VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

javnog duga i dr.takse i poreze posmatrala kao normalne..Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba. .porez na dobit.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja. ostvareni nacionalni dohodak.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.prihoda od javnih preduzeća.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem. veličina teritorije kao i broj stanovnika.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.porez na potrošnju.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.Ono sto je karakteristično za moderne državne.porez na lični dohodak građana.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda..U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije..U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.Klasična teorija je prihode od javne imovine..Savremena teorija.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.

porez. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. putem javnog duga i dr. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost.ac. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje.rs/nastavnici/Materijal/mat5175.. domenskih prihoda i dr.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. javni zajmovi i dr. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. socijalnu sigurnost građanja. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. doprinsa. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. prihoda javnih preduzeća. ne samo kod nas. doprinosi. Pored poreza tu su još i takse.pdf . naknade za usluge državnih organa. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. takse. robovska radna snaga i dr. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). carine. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. feudalna renta. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. naknada. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. nazivaju se javni prihodi. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. međunarodnu bezbednost. zajmovi itd. takse. pljačka. carine.ns. taksi. emisija novca. Na osnovu ovih definicija. carine. vanredne potrebe građanja i privrede i dr.vps. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda. odnosno prihode koje država prikuplja. javni dug. akcije.

2. finansijski razlog 4.Javni dug 2.3.1.3.2.vps.ac.str. carine 1.2.1.2. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.2 ekonomski razlog 4.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.2.1.Vanredni dug 2.Pokloni 2.Drzavna preduzeca 4.2.3. iz imovine 4.2.Parafiskaliteti 4.2.3. komercijalne 3.2.2.Porezi 4.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.Takse 2.2 pluralizam 4.ns.vanredni porezi 2.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. fiskalni monopoli 4.3.2.Drzavne ustanove 3.1u statici 4.2. vanredni prihodi 2. 225) 2 http://www.pdf .1.3.1 monizam 4.2008.2u dinamici 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.2.1.1. iz prihoda 4.1 objekni 4.Doprinosi 3.1 na potrosnju 4.2. nekomercijalne 4.Domenski prihodi 3. subjektni 4.Raičević.2.iz rashoda 4.2.2.3.

Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. najbitnije prihode. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. U te prihode spadaju porezi. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. prihodi od prodaj e dobara i slično. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. na osnovu prinude tj. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. u sledećem delu ću pokušati da definišem. u vusini koja se određuje na . Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. naknade i doprinosi. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. u određenim vremenskim periodima. po meni. Naravno.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. takse.

kukuruzu i drugom. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. Naravno. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. ječmu. zato što oni nisu teret za obveznike.str. 3 (Radičić. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). takse i sl. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. iz socijalno političkih razloga. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. takse i doprinosi.). koeficjent fiskalng opterećenja.Raičević. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. u Srbiji i zemljama EU). Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. fiskalno opterećenje. 225) . po pravilu se prikupljaju u novcu. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. doprinosi.2008. Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. a vrlo retko u naturi. U ovu grupu prihoda spadaju porezi.osnbu političkih kriterijuma. želi da ostvari i proizvodnju). Parcijalno finansijsko opterećenje.

Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge. Sadržaj .broja stanovništva.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.ekonomske moći.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

.. B. M.. Visoka poslovna škola Mikić. Raičević.com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr. Raičević. Data status Lučić.. Ekonomski fakultet. Babić. M.. V. (2008) Javne finansije... B.wikipedia. Novi Sad.scribd. Visoka poslovna škola http://www.. H. (2005) Finansije. Radmilović. Radičić. Ž. (2001) Finansije. K. B. S.. Novi Sad.(2) Pušara. Novi Sad Radičić. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza.. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora.org/wiki/Javni_prihodi . Lj..teorija i praksa. (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica.Naučna knjiga.Ristić.teorija i praksa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful