P. 1
Uzgoj sljiva

Uzgoj sljiva

|Views: 933|Likes:
Published by Nenad Nerandzic

More info:

Published by: Nenad Nerandzic on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

AUTOR TEKSTA

:

asopis Vo arski Glasnik

UBRENJE VO AKA

Za pravilan razvoj i dobru rodnost vo a neophodni su slede i elementi: azot (N), fosfor (P), kalijum (K), magnezijum (Mg), kalcijum (ca), sumpor (S), bor (B), hlor (cl), bakar (cu), gvo e (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn). Pre uno enja dodatnih koli ina ovih elemenata, analizom treba ustanoviti njihovo prisustvo u zemlji tu. Uno enje ve ih koli ina od onih koje su biljkama zapravo potrebne nepotrebno pove ava tro kove proizvodnje, a mo e dovesti i do opadanja kvaliteta ploda, pojave toksi nosti i nedostataka nekih drugih elemenata. Ako se ne primenjuju na adekvatan na in, ubriva mogu biti zaga iva i jezera, reka i podzemnih voda. Ona pove avaju koli ine nitrata u podzemnim vodama i fosfora u jezerima i rekama. Primenom ubriva na odgovaraju i na in i u odgovaraju im koncentracijama smanjuju se tetne posledice kretanja hranljivih materija iz biljaka i tro kovi proizvodnje.

IDENTIFIKACIJA I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA HRANLJIVIH ELEMENATA Potrebe biljaka za hranljivim elementima i identifikacija njihovih nedostataka mogu se odrediti vizuelno na osnovu odgovaraju ih simptoma na biljci i putem analize zemlji ta ili biljnog tkiva. Po to svaki od ova tri na ina ima svoje prednosti i nedostatke, treba ih kombinovati i redovno primenjivati. Vizuelna identifikacija Nedostatak ili suvi ak hranljivih elemenata obi no izaziva odre ene simptome na biljci koji ukazuju na to da prisustvo pojedinih elemenata nije zadovoljavaju e. Ukoliko se poznaju tipi ni simptomi, pa ljivim pregledom biljaka mogu se identifikovati poreme aji u prisustvu mineralnih hraniva. Na alost, esto je veoma te ko uspostaviti pravilnu dijagnozu, po to su ³klasi ni´ simptomi nedostatka ili suvi ka nekih elemenata me usobno veoma sli ni i jedan isti simptom u vo njaku se mo e javiti u vi e oblika. Dijagnoza je dodatno komplikovana kada na stablu istovremeno postoji vi e simptoma nedostatka nekoliko hranljivih elemenata. Najve i problem kod identifikacije nedostatka ili suvi ka hranljivih elemenata na osnovu simptoma jeste taj to oni ukazuju da problem ve postoji i ogleda se u smanjenom porastu, koli ini ili kvalitetu roda. cilj ubrenja jeste da spre i probleme koji se javljaju kao posledica neadekvatnog ubrenja i manifestuju u obliku odgovaraju ih simptoma. Naj e e se javljaju nedostaci azota i kalijuma, zatim nedostaci P, Mg, B, Mn i Zn javljaju se sporadi no, dok nedostaci ca, S, cl, cu, Fe i Mo se re e pojavljuju.

Pore enja radi. Zametanje plodova je slabo. Nedostatak azota na listovima jabuke. a izdanci su tanki. Takode.1. kod rodnih stabala jabuke. Vi ak fosfora ne uti e negativno na biljke. tamnije zeleno i ne dosti e normalnu veli inu. Ovi listovi su sitni. a uskladi teni lak e gube vrstinu.deo eme .deo eme . i oni dosta opadaju u junu. na stablima sa odgovaraju om koli inom azota vr ni izdanci su slede e du ine: kod jo nerodne jabuke. kod nerodne breskve ± 35 do 60 cm. ali mo e izazvati manjak cinka. Porast izdanaka uveliko prema uje gore navedene optimalne du ine.Nedostatak {belo polje}. Na suvi ak azota ukazuju veliki. Azot (N) Stabla sa nedostatkom azota imaju kratke vr ne izdanke. a njihova boja je ujedna ena. Manjak fosfora usporava stvaranje cvetnih i lisnih pupoljka. Fosfor (P) Ima va nu ulogu u fotosintezi i disanju biljaka. Li e obi no opada rano u jesen. Kasnije li e dobija ljubi asto crvenu nijansu naro ito peteljka i nervatura bli a njoj. 2. Porast se nastavlja do kasnog leta i jeseni i biljke su podlo nije o te enjima od zimskih temperatura.Optimum hraniva {zeleno polje}. Izra eno je u vreme hladnijih prole a i leta. tamnozeleni listovi koji se zadr avaju na biljci do kasne jeseni. a sa pove anjem nedostatka ivice listova postaju suve i krte. Pri vrhu mladara ostane samo par listova purpurne crvene boje. kru ke i tre nje ± 20 do 30 cm. kru ke i tre nje ± 30 do 60 cm. Plodovi su neodgovaraju e boje. bez arenila ili pega. mogu biti manji i esto sazrevaju i dobijaju boju ranije nego obi no. Kalijum (K) Nedostatak se prvenstveno ogleda u utilu tkiva du ivica listova. pa se simptomi javljaju najpre na starijim listovima.Toksi nost{belo polje}. Novo li e je uspravno. 3. Suvi ak azota javlja se periodicno i mo e ozbiljno smanjiti kvalitet i vrstinu ploda. Ulazi u sastav belan evina i niza fermenata i vitamina. kao i razvoj mladara. . Plodovi bivaju neugledni bez vrstine.deo eme . U zimaju ga u obliku P2O5. breskve i tre nje ogleda se u svetlozelenoj do utoj boji. a na listu kru ke mogu se javiti bronzani tonovi. Poma e formiranju cvetnih pupoljka i ubrzava sazrevanje plodova i drveta ime se pove ava trajnost plodova pri uvanju i otpornost drveta prema mrazu. Azot se u biljci kre e iz starijeg tkiva ka mladim listovima koji aktivno rastu. Ono kasnije dobija bronzanu boju i odumire. kod rodne breskve ± 30 do 38 cm.

Porast novih izdanaka je jako smanjen. Magnezijum se takode kre e kroz biljku. Kako se nedostatak magnezijuma nastavlja. Zametanje plodova je slabije. Bor (B) Nedostatak bora na tre nji ± odumiranje terminalnih delova izdanaka. prvi simptomi javljaju se du ivica listova. pa su simptomi nedostatka ozbiljniji i uo ljiviji kako se plodovi pribli avaju fazi pune zrelosti u veoma rodnim sezonama. velike koli ine ovog elementa u zemlji tu mogu inhibirati usvajanje Mg ili ca i na taj na in dovesti do njihovog nedostatka. Iako suvi ak kalijuma sam po sebi nije toksi an za biljku. Ove nedostatke vide ete na slede e tri fotografije: Simptom nedostatka kalijuma na jabuci.nekroza ivica i uvrtanje listova Magnezijum (Mg) Nedovoljna koli ina magnezijuma dovodi do pojave hloroze tkiva du ivica listova i izmedu glavnih lisnih nerava. nepravilnog oblika i nekroza unutra nje strane kore zbog odumiranja kambijalnog tkiva. i to obi no sredinom vegetacione sezone.nekroza i su enje ivica listova.Suve zone ne javljaju se izmedu lisnih nerava. U plodovima vo a akumuliraju se velike koli ine K. Kalcijum (ca) . hloroti ne zone tamne i odumiru. Sli no kao kod nedostatka kalijuma. Vi ak toksicmo deluje posebno na mlado li e vo aka. Po to se kalijum kre e kroz biljku. a vrhovi izdanaka u te im slu ajevima nedostatka odumiru. breskvi i vi nji . i simptomi se prvo javljaju na starijim listovima. sli no kao kod pojave krastavosti koju izaziva suvi ak mangana. na jabuci listovi su zadebljali i sitniji. bez jasnog arenila na pojedina nim listovima. Nedostatak B kod kru ke izaziva pucanje ploda Do nedostatka bora obi no dolazi kod ko ti avog vo a i njegov simptom su sitniji listovi. a oni koji su zametnuti pucaju. simptomi se javljaju prvo na starijem li u. a iza njih ostaje zvezdasta zona zelene boje du glavnih nerava i u srednjem delu lista. a u slu ajevima ozbiljnijeg nedostatka mogu se pojaviti i na mladim listovima. Na mladim izdancima jabuke mo e doci do tamnjenja zone neposredno ispod kore.

Hloroza tkiva izmedu nerava mladog li a. esto se nalazi u nekim ubrivima i pesticidima. Sumpor (S) Sastavni je deo belan evina. Uti e na pove avanje sadr aja organskih materija. dok su nervi i dalje zeleni. naro ito na kru ki i dunji. Manjak kalcijuma izaziva smoloto inu. Gvo e (Fe) Poma e u obrazovanju hlorofila i u estvije u oksidacionim procesima.Slika: Nedostatak kalcijuma na plodu jabuke uzrokuje ³gorku pegavost´ ± nekroti ne lezije odmah ispod poko ice ploda. Manjak se javlja na zemlji tima sa dosta organske materije kao to je treset i dr. Uti e na razvoj korenovog sistema mladara i li a kao i na izgradnju ko tice. ali do ovoga ne dolazi s obzirom da sumpora ima u dovoljnim koli inama u svim zemlji tima. bolestima i teto inama. masti uljenih hidrata i belan evina. Va an je za neutralisanje kiselosti zemlji ta. Manjak se mo e odraziti na slabiji razvoj korenovog sistema. Vi ak sumpora pokazuje promene kao to su povrede na li u i plodovima. Molibden (Mo) . Doprinosi ja anju vo aka prema mrazu. Hloroza se esto javlja kod dunje i u vo njacima na tepkim zemlji tima alkalne reakcije. sledi hloroza nerava i na kraju brza nekroza cele lisne plo e. Bakar (cu) U estvuje u oksidoredukcionim reakcijama. Plodovi su boljeg kvaliteta. koji se vitopere. a kod jabu astih dolazi do pojave o egotina na obodu lista. zbog ega je posebno potreban ko ti avom vo u. posebno kod ko ti avih vrsta vo a. naro ito kod agruma i to samo na kiselim zemlji tima. Ima znatan uticaj na razvoj korena i i drugih organa vo aka. Ono je obi no bledo uto i znatno sitnije. Manjak bakra pruzrokuje promenu vr nih listova. Manjak gvo a izaziva hlorozu na li u. Potpoma e proces fotosinteze i biosintezu belan evina i aminokiselina. dok su ivice i vrhovi normalne zelene boje. Vi ak kalcijuma izaziva u enje lista pri vrhu mladara. Pove ava sposobnost tkiva da upija vodu. savijaju i otpadaju od vrha mladara prema osnovi. s obzirom da takva nisu pogodna za gajenje vo a.

kada se javljaju na mladim listovima. Vr ni delovi izdanaka ne dosti u svoju normalnu du inu.Reguli e preno enje elektrona u najzna ajnije delove vo ke . Cink (Zn) Simptomi nedostatka cinka vidljivi su na listovima. ANALIZA ZEMLJI TA Analizom zemlji ta mo e se odrediti pH vrednost zemlji ta i proceniti sadr aj hranljivih elemenata u njemu. kao to su jagode i maline. koji su mnogo sitniji i u i od normalnih. Isto tako. to dovodi do pucanja kore. U ozbiljnijim slu ajevima nedostatka. Ovaj simptom javlja se na mladim stablima na mestima na kojima se vo e ne sadi prvi put i gde u zemlji te nije une en kre . Godinu dana pre sadnje iz svih delova vo njaka treba uzeti uzorke zemlji ta. Tako e na zemlji tima sa lo om drena om i visokom koncentracijom dostupnog gvo a mogu dovesti do nedostatka mangana. postoji velika razlika u koncentracijama hranljivih materija u zemlji tu i u samim biljkama. Uzorkovanje zemlji ta pre sadnje. Kambijalno tkivo ispod kore mladih izdanaka odumire. Tkivo izme u glavnih lisnih nerava uti i postaje hloroti no. Du lisnih nerava najmla ih listova dolazi do hloroze. Uti e na transformaciju azotnih jedinjenja i vezivanje atmosverskog azota iz zemlji ta. analize zemlji ta istovremeno mogu dati solidnu procenu prisustva hranljivih materija i u samim biljkama.koren i krunu. Toksi ne koli ine mangana dovode do pojave sitne krastavosti koja se obi no javlja na stablima jabuke posa enim na zemlji tu ija je pH vrednost ispod 5. kada se javljaju prvo na starijim listovima. dobra snabdevenost zemlji ta hranljivim materijama ne zna i i da su te iste koli ine dostupne biljkama. Simptomi su sli ni onima koje izaziva nedostatak gvo a. Mangan (Mn) Nedostatak mangana obi no se javlja u zasadima podignutim na alkalnim zemlji tima (pH iznad 7. esto se de ava da su u samim stablima elementi prisutni u dovoljnoj koli ini. Me utim. Ipak. iako analize pokazuju da njihovo prisustvo u zemlji tu nije zadovoljavaju e. Uzorci . kod kultura sa plitkim korenovim sistemom. u vi egodi njim zasadima.0) i u su nim periodima. Visoka pH vrednost i visok nivo fosfora ili mangana mogu dovesti do nedostatka cinka.5. i onima koje izaziva nedostatak magnezijuma. Suvi ku mangana posebno je podlo na jabuka crveni Deli es. dok glavni lisni nerv ostaje zelen. to ima za posledicu skra ivanje internodija i pojavu bokora ili rozete listova na vrhu. simptomi se mogu ra iriti i na starije listove izdanka.

Mo e se izvr iti i inkorporacija fosfornih ili kalijumovih ubriva u koncentracijama po preporukama na osnovu analize zemlji ta.5-6. povr inski deo zemlji ta se obi no uklanja i zamenjuje novom zemljom.8. Pre sadnje treba uzeti uzorke zemlji ta i sa onih mesta namenjenih podizanju vo njaka koja su nivelisana ili cija je konfiguracija na neki na in promenjena.se posebno uzimaju sa dubina do 20 cm i od 20 ± 40 cm. Po to se zavr i preme tanje zdravice zemlji ta. Ako to vreme dozvoljava. Tako e bi trebalo uzeti posebne uzorke iz delova pija je dubina smanjena uklanjanjem zdravice ili pove ana njenim dodavanjem. treba uzeti uzorke sa povr inskog dela (do 20 cm dubine) i iz zdravice zemlji ta (30-45cm dubine). Na ovakvim mestima pH vrednost i koli ina hranljivih materija se esto zna ajno razlikuju. pre sadnje mo e se izvr iti kalcifikacija ili acidifikacija zemlji ta. Kako uzorci povr inskog sloja zemlji ta ne daju dovoljno informacija o variranju pH vrednosti i nivoa hranljivih materija u zdravici. Kalcifikaciju zemlji ta koja se obavlja pre sadnje treba izvr iti dok pH ne dostigne vrednost 6. . tako da se analiziraju i oni horizonti zdravice zemlji ta koji su kisele reakcije ili sadr e kalcijum.

Na primer. a svaki uzorak treba da se sastoji od najmanje 20 proba. kako bi se imao uvid u stanje uspostavljenih zasada. U starijim vo njacima pH je ni a zbog primene ubriva kisele reakcije. Nedostaci ili suvi ci hranljivih materija e e se javljaju kada je pH vrednost van ovih granica. Ako je pH vrednost previ e niska. Koli ine hranljivih materija i pH vrednost menjaju se postepeno. analiza zemlji ta je najbolji na in za posmatranje njegove pH vrednosti. U ovakvim uslovima. pre nego to do e do prvih simptoma ili smanjenja prinosa potrebno je sprovesti analizu tkiva. nedostatak Mg mo e biti posledica niske pH vrednosti zemlji ta ili veoma visoke koncentracije ca u njemu. Kako bi se na vreme spre ili nedostaci hranljivih materija. Uzorke treba uzimati iz me urednog prostora koji zahvata prskalica kod suzbijanja korova. S obzirom da ve ina vi egodi njih vo aka ima dubok korenov sistem. ak iako analize pokazuju nezadovoljavaju i sadr aj mineralnih materija u zemlji tu. mo e se desiti da biljke ne mogu da usvoje dovoljnu koli inu hranljivih materija ak iako ih u zdravici ima dovoljno. ANALIZA TKIVA Koncentracija hranljivih elemenata u biljnim tkivima jeste najpouzdaniji pokazatelj snabdevenosti vo aka hranom. i nedostaci mnogih od njih mogu se izbe i ako se pH odr ava izmedu 6. Sa povr ine ve e od 10 ari ne bi trebalo uzimati vi e od jednog uzorka. ponekad je neophodno izvr iti i analizu zemlji ta. i ono e predstavljati nepotreban tro ak. savetuje se uno enje . Niska pH vrednost mo e biti prirodna osobina zemlji ta ili posledica stalne primene kiselih azotnih ubriva. Kako bi se odredio najbolji na in za popravljanje nedostatka koji je ustanovljen analizom lisnog tkiva. U ve uspostavljenim vo njacima i vinogradima.Uzimanje uzoraka u ve uspostavljenim zasadima. biljke obi no mogu da usvoje dovoljne koli ine najve eg broja hranljivih materija. U nekim drugim situacijama.0 i 7. Sa delova vo njaka na kojima su druga iji tipovi zemlji ta ili koji su na razli it na in izlu eni ili ubreni treba uzeti posebne uzorke. Stoga se pri pra enju kvaliteta ishrane zasada ne treba oslanjati samo na rezultate analize zemlji ta. Kako bi se izbegli poreme aji u sadr aju hranljivih materija. Ve prisutni simptomi poreme aja sadr aja hranljivih materija ukazuju na to da biljke nisu dobro snabdevene. Zemlji na pH vrednost u velikoj meri uti e na dostupnost hranljivih materija biljkama. treba obavljati analize biljnog tkiva koje e omogu iti lak u identifikaciju simptoma i pru iti uvid u snabdevenost biljaka mineralnim elementima. to mo e dovesti do smanjenja prinosa ili kvaliteta ploda. biljke ne e odreagovati na dodatno ubrenje. pa je preporu ljivo vr iti uzorkovanje na svakih 3 do 5 godina.0.

ali kada temperatura zemlji ta poraste i koren postane aktivan. ubriva mogu dovesti do korozije opreme za njihovu primenu i. a visoka koncentracija ca mo e se smanjiti uno enjem magnezijum sulfata u zemlji te. Koncentracija hranljivih materija menja se i tokom godine pod uticajem vremenskih uslova i te ine roda. ako se ne koriste i ne uvaju na pravilan na in mogu predstavljati opasnost po doma e ivotinje. ali postepeno. Ureu je najbolje primeniti po hladnom prole nom vremenu. Mlade zasade treba uzorkovati e e. Redovno uzorkovanje tokom nekoliko godina omogu i e najbolji uvid u promene i potencijalne poreme aje u sadr aju hranljivih materija. UBRIVA ubriva su supstance koje sadr e hranljive elemente. Ispitivanjima je ustanovljeno da su amonijumova i nitratna ubriva skoro podjednako efikasna.8. Treba uzeti u obzir i reakciju zemlji ta (kisela ili bazna). to zna i da e biti potrebno oko 816 g kre njaka za neutralizaciju kiselosti iz svake koli ine od 454 g uree koja se unese u zemlji te. Treba nabavljati samo neophodne koli ine i izbegavati skladi tenje velihih koli ina ubriva. a cena je pristupa na. Kada se odlu uje koje e se ubrivo primeniti. najvi e pa nje treba obratiti na sadr aj odre enog minerala i na cenu.kre njaka. Ima kiselu reakciju i koeficijent neutralizacije kre njaka od 1. amonijuma ili njihove kombinacije. na in rukovanja. pa su podlo ni ispiranju. pa nije potrebno vr iti analize tako esto. Analize biljnog tkiva su od najve e koristi ako se uzorci uzimaju na svakih 2-5 godina. deo azota mo e se izgubiti isparavanjem. uslove pod kojima biljke usvajaju te elemente i dodatne elemente koji se u tom ubrivu nalaze. Njihov sadr aj u starijim zasadima se tako e menja. Urea sadr i visoku koncentraciju azota (46%). lako se primenjuje. Azotna ubriva Biljke se obi no snabdevaju azotom godi nje i na tr i tu se mogu prona i razli ita ubriva sa ovim elementom. Tokom zime e e se ubri nitratnim nego amonijumovim ubrivima. amonijum se u zemlji tu transformi e u nitrate. po to se sadr aj hranljivih materija u njima mnogo br e menja. dok se amonijum zadr ava na esticama zemlji ta i te e se ispira. Ve ina vo nih vrsta lak e usvaja nitrate od amonijuma. jer ako ubrivo ostane na povr ini zemlji ta po toplom vremenu. Ona sadr e azot u obliku nitrata. Urea mo e sadr ati i razli ite koli ine . Nitrati se ne vezuju vrsto za zemlji ne estice. ljude i ivotnu sredinu.

6 g azota primenjenog preko ovog ubriva.i imaju jaku kiselu reakciju. a MAP 11 % . odnosno pre nego to temperatura zemlji ta poraste u prole e i koren postane aktivan. ubrivo treba izabrati u zavisnosti od cene po jedinici kalijum oksida i od toga da li ono sadr i jo neke korisne elemente. Sav azot nalazi se u obliku amonijuma. Sav azot nalazi se u vidu nitrata. visoka cena. Najve i nedostatak ovog dubriva je nizak sadr aj azota ± 15%. Sav azot je u lako dostupnom nitratnom obliku. Ovo ubrivo sadr i nitratni azot. Mogu biti pogodni za primenu u vo njacima u kojima je potrebno uneti fosfor. Nekoliko ubriva pokazuje visoku efikasnost obezbe ivanja odgovaraju e koli ine kalijuma biljkama. pogotovo na peskovitom zemlji tu. . koji se lako ispira.nusproizvoda. koji u velikim koncentracijama mo e o tetiti mlada stabla. Amonijum nitrat je jo jedan izvor azota i sadr i oko 32% ovog elementa. s obzirom da sadr e oko 50% fosfor oksida. kalcijum nitrat se esto primenjuje dopunski u maju ili junu. mnogi proizvoda i. i amonijacni azot koji se zadr ava u zemlji tu i sporije postaje dostupan biljkama. radije nekoliko puta primenjuju jeftinija azotna ubriva kisele reakcije. Kalijumova ubriva Postoji nekoliko vrsta ubriva koja sadr e kalijum. Mo e se koristiti u zasadima u koje je potrebno uneti kalijum. kao to je urea ili amonijum nitrat i kre njak. mali sadr aj azota ± 21% i relativno je skup. Kalcijum nitrat se veoma esto koristi u vo njacima. pa je odmah dostupan biljkama i ne smanjuje pH vrednost zemlji ta. Pre nego kalcijum nirat jednom u toku godine. ispiranjem se mo e izgubiti velika koli ina nitratnog azota. ima kiselu reakciju i tra i oko 816 g kre njaka za neutralizaciju svakih 453. Isto kao i urea. i njegova cena je visoka. i veoma esto. kako bi odr ali pH vrednost zemlji ta. Kalcijum nitrat ne treba primenjivati tokom jeseni i zime po to odmah dolazi do ispiranja nitrata. Kalijum nitrat sadr i veoma nisku koncentraciju azota ± 13%. Amonijum sulfat ima veoma kiselu reakciju. Da bi se izbegli eventualni gubici azota isparavanjem do koga mo e do i posle primene uree po toplom vremenu koje je uobi ajeno za ovaj period. koje zahtevaju nisku pH vrednost zemlji ta i mo e biti pogodan za primenu u vo njacima na zemlji tima bazne reakcije. Di-amonijum fosfat (DAP) i momo-amonijum fosfat (MAP) sadr e relativno malu koli inu azota ± DAP 17 %. koji je odmah dostupan biljkama. Ako se primeni tokom jeseni ili zime. gde postoji potreba za sni avanjem pH vrednosti. esto se primenjuje u borovnicama.

Od ove koli ine. Sadr i ne to manje kalijuma (50% kalijum oksida) i obi no je skuplji od kalijum hlorida. Kalijum nitrat sadr i 44% kalijum oksida i 13% azota i u zasadima vo a se primenjuje u izvesnoj meri. tj. kako bi bilo dovoljno vremena da dode do ispiranja hlorida iz zone korena pre po etka prole nog porasta. Normalni superfosfat ne upotrebljava se tako puno kao ranije zbog niskog sadr aja fosfora (18-20%) P2O5. njegova dostupnost biljkama. Diamonijum fosfat (DAP) ima ne to manji sadr aj fosfor(V)oksida . Primenom MAPa pove ava se kiselost zemlji ta. Kalijum magnezijum sulfat koristi se ako postoji potreba za uno enjem magnezijuma u zemlji te. . koje su na toksi nost hlorida osetljivije od ostalih vo nih zasada. ali je njegova primena veoma ekonomi na. i 11% azota. Ima visok sadr aj kalijuma ± 60 ± 62% kalijum oksida i pristupa nu cenu. Do toksi nog dejstva hlorida mo e do i ako se u tek uspostavljenim vo njacima primenjuju velike koli ine ovog ubriva ( 360 kg/a) ili ako kalijum hlorid dode u direktan kontakt sa mladim stablima. ali spada u skupa kalijumova ubriva. koji je slabo rastvorljiv u vodi (ispod 1%) i iz upotrebe ga izbacuju gore opisana ubriva sa ve im sadr ajem P2O5. MAP sadr i 48% fosfor P2O5. Oko 85% od ovog sadr aja u superfosfatu rastvorljivo je u vodi i odmah dostupno biljkama. Ako postoji potreba za uno enjem velikih koli ina ovog ubriva.Kalijum hlorid (KCl) je kalijumovo ubrivo ija je upotreba iroko rasprostranjena. tako i u me avinama ubriva. I ovo ubrivo uve ava kiselost zemlji ta. 87% je rastvorljivo u vodi i obi no se koristi u me avinama ubriva. Koncentrovani superfosfat se e e koristi zbog visokog sadr aja P2O5 ± 46%. Kameni fosfat ima mali sadr aj fosfor P2O5 (3-8%). Skoro celokupna koli ina oksida fosfora u DAP je odmah dostupna biljci. ali zato sadr i i 11% magnezijuma. preporu uje se jesenja primena. Monoamonijum fosfat mo e da se primenjuje kako samostalno. cena kao i rastvorljivost fosfora. Fosforna ubriva Kriterijumi pri odabiru ovih ubriva trebaju da budu sadr aj fosfora P2O5. ali je ovo ubrivo cenjeni izvor fosforP2O5.46% i vi e azota (18%) od MAP-a. Obi no je skuplje od kalijum hlorida. Naj e e se koristi u borovnicama. od kojih je skoro celokupan sadr aj odmah dostupan biljkama. U ovom ubrivu ima manje kalijuma (22% kalijum oksida). Kalijum sulfat tako e ima iroku primenu.

povr a i e erne repe mogu se tako e koristiti kao izvor hranljivih i organskih materija za snabdevanje vo a. Uobi ajene koncentracije hranljivih materija u stajnjaku predstavljene su u tabeli. celokuopna koli ina amonija nog azota i 20-50% organski vezanog azota dostupni su biljkama u godini primene stajnjaka. celokupna koli ina amonija nog azota i 50% organski vezanog azota u nusproizvodima dostupni su biljkama u godini primene ovih ubriva. i zavisi od na ina na koji se on sakuplja i uva.7 kg/a fosfora. Sporedni proizvodi koji nastaju preradom vo a. Uop te.ORGANSKA UBRIVA Stajnjak. treba izvr iti analizu reprezentativnih uzoraka kako bi se odredio sadr aj hranljivih materija u njima. ali je ipak za utvr ivanje sadr aja azota potrebno uraditi posebne analize. ubriva sastavljena od sve e organske materije imaju visok sadr aj hranljivih elemenata i mogu o tetiti koren stabala ako se primenjuju u velikim koli inama. Stajnjak ne bi trebalo unositi u zemlji ta sa visokim sadr ajem fosfora (iznad 150 ppm). U zemlji ta koja sadr e vi e od 75ppm fosfora. amonija nog azota. koli ine primene treba odrediti tako da sadr aj azota i fosfora u njima ne prede preporucene granice. Da bi se izra unale odgovaraju e koli ine primene stajnjaka. Kod ivinskog stajnjaka sadr aj hranljivih materija zna ajno varira. me avina stajnjaka i slame i biljni ostaci (seno i slama) mogu biti koristan izvor hranljivih materija. P2O5 i K2O. s obzirom da biljke obi no usvajaju ovu koli inu fosfora iz zemlji ta. Generalno. Za ove proizvode nisu potrebne dozvole koje se zahtevaju za primenu ostalih vrstih otpada. stajnjakom ne treba unositi vi e od 22. PREPORUKE ZA UBRENJE VO A U daljem tekstu nalaze se preporu ene koli ine primene azotnih ubriva. Ipak. koje treba prilagoditi razlkama u tipovima zemlji ta i tehnologijama gajenja na pojedinim . Stajnjak treba primenjivati u koli inama u kojima procenat dostupnog azota ne prelazi preporu ene granice. Po to se sastav ovih nusproizvoda razlikuje. treba poznavati sadr aj hranljivih materija u njemu. Izve taji o analizi stajnjaka obi no sadr e podatke o koncentraciji ukupnog azota.

Vo njacima podignutim na plodnoj ilova i mogu biti potrebne samo polovine preporu enih koli ina azota. Oko starijih stabala ubrivo treba rasuti u pre niku irine kro nje. Preterani porast posebno nanosi tete u mladim. Pre odre ivanja treba upoznati reakcije zasada na ubrenje. mogu izazvati o te enja korena. kvaliteta ploda i rodnosti. ali tako da se opasnost od o egotina na korenu svede na najmanju meru. Primena azota Iako se potreba za optimalnim koli inama azota razlikuje od jedne lokacije do druge. Tek posa ene sadnice vo a i vinove loze treba ubriti posle dovoljnih koli ina ki e i tek po to se zemlja slegne.8 m. preporuke raznih proizvo a a treba uzeti kao okvirni vodi . Na potrebu biljaka za azotom najvi e uti u tip zemlji ta. Preporuke za primenu ostalih hranljivih materija date su pod pretpostavkom da postoje potrebe za njihovim dodatnim koli inama. Mnogo je lak e primeniti dodatne koli ine azota nego iza i na kraj sa preteranim porastom do koga dovodi suvi ak ovog elementa. rezidba i na in obrade me urednog prostora. U vo njake podignute na travnjacima i utrinama treba uneti 20-50% vi e azota nego u iste i dobro obra ene. U pojedinim vo njacima mo e postojati potreba za primenom manje ili vi e azota od preporu enih koli ina. Ovakva stabla treba ubriti malo ili ih skoro uop te ne ubriti. bujnosti stabala. ubrivo treba rasuti na mesto sa koga je ono dostupno biljci.5-1. Ove koli ine treba prilagoditi uslovima u vo njaku koji se odre uju na osnovu koncentracije azota u listu. U starijim vinogradima. Kod mladih stabala vo a i vinove loze. ubrivo treba rasuti u redu. Ve ina ubriva koja se nalaze na tr i tu su soli. .lokacijama. i ako se biljkama dostave u visokoj koncentraciji. ve e koli ine unose se i u jako zakorovljene vo njake. a 20-25 cm dalje od stabla. treba rasuti ubrivo u pre niku od 90 ± 120 cm oko biljke. Mesta na kojima je prethodno sejana lucerka mogu imati pove ani sadr aj azota i tu treba uneti mnogo manje ubriva. a onima na peskovitim zemlji tima i do 50% vi e od dole navedenih koli ina. u traci irine 1. Jaka rezidba podsti e vegetativni porast i mo e smanjiti potrebe za azotom. Isto tako. gusto sa enim zasadima jabuke.

Na veoma peskovitim zemlji tima preporu uje se prole no ubrenje. Dosta proizvo a a azot primenjuje iz dva puta ± prvu polovinu odre ene koli ine u martu ili aprilu. Ako se koristi stajnjak ili neko drugo organsko ubrivo. Po to se fosfor u zemlji tu kre e veoma sporo.kalijuma. Mogu e je da e biti potrebno smanjiti koli ine azota koje se u zemlji te unose iz organskih ubriva ili ovu primenu potpuno prekinuti dok se ne vidi kako biljke na nju reaguju. Koli ina u drugoj primeni mo e se smanjiti ili potpuno izostaviti ako nije zametnuto puno plodova. Primena fosfora . gro u. pre primene treba ustanoviti sadr aj azota u njima i koli inu primene prilagoditi koli inama azota u mineralnim ubrivima koja se ve primenjuju. kako bi se izbegla prevelika bujnost u drugom delu vegetacione sezone. po to posle jesenje primene mo e do i do ispiranja. a drugu u junu. tako da ukupna koli ina unetog azota ne prelazi preporu ene koli ine primene. Fosfor (P2O5) Ako postoji potreba. jagodama i malinama . ko ti avom vo u. Tabela: Preporu ene koli ine primene fosfora u pre sadnje u jabukama. treba primeniti 90-180 kg P2O5 po jednom aru. kalcijuma i magnezijuma Ove elemente ne treba primenjivati ukoliko za njima ne postoji dodatna potreba. ove koli ine bi e dovoljne najve em broju vo nih vrsta tokom niza godina. kru kama. posle zametanja plodova. Te ko je pretpostaviti koliko se azota mo e obezbediti iz sena ili slame.

Primena mikroelemenata . Neodgovaraju i nivoi kalcijuma u stablima jabuke mogu da dovedu do poreme aja kao to su gorka pegavost. Magnezijum (Mg) Ako treba uneti dodatne koli ine magnezijuma. retko dolazi do nedostataka ovog elementa. i koncentracije treba smanjiti ako je vreme toplo i vla no ili ako od prethodnog prskanja nije pala ki a. ali ih retko mo e potpuno ukloniti.5 kg kalcijum hlorida po aru tokom vegetacionog perioda kako bi se postigli najbolji rezultati. Primeniti 9-13.Tabela:Preporu ene koli ine kalijuma za primenu pre sadnje u zasadima raznog vo a Kalijum (K2O) Primena 68-136 kg/a kalijum oksida nadoknadi e ve inu nedostataka ovog elementa. peskovitim zemlji tima odr ao odgovaraju i nivo kalijuma. dolomitni kre njak je najjeftinije ubrivo. Kalcijum (Ca) Ako se pH vrednost odr ava iznad 6. bi e potrebno primenjivati ove koli ine na svakih 3-5 godina. Kako bi se u zasadima ko ti avog vo a na lakim. Treba prskati rastvorom kalcijuma.0. Mo e se upotrebiti magnezijum sulfat (gorka so) u koncentraciji od 131 g/l u prva dva prskanja tokom dve ili tri godine dok kre njak ne odreaguje u zemlji tu.. to e imati isti efekat kao i primena ostalih ubriva koja sadr e istu koli inu kalcijuma. Uno enje kre njaka u koli ini od 2-4 t/a ispravi e nedostatke ukoliko do njih do e. Treba prskati kalcijum hloridom u koli ini od 26±40 g/l u junu i julu i 40-65 g/l u avgustu i septembru. Prskanje kalcijumom mo e smanjiti ove probleme. Najbolje je prskati 8-10 puta u periodu od kasnog juna pa do berbe u intervalima od dve nedelje. pucanje ili prerano smek avanje ploda. Primenjuju se 2-4 t/a ili koli ine preporu ene na osnovu izve taja o analizi zemlji ta.

Ukoliko je prisutan suvi ak Mn. Za privremenu popravku treba koristiti fungicide koji sadr e gvo e. Fungicidi Ditan i Cineb su tako e dobri izvori cinka ako se primenjuju u zasadima za koje su registrovani i u koncentracijama i vremenu primene nazna enim na etiketi.3 kg u septembarskom prskanju posle berbe. Uno enje gvo a preko zemlji ta na zemlji tima sa visokom pH vrednosti su se pokazala nedovoljnim ili neefikasnim. ubrenje preko sistema kap po kap ubrenje preko sistema kap po kap treba pa ljivo isplanirati. Najva niji faktori koje treba uzeti u obzir su: ujedna en protok vode (ravnomerna primena ubriva mogu a je .5. ili komercijalne helate gvo a u koncentracijama koje se preporu uju za ranija prskanja. Cink (Zn) Reakcije na uno enje Zn preko zemlji ta nezadovoljavaju e su na zemlji tima sa visokom pH vrednosti. aluminijum sulfata ili kiselih azotnih ubriva. Koncentraciju ne treba pove avati vi e od dva puta. Folijarnom primenom mo e se bolje kontrolisati koli ina bora koju biljka usvoji. Tako e se mo e koristiti i cink sulfat u kombinaciji sa jednakim koli inama hidriranog kre njaka za prva dva prskanja (12-26 g/l ) ili 1. Solubor je navi e kori eno ubrivo sa borom. treba primeniti vodeni rastvor mangan sulfata u koncentraciji od 66 g/l vode ili helate mangana u koncentraciji preporu enoj za prva dva prskanja. 225-450 g/a za tre nju i 225 g/a za breskve. Ako simptomi na biljkama ukazuju na nedostatak gvo a. treba je smanjiti dodavanjem sumpora. treba ga primenjivati samo ako postoji potreba za time. Savetuje se folijarna prihrana i helati cinka u preporu enim koncentracijama i vremenima prskanja. Po to je razlika izmedu nedostatka i suvi ka bora mala. proveriti pH zemlji ta i uneti kre njak u potrebnoj koli ini. a pH je iznad 7.3-2. Mo e se primeniti i folijarno u koncenraciji od 6 g bora u litri vode u prva dva prskanja ili 12 g bora u litri vode u septembru ili oktobru dok je li e jo aktivno. Mangan (Mn) Ukoliko je prisutan nedostatak mangana. Koncentracija se ne sme pove avati vi e od dva puta.Gde postoje nedostaci B. Gvo e (Fe) Do nedostatka gvo a dolazi na zemlji tima sa visokom pH vrednosti ili slabom drena om. Breskve su veoma osetljive na suvi ak bora ± treba ga primenjivati samo ako analize listova pokazuju njegov nedostatak. Mn ili Zn preporu uje se primena slede ih koncentracija ubriva: Bor (B) Bor se primenjuje inkorporacijom u zemlji te u koli ini od 450-600 g/a za jabuke i kru ke. Fe.

Vrednost ravnomernosti protoka nalazi se u preseku ove dve linije. Slede e treba sabrati tri najkra a vremena i tu vrednost. prona i na horizontalnoj osi. ravnomernijem i redovnijem snabdevanju biljaka azotom tokom itavog vegetacionog perioda i smanjenim gubicima od ispiranja azotnih ubriva. pa je zato najbolje da se projektovanje i postavljanje sistema poveri kvalifikovanim licima. Jadnostavan. ozna enu kao Tmin. Povuci vertikalnu liniju od Tmin i horizontalnu od Tmax. Preko sistema kap po kap se najce ce primenjuje azot. Iako je skoro nemogu e postici 100% ravnomeran protok. vrsta ubriva. kapacitet injektora i odre ivanje trajanja primene. injektiranje ubriva u sistem se ne preporu uje. . Ako je ovaj procenat ispod 80. postave se ispod kaplja a i meri se vreme u sekundama potrebno da nivo vode dostigne nazna enu crtu. Za merenje protoka iz pojedina nih kaplja a koristie se male posude (od oko 200 mililitara). Biljke se ne mogu ravnomerno snabdeti ubrivom ako protok vode nije ujedna en. Za epljenje kaplja a obi no se spre ava upotrebom filtera i pravilnim odr avanjem sistema. Dalje se saberu tri najdu a vremena i ta vrednost (ozn ena kao Tmax) prona e na vertikalnoj osi grafika koja je ozna ena.samo ako je i protok vode ujedna en). Izlazni kapacitet pumpe. brz i precizan na in merenja ravnomernosti protoka opisan je na grafiku. ova vrednost je jedva zadovoljavaju a (77%) i ukoliko se ona ne mo e pove ati. treba ga pobolj ati ili uop te ne ubriti na ovaj na in. Neravnomeran protok vode javlja se kao posledica lo e projektovanog sistema. U datom primeru. Na grafiku je dat primer zbira tri najdu a vremena od 200s. Prednosti ovakvog na ina ubrenja ogledaju se u zna ajnoj u tedi samih ubriva (tro kovi su manji i do 50% ). iz svakog kaplja a u jedinici vremena treba da isti e apsolutno jednaka koli ina vode. zbir tri najkra a vremena je 100s. Da bi protok vode u sistemu za navodnjavanje bio ujedna en. manjem oslanjanju na ki u da sprovede azot do korenovog sistema. za primenu ubriva preko sistema je neophodno da ova ujedna enost bude najmanje 80%. pritisak u sistemu i protok u glavnoj cevi se u izvesnoj meri razlikuju od sistema do sistema. Svaka posuda obele i se crtom na istoj visini. na in ubrizgavanja ubriva u sistem. razlike izmedu kaplja a ili njihovog zapu avanja. Ujedna enost protoka mo e se pobolj ati produ enjem vremena primene i injektiranja ubriva dotle dokle je to isplativo. U datom primeru. Ujedna enost protoka Najva niji preduslov za efikasno injektiranje ubriva u sistem jeste ujedna en protok vode u njemu.

