BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

brzine.BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. . koordinacije i fleksibilnosti. te atletska morfolo ka gra a.

.BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja.

 . Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati. Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela.BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.

Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke.BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. .

 . Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja. zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja. Najbolji je zalet s laganim po etkom.BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja.

Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta. . Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja.BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka.

a drugi pak 7. Ve ina baca a koristi 5 koraka. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore. dok neki imaju i 3. Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju.   .BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju.

 Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova). ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje.BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . te blokirati lijevu stranu tijela.  Prednja noga tako er utje e na bacanje. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. .

mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed. jer u protivnom dolazi do prijestupa. Nakon izba aja koplja.BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja.  . a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. Gornji dio tijela ostaje otraga. To se posti e jo jednim korakom naprijed.

zastario je.BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. Trening koji se sastoji samo od bacanja. .

medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama.BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. .

BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije. tjelesne svjesnosti. dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti. . poput gimnasti kih i baletnih struktura.

. la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg). te e loptice.BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no.

BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3. Vje be za zalet   . 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.5 do 5 kg.

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja. . u niskim i duga kim pokretima. Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno.BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore.

Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi .  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja. Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. . Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja.

Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu). . koja se razvija vje bama istezanja ramena.  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice.

 Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge. a ne naskakati na nju. lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom. . Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.

). Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo. .BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van.  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja. slu anje glazbe itd. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja.

Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom.Bazi ni period (rujan-studeni)  .BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage. fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima. Faza 1 . U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage. tr anjem te treningom temeljnih vje tina.

Utezi se podi u svaki drugi dan.  .Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. po piramidalnom principu. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka.BACANJE KOPLJA Faza 2 .

BACANJE KOPLJA Faza 3 . Po inje rad na pobolj anju tehnike.  .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem).

Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.BACANJE KOPLJA Faza 4 . Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost. fleksibilnosti i brzini.  .

.BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. lat-povla enje. zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). naba aj. trzaj s mjesta i s odrazima. pullover (s ispru enim i savijenim rukama). izba aj. Osnove vje be snage su:    u njevi.

veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu). vojni ki potisak (potisak ramenima). Vje be za triceps. . no ni potisak na kosini.BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. mrtvo vu enje.

BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25. 1996. .

BACANJE KOPLJA PITANJA? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful