VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

pored klasične teorije prihvata još i javni dug.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.prihoda od javnih preduzeća.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije.takse i poreze posmatrala kao normalne.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja..Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.Ono sto je karakteristično za moderne državne..UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.porez na potrošnju.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja..U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.javnog duga i dr. veličina teritorije kao i broj stanovnika.porez na dobit. ostvareni nacionalni dohodak..redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.porez na lični dohodak građana.U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu. .Klasična teorija je prihode od javne imovine.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.Savremena teorija.

rs/nastavnici/Materijal/mat5175. takse. takse.ac. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). javni zajmovi i dr. zajmovi itd. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. feudalna renta. naknade za usluge državnih organa. emisija novca.vps. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. domenskih prihoda i dr. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. Pored poreza tu su još i takse. porez. carine. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. doprinsa. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. javni dug. carine. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. akcije. doprinosi. taksi. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. naknada. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. odnosno prihode koje država prikuplja. Na osnovu ovih definicija. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. robovska radna snaga i dr. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. ne samo kod nas. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. carine. prihoda javnih preduzeća. nazivaju se javni prihodi. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu.pdf . pljačka. socijalnu sigurnost građanja. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J.ns. međunarodnu bezbednost. putem javnog duga i dr. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje.. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda.

Drzavne ustanove 3.Porezi 4. komercijalne 3.Javni dug 2. 225) 2 http://www.Doprinosi 3.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić. iz imovine 4.1.Vanredni dug 2.1 na potrosnju 4.vanredni porezi 2. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.2.2. carine 1.2 pluralizam 4.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.2. subjektni 4.3.1.2.3.1.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.Takse 2.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.pdf . socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.2.3.Drzavna preduzeca 4.2. vanredni prihodi 2.2.2. fiskalni monopoli 4.iz rashoda 4.2.1 monizam 4. iz prihoda 4.3.3.Parafiskaliteti 4.Domenski prihodi 3.2.3.1.2.2.2.1 objekni 4.2008.Raičević.2u dinamici 4.3.1.2. finansijski razlog 4.1u statici 4.str.vps.2 ekonomski razlog 4.2.2.Pokloni 2.ac.ns.1. nekomercijalne 4.2.

Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. na osnovu prinude tj. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. u određenim vremenskim periodima. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. Naravno.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. u sledećem delu ću pokušati da definišem. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. naknade i doprinosi. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. prihodi od prodaj e dobara i slično. U te prihode spadaju porezi. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. najbitnije prihode. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. po meni. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. takse.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. u vusini koja se određuje na . Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim.

otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja.). Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. kukuruzu i drugom. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. koeficjent fiskalng opterećenja. doprinosi.str. Parcijalno finansijsko opterećenje. Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. 3 (Radičić. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). Naravno. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. ječmu. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. želi da ostvari i proizvodnju). po pravilu se prikupljaju u novcu. takse i sl. a vrlo retko u naturi. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi.2008. iz socijalno političkih razloga. u Srbiji i zemljama EU). takse i doprinosi. zato što oni nisu teret za obveznike.osnbu političkih kriterijuma. 225) . vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. fiskalno opterećenje. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj.Raičević.

Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.broja stanovništva.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda. Sadržaj .I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.ekonomske moći.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

B.. Novi Sad. Novi Sad Radičić..scribd. Ž. Visoka poslovna škola Mikić.(2) Pušara. K. (2001) Finansije. Radmilović..org/wiki/Javni_prihodi .. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. Ekonomski fakultet.. Raičević. B..teorija i praksa.. Raičević. Novi Sad.wikipedia. B. H. Data status Lučić.Ristić.teorija i praksa.Naučna knjiga. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza. M.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr.. (2008) Javne finansije.. V. M. S. (2005) Finansije.. Visoka poslovna škola http://www. Babić. Radičić. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica.. Lj.