BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

brzine. te atletska morfolo ka gra a. .BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. koordinacije i fleksibilnosti.

BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja. .

Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati.BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.  .

BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke. . Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke.

 .BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja. zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja. Najbolji je zalet s laganim po etkom.

Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta. Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja). . Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja.BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka.

a drugi pak 7.   . Ve ina baca a koristi 5 koraka. dok neki imaju i 3. Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore.BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju.

BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa.  Prednja noga tako er utje e na bacanje. Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje. te blokirati lijevu stranu tijela. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova). .

mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed. To se posti e jo jednim korakom naprijed. a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu.BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). Gornji dio tijela ostaje otraga.  . jer u protivnom dolazi do prijestupa. Nakon izba aja koplja. Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja.

BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. . zastario je. Trening koji se sastoji samo od bacanja.

Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela.BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama. .

dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti. . poput gimnasti kih i baletnih struktura.BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije. tjelesne svjesnosti.

te e loptice. la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg).BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no. .

BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3. Vje be za zalet   . 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2.5 do 5 kg.

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj.  Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja. . Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. u niskim i duga kim pokretima.

Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja. Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. . Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja.

Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag. Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost. .BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu. koja se razvija vje bama istezanja ramena.  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu).

BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu. a ne naskakati na nju. lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane. .  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge.

 Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo. . slu anje glazbe itd. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van.).

BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. Faza 1 . U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima.Bazi ni period (rujan-studeni)  . tr anjem te treningom temeljnih vje tina. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage.

medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti. Utezi se podi u svaki drugi dan.BACANJE KOPLJA Faza 2 .  . Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja. po piramidalnom principu.Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka.

Po inje rad na pobolj anju tehnike.BACANJE KOPLJA Faza 3 .  .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem).

BACANJE KOPLJA Faza 4 . Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost. fleksibilnosti i brzini.Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju.  .

lat-povla enje. zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). trzaj s mjesta i s odrazima. pullover (s ispru enim i savijenim rukama). izba aj. naba aj. Osnove vje be snage su:    u njevi.BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. .

no ni potisak na kosini. Vje be za triceps. mrtvo vu enje.BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench. vojni ki potisak (potisak ramenima). . veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu).

. 1996.BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .