plijalelj, bili su zabrinutiji za moje zdr· avlje nego ja. Bila sam doslovno na samr· tniCkoj postelji,a[i to ni· sam ni asjeeala .• rek1a je pjevacica, koja ' svoje vjene.. nje naiav1juja za juni.

Biber snimafilm 5 'Kucerom Nako n usple ha dokume ntarca •. Never Say Neve"'! U8p" ia~ne uloge u seri]i ~Mj, .. sto zlocinalil, pjeva" D2astin Biber (Justin Bieber) Igt·

at De u fIImu s isku· sn im ko lego m, poputarnirn A~lonom Kueemm (Ashton

, KLllchar).

BfOOr i Kuc<;!r uskO" 10 ce poeeli snima· nle !ilma .WMat Would Kenny Do?"'. priCe () momkukoji pLJluje

~roz vrijeme I VTa.Ca Sf;! U smd'nj u; ~kolu kaka oi sebi dok je bio

""dr.i 17 -go· disnjakpomo· gao da prode taj-pe6od.

Soenarij Za r.lm radio ie Klis SaJdi (Chris).

Na kladionici sam dobio 3.500 KM

Volim usisauati kucu Harizrnaticni sarsjsvski glumac Milan Pavlovic otvoreno nam je u rubrici .Bazotkrlvanje" odg.ovarao na skakljiva pitanja.

? Kaji Yam je kucni poeea niJjdraii? .. Usisavanje.

? Sta najeesce pjevusite pod tusem? .. Gledam da slo p~ije zavrslrn posao. ? Iznos prvog honorara koji ste dobili u karijeri je?

.. Ne sje6am se, vjerovatno stola.

? Opisite svoie prvo seksuetno tskusrvo u trl rijeei?

.. Tri, caliri, sad!

? Sta misllte 0 I<ezama za jednu noc? ,. Da su bezveze.

? Najveci dobitak na kladianici? .. 3.500 KM.

? Kako zavodite iene?

.. Ne pristai mi na muku. ? Sarajevo iii Zeljezniear?

"Zeljo.

? Sosanska ill italiJanska kuhinJa?

_Obje.

? Kako ste padnijeli gubifak kucnog /jubimc.a?

.. Tesko, Bas sam sa bio vezao za

psa Dola. D. Z.

Silds umjuziklu

"Porodiea Adams'~ A[I1ericka glumica Bruk Si[ds (BroOke Shielcls) i9rat Ceovog Ijela. na Btodveju M'or1isu (Mortisha) u mjuzl· klu .Porodica Adams", zasnovanom na popuiamorn slripu Can· sa Anarnsa (Ctlarles). avo nije prvl pLII ca '8ruk glum; na Brodveju s o~zir· om na 10 daje do sada igrala u nakoli ko komada, kao ~osu .Cik· ago·, "Kabar","I .BriljanUn". lJ r,. lmskoj "erziji .Porodioo Adams" iz 1991. godi"e igrali su Rau I Diulija (Julia) i Andelika Hjuslon (Anjelica Huston), a u televizi-

J jskoj seMji DZon Astin (John) iKetolaj" D1:o"s (~rorine Jo. nes).

----=

Bili Dioel odustao od autobiografije

I eke ie americki muzie..r Bil i D~oel (Billy Joel) najavlo da ce u iun u ove godl na obja"iti svo.ju autobto- 9 rafiju • The Book of Joel", lpak je odustao,

• Dok sam radio na knji:zi shvatio samda nisam previse zainteresi'an·da pri~mo pro~losli. Najbolfi I zraz mag ~ivota I mOj i h usponal padova bila je i ostala moja muziKa· izjavio je Dioel. Izdavacka ku~a .Ha 'Per' CollinS"potvcrdilaje da je ·morala zauslavlti §tampanje kniige.

ocekuje bebu Ameli~ka glumica Emili Desanel (Emily Deohanel), koja se proslavl la ulogo m dr. Ternperans Brena n Bou ns (Bones) u Jstol-

menoj se riji, i nje n sup rug' Dejvid Hornsbl (David Hornsby). koji je pOz.nal po

ulozi Kri kata u serijl .It's Atways Sunnyin Phila-

delphia", ZVanlcno sO' potvrdi Ii' da 06ekuju bebu.

Ovaj par p06eo j evezu jos 2007.godine na kon Slnsu se upo" ~nali preko Uljednickih pri jatelja. Em ill I. Dejvid vien~ali sU se prosle god I ria u septemb ru na intimnoj caremani]i u Los

A:ndelasu.

LoPtu je "ganjao" v. ec sa cetiri godine po dobojskim mahalarna, Za sebe kaze da nije igrao i da ne Irenira nego da zivi nogomet. Ponikao je u dobojsko] Siozi, a kaza da je u Ijudskom zivotu, a pogolovo u protestonalnoj karijeri, najbilnije da .znas dokle mozes,,, ali i da ucis svakog dana i da nikada nekazes: "Ja znarn." Abdulah lbrakovic danas je .,trener trenera", precavae sa medunarodnim llcencarna, odkojeg n e rij stko u ce i stari j e kolegeiz eijele 8iH.

Porodicni razlozi

- Tako sam odgojen, da razurn uvijek naovlada, I od mene, pri ovo] pame!i, nscete moei cuti: "Mi smo prvaci Evrope." I kada sam dosao u Gelik, eudlll su se kada sam rekao: .Necerno se boriti za opstanak, a sve iznao sredine je dobar posao."kaze lbrakovlc. Tssko je zapoceti nsku pricu s njim ada je on ne okrene na fudbal. U 29_ godini dres je zarnijenio za trenersku odoru.

- Vidio sam da Ijudi oko mene ne mogu da me nauce da nastavlm i napredujem. lza sebe sam vet imao Kup UEFA, igranje u Njemackoj, Austriji, HrvaIskoj, sampionske i druge tltule. Kako rekoh, kada vidi§ dokle i kako, onda je bolje ne silili sve oko sebe, a sebe ponajvise_

Poceo sam radili one sto mislim da mogu bolje_ uskoro cu maqistnrati, a u pripremi jei kl1jiga. U bh. fudbalu toliko loga treba prornjenitt, ali veclna lih promjena treba se dogodiIi u glavama ljudl - kale lbrakovic 0 stanlu najvalnije sporedne stvari u sviietu ked Bosanaea i Hercsqovaca.

Na upit da pojasni svoj slav, odgovara: .Kasnirno pola stoljeta za Evroporn." Dobro, 10 je konstalaeija, isla sad?

- Kod nas se Ijudi podboce i govore: "Kasnimo, kasnimo", a niko l1ista ne pomjera da nastavimo, jer za godinu cerno ovakokasniti 51, a ne 50 godina_ Onome ko ne vidi kako dalje, ne treba davati vrijeme nego treba pokrenuti

Ubise me telefon i gorivo

lbrakovic kaze de svake vecen veoma mnogo cila, ali i plse, biljezL lako ne tvrdi da je bez poroka, priznaje dva najveca,

- To su gorivo i leleton. Vjerujem da sam zlatni sponzor telefonskog operatora, a i nekoliko ovdasnllh naftasa. Da pel plata imam, ne bi mi bilo dovoljno koliko miesecno po!rosim na !elelon i gorivo. Ukratko, ubise me lelelon i gorivo· govori lbrakovic.

stvan. Ja sam protiv biea. jer.se ostrlca kad-tad vrati onome koji bicuje_ Danas, ovdje, mi smo inkubator igraca za Evropu i s tim se treba pornirlti. Ne mozerno imati 8areelonu, ali mozemo odgojiti igraca za Bareelonu - kale populami trener zeniekog Gelika .

U svoj Doboj voli se vratlti. Kaze, dolazio je cesee dok je irnao porodicne ra-

Sa mladlm navljafem Celikil

zloge. lpak, i danas eini sve da pokaze svom gradu da ga nije zaboravio.

- Postoje dva grada u kojima bih mogao z.ivjeti. To su Mostar i Zenica. Odlueio sam se da, bez obzira na nastavak karije· re, kupim stan i ostansm da zivim ovdje, u Zeniei. Mnogi Zenlcanl nisu svjesni sta znaci u najstrozllern eenlru ima!i rijeku i park Kambsrovica poIje -kaze Ibrakovit.

Dosjei oigracima Medu rijetkim je trenerima s 8alkanakoji ucestvule na cetiri svjstska trenerskakongresa godisnje, koji je za svo] novae nabavia specqalnu opremu koja mjeri koliko suigrae i ekipa pretrcau, koliki mu je pritisak, srcano opteretel1je. Ocevlel njegovog rada u Celiku kaze da irna podeblji dosje 0 svakom igraacu, njegovom stanju, zdravlju. Svaki slobodan dan koristi da prisuslvuje karnpovirna, treninzirna, seminarima olrenerskom poslu_

- Pokusavam razbiti slere-

S njemackim strucnjakomFetiksom Magatom

otipe 0 treneru koji same galami i sara po lablL Mozda ce se mo]e kolege Ijuti!i sto CU ovo reel, ali bolje je napraviti trojieu igraca za Evropu nego bili trecl u Premijer ligL Sta radi Ireci?lsto kao trinaesti - nlsta, A potrcsltellude, da ne kazam novce. Tvrdim da rasadnik igraea moze doniletl klubu status, a time i novae, a lime i bolje igrace, uz razvej mladog domaceg kadra. Nil mozete imati rezultat ako ne znatekoliko yam igrac rnoze psihieki i fizicki izdrzali ganjanje po terenu. Koliko trenera u 8iH zna koliko masnog Ikiva potrosi njihov iQJac u jednoj utakmici? Sta se dogada sa srcanom frekve-

neijom? Fudbaler u toku utakmiee, osirn trean]a i kretarua, donosi nekoliko stotina odluka koje su na nivou vlsecnevnoq razmisljanja. Nema toga bez dobre psihe. Kaiegorieno tvrdim da je Iuobal jedna od najslozenijih nauka ako se covjek hoce baviti ruorne onako kako !reba,igrali ga, a ne dogovarari - otvorano govori lbrakovic.

Na nas uplt da kaze da Ii to jedan Irener priznaje da su namjestaljke sastavni dio nogometa,. 011 odgovara:

- Ne mozerno biti slijepi pored ociju. Sada,kao, novinari 10 ne znaju, kao, Irebale to od mene culi.lpak sam uvjeren da te IUdbal . pobijediti. A. DZONLIC

gm

MANEKENKE Alisa Ziatarevicuziva u Ijubavi

Udajem se naljeto

Ni,siiIJP pmrliln Ilikakuu f.mu~I1J' icdrlmttIf/lio. "lje. bifa- lmgu_imlilltl • PJam"rtl smdirati £lJPTl(lJi~1 iJm

~ --

--

Poda.ny" zenickomBNP,·u,

Sat i po direktne ueze sa publikom

UIJi.r.tj s-millmm Im~rljJ krmlliitlkorll

i biwo wi ie Iwko ,,~ k.ol~JI;je re.ogirtJli

11.iI1IklJ1~z.aI!Ttlm:s1L.'011 pa,k(].vta,mo!Oa1!€! i:b~iimiulltlmpO!lu. ~~. ~rnall(tl;lIrf,;afElOO,\rt.JO~jahlll&Od'r!ic;am;!lmo;;lu,lIIt1t1n~I~. ~IJP~zai[llolOiilQ'dil!riF-.M/'ionWefJ~'U's:amlll"iLl,t.afleml7lllf~IIJ$ilr. IIIIInI!:NI-m(l~.J!.mop· ~ftEiM'I. -~SIirli~a~ ~~~lTJQQniI~ _~·.oIIlX'lomjza .S'wll~I'"_Oda.dol!1_ mpi:J.mIilOJ~gon.l.$l;), dmlcl~,AInllI,aPf1Sll1l- 1I\8~1t)'I1l:Iiko.NI!1aiT.!O

:s.eU6:Pi,IJI'1L1.NitiaIl'Ipr~ I"I1o..!iIoMJ'J)31(,I!LL~ 'IT'IO,.rijllll:*;r:nnogclUl' ga111101\o1,~lJiIi'ri!ru' lteooIl'lOOilIM_h-am Db~,!diiL'II;!nl.;emdllto I'II!ljQ!:J;IbHJlJ'1nQi1Q'liw~ ;5Ia1"lll~:5¢9f11,AtDlJ ~MdotYI~ ~~Npn:i$1.,tfl;uWli 1'TI811II~Qi1:;:tyom,JorMlnadaJTI(Ja~IJ!IPI!I!li1'a!1if cib;]poSliI~edo.guvD" ri~ U~r>jIo\O'l'iMMIJ:t:N.lI [JjIlib'fi~...ogdt!&l,kirI;Ii~ 1;Id.:5lo'Jn11~1iI9dI.

~!kLJj!tEi~oIIIjdW-

--" ;~I:II

~,~

Restoran u sklopu JJVF-a Korea,"j

Poznate li010sti na otvorenju "Food

rruR!l'f'I

VBilI!;]~IZiI!id.a.l~ I1I!I!:I:iMOdiJI!8¢!IilI!I1ZYafI ~'k:.;]EiIH~goo.rOOn:IlI' lII(Iil;BnII;B.

o.l;:~t'en,le !l.I1Q'1f.:!i 'lvn;lldlllfcttl!llill,Jlo~ aJl-'lcIOI1o.~,,~rt.

"". "TI1u1aIo:a:lU5at'II~1B...

1Iil1ll180001V!1,jMj&l'I'IrIjitl a1l!!n'n:r:bog~1IoI1fIbiJ.., ~k111j11lJ~1III"Q~1II J.l:II'I1~JiW1I,11Arrib,111l;1o -tlJl9IJ1,II.lDk~mW,iF'ljISIl.ItI 10'iI1I1~U5liE;tJ11I.11nJg;l 1)III"~MI'l!I1IIO.lfI9- IWWI"~" Dmgoml J&~LO~~~JerIl.~o!1 :i!1j...r.:Iii10n0gITlCUl51L:1 k."lIir1~FQd;il~tn..Ju 1IQ\"Oj~.~JQo

=:=~=

1IW:I1'I1l!11JfillOllimqd-

ijBvi"k.ahI~ ~1\Sib" A.,"K.AElAMAN

gm

MANEKENKE Alisa Ziatarevicuziva u Ijubavi

Udajem se naljeto

Ni,siiIJP pmrliln Ilikakuu f.mu~I1J' icdrlmttIf/lio. "lje. bifa- lmgu_imlilltl • PJam"rtl smdirati £lJPTl(lJi~1 iJm

~ --

--

Poda.ny" zenickomBNP,·u,

Sat i po direktne ueze sa publikom

UIJi.r.tj s-millmm Im~rljJ krmlliitlkorll

i biwo wi ie Iwko ,,~ k.ol~JI;je re.ogirtJli

11.iI1IklJ1~z.aI!Ttlm:s1L.'011 pa,k(].vta,mo!Oa1!€! i:b~iimiulltlmpO!lu. ~~. ~rnall(tl;lIrf,;afElOO,\rt.JO~jahlll&Od'r!ic;am;!lmo;;lu,lIIt1t1n~I~. ~IJP~zai[llolOiilQ'dil!riF-.M/'ionWefJ~'U's:amlll"iLl,t.afleml7lllf~IIJ$ilr. IIIIInI!:NI-m(l~.J!.mop· ~ftEiM'I. -~SIirli~a~ ~~~lTJQQniI~ _~·.oIIlX'lomjza .S'wll~I'"_Oda.dol!1_ mpi:J.mIilOJ~gon.l.$l;), dmlcl~,AInllI,aPf1Sll1l- 1I\8~1t)'I1l:Iiko.NI!1aiT.!O

:s.eU6:Pi,IJI'1L1.NitiaIl'Ipr~ I"I1o..!iIoMJ'J)31(,I!LL~ 'IT'IO,.rijllll:*;r:nnogclUl' ga111101\o1,~lJiIi'ri!ru' lteooIl'lOOilIM_h-am Db~,!diiL'II;!nl.;emdllto I'II!ljQ!:J;IbHJlJ'1nQi1Q'liw~ ;5Ia1"lll~:5¢9f11,AtDlJ ~MdotYI~ ~~Npn:i$1.,tfl;uWli 1'TI811II~Qi1:;:tyom,JorMlnadaJTI(Ja~IJ!IPI!I!li1'a!1if cib;]poSliI~edo.guvD" ri~ U~r>jIo\O'l'iMMIJ:t:N.lI [JjIlib'fi~...ogdt!&l,kirI;Ii~ 1;Id.:5lo'Jn11~1iI9dI.

~!kLJj!tEi~oIIIjdW-

--" ;~I:II

~,~

Restoran u sklopu JJVF-a Korea,"j

Poznate li010sti na otvorenju "Food

rruR!l'f'I

VBilI!;]~IZiI!id.a.l~ I1I!I!:I:iMOdiJI!8¢!IilI!I1ZYafI ~'k:.;]EiIH~goo.rOOn:IlI' lII(Iil;BnII;B.

o.l;:~t'en,le !l.I1Q'1f.:!i 'lvn;lldlllfcttl!llill,Jlo~ aJl-'lcIOI1o.~,,~rt.

"". "TI1u1aIo:a:lU5at'II~1B...

1Iil1ll180001V!1,jMj&l'I'IrIjitl a1l!!n'n:r:bog~1IoI1fIbiJ.., ~k111j11lJ~1III"Q~1II J.l:II'I1~JiW1I,11Arrib,111l;1o -tlJl9IJ1,II.lDk~mW,iF'ljISIl.ItI 10'iI1I1~U5liE;tJ11I.11nJg;l 1)III"~MI'l!I1IIO.lfI9- IWWI"~" Dmgoml J&~LO~~~JerIl.~o!1 :i!1j...r.:Iii10n0gITlCUl51L:1 k."lIir1~FQd;il~tn..Ju 1IQ\"Oj~.~JQo

=:=~=

1IW:I1'I1l!11JfillOllimqd-

ijBvi"k.ahI~ ~1\Sib" A.,"K.AElAMAN

Pop Hsta

1 Dina Merlin

• "Love in Rewind"

2 Magnifico .Samo malo"

3. Mirza Soljanin PolJubime"

4 Zeljko Joksimovit - ; "Dodi sutra"

5 "Parni valjak" "Aleluja - ja jos vjerujem ! unas"

6 Zdravko Col.it .Poplava"

7 SMS

"Kad se voli"

8 Berin Buturovlc . . "Gdje tvoje srce stale js' I

9 Maya,. Aleksandra, Nina i Karolina "Moj je iivot moja

pjesrna"

10Ka.lioPi .rr

Pop prijedtog AI'Dlno

,,510 me ne volis"

'Rok i alter lista - -

1 "Bombaj stampa" "Nedim" '

2 Elvir LakovitLaka

. "Stvorenje"

3 Edo Maajka

.Fotella"

4 ,!Dublozakolektiv"

"Waller"

5 "Zoster" BiH"

6' :: Validna Legitimacija" : .Braco"

7 VanG.ogh" "Aodendan"

8 "Elemental" "Prirodai drustvo"

8 "oLet 3d':.. "

", rna IJaJme

1" O"E. lektricn,.i ,~rgazam" I .Mlster rnlnlstar"

Rok i alter prijedl.og Skroz" "A~erikanac"

Folk lista

1.', "Mostar Sevdah Reunion" i, Halid Beslie ,,Dvore grad KcmadnaMujd' I

2· fnes Begovie i Elvira , Rahie

,.oodi na godinu" 3 Serif Konjevie

"Tragovi sjecanla"

4 Osman Hadzit "Dunjo zute"

5 Halld Beslle "Tamburasi" 6Har~s Dzi~ovic

. "Mustuluk

7 Semir Cerie Koke "Za njen rodendan"

8 Serif Konjevi,e

- "Jos uvijek ti pisern pjesme"

9 "Sarr e Roma"

.Irnao sam deset zena"

1 0 Adnan Ne,zirov

- "Grad"

Folk prijedlog Osman Hadzic "Dunjo zuta"

KIIPON

Rok i alter , ... , ..... , ... ,

Pop .........•. , ..•...... FoIK..... . ..•...•..

Prijedlog .,., ..... , .. ' .

Ime i prezirne '. . .. _ .

Adresa ,

Za svole orniljene pjesme i Jnterprejetore. ceim kupon.om. mOZElle glasali i na bro] rnobltela Q91141!1).1'OO, Cijenapo SM-S-u jo 0,.50 KM,U poruci ispred mena p~ iii g;rupe La koju g!aX!te iii koje predlaz..le. 'fllb;! na_li i top· lisl_u kojoj: pripadaju:: pop. !olJ.:: iii rck i aJIBf_

Onevniaval, nedielja. 3. april/travoni 2011.panora,ma

Basovlci s Elmlrom Mehl~m (fot:olr.~)

PR'EDSTAVLJAMO Kik-boks akademija"lIidza"

Braca Basovic stvaraju sampione

Akademija trenutno broji 70 clan ova • Nastavili porodicnu tradiciju

K lk-boks akademi-

I ja "llidia" vee ne-

, kollko godina bi-

Ijeii odlicne rezultate u omladinsKim Kategorijama i. u svojim redovima ima veliki broj driavnih sampiona, a sve [e vise medalja sa rnedunarodnih turnira i evropski'h prvsnstava. To je rezultat dobrog i profesionalinog rada brace Basovi6 - Nermina i Edina - koji su ova] perspektivni sportski kolek1iv osnovali 2005. godine.

Sportski entuZijasti - Kik-boks akademija "llidia" pokrsnuta je na

inicijativu sportskih entuziiasta. Osnovna ideja bila je da ukljucimo sto vise mladih u sport i da popularizirarno borilacke sporlove na pravi naein, Trenulno imamo sedamdesetak.aKlivnih clanova, a u ovih sest godina kroz nasu akademiju proslo je vise od 2,500 boraca u svirn uzrasnim Kalegorijama - kaze Nermin Basovic, Koji trenira s takmicarima u juniorskoj i seniorsko] konkurencji, doK sa pocetnlclrna radi bivsi bokserskl prvak Emir Telalovic,

Nermin i Edin na ovaj

MehiC najper$pektivniji borac

Najperspektivniji takrnlcar Kik-boks akademije "lIidia" je Elmir Mehie, a u bucucnosf se mnogo ocekuje od Dine Gabele, Dine Hlzvanovica, Harisa Muratovica, Edina Sinanovica i Semira Musica.

- Elmir je, defini:tivno, najperspektivniji borac, ne same u nasern kl'ubu nego u cijeloj BiH. Vrijeme ce to pokazef i dokazatl - kaze Nermin Basovic.

Nermin sasampionima s I1Idi.e

naGin nastavljaju porodicnu tradiciju, koju su zapocets njihove amidie Behudin i Bido Basovie.

- Oni su bili vrhunski sportisti i pioniri kik-boksa na nasirn prostorima. Drago mi je sto sam u borbama, a sada ikao trener, naslavio njihovim stazama - na" stavlja Nsrrnln, Koji je, kao takrnlcar, ostvario vrhunske rszultate na

evropskim i svjetskim prvenslvima, a bio je proplasen sportistom godineuBiH.

Svjetski uvjeti

U organizacij! ovog uspjesnog kolektiva glavnu rijec ima menadzer Edin Basovic,

• U naso] zemlji tssko je stvoriti uvjele za normaIno funkcioniranjekluba, Meni to neKako po-

lazi za rukom. Svi nasi clanovl vode pravi sporIsKi iivo!i veoma su dobri i vrijedni momci, odlicni su ucenioi u skolama ,i uzorni studenti, Nikada ne smiju zapostavljati obrazovanje. Nasim clanovlma uskoro cemo osigurati svjetsKe uvjete, jer u Domukulture u Butmiru oprernarno vrhunsku dvoranu-

istiCe Edin. D, ZEBA

Gracanicki bend 15. aprila u klubu "Cinemas"

Prvi samostalni koncert .Predgrupc" u Sarajevu

U klubu "Cinemas" 15. aprlla svoj prvi samostalni koncart u Sarajevu odrzat ce graeani.cki bend "Pred'· grupa" Grupaje os novana 2003., a godinu poslije objavila je debitantski album .Hock and roll zvaks", s kojim je napravtla zapazen uspjeh na bh.

muzicKoj sceni.

Kao gasti. na koncertu "Podgrupe" nastupit ee "Filling Silence", sarajevski alternativni rok bend, koji trenulno snima prvi album. Ulazniee za koncert "Pred· grupe" po eijeni od 5 KM mogu se kupiU u ktubu

"Cinemas". D. z.

Smjesten u dolini pl'anina Pilanesberg

Palaca izgubljenog grada

Hotel u sredistu ugasenog vulkana

Kompleks sa pet zvjezdica nalazi se u dolini planina Pilanesberg

.Palaca .izgubljenog gra· da" ("The Palace of the Lost City") jedan je ad najneobLcnijih botela u svijetu. Clsta fantazija, bogalstvo i luksuz dokaz su njegovog drugog irnena • U:is Vegas u Alriei. Bogati hctaliieri inspirir-

ani afrlcklm milovima, saqradili su magicni hetel u sredlstu ugasenog vutkana i time tantazliu pre tvori I i u stvam ost. Hotelski kompleks sa pet zvjezdiea nalazi se u dolint planina Pil'anesberg u sjeverozapadnoj provt

Duhc:Nni centar

Leg.enda a nastanku palace kaze da su drev:ni narodi iz svihkrajevaAfrike dolazili upravo na mjesto gdje se sada nalazi hotel. na nodocascs. Njihov eilj bio je da izgrade palaeu za svog kralja. Palaca je postala duhovni centar velikog carsiva,koje se prosnralo preko citavog konlinenta, sve dok strasan zemljotres nile sve unislio i prelvorio u msevine i prasinu. Oanas je ova i dalje mjesto hodocasca, ali za sve luriste koji su dosli da bi ul.ivali u vrhunskom luksuzu i hedonlsflekom ugodaj,u.

neiji, na sal j. po voznje ad Johanesburga u Juzno] Alriei, i naslanja se na Naeionalni park Pi-

lanesberg.

U hotelu je sve podredano africkom duhu sa ronostvom detalja. Fontane su napravljene ad slonovace, sstallsta dul. koiih, umjesto stubova, sloje statue slonova, svi zidovi ukrasani su ornamentlma, !reske i mozaiei, te rucno oslikane tavanice ...

Kao i svi drugi hotel! vlsok,e klase, i ovaj hotel sa 338 jednokrevetnih soba svojim posjetiocima nudi brojne sadrzale: bazene s raznovrsnimkoktelima, igralista, sportske terens, sest restorana ukojima pripremaju internacionaInu kuhinju, gurmanski fueak, popodnevni caj uz k:lasicnu muziku, nekoliko barova i nezaboravan pogled na prasumu te spektakularni biljnii iivotinjskisvijet.

Coca'ie: AUna je 6aroban grad I""""FJ.,_)

NOGO'METASI Prinova u porodici internacionalca Edina Cocalica

Ro ·e kcerke

---isretniji

u tiuotu

srca ostavlja suprugu i kcerku u Sarajevu je 15 mjeseci u Atini, joS nije obiiao sue znamenitosti grcke prijestonice

Nesudeni pravnik Coeali6 ie roden u Visegradu, a pocetkom agresiie na BiH zaledno sa rodttetllrna Fikre· tom i Zi'lkom i sestrom Emirom cosao je U Sarajevo. Prve nogomelne korake napravio [e u "Bubamari", a potom prel'azi u Zeljeznicar, gdje je dozivio po-

IPUflU afirmaciju. - Jedini sam sportista u poro· diei. Moji se ve6inom ba.ve pravom i advokaturom 'i svi su mislili da cu i sam krenuti tim putem.lpak, liubav prema no-

gometu bila je jaca od svega.

Nakon srednje skole uplsao sam Pravni fakultelu Sarajevu, ali sam uspio poioii1itek nekolikoispila - kaie nas nogomelni mternaclonaiac.

N ogometas grckog Panionisa Edin

, , Goeali6 posljednjih

dana imao ie razloqa za slavlle Njegova supruga Marima rodila jek6erku kojoj su dali ime Merjem. - To je definitivno najsretniji trenutak u zlvotu, Stalno rnl zvonl lelefon zovu me prijatelji i rodbina sa svih sfrana - kaze Cocali6,.

Elitno naselie Nasern nogometnom intemacionalcu je lao slo nije mogao dugo biti sa suprugom i k6erkicom u Sarajevu, jer ss ove sedmice morae vratln u Grcku.

- Teske ce mi biti bez supruge, jer ona mora ostati jos 40·tak dana. To

• Alina je caroban grad. Svaki turista naei ee za sebe nssto zammliivo. Posebno me impresionirao Akropolis i muzeji_ To [e nesto sto se detinitivno lsplatl posjetiti. lake sam 15 mjeseei u Atini, jos nisam obi sao sve znamemtostiprcke prijastonlce. Na svakom koraku je neka historijska gradevina kola ima pricu za sebe - kale nas ncqometas,

,Fanaticni Grci Cocalic je na pocetku blo iznenadsn fanaticnoseu Grka prema nogometu.

- Oni su naprosto ludi za nogometom. Nev]erovatna je Ijubav prema omiIjenom klubu, a jos veta je mrznja prema prvoti-

Nezabora.vno vj'encanje

Edin je u braku sa Merimom koja [e, kako ka:Ze, bila njegova prva .Ijubav .

• Poceli smo se zabavllaf kada Sam imao 18 godina. Nakon dugogodisnje veze smo se vjeneaJi, a taj dan nikada nscu zaboraviti, lz Grcke sam cosao kasnirn vecernjlm letom. Vjencanje je bilo zakazano u 1.2.30 san, a vee u 14 sati sam bio na letu za povratak u AIinu - prtsjaea se Coca lie svog vjancanja_

ee mi biti najtezi period u zivotu - nastav'lja iEdin. Cocali6 je prezadovoljan zivotom u Atini, odusevtjen je stanorn koji jedobio nakoristenje od kluba) njegoyom lokacijom. - Zivim u naselju Glifada kao i ve6ina spotista ko]l igraju u Olimpijakosu 1 Panatinaikosu. U kornsiluku su mi Riera, Sise, Ibagaza i drugi poznati noqometasl i kosarkasi., Glifada je elitno naseljeu turistiekoj zoni uz more. Mjesto je prelijepo i vrlo cesto nogometasi iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore ostaju u Atini nakon sto okoncalu aklivnoigranje - nastavlja dvadesettroqocisnli Visegradanin.

U slobodno vrijeme, Edin uiiva u selnji nedaleko od svog stana, a cesto posje6uju i stan dio grada.

meima. Zanimljivo je da na tribinama nema samo mladih Ijudi. Ne sted·e ni grla ni dlanove. Ba.klje su sastavm dio atmosfere. Ne podnose nepravde i eesto se bune protv upr· ava 'klubova. Njihov mentalltstjejednostavno takay. Maida bi bllo dobra da se ugledamo u tom segmentu na Grke. Da ani zlve u 8iH protesti bl bill svaki dan - Istiee Edin. Nas internaeionalae do sada nije imao problema sa navljaclrna Panionisa i postao je jedan ad nji· hovih miljenika.

- Zalaganjem na terenu sam osvojio njihove simpatije_ Hvala Bogu, posluzllo me i zdravlje tako da sam odi.grao sve utakmlcs. Nakon treninga ceslo se druiim sa salgracimakoji me zovu Goea iii Ko'ko - dodaje

Cocallo, ,D. ZEBA

~~~fjt~~~~ ID.ne.V.ni •• V.ail .• n.ed.ie.ija.,.3 .• a.pn.'~ •• viM.i.2D.1il.· ~IfIDI~~UILl' .

LJEPOTA Kozmetika iz vase kuhinje

Osulezite MOZU Smedim secerom

Piling od smedeg secera sjajno mirise i cini kofu glatkomi slatkom

Srnedi secernbiluie rnelasorn od koje dolazi srneda boja, ali i sposo b nost v lazen ja, N [egova zrnca su mania, niie pregrub, sjajno mirise, grije i cini kO~1l mekom i slatkom pa [e idealan za piling.

Recept za piling od smedeg secera: Uzrn i te po d vi je kasike smedeg secera, mlievene zobi i gela aloia vere, kasiku meda tepo cainu kasicicu svieze isci[edenog Iimunovog soka i rnaslinovog ulja.

Prije nego lito zapocnete 8 priprernorn pilinga, sarneljite zob koja mora biti poput pijeska jer ce, u suprotnom, isparati kozu, Pornijesajte sve sasrojke I.! veliku zdielu i mijesaite dok se sve n e pre IVO ri u pas IU.

Piling nan esite na vi azn u kozu, najbolie nakon tusiranja. Na raj nacin brze Celt odstraniti mrtve celiie. Piling na 1I0si te kruznim pokretima, masirajuci tijelo prstima. Isperite top 10m vodom,

Uzgoj proljetnih lukovica

Piling nallosile kruillim pokJelima

Preclazerro za danasnji rucak

pueca orsa u umallu Od gliiUa

Ne vole direkll10 sUllce

Puslile ih dauuehnu, culetat ce i dOgOd~ne

Lukovicasro cvijece poput tulip ana, zumbula, narcisa, prugaswg sunovrata iii ljiljana mozese posaditi aa [esen kako bi procvalo u rano proljece i uljepsalo domove sljedecih mjesed.

Medlllim, proljece je idealno lasadnju "kra.ljica Ijera"· daLija, gladiola i kana.lako uspijevaju i

vani, rastu i uteglama, a rnogu posluziti kao odlidni darovi,

Iako cvjerov i rnnogi h ne traju dugo, dobro [e pustiti da prirodno uvehnu i ne bacati ih. Uz pravilnu njegu lukovice ee procvi e ta ti i sli edeCih godina.

N e vo Ie direk til 0 sun ce., a zalivajll se kada je «ernlja n.a povrsin i suha.

Potrebno je: 500 g pilecih prsa, 80 g maslaca, 400 g hmpiniona, 30 g ostrcg b rasna, 300 101 rnlijeka, 200 ml vrhnja za kuhanje,IOOgzutogsira,so.

Nai'in priprerne:

I. P,leca prsa narezati na Ianke tra k ice i p osuti kail ikorn vegete, 0 s tav j I i da sto] i u frizi deru 30 minuta,

2. P il eli II u popeci na po la zagrijanog rnaslaca dok lie bude zlatnozute boie S obie strane, U meduvrernenu na preosraloi koJicini maslaca prodin stati na kriske narezane :lampinione (dinstati dok sva tekucina ne ispari).

3. Pecen u pile! in u izv adi ri iz tavei staviri na toplo rniesto.

4. U ravu u kojoj se pekla piletina dodati br~sno i vru6e mlljeko le mije!iari pjenjacoffi na laga.noi valri da se ne nnprave grudvice. Dodad i vrhnje za kuhanie

te naribani sir.

5. K uhati n a lagano j va tri dok se sir ne olOpi. Na klaju umijdari pile!inu i gljive, halko prokuhati i posiuziti uz njoke j lis ilo ke re~an ceo

KON:IQ

USKAULI· CICAU DALMAC~I

flIIDIJUS

NAMIRE· NJE

OBIM

SlAVNI STAl1~1

ITAI.IJI(N$I HOUVUO·

SLiKAlt SKi

SIIN11 ~~W

~USKl PISIIC ANTON PAVlOVIC

RJESENJE IZ PROS LOG .BROJA

PAtl'ADNIK GERMA~ Si(0G W\RODA

PAE'IINAC

IlE21MSN

PALROOA..

CUD

~I(:w\ ZIIIUNICA

AmlSTR.OI.!

GU<vNI GRAD ITALIJ~

AUEIt>I~ ISTOC~ GRANICI

BIH

___!<L_ RASKOONA DVOflIINA

?JEVA~ICA NASLICI

ATOMSKI BROJ, LUD, KARAUlE. P, SMIRAK, IS, ISIAKA, ALAT. NERO, MOLERI, AMER DELlG, V. CAL, SLlNA· VO

lANTAN

GLUMICA HEPBERN

JAJOlIK

-----2483

Tacno

Nelacno

1. Arboretum je mlestu gdje se uzgaja d rye ce, 9 r m I jei ponekad zeljaste bilje u nauene i pedagoske svrhe?

2 U kulturi se nerijetko srece izraz

9 ra(lanska trag edija, m ada nije sasvi m jasn 0 ilia se pod time podrazumijeva?

3Henri Robinson Ljus bln je americki novinski izdavac i utjecajni republlkanac?

1. TACNO Arboretum, uzgoj drveca, grmlja ...

Arboretum ie mjesto gdje se uzgaja drveee, gnnl je i ponekad zeljasto bilje u naucne i pedagoske svrhe. Arboretum moze bid zb irka sarna po sebi ili die boranicke baste,

Prvi arboretum on svi- L._ r......,.

jeru jesr onaj I.! Tr-

stenom kod Dubrovnika. Sa sigurnoscu se moze reci da je 1492. vee postojao.

Naistariii evropski arboretum radi uzgoja ljekovitog bilia za potrebe studiia medicine osnovan je 1543. godine u Pisi u iraliji. U vazne arborerume u SAD spadaju Arnoldov aboreturn Harvardskog univerziteta 0 amaiska nizija, Masacusers) iNacionalni arboretum SAD u Vasingtonu,

2. NETACNO

Gradanska tragedija - Iikovi obicni ljudi

U kulruri se neri- r-~=---j etko srece izraz gradanska tragedija, ali se ne moze reci da nije sasvirn jasn 0 sta se pod time pcdrazumijeva. G radanska rragedi j a je drama u kojo] su likovi obicni liudi. Ova] oblik l_..-!',,- __ ~_J tragedije I.! supromosti je saklas~iti.om tragedijorn u ko jo j glavni likovi pripada j u kraljevskom i Ii ali S[Q hats kom rangu,

Raila gradans ka tragedi j a U pozorenje za lijepe ;;.ene iz 1599. godine bavila se ubisrvorn trgovca ko]e ie izvrsila njegova supruga. Ova forma postala je popularna sredinom 18. stoljeca i dostigla je zrelost u burzoaskim tragedijarna Henrika Ibzena u 19. stcljecu, Gerhart Hauptman, judzin O'Nil i Artur M.iler (0" slid) napisali su vazne gradanske rragedije 20, stolieca,

3. TACNO

Henri Ljus osnivac najuglednijih casopisa

Henri Robinson ,...------,

Ljus (Henry Robinson Luce)je bio americk, l nov i.llsk i iz da vac. N a Jelu .se upoznao s Bri(onom Hejdenom s kojim je pokrelluo Ti· me 1923: godine. Za· tim ie poceo da izdaje poslovni magazin Fonu.ne 1929. gQdine, a casopis Life 1936. godine. Medu ostali!!! Ljllsovim casopi.ima bili su House&Home, osnovan -1952. i Spons IlI us tr" ted , pokren u t 1954. god in e.

Njegova izdanja pokrenula kao !iredstvo za edukaciju po LjuSQvom misljenju lose obavijdtene americke javnosri imala su mnogo imimtora i Lius je postao jedoa od najmocnijih 6$111" u historiji arneriekog novinars rva. Sa Zenom Kler B U[ Ljus (Clare Boothe Luce) imao je veLiki u ljecaj. na Rep u blikans ku strank u i n3- domIna piranja. Roden ie 1I Killi i bio je najmocnija figura tzv. kineskog lobija u SAD koji je poddavao Callg Kaj-:leka (Chiang Kai-shek).

Roden je 3. apdla 1898., a umro 28 .. feb mara 1967. godine.

1i~~ Dn.~.v.nilIia•va.-,., .ne.d.ie.lialli"1Ii3., a.p.ri.v.tra."lIia."iIli2.o.11I1i,panOra,ma

GLllMlCA NASIJCI

lmf"

ISTE GRMlE I""',)

(l~

MIRISA

NITKOV, (lDROD

ATLE1SKA PRtAEDBA

OVOJ, QI'ITAK

8L1SK(lSl P.AISAN' amIDE

Rll.ZLOMLJENI IlIlQ.J

NULA f'OSTIcJATl
BOOIITIJI
STRANA
WlJETA
I1NENADNI
NAPAO
W'KAfI.
VIDAR
INDU
JASMJN
ODMILJA
SPIS
TEMPO
010
Ts;m;!o·
RA
WjA,
MOO'l
PREKO
'UOOlINE
GLU!,!ICA
AREPINA
lIJINJJI
!.IJESTA
G~fuSE
~5I(JJPAVA O!WENA OORADA, TAAAIIA

POSAO. OJELATNOOT

URAN

UIRU PROIlAVNI SISTEr.!

VEDA-A, (lRItN

PoLUMINIJ

'DVOClf~ REN BROJ

I- I· I

- Vola mar.} CJilICI$It moi(lfo) TolanJsL:a 240

~~.!:;"a::EI adruu 71000 SaroJovu 061 142 015

rna 109 as. mSMS-om m.U.91 •• I~.v.,.ba .. Ie,"

Vozila i ~ dijclovi

Prodaja

• Audi A~ TDI (crvenc I)JS I K\VJ! zeleni metal lk, ].80.0001 m IIllL!(I.k1 digiuh'isldiiYI.9_-TeL061101941_

• Au di A61 98. gcd., prodalcm il i mlref] I2IlIL_ TeL 00 I 820 10?

• Audi QI,lOO8. god., 1,0 TO!. Tel.

001913762.

• A u to ogtedalazs retre v izcre -:ro S'V<e v~[e.jju[i3l,5 KM. Tel.C}6] 1491'90.

• ,,\~ tel imer :r,gdi $VoC v rare :q,i,I\c;il imarsld_n radova, brzo, ieftj no] k VB] i· tctno. Tel.06Il70427.

• AUlD:S[a kla "Rule", Qtigins.t sofe~aj1J.c I boena stakla sa ugradnjcm. G1Iranc_~j!'l S. gcdina. Stup, Doj"i~ka 109. Tel. 063 g51 7<;9,001 413 )17,

o;r:m~~r~;bJ~!dr.~~~~:~a:r~ ~~~

do 5..,. ,012. nUo17,0.14.

• Ci crOCI] el! 1.4 HD1, dlzej, zoo:5. gad., biicla bojn, IlO~''C gu me, reB- sod. dart a. Tel. 061506 303.

• Ci L!OOI1 Xs:l:r8 2004. god.) H D11.4 t:c.k reg,. i Foku.a2.0bcm:inj 2003. goo. MuZe nmjt:;M 7.:a. ~ed Ilu a ut!}. Tel. 061 8433l4.

• D ijldove Ope:l Fnmlt~ mOlordiz.cI.l.~.l()Q(J.. god., Itmarllu i m.[at~ dr· idove. Td.062219743,

• Dijelove ~ :Ul[O Kl.ii;-!lporli!lg~_

Te1.061254038.

• Fiar'';:Bnl~'a'" 1_6l3~ 1997_~ 16V1 klima.) ASS] servo, o{;m1,m. Tel. OJ.3i 642-1 79,06.l 92224(1,

• Fii:n ~ndll LI}~ I-c~!.neJ! 97. god_! dvO'SjedJ bc:nzi.n, reg. do 6. mjc:s.eca, u odli~]J,-oro:St:;l[Lji,J.TeJ.06,11847%_

• Ficu Punto 1.9 JTDJ 2003. g.od'J

~~~~l¢DV,~~~O~~:i!:~l~~~OOlo

prcliiO, knjjgnvoz:il<4c-ij.do reg, 7.400 KM.ToI.001815>65.

• Fi:!ll L r~u_mo mulli jet 1.3 dize[! 2005. god., b.i.jeliJ boi!ilJ cii~nii 6,91)0 KM. T<I.00114416l.

• Fin Slilo 2:004. god.,! me[C:ilHk sivtJ ftll_l opn;:J:[1;;;I! cijen::!l 7.700 KM_ Yd. 002156890.

• FiaL Stilo k:arav3.D 1.9 JTD~ 2004. _gQd.~.k1 im9! ADS) 6~ a.i rb:9.£_~.iI:X el_ pcdiza:cil chi seno, dillJlflsko Z~· klj u:C:I .... al1j~ s,_~ v:t mctalit! tek regi:sU'OV<IIf.I~9, lOOKJ\>\.'Tel.,Q6l214.313.

• Fiat PUll 00 112bcf.lzinj 44k~'12002 ,god iJ'!,9, 5 "'t9LIII! Jtli m.tl!~ :!I_bs! s.e ..... ,olzimske + 1 jcm~ gume. PreSao 931J01O krn. &:gist m,'a!l do kraja so~i nt'., Ci i i;:!l;(iI nOOK1I1. ToI061/lu;..<;03

• Fori! Fies" l.~ TDGI, l004. god., rlav~ 3 vra [:a, (ul O,premJl.j te,gi:5:l.rt.!~.m, Il2.1)OrQ prclao, knj iga vo-zila.1 1 ~ !;a::mik od I.fi,IOz:l-jo ~u. 'If!l_n~ ti i· 3.400 KM. Tel.061.548403,

• Ford Fios", I 990, god, U dlz<i,ok· !5Lra"Suinje! 2. . .3.00 KJ\1._ T~1. 06! 90 I 079_

• Ford KA 1.3.1 1~8. god.! regisLm· "":J.D, sl:rvisir<llf.l~ otu ~ n~ pO\'Qtino! ToI.06149jJ '70.

• Ford MonLieo, 1.8 TDt) 1999,) !tl[· rna... A BSI CD~ ~r,;:utrnlnlJl, stanj C oodl i ~n{)~ 7.000 KM,_ Tel {I61 06, 748_

• Gol f 21 87. god_,~ 1 .. ~ b~I1.zi n, no~ prcdll~CgUm.Cj n::g_clCi9_ 201]. gud.~Itmadiil i ent-erije_r U odlLtnom s[anju:. Td,001.560689.

• -Gulr 2, lli:?.:c!! obi~niJ :s. bl'?~tilll! 1997, god., L.I oOdl.icnom smniu., Td. 0618!0947.

• Golf J, 95, goo, "g. do I ,flO 12.

Td.0611715>3.

• Golf 4, 1998-. ,g,~ SD r, b ije19 boj 9! regisu61Jiim do 8. m1~iI. Tel 061 2053,2.

• Golfll! 1.6 diml] au [omiui k, r~gis· trovulh y dobro.m 5tanj U;j l:':~d- proil. 1989.Tel.,0Ii31140l8.

• Golf V, lA B~ leW, 2008., ka,Q ~OVJ reg_j 4.0_000 km! KlIp ljen \J B iH ~ f ul [~ 4 +4 nove gumc, cilent!: 1 B.9'OV KM. Tel.061358229.

,,:'~f,~:o\:1ol,~~~~~ 5~l,T;:

d;'". Te!.06! 158159.

• Golf V, 1.9 TOI, 77 KW, .w06. g,od,~ lr;k [-(:&';10 k~~ c:Uru :sUm jel~i i (:L1a -po dogovuru. Tel. 00 1.24205.5_

• Golf~ 1,3 bcnzin] :rcgislnrviiilJ1. Tc.l.

0Ii1548)90 .

• 0 ran d ~i ro l::o, 2(]OC. god.! aUloma· lLkl,rt:g, do 1_.2012,gtJd. MIJI,tr;;.;n:mjr;1UII ZIlI:nuin~e_ -rel.061140.3i4S"

• J~cP Chj_rokl~ 2,5 TD1, 98. god.1 rnsruJc!ni mjC-!1i-a:~! :se.r\'isira.nj oolj I!no s:r.aoI e, nove gume"]! g,900 KM. Td.062<W4438.

• J'U,g(l ~.5/g9_! re~is,l. do g_ mjesec.a ~ cobar, dion. 650 KM., Tol. 061 ll7 959.

• Jugl}60'~ 19'00-. god'l prdao86.000J

u cdlienom stan]u, cliena 1.200, Tel, OO13~O !69.

• Kia Ceed karavnn, J.6 benzin, 2008_ god., mQic:a!..mjr;f.I.ii ta icfdtriic vozilo. T ,I. 0Ii2857 I 30.

• Kia Rio' RS limuzina, metalik sl .... '4 centre Ina, klima, 2002_ god_! l.4 iJ:! u ad] lenora srsn]u, reg, do [Iuaja 4. mjes. lOI I. T<!. 00 I 156309.

• Ko mb l FiiH Dukarc 2.,.5 D, 91. god.}:u v oznom stanju, produzcni, poV'i~ni! 1_:500 KM. Td.066687703-.

• Kombi M.as[er Reno, pcvlseal, .003. gOO., ~.u ",·4, 7 .>00 EUR·". Tol. 061101800.

• Kombi VW T4. ,24{1Q ccm, dizcl, Wi_ god., U super staniu, reremt, povi5ef.l.i! reglsreovan, 9.OCWJ KM., Tel. 005 1 l00689.

• MB AlegCJ S,l 50, 2004, god., :54.I){I(1 km, 29,000 KMJ iii zamiena. T(;:J. 061 784790.

• Mercedes E 220 CDI,..;[];vnnti!!!ard~ $1.3 UJm\_! tri ,pl'rtI ni k, CD~ radiu, (-et, ko'~~e:oom):ill. felge, novegum e, servisna kniiga. Tel. 066 364 848.

• MO\l)r "Met!::e-des." 190-200 dizel,

odllenc smn]c. Tel. 00 12jl805.

• MoOt,Qf za AI,! di CC.sO! sod~!Il.. pwi~ 86.,dizel. Tel.061941 10l.,

• NQ ... a gu rna KOIl t iacn t:a.1 19)/6:)11S:sa felgom: 4 rupe, Opel Astra. Tel. 0332 I )·86l,

• Opel Kildcl k:a.ra .... im}_ u \frio d.o. brom s[.s~niu~ gl1lron_ciill_ Tel. ()614Sg lB.

• Opel Korsa '1-2i1o 19"91 !jQd_j utu .... a""T,I.001431971.

• O:pi:1 KO~iI ].4 tN.::nzin~ crvenc b{ltje-! 91_ ,god_! le.k regi.8u·o .... a na~ odlilneJ ,",oio,Td,0051 >ll902.

• P."" 1.9TD!, 74KW,100.2.soo., rul opremiil.) lim u:zi na) bi Fel i] p!gCeno :svedort:g;L5t:rIic:ije. T-I:I.06ll00930.

• Pe'l'.ol06! [.4 HDIJ200~.~,od.~'si"iJ -=I 'lfrat'4 full ol':rem:o, plilcem cB1'ina i PDV~ 160.'000 ~:rd!lO~ knjtg~ vozi,I:;Ij e:~:U"a sr.anj~, cb], do reg., 8,700 Kh'1. 1'el,061 ml02.

• PdQ 3-QJ't 1_6 B!, 2003_ ~[!Id_! :si Y'iJ 3 vra m~ fu.U oprema_, pla&n.~ cad oa i rDV> U'L'OZ Njcm~~.ka! U J._OCI{I Drclao, servis.na kn.ji,ga, C:XU9.) dJ, do reg,i.9'OiJ KM. ToI.06lllSl80l,

• Po 1.0 1_9 d i~l, 2003. god_! 4 \~r::ns, meed ik, klima, f 1J1 opremal pJ ac,ena o!;aTjn(ii PDV_ TrL061100930_

• Pradaiil] ugradnja, remon [ al n:a.:se-~, itltc:rnalOr.l,. mQOOril brisal!it. Tel. 06136, !9~.

• Pmd.ajern Gotf 2, dizel~ godisIe 191H_j I,l tltlbrom :U.3!l~Ut ciitll~ 2_S00 KM. Tel.061745561.

• Prod,i, m Golf III, 1995" 8'· l"aziran ~ 1991}" di:;,.:e~! reg_ VlJ 2011_ T,1.0018125l).

• ~rodtlicIT! .P~.$;;!It TDlt 97_ god_

T.I.001161515.

• P,roda,fcrn ZliI Golfi almtser, ;dtoCn~lOT! 2!, 3! 4 i Zil os."L"YI~ '\'ozil~, MQ:U: i mo.n-. Tci. 0)353 1·W6,OOl 691470,

• Radim :a.nlikorolivl1u ~ti~'u :a,'ultJmobila, "·IU'tf.lje, rilfhal1j~ p.ollranje.. T<I.005155.1~7,

• Re:n.Q 15-) be:lUiJ1~ 199!.! rul oprem~ klim"I.700KM,T.I.OOl319j89,

• Reno 5, kampus, 1991. goo, Tol. 061,65 ;85.

• RenoviZ1Jl'Skt! ogledalil za 8VC .......

"'""",> KM.T,I.OOI'1 1799.

• R~'?e-rvne dijelove za FLI:':U~.z"',Blj od 17 do n h, 1'<1. Ol3 468·892,

• Rove.- 214 SI_! d~'(Jj:a ,1n:i;[~~ 199.8_! regjsu{)~nl' u dobrom s[aoj u] 4.000 K.M. TcI.061ll9714.

• Volvo $:EO, u odli ~nom SlBiljU) S9 flll op~rnorn~ na njem:atkim mbt~rnii. TeI.OO! 14Q 141.

• Vriirn lzr.adu i tlgradojL.t, m~in· :::;k~ IJIbr.!.du oglcd:;d!l z.a rctreJ'lfirore, p"V<llino. Tel.00Il82473,

• ..,\v1 Caddy SD llcrem i, 200~. god., 180_000 k!tlt(:~jel"!a6.500 KM ilL 7..ami,n •. Tel. 00 I 784 790,

• Z;;!I Skod\l Fcliciiu _prud_ujt:.m d(lbru polOVfi L.I baub u: • .50 KAt! S~r'9jelJu. Tel,WI >5Il17.

Sla:no,,:I kucc iii pro~,o&"1

Izdavanje

• Acrodromskc nuselic, izdaicm ]10$- p~-c;m(jT 40 m2~~..a agencije, poi."t:dsmvnitrva, kancelariie, sa paplrima To1.06! 8~701<,

• Apanmansko prenoci~(e lanad Karcdralc, parkin.g} kablovska, 20 KM po "",bL TeL 0051 339647.

• Apartmanske prea oC~t(: u cenrru S_:rRda, as Q: ire oprcm. sobama, TV ~ SIUJ e, g;r1~,) parking) 15 K..t\1 pc osobl. TcI.06.2530601.

• ~ij9~ jednl)$Otr.:1tL narnjdrti".l sraa.lrdalempovolino, Tel, 001 S78881.

• &~CHrtjj~j jedncsoban .5TSJh_PO_::iCoonula"Z,nami~~le_o. Te.I.06l S7S 881.

• Bleluvc, stan u kuci namjcsten, SO m2. Tel. 033 65Q.-480~ ~~a 16 n i li 062 669990.

• Bli2:u E'iioUnrlijt:j atau dvcscben numiesien 1.1; zgradi, 500 KM. T ~1. 061 141704.

• BI tzu M edici nskClg fak ul tera, ~rada.~ J 1 kat, d'VOSob.m i~ 9mj~lef.i 5tall~ grijimic pl~lJ5ko, Tel. ;5.26·022, 06!9!641'9.

• B'tizlJ i.rolejb us 1'.:..: B is-tril:l :sup~r :;3,d-fl!p ~,i r:a tl tl ~mjcller.! jednos.obaf! stan) 11 S!l',) zgr.l.i:l~ zvati od l7 hI 400 KM. T eL 6445·41 O.

.. Bmn1ti")li:LLcll tIId"lldvos.obrl:aSI.ii.nil! pogodno Zii 5rudeme. Tel. ()6J 204 986,OOH85 131.

• Ce'ntar • 'Papagaj ki!l] oudj m nlJlcl:nje 'IJ, luk5uznQ (lprcrnl jl:nom a_pafLtt1:::ir\ll. Te:l.0617247.25-_

• Ccnmr 5:[:rogi~ ~~dnoipos.oban [i.amicil-tll !H:iil-Q u~r~di!400 KM_ Ttl. 061031330,

• C. V LI:a:~ izdnjem 3---sob:a.n c: .... ll1l n.amjei1-e:n _s:'[an_ Tel. 06266.6 893! 063 379006.

• D_ N u:rrti6:!! 18a~ tel \'Qw~(lb:;ili1 smD) ren. griianje~ n k:n. Tel. 033 641·564,

• Dobri:n.js 5 ~ i~di!ijem peSo, pI'illHlT 65 m.2, .la 5ve dje.l;] mosd. Te.I. 033 638·006.

• Dobr:inia, j]..dajcm 2·soD:an nam· jd<co>t= Td.OO266(89),OO3379906.

• DoglodiJ 100 m2' r;.os:lO'l,i'ni}-s;tamb-e:.oog f 150 m2 starn oenog pro:smm, ToI.06! '61131.

• Donje Mostre! bli ~u Osnovoes ltoO· lc~ im~jcm ku,clJ. Tc~_ 06,2 703 5-«.

• D90~bl!l:n ~(.lmfllr:iln $Liln ~ eriiznirn gri jilnjem. ToeJ. O6l-606 406.,

• D:tcJTI:3ll!1 Bijcdit~! Il;(lim i e~tcn Sisn

38 m.2)su [e.~n. Te_i. M.1483 051.

• Grb:aviciJ l~ izd:a.jt:m gar:a~u i:spoc It.:l.n1:ita_ ·reI.063.6~9113..

• GrbaviCilI blizll OHR-1I:,jednoipo· w"ba:r'! fino Qprcm lje.n sran u !':S-rRdi~ 400 KM. Tel. 06l %5466,

• Grbi: .... i~i d~,OSI?ban namjd:iloCn :!ilall~ pt;,'.k"Co,lsptaL T<l.ll<I36391H.

• Grb,H1ica! flamj~.ten dvos.ohan 'OlD, 2. >prn~ pli", T,1. 013956-296, OO! 540876.

• GrbilViC<l.I noviji p-os, pros [or 63 m2.~ lri pr-OSlorijc, Tel. 00 11 OJ 989_

• Grbmvjlk:!~ d\IO'sooon nam je~len >t~",400KM. T,I.061 14l104.

• H.ra$t.ti~aclo ~!,:~jem pu$_ prv:s\~t.

Tel.OJl 512·1 lS.

rnije~~:~~z,:;':i~~~.~:l ~~S ;fj~-

• H I"aSllo,. dvoS{loon Ii icpo opre-

k~,":r&~'4~:~:J: GenlrnJn~ 400

• H T:;IMlfJj, rj ~'~SQb:;!lli nli_m i citen SIal"! s;mdem;L.B:III:I. Te:I.03364.5~621.

• HIIlSflCl; dvosobilnstiln,cen, grijanje, b;ii1k:QPt l,elf".fon~ 3SQ KAt Ttl. 2!l·169,

• 1-1 roS!JOt. i~dajl:.m !j.Ul.n tro~(lb:t1J ~ prc:ko putt! U"u_leibuske s\;mice, -eXll'iil ",m i,",on, To!, 002 10<121)8.

• Hrasno, ked .. Robcta" ~ uosoban lUJ!;.s1;LlJlO IJ am icsten St:UJ. 'T el. <;11·,316.

• Hraseo, sprae kuee lzdajcm zn rrt studcn [Lee •. Tel. 033 645-611.

.llidZa, ugo>titcljsIY obick<lL 5) m2,,,,,

~tom i parki:ng,QM_ T et 06l43S:756_

• Illdm-cenmr, pes, prosier J:80 + 1>0 rn2 b",e. Tel. 00 16221.36-

• mdZamLu:bni, dvoscban nam-

ic!ten"'n. Tol.06583469l.

• n ill h-Oles, -4 let;lia radn icima JU rcecnu, prlv. kuca, poscban ulaz. Te.I. 629-{1~4.

• Illdja-Ores, pcvnljnu [ednosobnn $U!I:I:I, polcnamiclten, il i prazan, sve OOV1}iefioJpriv.ku~B_ Tel. 629-0:S4.

e Iedalcrn dvosobcn numiesren stan

¥~.1i i~ci!'~~in-:~ is~~~!~~{~~.h-t~~.t K2i

439319i061437719.

e Isdajcm dvosoban rL!ut\j~l~;n stan kodOBNTV. TcI.OOlll6ln

Prodaja

• "'AKCljA"" U n_ajliep~em diielu Dobrin le smncvl novogrudn] ill jCl!i same tri srana 1'0 38 mz, ,g:a~ r,alt:j :5.1 obcd r113 prodaia, urcdni peptri. Peeved odrneu. T ej. 0,61 161 ,48, 00 I 161670. PTT

• BL1Zur) IJI. Remzl]e Ahmerovica, p<od'iem p.!,,90(1 m2. Tol.066 78J856.

• Prodaf~m zldanu g<I..[':ilfu l/]~ papiri urcdni, Ci:llcic VLI~1 GllId~Cii!ck:;l. Tel 03321_9.

• P~jcmz.ld:amlgmulufiilGrbiil"l,"li· ci Ij blizu ernbulan te, 14 m2j vl, ! n. Tel 06110099l.

• Pmdaicm-izdaien (XIsJ. obicka L 1_1100 m2 + 4_000 m1 okucniee.sa ascaltlmnlm parkingom, uz magtsiralnl pu [ S;;!Irajr;v(Io-)\iQ$taft na 17_ tiJomc"tTU) ili vrslm zamiea u: za smrnb ... peel, prosror u Sarajcve.Tel, 001 249,249.

Potrainja

• Porrebnc viSe manjih stunc ... a~ prazn ih j !'I:.l mjdhenih ;;ca izduvan je (Ag,ncii.),T,l,OOI0313JO.

• St ran CI,I, porrebun manj i 5-'L:i3 n do 6(1 n11 u zgra eli za izdavattje na du'-:i 11eriod(Agcneiia). T<1.061 5l,lI90.

r.1j~~u~'T~t;6 ~oj[J~ 3Io,®oj~ru u Sa-

Zamjena

Dnevni avaz .,,~. a "'''''''''i "'". 43

• PTodaft:mo fio'~oljnl;;l g3Ts-or-.jc:rc u N cdhlricllIlill novugr-ildnjtl., use-lji Ij"e, vl95;fi_L'[\'U lll. Kon rsln

leJ. 061 351 %5. N.

• Mi i en j ern ~ u~:u li ZVOTrl.Lku ~ stan Hi kueuu Saraievu.Tel. 1Jb] 817%0.

• AI_ipaSino polie C-fil7.::J1I miieniam Ly-soban :5;1.an 47 m 2J~ manji llt,: ila~nadu. T ,I, oez SZS 786.

• Til:r~i.n kod Zcl~_ .st~.[Ii-cr;~ mi~ je n.j:a.m 1l1ii:L :sa i"llServl10in kurom ze Zvumili· Kar.kai. T<I.061 583708 ..

Prodaja • .:.. raZtlO

• Pmrebnn mebanlcar aa rad u :tu tcservis u, pleta po dogovoru + topli obrok. T .1. 061 n18i7.

3852·INdl

• NOVO! Kudna njcgu odraslib i djece, Evropaki atandacdi, N~l!ma'ko iskusevu. TeJ.06l051.531,

• Trazlm posac obcsb iic-df:1l ill SSs., imam certif ItBl od M Ul) -;II FB ~H, T el. 061714431.

• MJadi.fsa~'r'rknorn SSS!lr?wavanje moo DB racunaru, engleskl i spanski jc:zik,lmliposao.Td.ll<Ill81&12

• tm'9.l3 hi h dijere u svcm stan LI! ne Grb.avid ked ZelHoog stadiona Tel 64H.'S.

• Fast-fhdu na Gsbavici potreenez radni",.Tel.06I'On.6.

~~. H.aZllO

- -

• Pokl:iEnjl:lm k~'&o:u d-omaCl,l rnacu radi du1eg cdsustva-pu roViiI.flja:, Te-I, 06.l 92 I 419.

• Ku puje:m stare njerneeke marke i ausirilsketll lnge. T el. 061323006.

• K Up\J i I:III umietnickc: 501i kc, rblat,e~ ] ij Lt, :5:r.ati n_Bk i1J :saro'lle ~idne~ d".epne;. rlJcnc] ord~ni~, znile:kc i os:ra.lo. T cJ, 0334,6·50>,061114405,.

• Kupujc:m Sll''1mire Sarnjev&k.eo[im ~ p;j.<k.TcI.031 456-505,ll<I I 214405,

• KU~liiem [(ilm_lje:no :z1:a1Q, du~.al:e~ zJ nne: s,nov-c i osm~ii od zl,atil. Tel, 061 965126.

aUsluge

• Pr'Udaj-f'1l'i pl-il:C' povrline J _21.5 rn2, Gornji, O~jekl 1 IidZa, ul, DriIg~' Flli-povit:a 74]- Dej [on. A rrak· tjv.ll03 !gkaciiit- Hi~nlJl Tel- 066 511 IllS il.i Beograd: 00181 I I

334·0881. J,9! 2-1 N ~"

• VELIKA AKCIJI\!!! U prodnii su bu.ltm'a i:.ijefl:iln:a drva. trplj (K",~~) «"00;. Ugnlj (8,no"i<;) kameni i buko~'i b ri keu. Pen z.ioIjit;ri tria I"!a ! 0 ra ~a lspo.-uh i:$li dm.Tel, 00124718(;,061785 515·,

33VHNof

• Str ... i:;; vel !1Ia~i PK (Gor.e!1 ie! El NB-, Kontar, Oood.ill~ K;mdil, Z~n us;i! ~ Iki'Cl:a), ~PQtel,9! bClj [era. Dol:auk bc:ip,l~ t;:lll!' GiITillI-cj i .. ! Mob_ 001 171 666. 435l,·]11

• D[vn.a l'arceJa 1.2.80 ml !PO'red ~Iavllog p1.l U!,j .::;a d"i i-r; devnsli ra or; kuce. Hro.snitka Cl!Sr:lI. br, 55. T~I, 06.,436486. 4,U·! "

• "l'RODU2ENA AKCIjA 00 10_ 4_""_ Zbog vi!lilte p(lu''d~rtje ogl'ijev:aproduz.c:oa a.kdja.. Buko....:!: di"IJ9. L.I svi m Q Micitna (.55 K.M). Ugati B~novic.i (kockill, ClriJh~ Dr· \'eni "gali Krek, (75 KM), T ,I.

061 6700058. 4413·l.u

• H KI RBY)'I - D Ll;hLlUkQ U:ioi:5iJViln j ~ fI ranje i i s]liranj(! svi n v:rsIa lepiha, ll:;:Lm j-c~t:aj~, :;I Ul~j p,r;mie I'of[al~ g,~ner:ll fla ~i~cenja SIano· ViII i fLTmi_ Jtisoni 1 m2!] KM. Firma "GLANZ". Tel. 061 350

638. 3807·)Nd!

• f'r-odajem 1fOs-obi!IL stan u suo·

~~;of~:.t~_'iI~,b~ '~!:~~l~~:

KOP[aklleld(m~ 0r"i.1 !i49168.. 4539·1"

• "HlGI/ENA"· Dubin,ko pm· f.!ie tqJ'Lha! 1 ml- 1 K.M i mi.Jnicl"i., "gno . 20 KM, Smi .... o: 0Ii1 141 '144. T",.Io: 061 537 711,

3&08·INdZ

• Hitno lUh:\.1?a:ilS.t91~ 34 mt! ]..550 KM, Vrtovi Rh·orin" Tel.OOl;8i; lll,

• A.I. Po] ji! A-fazaj I k:alj 7Qm.~fitOd- 3ms-oilan 5:[;jlO. T~I., 066 445 203.

• Alip,'.ino A·f ..... kod R TV dom •• S1.Bn6:6m.2tlt8~nn_ Tel.061184.3i61,

• AHpdjnopoliI:C,.filzillst~n 59 rn21 :Il:tI~p't(rnl'i~ b~lk(m o!:::HvOI"CIl_ Tr:I. 061 689149.

• .AI Lp~j no, garsonjeriJ 27 rn21 Gr;tc:Qva I! 1 U sl~ r::n, i"enlOvi ta.M, 5-0,{I00 KiII.Tel.OO! 50'79&0,

• AIlt;;(j :st2ln 46 !liLt prodajem. Tel.

0Ii 12M J6, 062988 793.

• A~po'L'i. 3-81 prodajcrn bosan::iku kuct.l ~~ pci::t- prn5\Q[Qm_ Tcl. 061 224 !m.

• Baltitt>ii'. p<od. ).s"b.n 'tin 9jJ fn2JUil'.iH~L.lI.TelaJi. Te1.061l2B791...

• Ba~ija] rrosoht!n !i[t!n lID ml,1 spr.nj Stari Grntlt. ,~iienu po d,gg~J"',;oru. T<1. 002476 1">49.

• Bcogrud ~ bolizu Kale:mc:gdan~1

·~~'~~14~ r~2~ ~~~:~t~

61.8l.

• lleo,~d - Kara(1)rdeV;il~ prod_ sratl. 4l ml. II ka1, != "",redni'" Td. 00)816! 244 6! 8 1.,00381 ! ! ~18 2449.

• Beograd . prod . .z·sohan S[alll 1 kaL, 53 m2~$I!. t~~ 53.000 EUR-~:u naseliu Kotez,bez:romjene.. Te-L 003S164 )016897.

• .F]cQg-r9d - R1P_,Uli k(I(I A ... al~!rrQd_ KDtu sa 4 hekmra i :11 ar.i pliK';1l -t 9 a.d. Tel. ooas I. (,4 125 1932, 00181 I I 391 911Z.

• Ptinska pee nt! dlmnJak E_m_l11a 6)

~~t.t~~~~:;n;ftli~N~~~~~~ilS~

442,.0336ll· 733.

• Proti(3j.cJ1llJo'r,'1,!; s!!rnituru b!JS;t,cnski h metal.flj h 81010'1,".9 I G kom. j \'e.ti· ~jh'"nrob"," .. Tcl.0615l'1130.

• Proi1ajem :l3T~ll nove= mre'-iu za brii iln] I: lei, n_Pilrill-C. Tel. 051 323006,

• Pr-lJId:!!ljcm v!s~ti'~1t (:I,ITke, p:;I!l::;e;lo gusKe', Doroo:e, zive, ociUenle il i C:5.~enejo gujCiie ~~lo Z3 lijeka~ dlJln(Josimn_B9dresu_ Te1.06192569l_

• Pelc:n~ zn odns_le:s,>i.h vcticina~ nc-propl,is!1c pod meI:aO; 9'O?<60 emj! ~om·1 KM. ToI.033644-231,06l.970 S17.

• DQbro otuv,mr; rueno r.adr;nc Clfi~

~m~c~~~=;e~+~i. ~~;gs1.~ fS~ijSke)

s,:~:.el~~f~~j~S'~OV pa$lrmke i

r-.;~l Posao

Ponuda.potraznja

.' Fri~'ers.ku!"1l sa!U:n1l E-T_ -pilcr-cbni1 'ri!dn.ic!3 sa rL!d n Lm iskL.ls· [,Vern ~ pomotna r:Jdni ea_ l),ovoljni u vjc:tj, Kontilkt t,el. 061 lS9 893,

443l·]n

• CRPl.JEN1E £~p~ickib ia.m~ ciscenjc od .... od.[tih killl!lla. Tel.

ll<Il 142916. lsn·ll!

• l'C SERV1SER aucli u!i:luge opr~s k-e u~u n:i3_ral LIl:S LaJ i r~)J.j:;l windmV'sa,:an ltvi!lls w{i [.e, i OSla· 10. 1'ovol j"o! Tel.. 06, 3280<14.

4S31·1"

.' ,1.!1$\TlIkdje CJi"gl_c$l.:: Lj rtie;m:::l,~ki i p revod. T 01.061 339' 306,

• VOOlJ!in51l1;lilu:r - ~1,i'i vQdcin:Sl!l!a~ u~tski Liulo\' i ~ kvali [erne! b r?'O!

prcdZl],i;)1 cism. Td, 06l 199 442, 03:116'1-71l.

• Dip'!. 'lnZef.l je-rka daje ins\rukcijc i.lm;nr;m;nike. TcI.227-990,

• ['rofesoricB hein Lie daie' i L'IISir,ru Kci _ io, Tel, 607·880.

• [)i"Ofes6t riiLnCUSkog i Inin:sltog j~j _ ka<hi<in,mtkcijo. T,I.Oll&45·J(l7,

• PrQf~,r ¢:n~lC'Skog jez,; h i Clvl:;lhcfI i 8ud-ski! prevodilar: daje las.o,"'e i pre· VQdi. Tel.0336S9·13.l i061.252294.

;--- - - - -- --- - - ---- -- - - - - -----~

Volo malo oglaso, mofolo sl(l.li, i pulom web portolo www.dnovniovClZ.ba. loko!tocele klikom no t.aokruieno polje 110 slici i$pod doei dQ formul'oro koji trebale popuniti iposlafi no moil: molioglosi@ovo:t,bo

,----------------------------------------

,

'Tt efon/adresa - ,

I , , KupDtl p<d.lUIposWl ,.~ lIdr ~ u "DMYnl 1l.aJ"lu M.l1 .. c-gb~).. , :Td..mpbl+l,JIOOOS *..a :

44 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

Povodom iznenadne smrti s tugorn i neviericom se oprastamo od iskrenog prijatelja nase ustanove

AMERA (HIMZE) CENANOVICA

S duznim postovanjem i dubokirn saosiecajem

UPRAVNI ODBOR I UPOSLENICI KANTONALNEJAVNE USTANOVE ZA ZASTICENA PRIRODNA PODRUC:JA

N

POSLJEDNJI SELAM NASEM VELlKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.-2011.

Slufb a za i mOV insko -pra vne, starn bene, geodetske p oslove i ka tastar nekretn in a

POSLJEONJJ SELAM

N

N

Sluzba za razvoi, investicije j komunalne poslove

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961. . 2011.

SI uzb a za fi nans ije

S I uz ba za prostorno ureden j e

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961..2011.

POSLJEDNJI SELAM

N

N

Strucna sluzba Opcinskog vijeca i Opeinskog nacelnika

N

NASEM VELlKOM COVJEKU I NACELNlKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961..2011.

Sluzba za zaiednieke poslove

POSLJEDNJI SELAM

N

N

N

NASEM VEUKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.-2011.

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELlKOM COVJEKU 1 NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961. • 2011.

Sluzba za boracka pitanja

POSLJEDNJI SELAM

N ASEM VBUKOM COVJEKU r NACELNIKU

S trucnasl uzba za koordi nacij U ra da m] esni h za j ednica

N

N

Sluzba Z.1 rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegJice i raseliena lica

N

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELlKOM COVJEKU I NACELNlKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.-2011.

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELIKOM COVJEKU 1 NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961. -2011.

Sluzba za inspekciiski razvoi

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961. -2011.

POSLJEONJI SEl.AM

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

P ra vo branilastvo Opcine Ilidza

Sluzba za obrazovanie, kulruru, span i inforrnisanie

N

N

N

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VEUKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961..2011.

SI uzb a za civiln u zast] tu

N

S postovanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPCINE ILIDZA

N

Cast ie bilo poznavati Vas i biti Vas saradnik.

.39~jj-lnd~

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961..2011.

S luz ba za opcu upra vu

POSLJEDN]I SELAM

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961..2011.

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.-2011.

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELlKOM COVJEKU 1 NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.-2011.

Sluzba za privredu i turizam

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.·2011.

AMERU CENANOVICU

POSLJEDNJI POZDRAV

NASEr._1 PRIJ ATELJUJ HUMAN· ISTI, COVJEKU, NACELNIKU

POSLJEDNJI SELAM

N ASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNIKU

Ope in sko vi j ece llid~a

POSLJEDNJI SELAM

NASEM VELIKOM COVJEKU I NACELNlKU

AMERU (HIMZE) CENANOVICU 1961.·2011.

Crveni krii Opcine Ilidza

POSLJEDNJI SELAM nasem velikom Covjeku, nacelniku o pcin e Hi dza

AMER (HIMZE) CENANOVIC 25.12.1961. . I. 4. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

AMERU CENANOVICU

VELIKOM COVjEKU I VELIKOM PRIJ ATELjU. ..

SEjO BRAjLOVIC SA PORODICOM I KOLEKTIV RESTORANA BRAjLOVIC ILIDZA

Dnevni avaz _.,,,",1''''''1'''' 45

POSLJEDNJI SELAM

POSWEDNJI SELAM

AMERU

Cenanovic Adnan, Hadzija Salem, amidzinica Aisa, Suade, Arnira, Emina, Emir, Larnija i Lernana

POSLJEDN]I SELAM I POZDRAV

dragcm prijatelju i velikom covieku

AMERU CENANOVICU

Skupstina Kantona Sarajevo

AMERU CENANOVICU

S ponosom, postovanjern i tugorn clIvat cemo uspornenu na rebe, na rvoju izuzetnu plernenitost i Cestitost.

Neka te dragi Allah dz.,. nagradi za dobra djela, podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, a porodici sa bur.

DZEMATOTES

POSWEDNJI SELAM

AMERU CENANOVICU

N aeeln i ku Opstine Ilidza

Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet,

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO

3936·I:ncJi

46 "OIjI~.',"""'''''"i''''1. Onevni avaz

Vi ste ucinili i da mi budemo bolji, trazili ste u nama ljudskost

i plemenitost, budili je iz dubine nasih dusa, Znali ste s coviekom, a to zna sarno coviekl

.3981-1n~

, ,

AMER CENANOVIC

Vjerujemo da u vasim najmilijima, vasim najblizima ima mnogo od vase dobrote, mudrosti i ljepote, pa ce im to olaksati bol i gubitak.

Neka im dragi Allah dz.s. podari sabur, a vasoi dusi lijepi Dzennet,

Vasa Osma osnovna skola Ilidza

POSLJEDNJI SELAM

NASEM PLEMENITOM

AMERU CENANOVI(~U

POSLJEDNJI SELAM

4553-][[

nasem drago rn

AMER (HIMZO) CENANOVIC

N eka Ti dragi Allah dz.s_ podari Ii j ep i Dzennet j viecni rah met.

Tvoji: Delic Fikret, Enisa, Hsmza Arnina, Alma, Muslie Nusrer, Altiiana, Amila i Kerim

POSLJEDNJI SELAM

3-935t-LDd~

velikom cc{lvjeku i nacelniku

AMER CENANOVIC

OPCINSKA ORGANIZACIJA »NASA STRANKA" IUDZA

POSLJEDNJI SELAM

Kosarkaski klub "Igman~ Ilidza

POSLJEDNJI SELAM

Dana 3.4,201 J. godine navrsavaju se 33 godine od preseljenja na ahiret

naseg dragog amidze

ESREF (MEHMEDA) ZIGA

~a velikim postovanjern siecamo se Tvog dragcg lika, Cuvat cemo uspcmenu na Tebe,

Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi Dzennet,

Porodica

38:$~-lmll!

Dana 3. 4. 2011. navrsava se pola godine od kako niie sa mnom rnoj sin

ENES (SALKO) KOSARIC

Moj sine, rneni je jos sarno ostalo da molirn dragcg Allaha do!;.s. da ti podari nailjepse dzennetske basce,

Voli te tvoja majka Raifa

velikom covjeku i prijatelju

AMER CENANOVIC

Dnevni avaz _",,",1''''''1'''' 47

ABDULHARIS

POSLJEDNJI SELAM

ISKRENOM PRJ] ATELJU

AMERU

4SS3·lu

POSLJEDNJI SELAM

dragorn covjeku, prijstelju i poslovnom saradniku

Poznavati te - bilo je cast

Imati te za priiatelia - bilo je sreca Saradivati s toborn - znacilo je uspjeh

Neka te Allah dz.s. aagradi Dzennerom a tvoioi porodici podari sabur ... , "BOSMAN" d.o.o. Sarajevo

AMERU CENANOVICU

25.12.1961.-1.4.2011.

iN

Dana 3, april. 201 J. navrsavaju se tri godine od smrti naseg dragog OC", m uza i bra ta

S ljubavlju i postovanjem, T voj i: sin Kenan, supruga Fikreta, braca Enes, Esnef i Nermi n s porodicama, daidzinica Zejna i pri iatel j Asim

MlRALEMA PISME (1952 - 2008.)

W06-lndz

ENES KOSARI(:

Dana 3, 4, 2011. navrsava se sesr rnjeseci od kada nije sa nama moj dragi sup rug i (1 tat:

D ragi En o, kako vri j erne prolaai, sve na m vi, e nedostaj e, _ N. ova ki spom en [vag imena poreku SU2.e] 3 moia bel se oci tu je §u ro iorn ked god Sire tnem nekcga od tvojih prijatelja,

Mi te nosimo U svom srcu, ier je one jedjno miesro koie te nj ezno cuva i svakodnev no po dee uspomene [La divan fi. VOl koi l SmO I mal i sa: tobom.

Puno nam nedos rELieS.

Vo tire r v o ja Mirsada, Edo, A mar i Hasena

45.5<6-ln

NEKA TE UZVISENI GOSPODAR DARUJE SVIM DZENNETSKIM LJEPOTAMA.

KANTONALNI ODBOR SDA SARAJEVO

1911-lm:lz

veli ko rn cal' jek u i pri ja tel j u

AMERU CENANOVICU

N eka ti dragi Allah dz_s _ podari lij epi Dzennet i vjecni rahmet.

Os man Vreto sa pore dicorn

,3.ill7-1nd;!:

Proslo je sest mjeseci od preselienja mega brata, sure i daie

ENES SSAL~O) KOSARIC

[ako nam nedostaies., Puno, PllOO te volirno, Enisa, Menso, Lejla i Ajla

4556.-1[1

48 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

U povo du iznenadne smrt i naseg N acelnika

AMERA CENANOVICA

izrazavamo iskreno hljenje i izraz suosiecania u boli koja ie zadesila clanove njegove porodice,

Udruzenje RVI Opcina IIi db

MoJimo da dragi Allah d. sabura njegovoj porodici, a nasem Amero Dz.enne( i dzennetske ljepote.

1964-1R{:l~

AMER CENANOVIC

Neka te dragi Allah dz.s. nagradi za sva tvoja djela i uvede u najbolji Dzennet.

Dok smo zivi zivjel ces sa nama,

MJESNI ODBOR SDA OSJEK - ILIDZA

1%1-100'

AMER CENANOVIC

Molimo dragog Allaha dz.s. da te uvede u Dzennet medu naibolie.

DZEMATSKI ODBOR OSJEK - ILIDZA

POSLJEDNJI SELAM

NASEM NACELNIKU

AMERU CENANOVICU

25.12.1961. . I. 4. 2011.

UPOSLENICI FIRME MEVLUDIN COMMERC D.O.O.

POSLJEDNJI SELAM

1955-lnrl~

nasern prijatelju nacelniku

AMERU CENANOVICU

Neka te dragi Allah dz.s. nagradi za tvoia dobra djela i podari ti lijepi Dzennet.

"DZEMAT KASINDOLSKE"

3-954-lnd~

POSLJEDNJI POZDRAV

AMERU CENANOVICU

00 UDRUGE UMIROVLJENIKA I DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA HRVATSKOG VJECA OBRANE OPCINE ILIDZA

POSLJEDNJI SELAM

NASEM NACELNIKU

AMER (HIMZE) CENANOVIC 25. 12. 1961.· I. 4.2011.

VOLONTERI OPCINE ILIDZA

POSLJEDNJI POZDRAV

AMERU CENANOVICU

Od uposlenika EUROBETON 000 SARAJEVO

1958·j,d!

N

UPOSLENICI STRUCNE SLUZBE ZA KOORDINII.CUU RADII. MJESENIH ZII.JEDNICII. OreINE ILIDZA

Teska j e naci p rave ri j eei za iznen adn i i prerani odlazak veli kog covjeka

AMER (HIMZO) CENANOVIC

Cas t j e b ilo bit i vas saradn ik.

Dnevni avaz _.,,,",1''''''1'''' 49

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)

POSLJEDNJI SELAM

POVODOM IZNENADNE SMRTI S TUGOM SE OPRASTAMO SA NASIM PREDSJEDNIKOM, SABORCEM I ISTINSKIM PRIJATELJEM

" "

AMER (HIMZO) CENANOVIC

25.12.1961.-1.4.2011.

SA DUZNIM POSTOVANJEM CUVAT CEM.O TRAJNU USPOMENU NA TVOJ PLEMENITI LIK, VJECNO ZAHVALNI ZA LJUDSKI I NEMJERIV RADNI DOPRINOS RAZVOJU STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE I OPCINE ILIDZA.

NEKA TI DRAGI ALLAH DZ.S. PODARI LIJEPI DZENNET I VJECNI RAHMET.

OPCINSKI ODBOR STRANKE DEMOKRATSKE AKCIjE ILIDZA

50 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

AMER (HIMZE) CENANOVIC

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.

Cenanovic: Ejub, Midhat, Fahrudin, Hajrudin i Samir

rodaku

3S157-lndi

POSLJEDNJI SELAM

nasem dragom

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i sve dzennetske Ijepote,

FIDAN D.D.D. SARAJEVO - FIDAN TOURS

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju, kornsiji, graditelju, neirnaru, vakifu Ilidze i BiH

AMERU CENANOVICU

KOLEKTIV EUROFARM CENTAR

39~2·lml:!

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

nasern dragom nacelniku i dobrorn saradniku

AMERU CENANOVICU

Dnevni avaz _, '''''''''''1 ,,11, 51

Hvala Ti na dobroj saradnji i paznji koju si nam pruzao u realizaciji zajednickih projekata,

Neka Ti je viecni rahmet.

KANTON SARAJEVO

Ministarsrvo prostornog uredenja i zastite okolisa, Ministar i zaposlenici ministarstva

N

POSLJEDNJI SELAM I POZDRA V

postovanom nacelniku OPCINE ILIDZA

AMERU CENANOVICU

Neka Ti je vjecni rahrnet.

javno kantonalno komunalno preduzece "POKOP"

Direktor Nuko Grebovic sa saradnicima i Nadzorni odbor

l'OSLJEONll SELAM

dragom prijatelju i velikorn covjeku

AM.ERU CENANOVICU

A bid J usic sa porodicom

Neka Ti Allah podari lijepi Dzennet i nagradi Tvoju dobroru.

Dan. 3. 4. 2011. gcdine riavrsa va sesedam (7) tuznih go· din. od "ada n ije sa nama nas

MIROSLAV (MIHAJLO) MARKOVIC

DEBA

Dragi na" godine idu, a rug. i p_razn i na za robom n e prol au. Yjecuo ces zivjeti u l1<lsim srcima.

Beskrai 110 nam nedosra] e~. Vole: te tvoji: marna jovanka, bra t Boris, sestra Na ta,-sa i ze ( Branislav ":SI~-ltL

Dona 3. 4. 2011. ~odine. navrsa va se deve [ god t n a cd kada nas je napuslio mlli dragi

SEAD (KEMAL) RAMIC

Ne pto~e niu iedan dan} a da se ne aietlmo t v og dri!gQg 1 lka, tVQje plemeni tosu i dobro [e.

Nek' d Allah dU. podari v] e~ni rahmet.

Tvoi i: mama Es rna, braea J asmin - Ibm i Vehbl]a, sestra Meusura, zet Mcn:;ud, euahe Senada i N irwadee, bra r.i.~ile J asmina, Leila i Aida, bradt Ismail, ses lricna N ejra 392:5-1 nd1

SJECANJE na naseg d ragog

SULEJMAN (ALIJA) MESIC 3.4.2001 - 3. 4. 2011.

Dragi Sule,

siecanje i ljubav ostaiu dok Zive oni koji te vole,

N eka ti dragi Allah d.U. podari Dzermet i v·jeCiti ra h me t,

Tvoji nai m iliii: supruga Samk a, kti Amra, let Ajnur i un 1..*

Arnel N

l'OSLJEDNJI l'OZDRAV

velikom covjeku i prijatelju nacelniku opcine Ilidza

AM.ER (HIMZE) CENANOVIC

Kolektiv ,.DRVOPROMET" Sarajevo

Predsjednik Uprave J ak up Mdevic

N

TUZNO SJECANJE Na nasu volienu nanu

SAFIJA BRODOVIC, rod.

BEGOVIC

3.4.2010 - 3. 4. 2011.

U nasim srcirna si zauvijek drago nase, a u rnislirna si uviiek s nama.

Tvoji: Adnan, Amal,

Narda i Nadia 4>14.!n

Tesko ie naci ri jeci k ad

p isern ov u ci tulj u, za mene nisi bio sarno nacelnik

SJECANJE

na dragog da] diu

AMER CENANOVIC

HAjRO (ADEMA) SEAD

Kazu da veliki Ijudi ne umiru, zive koliko i

s jecanje na nj ih,

Uvijek si u nasim srcirna i mislima.

Tvo]e sesrricne: Sabrina i Surana sa porodicama

,9-41·1

Dina Icindic sa porodicom

:WSl·ln.c~

52 ""~ljO'.""""'~"J11. Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

AMERU CENANOVICU

Iskrenorn i velikorn covjeku.

Pamtiti cemo te sarno po dobrorn, jer si take samo i zasluzio.

SARA KOMPANI I SARA CENTAR

POSLJEDNJI POZDRA V

AMERU CENANOVICU

Iskrenorn i velikorn covieku

Nikad te necemo zaboraviti.

Avdo Cenanovic sa porodicorn

455~-lu

4:S:S1-1Ll

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i dzennetske ljepote,

HECO SEAD i UPOSLENICI doo HECOPROM i BANANA CITY

Ucenici, roditelji i uposlenici IU "Devera osnovna skola" Ilidza.

POSLJEDNJI SELAM

Nasem nacelniku i priiateliu

AMERU CENANOVICU

POSLJEDNJI SELAM

nasern nacelniku

AMERU CENANOVICU

POSLJEDNJI SELAM

Dana 3. 4. 201 L godine navrsavaiu se dvije godine od srnrti naseg dragog

ABDULAHA-AVDE BEGANOVICA

Prosle su dviie godine od tvcg odlaska, tuga i bol ostaiu kod onih koji su te voljeli,

Tvoji: Jasmina, Sead i Monika

4:S:S:S-1Lt

Dana 3 4. 201 L godine navrsavaiu se dviie godine od smrti mog dragog

ABDULAHA - AVDE BEGANOVICA

SIO ima duboko u srcu, ne rnoze se izgubiti smrcu,

Ti mi nedostajes.

Tvoja: dr. BARBARINA PFLETSCHINGER IZ MUNCHENA

d rage rn bra tu, su ri i dai dzi

IBRAHIM (MUHAREM) HADZIC 7.8.1953·1. 4. 2011.

ses tra Em ina, zet Teufik, ses trici Ah med i Amer sa porodicarna

4S .... -ru

Dnevni avaz _.,,,",1''''''1'''' 53

l'OSLJEONjl SELAM

velikom covjeku i dragorn prijatelju

AMER (HIMZO) CENANOVIC

"AUTO SERVIS IGMAN" ILIDZA

l'OSLjEONJll'OlO}tAV

l'OSLJEDNlll'OlO}tAV

nasem prijatelju i saradniku

AMERU CENANOVICU

Opcinskotn naceloiku Opcine Ilidza

UPRAVA

I.P. MEDUNARODNI AERODROM "SA,RAJEVO" 0.0.0. SARAJEVO

POSLjEDNJI POZDRAV

bratu nase kolegice N adzi] e

AMERU CENANOVICU

Opci nsk 0 m nacel 0 i ku 0 pcine II i dia

Zaposlenici

J.P. MEDUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" 0.0.0. SARAJEVO

3-944-1odo':

POSLJEDNJI SELAM

Nasem prijatelju

AM,ER CENANOVIC

Da Yam Allah dragi podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

PORODICA BASOVIC, NERMIN, SUMEJA, LAMIJA

-I559-jl[

mom prijatelju i saradniku

AMERU CENANOVICU

Opcinskorn nacelniku Opcine Ilidaa

Bakir Karahasanovic

AMER CENANOVIC

Vijest da je 1.4. 2011. godine urnro nas naeelnik

Isp unila nas j e tugom i os ieca j ern gu bitka, j er smo os (ali bez provjerenog prijatelja i dobrocinitelja,

UDRUZENJE PENZ!ONERA ILIDZA

3932-1odt

NACELNIKU OPCINE ILlDZA

AMER CENANOVIC

Vi i es I 0 sm rti naeel n ika Op Cine Iii dza gosp, Arnera Cenano vita sve nas i e iznena dila i P otresla.

Ovim putem njegovoj porodici, prijareliirna, saradnicima, uposlenicirna opcine Ilidza, vijecnicima Opcinskog viieea opcine Ilidza i gradanirna Opeine, upucuiemo iskrene rijeci suosiecanja i razumjevanja zbog ovcg nenadoknadivog gubitkal

Neka rnu je vjecni rahrnetl

NACELNIK OPCINE GORAZDE

mr. Muhamed Ramovic sa saradnicima

ZAMJENIK PREDSJEDAV A]UCE OV OPCINE GORAZDE mr, Kenan Kanlic

Viiecnici OV Gorazde

POSLjEDNJI SELAM

l'OSLJEONJl SELAM

POSLjEONJl SELAM

nasem dzematliii, kornsiii, covjeku, m u tevelii i i nacelniku

pri i a (eli u i velikom cavj cku

AMERU CENANOVICU

AMER (HIMZE) CENANOVIC

Neb ri dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet, a rvojo] d us i rah mel.

Denis Muhovic sa porodicom

Neb ti dragi Allah di.". podari lijepi Dzennet i sve dzen ne tske I jepo teo

Dzematsk! odbor BUTMIR

l'OSLJEONjl SELAM

prijatelju i dobrom eovieku

AMERU CENANOVICU

Pcnosni smo na we SlO si ucinio za nasu Ilidzu, za nase sportiste.

Tvoji sarnpioni vjecno ce cuvati uspornenu na tvoj lik, Nek ti dragi Allah d,g. podari lijepi Dzennet.

KARATE KLUB "CHAMPION" lLIDZA

)9)1-)041

54 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

POSTOVANOM NACELNIKU I VELIKOM COVJEKU

AMERU CENANOVICU

KOLEKTIV "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO

POSLJEDN]I SELAM I POZDRAV

dragcm prijatelju i velikom covjeku

AMERU CENANOVICU

Vlada Kantona Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM nacelniku

AMERU CENANOVICU

Pamtit cemo Vas kao velikog prijatelja mladih liudi i kao osobu pozrrvovanu istinskom napretku opcine Ilidza.

Saradnici/e i volonteri/ke Udruzenja KULT i Centra za mlade SPAJALICA

POSLJEDNJI POZDRA V

AMERU CENANOVICU

eLANU PREDSJEDNISTVA SKUPSTINE SAVEZA OPCINA I GRADOVA FEDERACIJE BiH

U ovom teskorn trenutku, istinski zateceni tvojorn iznenadnorn smrcu, tesko ie naci riieci utjehe za one koie je smrt naivise pogodila,

Kao clan Predsjednistva Skupstine Saveza opcina .i gradova Federacije BiR, nesebicno si davao veliki doprinos razvoju drustva u cielini, a posebno lokalne samouprave u Federaciii BiR.

Uvijek vedar i nasmijan, otvoren za rjesavanje svih problema koje duznost koju si obavljao nosi sa soborn, prema svima si se odnosio kao veliki covjek i drug.

Tvoj gubitak ostavice veliku prazninu u nasim srcima, a uspomena na tebe vjecno ce zivjeti u nama.

SAVEZ OPCINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

N

Dnevni avaz _,','_"1"''' 55

POSLJEDNJI SELAM

N ASEM N ACELNIKU

AMERU CENANOVICU

FK FAMOS HRASNICA

N

POSLJEDNJI SELAM

dragorn nacelniku i prijatelju

AMER CENANOVIC

BUTMIR d.o.o. Sarajevo

N

TOZNO I NEZAllOAAVNO SJECANIE

fie n:aie drage eodltef]e i babu

Dana 22. 4. 2011. navrsavase 40 dana od kada ie na ahiret preselio na' dragi 5 U prug, orac, p unac i dedo

ZUHDljA CElac

1944 - 2011.

U vremen u koi e prolazi resko j e naei u tj eh u, ali se nadam 0 da ce vj era i sabur nam pornoci u nastavku zivota koiim bi na§ drag; mui i otac volio da zivimo. Treba da zna§ da ces biti vieeno volien i u nasim srcima a u midirna nikad zaboravlien ier smo ponosni na tebe 'to SmO bili die tvog zivota. Bol i ruga za reborn je prevelika, ali sjecanja na tebe, rvoiu tihu toplu narav i dobrotu ie jo' veca. Molimo dragog Allaha dl.i\. da ri podari toplinu dzennerskog mira; viecni rahmet kojisi zasluzio

MUJACIC (SALIH~) .

RAMIZA, rod. FERUSIC 3.4.2007·3.4 . .2011.

MOJACIC (BE-CIRA) SELMAN

19.12. 1979·3.4 . .2011,

SPRECO (MOSTAFE) SUHRETA

27,3. 1991· 3. 4. 2011,

Supruga N u ra, keel ke Dleoeta, Azernina i Aida" zeto v i N ediad i Menso d, un uead Adnan i Adela

Godine koie prolaze ne mogu izbrisati sjeeaoja na Vas. Dok liivi.mo mi, liivje, cere i Vi u nasim srcima, Neka Yam dragi Allah d~ts. podari Iije:pi Dzennet i neka Yam je vjecni rahmet.

S lj ubav lj u i postovaniem,

Vasa: dj et:a sa- porodicQrn ""';;IS- 1 u

Tev hi d ee se pro uCiti iscog dana u ul. Trg N ('7.2. visnosri 26/3 u 13.00 sa ti,

3929-1od:::

SJECANjE

Dana, 3. 4. 20 l l. godine navrsava se osam godina od preselienja na ahiret narn naseg dragog

POSLJEDNJI SELAM

NASEM NACELNIKU AMERU CENANOVICU

na naseg dragcg

MIRSAD (EDHEMA) SIjERCIC

MIRSAD (EDHEMA) SljERCIC

2003 - 2011.

Imali smocast i privilegiiu S(O smo sarad i v a Ii sa takvo m I j udsk 0 ill veIicinorn.

as tacere vj ecno u nas im srcima

Rastanak se n e m jeri vrernen 0 m, nego p razn in 0 rn koju osta vi

za soborn.

Za bora v ne posto j i, os tala j e beskrajna Iiubav, onih koii ce te pamtiti cijelog zivota,

Neka vam ie vjecni rahmet,

S ljubavlju,

Ro di reli i i ses Ire sa pore dicarna

S p ostovan j em,

SAV]ET M]ESNE ZA]EDNICE ILIDZA - CENTAR

,3.i}30-1o.d;!:

Porodica

4S04-1H

lS99:-lndz

U subotu, 3. 4. 20ll, navrsavaiu se 3 godine dana od srnrti mega dragog

Treeeg ap rila 201 L godin e na VISa va se 40 tuzn ih dana otkako je preselio na ahiret nas dragi brat

PETAR MISO BLAZEVIC

HUSEIN (RASIM) MANDZUKA

Tvoj lik ne rnogu ni kise isprati, rvo] osrnijeh ue moze ni u vjetru nestati, Tvoj trag ne rnogu ni snjegovi pokriti, niti te vrijerne moze odnijeti, Bio si OnO 510 drugi ne rnogu, sto drugi ne znaiu i 510 nece biti,

Iako ti ne vidieh osmiieh i ne cuh ti glas, znarn Miso velika ljubav veze nas.

Molimo Allaha dzelesanuhu da mu pcdari Iiiepi Dzennet i vjecni ra hmet.

Tvoja supruga Suada

Sesrre Iza, Pssa i Z latka sa porodi cama

451.2,-t[l

45]7-1[1

56 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

nasem prijatelju

AMERU CENANOVICU

KOLEKTIV "HOSE KOMERC"

N

POSLJEDNJI SELAM

velikorn covjeku i prijatelju

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah dz.s. podari iijepi Dzennet i sve dzennetske ljepote,

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAjEVU

N

POSLJEDNJI SELAM

velikorn covjeku i prijatelju

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i sve dzennetske ljepote,

FONDACIJA ZA RAZVOJ OBRAZOVANjA SARAJEVO (SEDEF)

N

POSLJEDNJI SELAM

dobrom covjeku, prijatelju, kornsiji i nacelniku

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Emir Sadfak i uposlenici firrne HERCING d.o.o, Sarajevo

Dnevni avaz _, ''''''''''I ,,11, 57

N

ASPEK 0.0.0.

39i4-lndz

I'OSL]EDNJI SELAM

AMERU CENANOVICU

dobrom covjeku i cijenjenom nacelniku

l'OSLJEDNJI SELAM

Velikom Covjeku i velikom priiateliu

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah d:U. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet, Direktor JUKSR Hrasnica - Ilidza

Memnun Hadzic sa uposlenicima

POSLJEDNJI POZDRAV

1975--lndf

N acel ni k u Opcine IIi dta

AMER CENANOVIC

Izrazavarno duboko zaijenje zbog iznenadne smrri.

Kolektiv Apornedical d.o.o,

Dana 3, april. 2011. go dine navrsava se 7 ruznih godina od kada je preselila na ahirer nasa draga mama, svekrva, puniea i nana

Dana 3. 4.2011. godine navrsavaiu se tri godine od kada j e preset ila 0 a ah i ret nasa

SANELA TALOVIC, rod. ALIC

3. 4. 2008 - 3. 4. 2011.

Postoji ljubav koju srnrt ne prekida i tuga koju vrijerne ne lijeci,

Samo oni koii su re volieli znaiu kako ie zivjeti bez tebe

Molimo Allaha di.s. da ri podari sve ljepote Dzenneta, Maj ka N evze ta, sestre A disa i N udze] rn" sa pore d ica rna

116-1go

Dana 3, 4. lOll. gedine navrsavaju se 4 godine od kakc nije sa nama

NERMA (TAHIRA) HALILOVIC, rod.

REDZEPAGIC

Vjecno cerno te parntiti po rvoioi dobra I; i plemenitosti, a uspornene na IVO iIi k vj ecno ce bi ti sa nama.

Neb ri dragi Allah dots. po dari Site dzennerske Iiepore,

Tvoji: suprug Duran, sinovi Samir i Sanjin i keer ka Enila sa porod ico m

POSLJEDNJI SELAM

najboljem bratu, daidzi, suri i prijatelju

AMER (HIMZE) CENANOVH~

N eka ti dragi Allah dl.,s. podari lijepi Dzennet, a tvojoj dusi rahrnet,

N

Porodica Durmisevic, sestra Nadziia, zet Dzevad, sestrici Arnar, Amina, Lamija, snaha Sam ina, priiaref Sacir, Hata i [akub

3Wl-1Dd~

SENIJA ZVONIC, rod. ZAMETICA

Uvijek cd iivjeti u nagim srcima i biti dio o.Sib n.j lj.psih uspomena.

Mohmo dragog AIJoh. d;;.'. d. ti pcdari lijepi Dzermer i v jecni rahmet.

Tvoii: sin Orner, kcerke Safiia, Fatima i jasmina sa porcdicama 4S49-tu

PTT

SJECANJE na dragu bracu i dajdze

REMZIJA (MUJE) REDZO 3.4.2010 - 3.4.2011.

HAMDO (MUJE) REDZO 15.6.1992·3.4.2011.

godina dana

TUgLI i bol se nemjere vremenom voc prazninom kcju ste ostavili iza

sebe. _

S ponosom na vasu door"," molimo AIl.h, dUo da vam podari lij.pi Dzennet.

VaSa ses:tra Zilka~ sesmcnil Arneta i seslric Arne.1 SiI porodicarna 4~64-1 n

POSLJEDNJI SELAM

dragom rodaku

AMERU CENANOVICU

Asim Mujanovic sa porodicom

3918-lDd~

I'OSLJEDNJI SELAM

nasem n aceln i ku

AMERU CENANOVICU

Upravni cdbor U.B. Prva samostalna brigada SIUp. 3919-1od!

58 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

CI]EN]ENOM GOSPODINU

AMER CENANOVIC

NACELNIK OPCINE ILIDZA

MENADZMENT I UPOSLENICI FIRME HOUSE MILOS DOO

POSLJEDNjl SELAM

POSLjEDNJIPOZDRAV

AMERU CENANOVICU

Neka ti Allah dots. podari lijepi Dzennet.

Mustaf. Delilovic sa porodicom

TUZNO SjECANjE

EDIN ARNAUTOVIC - CONTRY

(4. 4. 1994 - 4. 4.2011.)

Dana 4_ aprila navrsit ce se 17 godina, punih bola i tuge za prerano preminulim moiim sinom, bratom, daidzorn, braticem, sestricern i surom.

Tvo] vedri i dobri lik zivjet ce vjecno u nama.

Neb ti je Rahrnet veliki, uas dragi Edine,

Otac Eldar, sestra Alisa, zet Samir, sestrici Omar, Aila i Naida, amidza Elsad, daidze Ejub i Mustafa, tetke Sevala, Vahida i Nedzida, strina Rabija, dajnica Marija, tetak Osman, Ahmet i Ismer sa familijama, mnogobroina rodbina i prijatelji

Tevhid ce se prouciti 3. 4. 2010. godine u 17,00 sari u kuci Zalosti.

AMER (HIMZO) CENANOVIC

Dragi Nacelniee,

Vase ime ie zasigurno ostavilo pecar na svemu stosmo do sada uradili i postavilo remelje za sve buduce planove,

Hvala Vam na stalnoi pcdrsci i velikom ukazanom poviereniu nasern mladom Udruzeniu.

Vasoj porodici upucuiemo naiiskreniie riieci Zalos!i.

Os tat cetezauvijek nas Naceluik i NIKADA Vas necerno zaboraviti.

Uprava i clanovi U druzenja Kulturno drustvo "Stup"

3933-lnitl

SJECAN]E

Dana 3_ 4_ 201 L godine navrsava se 7 tuznih dana od smrti naseg dragog

ALEKSANDARA - ACE VUKOVICA

S Ijubavlju i postovaniem

ZAPOSLENICI ZAVODA ZA J AVNO ZDRA VSTVO SBK TRA VNIK

N

Dnevni avaz _,','_"1"''' 59

POSLJEDNJI SELAM

AMERU CENANOVICU

Molimo Allaha dz.il. da mu podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Uposlenici firme Sejari d.o.o. i Bosanka d.o.o.

N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

AMER CENANOVIC

AMER CENANOVIC

Neb ti Allah dz.s, podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmer, Semso Imamovic sa porodicom

Neb ti Allah d:;:'s. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Husein Hasibovic sa porodicom

3-9S6-1od:::

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

AMER (HIMlO)

CENANOVIC

Dragi N aceln ice,

Ios uvijek u nevjerici pri~e:tjkujem da se pojavi neko i kaze d. je vijesti 0 V"ern odlas ku b io sa mo n es Ian 0 prvoa prilska

sala. - -

Bila je privilegija poznavati nekog POPU! Vas.

Uvijek cere biti mci iedini Nacelnik i parnrit cu svaku Va.5u r.ijec' podrske.

Neki [judi su zaista nezamienjivi, Vi 51" jedan ad njih.

N eka Va m drag; Allah d.l_s_ pod a ri s ve dzenn ets ke I j epo te i rshmet Vo'o j dulli.

pcstovanorn prijatelju

nasem prijatelju i nacelniku

AMERU CENANOVICU

AMER CENANOVIC

N aceln ik Opcine Ilid.za

N e ka Ii drag; All" h podari I ij epi D zen net.

UPRliVA I CLANOVI KULT1JRNO UMJETNICJS:OG DRUSTVA .,EKREM MUJKIC" BUTMIR - ILIDZA

1945.-lndz

Nngometni klub "SASK Napredak"

Naida Kut<iija

39T3-11ldl

N

Dana 3. 4. 2011. navrsava se godina dana odkako je preselio na ah i ret nas dragi su prug . 0 tac

Osjecamo neizrniernu tugu zbog gubitka plemenitog covjeka

POSLJEDNJI SELAM

AMER CENANOVIC Nasem nacelniku duguiemo ogromnu zahvalnost za podrsku u najtezim trenucima, Zbog dobrih dijela sjecanje na njega nikad nece izbliiediti.

Porodici iskazuierno izraze suosjecania, molimo Allaha dB. da im podari sabur, a nasem nacelniku da otvori dzennetske kapije,

HAJRO (ADEMA) SEAD

AMER CENANOVIC

Bol ni]e u rijecirna i suzama, bOI je u nasirn srcima u kojima ces vj ecno ii vj e ri.

Tvoia supruga [asmina, kcerke Dzenita i Irma

Hot Enko sa farnilijom

Istoga dana poklanjamo Hatmu u kuci zalosti

Behija i Enisa Karica

.39t4-1od:::

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navrsava 40 tufuih dana kako je preselila na ah i ret nasa drag"

POSLJEDNJI SELAM

N acel ni k u Opci ne Ili dza

SADIKA RERRIe, rod. HADZIOMEROVIC

AMER CENANOVIC

AMERU CENANOVICU

Draga majka zauvijek ces biti u nasirn srcima,

Od Harne Brajlovica sa porodicorn i

kolektivom mesne industriie Brailovic

UPOSLENICI POREZNE ISPOSTAVE ILIDZA

Ozaloscena porodica

19?1-l,d!

19S7-lndf

4:561-1H

a 14 godi na i 12 dana od kako i epreselio oa ahire! no! dragi

Danas, 3. ap ri la navrsavai u se tri godi ne o d kako i e preselila na 0 hire. nasa draga

"POSLJEDNJI SELAM

Naeelniku Opcine Ilidza

AMERU CENANOVICU

ISMET (SMAILA) MAHMUTOVIC

MURADIJA (OMERA) MAHMUTOVIC

Godine prolaze, ali sjecania ne blijede. ZiV01 nesraje U trenutku, ali osraie nesto 810 nikada umriieti neee, a [0 le nasa J ju ba v prema 'llama.

H vala vam za svu Ii ubav koi u ste nam pruzili,

Neka "am dragi Allah dz.i, pndari Iii "pi Dbennet i viecni rabmet.

Ozaloscen j, si Dovi Elv if ,j Em if sa porodic<J.m3 138·] Y:

ASK Radio Ilidza, ASK CATV llidza, .ASK Kopirnica"

N

60 ""~ljO'.""""'~"J11_ Dnevni avaz

Nasem Ameru

AMER CENANOVIC

Da mu Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet, a porodici sabur,

Kadrija, Redzep i Amina Vejselovic

POSLJEDNJI SELAM

AMER (HIMZE) CENANOVIC

Direktor.Skolski odbor, Viiece roditelja i uposlenici Prve osnovne skole Ilidza

N asem dragom

Bila je izuzetna cast sto smo bili Vasi saradnici u Prvoj osnovoj skoli i Opcini Ilidza

N

POSL1EONll POZOAAV

POSLJEDNJI SELAM

nasem dobrom nacelniku i eovieku, koii ie veliki dio svoga uspiesnog rada, utkao u nasu izvidacku organizaciju

..

AMER CENANOVIC

Teske ce biti bez tebe. Mi mladi nastavicerno, ramo gdje srno zajedno stali, Hvala ti !!3 svemu.

N eka Ii dragi All ah d~s. po dad li jep i Dzen uet,

S postovanjern,

SAVEZ IZVIDA(:A OPCINE ILIDZA

ODRED IZVIDACA "IGMAN 92" - HRASNICA ODRED IZVIf>A(:A ,YRELO BOSNE" . ILlDZA

POSLJEDNJI SELAM

DOBROM COVJEKU I PRIJATELJU SKI KLUBA ILIDZA

AMERU CENANOVICU

S liubavliu i posrovaniem euvaeemo uspornenu na rvoj drag; i plemeniti lik,

PREDSJEDNIK, p._ REDSJEQNISTVO, TRENERI, TAKM.lCARI I CLANOVT SKIJASKOG KLUBA ILIDZA

39SI-1nrlil

istinskom prijatelju izvidacke organizaci i e

AMERU CENANOVICU

S postovanjem,

SAVEZ IZVl£lACA KANTONA SA.KAJEVO

POSLJEDNJI SELAM

VELIKOM COVJEKU I PRIJ ATELJV

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, a porodici sabur,

AMERU CENANOVICU

Ibro, Senida, Tarik, Mnhamed i Funk Stambolic

Dnevni avaz _",,",1''''''1'''' 61

POSLJBDNJI SELAM

dobrorn i velikorn covjeku

AMERU CENANOVICU

Nek ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dun net i sve dzennetske ljepote,

Zijad Dedic sa porodicom

3.9&"9-lm:lf

POSLJEDNJI SELAM velikom eovjeku i gospodinu

AMERU CENANOVICU

Neb ti dragi Al1~h di:.s. pcdari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, TAXI STAjALISTE ILIDZA:

Mirso, Leleta, Miko, Eso L., Muse, Barba, Pupe, Fazlo, ~alko Hrusten, Salko I;, Sado S., Sakib M., Gavro, Caja, Edin (Lujo), Admir, y

Vucko, Fahro, Ekac, Popovac S., Krvavac Dz., Halac F., Sule, Cora, Music M., Cenanovic M., Krajina B., Tuum A., Comor Dz., Tutun M., Sefko, Dole, Semir

POSLJEONJI SELAM

POSLJEONJl SELAM

nasern dragorn

AMERU CENANOVICU

Neb ti dragi Allah dz.s, podari lijepi Dzennet, a porodici sabur,

Zeco Ibro, Rarniza, Emir i Almir

AMERU CENANOVICU

Neka ri dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet i sve dzennetske liepate a tvojoi porodici sabur,

POSLJEONJI POZOl!AV

POSLJEONjlPOZORAV

Arnidzicna Starnbolic Nevzera, Mehemed, Arne! i Mirza

.3991-1nd~

AMERU CENANOVICU

AMERU CENANOYICU

199Z-lndz

3992·1nd!

SAVJET MZ STUP I

nasern dragom nacelniku

NASEM DRAGOM PREDSJEDNIKU

MJESNI ODBOR SDA STUP I

POSLjEONjl SELAM

Iznenadnim i preranirn odlaskorn velikoga covjeka, naeelnika i priiatelia

AMER CENANOVIC

Cast je bilo poznavati Vas i biti Vas saradnik,

Neka ti Allah di,;;, podari lijepi Dzennet i sve dzennetske ljepote, a rvoioi porodici sabur, Prijatel] Ibro Popara s porodicorn

POSLlEONJl SELAM

AMERU CENANOVICU

Neka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet i sve dzennetske liepote a tvojoj porodi c i sabur,

Arnidzinca Fatima i amidzit Alija Cenanovic

3991-1od};

I'OSLJEDNJI SELAM

nasem dragorn naeelniku, velikom i plemenitorn covieku

Gospodinu AMERU CENANOVICU

Postovani gosp, Nacelnice

tesko ie priznati i vjerovati da te je iznenadna i prersna srnrt,

od voj ila od narod a Opci ne Ili dza, koj i te i e nei zrn jerno vo lie, postovao i podrzavao u svim segrnenrima rvoga rada, Instirucije U Kojima si radio, tvoiim dolaskom osietio se vidan napredak, kako za pcjedinca, tako za siru drusrvenu zajednicu. Kao takav bio si voljen u narodu i biran na odgovorna mjesta da predstavljas gradane Opcine Ilidza, '10 si uspjesno radio, Tvojirn dolaskom no eelo opcine Ilidza, desio se je pravi procvat, posebno u infra-strukturi, Tvoiom zaslugom, izgradena ie velelijepa i funkcionalna zgrada Opcine Ilidza, i nekoliko vjerskih obiekata, ~iju izgradniu si svesrdno po-

drza vao i pomagao.

Postovani gosp. Nacelnice, za sve one koji su te poznavali, hila je velika cast, a za one koji su bili tvoji prijatelji, bila je cast i veliko bogatstvo, Tvojirn preseljenjern na Ahiret, ne nadoknadiv je gubitak ne samo za tvoju porodicu nego i za "1m drustvenu zajednicu,

Postovani gosp. Nacelniee, ri si preselio sa ovoga na bolii sviier, ali ostalasu rvoja dobra djela, koia si iza sebe ostavio, po kojirna Ces se spominjati sve dok ona budu traiala .. Za sva dobra djela koja si ucinio, rnolimo dragog Boga Dzelesanuhu, da ill ukabuli, da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, 0 tvojoj porodici i prijateljima sabur i strplienje,

Dana 3. 4. 2011. navrsavaju se 4 godine od srnrti naseg dragog oca, d ed e i pu nca

DZEMATSKI ODBOR HRA.SNICA

Sestre Nadiia, Divna, Almira

Neb ti Allah dz,s. pcdari d:iennetske ljepote i vjecni rahrnet,

.39'-I7-1nd~

Dana 3, 4. lOll. godine navrsavaiu se 4 god ine od smrti nase drage

NERMANA (TAHIR) HALlLOVIC

SMAJILA BULJEVICA

Viecno ces zivieti u nasim mislirna. N i ka d te necemo Z.8 boravi ti,

Tvoji: Snjefana, Sladana i Maia sa porodicama

N5-tmo

Dana 3.4.2011, godine nsvrsava so godina ad kada nije sa nama nas jedini brat

HAJRO (ADEMA) SEAD

Svaka pomi sa o da nisi ttl sa nama, budi suzu U cku, tugu u _srcu,

Ne moze se rjjecima iskazati bel i ruga. Siecanje na tebe ostaie sve dok zive oni koji te vole,

Neka ti dragi Allah podari !ijepi D zennet.

TVQj e sestre: Mensu raj D7.111aJ A m ira, ze r Semsc

62 ""'~~.",p"""""i"'"· Onevni avaz

SA VELIKOM TUGOM SMO JEDINSTVENI TVOJ PRERANI ODLAZAK POGODIO JE SVE NAS

~ ~

AMER (HIMZE) CENANOVIC

25.12.1961.-1.4.2011.

ZAUVIJEK CES OSTATI U NASEM SJECANJU VELIKI COVJECE UPOSLENICI OPCINE ILIDZA

DZENAZA CE SE OBAVITI 3. 4.2011. GODINE NAKON PODNE NAMAZA U HAREMU BUTMIRSKE DZAMIJE, A KOMEMORACIJA ISTI DAN U 11 SATI U ZGRADI OPCINE ILIDZA

Dnevni avaz _"""'~'''~'''"' 63

POSLJEDNJI SELAM

Dana I. 4. 20 II. gcdine u 50. godini preselio je na ahiret

velikom covjeku, priiateliu i saradniku

AMER (HIMZE) CENANOVIC

Dzenaza ee se obaviti u nedjelju dana

3. 4. 2011. godine u 13,30 sati posJije podne namaza ispred dzamije u Butmiru,

a ukop u haremu dzamije Butmir,

RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH, EL- FATIHA!

OZALOSCENI: supruga Aisa, sinovi Muharned i Mustafa, sestra Nadfija, sestridi Arnar, Amina i Lamija, zet Dzevad, arnidza Salem, tetka Subhiia, punac Muhamed, tetka Hasiba, sura Mirsad, amidzici, tetici i njihove porodice, re porodice Cenanovic, Hosie, Durmisevic, Hadiic, Mastarlic, Music, Zeco, Pasic, Comer, Varesanovic, Stambolie, Burekovie, Foco, te os tala mnogobrojna rodbina, komsije i prijatelii

Hanna dava ce se prouciti poslije dzenaze namaza u dzarru]! Butmir.

39-l-1-lnd'

AMERUCENANOVICU

POSLJEDNJ1 SELAM.

nasem naeelniku i prijatelju kluba

Neka mu dragi Allah diU. podari lijepi Dzennet i sve Dzennetske ljepote,

AMER CENANOVIC

UPRAVA I UPOSLENICI KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA SARAJEVO

N

Zareceni smo vjescu 0 preranom odlasku, Ostaje narn sjecanje na njegovu plemenitosr i pozrrvovan ie,

ODB01KASKl KLUB INVALlDA DOPCINA ILIDZA~

Obaviestavamo rcdbinu, prijatelje, kornsiie i poznanike, d. je nas dragi

HASIB (ASIM) GLJIVA

umro u subotu, dana 2. 4. 2011. godine u 78. godini,

D~enaza t~ se obaviti u ponedjeljak, 4. 4. u ! 7 sari na groblju Donie Selo (Sredn]e, Cevlianovici),

OZALO_SCENI: supruga Subha, keerka Zlata, sin Adnan, snaha Fatima, zet Mehemed, unuke Adela, Dina, Dena i Ena, brat Vehid, sestre Dzemila, Mejrll i Sal;la sa porodicama, bratici, braticne, sesrrici, sesrricne, svastike sa porodicama

OZ,ALOSCENE PORODIeE: Gljiva, Beslija, Ujkasevic, Ibahirnovic, Ramie, Bristina, Nizic, Dupovac, Kozaric, Calic, Hrustan, Huseinovic, Residovic, te OSIa!. rodbina, komsija i prijatelji

Tevhid ce se prouciti u ponedieliak, 4. 4. u 17 sari u kuci zalosti Tome Mede 7 (Pelton, Ilidza).

TUl:NO SJECANJE

SJEC,<\.!'UE

Dana 3.4.201 J. godine navrsava se

10 god i na od prerane sm rri nase nevjes te, i etrve, stri ne

POSLJEDNJI SELAM.

na

nasem

RUSMIRA BEGOVIC 3.4. 2001 - 3. 4. 2011.

SEADA HAJRU

AMERU

Vie~no cemo se siecati rvog dragog lika i cuvati uspornenu na rebe,

N eka ti dragi Allah dz.s. podari lij epi Dzen ne t i v iecn i rah mel,

Djever Remzo, jetrva Zineta, Armin i Haris sa porodicom E'TT

Nikllif Ekrern sa pow d icorn

H j ba i En iz Serdarev jt

39!56-lnd~

Cjelokupna organizBcija dzenaze (posljednjeg ispracaja umr1og) obavlja 56 na jednom mjestu, atraklivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe seda m braG!!, u ne p osred n oj bl izi n i Irole jbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bislrik do br.8,.

Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan teteton; 033 712-8110, lax: 033 71.2 801.

d.o.o.

7 t 000 Sa"i"vo, 16; ,Ink do b'oja 8

p'0k.opno. drustvo ".Jediler~· • Sarajevo, pruza pog.rebne usluge po najpovQ. linlJim. cqansma, ornoqucava brzu, kvahtelnu i Jednostavnu orgamzaCl'iu dze~aze na podrucju Kantona Sarajevo. i Bosne i Herceqovme, te nalpovoIjnije uslove za prijevDl um~ih iz lnczemswa.

Dncvn.i 3V3Z

UZ: NA...IVECI "T"1.AA2:.

NAJPRISTUPACNIJE CIJENE

• TUZLA:

TU1ral,begova 22 (poslovno zanatskl centar Korzo-pasail a /fax03!5l257-277: 257-477

srnrtnlce, sJecanJa., posljednjf pozdr-avl ..

• SARA.J'EVO:

Tesanjska 24A, ,.. 033/281 -717

Diemal.a Bi'jedU:a br. 185,.

'ii'. 033/281 - 451

• ZEN.,IC'A:

Marjanovica put bb (zgrada Jabuka) 'ii:" /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440:

• MOSTAR:

Husnlje R.epc.a bb 'Oil'/fax:

036/ 558-890;

• TRAVNI K,; ZitarnicaF so /tax: 030/512 - 718

• GORAZDE:

S.ukrije Kukavice 12

so 038/222 - 251;

1~64 __ "_~~~._~~,~_~ __ ~~ro_"_._D_n_e_vn_i_.a_v_a_z -----------------------------------------------------------------------------()~lllS~

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KA~TON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Broj: 650 V 099SI3 09 V

Sarajevo, 24. 02. znn, godlne

OPCrNSKJ SUD U SARA) EVU, po sudijiEsrni [usic, u vanparnicnom posrupku predlagatelja Hreliic Muharema iz Sarajevo, ul. Nusrera Silica Dede br. I I, zasrupan po advokatu Hota Sadiku iz Saraieva, protiv prorivnice predlagatelja Hreljrc rod. Nemer Marije, sa posliednjorn poznatorn adresom Res L. croix Blancnhe alld Montellatel 01 120 Dagneux, Francuska, sada nepoznarog prebivalista i boravista, radi odredivania nosioca stanarskog prava, nakon odrzanog rocista, 24. 02. 20l!. godine u prisurnosti predlagarelia i njegovog punornocnika i u odsusrvu uredno pozvane protivnice predlagatelja dana 24.02. 2011. godine, donie je slijedece:

RJESENJE

Za nostoca stanarskog prava na stanu u Sarajevu, U ul. Nusreta Sisi". Dede I I, povrsine 5S m2, spratnosr, prizemlje, 0 sastoji se od dvije sobe, kuhinje i ostalih DUS prosrorija odreduje se predlagatel] Hreljie Muharem, !e istovremeno prorivnici predlagatelja Hreljic rudene Nemer Mariji, presraje svojsrvo sunosioca stanarskog prava i predlagarelj niie U obavezi joj obezbijediti ouzni smjesraj,

Troskovi postupka padaju na terer predlagarelja,

Obrazlozenie

Predlaga tel j je 01'0 m s udu pcdni 0 prijedlog proti v prori vnice predlaga tel ia radi odredi van j a 00- sioca sranarskog prava. U prijedlogu i ickom raspravljanja navodi da je predlagatelj nosilac sranarskog prava na predmetnorn stanu kc]i je v!as"illlvo Zavoda II izgradnju Kan tcua Sarajevo. N a vedeni stan predlagareli j e koristio sa pro Ii vn icom od 1988. god i ne do 1993. go di ne kada su se odnosi braeni tciko i traino poremetili te ie obaviiesten predlagatel] da se protivaica ne "eli vrat! ti i z Fra ncus ke gdje j e "i v j el a, Predlaga tel j sam koris ti pred metn i sta n, pro ri Vn ieu sian U opee ne in Lere.suje je! se nije imereso,,"h ni z-a poVral SLana nili ulagab bilo kakva malwija.ln. sredSlva Ll ;sLi, da je br.k Sltanab t'7..vcden pravQsn"nom presudom P-II-298103 od 04. 0 I. 2008- godine I~ da se ptijedlog usvoji. Predbgardj navodi da je'u predmerni SIan uselio 1980 godine od kada je ; Dosilac st"narskog pray" n. stonu, Ie skhpanjem brah ,a prolivnicom pred.lag.telja 1988. godin., prO[ivn i ea je dosla u pr.dmetn; .tan i sIan j. n .pus ti b 1992. god.ine od kad. ga viSe ne koristi Za stanovanje Ie se nibd. nije vi'e ni j.vila o-sim md. kada je o[ill. Ie do nem. druge nikakve nekrelDine. Kon.cno Se pr-edlaze d. se prij.dlog usvoji i ptedhgatelj odredi nosioeem slan.rskog pnlVa n3 pfedmemom St-aDU.

Prolivnic. predlagarelja nije prislupiJa na sud, nili ,se izja:mila na prijed.log, i.ko je dostava "rSena na powaru adresu, Ul k.onstataeiju dosfavlja':a d.a n;je podigao, potom je pozvaua oglasom n3 zakazan 0 roei'ft, :ltO se prem a odredbama ZPP-a 0 dosr.av Ijau j u; koj e 0 deed be se prim jen j u j u i u oVOm vanparni"nom postupku., Smltra u.redna d.ostava.

U wku dobznog pOSlupka i«vden je uvid i Citanje ugovora 0 korislenju Silo. broj OS/2·1302/80 od 23. 06. 1980 godine, presuda OpCinskog su.da SaIaj~vo broj P 1l-298/3 od 04 01. 2008 god. koja je pravosna:::n. sa 05. 02. 2009. godine 0 ra2vodu bmk.a manaka,. pOLvrdu 0 prebi"al.i"tu pred.lag;llelja MUP KS od 15.12.2010. godine, izvje'laj 0 .isini penzije 7.' prcdJagareJja (fowkopija ~eka) Ie orpusno pismo Ope" bo.lnice Sa,ajevo od 28. OS. 2009. godin. 0 wravsrvenom Slanju predlag;uelja.

Oej enom sva kog dohza poj .di na~"o i U 0 j i hovoj medu.so bnoj pove.<anosli, odJu ~."o j e kao u d.;-

• pOZi!!Vll rjeieni", i~ sl.d~jh razloga:

Uvidom u pravosna1nu presudu ovog suda broj. btQj P 1I·298/3 od 04. 01.2008. god. koja je pta· vOS!la~na sa OS. 02. 2009. godine 0 ra<vodu braka ,tnoah, vid.ljivo je da je brak :manak .• razveden re da proLivnie. !lije prisrupi]a sudu niti se i~·ja!Qj.vala 0 lu'.bi za razvod brak. jako je ure· dno obuvjeSI""ana, da je faK!itki brncn" :!aiednica prekinll!a 1992. godi.De od kada se pro!j'oica predJaga!elia Olri javlia ni!i iskaZlIje bilo kal:av !Owes za brakom.

U.idom ugovor 0 korisrenju stana broj. OS/2.1302/80 od 23.06. 1980 godi.ne, .idlj ivo je da je predlagarelj u iSlom jediD.i nosil"c s!aoarsKog prava, iz cega proi,.ilazi tacna izjav" predlaga!elja da je nosH.c srnlla"kog. pr.va pOSlll.O priE~DO dugo prije zakljucenj. braka sa prorivnicom.

Uvidom u, porvrdu 0 prebivalisIU predlaga,elja MUP KS od 15.12.2010. godine, izvje!!aj ovisi· ni penzijc za predlaga!elja (f01Okopij" ceka) te orpusno pismo Opce bolniee Sarajevo Qd 28. 05. 2009. godine 0 zdrovsrvenom ',"DjU prelaga!elja, urvrdeno je cia prodlaga"lj neprekidno KoriS1i predmelni S1a~ za S!anovanje, do jc penzionersa niskom penzijom i d .• je naruseDog zdravsrvenogstanja.

Svoje pravo sllnosioca stanarskog prava proti vnieo predlaga!Clj" crpi sarno. i2' ciojeniee zakljucenja hraka .. predlagaleljem 1988. godioe kada je i do.slo 1I posjed predmemog stana. Prihva!ljivo je kao !aCDO izjava predlogateljo do je procivnica sama napuS1ila SIan i Olisla, ob"irom da i.1O nije dovedeDo pimnje Ili!i j.drum izvedenim dokazom. Pr.ma lOme, S!rallke u posmpku, bile SlI sunosioei stana.rskog prav., i 10 pravo su stekle, pa k •. ko je llslijedio razvod braka, 10 je i osnovan zah!jev predlag.!elja "a pokre,aDje posmpka za odluciva"je koii ce od razvedenih bracnm drugov" ost"!i Dosilac stanarskog prava.

C i j en ici sve oKol DOS ti koj e sud mora po oJ. 20 ZakoD a 0 Slam benim odnosim., da ei jeni, p" !ako je' utvrdeno <la je prorivnica dovela svojim odlaskom i do r"zvoda bmka, da predmetni staD ne koriS!i w s!anovaojc, da uopte ne bora"i 1I Sarnjevu nitl u BiH, S jed.ne Sll"aoe, S drage serane, predlaga,e!j je u posjedu Slan.a, drugog Slana oem.a, is!i mu je neophodan Z" stanovapje, sIan je dobio n" kori,!enje i prije zak.lju"e.oja braka sa proriv'nioom, lokg ma!CJijalnog s,"nja i naru!;enog 7.dtavlja, drnge imovine !lema.

Prcma !ome,. sud je eijencti ,ve navedene okolnos~i, urvrdeno Cinjeoi~no s\onje i primjenom tl. 20 Zakon a 0 stam b eni m od n os; rna, don ioje od lu In! kao u i<rcc i ri cieoja.

Od I u ka 0 lrosk(}v i rna pos [II p ka je don esen. n a osnovu ~1. 28 Zakon a 0 vanporn !{nom pos mp ku.

SUDIJA Esma Jus;';

POUKA:

Prot;v ovog tjcienja moZe se izjav'ili ,alha Kantonalnon, sudu u Sarajcvu, pll!em ovog suda, u rokll od 15 dana 0 d dana pri jem" rj eSen j a.

r---------------------------------------------------------~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCfNSKI SUD U SARAJEVU

Braj: 65 0 P 062647 08 P

Sara jevo, 22 03. 2011. god; nc

HALlLQVIC SVKRIJA

VI. Pavl.a Savica 61,

BRCKO

V prav.lloj st\'ari [IIzi[elja O.rganizacija Lok Micro Sarajevo, zastupani po pu!!omocniku Adisu Opra!litu advohru iz Sarajevo, pmtiv tu;;..enog HaJi.lovic SUkrije i dr., radi dllga, v .• p. 12.000,44 KM ..

Obavjcita.vamo Vas da ce se presuda u ovoj p'""noj srvari donijeti u z3.konskom roku od 30 dana i str.anka.ma bi Li do.stavljena pULem posJe, sa posebnom napomenom da. rok za zalbu po c'i n j e ted od dana p ri jema od III kc.

Dostava se smatp! ot:lavlienom protekom 15 dana od daoa objavlji v"nja.

Sudija Amela Mahie, S.r.

SOSNA I H.ERCmOVINA FEDEFlACIJA B1H

K/!NTON SA:RAJ EVO OPCIN.SKI SUD U SIUlAJEVU BROJ: 65 0 P 1 Z·5298 P Sarajevo. 21. 03. 2011. gMine

OpGinslii sudu S,rai"'u i to sudija ~'Il!AJliian" " pram'i s"'a~ Ii w~le[ia Mikrol<tedilOa fOMacila LOK Sarajevo ut, Ske"dfrija br. 13 ,a'llIpal1i po Adi,u DpraSltu ad,okatu i, S.raie,a. prollv lu"no~ MarkoviC Oalib" i, I>iidjin, ul. Nfe~oS''''lb!. 1 513, radi dug., v.s.p, 3.162.00 KIA. na osno'u el. 34 B. 51. 3. do 7. ~P-I OB.JAVLJUJE

TUZBU

Tulil,li i M,ni' ,a,liuCili SU UgO.Of 0 kr,drtu ~oiim se Mil'li oha,e1'0 ~a 1\3 t\Jke IU!enog Malltol>ie DaliMra Isp[~Ukredil u lznosu od 3.000.~~ KM dot I' tul,ni preuzen oll3'l"u otpl'le n."d,"og ~Jedill! u lmnsu Od 3.4Q5,QU ~M. Tulil,!]. j, svoiu obav,ru I, Pledmelnog 'kr«j!ta u pOOlupnosti I"'~IO odnosno na ruka wl,nog i,pl'~" ugo'",""i lznos 00 3.000.00 KM. T",,"; i' "oj" OO •• ",u ,,,,toni' krediI.J oj'limiCno "purno pa ie tako umi"l" ugol"".noD ~nos, "" H05.00KM "k1lu100 " d,nom 24. es; 2009. g: uplatio Z43.,00 KM I, tim, ostao u Oba,eli 1u~lelju upl3liti ~oos ad 3.162.00 KM. Milelj je " viSe navrata upozcravao M,"og na "Iego,u ob",,-,u .. Kato lul,nl nii_ ispunin svoju oll3'l"u oenosne iK,ko nli' uplatin n, raeun lutilelja O9o,oreni ilnol.lulilac je ~redlOtip ie da IUO nakpn proved'"OD do,""oog poslUpl;:a do"", sll,,",t"

PRESUDU

OO,v.'"i. so lul,nl Markovi, Dallbor da na ime !fug' uplall u korislllJ~ilelja Mikrokredi!ne fondaclje LOK Sar~i,evi}, !zODS od 3.162,00 KM sa prtpadaiu"om "I.,nom karnetom potav od 01. 03. ·2~09. g. ,pa "'" do i'plate, IE "almadi lu~I'lju rro!kove p,mit""g poslupka sva u roko on 30 dana pod ~!ii'tniom ~'rSenja.

Tulonom Mallto,it D,ub"u lz Bii,liine,ul. Ni'gol,,,, b!. 1613 dosla,li' se Mb, putem obi"lijy,ni' U "o,i nama t, ioi sa U sm'slu tl.1i9 lW-, ost"li' ",kons~ rok od 30 <lana, a u smi· slu 01. 70. st. 1. lPP .. rooi o,,,,nl' odgovof1l u smislu. 01. 70· 73 Zpp·a. Odgo,", ,.Iui"u mora 'bm ,""umlii,1 sadr1,1'aIi svc ,I,monto propi sa ne o';l,nom 334. ZPP·a. Turen; rnoq u U odgo· voru na toWn, a "'iliaSnrl' na pnprern nom 'roCiSiu. podnij'U prObl'lulbu u ,k1,du sa ct. 74. sl1. ZPP·a.

u Slu~'iu n,dilS",rja.j. odg.o,ora, a S obZ;ro," da Ie Mile!i u w'bi P ,"ololiO oo"oSoni' presude '!JOg p rupu II"'i', sud c. po.wpm " ,mi,lu 01. lB2. sl. 1.ZPP -a i oonij'li presudu I:lliom u"aja IulOOni zahl.iev.

O!lgilVOr se !!Osla,tja sudu u Z ~rlmiOl1<' u r~ ed 30 <lana. Oosta,aove w!be Im,leat ~ se "",Ie"om l>I~tt1rom 15 dina od dana objavlj1vanja u dnemim no'inama.

Sudi;J AIUj,I\3S.ta

BOSNA I H ERGEGOVINA FEOERACIJA B OS NE I HERe EGOVIN E KANTON SARAJ EVO

o PClNSKl suo U SI\RAJ EVU BROJ 65 0 P 1 02527 1)9 P Sarajevo, 3 j. 12. 201' O. godine

o ptins~i sud u 5 arajevu i to s udija Ws~. Me,d~n ovit. u praViloj sll/ali tuZJtelja Lok M iem Mikmkred itna orga· nizac ija Sarajevo, pro~v lu!enog Enes Lokvan~ic, rad i duga. v. sp. 42.358.72 KM, objavljuje stijede ti,

OGLAS

Poziva se luzeni LOKVANGIG ENES iz Olova, ul. Kriva· jSk3 bb. d3 U roku odl30 dan. dostavi odgovor n~ Mbu od 26. 06. 2009. godine, ~ojom je tulilelj prBdlolio da SUd donese

PRESUDU

o bav~zuje se hJzeni Lokvancic Enes da na ime dU!la ,po osnovu kred ila u~'lati u koris! tulilelja LOK Micra Sam· jevo iznos od 42.358,72 KM sa pripadajucom zalewom kamata m po tev od 25. 11. 2008. go dine pa sve do ispl.tB, te nodo klladi tros kove po rnicnog postup ka S'i€ U raku od 30 dana" dana dO no~enja presude.

U S I ucaj u da se Slekn u uslovi iz ~lana 182. Zal<on a 0 pamlcncm POSlupk, Tuiit€lj pr€dlal€ da Sud donese Presudu zbog ,propu !tanja.

Odgovor no luI bu mora ibili raz u mljiv i sadrozavati oznaku suda, ime i preZime. na<lv pravne osobe. ~rebivaliste iii :tlOravisle, odnosno sjedisl~ .ll1lnke, njihovih ,0k.onSkih za,tupnika i punom06nik.1 ako ih imaju, pledmel spar •. sadrl.aj izjave i potpis podnositelj. (1:1. 334. ZPP-a). Ako tuzeni osporava tulbeni zahtjev, odgovor na luibu mora da sadr:!i razloge ospomvanja, cinjenice n a !wjima zasniv~ svoj~ navode, dok~ze ,k.ojimo se utvrduju Ie cinjeniGe te pravni osnov.

U adgovaru IUllu!b u Meni ce islaci maguce pro~~s n~ prigoVQfe i ;zjasniti se u s kladu sa cl 71. Sl~v 1. zPP-a. Tuleni mare u odgovoru na luzbu, 0 najkas~iie na plipremnom roGi~lu, pod~iieti prolivlulbu U skladu sa elanom 74. st.v1. ZPP-a.

Odg.ovor na luIbu so prilo,irna sepre-daj~ sudu u dovolj nam broju primjeraka 1a su d i SU~ rOlnu stran ku s pozivom n3 broj 9 om ji.

DosIa va sa smatra obavljen om p mteko m roka od 15 tiMa od dana objav.ljivanja .

SUOJJA Vesna M Brdanovi ~

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC.lJA B OS NE I HERe EGOVIN E KANTON SARAJEVO

OPClNSKI SUD U SARAJ EVU

Braj: 65 0 P 061196 os. P

Sarajevo, 23. 03 2011. godine

Opcln s ki su d u Sarajev~ I to Sud Ija .Ivana K!1,elJ, u pra· vnoj stvari tu~iletja 0 rganiza cija LO K Mikro Sa rajavo, proliv tu1enih M i rsad a Hale mit I drug I. radi du ga po osnoVlJ kredila, DVlm put8m u smlslu ~lan.l348.lPP·a, objavljuje

POZIV

Za Menu: MLIJIC AUKIJU. Gomja Or.JllO'lii;a, Gmcanica

Pozivale s e koo slran ka. u postu pku do pristu pile na ro ~i~te za glavnu laS Pia,," koia je zakazano za d'an UTORAK, 13. 09. 2011. godine u 12,30 saU, ;pfed ovaj sud u $ob~ 314/111, u Ull~1 Senolna 'bmj 1. u Sarojevu. Da s lava S8 smatra ob jav.ljena m prole kom roka ad 15 dano a d dana 0 bJavliJvanja.

(M.~j

SUDIJA IVANA KRZEU

z.l~enos! • ovlaSteni radni~ sud a

NAPOMENA

Prema ~.Ianu 97 Slav 3. i 4. Zl'P (Sl. Novi"! FBiH,. bloj 53/03j. ako tu!ilac be< opravdanag razloga ne dode na romte zaglavnu rasprav~, a blo je ureano pocvan, smau81 ce se da Ie ~ovukao IU~,b~, asim ako se lu~e nl no 10m ro¢i~tu upusli u raspravlja nje.

Ak.a na ramie za glavnu raspravu bez a~ravdanog r~loga ne dMe lu~erri.a biD je u redno ~oz"'an, ras~rnva te S8 odr:!:ati bez njegovog ~risusl\la (cL 97. st. 4. ZPP·a).

Su d te s hodno odredbama ~1. 406. I 407. ZPP--.1,Kaznlti nO'icanom kaznom ad 100 do 1.000.00 KM:

Sira nku, zakonska g zaslup nika, pu nomocni ka umje~aca kOJi svojim parnicnim radnjama,lele zloupoIrebljava prava priZnala vdfedbama ZPP-a:

Osobu Icoja u podnBSKU vrijeda sud, slrank~'. iii drugog sudionika u pastupku;

Osoba koja je kao slus31elj prisutna raspravi. vrijeda su d iii druge su dionike u p ostupku, 0 meta rad il i se fie pokorava naredbama suda za odrla.vanje reda, a mote gal udaljiti.

r---------------------------------------------------------~

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTO N SARAJEVO

OPC1NSKI SUO U SARAJEVU

B!vj 650 V 099613 09 V

Sarajevo, 16. 03 2011. godi"e

U osl"Jom dij BI U navede ~o rjesen je astaje nepromije· njeno.

Obrazlozenje

OPClNS Kl SUD U SARAJEVU, po su diji Esm i Ju siC, u vanparn ie no m POSlu pku ,pled lagaielja Hreljic Muharerna i, Sarajeva, Ul. N usreta S i~ica Dede bl. 11, Ulstupan po advOKaiu HOla Sadiku iz Sarajeva, proUv pralivnice predlagalelj" Hrelji(: rod. Nemet Dragane, sa posled njom pozn alom adrBsa m Res La ~ro ix B lancn he aJld Montcnalel 01120 Dag ne LlX, francuska. sada neprtzna· log prl!blvall~1a i bornvi$la, radl ispravkB rje~Bnja od 24. 02. 2011. godlne, van ro~i~la, dana 16. 03. 2011. doni 0 j B slijadece

doniojB;

RJESENJE

VR$LSE ispravka uvoda i dispozmva rjesenja,oroj gOI' nji. od 24. 02. 2011. i 10 tako da se: umjesto upisanog I meno u !Nodu ~esenja. cetvrti red, .i d iSPOlitivu ~esen· ia~.fltvrtl r·ed:

.Maw:

Upisuje se umfl

.Illi.!llIr.Ia:

Dana 24. 02. 2011. godine u prBdmatu braj gornji, sud je dorrio ~esB njB 0 odredivonj u nosioca slanarskog ~rava.

Podneskom 0 d 11. 03. 2011. godine p unom oen ik pred lagatelj3 je 'otriilio ispravku ~aSellja i to u dispOI~MJ ~eSfl nj. oOzirom da je u rjesenju pogresno ime Millija a treba u pi saTI ime Dragona.

Postupojuei po lahljevu prBclagaleljo uvidam u cjela· ku pon spis utvrden a j e da je ,ahtjev osn avan, da j e u cinj 8 na at i la pog re:lka u poslup ku ,pismene izrade ~esenja i "bog j'lole~ag. sud je primjenjujuci odredbe dana 195 slav 1. i 4 Zakon~ 0 pomi~nom postuplw au vezi cl. 2. Zakona 0 vanpami~nom postupku, donio odluku kilo u izreci.

SUOIJA

Esma·Jusit POUKA; Prot;'" ovog ~~~enja dozvolj.nll je i.lb. drugostep enom s ud'u, Kanto nron 0 m su du Sarajevo. u r·aku od 15 dana d ~ dan~ p rije ma. ~ese nja.

sport

Dnevni avaz, nedjeljll, 3. aprilllI1wanj 2011.

65

PREMIJ'ER UGA Bordo tim oceklvano dosao do novih bodova

Detalj I'J KQ~e va: PeMc, ne aSis/enciju OlJuce, pastavlja kanaiJnih 2:0

Db 'a I

ID r

(Foro. t: Feto)

U finisu rneca zbog medusobnog udaranaiskliucem Nuhit i smejc

Fudbaleri Sarai eva ostvarili su jucer na Olimpijskom Sf" clio n u »Asi!ll F erha tovi c Hase" na Kosevu drugu proljetnu pobiedu ocekivano savladavsi Buducnost, Bila je to utakmica koiu ce malobroini navijaci kosevskog premijerligasa brzo zaboraviti,

Prosjecnaigra

Bordo lim pruzio ie prosjecnu partijuysto ne treba iSu d i ri, jet tren er M irza Varesanovic nije mogao racunati na sestoricu standardnih prvotimaca (Branislav Arseniievic, Hilmo Gutic, Adis J ahovic, Denal din Harnzagi c i Vucina Scepanovic - klupska suspenzi]a, Alen Avd.ic" - crveni karton),

S druge s tran e, Ban 0- vicani su bili skoro pa bezo-

IZjauetrenera Mirza Varesanovil:

Dva crvena kanona pokvarila su u dsak, jer jeovo bila vise nego ferulakmica. Zadovo!jan sam pbjedom, a klim iskaz3Li veliku zahvalnost Mvi" ja6m a D a po ddci. Sada se okreCemo derbiju proti.v Borca.

Munever Rizvil:

Cestitam Sarajevu na fer i korekmoj, igri. Nai.alost, gledaoci ne rno" gu biti zadovoljni s obzirom na to da je 01'0 bila slaha fudbalska predsrava .. Nama precs taje ~ da bodove za opstanak potrazimo u narednim mecevima.

pasni zabilje~ivS:i i peti pOI" lIZ U nizu pa su tako i dalie jedina ekipa u Ligi ko]a u drugorn dijelu sezcue nije csvojila ni bod.

Sarajevo je od pocetka meca imalo inicijativu, koju ie krunisalo u 25. minuri, Emir Obuca prirnio [e loptu na petnaestak rnetara od gola B uducnosti, vjesto se oslobodio dvojice protivnickih igraca i majsrorskirn udarcern lijevom nogom pogodio rnrefu gostiju,

Do kraja prvog poluvremena pokusao ie kapiten do-

Orimplislil Siadicn .Asim Fe/Ila· le,it Hase" u Sal1ljel'll Gledalaea: 1.000

Sudlla' semr Ka~ilIl (Slolac)6 Pomoenioi: ~ Cr;;c (MOSIar), Oalioor Hrslit (Ljubu$kil Delegat Hans Idrizollit (Ko~jic) S lrijelei: 1;0 • Obut! (25), 2;0 ; f><lhli(; (46, Ollutal

I lull ,kartoni: N'u~it (S'''jevo), lrnanovi!': (S udu!':nos9

C rye n i karla ni: Ajdm Nuhic (Sar~jevo), Kabir Smaji,; (BuduCnoslj

Igra, 'U lakmie,': Emir 0 Iluta lISar~jevo) 7

HimlicCom~r6 Tol1ak 6 BeloSel'ic6 Nuhlt6 M~haremovle 6 K~ H~"d!it 6

A. Hon"!ie 6 176 SuIIJC·1 Pehli~ 6,5

(66. Campo"-I K.o!isevic 5,5

(63 .. H~ HOfldiie oj Olluta 7

Irenar:

Mirza Varesamvic

Husic 5 C3mrIWVi.~ e 5 COlle 5 Cerglc 5 2lnanovie 5 Jahlc 5 Oelie 5 (5B~ K,mollie 5)

Pirie 5 (5 B~ Slomlc 51 Koskie 5,5 $mapC 5 Smigalovic 5 (76~ Imamovi¢ -) l~n.er; Mu~'ver Rilvit

n U~~ ".~ . II' "~". r -I. m~ I· .' nSB~H a ·1J8CI poazal s a .. ~ Jse 0 .... · . L

Naviiaci Sara[eva pokazali su s vo jim skandiranjem u nekoliko navrata sta. misle c suspcrlziji Nogomemog sa· ve7.a BiB, koju su izrekle FIFAiUBFA. U jednom tr-enu tku na. sjeverno) n-ibiui imjden je transparent koji je pogodio Sfi: problema bh.

fudba.la, Transparent navijaca Sarajeva na sjevemoj tribini

matih Kenan HandZic, ali je ajegov SUI zavdio preko gola B anov; eana,

Bezopasnigosti

Pita!!je pobjednika rij cleno je vee pol!etkorn naslavka~ Prvo je Obuca u 46~ minu(i iz izgJed!!e pozicije slHirao sarno pored Jijeve

stative golmana Murisa Hu· sica.

Jpak, napadac Sarajeva iskupio se dvije minute po· slije; kada je pobjegao od~brani Buducaosli i nesebicno uposlio Edina Pehliea, .ko j i je s~ pet memra poslao lopru u mrdu.

Nakon prirnljenog gala,

rrener gostiju Munever Rizvic poku;ao je izrnienama uciniti svoj tim opasniji, al i je ostalo sarno na po· kusaju. U posljednjim ire· nucima susrela zbog medusobnog udarania iskljuceni su Aj din Nuhi': i Kabir Smaji';'

A,Dr.

i Sadiko vic II skoku 1a lopta (F. I.: J, Hadilli)

Celik i uz slabu igru savladao Pniedcrcane

E di AdilOUiC duostruMi striielaC

G.osti poravnali u 20. minuti golom Mirze DZafica iz penala

Celik je ocek i vano sail ladao prijedorski Rudar sa rninimalnih 2:\' Zenicani su vee u 4, rninuti dosli U 1'0- ds (Yo, kada j e, a a asis tenciju Darija Purica, kapiten EIdi n Adilovie sa sedarn me [3- rasutirao po zemlji i pogodio za 1 :0. Adilovic u 7, minuti S istog rnjesta nije uspio postidi gol, ier mu se lepta odb ila od n ogu,

SI.dlon BIil10 ~Ife u Zenfel Giedal ac a:1.500

I 'Su~ii': Rusmir Mrkovic

(S,ral'''')5

Pomo.nitl, ~ M4I1t (Do~~n 1 Dan, Pomo"," (L~~"""l

I DeI'gat l<i:Iar MiltinOl'it (Capjfnal I Slrij,ICi: 1:0 • Adllo,lt (4~, PtJno), i.t- OUft (20 • penal), 2:1· AIli·

,~~G (04 • proal).

I !lIU kar'[,,,I: Kape1an, SI~IC, Mi· !~s,.;c, to,ie, Kudl~'~o, 6jIDbr1< , (t.lik), 11010""', Kacmin, SmliC (Rudar)~

1[."'" utann les, Eldin Adilo,i~ l(Cdlk) 7

Nakon slobcdnog udarca Zorana Brkovica u 13. rninuti, Boian Tripic odbranio je SUI Serniona Milosevica glavom, a Puric je zatim u 16. minuti sutirao pored desne sta ti ve. Gosti s u u 20, min uti i z p en ala p oSligli gol za I : 1. Penal i e s kri vio Armin Kapelan, a precizan je bio Diafie, koji je i fauliran.

Penal su trazi!i i do-

Rezultati 20. kola: Sarajevo - B uducn os ( 2 : 0, Leotar - lel j ezu iear

0: I, Celik·· Rudar 2: I, Drina - Zvijezda 1:2, VeleZ - Olimpic 3 :0, Sloboda - Zrinjski 0: I, Siroki Brijeg. Travnik 2: I. Danas (16 Sat;):

Slavija - .Bora.c,

Parovi 21. kola (9JI O. aprila): Lemar - Sloboda., Ze!jeznicilr "' ~iroki Brijeg, Travnik - Dri!la, Z vi jezda - Veld.,

o lim pic 0 Celi", Ru dar - Slav-ija, Borac - Sarajevo, Buducnos! - Zrinjski.,

rnacini u 27. rninuti zbog povlaeenja Adilovica te u 38. minuti, kada [e lopta u sesnaestercu udarila Dalibora Dragica u ruku.

Bilcbrk je u 44. rninuti krajniim napororn izbacic u korner, precizan sut Ned.iada Zerica iz slobodnog udarca sa trideserak metara. Zenicani su dobili penal u 54. rninuti, kada je

RUdar

Bilobrk 6,5 Brko~lc 6 Covic 6 MiioSevic 6,5 Sadi~vlc 5

(46, KUQUlDlliC 6) PUriG'6,5

Ka.pelao 5,5 Ship" 5,5

[46 Holie 6) $i$ie 6,5 Adllol'iP

IJtaIr 5

(46. tUloV 5,5) trener:

AMuiah [brakol'ic

TiiPtc6,.5 SoiJil: 5 KOlOral15,5 Orag1c 5 (46, Lu~a¢) JevU!': 6 Klkic5,5 (44. K",man) Dlafic 6 ZeritB Rajo';!': 6 KO'Ia~e\'lc 5.5 Kanlar 5,5 Trener:

Bons Gavran

Goran Kecman u sesnaestercu sru sio Aldina Siiliea, sto i e izazvalo srnijeh na tribinarna.

Siguran realizator bio je Adilovic 7.;1 2: I. Puric je u 6 S. minuti sulirao direktno u Tripica, koji je izboksovao 10p!U, a Bilobrk je u 67. minudskrenuo SUI Vedrana Ka !!lara II ko mer.

V.BEGUNIC

Tabela

1. Borae 1913 4 2. 25:9 43 2, l_eliezni~ar 20 12 2 6 35:.15 38

3. Sarajevo 20 1 0 5 5 30:1 9 35

4. Rudar 20 8 7 S 23:2131

5~ Ulimpi~ 20 9 3 8 20:23 30

6. Travnik 20 9 2 9 30:27 29

7. Celik 20 8 4 821:19 28

8. Si roki IS, 20 9110 37 :37 28

9. Sloboda 20 9 4 7 17:18 28 10. Slavija 19 9 1 9 29:31 28 11, Zvijezda 20 7 6 723:23 27

12. Zrinjski 20 8 11' 1 24:28 25

13. Leotar 20 7 3 10 19:29 24

14. Velez 20 7 2 11 21:31 23 15~ Bududnost20 4 5 1,1 16:26 17 16. Olina 20 5 213 16:30 17

Tusanj: Sudiju KatuJa pa/ieija je ispratila s lerena (Ill!", ii, Ba/tlli)

Sudija obiliezic rnec u Tuzli

KOZUI reZlraO laHrdl)Una TUSn-U

.Lopovl, lopovL."

U 84. minuti bez potrebe ie dosudio [edanaesterac U korist Zrinjskog, i to nakon sto su se za loptu borili Sta)lisa Nikolic i Mile Pehar, Zapravo, to je bilo naguravanje i saplitanje dvoiice proti v nickih igraca, a nakon ~tO je sudija Kozul dosudio nepostoieci penal, i gosti su s cude!! je m d ocekal i n i egov u skandaloznu odluku.

To je bio povod za burnu reakciju sa Slobodine klupe, ali i uaviiaca s rribina,

Skandiralo se: "LoPQvi, Iopovi", .. Da [e sudija Kozul nedorastao fudbalskim utakmicama, rek je poslije potvrdio. N akon s to je dornaca klupa burno resgirala zaiedno S igracima na rerenu, Kozul je demons!rirao totaIno nepoZIl2 van i e fudbalskih propisa i pravila.

Odmab nakon SID je pokazao na b ijel u lacku, do dijel io je i direk en; crven i karton za Nikolica, kao, navodno, posljednjeg covjeka Slobodioe odbrane, koj; je srusio proIivnickog igraca.

Kada s uses trasti donekle smirile, Kozul je d ao ZIlak 711 izvodenje najs[lozije kame a da lorn prili kom ni j e p ravjerio je Ii Nikolic izasao s lcrena! Penal j e usp j esno izveo Marko Popovic, ali je Iek nakon in tervencije delega ta

IZjaue Irenera

Ibrahim Crokit

Slaven Musa

- Za mene ie penal bio i zadovoljan Sam pobiedom. Sloboda jeimala iniciiativu.a ml smo ~ekali svoju priliku iz drugog plana.

i cetvrtog sudije Ognjeria Valjica, izgubljeni i POIPU!!O dekoncenrrisani Kozul ponovio izvodenje kaznenog udarca,

Popovic je ponovo precizno izveo udarac i doveo svoi tim u prednost .. Kozulovim greskama tu niie bio kraj, Prvo nije sankcicnirao klasicni udarac donom golmana Adnana Hadzica prerna Alenu Mesanovicu. Nakon toga, neporrebno je dodi i elio i crven i karton za Sam ira J ogu nei ca.

Siaba utakmica

Sloboda je lako zaveSila susrel sa dvojicom igrac,a manje i poraWIlJ na svom lerenu, a nakon meea, jake snage osigurallja, Kojima je pomagala j policija, spr-oveIe su sudijsku lrojku do s v lacion ice_

Inace, u vrlo slab oj Utakmici ni Sloboda ni Zrinjski oisu zasluzili da pobijeue, ali je s[var u svoje cuke preuzeo skandalozn i sudi ja Kozul i po tpu n 0 <) t vo r-en 0 smo na stranu gosliju.

E, MUHAREMAGIC

~ Mhl~c· Nil<Ur.c5.5 HalIlO'liC5,5 Malllc5,5 Jo!JU"CiC 5,5 Haca5,5 loletiC5,5

(46, 8<J~jak 51 Gavarit 5,5

AI. Be~c 5 Mujic5 Am_lle~c5

167. MeSanO'lic .J Tren.~ Ibra~im.Crnki'

66

MOSTAR

Efikasna partija dornaceu tima

eni' oc-al-

'VUlt - a'

Golove postigli Velagit ~ dva i Kodro • Gostibezopasni

Vel e7. j e j ucer n a svorn teren u oci lao pra v u fudbals ku lekciju Olimpicu i vise nego zasluzeno dosao do vazne pobiede, Nakon poceme inici ja ti ve, "Ro deni ~ s u poveli u l lvminuti.

Korner ie izveo Perica Ivetic, a najvisi uskoku bio je Mustafa Kodro te je udarcem glavom poslao 10- ptu iza leda gcstujuceg golmana Semira Bukvica, Sedam minuta posli]e vee ie bilo 2:0 za mostarske fudbalere.

B i la je to n ajljepsa ak cija na urakmici, Damir Rovcanin s jajno je cen trirao, a Adrnir Velagic udarcern glavcm zarresao mrezu, Vee u sliedecem napadu Velez

IZjaue lrenera

Milomir OdOV1c - Snirnili srno igru Olimpica u nekim ranijim s usretima i to se ispl a ti- 10. Zadovoljan sam pobjedom i iskazanom elikasnoscu fudbalera,

Mehmed Janjos - Zasluzena je pobjeda Vel e:!:a. Mos tarci su n as nadigrali u svim segmeUlima igre i ia irn ce-:;titam.

je rnogao do rreceg pogotka .. Rovcanin je znalacki 10 bovao Bu kvi ca, ali je lop ta pogodila stativu, U nastavku

Sladion VraptiCi u MOSlaru GIe<Jalaca 1 ,500

': Sudll~: Muamer aurel1wit (Z6flI. ",)7

Pomotnici: Go,," Dujak (OOfak), Elvir Grabus (Tral'llikJ Dele~'1: Siobod"" Uilie (Bijelji. 00)

Strij~lcic 1 :0 - Kooro (ll,lve!e), 2:0 ·l/el:mic (18, RoY~in), 3;0 -l/elagit{72,Ol:it1

M ilartoni: Sto~c, VelaglC, Ka· mit, HadMultliC, loll (V!!Iet) Igr~e ulakmlce: Admi' Velagic

)8

VELri lfad;i~ullJic " Stof;fC7 Gan~7 Koza;:it7 ZaimO'llc7,S

~:1.~

lveoC7 Ve~a 17HemalO'lit·1 OMlil7,5

0I:iC7

AO'I~<I1IQ 7,5 rn. DLmlkovi~ -) frener:

Mil, ml, Cd •• "

QUMPIC Buklrit 6 RiMIlO'lic5 H~5

(46. Sail<ic 5) l'ioo~c 5,5 S~lpc5,5 Suije~c5 Kioo5 AlimanO'ilc 5,5 RaStit 5,5 164. SIupiC·1 Hi"OO5

Pliska 5

153. DlO1lk5) tte!le'r. Mehmod. Janj.s

Dosudio nepostoieei penal za goste, bez razloga is.klju6io dVojicudomacih fudbalera

Sa pravorn su ce1nici Slob ode hili Ii uti i ogorceni na dijeljenje su diiske pravde koju je izveo Oliver Kozul iz Sirokog Brijega, Kozul je bez ikakvog povoda mirnu i ne tako pose b n 0 kvalite tn u u takrnicu pretvorio u vel iku nervozu, guzvu i n agu ra vanje,

Neuspjeli protesti pred zgradom NSBiH

(FolD: f. F.'o)

POlicaJaca biiOlri DUla Uiie nego naUi)aca

Sarajevska polidja bilaje jucer u pripravnOSli d.a brani zgradu Nogomemog saveza BiH, ali protesti koji su odr'm.n i pred b h. kucom fudbala, pri je su mog1i dobi ri epitet Zalos;nih nego ozbiljrllb ..

Pred NSBiH okupilo se svega pel-sest navijaca, rri puca manje od bIoja polica-

jaca koji su dosli kako hi intervenirali u slucaju pOlrebe.

Za [0 vrijeme u zgradi Sa· Vez,8 nije bilo nikoga,

Navija&a grupa "BH Fa· na ticos" ob javila je da ona nije stajala iza proleSla pa su oni zalo i okoneani na ova· kay naCin. M, r;

je susreta polozili su cvijece ispred spornen-ploce kod sradiona, na kojoj se nalaze imena poginulih navijaca Velda u agresiji na BiH.

"Red Armlr proslauio 30 gOdina posto)anJa

Naviiacka grupa "Red Army" proslavila [e jucer 30 godina pcsrojanja. Naivatreniie pristalice VeleZa simbolicno su, u 30. rninu[I, priredile bakljadu, Pri-

akciie Sevko Okic sutirao je preko gola.

I u nastvaku susreta "Ro· deni" su dorninirali, dok gosti iz Sarajeva nisu nijednorn

zapriierili golmanu Emiru Hadzidelb icu, Konacni rezultar postavio je Velsgic u 72. minu Ii nakon asistencije Okica, F.IBRULJ

Zvijezdi bodovi u Zvorniku

LaZareuiC DO,g,OdiO iZHOrnera

Drina nezaustavljivo [One prema nizem rangu. Bodove u Zvorniku osvojila je i Zvijezda mada su domaCi pove.Ji u 8. minu{i efekmim pogorkom Nikole Lazarevica, koji je savladao golmana Raif. Smajiea cl.irekmo iz kornera.

Devedeset sekund,; poslije Amir Hamzic odlicno je cenrrirao, a Branislav Nikie pogodio je za U. U 50. mi-

Ilut;, poslije gre§ke zadnje Ii· nije Zvornicana, oekadasnji kapilen Drine Dragan Ristic bio je brzi od Radomira Je· remica i uoan;em sa 16 merara pogodio je donji lijevi ugao gola domaCih.

Drinu je na pocetku Ulakmice zadesio veliki pcb, jer je u 7. miuuti standardni Sloper Da,.-I<o Milr-ovic zbog povrede lolie morao nap us Ii· Ii teren R. J.

Grad.~ stadloo u Zvmnikll. GladaJoca 500.

Sudij!: tldis I'm!it {Gam) 7. Pom~,nlcr; Hrvoje T urudiC (C~uk), Ratko Kunlc !BilI'IJa lu· kal,

Dele~;t; M,rioka Bub,Jo ISirolil Boijejl) ,

Strllelci; 1 :0 • N, Lazare~c (fI), 1:1 • Ni~c {to, HarnziC) , 1:2· RI· sUe (501.

lutlkart~ni: Mihajlo~c (Dn"a), Harmic (ZVije,oa)-

Igrac lIlakmice: Drag"" Ristic {ZVijl1ldil) 7,5,

Ql!J]A Ma1<Simovlt5 I, I.a;:are\'iC5 Jeremic5 MitrovIt·

(7. &1$'. 5) Sa\'al1ov1C 6 (78.VasiC·) Mil1atloviC6 Sredojevic 6 Krazovlt5

(59. RUS1emvit 5,5] ~etljit 5

N. Lazarevit 6 Ninic5,5

Trener: D''''lan .MiCit

~~a

fte1miCl

Karaclla6,5

JuslC6,5 MOrlUljI;iC7,5 MaSiC7

N~7

If.un>iC 7 190.8edalH HUsic6,5

AisllC7,5 rnSlo~(H T~SUl1O'1ic6,5

(68. NuI1anoviC·) Trener:D raga" Jovic

67

sport

Blaz Sliskovi6 debitirao pobjedom

Prua radO~ naMon 158 dana

D~evni avaz, nedjelj3, 3. apliJ/lravanj 201: 1.

Poslije racno 158 dana, nogomerasi Sirokog Brijega osierili su slast pobjede, Prva rri boda ovcg prolieca upisali su protiv Tea v n i ka s laveci na Pecari min imal no, at i istina zasl uzeno 2, 1 u deb ij u Blaza

52., nakon sjajne akcije u kojoj s.u jos sudielovali Dalibor Silic i Vagner, povisic je Ante Serdarusic,

Mada se cinilo da ce domacin rnirne glave uci u zav rsni cu, to se, i pak, n i j e do godil 0 sob zirom na to

o~S.Brije

TrauniK Q'

211:0) 1

Stad ion flec,ra "led ,I",,: 1.000

Sud Ii"' Emir AI,C~DVIC (Sar'i'· vol 0,5

Pomo,ni,l: SI",," I'INic IBii'~ina) i Dami, Kno1"ic IU,,,,,) Delegat Milorad LaI, (1Ji1<a~ca) Sirijelci: 1:0 • O~dit (14), 2,0 • Ser\1aMIt (;2. Vag"er), 2; 1 • r.ii¢ (S5, P'~ni~o,icl

luli k'~."i: senosa Z,k,riC, l~klJVit,MarsijillllJ

(SI",kl Brijegl. GraDUS, Sl~ak, Popov" (f!ra'"ik)

Ig"~ ul '~mi"" An", &erd,· ru~ic (S"J)ki Briieg) 7

S I ROKI.BRIJ~G Ban.m~S.5 Oiogo S BMilSa6 Rem!o 6

D!Id!t 0,5 la!ouic 6

{&l MI~it 6] Silit6.5 Vagne< 5,5 Ivan~:o'iC 6 Roskam 6.5 (7.~.K_iC6) S .. daru~1O 1

(57. Marsljano 6] rrEn:II~.r:

BlatSI~'i<

lRAVNIK AI Delle e

E. Varupa 6,5 (lB. All. Delle 6) Bad"" s Hel,Oja 6,5 Gr;DlIS6 S~Ial<6.5 Po~,it6,5

N. V;!rupa6

(51. RiDic 6) ~,~e 6,5 Praniko'it 0,5 ',llIIllt6

(fill Redlepl 6) l're:ner:

Ne<llM Se"~'ic

TREBINJE Aktuelni prvak slavio u Policama

Sa aba 08100io "PlaU'ma66 tri boda

Roskam: Minimalan, ali zasluien Irifum!

Sliskovica na svojoi klupi.

Vee u 14. rninuti nesrnotrenost domace cdbrane u velikoi guzvi kaznio je Ivica Dzidic, a na 2:0 u

da je Nusrnir Fajic u 85. rninuti srnanjio na 2: 1, a na srecu .Sirokobrije'Lal1a, 10 je bio i kcnacni rezultat.

D.KNEZOVIC

Svrakaiskoristio kardinalnu gresku kapitena dornacf

otvoreno, Vee u 2. minuti Bojan Vucinic] e Iii epa prosao po desnoi strani i uputio idealan centarsut prema Vladanu Kujundzicu, ali on nije uspio dobrc prih va ti ti loptu,

Prilika Cu.luma

u 14. rninuti, Kujundzic je idealno pronasao N enada Sto[anovica, ko] i je upu tio lop tu pored lij eve stati ve golrnana Ibrahima Sehiea, ali je pornocni su dija dosudio ofsa] d.

Zeljeznicar je u 36. minuti moga9 doc; u vodstvo. Milan Culum ie glavorn ozbiljno zaprijetio Bosku Milenkovicu, koji je jedva uspic odbiti lopru iz samog desnog ugla, a Edin ViliCil. ju j e, on d a, up u rio Rored gol a.

U 52. minuti, Zeljeznicar j e izveo Ii j ep u akci i u p reko desne strane, a. udarac Mirsad a Besl i je Milen kovi': je kIa· jnjim naporom zaustavio.

Trinaest minuta posliie Milenkovie j e izbokSQvao 10- pm pruvo na nO.ge Nerminu J arnaku, ko;i ;e sa 18 metara

Po veoma lijepom vremenu i do bra pripremli enoIl! terenu, fudbal eri Leotara i Zelj eznicara odigral i su prilicno interesan tno prvo polu vrijeme. Igralo se vrlo borbeno i

It-Hf Leotar

0(0:0) 1

Stadien Pol<ce u Treb"'iu GI.oal,co: SOQ

Sudij'" ToIT1j,lav tujie (fomi'I"~Tad)5 . P,m,C.ioi·: Mom;r Sirko (BanraLulOl) I

Adml, rono (llllI<ovlOll Deleg't MunafemKutic (O.V,kuq

$1~j'l.c: 0;1· Svraka (57) Zlltik'~.'" i: DeliC. Dret (Lemari, B,!liia,

Culum 1Z.li"'"i~arJ

,I g ra ~ lIj,kml,.: M uamer Svraka (1'~eznlt'~ 6,5

iELJElN I t~R Sehlt· Culum6,S

S, .. " 5,5 Vi!it,5 (~O.l.b, -I M';!rloviG6 M'~lt6 R!do"nGVit 6 Vasilic6.5 Jam .. :;,5

(86. Savio'l Pop",lt 5

(!Kl. Sp,"lo-j B~lra6.5

LEOillt Mjlenkovle 5.5 Vlltln~ 5,5 ,abila' 5,5 0,1;';,.

ilarnoo 5 Milndb 5 Amlrlo5

Kuj""~it 5 (64. Mar· fi!lovi~ .}

BondNc 5

vranjeS.,ic 5

(7G. Drnt-) Slojanovit 5,5

!S3. eew-l

Borac oslabljen protiv Siavije

Barualucani bez Srednjeg reda

IZjaue IreDera

Dragan Spai': estitam Zelj~nic!IIu na pobjedi, Da srno mi slavili, lie b i bilo nezasl uzeno, ier je leli 0 postigao go! usljed greske naseg kapi tena, Taka smo i izgubili utakmicu.

AmarOsim

- Cijelu utakmicu cdigraIi srno onako kako smo zeljeJi, mali smo sta hocemo i tako smo se ponasali, Na teren sam poslao on u ekipu za ko ju sam srnallao da moZe dod do sva tri boda. Sto se lice ozbil; nosti igraca, II cijeiosti SU odradili

svoj dio posla.

Trene-:r: /\marOsim

prebacio jJrazan gol. I onda, Zdravko Saraba je u 67. minuo kardinal no pogrij clio kao zadnji igrac odbrane Leotara pa se lopte dokopao MUame, Svraka i smjestio je II desni donji ugao gola domacih.

Promasaj BondZica

Vladimir Mandie je II 71. minuti izveo komer s desne strane, a u Sesaaestsrcu gosli· ju naivi~e je skOOo Saraba, k.O" ji je lopm proslijedio do Laza·

ra Marjanoviea, ali ;11 j e. on glavom poslao u narucie S ehicu ..

Svraka je u 75 .. minuti SLavic Milenkovica all veliko iskusen je, ali jegolman T rebinjaca kraj n jim naporom izbacio lopru u korner. U finisu, Darke Bondlic j e na svega sedam melaf3 od gola "Plavih" promasio eijel" Joptu pa je i ova Sansa LeoLara os Lala neiskoriStena, a gosli su sasvim zash.l'iOeno odnijeli sa Polica sva tri boda. M. PIL]EVIC

Malelic: Ne iyra u l.uka vie!

Ban i atucani, iako s uoceni sa mogucno~tu da im ne zaigr.a skora komplelan sre· dnji red, lie odu.tajL! od na· mjere da igraju napadacki [e zele da. se danas i iz Lu ka vice' kao i sa skorc svih 0 vosezonskih gos(Ovanja, vrate o<;aIenog J i ca.

- Nas polofaj na labeli nam nalaZe, a to se poklapa sa ~eljama j ambicijama, da i u ovom susrem idemo na pobjedu. To sto imamo osam bodova prectnosti pa vrbu !a·

b ele, jos ne zn aci nih,.,. j er je do kraja II urakmica i velika 33 boda.

Z bog kanona ne rnogu da racunam na Du~ka Stajiea, ne6e igeati ni Darko Maletic i Bran isla v Krun it, a male su saose da nasrupe i Dusko Sa· kan i Dra.zen Mededovic., Ii to. ce n am u vel iko ore'la ti posao. No, imamo igracki kapacj tet ko j i j e sposoban dil nadoknadi sva':iji izosranak • istakao j e seE s trucnog stab iI Borca Vlado Jagodic. S. K.

Siavija domacin Banjalutanima

Obor-~lllldara naHOllana

Slavi'ia Borae

SRG Siavija u Lu\(avici. Sudija:

Radoslav Vukasovic (Tr:etJinje). Po celak om eca u 16 sali. SLAV.IJA: Dujkovic, Popovic, Regole, Stai1kovic, Sadikovii:, RaileviC, RadOJ1ja, SimiC, Todo· roviC, B SeSlija, I. RadovanoviC. Trener D~gan 6jeliC<l.

B ORAC: Avdukii:, Stupar, CoM i:, Slakii:, 6e n ovii:, Vi da· kovi6, Raspudic, Mikic, Grahovac, Nikolic, Veljovic. Trener:

Vjado Jago di C.

Sjro korn B rij egu, Zrinjskom, Sio bodi.. • kaie I van Stanko" vic, prvOlimae Siavije.

011.0 ~to raduj e strueni stab je do bar zdravstveni bilten, izu:zev duie odsu mog Predraga Papaza zbog povrede, Ie pO" dara_k da .niko nelIla pravo za· brane zbog kartona. Tim ee, u odrlosu na Banoviee, biti jao za GOrllna Popovica, Bra.nka Sehliju i Stankovi6a. G. I.

Siavija je docekaJa prve' nstvenu pauzu nakon -dvije uvezane pobjede, a danas pro ti v Borca ~el i pr{lduzi ~i p iz.

• Volio bih da nije bilo prekida, ali smo se lI"udili da zaddimo formn i lidem docekamo u sjajooj atlIlo, sferi, naoruiani motivom da ga oborimo na koJjena, bas kao ;;co .roo to uradil i ri vali· rna Sarajevu, Ze!ieznicaru,

OdgOdenasIednica SMUDSIine LeDlara

II> S j ednj ca Sku pstin e Lro tara koja je b i la zakazana za cetvnak oavecer, nije oclrfana zbog nedostatka kvorurna. 0 kn pi to se svega 16 ddega ~a.,. a za 0 dl u civ an je ih je crebao biti najmanje 21. M. P.

Medunarodni ludbal

Balak; VrijedaQ Keln

BalallllainJen sa 8.000 eura

Ii" Igrac Baiera Miha.el Balak (Michael Ballack) kaznien je sa 8.000 eura zbog vriiedanja Kelna, odlucio je Njemacki fudbalski saves,

Zanimliivo je cia. se incident dqgodio u rnecu 27. kola, u kojern je Bajer sa 2,0 savladao Salke, Navijacl Baiera poceli su nakon susreta skandirati svome milieniku, a Balak [e dotrcao do tribine, usee megafon od jednoga od njih te pcceo vrijedati Keln.

PrOSineCIlI OIPisao Adija

Ii" Trener Crvene zvezde Rober! Prosinecki iziavio je jucer cia ae racuna na reprezentativca Gane Lija Adija, Prosinecki je istakao da [e zapanien cinjenicom da se Adi posliie prijateljskoj meca izrnedu Gane i Engleske u Londonu nijevrario u Beograd i prikljucio ekipi nego je otisao u dornovinu ne iavivsi se nikorne iz kluba ..

• Niko nije iznad Crvene zvezde pa ni Adi. Cinjenica ie cia on joil nije dosao i, sto se mene lice, ne racunam na niega za meceve protiv Iavore i Partizana - rekao [e Prosineeki,

TUrci usuoiili zalton Droliu nasma

li"Turski parlament usvojio je zakon protiv nasilja nil fudbalskim utakmicarna i drugim sportskirn ta-

kmicen lima, p renijele su ju eer sv j etske agen ciie. Zakon, koji je usvoien II Cel"Vnak,. predvida sest godina zarvora za unistavanje sjedista na tribinama, II dvije godine za pievanie i izvikivanje rasistickih poruka,

Za pckusaj uncsenja pistolja, ostrih predmera i raketa na stadione predvidena je zatvorska kazna odjedne godine.

Trohoushi orelazi USeuilju

Trahovs'/(i: Napu§la HSV

Ii" Njemacki fudbalski reprezentativac Piotr Trohovski (piotr 'Irochowski), kome ugovor s HSV·om istice u [unu, nosit ce u narednoj sezoni dres Sevilje, objavili su jucer spanski rnediii. Kako navodi »Marka", 27-godHnji veznjak trebao bi potpisao trogodisnji ugovo r, Trohovski je od 2005. odigrao za HSV 177 utakrnica i postigao 20 golova, dok je za njernacku reprezentaciju

nasrupio 35 puta i bio strijelac dva pcgotka. (A. Dr:)

SDOnzori !raie da UUfIIUI douede azijsliU Z1Jiiezdu

Ii" Liverpulovi spomori zele cia slami engleski kJub ang;:&ira neku od fudbalskih zvijezda iz Azije,sto bi stvorilo prostor za zoaeajniji komercijalni uspjeh ina. OVOID triisru.

Gevin Lous (Gavin Laws), ~ef kompanije »Standard Chartered", s koiom je Liverpul u septembru 2009. po· lpisao eetve.rogodisnji ugovor, vrijedan 80 mitiona fumi (pribliino 177 miliona maraka), kale da ~Redsi" trebaiu slijediti primjer rivabkog Mancester junajteda, koii je prije nekoJiko sezona doveo Parka J j·sunga iz J llzue

Koreje. (E. J.)

Srbua: PObjede Partizana i Cruene zvezde

li"Rezultati 20. kola: Javor - Crvena zvezda 0:2, Indiia - OFK Beograd) :2, Sloboda - Spanak 0: J, Meralac - Vojvod.ina 0: I,. Cukaricki - Smederevo 0: 1, Partizan - Borae 2: 0. Pored ak: Parti ".an 53,. Crvena zvezcia SO,

Voivodina 47, Rad 36, Spanak 32... (M. 1:)

68

Dn~vn~ avaz, nedjelja. s: 3. apn I/Iravo.nJ 201 1. . .

ENGLESKA Lider preokrenuo protiv Vest Hema

Uejn HU · tost UMi strijelac

ManE~ter junaj led preokrenuo ie sa 0:2 na 4: 2 u gostima protiv Vest Hema teje napravio joil [edan korak pro ema tituli u englesko i fudbalskoi Prernijer ligi, tim pri-

LiSla

strilelaca

20. Dimitar Berbarov (Mancester j.)

18 . Karlos Tevez (Mancesrer s.)

13 • Daren Bent (Aston vila)

12 - Kevin Nolan (Njukasl)

Maniiester junajted nakon 0:2 slavic sa 4:2

je sto je njegov prvi pratilac Arsenal s Blekburnom igrao same 0:0. J unak pobjede udera bio je rrosrruki strijelac Vejn Run! (Way!!.e Rooney).

Celzi je rernijem protiv Stouka (I: I) sanse za odbranu aaslova sveo na minimum. Dcmaci su poveli preko Ozona Voltersa a on Walrers) II 8. minuti da bi Didije Drogba (Didier) u 33. rnatirao naseg golrnana Asrnira Begovica i spasio bod Cetziju.

Vest Brornvic [e nakon 30 godina slavic protiv Liverpula (2: I). Oba pogotka postigao [e Kris Bran I (Chris Brunt) iz penala

Rezultati 31. kola: Vest

Hem - Mancester junajted 2:4 (Nobl Llpenal, 25 penal - Runi 65, 73, 79 penal, Hernandez 84), Birmingern - BoJ ton 2: 1 (Fil ips 4, Gardner S9 • Elmander 70), Everton · As ton vila 2: 2 (Osman 38, Bej us 83 penal . Ben t 47, 68), Njukasl > Volverhernpron 4: 1 (Nolan 22, Ameobi 45, Lovenkrands S0, Guriierez 90.· Ibenks-Blejk 58), Stouk · Celzi 1: 1 (Volters 8 - 0 rogba 33), Vesr Brornvie - Liverpul 2: I SBrant 62 penal, 88 penal· Skrtel 50), Vigan .. Totenhem 0:0, Arsenal - Blekburn 0:0, Danas: Fulern · Blekpul (14.30 sari), Mancesler siti - Sariderlend (17). (E. J.)

Tabela

------------------

I.MaOO""'~ 31 19 9 OS::1.! 60
Ursmll 3jJ II 3 19.19 59
3.C,m ~ Ii I !i4~, II
~.M'~ s, 3!1 1, 3 4511 5.1
;.1'00""," ~ 13 II 6 41;14 50
~liIelld 31 13 .12 42:38 45
l.frerlOn 31 9 14 I 4~~1 41
3.8Iitun 31 10 1011 4M3 40
9.tIjml 31 10 9 Ii 48~, !9
I~s.ouk il 11 ., I, ~1::Il 38
11._ 50 11 ID 3.l~1 38
1~Ve!:18. ,I 9 I, 43":,1 36
13JI1em ~ 14 9 33;33 :Il
14JIill:bym 31 7 I, 39~1 34
IUI"~ 111 I) 10 30:12 34
la~y. .1 ID 13 39053 34
IUlikpul 50 9 & II 4~OO 3:!
I H,s\ H. 31 I 1113 38:53 12
IUlI!!IlpDX1 II 9 , i'I 36:53 l2
2O.'Iiil!n 31 6 13 11 29:,1 II NJEMACKA Uder zadrzao plus sedam

Ha ouer Ballutio B rUSilu

Borusija iz Dortmunda pocela ie u duelu proti v nezgcdncg Hanovera igrati tek nakon sto j e p rimila gol, a ona j e u nisula gcste sa cen ri pogotka, S obzirom na to cia ie pobijedio, i Bajer je osrao ria sedarn bodova prednosti na vrh u tabele.

Rijetko se II njemackoj prvoj ligi desi da se mee pro ekjne zbog navij.ca, ali je

Tabela

1.IimIIIj!D. 2! 2Il , 3 5a:17 "
1.1Ia.1~ 2! 17 1 4 ;1;14 58
3.-1Ia.1!m 21 15 ; 7 60;14 ~I
l.~ 2! 16 liD 40:40 50
.I.M3i'< 21 H ) 11 43:35 45
61linbenl V 11 Ii i 42;36 42
1.fknliill III 12 • 11 43:14 41 (FolD· API
aFt_ 21111 ,12 :IlJ9 38 upravo to bio slucaj u Ha- gu pobjede od 2:0,. sudija ie ver 4: I (Gece 59, Barios 64,
i.IIoIHllliajrn 2! 9 I~ 9 41:39 ~I mburgu, gdje su simpatize- isk!jllcio dvol leu fudbalera 73, Groskrojc 83 . Abdula·
I~Saik' 21 9 ; 11 ll~ 3.l
IU,ln V 9 ~ 13 INS 32 ri Senl Pauliia u 88. minuti Sen[ Paulija. ue 57), Maine - Frajburg
IHeid;< 21 a 9 11 38:54 33 pogodi!.i linijskog sud ijll pIa- Rezultllti i mijeki 18. I: I (Alagui 74 . Sise 1), Ve"
IHW!nl 21 a 113 36M II s!i~nom casam piva, kola: Sen t Pall!i - Salke 0:2, rder - Stutgan I: I (Frings
14.~ 21 9 4 14 21:>1 ,I ogoreeni zbog odl uka arbita- pre.kid u 88. minuti, Bajerll 34 . Hajnal 13), Hofenhajm
15.WiMl !8 .14 41;50 W ra toko m su ,reta. U lllakm.i- - Borllsija Menheng!adbah • Hamburg 0,0. Danas igr·
I~~"'ui 21 4 I, 29:11 13 ci u kojoj je Salke golovima I: 0 (Roben 77), Kajzerslau- aju: Keln • Nirnberg (J 5.30
1I.'IIIIfsIHII' 21 9 12 II~D 21 Raula i Diu !ijana Dre kslera teI!! - Bajer 0:1 (Sam 74), sali), Volfsburg - Ajntraht
IU"'I$M. 2! • II 111O2 13 Oulian Deaxler) bio na pra- Borusija Donmund - Hano· (17.30). (M. T.) sport

Onevni avaz, n B ~jBljo. 3. apIiVlravanj 2011' .

69

BOKS Krvava drama uoci meca u Berlinu

SU rniCU I me B lilagiC oCu POgo iO iz PiStolla

Kada sam cula da se Raj el-Halabi pajavia u svlaclonicl, pornlsllla sam da se sprema nesto ruzno, kaze nasa bokserka

Bh, bckserka Irma Balijagic nije u perak navecer dobila priliku da se bori za svjetsku rirulu u Berlinu, jer ie na njenu suparnicu Rolu el-Halabi uoci sarnog pocetka borbe iz pistolja pucao ocuh Ro] e1-Halabi!

Irma za nat lis! ka~e da j e jos u soku, ier dobra poznaje i Roja i Rolu el-Halabi, s

kojom ie imala i sparinge, ali i zbog toga lito se ovaj krvavi dogadai desio dva metra od njene svlacicnice II dvorani "Karl Horst",

- Priprernali smo se za j zlazak u ring ka da n am j e neko rekao d a j e tu i Ro lin otac, a tek sam poslije saznala da je on, ustvari, Rolin ocuh, N e mogu reci da sam

Balijagic: JQ§ u saku

MOliu za naoad

Karijeru Role el-HaJabi doskora je vodio nien oeuh, ali mu j e ona u jan uaru orkazala daliniu saradn]u iangazirala je novog menadzera, To je, vierovamo, bio povod za El-

Halabijev krvavi pohod.

~ Roj je sve ulozio U njenu karijeru i mislim da do ove borbe Rola niiednom nije nasrupila bez njegovog znanja - kak Balijagic ..

znala sta ce se desiri, ali sam negdje u sebi odmah pornislila kako se sprerna nesto ruzno,

Bili smo upuceni u kompletnu situaciju, preniieli su narn da je Roj toliko ljut da je rekao da se v ilie nikada nece pojaviti na nienorn mecu tako da je vijest da je u dvorani hila veorna cudna - kalie Irma.

Sarno nekoliko tren utaka posli j e odiekn uli su p uc n j i,

jedanJ,l drugi, treci.,

- Cula sam Rolu kako vristi, [ada su ga uh vatili, al i on je nastavio pucati . dodaje Irma, koja -je [ucer iz Berlina doputovala u Sarajevo.

Rom el-Halabi (27 gallina) ranjena ie u rnku, a povrijedena su i dvojica redara prije nego sto je napadac uhapsen, Prema navodirna njemackih medija, sve n:oje su van Zivome opasnosti, E. J.

'Diezeri' bez Ple)-Ola

Bek Hjuston rokersa Kevin Martin postigao je 33 poena za "Rakere" u pobjedi (119: 114) nakon pro d uzetka nad San Antonio sparsirna, koji su prvi put od aprila

Rezullali

Indijalla • MiJvoki 89:88, Orlando - Sarlo' 89:77, Filadelfija - Nju Diers! 115:90,. Vd!lIgron - Kli~lend 115:107, Detroit - Cikago 96: 101, Minesola Majami 92:111, Nju Orleans - Memfis 81:93, Atlanta· Boston 88 :83, Hjusto!l - San AnroDio U9: 114, FelIiks - LA klipers III ;98, Por;land - Oklahoma 98:91, Sakrarnento - De· !lver 90:99, JUla - LA Iejkers 85:96.

1997. gcdine izgubili sest meceva zaredorn.

"Mamuze" (omier 57-[9) nije spasila ni sjajna partija Irancuskog pleia Tonija Parkera (Tony, 31).

Vodeci tim Lige sada ima samo poraz rnanie od aktueInih prvaka Los Anddes Ie· jkersa (55-20), koji Ce mt! u sedam posljednjih utakrnica regularne se.zone pokusati preOie ti prvu starmu po zid· j U uoei plej-ofa Zapadn e Ito· nferencije NBA lige.

Predvodeni Kobijern Br· ajantorn (Kobe Bryant, 21), kosarkasi Lejkersa savlada· Ii su Juta diez (96: 85). ~,Dzezeri [~ 'Su i reoretskj ispali iz Ulrke za plej-ofkao prvi rim u NBA historiii ko" ji je otvorio sezonus omje" romod 15-5 i ostao bez doigravanja (trenutno imaju 36-40). (E. J.)

Nadal: Laka pobjeda nad Federerom

IFOIo: APi

Masters tenisera u Majamiju

'Dui finale nadal -_ DMDU-C

Spanac Rafael Nadal i Srbii anac N oval fl okovic finaEsci su rnastersa u Majamiju.

Nadal je u polufinalu [ako savladao svog gpdinama n aj veceg ri vala~ Svicarca Rozera Federera, Spanac je u sjajnorn nastupu slavio S3 6:3,6:2 i ornier u medusobnirn duelima s Federerom pcpravio na 15-8,

Do 25. po bjede u nizu sj a[ni Dokovic dosao ie u susretu protiv Amerikanca Ma· rdija Fisa (Manly Fish) rezuItatom od 6:3, 6: l.

Nadalu ce ovo biti prilika da se revans i fa Dokov ieu za nedavni krah u finalu Indiian Velsa te da mu nanese prvi poraz u 2011.

(M. T.)

Premijer liga za rukornetase

BanlalUCanlniSU dozuolili iznenadenJe

Rukometasi Berea M:tela ocekivano su savladali Priiedor, dok je Sloga u Doboju u dosta neizviesnom rnecu bila bolja od Gorazda,

Borac M:lel 35

Prijedor 29

Dvorana Borik u Banjo] Luci. Gledalaca: 350. Sudije:

Igor Ranilovic (Bosanska Dubica) i Aleksandar Vrhovac (Bania Luke). Delegat:

Sreeko Delhuniia (Lukavac), S edmerci: Borac M: tel 5 (3), Pri j edor 5 (5). 1skl j ucenj a; Borne M:le!16 minum, Prijedor 10 minuta. Crveni kanon: Goran Trkulja (Borae M:td), crete iskljucenje u 58. minmi. Rezultat: Borae M: lel- Prijedor 35:29 (16:15). BORAe M:TEL: BlaZevit (10 odbrana), Malic, Garie I (I), Pucarevic, Sabljic 2, Panic 4, Prskalo 1, Halilbegovic 2, Dejanovie (7 odbrana), ¥ikic 7, Trkulja 2, Vranjes, Suban,. Kara':!'" 5 (2), Radulovic, Melie II. Trener: Dragan Markovic. PRIJEDOR: Rande[ovic (I odbranjeni S&!merac), Skoric 8, Sumit I, Ma!ldic, VujiCic.,

Davidovic 2, rue 1, Kalinic, Prole J 2 (5), Blagojevic, TelIic, [okanovic (12 cdbrana), Radakovic, Uncanin 5. Trener: Radoslav Kunovac,

810ga

31

Gorazde

28

Dvorana Srednjoskolskog centra u Dobo]u. Gledalaca: 400. Sudije: Mario Primorac (Liubuski) i Goran Susie (Capljina), Delegat: Hamid Dzandzanovic (Sarajevo). Sedmerci: Slog a 4 (4), Gorazde 7 (6). Iskljucenja: S[oga 2, GoraMe 2 minuta. Rezulra!:

Sloga - GoraZd.e 31 :28 (14: 12). SLOGA: Katieie, Ris!ic, Mir!ovic, AntoDovic 6, Ma· IIda.ri'; I,. Doki'; 7 (4), Radu· [ovle (4 odbrane), Pavlov 5, VU.kicevic 7, Sa b anovic (12 odbrana), Panic,. Manji'; 3, Beljic 2, Kuzrnan. Trener:

Zoran Dokie.

GORAZDE: Savic (15 odbrana), Bu.kva, Biljaka 6, Ma· rtif 4 (2), Gradan, Glavonj'i'; 2, Jarnak 4, Bezdr'Ob 4 (4), Deelovic 3,. Marie, Del!': 4, Fidahie, Halilovic, Cen· anovi,;, Ziga, lovil! I. T rener:

Milanko Sa.vCit. G. s.

NEDJEUA 3. 4. 2011

TV ALFA

07.00 SpOq'l)risanprogram 07.20 TVliberty

OB .00 €~im onl, tinejdierSka sena.r,

08.30 IE~!monl.tinejdzers~a s~~ja,r.

09.00 Sp Dn,orfs~ n p rDgram 09.20 lOobmllllrDdj~oo CtuissAngel

6rt~a milOlogija

10.30 Vijesll

10.35 tovcinazmajeoe.cr1aoi

film

12,10 Sp on,oriu n p rogr,am 12,30 Vije!ti

12.35 MUlih

13.00 Mracnetajna,mm, r. 14.30 Vij esli

14.35 Mraonalajn.,fitm 16.00 MUlika

16.30 Vije!li

BHn

o B.O 0 B HT Vije.li

Pregled programa za dle~u OB.15 BeHaTebebe

o B.2 0 Olie B DO, anim rana sflrija OB.25 TVenciklo,padija

o B.3 5 B mkllnski, m OSI, ,igrana serlja, 23/35

09.0 0 Dell~le 0 d ebatama: Zd raolje,

progr~m,~ ml~de 10.00 BHToijesli

10.15 TVL;iberty

10.45 Imovl'pDljoprivre~e

H.l0 Duhoonlmoslovi"emisijaore·

Ilgiji

12.00 BHTvllesll

12.20 Eurolmpuls, magazin, r, 12.45 Josip Peja'kovic: U 1m e n are-

da.r.

13.1 0 lOb a Is ka strafa, igrana serija. 49/61

13.55 Pul u X~lmandu, dokumentarnaserla, 6/6. r,

14.25 Pe~aL, cornaca ig rana sen]a, 2:J/36.r.

14.55 Cudesna svl ellosl, stiana doIwme n lama serija, 2/4

15.55 BHTvijesLi

16.1 n S manji~as!, ernlsija 0 saoIlrataju

15.4 0 Lig"! amplena u nogo metu, maqazln

17.15 MQ nit Vots, arne ~tki igraoi film 19.0D Dnevnik

S~rt

Vlijeme

19.35 London Live. muzl ~kl program 20.1 0 Zem Ija svletiosH, ,grana serlja,SlB

Zl.0 0 Gin bal, emisija 0 zIlivanjlma u svijetu

21.30 Go'podarneb": S.-ijelsu,-

I"'"jice, igrani, lilm 23.20 e HTvijesli

23.30 BHTsport

00.05 Db, Is k~ strota.

igranaserija, 49161-" 00.50 Gospo~arneba:

Svllelsulnlnjlce, igrani, lilm, r.

02.35 Preg I ed p rograma zapMedjelfak

16.35 .P.rlncessbla~e,,"lm,r. 1 B.15 Chriss Angel

18.40 DnevllTk

19.1 0 T.Lib~rty

20.00 Glji,ashow,,-

21'.40 Za ,vaku MleS1!ra.-a

raSIJl,

n 15 Kluti ell1ress 22.4 0 Vijesli

22.50 Oogalasl 00.30 Altro Ingria 03.0 n Muzl klI,

HEMA

17:00 TV li~erty,.magazinRa·

dlj3 slobodna evropa, r. 18.00Igr.anl1l1m

20.00 Repo rla1a, r.

21.00 :Rellglja" slulbUI.ola, I11llgijsl:i program, r. 22.00 P"egled sedmice, .10- fOITll.tivfii pro!\r;.m 23.00 S"ieIlQ.islloe,religijski

07.00 ,Koncertkl~sicne glalbe: xcnce rt Mena di 610ri a

OB.OO VJjesti

OB.05 Barlmb~:Balpo~m3Sk~m~. serija za dj!t"

08.30 ZIZ

O;epni zmajiti Tomicaiprijatelji K3kOkl

Kralj d noseura OaniZlJIZ·a Pingu

LaLinea

Son II njegovo slade

61 adllatorska akademlla

11.0 OMa galin LP ,u nog eme lu 11.25 Sedmi~a,magaziniz~ltur~ 12.0 o Dnelloi k 1

12.15 li:IetJa panan3,rroJaI1l13iIF 12.4 5Pmobd',ije: Vih or, dornaca

igrana S"rij~, 5. epizoda

13"~5 A~ln i~i: Napoleon, .!rani d~kumentami program. 6. epiloda 14.~0 ~ijesli

14.4 0 Lluba~ I kaln~.,lgrana serla, 3. epizoda, r,

16.15 ljubao i kazn a, igrana serija, 4. eplznda, r.

17.0 5 Ljub.o i k31na, igrana serija. 5. eplzcda.r.

17.50 Gr"hoj"nem.jke,igrafi~seri-

ja.9.epizoda.r, 18,55 Pipli"Ii,crta~a.erija

19,15 Son i i njeg01lo stado, ertani film 19.30 Dnevnik2

20.1 0 lud, lbunjen, ronnalsn, :igrana serlja, 12. eplzoda/12/

21.00 Nadrealilyshow,9.emisija 21.3 o Nasa mlllaklln i ka, igrana sen-

ja. 53. eplzoda

22.2 0 Parnlele, 'IllIliSkOr>:JitiCk.i rmgam 22.55 Doe.-n i k3

23.15 Seda m samuraja, j ,p,mski igrani lilmll2/

D2.40 Klub cilat~ ca, nocm showpro· !r'am.1.diO,r,

03.10 .seslr~Jac~e,.ioranaseriia.l. epll0da

03.35 .Illubfitalac.a,nocnl show orogram,2.dlo, r.

04.45 ,P,regIBdprograma,a,pOI1Bd· jelj~k

08.55 B il 0 Ie ~nom u Turskol, turskaserl]a 10.45 LoncHpclclopcl, kulinarski show 11.35 '8 ITo Ie dnom II Turskoj,

tu rskaserlja

13.45 Doli 0 avuko"a, turska kriminalistieka ser.ija

15.15 Doli 0 a VUk'03, tUlSkakriminalistioka serija

16.45 Doli n a vuk.va, turska:krim,n,fistick, ser.ija

17.~O Oej~"aTalkShow, Terna, Koli ko znamo 0 ralw grllta maenee, Iillkcshow

18.45 Lanloavremenska ;prog~~za

18.55 OON I nlc,

inlormali.ni

prooram

19.15 Doli n a vuk.va, tUlSka'kriminalisticka serija. naSIlIYak

20.00 Gorkiii.ot,

tu rska telenO\1llla 21.45 0011 na vuk •• a, tursk, krim;nalistii!k, senja

23.15 Ame r[i;.ki .. india Ei ~ ig'a~ifilm

01.05 Ong Bak 2, igrOJjifilm

HAYAT TV

07,00 Moj darn

07 .30 Hlapi~~ve nOiezgode, er1a~ililm.

4 i 5 .eplzoda na.ao GradllaljOoD, ertani lilm. 41 , epil:o~a OeAO Lijeni grad,

e~aninlm, 6-10. epizoda

10.20 S~suke·Ninj' ralnici, zabavno·spo~ski Nshow

11.58 810 mete"rulosk, prngnoza

12.00 Richie Rich, igranifilm.

14.00 Maj stnr i sam ~il", igrafiifilm

15.50 Ka e lI~ce pada, igranaserija. 10epizoda,r,

16.4(; Zvij~~amQies bill Ii, au~iciia,

17.58 Vtemenskll progn~la

ia.ao Glam,81,m,

zabav~j program 19.00 Vllesllu,7, infonma\ivna emisija 19.27 V,em ens'~ prognoza

19'.29 Biomaleoroloska progn~!a

19.31 Sport

19.40 Nemavisezeko

ferO, islra_jMtko·do~umenlilmi proqrern

20.10 xa d I i~ce pada, Igrana sen]a, 11'.epilod~ 21.00 Ledin a,

igrarri film 22,40 Sp ort centar 22.4S INela~o"itulal, igranifilm

PINK BH

program

00. DO Program III dij'aspolIJ

22,30 T'uinaslec anla, 22,.45 $0 u n3, m oj n a~in

IiJa 2.0.50 ~EPP

21.1 0 .Biograllj~ 2.2.00 RalQtki:ivepi

KISS

15.00 Ne~leljnoiPOpod"e 19.20 Marketing

19.30 M onnor

20.1 0 Preljubn I e I

21.00 Bjela la~a, serlja 2.2.30 Most, film

ZENICA

17.00 M'U'lifklprogram 17.55 Malioglasi 18.00 AulOs'Ilop

18.30 M"lioglasi.obav.

jeflenja

19.00 OoioJmeqlami p.rOiJram 19.50 Ob~.jeslenj~

20.00 Seluupchode

20.45 TVllJog

21.00 Ig!anilll'm

21' .35 Sportskl program 2.2.55 Na!a, realnosl 00.00 IOdjavnl1alop

IVOSM

GO_ftAlD_E

17.50 Viken~caUe

18.3 n NedJella" lnl. emOslja 18.5 5 ~.rem enska prognola 19.05 S MS Dgla II

19.30 Game Z~pe

19.35 ,Poml

20,00 U ~ olmi

21,00 VIP

22.30 Film

1 B.OO Turlzam plus

1 B.30 Polioprlvredneleme,r, 1 Q.OOSedmlca

19.30 M lIZicklpr'o gra m 20.00 Kllnl ka, Ig rana se~ta 21.00 Retrovizot, inlormaHv-

no-dokumentaml program

22.00 IgranllHm

KAKANJ

l' 8 ,20 Tj e~ni k, info maqilZin 19,20 Ma~keUng

19,30 CnevnlkHRTl

20, on Advenlu re Rak&la, pu· loplsna

20,30 E.u rOmax

21,.00 Jasamtlrojasudbina, se~ja

21.·35 Vinoleka. ermjao'linima 22.10 film

VISOKO

TV USK

18. on Svakodoe.-;n i&a 1"g,On Otmlso,pasl 19.15 EI'P

1 930 .0 nevnik fTV 20,00 I NfOiC

20.,30. SvlvoleRe!monda,.B·

11.50 film'

1 RJ 0 .Dnevn f~.fTV 20.05 Sjecanj'a 20.30 Akluelno.U

20.55 'EkologlialldravlJvol

lB.30 Odlul~kadQosnaiEnla 19.00 One. oik 1

19.30 M ~lle~iprog ram 20.00 Tim.e Qui, program la

mlatle

21.00. Znanestlrenllcrum

06 .00. Su'~enja fil'm 08.00 Q pasne dj.vGjk", mm

10,00 VeJlkl br21, mali1yshow 1100 Bi'3jle

S"~jM, mu,iCki.-program 12.00 Inlo top, inl.program

12 .. 20 G oldel press, mUli~klprogram 14.00 Info 10 p, inl.program 14,10 Vetill brat, rwlrtyshow 1500 Uobarkomsija, ,al)avna emisija., ulil>o

16.00 tnlolap,

inl.program

16.10 Nemogu~~ mlsiJa, zal)al'l1a

emsna

17.00 Sve~, Iju bav. realitv s n ~w 1 S.lO Ami G 'how, lalkshow,.r. 20.00 Va 1;;1 brat, reality show

22.00 P2 rauo 'IDV na pomale, emisija

23 :00 IOJT atent ..show. audicija

00,15 Povuei,

(IOv""i, proslije<Ji, 111m

Zl.30 ~ilesll'

21.35 Zm~jevi Hamnic., film 23.0.5 Nedleljomzaje.dno;r.

BUGOJNO

17.00 Sedmifnlinlormalor 17.25 AulO shop

1 8.05 Na~a I'll .lno,1

1 UO Nem~ vl~e Zeko' re~o, informa.ti'filllrog.r~m

2 OJ 0 Siu bovl lem Ije, igranl lilm

2.2.1 0 Ig ranUII m

lB.2o film

20.15 Do bro 11 vece, 21.15 Nije lesko 'blli la;

2.2.30 RepDrtafe sa. lemlle. mI,a, ,emlsljao ekfllogiji 23.00 Talkshow

00.30 film

1',.S5 Medljska 12'.30 Biciklizam. 11:30 FudOOl. 15.00 OpO,". 1.8.00 Oomaeica 18.~5 S"k.
mre!a Tr1t:a Wolf>;nburg. puto'o'ania 1'9.40 Jus.t See praksa
srp.ske Kroz Ajnt"'~! 19.00 Turisticki M1V 19.110 Monk
dijaspOie F,ran.duff 20.00 M1V 18..5D I(upld
~S.27 Sa$vim FraodnJu 19.3. Fudbol 'mort po TaJ<e 19-35 Svi 2{),UC Fln
prirodno 17.00 Snuke1. 20,.$0 Vije:sli Masters Miami planelima: Over gradol'1li3Ctllnik- o:svale
19.00 Slag.li<:a China 2'j',QO H\!'kOtri.e1, 19.00 U!lvo. AlP' 2:0.00 Zivotinj:sk:i 20:30 Meg"" ..... 0'1,1'1 !judi 2OA5 Brajevi
19.3tJ Dni!r,.rnik Open C8M uljec:aj :21..ml Re-:no 20,25 Skola
20.05 BeIEl. I;)ci'a. Masters Miami 911
Pe.;,-,g V.ljadoUd Finale 2t.oo ZlvotinJskl 21.30 ZIOCinatki
lvse:nja 21' -"0 Cnapoll. t. parove
21,,'05 JElden lap 19.30 Bo~,. ·H5V ~1.00 N SA, s.n utjaeaj Show 21.1.0 Dr, HaU5 umo ... i
_e! 1',Ho:lifild Hamburg Antonio • 22 _00 l$.lI~r'll'anJe 21,50 S.",t/1 21., SO lle~.r 22.15 ZI~i"a¢I<l
21. .55 ~::1:ljom ::22,00 Snu1<er, ~h<;Jelirx Park
~ S. Wiflfams Chi:rm plane!e po porudlbinl
23.00 P,rElmiB:r 22.20 South umovi
23.0. S'p." ,21.00 Ka!~ng, Open L.eagl"ie. Zemlje Fatl< ~.~~ O!ol
spClftske. S,[;, Faking Maru::hester City 23,00 Zivotinjskj 2.2..40 JersBtY 2'-3.1'5 UpJSivljE!.nje 23_m} Oakstar
le-gerid'e Mu~karci n.4S FUdboJ - Sund~rlai1d "~eca; St\oce S V.Jldam 23~5t1 Dekster NEDJEUA 3. 4. 2011

RTRS

09.05 IIDdl,

crtanas8rii' 09,29 Ca,lii,MimD, c~anilSBIii· 0948 TDmi~a ip'ii,lelji, cnana serl,i. 1005 ,OilailaiOluliju., ertanasetfja

j 0,29 U setnii sa, CudDviltima, seriia

11 ,00 Xviz.l D g, k'lizza ojecu 12,00 ,Dnevn I k 1, 12,20 SnDp 13,05 Sviral

Mit" na,ed"o 13.35 Opm ~D" ·v~likD da'ivaole

14,25 Pods,etnomzvijezdom, tvnovela

lS,20 Gasl"onomad',

belgl

18,37 Mag>nin ligesampiona 19,06 Op,op,

labaoni prOgram 19.30 Onevn i k 2 20,05 S;po~

2015 PogDdi~o

dolazi,lilm

22,10 Kr~a.i,ap'ilu ODnjem Malovanu', dokurnentarnl program

22,,25 Sp erts ki p'egle~ 23,15 Vijesti 2H6 lelena,

lei ana trava, seriia

23,55 ?roliece,liet", ie.e~,zjma i~mliec" ... , film

21.30

FILM,BHT 1

HRT1

12.15 Mloulazdra~lla il:CiaLphar· ma, emisiia pad pokrovileli· stvom

12.15 ,p"liDP ,iv'edni savietni k, ernlsila pod pokroviteljs!Vom

12.1 B ZapDliop,ivrednik8,emisila

pod pokrnvitelistvom 12.26 :PIDdDvhemlj,e 13.20 Aiie.a . M nra

13_50 Zivjeti ,draviie,

emisijapo~ pokrovit~lj.lvom 14.00 Nedjello m u dva 15.05 MI r i dobrD 15.358 ran i loll i

d'LlmDvTnel inlonma!ivno ·edukativni spot (R)

15_40 Viieslj

15.45 V,ijemesulra 15.46 'HAl{ ·PrDmeUniD 15.4·9 lenasolrol,

;;m~ritklmm' 17.49 Glo ilalno siiala

18.22 Uiep om naso m. Umag (1 /2l 19_1 B LOT06/45

19.23 Minul.zdravlja iIOielpha,· ma, emis iia pod pokrollilelj· slvomlRI

19.30 .Dne.nik

19.55 spo~ 20.00 V.,iie me

20.08 1 p,0Ii,,100, kviz'

20.5B Minula<dravlia ilOi~lpha" rna, emisiia pod pok'ovitelj' stvomlRI

21.03 StipeugDsllma.2, TVserija (B/1S)(R)*

21.43 K,alli~ano~i,hrvalSki lilm(121

[R)' 23.2B Viies~

23A3 ViieslH,kulture

zas 0 C i ~l us e"I1J,~skog ri 1m a_ C ... e'nDsvjell'o, r"mcuskifilm 112)' 01.22 SallyLD~kh.rtldemonsasie.·

ve ra, mini -senja (212) [R)' oHB Eko zena (A)

03.2 0 Globalno s iielo (A)

03.56 Ujep Dm natom, Umag. (1/2) (R)

04.51 PIDdovllemlje(RI

Gospodar neba:

Svijet sutrasnjice

17.15

FILM, BHT 1

moo nolliroarke PIlli Perl<ins i. nje<logbiv~g detka Neoo5kog: K,pelaJla Ol:oo Sarona iSp!e' pliCu se, Posljeilnje iii gcdine velild robo~ iulaju zemljom, u~majtJ SlO im !reba i neslaju bllo kao ~IllSu >B i pojavili, Dlo i nlegovtehn~ki pomol';nlk Otks iSlrniuiu te talarsl\tena 'I1lb()t~ I born se pm· Uv niih_ U me<l""",maru. dogadaiu S(l otrJUce mIlogih svjelskih naU'Gillka. Poli lIjerlJie 00 dr. To· lllflkol provOOiproiekl kOll je lapOCOO Plije Prvog svje-lSkog rata, a povezar je s rooolim, ...

U loge: G~inel Paltrou, O~ad Lo", Andelifia !loti Re.dilell: Ken Konran

Monti Vois

MonU Vol~ i niB{lov octal< Cel RQlons, d~ iskusna ka"lIo" ia, doblialu posaa na cantu Bren~na, iwmo sretu .Iamg prijarelja ~ortii, Mon~ posjetuie i svoiu staru Ij,ubav M~r1inu, koj. boluje ad ru· berkuloze. Ubrzose Oet lenl sa Men IgJ, a MonU laplOsl' M.r1inu .. ,

Uloge·; Li M~rvin, ian Morc, OtekPalans Redllell:VilllamA.Fmjker

HRT2

09.1 9 Ziatna ki 0 olela.· ci .Ius kll· mi' a. Tren ula,la ku mislen osIi, ame'itkif[lm1oka80~' 10.40 Bibliia

1 0.50 Po~,et elk'ie I. mjasla,.

H ,~alska Ko stain i ea

11.00 H rvalska Ko stain lc a . .Misa, p"iienos 1niiepotrebnokodtra~) 12-00 Ski ca. za pertrett A)

12.11 Fili peve b e be,

,emi,iia podpoKmvrtslislvcm' 12.50 B·H rvatska,

Bmisijapod :pokmv~!listvom 13.2Q 'Z.ije,d .• pl,vlIju

(318)IR)'

15.14 SpotO aria Kinm (RI

15.20 Sporlskasjeolanja-Budim. pesl~ 1985 .. Ko!.,kaski Kup europslOh p""I<~,

Cibo na- Z~ I ~I'ls, snimka IB) 16.48 M a~alj 0. no ~om eln e Ligep",.:;a·

17.15 Olimp

• spo rtska e misii"

1 H5 Vate'poID,Jad'anskaliga· n,

mil four, p rij~no, ff~ala' Olimp· sportska ~misiia

19.26 Ga ,ala. j~ e 0 ran ~e Strips (R) 20.00 Clkl'us HlmskDg sp ~ktakla. B I·

blij a, ameoi~ko~lalilanski film (175')'

22.59 PgS ebn i dOdH&i.

20 go dina h",ats'e til mske politike

(upovodu 20. OH F.~), em isija ofilmu'

23.35 FllmskJ boutlque.'Nashvllle, ameritkililm(12) (152')' 02.01 No, nl 9 I "be n i

p'Qgmm. Hildana (R)

02.09 NQo~igl.,benl

p'09,am-

01 azben i s potovi

05.26 No t~1 g I azbe n i prDgram. H it ~ana(RI

U5_23 Noonigl>!heniprog'am_11_ me morij~l: S_8 ,Doser199 B .. Rack'n'roHlauvije k (3.d i 0) (R)

06.1.4 Ge nelll Ina ~p i ca (las lava I

Nova TV

06,.40 Usedmomnabu, seniaR

07,20 t~.,obni'",

se rii, (9122) 03,10 NalgD,llledan, seniaR

08..40 CIl" ggi 0 glon,

crtana s~riia 18152) 08,55 Beyb'l a~e rnstal lu sln n, crtana s~rii~ 16151) 0920 Automoli~,

aulo-molo magazin 09,50 Mag>!ln

Llgaprvaka

10 .. 20 Novae,

business magazin j 0 ,50 Pod sretnern lviiel~om, ss~i"R

12,50 Moja'dievoj~, grani'film R 1'4,55 Po~avnoua~cili, igranifilm

16,30 Zorro,

Maski,an i D,"Bln i~, igr~Jlifilm. R

1],00 Vije.,li

NDveTV

H,m Zor,o,

Maski ran I OSv~lfi I k, igroni film R - naSiavak j9,15 OnevnikN'DveTV 20m; lu~,lbunie",

no rm ala n, seriia (18-19124) 21 ,25 Kut~, na putu 2,

igranHilm (12)

23,05 Redcarpel,

showbiz manazin 115)' 00,30 Svi mrza

Chrisa, serija(9/22)' 01.00 Placeni

uhejlca,

iw,,~ifilm (12)* A

02,30 Redcarpet,showbizmagazin

115)'R

03.40 LI 00 Ie rera, igran i film (12)' R 052Q SvimrzeCh,isa,seriiaR

05 45 C~ robn ice, serija R

06,30 Automoliv, aulo·m,otomaga· zinR

06,55 Kral p ,og rama

SAPAT ZVIJEZDA

Americki n.in.dia 5

Ratnici

23.15

FILM,OBN

Juniorskl PlVi!lIu karalau U Rejes u ulozi je Him., djeb~ka :kojeg vjeSti· nama PQduCava am~ri ~ki nindZa, o bo.~bl da zaUSlave I udi!lla Roji taU unl~tiU svijel nol'im ouovom,

I dle~ak I niegov nind~a 90~Dodar oslaniaju sa iedan na drugog dok im ne D'estano p,jiela llikovcevi bezbroini IJudi loru!j~,

UiDge: Oejl'id .8 redli, Li: RejBs, Ana Dupon

Reilile'lj: Bobi tan leonard

13.35

F1V, P OKU M EH.ARAC

Snimana na. MaTH, <)'13 prita (Javori 0 bilci kOd

, Tulon~_ PliCa z,poCinie 24. augusta 1793, g~di· ne, <I zavrSava 16. de· cembra 1793. prikBujuci N,poleonovo riwilsl\to sa Fmronom !<ao I afe ru nje· gov~ sestra Paolal" t~ niB' goy usponu kroz vojnu hi· jerarhiju u bllkama protiv Engleza na "Malam 61· b@ltaru·.

1JII!~lIIIIljubav: Prilicno ugodan dan. Najbolje tete se osIIrDtltDi jecali U dru~tvu voljene osobe, ali i bHskih prija·

.. lelja.

Posao: Oeekuje vas uspjeh. Medutim, morale biti costa evr· sti, 0 p rezn i i 0 dj u eni oa izb jegnete zam ke,

Zd ravlje: Os j etl j ivost na u pal e,

,:ngtHilljubav: acekuju vas lijepa zbivanja. Bez obzira na to oa Ii tek Irag ale za I j u bavlju iii ste u slain oj vezi, Ei3iial Pnsao: Oolaze prilicno lijepirezuHati. Morale dosta raditi, ali n e 0 dstu pajle n i od s vo g redovn 0 9 rfma Zdravlje: Osjetljivi zubl

"~111111!1 Ljubav: Bezobzimi ste, ~ak i sebicni prema par-

meni Osjecate navalu sfrasfl, al i ne znate ih kon~ifl:i:l trolirali i obuzoat;

rw ' Posao: NezairIteresirallo i sa napororn pril'azile svakod'n evnim ob avezam a. Pazrte da vam n eSt-o ne p romakne. Zdra vl.je: N allelo st do stize ku I mi nac iju ..

1III~lIIIljubav: Ponasate S8 prevltljivo. Oslavljate dojam

da ni sami rre znate sta ielite ad sebe iii ad parms-

frot:i3b1i:l ra

.. Pusan: Zabvaceni sts oluinlrn vjelrovima prom-

je n a, Zato, krenite U odluc n u p olragu za boljim u vjelima.

Zdr.a vlje: Promj en e rasoo: Ole nj a.

1I~;;t~ Ljubav: ljubavni zivotje skladan, ispunjen ugod· nim i opuMenim razqovororn S osoborn koju voli-

bllliiima: Ie,

Pes a 0: Nag las ak je na pi an ovim a, M o2da tete

donijeli odluku d'a mnogo loga, caki prwatnost, podred'ite karijer!.

Zdra vlje: Dobra s e osl et ate.

JI[!tV!t1 LIubav: Va~a osjecanja su haoticna i promjenlji· va. Imate pretjeranu polrebu za IjUbavlju i lIdilIa paznjom partnera.

Po sao: Te~ko seKoncentrirate na obaveze. Pos· loj i opasnost d a pot nete kas niti iii da n e is p aslujete rokove, Zdra.vlje: Mali pad ena rgi ie.

rn:l!IIm Ljubav: Vamakao da nikadanijedosadno, Oogadaju s elij epe, aU i plili eno znacajne, zsljene promjene. ~*E!II Posao: Naglasene su vase ambicije_ jslovremeno, odnosi s 0 k.ol i nom SU, baS zb ogto ga, veo ma napeti.

Zd ra vlje: Os j etl j ivosl na van jske uti caje.

f1EaIttJII Ljubav: Ne poduzimajte neke velike korake. Na·

ro cilo n e ad lu ku 0 raslan ku sa volj en 0 m oso·

litEm. bom ... ,

PDsao: Nepreki.dno razmisljale 0 poslu. Puni sle planova, al i vase!e Ije s u, Ire nulno, vee e ad m 0 9 ucnosti. Zdra,vlje: U odl i enoj ste formi_

"'El~1l1 Ljubav: Uzivale u svim oblicima druzen'ja. Od pli· ,.. jaleljstva, preko flerta, avanture, sve do prave lju·

bavneveze.

IEtEbil Posao: Planovi su yam veoma ambiciozni. Ipak, n e mo~ele ob je kli vn 0 p roeij en iti sva je Irenutn e sposobnostL Zdra vi je: Os j eU j ivosl p robavn i h organa.

... m. ljubav: Izrazilo sle osjeUjivL Partner sve uvecava .. pogresnim reakcijama, koje proizilaze I iz se·

bienosli,

I:lEI:II Posao: Za planove, kojevec odavno imate, naiiazi· Ie napr.ave plilikezanjihovu realizaciju. Spremni slezaakciju. Zdravlje: Prolazn e legobe.

o Dpt,nle'Ka .. ",la f'J"'. Tihit, SV.lilad", <"Ok, .lilt, RTV Extra i Panorama OieDaIUl SUlf,l{,

noeni ure<!ni~ Sead Ha"vit,

(}glasi~.\O",pit

D'TP: Akrel Trw

Grn~~ url!Onld: 8ul'lm,n M,m;'. J .. m;n D,"r~.g",,;. M,",cJ!m,"t ",,",,-rolo p,oss"

Sonja I,,",vio, dim""'r Drustva

DTP: studio 'ovill-rolo presS"

Siampa: GIK "DKO" d_di Saraie"". O!emat, !ljl,ooit, 185, lei: 0331451i·3:J:),

TELEFD NI: G-on"alni dlrllidor. 281- 391 ,

gr,vnJ i OOg""","'Ure<!n!<; ~1- 370, Rooi!!<cijil; ~1-393, ~n1· 398

Dnevniavaz

Prli ,roi ,Mal" DOSlamfl'Ul j' 15.9, 1993, 'Booa",koh"GOgmrat~ 'Poillit~ dn",nik: izdavat: ""'H,I, ~"' ..

Gr""nr i DOio,om; u",dnil(; I"di,. Cali, U,,~uj ... dakciisk; I:oI'i Ii:

pomo'"ik glavnog ",ed'nlk, f,dil Mandai,

,DfSK M u rI, e.ng", GIObu s S, j ,\I"" .sa'.",

ern. hro"ika R ... d lj ",.,ie. Si>Dn 0 I '9 l,',m ie, Kultura An i I a 63i";" Saralevo!; !<;anton M I ad" D3~io,

i 2M· 411, Panorame i d"","iCka mrcl;l; 281- 409,

Sara)Ml<a hrOnika; 2a1~OO, 2S1, 419i281-142,Cma!rCnika;2S1· 413, RTV exlJ;I: 281· 421. KttliJra: 281.a58, SP«ISka : 2al·· 417 i 281-118, fa:<: 281· 406, e·maiI' SJ»rI3ka@M!.tQ. OW: 281·4-24, e·mail: red~~ii.@ .. a!.b~. modem: 2B1· 412,

Ia>:o.'.o 281· 4141281. 415, Mar\;EUrl1l: 2Bl· 35Ji.

Fa>:: lB1-14 I, .-mall:m.rke~ng@ava •. ba. OglW\a: 28t·717, 2S1-7tS. Fa>:: l81-l12, .. m,lt "m~i"@3V",:ba, PI",",," I prodaj" 281,364, FIII,nsii" Z81- 3.11.

DO PISN1STVA: mil t:A: MrujaIlovita Il1l bb i1!Jfild' Jabukaj, 082/424-140, teill"" 424-441: TUllA: Tmatibego>/a 22 (pusl",,",,llIrnI1S~ cenl3r Ko~o-~"";;I1I, l!!l: 0351257-2n i 251-477: a RCKO: tel: lMW215-6<1S, B1HAC: tel; 037/11HH163; MQSTAit HusnlieA'~

ca,b, tel:03ij/SSe'U91: telll"" ~6I558·891J; GAA~~ICA:

Ahmed pale Budimlije br. ~ ~gradl (Mnka).tet 035/10,·0<13: '1AAVNrK: 2itarrOi:a FTravnil<,l!!l: 0a.0J512·ns, MNJA LUI\II' 9<. ""r~, 1$1 certtar. ureta 'Kra~. Petm Prl99 Kara~or~e~ea t>.t>,I~: 051/215--1lB5, 215·M7; GORAIDE: Suknje !Wli>~ce 12, t~: 03BJ222·251;

Adl.s", T,!anl,ka 24 a

U" ie upl". " .vid,n,lju javnill gl"~1 u MlnislarsMr otilal","nia, nauk,. kulru,". 'pDfla I ~t.""i""ja RBiH pod: bmi,m 529 DO 28. 9. 1995, ~d, " s~ad" sa l,i«Inom 0 jav,mm Info""ilanju, PDV 10 BA, 20oo34.3lJ002,

ClJENA: IIlld

TOPVUESTI

Keli Hazel ponovno S8 razQ'olitiia za jedan poznan casopls

v

AJLJ PSE OR· 01

TAnlJE

Pozellela je osvojiti i Holivud pa se preselila u Los AncTeles i pocela uzimati casove glume

LOS ANDELES - Briranka Keli Hazelf Keeley Hazellj.koia]e nedavno ponijela titulu vlasnice najljepsih grudi Velike Britanije, ponovno se razgolitilaza jedan poznan casopis.

Ova 24-godi~nja s rarleta napustila je skolu kao Iji-godisnjakin ja lea ko bi radila kao frizerka, ali io] je [() brzo dosadilo pa je odlucila kro~iti na rnodne piste. Posljedniih godina redovno se

Imigranti DObiegli iZ Mamoa

RIM - Nekoliko stotina sievernoafrrckih imigranara pobjeglo je jucer iz Kampa u juznorn gradu Manduriji,gdje su bili prevezeni s o toka Lampe d uza, ko j i] e prva s tanica za hiljade irnigranata izbjeglih pred sukobima U niihovirn zernljama. Lampeduza je otok ko-

[i] e naj b li:;;i Africi .i p rva jestanica imigranata koji se pokusavaju domoci Evrope.

Italijanski premijer Silvio Berluskcni (Berlusconi), opisuj !lei veli ki p rili v im igrana ra, rekao j e da se radi 0 ~ I j udskom cunamiju".

poi avljuje u rnncgirn casopisima.

Nakon Velike Briranijc, Hazel je pozeljela osvo]i Ii i Holi v ud pa se presdila u Los Andeles i pocela uzimari casove glume. No, za sada ue lOeli odava ti mno-

go kada je eijeeo njenim angazrnanima u S jedinjetii m Arnerickim Drzavarna. Nedavno je kazala tek tcliko da je "sni mila neke scene koie ce usreci ti mncge muskarce",

Pirineji: Leda sve manie

SDanlla oslalebeZleda

MADRID - Povrsina pod lednicirna na planinarna Spanije sman j ena je u posljed n j ih 100 go dina za 90 pos i o, saopcilo je spansko ministarstvo ekclogije, Najvise zabrinjava 10 510 se led sve brze topi S obzirorn na to da iepovrsina lednika od2002. do 2008. opala za

25 P os 10. M a da su rels [IV no hladne zime tokom nekoliko pcsliednjih godina usporile tcpljenje lednika, njihova povrsina nije se povecala, Ne iskljucuje se rnogucn os [ da s pansk i P iri ne j i do Hedin e 21. s tolieca sas vim os tan u bezleda.

Citana sutra u prllODU "Sport"

• Kakva je buducnost bh. nogorneta nakonsuspenzije NSBiH

• Odjeci utakmica20. kola Premiier lige

• Zavrinicaligdk()gdijelaNBAsewne

• Sahovski mczaik

SudarilD se 127 UDzila

DUB AI - U lancanom sudaru na autoputu Abu Dabi - Dubai u Ujedinjenirn Arapskim Emiratirna, II kojem [e ucestvovalo cak 127 vozila.poginuo ie jedan covjek,a 61 osoba jepovrijedena, Najprije su se sudarila dva vozila kojasu isla prema Dubaiju nakon cega je,

zb og rnagl e, izazvan i veli k i lancani sudar.

la08lero: neeD se Handldlrall

MADRID - Spanski prernijer Hoze Luis Rodrigez Zaparero iziavio ie iucerda se nece kandidirati na sl jedecirn opcim izborima 2012. godine, Analiticari nave de da se ocek ivalo date se Zapatero povuci zbog lolieg rejtinga uanketama i kritika iavnos ti zb og nacina rj esa van ja ekonomske krize,

Iskosa

LOPOU ostauiO SUDID SIIHD

LONDON . Dvojica rnuskaraca provalila su 1I kucu u Sjevernoj Karoli ni i na rj eral a "las nike da im daju nakit i novcanike, No, prilikorn biiega.jedncm odnjih ispala je majica na koio] je hila cslikana njegova slika, pise "Daily Mail". Majicu je nasla policija,