BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

te atletska morfolo ka gra a. koordinacije i fleksibilnosti.BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. . brzine.

BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja. .

Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati.BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.  . Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela.

Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke. . Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke.BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed.

Najbolji je zalet s laganim po etkom.BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. . Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja. zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja.

 Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja. .BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka. Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta.

  . Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. dok neki imaju i 3. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem.BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore. Ve ina baca a koristi 5 koraka. a drugi pak 7. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju.

 Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . .  Prednja noga tako er utje e na bacanje. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova).BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje. te blokirati lijevu stranu tijela. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka.

  . a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed. Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja.BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). Gornji dio tijela ostaje otraga. Nakon izba aja koplja. To se posti e jo jednim korakom naprijed. jer u protivnom dolazi do prijestupa.

 . Trening koji se sastoji samo od bacanja.BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. zastario je.

BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama. .

BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije. . tjelesne svjesnosti. dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti. poput gimnasti kih i baletnih struktura.

te e loptice.BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no. la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg). .

BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3. 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.5 do 5 kg. Vje be za zalet   .

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja. u niskim i duga kim pokretima. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj. .

BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja. Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . . Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja.

Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu).BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. koja se razvija vje bama istezanja ramena. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag. . Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost.  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice.

 Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge. a ne naskakati na nju. lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane. . Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom.

BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo. .  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja. slu anje glazbe itd.).

Trening obuhva a razvoj bazi ne snage.BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. Faza 1 . fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. tr anjem te treningom temeljnih vje tina.Bazi ni period (rujan-studeni)  . U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage.

 Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja.  . Utezi se podi u svaki drugi dan. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti.BACANJE KOPLJA Faza 2 . po piramidalnom principu. medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga.Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka.

 .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem). Po inje rad na pobolj anju tehnike.BACANJE KOPLJA Faza 3 .

BACANJE KOPLJA Faza 4 .  . fleksibilnosti i brzini. Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost.Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.

BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. izba aj. lat-povla enje. . zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). trzaj s mjesta i s odrazima. naba aj. Osnove vje be snage su:    u njevi. pullover (s ispru enim i savijenim rukama).

vojni ki potisak (potisak ramenima). . mrtvo vu enje. Vje be za triceps. veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu).BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. no ni potisak na kosini.

48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25. 1996. .BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful