BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

. koordinacije i fleksibilnosti. brzine.BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. te atletska morfolo ka gra a.

.BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja.

 .BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati.

Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke.BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. . Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke.

Najbolji je zalet s laganim po etkom.BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. . zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja.

 Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta. Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja. .BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka.

Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. dok neki imaju i 3. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore. a drugi pak 7. Ve ina baca a koristi 5 koraka. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju.BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja.   . te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem.

 Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. . te blokirati lijevu stranu tijela.BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja.  Prednja noga tako er utje e na bacanje. ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje. stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova).

a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja. Gornji dio tijela ostaje otraga. To se posti e jo jednim korakom naprijed. mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed.  . Nakon izba aja koplja. jer u protivnom dolazi do prijestupa.BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja).

Trening koji se sastoji samo od bacanja. .BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. zastario je.

Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. . medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama.BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani.

poput gimnasti kih i baletnih struktura. tjelesne svjesnosti. . dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti.BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije.

la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg). te e loptice. .BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no.

BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3.5 do 5 kg. 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2. Vje be za zalet   .

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

u niskim i duga kim pokretima. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj. . Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela.BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore.

Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja. .BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja. Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova.

 Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost. . Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu). koja se razvija vje bama istezanja ramena. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom.

lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane. . a ne naskakati na nju.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom.  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.

slu anje glazbe itd. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo.  Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja.). .

Bazi ni period (rujan-studeni)  . Faza 1 .BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage. tr anjem te treningom temeljnih vje tina. U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom.

medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom.  . Utezi se podi u svaki drugi dan.BACANJE KOPLJA Faza 2 . sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. po piramidalnom principu. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja.Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti.

BACANJE KOPLJA Faza 3 .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem).  . Po inje rad na pobolj anju tehnike.

BACANJE KOPLJA Faza 4 . Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost.Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.  . fleksibilnosti i brzini.

zasuci trupa (sa ipkom na ramenima).BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. trzaj s mjesta i s odrazima. izba aj. lat-povla enje. naba aj. . pullover (s ispru enim i savijenim rukama). Osnove vje be snage su:    u njevi.

Vje be za triceps. vojni ki potisak (potisak ramenima). .BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. no ni potisak na kosini. veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu). mrtvo vu enje.

. 1996.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25.BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .