- ~

j,~
il1
.~
...
r
0"
f'
~ i SUSPEnOIRAn ~i1

.• nSBIH, nl ~

POTEZUSU

~~~ ~~ _FIF_A_I U_E_FA____;",;,,_,J~...;;....;..a:.==--

:13-godisnjak ~ ~ Bude vremena Nesigurni

~~:. zario nOl u grudi ' da se nema raeuni bh .

L__________J.i 2D-godisnjaku ~--.. ni za hljeba ! ~:.t.:::;_J polilieara!

SANKCIJE IRISELA

U 1

Kako ce nova Vlada FBiH uvesti red • sesnaest. ministarstava ima 150automobila. Ko ikako koristi 65 sluzbenih stanova

V lada FBiH i njenih ,e- tog broia, prerna raniiirn podaci- ku, ali i sluzbenim stanovima zdesetak organa (zavo- rna, oko 150 auromobila U posje- Vlade FBiH, trebali bi bi ti podi, slu_zbe, uprave, u_re- du je 16 £_ederaJnih rn_iu_iSlar>;_-lllva znati uskoro, jer ie novoi_za_bradi) raspolaius" cak i vrijedni su oko Jf rniliona KM. na vlast odlucil. sagledati ko-

1.000 sluzbenih automobile .. Od Noviji podaci 0 voznom par- mpletno stanie, 9. slTlm" L____ ------'

U'BH TELECOMU' PROnEUJEREnO s 100MILI'OnA HM

Predsjednlk RS ne zeli s plattormasima Dodlll nazuao HSP ustasllom :partuom

Preds jedn i k RS M i lora d Do dik oci j enio je preksinoc u Istccnom Sarajevu da je baxican problem u BiH to sto 0"" rna kapacitera da bude napravljena

kao drzava koja bi mogla funkcionirati ria izvorn im dejtonskirn principima, uvazavaiuci konsnrurivnost naroda,

- Mi uecemo prih vatiti nikakvu plarformu sa SDP-om. Mi nikakav zajednicki sporazum 0 vrsenju vlasti necerno praviti sa SDP-om - izjavio je Dodik, koji je govorio na javno] ITibilli"RS na dobrorn putu", iavila je

Srna. .

On j e ka tegoricki od bacia bilo k akve razgovore sa HSP-om.

- To ie ustaska politieka panija koia se malo umirila dok ne dode u poziciju da rnoze propagirari svoju ideclogiju " kazao je Dodik.

Izvjestiteljica Evropskog parlamenta

Doris PaHZabrinuta ZbOg SilUacile u BiH

Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pak (Paqck) izrazila ie zabrinutost zbog situaciie u BiH, jer proces formiranja vlasti jos nije zavrsen,

Tokom jucera~lljeg razgovora u Briselu s ministrom vanjskih poslova BiH Svenom AlkaJaiem, cna je istakla da organi vlasti trebaju imaju kapacitet ds provedu porrebne reforme i osiguraiu daljnji napredak BiH u procesu evropski h in regraci ja,

Pak ie dodala da ce Evropski parlarnent u okv iru svoiih na dJeZll os ti nas ravi ti da p rusa pcdrsku BiH, saopceno ie iz Minisrars-rva va-

njskih poslova BiH, prenijela ie Srna, Psk: Provesl! reforme

Hadna posjeta bh. delsgacije

RadmanoUic u ponedjeliak U Bugarskoi

Predsjedavajuci Predsiednisrva BiH Neboisa Radmanovic II ponedieIjak.,.4. aprila, odlazi U dvodnevnu zvanicnu posieru Bugarskoi, na poziv bugarskog predsjednika Georgija Prvanova,

Bit ce odrzani i plenarni razgovori zvanicnih delegaciia dvije zemlje, a planiran je i razgovor s premiierom Bugarske Boikom Borisovom i s porpredsjednikom Sobranja Anastasorn Anastasovom, javila je Srna.

Jucer u. poslijepodnsvnim satima

Umro Amer CenanOUIC naCelniM O.DClne milia

Amer Cenanovic, nacelnik saraievske Opeine Ilidza IImfO je iucer u posliiepodnevnim satima u 51. godini, Kako nam je kazao dezurni dispecer Hitne pomoci u Sarajevu, u pitaniu je prirodna srnrt, a ekipe Hime pornoci i Dcrna zdravlja Ilidza ucinili su sve "to je bilo u njihovo] moci kako bi spasili iivot Cenanovicu,

Prerna nezvanicnim informaciiema, uzrok srn rti b io j e srCall i udar. N. G.

Spec

• Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podrfava

odd. vanje skupa 0 terni "Rane in tervencije kod d j ece spore" mecaiima II razvoju", koii te biti odrZa.!! u ponedieliak ria Akademiji nauka i umiemosti BiB, a u organizaciji Akademije i Udruzenia .. Edus - edukaeija zasve", saopceno [e iucer iz RAK-a, prenijela ie Fena,

Rid s predstavnicima finansijskih institucija DIPIOme za stUdUSMO putouanle USAD

Finansijski sektor jedan je od najuapreduijih sektora u BiB, u kojem su proteklih godina posliguute znacajoe reforme, ali Pllt BiH ka elanstvu II EU zahrijeval te vise reformi i poboljsanja, istabo je direktor USArD·a u BiH Alan Rid (Allan Reed).

On je I1a dodjeli diploma za lIcesce na studijskom putovanju u SAD preds!avuicima C.enualne banke BiH, Agencije za osiguranje depozila, Agencije za osiguranje te agencija 7.ll bankarstvo FEiH i RS rekao dase ocekuje da ce "znanjekQje su Slekli pomoCi u k.reiranju i imp Iernentaciji LnteruaciOl!aloih principa, javil. je Sma.

PORTAl-komentar dana

Rudari uz podrlku ostale brace po muci spremaju gencralni strajk!

- Dragi rudari, zalVorite ruclnike i II strojk do kraja! Imale nasu podrllku. U N jemackoj I1ldar prima od 3:000 do 4.500 eurn ne!O piare,a cijena sLrUje malo je viiia nego ovdje. Na t1galj· se i oe grii u. (etno selo)

2

Onevni a.az. subola, aktue ... lno 2. apriV1raia~j 201 1 .

Basplatno sa nudio tuziocima·

Sulievic se u posrupku protiv direktora .. BH Telecoms" Residbegovica i ostalih visokopozicicniranib kadrova u !OJ kompaniji ruziccima audio da kao a V I ail te n i $U dsk j vjestak, zajedno s niima, besplaino proceslja "BH Telecom".

- Ako ne bude objektivne istrage, necemo naci nista, to jest ni fening. 1a znarn gdje treba

trazi Ii i sta treba trazi ti - tvrdi Suljevic.

MilionsHa Citra

- Svi veci tenderi aa koiima ne uspiju isporueioci iz grupe .,sedmorice velicansrvenih", nakon duge analize se ponisra-

vaju! Duga analiza traje kako bi se u rneduvremenu evenrualno Hubijedili" drugi ponudaci da odustanu od bolje pouude, a "BH Telecom" to "neee l'JI-

boraviti", Treba vidjeti koliko [e kablova i oprerne u posljednjih deset godina naruceno i placeno firmi "Walel" iz Zagreba te firrni iz Turske, i po kojirn cijenama, Sigurno se radi 0 milionskirn ciframa • otkriva Suljevie,

SVJEDOCENJA lnzinjer Musa Suljevic za .Dnevni avaz"

,

A'ko objektivnom istragom ne bude naden kriminal, spreman sam otici na Goli otok

Ako cesljanjem poslovanja u poslje dn ji h deset god ina, 0 dn 0- sno ispravnom i obiektivnom istragora u "BH Telecornu" ne bi biIa n adena pron ev j era teska 100 miliona KM, spreman sam otici na Gob otok, kaZe U razgovoru za "Dnevni avaz" Musa Sulievic, diplomi ran i inzin j erelelmotehnike i vlasnik kornpanije "Digitel Te" lekom" i ~ Gra dacca.

Crna lista

Ova; sudski vjestak deset godina ie radio u nekadasnjern PTTB iH, a 1 989. je osn Qvao pri vato u komp"n.iju, koja je, uprkos Suli"" vicevoj viiOkoj su,"ucnosti i magi" st".rskom radII iz VeLike Brimnije, s I" v I j ena !1a ern u I istu oepodobnih kompanija u "BH Telecomll".

Suljevi(' jc 2002. poclnio kri"i en u prij a vu pro liv ak rueLnog direkmr "BH Telecoma" NedZada Residbegovica, koji je bio i generalni direklOf nekadasnjeg JP PTTBiH. Dna je odbacena sarno rri dana prije negosto je Rdiidbegovi c 2007. postaa di rek tor "BH Te" lecoma",

aktuelno

3

Komentar dana

Dnevni avaz, subota, 2 .• priVtr.vanj 2011.

Pile: Satlita ROZAJAC (sam'tar@avaz.ba)

Cou-all

HZ drzBus

Prazni bankovni racuni otpustenih vojnika .i nepotpisana rj.esenj.a 0 penzionisaniu govore koliko su pollticar: istrajni u svojim obetanjima

Sluziti dr~..avi i biti die njene voiske nekadaje bila CaSl svakorn vol niku. PaE ricari su ih postovaLi, dievoike obozavate,n maike se ponosile niima Nakon godina provedenih u akti vno] voi aoi sluzbi spokojno su odlazili u penzij u koja im ie po s tare dane omoguea vala zi VOl des [0 jan ~ovj eka,

Danas se sve prornijenilo.

Vojnici orpusreni iz aktivne vo[ne sluzbe u Oruzanim snagama B iR, koj i SU rokom ram na prvim linijarna s puskama u rukama branili ono u !ira su vjerovali, poli- 6car!ma su sada na tereru, a supru gama i d i eci 0 e mogu os igurati ni koricu hljeba.

Pravdajuci niihov otpust po[reborn za po dmladi van i em voinog kadra, kao neophodnim uvietom za priblifavanje BiB NATO-u" vladajuca garnirura ove casne rnomke isrjerala ie na ulicu, ne razrnisljajudi 0 njihovoj, ali ni sudbini njihovih porcdic a. Vee 13 mjeseci pripadaici OSBiH koji su "otvarili sezonu" otpustanja vojuika nemaju nikakva prirnanja.

ani s malo boliom memorijorn sjerit ee se da su se drzavni pa rlamentarci u m j eseci rna ko j i ce prethoditi proslogodisniim izborirna takrnicili u rome Gij; ee p ri jedlog za izrnje ne Zakon a 0 sluzbi u Orufanim snagarna BiR dobi ti podrs k u j ~ 0 ce na tome pcentirati, Menu njima je bio i aktuel 0 i cion Predsjednistva BiH, a tadasnii poslanik Bakir Izetbegovic, ('iji [e prijedlog na koncu dobio podrsku Parlame-

• "BH Telecom" le baza SDA • Ponude za30 posta skuplje ad triisnih

- POZllllIO je da ie ,,EH T elecom" baza SDA partije, Godinama su [u njeni kadrovi. ani mazda ne svaki dan, ali makaesedmicno idu po rnislienie u Centralu SDA. Postoje i drug; kadrovi. Kao primjer navodim bi~eg direkmta fiksne lelefoni je Ibrahima Kol u deca, ko j i je kadar iz S tranke za B iH. On je preko Rasima (:.,lika, rakoder iz SBiH, i njegove firme "Tclefongradnja" dugi niz godi na odradivao sve poslovec Mislim da i dan.s rako fa de. V jerujem da ukupni !woo poslova, kaji su cesw diiclieni i mimo [endera, niie mallji od deser miliona maraka - priea Suljevi': za "Avaz",

Smalra da u »BH Telecomu" djeluje i gradevill5ka mafija! Obj.sniavsjuCi ns koji Se Il"Cin d i j ele poslovi u vad eco j d ri.avno j kompaniji, kao primier navodi i.zgradnju sela te!efonskih mrcia na podruciu Gradac.;a od 2006. do lOOK go dille.

- To su. mre.Ze: Vuckovci, Mionica. Ill, Zclinja Srednia, Zelioia Donia, Kerep,. Biberovo Polje, Medida Donia, Medi Seedllja i Medida Gornja.

Prvo se za potrebe ovih mreza menadzment kompanije numlio" S i sporu ~ io c i rna ka b lova i opreme iz T urske i Zagreba, Cii erie s u za najmanj e descr posw vi~e od IrZi~nih. MenadZmem "BH Teleroma~ okupip je nekoliko izvodaCkih firm; pozna t.i h pod im enom :!')sedmorica veli C8 nstven i b~!j:.

N"p ra v iIi su takozvanu prcdsekkciju, cit"j - odobir podobuih firmi. PO!1ude su Ultrazene sarno od ov i h firm i Rezu I ta t so POll ude za Ilajmanje 30 po.sto sku~plje od trZiiln ih! N e treha bi ti pr"vi;,e p.memn pa zakljucili ilia se dogodi· 10 S ovih 30 posto, Naravno, potom su u$liiedili i .neksi n" ugovore. Konacno, za iznos vee; ad deset mil.ialla izgmdene su nove mreze, paraleloo S p ostojeCi m ka b lov i rna. avo je sarno primjer, na idendca!l nacio radi se diliem BiH - objasllja· va. S ulj ev ie.

Ima Ii "mesa"

Niegova firma nud.ila je "BH Telecomu" da mu mreie na istom podruciu u Gradaccu, koie je izgradila. upravo po projekmim :zada-

cima re firme, proda za svega dva miliona KJ\~! 0 kvali [ern mreza koj e su izgradile podobne firme, kaZe Suljevic, govori i cinjenica da na njirna ne rnogu raditi ADS uredaii za inrernel!?

Nadalje, Suljevic kaZe da je Kantonalno tuZilastvo Sarajevo odbacilo hi vicne p ri ja ve pmli V direktofa Rdidbegoviea, s [lemustim objasnjenjem d. tu ima "mes'" i povEeda posl avan ja.

- Prema njihovom misljenjn, nem.a hivicnog djela. Tuiilac M.irko LeCic, koi i ie radio n a 10m sl ucaj u, kasni je j e kao "nagradu" do bio unapredenje i p05ao u Dl"Zavnorn tuZilaStvu .. Kakva dJ"Zava, takvi i tuiioci. Moglo bi se !!apisat; nekolika tomo"" roman" "Rat i mir" hko tuiioci .rade, " da Ilisla ne Had u. Narucuiu nekoliko vjcilaeenja, pa k"da im se !leSlO He svidi, naruce dJ:ugo. Mijelljaiu misljenie., prevrCu u iziavama , pra ve sc Ilevini i nai vn;' N ista ne kuZe - ogorc~llo prica Suljevic.. F. VELE

(Surra: Kllko se dijele poslavi "4/)o.vllo m()bi/"i" lele/o.", u "BH rolecomu")

nta. Tada ie, kasnije ce se pokazati, same na papiru orpustenim voinicima koji ispuniavaiu odredene uviete osigurana doZivorna penziia,

Prazni ban kovni racu ni i neporpisana rjesenja 0 penzionisaniu oko 1,600 orpustenih vojnika skoro godinu od orvarania ovog pitanja, najbolje govore 0 (Orne koli ko su Izet begov ie, ali i njegov kolega teljko Kornsic, koji tvrdi d. su rnu branioci svetinja, ueinili za ove ljude,

Zid sutnje, kojirn su se clanovi Predsjedn istva B iH od poCe rna mandata ogradili, postao je praksa u njihovom radu, U [Om S IiI U n is u se cglasili 11 i kada je prije dva dana uz blagoslov po[edinih ministara iz reda Eva ITi naroda drzavna vlada podrfala srarnni nacrt budzeta koji u finansijskom smislu ne predvida zbrinjavanie orpustenih vojnika,

ISl; ua, n i Izetbegovic ni Kornsic nisu mogli sprijeciri odluku drzavne vlade, koja bi nas, u ovo III sasta v u iznenad ila kada bi u Ci ni Ia 0 e.s to do bra za svoi e gradane. Al.i su mogli voi nike umiri ti 0 b ecanj em da ce Predsjednistvo BiH, kada nacrr budzera dode u niegove ruke, ispravi ti nepravdu koi u im je naniielo Vijec" minisrara

Nata j nacin njihova obecani a c BiH kao ddavi za covjeka barem bi dielimicno bila ispunjena. Ovako, ostaje gorak okus da ie u ovoi zemli i coviek os tao bez drzave i svega sto bi mu ona rre b ala pruzi ri .

4

Dnevni avaz, suoota, aktuelno 2. apriVtravanj 2011.

SANKCIJE Eston potpisala odluku 0 discipliniranju

neSigurni i raCuni bh.

POliti" ara u Ermeniji!

Ambasador BiH u Austriji

Hrle uUleren U DOZllluan IShOd U Slucalu DIUlaH

Penzionisani general Armiie RBiH [evan Divjak, koji se nakon hapsenja na beekom aerodrornu nalazi u Ausrriii, veorna je dobro raspolozen i ohrabren snaznorn podrskorn koja mu svakodnevno pristize iz BiH i inozernsrva, kazao je 12 Fenu ambasador BiH u Ausrriji Haris Hrle ..

- Buduci da su interesi generala Divjaka kao, uo-

stalorn, i drzavni interesi vazni j i od potrebe ja vnosri za inforrnaci jam a, 0 nasi rn 51 jedecim koracima, pravnim i proceduralnirn pitanjima u ovorn trenutku ne mogu govori ti. Naravno, potpuno smo uvjereni u pozitivan ishod - kazao [e Hrle.

On je naglasio da je poruka Srbije u slucaju Diviak iasna: "Ko god se usudi braniti BiH, bit ce proganjan."

Godisnjica ustanka u BiH

Cenl ' alna sueeanusl 11. JUla u saraJeuu

Centralna svecanost povodom obiliezavanja jubilame 70. godisniice od pocetka ustanka naroda u Bili protiv okupatora i njegovih sluga te suprotstavlianja svim vrstarna zlocina koje su cinili u BiH bit ce odrzana 27. iula u Saraievu, na lokalitetu Spomen-parka Vraca, saopcio je SABNOR u BiH, koji je organizaror svecanosti, ja vila ie Onasa,

- Ovim obiljezavanjem zelimo ukazati na obnavlianje i reafirmiranje rnoralnih i politickih vrijednosti NOR-a kao SIO su zaiednisrvo, iednakosr, ravnopravnost i dostojanstvo svakog naroda i gradanina u zajedDjckoj i cjelovitoj driavi BiB - porucili su or-

adriavanja ceremonije ganizatori.

Kako su naveli, 70. godisnjica od pocetka ustanka svih naroda u BiH bit ce prigodno obiliezena nizom manifestacija na teritoriii cijele Bill, dok ce centralna svecanost biti odrZana 27. jula na lokalitetu Spomenparka Ymca.

Neuspjesni pregovori s poslodavcima

najauljen strajM U nann OJ industriU HS

Predstavnici Sindikara udrilZenih radnika eocrgetike u RS zaprijetili su obusrayom rada zaposlenih u nafmoj indusniji RS, a nakon neuspie~nih visemjesecn ih pregovora s poslodaveima, ja vila je FeD 3.

Vise delal ja 0 ov im problemima saopCit ce danas na pres-konferenciji u Banjoj

spec

Luci Danilo BroCilo, predsjednik Odbora Sindikata naftne industrije u RS i Sindikalne organizaeije Rafineriie mute Brad, Zlatko Tanasic, predsjednik Sindikalne organizacije Rafineriie lllja ,,Modriea«, i Braoko Radeno· vic, predsjednik Sindikalne organizaeije "N estro pCllola" Bania Lub.

• Novim Zakonom 0 sigurnosti saobracaja u RS predvideno je osnivanje agencije te uvodenje posebnih mjera kako bi se broj poginulih u saobracajnim nezgodama spustio ispod 75, a tdko povrijedenih ispod 435 godisnje, javila ;e Sma.

Uz clanlce EU, sankcije protiv bh. opstrukcionista primjenjivat ce i Crna Gora, Turska, Albanija, uhtenstain te Gruzija i Ermenija

Viso ka predsravnica Evropske uni]e Ketrin Eston (Catherine Ashton) potpisala je 21. marta odluku koiom EU dobiva prava da sankcionira sva pravna i Iizicka lica "cije aktivnosti potkopavaiu suverenilet, teritorijalni inregritet, usravni poredak i medunarcdni karakter Bosne i Hercegovine, ili ugrozavaju Dejtonski mirovni sporazurn".

Odluka ie dan kasnije obiavljena u "Sluibenim novinama EU", eime je stupila na snagu, Kako saznaje "Dnevui avaz", osirn 27 drzava clanica EU, obavezu da ce prirnjenjivati sankcije koje u vede EU preuzele su i Crna Gora, Albanija, Turska, Lihtenstajn te Ermeni;a i Gruzija.

Vee ranije smo u nekoliko navrata pisali da se sankeije odnose na mogucu

sta Je s HruatsMom i SrbiJom?

Zvanicnici u Briselu nisu mogli reci kada ce se zernljama koje ce postivar i odluku Esron prikliuciti Srbiia i Hrvatska, Na ter itor iji ove dvije

zabranu putovanja te zamrzavan]e imovine koju kamjena osoba ili njen srodnik, kao i pravna lica, irnaju iIi mogu imati u bilo kojoj od zemalja gdje se odluka EV posriva.

Ovakve rnjere nisu niha novo u praksi EU. Unija je ovo oruzje iskorisrila proslog mjeseca protiv bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukascnka,

V detaljoo; odluei, izmedu OSlalog, navedeno je da drhva clanka moze na· praviti izuzetak kada je

drzave, zasigurno, nalaze se ne samo bankovni racuni nego i vrijedne nekretnine nekih bh. politicara iz sva tri konstitutivna naroda.

kazniena osoba u piranju i dopusti ti joj posietu, ali da o torne u pisano] fermi mera izvijestiti EU.

Izuzeci kada se odobrava izdavanje vize i ulazak na teritoriju EV precizno su definirani u odluci, a EU irna pravo da drzavi koja bi i prekrsila sankeije to onemoguci ako se jedna iii vise drzava clanica ne slazu s time. Zvanicnici u Briselu nisu zeljeli spekulirati ko bi se (prvi) mogao nati n3 spisku onih kQji su se zamjerili i Briselu. S. N.

Razmatraju se najbolji modaliteti

DlsHutlra se 0 SDa)an)U EUSR-a S DelegaCI)Om EU

1z DeJegaci;e EV u BiH Srni je reCeno da su {renutno U roku diskusije 0 najbo· ljem modalitetu spajanja ove delegaci j e s V redo m speci j a· Inog predstavnika EU (EVSR).

- Novi llef Delegacije EU u BiH s novim nadleznostirna uSkoro bi trebao biti imenovan. Realno bi mogao scupici na duznost u narednih nekoliko mieseci . Konkurs je za[Voren i proeedura izbora je u toku - reCeno je u Delegaciji EU u BiH.

1z Delegacije EV nisu mogli precizixati kakva no·

Delegacija EU: latvoren konkurs va ovlastenja ce imati novi sefDelegacije kao i koliko ce

mu za to trebati novog osoblja.

Ukratko

Udruzenja pravnika

POdriMa SeMi)U RadUnCiCU

... Udruzenie demokrarskih pravnika u BiH podrzava nap ore Sekija Radoncica da pravda efikasno progoni one koji su poeinili zlocine,

Iz Udruzenia naglasavaj u da su zabrin u ti 7.3 konacni ishod posrupaka koji se vodi u Sudu u Podgorici protiv onih koji su hapsili i sprovodili Bcsnjake u Crnoi Gori i predavali ih u 10- gore smrti, saopceno ; e iz Udruzenja, prenijela je Fena.

Porezna uprava

ueCi launi DrihUdi U RS

... Porezna uprava RS u prvo rn kvartal u eve godine prikupila je 478 miliona KM [avnih prihoda, iii II peste vise nego u istom periodu prosle godine, porvrdeno ie jucer Srni iz ove insriruciie.

V rnartu ie Porezna uprava naplatila 208,7 miliona KM, SIO ie vise za 15,45 posto nego u marru profle godi ne,

Katedrala u Mostaru

BiSMUDSMU redeme

... Biskupsko redenie mons. Tome Vuksica, prvog vojnog ordinarija u BiH, bit ce odrzano danas u mostarskoj karedrali Marije Majke Crkve. Biskupski red ce mons. Vukiicu podijeliti kardinal Vinko Pulji':' nadbiskup metropolit vrhbosanski kao glavni zaredi[el;, Ralko Perie, biskup mos tarsko-d u va nj ski i apostolski upravi telj £rebinjsko-mrkanski, i Franio Komarica, biskup banjalu~ki, kao SUZ3Teditelji, javila je Fena.

Optina Travnik

EMShumaCila U mJestu DUlaC

... Na lokalirem kaLOlickog gToblja u mjestu Dolac, opCina Travnik, jueer je zapoeela ekshumacija kojom rukovodi Kantonalno tuzila!itvo Travnik.

Porrparol Institura za nestale osobe BiH Lejla Cengic kazala je Fern da se ocekuje da ce na ovom lokalitetu biti ekshumiran veCi broj nestalih osoba srradalih rokom proteklog rata.

pogJedl· D~Bvniavaz,subota, 5

2, apnV!ravanj201 1,

INTERVJU Mladen lvanic, predsjednik PDP-a

UIIsti nl niu nec bi i i 0 lie I

Ivani,;:

Plalformasi dobili legitimilel

Moguta je kombinacija da SDA, uz presutnu saglasnost SDP-a,formira vecnu sa SNSD-om i dva HDZ-a

Razgtnl'!rap: • Almedi>l SISIC

M!aden Ivanie, pr-

e d s j e d n i k PDP-a i jedan ad lidera opozicije u RS, smatra da zakljucci i korninike s Dedavne sjednice

Vijeca za implementaciiu mira (PIC) nece ostaviti posebnog traga u polirickom zivotu u BiH.

U inrervjuu za "A vaz", I vanic hie da je jasno da PIC smatra da ce se stanje u 8iH dalje komplicirati, "zbog cega OHR ios ostaje u BiH".

Faza smirivanja

o Prema Vaiem miiljenju, kakav bi mogao biti rasplet politiike situacije u FBiH?

- Mislim da je nakon

svega sasvim [asno da se prihvata fakticko stanie. To znaci, prihva ta se da su platforrnasi dobili legitimiter, smatra se da je vlast koju su dobili legalna i to vise niko ne postavlja kao insritucionalni problem, Naravno, to dva HDZ-a osporavaiu, ali to uiihovo osporavanje krece se u instirucijama sistema. Oni ce i dalje pruzati otpor, ali ne ocekujem nikakve dramarlene poteze s niihove strane, Vjerujern da ulazimo u fazu politickog srnirivanja i da & fakticka viaS! ostati uz platformase.

i FBiH trebaiu siesti i napraviti dogovor.

Glavno pitanje

o Vje1"ujele da ce SDP i SNSD ipak dogouoriti parlamentarnu Veiillll II Bin?

- Da, sigurno, ali ono sto se javlia kao problem jeste povezanosr SNSO-a sa HDZ-om. Surnnjam da je nakon ovoga moguce da vlasr formiraju SNSD, SDS, dva HDZ-a i platformasi. Teske mogu zarnisliri da bi se SDP i dva HDZa mcgli naci na drzavncm nivou, ako nisu mogli na fee

Ie u)eru)em u Dodilloue nalaue

o Kako komentirate Dodihooe ",~jave o >10- vim ruskim inuesticijarna od miIijardu KM?

- U velike naiave ia ne vjerujem, pogotovo kada dolaze od dornacih politicara, Da srno imali priliku to eun od gospodina Purina,

o Kakau scenarij preduidate " nared"irn mjesecima?

- Mislim da cemo najprije miesec, mjesec i po potrositi na smirivanje politickih prilika u Federaciji, Nakon toga ce se kljucni akteri, a to su u RS SNSD, au FBiH dominanmo SDP i SOA sa svojim partnerirna, morati dalje dogovarati u vezi s uspostavljanjem vlasri u BiH. J a procienju[em da ce pobijediti princip da ani koii imaju vlast u RS

U to bib povjerovao, ali mi smo to culi od SNSD-a i Milorada Dodika. I do sada smo imali najave 0 autoputevima, koji su trebali spartan cijelom RS, pa od toga nema nista, kao ai od termoelektrana, aerodroma j svega cstalcg,

deralnom,

Dakle, glavno je pitanje kakva ce ostati veza izmedu SNSD-a i HDZ-a. Ako se S SO blago distancira od HDZ-a, mislim da bi se drzavna viast mogla form irati za odredeno vriieme, ali vrlo tesko do ljeta, Jos jedna kornbinacija je moguca, a to je da SDA, uz precutnu saglasnost SDP-a, formira vecinu sa SNSD-om i dva HDZ-a. Sve ostalo iroa rnnogo rnanje izgleda.

Izabrani novi celnlc: Posavskog kantona

SDA naoraulla uSluoaM HOZ-Ouima

U Domaljevcu ie jucer okoncana konstimirajuca siedniea Skupstine Posa· vskog hIllon a, na kojoj i e za precisjednika Skuphine iUl' bran Mario J urki': iz HDZa 1990, a za njegovog zamjenika Anes Osmanovic iz SDA. Za novog mandarara Vlade Posavskog kantona izabran je Marijan OTSolic iz HDZ-a.

17.abrani su i novi Z3smpniei u Domu naroda Parlamenta FBiH iz ovog kantona Mijo Matanovic iz HDZ-

a BiH i Enes Salkanovic iz SDA.

- lako se Kl u b Bosnj aka aije izjasnjavao hoec Ii kandicia t iz reda Bo~n j aka insistirati na mje:s!u predsjedavajuceg, on je, prema rijecima Anesa Osmanoviea, gJasao za kandiclata iz reda Kluba Hrvata po nalogu KO SDA Posavs!i:og kanrona [e jc ovaj ustupak SDA lIajava i 0 eventua)nom koaliranju SDA BiH i dva HDZ-a - rekao je Enes Dulovic, zastupnik SBB BiH u Skupstini PK. E. D.

Preldilc: Odbia pauude iz NBA lige

tlcncst dana

Emir Preldzic

sarno dres liH

Sjajni kosarkas zeli igrati za bh. selekciju, iako ga traZe selektori Siovenije i Turske

5[3 ce biti s Emirom Preldsicem, hoce li kosarkas nesumnj ive evropske klase dobiti sansu da ipak nastupi u dresu svoje domovine?

Kljuceve u rukama drze celnici medunarodne federacije, koji su vee jednom odbili upaliti zeleno svjetlo na zahtiev bh. saveza.

Ipak, igrae eiji smo kvaliret prepoznali rek nakon sto je orisao u inozemstvo i debirirao u mladoj slovenskoj selekciii, ne kriie da mu ie i dalje san igrati samo za BiR, iako ga u svoje redove stalno [raZe selektori drzavnih reprezenracija Slovenije i Turske,

Preldzic je rodeo 6. septe-

mbra 1987. gcdine u Zepcu. N astupao ie za rnlade kategorije zenickcg Celika, odakle je 2004. presao II slovenski Triglav.

Prije cetiri godine, preko liubljanskog Slovana, a na insistiranje naseg slavnog trenera Bogdana Tanievica, stigao je u naibolji turski klub Fenerbahce Ulker.

Porenci] al sj aj nog krilnog kosar kasa ni je OSIJlO neprirnijecen ni u najjacern svjerskom takmiceniu. Vee dvije godine Preldiic odbija pozive Vizardsa iz Vasingtona, ali igrac niegove klase sigurno ce [ednog dana zavrsiti u NBA ligi, E. J.

Predsledavaluel Vijeca ministara BiH

SPirit: FBiH Je Sluorlla mrinJu prema Srblma

Predsiedavaj uci Vij eca ministara BiH Nikola Spirit rekao ie da je RS u ovorn trenutku srabiliz3- lor BiH i da ceka dogovor federalni h parIDem za konstilUimnje vla5ri. On je, gosmjllCi

Da BN tdevizi- Spiric: RS slabilizalar BiH ji, naveo da je RS u fazi cekanja, ali da je hrjela skrenuti p3wiu da 5islem rotacije na mjeslU predsjedavajuceg Vijeca ministan stabilizira BiH.

Spirit je dodao da je RS cak trebaJa bid pozvana na konstituiranje vlasti u FBiH, jer ima Srba koji zive u FBiH, a oni 5U konstiturivan narl)d na citavom proStOrll BiH.

On je istakao da niko ne

pok.azuje brzinu u formira· nju vlasti na nivou BiH, ia· ko je vlas[ u cnti[cdma for· mirana, te da nema iskoraka ka EU dok se ne osposobe instirucije koje mogu nositi Ie izazove, prenijeJa je Srna.

- FBiH je stvorila mnnju prema Srbima. ikada mrznja nije mogla donijeri dobro, bez obzira s koje SITane doia<;ila - istakao je Spiric.

Sta drugi pisu

6

Sarkali: Nije ami/jen

Mjere si.gurnosti u Francuskoj

SarHoziJa ce zaSlllarl branlllHlsobranlma

Zbog anketa koje pokazu[u cia je rnedu najornrazenijim francuskim predsjednicirna predsiednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) pocinje za zastiru koristiti neproboi ne kiSobrane koji kostaiu i vi3e od 10.000 eura. Specijalne kiSobr· ane nosit IX zastitari koii moraj u biri villi od 160 centirnetara, koliko ima predsjednik,

Na predstavljanju Para

Pacrurna, .SIO na larinskorn wac; "pripremi se za mir", policajci su 0 kisobran razbili drvenu stolicu i bocu Sampanica. Kisobran ie oblozen kevlarom, cvrstim, laganirn vlaknom, pomijesauim s ugliikom i srebrorn. Proizvod norrnandijske firme "The Real Cherbourg" uc;inkovi! je protiv rnetaka, nozeva, kiselina, karnenja i vecine drugih proiektila, N avodno su ga kupile jos neke s vj etske vode, ali i z» i j ezde,

Strogi Kinezi ne prastaiu

Onev~i avaz, ~ubOla. mOZaI· k 2. apnVtcovanl 2011.

STANOVNISTVO Glavni grad predniacl

SaraJe 0 aJDU8Ce OaS8118 __ 0 F i

U Federaciji BiH na [ednorn kvadratnom kilorneQ"U zivi u prosjeku 89,1 stanovnik - na 26. UO,5 kilometara kvadratnih, prema procjeni,z.ivi 2.327.-318 stanovnika, No, gledajuci detalinije podat ke za g ra dove i kantone u ovom vernitetu, uoeava se velika razlika u gus [in i nasel j enosti,

Medu gradovirna, apsolutao preduiaci Sarajevo sa 2.157,2 sranovnika po rnetru kvadratnom, odnosno na 141,5 metara kvadratnih ~i ve 305.242 stanovnika, Po gustini naselienosti, slijedi Tuzla (447,8) te Zenica (227,6)

Gleda] UC1 gustin u nasef eonosti u kantonima, prvc mie- 510 zauzirna Sarajevs ki (331,8), potom Tuzlanski (J 88,2) i Posavskir 122,9).

Najmanja naseljenost, koja ne prelazi 60 stanovnika

A'II/amabi/ je laplijenjen

ZaplijenJen PDZlaCeni "inliniti"

U gradu Nandzingu na is to k u Ki ne predstavi Ii su sportski auromobil, novi "infini ti" G- 37. Autornobil fija je karoseri j a pozlacena bio j e izlozen ujednoi draguljarnici,

spec

Osoblje ga ie izvezlo ispred proda vnice kako bi bin vidljiv prolaznicirna, Medutim, kako automobil nije irnao registarske rsblice, zapeo je 7.3 oko poLicije. Oni su pozvali sluzbu "Pauk", koja je automobil zaplijenila uz obrazlozenie da nije registriran.

• PretiJi Ricard Hjuz (Richard Hughes, 43) iz Ohaja prerninuc je nakcn sto je dvije godine proveozaglavljen 1I srolici, Policiju je 1I nedjelju pozvao njegovcimer nakon SIO ga je pronasao onesvijestenog, Spasioci su rnorali napraviri rupu u zidu da ga izvuku iz kude, Navodno je [eiio oko :230 kilograma, Policajac je kasn i ie rekao novinarima da j e n esretn 0 m m uskarcu koza bila slijepljena za fotelju, cia je sjeciio \I vLastitom izmeru i mokraCi te da je oko niega biln puno erva.

Britanac napao bivsu djevojku

Deuet puta ubD tineJllierMU u urat

Klo Vest (Chloe West,

14) juter ujulro napao je !Ijen biv~i momak (IS) ispr" ed likole u brilanskom Stourbridzu. Mladic je prisao Klo i dever pu ca j oj zabio noi uvrat.

JOOan od ucenika tvrdi cia

je napadac poludio jer mu KIn nije odgovarala oa SMS· ove koje joj je slao. Navodno i u je prvo izudarao sakama, a onda izvadio noz i izbo je. Teliko povrijedenu KIn heLikopterom su prevezli u bo· Inicu. Iz policije Sll kasnije rekli da j e tinej dzer ka u s ta· bilnom -stanju. Napadac je u hapse n i II pri [varu i e.

Najmanja naselienost u Herceqovacko-neretvanskorn, Livanjskom i Zapadnoherceqovackom kantonu

ICMmIIII. 6M!XM. ~fQttrA:tCANTl»IA, ~ I Sl'AIIOIIWmw. .:.t m;I'6, 11)Ir:'IIS - a:w;u: ~ "'" 'fJ"I:H,5; ~~l!E Rt;( PQI!C4A no'I'

at.l&ll 1:1_.m·

Naseljenosl po kantanima i I1jihovim sjedii/lima

po kvadratnorn kilometru, jeste u Hercegovacko-neretvanskom, Livaniskom i Za-

padnohercegovackorn kantonu. Na podrucju Livanjskog kantona, naprimier, na kva-

dratnorn kilometru i;ive II prosjeku 16,4 stanovnika,

B. T.

Obnova jedine pjesacke zone u Mostaru

FeneeUa UliCa MaO saraJeus_a FerhadiJa

F ejieevo j ulici, jednoj od naj frekven tnijih, u koio] su rasle generacije MOSlaraca, a U kojoj su \I tarn pricinjena mama ostecenja, napokon IX bin vraeen stari sjaj Take IX ova ulica p~iekto~ obnove, kako "Dnevm avaz saznaie, postati kao Ferhadija u Sarajevu.

Vei j e raspisan konkurs za izradu idej nog rjesenja, nakon sm je Komisiia Gradskog podruc] a Stari grad za III narni eonu osigurala 15.000 KM.

Ovim projekrom, za tiju Fejjtcv~ UIi1!8.:Vrat8f1je slarog sjaja

ce reali zaci j u iz gradske kase bid osiguran milion KM, bit IX obuh vacen a C) lava Fejiceva ulica od trga Musala, odnosno ulice Ose Grebe, do ulaza u sraru gradsku jezgru. Takoder, bit ce uredene i sve male ulice, sokaci, ko j i F ej icevu vezu s Tirovom ulicom, odnosno Neretvom,

Kako nam je potvrdeno \I Gradskoi upravi Mostar, radovi b) trebali poceti nazimu.

M.Sm.

TV BINGO

13. redovno kolo - nezvanican izvjestaj

~I [IL @l lliJ4 ~s @J6 mJ7 180 Is [lQ]9
155 Ito 136111 176112 117 L, 157 L4 149115 ~ ~17 147118
16
120119 128120 021 [TIn 126123 [TI]24 178125 [TI]26 ~27
em [ID29 183130 114tl ~32 174133 177134 §35 ~36
28
142137 179138 182139 110140 145141 [5]42
DOBICI U IGRI IGRAC ~ GOST Ismsl Jack p<>t: Niie i~vu~
Bingo 36: Nije izvu~efl
I. 035086561350 2. 035 2629111 43 3. 035 ll332452 11 Bingo 37 +: 1 dobi tal< - 36.474,13 KM
Ka rlica kupJ i e na II Sara i ev u
4. 035 171 0539 28 5. 035 3585088 52 Deseterac: 3 J dobi '0 k - 705,95 KM
f'etc . .."c: j 0_218 ciobil9k. - 4,02 KM Diiek pot za Bingo u nal"ednonl kolu iznosi oko 300.000 KM Diek pot za Bingo + u nal"ednom kolu iznosi oko 50.000 KM

mozai k Onevni avaz, suoota, 2_ apnV!r •• an] 2011,

7

suz·e ZbOg lI1eee

(';irl;l je poeela da prica 0 dreci, Semsi je potekla suza iz oka, Bolesna je, Sarno Z~ l.ijekove treba joj miesecnc novca ko]iko irnaju sve cervero za zivo!.

Dok nije oboliela, cislila je ugostiteljske objekre, Ni[e ie bilo slid. Kaze, sve mo:i;e sarno neka je posreno,

Porodica Deskaj iz Kaknjazivi u teskorn slromastcu

a das Ie a

e re nema

-

Nemaju para za skolovaue djece • Demobilisani borac Alija irati bilo kakav posao

Nebo visoko, zernlja tvrda, a zivjeti se mora. Ovako je ukratko rnoguce opisati z; vot cerveroc lane poro dice Deskai iz Kaknja, koia gcdinama zivi u teskom siremasrvu, Zbog srida da kornsije vide njihovu sliku 1I novinama niko osim ~emse, ma] ke d v oi e d ieee, n ije lelio da se fotografira.

Nocnicuvar

I Semsa ni j e sp a vala p ro-

teklu noc, Skupljala je, kaze, hrabrosti da nam isprica svoju rnuku, Slucaj porcdice Deskai zna vee ina Kakanjaca. Ali malo je onih koii mogu pornoci. ~emsa Deskai ispricala nam j e da zi ve od 250 KM koje odu na kiriju i reziie, Za zivor im ne ostane skoro nista.

- Kcerka jos ide u skolu, Sin ie zavrsio dvije godine srednje skole i odustao. N ismo imali para da ga skolujemo,

za

ljeg posla nerna,

Prazne rule

- ISla sam u rudnike da ih molirn cia ga prime da radio Ali nema nista joS. Svi rraze mlade, Vieruite da dode vrijerne da nernamo sra da jedemo. [a nekada siednem na voz i dodem u Sarajevotrazeci bilo kakav gooao. Nekada nesro i zaradim. CclCe se praznih ruku vratim kuci - priea n am Serosa Deskaj. F. IV1RtUJC

Biblioteka za slijepe i slabovidne osobe u BiH

laUrSen prijeuOd Hur'ana na Braj. PiSIDO

Biblioleka za slijepe i slabovidne osobe II BiH uspjdno je zavrsila projekt "Proizvodnja Kur'a!la Casnog", prijevod Besima Korkuta na Brajevo pi.smo u tirazu od 200 primjeraka.

J edan primjerak sastoji se od osam Brajevih svezaka, sto ukllpno iznos; 1.600 sv·ezaka. Vrijednost projekla je 76.323 eu ra, a sredstva je osigurala vlada Kraljevine Saudijske Arabije,

To mi je najgore, srce me moje boli, [ucer mi je zaprijetio da, ako ovo ispricarn novinarima, da cectici iz kuce. Stid ga da narcd zna kako se patimo, Ali, Sla til, moram. Jos. mi ie same ta nada os tala - prira Semsa Deskaj,

MuZa Aliiu, demobilisanog berea Armije RBiH, taka der ne sluz] vise zdra v lie kao prije, Onih 250 maraka zaradi kao nocnicuvar. Bo-

javila je Fena.

Zvanii';na oeremonija povogom zavrselka stampanja Casnog Kur'ana Brajevim pismom na bosanskom j.eziku bil ce odrzaua u Kultumom cen!J"u "Kralj Fahd".

Bit ce organizirana podjela slijepim kor;SIIicima biblioleke, organ izaci jama i instirucijama ilirom BiH, saopcena je iz BibHQ[eke za slijepe i slabovidne osobeBiH.

DB USI8 snail Da u·as,smD·rodaJnom mJIBsiu Buoltl DOaU;1 aVaZ7 UROIiBO nlSle nazouue nls .oa sU)edBCe ru)eua 18lelo'na:

0332 362111 06173140

8ta kazu poznati

DZeri Okane!

Glumei i aduoMati su Sneni

- Studij prava upisao sam godinu prije snirnanja serije .Branilac". Moja supruga je snimala seriju, a ja sam bio s diecom pocitav dan. Shvatio sam da se morarn necim poceti baviti i upisao sam pravo. Profesi]e glumac i ad vokat zapravo imaju mnogo toga slicDog.

(GIZlmQC Z(J ~ Veeenjje nooosti")

Miralem Pjanic

He mogu nam IllS uzeti i nogomet

- Liudi koji vade nas savez su za sve kr- I ivi. Oni nas same brukaju, Mi, igraci, nisrno : krivi za avo stanie, BiH je ion aka vee sirornasna i ne rnogu narn jos oduzeti i uogomet, Pjan;c: Nac; te Francuski novinari su mi kazali da ce FIFA se rjesenje

i UEFA naci rjesenie za trenutno stanie u

nasem nogomeru i da reprezentaciia nece ispasta ti te da cerno nastaviti igrati u kvalifikacijama za Euro. Nadam se da ce bi!i lako. (Repre1<elltQtivac 8m 1<a "AV.I1ZOV Sport")

Ivana Paradfikovic

nemam ozore u OSObama

- Nemarn uzore u osobama, ne ci.ni rni se zdravo slijediti na takav nacin nekcga, 00- bro odraden posao osravlia [rag bez obzira ko stoji iza njega, Nastojim uciti ad svih leoji me okruzuju, od urednika i kolega u kuci, do profesionalaca izvan kuce.

(TV wdireljica z(J "Slobod"u Dalmaciiu")

Sv t k v d I':7l '8 033/281-393 a azu u naro u ~ redakc1la@avaz.ba

Uz oualtau standard. sui eemo izaci na ulice

- Mjeseci koji dolaze rnogli bi biti prijelornni za BiB. Sve je vise nezadovoli stva medu svim kategorii ama stanovnisrva, Penzioneri, rudari, rami vojni invalidi, svi oni SU najavili protesre ako vlast ne ispuni njihova ocekivanja Narodu je dosta obecania i praznih prica! Akonam se stan dard ne popravi, svi cerno izaei na ulice, (Cilalac N. Porobii)

Vremenska prognoza 2.4.2011.

--- ------ -

VR!JEME OANAS

20 B,AN.JA_ WKA

ZENICA 17 .I...

U centralnim i iSloc!lim podrucjima ocekuje se umjereno do preleino oblac!lo vrijeme, gdje mjeslimicno moze pasti i malo kise, a tokom dana u cijeloj. zemlji suoC:1Il0 vrijeme uz malu do umjerenu oblac!lOSI. Vjetar u Bosn; slab sjevernog smjera, au Hercegovini umjerena burn ..

SARAJEVO

15 ...

21

N_ UM 23

SUBOTA

PO NEDJ ELJAK.

NEOJELJA"

a.4!.2OIl. .mNlNJET~1mE 00 2'C do 12'C m£MTEMI'ERATIIIE oil 16C do23'C

4,~. :2ICIl1, JUJAIIH.l:m..PEFII!.TUIE 004'1: oo13'C 1INEVtl:~~~ od7'C dD 11'C

2'.."~lIn.

..1ITAAWE 'HJ.RRATlR odl"C ,[Io12'C Dt£rm1:fEl.Vl9\A1lIRE od16C dg Z3'C

BIOMETEOROlOSKA PROGNOZA _

Stabiliza(:ija vremenski h pnUka poz~"'no te djelol'llti na optu sliku i vecina populacije trebala bi se osjeca" ugodnile. uz bolla raspoloienje I prlmjere~ u motivilllnos1. Hm nic~ i bolesnic i i meteompaU ne~e ima~ izraie~ijih tegoba, Ponsgdje u umll!asnjosti ugodaj bi mogle 'polwaIili po· vrem ene, kra1kolrajne padavlne,

Grad Sarajevo ,,- ------ 2. 4,2011. 1!lm~ 527 klmk 4:JJ

l.Iaza.\ 18.14 l.IOlO~ 17,26

Ukratko

BiHi Hrvatska In'ormaCiie 0 uuozu i IlOOZO

U Carinskoi upravi Hrvatske 1I Zagrebu j U~t j e dogovorena efikasna razmieua informaciia 0 izvozu i uvozu reba izmedu BiH i Hrvatske, saopdila je Uprava za indirektno oporezivanje (illO) BiH, prenijela ie Onasa,

Dogovor S II pos tigli S II y .. d. direktora UIO Miro D~akula i direk (Or Carinske uprave Hrvatske Hrvoje Covie.

leMP oRoncane prezentaCi)e

Medunarodna komisi]a za n estal e osobe (I CMP) okoneala je seriju od 18 javnih prezen tacija sirorn BiH 0 procesu trazenja nestalih u BiH. Tckorn ovih javnih skupova rCMP je, u saradnji sa zaooslenicirna Institura za -nestale osobe BiH, pru.zio uvid u proces eksh umaci j a i id en tifikacija u BiH, ukljllCUjuci i pciasnjenie uloge svih institucija i pojedinaca koji su dio ovog kOID pleks I! og p [0, cesa, j avila je F ena,

RAKBiH DOZUOleZa frekuenCiie

Regulatorna agenciia za komunikacije (RAK) BiH raspisuje [avni po-

Z i v za dod j elu dozvola ZlI ras poloii ve b lokove frekvencija izopsega 11,7- 12,5 gigaherca zasve opcin e II B iH, javil a j e Srna,

Putem blokova frekvencija iz opsega II,7-12,S gigaherca bit c~ pruzane usluge bdicne distribucije RTV programa,

Projekti pomocEU turiZmu BiH

Zvanicno otv aran je projekta ~ Tehnicka pcrnoc za podrsku indusrriji lUrizma u BiH" bit ee odr2ano 5. aprila. Projekl finansira EU pUlem Instrl.lmenta za pretpri· srupnu pornoc u i;>;nosu od 1.896.950 eura,3 impiemenril1l konzorcij s GbSI limiled kompanijom tla eelu, javila je Fena. Cil) projekta ie da oj aea kapad tele b h. struk tura za razvoj ttl ri zma ..

8

Onevni avaz, subota, teme

2. apriVlravanj 2011. .. .

SRAMOTNO BijelJina obiliezila Arkanove zloclne

Siaureni masou i BOlli

C -U-Ia, zatocenla, Sil Iua la

Za zlocne koje su pocinile Arkanove ubice i dornaci pomaqacl do danas niko nije odgovarao,

U Bijeljini [e juter i pre" --~--__,

kjucer obiljezena godisnjica zlocina u tomk gradu, u kojoi je poeeEkom april a 1992. godine u insceniranim oruzanim sukobima stradalo nairnanje srotin II civila, uglavnorn Bosniaka, Roma i Albanaca, Zlocin, za koi i do danas niko ni je odgovarao, pocinile su Arkanove ubice i domaci pornagaei.

Vrh bezcasca

Opcinska vlast i Opcinska b oracka organ i zacij a p 0- laganjern vijenaca na spomen ik s rps kim oslo bodi 0 ci rna obiliezili su Dan odbrane grada, a vo j ni pravos la vn i svesrenik sluzio ie parastos,

Mica MiCic, aktuelni nacelnik opcirie i Dragan Durdevic, predsjednik SO Biieljina, prvi su pclofili viienac, Cvijetin Simic, pr-

edsjednik opcine u aprilu 1992., a danas direktor Agencije Z9 izgraduju grada, zna da je aprila 92 doslo do sukoba paravojski, ali ne zna kojih, Ipak, drago ruu je sto se obiljezavaju ovi dogadaji a koiima, kako je rekao, tek treba istraziti dokumentaciju,

U druzenj e "Povrarak" i .Preporod" Bij el j ina i Jan ja jUCer su naiostriie protestvoval; povodorn nevidenih lazi i falsifika ta iznesenih povodom obiljezavanja Dana odbrane grada u organizaci j i boracke organizacije Bijeljine,

• Umiesto dana odbrane

grada, 31. man je dan kada su uslijedili masovni pokolji civila, zatocenia II logorima, silovanja, etnicki progoni i raseljavanje stanovnistva, i obiljezavanje log dana spada u sam vrh ljudskog licernjerja i bezcasca • kaie S alern Corb 0, izvrsn i dire k tor "Povratka", koji jos uvijek nije pronasao svoga nestalog brata,

Doprinos nasreci

J u suf T r b ie, preds j edn ik biieliinskog "Preporoda, prij e 19 gcdina i sam [e prerucea. - Trazirno da se pred sud izvedu i naistroziie kazne svi ubijeni civili, posebno

Drasflcno povecan broj obolielih u Federaciji BiH

U Iri Manlona orogiasena eOidemiia zaUSD)aha

Najvise zarazenih u SBK, ZOK i KS • Jedna od mjera je i trazenie dlece koja na vriierne nisu primila vak.cinu MRP,kaie HavUja

Na podruciu Zenickodoboiskcg (ZDK) !<.amona po novo je proglasena cpi-

demija zausniaka, Zbog povecanog broja oboJje]ih od ove 7.arazne bolestiepidemi·

Doboe SIiUPine

47 posto oboljelih su srednjoskold

30 posto oholjelih je stare od 20 do 29 godina 13 posto oboljdih je mlade od 14 godins

9 posto oboljelih ie smrije od 30 godina

66 pOSIO od ukupnog broja oboljelih su muskard

ja je jucer prcglasena i u Srednjobosanskorn (SBK) i Sarajevskom kamonu (KS).

Ovu odluku donijelo je.

Federalno ministarstvo zdravslva na OS110VU prijedloga Zavoda la javno zdravstvo FBiH (ZZJZ).

Prema podacima ZZJZ-a, od haja 2010. do sredine mana 2011. gom ne na podru': j u FB iH regis triran je vi~rruki poras! br<lja cboljelih odzausnjaka. Kako je JUCer za "D n evni a vaz" kw_ala federal ni ep idem iolog dr.

zene i djeca, svi prorierani, ponizeni, opljackani i unesreceni, sve silovane Zet!e j sve zrtve koncentracionih Iogora, kaZe Trbic i ironicno dodaje:

. Trazimo da se najvisirn drzavnim odlikovanjima okite Cvijetin Sirnic, Mi60 Vukovic, de M.i1an Novakovic, Predrag Jclurie, Dragisa Masal, Pero Sirnic, Vo· jkan Durkovic, Stoian Petrovic, Dragan Andelic, Zlatko [okovic i svi drugi koii su daIi veliki doprinos nesreci bosnjackog, ali i drugih naroda na ovom prosroru ... kazeTrbic, E.MUSU

1.616

zarazenih za tri mjeseca 2011.

170

zarazenih u is tom periodu 2010.

Oporavak ad z8usnjaka ugla vnom pro/jete bez problema

J elena Rav Ii j a, do sad a je regisrrirano 1.616 oboljelih u FBiH. U iSlOm periodu20JO. bilo je 170 zarazenih, a 2009. sarno 35.

- J edna od mjera je intenziviranje uazenja djece kojan isu prim il. d vij e doze va· kcine MR.P. Zakon dopu§ra vakcinaciju do 14. godine, ali razmo"it Cem.o podizauje

dobne granice.

I n ace, s va djeea vakcin II MRP trebaju prirniti u 12. m i eseen z; VOla, dok se reva· kcinacija obavlja II sestoj go· dini iivota.

SirnplOmi zausnjaka Sll visoka. temperatllra, glavobolja, slab "peti t, malaksa" lost i olicanje podusnih zlijezd.. E. HALAC

Dn~vni avaz, suoota, 2. ap rWtravanj 2011.

Vaznl park V/ade FBIH: Ogromni troIkovi koriiItflnja s/uZbenih automobl/a

9

D.ko1 50 auto mobila , v rijedn ih oko 7,5 miliona KM, u posjed u 16 federalnih ministarstava • Ko i kako koristi 65 sluzbenln stanova

Vlada Federacije BiH i njenih sezdesetak organa (za vodi, sl uzb e, u pra ve, ureill) rasp olazu sa ca k 1. 000 sluzbenih aurornobila,

Pravlj enjereda

Od tog broja, prema ranijim podacima, oko 150 automobila u posjedu je 16 federain ill ministarstava i vrijedni su oko 7,5 milions KM.

Noviji podaci I) voznom parku, ali i sluzbenirn stano-

virna Vlade FBiH, trebali bi bi ti poznari uskoro, jer je novoizabrana federalna izvrsna vlastodlucila sagle" dati kornpletno stanje,

Obecani su konacno pravljenje reda u ovoi oblasti i ustede, posebno kada je rijec o voznom parku, jer su tros kovi za kori§ [en j e au romobila ogromni i placaju se, naravno, iz budzeta,

Takoder, potr ebno je urvrditi ko i koliko dugo

Roll dO DOnedJelJlla

Prema rijeeima sekretara Vlade FBiH Ismeta Tru" mica, potrebno je da sva federalna ministarstva vee do ponedjdjka doslave SluZbi za zajecinicke posJove poda.tke 0 svoiim vewim parkovima kako hi ona mogfa napravhi cjelavit i2.Vje§raj i wnupi ti ga V1adi. Ocekuje se cia podaci badu prilmpljcni vec do naredne sjednice V1ade, prc-

dvidene za retVl"tak" Trllmic: Priprema i'lVjeslaja

Pramiiaru "passat", pradsiadnillu FBIH "audi UIU

SlliZba za zajednicke poslove trenu 1110 raspolaze sa 27 aurornobila, 01'1 kojih 12 koristi, a osrali su spremni za fashodovanie, odnosno liciracij u. Oeser "skoda oktavi ja" i dva »golfa" Sluzba koristi za svoje i potrebe adrninistraci-

je izvrsnih organ 3.

Bivsi premiier Mustafa Muje~inovic i njegovi zamjenici do sada su se vozili u Iuksuznim "passatima", a. dosadasnja predsjednica FBiH Boriana Kristo i potpredsiednici u "audijimasesticama".

niena Sluzba za zaiednicke poslove raspolaze s ukupno 65 stanova, 01'1 kojih je 20 u "Lipi", a 45 na Kosevu. Niih ne koriste samo ministri nego i parlam en tarci, s udije, rufiocl i ostali duznosnici.

Takcder doznajemo da je vee deselak dosada§njib mi· ni stam i parJarnen laraca 1'10- b ilo oba vi jesl da vra te sranove Sluzbi, jer im je istekao manda.!, Ie ce Ii sranovi bin dodi jel j eni no voizabranima. Kome tacna, odluCiI te nova Vladi na adm i n is Ira Ii vna i komisija za sramsna pilanja. M. KUKAN

Gorazdanskl "Ginex" obustavio proizvodnju

na Drinudni odmor DOSlalO 415 radniRa

lah val j ujuti odl uci

clanova Predsjednistva BiH Nebojse Radmanoviea, Baki· n Izetbegovita i lelj ka Komsic3, pogoni u goralda. nskom preduzecu "Ginex" jurer su stavljeni u stanje mi· rovanja, a 415 radnih upuceno je na prinudni go· di.snji odmor.

OdJuku 0 prekidu proi· zvod n j e N adzorni a dbor jedine kompaniie iz bh. narnje· nske induslrije koja sir) pt· oizvodn j U i zap 0 §l java sve veei brai radnika odluc.io je da se proi~vodllia obustavi

sve dok Predsjednistvo BiH !Ie izmijeni iIi ukine svoiu 01'11 uk u 0 zabran i izvoza oruzja i vojne opreme.

• Ne .znamo koliko ee ovo !TIIjari, ali, sudeci po reakei· ji drZavnog rukovadstva, mislim da nam predslOji duza paUZ3. Ako ovakva situacija potraje sedam dana, 10 ce znacili POlPUIlO zatvaranje »Ginexa", jer se kupci vee okreeu drugim dobavJjacima iIi mzmi:lijaju da grade fabrike. Mi imamo i gOlOvih izvoznih dozvola, ali Mini· SlarSlvo sigurnosti nam ne

vee koristi sluzbene stanove i postoie li pokrica za njihovo koristenje, a ri jee je 0 s tanovirna u iednoi 01'1 elitnih sarajevskih zgrada "Li pa" u naselj 1I Grbavica te na Kosevu u ulici Muhameda Hadziiahica braj 43 i 45.

Obavijest bivsima

lrnena funkcionera koji I;oris[e slul:bene stanove laSti ee.na su Zakonomo za§ri· li licnih poda!aka, najarn se pi a.ea iz bu diera i visina mie· secne reme 7..3visi od !cvadra" rnresrana.

Kako saznajemo u Vladi,

radnitar.. je bezpou Gora1 u

85%

Pagan "Gine,a": Jllcer posljednji radTli daTI

dozvoljava cia isporucirno mbu - kazao !lam j e direk lOr JusufHubjer.

)' G ine:x I~ izvozi vi;e od 8S pOSIO pmizvodnje i, pre·

rna rijecima Rifeta Becie3, predsjedni ka N adzornog odbora firme, ova odluka Predsjednistva !olalno je ne· pmmisljena. AI. B.

Aka ne budu uvrstem u budret

UOIR -C - ce SIUDili lira -8 gladU!

Olpustem vojnici pornisliaiu na najgore

Orpustenim vojnicima nevolia ie dosla do grla! Guse se u vlastitoi neirnastini, a pod pritiskorn bijede sprernaju se i na strajk gladu, Neki cak kalu da nece ni morati ihrajkovati. Gladevan] e ce i m pos ta ti prim tin 0 sranie ier nece imati ni za hljeba,

Predsta vnik 0 rpus ten i h voinika Senad Hubjer nakon odluke Vi jeea ministara B iH da ove ljude ne uvrsti u nacrt budzera za 2011. godinu ju eeT je za "DIl evni a vaz" re-

i srupiti u iltrajk gladu - rekao l1am je Hubjer,

oa 1.600 voinika, koliko je od proljeca prosle godine zbog s rar osne gran ice orpusteno iz aktivne vojne sluzbe, niih 1.300 nema nikak vih p rirnan j a. Ostali su i bez zdravstvencg osiguranja, a neki i bez krova nad glavorn.

- Od nacelnika Gorazda za40 Ijudi dobili srno iednokratne pomoci po 200 KM i neke pakere hrane, Na sve nacine pokusavamo pomoci

soremaJusatorsllo naselle

- Ako ne budemo uvrsteni 1I budzer za 20 I L gcdinu, izaei cemo pred institucije Bili i napra vi ti satorsko na-

kao da su pripadnici OSBili dovedeni do prosiackog '!tapa i da "pomi.tljajl! na najgore",

- Nisrno se puno nadali od Vijeea ministara BiH, jer sve nade polazemo u Predsiednistvo BiH odnosno Bakira Izetbegovica i Zeljka Komsica, U cijelorn slucaju an¢irali smo i advokaticu, gospodu Senku No~icu, ko" ja je prismla da nam pornogne. U slucaju da nam Predsjedni§tvo BiH ne porno· gne, izaCi cemo na proresre

selje, Radiie cemo umriieti naoogJed javnosti nego gledati oasu djecu kako giaduju kod kuCe - ogrocen je Hubier,

ljudima koji su do jucer 20 godina nosili uniformu, a dallas pcstali sociialni slucajevi u drzavi - rekaoje Hubler.

OIl je naveo i da su, La razliku 01'1 Nozice, koja je pro istala pomoci vojnicima uz minirnalnu naknadn, drugi advokati od njih trazili puno novell kaka bi ill zasrupaIi. Istakao je da ce, ukoliko to bude neophodno, pokre· nuti tuzbe protiv adgovornih os oba. i.z drza vnih ins titueila. S. ROZAJAC

Danas konstituirajuca sjednica

Bira se uodstuo SanDra IZBiH

Konsti ruiraj UCa sj ednica Sabora IsJarnske zajednice (Il) tJ BiR bit Ce oddana dJlnas u sa" li Gazi Husrev-begove medrese u Sarnjevu .. N a sj OOniei na· j~predsravniCkog i zakono. davnog organa uCestvowr Ce 83 sabomika koja te izabrati vodsNO Sabora IlBiH.

Kandidari za predsjednika Sabora su dosadaSn j i pre· dsjednik E.dhem BicakGic i bi vsi predsjedavajuCi Predsravnickog dOlla Pa.r!ame· nla FBiH Safet Softie. Nije iskljueeno da na sarnoj sjedni-

Spec

Sollie: KaTldidal za predsjednika ci Sa bora b ude j 00 kandi data.

Takoder, bit ee izabran zamjenik predsjednika i sekremr Sabora. F. V.

• Fondacija CURE organizira danas u Samjevu X-Press sesiju "Stigma i predrnsude prema osobama oooljelim od psihij atrijskih po.remeeaja". U vodniearka sesije koja ee biti odrZana u Il.(l() sari u Ku6 Ijudskih prava je prim. dr. Alma OfublIT, neuropsihijatrica na Odjclu za- k1inicku psihijatriju i stresom uzro.kovane poremeeaje, javila jt: Onasa.

Klub poznatih

Adnan Cuplna

Isueraoblh OllllHu -z naleg SDO la

Litni profil nogometnog trenera Ime i prezime: Adnan Cupina, Datum i miesto rodenia: 12. april 1969., Sarajevo. Gdje zivite - s roditeljima, podstanar iii imate vlastiti dom: Porcdicna kuca. Bracno stanje: Ozenjen. Bitni datumi u Vdem zivotu:

Rodenje djece, Koji automobil vozite: »VW bora". Kako se odmarate: Uz muziku i serniu. Omiljeni muzicar: Sandi Cenov. Volite Ii kuhati: Nc. Najdraza knjiga: "Tvrdava". Omiljenipisac: Mesa Selimovic. Umjetnik kojeg cijenite: Safer

Zec. .

Za koji klub naviiate: Fames Hrasnica i Velez Mostar. Koga biste poveli ua pusti otok: Tamo mi se nikako ne ide. Jeste Ii Ijubomorni: U granici norm ale. Sta najprije primjecujete kod osoba suprotnog spola: 06. Biste Ii ikada oprostili nevieru: Zaista ne znam, Bavite Ii se sportom: Naravno, svakodnevno, Omiliena hrana i pice: Spageti i Cista bistra voda, Ko se brine 0 Vasem imidzu:

Pretezno sam, Volite Ii iei u soping: Ne, idem sarno kada moram. 1este u sujevjerni; Ne. Imate Ii kucnog Ijubimca: Nemam, Koii ie Vas iivotni moto: Ni-

OPREZNOS DJECOM - Ministar Suljagic trebao bi mati da djeea nisu komad papira da se odlozi u ladicu niti POSlIO ko i i se m oie osravi ti za sutra. KAKORADE S,ELlMOVICI -

S elimo viei ka.da kupe iednu firmu, prvo izvuku kapital iz nje, pa je onda stave pod hipOleku, a taj kredit sto s u uzeli n.a ime jedne firme potrose na neko drugo mjesto. Firme im sarno sluie kao automat za poker igm. Tako ie to kada su nam Selimovici biznismeni, a sel j aei vode p oli tiku.

RADNA MJESTA " "Co ca.-col a" uki· da radna mjesla u Bihacu i otvara ih u Banjoj Luci. Sta

kad ne reci nikad.

Vas najbolji prijatelj ie: Zaista ih ima vise, pa je nezahvalno nabrajati,

Pratite Ii politicku situaciju:

Riietko pratirn politiku, nisam raj tip.

Da imate IS miuuta vlasti, sta. biste prvo uradili: Ukinuo suspenziju NSBiH (s jednim predsiednikorn, naravno) i istjerao politiku i politicare iz n aseg s porta.

Biste li ucestvovali II SOUli realnosti: Ne, nisam ja za to.

Dneunlauaz 061-142-015

ie ovo • politika iii poslovna politika? Zasto sve prolazi hez reak eli e zvanienika?

POPUT INKASANAT A - Poruka za Predsjednistvo BiH. Nemojte viSe nigdje zajedno iei! Sramma vas vidieti. IsIO inkasan ti iz korouna.lnog koji su dos!i naplati!i stare dugove.

MILlON ZA NISTA - Kako je moguee da poslanid uSkupstlni Di· strikta podrze da milionKMiz

b udzern za 20 II. godinu bude izdvojen za dnevnice, pmovanja,

s trucno usa vda vanje zaposlenih il Vladi, spavanje u hotelima .... i da niko ne reagira zbog toga?

NEMA BRANILACAZalosno je sto na listama otpora nerna branilaca koji su od prvog dana ginuli za Bosnu, a 10 fade i dan as. Vjerovatno se takvih [reba rijditi, ief sada ,8U moderni ma tic.ari i oni kojisu se slucajno D.3s1i [g. S v aka cast!

TRI KAZNE - Minisrar policije RS kaie da njegov.a polidja nije korumpi· rana, au Prijedoru Zi vi i radi hrvatski gradanln koji je tri purn bio sudski pr" otjeri van iz B iH. Prvi put zbog sverea cigareta, drugi PUt zhog obracu!'!a sa svojim krimina" lcima, a treei pm za rami .zlocin u Hr~ vatskoj. Opel on 1.1 RS dobije lic.!J.u kaIm i mirno fivi.

10

Dnevni avaz, subota, te me 2. aprll/lravanj 2011,

• 23 do 38 posto povecanie trazi EPBiH

• 500 do 800 KM prosiecna primanja vecine gradana

• 1. do 2.000 KM pros' primanja zaposlenika EPBiH

R.EA:KCIJE Savez potrosaca protiv zahtjeva .Eleknoprivrede BiHH

OS . Dr eDle siDle Ie l-caD~e Dred-D

Mi cerno zastupati nasih 700.000 potrosaca i traziti od FERK~a da zahtjev odbije, kazao Murat Hasidovic

Zahtiev "Elektroprivrede BiH" za povecanje cijene struje 1.1 do" macinsrvima od 23 do 38 pOSlO izaziva sve vise reakciia sirom Federacije BiH. Murar Rasidovic, predsjednik Skupstine Saveza u druzen ja po rrosaca B i H i Say j eta potrosaca BPK Gorazde, navodi da je zahtiev EPBiH neopravdan i preuranjen,

- "Elektroprivreda BiH" icnako ostvaruje dobir, a njihovi zaposlenici poznati su po visokim prirnanjima, Zbog toga ie njihov zahtjev za povecanje cijena neosnovan. Mf cemo zastupati nasih

os taje bez posl a, a u federalnirn budzetu nema novca ni za najugrozenije kategor ije - navodi Rasidovic.

S OVOID ocjenorn slaze se i Go" rdana Bulic iz Pokrera potrosaca Tuzlanskog kantona.

- Srecom, imamo dovoljno vremena da se pripremimo i prezentiramo I":;njenice koie govore da [e poskupljenje neopravdano, Znamo da ie nivelacija ciiena uslov za ulaU1k u EU, ali za to jo§ ima vremena, Kada kasnirno u svemu, nerna potrebe da u ovcme tro me pred rudu - kazala je Bulic, M. A IIDIG

700.000 potrosaca, koji koriste elektricn u energj] u, i t.razi Ii od FERK-a da zahtjev cdbije - kazao narn ie Rasidovic,

Dodao [e da tOe predstavnici Saveza i porrosackih udruzenia iz cijele Federacije uCeslvovati no javnim raspravama koje ce organizifa ti Regula torn a agencij e za elektricnu energiju FBiH (FERK).

- N ikako nisu tre bali u ovoj godini insistirati na povecaniu ciiene srruie, jer situacija nikada nije biIa leZa. Poznato je da 50 posto stancvn istva Zivi na granici siromasrva, svakog dana sve vise ljudi

Je Ii opravdano poskupljenje struje?

oua pjaCHa napaCenOg naroda

- - - -
• Stalno idemo u - To je joil [edna " Nije opravdano
provaliju, i mi- pljacka ionako poskupljenje str-
s lim dace sa s If- napacenog naro- uje i ne znam
ujom sada sve da, 7.ah valinj uei eime pr.3vdaju to.
posk up j eti j os naso; vlas!i, i ni- N a j vjerovatni ie
vise. Poskuplje· je opravdana. ee sada sve sa srr-
nia nikada ne Sada ce, kao i ujom poskupjeti,
mogu bili opra- Asmir obicno,sve Edin a narod nema pa- Zliad
vdana .. Mehanovic otieL Spahii! ra. Hadiic
. Ne bi me cudi" . Nije oprav<iano - Nisam mala
10 da nako!!. ovo- I poskupljenje. da ie poskupjeia
ga i sve oSlalo po- Mozda bi bilo struja, ali svaka·
skupi .. Kod nas opra vd an ia kad a ko mislim da ne-
5 talno neslO po- bi bile povecane ma opravdanja
skUpijnje, a prj· plale,aLi ovako je za to. N aivite ce
man ia os Laju i 8m [0 jos jedan udar- pogodili penzio-
iii se cak i sma- A/dina ae po diepu Ivana nere i nezaposJe· .Eldin a
Kadri(; gradana. Sirnie ne .. Muhic
- Smatram da - Za poskuplje- - Ja nemam pro-
poskupljenje ser· nje SlfUg: !lema blema s time, jer
aje ni,e opravda- n.ikakve opra- imam par.a. Sve
110. Ako imamo vdanja. Pa, 10- poskupijuje u po·
ov.ako s trasn 0 gieno je da ce sljednje IIrijeme. I
lo&u so ci j aInu si- sve onda posku- Nisill mene vise
tuaciju, onda srr· pjeri. Sve opel ne moze iznena-
uja ne smiie po- ide preko led a Avdo diti.
skupjeli. gradana .. JQ/(§a A.MH. -M. G. -A. [h,_ teme

Dn 8vni avaz, su beta, 2. apriVtrovanj 2011,

"Avaz" objavljuje

11

Spisak Dokumentacionog centra (10)

1& zad Sal DU-': , ZiD sam ih g aii i d bi du

Niko od vladinih iii nevladinih organizacija nije cak ni pitao treba Ii mi neka pomo6, kazao Salkovi6

akon sro ie pronasao svoje ime na spiskovima Dokumenmcionog centra RS 23 istrazivanje ratnih zlocina 1992-1995, II kojima ie optuzen za naiteze zlocine, pjcvac Nedbd Salkovic prije osaru godina je ruzio ova] organ Vlade RS i prvostepenorn presudom dokazao da se radi 0 monsrruoznim lalima.

Salkovic ka7.e cia je naisao na izvanredan priiem u banjaluckorn sudu i da nije imao problema da dokaze da nerna nikakve veze sa 15. majem 1992. i Brcanskom Maltom,

Neki Eskim

• Oni nisu imali niiedn u riiec u svoiu korist, da dokazu sta je ramo napisano, Na kraj u je ispalo kao da je to neko pisao za nekog Eskima, Ali, [reba spomen u ri da n iko ad vladinih iii nevladinih organizeciia nije eak ni pitao treba li mi neka pornoc . kaze Salkovic,

Zbog velikog imeresiranja [avnosti, "Avaz" nastavlja obiavljivari spisak Dokumemacionog centra RS nazvan "lzvodi iz krivi~nib prijava optuzenih za ratlle zlocioe u BiH 1992-1995", Danas objavljujemo drugi dio prezimena koja poCiniu slovnm R Ie prerimena koja po~io i u ,lovom S.

Na spisku su: RaCic (Ibrahim) Memsuclin, Radanovic Zel;ko, Radic (Mijo) Drago, Rad i c (Radosl. v) I v ka, Radi c (Stipe) Ljupko, Radon':i':

Redzep, Radonri" ZaiDI, Radosevic (Ilija) Zdravko, RadOSevic (Ivo) Jure, Radosevic (Zvonimir) Mato, Radovac (Matija) Momir, Radovac (Mijat) Drago, Radovac (Niko) Mijo, Radovac (Stipsn) Tihomir, Radovan Mi'o Gladijan, Radulovic Siobodan, Rajcevic Iviea, Rajie (Marko) Vlado, Rajie Toni, Rakvic (Halil.) Mevludin, Rakvic (M us raJa) Sa i d, Ramadani (Dzezair) Neser, RamCic (Mujo) Amir, Ramei':: (Muio) RlIdZija, Ramie (Dervi") Safer,

Rediic (Ejub) Vehid, Rediit (Mare) Salamon, Redzi': (Meho) Huso, Red.iic (MuSlafa) Abdurahman, RedZic (Muslafil) Aliia, Red,i" (as· man) Mehemed, Rcdzic (Osmao) Tufik, Redzic (Sabit) Aljo, Redzic Meho, Red"ie

Leila, S ulejmanovic J usuf, Suleimanovic Merhudin, Sulejmanovic ,Mevludin, Sulejmanovic Sefket, Suljagic (Nezir) MiIsld, Suljagic Meho, Suljakovic Nijaz, Suljic (Be6r) Sefet, Sulji'; (Be6r) Sejfudin, Suljic (Husein) Sulejman, Suliil: (Sakib) Namik, Suljic (Smail) Damir, Suliic (Smajil) Damir,

Suljic Meho, Susac Ivica, Su~ic (M· u s t a f'a ) Mirsad, StiSicDario i Sutalic

Jasko,

Edin, Sakovic (Mehmed) Semso, Salcic Adnan, Salcin (Kasim) Sulciman, Salcin HiImo, Salcinovic Ibrahim, Salcinovic Murat, Saldo Drago, Salihodzic Semsudin, SaIihovic (Avdo) Adil, Salihovic (Avdo) Besim, Salihovic (Avdo) Hidan, Salihovic (Edhem) Fikret, Salihovic (ismail) Husein,

Himzo Selimovic

Salihovic (Ramo) Edhem, Salihovic (Rifats] Kiram, Salihovic (Smajkan) Semsudin, Salihovic (Smaikan) Semsudin, Salihovic (Sevko) Seval, Salihavic Hamed, Salihovie Huso, Salihovic N usret, Salihovic Rifat, Salihovic Salih, Sal iievic (Feriz) Damir, Salijevic (Feriz) Nermin, Salkanovie Ahmed, Saiki': Esad, Salkovic edzad, Samardzic U020) Franjo, Sa m a r d z i c (Smail) Muharem, SanIOvac (Josip) Ivica, Santovac (Josip) Zeljko, SaraEevic Rasi d, Saraf (Mare) Simun, Sar' ajCic (Hasan)

"aueden i BeSim Soahie

Na spisku su i Spahic Besirn, Spaho Fehirn, Spaho Ibro, Spaj ie Besim, Srebranikovic Min;ad,Stanic (Mate) Slavenko, S tanic Iko, S tanic Ilija, Stacie Pavo, Stipic Nedo, Stiepanovic (Andrija) Ivo, Stjepanovic (Petar) Zvonko, Stranjak Esad, Stupar Branko, Stupar Sabir, Suo basic Ismet, SubaSic Osman, SubilSic Safer, SubilSie Zijo, Suceska Ilija, Suleimanovic (Alija) Dzemail, Sulejmanovic (Ali;a) Emin, Suleimanovic (Haban) Alijab, Sulej rnanovic (Mujo) Ibrahim, Sulejmanovic{Mujo) Munib, Suo lejmanovic (Mujo) Vahid,

Suleimanovic (~edZa) Halid, Suleimanovic (Saban) Ibro, Suleirnanovic (Saban) Mirsad, Sulejmanovic (Vasil)

Muhamed, Redfic Saban, Redzin Ljevo, Rediovie Emir, Redi" (Izmo) Hasan, Redic (Ramo) Abdulah, Refo Tufik, ReJjie Hamdija, Remic Ha· mdo, Repak (Miro) Mirsad, ~bic (Senad) Sabriia, Ridza! (Satir) Rami.z, Ridie (Munib) Haris, Rihoer Tihomir, Rimae U u.n:) Sri pc, Rizv.novic (N uri· ia) Nurif, Rizvanov!c (Ramiz) Admir, RizvanDvie (Saban) Ibr· ahim, Rizvic (Muslafa) Muhamed, Rizvic (Suljo) Mubidio, Rizvo (Ahmed) Izer, Rogo (Mujo) Alii., Raga (Mujo) Alja, Rogo (Mujo) R.sim, Rogo (Mujo) Salko, Rogo (Murat) Enes, Rogo (Murat) Enes, Ro· ga (Murat) Halem, Rago (Suljo) Halim, Rogo (Suljo) MuraL

_ N a spisku su i Rogo (Suljo) Selke!, Rogo (S ul; o) Sev ko, Rok!a Velija, Rubil OOZ.o)Go· ran, Ruda Slobodan, Rus(3- nbegovic Muhamed, Rust3- Dpa"ie Semin, SaCie (Sulej· man) Dina, SaCic Senad, Sadi· kavi': (Ibrahim) Muhamed, Sadikovic (Mehemed) Aze· min, Sadikovic (Muhamed) Ahmed, Sadiko\·ic (Muhamed) Hali!, Sadikovic (Mu· harned) Semsudin, Sadikovic (Sabri;a) Elvedin, S.dikovic (Vejsil) Mehemed, Sadovie (Hamdo) Ismer, Sakai: (Meho)

(Aliia) Dzemail, Seimcnovic (Alij.) Edio, Scimenovic (Alija) Ernin, Seimenovic (Hasan) Ibrahim, Seimenovic (Maso) Mirsad, Sejmenovic (Saban) Aliia, Sei menoviji (Saban) Ibro, Sejmencvic (Saban) Lurvo, Sejmovic (Nusret) Mijo, Sejtis Huso, Selak Mevludin, Seligiagic Alija, Selimovic (Alija) Saban, Selimovic (Bagrem) Meho, Selimovic (Dzernail) Edo, Selimovic (Dzemail) Zaim, Selimovic (Dzernal) Fahrudin, Selimovic (Galib) Samir, Selimcvic (Hasan) Hamid, selimovie (Hasan) Mehmedali[a, Selimovie (Smail) Lutvo, Selimovie Baiazit, Selimovic Hasan, Selimovic Hirnzo, Selimovic Muhamed, Selirnovic Sefko, Selinovic (Dzemal Edo, Selinovic (Dzemal) Zairn, Selmanagic Hasan, Selmanagic Nedzad,

Selmanagic Rizo, Selmanovic Hasan, Selmanovic Zehrid, Seljdic Ahmed, Seno Dzino, Serdarevic (Meho) Me· hmed, Shaker Alsarif, SiCit (Ivo) Pavo, Sijercic (Sadik) Abdulsclal1l, Sikira Senad, Silaidzie (Hidajet) Nediad, Silajdiie (Zabid) Zijad, Silajdzic Ago, Sinanovie (AriI) Ahmel, Sinanovic (Edhem) Hajrudin, Sinanovic (Hal1lza) Huseio, Sinanovie (Mehmed) Seu.da, Sinanovie (Rahman) Reilid,

Borei traie DrocesUiranJe lIreatora SDiSMoua

Predstavnici boracih organizacija i Udruzenja Armije RBiH i HVO-a Brcko Distrikta juter su na konfercnciji za novinare izrazili Degodovanje zbog postojanja i nacina pravljenja spiskov" Dokumentacionog centra RS.

Oni podsjecaju da se medu 3.500 Ijudi oalazi oko 390 bivsih pripadnika Armije RBiH i HVO-a s podrucja Distrikra, koji su bili pripadoiei vojske legalne drzave, [e da se na spisku nalaze i imeDa osoba koje uopee nisu ucestvovale u ratu. S

obzirom oa 10 da ovakvo satinjavanje hivicnih pri;ava bez adekvamih argllmena!a unosi nemir i nesigurnost medu borce, ad

mzilasrva je za(razeno procesuiranje odgovor-

nih za pravljenje spiskova. E. R.

Salkovic:

Nemamvezes Brcanskom Mal/om

uriia, Sarajkic (MuSIma) Fehim, Sarajkic (Osman) Mirsad, Sarajl;': Nihad, Sarij. Mira· lem, Savrtic (SuI· ejman) Dino, Se· ferovie Samir, Seih (Abu) Sulejman, Sejdic (Ibro) Ahmet, Sejdi': Diemo, Sejdit Jasmin, Sejdioo\'ic (Ahmo) Saban, Sejdinovic Hakija, Seimaoovic Jasmin, Sejmenovic

na SPiSllu i Hazim RanCiC

Na spisku se nalaze i Ramie (Hasan) Esad, Ramie Ousu/) Ibrahim, Ramie Ousuf) Mustafa, Ramie (Mustma) Hamdo, Ramie (Osman) Murat, Ramie (Salko) Isme!, Ramie Cam ii, Ramie Di· ka, Ramie Izer, Ramie Misrel, Ramie Nazi£, Ramie N ise!, Ra· mie Nisvat, Ramie Nusret, Ramie Ramiz, Ramie Samir, Rarnlja.k Vlado, Ramo (Orner) Pojo, Ramovie Mernso, Ranei':

Hazim, Raonie (Osman) Muhidin, Raonie Esad, Raonie Fahrudin, Raonie Senad Maskirni, RaSCic (Ibrahim) Me· msudin, Rascic Rijad, RaSie Ilija Didija, RaSic Ilija Raso, Raslegordc (Pero) Ivo, Rausevi!! Oovica) Zeljko, Ravanei" (ViJJko) lvica, RebriJJa (Ante) Rarko, Redzepovic Tahir, Rediic (Abdllrahman) Alija.

Sinanovie (Rahman) Zihnija, Sinanovie (Ramo) Rahman, Siuanovic (Safer) Dzevad, Sinanovie (Safe[) Scad, Sinaoovic (Safet) Zijad.l. Sinanovic Sakib, $inanovic :.efkel, Sin .• - novie Suhre, Sinarovic (Rahman) Muriz, Sinmi';; Ekrem, Sipie Maid, Sirotanovic Arif, Sirorkovic llija, Sirovina (Suljo) Ferid, SiruEic Munib, Skalon.ic Nija" Skelic Hari" Skelic MUris, Skelie N ihadam, Skender Ivan, Skender Jure, Skiljan Zijad. F. K.

(Sutra Cilajle prezimena kaja polinj1l siO'VOm S, 1; U, v, Z ;Z)

Ukratko

Sa seminara

Seminari

MirOUne operaci)e

... Cervrti stratesko 1'0- jno-politicki seminar 0 temi "Pravila angaziranja vojnih i policijskih snaga u operaciiama podrske miru" zavrsen [e jucer prezentaciiorn radnih grupa i zavrsnom diskusijorn u Domu OSBiH u Saraj em, jav ila j e Srna, Za tvaraiuci seminar, nacelnik Zaie dllickog staba OSBiH, generalpukovnik Miladin Milojcie istakao je znaeaj angaziranja voinih i policiiskih struktura Bill u operaciiama podrske miru i multinacionalnim misijama.

Podrska EU

Strategija DrOliU mina

... Delegacija EU u Bill, u saradnji s Centrom za uklanjanje rnina u BiH (BHMAC), organizirar ce u ponedieliak u Saraievu cerernoniju kojorn se obiljezava podrska EU provodenju Srraregiie promminskog dielovanja u BiR, javila je Fena. Ceremonija ce zapoceti obracanjima minisrTa eivilnih poslova BiH Sredoja Novita i vrSioea duznosti sefa Delegacije EU u BiH Renea Davidija (Renzo Daviddi).

Brcko

SaradnJa mBdU reUgiJama

... Medureligijsko vijece i Misija OSCE-a u BiH or· ganiziraju 4. is. apeila u Brckom seminar 0 temi »Upravlianje proje.ktnim ciklusom" za clanove Odbora za medureligijsku saradnju.

Cil; je unaprijediti kapacitete odbora za medureJigi;sku saradnju iz Br~kog i Ora~ja kakn bi b ili asp osoblj eni da sa· mostarno provo de projekte za promoviranje medureligijskog dijaloga i saradnju medu crkvama i vjerskim zajednicarna, ;avila je Sma.

Mjerenja MinimalnO zraCenJB U 8iH

... Iu;:er izm;erena veije· duost j onizirai uceg

zraeen i a iznosila je 0,09 mikrosiverra Oll SlIl, a i prekjuceraSnja mjcrenja su imala sliene vrijedno&ti. Kako je iz Federnlnog hidrometeoroloskog zavoda saopeeno, ove vrijednosti jonizira;u6eg zracenja su normalne za ovo podrucje i nem3 nikakve op3snosri od izlaska vani i bOJ'3vka na otvorenom, javila ;e Fena.

U Prijedoru obillezene godisnjice

oldor sa Hozare za liuola olilao U legendU

Porcdlcna kuca pretvorena u muzej

U Prijedoru je jucer u prisustvu broinih gradana, delegacija SUBNOR"a priiedorske i banjalucke regije, predstavnika lokalnih zajednica, sportsk i h i kul turn ih drustva i skola koje nose irne dr. Mladena Stojanoviea obiliezena 115. godisnjica od rcdenia i 69. godisniica od srnrti ovcg velikog humaniste i legendarnog doklora sa Kozare,

Veliko Redic, predsjednik Ickalnog odbora SUB" NOR·a, kazao je da je doktor MladelJ iz rodnog grada i planine Kozare jo!; za zi vera otisao ulegendu.

" N a!; Mladen je zasluzio

da mu se ime pominje decenijarna i vijekovirna, da se njegovo djelo, parriotizam i antifasizam prenose na m lade gen eraci j e - kazao j e Rodie koji je uz brojne delegacije u ime SUBNOR-il polozio vijenae nil Mladenov spornenik.

Inace, sp 0 m eni k naro dnom heroju dr. Mladenu Stojanovicu uradio je i lieno postavio niegov brat, vaiar i sli kar S reten S toj anovi c. Legar porcdice Stojanovic i diela Mladena. i Sretena nalaze se danas u njihovo] kuci u P ri j ed om, ko j a je obnavi j an iern p retvoren a u spomen-muzei, M.Z.

Sta mi se (ne)svitfa u Kupresu

PostaJemo Masaba staraca

- Priroda j e preli jepa, posebno oko mog sela Kukavice, Imarno odlicneprirodne uslove 7.3 bavljenje polioprivredorn i turizmom, all nazalost ne na il azimo na veliku pomoc 10- kalnih i drza vnih vias ti da n as se U [Q me s timnlise i da semodernizuiemo.

Sve drzavne firme ugla vnom s u un is tene i opl jackane, a p ri va tn i po sIodavci uglavnom zaposljavaju nacrno. Mi koii se bavime poljoprivredorn barem Smosvoiegude, ali i tu valja brinuti 0 plal\manu proizvoda bez podclke ddave. I nama, a posebno

mlad i III a, n edos taje radn ih mjesta, pa rnladi sve vise odlaze, a K u pres pos taje kasaba Slaraca - kaie F adil Drusko,.poljoprivrednik.

A.K.

Donacija Opcine Gorazde

za ObnOUD parOhijSlIog doma 5.000 maralla

NakonsmjeFe- ..• -:----------------, deralno ministar-. stvo izbjeglih i r3" • sci jenih oso b a rani· je odobrilo 20.000 KM, nace1nik op· Cine Gorazde Muhamed RamoviC paroh u G orazd anske parohije Novici Cebieu uruCio je donaciju od 5.000 KM namijcnjenih. obnovi parohijskog doma IUd vkorist1u '"'K"uc""a·b'-"j·uL.s-kO"ro"::· ""Ir"'e'-b-a-'a-b-i/-j-Za-v-r-§e-'n:::a:::""-pravos. avnc . apee

u ovom gradu. Po Z3vr,elku biladovooenau funkcionalno

radova, pra vosl a v ni stanie. Ovdje se svake subote

svecenik bi se nakon 19 go- odri.avaju ji[Ufgije, rako da ie

din a treb ao v ra ti ti II grad n3 ovo ios i edan dokaz cia u Go-

Dr j n i. faZdu postaji suzi VOl, da i e

- Akoovasredsevane budu ovo oevoren grad u !toiem ima dovoljna mi cemo w.oziti i do· mjesta za sve - kazao je Ramoda me napore kal<o bi ova kuea vic. A l. B.

12

o. nevni· aviU. SU.bota. pan 0 ram a

2. aprlVtravanj 201' L .

SUDBINESefik .i Fikreta Lalicic u ratu izgubili sve sto su imali

Ostao na uIici i onsao u podstanare • Zapoceli sjetvu u tudern plasteniku

Iako im pones ne dozvoIiava da je traze, bez pornoci rodbine i dobrih ljudi sa 29 maraka djecijeg doplarka Sefik j Fikreta LaliciC ne bi mogli prezivjeti, Prije rata obo j e s u radili, i mali sve, a u ratu izgubili svesro su irnali, pa su danas, iako 0 boie 0 boljeli, odlucni da obradujuci zemljuobezbijedeobroke.

Star za posao

Do rata je Sefik radio u Tvornici pro cesn e oprerne u Vitkovicima, a potom je stupio u redove Armije RBiH. Dva puta]e ranjen, obolio je

od PTSP-a, a u raru je izgubio i stan kojeg je dobio od firrne II koioi jeradio.

- Tadasnji TO me je, posto nas ie petero bile, prebade U veci sran, a jednu porodicu u moiu garscnijeru. Nisam podnio zahtjev za povrat ier sam vierovao da ce rijdi!i i mcj sluca] i da cu i ja dobiti rjesenje- kaze Lalicic,

Na kraiu ie ostao na ulici i otisao u podstanare, Dvije kcerke u meduvrernenu su se udale, a sa roditeliima je ios najrnlade dijete, sin Ben jam in ko j i za vrsava srednju skolu, Sefik je do 2002.

IzgUbioU.leru u JIUde

Posliedice ranjavanja i troipcgcdisnjeg iivota u rovovirna Sefik je poceo osieca ti vee 1996. godi n e, kada mu je dijagnos[icirao kareinom hi me i1l i jezde. U meduvremenu skoro ide!l[i~nim operacijama podvrgnute su i njegove kCer.k~ Te~ka si(uacija na" kon rata i uspomene iz najteZeg perioda prou·

zrocili su i PTSP.

• Nekako prefivliavamo zahvaljujuci "Mernameru", komsiluku i braru ;z Danske koj; mi porno" gne. lzgubio sam vjeru u liude, ali a. Udruzenju "Svjetlos( Drine" sa. mi pomogli, posebno dr. Gordana Sapcanin, pa sam vidio da jos ima dobrih Ijlldi •. istiiSe Lalicic.

bio u Voisci FBiH, a nakon demobil izaci j e, sa 32 go dine radnog staza i SS starosri ne moze u p enzi j u, a niko ga ne 7_eli pri m i ri na posa o.

Nakonsmrti Fikretinernaj ke, Lali cie; su preselili u Kopace, u Novo GoraZde. U RS o braduiu tri dun uma zernli e i rako pokusavaju pfeii vjeti,

Sve se ponavlja

- Cijdi mjesec moram pfel:ivjeti sa 29 KM. Kad cujem da ie korpa 1.700 KM zavrti mi se !I glavi. Najgore ~to nam se svake godine isto ponavlja. haberd nekoga,7:a

lies l m jeseci ne mogu da se dogovore, narod trpi, Das podrsku nekoj stranci, oeekujd bol ie, ali to j e samo dok dodedo srolice, a onda se sve zab orav Ii a - kaze Sefik.

- J a necu od milostinje da zivim, Bilasam u Vitkovicima 30godina,prije rata smo oboie radili i irnali, 3 i sada hocu od svog cada da Zi vim - dodaje njegova supruga Fikreta.

Bez ikakve mebanizacije Lalie.iCi su jove god.ioe Z3· poeeli s j e rv u u rudem pi as leniku_ Od dr:1:ave danas ni plastenik nemogu dobiti.

A. BAJRAMOVIC

Stanari visespratnica u Zvorniku na mukama

U dalZ Sl'aUlna na D-~ 8SHa

Vee vise 0 d m jesec dana slanar; dvije visespramic-e "B -II" i "B-I2" u Zvomiku ne mogu da koriste vodll jer ie Pllna pijeska i mulja.

- Ovo nije voda iz neke bare vee izcesme,;7- mog SUI" na - kaze Milenko Tomie i pokazuje nam [hilu.

Osim za pice, vodu ne mogu koristiti ni za kupanje, a zbog pijeska i prliavsine poceli su u stanovirna otl<azivati ; boderi i masine za pranj e vesa i suda.

- Puna je kosa pijeska ako je operere ovom vadom, ada ne pricam 0 osta.lim nasim mukama. Vodu 7.3 pice kupujemo, a za kupanje idemo kod r-odbine - priea Rada

PeS;e.

Do sada su se stanar; zbog prljave vode vise puta

Milenko Tamie pakazuje vodu koju jma II sfa.llu

obracali nadleznima u preduzecu "Vodovod i komunalije" rrazeei da se pr-eduz-

LOBi lilleri

Direktor "Vodovoda i komunalija" Jovan Tomi e kaze da. se time bave una2ad dvadesetak dana, otistili su pumpe u zgraclama, stan.are 6e o·s]obo" di ti placanja u troska vode za taj period, kao i to da svakodnevno vrse ispirania cievovoda. Prerpostavlja cia su za ovo krivi losi filleri na izvorisru f)evanje i Sopomik.

mll neke miere kako bi najzlld dobili Cistu i bioloski ispravnu vode. M.M.

unsko-sanski kanton

_13

Dnev~i ava" subota, 2. apriVlfllvanj 2011 .

SKUPSTINA USK ZastupnicI usvojli ovogodisnji budzet Kantona

"nula HM" Dlanirano za Cruenl MrIZ, muallde, Denzlonere ...

Sa gradilis!a: Finansijska podrska Opcine

Nacelnik Muslic obisao gradiliste

zaursetall gradDle Hic-auluu

lznos od 198,4 rniliona KM, uz planirani deficit od 10,5 mHiona KM • Budz.et Kabineta premijera povecan na 396.000 KM

Nacelnik Bihaca Albin Muslie sa Franjom juricern, dopredsjedavajucirn Opeinskog vijeca Bihac, posjetio ie gradi I iste Ka to li ckog skolskog centra "Ivan Pavao II· Skola za Europu"

Don Slave Grgic, ravnatel] eve ustaaove tiji se zavrsetak pia n ira do kra j a j uta, upoznao [e Musli~a sa rokorn radova, izgledorn buducih ucicnica i drugih sadrfaja,

-Opcina ie na razne nacine po dd.aIa izgrad n ju

ovog cen tra, a u b udo'ieru 1~ ovugodinu, uskladu s trenutnirn mogucnostima, takoder su predvidena finansijska sredstva . kazao i e Muslit.

Katolicki ~kolski ceatar imatce osam ucionica zasrednju skolu, arnfiteatar, pros" rorije za administraciju, prostori j e sa sa vrerneni rn sisremom za zagrijavanje Centra, kao i druge sadrzaje, a planirana ie gradnja io~ osarn ucionica za osnovnu ilkolutevniCa. M.D.

Na siednici Skupstine USK, uz brojae diskusije j zamjerke, uglavnom opozicije, usvojen [e budzer USK od 198,4 miliona KM, uz planirani deficit od 10,5 miliona KM. M.inistar finansij a Sane! Mahic u obrazlozenju je konstatirao da je rijec 0 restriktivnorn i sanacionom dokumentu.

Inace, budzerski korisnici su za 20 II. god; n u is kazali potrebe u visini od 229,8 miliona KM. Obrazovanje je u odnosu na rani i e zah Lj eve "probilo" zelje za 23,9 miliona a pravosude za 6,5 miliona.

Donacija Domu zdravlia Buzirn

Dobili opremu za SMOISMU

S1 II I v M 1'11- . --

om __ 0 OSU 0 Inacuu

Zastupnik Sefik v« Iadzic osvrnuo se na urnanienie sredstava za sport, iako je ista Skupstina USK nedavno povrdila da ce se i sp a§ tova ti 0,75 pes to iz budzera za ovu namienu,

- Ne trebaju nama sankcije praviti UEFA i FIFA, mi 10 sami radirno puno belie - kazao ie Veiadliic.

Hajrudina Halilovicainteresiralo jekako nernasredstava za Opcu bolnicu u Sanskorn Mosru, zasro je "nula KM" planirano za Crveni krii USK, za invalide i penzion ere.

USK za 2011_ godinu glatko je prosao sa 22 ruke "za" i osarn "protiv", Sve u svemu, ovo je bila pcliticka pobjeda premijera Lipovace koji je dan ranije, a i prcteklih sedmica, "pripitornljavao" sindikalne vode i, ocito, ubijedio i znacajan dio opozicije 1I skupstinskim klupama da budu uznjega,

DNZ i A-sda nisu glasali za budzet, jer nisu prosli njihovi amandmani, Iznena denj e su priredili SB i H i SBB BiB koii su dali glasove Lipovaci, I dok je SBB BiH principije.lno, kao i federalni, poddao budliet USK, z~stupnici SBiH svoju principijeinoSl iskazali su, nezvanicno, zbog privatnih interesa vodecih liudi U ovoi strand nan i VOl] Kan tona.

M.DEDIC

BeganoviC; Pi/aTlja bez odgoVllra uprav u za inspekci j e gd j e ce to biti neophodno zbcg novog Zakona 0 inspekcijarna, Cakse u Ministarstvu poliopri vrede smanjuje brei ZBposlenih sa i 7 na 15, iako [3. mo nedostaje strucnih kadrova, a povecava se za vise nego duple brei uposlenih u Kabinetu prernijera - primiietila [e Elvira Abdic-Ielenovic,

Pad prihoda

Elvira Abdic-jelenovic postavila je piranie kako ie moguce da imarno pad prihoda, a da se istovremeno u kantonalne organe i US[3· nove zaposljavaju nove 232 osobe,

" J os je cudniie da se ne predvida, prirnjerice, zaposliavan]e u Kantonalnu

Politicka pobjeda

Mirve L Began ov ie postavic ie niz pitanja, ~~SIO se Agenciji za privatizaciiu US K daje 300.000 KM, are, zultati privatizaciie su katas trofal ni, zas to se za 23 pos [0 poveca v ai, u sreds rva K omisiji za koncesije USK, a prihoda od koncesija nema, zas[Q je sa 1I2.000 KM t! 2011. godini budzet Kabine ta p rem i i era povecan na 396_000 KM,. zaslO je najavI j ena reform a 0 brazova n j a planirana bezijedne KM.,.

Unawc svemu, budkt

Op.remu je doni.rala organlzacija "Uberlas BiH" 11 Ho/aTldije

Humanitaraa organizacija "Libertas BiR" iz Brunssurna, sa juga Holandije, donirala je kompletnu oprernu Domu zdravl]a Buz.im za stomatolosku ordinaciiu za ucenike, koja ce paced radili u Miesoviroj srednjoi skoli II BlI~imu. Po rijeeima vd direktora Doma zdravlia BlIzim, dr. Faruh Kaiaca, op rema i e v ri j edn a ok030.000KM.

U Domu zdravlja Bui.im

do ned a v no je bio 0 tvoren stalni konkurs zastomarologa i to je bio deficitaran kadar, a sada ce uz stomatolosku ordinaciju Doma zdra v 1 j a usko ro poce [i sa radom i ,kolsh s[omaloloska ordinaciia.

Humanilarna organizaciia "Libenas BiH" donira· ].a ie vrijednu opremu i Domu zdravlia Bosanska Krupa te Kanlonalnoj boJnici u Bihacu. N. V.

"aradna mudrosl

U obrazlozenju budzeta minis tar fmansija Sa" nel Ma.hie naVC(l j e inarodnu mud.ros! kako se [reba "pokriti koliko je jorgan dug"_

- Volim narodne !lIDOtvorine, nemam "iSla pro" tiv Djili, ali nekako "jorgan" ue ide uz ovaj dokument - poruclla je Mira Ljubijankic Mahicu.

U kljuckom dzematu Hripavci

Potrebna SredSlua za dourSelaH gradnje

Naimanju porodice Talic u Sanskom Mostu

OUCB O)BnJilB celuero

Na imanju Besima i fume T aile u s:mskom sel u Sell ovci ovca je na sviiet donijelai':et" vero zdra ve ian j adi, !ito j e neuobieajen slucaj n3 ovim prostorima.

-Suprug ie ujutro izasao da obide stoku. Cula sam kako me zove, a kad sam doola do lOra sovcama !lisarn mogla vj erova ti - prica fuma Tal ie.

Tali';i se vee gownama ba ve pol i oprivredom j dde slOku, ali se neslO slicno na

njihovom imanju nikad do sam nii e dogodiIo. hel Ko· vai'evie, direktor sanske Vete" rinarske stanice, istice da su doma.Ce ovce genetski predodredene da !Ia svii e[ donesu jedno ili even rua1no dvoje jan jaw.

-SlliCaievi kada ova! na svijet dones<: CelVero iii petero ianjadi Cine lek jedan JlOSrn u oct!lOSU na cjelokupnu populaciju ovih Zivotinia na ~m pros!o· rima-kaieKovai':evie - M.D_

o tvoren j~ uovosagra"

den e d2arni j e dzema ta Hripavel u kliuckoj opCini pIanirano ie za 3~. juli, javlia kljucki portal. Ovib dana fadi se rermofasada na d1~mi" ji. Ukupna vrijednost do &ada olIOse.nih sredstava na ovom vjerskom objekm ie vise od 200_000 KM. Da bi bili okoncani svi predvideni radovi nedostaje jos sredSlava.

200.000 KM

_1_4_- ~.":;_~~_~~'"j_~~~ta_l: _sa_r_a_!jevski kanton

UPOZORENJA SIndikati ko] predstavljaju 10.700 zaposlenih

d -c- nas a

t zit- Ula

- -

laiD

Izbjegavaju sindikate, pa gube na sudu i placaiu troskove • Za budzet nas niko nije nista pitao, kaze Memie

lnalna oslecenla asfalla

Ulica Brajkavac asfaltirana prije 30 gadina

lbog rupa uoznJa praua auantura

Ako je suditi po budzeru koii je prekjucer usvojila Skupstina KS, Clau·ovi sindikara sluzbenika i namiestenika, policiie, srednjeg i v isokog 0 b razovan ja sigurno ce nastaviti tuiili Vladu KS, kazao je za "Avaz" Senad Memit u ime koordinacije cvih sjndikata.

sarno pola toplog obroMa

Memic je naveo primier kako Vlada kcl; kofekri vni ugovoz N aime, zasluzbenike

inamiestenike garantira 16 KM roplog obroka, a uplacuju im sarno SO posro od toga.

Vlada ne zeli saradivati i p rego vara ti sa Sin dika IOm_ Ne znam zasro nas izbiegavaju, ali to konstantno rade .. Evo, naprirnier, kada je u piranju budzet, niko nas nije aizasta pitao, iako je Vlada duzna s nama razgovara ri 0 budzetu, jer predstavliamo oko 10.700 radnika U javnoj raspravi dati smo svoje pri-

i edloge, prim j edb e i s ugestiie, aIi nisu ih prihvatili - kazao je Mernic.

Prema njegovim rijecima, zbog toga SEQ Vlada ne zeli saradi va ri sa sin dikarima radn ici ce nastaviti mziLi i, sigurno, dobivati procese pro tiv v las ri, a to znaci manje novca u budzetu,

- To se moglo rijditi da su Be htjeli dogovarati s na!!JJI. Mogli =0 dogovoriti da zaustavimo tuzbe, da necemo traiiti zatezne kamate., Medutim, oni nas izbjegavajul Zbog toga cni gube na sudu i placaju sve troskove. Vlada nece osteriri sebe, nego budzer Kantona. Sralno ih pitarno koliko su izgubi-

U ulici Brajkovac u naselju Sirokacaasfal t j e unisten, a voznja au tornobilom predstavlja avanturu zbog rupa koje, kad padne kisa, postaju lokve duboke i po desetak centimerara, S tanovn i ci ovog di jela S tarog Gracia vee godinama ad Opcine [raze da im obnove ulicu koja je posljednji put asfaltirana prije 30 godina.

- Ovorn oronulorn ulicorn ne moze se ni voziti ni prolaziti. Kada zamolimo taksiste da nas odvezu do kuce, kad cuju gdje zivirno, sarno odrnahnu rukorn - kaze Muhamed Zeco,

Kako saznaiemc, ulica niie planirana budzetom za 20 II. godinu, ali, ako se steknu uvieri, bit ce uvrstena, A.Na.

Krse zakone

- Osnovn i pro blern je s to Vlada kr,i zakone koji se have radnopravnim statusorn za posle n i ka, Zbo g toga ib radnici ruze i dobivaiu pro esude, dok, u meduvrernenu,

Memic: Koce odgovarali

Ii pa mica na sudu i ko liko rnoraju pia tid radnicirna, ali oni to konstantno izbiegavaju I<!Ci - istakao je Memic,

Ko odgovara

On pojasnjava da je na[veci problem to sto predstavnici Vlade sviesno idu u rakve avaurure jer unaprijed znaju da ce radnici dobiti ruzbe, a vias! nista ne rjesa va, Mite da iako s vjesno i nepotrebno trose budzetski novae, a samo je pitanje ko ee u proslo] i sadasnio] vladi odgovarati za ove propuste, S. MUHIC

SI.amljene place u Kranjcevi6evaj ulici kad broia 43

ZaobisliiERonomslloSoCUalnO ulleee

Obnoua UUca unOuom GradU

,"Na sjednici Opcinskog vijeea Novi Grad usvojen je i prijedJog liste prioriteta za sanaciju i rekonstrukciju Ioka- 1 nih cesta, Ove go dine radi t ee se dio ul ice Vi rkovac c ikma te krpljenje ulice Safeta Isovica, mica Musrate Muje Pasica bit ce prioritet za narednu godinu. A. J.

- Nisu samo zaobisli nas tokom izrade budZcta nego i Ekoncrnsko-sociialno vi· jete, koje Vlada placa, To viieee ie kompetentno da go-

vori 0 b u d~eru j er je sastavljeno od predstavnika Vlade, sindika ta i posloda vaca, No, niko ih nista nije pitao - rekao ie Memic,

mati/na 1711i_jec

Mat!cnu mil/ill: prOlz\'Qde ptele rad ICe korl$leCi polen I mad ILD.aJ<ljuti

PU"OV 'I&dno 5~Oj e>IJwab! h 1!1 (JJ: I $II' faJ '>l'VMI d "S!Xl1

hrill1jIV h (yar namljerljeruh prehrsn pfete JTl8lice ral peela)

OPcina ce n,aSlauill sanaCI)U

Polomljene ploce na platou u Kranjcevicevoj ulic.i kod broja 43 prcds!avJjajll opasnos I la Slana.re. Kako nam je ,ekla proJalnica Kerima Memi.:, na nekim dijelovima platoa nikako nema ploca.

- Radimo projektnu dokl.l mentaci j u za nas tavak radova, j er nism 0 Zllvclili sanadju svih platoa proSie godine. Ove go dille planir3no je poplocavanie od broia II do 43. Posto projekt nije lavd en, ne Zllam 0 kaliko S re-

ds lava ce nam [rebati. S on im s to izdvoj i rno pokusa t cerno uraditi sto viSe" rekla nam je Dzenila BogunicKclel j, sa vje mica u Sl u~bi za prostorno uredenj.e i komunalne posIove opCille Ceo ntar. A. Nu.

Kapsula puna zdravl}a

1to,.'/~ )Ih p.lrodnu odb'llnu 0lVlnlzm. u loku bolull J u pe,lodu opo,~vb od boluti.

SDIC

Za neplivace iz skala u Starom Gradu

POelnle obuNa 207 ueenlKa

I'oboIJj~ .... C1bl.ld lM~boliu",_ r.;rilkt I mcnl~ln, spo~obnofti (umOT. lu .• "IJenost, rub,t." koncltnh • .:lJ". d.~ .. brUili tide"nl, urn"t napo,l)

• lz Sluibe cz nijaS upozoravaju grnd:me cia prilikom ciS6enja svojih imanja izbjegaVl!ju paljenje varre. Sirogo se zabtanjuje paljenje u blizini sumskib - komplel;sa i minskih polj .. z" one koji se De budu pridrZavali upowrenia, shodno UikDnu 0 taStiIi od poZara, poduzer Ce se prQpisane S3Ilkcije, navode i2:

OpCine llijaS. A. Na.

Skola pliv:!n j a za ucenike ce(vr,ih raueda osnovnih skola iz S tarog Grada poem je 4. aprila i traje 20 dana_ Na Olimpijskom bazenll "OtOka" tehnike plivanja uCir ce 207 osnovaca.

- Uz POIIIOI: mstruktora s

Faku.ltf[a tjelesnog odgoja daci ce ue i li pi! v. ti. S I uzba la obrazovanje, klllmru i sport OpCine uz pornoi' GRAS-a ooiguraia je prijevOl ucen ika do bazena - k azu iz OpCi[!e S tari Gra d.

f:) BOSNALIJEK

A.Na.

biznis

Onevni avaz, suoota, 2. apriVlravanj 201 t.

15

PRIVREDA Veliki gubici u vanjskotrgovinskoj razmjeni

U prva dva rnieseca ove g.odine, U odnosu na isti. period lani, lzvoz iz FBiH rastao je za 49,5 posto, kazao je Jago l.asic

Obim industrijske proizvodnie u FederacijiBiH u pro va d va m j eseca ove godine porastao i e u odnosu na isti peri od 10 n.i za 6,8 posro. N ajveci rast za b iljezen j e u oblasti vadenja ruda i kamena, i 10 za 9, I posto,

Ucesce rada

Predsjednik Pri vredne komore FBiH [ago Lasic, koji je jueer u Mostaru iznio ove po datke, kazao j e cia pcsebno rad u j e einj enica da j e j zvoz kapi ralni h proizvoda porastaoza 24,2 pOSIO.

Olauni partneri

Poljoprivreds, ilumar" SIVO i lov na i vi se op terecuiu FBiH. Tu imarno le~u pokrivenost uvoza izvozcm, Nasi najveci vanjskotrgovinski partneri su Niemacka, HrV3ISb, Iralija, Srbija, Sloveaii a, A us triia. __ Naiveci deficir i dalje imamos Hrvatskom,

8h. privredu i dalje gusi UVQ,

- U prva d Vll m ieseca ove godine, u odnos U Ill! isti period lani, izvoz iz FBiH rastao je za 49,s posto, Redovan izvoz iznosio je 241 milion maraka, a od toga srno izvozili proizvode nakon unutrasnje obrade u iznosu od 187 rniliona KM. Dakle, imamo vece ~Ce rada u izvozu, sto je dobro - kazao je Lasic, Ni j e dobra, n agla-

sio je Lasie, SIO je u veeem en riteru U OVOID periodu osrvaren uvozod624 rniliona KM tako d. deficit iznosi 195 miliona KM.

Suzeno lriisle

On ie istakao da BiH ima SWeDO tr'aste za izvoz, koje se odnosi na nekoliko zernalja Evropske uniie i dr/.:ave

CEFTA-c.

• U posljednjih deset godina BiH je imala ukupno 69 milijardi KM deficits. To znaci da ie nasa drzava s ovirn sreds IV i m a mogla deser puta izgraditi autoputl Najvise zabrinjava to SIO vi~e od 30 pOS[O ad ovog deficita spada na uvoz hrane i pic"! - kazao jeLasic, A.Du.

Pramet ad 334.010 KM

Has e allClle

HIT glJeul1i

N. Banialucko] berzi j lice, je kroz 146 rransakcij a ostvaren promet od 334.010 KM. Na sluzbenom berzan-

N

skom triistu lista B naiveci promet ostvaren je akcijama Rudnika i rermoelekrrane (Ri TEl U gljevik, 0 d 36_720 KM po prosjecno] cijeni od 0,428 KM (rastza sedam posto). Kod za tvorenih in vesricionih fon dova naj veci ras I

imale Sl1 akci] e ZI F-a Krista! invest fond Bania Luka (5,04 posroj.agubitnik dana jeZIF Invest nova fond Bijeljina (- 5,13 pOSIO). N. slobodnom

berzanskorn rri:islU najveci rast imale su akcije Fabrike duvana Banja Luka(7,41 pos (0), a akcije Rekrea rursa Ban ja Luka opale su za 75 pOSlC.

Obim trgav.ine 967. . .023 KM

Promel dionicama Sarajeuo OSigUranja

N a Sara j evskoj berzi j \lC er je ostvaren prome t ad 967.023 KM. Najveci porast vrijedncsri zabiljezile su dionice DUP·a Herbos-in vesta Mostar (33,33 posto) i dos tigle s u cij en u od 600 KM, dok je najveci pad regis rri rao Ru d u i k mrkog uglja Banovici (12,58 posto) i dostigao ci j en II ad 41,95KM.

Na kotaciji kompanija promet ie ostvaren dionicam 3 Sarajevo osiguran ja, po kursu od 7,30 KM,a na kotaciji fcridova uajveci promet cstvaren je dioni-

Vrijednosl indeksa

BIFX 1,08%T 1.739,6

811SX·10 0,62%" 1.097,69 511SX·30 0,70% T 1.072,01

cama ZIP·a Bonus Sarajevo, od 748.366 KM po kursu od 3,95 KM.

Na prirnarnom slobodnom friistu naiveci promet OSIVan:n je dionicarna BOR banke Sarajevo, od 50.000 KM po kursu od SID KM, a na sekundamorn slobcdnom rrzistu dionicarna Univerzalprorneta Tuzla, cd 6.050 KM po kursuod55 KM.

BerzanslU baromelar za DUG. 2011. gOdlne

~ Nov' pro_cee'd sarno

Klima, ASS, 6xalrbag. elekbopalmt.radIo CD sa mp3_

KM

www.k1a.ba lOA· C.),I.. BH cJ.O;Q. Ham:jl,e ~iJ lA ~ a~3I716·900.0nm.5-1~5

TI;qq Ar.ld;J ..... 1D, taO~'iI~lO 99Q-StlJ1i ~1D linG. O~!>fU'444 .. ~ AiruI EtIuo03613s,z·S01.;1"ekQI

Suhaca ked Bosanskog Novog

PrOualniMi P81iMuca slomio IOb8n)U i nos

Siobodan Glisic (42) prebacen u KBC Banja tuka

Slobodan GliBi': (42), koji ie naivjerovatnije zapalio kucu i garazu tI v las nisrvu brace Izera i D ervi sa Vranita u Suhaci ked Bosanskog Novog, da bi potom pod j 05 n erazjas n j en i I!! okolnostima pac sa zida visokog oko tri merrai teskose povrijedio, prekiucer je, nakonsto mu je iznenada pozlilo, iz prijedorske bolnice kolima Hitne pcmoci prebacen u Kliniku za neurohirurgiju tI Banjo] Luci,

Prema rijeci rna na celn ice ove klinike dr. Vesne Ivanisevic i glavncg dezurnog I j eka ra dr. Zdra v ka Mari ca, On j e u ovu klinik u pr irnl jen s frakturorn lobanje i nosne kosli.

. Pacijen I je trenumo Slabilan, pri punaj svijesli - izjavila j.e dr. Ivanisevic i dodala da ce Gli~ic do daljnjeg bili zadrl!an na lijeeenju II ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U policiji jucer nije bilo novih detalja 0 ovcrn slucaiu osim saznanja da je policija ked onesvijestenog Glisica, tlz!J rafcige r i sib ice, u d Zepo· virna hlaca nasla i mobilne telefone koii pripadaiu porodici koju jeovaj lopov i palikuca namjeravao opljackari.

Vukasi.n Kondic, dezurn i ru lilac i z Prijedora, j titer je potvrdio da je informiran oslucaiu.

- Cekamo kraj njegovog liiecnia, nakon cega ce biti i sasl usan - k azao je j u rer mzilac Kondic,

Prema nezvanicnirn saznanjirna, tokom noci u kojoj rniestani Suhace zbog pozara nisu spavali cula su se i dva pucnja. Policija je navodno u blizini kuce i ga. raze, koje je GliliiC nakon pljacke z.apalio kako bi pri· hio rragove,pronana i dvije bhure. M.Z.

MUP Kantona Sarajevo

UbapSen osumn)iceni za POIlUsa) ubislua

Pripadnici Odjela za opei kriminalitet MUP-a Kantona Sarajevo prekjucer su uhapsili Nedirn.3 Detiea (20) iz Srebrenice, naslanjenog U Sarajevu, zbog stlmnje da je pocinio u bislVO u pokusaju. Policajci su doSli do saznanja da je 24. oktobra prosle godi-

ne u 15 sati u ulic; D7.emala BjedicanallidZi pokuSao ubiIi Amom Zaj,ku iz Sacajeva. Detic ie Zajku ramo nozern u VI<l t nanij evsi rn u tako povrede opasne po "ivO[. Nakan sasluilanja osumnjii"eni je p redat u naleWOSt Kan tonalnog tuZila.! tva. Ad. A ..

U centru Sarajeva

TUCa I pucDlaua U liBIDO) baSil

Sarajevski policajci prekjucer su u.hapsiJi z. H. (21) iz Sarajeva zbog sumnje da je skupa sa Dz. A., S. A. i F. K. II Ijetnoj basti "Bazeni", u ul.ici Terezij a, u cen tru

Sarajeva, ucestvovao u tud, nakon cega je doslo do pucnjave. 0 svernu je obavij es ten kan ton alni tu Zilac, a Z. H. zaddan je u MUP-u KaDtona Sarajevo.

16

Onevniava;',$ubota, erna hronika

2. aprl I/tJavanj 2011. _ .

POlAR Hambarine kod Priiecora

Starlca IZD lela DalaCi Morou U baili

Tahira Causevic (75) saplela se okupine koje je zapalila, pala u vatru i smrtno stradala

Tahira Causevic Taha (75), miestanka Hambarina kod Prijedora, smrtno [e stradala j u cer 0 ko 16.20 sa ti u pozaru koii je izazvala pa· leci korov usvojoj bast].

Stravif:an pr.izor

Prema prvim iziavama Tahirinih kornsija koji su po zvali va rrogasce, a po tom i policiju iz Prijedora koja je obavila uvidaj, resko pokrerna Tahira s e, na j v ierova In 1- je, sap lela 0 vatrom zahvacene kupine, nakon cega je pala Vatra i dim bili su kobni po staricu koia se sama nije mogia izvu6 iz poL1r.a.

S al.ko Caus evic, dalj [] j i rodak naslradale i njen

kornsija, ka.Ze da je Tabiru vidio cetrdesetak minuta prije nego sto ce se dogoditi tragedija,

- Pozdravili smo se i mi1ili svojirn kucama, Nedugo nakon toga. CUO sam iednu komsinicu kako vice:

"Gori Taha!" Brzo sam dotrcao do niene baste, ali nije joj bilo spasa. Nogesujoj bile napola ugljenisane, N" ledima joj je OSIaO same komad dzempera, jer je osralo p rogu tal a va rra, S trasna slika u kojoj Tahi nile bilo pomodi - ispricao narn je Cau!Jevic, k(>i'i je kao i ostali mjeslani HambaTina cesto pomagao nesremoj Tahiri, koja je ina.ce zivjela sama od 41 marke mjesecno, koliko

(Foro: D, Sio/"I(;) je iznosila osnovna novcana pomoc ..

Tesko pokretna

S!icnu pricu jucer narn je ispricao i lokalni imam u Hambarinarna Meho Kulas, koji ie kazao daje Tahira bila i resko pokrerna,

Pripadnici Vatrogasnejedinice Prijedor lokalizirali su pozar u vrlo kra tkom vrernenu, 0 dogadaiu je obavijesten i desurni ruzilac iz Pri j edora Vukasin Kcndic, koii nam je kazao cia je rijec 0 zadesno] srnrti koja se dogodila u trenutku dok jestarica,sricajem nesremih okolnosli, rndila posao za koj i, ocigledno, ni j e bila fizicki sprem na.

M. ZGONJANIN

Spionica kod Srebrenika

TaSIlO Our-Jadan 16- gOdlS011 mOIOCllIllSa

U sao b raca j n oj nesr,,';; koja se dogodila na magisIralnorn putu Tu.zla - Orasje, tI Jezincu kod Srebreni.ka, te:lko je povrijede.n l6-godi~nji motociklista H. J. iz Spionice kod Srebrenika. On je, upf"~vljajuCi motociklom "yamaha", pod jos neulvrdenim okolnostima t1dario u zadnjll lijevu srranu automobila "audi A3" (354- T -783), kajirn je upravljao S. f), iz Gornje Slaline kodBosanskogSamca.

MOlOcikLista j.e pao na asfait nekoliko meta.ra dalje, a odsiline t1dara prednja strana mOIocikla pOIpuno je smrskana. Povrijedenom mladicu prva pornoe Likazana je u Hirnoj sluzbi doms zdravlja Srebrellik, a potom je sani letskirn vOlilom pre-

S uvirJaja na mjeslu netgode vezen na UKe Tuzla, Ciji su Ijekari konstaliroJi telike rjelesnepovrede.

U vrijeme uvidaja sao· beacaj na ovom iZllzetno frekventnom pUlU odvijao

(FOIO. o. M~iklcJ se naizmjenicno jednom saobracajnom trakam, rako da su se iz oba pravca formirale ki.lometarske kolone vozi.la.

O.M.

NiflslJ/je Ti8jifl (Folo O. MoW!))

Srebrenik

UHraU baHarne cUeul

Nameri nepoznatih lopova bio je objektbivsepekare firme "Zeni-prorn" u Tinji ked Srebrenika. Lopovi su otvorili prozor na [ednoj od prostorijasa zadnje strane zgrade, te iz un u lrali n ios ti ukrali oko 40 metara bakarnih ciievi odinstalacijecentralnoggrijanja.

Ukupna materijalnasteta, prerna procj en i Esada Osmanovica, vlasnika firrne "Zeni -prorn", iznosi oko

1 .SOO maraka, Na meti nepoznatih lop ova b ila je i kuca vlasnika Z. M. u Srednjo] Spioniei ked Srebrenika.

Nakon sto surazvalili prozor najednojod prostoriia U prizernlju.Iopovisu ukrali LCD televizor, umjetnicku sl ik u i jas ne u tvrden u kolicinu kucanskihaparara, Prirnijetivsi orvoren prczor na j ednoj od pros IOfi j a, mjestanin Srednie Spionice S.J. pozvao ie srebrenicke policaice, koiisu izasli na teren i obavili uvidaj, Odogadaiimaieobaviiesten kan tonalni rlli'.;ilac,a uvi daj na lieu mjesta 0 ba v'ili Sll pcipad· nici Odjela himi nalisticke policij e PS Srebren ik, koj i tragajuzalopovima. O.M.

Spec

• Pripadnid Policijske stanice Bosanska Dubica prekjucer su uhapsili S. P., od kojeg su oduzeli au· tomalsku puiiku M-56 ka· libra 7,62 milimetra, vojnicki noz, .zatvarac .za autorna !Sku p usku, 47 me taka kalibri 7,62 milime [ra i jedan mela k kali b ra 7,9 milimetara,

N akon i.zvrsene krim ina· Lis [ieke ob rade S. P. j e pust!!n naslobodu.

SID. SllIZIIIni -

.,. Policijskoj stamcl

Sokolac prijavljeno je da je R. B. sa SUR "Bambino" uk 10 n io slu zbeni pe~t koji su posmviLi radnid Komunalne policije. Uvidajem je konstalirano da je R. B. sa 0 bjekla skinuo voiilani petat kao i trakuna.kojoj je naglasena zlIbrana radaobjekta.

17

erna hronika

o nevn I avaz, SU beta, 2, apr,iL/travanj 201 t,

Istraga a silovanju u Travniku

TDillae predlOilO oriluOr za 23-g0dlSnjalia

Kantonalno tuzilasrvo Travnik orvorilo je isrragu protiv 23·godisnjeg A. M_ iz Travnika koji je osumn i i cen za silovan i e maloljetnice. U roku SU istrazne radn j e i vi esta tenj a koja provodesluzbenici Policijske stanice Travnik, MUP·a SBK i Kantonalno tuz,ila!hvo Travnik. Osumniiceni A. M. bit ce zadrzan 48 sari u prostorijarna l3 zadrzavanje, nakon cega ce ruailec odluciti 0 prijedlogu za odred i va u j e pr i 1V0ra, potvrdeno narn je jucer iz Kantonalnog ml'.ila~rva Travnik.

- T uzila,s rvo ie o tvo rilo istragu protiv A. M .. zbcg surnnje da [e pocinio spolni odnos s djeretom u noci S3 29. na 30. man na lckalitetu Saric~ brdo u napustenom objektu nepoznatcg v lasnik a, nakon sto j e na prevaru doveo os teden U B. b. (13) koju je odranije

00/10: U IQkll vjeslacenja pozna vao, Is ti je na nasi ian nacin i zvr.Si 0 spolni odn os s ostecenom - potvrdila namje Milica Dotlo, par[parol Katonalnog ruzilastva Travnik.

Slucaj je travnickoj poIiciji prijavila A. B., majka trinaestogcdisnje djevojcice, Prema informacijama iz izvora bliskih isrrazi, i mladic i djevojcica porjeeu iz rom ske p opul ad j e.

K.K.

Teska sao bracaj na nes{eta koi a se preksi riot oko 19.10 sari dogodila na magi stralnom pu tu Moo tar . S iroki Bri i eg, u mostarskcm prigradskorn naselju Zovnica, odnijela je joil jedan rnladi zivor, U fronralnom sudaru sa dzipom "land rover" pogin uo jeJo§ko Pavlovic, 26-godi~nji vozac BMW -aiz Mostara.

b racaj noj nesreci stigle su patrole mostarske policije te vozila Hi ill e p ornoci. Vatrogasci su nastradalog mladica jedva uspj eli izvuci iz potpuno smrskanog BMW-a. Ubrzo nakon toga stigle su niegova rnajka i sestra, koje n isu mogle podnijeti ovai prizorpasu se srusile na zemlju, Sva u suzama, rnajka je pala u nesvijest te ie vozilom Rime pomociprebacena do bolnice,

Opasne povrede

Srecko Bosniak, portparol Uprave pclicije MUP-a HNK, potvrdio nam ie da ie u 01'0 m su daru teske tj el esne povrede zado b ila p utili ca u BMW-u Alis~ Bccirevic, kao i Zdravka Cclak, putnica iz dzipa, Vczac "land tovera" Marinko Colak prosao

Suprotna traka

Prerna rijecima kantonalne lUzi tel j i ce Vesne Pranjic, krecuci se prerna Moslam, Pavlovic je vozilorn presao na Iijevu traku ceste i direktno udario u "land rover". N jegovo vozilc je od siline udara odbaceno prerna sriieni. Pavlovic [e na lieu mjesta ostao mrtav,

Odrnah po doiavi 0 sao-

Milosavci kod Laktasa

Ob)eSiD se Milorad Galie

oSle~en i diip

[es laksirn povredama.

Na Odje!u za anesteziju, reanimacii u i intenzi v n 0 1 i· [ecenje Adisi Becirevic konsratirane su teske tjelesne povrede opasne po zivot i

njeno zdravsrveuo stanje je n eizv i esno, dok kod Col ak a povrede nisu kriticne po ti vet, kazala ie Adriiana PandZa iz KB Mosrar.

A.DUCIC

Milorad Gajle (73) iz M ilosavaca kod Laktasa izvrsio je sarnoubistvo vjesanjem. Gajle se ubio prekjucer oko 12 sat; u sllpi. U oprostainom pismu naveo je da za

svoju smrt ne krivi nikoga, Uvidai su obavili pripadnici Polieijske stanice Laktasi, DQ' ktor mrtvozomik Radoika Peric konstatirala je da niie bilo nas ilja nad nastradalim, V. S.

Kahrimanikod Zeruce

bi se Orner Fejlie.

Ulasnilt 66Louac-p oma"

Poslije sudara u Kljucu

UOZaeD Dozlilo i srusio se mrtau

Na magistralnom PU(U ,'1'1·5, u uliei Bra!lilaea BiH u Kljucu, prckiuccr sc dogod;la saohracajna !le7.go· da u kojoj su uccslvovali J. M_ (67) iz Klillca i R R iz Bosanskog Pelrovca, nas· mnicn u Banjoj Luci. Pa(rola policije je na lieu mjcsta zatckla ucesnika nezgode J, M_ u nesvijesri, nakon ~ega je vozilom Hitnc pomoCi prcvezcn u Dom zdravlja, gdje mu je kOnStalirana smn.

Utvrdeno je da je na ria·

vcdcrloj lokaciji doslo do !Iezgode, nakO!l cega 5U vozaCi razgov aral i 0 nas (al 0 j ma(erijai!loj :l(eli!la v01.ilirna, Nekoliko minma pas· liie 1- M. ie pozlilo, 0 do· gadaju je upoznat kamonaini mzilac koji je narcdio da se obave uvidaj!le radnje te da se izvrsi obdukcija (ijela, nakon tega ie kO!lsta(irano da je uzrok nczgodc ncprilagodcna brzina uvjelim3 i ~taniu pUla, ada ic smn kodJ. M. naS1Upila prirodrlim putem_

Cetrdes etp eto go disn j i Orner Fejzic iz zenickog riaselja Topcic Folie pronaden je rnrtav j ucer ujutro u selu Kahrimani kod Zen ice. Kako saznaierno, uvida] na lieu mjesra obavili su dezurni k an ton alai tUl i lac M uris Hadziselimovic i pripadnici Odjela krim-policiie MUP·aZDK.

Urvrdena je da je rijce 0 samoubistvu koie je Fejzic poci!lio hicem iz svog pi"folja u potoku koji se nalazi prekopu!a reS(O!"ll!la «L-ovac», Cijije bio vlasnik. Pre-

rna informaciiama do kojih srno dosli, on je ctisao iz kuce prekjucer, da bi jucer bio prouaden mrtav.

Fejzic nije ostavio nikakvu poruku,a baremzvanicno, ne postoji nikakav motiv ili razlog za ovakav ein, niti j e njegovim najblitim,a powato sra j e ovog biznismena n atjeralo da digae ruku na sebe_ F ei zie ie b io v lasnik i d irekior kompanije "Lovac-prom", koi a u s vom saSla VU, osim resrorana,ima i benzinsku pum· pu te autoprijevo,micku fit;mll. A .. DZ.

18 ,_""",""I'j"" Onevni avaz

oglasi

no.- III...:CCO' ino

o<I ..... lj' fI",.~ I n.N.ro"'''. 11<'I't>.'\:II • .., kQ.l'IC'ttI ........ ~ lllfUmj OJ'('.,,, ,\1'1 J I'"

'" 'U "i UP INf

Oru}' Ol-J.b-IJ I!I I H

(opl,lN. to nhIj ~ Mil 1I,iJd.""

,. l~dJu H ... Iw =0. I ~_ 7..ol<oo:u " OWI'JdI •• ""' ..... u <!tlf'lllhm 1It1 ... ,,,,, .I..the 11 ro>J.-...:ij, no....: • Ikm • .,.., .. .., I!>lwn.:nc """~ if 0,11 hny III~jl <k.'d ... k optl .... C"rlji-'''''''''''''Jc

_ ",,>, _'I" ~UIU'_ ..,_. IiI ... in<l.l ............ ,,' ......

1\ ..

. -

.... t "'10.;0 1M • '-dPn \li1b. '" r

SUMARSTVO LJUTA d.o.o KON}IC

Brai; 01-30fll

Koniic, 30. 03. 2011. god.

Na OSIIOVU ovlastenja iz Statuta "Sumarstvo Ljma" d.o.o. Konjic direktor Drusrva obja" vljuje slijedece;

JAVNIOGLAS

I. P,..,dmet javnog nadmelanja:

Predme! javnog nadme!allja je prodaja !iumskih drvnih sarrimenara faa sumsko medusCQva,rislc prcma dolje navedcnoj mbli,

LOT-l

G.] uKalinovnik - Ljuta" Odie) br. 61

, ... , ........ :1:, ',"',' I ~ !

~,. I PDV· .. , - -

,.....,. I' IQW' I!I"I

'm-,

- 1» lUI ""-'
_ u. II I,ll IOJ !oI~
.!a- m .... 1.3 dl,_
-·i~ I{II;I ! II I $WJ..OI'I 2., P ra vo ucesca n a Ii cj t.acj i:

Pravo uc"sca lIa javllom nadm"lanju imaju sva pravna i fizicka liea koja ispunjavaju slii edete 0 pee usia ve;

. d. posj edu ju rjcS~D j e 0 up jsu U s u d.sk' .reg;star iii rjesen je nadle~Dog opCi IIs.kog organa; - d. im"ju aktivan trans.kcijski racun kod baoke i por-ezn i b roj

. i da mogu dasraviti uvjerenje 0 izmircnju obaveza prcma PIO. zd.ravstvenom fondu ; poreskoj uprovi, up rave za indirektno oporezivanje

" Uvjerenje / porvrda ad nadlei.nog suda da nisu kri vicno gonjeni nili se vod; stecajni postupak.

3. Sadciaj ponude Pon uda treb. d. sa drl.i

" naziv i tacnu adresu ponudaea - ponudenuoijenu

4. Doslava pooude

Pon udu sa nuoakom "Ponude za kupovinU dl"V!!ih sortime!!3ta" dostavlj3jn ,se !!a adresu:

"Sumarstvo Ljnta" d.o.o. KOlljjc, p.p hr. 6

11210 ILIDZA

Prijem ponuda ce biri evident iran i poIvrden.

Kraj!!j i rok dostavljania pOllude je 14. 04. 2011. god. do 15.00 sari.

S, Otvaranje ponuda

Otvaranje pO!luda i'e. se. vrsiti javno s. mogu C ooscu p ris uS!VOV a n j a p reds 13 v n i kg polIud.ca na dan 15. 04. 2011. god., u 08.00 Sa· ti na adresi

"Sumarsrvo Ljuta" d"oo. Konjic UI. He.ndelm£a do br. n.

11000 SARAJEVO

6. Kriteriji za. procjenu pOllude i izbor najpovoijnijeg ponudaca:

Procjcna najpovoljnije ponude vrsit ce sc po krireriju

: N a jveta pon u de!!a leu pop roda j ~ a cijen a; - NaCiIl placanja;

OSlali uslovi preuzirnallja i piacanja robe regulism ce se Ugovororn .

7. Osla1e odredbe

Ponudena rob. moze se pogledat.i na lieu mjesla svaki radni dan u periodu trajallja js" vnog oglasa ad 07 - is sati. Uvid se male izvrSili i u proje,ktc za izvodcllje radova u !lavedenOI11 odjelu u istom periodu, Potrebno je najaviti obilazak i uvid u proj"k!e jeda.n dan ranij", a lice zaduz"no 7-" DVe akrivnoSli ispred Sumarsrvo LjLlla d.o.o Konjic je

- rukovodilac pripreme i proizvodnjc, HoIja!! Kerna.!.

Konrakl [eldon 033/636950; 033/636 972

S postovaniem!

Direklor; Holian Ismet, dipl ing. ilum"

_ .... I~ ~I,I.I.I!IQ$N~ t~~ A~ L.I dd:-'IIU,,!I!II

1OO'aA1jIIJ;~ OfJIa'.o.ww..5Q(:~ M.~

"'"""" ..... ~ » ol):u<-'1 cnj'illl6y ~,iIiJ(D....w:~

'I:CIIIIUTIQN 01' :!IOtH! ... IM)"'~

.CI\I~ SBrvce ApIq

""'....,., ... u.n. ~~ lal.o<Io 0 "'-UollOj !UN II f .... 'J, Bill I ~~l"ElIII· n. ~'J."'1, ~1 N" :tUlII4. ~"'I o~ ,'', ,"Q6~ ",<Ii '"~ _ I , ............... ""]lIUInju 1.01. ...... "drI4'''''

lN~· .I<dmocj)I·n...o. I I~."" ,~Slultot"" ,. Lm~"'" u..m.- ""'IQ ID~

•• .....,.jIo .. "'lnN ,Iolbu t<dcTxlj.:'_ I I "'"'''F'' u .. Op;] .... /~'w.n '''''''jll~ •

J ..... I WO:'''I;R''

t. :rc:P'UIIt1iI: ... (1.1. ID ,n •• iJrb _I klh: .".1 rJbt. ib llil Optt.~ :;tA" ,I.." ,Ii-j,

a I. ~t't.t.~ N .... 11'"_ ,,f:iI ,pIA !liJ'\ .. " ,,..;Jlt,, I "p...h! ~ .... p. '. :~l!tt" '" !lni~"""".

- I Urdu. rliIor

gz. :......,,, ovtUl. r:o.,...oo,. Opju>l<'II \ '""a, I ... do ~ did> _ 1 (jtob.llln tllbt

Qpb pmIo.;o, .~ pm.Iau Q I"'~ 01 I U!. ~d.m,. .. Id._ I."'",g ko6._ ~'JC 0l0:I.,1,... ...

..,io "".,' .""' .... I~ drJ.olI.. 101101. al""", 1).I1l ,J L ~ • rl

·1' ..... 1, ,1\""" ..,c,1I onlo". prnI, Id!on.Io tl ....... lS , .. ~ II ,oIt%rono; >luIh '0&.-'111 U .. """ I 1'lm"Cl"'IDO, UridI 0 II'rl'o.! I'f"" ; oIikll<\", ~ '""""T_ UI>"""" w i'n'11oJ " .. ....,U'aIIiJ<ol Qr( ... i,..ijI4 i Ia\:

ppoJIdj.CII.

\' \ II ""pon. ",.~ dIrIl"'filitkl ... oW.. 00_ j ,'1"",,,1. p..J...,.

"...."".,I~.

·,,1 11.i<"d"'1..,.J1 .. ......... "'"' .... "'" "·' •• 1' .. ,"

1"=01"'). Qd .. "" .. ~

"'.II'p!!!U'~l.'Gl..

V \'U ............. '....,. _ni I~

""j.....,.. I (j<iliDl ~OO""'-"" <I:l.b u '""'" n.oI."" ....... ql., .... , ~. 1 "'tI< ruolo "" ...n.n.tll

$-.,.lja,,,Jjl,';.IIIJiljr •• u.nli.,lI:ft.:

.1 . ......i Ji ~ """' " IkllJ:>U'l 1Iru. ob ~ f<"'-:ii< 0111 ,~i. 0.11 Aco ....... sa dili.lIu IhLlnu F«I<ndj< lliH I~I dr}"'lOi ,I~kil ... lo.lj"] .. II>. :I.....u..

oJo.,u, !Imlno .... """"""" ,r<1,oI.'"", ,ot>r.o.,.;; A ...,. I ""ok .. ~11 """',

Odjelj<:l1J.! "E<"<'~ ,./~I~~"",,,~, i SmIn' I 1..-01",,- ~"""lo,,,,i bmj !~ ""hCL

I .. hi .. do .... .."... re ... ,1< "'.. 1 'I

~I 0>Wi ~ o!aW .. doroI, l1l ~ cIoI. ........ t.dj1lIori ib ... jm:no k"""",~

• tol.til ..t:o "'1'1""", l""""ndronJl ofijl"""'- Iili>Illo flbll ....... T .. -. .. niH Ib j<' d'r ......

"""" II ' .,.j "'''', ...... oW! ''"'.pod< 'm ~1 fU." .... (It, ,IU lOllI, U'''''"'' I

1. """'~"'~" lid""", oq)g" ""e" ... ..., """"'~ 'Ii~"

1 ~"p."IIlU. lOll" tOd> ... ~WIO""

~ ,~""",'I:II ~ "gmnjc" dIU> u >lutbu r«l<r.o."ij< Billimok '" pmu.."Il 11 .~j .... ~J.O "genel) ... 7~""""Jdll :<,....",- ... i ~""I"'" K,.oIuI. ... o:; IYI>I

~_ u..... ill no ,,~.. "",\ \1P'tI<ltr ~ .. " ~"

~ilLHL 1u.'J~ d.l!«.Iu dIil.llI I:i- ",lIIi.Jrtlr.q •• ~ ... u(tflL .. .....,.: I',. ... ~.I._,n.1fnI r..N1 .. I':' dtJlJl~1\ir ~ " IIIII.III.d_ &me: i 11~im: ill pa............. ri <III p>IopIli. 1'f"U op.loa IftlIIj.o.

:0.: • ..., ...... : I .Iueoj".sa ~lja II< ..,.~ p<>IbciIrII ojl .. <ldnose 1M poJodJlIO Jo,. ~

'L,~~I L(fJ1 un:",J'I ,..:111.., .1,r"_.1 ~ IlOl Jlhm.l. « tH t. ~II pH ~!wtr' ,~ll~ ~ 1,,9- .J."I !!lop,. II lu ~.II

~~ .. A.,-o,II .~ ....... , <>d ~ <III d.n.J rrii-- "",.r..,ul ~_'j. loJ- '" 1mb

do I)..,,,, doolu»

n Ibl I m)nl. ~ •• ,J. hplr., ~t tn.j.,I, .I"~_ 1>1)11 II1d:OlL )1

.,...J,."I ~ .. "" ...... "011 k _')HI .... ' poi'" ,.,'1> «l"'.ko r,.tI < c. dl'I."""" .'I,",Ji~

F .....;J.llm I!!!J·~.

I,~I """,J"" ... duho] " mi" ...t I oI.on.t.<O;i .w.. r'l'jrtoo ....... ~ ...-. ... "'perKiil '" 0 dubto: <> i.'J'III1j ..... u oaI<n.loni.._

I..'drv;.IIU " .. ~ ....... tt: ........ unlt·ntC' ~~ £'_",_,lnli'J iii ruI!,,, u.& I:~ 4ir.::;J 'lid .)l.j.(l\C'

_.. no' rlilt .. J!'l"'"' j»M<'. ~ .. IHlrm:i;

A'IP-dll!! .d ,dl';b",.,.. -.iaJbu' : .. ,tt!I~_P ILl.

Odl<IJ"'IOJ\~""'J. p l.rnWJ,.....J...... I.J I ,.."". "'-a,,~H"'.I" ll. kilt llliI" I ,b" 1

._z. ......

_.oua.~

-JII" I!II~ :a..,.Li.."',:I. :P'Piin •• : tI.Lr&~ .~"-~'. d,.b,'Io.I. ",IJdl--= .. lu,. H,pI." 1 ... "idIJ'I'WtJlllO

IHII. KTOR

BOSNA I HERCEGOVINA F.DEAACIJA BOSNE I HERCEI'lOVINE SR~DNJOBOSANSKI KAmON OPCINSKI SUO U TRAVNrKU

a'"ii 51 0 P OZ4625 09 P

T,,,-nlk. 16, 02, 2011 , godine

OPCINS'KI' SUO U TRAVNIKUsudlja E",lra Sujol<llie, u ~rav"oj """Idlile'i' HYPO AlPE ADRIA BANK D.O. FI LIJAlA VITEZ, Pil.silJVIli canlar91>. Vil",proli' ru,onogJVAN'A GARIC. ",. Kra'ia T,r1l<a bb. Vitti. VJEKOSLAV MLAKIC. ul, Ilij! Pe(rO,ita 12 . Vile". fadi Isplatll dug,. ""n,.,pra'"" dana 16" IY.', 2011. god. no. na o'n"'" clan. 34B, ,la, 3. Zako", 0 pamicnom ~DSlUpl<uoilj"liuiesrledeci

OGLAS

Tutenom IVANA GARlese ~osla"i, tulta na odg~' " smlslu ~I, 62, st, 2. ZPP'3, pod"",,,. o'"m sud" dan, 26. DB, 201190, go<lin •. ~ojom tuIiItll ~.~I.1Il d, sud ~on." ~"S"d": .T"IIl"i

;~i~e~.;~~i1~~~ ~J\~~:1o uc'A~o,sgp~~~~a ~'~;s Co~F 2~~~:i

C H F, u"tallO ,. ",,""u .. ~on,kIJ kamalu, poe.,;; od dim" 16.0.;, 2009, 90dine pa do ~onat"e f,plaleduga, ka" I d, luliteliu n,kn,d. p"ni~n' lro,,,"vo ; 10 ,\Ie " rol<u od 30 dan, p-4J(1 Prijetnjom i~rSen1a. IstlJlirernenlj s.'e ~['tldl~Ze IjjJ ukiJlll«(1

~~~~~ ,~~g~~~;:a~~~U'~~~'bl:~~~::, ~~:. S2~~f~gn~

:~~~l~)dU I<ojom ""aia lu~~.ni l,3hij6V (pr., uda ZbGg p'o·

ObavjeStav, " luloni d, j' "' osnovu 0,1,", 70, slav 1. IfP-,

FE IH du:!an "'jkasn~' u roku od lfl clan. cIo.mvitl sudu ~I'm'" niodgo,or n.lll!bu.OO~D\'O' na tu!bu mora bili 'llZIlrnljiv ; so" drlavall; 0'01'. suda, ,me I prezlme, Odnos"o n,zl, ~ravne osob., p"b~all!!' III oo,",iSle, odoo""o 'iedi!!' stran,)ea. ,n~.

:~:::~~:~~iwri~~~~~'P~~~~~~:'~~'~le\~~~~'fp~:

a AliH). U odgo,o,u "' lUIhu. Iu:!,ni c. iSlati mllllu" pro",· sne p. n~O.ffire i izja~nitl se prizn~.lie U m ~silJorava POSffi"Y. rje-ni lulOOnl <ahlj'" (tlan 71 , Slav 1. ZPP.. fBiH ,Ako IlJ!!lnl Ol;PO· rava tulteru rnhljev. odg~r na tulbu mora sodflati i ra,'"~. i, ktljih sc l1..!Zbeni i:ahlje~ ospor.a~a, (:injefl[l;c f1a kojima tullJni "sol"a ;oole n,\'Ode. d~ka!. kolJma se "tvrll"i" I' 1Inienlc •• I. pra'"i "'"OV" n.,od, lul,nog, (clan 71'. ,Iav 2. ZPP·. AloH), Men] mole u Od~O'M'"1 Iu:!bu, a nolKlsnije"1 pnp<. ,mO"m 'oll!lU PQdnll'~ p",l,ulh!bu (tl," 74. Slav L ZPP·a FBiH), Kad lul,"i, kome i' uI,dno do,lavli,na lUIba u kojoi j.

~~:Jie~i:::~~~g~g,~~!t:~f.:~~f:.i,':~.:,o~~~:~cl ~ ~~:

nij.li p",udu kili"m ,. ",vafa Iulb,ni lairtiev (v",uda >bog propullaplaj, o,lml<3O Ie luthenl "hlie, o;;,gJed'no ooosoo,n, Itl," 182. "" 1 , ZPP·a fBiH~ Odg~r na IU2bu sa prilo~",a

;:;fn~~~ir,~ni' n~"~~i':,'~m~i:.~mj"'k' ,. ,ud i ~1O"nu

Ob"ie!fava " lu,,"i ~, " dOSI"" pism"", ,maUa ~b.vlte"om prutekom rOka oell, dana, od dana objavljivanjil O'tIII 1>' ,menl" doevnim "",,'nama FBIH I", "~I.snoi pl~11 sud," 'l:Ii!d'u " tL 3~Bc sL 4, IPP-, FBiH. I, " ISli obavjB;I,," kairo priJ01le OOlla,ljen' UIMbu molllll!ldiOi u ,gradi soda,

SUDIJA Emlra Sujoldlit s.r.

,MVNlO .LA.

I. ~'Of·I.I"'Ji \1\,'. 'It" UN : i\U._' r 1\i\IJI:.. It. UO( I "1.1 ,t.u 0\ 0\1 A UP IN (\l'U'"

llAa'oiO Uff:'i'T'O,

- ... ...,:tnd1i -_ ttl",,,,,,,, .. 'Un""" ~·IAlPOpH".-l ~I.U,

'I"\.',,,"n !"""" ......... p.o ,....,."""'''' elml.. .. 1I,"~ __ , .... ~ • ..,_ ... ~ .. _ ...... "'"INo._~Iu.-III«<~_ldu"'~ .. J1InlllJ'U'> '" hlno"", .... _&~" .....

.ft..,- ~ ,1Ill1l..ll..Y 1.t,.r.IJI\."p' '-'!IIi .... a...a I!I~ u tIIl, __ ..b:}JI\lil: IIIlulI'w ~ ~~: ~,.__.

I """ "'''' i. 'I"";" 11" 1 ","""i ...... , ."""_ )<.11 olo no,..,-, ~..-... ( "'\ I 1"".I1UII~""""IIf'WII"'''I'''''''''~~"'J«<.

rvr!lfU"',OOKl H,lACO!l.l(;I"A!. tU U\J " II'1l "U l)l')!; prUJA""1

" ... ~~o,;,nrwni-; lilt

".~oIo""""(.!\·""'..J.o."".,oJll""",,o.~I... .01 1Ii "11"""'"

"P""J< .. "'U,IfW"''' .......... "" .... _', iiI. ... _ .... ""101. llr- ._

~"

.,,.,. LIII:iJ • d. ,fC ~m. II • .., .. ~ ", .. ~

"p-"'r""~",, ~JI" :oWfM.N iI:

,putIt'tdoi~, ~_; 1lJl~1IIIiIIII ... ,._, ~'nJi]~ IIJ..Dk-

"'.IIhIrn... UI' ~ .......... '1CiII ,c .......... I~ ~,~..nf' ~~~ ~ftI;.t'l"'" Ii

_Iboil r..w.1 ~'" ...

l\.4.1bl"ClI.Ll!W_~tlL ~11 p*1I: ~~_!. ...n..'~I.~~!m IifNt"" ~ "r ••• ~ .rlll •

",",.t II 1'1" I ~

Jr, 'f!!ilIJ ... 1 ~mllll!l .. ~"",

"Jr><J rjJo, ••

erna hronika

Hnevni avaz,su beta, 2. apriVtravanj 2011.

19

TUGA Ispred Omladinskog doma u Oraslu

TrinaestogOdisnjaM zario nOl u grUdi 20-g0 is -aMu

Maid C. zavrs io u born ici • 0 je oak nee e krivic n 0 odg ovarati ier je ml ad] od 14 g odina

Naizgled bezazlena menjava izmedu B-godisnjeg djecaka iz Orasja i njegovcg 20-godi.snjeg s ugradan ina Maida C. u cetvnak navecer, urnalo ie tragicno okoncana, Splet okolnosti, brzi priieVOl. i hitna medicinska intervencija pomogli su tesko povri jedeno m 20 - god is n j a" ku u san ira n j u ubo dne rane koju je zadobio U rucnjavi sa sedarn godina mladim djeeakorn.

- U celvna.k i za 19 sa ri nazvali su nas Ijekari iz bolnice i prijavili da im ie dovezen resko povrijedeni mlad.ic s ubodnom ranorn na grudirna. Policijska patrols dosla je do saznanja da je rnladictesko povriieden ispred Ornladinskog doma u Trecoi ulici 1.1 Orasiu. J oil provodimo isrragu, a prema prvim rezultarima, Maid C. ucesrvovao je u tucnavi i u [ednom trenutku B-godisnji djecak, 6ji identitet ne mozerno objaviti, preklopnim nozem mu je u desnu s tranu grudn og kosa zadao ubodnu ranu, Trenutno ne znamu sra je bio razlcg

PrauBnlluno dlBIOUanlB

Z bog p orasta mal 01 i etnitke delinkvencije jucer su reagirali iz Kantcnal-

Plaia na l{Qjem je doslo do incideflla

nog MUP~a u Orasiu ..

- Buduci da je u posliednie vrijeme doslo do

povecanog brcia rnaloljetne delinkvencije, sma tram nuznim pozvauopcinske vlasti Orasja da utemelje savjet za sigurnost u koiem b i ucestvovan j e u radu uzeIi predstavnici sko!skih ustanova, Kantonalnog ministarstva prosviere, MUP-a, Centra za sociialni rad, vierskih zajednica i rodirelja, Savjet bi trebao p reven ti vno djelova ti na mladu populaciju i miilljenja sam da bi doslo do smanjenja maloljet" nicke delinkvencije - Itazao l1am je Josip Domin~ kovie, ponparoJ Kanlonalnog MUP-a u Orasju.

Dom/nka vic: Pa vecaobroj delikala

Udes u LukavGu

UOZ Udario u aulomOb]

Jedoa osoba povrijeilena is: u u des u au comobila. i voza Zeljel-I!ica FBiH koji seoiogod.i.o na pruZD.om prijelazu n ulici 8. man u Luk"vcu. Do udesa je doSlo preki ucer oko 17 sa ti karla je voz udario u all· tomobil "opelcorsa~ ,kojirn je upravljao H. S_ (29) izTuzle,

On je i povrijedeu u ovom Udesll, a zadrl!all je n a Ii· j eeen j u u U ni ve,~i tetskom klinickom centru Tnzla, dok se liekari 0 stepenu povreda nisu izjasnili. U vidaj su na· kon u desa obavili pripa dotei Polkijske uprave TurJa, a 0 svemu je obavijeilteno i Kan!onalno ru.:i:ilaslVo. A. M u.

rucnjave - kazao ie policijski izvor.

• Tesko povriiedeni Maid C. zbrinut ie u Kantonalnoj boln ici 0 rasje i n j egovo zdravsrveno stanje je slab ilno. Policija je obavila uvidaj i saslusala aktere incidenra

Prern a i nformaci j ama iz MUP-a, ukoliko se dokaze da ie malolietni i3-go· disnjak pocinio krivicuo d] elo sudielovan i a u tuci u kojern j e dr u gorn nanese na teska rjelesna povreda, uprkos tome sto je predvidena zatvorska kama u uajanju do tri godine, on neee sudski o dgovara Ij j er se po zak on u na dijete koje n vrijeme izvrSenja krivienog diela uije navdilo 14 godina ne mogu primijenid krivicne sankc.iie. Tu.B.

PrUeteCi iralCigerom. iZUBO

DUilClru

.... Policijskoj sranici IstOCIIO Sarajevo S. D., radnica spOrlske kladionke "Wiliams" , prija vila j e cia je preksilloc U objekl usIa nepoznata osoba i, priieteti srafcigerom, naredila joj da ude n toalet, nakon cega ju ie za· kljucao. Razbojnik je potom iz kase ukrao 01:0 170 KM i mobilni telefon. Policajci tragaju za

napadacem. .

Maler/jalna slela lIa vozilu

Pozar u centru Travnika

ZaoaliO se"OBsSal" ounoirOlehnilie

U cenrru Travnika, kod zgrada "Parnjace", jucer LI cetiri sa ta doslo j e do pozara na automobilu "passat' ( M2H-547), vlasnistvo G. E. iz Bugojna, Plarnen ie zahvatic gepek vozila u koiem se n alazi la veea kolicina pi rotehnickih sredstava, rake ta i petardi za vatromet, re prehrarnbenih artikala i al-

(/'<>II>;S"PIlrJ'i

koholnih pica.

Pozar je prouzrok Q vao eksplozii e pirotehnike koje su prob udile Sian are okolnih zgrada, Na lieu miesta ubrzo 511 se nasli varrcgasci koji su ugasili pozar i spriiecili njegovo ,; iren j e na ostala vozila parkirana u blizini, N a vozilu jeevidentirana znatna rna" terijalnasteta, S.P.

Zbog proslacena u RS i FBiH

PrelirSalnollaZnlauan call 123 pula

J edno] osobi iz Bosanskcg Broda do sada su na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH izdata ukupno 123 prekrsajna naloga zbog prosjacenia, a ukupan dug naosnovu neizrnirenih kazni iznosi 19,308 KM .

- Pri padn ici Pol i ci i ske stan ice 13 osanski B rod su ovu osob u 1I v iile navra ta lisavali slobode i Osnovnom sudu u Derventi upucen ie pri j edlog za hapsen je, ali riadlezna sudska instanca povcdorn toga nije donijela nikakvu odl uku - n avo di s e u saopcenju M.ioislaJ"Stva

unutrasnjih p0510vaRS.

Proillog mieseca policiia ie provela akciju "Zaustavimo prosiaeenie" radi suzbijanja pojava koje diskriminiraju nacionalne manjine i grubo krse j ugrofavaju prava djecei rnaloljetnika,

• Analiza ave akciie ukazala je i na problem nernogucnosti naplate prekrsainih naloga po clanu 26, Zakana 0 iavnorn redu i miru, jer je redovna pojava da izvrsioci nernaiu novca i nastavljaju se i dalje baviti ovirn akrivnosrima - kaze ae u saop6enjuMUP-aRS_

Nastavnici prijavili policiji u Tuzli

Slaratellica pretuilia dleUO)CiCU7

N astavnici iedne ad osnov!lih skola u Tuzli priia viii SU polici.i i da ie ucellica A. c_ !l3 uastavlI do;;l., vidlj i vim modri.c"rna na lijclu, kojc bi moglc bi Ii posljedica fil.ifkog nasilja,

Tragom ove prija\'e polieiia je do;Ja do sazuanja da bi modrice rnogle bili p05ljedic. premla"i vania Kojima je djevojcica bila i7,lozena od starateljice R, H, (55) iz Tuzle, kojoj ie povjerena na brigu i u 6ioj

UlndenDISloU

porodicizivi.

- Sum!lju se da je starateliica Ilauijela povrede djetetu. Ddurni kamonalui tu.zilac ohavijeSleu je 0 lOme i ova saznanja illlen- 7,ivuo se provjeravaju- kazao je ponparol Tuzilastvu TK Admir Arnautovic.

On je potvrdio da je die" vojCica u meduvremenu predata u uadleZIlosl CenIra za soeiialni rad Tuzla i i7.mjesteua u nadl.el.!lu us-

tanovu.

E.H.

,. Nepoz.!!ate osobe provali!e su u proswrije age!lcije "D-komerc" u Zvornikn. Lopovi su provalili na vrala i il. agen ci je ukra! i piil tol j CZ, v la.sn i iltvo R. D. Kra da ie pri ja" vljella policajcima koji su obavili uvidaj 113 lieu mjesta i lragaju za kradljivcima.

20 ,"""'-, "''''". Dnevni avaz

oglasi

H'iiI remfljulh.nu, 14.,16.185. Slatut.J H't':prUIPE-AORIA·BAHK d.d, (d...anilHU p~Uenl Irnl). lalll;ll'lillllrIll'JlOi f~(u (Sl. nwlne FBI" ~J~ 110211111110) (f Pm/lnlb 0 nilllnu dQbfvanjJ I ptodulJVilnjlOOObten 11 Z~ P I'!dl\'~nj~ l;alil RI15M, odoblTo' n p yl Bill 1l1U11'!tu prlYl1Ji ,ada USIIl., d .... nill sugl4sl\CKlll.1 naRradne Ign .. (SJ. novlnrFUJH blot: IlWOli, UpravaIiYPOAIPE-A1IAIII-UHIC d.d. N ",*J 368. tJ«InlcJ odd:alloj dan. 16.0U011. gDdlnr ckJmsI:

pmlln k nl,f.dne l,rlU "Iunltl Ilrdnlh ulop otO&nlh AI 13 118 mJMed bdHrPO AlPE--ADRll~!AM. d.d.

IORGANIZATOII

Ollan [Jlor n~.Ir;)dnr IglI L1 vI:~1n M~n h ulaga. Olwnlh na 13118 mjNd, lod HYPO AlP E-A.IlRIA-'BAHK d.d.!u cLbJ)Mllebtu: "'.gradna Ir.)je:

"!fPO ALPf-ADR:IA~8AIt.d.d.

"onu

ui, "nw Il'lnlmlra Ib 88 000 MosUr

flrra dJrl.mo5tl: fiSH IDbnl):1tZ111IJ961DOOS .PlIV: Ulil,,9610005

n NIIHA !ltAGAADIU IOIE

H alRd na, IIflI se 0 . Ilrlm u [IIJ u PIG moe It Utdn h pfOlzvodoli ~ oroCfll r IIrdn~ na 13 ,118 m}md kod HVPO AlPE-ADRIA-WK d.d.

eu daij.m t~ksW: B.lnka):

L Hypo 13 loJOlenJe n.13 mjl'Wd)1 2. "WO. 18 {anKlen]! na 18 ml-e~

t u d IJ u n DI 11m n] I PQYJiI'll'nllkll)en IIJh nkl' ~oJIltQrISte lOll' n Moen Ul'dnr prolzvode ilnIU'.

III TRAJAIlJE ItAGRAD.NEIGRE

N!.,ad n. 1111 polinj u OO.Q{)h., 04.0-'1, 2011. lOd Of ,I ZlIVfIB'tille 30. oe.zen, &Od U 21+.00h.

IVUVlmSUDJEUJVAItIA U NAORADNllJ !GIl

PnI"IG wclJrluvanJI U n~fJld ~oI, wllma/u M fWfu 0J0be1loj. u Blind u Pfrlodu tr.I}aOJI n~nr Isle o~fn. 13 11118 mjtifd mlnlmlno 50DEllRll.OOOKM do ft!il Ulm. Ina' 5 .:000.000,00 EilI Rl10.00il.OOO,OO' kM, atQjI nil d~n liVI.~&nJa n'groida II dllJe Im'Iu o~ u~ (u dalJem ttok$tll: $u dlonl(Q. (rll1tb kane liI pOSit" IBi nil.t' I tl.'M nlklh in rm Hypo (j III PI!' koIl nelTli!]u p-ravo IudleIMn]a.

y tWill IlMIOIVWA. 0081lll&.vamNAGRAQA (FOliO Itl6RADAl .• VlHEME ,l2\I1..lCauA

Dobllnl[1 n.qradlbl(1 ulVr4enl pUllm nl(1JdnOl IM.Crl'! a 'tgje lie se ob.'IlU !I !klrorukl.ll'l pLl1l1n (~m Pjlllf!lSkI) u p rMtll Mj Iml tjft1llta &.In .I!U MosU IlJ Ul n.uolAost U~nl! tomblIe trJl!1lflll nf ,00 UfoInf Up lIve 8IIn", koJa &! pRllhl rq:uL1mlnt l'lVl,a.njl, q. UPl"ilVllosl,Ufelt I nalln n'!J'iI"-n08 hvli~en a.

Fond ·f1IIRd,Ij.u Vl'{JldlKlStlod 30.000,00 DC (iIovIa: ~ 00, • bill II rupodJJt1Jtnnaltl PYM I\IpI",. ~ s",l'tdl:

1. MZml.: Hy.po VIsa, potion brtlovrljtdnonl.15.0GO,.DD 1M

1. nqm:!': tIJ.poVlRl, potIOn. brUeI vrl)rclnoslilD.OOO,.oa KM

3. nqrada: H.JPO VIA potion ItIrtlc. vrI,ltdnostl 5.·000,00 KH

'ih.1Tlldno lniI&nJ.lI bltJodmno Ot. M. lOU. &udloeu ll:ODh. ilng, H obwnje Imlrtu nwut 'ponzI. M,lSolMldllllllUlmh dodJelDm nqndl dobltnlC'lml.

VI OWYAIIEZUIlTAIWiRlDIJOO IZVLAmUA

BanQ te mulllir MjIlJdflll IlVloJftnl4l1b~lJ ",jlc.asnl :r d.ni ad dal1il' IlV)afrnj~, u nillm.n dVIJ. dlllVnr liikoYlnl' koja I1lUt u 8.iH U! n.woJoJ web 1I:!ilnkJ 'WWW.hypo--~lpe-ad&~~.

vn HJESTO ,I AOIIPREUlIMAH:JA ffACilAOA

Hasmlt ~r II _ un.llemdDOOnKIm. u Iljlm~ n.a bliloJOfPnlLldonoj,jftUnld B.Jnkl', u row ad 30 dIInl od ~M obJ,lv ~1U1W.I U MlMllm IHttMn.ma:. HdlDn lst.eu till.! ad 3D Oil Ilo1 pmLIJu ob;Jvezt! aq_.Ill r.llDIa prrm.1 dnbit· nlll'im.il. Sucl10nid p;rell1lman)em napHa u nolsOOl'KIl Igd oeopoUvo pllhvmJu d. bnkl avlllitrnilkllrinlU II' ,II'UimInr Mhr njlhlMlrllUJarirrJu,h1lt,lIl1rP1u tr ostillf poI1a1.U Yrlilne IR SUd~IQ.

VI1lIlAW1MOSTU SlUtA!U SPDIlA

u s111~JU JpOrJ lunrctu 8an_tI Sud Ian I I!i1 odlro(lulr It' nadleInQit suda u Mosllru.

III 'UI(IETlPREIlIlA NA6RAD.IU IGRE

BBrturnol, pfe'klnuUnilll.fildnu JIN ~ mJlJrd oklllnoW '* Sf nlsu moat. Plrd ... ldJclI,llbj&l! III, oWoallll nil ,kl:I~'" nlJ' mogIo u~mll.

X OIlAVA PRAVlIJIIU ,NAGUDffE :IGR.£

.sullonlc (t H u patnatls ovIm PriVllnllcom puttm ni man". eM) dnrvnr tlslloYtnj! u HIH u to] ma (,PrlYllnlk biU DbjIVlJ~n. njaom uajanjl H •• r.dn!! IBll' Pr .... llnlk t., lU clostu.~n I n.o1 web 1lm1id Banke: WWW.hyJlO"01Jpeoadrl .boI. tipLlnjavdnje-m, U'lfI$ ti~udjt! ow.nk u"~If;JdnDj IriSu.dlonld plihvafi!ju priMlo1lobvvllt 11 vvosPr.JViln 10.

X! ZAvmllE DVRtDaE

QQ] ~n $I! pdmJeqJuje po dobJ]ilnlu sugllsl1050MInI$ImtYS~' FBIK.

D.l Ur" :lti ,03. 2QU.pxI

Pravi 1 n i 1< nagra d n e igre za vlasn i ke sted nih u loga 0 rocen i h na 13 i 18 mjeseci kod HYPO AlPE--ADRIA-BANI( d.d,

ZA HYPO STEDISE - UVIJE.I< VISE!

Q HVPOGROUP

AlPEADRIA

jene citaoce

Dnevni avaz -.., ..... '.""", 21'

22

Duevni 3VilZ. suhota, 2, aprllllr.wanj 2011_

SRBIJ,A Spisak zaostavsnne Josipa Broza Tita dostupan posliJe tri decenije

-au bila izme pele 0 aSlle ·niHa

Jovanka b,i mogla u sporu cokazlvan bratnu tekovinu, a i biti izuzeta iz zaostavsme

Spisak zaostavs ti n e nekadasnjeg predsjednika SFRJ josipa Broza Ti ta.posliie tri deceniie, dostupan je sudu, a uskoro i njegovoj udovici Iovanki Broz, ali se i dalje ne zna ko sve ima pravo na koliki diofkolaea" kao ni sra ie ad vriiednosti koie [e imao bivsi marsal u meduvremen u n estalo,

Licne stvari

Broi nasliednika se sada povecao jer ie Ti tOY sin :larko, ko ji je i p ckren uo ostavinsku raspravu 1983. godine, u meduvrernenu umro;a u m jes to n jega kao nas I j edn ici po javi rce sed j eca J oska, Zla tica i S vetl ana Broz, tak 0

da se broj nasljednika S rroje penie napetero

Dugogcdisnji jovankin zasmpnik Fila, smatra da stvari uopce neb i morale b i ti komplicirane, navodeci dase, poslii e tri deceni ie, k 0 nacno, zna ~ca j e os talo iza marsala,

- Uz pompc povierenika Rodoljuba Sabica, izdejsrvovali smo da Muzei isto-

rije J ugoslavije i Arhiv Srbiie dostave sudu popis imovine Brozovih, [a nisarn irnao uvid u taj popis, ali ce novi zastupnici J ovanke Broz i ona imati, Trebalo bi da posalju dopis Vladi ida traze da se licnesrvari nekadasnje prve dame- izdvoje iz zaostavsrine- rekao ie Fila.

On je dodao da bi J evan-

lZIasQJauaDie ZarKOUe dlece

Sutkinja Prvog csnovnog suda u Beogradu Vesna ~lojevic, koja je dobila ovai predmet, ceka da se iziasne Zarkovi z.akoniti nasljednici, pa da zakaze wi5is!e i da se postupak izmedu drza ve, J ovanke i os ralih nas ljednika nastavi " piiiu beogradske "Vecemje novosri".

PruoapriisMa sala

Podgoricki dn evnik "Vi j esti" 0 bjavle je jucer da je Svetlana Raznatovic zatrafila crnogorsko drzavljanstvo, a nekcliko sari kasnije obiavljeno je, uz "april-Ii-Ii-Ii-Ii", na in-

, temet-strauici 109 dnevnika da je ri jec 0 prvoaprilsko i sali,

U novo] vijesti se izrazava nada urednisrva da je tekst 0 Ceci i crnogorskom drzavljanstvu ponekcg zaintrigirao, jer, kako kazu,. pozivai u ci se na isk usne znalce, "u svakoj sali irna malo sale".

Vijest 0 tome da je Raznatovic zatrazila crnogorsko drzavliansrvo prenijeli su gOtOVO svi mediii gionu, pa i crnogorski.

Raifla/wit:: Op/uiena za MZakQnilu prQdaiu flogarn~/aija

Pjevacica razmislja 0 priznanju krivice

RainatouiC n de man)u lIaznu allo urati m~lion8

Svedani CecJ Razoawvic (38), optuzenoj za nezakonitu pwdaju nogomemsa i posjedovanje oruzja, mzila§ tVO ce pon ud i Ii sporaz urn 0 priz.nanju krivice kojim bi bila osudena na rnalu Z3tvorsku kaznu, ali bi bila duzna platili veliku svotu

spec

novca, saznaje ~Blic".

S uSlina ovog s pora je da ie ona llzeJa vel i ki novae 0 d prO" daje igraca koji niie prijavila_ o na nii e rafl i j e osudivana,sa· mohrana je majka dvoje rnalolietnedjecei to su zakonom propisane alaksavajuce okolnosti, cako da ona u svakom

slu~aju nebi dobila dllgu zatvorsku kaznu,piselist.

Priznani em kri viae bi mogla do bin mal u kaznu 1I kojll b i joj b ila uracunata i oeori mj ese<;a pri !Vora i morala bi isplati ti velik U Sllm u noVC9_

Raznamvit prijeti od dvije do 15 godin3zatvora.

• Zvanicnici bugatS_ke Nacionalne energe(ske kompanije i ruskog "Awmstrojekspona" nasta.vljaiu u Sofiji pregovore 0 buducnasli alOmske centrale II mjesru Belene n3 Dun.avu, nakon !lto je kamstrofll u japanskoj Fukusimi povefula potrebu da se zatra2e dodatne garancije za sigumost gradnie. Bugarska strana insistint na poq>isivanj u trom jesecnog sp OIazuma 0 zamrzavanj u proj ekta ~Belen e", dok mska korpora.cij a "A romstr-o jeksporr~, genera1ni izvodat radova na izgradnji n ukIearke, racuna na produZelak pas tojeeeg dogovora. na iSli rol<.

ka zatirn mogla II sporu dokazivati bracnu tekovinu i da ona, rakoder, bude izuzeta iz zaostavstiue, navedec; da bi se one ~ to na k1'3- ju ostaue rrebalo dijel iii na tri dijela medu nasljedn icirna.

Traje od 1963.

Ostavinska rasprava izmedu Titovih nasljednika pocela ie 14. decem bra 1983. godine, a Fila ocienjuje da [e posrupak traiao dugo jer za vriierne kornunisticke vlasti nije bilo politicke volje da se Iii esi, da je posli j e poli ticki h prornjena problem bio u spiskovirna imovine koii nikako nisu stizali do suda, a d a je pos tu pak donekle koNIa i J ovankina nepovjerljivosr prema drzavnirn orgamma.

globus

JO'lanka Bra1.: Nepovlerlliv(}s/ prema drtavnim organ/rna

misije.

Popis u Hrvatskoj trajat ce do 28. aprila, Gradan i ce odgovarati na 4S pitanja, medu koj im ace, za razli ku o d posl iedn i eg popisa iz 2001., biti i informaticka pismenosr te pripadnost bracnirn, vanbracnim iii is" [asp oln im za j edn iearna, jav i Ie su agend j e.

Popis stanovnistva u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu

Srbija i MaMedOniia OdgOdile za iesen

Popis stanovuisrva poceo je jucer u Crnoj God, Hrvatskoi ina. Kosovu, dok je u Srbiji i Makedoniji odgoden za j ese n

Nskon prethodncg popisa stanovnisrva, priie 30 godi na, novi pop is na Kosovu nadgleda[ ce medunarod ne 0 rgan izaci j e. P rocijenjeno je da su picanja us·

kladena s medunarodnim standardima re da ce gradani Kosova b i ri slo bo dni iskazati svoju nacionalnu pri pa dn ost i vjeroi spay ijes [ ..

Popis s tanovnis tva, k uca i stanova u Crnoj Gori rraiat ce do 1 S. aprila, a nadgledat ce ga poseban Odbor za m~" nitoring, II kojem ce biti i predsta Vll ik E vropske ko-

Novi izbor predsjednika Kosova

v

Zena oraliu Pacoliia

Ukoliko se stavovi opozicio!lih partija koje su pIOtiv nove kan didarure Bedi.eta Pac-olija za predsjed.nika, ne promijene, Kosovo bi moglo i6 na nove izbore, preno,i pri§tinw'tampa. "Koalieioni partneri priki.lpili su sve oe-ophodne potpise za kandidaruru Pacolija, ali on ovoga pUla nece b i ti sam u [r-ci za preds j edn ika. Prema i zvor ima )is(a, Pacoli ce Lrna,i i pro-

Nove optuznice protiv Darka Sarica

PreDI'DdaO 1,110nu ROBaina

Pro ti v Dar ka S ati ca podignute su dviie nove op~ minke, i 10 zbog lrgovine 1,1 tone kokaina koji je 2008. godinezaplijenila brali!ska policija te zbog pranja novca. Kak 0 j a v I jab eo gradska "Politika", Darko Sari6 opluz.en ie s io~ deset osoba zbog preprodaie 1,1 tone kokainakupcima izHoiandije.

Prema opmzniSi za praoje novca, Darko Sa.rie do" govorio je kupnju firme od Zorana Copica" proliv kojeg je, takoder, pod ign uta oplU znica_ Dogo vo rili s u se d a prikriju ko jepravi kupac,pa je Cop ie una. razl iei te raeun e pristizae llovac iz !lekolike firmi koje su bile regislrimneuSAD.

livkandidata Z3 koieg je prikuplianje potpisa pri kraju. Saznaje se da se radi o bivsoj poslanici Suzan N ovoberdali u.

P acoli j e podni 0 osta vku na funkciju predsjednika Kosova nakon sto je Us, tavni sud u,slanovio dll njegOY izbor nije bio legalan, j er u prva d va kruga glasa· nja nije bilo dvije rreCine potrebnog kvoruma niti protivkandidata.

globus

Dnevnl avaz, subota, 2 .. i!prilitravanj 2011.

23

UBIJA NATO preuzeo kontrolu nad operacijama

A _eriMa se DDuac-

Gejts je rekao da nikog ne treba da iznenaciuje to 5tO se SAD povlaee iz akcija na libijskom nebu, ali ie trenutak povlacenia ipak ocijenio "nesretnrn"

Sjedinjerie Americke

D rza ve povu c.i ce dallas s voje ratue avione iz zracnih operaciia u Libiii kojim sada rukovodi NATO, najavljeno ie iz Pentagona.

Am ericki sekre tar za 01'1 ~ brant! Rober! Gejts (Gales) i sef americkog gen eralsta b a Majk Mulen (Mike Millen) rekli su jucer pred voinirn korniterirna Preds III vnickcg dorna i Senata dace voino uce'sce SAD u Libiii biti zavrseno dan as.

Protiv naoruzavanja

N j ih d voj lea. su se, rakoder, usprotivila ideji da SAD budu re koje ce nao-

ruzavati i obucavati Iibiiske pobunjeuike u borbi protiv snaga Iibijskog vode Mua· rnera Gadafija. Prema njihovim rijecima, tn hi trebao biti pos ao arapski h i dru gi h zemalja,

U riekoliko ranijih izjava zvanicnika Bijele kuce nije otpisivana mogucriost da SAD naoruzaiu pobunjenike koii su ove riedjelje hili natjerani u povlacenje pod udarom bolje naoruzan ih i bolje obucenih vojnika Gadafiievih kopnenih trupa,

Do sada se nijedan od najblizih Obarninih saradnika nije javno zauzeo za

znacajnne sirenie uloge SAD u pornaganju libijskoj opoziciji.

Geits i sef generalstaba Majk Mulen od samcg pocetka bili su skeptici u pogledu ameridkog vojncg angaziranja I! Libiji, a Gej IS je ukazao na to da ga i dalje brine mogucnosr cia SAD budu uvuceae u skupu akciju ko]o] nema jasnog kraja.

Arnericki sekrerar za odbran u rekao ie, takoder, da nikog ne treba da iznenaduje [0 sto se SAD povlace iz akcija na libijskom nebu, ali [e trenu tak povlacenja ipak ocijenio "nesretnim" s

LibiJa: Ameritki zvanicnici se .nikad nisu zauzell za zf1acajnije sirenJe u/oge SA.D

POginUli ciuili

Sedmero ci vila poginu- 10 je i 2S povriiedeno I! napadu koalieiie ua Gadafiiev konvoj u dijelu Libiie koii drZe pobunjenici,

Dr. Suleiman Refardi rekao je za BBC da se napad dogodio u selu Zaviael-Argobe, 15 kilometara udaljenom od Brege. U napadu je pogoden karnion koji je prevozio oruzje, ali u eksploziji su unistene i d vij e kuce,

Najtragicnije je !ito sn rnedu poginulirna dj eca i mladi u dobi od 12 do 20 gcdina, Iz NATO-a su rekli ria istrazuju te rvrdnje,

obzirom na skorasnie uspjehe Gadafijeve vojske na terenu,

(FOiO; AP)

Trilateralni sastanak u Smederevu

EMOnOmSMa saradnJa tri)U zemaua u regiOnU

Predsjednik Srbije Boris Tadic i premiieri Hrvatske i Slovenije J adranka Koser i Borur Pahor istakli SII [ucer u Smederevu priiateliske odnose triju zemalja j zalozili se za unapredenje ekenoms ke sarad n je.

- Nase zemlje imaju zaiednicki cili: da prornoviraju blizu ekonornsku sara" dniu ekonomskih enrireta, poslovnih udruzenia i agencija odgovornih za ekonornsku promociiu u

inozernstvu povcdorn rnoguceg zaiednickog predsravljanja i aktivncsti na rrecim Irzistima. Ova zajednicka iziava daje poliricki okvir Z.3 saradnju u ovcm polj u . pise u iZj3V i poslije trilateralnog sastanka u Srnederevu.

Srbija, Hrvatska i Sloven ija planiraiu utvrditi rnogucnosti za saradnju na rrecirn trZislima. i na konkretnirn projektima od zajednickog interesa.

Sukobi na Obali slonovace

Snage lojalne medunarodno priznatorn predsjedniku Obale Slonovaee Alasanu Utafa (Alassane o uattaralpreuzele su kontrolu nad drzavnom televizijskorn stanicom R 11, saopcio je Utarin portparol,

U cervrtak uvecer ie istekao rok koi i je U tara p os tavio Gbabou da prima poraz i sada se su oca va s prijetn j om da bude silom svrgn U IS vlas!i.

U tarine snage su pretho dnih dana zauzele klj"cnegradove u zemlji i sadasu opkoliIe j pri jestonicu Ab idl'..an.

U blizini rezidencije

Gbagoa i predsjedrucke pa· lace su se, prema rijecirna s tanovnika., vodile zes to ke b orb e izmed u pris Illl ica U tare i Gbagoa.

Reakcije na historijsku posjetu turskog premijera irackom kurdskom gradu Arbil

SDlesnl140raCI la-loa Erdoana ~=

Vrii eme i s a drill j iz1eta rurskog prem i j era u susj ed· n i Irak, ukljucujllti i pos j ele !l ii tskom svetistu gfa du Najafu i irackom kurdskom gradu Arbilu, napravili su prekrernicu, smatrajll analilicari" Turskoj.

~ Ova pos j eta j e bila vrlo znacaj na i dru gaei j a od p rijasnjih posjet3 vlade Bagda. dll,a ml cemo osjeliri posljediceudugoi voinj'; ·knaoje s [[II ~n j ak za BI iski !SEok Serhat Erkmen.

Premijer RedZep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Er-

dogan), II pramii nekoliko mi !lis ~ara, prvi put pos j eti 0 je Bagdad pocetkom ove sedm ice. Razgovarao je s d uzn osniei ma dr2ave, a za· lim sesasmos vdikim ajalalabom Ali e1-Sistanijem u Nadillfu. Njegova posljednjaslanica bila jeArbil, gtlje se sas!ao s irackim kur· dskim "odom MlISlldom B arzan i jem i m ko j e pos tao prvi turski premijer koji je p os feti~ grad.

_ - Mislim da je Nadzaf najvainiji dio ovog posjeta Iraku • rekao je Osman

Jamsluo mira

Barzani je pozdravio Erdoana u Arhilll i po!!.ud.io pornoe irackih Korda Srranci pravde i fazvilka, ili AKP-u, te vladl.

Va~e je pri SUStVO ga"

rand ja mira i s igu roos Ii u regi ji i toj e vrlo vaZ!lO za Kllrde - rekao je Barzani, ~to se lumaci kao jaka podloga za AKP prije izbora \2. juna.

Bahadir Dincer u Ankari, opisujt!ci grad kao sredl~te za iliite kao 8tO je Valikan za kalolike.

.. N i egipalski ni saudij· ski lideri, vee sarno suni tski vodaizTurskemogao jena· pra vi ti t.akvu posj et u koia. j e pokaz3telj samopouzdanjakazao je D ineer ,doriaj uti da je turska vlada prenije!a jas" nu porukusiitima, s obzirom ns siitsko·sw:titske na· petOSli kojesu izbile uJeme" TIU i Bahreinu nedavno.

Turska strahuie da bi u.s· pelOO ti u Bahreinu, gdj e veeinsko sii Isko slauovn istvo protestira prodv diskrimina· dje u rukama manjinskih sunirskib vladara, mogli ras" plamsati sektaske sukob e u SifOj Cl:gii i Bliskog is[oka i dovesti do nestabilnosti.

Erdoan jeu NadZafu pos· jerio sve[i~te imama Alija te se sastao s EI-Sistanijem,

Libijski izaslanik

Libijaje u London poslala Muhameda Isrnaila, viseg saradn ika jednog od s inova M uamera Gadafiia Saifa el-Islama radirazgovoras britanskim zvanicnicirna, Britanski dnevnik "Guardian" p iie, pozi vajuci se na nei menovane izvore iz britanske vlade, da ie Ismail u proteklih nekoli ko dan a posjetio Lo ndon i to je jedan od bro j nih kontakala il.medu Libije i Zapada u protekle dvije sedmice. Ponparol Foreign om· cea nije potvrdio, ali ni negirao novinskiizvjestaj.

duhovnirn vodom irackih ~iita. Erkmen smarra da pos" jeru "n e tee ba IUmaCl ti j ednostrano",. ,,:;; napomenu da je p r-emi i er posietio is yetiS te imama. Ebu Hanife, najvecu sunits.ku d211miju u baku.

Prema Erkmenu, Er· doanovu posjetu Nadzafu treba promarr3ri kao inicijativu vlade da "osvoii srca i llmove ira~kih ~ijta", medu koiima ,susjedni Iran ima veliki llrjecaj.

- To ce poveeatl ulogu T urske u regii j u d ugo j voznj;, ako bi se tako mogli okarakrerizirali ekollomski j politicki koraci " k.auo je Erkmen.

Govoreci " Arbilu, Er" do.an je "pozorio na vclike prepreke razvoju veza, 01'1· nosno zabranjenu Kurd;s· 13nsku radn icku slranku ili PKK, koja koristi baze u sjevern om Iraku kao 0 d-

Erdoall i Harzan; lokom susrela u Arbilu

skocn u dask u .za na pade u Turskoj.

Njegova vlada JOe u poITali za. smanjivanjem iii uklanjaniem ;:mora nes[abilnosti priie opCih i.zbora ujunu ..

- Turska rvrdi da sukob II regiji,a nape lOS! u polilici ne mogu sluZiti mim - re-

(FIlIIl:AfP)

kaoje Dincer.

D oda.o ie da j e turska vlada poku~ala u vj eei ri iracko·kurdsko VOdS1VO da podll.~me korake uoc; izho" ra protiv n3silja od PKK, ko j i je na pop isu letori stickib organizacija " Tarskoi, Sjedinjellim DriavQma i Evropskoj uniji.

24 '",,,,H_",.,,. Dnevni avaz

oglasi

NOVOI :=:..--:.=- NEWI :=",..:'"

tIo 09I(AI"" lOX""" .. do

.". b.I."' .. ~ f!OUfl~ ,fli"'l

I ............. !oiOt'1"" ..... ~ iii .._~

J,.~." -_ .....

. _,._ . .......",...,.,_.,- -.~.

•• r ••

........... P<>J-dl".e ..... ,' II. 4~, 41~g.

alfl.""~1<fI

s..ilo, ... d.I_ 1'1.~IN""'t00901!,l. s..Jori ~one..., ~. oGtl:<jI, >1lk~, • tug."II4~m

s.nIo<Ioqj .... t'2~"''''b~ '_""""",o--v. __ .""' .... _ -.--. --' .. _ ......

SuboUi, :LCII_l(J n, $ollUdoy,

Ii,plfjMd,~1

01:00 .,_ poJedin;ab>o ,I •. ·pnootcOOx .... ,.

SOSNA I HERCEGOVINA fEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

ope INSKl SU D U Si\RAJ EVU 8rol: 650 Ip 151580 10 Ip Saral""', 21. 00. 2011'. ~O<Ii"e

Op;;iftSkl sud u Sara]e,,", sudija Musial, S"lIt, u pra"na] slVan Ua!IQ," izv~j a, FERPLAST"' M,O. Saraje,o, ul, A. Mur.!dbego,i<a br. 1 A, koga zastupa Z'i,dni;:k, ,ovol:.al'~. kane,larii' Soho.i;: J"mino i S,h""i;:

En""ra. aovokola I, 8a"l<'Ia, proU, IZIIffi,.'ka .GOLD STAR' uno. ssrale,o. ul. Ismela Alaibegovica br. Serbe br. 30, lIid!a,radi iZVllenja, na nsnovu 01. 34S .s 1. 3, Z,kon, 0 pamiC"om po,lIIpku ISlu;b"" no,in. fEiH, tor 53,1031, I", ,priiool"~ trazlota INr!,nia 00 22.11. 20m. godin •

OBJAVLJUJE

RJESENJE 0 IZWlSENJu

............ c_..I....,_UIi.. ..... ............... ~ ,~~J ...... ~'~ ........ i ....... ~~~~.l ..... ~. ~~I~~·;i,!I._'~~tl ......... ~ ...... ~ ~~I~ ..... ,Ii1! ... ~._~.

~1 tI!l'I!!II~' ~t ~I

........-. I:4~....,.,li............_u ............ ,...

--

• .... ~ IIIIIIIf"'IoiI IIi" J~,I~...... ~~

1~ ll ~I t.IIItii.~I.I~ ..

.~~.~~~.~~I~ii!I'iMi!l!!!!!!j!.M.......,.1

~~~~t .......... p...,.. ...... Il~

~ 'I ~~~~I ................. _

~L '-' ........

• ~ , .. __ .t. .... ~ "Q;iUI_f"IiIi~~I~~fi;

~ , ...... ~ '_.......~~I~ ....... I ...

......,.u ........ ,~ ,..,......1II!IIIIiiII ... ~ J

--'''~J'--'''Il''''''''' l~""'''''''.1~ J;~"""'~I~_"""I""'"

· ..... ~~~~ .. ...,. .1DiIUI~"" ... :tIIoIi ..-.. ....... "

~..,~'1~ ~~'.".....n ~~!

~JI~ .......

."..~~ ~ ~ ...

............ ---~ ..... ~I ........

DONOSIOC O\lOG II 1"11 'Mil nOBOOiloN UtAl NA, TU RN'R

d""~II.nQ daft' 24. 08. lDl0. godlne,no 0,00'" 'M!'"' Isp''''''' presude Op<;nSIi1l~ suda 'U Saraje,", ,roj 65·o.j>s.058.422·0H'sod 02. 07, 2000. godin,. "di polrnllv,ni' novt,nog lznosa 00 33.701,62 KM sa za,~",kam k,mOlam ,kojo I.te 110:

• na i!J1GS od 26.956,OOKM' Cod 09. 05. 2.006 godi"e pa 00 isplate: -na j", os od, o.744,a1 KM ad 1U. 12. WIl7. gooi"' pado isplat.;

kan 1 "'MaO' irooko," p"nI1"og; po,rnplla u ~" os u od 2.3BB,5D KM I lros,ova w.rS"~ postuPko u ~nosu od 1935,34 KM.IMleftie ee se pre,".ti na ",,,,t,nim sred',l\rim, izv~nik. kOi' se ,"d. "" ~an sa koii'l<im ratunim, b,",ka: UNICREOIT BANK O.D, S"aj"": NOVA EANKA AD S.· rajeV!): HYPO AlPE·AORIA BANK D.O. Saraje,o: POSIBANK BH DO Sa<· 'i'"o; I NTESA SANPAOLO ;BANK BiH' Saral<'lo; NL6 -rUZLANSKA 6.ANK.A D.O. Iuzlal ASS BANKA uo. Socai"o, sad, SPAAKASSE BANKA 0,0, SaraiBVo I prenosom na transakcijski ra~u" lra!ioo. ~,~nra.

UnvenJtoukl karateklub ~80snaM Sara) vo Tetefon 062·164/739 061/484-515

SUOIJA Mustala Sillit s.r.

UGLANITE SEI JOIN NOWI

restoran ~ _",Sill, .lIrmlla!ru, .-e.

_OIIUOJJ1e5ttp~ ·baSIU 1Il~~I~paIUtg.

ZlInOlllflirllDmlt·stn9"""

aJTIl\ientll rljei:e t.I!UJnkle m:i!em·tIfMtj i probatf Mfu IIvlteleIirJJ .ispOO sata

~

18 Dom . aletiel

. '- . pall lo" f'e110.r(1.11

~ O:S:S 240 7'10

Ille'lM n I WIUI u Sara I_VII, H.I "'1II1t1 CIlfOOll1~ Dr. 51.

CiftlnlC-.; Irlf1al: +:181 (33) 611 OD~ IIIl1t1nl,lIIltlll' .. 31113211557 UD, ~7 .11. M1 412

POUKA: Prpll, [)\I(]g ~M.nj' ,i,,"le m~u izi"i~ prigo,or[)\l(]m sudu u reku o~ a (Ol<:ml Clana ad' dana prijema i:;'o~, Pngo,or se i>OOnosi u do· ,,,Ii"om blOiu ~rimi."ka.za sud i ,tranko, o:;I"ljoniB ri"",njo o iNr~'"i" IN"",,11aJ smarr. se IZIIffi,nlm, protakam rok, od 15 dan, od ~'an, objo· ,Iil,ania.

USKORO U PRODAJI

tini'"io, na koiim, ,as"i"ju. ""i' zahljov. i PreOl'o!iu so, 00- "oz. kole !el.,,,,,,U " lo):u poslupka Ie na pJlpremno roclst. o""ijeli sve is~r"e i p,edlntle koje lole upolrijebi1i ~.o d,k" Itl," 77lPP-,).

N. prip"mnomro~ i!tu 6. se "'P ra,llaU, pit,nllma kol' se cencse no smetnje la d,lji 10k ~Slupka ,0 prijedlO~ma Sl<ana· IIa i Gini,niCnim n",,"dim, kofjm" .tranl:.o obra'llalu 'V!)i" ~I'<llog. 11"n 79 i BO lPP·a].

TUleoi mole ft,jkasnije na ,pripremno roci!lu podniieli proli· vMI," Itlan /4 slav 1 ZWa).

Aka 'no prip"mn" roci~le ne ood. uredno "b"li'~tl,"llu!il.ll, smalral ee se d. ie i\J!ha r>O'uteoa, osm akG luleni ne '<ihliie· va ~""ooi!le odriJ ICI," ~ ,la, 1 ZPP -a I,

~ na pnpremao ro~isl' ne oo~,ur.dn" oba.ii.~I."i Iulerll, rotl~I' " so odltali bel n iego,og priS"SW' Iflan B 4 Slav l ZPP'3],

nostava SB smaua obi,vli,nom u ro~u od 15 dana 0<1 dana oblavljiv,,"ja (1"'n ME sta, 4lPf'a).

BOStlA I HERC'EGOVI NA fEOERACIJA BOSNE 1 HERCEGDVINE KANTON SA.~MVO

[)PCINSKI SUD SARAJEVO

Brol: &5 0 P 15243910 P

N'a osnovu o~redbe elMa 3~ B Slav 3, 4 i 5 ;"p .. s (SI. no,ine FBiH, ~roi: 5:l,i[IJ] Opoin'l:i '00 S''"i''" i 10 ,udii' \li:sna Mer· danovl, u pra""'i 'lVari Tullllliia Turl;i,h liraal Bank Bosnia od proliv tu!enih !EMiar H"b,ja' idrugi, rodi naj)lale o'Ilga,

OBJAVLJUJE:

POllV ZA PRIPR~MNO· Roflm lJ, rutcNOG HU8~JtIl ElWI!!

Z, dan Og..06~2011 gncl •• u 11 h u "'~u b"'J 325/111 SUDIJA

Mert)ilIn(llJiCVesfl.a

NAPOMEtlA:

Siffift"e ,U O"J"" ft'ikos.lle na prlp",moom rom!u i,nljeU sw

kiosk

Onevn, avaz, suoota, 2. apriV!ravanj 2011.

25

NJEMACKA Kancelarka ce ubuduce putovati luksuznim avionom

An ela MerHel dO ] SUO) "Ai orce 0 e"

DIE

Kabina raspolaze sa 12 mjesta u konferencijskoj sali i privatnim dijelom sa 15 siedista

niernacka kancelarka Angela Merkel irnasada svoj "Airforce One". Ona i njeni ministri, naime, ubuduce ce moci porovari udobnije i sigurniie novirn "Airbusom" tipa 340 u takozvanoj VIP konfiguraciii, sa 143 miesra za purnikei 19 zaposadu,

- Avion obuhvata nove norrne za kornfor pri putovanju vecih delegaciia i na duze staze - rekao je August-Vilhelm Heningzen (August-Wilhelm Herringsen) iz "Lufthanse" prilikorn prezentacije u Hamburgu,

Rijec ie 0 avionu za duga putovanja, koji moze bez slijetanja preletjeti 13.500 kilornetara i koji ie oprernlien anriraketnim odb ram benim sistemom,

Kabina raspolaze sa 12 mjesta u konferenciiskoj saIi i jednirn privatnim dijelorn sa IS sjedista. Privatna kabina sastoji se od jedrie spavacesobes tusem.

Posebna pai.n}a data sigumosli

Bijeli avion H<Komacl Aden auer", nazva n kao i prethodni, prerna irnenu prvog posliieratncg nie-

mackog kancelara, prepoznaje se po crno-crveno-zuroj rraci, S 1:0 su bo j e n j emacke zastave, Moderniziranim

raketno 0 db ram b enim sis temom; poboljsanorn tehnologiiom A 340 moze izbjeci rake te zemlja-zrak,

Amerlkanka tuzi estetskog hirurga

naMoDoeraciie De moze zatuoriti Oei

Hirurg je na sucu rekao da je upozorio Merilin na sve opasnosti i rizike zahvata CI(:H .. "i J\b"\\:

Merilin Lais (Marilyn Leisz) iz Nju Dzersiia tuzi plas lic.nog hiru rga j er II a ken operacije koju je izveo ne moze za rvori ti oei fa k ni kada spava, Lajs je ked dr. Pola Park era (Paul) 0 tis 13 n a zahvat kojirn ioi je rrebao ods trani ri kvr~i ce na vjedarna koje su ioi os ta le nakon operacije ked drugcg hirurga,

Sada vise ne rnoze normalno treptati te mora koristiti kapi i kreme kako bi zastirila vid, Hirurg je na sudu rekao da jeupozorio MeIii j n na opasnosti i dao joj b ro~ uru u kojo j sun a vedeni

Dina Ripli (Gina Ripley) bile su prve koje su z.almdnjeIe.

S eran Dei ns (Dai n es) lIeb a rodi ti u sep temb ru, dok Elis Grizli (Alyce Grisley) i KlI:r Fieer (Claire Fitchen) imaju termin u maju,

Radn i ci hQ[ela kazu da su se vee poed; salit; da, ako neko l:eli dijere, luba sarno sjesti na "plodnustolieu" _

Odlazak na magnemu rezommcu z.a brokera s Ibice koji ima multiple slderozu umalo je bio pogibcljan, Njega i njegova motorna koliea povuklo je snazno rnagnetsko polje aparata koji je bio ukljucen i nanio mu tdikepovrede.

SV! rizi ci, ukl ju i;u j u ci rnogucnost da nece rnoci do kraia zatvoriri oe!. Istakao ie i da je operirao Marily Lajs 2005. go dine, a ona ga tek sadatufi,

- Trebao iebid iskren ireci mi da nisarn dobar kandidat za operaciju re mi predloziti drugeopcije- kaieLajs.

Advokari su na rocistu objasnili da treptanje omcgucava da roznica osrane vlazna, Pretierana isusenost rn o~e je os teti ti,

Branitelj hirurga Parkera rekao ie da j e Laj s trebal a znati sve rizike s obzirom na 1.0 da ie ranile imala dvije iste operadje.

Fenomen u Britaniji

SedarnZena zatrudnJelO u 18 mJeSeCI

Nezgoda u Njemackoj

"USIS80" ga Uredal za magnetnurezonancu

a

DililU.

Sedam zena koje su radiIe 1'13 recepci jj hI) lela u Mi 1- ton Kejnsu ost.alo Ie u deugom stanju. Ceriri su yee rO· rule isva.ka je dobila djecaka. Sve iene sjedile su na iSloj plavoj smlici.

Elejn Leclster (Elaine), Kim Gidli (Gidley), Lora BarCiI (Laura Burchill) i

Brus Roberto Mota (Bruce MOlta) lelio je zrakom neko1iko me lara, kaze, i z.alilepio se za ueedaj, a bol je bila

uzasna.

UbrlO je pao u uesvijest, zadobio je piijeioru rebara i puknula mu je slezena. Bolnieu u njemackom gradu N i de.ra d u, nedaleko od Frankfuna, odlucio je Illzi!i zanemar_

Cekao pravdu 30 godina

narUCiO otmicU IICarllinOg UbiCa

Q;tttgmpb

Njemacki ljekar Direr Krornbah (Dieter Krornbach, 75) smrtonosnom injekcijom u koio] jebila supstanell za stavljenje koze ubio je pokcerku Kalinku Bamberski 1982. gcdine u Francuskoi Imala ie 14 godina. Njena majka Danijel Gouin (Daniele Gonnin) bila mu je liubavnica.

Krornbah je do 2009. godine mirno zivio u Njemacko] i izbjegavao zakon, Iako je Francuska izdala medunarodnu potjernicu,

Njemacka ga nije hrjela izruci ri jer su ga vee 0 sl 0 bodili zbog rnanjka dokaza 1987. godine. Bioloski otac ubijene Kalinke Andre Bamberski (73) odlucio je uzeti zakon u svoie ruke.

Unajmio je grupu Rusa koii su docekali Krombaha pred kucorn.zgrabili ga i srrpali u automobil. Vezali su ga, zacep il i m u us ta i. prevezLi u Francusku. Ostavili su ga kraj zgrade suda, Francuske sudije vee su ga osudile u odsu tnosti na 15 go dina zatvora zbog ubistva Kalinke.

Sten Frejzer otvara muzej

U dUOriSIU SagradliD repliltu j6Tilanica"

Sten Frejzer (S tan Fraser, 46) voli brcdove, a u dvoristu svoje kuce sagradio je repliku "Titanica" dugu 30 rnetara. U aprilu naredne godine, na 100. godisnjicu potonuc a "Titanica", Frejzer ce orvoriri kafic i muzej posvecen legendarnom broduo "Titanic" je pntcnuo 12. aprila 1912. godine nakon sto ie udario u S31llU leda, a poginulesu I.S030sobe.

26

Seid Hasanetendic u BihlCU

.. U Gradskoj galeriji Bihac preksinoc je orverena samostslna izl02ba Seida Hasanefendica Trabzona, akademskog slikara iz Saraieva.Ovo je drugi put nakon II gcdinada se Trabzon predsravlja bihackoi likovnoj publici. Publika ie rnogla vidjeti pedesetak u1ja na plamu iz rnz!ici rib periods. lzI02bu, koia ce bie crvorena do 19. aprila, otvorio je nacelnik Bihaca Albin Musli';. M.D.

Promoviran roman "Casino Sarajevo"

PirOliC ZaliOraCila Ubh.llnliZeunost

U sarajevskorn Mediacentru preksinoc ie promoviran roman "Casino SarajeVOH Ljiljane Pirolic, Kako je istakl a za nas list, radi Ia j e 20 godina kao vcditeljica na Radiju Sarajevo, a do mana 2003. godi n e, "ad a ie pocela p isari kn j igu, ni k ada n is ta nije napisala ..

-Pccela sam pisati na nagovor supruga, Rekla sam sebi.onako u sali, kada rnoze Madona pisati, mogu i ja, Glavna tema mog romana je odrastanje u poslijeratnorn Sarajevu, 3. uporedo s njom reee prica 0 p orodici Ito i a se raspada, do k je u pozadini d rus tvo kak vo j e nase . It aze PiroIic.

Istice da ie nien roman namijenjen za ciljanu publiku od 30 do 60 godina, a pre-rna misljenju cnih koji su ie do sada imali priliku prccitati radi se 0 iednoi brzocitajuco] knjizi,

- Glavni junak mog djela je sedamnaestogodisnji dje-

cak koj i j e izgub ic oca, a on" da mu umire maika od raka pluca i on ostaje sam kuci na periferiji grada, Tada mu se pccinju desavati obicne i vr- 10 neobicne zivotne srvari, Svi moii iunaci su izmisljeni, ali vedina nas se rnoze prepoznati u njima - zakljucila ie Plrolic.

'~PUlDulrue IU'OZ HercegOUinU"

.. U izdanju sarajevskog "Buybooka" te realizaciii "Oxfarn Italia", regije Toskana i Udruzenja."Okusi Hercegovinu", izasao je turisricki vodic "Purevanie kroz Hercegovinu, Price o hrani i seljanima" aurora Andree Semplici (Semplici) i Mariia BokijefBoccia), Knjiga ce biti pro movi rana 7. ap rila na Medunarodnorn sajrnu gcspo-

darstvau Mostaru, A.G. _~""!I!":t.I

Dnevni aV31, SUbDI,1. kult u ra 2 .. apriVtr,vanj 2011. . . .

Tri Slill . ·"ed n d .... Bra, II .. gra _

li>- U izlozbenorn salonu Dje;:- c--------, iieg pozorista RS u Banjo] Luci r",~ __ ~ preksinoc je otvorena izlozba slika, crte;Ia i skulp tura "Tri slikara, tri paletejedac grad" Zlatka Valentica, Zivka Susnieel Zorana Markovica,

Gradonacelnik Banje Luke Dragoljub Davidovif rekao je da je zaiednicko ovim umjetnicirna liubav prerna rodnom gradu na Vrbasu, V.S.

REDITE'LJI Pjer Zallca 0 "Zehri i Fortuni" za "Avaz"

sureman sa za DUI 11m

Pricu 0 prijateljstvu snimat ce u BiH i lzraelu • Ovaj film nece liciti na "Gori vatra" i "Kod amidze Idriza"

Pri i a tel j s tvo je rra j na karegorija i nema covjeka za koieg !!ansa vise ne postoji, osnovne su peruke novog dugomerraznog igranog filrna radncg naslova "Zehra i F orruna" b h. redi tel j a Pjera Zalice.

"Eneida" u Tuzli

U okviru 9. TKT Festa preksilloe je prernijerno izvede.na Ve.rgilijeva "Enei· da" u produkciji Tearra Ka· bare i Studentske scene Akademije dramskib umjetnosli Tuzla, koiu su reZ.i ral i Via do Kerosev ie i Damir Mahmmovic.

- Premijera je pro:lla veo· rna dobra. Zanimljiva je zbog toga sto amicke koma-

spec

de skore> nikako ne moz.ete naCi na nas i m scenama . ka· zao je Dami! Mahmutovic n akon ru zlans ke prem i jere.

Uloge u predstavi ostvarili su studen ti gl urne AIisa Bf kic, Selma Cosie, Mirza Bajramo· viC, Netmin Hod2ic, Rusmir KrdZal ie, Elmir Kri valie, Lu· ka Kuzmanovic, Draien. Pavlovic, Mirza Salibovic i Zla· ranSkoijic. A.Mu.

• Upravni odbor Pondacije "Farah Tabirbegov!c~ odl" ucio· je da nagradu za 20 II. godinu dodije!i mladim osnivacima i volonterima suaievskog filmskog festivala "Pravo Ijudski". Priznanje akrivistima Festivala 5. aprila u Multimedijalnom centru "Mak" urucitceselektorica !lagradeMirjanaEvtov.

Ralno Sarajevo

Kako Zalica pojasn java u razgovoru za " A vaz", ri] ec ie

o filmu <'ija ie radnja najvecirn dijelorn srnjestena u ramorn Saraievu, a jednim dijelorn uTelAvivu.

- Film ie prica 0 prijateljstvu koje Sele jos u vrijeme D rugog svje tskog rata, ali se dokazuje i u teskim danima pedeset god i na posh i e, za vriieme opsade Sarajeva. Volirn raditi potpuno razliCite filrnove, take da ni

nasi g:lumcl suslalnl

- ,S to se tice gl umack e podjeie, za jedan dobar dio uloga znam ko bih volio da igra, al i j os ne mogu iz"Ci S konkrernim imenima, Zn· acaian clio u10ga ce igrati stratli glu!Dci, ali veliki je i va.Za.D bro; rola. koje 6e igratj na~i glumci. Nema.m "gJavobolje" zbog, uslov·

no (eCeIlO, lokalne podjele. Naprotiv, uvijek sam po" navliao da su nasi glurnd sjaini, USlvar! upravo oni mi ulijevaju sigurnos[, s koiom mi je znamo lakile uei u ovaj projekr. Mislim da niSta do sad,. ne bib napr"vio da nisam radio s njimB - kaie Zalka.

ova;' nerna puno veze sa "Gori yarra" i "Ked arnidze Idriza". Za razliku od niih, irna Z!1aU!o vise elernenata akcije, ali ipak su relacije medu likovirna i ernotivnost one SIO pricu drii naokupu i daje io] smisao. Snimatcemo naivecim dijelom u BiH i nekoliko dan a u Izrael u • kaze Zalic,..

Istice da na ovom projektu radi dOSI3 dugo, a do njega je do~ao preko prijatelja i producenra Piera Spenglera (Pierre Spengler), koii je sma [[.30 da j e to nes 10 na cemu vrijedi raditi.

Izvrsni producenti

" Razvojni put ad prve verzije price koiu je napisao Nil Koen (Neil Cohen), pisac iz SAD, je bio dug i mnogo smo odstupili od izvorne price. Poslije upomog rada 10 j e go IOVO po rpuno drugi

skript, u korn se na nivou motiva rnoze prepoznati ponesto od poceme price - pricareditelj,

Produkciju potpisuju

Adernir Keaovic i "Refresh" iz Saraieva te Pjer Spengled i "Clubdeal" iz Londona, Glumacka podjela jos niie napravljena,

" S ve u svem u, iako se radi 0 velikom projektu, osiecam se poprilicno opusteno, z:azelio sam se po malo snimanja igranog filma, nisam to radio dos ra d ugo. U Z 10, vjeru j em u prieu, scenario. Imam bezgranicno povjerenje II Ademira i Pjera, jeI S1.l izvrsni producemi i odlicni priiatelji. Radujem se ponovnom rad1.l s g!umcirna, tako da. se i pored svih nepoznani~a i )ogicn.e neiz" vjesnosti osjeeruD sp~emnim za rad -7-akljucuje Zali· ca. M. CUSroVlC';

U okviru teatarskog festivala MESS

lYIodul memorile - uaznoleslecali se

PetnaeslO izdanje kulm· roloskog proiekta MedUlla· rod n og rea tars kog festival a MESS "Modul memorije 2011" potinje 4. aprila, hda ce u sarajevskoj· galeriji"Bo· ri s S moje" b i ti u pri.!i<;ena izlozba forografija· "Kashmir» njemackog fotografa Enruja Spira{A.ndy Spyra).

Kako je saopceno na j uceras nj oj pres- ko nfece!! ci" ji u Sarajevu, ovogodisnji "Modul memori;'e" d09. rna· ja ponudi r ce vise od IS fiImova, cet.iri predslave Ie ne-koliko i"lotbi. U okviru tea· tarskog dij ela pu b I ika ce vi d·

jeti sarajevsku premijeru predstave "Muski-zenski/l'.en$ke-mllSke" radenu u produkciji zagrebackih "Bae,,<' .. sje,nki"j MESS-a.

• "Modul rnemorije" zeli pods je Ii ti na jed nak u vazlloSt umjemosti, ali i sjecanja - kazao je izvrilni producent MESS"s i kaorruIlalQr projekta Nihad Krcievljakovic.

J uce.r je oajavljeoa isaradnja "Modula mernorije" sa fe~tivalom ''Pravo ljudski", o cernu je govorila krearivna direklOrica ovog festivala Kumjana Novakova.

M, Cu.

Organizalori najavi/i program na pres·konferenciji

oglasi

Dnevni avaz ,""",.~"",,;q 21]". 27

United Nations Devolopmont Progra,mme

POZIV N.A. ISKAZIVANJEINTERESA

N!abavl!;a,lnstalaclJa OdrbvanJo kotlOova, ,na bIOomasu(.JeCllta",u reg I). I Srobtonlca

PrlJodlogza, dugio.l)oCnOo5nadblJov8nJe 8jeekom u mgil! Srebron,lea 8a potonelj.lom za IOoIe 11'100 zapoiUavamjo

Bosma and Henegovina

POZIV NA I$KAZJVANJEINTERESA BIH/EOII001111

U &klopu projekls Projeka/ zapo$lJslItmja I sigumog snabdij'ev(lnjaollflllfJ,jorll korif/Qnj&rlI b omaS9u 80sn I Horcegov{ni - Bloma-&s .. UNOP BtH obj;wlj.uje Joynl pO'ZJV za 'l!J,'kaz:lvanjelnteresa VI nabavli!;ukollova nOlI biomasu (sJeeka), InstalaciJu ,Ioddavanjo u osnOovnlmlkolama I'Ogljo Srobronlca. OVlm so proJektom 'uk1anjt\lju tril!n-ebarijerez8 uspOS! v.ljanj.e Qdd:u,ih y$lu-g8 ve%smh za eneJ'glju blom$se '1.1 ruralrt m pod rutjima. Bosna .' HereegoYine putern IransrormaciJe ImAta, si:voranj.anovlh rod"," mjesta, smenjenja sirom·§.i:va u za ed;nicl i siglJme opskrbe energlJom na,lokelnom nivou. Ktjueni' eil] proJekte' ie' sm.mJenJe ekvi\l31enlne em slje COl ,instaljranjem ,",oUova na biomasu IJ l(i' opJllne reg lie Srebrentca (Sr'ebrenica, ;Bralunao. Milici) CillOvogUNOPJavnog, pozjva. za iskazivanje interesa, Ie procjenlll trZ!&t.e reba ~. usluga vtlzano zproJekal Ie pripremlli IIstu

dekvalnih dobavlja.ea, ukljueujuci ,njihovu sprernncst i usleve za' re-allzaciJu p.roJekata

Sva Zainlel'SOvantl pro ,Ynatica kOJ su ,regislrovana, za proizvQdnju i dislribuoiju kOUO\l8 no biomasu po.ziveju se dapmuzmu dokumentepoZlva za 'iSkazivanll!l Intet(lsal dO$tavO$\loJ6 !ponudc %3, $IJed&&!.

NabaYka, Inatala.ella i odria,VQ.njekoUOYana ;biomuu ($ja<fka),u r.glj.1 .$rebrenlca

O~kumentacljal{poZlva zalskazlvanje ,intel'E!&s) &e moto !)Odie. rwakog radnog dana cd 08.30 do 17.00 eaSOV8. od 1 Aprllo,201 1. sarno na ·adresi

UNOP .BOS!NAIHE'RCEGOVINA ULICA .MARS.ALA TIT A q.,p1"Vi !IIpr •. ' 71'OOOSARAJEVQ

~h po zahtjevu pulem E~mail-a na reguurv@undp ba NapomenaZahlie-v ze d~kumentacill.J BIIH/EOU001/11

KroJnJlrok :t8predaJu p(l.nuda Je 1!7:oo e8~ova. 19. April 2.011. gOod'lne ,na go.renBvedenu adrBau.

POZlVNA ISKAZIVANJE INTERESA BIHJEOIJOO2l11

U skJopu projekta PtoJekal zapO$JjtJvsnJa j S.;GUtTlO(J snabdljevanjll&fllIfglJom kon§tenjem 0Iom8$$ u So-snl I Herc6govinl - 810mo.$$, UNDF' BiH objavljuJa Javnl iPozlv za IskwvanJe InterHaza predaju prijedl'oga.U dugon>lno ana.dbljovanJo ·bl.orna.a.oh'l U O$no,vn'lm ikOohuTia reg.IJe Sl'ebrenca u:z; povei:8Jno z:,apoilJavanje na IOokalnom n!\lou. OVlm se projeklom uklanJaju !.diAne bariJers za U$.postavtjanje oddivlh usluga vezanlh za, energiju biomaseu ruralnfm podruejlma Bosne j 'Hercegovina putern Ir.ensfo.RT1ociJe tr2:iala, stvera.n)a novih radnlh mjeslB. sma,nJenja, slromo§tva u zajednicl I 8gume opskl'be energlJom na lokalnom nWQu Kljucllj, cilj proJekta je smanjenj,e ekvlValentne emisrje CO~ • Ins\allranjem koUova na blomasu utrl opttlne regije Srebrenic.a (Srebrenica. Bratunc. Milici). CliJoY'og UNOP Jallnog poziva za isk"aziyanje ,nlero.sa je proojomli 1:r1lt;le reba I IiIsluga vez:ano 28 projokat tepl'1p~e1'l'ldjl stu adekvatnll'l dobavljaea. ukljuetJju61 nJihovu spremnost i uslove zarealizaciJu proJekam

Sva zainlett;oY'ana pravna, Ilea kOja SU reg~&trovana .z:a ptolzvoc:fnJu dlsl!1budju '~Oti,va blome.s8 'po:r:ivalu S8 d'e . preuzmu dokumenla pozrva z.a ponudUI d'OSlavasvoje po_nude .za sljede6e:

OU9.ofoOn.o $nedbljeyanJebiomuom u, osnovnim ik'olamar.egije Srebrenica

DokumentaCija(poziv8 za iskazivanje ,intere.$s) 5e 'mo.te podl¢i li\ls,kog radnog dana Od 08:;30 do 17:00taSO\lB, od 1 .. Ap.rila, 2011 samo na adre-$l.

UNDP SOSNA I HERCEGOVINA UllCA MAR.$.ALATIT A 48,. prvi' spr.at 71000 SARAJEVO

III ;po zahlJevu putem E-moll-a ns: regIS!N@urn:l;pdm.

Napomena_ ZahlJlw za dokultKlnLaclJu BIHlEOUQ'02I11

KraJnJI Irok ze preda)u !ponuda J. 17:00 Casova. 19' .. Aprll 2011,. 'godln" na gore navedan,uadresu.

BOSN A I HERCEGOVINA Federaciia Bosne i Hereegovine Zenjoko· Dobojski kanton OPCINSKI SUD U TESNJU Zemljisuokuiizni ured

Bro]: 039·0-Dn-1I-000 305

T esani, 29. 03. 20 i 1. godin e

Opcinski sud Tesani, zemliisnokniizni ured, na osnovu clana 63. i 67. au skladu sa clanom 88 srav 2 Zakona ° zemliisniim knjigama F BiH ("SI. Novine F BiH., hr. 19/03 i 54!04),

NA,JAVLjVjE USPOST A VLjANjE ZEMLjISNOKNjIZNO GULOSKA

U zernljisnoknjiznorn predmetu hr. 039·0-Dn·II-OOO 305 a po zahrievu Alihodzic Ibrahima sina Smaie iz Raduse, u roku ie posrupak uspostavlianja zernliisncknjiznog uloska

Nekretnina za koie se uspostavlia zemljisn okni itni ulozak su u pisane po novorn premjeru u posiedovni Ii SI br, 733 k ,0. J evadzi i e, oznace ne kao k.c. broi 495/8 L u ka, niiva 4 kl. u pov. 1167 m2 " 510 prerna podacim starog premjera odgovara nekretnini upisano] u zk, ul. broj 8636 K.O. SP . TESAN] oznaceno] kao k.c. bro] 5509/3 Luka, njiva 4 kl, u pov, 1167 m2.

Prema podacima Katastra opcine Tesan j pos jedn ik nekre rni ria j e Aiihodzic Ibrahim sin Smaje iz Rad use sa 0 b imom prava 1/1, dok j e prerna podaci rna starog premjera ZK ureda Opciaskog suda T clan i, kao suva! snici u avedea ih nekretnina upisani Brkic Ilmihana, Bukvic Muho, Bukvic Pasa, Mcsinovjc Alija I drugi.

Pozivaiu se sva liea koia polazu pravo vlasnisrva iii neko drugo pra vo n a na veden i m nekrerninama da svoi e pra vo pri j ave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dvs prirnjerka ito dokazu, a u suprotnorn niihovo pravo nece biti uzero u obzir prilikom uspoS lave zemlj isnoknj iznog uloska, Lies koja polazu pr3VO na (oj ne· kretnini roogu navedell i rok na zabljev produzili 7.ll najmanie sli· jedecih 90 dana, bko bi im se da· la moguCf!OS( ds pribave pOlre·

b!!edokaze. . -

Ukoiiko u produzenom roku ne uslijedi prija"a, zemliisnoknjizni u lota.k ce se u spos la v iIi n" os n o· vu do (ada pribavljenih dokaza.

Zemlii.snokJ,jiz!!i reJe.rem, NedZad Ljll'lJak(Jl);';

BOSNA I HERCEGOVINA REPUllLlKA SRPSKA OSNOVNI SUO U lllJELJINI Broi: 800 I 015533 091 Bijeljina, 20. 01. 2011. godin"

OSDoyui sud u Biie.lji.nj~ sud_iia BiIlaJIllI Subasit u izvrlinorn postupku traiioC3 i?vl'Sel1ja PavloviC: In~e· rn.Lional Ba".k a,d. Siobornir Bijeljina, u.1. Karadordeva br. L, prOliv izvr'enikaJa.min. (Ne"ad)J".· kic, pos!iednicg po"", Ie adre," p rebival i 'ill B i j"lji n 0, "L S [orana Det!anskog br. 27, radi !lOvt!anog po· tra:ljvanja po os:no'llu prav;a iz vje:rodostojne ;spra:y,e, 'V._i_p_ 13_630~OO KM~ a 11'1 OSI10VU e:1.ana 348. :sta,! 3. Zakooa 0 p.rnicnom p<>sru pku RS.

OBJAVLJUJE

d. j. dan~ 21. 12. 2009. g~dine, donjo R,JESEN]E 0 lZVRSENJU

Temeljem vje:rodostojne i,5iprave~ mje,nice ::;erije PC 420614983., f.!alaie:.,le i~""riepiku Nell_adu ju,ki_cu dOl u roku od 3 dana, od dana doS[.ve ovog Rjesenj •. 0 izvr,enju, nam;ri nove.no po"ozivanie Traz;oca izvT5enja u iznosu od 13.620,00 KM, sa za,ezoom bmatom po~ev od 03.09.2009. godine pa do isplale, le tf-08kove izydnog postupka u_. i.l1105 LJ -od :500,00 KM~ u prol.iv:n om. j :(:vri;en ic ce $e: pr-ovesti :alp! jenom i. prijeIlooom 1/2 pla!e koju 1 .. l'11enik oSlv.ruje kod SZTR "Jasmino." Bijeljin.,. u ,lnCaju bezu,pjesn. naplale Ila predhodno navedc.n_i n3~inl' izvr~enje 6e sc pr'OVe5lj zapljcnoml procjenom i prodajom pokr~ ~lnih $(vari l,l.vrlie.nik.a i prello:som .lapl.ijenjenog OOYCallOg illlosa fla raclJn Tr3iioca i7.v'denj~ or. 554· 001·00000001·78, Olvorellog kod Pov lovit Imemat.ion.1 Bank Sio bo m i r •. d, B i jeljin •.

Sudija

Bi.na.mir Subaiic

PRA VNA l'OUKA: Prot;v ovog Rjesenj. s!rank. mogu izj.viti prigovor ovom Sudu u roku. od 8 dan., od dana prij'ema.

Rje~enje 0 iZVf~eJlJju se: dw;.tavlja i~vIie_niku U 5kladu !j3 C.1. 348. st. 3. Z;;d'~'on~ 0 parnic.nom p-o~tupkUl i dostava se sma "a ob.vljenom prmekom rok. od 15 dana, do dana objavljivanj •.

SUDIJA AJi~a Nu.miG~_r

BOSNA ll-iERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAl:ITON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Broj: 65 0 II' 121676 iO Ip

S''''ievo, 24. 01. 201 L godin.

Optimki sU.d u Sarajevu, U izvrsnom predme[u ".,ioco izvrseni •• CHROMOS" doD Mos",r, PUt '" Alumioijski kombi"a[ bb{kao pruyni slj"dnik "ASTRA DUBRAVKA" cleo Moomr), zasrupn po z.z, proliv ilvfsepi.k.a lJIJZGRADNJA"'" dOQ~ uL A:ziz€ SaCirbegovic br. 2.-4. Sar-aje.,o~ (;a:s\upa,[la po 7._;.;_ direk 10 ru Begit N.2 i.ru,. redi jzvrSe oja, n. osnovu clana 348 ". v l Z.kon. 0 p.rnicno m poS[upk u,. " vez.i sa olaDorn 21. Zakooa 0 iz,"riinom posmpku, obiavliuje

RjESENJE 0 lZVRSENJU Broi 65 0 Ip 122676 10 Ip od 14 .. 01.2010. godinc

Na osno\'u p ra vOPlocn t:! i iZVfST'l ~ pres ude Optioskog ~uda u Sara jevu br-oi; 09 65 Mods 026969 07 M:lls od .25. 12. 2007. godin e, rad.i n. plate n ovcanog po".:!i van j. lr.zioca i." rse nj. U u ku pno m iznos U. od 1.093,26 KM, sa z.akonskom ,"1",oom kamalOm u skJadu sa Zakonom 0 vi,i"i SCOP" "","zne koma,e poc." od 06. 10.201)4. god;n" po do i.pl",", i trolko". p •. ruicnog p,,,wpka u i.nos" od 350,39 KM, odredu je se izvrSen je p .. m a izvr!en i ku, pop; ,om, pro cjenom i pro d.jom pokre tIl ih ,[Vari iZI'rSen ik. na .<Ires i iz prijedl "ga, bo i pi jcnid bom oov"ani h ,.red, '" ya izvr!cniko na r.~u nima kod Un i on banke dd S3.fajL:;vo~ ~'Ve do potpunog namin;:,nja pOlrniivanj::J tr-alioc:a j;.~vfSe:nja_

TroSkovi izyrtnog j>O.rupk. odreduje se u izno,u ad 329,52 KM.

POUKA: Prod", ovo,g rjc~enia slranke mogu izjavid prigovor Q\lom sudu u roku od 8 dana od dana pr~ ijcma~ u dovoljnom broiu pri mierakl ~ ::;ud i S.tral1 ke. Do:!navJj::inje- r·je~enja Q i~vr~eniu izvrst::niku ·sma[ra se ; ... denim prorekom rok. od 15 dan. od da". objavljivanj •.

t;.fJl~illl~<:l'I;jrlK-~I'lmI)Hl(Ip(!bl pmmiiillllllll!L:nijiD!(I .. looll.lool:lo r.. tJ:l~~t(lIIt'fi1iOl.llrQn.:';l o!:JIllJ.~oaI

b!lr=n~~~~:~W:=

N!IIll!IoQ!Ilion~lII.IIi~~ici. IiiIL""!'n1iU.kttlKta..li·uUnitioYIoTDj. im mdi~.]I!!i.!I M~inillirl ~1IClI1I i eje, p:J'ltl.mlypnl,ltriDLJ-l!Mooof.h.IJ[1)kiJclio hirwnl1!ml;l!lIbi;iril'lClLliL

Til-lbilijt~illlllll.;iiill.IUIJu!lLo'IIII Am~lisuF. F..d l~l'hIJftll:ro lIIillllllol 00krI ~~~ dq: "JIrulllin:ljiT1JllJ I pR1je:raJ\Oo.IUII~ ..... nli.l..!!la· ~11IIiiI':~;""Qrnlr.t.:u{ik;lII~u loiiednll[u.Hiu,llilirollrLtl.lIllllIUZiI I"nloII'IoPX.CJrd"l'!!HlllCUiti'Gij .. ·D'lI ij;lilllmll..Ul'[]I·Ci.GI...ixNo(Cbmb I~JIr.i:I:JI!!>iI.!k1i1011ICQllfIilioG;a~ Ilr.I"jerjjriW:Joolbz.

28

r::=-.,;:- show biz

ZABAVA ·Stars Show· u saraievskom k1ubu "Coloseum"

zap)auali Halid BaSlie

i Ha .lIa

Andelina DolDisala za UIOgU H_Bonalre

lr.1rug.ll~Suni.s~IU;!. ~iJellldnlru """f'...clo~111~ L41Ipk. ~ ~ac.lllo ~i;n.j;iI.!!:Il'dIllI3,~(ljgtll uf.iI'IIi lJ ZlIIJimljil'lm g. dd!iimlb;dejrolKlIl1IllIIl,'(I.o -iJ.LI~IIJ:.::II,1:lil:Sr:m(ift~!~1::r

""'""

:rocoo Ekrillil ~UIUmriti

~~~~ifll,a.;

l'fII.ldo; .... no;:i~·Mtll.;pol.

M~m·,al'r.Di~p~·!i»' IDb:oaId ilelll:oflunnll·1IIJ 11&;,1111 /l.1..!II'iJ.I'i~. :mI:llJ~ I"Ie-v;il!lg m-;:';"IIIY "_l'KkYi~ r., ""'.

!I~t'::I~I:~~~~;

t~IlIIt.iir..ldYIll.o~IJi;IIk:L.u.'" iInLIL'>"IIIkti::rkl;MilU"l~illicIKi;ImlKIlklEl'l'isi~~ &.l~reBernardt:i"l[L

Em:lr Coo;5.!if till) I'"

~vdi~m:rol:'l!ilJfgh;;gol_"'· ";IJI1DJI,"'il'Jlilui.iru[&[ln~ bgi I~u.. In" j~ I~ l3~ul. lUiu:turlliinJIH"o[Irlli~F"loIl k'litUi k(lmt.igir. t!1Iti'I1,I, ~ brilPmok!.liI:rodi«'!.N~-

~no~~"4l~r;t~~~:

~;JiIiOf~. -N;rD'IMii.billJ.ljlll·lull

..... _,

"'!Ii!:~.1IJ!Ii;I odli&n &lIuKin i 10 kDlarum ru~k~I.r:.i!aIlIIll~l'i'."1~.V~i~H;:i{j~blli~ JIIIln:bllll 1JI;r,p.j;;:r", [II k.m. ill ~ u w;ii;ll&llm m['fu c.dmjerill UI. I kllbnk-. f(l1TI tht<I~fiII (:1j:!I~);(I1I\.. &kM7 j.: u~ MiIli.:ju IIIIW da~'ll)di~-:p.bil~)jo:prvu ~1(>;hpoF""~

M.t\I ... ~oonm.1 .. 1iiliiJLdjnl~""b,,1u-min"""lfw :Wi!ril., .cd.5lrlmii IiDHir

p.=~~u:~~~::

mt11l1 Mn:i A~-dI.6, .... j 00nc Dw,-:ld F.::!illDlL.lki:mi!;m~n F.:1H.r~MV~ 1).7..

Produce nt Ed M eier luli g I u m t;a

Od CarliJa sina 1,rall 20 mUlona

Nastupi benda ·SaIT e Bama"

PDZiUi iZ IlamB ilrSke

OFICIRI JNA SU RUKOVODILI POKOWEM U -............ZVORNIKU

.. UMJETNICI

EPOHALNIPROJEKT

.1- .,.. MERSADA

BERBERA -...____, 0 SREBRENICI

al,jQi1iu'i@.illfloli

.sedmica

Mira Dzakula, v. d. direktora Uprave za indlrektno opore

CINTERVJU

Neka svi rade svoj posao, same se taka mozemo suprotstaviti korupciji • Ocekuisrn da cerno s EUPM-om uspjeti ponavo aktivirati otvorenu liniju "Stop svercu" • Smijenjen i sin Manojla Milovanovica • Pokrenuta 53 disciplinska postupka

Imun sam na intervencije

ViSe od 50.000 obveznika PDV-a

- Ovakva Uprava projektirana je 2004, godine, kada ie bilo prevideno da ee u BiB bili 25.000 obveznika PDV-a. Sada je sranie dosta drugacije. U iedinstvenorn registru VIO ITenU[IlO ima 50.034 obvezaika, rake cia organizaciia UIO ne cdgovara sadasnjem stanlu.

Moral Ce se [U srvari mijenjati, zaposliti vile ljudi, pa i povecavau place.

Za 10 ce narn rrebati i pomoc sindikara rno, a i to pitanje cemo ubrzano moran rje!avati. Take Uprava mozeodgovoriti rnisiji koju ima. A jile

CU zarra};i!i cirn prije da se place uposlenicima Uprave povecaju. Srnatram da imamo pravo ua to!

Moram istaknuti jos nesto kada su prihodi u pitanju, Mi smo potpisali ugovore s poreznim upravama u regionu, osim

s Hrva tskom, SIO cemo v rio brzo ucini ti,

51a 10 zna~i? Na dnevnoj razini razmjeniivat eemo podarke i lime spriieeiti proneviere. Mi cemo, naprirnjer, od Hrvarske svaki dan dobivati podatke 0 njihovom izvozu prema BiH,a oni od nas nas izvoz iz BiH prema Hrvatsko]. I rako cemo precizno znati 3m je od mba uslo, a sta iza31o. Kao i II n i. U poreai v a [ Cemo podarke svakodnevno.

Raegooarao: ,

Stad NUMANOVIC

. Per]e vee leti i lerie [ ce jo,l- kazao flam je na kraju dugog inrerviua vrsilac duznosti d i rek tora U prave za ; n di re.k U1 0 0 porezi V3.D i e (UIO) BiH Miro Dzakula,

S njim smo razgovarali U.

. Na uspostavi i izgradnji UIO uces rvovali su s vi zaposlenici, pa i j a osob no .. Ism tako, na USPQS ta vi

U prave i izradl za k onskcg okv ira s vo i doprinos daoje i moj prethodnik Kemal CauSe-vic .. Njemu i svim zaposlenirna ovom prilikom i cesti!am na dob ro uradenom poslu.

Kada je u pi tan j u kadro-

Banjo] Luci u sjedisru Uprave, ).1Iza trpani" h [porn papi [2 l.t keji rna su analize cari-

n ski h pro n evj era, proci ene 0 tome koie firme i kako kradu na povratu PDV-a, ocjene stania u svako] carinskoi ispostavi, brojne anonimne priiave za uzimanje mira ili reketiranje koie, navcdnc,

provode neki upcslenici UIO-3.

V sjedi.,u eve drzavne insri ruci je v ri kao u ko! n iei . Dosta je ak ti v 0 osti nasra vak onoga stO ie zapoceo Dzakulin prerhodnik Kemal C-ausev-j c~ a ru su i in ici j a ri ve koje je ; sam nov; direktor pokrenuo,

Dzakula ni]e covjek od vel; ki h ri i eci, Iz n jega ie nemoguce izvuci

:.:.born bas tj en u re izia vu, Priea mncgo man]e "ego &\0 zna. At i zato, ci ni se, radi, I vet se v i de rezultati,

o Koji je uCi.>u,k operaciie !)Cari~~a:''?

. One SIC ie DDnevoi

avaz" ob j av i 0, kad a je ri iee 0 operaciji »Carinau, tacno ie, N" obaviestaine razgovore privede na SU 22 carin i ka .. N i" iednom od njih potom nije odreden prirvor, Sve QuO sto su pri vedeni carinici kazali, kao .i izia ve 05 ta lih pri vedenih, u rukarna su Tuziteljstva BiH. Na niima ie da odlucuiu

o daljnjem postupanju.

o ZaslO je, uopce, proeedena la akcija?

. Mi smo imali saznania ko ia su upu Ci val" na to da su u BiH uvezene ukrade De gradevinske masine, Ukoliko se u rvrdi 0 dgovornost zaposlenih u Upravi, is~; ce biti sankcionirani,

vska poli tika, ~IO se mene osobno liCe, nikada me niko nije nazvao i molio da

p osravi m nekog covieka ua neko mjesto. Osim toga, zna se da prednost daiem struci, pa se Iiudi j lie odlucuiu zvati i inrervenirati, Men; osobno kao v. d. nije priorirer po svaku cijenu ostati n ami estu direk tora mo.

Dtakula: Ne podliJetem prilisclma i intervene/jama (Fill', M. I.tJOI(:)

sedmica

zivanje BiH

J.lJiii¥iiiIW!.'!fj.ii.l'l

Izuzetak od drugih

- BiH ie vicrovamo jedin a drza va na sv i j em gdje so prih odi od in di rek ID ih pore za veoi od direkrn i h.

Trebalo bi da bude obraID 0, ali me nem oj te pi tati zasto ie to taka - i.tiCe Dzakul a,

Dvij'e stope PDV-a

- Up rava je organ koj i provodi od luke na-

dreden in. On i SU ti koji trebaj 0 reei hoce li bi ri j edna ili dviie stope PDV-a.

Zoom da ie globalni irend da pos toji jedna stopa PDV-a .. Takoder, postoji i stav MMF-a da bi uvodenje d vij e stope PD V·a u BiH bilo pogresno, Mi smo uradili jednu anal i zu koj om se

D Kako je moguce da se ""e· zu graaevilj$ ke m aii~le) piasiraju na Iriiite BiH kao legalnll roba, a da sada imam'Q i.lifQrm(1.cii~ de uikQ od carinika Dije priworen.?

- To pitanje rreba uputiti svim institucijama, Tuzite-

I jstvo ra di s vo] posao, m i svoi, Ko se god ad ra d n ika Uprave ogrijeiio a pravila i procedu re u UI 0, snos i r ce posljedice koie su propisane nasim aktima. Sve iznad toga s tv ar j e n Rdld nih us tanova,

Otkako postoji carina, posroi e i pri re 0 1I kJi ucen os ti carinika u neke prljave poslove, Neka svaka insrirucija radi svoj posao i sarno to ko Cemo biti u prilici da se suprotstavimo nezakcnitostima i korupciji.

Ocekujem da cemo s EUPM-om uspjeu ponovo akti vira ri 0 tvorea u Iini j u !~S top svercu«,) gd j e nam se sva~ka moze javi[; ukoliko

i rna bi I 0 kak vu i ofarmaci j u 0 utaj; poreza, kaza ri je Li imao b ilo ka.kve neugo dn osti u rodu s radnicima UI0BiH, je Ii os teCe!l, je Ii mUD e.ko ,razio neku uslugu, navae ...

D Kol.iko soda imate prija'lJO da su carinici uzimali novae od ijudi?

- Za sve za koje je utvn1eno da su uZl!li milO izrecene su i odgovaraj u ce kazne. MedUlim, milO je

d voman i proces. D a bi ne.ko uzimao,) neko mora d.a t1r Osnav n i pra blem ie ito gradani neee da pru:,:e info,· m.ti j u kada s u, kome i koli· ko dali. Sarna s ka nkretnom in formaci j om m oumo po·

d u2"ti "k[i v nosli.

o NemojlC mi TeOi d" UpT"· "a za"jsi ad IOga? Po imal' '''' mraifDje orga"e konrro!e. Valjda Ii Ijudi Tath "elI!). IIi su ,ion; kQi't1 mp"ira"i?

- Im"mo i Unlllr"Snje or· gane kontrole, Pro vode se brojne isr",g.·, neke su mjere

pokazalo da bi, ako b iostal a ova, a uvela se s tepa ad pet posto na aeke artikle poput

Ii jekova, proizvoda za bebe, SOtmPI\ ... , gubitak bio eke

180 miliona KM. Tosu podaci na osnovu broi ki iz

2006 .. godine, No, U prava

ne odlucuje c lome. Mi smo organ ko j i provodi zakon, I Politika se kreira u drugim organ; rna - kaze Dzakula.

vee izreeene, bir ,,~ ih joiL Svako ko se ogriiesio bit ce sankcioniranl Ja !U nernam n il< a kvi h zad rski n i!i prosrora za ko m PIO rn is ...

Brojni predmel.j

D Dajre mi, mol;", Va., konkretne brajlle ...

.. Trenumo su u UlO aktivna 52 predmeta u veri s pokretaniem disciplinske odgovorn osti zaposlenih. ad toga sesr [e okoncanih, u dva predrneta vodi se drugosrepeni posrupak, ko d 20 predrneta u Ii j eku je prvostepen i POSIUpak, a 24 predrneta su u obradi. Kada to b ude za vrseno, bi ( ce 0 dl ureno 0 even tu alnom donosen] u rj esenia za pokretanj e disciplinskog pos [UP ka,

Bro ju od 52 akti vna predmera za pokretanje disciplinski h I' ostu paka u UIO tre b. dodati 16 novin;a koji se

o do ose na nedavno i zvede n u akc.ijll l)C!:uI naIl;..

r nsis rirarn 0 os [0 me da se m" ksi m alna poosrri rad na disciplina, obaveza, Ie sankc;ooira.oju svib koji pre· krSe Il:;~e p roced Ure

Necema se ogrijeSiti 0 neko· ga ko nije hiv, ali nec.mo ima~i milost.i prema onjma koji su krivi.

D Objovljefl je roS! prihoda r,4 martu oo.e U' odnOS'!l lI'Ja marl proSfe godi" e. Koliko-je 10 "o"ea i kako se doUo do njega?

. Za 29 dana ovog miese-CIl im"mo 63 rn.ili.ona KM vile nego za is ri perio d prosle godi D •• Ovo ce bi ri najuspjdnji oiujak Olkako POSLOji Uprava.

Do kmj a ovog rnj .sec. m i cerna imati i vise ad ova 63 m; I iona. P roeen rUlll n 0, oce.kujem da ce 1-0 bi ti skora 20 posto vise n.g.o isti mj.s.c proMe godioe. Odakle [OJ na· vac? Pa poveeana je disciplioa u U pta,,·;_

D To zDae; daje ""ii, 20 po·

Gdje su Osmic i Bogdanwic

D Gd}e SIl on; "blleD;" Ilpost'Did UI0, Osmic'Novokov;c" prvarn tedu?

- Do I.skorn n. celo

U prave sve zaposlene sa m podsj.e(io nl! k-odcks I' o-

n aSan i a zap oslenih u UI0.

Kada. sam imeoovan, izmed:u os ta]og., naJ ano sam d.a u javnost smiju izl"-Z i ti sarnO di re k!Or

U prave i po rtparol. N e

ulim time uvadiri nihk,,·u cemralizaciju, kamr- 01 u, kIi t; n eli w.

Zua se, uos [alom, Sla radim. To se vidi i ujavnosti. I OSlat cemo cransparen tn;.

J edno:s tavno~ svi mora ..

ju radi Ii sva j po,ao. S va ko neovl.sreno iznosenje inIormacija predstavlja po" I vredu kod.ksa j kao takvo podJiieie sankc.i onirani u.

I

sto pros te godine otiito u netifa diep()1M?

. Ne mogu 10 rvrditi, Nije srvar samo u tome da ie neko stavio u svo j dzep nesto sto mu De pripada, Postoje i drug; faktor: ko] j u tj eCu na prikupljanje prihoda pOPlll o£rvarenag prometa, stupnia ekonom, ke akti vnos [i ...

D H>i Shjo.vne IOjlie do. je, nap"; mjetj UQ cariuarn ici. u Bo.a~s koj Gradiici Dajbolj. ocarin.iti au.tojer.cete~ uz mi~ 10 cariliiku, "ajbo/je tu po·oCi. Da INA $'I)oje goriw carilli bas IU, iako od raji1Jerije " Sisk"do B;R irna De· /wUko i bo/jih i bUi}" grl1- "i6,ih prijeiaza •.. Sta ste podllzeli da se 10 prek/"e?

" To, odgavorno tvrdim, 1D0zemo smalrao proSloitu .. U pravo su PQtpisane naredbe da se visokotarifne robe carine isk!j uc·i 1'0 u regional ni m cen[rirna, da se au(omobd.i carine prema m j estU pre bi valista u vom ikaH. N eOe s. moei doti u simaciju da c.ovjek iz jednog djjeJa BiH ide u drugi kako b i. j eftini je pro!ao, a drla va bud ... kin uta.

Sp omin jele prom e! goriv'. U~ sve SIO IrenUIno radimo, fokusiratli SmO ina. to. Pon.vljam, stvaIi koje ste nabrojali, a i an e ko ie n;, Ie

Preuzeti punu kontmlu

- Moj cif [e prvo sve svesti u okvire BiH. Moramo zaokruziti granice drzave, imati punu kontrolu robe koja podlijefe indirektnim porezirna, Kada to zavrsimo, idemo na du binsku kontrclu prometa roba, od placanja carina do povrata PDV -a, Da sve bude po zakonu i propisimanavodi Dzakula.

BrojnipremjeStaji carinika

- ad srupania na

du inos tv. d. direkrora UIO denio sam ukupno 48 riesenia 0 premjestaju sluzhenika, a sve cadi efik asn; i eg 0 rg"nil.i,a nja p 0- s.1 ov.an ja Up rave; b ezu v j e· toe i p0qlune primjene zakonsl<ih propisa. Medll osra lim, p romi jen j.n j su

:spomen tiJ iJ temelH to ce se prov jeri ri i prnksa 0 koj oj go. "ori Ie je stvar pro,l oSli! VeO se vidi 8ta drZava dobii. ad nekib nasih aktivnosti,. cielovi\a ce slika uslijedj[i brzo.

D Kakav je plat! kada je /mdiet u pita,,;,,?

- Zacruno je da dTla vi doneserno pet milijardi maraka ue 10 p r-i b oda nakon po,· vrala PDV-a._ Odgovorno tvr-dim da cerno taj iroos premllSi!i. A vidjel Cemo za kolika ce mj premasai bili.

U s vakom &lucaju ne ocekujem cia to bude neki ",i· Ian" iznas. Pro!le godine prikupili smo 4,8 milijllrdi KM od i.ndirekmih porela_ Mi iolimo d a 20 II. godina bud. ubiljezeDa kaa godina, oa· jvi!c prihoda o,kal:o UIO posmi i. Aka ne bude neki.h

I Laine fakture iz Siovenije

-Mi sada vr-Sirno dem- lovine2010. gadine.

Ij ne kamrole u !virn segme- a rkrili SmO 572 lalne

ntima Uprave. Taka smo, fakrure uma.njene vliiedno·

naprimjer, poceli "cclljali" sli_ ProLiv uvozuika su po·

u VOz au lorna bi la iz Slove· d neseni zah tje", <3 po kre·

oije. USlanovili. smo da je ("llje prek.sajnog poswpka,

80 POS[O [alnura lazno' Do pokrenuTa je i izv.sena no-

loga smo doSl i uz po moc knadna naplala uvozn i It

kolega iz Carinske uprave dazbina u izno,u od

Repnblike Sloven;je koji so 1.100.000,00 KM i pokre"

nam pos 1 ali bazo podalaka nllti su discip I.inski POSlU-

o imozo autom obila u BiH pci proa v 12 carinskih

u toku 2008., 2009. i do po" sluib.nika.

!efovi u sedamcarinskih ispos ta va: Sarajevo, Visoko, Vi segrad, K isel j ak, Gorazde, Gradiska i Tomis la v grad. Izv dena je i promjen a vo d·a cari ns k ih referata Slob od na w.o .• Vogoita i Visko, te vode referata graoicn;b priielaza Vardi! te i Meta 1 j ka.

deia vanja oa koj e ne moz.mo l.! liec:ni~ m.i cerno 10 oS1:varid. D Koliko je /judi koirQlJno 2bog uzim.a 'fjo. mita iIi zaEr) 11.0 uije radii •• wj pos"o u shl"du $ pravilima UIOl

- To se ,ad i sv akodnev no.

N emoguce je d ll.i roi;ao braj takv i h- oso ba_

Dok god radim ovai po·sao, in sj-s[irat CU~ kao i do'Sado, na j edn 00 braznoj prj mj.ni propi,a. Ko se wgJI ne pridrZava, iii ce radili kako u.~ ba iii ce dobi!; otkaz! Smijenjen jeliefCarjnske ispostave u Bos"nskoj Gr-adiscL Na njegovo mi es LO doveden je mla d covj e k za kojega se Z:D a

da je oes ti t Stari !ef vracen

je na nizu poziciju., u skladu s Prav;lnikom.

Bez uplilanja

D GO'I.Jor;re 0 si>JU MaDojla Milo-va"O'I.Jica, geD",ala oSlldeflog za raffle zlocinel

- Neill govoriti 0 imenim". Ako se lItvrdi za bil.o ko· ga, ad m ene pa n anile, da se ogrije!io 0 zaton, prema nie-mu Ce ,e djelovati Ll skladu .sa zakonom.

D Jest. Ii s;gllrlli U IO? Rijec je ngumo 0 slOz-i"al1la Ijlldi. Irna i p!)!itil1l.ih imeresa. .. ?

- Poli tika nerna ni:lra zai .dn icko sUpra "am. Zapo· slen.!ci UIO rnoraju se drZati zokona i rada, reda i discipline u Upravi ...

I

Kadrovske promjene koje su uradene ; one koje Ce tek usli i edi ti prvenstveno imaju za cili bezuv ietno postivan]e zakona, reda, rada j dj.dpl i ne, !ito ce u kona~nic:i dovesti do 1'0-

veeanj. prihoda od- neiz,d- I vnih poreza, sto ie; misij. 010.

D Jesre.li sigumi" 1O? [",,,m sl1z"oflja da se od co,.inskih PTo»e"jer" fina· flsiraju ; "eke polililke slr-

anke: -

- M islim da "U to pro izvo· Ijne ocj.ene. Srranke Sll preo· zbiljne da bi se rime b.vile. la, odi,ta, nemam nikakvih s.oznanj" koje bi upnCivale na rakvo neS 10.

D Sraje. oduzero.II robe",? Koliko "am se "opee isplali ra.diri 101 Znam dajej.daD faka",; sud pTgs."dio da se tovje.k hoj; Se &avio fuercom cigarele kazni so. 450 KM, a Vpr=; se Dafoii da a wom tro'{ku 1'Jui]ti zaplijenjel1i sieper cigareta?

- Misija Uprave je da konuoli", poslov.nje wih

o bvezni ka i osigura da ra de u skI"illI sa zakanom. Nije na nama. da komemirarno po· stupke drugin segm.nara suStaV8.

Svjes!an sam a ""ron go· varile, ali mislim da. se rakve presude II budllCDosti nece vieia!I. Operacija ,~Carina~i pokazala je jedinswo ins{ltuci j a su sla va_ To odlo znaiS_

D Kelikoje Up,ava i",(f"Il· menllJ rukorn a lobijo?

- Trenutno nije! I dok ,am oa rein UIO, nece nj bi· [i. Ne mogu govorili je Ii 10 bio slueaj ranije i aka jestc, u kojoj miefi~ jer sam isuvjse kralko na ovoj duznosti.

n. .. j@;iiijiil·M!F).11

sedmica,

PRESSIJA

lako je naplacena bankarska garanciJa od SCT-a

Gradevinari jos bez novca!

Siovenci su nasim firmama duzni desetak miltona KM • Sansa za nase kompanije

Domace kcmpanije koie su bile pcdizvodaci scru 1,1 gradnii prve di on ice sarajevske zaobilaznice, jos nisu naplatile svoja potral''! van j a. Slovene! su

nasim firmama duZni

desetak rnilicna KM.

Ugovor sa Slovencima raskin 1,1 t ie n akon s [0 ie ova firma otisla U sreea], a Ceste Federacije (bivb Direkcija cesta FBiH) naplatile su pri j e deserak dana bankovnu garanciju, Od

NLB banke naplacena su 7.657.492 eura, receno nam je iz Cesta FBiH.

Potvrdeno nam je; da "od SCT -BBM_i nisu izmirena potrezivanja podizvodaea, cdnosno -dobav!jaea, za izvci"ene radove iii p ru2ene us] uge na proi ektu "Sarajevska zaobilaznica't.,

Kako je »Avaz" ranije obtavio, mnoge nase fume nika da nece uspie ti doCi do svog novca zbog katas trofalnog poteza naiiib vlasti, koie su dozvolile SCT·u da u nasoj zernlji osnuje kcerku firmu scr -BBM, koia nije irnala nikakvcg iskustva IIi kapitala,

Upravo ie SeT -BEM sklapao poslove s nasirn fi~ rmam a, ko j e sada liemaiu oda-

kle napla liti svoi a porrazivan]a, jer ova firma nerna oista 1,1 stecajno] masi.

Osim IOga, jo~ oi j e poduzeto nista U vezi s izborom novih izvodaca radova na ovo] dionici, N ezvanieno saznajerno da su iz Evropske banke za obnovu i razvo] (EBRD), koja ie glavni finansiier proiekta, kazali da ce prihvariti sve uviete nase strane kod raspisivanja tendera za zavrsetak radova, To mao

da postoje vel ike Sanse cia ce posao dobi ti oaSe fiG.M.

PRESSIJA

PRESSIJA

N.aUcje beogradske propagande Epilog slucaja "Vitol"

Bran·lac cetnika "brani" Minimalne kazne za

sv"jet od terorizma milionsku prevaru

Radomir Milasinovic samo je jedan od desetina srpskih intelektuataca ko] kreiraju i provode veHkosrpsku politiku

Radomir M.ilailinovic, profesor na Fakultetu signrnosti l.l Becgradu, nevi ie u nizu "3l1literoristickih eksperata" s one strane Drine, indoktriniranih visedeceniiskom netrpeliivoscu prerna islarnu, za kojima mediji iz RS sve ceste posezu u pokusajirna razvaljivanja BiH.

Milasinovic, pozna! i po tome SIO ie u Hagu branio srpske zlccince, nedavno je 1,1 jednom inrerviuu ravno iz Beograda alarmantno ukazao na opasnost od "biielog terorizrna" u BiH. U nacionalistickorn naletu

S tras ti doveo j e U vezu napade u Bugoinu, Kavkazu i pozorisru u Rusiji, jasno aludirajuci da se terorizam inducira na svim podrucji-

MiiaiSinovic na jednQffl od svjedocenja u Hagu

rna gdie su nastanieni rnuslimani.

No, 01'0 Ie sarno jedan u

nizu prirnjera sve orvoreniie kampanje osporavania i dovodenja u pitanje svega 810 utjelovljuje BiH i sto irna drzavni prefiks,

Pri tome je Milasinovic samo iedan od desetina Sfpskih intelektualaca koji daju nemjerljiv doprinos kreiraniu i provodenju velikosrpske pclitike,

Istovremeno, dok svi milasinovici, trifunovici,

u kl j u eu j 1,1';; b j elosvjersku pro ruh u Dzeva da Galiiasevica, sa stranica medi]a u RS neprestano grakcu 0 opasncsti od rerorizma u BiH, polako, ali sigurno se reh ab i li tira 6etnis rvo i naicrnii fasizam, a ravnogorcirna se urniljato tepa kao da su dobre vile! ~

A.515ft

Specijalno tuzuastvo RS vodilo velike slucajeve i trosilo milione, ali bez znacainljih rezultata

Slucaj "Vitol", koji ie vodilo Specijalno

lUzilas tva RS, p ro tekle sedmice dobio ie i svoi sudski epilog.

Presudom Okruzncg suda u Banjo] Luci, Milan Bcgicevic, bivsi ministar privrede RS, i Ilija Drpa, bivs! direkror Rafinerije nafte u Bosanskorn Brodu, osudeni $U na ukupno tri i po godi ne za tvora zbo g zakliucivania stetncg' ugovofa sa firmom.Virol" iz Zeneve, ~ime je RS osrecena za vise od 27 miliona dolara .. Za protekle cetiri i po gcdine na rad Specijalnog tufilastva potroseno je oko 10 mil iona maraka, s obzirom na to da su im godisnji burlieri iwosili izmedu dve i Iri

miltona KM, a vodili su na desetine najvecih slucaieva !IRS.

Za to vrijeme na osnovu njibovih optuznica

iueee n 0 je i sedamosl 0"

badajucih presuda, a ukupno su otkrili i procesuirali rnanje od pel POSIQ izvrsilaca krivicnih djela organiziranog i naiteZeg privrecinog krimi!lal.a 1,1 RS. B. S.

edmic

CANALIZAl

Dvije naivece hrvatske stranke u BiH na historijskoj raskrsnici

v •• ?

o ZICI.

es

Pile:

Vlastimlr MIJOVZC

Mogu Ii Covic i. Ljubic ostati posve hladnokrvnii sve svoje .ratove", lzabrane iii nametnute, voditi onakokako najavljuju

P oliticko rio naizgled se primirilo nakon 5to j e s med una rodnih visina arninovan legalite! nov i h fed eralnih organa vias Ii Pra vog mira, medurim, zadugo nece biti, Nema, naime, nikakvih naznaka da bi dva HDZ·a mcgla pognuti glavu, prjstari na usposravljeno stanje i potom, kao da se na entitetskom nivou nista nije desilo, krenuri u dogovore 0 formiranju nove

drza vn e koal i ci je.

Politicka osveta

Od ponasan j a S Iran aka pod vodstvom Dragana Covica i Boze Liubica SIO· ga ce,. mo~da i odlucujude, zavisiti rasplet kriznog politickog procesa, ne same u formiranju organa vlasti nego i opceg poli tickog stanja u zemlii,

Kljucno je pitanje rnogu Ii HDZ·ovi, koji su vee mjesecima pod silnom poIitickorn ternperaturom, osrari hladnokrvni onako kako najavljuju da ce biti, t]. da ce sve svoje ,.)fiHOVe[, izabrane iii narnetnute, voditi u granicama ustavnih i zakonskih ncrmi,

Oni mozda procjenjuju da su u stanju da se samcc-

deral ne vlasti, i z koie su Covie i Liubic izvisili, vierovatno je definitivno okoncana, pa ce na ovo] relaciji varnice frcati zbog onog SIO bi trebalo da slijedi: forrniranje ddavne parlamenzame vecine. Ukoliko HDZ.ovi budu namicali mak na konac i poliricki se sverili, oni ce pokusati da onernoguce ulazak SDA i SDP u drzavne vrhove, Za to irnaju odgovaraj uce rnehanizme, a izgleda i raspolozen j e da se tako ponasa i u.

Tak va vrs ta os vete m oze b i ti sla tka, al i i s vestrano srema. U rakvorn raspletu, velika je vierovatnoca da bi to rezultiralo izostankom formiranja drzavne vlasti, pa b i gl a vn a Zrtva, s toga,

b ila d.rta va B osna i H ercegQV ina. Krila k rize ras i rila hi se do nevidenih dimeazija, a kao glavni kri vac mogli bi bid prokazani upravo HDZ-ovi. Iako bi sve radili po Ustavu i zakonima, ponovo bi mogli bi ri oprufeni za blokade, za kakve su kritizirani rokorn procesa formiranja federalne vlasti.

Nacionalni rasknl

Na drugom frontu, na kojem HDZ·ovi ratuiu sa

s trankama sa tz v. h rv arskim predznakorn, koje su usle u platformsku koalici-

Fotografija iz vremena I1rvafske samouprave: Panovo zakazan Hrvalski uaradni sab Of

ju, Vee je razrniienjena sva sila politicke duladi, Kraj se, medutirn, i ne nazire,

Ljubit i Covic: 8iju bilke U<J cetiri 'fouta buzdavaju. No, !Ol.iko su fronrova o!vorili i s toliko se krupnib problema pri tQme moraiu nosili da se objekti" vno moze sumniati u njihovu sPQSO b n os t da se kroz ovo, za- njih veoma tesko, vriieme provuku potpuno bladne politicke glave.

N ajmanj e su cetiri gla vaa fronca na koiima HDZ-ol'i ['fen u rno bi i u vdike bitke.

PrY;, od koga je sve i poce.lo, s vakako j e on aj sa d II i j e s tranke s bosn jackom glasack.om veCinom: SDA i SDP. Priea 0 fQrmiranju fe-

Optufbe, teske rijeci, pa i uvrede, pljuste s obje strane. Ne rreba biti nail/an pa pornisliti da ce to ostati samo na nivou rukovodsrava, n ego ee se suko b s pusti Ii i na niLi nivo, menu stranacke vojnike, odnosno gradane koji simpariziraju ova] iIi onaj blok. Taj ce obracun svakako trajati i unositi mnogo negativne energiie, pa i elemenata raskola, u kornpletnu politicku situaciju, a posebno unutar hrvatske riacionalne zajednice u BiH.

Treti fronr n3 kojem HDZ-olli danas r3!uju, nenadano i za njib, ali i za javnost, postaJa je·llv. medunarodnll zajednica. Nije u pitanju samo OHR, koji je svojom imervenci· jom daQ odlucujuCi doprinos u rjesavanju enigme u

ZaSto su odustali KriSta i Bevanda?

PoviSno gledano, HDZ-ovi funkdoneri Borj ana Krill to i V jekosl a v BeVlUlda pritedilisu neprijamosti OHR-u svojim povlaceniem Zaibe Ustavnom sudu FBiH, jersu lako Inc" ka (Inzko) dovel i u poziciju cia b ude kon ac.ni presu· ditelj u slueaju (ne)legai· nGsti pIocesa konstimira-

n j a nove federalne v las Ii.

Sums .i pal< ne tre ba

sm em u Ii mogu enost da se HDZ na ovakav posmpak svojib Ijudi odlucio u potpi!!!o d!"ugacijim okolno· srima: pod pri!iskom mocnili Slrana.C3. U toj ve'· niii, koiu dijele flek.i poli" rieari i analiticari, HDZ je pomogao da. uopce ne

dod e do ot! rovan ja najvise entice!ske sudske instance i do eventualne blamde tog suda u slucaju da

~azmir i na neke oei te ne· zakonirosri u formiranju platformaske vlasti.

Tu dobru uslugu HDZ·a, ako je ova velzi;a bliska istini, medunaro· dna zajednicll u buducno· sci bi Draganu Covicu obilato uzvratila.

Makoliko 10 fan ea· scicno zvu~alo, ni QVU mogueJlOSl ne ITeba smemuti suma ..

vezi sa (nejlegalnosti nove federalne vlasti, HDZ-ov; su veoma Ijuti ina ponasanje americke politike, u kojoj vide kljucnog vinovnika nepravde koja im ie, prema njihovorn mislienju, do sada nanesena,

Sause za pobjedu na ovom fronru Covicu i Ljubicu su najmanje. No, mozda se oni toga i lie plase, pouceni iskustvom svcg politickog priiatelja Milorada Dodika, koji je odavno uSao i u zeslOke politicke tuce sa straneima, pa mll, ell.o, ni dlaka s glave zbog toga jos nije falila.

U svakom sluca;u, nata javnost, pa i poli licari, u prilici su da zbog ovog suo koba malo korigiraju svoja mislienja 0 str:ategiji medunarodne zaiednice u BiH. Uvijek se smatralo da ona, u krajnjoi liniji, razmislja "prokatoli1'ki«, re da ima poseban osjecaj za poziciju i in terese bOSH' nskih Hrvala. Ta se dogma ovib dana pomalo ra· spukl •.

Saborske zamke

Napokon, mozda i kljuen.i poligo.n sukoba HDZ-ovi su otvoril.i sami sa sob om. OdlucujuCi da u poLiticki zivot VIate Hrvar.lki sabor, i sve 5tOOO 5i· mbolizira, sami sebi u lice su bacili jednu veliku mka· vicu. La.ko je, nairne, Hrva-

te di ci na noge, I ak 0 je krenuti i u niihovo meduopcinsko i interkantonalno uvezivanje, pa i saborsko okupljanje,

Tesko je, medutim, vladar; tako iiirokim procesom, punim zamki i polilick.ih opasnosri, Nimalo lako nece biti odagnati dojam institucionalnog paralelizma u entiretu i drzavi ako se, a upravo se rakav saSlav najavljuje, u Hrvatskom saboru nadu zastupnici sa svih nivoa vlasl;. Nece Ii na taj nacin nastali neki "hrva [ski pa dam en t«

i n ece Ii, m olda, kao odgo· VOr na njega, u simaciji kad u RS praktii;no funk cion ira jednonacionalna zakonQdavna i izvrilna vlaSI, i medu BoSnjacima doCi do proeesa naeionalno·poli· tickog zbijanja redova, bez obzil'a da Ii bi to zeavrsilo i formiranjem njihovog ii-saboraH_, po u.zoru .os ,ouaj hrvar.lki, Cije prvo zasjedan i e se oeek u ie sred in om ovog mjeseca.

On~ stO u bliskoi buducnosti ocekuje HDZ·ove o1'ito je politicki pies po zici .. Za lIirmoze [Q nije nikakav problem. Za HDZ· .ove bi mogao bili, pogo to· voako Qni osranu jedini koji sm3traju da federalnu vlast nije rrebalo formirali bez niihovog ucdca. A veijerne bi rnogio porodjti ita· kay epilog. -

B',iQ;ii.,I;/.!q.l.i!,l,i!

a PODRINJE

~sedmic~ Kad ee poceti hapsenle zlocmaca lz Tuzlanskog i Novosadskog korpusa

Napad na Zvornik dogodio se prije zvanicnog. pocetka agresije na BiH. lstrami organi tek pocinju poduzimati radnje koje bi pred lice pravde mogle davesti oficire JNA • Skretanje paznje javnosti galamom oka Dubrovoljaeke

Agresivno nastojanje Becgrada da, i pored stava Haskog suda da se radilo

o opravdanom vojnom ciJju, dogadaje u Dobrovoljackoj ulici u Saraievu nametne kao zloci n nad vojnicimaJNA irna za cil] da se paznja preusrnjeri sa struktura nekadasnie [ugoslaveuske narodne armije ONA), koia je kornandovala zlocinirna u BiH.

Mnogo ie dokaza koji govore da su 1992. godine zauzimanjern Zvornika, Bijeliine, Visegrada, kao i drugih gradova 1I dolini rijeke D ri ne, koje j e za posl jedi cu i mal a desetine hi lj a da ubijenih i mucenih i rrcsrrU ko v i.e prognaa ih Bosn j aka' I"U kovcd i li Ge neralsta b JNA i Drzavna bezbjednosr Srbije,

Haski dokumenli

Posebn a. a dgovorn os I za zlocine 1I Podrinju lezi na bivsern Tuzlanskom i Novosadskom korpusu.

Sve ie vise haskih dokumenata koji porvrduju faniia saznanja da su stariesine ova dva korpusa komandovale zauzimanjem Bijeljine, ZVomika,. Visegr" ada, Bratunca te da je pod njihovom komandom ovim gfadovima na najsvirepiji

nacin ubijeno na hiljade re m u ceno i deportovano deserine h iljada bosn j ackih civila,

Za zlocine iz 1992. godine pocin] ene u Z vorniku, Bra IU n cu i Vi segradu do sada se, uglavnom, sudilo nekolicini retardiranih prip adni ka para vo j n ih jedi n iell iz Srbije re nekolicini Job lnih SD S -ovih pol i ticam

izBiH.

o odgovornosti oficira JNA iz 109 period a i niihov ih kolega iz D rza vne bezbiednosri Srbiie i BiH istrazni organi na se drill ve, saznajemo, tek u posljednje vrijeme poduzirnaju radnje koie bi ihmogle izvesti pred lice pravde.

Napad JNA na Podrinje zapoceo je mnogo prije zva-

nicncg pocerka agresije aa BiH.

Krajem mana 1992_ godine tenkovi oklopne iedinice, koja ie mjesec ranije iz J astrebarskog kod Zagreba di sloci ra na u bazu Aerodrorna Dubrave kod TUlle, zaposjeli su rnostove na Drini u Zvorniku.

Kornandant te [edinice, poznat kao pukovnik

I/IJlnici JNIl vuku lesku artU/eriju ulicama lvomika potelkom raJa

Taei;;, uz asistenciju odabranih zvornickih policajaca, nekoliko mieseei priie nego ~!O je njegova iedinica stigla u zonu Tuzlanskog korpusa, zapoceo ie voino sondiranje zvornicke opcine,

Celnici lckalne policije u Zvorniku stavili su mu na raspolaganje jednog od najpovjerljivijih srpskih policajaca koji je, pod izlikom da ie na bolovaniu, s Tacicern proveo nekoliko m j eseci ob ilazeci seta u zvornicko] opcini,

Sviedoceci na sudeniu Slo b 0 dan u M i losev icu 8. rnaja 2003. gcdine, zasriceni svjedok B-1237, na pitanje ruzioca poznaje lip u kovni ka TaCica, 0 dgoveri 0 je da ga dobro poznaje.

- Krajem marta ta je dinica zapos j ela .j e s ve mOSlOve U opcini Z vor n i k. N ekoliko renkova bilo je postavljeno u Malom Zvorniku sa cijevirna okrenutirn prema miesru, odnosno prema mom selu " kazao je svjedok B-1237

Svjedok ie porvrdio da SU tenkovi Taeicevejedinice b ili posta vI jelli i II (;elopeku i Trsicu, zatim u Sekovicima Ie u PapraCi, gdje se, inace, nalll~io i hab JNA, II" 6du s TaCicem.

TuiilaStvo BiH vodi istraae

Portparo 11il zilasrv a BiR Boris Grubeilic kazao je 7-" naS list kako je "jed"n broi vojnih i politickih duznosnika iz 109 vremen a po d isrragorn" .

- "Tim 3" Tuzilastva BiR vodi jedan broi istraga proti v cdgovornih za zlocine u Podrinju iz

1992 .. godine, Zbog interesa istrage, ne mozemo govori ti 0 deralj irna, ali mogu potvrditi da je pod is tragorn jedan bro] voi uihi poli lickih duinosnika iz rag vremena -krarko nam je kazao Grubciic.

Pukovnik Taci.c

Zasticeni sviedok porvrdio je da ie prije napada na Zvrcnik prisusrvovao sa" stancima na kojima jeglavnu rijec vodio general Savc J ankov ie, kom an dant Tuzlanskog korpusa, i kome su re dov no asisti ral i pukovnik Tacit: i drugi nizerangirani oficiri re predsravnici M UP-a.

Ahmer Grahie iz Udruzenja nesmlih ZVOfnicana kaze kako je u posjedu dokumenta iz koga se

-dmi e ··C

MasovTla grobllic~ I(aumbasca: lrtve slreljaTlja Me slrpane u vrece kaje je karislila JNA

vidi da su pripadnici Tuzlan skog korp usa u seli rna Petkovci, Bije!i Potok, MaIesic, Cer i drugi 29. aprila 1992, godine od miestana oduzimali oruz]e koje SU legal n I) pos j edoval i.

- Mjesec poslije IN A je poslala izvrsioce na teren koji su U ovim selima, zna-

juci cia narcd nema oruzje, uhapsili skoro 700 musksraca i potorn ih strijeljali, Zlocin nad zvornickim civilima ,ieli se pripisari paravoinirn jedinicama, [esu oni klali i ubijali, ali je rim klanjem rukovodila JNA. Za tim oficirima, pa ~ak ni za Tacicern, nerna potjerni-

MaSovic: Vrijeme je da sekazne zloeinciiz JNA -

Clan Upravncg odbora Insti tuta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Arnor Masovie ka.ze za ),Dnevni avaz" d a j e vri jeme da na dldn. tuzilail tva pokrenu procese protiv

zl ocin acs iz IN A.

- Mungo je haskih dokumeneta koii govore da ie operacijama zauzimanja Zvornika rukovcdio Generalstab JNA iz Beograd. preko kornande TuzlansKog korpusa, Posro je

dok u men ti koji svjedode da je N ovosadski korp us rukovodio zauzimanjem Visegrada, U pra vo je komanda tog korpusa garan ti rala p uvra tak Bos n jaka ugrad, nakon cegll ie vise od hiljadu Visegredana ubijeno, Sve je ville haskih dokumenata koii govore 0 zloeineima JNA i mislim da je vrii erne da nadlezna ruzilastva usrnjere svoju ak Ii vnost prems njirna - kaze Ma.\ovic.

Pioniripovratka u RS upozoravaju nadlezne

Bosnjaci opet odlaze

lnformacije 0 iseljavanju svjesno se kriju od javnosti • Zvornik prije izvjesnog vremena s porodicom napustio brico Mirso Efendic

Bosn] ad u RS izlozeni su svakoj vrsti dis krim inaeije, koja ie uzrok niihovog ponovncg napustania rniesta prijeratncg ~ivljenja, tvrde sagovo rnici

»D nevnog • vaza" iz Z vo,nih, Bra[Unca, Srebrenice.

Ve6na njib ubijedena j e da se i nformacije 0 iseIj a vanj u s v jes!J.o kriju od

j av nos!i i da u drZlivi nerna nevin.ih kada je .II pilmju poloz"j Bosnjaka u maniem bh. entiletu.

Nebriga zajednice

- Nemamo se kome zaliti za bilo lim S 10 .lias s na de. Smnje je mho da .srpska

v last uvijek sebi p.robere po iednog iii dva podobna Bosnjaka, da im pozicije .II lohlnoj adminisr!'llciji i onda ovi rade s naradom SIlt

BlInjaflQvic; Pale se kl) aiko hoee - kaze Mnharem Sina.novi';, jedan od prv ih PQvramika \l zvomicku OpClnu.

Sin a.nov;e ne krl je [ugu ~ to je Z "omik p ri je izv'j esnog vremena s poro di corn napustio M Lrso E fendi 13, brico, j edan od pionica po-

v ra tka u ovaj gra d.

Lider povratka Fadil Banjanovic s~anje u kojem se [fenU ma n alaze B o~ .II j :Lei u RS 0 brazla,;e apsol \l mom neb figom cj elok\lpne~aj ednicc_ I on im3 ~abrinjavajuce informacij e Q iseJj a va-

nju povratnika.

- Vracali su se ljudi u RS is petero djece, ali u prazne zidove, 0 dakle nemai u dieci plari ti au tob us cia idu u

~kol u. Pate se 1<.0 ni ko, Kada odu .II Tuzlu iIi Sarajevo, ovi im kafu - li si se vratio,.idi u RS, a kada 0 du u Z vornik iii Banju Luku, (>vi nelle n; da p:rieaju s njima .. N.~a je ne· sreea sro \l opCinama sj ede Bosnjaci podobni i SDS-u i SNSD-u i pO!pisuju svaku nepravdu i nezakoni tost .ko· iu srpske v!asti provo de, sarnO da bi 00 i zadrl!al i .svoje dobra placene pozicijeogo.reen je B'njanovic..

Grad nisana

Haddafa Mebmedovic, predsjedniea U druzenja "Srebrenicke majke" iz Sre b renice, p lacuCi na I1l j e is-

lorall 8ta"kQvir;, miniSlar ldravlja u Vlaai Srbije: Je Ii vrSio oalJukl;iju naa BQsnjacima koj; SU IIbfjen; U PQkoljll

ca i oni rnirno iive u Srbiji, Imamo informaci]e da ti oficiri dolaze u B iH, love ribu na Drini, "Ianovi su lovackih drustava u Bijeljiill, U gljev ik u, Z vorn i k u - kaze Grahic za naS list.

Da jeJNA bila vojna snaga koja je purern svojih oficira .II VRS rukovodila pokol j em u Z vorn iku, potvrdilo ie i oikopavanie rnasovnih grobnica Glumina i Kazan basca, S va 274 ekshumirana tijela iz gIObnice Glumina bila su upakovana u erne vrece S oznakom JNA i nurnerisane onako kako se to, inace, radilo uJNA.

Pcstoje dokazi da je rijela patoloski obradio dr, Zoran Stankovic s Vojnom edi cins ke akaderni i e iz Becgrada, inace dugogodi.snji patolog IN A. Isti je stucai i sa 132 ekshurnirane zrrve iz grobnice Kaza-

n basca, koja sen alazi III U sarncrn gradu Zvcrniku. Stankcvic ie nedavno imenovan za ministra zdravsrva .II Vladi Srbije, a ranije je bio i ministar odbrane, Navodi se i da jc bio blizak prijatelj ratnog zloeinca Ratka Mladica,

AlmasaHADZIC

Koga je briga sta uCe bosnjacka djeca u.RS

- Moje diiete eve godine ce krenuri u skolu u kojoj se ne izueava nacionalna grup" predmeta, Odgovorno tvrdim da ie veeina bosniacke diece .II Bra tunc .II ~Imlskim programima po kojima nee tolike asimil iran a da ere b. samo jos da poenu da se krste, Koga to u Sarajevu interesuje sta pee b osniacka dieca u RS? N i u jednom javnom preduzecu u Bra tu ncu nema zap osJenog Bosn j aka. Dfuba sto na birou imamo II visokoobrazovanih mladiea i djevojaka.

N a naiu nesree .II, kao i u veeini mjesta U RS, i mi imamo dvojic'U opcinskih rukovodilaca B 0' .II ja ka koje nije briga st. se s na·

pric.Ia da se prj j e ne.koli ko dana iz sela Osm ace ko d Srebrenice odselio u Federaeiju covjek koji je tu :avio sa Seslero djece,

- Strah mc da Ce, kacia mi stanj i pomremo, Srebrenica osmti grad niSana. Niti nam ko dalazj niti pita kako vam

rodom dogad a, Oni su ru da rade sarno za sebe i za poll ti ke ko jesu ih postavile na !II mjesta. Centrale njihovill poli!ika su uSaraj evu. Znam da ce reCi sta je hodzu briga, ali im ja porufeLjem da ie hodia s riarodom, a .ne oni - ogor~en je bramnacki jmam Elvir ef_ Hodzic.

je,ijarode. Nije cia semladost .lie .ieli 'lnJuti, ali gdje, od cega ee zivieti. Izgleda cia mi boilnjacke predsta'mike interesujemo samo pred izbore. Ne maID j esu lisvjesni da uskoro neee irnati oct kegs tra7.iti glas - poruenje Me-

b.rnedovic. A. H_

l!Iu.jU;ii •• iM2'!l@tJoii

sedmica

Brigadir Ragib Hodzic odbacule spiskove 417 "iIegaIaca"

o ga izator· 0 pO a ·z mihenskih brigada

niemu 5U bili na usluzi, Provierom ~zone odgovor!l osti" po [edinih "0 rganizatora orpora" sa spiska rezultar bi bio katastrofaIan! Predlazem vinovnicima organiziranog lobiia da ne grijese treci put prema naizasluzniio] populaciji, onoi policijskoj, re da zaborave predrasudeistice Hodzie,

Gdje je bila "zona odgovomostj" organizatora

je .. Nisu je dcbili, Koliko je onib koji su osrvarili pravo na s ta rus r~ tn ih voj nib

in valida? Cak 56.000! Takoder, irnarno 47.800 poredies ~ebida, 40 hiljada demobilisanib bonea. Veter-

Kulovic: Ne Iraiim nisla

- Ako je od 19. septembra_1991. gndinena podrucju Sarajeva djelovalo 60 policijskih stanica i tri odieljenja policije sa po 80 do 100 policajaca u jednoi policiiskoi stanici, pitam se do kada ce funkcionirati predrasu de prema policaicima koji su hili n ajorganizi ra n i ji. ani su narodu poznati i

Sve ukazuie na spiskove prijatelja, drugova i aktivista jedne stranke • Hipotekakriminalaca oboqacenih u ratu • Zasto je blakirana revlzija baraca

Svjedocenja sudionika 0 tome kako je u G.orazdu organiztran otpor

SDA je tek mjesec pred ra pocela

ra. ·d. ·t· 5 pusvk.ama Petlitarabenzina

N ek! sa spiska orga.-

nizs (Ora 0 !pora obra e:ai i sn mu se, ka~e Turulja, da im naspe pet limn benziua.

- Eto kakvi su bili organizalOri, da ni [n nisu imali. Moj bral Bahru~ din je iz Hrvatske n cisterni u kojo i j e prevozio amooiiak n povratku vo· zio oru~je. Poginuo je, a danas njegovo dvaje dj~ ce nigdje ne radio Ni ia ne tra~im nikakav S!a,us, a.li me jede zaSla su n3 spiskulludi koii su sve dobi!i, koji su do zadnjeg dana radili i danas se cak i oni cude otknd oni [\J - dodaje Turulja.

B ivsi komandant jedinice OBL-a Federalne uprave policije,

b riga di r i general n i. inspektor policije Ragib Hod2!c u pctpunosti odbacuie spisak 417 organiza rora 0 rpo ra u S iH, te 05pO ra va kva Ii ret zakona, nacin predlaganja i utvrdivanja Horganizatora

o rpora" ,

Jak lobi

Hodzic obiasniava da 00; koji su vodili organizatore, eiia su imena na spiskovima, danas 23 drzavu

n isu organ izatori 0 [PO ra! To, veli, ukazuje na spiskove prijatelia, drugova, aktivista iedne stranke angaziranih u "minhenskim brigadama" i brigadama drugih gradova E v rope ..

- Slaze In se, n e zna ih narod, ali ne znaiu ih ni komandanti Arrnije RBiH,. a ni policijski rukovodioci, ani u medijima tvrde da su se krili od policije i cia polieajci ne mogu biti Horgani-

POLE.MIKE.

zarori", U pitanju su predrasude iakog lobija u vladaiucirn strukturama ko]e imaiu hipoteku osudivanih ili obogacenih u posliednjem ratu, Kada osrvare pravo "organizatora orpora", lakse ce se braniti tvrdnjarna "da se borci prcgone", Zasto u nadleznoj komisiii nisu svi istinski Horganizatori otpora" koje poznaje narod, kornandanti Armije RBiH i rukovodioci policiie, oni u koie ce naro d i borci vje ro va ti. A oni ce u pOZ!! a [i gradan e da ie u OVOID r3IU bilo i ilegalaca jer se rat ne vodi samo puskama i topovirna - priea Hodzic za HAvaz".

Tvrdi da su Zestoke reakci j e b ro j!l ih borack ih or' gan izaci ja i pojedinaca posljednjih dana i tekako opravdane.

- Grdno se varamo ako mislimo da gradani, pravi 'lorgaoizatori otpora", "ilegalei" i policija nemaju informacije 0 ovoj "za-

Hadiif; ts rll/nih dana:

Za~IQ u komisiji nisu islillski argall/lator! a/para?

sluznoj populaciji". Polieija ima informacije 0 vremenu i nacinu prelaska oficira bi vse INA u redove Armije RBiH. Neke smo tek poslije preuzirnanja kasarni primili u nas

Ahmet Kulavie, kale da su se Gorai:dani, uglavnam, sami organizirali

la !lisam org3nizator, za sebe ne [razim i ne o~ekujern nisL.1, ali ako su organizarori o[pora ilverceri oruzja i humanitarne pomoC.i, onda, molim vas, sta· vile moje i.me ispred lljihovib. J a sam om:fje pro da vao puno prije njib - kaze za nas list Ahme[ Kulnvic, kontroverznl Gorazdanin, akluelni posla.nik BPS·a u Skupstini BPK Gors.l:de.

Komenriraj uei spisak org3niza to r.a Q[pora iz ovog grada, zas luge pnje dinaca ne osporava., ali ka,ze k ako organ iza to ri 0 rpora u Go· razdn ne mogu bili ]judi iz Foce, Vi~egrada, Roga[ice, kao ni rarni komandami koii su imali casnu ulogu, ali tek kada je rat poceo.

GoraZda.n i s use, ugla" vuom, sam i ·organi zi rali, plaali svoje oruzje i supro-

[S la vi Ii agresi j i. Kulovi cprvi pur javno govori 0 djelieu svoje uloge u svercu oruzj a 1I0ci ra tao

- Hadzo Efendic (predsjedn ik prijerarn e SO Go· ral:de, op. a) jeSle zaustavio

J N A D a U sripraCi i nesporn a je njegova woga, ali ja sam od [e is [e voj ske godin u ranii e, dok i e prolazila ka Du· brovniku, uzi.mao oruii e, naoruZa vao narod, proda vao m u p uske - kaze K ulovic.

l'rvi kontakt s nficirima JNA nsrvario je u jednom ugosti[eljsknm objehu n3 Mravinjcu. Tada 5U ralmijenili brojevetelefona, a

p osi Ij ke oru~ j a d ogovarale su se po povral.ku jedinica iz okolice Dubrovnika ..

- SDA je oruzje Nrad.ila" ua mjesec~dva prije rata, kada je puna bila 1.200 maraka, a ja sam radio dok

je bila 3.000. Prvu puilku sam placio 2.800, mugu 2.500 KM i znam i kome sam ih prodao. Kada se vracaju, z.vali su me, zavucemo se u neki potak kod Osauice, oni meni vreru pusaka i sanduk s municijom, a ja njima pare - kaze Kulavi':.

Kaze kako nije radio za smmku, al; cia su ga la-

da~ n j i eel n ie i .a ngati raLi za neke "prljave poslove". Tako ie Kule dva puta opljackao Ukrajinski balaIjon VNPROFOR-a u Virkovi6ma.

Sve se odvijalo tako :!to bi Kulovi':,. kao svercer, ugovarao kupoprodaju u zasjedi u kojoi bi raspored.io policajce. V momentu primopredaje policajci bi opkoLiLi alIeni, zaplijenili rob u, a Kulovi ca "b aps iii",

sasr3v - rvrdi on.

N adalje, uvjeren je da iza svega stoji priprerna Z3 falsificiranje isrine i his torile.

• Borci su javno tIalili reviziju bQra~ke populaei-

a kasnije mu da!i proeent.

Prva posiljka, kaze, uredno je podiieliena vajsei i narodn, a drug;;! je prodara u prodavnici "Kernax" po basnoslovnirn cijenama koje su vladale na tadasnjem rarnom trzihu.

• Zadnii put su me pre· vadli, dati su m! robe u vri-

jednosli od oko 5.000 KM. Imao sam re dvije veee pIjacke, a male sam ponekad radio za sebe, da prezivim. Mnogi ce reci da ovo Kule prica, a da je praflter,

!i vertex. J a sa m h lio i za p\J~ku, bio sam u manevar· skim iedinicama, 0 mom heroistvu iii kukavicluku mogu prical; sarno moii prellJOSlavIieni. Ali brio sam i da preiivim. Oteo sam il; kupio i prndao, a niko mi nije humanitarno nisl3 dao pa da to prodam - dodaje.

ana, dobrovcijaca, branioca i ~organizarora orpora", korisnika naknada po borackom zakonu, ima cak 103.O00! Civilnih zrtava rata 10.500, beneficiranih penzionera 19.000, dobitnika ratnih priznanja 5.344 ...

Falsificiranje istine

avo je pouka da czbiljnije pristupimo ovorn poslu, da razmisljarno 0 lobi[u koji je zakocio boracku reviziju, Oni nisu izjednacili prava pripadnika Arrnije RBiH, HVO-a i policiie radi njihovih predras u da. To narn n ije po rrebno i u slucaiu organizarora orpora. Silo bi slerno da takvi ucestvuiu u predlaganju organizatora i budu u komisijama nadleznirn za ovo pitanje.l er navedeni podaci ukazuju na moguce zloupotrebe jednih te isrih grupa na svim nivoirna . zaklj ucuje

HodziC. F. VELE

Bairo Turulj", vlas.nik ugos ri leI js ke radn j e, hi 0 j e "p rv i matie ko j i je baten u vodu". V njegovoj kuCi bi- 10 je skladisle naoruzanja.

• Ia sam bio uSDA i to oruzie ie i doslo u organiz8' ci j i stranke. Ubi vso j voj sci sam hiD u intendanrskoj sluzbi pa nisam ni shvatao koliko je to opasno. VoCi rala ia sam to ofuzje, po !l3- redenju, razv!aCio po punktovima, po nalogu tadalinjih vlasti - kaze Turu- _ Ija. A. BA]RAMOVIC

edmic

~ OBMANE Sta sekrije iza josjedne najave lidera SBiH 0 napustanju politike

aso

sa

" ,

zca

Vee deceniju prijefi da ce "zauvijek napustlti politiku"

• Kako ie odlazlo 1999. i 2001. godine, a vracao se 2002. i 2005.

Nakon sto su gradani na proslogodisnjirn opcirn izborirna brutalno kaznili njegovu stranku, bi vsi clan Predsie-

dn istv a BiH Haris S ilaj dzic II maniru uvrijedencg pjesnika odl ucio se 7.:1 gest po koiem je vee odavno pozna I u nasoj j avnosti - naj avio j e da

j 00 jednorn .zau vijek odlazi iz poli rike" i cia se na Kon veneiji S rranke ZlI BiB krai em aprila sigurno nece kandidirau ni U" iednu funkciiu.

Koji je to put da "zauvi~ iek" odlazi, vjerovatno ne

znaju ni Silajdii':evi najblizi saradnici, J avnost, naime, lime zabavlja vee duze od decenije,

Odlazak.osnivaca

Nakon bezbroi politickih prijetnji i ucjena upucenih rahrnetli Aliji Izetbegovicu i SDA, Silajdzic je jo~ ujesen 1999. go· dille 0 becao ia vnos ti da ce se "za s va vrem ena povu Ci iz politike", Prijetnju je,

is tin a, i realizi rae, a li tek u seprernbru 200 I. Tada je "OSIl i vac" u kin uo funkcij u

p reds j ednika S tran ke za BiB, a novim starutom vcdsrvo je povjereno viseclanom Predsjednistvu te partiie, Djelovao ie iz sjene dok ie njegova stranka uzivala u blagodarirna Ali" janse za prornjene BiB, pod vcdstvom SDP-a i Zlatka Lagumdzije,

Vratio se 2002. i kandi di rao za bos n i ackog clana Predsjednisrva BiH. Tijesno je izgubio od tadasnjeg novoimenovanog predsjednika SDA Suk jrnana Tihica i, uvrijeden,

Silajdzicevi kafansld pregovori

U jekstu na internet-portalu Zurnal.info urednik magazina "60 minuta" Ba· kir Hadziomerovic pise kako je iznenadno ponovno poiavliivanie Harisa SilajdZica u iavnosti povezano s iavnorn ponudom lidera l;IDZ·a BiR Dragana Covica da se vlast na

dr'tavllom nivou formira be>; plarformasa. SilajdZic i Covi': zatakav scenari] vee imaju podrsku Miloracia Dodika i njegovih osam poslanika u Predsta vnickom domu Bil-l.

- Doznao sam da OVID dana osni va;; Hi! iloviceve (Safet, potpredsjedn ik

Hadziomerovic:

Pouzdane informacije

SBiH) stranke vodi intenzivne kafanske razgovore to" kom koiih objasnjava "ko" liko je zapravo VaZ!lO da drzava ima v last i da S tranka za BiB ne moZe protiv drzave". Sadrzaie tih neformalnih razgovora uz Caj i kafu Sila] dzic j e neda vno prezentirao i u srranackim prostnrijarna pred svojirn najodanijim saradnicirna i na laj na.Cin im jasno stavio doznani a kako treba da se ub uduce ponasa] u i javno istupaju, _

Navodno je za "iznaiaZenje zakonskog utemelienia" odluke da stranka koin su gradani priie Sese rnj eseci kaznili za we pes tign ute promasaj e, izgovorene ublehe i krirninal zaduzen nekadasnji Sila-

i dZicev sa vjetnik u Predsi ednistvu BiR Damir Arnalit, koji je samo za m prilikll privremello napllstio austraiijsku ambasado.rsku rezidencij u i dopu tovao u Saraj evo. S toga 1I narednim cianima treba oeekivari cia Stranka za BiH; Djen osruvac arganiziraju vanrednu ko· llferenciiu za novillare na kojoj ce "bili iskazana du· boka zabrin UtoS! za sudbiIlU BiB", Ilakon eega ceSilaj dZic javno prislali Ila Covic-Dodikovu ponudu - pille HadZiomerovic.

Si/ajdiic:

A sad adio ...

otisao u Tursku, Legenda kaze da nakon toga skoro gcdinu niie ni sa kim razgovaraol Naravno, njegova partija zadrzala je pozicije u vlasu i nakon till izbora i priprernala teren za "povratak doktora".

N a Bcsforu je OStaO sve do pocetka 200S., kada se

801 izbomog kraha

Oe\[O, Silajdiic ni ovog puta ne moze podnijeti uvierljivi izborni poraz ad Bakira betbegovica i Fahrudina Radoncida, Nema sumnje da ce se i nakon novog debakla povuci II za vjetrin u.

No, nije poznato da li ponovo u Tursku, na Kubu ili, pak, Kosovo, gdje je njegov "energelski partner" Bedie[ Paco li dan as vo deca po Iiticka faca,

izborirna otierao ga je narod, cija je

ccekivanja brutalno iznevierio, Danas politiku napusta kao sef neformalne skupine koja je od 2006. gcdine, pod krinkorn borbe za 100 pOSlO BiH, odradivala brojne pro ljave poslove u energerskorn sektoru i vojnoi industriji,

Zanimljivo je da je Silajdzic i ovog pUla oSlav;o sebi prostora., pa ie, opra§tajuci se, po-

!lOVO kazlIO da je "spee· man cia ti svoj dopri n os radu s tranke ako to bude potrebno". Nagovijestio

je tako da nije iskljllcello da ce se prije iIi kasnije ponovo vra-titi, aka jos bude onih koji Ce ga kao i 2005. molili da "spasi svoj narod" Ie napuni svoje i dzepove svojih sU'alla;;kih i poslo"

vnih pajdasa. F. VELE

nakon "brojnih rnolbi gradana", organizacija nje· gave srranke, udruienja. __ ope t mesi i ans ki vra tio kao "spasilac sv.ih Bosnjaka".

_Prljavi paslavi

Cak i !lakon izbome pobjede 2006. mnogo pUla je iznova prijerio da ga "neki zele II3jno Q[jerali iz politike" i da ce moida olici. Konacno, na posljedn.jim

rm..,jU;iiiji;!.m.i!'NI

sedmi.ca

ISTRAiUJEMO Sta je ostalo od nekadasnjeg ponosa bosansko .. herceqevacke •

a_ e_s aln

v

a

Od nekadasnjih 30.000 radnika danas uposleno samo oko 3.000 • Namjenska industrija i sada ima osam puta veci lzvoz ad uvoza - Potrebno je ulaganje i veci utjecaj drzave, kaze FazlagiC

Radnjci pcslovncg sistema" Vi rezrt"; iz Viteza, koji su proleklu sedmicu proveli ispred zgrade Vlade FBiH u Saraievu trazeci svoia prava,

trn urna su slika stanja koie vlada u narnjenskoj industriji u BiH.

Gotovo zaboravljeni

Grana industri]e koiom se BiH nekada ponosila, danas ie pred kolapsom, a posl je dn j a od lu ka Predsj e" dnistva BiH da zabrani izvoz oruzja mogao bi bit; konacni udarac namjenskoj indusrriii, koia je prije rata zaposljavala vise od 30.000 radnika.

BajramoviC.:

Prijeralni sIal

Iako ie 10k om posliednjih 20 godina ra brojka uposlenih srnanjena za deset pu ta, S 10 znaCi cia U ovoi grani industrije radi oko 3.000 radrrika, predsjednik Grupacije n a mj en sk e p ro izvcdnje pri Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) BiH Ziiad Fazlagic kazao nam je da je narnjenska indusrriia u BiH jedna od riietkih grana koja ima suficit u izvozu.

Sarno u 2009. godini njen izvoz bio je osarn puta vee; od uvoza i iznosio le oko 45 milicna KM. Upravo ova] podatak govori koLike su sause za napredak,

No, iako je u 32 firrne U

Fazlagic: Nismo cak ni pri Minlslan;/Vu odlJrane

BiH koje se bave proizvodnjom i izvozorn naoruzanja i vojne opreme drfava vlasnik Sl posto kapitala, narnjenska industrij a j e gotovo za borav I je oa.

- Za razliku od vecine svjetskih zemalja, narnjenska mdusrrija u BiH nije u s asta vu Min istarstva odbrane, koje najvise zaposljava diielove eve industri je, a m inis tar odb ran e je naivazniii predstavnik rnarketinga namienske indusrrije. Ukratko, porrebno je ulaganje i iaei U Ij eca] ddave radi dobivanja posla Z3 fabrike iz eve oblasti - hie Fazlagic.

Iako je 51 posro od uku-

pne namienske industriia II bi vsoi J ugoslaviji bilo smjesteno u BiH, a i dan as

v lada veliki interes rrZista i s Istok a i sa Zapada, s i 1 uacija u ovoj oblasti je ocajna, Jedan od prirnjera je nekadasnji gigant narnjenske i meralne industrije, kombinat "Bratsryo" N ovi Travnik CBNT). Ova] kornbinat je 1991. godine imao oko 2.300 radnika zaposlenih u namjenskoi proizvodnji i jos oko 2.500 radnika u drugirn proizvodnirn jedinicama, koje su, uz civilni, irnale i dio narnjenske proizvodnje, Svakog iutra kroz kapiie ovog kombinara prclazilo je oko 5.000 ra-

sedmic

lndustrl]e

a,

ModemiZacijom tenka M-84 zaposliti hiljade radnika

Na nedavnoi sjednici Grupacije namjenske proizvodnje BiB pri Vaniskorrgovinsko] komori BiH predlozeno ie nekoliko mjera kako bi se namiensko] industriii vratio stari siai.

Osim prijedloga da se

dnika,

Tvornica koja je iskliucivo radila za narniensku industriju BNT Tvomica masina i hidraulike (BNT T MiH) svojom imovinom imala je udjel od 60 posto u ukupno] imovini kombinata koji je ~irom bivse [ugcslavije imao 21 proizvodn u iedinicu, od &ga je 12 bilo smjesteno u Novom Travniku,

Tokomagresiie na BiH pogoni BNT-a bili su vise puta na meti avijacije agresorske JNA, a one sto nije unistila avijacija dokrajcila [e postratna privarizaciia.

- Oko 95 posto preduzeta iz sistema BNT -a privariziranje metodom [avnog upisa dicnica, N a IU metodu privarizacije Agen cii a ni i e mogla u tjecati j er su odluku donijeli tadasnji upravni odbori koje je formirala Vlada SBK. Mi u Agenciji ocienjuiemo da je !O najslabija metoda privatizacije - istiee Zeljko Rado~, di.rektor Kan tonalne agem:ije za privariz3ciju.

Danas ie malo toga OSI3- 10 od ovog ne.kadailn j eg giganata, jer umjesw 5.000 kroz kapiju BNT -a. prola.zi

pokrene inicijativa za izradu projekta ,.Restrukruriranje namjenske proizvodnie BiH" te angazirania proizvodnih kapaciteta namjenske idustrije za Oruzane snage BiH, kao hi tna ill j era predlozeno j e da iz budzera Ministarsrva

odbrane BiH osiguraju sredstva za modemizaci]u tenkaM"84.

Sarno n a ova] n aCi n bili bi srvoreni u vieti za I.IpOslenje raspoloai vih kapaciteta u sedam rvornica.pri eemu hi se moglo zaposliti vise hi! j ada radnika,

8NT Novi Travllik: Nekada radi/o 5.000 radllika, dallas lIeka/iko S/otilli!

svega nekoliko slOlina u· dnika. Tvornica ma&ina i hidrau_like (BNT T MiH),. koia ie u veCi.nskom vIa" snistvu drzave, orijemirana na namjensku proizvodniu, umjeSto 2.300 dana. ima svega nekoliko sw[ina radnika, a raeun ove tvornice

najeci6e je blokiran.

Upureni tvrde da obaveze ove tvo rn i ce premasu j u v ri iednos r imo vi ne. N eda vna zab ran a izvoza naoruzanja omca je oko vrata ooome ~!o je os[alo od namjenske indusrrije.

- Zabrana izvoza nao-

ruzan j a j e katas trofa za namiensku industriiu. Radnici oi'ekuju place, a drzava poreze i doprinose, Ako nerna proizvcdnie, nema nicega, I bez zabrane oblasr narnjenske industrije je u llrobl.emima.- naglasava Saban Rizvic, direktor BNT Holdinga,

Isla sudbina

U posliednie vrijeme BNT-u se u javnosti cesto spominje i zbog velikcg broja radnika s neuvezanirn stazorn. Niko ne zna precizan brei, ali se najcesce govori o oko 2,000 radn ik 3. Sredsrvima u iznosu od 3,1 milion KM koje je izdvojiIa Vlada FBiH do sada ie

u vezan s ta2 za oko 400 radnika, a nedavno su izdvo[ena i dodatna sredsrva za

uvezivanjeslaza za cetlri firme iz saSlava BNT ·a.

Ponos vojne bo. industrije mostarska fabrika aviona »Soko" namjenski i organizacijski je pripadala Voinoj industriji SFRj. lako je nekada zaposljavaJa 6.000 radnika, camim su-

ra, a rijec je 0 poslu vrijednom 36,5 miliona dolara V_ d. direktora »lgmana" Dahid Muratbegovic kazao je da ugovor reee, a prva isporuka us liied Ce za oko pola godine.

"Igman" dobio posao vrijedan 36,5 miliona dolara

J edno 0 d rij etkih poreduzeca koie se moze po-

h vali ti uspiesnim poslovanjem jeste "Igman" iz Koniica, koi i j e ugovorio najve6 pOSBO u namienskoi indusrriji od zavrsetka ra-

kobima i privatizacijorn unistena je i odvedena u propast.

ad nekadasnjeg giganta ostala je samo siena 5 nekoliko stotina radnika, Ista sudbina zadesila je i tvornicu namienske proizvodnje "Slavko Rodic' u Bugoinu, eiji se proizvodni program bazirao na municiji, od min oba cack ill, i to pnickih upaljaca i kapsula do mina

Ie kasetnih i rucn.ih bombi. U vrijeme SFRJ u fabrici je radilo oko 3.500 ljudi, a dan as j e vee; dio tvow ice u

ru sevi n.ama ..

Predrami lider u proizvodnii muuicije, tvomica namjen.ske indusrrije

"Pre tis" Vogosca, koja je i

danas mogla proizvoditi razne vrste municije za

lrzi S [a Malezi j e, Pak is lana, Afganistana, Srbi]e, Egipta te Bangladesa, prije ram zaposljavala je oko 5.000 radnika,

Iako ova firma ima rnnogo ugovorenih poslova re veliku pomoc drzave, pozirivnih rezultata U poslovaniu nema, Teske je nabroiati sve srraikove radnika

1.1 posljednjih nekoliko godina, kao i afere koje su po[resale ovo preduzece,

J edna od njih ie i afera s parrnerom, pakistanskirn "Intentom", koii je nekoliko puta prijetio da ce raskin uti ugo vor S "Prelisom" zbog nepostivania ugovora i kailll i en j a isporuka iak 0 je novae davno uplacen,

Medutim, i pored toga Sl"O je I,S milijardi dolara, koliko je prije rata iznosio obim proizvodnje, smanjen na nekoliko desetina rniliona maraka, sekretar Grupacije namienske proizvodnje pri Vanjskotrgovinskoj komori BiR Emin Bajramovic kaze da nada i dalje postoii.

- Prije rata bili smo u samom vrhu sa svietskom tehnologijom. Nakon 20 godina, tokom koiih se niie ulagalo u modernizaciju namjenske industriie, zadrzali smo same taj nivo, No, i dalje smo u stalliu napravi[i dobar proizvod. Jectnostavno, moramo napraviti lleku srudiju, projekr, kako bi razvijali namjensku i.ndumiju i vra[ili joj prijeratni sjaj - kale Bajramovie.

F. KARALIC - K.

KAVAZOVIC

ill IJlrl'1.lu:MIl(lQiUMJ ... ;tmI~IiJ1i.\lII'l"IVI1ID'fm)filih

,. tn.iT~1~'[].OOrt.II~~il;oiililml:m'IlllIli' :nuDl'SJ'"..;!.

Ko sa dazvao parnell?

1'Il~~IJU~ ""'U\iitiIl!ihoJo'tiQl,!m;

=::~~!!IGt~:!. =~~~~~

=~~~rdj::

All"l"'~lIr~~}mar.

~:~"!m4:~:&

lIe!!~I~'~?b~~1.

ak~ lWI.Cilj,'3~I.1;hIJo: f1I.e1:uuilIIlI!IIl"!LlDlL

~~~~LMl"lllllll

;~:';,:~ ..

.'k-iJlIlIfl!II.z;ltw.lilYCIJijf".- 1nJ1l;kmlNnl9tik.u;.~,n ~~IIII~!I'II~"III ~111:I.HI1,1t"l'~III. lllUillllCl~ ~[],o! uuln~~,

~:'i~~:~~~,r

:JI9gu¢lnILlllL"Wi~nolllDl Dl'"ldrebn!

blL~·t~;!\I

~ii.bo!.ol!JlIIU."" ifi.<.1r1JIli~'!Jtit:.-

=~rw::trJ:~~:

uJn"I!1I'ft11~II'!tY .t, h." 1 8ljru"lIdJJn~!. ilk.!lot:l"II1 ..... u.irmi.~I~ ~1:t.nClC!iliMt~ihllln illYtiulIIrnllll.20,IIUIJ ..

t4.I1".114k.llinfitt'dllll6

:~~~~=;

mi!'lfi[;l,kDJIt(i~nli;WJl1iI. (G!n(,ji.a~l1tl7lll"}.l1l ir;hliemlri~hll .. lill_T"1Iocjcoalo!'*!'WU TKpn;prrm..lIl.llr.iy-JIL

Pau,." ouslOlll ~~IdIllI~~Bi~d.mJi

1II.d*lmll]Ur'I:7ICHmll, ~"".""'J.Iuitn'I'IIIItJgll btru~ .. D'rllhIID!IeU !i!Uuruia! mtiIl~1.e.,

L"h'tllnJ

Sedmic[]

~.Kaadtd..m."DI·r.Can(l~ iii oat..Jit;lflao"h'ulJlOB.

• ;n,(il:ooliI'jl21'1Q1,f'(!!j'iiNn.Sl.I'I.

~ 11. r~l'II.Ir.JI1OOl. rOOl!Iti.r.n lIIm~ .... T.II ~llnIJ1I(]

• U illDu 2!1O-1, &Hn ... -m b!ld..idJ.l.!.ii Il01.l1 ..

• ~,i[i·k~I"iI~iXr.i,pot.;:ll~

~ 12.rI!tiI'llll1'"l20011.1I'IM!~rmr!~ll'irrIlU~fIIrI'1!H'!o

Zapadni Balkan grabi ka EU

BiH I i(o...., jodl"i nlsu pOO"'jeil zanlj .. za Llla,iiI! 0 e""",ko o"'io I. Us,ajmjom I,jsaOOll51\og uQowra otvorena vrata za daljrlje ;;1"";0 bloka od 'lJ .. mp'kin tlr;1 ...

E\'f(Ip~k:i~gll.i~ni.:illpcrslf:.rdBre Y'l'ii~~~ellfllbfiit!~O[)l.I.laN:.AlJIif!'QI,l:!!~~[lI;IJ>llW~Ii.n:J'IJi El'I'Dp(!iklJl;Illil!l,HT"' .. ~J):..a~"1I I'rqovD~, dot. p'-IIDi~l1.j~i i.2: Bri!lrl.:i. ~".im euama h.l'3bl'lC Srlliju dI "dikillilcaraci:m~l"lt5ljle2;3jll1.dMnJ-*dt.

7.;jjJjIl~ tid ~'][~~LI'I~illj;l, 4) kC!IDIl ~StY\·I;II-;to(K:IiJ~[ljih:g:Qdi[]n,1J1"~

moO ic "p~d~1I uRmrd[liom Rjbrmcm 6.".rop~f.:.(-U:l}ii~1I skl.opu l.~iJI;ID~~II,II.ti~.

Pr~jri"llljciC'dOOil.(loI1(]"'iz:ill· mlb,:II ~'I:"C u.m.lj.e, i:i!:1.U.i.m.ail;l';j Bo-

k~Lli~~~~~~~:~ri~~:!i-

iufl!lr"mBci(.i: 61tcOlJlfllH1ll :l'AI1.J.:!i~ ~dh clni'VOl i'tf5lrnl.a.rh pumta EU.

s.~."I/.W.lOJIj'.t

•. KmlllidilL ,. 1~·[IIX.ri.gIlAnhnl:i ~J.E!I!7_1111

(~Lh(ldnt.. ... mH

" !~'lfirib l'!ili~_ ~rId('Il ~hrlt'\' :a.ru~~lm

• l'#.!o, ·wtdl'"R'i wUlJJ~IJlilll.uu~

• ~J.,7militrii.Ji0Li"il'IJ1(I11).l.tLl)l.rlllf!i.liP<-I

BiH je bliza Africkoj nego Evropskoj uniji

Zemlla grca u IiIlrIJPCiJi. beZa)cOl1JU lamovoljl matnll<8 • Hate II H,!at,1<8 bl'okirall oympski put 81H • Lib"" i Bejnrt. niJ<Ol1 mooOO8nljSI<llg raill. salla lmaju bolle neste neg:o StD ce ih na!a lRmlja lmal] u nai'Ddlllh 20 g.odlna

-

Albanija

II!I n..IIJ!riblOOi_pOO~Dlbr\eTZiIIolhlHmI .5iij.,JnillltlnllO\lDl.Il.(III),Li.L1"l.rIli'lIkl'q

Kosovo • ~:=j;~=IP~~~':~~.l)~S")

J .....

SrtIija

• 1'.!~m.t.r.;II2«I!ii.pOO~IIJIh.1~~Dltt.:nm"J[] .. 1n,6nD"IIIHl.Il!IInlJ !011l.iz.D'A rllllilon

Ll5.jU.II.IlOO&'piOIlp:iu:n£M

• lllllIlllIlIm\jINI'tIiJ.CIIID.I~.Lf''\lurJiW'i'iI

'-

ill IJlrl'1.lu:MIl(lQiUMJ ... ;tmI~IiJ1i.\lII'l"IVI1ID'fm)filih

,. tn.iT~1~'[].OOrt.II~~il;oiililml:m'IlllIli' :nuDl'SJ'"..;!.

Ko sa dazvao parnell?

1'Il~~IJU~ ""'U\iitiIl!ihoJo'tiQl,!m;

=::~~!!IGt~:!. =~~~~~

=~~~rdj::

All"l"'~lIr~~}mar.

~:~"!m4:~:&

lIe!!~I~'~?b~~1.

ak~ lWI.Cilj,'3~I.1;hIJo: f1I.e1:uuilIIlI!IIl"!LlDlL

~~~~LMl"lllllll

;~:';,:~ ..

.'k-iJlIlIfl!II.z;ltw.lilYCIJijf".- 1nJ1l;kmlNnl9tik.u;.~,n ~~IIII~!I'II~"III ~111:I.HI1,1t"l'~III. lllUillllCl~ ~[],o! uuln~~,

~:'i~~:~~~,r

:JI9gu¢lnILlllL"Wi~nolllDl Dl'"ldrebn!

blL~·t~;!\I

~ii.bo!.ol!JlIIU."" ifi.<.1r1JIli~'!Jtit:.-

=~rw::trJ:~~:

uJn"I!1I'ft11~II'!tY .t, h." 1 8ljru"lIdJJn~!. ilk.!lot:l"II1 ..... u.irmi.~I~ ~1:t.nClC!iliMt~ihllln illYtiulIIrnllll.20,IIUIJ ..

t4.I1".114k.llinfitt'dllll6

:~~~~=;

mi!'lfi[;l,kDJIt(i~nli;WJl1iI. (G!n(,ji.a~l1tl7lll"}.l1l ir;hliemlri~hll .. lill_T"1Iocjcoalo!'*!'WU TKpn;prrm..lIl.llr.iy-JIL

Pau,." ouslOlll ~~IdIllI~~Bi~d.mJi

1II.d*lmll]Ur'I:7ICHmll, ~"".""'J.Iuitn'I'IIIItJgll btru~ .. D'rllhIID!IeU !i!Uuruia! mtiIl~1.e.,

L"h'tllnJ

Sedmic[]

~.Kaadtd..m."DI·r.Can(l~ iii oat..Jit;lflao"h'ulJlOB.

• ;n,(il:ooliI'jl21'1Q1,f'(!!j'iiNn.Sl.I'I.

~ 11. r~l'II.Ir.JI1OOl. rOOl!Iti.r.n lIIm~ .... T.II ~llnIJ1I(]

• U illDu 2!1O-1, &Hn ... -m b!ld..idJ.l.!.ii Il01.l1 ..

• ~,i[i·k~I"iI~iXr.i,pot.;:ll~

~ 12.rI!tiI'llll1'"l20011.1I'IM!~rmr!~ll'irrIlU~fIIrI'1!H'!o

Zapadni Balkan grabi ka EU

BiH I i(o...., jodl"i nlsu pOO"'jeil zanlj .. za Llla,iiI! 0 e""",ko o"'io I. Us,ajmjom I,jsaOOll51\og uQowra otvorena vrata za daljrlje ;;1"";0 bloka od 'lJ .. mp'kin tlr;1 ...

E\'f(Ip~k:i~gll.i~ni.:illpcrslf:.rdBre Y'l'ii~~~ellfllbfiit!~O[)l.I.laN:.AlJIif!'QI,l:!!~~[lI;IJ>llW~Ii.n:J'IJi El'I'Dp(!iklJl;Illil!l,HT"' .. ~J):..a~"1I I'rqovD~, dot. p'-IIDi~l1.j~i i.2: Bri!lrl.:i. ~".im euama h.l'3bl'lC Srlliju dI "dikillilcaraci:m~l"lt5ljle2;3jll1.dMnJ-*dt.

7.;jjJjIl~ tid ~'][~~LI'I~illj;l, 4) kC!IDIl ~StY\·I;II-;to(K:IiJ~[ljih:g:Qdi[]n,1J1"~

moO ic "p~d~1I uRmrd[liom Rjbrmcm 6.".rop~f.:.(-U:l}ii~1I skl.opu l.~iJI;ID~~II,II.ti~.

Pr~jri"llljciC'dOOil.(loI1(]"'iz:ill· mlb,:II ~'I:"C u.m.lj.e, i:i!:1.U.i.m.ail;l';j Bo-

k~Lli~~~~~~~:~ri~~:!i-

iufl!lr"mBci(.i: 61tcOlJlfllH1ll :l'AI1.J.:!i~ ~dh clni'VOl i'tf5lrnl.a.rh pumta EU.

s.~."I/.W.lOJIj'.t

•. KmlllidilL ,. 1~·[IIX.ri.gIlAnhnl:i ~J.E!I!7_1111

(~Lh(ldnt.. ... mH

" !~'lfirib l'!ili~_ ~rId('Il ~hrlt'\' :a.ru~~lm

• l'#.!o, ·wtdl'"R'i wUlJJ~IJlilll.uu~

• ~J.,7militrii.Ji0Li"il'IJ1(I11).l.tLl)l.rlllf!i.liP<-I

BiH je bliza Africkoj nego Evropskoj uniji

Zemlla grca u IiIlrIJPCiJi. beZa)cOl1JU lamovoljl matnll<8 • Hate II H,!at,1<8 bl'okirall oympski put 81H • Lib"" i Bejnrt. niJ<Ol1 mooOO8nljSI<llg raill. salla lmaju bolle neste neg:o StD ce ih na!a lRmlja lmal] u nai'Ddlllh 20 g.odlna

-

Albanija

II!I n..IIJ!riblOOi_pOO~Dlbr\eTZiIIolhlHmI .5iij.,JnillltlnllO\lDl.Il.(III),Li.L1"l.rIli'lIkl'q

Kosovo • ~:=j;~=IP~~~':~~.l)~S")

J .....

SrtIija

• 1'.!~m.t.r.;II2«I!ii.pOO~IIJIh.1~~Dltt.:nm"J[] .. 1n,6nD"IIIHl.Il!IInlJ !011l.iz.D'A rllllilon

Ll5.jU.II.IlOO&'piOIlp:iu:n£M

• lllllIlllIlIm\jINI'tIiJ.CIIID.I~.Lf''\lurJiW'i'iI

'-

C ISTRAZ.IVANJA J Zabrlnlavaiucl podaci 0 n.atalitetu i brakovima

B]ela kuga deset god·na ha a u Bi

sedmica

Sve manje odlazaka pred rnaticara • Potrebne su finansije za stimuliranje radanja trecep i cetvrtog. djeteta, kaze Pasalic

NegHtiVan trend da se u BiR rada 5Ve manje diece nastavljen je i prosle godine. U poredeniu sa 2009. natal i ter nam je opao za 2,.99 p0510. Interesantno le da je u istom periodu zabiljezeno rnanje sklopljenih b rakova za 4,05 1'0510 i povecanje broja razvoda za cak 20,44 p05[O.

Ko rnenti raj u Ci n a v edelJe podatke, sociolog jusuf Ziga hze da bijela kuga u BiH traje najmanje deset

godina. Prisutna ie u svim krajevirna nase drzave, iako se u pojedinim podruciima b il jeE poveca n j e ua tali [era.

Posljedice rata

- To I.e usrvari lazna slika odnosno rezultat meha-

nickog priliva stancvnistva zbog atrak ti v nosti n eke g mjesta POPU[ Sarajeva, Banie Luke i ios nekoliko gradova, Radi se 0 0 pllc koj varei k 0 j a j e !tralkog daha -

is taka 0 ie Ziga.

Vise je razloga SIO danas irnamo takvu dernografsku situaciju, jedan od njih je i taj sto je BiH prije ram usia u derncgrafsku tranziciju koja podrazumijeva sma-

nj enje na tali te ta, a 1'0- vecanje broja starijih osoba ..

• Strucniaci Sl.! predvidjeli da 6e se takav [rend ckoncati do ZOZ5. godine, al i ra lin jegove p osl j edi ce usloznile SI.! situaciju i dovele do soh ntno tesk og stanja u bh. drUSIVU. Veliki broj liudi je nasrradao, a fe-

Egzistencijalnapitanja

Komentiraiuci znatno p ovecan je razvoda i srnanjenje broja sklopljenih brakova, Pasali c konstatira da gradani sve kasni je ulaze u brak zbog skolovania, riesavania srambenih pitan ja, nernogucnosti zaposle-

nja, a samim tim, kasniie se odlucuju i na potomstvo,

- Brakovikoii su skloplieni ranije dos ta su nestabilni, a osnovni razlozi su nerijesena egzistencijaIna pitania - zakliucio je DlIS sagovorni k ..

Razveden i h brakova Sklopljenih brakova U mrl a do jenca d Prirodni pri tai taj Umrli

Zivorodeni

socijalna situacija teska ida se ne moze od nekoga ocekivari da rada djecu ako nema posla iii ne moze rijeSiti starnbeno piranie.

Pronataitletna politika

Demograf Steve Pasalic takoder potvrduje da se nalazimo u takozvancm procesu depopulacije,

Zbog socijalne situacije mnogi se ne odlucuju na brak i djecu

cdnosno smanjivanja oro[a stanovnika na osnovu brcja rodenih i umrlih. Uz to, n aglas a va da sup odaci jos i drasticniji [er imarno i riegati van migracijski saldo, odnosnc vise ljudi odlazi iz BiH nego lito se vraca,

- Sve u svemu, demografska slika nam nije nimalo

povolj na. Populacija sve vise stari, lmamopovecanu &[OpU mortaliteta nad natalitetorn ... - rekao je Pasalic UZ objasnjenje cia je za popravljanjedernografskeslikeporreban duZi vremenski period i finansiie koiirna ce se stimulira ri radanje treCeg i eeMtog di eteta

E.HAUC -B. TURl(OVIC

rtilno sposobna populacija otisla iz BiH.

Imamo dramaticnu promienu demografske slike naseg drustva, One vise ne Iici na sebe. Nema demografskog rniksa koii je nekad bio ocaravajuci na svakom pedlju n_ase zemlie - kazao je prof. Ziga.

Naglasio je da nam je

Denis Sijamija prijavio celnlka Finansijske policije FBiH

razi se Zufer Dervisevic!

U Kantonu Sarajevo radt i lazno se predstavlla kao glavni inspektor Federalne finans'iske pollcile osoba po imenu Zufer Dervisev.i6, pise Sijamija

U sklopu akcije "ClljeS, vidiil ,. pOlQV i" b i vil i s 1 uzb enik Deliela za pravne poslove Federalne finansiiske pclicije, Odsjek za inspekciiski nadzor Travnik, a danas nctar Denis Sijarnija iz Bugojna prijavio je Drzavnoj ageociji za [SIca· ge i zastilu (SIPA), FedecaInoj upravi policije i MUPu Kanrona Sarajevo Zufera Dervi1evica jer se la~no pro edstav Ii a kao glav ni i nspe' klor Finansijske policije FBiH!

Sijamija je to uradio nakon !ira je sud u Novom Tr-

avniku nedavno urvrdio da j e Derv i sevi c prak ti cno nelegal no na celu spomenu-

109 organa.sto je nezabiIjez-en sluca], jer je rijet 0 osobi koja provcdi isrrage i

_"'. -,.,..

~~, .... KIUf.lIl; 'r.I"Y><~.oorJoo:UII u.!.-n,I.CI' ~ ~"'''I'U.O.,"O

Faksimil dopisa Denisa S.ljamije pallciji

porpisuje krivicne prijave,

- Sukladno vasojakciji \l koio] putern rnedija pozivate gradane na saradnju s policiiorn U otkrivanju hivicnih djela i njihovih pocinilaca, slob oda n sam vas i2Vi j es Ii Ii da p osjed ujem saznanja da u KanlOnu Sarajevo radi i la~no se predstavlja kao glavni insp-e· kror Federalne finansijske policije osoba po imenu Zufer Dervisevic - pise Sijamija.

Prema dosmpnim saznanjima, nastavlja Sijami· ja, rije/: je 0 O$obi srednje

z i vo me dobi, srednje .razvi" jenoj, visokoj oko J 78 centimelara. Uz o&talo, napominje, !losi brkove, a oajcesce se vida u pros torijama Federalnog ministaJstva finansi j a u ul i ci Marsala T i la 67 fIII u Sarajevu ..

Sijamija; Gradanska duinosl

. Predlalem da se svi sluzbenici policije upoznaju s navedenim kako bi pri nailasku na ovu osobu ism lisili slobode, priveLi nB. kriminalisti~ku obradu i predali nadlei.nom [uziocu na dahuje proceslliranje - na"

vodi Sijamija. F. V.

PRESSIJA

~ POLlTU~KI POLIGON

Bosnjacka h abros na crnogorskom opisu

Imali su Bosnjaci hrabrostiitekako pripomoei Crnoj Gori na referendumu 0 nezavisnosti: imat ce, zasigurno, taman toliko hrabrosti kazati i na popisu stanovnistva da su Bosnjaci, pripadnici islama i Ijudi koji zbore bosanskim jezikom

javni rnedijski prostor u Crnoi God otvorio za kazivanje istine 0 naivecem zlocinu koji je ikad igdje nad Bosniacirna, dakle muslimanirna, pocinien u mirnodopska vremena. A to je pokoli Bosniaka u Sahovicima pocinien devetoga i deseroga novembra 1924. gcdine, kada je s Ilea zernlje smaknuro vise od hiljadu, kako je zapisao reis Dzemaludin Causevic, "djece, lena i Ijudi".

I to nije bilo dovolino. J er, naknadno je miesto Sahovici nazvano Tomase vo. Val j da i e trebalo i od aso ci j acije 113 bosnjajtvo i~ciSliti_sve: ?:ak i toponime, A Sahovicj su Tomasevo nazvani po Tomasu Zizicu, komaudantu Celvrtog bataljona Trece proleterske sandzacke udarne brigade i, licernjeri ce razurnjeti, ramorne drugu bjelopoljskcga partizana Rifata Burdzevica Trse, 0 svemu se rome sada u Crnoj Gori kazuje.

Kazuje se cak i 0 tome sto je Milovan Dilas napisao u svom dielu "Besudna zemlja". A Dilas ie zapisao da I.e njegov otac Nikola bio akri vni SIldicnik pokolja Bosnjaka u Sahovicima.

Inlemel-slranica Minislarslva: Konlrurs oblavl/en sa zaka§njenjem

Prije eetiri dan.a reisu-l-ulema ISla.mske zajednice BiH dr. Mustafa efendija Ceric i muftija sandzacki Muamer efendiia Zukorlie pismom su pozvali Bosniake Crne Gore pled popis stanovnistva koii ie tek zapoceo u ovoi drzavi da se »izjasne 0 onorne !iIO jesu",

Pismena poruka

- Za to pri pad n ici boil !I i ack og na roda u Crnoj Gori edlucno upisite: nacionalnost Bosnjak, vjera islam, jezik bcsanski - navodi se u pisrnenoj peruci reisu-l-uleme Cerica i mufuje Zukorlica upucene Bosnjacima uoci popisa stanovnistva u Cmoj Gori.

Radi ('ega se uopce ohrabruie Bcsnjake u Crno i Gori da ka~u is t inu? Valjda se chrabrivati [reba nekoga ko je ili u zabludi kako bi ga se od zablude spasilo iii je pod pritiskorn.

Istina [este da Bosnjaci u Crnoj Gori nemaiu ama bas nikakvih zabluda u pogledu svoi e nacionalne, v jerske i [ezicke pripadnosti, Kad j e vet rako, a ieste, onda osraie mogucnost da SII pripadnici bosn i aekoga naroda u Crnoj Gori pod pritiskorn koji bi, projicirao je kreator pritiska, ljude doveo u zabludu ili neku vrstu straha kako se ne bi na papisu stanovnistva izjasnili slobodno i u skladu sa s voj im osiecaiima i s ukl adno zdra vc III razum u. Zasto?

Vlasr Srbije nikada nijednim svcjim porezom nije pokazala nakanu Bosnjake u toj drzavi dovesti u zabludu iii na njih vriiti pritisak izjasnili se drugacije negoli Bosnjaci znaju i osjeeaj u. To je velika is!;na.

I tu vehku istinu ne [reba po,ebno respektirati, jer l'.llanO je da Bosnjaka u Srbiji nemall mieri koja bi mogla ugroziti svakovrsni., a posebno polio ticki, primal S.rba .. Srva.!: sa Croom Gorom stoji biwo dmgacije.

N isu Crnogorci apsolu1Il2 veCina u Crnoj God. Ima poprilican POSlOmk Srba, nemali broj Bosnjaka, Albanci Cine malu manjinu u umlji koja ima mali broi stanovnika, Hrvate se

SkandalMinistarstva obrazovanja KS

Konkurs objavljen nekoliko sati prije nego Sto je zatvoren

Ocigledno je unaprijed odredeno kome ce pripasti ova funkcija

Staro je pravilo da, kada je nekom mjesto rezervira- 00, cdnosno kada je unaprijed cdredeno ko ce biti izabran na neku funkciju, onda se konkurs raspisuje u dnevno] novini koja ima najmanji tira7-, kako bi ga vidielo sto manie Iiudi.

Takav jesluca], oCigle-

same nekoliko san prije isteka roka za prijavu,

Drugirn rijecma, oni koji su zainteresirani za ova] posao, a takvih je sigurno storine, kon kUIS su na stranici Miriistarsrva mogli vidjeti samo nekoliko sati prije negosro je zatvoren, j nisu imali vrerne-

Husein ORAHOVAC

Zasto se Bosnjacima u Cmoj Gori kazuje da bi mog/i biti mustimani 5 ve/ikim .m", da govore srpskohrvatski jezik iff moida crnogorski, da su Cmogorci istamske vjere ... Kazata hi se: "nigdje veze". Ali, veza postoji

Pomoc u referendumu

Ako se sve to ra di sada kada je popis stanovnistva u Crnoi God u toku, onda to treba razurnjeti na jedino ispravan nacin: cini se to kako bi se Bosnjacirna porucilosta sa sobom nosi izjasnjavanie kao Bosniak, pripadni.k islama ida se materniije.zik naziva bosallskim.

No, poruka r~isa CeriCa i IQ uft::i i e Zukorllca, ali i vrijeme u kajem zivimo, zasigumo neee uplaiiiti Bosnjake Cme Gore da se "iz.jasne 0 onome sto jesu",

IrnaIi su hrabrosli ilekako pripo· moe,i Crnoi Gori ns referendumu 0 nezavisnosti, im3! ce, zasigumo, taman IOJiko hrabrosll kazati i na popisu sranovniSrva cia se u svojoj Crnoj Gori mogu slobodno izjasniti kao

Bos n j ad, pri padni ci i sl ama iii udi koji zbore bosmski.rn jezikom.

n3 prstirna moze izbroja[i, ali i tako neSlO cini veJiki problem drhv·i koja ima tako malo smnovnika ... Pa se "udaril d" n a Boil n jake_

Niima se kazuje da bi mogli biti m uslimani s velikim "m", da govore ,rpsk 0 h rva IS ki j ezi k j Li moMa ern 0- gorski, da su Craogo!ci islamske vjere ... Kazalo bi se: "nigdje veze".

Ali, moglo bi im3ti efekta. Ako se sve skupa gamin ios i Cinjenicom da se

PRESSIJA

Najposjecenijj trzni centar u Sarajevu u problemima

Visoke kirre i kriza

•. e .. a_·u zakupce iz BBI-ja

Malo gradana ima dovoljno dubok dzep da bikupilo nest a u skupocJenim buticima

Napisano hemijskom

Kakv i diletan ri rade u MinistarslVU obrazovanja pokazuje Cinjenica da cak nisu objavili originlilni leks! konkursa, vee isjecak iz l1.ovina, na ko· jem je bemijskom 010- vkom napisano kada i gdje je objavljen. Podsjetimo da je na eelo ovog minis mrstva posta v I j en Emir Suljagic.

Kada je prije tacno dvije godine orvoren BBl "entar na mjestu nekadasoje robne lmce "Sarajka", investitori koji su se hvalili da su u izgradnju ulozili 70 miliona KM posebno su bili ponosni na 24-sallli vi deonadzoI na svib 43.000 kvadr3tnih merara, od kojih je 19.000 proslOm za iznaj.mlji vanje.

Dodamo Ii tome i 464- mjesta za parkiranje na tri sprata, zakljucak ie da ie u BBI-ju postavlje!!o more sigurnosnih kamera.

No, kako sada stvari stoje,

kamere u BEl-ju uskoro vise nett imali kogll da snimaiu. Nairne, zbog visokih kiriia dio zakupaca je, kako saznajemo, odlu;;io otkazati ugovore. Nekoliko velikih prodavnica uskoro bi moglo bid zatvoreno.

Iako je ovaj rd:ni cen tar u Sarajevu prepun posjetiiaca, malo njih zapravo im3 dzep da kupi ne!ilO u prodavnicarna BBI centra. Ekonomska kriza, visoke cijene iii, pak, ne><10 drugo, Cini se da ce vlasnici BBI Ci!lllra uskoro irn2ti vel ike probieme.

Zlobnici bi reltli da ce BBI uskoro os tali sarno crosprami parking u oentrlJ grada iznad kojeg ce ziapiti

prazne etaze trznog aemra. D. Z.

S Illjagie: Upra.vlia Minislarstvom

dno, s izborom dir~k!Qra Osnovne skole "Bdbem MulabdiC" iz Sarajeva. Konkurs je objavljen 16. marta u niskot.iralnom listu "San", koj,) niko ne eita, a bio je o!Vore!! 15 dana.

Minis tarsrvo obrazo vanja i nauke KS postavilo je ovaj konkurs na svoju internet-stranicu tek u cetvrtllk, 3!. marta, pred sami haj radnog vrernena, dakJe

ua prikupiti svu potrebnu dokumentadju. To baca ozbiljnu sumnju da su lju· di iz ovog min is tars tva umijesani u namjestanje konkursa.

Ocigledan dokaz da je namjera bila da se nl! ovaj poziv javi sto manje kandidataje to da on nife postavijen cak ni na imernet-stran.icu ilkole "Edbem Mulabdic". G.M.

edmic

Skoro 100 miliona maraka kredita plasirano u va I uti cija vrijednost raste

Enormni rast kursa svicarskog franka posljednJih mieseei mnogima je povecao rate kredita za 100, pa caki za .200 KM • Zrtve smo lihvarskog nadna poslovanja, kate Armin Catic, direktor Tuzlanskog pozorista

v

SVicaISki franak posliednjih mjeseci posrao je nocna mora brojnih gradana Bifl.

Hiljade njih lijeze i budi se 8 brigom 0 [Orne kakav ce ku rs ova val u ta imati u cdnosu na kcnvertibilnu marku pri sljedecem pcgledu na kursnu listu. Od toga im zavisi koliko ce novca iznositi njihova sliedeca ram za kredi t uzet u ovo j val uri.

Enormni ras t k ursa ~ vi carsk og ITa n ka posl jedniih mieseci mnogima je povecao rate kredira za 100, pa cak i za 200 KM, zavisno od visine kredita i samog

iznosa rate,

Povoljni uvjeti

Krediti podignuti u bh, bankama prije nekoliko godina pod tada povolinim

u vjetirna, U vrijerne kada je svicarski franak imao relalivno nisku vrijednosl u

n d.nas u na eUf(l, od n osno KM, danas su mnogima nncn a mora. K u rs fran ka porastao je za. skoro 30 feninga, a s njim i rale kredim ..

Dobar dlo gradana kojl imaiu kredil.e u svicarskim francima, Ijul je na banke i smatra se, prakticno, prevarenim i obmanutim. iSlina je, kazu, da su krediti prije nekoliko godina davani pod povoljnim u vjedma,

aU i da ih niko u bankam. nije upozorio na moguei rizik u slucaju enormnog ras la k u !:sa S vi cars kog frail b ..

J edan od nemalog broja

bh, gradana koji ima kredit u ill' icars kim francim a, a koji se srnatra prevarenirn i koji ie pristao da iavno govori 0 tome, je bh. glumac i direktor Narcdncg pozorista Tuzla Armin Cat.i': ..

S ta ie u prcteklih nekoliko go dina znacil 0 i rna I.i kredit u francima, najbolie se vidi iz niegovog sluca]a. Cad c za sebe kaze da je

~ znva li h varskog naCi n a pnslovanja banaka",

- Prije cetiri godine podigao sam kredit u iedno] banci u svicarskim francirna, koji 5U bombasticno reklam irati. Is tina, kredit je bio povolian. No, prosiecan gradanin ne mora biti toliko ekonomski obrazovan da zna kako ce se u nared n im

godi nama kreta ti kurs neke val u te. Ali, u vieren sam da su analiticari u toj i drugim bankama mali sta ce se dogadati na trzistu nOVCl! i zbog toga se sma tram prevarenim, Niko me nije upozorio na 10 il ta se moze d ogo diti, Ispada da svako ko zeli uzeti kredi r, mora p ri je toga zavrsi ti makar dvi j e god ine ekonornije kako bi izbjegao prevaru - kaze anic.

Vracanje kursa

Kredi t otplacu] e eetiri godine, ali je, zbog promjene kursa i povecanja rate, tek sacia duzan onoliko novca koliko je bio duzan prilikorn uzimanja kredira, To u praksi zllaCi da se, uprkos redovnim uplatama, ni ego" prvob i tni

Konverzija kredita u euro kobna greika

Mnogi gr.adani su u dil em i da Ii da prihva re konverziju kred.ita iz svicars keg fratlka u euro, sto je pon u da banaka. i Il BiH i u Hrvarskoj.

U ovom rrenurku, pri ovakvom kursu frnnka, upozoravaju strU~tl jaci, a i presta matemarika, to bi mogla biti kobna greSk~. Konverzijom bi se klijenti za~tirili od daljnjeg ja6nja frank~ u odnosu na euro.

No, ukoliko bi $e pri ovako visokom k ursu franka vdila konverziia kredi ta ueure, poveta!a. bise glavnica, a [ada su i !ta-

male na kredite u eurima ne!ito vise.

Time bi se u vecem broju slucajeva kredit, prak ti en 0, p oceo vraell ti ispocerka, a Ilekoliko godina pla~anjll rata bilo bi ba&no u vodu Hi, menije, u seharu bl!lla ka,. I aka 5e ne usuduiu iZnos-iti procjene kada bise to, zaisra, moglo desi Ii, anal i tiear i se slam da k urs franka n e moze "vjecno" ostad 01'0- liki.

Najpovoljniji period za konverziju kredita u eure b io bi k ada franak (konacno) poi':'ne opadali.

dug prema band za teuri godine nije uopce umanjio,

Kaze kako je svjesran da banka ima zakonsku osnoVU za 0 no S [0 radi, ali dodaje kako misli da nemaju ljudsko i rnoralno pravo da tako posluju te kako se "nada da ce ih to kosrari gubitka k lij en ala" .

Catieu i ostalim korisnicima kredira ostaie jedino da se uzdaj u u 1.0 da ce euro ojacati, odnosno da 6e se kurs svicarskog franka vratiti u "normalu". Sadasnji kurs najveci ie ikad zabiliezeni.

Od insti rucija u BiH iesko se moze ocekivari bi- 10 kakva akciia od koie bi gradani mogli irnati koriHi. Porvrduje to i direkror Agenci j e za ban karstvo F ederac i je B i H Zia tko Bars,

- Agenci]a za bankarsrvo FBiH ne moze uraditi, p rak !i~no, n i~ 13 U vezi -s

tim kreditima, jer je to ugovom i 0 d n os izmed u ban ke i klijem:a. To je prihvacen i ugovoren oOOos. M i smo supervizorska insdtucija i nemamo ni.kakve ovlasli u tom smislu - kaJ:e on.

Barl is [ice i da su prii e nekoliko godina, zbog tadaSnj eg k ursa i nfrih kamala, kiijent! koji su uzimali !teedit.e u svicarskim frnncima, imali povo!jniie uvje~e od onili koji su uzimali kredi I.e u konvertibilnim markarua.

- Dan3s ie kUts drugaCiji i uvjeti su nepovaIjniji. Misliru da banke nude konveniju rih kredira u

KM ili euro uz u vjete 23 takve kredite, U Bil-I iii, da

b udem j oil precizn ij i, u F ede raci jiB iH, 13k vih kredita nema mnogo, pogotovo, naprirnjer, u poredeniu s Hrvatskom, Mi srno ranije nalozili bankama da moraiu upoznati kliienta sa svim birnirn uvjerima ugovora, Ne znam u konkremim

81 uca j evima, prilikom uzimanja kredila u francim3, je Ii lO i kako je ralleno, ali pozna j u Ci nas mental i tel, vjerov3lnO hi gradani, i da .su u pozo ren i na rili ke, uximali k redne, j Cr S u tada b iii povo]jniji - navodi Ba.rs.

Tek u slucaju da zakonodavae promijeni propise, navodi Bars, Agencija za bankarstvo mogla bi, eve·-

n tual n 0, re·ag-irati.

- iskreno, ne vjerujem da ce se to des iIi, jec se radi a malom procentu u odnosu na ukupnu vrijednost kredita. Mislim da je u §vicarskim francima plasir-

ano skoro 100 rniliona KM, dok je ukupna vrijednost plasiranih kredita visa od 4 m i lijarde - isti ce B" r!i.

5 identicnim problem irna susrecu se i gradani Hrvarske, s rim da [e u nasem sus j eds tvu m n ogo vise kredim, skoro 15 posto od ukupnog bro]a, plasirano u svicarskim francima.

Tamosllji analiticari upozoravaiu da Ili u nare· dnih nekoliko mjeseci kOTi.s n ie i "svicarskih" kredi ra nemaju nikakav razlog za optimizam_

N e~3h val nc proc i ene 0 tom e s ta ce se u naredn om periodu dogadali s kursom eura i ~vi carskog fran ka su razlici Ie. No, veti na allalit.icara daze se u tome da sve ovisi 0 oporavku evropske privrede- [e da bi se kurs franka, u najboljem slucaju,

u ranije, ~,normalne~~ okvire mogao vratiLi tek potkraj ove godine. Do tada, ko iz-_ ddi. E. HUREMOVIC

_sedmica

Alma Kadric, pripadnica Oruzanih snaga BiH

Pr·k juC· a se Armi" RBiH

sa 23 godine

Imala obavezu saopcavatl porodicama da nlihovl najmil.iji nisu vise medu zivima • Bila jedina zena u svom bataljonu • Vee 20 godina u volsci

SOSNA

HERCEG

SVjedod smo hr. ab.r.o.s. ti branilaca Bosne i Hercegovine koji su, zrtvujuci sebe i svoie zivote, dati neizrnieran doprmosdrzavi BiH. U redovima Armije

RBiH nasle su se mnoge hrabre dievoike i zene, medu kojirna je bila i tada 23-godisnja Alma Kadric,

Bez irnalo bojazni za svoj zivo[, dobrovoljno se

Supruinici Kadric s kcerkom u Sail AlllrJlliju

prijavila u redove patriota u prvirn dan im a agresi i ella BiH i Sarajevo.

Slavna brigada

Ratni period Kadric je provela na vogoscanskom ratisru kao pripadnik Drugog bataliona Prve motarizovane, kasnije slavne, brigade ARBiH. Radila je ka 0 refe re nt za so ci j alna pitanja,

- Moj zadatak je bio da na najhurnaniji nacin saopdim porodicarna da se njihovi naimiliji vise ne nalaze medu zivima, da su poginuli, ranjeni, pornaga" la sam na koji god sam nacin mcgla, brinula sam se za die naze i sa h ran e ... U svakorn trenu morals sam znati koliko ie ranjenih, poginulih, na kojem se

m jes tu to desilo, ko su irn porodice, Morala sam to znati, jer su Ii liudi dali svoje ~i vote iIi dijelove tijela za one sto mi danas zovemo sloboda ili BiH - prisjeda se Kadric,

Teski zadaci koje je imaIa, n is u d ozvol j a vali SIca h i

Poeasni gradanin EI Pasa

Prije dvije go dine Alma Ka dric, kao jedina zena iz [ugoistocne Evrope, pohallah j e i za vrsila Akademiiu za glavne narednike (USASMA) ,,FOrt Bills" u El Pasu u dlria vi TehaB u Sjedinjenim Amerii'%m DrZavama (SAD).

Trinaestomiesecnu obuku zavdila je kao ie·

dina zena medu 46 internaci 0 naln ih s tudena ta iz 33 drzave.

- Neki od nas drzali su prezentacije u americkim srednjirna 'kolama .. Pricala sam 0 BiH, njenirn prirodnim Ijepotama, Uni, Sani, Vrbasu, jezerima_ Zuali su sarno da je bio rat u BiH, a predstavj·

la sam je svojim ocima,

kao zemlju iz raja. Bili su odusevljeni i postavljali

su pitanja 0 zemlji, Imali smo studiiska putovania u Os tin, San Antonio, Dzonson Siti, VasinglOn, Pentagon - prisjeca se Kadrie ~e skromno dodaje da I je postala i po c.asni

gradani I! EI Pasa.

ad skoro 10.000 pripadnika Oruzanih snaga -

B iH, samo 5,7 pOSlO iIi _IIC~_II 508 su Zene. Imati

ocai a van j e. B il a i e jed i na usp jesn u kari j eru u vojsci

Zelia u svom batalionu i, kao zeua, a pri lome se bri-

kako kar.e, riikada se nije nuti i 0 porodici, zahtijeva

nasla u prilici da se mora mnogo odricania i truda.

braniti iIi da je neko vri- ~ Teske je, ali i lijepo,

ieda po bilo kojern osnovu, ier uvijek ucire nesto no-

- Odnosili su se prema vo i imate mogucnost na-

rneni sa postovanjem i predovanja, Kao vojnik,

htjeli su me zastititi, jer naviknete na red i disci-

sam bila mlada, No, uviiek

m

plinu, Mislim da mOl:da i nije lake mojoj desetogodisnjoj kcerki Farah-Hani sa rnajkom koja je vojnik, Suprug Samir mi je velika pcdrska u zivotu. Va2no ie da irnate po-

drS ku porodice, Vol j el a bih da se sto vise djevojaka ukliuci Il OSBiH, jer smo fa v noprav ne, ako ne i bolje od muskaraca " isti ce Kadric,

SIJQjne akademij~ II T~ksasu sam se trudila profesicnalno odradiu svo] posao i ne razlikovati se od drugih -

ispricala je Kadric,

Po zavrsetku rata, nastavila [e raditi u Generalstabu

N· I AM·· rem d·· . ·ka

aplsaa ....:ill". . ... anevm .

U gcdinama agresije napisala je icetiri rarna dnevnika ..

Alma kaze da je mnogi nagovaraju da ih i objavi, all da jos De razrnislia 0 lOme.

• U predahu izme,du barbi borci su se znali okupiti i tuiiti od mene da procitam one SIO sam

napisala 0 njima, 0 onome sto se desavalo, Slusali su bez daha, Poslije ih je i moi suprug procirao,

Danima je bio zamisljen i zatecen ratnirn dozivljajima svoje supruge, 0 kojima nisam mnogo pricala • dodala ie Ka· dric.

Annije RBiH, a nakon toga je presla u Oruzane saage

Zajednicki stab

BiH, gdjeje i danas, lako ima inzinjersku diplomu Saobracajnog fakulreta u Sarajevu, vet je 20 gcdina u vojsci,

- To varn ude pod kohl.

Pcnosna sam ria uniforrnu, u koioi sam provela toliko vremena i cas[]o je nosim - kazala je Kadric, koia danas radi u Zajednickom smbuOSBiH.

S. SABANADiOVIC

m,',jQi!!!iiiIWlI!UII

sedmic

" Ovo je najljepsi posao na svijetu, Donesu ti mrtvu stvar, kojoj je stale vrijerne, a [a je dovedern 0 red i ozivim . zapoceo je pri~u o svom poslu banialucki saha dzij a D u sa 0 Ku d ra, koji se 32 godine bay; ovim zanatorn,

U centru Banie Luke ima salJadiij sku radn j u i j edan jeod najpoznatijih Z3" natlija u ovorn gradu,

Njegova mala firma je regis trirana j os 1979. godine, a kako tada take i danas uredno izmiruje sve obaveze prema drl:avi i ima zaposl en og je dnog ra d II ika,

. N ikada n isam presta-

jao s radom, nijednog dana. Dva puta sam mijenjao lokaciie, ali su sve bile u centru Banje Luke i to je uglavnom bilo zbog odluke opstinskih vlasti da ruse odredene objekte u Kojima sam do tada radio. Vremena za privatnike sada [esu teska, ali uviiek ima mjesta za onoga koji dobro cadi svoi posao i vcIi ono cirne se bavi . obiasnio ie Kudra.

Prave Ci p ore den j e izmedu sistema u kojern [e pccinjao razvijari biznis i ovog sadasnjeg, istice da je uviiek postoiao zakon lr;<ista [ da su se obaveze

Kako se Bosanci i Herceg • •

aV11 se rna

u B· : Nerno

Mnoge razvijene ekonomije se baziraju na mtkropreduzeclrna

Kudra: Najl;epsi POI>~O (FO"'~ M. logic)

S yak; 26. stanovnik Bo· sne i Hercegovine, pok a zuju staristike, ima registriranu firmu, Od

14 S. 000 registriran ih firmi

s ve i e vise malih pow dicn ih preduzeca sa svega nekoliko zaposlenih. SV" relevantna

istrafivania poslovnog okruzen ia u Bi H govore da se veorna teskc baviti malim biznisom u nasoj drzavi,

No, da se iz mali h, poredicnih preduzeca moze razvil.i uspjesan i profitabilan biznis pokazu j u pri m jeri iz

Niernaeke, koja irna oko 1.500 malih i sredniih predu<eta, koja vaze kao svjetski lideri .. VeCinom je rijec 0) fir" mama specijaliziranim za proizvodniu samo jedncg prcizvcda. Mnoge uspiesne svietske ekonomije baziraju se

prema drzavi morale izmirivati,

- Losa strana dariasnjih uslova poslovanja [e nelojalna ken k urencija i rad nacrno. Ali debar rnajstor ce uviiek imati posla, Iza mene stoje gcdine rruda i rada i na ono sto ja popravim dajem godinu do dvij e garancije, dakle, kao da je kupljen potpurio nov sal. Ne volim kad pocnu da pricaju kako malo preduzetnistvo i zanatlije izurniru, jer to riije istina, Evo, ja uspjesno poslujern vee 32 godine i ne narnjeravarn se povuci • istaknuo je Kudra,

Ljubomir Maric, .Feroplast", Mostar

Svakog trena m zatvoriti

Dusan Kudra, sahadzija, Banja Luka

Dobar majstor uvijek ima posla

plati ti doprinose, poreze, radnike i sve troskove koie imam radio ill ne radio - istice Kesan,

Broj uposlenih se mijenjao, a danas u ~Ken_i:xiJ" radi troje radnika. Na skromnotn i neuredenom gorazdanskom trzi~tu resko je poslovati, a pad stan darda gradana automatski se reflektira i na rad ove firme.

• Ovdje Ijudi voze aut:a Z8W lito mor· aju i mi osjetimo da imamo posla do

IS. u mjesecu, a sve nakon toga je samo ono sto mora da se uradi. Posao je opao s padom standarda graaana, a poseboo se primijeti od 2003. go dine, kada je nared masavno poceo da odlazi trafeci posao u Sarajevo ~ pojasnjava Kesan.

Mnogo je toga ilto vlast moze i tre· ba, all ne ieU iIi !Ie zna da uradi kako bi olaksala procedure i omoguCila bde u posl ja vanj e.

Enes Kesan",Kenix", Gorarde

Pad standarda ostavlja -velike posjedice

Liubomir Maric vlasnik je firme »Feroplas!" u M ostaru, obrta eij a je osnovna djelatnost proizvodnja meta!nog namj estaja i galanterii e. Osnovana je 2002. godine, a brei uposlenih u obrtu varira od jednog do tri radni lea.

Iako radi vee devet godina, Marie za sebe rvrdi da nije uspio, te da se jus nalazi u procesu opstanka Brine gao trenutna ....... --""t'.~IJ

besperspekti vnost II d.rfu.vi, jer, kako i sam kaze, si tuaci ja je roliko neizvjesna da prakti cno svakng crena moze zarvoriti svoi obrt.

"U nasu zemiju se uvozi sve i svaSta.

Apsurd ie da imamocarine na reproma- , terijal irazna druga porezna optereeen ja, dok, recirno, na gotove proizvode toga nerna, Tako vee u startu mi obrtnici ide" mo na trl:isles veeom cijenom repromaterijala. Kako cerna onda bi ti I::onl::ucc· nmi?· ktie Maric.

On isti~e cia mu je nesbvatljivo lO stO porez n a pla':u kod oas iznosi 68 pOSlO, dok se u Evropi on !crOCe 01::045 posto.. Sman:a da u BiB treba pod himo mije· nj at; porezn u pol! tiku, a da se dR.ava I)"e· ba postarati da smanji sivu ekollomiiu.

- Obrmicima. su potrebni i poticaji od drl:a ve i [0 za nabavku opreme ka.ko bi svoje proizvode mogJi bolie pJasirati na trZiSle. Umnogim drugim iemljaJ.1lll se za mala proizvodoa pleduze6a osigura da za ve!ike kupce proizvode u serij ama. Kod nas toga nema - istice Maric..

Rad nacrno, nedostatak kvalitetnih podsticainih miera i visoka optereeenia poslndavcima po osnovu doprinosa na place najvedi su problerni s kojima se suoeavaju poduzetnici i u Gorazdu, Enes Kesan vlasnik je firme "Kenix", osncvane priie 14 godina, koja ieod prodavnice autodijelova prerasla u firmu sa servisom i autopraonicom u svom sastavu_

Tih prvih nekoli.ko godina radili su dobra,. uspjeli kupid vlasliti pros[Or, opremiti ga i ot:platiti kupljenu 'tobu.

- Nakon s[O je nivo posla opao,. onda :smo se "vadili", "krpili" i !alto je do da· nas. U GOraZdu postoje tri registrir:ma servisa, a imamo 2.5 do 30 garaia u koj i" rna se radi bez pla6mja ikakvih obaveza. On za dan zaradi 20 KM i to rou je za mjesec plaea, a ja sarno SlO otvorim ra· dnju II minusu sam 30 KM jer trebarn

edmic

ave! snalaze u malam poduzetnlstvu

lim biz iso

, ...

guca mlsJa

• Problemi s nametima mnog.e tjeraju u sivu ekonomiju

na razvoiu (ZV_ mikropreduzeca, s j ednirn do tri ra dnika,

Zasro se ljudi cdlucuju za pokretanie privarncg biznisa posroj i m nogo od govora. J edan 0 d najcesci b je da ne mogu cekati da ih neko zaposl i vee 0 dl uce uzeti S!VaI i u

Nurlwvic i Grbo; PrisfainlJ ZlJrada

svoie ruke i sami sebi osigurad Z" poslen j e.

Drugs vrs ta p ri va tni ka su on i koi i ne podnose a utor i tel iii ne :wI e da ih razno razni sefovi rnaltretiraju, pa odluce da budu "sam svoj gazda"

Neke VISle poslova, po-

pur zanatskih, su takve prirode da ie vlasnik uiedno iradn i k, rae unovoda, cis tac i

s ve ;ito fi rmi treba, pa Sou troskovi niski, a zarada uglavnom dovoljna za pokrivanje troskova rada firrne i iivota

v lasn ika i n j ego ve p crodice,

IF.lo: M. t;""iovic)

Senada Grboi Eldar Nurkovic, "Slatko i maio", Sarajevo

Vazno je imati dobru ideju i pocetni kapital

Kad irnas ideiu i pccetni kapiial, svako rnoze sebi srvori ti radn 0 m j esto, m 0 EO je vlasnika suajevske galerije u.nikatnog !!"kiw "Slatko i malo" 28-godisnjaka Senade Grbo i Eldara Nurkoviea.

- Posao Ce oac; saIno olli koj; zele. Prije nego sto smo Olvorili OVll galeriju, koja je u jedn 0 i r" dion iell, bavi I i sma se r32n;m poslavima, ali oHm uajno.Nakit smo paceli izradivati slucajno, preko ooCi, i shvatili smo

cia obo]e imamo dara za toprica narn N ur kovi c.

Dodaje da su aajprije poceli prodavati nakit prija!eijima, nakOIl cega su la· ku p iii mali za rvore!li ~land na sarajevkoj pijaci "Sira- 11.0'''.

- ProslOr je bio [OJ;ko skucen da Senada i mUSlerija nisu istovremeno mogli borav;!i u niemu. Zahv"ljuj u Gi Fede ralno m za vodu 7"'" zapoSljavanje, dobili sma pocemi kapitail:oji smo uloiili u kupovinu mas;na i

zaku p novog pros tora na bolioi lokaciji, Sada imamo vise od 3.000 musterija, od koiih je vecina za nas eula putem Facebooka - istice Nurkovic.

Grho dodaje da zaraduju dovoljno za pristojnan zivOt, a da posao dobra ide iako Sli gi pokrenull u vrijeme najvece krize.

• Cijene smo prilagodiJi kupovlloj mOci gradana pa je, osim kvalilera i ma~tovimsti,. i to i edan od fa k tora naseg uspjeha ·kaze Grbo.

Samir Baralija (40) iz Sarajeva prvu kosnicu napravio je prije 33 go dine, a danas s vo j rued i proizvode od rneda prodaje ~irom svijeta. Vlasnik je fume "Apibosnia", u ko]oi, osirn njega, ra de i oil rri p telara.

• Krenuo sam sa pet-deset kcsnica, a danas ih uspiiem prebroiati do 650. Nisam zelio biri pcelar iz hobija, vee sam hrio ozbiljno proizvcditi i zivjeti od toga. K vali tet III e je pro gurao do

vr ha, No, da bipedal" os tao na vrh u, mora n epresrau 0 uciti i usavrsavari opremu - hie Baraliia,

Dodaje da nikada nije deb io ni kak vu podrsk U od predstavnika vlasti, vet tvrdi da su rnu sarno otezavali rad kad god su mcgli .

- Neophodno je prornijeniti poslovnu atrnoseferu jer se niko ne usuduje pokren u ti svoj posao u ovakvirn uvietima, Nazalost, u naso j zemlii pos to i e j a k i

strani trgovacki lobiii koii, jednosrvano, ne daju domacim proizvodacima da se razviiaju i sire onoliko koliko bi rnogli. U vijek se neko n ade da na m po rk rese hi 13 - kaze Baraliia,

Istice da ie BiH 0011 icna zem 1 j a za I azvo j peel ars Iva ida bisrno mcgli imati vise od sest miltona pcelinjih kolonija, ali da ih Irenumo imamo manje nego za vrijerne vladavine Ail-

s tro u ga rske.

Samir Baralija, pcelar, Sarajevo

Kvalitet proizvoda me progurao do vrha

Emir Ugljanin, Hilda" J Tuzla

Ja sam direk . or, sekretarica, cistac'ca i blagajnik

N akc n n iza bezusp j cini h poku saj a da se putem konkursa zaposli, [ridesemgociilinii Tuzlak Emir Uglianin odlucio ie pckrenuti privatni biznis. Diplcmirani ekonomista prije sedam godina osnovao je lirmu .• .Ilda", kcia se bavi knjjgovodswenim poslovima. Vet. sedarn god i!l a U gl jan;!! ie jedin i za p o-

s leni k eve fi rme, a susretao .se, kako kaie, s

mnogim problernima.

- U svoio] firmi ja sam i direktor i sekrerarica i cislacica i blagajnik. To dcdatno otezava posao malirn privrednicirna, ali drII gllcij e n e mogu, j er nisam u stan j u da zaposlim ue koga, nara vao, zbog finansi i a. Ipak, ne zlIlim se, jer miesecno mcguscliduo zaradi ti za svoi U ce!veroc!e u U poro dicu - kaze U gl jan in.

Odn OS drfu.ve prerna iakozvan im sitn im biznismenirna je porazavaiuei, srnatra mladi Tuzlak, Osim ,!to ne posroje stirnulacije i sub vencije drza ve za razvo j mali h p red uzeca, uz niz dru.vllih nameta, fiskalizaeija je dadatna oteillvaju¢a ol:olnost.

" Fiskalizacija je plan odredene grupe Ij\ldi da seobogari na racun Obi"nih radnika Bojim se da bi ona mogla ugusiti mala p.reduzeea. I!!aee, oeshvadjivo je da dria-va De pruia nikakvu pomo': pri razvoju malih preduzeea, u vidu povoliniiih kamara, od koj i h b i k.asn ije .i sa rna drhv. irna la ko.r.i sd - zakljucuje Ugljanin.

.. . Ekipa_"Dtle"p"og a=a":

(M. A VDlt,. B_ SPASENIC, A. DUCj(:;, A. M USLlMO VIC, Ai BA_JRAMOVIC)

Ho(;e Ii grlJflice kOflIJcflO od 18. aprila bili otvorefle za bb. umjelflike?

C INSTITUCIJE

sedmic

Ispunjeni preduvjeti

U odgovoru Va" njskorrgovinske komore BiH na nasa pi tanj a u vezi sa ATA kame tom stoii da ova pogodriost konacno postaje dostupna pravnim i fizickim licima u BiH poeev od 18. apri 13 20 I 1. godine,

- Nakon ~IO BU isp u n i eni s vi pred vi den i pred u vjeti u nasoi zernlii, Medunarodna komora u Parizu cirkularnim pismom obavijestila je sve zemlje u koiima se primieniuie ATA sistem, a radi se 070 zemalja, da od 18. april a pccinje izdavanje ATA karnera i u BiH - stoji u odgovoru Zijada Sinanovi ca, di rek tora Sek 10 ra za

tra ns port i komurii kaci je VTKlliH.

Sinanovic porvrduje da je okoncana i obuka uposlenika VTKBiH za rad na ovirn poslovirna i upravljanju AT A procesom te obezbiiedena adekvatna uredska oprema,

Bh. umjetnici petnaest godina cekaju na primjenu ATA karneta

Za cari ike sa d k slika ao i vreca k p sa

Nemar drzave umjetnike tjera na gubljenje vremena i. novca oko sredivanja carlnsko-spedltersklh procedura elz Vanjskotrgovinske komore najave da ce od 18 .. aprila ATA karnetkonacno biti u primjeni

Petnaest poslijerarnih godina bh. urnjetnici i dal]e cekai u na primienu ATA karnet sporazurna, jednostavncg carinskog dokurnen ta kojim se I! najvecoi rnogucoj rnjeri pojednostavljuje transport urnje tni na preko gran ica i omogucuje aormalno predstavljanje svih vidova stvaralasrva BiH na medunarodnoj sceni,

Za 15 godina mucenja bh, umjetnika po carinskim terminalima,

Seminari u cetiri grada

Van] sk 0 trgovi nska komora BiH priprernila

j e seri j u besp la tni h seminara 0 remi ATA sistem u BiH. Seminari ce biti odrzani 5. aprila u Saraievu, 8. aprila u Tuzli, 12. aprila U Banjo] Luci i 14. aprila u Mosraru,

spedirerskirn kucama, i':ekania na granicarna,

AT A karnet prervorio se u mitski dokument.

Nor:na mora

Za co vriieme hrV3l'ski, srbiianski i crnogorski umjctnici, kao i umjernici iz jos 70 zemalja svijeta, bez problema dobivaju do· zvolu za p ri vremen i bescarinski iZVOl i u VOL .voje robe na period od godinu.

r io~ ie tako za bh. umjemike, iako je, uV'ieravaju llas u Vanjskorrgovinskoj

Iflukic: Drtava zatvara um/elnike komori (VTK) BiH, "sve spremno ,,3 niegovu primjenu", Koincidencija ie slucaina, nasa odluka da se pozabavimo ovirn preblemorn i izneriadujuce dcbre vijes!i i~ VTKBiH.

B h. ak a demski sl i kari Muslafa Skopljak, Mehmed Zaimovic i Ahme! fbukic prip.remaju se ovih dana za- zaiednicku izlo>:bu u "BV Galerie" u ausrriiskom gradu Klagenfunu, gdje ce izlagati od 4, do 27. aprila. Umje,s1O ATA karnel pasosa za svoie umiemick e s Ii ke, oerna r ddave tjera ih na mukotrpno guo bljenje vremena i Dovea

margini zbog mnogih srvari, a ATA karnet je jedna ad niih - kaze Ibukic,

Bez slimulacije

On ie bio i iedan od organizatora okruglog stela odr:'.a n og 2009. god i n e u Bihacu pod nazivorn »Bosna i Hercegovina sa ili bez ATA kamela" uz ucesce predstavnika naiznacajnijih kulturnih instiruciia i udruzenja iz svih krajeva BiH. r tada je receno kako rnuzeji, galeriie, dornovi kulrure, likovni u mje LD i ci, m uz icari, filrnski radnici bez ATA karneta irnaiu otezan pristup medunarodnirn manifestacijama i u startu nemaju uvjete koje imaju njihcve kolege iz drugih drzava,

- Ne mogu razumjeti da ie drzavi u interesu da zatvara svoje urnietnike, da

i m oreOla va ionako tesk u si-

oko sredivan]a carinskospediler.skih prccedura i uplate depozita za slike, Transport umietnina u Austriiu i nazad u BiH za niih predstavlja nocnu rncru,

- Zahtjevi Federalnom mi II is tars [\TU kul ture, izja· ve, fotografije, pecati, papirologija zbog spediciie, priiave na granici dV$ dan" [3- niie, posebne procedure na uluzu u Sloveniju, gdje je grail ica EU, to su ta k ve .dmi nisrra Ii vne zavTzlam e od koiih puca gJava. Preko na~ih udl"uiienja godinama molimo, zabtiievarno, vrsimo pritisak na drZavne insurucije. Umjetnici su na

Vijeee ministara BiH u rnaiu 2009., a Dom naroda Parlamen tarne skupsdne BiH l6. decembra iste godine dan su saglasnosri za p OIpisivani e sporazuma 0 ATAkameru.

Predsjednistvo BiH je na prvo j sjedn iei u 2010. godini radficiralo ovaisporazum. No, poeelak njegove primjene, iako i tada najavljivan za rri do SCSI mjeseei, produZio se do dalIasn j ih dana.

U maiu prosle go dine iz

Dvogodisnja procedura

Vaniskotrgovinske komore BiH najavljivan jeavgust kao rennin p ocetka izdavanja AT A karneta.

. U oktobru prosle godine Upr.ava za indirekrno oporezivanje i ValIiskotrgovinska kornora BiH pOIPisale su ugovor koiim se daiu ovJailtenja za izdavanje ATA kameta. I tada je iz izvora VTKBiH kao pocet.ak

po tpu n og funkci 011 iran i a ATA sistema naveden pocetak 20 11. godine.

producedure na carini

ruaci j u, urn j esro da ih s ti-

m ul ira da izlazu vani - razocarano konstatira Ibukic i pita se ko ie odgovoran 510 se prccedura primjeue AT A karneta otegla take dugo,

Umjetnicka galerija BiH, "Collegium artisticum" i Udruzenje likovnih urnietnika BiH jos 2006. godine peticijom su trazili ATA karnet, Direktorica Umjernicke galerije BiH Meliba Husedzinovic obiasnjava s kakvim su se pcteskocama susretali njihovi inozernni partneri zbog nepostojanja ovog sporazuma,

- Prolazili smo stravicnu proceduru na carmi, na kakvu nisrno do rata bili navikli, Prije rata nije bilo srajanja urnjetnickih djela u kamionirna dan-eva, nisu nam otvarali sanduke bez naseg pris us tva, ni ti su sanduci otvarani rnaljern i paiserima ina taj nacin

un istavan a dj ela, Pri i e go dinu-dvije imali smo medunarodni problem u ves i sa po rtugalskom izlofbom 3ZU Ie jo kerarnike kada je na cari n i sand uk, ko zna ,cime, olVaran j pri t01TlE~ porazbijan ie dio eksponala. Cari nid nam, jednosta vn 0, kailu dll ie za niih iSlO i vreta kupusa i sanduk slika - pril:a Husedzinovic.

. Na nase uvieravanie da ce AT A karnet sis!em profunkcionirati konacno od 18. aprila, prema iz;avama iz Vaniskotrgovinske komore BiH, Husedl:inovic kak: "To bi bilo divno!".

M.DEDIC

j'IP;!Ifii;j'IW!Uiilll

EKSKLUZIVNOJ Slavni bh. umjetnik za "Avaz" uoct prornoclie u Zaorebu

Nako _ deset go epohalno djelo "Sre

Ne bih davao nikakvu procjenu, ali najvaznijs je da j.e rnonoqrafija lzasla • Na prornocn 12. aprila Abdulah Sidran i Edvard Lusi Srnit

PRESSIJA

B osanskohercegovacki velikan sli kars tva i graficar svierskog glasa Mersad Berber, nakon skoro deset gndina, okoncao ie svo] zivorni proj ekt pod nazi vom "S rebrenica". Riiec ie 0 svoievrsuom slikovnom romanu, monografiii koja je ovih dana izasla iz stampe, a eija ce promocija, kakoie [0 za "D nev ni a vaz" eks kl uzi v n 0 potvrdio Berber, biti uprijicena 12. aprila u Galeriji Marice hrvaiske u Zagrebu,

- Sada ne bih zelio davari nikak vu procjenu ili ocienu 0 svernu lome. Uglavnorn, knjiga, monografija je izasla, a one sto je naivaznije jeste da ce, evo, biti promovirana - kazao

na m j e B erbe r u telefonskorn razgovoru iz svog ateliea u Zagrebu,

Likovna hronika

"Srebrenlcu« ce, kako narn je oikrio Berber, prornovirati niz znamenitih likovnih kriricara, kao sto ie Igor Zidic, jedan od najboIjih historicara umjetnosti iz Zagreba, a ko j i je i a utor prvog velikog eseja u menografiii,

. Bit ee ru i Perar Selem, univerzire tski profesor, takoder povjesnicar urnietnoHi, Milan B~lic, Iikovni kriticar, a S nase strane, osim mene, na promociji ce biti Abdulah Sidran.ciju sam

Ljudski duh nadilazi katastrofe

Edvard Lusi Smir, jedan 0 d n ajznacai nih bri tanskih his toricara umiernosti i Iikovnih kriricara, Berbera je proglasio najvazni] im pos tklasicisnckim autorom, a za njegova djela vezana uz srebrenick u ka tastrofu u srvrdio je kako to nisu izravni opisi onega sto se ramo dogodilo u pet julskih dana 1995. gcdine,

- Naivecim dijelorn on rado tu ulogu prepustadr-

ugima, Pu~ta ih Ce$1O u grozornorno, u doslovuorn smislu, dase prepiru zbog kostiju. Sam, pak, nasrupa kao posredn iii za nacine djelovania uspomeua. Uspomena koje progone, koje izazivaju i ko]e u kooa.enid sluze utiehi, On nam potvrduje da ljudski duh moze nadici cak i naifa.tastrofalnije dogadaie. Cak j ako zbog toga mora posegnuti duboko u tamu • na veo i e Smit,

ko, iako je u poznim godinaill a - rekao n am je Berber.

o svojoj knjizi, Cija je niljava proteklih godina iznimno zaintrigirala naSu iavnosr, Berber je pojasnio kako je to, zapravo, jedna velika likovna hronika koja ima 600 strana radenih u najsavrernenijoj rehnologiji,

Anticki junaci

- U toj knjizi je jedna velika alegorija 0 Srebrenici, s iednim velikirn rnitom o antickim junacirna Dedalusu i Ikarusu, koje u bijegu s Krete od tiranina Mi· nosa vi etar nanosi u Bosn u. Niih dvojica padaiu u Klisu, 46 kilcrnetara i SlOeIlO od S reb renice, kada ; e i skope zrtava 1996, godine radio Viliiarn Hagland (VilEarn Haglund), arnerieki

forenzicki antropolog, On je jedan od velikih heroia moje cita.ve price - govori narn slavni umiernik, koji u knjizi, kao slikar i crtae, prari pohod svojih iunaka.

Osim ciklusa crreza Bosue 03 austrijskim posesnskim razgl edn i cama, treci dio slikovnog prikaza jeste Berbercva pcsjeta Porocarima, Srebren i ci.

- To je rnoja izravna likovna irnpresija svega toga. Moje reakciie na tragediju u Srebrenici riisu dokumentarne, To je, dakle, jedna eksternporalnost s velikim mitorn 0 Dedalusu i Ikarusu - govori nam B erb er.

Nakon zagrebacke promocije Berber bi volio, kako n am je rekao, »Srebrenicu" predstaviti u Sarajevu i Tuzli. M. SMAJKlC

Porodlcno ministarstvo u Vladi Tuzlanskog kantona

Ministr"ca Nada fi a sirala iz ozbu svog supruga Srdana

"Multitalent" Vukadinovic nasao vremena i da napravi izlozbu 0 .Ivi Andricu, a sto je podrtala Vlada TK

Tek sto ie zasiela u foreliu kao novoizabrall" ministrica o brazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK" Nada

A I'd i OOS.ie· Vukadinovic, po s1ijedu logicnih dogadaja, mogla bi se nac; u sukobu imere· sa.

Nairne, TKT Fes! koji je 1l IOkll mvo.ren ic i pozori! nodokumemarnom izlozbom ,,8 b. kazali~n.i festi vali i rI'o AndricU tiji je autor Srdan

V LlkadinoYic, minisrricin m~. J edan ad finansij era avog lca tarskOg feslivula, pa samim timi izlozbe, jeste VI.a. da TK, odnosno resomo miniSHII'SlVD.

Srdan Vukadinovic, imoe

sociolog, dramski i pozorisni kriticar, pol; ucki analitieaf,. sodolog poliuke, selcktor, llffi;emi~ki cii:rekror, priredivac likovnih izlozbi, ruzJa· nski profesor, niksicki profe" oor, uredn.ik eaoopisa, knjiZevni kriti6u-, politolog, Clan podgorickog Cenrra za drus[vena iSrraZivanja, clan Medunarodnog cemra za isrraZivanje Tuzill' Podgorica .. _, liSp io je n!lei vremena i za otvarnnje iz.lozbe povodom SO. godisn ;ice dodjeJe No belove nagrade.za knjiZevnos! Ivi AniliiCu_ N aravno, 0 narodnom, budietskom rrosku. Gdje i" s!l!doh ti prodllzi, parola. j e kojom je Dovoizabraoa mioism-

ca N ada Avdibasic- Vukadinovic.zapocda svoj mandar_ U ovom, prema svemu sudec.i porodi~oom ministarSlVu, bivl:u minimicu Mir.reru Hadiic·Suljkic zbog z!oupml"ebe poloZaja kaznio je OK.

N;en suprug bio je Clao N adzornog odbora i Sku p s riDe preduzeca Gradski i prigrad,ki saobraeaj Tuzla, kojc jc u 2008_,2009 i 2010. godioi skJapalo ugovore vrijed!le vise od 5.000 KM god i so je s organima koji se fioansiraiu iz budzera bilo kojeg nivoa vlasli. Tako i Nad.a ne vidi problem da fi nan sirs mao i· fesracije u kojims njen suprlJg ucestvuje. A. Mu.

veliku poernu 0 Srebrenici uvrstio u OI'U kniigu, Cazim Sarai lie, ali i Edvard Lusi Smit (Edward Lucie Smi[h), kojeg ocekujerno svaka-

Vukadi/lovic (u sredilll) sa supfugom minislr/com na olvorenju TXT Fesla

(Foto: A. 8a/rll: BHokoj

sedmic

C KU1TURA DIJALOGA

Kako je uvijek neko drugilos

I

e morala

emoral

Prije nekoliko dana u sarajevskoj dnevnoj novini .Dslobodenie" osvanuo je tekstkoji bi mogao biti udzbenicki. primjer nemorala uime odbrane univerzalnih moralnih vrijednosti

J3vno rnoraliziranie je uvijek surnniivo i pona[rnanje predstavlja prim j er istinskog morala N aZalost, sviedoci smo medijskih samohvala sve vise i sve teSee .. Razlozi za prezentaciju moralnih vrijednosti potpisnika takvih teks tova su sasvi rn ne bi til i. On i se nalaze u raspon u od zlog podrnetania drugima 0 koiirna pi~ u ili govore do neprincipi jelnog dodvoravani 3 svome i'ital ackom krugu, Povodi za iavno moraliziranie mogu biti sve i svasta .. Ne jednom se moraliziralo u ime m rtvi h, ubi jenih, velikih zlocina, maniih zlocina, poli tickih u vj eren j a, nacina j avnog djelovanja ...

stio je kao reklarn u za svoi grad; teljski poduh va t",

Analizom informarivnih rekstova u crnim hronikarna obje novine 0 istorn slucaiu prirnijerit cemo da je upravo u "Oslobodenju" napravljena reklarna .Avezovog" tor' nja i ro ne samo s jednom nego s dviie fotografij e. S kupina vi~ policijskih 51 uzbenika prikazanih u "Avazovorn" tekstu ni na ko]i

n aein ne promovira gradevinu, No, ukoliko je autor mislio na naslov: "S kocio u smrt s vrh a najvise zgrade u regionu", onda je u piranju sam 0 zlurada in terpreraci [a koja more b i ti napravljena za svaki srodan naslov _ Pa tako, aka u "Oslobodenju"

principu, da fotcgrafiia s vedrim, nasmiiesenim izrazorn lica osumniicenoga za nekolike teskih krim inalnih radnji reklaniira kriminal? Reklamira onega eiia je slika objavljena? Ne bi li se na tom rnj estu trebala nalaziti neka slika iz sudnice, policijske kartoteke? Nije li 10 primjerenija fotografiia od one na koj oj vidimo skupocjeni kozni sako i svieze ofarbane pramenci Ce u kosi?

_ ,,1 sve SlI to objavljivali ne obaziruci se na ein ienicu koliko to vrijeda dostojanstvo mrrvih, a njihovu rodbin u izlaze doda tao] boli" _ Mogli bismo napraviti ana" logiju da i fotografije objavljene u is to] novini vrijedaju rodbinu ubijenih, mrtvih, zlostavlianih ... Sta reCi o detaljnorn opisu rnonstruoznog spolnog opcenja s malim djetetorn koje nam L. S. u "Oslobodenju" opisuje skoro pa do najsitnijih detalja, Sra je poruka ovog morbidnog opisa pedofilij e? Prakticna poduka? Budenie "naj u12ih srrasri kod citatelja"? lli davanje puke informac;!je!?

jenice da uistin u jeste izvrsen skok s najvise zgrade u region u, nista drugo ni i e navodilo na zakljueak da je posrii edi reklama, Prije bisrno mogli reci da je u morn" lizirajucem teksm, nakon Sto nas ie autor podsie tio koje su sve "najpoznatije lokacii e u svijetu koje oea j nici odabiru kako bi okoncali ZiVOl", sam au tor pridruzio "A vazov" torani tim najpoznatijim gradevinama, S obzirom na to da je rijee 0 do sada nezapameenom izboru ob iekta za sarnouboi stvo, novinar "Avaza" nabroiaoje gradevine i iznio statisticke podatke 0 broju sarnouboistava sa tih ob iekata,

I konacno.mudro autor moralnog pouch ZlJkljucuje: "Ljude koii sebi odluce da oduzmu :i:ivot resko ie spasiti, ali barern njihovu ufu$nu sudbinu mozemo ostaviti na miru", B~ tako, uzasne sudbine ostecenih obitelji treba ostaviti na rniru, pa bi bilo dobra da upravo taj princip prirnjenjuju i u novini u kojoj smo ovo proei tal i, pa po d hi" mo napisarj isri knticki osvrt na te.kst "Z:a zlosta v Ij an je djevojcice6,5 godina robi" je". Koliko je lek u tom Iek5tu "ufusna sudbina" obitelji i djmeta 0 kajem je rijet po tresna, pretresena i podastria I":i Eaocima kao ~au rea!nasri. J avno mornliziranje ie, naialost, po definici i i pri" m i er nemornl nog tina, jer insisti.rari da je neko drugi Ill.! implicira V~!l moralnu superiornost, a to nii e ni ti moze biti mornlno.

Javno moraliziranje je, nazafost, po definiciji primjer nemoralnog tina, jer insistirati da je neko drug; los implicira vssu moralnu superiornost, a to nije nit! moie biti mora/no

slueaieva kako bi se dizao tiflll na pricarna po obrascu SOIDI realnosti". Ako ovu reee.nlcu prih vatinlo ho prav!lo, onda zakljufulemo da svaka novina (ukIjutujuCi i "Oslobodenje~) objavljuie emu hroniku kako bi pove61a svo j tiral i "probu di la najnize sU'asti" u cirn[eljima. Jos ako pri tome imamo u vjdu fotognfije na kojima se prikazujunajstrnilniji masakri iz svijeta (3 dO!ledavno i iz zemlje), onda nema sumnje da ni !lovina iz kaje nam se moraLiz.a to, obraC3 uij e izuzetak.

"Tako smo, zabvaIjujuei

Avazu, ... mogli procitati kako se neki nesretnik iii nesrernica bacio pod voz, pa lIZ to vidjeti fotografiju s lica

m l es ta raskom adanog t1 jela, potom mrtve ljude =bljec ne u smrs.ka.nim automobili· rna, u topljenike kako pi uta-

j u po rii eei", Koliko god

Covi ekov mozak staje nad ovim nabrnjanjem Ijudskib tmgedija., ne moze ne primi· j eei [i da bas is mga dana u .,Oslohodenju" vidimo na· broi aue primre, a takode. i vcdro, nasmij eSeno lice je· dnog od YOGa neke krimina. Ine skupine. HOCemo li ouda zakljuCiti, prema iSlom

ElO tako ie prije nekoliko dana I! sarajevskojduevnoj novin; "Osl oboden ie" osvanuo teks! koii bi mogao biti udZbenicki primjer nemora· 13 u ime odbrane un i vena" lnih mornlnih vrijednosti. N alme, preteo ciowi aUlOe [cksta "Reklama smeri" zgtoren j e !lad pisan j em "Avaza" 0 trngicnoj sudbini

j ednog covjeka ko ji j e izvriio suicid skociv1i; s vrha "Ava· zove" zgrade. Naime, prigovor je sljedeCi: "Trn.glcu u smn ... Dnevni avaz is kori-

pik "N a 0 bal.; Vrbasa nallen Ie!: Zene", mOZemo za· kljui'iti d. je reklamirana prirodna I j epora Vrbasa iii da ne crcb. iei na Vrbas iii da j e Vrbas pogodan za samoubo" jSlva ... Ako procitamo da se dogodio "Udes n. pruznom prelazu kod Pri j edom", sra nam preosmje nego da opet pomislimo na neki oblik reklamiranj a!

Budenje strasti

"Ljudske tmgedije SI! kor!Stcne u stotinanta slifnih

Kriticki osvrt

"Ipak,. sada su otm; korak dalje. Pll.!to se tragedija desila u njibovoj ku6, iskoristili 51! je da. shenu painju ci mocima da je skok u srnrt iZV~!l sa najvise zgrade u regionu, predsmvljajuCi ovu pogibiju i mjesto lla. kojem se dogodila kao arrakciju".

Pilliivo CilajuCi oba reks[a 1;1 ))A valu" j "Oslobodenju", osim cin-

CKREATIVNA EKONOMI.JA

Zantmljiv izvjestaj UN.DP .. a 0 filmskoj industriji

Jeste Ii Guli za Nolivud?

Da Ii bi BiH mog!a postati prvi regionalni. "wood" zahvaljujuci potencijalima ,kaje ima

Ddave koj e se previse 'lale kako je sve crno i kako ekonomija u ujihovim lemIjama nihko da se odJ.ijepi od "pozirivne nnle", medu koje svakako spa.daju i balkanske zemlje, rrebale bi barem zaviriti u najnoviji izvjes[aj UNDP-a pod nazi·

jib kulj a cmi dim - stvorila je dobodak od 600 miliiardi do1arn. Od 2008., ka.da j e globalni ekollomski tanker dozivio brodolom uz pad, ponegdj e i od 12 posto godisn j e,. heativna ekonom i ia ostvarila je ko nSlall [!Ii fast da b i lani dostigla uzlet od

14 procena ta izn a d mile. Cini se ne sluCaj no - uce~Ce krea ti Vne ekonomi je u ukupnom ekonomskom r3Stu p]anete u protekloj de, kadi (od 2002.) povefaIo se za cak vise od 40 POSIO_ Prerna predSI" v Ii enoj klasifi1<aciji, u .,kreativnu ekonomiju" spada 15 illduscrija, "ko-

I je se protezu od urnj etllosti do sitih oblasti znanosti i [e-

L- ..... hnologiie".

yom .,Kreativna ekonomija - izvodliiva razvojna ope;j." sa podacima za 2010.

Pr~le godine ta "kJeati v" na ekonomija" . koja izlazi van trndi cionaJnib stereotipa i pretpos tavki 0 ekonomi" ji koja p06va l\g!avnom na fabrickim dimnjadma iz ko-

Da se ne radi 0 ZlInemarivim cifi:amll, pokazuju podac:i po kojima je Nigerija pr~le godine izbila na ueee !Djesro u svijem prerna broil! snimljenib filmova.

- Sa 2,75 milijardi dolara vrijednorn filmskom industrijom Nigerija je tree... naiVeCa, poslije Sjedinjenih Ameril:kih Drfuva i lndije. Nigerija ima svoj NoLivud, koj i proizvodi vise 0 d 1.000 filmova godi~nie kreitaj ue; hiljade poslova i to je druga najvee...lndustrija u zemlji posli i e nafte - na vodi se u spomenurom izvjdtaju.

Nigerijski Nolivlld, po· sliie indijskog Bolivuda i americkog Holivuda, prirujer je koji bi mogao inspit-

irati. ° tome, svakako, nije naodmer razrnisliti u BiH s o bzirom ua krea tivn u i aUlorsku snagu bb. filmskib umjernika, dokazanUll regiona!noj kuI IUrno j konkure· nciji, "Bosnawood" mogao bi biti naziv bosanske ftlmske industriie sa ucltieeuimbrendom.

Izvj eScaj je, i.nace,. obit· bva.tio pregled krearivnih industrija u V'-Sf od 40 zemalja, ukljucuiuci doprinos ku- 1 rurnib trendova koj i su, po-

put rege muzike naJamajci iii kamevala u Rio de Zaneiru, odavno pos tali globalni brend za milionsku pr-

odaju. .

Oelto,. i u bh. prilikama - od sevdaha do ktl~ne radino" sri - sve bi moglo dobiri svoju cijenu pored trndiciona· lnih vrijednosri. Kreativnu ili .,nest.ereutipnu ekoliomiju~ treba, Z310,. prvo mati prepoznati, a onda nal!citi koristili. Bos.na je, dakJe, na po·

te-.ru. E. A v.oOV/C

Sapunice popravljaju trend

Interes an tn 0 j e da .su up fa VO "s irornasne zemlje" iii grupa koju jos nazivaju l)T:reCim sv'ijetom[i i zemljama u rnzvoju bile je· dna vrsta [love lokomotive globaJnog ras12 preko "kreativne ekonomije"_

o d au ten !icne air-ieke

"mode" iz sojenica do medijske gladi za s.apunskim TVoperama, koje se svakodnevI!o snimaju tl Bra· zilu, Indiji, Meksikll, a u novije vrijeme i Turskoj - sve j e to urn an jilo nega livne globdne ekonomske rrendove.

1,- RIJETKA ZANIMANJA I Damir Teparic Dantes! pantomlmlcar

m·etnik bez precizne defi icije

Bijeljinac ko] je pantomimu uelo od poznatog Marsela Marsoa danas nastupa sirom Evrope • Pantomlrnlcar je vise od pozorisnoq glumca

TuzlanSkaPu.b lika jedna ie od riietkih koja 1I okviru TKT Festa vee cetiri godine zaredam irna priliku vidieti pan tornimu kao oblik teatarske forme, Zahvaljujuci panromimicaru Damiru Tepari cu Dan tesu, kojeg je rami vihor iz rodne Bijeljine odveo u Niemacku, a nakon toga u Cirih, gdje sada iivi i radi, panrornirna nije nepoznat pojarn u gradu soli.

Govorom tijela, be? rnuzike, spek rakularne seen o· grafije i bilo kakvih rekvizita Damir Teparic Dantes na slikovit nacin, pantomimom, pokazuje zivo! i sadasnjicu, koji publika hekako dobro razurnije. "Zanat" pantomime u Parizu tokom ra en ih desa van ja ova] Biieliinac ucio ie od

tu vencg i prerna svirn kritikama naiveceg panrornimicara svih vrernena, Peancuza Marsela Marsoa (Marcel Marceau).

Granice savrsenstva

• On je bio osoba koja je citavu umjetnost panromime dovela i znad granica savrsenstva, N ikada ga niko nije rnogao dosegnuti kao solistu. Taj 60vjek imao ie harizrn u, toliku da je s tri pokreta fascinirao p u bliku, pokazu j uci im pri lorn e sko-

I Koje bio Marso

C u veni fran cusk i glumac i pantomirnicar

Marsel Marso umro je 22. $ ep remhra 2002. go· dine u 85. godi ni. Marso je decenijama izazivao smijeh i suze publike, a vijest 0 smrti tada su pren; j ele sve s vj ets ke no· vinske agencije. Njegovi tragicni i komicni ske6evi bili su Ull.iverzaIn; i svaki gledalac mogao ih je tuma6iti na svoj nacin.

ro pa imagi narne s tvari. J ednOSlavno je roden slim.

N jegova harizma i mien I n isu se ogledali same na predSlavama pantomime. Marso je ;mao prilikom imerviua fascinirati javnost u to· likoj mjeri da je i~gledao kao madioniCar. Njegov karak ter ne seeni i u pri vamom zivoru bio je jednak. To je, zapravo, pantomima. ana se ue itvodi, ana se ;;;ivi - govori Teparic za "Avaz".

Tepar;t;: Paalomima je upija8je tivola i svakodnevice

Naivaznija stvar koiu je -1------------------------,

naucio od velikog Marsoa, Musko--zenski odnosi

govori Teparic, jeste ko- _ Pantornirna je, za ra- nromima koja govori 0

nstantna nadogradnja isku- .

zliku od klasicne pozo- musko-zenskim odnosi-

stva, Upijanje iivOl,a i 'liv.

o tni h si ruaci j a zapra 1'0 j e risne preds ta ve, dosta m a. 0 IlO sto me pozi ti vno

specificna, Razumijeva- iznenadilojeste reakcija

pantcmima. k blik

_ Tu svakodnevicu treba nje publike zavisi od ono- tuzlans e pu ·1 e na pa-

ga ~to radire. Ja biram ntomimu [er tu VJSlU

gledui emorivno. Kroz to srvari s kojima se pub!ika umjetnosti oni rijetko

iskustvo prave se predstave j br.zo identificira, a 10 5U imaju priliku vidjeli iii

sto vllie posieduiele iskustva, svakodnevice. Recimo, newaju !likako - govori

pa!)tomima je razurnljivija Ilviiek ce dobra proc; pa- Teparic.

publici. Bilo koiu lemu cia obradujele morale ie terneIjito poznavllti, sto pan tom iIII icara matllO ra;diku je, redmo, od pozorllinog glumca .. pojilSnjava nas sagovornik.

Teatarski pedagog

Manoa ie upoznao sasvim slucajno. NakoD odla· ska iz Biielji!le u Njema6ku prlnju mu ie seedinom devedesetih pri mho jedan pia· kat, koii je u njemackom Bo-

(FoIfJ: A. Baj,lIsr_J

nil najavljivao predstavu CUVe!]og urn jemika.

• To je bio moment. Pia· kat koi! sam vidio u meni

j e i zazvao veIiku w a tlidj u., Otisao sam pogledali M.arsoovu predsta.vu. Tada sam v id i 0 cOl' jeka n a seen i bel. m uz ike, ri j eei i rek v izi la, koji mi je svojom ilu~ijom dao osjecaj da na seen; vidim niz stva.ri. Svojim tiie- 10m pokazao je eijel; ~i VOt.

,Nakon predstave ko-

ju ie izveo u BOIlU, cekao sam rrl sata da se sVl prija· telji, Ilovinari i poznanici p07.drave s tim 6aviekom, a anda sam mu prisao i pi taO ga ima Ii skolu .za panlOmirou. Odlllah me prihvacio, a poslije toga sam otisao u Pariz, gdje sam prasao niegovu c u yen u skolll pan to· mime - prica Dames.

Damir Teparic Dantes dallas je tea tarski pedagog s diplomom, au Cirihu je osnovao "Pantomime !.hea.ter Zurich", s kojim je nasfUpao u brojnim evropskim zemliama. Komedija idanr ko j i najoeSce izvodi, jer je ona, kaie, najomilienija publid u bila kojem djjelu svi-

jeta. A. MVSllMOV1(;

Umjetnost bez govora

- Veoma je tdko odre- mima od toga. To je umje-

ditipantomimu. Vidimo je most bezgovora za kOjll

u s vim VIS tam a scem ke niko ni je dao p reciznu de-

nmjernosti, a nijedna ad finiciju. Ona je za mene

nijb to niie. Ima je u bale" umjemast koia pohzuie

ill, u realru, u operi. Sve je- nevidljivo vidljivim i obr-

Sle, a opet Ilista nije panto· nuto - istice Dantes,

OmBrQvic:: N~ aduslaje ad scene

Jasna DikUc me zadrZala u glumi

Student zurnalistike ostvario brojne uloge u teatru te filmu "Belvedere"

Svaki dan maksimalno iskoristiti, raditi na sebi, biti pozitivan, ne gubiri vriieme na nepotrebne stvari, jednostavno, "obuCi" osrnijeh i zuriti polako u nove pobjedel

Tako glasi zivorni mom mladog Adisa Omerovica koji se u djecijo] predstavi "Kraljevina gurabija" pcjavio u ulozi redi telia i glumea, a koju je sarajevska publika imala priliku prernijerno pogledati protekle sedmice II Katolickom skolskom centru u Sarajevu,

Silo pa proslo

Pred sta va i e nas tala prerna rnotivima reksta "Plava boja sniiega" Grigora Viteza, a U saradnji sa Doris Zubac.

- Prica je to 0 ljubavi koja granice ne poznaje, Doris i ja funkcioniramo fantasticno, kao tim koji sve dobiva, Nevjerovatno je 10 koliko isre energije irnamo, apsolutno diielimo rnisljenje u vezi sa svirn • kazeOmerovic,

Zanirnljiva je cinjenica da Omer-ovic, iako nikacla nije uspio upisati Akademiju scenskih umjemosti u Saraj evu, ne 0 d us mj.e 0 d onog!ito istinski voli, a to

jek se vodim onom recenicom: "Nikad ne znas ~taje za sm dobra". Naiodgovornija osoba zbog koie sam ja o(p)stao u teatru je [asna Diklic, i hvala ioi za to! Hvalajoj j za sve znanje koje mi ie prenijela u posljednjih pet godina, i ~to [e uviiek tu kad treba, Niena skola mi [e pomogla da bolje percipiram svijetoko sebe, 0 rvori m do da tn 0 svoju mastu i uzivam u igri koja je samo djeci svojstvena - istice Omerovic,

Pozilivan duh

Pozitivan duh Omerovica je i rani ie vodio do uspjeh a u gl urni, ali i kao redi telia .. U oktobru 2008. godille, nakon sto j e oform io Dramski studio A-A, rezirao ie i predstavu "Imam AS", nastalu prerna teksru Ognjena Kri vesica, a u ko joj se poi avio i kao glumac,

P Tv i pro fesio n alni angazman osrvario je igrajuci u predstav i "Cu dov ism i cuda" koju je posravio meksicki reditelj Klaudio VaIdes Kuri (Claudio VaIdes), a koja je izvedena prije ITi godine na MESS-u.

- Prosle godine u filmll "Belvedere" bh, redilelja Ahmeda Imamovica imao

Teatar i f.ilm

Adis Ome.rovic roden je 19.89. go dine u Sarajevu, gd j e studira zurnalistikI;! na Fakultetu poli· dckih nauka .. Clan je ansambla Poetskog lealra mladib Juveuta, kod ,glumice Jasne Diklic. Igrao ie u predstavama "RaskrMe","U labirintu

je ra gluma i dash koje ziv- 01 znace.

- Tacnoje da sam pokusao vise pUta upisati saraievsku Ak'ademilu, medutim,ia ne bih puna polemiz,irao u v·ezi s tim, Bilo, pa proslo. U slucaju bilo kakvog neuspjeha uvi-

se.ks uainos Ii, "Ris tan a IV", ".Yustina,. sesua mo· ja",,,Sa.!oma", kao i u kratkom igra.nom filmll Ke' nana Musica "Ko [0 tamo sviTa.?". Umjetnicki je TUkovodil.ac Akademskog reatm "Art Club", ana' TV Alfa radi kao vOditelj jmamjeg progTarna.

sam jed.nu od glav!lih ula· ga. J a sam fO dozivljavao keo priliku da se dahzem. Imao sam veliki ~ada[ak, a sad sa sigltrnoscu mogu ret.i da je sve proSlo odlicno, veoma sam zado· voljan - zakljucuje Omeravic. M. (;USTOVIC

sedmico __

Kako ce se rijesitii koUko dugo ce trajatia.gonija sa uspostavljanjem vlasti' uBj,H?

OIDvn .. vI;,.dl! II kOJI)jOe·bltJ I p!I!Momml.1.

j HDZBiH I HO'ZI990 te bill fOtmlrana voom .lmI:o, u nokolllloMCfrnJCI pod meClunarodn.lh pntilJo:lm

BII 06 tkapresno formltuna I 'CiltBvna vtada, .1111 bez HDZ-ova

Dod I Coyle .6:0 ,f'lilpraVltivlUI 'U driavl bet ',plallormafia', 5a drulllms·lnl,nkama :izFBIH:

vlaSlI novo VIJO~ manisl.11I note :bl mfomnrana dOftafOdnlh iwcra, III dJflIOVill6:0

sarno enilletl

Velika lstraflvanle javnog rnniienia u BiH: Kako do dogovora na drzavnom nivou

Vecina gradana ne vje uje u formiranje driav __ 8 vasti.

Neste vi.se ad cetvrtlne ispitanika (26 posto) u devet bh. gradova ocekuje rjesenje agonije za nekoHko sedrnlca, dok cak 23 posto njih uopce vise i ne zanima rasplet politicks krize

Naivise gradana BiH vjeruje da ce se a&onii.a ~..u~postavljanjem vlasti u BIH nresrn veorna brzo, no istovremeno veliki brei niib potpune je lzgubio in teres za proces koji traje vee vise od pola godine, pokazalo ie veliko "Avazovo" istrazivanje javnog mniienia,

Istrafivanie pokazuje da 26, posto gradana smatra cia ce drzavna vlada biti formirana za nekoliko sedmica pod medunarcdnim pritiskorn, a da ce II njoj biti stranke okupljene oko SDP-a too SNSD-SDS, HDZ BiH i HDZ 1990. Naivise gradana tako misli II Saraievu - 70 posto, Zenici 60 posto i Prijedoru 40 peste.

S druge strane, 13 POStO gradana npsljenja je da ce Milorad Dodik i Dragan Covie napraviti vlast 1.1 drzavi bez "platformasa:~, ali s drugim srrankama iz FBiH. Najvi§e takvih odgovora je bilo, lito je znakovito u Mostaru.

Medutim, daljnja analiza rezultata isrrazivanja pokazuie da je skoro polovina gr.a.d ana BiH (47 pos [0) dala pesimis ri tne cdgovore na ishod procesa formiran]a drzavne vlasti,

(:ak, 23 posto anketiranih gradana

izgubiloje interesiranje za ishod akruelne poliricke krize izazvane neformiranjern vlasti na drzavnom nivou, i to naivise II RS. Sedamdeset posto anketiranih Banialucana kazalo je da ih viSe ne zanirna sla ce se desiti na politicko] bh, sceni, Isro rnislienie iskazaJ 0 j e i 50 pos to Pri j edorcana te 40 pos to

anke tiranih B rcaka.

Deset pos to ispi tanih grada na k azalo ie da vieruje da 6e vlast na IlivOII BiH biti formirana tek nakon visemiesecnih pregovora dva bloka iz RS i FBiH. I510 toliko gradana smatra da novo Vijece ministara neee bid ni forrnirani do narednih izbora i da ce djelovaI.i same entiteti.

Pet posto anketiranih gradana kazalo je da ne zna kako ce biti okoncana politicka agoniia u naso] drzavi.

Do ovakvog misljenja bb. javnosti ~D!levni avaz" dosao je zahvaliujuci istrazivanju pulsa javnosti koje smo proven u deve veeih gradova u aba bb. en Uleta. Metodom

51 ucaj !log izb OIa telefonsk i j e anketirano ukupno 1.000 gradana u Sarajevu, Bihacu, Banjo] Luci, Mosraru, Zenici, Tuzli, Gorazdu, Prijedoru i Brckcm. (E. D,. A),

Joonaoo nojpoZllaJiph glum;;, u u"'~ KJecp,lre bil' i' n,~av"o prom;,u," Eli za bet T,~cr

~11:I~im«:holltlJ["~I'knI)~bl pmmiiimmll!LJ1ijiDNiIilIBoll.ldlil .. .... KwI~r(I"TIi'l..iiIJi.:lIy;m"", alllJj....vnJ

t:lr=:~:~=~~w:~

~1~lijjn~lII.IIi~~iei. £.i.I L-rrdi kDtJ IK c..1 'uJm2io i.I~-mj. 1m mdi~I!!I.II M~'nDm:$:.i1lilllT1 i II~ ICUOOJD ~u~m OkiKtUmd) WI) hirum[emljluOOlil'lCl(iI:IY.

TLilbtli:ic~i~lIUlI[I;IlIJ."dulll.oJ. .... n~llSu.~ FA I~I 'ht='llllU lIIillDft.J OOkrIodiI.l~~~"J1ru!lljn;lii'r1Jl:l (lR'I)e:ra11g. ruu~ [!'IlI1ti;u,j1a ~I!QD"::~; 'Dl.irnlr. rt.:uii k'III.I:!d.lju. u ~iednll[u.i!bUtlli!M"Cllf1W.lIIIIIUzj,1 1T.Il;! iiPWK.Wrrotly;.;u'11l1 "Gijoo-DL'lI ij;lllllMll.Ul'[]I·O!G~(Cbmd::l l..tII"R"jln:iJOOik1uQ!lIOOmilioa;;.OO- 1.~ierird:i:JbjD(iIbz.

28

~~show biz

ZABAVA ·Stars Show· u saralsvskom k1ubu "Coloseum"

Zap)aUali Halid BaSlie

i Ha Ha

Andelina potPisala Z8 UIOgU HIB0081re

lr.!ru~~SurlSI!Iu!i"'LlII;!I. ~DeIIl:lnIru'"'Ccilo~!Ii~LI.).lIj.t!1:'1J.;~11i:o ~l!;IIIi;o.i)mi!<II~kDt;lIll ut.iI'1:Si IIJ z:;miInljil'illl g • .dr1'ljjml~~lMrblliliioo. <.!ucl[~,J:Ij_SI\!lr~(!fiIII~l:r Coa'i<

:r-iK'OO Eler.illoil !luiulllo'FitJi

~~=tl~

fooJo;q.;:iKijlt-YM£lrq:.ol.

~vdii;im:roi'!!ilJfgh;;g(lINM;· ';lJl1IIoI,"'il'JliljJoi.iru[l;i[ln~ bgil~u,.in"if'I~g.nul. lUiu:turl;li;inJIH"<IlIIi~~1I ~..ij.;:Ulk(liftl,igif"l tJlIti'I!II ~ b~(]~L{:rudi«'!.N~-

~1IG~::~r;tI\f8~~:

~;ll,"",,".

- ~;rD'IMi L.b illJ.ljLII'luli

...... .:n

"'!II!:~.1IJ!Ii;I ool~ oolD.lnn i I kDkrom punom ~I~ I!sI.:.llo 'k'.l\'tIfI~. VoJoJ.i~~ lfS(j~bl.L. "" l'IIlJ£blllllllU,P,.j;:rlcukrl· iu \~ U e;ii;llDam mr:u ~ID~ ~,\:Iabiih~. lotJ1 lbriill!ill (.1,I;II~).(Ii1J.lklIua-l[ur.i;uw.....vtIijulHJj.

~=~~:il~J1f1lU

M.o:(i'"puosj.;:l:iociml"INIi iAd.in 1[;rIH""b,,!,nnin MIS. :W.!ril., fml.'slrluli IiQmI"

R~~u:~~.!,;

mt1I:!iAJnJA~-dit,t::.Joo.... I;;~d Fo:nunk.. t.iznll!<lD~n r.rtIirGf;,lIC'I'~ V_7..

Producent Ed Meier tu2i qlurnca

Od CarliJa sina 1,rail 20 mlliona

Nastupi benda "Sarre Bema"

PDZiUi iZ IlamB i IrSke

54 __ ',,,,,,",'1<1"''', Dnevni avaz

OGLAS

za poziciju: Radnik na odrzavaniu stenare

Uopceno:

Norveska narodna pornoc (NPA) je nevladina organizacija koia preko raznih humanitarnih programs dieluie u vise od 30 zemalja. U BiH SmO U prcgrarnu deminiranja prisurni od 1996. godi ne, a 2004. g. os II 0 van ie nas Global n i centar za obu ku pas. za otkri van i e mi na U sklopu centra se uzgsjaju i obucavaju psi, te se prufa tehnicka podrska svirn prograrnima derniniranja NPA u svijetu, Cen tTU su potrebna tri radnika na odrzavanju stenare,

Duznosti i odgovornostf

• Odrzavanie higiiene u stenari i drugim obiektirna koji se koriste,

• Pracenie zdravsrvencg stania i opstih promiena kod pasa, re obavjestavanie 0 isrim,

• S igurnost stenare i b riga 0 psi rna,

Kandidati trebaju ispunjavati slijedece ustove:

S redo joslolsko obrazovan j e;

Kandidati Be ne smiiu plasiti pas. ni drugih iivolinja; Kandidati se moraju dobra ophcdiri prema zivotinjama; Kandidati moraiu biti II dobroi Iizicko] kondiciii; Pozelino je da su kandidati mladi od 30 godina, Pozeljno je iskustvo u radu sa psirna i drzan]u pasa, Pozeljno je poznavanje engleskcg jezika;

S p rem nost za rad II sm i enarn a;

FIe ks iob il nost i to: I j a za sti can i em znan ja;

Svi zainteresovani kandidati moraiu biti spremni na probni fad.

NPA nudi:

• ! nteres a u Ian i i zazovan posao II ozb i lin 0 j organizacij i,

• U govor n a cdreden 0 vri i em e uz mogu enos t prod uzerk a,

• Dobre uslove zaposlenia.

Kontakt oscba:

Molimo da svo] CV i aplikaciiu saljere posrom na adresu:

Norveska narodna porno", - GTe/MDD Blagovac II/26

71 320 Vogos"a

Molimo oznacite aplikaciju sa ,.Z" konkurs • Radnik na odrzavanju stenare". Ukoliko aplikacija ispuniava navedene uslove, kandidati ce bit; pozvani na inrerviu i. tesuranie.

Oglas ostaje otvoren do ponedjeljka, 02.04.2011. godine,

¥,wsuiIKoO'llNSU.lO»lIM·1OAlI IlOOCWl'I O!GIWlOTPrOPlHCXA&OMOU&OOIf H W'!(ErD8»t E

I,CO.5

PQZIV

S _~I"_~_'''' _~_I . ......,._

__ • ~ " .,..au )u>U.o '*' k.". .. """'I.....:i u ."" ~

.-. __ VIDli"'" 1UO_O glH • 'In.tm _ ... ~ .. 111005-1'

"rg_In.;~ PI' "j~I'" ........ _ICwI1<>11."IIIon" J.ll .... 0 _·1.,,1 · ..... :p<wd"" ....

"' .... "' ...... 0::.1>111 0f0"-- ." 60_ u ._ _ VTKII<H " po4a __ pO ..

.. _ Alta u ............. lXI' I. QO <I<> 20 30 _ 1 IrwJOoI:. 110 __ 1_""""1".

~tM I _"I "'pili. ~_. I· n ... _ ,lJ<>l<>Bnog :0""'"<>1:1 l.pI <I~.k! _"M ... I

v.~~._ --

i ..... "'Y.·" tk"l! t>Otll\l .. k~ .1'.11:0 20".11_

1(,,_1).0= S!<oI" fi....,_ ~ I bacIt!! ..... ~ U .pot __ T_ IIICIIiozno ,,-,,_ ~I""-.ru ... t~ ...

_ ..... "" w... &1_ ~n.iiil.l1'IiItiIad"""'" ~ __ ""lIIU

T ... I: s.; • .-., eo. IIIU _"' ........ ~ _. • • ...- __ ~ ]00'"

__ ~ ... ~ek .... "_·~ ...... lu"' .. O:",......,.'-"o1~lI"'pe

,..,-""

1U_I .. ,_

3; __

~ .. " 1Ji;9f pOl._j;n~1Iw! \I .v.",,~, ~ ~ o.abIII

RilQ:utu'U ~lIi.,I'\I. .e. obl_\II ,Bn]: n. W.'b ,SJ hI-U _ I IO ."'"Ito· ti:o e., ..

abJiiW1 U, ''''mo I.....,.. ... ndld ...... kQll .U ~Wdlll, ~ '.01 I .,.QPQI'" OdtI..Av.nJill ....... " .....

00<1.,"" "",,,,",,,oolj .. " &koII _~ _1_ )fl" ...... mat.. _~ . ."j'--=IIe_ 110 pi,", .. __ ",,'OI!I )0-',,:30 ........ ' _ .... (o.:I3)!>OO2O:r

f.D GREi:lEU·REVDM

PO,ZIV ZA SKUp~nNU

.... ,~'tI".".t ... II: .... l .,..,.,. ..... ~ ..,.. 1'i)1. ' ... ~.~fil!!lllll ,.,.NIHIIY'~

I'iOIIII"III' , ...... ~ .I...11"tf •• ~ ~r ""*'. ""'"OJ 'V~ .tJiQ.1 fA""" MI'IJII , ,,rw). ~ u ....... 1!ittI

Ondh-;li." D~.mr .. Ctlv~''ALI-......DmJh,.~U .. no- .... o. ~CA.u)tr.II ...... ~!l:lldtlelr~k'Ii.iI". .. ~ In.. cdr'I"~ ... ~U01JOL. ~ ~GId'PfIr r~~",

SAZIVA

x:ru," .( n:vAtilR''''"''':l $KUP$:n,U.J ·!)RI,iI:tTv ...

C. DIU·. -VOl>! 0:1,0."', QO·IJO f<!'Cf.

KQl •.• (", .. , .. " ......... ,..) Iik" .. _1J .... gndtv.o t. ... ·""' .... U UJ.OA.ZO·U •. OO<lJ". (p ... k ) .. ,., .. <11'''' O..-u- tv. u ...,&,tkom,u· J.2'·QO .....

z.". I>YII $Ii>.I.1IIOnoJ """"1<11",, I" ~JC<k'CI.

P·RllBllCG· ODltlK ....

PO T .... -K"'''' A PNfVNOG RfOA 1C0Jf· J - 'UTVRO;to NAOZORiNI OO.OR:

~ IiII'WId ~ ~ ~ ... ~ ~ ... ~!j. hof't wwtt.. ~.. b~,

............. ~~~.,

~n-~ ~ I ....wtiIIm il'Luon'I_ f.IioII "" ... t6dDIII' .m ,'''''''';00 ... ~ IIIIiI ...... ~ h1

a...,..~.J:II ... ~~_'ad-tiIA.!IIft'II,.~ ~"""

f.y, IM!'I~~ M;;Ii .. ~ (l.iin. ~ til! 0 - ..... ~'!- ~

.. .:t~"""""~ .. ...-lIIIt,..... ifl'willl .~'iIII'D .I~.. 1Ii"''1~ .... ..r.... ~O ,,~ 1fI"iI!I"""

~ 0dIDcP1I' u v-..n)&.

:I!I~ .... ul)!k~, H ii41!!:0i"'I t .. ,;n.~f"'''' ~ a.ul!", 0 ~J'I~,~~"'IP"'~ l4 .tbDf ' ...... nJt'iOQ N'VfI.'Orili n,.f'WV!li')M ","",-1'K.i11A1 JI'I ~'"" po 'tDd""'J~ ~1.rIU ~"'""I. OflUCotri. u 1QIO IJOII«>I.

!I~ "i"I'Oor.,.,W4 H -..*"""', un..l.w. 0 OM"~ ~'ftOfft F&r1Jl1:IIIMI ~ • .".. Dflrl,t ........ ltHO 9OIJ~.i'N u I_I'; tfanof'll'l:J.ol.ll. 2ft) ..... 2+ ~ ... tIIOJ .. it I,"" j..Jnlw ~t~ CilDI1tC~ _"'1- .... _ "" ..... -,_ -mjC """_l>"' I"',.....~ "". _ ..... """ _ ....... _"'J._~ .. N·I" _

0."'VJ~e1OE itA tUt_NO·Ve O!lU~A

o POs:rUPKU ZA U~ tURAOU SI(UPtnN

... .,

!I!it: .... ~I1.~.~ .. ~ .. -....-u~ ...... _~ .........

~,.~jIII~*u:l.ltu

~.~ .. u ~ ,~~ .............. 1JIIunI. t .. ~lIi ,. ....... WI!"I~,.u ~ ...__....~ ~~.

~.,~, ~ N 1IIIIi!,j,.,... d ....... 111 Gl!iif,Qif VOI4 00KI"~c.& Y ......:I~ ... '.)01

~ t5 ~ h"t-illo .' _1'13'" n. \.""', "'""I D'II""_, "'I~ .... _I ,..",. 41d1"'~

~.J..tfl'lt .....

•• u Dn • ..." .......... ' I ....... ~ (~11",*"11'" ............... ' II w,..IiI.:IIII1.<t .......... , ...

ADO...-,k.&. ~~U""""fWJ11Ill"W1 u ~ -... ~" 'l1li ~ r. .&ft

...,...... .... ~ IP'II~""'" 'all ~ ~ .,..,..1 ,. _t.....". ~

41111i~I"II!dS-~~~.iL

~_~ .. pu,...~ ~ ... , ~ .. '" I ~ .. "'1'iI'IJIIIIII nil ........ ,t. IIiIII ....... , ,.... ....... ,..tlll ....

~'!II"'IiI"~I .... tJ1i'UIIi.

..." ~." .,_ to-'4lf4iJ 'tJi1l..... 1IIIIItb..l!'i'll ~ I""" .' I. ........... ~ ~,.. .... l1li 'r .....

!IIIII 1111'11 ,".

fN..a ~. ~ 11......et'NIIIIJl;l ~ IftD:IW: _,.....,... (MfI *»&t". • ~ ~ _.

.a..pallllLlf'A.b.1iI ....... _u~~d.J'IiiIr.d 1IJ'iI'~. ~ ............. _ _

..... ~~'iW~~'-"""-.~~III'~t"lII-~~ .. ' ~~~,~I'q'IItim8 ..... ~1'I"td.I .. ~~~r.iII-.:.~~,.~. ~ ...... 111~~,..~ iII.~lIIIa~ ... ~tM'I!IIIII ... ~f'III'IQ ...... IIIIIII'NII.IIIIIfI&.rlf'il_~t;l'iIII

,,,,,,",,,It!l"fltJilll th1lj~". lit I!!!)~ ~11111~ ~ ........ ~I' ,..til , • I11III ~

.. LMWCII!I PI.""" 111£ •

............... ~III"".ti.IIIIiII' ~~""'IIIIIIIIII""""''''''''IQtII~~IIIIIi'''_~ '1IJ!i'uII!I_ ~I""~nb 1~.I!J:4~"'~'I,jIW.f'Ib '~""',""""~.I~.~.

1~"'MMIIIIi"""" ..,..1I.IifY-" •• ...,.~ ..... ~ ~1iIIllI4 ... ~ ......

.... ~ _'~'" ~""",,-. ...... .,_, 'b-.l ~ ....... ,..,.". ......

~~"t .... ,...". ... II\..,:I~,~J,!iblt~ .. ~ ~. IMiilil4J.N 'IIII1t1

~,"I'~I11~ ~~"""' ... w.lII!l.....,.

~~ ...

~~~I~ ... W_~""'*"""~ilill~~UI ...... ~~ .........

,...~ ... ~.......,,~I)M ... ..-ulJ,'I'U

lI'a .. ~~~.awt.tlwI..,...~~'" 1...-.!:1ilIII"I'II ".............' .. ~

,,--

~I.-w- •• iIII h~."'I .... t ~1IIIIIIrI I. ~ "'fIIII .... __ .. '1 dl....-s- ... -.JIIIIII '- ~Io!- .,. ........... ~

..~ .. ~t~, ,'.u; ~,.O'I!IIII .....

,...,. 1l._~f/JuJ"". )'I!'r ~ ~!OCIt*",,!f1ltl lIVftiWIo_tl ••

U'm; ,a l.IAl'I ....... N l1li ~ .... ~rt II1II 0iJ ....... ,!LIllY !lid ~ _~~, '~.a. .t.." 1IkIaIII ... ~

.. ~IR,........~.,.IIJ'II"IIII~ .. d'WilI~ ......... lkuPpaiIiI .... ~a-.I ..........

~I~ ..... fill ~i"t.t"~ ~ IIIi"Io"QMIIIIIII_ .......... ~ UiO ~II:JIiIIII" •• ~1III'nI ....... 1iI ... ~h~1IiIZIGI'

~~ ... J.p'I~ .. I_~'I,. .J .. " ... ~j.,., !I!III ....... "". oIj;IIII~~1

'WI,I'1!1IItiI _~ ,,_.., ~..,~ ._J~ .... ~. t'wrr! ..." .... II .~~ Hj ~ 'II1II Di ..........

...... .u _......" ... -.~..,.. ~

QJbar' .. III~ )I ~ ~ - ~ a.r.u.. ~, o-uM"w.. t "._..!. I~ .,....11 I

-_ .... .._

<iIII" ~~ llIiNli'l drv:aTii (ij~ ~I (I,. tHO OHIIO!I!'W'iOg .... ·11 ~.j Im.lu pI1IlitoQ ~1'Y .. .w.:1 ~

,~IIOI ,...,.~ '"..j .. ...,..,. ~ .. "'" 011 Q.IifJ.I' ~ DOP t:. ltIIJP'kill\li

~'d~ ..... :. et..n • c:.a.~ ¢"lICI",.....,1'* '" IJ'M.""",-,' ~t .... J.I"i".... ~1iII +1~ f'1!IIUj""'~~ ~DUttgiPfl U~I~.

v"""'''~..::I'I!Iii~~_I .... IJ_It\I;~~., 'O .. '.td!~I .... ~"'iI~

~ ..... iI..pnI ,..~I ~ 1Vul:1'NI

Q4l!ollb:lnls

L.I"~...,,J ..... II _l.ipilbn),,, LOll til ...... .n... ...... v: ......... tlraJ'_"""_'" ~ ~ III.

~=~::=~~=~~-:' '-~'~~~~~-

""""I....".Q~., ... ~ 'ILl' ~ t4I ,1I.a...., ~g~ iii' ..... d'f *"-~ ~i'II!I"'(II!!IaIIII .. ~~"~III~""' ....... , ...... ~ """N~ ...... ._

GMiIItIi"lc ....... ~I~',.~ ~~ .. D·.'''""'OTI,.,:''·'~ ........ ~~ ~ l#'*'1.1 ~y.....,,_; dtv:ltr_

~" ....... ~ ............ ~~

UV1d U'_:I'prwy. Im,g'cc;U.II' ID, .kyl[4ny

~Mil"aIlJilll~~ .. ~~_a..Dd~~"" ...... b.w""""'.I~ .~""'_'''~'''''''''W'II_u~IJII'uiItJIi''''''~'''''It .. ,~ "h'IIDJj,",,(N"IHftoI;"""~Iil!IIIIJ~I~ ~~""'''''':J.''''''''''''~''''''i!i~r~''

ItoqIlrll,j~;",~,,~""''''I '"

~ f'b .. ,.. ". :wur I,j C U'Pa!'inllllllIIW) ~ df¥M' Q.ItLtrtt.J ... "YO"!Ij.D 0 1DtIIIOJ.~ ~~". ~

fMno,..".... ...-u. ..... ' III, 'fiftn1lCIliri'l ......,. MIl L.,1lO"'II! "'- lll.OII:OL.L. 00IIi... .. .... 11 ~

.... I"IfIIII)I~tt.II ~tabII(IIIi\IIIit •• '~O.OoI!.J.(nl 1IM~1J,j~ l.aJ.f~-..L"" IiIJfH )"011 ~

lI'I!IilJl'loA~iI

ItlAD: ~ 0Ct~, P"U"INA ~""''''' •. '''''''''~r''f

sveznadar

Kozmetika

Dnf!llni avaz, subota., 2 apriVtr.vanj 20lt.

55

opasni taslari

• Kako bisteizbjeglisirenie bakrerija na kozmeticke proizvode,prije svakog sminkanja obaveznooperite ruke. Takcder.koliko god hila primamliiva.besplatna sminkan]a u robnim kucama nisu uvijek dobraideja.

Vi sa? is u u po rreb I ja vaj u isre proizvode nastorinarnazena, a vierovatno barern dio njih irna zarazne boles n, p 0 put h erp esa ili konjunktivitisa.

Zbog is tog razloga niie ni naipametnijeposudivati srninku od priiateljica. Opasnost od bakterijaprijeti i s ruzeva tesjajila koje ste upotrebljavali za vrijerne prehlade.

Spec

• Nova studiia dokazala ieda noverehnologije.poput interneta ipametnih relefona, mijenjaju navikestudenata i niihovodnos prema hrani, Istrafi vanie ko je ie I nsti ru I za rehnologiju "Rochester" provee na svo] im stu den rima,

po kazalo je da ce vecin a oso ba radi j e j esti isp red kompj u tern negoza kuhiniskim stolom te da na in cern ern i dru ~Ivenim mrezamatrazerecepte i nutricionisti ~ke i nformacije,

Grupa arnerickih i novozelandskih naucnika ustanovila je da zene koje se tokorn trudnoce bave fitnesom.radaiulakse bebeod onih koje ne rade nikakve fizicke viezbe,

Mad a su man j e tjeles ne tezin e, bebe fizicki aktivnih trudnica ne zaostaj u po d u fin i od ostali h ni I i

po kazu ju zn ake neu hran j enosti.

Dr. Pol Hofman s Univerziteta u Oklandu iSlice da redovne viezbe.kaosto [e Iagana voznja natrenazncm biciklu.rnijenjaju okruzenieu maternici utjecuCina buducimetabolizam djeteta,

VjeifJa ie dobra ts zdravlje dj~I~la

Kulinarski kutak

Mada su manje tJelesne tezne, bebe fizicki aktivnih nudnlca ne zacsta], po duzini od ostalih niti pokazuju znake ne uhranjenosli

On je naveo da su bebe rodene sa povisenom tjelesnorn tezinom, sklonije goj azn cs ti u kasnijo j dobi pa ie preporucio trudnicarna da redovrio vjdbaju kad god [e to rnoguce ne sarno da se ne bi ugojile nego i kako bi zastitile zdravlje svcg dieters,

HOlaC sa maSlinOuim uuem

Potrebno je: 4 jaja, 2 dkg srnedeg secera, 2 dkg kukuruznog b rasna, 2 dkg gl a It og b rasn a, 2 dl rekuceg j ogu rta, 2 dkg mlievenih oraha (mogu i bademi iii ljesnici), 2 d.I maslinovog ulia, 1 narendana iabuka, 1 narendana huska, 1 pra~ak 1.<1 pe<-i vo, 2 vreCice vanilij a secera, korica Iimu.na i narnndl:e, plus malo krupnije mljevenih oraha za posipanje, 100 g cokolade za kubanje(70 posro kakaa).

Nacm pripreme: 1.ZumancapjenaslO umuliti sa ~ecerom i vanilija §e~erom.

Dodavati posrepeno jogurt, ulje, mljevene orahe, jogurt, narendanu krusku i [abuku, koricu limuna i narandze, kukuruzno i obicno brasno te prasak za pecivo,

2. Na kraju drvenorn kaiiikom dodati u smje$U pjenasto umu6en3 bjelanca.

3. Tepsiju za petenj.e nama· zati maslacem reposuli krupnije mljevenim orasima~

4_ Sipal.i smjesu, posuti s jo~ malo oraha i peCi 40 minuta na I SO s I epeni.

5. Peceni kola/; prditi rasto-

pljenom cokoladom u KOjU ste dodali malo maslaca i ulja (7.<1 sjaj).

Savjet:. KolaI' moze!e staviti i u kaillp za kuglof, a Ii onda produzile vrijeme pecenja na 50 miouta.

RJE.SENJE IZ PROSLOG BROJA

ASAKI, POMAK, STOA. SALOMA, TO, PATRONAT, ENRIKE, SARA, NOETIKA, ROA, IGLESIJAS, K, MIN, CEUJA

BROJ PROTONA U ATOM· SKOJ JEZGRI

r:zilOC!NA NAZlDU FASADE

ITAlIJANSi<I GLUMAC FRANKO

BlESAV. MAHNlT

OVDJE

GlUMICA TflGOVAC

FIRSTEN· SlTNOO

BeRG ROBOr.!

TRST so¢rvo

MASOWIO UBUA:NJE . DIVLJIH ZrvOTINJII

r.!ETAR

NOVOO ZELANDA

voorrElJA MlAKARA

ZRT1IENIK

soooSUKAf11

0.5.

Am:5N1J

-----2482

mS 1'8NISER NJ\ SLICI

Kl\l.ORWA (skr.)

BAlAVO

, VOlUMEN VANADW

,

Tacno Netacno

1 SA 0 n i su u ~ e slvovale u Prvom s vjelskom ratu?

2Haile Salasije bio je za Etiopljane "kralj svih kraljevatl?

3 Kada je covjek naueln da pliva i gdje je 10 bilo, ne mote se reei?

1. NETACNO

SAD stupaju u rat protiv Njemacke

Netaeno je da Sjedi- F""""~""-"'-:=== njene Amerieke Drzave nisu ucestvovale u Prvom svje tskom ram. Amerieki predsjednik Vudrov Vilson (Woodrow Wilson) zarrazio j e 1917. godine od Kongresa cia objavi rat Njernackoi. BHo je to na danasni i dan, 2, aprila 1917.. godine. Za raj dras ticni zaokrer U S!aVU trebale su mil pune dviie godine oklijevanja od kada su 1915. njemacke podmornice poropile prvi amerieki bred, nakon cega je iziavio kako je "Amerika previse pon os na da ude u taj sukob",

- No, predsjednik je morao popusriri nakon sto su WI.! Britanci iavili kako su presreli njemacki poziv Meksiku da ude ural i okupira Teksas, Novi Meksiko i Arizcnu. Nakcn potapanja jos sest brodova i objavljivanja telegrama S nieIn a cko· III 10k si ck i In na m j erama,a ill ericki Kongres je 6. aprila 1917. objavio rat Niernackoi,

1. TACNO

Haile Salasiie "kralj svih kralieva"

Haile Selasiie "'-""!"';iE (Se lass ie), ro de n pod imeriom Tafad Man konen (Mankonnen), na danasn ii dan, 2. aprila 1930. gcdin e proglasen j e carem Etiopije, Posliednii eriopski car koji ie uzeo tirulu "kralja svih kraljeva" kao 225. potomak kralja Salomcna, uprkos neslavnom kraju, jedna je od kljucnih licnosti kako etiopske, tako i africke historije. Osuda upotrebe hemijskog o ru:1:j a 1I0ci s.amog pocerka Drugog svjetskog rara, uspostavljanje pulamema i emancipacija robova koje je proveo II Etiopiji i drugo imali su veliki uljecaj na mnoge Etiopljane i Afrikance.

Njegova recenh .. a: "Moramo posrati i'lanovi !lOVe rase, kojace nadiCi sit· n.ieave p redrasu de, dugujl.lci krajnju odanost ne nacijama nego svojim bli7.1ljima unurar Ijudske zajednice", imala je "mesij:msko" Zllacenje.

1. TACNO

Kad je covjek nauCio da pliva

Kada je co- .IiIIii!l!!!l"!!!!ii~!!!!!!i1 vj ek nauei 0 cia p]iva i gcije je to bilo, ne mo" 2e se reei. N aj.!'!!niie porvrde __ ==--~ __ -==:.J

o plivanju su razliciti sacuvani prethistorijski peCinski endi, i.z kojib se cak daju razabrari i nacini plivania.

Za razlikll od nekili zivorinja (npr. kOllj, pas),1'tlvjek mo,a nauc.i~i pLivati, jer su njegovi pokreti II vodi sasvim razliCiti. od onib na .kopnll, Tu je vje1ilinu covjek slekao instinktivno, iz ~ivotne nuide tr.azaCi u vodi plijen ili - spas.

Prvi udibenik 0 plivanju napisao je 1538. godine Nijemac Nikolaus Vinman (Nicolaus Wynmann) iz illgolstara s namjerom da pomogne neplivacima.

malt· 091a51-1 Vola maht oglcasa medota I l'crianJllco 240

dati kuponom no adresu 71000 SaraJO\fo

Dnrmog avaza 061142015

iii SM'-om maUoglullG2>avcu:.ba oglas'

- --

Vozila i ~dijclovi

Prodaja

• AJ[, Romeo 1;6 SW, lA fTD, 2001. SQd-! Iul opeema, se rv ism't kniiga, rek registrovana, 8.9QO KM. Tel. 0611% 163,TK.

• AS'lra 1008. god., GTC, (;uPC, 1.6, liS KS1maxoprcrna,cxrrnsmnje,nijc uvc z. TeI.061173947.

• Audi 1\6) 98. god., prodalem iH mii<nj3ID.TcL06I820107.

• Audi Q7,2008. god., 3.0TD!. Tel. 001913762.

• Alilodijelove:t.a Za.~\avu lOI,lerv1..l volana, kinerieke zglobove, lezajeve, f'Sro\'e~iLd.TIt1.Q612:5-076,3i.

• Auto gume 195·650·15 Mlchel.in, pojovnc, 8 kcm ada. T,1. 00 I tn 843.

• Au ['Q ogledallill:.1 reirevizcre ZII. sve vrsteuura.S KM.TcI.001149IW.

• Au to mdn r delcktor~ Cobra i \'1hislccr,xenon kompleri i D:il\'Lglld· je za automcbile.garanciia j god. Tel. 06627181;.

• Autolimar radi S"C vrstc aumlimarskih radoca, brzo, jefuno, kvalireme. Tel. 06 I 270427.

• Aurosukta "Rule", original ~oreriaibe i ~tla stakla $:I u,;rudnjQm. Garancija) gooiJUL. Srup,Bo,nitka 109. T<I.063851759,061413317.

• BM.W 525 TO ,~odis[e 99.! full oprema, erne bojc,odHcno sian jCJ reg, d05.3.20l2.T,I.061750214.

• Ci [men C2, 1,4 HDI, 2005. go<i"J di::t4;l, hi j'el~ bQj;J" no,,'C sume, reg. ~od_ d,".'. "l'eI.06l.l06303.

• Citroen Xsa .. , 200.. HDl 1.4 [Ok tegiSlrQ"';lTli ~ F orcl rOkLlS 2_.0 ben;.-.in:;u:·,1 2003. n.ije rijdena c[lriml i porez. Mok:;~::I;uniel1(1:1:fl jed_no :.n.HO. Tel. 061 843324.

• DijcJQ\'cOJX,'1 Fronter~motor di-

r:1~~.;~.f~12tj91~~irijU i ostale eli-

• D7.c~B 1.3, 1985. god., n.:g:"i.:HrQ\"iIRa do 23. 3. 2012., cijena po dogovorn. T<I.061803001.

• l~ial Panda 1.0, ttrcU10, 97. god., dvosjed, benzin, reg. do 6. mjcscca., U odlifnom$lanju~Tet061 184796.

• Fia. Pu .•• o 1.9 JTD, 2003. god., plsvk' Vr;3tiil .. f\ll Qprcms, plseeni cui· na i rDV J 14V.OOO pre~o, knjiga '<oLl· 1[11 extra sUm [l:) cij. do reg. '.300 KM. Te'-0618l5565.

• Fi[lt Punto multi jcc I J dizel, .200S. sod.! bije!:Il. hoi::., tijena 6.900 KM.Tel.06I14416l.

• Fiat S lilo 2004. god., mctca_li k sivi, rull ollremll! -cijell.ll 7.700 KM. Te-l,. 0621;6890.

• Fiat Stilo kanlvlIu 1.9 JTD! 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x eL po~ diuci~ cilj 5ervo, dtdjins.ko z;t.Idju~ilva.lljeJ siva mera(ikJ tek regis· tr-O''lln,9.looKM. TcI.06Il14813.

• Ford Fie$lil, 14. TOCI_.lOO4.god'l plava, 3 vrata, ful oprcma, regi.SITo· V3.1J, 132_000 prciht, knjiga voziln. I vl.ilsnik!cxE-ra o~uvanJ 8.500 KM. Ttl 062548408.

• FQJ;d Fil,.'$l:l, 1990. god.) 1.8 dile.L, e.ksr.ra slltnje, 2.700 KM.1·el. 061 901 079.

• Ford K.A 1.3., 1998. god.l rt-g"isrto· van, scrvisirall, oc:uvan, j)O\foljl]o! Td.061490570.

• Ford Mo"d,o I.8TDl, 1m., i<li·

~il~Sl~~lo~~l.~~I~~~3677t.:-:.jc

• Ford S rna< 1.8TDCI01.g., Lagu· ~~.llet:~j13 ~50, i ka:riilfiln - povolf-

• GCP'Ck (vrota) 1,:11. Ford Fic::slU ;;t;;t 2003.god.,50 KM. ·feJ.061709956.

• Golf 1.3, bc:nzinJ rc:gislrovan. Tel, 061548390.

• Gol.f2, 87. god" 1.6 benzin, nove pl"ednie8umc~reg. do9.2011. god., limarij;) j ellterijer u odH~flom sla.nju. T<I.0615~689.

• Golf 1,9;. &od., reg. do l./2on.

T.I.061.17I.153.

• G.,lf 4]. 1998.. g., SDI, bijela boja, rcgi:strov:iiI n do 8. m jCliCCa. Tr;I. 061 205312.

• GQlfV, 1.4 H, 16V, 2008., ka.Q Il()V~ reg., 4-0.000 km, kupHcD u BLH, rull, 4+4 nove gum.e. ciicn[l: 18.900 KM. TeI.06135g219.

• G"fi;~nd Sjl"QkQ.~,2000.gOcd"!aLL'omu. uk] reg. do 1.20 12, god. Mote zrunjena .. m,ni,. Tel. 06 I 140348,

• Jugo 55/89., regiSl. dog. miescca· dob.r, eijena 650 KM. T<1. 061 227 9.19.

.JU806O, 1990. god., prd.o 86.000, U odJitJlOln slanju, cifena 1.100. Tel. 001350169.

• Kia Ceed karavan, 1.6 benJ,:ii'l,

2008, god., mole zamieoa 7~ icftinije \·ozilo. Tt'1.062857 130.

• Ria Rio RS lim uzlua, metallk sl va,

~~i~~nois7!~T;,'r~~~~ i~i~~~~~·~

2011.ToI.001156309.

• ]{Qmbi Fiilt Dukaro 25 D! 91. god., U voznom stan]u, prcduzenl, po"iloOt, J .500 KM. Td. 0666S1703.

• Komb i Mash~r Reno, povisenl, 1003. gcd., Euro-4, 7.500 fUR·,. Tel. 061101800.

• Kombi VW T4J 2400 cern, dlzel, 96. god., u super stanju, teremi, povlsenl, registrovan, 9.000 KM. "eL 061200689.

• AiB A[.go81), 2004. god., >4.000 km,29.000 KM .. ili zamicue. Tel. 061 784790.

• Mercedes E 220 CDI, avarugard, autcmt., \1"ip[t(mrk, CD, radio, tel., kola, xenon." al. felge, nove gume.servi,", knjiga. T<I. 066364848.

• Moror "Merredes" 19(J~200 dizel, odlicnostanie. T,1.061252 SO,.

T:t06~i~9~::.Renaul! alu Mgt: l6".

• .Pclo 207 dizel 1,4 2008 g'Oci. reglsrrovan, klima, CD, abs, servo, ciiena 13500 KM, Samievc. Tel. 061 5'i.l156.

• Pde 206, 1.4 HDI] 2003.. god., slvt, 4 vrata, fuJ oprema, placen L carina i POV, uvez Njcmacka1 160.000 presao, k.njiga vozha, extra, cil. do reg. 8.9OOKM.TeI.00115820l.

.1:te1o 3071 1.·6 BJlOO3.god.,stvi, 3 vrata~ ful opremll, plaeeni carin[l i ])DV, uvo~ Njematka, 110.000 prclao, servisnnJ extra, cij. do reg. 8.9OOKM.TeI.061083802.

• Polo 1.4 MPII benzin, 2000. 8lld.) plavlJ 4 vriitaJ dOSla oprc-me, lek regis'

~~~i~n~J 1~;b~f::Q~i]. ~ .. ~k~~

ToI.06115820'.

.Pwd.atil i ugrndnja alf.LIISC',m.) a~{er· [I.:JtoT3 i oMalih ~l. IJrcd:ilj:a. Tel. 061 365193.

• Proclajem i ugf[lduie-m z:a. sw lIU[a ¥~I~g~liIl3SZ;4;;.J.["Q ... ilOre, pQ\!(Iljno!

• ProdlJjcrn i ugI'.lIIduic:m ~ $\'8 (luta ogledalll za. fel.rovi1..ore! p<)\,oljno, Tel.. 0615l9970.

• Prodajem Z3 GolfIl1lIna$~[", a)lena· ror l,3Ai zaosmla vozila, moi.ei 11\on· .. l>i. Tel. 033531·996,06169><70.

• Radim 1I1l1ikoroz.ivnu zaj[iru au· ~1~:.~:lll;;>Svl~~~~c, riIJbOlni~polinlnjc,

• Rello 50, kampus, 1991. god. Tel.

06156>585

• Renault MeganeJ 2007 god.) 2 yrn,. ,., ,ok "-ll·d i" 11,5 dei, 85 h,. T 01.061 41899'J"

• Re.nauJ t Me:gane, Zoo(' god., crvc· t'ioi, regi:urQv':inJ lIS ocr, 8; K~ ur.aden servis] djenil ll900 KM."el. 061 lH >53.

• Reno Clio l.4, 16V, model 2003. god.~s:i\c!14 "':rata, fu] opr-cm 3 din[lmie:, 73.000 pr~L), :senisna krtjiga~ plaee.ru carina i PDV, exnu oCuvo.n, cii.dorel>- 7_7ooK.M. T<1.06183556,.

• Reno Clio DCI dizel, mode.ll003.} emil 3- Vl1Jl~ fuJ opr-cm3, phlCcni cad· naiPDVt 111_000pre~o,kniiga""o7.i· III, extra ot!uvan, cije.tl:l do reg. "1.400 KM.T.I.061083802.

• Re[I'l)viztlrska og!edala ~ !I've- i,/J'.

st<.ma,5 KM .. T<I. 06 I 512799.

• Re:~er\'TI~ di ~el(J.""l!ta Fieu! tva ~i od 17 doll n. T.i. 033 468·892.

• Ucradnj:;, W.llr·rlUl L s:ist.ema prollv krade Yoz.ila, lesLiranj-e voz.il:a_ 'ret 061365193.

• V(d'l,l'O S8O, u -odlirnom l>!anju, sa fu.1 opremOilll nol n jemtlckim rnbl:n.m:n. Td.061140 141.

• Vriiro dij:a,goClsdku Z-R Opcl \'ozila. l\logu_c dolu13k m~ adrC5u. 20 KM. Tel.061092699"

• vw C,ddySDI «r<",i, 2003. god., 180.000 km, c:ije:na 6.500 KM iIi l.am· iena. Tol.061784 7W.

• VW J<'" 2.0 B, 200.. god., rull (Ipre:ma, pre:Ua I 30,000, !Mervi.sna kllji· ga, rcgisuovan.aJ 13.800 KM .. Tel. 06. 3177Jl,TK

• Za Skodu Feliciju prodajem dobru polcvnu h:3ubu,5QKM.~Sij.l"Bre'Vo. T.I.061551317.

• Z-dtll·a za amcmobile, blok.-da mjenjnciI! blokadB volaea. Tel. 061 719916.

Kupovina

• Kupujem havarisenavczila: Pasat karavan 3 i mlade golfove. Tel. 061 504190.

• vrsimc otkup rabliccfb havarisanih i derruialih vczila, Te.l.062S0677S.

• O[kupljujern ispravna vozila na S.H. tablama, mlada &odiSl3, iskljucivo Ispod lrii~n.ib eijena, isplata odmab. T<I.061315 798.

• Kupujem havi:lrisana i ostala aura zadllclcve. T,I.001614887.

• Kupujem havarisana i O$!.ala auta

ea diletove. Tel. 061 249467.

• Kupujem vQ"lilill ni:f.c vrijcdnostl, havsnsana, fie straejm tablama, i st. TcI.061758217.

• K Uptl jem za I'lttJ ~ ijelove nove iii polo v ne, radlllcu, karambotke, raifb"i,raro""'"" fi'u75{1. Tol. 033 !ilJ·63 I. • Kupujem Golla 5 S Dl iii TDl,

l007.12008. god, dajem /I>lru TO 19')9./2000., eksrra stanje + dcpfura. T<I,033453·756,00245 I 747.

Izdavanje

• Izd:ajem pekaru u Z~t'1.ld. Sve- inror~ mfl,(:jjc n9; ~d. 061 1315- 07). 13,·]Zc

• bdiJjem dvosoban DamJ~tc:n S:[iII.R Olimpijsko naselri!, :ta dvije srudenlicc iii braeni par, Tel. 061 526243. 3901·1Nd!

• A. Polic B-f:a7.a, jcdJ]o~oban orrc·

mljefiStall.TeJ.061533833.

• Acrodromsko lli1seljc, i.zdajem ~. pl"(lSIOr 40 rnl\ za agenciic:, pr~d~ stavru:;:rv~ kance.tarij~ 53 papirim.n. TcI.061857011.

• AI. jXl'ljc B-f-azilJ na]nj~l-eIlLl Giir~ :SOl] ~cru; ;o;apo51cnoj ii!:cmi j Ii :nudcn tid rVSOd.1'o1.061 272743,065631 342.

• Apmman.sko prenoci~t-c iZlllld Katool"Ble, p::J["kin.S! k:lblovska, lQ KMpo05ob[.Tel.06I339647.

• ApimmOLnsko prcnocihc u centro g;rada, sa u[['s oprem. ii()b!!Jmll, TV, saIl c. grii_~ parking, 15 K.M po mob i. Tol.062530601.

• Blizu troleibus:ke Bisui.k, super ad~ptinm II:J,mje5lenjcdllo:;oban stan] n S"p •. ) z-grada) zvali od 17 h, 400 KM. Tel.646.41O.

.• Blizu Zc:1jczni¢kc smnice !jebe, TV bhl.J pO I)stlbi 20 KM. TeL 061 13534.1.

• Breka!iwajem r:u~li1jfi;lenupl'"$()' njeru).2I~ja, uJazposcba.n, srudcnti· m •. T ... .l3.1·207.

• Bnlevar M~e Sel.tm o\l;i6:l., sobu studen tb:i iH zaposlcnoj djclj,·ojci. Tel. 6;1·051.

• Cenmr • Papagajka~ nudirn no~cnjt' u lubll"lflQ opTcm(jcnim apilrunranima, Tel, l)fi I 7.2472.5.

• C.c::nt:;u Sa("'diev~ ked KaledI"1lIt;i7.~ daje se ~w!>rot' 7.11. sla.no\'atlje i kance· dlariio. T<I.OSI 382261.

• C. Vill1t iwiern 3--S0bOiI) txua namjdten sran. Tel.. 062 666 893J 063 379906.

• DeJzina Hikita 15, izdajem pld7..an dVrnioban .stan u priv, kuci. Tel. 033 485 .. 922.

• Dobrinja 3] ked "Kupa", dvosoban prazan stan, I sprat. Tel. 061 081 497.

• Dcbrinia 5, iadajem pes. prosier 650 il:\2~ za sve dtelarnosu, Tel. 033 638·006.

• Dcbrinia, i z dajem l-S(lbB.n narnjel,," mil. Tel. 062 666 893, 063 319 906.

• 0""000 han SLltI1~ svc poseb no! pliu-

,kogrijonjc.TeI.Oll521·541.

• G-rba\~ita I! izdaiem g;a.~tJ is-pod rranzlta. T,I.003639lI3.

• Grbavica, dvcscban narnjesten stan, priv. kuea, I sprat. Tel. G63 639 213.

• Hadfici, izdajem nenamjesren "3" 30m2. T<I.065 391 678.

• Flr3$no~dlj,'O$Ob~nSUln~cen. grijanie, bafkcn, relefon, 35.0 KM. 1- el. 211·169.

• Hrasno, izdajem narnjesiee jedncsoban sran zapcslcnim samcima, priv. kuta.Tel. 5.26-326.

• Hrasno, ladalem sian HOSOhallJ prcko pu ta uulcibcske S tanice, extra l.'uunjdite:o_.1·'el.OG1204 :2.08.

• II tdia-Otc::;, 4 ll:2:aja rudnici ma na terenu, priv. kues, poseban u~B7~ TEl. 629·()54.

• Jl id.hI-Qle~ pcvcdinc jedncaobun stan, pol. namjesren, iii prazae, priv. kuCa)s"cQd~·ojeno. Tel. 629-05:4.

• ntd:bi.-Pejton~ PQ$. presto- 40 m~ povotino za sve namiene, lma parking, moae i ,kl.diSle. T<I_ 033 622·064,062156840.

• 1zdajem dvosoban namjesten smn kodOIlNTV.Tel. 06 I 2263n

• lzdajem d~'osoban n.arnjeSIen s.mn $11 grijn_nicm. pus. ulnJ-') Safeta Zajkc. Tel.061233948,061149442.

• I.zd:a;cm d vosob.m stall S[lJ de_Dti· Olmn (bli"'lu Kampusa}! 300 KM. + ",~lj •. Tel. 033 658·94(" 062 52 80;3.

• I:tdttit.m d""o:iObllln SUlin u Dob .... i n ,i kod Merk. [Onto T el. 061905 05 I.

• I:ulr.jC".m_gtlrntu n~ Ko:;CV$kgm b(· clllt M. Hlld~ijilLn_i~g! na dLl,j Vfoell'ien,kipcriod.Tel.061182l98.

T:s~~:~e:nu~i:1~~~a~~ii~D:b~:

ducno""). TeI.061273995. .lzdajem gara!u. Tel.061210 114. • Izdaiem iJi prodajcm I1Idnju JJ~ SiI'Qilu.'l'eJ.062917009.

• h:dajcm jrnnoiposoban DamjeSten .stan sa Ct'i1I.I'. gtijl1i1Fem, priv, kUC4I, svc: zascbl]o. Aneks, Tel. 033 649·144.

• lzdajcm jedn08ob:m namje:hen :SUm u priv1l.1"noj kllCi. Tel. 033 6;5.·329.

• b.di1jcm lcdno.soban slan Il[lm·jdIt.n s:rudrt_nticaro_iI iii dj~"lojlui.mil.l p<>S.ul",," T.1.S35·519.

• r zduicm jedrlO':sob:an :5t~ll ;UI. 2 St:uclenw ilt zapos[et'l.i m! elB~no ~ .. ij:a.nieJ Jl'O'I'oljllo, Koocvsko broo. Tel. 061 .137239.

f;te~;;~~ ~:~;oS?~~~:~ nu~~:

od\lojeno slmja, Tel. 06l 781 073, 485-657.

• h:daiem ;ed.noroban SIan, se po. selmo, plinsko griianic. Tct 033 521·541.

• b:dajel'iJ jedllosob~n, ~9sebali i oprem]~en stan sagri'ilnjE:~]Ii,epa 10- ktttlia, Breka 11. Td.033 )3.8-185·,062 147003.

• Izdlljcm ku.cu nam~c5.rerru s::.I.Ooo m2 okuctliceJ ~ul.le i ,g._a~, Osijelt. T d. 06123 3 94&,00 I 149442.

ra~o~~a~:O~url.OOOj~~t,~:c~j[le~

lIidz.·o.ij,k. Tol. 061 149 442,061 233948.

• 17.d~jem m~ni·i icc!. st:m U IJrh·. kuCi, pOscbim ulul r'l9Jnjdile!i., sam.c-o lU ~mki. Tel. on 444~843J Mjedcru· ",14.

• b.:dajem l1a.i11i~leil SIan 44 fill, bracnom zaposlenom p-am bez d]c(;c" p["iv. kutal K. De:mirvvif-a41, kod Sud,BiH,An.ks. T.I.033616·136.

• Iwajem namjci1en nan sa grija-

njem.J Aerodromsko ZO, But·

mir·lIid' ta. Tet03368().00l.

• Izdajeui earnicstcn stan u prtv. ku6 KobiljeGlaV9,p(lse:ban ulaz. Tel. 061512715.

• Izdajem p. PT05LCT 240 m2 za ::>~'C namiene sa parkiugn In U7. glilvn t.L cesru.Saraipclic. T,I.00 I ;45 l58.

• I.ld:aj em pelsl. p ~·os. 46 tit:!! i 89 :rn2. ...

Tin. Uj.vica 13. T cl, 061 033 953.

• rzdalem poslovni prosier ~O :rrt2~ do glavne ceae u Burn Porcku, mo:!c zasvenamiene, T,1.062 154 130.

• Izdaiem pcslcvni jHO"S[Or 90 mz, uz glavnusobracamicu, l3.SVC oaj mjene, u.l. Alipa~in:l 18;8.. Tel. 06 [ 128 524,033486.558.

• h:dajcm poslovni prOS-lOT na Ba~earSijl) renovlraa, mokri i!\'or. T<I,061 18364,i061 171906,

.1::t:dajem prazan sprat kti6!'!sve-2asebno, do glavne ceste U BU~3 Pctcku, mQ7..e:sa 83.rlJ1.:om. Tel062 '54130.

• Izdajem radciu u srrogom am rru

B,\<,";ij" l;ml. T,I.00269225;.

• lzdatem sobe kod Sebili:a~ BiilSCilrlijil, sa kupmllom i TVJ eijcna 1;(10)KM.Td.061192Qn

• Izdujem 5.000 ZIt Drc.ooCUte u Sl.

Grndu. griianie i TV, cij ens 20 K M. 1"eI.061537479.

• lzdajem spra t kude lHdt.:l, kcm ~ plel nat n jcl~c.nj$lran~i izaposlenl ljuclio Tel.033637·494,061257 567.

e lzdaicm stan 40 m2, Iznad.Skcnderiie.T<1. 061 866409.

• lzda;em Slan 45 m2, vlsoko prize. mlie, nov~pr:l7.aIl,sacentralnim grijanje.m, ulica Kemala Kape:tano\'ica 30. ToI.061212241.

• bdajem s.la.n-kancel~tii!lki prOs.tor~lUJl[ll1lj~lel])nm2Jkod Kate" .. I"n"pnH. TcI.O~754118 ..

• ju.kicev[I 118, pos. prOS[Of S6 m2.

T<I.205·ln

• Kod hocel9 13 riswl~ i:;.o.daje_m pos. pro>tor 20 rn 2. T.1.061252294.

• Koo. broo, j-ed.1l.OSCioon Sl;lIn za 2 studen ta ili wposh;: ni~culzil10 grijanjc.. 1'<"·0Ii"0.T,1.061531239.

• Makrnka, cen mr, ap~rtman za d"ije os.obe, tokom sodln-c. Tel. 061 224174,061923094.

• NamidtcnLI trokrevc:rnu sobu satno,"",dnike.Tel.061688811.

• NediariCi,sobesmdenlima i zaposlcniml)Sobama" Td.062124: 318 .

• Osjek·Uidb,. proslor za skladihe, 100m2. TcI.061 820 119.

• Samj poljt,.Has.l.na. SU~e:!ikt'do b[", 1 (krob prol31 ... izdajcm pos, Inoslor 70 ml, 300 KJ\1., 6 mje$ec:i Ul'U~ll>ri jed .. Tel. 061072906.

• Sobe z:a p rClloCiSlc i dn~vn_i born·

Y'.k, TV, kup,uilQ. Tel. 062 6440.1;.

• Sokolo·'oIlt ko[o.oija-Uid~~ Of'jt't'rnljen Strul 55 m2,)l<lS<Imn .I:u i p<J5<b. n<~.ib;ne. Td . .I I 5-43 1,062 106368.

• $oukhu_nBtl Iro~b:lfL st:iln.) :laSt'ball ulO'lz" plinsko grij[lJ]jc. Tel. 061 538905.

• StaTi Grsd, dVQS.ob:an ~Hafi. Tel. 033236.679,062271519.

• Suogi cenmr Sarajeva .. pos. pros· lorla kanL'fdarije. Tel.061382261.

• St-rogi _cenuu S3.rajev14 S1al1 ZlI 2 slUdellta. Tel.061382261.

• Sip, pos. prostor 16 ml. Tel. 061 539>32.

• U ctn rrlJ S:lmjl:'Io':l" i.~dR~r; SoC troSoball :sHIn ... .a poslovol pro:swr. T-e-I. 061 382261.

• Veil;.ii.cit j cdnosoban po] U:rUIII]Jjesrensum,150KM."fe12_27.] 16.

• Vidovd hr. 40~nid:u) izdajem kucni spnt Qprcm]jcn. Tel. 065 594- 022,440·747.

• Vraln.ik) d\!('ISoba.n stan s[Ud~nli· m" nomjciten. T <I. 033 232-477.

• Vra1nik, izdait:m d\'osoba.n i'l_iiifijestcm stan srudcntima. Tel. 03:3 232-477-

• Zenka· ('emllr, izdajese J)OS. proslor pogodlln za mikrokn:ditnc banke;. urede, prcdSUivii.isrva~ apoltkeJ :rub-

ne, salone i sl. TeL 061 189 895. www.nekremine.ba

Prodaja

• UAKC!]A'''' U na,liep~m dije-

• ]LJ: DobrLIlFI! stanovl novogrudnia, jo~ samo rri SHlDG pe 38 m.2, gao ~le, elobodna p{Odt!ja-,l urttlni paplel, Prevod odmah, T cl. 061 161 ,4~,061 161670. PTT

• Prodajem stan u ccmru,J. Avde 8! iii mijenjam za jedncsoban :;a Iifrom, Tel. 061551794,214·773.

4316·1n

• Prodalem nosoban stan na Ci~ glan::!tn::!:10 center, UI.. Husrefa R«lZiea, II sprat, 81 m2 + lode, vl, 1/1. Odmah usel]lv. T,L 066 219 150. 44H-1II

• Prodajemo pevotjue garsoniere I,l Ncc1bricim'IJ., novegradn]u, useljlve, vleenlnvc 1/1. KOD[;a!u

, .. _ 061 3,1461. N.

• Prcdajem trcsoban !OlaD na B rekl, 95 m2~ sprat prvl, sa garazom. vtaseiswe 1/1. Tel. 062495297.

49UI·lu

':r3~,r.ilShA;1:~~2~:~ l~79J~'. I .

• A. poljl:" N. Smailagi6i.,. troipQSQban 77 m2::o I A()O KA1/ln2, him.o, vI. l/l. TcI.0611l9,n.

• AI. Polj(!: A-fa .. .a, J ka [, 70 m2! prod. j·",ban".n. TcI.066445103.

• A I c:j:a 1 ip<l, N. SIilTllje ..... o, pTodaj'Cm [tov dvosOllln stan 56 ml. Tel.. 0623:2:6 I 730

• Alipi!~ino polie] dvosoban SlOn 58 m2. Td. 065 234 060.

• A[ifll1~:ino., garsonje.ra 27 m2t In sprat, useljiva, r~nQ"lrnnaJ fiksno 50.000KM.Td.061!i07%0.

• AraPO\'Q 38, prodajem bosansku kuou sa pos, pro:aorom, Tel. 061 224 046.

• B~rJiill, prod. 3.soban sum 90 ml~ I1 b~,ul. Tehdi. Te;I. ()6122S 792.

• Beograd • blizu Ka1emegdana) prod. Sl8.I142 1))2) n ]QU, bel poSred_1J i· k •. Tel. 00381 II 3282449,00381 61 2446181.

• BeQg.-ad- K9!'a~Qr~lc"'1i.~prQd. Stan 4.2: m2, LI kalJ bel: poosredni.ka. Tel. 00381612446181,00381113282449.

• Beograd ~ prod. 2·soban :stGUIJ J xalJ I

S3 m2! 5111 tcril:)Qm~ S3 .000 EUR-il~ u M~lil1 KQ[~, b~ ..... ..:amjene. Tel. 003$1643016891.

• Bcogr:Jd - Rip:;Jni k.od .~ Ville, prod. kuru sa4 he:kIi!ra i 8 ari placa + 9 a.ri .. Tel. 00381 64 2l57932, 00381 II 391 9322.

• Blagovllc U'I) kuca snokucoicom i gar:itorn. Tel. 033 544-72.2,066 727 979.

• Blazuil Mali Kiscl;ak, kod "Ak· vc-"t 836 m2 ~mlii~t:.'t, vI. 1/1, ulaz sa .,f,lt .. T.t061 139592.

• 80S. Knl.p-a.. niilscHe Donie Krlane, 8.500 11.1..2. parcelisano, ~!las;· "iltvo III, oj jen, 40 KMlm2. T 01. 061 156886.

• 8os_. Krupa.JSokak210m2,sas'lflim kQmUD,tii • .m" 120 K.J\IVm2. Tel. 061 1.l68g6.

• Ccn t:;uJ A. J:o.buticc, pmcl:ljem I i;illln, r !:ipr:ll! 71 m2 + 6lS rn2 b~]· konltodal parkLf.lg. obC'".lbijedcn . 165.oo0KM.T<l.oo1 m510.

• Cen [lH, blizu SkenderijeJ pod. sl,m 42 m2. uknjizcill, 164.000 KM., oi· ie 3.U$troug. g["ednja, 1)ez. pO$:["ecinik:ll. Tel.061544 182.

• Centar. ul. AvdeJt!buCice, prods. ji!ms[an67 01.2, Tel. 062 789 512.

.Cenlar-Dalmatinsh,st3.n 121 rn2. visQkOl>ri:;;emlje, uPQtrebljiv i :ta pos. prostor. T<I.033/22]·533.

;--- ------------------ -------~

Vole malo ogloso mof~le sla1i, i pulom web portela -www.dnevniavDz.bo. loko 10 tel klikom na zookruteno polje no 51ici i5pod dotf do formuloro koji trebate popuniti

i posloti no moil: molioglos. ol!Qz.bo

---- '1

'Tele: onfildr~ ,

I

• pOn poda I/~ .. til'll ..:I,",,"OIwY I vu'lu

: T.s.n,,1u 4" ,_ 5.anjOMl

, le-o scI' ,

,

• Dobrinja JJdvoS(lhan:55- m2! r sai,

c.g. T.1.066488 818,

• Dcbrinia 5, uusobsn, Sun ca Ih "~_PO! usrakljeno, useljiv, 82 mz, !PO 1.500 KM.lrn2, ToI.Oll4,M06,

• Dobrinja CoS, 2'!o)-suba:n stan 67 mz, sa gamzem, rcncvlran, PVC nola:rij:r±~ pri IlskogrijMj~ Ill! r sp rat, 1"01. 062>46780,

• Dobrillj'llG-S! Lll. R. Dcmirdzi,C3,1 spfa{! d ~"osoba:n.! pli nsko grijan je. Tel. 001305928,

• Dobd!1jflC5, ~tcko Ru~a I(iJ!rk::HOra.,60mZ, 1.sp_,pli.n.grIJimie. Tel. 06 1 272m_

• Dobrtms I! FBiH! s:tan ,87 mz, trolposoban, T sprar.belkon, Tel. 061141 on

• Dobrin]a, dvol POW'b:iUl stan od 65- m2) s.tl: dV:J balkona, VL:J.. prizemfic. 1",1.06:;3)706,.

.• Dobrinj~ okrcm ica trolt:,? V kat, 11ft! adaptlran, 3-:.;ob~.n_ T.r:1. 03.3- 455-471,06136685<,

• Doglod i- Hi ~~ 4 duluma zem! i e, meze i pareele. T,el. o 13 62,8-435.

• Donia Jos.nn~Ciil~Vogo5Cill nedc... rle:na 1;; ufa $-9 ui Starr,y i 700 rn2 0"""";«.T.I.061260598.

• Donie Vlak-o~ dcv_ v~kendir:;a:).£l 9'_OOOm2?.emlii~l:!L Tel.(]6:58770fr:).

• Dubrovnik, pl'od:ajem d"'(lsobLi.n :!ii'!.:jP 1..1 GrllZ"u! v s-pr:lu! iJ$u.kljttL b~l~ kon sapogledom na Grusku luku. Tel. 0038520418 - .192.

• DvusQbs.n 611 m2 + balkon + Lil"'Olnj K",';ad:rant~N. Samjero,. prod;aja ilLdugoroC.r.1!1l11jarn_ Tel_061 701 128:.

• Foea,prodajem ilimije-njllm kucl!!1 P+S+-P~ p"pi.ri uroedlli 111- Td_ 06:5- ll6>4Ii.

• Fojn iC;il:·,~~:i rO'l''CI1 Jm~ P + S + f\ sa g,I.m:Wm ~4-.200m2 i'.:cmliista. Tel.061 160598_

• Gllldno ]J'Otje, ooyogrndrl jii 200 m2 + b~tc 1.400 m2.j tipska .... ;la1o 12S.000 RM.. Tel.061 188939,

• Grbavica. 11 st:im 37 m21 rcnoviJ:m.

T<1.070 211635.

• Grb:avicii, ,83 m2] 5. ;SPO'l :odaplirnn

k::' Tit~,~~ko07975i.~no:~ 2jJOO

• Grb;]vica, prod~cm Oi: LTiI Opl'i;i:~ [ .. djen l-s.ob:an :5:ran_ T~]. D61 fi,6t. .893! 063319906,

.. Grb(lviCil~ s'!.::r It 46 [JI2! ~ lodom 1;) m2, 6. sp. -(I iflh i pJ ac.:za yikendicu 500 m2, 8m-H.d,";, Tel. 033810-473, 0613159>6.

• Grbavicam.aLori:s!tJ 79 m2, 2. S:P.1 I;!,dapt~nl.!"l, u~n;IIdtN,;J'!:ij; kUobinj:i3J- Tel. 06l156882.

• Grb~vj-ca: u'lJIi~ob:rn s1im 85-

~~.l!J!el.~tj6m:tfU.~k:79~~-

• Hnd!.iei -,B i!1 i-r::k",t:I! 7_,5.00 rn2 Qi;ml ii~m uz inilgisualni pu [. l' el. (]62 391952_

• Hi r.L1O 1 t..I'!:llZIU'.I ;S.[a.r:l 84 :it'LI~ 1.5:50 KMI Vr[O"i R~,'e:rinc:. Td. 063 586 J2l.

• H:ild~iej~DroJl,gom~lVa! dc:v. kuc-u ; 34.000 m2 ,emlj;;m. Tel. 002 19! 9>2.

• Hmonj ·Omhov orljq] grn. 'Par~l:[l J.460 mLj ,;Ia~;n .. 111, cije~a (1Q dtl!;CI""r". ToI.061803715,

• Hr;,rsn-Ol A. Sacirbr;~ovicJ' dvm;o~ ban j,8 ml! dVO$truko orijenlis:!l.n., d ~y ""Ikon", vl.. 1/1, h;mo, T,I, 061 139 5n.

• H rnsllo, d'll'O-Sob;an 6(1 rn 21 adilpdr~ll!'r::kSlro loka-ci i ill per"ol i nQ. Toel. 061 714597_

• 'I. SariljeV(i~ Jcd.nol p,osCloon 54 m21 "ovogr,d"i" T<I.005 294 840.

.J. Sflr:il.rr:vo-Lukavi(;aj IWS- pros.ror 38 ml j SIan na spram 62 mi] I~flino. TcI_06587706>,

• I hdt.ll:, k1.] ~9 kod Slate Ol'.l.!, S9 483 m2 stilrntr. prosmrn i 676 m2 okuc.ni~ «.1'.1. (0) 877065_

• llidiil1 Planrl:i_~[(~, Bos.al]ski Ij il rim 17,objokalP"'S+ P J>O ml, b,~t<: 1,0 rnl,I/I.1",I.!IOl31956.l.

• Uidza-LIIz-ani, prodajem stan 55 till, cefiLralll~ IIJ ~p_r;;t! or;iii!!1s pO vi denju. Tel. 03 3 6Z4·20'.

• lIidb~LI"I~_Dil ~lSD ;5.8 .m2~ lU SIlr.9L) e.ijena 1lCJ. 'Videniu. Tel. {133 62).·534.

d~~~~~-~~~056':f.~t~t~G2~i272

m

• Ilidza: .54 m2, 58 m'z, lSi} ml - 90.000 KM, 92.000 KJ\l, 13~,OOO KM_ 1",1.061.88939.

• JednosobOl.11 40 m2., oClZlli.ar, Fra All del.-aZVir.d-CWLCa. Tel-06J ] 31016_

• jcd.nos.oban 40 rn2, '~n':j)r. Te.I.

001715543_

• Ko-bi ljg .&Ia,..a~ pos:_. iltOOIQ;i" mel1 anjth rad.Lon:a: Sil dOS'ta ;atilt;]" moglJ, I dtu,_gcn-:jmjell~_ Tet061915QM.

• Kod oolnicc Ko"'=vo)63 mt., 2.

\P:i-.!J6~j~;:S81~U [J~ r1~ 13)_000 KM_

• Kod FDS~ adiipt lnm j~dDo50biln

s\arn 4.{) m2t Pofalici_ TeI_ 06S 294840.

• KDievsko' brdo, modemu kucu u ni.ltl s~ .... TlQ,ln_ Tel. 062 38.1294_

• I< uee: pora.liCi! d ~ ije eI:aei.e + d'Va

p. p.J Alifilko'V:l]c dviJr;: crnz~ + garnlal Tu:-Ja tti e-'[~ + d":!J restQr,:)j'1_9_ Tet 00ll60150.

• Kuty ~ ba~lQJl]1! mok i ~m i-en1!!

za $13!1 .. T~J. 061l6S 566_

• Kucli sa okudnlcom, ci] ena pc dogovcru. T<I_033650-605_

• LD~joni~ka <.iSibicl!I"', pruduiem

'''.D. Te.l.06Il7H71

• M. Dvc .. ~ eenrar, iednosebae 4(1 m2. TeI.0611313l7 ..

• M _ D-~'(I [! KIi3Jj:;r Tvrtka, d vcscban 65 rnz, ekstra tok:ac.ij:a~ cijen:a J:lovo!j~

n",hi'no.TcI.061Il9592, -

• M.ojmilo, pl"(ldajem zejttlj L1 se pcgtadom na Doerlu]u. 1"01,002823739, 0018i'1%O_

• Mojmllo,s[afl S,I mz, useljivo.ci]. 150.000 KM. TcI.061 .l88939,

• M-os Uti _ f.!L.s.ktUf:'! vi la-lc!..tCa 200 ml ... basra.nevogradn]n, Tcl.0612gg 939_

• Mcrsmr.sko. rae kr§r:~ p lac 1.6(10 m2_ Tel_033691-319.

• Ner::I:1.a.(jci!, kuca sa Ok-uCJl teem .

Tel. 00 I 0676l4.

• N ed,l::j!"it_i! n-O'Li'ogI"3d_.nja~ s tan 59 ml, 1 m2·1.roO. Tol.06Il7157l

• NOVth kuC£rJ IJ izgradni ij 1_000.m2 okuen lee, Rajski Do & T rnOVQ. Tel. l26·554,061183507,

• NO'ifU kutu: $:I namjclilajem,'s'O'e- je novoluk:slliirno.Tet.062-8411'96.

• OdI[lM~iJl~j M. Dvort icdl]{l-!job;;rn 39 m2.TeI.06Il7>7gl.

• Otoka;> BI'-Ca.nsJm br. S,:;7 m21 2.

'P"'" Tot 061 14048:>'

• Pat~, i~dnoipos.{lbal] slaD 43 ml] !llspr>l,no". Tel_06> >8Il63_

• Pa:t!lric-~ Rc:s:n ik~ 3500 m2 zemlj;;ta. Td.06S660 113,

.1;la~i:ltit-Tnt~i~j,d~1,I'_ k:ucu i' l.500 m2 zomlji!m, T ,1,065660 I j 3.

• Povol i 110 prodajem gurson icru IJ (ell t[""\l 11 iialia 2.8 m2! pri:teIT! ljl;"! pOgtldrta:lil pos:Jm'ni (lrOSIOTJ z~mi poslijc: 17 h. TcI.06loo6319,0336ll-119,

• PO'IJo1 jnQ :p.-orlaj~m 1<1J ell ,!II okucni-coml,,1.s. prizem1jc, S.pr:aL], Ri!dn;<".In. ToI.OO\ 201700_

• Povo~jno SLf].1] 1]3 m2, Vo-

IlO;I,""c""r.ToI.00148456K

• P-rodajll il i :1.amje:nll ~ fi:'I!!!I nj i ~ 'liZ doplotu, stOll j, 5~ m2, Tel. 01;1 912 J68

• Prodilje s:e kUC9 na BisLrikll pClljl. 250 m.2, IJd1li1jen81)2 km od B~SCinlj ir:: il i 1 Q mi 11 ula boda_ Pteli jet" w,cled I'i.!I g;md. KuCa se sa5"lOji od 3 za.s.chnn stiitia S$ odv<rjerlim ul~iIDa. U.lltu~Ll:se na.la:1.:e 2 garaz~ s.a 3, gmrnl! mjes(iI. Svi p~p'iri uroedni. l/1. KuCu jc:: Upr.iVO sg~ ~~2~;i~ [)ytrrUl.a. [rna b!!l~ILI_ -reI.

• PTQd:iljem 16dulLUI!,~ lr;mlje)pQl~: ~u me· ti\'ad~"'VOCn i a:kJ kucaJ oSUl:IClJ Rjoe;e •. T<I.061. 2180l}1,

• ProdajCilj 1)1)::":) ;pijae,a C[gliime] IIdapti.r:ml oo:mab WiCJjj,V~ p<i\'olin(l.. "]",1.003191659_

• PrmlaJe:m ecrveroiposobnn .sn:m1 SOJ.j<~'o" kod BBI co"',,,. Td. 066 898 703,013l17·15B.

• Prodajem dVClSObilll rCIl'{F',l"iran S [a n! 48 m2' + baJ h;il'l.! GomjeCigl:a.neJ PVCI gils, namJ~tcnl' .l8.,I)Q{I' EUR-a. T,1. !I014861J9_

• Prodajem cl"'CiSObl!.D: s[an 55 m2] spr. rl ILovogrildnjill nil Bc::tn.niji-Pio- 1'.1 i!'Sku dol i r.r;a~ 2300 K.M p(ll m2_ Tel.

ChlI;4{1015. -

• PrQtJ:Jjem dvc:J.(l bitll !)'ul!165 [JI2j [!:a n S:pr.llli, u rem!u Z~rdre. Tel. n6t 690848

• Prodaj~rn tI ~''(]~b!!lll s.[;~.n 66 m 2] slJr. 4_1 uJ. f'iimio [ske Hge, 2.000 KM pol ",l.T,1.oo3919544_

• rlrOO:ajem d'Vosoba.n stan u Hras-nom. Tcl.00IlJ}2497,

• Prod:Jic::m dvosobaD :sum, BIehj 1

s:pra [! balkon! 561Tl;2 .. T eJ. Q6 t 90S 1.J 1_

• Prod;aj.cm. f:)flO u: 'kok;a sa 2 objekml L dul~HIj::r kivi! kLrtu na :spr(U.! Sv~ tia 4 dul",n. zomljo, 1'.1. 036 8l19·oo9, 06l 1+1 903, S"uso ,d,·c..pl ji ",_

• Ptoda.j-el"ti garwl'1lje:ruli C"e.:l''Htl..r; :saraj-cva 21 m21 l. sp rillJ -cen. gn jilnje. Tol.!IOHlI9378_

• ProdaJcm apanm-'1n rI a B j.c.l~ni~ <;Tel_Q615J8773.

• Prod:a.iem St9Jl U Vo,g.'CI~61 52m2! cij.e". 1350 KM ]>0 ml, Tel.061 5J8 773_

• ProdaJ~m pri8C'J culum obrildhle lcmlie! 'LI fu3kovici} SarmiD g:1l~_ Tel_ 0334,7132

• Prod;aj em hit'no kucu~ zemlju IJ CHll)j nil!"i! BI)_P:lici-Srbija_ Tel_ oo3876I'l6·MS.

• Prod:..'licm hi tIm stan 46 m.2, pogudim je Zil sire, Sepetilrovac 44. '-el. <20·187, 06~68 j 078,

• Pn)dajem ~l i mi j~nja,m ~ Bijelj i!1 t.I za kucu tIi S[aD] dVCiSobi1I1; -S [iin 508 m Z. T,].03l45~-737_

• Pwdaj em j c:d nos.obBn sum u ren~ tru, V.P., 31 ml, V;;" j; .•. T ,J, 066 l.l5 4>3_

• Prodllje.m kUCll 3 s:pnua s:a lokalom ~:a 3 za:s-r::bn:J U 1.~7.~1o &voe [lr;:;IVI;) i usr::l ji ~~ u]. Adem:! BLlCe~ Bu6a J1'0[(I k. '·el. 061 154130,

3 =d:~~~Jtsu!~~~~~~~~nn~.i~~

mlje. ToI.06H913,37_

• rrodil.j~m ik uc:u pri zeinl i e, sp.ra [~

~~~:;~!7_-¥:~j3~~~~J8~Diak~,

• 'Prodajem kucLt sa okucnirom] dOm I,;;u mt:[Jta(:'~ja un;d 1"];;;'- Tel_ 06] 219 :853.

• Prodajcm kueu ~ pos.,tovltim prosrorom t ckudnlccm 50.5 rn2. Srup. Td_ Ol3 521-427,400-610,463-892_

• Pro-d.ajem kuru! VOC!!l ~ ... e v ija gl':rldnia, vraca, Avde Smallovica, Tel. 001160063.

• Prudaiem kvalheran s rnmb-posl. cbicket uz magis Lroi,1 U ked H ~dii~, pc cijeni od 600 KM IXi' ml. Tel, 061 531 130,061249249.

• Prodajem IQ~cj,u 1.300 m2 aa u rb. sagl, za izgradnju sramb. objekra-cbicka [a 500-1.000 mll iznad pix:1.e1"ij e Gal iia. Tel. 062 943 493_

• Prcdajem namicstenu vtkcndicu na Ja,bla[\iCkoth jezeru. Tel. 062 231 211.

• Prodaicm r.!Q~'U kueu u Saraicvu, nasehe Ei niezevo. K uea i ma tri spratill svekl sprat tma ZOJ.S. ulna, Okuenlca p~\'riii flC ] _000 mcrara kvadra ~ nih cgraden a ai dcm. Vlasni:!:£vo 1/1, see u""iiknougnl"" Tol,002137 813.

• Prcdajern pa rcetu 11SOO m 2. 1.11; put Saralevo-Kiscliak, 'I.J miesui Kob iljac!!I_ Duzvcljena gradnja. Tel, 0:61 11101;6.

• Prcdaicm parcels iOO m21 ku.~u P+ I sa nQ"f'om. 1.] rb. sagl.. 'Z!I i zgradn ju 600-1.00(1 m.2 kor. IJCIvri., ul. Red!'liCkilisp<tcl~~Il~i~a_ Tel. 0629434,93_

• Prodaicm pa.rrelu u OLesU 1.350 rn2;1o "l~~tU .. doz;~\lljr;J];:J Sr:Jdllj:..- Tel. 061749442.

• Pr-Qd;aj",.;:m pl itC n;a Cmog:ors kom

1f~t:O~r~ ~ jC[:i;-;:"ic !tod H. N 'Jvog).

• ,Prud~ir=.m pJli.r;: Tnl,vrJikj Kalibunar) 850 m1J obje-kat ned(lrvrle:n) uz eostu. Td.061748785,

• PtQdajem ,pOls... ptosLt.rr 42 m2! ~a ugovore_nim LfgovaCk.o-proizvod. po:-. s.lovimi! za 201 J. god'J S. Grild. Tel. 06156~ 781.

• j'i'rodajern povol jllo kuCu! ce:luar c:.ali n:a. i trmOb!lD SnHI: Ll Bih:aclJ. Tr:I. 00 I 809 9n,03 71l6-461.

• Pr-od;ajem stan 48 m2, UIi.CiI Tmov.

Sk9 7! NOIJO $9t.ilre\!'(lr. T c-] _ 0612141}27_

• Prodajem smll S4 m2~ 2.200 KM) Ob.I, Kulin.n,n. 1Itrl,ToI_06~nO 191.

• Prodajem:st;m 70 m2. I :spr. i {!d 40 fi\L VlH $j>r. A._ Polj' A·f ... _ T.L 061 513Gl2.

• Pr-od:ajem $'~"I'.I 70 m Ztol 'spra (!,A-fazo A.Poli" Tol.0615130Il,

• Prodaiem Man bEZ bill.kona} V. P ..... i"'IY K. Bnh.l! ima ~u.,~u odlitl"lom S:Ul.oju. ToI, 01;211 0 122.

• Pn:u:t:J;tm rrosoi;r::trJ 5Ul.n sq twm:!:om nil B rcki 95 m 2] s:pr. Il dj. I JO,OOO EUR •. Tel. 00 154{10 I S.

• Pttr-dajc.nl tI SI,:J:n)m GnI;d'll :51.21 It :w m2, g.i1r~Z-Ll 2.0 m2, okucn iCi1 750 m2 .. p"sob'" u\." 11,.000 ELm-,_ Td. 033537·949.

• Prod:Jjcm .... ~i«lI !;rnd. c,oz'o'o] U z::a i~ra_dl'.liLl :!"Lamb. zg_t.iI;de l_OO~ m2J 1'.1. ko r. 'po'V~in~ I].a pm"elu ,8)0 m.2 - Saraj Polj,_ T<I_06l'l4>493.

• Prociajem "Z~mlji:;;Lc 2 .. (lO[) m2, Llr· ban . .s:aPsnoS"t O!:a izgr~d:nju st;amb. p(I:5:I_ ~lbjl!l-qa 5_0:00 ml- SnJp ~(ld AlI!O·p;j,ee. T.1. 062 'l4l 493.

._Prod8jem-[~d.njem puSl. 'I.lbre~nt 1 ,(I{IO ml + 4.0{I(I m.l o}::u~nice, sa ar.· v!ll timn Lm parki llg4Jrn~ uz mO'!,f;-l:;.t.mlni pLU Saraje'I'CI-MoS:Eal",:"-9 l'7_ kil0- m e:(ru, il i vr'Sim ZIlm i enu Zi3 s.tamb.-f"OOl. prQSwr LI S(i:r.rl=j~Vli. TeL 061,49149.

• RiJkQv:i Cil~ Kohi li:ab:, dl.l turn zc!t'!,lje~pO\l'oljno, Tel. 667-3iOQ.

• Srbiji!~Rudni.k, kod G. i\Wanol,lC;1 - prod. d"j re tru:IliU!nt vike:rJdir::c=) suuja, verda, ni!lmj~\el1o, povoljllo. Te.l. 0038 I II <45>256,

• :Stano"!: 1.~7 rn2} 106 m2~ tOO m2, 94 m2~ 90 m2,87 m1! 82 iTl2~80 m2! 70 ml',65 m2, 46 rn<, 4(1 m2, 39 m2, Ui ",J., 154 rn~. Tcl.-OO 1460 150_

• S(art G raG, d e~as:rlrana kuea, 33-0 m2 ~r::mlji$I"', ut_ Brusulioe 77~ 12.0CIQ EUR-1!.! rmpiri ureill'.li. ·l'el. 061 543 853.

• Strogi ,r;eD.lit..- Ma k$1"$l::e~ p:rooajcm nlJrvtju ga..roonjeru od 15, ml. T~I. 0:62 381294_

.' SLUI"J Boj n ie:JuI: 109) kut9 sa !'os· lo .... ni.m -prosLororn od 80 ml t smnom i2:rUl.d! autopr,:Jof.! ica i p.arki IlS- Ul!i:t!3a glavn~ ce!iLl~. SV~ reno",ililno! s:'i'e ko· mun:Jlije urednr::, ~t~s;n.i5tvCl Ill. Tr:I. 00173>606_

• Svrnki.nol prodiJje:m kucu :Sil dv;a od .... oje.tu:r lr-o:sr;;rb oa SI:IliI:!:i!, i g(j{a~o!"n~ ~re svim pa.~idma. Tct. 062 ll7 148 i 033,m~-I90_

.'-ililV9! l09 m.~':o ls:pr_, plirn"Sko~pro.godDOZOP, pro,,,or. T<I.OiH Oi97SI.

• Tmi)'L"O-~i1(a.r! SI.QI'.I 49 m2:) ~"":ri balkonil i dulu.m zemlj is[a (grad. ze· ",Ijil<o)"ve 1/1. TeI_06.1876883·,

• Vel~ici~ I'.IOV' !if.Ar:i 80 m.l! 145.0IJ0 KM, h ;'"0, To!, 062 641196.

• V!:ak(wl)~ ~.el'ltli i~1.C :l:! 'Vi ken d kucu] 1.625 ml, I":ilVI'lO, doba! Jl;nl;a~ bi!no,TeI.00113~'91.

• VO~Ce~ adill" ri fa n je-dfl rJrScrb;B n stan uc(!IlLru,J.6m2~ ;4.-1)00 KM. T~I. 001993253.

• VogooCa~ joorl oooban], noyogrild~ nj" 36 mZ!I!, 1 .. 490 KWm2- Ttl. 00'; \>09887.

• Vogoocal prodajcmposl. prostor 38 m1~ vl:rl:StLi$ilvo tll_ Tr:=l. 0:61 14'9 183.

• Vogo~t-~-du,p.lex: ir:drtr;)soblinIS(I..--

SO_I"! i era, ga~ osrava, retase 6:x.5!:5-J mogucnosr proiirenja, 6.2.000 KM. T<I-436-322.

• Z~mlii:!:lL-I! II Sa:rajcvskcrm poliu.

ToI.065 ~l5416,

Potrainja

• PCI [nil 110 ville' man! ill stanevn, praxnih L namieneu i h za Lzd:a. vanie (Agoncija). Tel. 061 031330.

• SmlDCIJ porreban mam i stun do 60 till u :Ql_rnrj,i :ta t:i>_(I_,iI'L",(II!1 i ~ na d u~j period (Ago" cija). Tel.061 5l2190,

• Kupulem muniu garsonleru IJ Sataje~'u.Te-T..J}bl 031330_

• Kupujcm s.[iindo:s.Om2,nare.ILidji Voin[_~k(lrt A]ipa~:i.nOt Dob6r.j:Q!_ Ttl. 06];(37344,

• Hhno kupuiem mill] jj sl an IJ Sarajevu. Te.l. 061 540015,

• Kupujemsum u Saralcvu, ucijenu daiem auto polu:$ dopl:ar:ii. Tel {~63 919 544,

• A&oencij~ za uekretni ne, puuebnc v i~e;!Ha:rI:OVB ZII. kupcvi nu. T el. 003 919 544,

• Ag~.ocija .kupuic sraacvc u S:trn i evu, man]e kvadrarure, T~I. 033 214--9+1.

• A.g.enciji"Zil nekre[nint: flO[tebno ... iSc stani}vt]: ZII kupovhuJ .. Tr;:J. 033 211"9)4_

Zamjena

.M.lje.Djam kucu IJ b'omi.ku Zi1 :st .. n [I i k UC'll1l Sal1Lj~\jCl_ Te!. 06 J 817 %0_

• Atjp:lSino po]ic: C-fuzal mije.nfam I >-:5crhan.5 Um 47m2) z.:~ mall fi yz: nak~ ",d".TeI.06l.515786.

• Mojrnilo, dvoij)OSobanJ l spr.UJ CoCI] lIiil [lib!; za sl LCaD t:lko n ,Gimnazii-c uz r:logavor_ Zvarj iz:a 17 n. Te:l. 062 761~l4.

• Dcrbrinja 4'1 l:sl_ S:Jn!.jr::\'t:h k"..,ILl.r=[i:1.n clvCisob:m "S[an! IV. sp.! mijenfam za jcdf.loi]J'!J"Sotr8n IJ Silraj., bez doplaloe Lltprodaieirr.Te-LI}61110 1'79'.

• Breka 52 m21 stan sa ~tom, m ~~ ier.r f!'lm -pfOdiijf:tiI 0;:;1 nl_a nj ~ .. dlj 30 m2 L1zdogovor.Tet(]6II8.34-33.

• Z.il.lnjcna.prrodaj;3) Sliln I.l Sarnjc::~ 52 ml, mijei~'!lm z:a Banja LLlku. Tel_ 033542·668"

• Mijerlj.{llm i Ii prod:ij,,~em Sl:;i:n 80 m2! ga.t'il~i3 20 m2, okucniCil 75 m.l, pos-eoon "I.., S tori Grad. Tel. 033537-949. • Z.ar.n~eil!l-ili'Qdaja. SLan Ll Sar-aje-V'u 52 m2, mij~niam Zi:I Banja LLlku" Tel. 033542-668.

• Mosmr,·e..e.1l Lar] 2,..soban 81i1n ?il.sa~ mjc'o'g od M. DV't!Il1l dOl (.engle Vile. TeI.036580"834,0632l2-441.

Pcodaja i ~. raJf:flO

• VELIKA AKCIJA!!! U prod'j; SUi bUlkovs cijep:[lll:J drva_ Ugalj (K,eka) d",,";. Ug,1 j (B,""v;Ci) S-<amcr. i j b'LI kovi brikt:!i Peq,;ionerimil nil J 0 ram. ls:pon.JJtit i-s ci: dan. T el_ 061147 186, 06] 78~ ,35_ 3SVl-lNdJ.

• "I'ROPI.lZ.E.NA AKCJ1A DO 10.01.". Zt:mg velike pOlraZnj~ ogriie'7;) i}'rodu~efLil !!Ikdja_ BLltOVI! clrviJ u svim oblicimil (S5 KM). Ugalj Bar.rovi~j (Ir.':ocka, ,orah). 'Drvon; ug.lj' Krcl.a (75 full). T<I.

061 670 063" 4413·1 "

• PHns.kapc:c' na di.rn Iljak Emi na 61

~sou ~uAl~~~:: rr~~~~ij:'''-~~l~~~i! f99

442,033621-733.

• Prodajem novu g:amimnl ba~-[ffi~ :skib rne't.:;ttl] ih .5 tolov;:J. lO korn. i veH~ ki h ii;1.I:n.cobta~_a. Tel. (}61 53 1 13-0.

• Jlrmd_aicm Bmul] oye m reZi:ce za brij,nj<ioi.,par>t<:. TeI_001323906.

• Ilrrocl.aje-m vlasum curke, paLke, ;g1.I.Skel ho.rozCj. li'L'c.ociUcnj~ iii QSII'ene, ,guU:ij-e saki ~ lijeka, r:10I\O,irn ""d,,,,u. To1. 01; I 925691.,

• ,Pro(bl.jcm d{lbn::r O~'I.I vanC' ~loV'noe fri'-::idere i zam rzi 'V9~e. T'e]. 061 156 30~.

.. Svc ~-n:re ~e ~_r;j~ lampr;rij~ brod3ki pOO,sob", ""'"'" To1.065 6895l3,

i':oa'~~sV~~L~Q e~vn ~ ~~~~~ir~

tlng~Gorcnjel ekron 82 m2 i I]OV'll. fo~ r~.lj~ M_ ~\tri~ Z~g:r~b_ Tel. 005 463 156,od II·" h.

.. Fi:sk:;!ln,r; n;_gist:;3.r h~r; bel mjese-Cf.Li h :pau~!lI.a. T e-l. 061151 009'.

• Bijc:H gvozdeIl:i krcvetuc z;a djccu $i!!I,oekovi-tml_ i iO,~ijem:loPQ\Toljtu)_ Td_ 0623l0034.

• Polo",," Son)' PL-2'" oip ... "roj-

sLi k + 5 igrie;a. "el. 0012596.55..

• DOmitCil .5,vj1!tit~ J jc;:kQ'o'lt.i1 :prc.Pl"~ li~ij:a jaja~ 30 K(m:r_ -::::;; 9 KM "An L 10 l\1rt "S~-t klas.at. Prepel icc nooiljc == 50 K.M, ] jeko ..... ilQ mr::5Q p;r'cpdica 1 kS iii 1 j, K M .. B.es;pl. dos [OJ\'a., TeL 061 138 184,0621).01551.

• S\"C vrsre re;;ane gradC!! lam ['~tijlJ:! bmo.skipod)sobna Vfilm. Tel.Ob50689 523

• PtOtoC.ni bojler i ~~$n'!-~ sve I:!-O~'(I!

garanctla. T.I.061521i58.

• Harmon i ka vruta, ~,rud.i:lJja i ugr;{!,dnja svtb modeta.sa dvijc vodilice, veeod ,60 KWml, ToI, 033225·.l27, 00 1 \16910.

• ~po:re{ ]l'~i n-struja, lspravan, 6tI KM. Td_06~97251l,

• Sligliee i anlfle, Pcvof no. Tel. Orfi5 22793l,

• Zdrave i jake pl~lc L! L_R kl;)~tl icerna, T ,I. 06.]4869.l6.

• Sim~il'e i_ hadhbC1Je~ \h;\l, liekoviru. Tel. 06llg, 0).01,

• Rashjadnl puh, rashlndnu komoru, rash. vitrin UJ res hl. ~'eCi fl"iiidt'r ;nox,T,LOI;II56l09.

• Trosjcd, dvosi«l!l iednesicd t s:tclic.

Cijena pc dcgovcru. ·ret,,061143 5-%.

• Cdfcp star 10 gcdina, 2.000 kom., po D!50 KM (M2Il:!j Kikinda.) i neve oluka ea t:ueu l I N t 0, cije.na po dogevoru, Tel.061 ~,59091,

• Dvcsjed na razvtacen]e 100 KMl SP{I ret 70 KM~ niak a vi t:d na 80 KM."

~ill~~f£1 :~7~.j\I, komoda 70 J<;M_

• ITL ~,porct (KQ !lear) i masinuee ""IO.~ (Gorenj,).ToL 061518716_

• Ulic: n:a, prirodrmi' 00zi1' spoj bosim· Skfi-!!I2iiskil'i lrn1h4~ k~[!!lt.la.Qb(lliel'.lj~ i ","mIL T<I.033463·306,061 149388,

• Jcd.DU dLJl;u i itd.nu kntku bundl:.ll [:e(.-slaJ 1.1 89_rceroblJ. Te-I. I)bZ 428 1')92.

• Ci:Slc s [:a.~Jene lI:glc: Sit poklopcc.ml

0,50 KiII]>O Ilogl.;_ Tel. 4\9-3&2,01;2 887606,

• Sa_a!1 [ee m IIIl-iJl1!" i jl:!;b.7Qua! rnje;e6~JH, 1"'1, 061'W420.

• Ka.luLnnca rnuzj;ak3 50, 1cDkIJ2~j ;\;gl;':'15 KM_ -.re1.061 547180_

• Ele_ktn:Il1S:,ke r:igare'Ie vi!~' vr.J..Stl!.

ToI,001357509.

• Lsr.r r:'1)V!!IfL t:leJUi."OlTi.oLOr - [ro(:axl'.l L 515 K \VI tod mj]~ine :rn pnmje :[lUIa). ToI.00\2l19057_

• Pildrku lip "Strobe.IT.o1 !'ov-oljno.

ToI.002 I 05039.

• N rtCl:h [ i glevi ~nl;nSI"ClfL L i ~ 831·101 ZIl"'p.m". Tcl.062 iO!i039,

• PI:as(cni k 20 1112, ul. VidQV(:i hr_ 40! llidx.. T.I.065 594 02l,440·747.

• S:;!Idn Lee Q,~_bs IJ ~s,1Ldnl ku n:a 900 m NN) R!llem.ljenesone iz rcglje, SL9ri S1J, od 3d-S i!!:od"~ I] lIibolji:su z:a. vOCnjiil~ t, Bi H_ Tel. 03314l-4 77.

• Polukrutnu sofu za-sjooenje i1i spa''Roil: j wbni :5{Q.~ S\'"(: kIw ,Il,OVr;:;Ij !iSCu .... ":;3- no. T ,I. 063 8411l5l, 063 837 680.

• (vi"", O~;nrukr '" ugootitcli>1<o 00· ""< .. <i;e"apO>"~""- T,,1.(16~87688.l.

• P-O~Ians:ke miirkice iz kucrI e k(}o loko; je, 1M!,_ Td_ 062)30 190.

• V ideo "Orion'" :;n d:llji nsbm~ pc~ ""lin 0, Tel. 061272743,005 63134l.

• P"9 jQtg_an:a. ilIoM b(]ja~ 18 ](oma eli!! pod.me-[a~ .. c.nia[iI z:a odr:asle, povoljno_ Te1.06>63 I 342,061 27274l_

• Modi ne "la bern .. tis! iOi1uJ komple [

opremo, T,I. 002165 566.

_I ~dus!'rijs:ke m:il~ ine:tB: '[e"k8\il"'"' J 1.1- kji'! (s:pecijalk'e) IlOYCJ, p<llO'oljr:ro. Tc.I. 001n4597_

• 4 bal"8l-!:e s:mlire~ d t"V0J [aj}itci r-ane'] 80 !(}'I,novo. Tel.063998940.

- ~di ma~it'le-~ -~JiI'Ote'~t' .su"uj:lJ plir:'lJ frizidel'Cl- ocu ~<I.noJ isprnvllo, doom"iI ",.,.p\ot",_ Td.033531-631.

• M_ajj nu za g:raviranie- GrarogTaph IM3,snprioomm,Tcl.062610617.

- ISI)t!l'Vlj:ac (p'l.Lnj!!l~)Z!I :a.LlWilkl.l::mll~ ~a [ON, nicmilc.ka proizvooll jill P'O[;PUnO) nO", 110 fuII_ 1"01.06.146788,_

• Sj\'"8a= ID(i!:;'inc: i ndu:$lri_jskr= Sler~ nCill Endlarica;Tet.06l105039.

• V-c~i s.kv"Url~ p-ump.iJ i l.o-ak velikih zla [n.iJI ribiea. "'r el. 033 9T1-124_

J!SI Posao

Ponuda·potrainja

• ResmrnDu nil Do_Drill jj) A~rodro ms:ko n !I~lieJ potl'eb:n-e d \'iie is.ku:snc kub.arice. T'i!I. 033- 4Sl·690. Mob. 062 737 550.

3838-INd;l

• F"~:1.:e-:rs;k,om salonLl E.T·. ~ po. L1'cbnii rildn.Lc~ S~ .rildn [m i:sku.s-. [Vom t pornocna radon; WI. P'ovotj Ili "vjou_ Ko ""j" «1_ 061 159 893,

4431·1"

• Cr;vilbdZin Lci u N r;dlar.icima ])Om~b De. j~dnil! IOIdr.r ira za ])i1Sluti Vi;llJ] jc u sal i _ Kon t_ ~¢".l.

033fll5·2~5, 3842·1 Ndz

• Picerl ji u or;:i;l) lr:r.r g!"":jld::! pOlreh.;r:!1 pic-ml!jstor. Slaro:s:[J~ dOoDi do 30 soo- ToI_ 001 147701. 4458-1 "

• P~z.zen'iI "'ROMANCA"J pou-c· (t.Q!1 ko;rrl)bsT. P:r:ij:a.ve n~ tel. 033

;41·626. J 879·1 N dZ

• Racunavcdatvcno] Ilrml :POITC'o b!!ln ekcrtomisra pri pra 'lin ik. Zai l'1I~ teresirani trcbeiu pcsla u CV na info@c:ilpiLaltB.lla Hi ae lavl d n a

\01_: 061 1-11 J88_ 4491-1"

• Ril~unovod.sL vena flrma (ra::!:i oscb u sa isku~t '0'0 In 'U k ur! rsk i m pcsrovlma i odeostma se bankama i Porcmcrn v pravom, Z;;I i 11 tercsirani trebaiu pcslad CV nil in(o@capiEaha_ba Hi se ja .... j ti 1'.111 rel.: 001211 388. 4491-1"

• Portebna penzionerka za [SPDmoe u stnnu bca obaveza, Tel.

65>411. 3901-1 Nd!

.' NOVO! Kucna njega odraslih i

~i~~t!o~t~~t~i~S~B~ ~- N jern acko

• Fast - fudu !"J~ Grb.pvi,"i porreb ne :2 rndn.ice.TeI..Q6] .507l26.

.' Restcranu ;;I Esmeralda" pouch [1;1 rudn ica za p,w~:atU pite. TeL H6I 247 166.

• F::r.!iL-flJdu p,Lli:c,r1ji '-'A.rti", potreban -pie,.. majs LOj"~ ~omoc ... _:a rar:.ln ica i 2. kon"b.,.. TeI.O"l 09l0n

• Ml:r:r.d i ~ $:lI &QvrieI'.lOE'Q SSS! ~fI:il'111lnjC. engleskog i ~p<J.nskog, rad na r3~un~rQ! lmi po:;ao:~ KS_ Tr:l. 061 38130,.

• Tr.!:l:i.m lK':Silo-obcz.bijedcnj:a,.SS~ imam cefl~Iik!ilolJd M.UP-::r FDiH! KS. Tol.061714431,

• Cuvahr! b ih~d.i.jeu;- u. S'L"(Io[JI :SU!inu ntr.

Grba'Vic-i kcrd l.eljinog !lL<l:d.iCri1_:tIi. T~L 642·458,

• B'U.~'l;d1:i[lic;:. "IFOrLIlQ"! uL

MilIrbl!l Tira bt_ 30_ POlrdroni: pomoini rndl] ik u k!Jb i.nji: i rndll ieri Z<l pO:5hdi .... a_ojoc,_ TeL 061 778 526,~ 033 ll3813.

• Percrno s,'e ~~rS tc:: e i Ii m::t~ lli$Qn~ t-ep ib9! mokw pmnje 2-3 K,l'lrltm2.._. dQl.z;mo ]>0 Cilimo. Tel. 033659·250, 0622137:12.

• Popravlj:ilm kom pjUl'c:reJ Jap [ope, j D:sud Lnmjt will dows:t i o:sll!lli b prog'" m •. T ,1. 063133 526"

.' Hilno pOLr-dmll djcvoj~m Z<iI rad u r;:-<! re ,r::1 ub1J rr:j Dobri nj t! zvsli i~ 1411_ T.1.061218071

.' Acr::m:jfa <LMtk~1I~ k.;u;=na n.i,r;~ i ,:.omor::: SLaM m t bolesni m~ 24 S81<1 s; \'iI· m,. T<I.061237641.

• l)rtrfeSLon:j! ng ciUe'ri.jc $[:9ilO""~ k'llca] poslovnib objekilu1 t.epi.na i n,mjcSmj,_ T<I_06l-4~5930.

• flrrofeoo.'ri daju instrulkdje i z: mao u:miltik-Cj ftz::ikci he.mlie. Te,I.062 256 21 3~0622Sti 214

• Millemilll ku i Ii.zi ku tn.s.[l'uira d1p].

I[lS. clc::.klro1chl] ike. U:spjclno_ TcL 061571361.

• "'ScliJ'IIy'" kucna njcga 1 ti k:cenje:;,

,:~ib~!b~!~ei~ ~~~3~~~~rih i bQ-

.' tv 'L'1l1!J, bib dijoeloe o-d 2. ~h u :svom s.[aI"lU~ im!!lm is:kUSLVCI! Dol:rri.nja 2.. T<I. 06 I 578169.

• J:sk us.Da ~i1::O:j nje$.?'lal:j bi S'ladjll·oolesn u Q51)tm 8 ~. Ili 24 c., i vodil;a d.orn,<iim<vo_ T<I_061 87, 7n

• POLrc:bn!!ll":a.r:.I:n ic;a JI..a:r.ad u (:II:sl-foodu n. A. Polju. T <1.061399951.

• Potn::b:na d'rtll kl;lfioba_r:J ~ pL[:e:r:i,i n,Dobri"i;. T.1.061818749.

• ""Ulli._kum" izru-d:it i. IJiOI'~ alu :.t.a~LI:z.in~ 1l1::nneili hi rolemi~ (l:rfS..o. vlMen.ie namj~taJ~ sa g<l.rnm::ijo.m: Tel ~33>41-334,0014OtS789,00'431i.107.

:pll:~~:el:t 062d41'.121 079j~3~~~,~ ~a

• TT3:bm dj~tr!butoerc l:;rr pQ((nr,eje r:i ~f'le Bi H) za :k::al.lltodatu KornleLike, ~arald:a. 30:% + kr-oedlti.mnic ... PQkloni. Tel. 00 16l2304_

• Ozhil in II Zcn:il: p.:u:i.til hI siariiu ow· b-u,! I]J IJIgu~e i dOli 'o"(~ ~nCl i zd LlSV:;3J;Lje-. Tel.06191>649.

• Li mar pm-tavli-a '::;1;C vn;tc 01 LLk~ pro(e$i(lotl:i!lr.ro. T eJ. 0023]6911_

• Grupa stolalil pl"8vi s:3drf'ane po v~~ im !.cijam3. Tel- 0r51 134 597.

• lnstrul-!:dje m 9lern ,ui k~! Le ,rri [lrfe-o rna ~ s.ilju.rn c upi:5-l,;, _popraVl]el (rl;)l~z:i m kuti. Tel. 033-469~96.S.

• Njc::p.st;a.rih i lZllr:mogli.h ti,cal~Ui'l.l:!~eii'Lje! ]i:ura.nje) IX"moC Ll iklL~i. Tel. 06l691921.

• RiJd~o bib k;;,uJ Ilocni ('u'LfiJr~.s~ i'r tU:SIvom. T e]. 061476 8? 1.

• ProfesLorl all1c u:sluge :dika.oj.a neh.r;lniJi!li(Jl::rjQ~!1ai!lre:rflelpi)r'[alim •. T.I.061440935.

• 1.U"dd:a i mont:iia "jkc,llrJlcda-br~ vn:ara 00 floJ LlobJ iCIII.1- eJ. D61 j 34 '597 •

• tll val~ bIb dvoI c: djco: i vodil;a do-I1l.itCinSI vo.~ mol im SO\lIIl](Ir o:zbili r'i.~ prr)-

o "dc, Tel. eM; 1831633.

• ~iJ i:I bi h j niq;ovala :5tilriju knsku osobll ~ sarno oo:bi ~j n.e' ponude_. Tol. eM; I 83763J.

• pon-eba.r]; s::r.mo ozbi_lja.n L::I_d n ~k-sa iskl.Lstvom lil rod u Ilmoprnonici i vLll.

;ad!(}A,~la!a prO doJ;~vol"ll_ Tr;::l. 061

.' Dubin:;,ko rf'i~njc unu ~.ra~DjQSti ama~siedi~la, [a.PI~H~ Llod_ov!!. Tel. 062, l13732.

.' Cenil1r;:ira.ni r:a~u:Oll~'od:j pgvyljno '110111 poslovne kn jige z:a sve' vrs:[e

58 s-, .• _"",,,,,, Dnevni avaz

firmll radnii, udruzea]n, TI1!I. 00115.0 368,

• lznam Ii i vat! Fe 19J ijanskib ... j.ii:nt::J.n lea, modcli 2{H o./2m 1'1 vrlo ~voljno_T'I.oo! 243%9_

• Porn agao b ih 81 arijoj osobl, po even L'I,I.l1 uoi parrcbi t dcgovcru cI.-'L'1.0 bi h do~ivomi) izdnm" a n je. Tel. 065 5940l2,440-747.

• Tl..l'~I::!~ 7.a[b~ m.olbc~ _pri,go'o'ori i csrat L pravni pes I owl. Tel. 033 4·61·30:6 ;061149388-

• Dublnskouslsavanjesvih tilimil i namicstaia, eiielog 5't:a.O:J - 30 KMj Rainbow. Tel. 002 52-4 )02~ 061 182 080,

n~ O:~:;~~Ifi~~~~.~6i~jti~,~~g

• Deicrn L[J 5'lTU].t,cijc il bos. jc;.:ib~ lekro d.!k~m! plsem lekure, marurske j "m;nor>k,.T<I.061865OOI,

• Alto I:r'ebale P<lmQt pri mIU11J'skom iii di plo mskom radu, [a vltc se. To!.061865063.

• PL"9Vi' ik pruig prnv rtf! sevlere i US~ tu~C"{m(l] be, zalbe, tuzbc, cdgovorl ria !u~bt; ugo'vOTi}. Tel. 063-190 722~

• Regj a triratc fi.rmu i treb.:nc: pravr Oll pomCJ06j javi te st' .. T~t 0031907.22_

• Kllp!,l rem SUire .rtjC'p;1:l.~.k-e roartc i

ausrn;s.k-e ~il i I'lg-e. Tel. i}.611l3~.

• Umjl:lllickf: :sHk~ f~hu.oCliju~ 5ot'ar.i na.kiI! ·sa !oVit! (:jdi"Jej d~ep oe~ rutnel mdcnje, znacke i ooml 0 kupu rem, 1" e.l, 033456--505,0012144(l5_

p~~~~~:ffi~s~~~:OZj2~1~~im-

• K IJPUjCID 10m Ijcl]Q 7J:ttOj dukat~ ~Ia [ne:sa rove i osa.ala od :?j!n!'_ l' cl. 061 96Sll6.

• KLLP1Jjetn lomljeno i !':ilbiU·~kQ7.],IIto-, duki!H~] sorvunc: i os:mto, n;ajviie pl''''m_ Td.013655-596,061 553640_

• K UPlJ f~rn. :stilru: d~vi7.n"LI :Ued.nju,

ohve.zn 1ce] riunm od!t~{iI] d.ioniec, is· pla[900m.mh. Tel.OOl 501·") 897_

• K Upl,l icm ditl !tiC(:) $I~ru (b;vi~nu stcd.nju i rntnu ooMctu. [s:ph.na (Id7 man. Tel. ool 358344"

• Kupujem SlIU·~ n.ei.spra'Vne v~ m:3~ir1C"_ Td.062972 )12.

• Ku;puian :staJl.l-drr ...... mL!. HedDiuj r.n~ rlil porraZivanjilJ dionkesYih finni i funr dova,ispl,",odrnal1, Tel. (M;1718 739.

• K uJl~ iem Sl.3tu d~vi:O::h1J hl!dniu~ tlb ... t.lD il;ej, di 01"1 icc~ -ot.i!3:lehh i.s.plo [:(I j dol=!< odm.h u FBiH iRS, Td. 061 175237.

• K Upllje:rp $[;!tfiL ikvi:rnu ~(edn jl.l! ob~'Cmi,~od1lct~ dicni~ i:sp!a~ j doblak odrn:ih" FBiH; RS.Td.00335 I 512.

• K upu j~m Slaru devi.znu 'lednju~ ratf.l u od!iIe[tl~ d i 1)!1 ic:e S1!i h firm i irondo",,_lspl.taodm,h. Td_061451791_

• K upuj~m diQni C~, devizn L..I ~Icd~ nju, obvezn ice, jspti1U! od.mi!.t'Ii. T e-J, ooH213'i7.

• K~p'ujcm djooice! ~bi,l~ni-cr;! ralnc: s:C!Cte i dcvizne ~Irnnj.c, Isplarn. mi7 man. Tel.ool 51691 I.

•. KUf1Uf-c:m Slaru devizn1J !:iledrLj\l~ r~t!lle ~~eu." i diQQiol!:, p:rodSjem Ile:ulol," ,mt;.fi k,,<. T.I.061140S21,

l:ur(?u~~~~h~~~~~pln~:d~ ~~

KM_Tol_001400 19()_

•. K;up·uje.m I:take 2a mji:I'-en ~e ~ra uk.r\'i]akueekilkliv. Tet06148l 5-95.

• Kupujern 11Un!.! -o<B"tC!:Uj Starn <leY.

!,<:ihJju sa Sara;', ; B .. jol, bee"" \~Io po. "'~no. Tcl.01161I-{167,06II33488.

aUsluge

• Servis: "\'d m it~ Lila {Gor-CIJ j~l EJ NLl, Ko:n.ti!lr'J Obodin, KandiJ ZalJu:5i~ [bcrll:u.),~pOTCl!;!li bojlcf:Q_ D(I- 1.a:Zmk besp!:iu.an t Gari!ll1 d fm! Mob. 001 171 666. 4l5<-III

• "Kl.RBvm - Dubinsko u.sisa,lanje~ pr:a.njc i i:spi r:;!~ie sviJ} "V"l;'!i~:3 tepLha, f.I am j~taja~ :aum, prmje (1(ITwl:a.~ J.,.:rene:ral nn n"enja :s.ranOv.- i Ii.nni. hison.i 1 mU1 KM ..

Fi rm.a "'G LANZ "'. 61"el. 06] 350

6al_ 3807-1Ndl

• III H fGll ENA':; - Dubi:n.s kQ f.!1'8- njc [cpilla~ I m2 - 1 KM i nnmj~tajal ugao - 20 KM, Sa rajevo: 06) 14) 944. T""I" 061 587 nl_

3608,INd!

• VODO)NSTilI.ATEJ\" ELEKTRICAROM 'v, "'>Ie Ol'Jt9yJ;: i nari h i 'ugtacln i i1 no"ih boj Ic:r.a, pct:i, kupntil.:a:, -sanitarLja,. e I, i vOOLlinsLal., oSlgura~j, mirn.i'<' 6:, mi. !<llja, i ,I. TtI_ 061 222 228, 37J5·INd!

• M I KA DO ~ Alurnin liske hlu ~ 7.ine~ trakaste uvicsej VANJSKE PVC i AL U roletae, plnrncee relcl,nt' i ha.rmOQ ita vrate, Tel. 06.2 170.248, 03)1611·584. www.mlkadobh ,rom 38l6 .. 1 Nd~

• TV VlDEO SERVIS vr!; ponravku svi n TV mpa.rmla i v ideotekordera, Do.I~zak ua adrcsu bC'Splaran. Garanclla 12 micsecl, Te.I. 0331451-"118. Mob_ 061 148042_

42J.4·I N<Ii

• CRP~JENJE s~p·t.i~kib jama, citccnje odvodnih kanala, Tel.

061 14l916. l872- In

• RO L LEXPLIIST· 10 god. ue vas. At la.ILlt~fI-C! harmenika vrera, vanjske rclemc, garazna vnna l flru~nj-c etekirc usfuga. Tel. 0061 219 l60. 45(1()-1 n

• Moler kr~NI glemje) kvallH:Ulo i

]>O""ljo o_Td. 00 1 235 190_

• Pro(esOI"[ca hem ije dmje i tl:!iil:ru kcii.e: iz hem.ije stm;:hm l.im;) i ua:n ~d.m;j]" Td.06Hl.1 !74.

• Pro[ dajem S::iue gt{ilre. T~l 063

930078.

• Vodel n:!;imlate.r - sVl "'(lido] nstilllater50ki r.ul.ovi 7 kvn.lhelno~brwi

p.-eciJi'.1'ioo! t.~S!lL Tel. I)6J 199 442:.

033/021·733.,

• B:ravan;k i ~dClvi:Jodol~irn r1:l a_dn:-

,u, 1'.1. 06 I 1J J 078,

• Fizlote.rapcUI] do!.::tlilk na adresu, ki o.el:LU.'T&pi ~i)l Icl;L~b L.I L(;J,j j:[i~ ma5~j 'povClljno, '-el. 061 367 1M! 033 61s.675.

• P:r-ofe;orial ~figle:skog jezikil. daje Casov~·t :prevodi dokumeme sa ovjc· rom-Td,033659-133i061252294_

• Lijeti m viimjske i UD LLtarnje be· moro;de, T,I. 00 I 533 146.

•. Radihl mol~r$h;l~f.9fbar$kt' ~L)s.lo\'eb~ clS"w ~ povoljno).riId.no l.SkUSr ,vOpr<.l<olOgo<l. ToI_0611i419l,033 110·791.

• K(lmb.i. prcvoz. Ilam i-e~taiil, ~eJ id7 be, od V07. kab:!.SlOg Olpl!di1, :PI)YCll j:nol obe,. rndn"n'-l!" T,1. 002 139453.

• V rti m prii':;~·Cll Pl! IJ1.j K:i I..!,dQboim i klim.1uizirnoim kombij~m T -4 VW, Td,061 100 191,

• Daic·rn i n.s.:rukc-iie iz Ilje:mdlkn.g i.d]". Td,061588626.,

• Profe.wt pjem.ai!kog j-e~ ka uspi~no daje inslrU5-::e·lje u~ellic.imil i (JdJ":;3!~J~m oS(lb:aro ~_ Tt l. ,001244 562_

•. lzvodlmo mo!erske rnd.ove, :uru- 8i3.njc;., gl.eto .... anjCt. rnole~j. Tel, 061 184414,061 3H 115.

• K vaHtcmQ i povoljno pOO"tavlja· lij~ brl..!,:icQje i laJti ranic:svj11 .... n!'~:3 PilIkern j [:!odova k,.o i !amtT.latil. T~I. 061 114l6ll i 06.12441 n

• R.a in oow-gt!ne:ta] ke! l-ell is.iJ k:!.o i Hlpaci nmi nllmjeStaj, dugogodili njc is:i:c:U$lVO - otbiljn.Q ien:a. TeL 06Z 795 285,001311216,033666·115.

• DiLjcmC:;3S0ve jz, m~l"tc:m~ ti.kc ~ S.I~Like l1admm L smde:lni ma ... IU:t'jeiino, T.1.0l35l6·~5.

• I :n:~iIjui i<! m m:a.tem:iu.ik I..I! :>.:a sve ~ko]e i fukult~Iel us.pi~~no i poovoljno, T<1_06154924Z.

• Profesot mi1(~millil.:e daje innrnk· cijc om OSf.lO'"'CC ~ Sl'cdl1jotkolcl:. Tel. 06124042'i1.

• pror. r:rancus~Cig] O~ I idlen t ;suds;k;i ~umaC ~ prcI,."ocii t.ckS'tolo'c i dokum.en tc:

Sill rranclu;:kQg i (lbta.l110, sa CI"je-uun, Td.Ob! 480069,

• MOltTi1i:di mQlen;ko farba:.r:s.k-e nldove tislO, kVillh~IJ] 0 i P'O\,oljno,. Tel, 0624l9501.

• l'resn i.maviEi nje s:a vi cleo kase(iI na DVD,S,rnjovo, T<I. 002 824 5.2l.

• pror~s:to:n.alL"iQ snim!!l:n.je s"Yadbi) [lodcmciaruJ.1 povolino, svc dOllifctc na DVD-o_ T,1.oo2J561Il_

• Profew:r daje i nsuukd ff: t2 rr.m r CL.L5.kQ~ bti n:50kog, ru..sko.s i b05a1J 7 'kog. Tot 033 ,26-521.

• Daicm insuuItdj!: iz m,uemadke ~ S~'~ lk-ole i faKu,ll:-C(~_ Tel_ 06] ;5.34 131.

• Prof~r daj-c Lf.I:5trukeije iz mlncmg Li ke- ~ O'SllOVC-e i srednjolkoke., T.I.06Il44251,

• N as;l~wtli k ;sa dO$La iskd.$l"a cl~ie il].S{TUkc~je iz m:alem.alike, LlSnovdma i sr«ln jo~ ko.h;.i.m.3:j dQl;J~in;l fI:i ~lJrnlj .dresu., T,l, 06 I 451 0'i6.

• D:a~~m inSln.lkcijc;: 5orronjookolcima i s~ude:fi Lima Ile·mijr;_ Tel_ 061 1 TJ 405,

i!r~::~~;:~!~,r;1.~~i8~7 g~~~ri)

e ro ... u]jIlQ \o~llt5·koe rokInc.1 alumjr.i~s.k-e f'lIoh..lzine~ lrakms[e 0i;:l9jesf"_ Tel. 061214303.

• Radi m kare apilltal,(:! j "OdQi Piiilala'te,..keposlo",. T.I.061106Z68,

e V rsirno!in im~1l ~C!:5:3I VMS 1]:;1 DVDt SaraF~'V-O, 1~ e-l. 0613&9427 ..

e· R.:IC:Hrno mliSi nsko m iJl Lc::ris:mjc i 8 ... .e'~rslli!!fas.ada.~f'·el.{)613.38919.

• R::ldi m m .. llt:d.sanje., z::ldanje,. ~du ...... t.ii;[a~ prfl1.0N. Tel 06.2 45-l

• Rlgips majsrcr.sveud rjgi:p;s~k\'a~ Iitctno. Tci. 00.1 9'4 1 214,

~ti~ :~f.W6tS~ 3~fl,radi m sve 00 rigip~

• Molerskt- ualuge, I..aP~l~! li&l1id.oja Iamlnata. T,t0613159:S7,

• S ta klar obcvl [ .. 1,,'''] itt: ra 0 ~ta klareke radove .. 1~ el. O33J5.3.6·188,

e Rl.sLps mujstor, potkrovlla, pregradni zidovi, s~u~rcni plafhni, Tel. UGI818132,

•. V,rlimo ;;iId~rt::iC";jc semcve, k u t-a.~ post. P rostera, brae, atrucnc, kvali tct- 00. TeI,00196S054.

• Zidamc Ilorodi.fne i vi kend lu.lCe P'O laboru iz kmalogn, peoiekara uz razne rti.ii:lgutn.CS!.t_ Tel. 00 19650 OS4_

.' V K V etekrriear, elekrro-rchnicer "\'ni cdrzavanic posrojecih j ugmdniu nCI'I,Iih elekr. ii,s.[at9C"ija. '"'"el, 002 :s.22, 014,

III· O~bili1li'l~ ~ida"'t J;:erami-GaT.~ ((':S~T.~ vodotas ralarer, ltd, radim kom pfer i<up"'il._T<1. 001 26938,_

• Servis ra~lIfiilra "M a io", instalacifa windowsa, in temer koaekcijn, antivirusna ;;;alL i ta t9~ur-ara! CL~!"J je virusa, hardwerski i sofrvcrskl preblemi,;td.Tol.(I(i1 24l61)_

•. K irb:y d\l binsko usisi:1vl! o.je i p.ra· nje·c1Iima~etiscm;t i sjc:(j~jn g;3miL·u.ra! naj:kv:a.li [eLniji.m kirbi ,evi m ~fI~]>ODim •. Tcl. 00.2 I 18202.

• Is kUSo"ii!n .prof- cngll:!Skgg pT.evQdi [e.hnitku i SLmrnu doku.rnenmciju1 bro:>_ TcI.062 757808.

•. J nstrui.rnm francusld i lati nskl, ]>OVlllioo; u,pj~"o. Ttl, 0332l 3·><17 ,

• P;oferor i n$l.-u! r~ ma temati~u Sl.'t' UZr:asH~·f p<lvoljnoJ u:spj~no. Dol:ilzak n, ad",," _ Td. 657-082,.0663.19172,

sa·is~~~~:%i.lEf~t66t~~~~~.~rof~or

e Rilinbolv dubin:iko us.isav~":mjc t.cpih9! siedeti I:'iI gatn iU.lTa! jogi fnadrn"",Tel. 00 I 9!6212.

• RilIi.nb<nli" sis\elTt ci~cenja II vak!1l dDm u iii pos, prosmru, Brzol po~ol rno ; ,fih,n"_ ToI_0619'.10082.

• Zi dars.k.l)~nnal.Ske r.adov-c~ ztda· [tjc"rn:[il tanjoCj kcrnm ikuj r1gtp:s~ :ad~Jl'[:adju SIabeilo,gJl'~OS;rora .. Tel. 1}614lQ 841,

gi~~.~~~~a-r~~=~r;l~ti·f~~;~-

• PrQfesor~ca hemi i.e dO'l[t -e:jlOOv¢" tI ~enk~i'I'i i!I. T d. 061 "779269.

• MQler vroma b:rzo i ~fi.kasno mo· 1 uit' 'Iffi~t':S'I;aliQve. Td. 00 t 926 3-3~_

• Dajem LnsIruJ.::dje iz oos.a.nskog ic· .-.:ik:a..1 1 :5::1 L - 50 KMj dClI;:L·lim Ila kuc.nu ,dresu, T ,I. 066 360 109.

e KroJiJc-tilpct;ar .... rS.i uslUIili"C br.lO i ]>0''01 j"o. 1"01. 00 I 38)329_

• Diijotm im'l..rukcijc lz ocngl;:skog jlt""'ka. ToL 06JZ43 8·36_

• Bravllr- izrn~ujem i monLlram sve od kHczal u:sllJgoC :S!J"j r;miiJ dj-cvi. Tt:l. 061109 J82,

e Moler !!iii radni.m Ls.ku:SlVQrn, izvo· di sve ingl. rarb_ T.IIdO'r'eJ b'r?.QJk ... ali Iclno,ciSlo. Tol.06Il06345,

• J lVQdimo ~ve Vnilc .rSdo ... a,.. :s.:r .. dIlja~:ada:p!ac:i.i-c: .. Te:.t. [)6] 740 l27.

• DrviJ rd;::m m.Qto.rnim la~om, 'o'1l~ ri l'I1 :a.:p:lfalOm, rao(] im i d ruge _posJove. T.I.061 491 463.

• Sv-e vr5 tc :Jd:a:pt!ll;;i 1:;1 !-::IJ.C(ij :ojl~f.lO~~ poos!ovni h t:Jr08Wra, ugradllja bl i n.d Vfittil, S Lolnriiei n::glps, lil rni mu~ moleraj t (Js:t.al~h Tel. 061 542493·_

• Molerske usluge kVEll itctJlO i u.r~d~ nO_ n,1. 001073 76ll_

l Po\'o ljf.l 0 vriimo I:m.l~enje i lokirn· o.ie svi.h vrstm pmket:a i siJlooil UZ g;1. £:ip ci i 1.1_ Tt;1. 061 %7229 i 062 9~8 972

• Kera.m LCou - pos[av Ijti.m svc VrSLe kc"'_m ;ke, Ttl_ 061182 097.

• Mole:rski rndovi uz pOtpUml z:aSlj r tu.lje,,1 i i .... ·j m trakam!i i J>Odnim Iljjji 0- nim;a,Te-l..OO·161J.644 t.

• Im.uukdje c.nglc:skL, njcrn:a.tkl i p.-evod.T,L 06 13,9 306.

• Seminars:ki] diploms~) skcIl iranje i t)br:ada s.ti.k::.! rek.lame! R.n jitC,:.pOvol ,n~ kval ite!tflO, T-eJ., OU18T7 B5 ..

• Stolar ~ i.z;rild:[!: i mOil tab kuhj nj:a:) :a.me.n~hb pli!l k:a.ta~ e:n.~fij~ra, :SIe~ni". Td.061 512663.

• Ce:otrtl_ Sl"ij:a.!ljej fl in_ i Q$l:ilac;:iiotj zamj~:n m kOflVif'.kwta ! td.J rad.imo k·V:il~ litct.rm l f.I'O~'ol'no" uz, g:a.ranciiu. Tc.l. 061500037,

• Kombi pr"(:v4?.2: p1J tn lka I + 8 j se~ I idbe~:pov(lljJiO. TtL 06 l 213· 343_

• Zubne p'rOle~ izr:adti;t PoO]JLi!vknl dod:a"tak :wb:Jj polin ... nje L p<ldl~~nic zub rIoi h P Wl.e.Zi!I! radi.mo 'Vikendom, ToI,061 HI S44,033677-845,

• P'oLivrllj no d ... je-rn j,ns! n.J kc·Lje i:t 1tJ.<1- wrnadke i informtit:i.ke. Td. {l(,1 35-8 339.

• Prii~lOZ pL.ltf.l ika oootm.im ;] ul-O~ mobil",o. ToI,06H7625 L

• VodQ~l1S[a.lmterodrZawsti!lru i po~til'l,llja nOVll Lrui L:3.1 ilci jUJ cLs.ti boj l~~ sv-eli.-.;gxraE1("iju_ T~l.OO-l497612_

• SIa.kll!! Sil iskusI'I,Iom rad.i :sv~ 'If!'S[e stakl.;;u-sk ih uStl.1gi1o dol:JzLmo n:a :adre,u. '1',1.061609947,

e K V moler kT~ci :s L:a.o.OVI!, kuec 70 KAtj t.adim €:1~!(I .... a.[I;je-~ rarl:Ja["!je~ po:s:.[avJjilmo ukrasl]i stirO"por, Tel. 062 388l4l,63~-4)4_

.1:n:5Lruir:affi (j!!kl! i :mLdenL~ iz ma~ tcrn;a t.lkc i. fl.::d.ke: na THd:li1 ·C:]S 6 KM,

Tel. 031 62J.976.

• Strunu, ::i:eludac nemicstam, li-

i~:e~ i~di;;;: rd~o~ iso~~lj6~M! be-

• S ..... e vrste gLII"Qboljt [iit:,i!Tl suucno, visok prnisak, II pala sl n Us::L, TtI.06Il04986,

• Kcrnb L prevoz pu tni ka i ecbe slrcm BiH.Tel.oo·1 903336.

• PQS!"3'L' lja nje, brll~f!nie s.vih v :r$!:ri parkcra, podcva .j 1 ami na ra sa beepr.3si cskom saesinom .ru ot.2 921 100,001 J2I 289.

• Pcvof no i kvaf remc eistim eranove i po."Sl(io~'M prostore. Tel. 062 401 619.

•. C: i Slim ]·WCi! i p05J'l;:)vm: pJ;"O!i\I;jI~ pta nie tepiha, cili ma, edvca i dovoe besplatan To!, 061 580 063,

• Inatruiram da ke i srudeme i:? marcmadkc on Allpatlacm Pcllu, Cas 6 KM_T<i_ool 157'l'11.

• Profescrica engleskug je-zB::.a dale wove i prcvcdl. Tel, 061 SS6 700t 033/657 ·OJ 8.

• Adilptac.ija SL03JIOVa i kuea, posta-

d~;~ -f~i~~~~5. ~o~~j~ te, kr~ccoje i

• Vr;:~ c.:kil,J:;I rn~j:sto~ radj ~tifOpor ri!lSade8i1 s.vClJom ske]om, Tel. [)61270 719,

b~. f~~~~i2tr4g6J~irn kabaslu ro-

• Ril;i pSo rn 3jno.r ~.di p01k rovlia.1 pl:!llroneJ flr-egrndl'lc ztdove. '-el. 061 511503.

n: .. ~el~c:t2k.~ 2u7S;W. uredi'l~ k:vali !~l• S·taklar - rndi,mIJ tv(! :S1akl:;3_~k-c !"tdove, dola:ii'lmo L1:0 mdresu. Tel, 061 842><13.

.' PJ"Ofesori(!;:i d rli .1 1'li3l'I;uko::-.ijr i ~ malema dke i fi7.ike, Tel., 522-016..

•. Profcso;;lrir;oa d:rzi ¢3w .... c: it:. matem:r!- 1 i ke- i 1i2i]C~, Tel. 03.1 1 19-.5j,9.

• Proi!voz stvilri1 n ilmidl:aj!l i ost;alQg .... eeim kombiiem" r.adT\i!I :STi :!S:iJ .P'OVOI jno, T.J. 00 I 268442, S.,.j,

•. StQla r k...-ali It I nQ vrl;i ::nolarSko-I:a.kirerske poo love, dola.zi.m ni1 adre:su, Tol. 062 llHO;!,

m:~~~,~\:U137\:,ih po 8iM i [ja

.. V K V m'Jl.er kreci Sl:;inQ~e Serbo.

Tcl.062911864,

e Ko rnbi porcvmorn vliim s.chdbc, prj j e\Ii).:':: ~UlniJ;:.:a.~ odvoz ~UIi3, c.ilena jxo'ol jn •. Tcl_oo I 81 7414_

• Sta:"':il.r"J povoli no r.adi. :!lve braVlli",kc u.luS'. Ttl. 06l 940 ill, 03l 691-160_

• S[Ol.:ilr-Iti])Ctlrf I'ovoljno r:adi po. pl1l .... ke:slolsni-k·c i t:;lip(:t:or5.kc_ Tel 061 606651,066620·341.

• l:skmnil profcsori~iI (,!1J,gll!5kog,

~.~~;:o~to~~.ir:POe6utk7§.f~j~7t;.SO03~

200-6.16.

• VKV mof~r ~ rad.L moQl~rs:ko-ri1T· barske pos.tovoCt, p<)\lolj·no. Tc.I. 061 :5-07 633_

• IZD:3j m.ljlJ jcm play 5or:LJ.liorl 2 i 3 :sa ,~~c,,""_ TeI_061101 341_

• Prevo:i!: puma~a Sil kombtje.m Jl'O B;H,SCG; HRV_ ToI_001209935_

• 13 rmvi!I;r' radl og;rade, J..api j e, ge-.lenderc u1ilz.:nil i g<LraiD:ti vrIil L~~ zatvara ""lkQ."c_ ToI_061 5l620S_

• Elck[l'iC::J.r~ el. iD.:5till1l:dje1 ~UlO~ 1l1$ tSk i os;i~h .iD.di h tori i3 banj!,lt cl. bo,le:r! el, !:poreL L dru,&fi_ '-el, 001312 435,

• MoletS};;eusll.1ge .. Tel. {t629U .3i23~

06620.1 1,1.

• Al.Ilopl'C'oo'uz:ni.k m:a.Giim k:a.mio- 1"I;~)m 1Jcli pre~'·o~ kab9smg ol"p9da~ l'i"k"lljunk,. Tcl.06Il68841,

v~i~:~~~.~ngl:!;ut~Y: .. '~T. ~rer

643-9'.10_

• Su ds:k,i ulm:i!l z.:a ni~m"J eng] " h illillJd. je;.:ik, ul. Km;~vo ~ Snrajc:vQ, T'I_06110g 144.

• Tapcrar :sti. iskustvom pre:sv]aci kl,l6:!_nski .i. kill]-I;-tlarii:5ki n~mjclit:lj. Tel.061li1.0057.

• Servis r:a.tlll],orn "Ak~" l popril ...... ka, Md co~ri!ld!lja~ i t'!!Slalaotija.~ ifi(·Ctne-l [(0- nekclj:ll, ami'w.d.ru:snm ~til:a, dolazak "' 'u"nu.d.r","_TtI_001545315_ .lll;sIrukdje i.z m.at~mi1Ii.ke', fl7.ike, i

elektrotdmikc.2:3 ueoenik.e -os llove.ilJ j sredn jih ~J.::(]l.a_ Tel.. 0:6 I g 12 5 2g_

• Vrilm selidbc·IIIDdCl'llim kombir jem :)f!, r.s:d nom snRgQIl) LLdr:bvl i va.rti. T.I.06Ill7189,

•. V.rS;i.m prc\'iJ'.z rol~c~ !judi .~ M 'o"a.Il, radn:a Sl1B.ga 110 po[rebi_ re], 061385 76<,

• Ex tr.1I .?Ovo[jtl.l;::.l Ketti bi :pr~'J~ i "Hdb". Tel.ool 147361.

• E..1.d,::"[ri6i.r VK V ~ klJrne tl. i·IlS,UiJ.aci fe i uredaje.. Pmo:ovi [e., 1~ el. 618-907.

• Molcr$ki. r.l.d,wi_ Tel. 061 579971.

• Mol<",k<uslusc. Tol.06l823902, • N ;:iieJi hs!"! ije i ["I.(iljp<lvOl '!1 ije

un i~t.avamo ~oll.arc, s[j.en.ice) ~u [e rnravc i rn.i!;r;voCj. dolszak o:a adresu~ Tel. 06WJ320 I.

e· Sobosll.kj].r~litiJ.iJC1' iz:vodi sv~ ·""50[(: molerS.ko farb;arski 11 radoc~,~ klJftli I~Ino_TeLil6156494]_

e P["("~'"O;:;t robe) 5oC1 Ldbcko,m bij-cm,

t;.I.~~IS) 13:4ng~ Sf! a.p po dogo'Voru.

• Radim griisnje, til ije-njam k·Qfl· vckrorc radilatcrbna i ostale popravke - pcvcljec. Tel. 033 800-:5]4~ 061 922476,

• Radim ccotretnc srij:a_nje t prepeavke gri janja. Tel. 062316 816,

• Radi m pcpravke l prcpravke na

¥!i~033l41~~7jSa:06l21~72~, nancve.

• Prevex pumike lu ksuzni m mcrcedcsovi m kornbifem na eve desdnacljc. Td.06186B23,

• r'rcfescr m::Hemaltllr:e .sa iskuaL vom dale instrukci le daclma i stud~IlEima tckom t~diIi.l:!- Tel 033 47J.574,(jf;138HOI.

• M.olr:rs.k,o f:aIbaJ's.ki r u de v i, gletovsnje, molnvanje, lakitanje sroterhe i radtjatorn, Td.061.l6Z395.

.. Dajem instru kci j e iz ma (ot:ma rike rcko m c;jelcgod;ne. 1'01.001 777547.

• Id::!;I.:IsJl profesor i nSH\! ir.:t matematiku rjjad ma uspj~ no! pocoljno, dolaxi vusoi ~uii, Tel, 002 417 69S.

.' Radi m pcvcf nosve molef1i].;:O- f91'barske rudo ... 'c, u k!juC1:J juci i stolarilu ToI_061397181.

• Vodoillsmlmt.er).nu:l.im nova Itupa· (il~,. brzoi pClvolj n{i; ci!ito~ &itrnncij;:L. TeI.061349294.

• Vriim p.rtvOl putnika::is kliID3lj- 7.irail im kom bi 'l,i'o:zilart1., :!ii rOijj Bi H i d,lj,. Td.0012.l2310.

• Da.j em i[!,~UI.I]t(:iie i~ ell.gl~s.[lQg jc:ziluJ:1Po'VOlj[J;0. Tcl.ll61.274111 ..

• Ri!;ip~or;l- inst:;ll;,tc.i'e ~ mol.tr.3j 1"1!,-

di m povoljnll, Tel. 066 20S 286 .

• Vodoi.n:stillalt:r Qpra~liiil ~csme. ~·odQ"k·~Llitej SifC!ne! ,,-enlile~ ve:n~jon",imajefdo;je.TeI.001205803.

• ProfcwricQ .... -'al.i.ne daj~ inSI;mkcije p(l~tnic:ima i uf:rtic.ima I'IIi~.e :ri'I.llt, !kole.T<l,<)61 03l 187.

• Kcrt:her :J p.i":Il"at'im;JI ~j:;ti mQ citimet [e-pi he-I Lti.soile, nam j~l<Li! amo i bu"j.dil". T<I,0627l8728,

•. Pn)feso. daje inSItukl:ije iO!." marern:rrika Zi:i osnovcc i :srcdn joskolce., Td_06Ho7231.

• l:scjeljenje du novn.im pu Le.rn po u-cc:nju Bru.nc Gnmi.n~ai mcdicinski dOki!lji'~L '1,1'0. T e]. 062 256 376.

e KoI!ramicars.ki mdo ... i uz ganmciju kyali!t!IB_Td .. 001 083369_

• f'revoz pmnika 'U svi.m pri1vdma, ~It:m:il mOru! kornbi HyulJ d:il_~ HI. Tcl.06121081l ..

e V l1i.rn p.rii~voz i ullotc:nie robCt. kombijem_ Tol. 00 I 241 7'i 1_

• Min.i bagcrorn radimo ono Sto ""C· liki nC mQ~ i:5~.lJp ka!J:ala., falbij;,toia:: oolona:t SZR Mu ti!vd [c-. Tel. 061 .ll9 946,

• Su~reri kasno u.nj~HI.'Ya mo ~.ohar·~, rno1 ice~ m.rav~. s.tien Lce, tiM,. btl~",v:llbel hI~k,'e ... _ Ti:!I .. 033 219-761, 061928535,

e R::!inbow :sislcm ti~ec:nia U v.iJ5cm Qomuili !=las, LlI'OSWnl, HL1.o!PIlv(]ljno idilm,no. T<l.0619'.1008l,

• A Ln()f'te~.,,~k kamionom-grajfl1:rom i mini bagcrom:S T1s...-cvrste LS· i< .. op.; pr<v,,"'_ TtI_ 00 II 00 26:g_

• Komb i pr:i jevoz robe i flum tka, ]JQ:pUSl Zi1: RVI, pen.z:~onl:!rc i sl, Te:I, 033/988-0 I >,061 890 067_

• Po.pr:avljllm TV svib mooclal pro· resi~r!l.rdno j !1a v.a~j ·ii!dIe~i_ Tel. 061 165690,03)"'3·31 I.

e Konvcf:-li:Iicijs..ki cngltskL ,li) 5o~'t: u:tt:a.Ste! OSfiCiVi m ikro ... .a~lI:n.i!l1'8 i il.am~ joo,kib p,ogmma. T <I. 062 293 681, &iir~,j:.~vo.

• Radi m rnolc.rsko-furbars.ke ])OSlo· .... c sa dyglJogodi~njim i!S].::~L~tvom, urc- 400. Tet062 I 8968l,033664-'39.

• Taperar"dckoraEer·! poovolinopres· ".laci n:Jrnj'~t!lj"U radn,j Lli kCld ~~j qZ ga.t'"9f.1ciju. -f-el. 033 7184(]·:}J 06l IS6 72&,

• Si"'"Sif.li~ I'n:ijr:til:i :aIJLOlrres~'l"aka) koz.e, mjc:nj:ilciI, poprnwk :sjedi~ml ne· b-IIl;tp:ilt'iTl!n~_T~I'.:OO·121S 65.8_

• Kutni m.aj:5ol0"r. Te.I. 061 70879S ..

• .Prc'I'oz, pl.l Lni k~ n;a. svc dC:Sliml.djc $9 VW bltS! s:~eda!.a I + 8. Tel 062 600 611.

• Prije\t(I-" potU'nib Ss.raicv(I-mon= novi m kom bi ~em, kli m.:ali".:ov~J1o, do· I"im n •• dr",". T<I.00.221364S.

• Izvodi.mo gradevi ns~e I:'Sdm1e: ~illov;a.D:jCj, armi.raf.lie, bctoni.r:m.je, ~id:lll il:! i kro'Ytl.l:! kO!1sttulu:Lje_ Tel 062 119445.

• Illstru:kciie iz: C!Jlgi.cskog jc;o:;ikaj

~~:i~0~~:~!i:'T:I~06:~e~·:367~Ulc-

st:I~!iJ~~T~I~~~r2~r~l.le!Uje~ra.rba

• PrijevO<!!;: pli ~ Ili k;;! 1 u);."1,I7;oi m kom ~ bije.m n1l. sve destini1dje. T -eI. 061 107 921.

• rZn:Lda pIQ~tQ~:n.9:iii.je~l.ajaJKuhio.jii31 plakara, 5 mlov:u, poLLc:3, prcrna "k:":III.~I(I!:o"1.l i ~h !jevi:!;_ TeL 06~ 466 093_

• Kerarnj ~ar:ske L1slug-e) molc.raj) ])O:sl::.vlja.lljcelckuoin:5laladj:(l i lami.J'1:!H!!. Tel. 06Z466 09:l,

• Nab:avliilID, priprt:mam i pett:m ja,gniad ; oc~'ce 2:a "'aki·ke"". i :s' ... adl:J~ Slrut.DO i p!}'ilol ino,T~1. 061 Z06 j4S.

• 1 !l.5trl.lk<:ij<= i;.:; m2i ~e:rM"like~ . uspfelno ; povoljoo, Tel. 033 %6·736, 061506755

.' Servis ,,_lira \' lia~ ui'l i~!a \lamO ZQh:a.~ r-e, mol jce1 mube, s(jenicc, kom:il.1'CC]. U1i~cveJild_ Te1.06213624S.

• Specijalni lre[m~.nl prO[L'V: "i.:ohara~ m ~":;], b!:1 he, mctiace, komarace, m I Ieva, ltd, Tel. 061 .234026,

• U ~S:ta vamo .ro,harc i t.uu~ mravc, 100'% efi kasno, u v:;.~m stem beanm iii pcslcvnom prosmru, Te.I. -i)61 243 89!.

• Uil{9V,UtlO :mha.re·] mcgee, mrave, slic·niolX;. bulle i mlseve. Tel. 033- ./19-76),001928,35_

• Komblicm prevczlm raznu vratu rnbe~scli.dbc~Olp::.d + ispomoe.povoIjno,1'.1.061476471,03J614-436.

• Komblicm vrslm prevoz raanc robe, selidbe, erpad + LS:PO·MOC, TeL 061 216925.

• K V vodoi nURI:3 rer j de-turni 24 11 .

T.I.061 861 635·,

• Dubias 100 pran j e c:ll Ln;I.iJ} nam ~ je!Iaj:BJ vo z .ll:a sa profeslonatnim maslnama, TtI.Ol3S57·72O,

.. Pruf~iQ:n:l1 nO CtU:·~f.I je ilati h ku(;al sraaova, poe. prostora i tapaclranog IlS rnjo;.'::':itaja. Ttl .. 00 1]44 899_

• "Tenser" s.e.d. . Savrcmenlm masinama Cis Limo: namieste], tepihe (rese), i! iscne i tvrde f;l'Qdl~S(!! (~liraj. Tel. 033 lOO-(I()J,06 I S24461.

~.i~~\~4~~::i~e::!t ;:J~;: .. ~f~~d~li

0)9468,

k~n~~~=:~:~~~';n~e]20ILli~~~

oi UOj lros.obl1.i 330 KM_ Tel. 033 610·131.

• Li ~c.cim.o ITIuj:asin !j.u.h iJ· ... bi.ni~ bor;moro~de~ S.Vf" 'VN:!e ko:!:nih II bollenj:a) u.pi"no. Td.03l20+09l.

• Siv.fmie .panl~h;,:na mu.~.kih, ~fIskib) z.ens k.i.n sukn fi 10 K.i\i, vrtimo <o,",kd i. 00 ice,. TeI_ 033 204.093_

t· Sto.[:!T.~ i:zri!ldfr k ub inj:3:t pia k!lllra i C!5ilalog :plot.a.swg n;unje§tajil. ,. el, ()62 21~64t.

• FaI'ke-HI.ri j1oO$1llvljaiu:t bru:se- be:'.:· prn.~iH5kom. m-:aMnom pad:;:.el i :~Hpod, TeI_061458!98·.

•. Mol-cr izvodi motcrske usl !lg~ ure· d"Qi]>Ovolino. ToI_06201J760.

• Nudimo deld:liv.sk:e usluge) Itof(:k Lllo i cfj kiJsnOj. di.skrc:ci.iiil. liJgar.:m- 1Qv9Ji.a_Te.L00l ~7881.s_

• Kiroprakti~ilf r uspjdno l.ijcei obolje 1 y kj~m IJ!! ukoCtMS~ U'{i!I]{" uklre~[e.nje tivca) dis:ims. ;pBliju! dis· kus hcrn.i.ju,) !ipolldilozY~ gla"Vobolju, Tel"061172'i16,03311-7·13l.

• Kombi prij~voz n;amjcltaj:il.Js~Hd.r b.(.; OdvOlli:ab:3$lOg otp.;,rd:al obe."o!:_ {.;:idni1 SJl.ag<L, povoljno. TeL o:6l406 0'94.

.' Rad.im sv.r; vr"Stc 1 iro~r.sko grad_ !lido ... T ,1.,061 151468.

• b.vodim 5o\'e Vn!lC rodovil u Ci1lde-v:ini! :sil,ne :i: k:rL.lp.ne~ 1.amje.na proZOr.i.l:1 Ymm~ :;.ruovanje] krovovc" TeI_061 501835

• Zida.r, gradimo kuce od Lemclja do k.ro.,. Td.Zl4-~90,

~:iI~~·~f;~~t:~~l:~;~~;,{i~Jh~

wi k'0.01'llittlnO_ Tel. 033 611·-943·tOO·1 965054.

• GIll p.:. S1ol""l1I. p,ut;! .... i :svc po vtlioj ,_,Iji. Tel. 061 134597.

• E.nglesk~ icz:ik . instrukdje i prlicvO~! i;t'L":flliltl;nO i pti'Volino_ T~l. 1)61 501110.

• Pm.fesion:tlilo .fiMt:;nje :5olar.lOV:iI-j. poslo'l,l .. 5)TOStora, le-pila i .i1l)mje:haj:iL Po.oljnadj,o •. T.I.0012iOQI7,

• Radim k~]".I:utl irur$ke-! zidan;;l-!:e~ kame.no-k!esarske rildol'e:. Tel. 0,63 557 115,0331457-000_

• Pra -.rtm sw ¥!'S[e stepenica, Ituhi· nje, l?I:tkan:- .~ lJ.::Imjc~l3j; od drvC"ta.. KVQlu-tu".lo.. Tel.063 1 2Il6S·_

• I nSIrukcije i"l mil [~ml! cikeJ us.· rIdnCl i. povQljnCl. Tel_ ·466~73.6 i 061 'i00155.

e UieCtm. .s,':! oboJjeni:i ktCme i dr, b<)! .. 'i_Td_03J6!6-21 !_

• Pwf~so·r dale inSI!ukdjl1: to! rnm~ <u, kog i I "i n,kog. Tel. 001 500 j9()_

• Vdim prijC'l'oz;: putn ikal robi'l~ SI"VAri~povQlino_ Tel.%12..509l1_

• Vrtim :I1lolersko-farba.rske· rado· "e, I~ ki r;tn jc !il(il~riic i tlrugo_ Tel. 061 1lD7H

• b.vodim k vitl.Lte:tIJQ molC:rSkc rndo' .. T<L651-68,s_

• Molel"5ko~farbal'Sk.j rndovlJ ugn.d:flia lBn'li[1:a[a i ti .. gipsa_ -r-el. 066 873- 588.

• Mole~ko f3rb~n;ki r:a.dl;;l .... i ~rcdno! povoljno i kvml.itemol mad s:\'aki d,npo,lij, lob, T,1. 001 244~86.

• Mol e:r sa iSR Lls,rVi;jm i ~vodi So ... ·e rd.dove kvati [C[DIO i vrlo poV"ol ina, Tel, 062 !65460_

• Radimo mole.rs.ko far"b.arske redQ· vc;. ic;f,inCi i k ... alitctnlbl_ Tel.. 062 488: 636.

• Vr~Lm lavilrivilnie ilurnin.Liuma) :gtlS2l,prokr~i'Ti..;) .. Tt-.L03-3436-9.52_

• Vo-doinsrodi11e-r ·povilljno opravlja Sl:[if"U i mOD tin: f! OVu il]sta]:iLci ~!.!! :r-eu.l.)vita ku-patilm. Te.~. 1)61 202 s"4(I! 061 389112.

• Dajem instl"L.txeije m.iUem .. 9like i r,';k<,dol"im "ut;. T.I.061914014,

• lo:stnJ k~i je i;.; .matcml3.tike ! ,ell-

g]esko~ dolazak 1]<11 adresu, TeL 062- 006352.

• Firrni!l nud.i usl LLg-e ~.iltei1 ra :pri.'Vat~ ni h .s [ilOoOVa (50 Kl\Vb) i POS, pro:slOl'a, Td_001180 166,Oll450-l71_

glasi

Dnevnj avaz __ ~.",,,,,,,,;"", 59

IN" J~.' U "'1.~t 'r~~.tul "IIIIIIIT IIY'1I,("j III' 1,,"1t

IJ/J.Hld' U'T''':Jl''I1'U~ IIf \IS'- III~n o PH II u«

Sd fn,rn'\11 tl.1lU 61 ~'"., .IA.411"U l" "."PH rMt.IIJ~llI' l .... ~. !J.tiL"'h;~n.bw t

~Ij 1=-O~ * 11J:I,,1jl/~ il f~I.w.C' ,1 "~~""""l!InJ'" J:lII\ r.rJ p.llIj,~" , .. .u..k.IJI...-; J [..,\,1 ........ U 4J"h.l h

lU- U .... 1-l.!""t. L .... "'in 101 :10 II , ... ~~~ er 1',,--.1 ru.,"..ir. l-l.t _M. BIN1.:Ct,-I"nrl.C! m_'"~JCi

J' \.\:"011 1'0/.1\

j~ •• ':"~"''' ,,}C- ;putU.bit.lk.. dlq-l!4,h .... ' .. ,.: L"'f'II'''''lIl11'U't).'L1.~. III: J,i. ... I.~;,. ... hBril*ilJ-z-rU"'l'IJ_ (tl'Ojal" Uj,,· .... .t.M!t Y.JI:\rIJi!LI.a ,,. ~.I' 1rCf.1I'p- 'L..r '" ilfll~~ ulIILt J:&. pnlllIOP I d_"&~b: .. j'l'iii!' llot.n • .IIf"nf"2D" ~ pel '1.1._ Uin-!:'l. (1111\111" ,11ot ... ,.1 ,I I c:.P'ftI:iJ" I"f:., pa U'o.U'to!lf lltO"un Ci d ch.,

I' <lIJII ", .. 1,,,,,,,,1<' (lr,Iluk~ o u'P''''''''I~I''' kili ........ D ,mrkmen .. ,Ju pml","

~I" "'" '" r1cn1, 10.." .er.lh _'''"''I'' ~m.".. I ~ "'~ U"'''''' 111C<\:.:y<I' " .... _ M

~. i.o.J" Otllul.uoo 0 ·Llnlllnl.lnj<1 'Of)I;mi,_ljl I~ u. U""....,_ ... ,~ I'""I.uo l.r¥,o.Jnlr

1 .... \ ... , 1" •• l"'IIl"1oc!Il_" Ln ... I-t-*'nlh.... ...1 ..... iP'H\tllll'a i ~~., 1"Il.fC'lil ~k".'lt!' ~ t ''l~ ·~_nm.J. p:..,.h,iltlu ~..iItt'I~""1INI firltt u,.". I'"]'&&\\J n. l ... ,ni JiO'A\. .Ill. .,.pi"'''I\iIlf\Ii~ r'IiI ~JIf'l'" ~"ICtJ!Ii u. \1,ru1JInOl.u ....... <10 ,n......, i I._"..! ..... I"~ .. _ ..... l ." ...... "<1 .... 1· a, '""" -U-I.,. Pn' ........ i.q:mInJo ",,,,,.. ,,""'. ]lWTh.»'" .. lk_1 • II"",_.. 'ro

:""",","'I~ rl "'" Ln ·1'<11''''' .... 1 , • __ • 1 ,:nrill«

1 .. ihN\ lM"1lP'lWiWl .~1'\I1ItiIJ1 Hili'" (iI' Jm"ll f"'i111, I I\i3I I1I~no IU- n::-.11.1 U ~11 I.I1'!If1II;U

~-.t 1 '101.0111 h.,"I~ L");lliirihi;h 1 ... l.:1:~!l.1\I n.:Il(r~'-I r-.l',.i,I,-.. ,~,.u

I 'i~or .. iJjrh.~· 'l.IiII "'p1II"1o .. nJm IICC"ln "'" il'i1J.I)~"", till' ~I....-..a}c' JI~ rLt."I ~ t:..1'I.,"fII 'II J'IIU\..C- I If ....... 1 • Yi n....~ ... [ ~ 11{'f\: '\,I'II~rl

'M .... D~1 2.\11\ ), L~ dad..! ... ~..,. _ .... obIa. 'I ..... ". """1,,,. rn""""

1-w."T" "", ... I>nc: '"" rro' .... bu l'ro;o~~'" ~"J< I~",,,J,, r. .. , -.k'Jl,lC' L ".'l .. ,h ...... kl, ..

f'I'I' ...... , <1"",11. m_ U<> I 11 .... ""111'" 1IC. on lo!l'UIIC J""'I",. 1'0 ""~''''''' ....... ,..... • ..... ~~ i In,tr" t ~ 01) ''',11.'tt1f1Hlu

\·'n..I~ rp~kI".1 rJ.I .... ,} miJl. ~ .. Lr,,--nUHU 'J"\. ).,,1,;

'f JIPlolll f'Il',uh~I'" r; • 4Ii~1"1U"II. ~~ --..rrn ('" IC.,J~ctOl'" IlIIII ~"" ... n" ~I,,{"id,

u;1!,1l'll.ftl,J' r! I ..... ync ..,. ~...:"n~'. ~""J"i.&tI}liJ. ill .... I:I~ lid' ll'W1IIi djJ\""~"" Irdn~," ,~ 'knp!("n'iI1"T1ll'- l"ru ..... rj 'It V radJ'l'JC' 7~"1~ • .I •• ''iI.~1. ~n,,~jh, "-"1fIL;d.j.;I. l'Ifll'lllPf"llll I iIlnJ ~h mjC'1'1l n",.....,. j 11~'''Jnc;. \\.u I,*,,~ ~1C)trnt ".,u liLt. ~ ~ll'l" nlil II"" .. n...- """".JIII" ~ r~nI ..c" ~I....t.JII .. tn..~tL' J1'C'I" rute ..I ....... ·illkn1.cJU ,Jill k. .. ,t}C' ..... 'iift~5t '!litH ... "lr'21

I ;0;1.0'1:, I·, ..... "M'''' .. >I", .. ob ~ ............. "'I~'I~ ... 11,/'1 "',I,I...t U ~..d .....

,1 ......... ,"''''''"'''' "'r' i!;I.~"'1" ~ f~jr,.~ 1\0&" 1 ;t..-\..u.!I""~ pr,.,tf-t.,.. .. u.r;~hl ~ 1.& ~ .... ln.~·l, .• '.nJ"'4

~.dJ'l!L"Ki!'Mj; L1I rUJC' uth'liIrlo """"'1." .... I ~ r-:nnJu ,... .... :t..I", ""lfm I):U!I&I'1.I., .s. W fW'a,n. flJi"I' U

~1. ~'\U ... p. ... I~~~ I""~ ;r~ ktl'l-...tnL'!II if ... "Ii,I :edi.llll.a!..l p........-.dN. .• lU't~!iI.':: p".I.II;IT1of'LI;JnI'I04, ~~II (Iif .... ~~ll~ Y t.a.J... ,-,,\- :-.r,1 I .. tiL .... " 1m.. ..... f'ij (i{,..,JI.io~ I~ LIt").a"nc IIT~ ,rid lijlo., ,,111cm n~""I.y ~Lr.:. 101 IJaVll • H~.qbil"tlU~ Ib'll o!.O •• b..a.....r.utc" 'i"I''''J'II'~ 1.1,..,\ .. ....,.. k.fiJ 1'i.ldlcJoo

L ~.1.01. d.I W' _ , ... iitJi t..,i\!ltllJ pD111U.('Il;. prUlI\, 11."" l.J~ ~ 4a (I~J~ ot'Iilh'\'~ L<rd~ ~IMUI IX ~iII. I I ..ui'11 Ut""'llC' • It.nllr.'qt ..... lnc: ... ~~.J..TIj nll'lf'il 'IJ bt'unj..... I i IIJ~C' ~IIC utJ,r;.\ co_

- \ II _~ ~ ... ""'" 1\ '>SL

dlrhMiltrIII' rn .... nll., '" ,tru:. •• J .... DI ,nllfill:l • pin"": .:Jf,L..t

m ""'I"C' 11'<1 rao.Sn< b~'I>1,"'" ~ ' pI.um~ rn''''L~

• pmlnnll " ~, .. 1'IIdftIm ........ ,""' .&.1 .. """11 ..... ""''' ~I" u _I ,

1I"IO)tJllru.f\'U., ~'lJlJO"'\,'"IfiiIi Lt"Ji w ~ n.J p"w .. ~bu rn"i-..:bd:" iz lI:+1i11iti m'c.lkWrtuh ul....,plj

- .~ '" 1>" IIU\I~ ... tln.~~ J<" "'

• pt...,. ..... iIlfi· r.ida r.l:'t.I

1'01 MU''', lIt)",~'~n" II, I~ ""I""", liItul,,,,-.kll .tll'h ..... u",,,tn,i "'..." d ~ ....,hk" l.ulM n;}<' .... ' I'k .. " U,II ,It Jc dlrl.,,,,,, "et""", U "" OJ d~'" <I.b, I rW!t.><I Ott..,.,.· IW!.. .odinr'; .... Ill'.RO"'GII11olIW .Mt...I.;, U"~J.~ 10 ·roh.'I1J1.."'loIJiI"fI .,t.n..It.Jk"lffi ...,.. ... " 1"IOf1'l. uritu.. irl 11'1= ~ .. p>In.I.""", ~,~ i",i,u.o 1"",..:1. UI "'J'CR'Ij." ·di>Lwo "",,-,",-, ""''''''''

~ [i,. U u ... ~; d-.Jl.at I) 'ltl.k1Xlmi ~\I 0'1 1~ j'C.w.. • .-...I ...... f".AiI: u.iMtU..

,,..,&ql oJ I.. ...... u ,,,,,, .. 1. hit! n'I_~ IwpJ~ II "rill .. 11, •.• ! ... (~ 17m! .1

<k>II ~... " • .-lJlj~l." .. to"llt.

.... ' "<1111 ......... kol: kpuP'ilj. ".jg.~ II P' O<>l/.poiU'. I kgll. IIt.,; ... "... ... nD I>rlJ;o,,~.u

111.",.1 "I>" ,._ .bln, 't~ p.....". -1111"" .,._l>lj <I ",1"".".. 1 .... "'j1l) ".

nbiJ,,,IJ ••. 1' nd.U, ,.'r·uJfio"l.ti. , :tad'lil 'hJi I.lII' li!.1-,jl' Ill.' .ptlriil U. 0 diul" •• I .. J~!·II· """'1111 ,..iiI 11

10.: .. <11(1 .... 1.", 11m .. lo.~I"'I •• L

",. '.'ri<1Io." ,~ I" .... nlooo-<-_ r"J" '''UJ"",,J<! 1oqI""'"'''' dJ<t", ...... 1,...", LonoJ,.1oo .. dl ...... U,iU IJIC''' ...... li.:n u'IIIJC"I"'n"t'C'l ~ ~.oriJ~ r~ ~u ,,6ru u "",1.1 .,.. d~. u.d 110 ..L..InJi~ d..ll. 11 .Nfin, r, n~lI ,ptl'M'I;'hn1 1'iJ .. l"k'fij'lC' n. ... cd..'7:tt. p La. It:' .. r~J"'T1."¢~J t" I' I"'JIC'\ l'id("tl,l U L,n" Jt'flL'K ~1"' ..... LIiI

• "'- ••. ,".I • ...t l "'i""""_')

P,...lja."II" UIo d.akllii'liillll'.l1lf'.j~1Iti JII' putrrb.o dm ... " ..... It.JUIILIIIJII:I K d..1iI od d.IUI "1Ij,," Ii ot;"'''', 1(I.i:C'· .. ·l~~ [t' rat'I!ffno ... :~ .. J·iT"Iiil:

: ·~\.I ~p:i#h ,..; ·ltl.rd.u".u'J~ :IK. .. OCIIU ... d·IH ... ·!WIIII ". :r" .•. ' nu ubi.",.· 'u 'U .. kl:lo".".1 ,t:"" de' 'ISJAIM" lil'lIi"fYrti6'11,I"r 'PO O'UIID"'.~ l tm.o,f'IIi. 00 dJ .. I ....

'\1!Dhtl!""'n.o (ioN\ dC! tJ' ., I U -11"«"1:0'\ 1.111;"

T I'Ii u." •• j, I j < I'<qi'''' If!. I

11 ,1)00 ....... j.,~.

U'.I'I III I ~ 'Ali' ~IJ HI

r: ,,"ULn:7 ZDRAVSTV'o}1f! mUlllt II~~ 'IrlU

DOPU A .KO KUR A

(10) .... '1<-<'1 :. , L .liIll c;...t_. oI>on_ ,></ _~ r·, """"' ,1_,

f,;.hl.r,rl..! Mm' ,. ..,~. 1It.iIIrw;n ... III' I11III .. o,.a.tr U"..,... ~ r ... l.aiJ't".LiI

~t" 'IrN.I} .... ~iT'II.Er,""'f.. OJ .. ' ... .lU/U M:l;.n ::.njpJ_

n

L.k':I.aI.l..J"'~ .....,.~. f ..... ""-1'~ u.t..III • .i.~ .1:l!~'f"N"t"'l.rik~.

.J..Ja.Lr ... ~)N.l.a1. .1'!,.o,li IIfI.r.IIIIJlII'I'IiIIII'J.'-

t"'" L J"'I

I.i~ ""11 _ II""'lh",," .JI. lI .... u ...... "."..~ r ..... I ~ ~ ..,..,....... _tlp"kll'

.""",

l"'~··I'!UI.I~~wr.:

'~ .... I .. ~k~'" I:r.a I"'oII.ILa iii. .&1 •. 11. ..... hllNlh.li 1 .... ~qml ... 1 1..,.. ~~~:a~'I"

BOSNA ! HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE J HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO

KJKP SARK" D,O,O. SARAJEVO

N. osnovu ~1.~.12 Zakona 0 iavnim preduzeeima u FB.iH (S1. novine Federaci]e BiH br. 8/05, allOSi 22/09jClana 44 i 45 Sratura KJKP .Park" doo Saraievo, te odluke Nadzornog odbora KJKP »Park" d.o.o. brei P-34S-1O od 24.02.2011. godine Nadzorni odbcr KJ KP "Pork" d.o.o, Sarajevo raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovan]e izvrsnih direktora kao ~lanova Uprave KJKP "Park" d.c.o, Sarajevo Objavljuje se jami konkurs za izbor i imenovanie izvr'nih direktora kao clanova Uprave KJKP DPark" d .. Q ,(I , Saraievo i to:

1, lz",tini direktor za cdrgavanje iavnih zelenih pcvrfina 2, Izvrsni direktor za proizvodnju i proizvodne usluge

3. lzvrsnl direkror za zajednicke poslove

Izbor i j menova tl j ~ izvrfen ih direktora vrsi se n a period od ~etiri gcdi nc.

Izbor i imenovanje izvrsnih direkrora kao clanova Uprove vrsi Nadzorni odbor vecinom glasova na osnovu j a VMg konkursa na pri iedlog direktora pred uzeca,

Po loz<lIi! ovl:;]~lenja,. odgovcmosti i prava izvrsQog direktora ureduju Sot ugovorcm izmedu direktora Preduzeca i i z vrsnog direkrora uz prerhodno cdobrenie Nadzorncg odbora u pogledu pl.ce i drugih rnateri [aln ih orava.

Or. Opis pozici]e

Drgai zuj c [ad u Preduzecu:

Plan ira) program ira i rukovod i procesom rada;

Izraduje p~:ogrome odrza~.ania lavnih zelenih povrsiaa po opstinama, po dlnarnlcl ra d. i odgovara mjeS(!ic.nn:2<ii njihovu realizaciju;

lzraduje plan potrebnog broi. zaposlenika na bazi plana rada i dinamike ra da;

Vnli konrrolu obracuna m;eselnih slruaclja i ostalih dokumenata po obracunskim iedlnicama; - Daje prijedlog 2" prevazil a l.eoio problema zapcslenika;

Stara so i odgovara za zakonitost rada Preduzeea,

02. Opi. pozi clje

Organlzu] e rad u P reduzeeu:

Plan ira] programira i rukovcdi procesom md u;

Izraduie mjeseene i sedmicne programe rod. i dinamiku rada i odgovara za njihovu r ea lizaciiu; V rlii kon irolu izrade po n u da i kalk ulaci ia,

[zraduje plan putrebnog broja zaposlenika na bazi pfaneva rada i dinamike rada; Vroi komro!u obracuna rodoih nologa i oslalih dokumen .. a po objektirna;

Daie prijedlog za p,evazilaZenje problema zapo,'enika;

S tara se i odgQvara ta l3 ko ni tool fad,~ P!"f'du,7.eCa.,

03. Opis pOl<ioijc

Organiluje (ad u Predll~ecu;

Planira, p'l?gram.i.r.a i ·rukovod.i procesom rnda;

Obezbjeduje blagovremeno izvro.v.nie po,lovnih; radnib z.d.mka; Vr!i $vakodll€:VJl.O kODtrolu izvrSavanja poslova i radIJ.ib ::;:ad.araka;

Izd"ie na.loge za. izvr~av."ie ,.d.taka i odreduje redo'lijed izvrs.vaoja, k.o i n.cin vli.ni. p",lov.; KonlrOlik zakoniIosl u radu svakog 2lIp'lSle,nil<a;

SUml:s.-e i od,gov.a.ra ~ In.konirOSl rad,;] Predurda.

Kandidati lreba da ispunja,,"ju slijedece IIslove:

<l) Op:Uj u$lml'i: -

- daie zd,.v,tveno sp",ob.n za obav!janie po,lova z. koje se prij.vliuje

~ ~3 nii e osud ivan z:a kri vi tno d jelo i za pti V'redni pres mp nespoii v s dU:lnoiiicu u Upravi - dOl IT!l.J presudom Sud<i niie ;o:a.branjeno obavljaQJc akli"'I10$tl U n.ad1L~~QO:SEi Uprave

- d •. niie slariii od 65 (sezde,elper) godina n. dan imenov.I1i •

- do nij e na fun kdi i u pol i Illko i manei

b) Po:seb nj us.lovi -

pod I i2

~ da im,a visoku srrlll!nu spre:mu (VSS} .. f'3.kuliel biorehnlckib o:au.ka

- dOl ima naj·IT.!,anje S (pe t)·-go dina r.ndIlog i$.kus·t,.,a na rukovQdnim po:s..lovima u s,um::.i pod 3

- d •. irna. v;,oku struenu 'premu (VSS) ·ekonom,ki iIi pravoi fokuilet

- do ;rn. nai manje 5 (pel) go dina radn "8 is kusrv. na rukovodnim po.lovima u .trud

Potrcb ni dokumcIIli:

1. biQgrnfij" S<l .dresom i kO~taKt ,"Iefo~

2. u vje renj e 0 zd.r.!1 \lstvenojsposob nosti 3 .. dok.z 0 zovr!.noi skol.i

4, pOlvrd:3 0 radnottL iskuSfVU u.strnci

5. i""od iz malicne koiige rodenih iii kapii. CIPS-ov. liene karle

6. uvietenie nadle;<nog. ·suda da niie osudivan z. krivicno d;elo j priv,edni pteSlUp nespojiv sa du;'no~cu Ll U pruvi i dOl m u pres Ll dQrn $ u4a n i;¢ Z3 bran jCrI 0 0 ba" 1 i at! je ali: ti vnos li U D adlein osli Upra ve (ne storiia od ai mie,eco i.data od ,uda. i MUP-a)

7. uvjerenie nad!el.nog suda da se prOliv kandida[a nevodi krivicni poslUpak (ne sIlI,ii. od tri mies.ca) 8, izja\f<i 0 is.punja.van]u uslova iz t3~ke a-So

Dakumenti koii ,e prila"'. uz prij.vu rnoroju bili origin.1i iii ovierene kopiie ne slariie od tri mj""ec.~ Kandidali koii udu U di izbor bit ee p"."oni no in.erviu. K.ndidaLi s Kojima ,e De s,upi u koolakl U roku od ] 0 danil od dana isteka r(Jka za pod[],o~erJje prijavil nere Se Ul:imali U m2II1arra'Dje u daliem loku k.n d id i raD ia .

Konkurs os18j. olvor.n 15 dana od dana posIj.dojeg obi8vljivanja u S!ufbeoim Mvinam. Federadje BiH i u d:rJe'l,1noID listu "Dn-e.,ni avaz44. i JJ.Qslobodenje!l_

Pri ja"e sa rrazen im dokumen timo do"a v; li Iitno ili pttporucenom pos[om n. adre, u: KJ K P "Park"

doo Saraje\lo - -

Ulic. r.!riOI,ke Jige br. 58

7 WOO Saroievo

Na koveni obavezno naznaciti: PRIJAVA NA KONKURS ZA CLANOVE UPRAVE SA NAZNAKOM IZVRSNOG D1REKTORA ZA KOjl SE PRIJAVWUJll - "NIWTVARA Tl"

Neb l.agovrem ene i nepotpUIle prijave J'lec~ biti ulele U :ralmatra;nje_

UNIVERZITET U SARAJEVU MASINSKI FAKULTET SARAJEVO rapisuje

K.andidati koji se prijavljuju la ilbor viSeg asislenla iii as iste ~la pored ostalih us lova nepohodno je da su zavrsili studij Masinskog lakulteta Sarajevo. Odsjek 2aenerg.etiku, procesnu tehniku i okolinsko inzinjerslvo, Smjer Idimatizacija, grljanje ;hladenje.

Ul prijavu na Konkurs kandidaU SI! dlltn; prilotiti kompMnu dokumentaciju kojom dokawju da ispunjavajll ustove za izbor II akadems,ka zvanje ; oblast I predmele la kaje se prijavljuju.

Kon kurs osla Ie olVo ren 15 (petnaesl) dan a od dana objav.ljivanja.

Prilolena do~umenlaciia po Konkursu neCe se vraca~ prijavlJenim kandidaUma.

KONKURS

za izbo r II akade ms ka.lvanja

1 ~ N as1 avn ik II lVan j evan re d n og p rofesora (i~bor II vise lVanje)

Predmeti .Elem enli ko nslr u i san ja·, • Ko n stru kcije pro izvoda 0 d drvela"

.Povr~inska obradadrvela· •• Tehnolo~ki praces; povr~inske obrade drvela" .Modlfikacija pow~ine drvela" 1 izvrsilac 2. Villi ai S\8 nl i Ii as islenl

Nauc ne 0 blasti: • Energeti ka ops!a·, "Pmcesn 0 en Brgetsko masinstvo· .Mehanika krulog i delormabiInog lijela" 1 iZl'rsilac Pored opStih uslova kandidal; trebaju ispunjavali ; posebne us love utvrdene lakonom 0 visokom obrawvanju Kanlona Sarajevo. Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pfllvilim a Masi nskog lakultla Sarajevo

Prijave sa dokumentacijam kandidali mogu preda1i na prolokol Mas i os kog fattulleta Sarajevo iii preporucenom p Mtom na adres u: Masinski lakultel Sarajevo. Vilsonovo setalisle br. 9. Safajevo.

Nepolpune ·i neblagovrEmene prijave "eee SB razmatraU.

60 _",.._i""'- Onevni avaz

Dana 3. IV 2011. navrsavaju se 3 godine od preseljenja na ahi ret su pruge

ABAZSEHUE

Vrijeme prolazi ali siecanje na rebe i liiepe uspomene na zaiednicke dane p roveden e Sa tobo m n i ka da necu za boravi ti.

Tvoi su prug Abaz S ev ko

449l-lll

Dana 3. IV 2011. navrsavaju se 3 godine od preseljenia na ahiret nase drage majke inane

ABAZ SEHIJA

Uviiek si u nssim mislima, Guval cemo uspornenu na tebe,

Ozaloscen i sin S enad, snaha N erma i un ucad

POSLjEDNJI POZDRAV

mom dragorn zetu

DZEMALU DZANKOVICU

Prerano si nas iznenada ostavio da vjecno tugujemo za tcbom,

S postovan jem j I jn bav I] u, Tvoja punica

S Iiubavliu

DZEMALU DZANKOVICU

Mili rno],

ostavio si me iznenada odnoseci svu svoiu Ijubav i dobrotu sa sobom. Hvala za sve lijepe trenutke i sto si me naucio voljeti. N eka ti je laka crna zernl j a.

Tvoia MELICA

4401)9.-11,1.

POSLJEDNJI POZDRAV

N ASO] DRAGO] MAMI I BAKI

ZDENKl VOKlC, rod.EGONIC

Uviiekces biti u nasim srcima i mislima,

Tvoji: kcerke Slavics i Sanja, unuci Sasa ; Natasa

POSLJEDNJI SELAM

naso] dragoj rnajci, nani, pranani ;

punici

HASUI SEHOVIC, rod. MESANOVIC Molimo Svernilosnog Allaba di.s. da tvoioj plerneni toi dus i podari lij epi D zenner i vjecni rahmet. Tvoja dobrota i Ijudskost koju je malo k 0 posj edovao os tat ce vj ecno U nas irn srci rna.

S liubavliu i postovaniem tvoji: kcerka Serna, zet Asim, unuk Adis, unuka Sanda Vrabac Sa suprugom Asimom i sinorn Eldarom 03419)

POSLJEDNJI POZDRAV

"BUNJO" D.O.O. SARAJEVO

N

nasem dragom prijateliu i velikom covieku

.HASANUKONJHODZICU

Po dobrom cemo te pamtiti s' postovanjem spominjati.

SJECANJE

Dana 2. april. 2011. godlne navrsava se 10 godina od srnrti n.kg dra gog

ESAD (AVDO) KOVACEVIC

I. 12. 1937.2.4. 2001.

iz Breze

Molimo U""is.nog AII.h, "' .•. do ti pod ar i lijepi Dzennet,

S ljubavllu i postov a nieml Tvoji: supruga Hasiba, kcerke Azra i N am ka sa porodicama

SlIi·OOOS4>

Drugog aprila n3"rS3v3 se go dina orkako nii e sa nama

4.5J5·'lu

87-llr

Tvoji Kazazici: Emir, Vesna ; Zoran sa porodicama

lM-lmo

SABANE

Mi tvo j i dru gov i i ko lege rado te se sjecamo,

Hasan, Edhem, Muzafer, Huso, Ibro, Bego, Edo i

Semso .

Dana 3. 4. 20 II. navrsavaju se 52 dana otkako nije sa nama D as dragi alae

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da ee se tevhid prouciti u nedjelju, 3.4. 2011. u 14.00 sari u dzarniji [ezero.

OJ eca sa porodicama

Dana 2. 4. 2011. go dine navrsavaiu se cetiri tuzne go dine od kada niie s nama

Dana 2. 4. 20 1I. godine navrsavaiu se cetiri tuzne godine od kada nije s nama

Siecanie na tebe dio ie nasih zivora. Neka u dragi Allah dzJi. podari Iijepi Dzennet i vjecni

mir i rahmet, -

Tvoji najmiliii: supruga Adema i sin Almir s porodicom

l84-lrno

MEHO (SULJE) HARBINJA

Uviiek cd nam nedostajati.

REMZIJA KAZAZIC

Cetiri d uge go di ne

k' o ceun brza koraka, a sve se cl.n i kao san ~

Hvala ti za ljubav koju si nam darivao,

Vriierne prekriva proslcst prasinorn zaborava, ali Ijudi kao ti nikada se ne zaboravljaiul

REMZIJA KAZAZIC

Dana 2. aprila 2011. navrsava se osam tutnih godina od smrti naseg dragog

IBRAHIMA (SALKE) DURAKA

Vriieme nece izbrisati siecanie na rcbe,

S ljubavlju cemo te se siecati i mol iti U zv isenog AU.h. dB. d. ripodari lijepi Dzenner i vieeol rahrne t.

Tvoii: supruga Nazifa, sinovi Vehid i Ramie i snaha Ramiza 18'9So-lndt.

SjECANjE

IBRAHIM DURAK 2.4.2003 . 2.4.2011.

Iako nisi sa nama, os tal ces vjecno u nasim srcirna.

Tvoja unuka S.dZida, zet Avdo i praunuka Merjern 18'9So-lndt.

TUZNO SjECANjE na dragog died.

IBRAHIM DURAK

Neka ti dragi Allah dB. podari liiepi Dzennet i viecni rahmet.

Tvoji: unuk Burhadin, snaha Selma i p ra un uk Tarik

Dana 2. 4. 20 II. nav rsava se II godina od smrri mog dragog 0,..0'_. _---,,.-_--,

HAMID (SALKA) VATRIC

Dok zivimo pamtit cemo te, i od zaborava u nasim srcima i!UV3Ii.

Neb ti Allah d;;.'. pcdari viecni rahmer i sve ljepote Dzenneta,

Tvo] 'in Salko sa porodicom lS'9l-1nd~

Kolegi i prijateliu

HASANU KONJHODZICU

ASAAUTO

Onevni avaz ,"""",2",,-_,",, 61

N

Naiem dragom direktoru

Dragorn priiateliu

HASANU KONjHODZICU

Uvijek bmw te se sjecati sa ponosorn i posrovaniem,

Adnana, MevJid., MeIlQ, Gaga, Badema, Dinka, Aida R., Samir, Elrnana, Nermina, Mu.zeza, Amra v., Enisa M., Seid, Meli,", Msjda, Hizreta, Mahira, Ismirs, Faruk, Muhedin, Emir K., Arnani, Adnan H., Bica, Arnira, Erngijad, Safer, Nasiha

JS77-1nd!i

SJECANJE

N a naseg voli enog su pruga, oca i pu nca

DRAGAN ANDELIC 2.4. 2008 - 2. 4.2011.

S ljubavlju Dinka, Maja sa porodicom i Deio

HASANU KOHjHODZICU

N ijaz Hastor s porodicom

3891-lnd'

.3908

Dragorn priiateliu

HASANU KONjHODZICU

N ihad Irnamovic s porodiccm

3S93·lndz

62 .,~"'_~""_ Onevni avaz

SJECANJE

Dana 2 _ 4. 2011. go dine navrsava se ses t tuzn i b m ieseci 0 d smrti naseg dragog brace

SRETE MITROVIC

AVDOBUCAN

2.4. 2000· 2. 4.2011.

Dragi bra co, ponosni smo sro smo te imali, kao veliku licnost i pravog brata, TUg>! i bol ostaju zauvijek u nasirn srcirna,

Tvoii braco i seka dr. Tornislav i Ratomirka

Tvoia Nerma

3S~O-lnd1

3:5N·]u

POSLJEONjl SELAM

N asem dragorn su prugu i ocu

nasem dragorn bra to

HASANU KONJHODZICU

POSLjEDNJI SELAM

HASAN (TAHIR) KONJHODZIC

S pcnosom, ljubavlju i tugom cuvat cerno uspomenu na tebe, na tvoju izuzetnu plemenitost i cesritost.

Po dobra ri cemo te pa m Ii ti s liu bav I] u i paS tovan jem sp o mi !! ja Ii i n ikada te necemo zaboraviti,

Da n dragi Allah dz.s_ pcdari Dzennet koii si zasluzio, Tvoji Maida i Seid

Tvoie sestre Alema, Buba i zet Munib sa porodicama

<I .. 93·1u

SJECANJE na n age d rage roditelie

Dana 2. aprila navrsava se dever ruznih godina otkako nije sa nama nasa draga

SjECl\oNjE na moje drage roditelie

UMA SMAlOVIC iz Maglaia

ZEJNA BASALIJA (rod. KREHO) 24.3.2008 - 24. 3. zun.

KIMETU i MUlA FETlBEGOVIC

RASIM BASALIjA

2. 10. 2111O - 2. 4. znn.

Ljubav i sjecanja uvijek su u srcu, Nek vam je vjeciri rahrnet,

Dragi roditelji Sa varna smo irneli sve, besk rajnu Ijubav, painju, srecu ; sve, Odlaskom vasim ostala j e praznina.

N eka vam Allah d?'~s. pcdari Ii jep i Dgen net i v j ecni rahmet .

Sin Alm;r ; kCi Sobaheta sa porod;com ,en· t ""'

Tvoii: suprug Zaiko, kcerke Sadeta, Senada i Suvada

<I .. 89-1H

Kerno, Tarik i Merima

.3:B90-1Dd;;;

SjECANJE

Danas se navrsa va go d ina dana od ka da j e na ahiret preselio najbolji muz, otac, punac i deda

POSLJEDNJI SELAM

ami dzi nase u poslen ire

SABANHATIC

ESREF (MUHAMEDA) KULIC

1997 - 20ll.

FUAD (FERID) KUNARIC

Tuga, praznina i bol su osiecania koja se rnjesaju sa ponosorn i srecorn zbog toga sto srno imali tebe) i dok zi vim o, ti si tu, u srcirn a, m islima, U razgovorirna.

Sa nama si zauviiek.

Neka ti drag; Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahme r, a porodici sabur,

Ilposlenici "PERKINVEST" d.o.o, Sarajevo "PERKONS« Kft. Budirnpesta

Sinovi: Fadil i Nedim

Tvoji: Hajrija, Muvedeta, Arnela, Muhamed, Altijana, Adnan, Arnila, Mak i Han.

.... 3:5-1u

450.2"-111

4490-1[[

Dana 3. 4. 2011. navrsava se 40 tuznih dan. otkad je preselila na ah iret nasa na j draza

Drugog ap rila 2Q II. god in e !la VISa va se 40 dana od smrti nase drage sestre i ret ke

PASA (ESKO) MRKVA

SERIJE (AHMEDA) IDRIZ . RlKE

Ponosni srno lito si bila dio nasih EVOla, nedostaies nam svakim danom sve vise i vise.

Uvijek si u nasirn mislirna i mnogo narn nedostajes,

N eka ti dragi Allah dH. podari sve dzennetske liepote,

Pcrodiea

Tevhid ce se prouciti u nedjelju 3. 4. 2011. u 13.00 sati, u kuci na Vratniku, ulica Carina II. 4518-[[1

TVQji najmiliji

45!-1-1u

U ponedjeljak, 4. aprila 2011. godine, navrsava se sedarn tuznih dana od preseljenja na ahiret naseg dragog

SALKO (AVDO) JAZH:

ZAHVALNICA

U nemogucnosti da se zahvalirno neposredno, koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima onima koji su Dam pomogli u proteklim teskirn trenucima: Mr. Sc. dr. Semiru Besliji, uposlenicima Hitne pomoci, osobiju arnbulante "Safvet beg Basagic" - Medrese na celu sa dr. Alijom Murticem, medieinskom osoblju terenske sluzbe Doma zdravlja "Stad Grad", Mr. Harisu Hajrulahovicu, firmi Roche, kao j svirn ostalim koji su na bilo koji nacin ucestvovali u nasoi boli i ispracaiu na ahiret naseg najmilijeg,

PORODICA

Iskazati bol koju osjecarno rijecima, za sve nas koje si voIio, je nernoguce, pa nam osta]e da Ijubav i postovanie pro ema tebi viecno nosimo u nasim sreima.

Porodieu i priiatelje obavjestavamo da ce tevhid bid proucen u kuci rahmetlije 4. aprila 20 II. godine u 11.00 sati, Molimo dragog Allaha dz.s. da ti podari Iijepi Dzennet i

vjecni rahmet,

Tvoii: supruga Sadija, sinovi Amir i Enes, snaha Arnina i unuei Tarik, Nadir i Selma

Porodica

443(}..lu

Dana Z. 4. 2011. navrsava se 7 nairuzniiih dana orkako niie vise sa nama nasa voliena supruga, mama, svekrva i baka

Sve rijeci ovog svijeta nisu dovoljne da se opise praznina i tuga koja je nastala tvojirn odlaskom,

Zauvijek ces iivjeti u nasirn srci rna, rnislima, molitvi i biti dio nase najliepse uspcmene.

Pocivala u miru Bozijem,

Tvoji naimiliji: suprug Zdravko, sinovi Boris i Nards, nevjeste Ruzica i Adela, unuke Mia i Lea

Najiskrenije zahvaliujemo svirna koii su u najtezirn i najruznijirn trenucima bili uz nas, 3899-1n@.

SLAVA GAVRANOVIC

I'OSL)EDNjlI'OZORA V

Dana 2_ IV 2011. nevrsevaju se ceriri (4) tuzne gedine od smrti nlde drage sestre i tetke

FAKETI TOPIC

rnajci nase radne kolegice jasminke Topic

Radne kolege iz Hidrcgradnje: Ediba, Sabahudin, Edin,

AZI1l, A I ti j ana i Tan j a ""-J","

Dana 2. 4. 2011. godine navrsava se 6 rnieseci od sum; nase drage

FATA (HAMID) KOLAR, rod. HAMZIC

Uvijek cd biti u nasim srcirna i biti die najljepsih uspomenal

N eka ti dragi Allah dz_s podari Ii i ep i Dzennet i viecni rahmetl

Tvoji: brat Adil, snaha Sejda i bratiena Anela

3903-1'l!ld.~

Dana 2. 4. 20ll_ navrsavaju se dviie tuzne godine ad srn rti !1 ase drage, n ikad zaborav I jene

ZULEJHE BIDZOVIC

Dani prolaze, a bol i ruga ne prestaj u. Tvoi lik i tvoja dobrota zauvijek ce

os lat i u nasim srcima.

Draga Z ul ka, neka ti Allah di.'. podari lijepi Dzennel i vjeCili rahmet.

Tvoji: Mehmed, Elvir, Ramiz, Aid.a, Gordana., Aldin,

Eldar, Hana i Vedad JI,)-]od!

SJECANJE na nase drage

Dana 2. aprila 2011. navrsavaiu se 33 godine otkako je naahiret preselio nas

AZIZ (MUHAMEDA) JAHIC

GAN1BA . TlMl<A (KOVACEVIC) BOGILOVIC

FATA (HAMID) KOLAR,

rod.HAMZIC

. __ Pro laze da D i, prolaze noci jo! uv i iek nevjerulemo d. nlkad neee, doci, Svaku veee oeekujemo da otvcris nasa vrata i S osmiehom kai.,:

»Samo spavate a dosfa va! •• FA TA -" - u srcu re cuvamo s FATIHOM SPOMINJEMO'"

Tvoji: orac Hamid, brat Zijo, snaha Zlatka, b ra dc Enver

i rvoja DIT A '"''-In'''

IN MEMORIAM

ZELjKO POPARA 2. IV 2009 - 2. IV 2011.

Ostaju sje¢,anja Maja, Daca, Ljilja

ISMET BOGILOVIC 1996· zon.

Kroz zivot nas i dalje [ednako prati njegov dragi lik,

2007·2011.

GO.d .. ,i fie ~rQ!.a~ .. j al i S.jeta.~j e ne. bIiJ.·td.i ... Hvala _~a.m. ,Zit svu l .. j~.bav. ko j ~ _S\~ nam p:rulah_ ZtVO! nesrare t.I erenu.uli POSH"! nd!o ~l(J n~kacl U!l1T!.e'!! nece ~ nasa ljubav prema varna.

NeRiI ... am Allah d:U. podnri lijepi Dlcnnc:t.

Va.~i najmiliji: sin Fjkret - Kito~ tc'f:rk(i I:;'atila~ LIIn'l!~:ad Sanels i Sadin, s:nabe Safe[a j A.ldina, 2elOYt Lenll:ilr: i Tad k i pr.:J.unuk Aid in :wo-.1.1 [1[11

Dana 2. 4_ 201 J_ godine navrsavase 6 mjeseci od smrri nlde drage

lW-ln-df

3900-lndf

LjILjANA (LjUBO) BELLINA, rod. IVANOVIC

Dana, je najruzniji 2. april i oaj[uznije pro oljeee u nasim zivolima .. , Danas je tvoi rodendan, najd.r<lZ3 nasa Ljiljana, a Ii bez rvog zagrljaia i osrnjeha rodendan bez rebe, sa nama, ali S 10 bom, du boko u naso] du ~i) Sf-CU i mielima. Sieeat cemo se zajednc sve tvoje dobrote i ljubavi koju si svima pruzala, ier [i si bila nas andeo, Mi ne mozemo narediri oclma d. ne placu i dusi da ne boli. Kad bi Ijuba ... mcgla do pcdari zivot, na •• ljubav hi ti pndarila vj.~no", dragi nas andele Li il jana.

Tvoii nairniliii: sestra ,Mira 53 porodicom i sestric Alenko

sa porodicom 3:8Si'-lodt

Tvoj sup rug Avdo i kcerke Advija, Mirs.da i Razija sa

porod icarna .3S·.:f<l- 1 'I'Id~

Dana 3. 4. 2011. navrsava se tuzna godina dana od kada

n i je sa na rna nasa vol j ena

NAFIJA (RIBIC) CACKOVIC

Tevhid ce se prouciti u subotu 2. 4.

20 II. godi ne u kuci p orodi ce Z ulovi c. S ljubavlju, postovanjern i ponosom ~u varna uspornen It n a re be.

Dana 2. 4_ 2011. godine navrsavaiu se dvije godine ad smrti n ase vel j ene sestre, tetke i zaove

POSto]i~!:~~:k~~~~~i nece, [I

a to su liubav, postovanie 1 sralno s I ecan] e na lebe

Volimo te.

TVOI bra, Jovo sa suprugom Olglcom,

Ne!o, Marijana i Mania, Dragica, Slevica sa suprugom i

d jeeo m ~5~l·l"

64 .,~"'_~"". Onevni avaz

Dana 2. 4.2011. godine navrsava se 5 (pel) ruznih godina otkako ie preselila na ab i ret nasa d raga

Nasern postovanom direktoru

ZILFA SEHOVIC, rod. HASANBEGOVIC

HASANU KONjHODZICU

Tuga i bol se ne mjere vrernenom nego prazninorn sto je ostala iza tebe, a sjecanje na tebe ostat ce sve dok bude nas koji te volimo.

Neka ti drag; Allah dB. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Pas! j edn j i selam UPOSLENICI ASA PVA d.o.o.

Tvoji: Mugdim, Suada i Adis

4497-lu

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJl SELAM

POSLJEDNJl SELAM

nasem drsgom

mom amidzi

HASANU KONJHODZICU

HASANU KONJHODZICU

HASANU KONJHODZICU

Neka ti drag; Allah dz.s. podari Iiiepi Dzenner, a rvojoi dusi rahme r,

S tugom i postovanjern,

Munevera, Muazeza, Aida, Muhiba, Mesuda i Muaz

Uposlenici EUROMEDIA d.o.o.

Malik i J asna

4491-1Ll

.. 8S·1u

44%-111

POSLJEDNJI POlDRAV

POSLJEDNJI POlDRAV

FERIZU (HASAN) KAMENICI

HASANU - HASKU

ocu nase radne kolegice Alme Kamenice

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Od deda Mome, Prede, Gordane, Dejana i Borjana, Nenada i [asenka sa porodicama 45G7-1u

4505-1tt

POSLJEDNJI POlDRAV

Navrsava se godina od smrti nase drage majke

dragorn

HIBA HASKOVIC, rod. HADZIMEHMEDAGlC

DZEMI

Tevhid ce se prouciti 2. 4. 2011. godine u 14.30 sati u diamiji Soukbunar,

Od prijatelja planinara:

Tidza, Veso, Mirsadll, Rina, Bisera, Nera, Nedim i Amra

Vole te Tvoji najrniliji

4509-t[l

45!!-lu

U ponedjeljak, 4. april" 20 II. gcdine navrsava se cerrdeset tuznih dan" cd kada je presel i la na ahiret nasa drag"

U subotu, 2 .. 4. 2011. godine navrsava se 6 mieseci ad preselienja na ahiret nase drage

FIKRETA PALIC, rod. TIRIC

EMINE SAHINAGIC, rod, HAFIZOVIC

Moli!Uo dragog Allaha dz.s. d. joj podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Tevhid ce se prouciti u nedielju, 3. aprila 2011. godine u 14.00 sati u kuci zalosti u ulici Kaprol 20.

Tevhid ce se prouciti istog dana u 13.30 sui u dzamiji Cobanija

Porodica

Ozaloscena porodica

.:J:3:9S-ltL

Onevni avaz ,"""",2",,-_,",, 65

POSlJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

nasem dragorn rodaku j kumu

nasem dragom kolegi

HASAN (TAHIR) KONJHODZ[(:

JOSKU PAVLOVICU

Tvoji: Dzemal, Miraa i [asna Konjhodzic

Kolektiv firme »AUDAX" d.o.o, Sarajevo

3911.]nd~

N

POSLJEDNJI SELAM mom volienorn bratu

Dana 4, 4. 2011. navrsava '" 7 dana otkako je preselila na ahirer

nasa draga mama .-_~_=:::- __

SJECANJE

Dana I. 4. 2011. godine navrsilo se 40 dana otkako [e preselila D" ahiret nasa draga

AISA(MEHE) SABANOVIC, rod.

ARAPOVIC

Llepora i CiSHJta njene duse ie nepresu sno b ogatstvc koj om je oplem ell i ivala mtse zivote,

Molirno Uzvisenog Allaha dB. da je ,

obasja nurom, ahiretsko mjestc rahmetorn pokriie, Dzennetom ugosti. Amin:

Tevhld ce se proueiri dana 4. 4. 2011. u 17 soli u ulid Maguda Cikma S.

Zauviiek ofaJo,e.Di onl ko]e s] Ti na] v is. voliela i oni ko ji 6. Tebe zauviiek voljeri,

kci Enisa, sin Faruk, te unucad i oatala rodbina i pr ijatelji

D.ZEMO (MUSTAFA) DZANKOVIC

Liubav i siecanie na tebe n ikada nece urnrii eti.

DZEMILA MERIC, rodena IMAMOVIC

4. 10. 1931 - 18. 2. 2011.

Sa liubavlju i ponosorn u srcu CUV31 cerno uspomenu na tvoju plemenitost, dobrotu i Iiubav koiu si nam pruzila.

Neka Ii Allah dz~s~ podari svietlo u kaburu i liiepi Dunne I na sudniem danu. Tevhid ce se prouciti 2. 4.201), godine, u 13,00 sari, U Alik dzamiji u [anji,

OZALOSCENI: kcerka Nermina, sesrra Hairija, brat [usuf, snaha [asna, zet Rizah,

unucad Alma, Enida i Osman, zet Dzevad i praunuk Arslan ['IT

Neka ti dragi Allah podari sve dzennetske I jepote i viecni rahmet,

SJECANJE

Tvoja sesrra Suada Klacar sa po rodicom

1915·-!nd:!!:

Dana 2, 4. navrsavaju se dvije godine od s rnrti moje m a j ke svekrve i nene

IN MEMORIAM

MUHAREM BERIC 13.7.1993.

FATA BERIC 2.4.2009.

FATEBERIC

ACO GOVE) STANKOVIC 2. 4.2010 - 2. 4. 2011.

D raga nasa vri j erne pro la zi, a ruga i bol su jos u nama prisu tn i, cekamo te S rugom, 31 rebe nerna da se radujes naso j sreci.

Drag; naSi, i os iedna godina bez V",!

Iako vas nema :li"ile u nasim srcima i ziv'jer cere dokle mi zivimo na ovorn svijeru.

Neka vam Allah dB. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahrner.

Va~i: $ i n Almir, nevicsra Albina ~ un uka Sab i na Berid

Neka je vjecni rahrnet tvojoj plemeuitoj dusi, vjecno ozalosceni

397-1mo

S liubavliu,

Mirjana, Mirna i Biliana

N

Tvoi sin Ale, neviesta Hanka i unucad Ali i Aleuka

IN MEMORIAM

3'%-lmo

SABINA (rod. KLEBIC) EFENDIC

2. 4. 1981 . 2.4.2011.

SjECANJE

SJECANJE NAGIB MESKOVIC 2. 4.2010 .2.4. 2011.

MENSURCAMO

Sa nama si svakcg dana, jer te podizemo i cuvarno u naso] djeci, Dok te gledarno kako u niirna rastes, i same se trudimo postati sve sto rnozemo bi ti, sv j esne da si nam MIa Zi VOl, koji sarna go tovo da nisi niti imala. Ne prestaie bol za godinama koie nisi docekala .. Zao nam i e SIO nisi vi d i ela s ta i e rvoi kra tki

ii vo I izrod io,

Uvijek cerno re voljeti, rnajko,

Svaki dan si sa nama u mislima, a u nasim srcima os tala i e velika praznina j tuga N eka ti Allah dt.s. podari vjecn i rah met i sve ljepote Dzenneta,

Debar covjek i prijatel]

S postovanjem, Berko

S liubavliu i postovanjern,

Tvoii: supruga Subhiia, sin Emir,snah a Edisa i unuka Mia

Kcerke Alma i Tamara sa porodicarna

191~-lnd~

PTT

Dana 3. 4. 2011. godine navrsava se 40 dana od preselienja na ahiret naseg dragcg supruga, oca i dieda

Dana 2. 4. 2011. godine navrsava se godina dana otkako nije sa nama nas drag; prijatelj

MUJO (BAJRO) BRUTUS

NAGIB MESKOVIC

Moli rno dragog Allaha di." da ti podari li j ep i Dzen net i vjeCi lira" hrnet,

Uviiek Ces biti u nasim srcima i mislima,

TEVHID CE SE PROUC:ITI U NEDJELJU 3~ 4. 201 J_ godine U KUCI ZALOSTi U 12.30 sati U ULlCI NERKEZA SMAJLAGICA br, 5!lV

Bio si prijatelj i (Q si pokazao svoiirn dielirna, Takvog hocerno da te pam limo , N eka ti dragi Allah di.'. podari Iijepi Dzenner i rahrnet IVOjOj plerneniro] dusi,

Porodice J asarev ic i Has ic

Tvoji: supruga Hava, sin Beske, kcerka Belrna, unuka Elli

O:i6l9.3

389·1"

66 .,~"'_~"". Onevni avaz

Dana 3. 4. 2011. godine navrsava se 40 dana od kada ie preselio na ahiret nas dragi

RAMIZ (HILMO) KALUSIC

Vol j eni n ikad ne 0 dlaze iz srca i duse, Za sve sro proslo ie, nedostai es, za s ve s to dolazi nedostaies..

Molimo Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Tevhid ce se prouciti u nedjelju, 3.4. 2011. godine iza podne namaza u Konatorskoi dzarniji u Travniku,

Ozalosceni: supruga Selima, sinovi Samir i Adnan, snaha Amela i unucad Anes i Amina :s9-tu"

Danas se navrsava 40 ruznih dana otkako nije sa nama nasa. draga

MARICA TOSIC

Svak i dan si sa nama u m isl ima, a u nasi to srcima ostala ie vel i ka prazn ina i tuga.

Sa ljubavliu ; postovanjem cuvat cerno uspomenu na Tebe i Tvoiu dobrotu,

Tvoii: suprug Nenad, kcerka Biliana i unuk Velibor

U subotu, 2. april. 2011. godine navrsava se sest mieseci od preseljenia na ahiret nase

drage supruge, msjke, nene, punice, uciteljice u penziji -

NADZIJE SULEJMANOVIC. rod. DRECA

(1'126 - 2010)

Uz nase PU!10 i predano ovozemalisko postovanje, viecnu liubav, ponos sto srno je irnaIi i sto ie ona nas imala, uz najljepsa siecania na njezin plemeniti lik i nesebicnu ulogu u nasi m zivoti ma, neka i oi Alla h D ragi podari ah iretsk i sm ira] i prostrane dzen netske

basce, . -

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHM.ETEN VASIAH'

Zah vain" po rodi ca

4520-11[

Drugog ap rila 20 II. god in e na VISa va se pemaes t godi na od smrti naseg dragog

MUSTAFE (MUjGE) BESLIJE

Tvoji: supruga Dzevahira i kcerka Indira sa porcdicorn

S liubavlj u ; postovaniern cuvarno uspornenu na tvo] drag; i plerneniti lik,

Dana 2-.4.201 L navrsila se godina dana od kada nas je napustila nasa draga nena, mama, Fihuliica

FERIHA SLJIVO, rod. FAZLIC

Kolektiv "M.D.I." d.c.o,

Drage mama, neno, Fihuljice, hvala ti za svaki osmlieh, za dobru riiee za nesebicnu ljubav koju si nam dab. U nasim si srcima zauvijek, Mama Velika Ti Hvala!

Tvoji: Izo, Azra, Sabina, Darnir i Ajla - Ena

POSLJEDNJI POZDRAV

4S,li-ltt

naso] najdrazoj tetki

ZEHTI (rod. HADZIALIC) HADZIC iz Biieljine

Bila si nasa druga majka, nesebicna i puna ljubavi cijeli ii"ot. Hvala Ti.

Tvoji: Alija, Hajrudin, Rizafeta i Ferida

I'OSLJEDNJI SELLAM

oc u nasi h kolega

FUADU KUNARICU

Neb ri drag; Allah d:H. podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet plemenito] dusi,

POSLJEDNJI SELAM

ocu naseg pri j a! el j a

HASAN KONJHODZIC

Edin, Azra, Zlaran, Naida, Tarik, Amina, Mirela, Feda, Irma, Nadia, Mirza

Tvoja mama

SJECANJE

NA MOJU JEOINU I VOLJENU

MERSIHU

S naivecom Ijubavlju .

S najvecim ponosom .

S naivecom i viecnorn tugorn ...

SJECANJE

na nase drage

SEAD (IBRAHIM) ZVONIC

2&. S. 1983·2.4. 20U.

Porodica

IBRAHIM (SALIH) ZVONIC

26. 9. 1990·2.4.2011.

2;;;!4-jm-o

2. 4. 1989·2. 4. 20U.

I'OSl.JEDNJI SELAM

dobrorn covjeku, priiatelju i kcrnsiii

AMERU CENANOVICU

Neka tl dragi Allah dz. s. podari lijepi Dzennet i sve dzenetske ljepote,

Braca : Colak Sead i Kemal· .

Dnevni avaz _""'-"""1"" 67

36118-0,h

Dana 2. 4. 2011. navrsava se sedam tuznih dana od kada ie na ahiret preselio na! dragi

SELIM (OMER) MUJAN

Tevhid ce se prouciri u kuci ,alost; 3. 4. 2011 u nedjelju u 10 sati,

Molimo AUaha d.H. da ti podari liiepi Dzennet i vjeciri rahmet.

OzalosCena supruga Cerirna sa porodicom

3911-1'l1ldl

POSl.JEDNJI SElAM na loj drago j terki

RASKA SEROVIC, rod. MESANOVIC

Pam limo te po tvojoj dobroti i plemeni IOSli, a uspomena na rvo] lik vleeno ce biti sa nama. 'Zau vi i ek cd ostati u nasi m srci rna. N e .. ka ti A 11 a h di _5 _ podari sve dzen netske lie. pore i vieelri rahmer rvojoj dusi plemenito],

S ljubavlju i pojitovaniem, porodica Popara

semi" lbro, snaha Sehveta, Senad, Alma, Medina i Emina

Dana 2. 4. 2011. navrsavaiu se 4 godine od prescljenia na ahiret naicg volicnog

MEHMEDA - MEDE (ASIMA) KREPONICA

jedini na~, ne umire onej ko take brzo ode j er ga oci pune tuge svakom suzom ponovo rode!

U risini dzennerskoga mira neka te cuvaju na~e molirve 1 nasa ljubav ad za bo rava,

Uvilek tvoji: majka Fata, SesU3 DZeIl3.1l3,} sestrici Damir j Una i zer Nedim 4);J.~-!u

I'OSLJEDNJI SELAM

nasoi dragoj semi i tetki

MEDIHI BESLIJA (rod.IKOVIC)

N eka ri Allah dzelesan u h u po dari vj ecn i rah mel.

Sestra Seida, porodice eerie, Filipovic, Rokvic "16·l<,

M.ERMED - MEDO KREPONIC

SJECANJE

... sve dok imarno uspomene ~ ostaje narn proslost ...

3f.857-lnr

TUZNO SJECANJE

na

Dragi zete, blo si veliki covjek, prijarelj i dost

Bil: smo i biri cemo PQn050l do kraja :livma SID si bio dio nase porcdice. N" ka ti A II ah d'.'. podari li iepi D zen n et i neka ti je "je~ni rah met,

O;;'JoS(ieaj, Husein, hadZi Esma, Amra, Am ar i Adnan .,34-1"

SJECANJE

Danas se navrilava 6 mjeaeci od smrti nase drage kolegice

FATAKOLAR

Po dobru cemo te pamtiti, S Ijubavlju spominiari a so rugom u src u cuvati. Neka ti A 1- lah dB. pod ar ; lijepi Dzenne I i dzennetske I [epote.

Tvoie radne kolege i kolegice Arnir, Admir, Ranko, Fatima, V a hida, Me i rim.

Ern ira i Amra Di V'oyic

DZEMALU (MUSTAFE) DZANKOVICU

Ljepota tvoje duse zauvijek Ce ostari u nssirn srcirna ...

Tvoji: sin Adis, snaha Senada, unuci Hamza i Leila

I'OSLJEDNjI SEl.AM

voljenom oeu

DZEMALU (MUSTAFE) DZANKOVICU

I'OSLJEDNJI SELAM

ocu naseg Adi sa

Pcrodica Mu.stafic i Ornanovic

POSL.JEDNJI SELAM

ocu naseg prijatelja

HAJRUDlN (RAMIZ) NIZIC· BRIJAC

Pehli, Sasudin, Zize, Neeko, Mirso, Sasa, Svabo

45<11-hl

SJECANJE

MUNIRAHOZO 2.4.2006 ·2.4.2011.

MEHMED . MEDO KREPONIC

(2.4. 201)7 ·2. 4. 21)11) PONOSNI srno, ne same zbog onOS"!I<> si bio,

nego i zbog onega ~to srno m i b i I.i kad smo bil i $ to bo IT!_ SRECNI smo, ne samo zbog onega sto si ucinio za se be, nego i zbog onoga ,m si uC:i nlo za nas,

ZA DOVO LJN1 sm 0, za to .sto ,i n as oplem enio vi," no ; to hi to mogla b i 10 koja vi era i sto si nas usrecio vise DO 5tO hi to mogla bile kakva sudbina.

U cinio si to samlrn time sta sl b io [a ,to [es i.

Vjerovatno upravo 10 2.nai::i biti OnO sro si uvijek :l,e_liG,

biti pOD05an~ sredan j zadovcljau. __ ugivati ad trenutka do momenta ._ do pusljednieg dahal! Alden, Arnela i N adira

Drags mama,

Da te je nasa ljubav rnogla spasi ri, zi vi ela bi narn vjecno!

U srcu te tuvaju rvoia djeca: Alen, Alisa i Alex

:!3S- ] ~r

DZEMO DZANKOVIC

Mom dobrorn priiatelju, Esad Sahbegov it

sa porod ico rn

RAMIZ (HASAN) VILA

Dan" 2. 4. 2011. godine navrsava se pet godina od smrti mog badze Ramiza. Neka Ii dragi Allah podari lijepi Dzennet.

Tvoj badzo KUHoviC Izer, svastika Hatidza te Adi i

Edis .m·l"

Obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komsiie da je nas dragi

preselio na ahiret u cervrtak, 31. marta 20 II. godine, u 68. godini.

Dzenaza ce se obaviti u subotu 2. aprila 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju VLAKOVO. Prevoz obezbjeden ISPRED DOMA ARMIJE sa polaskorn u 13.00 sati sa stajanjern na OTOCI. OZALOSCENI: supruga Maida, sin Seid, brat Eiub, sestre Alerna i Mahbuba, zet Munib Dizdarevic, sure Orner i Nijaz Hasanagic, bratici Malik, Orner i Haris sa porodicarna, braticne Melika i Alka, sestrici Miralem Cebo, Sernir Guiic, Adis i Agan Dizdarevic sa porodicarna, sestricna Sanja, snaha Biba sa djecorn, Vildana, Lida, Denis, Dita, Mustafa i Zoran, te porodice: Konihodzic, Hasanagic, Cebo, Gujic, Dizdarevic, Hajdarevic, Polimae, Kurtovic, Novakovic, Martinovie kao i ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije

Tevhid ce se prouciti istog dana u dzarniji u Hrasnorn sa pocetkorn u 14.00 sati.

HASAN (TAHIR) KONJHODZH:

Kuea 'lalosti TRG HEROJA broj 26/IV HRASNO.

Dana 1.4. 2011. godine na ahiret je preselila nasa draga

.:Ji481-Ju

DEVLA (OSMANA) OSMANBASIC, rod. PROSICANOVIC

iz [anie

Drag. mama, bila si nas pones i nasa zviiezda vcdilia, Bol i praznina koii ostaiu posliie tebe, neopisivi suo Neb ti dragi Allah podari Dzennet i viecni rahmet.

Tvoji najmiliii: suprug Osman, sinovi Ramiz i Damir, kceri Ferhada i Milada, snahe Arnira i Sarnila, zetovi Muhamed i Arnar, unucad Adnan, Armin, Ednan, Angijad, Osman, 11m3, Ilvana i Ena

Mjes[O i datum dzenaze bit ce naknadno obiavlieni.

.3923-1odt

Obaviestavarno rodbinu, priiatelie i komsiie da ie nasa draga

POSLJEDNJI POZDRAV

HATA (SMAJO) MAHINIC, rod. EMINOVIC

1939 - 2011.

dana 31. 3. 2011. godine, u 17.00 sari, U svcjoj 72. godini

presel ila na ahire t.

Dzenaza rahmetlije ce se klanjati u subotu, 2. 4. 20 11. godine u 14,30 sati na gradskorn groblju Sutina, gdje de se rahrnetlija i pokopati,

Prevoz obezbijedeu u 13,30 sari iz Dracevica, Gnojnice, Opine, Tekija, Sarita dzarnija, Lueki mgs.t, Pozoriste, Razvitak, Aurobuska stanica, Zalik, Sutina,

