P. 1
JEZIČKI POREMEĆAJI

JEZIČKI POREMEĆAJI

|Views: 1,615|Likes:
Published by Mirsada Vilic

More info:

Published by: Mirsada Vilic on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

JEZIČKI POREMEĆAJI

Mirsada Vilić Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina

SAŽETAK U okviru ovog istraživanja uzroka i obilježja jezičkih poremećaja kao i granice između njih i normalnog jezičkog razvoja nastoji se unaprijediti razumijevanje procesa nastanka poremećaja u djece te istražiti obilježja jezičko – razvojne putanje kao i obilježja razvoja komunikacije kod djece. prije polaska u skolu. Sedmogodišnji dječak je. Cilj ovog istraživanja bio je prikazati studiju slučaja djeteta koje prema svojim obilježjima odgovara slici djeteta sa dijagnosticiranom posebnom jezičkom teškoćom (PJT). 1998). U istraživanju je korištena ljestvica razumijevanja jezika – Reynell (1995) kao i zadaci za ispitivanje infleksijske morfologije (Brozović. Rezultati su pokazali da dječak ima. bio dvije godine aktivno uključen u logopedsku terapiju. studija slučaja 2 . jezički poremećaji. kako fonološke tako i morfološke poteškoće što ga je svrstalo u kategoriju djece sa posebnim jezičkim teškoćama. Ključne riječi: jezički razvoj.

Svako dijete se nakon uspješne rehabilitacije vraća u društvo kao nova karika i potencijalni borac za prava i status osoba sa jezičkim poremećajima odnosno komunikacijskim hendikepima. 3 . Treba imati u vidu da je odrasle. Porazna je činjenica da se jezički poremećaji statistički svrstavaju u razvojne poremećaje upravo zbog toga što su srazmjerno više zastupljeni među djecom. Ona podrazumijeva uspostavljanje kontakata između individua i razmjenu informacija. jer razumijevanje uvijek prethodi govoru. puno lakše liječiti nego djecu. Statistički podaci govore da oko 30% djece u predškolskim ustanovama ima određene jezičke poremećaje. Jer ako vratimo osmijeh na lice jednog djeteta. čiji je kontakt za dijete u postnatalnom stadiju od primarnog značaja za izgradnju njegove psihosocijalne strukture. iskustava i znanja. ukoliko nisu blagovremeno dijagnosticirani i pravilno tretirani. Jezički poremećaj mu uskraćuje komunikaciju sa prodicom. pa će se njegov strah manifestirati kroz ekstremno ponašanje kao što je plač ili pak vrištanje. koji već posjeduju određeni stepen društvene kompetencije. oštećenjem govornih organa ili zakašnjelim tretiranjem poremećaja još iz dječijeg doba. Tako da će se takvo dijete ponašati drugačije upravo zbog straha od nemogućnosti da se izrazi.UVOD Čovjek kao društveno biće živi i funkcioniše u sklopu svoje okoline. uspjeh u školi te spoznajni i socijalni razvoj djeteta. naročito s majkom. Jezički poremećaji kod djece. Za uspostavljanje verbalne komunikacije kao najčešćeg načina interakcije neophodan je govor odnosno jezik pa zbog toga kažemo da je govor primijenjeni jezik. kada dijete nije u mogućnosti da govori normalno jer mu je dijagnosticiran jezički poremećaj onda u pitanje dolazi njegova ličnost i razvoj. Međutim. djeca i svi pripadnici mlađe populacije imaju realnije šanse da se u potpunosti rehabilitiraju zbog toga što je poremećaj još uvijek u početnoj fazi i njihov mozak se još uvijek razvija. glasom i tečnošću. Dijete koje ne govori uglavnom ima i poteškoće sa razumijevanjem. U stanju je da uspostavi normalan dijalog i govori pravilno sa dobrom artikulacijom. u osnovnim školama ih ima oko 6% dok kod odraslih mogu nastati kao popratni efekt afazije. Razvoj komunikacijskih vještina kod ogromne većine djece protiče bez teškoća tako da zdravo dijete staro oko četiri godine već poznaje osnove maternjeg jezika i bez problema čuje i razumije ono što mu se kaže. vratili smo svijetu smisao. Osnovni način interakcije među članovima društva je komunikacija. Upravo se u tome ogleda pravi smisao i važnost procesa rehabilitacije. izazivaju komunikacijski hendikep koji se odražava na porodičnu interakciju. Praktično.

