BACANJE KOPLJA Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. BACANJE KOPLJA ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive. BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage, brzine, koordinacije i fleksibilnosti, te atletska morfolo ka gra a. BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja. BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela, potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati.  BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke. BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja. Najbolji je zalet s laganim po etkom, zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja. BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka. Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja. Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta. BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. Ve ina baca a koristi 5 koraka, dok neki imaju i 3, a drugi pak 7. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju, te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore.   BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova), stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa, ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje.  Prednja noga tako er utje e na bacanje. Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk, te blokirati lijevu stranu tijela. BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja. Gornji dio tijela ostaje otraga, a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. Nakon izba aja koplja, mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed, jer u protivnom dolazi do prijestupa. To se posti e jo jednim korakom naprijed.  BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. Trening koji se sastoji samo od bacanja, zastario je. BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani, vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom, medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama. BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije, tjelesne svjesnosti, dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti, poput gimnasti kih i baletnih struktura. BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no, te e loptice, la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg). BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3, 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.5 do 5 kg. Vje be za zalet   BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore, a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno, u niskim i duga kim pokretima. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj. BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja. Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja. Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja. Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost, koja se razvija vje bama istezanja ramena.  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu). Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu, lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane.  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge, a ne naskakati na nju. BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo.  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja, slu anje glazbe itd.). BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage, fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima, tr anjem te treningom temeljnih vje tina. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. Faza 1 - Bazi ni period (rujan-studeni)  BACANJE KOPLJA Faza 2 - Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. Utezi se podi u svaki drugi dan, po piramidalnom principu. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti, medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja, sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga.  BACANJE KOPLJA Faza 3 - Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem). Po inje rad na pobolj anju tehnike.  BACANJE KOPLJA Faza 4 - Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju, fleksibilnosti i brzini. Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost.  BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. Osnove vje be snage su:    u njevi, izba aj, naba aj, lat-povla enje, pullover (s ispru enim i savijenim rukama), zasuci trupa (sa ipkom na ramenima), trzaj s mjesta i s odrazima. BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench, no ni potisak na kosini, mrtvo vu enje, Vje be za triceps, veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu), vojni ki potisak (potisak ramenima). BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25, 1996. BACANJE KOPLJA PITANJA?
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful