P. 1
Javni prihodi

Javni prihodi

|Views: 3,567|Likes:
Published by Kurosawa Dujakovic

More info:

Published by: Kurosawa Dujakovic on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Seminarski rad

FINANSIJSKI PRIHODI

Mentor: Jovan Njegić

Student: Miloš Dujaković 80/08FR

Novi Sad 2010.

.porez na promet proizvoda i usluga i mnogi drugi. ostvareni nacionalni dohodak..U sledećem izlaganju ću pokusati da prikazem ono što je najbitnije a tiče se javnih prihoda.Ono sto je karakteristično za moderne državne.Osnovni faktori koji utiču na sistem javnih prihoda su privredni sistem.prihoda od javnih preduzeća.U najvažnije poreske prihode možemo svrstati porez na imovinu.Javni prihodi se ostvaruju pomoću oporezivanja.porez na dobit.jeste to da javni dug postaje redovan izvor javnih prihoda.emisiju novca i ostale dpunske prihode kao vrstu javnih prihoda.porez na potrošnju.. .Poreski prihodi predstavljaju osnovne javne prihode koji su najznacajniji i najbitniji.Javni prihodi predstavljaju državna novčana sredstva koja služe za finansiranje kako društvrnih tako i javnih potreba.takse i poreze posmatrala kao normalne..ekonomska moć države i razni ekonomski odnosi.Javni prihodi u federalnom sistemu su podeljeni između više državnih nivoa.javnog duga i dr.Ima mnogo faktora koji utiču na visinu i strukturu javnih prihoda-javne funkcije.Savremena teorija. veličina teritorije kao i broj stanovnika.UVOD Javni prihodi se koriste kao instrument fiskalne politike jedne države.Klasična teorija je prihode od javne imovine.redovne javne prihode koji sluze sa podmirivanje javnih rashoda.porez na lični dohodak građana.pored klasične teorije prihvata još i javni dug.od njenog nastanka pa do podele javnih prihoda i njihovog značaja.

Svi oni spadaju u izvore javnih prihoda.vps. carine. a njihova struktura i značaj se razlikuju od zemlje do zemlje.. Smatra se da ukoliko država odluči da proširi svoje državne aktivnosti. Znači da se pod javnim prihodima podrazumevaju sva ona novčana sredstva koja služe društvenoj zajednici za podmirenje javnih ili društvenih rashoda. vanredne potrebe građanja i privrede i dr.Razvoj javnih prihoda Još u prvobitnim zajednicama se javio prvi oblik prikupljanja javnih prihoda u vidu poklona. pljačka. nazivaju se javni prihodi. akcije. Neke od glavnih karakterisitika prihoda koja se javljaju u savremenoj privredi:  javni prihodi se ubiraju i iskazuju u novcu  javni prihodi se ubiraju redovnim godišnim ili drugim instrumentima  plaćanje javnih prihoda ne dovodi u pitanje postojeću imovinu  javni prihodi služe za podmirivanje troškova koji imaju opšti karakter1 Mnogi teoretičari smatraju da je porez jedan od osnovnih oblika javnih prihoda. u nameri vršenja aktivnosti i pružanju usluga zbog kojih su osnovane. doprinsa. domenskih prihoda i dr. zajmovi itd. Ranijih godina javni prihodi su se javljali u naturalnom obliku međutim u savremenoj privredi javljaju se isključivo u novcu. Sve su to potrebe koje pojedinac ne može ostvariti bez države.pdf . prihoda javnih preduzeća. taksi. Javni prihodi se mogu pojaviti u vidu poreza. ne samo kod nas. naknade za usluge državnih organa. Upravo zbog toga je poznati ekonomista J. Na osnovu ovih definicija.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. Šumpeter kapitalističku državu nazvao „Poreskom državom“ Strukutru prihoda zemlje socijalističke privrede čine porez. porez. Pod sistemom javnih prihoda podrazumevamo skup raznovrsnih instrumenata i izvora koje država koristi za finansiranje javnih potreba. Pojam i karakteristike javnih prihoda Postoji više definicija javnih prihoda. Pod javnim prihodima podrazumevamo sva novčana sredstva. povećaće se i potrebe za raznim oblicima javnih prihoda.ns. javni zajmovi i dr. Kada kažem javne potrebe pre svega mislim na: unutrašnju bezbednost. Bitno je istaći da se javni prihodi razlikuju od prihoda fizičkih lica i prihoda pravnih lica. putem javnog duga i dr. međunarodnu bezbednost. feudalna renta. Nabrojaćemo neke vrste javnih prihoda koji se javljaju. već i u ostalim zemljama:   Redovni i vanredni javni rashodi Javno-pravni i privatno-pravni Originarni (izvorni) i izvedeni prihodi  1 http://www. naknada. doprinosi. Pored poreza tu su još i takse. U kapitalističkom društvu oko 80-90% državnih potreba su se podmirivale porezom. odnosno prihode koje država prikuplja. socijalnu sigurnost građanja. robovska radna snaga i dr. Javni prihodi se koriste za finansiranje raznih državnih aktivnosti. U robovlasništvu su robovlasničke države primenjivale razne metode prikupljanja sredstava kao što su ratni plen. Javni prihodi se mogu ostvariti na razne načine: na osnovu oporezivanja. takse. da bi organi društveniopolitičkih zajednica mogli da obavljaju svoje poslove oni moraju da raspolažu određenim novčanim sredstvima. odnosno podela javnih prihoda vrši se na osnovu različitih kriterijujma. U feudalnom društvu strukturu prihoda su činili : prihodi od domena i regala (prava). carine.ac. javni dug. Klasifikacija (vrste) javnih prihoda Klasifikacija. takse. emisija novca. carine. a samim tim raspoređuje i troši u cilju omogućavanja rada njenih organa i institucija.

2.2. vanredni prihodi 2.1 monizam 4.1 objekni 4.Javni dug 2.pdf .Domenski prihodi 3.2.1. 225) 2 http://www.2.2.3.vps.2.prodaja imovine (1) Izvor: (Radičić.Drzavne ustanove 3. carine 1.1. nekomercijalne 4.1u statici 4. fiskalni monopoli 4.2.1. finansijski razlog 4.2u dinamici 4.3.1.Takse 2.2.2.Parafiskaliteti 4. iz prihoda 4.Raičević.2.str.3.3.1 na potrosnju 4.Pokloni 2.Drzavna preduzeca 4.ac.Porezi 4.2.3.vanredni porezi 2.2.2.Doprinosi 3.2 Takođe neke od bitnijih prihoda možemo da prikazemo pomoću sledeće tabele: Tabela 1. komercijalne 3.      Prihodi od stanovništva i pravnih lica Povratni i nepovratni prihodi Namenski i nenamenski prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Prihodi centralne i lokalne vlasti Katastarski i tarifni prihodi.1.Vanredni dug 2.2 pluralizam 4. Klasifikacija javnih prihoda KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA REDOVNI NEREDOVNI Nefiskalni 1. iz imovine 4.2.ns.2 ekonomski razlog 4.iz rashoda 4.1.2.2008.2. socijalno-politicki razlog Fiskalni 1.rs/nastavnici/Materijal/mat5175. subjektni 4.3.3.2.

U njih spadaju:  Dažbine  Javni zajam  Parafiskalni prihodi  Izvorni javni prihodi  Ostali javni prihodi Izvorni i izvedeni prihodi Izvorni javni prihodi su prihodi koje ostvaruje država svojom ekonomskom aktivnošću na tržištu. prihodi od prodaj e dobara i slično. po meni. Prihodi od stanovništva i pravnih lica Prihodi od privrede I ptihodi od stanovništva predstavljaju izvore odakle potiču javni prihodi. Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Fiskalne prihode država ostvaruje izvan tog nekog tržišnog procesa. takse.Pošto sam i slikovito predstavio podelu javnih prihoda. Suprotno redovnim javljaju se neredovni prihodi. Izvedeni javni prihodi su prihodi do kojih država dolazi na osnobu svoje poreske vlasti na osnbu svog poreskog suvereniteta. nestaje i potreba za vanrednim javnim prihodima. Nerednovi prihodi su prihodi koje država ubire (ostvaruje) neredovno iz izvora koji se ne obnavljaju. Država na osnovu fiskalng suvereniteta koji ima. Prema načinu na koji se obezbeđuju izvedeni javni prihodi. kao i na osnovu prava koja poseduje nad imovinom. najbitnije prihode. Naravno. Prihodi od pravnih lica su prihodi koje plaćaju privredni subjekti i druga pravna lica. u određenim vremenskim periodima. koje ostvaruju na osnovu obavljanja ekonomske aktivnosti i iz imovine. U obu grupu pre svega spadaju novčane kazne. u sledećem delu ću pokušati da definišem. Da bi se ovi prihodi smatrali redovinim. prinudnim putem od pravnih i fizičkih lica koja se nalaze pod njenim fiskalnim suverenitetom. Vanredni javni prihodi stadaju u grupu neredovnih.Prihodi od stanovništva su prihodi koje plaćaju građani iz svojih prihoda odnosno dohotka i iz imovine koja služi za podmirivanje javnih rashoda. Drugim rečima to su prihodi od državne imovime. moraju da se prikupljaju iz izvora koji se redovno i neprestano finansijski obnavljaju. u vusini koja se određuje na . U te prihode spadaju porezi. država na tom tržištu nastupa ravnoravno sa drugim privredmi subjektima. ubire deo novčanih sredstava od lica koja se nalaze pod njenom poreskom vlašću. Redovni i neredovni prihodi Smatra se da su redovni prhodi koji se prikupljaju kontinuirano. Ovi prihodi se uvode za ograničen vremenski period sa ciljem da se pokriju vanredni javni rashodi.  Nedažbinski prihodi se obezbeđuju poreskim nametanjem od strane države. na osnovu prinude tj. naknade i doprinosi. razlikujemo 2 vrste:  Dažbinski prihodi koji se obezbeđuju neposrednim nametanjem obaveza plaćanja određene javne daćbine. Samim prestankom vanrednih javnih rashoda.

po pravilu se prikupljaju u novcu. koeficjent fiskalng opterećenja. a ne treba uključitavi nefiskalne prihode. otklanjaju se metodološki nesporazumi pri definisanju pokazatelja. Pre svega kada su seljaci morali da svoje obaveze plaćaju u žitu. takse i doprinosi. Naravno. U ovu grupu prihoda spadaju porezi. Prihod u novcu i prihodi u naturi Prihodi koje ostvaruju savremene države.2008. Prihodi u naturi su bili zastupljeni pre svega u davno vreme kada je bilo zastupljeno trgovanje odnosno trampa. iz socijalno političkih razloga. Pre svega u vidu poklona (domenski prihodi) prihodi od državne imovine i organizacija tj. Fiskalno opterećenje je moguće iskazati sledećom formulom: 3 Fo=Sd/Dd*100 Fo – izračunato fiskalno opterećenje Sd – zbir javnih prihoda dažbinskog karaktera Dd – godišnji BDP po pržišnim cenama konkretne godine.). Na osnobu fiskalnog opterećenja uočavaju se tendencije promena. kukuruzu i drugom. zato što oni nisu teret za obveznike. Pod fiskalnim opterećenjem podrazumevamo stepen opterećenja nacionalnog dohotka (BDP) globalnim izdacima koji služe za zadovoljavanje javnih potreba koje su fisklanog i parafiskalnog karaktera. svi prihodi koje ostvaruju državna preduzeća. a ptakođe im se mogu dodati još i parafiskalni rashodi. u Srbiji i zemljama EU). Parcijalno finansijsko opterećenje.str. ekonomskih razloga (kada država osim prihoda. Nefiskali javni prihodi se mogu ostvariti na više osnova. Fiskalno opterećenje U mnogim literaturama se susrećemo sa različitim terminima kao što su fiskalni pritisak. fiskalno opterećenje. doprinosi.Raičević. takse i sl. Razlikujemo dve vrste fiskalnog opterećenja:   Globalno fiskalnog opterećenje koje se uptvđuje za period od jedne kalendarske godine. a vrlo retko u naturi. Dok u savremenim uslobima prihodi u naturi se uglavnom javljaju u vidu poklona. 225) . državna preduzeća se mogu organizovati iz: finansijskih razloga (kada državna želi da ostvari prihode). 3 (Radičić. želi da ostvari i proizvodnju). Ono što je bitno prilikom izračunavanja fiskalng opterećenja jeste da u obzir treba uzeti samo prihode fiskalnog tipa (porezi.osnbu političkih kriterijuma. vrši se poređenje fiskalnog opterećenja (npr. ječmu.

Videli smo da struktura javnih prihoda zavisi od mnogih faktora.uočili smo koliko su pre svega bitni javni prihodi.Vrsta javnih prihoda razlikuje se od zemlje do zemlje ali ono sto je zajedničko za sve zemlje jeste to da javni prihodi služe pre svega za pokrivanje javnih rashoda.I na kraju možemo zaključiti da su javni prihodi jedan od BITNIH faktora koji utiču na ekonomsko stanje jedne države i koji omogućuju njeno normalno funkcionisanje.ZAKLJUČAK Na osnovu prethodnog izlaganja. Sadržaj .Javni prihodi pre svega služe kao glavni izvor prihoda koje država ostvaruje i pomoću kojih se omogućuje normalno funkcionisanje državnih organa kao i same države.Država ubira prihode od stanovništva a za uzvrat obezbeđuje pre svega socijalnu sigurnost kao i mnoge druge protivusluge.pre svega od svoje teritorijalne rasprostranjenosti.broja stanovništva.ekonomske moći.

Uvod Razvoj javnih prihoda Pojam i karakteristike javnih prihoda Klasifikacija javnih prihoda Redovni i neredovni javni prihodi Prihodi od stanovništva i od pravnih lica Izvorni i izvedeni prihodi Fiskalni i nefiskalni javni prihodi Prihodi u novcu i prihodi u naturi Fiskalno opterećenje Zaključak 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 Literatura: .

Visoka poslovna škola http://www..com/doc/13454969/Javni-Prihodi-i-Javni-Rashodi http://hr. (2008) Javne finansije. Visoka poslovna škola Mikić.. Ž. Novi Sad Radičić. Lj. Data status Lučić. Radičić. Novi Sad.Naučna knjiga. B. Ekonomski fakultet...(2) Pušara. B.. M.teorija i praksa. H.Ristić.scribd.... (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beograd Bjelica. S. V. Raičević. Novi Sad. K. (2005) Finansije..teorija i praksa. Radmilović. B. M. Raičević..wikipedia. (1981) JAVNE FINANSIJE Menadžment javnog sektora. (2001) Finansije. Babić.org/wiki/Javni_prihodi . (2007) Finansijska strategija i planiranje poreza..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->