QZALOSCENI: sup rug Hasan, sinovi Alija i Enver, kceri Mejm - Gara, Arnira i Serifa, nevieste Rukiia i Azra, zerovi Srnaio i Mevlidin, unucad Mirela, Taima, Arman, Muamer, Ammar, Amila, Armin, Anida, Hamza i Tarik, praunuka Emina, diever Selim, jerrva Rahirna, sestre Ziba, Munta i Erna, bratici i sestrici, porcdice: Mahinit, Erninovic, Kajic, Sipkovic, Fazlagic, Habibija, Cupina, Mujan, Tipura, Stukan, Tulek, Memie, Colal:hodZie, Dedovic, Dernic, Nittuvopio, Abaza, Comor, Dzemic, BojCic, Omerika i ostala mnogobroina rodbina, prijatelii i kornsiie

Tev hi d ce se prou ci ti u ku ci zalosti u Vrapcicirae. 394·' me

HASANU KONjHODZICU

Mensur Barakovic

HASljI SEHOVIC, rod. MESANOVIC

S)ECANJE na drage rcditelie

POSLJEDNJI SELAM

naso] dragoj majci

NASUF LEPIR 1996 - 2011.

RASEMA LEPIR dana 3. 4. 2011.

na vrsava ju se 52 dana

Vjecno cerno te voljeti,

Uz ncizmjernu ljubav ecvamo traiuu uspomenu na vat lik, pjcmcnitcsr i dnbroru.

Neka vam Uzvijenl Allah dz.'s. pcdnd l ijepi DZe.1l net i -.rietnl rehmer. Tcvhid 6:::51: prouciri dana 3_ 4.201 J_ u 12.00 sati u ujici Dkmal:jl Biiedica ,,..,SN

Porodic, LEPIR )9(><>-1,.,

Tvoji: Makbula, Muamer i Narcisa

Muamer, Ademir, Admira i Adem

Dana 2. 4.2011. go dine navrsava se 4S dana od kada ie na ahiret preselio

POSl,JEDNJI SELLAM

Vrijeme prolazi, ali ne i nasa bol i prazni na. u srci rna.

DZEMALU - DZEMI DZANKOVICU

nasem dragom ra ,:laku

EKREM (MUHAREM) OMERAGIC

Molimo dragog Allaha dB_ da Ii po dari Ii jep i Dietl!) e t i vj etn i rab met.

S ponosom na Tvoju plemenitosl i dobrotu molimo dragog Allaha dz.s. da Ti podari lijepi Dzennel.

Ohlo,cena porodica

191 9-1 m:lz

Duboko oz.loUeni obavjesta va mo rodbinu, prijatelje i komsije de ie nasa draga

SEVKA (MUjO) MESANOVIC, rod.

KONAKOVIC

preselila na ahiret u cervrtak, 31.3_ 201]_ godi ne u n. godi ni,

Dzenaza &: se obaviri u nedjelju, 3_ 4. 201 ]_ go dine u 1 BO sari na mezariu 0'0- vo - Roga,llfa.

QZALoSCENr, kcerke Tabira, Tadzida i Maida, zetovi Remix i DeI'I;' i.s, un u cad i p rau 11 u cad, brat N u m 0, sestra S emka, bra lic i i bra rl en e S3 pore dicama, te porod ice: M esano v i c) Konakovic, H(}diic) A_.rnaLit,E>vjc~ Mujakov,icl, Sulejmanovic, T, iro, P, te~{]. ' Saballic~ Mesic, Divovic, Cordaliia, Kahvednc, Durmisevic, Kartal, Muhie, Haseclc, Suceska, Drnda, Ramie, Radzo, Meduseljac, Podzic, Duran, kao i osrala broina rodbina, komsije i priiateIji

Tevhid ce se prouciti isrog daaaposlije podne namaza (13.30 sari) u d:l.miji KOLONlJA - BRlJESCE.

Prijevoz do mezarja i nazad ebezbijeden sa benzinske pumpe »OM V· - Bri jesee sa polaskorn u 10_ 30 sari, sa us pu mim zaustavljaniem na Viiednici.

RAHM.ETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH ru

Obaviesravamo rodbinu, prijarelje i kornsije d. je n.! dragi

ISMET (MUHAREM)

MALKIC

preselio na ahiret u cetvrtak, 3 L marta 20 II. go dine, u 73. godini,

Dzenaza ee Sf: obaviri u :SUbOlL1!.l. aprila 2011. godine u 14_00 sat; no gradskorn grobliu VLAKOVO.

QZALQSCENL kcerke Mevludina i Zumra, snahe MuncY"r' i Maid.a, un u cadi Ed mir; Eldisa, Alm.a, M I.J nevera, M I:HIIDer, Amel i Amela, zerov i Haj ro, En vee, M irsad, A dnsn, Abas praun ucadi Elma, Eldar, Medin., Amina, Ajla i Neila, re porodice Malki~, Rehmanovic, Osmenovic, Tudinovic, Gobeljic, Al(cko\fic~ Br-Qnia)Jerkovic:) Salihovic, Muiezinovic, Husic, Karic, [ahic i ostala t.o.dbina., pri iI'.,el ji i kO. msiie,

TEVHIIJ CE ~ PROVelT:! ISTOGA DANA PO SLUE KLAN] ANJA DZENAZE U DZAMlJl OTES_ "'

SJECANJE

na nasu dragu rnarnu i suprugu

FATA (rod. HAZIC) KOLAR

Pro,lo j e sest m j eseci, al tuga i bol se ne tniere vrernenom) vee prazninoffi koju si os!avila iza sebe_ Ti si sada

na Allahovom pu tu, j er si draz<l b ila njelllu, ali dok mi :iivimo i Ii ces jer si svaki dan u nasim mislima.

Mnogo n.am nedostajd ...

Neka li dragi Allah d'U. podari s"e ijepOIe Dzennera.

Tvoja porodi""

'Iuznim srcem obaviestavamo rodbinu, priiatelie i komsiie da je nas dragi

OMER (SAFET) FEJZIC

preselio na ahiret dana 1. 4. 2011. godine u 47. godini.

Dzenaza i ukop ce se obaviti u subotu, 2.4.2011. godine ispred dzamije u Topcic polju poslije ikindije namaza u 16,30 sati.

OZALOSCENI: otac Safet, braca Senad i Kenan, sestre Rukija, Sadeta, Hidajeta, Samra i Amra, sinovi Amar i Danis i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije

Ispratna dova ce se prouciti u kuci zalosti.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Dnevni avaz _'._~""_ 69

B7-t~

Obaviestavamc rodbinu, priiatelie i komsiie da je nas dragi

POVODOM IZNENADNE SMRTI S TUGOM SE OPRASTAMO 00 RADNOG KOLEGE

ABDULKERIM • KEMO (MUSTAFA)

ARSLANAGIC

preselio no ahiret u eervnak, 31. mona 20 II. godine, u 78. godi ni,

Dzen a", je obavliena u perak, 1. aprila 20 II. go dine 11 I 5.00 sari na Bakiiskom m ~,,,,,j u f.)et.iti 2_

OZALOSCENI: sesrre Senija, Fauna - Hika i Sahida - Sida, bra, Midhat, ze[Q1,'J"j badzi Asim i Me-sud, b raticn a, scstr iCi i sestricnc, snahc, zetov i, porodicc J\rslan'lgic~ Brtjc~ Babovie, Sarat:::, Salihbegovic, Bi&vic~ DlUho, Gafar, Sahovic, Capin, Sehic, Bijedic i ostala mnogobroina rodbina, prijo!elji i kom!ije Hanna dovaproucena u krugu porcdicepo ieIji rahmetlije.

... Za ova] rrenurak - pripremaite se - (hadis)

D u boko oia.losce:ni {.1 ba v jes ta vamo rodbin u, pri ja tel je i komsi je da je na~ dragi

M.ERSAD (REFIK) SELM.AN

preselio na ahiret u utorak, 29. 3.2011. godine u 60. godlni,

0;',,"2" ce se obaviti u SUBOTU, 2. 4. 2011- gcdine u 14.00 sati na gradskcm m~ ar ju Vl-oAKOVO_

OZALOSCENI: prijatelli iz Vogosee: Ema, Zinaida, Edis sa porodlcorn, Azemine i Muris, Adna sa porodicom, te kolege sa taxi 5.l<:Ulda "KOS.evOII

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Ob av jests va mo rodbinu, priiatelje, komsije i poznanike, d. jc nas dragi

FUAD (FERID) KUNARIC

(Exhumacjja 1953 • 1992.)

N asrradao od zlocinacke ruke dana 4. 7. 1992. godine u 39. godin i.

Dzenaaa CC <0 klanjari u subotu, 2. 4. 20 II. godinc, posliie Podnc namaza u 1330 sari, ispred dfamiie u Bil1iei€-vu~ a ukopet ce se na mezarju Binjelevo_ RAHMEJJJLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: supruga Lela, sinovi Almir, Alen ; Nermin, brat Ismer, sesrre Kadrija i Alma! snaha Elvisa, unuk Ajdin, zetovi Ferid i Edo, bratic Armin, sestrici Muhamed i Adnan sa porodieama.sestricne Meli,.; Adisa sa porodicama, bratiene Arijana i Altiiana sa porodicama, retka ~idaje!., !u,re Ramiz, Esad i Fehi~n, ~va"ike Ramiza Razija i.Zine!o,~ porodi.c.mo, te porodice:

K u naric, Ode basic, Trnka, H rvat, Hadzovic, Prozorac, SO] ko, Avd I~ Ma ndfc, L ugie, Kovac, te osiala rodb ~ na, kornsi je ~ pri ja tef i

Tevhid ce se prouciti u dtamiji Binjezevo iza Podne namazs (zen,kij. 1891·tn~

ttt

N

ISMETA HASANOVICA

S DUZNIM POSTOVANJEM I DUBOKIM SAOSJECAJEM KOLEKTIV JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d .• SARAjEVO·

PODRUZNICA "ELEKTRODISTRlBUCIJE", SARAJEVO

ttt

Dzenaza ee se obaviti dana 3. 4. 2011. godine (nedielia) posliie podne namaza u 13,00 sati na mezarju Suceska - MZ Suceska, Opstina Srebenica.

Prevoz je organizovan u nedjelju 3. 4. 2011. godine, sa lokacije Podruznice "Elektrodistribucija", Sarajevo, Stup - Azici, ul. Hivzi Bjelavca br. 15 (druga kapija - preko puta prcdavnice Saw gurne), u 8,00 sati, odnosno u 8,30 sari ispred

J P Elek troprivreda B iH, ulica Zmaj a ad B osne.

Tuznim i zalosnim srcem iavliamo da ie nas dragi ISMET HASANOVIC zvani DAJDZA

iz S uceske • Podosoja

preselio na ahirer dana 31. 3. 2011. godine u 44. gcdini,

Dzenaza ee se obaviti dana 3_ 4. 2011. godine (nedielia) poslije podne namaza u 13.00 sati na rnezarju Suceska ..

Neka mu dragi Allah d:;:'s. podari Dzennet.

OPSTINSKA ORGANIZACIJA SDA SREBRENICA

PTT

Obavjestavamo rodbinu, prijatelie i kornsije da ie nasa draga

ZEHTA (rod. HADZIALIC) HADZIC

iz Biieliine

preselila na ahiret 31. marta 2011. godine u 21.30 sati u 84. godini.

Ispracaj i dzenaza ce se obaviti ispred Hadzijske dzarnije u subotu 2. april a 2011. godine, (28. Rebiu-l-ahira, 1432 h.g.) u 12.45 h, a ukop na mezarju Basea - Soli na.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: suprug Ibrahim, kcerka Meliha, sin Mirsad, brat Ibrahim, unuci Haris, Adis, Amer i unuka Leila, praunucad Arnina i Hamza, zet Dzevad, snahe N ermina, Selma, Mersiha i Mirela, sestrici i bratiei, porodice Hadzic, Hadzialic, Pasalic, MulabdiC., Hadzisalihovic, Becirevic, Mlinadc, Mesic, Kitovnica, Redzic, Alispahic, te ostala rnnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije

.3.96-1 rz

70 -"',,_i"'''· Onevni avaz

Dana 1. 4. 2011. godine, u 60. godini, preselila ie na ahiret

L:i6-I~

v ~

DISIJA (DERVE) HIBIC

Dzenaza ce se klanjati u subotu, 2.4.2011. godine, u dzematu janjici, u 16.30 sati, poslije ikindije namaza, a ukop ce se obaviti na mezarju J anjici,

Ispratna dova ce se prouciti u kuci zalosti.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: suprug Muhamed, kcerka Sevala, sinovi Muhamed, Mirsad i Seval, braca Saban i Orner, sestre Sevala, Fata, ZIata i Sifa, snahe Hasija, Erna i N ermina, unucad Azra, Benjamin, Kanita, Adela, Belmin, Ranija i Rejhana, djever Faruk, zetovi Selvedin, Mujo, Sefik, Kadir i Halim, te ostala mnogobrojna rodbina, komsiie i prijate1ji

Tu~n i m ; 2. losn irn srcem jav I [am 0 d a j e no! dragi

ISMET ZV. DAJDZA HASANOVIC

Iz Suceske - Podosoje preselio na ahirer u cervrrak, 3 L marta 2011. godine, u 44, Bodin;'

Dzt:n aza cc se oba vi li u n ~dj el j u, 3, apri la 20 l L gndine u 13,00 sari na mezarju Suceska MZ, Suceska,

Prevoz ce bi ri obezb i ieden sa pclaskum u 830 sa ti ispred Elek troprivrede,

OZAl.OSCEN!: kccrka lim', ,."1'" Emina, Nezira i Musb, 7"· rovi Sec.D" Alij_, Muho, Munir ; D)emo, snaha Mula, brarici Enisa, Murisa, Fahira i Seid, sestrlci Sefik, Refik, Selima, Sabina, Fbrab im, Suada i SLH.d~_ teo porodice Ahmetovic, Handfic, Mehrnedo v ic, Hasanovic, Sm a jicJ' ZabiroviC;!I Beklic~ Dzanunovie, Zuhric, Halllovic, radne kolege preduzeca J.P. ELEKTROPR1VREDA BiH, re OS13I. mnogobroina rodbina, kcmfije ; prija tel j i 030>96

Sa vefikirn bolam i rugom obavjestavamc redbi nu, pr iiatelje i kom!ije d. je n.' dragi

DZEMAL - DZEMO (MUSTAFA) DZANKOVIC

prese I i 0 na all iret u c.tv'lak, 31. ma rta zen, godine, U 65, &"dini.

Dfenaza ce se 0 ba VI ti u su bot 0" 2_ ap ri l a 2011. godine u 15,00 sari na mezarju GRLlCII BR,QO,

OZALOSCENI: supruga Melita, 'in Adls, unuead Hamza i Leila, snaha Scnada, brat Scad, sesrre D.l.er.nil.a, D:lc.,ad::l) Suada i Seada, punica Marica, ~ura Mladen, svast i ka BI,'D ka bra tic; Must. fa i A III er, br .. ien. Hasn ija, sestrici Emir, Nermin, AlminJ Ariel, Adnan, Mirza i Dine, sesrr'icna Lejla, zetcvi A.bid~ S~m$9.! Hamid i Salem, U~ pqrodice D~aIlko"ic, Brekalo, Musrafic" Cimic:) Sukic, Temim, Skaljic, K lacar, Zekie, Dzeko, K ukic, Ce '0" ie, Arapov ie, Kreco, Kesan, Sa'kovit:, Nukic, [aganiac, Fazlagic i ostahi rodbina, priiarclii i

~EVStiiD CE SE PROUGITI ISTOGA DANA U 15,00 SATI U BAKIJSKOj DZAMIJI. I"

Dnevniavaz

UZ NAdVECITI·AAZ:

NAJPRISTUPACNIJE CIJENE

Osmrtnlce, sJecanla, poslJednJl pozdravi ...

:Ii" 03 3,I2B 1 - 451: Fax: 281- 461 : E-mail: Sill rlOV" Ice@avaz.'ba' i

• SARAJEVO; Tdanjska.24A.

W 033/281 - 717

·"UZLA.

Turalbegova 22 (poslovno zanalski ~enlaf Kor:zo·pasai)

'.if: /fax: 035/.257 - 277: 257-477

Dzema]a

B iiedi ta II r. 185, W 033} 281 - 451

• MOSTAR; Husnlje Repel! lib W/fax: 036/ 558·890:

.ZENICA, Ma rja novica pul b~ (zgtada Jatiukaj '.if: It ax; 032/424 - 441; 424·440;

• GO RAi:DE, Su krlle Ku kavlce 12 1i' 036/ 222 - 251 ;

·TRAVNIK.

Z itarn!ca :F a/lax 030/512 -718

POKOPNO DRUSTVO

9i~m~

SARl\JEVO OSNOVANO 1923

Pokopno dlUStvO "BAIGJE" vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dienaze na teritoriji BiH.

1<'1. 00367 (O)3~ S33·7G3 00:;,87 (0)3~ 2~3,""2

!YI(ib,~let OO::!.87 (0)61 I,~ l·188 fax 00387 (0)33 447-122

mobite1 za inostranstvo 0049(0)16093421808

www.bakije.com

Duboko ozaloscen! obavjestavamo rodbinu, prijarelie i komsije da ic nasa draga sup ruga! maj ka, n ana, pun i ca i pranana

HASIjA (MEHM.ED) SEHOVIC, rod. MESANOVIC

presel i I. n •• h i ret ucervrtak, 3], '" arta 2011. godine, u 83, godini,

D.l-¢;D3xa ce se obaviri II SUbOl'U~ 2. aprifa 2011, godine c 14,30 satina gradskom gr· obi [u BARll.

OZII LOSCENI: suprug N umo, kcerkc Serna j Umija ~ Makbula~ sin Seed, zetovi Asim, jusuf i Asim, unucad Sanela, Adis Muamer, Narcisa i Sanjin, praunuk Eldsr, zaovc Umija i hadzi Hasiba sa porcdicom, diever [usuf i [errva Sem:sa sa porodicc m~ sea [ric i i sestncne 'sa porod i ca-m a, :t \1:* A liia, terici Ejub j, Ramo sa porcdicama te porodice Sehovic, Mc!anovic, Hadzovlc Ridzal, Vrabae, Mujezinovic, Barallla, Popara, Dedic, Bulbul, C{}rmC::hmedagi6~ Porurkovic; Koker, Planja, Adetnovic, S.dikov;c,.e ostala mnogobrojna rodbina, prijatelii i komsi]e.

TEVHID CE SE PROUClTllSTOGA DANA U 14,30 SATI U KUCI ZALOSTl U UUCI BAKIJE SOKAI< be. 59, I!!

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Brei: 650 PI 1578509 P

Sarajevo, 24, 03. 20 I I. godine

Tuzilelj: Mikrokredirna Fondaciia Lak Ihlen';: Azra Hodlic i drugi

Raw: Isplata duga

Vsp: 4.542,96

POllV

Za Beha Mirsada

Pozivate se kao stranka na priprernno rociste zakazaao za dan 29. 9, 20 11, godine u 11,30 sari, pred ovai sud u sobu bro] 303/III sprat - Parnicno odjeljenje.

NAPOMENA:

Sudija Lei la Fazlagic

Ako na pripre mno ro~isle ili na roCis[e za gla VD u raspraVU De dode uredno obavijesreni ruzitel], smatrat ee se da je !uzba povuceM, osim ako ruzeni ne zahrjeva da se roCi,,[e od,zi (el. 84, st. L ZPP·a).

Ako na priprentno roCi!ite iJi na rociite za gbv!lu ,aspra, vu ne dode ured!lo 0 b avi jdlen.i ru zen i, roci" te 6e se odrZat; bez njegovog prisustva (cL 84, St. 2. ZPP·a),

N aj kasnij e na p ripremno m rocls ru Slfanke su du~ne izni· jeri sve tinjenice na kojima zasniva svoje zahtjeve i predloziti Sve dokaze koje ide izvesti u toku posrupka" te na priprernno rociste donijeti sve isprave i predmete koje ide upotrijebiri kao dokaz (cl. 77. ZPP-.).

Na priprem.nom rotiil\l! sud de rjeilenjem odredid dan j sal odrtavanja gJavue ra,sprave, pitanja 0 koj'ima ce se ra· spravljali, dokaze koji ~ se izvesri i koje osobe ce bili pozvane na glavnll mspravll (cl. 94. Sl. I. ZPP·a), pri eemu se srranke upozoravaju da sud mole odrediLi da se gJavna mopr.va moze odrhri odmah nakoD pripremnog roCiita (el. 94. st. 3. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Bmj: 65 0 P 076532 09 P Sarajevo, 21. 03. 201 L godine

OpCinski sud u Sarajevu i [0 suda.c Nada Papa, rj'dava·

j uti u pravnoi 'Ivari mEldja Organizacija LOK Micro Sarajevo, Ulica Skenderija broj 13, zastupan po punomocniku Adisu Opmsic, advokatll jz Sarajeva, pmti v tuzenika: I. En vera Orman iz Travnika, Ulica Dervi!a ef. Karku!3 60c i 2. J usufa J usulbegovic iz DOlljeg Vakufa, Ulica 14. Seprembra broj 12, radi isplace dug •. , v.s. 5,851,28 KM, objavljuje:

POZIV

Poziva se prvo [uZenik Enver Orman, oa ro6ihe za gla· vnu raspravu, koje ce se kod ovog suda odrhti dana sri. ieda, 25. OS,. 2011.godine u 10,45 sali, soba braj 313/I1l.

NAPOM.ENA: Ako n" roCiste za glavnu mspravu bez opravdanog m;;:log., ne dode ru~enik, a bia fe u.redno po- 7.van, ra.pran ce Se odd" ti b ez n j egova prism tva (CJ. 97. srav 4. Zakona 0 pamicnom poslUpku).

DOSl3va se smarra obj"vljenom prolekom roka od IS daDa, od dana objavljivauja.

SUDAC

N ada Papo, s .r,

Dnevni avaz _",.."_211" 71

Obavlestavamo rodbinu, prllarel]e kom~ije: da je n3~3 draga

MEDIHA (ABID)

BESLIJA, rod. IKOVIC

presellla n a a hire. u petak, l, 4. 2011. u 91, godini.

Dzenaza ce se klanjari u suborn, 2, 4, 20 u, posli]e Iklndile namaza (16.26) i spred "Perme ke d7...3 m i ie, a u kopat ce se no Gradskom grobl j u u Visokom. Tevhid (;::enski) ce bid proucen posliie ikindije namaza u Sadrvansko] daamiji,

RAHMETULLAHI IILEJHA RAHMETEN VASIAH OZALo!iC'ENr, sin En ve r snaha Emina brat Tarik, ,0,1'<0 Seida i. Mube ra , unuk Salih sa porodicom, unuke Dzenana, Leila i jasenka saporodi~ajDat ~~ porod ice: B~slija~ Ikovie, E5~r~saUhovie~ Lope, Karavdic, Cc::ncJ" H urem, F;;:rllc! M ustafic, D~J JlI~ Oman ovic" Filipovic, ,Mlrvic~ C:alkie" Zaganjori, [ordamovic, Devlic, Pleh, N albarlc, Suvaliia i ostala mnogobro] D. ro dbina, pri] atel] i i kcmfije rrr

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAjEVU

Broj: 65 0 PI 1578509 P

Sarajevo, 24.03. 2011. godine

Tuzitel]: Mikrokredirna Fondaciia Lok Tuzeni: Azra Hodzic i drugi

Radi: Isplata dug"

Vsp: 4.542,96

POZIV

Z. Harnzic Alma

POZiV"fe se kao srranka na priprernno raC;'le zakazano za dan 29. 9.2011. go dine u 1l,30 sari, pred ovai sud u sobu broi 303!IIl sprat - Pam icno cdieljenic.

Sudija Lej la Fazlag ic

NAPOM.ENA:

Aka na pripremno rocisle iii na rotisLe zaglavnu raspravu ne dode uredno ob.vijdleni tuijle1i', smauat f.e se da je tuzba povueena, osim ako tuzeni lie zahtjeva da se roCilite oddi (el. 84, Sl. I. ZPP·a).

Aka na pripremno roelsle iii na roCiste za gbvou m.spruvu. ne dode uredno 0 b .vi jeSleni [uzeni, rocis te ce se odriati bez njegovog priSUSlva (e1. 84. st. 2. ZPP-.). Najkasnije na pripremnom TOC;Stu slranke su duzne imi· jeti Sve Cin j eni Ce n a ko j i rna zaSn iva svo j e lah I j eve i predlaliri sve dobze kaj~ ~ele izvesri u mku pOStUpka, re na pripremno rociSte danijeli sve isprave i predmele kaje z.:Je upotrijebili kao doksz (el. 1'7. ZPP-.).

Na pripremnom rocislU sud ce rje!ienjem odrediti dan i sal odrZavanja glavne rasp rave, pitanja 0 kojima ce Se ra· spravljali, dokaze koji ce se izvesri i koje osobe ce biti pozvane na glavnu raspravu (eL 94, s\, L ZPp·."), pri c<:mu se str"nke upozoravaju da sud moie odrediti da se glavna ra.prava moze oddati odmah nakon pripremllog roCiiilll (el. 94. SI. 3., ZPP-a).

BOSNA J HERCEGOVINA FEDERACI}A BOSNE I HERCEGOVlNE KAljTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAjEVU

Broj: 65 0 P 115785 09 P

Sarajevo, 24.03,2011. go dine

Tuiitdj: Mikrokredima Fondacija Lok Tuzeni: Azra Hod:tic i drugi

Rad;: Is,plata duga

Vsp:. 4.542,96

POZIV

Za HodEc Azra

Poziva[e se kao Hranka na pripremn.o roci~le zakllzano za dan 29.9. 2011. godine u 11,30 s'li, pred ovaj sud u sobu broj 303!1II sprat - Paro;cuo odjeljenje.

NAPOMENA:

Sudija Lejla Fazlagic

Ako na pripremno rotisre iii na meiite za gl.vnu r"spravu De dode uredno obavijeiheni luzitelj, smana! ~ se da je ruzba povucena, osim ako IU,leni ne zah ~eva da se roci~,e oddi (el. 84. St. L ZPP·a).

Aka na pripre:mno rotisle iii oa roc:istc Z" ,glavtlu raspravu ne dade ured.no obavijdten.i tuzeni, roCiste ce ,e odrzari bez njegovog prisuslva (cl. &4. SI. 2. ZPP·a). Naikasnije 03 pripremnom raCism srranke su dll~De iznijeti sve ciDjenice Da kojima zasniva svoje zahljeve i predloziti sve dokaze kaie iele izvesli u [oku posrupka, te na pripremno roCiste donijer; sve isprave ; predmete koje :rele uponijebiri bo dokaz (el. 77. ZPP·.).

Na pripremnom rociillu sud ce rje:lenjem odrediri dan i sal oddavanja glavne rasprave, pitanja 0 kojima ce se ra· spravljad, doka.ze koji ce se ;zvesli i koje osabe ce biti pozvane na glavnu raspravu (el. 94,. st. I, ZPP-a), pr:i eemu se strallke upowravaju da sud mOle odrediti da Se glavDB rasprava moze odrZari odmah !lakon pripremnog rocilla (el. 94. Sl. 3. ZPP-a).

Glasnogavornik UEFA-e za .Dnevni avaz"

Zuri Dam se, -er a - · I· .b I -..... --e .. u _ . a Da UaZDlJ1

Iz Medunarodne fudbaI ske fed e raci j e i E vrops ke fu dbalske u Hi j e j ucer Hi je bilo dodatnih detalja 0 suspenziii.

Na ko nkretna pirania iz

Pres-sluzbe FIFA"e dobili smofraze, Napisali su narn da Izvrsni kom i ret U svakom trenutku moze podici suspenzi]u ukoliko se stanje u bh. fudbalu narednih sedrnica

iii rn jeseci popravi, U pi tan i S ta ce b iri s dosadasn ji m ucinkom reprezentacije u kvalifikacijama, FIFA nas ie uputilana UEFA-u, ier je Euro n ieno takrnicen ie,

RBprezBlllafjvci BiH: Hate Ij im bili dopu§leM da naSla ve kvalilikaGiie

A glasnogovornik Evropske asoci [a ci je, aa pita n j e sta sad", rekao nom je sljedece:

- J 0, radirno na rome.

Treba brzo formirati komitet za normalizaci]u, da rijesimo ovu si ruacii u, ali tr"bo spoiiti prave 1 jude. Zelirno to u rod iris to pri j e, jer fudbal nam ie naivaznij i, Mise iskre no nadamo da ce suspenzija biti ukinuta prije utakrnice reprezentaeije BiH u junu .. Ako se situaciia do tada popravi, nista se nece desi ti, sve ce, prakricno, bitizaboravljeno - rekao je HaS sago vorn i k,

Na pitanje sta ce biti s uasom reprezentacij 0 m aka se siruacii 3 ne popravi, hoce Ii biri iskliueena iz kvalifikacija iii iCe joj bin privremeno zarnrznut SIaIUS, odgovorio ie:

- Ako bude taka, UEFAin Odbor 1.8 hi most odl uti t ce hoce Ii sankcija bi ri diskvalifikaciia iz takmieenia iii ce reprezenracija BiH do podizanja suspenzije u takm ieu po utakm icu gu bi ti sluzbenim rezulratom, M. T.

Nismo prvi kaji smo adbili posusnost

drSuu u ela

UEFA i FIFA do sad. su nerijetko znale posegnuti za suspenzijama kako bi opamedic nacionalne saveze, ali ti su s e s I ucaievi vecinom desa val i u neevro pski m zemljama. Ipak, postoje dva s vjda pri m j era ina nasem kontinenru, a to su Grcka i Albaniia,

Grci su 2006. godine suspendirani zbcg Zakona 0 profesiollalnim nogornemirn ligama. Nije Un pODlogJa ni cin jen.iea da. s u u tom crenutku bili aktueln.i evropski prvaci. Nakon o.am da.M, usvojeni su amandmani na sporni zakon i suspenzija je ukinuta.

Alba!!c; s u po d suspenzi" jom bili 2008. godi!!e, jer se, kao imi, nisu magli dagovoriti 0 S(atutu. No,}ada su vidjd; da je vrag adnio sa.1u, Albam:i su se u roku ad mjesec i po ipak dogovorili pa nisu snosili tde posljedice.

U skorij e vri j eme, Keni-

Nigerija, Irak i Kenija bili su suspendirani dva puta

ja j'e bila suspendimna dva puta, 2004. zbog mijellanja politike urad Saveza i 2006. zbog spora u vezi s na-

dle.lnQ~cu nad rakmiiOenjimao U OvOm drugom sil,,;aju suspenzija je rrajala iOak dvi· je godine.

Dva puta su sankcionirani i Irak (2008. kada j e OJimpijski komitet odlucio ukinuti sve saveze te 2009. kada sa drzavni organi srnijen iii celnike Sa veza) re N igeriia (posljednji put lani, kada je p redsjedni k dcla ve namieravao raspustiti reprezen rscii u),

S uspenzii e su izricane i Iranu (2006., uplitanje politike u rad Saveza), Kuvajl1.t (2007., mijcian.je vlade urad reprezenracij e), Sarnoi (200S., problemi u cadu Organizaeije), Peruu (200S., .ukob Saveza i Viade), Salva· doru (20lO., dtiava nije pc· iznala FIFA-i!!a imenovanja Ijudi u nacionalnom Sa· vezu),

U ovom ,renutku, osim NSBiH, pod suspenzijam je Fu dbalski save:<: B runeja, i [0 od avglm3 2009., kada je (amo,nji sultan odlucio raspustiti ga i zamijeniri no' vim. (M. 1:)

Ambasada SAD dijeli nezadovoljstvo nasih navijaca

a-H . - . I- .... 1 II - ... - -- d

_ I mora Imal mles ODie 1011 prlPaa

Ambasada Sjedinjenih Americkih Dd3va u Sarajevu rujel; oezadovolisrvo fudbalskih navijaca i igraca "irom B os ne i H ercego vine' naslalo zbog suspenzije

Nogornemog saveza BiH iz FIFA-e i UEFA-e.

- Usposmvljanie ujedinjene Premijer lige BiH 2002. godine !!aglasilo je 7.8" j edni eke in terese fu dbalskih

navijaca Sirom BiH. UzimajuCi u obzir ovaj duh, nadamo se da ee navijaCi j igraci 7.ajedniCki radiEi s BFA-om i UEFA·olI! kako bi osigu,· "Ii d. Bosna i Hercegovina

zauzme mjesto koje joj i piti pada u medun aro dn oj [11- dbaiskoj zaj ednici - navoru se u saopcen j u Am basade.

(M. T.)

72

Onevni avaz, subota, 2. apriVtralfilnj20 11.

NSBIH FIFA i UEFA provele p

Od jlliOer, Ncgomerni savez Bosne i Hercegovine i zvanicno j e suspendiran, kao sto su S vje rska fu dbalska federacija (FIFA) i Evropska fudbalska unija (UEFA) i ranije najavile,

Odbijanje Skupstine NSBiH da usvoii novi starur dovela ie do autornarskog akrivirania sankcija, medu koiirna ie, izmedu ostalog, i zabran a nastupa reprezentacije BiH i klubova u medunarodnim takmicenjima,

Kao sto [e poznato, Izvrsni korniteti UEFA-e i FIFA·e n" sjedaicama 4., odnosn 0 28. oklo b ra prosle go di ne, ul rima ti vc 0 su od NSBiH rrazili usvaianie novog statuta, koii predvida ukidanie troelancg Predsje-

DviJe asocijacije sasMf' ce S8 vrlo brzo i odluciti

o narednim koracima

• Zabranjen kontakt NSBiH s ostalim savezima

Ako se situacija popravi, sve ce biti zaboravljeno, a ako ne, onda ce UEFA odlucf da Ii dlskvaliticirat iii zamrznuti status reprezentacije

dnistva i irnenovanje jednog predsjedn ika.

Savez gubi status

Prijetnja dvije asccijacije kod veci ne clanova Izvrsnog odbora i delegata Skupstine NSBiH nije imala iak odiek pa su oni cdlucili pokopati bh. fudbal.

- NSBiH ie suspendiran do daljnieg, FlFA i UEFA zale zbog toga sro se odluka morala aktivirati, ali to je hi- 10 nuzno, jer su sarno 22 od S4 delega ta Sku psrine podrzala nov; statut, Vrlo brzo cemo razrnotriti naredne korake kako bisrno vratili NSBiH u svoiu fudbalsku POtodicu -reeeno je u saopceniu

dvije asocijacije, -

U obaviesrenju se navodi

G.eneralni sekretar NSBiH Jasmin Bakovlc

sue Ie Da ceHaDlu dOH De Sllg'DU UDUle~ UEFA-eI FIFA-e

General.ni ~ekretar N ogomemog saveza BiH Jasmin Ba kov; c; kaze da u b h. kucu fudbala jucer !!ije stiglo nih· kyo drugo obavje&Eenje osim onih koje su BFA i UEFA obiavile i na svojirn !DIemersuanicama. Na upule 0 cialinjirn koraeima jos se ~eka.

- Ocekujerno inforrnacije koje se adnose na daljnje funkcionirallje S.veza i formiranje Odbora ZlI !lormali· zaciju. Fakticki, sada u NSBiH djeluje samo adminisll"aei ja, osral i su n ea k ti vai. Z a ocekivati je da UEFA .i FIFA sljedece sedmiee imenuju osobu s koiom ce komahiran u NSBiH - kale Bakov;':.

UEFA i FIFA jo.s nisu

obavijestiJe NSBiH 0 rnspusranj u izvrlinib organa Sav=., 8m je naj avlj eno. M, T.

Onllvni avaz, suborn, 2. apriVtmvanj 2011

sport

73

da NSBiH porpadaniem pod suspenziju rakcder gubi SIaI us i sva prava clanice UEFA-e i FIFA-e, 'co podrazumijeva i zavrtanje slavine za svaku vrs ru finansi iske

pornoci. Osim reprezenraciie i kl u bova, rnedunarodne za b rane izrece ne sui s vi m zvanienicirna Save-til, sudijarna, delegatirna ...

Takoder, Nogomernom

zaurl: nue im u interesu da potraJe

Siovenac Rudi Zavrl, koji je za UEFA-u i FIFA-u i mjesra vao 0 dogadan j irna lUI sjedniei Skupstine N ogometnog saveza BiH,. ostao je istrajan U lome da nist. ue govori. Jlleer smo rnu pokusali iZVllCi koj u rijet 0 tome st. bi se sada. moglo des; [i, pa bilo kakvu, ali Zavrl nam je ponovo rekao da ne smije pricali. Ipak, procije-

dio je dvije zanimljive recenice.

- UEFA i FIFA ~e ee sastati i odluciti sta do rode. Ni njirna ni]e ~ inreresu da ovo dugo traje - rekao je Zavrl,

Slovenski duznosni k nije zelio komentirali ni sve glasnijeilpekulacije da. bi upravo .on Irebao biti na eel u prin udne uprave u NSBiH.

savezu BiH ce za vrijeme suspenzije biti zabranien sportski kontakt s bilo kojom drugom asocijacijom clanicorn FIF A -e,

I to ie 10, na osrale info-

Reakcije iz Rumunije

Tl'abali s ih lIaznit- na ola gOdia iii gOinU

Informaciji 0 suspenziji Nogomemog saveza BiH rurnullski mediii dali su ogJ:Ornn u paOlnj u, svi re<:lom navodec; da bi, zahvaljujuCi ovakvorn raspleru dogadaja niihoI" reprezen lac; j a mozda ipa.k nekako mogla izborili plasm an na E vropsko prvcnsrvo 2012. godi!!e. Ipak, zvanicnici Saveza i fudbaleri vijesr su dotekali s rezervom.

Predsjedn.ik RUJI)llnskog saveza Mircea Sandu (Mircea), uiedno Clan Izvrsnog komiteta UEFA-e, istakao ie da !!e 'l'!!a kakav ce biti ishod cijelog slucaja.

- Ako BiH do juna. rijesi probleme, bilo bi mi sasvim normal no da nastavi igrati kvalifikaci Ie. rro !ada !!e mO-

gu oa,srupa~i oi u prijarcI jsk i m ulakmicama - rekao j e Sandu.

Biv"i seleklOr Vikror Pirurka (Victor Pirurca) is[akao je da ne biimao nisla proriv

da Rumunija prode na EP nauhrb suspendirane BiR

- 1m" 8m isla, jet bismo se ri jdili haIi temog pro ti VD ika. No, 0 tome je rnno prieati, ier je suspenzija sarno do dol j n jeg - rekao je Pi tu r ka.

Za razli.ku ad njih, predsjednik Rumullske fudbaIsh lige Durnitr~ Dr'gomi r po zvao j e Ila radi kalni je mjcre u rjdavanju problema sNSBiH.

- Rako te bili suspendiralli do daJjnjeg? Ako su ih odl ucili sus pen dirni, moraIi su im izreCi kazn u od po- 1a godine iIi godillu - rekaa je Dragomir.

F rancuzi s u j ucer pren ij eli agencijske vii esti 0 suspeaziji i i zj ave sele ktora S. feta SuSica. (M. T.)

rmacije mora [ cemo jo~ cekati,

Formiranje Komiteta

Prem a nedavnom izlaganju ~efa Pravnog odjela UEFA-e Marsda Benca (Benz), bit ce formiran komiret za normalizaci j u, koj i ce finiti za sada neurvrd en broj Clanova, dio stranaca, a dio iz BiH, koji b i se bri u uo za funkeio niran je Saveza. Izvrsni odbor bit te raspusten, dok ce svoi kra tki manda r zavrsi ti i delegati Skupstine NSBiH,

Ciiela B iH iscekuje sta ce sada bi li, ali sudeei prema posljednioj recenici u UEFAinom i FIF'A-inom sa.opeenju, dvije.asocijacije sas13r te se VI- 10 brzo i razmo [Ii Ii S I j edeee komke. M. TANOVIC

Doris Pak

susDenzlla Ie IOglCna Dosuedlca

Njernal'h poslarlica u Evropskom parlamentu Doris Pak (Pack) izrazila je razoearenje i Ijurnju zbog odbijanja Nogome!nog save·za BiH ds se poviullje :lahrievll FIFA"e i UEFA.e.

- P ropustena je Sansa da se p u [em fudbala oSll:iZi rimski dub i osjeeaj solidarDOSti medu narodima BiH - izj avila je Pak, koja u E",," ops!<:orn padamen til vIii duzl10st predsjednice Komileta zi kuJturu i sport. Prema IIjenim rijecima, suspellzija NSBiH iz cla.nsrva F1FA-e i UEFAe predstavlja logicnu posljedicu, a.".odbijanje i desrruk ri vni slav vecine de]ega[3 Saveza bio je po· litick! motiviran".

Safet Susie, selektor reprezentacije BiH BiiO bi neregUlarnO iZbaCili nas

- Nernam SI" ocaiavati, zualo se, Niko iiI'. aije vjerovao d. cestatur bit; usvojen, Ne bi prcsao ni da ie za usvaianie IIebalo rnanje glasova. Ne znam sta parneLnO reei. Nadam se da ce UEFA i FIFA riiesiri ovu siruaciju, jer ovi naSi to nikada ne bi ucinili,

Znam koliko su UEFA i FIFA rigorozni kada je rijee 0 neregularnostima, Alto bi izbacili reprezentaciju iz kvalifikacija, __ on da b i moral; po nisti ti naie rezul ta [e. pamelno reci To bi odgovaralo Rumunima i Bielorusima, ali ne bi Fran cuzima pa bi se, u to m slu Caj u, si gu III 0 dosta priealo o neregulamosrirna To rni [e neka nada da ce se brzo naci rjesenje,

Predrag Pasic, legenda bh. fudbala

mOgU blSmO JOS IsoaSii DObledniCi

- Srnatram da sma, UkUPDO gledajuci, dczivjeli poraz, ali svaki vrhuaski SpD" rrist treba znari da se u zivotu mora i gubiri i da je veliki cna] ko brzo ustaDe na noge, Irnamo novu SaIlSII. Ako Ijudi koji se prih vate posla u novom savezu budu ekspeditivni i brzo ga podignu na noge, vrlo ie moguee da cemo na kraju biri pobiednici i da bi moglo l___.....__----' ispasti mnogo bolje nego sto smo mi- Pa$/{;: Brzo

s IiI i. slali na RQge

Meho Kodro, bivsi selelctor BiH

DIUUu trauu trella. dobro ISMOPUennl

- Izgleda crno, ali sve zavisi ad toga koli- ilJ.IIIIlCI ko ce rraja ri ta tranzici j a. Ako susp enzij a bude krarka, moglo bi se i dobro za-

vdii ri, ali aka reprezentaci i a propus ri barem jednu utakmicu, onda nece valjati, Koliko [a vidim, ljudi iz UEFA-e i FIFA-e volini su !!aID pcmoci, ali bi rrebali i mati na urn u da kazniti treba one ko] i su nas doveli u crno,

UEFA i FIFA rrebaiu dobro ocistiri Sa- Kodro: Oobre vez _ Kako se kod n as, u Hercegov ini, otis/iIi Sa vez hie, ako se divlja trava ne iskorijeni kako rreba, vratit ce se opel. Treba pronaci ijude koji ce biri spremni radiri za dcbrobii Saveza, Spreman sam pomoci svoio] zemlii, [er kome cu aka necu nioi, ali nije V8Z!!O imati samo ime nego treba znati sta i kako raditi.

Velimir Sombolac, zlatni olimpijaciz Rima

FOrmirali elilnU grUDa ZnalaCa

- Z alosno i e to sto SU, n i k rivi ni d UZ!! i, kaznjeni klubovi i reprezentaciia te fadbaleri, koji zive od fudbala, i svi treneri, koji pOSleno obavljaju svoj posao. Najmanje ~alim za funkcionerima, koji su u proreklih 20 godina vodili bh. fudbal i nB kraju ga i doveli do ovoga! Smarram d a Be, zaisra, rreba form ira Ii jedna eli m a grupa fudb.lskih znalaca, koju moraju odobriti BFA i UEFA i putem svojih predst,vDikako!!U"olirali rad.

U !!j oj bi se moralj n.Ci fudbalski ;male; iz cijele BiH, sa pedigreern bivSih repreze-

!l ta ti vaca J ugoslavj je, a porom i BiH. S igurau sam da u BiH, ali i s;rom cii elog svii eta, imamo dovoljan broi Ii udi koj i bi se mdo ukljllcili i pomogli cia naS fudbal oapokon stane na zfuave noge - kaZe Velimir Sombolac, nekadasnji fudbaler Borca i Partizana i Clan reprezclllacije J ugoslavije koja je 1960. osvojila zlaro na Olimpij.kim igrama u Rimu.

Somba/ae:

iaQ mlilrenera ilgraca

Mersed Kovacevic, cuveni igrac Siobode FUdbalfudbalerlma

- J os nij e kama da se sv i uklj u6mo u jedn u veliku akciju lobiranja. Predla2em dsse ljudi koii su do sada bili u Sa~ezu, jednostavno iskljuCe iz sparta dozi votno. SIO se Lite nasih asova, koj i su, konkretno, prije igrali u francusko j, a tu mislim na Faruka

HadZibegica, Vahida HalilhodZciea, Me- KovaCevic:

hmeda Bazdarevic3, Safera Slffiiea, a sada i wbirali 8B sve Emira Spahiea, neka pokliSaju lobirati I

kod Mii'iela Pia tinij a (Michel). s rafl~

Eilno je ljudima koji u evropskoj kuCi fudbala sad. odlucuju 0 sudbini naseg fudbaJa, predstaviri pravu sliku slanja. Sprem.n sam lobirati u Tursko!!! savezu, nadam se d. ee ; svj ostali dopri.nijeti da svijetu posaljemo p.ra· vu sIik!! i zatrazima· da FIFA i UEFA ustoIiee llllovi savez Ijude iz fudbala - hie cuveni fudba.ler SJobod.e Me.sed Kovacevic. M, T. - E, M, - S, K.

v

Zel)O u Trebin)U

Pet utakmica potinje u 16 sati, u Sarajevu se igra ad 14, a u Zenici ad 19

Danas [e na prcgrarnu seda m u 13k mica 20. kola Pre" miier Iige BiH u ncgometu, a surra se od 16 sari sastaiu Slsviia i Borec.

Siobodaj"

Zrinjski ... _ ~

Stadion Tusanj u Tuzli. Pocetak u 16 sati, Sudija: Oliver Kozul (Simki Briieg), SLOBODA: Muikic, Nikolic, Halilovie, Ioguncic, Raca, Malkit, Zoletic, Gavaric, AI. Be!ric, Am. Bekic, Mujit. Trener:

Ibrahim Crnkic,

ZRINJSKI: HadZic, Popovic, Mar kic, Anie;e, 310i kic, Milii'evit, Stiepanovic, K u talija, Zadro, Selirnovic, Lendric, Trener: Slaven Musa,

Saraievo Budut:nost

S radion •• Asim Fer b a rovie Hase" u Sarajevo. Pocetak u 14 sati, Sudija: Semir Kaplan (S telae),

SARAJEVO: jovic (Harnzic), Mubaremovie, Belosevie, Torlak, Trebinjac, Nuhic, Kojasevic, K. Handzic, Pehlic,. Obuca, Suliie. Trener: Mirza Varesanovic,

BUDUCNOST: Husic, Cam rkovic, Zrnan ovic, Cergic, Ikanovic, Halilovic, [ahic, Delic, Pirie, __

S m igalovic, Haskic. T ren er:

M u never Ri7,V ic,

Gelik Hudar

Stadion Bilino polje u Zenici. Pacemk u 19 sali. Sudiia:

Rusmir Mrkovie (Sarajevo). CELiK: Bilobrk, Brkovic, (ov;c,. Milosevic, Kuduwvic, Puric, Kape(:ap, Horic, Si.ie, Aclilovic, DZafic. Trener: A b d ul ah 1b ra kovit. RUDAR, Tripie, Sodic (Lukai;), Kotarnu (Ke,anovic), Drag~e, J evtie, Kikic, M. Dzafit, ZeIi,;, Doric (Rajovie), Kava~evic, Kanlar. Trener: Borj~ Gavr. ap.

... Velez

Olimpic

S radion V rapCici u Mosmru. Pocerak u 16 sali Sudija:

M U"m er B urekovie (Zenic,!:>.

VELEZ: Hadlidulbic, SIOkit, Gancev, Kajlaz, Kaza· zie, Zaim.ovie, Kodro, Ive· !ie, VeJagie, Okit, Rovc:anill. TreDer: Milomjr Odovic.

OUMPIC, Lucie, Rizvano-

Tabela

1. Boru 19 13 !J'l',"jtaf 19 11

3. S3r.fje'l" 19 9

4.~dar 19 8

5.0Iimpi, 19 9

6. Tr •• ~' 19 9

i.SI,bo!Ie 19 6

B.SlilVIj. 19 9

9 ~~k 19 7

1Q.!irokj;B. 19 8 llMjff!ll. 19 6

12. LeOIaf 19 1

13.Zrfnjiki 19 7

14. V.,ei 19 6

15.8ur!tr<nnsI19 4 1~ D101a 19 5

2 25: 9 43 6 84,1, ss 5 28:19 32 4 22:19 31 7 20;20 ,0 i 2915 29 I 17:17 28 9 29:31 28

4 a 19:13 25 1 1~ ,5:3(; 25 6 I 1112 14 3 9 19"211 24 1 11 23;23 22 2 11 18:31; 20 S 10 16:24 11 2 12 15:23 11

v ie, Sui ievic, S u basic, Kiso, Vidovic, Pliska, Durak, Hims, Ra5ciC. T rener: Mehrned Janio'.

~ Drina&:J

• Z.vijezda

Gra dskisrad ion u Z vorn iku, Pocetak u 16 sat], Sudija:

Eldis Pro,i" (Cazin). DRINA: Maksimovic, Jeremic, Miuovic, Mihajlovic, Sredojevic, Vasic, Krezovic, Lezajic, N. Lazarevic, Ninie, Durie. Trener: Dragan Mitic.

ZVljEZDA: Smaiic, Karadza, Prodanov ic, 1 usic, Mo· ranjkie, Masic, Nikic, Harnzic, Husic, Risric, Tosunovic .. Teener: Dragan [ovic,

SirokiB ..• Travnik

Stadicn Pecara u Sirokom Brijegu. Poce!ak u 16 sati. Sud i ja: Em i r A1eckovic (Sarajevo).

SIROKI BRljEG: Bando· vic, Diogo, Renato, Brehlo, D~idic, Bertoia, I vapko vic, Zabrie, Sili", Roskam, Va,ea. Trener: B I al S Ii! kavi':. TRAVNIK: Delie, Badrov, Grab u s, E. Varu pa, Hel v; da, Siljak, Sara i ci c, Curie, Pr"· njkovic, Popovic, Fajic. Tr<>" nero Nedz-ad Selimovic.

Leotar • Zeljeznicar

SI"dion Polioe u Trebinju. Pocetak u 16 sati. Sudij.a:

Tomislav Cuie (Tomislavgrad).

LEOTAR: Mikllkovi.c, Vueinic, De.lie, Sar.b", Fabio, Mandie, Andric,. KujundZic, Bond"i", VrnnjeSevic, Swiauovic. Trener: Dragan Spaic.

ZELJEZNICAR: ~ehic, Markovic, RadovanQvic (SIani,,), Vasilic, MeSic, SVra.h, Vi~ca., Sa.vie, Popovic, Zeba, M. BeSJija. Trrmer:

Arnsr Osim.

74

Dnevni avaz.subota, S 2. aprtV!ravanj 201 1.

PREMIJER LlGA

~amzagi.c i Jahnvic SI!J suspendiranina moje insistiranje, a S6epa!'1ov.ic, Ar;senijevic i Gutilf: na zatlev rukcvoostva kluba

lmu Gurica, dok Alen Avdic pauzira zbog crvenog karronayzaradenog u MOSlaru protiv Zrinjskog,

. Na jucerasnjojpres-konferenciji saznali smo da odluka o suspenziii nije bila [ednoglasna,

- Na moje insistiranje, teazlo sam cd rukovodstva kluba suspenziie [ahovica i Harnzagica zbog nediscipline i nezalaganj a. Sa ostalom U"Qc iicom nemam niiira, 10 je poll-

lake danas na Kosevu igraj u protiv Bud ucnosri, pretposliednie ekipe Premijer lige, fudbalere Sarajeva ne O&kuje lagan zadatak.

Razlog je Cinjenica da ee bordo lim nastupi ti bez cak sesrorice standarduih re pre zen tali vaca.

Uprava kluba suspeudirala j e Adisa J aho vica, Benaldins Hamzagica, Branislava, Arsenijevica, Vudinu Scepanovica i Hi-

tika kluba - rekao je trener Mirza Varesanovic re je naglasio da se slaZe S odlukom da zbog slabih rezulta ta u ceWi proljerna kola strucni S lab bu de novcano mnjen.

- Osvciili smo svega cetiri boda i

10 j es te neuspj eh, Zato u narednim utakmicama moramo pokusati nadcknaditi izgublieno,

Svi fu dbaleri koii budu igrali protiv Banovicana, imaju ugovor sa Sarajevom, Sto znaci da posjedu] n kvali tet,

Zato igraci rnoraju pokazati da zasluzuju bordo dres, a takvim pri$luPQ.IU 406 cemo do pobjede - Varasenoviceve

su rijeei. • A. Dr.

Isllorlstlll sansu

Uprkos svirn problemirna, kapiten Kenan Handzic oce.kuje tri bods.

- Hendikepirani smo, ali ko god dobije priliku, rnislim da ce je iskoristiti, N ekim igracima mozda ce ovo biti prva urakmica i polruSat ce da se namemu. M.istim da uz pr-

avi pristup mozerno do pobjede - rekao ie Handfic.

" Sportski direktor Edim Hadfialaglc izjavio je kdko je Sarajevo blizu dcgevora 0 nastavku saradnje 5 Damirom Hadzicem, koji jos nije spreman za prve-

nstvene meceve. .

Uoci susreta sa Sarajevom

BUducnostse iDS nepredaie

MIlomir Odovic uoci meca s Olimpicom

nemamo izbOra OSim DOb.lede

J esenas ie VeleZ u gos lima savladao Olimpic sa I :0 i nakon roga 0. tvorio neugodnu serii u poraza, Danas ce u V rapcicima protiv istog rivala pckusati osrvariti pob jedu nakop. domateg remija S Bo.rcem i gos!Ujuceg poraza u Priiedoru.

- Radili smo maksima1no j •. ko lokom p"uze iradili smo dobro. Ekipu Olimpica pozna" jem j zasluzu je puni respek [. No, mi izbof" pemamo. Moramo dobiti da ne bismo prosuli svc ono do brn sto smo undi Ii u prva dva kola (pobjede oad ZIini skim i BuduCno.sri) - lrnZe 1l"eper Mi.lomir Odovic. F.r.

Nogornetasi Buducnosti vee su porazorn od Slavije u Banovicima (0; 1) prckockaIi vjerovatno posljednju priliku da uh va re p rikl j ucak u borb i za opstanak, ali tv rde da se ne';e peedaci sve dok nada poslOji.

. U sporm se,. kao i u ziv- 01U, cuda dogadaju. Prve· nstvo lraje i svas!a se moze dogoditi. r marno motiv da se borimo • kale [rener Munever Rizvic, koji ce izves[i saslav bez Adnana Sara· ilica, iskliucenog protiv Sla-

vije. N. M. Rizvic: Curia se dogarJaju

Ofimpic. ide na megdan Velezu

Umornii rastereceni

FudbaIe.ri Olimpica danas ce se, sarno O"i dan a nakon utakmice polufinala Kupa pmti v eel ika, sas ta Ii s Velezom, kojem god pod nogama. ~Rodeni" vape za oovim bodovima,ali to ne znaCi da i Olimpic nece igrati na. pobjedll.

- Mi u svakoj makmici idemo na trijumf, tako ce bili i danas pa cerna vidje" ti sia ce bi ri. ISLina je da smo pomalo umorni od Uta-

kmice u srijedll, to se osjeti, ali smo u is[Q vrijeme ,3" stereceni. Uvezali smo tri pobiede u prvenstvu tako da nemamO neki veliki imperaliv, za razli ku od do.macina, pa i to moze bi" ti lI.a~a §ansa - govori s roper Nihad SUljevic.

U tim. se, VI ra.,)iku 0 d proSlog susre13, vraeaju Rizvanovic, ShIji': i Pliska, a vlln kon.KUJencije Ce zbog kanona bici Savic i Kreser. A. C.

Suljevi(;; U svakoj utakmici na pobjerlll

sport O~al'lliavi!Z.sub~la. 2. apri VI"lV,t~j, 201' 1.

75

ZELJEZNICAR Amar Osim uoct utakrnice u Trebinju

AMO budemO igrali MaO orotiu inama, moiemo nesto _a rauiti

Nema problema sa povriiedenim i kai.njenim iqracima

Po da tak da ie Zel j eznicar u jesenjern diieluPrerniier lige sa 8: 0 ra zbio Leorar na svom terenu, u svako] normalno] ligi znacio bi da je ekipa s Grba v ice veliki fa vorir i u Trebin]u, ali Amar Osun ne rnisli tako.

- U nasoj ligi, gdje su svi podjednako losi, to nerna nikakve veze, Pa, eve, pogledaite same rezultate utakrni'? izmedu Leotara Zviiezde, Sirokcg Brijega i Zelje. Leotar razbiie Zvijezdu, Zvijezda Sireki, Zeljo Leotar.a ne moze nisra Sirokom.

Sve j e 10 u pel deka, S tvar ie rnotivaciie, dana, terena i kada se sve po k lop i, j edn a ekipa moze irnati prednost. Model je jasan, ako zelimo da dobijemo Leotar, morarno dati 100 posto - kale trener bh. sampiona.

Lose igre protiv Sirokog Brijega i Siobode pale su u zaborav nakon odlicncg nastupa s Dinamom.

" Aka budemo igrali kao proriv Dinama, rnozemo n e.i to napravi ti, a ako b uderno mrljavil; kao u rnecevirna sa Sirokim i Slobodorn,

MilenMouic: neMa bude 1:0

- Primio sam osarn golova na Grba vici, nib da toliko IIi aa iednorn treningu, ali sada cu uCiniti sve da mrezu sacuvam netaknutorn, S[Q

se mene tite, neka bude 1:0 za nas i bit Gu presretan - k:&e golrnan Leotara Bosko Milenkovic uoei danasnieg susrern u Trebinju, M. P.

IbrahimGvi(;: Ne igra pro/iv In/era

U Milanu derbi sezone

BII .1 ZI IIIIII)IU

Osim: Sve ie II pel deka

onda nemamo sans; - smarra Osim.

Velibor Vas iii': i Mua.mer Svraka oporavili $U se od p ov reda zado hi venin u

duelu s Dinamorn, au ekipi ce b i ti i Lazar Pop 0 vic pa strucni stab nema problema sa povrijedenim ; kaznjenim igracima, Z. S.

Sloboda u kompletnom sastavu

CrnMie D8t gOdina C8Ma na r8uans lrin)SMOm

Jos bali. 6:0, kai.e trener Tuzlaka • Danasnia situac.ija bitno ie drugacija

Cilj fudbalera Siobode je iasan " zele nastav iti tame gdie su stall priie dviie sedmiceo N akon pobiede nadak tuelnim prvakom Zeljeznicarom na Grbavici u proslo m kol u, danas de bi ti do rnacini Zrinjskom. Trener Ibrahim Crnkic dobro pamri 0:6 protiv Moslaraca na Tu~nju, gdje je vodio eki p u 2006. godi ne.

- Mada je pro;lo per godina, jo!l boE rih 6:0. Mecevi sa Zrinj skim u v ij ek su bili lliki i nepredvidivi - kaie [rener Tuilaka.

Dana!lnja s.j[[]acije biwo je drugacija - Zrinjski je daI eko od izda n j a iz p rethodnih sezona, Sloboda sroji mnogo bolie na tabeli. Ipak, Crnkie respek[ira sasmv iz Mosmra.

• Mjes to na ko jem se na-

Oivko vi';: Stradali kriiai ligamenli

Moslarci OSlablieni naTUSnJU

Zrinjski borbuza bodove nastavlja gostovanjem u Tuzli, gdje ce momcad Slavena M lise, kao i u peethodnim umkmicama, opel biti oslabljena. Kapiten Mari 0 I vankovic jo~ Ili j e speeman, n a lis ill ozlijedenib doSao je i Pavle Suiic, dok Ce Damir Diidic i Samir Du!:O pauzi ra [' zbog hreon a.

Dvadesetogodisnji Toni Mad<ic,. koji je u Zl"i-

laze, nije pravo mjerilo. Zrinjski je sredio svoje redove, 10 je skup kvalitetnih individualaca. Njihova pozicij a neee n as za .vara Ii. Z nam 0 da nas oeel< u j e tdak pos ao, ali se Dadamo najboljem - go·

!Jjski dosao zimus iz Sirokog Brijega, vjeruje da mostarski klub napokon moze do pozitivnog rezultam u gostima nakon devel uzastopnih pora.za.

• Ovo ie, ipal<, nova momead, u odnosu na prvi dio sezone, znawo kvalitetnija. Uvjerell sam da 6erno polOeti donositi bodove s gostovanja - izjavio je Markle. Ma .. P:

vorl Crn]::i", koji mo~e racuna ti na sve igrace, izuzimajuCi drugog golmana Ti· nil Divkoviea, korne su nl IT· eningll stradali krizni ligament; koljena pa Ce dugo pauzirali. EM .

Celik uoci duela sa prijedorskim Rudarom

Tri bOda zasamoOOUZdanje ored reuans s OlimOicom

Na krilima dobre igre j pobjede nad Olimpicom (1 :0) u prvom mecu polufinala Kupa BiH, nogometa~i Celika veeeras (19 sari) docekuju najprijatnije izue· nadenje Premijer lige, prijedorski Rudar, koji s klupe predvodi bivsi igra~ i rrener zenitkog tima Boris Ga.vran.

- Sremi smo zbog pobje· de u Kupu, ali ne6emo 7.apOsmvili ni prvenstvo_ Tri boda trebaju nam i radi samopouzdanja i dobre atmosfe-

re U lim u za sri jed u i uZ\rrar f!rociv Olimpica - kaie trener Celika Abdulah Ibrakovic.

Rudar je ove Sel-one u deVel gostujutill u mkmica ostvario dvije pobjede i tri remija.

- Igraju bunker i onda kontranapadima dolaze do cilja. MOfa!!lO ill sprijetiti u tome - dodaje Ibrikovie, koj i, najvj erova tnij e, nece m 06 racuna ri na povrijedenog Emiru Ha.dzica, a sigurno nece igrati Eldar Hasanovic i Emir Jusic. V. B.

Boris Gauran: neCemo igralibunMer

Bods Gavran izves[ ce na svoje Bilino polje najjaci sastav Rudara, izuzimaj.uCi Ognjena Da§ica, povrijedenog proslog vikenda u prijateljsko!II susretu s Rudarom u Velenju.

- U usponu smo forme i nadarno sejoli jednom

uspjehu. Nece biti lako, jer i Celik zeli prikl j u ~ak za ekiparna iz vrha. tabele.

Vjerujem u svoje igrace.

Necemo igrati bunker nego Cerno se _[Iadigra va ti. Za nas bi pozi[ivan rezullar bio i remi - kaze Ga vran ..

Maze Ii Viljareal nanijeti prvi gostujuci poraz Barceloni

Najzanimliiviii mec ovog Salke i duel u utorak u

vi kenda u pet nai j acih fudba- cetvrtfinal u Lige ;prvaka.

lskih liga Evrope trebao bi Viljareal ce u Spaniji pobiti onai u Milanu, gdie ce se kusati nanijeri gosruiuci po-

u vecerasnjem gradskorn de- raz Barceloni, dok Rea! Ma·

rbiju susresti "Rosoneri" i drid ked kuce ceka Sporting.

ak ruelni prvak Inter. Li der Bundeslige Borusi j a u

MUsn irna dva boda pre- Dortmundu igra derbi prodnosti u odnosu na najveceg tiv Hanovera,

rivala i u slucaiu pobiede, Mance.srer [una] ted bit nscinio bi veliki korak ka ria- ce na iskusenju u Londonu slovu, Hendikep ce mu pre- proriv Vest Hema, korne su dstavliati neigranje ilvedskog bodovi neophodni u borbi za

napadaca Zlatana Ibrahirno- opstanak, U Francuskoj, po-

vica zbog crvenog kanona. sebno in teresantno moglo

Inter zeli preuzeti Iider- bi biti u duelu Lensa i Ma-

sku pozicij u, ali ce u rnislima rsej a .. Domaci n u po b j edatrigruea brazilskog strucniaka eba za biieg iz opasne zone, Leonarda biti i njemacki a goslima za titulu. (A. Dr.)

paroui i satnica

I:talija

Parovi 31. kola: Subota:

Bresa > Bolonja (18 sari), Milan - Inter (20.30). Nedjelja: Napoli - Lacio (12.30), Cezena - Fiorentina, Kjevo . Sarnpdorija, Katanija - Palermo, Parma . Bad, f) en ova - Kal j a ri, Lece - Udineze (15.30), Rorna - J uven tus (2030)_

Njemacka

Parovi 28. kola: Sinoe:

Scnt Pauli - Salke. Subota:

Kajzerslautern - Bajer, Borusija Dortmund - Hanover, Bajern - Borusija Menhengladbah, MajQc - Fra· jburg, Verder - ~rUlgan (15.30), Hofenhajm . HSV (18.30). Nedjelja: KeJn - Nirnberg (15.30), Volfsburg - Ajmrabr (17.30).

Spanija

Parovi 30. kola: Suborn:

Real Madrid - Sporting (18), Herafe - Valensija (20), Viljareal - Barcelona (22). Nedjelja: Deponivo - Ms·

jorka, Espanjol - Rasing, Real Sosijedad - Erkules, Levanre - Malaga (17), Sevilja- Saragosa (19), Osasuna - A tletiko (2 I). Ponedjeljak: Almerija - Atletik Bilbao (21).

Engleska

Parovi 31. kola: Suborn:

Vest Hem· Ma,ncester iunajted (13.45), Birrningem - Bolton, Everton - Aston vila, Njukasl - Vo1verhempton, SIOu.k - Ceizi, Vest Bromv.ic - Live.rpul, Vigan - Totenhem (16), Arsenal - Blekburn (18.30). N edjelja: Fulem - Blekpul (14.30), Mancesrcrsiti - Sanderlencl (I7).

Francuska

Parovi 29. kola: Subom:

Ad - Monako, Nansi . Bordo, Soso - Br~l, Ren - Okser, Lil - Kaen, PSG - Lorijen (19), Tuluz - Mo· npelje (21). Nedjelja: Sell[ Etjen - Valeusijen, Nica - Lion (17), Lens· Marsej (21).

Travnik na Pecari

Izostaiu AdillDUie, TerZie, Rellie i HDdZie

V.v.

NogomelaSi Travnika danas ee u nekomplemom sas tav u is Irea ti ua P ecaru proli v .Sirokog Brijega, koj i su jes enas na Piro ti s av ladwi s visokih 4:0. lzomt ce povrijedeni golman Adi Adilovic i napadac Bekir Rekic re "kartonirani~ StOper Simbad Teni': i veznjak

Aldi.n Hodzi".

- Imamo problema, ali i dovolj an broj adekvatnih zamjena. Svjesni smo dace Siroki nakon niza slabih rezu· I tata i s novim trenerom imaIi mnogo mOliva za pobjedu, ali ni mi nismo b ez san si - is takao je rrener T ravn ika NedZad Selimovic. S. P_

Bukcmetasi Bosne nakon Uge prvaka

naredn- eil) Ie

zadrzati dominaCiJU U pruenstuu

Mnogi tele da nam skinu skalp, kazao je Irfan Smajlagie

Porazorn u Cehovu (l7:30) rukornetasi saraievske Bosne ckoncali SU evropsku sezori u u koj o] su osrvarili najbolji rezultat u novijoi historiii. Utakmice protiv Sankt Perersburga i Konstance pamtit ce se dugo godina, ne same zbog pobjeda nego i zbcg nacina na koji su os rvarene.

Ipak, u osmirii fi nala Cehovski rnedvedi bili su isuvise jak rival, bili bi i

odlucili su svoi rnegdan s Bosnorn igrati u petak, 23. april a, sam 0 dva dana - kako sada stvari stoi e - pas li je goSIOvanja bh. prvaka u Ljubuskorn,

- Ma svjesni srno mi da hoce da narn skin u skalp, ali najgore odsvega je to sro klubovi koji narn prijete, svoje arnbiciie temelie na prici i srvaran]u negativne klime, a ne na radu i napretku. Da sam vidio da ie Be-

Dsmina I.nala

Cehovski medvedi - Bosna BH-Gas 30:17 (prva utakmica 31.:22, dalie idu Medvedi), RN Leven- Zagreb 27:27 (3] :28, Leven). _ Danas: Sijudad Real - Sa m beri (16 sati, prv i IDec 27:24), Vesprem - Barcelo-

mnogirn drugirn ekipama, ne samo Bosni, pa se ~Studenti" sada u potpu nosti okrecu domacim takmiceniirna, prvenstvu BiH i Kupu. Zavrsnica Premijer lige posebno ce biti zanimljiva s obzirom na to da Izvidac i Borac M: tel irnaju neutazivu zeliu da srnaknu Bosnu sa mjesta na koiern se godinarna nalazi,

I ne samo da, sportskim pUte]]] zele doC! do tog cilia nego i izvan terena cine sve kako b i i zbacili Sara j Iii e iz kolosijeka. N aime, II Borell - ko j i, inace, svo j e u lakm ice veClnom igra subotom -

na (16.15, 21 :28). Surra:

MonpeJje - Kaderen $afhauzen (17, 26:31), Valiadolid - Hamburg (18, 22 :28), Flensburg - PLk Segcd_(19.30" 27 :26).

Zriieb cetvrtfinala je 4. aprila,

rae za dva posto bolji nego prosle go dine, pa uredu nego dode Tataban]a, recimo, i pobijedi ih glat,

A n;ti, kada treba da igrarno u Zivinicarna iIi negdje slicno, digne se halabuka kao cia idemo Barceloni. Stvara se previse naboja, a mislirn danema potrebe za tim. .. ne vidim tu dugorocni cilj . oprimistican je trener 1rfan Smajlagic kada je rijec o nasmv k u prven s tva,.

Prvu narednu utakmicu nakon povrarka iz Rusije Bosna ce igrati u srijedll u Zavidovicirna" protiv domace Krivaje_ A. C.

PLBiH za rukometasice

Jedinstuo - BOraC 21:27

Mala dvorana Mejdan u Tuzli_ Gledalaca 100: Sudi.je: Nedim Arnau(ovic i Aleksan dar J ov it: (Tuzla). Iskljui"enja: Jedinstvo 10 min Ula, Borae 18. Sedmerci: J edinstvo 4 (2), Borae 7(7). Rezul tat: J edins IVO - Borac 21 :27 (II: 13).

JEDINSTVO: Dubinovic, Turudic4, AI. Omebic 7,

AI. Omahie 5, Sum, Avdic, Kusmic 2, Zupcevic 3, Demi· rovi':' Pavi':'. Tokmi':' lbriSev:iE. Trener: Zlmko Cipurkovic.

BORAC: Gudelj, Prusi· na 11, Kebi C 5, Golic, Radic, Bogojevic 2, Rajlic 2, Majie 5, Kndevic 2, Malbasic, TamT, OSlojic, Benjen!n, Radenovic. Trener: Rade Vncanin. E. M.

76

Dnevni avaz, suoota, 2 .. apriVtr.vanj 2011.

KOSARKA Nas najbolji igrac bez finaInog turnira Eurolige

II DUie: a . II biD

PI . gOU BOS u drUgOm macu

Kaha Laboral lzgublo po treei put zaredom u cctvrttlnalu protiv Makabija

Tefefovic pod kosem Makabija: Kraj Z8 spanskog pNaka

N aibolji bh, kosarkas liki broj utakmica sa malim Mirza Teletovic i njegov Icndorn igraca, dok je Mab· Ken a Lebo ral za v rili r ce jos b i iskoris tio d uzu kl upu, jednu sezonu bez trofeja Na kraiu, pokazalo se da

koji akruelni spansk! pr- je koil D);.eremija Parga (je-

yak naivise zeli, a to ie titu- rerny) za pobjedu Makabija

Ie II Eurcligi. u drugoi utakmici napravio

Kaha je po treci put zar- klj ucnu razliku u serij i - edom u cetvrtfinalu elitnog izjavio je Teletovic, koji je sa kontinentalncg takrnicenja 59 poena bio naiefikasniii porazena od izraelskog Ma· Kahin igrac u retvnfinalu, a kabija, koji je nakon breika sa prosjekom od 15,4 poena u drarnaticnom drugorn SII- u 20 susreta i najbolji strijesretu u Vitoriji za I: I (83:81) lac ekipe u Euroligi,

dobio ioba meta na svorn teo Kaha Laboral igrao je

ren u (81 : 60, 99: 77). sedrni cetvrtfi n al e zaredo m,

- Porvrdilo se da je veoma ali je po treci put uzastopno

tesko igrati i jos tde pobije- ostao bez finalnog turnira,

diu II TelA vi vu. lza nas je ve- 1":i ii je b io redovni llcesn ik od

MaJstorica u Madridu

If.t.: ~PI

Rezultati: Makabi - Kaha. Laboral 99:77 (3-1 u pobjedama), Faustinaikos - Barcelona 78:67 (3-1), Valensija - Real Madrid 81:72 (2-2.), Mo-

2005. do 2008 .. go dine, ali nijed nom nije osvoiio titulu,

Cetvrdi n ale j e bio maksimalan dornet i za drugog spanskog predstavnika Barcelonu, kojoj je grcki Psnatinaikos uskratio rnogucnoSI da na zavrsnici na vlasti-

Dejan Parezanin, trener Bosne

HiSmO beZ sansi na Pecari

Krilni igrac BoZo Burasovic vee je zavrlio sezon u zbog povrede skocnog zgloba,. Ceo ntar Emir Zimie vjerovatno neee pumvati u Siroki Brijeg_, dok je upimo koliko Ce nedo" volino oporavlieni bekovi Muhamed Pa~alic, Filip Kruslin i M.arko Radie biti spr-emni za nasrup.

Sve to govori da kosar· ka~e Bosne ASA BH Telecorna ocekuje izuzemo rdak zadatak da u danasnjem derbiiu 3. kola Lige 6 za prvska BiH pokusaju izvuCi po·

Tabala

1.1gDlre' 2.MIa>liJst 3. Siro);) 4.8nrac 5, '8o,"" 6. Capljipi

~ ~ 0 172:100 2 1 l' 152:141 2: 1 l' '2.5:134 2: 1 l' 148:158 2 1 1 139:165 Z 0 2 '20:15B

volian rezlIltal na gostovaniu kod akmelnog prvaka Sirokog IT kabe!a u dvorani Peeara (20 sat i).

- Imamo sansi, to smo po· kazalj nedavno u flnalu Kupa, kada smo veama dob!o

parinE Sirokom. Cinjellica je da smo sada u problemima sa povredam aida se vrij em e u kojem moramo promijeniti taktiku, mjeri ne danima nego sarno salima, ali vje:ru· jem da ce se po j ed in j igraei u novim ulogama ipak dobra snaCi - istice Dejan Pafdan in, tren er Bosn e.

Parovi 3. kola: Danas: lrUadost - Igokea (19 sa til, SLrcki IT kabeli - Bosna ASA BH Telecom gO). SUo m: Bora.c Nektar - Capljina Lasta (18). E. J.

ntepaski - Olirnpijakos 88:76 (3-1).

Real i V alensij a igrat Ce rnaistoricu 7. aprila u Madridu za posljednjeg ucesnika finalnog turnira,

tom parketu (6. - 8. mail brani evropsk U li tu I u_

Tumira u Barceloni demogao se italijanski Montepaski, koji je eliminirao Olimpijakos, i to nakon illo je seriju otvorio katastrofalnim pora:rom II Gi"Ckoj (41:89). (E. J.)

Pareianin: Probfemi sa

PQvredama (FolD' f Fo10/

snort

Petkcvic naivise cijeni velikog knji'.evnika i mislioca 1 ohan a Volfganga Ion Getea (johann Wolfgang von Goethe) te irskog p isca i drarnaturga Oskara Vajlda (OscarWHde), a posebno j e zainteresi rana za

Andrea Petkovi c postala ie glavna prica II teniskorn svijetu nakon sto ie na WT A rurniru u Majamijll izbacila prvu igracicu sviieta Karolinu Voznijacki (Carclina Woznia~ki), a onda i [elenu jankovic, U polufinalu je, ipak, ispala od Marije Sarapove nakon tri seta velike borbe.

~nevJli avar, sunota, 2. ajlr,il!trllvanj 201 1 .

77

Vijest u brojci

l' 8 Gubici evropskih kl-

, ~bov~,.koji su do ZOi~.

!Zn081h skoro I,Z rnilij arde eura, mogli bi dozi vi eli ras t odcak 50 posto, na 1,8 miliisrdi, o b j avio ie celnik Odjela Z~ Iicenciranie klubova UEFA-e Andrea Traverso. Dodao je da ee kada poem: primjena tinansijskih pravila UEFA-e 0 trosenju novca, kazae za klubove koji ih budu kdlili biti iestoke, uklju';ujuti i izbacivanja iztakmicen]a.

politiku.

- Zivor nije sarno uzirnanie nego i davan]e i zato zelim uzeti akri vno uce~ce u po!irici. Dok igram to ni ie real no, (II i kada ostavim rekete, [0 vrijeme ce doCi - kafe Perkovic.

Teniserka rodena u Bosni i Hercegovini, u TU71i, a koja nastupa za Niernacku, gdie zivi, i prije je vazila za harizmaticnu, neobicnu i nepredvidi vu, ali i e 23 -godisnjakin i a sada zasl uzila i naslovne SlTIInicernagazina,

Andrea, pozn am po palen riranom "Petko plesu" ko-

jim proslavlja pobjede.opisuje sebe kao sretnu i promisljenu, Iiubiteljicu alternativae rok muzike i filozofske literarure,

S tuden rica poli tickih

nauka ozbiljno razmislja 0 tome da nakon zavrsetka sportske, kari ieru nastavi u polirid. Entuzijast koii voli bub-

Izjava dana

- Odrastaosamkao HII'lJijalE'lJerIOna pa bi bilo briljalww

bili dio lima koj; te srufi,i.rekardLiver-

p"la. (VejnRuni 0 pohod .. "jegJ)Vog

Mani!eswr junajteda "'~, rehordni, 19. naslou prvaka

Engleske}

Ofsajd nauUaciceMriUe za lOSe rezullale

Navijaei engleskog Krista! Palasa za lose rezultate u ovoj sezoni op tllZili su "cheerteadersice". Otkako su prosle go din e pocele anim ira Ii pub I iku, Palas ie dobiosarno tried 18 utakmica.

- Plesu kao da su u striptiz-klubovirna. Dekoncentrisu fudbalere, koji vise gledaj u njih nego 10plU - rekao je jedan nav:ijac.

Tuzlanka koja nastupa za Njemacku, specijalnim "Petko plesom" proslavlja ~ob'e~

II j ari i svirati gitaru i btu talno je iskrena kada govori 0 svojim Iimitiranim pjevackirn sposobnostima, Petkovi c sania da jednog dana ima svoiu izdavacku kuCi kako b i pomagala neafirmiranim muzicarima,

Iako je n i emacki fanovi cesto porede S.1~ ref Graf

(Steflj. Graf),Andreakak

- Stefi je uvijek hila moja omiliena teniserka i samo postavljanje melle i nje u istu recenicu velika jecas l. N ikada nisarn ni sani ala da ce fa veIi ka sampionka bi ti poreden a sa mnom. Znam da sam veoma daleko od njenih podviga -izjavilajeza Reuters, (Z. S.)

NBAZestok obracun Lejkersa i Maveriksa

Petorica igraCa iSMI)UCea u OS Andelesu

Petorica kcsarkasa su isk 1 i II ~ena, a tro j e gl edala ca ods trani eno j e s tri b ina u NBA sus rem u kojem su akruelni prvaci Los Andeles leikersi na svom par ketu u SIejpls centrl.l deklasirali Dalas maveriksesa 110 :82.

Poce[kom pos.liednje

ce tvni ne zbo g k 0 skau ja u svlacionicu su se presetili Mel Bams (Mall Barnes) i Sliv Blejk (Steve Blake) ill Leikersa te Dzejson Teri Oason Terry) i Brendan Hejvud (Haywood) iz Ma· veriksa. Nesto kasnije pri· kliucio im se i treCi igrac dcmaCih Senon Braun (Shan· non Brown).

U guhi ie nastradao.i po· moeni trener Dalasa Teri S IO tS (Terry S toIlS), ko i eg j e

Pornncnl trener gostiju Stots zavrslo u gledaliStu

Uol paUZira ledanmeC

NBA rukovodstvo kaznilo jeaktere lUee u meeu izmedu Maiami hira i V~inglon vizardsa (123: 107).

- Zvijezda Vizardsa Dron Vol Oohu Wall) pau_rimt Ce

Ba.rn s od gu.rn u 0 u p rvi red gledaliilta, iz koieg SU, la.koder, slizale burne reakcije_

- Mi smo porodica, a kada ti neko [.Idari brata, SIal od mu u zastitu. Tose desiIo ovdje - objasnio je Kobi Brajan! (Kobe Brya!!t), koii je predvodio Lejkerse sa 28 poena.

"J ezerani" su ovom pob·

ieclnu utakmicu, dok su igr4ci Him kainjeni novCano, DZuvan Hauard OuW3Il Howard) sa 35.000 i Zidrunas Ilg;mskas sa 25. .. 000 dolara.

iedorn uevrs!ili drugo miesto u Zapadnoj kon ferencij i (omjerod 54·20).

Osa m m eceva p ri i e kra ja regularne sezone van ni'ih.ovog doma§aja vi!e nisu ni vodeCi San Amonio sparsi, koji nakon poraza pIoriv Boston sehiksa (97: 107) imajll 57-18. Dalas je treCi sa 53-22.

(E.J.)

Rendzersima prijetl kolaps

DugUjU22

miliona IUoli

Predsjednik Rendzersa Alister Dzcnston (Alistair Johnston) priznao jedaslavnom skotskom klubu priieti finansijski kolaps, Vijeststize u [eku pregovora o prodaji fudbalskog diva iz Glazgova.arazlogsu veliki dugovi, Rendzersi su u minusu od 22 milicnafunti (pribliZn048,8 rniliona rnaraka),

Marej: NezadD vD/jan 5pancem Nezadovolian igrom i rezultatimanakon Australian Opena, nsjbolji britanski teniser Endi Marej (Andy MurrayJodlllCio ieraskinuti saradnju s rrenerorn, Spancern Aleksorn Korecom (Alex Co rretja),

Marei', koji je rrenutno peri na ATP-ovoi rang-Iisri, demantirao jeglasine cia bi njegov novi trener rnogao b i ti Iegeridarni Ivan Lendl,

(A. Dr.)

Holle) na traui naDlauoI DOdIOZi

.... Na Olimpijskim igrarna. 2012. u LOIldonu hoke) U3 travi igra rce se prv i put na plavoj pod!o;>.i, saopcili SU organiza tori. Na svim dosadasojim igrama,. ali i II3 vetim t3kmicenjima, hokei na O"llvi igrao se sarno na Ira dicionarnoj zelenoj potllozi.

Plava podloga bit Ce u velikom komril.stu s bije- 10m loplieom i linijama za sve uces n1 ke, al i i .za gl edaoee, dok ce pr-ostor oko terena bi ti roze.

SUBOTA 2. 4. 2011

TV ALFA

1m ~~s~mmr,~~i1l:~~~nlli!m

10_30 VijllSti

10.35 l"""l na "'''jeII!, ortiInl film

n05 OMin, Sa slilkog OOlolra,

olla~kas I, moo",", 1l-30 \iljllSti

12.35 Spcnzoosan P"'Il<am , 2.45 Au1ovi~ia

13_30 Sponzorisan prog<am 14.00 Ed!mool, liOOjd!''''i<a s,lIi'

1 :::~ ¥~oot~n~itll~ffiI<a s~nj,. 15.30 Vifostl

15.3, td!mool.lin.jd!,,,,\I.a "nja, Hi.OO Sp"n,Q01san program

1~.30 V.liostl -

16.40 Calle AzI;. ,. n,oo N, -O'glJ pri'oo, 11_30 Cfuiss Aniel 18.40 Dnevnill

19.10 l"""i; na ,ml,j"". ortani mm

19.40 MIl1Jl;a

1000 S00jOIaii

08.00 SHy.ijesH

Plegled prcgrama;:a die!;u, L 00.10 Oiie8oo,

3qimirana serlja

OR.l5" llradlsam,

;uradisam3

08.20 GOl/orli.!;ne, emlsllazaesone

oo\ecenog slona i gov~ra 09.10 Trlhunal

09.50 .SHy.iiesti

1 0.00 MOSlm.ReCenje mons, Tome Vuk! Ica za bls~u pa • vol· nog 0 rdl na rllala u Bi H, prtjenos

12.30 B HTvij esu 12.45 Obalskastraza, igrana seriia, 48/61

13_30 En gle ska Pram ie' Ii g~, pregted

13.55 Nogomel. Premijer lig. 8iH.

Sarajevo" 8udutnost, priienos

SHT vijesti (u pauli utakmice)

1 ".S5No go mel. Eng I eska Prem iet

.I iga. S10 k:e City" Ch elsea, prijenos

Bijel. hronika

(u :pauzi utakrmce) 18.00 ae dar, 'Ijubav.,. poe'ij3, sirani dairument,m iprogl1lm 19.00 Onevnik

S~ort Wijerne

19.30 Put u Katma njlu,

dokumenl,m a se nja. 6/6 20.00 Ezel,igranaserija, 47!136 20.45 So, domaciigranililrn

22 •. 10 BHTvljasLI

22.25 MjesLoz.lccina·

New Yo rlI. igr<lm serija, 9123

23.10 Zbo go m Grate, am encki ig ren i f 1m

00,,30 S~. domaWgr.lnililrn.r. 01.,45 .P,egled progr~mal~:nedj"lju

21.00 Ljub" Ie tarnogd!. s! ~ . niln

22 .. 45 lliies~

HEMA

09.00 EI prota, sOlijS~ program, 10.00 Hems m,g,az;n, "ntraln, Inf~rm'_lim' .mls!!a, r. 11.00 KLItnl Ijublmci, oOnw:ivni p'ogram. t.

IUD CiI¥ __ :lIghlz, mll1;ti<a

e"".ilja, r.

1: 3,00 NaSI 'ilZllpvmi 14.001,,,",," ,~<a'Ii!'. ,mig<i' 0 lIIral'SMr u Sl~, r.

15,00 NaSI ,",go""'i, inte'Niu, r. 16,00 Bosansli.a oo~n. ~ramld', dokumeoWini PI09ratn, r, 1,1,00 Roligij_ u .ILJiblli'lola. "

l' 8.00 ISloe ku~re. emlsifa c

umj.lnIlS!l I kulrumlm

1.9.,00 f~b~~~~~~ema

20,aOlDranllllm

noo ZloimllivlJs6,prepl,d laIllmlllVlh~)O$1J Z3.00 Pmgllim ZlI "'iasp'llJ

07.00 ,Koncertklasicne gl.Ibe:

S ollslickl koncert • Me kslm Mrvita

08.05 VIJesll

08.10 'B arimba: Painla, nediraj, seriiazadie~u

08.~5 zn

otepn i lIJlaJici Grodi\eljBob Iornlca i prijatelii Ang~lin3 'b,I~"na Klalj dinosaura Pi~gu

Spretno • sreno- sedmi~no finale imerak1!vne igrtc~

Uno kulak· nagradna igra La Linea

$oni i niegovo stado 10.50 Saraj'evska:hronika

11.20 Moz. i k rei igij a, vjerski progrom

11 -SO Dnevn;k 1

12.00 Betb,jtn a tisina, ameli C~i

igra~imm

13.40 Ljub a.v i kazna, igrana seriia. 15.20 tiub a:v i kazna, igrana serija, 16,50 Vije.li

11,00 ,Nad raal ily .how, 8_emisiia. r, 17.29 .Dn •• nlk, najava

17,30 Ezel,igranaserija,46 eplzoua 18"20 Lud. ,bunjen, normaian, igrana

serija. 1 1;. epi,oda/12/ 19.10 Lolo,prijenosizlllallBnja ~9.20 Lalinea,Grta~ifilm 19.300nevn I k2

20.10 Zauvlle k mla d, ,igrana 5B rij., 11. i 12, epi2oda/l2/

21.10' Brah njen" maike, igrana seri" ia.9_epizDda

'22.10 .N"3 m3laklin.i ka, igrona seri-

i., 52 . epizoda

:23"09 lolo,d<Jbl1na kombinaciia Innjeva 23,05 One.n ik 3

23,25 KI ~b t:ila laca, nacni ,how progr.lm.1,dio

~3.55 S astra J. ckie, ig rena se"ia 1181

00.20 Kiub clla laea, notni shllW program.1.dio

01.25 Sedam samuraia, japanski igrani lilm/l2/

04.50 P.regle.d program a za nedi eliu

12.0D fjlm

ZENICA

.2n.00 Covl,k Iwllura

16,15 Po~'1:

1 s.:J0 DAN, 1.I,maINn. ,m;sij_ 1 M5 Yr~ffienik. P"'ll""ZO

1~:~; ~~~O~:n~

19,45 Mu~tkI preOah 20.00 seena

21.10 Yremensk, P"'ll"""

13_00 BN ~Klel 14.3 0 Bola laaa

U:!~ ~~:f:1

16;~5 Konji Vlant lilm 174.1 Kao koct svole ku~e

1m ~~ir:k'

19.55 MarkeUng 20,00 !filal"n 20.35 BN music 21.! 0 Tude sM.

oa,.25 'Be tie d i nasau rus i, crtanlfllm

08.40 .DggY.I!aharlH, (;rtanililm

09.05 Ke oe ri, zaoavni program .09.55 Bilolednomu T~rskoj, turskaserlja

10.45 Loncil poklop~i, kli linarski show

11.35 Hi I n Ie dnom ulurs~oj., Wrska seriia

13.25 :Bi I 0 le.dnom uTUrskoj, Imska serlja

1&.15 Dolin~vu~gva, turska knminalistii':ka serija

16.45 Dollnavu~ova, IUrska

k~mi oalistit\l.a seJij~

17.30 0 ei' 03 T.lk Show, Tema., l'rocIava~ice Ijuoavi, talk show le,.45 l,nin.v'emen.~" prognol'

8.55 OBN In 10,

I nlormativni

program

19,15 Doli"" vuk~va, tlJJskil krlminalistitka sarli., nastavak

20.00 Gorki t'"OI, Wrska lelenav!l. 21.45 Ong Bak2, ig"nililm 23.35 Oile, 2, I{lranilitm 01.25 .Dng Bak2, igranifilm,

14.5:; Mali"lliasl lS_0D llijostl

15.1 n Ililnavonlura.'

16_00 Slijedom ,"po" 17.0~ Dokumen!atnl pro~rilm 11 .• 0 stera, omls1ja il '1rullUro 11.55 TV izloQ

18.0~ M'~u na""

18_3~ M~iO!llasi

19.0G VilesU

20.0U OlD"",,, ~'VO"

~~:6~ 2~~k·t~~&u la

22.0~ MuzlCIII PlO1jratn

15,00 &Ii vole Reimonda,ig,,"

sorij' 1~.3UPlanin as ~" 11.00 Hash '11e~U

lU~ ~rasl,~"ja

18,30 VI,ra I jivlJl, Vi,rsIII

Ig ,00 g:~~-:::pas~ 'rlanl nim 19.30 'Dne .. ikFlV

2000 llijes~ Ie

20,20 &Ii vole Aojm"ooa, Igra.a serija

21.00 L~gende bh, 'PM'

21,45 P.l, dim,nzlja, tursk. senj;.

I :hill@f:!i'.

12.05 Aim ROO film

16.00 Elisa, I~" .. ",ii"

11.15 Nijeml .. ~jwol(. ijjrana s~rli'

lUU Mu~ekiprowam

19~a 0 Reemi~rante dnevnika

HRT-,

20 05 Ellsa,iOran. so"l.

21<00 Jeson slite d,"j<) mol', Igran, ... ija

KISS

15.1:D fjlm

l1.m J. ,am I'"i' ,tldblna,

"Iija

17"4 D Vinoteka. emlSij'

1m ~~~~J~pOt'

lm~=W~RTl

HAYAI TV

06.10 Timmy,c~anifllm 07.00 Fill, crtanl lilm

07 .. 30 Bu mb a, crtani lilm 07 .• 50 G,.dileljOotl,

~~anir.lm,40. eplzoda

08.00 Zablja panola, ertan' Him, 6. epizoda

08.30 Hla,pi~ev~ no.eIgode. crtanl fern. 1-3. e.pilo da

D9'.30 Garlield, c~ani film, 11·1 S.

eplzoda

10_30 ZvljeI~amoje~billli,.udicija 111.45 8e.tseller

~ 1.58 810 metee rolo~ka prognoza 12.00 Naj tlolle go ~Ine, igf,n.a sertj3.

21_~pi,oda 13;00 Aulokluh

3 .. 25 Mole dvotl~te,

i nformativniprQgr.m ~4.00 Dioe b"'je,igranifilm

15.50 Ka d list" pad a" igrana s€rija, 9 eplzoda

16AO Spo~centar

16.45 Naj b ~Ije ~adj n e,

tg rana seni., 22_ epi,oda 17 A5 Vrame nska prognoza,

'7',50 Samoiensl1 raz~ovorl. zab.vni pmgrom

19.00 Vije,liu7,

Informativna

emisiia

19;27' Vremenska prognoza, W.29 Blometeorolosla prognozll 19,31 SPD~

1 UO H orilonli '20,DO Ka ~ IIsee p a~a,

Ig rana se~ja, 10.ep;zoda 21_00 I gra nl film 22,30 St,.lien,

igranifilm 00,.15 Sp,~"enta,

00,20 SUQ'arhlll., igraniUlm 01,58 Vremenska

prognoUl,

VISOKO

14.00 TV suana

m~ g~,~~r~ram

20,05 Sjot'"j' 20.'~ AI:luelnOSl1

2l.O5 B~s~a (VI",ko) • Slilvon. nOgJJmel ,,,;maI<

Ilil;jC:IHdil!~i,,4

20.00 ISlina,d~rnenllmi

20",0 Wo~~, mutioi<a ,m1,~a 2tnO Klln!ka, I~ra .. s,nf' 22,0~ IOIBrvj!J

23.00 Dne.nik/,

23,30 MuzlOid p<ogratn

Hi-DO SPCrlSile lell"nde 16,35 MU1it~ prod,h 11.00 TV obleMr" 1:1,30 TV vltashoP

11 .55 MU1It" prod,h

f7.oo

~-

SHOW flME

SATELITSKI PROGRAM

PINKBH

D6 :00 Patnl a ,film oa,oo $re' 3, film

10.00 G ra n d hllcvl, muzi~ki program 11:00 A re na.a.13, l3[kshow

12.00 1~10 10 p, Inf.pl~ram 12.20 Gold Mu,ic, mu,itki program 14.00 t nfo 10 p, in1.progrom 14.05 Pre,o pal u be, litm

15.50 1~lolop, Inf. prpgram

16:00 More- Ijubavi, ~erija

11 ,'DO Show tim e, zabaena eml,ija

18,45 svata rav.ni&a,

Sllrija

19,30' G'3ndpQg·3C3, m~litkl

iJl{~gr.lm

20, DO Vellklbrat, fB'ality

show

21,,00 Zvijezd e g rand a, mllZitkl

program

23 . .00 Vel i ki brat, reWi!},

snow

00,00 City, zabavna emisija

00.10 Biek,lvoll to s Andel~-s~. Him

TV USK

BUGOJNO

16;50lndlla

19.00 SmJmiCni iIllorrnatm 1920 M\J~kl

20.0 D 1001 .oc. Ig<an, 'OIi" 21.00 Iilranifilm

HIT TV

16_25 lr1minu1il

19.00 ~ d,,,, u dan 20.00 !.WIo shop Inagazin 2U 0 Billan, Zl Vru; 22,00 Bo",venlulli

22",0 FOlk show

.ii~ I1li1!t'j illliII Hannowr9Ei
17,30 Fudt>al. E!alom
13.:30 SnuKer. Mi.nhen
18" 30 Kvadralura MOI1CIlengladbach 18.00 Najsj~j.Jlijl la.OO Top 20 1a,00 Do,
~rli90 China 18,30 Fudt>al. Miami 19.40 Jus.t Drag!! ,-7.40 B.to-jevl
19.otJ Slagal(.ca Dpe" Haflenheim Finale britaoflSk.i Se8 MTV 18..5[) Houp 18.25 &!rk
19.30 Dnevnik Peking 18.00 NBAl..ive
~O.05 S.1o 15.45· Tenis, WTA Hamburger SV 1""30 U!iY-o. PO,ramie-'r strojevi, ~o_no MTV I Feil
19.10 Frikovl
g,ori, a Tuml, Malami 20,.S~ Odboj,"" league. Arsenal 19,,00 Ho~en~e Tall. 20,25 ~kola
baba.se 18.30 Tenis, WTA Naciolia~ni - BlaCkburn Btl.anlJe Over '" 20.00 Neculno
~Iia 'Ti.JrnlrMa]ami $ampionol 20.,45 U!I\lO_ 20.00 Grnnica 2O.3t) So 90's parow
21,00 TV I;"" 20.15 SnuKel. China nal1ja. Carnagl'li Holandska riga. 21.aO' Offici.' ~'j_tO otajne 2OA5 AJitas
22.0tllmam Ope.opeking Villa Cortese Feyenoord _ /JZ. 2·1.00 Nt;(YJ~JCJ.'It.atrlO Top 20 kuCimloo 21.30 z,,!li1nloa
jednu ze~u 2~.1l{I KaIllng, SS_ &ilgamo ,22.45 Prem!eI na Beyanca 22,,00 oea[n~
:1:3"05 S"'jel Mu~karci League. West svi_>-.:a
spmta I1fii!t!l J1J1il :22 .. 3[) MjeSowo Ham NatiOi"lal 23_.DC MN kLieanioo
23.30 Jelerl borilackg Martcll.t!::ioterU. WO'fld ~2,$O Oloi ~_1i5 S'Elp.a.tQ
super \ljeAline. SAD DQ.30 Fl'fSmie:r Geographicu! Slage 23.1"5 PQfod"if::1l8.
'ga 15.30 FutfbaJ, S, Evangelis.a • LeaguB. WflA 2~,.00 Droge GorillRz praksa Z2AC Alf;{J,
Gol"Imund J. Gurcel TOl1el'lh3tn 23,00 Tabu SUBOTA 2. 4. 2011

SAPAT ZVIJEZDA

09,00 '~od i, ertanasenja 09.12 CarliTMimD, crtanaserija

n9 ', 17 Tomkai~rijM.rji, c~anaselija

MuzJka za diecu pS.25 .Dllajla I Dlulijus, cnanaserija

09,50 MaHdnevnik

10.10 MOjtalajepremiier, senia

10.40 BjekslilD'"

o slIVa skDrpiuna, rijaliti :lou UI0 TNT,

serija

12.00 Dnevni.l

12.20 Posljednjaleglla, lilm

1 US Aklu elno • jivot

~ owatnlka u M ostat lUO lalede,film

6 25 GaslronD mad, Sallbu!Ski sune

16.45 Zauviiek mlad (jularnia,

pD,la)

17.20 :Nolimil,

mUli 1·lm emjsija

17A5 za, d rug a,

emlsijalamMe

18.10 Robin Hud 2

~S.OO A~,li!planeta!,

za baVlli prug ram

19.30 Onevnik2

Sport

20.15 UDrlovomgnljezdLl, zabavni prug ram

~1..00 Mislerile prav~g Se,loka Hoi· msa- doktor Bel i· g es pod; n Doil, ~erijskjfilm

2~. 50 Vljesli

23.00 Brolevl,

senia

2M5PllsTui.iiva nje, selija

00,40 Mlsle'iie pr"vQ~ Se,loka HoT· ms.· dD kt~r Bel I 9 oS ppdi n ,ooil,lllm

HRT1

12.DO Dnev" i k 12.11 Sport 12.13 V,ileme

12.15 'Mlnula zdravljarz Cfalpha,· ma, emisija pod pokmviteli" Slilom

12.16 TVk.le" dar (A)

12.~0 Vele'ani mira, ernislia za branilelje

13.15 P,lzm a, m u l~naGio ~alni manalin

14.00 OuMvnl IzaI~vl, mBrtureDgij· skimag31ill

14.3.oe,anilelji domovin9, [n[orma· tivna-adukativni ~JlOI (R) 14.34Eko zuna

15 . .05 K ullmn' b aslin~. ·Kopri\ln tea (2.~io)

15.2.0 O~e ra 'b o~'

15.51 HAZU ~Drt,ell. Dragulln Go,·

j anovlc Krambe rgeT 16 . .02 .EurDm agali 0

16.35 Vii""li

16.4.0 Vriieme sujra 16.41: HAK ·Promelinlo

16.46 He~orteri. ,K.~a ~'esu!et[Vo· ,I

17.54 Julnl Paelflk.Krhki raj, do"u·

mernsrna serija (6/6)' 18.47 'POlrD!a~kik" d

19.17 L.oT07/39

19.23 Minula ,dravlia " Dielpha,. rna, emisijll p~dp~knJvtleli' slilom(RI

19.30 Dne""il

19.55 Sport 20.01' Vrlleme

20.1.0 Z,ijezde plevaju5(318)' 21.58 V,ijes~

22.15 Vijeslii,kulture

22.28 ,Prlia.,i ig rai u p rliavo, am"rioki film(12)'

00.11' films ki maraton. Nue g lup i h mrtvaea, brtlansko·lrancus· ko·ameriCki film (151*

01.47 Fllm~ki manton. Notl ma· ~Qg mje.set3" amenCki lilm (R)'

Q3.17 S kiea la p Drtr.! (.RI

03.29 bUmn, ba'lina. ,Ko~r.iv.ni"a (2. dio)(RI

23.35

FILM,OBN

Toni, silIli lopuza; .klnhEld iz pod2emlja Kopen~agena ~o· jeg oslm lelOvilli! kara1derl· ,[raju i duhovl kIlji gapru~o· ne, pulten Ie r'z 1311'0,a. lako ulaze.enki lrud u sre~ivanie svng livt>ta, Ie tadobijanie poolollani' soog OC<i Sme· dena, not~mogi gangS1e,a, stnJOnjaka ,a narko sce~u, Sto vi~ napora ulate to la· ~ada u ve6e nevolj~.

U loge: Meds Mllullsen, Lei! Si1V€sler, Ana Sorens

HR12

08.40 Vrijeme ie za Disnevja. Mojl prljateljlTlgari Pooh'

Vrijeme Ie za Dlsney]a. fin Slein~lci' 09.31 D~nnl, seriia za mlade (314) (R)'

10-02 niDA.n i NE. Pro,lil uc ija (R) 11.00 Pas '"ji ie zaustavlc rat,k.· nadski!ilm,a djecu (R)"

12,30 Fil mska malin eja. hileyovo blago,kanadsl<i lilm"

14.02' Zvonlmlr Bals r Co S like Iz !Ivo· I~.jednog~alabah[era (R) 15.1 0 KS autom agazi n, emisiia ~od pokrovilelisMlm

1:5.43 41i da, 'misija pod poknJv~'ljslI'om

16.21 PrD'ljelni e"ergr~eq· koneerl Oa niia su pan i~e va

17.53 Paste I, emlsija pod pok,oviteli· sivcm

17.55 Valer~o[o.Ja~ranslla IIga.· Fl· nal fDur, polufinalB. Mladosl . Jug'. prijenos'

19.11 Coeco.Bill,c~anilllm [R)' 18.26 SpclOari a Kinter (A) 19.30 lueeh~ rD S peelia I

20.05 HNL.Zagr~b·

Dinam 0, prijenos 2.2.00 H N L· e misij a

22.52 Zailtilniolls"iedDka J,

00.13 Vrijeme ieza jOll. Taicipieva jau

01.1,:1 KS aatem agaIi n, emisua 'pod pok'ovrteliSNom (R)

01.44 4 Ii da, eml5iia pod pokrovileli· slvom(R)

02.21 N~cnl gla1benl ~roglam. Hil. daoalR)

02.23 No t ni g lazh! rti program.

G.I ",be"i s ~olp"i,

04.42 Nooni gla~beni program. Hil dana(R)

04.44 No~ni ~Iatbeni ~,ogTam. Hil parads,· Osljek, (2.dio) (Rl 05.27' N~ c nl glazb~ n I ~ rog ,am. MI~o Kovac· Svolo j vj ern oj pub lIel, snimkJ!

koncerta[2.diO) (R)

06.23 Nooni glazbeni ,prog,am. Sp'lil in co ncerto, SpliI1994 .. sn im· ka koncerta (R I

Nova TV

06 . .00 Usedmomnebu, senja (23/23)

06.45 Ah,laj!ivol. crtana

seIija(3!71

07.05 Braen. "od e, seIija(12/22)

0735, Bratne "ode, selija(17/26)

08,00 N aig ori fie ~an.

S\1rijaWl£) 08.30 Chugglngtcn, ertan a serija(7152)

08.45 Beyblade metall"sio n, crtaoasenla (5151)

9 . .05 Pod s,elnumZlriie,dDm, serijaR

12.00 TOOlsie,

igranj

lilm

14:10 Pollcijska prica 1, 'grani film R

16.00 P,""j.re"", Inforrnaljvni mag31inR

1.7,00 VijesUlloveTV 17.10 Moladie"ojko" igranjjjim

19,15 DnevnlkNoveTV 20.'05 ZmrD.

Maskir"ni os"elnik" igranllilm 22.30 Plateni u bo)loa, Igranifilrn

(121'

00.00 a B min u la, Igrani lilm (12)' R 01.50 Lice lerera, Igrani

1,lm(12)'

03.25 E20 TV, larDlshow (18)" 04.55 R alSvi~IDva, Igran; 111m (12)"

--_ ..... Godin3je 2013., Snejksevratio. Zemlj~· tres je o~\1Qjio Los Anaeles vtl k~pna. U Novoj Morainoj Amerlci, sve gradane ko· jl ne lllI~tuiu zako n~- .zabranjeno pU!)lnje, zalH1rni~no jeSll meso, zabra· njen ul31 Muslimallima u Ju!nu Dakolu, ~allu u kaiJ1jenie~1J koloniju u LA. Pled" siednikova kterka krade u,edai '$udnjeg dana'i bjeli u LosAnaeles ...

Uloge: Kurt Raser, Sliv Bu:leml, P;[e' fo~da

Red 11elj: Olon Kill[Jenter

Priprema:. Hedija MEHMEOIC

1IIImjj!~ Ljubav: Naglasak le na pastaj€cim, ali ,i na na-

lI::GtItI.laienjll novih kvaliteta. Kod partnera, ali i u ciieloj vezi.

Posao: Moguce su prepreke vasim zamislima. Na pnmjer, ka~njenieili neplaniranoodlaganie realizacije.

Zdravlje: Os i ec ate uno r, a Iii zad ovo Ijstva.

JI!i!!tIil! Lj u ba V: VI ada pril i ean s klad U 0 d nos usa partn e· rom.tpak, izrnedu vas kao da postoji nesto nedoEtlim~ receno,

Pusan: Plilagodlilvi ste, ambiciozni i otvorenl U nove idejs. Pruza vam se nekoliko prim amljivi h rnuuucnosti. Zdravlje: Got,ovo izvrsno.

IJIIIII~. Ljubav: Ceznete za toplim partnerovim zag~jai-tEalm [ern, U isto vrijeme, osjetate nemirili malo neza-

101 ; dovoljstvo,

Posao.: Osjec'ate praeu navalu enluzllazma, Iskoristite to za rle say anle obaveza ko Ie su u prili en om zaestatke.

Zdr.avlje: '81 ag 0 ste razd raili ivi.

Ljubav: Sve cesee se pitate da Ii ie partner prava i jedi na 0 S ob a za vas? Pro matrajte vezu u c je I in i ... tlii*d Posao: Trebalo bi oa od ssbe ne o~ekuiete previs e. Po ku saite s(o lakse p rebro d ill mali zasto j u p oslovi rna Zdravlje: Proliece ~Ini Gudaza vas.

II!gDl Ljubav: Povucite S6 nakratko .. Zivite sto mimije, i-!Jlmtll:i' pa c?te ri je s iti pro b lem sa partne rom. N e~to vas

.. 'mucl ...

Pesao: Morate biti oprezniil! Sve varn se tin! mogucim, punl ste e n erg ije, ali n isle s asvl m rea In! u proc jenl.

Zdr.avlje: OSJetl i ivost na prom jene,

Bjekstvo iz Los Andelesa

21.45

FILM,OBN

61'aonl prutagonist Ting Ie $['O~ kojetiviu malomtai" lart~skJJm selu. U IOkalnom manastiru, gdje i~ vdllajan 00 r~dovnlkJ!, uCI Muay Thai 'Boran, IradlGlonainu borila~ku vle~tlnu koju smije koristiti samo v 00· b rambene svrhe.

'Ulage: To"1 Jaa, Pettai VOHliKamlao Redllell:TonlJaa

00.10

FILM, PINK BH

O,pisnlc" ITt"". F.lm. Tlhii.,. S .. z",oo, lrinlta mi, RTV E:<1r.l i PanDJarna O"n'n, ~u .. k.

notni uredni~ SesdHa5:lJvl&"

Ogl!si ~.tO"'~ it

DTP: Flu,l Tn.

Illa~~~ urMnid: Sul'jm,n M .rnl'.J .. rnl,. Daulb'g.,lt MefliUlim~n1 ~iil.va:z-rotlJI press~:

S.nja I" ",vi t, di",!;tu, Drustv. OW: Siudio ·",,·ralD P'"""

Siampa: GIK ·OKO· d.d Sar'levu. Dlemilla Biiedie, 185. tol: 033/4>5·333.

TELEFO NT: Groeralni difllklor. 281· 391,

il',,"i i oog"""'" urednil<: :!81· 310, Redakl:ijil; 2S 1· 39J, 281" 398

Dnevniavaz

Prli "oi .1\,,,,. ooSlamll'n j' 15.9. 1993. B"""nskcher"g"""t~ .polilit~ dnovnll:: lroavat: Havaz-r-clo pres-:t'

GIiI'Inll OO[l1J'""" u",dnL<; Indi,. Gallt U"duj. ,"d"cils~ kDl'i il:

pom""ik glavnog ured·ni'a F,dil Mondal,

OfSK M urit f.n~i', GlObus S, j ,Ir, n. Sal.m,

ern. hronika Rd~d llub.,.i', $pM Ol,g lOkmi" KuJlura Ani I, Gaj •• ;" Sar.jevSki botO" M I ,d.n D3k;c,

i 2a1· 41'1, P_ i oopsniCka mro:!a; 261· 409, SarajlMlr.ahrOnik.l: 221-300, 281· ~19i281-442, CmaIrcnilol:2~· 413, ATV e>ta; 281· 421,lUuOl 281-'358, Spctt$ka: 2S1· 417 i 2810418, fa:<: 281-400, ,-mal: spOOska@""",.i1o, OW: 281-42A, .·mail: .. dilkcija@.,,,.b~. ~de"" 28·1· 412,

laxo,i: 281· 4 t 4 1281· 415, Marlie~"ll: 2B 1· 35E,

Fa:<: 2B1-441. ~.m'ltm"1<e~ng@avaz.b', Ogl.."" 2B1·717. 2SI·718, Fa:<: 28j0412, e-m'II~ "m~I,.@"",.tIa. Pla,man I plOd'la: 281·304. Fin,n,lje: 281· .157.

00 PI~NISrvA: ZJ:NII:A: MarjanIl~,a put ~tlllQ!3d' J"ulcll. 032/424-44D, leVia:<: 424-4111; TUllA: TuralitJegova 22 (prJolovno· """,tski cerltlr Ko~o·~), Ie" 0351257-2n i 257·477: SRCKO: tEl: 049/215-<i4S, BTIIA£·: lei: 0371'31(1.,363; MOSTAIt Husnlj!!A'~

Oil btl, tol: ~3~U·8~1: leVI"", OlIi!S58-691J: Gfl:p.trl~1 CA:

I(hn1«l :pase Budirnl" br. ~ (lgJi<l1 Ot",nkal, lei; 035/106-04~; iRAVNIK: hrnc. F T .. ma..lf:l; 03~fim·11 U, MNJA lUKI< Ek· >alar btni certlar, ub KraIJ; Pelfa P"'99 Klra~or~e,ic; b.b.lel:

O:;I/215-M5.215·M7; GoRA1or: Suklije KuI<a~ce 12, lei 03B1222·251 ;

Ad,",,: T,I,ol'lOI 24,

U'l i. upl,," " .vid.nollu l,vnlh ~T"~' " MlniSlarSIV" ob",,,,,,,- 01". nauk',l:llllure. 'pM' I !nlorrnirania A8rH pod "'"I,m 529 od 28. 9. 1995. gOd. " ,kladu sa 13konom ° iavnom I"fmmiranj". PDV 10 8A. 201l!l3463()002.

CIJEt!A:1KM

TOPVUESTI

- ~- --.

_ATRAL

Novinarku lute starnpe zvliezoa je savjetovala da nacre "posten posao"

LOS AN£lELES - Glumica Kim Katral (Cattrall), kcja se proslavila ulcgorn Saman te u seriji i film u "Seks i grad", na prerniieri svog novog filma "Meet Monica V dour" naljutila se na iednu noviriarku i rekla joj da (reba naci "postea posao".

Ova pedesercetverogodisnja

glurnica u novom filmu "Meel Monica Velour" igra propalu perno-zvijezdu koja radi kao srriptizeta u rural nom dijelu Amerike. Dok je davala intervju na crvenom tepihu priie premijere filma u N jujorku, Kim je govorila 0 starenju,

• Pitajte me kako je to bi Ii zens.

Ouije tone SlonouSHlh Hlioua

BANGKOK - Tailandske vlasti zaplijenile su dvije tone slonovskih kljova koje su stigle iz Afrike skrivene u brodskorn kon rejneru i to ie naiveca pljenidba te vrste u

zemlji, .

Zvanienici tailandske cariae izlo!Hi su 247 kljova na j"cerasn] oj konferencii i za nov inare. V rijednost zaplijenjeneslonovai':e p rocjenj u i e se na vise od 3,3 miliona dolara, Poiedine kliove d uge su

idodvarnet ra,

SeI carinske sl uzbe Prasong Pun tanet rekao j e da su istrafi vaci pomocu rendgenskih zraka pronasLi slonovacu skrivenu ispod 800 kutija II tovaru koii ie naveden kao zamrznuta skusa 1,1 kontejneru uluci "Klongti" u Bangkoku,

U proteklih nekoliko godina Iovokradice su pojacale napade na slonove i naiveci dio nelegalne slonovaceizvozi seu Aziju,

Znate Ii kakav je osjecaj imati pedeset i Getiri godine i bi ti marginaliziran? I uopce ne postaje lakse kako starite- rekla ie Kim.

Njene godi ne nisu bile jedina stvar ko ja i e nalju lila. Ljuta [e, nai me, ina nov inare ,zu te srarnpe. Kada je novinarka "Pas ta" pi tala n ell to u vezi s bikini

InA

depilacijom koja je vezana za u logu Sarnan te, Kim se rub j esnila,

- Kakvo je EO glupo pitanje? Ti si pametna djevojka, Kako mozes da pises o tome -pitala je Kim i dodala d a io j nij e j asno z.a~ to p iile, za lrae novine te je savjetovala da nade "pcsten posao".

Razbojnik je s maskom Obame opljackao sesl banaka

Ifoto: AP)

Uh .v . pr .. H .. Db

.. aDsen _Iac ... as . ama

BEC - Muskarac poznat po pljaehnju banaka pod maskorn s likom predsjednika Sjedinjenih Americkih Drzava Baraka Obame(Barack) uhapsen je JUCer, ubrzo posliie nainovijeg razboinisrva, saop c,ila je austrijska p oliciia,

Osurnnjiceni za kojegsevjeruj e da j e od 2008, godine opljackao

sest banaka u po kraj j ni Gorn j a A ustrii a u vii ek je tokom svo j ih akcija nosio rnasku s likom Obame.

Jucer je ova; Pljackas Obarna, kako su ga prozvali rnediji, uz prijernju oruziem arabia jos jednu banku nedaleko od grada Feldab ru ka, nakon i':ega je pob j egao all· tomobilom, navod.i policija.

Sulra u Panoraml

• Intervjll s Darkom Rund.ekom: Malosam seum.orio od bukesaiia.nka

• EdioDZewat: Kuhaosam zasvedskogkraljaikraljicu

• Turski predsr3VllicinaEurosoogu 201 L "YuksekSadaht" u Sar,ajevu

• Mile Kekin: MOl'esve,samo me nemojregrlili i Ijubiti

Sporni lOran) bil ce iZgraden

P ARIZ - Gradske vla S ti Pariza dale su zeleno svierlo za gradnju konrroverznog tornja "Trougao", koji ce bid visok skoro 180 meta ra i za koji oponenti srnatraju da je "napad na Ijeporu francuske prijestonice" . Cetrdese 10Sp ra tna zgrada od celi k a i s 13 kla bir ce pry! n eboder izgrade II u P arizu nakon vise od 30 go dina i troskovi ce iznos iti 535 miliona eura, Radovi bi trebali biti okoncani do 20 17, gndine.

Arldik: Ulrka II kanlroli

RUSMi uOjniCi naArll1illu

MOSKVA . Rusiia priprerna speci jaln u motoriziranu pj esadijsku brigadu voj nika spremnih cia se bore na Arktiku usljed porasta renzija u veri S eksploatacijorn b ogatih rezervi nafte i p lina II tom region", tvrdi brirsnski dnevnik "DailyTelegraph",

Rusiia, SAD, Kanada, Danska i Norveska urrkuju se u kontroll Arktika nakon SIO su arnericki is Iraiivaei navel ida ce, uslied globalnog otopljenja, nairani]e do 2030. gcdine nestari Iedenog pre kri vaca, c; m e ce se ti m predielom moci lakse kretati i raditi na iskoristavanju resursa,

Iskosa

BUgariiltLO

SOFIJA - Oko 11 posto punolietnih gradana B ugarske tvrdi da j e imalo lieni konlak! s vanzemaljacima, podaci su socijalnog istrail va n j a AFI S-a.

Oko pet posto anketiraoih Ivrdi da i daljeodrZava komakl s vanzemaljcima, dok je 16,3 posto Bugara saopcilo da pOl'.!!aie Ijude koji su imali kontakles NLO.