VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.javnog duga i dr.Ono sto je karakteristično za moderne državne..porez na lični dohodak građana.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.porez na dobit.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.prihoda od javnih preduzeća..U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu..porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi. veličina teritorije kao i broj stanovnika.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.Savremena teorija.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.porez na potrošnju. ostvareni nacionalni dohodak..od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja. .takse i poreze posmatrala kao normalne.U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.Klasična teorija je prihode od javne imovine.

naknade za usluge državnih organa. zajmovi itd. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. javni zajmovi i dr. putem javnog duga i dr. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda. međunarodnu bezbednost. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). prihoda javnih preduzeća. doprinsa. emisija novca. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje. ne samo kod nas. taksi. socijalnu sigurnost građanja. javni dug. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. odnosno prihode koje država prikuplja.ac. carine. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. akcije. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. porez. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. carine. takse. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. pljačka. nazivaju se javni prihodi. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza.. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica.ns. feudalna renta.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.vps. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. Pored poreza tu su još i takse. naknada.pdf . odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. doprinosi. Na osnovu ovih definicija. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. carine. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. domenskih prihoda i dr. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. robovska radna snaga i dr.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. takse.

3.3.1 monizam 4.2u dinamici 4.3.Drzavne ustanove 3.Vanredni dug 2.2.2.2.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.1.1 objekni 4. vanredni prihodi 2.2.Domenski prihodi 3. fiskalni monopoli 4.2. 225) 2 http://www.str.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.1. finansijski razlog 4. carine 1.1. iz prihoda 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.2.1.Drzavna preduzeca 4.2.2.2.vanredni porezi 2.2 ekonomski razlog 4.Raičević.1 na potrosnju 4.1. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.2. iz imovine 4.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.2 pluralizam 4.Doprinosi 3.1.3. subjektni 4.3.Pokloni 2.pdf .Javni dug 2.2.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.2.1u statici 4.Porezi 4.2.ns.Takse 2.2.2.Parafiskaliteti 4.vps.2008.iz rashoda 4. nekomercijalne 4.2.3.ac.3. komercijalne 3.2.

kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. u određenim vremenskim periodima. Naravno. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. takse. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. po meni. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. u vusini koja se određuje na . u sledećem delu ću pokušati da definišem. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. najbitnije prihode. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. prihodi od prodaj e dobara i slično. U te prihode spadaju porezi.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. na osnovu prinude tj. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. naknade i doprinosi.

225) . Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. ječmu.2008. Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. u Srbiji i zemljama EU). koeficjent fiskalng opterećenja.osnbu političkih kriterijuma. 3 (Radičić. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. kukuruzu i drugom. takse i doprinosi. doprinosi. Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. želi da ostvari i proizvodnju). Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. Parcijalno finansijsko opterećenje. fiskalno opterećenje. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona.). Naravno. po pravilu se prikupljaju u novcu. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode.str. takse i sl. zato što oni nisu teret za obveznike. a vrlo retko u naturi. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak.Raičević. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. iz socijalno političkih razloga.

ekonomske moći.Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.broja stanovništva.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države. Sadržaj .pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

. Novi Sad Radičić. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica.... Radmilović. (2008) Javne finansije..teorija i praksa. V. Data status Lučić. K. Raičević. B. Ž.. H. Lj.Naučna knjiga.. Novi Sad..teorija i praksa. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza. Babić..wikipedia. (2005) Finansije.Ristić. B. Ekonomski fakultet. Novi Sad. Radičić. B. Visoka poslovna škola http://www.. Visoka poslovna škola Mikić.org/wiki/Javni_prihodi . M.(2) Pušara. M. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. S.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr.scribd. Raičević.. (2001) Finansije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful