bacanje_koplja

BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

. te atletska morfolo ka gra a.BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. brzine. koordinacije i fleksibilnosti.

.BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja.

 . Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja.

. Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke.BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed.

Najbolji je zalet s laganim po etkom. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja.BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. . zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja.

Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta.BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka. Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). . Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja.

dok neki imaju i 3. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. a drugi pak 7.   . Ve ina baca a koristi 5 koraka. Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore.BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja.

stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa.BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. . Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova).  Prednja noga tako er utje e na bacanje. Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. te blokirati lijevu stranu tijela. ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka.

Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja. To se posti e jo jednim korakom naprijed.BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. Gornji dio tijela ostaje otraga. mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed.  . jer u protivnom dolazi do prijestupa. Nakon izba aja koplja.

 . Trening koji se sastoji samo od bacanja. zastario je.BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja.

medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama. Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom.BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. .

. tjelesne svjesnosti. dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti.BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije. poput gimnasti kih i baletnih struktura.

.BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no. la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg). te e loptice.

5 do 5 kg. 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3. Vje be za zalet   .

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore. .  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja. Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. u niskim i duga kim pokretima. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj.

Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja. . Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja.

Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag.  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. . koja se razvija vje bama istezanja ramena. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu).

lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane.  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge. a ne naskakati na nju. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom. .

BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. . Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo. slu anje glazbe itd.).  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja.

tr anjem te treningom temeljnih vje tina. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. Faza 1 . U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage.Bazi ni period (rujan-studeni)  . fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima.BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage.

 .Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja. medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. po piramidalnom principu. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti.BACANJE KOPLJA Faza 2 . sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka. Utezi se podi u svaki drugi dan.

Po inje rad na pobolj anju tehnike.  .BACANJE KOPLJA Faza 3 .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem).

Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.BACANJE KOPLJA Faza 4 .  . Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost. fleksibilnosti i brzini.

zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). naba aj. trzaj s mjesta i s odrazima.BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. izba aj. . Osnove vje be snage su:    u njevi. lat-povla enje. pullover (s ispru enim i savijenim rukama).

Vje be za triceps. mrtvo vu enje. .BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. no ni potisak na kosini. veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu). vojni ki potisak (potisak ramenima).

.BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25. 1996.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful