P. 1
bacanje_koplja

bacanje_koplja

|Views: 87|Likes:
Published by Amar Grahovic

More info:

Published by: Amar Grahovic on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2011

pdf

text

original

BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. . te atletska morfolo ka gra a. brzine. koordinacije i fleksibilnosti.

BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja. .

Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela.BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati.  . potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.

BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke. .

 . Najbolji je zalet s laganim po etkom.BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja. zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja.

Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja. . Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta.BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka.

  . Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore. dok neki imaju i 3. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju.BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. Ve ina baca a koristi 5 koraka. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. a drugi pak 7.

stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova).BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa. . ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje.  Prednja noga tako er utje e na bacanje. te blokirati lijevu stranu tijela. Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje.

BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). jer u protivnom dolazi do prijestupa.  . Gornji dio tijela ostaje otraga. mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed. a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. Nakon izba aja koplja. Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja. To se posti e jo jednim korakom naprijed.

zastario je.BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. . Trening koji se sastoji samo od bacanja.

BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. . medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama. Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela.

. poput gimnasti kih i baletnih struktura. dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti. tjelesne svjesnosti.BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije.

BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no. te e loptice. . la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg).

 Vje be za zalet   . 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.5 do 5 kg.BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3.

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

 . u niskim i duga kim pokretima.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela.BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore. Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj.

Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja. Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. .  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja.

 . Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu).  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. koja se razvija vje bama istezanja ramena. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu.

 .  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge. a ne naskakati na nju. lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom.

slu anje glazbe itd. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. . Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja.  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja.).

Trening obuhva a razvoj bazi ne snage. Faza 1 . fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. tr anjem te treningom temeljnih vje tina.BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage.Bazi ni period (rujan-studeni)  .

sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka.  .BACANJE KOPLJA Faza 2 . po piramidalnom principu. medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Utezi se podi u svaki drugi dan.Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja.

BACANJE KOPLJA Faza 3 .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem). Po inje rad na pobolj anju tehnike.  .

 . Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost.BACANJE KOPLJA Faza 4 . fleksibilnosti i brzini.Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.

izba aj. pullover (s ispru enim i savijenim rukama). lat-povla enje. trzaj s mjesta i s odrazima. zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). Osnove vje be snage su:    u njevi.BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. . naba aj.

veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu). mrtvo vu enje. Vje be za triceps. . no ni potisak na kosini.BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. vojni ki potisak (potisak ramenima).

48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25. . 1996.BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->