VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

porez na potrošnju.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.takse i poreze posmatrala kao normalne. .U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.prihoda od javnih preduzeća.. ostvareni nacionalni dohodak.Klasična teorija je prihode od javne imovine.porez na dobit.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja..porez na lični dohodak građana.javnog duga i dr.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda..Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.Savremena teorija.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem..U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda. veličina teritorije kao i broj stanovnika.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.Ono sto je karakteristično za moderne državne.

Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda. carine. naknade za usluge državnih organa. domenskih prihoda i dr. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija.vps. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www.. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. putem javnog duga i dr.ns. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. Pored poreza tu su još i takse. odnosno prihode koje država prikuplja. javni dug. carine. akcije. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane.pdf . U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. prihoda javnih preduzeća. doprinsa. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. takse. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. međunarodnu bezbednost. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. nazivaju se javni prihodi. doprinosi.ac. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. feudalna renta. socijalnu sigurnost građanja.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. carine. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. ne samo kod nas. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. naknada. taksi. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. Na osnovu ovih definicija. takse. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. robovska radna snaga i dr. zajmovi itd. emisija novca.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. pljačka. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. porez. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. javni zajmovi i dr.

iz imovine 4.vanredni porezi 2.Porezi 4.pdf . finansijski razlog 4.2. 225) 2 http://www. vanredni prihodi 2.3.1 monizam 4.2.2.2.Drzavna preduzeca 4.2u dinamici 4.2.3. fiskalni monopoli 4.2.1.2.Domenski prihodi 3.2.ac.2.3.2.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.ns.2.1 na potrosnju 4.str.vps.Vanredni dug 2.2 ekonomski razlog 4.3. komercijalne 3. subjektni 4.1.Drzavne ustanove 3.2.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.2.1.1.Takse 2.2.1u statici 4.1.Doprinosi 3.2008.Parafiskaliteti 4.Pokloni 2.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.2 pluralizam 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.1 objekni 4. nekomercijalne 4.3. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.1.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.3.3.iz rashoda 4.2.Javni dug 2.Raičević.2.2. carine 1. iz prihoda 4.

Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. u određenim vremenskim periodima. U te prihode spadaju porezi. Naravno. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. po meni. u vusini koja se određuje na . takse. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. prihodi od prodaj e dobara i slično. najbitnije prihode. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. u sledećem delu ću pokušati da definišem. na osnovu prinude tj. naknade i doprinosi. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa.

Parcijalno finansijsko opterećenje. takse i doprinosi. Naravno.Raičević. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. 225) .2008.osnbu političkih kriterijuma. po pravilu se prikupljaju u novcu. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. doprinosi. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. fiskalno opterećenje. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. kukuruzu i drugom. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. 3 (Radičić. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. zato što oni nisu teret za obveznike. koeficjent fiskalng opterećenja. u Srbiji i zemljama EU). a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. a vrlo retko u naturi. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. takse i sl.str. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. ječmu. iz socijalno političkih razloga. želi da ostvari i proizvodnju).). ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode).

pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.broja stanovništva.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.ekonomske moći.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge. Sadržaj .ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

. (2001) Finansije. Ekonomski fakultet. Novi Sad.(2) Pušara. Ž. B.. Radičić. M. Visoka poslovna škola Mikić. Data status Lučić. B..wikipedia. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica. Babić. (2008) Javne finansije.org/wiki/Javni_prihodi .. M. Visoka poslovna škola http://www. Lj. K. B.. H. Radmilović.. (2005) Finansije... Novi Sad Radičić.scribd. Novi Sad.Naučna knjiga. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza.teorija i praksa. V.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr.teorija i praksa.Ristić. Raičević... Raičević.. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful