P. 1
bacanje_koplja

bacanje_koplja

|Views: 87|Likes:
Published by Amar Grahovic

More info:

Published by: Amar Grahovic on Mar 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2011

pdf

text

original

BACANJE KOPLJA 

Bacanje koplja vrlo je zahtjevno (suptilno). Suprotno op em mi ljenju da je ono jednostavno bacanje rukom, ova disciplina koristi aktivnost cijelog tijela. 

BACANJE KOPLJA 

ak i mala odstupanja od pravilne tehnike skratit e du inu bacanja, ali i lo e utjecati na zglobove, ligamente i tetive.

brzine.BACANJE KOPLJA Antropolo ki sklop baca a koplja karakterizira kombinacija motori kih sposobnosti:   snage. . koordinacije i fleksibilnosti. te atletska morfolo ka gra a.

BACANJE KOPLJA MEHANIKA BACANJA Na du inu bacanja utje u tri faktora:   Brzina koplja u trenutku izba aja Kut koplja pri izba aju (napadni kut) Visina izba aja. .

Da bi se postigao najve i moment sile pojedinog segmenta tijela. Izbacivanje koplja pod najefikasnijim aerodinami nim kutom smanjuje otpor zraka kojeg sprava mora savladati. potreban je dobar sustav poluga te odli na koordinacija.  .BACANJE KOPLJA Brzina koplja u trenutku izba aja najva niji je faktor koji utje e na du inu bacanja.

Torzija s maksimalnim odga anjem opru anja ruke.BACANJE KOPLJA U treningu posebno treba uvje bavati:   Zalet Zapo injanje bacanja iz nogu i kokova s efektivnim prijenosoma te i ta tijela prema naprijed. Blokiranje lijeve strane (kod de njaka) Dugotrajno ubrzanje baca ke ruke. .

 .BACANJE KOPLJA TEHNIKA Zalet Va na komponenta dobrog bacanja koplja je zalet koji ima oko 30% do 40% udjela u horizontalnoj du ini bacanja. Najbolji je zalet s laganim po etkom. zatim s postupnim ubrzanjem te postizanjem maksimalne brzine u trenutku ukopavanja stopala i po etka izba aja. Glavni cilj zaleta je posti i maksimalnu kontroliranu brzinu tr anja uo i samog bacanja.

 Na taj na in lak e dolaze u centralnu poziciju (polo aj neposredno prije po etka pravilnog izba aja).BACANJE KOPLJA  Du ina zaleta kod br ih i ni ih baca a je od 8 do 15 koraka. . Ve i i sna niji baca i imaju zalet do 8 koraka i smanjuju brzinu tr anja. Odabrana du ina zaleta mora omogu iti:   Postizanje maksimalne kontrolirane brzine u prijelaznim koracima Ravnomjerno i stalno ubrzanje od po etka do kraja Opu tenost tijekom cijelog zaleta.

Prijelaz od 3 koraka ne osigurava dovoljno vremena za adekvatno postavljanje u centralnu poziciju. te zbog toga prestizanje sprave (njezino povla enje nazad) mora biti forsirano i s trzajem. Sporta i koji koriste 7 prijelaznih koraka moraju opet paziti da ne uspore.   .BACANJE KOPLJA Prijelazni koraci Prijelazni koraci po inju kad se sparava povu e natrag i traju do izba aja. dok neki imaju i 3. Prestizanje sprave zapo inje postavljanjem lijeve noge (kod de njaka) i zavr ava postavljanjem lijeve noge za centralnu poziciju. Ve ina baca a koristi 5 koraka. a drugi pak 7.

ve e istezanje mi i a trupa i ve u snagu za bacanje. Mekani korak omogu uje i ja u torziju trupa. Ona se mora postaviti to br e nakon stra nje. Doskok stra nje noge nakon kri nog koraka ne smije ko iti prijenos te ine i rotaciju kuka. Dok baca ka ruka i rame ostaju pasivni iza te i ta tijela (kukova). stra nja noga brzo prebacuje te inu tijela na prednju koja je ukopana . Njezina uloga u bacanju je kontrolirati lijevi kuk. .  Prednja noga tako er utje e na bacanje. te blokirati lijevu stranu tijela.BACANJE KOPLJA Jedan od najva nijih faktora uspje nog bacanja je kori tenje nogu i donjeg dijela tijela na po etku izba aja.

BACANJE KOPLJA Izba aj Bacanje mora nastupiti im prije nakon postavljanja prednje noge na tlo (ukopavanja). Gornji dio tijela ostaje otraga. mora se obuzdati kretanje tijela prema naprijed. a lijevo rame i ruka pomi u se preko prsa te vrsto blokiraju lijevu stranu. To se posti e jo jednim korakom naprijed. Nakon izba aja koplja.  . jer u protivnom dolazi do prijestupa. Prvo se opru anjem desne noge kukovi guraju naprijed i tako se zdjelica postavlja u smjeru bacanja.

 . zastario je.BACANJE KOPLJA Pravilnom tehnikom ste i emo najva niju komponentu: maksimalnu brzinu koplja u trenutku izba aja. Trening koji se sastoji samo od bacanja.

BACANJE KOPLJA Pored bacanja i rada u teretani. vrlo su va ne pliometrijske vje be koje razvijaju elasti nost donjeg dijala tijela. . Kao predvje be za razvoj specifi ne baca ke snage koriste se bacanje loptica razli itih te ina te bacanje cijevi s pijeskom. medicinki ili drugih objekata jednom ili objema rukama.

poput gimnasti kih i baletnih struktura. tjelesne svjesnosti. . dinami ke fleksibilnosti i ravnote e koriste se kombinacije nekih aktivnosti.BACANJE KOPLJA Za razvoj koordinacije.

. te e loptice.BACANJE KOPLJA VJE BE ZA BACANJE KOPLJA   Bacanje s mjesta Bacanje koplja s mjesta Bacanje medicinke (suru no) s mjesta Bacanje te ih predmeta (jednoru no. la no koplje) s mjesta Bacanje kugle preko glave (4 i 6 kg).

BACANJE KOPLJA Bacanje iz kratkog zaleta Bacanje koplja iz zaleta od 3.5 do 5 kg. 5 i 7 koraka Carioca Sprintevi s kopljem Kri no tr anje s kopljem Kri no tr anje i povla enje utega od 2. Vje be za zalet   .

BACANJE KOPLJA Ostale vje be    Vertikalni skokovi Dubinski skokovi Poskoci preko prepona ili sanduka Simulacijske vje be s elasti nom gumom Vje be s koloturom Ispadi Zamasi (jednoru ni i suru ni) .

 Pogre ka: Neefikasan prijenos te i ta tijela. u niskim i duga kim pokretima.BACANJE KOPLJA NAJ E E POGRE KE I ISPRAVCI Pogre ka: Preveliki kut napada tijekom izba aja Ispravci: Tijekom kri nih koraka stra nja aka mora ostati gore. . Ispravci: Koraci se moraju izvoditi agresivno. Gornji dio tijela mora biti iza te i ta sjede i polo aj. a centar te i ta tijela biti podignut i prema naprijed da ne do e do spu tanja koplja.

BACANJE KOPLJA Pogre ka: Usporavanje tijekom prijelaznih koraka bacanja.  Pogre ka: Savijanje u struku tijekom bacanja. Ispravci: Baca mora raditi vje be ubrzanja. Ispravci: Baca se mora opustiti i dozvoliti da se bacanje dogodi . Tijekom zaleta baca mo e svjesno usporiti kako bi mogao ubrzati tijekom prijelaznih koraka. Kretanje kukova vje ba se bacanjima koplja i medicinki tako da se koncentrira na visoki polo aj kukova. .

 . Osje aj povla enja mo e se razviti vje banjem s elasti nom gumom. Ispravci: Kod vje banja se koplje mora postaviti to vi e natrag. Ispravci: Ova se pogre ka ispravlja na isti na in kao i prethodna (savijanje ruke u laktu).  Pogre ka: Bacanje koplja kao pikado-strelice. Za pravilno bacanje potrebna je fleksibilnost. koja se razvija vje bama istezanja ramena.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Bacanje sa savijenom rukom u laktu.

a ne naskakati na nju. lijevi dio trupa i lijevo rame te ubrzati kretanje desne strane. .BACANJE KOPLJA Pogre ka: Nedovoljno blokiranje drugom stranom. Ispravci: Baca mora svjesno izvesti vrst blok i zaustaviti lijevu nogu.  Pogre ka: Savijanje lijeve noge (prevelika fleksija pri ukopavanju) Ispravci: Baca mora te inu prenositi visoko preko lijeve noge.

 Pogre ka: Pogre an mentalni stav tijekom natjecanja.BACANJE KOPLJA Pogre ka: Postavljanje prednjeg stopala previ e van. Ispravci: S izba ajem se mora pri ekati dok prednje stopalo ne do e na tlo. Ispravci: Prije i tijekom natjecanja treba se koristiti metodama opu tanja (vje be dubokog disanja. . slu anje glazbe itd.).

BACANJE KOPLJA SEZONSKI CIKLUSI TRENINGA Godina treninga podijeljena je na 4 faze po 3 mjeseca. Vje ba se u velikom obimu (mnogo ponavljanja) i manjim intezitetom. Faza 1 . U ovom se razdoblju izgra uju snaga i izdr ljivost koje su potrebne za razvoj baca ke snage. Trening obuhva a razvoj bazi ne snage.Bazi ni period (rujan-studeni)  . tr anjem te treningom temeljnih vje tina. fleksibilnosti i cjelokupne pobolj anja sposobnosti primjenom vje bi s utezima.

 Tijekom ove faze trening se uglavnom sastoji od dugotrajnih tr anja. Utezi se podi u svaki drugi dan.Period izgradnje snage (prosinacvelja a) Na razvoju snage uglavnom se radi tijekom zimskog treninga. sprintova (sa ili bez koplja) te skokova i poskoka. po piramidalnom principu.BACANJE KOPLJA Faza 2 .  . medicinki i kratkih dvoranskih kopalja s gumenim vrhom. Period izgradnje najintezivniji je i najdu i period u godini treninga. Specifi na snaga za bacanje stje e se velikim brojem bacanja te ih lopti.

 .Rani natjecateljski period (o ujak-svibanj) Trening snage se nastavlja i tijekom ove faze ali manjim intezitetom (optere enjem).BACANJE KOPLJA Faza 3 . Po inje rad na pobolj anju tehnike.

 .BACANJE KOPLJA Faza 4 .Kasni natjecateljski period (lipanj-kolozov) Tijekom natjecateljskih mjeseci naglasak treninga je na bacanju. fleksibilnosti i brzini. Tijekom ove faze redovito se prakticiraju mentalne vje be s koncentracijom na opu tenost i eksplozivnost.

trzaj s mjesta i s odrazima.BACANJE KOPLJA TRENING S UTEZIM  Razvoj snage podizanjem utega temelj je bacanja koplja. pullover (s ispru enim i savijenim rukama). zasuci trupa (sa ipkom na ramenima). naba aj. . Osnove vje be snage su:    u njevi. lat-povla enje. izba aj.

Vje be za triceps. vojni ki potisak (potisak ramenima). veslanje (u uspravnom polo aju i pretklonu). no ni potisak na kosini. . mrtvo vu enje.BACANJE KOPLJA Druge korisne pomo ne vje be su:    bench.

.BACANJE KOPLJA Bacanje koplja 98. 1996.48 m Jan Zelezny CZE Jena May 25.

BACANJE KOPLJA PITANJA? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->