VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

Savremena teorija.porez na potrošnju.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.Klasična teorija je prihode od javne imovine. ostvareni nacionalni dohodak. veličina teritorije kao i broj stanovnika.pored klasične teorije prihvata još i javni dug..takse i poreze posmatrala kao normalne.porez na lični dohodak građana..od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja.ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi..Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije. .Ono sto je karakteristično za moderne državne.U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.javnog duga i dr.porez na dobit.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.prihoda od javnih preduzeća.Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja..U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu.

odnosno prihode koje država prikuplja. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. ne samo kod nas. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. takse. akcije. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). javni zajmovi i dr. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. Pored poreza tu su još i takse. Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda.pdf .rs/nastavnici/Materijal/mat5175. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države. naknada. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. carine. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. međunarodnu bezbednost. zajmovi itd. robovska radna snaga i dr. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. domenskih prihoda i dr. taksi. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda.ac. emisija novca. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. takse. nazivaju se javni prihodi.. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje. pljačka.ns. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. Na osnovu ovih definicija. doprinosi. carine. putem javnog duga i dr. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. doprinsa. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. prihoda javnih preduzeća. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. javni dug. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. socijalnu sigurnost građanja. vanredne potrebe građanja i privrede i dr. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. feudalna renta.vps. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda. porez.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija. naknade za usluge državnih organa. carine.

Pokloni 2. finansijski razlog 4. komercijalne 3.1 objekni 4.2.2.Drzavne ustanove 3.Doprinosi 3.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1.1.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.2008.1. nekomercijalne 4.str. vanredni prihodi 2.Raičević.2.2.2.1.2.2.vps.2.Domenski prihodi 3.Drzavna preduzeca 4.2. iz prihoda 4.3.2.1.1u statici 4.2.3. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1. carine 1.Parafiskaliteti 4.Takse 2.2 ekonomski razlog 4.1 na potrosnju 4.3.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. iz imovine 4. 225) 2 http://www.2.3.1.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.1.2.2.2.2u dinamici 4.vanredni porezi 2.3.2.ns.3.3.2.Javni dug 2. fiskalni monopoli 4. subjektni 4.iz rashoda 4.Porezi 4.Vanredni dug 2.ac.2 pluralizam 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1.pdf .1 monizam 4.

U te prihode spadaju porezi. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. u određenim vremenskim periodima.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. takse. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. u sledećem delu ću pokušati da definišem.U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. naknade i doprinosi. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. u vusini koja se određuje na . U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. po meni. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. najbitnije prihode. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. na osnovu prinude tj. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. prihodi od prodaj e dobara i slično. Naravno. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica.

Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine. 3 (Radičić.osnbu političkih kriterijuma. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. u Srbiji i zemljama EU). Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. takse i doprinosi. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. Naravno.2008. Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. doprinosi. fiskalno opterećenje. zato što oni nisu teret za obveznike. takse i sl. koeficjent fiskalng opterećenja. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi.). a vrlo retko u naturi. državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). U ovu grupu prihoda spadaju porezi. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. kukuruzu i drugom. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. ječmu. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. po pravilu se prikupljaju u novcu. želi da ostvari i proizvodnju). Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi. iz socijalno političkih razloga. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. 225) .str. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. Parcijalno finansijsko opterećenje.Raičević.

pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.ekonomske moći.broja stanovništva.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja. Sadržaj .Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

Novi Sad Radičić. S. Ž.Ristić. (2005) Finansije. Novi Sad...wikipedia. Novi Sad.. Raičević. H. (2008) Javne finansije..com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr. Visoka poslovna škola http://www.. B.teorija i praksa.. Ekonomski fakultet.teorija i praksa. M. B. Radičić. (2001) Finansije. (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza. Lj. K.org/wiki/Javni_prihodi . (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica.. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. Data status Lučić. Radmilović. Visoka poslovna škola Mikić. Raičević.Naučna knjiga. M.. B...scribd.. V.(2) Pušara. Babić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful