P. 1
Pravilnik o pedagoskoj dokumentaciji

Pravilnik o pedagoskoj dokumentaciji

|Views: 337|Likes:
Published by Jelena Nettle

More info:

Published by: Jelena Nettle on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Temeljem članka 92. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04.

), ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa d o n o s i

PRAVILNIK
o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u osnovnim školama
1. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci, sadržaj i način vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama. Članak 2. U školi se vodi slijedeća dokumentacija: 1. Matična knjiga za redovite učenike osnovne škole, 2. Matična knjiga za osobe koje polaganjem ispita stječu osnovno obrazovanje, 3. Matične knjige za osnovno glazbeno obrazovanje, 4. Registar uz matične knjige, 5. Ljetopis škole, 6. Knjiga zapisnika sjednica Učiteljskog vijeća, 7. Zapisnik o razrednom, predmetnom, dopunskom ili razlikovnom ispitu. Članak 3. Škola je obvezna voditi sljedeću evidenciju: 1. Razredne knjige A, B i K, 2. Imenik učenika A i B, 3. Popis djece dorasle za upis u školu, 4. Prijave za polaganje popravnog ispita, 5. Zapisnik o popravnom ispitu, 6. Evidencijski list o brojnom stanju učenika po razredima i podjela predmeta na učitelje, 7. Tablični pregled uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja, 8. Popis izdanih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi, 9. Prijave za stažiranje učitelja, stručnih suradnika - pripravnika, 10.Prijave za polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika.

do VI. povezana u poluplatno za 200 učenika. Podatke u matičnu knjigu upisuje razrednik. broj matične knjige i datum upisa učenika. Članak 7. Škola je obvezna voditi ljetopis škole u tvrdo povezanoj bilježnici. Registar se vodi na obrascu 2. Članak 6. Uz matične knjige vodi se registar.5 x 42 cm. Matična knjiga je veličine 29. Članak 5. broj i datum izdavanja svjedodžbe. ocjena vladanja. Za redovito vođenje ljetopisa odgovoran je ravnatelj škole. odnosno stalni član ispitne komisije. U ljetopis se upisuju kronološkim redom svi važniji događaji iz života i rada škole. u specijalnim osnovnim školama. a za osobe koje polaganjem ispita stječu osnovno obrazovanje član ispitne komisije. Članak 9. a za glazbene škole od I. školama za obrazovanje odraslih i za osobe koje su obrazovanje stekle polaganjem ispita).2 II. U registar se abecednim redom upisuju učenici. Matične knjige vode se na obrascu 1. do VIII. Razrednik. Podaci se upisuju u roku od trideset dana od dana upisa učenika. ime i prezime učenika. . Isti je za sve škole. a podaci o ocjenama u roku od trideset dana od dana utvrđivanja zaključnih ocjena. ocjene iz pojedinih predmeta od I. odgovoran je za redovito upisivanje podataka u matičnu knjigu i njihovu točnost. razreda. DOKUMENTACIJA Članak 4. odnosno završetka obrazovanja. Članak 10. Registar sadrži redni broj. vrijeme upisa i ispisa. razreda. Matična knjiga za osobe koje osnovno obrazovanje stječu polaganjem ispita vodi se odvojeno. Matična knjiga je dokument trajne vrijednosti i škola ju je obvezna čuvati na sigurnom mjestu. (u osnovnim školama. te popis razrednika i ravnatelja. Članak 8. Matična knjiga sadrži opće podatke o učeniku.

U imenik A unose se: . III. ocjenu uspjeha za svaki predmet i opću ocjenu uspjeha ako je ispit razredni. dnevni red. zadaće i pitanja na ispitu. odnosno je li ispit razredni. . razlikovni i na osnovi koje odluke se polaže (odluke ravnatelja. prosvjete. naziv škole. zaključci po pojedinima točkama dnevnog reda koji moraju biti kratko i precizno formulirani. te popis i potpis članova komisije na ispitu. kulture i športa prema vrsti ispita koji se provodi u osnovnoj školi. rješenja o nostrifikaciji i sl. školskog odbora ili učiteljskog vijeća. potpisi zapisničara i ravnatelja škole.podatke o kulturnoj i društvenoj djelatnosti. Uz razrednu knjigu A vodi se imenik učenika A od I. Članak 14. naziv predmeta koji se polažu. . Zapisnik o razrednom. a sadrži: 1. . predmetni. ime i prezime odsutnih članova. program i realizaciju društveno korisnog rada. dopunskom ili razlikovnom ispitu određuje Ministarstvo znanosti.plan. razreda. U odjelima od I. u kombiniranim odjelima. Knjiga zapisnika sjednice Učiteljskog vijeća vodi se u tvrdo povezanoj bilježnici. . U zapisnik se obvezno upisuju datum. do IV. U odjelima razredne nastave. . do IV.podatke o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti učenika. kratak sadržaj tijeka rada po pojedinim točkama dnevnog reda. ime i prezime učenika. Članak 15. odjelima predmetne nastave u osnovnim školama i specijalnim osnovnim školama vode se razredne knjige.pregled rada učitelja. Oblik obrasca za zapisnik o razrednom.3 Članak 11.godišnji plan rada po predmetima i mjesecima. EVIDENCIJA Članak 13. matični broj učenika. predmetnom ili razlikovnom ispitu vodi se za svakog učenika koji polaže ispit. razred za koji se polaže ispit. razreda vodi se razredna knjiga A koja sadrži: . predmetnom. izvješće o realizaciji zaključaka s prethodne sjednice. Članak 12. 2.zapisnike razrednog vijeća. .). datum polaganja ispita i oznaku ili riječi kojima se utvrđuje vrsta ispita.suradnju s roditeljima i ostalim odgojim čimbenicima.

podatke o pregledu rada učitelja.podatke o ostvarenju plana sati.podatke o planu rada po predmetima i mjesecima.4 .opisno praćenje i ocjenjivanje učenika.izvješća razrednika na kraju obrazovnih razdoblja. . Članak 20.podatke o uspjehu na kraju školske godine. .podatke o popravnim ispitima. . te podaci o izostancima učenika.. . . Članak 16. Članak 17.podatke o planu rada razrednog odjela. Uz razrednu knjigu K vodi se imenik učenika A. Razredna knjiga B je veličine 29. . Razredna knjiga K vodi se na obrascu 9A. razreda koji sadrži podatke: . . . . . a imenik učenika A vodi se na obrascu 9. . Uz razrednu knjigu B vodi se imenik učenika B od V. .podatke o učiteljima razrednog vijeća.5 x 42 cm. razreda vodi se razredna knjiga B koja sadrži: . rasporedi sati. a vodi se na obrascu 11. . . Razredna knjiga A vodi se na obrascu 8. do VIlI.podatke o radu razrednog vijeća. Članak 19. . a vodi se na obrascu 10. Veličina razredne knjige A i imenika učenika je 35x25 cm.podatke o podjeli učenika na odgojno-obrazovne grupe. Imenik učenika B je iste veličine.podatke o suradnji s roditeljima.o opisnom i brojčanom ocjenjivanju učenika. do VIII.o izostancima učenika.popis i uključenost učenika u programe.o sudjelovanju učenika u odgojno-obrazovnom radu.raspored i podatke o školskim pismenim radovima i planu rada razrednog odjela. Članak 18. U kombiniranim odjelima vodi se razredna knjiga K. U odjelima od V.

. datum rođenja. popis voditelja aktivnosti. Evidencijski list o brojnom stanju učenika po razredima i odjelima i podjeli predmeta na učitelje sadrži podatke o odjelima. Evidencijski list se popunjava na početku školske godine. Učenička knjižica u sebi sadrži: naziv i sjedište škole. Članak 27. uspjehu iz pojedinih predmeta. Škola je obvezna razredne knjige i imenike učenika čuvati tri godine po završetku školske godine. Popis ima oblik arka s potrebnim brojem uložaka i tiska se na obrascu 15. liječničko mišljenje o sposobnosti djeteta za pohađanje nastave. broj matične knjige. 3. podatke roditelja ili staratelja i njihovo zanimanje. razredu osnovne škole. Evidencijski list se vodi na obrascu 12. . Učeničku knjižicu. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi. učenicima i učiteljima u tijeku školske godine. i VII. Popis djece dorasle za upis u školu sadrži: redni broj. podatke o učeniku. VI. imena učenika. Članak 26. 4. sadržaj rada. ime i prezime djeteta. a najkasnije do 30. vladanja. do IV. rujna. Svjedodžbu o ostvarenom uspjehu u V. Na temelju dokumentacije koju vodi. popis članova komisije i ravnatelja škole. 5. 6. mjesto stanovanja. Tablični pregled uspjeha učenika na kraju obrazovnih razdoblja vodi se na obrascu 14. opći uspjeh i datum izdavanja. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj glazbenoj školi. Podaci o izvannastavnim aktivnostima učenika vode se u tvrdo povezanoj bilježnici u koju se upisuju: naziv izvannastavne aktivnosti. Članak 23. 2. Svjedodžbu prijevodnicu. škola izdaje: 1. Članak 25.5 Članak 21. Članak 22. ukupan broj djece dorasle za upis. na kraju školske godine izdaje se učenička knjižica. Uvjerenje o završenom razredu osnovne glazbene škole. Članak 24. Učenicima koji završe razred od I.

ocjene iz nastavnih predmeta za razred koji učenik pohađa (ukoliko učenik prelazi poslije prvog obrazovnog razdoblja). Svjedodžba se potpisuje tintom. potpis razrednika i ravnatelja škole. a izdaje se na obrascu 4. i V. razred na kraju školske godine izdaje se svjedodžba o ostvarenom uspjehu u V. Članak 32. ocjene iz predmeta. opće podatke o učeniku. Učenicima koji završe I. broj i datum izdavanja. Zapisnik o tijeku izvanrednog polaganja ispita vodi se na obrascu 16. Za polaganje popravnog ispita prijava se podnosi na obrascu 13. Članak 31. a izdaje se na obrascu 8. opći uspjeh. podaci o učeniku. Učenicima koji završe V. razred na kraju školske godine izdaje se svjedodžba o završenoj osnovnoj školi u koju se upisuju: naziv i sjedište škole. naziv škole u koju učenik prelazi. uspjeh po predmetima. razredu osnovne škole u koju se upisuju: naziv i sjedište škole. Članak 29. Učenicima koji završe VIII. datum polaganja i potpis članova ispitne komisije. broj matične knjige. i VII. Svjedodžba o završenoj osnovnoj glazbenoj školi ima oblik poluarka veličine 21x30 cm. razred osnovne glazbene škole izdaje se uvjerenje o završenom razredu osnovne glazbene škole. a izdaje se na obrascu 6.6 Članak 28. VI. IV. i VII. Svjedodžba ima oblik poluarka veličine 21x30 cm. VI. uspjeh po predmetima. a izdaje se na obrascu 7. potpis razrednika i ravnatelja škole. predmete koje je kandidat polagao. Svjedodžba prijevodnica se šalje službeno školi u koju je učenik prešao. podatke o prethodno završenom razredu. III. opći uspjeh. Uvjerenje ima oblik poluarka veličine 21x30 cm. Svjedodžba ima oblik poluarka veličine 21x30 cm.. . a ovjerava velikim pečatom škole. II. razred osnovne glazbene škole izdaje se svjedodžba o završenoj osnovnoj glazbenoj školi. opis vladanja. Učeniku osnovne i specijalne osnovne škole koji prijeđe na školovanje u drugu školu izdaje se svjedodžba prijevodnica koja sadrži: naziv i mjesto škole koja izdaje prijevodnicu.. podaci o učeniku. Ako je osnovno obrazovanje stečeno polaganjem ispita svjedodžbu potpisuju predsjednik komisije i ravnatelj škole. Zapisnik je u obliku arka i sadrži: podatke o osobi koja polaže ispit. broj i datum izdavanja. Na poleđini prijave nalazi se Zapisnik o polaganju popravnog ispita. a izdaje se na obrascu 3. Članak 30.. Učenicima koji završe VI. broj matične knjige. izvješće škole u koju je učenik prešao o prijemu i upisu učenika u odgovarajući razred. opis vladanja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u osnovnim školama ("Narodne novine Hercegbosanske županije"./06. Članak 36. travnja 2005. godine MINISTAR Marin Ivić . Škola je obvezna voditi popis izdanih svjedodžbi na obrascu 19. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 35. prosvjete. Livno. 20. kulture i športa Broj: 06-01-02-310/05. Članak 37. broj 8/98. Članak 34. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGBOSANSKA ŽUPAN1JA Ministarstvo znanosti. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". IV.7 Članak 33. Škole su obvezne dokumentaciju i evidenciju propisanu ovim Pravilnikom voditi od školske 2005. godine.). Navedeni obrasci objavljuju se u prilogu ovog Pravilnika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->