VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

veličina teritorije kao i broj stanovnika.. ostvareni nacionalni dohodak.Ono sto je karakteristično za moderne državne..takse i poreze posmatrala kao normalne.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda. .jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.prihoda od javnih preduzeća.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.porez na lični dohodak građana..ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.Klasična teorija je prihode od javne imovine.Savremena teorija.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji..javnog duga i dr.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.porez na dobit.porez na potrošnju.

ns. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava).. takse. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. međunarodnu bezbednost. pljačka. carine. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. Na osnovu ovih definicija. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. doprinosi. javni zajmovi i dr. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. robovska radna snaga i dr. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. zajmovi itd. emisija novca. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda.pdf . odnosno prihode koje država prikuplja. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. feudalna renta. naknade za usluge državnih organa.vps. ne samo kod nas. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. domenskih prihoda i dr. putem javnog duga i dr. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. carine. takse. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. taksi.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. carine. doprinsa.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. naknada. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. socijalnu sigurnost građanja. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. nazivaju se javni prihodi. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. javni dug. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. Pored poreza tu su još i takse. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. akcije. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. porez. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja.ac. prihoda javnih preduzeća.

1.2 ekonomski razlog 4.2. finansijski razlog 4.Pokloni 2.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.3.iz rashoda 4.Vanredni dug 2.2.Domenski prihodi 3.2. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.3.3.2. fiskalni monopoli 4.Doprinosi 3. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.1 na potrosnju 4.3.1 objekni 4. iz prihoda 4. iz imovine 4.2. vanredni prihodi 2.1 monizam 4.2.2008.pdf .Parafiskaliteti 4.3. nekomercijalne 4.2. 225) 2 http://www. carine 1.Raičević.1.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.2.2.3.Javni dug 2.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.ns. subjektni 4.vps.1.2.Porezi 4.1u statici 4.1.2u dinamici 4.Drzavne ustanove 3.2.3.2.str.ac.1.2.1.vanredni porezi 2.2 pluralizam 4.Takse 2.2.2.2.Drzavna preduzeca 4. komercijalne 3.2.

ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. naknade i doprinosi. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. takse. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta. Naravno.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. na osnovu prinude tj. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. po meni. u vusini koja se određuje na . Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. U te prihode spadaju porezi.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. u određenim vremenskim periodima. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. najbitnije prihode. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. u sledećem delu ću pokušati da definišem. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. prihodi od prodaj e dobara i slično.

). Naravno. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. koeficjent fiskalng opterećenja.Raičević. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode.osnbu političkih kriterijuma. takse i sl. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. fiskalno opterećenje. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. takse i doprinosi. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. a vrlo retko u naturi. ječmu. Parcijalno finansijsko opterećenje. 3 (Radičić. zato što oni nisu teret za obveznike. iz socijalno političkih razloga.2008. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. po pravilu se prikupljaju u novcu.str. u Srbiji i zemljama EU). Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. kukuruzu i drugom. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. želi da ostvari i proizvodnju). 225) . doprinosi.

uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora. Sadržaj .Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.ekonomske moći.broja stanovništva.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

Novi Sad. M.. Ž. Visoka poslovna škola http://www. H. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza..teorija i praksa. K.....teorija i praksa. Babić. Ekonomski fakultet.Naučna knjiga. M. Radmilović.. B. Raičević. Raičević. Lj. (2001) Finansije. Data status Lučić. V. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. (2005) Finansije.wikipedia.org/wiki/Javni_prihodi . Radičić. Novi Sad Radičić...Ristić..scribd. S. Novi Sad.(2) Pušara. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica. B.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr. Visoka poslovna škola Mikić. (2008) Javne finansije. B..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful