NASTAVNI LISTIĆI

SINTAGMA (VJEŽBE)
SINTAGMA (ZA 5+!)
REČENIČNI DIJELOVI (PROVJERA
PREDZNANJA)
PREDIKAT
SUBJEKT
OBJEKT
PRILOŽNA OZNAKA
NESAMOSTALNI REČENIČNI DIJELOVI
(ATRIBUT, APOZICIJA)
PONAVLJANJE GRADIVA (REČENIČNI
DIJELOVI)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)

SINTAGMA (VJEŽBE)
Spavanje je u životinjskom kraljevstvu mnogo važnije od hrane.
Ljudi nisu najveće spavalice. Zašto prosječan čovjek mora toliko spavati?
Današnji znanstvenici nemaju jednoznačan odgovor na to pitanje.
Suvremeni pokusi pokazuju da svakom čovjeku treba dovoljno sna.
1. Ispišite iz gornjih rečenica sve nepunoznačne riječi.

2. Odredite rod, broj i padež svakoj imenskoj riječi. Napišite ih kraticama iznad
teksta.
3.

Odredite svakom predikatu u prethodnim rečenicama lice i broj. Napišite ih
kraticama iznad teksta.

4.

Ispišite iz uvodnih rečenica sintagme utemeljene na sročnosti. Uvrstite ih u
tablicu.

subjektno-predikatna
sročnost

imenska sročnost

5. Odredite padež svakom objektu. Označite ga kraticom iznad teksta.
Sova gleda miša. Prilazi mu. Žuri joj se. Približava mu se. Kada je sova
zgrabila plijen, nosi ga u kljunu u svoju duplju. Hoće li netko pomoći
mišu?
6. Stavite svaki glagol iz prijašnje rečenice u infinitiv. Napišite uz taj
infinitiv padežno pitanje, kao što je napravljeno u prvome primjeru.
gledati - koga? (miša) - akuzativ, ______________________________

7. Razvrstajte u tablicu sve sintagme iz 5. zadatka koje su rezultat sročnosti i upravljanja.
sročnost

NASTAVNI LISTIĆ BR. 1: Sintagma (vježbe)

upravljanje

8. Izrecite u sljedećim rečenicama objekt (jednom) imenicom ili
zamjenicom, a priložnu oznaku prilogom.
Pročitat ću ______________ na vratima kuće kada se _____________
vratim iz obližnjega kina.
___________ gledam od jutra i namjeravam _____________ uskoro
zatvoriti.
Pričali su _____________________ da se uskoro_____________
otvara istraživački centar u kojem ćemo moći promatrati ___________ .
Malo tajnovitosti dobro će ________ doći, a prvi posjetitelji već su na
vratima.
_________ su ________ pričali o pojavi koju ___________ nisu mogli
objasniti.
9. Ispišite iz prethodnoga zadatka sve sintagme koje su utemeljene na
upravljanju i pridruživanju. Uvrstite ih u tablicu. (Pazite - ne moraju
to biti samo sintagme koje ste dopunjavali.)
upravljanje (rekcija)

pridruživanje

10. Podijelite navedene sintagme u tri skupine. Uvrstite ih u tablicu.
pročitati lektiru, tražiti odmah, malo kruha, neobična situacija, traže oni,
poklanja vam, pročitati najesen, teško disati, prihvatiti se pisanja,
promatra ih, malo zahtijevati, pripovjedač Balzac, zahtijevati pravdu,
tamo odlaziti, nacrtati loptu, poželjeti odmah, prva lektira, pjesma
Mojsije, misliti brzo, moja očekivanja, proslaviti rođendan, kanonik
Lovro, ja želim, student Rastignac, približavati se oprezno, pozdraviti se
s ocem
sročnost ili kongruencija

upravljanje ili
rekcija

NASTAVNI LISTIĆ BR. 1: Sintagma (vježbe)

pridruživanje

SINTAGMA (ZA 5+!)
1. Načinite sintagme prema zadanim uzorcima:
pridjev + imenica
glagol htjeti + infinitiv + prilog
imenica + imenica (upravljanje)
broj + imenica
imenica + prijedložni izraz (upravljanje)
pridjev+ imenica u G
glagol + imenica u D
prilog + imenica u G.
glagol + imenica u instrumentalu
imenica + imenica u L
glagol + prilog (pridruživanje)
glagol + imenica u A
glagol + prijedložni izraz (upravljanje)
imenica + imenica (sročnost)
imenica + imenica u A
zamjenica + imenica
glagol željet + infinitiv + prilog (pridruživanje)___________________
prilog + imenica u G
2. Podijelite sintagme iz prijašnjega zadatka prema funkciji zavisne
sastavnice.
odredbena sintagma

dopunska sintagma

okolnosna sintagma

NASTAVNI LISTIĆ BR. 2: Sintagma (za 5+!)

REČENIČNI DIJELOVI (PROVJERA PREDZNANJA)
1. Odredite službu riječi u rečenici. Na praznu crtu upišite rečeničnu
shemu, kao što je učinjeno u prvom primjeru.
S

P

Noći su duge.

subjekt + imenski predikat

Tvoj je otac dobar čovjek.

__________________

Vodim te kući.

__________________

Naša kuća bila je zaključana.

__________________

Pričaju oni kao navijeni.

__________________

Lovci stave tada novu zamku.

__________________

Čitavu noć pretraživali su šumu.

__________________

U Splitu je prikazan novi film.

__________________

Ovamo smo došli autobusom.

__________________

Ide li čovjek ili se pojavila životinja?

__________________

Dajte mu nadu. Jučer nam je nestalo soli.

__________________

Dogodilo se to prvoga svibnja.

__________________

Zbog neobičnih zvukova bojali su se spustiti u podrum ______________
Družba se toj vijesti začudila.

________________

Nebom se nepomično pružio samo jedan oblačić.

_________________

2. Sastavite rečenice prema zadanim uzorcima.
S+P

_____________________________________________

S+P+O

_____________________________________________

O+S+P

_____________________________________________

S + P (imenski)

_____________________________________________

S + P + O + PO

___________________________________________

P+O+

___________________________________________

PO + P + O + O ___________________________________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 3: Rečenični dijelovi (provjera predznanja)

PREDIKAT
1. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Kraticom označite je li riječ o
glagolskom predikatu (P gl.) ili o imenskom predikatu (P im.).
Nagradu će osvojiti tko bude imao najviše bodova.
Mi smo slobodni pa bismo htjeli raditi.
Kada pogledam oko sebe, vidjet ću samo more.
Počeše ih ispitivati čim gospodar uvidje da nema koristi od ostalih.
lako smo vaši, ne znači da vam bezuvjetno vjerujemo.
Neka Ivan odmah javi ostalima, a ja ću vam biti trener.
Ne želimo se maknuti uz grada dok tu borave glumci.
Nemojte im se smijati!
Morali su što prije isprazniti stadion da ne bi došlo do naguravanja.
2.

Ispišite iz rečenica sve glagole. Svakom glagolu odredite glagolski oblik, lice
i broj.
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 4: Predikat

3. Zadane su riječi on, pjevač, biti. Načinite od njih
a) tri rečenice u kojima će imenski predikat biti izrečen različitim
složenim glagolskim oblicima
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) tri rečenice u kojima će imenski predikat biti izrečen dvama jednostavnim
glagolskim oblicima.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Zadani su glagoli doći, htjeti, željeti, moći, voljeti, znati, potražiti, crtati,
izraditi, pjevati.
Načinite od njih po dvije rečenice u kojime će predikat biti izrečen:
a) jednostavnim glagolskim oblikom
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) složenim glagolskim oblikom
___________________________________________________________
___________________________________________________________
c) pomoću dvaju različita glagola.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Na prazne crte treba upisati predikat ili dio predikata - glagol, imenicu,
pridjev, zamjenicu ili broj. Nakon toga utvrdite je li u rečenici riječ o
glagolskom ili o imenskom predikatu.
Moja je sestra _____________, a ja sam ponekad _______________.
I mi smo nekada bili ___________. Sada su svi ___________________.
Djeca su ___________-, a mnogi odrasli trebali bi od njih _____________.
Kad bismo ______________ film, brzo bismo ________________stvari.
Iako sam ________________, ja bih ipak ____________________ ovdje.
Počinjemo ______________ u njihove dobre namjere.
Ne želimo se _______________ uz grada dok _________________ glumci.
Volimo _______________ film jer se tada dobro __________________.
Ako se tebi nešto _____________________-, to mi odmah

___________NASTAVNI LISTIĆ BR. 4: Predikat

SUBJEKT
1. U rečenicama podcrtajte i kraticom iznad riječi označite sve subjekte.
Kraticom označite je li riječ o glagolskom predikatu (P gl.) ili o imenskom
predikatu (P im.).
Ana se lijepo smije. Mi volimo govoriti o sebi. Mladi su puni revolucionarnih
ideja. Dvoje predstavlja ravnotežu. Bolje je poklanjati. Nikada se taj ne da
zbuniti. Lijepo je živjeti.
2. Napišite kojom je vrstom riječi izrečen subjekt u rečenicama u prethodnom
zadatku.
___________________ – ______________________________________________
___________________ – ______________________________________________
___________________ – ______________________________________________
___________________ – ______________________________________________
___________________ – ______________________________________________
___________________ – ______________________________________________
3. Zadani su glagoli biti, htjeti, moći, pomagati, željeti, pomoći, istražiti,
pretpostaviti. Načinite rečenice u kojima će navedeni glagoli biti predikati.
(Način izricanja predikata birate sami.)
a) tri rečenice u kojima će subjekt biti izrečen
b) tri rečenice u kojima će subjekt biti neizrečen (skriven)
c) tri besubjektne rečenice
4. Na prazne crte treba upisati subjekt - imenicu, zamjenicu, pridjev ili broj u
nominativu.
___________________ dio su naše svakodnevice.
________________nam pomažu upoznati nove svjetove.
____________________ne podnosi zapovijedanje.
Svima nam je____________bilo nepojmljivo.
Zašto __________________tako neobično izgleda?
Mislite da__________________razmišlja o tome?

NASTAVNI LISTIĆ BR. 5: Subjekt

OBJEKT
1. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Nakon toga postavite padežno
pitanje za objekt i napišite ga na praznu crtu. Na kraju kraticom označite je
li u pitanju izravni (0 i.) ili neizravni (0 n.) objekt.
Ja volim čitati novine, a moji prijatelji više vole časopise. _______________
Gledam te i razmišljam o praznicima. ________________________________
Nekada se i stare i mlade više uvažavalo. ______________________________
Mađioničar pokazuje trikove djeci. __________________________________
Želite li soka? Mogu li vam donijeti vode? ___________________________
Marko pomaže Ivanu učiti matematiku. ______________________________
Svi govore istim dijalektom, a mi ga ne razumijemo. ___________________
2. Napišite kojom je vrstom riječi izrečen objekt u prethodnim rečenicama.
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________
______________ – ______________________________________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 6: Objekt

3. Zadane su imenice jabuke, čokolada, sok, štapići, sendvič. Upotrijebite ih u
rečenicama kao izravni objekt u genitivu.

4. Zadane su imenice grad, kraj, zemlja, jesen, put. Upotrijebite ih u rečenicama
kao izravni objekt u genitivu.

5. Zadane su riječi nogomet, prvi, utakmica, mi, oni. Rabite ih u rečenicama kao
neizravne objekte.

6. Analizirajte gramatičko ustrojstvo rečenica. Kraticama iznad teksta označite
rečenične dijelove.
lako vani pada kiša, Josipa će mi donijeti knjige.
Kiša natapa cestu, a vjetar nosi lišće.
Susreli smo poznanike u potpuno nepoznatu gradu.
Dajte mu zraka!
Pokušali su se prisjetiti odakle poznaju posjetitelja.
Svatko može uzeti broj koji želi.
Na nas su snažno djelovale sve te promjene.
Ravnatelj je loše upravljao kazalištem.
Mnogi su se angažirali na planiranju obrane.
Okolicom dominira crkveni toranj.
Izletnici su se napili vode.
U tim zemljama nema zabrana.
Svim smo se tim vijestima bili začudili, ali nas nitko nije htio slušati.
Pričali su nam u školi o zaslužnim ilircima.
Profesorov glas pomogao je našem pomirenju.
Čitanje traži samoće i tišine.
Prikažite nam svoj omiljeni roman.

NASTAVNI LISTIĆ BR. 6: Objekt

PRILOŽNA OZNAKA
1. Podcrtajte u rečenicama sve predikate. Nakon toga postavite iz predikata
pitanje za priložnu oznaku i napišite ga na praznu crtu. Na kraju kraticom
označite vrstu priložne oznake.
Nemiri su otpočeli prvoga svibnja. ______________________________
Hoćemo li te sada odvesti kući? _________________________________
Put je vodio do skrivene zamke. _________________________________
Nakon predstave sporo smo se pomicali prema izlazu. ______________
Crtam bolje nego itko. _________________________________________
Cijelu zimu maštamo o proljeću. _________________________________
Ove godine ranije započinju praznici. ____________________________
Prekrasan grm rascvjetao se nasuprot našoj školi. ___________________
Kreće se kao žaba.______________________________________________
Polako i bez napora približavali smo se vrhu. _____________________
Za lijepih dana može se s brda vidjeti cijela okolica. _________________
Zagrebački maturanti krenuli su s Trga bana Jelačića do Jaruna.

Osijekom se sredinom 2005. godine rasula rijeka rasplesanih maturanata.

Pozvat ćemo u pomoć treće razrede. ______________________________
Ipak ste se usudili putovati autom?_______________________________
Ona je zanijemila od čuđenja. ___________________________________
Uza sav napor ostali smo sami. __________________________________
Rodilo se to dijete jednoga lijepoga svibanjskog dana. ______________
Nemoj mi tom zastavicom stalno mahati pred očima! ________________
Neke stvari čovjek treba nabaviti radi vlastite udobnosti. ____________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 7: Priložna oznaka

2. Odgovorite na sljedeća pitanja rečenicom - najprije priložnu oznaku izrecite
jednom riječju, a potom skupom riječi, kako je naznačeno u prvom primjeru.
Kada ste rođeni?

Rođena sam zimi/jedne zime.

Gdje biste željeli živjeti? ________________________________________
Kamo namjeravate otputovati? __________________________________
Dokle se želite školovati? _______________________________________
S kim sjedite u klupi? _________________________________________
Otkad poznajete svog najboljeg prijatelja/prijateljicu?_______________
Zašto vam je potrebno obrazovanje? _____________________________
S kojom namjerom izlazite? _____________________________________
Čime se najčešće izražavate? ____________________________________
S kojom namjerom dolazite u školu? _____________________________
Koliko poznajete svoje susjede? __________________________________
Koliko ste puta zakasnili na prvi sat?______________________________
S kim se najčešće družite?________________________________________
Unatoč čemu želite ići na more? _________________________________
Čime najčešće pišete zadaću? ____________________________________
3. Sastavite rečenice prema zadanim shemama.
S + P (i.) + POM ______________________________________________
S + P (gl.) + O (i.) + POM ____________________________________
O (n.) + S + P (gl.) ___________________________________________
POU + S + P (gl.) + O (i.) _____________________________________
S + P + P + O (i.) + POV ______________________________________
P + O + O + POM + POV ____________________________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 7: Priložna oznaka

NESAMOSTALNI REČENIČNI DIJELOVI (ATRIBUT, APOZICIJA)
1. Izrecite podcrtani atribut na što više načina, a da se ne promijeni smisao
rečenice.
Marija je promatrala plavokosu djevojčicu.

2. Analizirajte gramatičko ustrojstvo svojih rečenica

3. Podcrtajte u svakoj rečenici imenice. Odredite im službu.
Škola se nalazi u blizini. Knjige su na policama. Letjeli su nad oranicama.
Promatram grad. Bit će putnik. Letjelica je poletjela bez trzaja. Bili smo s
prijateljima na izletu.
4. Svakoj imenici u prethodnom zadatku dodajte atribut:
a) izrečen jednom riječju

b) izrečen skupom riječi.

5. Napišite kojom su vrstom riječi/ kojim vrstama riječi izrečeni atributi pod b).
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
NASTAVNI LISTIĆ BR. 8: Nesamostalni rečenični dijelovi (atribut, apozicija)

___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
___________________ – _____________________________________________
6. Dopišite uz navedena imena apozicije.
______________Drava

_____________Čakovec

______________Zagreb - Split

_____________Velebit

______________Bjelolasica

_____________Trakošćan

______________Nehaj

_____________Ivan Meštrović

______________Dobriša Cesarić

_____________Osman

______________Život je san

_____________Zločin i kazna

7. Dopunite rečenice apozicijom ili apozicijskim skupom.
_________________ ________________ Tin Ujević napisao je _________
Bura na Braču.
_________________ _________________ _________________ S. Spielberg
proslavio se 1 977. godine___________Bliski susreti treće vrste.
Najveći _____________ _______________ _______________ Ivan Gundulić
napisao je_________________ ___________________ Dubravka.
________________ _________________ Kako je počeo rat na mom otoku
bio je
jedan od__________________ __________________ filmova.
William Shakespeare, ____________________________________________
__________________, najpoznatiji je po____________ Hamlet.
8. Podcrtajte u rečenicama sve imenice. Nakon toga podcrtajte sve imenske
dodatke i označite strelicom na koju se imenicu odnose.
U vrtove gradskih naselja zasadili smo različito cvijeće.
Bio je to književnik britka uma.
Rad na tekstu započinje sređivanjem bilježaka.
Upoznali smo majstore starih zanata.
Ksaver Šandor Gjalski, hrvatski književnik, napisao je zbirku novela Pod starim
krovovima.
Dan ukidanja ropstva slavi se u kolovozu. Toga su dana 1791. na otoku Santo
Domingo robovi prvi put u povijesti dobili svoju slobodu.

NASTAVNI LISTIĆ BR. 8: Nesamostalni rečenični dijelovi (atribut, apozicija)

PONAVLJANJE GRADIVA (REČENIČNI DIJELOVI)

NASTAVNI LISTIĆ BR. 13: Ponavljanje gradiva (rečenični dijelovi)

ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
1. Umjesto podcrtanoga rečeničnog dijela uvrstite cijelu rečenicu, a zatim u tako
dobivenoj rečenici podcrtajte predikate, zaokružite veznik i odredite vrstu
zavisne rečenice.
Promatram grad. ________________________________________________________
Promatram stari grad.____________________________________________________
Posjetitelji vole obilaziti gradske zidine. ____________________________________
Ne želim jesti previše zbog zdravlja. _______________________________________
Iz lijenosti sjedi po cijeli dan. ____________________________________________
Idem na kavu. __________________________________________________________
2. Podcrtajte predikate, zaokružite veznik, odredite glavnu i zavisnu rečenicu te
napišite vrstu zavisne rečenice.
Lutam krajem gdje se uvijek živjelo od lutanja. ______________________________
Sad gledam kako se putićem prema brežuljku uspinje žena u crnini.
____________________________________________________________________
Priča se da je uvijek ovako sama.
___________________________________________
Vode me djeca da vidim nove igračke. ______________________________________
Da su odrasli na selu, znali bi vrijednost
kruha._______________________________
Na Lovreću su spasili stećke kad je cesta trebala proći._________________________
Sa stećka sam gledao kako se bljeska lovrećka
bolnica.__________________________
Kad se vratio iz primorja, sjeo uza nju kraj ognjišta.
__________________________
Netko predloži da napiše molbu.___________________________________________
Sve to sluša od naših ljudi koji rade u hotelu. ______________________________
Da me ne bi pitali, okrenem glavu. ________________________________________
Most kojim prelazimo Savu nastao je u 19. stoljeću. ________________________
Rujan je kao ličilac u radnom odijelu koji je zaspao pod suncem. _______________
____________________________________________________________________
Vidim kako se stvari pomalo izdvajaju. ___________________________________
Gradom se širi miris octa u kojem se kuhaju paprike. ________________________
Fiš se jede u rujnu zato što je tada ugodno sjediti vani. _______________________
Sitnež se gnječi da ostane u juhi kao umak. _______________________________
Kad govorite, okanite se gledanja u rijeku. ________________________________

Ako njih nema, dobar je i kruh. ________________________________________
Ako ima kakav ugledan gost, on će prvi biti poslužen. _______________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 10: Zavisno složena rečenica (vježbe)

Obrišite usta ako vam curi niz bradu. ______________________________________
Kad završi jelo, malo šuti. ________________________________________________
Ako još imate volje, nakon toga možete pričati o svemu. ______________________
Ako su gradovi kao ljudi, onda se ne trebamo čuditi. ________________________
Nije me posjetio da me ne bi ometao u poslu. _______________________________
Nisam znao da se to može dogoditi. _______________________________________
Krenuli su na izlet iako je bilo oblačno. ___________________________________
To je čovjek što obično leži pod zidom. ____________________________________
Došao je k nama da bi se igrao. __________________________________________
Stisnuo je šaku tako jako da su mu zglobovi pobijeljeli.
___________________________________________________________________
Gledao je kao da je pred njim staklena pregrada. ____________________________
Dva prijatelje sjede za stolom što je najbliži mome. __________________________
Gledam ih iza zavjese da me ne bi pozvali. __________________________________
lako ne mogu sve razumjeti, odlučili su im se pridružiti. ______________________
Okrenuo se ne bi li u nečijem pogledu našao istomišljenika. ___________________
Ustala je djevojka što mi je bila okrenuta leđima. ____________________________
On je imao dušu što je razumjela ljude i životinje. ___________________________
Kad bi drveće hodalo, što bi radile ptice? _________________________________
Toliko je padalo da se nije vidio prst pred nosom. ___________________________
Neka traže koga god hoće.________________________________________________
Nije rečeno što dolazi poslije._____________________________________________
Pitanje je jesmo li dobro postupili. _______________________________________
Ni novac nije što se o njemu misli. ________________________________________
Što je more bivalo hladnije, to nam se sve više uvlačio strah u kosti.
__________________________________________________________________
Budući da je dobar učenik, predstavljat će školu. ____________________________
Otišao je na brod da donese mreže. ________________________________________
Govori kao da je navijen. _______________________________________________
Sve ću reći kada za to dođe vrijeme.________________________________________
Učit ću ih kako se hvataju zečevi. _________________________________________
Glavno je da ste svi veseli. _______________________________________________
On je da mu para nema. ________________________________________________
Tko nema u glavi, ima u nogama.__________________________________________
Nije shvaćao o čemu se radi. ______________________________________________
Budete li gledali kamo idete, rezultati neće izostati. __________________________
Gdje nema sloge, sve izgleda nemoguće._____________________________________
Budete li se držali dogovora, brzo ćete se vratiti kućama. ______________________
Bili su dobri prema nama iako se to od njih ne bi očekivalo.____________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 10: Zavisno složena rečenica (vježbe)

ZAVISNO SLOŽENA REČENICA (VJEŽBE)
1. U navedenim rečenicama podcrtajte predikate, zaokružite veznik i odredite
vrste zavisnih rečenica.
lako je bio umoran, posjetio je prijatelja._________________________________
Nije dobro vidio tko to prolazi. _________________________________________
Da si prije razmislio, sada se ne bi morao brinuti.__________________________
Da joj bude lakše, pomognem joj nositi torbu. ____________________________
Kad bi svi sve znali, što bi radili učitelji?__________________________________
Toliko je bilo mračno da nisu ništa vidjeli. ______________________________
Želim čitati roman koji će biti zanimljiv. _________________________________
Pitam se tko dolazi na večeru___________________________________________
Ispričat ću ti što sam doživio. ___________________________________________
Vjerovalo se da crna mačka donosi nesreću. _______________________________
Da se ne muči, pomognem joj gurati kola. _______________________________
2. Ispišite iz predikata sve glagolske oblike. Odredite im vrstu, lice i broj.
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________
___________________ – _________________________________________________

NASTAVNI LISTIĆ BR. 11: Zavisno složena rečenica (vježbe)