Ove vrednosti treba koristiti kao osnovu za odre ivanje stvarne rastvorljivosti ubriva u vodi za navodnjavanje. Ovo su maksimalne koli ine iste supstance (zasi eni rastvori). . pretakaju a pumpa ± rastvor ubriva se unosi u sistem pomo u pumpe. Stepen rastvorljivosti nekoliko suvih azotnih ubriva prikazana je u tabeli.Azotna ubriva koja se mogu injektirati u sistem Azotna ubriva koja se obi no ubrizgavaju u sistem su u obliku 28%-og rastvora azota. Rastvor azota se mo e direktno uneti u sistem. tank sa delom za ubrizgavanje ubriva ± deo vode za navodnjavanje vra a se u tank zbog razlike u pritisku izmedu ulazne i izlazne cevi na tanku u kome se nalazi rastvoreno ubrivo. Vrste injektora Postoji nekoliko vrsta injektora. dok se amonijum nitrat i urea moraju prvo rastvoriti u vodi i tako injektirati u sistem. Iako koncentracija ubriva u sistemu za navodnjavanje mo e varirati u zavisnosti od vrste injektora koja se koristi. tip injektora ne e uticati na ravnomernost primene ubriva dok god je vreme ubrizgavanja dovoljno dugo da se celokupna koli ina ubriva rasporedi u vo njaku. amonijum nitrat i urea. ali se u naj iroj upotrebi nalaze tri: Venturi ± te na ubriva ili rastvorena vrsta ubriva unose se u sistem na osnovu razlike u pritisku koja nastaje na su enom delu glavne cevi na mestu injektiranja. dok je realna rastvorljivost ubriva obi no malo slabija.

u nju treba uneti 500*60g. nju treba pomno iti sa brojem stabala koja su pod sistemom kap po kap. Efikasnost i ispiranje Kada se injektiranje ubriva uskladi sa planom navodnjavanja i o ekivanom koli inom padavina. od kojih e prvi biti negde u vreme cvetanja.potencijalnog prinosa. sorte.Kolicina dubriva za injektiranje Koju koli inu ubriva treba koristiti i u kom momentu ga treba ubrizgati u sistem? Koli ina i vreme zavise od starosti stabala. Ako u datoj sekciji koja se navodnjava ima 500 stabala. Tu koli inu dalje treba pove ati ili smanjiti u zavisnosti reakcije drveta na ubrenje. Ako je jednom stablu potrebno 200 g amonijum nitrata godi nje. Injektiranje ubriva daje proizvoda u ve i stepen fleksibilnosti od primene ubriva preko zemlji ta po to se na ovaj na in ubrivo dostavlja biljkama ba onda kada im je to potrebno. sposobnosti korena da sprovodi rastvor hranljivih materija. Tako. Stabla lak e usvajaju injektiranjem une en azot zbog preciznije odre enog vremena primene i uno enja ubriva direktno u zonu korena. Ne treba injektirati celokupnu koli inu azota koja je namenjena za tu godinu u samo jednoj primeni. ovu koli inu treba podeliti na tri ili vi e jednakih doza i injektirati ih u intervalima od 2 nedelje. stablo kome je normalno potrebno 450g amonijum nitrata koji se primenjuje jednom godi nje po povr ini zemlji ta e imati istu bujnost. svakom stablu treba dostaviti 60 g amonijum nitrata u vreme cvetanja. Po gornjem primeru. 60 g po stablu uneti u vreme cvetanja. visok procenat ubriva ostaje u zoni korenovog sistema.tipa zemlji ta i iskustva i ciljeva proizvoda a. Kada se ustanovi koja je koli ina ubriva potrebna jednom stablu. Koli ine azota koje se unose injektiranjem mogu biti manje i do 50-65% u pore enju sa onima koje se unose preko zemlji ta. Injektiranje preko sistema kap po kap bi bilo najbolje zapo eti koli inom azota koja je upola manja od one koja bi se ina e rasula po povr ini zemlji ta. odnosno etiri nedelje kasnije. prinos i iste koncentracije azota u li u ako se ubri injektiranjem sa 1/31/2 manjom koli inom azota. a jo 60 g i 80 g dve. Iz ove . odnosno 30 kg amonijum nitrata u vreme cvetanja. kako bi se odredilo koliko je ubriva potrebno za svaku sekciju pod sistemom. Npr.

dok se tri ili etiri kaplja a po stablu mogu koristiti na jako peskovitim zemlji tima ili kod velikih stabala. Zato ne bi trebalo navodnjavati pre ili posle primene ubriva ili ako su prognozirane jake ki e. Kako bi se pove ala efikasnost ubrenja i izbeglo spu tanje ubriva do podzemnih voda. sistemu na toj sekciji je potrebno oko 20-30 min da dostigne ravnote u.3 l zemlji ta zadr ava 2. Veoma je va no poznavati tip zemlji ta u vo njaku i dubinu do koje se prostire korenov sistem.zone ubrivo se mo e isprati ako se u sistem unosi rastvoreno u velikoj koli ini vode ili u vremenu neposredno pre ili posle navodnjavanja ili jake ki e. a glinu e oko 6 l. Obi no su dovoljna dva kaplja a. Po to se injektiranje ubriva zavr i.3 l vode. Ovako se izbegava rizik da ubrivo ostane u sistemu posle njegovog isklju ivanja i da dode do za epljenja kaplja a. Op te pravilo je da u peskovitim zemlji tima svakih 38. sistem treba ostaviti uklju en 20-30 min kako bi celokupna koli ina ubriva iza la iz sistema. sistem treba uklju iti i pustiti da dostigne ravnote u ili stepen apsolutne operativnosti. Pre nego to se zapo ne sa uno enjem ubriva. Du ina vremena injektiranja Sistem za navodnjavanje treba da bude u funkciji du i vremenski period od onog koji je potreban za injektiranje ubriva. ispiranje treba svesti na najmanju mogu u meru. Ako jedna sekcija koja se navodnjava pomo u jednog ventila ima oko 10a ili manje. .3 l zemlji ta.5 L vode na 38. Mo e se desiti da jedan kaplja po stablu ne bude dovoljan da obezbedi dovoljnu koli inu vode i hranljivih materija korenovom sistemu. Kre njak zadr ava 4.

dipl. Eric Hanson sa enleskog prevela: Katarina Markovi .ing. .FERTILIZING FRUIT CROPS.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->