izraz lica a koji nadopunjuju ili čak zamjenjuju usmenu poruku tako da osnovno sredstvo za razumijevanje poruke postaje slušni kanal pa se sva pažnja usmjeruje na njega. jezik nam je prenio znanja i dostignuća naših predaka a u jeziku će nas naslijediti naši potomci. Ono što je jako pozitivno u cijeloj toj priči je da osobe sa jezičkim poremećajem nemaju logofobiju pa je razumljivost ometana samo formom. U stručnoj se literaturi jezici kojima pojedinac govori dijele na: • one koji se usvajaju i • one koji se svjesno uče. telefon ) dolazi do reduciranja broja osjetnih kanala kojima se prima informacija: geste. Zagreb ) U svakodnevnoj komunikaciji među ljudima često se čuju greške u izgovoru. Možemo reći da jezik predstavlja sistem simboličke komunikacije koji je zajednički za određenu grupu ljudi. izobličavati izgovor. Takve greške mogu ometati razumljivost. « Deset teza o Hrvatskom jeziku ». ako se boji svojih smetnji i nastoji ih izbjeći ili « zamaskirati » svu pažnju će usredotočiti na izbjegavanje težih riječi ili na izgovor teških glasova umjesto da misli na ono što će reći. neznatno ometati slušanje ili ih slušaoc samo ustanovljuje. Ponekad se po greškama u izgovaranju prepoznaje stranac pa čak i jezička zajednica kojoj pripadnik pripada. Lako je odrediti krajnje tačke istog. Jezici se usvajaju u prirodnoj okolini i u prirodnim uslovima a uče se svjesno u posebno oblikovanim uslovima. Stoga greške u izgovoru postaju primjetljive. ( Dalibor. Kontinuum jezičkog razvoja može se protezati od naprednog do potpune jezičke nerazvijenosti. B. no poteškoće nastaju u određivanju 4 . Osim što utiču na razumijevanje govora. Ako se uzme u obzir da govorna komunikacija danas nije isključivo vezana za lični kontakt i da postoje sredstva komunikacije na daljinu ( radio. mimika. dobivaju veću težinu. Većina grešaka nastaje u ranom djetinjstvu pa umjesto da tokom godina nestanu.DEFINICIJA GRANICA IZMEĐU NORMALNOG JEZIČKOG RAZVOJA I JEZIČKIH POREMEĆAJA Često se kaže da je upravo po jeziku čovjek čovjekom. Ako je govornik svjestan svog poremećaja. poremećaji u izgovoru vrlo često negativno utiču na sam smisaoni začetak poruke ovisno o odnosu govornika prema vlastitom jezičkom poremećaju. 1984 godina. Jezikom izričemo sve svoje misli i osjećanja. a ne zanemarivanjem sadržaja. kod nekih se ljudi učvrste i postanu integralnim dijelom njihova govora. Tako mu oblik poruke postaje važniji od sadržaja. Čak i one koje su se u direktnom kontaktu jedva uočavale sada odvlače pažnju slušaoca sa sadržaja na formu i tako ometaju razumijevanje poruke.

Smatra se da se postotak djece sa posebnim jezičkim teškoćama kreće od 3% . Bishop Briscoe. gdje normalni jezički razvoj prelazi u jezički poremećaj. semantičkih. Na primjer modularni pristup ( Norbury. 5 . I ovdje se razilaze različita stajališta i teorije u tumačenju i opisivanju ove poteškoće i njenog uzroka. Uzrok koji dovodi do ovih poteškoća je još uvijek neotkriven. B. 2002 ) polazi od stajališta da je gramatičko znanje urođeno te da pojedini dijelovi ovog znanja kod djece sa PJT nedostaju ili se razvijaju znatno kasnije. razumijevanja ili izražavanja govornog ili pisanog jezika. « Podrijetlo maternjeg jezika ». najčešće do izražaja dolaze u školskom razdoblju. Što se tiče samih stupnjeva narušenosti jezičkih poremećaja oni mogu varirati od blagih do teških oblika. normalni psihološki i neurološki nalazi. 2002 ) smatra da je uzrok u slušnim perceptivnim poteškoćama. Poremećaj može uključivati sve. jezički poremećaji ostanu neotkriveni. Ako u predškolskom razdoblju. Razlog tome je što svi oblici jezičkog odstupanja od normalnog jezičkog razvoja nisu nužno i jezička patologija već jedan dio pripada usporenom jezičkom razvoju gdje je i sama logopedska terapija uspješna jer znatno umanjuje broj djece sa ovim poremećajem. Druga grupa autora ( Leonard. ( Zrinka. jezik i sluh ( American Speech – Language – Hearing Association – ASHA – 2004 ) dalo je definiciju jezičkog poremećaja kao poremećaj usvajanja. ozljede mozga ali također mogu biti i nepoznati. Kod jezičkih poremećaja razlikujemo: • poremećaje u razvijanju ( recepciji ) i • poremećaje u ekspresiji. Uzroci jezičkih poremećaja mogu biti različiti: mentalna nerazvijenost. Tallal. disleksija ne nastaje zbog učenja vještine čitanja i pisanja već su predvještine potrebne za ovladavanje tim vještinama narušene ili nedovoljno razvijene. jednu ili neke od fonoloških. Bitno je naglasiti da su jezički poremećaji nepoznate etiologije prisutni od početka jezičkog razvoja te da ih školski obrazovni sistem ne uzrokuje već ih samo iznosi na površinu. Benasich. morfoloških. Istraživanja su pokazala ( Ljubešić. Konkretno. Kao najučestaliji jezički poremećaj ističu se posebne jezičke teškoće ( PJT ). 1998. senzorička oštećenja.jezika koji se nalazi u središtu tog kontinuuma gdje se dodiruju normalni i otežani jezički razvoj. tj. kada se uglavnom i određuju kao poremećaji u učenju. 1999 godina.7%. Klinička slika djece sa PJT je: normalna inteligencija. nema senzoričkih problema ali jezik u cjelini ili djelomično ne funkcionira pravilno i prihvatljivo u odnosu na djetetovu dob. Zagreb ) Američko udruženje za govor. poteškoćama radne memorije ili u ograničenoj sposobnosti obrade jezičkih podataka.10% djece. Zbog toga je važno naglasiti veliku ulogu vrtića u razvoju jezika i osposobljavanju predškolske djece za školu. zbog različitih razloga. sintaksičkih ili pragmatičnih sastavnica jezičkog sistema. 1997 ) da je u predškolskoj dobi veći broj djece sa jezičkim poremećajima nego u školskoj. Istraživanja donose različite brojčane podatke o broju djece sa poremećajima u učenju pa se tako postotak kreće od 2% .

Neke opće značajke opisa ove populacije djece bile bi: zakašnjeli jezički razvoj. • ISP: « Kad kažemo more prvi glas koji čuješ je? » • Dječak: « Dr » • ISP: « Koje prvo slovo čuješ kad kažemo more? » • Dječak: « Mr » • ISP: « Ali samo jedno slovo može biti prvo. ispitivač još nekoliko puta ponavlja riječ ) • Dječak: « M » • Morfološke poteškoće: vježbe posvojnosti.. dijete razmišlja. « Poremećaji glasa. poteškoće s morfologijom itd. poteškoće slušne obrade. Amela I. Dječak je bio dvije godine aktivno uključen u logopedsku terapiju prije polaska u školu. jednostavna sintaksa. poteškoće u fonološkoj obradi i pristupanju fonološkim kodovima. Naravno. Navedene poteškoće se mogu pojaviti kao samostalne poteškoće ali i u kombinacijama. Tuzla ) 6 . ( Nevzeta S. 2006 godina.. Na zadanu riječ dijete mora odrediti kojim fonemom započinje zadana riječ.Ž. Pa onda koje je prvo slovo kad kažemo more? » ( Duga stanka. ako se posebnim jezičkim teškoćama ne pristupi pravilno u predškolskoj dobi. Na slijedećim primjerima pokazat ćemo poteškoću na fonološkoj i morfološkoj razini kod sedmogodišnjeg djeteta s dijagnosticiranom jezičkom teškoćom. govora i jezika ». • Fonološke poteškoće: fonološka analiza riječi samo na početnom glasu. one će svakako utjecati na ovladavanje školskim vještinama. Lejla J. siromašan riječnik. ali i školskim uspjehom općenito jer je jezik podloga svih školskih predmeta..

