PRIJAVWEND DrolU

Saradnja "M:lela" i bh. zvijezde

ova Ifesma Dine Merlina 1. a la !

Vrijednosl ugovura za mubilne i telefonske apa.rateiznosila 43,19 miliuna • U 2009. godinirealiziranu 13,5 milionaKM

SIr, a, na"c," ko v u,pr. ',<IV, lianie 1'0," a!? j,e z,a, Po,s!j,e, d, i"e, U s,kla, P,', .anje bro,,", feder, alni reV,iZo, ri"U"iZV jeS.lajU, ~,a

decim drzavnim kompani- jnih ugovora bez znanja J3VDOSU. 2009. godin u, a za ~!a najvecu

jarna, prije svega u ,,BH Teo- Drasticne slucajeve krsenj'a odgovornost snosi generalni dir-

lecornu" ; "Elekrroprivred; Zakona 0 javnirn nabavkam a ektor tog preduzeca Nedzad Re-

BiH", u protekle ceriri gcdine im- BiH u "BH Telecornu" otkrili SU sidbegovic, 2.; 3. slralla

"Avat' saznaje: Duguvor SNSn - sns

SPIRIC RAnOIDAT , ZA DIRERTORA U DliH?

, Bludnicio nad relardiranim ~ mladicem !

Preokret na relaciji SNSD - SDS

S --·M . d-d t Dlr c __ an I_a za

dlraMtora UIOBIH?

Predsiedavalucern Vijeca mintstara izmakla fotelja driavnog ministra finansija

Predsiedavaiuci Vijeea ministara BiH Nikola Spirit jedan ie od kan di data za direk tora Uprave za indirektno oporezivanie (UlO) BiH, saznaje "Avaz~ ..

Iako je drzavni prernijer jo'. donedavno pretendirao na poziciju ministra finansija BiH, to mjesto !TIU se, kako nezvanicno saznajerno, izrnaklo zbog preokr-

"Avaz" saznaje

eta U S 11l.VU SD S-a u vezi s rasp 0- dielorn pozicija u narednom sazivu Vijeca ministara BiH.

Milorad Dodik, naime, na pocetku pregovora sa SDS-orn MI a dena Bosida !OJ s tranci je veIikodusno ponudio mjesto sefa bh, diplornatije, Kako je [0 lider SDS-a odbio, napravljen je novi !;I1.n prerna koiern [e Nikola Spiric trebao biti zbrinut na rnjesto ministra finansija BiH.

Ipak, Bosic se na koncu predomislio re ie odlucio zairaziti poziciju ministra vanjskih poslova. Tako je_SNSD izgubio megUCnOSI da Spiricu osigura adekvatnu ministarsku poziciju,

- Nije nernoguce da Nikola bu de nOV i d i rek [or U PIa ve "a indirektno oporezivanje, SDS [e izrazio zelju d. dobiie rnjesto minisrra vanjskih poslova i to znatno miienja niegovu dosadasniu poziciiu - rekao nam je izvor blizak SNSD-u.

Na poziciju prvog iXovjeka UIO, kako saznajerno.prerendira i aktuelni vrsilac duznosti direktora Miro Dzakula, S. R.

Promjene u vrhu diplomatije

Stalnberg napustlo StBlt department

Drzavna tajmca Siedinjen ih Americkih Drzava Hilari Klimon (Hillary Clinton) izvijestila ie svoje uposlenike kasno sinoc cia [e njen zamjenik Dzeims Stajnberg (lames Steinberg) cdsrupio s duznosti,

- Sa zaljenjem Vas moram inform ira ri da gospod in S mj n berg ni[e vise dio rima Steil departments ~ napisala je KLimon u e- mailu uposlenicirn a,

Ona je navela da je Stajnberg prihvatio duznost dekana fakulreta Maksvel u Sirakuzi, u saveznoi drzavi Niu j 0 rk.

N a S taj n bergovo miesto imenovan ie Vilijam Brus (Williem Bruce), koji je do sada bio tree! coviek Stejt departmenra, S. N.

Vojnici iz BiH stigli na prvo odrediste

preMO DanSMe dO Alganistana

Druga roraciia od 45 pripadnika Oruzanih snaga (OS) BiH prije dva dana otpurovala jell Afganistan, ali jos ni je stigla na odrediste, Nasi yo" jnici, naime, nekoliko dan. zadr'blt Ce se u Danskoj, gdje Ce dodamo biti pr·

iprernlieni za opasnu misij u u juhloj afganistansko] provinciji Helmand,

Ovo je noviriarima jucer u Sarajevu iljavi 0 nacelnik Zajednickog Sl.ba OSBiH generalpukovnik Mi· bdio Mi1ojcic. S. R,.

PORTAL· .komentar dana

Vahid H alilhodiic 0 sratnnoj odluci NSBiH: Perfidna . politii3ka igra da se razbije BiH C~~ .. or-,:!:. - Dragi moji Bosanci,poslije 8vih [rage-

,!lija koje su vas zadesile nij e m.i jasno zbog cega se niko ne pita kato Sv.ajcarci mogu, a vi ne. Zar je tako lclko prepisari njihov ustav i zakone i drlilti se toga? J e Ii pmb!em u lOme da 0. raj zemlji I talijana ima sarno deser posro, a njih01'll so. pravajednaka pravima Nijernac:a i Francuza. Zapam ri Ie! (hojan ra bzelj)

2

Ulllwnl avaz, eeTYnak, aktuelno

31. martloiujak 2011. ... .. .

-

-

nezaHonllosll1 U 2008 .. gOdlnl

... U red til revizi j u insti tuci ja FBiH jos 2008. godine u tvrdio j e da je rukovodstvo "BH Telecoms", s aktuelnirn direktororn NedZadom Residbegovicem aa celli, poslovalo uz niz nezakon i tosti koj ima je aanesena ogromna finansijska ~Ieta ovoj drzavnoj kompaniji. Za ovaj sluca] svojevremeno ill se zainteresiraIi i !srnni organi,

Celnici uBH Telecoma" tada su supremo zakonu sklapali ugovore s dobavljacima bez jamog nadmetania, 0000800 direkmom pogodbom, Sporne ugo"ore, ukupne vriiednosti 93 miltona KM, Residbegovie i njegov prethodnik Hamdo Katica sklapali su, takoder.za nabavku mobilnih relefona, ali i drugi b us! uga.

Posljedlce stranackoq upravljanja

-

a n u

Ukupna vrijednost ugovora za mobilne i telefonske aparateiznosila 43,1 g. miliona,

Suanacko upravljanje vodecim drzavnim kompanijama, prije svega u "BH Telecornu" i "Elektro" privredi BiH", u protekle cetiri go" dine imalo je za posljedicu sklapanje brcinih ugovora bez znanja javnosti.

To ostavlja ozbilj ne sumnie da su sporni poslovi ugovarani ponaipriie za dzep pojedinaca i kornpanija veoma bliskih vlasti,

Veliki ugovori

Drastiene slucaieve kriieoia Zakona 0 javoim nabavkama BiH II

"BH Telecomu"

o tkri lis u federa In i revilori u i~vieSta" ju za 2009. godinu, a za Sia oaj vecu odgovornost snosi gcneralni direklor tog preduzeca Nedzad Reiiidbegovic. Od 2.568 lIgovora skloplienih Ie godin e, vri j edni b uk u pno 149 miliona KM, »BH Telecom" je 73,99 miliona il.i skoro 50 poste ugovorio

bez obja ve obavj esren j a 0 nabavkarnal

Revizori su otkriIi da su take kupova-

ni mobilni i relefonski a para ti, ugovarane rekla mn o-pro - • pagandne usluge, nabavljane licence i dcgovarane razne usluge odrzavanja, podrske oprerne i

aplikacijs. Uradeno je to iako je Uredza reviziju FBiH »BH Telecornu" i ranije sugerirao da naba v ke viii u skladu sa zakon om.

- Tokom 2009.godine izvrsen ie izbor dobavljaCa mobilnih i fiksnih telefona na osnovu pro-

vedenog pregovarackog postupka bez objavlii vania obavjestenja 0 nabavci Sa

aktuelno

O~Bv~1 avaz, ~BIY~ak, 31:. m~rtlozu",k 20 j 1_

8

dok je od tog iznosa u 2009 .. godini realizirano 13,5 miliona KM

nabauMe DisD usMladu sa la8onom

• Pregovaracki postupak bez cbjavljivanja obaviesten]a 0 nabavci niie proveden u skladu sa Zakonom 0 iavnirn nabavkarna u BiH,. ier nisu ispunieni uslovi

samo jedni m distributerorn za odreden u mar ku apara tao Za svak u mark II apara ta 0 dreden je sarno j edan dobavl jae - n avo di se u revizorskom izviesiaiu,

Trusenie novca

Izmedu os talog, na osnovu ugovora iz 2009. go dine, a bez 0 bavjestenia 0 nabavci, nabavliani su be-Lien i relefoni vri j ednosti 1,2 miliona KM od Iirrne "Simko~, mobiteli LG vriiedni pet rniliona rnaraka, koje je dobavila kompanija "Stanie Treade", vlasnistvo Svjetlaria Stanica, te mobiteli "Sony Ericson" ko] e je za 7,3 miliona KM dobavila firma "Teloptic".

T"koder, po OSllOVU ugovora iz 2008. i a neksa u govor. iz oaredne

ko j ima b i se dokazalo da se na bavka mose izvrsiti samo od jednog dobavljaca - navodi se u revizorskom izvjestaju za "BH Telecom" iz. sep tern bra 20 I O.

godine, za 5,3 rniliona KM od firme "Mibo Kornunikacije" nabavljeni su "Motorolini~~ mobiteli, dok su putern "Mobis Electronic." iz Sarai eva za 24,29 m iliona maraka kupljeni "Nokijjni" mobiteli, Ilkupna vriiednost ugovora sa tih pel kompaniia je 43,19 miliona, dok je od 109 iznosa U tretiranoj 2009. gcdini realizirano 13,5 miltona KM.

- Ugovori za nabavku rnobilnih i relefons kih aparats u vrijednosti ad 13,5 miliona KM zakljuceni su na osnovu p roveden ih pregovarack ih postupaka bez obisv 1 jivanja obavi iesti 0 nabavci sa samojedni m ponudaeem . zakJ j u eu i u re.vizori, koi i sumnjaju u efikasnost ovakvog naCina trosenja nOVell. F. VELE

Siallie ;'Ieliki dobavljat

Zadeverani borbom za fotelje, bosnjacki politicari, izgleda, nisu ni primijetlli vijest iz Haskog tribunala 0 broiu zrtava u ratu u BiH

3

Objavliivanjem izviestaia na s vo jo j intern et . man ici u kojem je iznesena "procjena~ (!.?) 0 "tacna m ~ (! ?) broj u hta va rata U BiR Haski tribunal same je, Cini se, dolio ulje na icnako rasp larnsalu bh, vatru,

[er ukupni broj zrtava koji, prerna Haskorn tribunalu, iznosi "t"Cno« 104.732 osobe itekako je upitan. N. to upozoravaju Ijudi POPUl Arnora Masovica, koji i du~ - od 12 godina, koliko su podatke prikupljali u Hagu, bra i i iskasapf en a tii ela po masovnim grobnicama diljem BiR.

On, ali niti iiedna druga institucija u BiR jos se De usuduju tvrditi koji je tacan broj 7.uava. Tvrdi jedino da ih irna vise od 150.000. S druge strane, "statisticari" iz Haga iznose u javno- 51 podatke koji su najpriblizniji podacima "slatistic"no iz Informaciono-dokurnentacionog centra Mirsada Tokace,

Kom e vj erovati? Lj udima koji ir!Ve broie na papiru iii onima koji nj inove posm rene osra tke vade izzemli e? J edni iznose prociene i rvrde da ne znaju tacan brci, drugi neodgovorno javno objavljuju pcdatke do koiih su

dosli krajnje upimim metodarna.

Spekulaeije 0 broju zetava agresije na BiH, njihovoj vojnocivilnoj, nacionalnoj, dobno] i spolnoi kategorizaciji mogu se prekinuti jedino ozbiljnirn naucnimistrazivanjern koje bi uradila relevantna insutucija. J ednom za svagda. Time ce se, s j ednestran e, izb jet! stva ran j e mi tova, a, s druge, zaustavi t i zloaamierno smaniivanie broia zrrava ~iji ie glavni cili relativiziranje pocinjenih zloeina i iziednacavanje krivnie,

Zbog toga objavljivanjem podatak a koi i n isu naucno verificirani Haski tribunal, svjesno iii ne, ide naruku stalnim nastojan] i· rna iz Srbije i Republike Srpske da se broj ZetaV" agresije na BiR, narocito ci viluih i narocito bosnjackih, StO vise umanji, Time se puse u jedra cnima koji zele da prekroje noviiu nistori]u ovi h p rostora i izjednace irtvu i zlocinea ..

Reakcua na izvieiitai Haskog II· ibunala, izuzmu li se udruzenia porodica znava, gotovo da i nema Zadeverani borbom za forel je, bosnjacki politicari, izgleda, i ne primjecuju sra se dogada oko njih,

f)OkONIIiKOVIC/TO JE TO

,

8'0

I

,.

.f!IN1fJf

~tWgf

drzavnim kompanijama

,

elK ovjerio liste za Dom naroda FB.iH IZ Posauinen Handldala,

Centralna izborna komisija (elK) BiB ovjerila je iucer kandidatske Iiste za izbor delegata iz Ski,lpstine Posavskcg kantona u Dom naroda Parlamenta FBiH. Rijec je ocetiri liste sa II kandidata za delegate u Dom naroda FBiR_

L!: reda Bosnjaka ovjerena je lista na koioi je kandidat

Enes Bulovi': iz Saveza za bolju buducnost BiH te lista na koioj sa Enes Salkanovic, Anes Osmanovic i Nuhad Garic. Na Iistarna iz reda Hrvata su imena Mije. Matanovica, Ruzice Vukic, Mije Damjanovica i Zeljka Coskovica te Ninoslava Susilovica, Ilije Mikica i Martina Andacica, Nakon ove ovjere Skupstina Posavskog kantona treba glasanjern odlueiti ko ce od ovih kandidata uti u Dom naroda FBiH. Prerna USI3VU FBiH, Skupstina Posavskog kamona daje ukupno tri federalna delegata, od koiih je po iedan iz reda Bosnjaka, Hrvata i Srba,

Inaee, [ucer su purern faksa u ClK stigle i karididarske liste za delegate iz_ Skupstine ZHK, a 0 niihovoi ovjeri ClK bi se trebao izjasniti najvjerovarnije danas, M. K.

PDP 0 politickoj situaciji u zemlji

BIH IDS dugo Dez driaune ulasn

Clan Glavncg odbora PDP·a Igor Crnadak izrazio je jucer u banjo] L uci rezerve p rema mogu enos ri skorog formirania vlasti na

drz3 vn om ni vou, On j e rekao d. su na j veci kri vci za v isem j esecn u krizu "stranke koje su dobile naj vece povj eren je b i ra ca".

-Iako sada imamo vecinu koja je formir.Ia Vladu u FBiH, a odr .. nije vee.inu koja je formirala Vladu RS, nisam oprimisra S obzirom na

iskazane stavove - rekao je Crna- Crni:ldak: Nece skora

dak.

Podsjcrio je cia SNSD-a neee u vlasr s platformasima bez dva BDZ-a, ali i da SDP neee sa HDZ-om i obrnulO.

- Kada na osnovu toga poku!iale pretpostaviti kada bi mogla biti formirana viasl u BiR, izgled-. da neee uskoro - za· kljucio je Crnadak A. S.

Predstavnici Eurostata u nasoj zemlji

Proclena slatisliCltog Sistema HiH

Preds!avnici Eurasrara borave ave sedmice u Sarajevu u okviru Prve misije globalne. procjene (Adapted Global Assessment - AGA) stalistickog sistema BiH. Svrh. ove akrivnos[i je procijeniri kvalire[ rada i uskladenosr bh. S!aliSlike sa srandardima EU te davanje preporuka "a daljnji ra2voj i poboljsanja.

- Nas ie Cilj ucinid sve da bh. statistika odgovara rasru6m potrebama drustva i poboljsanje kvalitel3 i uporedivosti sa E U i os la I im ill cd unaro dJ! i m s la lis ti kam a - kazao je za Penu direktor Agencije za sralistiku BiH Zdenka Milinovie.

Siovenski ministar Bostjan leks SIDUenCimaDoue u RS nego U FBiH

Slovenski minislar za dij •. sporu Bostjan Zeks rekao je da je polozaj Slovenaca u BiH na zodovoljavajucem niVOll, ali je misljenja da je njihov polozaj bolji u RS nego u FBiR.

- Mi ocjenjujemo da je u BiR zakonodavni dio koji va;;;i za manjine veorna dobar, bolji nego ~[o mi imamo u Sloveniji, ali ima pOlcSkoea kod iz;voi!enja lih zakona. No, ra rijela pocela su raditi prije godinu i ne mogu djelovali tako brzo Ie cijenimo da ce, kada se po~nu primjenj iva[i zakoni,. polozaj manjina biti jos bolji - rekao je Zeks novinarima u Banjoj Luci, javila je Onasa_

spec

• Udruienje penzionera voinih osjguranika u FBiH pruzilo je bezrezervnll podrsku novoformiranoj Vladi FBiH, premijeru i osmlim orgallima ovog en[iCeI3, naved enD ie u pism u ko i e je U drul!.en j e u pu til0 federalnorn premijeru Nerminu Nikilicu, javila je Onasa.

4

Onevniavaz, ~etvr!;JJ(, aktuelno

31. mart/olujak 201 1 . . ..... .'. •. _

IZA KULISA Zasiedanie PIC-a trajalo duze nego 5tO je uobtcaeno

Si usamueni u

Od ni DOdi

Uprkos .peqlaniirna", rjecnik kominikea jasniji i ostriji

• BiH izgubila mnogo vremena, propustila

mnogo prilika i ~ novca

Skora tri sara trebala su ucesnicirna sastanka Upravnog odbora Vijeea 7.3 implemenraciju mira (PIC) da se usaglase 0 sadrjaju kominikea koji je nakon dvodnevnog zasjedanja ovog tijela cdaslan u iavnosr,

Vee napomena cia je Rusii a d va pu ra izrazila neslaganie sa stavovima iz najnovijeg kominikea, objasnjava u dobroj rnieri jueerasnje kasnjenje pres-konferencije u OHRu koja je, urnjesto U 14.30, pocela skoro tri sa ta kasni j e.

Jasan rjecnik

- Riecnik ovog kominikea zasigumo [e [asniji nego u ranijim slucajevirna,

To ne treba cudili, situaci ja je lakva da zah ti je va manje diplomarskih fraza, a vise konkremijih ocjena_

Zalo u kominikeu svaki gradanin koji zeE Cilati, moze vidjeli i ocjenu da. su wi poli rieari u B iH, s jed va nekoliko izuze laka, iznevje-

rili gradane eve zemlje,

Medunarodna zaiednica iedinstvena je II stavu da se sadasnja siruacija ne moze odrzari. Vlast na drzavnom nivou rnorala se forrnirati vee jucer, izgubljeno je sest rnieseci vremena, izgublieno je mncgo novca, propusreno mnogo prilika.; I korninike jasnijim rjecnikom pokazuje da ee se srvari mcrati mijenjati - tvrdi nam jedan vi-

soki diplomata.

On prenosi da je atmosfera na zasjedanju PIC-a bila vrlo konstruktivna,

Poceli "problemi"

Naravno, "prablemi" su poceli is 109 tren a kada su zapadn i zvanicnici kren u li opel kri tizira ti istu p e i aktivnosti p redsi ednika Republike Srpske Milorada DOdika.

- Rusi su se, naravno,

Sue laCe jedinstuo Brisela i UaSinglOna

Na PICou niie bile rijeei o zarvaranju OHR-a.

Pre-rna tvrdniama diplomata i s jedne i s druge SIT' ane Atla,nrika, razlike iZlIledu Brisela. i Vailingr<F !la, kada je ne samo- BiR ue" go cijeli region zapadnog Balkana u pitanju, ubrzallo se lOpe.

- Kada je BiH u pita!lju, ne mislim da medu nama ima razlika. Stavise,s obzirom ua sldonos[ Iiudi OVog regiona da iSIT3Ze i na j manjll pu.kotinu i pokuilajll je iskoriSliti,. potrudili smose da pukolina nema - kazao nam je iedan zapadni zva· nicnik.,

Harcenko:

Relaliviziranje Dodikovifl slavQva

urnijesali i poedi relativizirati i njegove rijeei i njegova djela, Na svaki prirnjer koji su diplomat] navcdili, ruski predsravnik u PIC-u govorio je da HW nije bas rako", da ,,Dodik ne misli to sto kill" i obrarno ... Suoceni 5 nasim brojnim primjerima, ani su rrazili da budu upucene i kri tike na rae un Dragana Covica iIi ZIa[ka Lagumdfije, ali Rusi nisu mogli navesti prim jere zbcg koiih bisrno trebali ruziti OVII dvojieu - preneseno narn je,

Am basador R uske Pederacije u BiH Aleksandar Becan Harcenko, ne jednom je b io u cak apsurdnoj si ruacij i bran eci n eod bran ji vo.

Na kraju je PIC izdao kom inike koii, S 0 bzirom na nivo eli plomarn koji susjeelili na dvodnevnom sastanku, predstavlja znaeajan iskorak, ba" rem u onome ~ro j e napisano.

Iako "peglan", kominike jed OSla ostar i direk tall.

S. NUMANOVIC

Zakljucci sa sjednice Vjjeca za implementaciju mira

PIC 'orlmiO M zoaOju' lBiote Hruala

Upravni odbor PIC~a izrazio je postovanje prema radu Gentralne izborne komisije

Vi se od pet!!aes t go dina nako!! pOlpisi vanja Dejtonskog sporazuma, U prav'ni odbor Vijeca za implement.ciju m.ira duboko je zabrinU! zbog s[ainih problema s ispunjavanjem njegovib odredbi i ;:.a~ivljavanja vladavine prava \l BiR, navodi se u jucer objavljenom kominikeu prc~a.

Vijece je pozvalo na brw ridavanje pravnih pitanja u vezi 5 formiranjem nove Vlade Federacije [e je "primilo k znanju" napore visokog predslavnika eija je svrha da podde [a j cil j.

- U svjelill najavljenih planova UI formiranje svehr. varskog sabara Ie medukantonalnih i meduopCinskih tijela, Upravni odbor PIC-a podvukao ]'e da te aktivnosti moraju bili II potpunom skladu s Opeim okvi.rnim sporazumom za mir i USE"VOID - kaie se u kominikeu.

Takoder, PIC je po;;vao kantone koji do sada riisu ko-

PIC je z3sjedao U .lgradi OHR'8 ns ti IU irali s.Kupsti ne ni Ii izabrali delegate u Dom narada Federacije da. to ui'ine bez odgadanja.

- Upravni odbor pri mio je k znanill tdnje, posebno lidera hrvalske zajednice, za provodenje reformi u cilju rj esavan ja za b rin u tos ti koje osjecaju u pogledu punog i pravicnog ueeSca sv'ih konsti tu [i vnih naroda i ostulih - navodi se.

Upravni odbor PIC-a i1:razio je po~wvanje prema raau Centralne izbome komisiie (CIK) IOkom cjeloku· pnog kompleksnog i izazo'tnog izbornog procesa. Clanove Komisije treba pohvaliti 7.3 oeuvanje ne'7~vi" snog stava i nastojanja da o b iek Ii vno protunlace vearna kompleks no izbomo manodavsrvo.

Upravni odbor PIC,a po-

:?;vaoi e sve organ e v lasti da osiguraju adekvamo funkcionironje institucija na svim ni voima i naglasio da se drZavne nadldnosli ne smiju ugrol-avati., Isto lako, en!ile18ke nadle'.mosti potrebno je u potPUl] asti dal je posti vali.

VijeCe za implemenlaciju mira posebno jeosudilo ja vne izjave, narocito one koje se odnose na postojanje i odgovornosri SCucia i TuZilaStv3 BiB. PIC je, takoder, konstati.rao staLne !!ega ti vn e izj ave i re[oriku nekih izabranih manitnika. N edvosmisleno j e osudio i odbacio sve (akve iz jave, ukl j ueu j uei poscb no one koj'e se odnose na caspad drza ve ..

Upravni odbor PlC-a po(Vrdio j e jos jednom cia. genoe; d u S rebrenici, ram i lloc.ini i zlocini prariv Covjecnosti poCinjeni tokom sukoba u BiH ne smijll biti zaboravJjeni n i ci negi ran i. N aredni sasmnak PlC-a bilce odrzan u Sarajevu 6. i 7. jula 2011.

pogJedi

o neVll i avaz, celvrtak, 31. marVoZujak 2011.

SARAJEVO Valentin lncko nakon sjednice Vijeca za implementaciju mira

ast FBiH 18ga a dOB HR 08 0 IUC· drUgaCi)8

Incko rekao da ee tek biN proucena odluka 0 obustavi procesa pred Ustavnim sudorn FBiH • Kritike politicarima zbog neuspostavljanja vlasti • Incku zao sto je Kristo izgubila sotera

Dvodnevno zasjedanie Upravnog odbora Vijeca za implernentaciiu mira (PIC) okondano ie j ueer u Sarajevu,

Visoki predstavnik Valen tin Incko (Inzko) nakon sj ednice, koia je potrajala znatno d uze nego S [0 je planirano, saopcio je da je kljucno tiielo rnedunarodn e zajedniee !H~l4' dovoljno SIO v last nakon okrobarskih izbora nije formirana na dr7~vnom i na svim kantonalnirn nivoima,

IncMO predale IUnMCil]U EUSR-a

Incko j e p otvrdio da j e PIC obavijesten 0 planu EU da funkciiu specijalnog predstavnika EU (EUSR) prebaci sa sefa OHR· . a na bud uceg sefa Delegacije EU u Sarajevu,

- ja cu tu svoiu funkciju pre-

posrupka, ali tek kada napismeno dobiiemo tu cdluku, ko ja siguruo ima rob r axl o zenje, rni cemo [e proueiti i iznijeri konacan stay i sljedece korake.Do tada vall nasa rariija odluka 0 suspenziji odluka Cenrralne izborne komisije(CIK) i ova Vlada FBiH osta'je, To ce bin na snazi sve dok OHR ne odluci drukcije - rekao je Incko. Od,govarnjuCi na pitaaje hoce Ii prihvaliti mandate koje su mu prenii eli predsjednica FBiH Borjana Kri~!O i hrvatski federaln i min istri, In eko j e rekao da "nih da n ije bio preds j e· dnik jedne federacije".

- Nisam bia ni mini'star. Ali, institudja pIi· mopredllje ne postoji ni u Ustavu ni u manu. Ta je nas Pra vn i 0 d jel an.alizirao, postoj; neka procedura, kao clZentlmenski dogovor. Meni j e ;lao, is kreno,. ~ 10 j e Kri SIO

Kupovanje vremena

Incko ie ostro kritizirao politicare koii ni sest rnieseci nakon izbora nisu uSPOS[3- vili v last, kazavsi da je to pokazatelj "koliko su oni udaI j ern od s vo jih gradana",

N o, na] vi~e i aeeki vano, bilo govora 0 vlasti u FEiH. Incko

nezaulsne inSlitucile

V isoki predsta v n ik prenio je informacij u da SU se ~elnj Ijudi bh. nezavisnih Insti rucija, Viskog sudskog i tuzilackog "ijeta BiH, Suda BiH, Regu.larorne agenci)e za korn unikacije (RAK), obratili clanovinla PIC-a, koji je pohvaliQ njihov dosada~nji rad.

Ustavnog suda FEiH, koji je 0 bus[3via posrupak preispiti vanja usravnosti imeilOvanja federalnog ru.kovodstva.

lako je bilo oci 10 d a je i PI C cekao stay Usta v nog sucia, Incko i e u odgovoru na pirunja novinara kupovao nije. me.

- Mi smo telefonski dobi· Ii informaciju 0 obusravljanju

dati novorn sefu Delegaciie EU, koji Ce bin imenovan u narednih nekoliko sedmica, To ie dogovoreno u okv iru plan a za ojac3l\o prisusrvoUni]e u BiH. Osim raga, to predstavnisrvo bit ceojacano sa ioS dvadesetak novih clanova osoblja- rekao je Incko.

izgubila tako brzo zastitu i sofera, a Ii te primopreda j e nema, [edino sam preuzeo per pisama - rekao je Incko.

Pravne analize

On je;oS jednom pokusao obiasniti zasto je odlucio susp en dirati odluke CIK -a, i a- 1<:0 suo uterneljene na Izbornom zakonu BiH, u tiju ie izradu bila uveliko ukljueena medunarodna zaiednica,

- Da, II pra vu sre, 10 djeluje ken tradik torno. Ali, n ase pra vne analize pokazale su da je ClK ipak usao iednim dijelom u pitanje Usrava, Zato bi bilo najbolje da konacnu od! uku 0 us ray nosti donese Us ravni sud. Sada, u ovoi siruaciji, vidjer cemo hoce Ii se neko drugi zalici. OHR [este vrhovni ruma.c Dejtonskog sparazuma, ali bismo mi vo· \jell, i to bi volia i U stavn i sud, s to nam je receno, da se o pilanju usruvnosti ove fede· ralne v las d oei mje domaca institucija - reho je lncko.

Sef OHR-a osvrnuo se i na raspravu medu tlanicarna PIC"a, kazavsi da S\1 svi Sla" vovi donesen i sa .. 99 posta" saglasnosti. Rusij a j e ponovila svoje protivljenje adluka· rna koje ie OHR donio u januaru, a drzavnoj imovini, i prije nekoliko dana 0 suspenliji odluka CIK-a.

. T.LAZOVU';

Rezultati Kantonalnog suda u Tuzli

SUdiiBPrBbaCiualB normu i zastoposto

Uprkos dobrim rezultatima, jOs je veliki broj nerijesenih predmeta

Kantonalni sud u Tuzli prosle god.ine u radu je imao lO.129predmeta, od cega je 6.470 rijeseno, dok je tak 3.659 predmeta OSlalo na cekanju. No, llprkos rome, USpjeiifiost u rjesavanju predme ta veea je za per pos 10, srnatra Indira HadZimehme. dovie, preds jedn lea log Su da, koja je proSlogodi~ nji presjek rada izni j el a na juceraii n jo j pres" konferen ci j i.

. - Svaki sudija u prosjeku

je prebacio Ulvrdenu programsku normu za 52 do sto posro,odnosno u pmsjeku su r jda vali po 308 predmeta. S ovakvim pracelltom rjesavanja predmera svrstavamo se u vodeee sudove u FEiH - kazala je Hadzimehmedovic.

Uprkos prebacivanju norme svakog sudije na ovorn ,udu, oejena je da je braj nerijesenlh prednteru velik, poseb no ako ~e UZlI!e u abzir da je rijee 0 drugosrepenom Of-

Hadiimehmerfovic: Merlu najboljima u FB iH

gallu koji raspravlja po Zalbamao

• Mi ne bje2imo od Cin" jenlee da je broj nerijdenih predmeru i d.lje dosta velik. Ali, problem nije u nasoj ustanavi. Za rjdavanje ostat.ka predmeta potrebno nam je zaposlenje jos najmanje rroje .sudija te joS bar sedam saradnika. NaSi zah rjevi 7.a no, ve sudije., ranijih godina niSU odobreni - kaZe Hadiim e" hmedovic. A. Mu..

5

Lilmost dana

Abdulah Sarcevi6

Uubau premalilOzOliii

Sinonim za pocrucle duhovne i hurnanlsticke znanosti

Ljubav prema mudrosti, odnosno filozofiji, akadernika Abdulaha Sarcevie.a proslavila je kao jedncg od najutiecajniiih filozofskih SIVaralaca na prosrorima bivse J ugosla vije.

Upravo ovorncovieku i velikom rnisliocu iu6er su njegovi srudenti i prijatel]i u amfiteatru Pilozofskog fakulteta u Sarajevu posvetili simpozi j, kako b i istakli niegovo visedeeenijsko filozofsko dielovanje koje je OSIavile nemierliiv trag u bh. znanosti,

Prerna riiecima mnogih, on ie autor najveceg opusa na p rostorim a b i vse 1 ugos la v ije, adgojio je brajne generaeije, akte. je velikog kultur" nog i filozofskog dijaloga u

evropskim razrnjerima.a njegovo ime [e sinonim za podrucje duhovne i humanis ri eke znan ost i ..

Abdulah Sareevic rod en [e u Starorn Majdanu 1929. godine. Diplomirao ie ria Filozofskom fakulreru u Zagreb u 1952., a dokro rirao 1967. Objavio je 30 kniiga, vise od 30 naucnih radova i bezbroj clanaka iz oblasti filozofi]e, drustvenih nauka, teori j e u m j etnosti i dru gi h naucnih disciplina,

Uredivao je prijevode filozofskih djela s njernackog, engleskog i i OOi jan skog jezika. Bio ie saradnik i urednik niza filozofskih i:asopisa te glavni urednik veama ugledne filozofske biblioteke "Logos". M. Cu_

Nakon pritiska javnosti

prepOIOUllene naMnade ClanOUima ESU-a FBiH

Nakon pisanja ,...--,...-------..,.---, ,jDnevnog avaza(~ 1 pritiska javn os ti, pre. ksinoc ie n a s j ednici Ekonomsko~sacija· lnog vijeta (ESV) 7.:a leri torij u F ederacije BiH od.luceno da clanovima 109 djela bud .. prepalavljene mjesecne na.hade :""',.,-::"~~~~~~~-;-::=t~ko i e su do sa da izno-

sile po 1.000 KM. 1a bora(;ka pilaTlja

Predsjednik ESV -a va tog tijela pove6m sa 15 na 21.

Edhem Biber kazao je da je, u Preksilloc usvojenim finansi·

skladu s uiltedama, za rad avogjskim planam ESV-a II federn.-

triparti mag tijela u bud.Zern pro [nom b ud7...eru ;:a ovu godi!lu

edvideno 190.000 KM. predvicteno je umanjenje sre-

F ederaLnl minis tar fina" dslava za oko 40 pos!O u odno·

l1sija Ante Kr.ajina kazao je Sll na pr&logodisnja izdvajanja

za Fenu da ee miesecna na· novca za cad 109 tijela.

knada za predsjednika ESV· No,. zanimljivo je da u

a iznositi 600, za zamjenike i7.mijelljenom sporazumll ni· 550, a mjesecn3 nak!!ada Z3 je predvideno da Clan ESVclanove ESV-a za rerilOriju a bllde i federal!!i rninisrur za FBiH 500 KM, boracka pirunja, ali je novi

Nedavno je Vlada FBiH u saziv Vlade ipak imenavaa stamrn sazi VIl promijenila Spo- Z u k a n a H eleza z a c I a n a razwn 0 ESV·u te je broj ciano-- ESV -3. M. K.

Sta drugi pisu

6

Onevni avaz, Cermak. mOZaI· k

31. marVohJja!c 2011. . .

Policija uhapsila Svedanina

OtHrluenalamnlca za mUCen]e

b.HoOrNEWS

S vedska poJi ci ja uh apsiI a i e m uskarca (47) kojeg povezu jus otkricern tarnnice za seksualno mucenie na napustenoj farmi U Vrangelsru na zapa du zeml je. Priznao je da je bio u prosroriji, ali rvrdi da nije narniieniena za mucenje, Takoder, tvrdi da niie nikoga Oleo.

Na internetu je obiavio da "r:razi pokorne za svoju tamn ic u, za zes toki zada tak be;; rnilosti", Policiji je objasnio da je [0 napisao iz znatizelje. Ipak, zadrzali su ga u

pritvoru. Dvoiica amaterskih fotografa slucajno su otkrila rarnnicu slikajuci irnanje. Policiia ie tapkala u rnraku dok im se nije ja vila zena rvrdeci da ie bila zatocena na dute vrijerne prije nekoliko godina,

Nisu hrieli otkriti puno detal ia, osirn d a je Ze 0 a u pomala rnuskarca purem intemeta. Sumnjaiu da ima ios lrtaVIl. U rarnnicu se ulazi kroz prolaz u kuhinji, Na sredini zatamniene prostoriie je krevet s mnogo pojasa, lisica, I u b rikana ra, p elena za odrasle i ci jeli asortiman seksualnih pomagala i igraeaka

Meksicki zallev

MorsMi pas usMoCIO Da brod

Ribar Dzejson Kres Gason Kresse, 29) i;: Teksasa is"

kog vremena uocili SII morskog psa kako pliva oko broda,

Morski pas d ugacak 2,5 metara skocio je iz mora re je pao na niihov brod. Kres kaze da posada nije mcgla

DANI TURIZMA Predstavljena bogata ponuda

urs Z 1- iSe

uris a iz a-H

U svakom pogledu ielimo se pr.ibliiiti Bosancima i Hercegovcima, kate atase Diengiz Ajdin

Na "Daillma rurizrna" koj i SII j ucer 0 rvoren i II sara jevskoj Skenderiji predstavliaj II se i ru risticki poten c.l jal i Turske,

Tim povodom, Ured savjernika za kulruru i turizam Turske jucer je na svorn s randu organ izi rao prigodan program, tokorn kojeg je predstavljena bogata ruristicka ponuda te zemlie, Na brojne prisutne poseban dojarn je ostavio nastup folklorne grupe iz Turske.

UUecaJseriJa

Dr. Dzengiz Ajdin objasnio je da ie vee od pccetka eve godine primjerno povecanie broja bh. turista u Turskoj, cernu, prema njegovim rijecima, doprinosi i popularnos t rurskih serija u naso] zemlji ..

Inace, turis tick" pon uda Turske uskoro ce biti dosrupna ina web-stranici www.turska.ba.

S jllcerasnje prezelllacije: Poseban dojam oslavila foikiorna grllpa

- Cijela nasa drzava je Iiiepa, ali izdvojio bib Istanbul, koji spada rnedu deser najprivlacnijih destinacija u svijetu, obalu od 8.000 kilometara, podrucje Crnog mora, koie ie prebogato prelijepirn pejzazima j zeleni- 10m, Parnukkale, Izmir,

Ankaru .... - kazao je dr , Dzengiz Aldin (Cengiz Aydin), atase za kulturu i turizarn,

Istakao ie da ie lani 28 rniliona nuista posjetilo T ursku, a da ove godine vet biljefe povecan] e od 20 posto. brice da je u posljednje rri godine pr-

fFoIo, s, JOId,l1NWI<) im jetan pad bro ja [Uris [3 iz nase zemli e ..

" U svakorn pogledu zelimo se priblizi ti Bosancima i Hercegovcima, ielimo da se dvije nacije joS vise upoznaju, a da konaean rezulrar bude povecanie broja turista iz BiH " kazao je Ajdin. B. T.

Vje.zba na Medunarodnom aerodromu u Sarajevu

'srusio' se au·on sa 45 putniMa

Morski p~s iJII) dllgac~k 2,5 melaril

prieao je da je s ios dvoiicom doCi u tom trenmku do njekoiega bio Oil brodu oko ga, a osterio je brad Ie je ka- 3.45 sad. Lovili su ribu u snije uginuo usljed nedoslaM.eksil'kom zaljevll te su u Eka kisika. Kresov ulov jednom trenutkuculi plju" iJJoziJi su u Friporl'u na ribaskanje blizu njm. Nakon ne- rnici.

Slucaj iz Holandije

Porodila sedleUO)CiCa od I. godina

1edna 12-godiSnja djevojcica iz Holandije porod;In se tokom skolske ekskurzije, saoptila je holandska zdravslvena sluzba.

Djevojcica za koju se lna da je iz Groningena, nn sjc-

spec

veru Hola!ldije, bila je na jednodnevnorn izletu s razredom ka da je os) e lila jake bolove u stomaku. Navodno,. ni roditelji n i prija[elji nisu znali da je trudna.

Maloljetna maika i beba su prebacene u bolnicu u Groningenu ; dobro se osjecaju.

• Mladi pa, vodio j e 1 j uba v na hom zgrade U ill ve .• zi te" !a u Kaliforniji uSTed bijeJa dana, i [0 pred storinama Ijueli U pea va U ill vern teta je nakon inci den ro od1ucila po!<renuti istragu, ali nisu mogli sprijeCiti da fotografije pa"

ra procure nn internet. . . ..

Vjezba uprilitena radi prcviere sposobnosti osobljai. postupanja u vanrednim siluacijama

N a vatrogasn i poligon Medunarodnog aerodrome u Sarajevu jucer ujutro srusio se avion B737 sa 45 putnika ; cIanova posade, N a rnjesto nesrece ubrzo su stigli varrogasci, koji su Iokalizirali pozar i pocel i s izv I acen je rn imesrecc!li.h.

Povriiedeni su do boln;ceevakuiranj vozilom Rime pomoCi Ie helikopterom OrUZilnih snag. BiR.

Ovo, srecom,. nije stvar!lost nego scenarij vjdbe "Red Wing S" koja je jucer odrzana na Sarajevskom ae-

rodromu, a u kojoj su, osim S vjeibe: Medicinari eVillwirajll "ollijerfeTle" pull1ike

Najava iz "Lutrije BiH"

nOua SraCMa - 'HolD sraCH'

"Lutriia Bill" nastavlia il iri Ii lepezu svojil1 ak rivnosli i od 4. aprila pusta u prodaju novu !10VOIl!U sr-etku "Kola srece", a iSlOg dana bit ce la· nsirana i promorivna kampa· nja. Za kampanju kao zahirno lice angaiirana s u po· zna la i mena b h. es [rade, tacnije jedna ad najve6h zviiezda bh. estrade Hari Varesanovic j mlad. zvjjezda u

usponu Mirza Soljanin.

- Drago mi je ~w rnogu svojom licnoscu nekako uljepsari wj medijskj dio ina" dam se da Cemo dugo sa· Iadi va ti - kazao j e Varesano· vic nakon pOlpisivanja ugo" vora, a .Soljanin je do dao:

• Drago mi je sta mogu predsr.avljari "LUlrijlJ BiH" i biLi dio tima koji nastoji usre6 Ii ne.kog. ko 6e bi Ii do"

bimik sreth.

Sre~h "Kolo sre6e" pose" bna je po wme sto pruza dvij e prilike za do bi lak. Ako dobirak ne osvojile odmah, a imate ispod ern ulzjje lspisan !!alpls KOLO SRECE, moZe!e ucestvovali II sedmicnom TV izvlaeeniu dodamih noveanih nagrada. Prvo izvlaeen jeZllkazano je za pe mk, 22. april., na HlIyatT\l"Il.

njegovih uposlenika, ucestvovali i osoblie Zavoda za hitnu medicinsku pornoc te pripadnici Profesionalne va trcgasne brigade, j edin ice Aerodrorn i Stup, MUP·. Kantona Sarajevo, kao i heIikopterske jed in ice Oruzan.ih snaga BiR.

- Vjdbe izvodimo redo" vno svake druge godine, a cilj nam je pravjern sposobno· sli osoblj. i uvjdbavanje nacina pos rnpan i a II vame· cinim situacijama - ka.zala nam je Edita Sulejmanovjc, portparal Medu.narocinog ae· rodroma u Sarajevu. M. A.

moz.a· I- k Onevni avaz, cetv.rt. ak, 31 marVotuj ak 2011

SVJETSKI EKSKLUZIV Sta je poruclo osnlvae Wikileaksa

I

__ I

Jedan oc naitrazenijih Ijudi danasnjce govori 0 moqucirn posllemcama objave novih depesa 0 BiH te utiecaiu na region

Os n iva;; internet -stran ice W ikileaks Dzulijan Asanztjunan Assange), jedan od nai rrazeniiih liudi danasnjice i drzavni neprijatelj broj 1 u Sjedinjenim Arnerickim Drfavama (SAD), dao je ekskluzivni inrervju za "Dnevni avaz")

AsanZa je nas Iist odabrao za stranu licnost godine u 2010., a australski kompjuterski strucnjak, koji ie objavliivaniem tainih diplomatskih dokurnenata SAD uzdrrnao sviier, rado ie govorio za .. Avaz",

Najutjecajnija i najprodavanija

nov ina u BiH ovim i ntervi uom se svrsrala II mal II grupu svje tskih medija (BBC, CNN, ABC, .,The Guardian" i "AI- J azeera") koji su irnali priliku objaviri razgovor s intrigantnim Asa,n7.om.

Osni val: W ikileaksa razgovarao [e s nasim novinarom relefonski iz kucnog pri rvora u Norfolku u istocnoj Englesknj, gdje ceka konacnu odluku 0 svojo] zalbi na rj ese n j e 0 izru cen j u Svedskoj,

Vrlo prisrupacan i otvoren sago vorn ik, Asan ~ u in terv j u u ko j i

cemo integralno obiaviti u surrasnjem "Dnevno!I\ avszu" govori 0 americkirn depesama 0 BiH koie ce biti obiavljene, 0 tome kakve bi [0 pcsljedice moglo irnari na cijeli region jugoistocae Evrope, ali i o urjecaiu Wiki!eaksa na pokretanje revolucije u arapskorn svijetu,

Asanz je za na~ list otkrio i da n ema nam ieru rrgova ti n i ti se nagoditi sa SAD,. vet nastavitii inten ziv ira ri 0 b ja vu rain ih dep cia.

T.!.

Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu

Promouirana MnJiga dr. Haramehica

U Klinickorn centru Umverziteta u Saraievu (KCUS) jucer ie pro mo virana nova kn j iga aka demika prof. dr. Jasenka Karamehica i niegovih saradnika pod nazivom "Transplanr3ciona imunologija", P romociii su p ris us rvoval e Karam elli ceve kolege, pri j a lei j i, za tim ambasador Ausrrije u BiR Donarus Kek (Kock), Dzenet Miler Ganet Miller) iz Ambasade SAD 11 nailoj uml;i idruge zvanice.

Kn j iga predsta v J i a rekapi rulaci-

Sa praml)cije u KCUS-u

ju Karamehieevog rada u posljednjih 30 godina i odnosi se na zernlje u koiima je boravio i imao edukaciie poput Ausrriie, SAD, Njernacke, Kanade, Velike Britaniie i drugih,

- Knjiga s oV~.kvim s.adrzaiem prva je u BiH i regionu. Obraduje [Fansplanraciju organa s imunog aspekrll i govori 0 rellkcijama odba.civanja ; pre:i;ivljavania presadenog organa - kaze prof. Karamebic za na5 list. E. Ha.

DB Uste sllan nauaaem orodaJnom mIaslU :HDPIU on unl ,U Z? UHo11k.0 nlstl naZoult'8 nas Da sfl)'edBte brolBu,e ,alelona:

033 2 362 III 081 731 408

7

Sta kazu poznati

--- Aleksandar Hemon

HnJiieunOSlle demoMralsMi DI'OSIOr

Hem on:

RazJicile ideQlugije

" S rnatram da se uloga knjizevuosti definira tokorn konunuiranih pregovora izrnedu pisca i ciraoca, pri cemu je svaki cilaiac, kao i svaki pisac, razlicir. Zamisliam kn j i ~evn os I kao demo kratski pros tor zas novan 0 a su verenosti pojedinca - te je utoliko knjizevnost kakvorn je ja zarnisljam utopiiski pros tor, uvijek u razvoju, uvijek pod udarom razlicitih ideologija

(K,Jjize'lJllik zan Siobodll" Dalmaciju")

Radzendra Kumar Pacauri malaZemua mOieODMazatioraUiout

. Ako mala zemlja pokaze pravi PUt, to ce se brzo rasiriti svijetom. Ali mislirn da ne bismo trebali brinuti 0 tome iesmo li mala ili velika zemlia, trebarno razmisliati 0 -~~ tome sea mi mozemo uciniti. Jer, ako cekamo da druge

zernlie nesto poduzmu, rnogli bismo cekati doviieka. ...-..__,~_..,

(Klimaiolog i dobi",ik Nobelooe nagrade sa .,NucimJaI")

Aleksandar Seksan

Priea 0 DalriolizmU zaurSaua se dlellma u DeriOdU Od dO

- Prica 0 patriotizrnu zavrsava se dielima u periodu cd do. Nepotrebno ie 20 godina posliie iznova ponavljati III pricu .. Ljudi u parriorizrnu j vjeri vjerovarno vide dobru finansijsku korist ne svi, ali se pokazalo da je dio [judi dobra profitirao od toga te i dalje nastavljaju s tom praksorn, jer vide da ona prolazi, (GI .. mac za nAzn' ")

Sv t k v d ~ '2 033/281-393

a aZD D naro u ~ redakcija@avaz.ba

nece uise lOlelJaSi pretuarati penZionere U SirotiD]U

" Penzioneri vi~e nernaju strpljenja, niti sebi mozerno priustiti da cekamo sta ce nova garnitura na vlasti napraviri, Ako penzije budu upitile, svi cemo izaci na ulice i, ako treba, traziti i nove izbore, Ovako vise ne mozel Niko od nas nije radio po 35 gcdina da bi nas neb foteljasi pretvarali u sirotinjul (Pensioner B. Karalic)

Vremenska prognoza 31.3.2011_

VRlJEME DANAS

.. TUZLA 17

Prije podne

ce biti pre:r:e~no suncano, mjestimicno po kotlinama uiutro ce kratkotrajno biri magle ili niske oblacnosti. U drugom di" jelu dana dod ce do umjerenog razvoja oblacnosti u Hercegovini, centralnim i iSlOcnim podlu1'jima. Vjerar slab sjevernog i sj evero is to en og sm jera.

ZENICA '"

18

SARAJEVO

15 ..,

NEUM 20

CETVRiAK

31.3.ilOll.

JLJTMta TIMI?ERATUR.E 011 ·l°C do lOOC OOE,VNE TEMPERATURE od 15'C do 2O'C

PETAK

SUBOTA

1.!l."2ln;.

AAARnJE TEMPEflATlJR!:

011 O'C do 11'C C~EWE TWl'EAATlJ!'E 011 15'C do 23"C

2 ••• :10.11.

JUTI!JIWE. TEJ.HRATURE

odl'C do11'C C''l:I'I'E lEMPI:"1IJR£ 011 17'C do 2:l'C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA---------Uz vi.se sunca i proljelne temperature vecina Ijudi ce btt1 .boljeg raspoloi!enja, a hronicni bolesnici i meteoropali ne6e imati izra:tenijih tegoba vezanih uz svoje oolesti.

Grad Sarajevo _

Izlazak 6.31

IZlazak 4.49

Zalazak 19.11

ZalaZllJ< 1626

IJkratko

Pasjete memaGlli mln_danas USl'aJeUU

Delegacija Ministars rva odbrane Njemacke, koiu predvodi rninistar odbrane Tomas de Maicier (Thomas de Maiziere), posjetit ce danas Ministll" rsrvo odbrane BiH (MO· BiH) u Saraievu, Delegaciju MOBiH predvodit ce minisrar cdbrane Selmo Cikotie, a u njoi ;;e se nalaziri i zamjenica ministra Z1l upra v Ii anje resursirna Marina Pen des te nacelnik Zaiednickog siaba aSBill, generapukovnik Miladin Milojci;; sa saradnicima, ja vila j e Fena.

Natalitet

Lanlrodeno 33.719 bella

U BiB prosle godine bilo je 33.779 zivorodenih beba, !ito' i e za 2,99 POSIO manje nego 2009., podaci su Agenciie za statistiku BiH. Umrle $U 34 .. 633 osobe, sto je za 0,4 posro manie nego 2009., prenijela je Srna

U BiB [e prosie godine skiopljen19.731 beak, dok su se U43 para razvela,

Tornic i drugi StaDISIIa Honterencua

S tatusna kon feren cija

A pelacionog vijeca OdjelaI za rame zlocine Suda BiH u predmetu Liubo Tomic i drugi zakazana je za danas,

Nakon glavnog pretresa

S udsko vijece ie 12. marta 2010. izreklo prvostepenu presudu koiorn 51.1 oplUZeni Liubo Tornic i Krsto J osic oslo bodeni optufbe da su pocin iii ratIl; zlocin prori v civila 1.1 Kozluku.

VTKBiH ATAHneU' Od 18. ill'ila

Od 18. aprija BiR Ce poceo s ada vanjern AT A kamela, j edinSLVenog medun arodnog carinskog dokumenta koji osigurava dozvolu za privremeDi bescarinski izvoz i u voz robe na j edn u goWn u, j avilaje Sma ..

Za izda.vanje AT A kameta nadJezna Ie VaniskotrgovinsKa komora BiR.

8

Onevniavaz, tetvrtil~. teme 31. rnartlolujak 2011_

OPORAVAK MJeseci po ad teskoq udesa kod Travnika

Najgore [e proslo. Kad seovakvo nesto desi, tek tad covlek vidi da ima puna prijatelJa kojima je bilo zao, kazao je Crnkit

Nakon mjesec i po, koliko ie traialo lijecenje, iucer je S araj evs k u bolo icu nap ustio bivSi federalni ministar za boracka pitanja Zahid Crnkic, N jegov oporavak od po vreda zadobivenih u saobracainoi nesreci kod Travnika bio je rezak, ali se uspjesno okoncao.

Hvaleci uvjete u kojirna se Iijecio, Crnkic [e posebno istakao rad rnedicinskih sestara.

- One razumiiu bolesni-

h. [edno vrijerne sam bic nepokretan zbog kicrne, ali

mi nista nije falilo, 1m3 joil do oporavka, Ceka me fizikaln i tretman. Najgore ie proslo, Kad se ovakvo ndw desi, tek Lad coviek vidi da ima puno prijatelja kojima je bilo zao . dodao ie Crnkic

Trpio bolove

Crnkic se prvo pozdravio s medicinskim osobljem koie se brinulo 0 niemu.

- Hvala dragom Allahu, cli. s.,!ito ie sve dobra proslo, Veliku zahvalnost duguiern prof. dr, Isrne IU Ga vrankapetaaovicu, niegovom tirnu i kompletnorn osoblju, Pornogli su mi, ohrabrili me, upozoravali na ozbiljnost.. Trpio sam; podnio sve belove. U ram sam bio ranjen, izgubio ruku, al i ovo i e bilo lzuzetno

tesko " kazao II am j e Crnk i c. Ispr~d Orlopedije: Pozdrilv sdoklorima

Barciiz Vagasce a organizatorima otpora

SDISHOU- SO radenlna osnouo rOda.Cltlh ueza

Upra.vni odbor "Palriotske lige" iz Vogosce odbacio je jucer spisak 417 organizatora otpora 1.1 BiB koii je na osnovu priiedloga o-i organ izaci j e uradila kom isi i a Federal!)e vlade, a koie ie "Dnevni avaz" nedavDo prvi objavio.

U p;srnU koje su jucer up utili federnlnom min is tru 1:<1 boracka pitania Zukallu H elezu i resomom min is tru iz Kamona Sarajevo Nedhdu Ajnadz.;cu bore! navode da su spiskovi dobrim dijelom radeni proizvolino, nl osnovu licnib mislje"

nja, au pojedinim slutaievirna i rodackih, odnosno pr· i j a [el j 5ko- pozn an ickil1 veza.

Nadalje, upozoravaju da se izbor "i)egalaca" vdio bez kri[erija na osnovu koiih bi se odredi vao status Ie ka tegorije, ho i bez valjani.h konsultacija s kompetemnim opc.inskim udruz.e!Jjima .. Zah [i jevaj 1I da se s top ira i u sve dalinje a.ktivnos{i na izradi spiskova, jer se radi 0 "zbrinjavanj;u manjeg broia odabran ih po i edinaca«, ilto i.zazi v a doda mo nezadovol js (VO s LVarnih pripadnika borackih populaci j 3.

CIII blo D8CUenia dii:1 na nOge

Ljekari Edin Kulenovic i Elvir Bazdar ispratili $1.1 Crnkica kuci. Ka2u da je cilj strucnog tima bio cia paciienta podignu na noge, U cemu su i uspjeli,

- Zivo! rnu je bio 1.1 pitanju, Poslije operacije u Tr-

deb tavirn glasom,

On se prisietio udesa Tvrdi da se drugo vozilo kreralo 120 kilorne ram n a sal na m jestu gdje ie ogranicen]e 50,

Zdravlje najvaznije

- Mladi VOlHC naletio je na nas, V 10m momenru sam vidio smrt, Nisrno mogli izbieCi strahovi ti u d ar. U spio sam podici ruku na glavu i iskrenuti se ustranu.Inace, treba pornoci rnladim ljudirna usa"

avniku poduzeli smo sve da ga s ta biliziramo za nove zahvate, Zbog prijeloma kicme na dva nivoa produfili srno postoperativni rok, On je sad dobroi doll" zit ce na kontrole - kaze dr. Kulenovic,

obracaju, sprijeciti siledzije na cesri.jer zivot i zdravlie svakog covieh naiv3l:Diji su - porucio je Crnkic,

Na upit sta planira dalje, Crnkic j e kazao da ce se "baviti necim".

. Bio sam sportski delegat ina medunarodnoj rukometnoj sceni. Naci eu sebi nekih sadraja • kazao je Crnkic, koji je bolnicu napustic 1.1 pramji supruge, sina i kolega iz Min.is tars tva. E. HALAC

- Spiskove ie radi.la uza grupa Ijudi ~ija je kompe[eneii a za taj posao vr 10 upi trnl. Naprimjer, u izradi spisko" va za Kanton Sarajevo jedna od !!aiodgovor.llijLh osoba ie al{[uelni p r-edsjedn i k Sa veza VB "Palriotsh liga" Kan 1011 a Saraj evo, a koj; ie, [a" koder, ,poran zbog raznih nelegalnib radnii i postupaka. Dobar d io, da ne

kazemo veCina, ime.na koia se nalaze na objavljenom spisku organizalOra otpora takoder 51.1 sporDa zbog minomog dopiinosa 1.1 pripre· mama za pruzanje oruzanog olporn agresiji na RBiH, kao i upitnom kasniiem aogazrnanu u OrliZanirn sna· gama BiR - {vIde u Udruienju "Patriotska liga" Vogoste. E V.

teme

Dn evniav~l., t,etvrtak, 31. martlolujak 2011_

U eksploziii koja se 15. mana 2008. dogodila u s!dad.istu municiie I.! Albaniji poginulo j e 26 Ijudi, povri jedeno je rnnogo viSe, a unistene su iIi os reeene hil jade porodicnlh domova i ostalih zgrada te prouzrokovana zna tria ekenomska i ekoloska s teta.

Godinu kasnije sedam radnika pcginulo je od eksplozije u fabrici rnunicije u Srbiii, a eksplozija u predgradu Niksica, u Crnoj Gori, 2006. godine unistilaje domove mnogih porodica,

... 2006.godine eksplozija u fabrici municije u Crnoi Gori

... 2008.godine eksplozija municije u Albaniji

Strauicna naspaca u ragiOnU

.... 2009. godine eksplozija u fabrici municije u Srbiji

ALARMANTNO Ako uskoro ne bude unlsteno zastarielo naoruzanie u .Binasu"

hSPlozr a m Oieue srau -I i OgO)OO sa z II ml

Oko 80 tona ubojitog eksploziva razorilo bi gradi okolleu • Nocima ne mogu da spavam, kate Sijamija

Stravicna eksplozija u fabric; namjenske industrije »Binas" iz B ugoi na, koja bi se mogla dogodi ti ako uskoro ne bude unistena cgromna koliCina zastarj ele m unici i e u ovom postrojen i u, sra vnila b i sa zernl iom cii el j grad, a i mala bi i nesagledi ve posljedice po okolicu!

Na ovo je u izjavi za "Dnevni avaz" jucer upozorio i direktor ".Binasa" Ra-

hrnan Sijamija, alarmiraiuci na raj nacin sve nadlezne organe da skinu zabranu s odluke 0 unistavaniu oruzja i municije kako se ne bi dogodila katasrrofa,

Velika [ama

. Eksplozi v se pravi 0 d kiselina i svaki irna rok traian ja, posebno inici j aim. T e kiseline vremenom ispare i os iaie cvrsta rnaterija. Dodirom,

odnosno rrenjern jedna od drugu rnogu izazvati iskru, zbog koje bi sve orislo uzrak, Znate sta bismo nakon toga zarekli u Bugojnu? Grotlo! VeEku jamul Nocirna ne mogu da spavam rnisleei na posljedice do kojih bi doslo. Ljudi koii koce unisravanje ave rnuniciie nisu ni sviesni u kakvoi smo opasnosti - uznemireno je rekao Sijamiia,

On upozorava da se radi 0

rarnoj proizvodnji municije i da se 1:1 cetiri magacina II krugu fabrike .Binas" nalaze nestabilne rucne bombe, II· ombloni i druge vrste eksploziva,

nicii u, prvo b is rna i e rasta vili, delaborirali, nakon cega bismo posebrio unistavali deronarore, eksploziv i osta- 10 - poiasnio ie Siiamiia.

Podsietirno, "Binasu" je zabranj eno da unisrava zastarielo oruZie i m unicij u nakon ;10 5U uocene brojne rnalverzacije u kojima su ucestvovali biv~i rukovcdioci fabrike i neki visokopoziconirani duznosnicl MOBiH. S. ROiAJAC

Teske posljedice

- Eksplozija bi imala teske posl j ed ice pcciie I u drzavu, pa mOlda i regiju, No, kada bismo dobili cdobrenje da unistirno ovu rnu-

Strucnjaci procjenjuju da lSe ova godina biti rodna

cuene DSeniCe Dadaiu

Gijeve piknic.e lagauo, ali sigurno padaju, potvrdeno je "Dnevnom avazu" u Vijecu za pracenje eijena, koie dieI uj e pri Federalnom mini srarstvu rrgovine. Trenurn.a c.ijena p§en.i ce nab erzama u Cikagll i Budimpesri je 337, odnosno 533 KM za tonu, SIO je za oko 12 posro nize nego u januaru ove godine., Pad se i dalje Ms.ravlia.

- NlOdavno je na Novosadskoi berzi poi'e1a prodaja psenice »n3 zeleno", adnosno

uuaprijed, iz ovogodiiluieg uroda, po ci jerri ad 16,6 dina· ra. po kilogramu. To je skoro upola ieflinije od psenice iz proslogodi~nje zctve, ko· ia ie u prodaji za 29 dinara po kilogramu - kazaJi Sll nam u Vijecu.

Naveli su da ie to znak da su stru~njaci proc:ijenili da ee ova godina b i Ii ro dna i da se ocekuie dobra l';e[va.

U Uciruzenju za zalitim po trosaca Kamon a S arai evo is[i"u da bi 0 poje~linje,,;u

pseuice trebalo obavije-stili mlinare i pekar-e, jer se oni prave cia rle znaju za pad.

• Krajuje je vriieme cia in· spekcij e izadll na reren i spriieee llbiranj e eksmlprofita - navode u Udru~niu. M. A.

Ovag p§enica uPQla jeftinija ad /anjske

Gilana PlaRiCa nt/HM)

Berza J}udimpdta Cikago

nov. 2010. 424

368

dec. 2010. 450

424

feb.201l. 533

337

jan. 2011. 600

530

Ukratko

9

Radancic: Prepaznalljivo ime

Odluka stranke

SBB BiH urallo aUlenticno ime

ill> Nakon sto je Savez za bol]u buducnost Bilf (SEB BiH) na oktobarskim izborima uz svoie ime irnao i dopisano ime predsjednika srranke Fahrudina Radoncica, e.ime se pos rigla veca prepoznatljivost na glasackirn listicirna, ova stranka vraula je svoje stalno i autenticno ime, saopceno je iz Pres-centra SEB BiH, prenijela je Feria.

- To je ucinjeno Riesen[ern Opcinskog suda 11 Sarajevu, ana zahtiev rukovo ds tva. stranke, cime se trajno vraca naziv koji je SEB BiH ustanovio na Osnivacko] skupstin] u oktobru 2009. godine . kaz-e se u saopcen i u,

Manifestacije

Dan nJemaCBe oriurede

II> U organizaciji Ambasade Niemacke danas ce II Podrinjskoj regiji biti odrfan skup pod- nazivorn »Dan niemacke privrede", CHj ove manifestacije je pomoei preduzeeima iz ove regiie da prosire privrednu saradniu s Njemaekom, a bit Ce odrzan u prostorijama 0 ml adinskog doma kulture II opcini Foca- U stikol ina.

Vije6e rninistara DanaS 0 nacrtu zaMona ObUdzetu

,II> Vijeee ministara BiR danas Ce razrnarrati N acrt mona 0 budzetu jus ti rucija i medunarodnih obaveza BiR za om godinu, Na sjednici u Sarajevo bit ce rijeci i 0 prijedlogu odluke 0 privrernenorn Ii nansiranj u i nsti cud j a i medunarndnih obaveza BiH od aprila do jllna ove godiJie, premjela j e Sma.

Sud' BiH UBinutaDreSUda

S rH .-" ulI_arauco

II> Apelaciono vijeee Odiela I za rame zloCine Suda BIR uvazila je

zalbe Tll.zilastva EiR i bra n ilaca op t112e!! og i ukinulo prv-ostepenu preSUdll koiom ie Sulio Karajie 13. aprila prosle gQdi.ne osuden na 18 godina zatvora zbog rarnih zlocina protiv civilnog stanovnistva i rarnih zarobljenika nll padrul:ill Bihaca,. javila je Onasa.

Klub paznatih Murvet Bajraktarevi6

nauilam za SIOgD ~ rBDrazenlaCi) BiH

Ime i prezirne: Murvet Baj ra k tarevi c.

Datum i mjesto rodenja: 7. avgust 1955., Doboj. Gdjefivite - s roditeljima, podstanar iii imate vlastiti dom: Vlastiri dom, Bracno stanje: Ozenjen. Bitnl datum; u Vasemiivotu: 22. [uli 1985.

Koji automobil vozite:

"Pass a!".

Kako se odmarate: U prirodi,

Orniljeni muzicar: Safe! Isovic,

Volite Ii kuhati: Da. NajdraZa knjiga: "Dervi5 i smrt", "Na Drini cuprija", Omiljem pisac: Ivo Andric.

Umjetnik kojeg cijenjte:

Dino Merlin.

Za 100 ji k1 ub navija te: Za FK Sloga Doboj i reprezentaciiu BiH.

Koga biste poveli na pus ti otok: Porodicu,

Jeste Ii ljubomomi: Zavisi na sta ili koga,

51a najpriie primjecujete kod osoba suprotnog pola:

Hodi stil,

B isle Ii ikad a. oprostili nevjeru: Ne.

Bavite Ii se sportom: Rekrearivno,

Omiiiena hrana i pice:

Burek i k afa,

Ko se brine 0 Vasern irnidfu: Sup ruga ..

Volite Ii ;ei u seping: Kada imam vrernena, da, jeste Ii sujevjerni: Da ..

AGRESIVNI NACELNIK - Brcanski gradenacel n ik fi.zi cki napad a

sl uzbenice ; sl uzbenike po drug; put i nikome nista. PoHcija sam.a formalo poduzima ndto. On i dalje obavlja fUllkciju gradonaeelnika iako je optuzen i za sukob interesa. Ovd ie se v idi J,:akvo je stan je u Brckom,

NOVI SAVEZ - Mnog; se pitaju ~race sada bid sa bh. nogomewm. Prema meni, trebamo zahvaliri FIFA-i i UEFA-i sto su ru bagrus!Opi.r.ale i zaustaviIe u r3Znim mariferJ ueirna, a mi trebamo !ito prije form irati novi NSBiH. POVRATAKU PROSLOST - V sportu, politici i u mnogo rga dTUgog vode nas U Evropu neki koji nisu svjesni da nas sarno vracaju 'U neki mracni vilajet. Dokle vise?

ODUZETI PASOSE - Svim deportov.auima i onima koji ugroiavaju bezvizni rezlm [reba 0 duze ti paso:le iii. pu !ovnice, ito na d ufi perio d.

10

Ilnevni avaz, "eIV~ak, te me 31. mal1/ozujak 2011.

Imate Ii kucnog Ijubimea; Da, psa Reksa,

Koji je Vas livotni mota:

V rani i ornrkni i za Zi VOl se nemoj bojati.

Va s najbolji pri] atelj: Ima ih vise,

Pratite li politicku situaciju: Da.

Da imate 15 minuta vlasti, !ira bist e prvo uradlli: Zaposlio bih omladinu i pomogao sportske organizaciie.

Bis te Ii u cestvovali u souu realnostir Ni slucajno.

DnBuni a:uaz 061-142.-015

MIZERNO POVECANJE - Kada shvati!l kol;ko je rih pet pos to poveca.n i a na on u najnitll penziju, [ugate

sp opadne. Pen ~i oner koji ima najvislI penziju dobi! ee 99 maraka, a ona] koji jedva prezivljava 15 KM, i on slime, s obzirom. lIa poskup!jenja svega, moZe IImrijeci.

NISU ZANIMLJIVI - Ako se obra[;le za prikljueak kablovskQj televiziji TXT £ti ELTA MT u Tuzli, prvo ee vas doceka· [i neIj ubazn a .zen a ili mu~karac i odmah ce yam red cia kao p ods[anar ne mozete koristiti njihovu .akciju,. Zn3ci, l! S[3rtu diskriminacija. Aferim! CEKAJU INVESTICUE - Zajmovi finansijskih insrirllcija ne mogu se ralificirati, pa novac i investicije eekaju, prenose mediji. Kao da smo svi neh· kve korisli vidjeJiod till sHrub "i_nvesticija" koje, evo, sad jadne cekaju, jer se d Balkanci ne mogl! dogovoriti. Vala illi je 5uplje preko glave.

l.icni profil predsjednika .Medzlisa IZ Doboji odbornlka u SO Doboj

AGONIJA

Evo sta nas caka u naredne tetiri godine s novom vladom, kaze Sivro • Traze uvezivanje radnog stata za oko 150 radnika

Pedesetak radn ika poslovnogsistema "Vilezil" iz Viteza, mahorn bivsih pripadnika Armije RBiH, vee celvr!i dan ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu zahtiievaiu rjesavanje radnopra v nog s [a [usa.

Z bog h ladnoce i 0 tvorenog satora u kojem spavaju nekoliko radnika, uglavnom ratnih vojnih invalida, nije moglo pres pavati i rrecu nee na livadi, pa SII se vratili kuci, Za razliku od njih, os tali su odlucni. Nece otic!

ClanOUI UlaOe Drel8Ze na drUgU stranu ulice

Pra vo razum i jevan j e za radnike "Vitezita" pokazaIe su Sarajlije, J edan od ugostirelja dozvolio im je da koriste toalet u obliznjem objektu, a pojedini SII gradanicak i noveano pomogli radnicirna,

: V Vladi nam cak nisu

dozvolili da postavimo pckretni we ispred zgrade, Clanovi Vla.de prelaze na drugu srrane ulice kad nas vide, Pa, i Ferid Buljuba&ic, bi v~i zarnjenik ministra odbrane FBiH, iako smo svi rni ovdje borci - kaie Sivro,

iz Sarajeva dok se ne ispuni njihov glavni zahriev: uvezivanje radncg s!aza za oko I SO radni k a.

Vecina radnika od rata nigdie ne radi, radne kniizice su irn, rvrde, u firrni, a rnnogirna nedostaie godina-dviie do penzije. Prvi dan primio ih je prerniier FBiH Nermin Niksic, ali im je porncio da ill ne 'teli "dijeJiti" te da novae od "iraekog duga" ide svirn radnicirna, zaposlenim, mahom Hrvatirna, i otpustenim, mahorn Bosnjacima.

N akon LOg;! na radnike su svi zaboravili.Iz Vlade su im poslali nekoliko sen d vica i eaieva, nedovoljno cak i za sve radnike, Predsjedrii k Sn-ajkackog cdbora Safer Siv ro kazao n am je da se niko iz Via de FBiH nije udosro-

Sivro: Ka~ da lie pfJSlujimu jio cak ni posjetiti radnike.

. Kao da ne postoiirno za njih, Evo ilt:3 nas ceka II naredne cetiri go dine s novom vladorn. Ako ce se ovako ophodiri prema radnicirna, onda ttl nerna Vlade - ka:1;e Sivro,

On dodaje da organizatori koliko-toliko uspijevaju odrzati red ispred zgrade VIa· de FBiH, ali, kako kazee, ne zna do kada Ce im to polaziti za rukom. F. KARALIC

Tezak incident u naselju Urije u Bosanskom Novom

priJeliO da ce zapalili dzamiJU i liilal

Sve dok on ne bude u zatvoru,. ja nisam siguran ni za sebe ni za svoju porodicu, a ni svoje dzematlije, koji zbog njega ne smiju izaci na ulicu, kaze ef. Hodzic

Mjdrani naselja Vrije II Bosanskom Novoll i jllcer su bili u stmhu od nasiluika, prema saznanjima iz CJB Banja Luka, izvjesnog Mile· rn Radakovica iz R uiSke kod Bosallskog Novog, koji je preksinoc oko 17 sati pred diamij om II ovom naselj u uz psovke pripri.jetio "da ce ib sve pobil;, a vjerskiobjekt sfusit, i m.inirati"

Prema rijeCim3 lokalnog imama Muhamed-efenliije HodZica,.lIasilnik je automo· bilom prvo udario II dio harema peed dZamijom, gdje se nalazi i ploea s imenima liehida,

- Molio sam ga da presta· ne s aapadirna, da ne vrijeda zene i djecu. No, nije presta· j ao, psovao mi je sve odreda, vrijedao me, govorio da 6e

Pulicija je sasJusaJa ace vice dogarJaj8

(Fcle: O. SIQIM;j

lias sve po bi ci, i':ak je n ekoliko pllta i fizicki nasrnuo na melle. Na moju srecu, izbjegao sam te nap ade, a u bno

Sl! do§1a i Ceriri policajca, koja su ga jedva savladllla. Bi- 10 je s!raiino, " gorak okus ovog nasilnickog napada di-

jele svi povrnmici, ali i poSle· ni pravoslavci, koji su osta· Ii nijemi pred lolikom ko" liCinom mrZnje. Sve dok on lie bude u zatvorll, jll nisam siguran nj za sebe' ni 2a svoj II porod ieu, ani svoj'e dzematlije, koji zbog njega ne smijll izaCi na ulicl! - kazao nam je jucer ef. HodZic.

Od napada nisu bile poSredene ni Zelle koje su dosle na probu hora. Njima je nasi· In!k, U2 konstamcij l! da je 01'0 RS , pitllllje zasto 8U ovamo do~Ie, priprijetio da "od njega vise nikad nere ima ti mira".

N apad na vj ernike osudio je jncer i Elvir-efendija Va" killac, glavni imam Medzli· sa 1Z Bosanski N ovi, koji je vjemike svojim dolaskom II naselje Vrije pokusao IImiriti. M. ZGONJANlN

11

teme

Onevni avaz, t€tvrt.Jl<, 31. mart/oZujak 2011.

FBiH Nakon sto je Barjana Krista povukla zahtjev

o ustauneD DoStU alt Dred UstauD~ SUd m

Ustavni sud saop6io da s indignacijom odbi.ja bilo kakve mogu6nosti utjecaja na njegovo nezavisno i nepristrasno odlucivanje

S Konferencije: Bez edge vomeslj prema lliracima (flJ/o: S, J"d"",,,,"1

Izvjestaj "Transparency Internationala BiH"

Predizborne HamDan)e bile neiransDarenln8

Ustavni sud Federacije Bill obus tavio je julier pes tupak na kon S [Q j e 0 dlazeca predsjednica FBiH Borjana Kristo povukla zahtjev za oei en u us ta vn os ti izbora no" ve federal n e vias ti. Tim e je potvrdeno pisanie .Dnevnog a vaza" 0 tome da Sud u 0 vahim si tuacijarna [edino moZe donijeri rjesenje 0 obustavi postupka,

Kako je obrazlozeno u jUCerasnjem rieseniu, Ustavni sud rokorn priprema [e pribavio potrebnu dokumentaciiu i zakazao sjednicu za 30. man, a dan rani je je u II sa ti dab io zah tjev Allie Pe truiii ell, opunomocenog advokata Borjane Kristo, da mu se omogu6 uvid u spis i pribavljenu dokumentaciju, koju mu ie Sud u 12.30 purem faksa i dostavio.

No, tog dana, 0. 13 sari Ustavni sud ie od Kriiito dobio podnesak u kojern se ona izjasnjava da povlaci zahtjev za urvrdivanje ustavnosri os poren ih odl uka Dorn a n aroda Parlarnenta FBiH donesenih na kens ti miraj uco j sjednici tog dorna 17. marta.

Kako je zahtjev povucen tckom posrupka, Ustavni sud ga je obustavio, i to [ednoglasnom odlukorn koju so. donijeli Kata Senjak, predsjednica, te sudije Selld

Javnost mora znati kako se raspolaze novcem qradana ko] parfiie dobivaju

Kampanje polirickih sua naka za op ce izb ore u BiH odrzane U oktobru prosle godine pokazale su se kao potpuno netranspa-

objavljivanja imena donatoea. Ona je dodala da javnost mora irnati pristup inforrnacijama 0 resursirna kojirna raspolazu sua-

Kazne do 10.000 .HM

U SIUlbl zaSllte USlaUnOg porellea

Predsiednica CIKBiH Irena Hadziabdic kazala je da su san kcii e za prekoraeenje u predizbornoj karnpanji vrlo niske i .,vrlo srirn ula ti vne",

- Nekada je novae koji

potrosite u karnpanji mazda presudan za vasu pobjedu. elK ima mogucnost cia izrekne kaznu od IO.UOO KM, cak i u slucaiu prekoraeenia Iimita kampanje ad pola miliona - kaze Hadfiabdic,

Uslavni sud FBiH: Rjesenje donesenQ ;ednQglasnQ

Bahtiiarevic, Ranka Cviiic, Domin Malbasie, Aleksandra Martinovic i Faris Vehabovic,

Uiedno, Ustavrii sud ju~r j e izdao i saopcen j e za i avnos r obrazlazuci da je, OSi1O zah ti eva Borian e Kris to, 18. marta primio i lab tjev Vj ekeslava Bevande za davanje rnislienia ..

- Navcdi iz podneska koiim oba podnositelia zahtjeva povlace svoje zahtjeve zbog neodrhvanja jayne raspra ve su po lp uno izlisni.

- N e ulazeci u cilieve koji su se h tjeli pos tiei povlacen jern ovih zah rjeva i prakticno uskracivanjem mogucnosti da jedina ins timcija koja je nadlezna cia cijeni usaglasenosr osporenih akata s Ustavorn FBill, u forrni odluke, odnosno misljen ja, iznese s voie pravno s tajalis te 0 nastaloj si lU-

Ustavni sud FBiH s indignacijorn cdbija bilo kakve mogucnosti utieca]a na njegovo nezavisno i neprisrrasno odJuCivanje u oilo ko· jern predmetu i smar.ramo

aciii, smatramo da [e Ustavni sud Federaciie do sada, a tako ee biti i ubuduce, iskliucivo u sJtrl:bi zastire usravnog poretka FBiH. To. svakako pcdrazumijeva cia nije i neee biti pcdlozan bilo kakvim utjecajima, bez obzira 0 tkud oni dolazili " navedeno ie u saopcenju iz Ustavnog suda FBiH.

ren me, bez odgovornosri prema biracima, javnim sreds tvima i ins tiru ci j am a, pokazao j e izvjes 13 j "Transparen cy I n lerna lion ala BiB", prezentiran tokom dvodnevne konferencije u Sarajevu,

Portparol TIBiB Ivana Korajlic kazala je da je neophodno propisati obavezu sarnih stranaka da obja" v I j uj 0. svoje finansij ske i.zvjestaje, a posebno obavezu

nke, a posebno 0 nacinu na koji se raspolaze novcem gradana koji partiie dobivaj u kroz s u bvenci j e iz budzeta,

Predsjednica Centralne izborne komisrje (Cl K) BiH Irena Hadziabdic kazala je da BiH ima sclidan zako ns ki ok vir i da ie iz ~ g'radena solidna kon troia, ali da se j dalje mora rad," ti na unapredenju zakona iz ove oblasd. F. K.

da su izjave koiim se to dovodi u pitanje pctpuno neprimjerene i neutemelienekaze se u saopcenju koie potpisuje predsjedniea Sen.jak. M. K:

Problemi u tzV. hrvatskim ministarstvima

HerCeg Dredao duznosillad,a su mu Doceli busili urala

Dragan Covi6 potvrdio u Tuzli

HruaisKI narodDl SabOr161. aorna

Predsjednik HDZ" a Bill Dragan Covie potvrdio je prekjueer u ThzIi da,u .:etnici deW! brvatskihstrarulkakojepredvode dl':l HDz.. a u Bill, dogovorili da HrvalSki narodni sabor (HNS) bude ""!"" ..... """'odrlan 16. aprila u Mo- Covie:

staru, ja vila je Fena. Poslignul

Covie j e prisus rvo· dogo vor va~ proiiirenoj s i edni-

ci Kanlonalnog odbora HDZ. ~ BiH, naken ~ga je uees!Vovan i na javnoj ([ibini, na kojoi Ie govorio 0 novonasta-

loj siruaciji u FBiH i BiH.

- Ako su vee ORR i visoki predslavnik suspendirali odJuke Cen tralne izborne komisije, onda ORR-u prepustamo svu v last i nasrnvak price s USIa· vnim sudom, koii ee u,

s-vakom slueaju, docijeci svoju odluku. Zbog roga smo se od I ueiJi

povu6 iz ovag sporn. Mi ne zelimo biti smemja niti ore1avati posao Us taVllom su· du - kazao ie Covie.

Bivsi ministri iz dva HDZ-a uputili pismo Incku da njemu predaju mandate

Minimi iz dva HDZ-a u bivsoj Vladi FBiH uputill su jucer uju ITO visokom pr-edSi"a" vnikuValentinu locku (Inzko) pismo u kojem su ga obaviie" stili da i oni, kao i odlazeea predsjednica Federacije BorjaIIII Kristo, svoje mandale pr-eciaiu njemu, porvrdio je za naS liS! Vj ekoslav Bevan da, dopre" mijer i minis tar finansi ja u bi "scm sazi vu Vlade.

Damir Ljubic (HDZ 1990), minis rar poljoprivrede

u biv;;oj Federalnoj vladi, u izja vi za naS Jist demantirao je da je on predao svoj u d uwost Jerku Ivankovieu Lijanovicu (NSRzB).

S druge s Iran e, sekreIar Vlade FBill Ismet Trumic jucer je novinarima u Saraje" vu rekao da je nadlefna komisija u protekla dva dana oba· vila primopredaju vetine tZv. brva tskih minis larsta va. On je naveo da je Ljubic prekjUCef predao du~nos[ I va-

je pojavio njegov prethodnik Fe1i.ks Vidovic (HDZ Bill).

Trumic je najavio da Ce primopredaja Minismrsrvafinansija izme·du Bevande i Ante Krajlne (HSP) hiti ohav.ljena danas. Ina~, nas lisl u Vladi sal!laje da nijedau od biviiih hrvatskih minislara nije porpisao zapisnik 0 primopredaji m.iuistars[ava.

Takm!er, saznaj erno da je prilikom primopredaja bilo i odredenih problema. Nakon SIO su prvobitno u Ministarsrvu tUIi:zma~ u railicitim ur~ edima, sjedili i nova minimlea B.ra.nh Duric (SDP) i biv:li minis[ar Nevenko Herceg (HDZ BiH), jueer je Vladina komisija doiila s namje" rom da promijeni brave na vra[ima minismrskog kabin.eta.

U rremnku kada su poceli bugie vrala poja vio se Herceg i ipak p!"istao na miran nac)n preciari duznos I.

M.KVKAN

HSS~NHI 0 povlacenju apelacije

nOUa blamaia Hrisloi HDZ-a BiH

Trumic: Veeina minislara pre data duzflosl nkovicu Liianovicu.

Kazao je i cia je u Minista· rstvu rada i socijalne poli tike obavljena primopredaja izmedu dosailasnieg mini· ma Periee J elei'eviea (HD Z 1990) i Vjekoslava Cambera (HSP) te cia j e i u(Jer i novi mi· nis tar pra vde Zoran Mikuli cO (SDP) preuzeo svoju funkci· ju, iako se u Min.isrars!Vu Ili-

Povlacenje apetacije koju je bivsa predsjerlnica FBiH podnijeJa Ustavnom sudu BiH sarno je ioii jedua u nizu blamah Borjane Kristo i njezine s tranke p red i a vnoiicu, navodi HSS-NHI u priopeenju za javnosL

~ !<.ako to da iavna duinosolea i I1jena stranka, koji su

se pozivali na Ustavni sud FBiH te unaprijed odr-edili kako ce posti vati sarno odl u· ke logsuda, odjednom odustanu od svoje apelacije, kod is!og su da, i to iz toboze pri· ncipijelnih rnzl<n,r.l, POZI1atO je svakome ko imal6 poznaje nlein i dielovanje !e stranke - saopceno je iz HSS·NHI-ja.

Novoizabrani pre<:\sjednik FBill Zivko Bo.dimir (HSP) na jU~raSnjoj pres-konferenciji tJ zgndi Vlade, u kojoj privremeno i obavlja ovu d u!nosr, iz.iavio j e da Ce danas poceti prooes preuzimania funkcije cd dosadaSuje predsjednice Borjane Kri:llo.

Ukratko

12

OnlNni avaj!. oetvrtak. teme

31. marVozujak 2011. .

"Avat' objavljuje

Spisak DokumentacIonog centra RS (8)

musla iC: SMr C oainl sa z c- aea na cas .8 IIU 8

Selmo Cikoti6 USOieina euaRuaciia

... Ministar odbrane BiH Selmo Cikctie rekao je

j ucer u Saraievu da s u akcije eva kuaciie gradana BiH iz vi~e zem alja s j everne Afrike koie su bile zah vacene nemirima iii krizama provedene veorna uspjesno,

Predsjednik UO Udru~enja".Majke Sre.brenice" navodno ueeslvovao .U ~?pad~ na civile srpskih sela I naselia Srebrenice, Bratunca, Kamenice I Konievic-Polia

Ekrem, Mub.ibit Saban, Mu· hki~ (Huso) Munib, Mujcin Sead, MujCinovie (Ibro) Suleiman, Mujakovic (Bego) Osman, Mu· jan (Salko) Avdo, Mui"novic (Refik) Nedzad, Muj movie (Salih) Husein, MujaDovi~ Hamid, Mujdanovic (Hasan) Vedad, Muiezinovic Salem, Mujgic SafCI, Mujie (Nurija) Ibrahim, Mujic (Dzevad) Nihad, Mujie Armin, Mujie Fadil, Mujie Ra.miz, Mujie ZUrijet, Mujk'llOVic (Fikret) Mesud, Mujk.novie (Harndiia) Ferid, Mujklnovic (Salih) Samir Mujlmnovie Beiladin, Mujlmnovic Hairudin, Mu· jkauovit Ibro, Mujki~ (Avdo) Hamed,

Mujkit (Mehdin) Edin, Mujkie (Nurija) Ibrahim, Mujkit (Salko) Alija, Mujkie Muhidin,

J edan od sko ro 3.500 I judi' rnahom pripadnika Arrnije RBill i HVO-a, koji se nalaze na spisku Dckumentacionog cen tra RS za istrazivanje ratnih zlocina od 1992. do 1995. je i Ibran Musrafic, predsjednik Upravnog odbora U druzen]a "Maj'ke Srebrenice".

M ustafica terete da je ucesrvovao u organiziranju "napada muslimanskih 1'0- jnih i paravojnih formaciia na civilno stanovnisrvo srpskih sela i nasel j a Srebren ice' Brarunca, Kamenice i Konievic-Polis".

8!io bi pocastvovan

- Kada bi me sada pokusali uhapsiti, sam bih im se ponudio. Bio bih pocastvovan, To me ne zanima, 10 ie lupetanje. Ne odricem se ulcge u bilo cemu. Ovirn cpruznicama oni pokusavai u skrenu ti paZn j u sa zlocinaca na casne Ij ude - kaze Mustafic,

Zbog velikcg interesiranja javnosri, "Avaz" nastavlja objavljivati spisak Dokurnentacioncg centra RS nazvan "Izvodi iz krivicnih priiava optuzenih za ratne zlocine u BiH 1992-1995" .. Danas obiavljujemo drugi dio prezimena koja pacinju slovom M i prezimena ko j a poe in j u sloyom N_

No spisku su: M rakovi'; ($efik) Mus[_af~, Mrakovic (Ahmet) Ahrnel, Mr"kovic (Ahmel) Mirs"d, Mr.kovi~ (Ah-

ratovie (Dulaga) Hilmo, Muratovic Carnil, -Mur'iOvic Esad, Mur~.!Ovic Muria, Murawvic Mustafa,. MuralO.ic Nurif,. Mu,"cov;e Rasid Esad, MU['IOVic Rasim, Mu<ioa (Zuhdija) Farko, Murica (Zuhdija) Fetid, Murrie $ev.!, Munic Arnir, Murtie H.kija, Musolinov;" [osip, Music (Mubarem) Hazim, Mu.sic (Muja) Re>id, Musli.f (Avdo) Musmfu, Muslic (Avdo) Selim, Mus!ic (Selim) Avdo, Musllc Hari, Muslim MUm,.

Na spisku su i N.h;e Sejdo, N aj a tovic D>em 31, N akic Ilija, Naser Ali, Nautovic Ekrem, Nadzak [akub, Nesusr (Ahdulah) Meho, Nesust (Alija) Mujo, N esust (Mebmed) Sellin, N esust (Nazif) Esad, Nedic [oso, Nerodin Adem, Nezir (Maso) Agan, Nezirovic (G-3Iib) Almaz, Nisi':

IPA fond

Saradnia BIH i HrualsBe

... N osioci 13 proj eka ta prekogran icne sara dn j e izmedu BiH i Hrvatske, ko j i ce bi ti fi nans irani s ukupno 3,6 miliona eura Iz sredstava Instrurnenta pre rpristu pne p ornoci (!PA) EU, potpisali su

j u cer u Sara] evu ugovor o koris ten j u gran t sredstava.

Direktorica Direkcije za evropske in regracije BiH Nevenka Savie istakla je da je regionalna saradnja bitan element Sporazurna 0 stabilizaciji i pri-

druzivanju, -

U samici proueo pet nlleseci

Biv!!i poslanik u Skupstini BiH Ibran Musrnfic kaZe da je u zaroblienisrvu vojske Republike Srpske proveo vile od devet mieseci, od cega pet i po mieseci u sarnici,

"Ja sarns njima davno zavrsio .. Sve dok Hag niie odgovorio na njihovu optuznicu, ja ntsam mogao biti pus ten na slobodu - tv rdi Mus tafid,

lstocno Sarajevo

OOdiR nalribini

Mujkic Sabir, Mukie Safe" Mulalic (Mehmed) $eval" Mul.lic Azem, MuJalit Nedim, Mul"lit Sarija, Mul.lovie Nedim, Mula· sal i hovic Nerirn, Mu lit (Mustafa) Safet, Mulit Ahid, Mumiuagie iii Muminovie (Nail) Mirsad, Muminiovie $emsudin, M uminovie (Saban) ~ahb3z, Muminovi,; (Sahba,,) Saban, Muminovic (Abdul.") Sahln.D, Muminovic (Avdo) Hasib, Mumioov;c (FollIo) Ve· lid, Mumino.ic (Mumin) MU· ,mf., Muminovic (Suljo) Ha!id, Muminovic (Suljo) Ha,im, Mu· m inov ie Saban.

Emir, NiSi" Enver, Niksic (AIija) Auf, Niksie (Alija.) Mi,hal, Niksic (Alija) Safer, Nikliic (Ejub) Dim, Niksie (Ejub) Fadil, Niksi" (Ejub) Dzevad, Niksic (Mull. rem) Hamdija, N iksic $efko, Nikolic Bu d.imir, Nikolic Pero,

Nikol ie Zdenko, Nini': (Mare) Mika, Nogolica Mile, NovaIic (D.<afo) Osman,. Nu,;kic F~diJ, N u.hmovic (HaSim) Nosib, Nuhanovie (R.hm:m) Mustafa, Nubanovic (Ram) Ramiz, Nu.hanovi': (Sabrij,) J usuf, N u.hanovi': (Sabrija) Smail, Nuhallovic JUlu.f; Nuj;e (Male) Ilij., Nukic (Hamid) Rdo, Nuk.ic (Mustafa) Saban, Nukic (Sade) Alija, Nukic (Sado) Alija, N uki.c (Suljo) Allis, Nukic S.dij", Nukic D~.m.l, NUmao()"jc (Nahod) MUm;n, Numic (Ned~ad) Haris.

Mustafic: To je lupefanje

met) Muhamed, Mmkovie CAhmet) Nezir, Mrakovie (Ahmet) S uad, Mr.kov it (Beeir) Ema, Mrakovit (H.s.n) Dz..bva, Mr· .kovic (Ibrahim) Diemil, Mm· kov ie G usuf) M uhar.m, ,\irakovic (Mehmed) Hu.ein, Mmko" vic (RediiO Emir, Mrakovic (Valib) Rifel, Mra.kovie Fah.ri· j a, Mrakovic Ram iz, Mrakovie Redia, Mrakovi': Val.ib., Mrako·

.... Predsjednik RepublikeSrpske Milorad Dodik govori( te danas u Is(Ocnom Sa-

vic Dzevad, Mrk.c (Barisa) ZI.rko, Mrkaljevit (Jusuf) Asif, Mrk.ljevic (Muh.rem) Ferid, Mrkonja Fikre[, MrkoDjic (Redfa) Edin, Mrkonjit Ed"em, Mrmo Orner, Mmdzic Kemal, Mrvelj (Luka) Uija, Mrnjavac (Marko) Andelko, Music (Avdija) Avdijo, Music .Sabo, Muiinbegovic Hasan, Mllsinbegovie Hasib, M usinbegovie Izer,

M u'in begov;c J usu r,

Muilinovit Mir.lem, Muskit (Adi!) Fa.di.l, Mu.likic (Hu.o) Munib, Mu~kie (RIIgib) mem.iI, Musk;e (Ramo) Ramiz, M.uSkic Beeiz, .MuCie (Pajaz;I'j C.zim, Mu~inovic (Ibro) Sulejman, Mucic Ganko) Zdrovko, Muc,ic Zubor, Muh"removit (" Po bro") Dif.evad, M uharemovi" (Avdija) H.mdo,. Muhafemovie (Husejn) Has.n, Mub.removic Avdo~ Mu.baremovic

Dodik: Ja vna Irit1ina

rajevl.t na

javnoj ttibini "Republika Srpska na dobrom putu"_ J avna tribina bit ce odd:lIla u 18.00 sati u amfilealru Elekrrotehnic.kog fakulteta, javil.a je Srna.

na SpiSMU iFiMret MUSlimOUiC

Pero Nikolic

Na spisku su i Muminovic Semso, Muminov;': Sem."din, Murak Hid~jet, MUrJ!cehajic (Safe!) Mu rig, M u ra!O vic CH.· ~ib) Hamed, Mur'lO"je (Ibm) Hamed, MuralOvic (Muradif) isroe" Murorovic (Orner) D20mo, Muralovit(Rasid) E>;ad, MuralOvic (Sariju) mev.d, Mu-

N" spisku su i Muslimovi" (Suljo) Hajrullin, MuMimovic Fikret, MustabaSit Bego, Mu.&!ab~ic Hamo,Mustaiic (Bekto) Nu.rija, Muslafi~ (Me.bmedJij a) Tai b, Muslofie CN ezjr) Husei", Musl:afio (Nurij.) V.hid, Musmfie (Ramo) Ibm, Mustaiic (Ramo) Mujo, MuswJiC(Ramo)

Murac, Mustafic (SaJik) Alij., Must"fic (S.Jko) Salim, Mu· m£ic (Salko) Salim, Must.fie Fikre~ Mustaiic Hasan, Musta· 6e Hidaj"~ MUSlalic IbroQ, Mu· stalic Kemo, Muwp6~(Ol.Jnil) H"zim, MUI'pi;ic Alij., Mu. mpe;" S.kib, Mump~ie Salko, M u ravdl:io I vic •.

F.K.

Konferenc i je

Borba oroliU lerorlZma

(Sulra objavlJ'ujemo prezime,," hoj" poei"j" . ./01J(}tI! 0 ; P)

Sudenje za ratne zlocine u Hercegovini

Za Hrslu SauicazalraieDa MazDa dUgOlralnog zaluora

... Terorizam je konstaman problem za sigurno· st zemalja z.apadnog Ba· lkana kao dijela globaInog terorizma, ibog tega j e neop hoda n veei 3nga2mau svih sub j eka!a si,gurnosci i medunarodue zajednioe koji trebaiu doprinijeti rjebvanj u problema lerorizma., jedan j e od zakl j ucaka dvodnevne medunaro· dne naucno-slruclle konferenci ie 0 [erorizm u, ko j a j e danas zavrSen a na Mrakovici, javila je Onasa.

Tuz!bt5~O BiH :zatrazilo ie da Krsro Savio:: bude osuden na kaznu dugotrajllog z~tvo!:a zbog progona bosnjackog i hrvauikog stanovnistva na pod rutj u Gacka, Bilece, N evesinia i Kali.novika, javila je Fena.

Tuiilac MUlIib HaJilovic

u z~vdnoj rijeei )Jred Apelac:ionim vijecem Suda BiH rekao je da su dokazi pot:Vrdili odgovorn OS! Savica za hap~en ie, za [V ara n j e, ubistva, mucen j a, silovan ia, deponacije i neslan,ke na poGruej u iSlocne Hercegovine. Halilo v it j e kazaQ da je Sa-

vieeva. pozicija bila u. vrl:tu piramide progona u Her-ce· govini.

Sa vie j e prvos tepeno m presudom u marru 2009. osuden na 20 godina za tvo· ra, ali je ovu p.resud!l !lkin!l' !o Apelaciono vijeee i obnovilo sudenje.

sarajevski kanton

o ne~ni avaz, tetvnak, 31. mal1/alujak 2011

13

Danas lstlece odluka 0 subvencioniranju

ce Ii uazili gO isn- e Barte?

Karte treba subvencionirati i nezaposlenim vanrednim studentima • Ministar nije znao odgovoriti Studentskom parlamentu

I ako danas istiee odluka 0 privremenom finansiraniu KS, a time i cdluka 0 subveneioniraniu godisnjih karata, studenti ios ne znaju vaze Ii im stare karre i b oce 1 i, uopce, imati subvencije 2011. godine. Kako nam je kazao predsjednik S ruden rskog parlarnenta Adnan Bajric, oni ocekuju da odmah nakon us va j anja b u diem Vlada ornoguci srudentima da izvade godisnie karte uz participaciju od 50 KM.

Nema odgovora

- Odgovara nam proslogodisnia prccedura, ali da se ukliuce i nezaposleni vanredni sruden ti koji redo"no upisuju semesrre, Naibolie bi bile da proslogcdisnje kane vaze we dok se ne pocnu izdavati nove - rekao je Bajric,

Istakao j e da s u nekoliko

Uladi'D8 porulla sludanlima

Krajem decembra 2010. go di ne iz Vlade su porucili studen lima da ce do bin 1:3- rte i u 2011, gcdini,

- U 201Lgodini srudenti ce moci osrvarivati svo[e pravo na subvencionirane kane za koristenje usluga gradskog prijevoza pod istim uvjetima kao i 2010,

godine. S obzirom na [0 da cemo u 201l. uci s cdlukom 0 privremenorn finan si ran ju za prva IT; m i eseca sliedece godine, odnosno do usvajanja novog budzeta, obaveze 0 subvencioniraniu se prenose i 113 pocetak sljedece godine, uz oba vezu da se seed s tv a za

naredne mjesece 2011. osiguraju u novom b"dl'.ew. ZlIaci, studenti uz svoiu participaciju od SO KM za godisnju kart" dobit ce ponDI'D rnogucnos t koristen j a godisnje kane eij; ee cstatak do pune cijene subvencionirati Vlada ' porucili su studentima u Vladi.

Tragom pitanla citalaca

Moraju ll korisnici .Saralevoqasa" placati pregledinstalacija

UDOUOrU Pise )ednO, a znaCi drUDO!?

Obaveza korisnika prirodnog plina u Sarajevu je da najmanie iednorn godisnie osiguraju pregled instalacija i servis uredaia putem ovlastenih servisera te da zapisnike dosrave "Sarajevogasu". Navodi se to u odredbarua ugovora 0 snabdijevanju phnom koii je jedlla korisnica dobila na pO!pisi, vanje od "Sarajevogasa". Sma Ira da la odred ba za pot rosaee zn aci do da en i !roSak.

N a upir zbog cega po' lrosaCi moraju angazirati serv isere da u ra de p.regled i servisiranje, II "Sarajevogasu" objaslljavaju da njihovi klijenri ro, zapravo, ne moraju Cilliti, da se to cilli sarno u iznimllim situacijama le da slavka u lIgovoru nije dobra lIap is ana! ?

- Ta odredba ie ne;:gra"

pP3. PregJed i servisiranie sa sialljem zapisn,ika su, zapravo, obavezni kada se illSralacije ne korisre godinu, Ako plin koriste u konrinllilelu,opda po croila6

lrebaju postovali nase pre~ poruke koje im hljemo [0. kom godille, a koje zav ise od vrsre troWa - objasnio je Adis Salkic, portparol "Saraj evogasa" . B. T.

puta pisali i ministru saob raca j a H arisu L ulicu, medutirn, jos nisu dobili odgovor.

" U izjavarna miriisrar nije znao kako i kada ce stu denti dobiti kane! N iie znao ni hoce Ii vanredne sufinansirati, Sarno [e rekao da ce novae biti ixdvojell - dodao [e Bajric,

G.RAS spreman

Sef Pres-sluzbe GRAS-a Sam ira Kadic rekla ie za

Stanari u ulici Varazdinska imaju problema jer iz puknute kanalizacijske ciievi kroz cijelu ulicu tece prljava voda.

8ajric: Slali dQpise

"Avaz" da su oni spremni izda Val; kane za 2011. godinu, ali da cekaiu signal iz Via de. Najvaznije ie da nece bi ti nikakvib problema, kratko Ham [e rekla Kadie. S. MUHrC

To traje vee mjesecima, a iz "Vodovoda i kanalizaciie" ne dolaze da poprave kvar, iako su se stanari zalili, M. G.

Zbog Ijetnog racunanja vremena

Izmlene reda uoinle za BariCe i TrebeUiC

Zbog ljernog racllMnja vremena na liniji broj 64 Park - B arice polasci 0 d Pa· rka su od sada u 16,17 i 18, a s Barica " 16.30, 17.30 te 18.30 sati. N a liniji 98 pola" zak s Latinske cuprije je u 17, dok ce polazak s Trebe-

v;ca biri u 18 sari.

Izmjen_a je i lIa liniji broj 85 llidia - SabiCi • S inalloviCi. TakoCe polazak petkom s IlidZe hiti u 16, a iz Sinanoviea u 18 sali. Polaz..ak nedjeIjom s nidZe je u 16, a iz Sinanoviea u 18 sati, M. G.

8uiua na sanu

II> Vogo!lcanska ilWovsk.a plohajedna je od na[ljepsih u Kantonu. Posljednjih dana velika je gUZv3, tako da je tesko doci do termina da se odigra partija, Ljubitelji saha, ne mareciza vremenske uvjete, svakodnevno odmjeravaju snage. E$.M.

"UiUiCina 2011" 3 .. aprna

II> Medunarodna atletska UITh "Vivicina 2011~bit ce 0 drzana 3. aprila s pocetkom u 10.30 sa ti od Velikog parka. Ova znaeaina tr ka odrzava se u jos 90 gradova §irom svijera, Ucesnici sluzbene trke tree rri kruga po 12 kilornerara, a ostali iedan krug 0 d &riri kilornetra, Orgaaizator je Sportski

savez KS. A. Nu.

daunarasoraua o RP "LDgaUina!!

.... J avni u vid u nacrr Regulacionog plana "Logaviua" traje do 4. aprila, kada ce biti odrzanaiavna rasprava, Svi zainteresirani gradani rnogu prisustvovati raspravi u veIikoj sali Opcine Stari Grad s pocerkom u I 5 sati, A.Nu.

.... Mjestalli Sernizovca godinama su cekali da se riarkriju autobuska stajalisra, Medutim, u blizni je gorni- 1 a s m eca koje se baca u korito rijeke Ljubina, Nikome od nadIdnih ne smeta ni sto je u hlizini i osnovna

skola. E" M.

SDee

II> Ia.ko je 10 kom prosle godine d va puta vrsil a rebalalls, kako je is!akllllto u Izvjcilaju 0 izvclenj u b u dieta za 20 10. go din u, Optina Vogosca je, umje, sto planirallih 10.192.000 KM, ostvarila prihod od 8.862.816 KM te je tako i ove godine iskazan delici t od 615.272 warke. Es.. M.

Festival "Taster fest 2011" u Srpcu

Amateri OdUSeUili PUbliMU

Osim dornacina, predstave izveli mladi glumci iz Bihaca i Tesrta

U Domu kulrure Srbac odrzan je dvodnevni purujua pozorisni festival "Taster fest 2011", koji ove godine u per gradova RS organ uzuje NVO "Vizarr" iz Banje Luke. Osim Srpca, powris ne pre ds ra ve vi d j eli SU gradani Bijeljine, a u planu ie da rnladi glumci pokazu svoje umijece i u Prijedoru, Bihacu i Tesnju,

Festival u Srpcu otvorilo je domace Amarersko pozcriste "Milenijum" predsraVOm po komediji "Kirija" Branislava Nusica. Nakon

toga Tea tar mladih iz B ihaca izveo j e p red s ta vu "To je propast tvoja", a gl u m ci B osanskog pozoris ta iz Tesnia'Ta iii neko drugi".

- Veoma sam zadovoljna odzivorn publike, a jos vise organizacijorn glurnacke fa" dionice koju smo 0 drzali u izletistu Bardaca, gdje je osnovae clemente glurne za 70 ml adi h talena ra iz sva tri grada pokazala gl urnica N arodnog pozoris ta RS S ladana Zrme - rekl a j e Sanela Vidov ic, direktor NVO" Milenijum".

Lj. K.

Sta rni se (ne)svida u Teocaku

JeZerOSnlleznlca Ie lurisliclliPDlencilal

-U Teoeaku rni se posebao svida lokaliret sa steccima na Bjelovaicama te ostaci srednioviekovne tvrdave Stari grad gdje se aalaze i karnene kugle iz tog vremena sa sehidskim mezarlucima, jezero Snijefnica 8vOjOID liepotom prolaznike ne os rav Ij a ravnodusnim, J ezere pruza dobre rnogucnosti za razvo] turizrna i sportskog ribolova. Boga ta trpeza j agodicas tog vDca i povrea, mesnih i mjjjecnih proizvoda. koji Sf o braduju na tradicionalan oacin, odlika je ovog haj a.

N e svida mi se sto je

Elm~dill Spa/lic, prQfeSQf veliki broj mladih pri~ nuden napusliri Teocak zbog privredne i ekoc nDmske nerazvijenosli - kaze Elmedin Spa.hic, profesor biologije ..

E.Di.

U Gorazdu potpisani ugovori

ObnOua 1BDOuratnicHih HUea

S pO/pisivanja.· Prl)jekal vrijedan 550.000 KM

U GoruMu su potpisani Ddobrena jos 20.0.9. godine,

ugovori sa korisnicima i iz- ali ie realizacija kasnila zbog

vodacima radova 0 obnovi rje!;avanja zalbi apJikanara.

18 kuea po sistemu "kljuc \l Radove ce izvoditi firme

cuke". Rijec jeD projektu ko" iz Goraida - GP «Drina" ce

ji finansira Ministarstvo za ObnDVi[i srpske, a "Vavlica"

liudsh prava i izbjeglice bosnjacke kuce. Prema ri-

B iH,. VI i jedn 0 m 550..000 jeci m a nacelni k a opCi ne Go-

KM, od cega je za obnovu II raide MIJhameda Ramovica,

kllca povrarnika BDilnjaka odabir korisnika ;2vrsila je

izdvojeno 30.0.000,a 250.000 devetoclana komisija koju je

KM za po vea mi k e srpske iza br.a 10 0 pCi usko vijece ..

nac ional rlOs ti. Sre ds tva su At. B.

14

Onevni avsz, eetvrtaK, p a no r. ama 31. marVoiui~~ 2011.

JUBILEJ Harbasl iz Bosanske Krupe proslavili 60 godina braka

lIel sa suo- 0 zelno

as-Rouao sedam ana

Sa ornladnske radne akeiie, po odobrenju Komiteta, odveo je kuci • Danas omladina ne zna cijeniti svo], mladost

Rifer (84) i Zejna (79) Harbas, roden a Ba tlak, iz Blagaja kod Mostara, ovego" dine u Bosanskoj Krupi proslavljaju 60. godisnjicu braka, Rifet je penzionisani sluzbenik JKP "10. julj", a Zejna b i vsa teks ulna radn i" ca "Kombiteksa" Bihac, Izrodili su rroie djece, sinove Asima i Jasmina i kcerku Azru, Upoznali su se 1950. go dine na omladinskoi radnoj akciji, izgradnji pruge Doboi - Banja Luka.

" Mostarsku brigadu is" prado sam do Doboja, a potom sam se vratio na radiliste, Kat! smo se vratili kucama poceli smo se dopisivari. Njezino pisanje svid[elo se mojoj majci koja nile htjela da dovedern nijednu drugu, vee daozenirn Zejnu. Poslusao sam, dopisivali smo se, a 1951. sam sa kolegam a 0 risao u M os tar po svo[u Zejnu. Kad sam dosao blizu n jene kuce, rekli s u mi da j e otisla u Ostro lac ria i zgrad n j u hid rocen trale.

Ispracaj u brigadi

N asao s am je u Ostros cu i rekao jo j da sam do ,ao da je vodim kuci, Zenidbu je odobrila i Komanda Ornladinske radne brigade ier sam ja

ZeJnf1 i Rllel sa sinom Asimom

radio u Sreskom komitetu SKOJ-a, Ornladinskoj organizaciji, bio profesionalac i i ~ Sara j eva p rirnao pl acu. Kad su vidjeli moiu dokurnentaciju, nazvalisu telefonom Komitet, a potom u brigadi priredili ispraca] za svoiu omladinku, S radne akcije smo vozom dosli u Krupu i organizovali svadbu- prica Rifet,

Zeina hze kako 5U se zabavljali samosedarn dana.

- Bila sam u partii i, u sanitetu, U Krupi [e poceo nas zaiednicki zivo!. Do danas sretno iivimo " kal£ Zejna i dodaje kako ima pelero unucadi i cetvero praunucadi .. Sin Jasmin zivi u

lailo bas uDinamo"?

Rifet [e bio istinski zaljubljenik u nogomet i strastveni navijac, 1954. godine glavni povjerenik NK"Dinamo~ Zagreb za Srez Bosanska Krupa. Za sve "Dinamove" utakmice Rifet ie imao besplatnu ulaznicu, Zbog toga

Norvesko], a Azra i Asim su u Krupi,

Zajedno stekli

Rifet kaze kako je najveta klelva bila "0 sebi se zabavio". Danas je doslo 10 vei"

Teilio POdnOSiia zimu

Zejna istiCe kako je prvu godinu zivota u Krupi rdko podnosila z;mu i snijeg. Na Uni je rneno praia ve!! pa je Dd jai<e hladnoce pa clala u oesv i i est.

U duvanjskom porodilistu

RadOUi u UnUlrain)OSli

Nakon iito je pIije dvije godine zamijenjen krov, a pO[Qm i otvori, ovih dana pri vode s e kra j u i ra dovi na obnovi unutrasnjosti zgrade porodilista u Tomisl.avgraduo

Kako je kazao direklOr Doma zdravlja Frano Peric, uskoro ocekuju postavljanje i nove kade za kup3nje nOvorodencadi, au dogJedno vdj erne, zavi sno od sredsl3va, opremanje i stavlianje u funkciju operacioue sale za carske re~ove. Posl jedn j e rado" ve na uredenju porDdilisla i~ vela S 1.1 dva k ucn" m ajstora, sto je uveliko smanjilo troskove.

A.K.

PQsaQ la vrsili tllcni majsll)ri

- To mi je bio pry! suijeg u zivotu jer u nas u Hercegovini nikad nije bi- 10 snijega. Ne znam da je i.kad i padao dok sam ja rasla- k.aze Zejna.

je, kako kaze, bin ispitivan u miliciji, PDStavljali su rnu pitanje zasto navija za "Dinarno", it ne za "Crvenu zvezdu", "Partizan" iIi "Hajd\l.k"·. No, [0 ga nije pokolebalo da i dalje naviia za ta] klub,

jeme da se svako 0 sebi zabavio i niko nikoganepomaze.

- Do sada su se s iarij i postivali, a omladina ie bila sasvim drukcija. Tome je doprinio v iook step~n razvoja rehnoiogije, kompjuteri, mobiteli, televizija ... Od djerinjs tva di jete vee ima mobilel i kompj u rer, S to iserp i m07.ak Omladina ne zna cijenili svoj u mladosl i svoj ZiVOI provesti korisno. Kad smo se nas d voje uzeli., n i ri je 0 na. ima!a sr3, niti sam ja imao. Sve smo s [ekl i zaj edno - kaze Ri fer.

S. TUU(;

Takmicenje u Priboju kod Lopara

Mala ToliG Dalbona iz D)amaCHog .laziHa

U Osnovnoj skoli "VeoIjko eu hrilovic" Priboj od" dana je opCinsko takmicenje iz njemackog jezi ka za DsnDvce sa podrucj'a opsline Lopare. TakmiCilo se sarno dvoje uc" enika jer na ovim prostorirna njemacki j ezik uee sa· mn dad skole tl Priboju. Pobii ed ih je u':enica deve" tog razreda Maja Tojie,kDja ce svoju skolu predstavljaci na regionalnom tak" micenju pocetkom aprila u Bijeljini. E.Di.

unsko-sanski kanton

OMvn; avaz. cellrrtak. 31_ martlolujak 2011

15

BUZIM Koje su stavke vijecnici usvojili na 4,7 miliona KM budzeta

p_acal UDoue Iz predlzbor' Ih

becaOla SA prlle ul" e Ie

Putevi po rnlesmrn zajecnicama gradeni .na veresiiu" • Odluceno da se dug .Kovqradu" od 500.000 KMisplati u naredne dvije budzetske godine

Opcinski viiecnici Buzirna usvojili $U budzet od 4,7 miliona KM, ali iz te sume planirano je, vjerovali iii ne, da se plate dugovi iz predizbornih cbeca nja - SDA Bu zim iz 2008. go di ne, 'Iada su gradeni putevi po rnjesnim zajednicama "na veresiiu", a placanie vlasniku firme "Kovgrad", koji je gradio infrastrukruru, nij e izvrseno do d anas.

Ugcvore sa "Kov"

gradom" svojevremeno su pravile MZ, ali rada nisu

razmisliali ko Ce plaeati radove, Vijecnici SDA, koji ~ine vecinu, odlucili su da se "Kovgradu" dug od SOO.OOO KM isplati u naredne dvije b u dze tske go dine, u 2011- 298.000 KM. Toliko su kosrala izborna obecanja

Sa Sjednic(I OV: Vije{;nici labor~ viii na z~kl)nske norme

SDA. Cak 45 arnandmana konskog uterneljenja - ka~e SDA prcslo je zahvaljujuci lJ3ceinik opcine Mirsad dignutim rukama, No, kako Sahinovic,

EO izvesti, a da bude i skladu U rnuci kako da nama"

sa zakonom? knu sredstva "Kovgradu", viiecnici SDA zaboravil i su na zako nske norme, pa SIl tako kao grant MZ predvidjeli sredstva od koncesiia, a to ne poznaju propisi, Uzeli SII na isti naci n i d va posto od sj ece §u rna, seeds tva od SIa· narina, sreds tva za revizi j II projekata i srudija . sve za placanje dugova iz 2008. godine i za povecan]e granta politic kim strankama,

Koncesije u grant

- Tra.iit cu preispitivanje donesenih odluka na ov, arbitrazom ili preko Ustavnog suda Umanjili su place ca dnik a u organ u up rave za 110.000 KM da bi namirili

dio dugovanja "Kovgradu". Imam sporazum sa sindika- 10m u organu u pra v I ianie, po kojern uposleriici primaju man j e nego sro im pr izna j e kolektivni ugovor, a OV irn na ovaj nacin dodatno umanjuje primanja, stoie bez za-

Ide arbitraza?

Nisu vijecnici u ovirn teSkim ekonornskirn vremenirna zaboravili ni sebe pa su svoje pausale povecali za 30.000 KM. Tako & svaki opdnski 1:3- stupnik mieseeno iz opcinske kase uzirnati 500 KM_

- Osporiosam i ovaj ama· ndman, j er n is II n aglasi Ii da se radi 0 bruto iznosu pa "visi" 7.000 KM obracuna PDV-H ~ istice bu~imski nacelnik i pita odakle da im "stvori" ovib 7.000 KM.

J asn 0 j e cia se brojni ama·

Pol111ella parlila pa lIul1ura

S redstva za k ul turu, iako je regulirano pravilnikorn da se dijele po javDom pozivu i ProjekLima, vi" jecnicisll dijelili "po babi i amid.l:.ama.". No,. za poliricke partije 50.000 KM, a za "Gazije", KUD _"Sevdah", KUD "Cava", Zenski

gradski her i Udruzenie "Izvor" ukupno 10.000 KM, uz obavezu da se morajn odazvatiza na.stupe obiljciavanje znaeajnih dogada;a opcine Buzim. Za informiranje bu~imski vijetnici nisu predvidjeli ni marke.

sta treba Dlalill

Iz budaera se ove godine treba platiti davno izgradeni pin u Pajalicima u MZ Konjodor od 104.000 KM, Sarajevska ulica 43.000 KM, Iokalni purevi Livakovici-Lubarda 25.000 KM, Brigovi-Sahinovici 9.000 KM, Varoska-Raciei 9 .. 800 KM, Trostruki k18- nci-Kupusniea 42.000 KM i Zaradostovo-Piskovac 65.000 KM. "Kovgrad" ova sredsrva eeka "k30 ozebao sunce",

ndmani ne mcgu izvrsiti, ali buzimske vijecnike bas briga za to, oni su zakonodavni organ koii ne odgovara peed zakonorn. Nacelnik Sahinovic osravio je rok od 30 dana OV da. preispila odluku 0 bud2etu, a za to Vrijeme on se neee izvrSavati.

- Ukoliko ne prih.vate, ide arbi rra>:a iii Ustavni sud FBiB - kalegorifun je bilZimski naeelnik. M. DEDIC

Okrugli sto Biotehnickog fakulteta Bihac

Sporazum 0 JaCanJUlaboratori)shih hapacileta

Na Biotehnickom fukulteru u Biha"u odrian je okrugJi sto 0 znafujll saradnje Agencije za sigumosr hrane BiH i fakultetskih laboralOrija u siste· mU osigllran j a kvali lela brane_ Tom prilikom je zakljuCen sporarum izmedu predsta· vnika Agencij e la sigurnost hrane BiH, Biolchnickog fa· kulle ta i Visoke zdra vs [Vel] e skole U ni verzireta u B ibacu 0 poslovnoj .saradn j i.

Dekan BiOlehniCkog fakuItela dc_ Halid Makic ;stakao je kako proizvodnja i sigumo' Sl brane pos taj u i mpera ti v pri vrednog cazvoj a a primj e-

na novib tehnologija i sve veeeg broja .zada taka u proizvodnji hrane 1:3htijeva ozbi· Ijne analize procjeue rizika i si· gll.rnosti hrane. 0 znacaju zalirite proizvodJll:a i potr05aCa govorio je dr. Mirsad VeJadZic a 0 znacaiu Agencije za sigu' most hrane BiB njen direktor, docent dr. Seiad Mackie.

Preds!avnici Agencije za sigurnost brane BiH, Biote· hnic.kog fakulteta i Vise zdravslvene skole 8U kao rezuitu visegodisnje saradnje pOlpisaJi sporawm 0 jaomju laboratorijskih kapaci leta BTF-a. S. T.

Odrian prigodan program u Domu kullure

U KUOwu "Hasan Mujezinovic" Gazin

Sedam gOdina male SROlelOllRlora

Sknla jB do sada dala nekolikogeneraeija

Prigodnim programorn, koii je u cazinskom Dcrnu kulture pratio veliki broj gradana, obiliezena je sedma godisnjica pcstojanja Male skole folklora, koja dieluje u okviru KUD-a I1.Hasan Mujezinovie". Iz Skole folklora do sada je izaslo nekoliko generacija, a vise stotina djecaka ; djevojcica naucili su prve korake narodnih igara upravo kroz ovu skolu,

- Ovo je znacajna godisnjica i gradani trebaju vidjeti da KUD "Hasan Mujezinovic" ima tradiciiu, da postoji i da irna svijetlu bu-

ducnost, Stalno nam se priklju;;uju novi, a vracaju se i srari, dugogodisnji clanovi. Na ova] nacin cemo oiacati nas [ad, kako kroz Malu skolu folklora, tako i kroz Folklornu grupu za odrasle - rekao je Muhamed Badic, predsjednik KUD-a.

U svecanom diielu programu nastupili su i najmladi polaznici Male skole [0Ikl0· ra, kao i oni koji su u meduvrernenu presli u sredn] II iii odraslu grupu, Ucestvovao je i KUD "Biser Graz", koji okuplja mlade i djecu iz bh. porodica nastanjenih u Aumiji. S. J.

Udruzenje fotografa u Sanskom Mostu

"FOlD Sana" ima' desel clanoua

U ovoj godini Hamjera vaju napraviti rlvije izlaille

U Sanskorn Mosru forrni- c]anove, tako i Sanski Most,

ranD je Udruzenje fotografa kao i da jednom godisnje or· "Foto Sana" koie ima desel ganiziramo skupove fotog.r· clanova. Sastanci su po~eli u afa iz B iH i regi j e " kaze D i· marm i u prvoj godini rada no Begovic, potpredsjednik

imaju namje!:U napraviti dvi- Udwzenja.

je izlo~be fOlOgrafija. On i predsiednik "Folo

- Gilj udruzenja je da kr- Sane" Igor Para.rliik inicija· oz umjemOS! fOlografiie pr- tori su formiranja udrlledstavljamo, kako nase zenja. M. D.

SDee

• Zbog renoviranja Doma kulture »Zubdija Zalic" II Velikoj Kladusi, Gradska. bib!ioteka svoju djelatnost obavlja u zgradi OpCine. Svim zainteresiranim i Ijubireljima pisane rijeci, vrata Gradske bib1ioteke Sll o!Vor-ena svakim radnim danom od 7.30 do 16 sad.

Za cazinske poljoprivrednike

predauanJe 0 zaStil1 HUHUrUZa

Projekat FARMA j pre-duzeee Pioneer,. u saradnji sa S! uibom Z3. razvo j i po duzetnis!Vo opCine Onin, organ izovali su u Cazllm s!rucno predav.anje 0 agrotehnici i zastiti kukuruza. Gilj predavanja bio je edukacija i upoznava· nje poJjop.rivrednikll sa novim hibridima kukuruza,

nac.inu njihove zastite od korova Ie pravilnom izboru h ibrida za proljetnu sjetvu.

Akcenat je bio n.a sortama koje najbolje uspijevaju na ovim prostorima_ Preda.vaCi su bili Dalibor Done;';' konsulra· nt projekta FARMA i Amir lliaiic,predstavnik fume ,,Pi· oneer" la USK. S. J.

Humcikod Celica

HamiDn ZbDB Muara slelio u duoriSle

U saobracajnoj nesreci koja se dogodila u utorak u 16.30 sari na regicnalnorn putu Humci - Sibosnica - Celie karnion "man" (916-E·47S), za Cijim upravljacem se nalazio Emir ~abie iz Brckog, sletio je u dvoriste Faika Basica u rnjesru Humci kod Celica, Do nesrece j'e doslo zbog kvara na karnionu, usljed cega ie vozac izgubio kontrolu nad vozilom, zatirn probio betonsku ogradu,

Probio ogradu i udario u drva

udario u dNO i zaustavio se poredkuce ..

- Svi smo bili u kuci i odjednom smo culi iak u dar. N isrno zna I iii lase desava, u prvorn rrenutku pornislil smc da ie eksplozija. ISITCali smo iz kuce i vidieli karnion u dvorisru . kazao je Faik.

Povriiedenih niie bilo, ana kamionu je pricinjena materiialna illeta. Uvidaj na lieu rnjesta obavili su pripadnicPSCeLic. Sa.M.

Sudar u Sarajevu

Teie OZliiedena

malol)8lniCa

Na raskrsnici ulica Safeta Zajke i Esada MidZi6J U Sarajevu prekjucer su se sudarili "renault cl io"( A32- J ·643), kojim je upravljala S_ M. (21) iz Sara] eva, "passar" (K5 3· -K-077), koji je vozio M_ Z_ (35) iz Sara] eva, i kamion "mercedes 60 I » (079-&074 l, UI Ci jim uprav I jaCet!! j e bio A. A. (21) iz Sara] eva.

U udesu ie reske tjelesne

povrede zadobila putnica iz "renaulta", rnaloljetna S. S., a pomoc io] je ukazana u Kliniekom centru bolnice Kosevo, gdje ie zadrzana na daljnjern Iijecenju, Lakse povrede zadobili sl! S. M. i purniceS, E. (45) i C. E. (22) iz Sarajeva, 0 svemu je obavi j esten kan 10 naln i tu;;:; lac, a uvidaj su obavili sarajevski policajci ..

PS Prnjavor

UHra.O oeu 0181011

Istrazi telii Policijske S13- nice Prnjavor rasvijetlili su tri krivicna djela koja osteceni nisu ni prijavi.li po· lidji. Zbog sumnje da su to· kom januara ove godine, provali vsi u porodi cn u knell u mjestu Gowja llova,.ukraIi lovackn pusku nhapkni su D _ T i jedna malo! j e11la

osoba iz Prnjavora,

Urvrdeno ie da ie D. T. zai ed_no s malolj.emikoID 21. sep[em bra ove godin e iz neZlIkljucanog pomocnog obj ekm ukrao pli ns ku b oeu, brener s crijevom i topling ZlI lrak lOr, kao i da je sam OSI)llno iz- k uee svoga oca ukrao pis toIj CZ kalib.-a 7,62 milimetra.

IHI001

_Iuzl~ I ....,.1 ....... ==-=:

• M.l MRJ,I(f, VlUjlt

IUI.lJ.IJLSII.l (Id aTnIlIAl

• RWoIIIII VIllI" I

• 11W'.IS1IlA'.Sl

• iI,lUW.Hllts1fl1wlDIII

• ¥1JI..IS1lE1IIJIlIllII.

• I!IAttrtll! UU"T1Il

• T(hDf .~ ... ~tA

S"~.Mt!J;IanJ •• dlllil. 11 !.",.IiINl: ' •• ..:-DJ1I655 &00. 'n: Dl]jCU-5 ••

HIDtI.1l1111/551-",Si..IJW..JI:: mfl!l~ ..

www.mlkadobll.I)I)mlnra@mlkadabll.com

16

Dneini avaz, <'<BMtlk, cr· 'na h- ron· ik 'a

31. marVofujak 2011_

BIHAC Potvrdena optuznlca za ubistvo u Velikoj Kadusl

Ibrahim Halilaqlc se teren da je 24. oktobra pros'e godine usmrtio Asima Halilagica

Opcinski sud u Bihacu potvrdio jeoptuznicu Tuzilas tva USK proriv Ibrahirna Halilagica iz Velike Kladuse zbog ubistva i izazi vanja epee opasnosti. Halilagil: je 24. oktobra prosle godine u Velikoj Kladusi usrrijelio rodaka Asima HaliIagiea zvancg Perna, a lakse rielesne ozljede nanio je Muhamedu Sabicu,

Opruzeni [e, vozeci auto-

mobil "opel corsa", ked stare aurobuske stanice u Velikoi Kladusi prirnijetio vozi- 10 "polo" koje rnu je dolazilo u susret,a u niemu ie bio ubijeni Asim Halilagic sa suvozaeem Mehmedom Sabicern.

Ib rahim Halilagic skreIlUO je na saobracajnu rraku koiom se krerao "polo" i udario ga jednim krajem, Kada se automobil zausta-

vio na obliznjem parkingu, Ibrahim ie kroz bocno sraklo "pola", a orida i kroz otvorena vrara iz pistolja izresetao Asima Halilagica koji ie pcdleggo na lieu mjestao Suvozaca Sabica ranio je u Iijevu natkolienicu.

Ovorn ubistvu prethodili su medusobni sukobi Ibrahima i Asima Halilagica, a navcdno je opruzeni dugovao vecu kolicinu nov-

ca ubijenom koji je od njega zah ti j evao da pi ali i kam atu, Nee prije ubistva Ibrahirnu Halilagicu je u mjestu Mrcelji - Todorovo kod Velike Kladuse podmetnut pozar ua automobilu i traktoru.

Nakon ubisrva Ibrahim Halilagid ie pritvoren i prerna odluci suda pritvor mu moze traiati naiduse do 24_ a prila ove godi ne,

M.D.

Pri.javtjeno u Tuzli

SeliSDalno islloriSlio retardiranOg 21-g0disrualla

Cetrdeseros m ogo d isn j i

S. M. iz Tuzle priiavio je u u torak oko 19 sari policiji MUP-a Tuzlanskcg kanrona da je [edan 44·godisnji rnuskarac u noci s proslog petka na subotu u Tuzli j mao spoln i od II 0 s s n jegovim 21-godisnjirn sinorn,

osobom sa srnetniama u

psihofizickom razvoju,

- Mismo postupili po prijavi i zajedno s tuiilasrvom radimo na ovom predmetu.

Rijec je 0 jako osjetljivom Po/ielja lie olkriva delalje

slucaiu iz vise razloga te zbog toga u OVOID trenutku ne mozemo otkrivati bilo kakve detalie - kazao je Miralem Malkic, portparol

MUP-aTK. .

o dogadaju je obaviiesten kantonalni tuzilac, a sluzbenici policije poduzimaju potrebne miere i radnje na rasvjetljavanju ; dekumentiranju navedenog dogadaja_

A.Mu.

Osnovni sud Brcko

DSMUrO SUdenle napadaCU na mne

Osnovni sud u Brckom pOlvrdio je opruinicu protiv Marka Maksimovica (21) ZlI krivicno djelo silovanje u pokubju i nasiLnicko pona~anje, saopcenD je iz Tuzilallrva Breko Distrikta BiH.

0plUzellog Maksimovica TuzilaSlvO Brcko Distrik ta B iH tere!! da je 26. februar'a ove godine oko 3.4S sarl u ulici Edhema Mu labdi';a u Brckorn pokusao prisilili SO-godisnlu D. M. iz Brckog da g3 oralno zadovolji, us"

!jed cega je oSlecena zadobila Leske tjelesne povrede, prijelom j'agodicne

kosti. .

Tuzildrvoovu osobu lereri da jeodmah nakon navedenog krivicnog djela oko eetiri sata u uiici Tina Ujevica, U bli zi n i benz ins ke pumpe "Gas Petrol», uocio 38-godisniu A. B. iz Brtkog koja se kr-er.ala rrOl03rom n pravcu katoLitke cr kve Ie je presreo, ali se ona odbrauila kisobranom, nakon cega se opruzeni udaljio.

erna hronika

o nevn I avaz, tetvrtlk, 31. marVoz~iak 2011.

17

Netic il/alres./1a juceras.I1joj pres-ko.l1lere.l1ciji (f,to: l Brut""

SARAJEVO Paslije zapljene oko devet kilograma marihuane

ha len- -Ie m-slo u

Dr]UOr zau _ 1-0 bOln~c~

Zbog napada slij.epog crijeva Sanjin Handzic (25) prevezen u Opcu bolnicu "Dr. Abdulah Nakas", dok je njegova majka Sadeta (47) jucer pustena

Saniin Handii'; (25), koii je p rek j u i:er uha psen II a k ci ji sluzbenika Odjela za borbu protiv zloupotreba opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo, prevezen ie iste noel u Opcu bolnicu "Dr. Abdulah Nakas" zbog napada slijepog c ri j eva.

lzvrseni prelresi

- Pacijent se obraduje i radi se dijagnostika. Ukoliko se utvrdi da je u pitanju slij ep 0 cri j evo, on ce 'odmah biti operiran - kazao narn [e dr. Bakir Nakas, direktor Opce bolnice "Dr Abdulah Nabs".

Sa Handi.icem, koji se su m n j i ci za nedozvol j en u proizvodnju i sravJjanje u prome! opojnih droga.,prekjucer je privedena i njegova majka Sadela (47), kod koje je u k uti n a podru cj U opCin e Cen lar pro noden a 0 ko devet kilograma marihuane_ Sadela Han d2i c je nako n saslusanja iucer pustena na slobodu, potvrdeno nam ie u

Zgrada u koloJ zM porod/ell

policiji,

Porvrdeno je i da je Sanjin Handfic tokom dana operiran, On ce nakon oporavka biti vracea u pritvor,

Na jucerasnjo] konfereneiji za uovinare koio] su prisusrvovali Admir Varres, istraziref Odjela za borbu protiv zloupctrebe opoi nih droga, i Irfan N efic, p or rparQI MUP-a. KS, porvrdeno ie da je prilikorn pretresa kuce i Slana. na podruciu opcina Centar i Novo Sarajevo, osirn dever kilograma rnari h uane, prona den i jedan rucni protivoklopni bacac raketa "zolja"_

Takoder je pIonaclena ruena bomba, 20 piSlOJjskih menka razn i h kal i bata, odredena suma novca koji pOljeteod preprodajcdroge, rri mobitela i pribor lS pre-

pakivanje droge.. .

Prepakovana droga

Kako je jucer na

pre&-konferenciji istaknUio, u sluCaju da je droga prepa-

Priuodenl Drosle gOdine

Sanjin Handfic prosle godine uhapsen je nakon 5 to j e priliko m pretresa njegovog stana u ulici Behdzeta Mlltevelica 102 na Grbavici poJicija pronasla kilogram marihuane, pedesetak rablera eks tazija i izv [es Il u ko licin u

kovana, na ulici bi se naslo 8.000 d09.000 pakerica,

- To pokazuje koliko smo dilova sprijeeili, odnosno koliko smo djecevisezastitiIi. Vjeiltacenjem ce bili utvrdena l!ii~na d j ena od U2ete droge, ali je najbimije da ne.ce doCi do kraj njih korisn i ka - kazlIo je Va rn~s.

On je pojasnio da je dio z.a.pJijenjene droge bio narniienjen Sarajevu, a osmlo dcugim podrucjima u BiH.

Admir Yams is!akao je da je njihov odjel u posljednja [ri mjeseea l\ vi~e akcija

Kantonalni sud Sarajevo

"spida", Handsicu su za pojasom prcnadena dva pistolja. S niim [e tada uhapsen i Izudin Tahirovic, kod kojeg su pronadeni pel paketica rnarihuane . pripremljenih za ulienu prodaju re pcluautomatsk a pu ska,

zaplijenio izrnedu 25 i 30 kilcgrama droge, od cega je 25 kilograma marihuane ..

U tom periodu uhapserio je vise osoba, a zapliienjeno ie i nekoliko puilaka, pisto· lja, oko 40.000 KM, za koje se sumnja da potjecu od pro· da je droga, te ne.koliko vo zila ko j i ma je d raga prevo.l:ena.

OdgovarajuCi n3 p)[anja novinara, VatreS je uka.zoo n a ned onosen j e pra vii n ika na ni you drZave, z bog cega se jns ne vrsi unis!avanje z.a.pJijenjene droge. B. C.

godine za 0llU8al ubistua suoruge

T~

KaDlonalni sud u Sara j evu jucer je nakon p.rihvatanja sporaz:uma 0 priznanju kti vice Dzevada Ka zie u (42)osudio na !ri godi[lezatvom. zbog pokusaja ubis[va 38 -god) sn je SIl pruge Ari fe u novembru prosle godine u

sarajevskom naselju VeIdie!..

Arifa Kozica zadobila je povrede gla ve, grudnog kosa ) rrbuha nakon stO ju je njen suprug izbo kul1injskim no k.m Il porodi en om s ra n u U lIlici Muhameda efendije

Pa.nd2e na broju 69. Nakan loga, Dzevad je otiho do obliznje benzinske pumpe "EI- Tarik Oil" i od radnika ~a[razio da pozovu policij u, koja ga je ubrzo poslije pozi· va U ha psila ..

B.G.

Brcko Distrikt

CU)eIHO etrouic PUCBa Sebi U DlaUU

Pucajuci iz piiltolja sebi u glavu prekj ~cer oko 17 sati u porodienoi kuci, sarnoubisrvo je izvrsio 32-go" disnji Cvjetko Petrovic zvani Can 0, potvrdeno je u policiji Brcko Distrikta.

SefOdjela krim-policije u Brekom Senad J asarevic kazao j e da je u rvrdeno da je rijeco klasicnom sarnoubisrvu i odbacio jespekulacije da i e nesretn i Petrovic prekratio aivot preddjeretom,

Petrovic nije ostavio oprostajno pismo, tako da rnorivi samoubistva jos nisu pcznati, Pistol] iz kojeg

se ubio legal no je posjedo-

vao, B.Ra. Pe/rovit./mao 32 godlne

PoIUMla se i:etuorica

... Cenci osobe su povrijedene u wei koja se dogodila u Rogatici. Policajci su na lieu mjesta zarekli G. H, R M. i M. T., koji su iziavili da ie doSlo do fizickog obracuna izmedu R. M. i M. T., s jedne, i Z. H. i G. H., s druge srrane, Tom prilikom svi su zadobili tielesne povrede. Protiv osumnjicenih bit ce pcdneseni izvjclraji nadleznom [uZiialitvu.

PrOUaueno u IlZamuU

... Nepoznati pocinioci prekiucer su provalili u dzamiju u u lie i A vde Palica u sarajevsko rn I! aseli u Za brde. Kradljivci su iz dzarnije ukrali novae, 0 svemu je obavijcsten kanton alni tuzilac, a u vi da j su obav ili sara i evski policaj ci koj itraga j u za pro valnicima,

Na Grbavicii Dobrinjl

opuaCMane dUDe rodaunice

U Grbavickoi ulici u Sarajevu dvojica nepoznatih pocinilaca izvrsila su razbo jnistvo nad radni com u p rcdavnici "Mursa". Prijeteci nozern, razbo j n i ci su 0 teli pazar, a zatim su pobjegli.Istog dana dvoiica razboinika opljackala su takcder pro-

davnicu "Mursa" koja se nalazi na Trgu Zlatnih ljiljana na Dob rin j i. N apadaci s u ovoga puta, priieteci sIafdgerom, od radnice oteli novae, nakon cega s u po b j egli. o svemu je obavijesten kan[0 nalni tuzilac, a poli cija rraga za pocin ioci rna.

----- -- -

'IFE5TFli'

, .,",AA.U"II. I I N10U8'f1lI JII·IC.A VA .•. 'f"

,.---...... ... '_I~ ....

1001. ,talG!lO'·NO • "p_ IlU _'~I ·1IIIIOIw 011 1l1li Il85

..... ~

18 C""","".m""",,",, "". Dnevni avaz

~d: Lhtlli:~~U ,el .... l.i:I 1. r:V,,:urll.U1....:i u u.tn9j,.m ....... 1f'IlII,,"lnu I L .. IIII,.~1J.m .. , .1:1 .Jriill)...:hl' "IATd~.\ .. ". rruhn.tc- pjillk~. U ')Ii i"- 11hl. "IUlnh!:n.l" rllll'tj" rn:p~I,,-tn'lI.JII h,.'IImtL.l1t p.,,,,.I1"~ iJ" • " ." La"u .. , 0011,,"""'" .. """ pi, ... IIn)n J~""'W OI'b"" l'rmo '" odbo.t r .....t:Do:-ij~ r..o i""""",j~ ~. " rjdll' .... I" """"bcml" :pIIimJ. pnl'l'llnfJ.a b<.n.I:.ib_ ~Ij~ objn, I)OjCl r ...... " I Il',.j U.nl I

JA \';\11: 0 '. L

Z I.'h'l '", '. :o.n: :PO)!:(J • l'H.W.<'l .. ,\ "J'll

'i,. 'IU~:~I'IIPU:<'" 'I'!tl!!> ""11..: IlCHI,A,t-t.aU 1'01'1 I ,( U

Pmln .. , la' "'~ .. ~ I.... (lI"I""njo :I"""~ " 1}<"'\8~"'IJ" ,'-"mJ>.;nlh pl""'J.,

rori ............ ~ bOl'llt~III"" .. w..,.'" iL~' III ~'" r ,....rad,~ nnmi"-i1Jot"ih ta, (hlobrenJ~ "Rdl, ..

S"~IoI,IIi.'~ P;ljll....J •• ..e iiII,h!u\,C' "_"''[U;~I fJ1U~ iW' i,,~. It.;l. •. hJAA"1;C rUIJlll crt.::~ ''TN ... \'101 I- rh1~~ju p.'lII"Od ~u'ti 1ll1lJ1,hcn~h "qc:-k:da.

2~ LlJ'-ra" u ~ an~'ji.1 ~lil1ki'11 ••

,1 iqlradnJ" D<I1o n, ...,..,.Jj~ 'LIIlf'''''''.''' <>bjc'kitm,

Ihln,d"lu ....... " 41>1'1oJ,,~'h""'''j~ I nad ·-'-njnon. r''''~'''''''i''''' "~lo<lnoll..J.ll ....... ''''l.l .. I.

"liIttu\c illlli 1.. -

4!ji ~UJJ"'i"lI'flllfill 'hnnb.;nu, ut~·J-d. • .u [h ',,",II .. "

U.

IT,,, .... """'.1''"' I • .-.....u "" ... <lIl~ C I: .... Jl<'R"fIlI" ... :!o.II~" .IIJe..l :

.* ,~....,..." ~\_. 'I: ~rl..-:UII ~.n,,","tHh t':hJeL:n - j '\.t"' ..... ,.. ••

hI ,,, 1",:<~d"J'" n"",h po>n><J.ifnlh ... "",t.;:mh olol~ Lot J .... "''' "",.

~1iImbctnDH ubrc"'r.. i I. ~u.1lD

III

Op~1 ,11 ..... '1'

I'f.J~'I,'RlI~ ~"".lIi.1ILtjll'IIibP.I'lh IJI (f;&.llitl .. HJrl1 h1\ IIh.flt p.)ft • ..h ...... itdI~IJIII, I pi. hilllll1 I~U

f>C'O I Ii I """' .. ~ ............ ,1' .. '" "',,~. "".-...I "lIln.hh mmlb '''J n llo in' 311 I

porot.UII!:C' WTI r llb .. h .. ..-nClbli j)""I:UlI hi h.JrD.[ ij).

dr7a' IJ""-,,, ... I"".,,,, i U~"'~, In,'.

,,,':1f1lJ .. -4.l.,,,l 'ULlljllhc"l: .... pILII.I.J~ ~ ptlil!:ltuC-Ju I,kn.o .. -·' th: .. r~Ln..IWC'

"iu tu:t1j c-kJI.ln ro..1.ani ben i rtl r II ··IJ.:.n "UlL~Chj~. "" 1."'::111 1..,:,,0. 1-tT'Kl :11. .c lHn nJ-c'IIII\ C :~ 1.: porudio;'1 U 1'o"1111"Tu Pon'ldI.oC'I'lO.II t _ 0Il.JI t'-I'IIiiiIIJUI hilo k.:wk" u .. ~m:t.,,"uU' j,,"IJli';1II: nll ~ju U"',,., ,I 11""""""'.1 .... Iliru """'-I>mu Jed," "" "" mo-.;u "'orhud to.. ... ~ ... D m • .,.I.rwl".I. ~I ... t:ro. .. ~ ''5;I..Linil\. .10JI:"

I kfilll.lt JC" :p.'.h~~IIi.UIMii ,.:,h~J,,~"I" 1.1 fllillo ..... u .. _lu .. .:I If}.I~: J'9tI 1 .. ...ttJl-i~ dcllllL~J...'I"·C" J""I·.""IL opl'llQ ""'"OJ ~hlftlht11i QhjC'L.al ",uJdi<t iii 1111 "' .. 10 k.iltJI' n ':--in ("IITnfU' .... dmjl{'l' Ii"",! • ..,;:jInu.' .... 1 ':i[" ... do. J" "JqJ'" <> " .. "bono pil.atl", oj«l.<:_.

rv

Sltunhctl.li,lh,h 'U-'* ~

- p..tY...IIot,oJI'a.Ol. rn,,,-n.-mC'1d ... tr",d~1 ..... ' 1"J","'ktljC'111 nlAlknM." 'It'V tut rrl .... ~ 11

'IlIJ, 1",1 u ", .... ""nnlll <ihjck", 'U mJ.C'<lu ",,,,,,.,b. II'I u .... "do'Nn"''' l'hJ"~I"

hI;,. lL""IU;.1"" ulh i.l,-1L1\"p ~.liilln.'~I ... jlllll\;II!ltc-)o "'n.a,~ .. "'nn, uP ... 1: J ,: 1 h"AI.PI.

- J"i,i "-"<I' ""JIl' n:><l'I1cijll ill rv<Ill~l.I" hn> 11iI>¥ lirwlJ'll 110 boJdo'D

1. J'~enr r-il"~e tbnl'j "mDIH p:JrodK~ lIkll!ih •• ~luti, I· J1OiInm.WXll) r~ ~ .... aL:o,g tllU1~ roo .. ) N>d.o.

I ~~cW.,", 'LI. it h\.1J. ... "uIIIU -"i:I.iI:"II'i',.. 4"\ "'II~.,,~ rn:.\~ u I[Jo.tlJ'~ln~fii' o..t.L]l ... n.:lll .. ioJ · .. 19't~ do>::: I, I::: IQOI'~ .Id"", ~

• ,:a ,',"~i ml"""" ..... d ...... 1I 00;;; ( .... I,; J 1 Q?~ • .:I., ~ 1 1:.19'I,S ~'n~,.. ,I hod.

• no ~j., u ( dAJ 10.\11 I "'9:l. , .... lJIoI! dodamib S._,"' ...

_ yn -<tllf"1l'J~ u C y.., ooJ: ~u \'1 010 11 1 ~'.IIJ'.I' goIJIQ" <koo! ... ",h I hod.

-"'d tI~, "uJ~ ~l" i~.u u· .. J"iljtl1\41i !tll,iplh. u OS '" ~Julllh, I·U bt. ..... IJo' j

.. p~, (Ii'iIInn ..... U tIo~('p.-rr,;J ........ U.Jm..~1.ii h.1\J 20,!, ... ..,11 U~t l'lM.h.rJiI!."" '!lot 'ii~ j, iilu 1 'Ii hodI,'" ii' "II, LI"I;rlO" u il.ril.J::n)..1 uh nJlIi."tl..ib u rU\ d.tuli.l.

~ "~n I"-Il>c n>h'l'" KJIO.m!~, .. ",.1 ..... ", .... ' rJ"""" an,., <li!mhcnlh ... "'n}.o "- (1;00, p.,,,'IoJ'~0' \o:h.d;o P"illn" 1"11 :to., ........ ~" .. "L "Y ,1;.1 .. J II> rn .. rwl(II>LU p.. 1 1'>0 ><b.

'1 R.lIU~1 ~"'r.~'Jlt, \n"uJI"I I' III ~n .1'1'1'111'''''' IJ_ljLIU .. ll ... n ... p"ln,::,j",,'_'. ,f1.IlU. , ',"I<:da.ljn ,,a bruJ.ru..1I I 11'0 1 ~ltJ.. IIU HR • .,,;: hr.·lIb"",,!' In.h."'.R~;.I, barw J~l ~ Lt ... Redl N .!.ole Subit • .I..rl")"'.",, I !ted ..... "'"'" 0...0,' OjD., "'" rI M:um l ... 5 :bodo ... 7. I' .. , ""nl< "n." R.,..,N \ II ...... 10.0 pnp.oJ., ok",,"! n II> , t-J,. ....

I< S,. l I." .. I", ... ~ I '~hIJ .... ~"J' 'U" 1"".II1<>o1 .... j W-odl"" 1" .. IJ~1t .. C"d I '" ""'}"""ull i"'lVI'"nLl ,,1i.lkul'I1<flt«lJU ~ ".I1~'111 j 1Ji\l l1li1'" IIU. f!fC"lltil,hM"J IUJIlxnuj h"llu .t.,.,.. .... IU1~jn rn~ ," .... 000lau:ill> .1 bod.o.

....... """, hm b<>oJ.>o" ..... ,,~ .... '"' IIl."J"'i:.~,i<""tI dam! fIK'OJ .... b1 .. .., m..}II

v

K....tl.

It' 1'"",,,-"< !J , lIlu J,:n,d,1lo .... ' .... ".-rc, lr ~ ... " II: po .... ) '" 'N • dod.",111! " W-U do>

IQ.UOJ".IKI 11<:\1: I .. , ".,..<>11 "'pi" ;.I" In ~oOOl"D ..... p.Id,uju ......... Iu ..J .... 1

l UO""\ 'c: h..-i'll-l" ~li;il. "IJ ,I "-Ma_

1'0, r·, ..... , '" Idu L'II<.:I,'" ". , ... noj .. ,.., '" ~~f II' """ hI ,....1 .. '" .... o<Illdlll: " I ~""" d.,.

10.(1001.00 KM,~ mi'''; "1,,1 I .. do ., wod''' .... ..., ~.>oJ, njll I..oIm 10> ~ I

1]~Iu.m,C ·h,,_·u ..... il'f'i(.L.i .. WUI.lII

'i~.r..: ~il" C' L,"",-··i.hJn" ... "IIf11i."""'.Jlh.:Jn. bl'lt'h.L,n J~dno('J!' ,R:'tjJNjfn """'II ill l.. ... ~I"'lI. ' .. htulQJ .... ill 1IQhd.'lhi~U' N"'i bU·~I'I11I1 U.O~II..lli i~ f" .. lm'l:'Il~ ndt·r.."'d~'::uj, InJII,,~nt Illldh," ,,f.~

... ...:anj" "",~~ lo.A'dil" • lit" oJ. ....... doC, ""'" " ..... "''' .. 111 .... U: .... 1", .. " .odn WI..

't. .... u.'>-tn. nl;"bJ.~' ..noll', ........ .ti~" ,I .:ItlJl<'lo .

1 ... .I.u.~ "",oj 1 I .. 1" ~"""I1"" n ... J><'''''I»." oJ. .. j~ ",0;: L ... I"""~ :l ..... .,... ",,,.Inlh 'lu.nlt.Jlin.l.i.U. "f.."."L1II.a~11 LA:'dlu:I i~""IL"":1.II1. PUIC"I, m~I.,·f'il,ktN.lt.'Il.h :r,"!III&.b.;.p • !\i1]11l.I'1 ~ tJ '''"lqct'I''J''1TI cn.OII h ........ '" <kliniJ;on« ",~ ilK ... ! ""froIl"l. ,,,..,1,,,,-, V«:II'.,I

li; ... "",~ ... • ,.,'.mJ.. ,~r,· .. b L> U.U1IlIli. hlJIIM"'h 1 ,], J .01.",l>jal" .t" ...-: mo:du~lm ...... '""_ 1..Qd.",U rc.JlIlII I .,....ko,nc: Iooonkc ..... "" ""j<' . .., ,rt.ili plI ... m .. , u~''''

\1

;. hli<:' '''' ".", .... ':1" p.:>rf"-'" N • .,.,... ... j" , .... ".to<,~~" I"tJI.l1j..> :,," "' ..... "III""". "'''II'' ",o<I"'J",1 1'"""IInl.-l 1-o.'''':~,I. ",~t"" Ij .. P.1 h"o>oln ..

r~ •. .....,,~11K' prJ I,...;. i( 'Jt: ".,,1 ,. 'oM, "~-tl'hm\ .nj n..·~;hf tlI{lf1ll nil/"j'~~11 nlltUljl.'t'm 1.1i

" .... " '''''' ~I>.

LJ.t ,u.lill'" ,,,. pruJ" .... ;.. fMB-...x I f'<'U"'lmo '" ~.ti ,ok>I.a..t<! .. iojIWI) ...... ' .. , ... ,h r

!r' t."lJhi U",'f."i\., I, 0"'"0 o.~r....u ... ~ifi~

L , J rrmJ~ " :1"" I'Idno'IIOrul""""l "Il"'''" v,ob I" ,>oJ "'" I ""l('IJ <>II]d ""j.&

"" kIU'" LIi, "'J"" '" I,]",,, ''''' h;,.knoln"ll nunll ~lfO<!\ ~ a. I" 1"l1j~ bi~a<,D, I ".1 ,,'"

.>l>mmI><:n<......,..t>."'I.-t..l.~.>tI m,"' .... ",,-,"rod 1I .1"1 I'llii::' JI"ll I ~.IIN~ 10""11 .

2. 7 ... l"'V"'li~" IdlIdo I 1""'"g1C~ p.-owlnIJII" 00m....0 "" b:l_ rjd<:njen ""...... JlIl ",,"'~' nQ """1<1 ........ ;,...-11" ........... f~m11 Rl71

J ~ ruJ"Oj,< ""Ill """1",,, ""';"''''>0 .. lrlo."lt .. yl, ... h,,,,,ju """,,,,,II! I snm< I", "'I.:I'!~"" ('op; In.\1 Ill' J

... I'~ oI"l>llnl r~ulih "",,,,, .. 1 .. I ... 111 ..... ,,'\1 .. , 1 t"'tIa .......... 1 ... """I"ull". Ml.l,h I

_hb ,dll>NtRI~n. :r:tIlnlh J'rim:mjn '. 0411~""""1 .,~ (I """1I1'I"'1J" (11'1'1

'''''~ """.-k ~ !k>1>ilnil", mll,'h, I"ri#"''''J:a.lopQlLol.l m'l

~. 'J"""'jc" drb, lJ,mW' u IJi .... J"""'" ro"",,,pl~" t. 'I ........ e lit"'" 'Un ~ LI

p<JoJ,,,,.,.Il'i:ll,;:iliIJc:> ...

., II'J'"KfU c>r"JiI (1,1''''' ~ 1'1\1"'" .&otn.,. .... r~' ..... ,,, JII'1\ """.~,,~ t""", II .. '. pooJ"'-'."<>C" r~htlc\~.

, I,. 'J«""J~ o ~"","nj\l .~ rOO"",,,,,," nohIJ"". lidos,," ,,.J "11 tp<>l;",jd.a ,~ ..... IIdJC" ",,,,,,,,.,,b ..... h'J""~ tmu pn"""oJli~. v.In<Klkl oo..r.,'., , ilfj" ........ ~ ... i .. ' ,~! 1'l1li1 l"'<IJf'" II" """"' l;.l,.o"omj.a.

~. K ......... 1",,-," <'> bf'llJu t ....... "'. d..mat""'h,l ",...tn.- 1 ... ,:11 ,""u", .. lu ~""1111 I,..", ..... 1..1. ill u\)-'rnlc ~"l'ljc (,.,..."" rrih"'.. .uh~ h,,,,,. • III pt'l f<'1I""'ldII

hI_, !.~ I ~ n ""II ru"'''tefII''lI ~ hUla I.I.U po.'IIl'OlI.,.. " 'jJ t .... 1o>IJC!I .... 1I ,,><hi I I '.

'I i)QI.lU' .. 1.JouI 1" ...... , ... 11., T .. htl""" ~ ..... I ." ~I"",,,l P<, I.:nt>s

dOmDf,,~wlI ... ~ e li_ """J"" .,.., _ -Ju imo.1ne I:VJIJcmI"'n~u

....,_1\1 ,,,,,die","" ~in ulb.o ,]>, ' 14'1 ... 1 , ... ' ',.~·Ib "~I" kih .1',,110. i'IJ'

I...~"." I.."'jl .... ....: Jc 1.. I\ICI! f",.. L"J" ~ "' ...... """"'a ," ,,kr '''Ju"

lM .. lll".

111 P","1'd4 .... 11..,...,. ., mh<>"'l11 r~ 1,.,..1"" III ~""'I ,.~."" d~""""

~'''''''1I .. L .,..., II.", d~ II .... "'.iokllti ..... i L...,,,,,,,,i...,.i ""<w1I'Olulj pr;o,~,

I k<>ri." II IU l1oJ.." <><I _". u 'e, ldm",~

II. R)~""'l" ""dl~ """I~ """""' .. p .. ' ....... ,Ol<'m "".I"-~Iu.

I!: 1M"" rr.,oJlr',," n ... 1000toc \'lIwllllnl". u,k'llm "~l<~'""1Id ' ........ '·1 '" "',

... mho:nc "l>j~l~ L )I "em'J" ... """.., ",I<I,e I~ ... "","~nJ" . .(ll'o"'k .. , lJOC'l

O'lnm\.111h u",h" .. '"1!! 7.a UiUI-O, _Itj ~ 'AnlJtn: 1.~)eL·1 koj~ f~I::II ruju."\ IJdU~ 'hrl I..n ..... je i 01. ,II ~j.i """"",,'II<JOn "bj,""I u, k

I'';. U "" r .. pOO' I .. t" ....... ' .t.a=<I ,J,k>pl,ICJI un.roll ~"'lI ' .............. """'" ('fIJII'" ra """~/" ~"J ~ ",wJ <L.l""""~'. ~ In ....

1'01 SUl""''I'11e I. ~~o:dnot'''''''' .:I,om.oo,l" I." "", "";'1.:'111"," doi&,'.,...,r.: ..,~, Id.·'"I ..... Jn'"

n>tIilo-lJ .. ,~ ~'""noJ h 'J'_d,lj.>Iu.... h .. "".h I"<lj:o" ~ t.. ..... ,L", ,~ r.>dl,,,,jc.

1:5. Dol.""., ,u"'<qIOIim ""'''jll" .. pod" I<k;,. ,iIh!i"".' lpo.'''nfu. pn""'"j- od

;-1oJ.>.\ c .... &:1.. <Od 1"''' "jc II r.od.n"ll _ ,jYIltIJI"j'" P<' ........ " ill ~"" I,

p<....,.;~"" ", •• I>dltln<:". lih~ • ! ... 'rv<lI~ l<:riJ;oJ"...f, ~JbJ~J"''1''l'

\111

Ict~llu' potbl IIDe r.m:.IJ"'·u nub ".,. 11111 ... ~d .. \ .. pwaI .:I<Ikat.a" 9. .. \'1.

Ifi:N Ilfllobll d"w~ y, lu<lll .. I "J"'''''''' It":

,. 1", of' ....... <1 I II" : .... "".11 ""lI:" om I"'''''IE "b J~ ",.,

• .,.rad .... ;n.s:~ doA, .

- ...rrnljiinj..,.lt,:nji"J1i, In a.~

• pralnot..l1 ...u...." . .liJ ........ .:1J'" ....... " (WlId"" I <t.j.....", ,.,j .u-unc .u.h.l"ioI .",It..lJJ.

.. , l ~'TlC rlo'Jct.",U' C' ~ ,.. lit JII1"...k' If"k.:- I1m.c ~.'j" ""..!, ra;Jm.:1

2., 'l. ~p .... lO;ul Ufln, 1110 ... n'

• d .. klI,,, .1 .. 'nHI'~ """",

• pn:.J_w, l1l<I", .... 7'" """''"'' ijll ("..a"" i .. ,,:I""''' 00 ..:"""" ..... .J'k.'Il " ~IlIU, ", ,"-'1£ ... "h') ·k~hl,,;"...., . ih 11"'.1", 'lI.,k~ Ii.me ~,.," i" ,,,JI t .J,,".:-I

),. 1' ... 17« ... <1 nlu, I' .odll (Ill: """'bwl)jl, ~h In.,

p""im\lIdo .. H...... .

"",,,,'ji " ...... ,l..mi j"...bk.

,n,rcr"'" 10000",rIJ" ~"., n.J,n ~ ",.. r,,,),,h. .. ,~ z. "iLl:,nuJoJ UI· "t.bi!!l!l~

\I~""" "tl.l1 .... II~jll IIi ",..".,<lnl ... ~" rr .. -tctl'.a.;!ul1l:t':Ilid:Il,\,IiI t.fU,tl;Ll"'tCIiI

!'.. 7 .... ,Lu p ... 111" poAKIlhoa u .... b. " "11' .. bj .. 'ld .• ill .... 1'1 .. ,

l"P"'J'f'Il<I ~I u ", ... 11 I"n:du!!''' '''FlftI ad ""' .... ,II u ........... "1 .... t.1l .,rot

p..o,j;xlu,tC" ""1"" 1111 p""od ".~ I'II.>c:.1Ut! ot,c:" .....

;""I"Ofi'N'd3J~; u~. ,,' ill .. 1'.:.1 'IJI;f>\ ," , ... j.. .. om "d !ll'''''' II 1 uda u~ol, ~o 1,,1 • ,I'<"J",I,,\o" hrlj",,(,m ..,..,,,

VI 1,.1:

Pnp.( "" .I ... ", ,'1011 ........ I'<!l",ton;,n " .... 'O'"'i!Jw,," ,00 ""..,nlln.~"'~11 '''.Ij • .:-I.,,, ""'I<,.." f'R'~.,..<> no 11<1""" """~~II" '>1, 'IH1UU,J~ :I"'m~' 'II ,'Ir-t''''IIIju, ., .... b .. nlh :I'II .. n!. JI'rpnd.lk. b .... ll.b 1""1''''1 ~Ij •• ,,,'I ' ..... "' .. ,. "':IQJ~7Ia .. ', "llor, III.' 11)f)Il1>.",j., ...

J"'·nl~"" ....... J~' oho",,_, "0 (!tld~tll d.na ud d"","ob,J..ljh III~' •.

I'I1J"''' ",,11'J"". h ..... ,rUn ,.,j 01 .. "" obj"·'UL".'*" ,J~,,"1011: ~',..." l:lIli<lh.~._, nUl. 11)1 ,I 4<udlu 11"",."lIj"U"kl

() ~'UII,.1 roM J.",a"1l '''I'nu, .,1'111<..11'" bltl .. .,...('11 •• 11 .. 1 pili..... Jill"',",.

"d'-''''''j.1 .. dRIp borllf,kl.pop ..... lj .... 11 .... " .. 1.101 olld" .. U. I, \I, .. b O"ln. 0

:B1I"~I"rorr""C'I ... n,o~", , ... dob!!1 n"'IKI~,,("'n(l u I' <) II 01 II C'I!J I, III 'n" 'C'ldi::IfI 0; j~:;S.91H).

.10,\01, ogl;:u I jedkL~'IH'ol o'bru:n., :tllliIJ,,". ,.a kl'ooll mdllJJ se nn

""cb It hid .f'oncJlu:Ij('; lw".Om.lm .

;S.ponlIrIlJII':

I. J ..... I"~I'fIIl, 'Ubrlln!f ab,J"'"lJt "'!"flIII moil M' .:I'u![)11I u :11 ...... I(lrlj."'. .... "41 IJ~. u"rvlr"JlmlO. "':'noll''''' ...... :~ ,o"ulllj~I.' I~, .t" .. p'>,I'II'I.'colj" 'In ..~h .ITU Irl Fo"d..,ljf<

:r 1.".hIJ".I: I, doiko"" llaCr ... !ptlm., kkll .. ~ho " .. Uo'" i,,"'I>0"''''''o .

1. S,I !p<><i " "", ... 1, ""btl , (.b .. ~ ol)lJ"", d .. II ', .. do, .,"_ pod"mlll u.!j'<"',.. ",oJ'

.·oo<l'4:ljl, daJ:n'I: '''' (!m1.,.,111 t!'" ....... f .. I.<i.lq .. , .. llItij .. oil. (, ''''Inod.

~ "':"rilh •• " ... J .. .:1,,1),,:111,. 'J~.',""J. ~f,,"bul.' p'IIIIn'1 u •• ,IIt', I"~ .. I ... ,I",. III' rlltlo:eo " ollndeo jtel"" 0' "11' .I'.,.n'l1! f>Ili"SIIo.hn lk "'A "oj fI' 00 ~d .. 1 III 'k'l>lctmlc'l l..-td"", .... , 0011' ... 1. I .,', II, d"'lll~ ohllk.. li:ort 1 •• '. ...,.1'111'11,

Ir.d lllnib. k •• "'.lIlnl1o mIn' 1 .. "tll' •• n .. "'''11 drull"ll O"llIlIU. 11l,'I,,,dJ" m

b I .. ..,lbor:poladj>l I "<!Doo u r' nl,lc .'.",b""n" pit .,

~. l'iC'pu·I:p.u.rH" I .u::"bl'll~u", n-ni.(;a priJA!""C ,I! if'", 'Rlhu.n 'u· ..... Utillh'."j('·t

6 Oh, .. ~"n .. :p""IA".11 (tuokol)1l " ......... """, ..... '."")i'.Jy' '1I1.I,o'J"'cllt III

.. ,.,.lu.... . .

7. [· .... <1.1. d .. k ...... 'nlll"lj ... 1li ,opl ".I1 ... " ... :Be ,nobl'"d""" .... L" ..... 'IIIJ ......

rn:WjNlIl~ l·p"" .......... bt>'" I'Ll[Il1IdJo

erna hronika

OneVlli avaz, cetvrlllk, 31_ martlQ!ujak 2011_

19

SfraviGna sJika 1111 mjestu saobrat:ajne nesret:e (f.'., ~_ /Jutit) ~

Kantonalni sud Zenlca

UbiClmUZa od eden prlluor

Na mezarju u Skrozama ked Zavidovica jucer je obavljena dzenaza Emiru Cabtarevi';u (26) iz Zavidovica kojeg je prije tri n06 u stanu u Prvornaiskoj ulici usmrtila supruga Alisa Cahtarevic (19). Tragedi j i j e p rethodi Is svada supcuzuika, nakon cega je Alisa nozern u srce udarila Emirs, koji je podlegao na Iicurnjesta,

Osumniieenoi Alisi

Cahlarevic je na prijedlcg Tuzilastva Kantonalni sud u Zenici odredio jednomjesecni pritvor, a u ruzlanskoi bolnici obavljena je i obdukciia rijela nastradalog. Od 26·godis[ljeg Ernira oprostili su se majka Zinem,O!3C Asim, braca Musts-

Cahlare vi~: Obavljella dienaza

fa i T arik, ses IT3 Asirna te mncgobroina rodbina, prijateJii i radne kolege kolektivaSPDZDK Ar.M.

"Ha aUII" Uda -10 elslan UDzaca ·ZUU_II ua Dgasel

Teske povrlleden 21-godisnji Josip Bubalo iz Citluka

U sud eru ci sterne "rna [I" i auromobila "fen au I t" koji se prekiucer oko 15.30 sati dogcdio na magistralnom pu tu Mosrar - Ci tluk, na lokalitetu Kcb ilovaca,

teske tjelesne povrede zadobio je vozac "renaulta" J osip Bubalo (21) iz tillllka.

Kako smo se uvierili na lieu rnjesta, "renault" je pot-

puno smrskan, a vatrogasci su rnorali rezati vozilo kako b i vozaca izvukli vani.

Bubalo je potorn voxilom Hime pornoci prevezen u Klinieku bolnicu MOSl3r,

CJB Banja tuka

U Dl)aClla IIladionica s Dlasticnim DistOl)am

Banjalucki policaici

prekiucer su Okruznom ruzilaiilv u po dn i jeli izvj - estaj protiv N. M. iz Banje Luke zbog sumnje da je nad radnicama dvije sportske kladionice pocinio razboinistva.

Za"N. M. se sumnia da j e m askiran, p ri j e teci p lasticnim pistoljem, radnici sportske kladicnice II ulici Stevana Prvovjencanog 6. februara ove godine oreo 300 KM, a 20. marla ove gcdine od radnice kladionice u ulici Gavre Vuckovca Oleo 350 KM_

,

gdie su mu konstatirane teske povrede koje, rnedutim, nisu opasne po '-ivol. Zadrzan je u Cenrru urgentne medicine eve belnice. A.Du.

Kostrc ked Orasja

UdarlO dleUo)lIu ZbOg daset maralla

S edamn aes togodis n j a M. K. izsela Kostrc kod Orasjafizicki jenapadnuta u srijedu oko ponoci u svom

dvorisru, -

r z po lid je su kazal i ka ko je razlognapada na maloljetnicu nieno odbiianie d. napadacu da 10 rnaraka,

Prema informacijama

kojima raspolazerno, napa-

dacje 16-godisnji E. H., koji [ezajedncs prijateljern A. K. b i 0 u gostima kod napadn ure djevojke. Kada [edjevojka odbila dati novae, on je fizicki nasrnuc [Ill nju i udario je pesnicorn u lice. Povriiedenu dievoiku komsiie su prevezle u Kantonalnu belwell u Orasie.

Ta.B.

Tuzilastvo BiH

ODluieni za lalSilieirarue nouea

Tuzilastvn BiH podiglo je optuznicu protiv Huseina Durakovica (26) iz Buzima i Elvira Toromanovica (31) iz Cazina zbog falsificirania novca

Durakovica opruzaica rereti da je krajem 2007. godiae, oaken sro je od rreceg lica pribavio tri falsificirane novcanice u apoenima po 100 eura i

jednu od 50 eura, za koje je zn ao da su fal s ifi cirane, pokusao da sravi novcanice U opticaj u Velikoj Kladusi i Buzimu,

Iz Tuzilastva BiH

saopceno je da su Durakovic i Toromanovic, koji je drzavlianin BiH i Slovenije, osumniiceni da su zajedno 15. novernbra 2007. gcdine u iednoi trgovini

mjesovite robe u Cazinu kupili odredenu kolicinu robe te racun plati Ii fals i ficiranorn novcanicorn od 100 eura,

Prilikom pretresa kod Durakovica je prcnadena j edn a preos tal a falsifici rana novcanica u apoenu od 50 eura, Optuznica je proslijedena Sudu BiH na po tvrdi van j e.

• kvaHtet & sigumost· 14 prodajno servisnlh objekats ·2 godine garancije. puna servisna .podr5ka

~------------------------

Fiskaina. kasa TRI!ING FAVOURITE

Cl!'tlfid_ 011 nllne poruMup'_ ~rubmtJt! ~lir.Ij!l

ft""ltniHUM IIIMStI pwa$6Ybupoddka I II!FI'lH'D wmru pr;lna1a 2 ~In~

Obirn trgovine 159.,349 KM

asle dianice EnergOi uesta

Na Sarajevskoi berzi ju';er je ostvaren promet od 159.349 KM. Naiveei porast vrijednosti zab il] eiile su dienice Energoinvesta (4,97 posto), dok je najveci pad regisuirao Energoinvest T AT (28,00 posto), Na kotaciii kompanija promer je osrvaren dionicama Bosnalijeka po kursu od 13,90 KM. Na kotaciji fondova naiveei promet ostvaren je dionicama ZIF- a M.1 Group Sarajevo, od 41.7590 .KM po kursu od

Vrijednost indeksa

BIFX II, BY % .. 1.7 4J, 78

8ASX-10 1,070/0 .. 1.lOMS 86SHII 0,2.9% t080,B2 3,95KM.

Na prirnarnom slobod- 1I00n tLiiSw naived promer osrvaren je dionieama Tvornice cementa Kakani, ad 31. 890 KM po KUISU ad 25,51 KM, a na sekundarnom slobodnorn tLiiStu dionicarna Energoinvesta TAT, ad 472,50 KM po kursuadO,54KM..

Promet ad 689,.627 KM

naiuaCi Dromat

aHciiama Tale:H.Oma

Na Banjaluckoj berzi jucer ie kroz 107 transakcija ostvafen prornet od 689.627 KM". Ns sluzbenom berzanskom ttZisru lists B najv"':i prom et ostvaren je akcijama T elekorna Srpske Bania Luka, II iznosu od 61.709 KM po prosiecnoi ciieni od 1,65 KM (rast za 3,12 POS!o).

Kod za rvorenih in vesticioni b fondova najveci rast imalesu akcije ZIF-a VB fond Bania Luka(2.,98 POS!o), a gu-

bitnik dana medu fondovirna su akcije ZIF-a [ahorina Koin Pale (- 6,57 POS!o)_ Na slobodnom berzanskom trzi stu n ajveci rast imale su akcije preduzeca Rafinerija n afte B osanski Brod (6, 19 pOSIO), dok su akcije Krajinalijeka Bania Lukaostvarile pad od 0,43 posto.

r.'eMmS,

FlaFine - n:a~e '.d. Brod

Berzanslll baromelar za 30.03. 2011. gOdlne

Hursna uSIa cenlralne DanHe BIH

EMU 978 EUA 1,95583{1 1.955lJSO
Auslral;- n3fi AUO 1.42r.l79 1,430956
Kanada 124 ClIO 1.426152 1,43!l328
Hf'lal,ka 191 HRK 100 2fi,~~4465 26,510742
203 elK M1954iJ O,Q797Je
20S OKK 1 0.261615 0.262271'
348 HUF 100 0.r.l0415 0,732246
a9l JPV 100 1.IWr.l28 1,671507
44tl LTt 0,565032 0,566448
578 NOK O,247'J75 0,248596
152 SEK 0,218152 O.219(l(1() Q.2198~S .
756 CHF 1.501532 1,505295 1,500058 ;
949 TRY 0.890027 0,892258 O,B944B9,
820 GBP 2.219753 2,225316 2,~OO7ll
840 USO 1.384£28 1,386098 1.:l9150B i
Ru,;-. 643 HUB O,04S476 O,Il48S'l'7 0/148718 ;
Srbia 941 RSO 100 1.SB515'J 1,889884 1,S9~6OS , 20

Unevni avaz, ~el'lrt.1k. bi Zll ) .. S

31. maJtlolujak 2011_ _ _

:PROJEKTI Kompanija Metalno usplesna uprkos recesu'

ze f' a Ii rna gradi

..-

re u u SIOlihol u

Do sada tsporucf i ugradili 700 od 5.000 tona predvldenou celika

Zenicko preduzece Metalno irna ugovo ren e po sl 0- ve za angafrnan svih 450 radnika u cijelo] 20 II. godini, porvrdio narn je direktcr ovog pled uzeca S emiz 5 is ie.

Iako ie ZOI O. bila gcdina recesije koia se snazno odraziIa na gradevinski sektor, ova kornpanija zavrsila j u je sa sropostctnom popunjenoscu proizvodnih i radnih kapaciteta, a povremeno s u angazirali i dodatnesaradnike .

• I dalje sa narn glavna

Most orello JablaniCIlOg

- Lani smo okoncali posao na velikom mostu preko J ablanickog jezefa, a eve godine nd ponos ce biti nova arena. To su dviie reference koje nam omogucavaiu da sirom Evrope vee dogovararno i ugovaramo poslove za 20 l2_ - kazao narn je Sj~it.

criis ra S kandinavi ja j N j emacka, oSto se [ice domaceg tnist", recesija se mnogo vise osjerila, jer se i cijene poslova formira]u tako da mi ne lielimo bali pc svaku cijenu dobivati poslove iz koiih eemo

Zbag povecania zaliha SAO-a

Pala Cijananana

Ci j ene 0 a fte na svje tski m Lrlistima jucer su bile u pad II zbog povecan j a za liba s i· rove nafre u Sjedinjenirn Americkim Drzavama.ali je smanjenje cgraniceno nemirima u sievemoi Africi i na Bliskom istoku. U Londonu je cijena sirove nafre iz Sjeverncg mora hila niza za 44 centa i iznosila je 114,72 dolara po barelu, U Njujorku jecijenaopalaza 54cema,

na 104,25 dol ara po barelu,

Ciiene nafte porasle susa 93 dolara po barelu ad kra]a decembra i dosrigle su najvise iznose u proteklih 18 mjeseci, nesto ispod 120 dolara po barel u, Kao razlog za juceras!! j i pad cijena analirieari navcde povecanjezaliha sirove nafte u SAD i pad potraznje lof.·ulja izmedusezone grijanja ilieme se-ton e godisn j ib odrnora, kada se viSe LrOSi benzin.

iza6 s gubicirna " kazao nam je SiSic.

Metalno j e do sada isporucilo i ugradilo 700 od 5.000 rona predvidenog eelika,.za konstrukciju nove arene u S tokbolmu.glavnom gradu Sved-

ske, Kako je istakao 5i;i,:, ova kompaniiaposebnojeponosna na cinjenictJ dasu Svedani, koji su poznati po perfckcionizrnu.odabrali bh. firrnuzagradnjumetalnekonstrukcije. ,

A.DZONLlC

Priznanje na Skupstini IPMA~e

Ih. menadZeri ClanOUi SuielSMe asociiaciie

Udruzenie ZlI. uprav!janje proiektirna a Bill postalo je eve sedmiee Ill! skupu u Larviii ClaIl Svjeclte asocijacije za upravIj"" nje projekrima (IPMA). Time je Bosna i Hero;q:ovina dobila moguenos[ cia promovinL svoje proiekr-menadlere ka.o novo 21IIli.manie koie je prill vatila Evropskallllija.

Predsjednik Udruienja Sio bodan Lukic po!p isao je

ugovor 0 cerrificiranju siPMA-om_ Ovim ie Udruzenie dobilo ovlastenja da certi ficira buduce projekt-menadtefe !la svj etskom ni vo u [e da ih pripremi za izradu i upravija!!jeprojektima i aplicinmje prema fondovima EU _ BiR i Udruzenjeza uprav I j an je proj ek!ima predslavljao je claIl Upravnog odboraDamirDraCic. T.L

Eb I~'~ .. .1 vb~ b· . ~~ . ~. . ... ~. _nOODIJ8 U S UZ I 8nOnOmIJ8 IrazuOJ8

~ Pcivredna kornora Zem&o-dobojskog kanlOna i RegiOna!D8 ekonomska zajed· mea (REZ) jueer su II Zenici, liZ POillOC projekra «Firma" USAID-a i SIDA-e, organi-

zirali skup "I2.azovi ok.olinske dozvole"'- Privredni.cima koji se bave prerndom drvew i me' !ala, na slrupu su pojalinjeru procOOIml i [Iacini dobiva.nja okoIinskih dozvola.

Mladen RudeZ, pomoCnik IIlinistra u Federalnam mimstarslVU za okoliS i rurizam, is!akao je se pri vrednici suoCavaiu s nizom IIovlli propisa, ko); ocired\Jju njllio\' bu-

dUQ !lacin carla. Kazao je da ie ekoJogija posredno i neposredn.o u sluzbi ekonomije, prije svega odrZ:ivog razvoja, na kojem seinsistira u EvroPSk9i uniji. A_DZ.

jene cltaoce

Onevni 8V8Z ""'''''''. "",."."."".21

22

One.n; avaz, cetvrti!lc, 31 marVolujak 2011.

pogUblleni FiliDinci

... PEKING - U Kini su iucer iz- _P""O'_'_~"", vrsene smrtne kazne nad rroie Filipinaca, osu denih zbog !<verca droge, j pored molbi za pomilcvanlekoiesu uputile filipinske vlasti i sarno dan nakon ~tO je "Amnesty Internarional" optu:ma Peking za prekomiernu upotrebu srnrtne kazne, Troje Filipinaca, dvojica muskaraca i ~en a, uhv aceni su u svercu po vi se kilcgrama heroine u odvojenirn

slucaievima mkom2008.godine, Trojka osuuella 118 smrt

-

Nestaslce hrane uJapanu

naNon Slraha - glad!

Za b rin uti da b i rnogli ostati bez naineophodnijih srvari, J apanci su posl i ie zernljotresa i cunarnija poceli stvara ri ku cne zal ihe, tako d. su u ovom trenu tku police porpun 0 prazne,

Ispred tokijskih supermarketa redovi ljudi su dugi, ali na izlozima gotovo svi h radnji stoji narpis: "Zbog zernljotresa i cunarnija zalihe su rasprodate, Izvin j a varu Q se." N esrasice su dovele i do skoka cij ella, a nastale s u kao posljedica velikih osreeenja fabrika za preradu papira u

zernljotresu i cunarniju u Mi[agi, Fukusirni i Ibaraki.

Podaei pokazuju da 8U stanovnici T okija dan nakon nesrece kupili per p uta viSe nego obicno instan I nudli i osam pura vise nego uobicajeno mineralne vode, zbog .&:ga 8U cijene OVID namirniea naglo skoeile,

Proizvodnia i distribuci]a narnirnica za kojima ie porrazn ja veta usporen a je zbog ostefen j a fabrika, n emogucnosti korisrenj a po jewnih p ureva, racional izaci je porrosn]e goriva i nedosratka elek rri toe energi]e,

Sudenje ce biti nastavljeno

Sud OdbiO Zahueu na]poznalilem iSlamOIObU

Amsterdamski sud juceT i e naredio nas ravak suden ja Hertu Vildersu (G-eert Wilders) zbog govora mrinje j ednom od najpopulamijih holandskih lidem, a!Hiimigrail tskom po Ii !iearu koj i je uporedio islam s fasizmom i pozvao na 7.abran u K ur'an a.

Hert Vilders, eij. jeSlobodarska stranka kljucni parmer U maniinskoj konzervati vnoj v ladi, o]ltuZen i e za d iskriminamrske komenl1lre na monoj osnovi i na po nean je mrinjeprema !Iluslimanima.

On negira kri vicu [vroecr cia su n jegove izj ave di 0 legitimne poli tieke deba teo Proti vnicikaZti cia. su Vildersove izjave dovele do pov&ane diskriminacije nad muslimanima u Holandiji, gdie cine oko sesr POSIO Slanovni1ilva,prenosi AP.

Sudija Marse.! van Osten (Marcel van Oosren) odbacio je tvrdnie odbmne cia SU ruzioci prekor.cili okvire sudenja i da je oblas!!i sud u Amsterdamu pogreSno mje.s!oza takvosudenje

Straill U .Atini

Istraga 0 lainoi bom'bi

... LONDON - Velika .--;::_--~--- ....... ,..-------. Britanija pckrenula [e istragu 0 tome kako j e sumnjivi paker, u koiem su bili tajmer, !ice i donator, neprimi iecen tra nsportiran teretnim avionorn u Tursku. Paket [e transportiran u avionu kornpanije UPS prije d v ije sedmice iz Veli-

ke Britaniieu Istanbul, londQn.: Siguml)8l1i proplJsl

... ATINA" Nastavnici u grckirn osnovnim i srednjim skolama srupili su jucer u 24-samistrajk, protestirajuci zbog odluke Ministal:5tva prosvi ere koj om seod poi'etkanaredne sKolske godinepristupaspajanju nasrorineobrazovnih institucija, Njihove sindikalne organizacije tvrde da c-e zb og spaiania Skola bel posla osrati na storine prosvjemih radnika, zap~lja vanja Ce bin zamrznuta, a srnanjit ce se i kvaliter obrazovania.Proriv odluke Ministarstva iziasnilo se i visegradonacelnika.

UBIJA Gadafijeve snags opet u zestoko] ofanzivi povratile

zaoad za naoruzauaD)e DOb D)aniMa, R8ua

Situacija na terenu u kojoj opozlclia pokazuje da ne moze kopneno po'bijed'iti snage rezlrna ide naruku svjetskim silama koje nagovjestavaju dostavu oruzane porncci, iako to rezolucila ne navodi

Snage vjerne Jibiiskorn vodi Muameru Gadafiju povratile su jucer naftni grad Ras Lanuf i primorale pobunjenike cia napuste 8Voje pozicije zauzere tckorn vikenda te da se povuku na istok.prenose agencije,

Citiranje Rasmusena

G. d ali j eve s nage Z3 uzeIe su grad tokcm prijepcdneva, a pobunjenici su u panici poceli povlacen]e ka gradu Brega, koji drze,

Nakori povlacenja pobun jen i cki b tru P" iz Ras La" nufa Cllli su se avioni i dewnacije bombi, javio je novi· nar Reu tersa.

Predsiednik SAD Barak Obama (Barack) izjavioje noc mnije d. ne iskljueuje snabdijevanje oruzjem libij· ske opozici je, ali je n ag\asi 0 da j e procj en a odo os. snag" pobunjenika i reZima Muameta Gadafi j a jo~ U [Q ku, prenijela je americka TV mreZ.NBC

Rusija, mecimim, ot:jenj·

uie da nijedna drzava nema prava da nao ru l<ava pobu n jenike u Libiii pod mandatorn Vijeea sigurnosti UN-a.

Ruski rninisrar vanjskih poslova Serge] Lavrov podsjetio ie n a rijeci generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasrnusena (Anders Fogh Rasmussen) da je akcija u Libiji pripremljena radi zastite sranovnistva, a ne s ciljern naoruzavania,

LaVlOV je potom naglasio d. [e Rusija potpuno saglasna S ovom iziavom general nog sek relllra.

Francuzi spremni

Francuski minis!ar van j skih poslo va Alen Zi pe (Alain J uppe) izjavio je u Londonu tokom konferendjeo buducnosti Libije da je Franc'Uskaspremna da sa saveznic.ima nzgovara 0 voinoj pamoe:i libijskim pobunjenicima napominju6 da to Il i je pred viden 0 u Rezo I ucijiUN-a.

Aisa p Qrucili1 IIJ110Stvu da j~ nj~fI alae veliki co vjek i voua

oadallleua MCerlla lisa na pruoi borbenol linili

Ai!ia Gadafi (34), keelka Jibijskog predsiednika, pridruzila se oeevim vojni eim a n a prvoj fron ti.

Fotoreporteri su je ulovi l.i kako iz lenka mase i bodd vojnike noseci libijsku zilstavu u IUei. Za ovu prigod u Aisa j e presvujda sk up u diza j n ersku odje';!! u kojoj se obic.llo moze vidjeLi Ie je zamijenila s malo "tradic::ionalnijom'~.

Zbog svog stila, a i iz~ glecia AHa ie zaradi la na-

dimakvKlaudiia Sifer Sjeverne Afrike" ,. S tenka j e Aisa pOIUcila mnostvu d a je nien Olac velik.i ~ovjek i voda, a, kako pise "Daily Star", Ai~in glavni moriv za prikljueenje vojsci os" veta ie nad navodnom pogibljom brata Kamisa.

V jeruje se da je 27 -godisnjeg Kamisa ubio pilot kamikaza (okom zracnib napada na Libiju, a dr4vna televizija objavila je u u lorak da (0 ni je is rina [e da je ;:iv.

Prvi turski celnik u posJeti kurdskoJ regi.ji u Iraku

Erdoan:KraJ starepoliliBe

Turski prernijer Redkp Tajip ErdOan (R.e<xp Tayyip Erda· gao) pozdmvlien je u Arbilu, prijesronici autonomne ktU"dske oblasti na sjeveru Iraka, kao pM rurski &lnikkojije posjerio ru regijlL

ErdOan je posjetu iskoristio cia lIkalle na napcre koje je, kako tvrdi, w':inio u pmvcu .1:l!jei'enja odnosa s kurcl.skom manjinamna iugoismku Turske.

- Zap a i'el i SmO usposta-

vijanjeosnoveza bratske odnose izmedu naroda Turske, ~to je baza g.ospodarskog razvoja. Okonesi; smo s taru [Urs k u. pol i lik u koja j e kori srena da ponihi h uman 0$ t naroda - k 31"0 j e Erdoan.

Turska je u proslos,i cesto op ru zi vala Ii dere irack i.h Kurda da Cine premalo da za tvore baze separa tis ta ko j i djeluju s iracke teritorije.

Turski premijer posjetio je i Bagdad

One"n; a"iIZ.Cetvr1ak. 31. marVozujak 2011,

23

Poliu muslimanima na bolMot MonlerenCUe

... BERLIN - Opunomoeenik za inregraciju opozicione Socijaldernokratske partije Njernacke(SPD) Ajdan Ezuguzpozvala je muslimaDe da bojkotiraju islamsku konferenciiu pod vodstvorn novog rninistra unutrasnjih poslova Ha us-Petera Fri drih a (Frie drich),

Minis tar j e islam sku konferenci jll p reIVO rio u debatu 0 sigurnosri, s!O bi, ka~u kriticari, moglo u tjecati na ia6mie predrasuda 0 muslimanirna.

UhaDien OrganiZator naDada

... ISLAMABAD - U Pakistanu [e uhapsen Indonezanin Umar Patek, [edan od organizatora napada 2002. godine 113 Baliiu, karla 51! poginule 202 osobe.saopcilisupolicijski izvori u Dzakarri. Odgovornos I za napa de na nocni bar i restoran pripisa na ie «Diem:i islam iii", iednoi 0 d ilegalnih mreza koje se bore za srvaranje islamske drzave 11 jugoistocno] Aziji. SADsu ponudilernilion dobra nagradeza hapsenie Pareka, koii ie vise puta boravic najugu Filipina,

KliZiSta odnose ziuote

... BANGKOK - Naimaniecenri : osobe pcginule 51.1 pod klizistima u juznorn Tajlandu, cime je ukupan brog pcginulih u poplavama zahvaceno] regiiiporasraona 15_ Zvanicnik pokrajine Krabi izjavio je da je jos izmedulO i 20050ba nestalo pod klizistima 1.1 utorak k asno n a vecer. Sedam sela ugIQzeno jeklizi!ltima, od kojih su tri bila nedostupna jucer, prenosi AP.

•... '1 J- · _.-...:-,

t ~.. :: __ .; ..

. 10;. _ • f

.,.~

r· .' - <", .. _.

.. .

- .-

Ameritkiglumac debit ce poziv suda u Rimu

Kluni SU-adOM Odbra a na SUdaD)U BarlUSMonru

Americki glumac Dzordz Kluni (George Clooney) mogao bi dob i ti poziv cia bude sviedok odbrane italijanskog premiiera Silvija Berluskoni[a (Berl usconi) karla pocne sudski proces poopruzbi cia je politicar platio za seksualne odnose s malol [etnorn prosrirutkom,

Erotska plesacica Karima el- Mahrug, ko ja je u sredi sru skandala, rekla ie istraziteljirna cia su glumac i njegova djevoika Elizabeta Kanalis (Elisabetra Canalis) bili na jednoj od veeera ko joj ie prisustvovala i Karima iIi "Rubi, kradl i ivica srca" 1.1 Berluskoni j evoi viii izvan Milana.

Kluni, koji irna kucu na o balarna iezera Komo na sieveru ltali] e, nalazi se na list! od 78 svjedoka koie advokati

i ralij anskog premijera Zele pozvati radi davania iskaza predsudorn,

Predsjedavajuci sudija u ovorn sl ueaj u mora donijeti

o~uku ~oji c: 8erluskoni: sVJedoc., b III svjedotellje pozvam. - Medu ostalim poznatijirn 1 icnosti rna su eervorica minis lam iz vlade, uklju 01.1 i 1.16 i sefa diplomarije Franka Frarinijaf Franco Frarrini),

Berluskoni se suocava sa sudskirn procesom 6. aprila prerna opruzbarna da je plaI io za seksualni odnos s Mahrugkadaieonaimala 17 godina i navodno ie radila

kacprostiru tka, Elilaheta i KJufli.: Bili na veceri kud premijqra u~ili kraj Milana

Civilna vlada polozlla zakletvu

RasDui1anahunta u MiJanmaru

Mijanmarska hunta zvanicno je raspusrena jucer kada je rakozvana civilna v Iada polozila zakletvu nakon imenovanja,

Mii anm arski prelazak na izabranu vladu Strom sviiera smatra se kozmetickom prornjencm koja omogucuie

vojsci da ostane na v lasti, Prvi izbori u posljedn i ih 20 god; na 1.1 toi zemli i odrzani II. novernbru kritizirani su sirom svijeta kao farsa, prenosi AP.

Drzavni mediii iavili 81.1 da je nova vlada predvodena predsiednikorn Teinorn Seinorn polozile zakletvu II. udalienoi

spec

• Bilanszrrava prekjucerasnjeg zap osjedanja sjedista lokalne vlasti ugradu Tihim u Iraku pcpeo se na 58 osoba. U centru Tikrita, rcdnog mjesta srnaknutog predsjednika Sadama Huseina, naoruzani napadaci opasani eksplczivom upali 81.11.1 zgradu Prcvinciiskcg vijeca, is-

koristivsi paniku izazvanu diverziiom . samoubilackim napadorn ispred zgrade, Vlast tvrdi cia su za sve hIve odgovorni nacruzani napadaei i da su cni, poslije visesatncg policijskog pritiska, izvrsili sarnoubistvo eksplozivom, Vias! prerpostavlia da [e to dielo El- Kaide.

priiestonici Naipjitaj

Mediii 811 [avili da je dugogodisnja vladajuca stranka hunte Drzavno vijeee mira j razvoja (SPDC) "zvan icno raspu s tena".

SPDC predvcdi general Tan Sve i vlada Mijanm3- romod 1988_godinc_

Kr§ko: Eleklrana bila la!lslavljena duie od prvobitnih predvidanja

Otklonjene poareske

nUNlearNa KriNO ouelu mrezi

Nuklearnaelektrana Krsko j' II cer je u ITi sa ta opet prikljucena u elektroenergetsku mrezu, obiavlieno je na internetskoj stranici nuklearne elektrane.

D (I au rcrnatskog za US(3" vljanja nuklearke doslo je u sri j ed II prosle sedrn ice !J akon ispada [ednog dalekovoda,

To je, kako se navodi u saopeeni u iz nuklearke, izazvalo odredene pc 51 j ed i· ce na op remi, a n ako n pre·

gleda hila su ustanovljena odstupanja u sisrernu ulja za el ek rri cni genera to r i za brtvlienje motora reaktorske purnpe, Proteklih dana uklonjene su te i neke druge pcgreske, zbog ;;ega je nuklearna elektrana bila zaustav ljena d u ze 0 d prvob i tn ih

predvidanja, _

U saopcen ju se jos jednorn istice da zaustav lian je rada nuklearke ni je imalo nikakvog urjecajanaljudeiokolis.

Mesic: Krilizirao illiervetlcij!l

MaSiC OSI8.l8 baZManC81ariia zbOgstaua 0 UbUi?

Zb og svojih sta vova 0 in rervencij i savezni ka u Libi i i bi vsi predsjedn ik Hrvatske Stjepan Mesic mogao bi os fa [i bez svoj e kancelari je, pise oedjeljnik" Glo bus".

Mesic je napravio pra· vu uzbunu u diplomatskim krugovima zbog svo j ih sta vova 0 voj noj in· rerveociji u Libiji, p;5e lis! i dodaje da Sll Sl3vovi

bi vseg predsj ednika su· prout! slu~benoj vanjskoj pol i [i ci H rva lske, zbog cega je, na vodno, hrvat· sica di ploma lija u pos Ijed· nj.i tren uspjela spr ij eCi ci pol i ri cku s tetu koja ie prije tila Hrva[skoi.

Mesic je jedini u Hr· vatskoj uz vanparlamen. tarn u Socijalislicku rad· nicku par(iju reagiuo na ill tervencij u u Li bij i.

24

Dne~ni avaz, ~e!vrtak. g 10 bus

31. martlol~iak 2011. .

REGION Kosovo ostalo bez predsiednlka, pravni snucniaci u dilerni

aco lima drugu sa s ?

U odluci Ustavnog suda se ne precizira treba Ii ponovo glasati da Pacoli bude predsjednik Kosova iii trebaizabrati drugu licnost za ovu funkciju

Kosovski premijer Hasirn Taci iziavio j e j ucer da ce izv!ina vlast posrovati odluku Ustavnog suda 0 neustavnorn izboru Bedzeta Paccliia za predsjednika Kosova, najavljujuci da bi sljedece sedrnice rnoglo bi ri ri j eseno pi tan j e kosovskog predsjednika.

• Pocetkorn sljedece sedmice imat cerno UStaV!lO rieseni e za preds j edni ka - rekao je Taci na sjedriici kosovske vlade i pozvao opoziciju nasaradnju,

On je kazao da, uprkos nasralorn problernu s predsjednikom Kosova Bedzerom Pacolijem, vladaiuca koaliciia i dalie radi normalno,

Ustavni sud je pocerkorn

ove sedmice proglasio izbcr Be dzeta Paco li j a za predsjednika Kosova neustavnim.

Prili korn izbora Pacol i j a U p rvom i drugom krugu Il j. je bile cbaveznog kvorurna

Traqican ishod obiteljske drame

Umrla dleuolclcaHolu Ie olaCbacio Hroz prozor

Petogodisnia dj evoj cica

koiu je pomahnirali otac u nedieliu bacio 5 devetog spra ta jedne visespramice u Lj ubljani, a. onda skokom kroz prozor pocinio samoubistvo, urnrla j e jueer u Ijl1bljanskom KJinickornbolnickom centru,

Okoln(>stitragedije u ko" joj se 42-godisnji Marian T rem pus nakon lerate svade s majkom djevojfice i nekadasnjom parrnericom Ane· 10m, mace porijeklom iz BiH, odlu.tio na suman uti Cin jos

Lj!lbljana: Slucaj sokirao region

nisu do kraja poznate,

No, slovenska javnost sokirana j e 0 tkricem d a s e radilo 0 covjeku s dugorn povijescu obiteljskog nasilia i u raniiern braku iz kojeg ima 17 -godisnieg sina, J os vise je sokirao potvrden po· darak da je rijec 0 bivsem policajcu. U policiji ie bio zaposlen do 2008" uajprije u Novom Mesm, a ooda je premjesten u Lj ubljanu, gd je j e rad io na po,l ovi rna osiguranja.

od dvije trecine poslanika,

Kosovski predsjednik iucer je javnorn servisu RTK izjavio da ce do kraja postovati svaku tacku odlulee Ustavnogsuda Kosova.

List pise da je Pacoli jos prekiucer Zelio napustiti kab inet predsjedn i ka, al i da je tu osrao zahvaljujuci sugestijama "rnedunarodnih prijatel j a", koj i su ga sa vi etovali da ne 0 d us tane od kandidiranjaza predsjednika zernlje.

Prema rumaceni u pra vnih strucn [aka, zbog cin j enice da Pacoli nile pogazio Ustav, vee da iepostupak niegovog izbora, za !ira on nije odgovoran, bio neustavan, on irna pravo da se kandidira za predsjednika Kosova

U cdluci Ustavnog suda se, medurirn, ne precizira treba Ii pouovoglasati da Pacoli b u de preds j edni k Kosova il i treba iza b fa ti drugu licnos t lit ovu funkci j u,

Stambeni kredit.'i: sa ostatkom vrijed nosti,

bez jemaca.

1.1: uCQI ViIItl :nudlmO 11 ~o modele 'Ulmbf!nog kred tlranJa:

• ,KlaslfnI s~mlJel'1l kre(IJt

• Zam) ns"l 51em.be1l1 tcred-II

I" OIl J!l 0"1 2011 ~1tS a floIS 1 11

info !!Iil: OQ * m: ~d; 1$

Zasto se osarn godina voulo postupak

RainalouiC Slilili od iSlrage uUecalni Hablnell

Bilo je pokusaja da se urjece na postupak protiv Sve[lane Raznatovic, ali su oni sas j ecen i jer sam svi rna j asno porucila da takvo nesto ne moze proci i da pravosude mora imati samostalnos t, kazala j e za "B lie" m inisrrica pravde Srbije S!J(:~anaMalovic.

Sverlanu Cecu Raz!latovic, op mzen u za n ezako ni tu prodaju nogomerasa i ilegalno posjedovanje oruzja, pokusal i suo d su ds ke isu'age sacu v a ti i u r j ecajni cl anoYi bivilih i sadasnjih vlada· j uCih koali eii a,

Dragan Markovic Pal· rna, p reds i edn i.k J edi ns rvene Srbije, 0 cemu je "BEe" ranije pisao, vdio je pritisak zbog sudskog posrupka protiv poznate pjevaCice i prije' rio da neee glasari za pojedineza.kone_

~ Dvojica posrednika koja su bliska Ifudima iz vlade Vojislav3 Kostunjce rasp!ti· vala s u se pu [ern moj ih saradnika za sudbi.nu tog pledmela, N e ieHm za sada da ih

Raillatavic: Brojni prijaleiji!l polili~kQm miljeu

imen u j em jee sam l1vj eren a da su Shv3tili poslije mog od· govora da takvi utjecaji ne mogu da produi sigurna sam da vise nikad [slevo !lest(! n ece ni pokusa ti. Pozn alO j e da je polovina c]anova [e v]a~ de bila na koncerm osum· njicene Svetlane RaznalOvic - rekla je ranije za "BEe" mi· nistricaMalovic_

kiosk

Dnavni avaz: ~etvlt!k. 31. mart/olujak 2011,

STRAVICNO Slucai lz Srblie izazvao zqrazanie

JecaMa Sil uar rat, sestra, r da i omiiJa

Nakon mjeseci 8utnje djetak je na kraju sve odlutio ispncaf ocu

Srbij ansku ja vnost ~okita" 1a su nainovija saznanja 0 bludnicenju bez presedana Ollie trinaesrogodisnjeg M. M. iz sell! Brnjice prijavio ie zlostavljanjesvcg djeteta policiji,

Nad djecakom koji ide u sedm i razred csn ov n e S kole seksualno su se izivljavaJi brat i sestra po majci, kao i rodak i komsiia penzioner, Ispovijesr 0 silovan]u koje je djecak skrivao mjesecirna iloki[ala je i policiju i radnike Cen I ra za soci i al ni rad.

Dijete 8U posljednjeg dana pro rek Ie s ko lske godi ne zatekli u kuci dok mu ie otac bio na poslu tegasilovali,

- Moj sin [e promijenio po nasan [e i nisam znao SIll se desava, Postao je nervozan, plakao, vikao na komsiju, tietao ga iz dvcrista, Prije rnjesec rni je rekao sra se dogodi- 10. Priiavio sam slufa] policiii ion je ispricao sve do detalja Nadam seda ce nam neko po-

Hrvatski ncgometas Ivan Klasnicprije rnjesec oslobaden je opruzbi za silovanje 17-godisnje djevojke u Mances reru, Kafe da je p roteklih nekoliko mjeseci zbog toga prozivliavao pravi pa kao, a danas se m oli da njegova kcerks 10 ne sazna k ada odras (e.

Klasn ie j e p rizn ao i da ne mofe oprostiti djevojci koja ga ie opruzila zasilovanje.iako ie, kak 0 rvrdi, nikad n i j e n i u poznao. D oda j e da vise ne misli na to ruzno razdobljesvcg iivola.

Nogomeras kaze i da ie siguran da mu je supruga sve vri jern e vi eroval a te j e b ila uz n j ega, ali smatra i k ako se u njoj, nakonslO ie saznaia

m06. Strah nas ie i da ostanerno ukuci -prica M, M.

Kako je rnalisan isprican u pcliciji, posljednjeg dana skole u kuci ga iesamog zatekao kornsija, Htio ie gledati

crtane filmove, ali ga [e kornsija natjerao da skine gacice, Tada sa u kucu us!i brat, sesrra i rodak pa su ga redom svisilovali.

- Svi muskarci su rni to

za opruzbe, pojavila surnnja kao -!ito hi se pojavila kod svake dievoike ilisupruge,

Klasnic ipak istice ro da sa mil klub i trener vjerovali re rnu je bilo Iakse jer [e imao podrsku. Ali tvrdi i da mu to, bez obzira na sve negalivue

posljedice, nije bio najgori dogadaj u ZiVOIU. Nairne, sma Ira da su rnu problem] s bubrezima i barba s teskom bold': u kao j to s to nije b i 0 pozvan da igra za rep rezentaciju puno teze pali u zivoIU.

MladIc provaljivao u susjednu vikendIcu

TUi-rao seu ludem MUDalilu

Z adarska polid ja krivicoo j e prij a vila ml ad iea iz Pakoslana zbog narusavanja nepovrecii vasti doma. N aime, 2.6.godisnji Pakostanae ITi je mje:;eca u.lazio u vi.kendicusvog slovenskog susjeda i nearnelano se IUsirao u n i e-

govorn k upa!i! u, i to za 10 sto mu je bilo ljep~e od njegovog.

Tuo je, llkralko, objasnio policiii kadn je kucepazi" teljOlkrio i prijavio da nepoznan mladic svaki dan ulazi u slovensk u viken dieu. Niie imao namjeru nista uze-

Ii ni unisti Ii, vee se sarno tus ira Ii U lij eporn k upa IiI u. Polieija je porvcdila da u kuCi ni jepocin j en.s nikak v a stela.

[nace, kljuc kojim ie ulazio u vikendicu ukrao ie radnicima koji su n3 kucu postavliali vralai prozore.

Kinez brine a zlvotiniarna

BiuSi Muhar udomio 140 Dasa lulalica

REUTERS ~

Bi v~i kuhar s veseljem priprerna svakodnevno hranu za svoie liubirnce koie ie spasios ulica grada Vuhan,

Sarno najam kuce u kojo] ih d.rzi kosta ga aka 480 funti rnjesecno, Zbog toga se oslania na pomoc dobrih ljudi koji mu pornazu donacijama.

Kinez Li Zongven roliko voli pse da se brine Z3. cak 140 pasal u tal i ca.

Ova; 59·godiSnjak prvo ie udornio nekoliko lutalica i napusten ih ~ tenaca, Ali vremenom iepod njegovim krovorn Uloci5lena~lonjih 140.

spec

radili, Onda su mi priie tili da de me zaklati ako kazem ocu, Bolio me stomak nekolike dana, sve me je svrbilo i p ek lo, ali sam d ugo sutio - i sIl ricao] e djecak.

• jedn a Amerik an ka zaledila se -0 d s rraha kada j oj je kroz strop kuce usobu propaogolimuskarac, Keili Tauzend (Kaliegh T ownsendjcvrsro jespavala usvorn kreveru kada jePatrik Viii jams (Patrick Williams) propaokrozkrov kucei izbezurnio [e,

Pa trik j e pokusavao pob i eci polici j i jeri e sazn ao da je izdat nalogza niegovo hapsenje, Kada ie upao u kucu.zarnolio ie Kejli darnu posudi bile kakvehlace.sro je onaodbila,

USKORO U PRODA]!

•. ",. ~ uhija :--.a0'(11 n ZT'~k

ta ~. VlU nalj mti la ·luvj[, 'igar lu

• Kako I~ ova i uho ~ problema koje

Ij ~"(1\'I;\ Iii ula

Vie·nu Iii maodstraniti madf'z iIi ne

• Mladost s n mole vratiti ali mla lolik izglcd l110ze

.Z "'to

ba

j( ti grah i l)(Im,. 11

26

Uni!\'ni a.a2, teIYrtak, ki 0 S k 31. martlol~jak 2011.

LUKSUZ Posjed milijardera Ricarda Brensona

Gostima su na raspolaganju jedrenje, skijanje na vodi voznja gliserom iii kajakom, bHijar, terns i pikado

Karibima.

Orok je moguce iznajmiti i na j edn u noc po ci] eni od 59.000 dolara, To pcdrazumiieva boravak 290soba.

Neker je deveti najljepiii orok na svijeru, a okruzen je tirkiznirn rnorem, koraljnim grebenima i prekras-

Miliiarder Ricard Brenson (Richard Branson) i vlasnik kompanije "Virgin» posieduie cuveni orok Neker, koji se prostire na 74 hektara.asrnjesten je na

aim pjescanirn plazama. Srnjesta] na oroku je luksuzan i na raspolaganju ie osam spavacih soba u velikoj kuci te sest u malim privatnirn kucama ..

Gostima su na raspolaganiu iedrenie, skijanje na vodi, voznja gliserorn ili kaja-

kom.bilijar, tenis i pikado,

Tu je i aeropodrnornica "Nimfa Neker", jedinstvena u svi j etu, kojorn turisti OJ ogu razgledati podvodni sviiet

Posjetioci se mogu korisuti i velikim spa centrorn kao i helikopterom kojim mogu u o b ilazak susjedn ih 0 toka

Pocelo sudenie roditeljIma iz Francuske

Uegani 0 tuzeni za s Ie e a iZgadn)iuanle

U slucaju ufvrdivanja krivice mogli bibifi osudeni i na 30 godina zatvora

Roditelji eij. je l I-rnjeseena kcerkica, hranjena sarno maicinim rnliiekorn, umrla izveden i su pred slid u Francusko] zbog optuzbi za zapostavljanje djeteta. Serzin (Sergine) i Zodle MoliguOoej LeMoaligouj su vegani, oni ko j i u is hrani n e koriste nijednu namirnicu zivotinjskog porijekla, pa su tako hranili i svoi u djevojcicu,

Optuzeni su za zapos ta- Le Mo/igu: Beba sarno do/II a

Bilo ie potrebno nekoliko policijskih autornobila da zaustavi njegovu surnanutu vozn] u. Vozacu prijeti oduzirnanje vozacke dozvcle na tri mjeseca i novcana kaznacd !.800eura ..

Uz 10, pretrazuiuci vozi- 10, p olica j ei su 0 tkri Ii mal u koliCinu droge u njegovoj torbi.

llhapsen Brazilac

UOZIO call 291 1III0meiar nasal [illfiJ

[edan B razi lac vozio j e autoputern u Njernackoj brzinom ad cak 291 kilometar na sat. Mladic je uhapsen na di j el u au top u ta gdje ie brzina cgranicena na 100 kilornetara na sat, blizu Harnburga, za vol.nom BMW "a 7.

vljanje, odnosno uskracivanie hrane dieteru, zbog cega ie usliiedda smrt, U slucaju utvrdivanja krivice magli bi b iii osuden i i na 30 godina zarvora,

Par ko ji z bog veganskog n a ci na preh ran e ne konzumira proizvcde zivotinjskog porijekla, ukljucujuci jaja i rnlijeko, pozvao je Hitnu porno'; u marru 2008. godine jer im se Nnilo da njihova beba Luiz (Luise) nedise,

Karla. je Hirna pomoc srigla u niihov dom, u rnalorn

selu na oko 150 kilometara sjeverno od Pariza, djevoicica j e vee b ila rn rrva. Zdravstveni radnici pczvali su polici]u, ier je diiete bilo blijedo i mrsavo, tesko samo 5,7 kilograma, dok beba tog uzras III i ma u pro si eku 0$ a m kilcgrama .

Autopsija je pokazala d. je Lu iz pa ti la od n edosta tka vitamina A i vitamina B12, S [0, prema ri j eei rn a strucn j aka, poveca va po dloznos t infekcijama i maze nastati us" lied neuravnotezene ishrane,

Na maturskom putovanju

Oslaulla mrluu beblu uholelu

Kanadska tinejdzerka rodila je za vrijerne skolskog putovanja U London. Tijelo mrrvog djeteta ostavila [e u hotelskoi sobi. Profesori I S-gcdisnjakinje nisu znali la !rudoocu .. Mrtvu bebu prona~lo jeosobljehorela.

Kada ie dijete pronade no, u cen ici 5 U vee odletjeli za Kanadu .. Djevojci iz kanadsk og Ontariia sada pri j eu krivicna prijava, a utvrdivanie uzroka smrri rnoglo bi potraiatisedmicama

Kanadski policaici djevojku su docekali na aero" dromu u Torootu i odveli ie ubolnicu.

oglasi

Dnevni, avaz _," "'''~I''''''_ 2J

~ .. ~ ...... 0 iIl~t:;'r.,~.,. ~ .. _roco..o,., ..... ~~,_T.

U .... Wloftl"l_,"

_ ..... IioIIi 'el, •. ~ ...... -.!II

........ .--. L .. ICID~,Ik.,....-t~ ---

~ I ""'I"""-.o.~~

~~ ~~

,._.~ a.lio:l{l\"~

..... ,~'ti!I ~!J-4IID'lrl'

-..o..a r2t1"lGt.~

' _~~ .. ,..~Mw..,.J..JII;iiilPiiIlI"'InI_;rll~_lIl~~_ ...........

..... _ ... _ ~ ~ ~"1i'JiHI'. ....,I!!I~.i!!I,..,IIiI.,I ..

PQNI$TSNJ',e JA,VNOGI(ONKU'RSA

1CciiII1II~ \p· ... O ,:JII'I'Cl"PI-ilIif1 ~~:d' .... til'J'Dl'_jllll _,-- ..... ' U11l'l ......... loll, IUpl __ 1Ii

.... ,''',CKO DII ""~1 .os-iIIIl i Ii • .t;.t GOVl."j "~'tII.h. D .... hIIU ..

fW il O"J't.lf"~" ,in."'",. .4.1jil!i..I~_I~_io iII"'_t ...... -'_.

~~I.,:iIItJ.OO -I!, .. ~..,..., ...

..... mnl.~.IW~.~I. .. ~'!llli!!"li ~~"1'I!!IiII

:== - ~~..t:t.1

....,..... n:lll,iM;l ... t.......,_

~_._..~~u~ ....... .u.~lI.lIIiI .. io.J!.-a.~IIL~, ... ~ .... ~...--- ~_ ................. __ ... J,""IIIiIllll'"'~:·

POt,IIS EN.JE .JAVN,OG KONK'URSA,

~_""""'~II'_ P ... ;Q.''II.,)oIIIIIot- ...... II IIf!a ...... 1III ""~""_"_"'"

~ ...... .iji 'tI~t:ID~_,~IIII-....t~

~, ... _,~ .... YI,._

~-~=-

.,._- ....... ~ ..........

... ~~~,~I...._ ... iiJ!!l~,..,.... • ..._~

~~.,__._J:tIIIIIIII!~...,~.IMzio..,....~ ~"""_.~~",t

~""~Pi"'" ... _... .aJII"3 t r ilI' ...... .&&.,yII ~t ,

--

YIIiII~~r"~

- ~

..,~ .... ,

oIIiiI~_iiI!IiiaiIoI!i"

~I.~ •• lIr.litO D""~fil!'~'''''

_~"""'_'" --...,,_.. UIJ"'~"'"

....,_... ........... "'IIPI(iijI r--...~~ .._ ........ _.~ .... :;-. ~-.:::::~~.~~~~~~;:=:. __

--

::-.;:;:!..~_....._.,._.,...' .. ,,. D"MII.I"~ t_ .tiT K ~

I.....,~ D.m.a,.,..,uJ

......_~ "~'_"'rI.

1wD.. .ttl ;II lO,t .......

1IIloiiII_~"'_~_~ ~'A~1.'""III.JI'lII IIII" ........ ~_......_.

-..._._,.....__ ~ .... ,.._-- ... ,JI~,·IIf'l!!i'·

--

PON'~T'N"'"'AYMOa :KONJ('URBA.

",,~ _'~_I~'~~

·U PRAVA nRU ~1VA, BrOi: 94/2011:

p,tum: 16_12_2011.go"in e.

OBAVIJEST 0 PREDLOZENIM PROMJENAMA PR.oSPEKTA OIFEUROHAUS BALANCED

N. 0,"0," tL 105.1a~~a Q in.e'licli,kim l.ndo,'maISlu~b' .. "",ine,F8iH broi,a5fi]811 el5. P"'~nika oodobronju pro'pekla. Uprava Drult'u'a za upraviJartJe fOIl(II:Mma .Eur(lh:a!..lS Inv~H - d.o .Q. Saraleso, Obi~.'~~~stava. 0 tJre~IDferum pmrmenarna Pll)spektau dijelu I':(tji se 'oono:~i OJ) nalmade j IroSkOY13 upravljan.ja lond'om,

T.e~, 1.1, Ur",nanaknad,

SI .. t, MII"I" '01 gl "I:

·3% ad vrllO<lnOSli "plala.,'1 ne manl' ad 60D,OO KM po "plali i ,m;, nareena uplala 3% ad vrii,dnOSliuplale_

raCk, 1.2. 1~"'1iI rt4l<n'd, Sta'ill.i'2.:stbri$:U

SI" 3, posl1r,i' st .. t, Mij'"j' ., I ~'''':

·1. "'.gonia cia iii godin, lzlazna "kn,d. ~n os '2.00%,

Tekst p'i!Olo;!enlh i1mj,"' Pmspekla I.dostup," na web 'lrani,i I pm'lOrllam. DmS",.

PO!<llo:!en. promlene e, tri~ _en.na danobl"e ~mj'"ienO!l prospekta, po plednadnoi ,"glasoo'~Koml'iie.

U D " •• I U"rrc'III':I"~' '1,lu!!I

,11:rt''-'. dl",,):k,'. '11'.11,,.,, I ~lf;rC"'la'~ !I."

fint ••• ~~JtU~~ ••• ~~

fip~llr!'n JilI'C.;,. Ii' OlloC'IUI' ,Ill _ 'C'P"". " ••• If

iIIa..U."1 ~ 1ilU.l1i~ ,~ ... ~ '''''WI.,GilR''' l'" ... "'. Zl.-.t:"T.IU

-

KONK R"

1-"\ Ii"{ln '"" .. n, \I.d~ '\.jl !: m,,,-' .. "II..])I '1 iii :K "-D'li1' \tJ,'_~, .. ,"", I ,""01''''', '" 'Ill!! ,,,,I)I""-'111h.1'I alII

'i~~kUi "III 1\Pi! .... ~' ... '!III.J)I.I'

(_'I~_'Jrj~ I, IP-J ",,"r"'IIt.IIiiIII

:1 ~: ... ,~ •• z:..li~1 .. lIlrN.O-W'iI! ....... IIDiB411

~ ... ,...,~-_'io~iiiiIIII~_. . Ii ~.~~

Ii. ~It-~~.,,""t 1iiI1~~'~1i!II lW'HJJJ

~.~...:1""I!i~~. ~ • y.....lII~..,.'lfn ..

Ii "..,......1iIiIii.,[~M1II_, ..... IilI~ ••

t'lll!!',......_,~............ I' ..... I~,'tlililt

Ih .,......1,nI!iI~.'I'"" ~:_- .~.: .-_ '" *' :f."~1Iii •• JIiliIt

.... 11~~",,,,....,.~.o.-._~IIUJ,n,U

hil"~"'~ 11~1""~.,1

I~Q'I"'fi'ffi'M,~IJ~"~~"'~.~"~'IiIIiiIId.

~!iIiII'~"~ 11lJM;ii"lin~

.I:. 1Ct.1~~ 1 .. I.t~,"".I);1IiJ1

~_;..,...,..~ ptMrliiINtili opbiI.h" ............ , I: ,.,..t lnil"Wlil"

~~ __ LIntll:IO:fhU

~!Q,~~_ti'llJf_) ':~J,IiPrtA:K

k.rir 1II'n...~ .... IfIO il.! • .01

1 .. __ "._''----------

III ~ ... ~~ h I

'It .~

41 .,",l\h~.1!1'IIIIjII ... i':II,. ..... ~......,..~ ... '"'"

Ii •• 1II'11""'f'!II",,,.,._~LJHo~ ~

'" ..... ,IIIiiIl'lI"';t .. ,,~(' .. I"" ... )II_~IH~~

....... p ':'-j,nl-u,J'~pW~~~ +~II1IIo-ifiq.", D~''''~~

....... iI._.,..~. flLll. ........... ~ ............ ,,.....I~ .. ~

......

J~, ....... u, ..... .-.a, ~f1U"'lL'\.t

1\ • ...,..-.t.~1

,...~-

1. - "'_II1II "',!"'l!I"I,.A.l1II!!i 1~ __ g:rbi"'JljlJ"'.Iiif". ........ I'lUMI\llU

"''111 ~._~.U'li~"'!'I"1I'IIII 1~,,~.Iq!io1lpn.l!iI~...,Ip;ni~,.rw

~DiI:n!d\TII

1.~lqIiIIII ... ",I"biiiIII, ....... ..u 1""_rI!Y:fH'l't)

,,-

.....

-~,"""-- ....

-

p ......... aalll' ......... ~

1~'II'I'o.I' 'IIIIIIi. "-I, 'iIIIIIIIfl

"~~"""'1111111 I~, ~;jI"'" lIIIniillitfW'_plliilPt .... ~~1IIIIIiIII1

t."'II'f't': ....... i't"kna.~IIII!~M,. I"_"~\·'

... ,_ .. , .... _" ..... ......-

_ ... " 1"1II1II .... "' ... t-~~UfWIlII~ ... .:"

p~.".:r~'-no.,~

,1/ftIoo., ..... ....,_._- _ ....... _. __

.. _ ..

, .. "'r!'~l"~~'_ ' ............. \,

r- ......

,..._..,.. ...... ,..._.,..."

~~....s._IIIiiiI.~

IIIIIP! ~ fl{~ "'M~I

.~.P"!J .. ~IIl.~:aI ~l'i~ ... _.1R!It..

1'.J .. O ...... _IiI, ''''' __ '1

- ....... , --....~ ... -

r~~al'*lli' IIIpD'I

, ... , ...

,1pIoo UIi,

'.... ........

I ....... ' ....... , •• .I ..

I'l .... .........

mul' Ii! ~D"".'. }IA\mllc.'WJ'I]1 WM

...-"'"... w._..-_ ...

........... ....... ".I~~.~" .1o!1 ..... f1J~,\:i.-j:~,

28

Dnevni aeaz, tetvMk, kult u ra.

31. m~rVo!ujak 20 11. ~

"HraUeulna gumbUa" u S8raJeuu

Ii> Pri!:a 0 1 j ubavi koja granice ne poznaie lema, je djeeije predstave "Kraljevina gurabija" koju je preksinoc u svecano] sali Karolickog skols kog cell ITa u izvedbi Akademskog leatra"An Club" prernijerno mogla pogledatisaraievska publika, Predstava ie nastala prema mcrivirna teksta "Plava boia snij ega " Grigora Vireza u reziji Doris Zubac i Adisa Orgerovica, M. Cu.

RDdendan tuzlalISIIog oozoriSla

... Narodno pozoriste Tuzla, iedna od nai s ta ri jih pozorlsn i h kuca u Bill, preksinoc je obiIjdilo 62. go di!iuj i cu s vog postojanja, A!!.samb! ovog powrista izveo j e p reds tavu "Malogradanska svadba" Bertolda Breh ta (Brecht), u rezij i J ovice Pavica ..

Narodno pozoriste Tuzla, kao sljedbenik stogodisuje pozorisne tradicije u BiH, nastalo je na remeljima zivog pozorisnog amaterizma i broinih gostovanja putujueih pozcrista, A.MIl.

... U galeriji "Kristijan Kre- ........ "" kovic"Fralljevackogsamostana podruznica HKD "Napredak" Tuzla veceras ce organizirati samostaln u idol bu slika akademskog slikara iz Caplj 1- ne'TrpirniraGrgiea, Ovaj umjetnik clan je ULU· BiH-a i ucesnik broinih llkovnih kolonija, Radi kao asistent na Fakulteru prirodoslovno-maternatickih i odgojnih znanosti Sveucilista II Mostaru, M. Cu.

SARAJEVO Odrzan simpozij 0 dielu akademika Abdulaha Sarcevica

Bard osa SN

,- 0 DIs IS I

Pocinje MESS-ov projekt

"Modul m8mOri)8" u apr-Iu i malu

Petnaesto izdanje kulruroloskog projekta Meduna· rodnog tela tarskog fes tiv ala MESS, "Modul memorije 2011" bit ce odrzanc od 4, aprila do 9. rnaja,

Ovo [ubilarno izdanje ponudi t ce vise od 15 filmova, te cetiri predsrave, dok ce sarajevskoj publici, osirn Z3· nimljivih instalacija I izlozbi fctografiia, biti predstavljena i retrospekriva plakata "Modul memorije 1996·2011 ",

- Od Dana oslobodenja Sarajeva, koj i ujedno obiI j eza va i p 0 ce~ak agresi j e na BiH, do Dana pobiede nad fasizmorn zapravo se zatvara jedan historiiski bug koji je znacajno odredio urnjetnost koja je nasraiala te i dalie nastaje na OVOID podnebliu - kaze Nihad Kresevljakovickoordinator proiekta "Mo-

Na Fil.ozofskom fakultetu ukupif se univerzitetski profesoriiz Hrvatske, Srbije i BiH koji su govorili a znacaju djela istaknutog akademika

[ednom od naiplodniiih i najutjecajnijih filozcfskih stvaralaca na prostorima bivse jugoslavije, israkriu- 10m bh, akaderniku Abdulah u S arcevi cu, j ucer j e U amfi tea fro Fil ozofsk og fakulteta Sarajevo posvecen simpozij pod nazivom "Abdulah Sarcevic - filozofsko

dul mernoriie" ..

Detaljan program projekta bit ce predstavljen u Sarajevu Laprila. A.G.

S juteraiinjeg simpQzila: Impozanlall Opus /lh. akademika

(FOItJ:S. &11<,,;1<) tom prilikom istakao da je Sar6evic autor najveceg opusa na prostoru bivse jugoslavije.

- On nikada nije napustao filozofiju da bi se am a rerski ba vio pol i t:i kom iii nekom drugom obtascu, To je ;:ovjek koji ie odgojio brojne generacije, koji [e 23" divio evropsku javnost i nas ovdje- kazao ie Prernec,

Sulejrnan B05m misljen j a je da je S arcevi c bard filozofske rnisli u BiH j jedan od stub ova bb. drustva.

M. CUSTOVIC

o radu ovog akadernika j ucer s u govorili profesori, akademici i naucnici iz BiH, Srbije i Hrvatske, osvjetljavaj!lei Sarcevieevo filozofsko djelo kojirn jerokorn 50 gcdina obiljezio i oblikovao razvoj humanistickih, drustvenih i kulruroloskih znanosti u BiH.

Pozna! u sviietu

- Sarcevicevo impozantno filozofsko djelo i znanS tveni angazm an pozn a ri su u ci j el om s v i j erui predstav Ijaj u inspicaciju generaci· j amll mlad.ih is trail vaca. u

podrucjima hurnanistickih i drustvenih nauka, Opus ovog velikana bh. filozofske misli obuh vata cko 30 knjiga, vise 0 d 30 naucnih radova te bezbroj Clanaka· kazao je dekan Filozofskog fakulteta Ivo Kornsic.

iskustvo vrernena (filozofija, znanost, umietnost)",

Ideja za ova] vid predstal.'ljanja velikana kakav je Sat6evic pctekla je upravo od n j egov i h s til dena ra, postdiplomaca i doktoranata, koji nisu :teljeli zanemariti visedecenijsko filozofsko djeiovanje nj'ihovog pICfe· sora, a koje je os la vi 10 n emjerljiv trag II bh. zuauosti.

Najveci OpUS

Osvrt uaSarcevicev cad, izmedu 0 s tal i h, d ali su i profesori Eries Karic, Sadudin Musabegovic, Suleiman BoSIO, Hidajet Repovac, Orner Ibrahimagic Ie akademik Vladimir Premec, koji je

Teparf(;: Ri/elka lealarska lorma

Pantomima Damira Teoarica

Knjizevna vecer "Lajpcig u Sarajevu"

U okviru 9. TKT Fes!a u Tuzli preksinoc je gostovao Damir Teparic Dames koji je i.zveo predstavu pan lomi· me "Ljllbav za pocetnike", radenu u produkciji Pan 10" mime Theater Zu.rich i Tea· tca KabareTu<;la ..

TepariC, ucenik euvenog pantomimica.ra M.arsela Marsoa (Marcel Marceau), joil iednom je odusevio pu-

blikll reamrskom formom rijetkom na nasim proslori· mao

- Pamontimu "Ljubav za pocetnike" pripremao sam upravo za TKT Fest. Dna se nadovezuje na. mojll prvu p.3!!tomimu "Mushrci su drugaciji, zene ism" iz 2008. godine, a lema su opel bili mu~ko-zenski odnosi - ka· zaojeTeparic. A.Mu.

Basic I OUrlC c- alepOeZ--u

U sarajevskom Multimedijalnom cenITU "Mllk" preksinoc je uprili6ena kn j iiev n a veeo:r"La j pcig u Sarajevu", [e osvn na zavrscni Lajpciski sajam knji· ge. Dru zen je su organizi raj i Saraj evski 0 [vorerli cen tar i "Goethe·lnSl.itu I u BiH".

Tom pcilikom pjesniki· nje Ad.isa Basic i Suzana Lo· vrie, koje su, HZ Mi.rsada Si· jarica, Mileta.Stojica i SteV3.·

na Tonrica, Cinile tim bh. autora predslavnika na Lajpciskom sajmu, !:imle su svoju poeziju.

Kako j e ka7..al a 703 nas lis t Adisa Basic, ona je zaieduosa Lovri'; cicala poeziju u okvi" ru BaJkaoske veceri Lajpcis· kog sajma,gdje je za.biljeZena veoma dobra reakeija.

- Odu sevila me ci.njenica da je !amoS!!ja publika vrJo z:ain teresirana i fokusirnna Ie

Spec

• U sarajevskom Mediacemru veceras Ce bid pr'lmoviran roman "Casino Sarajevo" amorice Ljiljane Pirolic, u izdanjl.l "Dobre.kojige". Roman je nagraden na koukur· su Fondacije za izdavastvo Federalnog minisrar5IVa kulture. Picoli': je uovinu.ka, inace jedau od pionira zabavnih ko n t.ak l-P rograma sarajevs kog rad i j a, j a vi j 3 Fena.

S klljiievne veceri u "Maku" cia, iako ieriiee oprijevodirua, SUSliua djeJa dopire do ljudi. Ovaj sajam posrednik je i za

(FIllo;F.FllIo) regionalno povezivanje, sto me posebno cini sretnom . kazalajeBaslc. M.tu.

Onevn; avaz, telvrtak, 31, maNo!Ujak 2011 ,

29

))Dnevni avaz" otkriva prvu strofu nove nurnere Dine Merlina.

Da Ii je sretna Kad taka sigumim korakorn Prelazi ulicu kao da je njena

I kako zivi

U ovo vrijerne opako

Vrijeme eksponencijalnog prezasicenja

PROJEKTI Saradnja kompanije "M:tel" i bh. rnuzicke zvijezde

noua Pies erli _a

a i e apr-a

Naziv kompozicije izabrat ce Merlinovi fanovi,koji prijedloge naziva pjesme mogu slati najkasnije do 15. mala na b raj 065/1114

Uporedo sa pripremama za Eurosong u Diseldorfu, gdje te predstavljari nasu zemlju kornpozicijom "Love in Rewind", OJ no Merlin nastavio je raditi ina drugim pjesmarna

Upravo ie iednu novu kompoziciju nasa zvijezda, u saradnji s kompanijorn ,,M:rel", cdlucila pokloniti fanovirna Numerate se naci na Merlinovom "bes! of' CO-n, koji ce ad L aprila bi ti dostu pall kao svojevrsran bonus uz novi FREND paket PO,911azivomHIT tarifa, Nova Carobnjakova pjesma na ovorn albumu nalazi se pod rednim brojern dva, j to bez naziva,

N airne, naziv kompozicije izabrat ce Merlinovi fano-

vi. Svi zainteresirani priiedlcge naziva pjesrne rncgu slati najkasnije do 15, maia ove godine na bro j 065/1 114, a naj sre mije kor isn ike oeek u j U vri j edn e nagrade,

Inace, promorivni spot za "M.;.lelov" novi FRENO paker Merlin je nedavno snimao na nekoliko lokaciia u Saraievu, Prvi kadrovi za biliezeni su na Vrelu Boone, gdje je Merlin vozio i bicikl, a nastavak spota uraden je U auromobilu i saraievskom restcranu ,,MerropOlis". Snimanje [e, kao i sve SIO Dine Merlin radi, privuklo veliku painj 11 prolaznika i svi su sa zanirnanj em posmatrali Sla se dellava 11 ovom eminentnom ugostiteljskom objekiu.D, ZEBA

K" dar iz prOfflotivnog spola

"International Guitar Festival" ad 6, do 10. aprila

SaraJeuo OCeMUJe SlaUDe gitariste

Medu gostima manifestacije poznata svietska imena, poput Alana Tomasa iRolana Dajensa

Sarai evo ce od 6. do 10. aprila ugostiti prvo izdanje manifestacije "Inlernalional Guitar Fe$tival".

Kao sto sam naziv sugerira, F esti val j e posvecen gitali, a sasrojat t'e se od koncerata, rnajstorskih radionica i takrn i carskog programa pcdijeljenog u sedam karegoriia. Manifestacija ce ugostiri i nekoliko poznatih svjetskih gi raris ra, kao s to su Rolan Daiens (Roland Oyens), Alan Tomas (Thomas),

D"jens: Jed8n ad n8jboljih

Aleksander Svete (Alexander Swete) i Rijuji Kunirnacu (Ryuji Kunimatsu), koiice, osirn nastupa, odrZati i svojevrsne radi on ice.

- Vee tri godine saniam 0 ovakvom projekru i sada je, em, konacn 0 dosao ra j tren urak. Pri prem a Fest ival a [!"!Ije jos 0 d sep [em bra p rosle godine i same mogu reci da niie bilo lako, Posebno rni ie zadovolj srvo sro cemo ugos uti neke od naiboljih svietskih gitarista, kaosto je,

recimo, Rolan Daiens, koji ie, prerna rnome misljenju, najveci svih vremena Cilj rnanifesraciie je da reanimira gitarsku scenu u BiH te da i e vra tl n a stage stare slave - go vo ri Dan i Seh u, direktor Fesuvala,

Organizatori manifestaciie isticu, takoder, da su za sve pobjednike u takmicarskim kategoriiarna osigurane i vrijedne nagrade u vidu gi lara vr h unske izrade i sriperidija, H .. P.

Na kioscima svakog cetvrtka

U svim ToyotasarOnima!

oglasi

30 ~""'''"_''-'''''''" Dnevni avaz

E- \L A (),A!V\

BOS~. I n~RCE:GOVI ~:

Ll_H PA.I1.-\ _ .• AHK " so Ut: n XEPUErOUUn

Mjesecni bilansstaoja (,privremenl) Od28. februara 2011.

(lz.nos! u hllJdafl'la KM)

Os:tiIle_lute 'Iskazanc u KM

Ukupa.n !%no.s

Devl:uliis aktlva

6.282.332

6.216.944

1.

Got:ovlna

61.167

61.083

1.1

3.087.768

888

1.2

3 .. 086.880

SDRu MMF-tJ

233

e

233

1.3

64.163

o

'64.183

1.4

Monetamo zlato

3.068.981

3.068.9·81

o

1.5

2

69.281

6.351..6:1.3,

Ut<:UPNA AKTlVA (::1.+2)

"'i"seenl ~TIilns ,ta/1la sa ~oaie "" bi se ObeztJijedile inlon-na,ijo 0 raJIu c.ntrnlno banke !Ioone I Herc"(JO~ne prem' pra,lI" cu""""" boarda I"" bI sa jlI)NlOlle poss boo inlOOllacijB iwl' 1lIhtijel'a lakiln 0 DelllllllnDi b,"ciE!iJsne i HI!ICI!gIl~",. Ne;.e posebne .k'raJ<!lllisUIw !>llansa stani, oa 2S. lebllJlr. Suo

No dan 28. I,btu""" Oo[k'.I' "dovollll, obav,,, p,.,iI, "".ooY'o,,". b~o I, navo;1 ,·Ian :31. Za"'". SI,"j, neto ,tr,n, .kli"" provazil"'i nj"nu moneta'nu ~3'ivu u ko",e,tibilnim mllkamalKM) !I 470.4 75 hiliada KM. 0'0 I' pnkaz,no u Si,vkl ,",10 dovlrn, "kli" m nu, monetsrna paslva,

D.", na a ~i" " 1","li" ugl.\II1om " 'rii<dnosno p.~ire i d,,,,,'illl koji so dfte iwd: ioo·blnJl<a.

Bil,n, sialljalal.:oder prikamj.iwmpo~'iju dftanj. ,alUill laiw ~IO 'h diler.",i,. u EUR i "stale ,"Iulo.

BanCine dovllne Inoes!kije ~ono,e prll10d 10 Blnku_

Monela'" p.,i,a Ie u nlj.ooem obimu p<edsta,ljalO ob,<e1u Banke za KM nova" u oplio,ju ·2.465.S98 hilj'o" KMJ i depoztte ",io.nlJllh tt"nlka [3.254.116 hilj.", KMI.

k' pil.1 i reze ree odralav.j" PQtelJ1i kapital, '.<e" e, d<onice i akumulir.ne dobiU Bank, od poOOtl;a nj,nog rada 11. ,ugu,m 1997.

Koo "'po.litar za cl. nsteo eo,", i Her",go';n. u M Mf-u. e",ka lskazule U bll,nsu sl,nj" MMf·ov, ",e"" 1 12 kao ,I,,"" paslsu, I e uva vrljednosne p'pire Vijeta min"",,,, BIH wan, za tlan'''o. ISloYrl!fll,n" ojel"luti i kao nstalni agent,u fme VijeCa ministara u ,niegOlj'lm Od"nOSirn~ 5(1 MMF .. om I 8ankil "ideR~'" .,.,cisl1l' loll"'" Vliet' minis,"," I'e"ne " el3r1SlVO 11. pOl>j,~. I3C~m "tunima od,oj,nim on bll,ns, stanja.

I{onS(lli(lal;ijllJm svih racu!Ila vezan im za tlan.st~o :Bosne r He reeglJovine' U MMF·u ~ra1un''''' " 0""'" lot" neto el,"&li:a p01loI", od 1.1 to. 515 hlljad,KM.

Blnka 1a.~Mer ,odi odrMene racune Siranih v;lula u amlsru spO'a!uma

~~~~ ~~~:. ~~~~i~I~:~~~;~~hg~~~~j~l~nk~n:I~:~o~f~:~,~~aa~~11

KakO 0'; fa¢unl "isu "Iii akil,a "IU pasiva C6 61~, oninisu ukllute"1 u gore nl"deni b~'ns ,1'"la. Ukupnllmos sradsiava kot" se due na <Wim '"'uni· m, je Ilio 430.901 h'iad, KM.

Dar), upHi kor. so ti~u Mie$etnO<) bUsnss sls'la magu se upu,lll)djeljenlu za ,.c.un""oa,\vo i fin,ns'je u S"'i,,";na lei. (33) 27 8119. fax. (3.1) 27 82 94. !'redstavnj,i m,;ij. m01l", se o!>ralm Sluib;" ocncse s i"""Stu n.1E1. (33) ~7 Bl 23, I". (33) 27 B200.

Cen~.:ln' b,nk, Bo".i ,H"""'Qo'i" Ie n.".". menetarna ["mucll," BIH I nema ,ni~li;viJi orga.flizacUsl(ih ~ela sa IJ-ilc q,j:om IJOilOll'nc m hamom

Uk.upan iVlO

3

5.810.826

2.465,898

3.1

3.254.116

3.2

90.812

'3.3

1.030

:4

55.650

5

IUr pin I I rezerve

484.107

6

UKUPNA :PASlVA (3+4+5+6)

6.351.613

470,476

ria __ ~ ~ . ..,_ .... 00titI0' .,. ~. _ """*",, _J:Ul_~ 0<1' OS.OJ 1001~ 0dIu"," 0 __ I __ . 0dIu_ " .Ion<>o; """"'~ ~"'" _ e, b<ot;OI-I"~1l11:l C(I. II :UXlll 1j(dftO. I ".,.,. 1 , 6. .. _~ CI ~ _ .~ ... ~ """*'."..,.., u...._.., _""'i'S!~ ~ SRBfi".I>!<It lN19~ ce.u. Rl 0D<ijaIr\I "'" ''-In<>. _ 1II.tu;;:l) I ! oodIDl!. ••• ,g •• " ,.:

GBOPACLJAz.& PROMET I'UFJ'OM I.NAlTNIMDBmVAl'DtA BIFAGROUP

USME'NO JAVNONADMETANJE-UClTA.ClJ U

• 7oprodoju nepolcretnost;1 •

-JOI ..., ",..,.._ ~ c.-nw ,_. 1O:i}I ..... ,.., .~ I' 1Ol_ 110... . ... ...,..." """'" (21 ..,.,.. ~bm,," I ~ """"","UO "_PrIOO ~"" 0657 nr'.I'U)I" ... 1,011 u ~ ~ U '_1;00". :r7 ~ I. '1IugOJ",,- ,~ rill. Io.L+<{l "" I~II 'D.II>QoI"",'" I0<Il'_ ~~ 0<1'1 000.00 KM

: ...... _ ""_""_._,,, _. rr,.eQ_Iqa.~' .... ,1" .. - 10'4""

~ ~ Q)OII« •• ' ..... .poll! GIIIgaj"" c...nu.. .... ,darn IIoMImetanjl.

~.o. ... • ~ rgn<jl Cc<>l:ra .. _"" • ..,.._"."

'UI.s.,Qn_t tIo'.S'>C_~' .>0<_ """".J. "' ,S.OOc.20U. pOdr<>o (poUIr;l.""',

poII_ u I~.oo AI!, QOlJO ... rnIh: ~ 1POId' u l>uolnu __ . ~

_ r.c.

l'CIII_j!O~.",~""",,'~t.zo.ol!joCl", rxo""",u~~OJ<onI'" ~'-'In.

,~,*",,*,dt u~._ ~c..~_-.t._._~'"

... ~ ~9UbI1l'"""''''' _*' w~ ._.... • cduloUntO·c;d c..-ijl.llM"jI~· oe..~_.

To~ __ 'QC '''''''''''., ...... 'urpO<

lUI'&d..o.o. BIlAOn.d.o.l;J. BIFABBm·d..o.o,. BIJlAPBTBOLd..o·.1;J PRAVILNU( NAGRAON'E ,IGRE .",1 KVAf..JTET, NAGRAtJA"

(1,0 I.

I!tIWUl.lTOl~[_1'QO IIWIi'IIIrI

,l . .Il.rrrU IUoGWlA'

•• ·t ...... ~. ~ ..... ,_~",w.-. t_ .... IIotISo.j r.I"_l . _

I-IIl"',lu 1oIooj!-ml-- ........ I-lUI"ha ...... "" ....... __ •

... -_............... _."""",,-

- ............ -,--"10I00I

(1,0.1.

._ .......... Jo .. , 1o!.II1I"'II.,JIll ' ........

(1,01.

__ '~"""'''_I_:l,,, .. 1lw'oo

..,_ __ ......,_.~"'1!II111

• __ ' JOIw IWUEMU ••

• "'fTmtl 11KlII4.u..IW. ...... I~J.I!I

u.lorol"'_ _..._

&0 ...

_ ......... - • .,_, -1 ......... - 1IIrooI·_\· ....... Ii_l'ltll! .IoiorrfIioI,_ _,_"OUt,,... _11.1."'llllih"'I.PmQl Miot_f1I"'I_ _ .............

_ ....... __ .-.._I_r:..11111

. ..._ ...... _ ... ._

[iooIj _.... MI"""" ...........

1_': ...... __ ..

tI..1.

Goo I

,,_ __ .~~ ...... ~_ ..... ..r

"' oI .... "W"OO'_ ... _IIJ"'e.-~1

.. , ,11101. •• _IIWI'I'fIU. ......

...... : ....... , ...... _, IMo_

.", ...

................

. _._"._- ..........

Il100111 ~ _ ....

-_.'."" , _

--

U,._ .......... IriIrrIlojrr JoII"4

........ U ...

........ IIojrr " ....... _., "'I "

- ~._... '.,.._ .•

- ..

-w-_.. _ .... _

_......_, I.,,_,~_....

..... -

tl.tt.

'__oiI"-""'''''''_ "'~ _11""1_,....., ...... _. _ '_Ill

"...~.-"' ... - .. ~.--- ..

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO OPerNA STAR! GRAD

JA VN A USTANOVA OSNOVN A SKOLA "MULA MUSTAFA BASESKIJA" SARAJEVO

7 WOO SARAJEVO. Lo:t!avin. 52, Tel. +38733447246. Tel/fa •. +38733238 151. c·m.iJ:mmb@bih.n«.b,

5",;,vo. 29. 03. 2011. god;nc

0..11:,

~--_"""", w.. ......

-.~_.....- ....

......... -' ...........

JU OsnQvna skola »Mula Mustafa B"seskija" Samjevo

.RIIrO~

r.. ' I."",.

o..rr.

U"""".._... __ ..--I.......__~

w.~

llM'"

"""' ... 'IojIII -, , __ ...

",._ ._

tI., ............................... I~-. ......... _ ..........

OBAVJESTAVA

Roditelje/st3rmelje da vr§i upis djece u prvi razred osnovne skole za skolsku 20 I i/20 12. godinu. Upis djece vfsit ce se u mjesecu .aprilu 2011. godine, svakim radnim dan om, ad 10,00 do 15,00 sati u sekrelarijal1.l Skole.

Osnov!la skola "Mula Mustafa Baseikija" Sarajevo je praVlll!lala rizoicl! (alenala, pa smo prepm:natljivi ne sarno kao jedoa od najstarjih vet i kao jedna od najuspjeSnij'ih skola K.fllOna

Sarajevo. •

Sve za.inlercsiranc rodire.lje, takode obavjesmvamo, da Skola ima produ.zcni boravak, koji smo, PQcev od [ckuce skolske godi.ne, uspjeSno organiziraJi_

1 _ -~UmJUlllU5l1l11!1l1L

_ _..... __ .11~1.II

....... _1 _

tJ..o~

_ ,

_ IoooI_.w-_ _-I..

.... _1 JPIJ"

.;.1- • ,..,.., . ..r.Q ....... ,....". kdSo',.n',1 ,..u., .... t,t 2d'I'I .. ,..rr.

Uprava skole

2

Dnevni avaz, ootvctak, 31. martloi"j~k 2011..

prilog

ALARMANTNO DrZava nlsta ne poduzima da sprllecl katastrotu zbog koj,e sve

S tanje 1.1 bh. gradevinarstvu vee nekoli ko godina ie u ozbilinoi krizi, koia se, kako vrijeme prolazi, samo produbliuje.

Vri j edn as ( gra dev inskih radova obavljenih u Federaciji BiH u januaru 2011. mania je za 33,3 pOSIO od pros jecne vri jednosti prosle godine, dok je za 1,4 posro rnanja nego u istom rnjesecu lani.

Rat u Libiji

SHen a i e si ruacii a i u manjem bh, entiteru, gdje ie vrijednost gradevinskih radova u januaru 2011. mania za oko 25,8 pOSIO nego u istom mjesecu prosle godine i za ca k 68 p osto od pres] ogodisnjeg prosjeka,

Vrijednost gradevinskih radova 0 bav I j en ih u i nozemsrvu Iani ie hila mania za 0,2 peste nego 2009" Cijena sranova u Fed eracij i 2010. go di ne n i,m j e za 2,3 pOSIO nego 2009.

- Zbog cjelckupne krize koju je trzi5te u nasoj zernlji pose b no os j eti 10, kada su u piranju investicije, nasa gradevi nska operati va trazi la je ops tan ak ugovara i uci poslave na trecim rrzistlma, poput Libiie - kazala nam je Dzenaria Avdic, sekre tar Udruzenia gradevinara pri Privrednoj komori FBiH.

U !OJ zernlji je 17 nasih gradevinskih Iirrni pccelo rea lizira ti zn acaj!!e pro] ekte, a za posleno j e oko 1.500 bh. radnika,

Zbog poznatih okclnosri sva gradilista u Libiii presrala su s radom, i nasa opera ti va ponovo j e as rala bez posh, uz ogrornne stele koje [reba sanirati,

Glavno piranie koje se

vi de da drza va radi nes 10 konkretno da pomogne kompanijama koie su se nasle 1.1 vee rna teskoj s i tuaci ji.

- U Federacij i je nedavno usvojen budzet ko] i ne obeca va nika k ve Dove in ve-

nema noueaza stanoue

S to se tice stanogradnj e, Bevanda kaze da je cna zaustav I j ena iednos (avo 0 zato SIO liudi nernaju novca da kupuju nekremine, odno-

SDO stanove, P rem" !! [egovim ri jecirna, koridor 5C trenutno ie iedini izlaz za dornace gradevinske kompanije,

sada postavlja ieste gdie uposliri Jjude. Avdic kaze da je sve ceSea poi" va da se ak tueliziraju tdiiita skandiriavski h lema! j a.

Privrednici za sad" ne

stici je ni razvo j ne projekte, a !ita ce donijeri rebalansi budzeta, ostaje da se vidi - kazala narn je Avdid,

o na po d sjeca da jedino gradnja veJikih elektroener-

lbQg kri'zegradllja skora pa obusl8vljlma

poClnle sezona

- S obzirom na 10 da pocinje gradevinska sezona, c i j eni rno da ce dedi do nastavka radova na vee zapode tim 0 b je k tima i blagog poveeanja realizacije, Nivo realizacije niie zadovcliavaiuci, u odnosu na postoieee kapacitete - istice Dzenana Avdic,

getskih objekata i autoputa moze uno prijed i Ii reali zaciju gradevinskih radova u nasoi zemlji,

Vlasnici i direkrori domacih kornpanija veoma su

zabri n u ti razvoi em 51 tuaci ie, koja nije nirnalo obedavaiuca.

Ladislav Bevanda, direktor sirokobriieske firme "Hering", kaze d. ie rren 1.1- tno zasroi u realizaciji iavn i h radova,

. Budzeti su reduciran i, a investicija je malo, pa imamo pad realizaciie poslova - istiee Bevanda,

Prema njegovim rijecima, veliki ie problem sto se ne grade Cak ni oni ob jek ti za koje im am 0 as iguran novae 0 d medunarodnih finansijskih iasti tuciia. Kaze da imarno kredite za nekoliko dioaica auroputa na koridoru Sc, koje bi brzo rrebalo sraviri u funkciju

. Zbcg inertnosti vlasti stoji nekoliko dionica, a [Q su Svi!aj· Od,,"k na sjevernoj

prilog

(}nevni a~az. GelV~alt 31. martiO'"jak 2011.

3

vise liudl ostale bez hlleba

Ko ce Dunili budiet?

Prohic dcdaie da su pro ivrednicima nametnuti veliki narneti, porezi, doprinosi, da se za we plaeaju rawe mkse, ird, Prema niego. vim tiiecima~ privreda u

granici s Hrvatskom, potom Pocitelj ... Bija~a, na jumoj gr. anici, kao i Suhcdol- Tarein ked Sarajeva, Za njih novae imarno, ali inertne vlasti jos, nisu pokrenule gradnju - navcdi Bevanda,

Mnogo prepreka

Mi rsad Pob ie, vlasn i k kornpanije ~Miprogradnja" iz Iliiasa, pcdsjeca da je gradevinarstvo grana privr-

BiH se ubiia, a nista se ne pokrece i ni ko se ne trudi da se srvari poboljsaj II. Upozo rava da bez pri vrede nerna ni drzave, [er leo 6e pu-

niti budzet. .

ede koja je najvise pogodena krizorn koja traje vee nekolike godina

~ Mi~ gradevinari, nername svoje rninistarstvo, kao "to ga i rna] u ovi drugi, popu t poljoprivrednika, naftasa, itd. Nemarno ni udruzenje gradevi nara, nero" me naseg predstavnika da se bcri Z;I nas, da zastupa nase interese - upozorava Prohic,

Prema njegovim riiecima,

u posljednje vrijerne vrlo je malo poslova i in vesticija u ovoj oblasti. Kaze da i oni rnalobrojni invesritori koji hode da uloZe sredstva u projekte u BiH, ne mogu ovdje doci j to uciniti zbog korumpirane administracije j bezbroj nih prepreka s koj irna ee se s uoci ti,

- In yes ti tor ovdie ne moze dobiti potrebna odobrenja i dozvole, [er mora za svaku sitriicu i6 oketo i rraziti neku stelu .. Osirn toga, sve je uzasno spore, Po god inu i dufe cekaju se raznorame dozvole, odobrenja, saglasnosti .... navodi P rohic j dodaie da je veliki problem i sto se na vaine funkciie postavljaju podobni, a ne sposobni ljudi. G. MRKlC

prilo

4 Co"""-",.''''',,,",'''''. Dnevni avaz

_AGER d.o.o. - REG.OALNI LIDER

TVrtka koja,svoj.om slabUnoltu Isveobuhvatnom pon ud'om strojen 'I uslu ga jamc"! sarno naJ bOIJu usl,ugu svoJimpartnerimll

Z··· J n ~tcvl~e od dvoldl'sct godlna , 'radiJ tvnka .. LAGE~· d.o.a. - Posu~Je Je postala apsollllfli region;)lni lid I U proda)1 te!lh grildC!Vlnsk h i IJ<msponn h moJcva. 0 cps' ,b trt tta I besplijekomom selvi$lranJu danas se brine vUe od 250 upo~Jt,nlkil I ",(hun ski h s.ervisera,

.LAGER· d.o.o'1laslu,pa Yodf!.C!e SVJetske br ndove lzoblO15[i e'ksplaaLldjl! rod • ntsko I vlsokoqfadnJe, Irar'l$porlil. lAYlinth rl/dovOl II gra!fevilt.lf$lvlI. It.1o I v,hunskJ uljal ,maziv;,

CJfllovlt. ponud za pcslovnu ,Igurnost

Za "ullkuocl dll.!glh..LAGU· Vdm,nudl' prl'ko 1000 I\OYlh I lablJenlh 'ilroj' va, odrnah, ~p,~emnih za Isporuku. kao i, nJJJ)OVO!Jnllc uvtl/'I financ:irJnja. Pofluda vr:hul'Isklh suejeva I prornplna Isporukil, 112' vrhllnsko 5t'lVfslranJe I, finanCirill'lje. Jam.ltno JI! proM IztxII • AGER"-a za Va.$eg poslovn09, partner", nme SI,e kraz snainog I nab Inog pannera doblll onunulranu vlannll ~pos!ovnu 5Ig,umo~l.

Uz sve navedeno .LAGER" Yam nudi mogulnost e rlnskog sklildl~t njil U Republlcl HMlUkoJ. Ie prljl.''I'OlleSkog. vartgabaritnog I specljalnog lerela.

VthuMldbrandovl1 za51upniJtva

lildvajilmoponu(lu gotOVOtjelokupnog programa TEREX-.!I, nl!lJraznovIsnlJI!9 svltmkog prOIZ'~odJt.l gr-JClI!Y nske cprI.' me, CATERPILLAR villta(e. gra(lev.lnske stroJeve vodetlh svJets lh br~ndovdHVUNDAI. ORESSTA. AMANN I ATLAS. til' TESAB drobillce

Ul $Ve to osigunlnl ~u ollginalnl '~ervnt di) IOVI • Vlhunska IIlja maZlViI 'CHAMPIONIWOLF. tiltel najw«g' wJebk.og plOizvotl<l~a LU8ER

FINER I vrhun~kl servlsod 0·21l~ata.

Vrhunsko poslova'nje vlle51ruko n.agral'llvano

Inlernaclonalne I dom"ce "'"graCle.z.iI nilImenad~el'e. kvalltetll po~lovanJa, I odnos pfemol zaposlenlclma. dobilvlJa~lma Iklijenllma, od koJlm na.brajamo: Najrnenadie, Bit! I Jugolslotne EUlope Sarajevo, .2006'9~ QC TOlal Quality MIInaqlTH!llI

Model-a Gl!n ve , 2007.g~ SUl nes§ In Illative 'Dlrectlons-al BJ.O. - Gf'nevil. 2008.9~PlatJnum Ted'lnolog.y Award for Qualhy&8S"l Trad Nam Rim. 2008.9"; Nagradu Hyt.lndal,a za najveieg, trgOVCd u Europll - UIS',JnKoreil. 2008.9.. Nagr da

za, nalmenad1eril SIH Banjo lukil, .2010. g., nalbalje govo~e 0 po5lo~nol ~1:r:ategIJII IkvalitellposlovanJa djele .LAGER· glupe

$ve navedeno jl:' doku da.LAG'ER" svojlm poslovnl'm partnetlma nud] s-amo nalbolJ I

Ovirn putern Va~ pozivamo da posjeure nas stand na 14. Medunarodnom saJ.lmu qcspodarstva Moslar lOll. od OS. 04. do 09.04.2011. gochn€'

'Bon., I Htfcl1lov.n;a LAGER ctr..a.

Vuk.Ov.1ltlU b.b. 8l!1lAOPosull'

ttl: la7 3' 682 333. faxe +18739682]]6.

fl'lilD: 'Ilil' liI"ifI'-clooo«lm

Hrnuk:l

LAGER 8A~!C: d.Q.G.

no .... cb.b.

47000' KarlOVI'

t.l; +385 471$3.,044, 'Dl+385 (16).8 217. !1'II1111i1g.r·bI.sIC(lli.hlMl.ht

S1'b}a ,LAG ER d.o.o.

Autopu,SeGgl\lcl<NU. 11. knI.

M.tl 1'0111 ..... '< bob-I illS 'tl: 381 11 81.$&430, fiX: 'tHIli1 &25644], milO: ~liItr. I.",·bto;r,dn

emilGOfi LAGEfld.o.a. M.lh.r.b.b.

81000 Podgorka t~'= +38);20 812 10), ta:.: +l82 20 anIO!, mall; .. itrtlNO.......,...

www.laqer-dco.com

!:!'yu_l!P.!!lm'ftDAI

LAGtR JE WKW1IVN' lASt UP fClJI. I SEllVIS£FI HlUNDAI GRAtlfVJNSICtHSTRO'IEVA. CAl VIUCAM. ATlAS u:rOVA.RIVAU. I YA.UA.KA, TBABDROBlUCA, DI!E:$T" I AMMA.NN GIIADMNSKIH STROIEVA. FASl'Y£ROIM STl'tQlIVAI "LATA. n GOTOVO ~rrAVOG~ORTUMNA S1lIOJEVAltU'IlaG SV,mKQGPlroIZVOOA(A - TEREX GRlJl't. I'OlIWGAADEVlN5ItUi STJlOJEVA lA5TUPAMO I V.FlHUN.$,KAUljA I MAllllA CHAMJI8)N • WOlf OIL (ORPORAT10N l'f lUSEII,fINE9FI11'E.tE 1(000JE UJ£DNC 'NA.!vtO SVJETSIOPROIIVOOil,(Flll'£AA

SVE NA JEDNOM MJESTU, ZASTO TRAZITI DRUGDJE

pI:ilog

.", . ,- '---- -,' ,::' ':-, , -",,' -,--;- - '-", -, -- - ,- :- _'-," - :-:- ,_

'MONTAZNE KUCE, RAZVOJ:,GRADNJA I ,BUDUCNOST

1. !KRIVAlA -montaine kUCe .nJ%Yoj

:koJl tnje 60 godlna.

UkoW;o II'Nte pob'ebuZil na.om kub:lm ~ da se brzo Informlletl:: 0 uskwIma 'kg ~. da Ylad;Jju 'U QbJoektu gd)e.$U! plan!!;! pr'(M!5Il. ost:ltak~. !IvoGl, aflillvota ~'~.

PlUMJER PflOAAtuNA G1J8TTA:KA TOPlDTE lA UCU Mk·2ISSA. RAZUtffiM 1lJIO'IlMA. GAAONJE

(CEnIU KVAUTETA IZOWJ.JC)

1t1. Ntko ~r;ets10 uOJ tip KrMja. 1t2.St:al'llb'dna Iwta tip KrMIja.

1(.3 •. ~ kIJaI' ;dda"" blok opekom ~ ~ be:!: dodatne ~ u lldu, 5troJ)U I paclu g5tilfld,;jrdNmprworlm<!, SOl obIOWn tennoizdildoolm sraldom 4+ 16+4.

K."I. ,KI!JO to olD sa doda1:nom itdaajom. zjda. ~ ,Ipoda, od 5 an.

~ Iouoa l~bIok ....... 1:11 '1Orn!1O U on Ilr;< ~ u lkIu, __ ~ pow,

lIdono.1IIoI! IIPIIDn 15CO!11!iCm~ ~,p:.a.

~ :"_I

~~

oJ:oiI:r-.. Uk> 1-1_ ~ .... l~

u ~.1IcIiIM! o,u I IU 1M o.t
U...".._ PIIIrOP 0,13 IY ;j,Q o.J"5
u...,........pDd 0,17 ¥ 1,1 0,1
11i~:oo~~ 0.9' , .... I :i,0 l.o
1,1 ............... l,li 1.1 ),0 3.0
, ~.""""'!~ Cl:.l O.l 0,6 0,6
.~,_ II.gI ",_ 0,5 I,J 1.2. 1.1
1"OpIoa1~ ".n 1M n.18'II 15,.ll7I'lW
TOi*!O .... w lJ,7S 4J.l'5 160 9M -
IlIn:II&t ...... 101 9'tWltt u 1'125 um I '5(O!l5 -
_..~
U7IOIM ....... 9"'Iftt "" v-' J5II 141,5
'CII>.~
IIAnIW: 1aI." '" voos- 742 156& sw l4J>5
QJInI~P- UO(I(M ll5IlU' B1iGIO'I "SCJIO:I
001<01 I.~ l. Pnnfun djene llrijar1}s Ia ~ dar. sarno ZiI ~ nabaVKe p...altD Ia!coglof

ulja, dOnje lDpIiclUlernOCl4UOO KJIk9 bezdodWlih ~. struje 15IImo.

2. 1i'I:t. ~nu nlsU I.iI'"aOJllilti d!IbId od ~ ~ IQpkrhll dobId od: sbtmIa

rekupendje.

3. TW:ode nl$U u:dI u oblit (IQbId U$ljed ~ zra&nj,ll alto· je rfjeI!! olwClsa

Ihn«no m podInan\B O5IlIldefIja.

6 Co"""-",.''''',,,",'''''. Dnevni avaz

prilo

amo u prodavntcarna Galerije Podova na terltorijl RepubUke Sosne ,l Hercegovine najsiri ,Iz~

bor parketa, larnlnata, vlnUa, teplha, tepiscna prateeih proizvoda.,kao i spedjalne proljetne pogodnostl!

U prooavnicama, Gal'erije Podova oeekuje vas NAlSlRA PONUOA SVIM POOOVA 00 SADA kao I novi fantastieni uslovl: 20% popusta na ko!ekdje tepiha, tepisona j vlnila iz .2010.godine,gatov parket htast I k1asa vee od 42,9 KM/m2, laminat vet ad 8,79 KMlm2 kao J stalnaprodaja robe do 12 rata bet kamate!Kod nas moiete

dobitl I savjete 0 opremanju V8Seg prostara, odablTa, I odrZavanja poda, takede, pruiamo i uslugu besplab10g opsivanja I krojenja teplha I teplsona. Posjetite nas u nasim prodajnlm salonlma u sarajevu (prodavnica u ul.Ive Andriea 300 sada na novo] adresi: OZemala Bijediea 123) I Ba nj a, Lud (BrankaPopoviea 27a), aod aprila i u .Bijeljini (Stefi3na Oecanskog 249).

la, vise j!nrormacijaposje,tite www.galerijapodova.com

DOBRODOSLI!

pI:ilog

FRAGMAT®

~ iz:olirkCl ~

Fasada,DEMIT®

Sta je fasada DEMrr®,

Fasada DEM[li je sistemkantaktne termoizo!adone fasacle, sastaVljen lz ~ sastavnih djjelova. Fasadu DEMIT® Cine EPS(StifOpcH") termooo.. IlJCione fasadne ploee. kaje sena ~[d IIjepe IJepllom DEMIT® Stlroflx. Na nalljepljene EPS pIoCe nanoslmo dva sloja "tilre DEMn®, Izmedu kojlh je U!:iSnuta, kvalitetna Amllma mre!lca DEMIT®. Na. tu osu~u, relatlvnO tvrdu I ,el.astlenu podlogu nanosimo odgovarajlJCl T!mpredn.amal. I konatna zavrSnl dekoravnl sloj Tlmfas. zavrSne ibuke Tlmfas se ptOOvode kao mlneralne, slllkatne" Slllk.onsI<e Iff akrllne, sa razllCltJm krupnotama zma j u razilfltJm bojamCl, Trajnost III}ep ;zgled fasade DEMfli se postiie lzborern naJkvalitetnijih materijala,dugogodl~jlm iskl.lS1:vom u prollVOdoJI I kontroll J pravnnom IoIgradnJom.

PrednostI fasade :DEMIT®

Trideset godina tradldJe I miUool ugradef11h kvi:Klratnlh rnetara f3sade DEMIT su u ,prclksI potvrdln traJnost I funkdonalnost sistema Neprestano Ist:rafivan~ I razvoJ obezbjeduju staloo pobolj~nje po5tDjetih I uvozenje ,AO\'lh matert}l31a,te uvOOenje IlQVIh boja I strukIlJra zavriJli h slo,JeVa'.

Siobodoo mozemal:vrdtti da smosa fasadom DEMlT®, pored '1Oga ~ smo ultnlll toplijiml ugadnljlm domove stoljn,a' h".fada IJudi, ZOCItno smaniln potroSnluenergenata i zagad!vanJe mica.

ugradn}Om faSCIde OEMJT®tra~ griJanja se smanJUju za 40 - 60%.

Ako se planl!'i ugraclnja taS8de OEMfli ,mogu se odmah ugradltlslsterni grljanjQ i 111iW'enjamanje snage, Stu Ce lnatno smanjitl dove gradnje.

Fasacla DEMrr®]c ekonomskl povoljan I jedllOstav:an sistem za ugradnju I od~vanje saduglm vljekom trcljanja J gst"emsJcom garand-

jem,

Fasatlnislstem DeMIT@) posjeduje pozitlvnutehnlck.u ocjeau, odnosno evropSku t.ehl1lCku sagiasnost ETA-OS/01S3 po kojem nezavtSnl rnstiMpotvrduje karakteristlke Sistema! sa predVld'enu upotrebo I vr§.! stalnu kantrolu prolz.voon,te.

P.reporuQ!na, debUina tennol2olacije

Zbog SYe veee cJje.ne energenattl, te SIte v~h zahtjeva za udobnost boravka,. preporuruje se <Sa preilattoplinesavanjSkog zlda bode man)t ad O,4W/m2K.

Tako nlzak prelaz topline na naAem podneblJu, na ~nl ZldOlJa',postUemo sa EPS IzOladJam debljine 8 an.

DEMn® fasadneploee - jed nmenepo osnovi I, obUku

Tra)nost fasadenajvi!e zavigod kvallteta EP5 plola. lata smo u DEMIT®-u razvili po SYOJOJ osno ,Iz.mdilobliku jedinstvene rasaene plote, kaje obezlJjetIuJu da jet'clsada kvalitetRa I trajna, da je neosjetlJiva na taplotne Soi<ove, da ne puca I da se tokom godrna ne prlmjeCuju I1mJe tmedu fasadnlh ploa.

Po lemusu DEMlT® ipltX!e drugai!ljeodostaUhi'

U rasteru lOxIO em 'OEMlT®pJaee 5U uzduitlOl POPI'~no razrezane par oentlmetara u dublnu, Sto do <:IOo/D smartjuJe , boll£! rasporeduje napetostl u arrnlmom IzaldJuOloM sloju fasade., I sprelal/a njlhova pucanje.

N'a rubovlmaOEMn plofs so prekJopl, ko}1 spretavaJu toplome mostovel produiaYaJu ZiYotni vl.jel<fasade.

Na unutra~njoJ strant fasadne plate su kanaH. kaj olniKavajtJ mjesta pravilnog nanosa 'IJeplJa I. poboJJQvaJu IIjepljell.)e. OImenzlJSka tra1nost OEMIT® fasadnlh plOOi se postIze nadzlran m sfarenjem I stabllizad;om E~a u blolw i IZfe2illlih plota.

DI:MJ'f· fasadne ploce u qelosli Ispunrjavaju naj:zahtjevnlje evropske standarde,

Fasada DEMIT® BiH fRAGMAJ izoUrka d.e .. o

FRAGMAT®

izolirka &iF

USTE:_Ae

FRAGMAT'

I"DI~rlIoI;g""

AU Inclusive. za svaku porodicu lzolacijasa 5 zvJezdlca

*

----------------------------------------------p~ilo

SVE ZA GRADN.JU, KUC:U, VRT, STAN I MIRAN SAN CI

CRUEP CONTINENTAl. PLUS TONOACH

CRUEP NATURA. BRA-MAC

B lOKS IPOREX

~ d-S....,. 110KM

,

.. d-10cm 2 tOKM

,

60

"d :ZOcm 3, KM

POUOPRIVREONA I(iOUCA

1,1SKM/kom STIROOUR X'ps

.. d 6cm

• ., mj.,n,: topl.otn - Iloh'IClj u :pmdJ",'lu cokl ..

"lllol c;1 OJ, toplotn h mostova

1,3SKM/kom T,ROSLOJNA K.OMBI PLOO

29,90KM

BOJA ZA UN'UTAR.NJ£ ZtlOOVE JUPO,L

PUR PJENASPECIAl_

.. ndm,Jl!nJII : ~vucnlll I tI),plln"klt Izolil<;IJa .. d :Z,scm .. d -Scm

6,2SKM/m2 S,55KM/m"

.. :blJeN .. 1SL

.. 7S0ml

do Istek

I zallha,1

11,GSKM/m2 AR..T1CNOG PLA¢ANJ,A

.. ~ MOOUeNOST KlJPOVINE NAG MJESeCl1

PRQD JNA.MJES]"A ~ ... - -~- --

UP I.W loU" iMaN MaNlifa 2 •

'Ii 381 33 660 575 I, .

ALIPA.$IN MOST-Ohll'lla1a Sijodl~ 160 I NAGRADNIKU PON

~~~266;"124a, : 01.04.2011

To!: +381 666 226 I DONOSIOCU K.UPONA

OBEZBI.JEeEN SPi!CIiJAl.AN

S Oc..OSCA13m', POPUST.P,RI KUPO,VlNI

1 SOQKM1'm' (PDV-cm! R08l!!IU NEKRETNIHAI

--

BESPLATNA I<UeNA OOSTAVA UG RAOU SARA.n:vu

NA..JBOWE U UG

RAIFFEISE.N SHOPPING KARTICA KUPOVI E NA 121'l'1J1!SeCI bez kamala AJu::IJ. vri!edl' od 01.4.-23.04.2011. m do ,I.tok. :tOil"'.

NUDIMO USlUGE ARHITEKTE VOOOINSTAlA'fERA STOlARA I<RQJACICA

PREDSTAVLJANJE Mr. Muhamed Pilav, direktor Grupacije "Unipromet"

Izu ziti lina B roizuo ir m

ti

••

Proizvodi ce biti plasirani putem renomiranih svjetskih trg.ovinskih lanaca • Do kraja godine bit ce zaposleno aka 100 radnika

Grupaciia "Unipromet", koju Cine j)Unip~ rornet" Sarajevo, I"Zi· ca" Sarajevo, Fabrika nam]esraia Foinica, Fabrika narniesraia Tesanj i "DulmMlin" -te pekara "Jelah", u manu ie orvorila nove pogone U Foinici. Mr. Muhamed Pilav, direktor Grupacije "Unipromet", pojasnjava 0 "em u se radi:

- N ovootvoreni pogoni predstavljaju pocetak otvaranja fa b rike namj e, tai a u F ojn i ci. Ta ce fabrika koristi ti domacu sirovinu i ostale resurse za prcizvodnju gotovog proizvoda (namjestaja) koji ce biti plasiran na domacern i evropskorn tdistu. Proizvodi ce biti plasirani putern renorniranih svjetskih rrgovinskih lanaca.

o Koliko ie [judi biri zaposumo u pogollimafabrike?

• U prvOI fazi osigurali smo mjes," za 30 radnika, " do kraja godine cemo zaposliri oko 100 radnika. Plan je da poveeamo bIOj u zavisnosli od s i luaci je na rri:i:! tu.

o Jesle Ii imali podrsku u dO!adah;jim akrivllonima i"slirucija vlasti?

- BiB je jedina zemlja u svijelU koja u vrijeme ekono-

mske kr ize (svjetska ekoncmska kriza) niie pomcgla privredi. Vecina zernalja u svijew je pri vamim firrnama darivala iii beskamatno posudila miliiarde dolara i eura, Stavise, kod nOS je bile obrnurih pcreza: kornercijaIne banke su zausravilc finansiranje vee zapocetih projekala.

Posljedice SUo

- srnanjenje privrednih aktivncsti - smanjenie broja zaposlenih - srnanjenie potrosnje i pad staridarda - srnanjen j e S rran i h ulagan j a

o Vidi u se hra] negativnim ekonomskim pokazateljimai:

Svjetska ekcnomija se operavlia, ali neki rreadovi nam POilOVO ue idu u prilog,

UV9Z JE DVA PUTA vsci 00 lZVOZA. Poseban problem ie losa SIIukLUra izvoza,

U izvozu dorniniraiu proizvodi s malorn dodanorn vri[ednoscu: BAZNI METAL!, STRUJA, UGALJ I LOHN POSLOV!.

SUME Gospodarenje ,umam" ie katastrofalno, Nesc zemlje Evropske uniie su potpuno zabran ile sjecu u ~umama, a isre te zemlie iz BiH uvoze BALVANE I LETVE i od njih proizvode stolove i stclice koie mi, po- 1,0 m ~ u vozi mo.

o Stu Vi, kao istaknuti menadser, predlazete nouoizabranim ulastima kaho bi se unaprijedilo okruie>lje za poilovtJ>lje i ot"l)ara>lj e >lovjh rad.,jh miesla?

- Nemamo vremena za beskonacne rasprave; jedan i7.gLlbljeni dan \renutno vrij cdi vise nego 300 dana u nekim drugimokolnostima. Od ddave ocekujemo da po· mogne radnicima, a ne poslodavcima.

Pred 1 a.te m m jere ko j e (reba usvojiri najkasnije do 15. 4. 2011. kako bi se ,"aU~I"vi.!o zalvaranje radnih mjesla u PROlZVODNJI I STVO·

se stirnulirala proizvodnja kruha i mlijeka, odnosno sirovine za kruh (psenice),

3. Znatno povecati kontrolu i kazn e za ra d n acrno, j er je rad nacrno i dalie znatno prisutan, Ovim mierama bi se ornogucilo da fondovi PIO i MIO OSl31lU na istorn nivou priho da ili b ise, .oak, prihodi i povecali, Firtne koje su u sferi sive ekoncmije neloiaIna m ko n kurencii om un ili [avaju firme koie posruju zakon Ubrzati irnplementaciju fiskalnih kasa u sve segmente rada jer je veliko i z b jegavan [e placanja perez".

4_ U proizvodnim firmama 10- pli obrok cgraniciti na 5 KM/dan i isplate u novcu odebriti sarno tam 0 gdie se De rnoze 0 rganizirati restoran, U cstalim djelatnostirna IOpli obrok da bude SlISrnvni dio place,

5, Himo uvesri takse na izvoz BUKOVIH BALVANA J SVIH poluproizvoda od bukve. Preradorn bukve u fina· Ine proizvode moze se orvoriti nekoliko ~to\.ina radnih mjesta i sa~uvali nail najdragoc j en i ji resurs. P TO daj u oblol'ine organizirali na pri!Ieipu jav!le licil"cije na or· gauiziranim skladihima.

6. STRUJU J PUN devel mjeseci u gudini proizvodnim firmama prodavari po diem

od 50 posto n;zoj 0 d sadasn je, a u zi mskim m [esecirna 50 poS\O vecoj od danasnje.

7 .. Ukinuti sva oprerecenja prcizvodnim firmama na ukupan prihod,

8. Firrne koje dobir reinvestiraiu u proizvcdnju osloboditi placanja poreza na dobit, 9_ Prodati udiele iii dionice u firrnnrna u kojima drzava nije vecinsk i v lasnik il i is te dokap i talizira ri do n i VOa S 1 poS to kak 0 b i se is tim efi kasno u prav 1 ialo.

10. Ukinuri surogate finansirania privrede putem Zavoda za zaposl] avan] e jer do sada nisu pol uce n i efek ti, a ta sredstva usm i eri ti na Razvojn u ban k u za kredi tiranie proizvodn je,

I 1. Hitno izrnijeniti postcieee propise 0 investieiiskim fondovima, ier isti do sada nisu u firme ulozili Dijedne marke; s!av·jse~ ometaju osta~ Ie u namjeri da ul.zu.

12. Povecati fond za osi,guranje rizika napiate izvezene robe.

a Formirati vrhunslru drltavnu skolu za biznis i menadzmen! s medunarodnim slandardlma i ceni.fika lim a za ilkolovanje .. d.snji.h i buducih rnenadZern koj i ce srrucno upr ~ a vii a Ii oskudnim drll! vnim resursima i p:rivam.im firmam!1.

M.D.A.

RASTU CIJEHE:

HAm. PUHA. HUHE I KAPITALA.

Pilav: Na telu Grupacije RILI UVJETI za olvara!lje D.ovih r~.dnih mjcsra u proi· zvodnji:

L Proizvodnim firmama smanjiti poreze i doprillose na place za 50 poSto, :. oSlale gran e pri vrede .zadda.ri na islom n:ivou ..

2. U vesti porez na neobradeno poljoprivredno zemljiste, a osloboditi porez" na 2emljii\le koje se obraduje. Povceali subvencije kako bi

To su ujedno robe koje mi IJ vozimo u .znacajnim koliCinam. i pomst ojihovih ci· jena ce Ilegativ'Ilo urjecali na bh. ekoDomiju.

Broj zaposlEnih u proizvodllii pa.da,a u admi.nislraciji raste. U preradivackoj induslr;ji radi s.vega 84.000 Ijudi.

oglasi

.JADRINA" d.D.D. GRAGANICA NADZORNIOOBOR

Na osnoeu clana 52. Zakona 0 privrednim dru$tvima (.51. novine FBiH". broI29/2003). CI ana 32, 33 i 34 stateta Oro $tva i 0 diu k.e N aczomog oobora .JAORINA" d.o.o GRAGANICA od 16. 03. 2011 qodine, zakaluje

J E.oANAE STU SJ E .oN leu SKUPSTINE DRUSTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOS(;U "JA.oRINA" GRA(;ANICA

Jecanaesta sjednica Skup-stine "JAORINA· d.o.o. Gracanica odrzana ce bili 3D. 04. 2011. godine (sucota), U prostorijama prsouzeca d.o.o. .Jad r,i na" G rae anic a u u I i ci Grac ani c km G azij a, sa po celkom u devet (9) san,

Za sjednicu Skupstine je predloien sljedeci

DNEVNI RAD:

1. lzber radnih ttjela Sku pstine:

a) .apisnicara,

b) 0 d bora za glasanje,

2, Us va j anj e zapisn i ka sa d esete Skup $ti ne druStva

3. Uskladivanje djelatnosli sa novom klasifikacijom djelalnosti u BiH (51. glasnik BiH 47/10) i lzrnlena i dop u ne stateta

4. Analiza godiSnjeg linansijskog izvje~laja za poslovnu 2010. godinu i njegovo usvajanje i upnznavanie sa planum poslovanja za 2011. godinu.

5. Izvjestaj 0 radu Naozornog odborai njegovo usvajanje:

NADZORNIODBOR PRED5.JEDNIK Grap kl c ~erif

BOSNA I HERCE GOVI NA

FE OERAC IJA BOS NE I HE RC ts OVIN E KA~TON SARAJEVO

ope INSKI sun U SARAJEVU Br'lj: 65 OP 135110 lOP SilJ3jevo, 16. ro. 2011. god ine

Optinski sud u S~rajevu, i to sudija Vesna Merdan(Wit. u pravn'lj s!ll~ri tuI~. ella Hy.po Alpe. Adria Bank dd MOSlllr .• Filijala Sarajevo. T'95'llidamos~ br, 12, Sarajevo, proliv tul:enog Raianica Amela. Sarajevo. u I. Mraku$a ~ r. 22. radi duga. v. sp. 12.143 ,00 KM.o~jol'lfuje sJijedeci,

QGLAS

Pc,"" se lrJIena Aalani~a Amela, Sarajevo, ui. MraJw5a br. 22, da u rokli od 30 dana d051avi OOqoVOI na lultlu o~ 26. 1 O. 201 O. godina, kojom je IuliIelj pre~lo~o oa Sud dooese

PRESUDU

TUleni je dul~n Tum.lju platiU du~· u ukupnorn lznosu 12.1~43.00 KM. i;V~ uvecana ra pnpadajutu zak'lnsku zateznu Kilmalu POCIl'I vd dana 26. 03.201 O. godin~ p8 do dana isplale dug., kao i da Tulilelju nado)madi par· nitne IroSkove s kamalom ad danapresudenjil do is,pla· t~, sv~ u roku od 30 dana pod priiBtnjom ImSBfija.

UkOlikQ tuten; ne dost;3vi sudu pismeni odg~vor na tulbu

u rolru od 30 dana od dana pruema Mbe, predlale se dono~~nle prBsud~ zbog pro pu~tania.

Odgovor na Mbu mora biti f3lumljiv i sad r1avati oznaku sud". im~ i prezme, nazlv pravne osobe, prebivatiSte iii ~oraviste odnosno :;j8tliSte slranke, njiho"ih zakonskih 10sm pnika i punomocnika ako ih imaju, predmel spnra, sadr1aj izja,. i polt'is podnos~~lja (01. 334 ZPP·a). Ako luteni osporava bJzbeni zahtjev. Qdgovor na tuzbu mora da.a~rli ralloge ospo ravanla, Cin j e ~i ce na ko jirna zasniva svote navode, dokaze Kojima se utvrduju te cin· jenlce te pravnl osnev,

U odgovoru na luI bu tu.!enl ~e i slatl mogute procesne prlgovore i ,izja~niti se u skladu sa tl. 71_ slav 1. 2PP·a

Tuze n i mole u o~govoru na Mbu. a najkasnije na pripr. emnom racistu, podnijetl proUl'lu!bu u skladU sa ~Ianom 74. Slav llPP·3.

Odgo,,,r n3 Mhu sa pri lozlma se predaju sudu u dovo· Ijoom broju primjeraka ,a sud i supromu stronku s po,i, vam na braj gamji,

Ooslava se smatra obavljenom prolek!lm ra~a o~ 15 da· na ad dana oblavliivania.

SUDIJA Ve~" a M~ rd~ "n.it

Bosn" i H~f~~g avin,

Feda racija Bosne I Hercegovine TUlLANSKI KANTON

o PCINSKI SU 0 U TUlU

Braj: 32 0 Ps 002497404 Ps TULIa, 09'.02. 2011. godine

U skladu sa ~Ia.nom 348. 51. 3. da 7. Zakona 0 par· nitnom posluplru Optin-s~i -sud u Tu.li

OBJAVWUJE

Oostavljanje Mbe Mioca SARAJEVSKI KISELJi\K D.O. Kiselj.k, ul. Kraljice Mira braj 7. tui:enomBa~or O~is, Bijeljln~. Janja. ul {J~r~a Vasita braj 16, 01 ... Lis· Komerc" G rad·atac, tadi du ga, vsp. H .147.,67 KM

Dana 27. 08. 2004. g. tuzilac je ovom sudu podnio Mbu 'protiv tulen'lg ,radi duga u i,.nosuvd 11.1'47,67 KM.

U tuib i j e na.wo da mu Me ni dug uje po os no vu po osnovu ugovora 0 prodali broj Tl·22·M/04 od 06. 05. 2004. 9 odin~ ,.[([jute no g izmedu llIlioca i' lul~ nog isporucio robu u vrijednosli od t 1 147,67 KM, a po racunu ~ rai 121928 od 15. 06. 2004. godine.

U bJ.lbi je Milac predloiio dOJnoilenje p resude zbog propu$lllnj~.

Po:<ilia se Meni da d05tavi pi,me ni odgOV'lr na tulb u u m ku 1llI30 dana ra6unajuci ad dana p rliema ovog dopi· sa uz napomenu da pismeni odgovor na lulbu mora bi· Ii rawmljiv i mora sadria vati sv~ vno M'l je potrebno da bi se po njemu m oglo p ostu pi!i. a pose~no oznacenje :;uda. broj prsdmeta, pun nazi" i adresu za pravna liea, proces ne prigovore. decidno izjasnjenje da Ii Sfi Mlleni zahljev pIilnaje iri osporava u k!lm slucaju je potrebno navesti r",loge zbog kojih se ;sti ospor.va i cinjenice na k!ljlma se navodi zas nivaju.

Pismeni ad govor na lulbu mo ro. b~i potp>san ad stlane odgovorn og Ii ca iii z3k, z3stupn;ka, odnosn 0 ovla~te· nag p u nomocnlka.

UPOJlU ,ava se tuie ni da, Ge u s lu ca ju ned usta vlj a"j a Qd 9 ~vor a n a M.bu s no sitl po s II adl ce prop Isan e 1:1. 13 2. Zalcc na c ?3 rni ~nam p ostuplw,

Oosillva \uI~e lule no m smatr. S B· o'bavljenam Iprote· kom roka ad 15 dana od dana objavljivanja.

5udlja, Simic .Radmila

SOSNA I HEHCEGOVINA

FE DE RACIJA BOSN E I HER CEGOVIN E IE N I GKO-O 0 B OJ S KI KANTO N

o P CINSKI SUD ZEN ICA

8roj: 43 0 Mal 005933 OS Mal Zenica. 15. 03. 2010. god.

Opcinski sud u Zenici, sudija Nina Makivic, u pravnoj stvan tuzitelja Proizvodno, prometno iuslul!no oruStvo .DlVAN·' d.o.o. Wez, Podruznica i\enica. adresa Klopacki put br. 97. zaslupan po zakonskom zastupniku direkloru Jasarevic Suadu protiv tul:ene Muslajbegovic Kantte iz Sarajeva, ul. Grbavicka br. 54. Novo Sarajevo, radi duga Vs: 830,00 KM, van rocista, dana 15. 04.2010. godine, doniD je:

PRESUDU

~bogprop u sta n j ~

Obavezuje se Mena Mustajbegovit KanHa da tuiitelju isplati !znos od 830,00 KM sa zakonskim zateIn i m kamalama 'P 0 C ev od 26. 03. 2008. go din e do isplate, kao i aa mu nadokn ad i trDS kaye parn i c n Dg pOS\llp ka u iznosu. od 155,00 KM, sve u roku ad 15d ana.

Po proteku roka od 15 dana 0 d' dan a ob j ave ovo gog I asa u Dne\\n om aval:U, smatra se da j e lu ~enoj presuda uredno dOSlavljena.

Protiv ave presude nije dopustena taiba. Tuteni moze ovom sudu podnijeti prijedloga III povrat u prijasnje stanje u skladu sa odredbom cl. 183. stay I. u vezi sa cl. 329. Zakona 0 pamicnim postupku

Sudija Nina Mak.i.v.ic

~ 'I IImlClOIITIJI FC'd~ij~BmlI(' i lIm:~o'inc"1\1"(10 haltnlCij", 0 .... ,", I 1I!e1(c-.i"I'II"lC

Ornj; 2M 1

S:tmjo:-.o .• lO.03.10 11 gOOne

1<:,od Um'l'I!.lg $UdiI. f ~IJ': ~C' , IIL""f'CC1!fY' u~e '.lprlrllljc:nJ Dl .1 ... hLje"1li i 'Ill: (.IIhIJ"" f"l!. ocjmu 1I,1:.\_1i Odlu~e " ~ Pr~'-'j~ eU~ I l),'~Jo:d.>.1"IJlI lloonl IIl!rnd:I P rltItMM. Fcdn:Q;:'-jc ~ i J h:l«go>i1Ic, o.:tluko:- I) ilborul':rc:oh]r:drn' - i Dopreill.fednlkn FC'd~ij(: ~ I H~Bo~iD~ r Odluke o IrllorurJdnill lijd~ I'lfrl"ru~rll..l akl1ldJ~~·' lii:l<q;o"rlll! w;.C" ~u dlwu;s.,..., 1'.113_QII. !;lJdine od olm ne Dmt1~ n.roda 1.....r:. ...... ,,1Il Fcd,...,djc Ilnwe • II...-.et;,l'~,m~, iI poo;in.:..tn je 0<1 Wtm~ Pn:d'Jt'dn;u· retkMJ. IJo«norl Uo:r<'-c~vi"~ i l:Ill~~ lIlQ \;gzJ,IIl M, ijmp pOOn~ nd !IU"IIlIl' o..."'fI«IIIijem FOO,;ul:ije !lame i lI~~i~Vjd;mllI.\·a BcI'lIlldl: ZI j,,1~ odlul;:f_

U !ljd,,, ..,,,mlt:! 'II (1\.'11:11 1!-<to\1M> .. u.I..LI>ln ""tdmc:lu. ~I"'\'" I wd hd.· •• dje n .... ne I 1IC1VCl0'01n~ je odDomm IWUIb I'annmcol..l l cdmIclJlI lJg<,~ i 1.lo:reqll' I~ mba".., uC1JOl!l'"IUDC s ~In odlllAnn:r.;a CId 11.0).20 II. godlne_ pII,odom mnj~lI l.IIocJrnu 115!A\lI(lSlJ PlvlUJ~kt F~ijt &"rM: illcreq;o,!ve. o1llrmlmclu <b>.ilJ1jn MiUJrnj~ .)oj tlanu.~" .1"0:11"'1...." i:

lmognmi'aplmiei ~ komtiwimjufc- sjalnicc DoIILI ruJ.IQ(b. Pmiammm F~ije 801M , HMit:l!()\i!Ic: od 17.0}':OU. I!«Ijl}C_ Ie !k>nijr:1e I)dJu1.e (OdMt' ° 1Jb;I!"!U .Pn:tl~~l,("ljo i dtoJ>K<hJrd.udj~ ~. 1Un-.'>ob I'.ubunrnlQ l~eokr:KiJ Oo'oc= i 1I='j!win.:;. Odll.lk.> oJ i-tboru ndn'hllti"l~ norm rmrn:b rm.m.:JWI f.:dnu~jc BoYle !i 1,1cm:~o'-m" i OdhoolD izboru Pn:dsJcdnlta I dOl'rcd.;jnlllit..a Fdkr.M:ije Bo~ i, H,,,,c80~ine~:

"I,("~mi· .... phrlio:-l • r.rn .. illl],..~jutih \]oono.:.r fkmu, na"""" l·oUt.l"o::nI~ r~J.e lin""'" ,ll=C1l",inl:, "nkon lIloJl1I jJI"O\edeoih~0D6. i 2002.lOndl~ I~

1C00000000e-lllp' e IIlI. §jo:dDi~ III koji1Bll su donijc(~ odluke:

pfffimi ~l (I -ru1.l>~ Do~ nJU'lld.PQ.1'Iilf!ltnl.:! Fc-d<..,...ije &sOl' r l-IetagO\ inJ! P.1 Kluho,Ima, I.cUIlHilULi\'IlIJ, Itnroda. iKlubu owIib i pa lo.nl~ln.m u~dnal'l"Q b ~ .. j(h .u d~lql-roni ,,,,.bn,,i i Lo ... 1hrf:nji:r.a,IJIY 'a jNrIicc 011, 11 ;03.l0 II. goodine. te 5a5~' DIlmlI· muvda Parlmlml.il F cdo:l"IK'ijc Bosn¢ i H~o~onc II rrffib dID s:ui-..a:;

• per "runiOloU.om n:dlli, ~>3pro\l11l wrnnecnja Lin:ih Vilonlo rn:ihm""Ia,.Il. llo:!nu 11'ICTtqwl'h"" u ~>-e.i kon~Ii'ut."rrjcrn. )oiI,t",orrr j, "r~'11([ffl odlm.'i~lU1JII u Pumu ~1l.'dI ,1Wb1l1C"lt111 iFr:dc-n>IOi)c lw- .lltn.~lI""'mc,

TIL!J:II' tiumo::rl1i koj" >I: C!Cloo>e 1:13 ihlllnj., IIUSIJc:nja. du>l..Il,ljrni IIJ Swlu2 .(U.1OII. 1I~"1C.

PodJ:ja."mno. da je LiSlllYDi wd Fnkrm:ij~ Boroc I H~I!O~ilX u Ij~nim poflupcimD. liI oc.tr.nu U5y.ulO'!li na ja\flim ~\ 3fJ1a ,utI nih 00 finjcnicc \'1II:IIe )'II kooill:rw odlul-u 1,\la\no;>l l.-.bl'~)c fl .... "u:- I fl,crv: "";M. nl'lirom da u lilhtit''' ,PMbjoonl« Fr:dmldjc Bos-~i Ii~\-illc .nijc hilll l']l<KIIill ~irrjrnic:l "'ojc je no:opOOdnIl MpIlVfti:IO •. nJl J ~~ noj rtipnn i Llwnliti, i CI\ fli !ud .Feokro.e'ij c BOl>III: j IiCn:e-gOII ~ jc odluflo;>ib niJ~ perln:bDV ,," lIr-~h j;a;Hr;u ~H' IU ("Olne ,rm!m<:llI. 'V Mlcdu t-ilhl;',,,, Dopftmijtl1l J.:I:o la\ J lko'ilIldc 1JI. da\anjc :'Iilljtllja () na\-nknim aIluma, sud:sta pruska >l1I.UI£I· \IllI.lI Ff1krJo".ij~ a. ... D~ i tlerecgm <no: Jc bi I.a.. 111 lid u ID." im lolu¢ilJe> InQl predmr:t ro'Im;110'1 l;",,"om kar,'d<~I1! okl>ln '" \~lIIh ;Q dn\·~.n,lll ljlljmjll.. PORd lJ''Op. U~ta\'lli!iUd fcd.cnu:ijc Bmn~ i ItcnxgmiDCjC u (II/am pr~ ckwIio inlCl'IIlI odluku d3 odt1i ja,'"~ ~\ u u ",orne 1"i'1:dITle1U jn.irNjlllfi u~idll ~,oju ~"d:W1Ju .ud~u JlRhu 1;(I(j nxi,,;, vdhlti,,,,,p """'1>01 ~ud.J :F«tcnr.;;ju n""l"Iie I H~O\iM U P0511.rpJ._1l m.mja miJljClljll. SIl"III ml:UfllJj, d poS1oje ~~ Cinjmi..;c: ~(lje jCllCOpllCldll1l nCpll!.fOOI» IJ!\-tdi Ii.

.i.,·ooi. i1' ~kojim aba podn05i,dj.i. I..IIl!jc\'IIp<1\la¢c ~\'ojc: lMtjC\t ;pltd If>l~\lllm 000m. Fcdd'll ije 80Sllor r H~tln ine .IIlos JKOdr1~\ iUljl! j~\ nc' ~ P \e su pocrll'<r><'lI"liflll !&al( '<1 >¢P1J1UJ U ('lvll "","' ~ C il'lJ"l'n";'cl '" 1 ok'" U rn""'ll rri b,.wl jen i u CII;.U plMPIlIIOS ~lcdD.V\lJ1j nOllG 0\:1 prcdmctl_

l:.,lg.\nl W\J l·eoje.-.,,;:iJc 1lW,... I llervq:<J\-lIW: "t;I 1r"J, <nur:-irom. .1.Id 'P ,""I ... I..ok'o:m~i ulj~ja 1\1 nj¢gmo n(O~Wlo I no:pris~ odI~r.uj~ u biJo k()jlmll pn::dmc:1l1 koJ; so: \ odl fired D\1'm SudQm. bel obzil"il olin Ii oni, dDlmli il pII!i1i!:li:ih p:utij;l, 111 medl.tUn:>r.Inc lujo:dmci:.1 ~m.;;Ilnmo rb ~u "j::r>,e. k .. jrrn -e·ll1drn«b 11 pit.;,rrje, polpmo Drprimjcn:ne i nev~e Ijr:1K"

s~ ""'''0' ,till ,1.:1>"11< 1Id~ l'cdc:rur:jj~ ltD"" I 1lr=n;q:D",ne ')\;11 d ... pn:dnlCLJI ,\I itn.1L:r

idcruifllD DmIl3J], !.no i S\ uJri drugipmlmelllD « IWilkdllbiti !I~j i u bud .... 'nDSli.

c 1I1~,.~O!-i " cll,,,, c k.;.j1 '" sc hlJ~h I"~f 1 PO' L:rt~nJ'Cnl ".",]) ",II1J""nl I""klumD lIWJti~jl;"lll roogu.:nosti Ib JOOII1ll. ins!ilucij ~top j~ IlIdldn!l daJ:i,jotllillS1l I~nrut Ibplln""f!!1J Dlo.IWI U 1..1 \lm'lfcdL:~ij ~ BtNIl: i H en"<:sovinc, II formi odlllkt odlHl>110 mi~lj~"'Ja ;",_ h ... j~ pr:t\rll(l liJJ~li~le (1 nalolnloj <;, ... elJ:l. ,malr.llll(1 d.o: je U~!ir\ ni uti F cdmcljc Bosncl lkn:q;Il"im: do ,j~. 4 Lll.u b: b iIi i lubuduQ:, i I..ij wrl 0 II 5h!i.bil I'$lile 1151.!h"llOSpa""'''a FcdCt\\eijc Bosne i l~ntC"l!oO'i~. Til ~\n.,~o podr:uumij~\1 d.l. nile I""""" bi,i ,pndlDhn hi ... bhim ulie.>j;nur. be, .ob,lr.. LlLlud ll<1i OOI1.'"il •.

I'R'I"hjcdlliCil U~UM"lO~!i01b fcdcruije ik""", i Hmql.(I'·;"" mr.Ki!lI' DJ,k.'if

oglasi

(@)--_._- ll1I!J-

CENTAR ZA. OIiRAZOVANJE Roed-.-.

-- """""

801n,I IHI'OlgOVI,n Ftd ...... eo_I H~ne tup.n .. l.!IPId~

~nJ' ""*- ,1kotI·. P'*VOI'Q~

~U O~ $.I"'8I(Jeg

~"'53.·'_"6.~",""""""~~ __ ~.Ioooj;_ 1!o1Qol, a.oe I ,'_, tMtb 11. PmIriIII. " .idi~ ~ odrIIIh ~ ~Dtr.IIt!II'$'Oll.a.nb.3$.·s-..a~'~"'~~''CMarD ~~'~I,o.:u.~·ocn-.-",,,,,,,~P<cql'__ ___

oc.- ... ~~ llr\<IQ,o.bJ.wljul'

NATJE¢AJ gupl.!~U'V~ lQdn,fgiQI'IaJg~.~

T ........ ,~ A.I.N;J.tJOIV a.....'~ FIoId 1'~ I.rionl, od 01.111;20,0. ~,Ii1'I' =:'=~ ~~~OIJt.t' .... u~~,fWi.tIdIIo • AJ.aKCI.A ZAIoIENi.D2EIU!

·m SHCI.A.ZA VOlAt:E

·RJ~lAoQTM.tilT~

u.. Ia)D T ....... _II7.

..... cnt 1m :!U,; 019 1Ql1S.1

~

IIUGOJHQ, Vftg ...... 1Ib.

... OlD 160 JQ; (DO ~

!EfI6,. ~1Ib

~ 0:»110»9 - mld1Gro

~t".,. ... D'_J "'0J0""'~'_0JII17O<W

!'<M lJlAVNfI(. Mlljo. T

, G3tI 7911 69, """' ~ l'92 09"01

U....tr ............

5.AAAIlYD, ~ od e-..

.... o:J12Olll5oO 033' 2&8 '12

nNlCADo-"'~3 '""""" on_.cn

~1t~bt.

noI- QlD 6S9 dl,,1DO 0!66 I D

MOST"" 1CIff". P. ~"D IV lib "". Gl6 )11 Q)); ... l.U6 Jll IlIO'iI

TUlIA. r... Go;io ~ B

0J5 211631 - ~ 216 IJoI

IIoYUA UJu. ~ v __ , lob

.... _0&111'1)019

Le.. •• r:l'!I"_~D .,._. .... ~,.,.._I

--~- ............ ~

~

- EIoiUUIII._

• ~ iIII'!f6r

• -wwtros .....

• ChIOiII_ .~,.....

~.1OOIri!:w ~~ ~,,,,,,

~'!IiI'ri!oIr GoodIaId.......,

.~~

~"QinnIoWo.1'T ~

- .......,_,.,,.,,..,.

-~--

• 1onn!Iar .. ~

- liWINtW ... _,

~~ IJnI!Iie>IJ DiInIlr ___

~!It:rtIeIIr¢l:nrno ~"""_q;>eI T4otdI:w __ ,

~-

.~ ... ~

._D~ ~""""_ZiII,~,,,,,,,,,,,.,,

-- ... --

· ~"":'.==-.

~~ ~,~",--,~WriIi!!r" D'*""~

1I~~,"""""~ •. 0IQIcuI00 ~·...m.'_I~ pollml_" .. -.....

NIir

T_

F.-

''''-"

,KI.nIr

-

"'*

.......

-

.....

-

~

~

~

,~

-

...___

.~

~I

~ ~

,.,__. I~

va.r..t ,_~ _,.[tD'4'tIoonI1IpiI)

v.,..........~'-" ... ...".,_lVm, ...... ... ~

,_~

.~ ......

..... ., II+'

- '"'- .......

,...,_........,.

_ I'rocINIC ~ 'I r

~""""""""

,.1010· ~

\Wdt .. _ ~

DI*$'''''_.~ hJu'IiOi...e."_"'" ~~

- ~.- ... k 1"

.1o!Qm<~~

~~.......,7IIl- 1_,"'_.Duoat-l~ 000U0 .. , .......... ' __ '"~

~w .. I~ r I W

~ -- ....... ~

~ ~~ , "lJMpMpo'r

·~ oIIICou. ""'. _ ....

.~~~~ ~I _""'pad III,Iaoo 'Ib:aool"'"""""'ll_u ... --......_.....,. ~·rubool"""

U ~. 'II\IQ~ --.. o:ooo..a. IIIIIih '.

~ 1IiMIInII15 g<dII'_ ~

....... ---~......,....... .........

_,_, .. ~::IlI~ ,

__ IIIrItIh ~ I __ ~ ~

~.~_,._..- ..... _.... ..

__ ......... 1,....._....:tq,_ I1 ....

~u~~OII:iDo'tO ... ~~'row.m .. ..,......

MN.IIo LJ.II(,o\ ............ bb

IB I 92lI IXf7

~l2=bto

_~.t_l.C11 o.Lb. as 1 !oM oUoI

- ... , .... _ ,,_,_

'C:oIn*1i:i!I obi "'"

~_II:7. _1hIoI: arIJot • ~ 'l'RLJAV'" ZAtI,.,

~1~si~ D_n_e_v_n_ia_v_a_z_,_~ __ ._"._~_~_M~~_~_"_.~41

Raiffeisen Leasing prodaje vlastite stanove na lokaciji Stup - Nukleu5. objekat B 1

Za dalle mlorrnacije kOl'1laktlraJte nas s'Iaklm radrum danem od 08 00 do 1630 Raiffeisen Leasing d.o.o. tel 38733 25t. 3(.7, 25t. 355, 25" 368; e-mail Info!arlbh.ba

l8l'LEASING

Cijena: 1.550KM/m~ Velicina:.35 37 ml Kamalna stope. od 6.95%' EKS 7."%·1 Naknada: od '0.95% Rok otptate: do 25 godina Ucesce: 15% BEZ ZIRANATA!

www .. rlbh.ba

'J>

'"

OCEKIVANI JACK POT ZA 27. KOLo LOTD·a GARANTOVANI JACK POT ZA 27. KOLO JOKER-a

150.000,00 KM 50.000,00 KM

PHIVHEMENIIZVJESTAJ 26. KOLA LOTO-a OD29.03.2011.godine

OOBITNA KOMBINAGIJA 26. KOLA urro-e

.. ,

U 2liL 'II:OI: .. U U PLJ!ltH~() JE _

UKU P!fllNAG.RAIJNI HJ:N!l JE ~

._1DIt.1.3.till,:N:M

. !)4.:m.,a(l,iKM

FQ~DOYICO~[AKA' FO~O 1A 00 err •• P~vE,~srE 2,~ (n.S'2.!~ + J.P.1!6.~7.9B) .•.•••••••.. FOP,I[) LA F)IJ (IITAIC DRU ll!E VRSTE. 1:!)'i. _

FOHD 1A DO irTAK TR,t. v~sn 20% ••••••• FO~D.1A DO IITAK tE!V~IE ~STE .O~ •••••••..

, ••• _ •••••. ,~ ••••••••• " .• 1S9,9SD,t()IICM

._._ •••• _+ •.••.• _ ••• __ • . el.l!1;5.ooXM

. . . . • • • .. .. .. • . 1 ~.i74.~~ Kill

. 21."I.l~~1II

BRQJ DQB!IAKA 111N()SI DDBIIAKA

!PO GODAKA OOBITAKA:

I rOGODjKA OOBITA,_A; ,. POGOT!!:A DOBrrAI<A: 3 PO GmKA OOIITAKA:

NEIM JAei POT SE "REIIOs] U NARliOHO KO,D

5.......... . J~.~

:31i::i _ . •• _~.~, +_. _. _ _ .2!3 • .!IOti:M

6.1!' .. .. .3.001111

DoDalIN I LISTIe!:! r JGBJJGMC'· L1DST u: is 1_2ii !(Q1 L!

• lY.'600J 121.1 001lD' ·3. n;SMJ • (12;002 I 9135003:3J I. TESAMJ

- 026006461-11100019 4. ILIDrA - 0::2600'715, !l2!lOD31 8... MAt:AracA

1.II\IINlCE 2".ILlElIA

• 02000302H20ool9 - (]~SOO16313f3DOO92

LUmLfABlH. SARIIJfVO 30.n3.2011,gOd.

KO ~~tANII"J c&floJ 2 •• KOLA lOIO -a 00 22.l13.lB11.iOlll ne

~A OSNi)Vu P~IVFlE"ENOG I1\rJE$TAJAllAPI$NIKA 0 OS"D'iANIM I NEOSNO'IANIM P!ui)(lVll~IMA LUI R I JAB i H OBJA\II.IWEKOIIACAN I1VJESIIoJ 1A 2Ummi)T1J -a OSNOV_, H,QSNO'IAN!H ~IGOVllRA NIJE B[O

U:2d KOWLNlJltI:NOJE . _. _. _. .. _. _. _. __ .ll~.56~t:M

",_""';A,o,OOlro'OJE5O'> .•.•.•.•.•.•.•.•.•. ~,.i'lI,JO"" FIlNDIl'lII]![)BITAKk FO(Izo.oca:r~PFI\E~~~'4~""JSI','IJI~" •• '.u~,J.:2:I'OOw

FlJNDlAOO8ITAADRUGE. VRS11: 1:5'1. _. _. _. _. .. _. B..687,7DKM

'~v. 001"" mECE VllSfE 1<1% II~' ~B ",

Forft) lA OOSrTlIK ~ETVR1E WSTE !CIR . . _ . _ 23..11 !:lJI[) KM

BROJ OOBITAKA II[NOSI DOBITIIKA

11 POOOTKA. !JOBliMk ~31., •• , •••• , •• , ••••.• , _, • 26.&1 IW

::l fl:(]OOTKA L1D8IiAt:A: 7."OOHo, •. _ .•.. ._ •• __ ••. .2'.ooDl

51'OGOOAKA OOBITAKk 11, .••. _ ••. ,

,.,_ .• 7~,OOKM

IAlmJI OA~ ~APU\" OOBITAKA lA \!oI. ~OLO lOIIl-. '" 29.1)4.2011 •• 01).

SMS PORUXE ZJ. L010 IGRU IGRAC·GDS1 SLAlI CD SRLfEDE DO UTCRKA NA SLIJEDfCE SROJEVE TEUFONA' BH Tl'LECflM DH1!412·8D2, lIT ERflNE'I, i8318R·sn· euena porn,", D.50 KM + PDV

IGRE NA SRECU lU1RIJE OIH I PRO~JERA OOOITAKA WA www '"'ril'''~ b,

ROK ZJ. PRmOVDRE 4. DANA OD PRVOG IDutEG OANA PC OBJAVLJIVANJU PRlVREMEtIC~ IlIIJES1AJA

lUTRIJA8IH. SAAIIJEVIl 30.03.2011.gM.

U ... KlJlU U1'.u\CENO J, . IiOG""D"IFO~O soo; ..

PH IVR EM EN IIZV JEST AJ 26. KOLA JOKERA OD29.03.2011.godine

BROJEVI PO REOUSUJEOU IZVlACENJA:

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: 91 3 0 7 7

DRUGI DOBITNI BRoJ JOKERA: 5 6 3 6 2 5

U 21i. KOLUUPLACEND JE J1.9&5,00 KM

NAG RA.ONI FON D JE 5U% .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. • 5.962,50 KM

FD~O ZJ. 008rrAkPRVE VRS1~ (U96.50 + J.P. 19.~25.90) ...•.•••.•••••• . ~o.m,40 K.M

FOND ZJ. OSTAlE DDBliI'KE .. • 4.766.00 KM

6 BROJEVA 5BAOJEVA 4BROJA 3BROJA 2SROJA

1 :BRQJ

ODBllI':KA:

DDBITAM:

D08ITA:KA:

DDBITA-KA:

DCBIIAI(A, DD81T~1(A:

~EMA

~ RDJ llDBITAM !JIIlDSI 0 gB 11AM ,AC~ POT S~ PREIlOSI U ~AREONO KOlO

~EMA .

5 .

25 .

244 .

2.288

••• U.OO ~M

..................................................... 124.90KM

••. 37.50 KM .a.8CKM .1.00·KM

t:.(I~lt~ I~J ~trA.l ~4_ ICOlJ J IJ:KE:RA IJ [I :2:2_1)3.~1;111.!;II)I[lI"!e:

UA os~ow P~IIIfIEM.E~OG I1\rJEIrrIoJA 1 ZAl'iSNIKA 0 OSI<O\IANIM I NEOSNIWANIM PRlOO\I1l~IMA LUI R I J A e I H OBJAVlJUJE KlIIlAtAN IlVJESTIJ IA ... KlJLO JOKE"" OOIIOV"1Ii I H,Q,NO'IANIH ""'GIJ'/QRA "U, B~Q

..••• 12.902,00"'" ....... .6.451.00"'"

IU'llIADIBf""'_ VRSll I 1.29J.l1I + J''' 3Jl$Il .... 1~~'O"'" fO~D iii QOTAlE 006f1l1E ...... . .!.1 00.00 ~M

8 RI)J' OOSlT AKA IIINOSI OOBrr AKA

J aROJA QOBII~ 1'1 ....

!6J'OJA 000"""'" 2!1.

I 8MJ OO~~AKA: 2.2GB

GIIIIO.l'II\ DlBfIM Will JOIJ(P(JI'SE FlIiIWU IWlW'I:J IWW

SBROJEIJA 008riAKkN"n.tA. _ . , .O.ooRM

'BFIWA OOBlTAKA: 1 . .361,1i<l'M

1Ml1tI1 DAN IW'LATE OOB~AK!I1A N. KQtQ JOKIM JE 29-,)4 .20 ".GOO.

L U T R I JAB i H SA RAJ E V a 30.03.2011.godine

. ... !1,)0,-,," .'.JIIKM .1.00KM

G~ERALIll DI~!KTO~ EOHEM PI!SUKAN s.,.

42 ~"'"'" n, """"""ill< 1011 Dnevni avaz

oglasi

SOSNA I HE RCEGOVINA

FfD ERAGIJA 8 OS NE I HE RGEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCIN SKI SU D U SARAJ EVU Braj: 65 0 P 061995 DB P Sarajevo, 28 02_ 2011_ gMtne

NAPOMENA: Stranke su duzne najkasnije na prlprernno roeisle iznijeli sve einje~iGe. na kojima zasnivaju svoje lahtjeve i predlozili sve doxaze ~oje iele izvesti u to ku po s lu plGl. te na pripremna ro eiste do nijeli sve isprava i predmele koje zele upotrijebm lum da~az (clan 77. ZPP·a),

Na pripremnnrn raeii\lu ce se raspravuan 0 pitanjima ka ja se 0 enos 8 na srnetrte ,3 daljl to k posl~ pka, 0 pri. jedlolima straneka i cinjenicnirn navodima kajima stranke abr,,_Zlalu svole prijedloge (clan 79. i 80. ZPP·a),

N" osn ovu od ra dbe clan a 34B. stav 3, 4 i 5 ZP P·a (Sluibene novine F BiH broj 53103) Opcinski sud u ssrajevu ito sudija,Vesna Merdanovic, u pravno] stvaJi tuiilelja Esrela Saclrovlc. koju zastupa Dautbegovie Almi". advok~t il Sa raj eva, p rOliv Me ni h Ibrahim Kavalovit I dlllgi, radl ponistenia i niSI.vasti uqovora, 09JAVWUJE

POZIV ZA. PRIPREMNO BOtlSTE

za KAVAZOVIC IBRAHIM

za dan 19. 05, 2011. godine u 11,00 sal], u lOobu br, 325/111.

Tuleni mo~ najkasnlje na prprarnnom rotiiltu podnljeti protivtufbu (clan 74. stav 1. ZPP-a). Aka na priprernno roti~le ne doda lullla~. a blo je uredno obavije~ten, srnatrat te se da je Mba povutena, os im aka Meni ne zahtijeva da se rotiilte odrti (~Ian 84 slav 1 ZPP"a) _ Aka na 'pripremn 0 ro~I~le ne dode uredna obavije~len MMi. roeiste ce se odrtali bez njegovog prlSUSIV. (~Ian ~4 Slav 2_ ZPP-a).

Sudija vesna Merdanovic

Oostavljanje sesmaira izvrSenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (clan 348. slav 4 ZPP·a).

'BOSNA I 'H ERcmO~INA 'FEDERAWA B IH

KANTO N SARAJEVO

a P~INS KI SUD U SA~RI\J EVU ;BroJ 09 6; p, 11;016 09 ;p, S. rai've, 18 .. ~O. ~Oll. god.

Optln'ki '00 u S'rai'l'tI, I 10 suuii' C,ID Edll'm," ~ra""Dj 'lYllI1 Milelia DKJA.L .. PHARMA DOO SARAJEVD "I. Pij.tln" ~r, 14 -a S,ral'"', P,"UV Menog VECruSd_o, o, ,11110 "I', Rud' ~k,d. 72, ,adl Is~late dU~J v.s.p. 6,l26,47 KM, van 'ocilla, dan; 18_ 03_ 2011. IIfJdi .. , oonio jo

OGLAS

OpClnski ,tid u S,raj'l'tI, i 10 sudlj, I;alo Edl1,m," pm""Di 'lYllI1 Mit.lia DKTA.L - PHARMA DOO' SARAJEVD "I. Pijatln, br, 14-. 8',*v" ;proliv tutenog VECTOS d.u.n. T .... "I. Rud.rtk'dO 72. radi i~plale dugl v.s.p. 6_226.47 KM, van !ocilla, dan; 18.03_ 2011 , IIfJdiM, ~Dnio jo

PRESUDU

- .. ~og ~rop'!t'"I' ..

Tu!e"i VECTUS d.o,o. T'UlI. sa sj,di;lom na .d,esi Audars~a do 72 d"!:an je i'pl,li1i Mit,liu OKTA:L • 'PIiIIRMA ~,o.o. S"aj'vo, Pljalna 14 ·a. na I'ansakclj'ki ra~un ,b'~J161 0000049,590097 oweren koo Ralff.l,on 8and d .d. Fliliaia Saral"o, "ku,p;nduD na lme ~r •• "I' , ",Isplat,n. roo. u ,isini 0" 5,226.47 KM sa "'OIl,,"m zatemom kam,lom ; 10:

• no znos Od 3.392.S7I(M 'AN 0249~·Q9 od 27. 02, 2~lI'l. g. "0 dan. ;'pl<l1e

- na lzncs od 2_3:J3.90 KM -AN 04221-~9 od 14.03.2000'_ g_ do dana i~plato

Ir:>o i nado~.diti Iu!itellu Imlko,e postuPit3 u ~~su Od' 300.00 KM • .I'Ie u '"'" odolOdana POd priieln~m ~,rUnj3.

SUOIJA, Cat' Edhem

POU KA: Prmw presudo tbog I)fOP"~t;lnl' nlie dozvpllena !alba, ,II Mltni mole podnlj~ p~jedlog '" p"",t u P~J;~j. SIMI. (tiM 183, lPP<li,

80 SNA I H ERCE GOVIN.A FEDERACIJA 80SNE I HERCEGOVINE :PO SA V SKI KANTON

o PCI NS KI SUD U OAA~JU

B,oj: 25 0 M~ls 014836 09 M~ls Ora~ie, 21, 02.2011. gMine

OPCINSKI SUO U ORA$JU. PO s~cu Dark~ luparitu, u pravnOj S\Wl1i Mitelja JP .HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE" d, d. M()star, Direkcija za pokretnu m relu. Kneza Branim ira b, b, Moslar, l.slupane p D d irekiolll • predsjedniku Uprave mr, S~, Strpi P~icu. dipl. jng. itlanu Uprave ·Izv..snom drrekloru za pokr,etnu mrel:u Zorarnu Bakul;, dip!. ing. 'proliv lu~enika"OULEX MOBIL· d_o_o_ Ora~je, III ulica bb, radi isplal€duga. v.p.s·_ 565,.78 KM. na osnovi ~Ianka 348, slava~ 3, Zakona a ~amjenom postupku (.51. navine fBiH". hi 53/03, 73/05 i 19/06, U daljnjem leksllJ: ZPP). bud u ti da tulernik n e slanuje no adr'esi posljedrnjeg po,nalog boravi:l1a. 0 bjavljuje sljedeti:

OGLAS

Dana 28. 09. 2009. godi~e lulitelj JP .HRVATSKE TELEKOMUNII<ACIJE" d.d, Mostar, OirekGija ,a pokr€tnu m reiu. je podn io tu1bu protiv Menika .OU LEX MOBIL" d.o.o. Ora~je. III ulica b b. '"di isplale duga, v.p, s. 565,78 KM. u koioj lu51elj traii da Sud do ness siiiedeco presu dU:

Duian je Menik isp/alili luiil~/jv ukupan i~nQS glavnQg duga ,a kQriStenje molljt~1 us/uga v visini 565,78 KM, sa zakanskGm za!eznam kama/am I /'0; na fznas ad 48,48 KM pO~8V od 16. 11. 2008. !ladlne pado ispla· I~. na iznas 67,19 KM pacev ad 15.12. 2UU8. godine pa do isplille, nailflQS od 83,49 KM pacev ad 16. 01. 20Q9_ godjue pa dQ isplale. ua ilUQS od 67.81 KM po~e. Qd 16. 02_ 20Q9_ godlue pa GQ isplale. ua iZUQS od 63,72 KM POCBV od 16.03, 20G9, gGdlne pa do isplala, n8lzn~s od 46,80 KM po~ev ad 16. 04.2009. !Iodine {Xl dQ Isplille, na iinos ~d 46,80 KM por:e. ad 16. U5, Z009. godine Pil dQ ispla!e, fla jzn~s ~d 46,BOKM PQce. od 16. 06. 2009. g~dine pa do isp/ale ; na Ilnas ad 94,69 KM po{;e. od 16. 07. 2009. gadine pa do isplale, kao i da Illiilelju nadoknadUi !(aSkove pami~nag paslupka, a Soc u mkv ad 15 dana pod prije/njom prlnv· dnog ilVrsenjB_

Obavle~lal'll se tutenik .DULEX MOBIL ·d_o_o_ Drasje da sa dos[[,a pismena smalr.l obavljenom ,pmlekom roka od 15 dana od dana objavljil'llnja ovog pismena n. oglasnoj ploti suda i u dnevnim no,inama koje 8e distribuiraju u Fed e radji BiH. III se isti obavje:l1ll'ada pri 10 ge daslll"vijen e uz tulb u mole podit i u zgradi suda.

Obavje:l1ava sa I~teni k kak"o je, n a os"o,i ~ lanka 70, slllvak t , ZPP-a. dulan naj kasnije u ro~ od 30 dana doslllvi[i sudu pisani odgovor na tul.bu_

Odgovor na Mbu mora biU razumlJiv i sadr!a,.ti: 01naku Suda, Ime i prezime. od'nosno naziv pravne osob:e, !prebt .. valiSte, iii boravlsle, adnosno sjsdiSte strilnalGl, njihovih zakons'kih zastupnika ipunomocnika, aka ih imaju, pre· dmet spom, sadrtaj iljave I palpis podnositelja (clanak 334, ZPP-a).

U odgQ,olll na Iul:bu, Menik tais(,,"ti moguce praces~e prigovore i ;izjasnili se priznaje Ii iii osparava posla,ljeni lulbani zahtjev (~Ianak 71_ siavak 1_ ZPP-a).

Ako Menikosporav8 Mbeni lahlje,. odgovor na \uibu mora sadrtavati i, ralloge iz kojih sa lu!beni 1ahljev ospor" ava, cinjeniGe na kojima tulenik lasniva svoje navode, dokaze kojima se ulv,dlJju te ~injenice, III ~ravnu osnovu la navQde Iul.eni~a (clanak 71. stav,,~ 2, ZPP-a):

TUlenik mole. u odgovofIJ na Mbu, a najkasnije na pripremnom fOWltU. podnljeti prOlJJtulhu (tlanal< 74. slavak 1. ZPP-a)_

Ukollk"o Menik, k.ome je uredno dostavljena tutba u kojojje M~elj pr€dloiio dono~enje pr€sude ,bog propu!tanja. ne doslavi pisani odgovor na tu!bu u zakonskom roku. Sud ~e donijeti prBsudu kojom se usv.j. tu!:beni zahljev (presud. <bog propustanja). osim ako je lui:beni lahijev oc~o ~eosnovan. (tlanaJ\ 182. stavak 1. ZPP·a),

Odgavor na luibu se s priv~~ima p'edaie Sudu u dovoljnom broiu primjeraka za Sud i prativnu stran~,polivom ~a broj predmela,

Sudac Darko tu parie

Postbank BH

:'::~'<II~ ;-:-:'-.., .

•• 'II. ,.'.'III'''I1!1.'~ .. ,., .. ,", ...

",,",WI.!;obon\.t'Ii<Me"~""'dd s.r .....

PRIV:R.EMENA UPRAVA

_ 0011" !l<OjP U l~ ISI'I/II ·04 1aQ)1C111 """ .... , ~ iJIoI Po4I.~., _ ... ..,.". I H ... _"IW oil. ~ ~ ,P,-,,,,"""""'1' Up<O"\O OibJ~lUte

OGlAS

e proda)1 pokre-tnlh Inepo"~I:n1h JtvClJrt:

1 ,1'1'_ ~ ...... ......,_ I _1.fOtl!iI U-I .. ,,1 •• ,,111\\0 f'<io1!lAl1 IIH _~ IIII!l.II ..,..... I H_ ".Ild.s.r.....,~:l>rh._u_'" It"

~OT 1· ~ lanG. ~ ... , ....... _.._ 70 m'I ........... ~ III m ~ u ...... " lit 1I'..w,r. t-vl ~ .w7~bo .. ""'_45-1/'. .0 IlIO'-o,Mood'''' ivoj1.lc.'1>I:> pOl>041t'1Oj ....... 001"1,.,11.,...

u:n 2 ""J'U~.l!Ij.ok .p.""""., p""c.... '10,16' '" • ~,,, 1'1. 4._ 1><"11 JIII:~ Q ~IJ. PO

~a cdu"",,,II1'II1.

tOT 1 • m.o!o l ....... prj",""," 11<"" dr\ h'. ~i~ ~ pr04""",""", ~ pr~

.VoIb·doo PodluloM,<OI ~ d<], po pOI' VIOl «",,1 001 100CIS1"o11 ~

I;aT I , ........... ..,,1<;1 ", ... tli ', ... !NO (tt "r"t"" ..,,~o W...cI<fPlmrT po poUt:rooj ... _IId' '''''.00 ~t.I

J .......... til. ,."....... pi ...... I fi.ri!u Ika ~ ~ ".lIu "I~~"""" l~ .

"""'1 d", 11&1)1111111. ~ """'.)IJ' u<I'bdll-.,.l d)or"'. lor:> I br:cl..tol'o,," \.:101 .

_ .... -.bI:~_bil~'ffl"""""· ..-""_,I"' ~ ~.tI_ ....

__ .do>

_1:»r*.[\If 1Io!J~..,u J..olo ....... I, "'.,,""' ..... II d s...""", U PtM"_j ~",."

I.Jk:o 1'011 I>...u. ''OJ I. 71 tnI !.o.--._

~ _... ...... I'I>Jrg ... crpo. 0 p'D<!Vpol1tiruh I ""poIu-ruoh "YO"

.... ....,111/: '" _,1ft """"fI" dopOl" ~ lI_ gd, l uoo,oa I;M I ••• <Ill ocr pO<'o

IT rllll: ........ <honk,ftHdd S...,......bIof 117011l1JDOClOl:T..6lO.. _.'u

uifdte ... ~I~II~-"I.O'III'·

LDT-9'i'.Ii n,l g CIPpGIJU I.

4 1<,..00'1 w..~ ~jrII _do< 0>' ~d*,," .. .a .. "-" 01 P>'ll,dJ# ~ bt(Io 1>'OII,,1<tft u,1'< ...... ....,J:di:om .,.,...,... odu,,_ D4 kufjO._ ~J' "" """"'~~ '"1"""'''

_ """PI ..... no _ .. '"~ <I<jICt&O. r'aI ....... ,p' ........ r..wlllr" ....... \l,px.

Ii. ""~ u .. ~ .." I" 0 o1 • ..,.;r..,. , , .. ....". oj ....... ~II W' P'''''",,)aJmI P"""" 11>1 ,rtd

~..,... uJ Pol 1, 1 111X1Ow Uoi .... Wtb"'." ....

b'd6d:JtnoI, tnl_1o abf.", • .., "" , __ U3{!£l 4\S I ,ob DIUJlIJ~ ·1100 """~.t_Seod!lo<llit.

UN IVERZITn U SARNEVU POWOPRIIfRED N C.PR EHRAMO ENI FAKUL Tfl

Nastlv,m Mulino '~'GO Pollo~n"odnf)-p","ram"nog 1,kunera Uni'I,rziI81, u S,ral''" claj'

OBAVJESTENJE

ADIL DlANO. pml"orbiologii", branil Oe m,gi'lars~ -rad poo naslovom: ,lsI1ra", j,[ona lopatlm tmma riama (Ummeu" 1758) u repro"..-u, Rlko.ica- ~I", 29, 04. 2011. god,ne u 14.30 sati, na PulioprW,,~no·,p"hramberl<J" fJk~lm~u " Sara],",u.

O~b"n. m'~i;larskog ,ad. 10 I","a .

Primj""; radova '0 mogu pogl,d.fi u Sola.tariJ,lu 1al:lllt,l, .",kog -radnog dM' o~ 10 do 13 sali, P~ljoprl,,,dnf)-prehramo.nll;'ultet

Zmal' od Bo, .. br. 8.

IlkllllllnlWOII u SII.jnu. H~mllllt= ea",,,.,lIta M. (;1,

C,D ... iCli; '.11111 • ..: .. 387 (33)61' OO!'o l'ilUfll. 1aI/Ja~: ... 3111321 £>51 41 D. 5.57 411. &51 412

Opl:io.ski sud u Bihai:u Zem/jl§naknjjini "red

Brot 017·0·0N·l0·002420 Biha&, dan. 25.03. 2011, goriin~

Na O3OOI'lJ Glana 63, i67. Zakona 0 lemljiSnim kl1ii~ama Fedsracii8 8iH (Sluiil!ne nCl'linB F.~era(;iiB bra] 19/03 i 54104) Opeinaki sud u !B[h aeu

Najavljuje usposfavljanje zemljisnoknjiinag ulaska

u l~mlli!nokITlliI1om 'p",dmelu brol 017·0·DN·l0·002420 po zah~ev" Dulie Sulje sina Inrahima ~ Bil1aea, S'~ljani 127 u loku je poslupak za uspos!a,ljanje zemlji!noknjilnog ulookil. NekreJnine ZJ kale se uspos!avlja zemlli!"o~nj;ini ulo!ak su ~pj •• ne U :posjedovnom listu b'o.j 257102 kaia,tlrske o~eine Je:lero· SrlJljani ~lnicene Sa:

.. k. G, broi 854{2 d.oritl. po.ri;ine 144 m2 j njj.a 5. klas. pavrsin" 339 m,

• H. blOj 854{4 "Ku{;lUe" njiva 5, klasfj po.rline 426 m2

K.o posjednik -n ivedenih ne~relniH~ ozn •. Cen je Dune S u]jo .in I brahiml il 8ih,"';3 .allt dijela_ Po,ivaju se liei kOja p~l.lIi P faVU vl"o;;!'I, .iIi nokg dru~o pra\1O -na ~m nokr~lIlinama da svoje p,avo prij,ve U mk" 0 dl 6D d'"' od d,na nai'v~ ,pod n.,kom u ",a primj,rlGl i d. poanBSu dokaZ. " 10, 'U supmtn om njih"," pmvo ",e8 bit; ",£10 u olIli, ,prilikom uspoSIa,e 1emlji~noknji!nog uio!lGl.

Uca koja polal:u ~mvo na lim nekrelninama mogu -navede-ni rak. na zill1ljev p'odu!iti za najmanje snjed,tih 90 daoil kako 'Di im 5e dala m~gutnos1 d~ pribave po~ebne "O~a_le_ Ukoliko U proo~lenom roku ne uslijedi prijava, zemlji$noknjilni ulo<ak eo se u,p(>Slavi1i na ",novu do 1,da p'i])al'lj'ni~dok<ll'_

Zemljif;noknjiini r.I.","1 Sila OmeradliG

Generalnl ZastupnlkXS.a Zit Bosnu I HeKegovinu TERRA BIH d.o.a.

BlnJe-HVO 131

71240 HacWtl Tel: 033/517-017 fax: 0331S 17-020

www.terra-world.com www.j(bInnovatlon.s..com

Novl 3C}( ECO 140( ECO su na)ef;kMnlJII naJpnxtukthrnlJI rovo_kopatJ-utovarIvKllkad. napt"avljenl. KoriJtenjem Inovalivnlh EcoDlg. EcoLoad I EcoRoad tl!'hnologlJa, nude ma~jne uStede gonva tokom perioda eksploaCKlje. Zr\iluJno unaprt~n komfor u rukovOtOCa. dlJ9OtraJno5t I 5Ye5tranost. t.lne ovaJ ~I nak)m oajbOlJomlkada napravt)enom.komblnlrkom·.

.... :;:;;...;;;.;... ;:;"';"';":0.;'..;;.-=.:;. _

10 ~""'''"_''-'''''''" Dnevni avaz

Ople'men.jujemo gradn.ju

KEMA.le kompanlja sa jasn m funkdjama, tvrst1m karakterom, pebJednlCkom filozol'iJem, povjerenJem trii!ta I temjom ka sav~nstvu U svlrn segmentlmaposlovanja.

MJ smo Inmmacionalnoorjentlsana kompanlJa. sa ,naJsavremenlJlm prlstupom rada S,J kvarcnlm plJeskoml matl!rllaJlml za lavtine radove ugradevln-arstvu. Kroz na~ InovatJvnupollUku, konstantne flWestldje.1 debar osjetaJ 2:11 nalazenJe pravlh moguC'f"lostl, Izdlg!l smo se lznad proSjeka prlhvaeenlh u naAoj oblasti. NaSa kompanU'a je prepoznat:a t renomlrana "a' nasem domatem lila Inostranlm trfl~tima.

K,IJue ra:rvoJa prcdzvoda vmunske klast!: lezt u beat vno.m Iinovatlvnom PMStupu svlm segmentimaprolzvodnJe. Ook pai:ljlvo p~tlImo Icvantet: svlh faza prolzvodnje, ml taltoderkonstantno I:l'idJmo oaJOOlJI natln daobezbljedlmo na51m partnerfma najbolje pJlolzode za optlmalan ,rae za sve gradevlnsker:adove.

N8~1 partner! ImaJu korlstl odlntegrtsanog, modemogl vlSokog range :kva!lteta osnovnlill spedjalnih materl.jala zegradevlnarstvo. Oblm na~h prolzvOda ul<lJuCu.e vetlkl breJ prolzvoda ZCi ikomplema r]~nJa u gl1lCfev.lnarstvu I ~onstantno Sf! proSlruJe I dopunJuJe S8 novlm prnlzvodima.

(1 P I f:.fiir:njll j ~m:(j ~rp.rfnfrr ..

KUlA BH 11.0.0. 511Ii"0, LUla

~. U I Il'!ment

080020212

•• C"'

l,epljl!lIJ I<l'r.am

KEMABOND 10 0,,0

l . I~ , f

KEMABOND 109

L

KEMAKOL FLEX 170

f1 ,. I I' 10

FugiTaflte:

NANOCOLOR

f ,....." ~l1mtJSUf

KEMASIL

pe!'l1ll

Hld.a ZQIWJll

HIDROSTOP ELASTIK

KEMABAND TACK 12

KEMABAND X i Y

Dnevni avaz ''''_" __ ,*,>0,,_ 11

12 ~""'''"_''-'''''''" Dnevni avaz

prilo

www .. do PROIZVOD JIPVC I At SISTEMA

PROZ RA I VRATA '- RVI OSNI: I H

'rceg.com

R .EGOVINI

to sto i a zadovolj Kupce .obavIJace. Radnike. Drustve u zajednicu • Vlasnike

HERCEG d.o.o. SREBRENIK Industrijska bb 75350Srebrenik

TeL. centrala: 035 64 64 64

Tel. prodaja:035 '645821'

s-mall: infoOdooherceg.com dooherceg@doohetceg.co.m

HERCEG d.!o.o. SREBRENIK P.J. TUz_la UI .. StupineB-7 TeLlfax .. 035 372 1i 11

-DOW CORNING • SKG • ROSE;NHEIM

Dru:tI~oHERCEG d.o.o. 8r.br·.n:lkjl: llder uprei"'oonji ,,.~ i :J.l ~i'In1U pn v. JlI'a i \J"I1lI u lImni I.llcm:~" mi.

[)ru_\1\oHER,CEG d •. Goo. SretrI'Wlllk preW:u' IjJ poI'~.w LL'l'jc~IlUS podoL anJ~ i!'iJ~ Je- tmdi dJ a dJJ I!'I -"'ltI.I \ d .!~ godll1l1, • :: ~ !,"Odln.1 bill m ,-du f1,[I j bol jima JC n!llIJl.:!l L v .lllm njioo\ [h pmi,.;,od.! 111~11l~ 1!3 ot..-..wuoo 7.adO\ olJ>I\o moosobrujl\llI kLlP;U;:3 I njlh 'i3IIlih.

DJLk f"d,-l.a rn-:.:wl<a dru~ a Heree" d.o.o. SrBrenO! II il.] ~ !h.1 II<: 1 qsJ. L ,"C>dim: od Lad.:! dmi1'll b.J_, ljMjo: rri~il1nirn I>i.mi-.omnjegol ill I b,"illl.

"'>til du~nl dlj dfu~!,o HERCEG· -.cf>i je stl'1l "",I .... 'ilo dCI I'1udc naJbulfc u proinoo,. oji I'M' i II ~jq= f'l'O/llt'a I I~ u BMni 11-Il!fllCgol.ini \'tliLopG,jcl\:fljc do:>HItl.njill mllOlJObNjnil1 LJJJQC:J l.Jd.ou OWl' I ~h:";:!:l\O"\ In, w..o i dJljcm h rape jor\ jc J.:dan l.rup;m ~onU Ll O'on,jJ'o:nju 101:, dlja.

[)ru>l, llHER'CE,G IlIMli J'!roIElDik i w.lugr ItlJ1C~mc na njeW; 1m ~1Illl_

Sloj (lOgk-d I L"mk Ll ,>vljcL '~ml I" e I oj !ii~l(f1le I'fOZWlII \ N1.l prnincde,lIIh u drllil\ u H &HeeG. m!~aruJI.I &rnilalli dlijcm ~MC I HCft:~ inc. Bc:lJl-ije. S~icIDkc. Aw.l1ijc. l-IoloodJJ':' Of' cUi.:. II ",.!:Skl: i III n-n iJC'.

I:'ruinoonju i u~dnj.a 1\01 domal:ml i i,""I' 113 .:1l0p<;kll trJi~IC: pIC l .... l.nlcl!\:I i prDLOlll

, ITIlLI1, ~kllili.~pn IllIllDlinij~ih Wilda. rim~1<ili IT\_O\'I., Sl:Lcionih '1Ul0l. dl!B&.ib. tr.J!lr.omi..ih I stubBn ih ogr.tda. lIJJtnm.1Il ,.li.ib I..lpIJa. ~17\ odn'" J.-om p letne pudl:'o In, I.e: hm':lfijl: prtll.\ ed c '11~ od 1"-"'11:; nt;mo~ JJurn in ij ~k.1l@ i OO1.lmI,lS I i rna. samo su dJU J."IlII1UTl.llna gDlIl'Lb :pwl"'QIb 1 u,luJ!-I '-II IoOJlrn:1 '\fllIn ill IJUmhtjcU: 'i\ ojil' Kup3(a. I)(Il\,13llrul110H;ERCEG 1.1 b:IIlljf brop~"ellnij( i",cZll: ·6J-. ukupnog prillodlll..ojq rl\[\-;tJ'lljc: fI_.I I1IMnjt.'11l nhou r Mr, D :HERCEO Jl' ad In"'iruxiJ~ oomden bmj:.l ~I· rtll .. l h 1,1:1",,1 jll'"'l'I'", ~n\' 1'0'10\ "<1111 "IJelU L~ dJ\l\h" ~oJ~ leo po.!ldJIIII> I~ pil'llO\ nu '<lIr.1.!lIjU.

"'1",U,jU prt .... ~ ,...oil\odl>;"11 ~\I.I HERCEG u'~i pre'llhlllll'lilUl "-. II Holandile

Dru{'1 oHERCE,G flnil II ... pkl~l<.'nlil;U\ ISO 9001. I. 0 I-IOCH i u lokLl '1,1 prirrcmco 1.:1

i ITIpt~m.:~ L e iJLl ~~nd:lrd.~ 011" \ S:I DO I ~ l-ne IX 10111 I-IhMl", 1'-"'1 ".,.:m 1..1 ~ hlrt~ II n IC«I'I-anhhll:1l1lIDlil(llIl

I'urt<d tUi<1 pro,,, \..Ji iIlnLlh.a HERCEG 1.11."..,' "lja'''jutulj\trnlijc Cl "'I' ... ke lli<>fIDl: ~Ilj .. 'IC oil ~<,..: I\J k' Jlih:1 i \ 1l!luma.1 l,:<>Iollh p!oil"'l a..u Ie f' 7..' A J( ~ I '>.Un1 (I jc- no. jbc \ «'''I: t.Nj.ll a!l;$1.l JIft.'doJnug :-'jl:lMt~ntl m,111JJw Ru..:nl ~,n,

Ponm. dnl"u H:ERCEG pred~.1\lj.lI 25) IlfJ'D'lellllIl..oji ~II '1IIjl", lJ'IlInj"'" i lehni~l..,," tctuU>!ll~l..iltl m<>llw;nl"'linu 'LlIl..oj111l.J rn,roW" 11,\1,110 HERCEG u m '\1 no,!i OOI'OIOrili i Il!Ij ... .wlj ..... "I jim 1.lhlje, jlT).1 J'VIf':Iwna, i lahlj1:llrn~ KurJICn. ("kIl.!kupl'ltll~ broja /.:1i"" kTuh IIJih I N .u , I'I(lkoob<;ll-lI\MII.. Idro, II1lIJM' II ill 'I"«' fj l!JWlrqj l.oJ I lou lIug~,"'i~llju rrlll.w i "o.1.n" .. Ll<;;)'NI\OIIIJ.: u ..uue . Wo u B&.ni j H.:n:q;a\ in. who I u IDPllrnn,;s..-U. pr,"Ih1.1I IJ3jujNliU trujrtu Ilijalno'l dli i!c ~ .r;J.tun, Lr.II~on:"::m I ""I!llowtni d Ijc~ j 0">I.l' ri I :Ill btl I d:i h poU\."<;.,iI j rrobkl1llL

'\I.:abrujnnc ~lnJ.:nic.: daju 1l.lIl1.1111 f"U'" di1 dru(lluH.ERCEG bu.k i'U nIIk «mle prt1lOl\I''dlo ;._jroj j.aHlo'tl s.mr.., i IItTtc~U\ inr J'.:I hlOO,olj3\ ~njt 1X'IKOO U fIN'''' ~ lI...rfiimtIIU iIrlli.l\ ~ KERCEG

HE,RCEG d.o.o.SREBRENIK P.J. Brc"ko

ui Dejtonska. 9. TelJfax. 049 2" 5 .383

pI:ilog

Dnevni avaz '",_". __ ,*,>o,,_13

Investicija zc ovu kucu od 120mz u Ytong blokovimo je

8.610 KIA ~

I UETII ZIMIIDEALAN TERMOBLOK

aradnjom Ylonl' T.rmoblokom osIluraval. idulno izoUranu kuCU I UETII ZlMU Besplatni info telefon: 080 02 02 29/ www.ytong.ba

YTONG

14 ~""'''"_''-'''''''" Dnevni avaz

EnergetsRi efibasne ~ ...... EbonomiCne

Evropsbi tNalitet

[: ,~., ... '.OTll;,m ..... "' ... ["',.10< .. 10, "' ...... ~ n""" "'I",rl I U IIlrrn'.' u .., d Ido, ~n It In u.il.,j ,c.-ullc 1'"","lI t< Dt:.aotDJ..ti, ... uLipu u roJ.<" n"l~ (.h,,1oo-

I) r..k> ~t" '" I~ .1 lie '''''OJ U. JU\ 1>11 ,ll~ k .. ,~, "ijW, ir <n"".nk"llII~l"'k.o.

II IC 1K.b."" 1"""'111-'< n, I" N."Unt J!<..w. .. ,." .ltd", ... "'''' Dol ....... nr "" i".un~lce"""I)o.".lt.mb.J<, ~n:

" (, .... 1 ...... , II <r><> pc du.l .. , '" rr 'II rcpn,:m!lou.tc pL'JIIIO\"U JIO!CUi U llJn:i~'Jn """I7\,'<hI 'm ........... ",Ill IrnIC" I""' .. dhm-r" .. , '"lM I Jolt ... 1 "hCltnlh 1''''''

o...,l;oou" ~Mt'"""," linn. i'r.J Ilol i, <>J nl<lI"b ['tUDPtt" "'" ILl dob ... ",IIU, «h u ,.h "",Iiki uu.d , aJop"ie r<"'u'" 'Pi'" ,':IIlII~U , .. n.1<IJ !kIllI'1

........ <.I~"'II"'" ...,m'.....r~ .. ,.' .. bl'. 1>i\1.c" .1rt.,l' J""'If"'n un mr"" """,, I tIl~"'-""'n III o.l.Itclo", b.., Zltl' upllC'l J u It, ".,lIm """'I, ....... .hl,"" • ., t< I • 010 .I, oJ~"". III"' ,Jim «11

", 110-,,'"""' .... 1:>, •• 1",,1\1.0 .. 1m .. ,

J'01r~bnc IU,I'I'f" b 1,,, I>i ",,,,,n""'l1 'Tlf,1i ... ., .1< 1'111C'.- b'r

l}d, kg ra'~"'" d"_. ... "" r no.l. d D ..t.tru., uDdt,M ic ' .... mDOlo, pooIml ud roirAIMII re ...,,,r.onIO ~d .... u, .u.llonl' u ' .. "1..0;11" 'f'l"-I,,1ld~," ..... 1"><1 •• ,. o:ID 7' ,..,...,' ....... ~ I. rumh Ndlub .IoIh1I1 ~1<"llJ.(ilJlIIIOI r,1lII1CJ1ia ,.,..,. .... odD'" '" I"IIIIU

11.",,1t u... Lu)< - g k"mbutll ,""J, U

"~,1."'m w.."tl\ u p .. tc • .hn.:;:

l.rd'!1ku 7, pr.r.odu \~ '(If,,jl\-..;Iniu ~.&, >.lIUp.!., dh1Dll\~ , wi"" ",,,,rom~ f.l>nk!l no I''''''''ll mM .. , I"""ln""'II," 11m!

J .okolllCl"l I U

1TI'f"II U I'f"-"~ ""lIP

(',,:mlt rlictim.o v Ik.o, 1"'rc..J"ru M ... ",en

""<1<', u nt""ku m'lh, oJ,u "'urN"",, rkl'

1'''',,0''' It dl ."''' ":l 1II11"llJ,~ 1,,-",1 •• 11

... b .. " uri. T i ".kJt<"", ... ,I>IIIJ,

'~ .... --

! I J •

. ._ ~-

hk,e~ ... .tll"',' <.II ~."'(> ~I O'ra) n, 'n rom" ,II; p.>!l<'J'n' nUD u J"f"t',l\ 00111, U It R!FI,.-..I' b>i''::c "01' II b>ri ,jnu,i t<>m "n.nu,.I1.~ l,b 1"'11 nrh"\lmJ n 1<.1. re do ~lhO 1m .. foo.~ I i • .I, I, "In..-. n ,w(lnlW> I >,.b,1 n",

l'~rll1C""1"I bMl<l't U.i"", ,-III 10,,11 .. , ,It 'Ill

L I dl.kim rroft 1m m.l. IdkJ) do. IDD1.: re "'"

"'I lin R1IIWU. n. n 1\, ,'t~\I \ 0111<,1"'1'''''' ,,1 IWk hr""" rn:r<>m.II. Ie JI,;v. ", .... Nn I." I'nm . till 'TN'""'" ",·cli1:., ram II ",,·.o1w r.r11la-orn f.U\'u]1L

,'II .. : '"'In I. ,. ,""_'''I'' 1a,,,,,l>ln"-l. u r u 111.;.'1\1 klk\"II", MkJd~ ifllatl, mlH, .. ,,-u-m.nt Irco.kr\·c od' prmolk I Jlflll.<\...J n Ie II" ~''''.hl' . I-7lII ... lJ i 1'1. i ""f J'Tl'i1\.-..I n 1111<1''''' c (><>1-

~ 1"", .......... nll:\( ,b ,""", .,.r<>t""~ I'f'>"

Veliki povratak nekadasnjeg privrednoggiganta

ndm.\i, """"oJ.!n ii n ...... CO'! ton nJ 'i.(I~ ~lj .. , mr..J"hm ",UbI,," 'nl<' ,om rklLr. I I bnllll ""'''' ... I.< ... 10.1<1 ........ " I.l. \. I", Db- 1~~III>'<nlo> ,,,fGlml~Jj~i,JJ lv1~rl;om ami. 1'1I.1'.l.m" .. .-...I, ", ...... II n I,,, ... >l,,.,. u h .. 1I; J'Ilk ...... Q'"' I"od 0' I 0, 'I 'IH~r

l..t. C'! OJ rl'*UI lillrlirfl)C IoU ""IC u\umUIC ""',Im I.~ bQlj< 1.:.1 r""'" adn, II " ... 'r,,"

.. >I: .... ,~il< J< kll'J(lIcl ~ ""Un,. n. 101' I'"' 1CdnnIIIll.li.-

I".J~ h<", ... 1""' ... "hq" 'm m"ll" ",., . .111 r,b u-_ 0:10 k '",. "'~ "'I~ !r""UI II

r''';" "<I", g, I Ti r~ "r ",l,,,,< i I" II, .. 0 .... 1." ~ ru.lllmh ok lUll.

\ 'C:OIII~ ,0 .. ~t-1I~ till ",nlc~ <.I~ '11 0"<1 II I 1'"' i.r, ... >oJ, ~I,,,nll Lit", ..... ,,.J \ '.. I e

r~r""~ n I "",..,.-,,,mo nil'"'' <J"n "I, . I Itlm

II tt hi .... 11.11.1 f"'!Jo>l.KJ .. "'obi, II 1l"1JB.1II" kuIIIOI.&tJ.s.:...u.d n" ..... 1<1

T.k<odCf mo,am tualo,JIj d.a .l1l<I fffl(lll'llIlI fV'l"""'~ 1...l1""" Ie I.e Wow I,,, ..., I .. ,. n If , <Wh" 1~ltJ lilt '~nl>ll~,"~"lun 'II clhll!J.,.

iii, .mIl tu k\l. ... lCU1Ijc" u,'"" c lJ. PHt'I'1ll.l-

III" \T .... Il<Lllt ooJrn. cI'd. ,<.Ikmm:l.

lj ,.oJ 0" ruiltM 1 "c "nll< U r'c • ...! .. 'otlll i"',·n-..u J'Ilnu 11.&"''-'1 I~ rn "'odnlu Mlno,,, 'l.l~ "I Ilnli~ T~ rroi"'W"lu

,....:nLb ~,-.,-,dol .. 1 •• \IoLl

~,,, '" Ii." 1"'1"'" r. I"TI"lI<Ju IJm',J. "It Ie ",rUIW>11 ~1!'-.diIIU!t I mo.klDVJf.n, lot kau I~ m u 1,1l1I l..JlIC "'..,.,~ m<1h: <.I. r .... a.I.

.... D ItIM m 1110 J IUJ " , IDlI

z..t.r.bl, ."'" U\I,J1LiIU "41~~ 'lI.wlll"",1I 1\cn;q;QI'..ti:,h "lOi 1".Ilu·i.;cj, m.ltn. _>oJ l<uiih

dan... NQIZ\~-.k ",bllllUu ,111'" ~ It.. to "'" ,1111 to", loiv,." I-I d;." 'ru",.,,(II, oJ., ".n)

n .. '.'llt ..... rt''' Il\ -.1"1<1111 n ,JJ I.l" ..,VIM '01\ ndalJ 1 .. WI I .. I LNr kole ic ncl:ad.a b,l.

oill,,,,,m,TJ 11~l<. 'i .... j'rrtll wj" .... m

,.. II.,..", I,hl, .. ""''''~ t" "<: """ I. ru

nrhll<Hllm

'uld'ltllJ b Nrc I ,u, I~

X" "''' '" LllDII I • .hl> KJ;" .. ,OI ...... U< 1.0 .. n J'OI;.u, .~r I!II> 'p<em ~ 17HI~1 n,~ rt '"", 10.'11<'." UJ <1'11"" ,Job.""I, "". ,.....till

rlt hn ... l 't'fDtt. p.;n..rlL"nl U n~'Iot \.a.Ii~l' In I<' noJl h UO:nulJl<l Dli> em r '''Irkr .. II f'q:JOf1 u.

S~ ,.,s,,, "Ij".,,'m III 'IlII ... n ~-I '-r1l<"~ II I~V'IDoII ,to"" ['(Id1Un I., -f(JIJ Iu .,""'fJ1"dll1l Iooic:m .. '1~i.m" , II<: 'm , 1 n,,.. 1"..-

I rOlll>lOO .., ,u,J, III ~I .. -I, .. n 1<1 OIILM', I I ... 1:.00 I r...".kl U 11 'od"I·.nQI. ""I'

L.r.i "JC Llhl~ \ chI.., 0.01"'''"' Ie. r lIa k II ~pllM .IJU~·m.I.[1./'.I.1\ mmn ll.l'anu: Ilrrl\ I loAn l;l I I<o:!QlroJI ,-00. rRlDa I10UtbJml 1m. ";.LJ!R:,".J • .., II rr",~I:." j Jt"' It:rl,ml' «I II. """n d,idll-r"",I'"""OP ... '" ~" .. -J" .... U.,.. toll ""ml<l-l\ti m r"', iJl1rifmO:1IIJllll ..\ ~l...t, ,,,I,,,,,, """I<IIIp:. III ~ I I,., ...... Ii: m ...

1"" .. luhl' .n rnrrtlCr "'Rmt""" \',n''tinld.tAln .. rc !It

T.I.ndrr .. , .. ;,In" n ...... m .. null d •• w 1",,"11". U"-<u.k hklJL>tI''''' dllflUtt UlII:IC. ~ 1< \-ct 1IIj.<"'tlm. rMloo 7~ ..... I."" d~ """.i nilm ... <II 11tH IC' 0, ,..., iud~ ~'M<h ~IIJ ,",>fI-

• "'n.~n "","'1\TlfftI~_" •. ,~ oJ ~ M.ULlO ""\1 ~I-C: lin. I< 1. rrcr.wu '\ II ..... TClI ~ U Io:lel,>tI:i 'rrc:mM "" <.em"" olI;.UJl'! roljDl"fn'fcda,h 1'10 ,6\ ,-.;I I'nvn"",,", 1',,,,-,,,-.1

P to III 'lilt! rl11:U\lln ~r"'IJIJI:t.I I

pr<>i;n'l>ol;J~m , Col i% ciid. lIilllaJ<n I>i q:( ,1<1 en Inn., 1ft 11.1 ""1jI1 "'" 'J ruluoul"m ol"QII'rmILkl'

,.klt u'rrid"" !'fwd! N'l.! i.J. "''''''''rkln bbnl<.l >I .. 'lj-rll, U P"I'><I •• tlo n~m .... "'"

r ....... u t 01, ~'''''I"nl nlm I ~\ .. 11I~lnlm rolJ"llI p>bo>l,l.,,,,,,",, "lJlu """'''11.1 n.o lrliit" u..,."" I Ilrh'C'J<n 'M. will ~II"

~I#U'..n ...." d.a lEI! :b:moio flO>' lu1.ol1 be> rnlll JCI <Jrt .. ,·, i )'ri.-m!n].un. ,b 7'1<"""I<,m 'lUI.to .. m"km" rv-locn:::fiu I bb :rn"'<1J'" • doni"''' "",,",,:><1" ""~!. "ho-iI>,KdIlI 'WOI.Ji«I""oIjy koJ"._,

0 ... : ,oJ I ... Ie 'TI"""., r~ II~r"k, "" '" 01,,, r&Mo; U rrrr1im d. ,,,mo II ",>1I'IIIIOnl

.... 1<1; 'IIn Q~Ird, do t.t·l'I'fmbt':o """""m:ul " Qk'l""'lhl 1,,< IiIIm- p",,1\""t- .. "u_a \ku

Dnevni avaz '",_", __ ,*,>o,,_15

pI:ilog

'nj.-m~ Io!loI>iIl"" d.''I1<IfI1'~C kfl'" I,

n, ;". P"'''tll1 jWCIl.u. Lrol ~\'tIj.: r..400 ",h 'loIjtcJc • UI !nJ~ l ",,-~htlno 1'l1I,,J blj~, 'u L,1lfRI.: JtL 00 JW,. !""'kFcnul0 \T In m!!.1o J~\ nn, "(I' ~ I I! ~om~ .:Il\lIll I..tPltll. 1008 rwk ",",'/""IJlI01ob I 0..0000:0\ ('111'.

""~ I. U (,rW.l!lm 1\1 II uoIoILJ" B{'I'llu I

I h:n:C'I!"" fI'U

K~ ,111 [e v ,,>! nunj~ ute ~\ Inl:l 'p0nwnl; n.!olI'11uJ'C ~""U'I 1>;1., ~'0Wfa, I_lnlk\ I ruJnI\ 0 Ii: p!1'<Choo POb"""ClUl \I

0\ OJ !!100aJ 00) Icrimoj, ~,ruK Ij I. I"" lIIkl1

I ,~ pr.dIu«c, 100.1<' UL 'com~ dOIn

~r "'"~~ I IU U @lldll\llll'l'J~ ""11 f'P'h>-, lJ~ I"\')I'~ I).I,,~ IJdIQkI10l p;'I~'kw.;

I po'..,....1 dl>o.lrtuum ~I" nn.111IU I

In( \('1; Inl hll~ ...nj .. 'UI ~\ 11, IJ.I",,,lcllih, 1:liJr);l11 >' oJ C ruJ~""I'-' nJ IUll.tu ..u~z.d. "Jc

l.LLI<kt. o.lIlIIl.:!ln.> 11Il~:IJIJ~ I }t.1~ 'o:c.1

1JIlIl,lrn

II 1Ig,,\ IlU ""Ir.llrq' ~1"nj:IIl.>O IIIJ"fdU. \odnjll'V j AI \10- l!lnjt. kClj I '-II \<11.," "'l!IMnl nll~ ., 11'11 UJ"llC 1'1<'"1,, .. no: ~1.

'" ..... '1

\ h:dullm. ~.lIM je "P111l enid I &I ml ~\ (lJ

poJ'<lO\ nl UlOpJdl h:melJimo II.-J realnnn I OOjI:lo.u .. mm m~'oosl.lIllll" te SC! uudUD{'o .... U tom "'''''11 ne II.Il"r.I\ III1IJ ndu 1_IIdku.. 'I..;m 1 ILl POl:lll\"lIDj' IlImo> len u

'1.1111001 J"f"JuIrtol Ilud fWt"h, ur-lrnll,.1I 1i- (I ce i 11.1:1 odl;o, Of (_I\ oj wi i O'<Jm l1el1lCnlll1<u d WI In ""111m n.IoJlIl. '«l!ll l'II1JgJ.IIlJ'C"' 1"","11\,01111 JIOlll<v.-'m IJ t-1>Ih~'T ...... t I 1.141]1: gr.><.i 1n"'~1<1 h ahl <1. nlJ~ I (!" 1"""dIJnlje "l>'lI1\~ I ron:! "fIj! pro<.i"rc

~~Jl.nwc r~nt', II.I.h,dj,lO\(Ij' 1!k>hDlnuJ I;nri je jo1..:II'I. nrum 111,.,1 t>oI je i jll' ~~~IIJ',~"'"I~ radus,

I ,~ .... urnu .. I ... ~~"): u I',,,'l"o:dl;

i u na~J ,.,nIJ' I.lIknde ~,~nLlU

U P'-'TIIJ\ nIJ,-m J'G\ c u, te dQ (t III 111.4.1:' pol Il-Ij n Ijl:' ,}e1ro' e ~UJI

_1,1 I f't'ilulm

U tNln).3r".u Lll.'Il!lJrrII IliIdLct.llIl1l o.4l."omIIL 7Jl p;An:tllllje k.lpluJn~1 I"fUJd.J.a 1IIl ... ':5U,,'j.ll,hl 00 01\ 1Ir.lnj. l'KI'>il! mdnil! m';"..,;ta. lIO'oljlllph lI\ ",1.1 II'" I", IInp.Ii!'I,f I kv ,!.lcIlIl)!! f"""\IdC' ",",I! 1'""1"00.. Il1,I~'. Ie bG1JC loo Un:nIlII"U"" "0.1 """,,,t>:m I ~ , u I "" m,-.luru..\'III1I\KI1 It1'l tu,

Firma 'AnnoI°se ,»"" ~ldJsll'lbuoprnotlflmo aim, nl tidy I profnronalnl h .1.11 Vodeb 5I1lO d~ m ~Inc op-eme u SiH . IiCllmo IwmPItIln !lSI:IIbmarI ~ t;!OpI1ll'I1e I sWl!ankadaf kop Yam 1,1 $I'ilkmI __.~---------.""..------....,,_, ·mcmentu I'I'de ,POI'I.I4: ~ qe~J8 pn cdal:a'u

la.. sa·~'bespIalnomclosli1YlJ'n ~ roIWod 24 UMl~ BlH'

Uz ~ju,~lttodljola, ,1~P*tubo)a,mai.elJala I tu:l1l1:I Van II!:tiIW 1$JKS<1'1op W!e .L!rme' M svoj IidIq

Ildiel'li

Pend prag-arna .WORK1UtE" nov 01,1 ~ It! kol&kl:tja !II &IoIIodno Vl'ljem8 .;FR£ETU.lE" k.oja "111~ , Jal;odOOrD deja za~vne svmeVa!e1iJm!! Z.d'oVOljS[YO nam JD pGfIud,lI I llfok uort.mln pm/(!$iOrIaliWI alal.:I nll'lOllUlatWI br~ kM Mo $it ElLIe}; &GcckJr, OtW~ 11H10R, KEL S'Ir.IlyoComL

b SIGIJRA'O$ rl z,. $ J'lTA NA RA DU 1U.1A JE BR:lGA XO TAHl"WJTE II'AS

:dA F CE fljrUllETl J NOVAe j \lJfL[UIE

!1lI.:03.!I21""*: 2184S" (u; 03sor,w9ol moWl.c OIIiUlli~~1 6f.m

www.annoa.ba

PJ~'l' G ... !<Itd. bI> fJl. !.O UIl!'

,." 00..'181" 5IX' I5J(I

OO"JllSI ~ T

Gradevln.rmro,ptollVOdnJIII.lsparub betona, prolzvodnJaaJu I pyc statarite, trgovlna g~lnsldm, matetljalom: I a utod ij elov 1m a, tJartSpOrt I '$Ve. drugeprateie115 ugeugr:alfevinarstYu

Stovarlste gffidev1nsKog materijala Ljetinlc 032:/658·630

Trgovina autoclijela

Mawz ti 032/692·359

PosIcwnlca sarajevo 0331718-655 Dlrektor 061/152·802

TeI,.Fax: 032 662~1, 662~603

16 ~""'''"_''-'''''''" Dnevni avaz

prilo

Donie pelle 42,81400 IDnIIc, Bosna !I Hercegovina lei: +317(0)36, 734 131

fax: +311 (0)36! 121555 e-mail:l1fIIaIog.@btbelba web:WWWJlefalagradn,la udalluom

oglasi

Dnevni avaz ,,,,_,,. __ ,*,>0,,_ 51

BOSNA 1 HERCEGOVINII

FWF:RACUA aOSNE I HERC~GOVINE HERCEGOVACKON~RETVANSKI KilNTON OPC1NSKl SUD U MOSTARU

n<o;o 0-753 M.I 01-l1049 07 M,I

.l\Q,"" 14_ 02. 2011_ godine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, "",_cn; ,"",doi" Minjn Betovic CUljilk, u pmvno] srvarl rualrclia Hi Mobilm::

Komunlksclie 0,0.0. M08Lar, protiv ruzenika josip fI.,\ a r i c-~ ra di -! II: mel je m l-Ian ka 148._ stave k 3_ Zakona 0- pamlcnom pcstupku {ltSl. novine FlliHI<; or. 5MH~ 73/0.5 i 19/0-6, n de_li n lem reksru: Z PP), bu d uel de l1iUfl i k ne SU'ITi.Li it: 11. adresi pO:S 1 jedn j~g po~",-ri!~,!O.s, boravista, ebiavl i uie sliedeci:

OGLAS

Dana 09. 01.2007. godine ruzitcl] HI Mo'bilne Komualkaciie D. 0.0. Alos tar j~ pudni I) ttl sbu prouv ru ~en i ka l~jp M::ult radi i:;pl:3J,iI;. Tukbcrn ~r:;!l!i d.:;I Sud dOI1.:;$c presudu kciom de nuenog obaveaed na isplatu lanosa od 450J15 KAt], sa zakcnsjdm aareznlm kamatama poeev ad doapi j e6t s va ko,ca pOjcd.n:a.tnog .-ai!:\lI1.ii p~ do iaplate, te mu nadcknadid rroskove postupka,

QI:J,a,vjdl2lva se ~ u!etJ i k da se des teve pismcna S-IT!,(i\ r3_ cbev 1 ic 110m prctckom rob od 15 dan iI od dana obiilv] Fi~ vall ju ovog :pisme.ll;i]; u dnevn i m novinama D nevnl ,\ vaz i n a oslas;n oj i'J loti $Ud8 teo da p ei vi tke des ra 'III jene u:~ l.utOu mcee podiCi u zgradi Suda.

BOSNA I HERC~GOVINA

FED ERACIJ A BOSNE I HERCEGOVI tiE TUZLANSKIKANTON

orCINSKI SUD U TUZLl

Bro;; 32 0 r. 013144 10 p,

Tuela, 08, Ol, lOJ I. gcdine

Opcicski sud u Tuell po sucliii Stadu HadZitu u; ll~~'noj SITilri ru:iiocil ~A\l i.nkomoC:rc"-' DOO z-a p mizvodnju1 pmm~l i u.sluS~ K.alesLia) JI'..a.8mp:!n po ptlnomotnid IllSl.lf.o· vic Edinit ~d~ohlU i;.; Tl.ltlc! pmti .... tlJief.!.O~ ,~AS ALDJ'" DOD Zit lrgovi.nu i uslu~1E" Zivini-cc::" ut piJ.rtizanski3 91) r.ad_~ na~l_:;:ne dug;a) v.sp. S.77513B 'KMJ 1jlan i"OCiih.o da!"lit 08_ 02. 2011_ gOdi ne aQf"!io it'

PRESUDU

- Zbog 'propl..I~t..mja '.

N:aJv..c Sot u.:!Zermm d;:L jspl~:ni t'ui:i{loCu r.a irnc gluvuog d\.l.ga uJrupan i:mosod 5-.775)8 KM -Sa zukons:kom ZiUCZJ]om ka· nl9lOm obratlin:aLom n!l Laj i~nos; poc-e", 00: 31. 03. 2008. g. k:dO (I,ill;! (i dos.pieto:H~ pou.l;li ~'~u, i a p_:lI do kOlla';ne ispl:d'te'Jo kao i d:a mu nilknilcj Iro:l:kove p:3Tni(:nog JMJStupka !J iznosu od 74S~OJ:a sw u ro:ku od 30 dana od d:!.I'I:!:I dClnos~ni:! presud'C pOd priieLn iom prinudnog itvrkl1is_

Obrazlozenje

Dallil 08:.0.3. 20tU. !;odinc nl~iliilc fe ovorn sudu Jl'lJanio U1~u proLi v L ~nog rndi nilplilIe duga.

U ! u~b~ llI:[ila-c navQdi d_i) j~ I;II~i]_llL po nartJ d:[bi Ul~nQ.c i~llJm. isopru,cio ,robu 1.1 'lfrLicdlJooti. od 9.775!38 KM.jI da jr.: u..l~[li oomo dUZan za ~sporu(';cmu mhu iZl:los od 5.71413.8 KM, [(' LZ \og t:iI:zlo,ga pred[a".e donos.enje- pre$ude .k::lO I..! izn:-ci

Takoder) IUzilac j~ predloZio da sud u SJdildu s::a ?:Ianorn l gZ. 2.91: Ofi 9 0 p<Lrl"l iln om f.lOSI upku done~ f.I r~$ ud d

Obavjet~:!l,Ie sc .I u~n,ik dill je temefem ,f"1~ n lea 70. sravek 1. ZPP~iiI duzan ualknsni]e [J rcku od 30 dana dostaviti Slid 1,1 pismen i odso, ... cr na t!.ilbu.

OGLAS

OPCINSKl SUD MOSTAR

Broj: 5$ 0 Ps 05970809 Ps

OI'CINSKI SUD U MOSTARU ito sudij. Di· Vn a BoiiD j ak u pra. vn oj SfV:3 ri nlzi relj a Z u PilD i ja Z'padnoherocgo •• H3 "as m p. n i po Z UP" n i· i,kom p,"yobr.ni",liu ul. S, Radie. 37 b Sirolei Briieg, pro,i" ,uknog M.i-Mo D.O,O Mo""r, ui. Ant" S,",cevi6a h.h. Mos,"r, rad.i dug. "'1'. 84.578,04 KM, 03 ",no"" clana 348. sra" 3. Zako· na 0 parni~nom poS!upku Fed.raciie BiH, obi.· vli~ie ,Ij.dec;

TUZENI ZAHTJEV

Duzan ie ,uknik marelju D" ime naknade,a ve,e,;narsko-zd.rav,,,'ene pregled u 2006. godin; i,pluili ukupan dug od 84.578,04 KM, ,. zakonsk [rn 28 rezn ~m kam atam.a i [0:

· na i.ZDO' od 7.351,72 KM pocev od 28. 05. 2007. god;o. P" do ;, pi are,

· no i."no, 0 d 7.762,56 KM pocev od 21. 03. 2006. god;n. pa do i,pl,ue,

• na izno, od 8.146,68 KM poee,' od 04. 05. 2006. god;.ne pa do i, pl.,e,

- na iznos od 5.248,36 KM. poee,' od 01. 06_ 2006_ godin. pa do i,pl ... ,

• na i.oo, ad 5_670,36 KM pocev ad 1.0_ 07 _ 2006_ godi o. p. do i, pi ... ,

• na iZDO' od 5_817,56 KM poc.v od 31. 08_ 2006_ godi.ne pa doi,pL'I.,

Odgcvo ~ na ruzbu mom bi i.i razum J [i v i sad rZilvmi:

OW:E! ku Suda, i ['JI~ i pn::~j me, Q.dtlI).Sf!.g n.a;;:i v pravne O${lbe, prcb lvaliste j I i beravhrc, cdn oeeo sjeJl_~le srranuka, nilho v lh zakonskib ,z~:s1upnik~ i punomocnika, eke ib i rn 9j u, pred met ;!;ipO!'R, sadri!l] i1.j1)'IIe i pOlp is podnosirella (tlgnak 3><1, Zpp·,~

U cdgovoru nn lLllb-u: tLl~i"J ik 'e is;1_9k n u ti mogucc procesee prlgovore i izjasn i ri se da Ii pdzDajc i ti ospora va postevlicni tufbeni eebuev ("l~Jl .. k 71- stavakl. ZPP-{I'_ A ko m:.'l:e1'l.i k osporava tuaben i ?.:iI.h rjev, odgovcr na rujbu mora sadrenl i razlogc iz kclih se ruzbcni zah eiev osper:;I ~.3!, c-i njen iee :nS koj i rna t UV;f.I i k ~~n i\'. svoj ~ TIS vodc, dokaze koj i rna se 'U lwd ulu te ":;i_njen ice re praveu osnOV1J z=:Ji navcdc rusenlke (cl.anak 71. stu ...... ak 2. ZPP~n). TU!.C'r'!ik mO~t u od,gQvom!1:t tU?.bLli, a najkasnije ria pripremnom rOCBLU, podnijeri pronnuabu (tian.ak 74. -S:L<I.vak l.Zpp·.),

U kelt kc uuen i k, 10::0 me j e uredno dosravl leea ruzba u kojo] lc L'uihelj prcdloaio donoscn]e prcsude abog proptdiHi n ja, nit dos.1 uvi p iameni odgcvo r n B ul:i.b u u :ukonskomc roku, Sud ce donljetl presudu solom se usvaia ~:ulbeni ~ahlit-v (pr~l,Id:l ~ propl.L~t:ii:n~:3}!,os.~m a~o je rujbenl sabdev oNgledllo neutemellen (tlanale IS1.s.t:avak l.ZPP·,~

Odgovcr Da ruabu S privhclma predaie sc Sedu, 'I.l dovelin om broiu primicraka za Sud ,L prouvnu suanku, P01_j~ v ern M broj predmera.

Sl:rtLCnis.uradnik Minj, B.lovic Culiak

z:bQij; P n'Jpu.~ tanj:Q; I..Ii !:tol i ko lU~t! n i 111: d,Q-S tavi pi smen i odgovor na nub u.

Tuzba sa svlm prilozLil'lil t ubavijcsti Siuda 0 pcsljedicama nedcs re vi ,3 n ia gdgOV(I til na ru!bu y zakonom cdredcncm roku navcdenom u dopisu sudu od 26. 10. 2010. god i rile dcaavljena le ruaen tm ua cdgovor pu [em (I1:J,j!l'il-i; u dnevnim novjrrama i na .ogtasnOi pl(li!~ SUtiD d_ll:na 03. Il. lO 10. god Inc.

ObJi'.Ltem. a.a lll,:£e it i Ii ije dosta ... io (Ji-s.m-tni odgo\'or n:ll ~tllbl!.l, u ~_kon:skom mk U:j ~, tu~bclJ i ~hliev ni jt: prot [VitlJ ctnjc::nicam:l rl'H'ede-nim u lu~biJ te k,.ko cinjenke Il.a koj i rna se- z:as;n iva lli:f..b.f'fi i z9hljev nisI..! u proli I,' nos\i s do~ k~:;ti m:!;ll koie j~ lu:ti lac pri [olio Uf.; lu ~b I.It t,e bko ic LU:til:le prcd_to~io donos~Dic presu de zbog propus [.;:mja, su d je CI dluli 11 K:ilO U iz~c i o"e I' r'es u:de~ :) u s:k lad l.Ii sa od redbow ct 182_ s;.~ 1. Zako,[J;'i, 0 ~rnitlJ,oJll pOs.t up ky_ Od] u.k~ 0 t.rotkovi mi3 pos-tu p k;:] d:one:sen:l ie IJ iI OSIl OV'IJ ~hlnD 383J J86 i 396. ZP .P-a F-Cderacile BiH! Tmrifnog broi(3 1 Z,(ikOI;l21 o$.udskirn lakS:dn:J:H: (Sl- novine TK ;5./Q9), C!;::mil 12. i 13, Tadfe 0 n;Jgriidi i Ilakn~di Z3 red ad'lfokatlli (51. noville FBiH br. 22104)) i3 ~rema (}zllalenoj vrijedfJ os;li s:por::i! ~t' ob ave:~:!o Ui l~,nog d-a '~I,!i:io<:l,l !1 !lKIi 2Idi tr--oSkQ~e p(l:stllpkil u bz;no5u 00 74:5-/14) KM, I:sti &(: sastojc od silsm"a luzbe po pu_nomoeniku advokaru u i,-zDO!'.m od 360,1}1} KM, lto:Ul;o\ri obj!l ..... e n.l,:alt' oa od,go\'o,- i J~resude p • .ucm. dnc~'[lih IJlJlvilJOl U iZ:[lO{o;'U od 160jOQ KM! I SQ}UO KM m:kse Il:a [Uzbu i mkse nil preS"Lldu u izllOOU od 75100 KM_

Na OSIJ{lVU izlo'kDog 001 ucc.o.o i-c k:llo u izr-eci prcsuce.

Sudiia~ HadlioS""d

POL1k.i:i:

Proti ~ ovc: p rr:::sudr: Ilije dop u.s'ten:;:i ~Ib:.lj ,i:lh SA: rno2f;P'Odll ij-e(i prLjedlog za povrn u p'rijOlAnje sIa.nje u s_klad L.t .sa ~I. 325, ; 329. Zpp" •.

• na i,nos od3.467,92 KM POre" od 31. 03. 2006, godin cpo do isplare,

• na izn", od 5.65 3,00 KM pore,' od I L, 10. lOO6. godinc po do isplo,",

• na izno, od 8.170,16 KM I'otev od 20. 10. 2006. godin. po do i'pl'Ie,

• na iznos od 6.499,80 KM poCe" od 09.03.2007, godinc pa do i.pl.1<,

- no izno, od 6.222,00 KM paCe" od 07.01. 2007, godin. pa do ispl'Ie,

• na i,nos od 9.567,92 KM po~ev od 1;.01. 2007. godine pa do i ,pIa [e, sa zakonskom za,ezn om kamalOm pocev od 09., 03. 2009. god;ne kao dana podno!enja !Uzb. pa do i,plale, Ie mu "".kn.dhi lro!kove parnicnog po,mpka, ,ve u roku od 30 dana i pod p ,ijeln jom ov,II.,

Ob.vje!tava s.m"en.i d. se doslay. pi,m.na smo" ". obavljenom prorekom .ok. od J 5 d.na, od do." na objavljiv811ja ovog' piSmel18, u dnevIljm novinama FB iH i Da ogla.noj tab Ii ,ud., ,e se is!:i oba· vj eSta". d. pri loge dOSiav I j en. uz [ul;bu mo;:' po· d i.Ci u zgra"di ,ud._

Upozo,enj.: Tu7. • .nik je duit.n pod prij.tnjom donos.oja pre,ude .bog propu,h.nja, najb.niie " roku od 30 dana dostQ\'il.i Sudu pi,meni odgovor na wlbu u dva, primjerk.a.

Napomena: Obavje,sta'l,la $e luzeni da se dostava p i.smen!i :s.m atrs Ob<l\TI je-nom prote.kom roka od l5 d_ana_! od dana obj:::Lvlji ..... anja. ovog pi.smena u due'" vnim novinama FSiH, i n,a 'ogbsnoj tabli sud<J~ te :se iSti obavjdLav3 da priloge do::;tavIjene uz tu~bLJ mozt: pod,it i u :.:,grnd i suda.

$udar::

Di VD' Bo!ni' k

c .... w III _ fo!,_,port.>"'_'_,__"I"" .. "J-<RII_" Timl. 101_ 'fIU1oJJ".,..aI

'''*J'''IJI'I-...l_'~I'- "'''''1' ... ,1' 1Jo>o "" ... ~J_,

C.W '" ,"" ,.~.-.; 'btl, '""limo ! JriM,k1_t"".u 'I tnIl: ........ - _I Lt

..... 1......, ....... I ... ~u..t_J ...

ItraoIII' .~.~. ' • ..,I,..... ... ,__·..,....... uoIi ..... :_,. U ,..1C.1njJ"'" .1"QIC!Jw .. __ I~ ....... ~ .....

c.,. Cilia lice Bil TU:llo 1'1-1 Hecut c:. 1lI..- I ullG,

BOSNI\. 1 HERC!:.GOV!NA I'EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA TUZLANSKI !CANTON

OPC!NSKI SUD U TUZLJ

Broj: 032·0·M.I·Q9·00'41l

l-"uzIOl.! 09. 02. 20 I 1. godinc

Opcinski :::;ud u Tuzli1 :::;Lru~ni sarnd.nik Lejl .. Giuibego-. "ic B-egovie, u ]l'1':il"Il-oj sl"ari m~i[ClJil Hrv.:uske [elek(J.~ nH.lnikacijt'dClO Mru!.1lTJ Dtirekc-iiill~..a po-helm.! l'ItJ'ef.u, u 1'. K nr.:za Bromi m Lrn bb~ proli 'oJ U.l.lcnog r ~bC"S(;n'ic Edi~ 1]:' iz Tuzle, u.l.1smCHl Mujezinovita br. 21, fildi rluga) l.Q10!65 KM, dana 09.02. 2:l}ll.cod.il'l.f:

OBJAVLJUJE

DanO! 08. 07.200'9. godim: [Uzhe_lj je ovom :sudo dool.:lvio lllzb1J ~ tr"d2~ti d:;l sud tU:Q:IlQg obavde na ilipl::W.1 d u.s:a ~ i_lllOSU od 1.020)6,5 KM. Tulbeni zllnLj-cv l1Jzitelja Ji: Z!J~ sllove.n je na ti n ~en itll i m n:il ..... oa i rna da j ~ m::!:i[e tj 8a li,lle:p i ko rn s klQ,p i Q 7.:;1 h rje\· - l.1!j;o .... or Q tast.J i vlItLj L1 pretplatlJitk.Qg od[lO"S~ z:u korj~l-cnje u~lugil pr.ilkl'u~kil br. ll10blleta 38763-2.83344. Kilko [U~'eni lJij'e i~m.rio dug po r.atunim.1l!! ~o ~t1~jrdi pred.l9'.e da~lld d.on,r;s:e :sILicde(u~

JAVNIKONKURS

ZII~ ...... ~

25UibQ. l_-....._"'jolb

"",",,""~_~'obIJ ... _zu'~_·c...D_lIt1"l"'" UL ~I>I • 1SOlQTIIlIO

I(ono: 1_ Or ...., Ufllno.!e. SilI-...'-'~'-~;,--

11 ~~ tOft{ N 03:>)011 HDIII _ .ll!.li1aE!2!5lUll

t:un -._ ~dIr>o Cd".. oq""",-'_'

l~-.t.o;IIiO;<aI!u

2 Odo_ ~ ~ ...... , _ _,_

l DoU:I"~l"fI~fIU I~ ... -'"

PRESUDU

Oba .... e_ztl Ie se [U7..e1l i d.a [lJzhdj U isptl1 d dug IJ i.:zrl os 11 od I .020,65 KA"'~ sa 1..akonskom :lIneznom it!linnom i [o~

- nil: i~nos 0<1 2,18,45 KM po~v od ],6_ 09.2008_ &o ... hnet do d,mO'l i:spIne,

- n:a i2noo o(] 123~40 KM po~v od ] 6. 10.2008. godlne) 110 rbgs i~pJ_;;I.'e!

- nn izn~, 00, 30.5~98 KM poCe\!" od ] 15. II. 2008. god Lnc~ do d;].nil ispJ a(L~'!

- n:! itnos; od 23,~40 KM pote ...... od 16_ 1.2_ 2003. godi.pe~ do d:a.naisptil1C:j

. n, izoo, od lJ,40 KMpoe,v 00 16.01.1009, gooin." 00 danaiSlllB.u:·!

- n, i,o", od l3,40 KM poe," 00 16_ 02. 20(19, Hooin<, dQ daD:ai.sptille,

- n. izoo> 00 l3,40 KM vOO:' od 16. 03.l009, godino, do dilna isplare']l

- n:il. i;;:nos Qod 79!2,2 KM poley od 16.04.2009. ggd.i:ni!J do. d!:ln:. is!;!"late,

kao ida Il ilkll ildi [rOOkove]l:i mi c nog. pOilU pkil, a S'lfC u I'a.hl od 30 dana.

Ovim put.oJ!m IUzellom se do.stavlj;a: tu.zba n~ odgovor"LI SlT!isll,J oo.~:lIb4 "t_ 62_ :s .... _ 2_ Z:i!.j.;:Ofl.:i II) paJTli?:!"!Om pOStul)kll FBiH ( .. Slll?bem: novine FBiH\U, brol~ 531O-3! 73/0:> j ! 9/06: u d:ilj em tekst"u Z PP), w: pouklJ je tukni: dUZaIJ U sk1 :)cl~ S"::i -od redba IT!$ ~I_ 70_ • cl. 7 t _ Zpp -tI!, [Ja"knsJlije \J rokll od 30 dana ad dalla poriiemt! mzh,eJ dosl.a"iti pismeoi od!;;ovor n~ tulbu. U {IdgovQru na tulbu ulZcni mok is:l;s~ i IllO,gu:te pnx--es;ne prig(ivo.re i L1:j (1St.! i ~ i s.e d:! Ii pdzni3j~ ill OSPOJ'aV-B _po:st9v]icmi mtbcni zBh[jev.

Ako LLLztni t'LLlbelJi zilhtjev Q~porilV~ 'IJotiso"or n.3: tuzbu mora sadr'..a\lar:t i ~i:!I .. Joge io:: lcoti.n i:s;Li OSp:QriUlll! k:llo i ~injCllice nil koiirna zasrliva SyoI~ nnvode! dokazc koji.ma s:e ulvrd'uj U lc ti I] jen iccl, t,e pravni IJ:SIJ 0" :5vi h IJ avod!'l_ OdCo .... o~ na [U~l)'u 1":111)t.9 bil~ r:)zum[ji~' i s;adtlav:ati :s~'e ~w je pOlrebilo da bi Sf: flO is[om moglo po.s:rupali, a poscb no ozna~1l Ie suda i brol "prerlm~(ill ime i prezimC], prebi .... alj~\c i li bo.r~r ... ihe slnl o:;:tk.!l i nii hovi b ifJ'lJnomoef.l.tb (ad~~sl.J: z:a I'f!!lVna ltc-a), t~ 'pr~clj'i'l~[ SfHl1"8 i pOl-pis:. Ako [uZ-i::ni IlC dootilvi pi smeni odgovor [J iI ruzbu u gore lJav.e:d!:.Dum ro klJ :5i\J d 6c dOll i ,eli pre:sudl.l kg i 0,"[11 s-c: U.\i vaj:1 [U::;:b~nj zat.Jrf~v m'.i.[elja (t:JfeSuda zoog propus[anja}J osim ako je i:uZ'b~ni 7..ah(je'!' octg!ed DO ncoslJovna (tl. 18!.

$1_ 1_ ZPP -al- A ko UIf.eQ ~ nc dOS,UiiVi odgo uT q:ri 'L l,J_~bu} :iii

[U::ti(~li tl mzbi 'n'ije [ra:::!:io dono~enje prcs de ... ,bog pro-

pU5:~anjil :sud ,~c zak ... ud priprr.:.rnno rocBte llilkQn Ilr--ol":::~ Je:i rota ~a ,pod ookt.J ie o.dgo~(I;r:ll n~ .luibtl_ U S~ll,faju P ~omjelle adrese mt..eni je duziln u sm islu tlana 352. ZP P·n (I ~Q me obll vif.':S li L iov~ j ~l.Idj u proti ~ nom. ce slllJl~i t i P'IJI:sl j ~d ice u .s-_klad'LJ :sa ?-'l.kOfiom. l~od lJ_s.1ovi.ma i1.; e-bna 74. ZPP·il: u svom odgovoru n:J Hlzbu] illl.iljkasnitc na prLprr em 110m ,r-I):Cittu lUZcn L mok ptIdll iiet.i 'pro~ivllJib IJ_ Obavjc~[av" sc [Uzeni: d:i sc doomv:i mlbc SmilIrIl oba".,lje-nom 1:'j"1)[~kl}m ro[;::a 0.0 IS dana od dans obje"ljilJanj:'l .i:st,e IJ d,m:vn im novi q:ll rna koje :5C tli :;.t.ri buir,:Jj u 1..1 Fedcrnc-i Ii BiHJ:u doom va pi:smclla cc se Qh:l'lfi d isto'lfn::m":::r ni m ,obj:a v[j L Wil f~m pismena ne o,glas;noj p loci sud.a .

Strucni 5ilradn.ik lejla G :lzi_be'govic '8 egovle

BOSNA I HERCEGOVINII FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE ZE.NICI(Q-DOn01SK1 !<-ANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

I>mj: 430 Mal:; 014461 05 M,],

Zcnica,U4. OJ. 1011. god.

OpfilJs.ki sud u Zenici, sudija Nina Milki,'icl pos.H1pa~ j\.lCi u pr-avnojS:Iveri n.l.~he.lja .. NomL~j cl.o_o. 'Nova Hila kQjeg :f,:;ISlU~ Ah[J!w S_ KI,l,te:r:lIJIvi~~.;td ... ok::!:. i? Travnij.;:t-I prmiv mzc::nog ~ZETEL~NMC' d.oo. Zen.LC<l ul. Nikole Tesle br.). radi duga vs: I .689!60 KM! "Bn Wc-LS!<L d.ma 04.03_ ;'01 L go<lirt'

OEjA VLjUjE POZIV ZA PRIPREMNO ROCISTE

Za nIicm]lg, ;;:a).:;az:mo ZiI dan I Z. 05 • .ID 11. g1Xiine u ., s.:aIi u Ooti.ru;ltcnn Stldu I..! Zeniti1n8f1i"arsoba 1J.r. 27_

M:n (J:;! p-ripn:.lJlJt'O ,rOO~te DC dO(l:e ur(.Wo cibavii~tal ~uZl::ni! rOCi!re 6!.w oorbti bc.2: n;eg:ovog pris.ustVii (~!0lIl.s4. smv 2. Zf'iP..a). S lL"1:i n k~s:u du~;ne-~ n Bj ka8ni je' n 1.1 ~ri pr.c:mlllllnl roti~ll,J! iwi ieti So .... .: {ill ~er.! LeI.: Ila kojL[Il_-a ~;lSn i va~", :$"'I'(l-je~t.{je~e i predlO2:L Ii svc dokaz..::: k-ojc:: zd'l: i~'e:sti u ,wku po~ slUpkll le nB I'rip'remno roci..il~ doni jeli sve- jSfifl)v~ i flre~ clmt'tt.'- koje !elc: u_p-ot:riiebi\i kaQ clok~~ (tlan 77_ ZI)P-;::i),

Sudija Nina Jl.hkivic

FILM

DzeBmen U BoliuUdU

Australski glumac Hju Dzekmen (Hugh Jackman) tren u tn 0 p regovara s indijskim producenrima 0 snirnanju novog filma. Dzekmen je veliki fan Boli vuda i jed va ce ka ulogu.a zbog kaiastrofe u [apanu, odgo creno je snirn an ie

~ Vulverina", filrna na kojem je trenutno angaziran.

- Radujem se radu na bolivudskim filmovima, vee se sastajern s rediteliima i razmatrarno razne mogucnosri. Veliki sam, fan indiiskog glumea Saruka, Kana (Shahrukh Khan) i niego vogfilma .Zove m Sf Kan". Volio bin uraditi nasta vak rog fil m a - kaie Dzekmen,

Mis Marpl

Holivudska zvijezda Dzenifer Garner a ennifer) bit ce producentica, a maida ee i igrari Mis Marpl (Marple) u ~Disneyjevoj~ filmsko] verziji romana Agate Kristi (Agatha Christie).

Junakinja IZ rornana Agate Kristi je usidjelica u god in ama i do sada su ie igrale vremesne glumice, a u novoi, osavremenjeno] verziji igrala bi je 38-gocill'nja Gamer.

Hamilton U crtiGU

Bivsi ;ampion Formule 1 Luis Hamilion

(Lewis) opro ba t Ce se u glumal'ko-m poslu, taeni· j e, poz:ajrnit ce glas jecInom od likova anlmiranog filma "Cars 2", ko j i prari sudbinu malenag

rr ka~kog au 10m 0 b ila.

U fil m u, glasove j u nac;rna pozajmljuju i Oven Vilson (Owel! Wilson), Majk! Kejn (Michael Caine) i Dzon Torm.ro (John Turtu.rro).

52

Dnel'l1i aviIZ, cetvrtak, 31. mart/ofujak 2011,

how bl snow IZ

Rodendansko lznen

Leldl Gauu raSDlaHal1 laOOul

Ko.lumbijka i deset godina mlatfi spanski fudb

Lejdi Gaga (Lady GaGa) preksinoc je pred hiljadarna svoi ih fanova na koncertu u Los Andelesu u sklopu turneje proslavila 25. rcdendan, Na kraiu koncerta, njeni prateci plesaci doniieli su na pozornicu veliku crvenu rortu sa sviecicama, a fanovi su ioi zapievali "Srelan rodendan"

Pievacica ie bila ganuta tom gestom pa se rasplakala, Fanovima ie pozeliela zdravlie i

Nakon visernjesecnih spek (I.] ad j a i pa paraco- fotografija, kolumbijska pievacica Sakira (Shakira) napokon je porvrdila da ie u vezi s~ spanskim fudbalerorn Zerarorn Pikeom

(Gerard Pique). •

Ovu fotografiju Sakira je postavila na svoi Twitter i porvrdila vezu sa Pikeom, - Sakira [e na svom Twiner profilu objavila forogr-

afiju s novirn deckorn, ispod koje je napisala: ~Predstav!jam vall! svoje sunce."

Pjevacica i deset godina mladi Pike djeluju sretno i zaliublieno, a par se upoznao na snimaniu reklamnog spota za Muneli" jal u Africi pro~le godine,

Istog momenta pojavile su ,e prve glasine 0 tome kako [e ova] par u ve-

srecu kada je ugasila ~t svjecica na terti. N akon toga, svjeCice je bacila u publiku te je pre obala IOTlU.

Raniie LOg dana. pjevacica se telefonski tu la s vodi relj icorn Elen Dedzeneris (Ellen DeGeneres) tokom njenog soua, Vodiieliica joj je, takoder, u povodu rodendana odlucila pokloniri rorru,

- Sretan mi rodendan - napisala je pjevacica na svorn Twitteru kada se probudila re je svoiirn "malim cudovihima~ porucila da ib voli,

Haselhofiali 8tO nije imao seks sa prsatom plavusorn

"Isam I aD hrabros I za Pame u lerson

Dzesika Simpson 0 svojoj Ijubavi

bleCi cemo i UlenCati se

Anderson:

Falalna plavu$a

Sa prsatom plavusom Pamelom

A nderson Dei vid Haselhof (Davi d Hassel hoff) sn i mao je serii u "Baywa tch «, Zajed no su trckaral i po pjeilcano j plazi u crvenirn kupacirn kostimima, a glumcu je sada, navcdno, zao il[o je samo rrcao umjesro da se sa Pamelom bad 0 na pra vu akciju,

• Nikada nist. nije probao s uiom, j 'Or se boiao da ce ga odbiti. Bio je pravi fraier i mnoge su uzdisale za n jim, ali ipak nije bio dovol j no hrabar ela "sm (1\a" Pam el u - rekao je glurncev prijarelj, Haselhofu (58) sada je zao sto ni ie bio hrabri j i j SIO je

propnstio priliku dase pcseksa sa . jed nom od najpozeljnijih "Play· boyevih" zecica svih vremena Uz strah da mu ego ne bi trpio ako bi

Dzesika Simpson (J essi ca) or]{rila je mediii· ma kako njen 7.artlenik Erik Dzonson (Eric J oh uwn) i ona nisu odredili da (um. v jencan fa te

je dod ala da ne bi imala lI.ilha protiv da se uda II tajnoSLi.

- Oboje vee imamo p a jedn a vjeni!:an j e i za sebe. U zivamo u [Orne kolilto smo posveeeni jedno el rugome, a ako bu de porrebno, pobjec; cerna negdje i vjenC"tl se - i~javila je u neda"

vnom inrervjuu,

Vee je u pr05los ti rekla kako zeli ela ioj ovo vjen6mje bude jeelnoslavno te kako bi do BoziC. ove god ine voljda biti u braku. Osim loga, najavila je i da ce sarna dizajniral; svoju vjencllnicu.

- Erik je sjajall lip, voli umjemost pa pohada casave na UCLAi. Lijepo je imaEi nckoga koga u ism vrijeme zanima i SpOrt i umjemOSI" [Q se ne vida ~esto.

Kada ne radimo, veoma SmO opusleni.

T reba nUn veoma m nogo ela Se i ,.nervira mo - Ie k la je Dtesika Ie je otkrila kako je njen zarucnik vrlo smi,ena osoba.

ga Pamela odbila, Dejvid joj nije probao priCi i zato ~ro je uvijek bila ckruzena muskarcima koji SU sarno eekali primm da budu s njom,

show biz

Dnevni avo!, cetvrlak, 31. marVolujak 2011.

MUZIKA

53

zu s fudbalerom

aler djeluju sretno i zaljubljeno

zi, ali su 10 oboje tada dernantirali,

No, od kada ie Sakira nedavno raskinula svoi u II godina dugu Ve7;i.I, sve je cdce u drus rvu Cud b al era Barcelone pa su ih u neko-

like navrata paparaci uslikali kako se Ijube na ulici,

Prvi ie niihovu Ve7;i.I priznao Pike.a sada -j e h rab rOSI za !O skupila i Sakira.

Zanosna ruska manekenka Irina Sajk, prema misijenju mncgih jedna od najseksepilnijih zena svijera, ponovno j'e pozirala III seksi ku-

pacim kostimlma,

Djevojka nogometne zvijezde

Krrstiiana Ronalda (Cristiana) ovog ie puta seksi kampanju, U kojoj ie jo~ [ednom pokazala svoie savrseno tijelo, snimila za

"Luli Famu".

Irina (poznata pod Cali:: U[.i varijacije svoga prezimena - Sajk,

Seik te rodnim SaikhlisJamova) rodena je u ruskom Emanzelinsku,

- Selo u kojem sam cdrasla, bile je roliko malo da nismo ni irnali modne casopise - kazala [e svojevremeno ljeporica koja se proslavila kao

zlIstimo lice i tiielo marke do-

nieg rublja »Imimissiroi".

Svijet [u ie imao priliku vidjeti i medu ljepoueama koje poziraju II bikiniiima za prestisni Casopis .. "Sports illustrated" .

KrIlZ: Dobi/mea OS.kara

Priznanje spansko] glumici

IPenelODi ZUi)eZda Da Hu euaru Slaunih

Prelijepa spanska glurnica Penelope Kruz (Penelope Cruzjkoia ie priie dvije godine osvoiila Oskara za ulcgu u film u » Vicky Cristina Barcelona", sada 6! dobiu joS iedno priznanie - zviiezdu na holivudskom B ulevaru slavnih,

Penelopa ce surra od holi vudske privredne komore prirniti 2.436. zvijezdu, a

otkri I ce ie reditel] film" ~CbiClgO" Rob Musal (Marshall) ispred cuvenog pozorista "El Capitan".

Glurnicaje u braku s Haviierom Bardemorn (Iavier), koji ie, rakoder, 2007. dobio Oskara za ulogu u filmu )"Nema zemlje za starce", a nedavno ie rodila njihovo prvo dijete,

Malavijski radnici bijesni

POliraliDa tuzili adOnU!

Malavijski radnici biiesni su, ier nece dobiti novae za 000 SEO su napravili prije nego sto ie Madona (Madonna) stopirala proiekt koii je trebao cia ornoguci bespla tno ob raznvanje za 500 di evoicica, Grado j a ~kole trebala je biti finansirana iz sredsta va Ka balacen ITa.

Pop kraljicu Madonu, prema pisanju ~Daily Maila~, oeekuiu dviie pravne borbe. Pored radnika iz Malavija ko j i tuze pievacicu, j er su izgubili posao nakou sm je ona odus tala od gradnje skole za dievojcice u tci africko] zernlji, i njen Kabala centar je pod istragom zbog neplacanja poreza,

Advokat radnika izjavio je da se pievaciea u .roku ad 14 do!!" mora pojaviti !!a sudu te da vjeruje da se ooa uveliko vee priprema za "protivnapad"_

Spot mlade kanadske zvijezde Dzasrina Bibera a usrin. Bieber) pcgledan [e vise od 500 milioua puta na videoservisu You'I'ube i tako ie postao najgledaniji video u histotiji internet-stranice, Snimak pod nazivom

"J usti n Bi eb er - Baby ft. Ludacris" pogledan ie do ponedieli ka u podne 500.452.957 puta,

Meau onima koji su pogledali spot, 1,1 milion ih se izj asnil 0 da im se ne S vida, SIO i e d vos rruko vise od onih ko j i su osta viii po ruku da im se dcpada (578.000).

SDOI StroBesa"

Kako javlja britanski "New Musical Express", grupa "Tbe Strokes" lansirala ie spot UI piesmu "Call Me Back", koji je II. potpunosti uradio gi tarist Alb ert Hemond (Hammond).

On ie u e-mailu fanovima krarko rekao da je "sasravio jedan umjetnieki video za pjesmu", N umera"Call Me Back" novi je zvanicni singl s aktuelnog alburna »An_,gles".

BezCD-8

Madlif/a: Pravne bilke

N agada se da j e za propsst Madoninog projekta u Malaviju, zemhi u kojoj su roden; ujen sin David i keerka Mersi (Mercy), kr;va i iSllaga po rezne sl uzbe.

Izdavaeka kuca HMer" cury Record's" najavila [e da njihovi izvodaci, ukljucu.juCi i imena k,ao ~[Q. su "Arcade Fire", U2 i "Killers", nece vi~e objavljivari singlove 03 filickim medijima, kao sto su vinil iIi CD. Internet-srranice sa rauzikom, poput You'I'ubea, ubuduce <'e zarnijeniti standardne, dosadasnie formate nos a c, zvuka, Osim u "rijetkim prilikarna", kompaniia kilze da ce se singlov; ubuduee obiavli; vati iskljuCi vo kao digilalni ~download~.

54 C","",-"_""""""",,!Oll Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HER CEG OVINA

R EPU BliKA SA PSKA OSNOVNI SUD U SREBflENICI Braj 82 0 Mal 000768 09 Mal nana, 22. 1 O. 201 O. g.od ne

OSfiOvni sud u Srebr~niti, PO sudiji Teodori PelJ<oviC. ~e~avajuti u .pravnoj stvan lu!ioca Telekom Srpske ad Banja tuka, ul. M, Slojanovita broj 8, pro~. lu!enog Mehmeda Skelediit~ il BrahJnc~, ul. S. Save broj 119. radl dug a, vsp. 669.19 KM, na osnoeu tlana 348.1. 3 Z,;>P-a.

OBJAVLJUJE

Dvim putem nnen om Mehmedu Skelediicu ;ilS ranmca ul. S, Save 11 9 dostavlja se tuiba podnesena 6. 4. 2009. gorli ne na odg ovor u smislu cl. 69 ZPP·a,

Tu~ni je u skladu.a odredbama cl. 70 i 71 ZPP·a du!an u roku ad 30 dana dDslaviU sudu pismeni odgovor IlilIu~bu u kome mo!e i stati mogu te procesne prigovore i ~ji\SnJH se da 0 priZnaje [Ii osporaea posla.'jeni lufbeni 1\1h~ev_ Navedenom lufbom predloieno je da sud danese presudu kojom ee obavezatl Menog da MiOt;u na ime glavnog duga jSlIlati iIDOS od 669.19 KM sa lilkonskom zateznom kamatom ad dana ,pod~oSCenja Iulbe sudu, pa do konacne isplate, kao i ca nnocu ~aknadi troskove pamicnog postupka. a sve u mku od 15 dana. pod pJijetnjom imsenja. Uko'liko zostane dostava pismenog odgovora na tuZtlu u zalmnskom roku, sud ce postup iU u S~13du sa odredb.ma ~1. 1 82, lPP·a.

o t1avjesuwa se luleni da se dosta va ovog pisrnena smatra izvr$eno m protekom mka od 15 dana, od dana objavljivanja u Onevnom avazu i na ogla500j tll.bli suda

SUDIJA TEOOORA PETKOVIC

OGlAS

OPGINSKI SUD MOSlAR BIOi: 58 0 Ps 051 '286 09 ip,

l"IiI"i; AUTDIO lEAM uo.e. CITlUK, TIOmed. bb, zastupanl po ,punomotllie,ma Sanjl lOt Lukond, i Gorjanl Saln od"jotnicama II CiUul:a

lu!enlk: JEZ do.o. M"W. Fr:mj"aCka 32 Mostar. AadU,plal,

Vrij,dnosl preOm,lnog 'POI' 16.578.17 KM

TUZBENI ZAHTJEV

Dulan Ie ru!.nik u IOku od 30 dan, I pod prilemlom rMh. isplati~ IU!llellu:

1 , Ulwpan ill1'" Od 1&.578.17 KM sa ""OIlSk_om k,malom po .10,. o~ 12i> IJOdi!nj. kOj, tete: po ra~"n" bml VPR-[l,151/2008 na ~oos ad 10_046.96 KM od 11. 07_ 2008. [jIldlllO,

po rat"n" bml VPR·00221200B OJ ~""S od 2,81 KM Od 11. 12_ 200B. gOdine do isplale.

po rae"n" bmjVPR-rn>5912000 na enos od 2.5ZQ,B2 KM od 24.12_ 2008. godin, do i.plate, po rae"n" bmi VPR·OOOmOOB nJ ~nos M 3.407,58 KM od 30. 12. WOS_ godine ~O ispllte,

2. Tm$'~e pamibi09 poswpka sa ,aleznornltamalom PO SlOP; cd 12% gC>diSOje ,ojateOO cd ~3113 POdroolenjal\1ll)e·dO iSJi!'Le.

U~likO lolenik ne ~O'la,i oove."" ,pi.meni o~go,~na tullou u lakons~m m'u, lutiteJ.j ilfedlale NaslO,~enim sudu lemeljem tL '1i5. ZPP-a don." presudu ,lHlg pmp"Stani' i,et. IS2. st. 1.11'f'-, kojom te prlh""tili lullleJ1i "hllev, te da lslorn presenom u smiSlu el. 396. st, 1 i 3. ZPP·a obve!e Menika ~a Milelju nalrna~i 1",;100,. poslupka kaji se .sastoje M sa$a,ljloj. lulbe. PDV 17'10 I prislojb. n, tulbu i ;pn,lojb!! "' p"",udu ,bog pmP<JSlanja.

N, ,om on" [)nSlav.1lI1be n, oclg""or '" ,malla otJavll,nom plOlllkom mka od 15 dan, od dona obj",l~v'nla " Dn,"oom Iislu (II. 3-48 .• 1, ~, ZPP'a) ,

SUOAC A"g.la PusH;

SOSNA I HERCEGOV WI FEO£RAC~A eooNE I HERCEGDVINE ZENICKO-DOBOJSKI KAHTON Ol'CINSKI SUO U lENICI

Brai: 430 Mal' 0 175AO 08 M,,' looi", 15. 01_ ~ 11. i"""

O!l<i"~ sud Zeni ... 'lrutni ""dni, AmOia iBilIlO, u gra<l"".v. p,,,noi.,,.ri w;tj~1ja 0_0_ .BH TELE~OM· Sarajevo, Dire,oij. Zeni .. , ,tioa Maslil)ll<o," bmi 4£. Zenl" pm\i, lu2enov MruitMgo,1( AlIi" ~ Zenloo, Mol<u_ Droj 9. radll'plal' duga. ",~, 233,55 XM;, sl!OI!no t~ ... 34 8. '1",3. W:ooa 0 pamllllOm pooIUPI<u. objavl~I' ~11'd,cl'

OGLAS

T,lifJom MALiCBEGOVIC AOISU ~ 100100, M,lru!nloo bml9, 'osra,'ja,. iu:!b'", ooi"".lMl!In ..... """. sud" d,na:M), 01, 2008, godi".i<oiom tu!il<li POlra!1Jjo '",1'taIIi i""" ,d 233,55 KM;, " ",loIn,m l:amalom. i 10:

.; nil izooso 0091 ,5() KM po~ 00 15. 02. :2007. g,oifine do dalna! upl':3[e

• no I""" od' 53,,9(] KM poOe\' Oil 15. '03. 200)_ gOdin' do d,na uplal'

- na i""" M M ,~5 KM po6ev Od15, O~. 2001. gOdin, do o.na upl.1e

- no I""" od,9.35 KM pot" ,d 15,05. :ro07, iod ... do <fiona"plato

- no i""" ,d' 9.S& KM ~,c" ,d 1" 00. :ro07, ~O'IIIII 00 0 ... "pl.OO

kao I ",i_nodom tro!I"" p,m~llOi pos!upk., .... "'folru Oil 1, d,",.

C1vim pu!em IUZeFlQffl:se dcshvlf;a ndtm na odilo'l{l[ U smislu c~ -62. sta. ... 2_lakcnii 0 p:ami~Dm pos!upkl,J i M.eni' ie du~an dostavi1i u plr smenoj'lollni od'001f(JIJ na tultJu. is!afi moglfce prtlce.sne prigovore. izjasnltf se d'a I prttna;e m I1:SpOra.va po:S!allljE'Iil tlJitnmi zah'[e'l', ;t u sldad'u " el,"om It ZakO", 0 p",,'enorn POSilJpJru, " roK" "" 30 dano cd ~.n. POI""" MM.

U"'i~o Meni no d"1>~ CMIil"or .. Mbu. sud to oonljell prBSlldu mog ",opu!mnJ' u $I,d, .. Olan,m 1&2, iSlOg I,ko""0",,1,11<'" " W!enl da ,. oo.u,. ,m"" iIw~nom prolJ)kom roI<, cd 1 & d,no "" ,on, ol>ja>l;;.,anja" "sI;I,du sa "iIINlm 348. SI .. 4_11'1'- •.

M.nI "0,,,,*,1,,,,, '" mol, ~i<l "'id "predm'lIMJ Mou 1u!il"I'.1iao I u ~","pI~," ,pi, 1I<0i: 43 0 M~ 011540 06. u pi ..... optln&log sudaullilnici.

Stflltnls:ll:i1HtlliJt Am,'aB,IIt.s,r,

EIOSNA I HffiCEGOVINA

Fl: DEIlACIJII BOSN! I HE~CEGOI'INE lENIl'iKO·DDBOJSKI KANTDN DPCIN'S~I SUO Ii ZE~ICI

BIoi: ~3 0 M" 003271 08 M" Zenl<:a, 1~_lI2. 201 I. IIOdioo

OpCl",~1 sud u Zonici. ,Iru(nl "",dolk Almlno Mu!I,ovIt, U "",vnoj ,1'/aIi OlonlC~O DRU51VO .SH TELECOM" S,,~ .... , Direl<cl~ ZorIIc" ulil;:a Masaryko()1,l';3 brol46. ZE:nicii Pf{]tW ~erlDl:l.s..'3lfdin ~iSPiihiC.l3istuil NUlla broj 00. Zenictll, ram du~a... v_SJl. S4B·.8S t::M. '!,Ian m[:i~tit, ~'''18. OZ.Z011. gOilin', dOni0.i' ".i~tl"u:

PRESUDU

- "ol,m"II"I.

Otllt,,,"j' " lu!.nl do Wili!lju ~plai 1"0> 00 54M5 ~ sa ,_~om 'ilIll"""" k .... lom pO SlJ]pi od"!I<llOj ,,!«loom 0 ,i,inl SlO,", ,,OO"",l;am'lo.k3I«l,lii,dl:

• fiil iznos (]d 69,60 KM P~'I' 0025. 12'. :2DIJ1.1J_ pa 00 dana upla.le, - n.',.", Od 71.Z5 KM p~, Oil Z5, 0 I. 2000. i. pa dO dana uplale,

- "' i",", od 91.15 KM ~ot" cd 25. 02_ 2000. i. P' do d,", uploJe,

• lUI imos Qd 36.BO KM pl;lt!;:'I' od 25. OJ_ 2008. c- pa do dana uplal.e, - •• ,,.", Od 13.90 KM pol" od Z5, 04, 2000. Q. ~, dO dana uploJe,

- n, i",", od 13.~0 KM ~ot., o~ 2~. 05. 2000_ i- ". do dan, uplaie"

• 031211DS {ld l.3,90 KM poce'l' ad 25. Oli 2DIlB.I:l_ pa 00 dana uplale,

• n.',.", ad 13.90 KM po<" 0<125. 07. 2000. i. pa dO dana uplal', - n, i",", od 1'4;60 KM pol., Oil 25, Oa. 2000, i. P' do dan, uplal',

• ria i2nOSod 2{lJ,2.5 KM pot·evoo 25_ 09.20013-. g. pa do danauplil1.e.

,kao IlroS""" _leno~ postvPka " I,n"", od 14l ,(10 KM. 'Ill'" do 30 0'''.

S11I1CI11:s:aJildJllJc .Armlrnl. MIISino'li~

POUKA 0 P'RAVNDM UJ E.KU: Pr(JtW mre' pl"l!';Sude nije dopustenii mltJa. ali :se m.m:e :pDdllijeti priJedtog i!i3 povr<3) U p;redatnje S1an~ u fJ:Jadu Si3 Odrodoom (lana 183. '1"1., " '"" sa (I .. om 328. do 334, W:on, 0 p.ml(nom pOSI,pl<U FBiH.

80SNA I HERCE;GOVINA FEDERAWA 6GS~E I HERCEGOI'l~E lE~ICKO·QOBOJ&KI KIINTON OptlNSKI SU D U lE~ICI

Brol: 43 0 Mal OOt t 65 04 iMal l,niea, l' 8, 02, 20'1'1. go,"",

Opti.,ki sud" ""iti. strutni sar,dnik Armina M"Sil1<,,"C. " pravnoj ,I<I,ri DI ONICKO DRUSrvo .6H TELECOM" Saraj"o. Oi"ko;· fa l.nlo a, ullca Masaryko", bloj 46, Zenlca proU, w!e"~g loran Toml~ Illenlce. Abdul.,i" A_ 80"~, 22 A. radl dug. v.sp. 1'.&136.80 KM. van meilta, CI<rn. 18, 02, 2Ul1. god;",. donio j' slij,dotu:

PRESUDU

·lb.i pr.pu,!,"j'·

()baveluj, se lutooi da lulll"iu i,plati "",,S Od 1 :&136.80 KM sa "kon,kom utezoom !<am-atom po stopl odred,"oi Zakor1om 0 .;. 'lnl '11lJl' >aleln. karnate, kalID slil,di:

• nalmos od 59.00 KM ipoCevOil 16.06.2002, '9. po.<lo dan. 'prate,·", ~""$od 405;00 KM ~Uv od 16,07. 2002.~, pa do

dan,uplOl'.

• no izn.S od 5M,70 KM p(Jcev od 16.08.2002. g, ~ dG <ll.n, uplalJl,

• naznos od 5t6,50 KM pvt"" od 16.09_ 2002_ g. pa do <IiIna upl.IJl,

• no iznGS Od 116,00 KM Pile"" od 16. 10.2002. g. pa ~a I!.lna upl.IJl',

klO i ImSk""" p,mionog ,pollu!)kau iznosu od 194,00 .KM, u roku od 30 dana,

Slroc"i sarao.ik:

Irnni", Mu~novi6

POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: Proliv 0'1' pre,"d.llil. do~"IIJl", t,'b" all sa mole podnljell pril,dl"ll za povra1 u preda!nje SI.nj. u SkiM" sa cdreObom ~Iana 183_ Stair 1.." ,ezi sa elanom 328_ ~o 33-4. l"ona 0 ;>omitnom pOSlup" FBiH_

SOSNA I HE~CEGOI'lNA

FEDI'RAC~A BOSN E IIfERCEGOI'lN"E HERCEGOVACKO N8RETUANSKIKANTON OPCINSKI SUO U MOSlA.RU

Broj: 07 58 Mal 004749 04 Mal

M'ost3r, 02.02, 2011. godin.

OGlAS

OPCINSK1 SUD MOST AR, po SIllJ~nom "radnikil Mlliln" R(stlC", rl'!<ival""', u p"'vn~j SIlI.rI UIlI.I,lla ERONET paklein, komonllilo· oij, 0.0.0. Mosl"" ul, K.Bl3Ilimira bb., 2aSl1Jpan po Zloireklo.[l!, Pf0tiv lul,rrog N,din. GtIloS, Spli1,;1\a be. 9 iMO'I", ra~i lsplal, d u(iii, "'P_ 183,27 'KM, von ro~lS1, daaa 16_ 11. 2010. god. danlo je ,11,de'":

PRESU.DU

(zilog p,.~u!t'nJ'1

Dul.n. [e 1U!,"I'plalii lUlil"lu 11I1"' glavnog oug aza ~rlllenje mobilel ",'"ga " \'isinl od t: 63,27 KM, uz >okonski! ",1<lI1e kamaI,koiel,ku

- na ~n" od 31 A6 KM poI,. od 17_ 10_ 2003. godln. P' do "pla1<,

• na iInos od 56,14 KiM poe .. od 17. 11. 2003, godine p' do I.pl.te,

• na ImOS od !f5 ,67 KM po1ev od 17_ 12. 2003. godln. P' do Ispla1<,

I, mu "dvkJ1aoili IrlJSkove p,mitnOi' PO'lujJl<a U i",""u 00 107,0(] KM, sve u raku,~ 30 ~a" a,

St",e,ls"a,'nll :M;lon.A;,\it

POUKII 0 PRAVNDM LmKU:

Proti, Ove prosude l,lba "ije d'opustena, .Ii I"!eni mOle pod"iieU prij.dlog za pO'lral " pleaaSnje SII"il, u skladu &aodredbarna lJ'I'-. F 81H tl. 183.

NIlPOMENA: Oo",va. ,. smalra. ,'""II.n,m ,pmlOk.m ,ok. 0,15 "na, 00 d,na "I .. lllv'"I' (el. 348. st 4 ZPP-a F OIH).

SOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACUA 60SNE I HERCEGOVlNE HBRCmOVAC KO NE RfTVANSKI KIINTON OPCINSKJ SU 0 U GAPWINI

Broj: 53 0 Mal 03155110 Mal

C.pllln,. 03_ 02_ 2011. godi.,

OGLAS

N, \~melj" 01_ 348_ st. 3. zpp.., f BiH, Opcinski sud C .. ijin, gO SUo" Malij; Simi, u' ~ro'"oj stvan.lutilelja JP H"ilske \elekOm"ni· k"ij' <Id Mvslar. dir,kcij, '" pokrelnu mIB!1J ul, !(n, ... 8l31limlr. ,b Mosl"" pmtl" Menill. iMa"i,ana M,n",o'll" ViS1ci bb, C,pljina, radl' i'plare,vsp. 377.1 [; KM.

TUZBU NA OIlGOVo.R

Oufan.je tulenlk isplaliIJ ilI!ileli"ukupan 1m" gl'vn~ duga za ko~llenle mobllel """'l' U ,i.ln] od 377.16 KM sa <akanskom ". "mom k,malom ilOna ~lIOs od 1'00,22 KM P""Il'I od 16.6. 21N1R ~_ pa do i'>l't31<, n, izn" od 68:~ KM pot,v od 16, 7. 20(}9. ~,~, do l,pl,I,. n, irnos od 41,68 KM poc,vod 16.8.2009, g, P'I do I'~I'I'. n, izno. od 23,40 KM ~oce, od 16. 9. 20~9, godi"", Il' do i,plile. na ~n~s ad 23,40 KM pvcev vd 16_ to_ 20(}9. godin., pa do Isplate, n, izno> od 23.40 KM pOOe' od t6 1:t. 2009 godi"e P' do Isplale, na ~n" od 91,03 KM' poe"" od t6. 12.2009_ godlne. p:I do Isplale, Ie nadoknadillllllilell" u~ko'e ;>or· ni~oog postup!;u sve u m'u. od 30 daft'.

Dolm pulem s.lU!eniku Marll'" Marllno,IC. Villel btl, Cap~ln. do>\ilvll.1U!1>3 "' ~dgOVV' P'lie Menik du!on da ;ukl,dno Ct. 70. I 71. IPip-a ",jl:a,.,ij, " roku od 30 d,na dOSla'll ,udu ~tsm.ni! ogov", n, tIllhu, , " prolivnom sud 0, prtmjBnom tI. 182. ZPP-. donij'li. P'BSudu kojom " ""oj, Mllenl "hij" (prosu<lil zlHlg ~rop".'lanj,),

I'IAPOMoNA: Dbavl,!av •• e lulenik da '" dOSla,. plsm,n. ,mOl", ob"llenom ,rot~kom roka 00 15 oana ad' d,na oblavlll"nja (tl. :M8. SI, 3, lJ'I'-a).

Suoao M,nlaSiml';

BOSI'IA I HERCEGOI'lNA -RURACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKJ KANTON

-optlN SKI SUO U TUW

Bml: 32 0 Ps O~4445 08 Ps

lUZh, 23 Ot . 20t t . gvd1n.

Dpelnskl sud u Tu,D. ,",fll' H.d!!t S .. d, u 'p"\IIlol $Mlrl1lJlioe, .Vel,rarm· doo 81I,llin.ul, R.j. BanJllea t 57, prolill M,nOjJ .8101arm" ,d,o.o. Srebrenl'. Srebrl.lk Grao. radi napl.!. dug;, .,'p, 55.Z00,2:; KM n. ",n." tl. 3-48, ,I. 3.do 7. Z,kona 0 par· "'tnom ~SUlpku F BIH ool.vlj"j' ,11]'0001

OGLAS

lui •• ""duov.r

Kod 0'I"1l s"da i' dana 22. 0:;, 2008. g. podn."n. Mba hrli,e, P'oIN lul,"og. ra~i "'pl,le dug,. kojom lu!bom i' lulll,11 prodlotio d, " lU!enl ob,,,I. da tu~(IoCU pI.li na ime du~,'mo, od 55. 21i0.25 KM " ",",nskom ,"Iemom kamalom polev od dana ,padanja u' d(loCniu po ratunim, p. do is,Pl.te, 1:;[0 i IroSkova postupl<a. a sve " rolru od J(I <IiIn. od dana prij,rn, p"suo, pod prij'· mlom pMudooQ """"n]<l.

POliv, s.lul.ni da dosmlli pi,mBnj vdgovor na OOIll" " roku vd 30 dan, od: d,na dO,laV8 U" "'pom,nn d, pismoni odgo"or na I"~u mOro bili ""u:mljiv I morn sadrta,ali s,e .n. ~IO fe Petre,no da bi $epo n[em" moglo poslupiti. a pose~no v<naoonje suda. 'broj pre~meta. pun nilZiv i adresu La 11'''"' iea, ",,,,,,n. PrillO'lOl •• ~ecidn" i,j"nionie d, II 58 OOlb,n; "htj'" prim'ie ~i v""orav. " kom slliCoju je polreboo 'navesti ',!I~e lilog koim " is, VSPOtM .i <inje"ioe na ,ojim, se "a,o," !;sn.ivaju_

PismBni odgo"or n.Mbu mora biU PIllllisan od silane uclgovvmog ica iii zakonskog ,"slupnllilo. odno,"" ",',St'fIOg punomotnil<a.

Upo.wrav. " tulroi oa t, u slue'i" n, doslavlianFa odgovvra n.lu1bu biU ispunj,ni "SIV'; "donol,nj" pr.,ud, 'Ocg propuSlanj" • ""oono odreO~1 fl. 182_ ZaI!on. V p"nl~nom pa'OOp!;u.

Do,la"" lulb!! lul,oom sman. '" obavli,nom ,prOiekom mk, od 15 d,", od dan. oIli;wliiv.njlr.

SUOIJA Had~t Sead

sveznadar

Prednosti dojenja

_...:----,

pametniJa dleea

Naucnici su otkrili kako [e dojenje povezano svelicinom mozgakod djeteta .. Stosedazedoji, mozak kcdsisavaca, ukljucujuci iljude, [e yeti.

Naucnici su proucavali 128 vrsta s isavaca, t ako, riaprim j er, ked jelena, koji jepriblizno iste tjelesnevelieine kao coviek, rrudnoca rrajesedam mjeseci,a dojerrie do sese Rezultat ie daje njihov mOZ3.k seSI putamanjicd onog ked covieka,

- Period dojenia kod liudi trebao bi trajati ad 18 mjeseci do dvije godine- kazao ieautorstudiie prof. Robert Burton sa Univerziteta=Durham",

• Nova srudiia iskusala je merodu su~ilicom i papirnim salveram a i pokazala da salveIe daju vecesansedaizzahoda izaderes manje bacilli. Nairne, bacili vole vlagu. To imje idealna sredina za razmnozavanie isirenje. Uzmere li dovolino vrernena da zaisra osusite ruke, imat cere manje bacila IJ3 ujirna cinili [Q uz pomoc papirnih salvela ili bilo koje druge metode. Pa ipa.k, a\<o fus IrO tdjate!:uke u suililici oslobodi I Cete baei1e koii zlve duboko a porama.

D nevni avaz, t€tvrtak" 31. mar\lolujak 2011.

55

ISTRAZ.IVANJE Hormonom stresa protiv akrotobile

sian Od Islne rlesaua DIiDla HOrllZOla

Harman liudlma pomaie da zallorave na olloslo ih plasi

Talna le u maJim stvarima

Uude USreCU)e miriS lIaie I SelnJaDarllOm

Strucnjaci iz britanskog Naci onal n og ureda za s tati suku radili su na proiekru otkrivania nacionalnog indeksa srede, bpimnicima su postavljali pirallja poput "Koje su vam srva.ri va.Zoe uzivom?".

Dobili su niz raz!icitih odgovora na p osra v I j ena pi tan j a - jedan je ispitanik, primjera radi, odgovorio da ga usrecuje miris

svjcie otvorenog pakiranja kafe, drugi j e na Ve<J da ga sre tai m 6n e porodica i p ri j a [eli i, a treci azi va u ~e[n j i parkom,

U is ira'li vani u ie u~es Ivoval 0 7.000 Ii udi koji su na pilanja odgovarali purem inrenieta.

Kako pokazuju odgovori, za srecu su Ijudima vazne i finansiie, ali i slobodno vriieme kada mogu !letali psa_

UCinciuzi manjakortizola su dugotrajni [er su Ijudi osiecall manji strah mlesec nason konzumiranja tableta

Sarna pornis ao 0 a pen i an j e merdev inam a ili pogled s li ri ce dovoli IJa ie da n ek i rna s rce POCo e jace kucati, a dlan 0 viz nojiti, Riesenie bi rnogle biti kapsui e koj e sa dde hOI m on korti- 201, izjavili su strucniaci iz britanske "Proceedings of the Naclonal Academy ofS ci en ce",

Hermon kortizol koii se nalazi u kapsulama pornaze u tradicionalnim terapijarna kao i lj udirna da za bora ve na ono ho ih plasi,

Strah od visina iIi akrofobija j edn a i e od n ajee-sci h fobi ja ko] a se maze lije~iti izlaganjem ljudi v isina rna iii stvara n i em i sk usrva visine pornccu virtualnih naocala. Medmim, tehnika jeriietko upotpunosti uspiesna.

Nova metoda kombinira Z3- to ovu terapiiu s dozorn kortizcla, hormcnom koje rijelo izl u tu jell vrii erne stresa,

U fin ci uzirn an ja kapsul e kortizola s u dugo traj ni j er j e istrazivanie pokazalo da su Ii udi osjecali manji strah od visiua vee mjesec nakon uzlmania 1lIbleta,

U islraiivanju le uteslvovalo 7.000 {judi

lR10IJ

~ltElJ lRSI«:

CElZlJUS

06lAST JBDNOG ~jAljA

GOST (\",.)

RIJEONI OTOK

FEUDALNI I'OSJEDI (I'n

RJESENJE 12.

PROSlOG BROJA

PACOVI, BABO, OSIPI, KOMAD, L, GOLAt, ABA, ULAR, NESTOR, TONI PARKER, KRK, ISKQRAK, ADAMS, ETIKA

HFlVAT$I(A MANEKENKANASLICI

-----2480

IX

I'IIHU WEPALU

GlUMIC.o. HEPBl:~N

UGOSUTEWSKI OBJEKAT

NJUKOJE VRIJEME

LAGANI Ke~1 HOC

Tacno Netacno

1 Sest ruskih svemirskih brad ova lanslra. nih s pusadem u period~izmelflJ.1 961. i 1963. godine nose mUN "Vostok"?

2· Posloji vis.~.verzjj~ 0 lomekako Je nastan nazlv mall]a?

3 Manska. maeka je rasa dnmaclh

. macaka za.koju se vjeruje ua putjeee s oloka Man?

1. TACNO

Sest ruskih Vostoka Ietjelo u svemir

Ses[ ruskih svemirskih brodova lansiranih s posadom u periodu izrnedu 1961. i 1963 _ godine nosili su Il azi v V ostok. U Vosto ku i edan gcdine 1961. letio je prvi covjek u svemiru, juri] Gagarin, Vostok tri postavio ie n ovi rekord u vremen u provedenom u svemiru koii je tada iznosio 94 sam.

Vos wei pet i sest lansiran i su u razmaku od dva dana i putovali su veoma blizu jedan drugoome, ponekad na razdal j i n i od samo pe 1. kil om etara, U trv si pur bu d ucim spa; an j irna svemirskih le I j elica, Prva zena u svemiru, Valentina Teri eskova, bi la] e clan posade vostoka 6.

1. TACNO

Legenda a nastanku naziva mafija

o do~c1- ~ .. .r~ --~

aju iz kojeg je proizasao naziv rnafij a i rna I

vise verziia I

Radi se 0 [0- !

me da je na danasn]i dan 31. marta 12- 82_ godine, za vriierne vecernie slufbe drugog dana Uskrsa (ria uskrsnji ponedjeljak), na Sieiliji buknula pobuna protiv kralja Karla I. Roberta (Aniuvinca) koj i je 1266. uz papinu podrsku preuzeo vlast nad ostrvom. Pobuna je oznacila pocerak Rata sicil i i anske veeem je koj i se rako naziva jeri e usranak zapoceo lokoffi vei'emje mise.

Prema jednoj legeIJdi pobuna je zapocela kada je sicilijamka zena krenula i:raziri svoiu keef, koja je bila u crkvi. Nash ie keer koiu je silovao francuski vojnik, na lilO je iz!etiela n" u]icu i vikala: Ma fiat Ma fiar (moia keer, moja kcer), zbog cega iedna od legendi s lOrn pobunom veze n"Slana\< mafije.

Prema drugim rumaCeIJjima razbiemidi Siciliianci su wk.om Ie pobune or· ganizirali rnasovno abiianje Francuza na otoku.Krilatica tog organiziranog otpora je bila: "Morte alia Francia I rnlia anela! (Srnrt Francuskoi oct Italije!)." Od ptvih slova Ie krilarice je nasrnl" rijei' "mafia·'.

1. TACNO

Manska macka patice s astrva Man

Manska mac- ~-~~---~ ka ie rasa d.omacih maeaka za koju se vi eruj e cia poriee sa osrrva Man.

Njezna, vjerna i hrahm, cvr- "-----------' Sle grade, manska macka prepoznaje se po lOme ~ro nema rep i SIO poskakuje pri hodu. Zadoii dio upadljiv.o je visi od ramenog, ier su j.oj zadnje noge duze od prednjih.

Manska mach moze se roditi i S r~pom, ali je idealna ako je bezrepa. N jeno gusto klWO moZe bin razliCitih boja_

56 C","",-"_""""""",,!Oll Dnevni avaz

oglasi

2

.:00

'. ..

·.;00

BOSI{A I HERCEGOVINA FEOERIICIJA BOSNE I HERCtGOVlN< lENICK(I-OOBOJSKI KANTON

o PGINSKI suo U l8N1CI

Bro~ 43 0 1.1,1003553 061.131 Zen;,", 18. 02. 2011. godin,

Dpolnski sudu Zenl,I, stru~ni SatadnlkArmEn, Mu!lncwlO, u pr""oj .t.aIi T.I,kom Srpoke A.D. Sonl' tuka, ul'. MI,""n. StoI,novit. S, proti, tutenog Mersudin Ka;ic ~ Zernce. C'lo/ice 34 A. radl o"lla. '-w 935.80 KM. van malia, dan, 18_ [12.2011. goidn .. don;o j"sljl,d,cu:

~,rl;I dOSjljelOsti, P' oil ",plat.,

• na ~n~ od 23,40 KM pp1e, od 1·5.03.2008. g_ kao eana o.,pIBlo.li. aa do l'pl,I"

, "I ~"e" od 36,1: 2 KM pot" od 15. 1'1. 20(17. g.1I.iIo d'· na oP'pieIQ'II, nado I'plale,

- n, enos od361.4B KM po~ovod 15. 1~. 2@I.g.kao dana d~;'IGI~, pa oil isPII1~,

• na lznos od 23,40 KM po1" od 15. 02. 2008_ g_ kao da-

n, d~piBlosli. pa do ;splale, -

• "a IznOS od 23,40 KM ppce, od 15 09 2008. g_ kao <1" na do'~I'I"'11. pa do I'plale,

- na lznos od 23,~ 0 KM p.t" od 15. os. 2008. g. kao da"a d~s~ielosli. pa d~ isplile,

• na lznns od 23,40 KM pot" od 15.06.2008_ g_1I.iIo dan, do,pi,losl;, ca do ;'pl,I.,

• na ~"OS od 23,40 KM ~ote, od t5. 07. 2008_ g. kao di' na do'~i'lo,u, pa do I'pl.le.

PRESUDU

- .bog ,ro,uSt'.'I' •

O~3Ve<u;' se Meni da rutilelju iSpli' hnes M 935,80 'KM sa ruorlSkom zatezncm kam'lQm PP stopl odled""i lakonom 0 vi,;ni. stOjl' lam". kamal" kal<o slii,;t

• na ~IIOS od 23,40 KM pote, 00 15.01.2008_ g. kao da· na d~pi'l.stI. pa do ;'plato.

• na ;zoos 0<1 23,40 KM pot., 0015. 04. ~~03. g. k'" d,Ra dospjel~s~, Pi do i,plal.-,

• na ~,""od 23.40 KM pot" od 15. U5. 2llU8_ g_ kao d,· na dospjelostl, p' 00 isplale,

• "a ilnos od 327.60 KM ~~¢e" od 20.09.2008_ g_ kao

kau i Iroskove pamltnog postupka " i;no," po lS9,OOKM, u

rok" od 15 dana, -

SIru1nl "raonlk:

Armina MultnCIVlt

POUKA 0 PRIll/NOM lIJ~KU: Proliv "'"' presude nile dopu!le. "" !al", ,~ S8 mo.!o pPOnij81i priiedlOil '" PO"ai u preda!ni' Slanie u ,klaou sa OOledbtlm elM' 1,83. ,1., 1 .. u vel; sa 11onom 32S. do 334_ Zakoo, 0 p'm~nom P05\lJpiru fBiH_

SOSNA I HERCeGOVINA FEOERAC~A 60SN EI HERCEGOV!N E ZEN Ii)KO·.o060JSKI MN"lON OPCINSKI SUD ZEl>lICA

Brol: 43 0 Mal 002943 05 M,I Zsnlca, Hi. 02. 2011. godin,

Opti""~ sud ","ca. ,Irueni ,","dni!; Dunja Roiollit. u pra',",j stvari 11Iltll!!ia BH TELECOM 00 Sar'j,,", Direl;cij. lBn;" .. Masaryl<ClVa 46, pre", IIIlfOOil Poro.;t I", I, I •• i, e, J,ltmaJllCIV pulbr, 5.1,nloo. raoi dug a, v.s.; U'4.1O KM, oar" 16. O~. 2011.godlno. ,an ro1il13, donio je

PRESUDU

' •• 1 ,,",ull'".I'

Tu!enom se nalate da lUlileJj" pial! I!nos od 1 A 04.70 KM, sa likonSkom !ilemom kamalom kJl<0 slijedi:

• na Izn~ od 8.58,70 KM, pol" od 06_11. ~OO_ godEne, do dona uplato.

• n, tmos od581.00 KM. p.t,vod 16_ 12_ 2000. godlno. do dan, "pi>!', - na lznos od 25.00 KM .. poC,v po 16.01. 2001. ""dioo. do da,,, uplala,

kao i do mu rral<!ladi troSko," po,lupkil U lznosu 00179,00 KM. " rok" od 15 can a,

Po proleku rcka od 15 dl"a ~d <I",. objave 0'109 og.lal' u One,oom avaw small3te se di Ie presuda ·doSla,l]ei\illoleoom_

ProtiY pr8Sud, zbOil propu~\anla nllo dOP'J~wna zalba, alllulen; mole podn[leU prllodlog za ,po"al u prilaSnle sianle u skl.d'u sa odredb,ma ZPP-,.

SlruC"ISlraMik s.r, Dunia Rojellit

SOSNA I HERCEGOVINA

FED ERACUA BOSNE I HERCEGOV!NE ,ENICKO-O{)BOJSKI KAmON OPGINSK1 SU n U mllel

8,oi: 43 0 Mal OZ0046 09 Mil 'e"ica. lB. 02. 2011. 90dine

Opein,kl sud u Z'";,;. strutnl "rad;nk Aim. Bij,dit. po.tu~iuti u Ipra,"oj slvari tu!lo<:, (100 .',nioa"t,n· "nioo, "I. FlO Ivana Jukita or. 1. Z.nioa. protlv rulenog. Klol,",,, nalko II 'oni,o. ul. PlVe Z~ni'ke bog,d, Ibr. 17. radi·ls.plam d"ll". v.s. 7~AO KId. na osnevu 11.oa l48 ,I" 3. ZPP·a:

OBJAVLJUJE

Iuzanem dOSlallll' se na odgo,"rru!lla. podnesena o,"m sud", dana 25.05.2009_ god[ne. kojom lul~" .polralule dug po 0'"0'" neprate".e naknaoe za pdr! •• anit .,jednic;ih dlielova I uredai' 19lOOO. U ukupnom 11110'" M 74.40 KM 10l period od 01. 05_ 2006. dO 31. 12. 2006. goo;"e sa zakonsllimtJmmim kamalama jlote. po dana pPdrtarenja I",oe Woo paco isplale, kolo i tro!:i(o,e p.l' mitnOil POSlUpk" "'" u rok" od 15 dana,

Tu!enlle" ,kIadu" eJ. 70_lPP·a du!,n", roku do 30 eana od dan, prilem, lu~bo. dO'I"ru ,ydU plsmenl odQo,orn'!lJtb". istatl. mtlguc" prccesne priQo,ore, iljasnili se 01 Ii pn1l11je Ii o'pora,a poslal'ljerti IUlb,ni !.llllje •.

Prolokom rok, po 15 cana po d.." olJr.vljiYanj, o'og, OIJla" ·u D""OOm Mazu, srnatra ee se d. je iulb, dosl"ljena 1IIl,"om na odgo,or. Tulbom ie predloleno dono"'n;' prssude mOil propu;I"'ia u ,klallu sa tl. 182lPP-a "koliJ," Men; u H'iru od 30 tlana no doslalli sudll pismenl ocJgovor na Mbu.

&truenl sararlnik S.J.Alm;.Bljed<t

SUOIJA S,k. Brad,ric. '.f.

SOSNA I H ERC EGOV!NA FWERA.CIJA 80SNE I HERCEGOVI NE ZENIGKO·QOBOJSKI KAIITON'

-0 PClflSKI SUD U lENICI

Broi: ~a 0 M,I, O~a5~ 7 10 l.Ia[, ZBn;". 16.Il2,211 11. godin,

-Opcinski sed u Zenici. sudija Sttta Bradarie, u ~ra"oi ~Ivafi tuliIelja Ja,1IO pre;u~e .Grijanje·' Zenita, "Iiea BilmiMe broj 17, pro· by Il1lwpg Udrulenie grao,n; Sano.-sM k1ub .Ge]iK' Zenioa, ullc. J;llmamo, POi broll>h. radld"1I" v.s. ljJ9," 5 KM. 'In meill'. donlD je. dan, ,. 6_02_ ~fl11. gool""

PRESUDU

'lbog ~lnp"II'"I"

NaJ,;~ se nzencm d. ll1l;teliu <sptati enos od 1.339.15 KM na im, glaVl10il d"~a< sa priad<li"tim kamatama po stopi OdIed""j ,akonem 0 llisini slopa zatezne k,mal, ; In:

.• "a ~oosoo 272,5-5 KI.I pote, od 09. r 2. l' 998. godlne .pa ;0 Is~]ale,

• na ~n~s od 256,25 KI.I pot" od 06. 01. 1·£199. godin, pa do Is~lale,

• na [,oo, po 27V>5 KM pOOe, nd 09. 02. 1 £199. godinopa do 15P]')e, - na izoo,0027555 KM pe,,", od 10. 03. 1. 9H9. god;" ,pa do ;spl,le, · na ~no, .po 256,25 KM poe., od 09. 04. ,. £199. god;", pa do ispl,la,

10 dI mu nadok"a<li parnit"e ~O!ko,e od 180.00KM. s,e " loill od 15 dlnJ_

Ornevrni avaz """"',,. ""_ ,.,,_ 57

malt- 09Ia51-, VoI;e mole etglcau motl):fo), TclanJlko 240

~~.!'::"a:::£1 odruu 11000 SOfOJOVO 061142015

iii SMS-om maUo9IolllbPvClI'~bc' ogla.1

Vozila i ~ dijclovi

• Gol f 4~ 1998_ g"1 SDI, bijcla bnia, regis Lro'Y:i!.n do B. mlescca. Tel. 061 WH3l,

• Gulr di~t 3! Qd! [[:J1,O Stall ie, dVQt3 vra [81 i!!:ilmzi.r13.I1. 6.500. T ef. 062 814 389.

• Go]JV) 1.4 B) 16VJ.lOOS.J.k.ac.1l0Vl rq;., 40,000 km, .kuplion u BiH,_!ull,

t!1~.Mi3~~229~! .:ijena: 18.%0 KAt.

• Golf V, 1_9 TO), 77 KW, lOOO_ gOO']! lek reg., kasko, ·d i eaa pc dogevuru. T<I.06) l4l0;S.

• Golrv~ 1.911)I~DSG mjeJ1.ja~. Ci~ rroen C5 au romati k, god. 20011, P·eio 307SW, 7sj,dil, e. Td. 001 lS8 159_

• Hlrno peoda] em Rene Megnn coupe 200 I.,. ben~i Il! full oprema, c. ... tra sranje .. T~l.,(}6133S4B.

• jcua 19'87. gad. ~is tro .... ina, u odlibi.oms;r.anjI..L TeI_061480038_

• J ugo :s.S/8-9.~ re:gist. do 8., m lescca ~ duhar, cije na 650 KM _ TcJ. (Iii 1 2(.7 959.

• Kia Ceed karavun, 1.6 benein, ZOOS. god., mQ~¢, tam i ena za je.rli,nij~ .o<ilo,T,I,(I(;28S7 I 30.

• Kia Rio RS I irnuzi ne, rp~tatj k si .... a, central na, kl lma, l002. god., 1,4 '8, L.I -odliC-o.olIl :;t!lniu,rcg, doknja4_ mie::iIO I LT.I.(l6! 156309,

• KIA Soren [(I, 2.4 EX~ 2004. god.] full opr"f:mn~ roo. servis" T~l, 061 :ns on

• Kornb~ Fi.1.[ 'Dukmo 2,5 D, 91. goo-I U "oznom slanj u~ p,roduicni 1 povifen iI, 1.:500 KM. Te.I. 06066.87 703.

• Kom bi MIls[C! Ren~ povi~enil

;J,;O-;~OftOO~uro-4, 1500 EUR-'_ T<I_

• Kombi VW T4~ 2400 ccmj" di.lCl~ 96_ goOd_! L.I s;ur,le-r 8HH1:jU, ['e:~e[i'l.i~ p-ovis.c:n.il reg;iSTl'OVa:Jl, 9.1}OO KM, T-e:I. 00 Il(l(;689_

• Ladu 1300 $, s:p~cij;!11 p reS~i! 70.000 km.. 1,,1 V01.lJ.om :5 ~:;mju~ povo,lj- 00._ Tol. 063 837 826_

• Mor'"d .. 1 :/4·250 di«l, 90, SDd"

extra s .. ::mjC,. 7 _800_ Tel. 061200203_

• Merrecles 190 di ... .:el! at] LOmauk] 8"8." n..1.ti~trova~ ~r:al1 ran,s [aDje :su~ per ,6.000 KM. T,t (I(; I 500017.

• Mc:r«dc:s E 120 CDI} OJ, g'JI iltlt{Jr

~:;:~!~:.,~ !i~Pll3~'~~ s vrtU~ re-

• Mc["C(!dc:i;E 220 CD I, :avan t~ard~ 1UJ LomL, [ri pLn).nii(, CO, t"l!diCl! l.el.~ kozaJXc.nonll.il.l. fclge, lJovcgum 1:1 se.r\' isna knji~_ Tf!L OQ() 364 8Ag_

• Mond,ol.OTDCI k,,,van.GolfV 1.3 TD], [;<>d. 2005_1''''0 307, SW hrtI\'an. Ci'!;roC'f.I C:s.,g.o(], 2004. Tel.06~ ,l58 159,

• MOll)r Ili Metc~des:" [90- 200 cli::.!-i;I~

odlicnD'"'"i" T.1.061 2,2805.

• QJ.1'C1 Fron:1CJ<t 2...2 B) th.l~~Ic;D:;I, LI dijelo ..... i ma, Tel. 061100 203.

• 0 pol k,d« 1988"" S .... ,., I'D"'_ Ii 00. Tel. 033 510·29\,062396737_

• Opel. Om~ga B 98. god., 2.l benz.) k~rav:J'Jj 1.1 dijc-lovim:._ Tel_ 061 200 2m.

• P",., 2.0 TD I, (\6, S' p,,,,, 1m",.

;:~SI. iJ.~~I~i~~!O"'"407, 1_6H01,

• Pc;. 201 di;;cll,~ I008g<J<!. rtl;i'I.rt.lvl!li;l;j kli m03~ c.P~ ,al:JSj SCr.'O! I; ij~ri!a I 3;ooKM,S,raj'''D. T<I.061 55S 156,

• PClQ 2006 HDTj 2002.. sod-! k 1 im::t,

sivi]-7.300KM. Tel, 1}6] 247 399IS:a.ra~ je1,l'o.

• Pe-iQ4-07 HDI,kolai Pol.Q 1 _4 TOl .' 06, g., me[ • .si vi] 5 vr.:un, regisU'. 15.000KM_ TeI.0611l.J7S0.

• l'Irod.aia] ugr.tdnj~ remon [ 8Jn:ilSeru, :J!temlUOI1lIJ1 mOl{lfi] bds.al!iI. TI:I. (1(;1365193_

• Prodajem PaSSilI TDll 97. god.

Td.(I(;1 161 525_

• Proda~em za Gol f:a alnase_rJ:01 Lena~ lor, 2:. 3, 4 i oaI: oSlilln VQziln, mok i mon\~~. Tel. 03.3 531-9%J 062' 693 470.

• ,Pmd4jl:ffi l:;3 R~ n.:luh .. I Ui fe~g-c 16"

T ,I. (I(; 1119 7.84.

• Ri:idim :an tikorodvnu Z3stitu :ou~ IOMCIbila! \I'~renje, (llirbiUI ieJ pi)i'it'2t'1.je. T,],001552547.

• Renault M,Cg:;lIlCI2,ooti,,soo.1 crvcrti, registrovan, 1,5 DC1J 8), KS~ uraden servls, eiiena 119'00 KM,Tcl, 061 114:;Sl_

• Renault Mcgnnc,l007 g'C!d'l2 vrata, tck.rcS_dilcll)5 dci, 8~ kss.Tcl. 062 418999.

• Rene 5, kempus 1991, god. Tel. 00156SSS5_

• Rene Me,gi:UI IT, 1.61 ts V] ZOOl SQd-~ tt$LS'_~ kl imu, A BS + ESPt bord-ll' ,kO:l.B]alrba.g.K~c:rni13 vrara.hrt, Tel. 00110l8SS ..

• Reuov i :7.0t8~.a ogledala za ave vr-

£<.,um,5 KM. Tol.061 5127~,

• R~rvtLi:: di i.eIClvf!"~ Fitu,:r.va [L 0(1 17 do l2 h. Tel. 033468· 892.

• ,5ko<ln Octavia 1.9 TDI karavan, 4K4) 6 b rzlna, 2002 'J odH!!no ocu v anal rcgistrevanu, 13.800 KM. Tel, 061 16! 35S_

• Sofe.r~jbc nove t pclovne za eve tipcve \,1}2,; la. Tel 00 1 749462_

• vesta prcdnia lijcv;a aa Passar 2000.god.,llOKM,Tol,001709956.

• Yrata :.t:adnia lijev:a za Sk'(Hlu Fab Iu, 160 KM, T.l. 00 1 709956.

• Vdim iaradu E u.g~dnjll~ !1J~iflsku ebrndu og[edala ?:iIi reirov i acre, I'DvDli no. To!, 00 13&.l478.

• ZB P:a.:sa Lei. J1'Lowrza IXlciizanje sr.a· kl, n",.,uim,. T,I,ool 200598.

• Zn Skodu: Fc:Hdj 1,,1 pmdi:licm do· b ru p<.lJovriultau b"'t SO KM~ Sar:aj-evo. Tel.ObI5513)7,

Td_062530601.

• Apanmanske pre nocijte 1] cenrru grada, sn extra opremfjcnim sobama,

~s~'bj~f~iil2i5~61O:~ii\~ I S KMptj

• BiSlrik!, t:(;I.d up i vare", dvoipoaoban modemoopremlien SLa.H u .... ..graci. Tel. OM Sll190.

• Hi eta ve, i zdajem dvokrevct n u 80- bu studee dcama, zascban ulaa, ka-

~6~:::~,J;V195 ~~~~""'- Tel 033

• Blteu trolcibuskc Bisuik, super adaptiran M.mjailetl jednosoben stari, ] I Sop" sgrada, zvati od 17 h, 400 KM.TtL646-410.

• Breka, izdajem nurniesren u garsonieru, 21ciajill ulaz pcseban, srudcn rlma. ToL ,3'-107.

• Center ~ Papagajka, n Ud.LITI l1o~.:;:oi~ u lu k$u:~n 1;11 oprem ljffiom aparcmanu. Tel. 061 72-4 72.5.

• Center Strog;Lj [cdncsoban n .. rojd[e'nsHln4C m2!?.gradrl. Tel. 061 145- 853.

.. Cell tar, DatmJui_['!s;k::i~ G~rSCI!1 jet:;il mania, novoopremijena, 330 KM. TcI.06l465466.

• Cemer-Ssraievc, I'OS;_, DI"CIS[Ot 60 m21 nil odlicnoJ lokadji i na du.k vri~ jeme~no ... jjag:riidtlil1!_Tel. Q6 t 304339_

• C, Vil~ dvos.ob::m opreml~en sun] U zgradi)ccmrnlnol3S0 KM. Tel. 061 031330.

• t. VBa] dvosoba_n prozan renovi~

fj]n~taD ulgmd.i.Tcl.06J 0:313,30-.

.' C. Villi, iN~i("m 3-$ob=i!1 ItXlr.l; naIflj~{Cn s:um. T e:1. 063.3.79901.

.' D. Numi~:J l &.j 6etvOnJ:sob:;lln stanJ,J:enl, grij::lnie. Tel. 033 647 ~5.64,

• Dej-lin;a BikiC=:J. 1SIlzdajcm pr:a:.zan dVO$ub~n :s~a_n U ,PrLV. kLi:ti. TeL 033- 485·922.

.' DQbr; Il i 9i 2t pr05.tor 3.2 m 2') pri~ml ,e! sa grijanjem. Tel. 062 967 192,

.' Dobdnja 31 d"o5CtbalJ nen·ilm~ jcilC.O :st~rt oxbiljiiom paru. Td_ 065 35S86;.

6~ ~~~b~~n~~'~ ~f~J~i::Os~i~l,~.oot1~

638--006.

T~~:.~n~~lj~C~b~~O~~fC:~a.rij~;

prc-d51~vl;l i~\ V:J, ;'!gclJ'Cij 1:, prodavl] ir;:'U i,l. Tel. 0621 18731.

• DobriJlj:a,. izd:aj-cm 2~'S{lh3l1l n:3m~

je.h~S~it.TeJ,06.3i.n5l'9Gl_

• Dva Ilamjct[e.na smna, Tet 062 I 489G9_

• Dvokrevem IJ sobu 'Zaposle-ni m radn icim.a1 ciiert!i, 6(1 KM po krcVCl"I.L. Te)_ 0624 I 5800.

• Dvooooonsr:mlsvc:prn;eono'j plin-

,k"~rij."io_T<l. 033521-54]_

• Qrbavka 1, iziilljem garnZu j:spCld ",nzit .. ToI,003639.l13.

• Cri):!IJ'I,I'jCl)J dYClOOb3rL 1 ijet'o fi-j)m~ jdtE:n st:m z:apos.t~noi GSobi. Tel. 06] 271!O2

• Grbil"jca} dvosoban tijcpo OPNml il:lJ 5-tan u ~rad:i) cCJ].u-::Llno. T e:.l_ 06114S8H

• Grbi:ivical d ,,"osob~.n modercno i

=~~5go C)£M:r!~~~~jo;i5frl~[lOj

• Grbavici:i, dvosob.:m fiilInjdtclJ $1_311 li ~gra.di:Jo4:;O KM_ Tel. 001 t42 704,

• Grba vica~ ,d"C5-{lb!:ln ll.:;IIrojcl:l~n sum, priv. kuea, I Spl':ilL T ~I. 063, 639 213,

• Had'i.fj~ s-[a n 30 m2! necna.mjcile;fL

T<1.06539J 678,

• H[.III:):[lL'J! iO!:dsjem l'i:21midi\t:n jednos:ob.iln S[ILO zaposlenj m sameima, pr; •. kuCa_Tel_516-326.

• Hrasno, i:r.rl:ljem Sl:!IJ:rI troSOD:!Il'I.! preko put.:[]: trolcjlru.ske sta.n.iec-l, ~tra fl;;unjclitt!,[L Tel_062 204208.

• Hras:no, ]}OS. prostor 100 m2J1 parn" grij.nj<, T<l. 033663-101,001 150 273.

.lIid~-OlCS;.,4 tehlil radnicirna 1J.:il [e:renu, ~riv_ kLL~ iJOscbanul:u. TeL

029·{>54. .

.' l.Ii!fia-Ot(.'Sj jedn{!sob_ao. ~t;:Ln pQ~_ na mj~tefl, iii poE"a7.:il.n) !)ti v. kuta) sve

Qdvojeno_Te.I.6,29-054.

• lJ idtil-Pej LOn! ledajcm rrosoban :S tan 83 m2:/llI,.,pl..i.m;kogr.i j anje, stun ic dub '0, 300 KM. Tel. 06 I 1693>5_

• lzdalcm dvosoben namiestcn stan kodOBNTV_ Te!_Q61 216312-

• I adajem dvosoban namiesten SIan sa gdlnalem, pos. ulaz, Safcta Zaike. T,LOOl233948,061149442.

• Iadaiem dvcsoban stan studemlceme (1)1 il'!J Kam[.lusa), 3_00 KM -+ reZiie, T el. o J3 65 S·946,lMil52 80 53.

• Izdajcm dvosceaastan 1,1 Debrinii kod Me.rJc_<llQLa. Tel. 06 J '9[)S OJ, 1_

• Ieda] em ~ril:m na Koscvskorn br .. du, M_ Had~iF:!hi6a! na thl~i vremensklperiod, Tel.061 I S219S,

• lutatjcrn garazu u Sopl ngu-Grbuvrca, van ~S;kB strana. Tt=1. 6'57 -l 89!:061 912%5,

• Jzd~ie:m:sat:JhJ. Tl::l. 00 1 no 114_

• Izdalem namiesren stan na veln.Lcko[D polio ;5.0 m2; s.n balkono [0_ T,LOOl3j91;43.

e lzdajcm j H prodajcm radn r 1,,1 nn Slranu, 'rei. (1(;29 I )009_

• Izdniem [ednoiposoban namjcstcn sten Si:I cearr. griieniem, priv, kllCa! sve 1.as~b no_ A n.elc.s_ Tel. 033 649·744.

• h;:cilljt":m jcdn I)"!:iObJ:t1l 0:3 midi ~~Ii s\an _~ priv:unoi 1. u6. T f!t O~ ~ 655·329.

• lzd~ i-cm [J:d.nos.obi:ll] $13n Ilr-l mje.srel".l Slud.enLiJ:'ams jli dje\rojhjTl:g~ I'D'. l.11:v., T,l. 5);·Sl9.

• ltdajem jedn.owbmi"J Stiln ['ia_rdte"Sccn" ])O-sehan L11 ilz, srudenri Ci:!mi:!. Tol_535-53,9.

• b:.d.Bje.m j ed_n~s.obBf.I S"!an 'Z1l 2 SUI~ dcmm il.i :z3pc1slc.llirnll CitaZ.no grijalJic] povQljno~ Ko:;e-V'~ko brdo_ Tc=l. 00 l 537239,

~e~[l:~:~~~ JuC:,'i~a~::~~ ~:~

odvoic;:no Struj03 .. Tel Qt.l 781 .073, 4~H.57_

• bdaiem jednosoba.n SI.a.D) S~ po~_c-.bnv~ plim";ko gnj:mjc-_ Tcl. 033 511·j4l.

• lzdajem jodlJmiob<L[I] :i!:OtScbnn i oprem 1 jfn s\a It:sa grija,niem~ lije~:! I(]k.oij., Brek, IT. T.l. 033538· J 85,(1(;2 147003_

• hdiiljem Jrud.:! fI illl'Ljelilen 1.1 sa l_OOO ml okucnirl!!, ~till(!: j gilrn:Zc:~ Osij.ck ToI.OO! l31948,061 !4944,_

• l::Zd;j]jem kuCu n_ilmt~[f'.nu sa gaC":;IZtlmj staio.rn L l_OiJO m2 vOCDjak:;!lj llid!a·O,ijek, T,)' 061 149 44Z, (1(;1 23394S,

.l~daie:m m:!IJIi ~i jecl_-SIefi II t)ri '11'_ k1J.fi! posebLm ub.~ namje;!ten, saioctl Hi sarp;'ci_ Tel. 033 444-84l~ Mjedell iea 14.

• [zd:ajem n:amj~[en dVOSODBf1 SIeJ\ kod FIlS. T<I.OGI12Gl7l.

• bdaj.e-iYi n:a mje~ [e:n s!an 44 ["Ill, bracn.{lm zapo:slenoffi pilru bJ:Z: djcci1:1 priv. k'll(-a~ K DII;!1litO ... ..,t~42,kQdSud, BiH,Anek~ T,1. 033 6 I 6·116,

• lzdiilj-em namjtU-tlJ :sUIl :sit grii~njem"lo A.ei"(ldl"Oifi$.k'o 2U! Butm ir· II id!a, T d, 033680·00 I.

• J.~daicm n:amjd!eti. $r,lll[! u pri,,_ kuc.i Kob ilja G1evl3] pose>ban ulaz. Tel. 0615127.15_

.. [~dll.jem p_ p:roS!O r 240 012 za $1I"e ml.!nje.ne:sa par.k.ingom uz glavnu res''', S",j poli" T,l. 00 I 54535&.

• b..dajem post pros, 46 m.l j 8.9 m2:]

Tin.Ui,.ic.1 J" Tol,OOI 0))9;3.

• I,....dajem Pos.to"n.~ 'pl'OSlOr SO m 2] do ,gtavne ce5IC" u BL.LCi Pomku1 moze iI::lS'Venarnje:ne_ Tt".!_06,21.54 1 3Q_

• t."ldajem r,los.lovn i proslor 90 m 2J uz.glllvn u :sobm~~j Di'Cu~:G3:lovc m.Ljmic--nc~ ul. AI Lr,lalii n:a I .E3a_ Te.l. 061 1-18 524,033486·558.

• I :r.dai~TI1 POslOVIl ~ pMmr Tis illa~CarI_ij~] re.novirn.nJ mokrt ,~'Vor. T,1.00118364;i06117!900.,

• bdaj~m r,lf'9111 11 SL"'t:a.1 kl.iCe, ~v.e :la.schn~ do gl~'ljln~ oeste!l.l BuCo PO[Q'ku1 m.o",,"'so~m- ToI.062 I 54 I 30_

• I..zd_a[em rado i u u suogllm ceDITU BallarSijc, I 5m2. Tcl_(I(;1692l55.

• [z.'daje:L-n robe kod Se.biljl!]

B.a~rfii;t~:sa ,kupalilom i TV:IIll;:ij~":'I 15(lO)KM,T,1.061In073.

.' Izdaicm :5CIbe 1m prencci! tc 1.1 St.

GI'3(hJ~ ,gri tafij~ i 1'V! cijena W KM, T 01.06 I 537479.

• Izdajem spr,:J\ kuEe U;d:2:a_~ komplernamjesten.srranci j zaposlenl ljucli. Tel_03363H9'I,061257 567,

• !~dajem S[:an40 m2,i:(nadSken.de-rii., T,1.0018&6409.

• I adajem stan 4-5 mol!, .... i ~ 11;0 PTi~m lie, nov) prazan, sa eee tral n im griia· I] iem, ul lee Kcm!l!a KiiI]}C • ano .... i C;;:I 3-0, Te]_(l61212241.

.' ladaicm s ran-kancctarljski peeslQr{pl",,'llun3i!'1ljdlen)nm2~ kod Ka.!Cdrafc.Hlsprst. Tel.06:6"}j411S"

• JukiC"t- ... a, 1'05., prostor S6 m.2_ Tel, 03l20';·I71.

• Ked B:a!Ca.~ijel dvoscban stan lijepo num FdlC!1 u :l;8:r(l~;li!.500 KJ.\1.. Tel. (l61141704.

• Ked hotcla B ristcl, i~~jcm pes, pros Lor 20 m2_ T e.1. 061 251294,

• K05, b rdo, [cdnosoban solldno I)p:r.emlit'!15~:3,rl uzgradj, pdin. Tel. 062 %5466.

• Kos. brdc-Ciglenc, atraktivan stan 12(] ml~ sa ~ YCi ri~l~l'I.'I t "{rt{un, TcI'.ooJ 212746,

• M:a_h~ka! cellla.r, :a.partman_:t8 dvije-lJs.o1J.c~ ~,oJco_m god inc_ Tel. [)fi.1 Z24174,061923094,

• Ncdl~..rjti, ,kQd Tr,;ol~kos [~kul til;-

~~~:~j1~O~tt38~;j2~7.1! S!! cell, Sfij:a.

• Ned~(iri¢'i! sobe Sluder! tirn.9 i ;ii;:lp(los:tenimosDbamO!. Tel.062l M 318,

• No ... ·i Gri:llI:lj, nam rcst'en IJ i5i{lb~; .srij:!nje:1 ujxH:reba s.. Llb_injeJ kllpni la~ o? .... bilj no rnl ZOl:po:sJ.i:norn. Tel. 463-,977.

• Oles.~ d .... Q; r~s.o-~il Ii ilmjei:l.f:n s;!an u7.grildilernZno. Tel.061522 ]90,

• 0 LCSj D>3 mj~tCIL dv·osohan s:t~n.

Tol.(I(;l031304,

• OIQ~, ul. BIt3ru:kil;. :S:~;ln z:a d...-ije:dj""'ik~ TeI.Ol,545·18l,001324003_

• Poo. prosmr 80 m2, srruj:ill VQda, pJil;l.j ~c._ldO:!l~itd. Tel oti 1 265 588~O3-3 l35·117.

• Povoljno [zdaiern kU,CIII Dam r~'tefl u iii flel"l_am jes!el"l u_ Te'!.1}62 .3.50 176.

• Pri:iZ<l.rI dvosoban scm u p d .... kuci.

Tol.4S5-nl.

• Prazl!nSUlfl upri'V, ktlci~:sv~p.o.'Sebno, VIlo I'Dvol;no, T.I.00 15 n 74l.

• l'nl:&an ':.HM! pri ... 'ii [['is IU.l61_ Tel.

{>6l148!K19.

• S9lTnj p(Jl ~e! 'E-la-ss_.M SUIT$ke do hI". I (k r02 prol.a:.r., ~zdajem pos. proslllr 7{1 m 2~ 300 KM!6 m r t:5fXi IIUi}prij cd, Tel. 0610729i)6_

• £ODe za prcnoCi~u: i dn'i:vEl_i born· .. k, TV, kup"; lu_ Tel_ Q61644 05·5.

• SokoloY'ici,jednosoban poluna.mjdlel] ~i\~nl povlJljno. Tel. .033 lI5·809.

• Sou_kbu.mu, P'orodice Fohtl [rosoba_tl S1.an ria.mjci\l~th ~~b~fl ~ I:!!~ plin<kogrij.nie, T,I.,ool S3890S.

• SiJ)t, izd03iero Im- proSIQJ 1.6 ml_ Tel.(I(;I5J95J1.

• Troso'b:m st~nl posebi:lll L.L1_82;. n~

!fei~t~tj9~j~ ki ri j ii pO doscworn_

• Vr-atnikl dvo5Qb.m :5t:;Ul; ~tLLdeD1liTLiI. rr d. 033 2.314 n.

• ZeniCil r "XI] UJ,r~ i7.dilje se J)'OS. prostOI" pOgOdir:n :2iio Ii';! !kroi< rtd itl1~ ba I1J:~ 'm~-d.eJ predS:LavniSIvLi, apo [eJc:el zub· DC, 5,,1(J(l.C i sl_ Tel. IJ6l 189 895. wM'V,_ne.kreln;11e,ba

Prodaja

• Skoda Octavia AS1 Classic 1.6 Nt Pl_ J :a.fi na rnoicrac 75. ]{i,v/102 ks. Zapremina: ~ 5095 cern. Godine prolrvodn i e: 2001. Prva registraciie: ianuar 2008,~ rcgistmvana do [anuara 2m 2. Bro] pruden ill km: 40.000_ ijl)j2l; Cepucino bc~ me-tallk. KI.i [Oil, A.BSI servo, dnl] Insko ~t111". otklj., Qr!:!;_ muzika, Kll:pljeri scrvisiran kod ovl~tenog disniburera u B [H) S11 per sran]e ~ nove vozi to. Cijt!1:a: KM 20_500. vlesnlk: LISCA moda d.o.o. Sarajevo. Tol.fo" , 001 ]3001 I,

03l/l72·6SIl. N,

• Boraa dizel TVI, 10_ 100 1_ ~od., crn:il: merallk, fill oprema, felge, .n;u!l:;.::i~j servisne kni.i!l;e! komfbrlajn ~ rek uvcaena. Pladcna carina i PDV_Co~ mblf!:_ .i?o\'oljilQ_ Tel. ()61 Z41 615. l820-INdt

• A 11.1 m in ij~ke fc.tSoC M IM~ orisi n:a t t.:ali j~:n sJmJ pe-ttLlleslke lrokr.ake. Tel. 06Z844933.

• Atid i 90, rnelil! iIE: si ... :il~ eh!TS :!;it::!!nie, S:iber 1 cen [r. bravil, r-egislroV8IlJ nove~l,lm("_ Tcl.OOl 434374_

• Aud, QI,2oo8. Sod., >,(lTD!. Tel.

061913762.

• Au\CI dijcIO'lft::'!:9 ZY$[:i!\'U IOJ~ :1([netH:ku: letvll V(] I :lllil, leZ:J.jev~, j HI. Ttl_0612,0763_

• Amo gu me 195··6,.5-1S M iehel inJ polo"nc, Skorn,d •. Td. 061777 g43.

y~~~~~~~rit:~~T:l~06j~~~ ~'9:. svc

• Au to lima_r nd i $ve vn;\e $I.I1OI~mars:kih radova! bfOlXt) jerlino! kvaH~ "tno. TeI.0611704Z7,

• ALl~oS"[a.lda "'"Rule", OtL!;1inal sofe~iljbc i ibotn:j], S"l.:ilkJiJ :sa ugrndniom- ~11'i !lc-~ja .5 godi nil.- Sl~P't BlJljni~ka 1(]9. Tel. 063 85 ~ 759, '001 413 317,

o ~r~B:a~r~:~J~!dB~~~~~:a:r~: {~!~

cloD, mZ.Td_0017S0114_

• Cicroen ez, 1.4 HD1,dize.l! .2.00:). gOd'l bijel;a boJill I],O"'C: gumCj, reg. god. d," .• _ Td. 061506 30l.

• Ci rrocn Xsilr.a 2004, god.) HDI ~.4 td. rq;. i Fekus 2_0bJ:;(I~itl~ 2OOJ_god_ M~ zail1j~nB za .edno amI), T et (]61 B4nl~.

• D ijel ove Opel ftCll'l.loC."te, m(llOI" d~~ ~12._~2000, god., Ilmarlju i os-ra.t~ djj'!o"'_ TeI_06117974>,

• D Lie.! ovi ZI! a Lll..a Z;ast:!VI! ] 01 J balkon:ska vrm." i pm1.ori 1 mOIOri za 5_kdr nju:i ~ m:El1ii"u.Te-l.06l.5.3i0314_

• D:1em 1,3'll98.5.g'C!d."Ngis"[r"O"an1l do ~:3_ 3_ 2912-j ci reD-(I p(:I dQIJQVOrL~_ Tol,06! 803001.

• Fiat Panda 1-0, t~rcl;'nOI 97, god-I dvosjedj ben.:li ~h reg_ do 6_ m i es.ec:aj U cdl if:fI om St:!IJ nil1, T cl, 061184 7%,.

• Fi:;n Punto multi jet 1.3 diZ:C~1 200S_ gOd_, bije:la b~ja~ ~jjetla 6.900 KM.T.I.061 144161,

• Fial S[ilo hr~",,(l11 J.9 JTDI' 2004_ god ') kl ima, A BS) fix ili rba,g., 4x e1. pc~ djza~j~ cili servo, diil iim;ko zakli ut:ava_rl:je,si ,,:I {I"Ie!:ali k:! _ [e-k regis<ro,",n,9.IOOKM. TeI.061 Z14813.

• Ford Fi¢';i\S, 19'90_ g-octt 1_8' d itelj eks:u'll :sulrLje] 2.700 KM. T~l.l)6] 901 079,

• Ford K.A 1_3J I ~8_ god_! regiSt~Qvan, s~fviS"ir:ml ot::u VIln], pO'folj [)'o! Td_06149!l 570.

• ford M0f1deol.8 TDI) ]999" klim:a,. ABS~ CDI J:c:ntralnol stanj-c odhlno,7 ,000 KM. Tel. (I(; I 067'148.

• Foro MOlldro 2.0 TDC[, karnvanl god. 1002. p"," 307 SW,. 7 .i,dil,,Tel.0611.5S IS9.

• Ford 5 m,.x I ,& DTC), 01. g, i !l'no

i:f.o~~ ?j~tsO.ClV. model- dil'lilmik_

.. _ Gepe_k (vra [a.) ZR J;'Qrd . fi~\u tii lOOJ. god,,,O KM. T,I. 06 I 709956.

• Golf 2;!o !.6 B + plln:5;l iii tcslorn,) 88. gCld" reg, dQ 11 , 20 II.! j~d_an v]:aSfLik, odU cno "'nj •. Povoli no.. T ,1. 062 122 467.

• Gol r 21 S 7. g,od.) 1.6 Il~m:l n) no'Vf: prcdnjl:,slJ.m-ej r'cg_do9. 2011-l;Od.~hmarija i ,el1lefije-_r II odl_irnom. S"[:anjLl:. Td.06156<l689.

• G.;jJf 3t 1.4 2t 1996., rt::g_ do 12_ 20] I ') U'oja 'Vtiil [a, bii~l_i! c:ijeniil 4,_)00 KM_TCl_ool671294_

• Golf3! I ,9 dize]~l9'9S.,~., IdimB! ruorm, T.l. ()!;H 75 )69.

• Go!f3. 9S_ go<l .. , cog_ do 1110Il_ Tel.061 I) 15S3.

Kupovina

• Kop ... je.m htll",aI"Ls.:aI"l:a vo~lb: rasal ka.r;avan 3 i mlade golfovc. Tel. 061 504190_

• Vrthno OlkLlP rsblje_nib b.avaris:a· nih i dotroialih vad], ... Tel. 062 ;5.0:6- 775.

• Ot..kL.lpljl1j~m Ls.prn~nll vozilm na

B. J-l_ labl:l;l,m:Qj mhi.d:;l gOOj~ .. ~! iskliuch'o i!::,Pod Irl:tsni b cije:l1i1! ispl:a[:a odmah. Tol. 06 1 )·15798,

• KutJ'Lljem ~ila ni'-e- "rijMnO;Sti~ ha"aris.arul} nil stra.nim '[abiema", i sl, To)_061158l11_

• K llj:ltl ~em b:avari sana t O'SHII alltl La) ",dijoiO",. Tcl_061149467.

• K lLpuiem. bll v:arisan:a illS ~a.la au !.s:~ zadij,love. T.1.061614887.

Izdavanje

• lzdiJjc:m m;11.1o;.u:lapti raLl 11 [oslo r 110m2 11 SaLtljcYu, M. Tl(i] 'br. 2:21J j p<I1;t1d3J] if.gJ .... j~e n:\mj-C!1~,

1"01, 061 132 363. 315l·1Nd:!

• lm:;.j(:,m !t:iimiclitr.:.!i dvosoban SIan u 'Dobrinj i 2 .. Ci lena 2:SG KM + reZLjt'_ Tel. 061 102: 250_

42%·1"

• lmiticmj C, Vila ~ Vronial. I],-ebc~ de-d) dvosoban-namjcllcn. Te_~.

(I(; II 03 058_ 380.1-.1 N<I,

'. AerodromskLl Dilse.lje, i2:d;ajem pOO_ pro5.t,(J[ 40 m2) ~ i:lgI:D'Cijc, prc-dSUi.vn t~ [vat kafLceJ ilfije, s.g pnpir:i rna,

Td.06IS'7011, - -

• AI_ pOlje"~ dvosob'lllil Il_am.jdleil ,"tn. T,I,(I(;2814491.

• AI~p~jnuB-f~) namj~u::nu s~rso.nje.rul jI..lDOs1eiloj osob i il i s['uden Lioj IV gDd, Tel. 061 l71 143, 06S 631 )4l_

• AI',mmansko p:renoc.i~(oC tz.nacl t;_al-cd r~loC~ p3.l"ki [l,gl bblQvsh", 20 KMpo.sobi.T,)_0613l9M7.

• Ap:arrrna.nsko pnmoei§toC U ~IJ ml Cntda! S:l '--.....; ~rill Ii:Iprt=r.h_ W b3PJ.::I! TV~ SBl1 c. grijo'JI parking, 15 KM po osobj,

Prodaja

• "AKCIJA"" U mllljep:l.em dijehl Dcb rinjc 5:[ano\'j no,,"ogrndnja, jo~ :S:amljJ tri ;SL:;Irn-. pO 3-8 m2~ ;(;:!I- 1'iil7..e, slobodn1l prodaji4 ur~dn.t papin_. Prevod Q,cm:ah_ T.c:I, 061 161 548, 06 I 161 670, PIT

• Pltldai~m :s\"n 5-4 In 2,. J spn.l.j Prijedor:ska M~ cijena I ,600 KM po ml. Te)_ 00588782.1.4301-)"

,

,

'febt ,

VQ~e male ogla&o' mof:ele sl(lti: i pulem web po,rtalo www.dnovnievCI.Lbo, Icak.o~lo l!:elo klikom ne z-ookruieno polie no slid i$pod docl do fOmlulc:'ro koji .trebalo.popuniti I poslall no mOil: molioglosi ovo~.bo

;--------------------------------------

,

1----------------------------------

I

: Telefon/ad'resa

I , I

, (UpotI,~UlpMl,oU ... IIdrt:'l~· "DMVI\! avn"'u .Maltag!ne)." : Td.o.n,,1b J4lI. 10- 5~'~JC¥O -:

58 tB>ruo.,. "",_, "'" 0 ne~n i avaz

• D. Mill re ~ gareonicra 22 m2JIX sa srvarl rna 49 . .JJOO KM. H rasn lea • 36 m 211 + " hal kens ~_OOO KJ\\_ C. Vila n . 49 m2/U + bnlkon,

9 •. 000 KM ; ss ",YI){ - W4_OOO KM. Trg hercla r 4S m2/IX, "'MPursn, 88.000 Kill. Tel. 061269

835,001 510 %4. 4340-ltL

.' Hitnc se prodaje nosoizgradena vi ken d ku6l,. 200 m2 pros Lora j 1.3 SO m2 ckuen icc, u Gladnom Polju,llidz.. TeI_ 001204 )23.

436S·11I

• S trog:i ccn L:iH _ Pmdajem ,~e\ "Qroscban emn 1-02. m2, eksrra adap- 1i ran, be? pnstedni kat Ill. Tel. 00 1 130342. 3817·INdi

• HilnCl IU:lU17.an stan 84 m~ 1_),50 KM, Vrtovi Riverine. Tel. 063, .586 l2l.

• A. Fe.rhiwlY'iCa):ko-d Bel, Kosevo, 63 m.2, 2. spr., 2. balkona, cen. grijanje. T,1.062 I 56332.

• A. Po)jo A-fa" TMP. 70 m2. 1.

'1>"'- Tel. 033 544-7,:>2, ()ti.6 727979_

• A!. Polj.cA·faz:ilIB:::,'l[, 7{1 mZd:'rod. 3-$Op,rt"'"_ Td_066 >14520:;.

• A t~ja li pm, N. Sari!je~CI) prDdaj ~m nov d\fQ:::iot:m SnlIL S5 m2. TeL06232,fj. 730.

• AJi p.aMnil, IV :spr.:n, stiln 1l0l [OP tOm k::!~iji!80 rn2_Te:1. 00 I 842626_

• J\l i:p<l.ii no C~ r;,]7.:j]j, scm 509 rnl, adaplimll~ balkQ[I ~~ ~vl;i!rcn~ 2. spr. T,1.06) 5a9,49_

• AraJl'Ova 38, prodajem Dosansktl kuC'u sa PQS_proslomm. Tr.:l. 061 224- fL46.

• A vdcl:abucicc ul1 dvoooban 53 m21 UkaLTeI.06! 5Q1417.

• B~CarlijaJ prod" 3·sob.m !Sum 90 .. 2, n i<al, I!J. To1.li. To1. OOJ 228 J92.

• Bc:agrad - bl izLt Kale.megd1llla,

prod. slall42 m2111 k.ulbclposre:d.Di.~ k •• Tel. oo38! II 1132449,00331 61 l446!81.

• BC'!Jgn.d - Kara(lQrd'tQ~ pT'Dd_ SU~D 42 ml, I I Kin, boe.z po-sred.ni ka. T eJ. 0038) 61 2>146)81,0038! 1) 3282'149.

• Be.ogfltd -I'lrod.l~~bans[anj IltalJ 53 m2~ sa reras-om, :5-3,,000 EUR~~ tl na$l::jju KOldj_ b~ ~mietle_ Tel 0038164 30 1@97.

• :Scogrlil.d ~ RLp:a.njkod A 1j~loC! prod. kuru s:a 4 helH:ar9 i 8:ad I'l.a~ + '9 ::lri. T<l. 00381 64 2257932, oo38! 11 391 9lZ).

• Bl:ag,ovac lU, kuca 53 okucil iC'Om j W3X;JWW- Td. 033 544-722~ 066 727 979,

• 13tllgov:llC~VO!;triiCa, kUCii sa d'o'~ S'l9t1.a, 5.0.000 EU R-:a. Trt 061 866 .~ 43-~ 033 &4~·812,

• Eo,lf! iC$::j 3 Lt X 1 S,pnli'~ ~TQSob:::i" 83 ml, svije[<l~ liJep pog,led.) :pt)Yolj1'1o. Td_06) 37599),

• 8os_ K ru ~~j nils.e.~je KrtaneJ ,8_:l00 m2 parre.tisaTIo, 'lfla:sf.li~tvo I tI) cijena ,0 KMlml, Tol. 06) ) 50,886_

• Bos. Krupa, :Sokak 1 r 0 m2.,s.:a Sovi m

• omuo.hj,m" )20 KMlm.2, Td_ 06) 1'i6886.

• Brd.ill dob riI lok,iJCi iil~ poln noo07 ~·~c['!c ku~ $Y dva $!:!i.i1:14 00_000 E UR·,. T cl. 061 866143,0336%-811,

• B rc~ p.rud:a.ji:m ';i\:;IJi: 66 m 2.t d ... 'o i-

IXKSoban] II t. H:ilS:3.M SuMea, fU''I,7j .pm .. T 01,033544--398,00) 7415>14.

• B ulm ir, kuc\J, IOK91 pri .... j sprnt., i60 m2 :!Otami). iJrostOta~ 2 s!u·al~ i d",ori~Ic~cije:.n.:j],lIDvolInl1. Tet061922 483-

• Cen [91, A. Jabuticc, prodajem $l'iln I 1 !iprs [j' 71 m2 + OjS m2 balk:on/lod:a, f'JarJ.::[n,g ob~bij.eden ~ 165,,000 KM,T,l.OOII37 5 )0.

• Ceo (aT j bii.~r.J Skeilde:rjie~ PQd. :sun 42 rulJ uknjiz~nl 164.000 KM~ nim

ir~~~J~[I05~~ f~~nj II) DCz posrron Lh.

• Cent:;ul lLl. A'I,I'deJi.lbu~i~ proda-

i-t=jn~[an67m2. Tel..OOl7S-9St.l.

• Cemar, ul. Hisem,smn 84 m2. T eJ. 063790480.

• Cemar· D .. I m'H.tnskalSHtn 12l ml, Vi50ko pr:i.lcmljcj upon-cbl fi ... ' i za pos. pros;[Or _ TeL 03 '?J/21.1- 5 ~.3i_

• C, Vilo, 54 m2, 1i<a~46 mlll 5 'pr,

T<1.0611J79751.

• C. Vila., Fc.rdc Haupml<malprod.ar j<m >Lao_ Tel. 065 214 5,7.

• Do[)rtnja C-5) 2]S--:soban SliUl 67 m2~ is;] g3rai:om~ .r~I1.ovir.aIl,PVC :slo~ 191"~j:a.~ Il ri,tl:!>ko gri j 91'1 jt!j 1/1 II [ Sf1i':rtL. T.).062346780"

• DQbri,nj~C-S. ... ul_ R_ Demird!j~ 1 sprat, dvosobm:nl pl i ns:ko grijanjc. Tel.

061.30592&, -

• Dobrinja CS) preko 'Pma Mef.kalo,.. rill 60 m21 1. spr'l pHil. grijimjc. Tcl. 06! ,72573-

• Dobr~njB [j FB tH,Sliill 87 m2, lmj~ l""ob.n, "pm. b.)~" o. T<l_ 062 141 on

• DobrLlljil, d'P'oipo5{lbiJll stimod 6S ml.j sa d .... 9 bal kQi'I~ 'lJis.. prj zemlje_ T,), 065 sn 065.

• Dog!odij p.J.(lc 400 m2, ~'L]fl. Td. 061 &66412.

• Do.njs Io~n.iI;~-VOj;O~1 ncdlJ~

• Prn<l:9je:m l~u~roi~os.ob9:n sran ~ Saralcvo, ked BBI <co rra. Td. 066 898 703,0312 17-158_

• Prcdajcm cervoresoban SHlIL 77 mz, 5. kat, AlipiJ~ino Petie "B"~~~]kon, kablovska, odmah uacliiv. TeL 061 167 930, vikc"dom 00385 92 2444-l41.

• Predakm dvoacban renovlraa

~:V'a4:.::2 n~ l~i~~~lt,~S~~~ ~~'R~:

Tcl.061486739,

• Prodajern d'l,l'bSQb&n Sl9n ~.5 m2:~ spr. II novcgradnla, lUI. Bemniji-Plonirskadnlina, 2.300 KM pO 1 m2_ Tel. 061 'ioWOI5,

• Prodakm dvosoben stan 65 m 2,. na J I SfH9\1I) U cernru Zen ice, Te.1. 06l 690S4S.

• Prcdajem d"o.sob4!1 stan tit. m2:~ spr. 4., ul, Pairiorske Ilgcl 2..000K.I.\>\ 1"') m2. Td_0639)9'i>l4.

• Prcdajem dvosoben stan u H resnom.Tel. 061 202497.

S:iJl:D::ljk:O~;~SQ!~~ i"~:r~ ~7k;o§

2)2_

• Prodajern jarmu koka sa l ubjektn;, 2 duluma klv l, kll.lcu ILia sprat, eve 1'II:a4dulurn9~mlj.e_ TeI.036,809,"00:9~ 062144 ?OJ, SU"usc.d, .C, p)j im,

• Prod:Jiem g.:u~~nj CfU Il (:'(;J'l tru sarajeva 21 m 2, 1. s:pr.:[['J een. grijanje. Tcl.063209378,

• Prodiljem b 11n I) kuru~ ... :em] jll U Crnoi Ban, B{!gari.ci ,Srbjj:a:. Tel. 003876IlZ6-&45.

• 'Pr-odaJem h.LlnO S{,Ul46 rnll pogo· diU) ie za ~ .... r,;:-;Io SJ:pc'Laroval; 44. Tel. 220'!87,061081073_

• Prooiljcm ierlnosoban SHill U ~cntru! V.P.! 31 m2~, VHnjik. Tel. ()6() 125 4,l.

• Prodajl:rn ku~u 3,:sprona sa tokalom s(!I3....-..asebnJl: Ld:!h~9j;s .... e :riO'~'O i u.s.elj~ii'o.) ul. Adema Bucel Buea Pomk. Tel. 062 154lJO.

• Prodaje:m kucu na Ene'r_gQij] Y"es ru, 3 -C(ille1 eknrn srt:d~lJ~ sa :5000 rn2 6(:mlj •. TeI.0.2l9) 1>7.

• Prodajem kucu prize.m.ljeJ spnuJ

~:!ir:;~~i ,re~M3~S~3~&~~(lj~h~,

• Proo!ljcm k ucu :sit okucn il;om;;. <1:0- kutnentaci j9 uredna. Te]. 06-1219 &53.

• Prod;]j,~m ktlc[I sa poslovllim pOOr

S(QJtIJTI i okut]]i(,""Q~ ;5.05 m2_ S\Up. To).033521·4U,400·~10,46l·g9l.,

.' Prod:a icm kUC"ul Vce::! - (lovij;)J ~_ ... ,.tdnIaj VraC'ii!, Avde $majlovit:L Tel. 061160068.

o:Il~d~~e:!;~~~~]~nk:H~'~~

pO ciie:tii 00600 KM po 1IJ2_ T~l. 061 'i311 lQ,061 M9149,

• Prodnicm lo.k'iJC'ijll.l 1 JOO m2 5a

~;~'bj~f~[~9)~7.~U ~2Ii!it~~~ei~~

:zet"LjeGa lij,il. Tel. 06.294.3. 493_

• Prodi1jcm n.amj~hmu ,;'ikeo.dlcu oa J~bl$!'lL~kom iC?X'f\L Tel 062 232 111.

• Pro(iajc.rn .o.ov ... kU~~L u S:a.rajc'o'l,I,j r.:il.s~1 i e Bin re~evo_ Kuta Llti.il [r:i :lipt.lli~ m]o sV;1ki SP[ll[ i rn:J Zils.cban ul:ill:. Okut_tlic;9povrli~n~ 1_0CI{I m7 ~ cgradc.na ztdo m. Vl.asni~TVO 111 J sve "~oj i l,no" IlJUnl- Tel_ 0013378) 3_

• Prod:'j)j~:m ,Plu'eehJ 12~500 m.Z uz pu l Sarnje'Jo~ Ki5(:ljak" 1...1 mJes m KOr biljaC:il.. D(a~i(lljettl! &racli'l ,a_ T r,:1.. 06! 17lCJ&6.

• Pru(],~jc..m p'~.f(.-elu 700 m2 i ku~'!.I P+ [ S9 novom urb. s.:agl. za izgr.ad1'lju 600·),000 m2 kor. 1"'","", "I. R,d· nith ispod tIilllZiJ:a:. Tel. 062 943 4,93.

• Prodai.cm [)9rcehJ u O!:e5tl 13W

m2, L1iZ.CC5n.t, dozvolje.nil gradnja. T cJ. 06174944,_

• Prodajern plac na ern ogorst.'::om p_ri m.Qrju (Ekllo .... i~ kod 'N .• Nov",!;). Tel. 0316l3·12.5,

• Prodiijem ptac. Trilvllik, K.aHbu~ narj 85.0 m2t Ii:Ibjck9'~ Qcdo'L"~!'l~ ~:;:: res,", T,l, 061 J.48 185.

• Prod:iljem pl;al;j 4J! lum Qbr:\di V(: ~m!je, u Ra}::m! id) Sam i n gaj. TeL 033457182

• PtQd:!ljt'M pO$. prosror 4.2 m2t sa ugm'QNnhn IJ'gova,ekorprotz,,,od. :po. slovim:a ~:;II 2.Q'1 L sod-! S_ Gr~.d_ Tel 061565781,

• P.rlldaj-cm pilvolino kU~IJ~ I;C',[L(iJr C:!lZifJ.9 i Lros,.oban SHI nuB i bjl.~I..1_ ,- et 061 009972,OJ7 226-461,

.1?'r(Je.aje m SI::jn 48 m2j 1J 1i~::!I Tnio'L"ska 7)Nil'VOSilraje,,0.Te.~.()61 :t:1402.J.

• Prod:;tj.cm :sHu] 54 m210 2_200 KM!

Obal:i! Kul.if.l,B U9JI!!I 21,m. Tel. 062 920 191,

• Prodaj em sral'! 70 m2 I :sp.r _ i Qd 40 rnl VlllspT, A. Pnlje A·I"=I. Te). 061 513012.

• Prod.aj~mst9r170m2,1 s.Pfiil[tA~ra~

.. A.l'oljo_ Tel.061) )30) l,

• PJ'Odl!jem ii:l:8n ilJ..e..z b::!llkoj"J;itj v .. r.~ na K. BrduJ ima ~p;;:ll tl odli cnam Slllr ojo.Td.002110722_

• Prodaje.m :s [an 8:1 Mej [~U 88" ml, tcl'o'CJo~brm, a,dilpti~ nl S:;:), cu~iI':om~ 230,000 KM. Tel. 0611 S6 261.

• Prodajcm s:131l u NQvom Sar:ajevu

~~S:~~U:~kr~8,5:~~M.d~::~:l

489542.

• Prodille.m s:mtl 1.1 VOgOOct, 52rn 2_~

• Predajern u'osoban $1.9p (11;.011 SlOma m)<>gijo), ul, Gabclina. Tel. 00 1548 390

• Prodajem troscbaa SIan sa garaaom na Breki '95 mz, spr, 11 oI;ij" BO,000EUR, a. Tel.lI61540015.

• Prcdalcm u Stamm Gradu stan 80 m2j ,gara!u 20 m2j ok1Jtn i~ 7,5. m2~ ]>OSeOOn utez, 11$,000 EUR·,. 1'01. 033S3H49_

• Prodajcm '1~U grad. dozvolu:ii'..a lagradnlu smmb. zgtade 1.00{I m.2~ 1].

~1i:tc1~n6~2~~~t:j~ 3S0 ml- Sar2j

• Prodaicm z.emlji~u: 2.000 m2! urban. saglasnosr za lzgl'iilcln ju sramb. ]>OS), oblektn 5.000 m2 - S tup sod Auro-pijace. TeJ.OO1.94~49.3i_

• Prcdajem-bdejera post ubjckm lJ)O(t m2,. 4J)OQ 1112 tlkU:~T!.ice! sa (lSvahlran] m parklngom, lIZ magistralni put Sarajevo-Mosrar, na 17. kilornetru, i li viii m sam jenu za starn b-posl. peosror u Saralevu. Tel. 06! 24n49.

• Rakcvlca, ~i!min gaj', dufum i po zcmli e. Td. 062 294 556,033 5 )+565.

• S. Kcloni fa, stan euznl u n lai, nov, h itn~povo!ino. Tel. c-612S2:438.

.' Srbija-Rudnik, kod G. M.LIa.nQ\"ta - prod. d Iftje momu.ne ~·ik"e,ndice, sU-:u j:jlj ~'Od::lj n~ rnjclteno~ po ... ol jno. Tol.00l8111 loiS 52'i6,

.Slaoovi: 1)7 m2, 100m2, 100m2, 94 m2j 90 ritZ, 87 m 2j, 82 m,7;j 80 m 2, 70 m2, 65 m2, 46 m2, ~O m.l, 39 m2, 26 ",2, 154 "'2_ Tel. 001460 150_

• Stl!ri Grad, dev9s:ltrnna kuCa) 330 1112 zcrnliislill ul. BrLUj:ulje 77, 12.000 EUR-9j pafliri Llredni_ Te.l. 061 :54~

853, --

.' Slro~l c-entiU' M;i~k~ prod!Jjcm no~ijLt garsonjeru ocllS ml. Tel. 062 381l94.

.' Snip! Bt:Jjllitka .109, kliCa Sa pos.. :prosmrom od 80 m.2 i stllJ]om tzni!dJ aUlopraQni~ j parkin[l:. Uli.lz.s:a :slavIte c..es:re. S,\le :renovi ta nOj kcun un .. l.Lje urOOno, vl"n ik ! 11. To). 062 n5 608,

.' Ta!'tin~ h iUlQ.t :p!)'VoljTlO prodl!jem J 1Jk:su.znu ku~u Ilam j~[e,nu i 2 dulu· m, ""m Ij., 1 50_000_ Tel_ 062 204 887_

• Trebif.lie kod ]n[er~lGII prodaI~m ku"u", )ai<aoiji l.OOOm2_ Tel. +387 65200448.

• Trg hcroi ill p.rociail:rn il i m ijenjam d\!!r.SobaIlS!,9n. "]~f:l. {l;66306 741 .

• TrnC!1i!o U CCIll:nl, SHlin 49 m2, dvn

~W~~,), !,~~\Jil/~::r :i~~~~~6~f83~' ;«:-

• UI_ Trc :t:liJtnih .tii.lj:a.m.'!", dVI;)500billl iztl.~.en:n. S:Lan. 'Tel. 061 S 3812&.

• VaNS-centiir, stan S5 m21 Slov~nr ~~c ~d~ 200 EUR .... ii pc m2~ hit!],o_ T,t033ZU·Illl,061 171516.

• Vtlchci~ llovo~3dnja! lJ:l.ena "lg:.r9da~ 60 m2] n:a 2. I 3. spnuu, 2.000 KM/m2.Td, Ml 079751.

• V i·s.oki)~ na:s;elje Prij~k~ kl,lCa 240 m.2, usel j,h'a -t novije gr.'j];dnj~ pi+ s +:PI :s~ g.u3fom i b;dtolIl od, 500 m2! III. T<I,033640·CI64,06115J BO,

• Vo~oSCa oI;enlilr, :a,dilpttni_n jC~lIo~ soba.1'1i £tan 36 mlj :}4.000 K},1. T'~]. OG29932.1J.

j: ~1]g~:~ ~~~:/r tef~- &,rlosl~:9

)83,

• V og.o1ifu-.c uflle!l::: joonOS!lDa nj gl!t~ SOllj~rol pna7.:iJ.~ o:stiiva~ tcras.n 6::..:315" mOguC:fiCS! .. p:ro~itet.l [:jJ 6.2_000 KM. T ,).436·l.l1.

• Zen Lca~ prodajem 2 .ku,&~ VOClJ jil.k,; b!l~[:a) dvori~!~ ~u~e' tm.llju podrume. T<t06H5831l

Potrai:nja

• PQtrt:blll;jl iti~e rrt9niih :5't::!lnl)v.'l:j pna.'2:n th i namjelilcil ill Zil i.zdava.nje (!Is<"cii'~ Tel_06! 03) 310,

• Smmcu pmrehan milfLji stan do 6D m.2 u zgradi za iz.d.av=:mj-c Ila duli p!:~ ~oo(Ag'fl'ii')_ T.I.061512I?O.

• Kupujcm mUlju gar:stmjcru 'Il Sa",jevu.Te,I .. OOI 03) 330_

• Ku pujem S[iiin do SO m.2, rIO) relacijj Voioi<ko, A)ipolioo, Dobrini., To1. 0612J7J'I4,

_ Himo kupuicm m ilnji stall u Silr::J.r j,vy_ToI.06! 540015.

• Kupuj.cmslan u S::i.rnj"cYL11 udjentl d~jtm :autO plus d(l.'p,I:jIu~. Tel. 063 919 544,

.AgtIlcija;z.a~nb:ioC;.pottdJ.lJ.~}vik

SE:lt!~~ kt.lpovinLL T-eU~53 919 544,.

• Agencija kupujc stano~'"C u Sarnjc· ~'"U·I l'Il:tqjoC kv~d~t:urt:- Tel_ 033 214-944.

• Ag.cndj i Z3 nckrc.'tnj IlC potrebno ~'iSe s.:artl)'L''il n ~'Up~vitlu. Tel. 033- 1lI·914.

• O'lbj,tj ilOj ~!'l i ,~lreb!1:ii. n9r,fJ j~~(eDB soba i Ii sian :c.a ruViln ~e]:po dogovo· ro_ Td,061. 9.25649.

• Agenci ji l"JO[ r.cban miln fi sian u zgndl z=:J: izniljmJi L 'L':iln tC z.a liilKlslc:ntl "'0 "_To,1. 06246, ~_

• Ktlpujcm dlf'osohilll smn [I zaP3d:· nOm M 0"'''''_ T<l_06344) 826_

• POIreI:nn S[:i!.n Hi kuCia m strnnca, tJ"Ii.:!:cccntru, niil godinu. T.::l. 061 142 701_

• Ag1!DCij i potrehno viSe SIarLOVa Z1l: prod.iij!") i i~.:l\''i3.!1ie_Tt,I_Q614933B_

Zamjena

• A1.tjenjam kueu u Z'V'Orniku za stan iltku~u u Seraicvu. Td_06l817960.

• Alipaslnc poli~ Crfaza, mijenjam I ;io-:S'iJwn stan 41 rn2! 1~ man] i uznaknadu. Td.061515 786,

• Moj mjlo, dvclposobaa, 1 sprat, (en tral nc, l8 al Lta 0 oku JI gimq:i3~ije ua dogcvoe, Zvad laa 17 h. Tel 062 7614l4.

• Dubrinja 4,! 18l. Sarajevo, kvalitetan dvnsoban stan, IV. SP.1 miicnjam UI iednoipOSobat'! I,JJ Saiii:j_j~' d:O,pl:B.re ilipTodafcm.Tel..061 120 119.

• Brc~ii 5.2 m2." nen sa bestcm, rni[enjarn-prodaiem ea manil do 3D i112 .,d<>I!Il'·or.Td.06118H33.

• Zamjena- prtld.aj9j stan 1.1 Saraievu 52 roll mijcnjnm za Bania Luku, Tel. 033541-668_

• M ijenjnm i li prcdajem sum 80 mz,

~;~~;~S~~ G~;~~.~~~~ll::;~

_ Zam lcna-prodaje, Stall u Saralevu S.l m2~ mijenjam ~a 13l3.ojs Luku. Tel. 03354l·668.

_ • MijoCnj,aJm rroscben stan 8:8 m2.. DQ! ni ~k:a 31j za i'l'l.9n ,i cko 40 m.2J II <cotro. To1.06l3);995,

• Mos!arj, (t:!1IaTj 2-!JQbaq::all S~rnje\'0, od M. Dvorn d!l Owke. Tel. 036 580834,063122>14 I.

• Visoko--Sara~evfil mij~nj9J:n jed . stm47 m2,u VisokomlZllisltCari u S.a7 raje~'1J.Ttl.,'OO134S:S 16.

• Mijcnjam l~soban smn kOO smdiQ l1a Ko$t=vo - od M~ D "'IJT~ dlJl 0 ~oke (Mpt'1)'I,I'fJe K90 jedl'toi,[)OS(lban). Tel OJ6 5 808>4,003 222441.

Prodaja .. ~ ~ ra7;110

• "AKCij A DO KRA/ A ~\lESE· CA "'! Bukovil d rva (1.1 svim abIicim:t) ;5.) KM ~ .Pre ... ~m" ]J'OpU$l nil vcCu koHcLIl [I. Ugal j BanDviCi (~ooJ<', 0",1» 14.1_ Ug.!j K,.ka 7.1 KM. PrijcV(lO( obczbLiedc[J. Tel.

061 670 068, 28lJ ·.1 Nd!

~lrle:[liiI kuea sa ci stann i 700 m.2. ada;pcLranJc.dmall useljiv, povotjno. cjiena ] 350 KM pc ml_ Td.(l6! :}38 • Kupufem j-soban lIJ-sCib.an sian • Zdra .... e i i3}::e fI~le u LR .k.o!ifiiLa.-

okucnicc. Tel. OOJ 260 S9S. ra 06319 J 6S9, 77S, oa Dobrlnlf Tol. 002762 572. ma Tel. 061 486926,

• PRODAj II I DOSTiIV A: S [ai' sko .d LJb rj\,,~, ~i rllJ.:ilO i u 'Vrttanl9 ~ proljctnu :sjct'\'U. Tel. 06'3 184

80S. 4315·1rr

• Dome VI:aKOvo, dev. vikendica sa 9.000m2zem)ji"," To). 065877 065.

• Du brcvn i~kj pTQdajem dvosoban stan u Gruzu, V sprat, ustakljeu batknn :5a,poglE;:(l,QI!lIl:il G rusku I uku. Tel. 0018510418·192,

• Folalca- Sci lQV{)1 kucil P + S + PI sa ~6~t:: i4,lOOrn2 o;;emlji'la_ Tel_061

S~-~[~~~~]~c~u~~~:T!r&r~79

751.

m~jc~~~:~~~~s~~.fJ:tM~379~1r_e-

• Grbavica; troiposoba.n :5(21]] 8S ml/2.l00 KM (renoviran) sa ga"'"''"'_ Tol._033617-742,00) %4 797. • Had:liel,Sla.n 61 mz, rtcv ~ ci [ena po dcgovom. Td.065'180 165,

i ~4~~~~~~~:m:~~~r~I~~6;t~~

952,

• H resa, k!Joeu U izgradnji 65 ml] pr"';3. ploca i 9.80 m.2 2:CrnljJSl3, ua ~fiil tni pln Sat'l!je ... o- V u ~i ja Luke, ci j ena povolfna. T,I..03367&·711 i06192241lJ.

.1_S:Jr;SjeV'o-LYb1,ii~!.PO'S_ prosu:rr :J8 m2 i stan na spraru 62 mz, J efrlno. Td.OOS877065,

• [I idlBJ ikLlt2 kf;JId S(l!te 0l;l'_j !:9 48.3- m2 :s.la.mb. pro:stora i 676 m2 OKUCDir <c. T,l. 065877 005_

.ltidfa) PlaDdi~(e1 Bosansld IjLlian )7,objoi<a1 p+s+p 1.50m2, b';l<: 1.50 .. 2, III, Tol.~2 31'95H

• lIidza·LlJiani, proa.njcrn 5.[an 505

~~~:~~ t~~ij33 ~l~~!o;:j cijena ~

• J I i dh- LU~l'ri.j S'tS,[I 5'8 _JIl2J III :SPT.illj cije.na PQ '!illenju. Tel.. 033- 623·534.

• [I i.clb- Pei ron, pol"U!1U ,renovir:j!] dvoooban 56 ml, alril.Kliv1'lil m.irna II)~ '"ii,. Td.06) 27257l.

• 11 id:t9~ 54 ml! j.8 ml, 1 50 11l.2 - 90.000 KM,9.l.000 KM, 13l ,000 KM, Te!. 06) 288939_

• Kobilja gIilVi!I, kUCB, :l%J.pi.rl uredni )/1" "_,o;)j i .. oomab, 3 ",k, 85,000 KM_ Tel. 061138 8l6_

n~~,(JT~~{~:~iI;:~=aPa~~~rm~~~ai

dru..gcnamj~n~. Tcl. 0:6 I 9'1 S J)66,.

• Ko-licvsko b.rdo~ m IJIdc:m u ku,.cu u ni:lu Sl! ,..:rlOm. Tel. 062.3 S 1194.

• Kuee: PQfilicij d .... iic e [13k + C! va

}~;.j:!~~:i!:[~~L:1!~ ~~~~Il~T~~

061460 !50.

• Kucu s:a b~[OmJ mo~ i zamjen.:a :01,,"". Td.062 )655@,

• Lu~i1lnil!~ 19. Sllj., 72 m2) rei'!.

grij:;:m ic~ trosoban. Tet. 0,62 J 56 8&2.

• M_ M. Bll~k ije (kod Vjc-tt1e ...am~), ~ 09 m2, I. :s.:p.) p li.ns.ko, pogodllo j "'po,. proslO'_ T<l_06) 156882,

• Mojm il.o, plIodaiem zem ljll SB :PO~ gl<dam n, Dobrio ;u. Td. 062 823739, 0618!7960.

• Ni~ici ~ prodajcm 21.000 m.lsumc,

;!~ii1~.~~~~~ ;e'.~8:f\:~~~~a Sc:mi-

• Novo:,kuCa \J L~gnidnii} 1.00{I IT! 2- oltuenjote~ Rajski Df,i - Tmovo. Tel. 226·554,001183507 .

• 01 i mpijska IOj~~ t.rOs... S'lilm 79 m2:~ l.7ooKM/ml. Tol.OllI46·556.

• Orabov brl ~cgl gn~d. pi!ifolXla 1.46-0 ml.j ii'M ~Clmu.nalij.c: do 1'9tJ:ele, '1,'1.. 111. Td.OGI80371 5,

• On=bit!o ce,['i'~rokii!Vf;l"i :a~;1IJ'[maLt, sobEil~ ku.binj,a, kllpadlo, baJk<>D, k)im', 27 m1 - 33.000 ElJR-., Td_0038H07) 3-793_

• Oroita, Brtanska br. S~ 57 m.2) 2 ..

'pml. T cl_OO 1140483_

• :P':llcJ jednol:PMoban S:Uln .:B m2J IIhprnl,"Ov. Til. 065 581363,

m~I::~Kiv~i.Tncl.~2~~:~t2~90

• P~ariC--TmciCi~dev. ku~ui 1_500 .. 1 re .. Iji!". T e). 065 060 III

• r.:.lri~-R~llik, 3.500 m'2 ~mlii~\i!.. Tel. 065 6.60 1 ] 3.

• Pod] ugovi~ 6,.7 dulumil zem.lje (3-

g~~7~6~~3~~~ ]obLij:l odli~oa_ Tel.

• PQf~! [e"i! h~ j;~:Ti3d F_ dl.! h:iUl:ll\lll,.'l dul')' k,u, 90,000 EUR·,. Tel. 061079 751.

:e:r.L~~a~ ~'~.2!~~iz~~:,j:~:o~

(.bJl,I za pO:J,lov .. .i. ,p:roswrt .'i':.'V:;Iti J>OSliic 1711.TeJ.061006319,03J621·119.

• Povoljno pmd!3fcm kucu ~ (}k.I:.IC:njcom~ vis_ prLzemlje, spnuj R.,a.... dnici<a Il2. T<l.061 lOl 700,

• PO'\'(lJj;nQ ~t:;lO 113 m2'Jo Vo-

go:U';a-cenmr. T ~I. 061 4&4 568.

• Prod .. ie S¢ k'I,J . .ciil !l:;!l l3iS'triku ~:m'l,l'. Z.s.O ml, udatje:na ] ~2 k m 00 13;ajc:iHMje m 10 mi.nu[a Doda. Preli i-cp pogled nn gr9~!. K 1It.i1. St! ~S;L(lj i od ~ za:teb M S;U:I!na sa odvojenlm ulazLma. Uz kucu s.e o:aJ iI.'f.t:" 2 ,g:i!r::L«: ~a .3 S:;U:oitlfl.::I m jJ:s(.a. Svi p9ptri l1redl'1i 1/1. KUC9 ie ul=!ril'Vo potPULLO f-cn.ovlrnniil. lm:. b:IIi~ ttl. Tel. 0618:4<'<42_

• Procbje.m l6dL.Llum.a7..e.mlj~po!a: ~u rro:-l iva.dJ:- voCElj:a,l.;:j k!.lca~ O:;:~a ll)~ Rj ,lie •. Te). 06121 8 004.

• Prodlilj-cm liIp6nmtm n:a Biela~Dl<;_Tel.061 »8n3_

• P'mdiijcm boxl pi jiiCi1 Ciglane,

• VELl.KA AKeI/A!!! U prod'ji s:u buk.ovl! djepi:mil drvi!. UgaJ j (1<.«,,,,) d ",on;_ US.I j (1.>'oovil;) knmen.t i bukovi briked. Pemdo:net"im::lrta 10 nit2l_I:!;ij'J(lrllk'lIi.sti dan., Td. 061247186.061785 5J5.

380l·INdl

• ~ i.rt'l.~ite i had ~illoege~ I,i:!>u 1 r~l<o v iru.Tef. OOH85 OJ4.

• RaShl:!1ttDi pult, reshlednu komorUJ rash. vi rri nu, rash I. v~c l fd zkrer inox. Tcl.06) ) 561()9,

• Trosjed, dvosjed, [edncsied i stolie. Cijenapo dogovcru, T~l. 061 1'J3 596,

• V ul kan lzerske masl ne sa alarom,

:rf~?:] ~;1i~~: ,;~~~rlJik Do-

• Kazan za pr.:Cc_njc raklie i dtielove za G.,lf.j«1;ni<u_ TEJ.OO 136710l_

• U1je na prirodno] baal, spoj bosan r d::'iJ-:;Iz;uij'Sll;ih tm'o'1l:, ~ .ko!italnia obcljenja 1 reumu, Tet. 033 4-63~3[)6, 061 149338.

• Ek-srra J::'~!Iil itetne k}::,07.nemusJ::~ [ckne tkcsnc pnnralone, Tcl.061761 812_

• Pek.atJ lonac, unl verzaln l, porpu ~ nouov. Td,0628>14933.

• Drvene proaore 'U dobrom srenju, 8xI403kom.· );OKM. Tol,6;;·lOl.

• Mahagctl i fumi r 200;:;: 1 So Cn'h 10 kom.lisrava.Tel,655·l01.

• Pclcvne drvene prczcrc, vrata, reznlhdlm. Te).6'i5·101.

• Gumcni .;c.[J'O v i z:\ p~':ru t:mjc piJ ita, tepovi ... ..a 1)9lrenske i!!l:i":II.l"n.i rure. Td.061233;12,

• G'ln]cna ~l21 [i~rjja: or:i ng~j, OJ.V" mente-me, razot odbojnicil !!epovi z:a "");,,,,_ Tel. 00) 2335,52_

• Gum~:n:e membral10C za sve ' ... rs[e !pli n:skj b boilc~ j drugo.. po nllfud1.bi. TeI.06123H><.

• G umE:iIli ~mvi Zi3 hidrauHcfic i pli.n:ske miisi:o.c u 11l dustrij L~kll!6m· i>l'VU_ TrL061233SS2_

.' G umL'm i 51:(ovi i di.numz..l u j_ndu5~ tri iii domaiins:rvu ~ :S"~ p(t !}arud~bi. To)'061213552,

• .zCn.ak.iI du"ga I;rna jiill--':n:a-m~.n.fiJ sa I<,pulja&,m, T,l. 062 051964.

-1 rom.t dl,l8U i jl:-d.n u kJ::i tk u bl,lndu i

(I:!iH. LI! garcl~J'Obd_ Tel. 062:428 092_

_ Rndim i prodmje m 'kcrnnc :s.tol.njar k.ej r9t~e ~litint' i oblici_ Tel. 033 4,1·019.

• Frallol;l,I:ski. 1c.:t3i sk'IJI'o nov> ~'rI'!J 'PO~

vol jno. "·el .. 542~744j 061 ~64 764.

• [>liIy ~Iii linn CLIJCI"itILI 2 dzojslikaj memo;ri k:j:rdj 10 igr'i e9j pOV!ll ,no. Tel. 062318818,

• M~Q~l~J ~ prndajcm ~upcr!j.i.il dV3 ko~ ri [.a 6'O:!{ 1 Wcm, neb rttiliuti l~J.ik. 1~ e]. 0335800-834,003 212 441 ,

• Okt-u.gl i K.-e~"t'[ sa Sili'l dttK()m :?..a po:slcljinu, po danu kaut. Tel. 033- 668-382_

• LilP LOp DeLI D 600, korii;:ren. 1" el. 061260598.

• U krasne mesiSllal1e pollC'eJ mo~e i Z3 pos!. prmION: i s:roIlOVC:. Tel. 061 260,98_

• Povoljno slolire za Ijul] an je,! korpe L kavc:zc za m:a~kc~ psc~ tll,CDC i ,klofc["C. TeI.0612oo394,OlH25-966.

• S1olict? f'meljc i stolovc od pruCa, r2lnti m(lo.t1ehj cij~ne ..... i!;~ ['i:~O P5Jvol jna. Tel. 061200 &94,03J 525·966,

• KOfPC-iu-C"J:liCc ~i. bctw:.} ves kQrpoe, !'aXile slalke i Clfl"[ele1'l.~ b-oce. Tel. 0612oo894i033525-966,

p~';~5~~Oe~~~fjtill!iIoo:t~

KM, O~l.l VRn~ ~s:p~vn~.h do:s'~a .... a bcspI, m •. Tel. 01l 531·6J I.

• R:a.zIlC kavcz£ i oprcrnu Zit dd:a.njc

pliea, p,ovoljno. Tel. Ob154 72;80.

• K=im" muZj~ 50, !:e1Jke 25 KJ\\, !!igli« I, KM i CD..,vcpj05JI[<"· ..rio",; ~!igl i.Cl 5 KM_ Tol 06! ,47280.

• Nepropusne ])IXImelaooo·ta.rtaJe .... Jl. tU::p(;Ikr,ttllc owbc! 18 kom3da:,. 1 KM Rom,d, T ,1.065631342,061 27.2741.

• Vcliki:.k ... arij 100 KM im!ilJ:llkva-

,;j'po20 KM.TeLOOI547 280_

• Dvo:sjed nilrilz\'l"'l~l:nje- J 00 KlIrt,

~~Ij! ~ ~~i~,~:~~id;: ~g ~~~

Tcl.062S)4279,

• El.lp.oreI(KQI1t9r)i maJinu:zavd (Gon:oj.),T,1.0615!8716.

• Pl in 5.kiill p!r.:c 1l:3i -eli rnnj:a.k Erni n:a6~

i$~uk~i~;~:; ri~~~~.ij:'I"~:tM~j r~

44Mll621-733_

• Prod1ljem novu garnimru baS(~n:skill SloJova i. :5orQ.lica! 10 ikorn_j met~lne] povoJ jno. T ~l. 00 1. ,}3 I 13Q.

• Prod:nj~m BmUllovc m.rciicc: zn hriian.jcid_!!Iparare. Td_(l613.2.~906.

• Prodajem vJ.aSlire eurke]l patkc, g:U!ik..e! ho,ro~ li ~~ ueiU¢,).'}je: iIi osu~neJ gu~ije salo za lijek:al don o· .im na,dresu.Te.I.M) 925691.

_ Pelcnc z;] (l{[_rule 5:\' it.! "..;1 Lei n:a,IlC~ L'JIropLls:ne p.odmel9ce 9Q:;i;tJO cmJ I ~om·1 KM,.Td.033644.l31,002970 817.

• Povoljno nov TV :p.r-ijemnik ""Ro!ld-s(:u"'~ ckrall 52 'i;m~ Ccr-

~~li~~i.s:~ii ~·~r:;r!~.T~:. oosu 4~3

)56,{>d 11-<1 h_

• Fisk.alilc reginar kase be"£: m jc·' ',*nihl',""I •. ToI.00125) 809_

• Bijl1:lt gvozde-ni Kreve!aC za djecll sa to¢ko1,l'iin:a. i [og~jcm~ povoh no'. Tel. 0623,0034.

• Polovan Sony PL-l + ,,sp + dmj:m

,ri ~ + 5 ;~!i"". Tel. 00 12,9655_

• Humus od propeJ iC"ijeg dubri V<I:, VICe, 00 l 0 ~~ D 5 KM, r k)m 7 KM '" dos[:a\'om i,.3i KM U kl:asl!(:5 KM.S9dQl:smvom). Bojni.k-Samje~o. Tel. 062 1345,.1,061138184.

• DOID.ilca svjen., liekovita !prep-e~ Htija jaj~1 30. kom. :m 9' KM !oIA'" r lO KM "S" k19sa. Pre.,el iet: IlO$i Ije = 5 KMI Ijckov:tto mcs;o pr~pdiCil: 1 kg ~

l~{~i ?fl~l/""ev,- Tol 00) m

• S .... c: 'II,~lC" ~.:: ~dC;. bmp:riil4 I>rodski pod; 8.,lm, "",m. Tel. 065 r.B9 52>,

• PI'"(I ~otni bo;]c:.- i ~s.rn~ sve []:QVQ,

g."ncij,. Tc).001Il7158.

• Harm~,!l,~rll"rara~l?rod:3j:t i ugradrlja svi h madel~ 8il dVlie ..... odil ice} 'lO'eC od 60 KMlml, Tel. 033225·227,0.1 516910.

• M.tkro'L'3lnu pee-nil;u siigrilom k:ao n~it:jjSI)KM_ Te1.Q629n)J 2'.

• ~pC!ret pJ in-scruj,a, ispra,lafil 60 KJ\I.Tcl. 0029725 Il_

• ~tjg~iteianin.e.Po\'C!lino. Tel. 065 227933.

~ Posao

Ponuda·potrai:nja

• U,I]:i)'!iti telis~om obj eJ:: m 1..1 cenlru ,g:mda pot:~bnCl: dvi fc konobiJriee"]o redan konobBr i I~d.an dOS:l<),· vlja~ hra.!lCt ~ankcr i h:1l k-criCil,. Koo"kl co)of"n: 062430 B3, "",. ,; od 10 - 18~. 41119-1"

• Poudmc dvije mlade radn.ice 'ZlI prodajll piLe u bu~d::;;i!1iLi. !'ne. Heno u bu reg. EN rG A - Hrasno~ U l. Azi:ii'.:e S:!lt.[rbeg{ji'iL~ bb, !O\'ak.i

do" do 15 b. 3778,INd,

• Piceriji Il.I J::emru S;arajeva, pctrt:biln IJ(Jrnocni rndllik ~ piot'·m:a.j7 ,roT. To). 061 100954, 4361··1"

Ornevrni avaz """"',,. ""_ ,.,,_ 59

• A tuopraonici i vulknalaerskoi tfLdn.ji! pctrebni radnici $;B iskus'VODJ. T 01. 063 1;2 39'9.

l799-1Nd9,

• NOVO! Kucna nlega odrasllh t diece. E\' rt,ips;k i srandardi. N je:malko i,ku",'0,T,I.002051531.

i:~~:~~[~od~~ui~j~c$Bi;~.~~~

001714'131.

• M tadieS$! 7:~i;'iii~,fio:m SSS, poznavanie rada na raeunaru, engleski i 'p"",~ji""ik.,,,,<i PO'''''_ Tel. 001 381 SOl,

• Cuvala bin_dij1!lC u :S\10m. stenu nil Grbavici kod Z~lj i !log :s'~adi(J r;;s_ Tel. 64Z-'l58.

• Fast-fudu na Grbe v ici pctrcbne 2 eadntce, TeU!6l 507116.

• Hitnn pcuebaa d:;cvoika za red u ep(e clubu na Dobrin ji,.. ZV'!!I Li iza 14 h. Tol.,06121~071

• Res.t:or;;':rlu "'E"Smer:(il,d~"_PO'tftbTl~ eadn tea ~ prcdalu ~j re. T-el. 061 247 166,

• F'!!I$I- fll do piceriji .. A"f:i ZI J porreball pic-malsror i pomodna radnica, Td.061 W3087.

• H hno j)Olrebna d j~VDjk.a za rsd u cafe clubu nn DobrLlJ,i~ l,lfilti. iza l4h, ToI.06121,SG71

• N'ovoo Lvoreoom obi ~k rn pr.cm.o Ar;rodro.rn1.t~ poln:b ria djl:"oj~:;(.:it r.<tcl u",Ii.TeU161747 156.

• BUf'cgdiilJiC'8 U-PoriDo"~ lilt Mart91a Ttt!!J br . .3.0. Pellreb:n.i~ (:10- mocni radnik IJ ku.binti I rndIlilc;l za ~hd:i~nil:_ T~1. U61 "l7S S26j 033 -l1381~_

• A;ge.ncija ~ Meka~] kucfI 0 njeg~ i ~m.oCsluim i boIt:5o.i.m, 24 s.:aJa:5 "iIm,. Tel.0612J764 L

• P01f"1!bD i 50lildllici iz cijc.lc BiH ,za prudllijl,l to:tmt=~j.kej ~aradil minimatno 30%. + kredi dranje + s dm ul_aci fa. Td. 03364'1· I n,061 225424.

• Pf{JI(esionalnu ~_i~nie 8[afH~V9, kuea, poslovnih obf~kam, u:pib iI i [Jamjdi\aja:. TeJ. 062 4~S 930_

• Tra1_:i m onaka povjcrl j ivog, pOOl~" DCg 1. "rijcdn{lB hal P'lJS:JO 5'a 11 rc:pclicam!l i.dt. ~1t'ad:j!!!J l::oji llQs.,eduje-kuetl i proS'lOr~ za rnd u Sarni~vu. Mojil uh-

fj~~n~~j~o~~f:i!~.r~~:l~~iPj~8

184,062134551.

• l ... ~n:3jmlji\lanje [aHj9llskih

vje.nCa.n_~c;a1!' mod't'!li WI ono 11'1 vrto 1',,,'o)ino_Td. +38761 14l-%9_

• fu.::Jl'Cr[ za b idro-[E~rmoizoladJe k.rovOVill'podo\liI iguroda. Tcl.OOl 098 579,Ol30:;l-l,96_

• Profe:sori d;aju instm.kdi~ iz: mil!r.ma.tik~fi~ikc i hcmij-t=_ Tel. 062256 11l,06HS6l14.

• M:tHcmntiku i fizlku j D:5lru.ir.a dipl, ~:n,g.. e-Jebro!-ehnille_ Us:pj~no_ TeL 061511361,

• "'Sela~!)'~' kui:':nf!! j'Jiegii i ILjeecnl-e! vIii uslug,e nje,ge ilijocenjas[arih i boI .. oi h ",oba. Tel. 00 I >30658.

• tLJ"1l1a hi h dijeIe od 1:.. gO! u 'SVOfn stonu, imam Iskusuro,. Dohrinjii 2. T<l_061 )18169_

• h:kUSfl 0 una D jego'V:a1a bi stariru-voles,m.l, Q!iob u 8 ,~_ iii 24 c'b i "'odil~ dm-naL":i.nsl vo. Tel. 06 1 8? 5 791_

• Fdzerskornsaloeu It HOHmfu,~por treb~1J fTi~.-:tI! muM~:J,-t:-.e i Zelle. Te.L 0613WlOS,

• TuXbc! ialbc; rnolbcj p.rlg'IJvorij i svi os(9l i pta mi pos.lovi. Tel. OJ_3, 463·306,001387856.

• Gru p~ 5'lob1ilJiJ pravi :i3d.rv~ul.c ~m valli m Zeljama. Tel.. j)fi 1134 591_

• Najidtillija I'(:g-Ls:tHC'ij:a vOZiJiI, gratis 'L~hll_i~ki ptcg.led_ Tl::l 1)62 316 911,

• hrilda i mQnt:jjiL! vi.kcndic:i-br~ ~'n.I!lr.aL1dpoluobILca. T~1.06] ]34 597.

• Urn iIf polav'lj:a :s:ve .... r5rc o'luka, prnt-es:[gn91 rm_ Tet 0:62 316911_

• 'Novoo[vorenorn rasl-fudu piI[:rebilll piC'-m!ilj:stor i f'O~t.ilj dli.ia. Te'l_ 061 Il17l6.

• Insrru.kdI(:1 prc'i'oz, gr~.m!3tik:J r

=~~f;;gt~~~ ¥cl~~~1,~~ :38.f~~LO-

.1z.g1t:-d:i:!,j dtlbm j :rul1ldi nOV,i;lCI b~- 1'1. Ltt:lanief1j~! ki!I. prodaja kIYt'.:m~[L~ k<.n",ov;' T<I.061622304.

• OaJ.iljn;9 po~I-eIl_a le-,M lU'I,f,ala bi sl-ariju 0001.)0; Sarajevo. Tel Oli:) ~94 712,

• Njegova.la bih sltlrij-e osabe, im_llm i,ku"vo, T,I, 06269 I 921.

.1 rts,[ n.i kci i-e ma [t'ma.[ikc) \~' ~rLfl ~erna ZIl -sigurnc upi.sc, ]J'Oprnvo.e~, doliJ~ '.I:im kl.[~i. TcJ _ 03,3 469-96,,_

• Ozbi] jno 2enD paziJl1 bj starij u ltlll.!~ mogu:c-e i dlJlll"'oU:l1;~ i.ldd;JVtinje.. Tel. 061925 649.

• Profesor engles'kog il:izika dale

""""._ T<l_0611')2.l94;Oll6)9--ll3_

• Frizcrskom s:ahmu p-c!crcbno r.adni-c~ Sot i,:iku:uvo[Oj z~·~ t i 'Jd ~-18 h_ TelUl167H,4.

• Rad.Lm svc vrsle p.ukelAl, lam inom, 0_ podo"_ Tol. 06123) 356_

• Mu~ki frLze.r I'otreban za ])Ovre: .. meQi rad! ml1!;d~ o:sobl!;, Tel 061 244 In

• FrizeI'Skom sillonu ZOl :7..enC! 1 Qlu1i k(ir-« ])O~.reb [J8 uccn i'-"ti redO,mY

ili vanredna, Td_06l831114.

• Ugroclnja i moe [:ilZii s ... th proflla knmene, granjt~ mermera i kerarnike, ToI.062&438,O.

• Clsum ,L Cit! rh. ... am urednim vtii

~~~~~~. t~i.S~¥i~~2~~lilClno,

• Cas(lvi r;j]_,g.leskog je:':;~ka za 0$00' ... - ce i srednjofkolce, pcvcljnu 1 us, .. p;cinQ,ToJ.(I66917391_

• Nudim pOmot i d-OOi .... eino i:l'!:drsavanie sraeijoi oscbi (S:arnje'VO). Tol.(l6) 92)649_

• Potrcbna radnlcaza rad U rase-foed" rulA.l'<>li"·Tcl.OOl 399951.

• "Unikum" ixrada i IfIl)maia alu ±aluzj na, plamenih eolcml, presvta~erwjt n~D}jd';:ija... sa S(l~n(::ijomra 033 S41 ·3,4,061400 7&9,0&5 4J6 l07.

• PutrebiLt.I rad ... ik :M patRLflg-Lli za naplaru. Tol. 062 422 079,233.(19il.

.. -;* J{azno

• PCl klaniam JmCTIU dcmacu m:iICU radi th.l.tcg (lIdSI,I:Sl~~-P'I.nov:lJ1is. Tel, (l6l9l1419.

• Kupuje.m:5 tar~ njemacki£: morkc i I!lli$~.-iiskdiliniC~_ Td_061 lZ3906.

• Kupujem Illmj-cm.ic.k-cslikelfiJ,ueIi jl,l:Jo :st:JTi naki t, !j8tOVC iri~ oe, dl.cpnc,. ruf:f.lc, o'rdenje, znatke i 0018]0. -fel. 033456- 505, (0) l 1 ~ W5.

• K:u P!.i i-Cni .!;iU ~ren in;: S8:i":9jltv:s;ke ol;mpiiade. T,I, 033456·S05,061 214 405.

• Ku-pujem lomJ iena 7.la LO] d_1l kt! Lel :darne s:,uove 'i 00li!la od 'ZlaLa. Tel. 06, t %5126,

• K II:pLllje.m loml ief.ll) i Z"l1barsto ::::Ia- 10, dukam]l wrvane I OO{iI]o, nahrise pl.o.m_ Td_ 03365>-598, 061 )53 64(1.

• KupLLje,m S[IIDJ dC'I'"l:mu ~[Nl:nJu]

ob\rcmice.. mt;n:;l oo~tcta, di.o.n icel 15.~ ~ja .... od ma:.n. Te.I. 061 517 89';iI.

• Kupuiem di DO tce~, sti3.ru deY"Lznu ~'t«l:!1~U i r~t!lll,l odhetu. Ispt:i\:;!I odmoho T ,I. OOl3S 8 l44,

• KlJpujern -5-UlrCI [Ie i sJlfi3Vnc: ~cl .. n~il1e.Tel.,[)6297'lS-11_

• KtlpLLjem S,HHll de ... hmu su~:dnju~ ralna [.I'O'trii~i\'1!.f.liaj diem icc $'II'i il fiTJ1li i (unduva, i.:sll[ilIa -odml!h. '-.etOSl7,SS 139.

• K up uje-m 8"Ia.nJ d_e-~' i:ii:nU ~lerln ~u~ obvoCzm~ d ioniC\? OdSIeI<i~ ispJ O(iI i d~J~:&ko.dmilll LI F13iN i RS_ TeLQ6~ 175237,

• KUJlujc,m :5.taru dc ... imu ~tcdlllu, ObVeOi:ilice, ud.sle=l"t!, di 0., LLe!- iSl"-!liUU i dol.zok oom ah u FBiH iRS. Tel. 063 3515n

• KupLtje-m S[a:nJ deli"i:mu sIe<l:nJu] rnlm.l od~t:elUI d ionicc svih fLrm L i fondO\la_] S]l-t:u-a oornah. '-"~l. 062 4S I 791_

• Kupujc:m dioD icc, dcviZDU ~(edIll!.!, obv-cwicc! Lspln~.a OOm::tb. T.r;1. 003421 l·57.

• K upu jem di.GI] i cej ob ~,ez[] i cCj l"aLn~:!i[-e[e i devl?iie-hednje! isplrlla

odmah. Tel. 06 15269 I 8. -

~ Ku~uj~m dtQllil;:c fjrmLj 1'.11 F-ova, ralne!lele i devizne hedD j<, i, p)", 0 dma h. Tel. 066 723 'l>L

• Kupujem :naru d'i!v~znu :;'led~ II j u~ ru ~ n~ ~\ete" i d iQni .;;-ot, prQ rbLj.r; m n-eulo~en-c ce.niJjkBle. Tel. 061 140 5l1.

• KU!;;lIlIjemo:po[r,)'r,I'!"Je m(lbi[ele ve6e vdlednos[i pu[e.m kamisionc prod~~ 11:- StrL'iS i prlldai (i mobi tI;:J~ i tJprcme_ Akl".ijski POPl1Sl (Hi 10-S0%'l:!lITlUll'lin~ invillideJ sehi d. porod. i penzionert. P~:)!t;(i '-'K\'ndnUH" (ot'L"Q,rl;:,l1(! Ot()k,}"", H2 .. Tel. 061237 44S, 061 I l4 151.

• K ufI'uje-m SIc;! :lB SlOti i U~t1 is_ Tel. 001842463.

• K UP" i 1:111 Il{lTvclkPJ SI,l~~_1UJ pc, Jom.[ {h1lmllnLl!!Jtnu}.I pli!lcam do. 2.:00 KM. T<l.061 '100 190.

• P[}klant9titteg::[1. Tel.062436 174.

• KuplIjc:m dionice svi.h 'VrEiia, smrn dc'",_ ~'L~d!lil"lj ratILu od~1ell,l~ pl.(lt:lm oom,l, doorn, Tel.061 864047,

• Kl.1pujem t.r.akc om mjen:-uje ~ccen A}::u~c'l< aklill iIi Baje .. _ T~L 061 481 595.

• KYplLjem LCD TV j' pl:!!if Mation 2, 1i!.])UlP-, -po J>Ovoljnoi d~~m. Tel. 06) l57744,

• Kupujem r:LUil u ~Ie lti, SlllfU de-'II_ sliZ-dnj-ul iVi3uO::rc.s.a:Sarni', i Ba.nj I. her'"" povo.lino_ Td_ oot 188 488, OJ) 611·0b7

• K upuj r:m vc:l. maSi.nc,. ~p{lfete

~\:~~~~~~~~.6jj~3j~6~~~-! dol~im

• Kl,lpujcm _iIJ'OIo'L"l1 u fLSck(il jill hsl,i_ T,1.061 Z44 lEI.

aUsluge

• Najp-ovoljllijC], naIhali[etnij~ alum LI1 ijske :1.al u"'~LI1e 20 K M) rrB~ k"5'tc zavjc:se, v~nj5h .rolcto.e~ harr moni ka ,Ir.ina, b li ndo Y'Lii! [ilJ PVC p""oTi_ Tel. 00 I :;0 I 401. I'TT

• Servis: ve~ maf na (Gorenj-e:! HI Ni~, KO!l19 r , Obodin) Kandi, Zanuel, Ibernaj.spcreia, boilcm. Dolazak besplatanl Garancijnl Mob. 0<51 171 666. 2878-ltt

• -u: KIRBV" _ Dub i nsku usisavanlc, pr:mjd isplrcn]e svlh vrsta tcpi ha, nam [eara]n, a Uta, pren]e pcrtala, general D!3 tisccnj~ utanova i Ilrm i. J decn i 1 rn2/1 KM. Firma "GLANZ"_ Tel_ 061 3~O

688. 243l·1 Nil!

• AILE ~JI;I~illC: 20 KMlm2. Trakaste zavjese 2{1 KAVml. Alu i PVC TQI~nte! te nde, p!ll:l'nlttie rclemc. Cij~IlLI sa ugrndnlom, Tel. 03l 111484, 0,,767·99),061 III 447. 2900- 1 Nd<

• "mGIlENA'" - Oub;o.ko pmnje rep ill ill 1 rn2 - 1 KM i nami~mia_J ugac - 21) KM. Saraieve: (0) 141 944. Tuu" 061 )87721,

360S·INdl

• TV VIDEO SERVIS viii po· pravku svih TV' ap3rata i vi dro'r~" kordern_ Dobli.k n!l ~drc5U bcsp!.Ua.Il. Garno.dja 12 rnjeseci:. Tel. 0ll/45i -173_ Mob_ G61 148 Q4l.

42J<l-JNd,

• VODOINSTALATER '" ELEK TRICAROM sve v,,,, oprnvkl.::;[:a.rih i 1Jg£'Lidnlii no:vih bojl.cra, pcc-t! :k U,1'8 lila) ;s:3.nilarija) el_ i vOt.!OilJ:HiJI. ... ~igl,lr:'<tcjt ytiClltoc, eesmi]l soUo, i il. Tet 061 222 In_ 373)-1 Nd ,

• RUNIKUM>I - Izrt!da i monm!tI ;;iIlu i3Ju:;tln-3 .i p blnt!:! ih OOlCH1.it presv1n{:cnj~ munjdlL~j:[J. stL garnn~ 'cii-OllJ. T~]. 03~ )4l-~34j 001 406 189,065436201, 43(H.ltt

• TV VIDEO DVO SERVIS ",in marki i mode-til ilpara[;3,. G,mnJ ci 1i1, dola:;!aJc na kucn LI adres1l ~ novi diljimJd ~ TV. 5 .. ]J<wj-creDjem. Tel. OJl 6:;0-'l00, 03.610-000_ N.

• VODOINSTALATER·ELEK· TRI'CAR po-pravlta i ugradrLja ilL~ :5 Lalai:l j;;!lj simi t;ul ~:J1 boi"lcr31 d. PCCt, aut. ooi,gur:ata, U titl1ica, pf~~i~."', ToL 001 180 1,0,0<51 13l 149. 3792·INdl

• Popnw!iam :Sve vn:;lC:- fri!idcriI\l' ra.shl;3dn.ih u.redaji!l so gar:andjom. DO!:ii:ik bcsplar31J_ Mob_ 00,1 J 56 )W. 33ll·jNdl

• M[KADO - Alumioiis.kt liilul-in~1 r.rilk:a:sl~'zavjesel VANJS KE PVC i ALU rolctnc~ platncnl: rol'e{(I-C i h!llfl'nof.i_ika "'-l'1na_ Tel. 062 17U 148., 033/613·584. ""',".m.i.k<ld"" h.O<Jm

P~cJ:J.tT~~.~~eI33~~~.i! n.j~ma~ki i

• Vodoi.1l5laliilte:r - :S"i "odoin$l .. I~te-rski radm' i - kvali Lelnu! br",-o,

I'ro<[",o, li"o. Td, 06) 199 442, 03lI6.11-733_

.' Dil'l. Ln:;:~njctki! dIJje lns'lrukdje ;,m"=,,Ik,. Tc.I.22M90.

• Pro resodcs hem Lie daje i l'!S;I:!'1Jk'Li· i., To!. M 7 ·&&0.

• Pmfes.o,r .f;n)t!clJsko~ i L!lfi Dskog jt",jk:a d:aj ~ in:~nrukdle. ·t~l. 033 645·301,

• PtQfe~~ e:nglesko,c. j~'J'jka i ovl;rllteni s!Jdski prevodihc daje 6150· v, i prevod t_ Tel. 0336)9-133 i 0612;1 2~4,

• R!ildi.m rnolersko-farbarske posl 0:'lie br!i:u! ~.i_S[O i fl\l\l'r.djQ(I! r:arJn~ iskL1stvoproko20goo,Tel.061174192,03J 210-791.

• VK kenulli~rpo:ii[:j],'Vlja!keramiku naiieftilliic U gr;Idu. Td. OJ3 444-630, 061 I] I 249.

• Bravar VK V . larli ugradn ju bra val PTf 'SaT!dL.!~8di~ _ormlilE"$!- kSl:lihli, (1!.mow, j:lovolj no.. T ~I. 06! 507683.

• Elektdc:a.r . iZvOOi cl. rodo'l,l\e bF.I.Q j kval'irf'!.no_ Tel.0611 :B:B19.

• Kombi :prevoz. n::J.m j ~UJ.jaJ sclid·

~~~~:';:;!:~:~~~::~:ii ~:~~~~~

• Vrsim pri je1loz- ptl1ni.k:t u~lJbnilp j k,_limali:jt_i_ranim kQmbijem T4 VW. TeI.061800 191.

• Scn'is J1l~U(l $nl. "" Mllj~l't If.l~'~:31 :t1;1- la wi naO''WSiII:, i n Le_rf1 Cll konekd j a, :i!_mi· "irusnil ~1iUJ: mtU.D!lI':1I1 e:l!;:6mfe vi~ tL1~~ hlltd .... ·en,ki i sf]f! 'II'e"i'Ski (:IToblem;.ild,T,1.06124l61 I.

• Kil"by dl,lbi[1lsktll,l$i:S(i":3D.j~ i ,~ranj~ t.il ima, cliscma i si eae.ci h g,:am I ru r r-a, n:arJw:ilitetnijim kLrlliicvim Sampo n.i mao T~l. 00211 S 2U1_

• Daj~m insirukcije iz nje.rnatkog j"'i"_Tcl. 001 588616_

• I)rof-eror njem:atkog iezl kil us·

pjc'n(l d-!iije i nSt.-u~cijr. uct11icima i cdrasum osobama, Tel.OOI 144S6l.

• EI1.sJes.ki LnS'L'[I"Il;tciie 0:$T1 evcirns 1

,rod"jo~koldm'. Tel.oollS19S7,

• Daictn lnsuukctie srednicskcleime i studerui rna he-m ije, Tel. 06: ~ l77 405,

d~e. Pt:r~uo:~ijc in:~~~ :!\'~~I~

LokOLO",_ Td_0621l9341.

• Celiliill. grijanie~ pl i Po_ i nstalaci i e, zamjena konvekrora i rd., mdlmo kvalltctno i PO~'Qlrfl9.t. uz: ~rnt1l!;ij'!,J. Ttl. 061500037,

• MolenJd n~.dI;WLI uremo i peste""_lel.ooll49251_

• Delctn cascve iz miHcmillike i etatikc dacirna i nuder! ~.iI1l.-::tj Qspjdi,llo_ ToI.0335l6·945.

• Maistor Dine icdn. stan aa priprcmom O!;i dO"9! bijeJ.o il i u boj i K.M 180_ T<l.06152%08,

fl:ik~,~~~7:.7.~~~~~i~~eel~O~~T:~3~

061914014.

• 'Daje m i nsirukcjie i:t hemije m ueenlke i SHl dC,I1{IZ. Tel. 0&6 8'9' l318-.

[e~i ~~~i:~~~el~~::[~Jf~I.e~~r8~8

391.

• Isktlsa_l'I f!rore$ol" i ilSlnl i fl!l in.U.emariku d<tcfma u:spj i!Snol povoljnoJ dO,!8;i!Lm vii~i k1,lti_ Tel- 002 417 6,9)_

• S [a kliii.r'llbi3"'] la kvalhe-mo smklar~ ,kcrodQ"". TeI.Ol31;).I,·188_

• lskus9n I)ror. (:!iiim\Jh_ pre\i'.) ~revod.~ nn engleskt i (~ii.o.cuski~ I.of!h.nfcku i strtlcn u dOKumf: M:l~:ij\.i. Ttl. 002 7;5.7 808,

• [1l-51rukcije -cnglcskL L iil.r~pski j ezLk_ Pr-ofeso'rica. T eL O:B 611-02:!i_

• ltad ilno m:a!li osko m91 [e;risa_n.je i

,vovrs(da",d,. Td.0613l8919.

.. StQlar! kL1hitljC'~ fllak:an, flO mjerL! [w:rh:al'puno d.rvo. T c1. -061827 8-00.

• Adapta<:ii':i s,ta!l(;llr'f! i l!:ue:J! pOSl(i'91janje plocica) liilminDla, kretenje i drugo, To!, 00 I ; 1 0 373.

• M-ohl fern 0. s(ai'i [I've "'tlo povo~jno! U~ zai d lUJ profl:5ion .. l.no. Tel. (1.6 i 96:5- 0,4.

• SV~ vrsle gnd:evins:kih po:slO'Y:a s:a B",ndj om , Tel. 00 I 740 127 .

d~1J ~~~1:r~~~~:'::~i~ki~d~s~~r.06~

688766_

• Presnima'l'anje so vi deo kaseIa na DVD,S",.i,"o_ Td_ 062 82~ 523,

• V~j me _presn ims'V!!JJtjesa V!-I S k'9- :sc:tii D~ DVD~ SariJjcvo" T~l. 061 389 427.

• I nslruiram francuski i [ali nsk i.l ]>0...-0] Ino i us:pjcSIlO. Tt!t 033 223~34 7.

• A.mel"if:k,o d1liJinska mtsavanje, pr.mje LCP'ihii i kaUC:3. TeL 061 522 ll9

• SeTy'ts - pr,ogram iraDjc, prodiilj 0 f!::Sil Lor 1<"",01. "'S.-TtI.061 2513W. • h'l:3 [e:m:aliJi:a· i nSilruli::ei ie! p'wfeso'r ,.j,ku"vom. Tol.06113H4S,

• I?rof. diLje i nSHllke,Lje i ~ ,~n,gte!iikog je.z3_kiI died i :SNd.njosko!dmo~, dolilzilTIn(l:J.d~u_ TI:1-06122J439_

• M o:le-:r 'Y'ooma bl'"'.l'CI i ef'i kt!sno mel uje val,,,",,ov<. Tel. 00 I 92633.3.

• KV91,i(~u'l0 i "~j'r,I'uljno j)O-!ilavlj,anj~ bru~nje j lilkfriiniesvih Y"r.s.ti:L par.ktl~ i pgdo ... 1. kaQ i llim inf!t~_ Tel. 06l B41.60 ;t)61 144133,

• Po:stavlja.m, hnJ.sim i Jakiram 5'VC

~~\~:~~i~~ ~~r:i3~io3~mvli9-

• Si"'~ oit t kon fr; kcij~ 5"'(" vn;l,c pre:lliri!vki kvalhemo i po'Voljno. Tet. 065695706, Alipa!no C·f=.

~,~;ond,l~J.~~j. ~r :I~~~ ~j~~;5~iln~

• BIilfilr ~ iUiidujcm i mOIJ Liram ~e (Ill ~tje7...aj 1J:sl ug~ sa .... i i!!JJlja L':i ftvi. teL 061109382,

• D rv(i n:~em IJllJllOTII im ~1;,oml ~~rim ap!U'8l0m, rgdim t druge posrove. T.I.061491463.

.' Ke.l',arniiut tigips i iltoleraj'. Tel. 061 l02713.

.' S\'e vrS"te a.d.$p\;3,,"~ii:!l k 1,1 ta, :s'tll!l n O~j :fXtSIOVfLi_h prosto~ llg;taclnjn b ri.nd vn:U-il1 stolari je~ r-cgipsl lam i Il:t~ mol.r.::~ r:fIj ~os;lalo_ Tel. 06 I 5-42493.

• Pos.rnvtjanj~ bru~enje svih 'frs-m ~d{cu.~ pOdO'll',:J i 1(iJti.ina~:a $1l; be~pLi3~ins:kom rna~inom.TeJ.. U61 92J loo,OO13212g9.

• Povotj M ~'riil'lto bn1!ie:njc i takitanje svi.h Vl'SlO parket.:L i ~ipodii uz go","o;i"- Td_061 %7 U9;002958972

• Povol jnu i kwl il-emu ~i_s\i m stano~

Vi;: j poslovUCI1I"0:5LOre, Tel. 062 40l 619.

• tis am ku:ce i po&[ovnc pro:slO~ pll3nic tepibaj .cili,mii6_od'o'm~ i dClVO~ bespl::n:3.11 Tel.061 580063.

• M'lJJer~maj.s1or~ kH'!ci~ i;letujC"j far~

b-'.di S[(] 1_9rLju. T e-t '[)6.1182 2.4~_

• Moler rodL sve VrSi[oi! m{j-lef.ilj~ [C.r· me f03.Sa((tj ngLpSj QstallJ'~ ~i:5\oj kval i,[e"lJ10, povolj no. Te.I. 062 672. 2:58) 063 891818.

.1 zroda plQl;a-s'[og n.!!Jmj~[ilIja~ ttl h inja)Dlakilra, itolo~ pol.ica, pr-ema J;;st.alogl,l i ~b tj ~vu_ Tel_ 062 466 093-.

• Keram lcars!te uslugc, moleraj, posl:.vlj an [I: dektro im tat:lcij:a;!; l:ami ~ nata i rigi psa. Tel. Q6~ 466{)'9~_

• PC ser,,-'i:scr Iludi u.s! ug~ OP,fi3,lJ ke r:~~una~, XPt21ri.li~'irl!.:;' i dTugli:l! dol~-

za k besplata 0_ Td_ 062l1B 044_

• Ucenkfma, sredniorkelclma instruserie iz ITUncm3tl kc, ri ~i k-C_j mchanike, m,ajinskih etemeaaa. Tel .. on 62;· I %, Ilidse.

.. Kcmbi ,pl"eV(q p UI.D ike i robe :Hrom BiB. T d. 061 9tI3 336.

• U:5pjdlJ.O i povcl i no Inkom eiiele godlne dajem imrrukci]e iz maternatikc.Td,220-113.

• Po vel i nQt :u,gr-g_dn i 9 termu fasads, molcrsko farbarskl radovi, lamlnar, .-igip-!;! keram ike. Tel. 061 5,6.5 834_

• Molcrs:ke us] uge, vrlo kvaji i.CLnU.

Tcl_OO 127525.

• l:I):roYL el1~} cskcg jezi ka vtkendem, dvozas I S KM, T,1. 00 133<J 895.

• Pre v OJi', s.ki i:lis na sve plan ~il;e L1 Ti kombiju~sjedi~ta l +.8, POVO!j'IlO. Tel. 0026066.11_

• Ker!!J.millllr radi k val uetno i povuline. Tel. 062 1400\>1,

• Z i dar i resar radi mo sve gt:3de\l'i nske radove, Cazinska 27. TeL 061 Ol9 468_

• Redlm sermo Iasadc, III KM S!!J skclcm. Tel. 002 ,293 3'11,

.. Racli-rn(l termo Iasade, moterai, spanskt zld, uz gamnciju i dugogedi~rti~ iSkuS\ VQ. Tc:J. 06 t 2781 gg_

• Z idar S:! gfu:POm modi krovove'! ri!~

s;a,d(:j,onill:rodove. Tel.062l%097.

• I nSlrtl kcije i(: n.!skog ~eJi'j ka i pr~ vOO rusko-booiins:ki j OOs;ans.k,o· ru:ski. Td.001969%6_

• Presvl:ilti III Kaure i :!ow: c.pra'r,l'ke! do!:a:zim n .. Hee rnje:stil. Tel. 544-932l 002:;2l'186_

• POVO!j,IlO pNVQZ k-om Djjc:m [ pu tnitkim a'Lit(H-nQbtlQm_ TeI_ 06] 1.!J,g 036_

• M,ne-rna uka,fiziJ::.a t eleJurme-hn ik!J,.Lnstrukdje usp jclno i 1'O"olj n(l diiliedipl.iQ8_ TeI.201-19:;!()611.772~]_

• Kornbi prcvoz: p-umika 1 +,8 i sc--lidbe,poVO.I;""_ T"i_ool nn43,

• Rig~ps m_:ajsLClf I s\'eoo rigipsaJ kvilliL""O. T<l.062941274,

• $eminars;ki, [:hf,!lom:ski! S;kefLiL!!Joj.; obrn,", ,I; ka, rikllllDc, knjigc, po. ~'(I-lin-l)~ h:;ll i1f:Inl)._ Tit!. 062877 S 3-5_

• Mo!ersko· rarbar.s:ke :Jl'OOlove oba... ljilrno brw~cislQ, pCi\Foljno. Tel- 033 442·9'}8 i061139085,

• Molcr:sko·farb'irski rndo\l"i ~ POOil~

~~~linb:ft:l~hkf~j nt.~1i l~tnO [

• PmfesoriC'(]: enslesko;Fh 5'lJdskL lllmal· pre~"O<li19i:! d_dH 19S;Q\"{" ?J!. :sv-e "nail', Tel. OJ 3 46S·958, 002 61 2399, Dobrinjifl"

• Ins[ru_Lram mill~miltiku za sv-C :Sk'IJ I c i rilkul tete, lIS'pjctno i pOVQlj DO. TeL 061 >49242"

• Pro[csor ins [TlJirn matemDti.ku :svc U~l1Ii~U:= peri/oli 00, u~pid"o! dul~",im kudo Tol.657·081,{)66l29 I'll.

• Diljcm ~m'Ln.lkcii-c iz bemiic 1<I ue:en.ilce t s;mden [e. -r.el. 066 891 ~78.

• Du bj [lska USiS'OVo[l ie, 'prnnje v: .. pih~ ~nf!mj~lf!ia. TeLOO 1 3l9S71_

• Popra v1jaIn S've VLs:[e rri2idera, ril:sh~:adll ih I.l n;:d~iJ~ LLl BIf[,3f.ldj u. 00,1';;1- zak bespl:3 [.an. Tel.061 156309.

• Prof. dajo",Iogi'""" Tol. 063910

078_

• Slolar, izrada l mOnIa.Z:a kuh in jll, plak~r.~h p[I:(h;obl jill, ~m i r;r.t~ bn.g.t[lma, T oJ, 0629441>5l.

• Pmfes.o.rica engleskQg jezi Kil claj (: 6ils.o .... e i prt"~'(;Idi_ Ttl. 061 556 7oo! 033/657·038,

• Vo<hjlio.~ud:;lLc'r clI:lrz~'lja! ~tanJ L posH.!vlj-a nov:u iTlS;[.aI:!C"tju, lisli bojle-re, sv~uzgar.ilncijLli. Tel" i)6 I 49762-1.

• ~ io bow ;5i~tc":IT! 6~6:nj:B lI' ~'-:a~em darn II ilt po8.lltOS OOtti. -BI7.O~ pO'IKPlj L'tO i.fl,k"n" T.L061 WO082.

• Raifibo\I,o-seli tr:llkc~ 't~9i$i!o ka-o i l:ilpilcirnoi namje:;;taj, dugog.'odi~nj~ iskustvQ - w.bitjMI iknil_ T-cl_ 062 ?9,S. 18:;,001 llll16,03'666·17S,

• Uiecim vallt.ske j u_mHI~llj(:" hc~ mtll'uidt=_Te-1Jl6J 53314-6,_

• S(akliiT rndi ;S.ve If'r.ste ;s\iikhr:skih u:ilu:S-;3~ dolii.t&im .lJIJ :a-ci:resl.l_. Tel. 0-61 609~47_

• Vodo.l.ll5.t:a.lil1cr ~ obavlji.i 5. ... ·c "r.i.le

;~~:::~i[,~~ai:i~i~~i!~~~l.O&~6~~

133_

• $mkJat - rud ii'll11 S,?e- s~akJa.i":iike L9~ dovcl dolatirno I]U I'Idre:51.J,. Tel- IJ6I 84H4l.

• Profc:sorica dr.'i.:i i.nstmkci j~ iz rn:a~ 1.~!11f1.ikej fizike. TeI.033S22-016.

• Prev02.st'V:i1rl, n:amji!S[aj0 i oslolClg vcCi rn_ ktlmb iiemj I1I,QIl-::t :5in~g.aj povoIjnu. ~rel.061268442;,S!!J.i9j_

• Vr.J:im pf't:vm. rO~1 stvori i lj udi]lliir dn"".gapo po""o;_ T<l_ 06:! 38) 76,"

• Lckwrt:;;e.m i korigujem sve vr..ne t-chlovn. Dl!.lgtl~od_L!;nje i,sk!.!:50h'Q_ "<1. 0l3/6:;8· 707, Obi 16:; 419.

• El-ckuieaf - usl ug-c eJ. Lns tlllocij~l iJn~rfon.i, :ll!iirmi!_8-toIT!'Obr.lr'li-cll e.l. uS-luge,TeLool13l9'91,01,l418·086.

• . Rig-ips mijj.~~ t(ir :r:~d i po._kro ... lja~ plafone'! pregrnd ne zj dovc. Tel. '[)6.1 511503.

• VJiim iP'rtvo~ rUU]~ka,p--O B~H i Ti.r", moe •. ToJ.(161 434374,

n~~_~;~)~~i rr::~:~~~[Jaj~~=~J;t

p,,,vodi, Tel. 001 702 87l, OJ3 200-616_

• SttviS; r(i~ olil.~ 0' Ak i n t P'Jf.I ["dv:k~ nndugradnja, lnsralaci]a, ill rcrnet ko. nckciia, all uvirusna z~ti ta, dolaliik nnkucnuadresu. Tel. -I}61 545 3]5.

.' V K V mcler ~ radi mclerskc-Iarba rske posfove, pcvof no. Tel. 06] 507

68.1. -

.' Moler !S;!!J ntd" im iak ustvurn, izvodi svc mol. faro. radove, b L.l01 kv:ali [N· no,.:isto.T<l.oo) 206l-'l5.

• 13 rever ~ sve b ravarske ushJgt'~ 1» voli DO. Tel, 06294073 I ,03) 69 I ·260,

• Sve srolarakc-tapetereke u:ioh,1~¢ radlm br.ro i pcvcljno, Tet, 06,1 606- 65),0666.20342.

• lzrraimljujcm play stance 1 i 3 sa igricoma,.Tol.ooI2013<JI.

• D~jem instrv kci je ix maternatikc i

llzike:.Mob.Qri2343l00.

• Prevoz J~ll tni k .. sa korobliera po B; H, SCG; HRV, T e.l.OO 1209 9ll_

• Braver radi ugrade, knpljc, gelendere uleena i SSl;":ilU:t 'o':r!lti!lj ~. ,~ra balkune, Tol. 06 I 516105,

ePrciescr dale i nsuukclie j.l rna tern ni ke aa osnevee L sredn jo~k-olee tokom gcdlnc. Tel. 00 I 244 25 I.

• Taperar-dekora ter j PQ'o'~J inc presvlai!i namj~[ai U radionicl iii ked vas, uz guranciju. T,1. 033 718-405, 061 156723.

• Sivtmje unjnih ilulopres'l,llakil1 pOl· leu:!. 0--0,:;., pop rI;lV(i!-::, :5je~~~_I;Qj geb.ll!~Ulpadro"gII, PO,"" Tel, 00111 S65S.

• Mglcr s.a is.klJ5l'l.'QJII iz. Nj.r;ma~kCt. izvooi mole:rsM: radove k v.al ilelnu uz garancij u.TCI. 001 372829.

• Vr)dQiflS't:d:i~er ~ isk~ti,Fom vrli ~oJl"riivkll, rnoma~u i prOC-cp ljenj;a vod_iliS'L:iI:aciiil_ Tel. 06 I 34871 ".

• I'.e.re-mo til i me r:i!.[i'i bow rm:li~ inom U vBrem :stan u Hi ttl~[I;O U j:!raon ie-i S9 do,",vODJ. T 01.001 202 630, Oll 67J-2!t4.

• Mo]cf8keusluge.. TcI.06l9l:2.3l3) 06620:; 1.51.

• P'opraviJam TV S,l i h modela) pro· fesion:a.lno i nOl va.!ioj adrc:5i. Td. 001 3(;5690,Oll6»-ll i_

• Au [OPfoc,'oznik miilnj Lm kamio· [lQm vrti prc'IJlll k~~~ [CIS o~padi4 f.1jesk_:a,lljll ilK ... Te.I.1l61 168 847.

• Drva re:ic: m m-otornQ,m ~,CImj rndim i dfL1sef"O'Slo .... ~. Tel.06149146.3._

• Pre\'odim 'I!ngl~lj:;i S KJ\i/su" j ;po. vQ,~irm d1.Ljcm im'{ruk.;iic. TelMl-9\>U,

• MCilerskCl~f.arb:u~ke u.sluge:. TI:I. 06:!B1HQ1.

.lnslrnkdje iz m:aicm..nike, fi2:Lk~ i I:ld::trot~.D o.ike z:a uccni ke OSno:vn i b i s red oj ih ~k·ol:i!_. Tel. (I.fj 18] :2. Sl8.

• Vliim s:-r:lidtH: m{l<i:crnim kombi~ j~m:sa raclr,Jom:s ['!:agorrt \J d.r-".a '0' i i v!!J:n.i. 1'01. 001 22718~.

• K{I mb iiem pn.. ..... ·u;tim hb~st Ui robu , TeL 06110400 I.

• K V ~'(IdlJlim ta[il1c:r r.ad.i :svc vr.:; Le radO",9 b~ f.JClv-olj no i k:aJ i [eLtlo. Tel. 001349294.

• Extra povQl illo! Kom bi p r1;vo;r. i

se~idbe.Tel .. (}6114-7 361.

• EIc.kfrLca.r VK V ztI kuene.r;1- ins.UIladje i m-edaje.. r~ozoviLe. Tel. 618·901,

~:b1t~~~~~ij~~~~·01t7~~

• Kgm bi icm j)revo7;~m ~ti t= V'rS--te robe, s:e.lidb~ urpod + iSP'Omoc. Tel. 062476411,03361+436.,

• M.ule.-a.~~ lami oa [! r:i,gips! weJpu~ kornptcmc adt!pt.adj'e Stall-O'I{;j]: i kuC:a. T<L0614021 n

• V'K V moler' fBd.~ ~iS:LCI] tl redno, hali ['[.00, i_nino, T,l. 062 2 14 519.

• E.I1Sh.'~IJ::_t nj.cm,~I!-~-!jj pr.r;vodit i 11- s[ ru kd ie, d_ipl. r.adovi)diserl.-llci je! p'd~ pr(:m e Ztl is-pl!e. Tel. 00-,3 94740.5.

P~ilV~~ijO~:' ~1~06'~~~~~~i6: pre·

• ,Prevoi': flU ~lli k:J i org$f,J i;wva oi h grn pa luksuzni m me-rcedcsCl'ljlim k'IJrnb~jcrn n:J-5"cdc:stinaciic. Td. 061 861 lll_

• Kombi prevozom vrtirn -St;lidbC], priicvw putnikaj od~(I-~ ~LJ'la_ Cijeri:.=i pm1oljoa. 1~e].G6181"414.

• 1 l-.rOOi.m 5VC VT5.tC elcktrondova. 1"eLooI 156J:40_

• Profesor miiIema Like :5:il iskus-· IV{llIll da.ic iIi,M r~ k(i i.e d:;!l.;;::im.a i ~ LI,ldc_n L1 ma, lokom godi ne. Tel. 061 38.2 3(1),033473-;)4.

• Smirle.ntiL'::3 .t=kOl'l:omije il'lS\rUira minemiltiku ZiI Sredll ju i o-snovnu !ko· lu_ToL 00 I 9191 14_

• K V motcr krer::i Sllln[)V~ kllCc 741 KM~ radi m g!c.tov:;m ie:1 f~rbll.~j~ posl:!l"ljamo LI:" laSH LS Limp!)"_ Tel. D6.2 JIS 242, 638-454.

• ~\'\,olerSko r~:(bi;u"slti nIchJ'I,'i, t;l,etownfe, molu~lOl.nj~ la~dr.lnje smJarLje. TCl.oo) 262895.

• lam in_at llgra~uje_m !~n·ofesiOl'\a]no, T,1.00 lZ6l 895.

• Kerami ~kl Olth;I1.'! od 8 K M~ bmin.-al od 3 K M) tn''7~ kv,al i(~1.no i povolj· no,T,I.0024W)40.

• Med. se:!iI:ra.l'ru~a Lis;hJge inrlJj~.:iia~

~~~~~i~ ~~ K~~j,e ~r~ia~bl~~'~~_ Tn~t

641·1·44.

• Radi.mo molcn;ko- filrb!ir~l«: rnd{J:\le~ ~l.c;LpS, K'f:nlmjl\LI:! l!!Jtnina.~ i kom"ie( adilJJt_adJe liZ. goronciju. Toe"- 0:61 m2>l

60 e..."."_.i'"",11 Dnevni avaz

SJEtANJE

na naseg dragog prijatelja

DINOMEMIC 31. 3.2007·31. 3.2011.

Dana 3]. 3. 2011. godine navrfava Sc 7 tuznih dana od preseljenja na ahire t naseg dragog m uza~ oca, svekra i dede

I dan danas iivi sjecanje na tebe.

N edosraies narn!

Tvoja raja:

AJjosa, Adi, Nane, Orhan, Cisa, Sanco, Nela, f>.ni, Cena, Dino 8., Azer E, Bomba, Cuco, Kajta, Ceska, Mika, Adla, A=, Maja f>_, Maida, Prce, Mirela,. Zemira, Maka, Sanja, Zaza, Lejla, Dino S., Neca, Pipun

AHMED· EKREM

(RAMIZ) SOJKO

Pojed i n i m ogu ii vjeti punc duze nego sro si (1 zivio, ali opet ne mugu bill nikada ono sto :5 i rj bio. Kalu ple men i ti 1 j ud i kratko ili"e a dugo se pamte, do su plerneniri liudi veliki iposliie smrri jer iza sebe ostave "'''$ kcji niko ne rnoge izbrisat. TUlJli $U dan) bez tebe ier si bio plemenit coviek, liudska velicina, Ostale su nam suze u ocima, rane u srcima, bOI u grudima [er SmQ svjesni koga S'mQ irnali u bez koga smo ostali. Ostat coS postea, volien i nezaboravlien,

Molimo Allaha dB. da ti podari lijepi Dzennet i viecnl rahmer, Tvcji supruga Seniia- Sena, sin Em-ir, kcerka Edina, snaha Rabij tl., unuka Adria 3800·] i)dl

SJECANJE

Dana 3· 1. 3. 20 11, na vrsa va soc sesr In ieseci ka ko nas j e na pus rio s in, b rat, daidza, sura

EMIR (OSMAN) SELIMOVIC

iz Bijeliine

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi rahrnet i Dzennet.

Uvijek cemc se siecari tvog dragog lik a.

Otac Osman, maiko Senada, sestra Selma, ",I IIIIII .... IJ .. ~ Mirza, sestric Adnan, te famil iie Selimovic, ,1.0

H. Muharcmov'ic) Muianovic, Fazlic, Muminovic, Hadic, Ahmerovic, Zeleoi akovic, Pjanic, Karam ui ic~ ostala rodb ina i pri jat.elj i

Tev hid ce se prouci ti u d'.mi i; u Vag",,,; 119nnill.

VAHIDA KORJENIC, rod. FAZLIC 31.3.2007 - 31. 3. 2011.

Molimo Allaha dzelesanuhu da ti podari lijepi Dzennet, Tvoja dobrota i plernenitost Ce zauvijek biti u nasim srcima

Ses tre i brae a sa porodicama

"!lSI-ILl

4379·11[

Mojoj jedinoi Iiubavi

SLAVISI

Nedostaies mi beskraino.

VoIim te najvise

Tvoia Leila

POSLJEDNJI SELAM

mom dedi

AHMED· EKREM SOjKO

TVOJA ZLATOKOSA ADNA

SJECANJE

Nevzet, Nazifa, Amel, Hario i Neira Avdagic

na ra tnog drug.

OMERKUKO 31. 3.2010·31. 3. 2011.

Pamtirno Tvoj vedri Iik i patriotsko djelo,

POSLJEDNJI SELAM

RASID (RASIMA) HALILOVIC

N eka ti dragi Allah di.s. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahrnet tvoio] plemenito] dusi,

Radne kolege i koleginica Zi b. Demir, iz Od j eljen ia za inspekcii u Generalstaba Armije RBiH

POSLJEDNJI POZDRAV

naiboliem dedi

TOMISLAVU MARKOVICU

Sve rijeei ovog sviiera nisu dovoline da se opise praznina i ruga koia ie nastala rvojim odlaskom.

Bio s i narn stub i oslonac kroz Ci ta v zivor.

Tvoje veliko srce i plernenit lik su osobine koje su te krasile, S ljubavlju cerno te pamtiri, sporniniari i u nasim srcima nositi dok zivimo.

Tvoja unucad: Predrag, Boian, Dalibor, Aleksandra i Daliborka

MISI-d,

Dana 31. 3. 2011. godine na vrsa va se 40 ru~n ih dana od smrti nase drage supruge i maike

MULIjE (SULEjMANA) KOZARIC, rod, SARAJLIC

Sa ljubavliu i postovanjem cuvamo rvoi plemeniti lik.

Ozalosceni: suprug Tahir, sinovi Esref i Enver, kcer AiS. kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji

S4-IIT

POSLJEDNjl SELAM nasern dragorn

43.15-1[[

HAMED (UZEJR) HERAK

ABAZZARIC

Moll mo Allah a di.s. da u podari Ii j ep i .0 zen net i vjecn i rah mel.

Tvoji: spruga Zijada, sin Mevludin - Dina, snaha Elvedina, unuci Mirza i Adi

Dana 31. 3.2011. godine navrsavaiu se dvije tuzne godine otkako ie prerninuo nas drag; suprug, orac, died, punac i svekar

Ostala je neizrnjema praznina ier rebe nerna, ali rvoia ljubav, dobrota i vedri duh vjecno ee ostati sa nama. Neka u Allah dz.s. pcdari viecni rahmet i liiepi Dzennet.

Tvoji: supruga Ismeta, sin Senadin, cerka Aida, snaha Dijana, zet Faruk te uuuci Faris, Kerim i Din - Abaz

Dana 31. 3. 20 l l , ga di ne navrsava se go di n u dana od smrti drago g n am su pruga, oca, dede, punca i sve kra

Uviiek ces biti u nasim srcima,

Tvoji najmiliji: suprugs Bedrija, sinovi Orner i Salem, kcerka Alma, unuci Benjamin, Edi, Asja i Anesa, snahe Edina i Vasvija i zet Ragib Ajnadzic

1811-t!1dt.

HAMDE (RASIDA) MASLANA

SJECANJE na nase roditelie

Zauviiek ee te biti u nasim sjecaniirnal El-Fatiha

Mirza i Nedim sa porodicom

RASID KLjUNO 22. 5. 1956 ·31. 3. 2004.

VASVIjA KLjUNO 22.6. 1957 ·23.9.2010.

37'98-lnd.f

SIECANJt

.0 ana 31. 3. 2011. godine na v rsa va jn se 3 godin e otkako niie sa nama naS dragi

r------...,

DZAFER HODZIC

Bel niie u riiecima, vee u s rcu gd je ceil viecno os tat i vol jen, po;; tovan i n ikad zaboravljen,

Tvoii: supruga, sin, kcerke, zetovi i un u ci

<l36S-1 L~

U Ce rvrrak, 31. 3. 2011. godine, na vrsa va se 7 ruznih dana 0 d kada je preselio n a shire I nas dragi

POSI.JEDNJI SELAM

n asern pri jatel j u

EDHEMU MAHMUTOVICU

Po rodica S vraka

Dana 31. 3. 2011. godine navrsava se god in a dana

o d preran e S rnrti naseg dragog sup ruga i oca

MUjE PRIBISICA

Neka ri dragi Allah do;:';;. po dar; Ii jep i Dzenner,

SALIM (SALKE) NALBANTIC

WiNO SJECANJE na voljenog

BRANKA JURICA 31. 3. 2004 - 31. 3. 2011.

Tvoii: supruga jela s diecorn

Tvoii naimiliiirsupruga Fatima, sin Belmin

Bio s i i ostao di 0 nasi h zi VOl", ostali su po nos i zahval nos I za

sve nase zaj edn icke tren u tk e. -

Sa iskrenom Ijubavlju i postovanjern euva! cemo siecanie na rebe, rvoiu dobrotu, plernenitosr i Iiubav ZlI sve nas.

Molimo Uzvisenog Allaha di.s. da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Ozalosceni: supruga Fatima, sin Jasmin, kcerka Alma, sestra Suhra, sestricne, sestrici, sura Mustafa sa svoiim porodicarna, te ostala rcdbina, kumovi i prijatelji

Iskrena zahvalnost svima koji su bili zajedno sa nama u ovim teskirn rrenucima,

Urnjesto tevhida, novae ce se dodiieliri u humanitarne svrhe,

~362-ltt

Dana 31. 3. 2011. n avrsava se go dina 0 tkako nismo sa nasim dragim

NIKOLA BULIC

Ponosni srno sto srno te irnali, Uviiek ees biti sa nama.

S ponosorn i IjubavJju te se siecamo i volimo,

lS15--IRlU

Dana 3\. 3. 201\. navrsava se godina od ranog preseljenja na ahiret n aSeg dragog bra ta

MUjO (MEHMED) PRIBISIC

5. 1. 1971 - 31. 3. 2011.

Tvoji: brat Meho,sestra Munevera sa porcdicarna

POSlJEDNJI SELAM postovanoi koleginici

MERSA OSMANAGIC

Molirno dragog Allaha doH. da je obraduje dzennetorn i obasja svoi i m n U com, a pore diei po dari sabur,

Dr. Zaim [auc, dr. Arnela Keco, dr. Milan Miokovic, dr, Nermana Ramadanovic, dr, Sabina Serdarevic, Adviia Cusrovic, Haira Gredic, Amra Kurtovic, Fa-

t_ ima SOla_ k_OViC_-, D __ ijan_ .. a C_ osi~ M evli_da B_urazewvic, Dzemila Drnda, Zekija Mocevic, Za.

kira Gasi, Nermina Dornic, Sefika Hadzic

Supruga Borika, sin Zeljko, kcerka Sanela

.:1.367-1[1

62 <_''''_'''''''''''. Dnevni avaz ,----------------,

° '.0' 31. 3. 20 I L navrsava se godi na dana 0 d srn rti naseg sina i brata

MUjO PRIBISIC

N eka ti dragi Alla h dI.s. pad a ri Iijepi Dzenne t.

Tvoii: rnajka Sefika, brat Mustafa, snaha Elma i Elmir

:rri'O·li)tU

POSLJEDNJI SELAM dragorn braru i .midz;

AHMED - EKREM (RAMIZA) SOjKO

Neb ti dragi Allah da. podari Iliepi Dunner i viecni rahmer,

Tvoji: brat Hamdo, sn a ha Sadb era, braricna LeH3 i suprug Hamdc D3CjC~ bratic Avdo:sa vierenicom Bminom i porodica Allhodzic

POSlJEDNJI POZDRAV nasem dobrorn kolegi i prijatelju

Beskrajno tuzni ...

FARUK (HAjRUDINA) PASIC

Dana 3 L 3. 2011, godine navrsava se 40 dana od kada je p reselila na ahiret nasa draga

MIRSADA (ALIjA) CI5i1C 1932·2011.

43-51-L!t

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu nase drage radne kclegice

FARUKU PASICU

o irekci ja za evrops ke in tegraci j e Vijeca minima BiH

N

l'OSLJEDNll l'OZORAV ocu naseg d ruga 0 mara

PTI

S]ECANJE na nasu majku

VERA JURIC 3l. 3.1995·31.3.2011.

S ljubavlju i postovanjern cuvamo rvoj dragi Iik,

Tvoji: Ljiljana, Zeljko i San j a sa p orodi cam a

NADIRA FEjZAGICA

N

IVa Prve gimnaziie sa razrednicom Marinom Tiro

4lS~lu

U cetvrtak 31. 3, 2011. godine navrsava se devet godina od s rnrti nsseg d ragog oca, svekra i dede

EMINA ROZAjCA

sinovi, snahe i un uead

4}41'!11

Kolege i kcleginice iz Agenciie za rad i zaposljavanie BiH

Molimo Uzvisencg Allaha dB. da ti otvori dzennetska vrata, da ti se svi sevapi upisu, a griiesi oproste.

Si n En ve r, n evj es ta A mira, un u ka Zan esa, un uk Errn in, zet Evelin, praunuk Daris

IN MEMORIAM

MORICKARLO 31. 3. 2010·31. 3.2011.

Rad ne kolege

ERe ZIPO, d.o.o. Sarajevo

Dana 31. 3. 2011, navrsava se godina dana od srnrti

naseg dragcg tate I dede ~

KARLO (ALFREDA)

MORIC

Moj tajo, moj dobri andele, mnogo mr nedosraies, vrueme prolazi 1I rm smo sve

viSe SVI esm da te nema, da (VOl dobri Iik • -

n i kad vise nece b i ti tu pored nas, do

srno izgubili velikog covjeka, divnog cca i djeda, bio si rnoi pones i moja vodil ja, rvo] odlazak os tavio j e veliku pram in u i bol u moj oj d u~i, rana koj a nikad ne moze da zacjeli, POCIVAj U MIRU BOZIJEM!

Tvoja kcerka Sanja Hasanovic sa porodicom '))0,1«

TUZNO SJECANJE na nase drege roditel]e

Dana 31. 3, 2011. godine navrsava se godina dana od

smrn naseg dragog ~

MORIC (ALFREDA)

KARLO

Prolaze dam, prolaze noci i ]Oil uvijek nev ieru iemo da nikad neees doer. Sve

ocekujerno da OrvOIlS vrata 1 S osmre- -

hom kaies ,,0050 v.m je tata", _ __ _

Tuzne duse i ranjenog srca ostaju zauvijek tvoje:

supruga Borka, kceri Renata i Sanja Hasanovic S porodicorn.

Istog dana u 11 sati obici cemo grob pokojnika.

FATIMA SELIMBEGOVIC, rod.SERlC

31. 3. 1989 - 31. 3. 2011.

hadai MUJO SELIMBEGOVIC 27.7.2005·31. 3.2011.

4l49·11t

Ni vrijeme ko]e [e prnalo, nl ono ko]e ce doci, uede uclnlri da vas. zsboravimo.

Neka vam Allah dz.s" podari hi epi Dfcnnet .. viccni rahmet.

Vase kcerke sa porQdicama -41~ I-I n

Dallas se navrsava 40 tuznih dana ad kada nije sa nama ll.as dragi rata, djed i PUll.'C

FARUK (MEHMEDA) KOVACEVIC 2. 1. 1945 • 19. 2. 2011.

D ragi nas Karla, u v ij ek ce,g b i ti d io naseg kolek tivnog s i ecan i a na Ii iepa vremena zaj ednickog rada i drusen ja,

N

Zauviiek eemo te nositi u nasim srcima.

Vole te tvoii Leila, Dzenana, Ornar, Mina i Amer

Dan a 31. 3. 20 II. na vrsa va se pet ruznih godina od kada nas je zauviiek napustio nas volieni alae isuprug

MENSUR - MENO CAMO

31. 3. 2006 - 31. 3. 2011.

Praznina i bol nisu u riiecima to je u nasi m srcima.

Ljubav koju smo ti pruzali nije hila dovolina da te zadrzirno ali je dovolina da re nikada ne zaboravimo,

Tvoi i: supruga Kumra, kcerka Hana i sin Zlatan

MEHMED SITNIC 31. 3. 1999·31. 3.2011.

SJECANJE na nase drage

DERVISA SITNIC 3.11.2006·31. 3.2011.

Porodica

Dan a 31. HI 201 L godin e na vrsa va se osam godina kako n ij e S" narna nas dragi

Sa ljubavliu i postovaniem,

Porodica

VESNOM (MILIKlC) aULBIC

Osarnnaest godina obje smo zeljele da se zagrlirno u Sarajevu,

Ses tra Vukica Ku rspa hie

4204-t[[

POSJ.J£DNjl SELAM nasoj dragoj

MERSI OSMANAGIC

Danas, 31. mana navrsa va se 40 tuznih dana od kada s nama nije nail voljeni

TATABRKO SLAVISA

N eutj esne kcerke

Vania i Tania s porodicama

4SS8·lU

Dana 31. 3.2011. se navrsava cetrdeset dana od preranog odlaska naseg kuma

SLAVISA (RADE) MIJOVICA 25. 4. 1954 • 19. 2. 2011.

Sarajevo

Drag; nas Kurne! Ponosni smo SIO smo bili dio !Vog zivora. Ti si u nasem zauviiekl Vok te Nina, Zlatan, Nevena j Fudo

Dan" 28. 3. 2011. godine navrsava se cetrdeset dana kako nas ie zauvijek napustila nasa drag"

Porodica

MELIHA HADZIC

Obaviestavamo rodbinu i prijatelje da ce se tevhid prouciti dana 2. aprila 2011. godine (subota) u 13 sari u Carsijskoj dzamiii u Prozoru,

iz Prozora

Tvoj muz Fadi!

PTe

POSLJEDNJI SELAM nasem dragom

Dana 31. 3. 2011. godine navrsava se 40 tuznih dana otkako nisi sa muom drag"

POSLJEDNJI POZDRI\V

nasoi dragoi

RAZI BAJRAMOVIC

S tugcm j postovaniem, Snaha Rada

AMELA HADZIALIJ AGIC

Vri j erne brzo p rolazi ali ne rnoze izbrisati tugu i bol koja je ostala iza tebe, U mom srcu ce; os tali uviiek voliena i nikad zaboravliena.

ISMETU - IPETU (EDHEMA) MERDANU

Danas se navrsava 40 dana od tvog preranog odlaska. Po dobron cemo te pamtiri is ljubavlju u srcu spominjati, Neka rvo]o] plemenitoj dusi drag; Allah dB.

podari Jijepi Dkennet I viecni rahmet. -

Ozaloscen]: supruga Seh~ra, sinovi Saudin i Mahir, brads Rifet i Rasim 50 porodlcama, amidze Zahid, Sakib i Ibro tetke Fatima, Semsa i Mejra, ietak Mustafa] daidfici, tetici i rericne ~ Dzemal, Kemala, £)crnaI3) Me[l;5uf) Sefik, Velma, Samin, Safet, Samina, Jasmina, Me-jra, Alsad i Amer sa njihovim poredicama, raja iz N evesini ske " H uso, Eso, Beban, Asim i Adm.i.r, porodice - Merdan, B rtic, Memagie, A vdagie, Balta, BUM:V3c,.Manso, Beridan, H:: osrala mnogobroina rodbina i prijarelii 43flO-lu

ln9-ln-dt.

4142:-111

Neka varn Allah d:ts. podari Iiiepi Dzennet,

ing. ALIJA KOZARCANIN

Dana 31. 3. 2011. godine na vrsa va se godina dana 0 d ras tan ka sa velikorn, volienom i jedinorn sesrrom

Zelje osradose puste, meni same utieha da sada ovdie pociva u miru uz nasu dragu rnai ku.

N eka ti d ragi Allah dz.s. podari Ii j ep i Dzen net i sve dzennetske ljepote, a tvojoj dusi vjecni rahmet,

Porodica Bairarnovic: Muhamed, Meka i Mirela

Dana 31. 3. 2011. gad ine navrsa v a se 40 dana od iznenad ne srnrti nase drage snahe

AMELA (HADZIALIJAGIC) ZOLj

Neka ti Allah d:H. podari vjecni rahmer i sve liepote Dzeunera.

Svek a r Meho,. svekrva Saja te porodica Tabakovic

3791-1Ild;!;

Za uvi j ek ces osta l.i u nasim srcirna

POSLJEDNJI SELAM nasern

MUSAN (MUjO) MADESKA

Tvoi i: kcerka Pemba, zetovi Mujo i Nedzad, unucad Miralern, Mirsada, Muamer, praunucad Anesa, Alerna, Arnar, Ali i Harnza, snaha Indira

64 c...",,,,",,~,,,", Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM Naidrazoi supruzi i majci

3S12:·ln~

KEPES (rod. KUSTURA) SELIMI

suprug Mehmedalija, sin Dervisalija, kcerke Raza i Sabaheta

POSLJED!UI SELAM

KEPES (rod. KUSTURA) SELIMI

si n Derv isali j a, s naha Semsa, un u ke Selma i Al rna, pra un uka Em ina i zetov i San j i n i S e min

.3sn-lnd;;:

I'OSLJEONJI SELAM

Dana 31. 3. 201 L navrsavaiu se 4 go dine ad smrti naseg volienog

DINE (SILVE) MEMICA

KEPES (rod. KUSTURA) SELIMI

Za u vi jek u n as irn srcirna

Tvoii: Maia, Denka, Damir, Irfan, Esrner i Zara

her ka Saba heta, zet Serif, un u k Dam ir

SJECANJE

Dana 31. 3, 2011. godine navrsavaju se dvije godine od pro esel jenj a [La ah iret n<J.se drage

HAFIZE MASIC,

rod. TUTIC

Sjecanje i ljubav prema rebi ostaju dok li ve oni koji te "ole. N eka ri Allah dB, p oct ar i Dzenner i I'jdn i rah met, Tvoji: suprug Ramiz, sin jasmin sa p oro dieom ; kcerka Senada sa porodicom

POSlJEDNJI SELAM

RASID (RASIMA) HALILOVlC

Od badze Rasima Besliie i njegove porod ice

4179-ttt

Dana 31. 3. 2011, navrsavaiu se 52 dana od preselienia na ahiret naseg supruga, oca, deda i punca

SJECANJE

na naseg dragog

ZORANA BILANA

HALIDA (RAMIZ)

OMERAGIC

Ti si trag koii se ne moire Izbrisati, ti si bel koju De mozemo preboljeti, li si plamen koii se ne gasi, ti si ana koju cerno uvijek volieti, H vala ti za di vne godine provedene sa nama j za I j u bav koi Ll si narn dala. N eka ti U zvisen i Allah podari sve di!ennerske liepore. Amin Beskrajno mini i zauviiek tvoii:

Brat Halid • Manje, snaha Majda, bratiene Dude i Ame:[~!, tveje bebe Sara i Arman; ""IOV; Ado i Adnan ,l89·lU

RASID HALILOVIC

4379.]1[

li90-lnoz

41509-111

4w.tl-11t

POSlJEDNJI POZDRAV

nasern

TOMISLAVU TOMICI MARKUNOVICU

(tea tarskorn ; film skom SID in keru)

KOLEKTIV KAMERNOG TEATRA 5S

N

S tu gom se sjecam 0 s vega sto j e tvoji m odlaskorn izgubljeuo,

Dana 31, 3. 2011, godine navrsava se 40 tuzn ih dana od smrti

SLAVISE MUOVICA

3190-1odli:

Dana 31, 3. 20 11, god ine na vrsa vaj u se 2 godine od srnrti nase drage

Vrijerne prolazi a bel i ruga ostaiu kod onih koji su te voljeli, Molimo Allah. d);,s. da ti pcdari Iijepi Dzennet i vj"",ni rahmet,

Kcerka Binasa, unuka Hana, zet Idriz Kevil]

Tvoji prijatelii: [ovo i Pile

KIMETA FETIBEGOVIC, rod.KADIC

HILMO (MEHMEDALIJA)

CENGIC

Zivot nestaie U trenutku, ali sjecanje zauvijek ostaje, Bol nije u suzarna ni u riiecima, bol je u nasirn srcima gdje cd ostati zauvi[ek voljen i nikad zaboravlien,

Co vjek sm rc U ne urnire, urnire On da kada ga zab 0 ra ve, a ti ces Zi vj eri dok Zi vimo rni koj i te volimo,

N eka ti Allah dz.s. podari Ii j ep i Dzcnnet,

Tevhid ce se prouciti 31, 3. 2011. u 15 sati u kuci ialost; ul. Krornol] do br, 146.

Ozalosceni: supruga Hasiba, sinovi Fahrudin, Faruk,

kcerka Leila, unuka Ajla i zet Nermin ,M3·H,

eri j a teli a i spasa vaoca

CLANOVI KLUBA SPASAVALACA 2000.,.

Dana 31. 3, 2011. god lne na vrsava se ruzna god i na otksko nas je napus tila na.s.a vol iena ses rra, zaova i rerka

POSLJEDNJl SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragorn babi

P {oslo j e 5 go dina otkako vise n lsi sa nama

hadii IBRO

MUSLIC

Dragi nas mnogo nam nedostaies.

Ti si bio nas uciteli, savjetnik i vedic kroz zivot.

N eka ti Allah di." da li jepi Dzennet i viecni rahmet,

Sin Zijo s porodicorn 433o:1ml!1

RASID (RASIMA) HALILOVIC

Od sure Musanovic Adila i njegove porodice

Od njegove diece i unucadi, kcerka Mersina, sin Senad, unuk Arnir, unuka Hanna

Dana 30. 3, 2011. gcdine navTsi]e: Sou se 4 godine otkako nije sa nama na' drag;

SALKO (SERIFA) MUHAREMOVIC

4379·lu

B io si nam uzor u svem u S [Q [e pojtenc, plernenito i Iijepo.

S Ij u bav Ij u j ponosorn cuvamo uspornene na rebe,

Neb t; drag; A1Ioh dU, pod ar i s ve dzen netske 1 j epore j vjecni rahmer,

TVQji: supruga Razija, Kurka Aida, 5 inovi Kern 0 i Avd 0) unuke [asenka i Anesa sa porn dicama .:B9'5-1 [I

S:S29·1tJill:

SJECANJE

na dragcg priiatelja

SLA VISA MIjOVIC • BRKO

H v ala za s ve godin e neza boravn 0 g druzen j a.

[ovo, Duska i Nerrna

Kcerka Isrneta, unuka Maja, zet Mirza Devedfic

Dana 31. 3. 2011. godine navrsavaju se 2 godi ne od smrti nase drage

K1META FETIBEGOVIC, roo. KADIC

Vriierne prclazi a bol i ruga ostaju ked onih koii su te volieli.

Molimo Allah" dz.s, da ti podari lijepi Dzennet i vjecni

rahrnet, .-

Dana 30. 3. 2011. navrsava se godina dana od srnrti meg dragog dajdze

IBRAHIM (MUjO) ORMAN

Dok zivimo pamtit cemo te, i od zaborava u nasi m srcima ell va ti.

S es tricna Milada i ze r Sa br ij a

POSLJEDNJI SELAM

mai ci naseg direk tara

SELIMA KEPES, rod. KUSTURA

Neb ti dragi Allah d,g. pcdari liiepi Dzennet i vieeni rahmer.

Uposlenici firme DALTING

66 <_''''_''''''''''' .. Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

MUSAN (MUjO) MADESKO

Nepostoji utjeha, a ni zaborav jer ce nas ova] dan pcdsjecati na rastanak s robom, Vrijeme nece biri Iijek vee same nijerni sviedok nase boli. Postoiat ces i rrajat tel kroz nailjepse uspornene koie ce nas siecari na tebe,

N eka ti dragi Allah dz.il. podari Iii ep i D zennet i viecni rahmet,

Tvoja sestra Hankija, zet Suljo, sin Faruk, Fikret, Adnan sa porodicarna

3Sl;fl-Lndz

POSLj'EDNjl SELAM

MUSAN (MUjO) MADESKO

Nernoguce je rijecirna opisati svu rugu, bel i prazniuu u nasirn srcirna, kao i tvoiu beskrajnu liubav i dobrotu koju si dijelio svima oko sebe, Sa liubavliu, ponosorn i postovaniern zauvijek cerno te <:uva[i u nasim srcirna.

Neka ti Allah dz,s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Tvoji sestric Fikret, snaha Ja,na, Esnef i Vedad

.3:G18-1Ild;!:

POSLJEDNJI l'OZORAV

ccu nase drage kolegice Elrne

Radne kolege: Vinko, Amela, Senada, Zdravko, Gorana, Ismer, Melika, Almina C., Aleksandra, Dzeuana U.-H., Mirnesa, Silva, Fadera, Aida, Selma i Indira

3830-1odt

EDHEMU MAHMUTOVICU

Uz iskreno saucesce porodici Mahmutovic.

POSLJEONJI SELAM I POZDRAV

SJECAN]E

Ocu nase u vazene kolegice

MUSTAFA NAZICU:

RADNE KOLEGE IZ UPRA VE

ju DOM ZDRA VLJA KANTONA SARAJEVO

llll·Jodi

na velikog covieka, uvazenog kolegu i dobrcg priiatelia

NADIR (SMAIL) SMAJLAGIC 22. 12_ 1966 - 24. 3. 2011.

Radne kolege: Adi, Adrnira, Arnela, Amir, Andr-ea, Azra, Dejna, Dzevad, Elma, Emir M" Emir P., Faruk, Goran H., Goran 1, Medina, Melisa, Mersed, Sanela, Sead, Taida, Tarik, Zelian

<J:3SS·lu

Dana I. 4. 2011. godlne navrsava se 6 mlinih mjeseci od srnrrl nMeg 00.

Neka ti dragi Allah di.!. podari Iiiepi Dzennet i viecni tab met tva io j p lernen i to j d usi,

S jet-an je ria rebe ne bl i [ede, ona SU Sarno jaea i aka te nerna uvijek si sa nama,

Smrr i e bila j"~. od 2i vota ali ni kada nece bi ri iaca od 11 ase I j ubavi prema tebi,

N eka Ii j e vj ecni rahrnet.

Sin Elvir, kcerka Indira> snaha Selma, zet Ramo, unuci Erdin, Benjamin, Amar t unuka Lejla

BAHE DAUTOVIC

POSLJEDNJI SELAM nasem dragorn amidzi

EDHEM MAHMUTOVIC 1. 5.1935 - 29. 3. 2011.

Tevhid 6e se prouciri 1,4.2011. u ISh u Carino] dfumiji na

Vrarniku. 4385-][[

T voj i bratici: N arnir, Zakir, Saki b i Muhamed Mahm utovic

Dana 31. 3. 2011. navrsavase sest godina otkako ie preselio na ahiret nas dragi

SALEM (MUjO) BASIC

Tuzan je ovaj dan jer podsjeca na bclan rastanak s toborn. Vrijeme koje je proslo nije donijelo utjehu, ostali su S.mO sjecanja i ruga,

Uspomene na tebe i tvoju dobrotu vieeno ce zivieti u srcirna onih ko]i te vole.

Moli rno dragog Allaha di:.s, da ti podari Ii j ep i D zen net koj i si Iii zasl u £io.

Tvoia suprugasa diecorn

pIT

POSLJEDNJI SELLAM

priiateliu

DZEVAD (OMER) MUKACA

Da Ii Dragi Allah podari liiepi Dzennet i viecni rahmet,

Jasmin sa porodicorn

Danas se navrsava 40 tuznih dana otkako niie sa nama na! dragi

NEZIR (MEHE) ZIGA

Svaki da II si sa nama U m isl ima, a u nas irn SrC im a os tala je velika prazni na i ruga

Sa ljubavlju i postovaniem cuvat cemo uspomenu na Tebe i Tvoju dobrotu.

Tvoji: supruga Rasida, kcerke Nahida i Vahida i sesrra Rarniza sa porodicarna

pIT

Javljamo rodbini, prijateliima i komsiiama da ie!laS dragi tara, svekar i dedo

ZELJKO (IVAN) MATO

prerninuo dan. 29. 3.2011. godine u 86. godini,

Sahrana ce se obaviti 31. 3. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom grobliu ,;Vlakovo". .., . . . . . OZALOS(:ENI, sm Z.I]ko, snaha Branka, kder MUI"n", bra, Ivan sa porodi- , ca m.a, un uead, pra U D u cad) bratiei, sestrici, te ostala mn ogobro jna rodb ina, pri[a <eli i i kern lij e

Kuea ;l.10.ti; A Ii bega Fird us. ti krna br. 21.

Prevo>: obezbijed e n ispred kuee ,01",ri u 12.30 sari.

SJECANjE na rahmetli

tt,

TOMISLAV MARKUNOVIC

Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je nas dragi

prerninuo 28. 3. 2011. godine u 76. godini,

Sahrana dragcg nam pokoinika obavit ce se u cervrtak, 31. 3. 2011. godine, u 1600 sati na mjesnom grobliu Sv. Iosipa Radnika na Radica brdu - Travnik,

Ispracaj Se. hiti istog dana ispred Pogrebnog drustva Marti.nov;e " Stup, u 10.30 sati. OZALOSCENI: sin Miroslav, snaha Marina, unuke Lucija i Ana, sesrre Luca, Dragica i Finka sa obiteliima, bra! [osip sa obitelii, te ostala rcdbina, prijatelii i susiedi

3SIS-1n;;k!

hadzi SEFIKA (SERIF) UGLJESA 31. 3.2004 - 31. 3. 2011.

PORODICA

POSLJEDNjl POZDRAV

OCU nase uposlenice Elme Mabmutovic

EDHEMU MAHMUTOVICU

Porodici Mahrnutovic izrazavarno nase iskreno saueesce,

Generalni direktor i uposlenici Regulatorne agenciie za komunikaciie

Dana 31. 3. 2011. godine navrsavaju se 52 dana od kada j e na ah iret preselio nas dragi

Dana 31. 3. 2011. navrsava se 7 dana od smrti nase drage nen e

DEVLE RAMIC, rod. DZAFEROVIC

Zahvalni smo za svu ljubav i zivot koj j si nese b j cno posvetila nama. Ponosn i sm 0 sto smo te irnali i do kraja zivota cemo te cuva!i i nositi u nasirn srcima,

Molimo Allaha dz.s. da ti podari Dzennet i vjecni rahmet,

SULJO (SULEJMAN) LILIC

2.2. 1942 - 6. 2. 2011.

Molimo dragog Allaba di.s. da ti podari li jep i Dzenn et i vj ecni rahmet,

Tvoi Jasmin i Armela sa porodicorn

Tvoii: supruga Hanka, kcerka Belma, sin Kenan, zet Islam i unucadi Diaudin, Dalila i Amila

Dana 31. 3. 2011. navrsava se 7 dana od smrti nase drage mai kc

DEVLE RAMIC, rod. DZAFEROVIC

Molimo Allaha dz.s. da ti podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmer,

Kcerka Fatima i sin Azern sa porodicarna

Dana 31. 3. 2011. godine navrsava se gcdina od kada je preselila na ahiret nasa draga Halida

HALIDA (RAMIZA)

OMERAGIC, rod. ALISAHOVIC

Sa Ijubavlju i postovanjem parntit cerno te po dobroti i bcgatstvu duse i ljubavi koiu si narn pruzala,

Tvoi suprug i priiatelii

Dova ce se prouciti dana u Bjelavkoj dzamiji u B.45 sati,

41'%-111

438:3-·111

POSLJEDNJI SELAM

drago] [etrvi i dajdzinici

SELIMA (KUSTURA) KEPES

o d Serife, Seide, Sej e, N edsada so fam iii jom

lS11-lndf

IN MEMORIAM

31. 3. 2010 - 31. 3. 2011.

Dragorn suprugu, dragorn tati

OMER (SELIM) KUKO

Imati tebe za muza i rodirelia znacilo ie sve !ito samo pozeljeti mozemo.

Bio si i ostao nas uzor za uspjeh, napredak i borbu kroz iivQ!. Veliko hvala!

Tvoie: Emina, Selma i Azra

4400·111

POSLjEDN]I POZDRAV nasern dragorn kolegi i prijarelju

Beskrajno tuzni, ..

FARUK (HAJRUDINA) PASIC

Kolege i koleginice iz Agencije za rad i zaposljavanie BiH

68 e""., ". ""''''''f& ",11 " Dnevni avaz

preselio na ahiret U utorak 29_ 3. 2011. godine u 81. godini.

Dzenaza 6e se obaviri u cetvrtak 3 I. 3. 20 II, godine u 16.30 sati poslije ikindije narnaza na mezariu HAMBINA CARINA" SIROKAGA.

OZALOSCENI: sup ruga Zijada, sin Mevludin, snaha Elvedina, unucad Mirza i Adi, sestra V~zira, braca Jakub, Camil i Mehmed, tetka Mevla, snahe Hasiba, Slavka i Mera, bratici Hasan, Sakib, Haris i Dado, sesrric Muhidin Pleh sa porcdicorn i sestricna Maida, Mediha i Camila, Hasena, Vahida i Elvira, amid);i" Muhamed sa porqdicom, tetici Murat,)bro i [usuf, tericne Fatima, Zeifa, Dzehva i Hajrija, re porodice: Herak, Kadrispahic, Pleh, Bajrovic, Bailic, Razanica, Alimanovic,Seko, Kanlic, Bahtanovic, Sabanovic, Kazagic, Celio, Ibrahimovic, ~ivsic, Hubler, Huric, Hose, Selak, Hasanovic i ostala mnogobroina rodbina, priiatelji i komsije

Tevhid 6e se prouciti istoga dana u 16.30 sari u kuci zalosri u ulici La Benovalencija bt 6.

Obavjesravarno rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

HAMED (UZEIR) HERAK

tl353-1u

."' za ova j tre n ursk " pri p rerni te se " (hadis) Obavjestavarno rcdbinu i priiatelje da je nasa drag.

LATIFA DRNDO, rod. HEBIB

preselila na ahirer dana 30_ 3_ 20 I L u 70_ god ini.

Dzenaza ee se klanjati u haremu dzarnije Hrasnica dana 1. 4.2011. u 14.00 sati, (posliie dzume namaza) a ukop ce se obaviti na mezarju Kovac; . Hrasnica, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENl: suprug Munib, sinovi Nedzad i Nermin, snahe Meliha ; Leila, unucad Arnar, Armin, Kernal, Nejra i Benjamin, brat Dzafer, farnilije Drndo, Hebib, Prguda, [ugo, Bajrovic, Skopak, Kalabusie, Gadzo, Mahir, Salcin, Lojo, Ozegovic, Grebovic, MadeSko, Halimic, Merdan, Fejzic i osrala mnogobrcjna rodbina, prijarelji i komsiie,

TEVHID 6: se prouciti u kuci rahmetliie, ulica Stari Drum 27 sa pocetkom u 14.00

sa u " H rasn ica, 4)117· tu

Obavjcstavamo rodbinu, prijatelje j komsiie da je nasa draga

HAJRIJA (MUSTAFA) SALIHOVIC, rod. GRelC preselila ua ah ire I u utorak, 29. marta 2011. godine, u 86. god in i.

D~.c aza ce se oba vi ti u cClvrtak, 31. marta 201 L godine u 14.00 sati na gradskom grob I j u Vlakovo,

Tuxnog srca obaviesravamo rodbinu, priiatelie ; poznanike da fe dana 30. 3. 2011. u 86, godiai preselio !1" a hirer nas dragi

RASIM (MUSTAFE)

KULENOVIC

Ukop de se obaviu u petak, L 4.

20 II. na gradskorn groblju u Visokom nakon ikindije narnaza (16.25 sati) u Pertaekoj dzamiji Vi~oko. Neka mu je' vjeo!1i rahmet i da mu dragi Allah po dari vi eeni D lenne!.

OZALOSCENI: kcerke A.ida j Amlin., seSl"re Enisa ; Azemina (Min.a), zet Midhat, uouci Amri Isma" snaha

Maja, porodice Kulel1ovic, Dizdar, Zembo '5-'~

Obav'jeiltavamo rodbinu, prijatelje d.a je nasa drag.

SELIMA KEPES,

rod. KUSTURA preselila n.a a!:tire! u utorak, 29_ mal· ra 20 I I. godine, u 79_ godioi.

D lena~" 6e se 0 bavi Ii u cetvrtak, 31. marta 2011. go dine u 14.00 .ati na gradskom groblju Vhkovo,

Prevoz ce bili obO!zbijedcn sa pola· skarn u ]3,00 s31i sa aUlObuskog lermiuala - SlUP, do mezarja i nazad.

OZALOSCENI: suprug Mehm.edalija,sin Derviilalija, k6er ke Raza i Sa bah e la, 8!1 aha Semsa, zetovi 1'11. ujo i Serif, unuc.; Elvir i Dam;,r, unuke Elvira, Selma i Alma, prau.nuke Jasmin" i Emina, zaove Behija i Serif", Ie porodiee Kepes, Ku stu ro, H. j darevic, Soi ie, S aljiC,. Kara· man, Kahvedzic, Kukuljac, Mosie,. PloCo, Agie, Susie, Amkovic, Bogilovic, Su6eska, HUremovic, Arnautovic" Dumanie, BrR!1kovic, Gukojevit, Osmanovic i oSlala roo dbina .i prijarelji

Tevbid Ce se proui'll; is!oga dana u 14.00 sari u d:iam.iji

IsriklaJ - Otob. "'

SEFJK . FJKO (HAMDIjA)

DZAFIC

preselio na ahirer u utorak, 29_ mana 20 II. godine, u 77. godini,

D len aza ce se 0 bavi t i u cetvnak, 31. marta 2011. godi!1e u 14.00 sui l1a me7-"rju

Ravue Bakije.

Prevol ce ~ili obezbijeden sa polaskom 13.00 sati iz uli· ce Bnvera Sehovica br. 23, do mezarja i nazad.

o ZA LOSCEN I: s; n Ed i n, s u pruga N ev'resa, scs Ire

H adiem, Tah i ra ; S uada, d. idZi ui ca S aha, Ie porod ice Dzafic, Badnjevic, Pasie, Omeragie, Karadza, Delic, Corovic, Sobovie, Burd~vic, MujaCic, Perkovie, Ie ostala rodbina, prija!elji ; komsiie

Tevhid ce se prouti!; iSloga dana u 14_00 sali u kuCi

zalost; u u.lici E!1ve,ra Sehovica br. 23m. "'

Sa d u bokom ruga m oba vi es tavarno porodicu, prijatelje, poznanike i kornsiie da je nas drag;

___ Za ova; tre:nutak· pripremajte $.e. (hadis)

Duboko oz.lo,cen; obavjesla.vamo rodbi.nu, prij.lelje i komsije da ie na! dragi

EDHEM (SALKO)

MAHMUTOVIC

presel.io na a,hire! " u mrak, 29. 3, 20 II. go" din e u 76. godin L

Dz~nilZi1 ~ se '0 bavi Ii u Cetvrmk! :3], 3. 20] ] . goo.i.ne u 16,>0 .. li. na mezarj~ Gr.liCaBrdo_ OZALOSCENI, suprusa AIm .... , dieca EI· m <l: i EI med j n" $n aha Am da~ Unl.l ka Han a· di, sure Ib.o i Hajji, '\I1i<'ke Kat.cin. j SIano, b.d,o O,m.n, ,va· srike Zubejda i H3_nkij8~ bradCi" bra{icne~ sesuiCi, sesuitne) [e po[odice: M'lhmL.ltovic, Merke_z, Milndzo" Ha[3~, AvdLikic~ Sofradzija, Pamuk~ Kovacevic, Duran~ M3rasevic., Hadzih .. jdare.,.ic, Si!ic, Metni,';, Bega~ovtc, Alic! Zuba~ Bairamo~ic, B1~kiC, ,SUS" Ch]O'll] Svraka, kao I OS[alil brojna rodblna, kOmSljC I pn]illCljl Tevh_td cc se prouciti iMog daDa U :H'mu :rahmetlije u ]6-30 :sati, ul. Se mira Fraste 1800.

Prijevoz do mezatja L nazad obezbijede.il ispred dzami:jc ,,,Krall Fahd" ,0 pola,korn u 15_30 $Oti_

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH '"

III

Z. ova] "en u rak oba v'ie! ia vamo rod bin u i pri i. telje da i. no! dragi kQmsi ja i p ri ja lei j

RASID (RASIMA) HALILOVIC

preselio na ahiret dana 27. 3_ 2Q I L godine u 62. godini.

Die,na;:::a de 5C obaviti 31, 3_ 2.0 I]. gcdine u miesnom groblju Ma,hala Breza u 16.00 sari poslije ikindi]e namaza,

Tevh id ce se prou oi Ii u .k uci :ialo,ri u Tifiioi u I ici broi 41 Breza, 02. .. LOSCENL supruga Adila, 'in Scnad, kcerka Mersiha, un uk Ami r, U D U ka H •. n na, zet R. m iz, sestre Ram iza (Di ka), Raziia, Esma, zero .... i Salem, Husni]a, Huso, bad~e Rasim i Nevzet, svastike Fadila i Nazifa, sure Adil, Fadil, Nazif Fikret i njihovc porodice, sesrrici i sestriene, te porodice: Halilovic, MU,S:;I;flOyic, Gasi, Smajlovic, Telalovie, Lisakovic, Borovae, Besllla i Avdagic i osral a mncgobroi na rod bi na i prij atelj j <l3f.8-l u

Obavjesravamo rodbinu, prijatelie i komsiie d. je no, dragi

MUSTAFA (AHMED)

NAZICIC

presel 10 03 a b i ret u u rcrak, 29_ marta 20) 1_ godine, u 84. godini.

Dzenaaa 6e se obaviti u cervrrak, 3]. mana: 2011. gcdine u 15.00 sat] na mezarju Ravne B",~.iie,.

o ZALOS CENI: supr uga Sa i m a, k6er ke Enida i Mi rsada, 7.¢1 Seifudin Ekic, sestra Hal i ma, sestrici N edzad, N i jaz i Ab med, sestricue Azra i. Am ela, "et Alij. Llubovic, svasuka Zekija Becarevic, badzo Hidajet fJemidic, re porcdicc NOlieit, Sidrc, Liubavic, Eki~ Mulahasanovic, Becarevie, Hondo, D~mid~c, Saracevic, Avd'agic-~ Halilovic, Dedeic, a ranov, Karavdlc, F.21 ibegovi c, Mu, ie, kornsiia Sulejman Soli m begovi c so po ,0 di com, te "".1. mnogc broi na rodb i· na, prijatelii i komjiije

Tevhid ce se prouciti i'IOgO dana u 15.00 sati u Bakijsko] dtamiii.

III

".Z, oVa j tren u l.k . priprernaj (e "" • (hacii,)

Duboko o,olosceni ob.viestav.mo rodbinu, prij"(elje i komsiie da ie cala drag.

NEJMA (SINAN) HASANOVIC, rod. LICINA

preselila na .hirel u ".tor.k, 29. 3. 2011. godine u 81. godini.

Oaniiltl CC $e oba\'i'[j u cer"n;3k~ 31. 3. 20 I J_ godine " 14.00 sui n •. grad,korn mezari II Vl.akovo.

OZALO~CENl: ,inovi Ahme', Safor, Su.cro i Enve,t:~ kcert D~em da i Em -[ c,a, ses [re Mejra i Bai ra;~ zetovi B.jram j Selman, SD"ne NevzelO, ful~m", Amela i Sltada, uoucad Ale:n] Sibda) ADida!,Adnan~ AmeJa!, Muame:r, MU3mera! Ajfa~ Be..-;· no,. Ze"ina, Dienila, Eldar, E~g;n i Din", praunui'ad, djeveri Beilo ; Anllr, ,. porodice: H ... .noviC, Li6na, J ukic, alogic, Zgodic, Maw"ic, Koo.c, H"OIi C, Rab ie, ZOrnic, Pam uk, k"o i 0s",1. brQj oa rodbilla,. kom5ije j priial~lii

Tevhid ce ,e prouti!i i.lOg dana u kuci merhume u 14.00 sari, ul. O,.hMi~ka ~ikma 14, B,ije!ce.

RAHMETULLAHl ALEJHA RAHMETEN VAStAH '"

POKOPNO DRUSTVO

9i~m9,~

SARAJEVO OSNOVANO 1923

Pokop no drus lVO " BAKIJ B~I mi pteV'()""L; urnruh i.z Z;lpadne Europe spt::cijalnim pokopnirn vQ7Jlima i organ.izuje d~en3Ze na re,r:Lrorlji Bil~l.

!e!. 00387 (0)33 533·763 ~obil:el 00387 (0)6:1 l3l·788

00387 (O)~' 233-062 ru- 00,87 (0)" 4~,'·1'22

mobltcl za intMiJ:2nsr1."O 0049(0)1-609342.7808 'W"W'W.baklje=.com

oglasi

Dnevni avaz ,,,,_,,. __ ,*,>0,,.69

B05NA I HERCEGOVINiI

Fijl)~ R.ACU A BOSNE ! !~ ERCEGOVI N c TUZLANSKIKilNTON

OPCINSKI SUD U ilVINlCilMA

B ,0;' ss D M,I cosesz 09 Mo!

~ivj nice] 18. 02.1011, gcdlne

OGLAS

NAPOMENA:

DO$11I\I".3 s~ :sma~:r':9 obavlj~t'iQm pro ~ekQr.1l .-oh od 1:5 da n:a otl dB r'i::!'i obja" 1 ji \'a.qj-a (~]. 348.. SoL 4 F Hi 1-1).

Simr~ni sarndn ik T.atiJ]{Ilug

SOSNA I HERCEGOVINA

fEDER/\Cij i\ BOSNE I HERCEGOVINE ZEN1CKO-OOSOlSKI KANTON OPCINSKI SUD U zEN1CI

Broi: 43 0 Ps043385 lOPs

Z.ni"", 28. 12. 2010. godine

Opeinski ,ud u Zeniei, sudij. Kubat Ja,minka, postupajuoi u pra.noj s1\'",i DIONICKO ORUSTVO BH TELECOM SARAJEVO DIRE K Cll i\ Z ENICA al. Maseri koya bro j 46. Z enica,prmiv lUknog DZASKO PROM 000 ZENI C A u I. Go roZdan.ka b roj 96. Zen ica, ro.di i,plate Gug. I'.S. 3.814,60 KM,d.na 28.12.2010. god.

OBJAVLJUJE

Tuzenorn OZASKO PROM 000 ZENICA ul. Gorazd aDS ka broj 96. Zeo iea dOSlav I j. se n. odgovo r tuz be ru h leI ja" pod nc:s;e n a 0"0 m :s ndu

do", 08. I I. 2010. god. koiom !uiii3C' pO!r"ui. od (uzenog, n_.il i me duga :tao pruzc.nc Idcfotls.kc usluge izno. od 3.814,60 KM sa zakon'kirn za!e~ znim k.m. !ama, kaKo slij edi: ~. hmos od 196,80 KM poCev od 25. I I. 2009. god .. po do ispl"e, n. imos od 211,4) KM poi'ev od 25. 12. 2009. god .. pa do i 'P la!c, n a ;2no, od 2.9 ! 0, ! 5 KM po~.v od 379,20 KM po~ev od 25. 02. 2010. sod., na iznos od 58,50 KM pocev od 25.03.2010. god., na iznos od 58,50 KM pocev od 25. 04.2010. god., ". ".koadu tro:sko'V3 parnicflog PQstupkt3_

BOSNAlHERCEGOVlNA FEDERACI)A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

OPCINSKI SUD U TUZU

Brej 32 0 P 029990 10 P

Tuzla, 15. 02.2011. godine

Opcioski. sud u Tuzli, po sudiji Shipi'; Aidi, u pravnoi stvari ruiioca JZU Univerzite!ski klinicki cenlar Tuzla, Trnovac bb, zasruJ.lan po direktoru i z.konskom zaslupniku Ci~ku§ic Elmiru proliv Ahmcwvic Adisa, Naselje 3 Hrasla broj 186. Bukinje - Tuzlai Bajramovic Emina, N "selje 3 HraSla broj 186. Bukinje - Tuzla, radi dug., vsp. 6.362,83 KM, na OSnOVII clana 348. Slav 3. Zakona 0 pami~nom posmpku

OBJAVLJUJE

Ovome sudu podl1esen. je luzba dana 06. 09. 2010. godill.C od strune lU~ioca protiv tuzenih trazeCi da sud llalozi tuzenima da

OsnovanoSl pO!:rozivanja mzi lei j [em elj i na dokazima: flIktu,am. brej: 1009, 1109, 1209, OlIO, 0210, 0310, aDo!i tckoj bnici brej 0444,331 O. Rok ~a podoo~eQje odgovor<) na mzbu je 30 dana Qd dans dostave_ Dostava se s rna tl'a izvr-sen om. po proreku roka Qd l5 dana od dana Qbjave u DoeVnom Avazu. Tuzbom ie predlnzcno dono~erlje presnde zbog propus," nj •.

SUD!JA Kubal J ",min ka, S.r ...

lU~iocu isplale potrazivania po osnovu neplacenill racuna a koja se odnose 11. prul:ene bolnicke zdravs(vcac usluge ukupno izaos od 6.362,83 KM sa 7.akom~im zatewim kamalama pocev od dana dospiieca obaveza do dana i.plare kao i d. rul.iocu naknade lro,kove postupka, a sve u rolm od 30 dana pod prijetnjom izvdenia, Ie u :skladusa clanom 182. ZPP-a tuiilacje predlozio da sud donese presudu zbog propuillanj. ukoliko !Uleni ne dos!ave ods-ovor na tu1.bu.

Ovim plltem se tuzen;ma Ahmetovic Adj- 511 i Bajramovic Emini d05tavlja tutba na odgovor u smislu 0.62. st. 1. ZPP-a i tuzeni su du.lni dos!aV'ili II pisanoj formi odg-oV'or na [u;:bu saCinjen u smislu 1:1. 71. ZP-a, a u rok\! od 30 da na od dana pri j ~ma III~be, Obavjes(av-aju sc LUzeni da se dos("va wibe smarr. obavljenom prorekom 1 S dana od dana obj.vlji vanja.

Sudii" Shipi'; Ai da

OGLAS

SOSNA I HERCEGOVlNA

FEDERACIJA SOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU

Brei. 580 P 02845307 P Mos!'r, 21. 02. lOl I . godine

SUDAC Nod. H a movie Kov.~"vie

Pred ovlm sudom u roku je pamlenl posrupak lU:Zil'e:lia jsvna zdravsrvena usrancva Unlverzlretskl kHrdL":ki cem a t T~i-~I~ TmO v s}l;: bb, protiv ruzene TUUljiE Ismete i~ Pod..gorja bb~ I)r~in::J B,mlJlvi'l! T,;:.,li dt.l;br:3 V.:';ip. 921,6-0 KM~ p:3 kako eud mkno, na adrcsu n.ljc: IJ mogucnosu dostavtd ruzbu na odgovor tel sud sbodno odrcdbama CI. 348. SL • .3. ZPP~a nl~-bu na cbaveanl odgovor dcsravf]a putem dnevnih novlna Dnevni aVi3Z,

T\.IzbcDJ zah Lie ... gl:a.8i:

IQOblLvt:~uj.e: se lu2et'i:!i 'T'ul:l1jii J:sT1U~'[:a da I1J~jO(:I,I is:pl:ui pOl:r':9~i'L'ii:!1i-e D! ncvcu 1J i~nos.u od 921 100 KM sa pripiidaju611i zakonsk lm eareaa lm kamararaa pocev cd 10. 0 t. 2007. god lne, Kt!O dana dospi re6:J. ubavcae, kao t da rusiocu naknadi troskove pamL~:nOiIJ poswpka.a sve IJ roku od 15 da.JJ8 od dan n pravosnafuostl presudc, pod prlictniom prinudnog i::rvri:ef.lj:l • .:.!

Prcdl ozenl dokaei ruzlcee ko]e tuzcnl moje preuaad u egradi Sudn su:

neeun brei 29130 U uncsu cd 921 )·60 KM, specif k:;lIl;ija iz ... rjen ib b'IJ In itki h u:>lu~ U7.. rnc,"U 11 29130, obllL~.,m:s].:: i I t:S11 UJ)U,[fi ica, orpusne pismo, ielave, obaviesien je 0 adresl p reb tvaH:;;!a i· upomenn p red tufbu.

TuzilCli [e prcdlccic sudu da ukoltkc tuscnu u znkonskom roku nc dostavl plsmcnl odgovcr da sud. na oenovu elana l8.~_ ZPP-,h doeeac prcsudu vslied prcpustania.

Sud I'll [em I!;I Dncvneg a va:rj)ilI dClSta\l'lj:a navedeu U [ll~b u ruzenom, n .a obgve"j~ i odgcvor koj i :POu~ va kakc sl ijedi:

Ovom priljkom pozlvamc Vas. da L1 rcku cd 30 dana dostavhe eudu obvcznl plsmeni cdgovor na tuebu 11 dcvoljnom brciu primjcn'ik(:! Z::i sud j prutivnu :;HrarU.l-tu~iteJi::i (tl. 454_ st. 1_ i 2_) ~I- 70_ st. l. u svczi s to!. :502·. Sl_ 2_ Zsk(UJ'II Q p:tTnlencm POOSUlpJ:U 53/003}.

- Durni St:c: dostuvif plsmcni odgcvor na tufbu u navedencm roku, kcil mora bhi razcml]!v i morn aadrznvati SY:C: one ~ lO il:: pOI:n:bno da b i se n j i;IT].U mog)o postupi u, a poscb:n IJI :u j stern t r.eba n avesti:

t. Omeku suda i bro] eeedraeia, lme i preelme, prebi valis LC ll! beravlsre srranaka i nllhovih pueemocnika te peedmcr spcra,

2, Precesne pngovore koje nc moae teo is LicII1i nakon dostavl j anja cdgovora na tuzbu (npr. Prigovor micsne IlndJc:fuoari {L !9. $I .. l , zrr F O;!-IJ-

1 Decldno sa lalasni tl da li prlanajere il.i osporavate ruzbcnl eah rlev.

4. Ukchko osporavatc tuzbcnl zabtiev duzni ste u odgcvoru [I;) tozbu racno na-estt razlcge zbcg kojih osporavete lu~_bl.l zahejev, [:inrel\i-c;e n,IlI:::Ojima sasetvare svo]e navcde t dOS19Vi~~ dokaze koiLmi!l sc utvrduju [if' tinjen,ic-e (tl. 71. zrp FBiH).

~. Ul. i:spf"'..!ve :S;;iSl:iW~jCIlC lJa :stl1'lnorn jc~ik!J dlJ1.:ni st'C d.~t:jl"it.i o~'j.r;n::[J prijcvOO (,.r. 134. s.~_"2 ZPP FBiH).

6, Ukolj ko pret!I:at.-el-e prolj1oden i e dohl?'.B Sils:lu~a.nje.m s:v j.edolc.a dutn i Sile za 8wkClg 8"iedoka i"i.llves [i Latno l.me, p re:7_i ~ 1Il~1 hoe j-cd.r:wg rod.ilcl'iI, iJdrc:su st<lnOVilnjil, na kaje okol.rlosti predbz.cre dil Sf; svjedok s;a.sllJ~iI (~l, l31. st. 3. ZPP F BiH).

7. Pis.merli odgovor mor.u.e O:iObf.lO (ID[Jloisati (-~I, 334·. St. 2. ZP'P FBi H).

- U koH ko u na vcdcnom rei ku m: clOSt3Vi U:: pismelJ i Cldgovor na tu~bu sud cc donUI: tL P'r·csudu i uS.1,.'oj i li tuJ:bcll i 7,a7 htjt=v - Pres'llda ;:bQg propU.~Utl1j;;i (~.t. 182._ St. L Zpp-a)_

Opcinski sud Mom.r, sudac log sud. Nada Harnovic Kovacevic, u pravnoj srvari ruzirelia UnrCredh Bank d.d. Mosrar, Ulica Kardinala Stepinca bb, koju zastupa direktor kao zakonski zastupnik a njega punomocnik Robe" Bogdan, zaposlenik ked tuzitelia, protiv ruzenika L Anronela Milo! kei Amon. J M B: 1)4119731771 &4 iz Saraj eva - Nevi gad U I ica OmJad i nskih radn ill brigada broi 6, 2. Kristina Dedic kei Ljubomira J MB: 2·31.2972156638 i. Drinovaca, Plavilo broi 269, koju ." as tupa privremens zastupnica Kat. Zovko odvjetnica i7. MOSl.ra i 3. Am. Maiie sin Pet ra i7. Drinovaca, Dubrava bb, J M13: 0201957151642, rad i isplare dug. po ugovoru 0 kred i tu, vsp .15 .726,5 2 KM, nakon glavne i iavne raspru ve za klj ucene dana 19. 1. 2.0 J 1_ godin e u prisu rn osti punomocn i ka tuii tel [a i rrece tuie.t1 j ka, 9, u odsumosti u re dno 0 boa vi je! teo i h prvoruzene i drugo WieDe, dana 2 L 2. 20 J I. godin e, don io je ,I i jedeeu

PRESUDU

Duzni su ruzenici solidarno isplatiti mzi!elju dug u ukupnom lznosu od 15.726,52 KM sa zekonskom zareanom kamarcrn pocev od 10. 7.2007. godine pa do konacne isplare, kac i da tuzitelju naknade rroskove postupka u lznos u od L (22,00 KM sa za rezno m zakon sko m kamerom od 21. 2. 2011. gcdin e pa do ispla re, sve u roku 30 dana.

NAPOMENA: Dosrava se smatra obavlienom protekom rob od IS dan. od dan. objavliivanja (a 348. st. 4. ZPP-a F BiH).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA DOSNE I HERCEGOVINE SREDNjOBOSII.NSKI KilNTON OPCINSKr SUDUTRAV'N'IKU

lk,,;: S( OM,) 0(l6(S60!lM.!

T"vnik, 17.0l. lOr I. godin<

OPC.!NSK! SUD U TRAVNIK U ,ud;i' f,m," SojoIdiicl u prn ... noj stvilri t'LiZil-cl[iI TRIGL.A \f BH OSIGU7 RANJE DD SARAJEVO, uJ. Dolin. b,. S, S,,..je,o, proli'L" IL1Ut!.Og ZD"ERIC M1LOR.AD, ul. Podgt~dina bob, Vi.lez, nidi dUgiiil' V,SP, 6-36l'100 KMI v:mnspr~vno dima l7, 02, 2.OJ 1. gQdin~1 dOIl.iQ j~slijcdecu:

PRESUDU

Obrazlozenie

Kod flVOg SUclllI d~ na 04, 11. 200:50. godi n~·) 2~pri m.ljena je UJi:[I;):3 Il.!litelj$, p'fOli.v tukf.loS) r:;Jdi d\lg;;~ ~~ pf~jl:d!Qgom dil s.ud IJ skliidu :S~ ctiil.nom l82. ZPP~a ukoliko Ll]]:en i ne flOSlllvi odgo\lOr na lUzbu don e~ fi resud u zI:lO.il; pror.n.:dt8pja.

TuWa j-.c dos:t.a'!'ljeoml (uZenom uz ni1pGmcrm d.a ~c: tuicni du.z~.rl dos [.avi li su du odgm7o r na n.L~I:n.l u pismer.Jom obli k Ll: i u ~k(l nsko m roko o.cI 30 dafl:ll ko-j 11 je U.l.t-en Om d0.5tavljcn!J (JUlcrn dnc:vnih IJ.OyllliJ i osl3!:iTIe plotc sud:3:) o Cern l.L kOl(l d.okaz J.l'OS [oje do:smvll iC1o:: u o'Vom sfi ts:u. Kako Itl.zf:iili I.i !'Ok.u pr~dlo~eliOni u llarU.l 70. Zakon::J. 0 parnie!:nom postup.ku [lLjC dQ~lilvio 5ud\J pi:>mi:ni: odgovor ~i3 lU'.bU, a i2. priloz.cni.h dokatza U2. UI~bu pooi:z:il;;ui ca jc [lJ '~l)(!['i t 1..ab lie", mii rt=] ia ex. i gJ-c:(1 no os:nO"Li".9 nl k :lCl· i li njell i~ d:jl jc Lu.li ttlj "LI t u:~b j pl"cdloii.o dOlJ.oik:1l i-c pr.r;sud..r; zbog ]l-r"O(lu.sranjil, [0 je ,..aljalo dOIlij"eli odlu.ku kao 11 iu· ~il u Sikiadu $i!I nnnom 18-2, Z:lkA)M 0 pi!lrni~.nom lPonu~ pku (.~SL ncr ... in.r; FBi:rr'j br. 53,10.3173-1051191(0). Od]uka 0 uwkovim.a dOllcscna ie lIiI o.:snoY"L1 tlanll 386. s:m v 1. Za kona 0 I'arn il:n om I'ClS [llfJ kUJ .. iSl i 8~ s:!.s roje o(] ~J.mko~4 [ak-se 0:,1 ILI~bL.! 1..1 i:mosu od 45,00 Kl\i i (:iIl::sc Ill;!: odl L1ku u iZlloou od 221) 0 K.t\.\, ~to U.KU pno izn I}~i (,7 ,S.O KM.

PRAVNAPOUKA:

Prmlv ovc presude rliie dllzvoljelUl1albaJ all m".eni motu :podni.ieli prij~dloS~:!iI povr:u U pi"ijaAnje $I(it.li~_ Prijedlog:sc pod.oosi o .... om .::i.\ld\J u. roku od 8 rdall::Ji cd dana ka7 dm je preSHO rnzlog koji je uzrok·oY'ao propu~(,mje) a akQ jt' ru;':e.L'i rek k:as:n ij-e S9?flfLO z:a Pt"Opu~lilln i e - Qd da.t'i::i kad:. jc ~ to S<:!.7.n!J{I, N ilkon proteka 6.Q dim!;! (ld d:J n:a: pro]JlJsumfa ne mole se rraZL(i povnn u prHj}~nie st:mj~.

Sudij~ Emi.m Sufoldzic

Tu~~ni ie du~t!ln L u:;;.:i [e.lit! 119 im~ {(up flO ugO\l11fl] os:igu, mil f U lmo .... i [:Ie - poli:sarn:ll o:;'~Sl!Ti!nia b roi 07 00070181 07 0007079, 07 0007086, p la!i!i uk" pan i ,no, od 636,40 KM, sa zakonskom za[f'.znom xamamm sbodno Zatonu o .... r.s (11 i :~nope 1;:<1 ~c:-~jle ka!tnl.t,e~ J:.:akQ slijedi:

• nio1 iZrJos. oel l:59.10 KI~ :pOOev od 01,09.1004. godi.rle doispl91el

• "' ;,no> od. )59,!0 KM,]>OO:v <>d O!. ll. 2004. ~odi", doi:spJnel

• n~ i:ii;i'los- od l:)9~1(I KM~ ~e" od 01,03.200:50_ ;G.Qciine-

dQi:S:(Jlini:) -

• nil iZrJos: od [509.10 KI"'-, poooC·IZV od 01., 06.100S. godi.rlC" dQiSill.j)~el

II: na.dlJlkIJ.ad i1i t~kQ,'r; .j;liJrn LCTLIlS posllJpkit lJ :u kl.1'pll.om i.~noou 00 67150 KMJ :Svc u roku 00: 15 dana od dilTIiI pri~ ie.ma fJrijef.!i.s:a pre:rude.,

BOSNA I HERCEGOVINA

FEOERACijA BOSNE 1 HERC.EGOVINE ZAPADNOHERCEGOVACKA ZUPANljA OPCINSKI SUD U SIROKOM BRljEGU Broj: 64 0 I 008079 09 I

Siroki Brijeg, 16 02.201 L god.ine

OGLAS

odreduje se izvlienje rodi n.mirenj. lra.bine "",ilelja ovrhe Im.sa S.npaolo banka d.d. BiH u iznosu od 3.193,74 KM sa pripadajucim zokonski m ",,!eZD im karn,,,.m. poce,' od 10. 12. 2008. godine i iznosa od 55,00 KM na ime ,rookov. pro~e:na mjeni.ce te lroskove o.,dnog poslup.ka u ukupnom izno.u od 240,00 KM.

Optin, ki sud u Sirokom Bri jogu, ,u dac B ori, Gali~ u ovdnom posrupku lra~i,clja ovrhe Inre,a Sanpaolo Bank. d .. d. BiH, Obal. KuIina ban" 9a, Sarajevo, proliv ovdcnika Ivica Camb"., Herceg g!iepana Ko,.~e hb,Posu!jeIe oyrsenib Tomisl,v Rezo, Herceg Sriep.D. Kosa~e 39, Posusje, rodi isplate nov~.-"og potraziv,nja v.s.p. 3.193,71 KM, a na lemelju 01. 348. Zakona 0 parnicnom poslUpku FBiH u vezi sa a 21. Z.kona 0 ov duom pOSlupkll FBiH

OBJAVLJUJE

da je dan.a 24. 06. 2010. godine, donio RJESENJE 0 lZVRSENJU

Temc::ljem vjerodO:SloJll~ i:spra\'~I. mie:llicr br., AF 1266087 od 0 l. 04. 2006. godi"" dO'pioi" n. ploe.nje ! O. Il. Z008. godino, prore'ti,""" kod Opei n,kog ,ud. u ~irokom Brijogu d"Da 11.05. 2009, godi no, pod broj om 9/U9 ko i u ie jzdoo ovdenik !vic;) Camber ~ kao mj~nicni duzn ik,

N mn ireD je tr:il.zb i oe U"3zi tel j a o' .... rbe u kJju cuj uc'i i tfosko\'C' iJVOg:tl ovrsrwg postupka pro,le-SL ce se: nO! no"c.anim sred,stvima/p.IElci oVTsenika Jv.ica Camber i Tomislav Relo~ a: ukoliko:se OVfha ne mOle provest.i TI a ovai n,a,e:i [] Qvr ha cc se p rO'l;'csti POpjSOID, procjcnom, 7..aplje.nom iJ prodajom pOa krel:nih s(vari ovtie:oika I'I,Iica Cambe.r i Tomi$lav Re7-o na adrC:S:!lma prebivalista~ :S:ve dQ po(punog rrazbLrJe l1li.mirenja tra.zimlja ov-rhe_

Sud,c Bori5 Galic

Po Ilka 0 pm vnorn 1 ii t':ku;

Proriv ovog rj"c~enia str311ke l1logu izjaviri prigo~ vOr ovomc sud u, u ,0 ku 0 d 8 da no ad da nopri i.rna istog,

Rie!enje ° o,""i se dosravlia ovdeniku u .kladu sa n 348. Z .. kooa 0 parni~nom posrupku FlliH II vezi so "I. 21. ZOP-" FBiH i dos,"va so .maLra obavlj-cnom prolekom roka od 1:5 dana od dana ob javl j ivan ia.

70 ~""'''".''-'''''''" Dnevni avaz

oglasi

BOSNA 1 tIERC~GOV1NA FEDERi\CljA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKi\NTON

OPC1NSIO SUP 1I ZIVlNICA1M,

Brei; l,) Q 101856810 I

:2: ivin lee, 10. 02. 2011. gcdlne

Opeicski aud u Zi"jnicam(lj u i;r.'Vr~lloj :stv;;ITj It'!lziL't'lja lavrscnia MKD l'!Mikrofi[J"" d.o.o. Bania Luke, ul. Save KoVilce'1ica 2:31 prod". iZ1i1rl.cnHta: l)Jabic Fadlla 1.1: Zivinica, ul. MilgisU'alni pur bb, 2} Bc:Cic Sajda, iz Zi'!'inicaJ naselle Sjever 2) radi naplaie duga, V •. s, 1.683,31 KM) dQ~lavlj:a

OBAVIJEST

Obaviestava ae Fctzi.c Nermlna i.z 2ivin LC'a, kac 8U v Iasn ik na j mcvi n ~ l:i~.'l~erLi ka da i e eva] sud dana 22. 03. 20 Ill, godine don to je rjclie.:nje '.1 i~ clenj II ,pod btoi: 33 0 1 0] 3568 10 1 koj jm je odredenc da ee-s.e pri II udna !1.ifplal:l ~n'3.2iv:!.O;ja trazieea izvrscnja prcvestl prodaicm ncpckretncsu La vtasnlsrvu iZ1i'lic;nika 1/2 Jahi~ Fadila uplsane u KPU br.14!O! K.O. 2iviniccj brc] Zk uloska 9S5) brei podujoska :ml02.

Prcma prilozcnom ZK1IJiI cevedcnoi ccpokrctncstl, imete pravo suvlasniswa s dijelctn cd ,lt2~ pa vas, u smislu odrcdbe claaa 40. stav 3. u veal s cleeom 69. smv 2, Zakoua 0 lzvrsnom pcssupku {flo~a. novlne FBiH" br. 3lto3 i 33{061- obsviesrsva .0 pokremorn izvr!i1om postupku.

SUDljA Vehid Selimb9UC:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAqJABOSNEIHERCEGOVlNE HERCEGOVACKO NERIITV ANSKI KANfON OFCINSKI SUD U MOSTARU

Bmi: fJl 58 Mal 905206 04 Mal

Mostar,23.(l9. 2010. godine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni saradnik Kemal Maksumic, u pra.vnoj srvari wzioca JP HT d.o.o Moslar - Direkcija za pokreUlu !!lIciu, Kneza Brani!)).ira b.b. kog. zasmpa zakonski zastupnik direktor, prO!iv tuzenog Marije Sli:lkovic, ZiromisIiCi bb Mostar, rad.i naplatc du,ga, v.sp. 249,10 KM, dana 23 09.2-0.10, godine donio je:

249,10 KM sa zakonskirn zateznim kamatamaim:

na izn os od S 2,83 KMp<JCev 0 d 17. 10. 2002. go d. pa do ispla te,

na iznos cd 127,81 KM pocev od 17. 11. 2002. god. pa do isplate,

na iznos od 68,46 KM pocev II d. 17. 12. 2002. god. pa do ispla te,

Ie m u nad 0 kn" di Ii troskllve pos m p ka u izllOSU od 110,00 KM, a sve u r-ok u od 30 da· IIa.

S rrucni saradn i k Kemal Mak.umic

Pouka 0 pramom lijeku:

PRESUDU

zbog propustanj a

Proti v ove p resu de :tal ba Q i j e dOPU5 ten a, ali tuieni moze podllijeti prijedlog za povrat U prijaSnje siallje (Cl. 182. ZPP-a F BiA).

DUZa!1 je mzen i ispi. rid tuz.i tel iu na i me d u· ga za koris!enje mobilel usluga i~nos ad

BOSNA ! HERCEGOVINA

FEDERACIjA SOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON Ol'C1NSKI SUO tl MOSTARU

Broi; D7 S8 Ma.1 028289 07 Mal

Mo, lar, 21. 02. 201l , godine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni ,ur.ldnik Mini_ B"lo.i< Culi.k, u pr.lvnoj Stv:u-i !Uf.i,oIj' Ht D.O.O. MOSHtr, prorjv n.tzcn ika P,ero Grubi~ic:) fadi .) [cmelj(!:In clanka 348. s'ravak 3, Zak,on.a 0 parnicnom p",rupku (~SJ. novin" FBiH" b .. 53/03, 73{05 i 19/06, u doljnj"m rekstu; ZPP), buduti da mknik nC "anuic no adre'i po'ijednjeg po"natog bo,avi';,a, obja"liuie 'ljed .. ~i:

OGLAS

D.Da 19.01- 2007 godine luzi<elj HI 0.0.0. Mo",ar je podnio ".lzbu proliv ruienik> Pero Grubi,lhc ra· d,i ispl.te Tuibom erafi d. Sud done,e pre,;udu kojom ce ru;;eDog ob.vez,a,i 1I. pl.canje dug. u .izno,u od 31,90 KM, ,a ""ko n, kom ""tezn; m kam.ta m, koje teku n, izno, od 6,38 KM poo,v od 15. 07. 2006. godine p. do isplate, n. izno, od 6,38 KM pocev ad 15. 08. 2006. god i ne ]}a do isp late, oa izno, od 6,38 KM poc.v od 25. 10. 201M. god.io. P" do ;,pla~., na ;'"0' od fj,38 KM. poOm> od 2L 11. 2006. godine p. do ;,plale, ~a ;<aos ad 6,38 KM PO,,"" od 21. 12. 2006. godin. pa do i~plate, Ie II1U na.dokuadi t""kove postupka po od.-.ctenju suda.

Obavjesta'l,l,a, se tllz.enik da s;e: dO:Slava; pismena s,matra ob::wl_jenom prot~kom roka od 150 d.ana odi dana objavljiY3Jlja oyog pismen3 ll_ dJlCVllim noviflama OnE:!,'ni AVAZ i 03 ogla:~Hloj p!oci SudOl: te da pr1vitke dO-S,l3Vl jene u;.:. t1l2bu moie podiC.i u ~_gr3d i Sud.a_.

Ob::lVjeSHlva $e ruleni.k da je t"e_meliem claqaka 70.. $tavak L ZPP.j du2an najkasnije 1.,1 rO~1l od 3.0 dana dOS[il'V'ili Sudu pis:meni odgovor n:il mibu,

OdgQvor Dla rui.bu mora biti m.::mmljiv i :!:iadriav,i:Hi: Qzni3ku Sud:}) imei pre.t.i.me,odnosno n3.1.iv prnvne o~obe~ prebiv:ldi~le iii bOr3viMc) 'odnQ$no ~jcdiste srr.Jo3k.a, njihovib zakoo:;kih laSlupnikil i punomot::ni_ka, aka ih i.maju) predme:t Sporal sad.rlaj i2ji3,IC i po~pi~ PQdno-sitdra {ctanak 334. ZPP •. a}.

U odgovoru nil tllzbu [uz'~nj k (:e ls.t:3kIlUli mogut-c proccsne prigoyor>t i izjasniri:s.c d_n.] i pri:r.uaje i~i "'po,"V" po'13vli<" i m7.b.ni zahticv (cl.nak 71. ,,",,,,t 1. Zpp .• ),

Ako tuzenik ospornva fLjzbcn,i zahrje\t) odgo;;'or n3 ruzbu mota sadri:::n·i i ril:dogc iz kojih se ruz-beni Z3~ nljev osporav3)t:injenice na kojim3 m2-enik zs_snivil syoje navodc, dokazc kojima S(: ulvrduju re 6n~ jeD ice <e p",.nu OSnO.U "" na"ode mzcn;k. (elanak 71. 'I.",k 2, ZPl'.a).

luzen,ik mole U od_gQ'I,I'ofu fia IlJ:!bu] a oajkasn ~je fia p.r.ipr-cmnorn ro6~[u) podnijeli prolumz.bu (llanak 74. Slovak 1, ZPP·a),

Ukoliko mien;k, kame ie ur.dno dosravliena luzba u koioi i. ruzi,.li predlo~io dono!enie pre,ude zbog propulmnia, ne dO'I.vi pismelli ods"vor n.mzbu u zakonskome roku, Sud ce donij.,; presudu koi 0 III SC u,vai a mZbcn i zahriev (presud. zbog propuSla.ni .), 0' irn ako ie m2beni zah Ii ev o~igledno ne· memeljen (~lanak 182. "av. I. ZPP .• ).

Odgovor nu mzbu s priv;(dma predaje se Sudu, u dovolinom booi" primiernka za Sud; pro(ivnu SlIa-

ku,pozivom na broi predme(a. ..

S mI~n i suradnik Millja Belo"ic CuI jak

FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE IvlNTON SAAIIJ~,VO

OPC!NSKI SUD U SARAJEVU

BROJ: 65 0 P 051000 08 P

Sataj eve, 16. OJ. 20 ll. god ln e

N a osnovu cdredbe clana 34g, :5;[l1V .31 .iJ. i ). Zaknna (I- parn iCtllJlUl PQS rupk u, {J]-S lu l.b.i;:(J.e nevi (}C. FIJ i 1-1'\ broi 503103) Opeluski sud u Samjevu i [0 sudtia Saacle GCi~ fut.o:novil ~ BUliganJ u pravno] srvari ruzitelja DELMO S A.NEL- ~t J ~ bla [I i eel' ul. Le Ild:l!;\'t b r _ 16! zastupan (1Q puIJOmoeD lku hUrsiidi Begauo ... i C r 2u tic advokaru iz SaF.J.-o jevn prctiv lu'-enCig ".NEK.R:ETNINE 2-A" doo SsrnjevO' ... ul. Kemala K:a.petam"Io'ita br, Sf. radi raskida UglJI"Ora zbng nclspueiee]a, povrata novca i nuknadc ~LC(Cl v.sp. 78.000100 KM, nakona ro_~i.S [2 7.!! gJ avnu rsspravu odnlmog dan ~ 16_ -02. 2011_ godi ne, U priS.,!j_~'L VIl 11l!i telja lleno i odsumoetl urcdno cbavlesteneg lUlcnolh dana l6, '0:3.. 2.011. godjne, denio [e slliedeeu

PRESUDU

Us vaj a se ruthcni zahriev koji m se raskida Ugovcr -0 0'1l.~ ~rupa.njl!, u pOS.'tLlpku kupevine nekrernine Z::il;i:.lju:ce,r) dann 1-8, 12. 20(1.6, god i nc Izmedu Dclmo Scncla knn 1]::1.10-

gcdavca a [cdne strane i tL.I~llog ..,Nekre[nine 2-A" kac plJ!:5f't=d rri b .!j. druge $\TIIT\t::,. raek ida se US;;;IVjJ r I;) zaku pu ZflkUu~n dana lB. 12.2006. godlne izmcdu Luzi[clia kan zaku peda v ea j ruseuog kao zakupca.

N ill.il:1.e se rojenom da ruzl [elj u vrad iZIU}S od 78.000,00 KM ili izn(l!;i od 4Q.I}OIlIOO EUR-a,..sa jI'"...!Ii];:olls.,kitn Z!Hezn lm kamammn poeev od 16, 0.3. 2-0 II , god! nc kac dana presuden is pa do -LSP ln rc, If: du m U n ado kn ndi ~telll u illlO~U od 8.-IXIfhOO KM U 2:akOIli;ikim !';::i[~t.Jim kamatarna pccev od 16. 03. 201 'I. godine nn tme ncisp I. a cc ni h kirl]a, uz uaknadu truskcva posrupka U iznusu od S. nU]OD KMI a S.\'~ u rok ... od 30 da.M pod prijemjcm i.z v tten'! ..

SUDljil 530(:1:j GOl"Usa!1Qyic ~ D'Jth;~1l

Poll ka: Prcti v OV(: presuttI: dOz.vo!j~f1'Q if; hlba Ka O\OfI~Incm sud It u Saeajevu pu tern ovog_ suda U roku od 30 dnna cd dnna d08 .. avl jartju presu de. lillbi:! se pcdncsi II do- 1,10] jnom broi!.l pri mjt"rak;;i za sud i arran ke.

Des tava Sf: smatra oha ... !je_Mm protekcm 1S dana 011 dana obievl ii van ia,

SOSNA I HERCEGOVlNA FEDERACJjA BOSNE! HERCEGOVJNE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD u SARAJEVU

Broi: 65 0 I ]J74131O J

Sarajevo, 22. 03. 2011. gcdine

Opcinski sud u Saraievu, u lzvrsnom predmeru rrazioca izvrsenia .PARTNER" MIKROKRED· ITNA FONDACUA TUZLA, ul, 15. MAj BB TUZLA, prO!iv izvrseni.k. I. ZAKlRA KEROVIC, ul. Partiz811ski odreda zvijczda br. 48, Vogo;;c., 2. FEHIM BIBIC, ul. Kamenica bb llijas rodi izvrsenja, na o.no"u clana 348 ,r,v 3. Zakon. 0 p.rnicnom poS!upku, • u vezi sa clanom 21 Zakona 0 i"vrSnom postupku, obj.· "Ijuje

RJESENJE OIZVRSENJU

Broi 65 0 113741310 I od 06. 05. 2010. god;ne

N a OS;rII ovu vj erodostoj oc i::iip rave - m jen ice, A B I 3:;OgZ XZ, radi naplate OQvcaf!og pO~TI3liv .. nja tl"::Jiioc:a i7.vr~enja U ukupnom i:r.f!OSll od ,845~94 KMJ Sa takol"!_:ikom ... ..ale'z:nom kama[om u .skladu

sa Zakonom 0 visini Slope' zarezne karnate pocev cd 15. 04. 2010. godine pa do isplate, prema izvrseniku odreduje s. izvtsenje plienidborn na novcanim sredsrvima - penziii izvrsenike Bible Fehima u skl a du so etanom 138. Zakona 0 izvr! nom postupku, koj u izvrk nik ostvaru je kod Federal nos zav oda za MI OIP 10, kao i pi i enidbom, procjenom i prodajom pokretnih srvari i z " rsen ika na adresi i zv rseni ka ; z pri i edloga, te prcnosom novcanog izncsa na rransakcilski racun rrazioca izvrseu ia, sve do po LPU.nOg namirelli. po(ra2ivania r."iioca izvrsenia,

Tro!kovi izvrSnog posmpka od.reduje se u ;.ZDO'U od 42,29 KM,.

SUDIJA Ali .. Numit, S-r.

POUKA: Protiv ovog rjeknj. 'tT.oke moll" izjaviti prigo"or ovom sudu u ro ku od 8 dana od dan. prijema, u dovoljnom broju primjerok,a za ,ud i :5lf3Ilke_

Dosrnvljanie rjeknja 0 ilVl"Se:l1iu i~vr5e:pjkL1 ::;ma· t(3 se i~""'lienj m prote-,ko m r-oka ,oct 15 dana 'od dana objav[jivaoja.

OpCinski sud u Sarajevu, sudija Sanda ROIldi" u pravlloj stva.ri ruzi[e1ja OpCine Ilidza zaslupane po Pravobranila!tvu Opcine llidzB, pronv tulellog Drkic Muhamed iz Ilicfre, ulica BOS311Skih Gazija broj 20,. radi naplare novcanog porrahvanja, vrijednosl predmera. spora 1.270,00 KM, na osn.ovu cl.lIa 348. Stay 3. Z.kona 0 pamienom posrupku ("SI. oovi~c Federacije BiH", broj, 53/03,73/05,19/06 u daljem lekstu ZPP-a)

OBJA VLJUJE OGLAS

(doSla va tuzbe na odgovor)

Dall.a 8. 11.2010, godinc lUzitelj ie kod avag suda podulo rulbu, protiv tu.zeoog, radi naplsre lIovcanog potrauvanja, vrijednost predmela spora 1.270,00 KM. Tuibomje pr"dlozcoo d" sud donese odluku kojom ce lIaloziti tuzenom da ispla!i dug luzi teli u u iznosu od 1.270,00 KM Sa zakonsk.im zateznim kamarama, kao i Irollkove pOStupka, a po OSnOVu Ugovora 0 placanju naknadegradskog gra.devinskogzemJjiiira.

Ovim pUlcm, luzellom se doslavlja luzba ns odgo"or shodllo odrcdbiclana 69. ZPP-3. Tuielli je dui~n najkasn ije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismen i odgovor ns luzbu u dovol j II am bre j u prim jcraka 7.a su d i pro tivn u s tran k u - d va is IOvj erna pri!II jer ka (clan 70. Slav I. i clall 334. 5tav S. ZPP-a). Odgovor na tuzbu mora bi ri razumljiv i sadrz"vati, OZll'ku sud., ime i prezime, o<lnosno naziv pmvnc osobe, prebiv"lilitc iIi bomviilte, odnosno siedisle slrallaka, njihovih za,konskih .zastupnika i punomocnika, ako ih imaju, prcdme[ spora, sadriai izjave i pOLpis podnasilelja (clan 334. Slav 2. ZPP·a). U odgovoru na tuzbu, luzeni 6e is!a':i moguc<: proc<:sne prigovore i ir.ja.oiri se d" Ii priznaje iIi ospor"va postavlje· oj tuzbeni z.htjev (Clan 71. stav I. ZPP-a). Ako tuZelli osporavaju tuzbeni zalujev, odgovor n3 ruibu mOra saddati i razloge iz koj.ih se ruzbeni zahljev osporava., cinjenice na Kojima tuzeni zaslIivaju svojc navade, dokaze kojima Se ulvrduju LC cilljClIice, le pravni as nov za oavode lUZen.Og (Clall 71. stay 2. ZPP-a). Tuzeni mOgl;! u odgovoru 0" tuZbu, a lIaikasniie ~a pripremnom rocistu podnjjeti protivlUzbu (Clan 74. st"V I. ZPP-a).

Kad luzeni, kllme je ured.no doslavljena tuzba u kojoj je luzilac predlozio dOlloseDje presude' zbog propulltanja" ne dostavi pi,meni odgovor na t1J2bu U zakonskom roku, sud ce donijeri presudu kojom se "svaja l'Uzbeni zahtjev (presuda .zbog propu~rallja), osim ako je lliZbe· o.i zahtjev oc.igledno neasnovan (clan 182. stay J_ ZPP·a),

Ob"vje!ilav" se rulen.i d. se dost"va pismena .marfa obavJjeoout protekO!!l roka od 15 dana, od dana obj"vliivanja ovog pismena u dnevnim Dovina!))" Federacijo' BiR i na oglasnoj labli suda, re da priloge dostavljene uz mzbu maze podi,;; u zgmdi suda.

BOSNA J HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

B.-oj' 650 P 16729310 P

Sarajevo, 15. 03. 201L god.

Sudija Sanela RondiC

Onevni avaz, cetvrl1lk, 31', marVozujak 2011,

sport

71

Reprezentacija Bosne i Hercegovine: Kakav te bili epilog?

SUSPENZIJA Izvor blizak UEFA-i tvrdi za .Dnevni avaz"

sue ce se zaursili brzo, reprezenlaciJa ce naslauili igrali MualiliMaCi)e!

Cim bucumenovani clanovi korniteta za norrnatzacju, suspenzija ce biti ukinuta

Odluka tvrdoglavih i praznogla vih delega ta Sku pstine Nogornetnog saveza BiB da ne prihvate srarut UEFAe i FlFA-e dovela nas ie u vr- 10 konfuznu siruaciju, u kojoj vise nikosa sigurnoscu ne mofe reci u cemu je spas.

Sta ce biti 5 NSBiH, do kada ce biti suspendiran, ko ce ga priv'remeno voditi ... ? Pi tan jab ez od govora je previ~e, a do otilova!lia VEFAe i FlFA-e ostaje narn da pretpostavljamo kako bi se magJo lavditi,

Idealna varij.anta

Prema jednoj ad verzija koiu nam je rekao izvor blizak UEFA-i, uopee uije laka erno kao SIO izgleda. Scenarij, cak" djeluje lako dobro da je u njega, u nasem lradici-

onalnorn pesirnizmu, tesko i povje ro va ti.

Nairne, nas izvor tvrdi da ce UEFA i FIF A provesri prijetnje 0 suspenziii, sto i nije neka ncvost, ali da ce rjesavaniu problema u bosan sko h erceg ovae ko j fu d balskoj dzungli prisrupiri dosta fkksibilno_

Ako izuzmerno lijepu dobru batinu, koja ce izbaciti parazite i ostale fi votinje iz Sa veza, naj I jepse u svem u j e to sto ce reprezentacija nastaviti igrati kvalifikacijel

- N akon 0 b j ave suspenzi]e, UEFA i FIFA ce raspusri ri izvrsna ti j ela Sa veza i imenovati clanove kornite-

Banc: ZUanlCna IZJaUa UEFA-a1. aorila

Sef Pravnog odje!a UEFA-e Marcel Bene (Marcel Benz) jucer nij'e mogao reel mnego 0 suspenziji. Na broj'na phanja koja se lieu sankdja NSBiH, UEFA-in emisar je u

e'mailu »Dnevllom ava_zu" odgovorio:

- Suspenzijaee nasrupiti 1_ aptila i UEFA eelog dana. daD zvanicnu izjavu la medije, ukojaj ce se na6 od.govari na sva picmja - rekao je Bene.

ra za norrnalizaciju. Gim [0 bude Z3Vl"SenO, suspcnzija ce b i ti ukin u ta i reprezentacija ee nasraviti igrati, ISlO tako, klubovi ce moci nasrupati u E vrop i-tv rdi n as sagovornik, -

Pola-pela

Price 0 komiretu vee kruie kuloarima._ Prema nekima, u njemu bi mog!i biti Ivica Osim, Elvir Bolit, Muharned Konjic, Sergej Barbarez ... Imena je na deseline, ali nikakvih palVrda !lema. Mada se prica 0 dvije varijame, sa :lest ijj deve! clanova, a svaka ukJjucuie i medunarodne predsmvnike, saznajemo da broj C1anova komite[3 jos n i je defi niran.

- Nije "azno koliko ce ih biri. Bit ce ih ouolika koliko

Generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovic

Pruanstuo HUD S8 nastaulla)U

Zatrazili sma hitne inslrukcije ad UEFA-e i FIFA-e

Premijer liga i Kup Bosne i Hercegaviue bit ce n~stavljeni f.!ermalnimtokom pod "0- dSlVom komileta. koji su ih i do sada vodili, jer suspentija Nogomernog sa"eza BiH ne podrazumijeva uplitanje meduna,adnih asadjacija u domaCa. takmicen ja, izjavioje gelleral ni seki:elar N ogo me- 109 sa veza B iH Jasmin B akeviC.

Prvi operativ3c $ave.za kazao je da Savez ocekuje insrrukciie iz FIFA·e i VEFA·e_

Prema dosadasnjim infonnadjam~, u&!iieditee formiranje kom i re ta za f.!ormalizaci j u, koj; Ce se ba v i d rj eilavan j em problema u Savezu.

- Vidjet cemo koji ce Iju-

di radi Ii u tom komite ru i ko· je 6e bili uadleznosti. Od to· gace zavis; Ii bud u6 pOlezi. Nadam se brzom djelovanju koie bi, mozda, moglo omoguCiti bh. reprerentaciji i klu-

ni Zaurl na zna mnogo

Pita!i smo Bakovita je lise UEFA-in i FIFA~in posmarrac Rudi Zavrl na bilo koj i n acin izjasnj a vao o wme ~r3 bi se sada mo-

glo desi!.i?

- Ni on !le wa m!lago.

PO!ilal i su ga sarno kao posmatraea i izvjestiOOl- rekao jeBakevic.

bovima da nas tave u~es6e lJ kvalifikacijama i medunarodnim takmiCeojima - rekao ie Bakovic.

Dodao ie kako ie NSBiH informimo FfF A-u i UEF Au 0 ishodu Skupsrine i -larraiia hime inslnlkdie.

- Z.elimo ~!O prije sazna[i sta slijedi, kad 6e bili formimf.! komi ret z..a !lormalizadju, ko ce ga Ciniti, s kojim nadldllostima .. , U isi'ekivanju $mo i Sto prije l!elimo odgovore. A prerposlllvljam

nuadna ostaulla!

Nail izvor frapiran je sto nakon zasjedanja Skupstine niko nije podnio osrav ku. Bez obzira na to sto su oni svojom odlukorn sarni sebi uruci!i 0 tkaze, valjda ie nekc mogao biti makar toliko cesd I WI po dnese ostavku,

Ne. Tog rnorala nije imao ni novoproglaseni grobar bh. fudbala, upitnog poznavanja naseg jezika Sulejman Colako,,;c. Niie ni prevrtl j i vi Posavac Iljo Dorninkovic, koji ee ostati upamcen lao covjek koji ie U rri na vra ta uspio POl! uditi rri razlicita glasa 0 isto] temi (za, protiv, suzdrzan),

A ~ta ocekivati od BOo gdana Ceke koji na sjednici Izvrsnog odbora kategoricno rvrdi da nije porpisao odluku da Savez plati Munibu Usanovicu odbranu pred Sudorn, ali samo dok mu se ne pokaZe papir sa potpisom? Toliko 0 moralu.

Ko cabiti oqaran .. a 110 ca ostati?

U NSBiH jucer je vlada- 10 razlici co raspo lo2en je, [edni su tugovali, oni sro ee osta ti bez posla, a drugi se se radovali, jer ee se konacno rijesiti onih prvih.

VEPA i FIFA ce surra, naime, zvanicno ras ti erati sve izvrsne organ e S aveza, Iz NSB iH Ce hi ti istjerani clanovi Predsjednistva NSBiH, Izvrsncg odbora, Simps tine, dok je u pi tanj u i pozicija generalnog sekretara,

Clano"i administracije dobili su garoncije da nee.. os tali bez posla.

ih bude spremno raditi. Omi e,r bi rnogao biti pol.a stranaca i pola nailih - kaze nas izvor_

Ako, zaina, bude ovalo, onda su zlikovci u Utorak napravilj uai'boJii potez, u svojim karijerama tako SIO su sami sebe is I j erali iz Sa ve.za!

M.TANOVIC

Bakovic: C ekamo polele UfFA-e i F/FA·e

da ce 1, aprila iii dod neko iz VEFA-e i FIFA-e iii ce !lam posla[i 2:vanicnu obavijesl U suspenziji - rekao ie Bakovic. M. T.

Nisu razmislja/i 0 pas/jedicaroa

Reakci.ja iz PrijedOra

nezaslUiuJu legmmnet baZe

Kornentiraiuci neusvaianje novog statuta Nogometnog saveza BiH i posljedice koie Ce trpieti najprije reprezenraeiia i klubovi, predsjednik Skupsrine Rudara Pri jedora Bow Grbie kazao ie WI je nanesena ogrornna ilteta.

- Oni koji se ne mogu dogovoriti u kuCi fudbala, ne UIsluzuju legitimitet baze iz koje dolaze, Rudar nema predstavnika u nai visirn organirna NSBiH i neosjecamo griZniu sa vies ti, ali moramo reci da narn je nanesena velika steta Neophodna je detalina rekonstrukciia NSBiHizjavio je Grbic ..

Igrac Rudara Dalibor Dragic kazao je da je nepojmljivo ono .to su uradili Ij udi koj i bi trebali razmisliati 0 posljedieama, a ocito nisu,

- Kol.iko ce nas sve to kostati, njih ie baS briga - kaZe Dragic, v. v.

DelegaciJa UEFA~e

u Banjaj LUGi

InsDeHcUa Siadiona radi licence

Delegacija UEF A-e obisla je juoer Gradski stadicn u Banjo] Luci kako bi se

u vj erila u stan j e ovog 0 bjekta i da.la ocienu u vezi s licef.! co m T-a odigrovan i e medunarodnih umkmiclI.

- Mislim da su mogli biti zadovoljni videnim, Kada se kompletiraju svi izvjci!aii, pocelkom maia ocekujemo kOf.!acni odgovor iz Niona. Ne vjerujem da cerno ima!i problema s dobivanjem licence - izia· vio je direktor Borca Radmilo Sipova~. Illleresantno je da je delegacija UEFA-e stigla u Ba· nju Luku sarno dan !lakon sto je na siednici Skupstine NSBiH odbijen prijedlog novog stalUla i kada se ocekuie suspenzija bh_ reprezenrnciie i klubova iz medunarodnih takmicenja. - Magu samo da prelposlavim i da se nadam Ie z:elim da vjeruiem da ce na. kraju ipak sve bili uredu. Mislim da ce se sarno promijenili rukovo dslVo S aveza i da ee najavljene sankcije biti mnogo ostrije prema Ijudirna kaji su nas i doveJi do njih nego prema klubo"ima i reprezentacij i, koi i nizasta nisu krivi! TO!larn daie f.!adu da cemo naljeto ipak igrati kvalifikaciie za Evropu, za 10 eemo nas lavi [i juris prema tiruli prvaka BiH - naglasio ie Sipav.ac. S. K.

"Dnevni avaz" objavljuje poglede petorice bh, fudbalera na suspenziju Saveza

Desetine hiljada onih koii vole Bosnu i Hercegovinu, u u torak SI1 s nestrpli eniem iilcekivale inforrnaciie 0 odlukama Skupsrine Nogornernog seveza BiH. Nadali su se cudu i raZlU!!U, ali dok se !la ~!!do, u nedosratku pameti iii znan] a, pozivamo i precesto, ~ 01- zum je oda-

gum iz BiR.

Kako je u pelitic], taka nam je i u fudbal u. Loptaje rijec koja se u NSBiH spominie riede od termina iednakopravnost ill preglasavan j e. S toga j e b ilo !l elogicno 'leek; vati da cna m'lle cdnijeti pobjedu nad ueunlsuvom gluposcu, !ha o&:kivau od su-

spenzije? Provodioci

beskom prornisne poll ti c.ke igre nisu razmisl] ali iii nisu zelieli razmisliari 0 reprezenraciji, klubovima, fudbalerima, "sudijama, niihovim porodicarna ...

S udbina igre u raljarna je politike, Ako kama bude rigorozna i suspenziia potraje, sw Ce bi ti s igra~ima? ZaSlo igtatl i kome igrati? 1 kome ie, pod takvim okolnostirna, uopee do igre, do reklamir-

ania na u takmicama ...

JeI, kako kaze Vedad Ibisevic, tivol bez reprezentaciie ie zasve one koji vole Iopru - nezarnisli v.

U nared nim stu p cima obiavliuiemo mislje!lja perorice hh, fu dbalera, ukliucuiuci i bivseg kapirena reprezenracije Sergeja Barbareza, te pogJed ;z ugla preds jedn ika Zel j eznieara, akruelnog prvaka BiR.

Darko Maleti.t, reprezentativac i fudbaler Barca

ui smo n gUb- Mu

Kenan Handflc, kapiten Sarajeva

- Nemam nimalo zelje da se petljam u poliriku, ali morarn reci da srno svi na veli korn gu bitku - kaze Darke Maleti':, re-

prezentativac BiH i fudbaler banialuekog Berca, komen tirajuci odbijauje novog statu-

ta NSBiH na sjednici Sku pstine i i zvje-

Ispaslal ce oma inSM-

fudbal

Aka klubovi ne budu mogli igrati u Evropi, igrac.i ce trazlf spas u inozemstvu

Dvadeserogodisnji kapiten Sarajeva Kenan Handzi" lek je Da pocelku ka,ijere, a vee se mora zabrinu ti za svoj u fudbalsku buducnost. Razlog za to je - sutrasnja suspeuzija Nogomemag Saveza BiH, koju ce izreCi FIFA i UEFA.

- Ukoli ko suspenzi jab u· de dbubvarala i klubove, od!los!lO za b tan U naslU pa U evropskim takm;ce!!ji.rna, ond!1 mi, igl'aci~ necemo i mati mati va za lakmicenje, u kojem ce biti svejedno jesi Ii prvi ili 12~

U 10m slucaju, bil ce sa-

svim logieno da svaki fudbaler u BiH spas vi di u odlask u u inozems rvo pa ce pobjeCi bilo gdje. Me smiiern ni da pomislim kako bi izg!edalo naredno prvenstvo, iz kojeg klubovi ne bi mogli igr3li na meduna· rodnoj seeni • rekao je Ha· ndliie.

N as sag'lvorni k ukazao je i na jos jedan veliki problem.

. ZnalllO da UEFA i FIFA mnogo ultiu u razvoj fudbala. II mladim ka[egorijarna u naSoj zemlji.

snu suspenziiu, Dodaie da je, uprkos svemu, optimist.

- Ne mogu a da se ne nadam nekorn riesenju koje bi bilo naibolje za lias, da ne budu ostecen] reprezentac ija i klubovi, Svima Dam je cilj da igrarno fudbal najbolje sro mozemn.a posebno u reprezentaciji. Bila bi prava katastrofa kada bi uas, nakou onakve igre i po b j ede u Zenici, elirninirali iz daljnjeg ta kmicenja - is rice Malet;':.

Prema njegovirn ri-

iecirna, klubovima preostaje da igraju i cia se nadaju da ce najavliene sankciie ipak biri kratkog vijeka, a da ce za ro vrijerne Savez na neki naci II bi ri konso 1 idiran,

" Ako srno pamerni, iz svega cerno izvuci pouke za b uducnost, A jase nadarn da ce 3. j una reprezen tacija BiH zaigrati proriv Rurnunije u Bukurestu i da ce rno] Borac do tada b iti sam pion drza ve - za kI j ucu j e is kusn i imernacionalac. S. K.

Igrao sam u Prernijer ligi za o mladince i u vj erio sa rn se koliko je ona vaina za razvoi igraea,

N e bu deli donacija, piranie ie hoce Ii i dalie posrojail 10 rakmicenie, U posljednje dviiegodine petnaesrak i uniora Saraj eva porpisalo je ugovore.za prvi rim. Slicno je i u Celiku, Zrin j skom i drugim kl ubovirna. Sve je 10 rezultat jake konk Ure nei j e u Prerni jer [igi za omb di nee - is ulkao ie Hanc!zic.. A. Dr.

72

DnBvnl avaz, eetvl1ak, 31 ~ mart/olujak 201'1.

sport

Ibisevic; ReprezeatBcill 10 .ne zBslUzE1e

lbrahim Sehi6, kapiten i reprezentativac

Od ouog Sig rno ne m ......

Ljudi ko] bodre reprezentaciju BiH u tim trenucima zaborave na sve iivotne nedace i zbog njih mi j.e naj.vise zao, kale nas golman

Ibrahim S ehi c, kao i os taI_; njegovi saigraei u Zelj eznicaru, dugo su cazmisliali 0 tome ilta i kako d., Ije poslije suspellzije.

~ Doom prieamo 0 lOme, svi smo zbunjelli, pi!amo se S1:lI cemo dalje, ali IIllila nam ne preas rnje nego da eekamo lIeki boIji ishod. Potr1!bno je da dodu lIovi, kvalilerniji Ijudi i da sve keene !labolje. Ja mislim cia losije od ovoga SIO SmO do sada imali~ ne moie!

Vidjel ':emo, valida ce se iz sveg. ilrodit.i neilio dobro - kaie gol man A· reprele!l1:llci je i istice da rnu je najvise zaQ upravo ljudi u BiH kojim" su

nasrupi i pobjede nZmajeva" [edina urieha u ovo tesko vriierne.

- Ljud'i u nafuj zemlii riieLko kada su radosn; ho paslii e pobjeda reprezenmcije, 10 s!,l riieIki lrenuc:i zaiednisrva. SIO se riee klu bova i nas igra61 koji Zivimo od fudbala, sada neCemo imati priliku igratl. willi.

Klubovi pOput Zeljemiearn zive i opsmiu igrajuCi evr'lPska mkmieenja. Toga sada neee biti~ ~g.raCi Ce ostati uskraceni za priJiku d. se po.kafu, da eve!ltu· duo napra ve kari jeru u inoze· mstvu" Gubimo na prornocij i,.a timv fudbal. gubi na zIIaeaill . smatra Sehic. A. C.

73

Predsjednik Zeljeznicara Sabahudin ZUjo

Mozda je naibOlje DreHinUli liDU doH ne budaformi'ran nou· sauaz

sport

o os."; avaz, cetvT1ak, 31. martlo!ulak 2011.

Vedad lbisevic, reprezentativac BiH

misa da _I

V'

ZI igrati mi

II zastrasuluca

Ne vidim srnlsao igranja s anima koji zele ugasiti nas fudbal

~ ZeljeZn.ifa:r je klub u koiem 90 gedina igraju ljudi svih nacija, vjera, rasa, Prvog dana kada ie fermiran bilo ie tako, a i danas ie tako, Nas klub, jednostavno, ne moze da shvari ni prih va ti da ie fudbal dosao U ovakvu si ruaci i u.

Odgojen sam bez ikakvih predrasuda tako da me ovo 'to se dogod ile, (0- like) so k i ral e) da, jednostaV!lO, razm,;iljam da dignem ruke od svega . kaze Sabahudin Zuj(), predsjednik kluba s Grbavice,

Moje misljenje

Akrnelni sampion i naj trofejni ji kI u b u Bosni i Hercegovini j edan je ad onlh koie ee suspenzija

ranje Premiier lige take da se plaSim da ieova sezona izgubliena - pesimist j eZu j o.

Prvi covjek kluba s Grbavice dodaie kako ce :leli eznicar [ra~i Ii ins rru kci i e od UEFA-e.

Tuziti NSBiH

- Kao naiveci klub u drla vi, lrazi l cemo sa vier i s m ier n ice

Znajuci te Ijude i situaciju u kojoj srno, nlsam ni rnislio da mogu donijeti nekr drugatiju adluku

Vedad Ibisevic denio je ovoi zemlji dos ta (ados ti. o tkako ie prvi pu I zaigrao u dresu reprezentacije BiH, nas napadac POSIaO je j edan od ljubimaca naviiaca kao fudbaler koji je za nacionalni tim uvijek bia sprernan dati vise nego u SVOm klubu .. SIOga je vii est 0 zakliucku Skupsrine NSBiH Vedu duboko pcgodila ..

- U urorak sam vi dio na inrernetu ilt. se desava P roci tao sam dosta ko-

men tara, i fudbalera i ciralaca. Ne znam sea bib mogao dodati svemu onome sro ie receno. Zbunjuiuce ie da ti liudi nisu promijenili mislienje hl ni nakon nase pobjede nad Rumuniiom, To su S rrasne S rvari, iskreno se nada m da ce se do nase naredn e u ta krnice i p a k pronaci neko rjesen j e - kaze Ib iSevic, eiji ie pcgodak U Zenici pokrenuo preokrer sa 0: I na 2:1.

Vedad j e razoearan, al i nije iznenaden.

- Sa j edne s rrane, nadao sam se da nece biti rake, ali poznavajuci ljude iz NSBiH i si ruaci j u u koj oj se nal azi-

veze sa. sportom - rvrdi napadac Hofenhajrna.

Kao fudbalera koji nikada ni ie krio pa triorizam i ogromnu ;;:eliu za uspiesirna reprezentaciie, upitali smo ga kako Ce suspenzija n a njega djelovari s emotivne strane,

- Nece sarno men; biti resko, veoma ie mnogo ljudi koj im a repreze ruaci i a mn 0- go zaaci. Pomisao cia lie mozemo igrati meni je zastrasujuca, Ne zelim 0 tome m isli ti nego zelim ostati op rim is r. 0 va ekipa ne zasluzuje cia ispasta zbcg dru-

gi h problema rekao je

Ibisevic, M. T.

utucan i SaUhouic

Reprezentativnog napadaca 1.1 pitali sm 0 kakva je reakei ia njegovog kl upskog ko lege S ei a da S alihovic ...

- S taee reel... I on ie urucen,

mo, nisam irnao argumente da mislim da mogu doniieri neku dr ug aei i u odl uku osim odbiti starur, Nisra nii e sl utile na dobro. S meta mi ~!Q s U LO stvari koje nerna j U

Sergej Barbarez, legenda bh. fudbala

Huala dragOm BOguda niSu izg asali statu Jer ih uile neCemo gledali

Balao sam se da ga ne usvoje u pas trenutak, jer bi tada sve astalo ista

Sua sradslua UIOZili u mlada

U slucaiu najgoreg seenariia, Zujo kaze da ce u Zclieznicaru razmisliri 0 tome da se okrenu radu sa mladim fudbaleri m a.

- Ako ne buderno rnogli u Evropu, mislim da ie najbolie da napravimo novu strategiju i da sva sredstva ulozimo U cmladinski pogon . .Amar Osim bi u rol:u Old jedne godine od nasih mladih !Iada !lapravio Oldlican rim. Imamo dovolino priiarelja u ri!gionu da mOZ.emOl dogovarari utakmice i rekati da se formira novi savez, u koiem neee biti politike !Iego sarno sporta - kaie Zujo.

reagira ti i zam ii eI!i ti korov " nakm fudballJ, Zujo smatra dll ee (0 iei !lesto duie. • Trenul!!O sam pod snainim emociiama pa mo.Zda i nisam racionahin. Da jeZeljeznicar moj k1ub, ja bib sada tratio da istupimOl iz Premijer lige, ali [0 ie moje mi~lienje. Klupski s ra v 0 dred il ~e Predsi edni~rvo, a moZda 6u i j a hlad!le glave promijeniti SlaV. Jednos.mvno, 211 Ijubav je pOlrebno dvoje. Ne vidiJ::iJ smisao igrania S on.ima koii su wiliE Savez, u takmicenju koie vode oni kojib vrlo brw viSe neee biIi. !Walno, Idko je oeek;vati da UEFA u kratkom roku formira novisavez i i onda jo~ prellZme organizi,

Sergej Barbarez pozna [ je kao veliki kri ti6!r SaveZ3. 0 NSBiH govorio je sve i sVaSra bda to skora niko drug; ni je radio tako da ga i najgora vijest 0. bh. fudbalu ne moie mnogo iznenaditi. Reakciia)

• N i kakva. Zapra vo, da budem iskreI!, ovo je ocekivano, Priprem.ljen sam za W godinama, mjesecima, da,nima mko da ne znam zasto bib se iznenadio.. Ne bih se !Ii uzrujavao mnogo. U mojim oeima to izgleda ovakohvab dragom Bogu da "u tako odl ue;1 i, ier ih vise neeemo biti prisi.lieni gjedaIi - kaze Barbarcz Z" n a.ii list.

N ek a dasnj i kapi ten reprezemacije BiH i osoba eiji

parriotizam nika- ,

da ni j e dovo tlen u pi !an ie, naslavlia:

- Bojao sam se da ne izglasaju statUI U posIjednji tre.!!u· la 1:, j erse, O!! da, nisla ne bi pramijenilo_ Tri predsjednika iIi jedan, razli Ita j e ni kakva, sve b i ostal0 isro. Ovo je sve politic ki 0 digra!! o.

Na pi(3!1ie kako vidi cal-voj siruacije, Sergei ie odgovorio:

- Da vam pravo kaiem, !!ema!)] pojma. Kada UEFA i FlFA iZ!!e8U svoj e prii edJoge i zaklj ucke, onlla cemo v;dieu - odgovDria je naS as. M. T.

kako bismo poduzeli da. linje korake. Na~ ne inter, e8ira politika nego =0 fu· d bal i nikakve veze sa p 0,litikom nemamo nili zelimoimati.

Ali, da 5-3.da idemo u go' ste I!ekome 1<0 je o!Voreno radio na galieni u Savez:a i da taj neko zaradllje na nama novae Ie da tro!limo nOva sredslVa !Ia organizirani u ulakmica koje, vjerovatno, neee VOldid u Evropu, cini mi se, u najmani u ruku" neporrebnim. Mozda Cemo i tuziti NSBiH. Platili smo I<otizacij u, plafumo organizaciju u takmica, rro!iimo novae, a neko mora .snos)(] odgovor!lDst, jer te Rare odlaze u vjelar - govori -];ujo. Z. SARIe

Sa meta u Zenici: Duel Salkita f Dtaffca (FIJI.: J. H.dli,)

Celik blizi tmalu nakon prvog meta

KUdUZOUIC ~edln~ mallrao LUGlea

Olimpic ad 69. minuteigrao bez Borisa Savita, ko] je dobio dire.ktni crveni. karton

Celik ie u liieporn am bijentu i ism tako lijepoj predstavi savladao vrlodobri Olirnpic sa 1:0 u prvorn susreru polufinala Kupa BiH u

I Stldion Bilino poljB u ZBnid. I Gledalaca 3.500.

, Sud.ija: Eldin Jal<\Jpovic (Bihac) 6,5. Pomocnici: M10 Subic

I (Novi TraVnil<.)., Elvis PI.05i(: (Cazin) ..

Str!jelac:l :0 - Kud~e (39). Zoo karton: HadZic, Br'kovic,

I DZa~c, Kapetan, Cov.it (Celik), Kiso, Salkic Olimpicj.

~rveni karton: Savle (69. miniJl;!).

llqrat utakmice: Aldin Si~ic (Cellk) 7,5.

nogometu, Dornaci su, nakon nekoliko poluprilika s obie strane, u 12. minuti i prvi sutirali u okvir gola, kada je Korner s desne strane izveo Zoran Brkovic, a kapi len Emir Hadzic sa sest metara !iu Ii rae glavom. Oprezn i golman Mladen LuCie bacio se i spasi 0 gol,

Lucie [e i u 20. rninuti iz drugog pokusaja odbranio sut Adina Dzafica. Naibolju priliku za goste u gol nije prervorio Sabit Alimariovic, kojeg je od lieno u poslio D;ienan Dll,ak,. ali ie on sa ee uri me ITa iskoS3 s Ii j eve srrane promasio.

U 28. minuri, AldinSi~ic je po sredini poslao dugulop IU za D ari ja PuriiOa, ali j e LuCie bin brti. Celik ie ponovo zaprijetio u 37. minuti, kada je Had"i': u padu uh va" lio centa.rsUl Dzafica i S lei metra sutirao glavom, a lop la je ntis Ia pored S [3 ti ve.

Domaei su krunisali ini-

cijativu u 39. minuti, Na povratnu loptu Aldina Sisica natrcao je Elmir Kuduzovic i sa petnaes tak metara i skosa s lijeve strane silovito

OumBle

illlK

BillJbik 7 BikQI'it 6,5 ~ollit 6,5 MjlaSavlc 6,5 KudllZOVic 7 {75. SadilcOYit .J Purit6,5 Kape1aJ16,5 Horit6,S

(72. DilavBr·) $ISic 7.5

(M. Isa!<.ol'it -) fiad!lc 6,5 Wit 7.5 llener. AbdIJlah Ibraklillit

OUMPIC

LuCie 6.5

saneic 5,5 S~ljevft 6

Savlc 5

S\!bililit 6 VIdDVit 6,5

Kiso 6.5 {90.Krotunov .) Dumk6.S

(60. Kres. Elf 5.5. ) Alimanovie 5,5 RaStiC 5,5 Hims6

(69'. Mu~t .• ) trImer. MBhlTlBd JanjoS

511!i rao p 0 zemli i te pogo dio donji desni ugao zaLfl,

Gosti su milienici srece bili u 59. minuti, kada je Brkov ic izveo slobodan u darac sa priblizno 25 rnetara, a 10· pia je okrznuJa nekoga i otisla u Korner. Sarailiie su uzvratile u 65. rninuti, kada je Nenad Kiso cdlicnosuritao sa dvadesetak metara, a lopta [e skoro okrznula Iijevu stativu,

Da ce gosti tesko do poravnanja, definitivno je postalo jasno u 69. minuti, kad a je Boris Sa viC, ho posl je· dn j i igrac od bran e, sms io Dzafica i za.radio direkmi ewen i kano n.

Pravo ie cudo kako nisu kapilUJiral:i u 72. min uti, ali je odlien i LuCie u svom perercu krajnjim naporom skinuo Hadzicu lopeu s glave. Rew· ltar se do kraja nije mjenjao pa CeI.ik putuje na uzvra! s golom prednos Ii, ~IO je i sasvim soli· dan kapital. V. BEGUNIC

Otkazi prvoligaskim trenerima

GiZmiC Smiienjen naMOn samo celiri MOla

Igman je nakon doma6eg poraz:a od Kraji;nika u Prvoj Jigi Federacije BiH smijenio sefa Slruenog Slaba J Llsura Cizmiea, koji se u Konjicu zadrZao.svega nekoliko mjesed, a eki pu j e vodio u Cenri kola drugog dijela sezone. U Ie

6etiri utakmice Igman je osvojio sarno dva boda i p.ao na pretposlj edn j e mj esto na lab elL

Do imenovanja novog sefa s [cuke ekip u ee vod, ti Haris Bubalo, dosadasnji asistenl, a jesenas i prvi Str· a[eg kluba. E. N.

74

Onev~i avaz, ~etvrtak, 31. m~<tI"iujak 2011

Odluka Upravnog odbora bordo kluba

UM-nu e susoenZi)e OrlaMU, O)SeUiCU i MuharemOuiCu

Arseniievic, Scepanovit, Gutit, Jahov.it i Hamzagi6 kaznjeni zbog neispuniavanja profesionalnih obaveza, kaze sportski direktor Hadzialagit

Hadiialagic: He ralUmije igrace

uareSanoulc Ie na]manJe Briu

Pored suspenzije petorice fudbalera, strucni stab i svi prvotimci bit ce novcano kaznjeni, a. visinu iznosa odredit 6e disciplinski organ kluba u narednim danima ..

- Javnost, a pogotovo nasa armija navijaca, mora znati cia [e trener Mirza Varesanovic najmanje kriv 7.3 slab start, koji ne doliku-

je renomeu Sarajeva, Nara vno, Mirza kao ~ef s tru en og S ta ba snosi odredenu odgovornost, ali znam da ie ucinio sve kako bi ekipa podiednako igrala kvell le rno i hrabro kako na Kosevu, rako i u gostima, Sarajevo mora izazivari respekt aa svakom stadionu u BiM. Zasto to nije slueaj, trebaju se zapitati, prije svega, igraci " porucio je Hadfialagi c.

Nakon slabog starta u nastav ku sezone, gdje su fudbaleri Saraieva u celiri kola osvojili isto toliko boo dova, uz cinjen icu da su tri puta gosrovali, Upravni odbor je na preksinocn ioi visesarnoj sjeduici susperidirao peroricu igraca - Bra II islava Arsen i j eV iea, VuCinu Scepanovica, Hi· Imu Gutica, Adisa. Jahovica

i Denaldina Hamzagica.

" Suspenzija ie ukinuta Veldinu Muharemovicu, Sedinu Torlaku i Damiru Koia~evifu.

Sw se tice spomenute petorke, osnovni razlog za niihovo suspen d iran je j e neispunjavanje profesiorialnih ob a vez:a i zada la h_

ani sada ne Ireniraju sa prvomekipom - rekao ie

Edim Hadzialagic, sportski direktor bordo kluba,

Susp endiran i igraci rvrde da je, ustvari, niihovo odbiianje potpisivanja reprogram iranja - dugova b ilo riajvazn iji rnoti v za odluku Upravncg odbora,

- Ne, [0 je same jedan od razloga, koii niie bio presudan. Recimo, Jahovic i Ha" mzagie prutali su na reprogr-

amiranje d uga, ali su suspendirani, N e razurniiem igrace koji ne shvataju da im Sarajevo time priznaie dugovanja,

Debit cerno licencu za medunarodne nastupe i bez potpisa fudbalera, naravno pod uvjetorn da izborirno nastup II Evropi ida UEFA i FIFA ne suspendiraiu klubove" istakao je HadiialagiC. A. Dr.

Druga liga FBiH

Cenlar, "8. kola: Vratnik. - Usora 4:1, Krivaja _. Ozren 2:00, Mladosl (OK) • Biser 2:0, NaIron - Bosna 00:2, Miadost - TOSK 1: O.Famas " Unis 3:00, Po" ojeda - Borae 00:'. Slobodan Rudar. Poredak:

Bosna 36, Borae 34, UNIS 33, Mlados! (OK) 28... S. A.

Jug, 1 B. kola: Sloga (Lj) - Turbtna, pnlkid u 73. minuti zbog napada na sudiju pli rezuHatu 1: 11, Kamesnica . Grude 00:1 , Sloga (GV) " Stolae 3: 1, Lakomo" tiva - Rama 1 :00. Drinovci: - T roglav 1:00, Brolnjo· Braniteli 1 : 1, Kupres . Visiei 1 :00, Tomislav s.lobodan .. Pore" dak: Branttelj 46, Sloga (Gil) 37, Turbina29, Il0028, Grude 27... fr. B.

Sjever, 18. kola: Sloga (T ojsicQ - Mladost (l) 3:1, 00 dc1ak 1 002 - Bos na (M) 3:4, Tuzla - Radnitki 2:00, Mladost tM) • Dinamo 6:00, Hajduk" M ramor 1: 1, Ra" dnik - Bosna. (I<) 2: 1 , Ingram • Priluk 1 :00, 810ga (Tolisa) - BrntsIVo, prekid ko d rezuHata 00: 2. Pore· dak: 810ga (Tojsici) 36, Mramor 36, B ratstvo 34, R adnik 33.. .S. Ho.

Zapad 1, , 3. ko· 10: NK Vilez - Bus 0- vaca 5:0, Vlasic - FK Vitez 2: 1, KiseIjall - Stanle Kre~evo 2: 1, Rijeka - SantiCi 2:00, Bmjaci " Ra· doi k 1:3, Jajce "Fo" j niea 1: 1. Po redak:

Kiseljak 31, N K Vi· tez 30, Rijeka 26, fK Vitez 26... A. M.

Zapad 2, 13. kolo: Sloga· M ladost DS 2:0, Kljuc • Mlad!)· st (P) t:1, Bratstvo - p!)dgrrnec 1 :2, Srekovica 78 - Zeljeznicar 2:2, Mutniea·· Vite.z 1 :2, ABC Podzvlzd - Radni ~ kj 1936 (sri· jeda, 6. apr.il). H~gistrirane uta km ice 12 .. :kol a: Zeljez n iear " Mulnica 3:0 (bb), Radnicki 1936" Kljuc 0:3 (bb). Poredak:

Podgrrnec 34, Bralstvo 25, Sloga 24, Vilez 21.. S. J.

Trener Siobode okuplja ekipu 4. aprila

SaBiG De raCUDa Da SeBiCBOg i HaslratouiGa

N ovi korrnilar Kosar· kasa Slobode Azul' Sakic vee j'e poceo k()v3ri plano· ve za naredn u sezon u. N a· glasava da ce okosnicu 6ma Cinili mlaai igraCi, od ko·

j ih izdvaj a plej a Irfana Hodiica, Ie dodaje da ne racuna na dvojicu ko~arkasa Kojima je istekao ugovor, a 10 su Bojan Sekicki i Darko KasualOvie. Prvi

zvanicn i lren ing Sakie ie, kao sef strucnog staba, za· kazao za 4 .. april.

- Ocekll jern da ce se pojaviti veCina igraca, slim da ce nam se Drasko Albijanie i

Bogdan Jovanovic nakna· dno prikljuciti, jer oni trenurIlO nasrupaju na posudbi za Borae Nektar i Mladost u Ligi la prvaka . rekao je Sakic. E.M.

sport

O~el'llj avaz, cetvrtak. 3 j . martlotujak 2011.

"Avaz" saznaje

75

Sprllecenl vecl lncldentl u Zenlcl

RumUnlma u uc nlm da Izazouu nerede zabranlen ulazaM u 81H

U autobusu zaustavljenom u Karakaju., pronadeno 20 bejzbol-palica, .topovski udari", zastave sa "cetiri S" ...

Grupa rumunskih gradana, jer pojam »navijaCi" ne mozemo upotriiebiti u ovorn slucaju, zaustavljena je II suboru prije pcdne pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu na granicuom prijelaZI.l Karakaj kod Zvornika pri pckusaiu da dode u Zenicu i izazove incidente, potvrdeno ie "Dnevnom avazu" iz vise izvora,

" Krenuli su ili su upueeni s iskljucivorn namjerom da izazovu incident i, po mogucnosri, onernoguce odrzavanje urakmice. To bi rum unski predstavnici predstavili kao nernogncnost BiH da orga n izira kva li tetn u utakmicu- kazao nam je izvor iz policije koji je ucesrvovao u zaustavljanju huligana,

Kako smo saznali II Granicnoj policiji BiH, pri detalinom pregledu u jednom od boksova pronadeno je 20 bejzbol-palica i nekoliko kutija "topov,kih udara", Rumuni

/FoIo: R8ut.",}

Klljl pestlie gal za Holandiju.: Madarl pruiili snaian olpor

Cetrnaesta pobjeda Ho!andije u nizu

Incident ne Bilinom po/ju: Moglc je bit! mnogo gare

su irnali zasrave sa ,,& uri S", a proriadeno je i nekoliko up uta kak 0 da skan diraiu "Srbija«, sto upucuje ua nam j em da izazovu inci demo

- Svima je u pasose une-

Po/ieija hapsi gostuju(;e lIiJvijace

(Foro: AFP)

Cuplna i Hosie na klupi Famosa

DObili dUue UOdeCe eMiDe

sena zabrana ulaska u BiH zbog sigurnosnih razlcga - dod 30 je nas sagovornik.

Kada vee ova gJUpH nije uspiela, rumunski navijaci na sievernoj tribini pobrinu-

(Fe!o: I. $.~.lj) li su se_ da ne prode s ve kako treba, Ses torica su p ri vedena zbog suko ba sa zas ti rarirna i policai ci rna, a tro j ica od n i ih su platila prekclaj ne kame od po 300 KM. A. DioNUC

Fudbaleri Farnosa iz Hrasnice u prolietncm diielu sezone Druge lige FBiH - Centar zabiljdili su dviie vrijedne pobjede i nagovije' stili vedrije proljece u odnosu na. sumomu je,sen. Hra· sniCani SII S novim s[rucnim stabom, nacelu s Dzena.nom Hosicem i Adnanom Cupinom, U prva dva proljerna naslupa savladali lidera

na tabeli, sarajevsku Bosnu (2: 1) i do minulog kola drugoplasirani UNIS (3:0) Ie [ako najavili bijeg iz donjeg dijela labe!e.

- Prosli smo zajedno pripreme, igramo dobra i vidjel cemo !ira ce biti. Uprava klu' ba je, mkoder,. ojacana pa se sa pravom nadamo da cemo ispuniri ciljeve - kazao nam je C:upina. Is.C.

Problemi s navijacima u Talinu

Estonci h8PSili Srbe

Srbijanska reprezentacija ponovo ce biti lema disciplinskih organa Evropske fudbalske asocijacije i [Q opel zbog naviiaca,

Zbog dogadaja u Denovi prosle godine, kada su prekinuli utakmicu proriv Italiie, Srbijanskom savezu zabranj en 0 je da 0 rganiziran 0 vodi navijace na gostovanja,

ali oni su se pcjavili u Talinu u vlastitom aranzmanu te su ponovo pravili prebleme. Estonska policija brzo ill je privela,

Srbijanski savez je zbog ponasanja navijaca vee na crno] listi UEFA'e, koia je vee nekol ike puta prijelila izbacivanjem iz kvalifikaciia. (M. T.)

Uoci SP u fudbalu i. Ljetnihigara

Brazi:lci DIaZo binoo dolara

Brazil plan ira in veslirali vise od bi I ian dol ara u rekonslrllkdju prilitno zapu~ rene infrastruktllre kako bi uspjesno odgovorio svim zalujevima orga· nizacije Svjelskog fudbalskog prveos[va 2014. i Ljemiholj mpiiskih igara

2016. godine.

Osim s[a(Jiona, najvi~e 6e biti uloZeno u puteve i aerodrome. Predsjedni.k Svje· [ske fudbals ke federaci je (FIFA) Sep ElateI' (Sepp Bla [teT) upozori [) j e Bcazi" lee da rno raj u u brza Ii prip[eme za SP.

HrabrIMa,dar-PBH baz boda

Spanci pobijedili na litvanskoj njivi

Nakon poraza u Zenici, koji im je minimizirao sanse za plasman medu prve dvije ekipe, Rurnuni su u utakmici s Luksemburom dash do malo utjehe, ali rriiurnf od 3: 1 niie bas ostvaren taka lake,

Za dramu su se pobrinuIe selekcije Madarske i Lirvanije. Madal"e niie premama cinjenica da puruju Holandiji, Pruzili su sjajan otpor, imali su vodsrvo i po-

Grupa A

Turska • Austriia 2:0 (Turan 28, Gokhan 78), BeIgija - Azerbeidzan 4: 1 (VetIOngen 12, Simons 32 pen, C.dli 45+1, Vosen 74 - Abuse« 16). 1.Njematka 5 5

1.1ll11ila 6 3

3.1",,11:1 5 3

U"JS1Jij~ 5 2

5.Azeo1>cjdt!n 4 1 B.Ka!aI1~iIIl 5 D

Q 1/:1 15 1 14:9 10

1 8:6 9

2 9:3 1

3 3:13 3 5 0:14 0

Grupa 0

Rum uniia - L uks emb urg 3: 1 (Mlltu 23,68, Ziku 78 - Gerson 21).

1. Fr:!",usll:l 5 4 0 1 8:1 12
1_B~loIII<IJ' S 2 2 I 3:1
3.lIi<arija 5 2 2 1 4:4
Ulill 4 1 1 I 6:4
5.RlIIIl"~ 5 I :1 1 5:6
o.llll:,embllll 6 0 1 5 1:11 1 Grupa F
Izrael. - Gruziia 1:0
(Ben Cairn 59).
1.Gr!I:a 2 0 5:2 11
2_HrvaIsta 5 3 1 1 8:2 10
3.1",",1 6 3 1 1 8:6 10
Uouzija 6 i l 4:3
5.lll>ill 5 1 4:7
s."'"" S 0 Q 5 1:10 0 slije se vratili na 3:3, ali su ih dva gola Dirka Kujta (Kuyt) ipak ostavila bez boda. Holandanirna je ovo eak

14. pobieda u nizu.

POPU! Holandana, 100· postotan ucinak sacuvala je i Spanija, koja je pobijedila u Lirvaniji, Domacinu nije pomogao ni teren za koji su gostujuci igraci posli j e rekli da j e nesto na] gore sto su vidjeJi u svojim ZiVOlima. (M. T.)

Grupa C

Estonija - Srbija I: I (Vasiljev 84 .. Panrelic 38), Sjeverna Irska - Sloveniia 0:0.

1.Italija 5 4 0 11:1 13

2 7:4 8

2 2 89

1 2 7:6

3 1 3:3

1 4 3:18 1

2.SI0.001~ 6 2
3.Srb'ua 2
4.f~tooll· ; 2
5S_trW ; 1
H.1lIl!d 5 0 G.rupa E

Holsndiia - Madarska 5: 3 (Van Persi 13, Sneider 61, Van Nis,e!roj 73, Kujt 78, 81 • Rudolf 46, Ger. 50, 75), ~vedska • Moidavij. 2:1 (Lustig 30,. Larson 81 - Suva.0" 90+2). 1. Hol"'d~' 6

2.$'!lI!ska 4

3M~o>I<l 6

4.Molilo,;ja 5

5. Rnsltl 4

6S",M<I/ioo 5

o .11:5 18 1 11:5 9 3 15:13 9

3 £:5 £

3 10:6 3

5 O:2e 0

Grupa I

Lirvanija - Spanii. 1:3 (Slankevicius 57 • C.v; 19, Kijanskas 70 auwgo.l, Mata 33), Cclka - Lih l~n~[llj n 2:0 (Baros 3, Kadlec 70).

1. SpiIIllj. S 5 0 0 15:5 1.5

1.t.!1tl 5 3 0 2 6:3

3.$1w~1I:I 1 2 4:5

4.LJtvarija 1230

5.li1~n!~jn 4 0 4 1;10

tzelbegUUIC Pisau Blalerui Plalinilu

.. Clan Predsje<lnistva BiH Bakir lzeloegovic uputio je pi· SmO predsjedniku Svjelske (FIFA) Sepu Blateru' (Sepp B1aner) i Evropske fudbalske federacije (UEFA) Miilelu Plariniiu (Michel) u kame je izcazio uvjerenje da ce na6 odgov.rajuce rje!ienje za. uspostavljanje kvalitemije organ.izacije fudbala u BiH, pr"nose .genciie.

Izetbegovi'; ie, bez zelje da Se mii.sa u njihove poslove ho clan Predsjednistva BiH, izrazio uvjerenje da ce bili omogu&!no dalinie uceUe reprezemaciie i klubova ;2 BiR ua evropski.m lakmirenjima.

76

sport

__ -------------------------------------------------------------------w

Dnevni' aVill, Getvrtak, 31, maNotuJak. 2011,

KOSARKA Bosnina prva pobjeda u Ligi za prvaka

"SI d Ir]

r S U .. 0 alir _f nad BorC8 __

Rukometasi Bosne gostuju u Rusiji

Bh. pruall zeli dOSIO)aO oorolla)

Sarajevski klub savladao Banialutane ali Durasovlc vjerovatno zavrso sezonu

Ka tastrofalan start u Ligi 6 ZiI prvaka BiH (poraz 53: 90 u Lak tasima kod Igokee) ko~arkaSi Bosne ASA BH Telecoma uspjeli su ispraviti doruacim triiurnforn nad Borcern Nekrarom (86:75).

.. Studente" je do dva boo da predvodi 0 i skusni ce n tar Dzenan Rahimic, koji je pos tigao 20 poena ( 13 u prvom poluvrernen u), U pra vo je Rahimicevorn serijorn Bosna povela sa 5 : 0, Ban ialu can i su uzvratili za 5 :5, a ravncpravna borba vo d ila se sve do

16. minute (32: 32).

Tada je Bosna napravila serii u od 7: 0" a, "troj ku" za 39: 32 pogodio je povratnik u tedove sarajevske ekipe Suad S eh ovic, Prvo poluvri ierne zakljucio ie Bosnin bek Dino HorlZit, koii je sa zvukom sirene za kraj sa centra pcgodio suparnicki obruc i cdveo domace na pl us osarn (46: 38).

Jos iednim udarcern

TaDela

I. l'l"lea 2 2 0 172:100

2, Mlado~ 2 1 1 152;141

J iiiro~ 125:134

4, BOra!: 148:158

U prvorn rneeu nismo dali maksimum pa eerno to pokusati u revansu, kate Divkovic

Danasuiom utakrnicorn u ruskom Cehovu proriv Me· dveda rukometasi sarajevske Boone okoncat Ce ovogodisniu fantasticnu sezonu u Ligi ev ropskih prvaka, u ko jo j su osrvarili naibolji plasrnan u novijoj historiji kluba,

"Studenti" su prvi put prosli u osminu finala, a rezultat je i znacajniji kada se po gleda kroz kakve je transforrnaciie ekipa prosla u same pola god i n e. Ipa k, trenutni kvaliret nije bio dovoIian da se u prvorn mecu

posli]e, kako [e vriieme odm icalo, take der uvi erili da je rnoguce igrati, Tokom prvog poluvremena nisrno bili dovoljno agresivni ni u odbrani ni u napadu, rnozda smo se na pocetku malo i prepali te p r'ev'i! e respek I irali pro ti vnika, koj i je 0 di grao iskusno,

U drugorn poluvrernenu igra ie dielovala bolje, ali mislirn da ni 10 nije najbolje od onoga 810 rnozemo, U reo vansu cerno pokusati dati maksimurn i odigrati lito boo

(""10: f. F.t.)

U drugoj cervrtini zglob je povriiedio i Emir Zirnic, eiji je nasIDp u narednorn kolu protiv Sirokog upitan. Neugodnu povredu lakta zadobio je Marko Radic.E, J.

(8:0), izmedu 21. i 24. minute, B osn a j e povela sa 54;3 8 i lime, prakueno, prelornila mel' II svoiu korist.

Pobjeda nad Borcern sku" po je placena. Kako nam ie

prenio klupski fizioterapeut Amer Salihagic, Bosnin reprezen ta ri vac B 0>:0 Durasovic vjerovatno ie zavrsio sezen u zbcg povrede s kocnog zgloba,

~ CehOUSili I.

Debakl aktuelnog prvaka u taktasima

CEHOV8KI MEDV.ECI Aslanijan

Grams

Budko Cemoivano~ Cipurin

Dibim~

Fllipov

Gusev

Harook

IV3nov

Kamanin

Kovalev

~astvor()ev is'Kamv elmenko Skopincev trener:

Vlad imir MakSlmov

BOSNAHH·GAS Uvodit Malianac MemiG

Me~jt

Tojfit

'Pucelj

Karatic

Ter.1a

Rakovit

ee=

Pa.!in

o;'liOvit Vrafalic Mesaric

Savic

Cakit

Irener;

I rtan Smajlagi c

o V orana u Ce h ovu Sudije: Mihal Bandura i Jaro slav 0 ndog rekula (SlovaCka)

Delegat Gligorij Guier· man (litvanija)

Po tela k: 17 sati (Arena Sport 1)

IDOHHa poraze Uralila s Hamalama

Rezultat sve goyori. Kosarkasi Igokee dek I asiral i su S i rok i TT ka bel e sa 82:47 i jos jednorn potvrdili ono sto su fin ogi govorili • da s u nai kvali tetni j a ekipa u BiH.. Ipak, malo je ko rnogao pretpostaviti da je razlika toliko drasticna,

Posliie Bosne ASA BH Telecoma (90: 53), izabraniei Slobodana Klipe rnzbi· Ii su na svom t.eren u u Laktasima.i aktu· elnog ~ampiona Siroki IT kabele te po· slije drugog kola Lige 6 Z3 prvaka BiH s pravom zauzirnaju prvo mjesto.

• Poslije dvije blistave pobjede sarno mogu da. cestitam svojim igracima, ali i divnoj publ.ici, keja je osjelila marne· nt kada treba da nas podrzi. Imali su ra· l.log da uzivaju u igr; Igokee,

Najveci problem u Ligi 6 bilo je motivirati igrace. U tome smo uspjeli, mli smo angazirano kao protiv Bosne i pokazali Sirokom da smo kvali retnij a ekipa • kaZe Klipa,

U prethodnih sesr rnedusobnih utakmica u pcsljednje dvije sezone aktuelai sampion bio je nepobjediv za Igckeu, ali je i roj seriji doilao kraj.

• Nismo bili menlalno prisutni u uta· kmici, dok su doma6 ima1i veliku zelju nakon svih frusrrirajuCih poraza i to su sada d ebelo naplatili. Morat Cerno pop r3vi ti dosta. stvari,. prvens,veno mo· tivacijski dio. 0 skoku da ne govorim, ali i 0 ostalim elementima. Ustvari, re" ~ultat sve govori • rekao je trenef Sirokog Ivan Velie. Z. VA:JI([C

ostvari boli i rezultat protiv prvaka Rusije (22: 31) pa je pitanje prolash 1.1 narednu r1mdu, zapravo, vee rijeseno.

• U prvoj ut.akmici vi· djeJi sma kako je natimerari se proriv jedne od najboljih ekipa u EVTopi, a.li smo se

lie. Cil] narn ie pokazati da nismo slucajno u os mini finaia. Potrudit eemo se da se na dostojanstven nac;n opr" osLimo od takmitenja· kazao je Ivan Divkovie.

U ekipi bh. prvaka danas neee biLi Duilka CeLice. A. C.

Pripreme za EP U-20 u Sarajevu

PredSlaunicl FIBA-e preZadOUOlini UUietima

IgOliea 82 CaPllina Lasla 68 IBOSDa ASABHT86

~SIc..::..:::rO'::"::"'MI=--TT-B-ab-el---'I47::":=..· Miadosl 80 Borac neldar 75

- Sportska dvorana lJ Lakta1.ima. Gle- . Sporrska dv.~rana i! Capljini: !3leda. Mala dvorana Skenderija u Sarajevu.

dalaca 1.000. Sudije: Ademir Zurapo. lacal;OOO: Sud:iJe: BOla~}oVantc(Ban. Qledalaca.200, Sudije: PetarObradovi6

vic (Tuzla), Haris Bijedic, Medin ]" L:,ka)_,pa!!lH KU!los!c (TU<l;la), l,~lln (Capljina), Dragan Kralj (Trebinje),

Duskaj (Sarajevo). Rezultat: Igokea • Mlhcevlc (Cltluk).Rezult.al:Capllma Vlamrnir Marie (Mostar). Rezultat: Bo-

Siroki IT kabeli 82:47 (27: 14,18:13, Lasra· Mladost 68:80 (11:23, 20:20, sua ASA BH Telecom· Bora.c Nektar

18: 14,19.:6). . . 25: 17,12:20). • '.. 86:75 (21 :19,25:19,24:18,16:19).

IGOREA: Berasimovic 2 Dozet 8 CAPLJINA LASTA: Blazevlc, BOSNA ASA Bli TELECOM: Ra·

Burica 2, Nadfeji 2, Rakoce;ic 11, Vi~ Zdrav~ovic4,.&n:~c 11, ~iC:: 5, Br~!~ die 5, Hodiie 9, Hot, Batina 4",Damia"

tkovac IS, Cejs 20, Pantie I, Sumlovic, 12, Gligora 2, ~~llc 4, ~~UC, B. J elerc, novie 9, Burasovic 9, Zimic \., LamdZic

Joksimov'ic s, Florens 7, Harvi 9. Tr· Fekete 22, PelkIc 8, Petrlc. Trener: Hr. 5, Rahimic 20, Kru!llin 2, Sehovic 8,

ene.r: Slobodan Klipa. VOle Vla!hc. Pasalic 14. Teener: Dejan Pare7..anin.

SIRma TT KABELI: Sternberg. MLADOST: Ivanit 5, Avdibegovic BORAC NEKTAR: ToSic 10, Triki6,

er7, Planinic 2, Pilepic 4, Nalerilic, Bi· 3, BUfanovic 12, Milo§evic 7, KemaLi" VIani~ 14, Kosradinovit, Stutanevic4,

Jjnovac, Ramljak, Persic, Spralja 14, na 19, Delie, Keiic 4, Velimirovie 20, Jagodi6-Kuridfu4, Simonovic 7, Albija·

Saki.:' 8, Ba,ra.c, Morovic 5, Grga! 7. Tr· Jovanovic, Bocks 10. Trener: Goran uic 7, Pavlovic 3, LonCar 2, Kova.Cevic 18,

ener.: Ivan Velie. Z. V. Sladojevic. Er. B. Josipovic6. Trener: Drago Karalic.

TroCiana delegacija Evr· opske kosar kail ke federa ci j e boravila j e u S arajevu kako bi se uvjerila kako teku pripr· erne za E vropsko p rve ns tvo do 20 godina divizije B, tiji ce domaCin od 14. do 24, jul.a bi~i na, gl a v ni grad.

• Predstavnici FffiA Evr· ope, na eel u s Rj c.ardom S to· uksom (Richard Stokes), izu· zetuo su zadovoljni onim !ito su vidjeli, od smjestajnih kapacileta do dvorana. za Ir· elling i utakmice.

N acin na koj i leku pripre· me, dokaz je da je Haron Ma·

lunu [Qvic, iako nij e dugo na duZrtosti generalnog sekrelara !laSeg Saveza, pokazao da i zna i hoee i moze napr.avi Ii odlicne slVari· kaZe aan Upr· avnog odbora KSBiH Mir· sad Bonlagic.

N a~ p redsla vn ik u Cen Ir· alnom odbom FIBA Evrope oceku je da ce i d rZavne s tru· krure shvariri cia je organiza· cija Ep·a odlitna stVafZlt pro omociju BiR. Na p,vens!vu ce nas[upiti 22 selekcije, a naSa j e u gru p iDs Izraelom, Belgijom, Islandam i Bjelo· rusijom, E}.

sport

Dnev"i avaz. telvrtak. 31. marVoiujak 2011

77

Radosl napadaca Urugvaja Edillsona Ka vallija lIakoll sl.o

je pl)sligal) gol prl)/iil RepuiJIike Irske (FoW API

Izjava dana

Ofsajd

HUngaD11 Da IIrlltetsllO) utaltmlcl

.. Navijaci indijske kriketske reprezentacije napravili su, po uzoru nafudbaIske huligane u Evropi i [umo] Americi, nerede \J polufinalu Svietskog prvensrva protiv velikog rivala Pakistana, Nairne, izgrednici su se sukobili sa poIicijom u blizini sradiona na kojem ie trebao bid odigran met, 3 epilog je nekoliko povrijedenih i sedam uhapsenih huligana,

Vijest u b.rojci

32 Hokeiasi NHL Iigasa Bosto!Ia savladali sun svoio] dvor__ ani aktuelnog prvaka Cikaga (3:0), a prvo ime mefu bio je domaci golrnan Tim Tomas (Thomas) 0 dbranivs i s "a 32 udarca gostiju,

Tako je Tomas upisao devetu utakmicu bez primliencg gola u sezoni i 25. ukupno u karijeri,

U posljednja cetiri susreta mreza trenutnc naibolieg golrnana u NHL Jigi rresla se svega dva pUla.

- Polomila sam rehet, malo >am plak<1la, a po#iie wga rocjt bilo uredu.

(Teniserka 11 Srbije Ana Ivanl) vic nakIJn poraza proflv Belgijanke Kim Klajslers)

NBA Ukoliko se Sakramento kingsi presele u Anahajm

Treci klub na trZistu utiecao bi na ugovor aktuelnih NBA prvaka a TV pravima

Sporazurn stupa na snagu sredinorn 2012_ i prema njernu ce ova TV kuca imati pravo prijenosa meceva Lei kersa po principu pretplare. No, ulazak rreceg kl u ba na [dis te zn ac io b i vjerovarni gubitak dijela prerplarnika i zriacajne sume novca.

Preseljenje hi rnoglo skupo kostati i Kingse, od koiih v lasti S akra rn enta traze 77 miliona do lara obesrecenja, Tu treba dodati ,,!aksu na preselienie", koiu odreduje sarna Liga (posljednji klub koji je prornijenio sjediste - Soriiksi platio je 30 miliona dolara kada se 2008. iz Siietla preselio u Oklahornu). (E J:)

Zenicki ailetlcarl nezadovoljni podrskom

HraUiCa sportoua sa stalusom duorsMelude

Hamzi Alicu u cast odsvirana je bh. himna u Sofiji, a onda je nastao potpuni muk

Sakramento kingsi namjeravaju napustiti svoje ,3" dasnje sjedisre u prijestonici Kaliforniie i preseliti se u Anahajm, Taj potez najvise bi mogao kostati Los Anodes leikerse, koii hi, u com sl ul':aj u, vjerova rno ostali bez 300 miliona dolaral

Dolazak kosarkasa "Kraljeva" u sedarndesetak kilometara udaljeni Ahahaim znacio bi dodatnu konkurericiju klubovima iz Los Andelesa (Lejkersi i Klipersi), Predvida se da bi aktuelni NBA prvaci u startu mogli izgubiti deset procenata od tri milijarde dolara vrijedne proda]e TV prava kompaniii "Time Warner Cable".

Kraljica sportova u Zenici ima status dvorske lude! Zenicki atleticari su ekipni prvaci dna ve u cetiri karegorije (seniori, [uniori, mladi juniori te djecaci i djevoicice), a bacac kugle Harnza A!ie najbolji je poslijeratni bh, reprezentativac pa ih nadlezni organi ipak ne shvataiu ozbiljno,

Alicev posljednji uspjehprvo miesto na Evropskorn kupu u Sofiji - bio ie povod VI konferenciju za novinare, na ko i oi s u prozvani predstavnici vlasti na svim nivoima,

- ALieu u cas[ u Sofiji [e odsvirana bh. hirnna, a onda je nastao potpuni rnuk, Ni p rij ema, nagrade, pa ni ces,itke - kaze predsjednik AK Zenica Suad Kaklljo.

Alicev trene.r Mehmed Skender kazao ie da vee deset dana, nakon povrarka iz Sofij1O, ne treniraju, jer je Hamza na nogama prebolo-

val) upalu pluca,

- Mnogi za nas stadion sman-. i u da je na evropskorn nivou, ali je daleko od IOga. Trenirarno bez tople vode, a kada ie vani !!ula, unUlra je minus pet i djeca se razbolijevaju - tvrdi Skender, a ge-

Britanci bili marljivi

laurie stadio.

olimDilslli u Londo u

Posljednji komad travnjalea novog londonskog olim p ii skog stadiona pOI; tav Ij en je j ueer, ci me je gl a" nina najvaznijeg objekta Igara 2012. izgradena tacno 486 dana prije pccetka velike sportske manifestaci]e ..

Radnici su polozili travnaru podlogu na kojoj ee se odviiati adetska takmicenja te

cerernonije otvaranja i larvaranja Igara, prenose agencije,

Gradnja stadiona pocela je u maju 2008. gcdine i zavrsena j e na vrijeme, U gradnj i je uces rvovalo vise od 5.250 radnika, Posljednji die atlerske stare bit Ce postavljen kasnije ove godine kako bi se izbjegla nepotrebna ostecenja koja mogu izazvati dizalice,

neral II i sekretar Aziz KeveIi dodaje da je uzrok nedavne ha"arije, kada su eksplodirali bojleri, bilo njihovo visemjesecno nekoristenje.

Alie je ponovio da je zadovoljan naslUpom na E"·ropsko m p rvenslVU u Parizu

i Evropskorn kupu u Sofiji, za koj e t"rdi da su, s obzirom na uvjete iz kojib je otpu!Ovao, Vr buns ki.

- Sve moje kolcge cestimju mi na uspjebu i rewltatima, ali od roga nemam ni~ta - porutuje Alie. v. B.

CETVRIAK 31. 3. 2011.

BHn

09":l0 Olie Boo, animirana serija 09.25 Min i school

09.40 Najljepse priee kJasicne sianne, iyrana wnja. 219

10.00 BHhij esli

10.15 Pies iivola, igran. serija. 31125

11.00 Moja mala kuhinja, r.

11.1 0 Ave nija Ocean, igram serija, 96/130

12.00 BHhij BS~

12.20 Nerijese n slufaj, emisija 0 kliminalu, r.

13.15 RalIoviwr, mllZitki program 13.40 BH gaSlro kulak, kulinarski show.r.

1U5 BHTviiestl

14.30 G orkO"Slatko, igrana senla, 08/229,1.

15.00 O~li~n,5+,edukalivnase"" j;l.44/45

Program za !ljecu i mlade 15.05 lIcilica, Iwiz

15.30 FreMe rl u 8iH; Zenica', ani" mrana serija

15.40 Ala~inova prife, animirana seni".5/26

16.00 Eurolmp uls, magWn. f. 16.3060r,ko·slatko, igrana senja,

69.1229

17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magozin 18.4S Mis i maca k, animirani film,

7/2:6

19.00 C nevnik Kullura

Spor!

Vrijeme Business News

20.00 Erel, igrana senja. 45/136 21.00 Liu~l sa Medisona,igran8

senja. 1 :Y13 21.55 8HT vljesti 22.15 Tama dana

23.1J5 Fi.gule: Valarijan lUju, pro-

gram .II kulture 00.05 Business News, r.

00.1 DSve u SIIIlmu,!hNni magazn, I. 01.25 Pregled, programa za pelak

fJ,gt,.",rdllii".:1I 07.00 Cobro jL!trn.lutami ,program 09.00 Vljesli

09.05 GospolTa Barbara, igralla seIlia. 167. epzoea, r./121 C'rIani filmovi:

09.55 P.i plinzi

10.15 Mali leleci medvjediei 10.40 Gladij alornka aJrndemija,

12 eJlilOda

11.05 Villa Maria, igran. sefija, 87. eplzoda, r,

12.00 Cnevnik 1

12.15 GospoiTa Barbara, igrana sefiia, 168. epizoda /121

13.10 Pod srelnam lVijezdom,igJana senja, 14.epizoda 14.00 Sed m i Ga, magazin iz kJJnure. r.

14.30 Jagoda Buit u Sallljevu, dokumelltami prog ram

14.55 Crnahron ika, domaea igrana

serija. 175. epiwda/12/ 15.30 Vijestl

15.40 Sprelno -srel)1o, Iv igra 16.05 Villa Marla. igrana serija. 88.

aWod.

17.00 Federacija' dana,

17.15 Ezel, iyrana serij., 44, eplro· da!12!

17.50 Dnevnik, najavil

18.15 Pod sretn om zvljezdo m, igrana serija, 15. epizodil

18.50 Cnevnik, najava

19.08 lip ~nik. kviz

Finansij.ke novo.ti

19.30 Cnevnik.2

20.10 Odgovorile :Iju dima, dlja,oilka emisija

Zl.15 Ljubav ikazn a, igrana se~ja, 4. epizoda

22.14 Cnevni~; najava

22.15 N3.ila mala kl i nlka ,. igrana serija. 50. epii'oda

23.10 Dnevnik 3

Finansilske novo.li

Z3.40 Noe klasilrn Fellini: Kazano·

va, italijan.ki igrani film /15/ 02.10 FaderaGija da nas, f.

02.25 Dnevnik 3, r.

02.55 Plegled progama za petak

Haklmoglu .• turska serija. OY.an 5101 ~a4,

k~linarski show. nova sewn. m,OOSIIo jednom

uTulskaj,

tursl<il senj.

n ,AS Lanina vremenska prognoza '1.1.55 nSN Info,

informativni program

12.10 Dolina vukova,

turslrn kliminalisticlrn

serija

13.55 Hakimoglu,

turs~.a serija 14055 Gorki iivol, turska telenovela 16.150BNTnlo

16.2.0 Gorki livot, tuoo lelenovela 16.30 Stol za4, kulinarski show. nova sszena

1'7.00 .8i1o jednom uTurnkoj, tuf' ska S€lija

18.45 tanma

vremenska p mgnOla 18.55 DaN Inlo, intormativni program n.15 Exkluziv,.

ZilIJavni progl1lm 20,00 GorJci iivot, turskll lelenovefa

,Zl A5 Colina vukova, luroka kliminalistieka smija

22.55 vo~ populi ,23.00 Biserl sa Vanjom 'Bulieem, talk show

Z3.55 ramne ~ulJina, film

01.45 OlIN; Info, informativni program

HAYATTV

PINKBH

09,50 Sirena. ertani film. 44. epizoda 10.20 Plavl zm3j, ertoni film. 14. spzoca

10.4S Bakugan, ertanl fUm. 44. ep;· zoda

11.10 Iron kid. crtani film, 15. epl-

zoda

11 .. 35 Bio~lini~a 11.45 VijeS!i

11.58 Biometeolvlosilaprognoza 12.00 Najbolje gOdine, igl1lna sen-

ja, 19, epizoda

13.00 Pa Ii andee, ,igrana senja,

149. epizoda 14,00 Comatica Ova1<o 14,10 Moiidom

14,35 Bistro B iH

15.0D MuzielU program 15.08 Bestseller

15.10 Bim:llnica

15.20 Top Shop

15.50 Kad lisee pMa, igram sellja, 4, epizlXia

16,S3 Spor!cenlar

16,55 Najboljegodine, igrana sen,

la 20, epilOda 17.450 om. eica Ova1co

17 .56Bio meleololoi ka 'progn0l8 17.58Sa$uke· Ninja ralnlci, zaoa-

vno·sportski TV show. 80. epzoda

18.20Sa.uke • Ninja ralniei, zabavno,spDrlski TV show, 81. epzoda

18.45 Bosna Sunce osigu r. nje 19.00 ViJesti u 7, infomJaIMJa emisija 19.28 Vreme nska ,prognoza

19.30 Sport

19.37 Stan je na ,putevi rna 19.38 Hor1ZOfili

20.00 Ka d Usee pada, .igrana senja.

5 epizlXia 21.00 lsp un.i: m i.1i!IJu 22.00 ie Ija plus 22.20 Sport eentar

22.25 SU gar Hill, igrani film

00.20 N Ije mi svie~ok,. igl1lna .eni a, 29. epl:md<l

Lola. lelell(wela. r . D7.00 Mj esoviti brak,

senja 08.00 Ljubav u

za IMu, hrvalsk<! igrana wrija, L 09.00 Udri muski,

talk show, uZivo 10.00 Veliki brat. malityshDw 11.00 More Ii ubavi, rel!lnov~la, r. 11.50 JUrlst poin~ kolaZna emisija 12.00 Info lup,

11110, program 12.20 Zab ,anje na Ij ub av. lelenovela. r.

13.10 Veliki bral.

reality show

14.00 1010 top,

lrllo.program

14.1.0 Mjesovlti brak, senj. 15.00 Lola. telenovsla

15.45 Merkur sve stopiltelim. emisija

15.50 loto top, inl.program

15.58 .Za ~drav ilijaposmij eh, emi·

sija

16.00 More Iju~avi, relenoveta 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 .Zab IilJljena Ij ub'av, telenove-

la

18.50 I nto top, cenlrnlne vijesti 19.05 Iuristpuint, kolaZna emisija 19.11 Ljubav u zaledu, hIVatsk<!

igrana sen ja

2.0 • .0.0 Velikibral,. reality show. pregled dana

21.00 Za~ raIlje niloru m, talk show. mivo

Z3.00 Velilll Drat, reality snow. u1ivo

00.00 C'ity, labavnaemisij.

.00.10 Cnevnik sBksualnog avisni· ka.flm

TV AlFA

19,30 MIo:II~ program 20,00 U lokuSu.lnl, program 21.30'~2

22.00 PleSr. ~I~l

22.45 I",",imm

08,00 tIrlvo Julm. _ji Ifogllllll 10.00 E<l!mont.lnejdll.O'Si\i~. r. 10,30 Vl~'~

10,3, Ja sarn tvoja sudbin,. r; n.3o·~sti

11.40 . ponzonsam PrDIJlII11

12.00 Illwoo.Uba"'pOjJdm.r, 12,30 Vi~s~

12.40 ~ka. $Iu,loosti 13.00 InterviUda_'a.r. 14,30Vl~S!I

1::~~ =;ro"''"-

15,35 S'1Ii' 0 Idr;<Jregorevijerna. r. 16,30 Vliosli

16.40 Spon<erlsan p~ 17,00 CaffeA2r,l,r.

17,30 Vl~~ _

18QO E<Il11IOI1I, ti1eldfersl<l. serljj 18,.40 O,n"",lk

19,1, SIOolll n •• zalIavrliprngram 19.A5 KIut "'I"es5

20,00 lrlIer;iIJo",,,,

2100 GijiYl ShOW

22.30 JI sam tvoja sudb;11I 23,.00 VljoSli

ZENICA

KISS

KAKANJ

18,00 I""'''i"

1830 JilSi!mtvoi<lsud~,serI)a '19,00 [)ooisnap;iS1

19,1, Ep~

19.30 Onevnik FTV 20,00 VliesU Ie

20,20 S,j ,o10 Reimon"" senja 20,45 E!lP

21,20 Vi,ra j 1i,,1

2200 JiI. sam. "'oiu,,"~. sdij. 22,30 Romsl;:e oo~e

22,4,Evp

2300 Vi.iestilV&1h3r 23,30ruas_

1600 [HJevnjk 1

16,25 KracljJ'lac sma, Si!IIia 17.05 MliII:Bbng,

17.10 Bela 1,_oIa. ser1a 18,00 Dallas u S",skoj 15,30 M"n~oring

m~~liII:B~

19.20:tlOQ, 19,30 1lIItMil<2 20,0, M'liII:Bing 2010 JeleN. SOli", 20,55 MaJI>1lll1g 21.00 Puis

m~=~8

I i

16,r.:; h'I~""

1630 OAN.lrdOlffialima emisija 16,5, Vre~rd::l_'" 19,05 SMS vglasi

1930 PO<laI

19,35 fl<In,looI!

1a45 MlIZiC~predaIl

20,00 TV orrfrnolj'

21'.00 Slav

22.00 Ii si meja sudOin a, serij; 22.30GIas_

23,00 rantShow

GORAlDE

VlSOKO

10.00 flernarnaga>ln. ~ irll"rmillivna.~.r,

1400 Nov<lsti

14,0, Sel'iaoIa.seIill 15.00_seIil'

HEMA

TVUSK

18.,10 TVLiberll .. lnl.program 16.45 crwnl~

SAIELIISKI TV PROGRAM

HIlTV

19·.Z5 lrilmph 20.00 Serli'

21.00 R<IZll"'OfS povodOOl n.oo llbiel<1i,I

22.35 JiI_ ~Ia sudblnil. set1D 23,00 Glas Amem:.

2335 T"'mph

BUGOJNO

1 ~20· Sasu;.,. Ninja warn,",. za.

Ila'~i progllllll 16,25, Polez 19.0010f0T1T1aI0f 19,30 M$

20,00 1 001 no~.11lf<"I' sanla 21'.00' Ispuni mi !e11U.

em~ij;I 22.20 I~imm

16.00 O"'''je 18.;45 Fudbal 14.30 AlP MasterS j 6,00 f;apt.~ 18.00 Brand 10.00 ViI,i
Srb1la 16.;45 El<stmmni Miami 1/4 FJ" New Greis
16.35 Siagalica 11.,45 TenisJ nafe psima 18.30 Jukebox 18.50 Svi grado-
17.00 Dno ... ni k WTATuJnir sportovi 10.00 P,erni er Lea· 19.00 Video,graph\' nace Iniko .. l 16.,30 Ods"el
17.m 51<0 radi! •• Majamf gue Magazin 19.00 Aijf3 ke 20.00 JUSI Se. Ijudi
brB? 17.00 Niemal!ka 18~30 I?remi EU lea- l!ivo! MTV 19,35 Dr. Haus 19.15 Bouns
17.45 8eograd.k" 19.,00 Tenis. 19.00 Obaf'anje Q.ue News 21.20 DFC 20.25 Kugar
hronika WTA 16.45 NB_A'Li"va 20.00 Ipred.tor 21.00 3,From1 Tau,n 20 ... 00 :6rolev.l
18:25 Srbija no ruk:e 19.00 Pregl'ed Euro· 22.00 Hardiiirn,es 20.50 Kuga.r
vezl Tumir league 21.,00 Tajanstvene OIRI Taun 20,;45 Dlor<ian
19.30 DnBvlli"k Majaml 19.30 Vil··11 19.30 MQ'bi11 Th~ gorUe BBrger ~I.l 0 IJp,.vljaIljo
20.05 (lreh 20.;45 Borila"'ki Grid. 22.20 Reno 911 V"~dorn 2,1,3(1 Monk
njene .20.00 Niernal!M 20.00 Fudbalmo- 22,00 Kod 22.40 C'hapell. 22.00 R U>n" Beti
majke !Sport u~t~;Aj~azln Show 22.50 Kakosam 22.20 Friko .. i
.21.00 Raspa}; ivanje 23.00 Wwe 22·00 Fudbal 20.30 crveno 23.10 South upoznao vasu
22"00 Vlj •• 11 Masters M ia~ :;!3.oolpr.dator Park majku 23.10 Dek5ter
22.05 Daro~nk:a 23,30 Wwe 22.45 Fudbal mi 23.40 3 From 1 23.15 Dr. Hau-s CETVRTAK 31. 3. 2011.

RIRS

HBTl

HRI2

NovaJV

sremorn zvijezdom, tv novela

Mol. tv

09.55 Barirnha, cnana serija

10.04 Mekanike, u mi.Tji, ertana 51)riia

10.17 DZekers, crtana serila

10.42 Oil.jl. i DZul ii us, Crt.ilna senla

11.05 Biiellla~ . Irllllj Irraljeva, do"

kumenlami program 12.00 Onevnik 1

12.20 U 10 kusu

13.00 Zdravlje iel1jek

13.22 Relrol'imr, emisija iz arlliv.

RTRS-a

Banja Guber,. S·rebrenica Tv Podsietnik,BoraSt.nko· ~ic

TV pudsjetnik • F .J .. Hajd)) 14.1, 0 Kannelita, .serija

15.00 Viiesll sa tumatem gesto·

~nog jezlka

15.1: 0 Dolina su nca, seri]a 16.00 Re'publika· Kr.aii na 16.30 Srpska danas

17.05 Pod sremcm zvijezdom, tv

novela

18.00 BosnaliJekova TV oTdlnacila 18.30 Pitalle, tratimc odgo~oT 19.08 Up iln i k, kviz

19.30 Dnevnik 2

20.00 Spm1

20.1. 5 Pll~at,

polilicki magazin

21.1.5 Heruji i lenomenl, dtikumelltami program

21.40 Pa da nie u delirijum, doku meniami program

22.40 One~nikJ 23.1i 0 Snovi, 'ivot

i ~ml1Hlipa Fifipovica, film 00.55 Bij eli lav

• kralikralje~a, dOKumlllltami progrnm

21.00

TOKSOU, PINK BH

Vrijeme sulra 14:20 Trenulak spmnaje

1S.n1 Oharma i Greg .2, humo~· sticna serja (1'/24)' 1S:2AEpTloQ, emisija 0 lIazalistu* 15;54 ZABA - 90 ~ekundi, emisija

pod pokrovi1eljs1Vom (R) 16.00 Hrv.lska uiivo

1.6.58 Viies!i

17.10 Hrvatska u!ivo 17.20 HAK. Promel Inlo

1. 7 .21M Inu la lliraviia il Dielp ha rm a, emisija pod pokrovile· Ijs1Vom (R)

U .28 8. kat. tu de essmeasete (FooUDose), lalk show

1 B.17 ,Kod Ane, emJsija pod pokmvitelistvom

n.30 onevnik plaruse, Tala dola· ii!, emislja pod pokrovi1e. Ijstvom

18 .• 39 Tvojasam sudbina,.teleno· vela (51/1 06)*

19.22 Minul.a ldravlia Il Dielphar. m a, emisija pod pokrovite· Ijstvom (R)

1 9.30 Dnevnlk

1.9.55 Sport

ZO.OO Vrijeme

20,03 USA" 90 sekuMi, em>sija pod pokrovi1eljstvo m

20:11 1 protiv 1 OD, kv~*

2Ul Minuta zdra~lia iz Oielphar· m H, em~ija pod pokrovile· Ijstvom (R)

21.05 Bazre d 2011 ..

21 AS Pela ure ku 11ure 22 .. 1 9 onevnik S 22.44 Sport

22.47 Vriieme

2Z.55 Vijesti fl: ku IWre

23,04 l~pti~je perspeklive. Heroji pri rode 1. dio, dOkumentama serija (17/24)·

00.00 Aazre~ 2011.. (A)'

00.J8 RWo~ilor. Lovei n3 nalprir· odno 4, serija (1.2) (3122) ~ 01.,20 .Relro~izor. Orogi Johne 3, humo~stiGna 5erija ((V22) [R)*

labranjeni forum

rema ovosedmicne emisije je: NekakO s proljeca opel 0 korupeiji. Godinu dana na· kon donosen j a Strategi j e za borb u ,p rollv koru pelje 2009. ·2014. i Zakona 0 Agenciji za prevenciiu korupciie iko· ordinaciiu ,borbe proliv kor. upcije stvari sene krecu za· dovoljav3,jucom brzinom niti Ie mpom ko j i je predvic:le n r,alevantnim dokumenlima. Kome odgovara korupc:ija ...

22.25

FILM, HAYATTV

OkorjEri. :beskompromlsni. duer ROmillo Skags ooluCuje Izaci Iz ""tjela u Irojem I~ ~ivio I 13poce1i novi 2l1l!llsa svajom djevajlrom. Uskoro s1lZnaje d3 m nije !ake :kao Slo je mi,lio. Sve ide ,prow njEt\la i p!ijBti d3 zal'ffii provom !ragedijom ..

U loge: Ve.n Sn<!ips, Karen AJeksandra

Reditelj, Loon lkoso

sam sudbina, telem-

vela (50fl06) (R j. 10.44 Eko zona (R) 11.13 Svijet prolita (R)

11.45 I nd~ks, emisija 0 &lml~u (AI 12.19 Glas domovine (A)

12.48 Mala TV (R)

TV vrlit.Koil.rk. (R) Galoon,crtani mm (R)* Ilaz~vi,. Djevojka 'kola !ivi na b rodu, hongkonSkl film 13 djecu (A)

13.18 Skolskl program. OJ·ing (Akademija) (R)

Koki~e (R)'

14.05 Sterling. iajnaiIgubljBnDg medaljona,. amerioki film (R)~

15.29 lUllanjjskapano 13 m a 15.46 Hotel dVDrac Ol1h 1., serija (8/13) (R)'

16.33 Saplat pslma 3 (12/21)* 17.26 STedge Hammer 2, humonsti~na Wila (8/19)*

17.52 Divlji Plamen2, seriia (2!13) (R)*

18.37 Hit dana

18.55 Ru~um etna Llgaprvaka • Loven - Zagreb CO, Plijenos* ~O.34 Mercy, serija (5/22)*

21.20 Filmoyl nasih susjeda. Bledi rnssec, srpski lilm'

22.52 Laii mi 2, senja (12) (22/22)'

:23.37 Dnevnik plavuse. Iata dolazit, emisii'a pod pokrovite· Ijstvom(R)

23.46 Sterling. Tajn. iIgublienog medaljo na, ameritki film . (R)*

01.1'0 Notni glazbeni program. Hit dana (R)

01.12 Notni gTazbeni program.

Glazbe ni Spoloyl

04.00 No6ni glazbeni program. Hit dana (A)

04.02 Nosni glazbeni

program. Sokack. rapsodija 2006 .• 160 lamburasa (2.dio) (R)

Dopl,nlCk, m rei, f,lma Tlhle,. S"",n,dar Zrlnk' me, RN ExIIa i Panor.m. Dl,n,n, Burek,

notnl urronik S .. " H ,,,vic,

DIlI'" ~.I D .. ,le

DTP, Rbel Tho

l>",fiC~ urOlJnid:SulOjrn,n M.rntt. J •• min O.ul~ei.,ic M!!l1.d!mem • • ..,·1010 pre,,',

Sao]a 'I',,",vlt, dlre){IDr Dlu~tva

DlP: Siudio ·"',",Plg press·

$lamp,: GIK ·OKO· d., SaraIOWll. Otemal, Si!edit, 185. lei: 0331455·333

ltLEFD ~I: 8m,ralnl direktoc 281· 391 ,

glavnl i odgovomi uredrkk: 281· 370. RI!d,kcija: 281·39.1. 281'· 398

Dnevniavaz

P,l'Illlro].A'anJ· od!I,mp,", Ie 15.9. 199.1. B""'nskoh""gl!l'a~ki ~olilit~ d"","'k:

I,d",c: "'","'010 pre,"

m"n; i odgo,oml urednik: In;I'". C, II! U"duj. r.d,kGijski kIll.g ii:

pomotnik glavoog "r.dork, f,dll Mandai.

DESK Merl. f.nllt. Globus 30j.ll,na Salom,

Grn, hmnika R "ad lj u bo,le, Sport D I.g Lo.m ie. Kull,,, Anit, G'jovlt, S,roj.vski kanton MI,d". Oa~c.

07.IlSNaSi najbolji nam, serija (140/260) 07.50 G ospodin Magoo, crtanaSlJrija R 08.15 Gospodin ,M.g~o, Gitana senja (65/55) 08.40 Jagodica Bobica, crtana serija (9126) 09.05 Tomita i prijateTii,

crtana senja (19/80)

OM5 la"u~ilek ~aljublieni, serija 'R ~O,41l Gumus, senia R

11.40 ASi, serija R

~ 2.25 za uvijek za Ijublje ni, seni"

(131/14Q) i.3.21l.IN magilZin R

14.00 Mas!er,~he1, reality show 'R 1S.0llNajbulj ego din e, senja R

~ 6.00 Gumus,

serija (99/11. 2) nOD Viies!i Nove TV F.25 IN magalin

18.l0Pod sretaom lVijezdom,

SlJrila (1.4/65) .

~. 9.1. 5 D nevnik Nove TV ~O.OIl ASi, serija (6arl 05) 20,45 Najbolje godine.

SlJrila. (1. 20/152) 21.45 Masterchel, reali!}' show 22,40 Provjereno, infonnativni maqazln

23.35 Veremje ~ije·sli 23.50 BDa,

igJOlli film (12)* 01.30 Po.liednja, mlslla, igJOlli 1ilm (1.2)'R 03.10 EzoTV,

tarot show (18)* 04.1.0 Vjero~ali.ili ne, dolwmentama serij. (31/40) 04.35 Boa.

igJOlli film (12)* R 06.05 Na pUlU

prema dolj B, 5erija (12)' R 06.S01N magalin R 07.25 .Kraj prugram.

U QVosedmienom fZdanju em~iie <'Ilia-Ida vetert je Osman Had1J~, Pored njeJl! u amisili gost"iu Selci. Bth(rrac. Branlcica Undov i Sanela Kaleo. I veeeras sve gosre koji ca pjevafi ulil/o prall Rima Bend.

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema: Hedija MEHMEDIC

LjUba.v: Vase dan~snJe raspolotenla .Cini. vas hladmm prema svnna, Posebno prema vollenoj osobil?

.' Posao: Odgovara yam samostalan rad, a lsto-

vremeno hnats snaznu potrebu ca S8 dokazete orec 'kalegama.

Zilravlje: Manjak energije.

LjU, bav: Iznenada., sistuacija se Pfili.cno mllenla Sve ovisi 0 vasoj spremnosti na kornpromis sa partnero m.

P es a n: Harm 0 n ieni asp ekti stv a raj u mogutnosti za napredovanla. Otvaralu sa nllki noei, neistral:en i p utevi.

Zdravlje: Pokusajte S8 odmoriti.

L,jUbav: Slijede liiep. i tren, uel Va~ ~an.m ie pose-, bno naqtasen. Zapravo, blistate, spremni ste za nova osvalanla.

Pusan: Ne pretrpavajte se poslom, ali nernolte 58 ni ulijeniti. Mozda cete dob.iti ponudu za novo radno miesto.

Zliravlje: U odlicnoj ste lonni.

'.[JJ' . Ljubav: Uzivale uz. pamera vasa veza postaje kvalHetnija, posebno u smislu jos boljeg razumijevanja.

. Posao: Va~e intelektualne sposobnosn su na-

gtaSene. Brzina i kvalitel kollma radite, mogu hili prlmler mnogima.

Zdr3vlje: Ne forsirajte se,

. Ljubav: A, k.O ste zaljubljeni, S,relni u v.eZi' angai:irajte S8 vise. To ce ndnos sa partnerom ucinile jos boljim.

Posao: lzvrsno su vam aspektrana putovanla.

Ugovorit cete nove, ptodonosne pcsiove, sklopiti pniatsIjstva.

Zdravlje: Treba. vam v.ise kretanja.

.Lj Q bav:1 male sjaj nu PT. iliku d a jos vise UCVf. snIe cdnos sa voljenom esoborn .. TaRo gradite j o~ vece povjere nje.

.... . Pcsae: Iskoristite dani nalzad obavrte poslove kaje ste odlagali. [mate dovoljno elena, volje i koncentracije. Zdravlje: Izvrsno se osjecate.

Ljuba.v: Cijelo vase bice vibrira ad potrebe za Ijubavlju. Osjetila suizostrena,lako cujeta po· ruke voljene 050be.

Posao: Dobro su vam aspelctirani svi postovi kOii zahtijevajuifllenzivan angazman, dinamiku i istrajnosl.

UravlJe: Racionalnije koristitc. energiju .

Lj.ubav: Osobu kOja vam se svi(la promatrate t.z prikrajka. Nemate dOli'. oljno hrabrosti da joj pricate 0 osjecanjima.

Posao: Motete po~njeti priz.nanje. Zahvaljujuti, ponajpnje, visprenosti, ali i telji Z3 uspjehom i lovori· kama,

Uravlje: Samo umisljeni strah.

Ljubav: Ako dobm razmislite, shvatit cete da je.kada su avanture u pilanju, bolje biU na em 0 C io n alnoj distan ci ..

_ .. , .,' - .. Posao: Na2alost, priznanja iz poslovne okoline nece bili pnmjerena vasam trudu i poslignutim rezultatima. Z~ravlje: Oscilacije u raspolo2enju'.

Ljubav: Zelitebili voljeni, ali i pruziti puno ajeinostii painja osobi u koju ste zaljubljeni. To 1:8 vam poci za rukom.

Posao: Koncentrirajte se na svoje najsnaznije prolesionalne .zeljc. Usmjerite snagu samo na taj segment.

Zdravlje: Obavite redovan pregled zuba.

W Liu,b3V, u.va,ma preovladava racionalno., a strasH oslaj u pomzan e. N ai me, pi tale se kam 0 vodi va~a veza.

. Pos a 0: Bu dile sm ire ni. Pog I e da jte stvari sa d islance, pogotovo ako se ponovo jave Fleki stari problemi. Zd ravlje: Skio no st nervozi.

•. LjUb3.V:. A~O. 5,18 za,dovoljn.1 svojom vazom, ni,'ste nimalo mo~virani za uznemirujute avantura i izlete.

.',' ". ,. Posao: Odlucno krenite u akciju. Motete, slobodno racunati na svesrdnu pomoc okoline, prijatelja i ko· lega.

Zdravlje: Osjetij iva probava.

1281· 41 1. pilf1!lIdIl1B I <fopJsnitka mre!B: 2S1· ~09,

Sa~ hmlika; 2111 -33(J, 281· 419 i 281-442, em. hnlnika; 281· 41 J, RTV o::<tra: 281" 421.l(ojura 281.J5B, ~ :281· 41 7 I 281 -418. fa:<: 281· 400, ,-mai\ sporll;~biI. DW: 281-424, ,·moll: ,"",,1«:;ra@.,OZ.M, ""'~...,: 281· 412.

'~'"281· 41~ i 281· 415, Marlo11i"ll: 281· 356.

Fax: 281-441 ,e·maitmarl<eting®a .... ba. Og~a: 281·717, 281·718. Fax: 281'-412, e·mait "m~ice@a.a<.M, Plasmon I ~rOO'ia: 281·304. Flnansije: 281· 357.

00 PISNI~lVA: ZEWGA: Mrujano~" PIli '01> (zgrad, Ja',I<a}. 03"1/42444D, mVl"" 42.4-441; l1IZLA: T""'iOOgo'" 22 (posl.,.".,.. UIIIiITS~ oontlr KIlrzo.~).I~: 035/ 257-2n 1251-477: 'BRCKO: lei: ll4W21S..fi48. BIHAC: lEI: 037{.11IJ.:I63: MOSTAR: HusnrreReo-

e, ob, lEI: ~1i/558-1!91: lEVI"", 0361558-1!9~; GRACANI t:A:

Ahmi!d P'S, 8ooimlljBor. 23 i'grnd' Ozrenka].I,'. ~301JO~·04a; lRAVN I K: ZItarrEa F T",vrOl;.l~: Da~/51 ~·118. BA~A LUKA: Ekw]or Jrini ,enIar. urica Kral~ Petra f'1:v\IIl Kara~orir .. lC, b.b.I.I: ~51'/11 5-895.11 5-887; GO Q[, Sukni' Ku!<a~'.12, 101: 039!2n·~1;

Adresa: Tela:njsk.l24 a

US! ie upisan " evideociju, laVl1ih 91asila " MinisWstvu ob"'GVa· nj~. "auke.lwllu reo S:PMa ,I inrOrmi,a"~ RBiH pod broiem 529 od 18. H. 1 ~95. goo. u '~Iadll sa 1,kll"om 0 i>"om inrorm;"n]". POV ID BR. 2000:J46Jtltltl2.

WENA.:1KM

TOPVUESTI

Guvena ceska manekenka rodila slna Filipa

EU

GPIM

Trioesetsermoqocisnja manekenka i njen partner ve6imaju trogodisnjeg. djetaka Diordta

LONDON· Cuvena ceska manekeuka Eva Hercigova (Herzigova) po drugi put posrala je mama ina svijet donijela zdravog djecaka koji je dobio irne Filip.

Eva i njen visegodisni] partner Gregorio Marsia] (Marsiai) postali

su ponovo rcditelii i dobili svog drugog sina, a rnanekenka se pore" dilau Londonu,

Tridesetsedmcgodisnja manekenka i nien godinu stariji partner vee irnaiu trogodisnjeg djecaka Daordza, a nOVl1 prinovu docekall

PrOIBst UIBrslllh IIdBra: U parlzu

P ARIZ· Vodede I i enos ti fran cuskog v j erskog zi vo (a pro res tirale su protiv naiave stranke predsjednika Nikole Sarkozija (Nicolas Sackozy) da iduce sedmice oddi debatu 0 ulozi islarna u francuskorn drUSIVU.

Vcdeci predstavnici francuskih Ita tolika, pro testana ta, pca vosla vaca, J evre] 3, m us liman a i b 11- distac b ja vili su j ucer zajedn icko saopcenje u kojem navcde da bi debata mcgla doprinijetifzbrci u nernirnom periodu kroz koji pro-

lazimo",.prenosiAP. -

Muslimanski lideri II Francuskoj rvrde da ce debata do da InO stigmarizira ri naivecu islamsku zajednicu 1I zapadno] Evropi koja broji najrnanjepet rnilionamuslimana

Deba iii zakazana za S. april, podijelila ie Sarkozijevu stranku UMP, dok neki cak srnatraju da je to dodvoravanje Nacionalnom fronru, stranci krainie desnice. Oni koju podrsavaju debatu tvrde da ima za cilj raspravu 0 francuskoj sekularnoj tradiciji i 0 lome kako se prilagoditi islamskim obicajirna

su S od usevlien j em.

Bail kao i njene druge kolegice, Evu majcins [VO niiespriiecilo da se uastavi bavi ti manekens rvorn te je rrenurno zastitno J ice .,3 prestiznu iuvelimicuvChopard".

U interviuirna koje ie davala pro teklih m j eseci Eva je ka zala kako se osim nje i njenog dragog n j i h ov s tari ji sin, takod er, veo rna veseli prinovi:

• Stalno ispituje 0 bebi i razgovara s mojirn trbuhom,

Muzeimaliie u LaS UegaSU

LAS VEGAS" U Las Vegasu 01· voren je muzej rnafije .. Naiveca ie to kolekciia fotografija, film ova i predmeta vezan ih \l Z organ izirani kriminal, Interaktivni dio rnuzej a pokazu i e k ako j e, pocev!ii s 30-tirn god ina rna proslog stoI j eca, rasl a rn oc gangs tera u Las Vegasu, ramosnjim kockarnicarna i hotelima.

S proracunorn od SO miliona dolara M uzej organiziranog zlocina i prirniene zakona prva]e us tano va tog ri pa u povi jesti SAD. Za zgradu rnuzeia ironicno j e 0 dabrana n eka dasn j 11 sa vezna palaca p ra v de, gd je su se odrza vala sudenja protiv organiziranog krirninala pedesetih godina

proslogstcljeca. .

Citajte sutra u prilogu TV Extra

• Daniela Trbovic: Sadaradimpuno viseza puno manje novca

• Nov. voditelji"Red Carpera'tLana Dramicanin i EmerikGudelj

• Larisa Mujicic: Izazovmi ie voditi "Jzazovepoljoprivrilde"

• Novi sou realnostina Pinku BH: Potragaza najboljim D J ·ern

PDlraga za lerOrlSlHlnlom

MOSKVA - Moskovske snage reda tragaju zazenom koia je doputovala iz Surgura \l Sibiru II rusku priiestonicu zbog postoianja sumn je da n am i era vaa i "v,si ti teroristicki napad, saopciojejucer policijski izvor agenciii Ria Novosti. Rijecje 0 mladoj zeni Viktoriji Sirbu, rodenoj 1990. godine. Ova] izvor navodi da su sve pcliciiske stanice i kornesarijati u Moskvi kao i saobracaina policija dobili ovu informaciju,

nagradaZa SIObOdu medlla

LA PLATA" Veriecuelanski predsjednik Ugo C3vez (Hugo Chavez) dobio [e nagradu za slobodu medija tokom posiere Argenriru,

Nagrada "Rodolfo Walsh" urucena mil je na U ni verzi te ru u Argen tini, a. dobio je zb og svo jib naporada razbije "medijski monopol" u Latinskoj Americi re zbog podrske masovo] komunikaciji ..

Iskosa

SII18110Ui na nOZeUima

PEKlNG - [edan kineski profesor na fakulteru postao je ovisan 1) izvodenju sklekova na ostricama nozeva za rezanje, Pedesetsedrnogodisnji Ksie Guangai predaje fiziku na fakultetu u Luoiangu, a, kaze kako, n ako n ce tiri god i n e vjezbanja s v Ia dao j e izvodeni e skl ekova na nee bien 0 i po dJ ozi, Nozevi su ucvrsceni u dIVO, a na njirna radi sklekove,