auditivnoj percepciji. gramatička razina često neadekvatna (rečenica oskudna. sigmatizam 3. Pragmatička ( komunikacijska ) razina uglavnom uredna.hr ) 7 . građu jezika. Prisutne su teškoće u memorijskim funkcijama i obradi jezika. teškoće morfološkog označavanja riječi.RAZLIKA IZMEĐU JEZIČKIH I GOVORNIH POREMEĆAJA Kao što smo već rekli jezički poremećaji karakterizirani su određenom sporošću u razvoju jezičkih vještina neophodnih za izražavanje i razumijevanje misli i ideja zbog različitih uzroka. izgovor. teškoće imenovanja). Ekspresivne jezičke teškoće očituju se kao: semantičko (rječničko) znanje oskudno (siromašan rječnik. ( www.hr ) Karakteristike jezičkih poremećaja kod učenika u procesu učenja: • velike individualne razlike po sposobnostima i mogućnostima • ne postoje dva učenika sa potpuno istom teškoćom • većinom su to teškoće ekspresivnog izražavanja • problemi središnjeg slušnog procesuiranja • ti poremećaji ostavljaju dugotrajan učinak na školovanje i socijalizaciju tih učenika • deficit pri tumačenju ili učenju simbola • teško pokazuju naučeno i podjednako teško pokazuju svoje znanje usmenim i pismenim putem • ostavljaju lošiji dojam o svom znanju • uz adekvatnu logopedsku terapiju mogu postići sposobnost samostalnog učenja Govorni poremećaji predstavljaju nepravilnost u izgovaranju i jezičkom izražavanju koji mogu da zahvate sve oblike govora i glasa. teškoće pri razumijevanju i upotrebi prijedloga). Najčešći poremećaji govora su: 1. čitanje i pisanje. Učestalo su prisutne teškoće čitanja i pisanja te teškoće učenja. mucanje ( www. iako zapravo nije dobro oblikovana.hud. na fonološkoj razini mogu biti prisutne teškoće u artikulaciji glasova. artikulacijski poremećaji 2.hud. fonemskoj diskriminaciji. često agramatična. rotacizam 4. Receptivne jezičke teškoće očituju se u nerazumijevanju ili djelomičnom razumijevanju i slijeđenju verbalnih uputa kao i u teškoćama razumijevanja pisanog teksta.

Testovi i materijali za jezičke poremećaje: za procjenu jezičkog poremećaja veznog za razumijevanje koristi se Reynell razvojna ljestvica govora. što može utjecati na rano otkrivanje jezičkih poremećaja. Komunikativno ponašanje djeteta u prelingvalnoj fazi može upozoriti na vjerovatnost kasnije pojave poremećaja razvoja jezika. S. 8 . Među najčešćima se ističu memory kartice gdje dijete mora sličicama pridružiti kartice sa nazivima te flash card koji se također koristi za imenovanje.Testovi i materijali za govorne poremećaje: za govorne poremećaje od testova se koriste: • test artikulacije Dušanke Vuletić • za mucanje ValMod – Varaždinski logopedski model koji koristi isključivo dr Novosel koji je i razvio ovu metodu za dijagnostiku i terapiju mucanja. « Odgojno obrazovna integracija djece s poteškoćama ».. Zagreb) Istraživanje dječijeg govora je u novije vrijeme više usmjereno na komunikativno ponašanje koje se pojavljuje tijekom prelingvističke faze. Različite materijale logopedi uglavnom sami sastavljaju. 1982 godina. Bradarić ) • Rossettijeva ljestvica • predlingvistički upitnik • zadaci za ispitivanje prostornih osobina • zadaci za procjenu sposobnosti naracije • minnesota test za afazije (Vladislav. Kod procjene jezičkih poremećaja vezanih za ekspresivne teškoće upotrebljavaju se: • zadaci za gramatičko označavanje • zadaci za procjenu fonološke svjesnosti i fonemske diskriminacije • komunikacijska razvojna ljestvica ( KORALJE ) • pragmatični profil svakodnevnih komunikacijskih vještina • test rječnika ( Pribanić.

emocionalnih ili problema u ponašanju • koeficijent inteligencije 85 i više • normalan neurološki status • artikulacijska dob najviše • kod djece sa 7 i više godina. koristili su termin « zaostali govor. te jezičke poteškoće nisu povezane s gluhoćom. kada bi otkrili poremećaj. uprkos odličnoj oštrini sluha te motoričkim. Upoređuju se djeca iste dobi u jezičkim poteškoćama. PJT označava spor. moramo uzeti u obzir činjenicu radi li se o statističkoj abnormalnosti ili normalnoj pojavi u svakodnevnom životu. a tehnike kao kompjuterizovana tomografija (CT) pokazuju abnormalnosti samo u teškim slučajevima. U procjenjivanju jezičkih poteškoća. Isključeni su samo jasni uzroci ovom poremećaju.hud. termin PJT logopedi i psiholozi nisu koristili pod tim nazivom.I. » Djecu s posebnim jezičkim teškoćama često se označava kao onu s razvojnim disfazijama (Bishop. jakih neuroloških oštećenja. Posljednjih desetak godina široka dijagnostička kategorija posebnih jezičkih poteškoća sve se više istražuje.hud. Kod te djece jezički razvoj je usporen i drugačiji. 1987). « Razvojna disfazija » tj. POSEBNE JEZIČKE TEŠKOĆE ( PTJ ) Posebne jezičke teškoće dijagnosticiraju se tako što se ustanove teškoće s aspekata jezika i to uglavnom primjenom testova ( McCauley i Demetras. oštećenja sluha. Postoje dijagnostički kriteriji koji se koriste u definiranju PJT (Stark i Tallal. ( www. 1990 ) a na temelju anamneze i pregleda moraju se isključiti kriteriji poput odgojne zapuštenosti. emocionalnih poremećaja i nedovoljne intelektualne razvijenosti. emocionalnim. prisutnost « mekih » neuroloških znakova nije isključeno iz dijagnostičke kategorije kod djece sa PJT.hr ) Ipak. sposobnost čitanja (najviše 6 mjeseci) • receptivna i ekspresivna jezička dob (www. U prošlosti. U anamnezama djece sa posebnim jezičkim teškoćama rijetko se nailazi na « tvrde » neurološke znakove. socijalnim i kognitivnim razvojem u skladu sa očekivanjima za djetetovu dob. 1981) a oni uključuju: • normalan sluh i uredan screening • odsutnost upale uha. nego. ograničen i pogrešan razvoj jezika kod djece kod koje nema znakova većeg neurološkog oštećenja.hr) 9 .

vodoravni i okomiti. Zbog vrlo malih zahtijeva za dijete. veća je vjerovatnoća da će se novousvojeni jezični oblici spontano koristiti u komunikaciji.tzv. Drugi način je tzv. prema mišljenju autora. Tuzla) 10 .. vodoravnim načinom rada teži se uporabi većeg broja dvočlanih iskaza.» Okomito se sastoji u tome da se novi ciljevi postavljaju jedan iza drugoga nakon što dijete postigne trenutni cilj. (Nevzeta. govora i jezika ». S.Ž. Vodoravno uključuje više zadanih ciljeva istovremeno te omogućuje djetetu da stvori vlastiti ritam usvajanja oblika a kružni je zamišljen tako da pokrene djetetove izvore učenja na široj razini.Modeli i oblici rada sa djecom s posebnim jezičkim poremećajima Za rad na razvoju jezika kod djece s posebnim jezičkim poremećajem najvažnije je poznavati redoslijed. 2006 godina. da označi neki semantički odnos a u označavanju drugih semantičkih iskaza upotrebljava jednočlane iskaze. koji nije gramatički ispravan. ali kada ih dijete usvoji. McLean (1989) predlaže dva moguća načina rada. Amela I. Lejla. odnosno podizanje raznolikosti uporabe oblika stvorenih na određenoj razini. « Poremećaji glasa. visoko koncentriranih prikaza određenog jezičkog oblika u kontekstu u kojem je taj oblik potreban i semantički pogodan. pod nazivom « usmjereni poticaj » sastoji se od čestih. Prvi način.. Da bi olakšali usvajanje gramatičkih nastavaka kod djece sa PJT Fur i Sur (1993) predlažu dva načina djelovanja. « strategija pokušaja i pogrešaka » čije se načelo rada dijeli na « okomito » i « kružni. Na primjer ako dijete upotrebljava iskaz sastavljen od dvije riječi. J.. Vodoravni način se odnosi na povećanje uporabe nekog komunikacijskog ponašanja.

I. Stoga. u sklopu zaključka predlažem određene mjere koje mogu spriječiti nastajanje jezičkih poremećaja ili bar povećati procenat uspješnosti njihovog tretmana. Za kraj sam vam ostavila jedan poučan citati koji glasi: « Ako želiš znati kako se osjeća dijete sa jezičkim poremećajem. Dakle. Uzroci zbog kojih dolazi do ovakvih poremećaja su već navedeni ali ključni faktor za uspješan i efektivan tretman su pravovremena dijagnoza i dobro razrađen rehabilitacijski plan.) u smislu seminara i samita na kojima će biti upućeni u nove i inovativne načine i metode tretmana svojih pacijenata. Nisi glup ali ljudi će to pomisliti! » 11 . ali ne možeš. posljednji korak je podsticanje dijaloga i uspostavljanje zdravog odnosa između lica sa jezičkim poremećajem i ostalih članova društva kroz javne tribine i edukativno – promotivni materijal. kao što su dodatno educiranje majki novorođenčadi o govorno – jezičkim poremećajima. treba prva da primjeti ukoliko dijete ima problema sa izgovorom. Ukoliko se dijagnoza ne uspostavi na vrijeme. zamisli da si prisiljen pričati strani jezik u kojem se dobro ne snalažiš. Znaš šta želiš reći. Poznato je da je jezik osnovno sredstvo komunikacije. jer majka. To bi značilo da osobe sa jezičkim poremećajem nemaju priliku reći svoje mišljenje. Osobe sa jezičkim poremećajem suočavaju se i sa problemom otežanog procesa socijalizacije.. tretman je znatno otežan. to je skupina poremećaja koje možemo uočiti kod velikog broja djece a nerijetko se javljaju i kod odraslih. napredovati u učenju i javnom životu. slušanjem ili komunikacijom. Zbog toga. Izgledaš socijalno nesposoban. kao osoba za koju je dijete prirodno vezano. surdoaudiolozi. svaki jezički poremećaj otežava komunikaciju i na taj način i sam proces socijalizacije.. Također je neophodno i dodatno educiranje kadra koji se bavi tretmanom osoba sa govorno – jezičkim poremećajem (logopedi.ZAKLJUČAK Pišući ovaj rad imala sam u cilju da što bolje približim jezičke poremećaje.

S. govora i jezika ».. istraživanja (usmjereni poticaj. 1998.Tallal. 1984. B. Benasich. Tuzla www. 2004 Ljubešić.hud. jezik i sluh (American Speech-Language-Hearing Association – ASHA) « Definicija jezičkog poremećaja ».LITERATURA • • • • • • • • • • • Dalibor. Zagreb Američko udruženje za govor. I. Zagreb McLean. Lejla. 2002 Nevzeta. « Odgojno obrazovna integracija djece s poteškoćama ». J.Ž. Amela. Bishop Briscoe. strategija pokušaja i pogrešaka). 1999. Zagreb Zrinka.B.. « Podrijetlo maternjeg jezika ». 1989 Fur i Sur.hr Vladislav. « Modularni pristup ». 2006. 1993 12 . « Deset teza o Hrvatskom jeziku ». « Poremećaji glasa. 1997 Norbury. istraživanja. istraživanja (modularni i okomiti način rada s djecom s PJT). S. 1982. 2002 Leonard.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->