Socijalna patologija

1. Pojam i istorijski koreni nauke o društvenim devijacijama?

Pojam nauke o društvenim devijacijama se koristi kao pojam socijalne patologije koji je nastao u drugoj polovini 19.veka i predstavlja latinsko-grčku poslovicu (socius-drustveni, patos-bolest, logos-nauka), sto znaci: nauka o drustvenim bolestima. Pojam socijalne patologije prvi put je upotrebio Zil Gere. Pojam socijalne patologije podrazumeva skup drustvenih pojava kojima je zajednicko odstupanje od drustvenih normi i vrednosti. Pojam socijalne patologije koristi se kao naziv za sve drustveno neprihvatljive, nepozeljne i negativne pojave u nekom prostoru i vremenu. Koreni- za nastanak socijalne patologije znacajne su parcijalne studije pojedinih socijalnih problema i drustvenih devijacija. Drustvene krize i protivrecnosti gradjanskog drustva takodje su podstakli razvoj drustvenih nauka. Podsticaju zasnivanja i razvoja nauke o drustvenim devijacijama narocito se izdvajaju radnicki i feministicki pokret. Feministicki pokret je znacajno doprineo povecanju interesovanja javnosti i istrazivanja socijalnog polozaja, problema i devijacija zena, pruzajuci osnovu za ukupno razumevanje drustvenih devijacija. 2. Parcijalne studije socijalnih problema i socijalutopisti?

Brojne parcijalne studije i istraživanja nastala izmedju dve burzoaske revolucije predstavljala su saznajnu osnovu za drugačije razumevanje i pristup socijalnim problemima. Ove studije nazivaju se parcijalnim jer su njihov predmet izučavanja pojedini socijalni problemi. Rene Vileri ispitivao je mortalitet tekstilnih radnika sa namerom da utvrdi koja licna svojstva, radne karakteristike i uslovi zivota uticu na ovu pojavu. Pokazao je postojanje veze izmedju socijalnih uslova zivota i rada radnika i socijalnih bolesti i mortaliteta tih radnika. De Satonef je izucavao razlike u stopama i uzrocima mortaliteta izmedju bogatih i siromasnih slojeva. I on je dosao do saznanja da postoje razlike u uzrocima i stopama smrtnosti izmedju ova dva sloja koji je uslovljen razlikama u ukipnim uslovima zivota. Sen-Mori bavio se problemima industrijskog radnika, ali je on posebnu paznju posvetio siromastvu, abortusima, alkoholizmu, bolestima, samoubistvima, ubistima tih radnika. Na taj nacin je i nastala studija socijalnog polozaja i citavog niza devijacija radnicke klase. Parcijalne studije predstavljaju prve pokusaje izucavanja devijacija primenom naucnih metoda. Socijalutopisti su se bavili izucavanjem kriminaliteta s ciljem da utvrde njegove osnovne drustvene uzroke. Vrsili su brojna etnoloska istrazivanja radnika i gradske sirotinje i dosli su do zakljucka da su ove klase u odnosu na burzoasku na nepovoljnom drustvenom polozaju. Kljucni uzrok kriminala su bile socijalna i ekonomska inferiornost da radnicka klasa dodje do dobara koja im nisu dostupna. Siromastvo i nezaposlenost takodje su dovodili do citavog niza socijalnih problema medju klasama (razvodi, abortusi, prostitucija, alkoholizam…). Socijalutopisti smatraju da kriminal nije prisutan medju radnickoj klasi vec i medju burzoaskoj klasi. Uzrok kriminaliteta medju ovom klasom bio je egoizam zbog kapitalistickog nacina proizvodnje tj. zbog konkurencije. Socijalutopisti su pokusali da izgrade drustvene promene. U tome je znacajan eksperiment Roberta Ovena koji je bio suvlasnik tekstilne fabrike u naselju Nju Lanark. Osnovao je “Harmony” koloniju gde je pokusao da stvori zajednicu rada, potrosnje i zivota. Kolonija je imala svoju administraciju,

policiju, zastitu na radu, higijenske uslove rada, imala je skolu, vrtice, prodavnice, kuhinju, a bolesni i lica u starosti dobijala su penzije. U koloniji nije koriscen novac vec su se potrebe radnika obezbedjivale besplatno. Za 20 god.trajanja kolonije nije zabelezeno ni jedno krivicno delo. Zato se ta kolonija nazvala prvom laboratorijom kriminalne sociologije.

3. Predmet nauke o društvenim devijacijama? Kao sto postoje razliciti nazivi za nauku o drustvenim devijacijama tako se i predmet ove nauke razlicito odredjuje. Jelena Spadijer-Dzinic opredeljuje se za naziv sociologija devijantnosti. To je nauka koja se bavi proucavanjem onih drustvenih pojava kod kojih se ispoljava znacajno neslaganje izmedju prihvacenih drustvenih standarda i postojeceg drustvenog stanja. Predmet ove nauke su: devijantna ponasanja- to su ponasanja ljudi koja u znacajnoj meri odstupaju od opste prihvatljivih drustvenih normi i vrednosti i izazivaju drustvenu reakciju neodobravanja; drustvene dezorganizacije- predstavljaju svaku vrstu ili stepen slabljenja ili raspada formalnih i neformalnih obrazaca drustvenih odnosa na kojima se zasniva organizacija grupe, delatnosti ili institucije; drustveno reagovanje- predstavlja objasnjenje razlicitih drustvenih mera za prevenciju, redukciju i eliminisanje devijantnih drustvenih pojava. 4. Odnos nauke o društvenim devijacijama sa drugim naukama? Svaka nauka su u svom razvoju u pocetku oslanja na teorijska i metodoloska iskustva drugih razvijenih nauka. 1. Odnos nauke o drustvenim devijacijama i sociologije- nauka o drustvenim devijacijama ima najvise dodirnih tacaka sa sociologijom. To je najopstija drustvena nauka i predmet njenog proucavanja je drustvo. Odnos izmedju sociologije i drustvenih devijacija je odnos opsteg prema posebnom, jer se sociologija bavi opstim drustvenim pojavama, a nauka o drustvenim devijacijama samo jednim posebnim delom drustvenih pojava. Sam predmet sociologije je siri i pokriva celinu drustvenih pojava, a nauka o drustvenim devijacijama ima uzi predmet i bavi se devijantnim drustvenim pojavama. Njihova osnovna slicnost je bavljenje drustvenim pojavama. Nauka o drustvenim devijacijama koristi sve opste metode sociologije i obe ove nauke imaju koristi jedna od druge. 2.Odnos nauke o drustvenim devijacijama i kriminologije- kriminologija je druga naucna disciplina sa kojom nauka o drustvenim devijacijama ima dodirnih tacaka u predmetu proucavanja. Postoji nekoliko stanovista koji govore o predmetu kriminologije. Ketrin Vilijams smatra da je predmet kriminologije izucavanje karakteristika krivicnog prava, rasirenost kriminaliteta, posledice kriminaliteta kako po zrtvu tako i po drustvo, struktura i dinamika kriminaliteta u drustvu, metode prevencije, kriminaliteta i karakteristike pravosudnih sistema. Domaci autori smatraju da postoje 2 tipa predmeta kriminaliteta, a to su: klasican pristup - po kome su predmet samo ona krivicna dela definisana krivicnim zakonodavstvom, tj. cinjenja ili necinjenja koja su sankcionisana zakonom; savremeni pristup - po kome predmet kriminologije obuhvata sve vrste ponasanja koja su u suprotnosti sa svim drustvenim a ne jedino krivicnim

normama. Nauka o drustvenim devijacijama izucava kriminalitet kao specifican nehomogeni tip drustvenih devijacija, kojima je zajednicko suprostavljanje pravno uredjenim pravilima ponasanja. Kriminologija i nauka o drustvenim devijacijama koriste veliki broj istih metoda u izucavanju svog predmeta, kao sto su posmatranje, studija slucaja, istorija slucaja, viktimoloske metode i sl. 3.Odnos nauke o drustvenim devijacijama i psihologije- psihologija kao nauka daje vazan doprinos razumevanju drustvenih devijacija sto predstavlja koren mnogih posebnih teorija o uzrocima i prirodi devijantnog ponasanja. Predmet psihologije je proucavanje psihickih funkcija (misljenje, ucenje, opazanje), emotivnih, bihejvioralnih; psihickih dispozicija (intelekt, temperament); psihickih stanja (strah, ljubav, mrznja). Posto se kod svake devijacije covek javlja kao nosilac odredjenih psihickih karakteristika koje doprinose pojavi ili sprecavanju devijacije neophodno je dobro poznavanje psihickih faktora kako bi se u potpunosti shvatila i objasnila priroda drustvenih devijacija. Devijacije su tip ljudskog ponasanja koje je predmet psihologije. Izmedju psihopatologije, kao psiholoske grane, i nauke o drustvenim devijacijama postoji razlika u pogledu njihovog predmeta, jer se psihopatologija usmerava prema psihickim poremecajima, a nauka o drustvenim devijacijama se bavi samo svesnim aktivnostima ljudi. Ova nauka koristi znanja i iskustva psihopatologije radi boljeg razumevanja svih vidova devijacija, posebno one izvitoperene licnosti devijanata. 5. Aspekti proucavanja i metode nauke o drustvenim devijacijama?
Aspekti - nauka o drustvenim devijacijama ima razlicite aspekte proucavanja svog predmeta, a

to su: pojavni ili fenomenoloski aspekt- ispitivanje sadrzaja, oblika i nacina ispoljavanja, rasirenosti i distribucije drustvenih devijacija; dinamicki aspekt- podrazumeva ispitivanje kretanja i promena kako drustvenih devijacija u celini tako i pojedinih njihovih vrsta; uzrocni i etioloski aspekt- odnosi se na istrazivanje i utvrdjivanje uzroka i uslova koji pogoduju nastanku drustvenih devijacija; posledicni aspekt- upucuje na interesovanje nauke o drustvenim devijacijama za drustvene posledice devijacija, koje su uvek negativne, ukljucujuci i one aspekte posledica u kojima su devijanti zrtve drustvenih okolnosti; akcioni ili intervencijski aspekt- ukljucuje ispitivanje razlicitih vidova drustvenog odnosa ili reakcije na devijacije, cime se stvara mogucnost uvida u promene odnosa drustva prema drustvenim devijacijama. Metode - nauka o drustvenim devijacijama koristi i razlicite naucne metode u proucavanju drustvenih devijacija. Ona najpre koristi sve opste metode drustvenih nauka (induktivnu, deduktivnu, istorijsko-dijalekticku metodu). Sustina induktivne metode je da se do naucne istine i opstih saznanja dolazi polazeci od pojedinacnih cinjenica i pojava. U deduktivnoj metodi se polazi od opstih saznanja i zakonitosti kako bi se shvatila i objasnila priroda i karakteristike nekih posebnih pojava. Istorijsko-dijalekticka metoda je relaciona gde se drustvene devijacije posmatraju u uzajamnim odnosima sa drugim drustvenim pojavama.

Intervju pripada tipu siroko primenjivane metode istrazivanja.Nauka o drustvenim devijacijama koristi i sve opste socioloske metode. pa je po njemu svako devijantno ponasanje ono ponasanje koje nije u skladu sa opsteprihvacenim drustvenim normama.). grupe. Svako devijantno ponasanje stvara drustveno nepozeljne i neprihvatljive posledice. privlaci paznju i izaziva reakciju drugih. zajednice ili globalnog drustva. tip ljudske aktivnosti cija je sustina u svesnom delovanju pojedinca kojima se krse drustvene norme i koja se suprostavljaju uobicajenom ponasanju i ocekivanjima grupe. psihijatriji. Pojam društvenih devijacija? Jedinstveno prihvaceno odredjenje drustvenih devijacija ne postoji. na jednoj strani i drustvena reakcija neodobravanja od strane drugih ljudi na drugoj. posebne vrste drustvenih odnosa. Drustvene devijacije su specificni tipovi drustvenih pojava. koja su posledica nesvesnog. negativne drustvene norme (odredjuju nepozeljno. koja obicno znaci neodobravanje takvih aktivnosti. a njihov sadrzaj cini svesna i voljna aktivnost nekog pojedinca. Drustveno neprihvatljiva ponasanja. bez obzira na to da li se ona odvija spontano ili organizovano. javne statisticke sluzbe itd. Takodje. Normativni kriterijum u definisanju drustvenih devijacija? Ovaj kriterijum polazi od drustvenih normi. a to su: neposredno sistematsko posmatranje koje moze biti sa ucestvovanjem (istrazivac je istovremeno i posmatrac i ucesnik) i bez ucestvovanja (istrazivac nije ukljucen u aktivnosti). Analiza slucaja koristi se za istrazivanje drustvenih devijacija koje nisu dostupne istrazivacu. institucija ili zajednice. Drustvene devijacije predstavljaju jedan od oblika drustvenog delovanja tj. 7. ne pripadaju sferi nauke o drustvenim devijacijama vec psihopatologiji. postoje i obicajne. Anketa je najcesce koriscen metod u ovom istrazivanju devijacija. U israzivanjima drustvenih devijacija koriste se i posebne metode. a to su: statisticke metode su znacajne za ispitivanje fenomenoloskog nivoa. koje prate nepovoljne drustvene posledice. Postojanje svesti i volje cini osnov za razlikovanje psihopatoloskih od drustvenih devijacija. Istorija slucaja je cesto koriscena posebna metoda sociologije devijantnosti pogodna za tumacenje geneze nekih devijacija. Postoji 2 tipa intervjua: dijagnosticki (utvrdjivanje prirode nekog problema) i terapeutski tip (prevazilazenje problema tj. Viktimoloska metoda ispituje zrtve razlicitih devijacija preko kojih se upotpunjuju saznanja o razlicitim aspektima drustvenih devijacija i koje su pod jakim tabuima sredine (seksualne devijacije). Ovom metodom se ispituju slucajevi koji upotpunjuju sliku o nekoj devijaciji. Drustvene norme su drustveno odredjena pravila kojima se uredjuju uzajamna prava i duznosti ljudi u drustvenim odnosima. pozitivno). drustveno prihvatljivo. moralne. Postoje 2 tipa drustvenih normi: pozitivne drustvene norme (odredjuju pozeljno. Drustvene divijacije su svesne i voljne aktivnosti ljudi koje proizvode odredjene negativne i nepovoljne posledice. strukturalnih obelezja i dinamike drustvenih devijacija. . 6. ali i da odredjuju uzajamne drustvene odnose ljudi i to postavljanjem odredjenih standarda ponasanja. Osnovna uloga drustvenih normi je da regulisu ponasanje pojedinca. religijske i pozitivnopravne norme. zabranjeno u jednom drustvu).zastita devijanata). sudovi. Statistike o devijacijama vode mnoge sluzbe (policija.

Devijantnim ponasanjem se smatraju samo ona ponasanja koja nisu u skladu sa pozitivnim drustvenim normama. neformalne i formalne reakcije i uticaj sredstva socijalizacije na prihvatanje drustvenih normi i drustveno pozeljnog ponasanja. drustvenih grupa i institucija. normi i odnosa. Ovaj kriterijum polazi od vrednosti koje su u datom drustvu priznate kao opste prihvacene i vazece. Nosioci drustvene moci odredjuju sredstva. tako da se znacajne energije trose na njihovo formiranje. 8. pravne norme su izum diferenciranih drustava koja su otkrila pismenost kao nacin komuniciranja i predstavljaju vid regulisanja ljudskog ponasanja i drustvenih odnosa od strane drzave. ocuvanje i ostvarivanje. kriterijum univerzalnih vrednosti pociva na ideji postojanja nekih opste prihvacenih grupa i ljudskih zajednica. drustvenih grupa i slojeva. Drustvene vrednosti povezane sa interesima ljudi. kako u tradicionalnim tako i u savremenim drustvima. u kojima su zivot i odnosi u zajednici obelezeni religijskim vrednostima. nacine i vrstu drustvene reakcije ukljucujuci i sredstva disciplinacije pojedinaca ili drustvenih grupa. cijem ostvarivanju treba da tezi drustvena akcija. Kriterijumi drustvene reakcije i ljudskih potreba u definisanju drustvenih devijacija? Drustvene reakcije . Ovaj kriterijum polazi od ideje uzajamnog i dinamickog odnosa devijanata i nedevijanata u procesu nastajanja devijacije. 9. sadrzajima i principima. Primenom kriterijuma drustvenih vrednosti devijatnim se smatra svako ono ponasanhje ili ljudska aktivnost koja nije u skladu sa nekim sistemom ili pojedinacnim drustvenim vrednostima. ciji je rezultat etiketiranje nekih pojedinaca kao devijanata. pa one kao takve mogu biti univerzalno merilo devijantnosti odnosno normalnosti. Vrednosti su najopstije smernice za buducnost i vodilje delanja pojedinaca. Drustvena reakcija se vezuje za razlicite oblike drustvene kontrole. Sva globalna drustva nastoje da istaknu i realizuju one vrednosti koje su za njih posebno bitne. religijske norme su vazan regulator drustvenih odnosa. . pojava ili aktivnosti ima za cilj ocuvanje nekog poretka stvari. Vrednosti su ona materijalna i duhovna dobra koja su posebno znacajna u nekom drustvu i prema kojima su usmereni ciljevi nekog drustva.sustinu kriterijuma drustvene reakcije cini odnos drustva prema ponasanjima pojedinaca. Vrednosni kriterijum u definisanju drustvenih devijacija? Ovaj kriterijum polazi od vrednosti kao cilja. Devijantnim se smatraju pojave ili ponasanja koja izazivaju reakciju neodobravanja i osude od strane drustva. Drustvena reakcija neodobravanja daje odredjenim pojedincima status devijanta i oni postaju drustveno stigmatizirani bez obzira na sadrzaj i vrstu ponasanja koje izaziva reakciju. Drustvena reakcija odobravanja ili neodobravanja nekih ponasanja. pa se smatraju devijantnim sve one pojave koje su u suprotnosti sa tim vrednostima. moralne norme pocivaju na ideji moralnih vrednosti i kao takve drustvo ih smatra neophodnim za opstanak i dobrobit. globalnih zajednica i drustava. Postoje 2 kriterijuma drustvenih devijacija: relativni kriterijum drustvenih vrednosti u kome se kao merilo normalnosti uzima odnos neke aktivnosti prema postojecem sistemu vrednosti nekog globalnog drustva. sistema vrednosti.Obicajne norme su nepisane norme koje se uce od starijih i to oponasanjem. Po kriterijumu drustvenih normi devijantno ponasanje je svako ponasanje kojim se krse bilo koje od navedenih normi.

Sto su vrednosti znacajnije one su dostupne manjem broju ljudi. Opšti tipovi društvenih devijacija? Ova tipologija polazi od prirode odnosa nekih vidova ljudskog ponasanja prema sistemu odnosa u nekom globalnom drustvu. 11. sadrzaju i nacinima zadovoljenja univerzalnih ljudskih potreba. Drustvene devijacije se mogu definisati kao one drustvene pojave. Do izvitoperenja potreba i ljudske prirode dolazi u svim savremenim gradjanskim drustvima jer je to njihova sustinska karakteristika koja ih definise kao bolesna. sto znaci da je funkcija ovih devijacija ocuvanje postojeceg poretka. nekonformisticke devijacije se sastoje u odbacivanju postojecih drustvenih vrednosti i sredstava za ostvarivanje ciljeva kao i u krsenju normi s ciljem da se promeni postojeci poredak i uspostave drustveni odnosi zasnovani na drugacijim drustvenim vrednostima. adaptivne devijacije su uglavnom prisutne medju pripadnicima srednjih i nizih slojeva koji prihvataju postojece drustvene vrednosti ali su u nemogucnosti da ih dosegnu na regularan nacin. drustvene grupe i slojevi pokusavaju da se neprihvatljivim sredstvima domognu pozeljnih vrednosti i ciljeva. konzervativni nekonformizam koji podrazumeva vracanje na neke stare vrednosti i B. sukob unutar i izmedju globalnih drustava itd. Odstupajuca ponasanja ovog tipa imaju za cilj ocuvanje postojeceg reda stvari i uspostavljenih odnosa u kojima se kroz normativni i institucionalni sistem obezbedjuje realizacija interesa vladajucih drustvenih struktura (politicki kriminal. a ponekad imaju i globalni i medjunarodni karakter. . 2.Ljudske potrebe . pa zbog toga mnogi pojedinci. sistemske devijacije se sastoje u krsenju normi sa ciljem da se odrze postojeci odnosi moci. povezanih. koji objasnjavaju sustinu pojave i odnose se na celinu ili deo predmetne stvarnosti.ovaj kriterijum koristio je Erih From koji smatra da su devijantne sve one situacije u kojima dolazi do izvitoperenja u karakteru. ciljevima i normama. Ona drustva u kojima pojedinci uspevaju da realizuju vecinu potreba na pozitivan nacin. radikalni nekonformizam koji podrazumeva traganje za novim nepoznatim vrednostima. Dok se bolesnim smatraju ona drustva u kojima pojedinci nisu u stanju da zadovolje autenticne ljudske potrebe pa se ispoljavaju na devijantan nacin. From smatra zdravim drustvima. procesi i odnosi koji proizvode razlicite negativne posledice po ljude. njihove primarne grupe i zajednicu. Pojam teorije i paradigme o društvenoj devijantnosti? Pojam teorija potice iz starogrckog jezika i predstavlja skup sistematskih. cinovnicki i privredni kriminal). 10. nemogucnost iskazivanja coveka kao radnog i stvaralackog bica. 3. To su pojave koje dovode do: ugrozavanja egzistencije coveka. U ovom smislu mogu se razlikovati 2 podtipa: A. poremecaja ponasanja i odnosa coveka sa drugim ljudima. Nosioci ovih devijacija su pripadnici vladajucih struktura kao sto su politicke. Neke drustvene vrednosti prosto nisu dostupne nekim drustvenim slojevima. vojne i menadzerske strukture kojima je u interesu da se ne promeni postojeci sistem vrednosti i normi. iskustvenih stavova. Drustvene devijacije se na razlicite nacine odnose prema sistemu pa se iz ovog ugla moze govoriti o 3 globalna opsta tipa drustvenih devijacija: 1.

eroticizam. Najvaznija ideja ove paradigme jeste da se kao nosilac devijacija odredjuje konkretni covek ili pojedinac. Lombrozova shvatanja tipova i uzroka devijantnosti? Lombrozo je izvrsio klasifikaciju devijanata podelivsi ih u 4 grupe: . metode i osnovne kategorije nauke. mogucnosti. Pojam atavizma: Lombrozo je dosao do zakljucka da postoje velike slicnosti izmedju njegove strukture lobanje sa lobanjama covekolikih majmuna i praistorijskih ljudi. koje su se evolucijom izgubile a uticu da se covek nasledjivanjem ponasa agresivno. priroda grupe i drustva. Po njemu u svakom udubljenju ili ispupcenju smesten je odredjeni organ koji upravlja bioloskim ili umnim funkcijama coveka. Atavizam je pojavljivanje fizickih i psihickih osobina nasledjenih od davnih predaka. gramzivost-darezljivost. Zacetnik ovih istrazivanja bio je Franc Jozef Gal. vrednosti.Teorije o drustvenoj devijantnosti cine skup empirijsko-sistematskih i uoblicenih stavova i zakona koji objasnjavaju i definisu prirodu drustvene devijantnosti kao jednog dela drustvene devijantnosti. Gal je opipavanjem lobanje utvrdio da postoje udubljenja i ispupcenja na delovima lobanje i zakljucio je da je to posledica konfiguracije mozga. Medjutim ova istrazivanja nisu imala velikog znacaja pa su brzo nestala i zaboravljena. grupe i pojedinaca i sustina drustvenog poretka. Po njemu postoje 3 podrucja koja karakterisu ljudska ponasanja: otvorenost-tajnovitost. 13. postulati. Znacaj ove teorije u tumacenju devijacija jeste da one pokusavaju da dodju do naucnog kriterijuma za razlikovanje normalnih od patoloskih pojedinaca. On je smatrao da od sastava mozga zavisi fizicka i psihicka konstitucija coveka.ona predstavlja jedan poseban i pozeljan naucni pogled na svet. Merenjem lobanja zivih i pogubljenih delikvenata Lombrozo je dosao do zakljucka o atavistickom urodjenom devijantu. Pojam paradigme u nauku uveo je Tomas Kun. Saznao je da kriminalni prestupnici imaju velike supljine u potiljku. Cezare Lombrozo je utemeljivac ove paradigme o teoriji drustvene devijantnosti. intelektualnim.veka. idejni izvori i pojam atavizma? Nastanak: Bioantropoloska paradigma drustvene devijantnosti nastaje u drugoj polovini 19. Ove teorije su zasnovane na naucnim stavovima i tvrdnjama kojima se objasnjava priroda pojedinaca ili coveka. Idejni izvori: pre bioantropoloske paradigme devijantnosti javljaju se frenoloske ideje koje su na osnovu oblika i gradje ljudske lobanje moglo zakljucivati o mentalnim. Paradigmom se utvrdjuju predmet. a smatra se i ocem savremene kriminologije i kriminalne antropologije. Smatrao je da svakoj funkciji odgovara poseban organ i da svi ti ograni uticu na oblik lobanje. Sve teorije devijatnost smatraju drustvenim fenomenom koji nastaje na relaciji covek/pojedinac-drustvo. karakternim i kulturnim osobinama coveka. nacina i dometa njenog naucnog saznanja. Po njemu paradigma ima osnovni stav neke nauke kojim se izrazava shvatanje jedne pojave. 12. tj. odnos izmedju drustva. Oznacila je nastanak nove naucne discipline koja se zove kriminalna antropologija. Bioantropološka paradigma: nastanak.

Epileptički A. Pseudo-devijanti B. nedrustveni. povratnici su). 14. Matoidi 3. jedna od tih teorija je i 1. psihicki stabilni. nedostatka samokontrole). Na osnovu ove teorije Ernest Krecmer je dao somato-tipologiju kriminalaca podelivsi ih u 4 grupe: leptozomni (gradjeni kao dugacki i slabi. ali je slican sa epilepticnim. zakasnele celavosti. ljubazni. piknicki (telesno su uskorameni. Slucajni kriminalci nisu predodredjeni za kriminal. svojstava ili dispozicija koje konstituisu licnost. Atavistički ili rodjeni zlocinac. Moralni ludaci B. Kriminalac iz strasti ili plahovitosti i 4. Kriminaloidi C. Ovaj tip kriminalca ima karakteristike rodjenog kriminalca kao sto su: ceste glavobolje. kriminalci iz navike (najcesce krse imovinska krivicna dela. Oni su prestupnici koji se stalno vracaju zlocinu. halucinacije. dusevno bolesni krivci ( krivicna dela vrse pod dejstvom dusevnog oboljenja). sluha… ovaj tip kriminalaca Lombrozo je podelio u 3 grupe: moralni ludaci (krivicna dela vrse pod dejstvom impulsa). teorija somato-konstitucionalne sklonosti ili geneticka teorija. najcesce vrse silovanja i krivicna dela protiv licnosti). 2.epilepsija kao dusevna bolest. hladni.1. najcesce vrse kradje i prevare). drustveni. matoidi (poluludaci koji imaju najblazi stepen rodjenog krivca). kranijalne depresije. atletski (dobro razvijeni i muskulaturni. Duševno bolesni krivci C. Njih je Lombrozo podelio u 3 grupe: pseudo-devijanti (krivicna dela cine da bi odbranili svoju licnost. alkoholizma. malog rasta. Ova teorija polazi od urodjenih i naslednih osobina. Kriminalac iz strasti je razlicit od rodjenog zlocinca. . Kod epilepticnog kriminalca cinilac njegove devijantnosti je bolest tj. Ovaj tip devijanata je zastupljen kod 35-40% populacije prestupnika. Teorijske implikacije Lombrozovih ideja i kriticka ocena bio-antropoloske paradigme? Lombrozove ideje ostavile su brojne tragove u teorijskoj misli u kriminologiji. Slučajni kriminalac A. mirisa. Kriminalci iz navike Osnovni tip kriminalca je rodjeni ili atavisticki zlocinac. kriminaloidi (njihove devijantne karakteristike jesu posledica dugog boravka u zatvoru. kako po linijama tela tako i po motivima svojih zlocina. izmenjenost cula ukusa. porodicu ili cast).

Prva ovakva studija pojavila se 1919. ubistvima. Ali Lombrozove ideje ostavljaju poruku da je funkcija kaznjavanja zastita drustva. Hromozomska teorija se zasniva na ucenju da postoje poremecaji u jezrgu celije ili hromozoma koji produkuju drustveno devijantna ponasanja. Studije kriminalnih blizanaca su vezana za istrazivanje devijacija monozigotnih i bizigotnih blizanaca. 15. Osnivac te porodice bio je alkoholicar. a 50 polno nastranih i manji br. da su mu zaključci ekstremni i bizarni. Kombinacija XYY kod muskarca znaci ce sklonost ka seksualnim deliktima. Pozitivističkoj filozofiji i metodologiji Ogista Konta i Organicizmu i evolucionizmu Herberta Spensera. A kombinacija XXY kod zena znacice njihovu sklonost ka prostituciji. . 2. netacne. Zbog ovih cinjenica smatralo se da postoji dejstvo nasdlednih faktora na pojavu devijacija. shvatanje drustva i definicija devijantnosti Pozitivisticka paradigma o drustvenoj devijantnosti svoje osnove ima u: 1. Jos jedan primer ove studije je i porodica Klark ciji je predak iz vanbracnog odnosa sa mentalno zaostalom konobaricom imao 480 potomaka od kojih je 400 bilo mentalno zaostalo. 142 skitnice. dok je znatno manja kod bizigotnih. kradjama. Razliciti naucnici imaju razlicito misljenje o ovoj paradigmi i Lombrozovim idejama. Takodje zamera mu se sto njegova teorija nema jesan koncept u definiciju kriminala. Medju njegovih 709 potomaka bilo je 77 prestupnika. Radi se o prvom teorijskom sistemu sociologije devijantnosti koji je dao osnove za konstruisanje ove socioloske discipline. 4.najcesce vrse proneveru). Iz toga je zakljuceno da se nasledni faktori javljaju kao jedna vrsta sudbine. Neki smatraju da su te ideje naivne. U ovoj studiji dokazano je da kod monozigotnih blizanaca postoji slicnost u devijacijama i u posihickim i fizickim karakteristikama. Osnovno pitanje drustvene i filozofske misli bilo je na kojim principima treba reagovati i stabilizovati drustvo u uslovima velikih promena uzrokovanom industrijskom revoluciom. displasticni ili mesoviti (najvise ih ima medju pociniocima seksualnih delikata) 2. Isti taj predak je sa drugom devojkom imao 496 potomaka od kojih niko nije bio devijant. Studije kriminalnih porodica Ricarda Dagdala odnosila se na porodicu Djuk iz Njujorka cije je ime sluzilo kao pogrdna rec ili sinonim za devijantnost. u Nemackoj pod nazivom “Zlocin kao sudbina” autora Langea. Po ovoj teoriji visak hromozoma Y stvara kriminalnu licnost. 3.prostitutki.god. ni mentalno zaostao. Socio-patoloska i pozitivisticka paradigma: teorijski izvori. 292 prostitutki ili makroa. Da se prestupnici ne razlikuju od drugih ljudi po anatomskim karakteristikama.

Konstruišući pozitivnu filozofiju i socijalnu fiziku Kont prihvata metode prirodnih nauka u razumevanju drustvenih fenomena. To su metode posmatranja, eksperimenata, a njihovi principi su pouzdanost, valjanost, objektivnost. Herbert Spenser ima dve ideje o ovoj teoriji, a to su: evolucionalisticko shvatanje razvoja drustva i organicisticki pristup u analizi drustva. Pod evolucijom podrazumeva zakon razvitka citave prirode i zive i ne zive. Osnovna srž evolucije su integracija i diferencijacija. Integracija podrazumeva porast heterogenosti u smislu odredjenog reda medju delovima. Diferencijacija znaci da zakon evolucije u drustvu ide u smeru povecanja raznolikosti, odredjenosti i povezanosti funkcija, ali na jedan postepen i spor nacin. Organicisticko poimanje drustva Spenser saopstava: drustvo je organizam ili superorganski agregat. Struktura drustva analogna je strukturi organizma, kao sto se i razvoj drustva odvija na slican nacin kao i razvoj nekog zivog organizma. Ogist Kont smatrao je da je drustveno bolesno stanje (drustvena devijantnost) jeste situacija odsustva prave drustvene organizacije i nepostojanja drustvenog konsenzusa izmedju ljudi. Devijantnost ili bolesti drustva se shvataju kao pojave koje napadaju drustveno-prirodni red, javni moral ili gradjanski poredak. Drustvene devijacije su pojave socijalne patologije ili moralnih bolesti. Sve drustvene protivrecnosti znace narusavanje drustvenog reda, morala i sklada. Sve ono sto odrzava drustvo i njegovu ravnotezu i stabilnost jeste pozeljno, a sve sto dovodi u pitanje drustvenu i moralnu harmoniju je devijantno ili bolesno. Krsenje moralnih ili drustvenih pravila od velikog su znacaja za razumevanje drustva, zato je drustvena devijantnost centralni problem pozitivisticke sociologije. 16. Dirkemovo devijantnosti? shvatanje kriterijuma normalnosti, tipova i uzroka drustvene

Osnovni Dirkemov stav o tome koji kriterijum odvaja normalno od patoloskog glasi: drustvena cinjenica je normalna za odredjeni drustveni tip, posmatran na odredjenom stupnju svog razvoja. Dirkem prepoznaje 4 kriterijuma normalnosti u drustvu:
1. normalne drustvene cinjenice su one koje imaju karakteristike prosecnog, tipicnog,

uobicajenog i koje su kroz evoluciju istrpele probu vremena. Tipicne i prosecne pojave nastaju procesom drustvenog odabiranja i one opstaju jedino ukoliko zadovoljavaju drustvene potrebe. Te pojave obezbedjuju postojanje i delovanje celine ljudskog drustva.
2. Druga dva kriterijuma za razlikovanje normalnih od patoloskih drustvenih pojava polaze

od Dirkemovog stava da nije moguce definisati neki univerzalni kriterijum normalnosti. Zbog toga se granica normalnosti mora posmatrati prema konkretnom tipu drustva i
3. Prema vremenskoj dimenziji. 4. Poslednji kriterijum vezan je za optimalnost i racionalnost odredjenih drustvenih

pojava u odredjenoj drustvenoj fazi razvoja, tj. u kojoj meri su te pojave funkcionalne za odredjenu fazu drustvenog razvoja. Opšte filozofsko-teorijske pretpostavke Dirkemovog socijalno-patološkog pristupa društvenoj devijantnosti zasnivaju se na tri krucijalne grupe pitanja. To su:

1) Dirkemovi osnovni metodološki stavovi u proučavanju društvenih fenomena pa i pojava socijalne patologije; 2) njegovo viđenje odnosa pojedinac-društvo i pojam kolektivne svesti, što je od značaja za definisanje prirode društvene devijantnosti; i 3) pojam društvene integracije i njegov kompleksan sadržaj iz čega proizilaze ideje o uzrocima i tipovima društvene devijantnosti (posebno ideja i pojam anomije) i karakteru društvenog reagovanja na socijalno-patološke pojave; Kolektivnu svest čini skup verovanja i osećanja koja su zajednička za svakog prosečnog člana jednog istog društva. Devijantna ponasanja su definisana polazeci od opsteg pozitivistickog teorijskog stava da su kolektivna svest i njena moralna i pravna pravila temelj stvaranja, stabilnosti i postojanosti ljudskog poretka. Ako je drustvo moralni fenomen onda su devijacije ponasanja kojima se krse moralna pravila i koja imaju obelezja nemoralnih aktivnosti. Dirkem je smatrao da su moralna pravila emocionalno zasnovani proizvodi drustva. On u tipologiji izdvaja religiozna, nacionalna, porodicna, polna, radna, tradicionalna, institucionalna, licna i imovinska kolektivna osecanja. U odnosu na svaku od njih postoje oblici ili tipovi ponasanja koji ugrozavaju ta drustvena ili kolektivna osecanja i shvatanja. Uzroci devijantnosti jesu drustveni, jer oni izviru iz odredjenih drustvenih poremecaja, kolektivne svesti ili drustvene moralnosti. Radi se o poremecajima ili bolestima drustvenog organizma koja ugrozavaju njegovu stabilnost i njegovo funkcionisanje. Drustvena devijantnost nastaje u drustvenim okolnostima kao sto su: - devijantnost moze nastati kao posledica slabljenja kolektivne svesti i drustvene kohezije; - drustvena devijantnost nastaje kao posledica pogresnog funkcionisanja drustvenih institucija. Nefunkcionisanje drustvenih institucija dovodi do poremecaja drustvenog sistema sto cini jedno patolosko stanje; - drustvena devijantnost potice iz neuspeha pojedinca da ostvari svoju funkciju u drustvenoj podeli rada. Na taj nacin on izneverava drustvena ocekivanja u odnosu na ispunjenje njegove drustvene uloge i tako narusava temelj drustvene solidarnosti. Uzroci drustvene devijantnosti nastaju usled poremecaja stepena drustvene integracije i drustvene regulacije ili kontrole. U proucavanju pojave samoubistva Dirkem pronalazi dva oblika poremecaja drustvene integracije, to su: egoizam (kada je pojedinac preslabo integrisan u drustvo) i altruizam (kada je pojedina preterano integrisan u drustvo). Preterano regulisanje drustvenog zivota radja fatalisticko samoubistvo, a nedostatak regulativnih mehanizama proizvodi anomicko samoubistvo. Pod anomijom Dirkem podrazumeva nedostatak ili nedelotvornost društvenih normi kojima se kontrolišu i ograničavaju prirodno nelimitirane potrebe i težnje pojedinaca. Tipični primeri anomijskog stanja jesu pojave iznuđene ili prinudne podela rada i samoubistva. Podela rada u društvu je jedan od kamena temeljaca društevenog poretka i izvor društvene solidarnosti. Ona rađa društvene uloge i funkcije za pojedince jer sposobnosti pojedinaca moraju imati određenu društvenu upotrebu. Samoubistvo je proizvod poremećaja ili slabljenja regulatorske funkcije koju društvo vrši u odnosu na ponašanje pojedinaca: to je stanje u kome je vrednosni sistem izgubio svoje značenje i autoritet za pojedinca i kada se može konstatovati postojanje lične i društvene dezorganizacije koja uslovljava individualna samoubistva. Anomičkom tipu samoubistva pripadaju samoubistva poslovnih ljudi u vreme krize (tzv. ekonomska anomija) ili samoubistva razvedenih i udovaca (tzv.porodična anomija). 17. Socijalno-patoloske i pozitivisticke ideje o drustvenom devijantnost i kriticka ocena pozitivisticke paradigme? reagovanju na

Dirkem je imao gledište da se razmah društvenih devijacija najbolje može sprečiti mehanizmima socijalne kontrole. Pre svega, krivičnim kaznama kojima se društvo brani od prestupnika; Kazna čuva kolektivnu svest a tako i stabilnost društva. Razumevanjem da je nosilac devijatnosti neprilagođeni pojedinac koga prate negativne socijalne (moralne) i psihološke osobine ličnosti, pozitivistički (socijalno-patološki) pristup na planu društvene reakcije se zalaže za popravljanje ili korekciju devijanata. Ovde bi trebalo istaći nekoliko ključnih slabosti i teorijskih kontroverzi u shvatanju prirode društvene devijantnosti i karaktera društvenog reagovanja na devijacije:
1. Prvo, društvena devijantnost se definiše na osnovu verovanja u apsolutnost i

2.

3.

4. 5.

6. 7.

univerzalnost društvenih ili moralnih pravila. Pozitivisti se ne pitaju ko stvara pravila na osnovu kojih se definiše devijantno i normalno. Drugo, pozitivistička sociologija čovekovo ponašanje posmatra strogo deterministički. Čovek se vidi kao biće koje je u potpunosti određeno i oblikovano društvom bez mnogo lične kreativnosti u društvenoj akciji. Treće, polazeći od principa objektivnosti u iztraživanjima i tumačenjima društvenih pojava, pozitivisti previđaju da je svaki istraživač i posmatrač društvene stvarnosti »kontaminiran« ličnim, političkim i ideološkim simpatijama. Četvrto, pozitivistički i organicistički pristup društvu, čoveku i prirodi društvene devijantnosti nesumjivo sa sobom nosi jedan konzervativni naboj i ideologiju statusa quo. Peto, stavljajući devijantnost u naturalističke i organicističke okvire, pozitivisti društvenu stvarnost vide veoma uprošćeno. Društvo se deli na svet »normalnih ili zdravih« i svet »nenormalnih ili bolesnih«. Šesto, pozitivisti devijacije posmatraju isključivo iz ugla društva, tačnije iz pozicije održavanja društvene stabilnosti i ravnoteže. I sedmo, sa aplikativnog aspekta pozitivizam je izvršio snažan uticaj na viđenje društvenog odnosa prema devijacijama (devijantima). Glavna poruka koja bi se mogla izvući iz analize društvenog reagovnja iz pozitivističke pozicije glasi: promeniti pojedinca a ne društvo.

18. Moralni statističari i rane ekološke studije? Moralni statističari - Glavni predstavnici ekoloskog shvatanja kriminala i drustvenih devijacija su Adolf Ketle i Anre Misel Geri. Ideje Ketlea i Geria nastale su kritikom psihologizma i biologizma u tumacenju drustvenih devijacija. Oni su nazvani moralnim statisticarima zbog predmeta svojih istrazivanja, jer su drustvene devijacije i kriminal smatrali iskljucivo moralnim problemima drustva. Glavni cilj ovih istrazivaca bio je da istraze odnos drustvenih i prirodnih faktora i socijalnih problema. Izucavali su vezu izmedju siromastva, nataliteta i mortalineta i kriminala. Za teoriju drustvene devijantnosti i razumevanje savremenih ekoloskih pristupa drustvenim devijacijama znacajne su: pojava da kriminal podleze drustvenim zakonitostima (ukupan br.krivicnih dela u pojedinim zemljama iz godine u godinu ostaje isti ili se neznatno menja). Ketle i Geri ispitivali su uticaj prirodnih faktora na razlicite socijalne probleme i dosli do zakljucka da razlika u klimi utice na vrstu kriminala (na jugu Evrope pretezno se cine ubistva, agresije, upotreba droge, a na severu Evrope samoubistva). Kriminal varira u zavisnosti od godisnjeg doba ( leti se cine dela protiv licnosti, a zimi protiv imovine). Susne godine povecavaju imovinski kriminalitet. Na osnovu ovih saznanja dosli su do zakljucka tzv. termickog zakona devijantnosti. On glasi: geografsko-klimatski faktori uticu na strukturu, prirodu, izrazenost I promene kriminaliteta. Ketle i Geri su ispitivali ekonomski status, njihova socijalna obelezja (pol, starost, profesija) i dovodili u vezu drustvenu strukturu i devijacije. Smatrali su da

Rad americkih sociologa povezan je sa cikaskom skolom humane ekologije ciji je osnivac Robert Erza Park. a radnici su skloni delima protiv imovine).su znacajan trag za sociologiju devijantnosti i kriminologiju. Grad je posmatran kao jedan superorganizam koji funkcionise na osnovu uloga podeljenih izmedju drustvenih institucija. Ekoloska paradigma nastala je pocetkom 19. U britanskom casopisu Cedvik Reports pise se o okolnostima usled nagle koncentracije stanovnistva u urbanism podrucijima u kojima je doslo do pada socijalne kontrole. profesionalnom kriminalitetu. On je sacinio program socioloskih istrazivanja i za laboratoriju izabrao Cikago koji je u 19. Društveni devijantnosti? i naučni kontekst ekološke paradigme i ekološko shvatanje Kontekst ekoloske paradigme .zivota je period za izvrsenje nekog krivicnog dela). Mejhju je smatrao da radikalne drustvene promene poput migracija i kretanja stanovnistva iz ruralnih uslova zivota u urbane stvaraju latentne uzroke kriminala. Predstavnici cikaske skole paznju su posvetili beskucnicima. promenama u sisteima socijalne kontrole i kulturnim vrednostima. On je radio kao novinar koji je istrazivao socijalne probleme u gradu i pokusavao da ih resi. poznatih residuumi.je starost jedan od cinilaca (period oko 25 god. On je koristio mape i karte kako bi prikazao rasprostranjenost kriminala u Londonu. Migracije. maloletnickoj delikvenciji. brza urbanizacija i nastanak slamova u gradivima navodili su mnoge istrazivace da ukazu na drustvenu opasnost do novonastalih sub-kulturnih grupa. Park je grad video ne samo kao skup zgrada na nekoj lokaciji vec kao ekolosku sredinu gde su ljudi i institucije spojeni u medjusobnoj interakciji i deluju kao celina.u ovom kontekstu ekološke pardigme pojam ekologija znaci proucavanje uticaja prirodnog i drustvenog okruzenja na ponasanja ljudi i nacin delovanja institucija. Zbog primene ovog vida prikazivanja raširenosti devijacija moralne statističare mnogi zovu i kartografima. veku bio prava dzungla jer je u njemu tada bilo 2 miliona ljudi pretezno imigranata iz Evrope. siromastvom i beznadjem. Ove studije ukazale su na vezu drustvenih deijacija sa nezaposlenoscu. U pogledu korišćenja metoda istraživanja unutar ekološke paradigme društvene devijantnosti može se konstatovati tri pristupa: . a narocito ljudske prirode. Tad je grad bio plodonosno mesto za socioloski rad i cikaska skola je izucavala mnogobrojne aspekte njegovog zivota. pol (1 zena na 4 muskarca u sudu). rast populacije. Henrij Mejhju je u Londonu posmatrao kriminal kao ekoloski fenomen koji je povezan sa uslovima zivota radnicke klase i socijalnim problemima. zanimanje je u korelaciji sa kriminalitetom (osobe koje se bave samostalnim poslom sklone su krivicnim delima protiv licnosti. 19. i Geri su utvrđivali i prostornu distribuciju društvenih devijacija. Izrađivali su čitave mape i karte iz kojih su se videle razlike u učestalosti niza devijacija u pojedinim zemljama i regionima. On je smatrao da siromastvo stvara realni potencijal za nastanak kriminala jer ne mogu svi ljudi da zadovolje svoje potrebe. kao i u relacijama centar-periferija i grad-selo.veka u SAD u gradu Cikagu. naseljima gde zive najsiromasniji. Rane ekološke studije . Za Erzu Parka grad je deo vitalnih procesa ljudi koji ga sacinjavaju: on je delo prirode.

2. Za teoreticare ekoloske paradigme drustvena devijantnost je posledica stanja i odnosa u drustvu. tu su ziveli pripadnici vise klase). koja se jos naziva socijalna dezorganizacija. Za Kliforda Šoa socijalna dezorganizacija je pad drustvene kontrole unutar lokalne zajednice do koga dolazi slabljenjem tradicionalnih vrednosti i mesanjem razlicitih kultura. prirodnom toku i prestanku devijantnog ponašanja. mešavina industrijsko-proizvodne zone i zone stanovanja. Oni smatraju da ona nastaje kada pojedinac nije u stanju da svoj zivot efikasno organizuje kako bi mogao da ostvaruje svoje ciljeve i interese. 3. 3. propadanje socijalnih .zauzima poziciju da je drustvo jedna vrsta zive sredine koja se nalazi u stanju normalnosti samo kada u njoj vladaju unutrasnja ravnoteza i harmonija. zona tranzita (najgusce naseljeni deo grada gde su pretezno ziveli siromasni.1. Po njemu drustvena devijantnost se moze definisati kao skup vrednosti i nacina ponasanja putem interakcije u okviru grupe. 5. bavili su se izučavanjem grupa maloletnih delinkvenata. radovi koji su počivali na čisto ekološkim konceptima i metodima. Jedan od prestavnika ekoloske paradigme Ernest Bardzes Cikago je podelio u 5 zona: 1. 2. radovi koji su počivali na etnografskim metodama. Po Eliotu i Merili socijalna dezorganizacija je: narusavanje ravnoteze drustvenih snaga. zona stanovanja radničkih porodica. skitnica i razvnih polulegalnih "devijatnih" ustanova. istraživanja kojima su se ispitivale biografije i devijantne karijere pojedinaca iz kojih su se izvlačili zaključci o nastanku. Tomas i Znanjecki socijalnu dezorganizaciju definisu kao slabljenje uticaja postojecih drustvenih pravila na ponasanje pojedinih clanova grupe. Ekološko shvatanje devijantnosti . Normalnost u drustvu je situacija postojanja skladnog razvoja i drustvene stabilnosti pri cemu su drustvene devijacije samo prirodan i prolazan fenomen drustvenih promena. centralna oblast (to je jezgro grada gde je stvoren). to je najstariji deo grada). 4. Ovaj pojam je kljucni termin za razumevanje ekoloske paradigme. pokušavajući da utvrde prostornu distribuciju stopa devijantnog ponašanja u gradu. rezidencijalna zona ili predgradje ( to je periferna zona.

Tako da svaka novonaseljena grupa nailazi na vec gotove modele ponasanja i kao takve ih usvaja i na taj nacin nastavlju tradiciju. kada nizi slojevi oponasaju vise slojeve (pijanstva. Tu su stambene zgrade zapustene a kirije niske gde su zivele najsiromasnije grupe. Oni na taj nacin stvaraju delikventnu tradiciju koju prenose na mladje generacije. Tvorac ove teorije je Edvin Saderlend. trovanja). Trašer su tri čikaška sociologa koja su ispitivala pojavu devijantnosti Čikagu. institucija. kada pocinje da izaziva neodobravanje od sredine. Mekej. . organizaciju. Ova teorija pripada psiholoskoj grupi teorija devijantnosti tzv. 21. Gabrijel Tard je smatrao da je odlucujuci cinilac pojave devijacija imitiranje devijanata.oko poslovnog centra grada. So je takva podrucja nazivao delikventna podrucja. loseg uslova stanovanja. bolesti… Najvazniji rezultat ovog istrazivanja bilo je otkrice da su se u nekim podrucjima visoke stope devijacije permanentno zadrzavaju u peiodu od 30 god. obrazovanja. Oni su statisticki pokazali da je najvisa stopa delikvencije bila u tranzitnoj zoni tj. Traser u delu “Gang” opisuje cikaska geta nazivajuci ih medjuprostorima koji se odlikuju ucestalim konfliktima. slabom porodicnom kontrolom. Ovi autori objavili su dve studije: “Prostorni raspored bezanja iz skole.bez obzira na etnicki i rasni sastav stanovnistva. U ovim podrucjima formiraju se grupe dece koje kroz igru vremenom razvijaju strukturu. So i Traser objasnjavaju postojanost visokih stopa devijacija i maloletnickog prestupnistva u tranzitnoj zoni.ispitivao je bezanje iz skole.” So i Mekej su smatrali da postoji zavisnost izmedju uslova zivota u pojedinim lokalnim zajednicama i razlicitih stopa zastupljenosti delikvenata i kriminalaca u populaciji. zaposlenja i drugih simbola drustvenog uspeha. maloletnicke delikvencije i kriminaliteta odraslih” i “Maloletnicka delikvencija i urbana sredina. ukratko socijalnom dezorganizacijom. Šo je ispitivao ucestalost devijacija u svakoj od 5 koncentricnih zona tj. On je opisao 3 vrste imitacija: 1. Stanovnicima tranzitne zone vecina legitimnih sredstava za ostvarivanje vrednosti nije dostupna pa tako da neki deo do njih dolazi devijantnim ponasanjem. sto pravi kopcu ove teorije sa psiholoskim shvatanjima ljudskog ponasanja. hijerarhiju i vodju i takva grupa se pretvara u gang ili maloletnicku bandu. kao modu. Zajednice sa najvisim stopama delikvenata nastanjuju oni delovi populacije cija je socijalna pozicija najnepovoljnija u pogledu ekonomskih dobara.vrednosti koje odobravaju devijacije. To je zona siromastva. Po njima delikvencija ima korene u zivotu zajednice ili u unutrasnjoj interakciji pripadnika pojedinih zajednica.struktura(grupe. Kej. Delikvencija mladih za Soa je samo prilagodjavanje kulturnim standardima grupe i susedstva u kome zive. 20. 2. visoke stope samoubistava. postojanjem specificne supkulture tj. teorija ucenja. maloletnicku delikvenciju i kriminalitet odraslih. Ekološki interakcionizam? Šo. a narocito novonaseljeni imigranti. Zato je delikvencija sa stanovista supkulture prihvaceni oblik ponasanja. a njene pretece jesu ideje iznete u socijalno-psiholoskoj misli Gabrijela Tarda. Diferencijalna asocijacija i indetnifikacija Ova teorija naziva se jos i teorija raznovrsnih kontakata ili teorija drugacijeg udruzivanja. drustva). raspad socijalnih struktura koje dovode do slabljenja socijalne kontrole.

Danijel Glejzer napravio je psihoanaliticku teoriju diferencijalnih asocijacija. stavova. 2. kriminalno-devijantno ponasanje uci osoba koja nije predhodno obucena za kriminalni akt i ne izmislja kriminalno ponasanje. poriva. nacin ispoljavanja motiva i poriva se uci i zavisi od toga da li pojedinac prima definicije koje odobravaju ili koje osudjuju krsenje normi (u nekim sredinama prihvataju takvo ponasanje. proces ucenja devijantnog ponasanja obuhvata sve mehanizme koji su deo svakog ucenja. 8. Po Tardu postoje 2 mehanizma imitacije. motiva. 3. a ako se u ranom detinjstvu ponasa delikventno isto moze trajati kroz citav zivot). 5. a drugi mehanizam je vežbanje. kontakti sa izvorima definicija koje odobravaju ili osudjuju krsenje normi razlikuju se po ucestalosi. Prvi mehanizam imitacije je sticanje navike. Po njegovoj teoriji moguce je da potomak kriminalca bude castan covek. znacaju i intezitetu (ako dete u ranom detinjstvu se ponasa nedelikventno. Saderlend se snazno oslanja na ideje simbolickog interakcionizma prema kome indentitet pojedinca jeste proizvod njegove interakcije sa okruzenjem. tehnika. suseda. jer mi imitirajuci nekoga posle nekog vremena usvajamo to ponasanje kao svoje. stampe. kada je jedan nacin i metod izvrsenja krivicnih dela zanemaruje drugim. trajanju. ako je devijantno ponasanje izraz opstih potreba i vrednosti ono se ne moze objasnjavati tim potrebama i vrednostima jer je i nedevijantno ponasanje izraz istih potreba i vrednosti.3. kao sto i roditelj neprestupnik moze navesti dete da postane kriminalac. 6. odvija se u okviru primarnih grupa (putem TV-a. Njegova osnovna hipoteza je da se ucenje covekovog ponasanja odvija kroz medjupersonalni kontakt sa drugim ljudima u okruzenju. Saderlend je izneo 9 teza za objasnjenje kriminalnog ponasanja: 1. drugih ljudi i sebe samog. Po njemu kljucni faktori kriminalnog ponasanja nalaze se u medjuodnosu pojedinac-drustvena situacija. vrsnjaka…). a manje definicija koje ga osudjuju (osoba postaje devijant jer je u stalnom kontaktu sa njim). On razvija stav o postojanju diferencijalne indentifikacije. kriminalno ponasanje se uci kroz komunikaciju sa drugima. On je definisao ključne principe teorije diferencije: pojedinac uci kriminalno ponasanje putem asocijacija isto kao sto uci da se ponasa u skladu sa zakonom. a u nekima ne). Edvin Saderlend je uneo metodološku novinu u istraživanja kriminala i devijantnih ponašanja. 7. Covek tek kroz povezivanje sa drugima u svom okruzenju stvara svoja sopstvena vodjenja drustva. 4. ucenje devijantnog ponasanja obuhvata ucenje: metoda. Osnovna ideja je da je devijantno ponasanje uslovljeno identifikacijom delikvenata sa uzorima i devijantnim ulogama: bilo izmisljenim ili . to moze trajati tokom citavog zivota. nacina komunikacije. 9. pojedinac postaje devijant zato sto prima vise definicija koje odobravaju takvo ponasanje. a to je korišćenje autobiografske metode u ispitivanju devijanata.

stvarnim, bilo iz medija ili maste. Kroz identifikaciju oblikuje se svest, stvaraju se dijentni motivi i prihvataju norme ponasanja koje individua produkuje. Tako iz perspektive potencijalnog delikventa devijantno ponasanje izgleda prihvatljivo i pozeljno. Po njemu devijantno ponasanje ima 3 izvora: prodevijantne i antidevijantne socijalne veze; raznoliko ucenje zelja, vestina, navika; opazanje prilika da se izvrsi kriminalni akt u pogledu mogucih dobitaka, rizika. 22. Kulturni konflikt? Kulturni konflikt je vid normativnog sukoba koji se ispoljava kroz suprostavljanje razlicitih obrazaca kulture, kulturnih oblika i stavova. Predstavnik ove teorije je Torsten Selin. On smatra da se kulturni konflikt javlja sukobljavanjem normativnih sistema razlicitih etnickih grupa, odnosno u onim situacijama kada se pojedinac ili grupa nalaze pod uticajem dveju razlicitih kultura. Do kulturnog konflikta dolazi kada se na specificnu zivotnu situaciju u kojoj se neka osoba nalazi mogu primeniti manje ili vise razlicita pravila ponasanja. Selin smatra da je kulturni komflikt neizbezan kada norme jednog kulturnog podrucja migriraju i dolaze u dodir sa normama nekog drugog ponasanja. On podrazumeva migraciju kulturnih normi i njihovo sukobljavanje na odredjenoj teritoriji. Postoje 3 nacina sukoba normi razlicitih kulturnih kodeksa: 1. do sukoba razlicitih kultura dolazi na granicnim podrucjima izmedju susednih kulturnih oblasti;
2. kada se zakon jedne kulturne grupe protegne preko granice na teritoriju druge kulturne

grupe (osvajanja teritorija);
3. kada se pripadnici jedne kulturne grupe presale u drugu (ekonomske migracije).

Teorija kulturnog konflikta zasniva se na 3 postavke: 1. kulturni konflikt ne dovodi automatski do devijacija ali on stvara prostor za devijacije, jer onima koji dolaze iz druge kulture nedostaju iskustva kako da se ponasaju u drugoj situaciji; 2. da li ce doci do devijantnog ponasanja u drugoj kulturi zavisi od organizacije, stepena integrisanosti i kvaliteta odnosa u imigrantskoj zajednici; 3. na pojavu devijantnog ponasanja utice i odnos lokalnog stanovnistva i institucija prema imigrantima. Kulturni sukobi su prirodan proizvod procesa drustvene diferencijacije koji proizvode bezbroj drustvenih grupacija. Svaka drustvena grupa moze imati svoja sopstvena shvatanja zivota, drustvenih odnosa i zbog toga biti u situaciji da ne poznaje ili ne razume drustvene vrednosti drugih grupa sto stvara potencijala za kulturni konflikt. 23. Teorije socijalne dezorganizacije? Teorija socijalne dezorganizacije pociva na polaznim postulatima funkcionalisticke teorije, a to su: 1.organicisticko shvatanje drustva; 2.postojanje zajednickih vrednost u vidu kolektivne svestii; 3.socijalizacija kao proces prihvatanja i prenosenja drustvenih normi. Ideja dezorganizacije zasniva se na cinjenici da dobro funkcionisanje drustva pociva na dobroj

oragnizaciji i da razvoj drustva prati smena procesa organizazije i dezorganizacije. Socijalna dezorganizacija oznacava:
1. Individualne dezorganizacije (moguće uzroke devijacija) i 2. Nepoželjno društveno stanje.

Dezorganizacija kao uzrok devijacija - autori ove koncepcije su Vilijam Tomas i Florijan Znanjecki. Oni smatraju da je drustvena dezorganizacija stanje koje dovodi do pojave devijacija, odnosno stanje koje uzrokuje devijantno ponasanje pojedinca. Njihovo najpoznatije delo je Poljski seljak u Evropi i Americi, u kojem su na osnovu licnih istorija i pisama analizirali proces dolaska i prilagodjavanja Poljaka u SAD. Analizirali su vrednosti i stavove poljskih doseljenika i njihovih porodica koji su se formirali tokom zivota u Americi. Ustanovili su da se organizacija americkog drustva razlikuje od organizacije poljskog drustva. To je uzrokovalo nesnalazenje poljskih imigranata u novom vrednosnom i drustvenom sistemu. Primetili su da u novoj drustvenoj sredini dolazi do slabljenja tradicionalnih obrazaca ponasanja i socijalne kontrole, takodje slabe socijalne i porodicne veze. Imigranti zbog neznanja jezika ostaju van obrazovanog sistema sto dovodi do prilagodjavanja sredini na razlicite vidove devijantnog ponasanja. Oni devijantna ponasanja imigranata objasnjavaju neuspehom porodice da zadrzi ranija pravila ponasanja. Ovi naucnici su socijalnu dezorganizaciu definisali kao slabljenje uticaja postojecih drustvenih pravila na ponasanje pojedinih clanova grupe. Razliciti oblici devijantnog ponasanja su pokazatelj drustvene dezorganizacije: ukoliko je veci broj ljudi koji krsi drustvene norme i pravila, onda je stepen dezorganizacije veci. Suprotno od drustvene dezorganizacije je individualna dezorganizacija koja predstavlja stanje u kome pojedinac ne uspeva da svoj licni zivot organizuje tako da efikasno ostvaruje svoje interese i ciljeve. Dezorganizacija kao devijntno drustveno stanje - autori ove koncepcije su Mejbl Eliot i Frensis Meril. Oni su svoje glavne ideje objavili u delu Socijalna dezorganizacija. Po njima socijalna dezorganizacija je: narusavanje ravnoteze drustvenih snaga; propadanje odredjenih socijalnih struktura; raspad socijalnih struktura koje dovode do slabljenja mehanizama socijalne kontrole. Ovi autori su smatrali da dezorganizacija jeste negativna cinjenica,ya razliku od Tomasa i Znanjeckog, i da je ona deo cene drustvene promene. Ona je prateci cinilac drustva i civilizacije i neminovna posledica razvoja drustva ali u negativnom smislu.

Ona se ispoljva na 3 nivoa:
1. individualna dezorganizacija (nesposobnost pojedinca da ostvari soje ciljeve i

interese); 2. dezorganizacija na nivou grupe; 3. socijalna dezorganizacija. 24. Ekolosko shvatanje drustvenog reagovanja na devijacije i kriticka ocena ekoloske paradigme? 25. Strukturalno-funkcionaliticka paradigma: teorijski izvori i shvatanje drustva

Izvori ove paradigme jesu paradigme Talkota Parsonsa i Roberta Mertona. Parsons tvrdi da je Hobs prvi mislilac koji je teorijski i metodoloski postavio problem drustvenog poretka i uslova njegovog opstanka i odrzavanja. Ideje socioloskog organicizma spadaju medju vazne izvore strukturalno-funkcionalistickog shvatanja drustvene devijantnosti. Spenser je smatrao da se sociologija mora baviti izucavanjem struktura i funkcija. Branislav Malinovski i Braun smatraju se zacetnicima strukturalnog funkcionalozma. Oni su posli od postavke da se svako drustvo mora tretirati kao zatvoreni sistem ciji svi delovi skladno funkionisu kako bi odrzali sistem u zivotu. Malinovski se zanima problemima reda i kontrole u drustvu posmatrajuci institucije kao sto su porodica, klan, pleme, ekonomske i politicke grupe. Mid je smatrao da je osnovni faktor u formiranju drustvenog coveka i njegove licnosti cine procesi preuzimanja uloga. Do tog procesa dolazi se svaki put kad covek upotrebljava simbole znacenja cime preuzima ulogu nekog drugog. Takav proces preuzimanja uloga po Midu je osnovni proces socijalizacije u toku koga se formira licnost coveka. Strukturalnofunkcionalisticka teorija drustvene devijantnosti je prozeta Frojdoim antropoloskim pesimizmom, stavovima da je u ljdskim odnosima neizbezna ambivalencija koja moze razultirati devijacije. Shvatanje drustva- drustvo se posmatra kao sistem koji je sastavni deo sirih delatnih sistema. Delatni sistemi cine strukturu opsteg sistema socijalne akcije. Struktura sistema socijalne akcije sastoji se iz 4 delatna podsistema: kulturnog, drustvenog, personalnog i sistema organizma. Strukturni funkcionalisti drustvo vide kao jedan integrisan, uravnotezen, harmonican sistem. Temelj drustvenog sistema cini: moralni, vrednosni i normativni konsenzus, koji nastaje kao vid opste saglasnosti volje drustva. Drustveni poredak se uspostavlja samonormiranjem pojedinaca koje ima za predpostavku saglasnost drustvene zajednice oko osnovne procedure ili zajednickih vrednosti. Za razumevanje strukturalno-funkcionalistickog vidjenja drustva od velike je vaznosti pitanje strukture drustva ili drustvenog sistema. Struktura je unutrasnja uredjenost sistema. Strukturne komponente drustva cine vrednosti, norme, kolektiviteti ili grupe i uloge. Vrednosti imaju primat u funkcionisanju drustvenih sistema jer odrzavaju moralno-vrednosni konsenzus. Norme deluju u cilju integracije drustvenih sistema i regulacije raznovrsnih procesa koji doprinose sprovodjenju vrednosnih opredeljenja na kojima se drustvo zasniva. Kolektiviteti ili grupe imaju funkciju postizanja ciljeva drustva ali samo kad ispunjavaju 2 uslova prvi je da ako u kolektivitetima postoje definisani statusi clanstva koi prave razliku izmedju clanova i neclanova. A drugi uslov je da u njima mora postojati diferencijacija medju clanovima u njihovim funkcijama i stavovima. Uloga je onaj tip strukturne komponente kome je primarna funkcija prilagodjavanje. Uloga koju igra pojedinac defrinisana je normativnim ocekivanjima clanova grupe: svaki pojedinac je smesten u ocekivanja drugih i zato svako njegovo usaglasavanje i neusaglasavanje sa njima izaziva odobravanje ili osudu. Postojanje sistema legitimnih ocekivanja uloga koje ljudi preuzimaju dovodi do stvaranja drustvenih institucija. Institucije su faktor kontrole ponasanja ili akcije ljudskih bica u drustvu. Njihova osnovna funkcija jeste da pojedinacne interese usmere u pravcu ocekivanih ponasanja. Najznacajnije su 3 vrste institucija: situacione (srodstvo, porodica); instrumentalne (profesija); integrativne (institucije vlasti). Za strukturalne funkcionaliste pitanje drustvene promene jeste pitanje evolucionog kontinuiteta koji treba da se zavrsi istorijskim happy endom ili pobedom kapitalizma i liberalizma. Drustvene promene se shvataju kao dinamicko-sistemske ili adaptivne promene unutar postojeceg poretka. Zato Parsons drustvene promene definise kao sposobnost prilagodjavanja drustvenih sistema putem postepenih procesa specijalizacije drustvenih funkcija

definisanje kriterijuma za razlikovanje devijantnih od normalnih društvenih pojava i ideja o korisnosti prisustva pojedinih društvenih devijacija po društveno funkcionisanje i društveni sistem) 4. Struktura je unutrašnju uređenost sistema. u teoriji Sigmunda Frojda pronalaze nekoliko ideja ili rešenja kojim objašnjavaju odnos pojedinac/ličnost – društveni sistem) . personalnog i sistema organizma.Strukturalno-funkcionalistička paradigma društvene devijantnosti svoja idejna nadahnuća i teorijske inspiracije preuzima iz pet ključnih izvora: 1. relativno samodovoljan sistem. 25.Glavni predstavnici strukturalno-funkcionalističke paradigme su Talkot Parsons i Robert Merton. pojam društvene integracije i solidarnosti. viđenje odnosa pojedinac-društvo.U ovoj teorijskoj slici društvo se posmatra kao sistem koji je sastavni deo širih delatnih sistema. kolektiviteti ili grupe i uloge. . Antropoloških radova Bronislava Malinovskog i Retklif Brauna (Oni su na osnovu bogatog empirijskog uvida pošli od postavke da se svako društvo. Sociološkog organicizma Herberta Spensera (Spenser je smatrao da se sociologija. ideja i pojam anomije. Struktura sistema socijalne akcije sastoji se iz četiri delatna podsistema: kulturnog. Glavni nosilac socijalizacije i internalizacije je porodica. Strukturalno-funkcionalisticka teorija ima antropolosku poziciju u kojoj se pojedinac vidi kao licnost koja je duboko unutra prozeta i oblikovana i drustvom i kulturom. mora prvenstveno baviti izučavanjem struktura i funkcija. kako bi održali sistem u životu) 5. . Covek u svojoj zivotnoj akciji ima 2 vrste orjentira: motivacione orjentacije koje se fokusiraju oko zaovoljenja potreba i vrednosno-normativni orjentiri koji se odnose na moralne principe koje pojedinac deli sa drugima.Za razumevanje strukturalno-funkcionalističkog viđenja društva od velike je važnosti pitanje strukture društva ili društvenog sistema. norme. Strukturalno – funkcionalistička paradigma: teorijski izvori i shvatanje društva? . dakle i primitivno i moderno. U njoj se odvijaju kljucni dogadjaji socijalizaqcije u kojima se stvara osnova za prihvatanje drustvenih uloga. uravnotežen. Sociologije Maksa Vebera i Džordža Herberta Mida i (mogu se istaći četiri opšta Veberova sociološka pristupa koja su prisutna u sociološkoj misli Talkota Parsonsa. mora tretirati kao zatvoreni. harmoničan i relativno bezkonfliktan sistem. Političke filozofije Tomasa Hobsa (Hobsova misao je dominantno posvećena rešenju »zagonetke« koja se zove očuvanje društvenog i političkog poretka i njegove unutrašnje harmonije. Strukturne komponente društva čine vrednosti. . Socijalizacija je kljucni mehanizam integracije drustva i motivacije pojedinca da postane drustveno bice. Mid je smatrao da je osnovni faktor u formiranju društvenog čoveka i njegove ličnosti čine procesi tzv. podjednako kao i biologija.Naučna preokupacija strukturalno-funkcionalističke teorije jeste preokupacija konstitutivnim i integracijskim pretpostavkama modernog društva.Strukturalni-funkcionalisti društvo vide (“dirkemovski”) kao jedan integrisan.) 2. ideje o društvenoj podeli rada. (strukturalni funkcionalisti. . . To su: njegovi osnovni metodološki stavovi u proučavanju društvenih fenomena. čiji svi delovi skladno funkcionišu. Drugi mehanizam je socijalna kontrola pomocu koje se motivaciona struktura licnosti odrzava i razvija. društvenog. preuzimanja uloga (role taking) 6. internacionalizacije i socijalne kontrole.) 3. Psihoanalize Sigmunda Frojda. Delatni sistemi čine strukturu opšteg sistema socijalne akcije.i umnozavanje drustvenih struktura. Klasične-prve socijalno-patološke teorije Emila Dirkema (Strukturalnofunkcionalistička teorija društvene devijantnosti je pod najdirektnijim uticajem nekoliko centralnih ideja Emila Dirkema. a to su: procesi socijalizacije. Teorija odnos covek-drustvo postavlja se kroz nekoliko mehanizama.

. Kulturna komponenta društvenog sistema ima funkciju održavanja i stabilizovanja moralno-vrednosnog poretka ili duhovnog jedinstva ljudi. ili kao poremećaj koji se ispoljava u određenim društvenim stanjima kada se narušava ukupna društvena stabilnost i ravnoteža i kada može doći i do širenja devijantnih ponašanja pojedinaca i grupa: . Konformizam se čuva mehanizmima socijalizacije.Parsons definiše društvenu promenu kao sposobnost prilagođavanja društvenih sistema putem postepenih procesa specijalizacije društvenih funkcija i pratećeg umnožavanja društvenih struktura. Merton smatra da svi delovi sistema ne moraju uvek vršiti samo pozitivne ili funkcionale doprinose društvu. kada se javljaju posledice koje su irelevantne za sistem koji se posmatra. vrednosti i norme. postizanje cilja – koji se fokusira oko motivacije pojedinca da postigne ciljeve koje određuje. itd. u osnovi. -Strukturalno-funkcionalistička teorija društvenu devijantnost definiše kao neprilagođenost pojedinaca i društvenih grupa društvu ili vrednosno-normativnom poretku.) i integrativne (institucije vlasti i socijalna stratifikacija). Pojedini delovi sistema mogu biti po njega i disfunkcionalni. srodstvo.Za strukturalno-funkcionalističku teoriju konformizam (prilagođenost pojedinca vrenosnonormativnom sistemu društva ili saglasnost uloga sa očekivanjima drugih) jeste uslov socijalne integracije društva i znak normalnosti. prilagođavanje – ili rešavanje adaptivnih problema pojedinca 2.Društvena normalnost za strukturalno-funkcionalističku teoriju jeste.Institucije su faktor kontrole ponašanja ili akcije ljudskih bića u društvu. kulturno-vrednosna komponenta sistema 3. pravnika.. hijerarhijski viša.Strukturalni funkcionalisti smatraju da pravac kretanju društva daje kulturna komponenta društvenog sistema tako da svi članovi ili velika većina ljudi jednog društva dele iste ideale.Nasuprot Parsonsovoj viziji društva u kome postoji univerzalna funkcionalnost i eventualno »napetost« između strukturnih komponenti.Konformizam je za strukturalno-funkcionalističku teoriju glavni izraz društvene normalnosti jer predstavlja način prilagođavanja pojedinca ili društvenih grupa vrednosno-normativnom poretku. demokratski i neautoritarni politički sistem. i nefunkcionalni. profesionalne uloge.Od »normalnog« pojedinca se očekuje da ispuni četiri osnovna funkcionalna zahteva koja pred njega postavaljaju i od njega očekuju drugi članovi društva: 1. instrumentalne (npr. dobra prilagođenost pojedinaca i društvenih grupa vrednosno-normativnom sistemu društva. Mehanizme konformizma oni nalaze u procesima socijalizacije.Devijacije se vide ako antipod konformizmu jer one napadaju i krše norme i vrednosti društvenog poretka. 26. . inetrirorizacije i socijalne kontrole. grandiozna tehnološko-obrazovna revolucija) . . . U društvu su najznačajnije tri vrste institucija: situacione (npr. širok raspon institucionalizovanih sloboda. kada se javljaju negativne posledice koje umanjiju adaptaciju ili prilagođavanje sistema.Srukturalni funkcionalisti smatraju da je savremeno zapadno kapitalističko društvo tip najmodernijeg društva (visok stepen diferencijacije. . lekara. Osnovna svrha ovog podsistema društva jeste da održi solidarnost u kolektivnim odnosima. integracija – ona podrazumeva solidarnost i usklađenost pojedinca sa društvenom zajednicom 4. pluralizacije i adaptibilnosti sistema. Strukturalno – funkcionalističko definisanje shvatanje kriterijuma normalnosti/devijantnosti? devijantnosti i normalnosti i . interirorizacije (koja može biti i nesvesna) kulturnih modela i vrednosti i socijalne kontrole . porodica).održanje šeme – ona podrazumeva postojanje obaveze pojedinca prema poštovanju opšteprihvaćenih vrednosti sistema . Njihova osnovna funkcija jeste da pojedinačne interese moboliiše i usmeri u pravcu očekivanih ponašanja ili očekivanih uloga.

Kriterijum kakvu funkciju. društvenu devijantnost čine ponašanja pojedinaca koja su ostvarila neuspeh u ispunjavanju očekivanih uloga i funkcija ličnosti koje su povezane sa njihovim socijalnim statusima 3. ritualizam. socijalna dezorganizacija i socijalna disfunkcionalnost. posledice ili korist imaju pojedine devijacije za društvo ili za pojedine društvene strukture i slojeve. konfliktna subkultura. 2) disfunkcije sistema: anomija. 27. fizičku ili mentalnu. društvena devijantnost je izražena i može se definisati i kroz određena društvena stanja ili situacije u kojima je došlo do disfunkcionalnosti. Podsistemi uloge ličnosti Prilagođavanje Postizanje cilja Integracija Održavanje šeme Neuspesi sistema uloge ličnosti Bolest Pogreška Zločin Greh . zločin i greh. To su prilagođavanje. bunt.Na osnovu toga kako strukturalni funkcionalisti definišu odnos čovek-društvo i društvenu normalnost i devijantnost. devijantnost čine sva ona ponašanja pojedinaca i nekih društvenih grupa koja odudaraju od opšteprihvaćenih normativno-vrednosnih standarda ili društvenog poretka u određenom vremenu i prostoru 2. društvenu devijanost za strukturalno-funkcionalističku teoriju predstavljaju sva ona ponašanja i aktivnosti pojedinaca i društvenih grupa čije i manifestne i latentne funkcije i posledice ne doprinose funkcionalnosti i stabilnosti društva. Disfunkcija ličnosti: Sistem uloge ličnosti pojedinca određen je sa četiri funkcionalna zahteva.Adaptivna disfunkcija ili neuspeh prilagođavanja jeste neuspeh transformacije organizma i ličnosti u mogućnosti za uloge. institucija i grupa. Kriterijum koji je zasnovan na pitanju da li se pojedinac ponaša u skladu sa očekivanom ili normativno određenom društvenom ulogom i njegovim socijalnim statusom. dezintegrisanosti i dezorganizovanosti unutar društvenih struktura. institucija i grupa ili poremećaja ravnoteže (ili društvenog disekvilibrijuma) celokupnog društvenog sistema 4. može se reći da za njih vrednosno-normativni sistem i standardi i društvena integracija i ravnoteža jesu osnovni kriterijum normalnosti/devijantnosti. niti su po bili kom svojstvu korisne po društvo . Kriterijum funkcionalnosti i integrisanosti društvenih struktura. 5) socijalni problemi: devijantna ponašanja i socijalne dezorganizacije. 3.1. integracija i održavanje šeme. Disfunkcije ličnosti i disfunkcije sistema? Osnovni tipovi društvene devijantnosti strukturalno-funkcionalističke teorije: 1) disfunkcije ličnosti: bolest. 4) devijantne subkulture: maloletnički gangovi. 2. subkultura povlačenja i radnička subkultura. povlačenje. Ovaj vid neuspeha se izražava najvidljivije kroz bolest. Kriterijum prema vremenu u kome se posmatra neko društvo i konkretnom tipu globalnog društva 4. . pogreška. kriminalna subkultura. 3) aberacije i nekonformizam: inovacija. postizanje cilja.Polazeći od normativno-vrednosnog kriterijuma kao osnove koja razlikuje društvenu devijantnost od normalnosti uočavaju se još četiri kriterijuma: 1. .

između kulturom propisanih ciljeva i strukture stvarnih mogućnosti za njihovu realizaciju od strane članova društva 2) Robert Merton socijalnu dezorganizaciju definiše kao stanje koje »upućuje na situaciju neadekvatnosti ili neuspeha društvenog sistema da efektivno organizuje strukture statusa i uloga.. Na primer. poremećeni odnosi u porodici između supružnika remete funkcionalni zahtev za vaspitanjem njihove dece.Pogreška je devijantan odgovor na funkcionalni zahtev za postizanjem cilja zato što takva ličnost ne ispunjava društvena očekivanja ili propušta mogućnosti. potreba i interesa a drugi element društvene strukture definiše. jeste greh. 1) Robert Merton razvio je ideju anomije pod snažnim uticajem Dirkemove teorije anomije i ideje o iznuđenoj ili anomičnoj podeli rada.Neuspeh integracije jeste oblik neuzajamnosti prema društvenim zahtevima i on je izražen u zločinu (koji može varirati u ozbiljnosti ili nanošenju štete društvu) . . Inovacija je devijantno ponašanje kod koga pojedinac prihvata društveno poželjne ciljeve ali do njih pokušava da dođe nelegitmnim ili neinstitucionalnim sredstvima. 2) socijalne dezroganizacije i 3) socijalne disfunkcionalnosti. zločin i greh se odnose na neuspehe sarađivanja u okviru društveno-priznatih zajednica i kolektiviteta ili neuspeh pokazivanju poverenja društvenim vrednostima. Anomija je za Mertona takav tip devijantnosti koji proističe iz društvenog stanja koga karakteriše neusaglašenost između društvene strukture i kulture ili drugačije rečeno. Pits smatra da se mora razlikovati »normalna pogreška« od pogreške koja bi se mogla nazvati »prelaženje mere«. Aberacije i nekonformizam? Treći opšti tip društvene devijantnosti jesu devijantna ponašanja pojedinaca i nekih društvenih grupa koja su nastala kao posledica devijantnih društvenih stanja ili disfunkcija sistema. Disfunkcija sistema: u strukturalno-funkcionalističkj teoriji najčešće prepoznaju kroz stanja i pojave 1) anomije. Konformizam je najčešći oblik prilagodjavanja 2.Nedostatak obaveze prema vrednostima duštvenog sistema ili održavanju osnovne šeme društva iz pozicije pojedinaca. da kolektivne svrhe i individualni ciljevi budu u potpunosti realizovani« 3) Socijalna disfunkcionalnost je stanje koje se odnosi na pojedinačne neadekvatnosti pojedinih delova društvenog sistema koje se ogledaju kroz poremećaje adaptibilnosti tih delova (podsistema) ili njihovih ograničenosti i unutrašnjih tenzija. 3. To su stanja anomije i socijalne dezorganizacije iz kojih proizilaze određeni tipovi društvene devijantnosti koji se ispoljavaju u obliku devijantnih ponašanja pojedinaca ili grupa. Najznačajniji oblik greha je izdajstvo Ako su pogreška i bolest okaraterisani kao neuspeh da se postigne korisnost i efektivnost ličnosti. pošao je od stava da su među elementima društvene i kulturne strukture bitna dva stava: Prvi se sastoji od kulturno definisanih ciljeva. »To znači da je stanje socijalne disfunkcionalnosti uži pojam od socijalne dezorganizacije i da socijalna dezorganizacija može biti posledica višestrukih socijalnih disfunkcija« 28. Ritualizam je tip devijantnog ponašanja koji podrazumeva odbacivanje ciljeva ili »napuštanje ambicija ka napredovanju uz istovremeno poštovanje normi i zadržavanje pravila igre. reguliše i kontroliše prihvatljive načine postizanja ovih ciljeva. Robert Merton uočava da se pojedinci mogu prilagoditi na stanje anomije na pet načina: 1. . tako.

mogu da produkuju tipove društvene devijantnosti koji su nastali kao posledica grupnog.želi promenu da izbegne sankcije stvarnosti ili U ime viših ciljeva ili opšteg U cilju zadovoljenja interesa sopstvenih. Odnos prema legitimnosti Osporava legitimnost Priznaje legitimnost normi ali važećih normi društvenih normi ili smatra ih krši jer smatra da je to da one nisu primenljive u korisno za njega svim situacijama 3. Ciljevi odstupanja postojeći sistem Ne želi ništa da menja.4. Bunt je tip devijantnog ponašanja kod koga pojedinac odbacuje i ciljeve i sredstva ali teži i zahteva da se uspostave nove vrednosti i da se promeni društveni strukturalno-kulturni poredak Robert Merton je uočio da se bunt kao tip devijantnog ponašanja u mnogo čemu razlikuje od ostalih oblika. Merton nekomformizam ili bunt deli na dva podtipa: na konzervativni i radikalizni. Povlačenje je devijantna adptacija na stanje anomije kod koje pojedinci odbacuju i ciljeve i legitimna sredstva. Devijantne subkulture i socijalni problem? Po strukturalno-funkcionalističkim autorima teorije subkultura stanje anomije ili stanja socijalne dezorganizacije i dezintegracije društvenog sistema mogu. a bunt kao nekomformističko ponašanje. Zato je Mertonova rekonstruisana tipologija inovaciju. Konzervativni nekonformista zalaže se za promenu društvenih ciljeva i strukture društva zalažuči se za uspostvaljanje vrednosti. odnos prema javnosti Nekonformista Javno izražava svoje neslaganje sa postojećim društvenim ciljevima i vrednostima Aberant Nastoji da sakrije svoje neslaganje sa društvenim normama – najvažnije mu je da ne bude otkriven 2. 5. trudi se . adaptiranja na ova . morala i prakse nekog ranijeg ili prošlog društvenog stanja. ritualizam i povlačenje identifikovala kao aberantno ponašanje. Odnos prema društvenoj Teži da promeni vrednosti novim društvene 4. a ne samo individualnog. i normi zameni priznaje date norme. Radikalni nekonformista je zastupnik nekog budućeg. Ono što je velika vrednost Mertonove ideje. iako strogo gledano i »buntovnici« odbijaju ciljeve i sredstva društvenog poretka što ih čini devijantima. ličnih i koristoljubivih interesa Stvaranje novih među ljudima odnosa Brzo zadovoljenje potreba svojih 29. Motivi odstupanja devijantnog ponašanja 5. to je uočavanje suštinskih razlika između aberacije i nekonformizma: Kriterijum razlikovanja 1. još »neprobanog« društvenog stanja.

Konfliktna subkultura se javlja u loše integrisanim getima i u zajednicama koje nemaju stabilnost i dugu tradiciju. »Lukavost« je sposobnost da se drugi nadmudre. Vrednosti koje čine milje za pojavu devijantnog ponašanja jesu sledeće: »Nevolja« jesu različite situacije kao što su tuče.Robert Nizbet socijalne probleme definiše kao »dezintegracije ili devijacije u socijalnom ponašanju. »Sudbina« je vrednost koja je povezana sa verovanjem da uspeh nije moguć bez posredovanja sila koje su van kontrole pojedinca. itd.Osnovne osobine socijalnih problema (devijantnih ponašanja i društvenih dezorganizacija) jesu sledeće: .Subkulture povlačenja nastaje u neintegrisanim getima.Milerov ključni stav je sa određene vrednosti i norme niže radničke klase formiraju jedan autonomni kulturni sistem.stanja. Ova subkultura se nalazi u stanju socijalne dezorganizacije jer pripadnicima ovog geta nisu dostupna ni legalna ni nelegalna sredstva za postizanje uspeha. želju za promenom i aktivnošću. Socijalni problemi: devijantna ponašanja i socijalne dezorganizacije . radničke subkulture ili subkulture siromašatva kao grupnog odgovora na stanje socijalne dezorganizacije. Klauard i Olin identifikuju tri subkulturna odgovora ili tri tipa devijantnih subkultura: 1) kriminalnu subkultura. Nezavisnost i sloboda od nadzora i autoriteta je vrednost koja se posebno ceni u radničkoj subkulturi. u kojima učestvuje veliki broj ljudi i koje izazivaju ozbiljnu zabrinutost članova društva u kome do ovih skretanja dolazi« . Miler taj autonomni kulturni sistem niže klase proglašava za milje koji rađa devijantno ponašanje. vandalizam. Merton je uvideo da pristup konvencionalnim sredstvima različito raspodeljen. fizička snaga.Socijalni problemi izraženi kroz dva svoja osnovna oblika. Merton hoće da kaže da su to pojave kod kojih postoji raskorak izmedju idealnog ili željenog stanja i društvene realnosti. devijantna ponašanja i društvene dezorganizacije predstavljaju jedan od najopštijih i najosnovnijih tipova društvene devijantnosti. a status pojedinih pripadnika kriminalne subkulture naročito se ceni prema tome koliko su vešti u kriminalnim aktivnostima .Volter Miler razvio je ideju tzv. Ustvari. . koji podstiče devijantno ponašanje i to naročito ono ponašanje koje je vezano za različite tipove kriminala. vanbračna trudnoća i čitav niz drugih realnih životnih okolnosti koje prate život radničke klase. izdržljivost. . Karakteristični oblici devijantnih ponašanja za ove subkulture jesu agresivna ponašanja. i 3) subkulturu povlačenja. 2) konfliktnu subkultura. S obzirom na dostupnost nelegitiimnih sredstava. izigraju. . Ključna vrednost devijantne subkulture jeste bogatstvo i novac. prevare. pijanke.Karakteristike kriminalne subkulture jeste da se ona se javlja u dobro integrisanim getima ili slamovima u kojima postoji visok stepen integracije raznih starosnih grupa i efikasni mehanizam socijalne kontrole i saglasnosti oko devijantnog sistema vrednosti koji prihvataju svi pripadnici geta. »Samostalnost« znači želju da se bude nezavistan i slobodan od bilo koje vrste obaveza koje zahteva vladajuća kultura. ovde se ističe da postoje i društveno strukturisane varijacije u dostupnosti nelegitimnih sredstava. . »Žilavost« obuhvata niz osobina kao što su otpornost na socijalne nedaće. nasilje.Merton definiše nešto drugačije podrazumevajući pod njima suštinski raskorak izmedju socijalno raspodeljenjih standarda i aktuelnih uslova života. međusobni fizički obračuni i konflikti . hrabrost. Pojedinci koji pripadaju subkulturi povlačenja doživeli su »dvostruki neuspeh« jer su se pokazali neuspešni i u okviru zahteva dominirajuće kulture ali i u zahtevima devijantne subkulture. Uzbuđenje« podrazumeva spremnost na avanturu i rizik.

socijalni problemi ostavljaju društvene posledice. socijalne kontrole i motivacije ličnosti ili jednostavnije rečeno u neuspehu interiorizacije vrednosti i normi društvenog poretka u ličnost pojedinca. b) u sukobu uloga u ličnosti ili u okolnostima kada dolazi do sukoba različitih normativnih očekivanja primenjenih na istu situaciju. . 2. c) procesa socijalizacije. socijalne kontrole. Teorija disfunkcionalnosti: . Mertonova i Nisbetova klasifikacija socijalnih problema: Devijantna ponašanja Socijalne dezorganizacije Mentalne bolesti Populacione krize Kriminal i maloletnička delinkvencija Rasni problemi Delikventne i kriminalne subkulture Narkomanija Alkoholizam Samoubistva Prostitucija i seksualne devijacije Porodične dezorganzacije Nezaposlenost Siromaštvo Dezorganizacije zajednica Nasilje 30. u sledećim razlozima: a) neispunjavanju ili izneveravanju društvenih uloga pojedinaca ili ličnosti-situacija odbacivanja vrednosno-normativnog okvira očekivanog ponašanja. harmonično funkcionisanje različitih nivoa društvenog sistema: od sistema uloga u ličnosti.1. onda se uzroci devijantnosti nalaze u neadekvatnostima ili neuspešnostima procesa socijalizacije. to su pojave koje su nastale kao rezultat nesklada izmedju društvenih vrednosti i društvene stvarnosti. 6.Prvi pristup se naslanja na Parsonsova shvatanja. Pošto se devijantnost definiše kao neuspeh sistema uloga ličnosti. to su pojave koje su društveno uočljive i vrednovane kao nepoželjne. Strukturalno – funkcionalistička etiologija? Posledice devijantnosti se uvek vide kao napad (disfunkcija) na normalno tj. Parsonsov pristup govori da su uzroci devijantnosti. 4. kao pojavi koja je po svojim posledicama disfunkcionalna za društveni sistem.Strukturalni funkcionalisti posebnu pažnju posvećuju porodici kao ključnoj društvenoj instituciji preko koje se odvijaju procesi socijalizacije i socijalne kontrole. socijalni problemi imaju društvene uzroke. preko porodice kao sistema do dezorganizovanih društvenih institucija i nekih devijantnih zajednica i subkultura. motivacije i interiorizacije jer se radi o procesima koji su odgovorni za stvaranje uloga ličnosti. socijalni problemi mogu imati karakter i manifestne i latentne društvene pojave. i na njih društvo reaguje kroz planirane i osmišljene društvene akcije. . 3. 5.

definisanje društvene devijantnosti iz pozicije normativnog i vrednosnog jeste u praksi jednostavno primenljivo jer se društveno nepoželjna ponašanja mogu unapred definisati. Teorija devijantnih subkultura: . ritualizam. grupa i institucija. Koji oblik devijantnost će nastati (inovacija.Teorija anomije: . ili preko određenih stanja. Uočavamo nekoliko osnovnih kvaliteta strukturalno-funkcionalističke paradigme: 1. definisanje devijantnosti kao odstupajućeg ponašanja od opšteprihvaćenih normi i vrednosti društva ili odstupanja od očekivanog ponašanja s obzirom na društvenu ulogu i socijalni status (i položaj) pojedinca. Bilo devijantna ponašanja ljudi. neuspeha sistema uloga ličnosti da ostvari svoje funkcije koje društvo zahteva. dezintegrisanosti.Definišući društvenu devijantnost preko: nekomformističkog ponašanja pojedinaca i društvenih grupa koji krše uspostavljene norme i vrednosti društva (devijantnost je osobina društveno neadaptiranog ili neprilagođenog čoveka). povlačenje ili bunt) ili na koji devijantan način će se pojedinac prilagoditi stanju socio-kulturnih protivrečnosti. jeste relativno objektivno jer su norme i očekivana ponašanja unapred definisana i podjednako se odnose na svakog pripadnika zajednice ili društva 2. što opet ima praktičnu upotrebljivost sa aspekta društvenog reagovanja na devijacije. ponajviše zavisi od psiho-socijalnih faktora.strukturalno-funkcionalistička teorija nedvosmisleno pokazuje da njen ugao gledanja na fenomen devijantnosti potiče iz perspektive društva.Po Robertu Mertonu izvor društvene devijantnosti ili devijantnog ponašanja jeste društvena dezintegracija ili stanje anomije koje nastaje u situaciji postojanja raskoraka izmedju društvenih ciljeva i legalnih sredstava za njihovo postizanje.Marginalan položaj ovih grupa proističe iz njihove nemogućnosti da se prilagode dominantnom vrednosno-normativnom sistemu što kod njih rađa »statusnu frustraciju« ili pritisak ka devijantnom odgovoru. polazeći od društvenih normi (i vrednosti) može se veoma precizno razgraničiti normalno od devijantnog. bilo stanja poremećenosti društvenog ekvilibrijuma. za ovu teoriju. 31. koja narušavaju ravnotežu i stabilnost društva . . Za Mertona je opšti uzrok devijantnosti adaptacija pojedinaca na društveno-strukturalne protivrečnosti koje ne dozvoljavaju svim pojedincima da na legitiman način ostvare društveno-poželjne ciljeve.Društvene protivrečnosti se u strukturalno-funcionalističkoj teoriji opažaju na mikro-nivou i najdalje. vezana su za problem funkcionisanja i održavanja stabilnosti društva. na mezo-nivou ili nivou društvenih grupa i institucija. . . disfunkcionalnosti ili dezorganizovanosti pojedinih društvenih struktura. Takvo stanje uzrokuje da se oni organizuju u devijantne grupe koje se nalaze u konfliktu sa pripadnicima vlasti i dominantnim srednjim klasama. 3. Strukturalno – funkcionalističko shvatanje društvene reakcije i kritička ocena strukturalno – funkcionalističke paradigme? Strukturalno-funkcionalistička paradigma o društvenoj devijantnosti i njeno viđenje društvenog reagovanja na devijacije veoma dugo čini dominantni teorijski diskurs unutar sociologije devijantnosti i kriminologije.

način strukturalno-funkcionalističkog definisanja društvene devijantnosti omogućava da se iz njega izvedu dobre operacionalizacije konkretnih tipova društvenih devijacija. 5. (Prisustvo filozofskih ideja i pojmova klasične nemačke idealističke filozofije pokazuje da znanje posmatra kao fundament pomoću koga čovek upravlja svojim životom. 32. lečenju i intrapsihičkoj korekciji pojedinca ili eventualno pojedinih grupa. uočavaju da devijantnost ne predstavljaju samo individualna ponašanja ljudi koja krše društveno legitimisane norme i vrednosti.4. društvene protivrečnosti vide najdalje do srednjeg ili mezo-nivoa ali i ne do nivoa globalnog društva. Beker ističe da je pravljenje razlike između onih osobina društva koje promovišu stabilnost (što je jednako funkcionalnost) i onih osobina koje ugrožavaju stabilnost (što se definiše kao disfunkcionalnost) u suštini zasnovano na medicinskom modelu devijantnosti 3. nego da se pojam devijantnosti može vezati i proširiti i za određena društvena stanja i procese. koje su navedene. Marksovoj misli. radi se o činjenici da sve uočene vrednosti definisanja društvene devijantnosti strukturalno-funkcionalističke teorije dolaze do izražaja samo u stabilnim i homogenim društvima jer je ta definicija zasnovana na shvatanju društva u kome vlada moralnovrednosni konsenzus i relativna stabilnost. vidljiva slabost strukturalno-funkcionalističkih shvatanja i definisanja društvene devijantnosti i normalnosti. iz strukturalno-funkcionalističkih teorija i definicija društvene devijantnosti proizašao je dobar osnov za hipotetičke postavke i etiološka istraživanja pojedinih tipova društvenih devijacija. Strukturalno-funkcionalističko razumevanje društvene devijantnosti ima i svoje slabosti koje sve prednosti. proističe iz ideje da neke društvene devijacije mogu biti pozitivno-korisne i funkcionalne po društveni poredak 4. prirodom i društvom) 2. konsekvence strukturalno-funkcionalističkog definisanja društvene devijantnosti ogleda se u viđenju društvene reakcije koja je orijentisana ka predupređenju.Antropološki/egzistencijalistički pristup društvenim devijacijama filozofsko-antropološke i sociološko-teorijske korene ima u: 1. Socijalno-antropološka teorija i Erih From u Marksovoj misli pronalaze njen izvorni humanistički potencijal i kritički sud o stvarnosti oličen u . Mertonova tipologija devijantnog ponašanja je prva tipologija koja je zasnovana na teorijskim postavkama o odnosu kulture i strukture društva. 2. 6. Klasičnoj nemačkoj idealističkoj filozofiji. (Humanistička filozofija Karla Marksa je bazični idejni izvor socijalnoantropološke teorije društvene devijantnosti. 5. Socijalno – antrapološka paradigma: teorijski koreni i osnovne antrapološko – sociološke ideje? . 7. prilično relativizuje: 1.

ljudskih potreba. itd. destruktivnosti.) . istorije itd) 3. prakse.Čoveka prate dva osnovna paradoksa ili protivrečnosti njegove prirode: to su egzistencijalne i istorijske dihotomije. 2. represije. iskrivljen pa i destruktivan način. prevazilaženjem.From smatra da čoveka treba shvatiti u totalitetu: kao biće koje je jednako pod uticajem bioloških osnova. međutim. . 3. destruktivnosti. humanizma. narcizmu. revolucije. Suštinska istorijska dihotomija ili protivrečnost jeste ona između individualnog i socijalnog života ljudi. potreba potreba potreba potreba potreba za za za za za pripadanjem.Egzistencijalne protivrečnosti su izvor svih snaga u čoveku i pozitivnih i negativnih: strasti. itd. pod njenim su snažnim uticajem) 4. ne samo. otuđenja. . između života i smrti 2. 4. ljubavi. nego i uslov. kapitalističkog i industrijskog društva (ali i drugih društvenih formacija kao što su fašizam.Suprotno od egzistencijalnih protivrečnosti. uslov rešenja čovekovih egzistencijalnih protivrečnosti. čak i kada toga nisu svesni. koje su svojstvene čovekovoj prirodi i kojih se čovek nikada ne može osloboditi.pojmovima i idejama slobode. komunizam. 5.) i regresivna (koja vodi čoveka ka potčinjavanju drugima.Kao izraz ljudskih egzistencijalnih protivrečnosti stvaraju se autentične ljudske potrebe čijim ispunjavanjem čovek može da reši svoju usamljenost i odvojenost od prirodnog sveta: 1. itd. ispoljavanju. karakteru i protivrečnostima savremenog društva i odnosu čoveka i različitih društvenih formacija i poredaka. tuge. nanoseći i sebi i drugima veliko zlo. mentalnim bolestima. ali koje zbog kratkoće života. . Psihoanalizi Sigmunda Frojda (From psihoanalitičku misao Sigmunda Frojda stavlja u nove okvire tj. otuđenja i slobode. emocija. identitetom i okvirom orijentacije . . Kapitalističko društvo nije zasnovano na umnoj organizaciji života čoveka u njemu i zbog toga su ljudi duboko nesrećni i nezadovoljni.Socijalno-antropološka (kritička) teorija suštinsku protivrečnost kapitalističkog društva vidi u ekonomiji koja određuje karakter tog društva.Zadovoljenje ovih potreba je. čovekova izvorna usamljenost i njegove potrebe da živi sa drugim ljudima.Osnovna filozofsko-teorijska razmatranja socijalno-antroploške teorije jesu pitanja o čovekovoj prirodi. ne mogu da se realizuju 3. . . istorijskih okolnosti i samog čoveka i njegove individualne životne kreacije koja ga čini jedinstvenim bićem. ličnoj nezavisnosti. normalnosti i životne ostvarenosti čoveka.) . Medjutim. prirodne i društvene sredine. Čovek pod uticajem negativnih društvenih okolnosti po njegov razvoj može da autentične potrebe zadovoljava i na izvitoperen. kao što su shvatanja ljudske prirode ili situacije. From u ljudskoj prirodi vidi tri glavne egzistencijalne protivrečnosti: 1. čoveka. U stvari u čoveku postoje dve glavne tendencije: progresivna (okrenuta razvoju. Kultura industrijsko-građanskog društva ima zadatak da vaspitanjem . socijalizam) i položaj čoveka u takvim društvima. čovekove potencijalne životne mogućnosti. istorijske protivrečnosti nisu nužan deo ljudskog postojanja. Filozofiji egzistencijalizma i (Erih From nigde eksplicitno ne pominje svoju vezu sa filozofijom egzistencijalizma. ovu psihološku teoriju originalno nadograđuje egzsistencijalističkim i marksističkim pristupom čoveku stvarajući »dijalektički humanizam« i »humanističku psihoanalizu«. ostvarivanju potencijala.Ova teorija je prevashodno zainteresovana da kritički preispita sve aspekte savremenog građanskog. ukorenjenošću. njegove ključne ideje.

da stiče osećanje svoga »ja«. 1984-1: 20). i njena sigurnost nije ugrožena saznanjem da je različita i da je.Ispunjenost i uslovi za realizaciju čovekovih autentičnih potreba jesu kriterijum društvene normalnosti i mera duševnog zdravlja čoveka u nekom društvu. svoje »ja«. negativne uticaje društva na čoveka ili konflikt na relaciji ljudska priroda – društvo. da se potpuno probudi. da razvija svoj razum i objektivnost. da se prihvati paradoks da je svaki čovek najvažniji na svetu. . pre svega. kao život drugih ljudi. . svoj sopstveni. Normativni humanizam kao kriterijum normalnosti: . ograničavajuće po ljudsku spontanost i subjektivnost. mada ograničene moći. prirodnost. društveno strukturirani defekt i normativni humanizam kao kriterijum normalnosti? . koja poštuje život. konformizam je par exellance primer izvotiperenosti jedne od pet osnovnih i autentičnih ljudskih potreba. devijantnost je pojava društveno strukturiranog defekta.»Zdravo društvo razvija čovekovu sposobnost da voli druge ljude. . . tako reći.Činjenica da milioni ljudi imaju iste poroke. . kao negativno: represivno. odbačena. ne čini greške istinitim i činjenica da milioni ljudi pate od istih oblika mentalne patologije ne čini ove ljude zdravim« (Fromm.disciplinuje nezadovoljne mase i da parališe svako kritičko i originalno mišljenje. Karakteristika ove pojave jeste da »individua ovaj defekt deli sa ostalima. Većinu od njih kultura snabdeva modelima koji im omogućavaju da žive sa defektom a da ne postanu bolesni. tuđe.Mentalno zdrava osoba je ona koja živi na osnovu principa ljubavi.Ključ za razumevanje odnosa čovek – društvo unutar socijalno-antropološke teorije (Eriha Froma) jeste pojam društvenog karaktera (Pod društvenim karakterom From podrazumeva “suštinu karakterne strukture koja je zajednička većini članova iste kulture. koja može da važi za sve ljude i koja daje zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije – normalnost jeste okolnost postojanja zdravog društva u kome će biti zdravi i pojedinci. činjenica da su im mnoge greške zajedničke. dominantno. . slobodu. kriterijum normalnosti nije individualna prilagođenost datom društvenom poretku ili dobro funkcionisanje društva već je to univerzalna prilagođenost društva čoveku.Prema Fromovom normativnom humanizmu. koja važi za sve ljude i koja daje zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije. a to je potreba za identitetom ili individualmošću.Socijalno-antropološka teorija društvenu devijantnost vidi kao neprilagođenost društva čoveku ili čovekovim autentičnim i univerzalnim ljudskim potrebama. ona nije svesna da je to defekt. U tom smisli ova teorija razmatra. razuma i vere. ne pretvara ove poroke u vrline.Društvena devijantnost se definiše i kao situacija kada većina članova jednog društva nije uspela da ostvari bitne ciljeve ljudske egzistencije – potrebe. Zdravo društvo. što je zasnovano na doživljavanju sopstvenih proizvodnih moći« . zastrašujuće.Za Fromovu teoriju. Društvo se u odnosu prema čoveku vidi. . . suprotno individualnom karakteru po kome se ljudi razlikuju jedan od drugoga iako pripadaju istoj kulturi”). Društvena devijantnost predstavlja osobinu svih onih društava koja sprečavaju ostvarivanje autentične čovekove prirode i ljudskih univerzalnih potreba – devijantnost nije karakteristika »bolesnih pojedinaca« već bolesnog društva.Cilj života je da se proživi intezivno. da se čovek potpuno rodi.Za socijalno-antroplošku teoriju društvena normalnost predstavlja univerzalnu prilagođenost društva čoveku. da se prevazidje ideja infantilne grandioznosti u shvatanju sopstvene. 33. a u isto vreme da nije važniji ni od mušice ni od travke . stvaralačku orijentaciju tj.

Čovek ima potrebu za relativno čvrstim sistemom vrednosti i idealima koji će usmeravati njegov život. ideologiju. 3) oblici otuđenja čoveka: kvantifikacija. nastala je u Fromovim razmišljanjima o odnosu čoveka i neslobodnih i totalitanih društava. 5) patogeni modus »imati«. 3) Konformizam je negativna i izvitoperena ljudska potreba za identitetom. religiju. 2) Rodoskrnavljenje je devijantna ili izvitoperena potreba za ukorenjenošću.34. izrabljivački. Međutim. 5) Autoritarnost. Potreba za ukorenjenošću proizilazi iz čovekove potrebe za odredjenim temeljima i korenima čije zadovoljenje vodi do postizanja osećaja sigurnosti. depersonalizacija. Ako čovek nije u situaciji da stvara i sebe ispolji kao generičko biće. narcizam. U situaciji kada čovek ne može da ispuni potrebu za vezanošću i ljubavlju na pozitivan način. destrukciju. u savremenom dobu-nauku. Čovek je jedino živo biće koje ima samosvest i koje je sposobno da kaže »ja sam«. sakupljački i tržišni karakter. bekstvo od slobode i otudjenje čoveka u savremenom društvu? Osnovni tipovi društvenih devijacija koje izvodi socijalno-antropološka teorija: 1) devijantne ljudske potrebe: konformizam. rodoskrnavljenje i iracionalnost. Destrukcija je devijantna ljudska potreba koja je suprotstavljena normalnoj potrebi čoveka za prevazilaženjem. čovekova životna alternativa je dihotomna: da stvara ili da ruši. itd. 1) maligna agresivnost: sadizam. Umesto da ljubav orijentiše prema drugim ljudima čovek je usmerava ka sebi. rušilaštvo i konformizam. Devijantne ljudske potrebe. onda je on sklon uništavanju kao negativnoj strani ispoljvanja generičke prirode. vraćajući se svojim filozofskim . Po Fromu. 4) negativne ljudske strasti ili destruktivnost. rušilaštvo i konformizam: »Bekstvo od slobode«. Ova potreba se izražava kroz verovanja. nekrofilija. From polazi od stava. i 6) izvitopereni društveni karakter: primalački. sputavajuće društvene okolnosti po razvoj čovekovog »ja« teraju čoveka na uniformisanje i komformizam ponašajući se komformistički čovek prestaje da bude ono što jeste i postaje »pseudo ličnost« 4) Iracionalnost jeste izvitoperena čovekova potreba za okvirom orijentacije ili verovanjem. apstrakcionizam. birokratski karakter. razum. kao tip izvitoperenosti ili devijantnosti društva i ljudske prirode. Devijantne ljudske potrebe: From uočava pet izvitoperenih i devijantnih ljudskih potreba Narcizam je izvitoperena ljudska potreba za pripadanjem ili vezanošću. on je ispoljava na devijantan način koji se identifikuje kao narcizam. 2) oblici čovekovog »bekstva od slobode«: autoritarnost.

Obe ove težnje imaju izvor u nepodnošljivoj samoći čoveka i slabosti ličnog »ja«. 1) Autoritarnost je čovekova težnja da odustane od nezavisnosti svog pojedinačnog »ja« i da ga sjedini sa nekim ili nečim izvan sebe. apstrakcionizam i depersonalizacija: Otuđenje je za Froma osnovni rezultat uticaja kapitalizma na ličnost. Ovaj mehanizam se ispoljava u težnji za podčinjenošću (mazohizam) i gospodarenjem (sadizam). Kvantifikacija. 2) Rušilaštvo je drugi mehanizam bekstva od slobode ili tip devijantnosti. 1) Apstrakcionizam je oblik otuđenja koji se izražava kroz bezličnost i uniformizaciju ljudi u savremenim društvima. 3) Konformizam je treći mehanizam bekstva od slobode. izgubljene). i drugim. On se kao tip izvitoperenosti i devijantnosti javlja. Strah od odgovornosti i pogrešnog izbora je strah od slobode tj. Maligna agresivnost. On bi se mogao definisati kao ona situacija u kojoj čovek izbegava vlastitu nemoć prema svetu tako što ga uništava. 3) Komformizam je. uključujući čoveka postaje broj u svremenom društvu. čovek se oseća nesigurnim. Priroda otuđenja se najviše ispoljava u jednom specifičnom aspektu modernog života: rutinuiranosti i suzbijanju svesnog suočavanja sa osnovnim peoblemima ljudske egzistencije. po Fromu takođe poseban vid otuđenja. kako bi ono (»ja«) steklo snagu koja mu nedostaje (traženje »sekundarnih spona« kao zamena za primarne. već i u modernim koja sa smatraju veoma demokratskim i naprednim. 35. jer on čini da ljudi postaju anonimni i da gube svoju osobenost. na ne onome što je kvalitativno. da je sloboda jedna od suštinskih odredbi čoveka. ne samo u totalitarnim društvima. usamljenim. 2) Depersonalizacija je onaj vid otuđenja koji se javlja kao posledica razvoja tehnicizma i tehnologije. 4) 5) Otuđenje rada je rašireni vid čovekovog otuđenja u savremenom društvu koji se izražava kroz nemogućnost kreacije i iskazivanja čoveka kao stvaralačkog bića. (»patologija normalnosti« ili društveno struktuirani defekt). koji vodi ka pozitivnoj slobodi. uplašenim. strah od ostrakizma ili izopštenosti/usamljenosti od drugih ljudi.korenima. patogeni modus ”imati” I oblici izvitoperenog društvenog karaktera? Negativne ljudske strasti: maligna agresivnost: . i u kojem se sve manje javljaju osobenosti i karakteristike ličnosti a sve prisutnije je obezličenje i površnost odnosa sa drugim ljudima uz pasivno prihvatanje onoga što se u tom svetu nudi u vidu masovne potrošnj i zavisnosti od složenih tehnoloških sistema. Ova osećanja čovek može da ublaži na dva načina: prvim. Kvantifikacija se ispoljava kroz potrebu savremenih društava da daju prednost svemu onome što je kvantitativno i brojčano. kada čovek ne odustaje od nezavisnosti i integriteta ličnog ja. Svaka stvar. koji vodi odustajanju od slobode kada se čovek odriče od individualnosti i ličnog integriteta.

to je strast za pretvaranjem živog u neživo. izrabljivačka. 3. Prvi način je proces asimilacije ili usvajanja. sadistička. Kao i autoritarni karakter i birokratski karakter ponižavaće one ispod sebe a diviti se i bojati se onih iznad sebe.Dok je ljubav jedini zdravi zadovoljavajući odgovor ljudske egzistencije. on je najčešći skup osobina u jednoj široj populaciji. Ona je isključivo čovekova osobina koja se ispoljava u okrutnosti i rušilaštvu. detetom. Karakterne crte što ih je proizveo društveno-ekonomski sistem na modusu imanja jesu patogene i one na kraju proizvode bolesnog čoveka i bolesno društvo. 1. filogenetski je programirana kao odgovor na ugrožavanje života. Nekrofilija je jedan od najvažnijih oblika maligne agresivnosti. sigurnost ili nešto drugo) i da do toga može da dođe jedino zahvaljujući naklonjenosti drugih. nužna je za opstanak vrste. 4. ekstatička i idolatrijska. Takvo svoje stanje i egzistencijalni teret čovek može pokušati da savlada postizanjem transnog stanja ekstaze C) Idolatrijska destrukcija jeste situacija kada se ceo život nekog pojedinca ili čak naroda usmeri ka mržnji i destruktivnosti. ideološki ili politički karakter. u osnovi. Sadizam kao društveni karakter javlja se u onim društvima koja su strogo hijerarhijski organizovana i gde postoji moćna eksploatatorska klasa. nekrofilna i autoritarna. slična je. ali i mogući. profit i sila. za Froma. pa je većina ljudi svoj način postojanja zasnovala na modusu imanja koje postao najprirodniji i jedini prihvatljiv način života. sakupljačka i tržišna. Proces formiranja društvenog karaktera odvija se na dva načina. to je isključiv interes za sve što je mehaničko« Patogeni modus »imati«: Ovaj tip devijantnosti ima svoje korene u društvu u kome vlada privatno vlasništvo. moć. agresivnost je negativni i devijantni. B) Ekstatična destruktivnost ima svoje korene u patnji čoveka zbog svoje bespomočnosti i odvojenosti. . U karakterološkom smislu From nekrofiliju opisuje kao »strasnu sklonost svemu što je mrtvo. sticanja iskustva u odnosu sa stvarima ili prirodom. Neproduktivna ili izvitoperena asimilacija može biti primalačka. nezdravo. društvo u kome živimo jeste posvećeno sticanju imovine i ostvarivanju profita. A) Osvetnička destruktivnost je spontana reakcija na intezivnu i nepravednu patnju koju podnosi osoba ili članovi grupe. From uočava četiri osnovna oblika maligne agresije kao negativne ljudske strasti: 1. destruktivna.Birokratski sistem razvija autoritarne ličnosti jer on počiva na principu da svaka osoba upravlja nekim ispod i da je upravljena nekim iznad sebe. odgovor na na problem ljudskog postojanja. Izvitopereni društveni karakter: Društveni karakter nije statistički pojam. Destruktivnost kao tip maligne agresije i uopšte devijantnosti javlja se u tri oblika: kao osvetnička. trulo. Druga strana ili oblik čovekove agresivnosti jeste maligna agresija. Sadizam je strast za posedovanjem apsolutne i neograničene vlasti nad živim bičem. Drugi načina ili proces formiranja društvenog karaktera jeste socijalizacija. Primalački karakter predstavlja onaj tip ličnosti čiji se životni princip sastoji u osobenosti stava da je izvor svega vrednog i dobrog u njegovom životu izvan njega (bilo da je to ljubav. znanje. i čoveku i životinjama jer je njen cilj uklanjanje spoljašnje pretnje. gnjilo. 2. Neproduktivna socijalizacija izražava se kroz oblike kao što su mazohistička. Birokratski karakter . bilo životinjom. Osnovu društvenog karaktera daje struktura društva ili njen socijalno-ekonomski. Jedna strana agresivnosti jeste benigna agresija: ona je odbrambena reakcija čoveka. muškarcem ili ženom. za destrukcijom radi destrukcije.

On nastaje kao posledica da se sve moguće profesije i svi ljudi pojavljuju na istom ekonomskom tržištu. njen uspeh ponajviše zavisi od toga koliko jedna ličnost može sebe da proda na tržištu. Društvena devijantnost izvire i iz stanja egzistencijalnih frustracija ili »egzistencijalnog vakuma« koje proističe iz besmislenost življenja i dosade. po Fromu. Tržišna orijentacija je tip izvitoperenosti. njegov integritet. Uzroci kriminala ili kriminalnog ponašanja ljudi nalaze se. 3. 4. koja slabi njegovu nezavisnost. »ambiciozna«. Sakupljački karakter njihova sigurnost zasniva se na zgrtanju i štednji. destrukciji. Tačnije. Glavni uzroci devijantnosti proizilaze iz bolesnog društva u kome ljudi ne mogu da zadovolje svoje autentične potrebe ili te potrebe. U savremenom društvu hronična depresija dosade jeste glavni uzrok agresivnosti i destruktivnost 5. devijantnost posmatra iz ugla čoveka (i njegove autentične prirode) ali preko društva jer je bolestan čovek produkt bolesnog društva. Izrabljivački karakter u savremenom dobu izrabljivački karakter iskazivao se preko pojedinaca koji su bili opsednuti profitom i koji su se ponašali nemilosrdno da bi došli do njega. izdvojen. Socijalno – antropološka paradigma: uzroci. konformizmu. I drugo. »pouzdana«. savremenog čoveka i društva u kome on živi. 3. prvi uslov jeste postojanje društvene i individualne težnje za zdravljem. Ustvari. 6. socijalno-antropološka teorija/egzistencijalistička teorija kao nosioca devijantnosti prevashodno vidi društvo koje nije prilagodjeno čoveku i njegovim potrebama. Temeljni uzrok društvene devijantnosti. on je sklon autoritarnosti. doprinosi i slabosti antrapološke paradigme? From uzroke društvene devijantnosti vidi u poremećenosti odnosa između čoveka i društva. Lečenje »bolesnog društva«: From smatra da postoje tri glavna uslova za lečenje društvene patologije: 1.2. Prvo. odredjene društvene stvarnosti. jeste organizacija društva koja je zasnovanna klasnoj nejednakosti i ekonomskoj eksploataciji. kakv utisak ostavlja na druge ljude. pojedina društvena stanja u kojima se čovek oseća uplašen. pre svega. 1. bolesnog društva i bolesnog čoveka. koliko je »vesela«. nemoćan i nesiguran. dok trošenje osećaju kao pretnju. uzrok tog poremećaja vidi se u univerzalnoj neprilagodjenosti društva čoveku ili čovekovim autentičnim potrebama. kao što je stvarnost u većini savremenih društava. Posledice i ''lečenje'' bolesnog društva. tj. kao drugoj ali negativnoj i devijantnoj strani čovekovog ispoljavanja. . 4. I na kraju analize Fromovog viđenja tipova i uzroka društvene devijantnosti mogu se izvući dve osnovne činjenice. »jasna« 36. Uspeh svakog čoveka u društvu zavisi od njegove valorizacije na tržištu. da socijalno-antropološka/egzistencijalistička teorija Eriha Froma. u međudejstvu društveno-ekonomskih faktora i individualno-psiholoških (nagonsko-libidonoznih) impulsa i motiva. kao posledicu zadovoljavaju na izvitoperen način. kritičko mišljenje i produktivnost. 2. Kada se čoveku ometa život i njegove univerzalne karakteristike.

Vrednost socijalno-antroploškog shvatanja proizilazi iz pokušaja da se univerzalno definiše društvena devijantnost polazeći od ljudske prirode i autentičnih ljudskih potreba i tako prevaziđu relativističke definicije. sve slabosti Fromove teorije proističu iz njegovog unutrašnjeg misaonog sukoba između istorijskog. uvodi pojam – bitan za interakcioniste – “stanje” (habit) kojim je objasnio da čovekova duševnost (ili psihički život) ima određenu propustljivost (“plastičnost”). drugi uslov jeste postojanje svesti o patnji društva i bolesnog čoveka u njemu koja se odnosi na ugušene iracionalne strasti. 1. onda svi pokušaji menjanja individualne ličnosti bez promene suštine kapitalističkog društva ne mogu biti delotvorni. Erih From ni u jednom savremenom društvu ne vidi »zdravo društvo« 4. treći uslov je da to razvijanje samosvesti prati i promena u životnoj praksi. »Korenite društvene promene usmerene ka stvaranju društva primerenog ljudskoj prirodi. Ključna slabost socijalno-antropološkog shvatanja devijantnosti proizilazi iz relativne apstraktnosti i otežanosti za operacionalizaciju ovog shvatanja u pravcu definisanja konkretnih klasifikacija društvenih devijacija koje bi bile upotrebljive u praksi određenih društvenih institucija ili u naučnim istraživanjima.2. Takvo društvo samo doprinosi umnožavanju sadržaja i vidova otuđenosti. Socijalno-antropološka definicija širi shvatanje društvene devijantnosti 3. Za Džona Djuija suštinski uslov postojanja društvenog poretka jeste komunikacija čija je svrha rešavanje problema kolektivnih interesa. 2. Socijalno-antropološko shvatanje devijantnosti i normalnosti ostavilo je snažan ideološki pečat na političku i ekonomsku praksu savremenih društava U najopštijem smislu. metafizičkog i egzistencijalističkog mišljenja. 3. na ugušeno osećanje usamljenosti i beskorisnosti i potisnute težnje za ljubavlju i produktivnošću. 37. Socijalna filozofija pragmatizma Vilijema Džemsa i Džona Djuija (Glavna karakteristika socijalne filozofije pragmatizma jeste okretanje neo-pozitivističkoj naučnoj teoriji i bihejviorističkoj psihologiji i metodologiji. Vilijem Džems. njegovim egzistencijalnim osobenostima i potrebama jedino mogu dovesti do izlečenja »bolesnog društva« i eliminacije različitih vidova čovekovog otuđenja« Vrednosti i slabosti paradigme: 1. Interakcionistička sociološke ideje? i konstruktivistička paradigma: teorijski izvori i opšte Interakcionistička ili konstruktivistička paradigma društvene devijantnosti korene ima u četiri filozofsko-teorijska izvora: 1. 1 . Fromovo shvatanje devijantnosti i naročito njegovog kriterijuma normalnosti (univerzalna prilagođenost društva autentičnim ljudskim potrebama) može tretirati i kao idealističko. stav da je konformizam oblik društvene devijantnosti jer se suprotstavlja čovekovoj univerzalnoj potrebi za identitetom. subjektivističko i relativno arbitrarno 2. materijalističkog i dijalektičkog načina mišljenja i neistorijskog. . drugi utemeljivač filozofije pragmatizma12. Pošto je devijantnost imanentna osobina građanskog društva a ne »bolesnih« pojedinaca u njemu. i 3.

Konstrukcionistička perspektiva je bliža političkom agnosticizmu jer smatra da definicija stvarnosti nije apsolutno jednaka realnosti. Viler i Kotrel. Stenli Koen. Mark Tompson. ne poretka i sistema na čemu insistiraju pozitivisti i Interakcionisti/konstruktivisti smatraju da odgovor na pitanje. Takva osoba se smatra autsajderom (outsider) 5. Erih Gud. interakcijama ljudi. Sociološka teorija simboličkog interakcionizma preko Čarlsa Hortona Kulija. itd) nastaju u međusobnim odnosima ili Ervinga Gofmana je paradigmatičan: on analitičko polje sociologije vidi u uobičajenim susretima ili interakcijama ljudi (“licem u lice”) u rutinskim i svakodnevnim situacijama. Centralni sociološki stav interakcionista jeste da društvene tvorevine (poredak. Hauard Beker. Kaj Erikson. kojoj se ne može verovati da živi po pravilima oko kojih se grupa složila. političkog reformizma koji je imao cilj da razvija demokratiju u uslovima brze industrijalizacije i urbanizacije. da postoje više različitih verzija konstrukcionostičkog gledišta koja se kreću od “striktnih ili pravovernih” do “kontekstualnih” ili “umerenih” 4. imenovana ili označena unutar mape društvenog poretka. 2. strukture. posredovane ranom čikaškim sociologijom. to su Geri Marks. grupe. Mid smatra da je čovek i akter (subjekt) u društvenom životu. Erving Gofman.2. Kenet Tompson i drugi. Džordža Herberta Mida i naročito Midovog učenika Herberta Blumera (Ideje Džordža Herberta Mida o koncepciji selfa i preuzimanju uloga (role taking). Interakcionisti/konstruktivisti pluralizma polaze od ideje vrednosnog i interesnog Društvena pravila definišu situacije i odgovarajuće vrste ponašanja određujući neke akcije kao “ispravne” i zabranjujući druge kao “pogrešne”. Herbert Blumer. spadaju u fundamentalne osnove interakcionističke/konstrukcionističke teorije društvene devijantnosti. a funkcionalisti. U tom smislu Gofman razvija dva važna pojma: “predstavljanja” i “moralne karijere”. ali i neko na koga deluju i drugi (objekt). Intencija interakcionističke sociologije jeste interpretacija ljudskog ponašanja iz ugla aktera. Sociologija Maksa Vebera. . osoba za koju se sumnja da ga je prekršila može se smatrati posebnom vrstom osobe. a od savremenijih autora. smatra se zaslužnim za prvu upotrebu pojma simbolički interakcionizam) 3. Midov učenik. Kada je pravilo uvedeno. na primer za socijalni problem ponajviše zavisi od društvenih pogleda na određenu pojavu 3. interakcionisti/konstrukcionisti postavljaju pitanje političkog procesa koji stvara društvena značenja. Čikaška škola (kombinacija: filozofije pragmatizma. (To se naročito odnosi na jedan od glavnih pojmova Veberove misli a to je pojam društvenog delanja) 4. a ne samo “kada se nešto događa”. da li će neka neka pojava biti identifikovana. Denis Čepmen. institucije. i napora da se sociologija učini značajnom empirijskom naukom) Glavni predstavnici ove paradigme društvene devijantnosti su Edvin Lemert. 1.

za interakcioniste/konstrukcioniste. institucija. sredine. policijskih. devijantno ponašanje je ono ponašanje koje ljudi tako označe” . ti ljudi nisu prekršili nijedno pravilo) 2. (Najčešće se. jedini je kriterijum koji odvaja normalnost od devijantnosti. bilo da su to političke partije. “bekerovski rečeno”. zdravstvenih. medija) etiketirani.Najpreciznija interakcionistička definicija društvene devijantnosti jeste ona Hauarda Bekera iz knjige “Autsajderi”: Devijantna osoba je ona na koju je ta etiketa uspešno prilepljena. očekivano. je odnos društva (grupa. klase.Stigma ili etiketa devijantnosti. oblici stigmi i moralnih uznemiravanja? Devijantnost kao etiketa: Centralni problem od koga treba poći u definisanju društvene devijatnosti. interakcionisti/konstrukcionisti obično argumentuju sa četiri činjenice: 1. radi o nekim vrstama moralnih kampanja u kojima je uvek prisutan “žrtveni jarac”. . nasuprot onome šta je nerealno.Pojedinci ili grupe postaju devijantni onog trenutka kada na njih društvo primeni osudu i etiketira ih ili žigoše kao “nenormalne”. mnogi koji si prekršili neko pravilo nisu etiketirani kao devijanti (Mnogi kriminalci uspevaju da izbegnu otkrivanje njihovih krivičnih dela od policije (tzv. ima društvenu funkciju. “tamna brojka” kriminala) 3. da pravila primenjuju organizacije i grupe kojima je to u interesu-tzv. Stav da je prisustvo ili odsustvo društvene reakcije neodobravanja jedino objektivno merilo normalnosti i devijantnosti. etiketa koja se upotrebljava da održi pozicije i moć dominatnih društvenih grupa. organizacija) prema ponašanjima pojedinaca. grupe. I zato svaka različitost i nepredvidljivost u interakciji unosi određenu dozu nelagode. mogu svesno i namerno određene pojedince. Društveni poredak definiše šta je realno. mediji. prihvatljivo = normalno. socijalnih.Devijantnost je. Tako se u tim kampanjama otkriva ko je “opasnost” za društvo) . straha ili osude . a to je: održanje društvenog poretka i postojećih odnosa moći. . “moralni preduzimači ili krstaši” 38.Pravila stvaraju oni koji imaju političku i ekonomsku moć bez pristanka i volje drugih. a da u stvari.Društvena normalnost je. Društvena osuda kao kriterijum normalnosti i devijantnosti: Društvena reakcija. profesionalne organizacije. u procesu definisanja nekoga kao devijanta moguće su greške. društvena osuda kao kriterijum normalnosti. tj. .Devijantnost je fenomen koji je u svojoj osnovi i suštini vezan za društveni poredak. . ovde. neočekivano i neprihvatljivo = devijantno. državne strukture. kako bi ih izopštili iz svoje zajednice ili javno diskreditovali. njeno prisustvo ili odsustvo. Oni koji raspolažu sa društvenom moći. Ljudi dele zajednička osećanja normalnosti koja se zasnivaju na definisanoj predvidljivosti (“prirodnosti”) u međusobnim susretima ili interakciji. takođe. (Formalne ili neformalne institucije neke ljude mogu etiketirati kao devijantne. slojeve proglasiti i etiketirati kao devijantne. Devijantnost kao etiketa. relativna kategorija jer “normalni” mogu biti i oni koji krše norme i vrednosti poretka ali kao takvi nisu od institucija socijalne kontrole (pravosudnih.

c. drugog načina stigma se ispoljava samo kao mogućnost koja se tek u određenoj društvenoj situaciji iskazuje na vidljiv način. 39. homoseksualizma …). f. analfabetizam. etiketiranja ili žigosanja) Na osnovu dosada rečenog o društvenoj reakciji kao kriterijumu devijantnosti i normalnosti. Primarna I sekundarna devijacija: Procesi konstrukcije devijantnosti: U središtu analize problema procesa konstrukcije devijantnosti su dva srodna aspekta: prvi aspekt jeste proces nastanka individualne devijantnosti pod dejstvom društvene reakcije. drugi aspekt. stereotipizacije. 2) karakterni nedostaci (poput alkoholizma. umrtvljavanja sopstva. razvoja devijantne karijere ili stepenice devijantnosti.4. g. je proces konstruisanja i označavanja određenih društvenih pojava i događaja kao devijantnih pod dejstvom društvene reakcije. od kojih su četiri najbitnija: 1. moralne panike. onda veća šansu da uđu u proces etiketiranja postoji kod društvenih marginalca i autsajdera. nacionalnost. siromaštvo …) Stigma se zato ispoljava dvojako. e. karakter društvene reakcije zavisi od prostorne (društveno-kulturne) dimenzije (U različitim društvima postoje i različiti pravni i vrednosno-moralni sistemi) 3. Primeri Crnaca u SAD ili Roma kod nas jesu pokazatelji da se oštrica društvenog reagovanja i osuđivanja više primenjuje na manjinske i marginalizovane grupe. d. društvena reakcija zavisi i od toga ko čini devijantno ponašanje (Istraživanja o tome ko je zvanično osuđen pokazuju da su na neke osobe ili grupe sankcije više primenjen nego na neke druge.) 4. Prvi način njenog ispoljvanja Gofman naziva diskreditacija: reč je o slučajevima kada je stigma uočljiva na prvi pogled. religijska pripadnost. postoji vremenska odrednica društvene reakcije (Prema istoj devijaciji ili istom devijantnom ponašanju u različitim vremenskim periodima može biti različit društveni odnos) 2. mešovitih susreta. razvoja primarne i sekundarne devijantnosti. može se uvideti da ovaj kriterijum ima više varijacija. eskalacije i neprimenjivanje prinude. Erving Gofman smatra da se najčešće mogu razlikovati tri vrste stigma: 1) telesni nedostaci (kao što su slepilo. a. prostitucije. Devijanti su nehomogena kategorija ljudi (Devijantnost je neevaluativni termin jer je jedino zajedničko obeležje “prekršilaca normi i vrednosti” iskustvo javnog osuđuvanja. Primarna I sekundarna devijacija: . hromost …). gluvost. društvena reakcija zavisi i od posledica devijantnog ponašanja. b. i 3) grupni ili tribalni nedostaci (rasa. (tačnije od toga ko se oseća oštećenim tim činom ili šta taj čin ugrožava) Oblici stigmi i moralnih uznemirenja: Pošto od društvenog statusa ponajviše zavisi da li će neko biti etiketiran kao devijantan.

.Ideja Edvina Lemerta o primarnoj i sekundarnoj devijaciji je jedno od paradigmatičnih shvatanja procesa razvoja devijantnosti interakcionističke teorije. psihijatrijske bolnice. kao što su: domovi za slepe. socijalne ustanove. kao što su: sanatorijumi za tuberkolzne. simptomatična ili situaciona devijacija sve dok je pod okriljem neke prihvatljive društvene uloge . Civilno odelo se zamenjuje uniformom.Ključni momenat prelaska iz primarne u sekundarnu devijaciju jeste degradirajuća društvena reakcija koja vodi pojedinca ka identifikaciji sa devijantnom ulogom. individualnosti. 2) institucije za smeštaj nesposobnih pojedinaca za život ali zbog zdravstvenosocijalnih razloga. stare ili napuštenu decu.Edvin Lemert svoju ideju o primaranoj i sekundarnoj devijaciji pokazao na primeru razvoja alkoholizma. Mehanizmi umrtljavanja sopstva su: 1. prihvatilišta. pa do njihovog napuštanja. 4) institucije koje imaju društveno-korisne svrhe i ciljeve – to su kasarne. zajednički vodi život u zatvorenom prostoru. umesto imena štićenik postaje broj ili nadimak). Ovu tezu da totalne institucije. psihijatrijske bolnice.. . internati. ličnog integriteta pojedinca koji je došao u totalnu instituciju. poput manastira. ovde se institucije socijalne kontrole (zatvori. već kao latentni proizvođači društvene disciplinizacije i degradacije pojedinaca. itd. ono će ostati primarna. od ulaska u njih. itd. sankcionalizacija i disciplinizacija. 3) institucije za zaštitu društva od onih koji ga namerno ugrožavaju. zarobljenički logori. . popravni domovi. brodovi. oduzimaju se lični predmeti. mortifikacija ili uniformizacija (Radi se o formalnim postupcima institucije kada se pojedincu uskraćuju vidljiva obeležja individualnosti.. policija. nego kriminala. gde veliki broj pojedinaca sličnog položaja. Gofman naziva umrtvljavanje sopstva. . pod kontrolom formalne uprave Sve totalne institucije mogu se u najširem smislu podeliti na pet tipova (Goffman. ako su uočljivi u sredini. Radi se o mehanizmu lišavanja ideniteta. Latentne funkcije većine ovih institucija jesu kontrola. Manifestne funkcije kao što su resocijalizacija. popravni domovi. kao što su zatvori.Sopstvo je (ili »mene« kod Mida) onaj deo ličnosti koji se formira i oblikuje kroz društveno iskustvo pojedinca. proizvode devijantnost Gofman argumentuje definišući: Taj niz procedura koje sprovode totalne institucije. 1961): 1) institucije koje su namenjene nesposobnim pojedincima za samostalni život ali i društveno bezopasnim.. itd. lečenje i tretman su u drugom planu. nadzor. 5) institucije za povlačenje od društva i duhovno uzdizanje. . i slično. u stvari.Zato Lemert kaže da ukoliko nečije ponašanje krši određena pravila života zajednice. i opasnih po okolinu. ako postoji oštra društvena osuda u odnosu na takva ponašanja i ako je ta osuda kao deo “mene” ili ličnog identiteta prihvaćena od pojedinca.Ukoliko se devijantni činovi ponavljaju. Institucionalna proizvodnja devijantnosti: totalne institucije i umrtljavanje sopstva? . preko boravka. Stiče se utisak da je ova teorija i upotrebljivija u objašnjavanju pre svega alkoholizma (tačnije kritičnih tačaka u njegovom razvoju kod nekog pojedinca) i donekle narkomanije.Nasuprot funkcionalizmu. onda postoji velika verovatnoća da će doći do razaranja postojećih društvenih uloga.) ne tretiraju kao funkcionalnokorisne društvene organizacije. Prihvatanjem ove alternative pojedinac ulazi u sekundarnu devijaciju. na duži vremenski period odsečenih od šireg društva.Totalna institucija je mesto stanovanja i rada. preplitanjem unutrašnjih činilaca sa uticajima fizičke i društvene okoline. . leprozorijumi. 40. Ono se formira u interakciji pojedinca i društvene sredine (Gofman).

dolazi do uopštavanja jedne devijantne uloge. Treći korak je veoma važan a to je da nekonformističko ponašanje primete drugi. Prvi korak u većini devijantnih karijera jeste neki nekonformistički čin koji može nastati iz različitih razloga i motiva. Poslednji korak u sticanju devijantnog identiteta jeste uključivanje devijanta u organizovanu devijantnu grupu. niti kao biće koje ume da se služi razumom. Mešoviti susreti: . vaspitači) i tako pokušava da se ponaša kao “savršeni” štićenik. tako što se pretpostavlja da ista ličnost mora posedovati i niz drugih devijantnih osobina koje će pre ili kasnije izbiti na videlo 5. “Stepenice devijantnosti” izgledaju na sledeći način: 1. oduzimanje društvenih uloga i statusa (Štićenik gubi pravo na obaveze i odgovornosti koje imaju “normalni” ili “oni napolju”. “sistem odeljenja” (Radi se o tome da neuspešni ili neposlušni u procesu lečenja borave na odeljenjima za “najgore” (najčešće to biva po ulasku u instituciju ili u slučaju problematičnog ponašanja tokom boravka). Devijantno ponašanje se razvija postupno ili stepenasto.2. Analizirajući totalnu instituciju kao društvenu zajednicu. 5) “kuliranje”: to je oportunistički i najčešći način reagovanja koji je kombinacija prethodna četiri idealno-tipska modela ponašanja – intencija je da se u datim okolnostima izvuče najviše. pa mora da uči po sistemu nagrade i kazne) 4. Sledeći korak ka stabilnom devijantnom ponašanju nastupa kada devijant biva uhvaćen i javno etiketiran kao devijant. 41. i najčešće kratkotrajnom. i iz institucije izađe sa minimalnim fizičkim i psihičkim oštećenjima. retrospektivna reinterpretacija (u psihijatrijske dosijee nikada ne beleže okolnosti koje bi govorile o pacijentovom napretku. 3) “kolonizacija”: iz onoga što institucija nudi pojedinac izvlači maksimalne dobitke i na tome gradi svoju egzistenciju u instituciji. 4) “preobraćanje”: pojedinac preuzima viđenje samog sebe onako kako ga vidi institucija (lekari. pri čemu mu naveliko pomaže njegova priča o “manama života napolju”. Naredni korak jeste razvijanje devijantnih motiva i interesa 3. prkošenju instituciji poput odbijanja saradnje sa formalnim osobljem ili otvorenim odbacivanjem njihovih zahteva. niti roditelj ili supružnik). sistem nagrađivanja i kažnjavanja (Štićenik se doživljava kao nerazvijeno ljudsko biće ili malo dete koje nije odgovorno za svoje postupke. 3. Devijantna karijera I mešoviti susreti? Devijantna karijera ili “stepenice devijantnosti”: Hauard Beker je definisao proces nastajanja devijacija konceptom devijantne karijere ili “stepenica devijantnosti”. Goffman je došao do saznanja da se u njima razvija pravi podzemni ili nevidljivi život i specifična podkultura štićenika. ni građanin. 2) “tvrdoglavost”: radi se o namernom. On više nije ni radnik. a ukoliko se proces oporavka pravilno odvija završavaju na odeljenjima “popravljenih”)đ 5. 2. U njima dominiraju samo negativne slike iz života pacijenta) Individualna reakcija prilagodjavanja se najčešće ispoljava u pet osnovnih oblika individualnog reagovanja na život u totalnoj instituciji: 1) “situaciono povlačenje” (ili “regresija”): pojedinac pažnju poklanja samo predmetima i događajima u najbližoj okolini. često. Pri tom. odnosno da pojedinac bude uhvaćen u devijaciji 4.

po interakcionistima.Socijalni kontrolori kod strukturalnih-funkcionalista (pre svega. . 42. stigmatizirane prirodno vodi ka udruživanju sa sebi sličnima.. Ljudi koji odu kod socijalnog radnika radi dobijanja materijalne pomoći od njega ne očekuju rešavanje stomatoloških problema. kontaktu.Stereotipi o devijantima. i završava se opaženim povlačenjem iz uzajamnog učešća” (Gofman) . čiji su primer tajna društva bivših osuđenika. Zaključak je da se “mešoviti susreti” završavaju stvaranjem subkultura (podkultura) u kojoj će stigmatizirani pronaći svoj društveni status i izgraditi lični identitet i osećaj individualne vrednosti. 3. dez-identifikatora koji su usmereni na to da izmene predstavu o jednoj osobi. Eskalacija je situacija preduzimanja ili primenjivaja akcije institucija socijalne kontrole ka kriminalu koja nenamerno ohrabruje kršenje zakona (“dolivanje ulja na vatru”) .Geri T. . Jedan od najčešćih je upotreba tzv. 1. Interakcionisti zastupaju tezu da proces socijalne kontrole ima važnu ulogu. već u proizvodnji devijantnosti. Negativna društvena reakcija na nečije devijantno ponašanje samo se produbljuje i pojačava pod stereotipnim slikama o “tipičnom” i “očekivanom” devijantu. veština ili sposobnost prikrivanja.U odnosima ili interakcijama između ljudi uvek postoje unapred definisana uzajamna očekivanja (“interaktivni poredak”). terapijske zajednice bivših alkoholičara koje su pod patronatom psihijatrijskih bolnica. Gofman prepoznaje tri tipa organizovanosti stigmatiziranih pojedinaca: 1. 2. komunikaciji ili interakciji između običnih/normalnih i stigmatiziranih pojedinaca. i slično.Ovde se postavlja pitanje šta se događa u neposrednom susretu. formalne organizacije kao što su. ne u suzbijanju. Osećaj “zajedničke sudbine” i mogućnost da normalno i bez incidenata komuniciraju samo sa sebi sličnima usmerava ih da se međusobno hrabre ali i organizuju. zbog toga što nosilac stigme taj susret doživljava kao predstavljanje za željom da iskontroliše kontakt sa “normalnima”.Situacija kada se “stigmatizovani” i “normalni” nalaze u neposrednom fizičko-socijalnom kontaktu Gofman naziva “mešovitim susretima”. i za “normalne” i za “stigmatizovane”. kada se radi o kriminalu to su policija i pravosuđe) se vide kao nemilosrdni borci protiv “opasnih” kriminalca koji slobodnom voljom biraju da krše zakon ili neke vrednosti zajednice. iako se u osnovi stereotipi uče i stiču tokom školovanja i procesa socijalizacije. utiču na odnos sredine prema njima. .Stereotipi se u savremenom društvu posebno učvršćuju posredstvom medija. . Marks prepoznaje tri idealno-tipska mehanizma socijalne kontrole koji produkuju devijantnost. Tako se stvaraju stereotipi. neprimenjivanje prinude i tzv. poput klubova pretučenih žena. To je situacija nelagodnosti. Eskalacija i neprimenjivanje prinude: . koji počinje kada pojedinci spoznaju da su ušli u polje uzajamnog prisustva. na taj način što je prikazuju u pozitivnom svetlu i tako preduprede mogući negativni utisak .Društveni susret je prilika interakcije licem u lice. . To su eskalacija.U cilju održanja privida normalnosti stigmatizirani koriste čitav niz tehnika ponašanja. na primer. neformalne organizacije.Najbolji . .Moguće je da tipiziranja drugih ljudi budu zasnovana na iskrivljenoj slici o drugima ili nekoj pojavi. Stereotipizacija i socijalna kontrola kao proizvodjač devijantnosti (eskalacija i neprimenjivanje prinude)? Stereotipizacija: .Sve veća izopštenost iz sveta normalnih. nelegalne organizacije. Marks objašnjava kako socijalna kontrola kriminala doprinosi i generiše ponašanja kojima se krše društvena pravila (pre svega pravna).

masovna okupljanja (protestne skupove. religiozne grupacije. Moralna panika? . Geri Marks i piše da je eskalacija društvene reakcije jedna ironija zato što između onih koji primenjuju zakon i onih koji ga krše postoji međuzavisnost i recipročan uticaj 2. 5) panika se povlači ili rezultira društvenim promenama. . policijski dosijei. čija je glavna preokupacija održavanje svog privilegovanog društvenog položaja. 2) ovu pretnju mediji prikazuju u lako prepoznatljivoj formi. sportske događaje. obrazovne organizacije. . . Neprimenjivanje prinude je strategija društvenog reagovanja ili socijalne kontrole kada institucije namerno dozvoljavaju kršenje zakona i svesno ne preduzimaju aktivnosti sprečavanja i otkrivanja kriminala. informanata ili pojedinaca koji policiji daju podatke o drugim počinocima krivičnih dela i tako pomažu u otkrivanju većeg broja počinlaca ili čitavih kriminalnih organizacija 43. preokreću stavove u prikazanim pričama. a naročito na nasilje u porodici. 4) javlja se reakcija vlasti ili onih koji utiču na stvranja javnog mnjenja. Njima se dozvoljava kršenje zakona i oni od toga izvlače određe koristi. 3) model interesnih grupa: moralna panika se objašnjava preko razmatranja načina na koji “profesionalna udruženja. Počinioci ili identifikovani kriminalci izvršavaju određene poslove za policiju ili tužilaštvo. uzbunjuju zakonodavce.Jedan broj autora koji se bavi moralnim panikama ili “moralno-krstaškim pohodima” ove fenomene objašnjava teorijom politike anksioznosti . održava i iznova stvara društveni poredak. koncerte) ili na policijsko “jurenje” za automobilistima koji voze prebrzo. . spirala značenja. ovde se moralna panika objašnjava i preko otkrivanja načina na koji država preko institucija i profesija kao što su mediji.primer su povremene reakcije policije na neke događaje. itd”. Radi se o “tehnologiji naduvanja” i prikazivanja društvene opasnosti od neke pojave u većem obimu nego što ona stvarno jeste. . policija i sudstvo. 3) naglo raste zabrinitost javnosti.Centralni mehanizam proizvodnje moralne panike je tzv. veku doveo do salemskog suđenja “vešticama” u Masačusetsu). fokusiraju medijsku pažnju u odnosu na određene “nemoralne pojave”. uvode nove nastavne planove.svrha panike je da potvrdi nadmoć postojećeg sistema vrednosti u vremenima povećane uznemirenosti i krize. socijalni radnici. gde “narodni demoni” oličavaju spoljnu opasnost.Prema Koenu moralna panika ima pet ključnih elemenata: 1) nešto ili neko definiše se kao pretnja vrednostima ili interesima. zahtevaju strože sprovođenje zakona. Najbolji primer ovoga. 2) elitistički konstruisan model: koreni moralne panike proističu iz delovanja moćnih društvenih grupa.Moralna panika je društveni konstrukt koji nastaje kao posledica opažanja da su neke društvene pojave ili određeni devijantni činovi posebno ugrozili i oslabili moralni poredak društva.Erih Gud i Ben-Jahuda razlikuju tri modela moralne panike: 1) model širokih masa: koji pretpostavlja da moralna panika jeste direktan i spontan izraz zabrinutosti i anksioznosti širokih razmera zbog zapažene opasnosti (istorijski primer ovog modela je strah od veštica koji je u 17. jeste korišćenje tzv.

u osnovi dokazuje da devijanti i “drugačiji” u sebi nose nešto kvalitativno različito od “normalnih”: oni nisu manifestno definisani kao varvari i divljaci. Radi se o tome da pojedine profesije i institucije profitiraju. Međutim. dok u isto vreme teorije zločina i kazne jesu sredstva kojima se obezbeđuje “racionalna” osnova za takvu praksu. 44. Nosioci devijantnosti su uglavnom oni iz redova marginalnih društvenih grupa (siromašni.Još jedan fenomen koji pored kulture socijalne kontrole uvećava devijantnost. nekvalifikovani i neobrazovani pojedinci). u kome posmatrači pažljivo procenjuju ono što misle da se dogodilo. i (fenomen predviđajući da će se isti događaj ponoviti. a koji je povezan i sa situacijama moralne panike. (Medijsko iskrivljavanje događaja zasniva se na preuveličavanju ozbiljnosti događaja senzacionalističkim naslovima i izveštajima. iako izveden iz uslova društvenog života. tri glavne karakteristike.. Proizvodnja devijantnosti i destigmatizujuća praksa: Interakcionisti/konstrukcionisti jednoglasno ističu da je sistem društvenog reagovanja preko institucija socijalne kontrole ključni uzrok nastanka devijacija. od devijantnosti. . drugačija ponašanja i “misli”. proširivanje.U takvim situacijama reakcija institucija socijalne kontrole (Koen govori o kulturi kontrole) ima tri elementa: 1. To su: a) preuveličavanje i iskrivljenje.Denis Čepmen smatra da korene društvene potrebe za označavanjem različitosti ili devijantnosti treba tražiti u etičkom sistemu hrišćanstva koji produkuje tzv. . ali se zato vide kako imaju druge vrednosti. melodramatičnom rečniku u opisivanju) b) predviđanje. žig devijantnosti. Medijsko popisivanje ima. ali sa težim posledicama) c) simbolizacija. destegmatizujuća praksa I kritička ocean interakcionističke paradigme? Kultura ‘’ žrtvenog jarca’’ I ‘’ideologija stigme’’: . (medijska dramatizacija događaja stvara negativnu društvenu simboliku o počiniocima devijantnih akata i njihovom društvenom statusu i stilu života) . “kulturu žrtvenog jarca”. zbog svoje društvene uloge. i dalje se locira u samoj žrtvi. Ideologija stigma. . životne ciljeve. . stigmatiziranog ili žigosanog pojedinca ili isto tako označene određene društvene grupe (subkulture etiketiranih). “Ona je praćena stupnjom popisivanja. inovacija. nepravdi i rasnim problemima. je nešto što je Edvin Lemert nazvao “eksploatacija devijantnosti”.Određeni devijantni čin Koen naziva početnom devijacijom ili fazom udara. po Koenu. pojačavanje i 3. Problemi devijantnosti i različitosti velikog broja pripadnika jednog društva rešavaju se praksom žrtvovanja “žrtvenog jarca”. .Viljem Rajan smatra da nova ideologija stigme odbacuje da su “drugačiji” genetski ili rasno inferiorni: devijantnost.Posmatrajući devijantnost iz ugla društvene reakcije interakcionisti /konstrukcionisti kao nosioca društvene devijantnosti vide etiketiranog. nesavršenost i nadekvatnost se se pripisuje “zloćudnoj” prirodi siromaštva.Nova “ideologija stigme”. 2.

2) pitanje mogućnosti i načina destigmatizirajućeg odnosa društva prema devijantima. “devijantni” je uprošćeno i fatalističko shvatanje društvene stvarnosti.Cilj destigmatizirajuće prakse treba da bude izbegavanje preranog etiketiranja mlade osobe kao delinkventa kroz zvanični proces sankcionisanja. Viđenje političkog procesa iz koga izlaze samo dobitnici tj. osim u slučajevim višestrukog povrata ili visoke opasnosti određenog ponašanja po društvo i zajednicu. . povećalo je broj prijavljenih slučajeva i potvrdilo ideološki diskurs o ugroženosti porodice i ugroženom moralu društva.Prvi proces odlično objašnjava Stephan Pfohl. 2) . 3. Kontroverze interakcionističkog/konstrukcionističkog shvatanja društvene devijantnosti su: 1. Dekonstrukcija stvarnosti i politički agnosticizam: doprinosi i slabosti: Prvo o doprinosima i kvalitetima: 1. već da legitimizuje političku vlast. da prebaci realnu političku odgovornost. otvorenom i demokratskom društvu pruža često utisak kod građana (birača!) da žive u društvu visokog rizika.Povećano društveno reagovanje i javna pažnja o nekoj devijaciji.Sve ovo govori da društvena reakcija na devijantnost ima latentni cilj. U ovoj paradigmi razmatraju se dva srodna problema u kompleksu pitanja odnosa društva prema devijacijama: 1) produkcija devijantnosti na opštem društvenom i institucionalnom planu: kako neka društvena pojava postaje socijalni ili javni problem i kako pojedinac reorganizuje svoje društvene uloge i ponašanje pod uticajem stigmatizacije.U odsustvu dokaza o blagotvornim efektima delovanja institucija socijalne kontrole treba izbeći korišćenje formalnog sistema sankcija. Interakcionisti/konstrukcionisti. 4. Društvena reakcija proizvodi moralnu paniku. U praktičnom smislu. kao i da omogući medijima povećanje publike i veću zaradu. stvarajući veći osećaj ugroženosti kod ljudi nego što je on realan. Veoma je problematičan stav da pravila (prema kojim se određuje normalno i devijantno) stvaraju oni koji imaju društvenu moć ali bez pristanka i volje drugih. 2. . po logici stvari. Na opštem filozofsko-epistemološkom planu. “normalni” i gubitnici tj. Doprinos interakcionista/konstrukcionista je u isticanju uloge društvene i političke moći u definisanju devijantnosti. pri čemu političari i mediji svesno uvećavaju strahove od devijantnosti. Devijantnost nije kvalitet čina koga čini neka osoba. 1) . Naredni doprinos interakcionista/konstrukcionista je u odbacivanju “patološkog” i “disfunkcionalnog” modela devijantnosti. koji posebno naglašavaju svi interakcionisti/konstruktivisti. odbacivanje objektivnosti društvenih pojava vodi ka političkom agnosticizmu jer se smatra da definisanje stvarnosti od institucija nije jednako realnosti. jeste da život u pluralističkom. pod uticajem degradirajuće društvene reakcije na ličnost pojedinaca nastaju devijantne društvene uloge i devijantne subkulture. već više posledica primene sankcija i pravila drugih. 3.Zaključak. kulturni i istorijski proces koji je baziran na promenljivim društvenim definicijama (devijantnosti). ne da spreči devijantne pojave. odbacuju mehanicisitički model u razumevanju uzroka devijantnosti (uvode sekvencijalnu analizu) 5. poseban doprinos je u ukazivanju na degradirajući i nehumani odnos institucija socijalne kontrole prema devijantima.“Reakcija” i “devijantnost” su međusobno povezani fenomeni. takođe. . . On smatra da je društvena reakcija na devijantnost kompleksan socijalni. . Važno saznanje interakcionista/konstrukcionista jeste kako. 2. organizacionim interesima i profesionalnoj ekspertizi. a posebno zvaničnog proglašavanja devijantnosti/delinkvencije.

To se posebno odnosi na ideje i stavove o: odbacivanju shvatanja devijantnosti kao patološke ili disfunkcionalne društvene pojave. Teorijski izvori radikalno-kritičke paradigme i osnove konfliktnih teorija o društvu? . nije bila u stanju da ponudi radikalniji naučni odgovor na otvorene političke sukobe koji su se začeli povodom rata u Vijetnamu. . devijant se opisuju kao žrtva lošeg tretmana od strane birokratizovanih ustanova socijalne kontrole. stereotipizacije. 5. Ralf Darendorf jedan od utemeljitelja konfliktne teorije o društvu identifikuje četiri tačke gde se konfliktna teorija suprotstavlja funkcionalizmu: 1) sva društa su u svakom trenutku podložna promenama . koja je suvereno vladala američkom naučnom i ideološkom scenom. interesnim konfliktima. kriminal. socijalni problemi i mentalne/duševne bolesti. Interakcionistima/konstruktivistima se zamera i preterana simpatija za poziciju devijanata. Da bi čovek realizovao ideale humanizma nije dovoljno obrazovanje. Važan prigovor interakcionističkom/konstruktivističkom shvatanju društvene devijantnosi je da pojedinca i čoveka vide kao preterano pasivnog bića koje u nastanku devijantnosti ima ulogu subjekta. . brutalni i okrenuti sopstvenim interesima. 2) sva društva u svakom trenutku prolaze kroz društvebne sukobe – društveni sukobi su sveprisutni. pluralističko-kulturološke konfliktne teorije (pitanje je istorijskih i ekonomsko-klasnih odnosa u tumačenju društvenih devijacija) Radikalno-kritička ili marksistička paradigma društvene devijantnosti naročito je posvećena izučavanju četiri oblasti: to su pravo. . Ključna Marksova teza. socijalne kontrole. prosvećivanje ljudi. koja objašnjava suštinu otuđenja. kriminalizacije pojedinaca. jeste da u kapitalističkim produkcionim odnosima čovekom gospodari proizvod njegovih rođenih ruku) 2. na konfliktu kao suštinskoj odlici ljudskih odnosa u shvatanju nastanka devijacija) 2. čiji su postupci neefikasni. Temelj teorije o društvenoj devijantnosti čine Markosove ideje.4.Dominirajuća funkcionalistička i “parsonijanska sociologija”.u sociologiji devijantnosti i klasifikaciji njenih teorija obično se konfliktne teorije o društvenim devijacijama dele na dve opšte grupe: 1. 45. već je potrebna revolucionarna praksa koja menja postojeće društvo i stvara novo koje ukida sadašnje oblike otuđenja. najpreciznije se može odrediti negativno ili po onim tačkama gde se ona suprotstavlja funkcionalizmu.Pretpostavka je da strukturalna raslojenost svih društava neminovno dovodi do društvenih konflikata ili sukoba koji kao svoj proizvod imaju različite oblike društvenih devijacija. razvoja devijantnosti) Osnove konfliktnih teorija o društvu: Konfliktna teorija. razlikama u strukturi moći unutar i između društvenih grupa. radikalno-marksističke konfliktne teorije (ne prihvataju istorijske dimenzije društvenog konflikta i stavljaju naglasak na kulturnim različitostima. kao izraz naučnog nekonformizma u odnosu na dominarajuće modele društva (pozitivizam i funkcionalizam). 3) svaki element doprinosi društvenim promenama.društvene promene su sveprisutne. Marksizam (Marksistička dijalektika naglašava da su svi duštveni odnosi i sve društvene strukture determinisane klasnim odnosima i klasnom strukturom. Simbolički interakcionizam i njena teorija etiketiranja (Ideje interakcionizma/konstrukcionizma o društvenoj devijantnosti su velika inspiracija radikalnokritičkih teoretičara. procesima etiketiranja. Očito je da postoje dva ključna izvora radikalno-kritičkog shvatanja društvene devijantnosti: 1. disciplinizacije.

dok konfliktni teoretičari postavljaju pitanje: ko od takvih posledica ima koristi? Pri izučavanju društvenih događaja. dok funkcionalisti umanjuju značaj sukoba i tvrde da su sukobi izraz ljudske prirode. Radikalno-kritičko shvatanje devijantnosti i kriterijum normalnosti? U svojoj negaciji tradicionalno-naučnih i zdravorazumskih shvatanja društvene normalnosti i devijantnosti u kapitalističkom društvu. u središte teorijske i praktične pažnje stavljaju sledeća pitanja: .Važan interes radikalnih teoretičara je i pitanje istorijskih izvora krivičnog prava. . radikalni mislioci su više zainteresovani da podvrgnu . funkcionalisti se po pravilu zadovoljavaju opisom posledica. društvo je prvenstveno okvir u kome se odigravaju društveni sukobi. dok funkcionalisti smatraju da su država i pravo ustanove čitavog društva koje deluju u interesu svih. kao što su privatna svojina. Funkcionalisti smatraju državu vrednosno neutralnom ustanovom. To je fenomen koji Jan Tejlor naziva politička ekonomija zločina .Teoretsko pitanje marksističkih kriminologa jeste artikulacija klasne strukture kapitalističkog društva i načina na koji se održavaju mehanizmi socijalne kontrole. dok funkcionalisti stavljaju naglasak na talenat i rad pojedinca. Funkcionalisti koriste pojam društvene klase kao opisnu kategoriju koja obuhvata ljude sa određenim zajedničkim karakteristikama. prema konfliktnoj teoriji. i druge.4) sva društva počivaju na prinudi koju jedni članovi društva vrše nad drugima. Konfliktni teoretičari definišu pravo i državu kao sredstva prinude koje vladajuća klasa koristi za svoje ciljeve. funkcionalisti postavljaju pitanje njihove funkcionalnosti za društveni sistem. zasniva na delovanju prinudnih ustanova. zakonodavstva i pravosuđa a naročito. Konfliktna teorija smatra da je društvena nejednakost osnovni uzrok društvenih sukoba. zbog oprečnih interesa. Konfliktna teorija smatra da je država aktivni učesnik koja potpomaže jednu od strana u društvenom sukobu. nužno stoje u međusobnom sukobu. a konfliktni teoretičari pitaju: za koga su ti događaji funkcionalni? Polazeći od ovih opštih teorijskih pretpostavki radikalno-kritički ili marksistički teoretičari kriminala i devijantnosti. pravo nasleđivanja.Radikalni teoretičari posvećuju pažnju i na odnos između kažnjavanja i ekonomije kapitalističkog društva. dok konfliktna teorija smatra klase društvenim grupama koje. i da državna prinuda garantuje postojanje ustanova koje su izvor društvenih nejednakosti. Društvena nejednakost se. Pri analizi društvenih događaja. a ne strukturalnih društvenih nejednakosti. 46. Prema konfliktnoj teoriji. zatvora i drugih “kontrolorskih” institucija. a državnu prinudu samo sredstvom za zaštitu vrednosti zasnovanih na konsenzusu većine članova društva. Konfliktnu teoriju određuje i Vilijem Čemblis: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Funkcionalisti vide društvo kao sistem čije se razne potrebe moraju podmiriti kako bi se onda mogle podmiriti i potrebe njegovih članova.

vedrina. 2. Normalnost se propisuje kroz niz pravila ponašanja koja se menjaju u zavisnosti od klasne pripadnosti.Zbog toga je devijantnost ili “nenormalno ponašanje” način iskazivanja životnog i razvojnog potencijala čoveka koji se buni protiv toga da da svoju egzistenciju kao celinu prepusti otuđujućem potčinjavanju interesima kapitala. moral. godine) isti autori uvode kriterijum proleterskog morala u definisanju kriminaliteta. . . . “normalnost kao odsutnost poremećaja” . . . mašta. vladajući način proizvodnje.Volter Holštajn smatra da logika i interes kapitala traži društvenu i indvidualnu uniformizaciju i homogenizaciju. Kapitalistički sistem traži jedan tip ličnosti i ponašanja čije bi karakteristike trebalo da budu: efikasnost. 3. na ljudsko dostojanstvo i samoodređenje.U jednom kasnijem radu (iz 1977. Zbog toga društvena devijantnost nije patološka pojava već normalni izraz svesnog potvrđivanja društvenih i ljudskih razlika. On smatra da je vladajuća slika normalnosti izraz lažne svesti koju je produkovao kapitalistički sistem. vrednosti.Normalnost je ovde model prema kojem treba ponašanje oblikovati. i to prava na pristojnu ishranu i smeštaj. uključujući tu i najrazvijenije definicije kriminala. . . “idealne normalnosti” . Proletarijat je jedina klasa koja je objektivno i stanju da stvori i ustanovi najrazvijenije oblike morala. da se kriminalitet može definisati kao kršenje politički definisanih ljudskih prava. U takvom društvu nema raspodeljenih vrednosti i dobara. psihijatrijskih i socijalnih službi. “pozitivne ili aktivne normalnosti” . Ova slika normalnosti govori da se ona postiže uz cenu društvenog konformizma. Proleterski moral kao kriterijum normalnosti: . Od “normalne” osobe kapitalističkog poretka se traži da bude sposobna da “dobro” živi u zajednici sa drugima i da pokazuje visoko kreativne osobine kojima doprinosi napretku sopstvene društvene i radne grupe. različita pravila ponašnja i života u kapitalističkom društvu nemerodavni kriterijumi normalnosti i devijantnosti. produktivnost. prava na učestvovanje u takmičenju za neravnopravan deo bogatstva i moći. bogatstvo inicijativa.Kako smatra Ričard Kvini. spontanost. Herman i Julija Švedinger (1970) smatraju. najveći deo kriminala u kapitalističkom društvu ima oblik klasne borbe i uzgrednog proizvoda političke ekonomije kapitalizma. . oduševljenje. Obrazloženje za ovakav stav jeste: ti kriterijumi društvenog života isključivo služe interesima kapitala i moćnih/vladajućih društvenih slojeva. Ovaj model normalnosti teži da bude univerzalan jer se zasniva na konformizmu. suda.Radikalno-kritički teoretičari smatraju da su norme.kritici ova stanovišta nego da daju svoju definiciju normalnog. itd. Đovani Džervis pokušava da uspostavi jednu političku kritiku vladajuće normalnosti.Proizvod interesa vladajuće klase. već snažan sukob interesnih i klasnih grupa.Za njih je pravo sistem normi o ljudskom ponašanju koji ima za cilj da održi vladajući društveni poredak.Po tom modelu normalan je svaki čovek koji smatra ili za koga se smatra da nema problema ili poremećaja u ponašanju koja spadaju u nadležnost institucija socijalne kontrole: policije. a pre svega.Društvena devijantnost je neizbežan sporedni proizvod kapitalističkog načina proizvodnje ili političke ekonomije kapitalizma.Prema kriterijumu ljudskih prava. a ne na tzv. Džervis uočava tri takva dominirajuća i vladajuća modela normalnosti: 1. Ovakva definicija normalnosti naglašava da je normalan svako ko se pokorava vladajućim pravilima. ko nema krupnijih problema sa sobom ili svojim okruženjem.

E. To su: 1) kriminalitet dominacije i represije i kriminalitet prilagođavanja i otpora. kao i druge oblike legitimacije kapitalističke države. Putem kriminaliteta izvršilac pokušava da postigne društveno priznate ciljeve i poboljša svoj položaj u društvenoj strukturi. poput narkomana. Kriminalitet dominacije i represije i kriminalitet prilagođavanja i otpora: 1) Krivična dela dominacije i represije predstavljaju kriminalitet vladajuće klase i državnih organa.47. 2) unutar-klasni i među-klasni kriminalitet. za radikalno-kritičke teoretičare. koja vrše kapitalistička preduzeća i koja se kreću od raznih oblika monopola do ekološkog kriminala ili sistematskog uništavanja čovekove okoline. koji koštaju društvo ali su politički neškodljivi i bezopasni po poredak. najčešće s društevnog dna ubijaju. Tu spadaju divlji štrajkovi. “društveni otpad” (social junk). nenasilne manipulacije društvenom svešću građana. “društveni dinamit” (social dinamyte) gde spadaju devijantne aktivnosti kao što su kriminal/delinkvencija. krivična dela kontrole koja se odnose na prekoračenja zakonskih ovlašćenja od institucija krivičnog pravosuđa. itd. mentalne bolesti i ideološko-politički otpori. Ta krivična dela mogu biti brojna a odnose se na sistematske rasne. 2) Kriminalitet prilagođavanja je usmeren na poboljšavanje ekonomskog položaja izvršioca krivičnog dela. polne i ekonomske diskriminacije. Za Stefana Spicera dva su karakteristična oblika devijantnosti koji nastaju kao rezultat društvenih odnosa u kapitalizmu: 1. gde spadaju oni od kojih društvo nema nikakve koristi jer su izvan procesa rada.krivična dela izvršnih organa države C. Kvini identifikuje pet glavnih krivičnih dela koja spadaju u kriminalitet dominacije i represije: A. politički terorizam. izviru iz ekonomskih uslova života u kapitalizmu. Kriminalitet otpora usmeren je protiv vladajućeg društveno-ekonomskog sistema i protiv klase na vlasti. . “društvene štete”. krivična dela dominacije. susede ili slučajne prolaznike. Unutar-klasni i među-klasni kriminalitet: 1) 2) 2 Za unutar klasni kriminalitet (koji je statistički i najčešći) povodi nisu posledica klasnog antagonizma. industrijska sabotaža. Ti spadaju “klasična” krivična dela ili slučajevi u kojima brutalizovani pojedinci. D. Radikalno-kritičko shvatanje tipova i uzroka devijantnosti? Društveni dinamit i društveni otpad: Tipovi devijantnosti. B. Odlika među-klasnog kriminaliteta je da su žrtva i počinilac krivičnog dela pripadnici različitih društvenih klasa. Jedna razrada Kvinijevih ideja koju su definisali Ivan Janković i Vesna Pešić28. koje neposredno ugrožavaju kapitalistički poredak i na koje postoji brza društvena reakcija. 2. siluju i pljačkaju svoje poznanike.

“lenjinizma” ili “samoupravnog socijalizma” pokazao je da se ova društva.Vilijem Bonger. a pre svega radničkih i nižih slojeva. 1999). nosioci devijantnosti. ekonomskih i političkih odnosa u kapitalističkom društvu tako da su takvo društvo i deprivilegovani pojedinac. produkuje devijantnost i kriminal. već su i proizvela nove devijacije (kao što su državni teror. 48. “staljinizma”. održavaju se postojeći odnosi moći i vlast krupnog kapitala i političara koji su u njegovim rukama. preko društvenih. . Na taj način. . Ugao ili pozicija odakle se posmatra devijantnost jeste pozicija otuđenog. . marginalizovanog i obezvlašćenog pojedinca koji potiče iz potlačene klase. kao deo kapitalističko-tržišnog sistema.Slično misli i Valter Holštajn: uzroke devijantnosti treba tražiti u deficitarnim uslovima socijalizacije koji proističu iz socio-ekonomskih osobina društva i deprivilegovanog položaja ljudi.Iz svega rečenog. 2. Ovaj sistem neminovno razvija gramzivost i egoizam kao deo svoje reprodukcije. Osnova postavka Ruše-Kirhajmerove teorije glasi: svaki sistem proizvodnje koristi krivične sankcije koje odgovaraju njegovim proizvodnim odnosima. koja su izvršila program marksizma i “pohitala” ka istorijskim neminovnostima. bogatstva i vlasti. . a blaže kada postoji nestašica radne snage.a pre svega iz siromaštva i nejednakosti ili iz nepravedne distribuciji moći. kritički pogled: .Deprivacija u društvenom sistemu kapitalizma: U najopštijem smislu rečeno uzroci društvene devijantnosti. Ruše i Kirhajmer su tako utvrdili da su krivične sankcije oštrije (po vrsti i učestalosti) kada na tržištu radne snage postoji višak. siromašnih i marginalizovanih pojedinaca i grupa. Čemblis je analizu istorijske prirode socijalne kontrole ili krivičnog pravosuđa izveo na primeru engleskih zakona o zabrani skitnje. Pokazalo se da su ova društva u punoj meri “iskoristila” totalitarni potencijal koji u sebi nosi marksizam. On je došao do saznanja da se zakonsko definisanje skitnje menjalo kroz istorijske periode u zavisnosti od potreba proizvođača za radnom snagom. . .Džok Jang je razvio zanimljivu ideju koju je nazvao kao “skver ili kvadrat kriminala”. prevencija bolesti zavisnosti je skoro nemoguća u društvu koje preko televizije i drugih sredstava masovne komunikacije izvodi propagandu alkoholnih pića ili psihofarmatika. alkoholizam. a na uštrb velike većine obezvlašćenih. nisu “rešila” niti klasičnih društvenih devijacija (kriminal. Tri primera takve kritike državnog reagovanja na devijantnost u kapitalističkom sistemu: 1. narkomanije) u kapitalističkom društvu. ukazivanje radikalnog-kritičkog psihijatra Đovanija Džervisa na paradokse u prevenciji bolesti zavisnosti (alkoholizma. jasno je da radikalno-kritička paradigma društvenu devijantnost uočava na makro-nivou tj. politički progoni.Iako “levi realizam polazi od multifaktorskog tumačenja devijacija i kriminala ipak centralna pozicija ovog stanovišta je ideja relativne deprivacije. piše da kapitalistički ekonomski sistem slabi socijalna osećanja ljudi i njihov moral. 3. za radikalno-kritičke teoretičare. itd). Relativna deprivacija je stanje objektivne uskraćenosti i doživljavanja socijalne frustracije zbog nemogućnosti čoveka da ostvari životne šanse (Taylor. samoubistva. itd). . preko klasnog društva. potiču iz ekonomskih i političkih karakteristika industrijsko-kapitalističkog i tržišnog društva. Radikalno kritičko shvatanje društvene reakcije na devijacije i doprinosi i slabosti paradigme? Društvena reakcija na devijacije je da državna kontrola i primena zakona i institucionalnih ovlašćenja izvršne i sudske vlasti.Zadatak marksističke kriminologije je da razvija političku svest kod svih onih koji su žrtve kapitalističkog sistema.Eksperiment “realnog socijalizma”.

Zapostavljaju se individualni. U praksi to znaci da devijantnost i kriminal proisticu iz neuspeha medjudejstva tzv. Covek se mehanizmima vaspitanja socijalizuje kako bi ispoljavao ona ponasanja koja su prihvatljiva u drustvenoj zajednici. Radikalno-kritička istraživanja i analize doprinele su i humanizaciji kaznene politike države kao i ukupnoj humanizaciji društvenog odnosa prema devijantima. neo-pozitivizam. porodici i socijalnim grupama i slabljenju ili kidanju socijalnih veza. antropološki. Pokušaj da se devijantnost i njena uzročnost definišu preko globalnih strukturalnih protivrečnosti savremenih tržišnih društava. Kontroverze. da se covek radja ne znauci sta su prihvatljiva a sta ne prihvatljiva ponasanja. Kao posledica odrastanja u ovakvim porodicama stvaraju se licnosti koje imaju nizak nivo samokontrole i koje su sklone razlicitim tipovima devijantnih ponasanja. Stavljanje u centar proučavanja pitanje istorijskih korena društvenog reagovanja na devijacije i saznanje da karakter društvenog reagovanja na devijacije (vrsta. i što se naglašavaju njihove moguće manipulacije sa sredstvima moći. Problem je i to što odbacuju mogućnost da se pojedina ponašanja ili krivična dela mogu definisati kao napad na univerzalne društvene vrednosti. Kako ce se ponasati zavisi od mehanizma socijalne kontrole koji su prisutni u zuvotu ljudi. 4. Vrednost ovog shvatanja društvene devijantnosti je i u tome što se posebna pažnja posvećuje devijacijama vladajućih slojeva i državnih struktura. Teoreticari kontrolne paradigme smatraju da je devijantnost drugacija moralnost od dominantne. Antropoloska osnova paradigme socijalne kontrole je stav da se covek radja slobodan da krsi drustvena pravila i da je ljudska priroda sklona devijacijama. Ideja o kriminologiji kao delu rukovođenja društvom ili delu revolucionarnih snaga je čista utopija. 2. Ova paradigma se opisuje kao desni realizam. 3. jednostranosti i slabosti ovog shvatanja društvene devijantnosti su mnogo brojnije: 1. Radikalni teoretičari iz svoje pozicije ne mogu da daju odgovor zašto jedni koji su pogođeni istim strukturalnim ili klasnim protivrečnostima čine krivična dela a drugi ne čine. ciljevi) zavisi od opšteg ili vladajućeg političkog diskursa. 5. Fenomenu devijantnosti i kriminala ovde se polazi od izgradnje nacina ili mahanizama prevencije i kontrole ovih pojava. Paradigma socijalne kontrole uzroke kriminala i devijantnosti vidi u psiholoskim i porodicnim faktorima. Nedostatak ovih sankcija nastaje kao posledica stabilnih i trajnih obelezja licnosti i porodicnih cinilaca koji uticu na slabo razvijanje moralnosti. Slika devijanta/kriminalca je prilično uprošćena: on se manje ili više doživljava kao urbani Robin Hud koji pod pritiskom nepravde vrši krivična dela. Ideoloske i antropoloske pozicije desnog realizma? U ideoloskom smislu paradigma socijalne kontrole pripada desnom realizmu. Jednacina ove paradigme glasi: slabija socijalna kontrola kriminala od drzave + neuspeh socijalizacije i slaba samokontrola pojedinca = vise devijantnosti i kriminala. Zato se antropoloska pozicija kontrole naziva i mekani determinizam. 2. jačina. Jedan covek u nekom trenutku zivota moze uzeti ucesce . Ova paradigma faktore drustvene devijantnosti i kriinala fokusira na pojedincu.Radikalno-kritičko shvatanje društvene devijantnosti ostavilo je nekoliko važnih naučnih i (socijalno/kriminalno) političkih doprinosa: 1. 49. vec on sledi svoje prirodne potrebe u ostvarivanju zivotnih interesa. Jednostrana tvrdnja da su svi konflikti u društvu klasni konflikti i da se sve pojave mogu objasniti u svetlu tih sukoba. 3. Narocito se naglasava uloga socijalizacije. neo-konzervatizam. prirodnih i unutrasnjih sankcija. kulturološki i socijalno-psihički faktori.

itd. nemire. jačina ega. pobune. Konformizam je rezultat delovanja okruzenja coveka na njegovo ponasanje. unutrašnji i spoljašnji. stepena pripadnosti pojedinca grupi i sredini a naročito porodici. osećanja inferiornosti. U socijalno-psihološke pokretače devijantnosti Rekles izdvaja nagone. discipline i kontrole ponašanja.u devijantnim i kriminalnim aktivnostima. policija i sud trose puno vremena i napora u kontroli ponasanja ljudi. Svako drustvo stvara i odrzava pravila koja su prihvatljiva drustvenom poretku ili vladajucim normama i vrednostima. Ova teorija je bazično sociološka sa uvažavanjem faktora ličnosti. sposobnost da se pronađu substitutivna zadovoljstva. dobro razvijen super ego. povoljna predstava o samom sebi. crkva. porodične konflikte. delovanja institucija kontrole. želju za zadovoljstvima. racionalizacija za smanjenje napetosti. status manjinske grupe. ograničene puteve društvenog uspeha. naročito. Cilj Reklesa je da dođe do osnovnih komponenti regulisanja konformističkog ili normativnog ponašanja. stvaraju otpornost na devijantnost i u isto vreme pospešuju usmerenost ka legitimnim društvenim očekivanjima. Ova dva elementa. delinkventnu subkulturu. Regulatori spoljašnje kontrole ponašanja ljudi nalaze se u socijalnom okruženju ličnosti i sastoje se iz: prisustva moralnosti u društvenoj sredini. razočarenja. visok nivo odgovornosti. motive. U pogledu tretmana on smatra da je ova teorija validna u smislu dva ključna elementa njegove teorije: elementa . Kao posebno značajne socijalne pritiske koji mogu gurati pojedinca ka delinkvenciji Rekles navodi: siromaštvo. jer Rekles konstatuje da njegove ideje ne objašnjavaju celokupan spektar devijacija i kriminala. Teoreticari ove paradigme kazu da roditelji. itd. Glavni problem za Reklesa je uočavanje elemenata u ličnosti ili tzv. unutrašnjih snaga kontrole i elemeneta u društvu ili spoljašnjih snaga kontrole i suzdržavanja ponašanja ljudi. Volter Rekles je mišljenja da njegova teorija može imati dobre praktične implikacije u pogledu tretmana prestupnika i prevencije. itd. anarhiju. Novi desni realizam blizak je stavu filozofa Dzeremija Bentama koji coveka vidi kao racionalno bice kojim vlada hedonisticka zelja i tvrdi da u kontroli kriminala treba upotrebiti bol kada se sramota pokazuje nedelotvornom. neprijateljstva. nemaštinu. itd. Unutrašnje suzdržavanje sastoji se od komponenti kao što su samokontrola. a naročito ne onaj koji ima konstitutivne i psihopatološke korene. neke medijske sadržaje. maloletničke delinkvencije. Teorija suzdržavanja Zatupnik teorije suzdržavanja je američki naučnik Volter Rekles. Rekles polazi od stava da njegova teorija u isto vreme objašnjava i konformističko i devijantno ponašanje i traga za mehanizmima regulacije i kontrole ljudskog ponašanja. 51. agresivnost. nastavnici. Rekles smatra da se posebna pažnja mora obratiti na pritiske koji mogu dovesti do devijacije a koji potiču iz spoljašnje sredine. a u drugom trenutku zivota se moze okrenuti ka konformizmu i postovanju zakona. usmerenost ka cilju. dok je devijantnost posledica sloma okruzenja u kome se covek socijalizuje ili neuspeha samog procesa socijaliozacije. visok nivo tolerancije na frustracije. frustracije. visok nivo otpornosti na napade. društvenih uloga pojedinca. On smatra da ova teorija najbolje objašnjava krivična dela protiv ličnosti i protiv imovine. efikasnosti nadzora.

stope kriminala beleže konstantno povećanje. kao što su razbojništva. davanju podrške i novih i alternativnih životnih mogućnosti. itd. Drugo. 3) vremena (dana. jesu sledeća: motivacija za kriminal je data iz obeležja ljudske prirode i nju ne treba posebno tumačiti. u isto vreme. tretman ličnosti bi podrazumevao izgradnju i ojačavanje ega. 2) pogodna meta – osoba ili objekat. povećanih radnih i životnih aktivnosti ljudi. 2) tempo ili broj događaja u jedinici vremena. teških oblika kriminala. da bi se desio neki npr. stopa zaposlenosti. po Reklesu. Pa tako. Osnaživanje socijalnog okruženja prestupnika jeste socijalni i pedagoški rad na uspostavljanju njegovih društvenih veza. nasilničko ponašanje. sati) u kome se delo odvija. Motiv za formulisanje ove teorije Koen i Felson pronalaze u korelaciji statističkih pokazatelja društvenog razvoja (npr. 52. Felson i Koen nude nekoliko objašnjenja u formulaciji svoje teorije i odgovoru na pitanje odakle potiče stalno povećanje nasilničkog kriminala: Prvo. Ako za Koena i . može operacionalizovati i u pogledu prevencije maloletničke delinkvencije jer se u praksi rano uočavaju deca čije je suzdržavaje slabo: sa tom decom treba raditi na jačanju ličnih komponenti. Koen i Felson smatraju da izostanak bilo kojeg od ova tri elementa može uspešno da spreči razbojnički čin. Vremenska struktura društva pa i društvenih pojava kao što je kriminal ima tri komponente: 1) ritam ili pravilan perioditet u kome se dnevni događaji odvijaju: tako da neko ko želi da izvrši krivično delo mora da prati ili da bude “paralelan” sa dnevnim aktivnostima potencijalne žrtve. prihvatanje prosocijalnih modela ponašanja. kao i na jačanju socijalnih elemenata suzdržavanja koji su prisutni oko deteta. Polazišta ove pretežno kriminološke teorije koja je usmerena ka objašnjenju tzv. Ona bi se mogla opisati kao kontrolno-ekološka teorija jer se zasniva na konceptima ekološkog shvatanja devijacija i kriminala. Treće i ključno za Koen-Felsonovu teoriju. iako se bitno poboljšavaju uslovi i kvalitet života ljudi. broj kriminalnih dela po jednom danu u određenoj ulici. Felson i Koen žele da ispitaju na koji način prostorno-vremenska organizovanost društvenih aktivnosti ljudi utiče da neki pojedinci svoju sklonost ka kriminalu pretoče u delo ili akciju. žrtva i prestupnik su uvek u međusobnoj zavisnosti i interakciji. 3) tajming ili koordinacija različitih aktivnosti koje su manje-više međuzavisne kao što je koordinacija prestupnikovih ritmova i ritmova žrtve. školovanja ljudi. prosperiteta. kao što je npr. i 3) odsustvo zaštite ili zaštitnika koji su sposobni da spreče prestupe. teških oblika kriminala. treba pretpostaviti da kriminal nije posledica društvenog sloma nego društvenog napretka. važnije je ukazati na rizike od kriminala koji prete čoveku u savremenom društvu nego dati odgovor o uzrocima. Kriminalne aktivnosti su u stalnoj međuzavisnosti sa organizacijom svakodnevnih i uobičajenih ili rutinskih aktivnosti ljudi u društvu i sredini u kojoj se kreću. 2) prostora ili lokaliteta na kome se vrši delo. svaki kriminalni akt se odvija u četvorouglu: 1) samog događaja ili izvršenja krivičnog dela. razbojnički ili nasilni akt potrebno je da se ispune tri minimalna kriterijuma: 1) motivisani prestupnik – pojedinac koji ima kriminalne sklonosti ali i mogućnosti da ih ostvari.ličnosti i elementa socijalnog okruženja prestupnika. Ove korelacije ukazuju da. Po Felsonu i Koenu istraživači kriminala najčešće su se fokusirali na prostornu analizu stopa ove devijacije dok su retko uzimali u razmatranje vremensku strukturu krivičnih dela. Teorija rutinske aktivnosti Teoriju rutinske aktivnosti formulisali su Lorens Koen i Markus Felson. u društvu postoji neprestana borba između ljudi za ograničene resurse. razvijanje novih životnih ciljeva. Teorija suzdržavanja se. i 4) osoba ili objekta koji predstavljaju predmet kriminalnog napada. silovanja i ubistva. stope siromaštva) i stopa tzv. ističu da za razliku od mnogih kriminoloških teorija oni ne ispituju zašto su pojedinci ili grupe naklonjeni kriminalu nego uzimaju sklonost ljudi ka kriminalu kao unapred datu. porast teških oblika kriminala u vremenu kada društvo beleži progres i razvoj može se tumačiti upravo kao posledica društvenog razvoja: tehnološkog razvoja. nivoa slobode. kriminal se odvija u određenom vremenu i prostoru. porodičnih prihoda.

zasposlenosti bračnih partnera dovodi do toga da mnoge kući i mnogi stanovi ostaju prazni tokom dana a nekada i noći a samim tim i lišenja mogućnosti da se zaštite od razbojničkih napada (lake i dostupne mete). brzina i strogost krivične sankcije jesu slabiji od mogućih nagrada i dobitaka koji se stiču kriminalnim aktima. Povećane aktivnosti i kretanje ljudi u savremenom društvu izražava se i u povećanju broja susreta pojedinca sa nepoznatim osobama ili broju izlazaka iz kuće. Koen i Felson zaključuju da je “ironično ali istinito” da isti faktori koji povećavaju mogućnost uživanja u životnim zadovoljstvima. samačkih domaćinstava. nemaju snažan efekat na prestupnika kao što to ima neformalna kazna u vidu unutrašnjeg osećaja stida pred bliskim ljudima u okruženju. Zbog svega toga. Aktivnostima van kuće ljudi postaju pogodne žrtve koje su tada lišene sposobnosti da se odbrane od napada. Džon Brajtvejt naslanjajući se na neka istraživanja o efektima hapšenja na mlade prestupnike utvrđuje da je za njih najvažnija posledica hapšenja bila u osećanju da će izgubiti ugled u porodici i mikro-sredini u kojoj žive („šta će moja porodica misliti o tome“). svakodnevne. U naročitom su riziku osobe koje žive same jer su i pogodnije mete i imaju manju šansu da se zaštite u odnosu na osobe čije su dnevne životne aktivnosti vezane za grupu. Tajming radnih ili školskih aktivnosti i aktivnosti u slobodnom vremenu mogu da budu od centralnog značaja za objašnjenje stopa kriminala. Ovde se tema socijalne kontrole okreće pitanju da li strah od gubitka poštovanja ili statusa u sredini ima veći efekat na počinioca krivičnog dela nego mišljenje nosioca javne instititucije kao što je službenik državnog krivičnog pravosuđa. Teorija reintegrativnog postiđivanja Teorija reintegrativnog postiđivanja. ono na šta treba obratiti pažnju jesu mete napada i zaštita od napada. zajednica i porodica pokazuju nedelotvornim u društvenoj kontroli kriminala. polazi od ideje da formalne sankcije ili kazne. stida i sramote od najbližeg okruženja. što uvećava rizik od kriminala protiv ličnosti. Zbog toga je savest mnogo jače oružije . Četvrto. kao što je krivična sankcija. 53. Postojanje stida kao unutrašnjeg kontrolnog mehanizma ponašanja ljudi jeste ključno za razumevanje činjenice da su najteži oblici zločna nezamislivi najvećem broju ljudi. Dnevne aktivnosti mogu da utiču na lociranje ljudi i vlasništva kao meta na vidljivim i pristupačnim mestima u određeno vreme (Cohen L.. Nezamislivost zločina je manifestacija čovekove savesti ili super-ega.Felsona nije sporno da će uvek biti motivisanih prestupnika. legitimne aktivnosti ljudi često stvaraju uslove i sredstva za činjenjenje prestupa tako što prestupnicima obezbeđuju pogodne mete kao što su imovina ili telesni integritet. koju je posebno razradio Džon Brajtvejt. Felson. ključni u prevenciji kriminala. Zato su problemi kontrole (bezbednost i zaštita osoba i objekata) i promena u dnevnim ritmovima i aktivnostima ljudi koje ne bi “išle na ruku” motivisanim prestupnicima. Koen i Felson smatraju da se sistem krivičnog prava. mogu da uvećaju i mogućnost činjenja razbojničkih prestupa. 1979). Ova činjenica po Brajtvejtu govori u prilog tezi da su kaznena svojstva društvene kontrole kriminala (zvanična kazna ili sankcija) manje važna od neformalne ili moralizatorske sankcije koja u pojednicu „budi“ osećaje griže savesti. Razlog tome treba tražiti u povećanju pogodnih prilika za činjenje razbojničkih prestupa ali i u smanjenju osećaja rizika za prestupnike od delovanja kontrolnih institucija jer se pokazuje da izvesnost. Koen i Felson nude nekoliko objašnjenja zašto je to tako: Rutinske. Povećanje broja putovanja.

tzv. Ipak. Brajtvejt ostaje dosledan opštim idejama kontrolne paradigme kada tvrdi da mere spoljašnje socijalne kontrole moraju da budu uvek prisutne. kajanja i volje za traženjem oproštaja od bliskih pojedinica (porodice. nestabilnost posla). 54. Brajtvejt podseća na stav Ervinga Gofmana. nesmotrena ponašanja (brza vožnja vozilom). loše vladanje. upotreba droge i . proizvodi izražavanje krivice. 3) Društveno ili javno postiđivanje kao sankcija (tzv.) ali i od žrtve. Postiđivanje treba da bude alternativa krivičnom kažnjavanju jer okretanju stidu. Teorija niske samokontrole Centralna (hipo)teza teorije slabe ili niske samokontrole Trejvisa Hiršija i Majkla Gotfredsona jeste da niska individualna samokontrola ponašanja u kombinaciji sa slabom spoljašnjom socijalnom kontrolom. 1) Postiđivanje daje sadržinu svakodnevnom procesu socijalizacije dece tako što obezbeđuje moralne pouke koja grade savest. stid odvraća od protivzakonitog ponašanja zato što je društveno odobravanje važnih osoba nešto što ne želimo da izgubimo. Postoje dva dobra razloga za to. Kazna koju izriče sopstvena savest je moćnija od kazne sistema krivičnog pravosuđa. Samo tako postiđivanje ima trajan efekat da. naročito kod dece. U vršenju uticaja na društvenu kontrolu stid deluje na dva nivoa: prvo. izgradi odbojnost prema protivzakonitim postupcima. Postojanje socijalizovane savesti može kompenzovati slabosti formalne socijalne kontrole. teškoće u školi i poslu (izostanak i kašnjenje u školi. Brajtvejt smatra da društva moraju sve više da se orijentišu na izgradnju unutrašnjih kontrola ponašanja ljudi umesto na sistem formalnog kažnjavanja kao što je krivično pravosuđe. promiskuitetna seksualna ponašanja. Ipak. postiđivanje i pokajanje izgrađuje moralnu savest (»napade savesti«). drugo. npr. Prvi je posledica ljudske prirode jer uvek postoji mogućnost da »savest izda svakog čoveka« Drugi razlog je što postoje određeni ljudi koji nikada nisu imali. Da bi postiđivanje kao oblik socijalne kontrole bilo efikasno njega mora da sprovodi čitava zajednica i to na primerima prestupnika koji su deo lokalnog života. Fenomen postiđivanja za Brajtvejta ima ključnu važnost kao društveni proces koji je garant porodičnog procesa izgradnje savesti dece. stvara povećanu verovatnoću tendencije „okretanja“ pojedinca ka kriminalnom ili devijantnom ponašanju i da će ta verovatnoća naročito biti povećana ako postoje i pogodne mogućnosti da se učini neki kriminalni ili devijantni akt. Društveni procesi postiđivanja deluju u tri smera. oni naglašavaju da je teorija niske samo-kontrole posebno podesna u objašnjenju zajedničkih osobenosti koje imaju maloletnička delinkvencija (krađe i telesne povrede). Tu se radi o psihopatama koji se ne mogu uslovljavati stidom ili kažnjavanjem. koji je smatrao da je izvinjenje postupak kroz koji pojedinac sebe razdvaja na dva dela: na deo koji je kriv za počinjeni prekršaj i na deo sebe koji ga odvaja od delikta. alternativna kazna) u velikoj meri može da preuzme ulogu socijalizacije koje obavljaju roditelji. kao unutrašnjoj sankciji. 2) Društveno ili javno postiđivanje nekih ponašanja podsećaju roditelje na širok opseg devijantnih ponašanja o kojima moraju da pouče svoju decu i na to da u socijalizovanju dece primenjuju lično sistematizovano postiđivanje kako bi deca izgradila moralnu savest.za kontrolu devijantnog ponašanja od kazne. niti će imati izgrađenu savest. To je ideja »krivičnog prava kao moralnog otvarača očiju«. Postiđivanje može da bude reafiramcija moralnosti prestupnika kada on izražava lično razočarenje i izvinjenje sredini i oštećenim ljudima za delikt koji je počinio.

Tipični pokazatelji snižene samo-kontrole ponašanja jesu npr. gubitak veze sa porodicom ili prijateljima ili kroz druge snažne socijalno-stresne okolnosti. Po njima. Različite devijantne akte povezuje činjenica postojanja dugoročno negativnih posledica koji su uzrokovani interakcijom tri međusobno povezana i uslovljena segmenta: 1) samo-kontrole ponašanja pojedinca 2) socijalne kontrole od strane porodice i društva i 3) pogodnih mogućnosti da se izvrši devijantni akt. sa druge strane. slaba državna socijalna kontrola. reakciju supruge na preljubu) ili na reakciju države (npr. ili slaba zaštita ljudi i imovine) 3) oštri pad svih vrsta devijacija i kriminala sa godinama starosti ljudi (što su ljudi stariji manje ih ima među počiniocima devijantnih akata). odgovor krivičnog pravosuđa na krađu)“. stabilna zarada. No. Takođe. Samo-kontrola se vidi kao sposobnost pojedinca da kontroliše sopstvene želje.porodično nasilje (zlostavaljanje supruge i dece). Psihološka osnova samo-kontrole povezana je sa učenjem pozitivnih ili negativnih modela ponašanja. hiperaktivnost. osoba koja ima izraženu nisku samo-kontrolu ponašanja može izbeći sklonost ka devijantnom ponašanju kroz važne ili inspirišuće živote mogućnosti kao što su dobar posao. da odloži trenutno zadovoljenje i upravlja dugoročnim životnim koristima ili dobicima. ljubav porodice i prijatelja ili čak kroz dobru sreću. različiti faktori poput ekonomskih ili individualno-situacionih mogu uticati na stepen samokontrole kod pojedinca kroz životni ciklus. Biološki faktori uključuju. agresivnost. plahovitost. nijedno od ovih ponašanja nema specifičnu motivaciju već ih sve objedinjuje činjenica postojanja kratkoročnih dobitaka ili zadovoljenja. Snaga personalne samo-kontrole bazirana je na međudejstvu tri grupe faktora: društvenih ili socioloških. iznenadna ili trajna ekonomska deprivacija. oštećenje mozga. Hirši i Gotfredson konstatuju da se njihova teorija bazira na tri važna istraživačka saznanja o uzrocima devijacija i kriminala: 1) značaju porodice u uzrocima delinkvencije 2) značaju (situacionih) mogućnosti da se izvrši devijantni ili kriminalni akt (npr. Sa druge strane. na socijalno i porodično okruženje (npr. proces socijalnog učenja kroz koji dete od roditelja i drugih odraslih atoriteta uči kontrolu zadovoljenja sopstvenih želja (suzdržavanje). sa jedne strane i dugoročno negativnih konsenkvenci takvih ponašanja. tokom života. nepažljivost. . Veći stepen samo-kontrole pomaže pojedincu da se odupre prolaznim ili trenutnim iskušenjima koji bi doveli do devijantnog. egoističnost. bilo u odnosu: na samog sebe (npr. na primer. Hirši i Gotfredson daju i opštu definicije devijantnosti i kriminala i ističu da su devijantni ili kriminalni akti: „skupovi različitih ponašanja u kojima učesnik ignoriše dugoročno negativne posledice. pre svega. individualnih ili psiholoških i bioloških. bezosećajnost. sklonost ka rizičnim ponašanjima. izražena istom snagom. Prva komponenta Hiršijeve i Gotfredsonove teorije jeste samo-kontrola. Ključni društveni faktor uključuje. impulsivnost. zdravstvene posledice upotrebe droge). neurohemijski disbalans ili druge fiziološke uticaje na normalni kognitivni proces. U tom smislu. Samo-kontrola ponašanja neke osobe ne mora da bude uvek. lako dostupne „mete kriminala“. Na primer. pojedinac sa snažnom samokontrolom ponašanja može u nekim situacijama izgubiti sampoštovanje i samo-kontrolu kroz uticaj spoljašnjih socijalnih događaja kao što su rat.

društvene aktivnosti) u situaciji je da akumulira više socijalnog kapitala. predisponirati nekog za devijantnost i kriminal Hirši i Gotfredson ističu da se devijantnost i kriminal „ne dešavaju u vakumu“. Postojanje obavezanosti. škola. Kriminal i brojni devijantni činovi se ne dešavaju u odsustvu mogućnosti da se učine. susedstvom). prema porodici ili poslu. tako da na njihova ponašanja snažnije utiču dejstva formalnih i neformalnih socijalnih grupa (npr. Veza ideje socijalnog kapitala sa teorijom socijalne kontrole ogleda se u (hipo)tezi da nedostatak socijalnog kapitala ili socijalne uključenosti u institucionalizovane socijalne odnose jeste pokazatelj slabih društvenih veza pojedinca. delujući zajedno. porodicu ili zajednicu ali i većih ekonomskih mogućnosti. vaspitanje. Jedna od najvećih vrednosti ove paradigme je dobra mogućnost operacionalizacije teorijskih ideja u praktične preventivne i tretmanske postupke. socijalni kapital može biti povećan delovanjem roditelja u pogledu podrške i adekvatne roditeljske uključenosti u vaspitanje dece. na veze sa porodicom. verovatnoća da će devijantni akti biti otkriveni i očekivanje mogućih dobitaka od takvog čina uz percepciju o minimalnim rizicima. radnim obavezama i mikro-zajednicom (npr.). što nije slučaj sa mladim osobama. devijantnost roditelja ili slaba roditeljska sposobnost kontrole ponašanja deteta jesu bitni uzročni činioci delinkvencije mladih. lakoću pristupa potencijalnim metama (imovina) ili žrtvama (osobe). prijatelji. Hiršijev i Gotfredsonov teorijski model pretpostavlja da nivoi samo-kontrole ponašanja pojedinca i socijalne kontrole mogu. Manje prisustvo žena među devijantima. Takođe. Pojedinac koji je integrisan u široke socijalne mreže (porodica. Hirši vidi i iz razloga slabijih mogućnosti da izvrše devijantne akte jer karakter društvenog života žena je takav da se one manje izlažu rizicima i opasnostima nego što je to slučaj sa muškarcima. kao i uspostavljanjem snažnih veza dece sa socijalnim mrežama u zajednici. prevashodno. U konteksu ove teorije socijalna kontrola se određuje kroz snagu socijalnih veza. U pogledu pola. brak. 55. nepostojanje adekvatne zaštite imovine ili ljudi. . Socijalni kapital odraslih pojedinaca moguće je uvećati kroz zdravlje. Socijalna uključenost se odnosi. Druga komponenta je socijalna kontrola. pa iz tog razloga one su neuporedive manje prisutne među devijantima i izvršiocima krivičnih dela. Na primer. već da oni zavise od personalne samokontrole ponašanja koja utiče na to da li će pojedinac izabrati legitimna ili nedozvoljena ponašanja ali i od stepena društvene socijalne kontrole (porodica. posao. Hirši i Gotfredson smatraju da neformalna socijalna kontrola ima važniju ulogu za devojke i žene nego za dečake i odrasle muškarce. Treći segment u produkciji devijantnosti jeste mogućnost da se učini devijantni akt. žene imaju razvijenije socijalne mreže od muškaraca u porodici. očekivanja ostvarivanja uloga i uključenost u međuzavisne socijalne mreže ima sprečavajući efeket u odnosu prema ispoljavanju devijantnih ponašanja. prijatelji. Zato po Hiršiju oskudno roditeljstvo. zaposlenost i povezanost sa institucijama zajednice. Što su ljudi stariji povećava se nivo samo-kontrole ponašanja kao posledica vezanosti odraslih ljudi za posao. državni sistem reagovanja na kriminal i devijacije. kao i očekivanja sredine od njegovih društvenih uloga. za decu. Implikacije paradigme desnog realizma i kritička ocena paradigme desnog realizma Praktične implikacije paradigme „desnog realizma“ i njenih teorija socijalne kontrole i suzdržavanja su vrlo jasne. Pojednac koji je uključen u široke i međuzavisne socijalne mreže razvija obavezanost npr. Postojanje socijalnog kapitala povećava mogućnosti pojedincu da uspešnije u životu ostvaruje svoje interese. socijalne uključenosti ili socijalnog kapitala u društvenim relacijama koje poseduje pojedinac.). Segment mogućnosti može uključivati npr.Nivo samo-kontrole je povezan i starošću pojedinca ali i polom. Ženski pol tokom socijalizovanja i roditeljskog vaspitavanja razvija veći stepen samo-kontrole ponašanja usled većih socijalnih očekivanja sredine i porodice. itd. susedstvo i sl.

Porodica treba da bude dobro integrisana u socijalne mreže i sa ojačanim socijalnim kapitalom kako bi imala preventivno dejstvo prema delinkvenciji. kontrolu agresivnosti i impulsivnosti. imovinskog i nasilnog kriminala. ovim teorijama se „zamera“ i prenaglašavanje značaja samo-kontrole ponašanja u uzrocima devijacija i kriminala. koja imaju nizak nivo samo-poštovanja. itd. Prevencija devijacija dece i mladih je osnova prevencije kriminala i devijacija odraslih. huliganizam) ili prostitucije. faktora rizika u pogledu postojanja niske samo-kontrole ponašanja. Prema ovoj vrlo politički uticajnoj paradigmi devijantnosti upućene su brojne epistemološke. Ipak. To se odnosi na preventivni dizajn okruženja objekata i ljudi. Treba rano uočiti decu čije je suzdržavaje slabo. Tretman ličnosti podrazumeva izgradnju i ojačavanje ega. razvijanje novih životnih ciljeva. Paradigma socijalne kontrole i „desni realizam“ su izazvali veliku pažnju naučnika. jačanje obrazovnih i radnih kapaciteta. pre svega porodice. Međutim. dok npr. vaspitne i obrazovane uloge roditelja. antropološke. prihvatanje prosocijalnih modela ponašanja. korporativnog kriminala. Sa takvom decom treba raditi na jačanju ličnih komponenti u pogledu izgradnje samo-kontrole ponašanja i samopoštovanja. bezbednost i zaštita vlasništva i imovine ili briga o ličnim dnevnim bezbedonosnim procenama kretanja i obavljanja aktivnosti. davanje podrške i otvaranje novih i alternativnih životnih mogućnosti i za pojedinca i za porodicu. razvoj empatičnosti i samo-poštovanja. Za kontrolnu paradigmu može se konstatovati da njene teorije vrlo „logički zvuče“ u odnosu na objašnjenje npr. devijantnih subkultura (npr. Naročitu pažnju zahtevaju deca koja pokazuju sklonost ka bezosećajnosti i bezobzirnim postupcima prema drugima. To su oni postupci čiji bi cilj bio otkrivanje tzv. situacione prevencije kriminala i devijacija sprečiti da se takvi akti dese. političkog kriminala (npr. U prevenciji je značajna uloga lokalne zajednice koja treba da osnaži procese konformizma i socijalne kontrole ponašanja preko programa koji omogućavaju što bolju integraciju mladih sa prosocijalnim okruženjem. Jedna od osnovnih primedbi jeste da se teorijama unutar ove paradigme ne može objasniti celina društvenih devijacija. Mogućnost da se izvrši devijantni akt je jedna od najvažnih ideja ove paradigme što u preventivnom smislu znači da treba aktivnostima tzv. terorizma). slabe spoljašnje socijalne kontrole i dugoročno-negativnih posledica. zato što se u ranom detinjstvu i ranoj mladosti izgrađuje samo-kontrola ponašanja kroz procese socijalizacije. No. ideološke i teorijske primedbe. U tom smislu. mnoge druge devijacije ostaju teško objašnjive ovim teorijskim modelima – poput državnog kriminala. koja su nepažljiva i hiperaktivna. U pogledu tretmana ova paradigma ističe dva ključna elementa: element ličnosti i element porodice i socijalnog okruženja prestupnika. upotrebe droga i tzv. itd. uličnog kriminala. Poruka ove paradigme je da u prevenciji kriminala i devijacija .Paradigma socijalne kontrole i suzdržavanja može se operacionalizovati u pogledu prevencije maloletničke delinkvencije. a naročito onih koji se tiču disciplinske. osnaživanje društvenih veza. koja su sklona rizičnim ponašanjima i koja pokazuju crte ličnosti u pogledu egoističnosti i agresivnosti. Programi primarne prevencije delinkvencije maloletnika treba da se usredsrede na razvijanje boljih obrazovnih kapaciteta i ojačavanja konvencionalne moralnosti među mladima. Prevencija zahteva i jačanje roditeljskih kapaciteta. ova osnovna primedba je vrlo uopštena jer ne postoje niti paradigma niti teorija koja je uspela objasniti sve tipove devijacija. je ključni faktor uzroka maloletničke delinkvencije. kao i to da samo-kontrola nije stabilna odlika pojedinca tokom života i da se ona može menjati. U te svrhe naročito je pogodna porodična terapija. Jer jedna od ključnih teza ove paradigme je da slaba socijalna kontrola. kulturne interiorizacije moralnih normi i društvene motivacije ličnosti. Osnaživanje socijalnog okruženja prestupnika usmereno je na rad u uspostavljanju porodičnih veština u pogledu socijalizacije i vaspitanja. metodološke. političara i praktičara. koja pokazuju sklonost impulsivnom reagovanju na frustracije. Hirši i Gotfredson smatraju da većinu devijacija zajednički karakterišu nespecifična motivacija i okolnost postojanja niske samo-kontrole. ova primedba je značajna u pogledu činjenice da različiti oblici devijacija imaju svoje specifične i posebne uzroke.

Ova teorijska poruka je u pogledu prevencije neobuhvatna i praktično manje realna. kao i raznovrsni sadržaji. a konkretno definisanje i društveni odnosi zavisili od običaja. Majkl Harington pod relativnim siromaštvom podrazumeva: situaciju u kojoj neki pojedinci ili porodice nemaju ni minimum uslova za zaštitu zdravlja. U teorijsko-kriminološkom smislu prigovori teorijama socijalne kontrole jesu da one ne uvažavaju dovoljno činjenice: postojanja različitih socijalnih klasa devijanata. to je njegovo razumevanje menjalo tokom istorije.suštinski značaj imaju procesi izgradnje savesti. Kako siromaštvo ima svoje objektivne (nedostatak sredstava. beskućništvo. merila i tipovi društvene reakcije i odnosa prema ovom problemu. 56. već i humanim i socijalnim aspektima. super-ega. Ovde se polazi od kapitalizma kao društvenog poretka koji nema „alternativu“ i koji se ne dovodi u pitanje. obuća. Polazeći od ovih definicija. Na teorijsko-praktičnom nivou teorije socijalne kontrole su vrlo ograničene u tumačenju tzv. pitanja moralnosti.) i subjektivne dimenzije (osećaj neslobode i sputanosti.“ Miroslav Radovanović pod bedom podrazumeva: „nedostatak najneophodnijih sredstava za bio-psiho-socijalnu reprodukciju i opstanak čoveka i njegove porodice“. Za određivanje pojma relativnog siromaštva koristi se kriterijum šire shvaćenih osnovnih potreba. nehigijena i prljavština. vaspitanja i konformizma kao činilaca koji čoveka odvraćaju od „skretanja“. ekološkoindividualnih razlika u kriminalu i devijacijama. Pojam siromaštva Postoje veoma različite definicije i shvatanja. izuzetno kratak životni vek. standarda. uticaja vršnjaka na delinkvenciju mladih i kulturne različitosti u devijacijama i kriminalu.. nepismenost i nizak opštekulturni nivo. Pod pojmom bede ili apsolutnog siromaštva podrazumeva se: „stanje ljudi kojima nedostaju sredstva za zadovoljenje njihovih osnovnih životnih potreba. indikatori.. rasnih i etničkih raznolikosti. Postoje brojne devijacije koje su neracionalne i neisplanirane i to kod ljudi koji nikada nisu ispoljili nizak nivo samo-kontrole sopstvenog ponašanja. Slično funkcionalizmu i ova paradigma polazi od ideje opšteprihvaćenih vrednosti i moralnih uverenja ne zanimajući se za pitanja stvaranja vrednosnog sistema i uloga društvenih moći u tom procesu.). pauperizam i novo siromaštvo. samo-kontrole ili samoobuzdavanja ponašanja. U savremenoj stručnoj literaturi preovladava multidimenzionalni koncept siromaštva. relativno siromaštvo. za stanovanje. U ideološkom smislu. može se reći da su najznačajniji pokazatelji bede: Nemogućnost zadovoljenja ni osnovnih bioreproduktivnih ljudskih potreba (hrana. vrednosti i odnosa moći različitih društava i država. To znači da oni koji žive u bedi nisu u stanju da obezbede ni osnovne životne potrebe. . koji ovu pojavu ne posmatra jedino u njenim materijalnim. ova paradigma ima snažan konzervativni naboj jer se prevashodno zanima za održanje poretka i reda. Paradigma socijalne kontrole kao ključni problem kapitalizma određuje kako taj sistem zaštiti od „gubitnika“ i devijanata i kako učiniti da se „dobitnici“ osećaju što bezbednije i bezbrižnije. ne postoji univerzalna definicija niti ujednačeni standardi utvrđivanja i merenja siromaštva. voda. manjak mogućnosti za zadovoljenje ljudskih potreba i sl. porodice i društvene grupe zbog nedostatka sredstava ne mogu da obezbede . Da bi se na adekvatan način mogao odrediti pojam siromaštva neophodno je prethodno razmotriti pojmove kao što su: beda ili apsolutno siromaštvo. socijalizacije u porodici nego delovanje zvaničnih državnih sistema socijalne kontrole kao što policijske službe ili službe krivičnog pravosuđa. primarne ili početne devijantnosti: na primer.). veoma visoka smrtnost odojčadi. u tumačenju epizodnih ili neučestalih devijantnih ponašanja ili u tumačenju devijacija u kojima nema mnogo organizacije i racionalne sofisticiranosti u proceni da li izvršiti neki delikt ili ne. nedostatak dostojanstva i samouvažavanja i sl. Paradigma socijalne kontrole u potpunosti odbija pozicije da ekonomske i političke strukture kao i raspodela društvenih šansi i mogućnosti ima bitnih veza sa produkcijom kriminala i devijacija. Piter Tauzend daje jednu potpuniju definiciju relativnog siromaštva: situacije u kojima pojedinci. ishranu i školovanje. moralnosti. Paradigmi socijalne kontrole prigovara se u antropološkom pogledu veliki pesimizam u tumačenju ljudske prirode i njene sklonosti ka devijacijama.

Može se zaključiti da se relativno siromaštvo ne vezuje samo za bazične potrebe čoveka već se posmatra u širem socijalnom kontekstu. učestvuju u odnosima i da slede običaje i stil života koji se očekuje od članova neke zajednice ili društva. marginalizacija i socijalna pomoć. Imajući u vidu savremene pristupe i karakteristike siromaštva moguće je izdvojiti neke ključne elemente opšte definicije siromaštva pod kojom se podrazumevaju takvi uslovi života nekih pojedinaca i društvenih grupa koje karakteriše: nepostojanje ekonomskih. socijalna isključenost. Pauperizam se najčešće određuje u odnosu na minimum sredstava neophodnih za održavanje fizičke egzistencije u odnosu na primanja zaposlenih ili prema materijalnom cenzusu pojedinca ili porodice. Svaka država u svojim propisima uređuje i određuje šta se smatra siromaštvom kao uslov da se mogu koristiti određene socijalne pomoći. ono ne sadrži u sebi kršenje društvenih normi niti predstavlja društvenu opasnost već predstavlja društveno stanje pojedinca ili grupa a ne neki društveno neprihvatljiv tip ponašanja. Nešto kasnije ovaj autor daje drugačiju definiciju relativnog siromaštva u kojoj siromaštvo ne posmatra kao nedostatak sredstava ili minimuma neophodnih potreba za ljudski opstanak već kao nemogućnost nekih pojedinaca ili grupa da obavljaju društvene uloge. pojam i koncepcija novog siromaštva nastaje u kapitalističkim državama da bi se označile socijalne prilike građana i porodica čiji uslovi života su u kvalitativnom smislu ispod životnog standarda društva u kome žive.ishranu i druge uslove života niti da učestvuju u aktivnostima koje su uobičajne ili prihvaćene od strane društva kome pripadaju. Karakteristike siromaštva i potkultura siromaštva Siromaštvo se ne posmatra kao devijacija u okviru klasičnih socijalno patoloških teorija. U pitanju su: .novo siromaštvo. Kao indikator ovog tipa siromaštva koriste se najčešće: nedostupnost usluga i različitih institucija od kojih zavisi kvalitet života i standarda. siromaštvo kao društvena pojava ima određene karakteristike koje ukazuju na to da ono istovremeno ima obeležja društvene devijacije i da predstavlja socijalni problem. loši uslovi društvene promocije i psihologija i kultura. socijalnih i kulturnih uslova za zadovoljenje osnovnih bioloških. Međutim. obrazovnih i drugih ljudskih potreba i nedostatak uslova za razvoj i reprodukciju psihičkih i fizičkih sposobnosti i nedostatak uslova za produkciju i reprodukciju života. Posebno se to odnosi na isključenje iz uobičajnih aktivnosti zajednice što upućuje na problem marginalizacije siromašnih. Kritike ove definicije i koncepcije polaze od toga da je ona preširoka i da potencijalno obuhvata sve one koji nisu na vrhu socijalno-ekonomske hijerarhije. odnosno subkultura siromaštva. Ovaj pristup ima takođe i pragmatičke ograničenosti. Pojam pauperizam označava „službeno ili zvanično priznato siromaštvo“. Uz sve ograničenosti ove definicije i koncepcije imaju i neke dobre strane jer ukazuju na iskrivljivanje slike siromaštva ukoliko se gleda fokus razvijenih zapadnih društava i na metodološke ograničenosti određivanja ove pojave jedino u dimenzijama materijalnih uslova života i ekonomskih parametara. Međutim. 57. političkom i kulturnom životu zajednice. Pojmu relativnog siromaštva slično je tzv. Tausend je smatrao da je moguće univerzalnim obezbeđivanjem određenog skormnog nivoa izvora obezbediti neophodno učešće građana u socijalnom. zdravstvenih. kulturnih. ali da ukoliko su oni ispod određenog praga prihoda onda „povlačenje ili isključenost iz aktivnog članstva u društvu postaju nesrazmerno naglašeni. Kao indikator relativnog siromaštva najčešće se navode: društveno beznačajne uloge i položaji.

Patriša Regls testirala je hipotezu o tome da li samoodržavajuća kultura siromaštva međugeneracijski prenošena zadržava svoje pripadnike u siromaštvu. postojanost – koja pokazuje da siromaštvo nije trenutna već naprotiv. društvena uočljivost – vidljivost siromaštva. Reč je o gladi. višedimenzionalnost siromaštva – koja znači da je siromaštvo višeslojna pojava i da se ispoljava u činjenici da siromaštvo po pravilu prati postojanje adaptivnih devijacija tj. Apsolutno siromaštvo prati nekoliko složenih pojava koje same za sebe predstavljaju problem iako su samo njegov najnegativniji pokazatelj. 3. neodgovorni). pogotovo što je društvo bogatije. Neki autori proširuju pojam beskućništva na one ljude koji nemaju odgovarajuće uslove stanovanja. da je oko 2/3 stanovništva Zemlje siromašno. 2. Nepismenost je posledica socijalne isključenosti iz uobičajnih društvenih odnosa i procesa. On je zaključio da oni poseduju odvojen i drugačiji način života koji će opstati čak i kada siromaštvo bude eliminisano. izvore da zakupe i plate stan ili žive u nehigijenskim i po zdravlje štetnim uslovima. trajna i stabilna društvena pojava pa tako uprkos razvoju i opštem bogaćenju ljudskog društva stalno postoji velika masa siromašnih naspram manjeg broja onih koji žive u izobilju.1. pasivnost. Neka istraživanja određuju beskućništvo kao situaciju u kojoj neki ljudi provode noć u improvizovanim skrovištima na javnim ili drugim mestima koja nisu stambeni objekti. 58. Odnosi se na to da je siromaštvo lako uočljiva devijacija i da nisu potrebne posebne istraživačke tehnike da bi se utvrdilo njegovo postojanje. usmerenost pema sadašnjosti i osećanja fatalizma i nemoći. što znači da deca siromašnih ne moraju neminovno da i sama ostanu siromašna. Ovu pojavu on je označio kao kulturu siromaštva. masovnost odnosno raširenost siromaštva – ona se pored ostalog izražava i sledećim činjenicama. Beskućništvo se ne može jednostavno definisati. pothranjenosti. Ova autorka je našla da je oko polovine pripadnika ove skupine kratkotrajno siromašna. Pored toga su testirane i mnoge zablude o siromašnima (da su lenji. Ključna obeležja kulture siromaštva su rezignacija. Glad i pothranjenost su obavezni pratioci i indikatori siromaštva dok glad izražava nepostojanje sredstava da se obezbedi hrana neophodna za reprodukciju života. Prva polovina ima sve šanse da se uz određenu podršku i promenu položaja istrgne iz siromaštva pa je to moguće i za neke siromašne u dužem periodu. Pogrešno je tvrditi da između siromaštva i drugih devijacija postoji direktna uzročna veza. Nepismenost se izražava kao nesposobnost čitanja i pisanja na bilo kom. pothranjenost obuhvata strukturalne nedovoljnosti odnosno poremećaje u ishrani stanovništva. Oskar Luis je ispitivao siromaštvo metodama neposrednog posmatranja sa učestvovanjem i analizama životnih istorija siromašnih. dok drugu polovinu čine trajno siromašni.onih koje se sastoje u kršenju normi radi prilagođavanja na postojeće uslove života pošto je to najčešće jedini način opstanka. Siromaštvo je samo plodno tle za nastanak i postojanje drugih devijacija. 4. 5. pasivni. da 29 najsiromašnijih zemalja sveta imaju bruto nacionalni dohodak ispod 100 američkih dolara. u ovom slučaju iz obrazovnog sistema. a pogotovo na jeziku dominirajuće kulture društva u kome žive. po pravilu u prenatrpanim objektima. reprodukovanje siromaštva – koje označava zadržavanje i nepromenjenost uslova života siromašnih i njihovu nemoć da bitnije menjaju svoju ekonomsku i socijalnu poziciju usled čega dolazi do obnavljanja međugeneracijskog siromaštva. razlike su veće i siromaštvo je uočljivije. beskućništvu i nepismenosti. Teorije o siromastvu Izdvajaju se dve grupe kljucnih teorija o siromastvu: klasicne i savremene teorije o siromastvu . Luis je verovao da kada se kultura siromaštva jednom uspostavi ona teži samo opstajanju i reprodukovanju.

8. Marks se vise bavio teorijskim utemeljenjem objasnjenja prirode i uzroka siromastva i njegovom neminovnoscu u uslovima kapitalistickih produkcionih odnosa. Maltus se zalaze za moralno . politickih i socijalnih odnosa i mogu se eliminisati jedino radiklanim ekonomskim i politickim promenama. sto motivise na vece licno angazovanje i prihvatanje rada i pod nepovoljnim uslovima. Predstavnik je Vilfredo Pareto. Njihova kljucna ideja je da siromastvo posmatraju kao prolaznu pojavu koju je moguce eliminisati. Socijalni darvizam. To znaci da postoji raskorak izmedju raspolozivih dobara i rasta stanovnistva. Ova teorija ima rasisticku oreijentaciju. U prvom slucaju rec je o interesima vladajucih struktura da se ocuva postojeci sistem ekonomskih i socijalnih odnosa. Tvorac ovog shvatanja je Robert Maltus. 7. ciji je predstavnik Dzon Majnard Kejns. Marksisticka shvatanja . koji su bili uvereni da je kapitalizam idealno drustvo. sto je opet buduca investicija za dalju proizvodnju. pa time povlace i visi drustveni status. Koncept siromastva u okviru drzave blagostanja . Kajns se zalaze za socijalna davanja koja smiuju tenziju siromasnih i time obezbedjuju normalno funkcionisanje drzave. a neminovan pratilac tog raskoraka su siromastvo I beda. da ne radjaju decu i da se uzdrzavaju od seksualnih odnosa. odnosno bogatstvo javlja kao neminovna genetski uslovljena podela na elitu i siromasne. Ovaj autor smatra da je osnovna funkcija dezave da obezbedi: ocuvanje svojine. vaspitanje koje ima za ciljda ljudi shvate da ukoliko nemaju uslove. . 5. Prema ovoj teoriji neki ljudi se radjaju kao siromasni a drugi kao pripadnici razlicitih elita. siromastvo je pre subjektivna nego objektivna cinjenica i opaza se jedino u stalnim poredjenjima i procenama sopstvene drustvene pozicije sa drugima i uz koriscenje mehanizma stigmatizacije i drustvenog etiketiranja: “bogat”. ali i da treba kontrolisano da obezbedjuje socijalna davanja. Nizak drustveni status pojedinca i drupe deluje stimulativno na one koji su iznad njih u drustvenooj strukturi da izbegnu siromastvo.polaze od stave das u neke drustvene uloge cenjenije.ova teorija izrazava se kroz osnovnu ideju da drzava kroz socijalne programe utice na raspodelu jednog dela nacionalnog dohotka u korist siromasnih postizuci na taj nacin najmanje dva osnovna efekta”socijalni mir i princip socijalne pravde. Siromastvo je neminovni deo drustvene podele uloga i statusa i cak ima svoju drustvanu funkcionalnost. 4. klasnih odnosa i trzista. dok se istovremeno redistributivnim merama i putem socijalnih programa utice na ublazavanje socijalnih posledica trzisne ekonomije. Laisser-faire teorija je klasicna liberalisticka teorija ciji su predstavnici Adam Smit i Dejvid Rikardo. pa cak predlaze I primene represivnih metoda(npr sterilizacija i sl. 6 Funkcionalisticke teorije .1. zahvaljujuci jacanju gradjanske svesti i uticaju ideja i pokreta o ljudskim pravima principu socijalne pravde postaje posebno znacajna predpostavka ekonomskog i socijalnog položaja coveka u razvijenim savremenim drustvima. Zacetnici ovih shvatanja i istrazivanja bili su sami klasici marksizma Marks i Engels.) 3. “siromasan”. od culture do culture i od grupe do grupe unutar istog drustva. Maltuzijanstvo ili teorija spontanizma je radikalnija od predhodne. siromastvo i dr socijalne protivrecnosti su inherentni prirodi ekonomskih. Simbolicki interacionizam .ovaj pristup ukazuje na variranje znacenja siromastva u razlicitim istorijskim preiodima. “pripadnik srednjih slojeva” is l. on smatra da se siromastvo. Prema tome. 2. on je smatrao da se razvoj stanovnistva odvija po geometrijskoj dok proizvodnja hrane i ostalih zivotnih potreba i dobara raste po aritmetickoj progresiji. Teorija harmonizma je savremena teorija o siromastvu. Smatraju d ace ekonomski razvoj kapitalistickog drustva zasnovan na trzisnim mehanizmima eliminisati siromastvo. Egels je razvio metodologiju i izveo vise empirijskih istrazivanja i slicnih socijalnih problema. Na drugoj strani.Po marksistima.

bez obzira na broj indikatora i njihov objektivni ili subjektivni karakter. U većini zemalja linija siromaštva izračunava se na osnovu vrednosti prihoda ili potrošnje po članu ili za celinu domaćinstva. Svaki indikator se skalira od minimalne do maksimalne vrednosti i tako omogućuje izračunavanje skupnih indeksa i ukupnog indeksa siromaštva. dok se za svaku od ovih definišu posebni indikatori. Zbog brojnih arbitrarnosti i nedostataka objektivnih merila za svaki od pojedinih pokazatelja sa liste ove ideje i njihova primena ozbiljno su kritikovani. Koristio je kombinovano tri vrste indikatora: listu potrošnih dobara. Ideje o relativnom siromaštvu i njegovim socijalnim i humanim aspektima uvele su u igru i druge indikatore među kojima pored ostalih prosečno trajanje ljudskog veka. Multidimenzionalne modele i načine merenja siromaštva obuhvataju razne dimenzije i aspekte siromaštva i sadrže veliki broj različitih kombinovanih indikatora. 2. sto za posledicu ima odsustvo programa i projekta zastite siromasnih. socijalni i humani. Prvi takav pokušaj predstavlja indeks humanog razvoja predloženo od strane UNDP (razvojni program UN) početkom 90ih. ali je karakteristicna za XVII I XVIII vek. stope nepismenosti i sl. Indikatori i merila siromaštva Nemački ekonomista i statističar Engel pokušao je među prvima da definiše merne instrumente blagostanja i siromaštva. 60. Represija kao reakcija na siromastvo nije tipicna za savremena drustva. Drustvena reakcija na siromastvo i siromastvo u Srbiji Postoje razliciti nacini drustvene reakcije na siromastvo 1. stope smrtnosti odojčadi i porodilja. ukljucujuci i siromastvo. Socijalna dimenzija se odnosi na jednakost polova. humanu i socijalnu. Svaka od tri ključne kategorije izdeljena je na podkategorije. . listu pogodnosti i listu socijalnih aktivnosti. Taunsend je koristio kombinovane indikatore „životnog stila“ domaćinstva i „indekse lišavanja“ da bi pratio relativno siromaštvo. Drugi model koji ima multi dimenzionalni karakter predložen je od strane svetske banke u formi ankete o merenju životnog standarda. Indifrenetnost ili nezainteresovanost je reakcija tipicna za vecinu gradjanskih drustava. koja samtraju da je siromastvo normalna pojava id a su siromasni samiza to krivi. Eventualno se dopuštaju supsidijarne mere poput porodične solidarnosti ili intervencija države putem socijalnih programa u korist onih koji rade. Engelovi koeficijenti korišćeni su često. posto je svaka osoba odgovorna za sopstvenu sudbinu. odnosno siromaštva: materijalni. 3. Tako je Oršanski polazeći od istog pristupa apsolutnu liniju siromaštva definisao kroz sledeću formulu: Z2=Cm/es U ovoj formuli Cm je cena prehrambenih artikala. obrazovanje i upravljanje sredstvima za dostojan život. Druga dimenzija obuhvata kategorije zdravlja. dok es predstavlja udeo troškova ishrane unutar ukupnih prihoda.59. Metode merenja siromaštva mogu se podeliti na jednodimenzionalne i multidimenzionalne. infrastruktura. Među novim modelima merenja siromaštva koristi se i indeks siromaštva (model zasnovan na Jongovoj metodologiji) koji sadrži 3 osnovne dimenzije: materijalnu. ponekad modifikovani u praksi merenja siromaštva. snabdevanje vodom i poljoprivreda. ukoliko se to posebno zahteva. On je definisao liniju siromaštva koristeći udeo prihoda potrošenih na bazične potrebe posebno na ishranu u ukupnoj potrošnji domaćinstva. Obično se u tu svrhu koriste statistička istraživanja budžeta i potrošnje domaćinstva. prevenciju sukoba i socijalni kapital. Ovi indeksi određeni na skali od 0 do 1 mere tri skupa indikatora: dugovečnost. Unutar prve komponente prate se prihodi. Ankete zasnovane na ovom modelu sadrže na stotine različitih indikatora za svaki od 3 ključna aspekta životnog standarda. Libelaristicki odnos koji polazi od ideje da se niko ne sme intervenisati u slucajevima sirosmastva. obrazovanja i profesionalne obuke.

kao i da su sluzbeno definisani sadrzaji materijalnog obezbedjenja siromasnih znatno ispod linije siromastva. koji su smatrali da komunisticko drustvo moze u potpunosti da oslobadi coveka.1 % stanovnista u 1990 god i 28.9 % u 1995god. U drugim istrazivanjima koriscena je minimalna potrosacka korpa per capita Svetskog programa hrane. Ove cinjenice duguju se padu bruto drustvenog proizvoda i drugim vec analiziranim faktorima drustvenih kriza. Formalin aspekt krivicnog dela sastoji se u cinjenici da je krivicno delo ljudska aktivnost. U Srbiji ne postoji zvanicna linija siromastva. god bilo duplo vece nego 1990. Vecina koncepcija nastala je u okviru delatnosti specijalizovanjih agencija Ujedinjenih nacija. Utvrdjeno je da siromastvo vise pogadja urbano nego ruralno stanovnistvo. Ideja o dezalijenaciji. Zajednicke karakteristike razlicitih devijacija. programe ili projekte borbe protiv siromastva. Rec je o iluziji d ace drustveni razzvoj prosto sam za sebe eliminisati siromastvo. Materijalni aspekt kriminala sastoji se u ugrozavanju odredjenih drustvenih vrednosti koje su zakonom zasticene kao posebno drustveno znacenje. onda kada se dostigne oderdjeni nivo ekonomskog i socijalnog blagostanja i eliminisu protivrecnost nasledjene iz predhodnog kapitalistickog sistema. Tako je Posarac nasao da je ispod vise linije siromastva u Srbiji zivelo 14.visa linija siromastva. god nesto vise od trecine stanovnistva zivelo ispd vise linije siromastva. a time i sadrzaja kriminala. pa samim tim da eliminise rezlicite vidove siromastva. 5. viseclana domacinstva sa decom. potrosacka korpa statistickog zavoda. 6. porodice industrijskih radnika. Nepriznavanje postojanja siromastva je kada ideja nastalo u okviru koncepcija izmedju ekonomskog i socijalnog razvoja. Do slicnog saznanja nalazi se u materijalu Evropskog pokreta u Srbiji u kome je izracunato da je jedna trecina stanovnistva Srbije bila siromasna. koja se sastoji u krsenju zakonski propisanih normi. Kriminal je opsti za razlicite delove drustvenih devijacija. Koristeci isti kriterijum grupa autroa je utvrdila postojanje 38.4. Ti rezultati pokazuju da je siromastvo u Srbiji 2000. kao indikator najnize linije ili apsolutnog siromastva. Poredjenjem podataka istrazivanja u poslednjoj deceniji XX veka moze se zakljuciti da je siromastvo u Srbiji na karju veka bilo u stalnom porastu. postojanje koncepcija i posebnih programa borbe protiv siromastva. na koje drustvo reaguje sankcijama. koje imaju skupni naziv kriminal izviru iz prirode krivicnih dela. U praksi se odnos prema siromašnima najčešće uspostavlja kroz posebne programe borbe protiv siromaštva i još češće sistemima socijalne zaštite. Svako krivicno delo ima formalin i materijalni aspekt preko kojih se ispoljava sustina kriminala kao devijacije. Materijalni aspekt krivicnog dela tice se njegovog sadrzaja. kojima je zajednicko krsenje pozitivno-pravnih normi ponasanja. pored ostalog dosli su do saznanja da je 2000.5 %. Treci element klasicnog shvatanja devijacija u krivicnopravnom . da su u vecem riziku da postanu siromasni ili su to vec realno nezaposleni. Najcesce se koristi tzv. tako da se u malobrojnim istrazivanjima ovog problema koriste razlicita merila. najmladje i najstarije kategorije stanovnistva. kao reakcija na siromastvo. nije zazivela u praksi i pre je predstavljala iluziju teoreticara komunizma. karakteristican je za kapitalisticke zemlje socijaldemokretske orijentacije u kojima se putem razlicitih programa utice na preraspodelu nacionalnog dohotka u korist siromasnih i preduzimaju specificni program prevencije i zastite siromasnih. Socijalni reformizam. dok pojedine zemlje ili asocijacije imaju posebne konvencije. 61. sto znaci das u nedovoljna da bi se obezbedio i minimum uslova zivota ovog znacajnog dela stanovnistva. Kriminal i drustvene devijacije U klasicnim sociopatoloskim shvatanjima kriminal se uzima kao tipicni primer drustvene devijacije. god. 7. domacinstva sa tri i vise izdrzavanih cclanova.

Milutinovic na sledeci nacin definife kriminal: Sve one aktivnosti koje ugrozavaju u odredjenom vremenskom razmaku pojedina lica ili pak dobra . U uzem smislu ovaj pojam obuhvata sva registrovana i sankcionisana krivicna dela na nekoj teritoriji i u odredjenom vremenskom preiodu. javljaju se ona shvatanja koja pod kriminalom podrazumevaju ona drustveno stetna i neprihvatljiva ponasanja koja su registrovana od strane odgovarajucih drzavnih organa. zbog cega se najcesce ipak pribegava pravnim definicijama. savremeno krivicno pravo najcesce stiti: 1. N aosnovu ovoga se moze zakljuciti da je tamna brojka kriminala velika id a to iskrivljuje sliku o drustvenim devijacijama. a koje su inkriminisane u vazecim kaznenopopravnim normama jedne zemlje. drustveno. mocnih i bogatih struktura drustva. ekonomski system 5. dok u osnovi izrazava i stiti interese vladajucih struktura i slojeva. Pojam kriminala moze se definisati u uzem i sirem smislu. i pokrenutih krivicnih postupaka i izrecenih sankcija na drugoj. do shvatanja se pod kriminalom podrazumevaju svi ozbiljni vidovi krsenja drustvenih normi. predstavlja glavni problem u definisanju sadrzaja kriminala. koja pripadaju tim pojedincima. kao posledica drustvenog kretanja i promena drustvenih vrednosti. Nailazi se na brojne rasparve i razlicite definicije i shvatanje kriminala. kriminal se odnosi na sva ponasanja kojima su prekrsene krivicnopravne norme. Takodje e poznato da se ostrica maca pravde cesce obrusi na marginalizovane i siromasne drustvene slojeve nego na pripadnike vladajucih. Poseban problem u definisanju kriminala predstavlja definisanje njegove drustvene opasnosti. Oni se krecu od insistiranja na cisto pravnim definicijama. imovinu 4. Neke procene govore o tome da veliki broj krivicnih dela ostane neotkriven. od posledica savremenog tehnoloskog razvoja 6. socijalna i dr prava ljudi. gradjanska.u materijalnom i moralnom smislu. ne sme se izgubiti iz vida cinjenica da krivicno zakonodavstvo samo jednim delom stiti neke opste drustvene vrednosti. koji je uvek manji u odnosu na kriminalnu praksu.smislu cini drustvena reakcija na takva ponasanja i ona se ispoljava u vidu razlicitih krivicnih sankcija. U sirem smislu. raznim drustvenim organima i organizacijama kao i drustvu uzev u celini. Izmedju ova dva ekstremna shvatanja. Njihovi izvrsioci se uzimaju na odredjenu krivicnopravnu odgovornost i podlezu odgovarajucim sankcijama i merama za njihovo izvrsenje. odnosno pitanje granice kada neko ponasanje pojedinca znacajno ugrozava neki vrednosni i normativni poredak. smatraju se i pravno tretiraju kao njen kriminalitet za to vreme. bez obzira na to da li su vinovnici poznati ili ne. da li je prema njima pokretan krivicni postupak i izrecene sankcije ili ne.pravni i politicki system 2. . Iako je kriminal tipicna devijacija sa aspekta klasicnih teorija. da se u 40% slucajeva n epokrene krivicni postupak id a se u 20 do 30% slucajeva ne izrekne nikakva sankcija. licna. Promenljivost drustvenih normi. neke opste humane vrednosti 3. Poznato je da se i kriminalna politika menja id a to utice na sluzbeno i ortodoksno pravno reagovan kriminal. Postoji znacajna razlika izmedju broja ucinjenih i prijavljenih krivicnih dela na jednosj strain. ekonomska. bez obzira na to da li su pocinioci znani i da li su prema njima izrecene sankcije.

seksualnih i drugih delikata.62. posto se smatra da ponavljanje krivicnih dela. . odnosno za sustinske sadrzaje vrednosti koje se stite krivicno-pravnim sistemom. neorganizovani koji obuhvata najcesce situacione i jedan broj polu profesionalnih kriminalaca. krm. kojim su obuhvaceni svi pravosnazni osudjeni izvrsioci krivicnih dela i recidivizam. politickog. pogotovo istorodnih. odnosno krvnih. Prema tipu i karakteru organizovanosti criminal se obicno razvrstava u sledece grupe: 1. koje imaju visoku potraznju. koriscenjem korupcije i drugih sredstava da se izbegnu sankcije i. koji podrazumeva ponavljanje dela. Organizovani kriminal Org. Neki autori izdvajaju kao poseban tip organizovanog kriminala preduzetnicki kriminal. konspirativni siroko rasprostranjen model 2. poluorganizovani. Poseban vid organizovanog kriminala prestavlja kriminalni sindikati ili udruzenja. preduzetnicki tip Organizovani kriminal karakterise relativno stabilna struktura i hijerrarshijska organizacija sa ustaljenim jezgrom i vodjstvom i podelom “posla” prema specijalizovanim sposobnostima. sto je i logicno imajuci u vidu postojanje i promenljivost razicitih sistema krivicnog prava i sankcija. koji se javlja u okviru razlicitih ad hoc grupa ili bandi. Najopstija podela kriminaliteta je na primarni. ali najcesce obuhvataju:nelegalnu prodaju i promet oruzja. koji podrazumeva ponavljanje krivicnog dela iste vrste. Postoje i krivicnopravni kriterijumi za definisanje recidivizma i oni se koriste prilikom izricanja krivicnih sankcija. Ove klasifikacije imaju prakticnu namenu na zakonskim klasifikacijama krivicnih dela upojedinim zemljama. Zahvaljujuci ovome najcesce se klasifikacije kriminaliteta vezuju za krivicna dela. zavisnosti na primeni razlicitih vidova sile. se rzalikuje od ostalog kriminala uglavnom po svojoj hijerarhiskoj strukturi. cijia se delatnost zasniva na vrhunskoj tehnologiji i organizaciji na principima poslovnih subjekata. privrednog. stim sto ima kriminalne delatnosti omogucavaju ostvarivanje vrlo visokih prihoda. Opsta klasifikacija kriminala Postoje neke opste prihvacene klasifikacije kriminala. promet naftom i drugim derivatima i preprodaju i nelegalni opsti plasma roba. Ovaj vid kriminaliteta cesto ukljucuje odredjene segmente vlasti i poslovnog sveta. 3. monopolistickoj kontroli i uticaju. Obicno se razlikuju dve podvrste povrata: opsti povrat. Po misljenju Albanezea. visoko strukturirana kriminala udruzenja u Americi javljaju se u 3 osnovna tipa: 1. lokalni model organizovan od strane etnickih grupa 3. Sadrzaj ovih kriminalnih aktivnosti su sve raznovrsniji. U praksi pa i u teoriji najcesce se izdvajaju neki vidovi kriminala poput imovinskog. predstavlja vecu drustvenu opasnost. organizovani kriminal 63. koji krivicna dela cine sami i ne pripadaju nikakvim organizacijama niti su udruzeni sa drugima 2. iznda svega. visokim ekonomskim interesima. Organizovani kriminal ima veoma dugu istoriju. otpornoscu na standard metode i mere suzbijanja kriminala. Ova druga vrsta povrata smatra se drustveno opasnijom zbog indikacija specijalizacije u kriminalu. koje nemaju stalnu strukturu vec se sastavljaju popotrebi. kojim se oznacava ponavljanje krivicnog dela druge vrste u odnosu na krivicna dela za koje je neko osudjen prvi put i specijalni povrat.

Neki od savremenih istrazivaca kriminala (Shulley1981) smatraju da je porast kriminala direktno vezan za sveukupni razvoj i modernizaciju. organizovanosti i opremljenosti policije i drugih organa sprecavanja i borbe protiv kriminala. u sirenju kriminalnih delatnosti pojedinih udruzenja preko granica mnogih zemalja i 2. visoka organizaciona i tehnoloska opremljenost i preimucstvo nad organima i sluzbama drustvene reakcije 4. kockanje i kockarske igre. Org. Njegov medjunarodni karakter se izrazava u najmanje dva vida: 1. sto cini efikasnost drustvene reakcije jos manje mogucom i efikasnom. cesto je povezan sa politickim. vec za “relativno . trgovine sirovinama i posebno energentima. uz uspostavljanje velikih drustvenih nejednakosti. krm. Opsta kriminalizacija ekonomskih. kao sto prate i slicne poslove u okvirima pojedinih drzava. politicke i druge interese nosilaca ekonomske i politicke moci najrazvijenijih zemalja i cesto je samo derivate tih odnosa. politickim i dr. Koliko je medjunarodni kriminal mocan. proizvodnje i prometa droga. politickih i drugih podela. Prema tome. medjunarodni terorizam is l. neposerdno inkorporiran u prirodu medjunarodnih i nacionalnih ekonomskih . udruzivanje i podela “posla i teritorija” razlicitih kriminalnih grupa. predstavnika vlasti i legalnih korporacija sa kriminalnim organizacijama i udruzenjima. Imovinski kriminalitet i kriminalitet belog okovratnika Imovinski kriminalitet je najrasireniji vid kriminala i sastoji se u razlicitim nacinima dolazenja do materijanih vrednosti. socijalnih. Problem je jos slozeniji zbog toga sto su medjunarodni i nacionalni kriminalni sindikati najneposrednije povezani i u sebe inkorporiraju prestavnike ili institucije ekonomske politike i druge vlasti. 64. kao povezivanje. tako da se savremeni imovinski kriminal. ukljucujuci i pornografiju. jer su poznate mnoge politicke aafere i povezivanje pripadnika politickih struktura. politickih i drugih odnosa na medjunarodnom planu stvorila je sve nsazniju strukturu medjunarodnog kriminala. prostotucija i usluznim delatnostima vezanim za seksualne devijacije. uslovljenost prirodom ekonomskih. veza sa tzv zdravom ekonomijom. neposredna povezanost sa interesima vladajucih drustvenih si institucija drzave i druge javne vlasti i medjunarodnih ekonomskih i politickih krugova 5. ali se sve vise oblikuje kao medjunarodni. Organizovan i savremenom tehnologijom opremljen medjunarodni kriminal svojim metodama i sredstvima ide ispred spremnosti. Medjunarodni kriminal naslonjen je na ekonomske. povezanost sa organizovanim kriminalom unutar pojedinih drzava i 6. ne vezuje jedino za siromasne i potrebu prezivljavanja. ukljucen kapital i dobit od ovih aktivnosti 2. Obicno se imovinski kriminal vezuje za nize drustvene slojeve i radnicku klasu (kriminal plavog okovratnika). snaga medjunarodnog kriminala lezi u sledecim cinjenicama: 1. odnosima sa savremenim svetom 3. nejednakosti i sukoba u savremenom svetu. politickih i drugih drustvenih odnosa najbolje se vidi na primerima ilegalne proizvodnje i narocito prometa oruzja.Organizovani kriminal u savremenom svetu zadrzava vecinu svojih tradicionalnih formi. sto ga cini posebno mocnim i opasnim. velika profitabilnost. Korupcija i mito medjunarodnim ekonomskim odnosima i posebnom prilikom realizacije velikih privrednih poslova postaju sastavni deo medjunarodnih ekonomskih odnosa.

Osnovna teškoća sa definisanjem političkog kriminala utiče na to da se ovaj pojam retko koristi tako da su češće u upotrebi različite opisne definicije. koje određuje krivično pravni sistem neke države. koji zloupotrebljavaju svoju političku moć i često mehanizme vlasti i države. koji se po svojim krajnjim ciljevima ne razlikuje sustinski od potonjeg. odnosno funkcionisanja države. Kriminal belog okovratnika se obicno analizira u opoziciji prema kriminalu nizih klasa. Do razvoja građanskih i demokratskih drušava. U okviru ovakvog pristupa izdaja je bila tipično krivično delo političkog kriminala. ugrožavanja ili zloupotrebe ljudskih prava i sloboda. On pod kriminalom belog okovratnika svrstava kriminalne aktivnosti drustveno uvazenih osoba visokog drustvenog statusa u okviru njihovih profesionalnih delatnosti. U savremenim uslovima otvara se pitanje ne samo koji su sadržaji političkog kriminala. kulturna i druga.okupacioni kriminal. bankarskih ili slicnih institucija. Grin definise okupacioni kriminal kao “zakonom kaznjivo delo pocinjeno koriscenjem mogucnosti koje nudi neko legalno zaposlenje”. U parvnoj i kriminoloskoj literature obicno se iz imovinskog kriminala izdvaja tzv. U širem smislu. zlostavljanje ljudi. pravnika. Ideja je potekla od Saterlenda koji je zeleo da skrene paznju na uticaj socijalnih nejednakosti na tipove kriminala kojima se cesce bave neki delovi drustvenih struktura id a ukase na neke idove i ne podlezu drustvenoj reakciji. U savremenim društvima. povrede ljudskih prava. već i ko su njegovi nosioci. pored objektivne prirode političkog kriminala. dok se imovinskim kriminalom pretezno bave pripadnici nizih drustvenih slojeva i po neki pripadnik srednje klase. U kriminologiji se kriminal belog okovratnika nekada svrstava u siru grupu kriminala vezanog za zanimanje. manje više. uključujući ne samo politička već i ekonomska. da postoje različiti vidovi i sadržaji političkog kriminala u svakom društvu i pored teškoća oko univerzalnog definisanja njegove suštine i manjkavosti onih definicija koje se vezuju samo za njegove materijalno-pravne i formalne aspekte. Nije zbog toga slučajno što zaštita od političkog kriminala ima i svoje međunarodne dimenzije u vidu razvoja međunarodnih standarda i kontrole ostvarivanja univerzalnih ljudskih prava i sloboda. odnosno počinoci. posebnu važnost dobijaju različiti vidovi ograničavanja. izgrađenih međunarodnih standarda. kriminal drzavnih cinovnika – policijska brutalnost. Ovaj autor razvrstava okupacioni kriminal u nekoliko podgrupa: organizacioni kojim se na razlicite nacine ugrozeni zaposleni u preduzecima i drugim organizovanim ustanovama. profesionalni – koji cine visokoobuceni pojedinci poput lekara. Moglo bi se zaključiti. pod političkim kriminalom podrazumevalo se svako spoljašnje ili unutrašnje ugrožavanje stabilnosti nekog poretka. . na osnovu. profesora i individualni okupacioni criminal od strane zaposlenih u nekim firmama 65.lisavanje”. privredni kriminal. Mozda je razlika i u tome sto se privrednim kriminalom obicno bave izvrsni ili drugi namestenici privrednih . zahvaljujuci drustvenoj moci ovih drustvenih struktura. postoje i njegova etiološka i subjektivna strana. odnosno zelju da se po svaku cenu postigne materijalno bogatstvo. politički kriminal obuhvata sve vidove osujećenja i izvitoperenja ljudskih sloboda i univerzalnih prava. socijalna. odnosno motivi zbog kojih neki građani ugrožavaju i napadaju neki politički poredak. U užem smislu ovaj pojam obično obuhvata one akte kojima se sprečavaju ili ugrožavaju političke slobode i prava građana. Razvoj ljudskih sloboda i prava otvara nove dimenzije političkog kriminala koje obuhvataju sve one aktivnosti kojima se osujećuju ili ugrožavaju i zloupotrebljavaju ljudska prava i slobode. Zbog toga je naučno opravdavanje da se kao kriterijum postojanja ovog vida kriminala koriste indikatori ugrožavanja i osujećivanja univerzalnih ljudskih sloboda i prava. a ko su žrtve? Sve je više onih sadržaja političkog kriminala čiji su nosioci predstavnici vladajućih političkih i drugih struktura. radi očuvanja političke ili neke druge moći. Politički kriminal Malobroje su studije i naučne rasprave o političkom kriminalu.

primitivan tip. koji je u osnovi blizak primitivnom tipu. koji u središte svih odnosa i aktivnosti stavlja svoje ja i interese. s tim što postoji mogućnost da se on odgovarajućom socijalizacijom promeni. egocentrični tip. 2. ali ima vrlo niske društvene aspiracije. prilagođen niskim kulturnim standardima. tako da se sreće veliki broj tipologija kriminalaca. agresivan. neadekvatan tip kod kojeg je kriminalno ponašanje vezano za potrebu uživanja. ali specifičan po niskom obrazovnom i kulturnom nivou.66. neetički tip. 13. 8. razuđenu tipologiju kojom je obuhvaćeno 15 karakterističnih tipova kriminalaca. 9. mada se ovo psihičko stanje javlja kao pratilac nekih vrsta kriminalnih aktivnosti. U pitanju su: 1. koji počiva na nesposobnosti prilagođavanja nekih odraslih osoba društvenim okolnostima. agresivan. Jedna grupa autora stvorila je. agresivan. polazeći od psiho-socijalnih kriterijuma. antidruštven tip – kod kojeg je odlučujuća karakteristika agresivno ponašanje usmereno protiv društva i nekih zajedničkih društvenih vrednosti. pod uticajem alkohola. emocionalno nestabilan tip. kod koga su nezrelost i neprilagođenost izvor kriminalnog ponašanja. 6. nomadski tip. . kod koga inferiornost. što je odlučujući uzrok njihovog kriminalnog ponašanja. Tipologija kriminalaca Postoje različite klasifikacije kriminala. shvata posledice svog dela. vrste kriminalne aktivnosti i ličnih osobenosti. nezreo. koji je teorijski posebno sporan zbog nepostojanja testova za merenje emocionalne nestabilnosti. koji se ponaša i reaguje primitivno. pa je kriminalno ponašanje posledica tog nesklada. 4. koja odlikuju skitačke navike i visoka prostorna pokretljivost radi bavljenja kriminalom. te ne bira sredstva da bi ostvario svoje interese i kojima su porivi u prvom planu a ne društvene norme. sugestibilan – pasivan tip koga karakteriše slaba ličnost i povodljivost zbog kojih olako ulazi u različite vrste kriminalnog ponašanja. nije sposoban da uspostavi vezu između svog ponašanja i društvenih vrednosti i ne shvata težinu posledica svojih dela. 12. nezreo. hedonistički tip ili bespomoćan. 10. 7. porive i mogućnosti. 5. koji se odnosi na nezrele i osobe nesposobne da usklade svoje želje. 3. neadaptirani mladalački tip. 11. inferiorni tip. neadaptirani odrasli tip. koji krivična dela čini pod dejstvom alkohola. kao psiho-socijalna osobina ličnosti dovodi do agresivnosti i pokretanja kriminalnih aktivnosti.

već se bave prodajom predmeta stečenih na inkrimisani način. b) preprodavci i prodavci ukradene robe. prilagođen tip. e) profesionalni šverceri. Većina ovih kriminalaca počinje da se bavi kriminalom veoma rano. . Među ovima su česti proneverioci i činovnici koji zloupotrebljavaju svoj društveni položaj i putem mita. koristeći i međunarodne kanale na dobro organizovan i efikasan način. ucene. izuzev vrhunskih džeparoša. 15. u pitanju je specijalni recidivizam što znači da se oni specijaliziraju za pojedine vrste kriminalnih aktivnosti. pripadaju „eliti kriminalaca“ u klasičnom smislu. koji se ne usuđuju da sami dođu do nekih vrednosti kriminalnim aktivnostima. Oni su po pravilu mladi. c) predstavnici činovničkog kriminala. pribavljajući na taj način svoje prihode. dok sadržaji ovih aktivnosti mogu biti raznovrsni i nije neophodno postojanje specijalizacija za neki od tipova kriminalnih aktivnosti. f) ostali profesionalni kriminalci za koje je karakteristično da se kriminalnom delatnošću bave u vidu profesije. Poluprofesionalni kriminalci kombinuju svoje kriminalne aktivnosti sa normalnim društveno prihvatljivim oblicima ponašanja. retko se bave razbojništvom i preduzimaju sve mere da ne bi došli u situaciju da upotrebe silu b) džeparoši koji su visoko specijalizovani za džepne krađe. za koje je karakteristično da njihova zanimanja i društveni položaj pogoduju pojavi specifičnih vidova kriminala.14. Profesionalni kriminalci su mahom višestruki povratnici. ali se bavi društveno zabranjenim aktivnostima. neodređeni tip. takođe vrhunski profesionalci. koji na socio-patološkom planu funkcioniše sasvim normalno. odnosno raspolažu specifičnim metodama i tehnikama vršenja krivičnih dela. koji se bave nedozvoljenom preprodajom robe. Grupi profesionalnih kriminalaca pripadaju najčešće sledeći podtipovi: a) provalnici. c) varalice. i po pravilu nikada ne rade sami. Sa aspekta društvene opasnosti oni čine krivična dela. Oni su posebno obučeni. Polazeći od karaktera kriminalnih delatnosti i društvenog statusa moguće je uspostaviti drugačiju tipologiju kriminalaca. Pored podele na 3 osnovna tipa ona obuhvata i specifične podtipove. koji je bez posebnih karakteristika tako da obuhvata sve one koje ne pripadaju nekoj od prethodnih kategorija. Osnovni tipovi su profesionalni. pokušavajući da nadoknade nedovoljne i nestabilne prihode ili da poboljšaju životne uslove i standard. poluprofesionalni i situacioni kriminalci. izuzetno retko se udružuju. ali ne i neminovno. poseduju visoku specijalizaciju i posebne talente u svom kriminalnom poslu. U poluprofesionalne kriminalce spadaju: a) sitni lopovi koji vrše krivična dela protiv imovine manje vrednosti. d) falsifikatori. najčešće na veliko. koji su u profesionalnom kriminalu specijalizovani za prevare. utaje i drugih načina obezbeđuju materijalnu korist. Oni kradu materijalna dobra većih vrednosti. s tim što posle dužeg vremenskog boravka u zatvoru mnogi od njih postaju profesionalci. koji su specijalizovani za obijanje i teške krađe iz stanova i zatvorenih prostorija. najčešće osuđivani na kraće vremenske kazne. koja su manje opasna. zahvaljujući čemu nemaju nikakav ugled niti položaj među kriminalcima. Višestruki su povratnici. imaju specifične metode za izbor žrtve i mesta. Veoma su pokretljivi i snalažljivi. iako mogu biti deo većih organizovanih grupa ili nekog drugog vida organizovanog kriminala. Ponekad su specijalizovani.

Reč je naročito o bujanju mita i korupcije u uslovima visoke zavisnosti ljudi od moći birokratskih i sličnih struktura i još više zbog dostupnosti određenih roba i usluga i krize društvenih vrednosti i morala. parcijalna i skromna istraživanja o tome. koje nisu sankcionisane postojećim krivično pravnim propisima i prosto su deo pravnih „praznina“ koje su posledica nefleksibilnosti i sporih promena normativnog sistema u odnosu na društvene promene. Sitne i obične krađe zamenjene su teškim i razbojničkim krađama. dok je kršenje krivičnih normi rezultat različitih ličnih i društvenih okolnosti. i dalje dominiraju različiti sadržaji imovinskog kriminala. jer ostaju neotkriveni bez obzira na to što je ovo veoma raširen tip kriminalaca. Neki vidovi kriminala „belog okovratnika“ takođe su značajno rašireni.Situacioni kriminalci se bave kriminalom od prilike do prilike. a ne njihove devijantnosti. Ovoj grupi najčešće pripadaju sledeći tipovi: a) sitni situacioni lopovi. Među situacionim kriminalcima su česti alkoholičari. Čitavo područje sive ekonomije najčešće nailazi na toleranciju i prećutno prihvatanje u uzajamnim. U Srbiji. Oni u osnovi nisu devijantni ali ih lična i društvena situacija dovode do devijacije. kod kojih se krađa javlja u trenucima materijalnih kriza. Kriminal u Srbiji Kada je reč o karakteristikama kriminala u Srbiji. i marginalizovanih društvenih slojeva sa druge strane. ublažavanja osiromašenja i ugroženosti u uslovima društvenih kriza. Tolerancija ovih aktivnosti od strane državnih i javnih službi motivisana je očuvanjem socijalnog mira i počiva na ideji manje društvene opasnosti u odnosu na druge vidove imovinskog kriminala. b) osuđeni za krivična dela protiv bezbednosti u saobraćaju. posebno predstavlja organizovani kriminal. dok zvanične statistike sadrže brojne metodološke slabosti. c) agresivni situacioni prestupnici koji svojim ponašanjem ugrožavaju fizički integritet ili kulturna i materijalna dobra. kada je u pitanju kriminal. „Novinu“ u karakteristikama kriminala u Srbiji. Drugu masovniju grupu čine oni koji se poslovima sive ekonomije „niskog intenziteta“ ili za račun drugih. teško se mogu dati pouzdane slike promena i njihovih suštinskih karakteristika. d) seksualni prestupnici. mada u osnovi suprotstavljenim interesima „bosova“ ovih delatnosti sa jedne. Očigledno je da se kriminalne aktivnosti visokog ranga odvijaju na organizovani način i u . jer su retka. ali on dobija na težini i značaju veličinama vrednosti koje su ugrožene. dok čitav niz kriminalnih aktivnosti u osnovi imovinskog karaktera vezano za tokove privatizacije i prelaska na tržišnu ekonomiju i ne nailazi na društvenu reakciju. To se posebno odnosi na čitav niz nelegalnih ili polulegalnih aktivnosti. Drugi primer je organizovani kriminal o kome se stidljivo govori. bave u vidu adaptivnih devijacija u cilju preživljavanja. koji svoje seksualne potrebe i nagone zadovoljavaju vršeći krivično pravne norme. iako se ova činjenica ne registruje u tolikoj meri u zvaničnim statistikama i evidencijama kriminala. U okviru ove grupe izdvaja se sloj novoformiranih vlasnika značajnog kapitala sa snažnim aspiracijama brzog i bezobzirnog bogaćenja. Oni su veoma često u sprezi sa organizovanim kriminalom i nosiocima sistemskih devijacija. čije kriminalno ponašanje je atipično za njihov svakodnevni život i odnos prema društvenim vrednostima i normama. treći slučaj su široko rasprostranjene aktivnosti sive ekonomije. neke promene su teško društveno uočljive i nepristupačne. 67. Zatim. čije kriminalno ponašanje nije tipično za njihov svakodnevni život i koji često ne podležu nikakvim sankcijama. e) ostali situacioni kriminalci. narkomani i socijalno ugroženi.

zavisi od mnogih okolnosti. reketiranje i ucene kao način sticanja sredstava. kvalifikovan ili najviše sa srednjom stručnom školom. ne samo prema žrtvama već i pripadnicima suprotnih grupa ili predstavnicima policije i vlasti. Fleksibilnost kaznene politike izražava se i kroz mogućnost skraćivanja trajanja kazne i pomilovanja u slučajevima predviđenih zakonom. vrstama i drugim karakteristikama kriminala utiču i na promene karakterističnih tipova kriminalaca. na osnovu saznanja i uvažavanja dejstva društvenih faktora. nestabilnog zanimanja. U poslednjoj deceniji prosečni kriminalac je sve mlađa osoba. koje se izriču isključivo kao sastavni deo sankcija radi dodatne zaštite nekih . čiji je cilj da se utiče na sprečavanje uzroka kriminala. moguće su takve situacije kada se u nekim periodima društveno tolerišu neki vidovi kriminala. Svako društvo je naročito zainteresovano za neke odabrane vrednosti i njih posebno štiti. učestala razračunavanja između kriminalnih grupa. Na drugoj strani. koji se najčešće bavi imovinskim kriminalom nenasilno. sve sankcije mogu se izreći u vidu novčanih sankcija ili vremenskog izdvajanja iz društvene sredine. javnih i državnih službi. nezaposlen i najčešće nikada redovno zapošljavan. banaka. odnosno društva prema kriminalu. koji se smatraju manje opasnim. odnosno doslednosti neke države u primeni sankcija za otkrivena i dokazana krivična dela. U ranijem periodu prosečan kriminalac je bio osoba srednjih godina. iz nižih ili srednjih društvenih slojeva. primenjujući u slučajevima njihovog ugražavanja najstrožije sankcije. Mada nema ni jedne države koja ima tolerantan odnos prema kriminalu. što obavezno predpostavlja negativnu društvenu reakciju. Društvena reakcija na kriminal? Iako kriminal predstavlja tipičnu devijaciju sa aspekta klasičnih socijalnopatoloških shvatanja. Posebno indikatori postojanja organizovanog kriminala su funkcionisanje crnog tržišta i nelegalna i nekontrolisana cirkulacija i promet značajnog kapitala. naoružan i nasilan. sa tendencijama socijalizacije ali retkom profesionalizacijom i na srednjem nivou materijalne dobiti od kriminala. sadržinski raznovrstan i selektivan. iz različitih društvenih slojeva. Specifičan vid sankcija predstavljaju mere bezbednosti. profesionalizovan sa prisutnim tendencijama ka specijalizaciji i sa visokim aspiracijama u pogledu materijalne dobiti. Primer za to je tolerancija prema preprodaji robe i drugim vidovima „sive ekonomije“ u društvu Srbije. indikatori povezanosti kriminalnih grupa i udruženja sa pojedinim predstavnicima ili grupama unutar preduzeća.različitim formama udruživanja i povezivanja. predviđaju i organizuju različite vidove preventivnih aktivnosti i programa. što znači da je promenljiv. 68. i dalje najčešće muškarac. Ipak većina država svoj odnos definiše kroz one delove kriminalne politike koje čine krivično pravo i sistem sankcija. Pošto su sankcije predviđene u različitim oblicima i nivoima to i ovo pravo odlučivanja pravosudnih organa čini delom pravosudne politike. Pored mogućnosti oslobađajuće i uslovne osude. najčešće muškarac sa nesređenom i nestabilnom porodičnom situacijom. Promene u sadržajima. Promenljivost odnosa i reagovanja društva na kriminal istorijski je uslovljen i najčešće zavisi od shvatanja društvene opasnosti nekih vidova pozitivno-pravno inkriminisanih aktivnosti. društvena reakcija zavisi i od kaznene politike. često iz prividno stabilnih porodica. koji prate svaka inkriminisana ponašanja. Razvijena savremena društva. odnosno upućivanje u kaznene ustanove. uglavnom neorganizovan i samostalan u kriminalnim aktivnostima. sa različitim nivoima obrazovanja uključujući i visoko. uglavnom pripadnik kriminalne grupe.

prilagođavajući sisteme društvenih normi svojim interesima. Rec je o pojmovima: vaspitna zanemarenost i zapustenost. oni koriste „šupljine“ u zakonu za mnoge polulegalne i nelegalne aktivnosti. raspolažu različitim mehanizmima zaštite od društvene reakcije. cini krivicna dela inkriminisana krivicnim zakonodavstvom. ne raspolažu takvim mogućnostima niti društvenom moći. Polazeci od saznanja da uzrast maloletnika i njihova bio-psiho-socijalna zrelost uticu na njihovu vinost i razumevanje posledica kriminalnog ponasanja.cini prekrsaje protiv javnog reda i mira 3. 69. podrazumevajuci poseban krivicni postupak i specifican system krivicnih sankcija primeren njihovom uzrastu i karakteristikama licnosti. u krivicnom pravu je na poseban nacin odredjen polozaj maloletnika. zbog čega češće dospevaju pod udar zakona i trpe društvene sankcije. a devijantno ponasanje je samo indikator propusta u vaspitanju mladih. posrbljen strani termin za maloletnicko . Pod vaspitno zapustenim detetom u socijalnom zakonodavstvu smatra se obicno ono dete koje: 1. U socijalnoj patologiji se takodje govori o asocijalnom ponasanju. U socijalnom zakonodavstvu zvanicni pravni termin je vaspitno zapusteno dete. kao sinonim za razlicite vidove krsenja drusvenih normi od strane maloletnika. Pod asocijalnim ponasanjem maloletnika obicno se smatraju tezi oblici devijantnog ponasanja. Moćniji društveni slojevi. grupe ili institucije propustili da se bave vaspitanjem ili socijalizacijom maloletnika. kriminalitet maloletnika itd. pravnoj . Ne postoji posebna definicija maloletnickog prestupnistva u krivicnom pravu. Maloletnicko prestupnistvo je najsiri pojam koji obuhvata sve razlicite vidove devijantnog ponasanja maloletnika. dok pojam maloletnicka delikvencija predstavlja ustvari. koje se smatra blazim vidom devijantnosti maloletnika i obicno se sastoji u krsenju moralnih ili opsteprihvacenih normi drustvenog ponasanja. sto podrazumeva krsenje bilo kog vida drustvenih normi. Mere bezbednosti imaju različite sadržaje ali se po svom karakteru mogu podeliti u 2 grupe: a) zabrana određenih radnji ili aktivnosti. pored toga što njihova životna situacija nosi veće rizike ostvarivanja nekih ciljeva društveno zabranjenim sredstvima. asocijalno ili antidrustveno ponasanje mladih. U upotrebi je pojam maloletnog izvrsioca krivicnog dela. svojim ponasanjem narusava opste prihvacene drustvene norme ponasanja 2. Pripadnici nižih društvenih slojeva. kao sinonim za ukupnost svih krivicnih dela koje na odredjenoj teritoriji u nekomvremenu pocine maloletnici i za koje se izreknu pravosudne sankcije. koji se sastoje u krsenju pravno sankcionisanih normi. Pojam maloletnickog prestupnistva? U kriminoloskoj. Pojam vaspitne zanemarenosti je prisutan u pedagogiji i podrazumeva da su neki pojedinci. Pojam kriminaliteta maloletnika prihavecen je u kriminologiji.društvenih interesa ili vrednosti. maloletnicka delikvencija. koje su povezane sa suštinom krivičnog dela za koje je izrečena sankcija (upravljanje motornim vozilom) b) obavezujući i prisilni nalozi da se izvrši neka radnja ili aktivnost (obavezno lečenje od alkohola). iz koga se izvodi termin vaspitna zapustenost za pojavu u celini. Na drugoj strani. socioloskoj i drugoj slicnoj literature nalazi se veliki broj sinonima vezanih za pojam maloletnickog prestupnistva. Selektivnost društvene reakcije prema kriminalu ne izražava se jedino prema kriterijumima ugrožavanja društvenih vrednosti niti društvene opasnosti već zavisi u velikoj meri od društvenog statusa pojedinca i društvenih grupa. poznavajući dobro slabosti normativno-pravnog sistema.

a devijantno ponasanje je samo indikator tog zaostajanja. 71. Bitne razlike nastaju zahvaljujuci osobenostima uzrasta i polozaja dece i mladih. jer svaka nova generacija sazreva bioloski. potreba za samoaktualizacijom i samodokazivanjem. Zbog toga se drustvena odgovornost maloletnika za drustveno neprihvatljipa pa i kaznjiva ponasanja pozitivno. sa druge strane.pravni polozaj i odredjuje specifican nacin drustvene reakcije. obuhvata krivicna dela protiv vlasnistva i privatnih. jer neke osobenosti tog uzrasta pogoduju devijantnom ponasanju. s tim sto se sazrevanjem ta odgovornost povecava. . Rec je o nekim od sledecih odlika mladih osoba: snaga. godine. Oblici i rasirenost maloletnickog prestupnistva? Maloletnicko prestupnistvo se bitno razlikuje u odnosu na kriminalitet odraslih. drzavnih ili drustvenih dobara. Punoletstvo u odnosu na maloletnike predstavlja postojanje pravno definisanih granica. sve ove i slicne osobine mladosti cine osnovu pozitivno socijano. Psiholozi upozoravaju da ponekad na individualnom palnu postoji nesklad izmedju fizickog i intelektualnog razvoja u odnosu na psiho. oni vrlo cesto ne poznaju drustvene norme posto ih tek usvajaju kroz proces socijalizacije. dok im je razvoj savremene tahnologije pruzio savremena sredstva i nacine ucenja. i 21. zemlje koje imaju niski donji prag odgovornosti odredjuju i niski gorni prag i obrnuto.patoloskog transfera i normalnog razvoja.fizicki brze. s tim sto se ovde razvoj vezuje ne samo za proces socijalizacije. 1988). pa se u skladu sa tim prema njima preduzimaju drugacije drustvene mere u odnosu na punoletna lica (UNICEF. traganje za novim iskustvima i uzbudjenima. U vecini drzava socijalno.socijalno sazrevanje.socijalni cinioci uticu na specificnost devijantnog ponasanja maloletnika. potreba za takmicenjem i sl. dok s druge strane. Rec je o osobama u razvoju ciji je razvoj psihickih funkcija takav da oni nisu uvek svesni posledica svog ponasanja. Karakteristike maloletnickog prestupnistva? Maloletnicko prestupnistvo se razlikuje od devijantnog ponasanja odraslih u pogledu svojih sadrzaja.pravni i krivicni polozaj maloletnika specificno je uredjen. Granica punoletstva odnosno specificnost krivicnopravnog polozaja maloletnika odredjuju se u rasponu izmedju 16. znatizelja. Imovinski kriminalitet predstavlja dominantni oblik maloletnickog prestupnistva koji. Psiho. Uvek se odredjuje uzrasna granica ispod kojih se ne preduzimaju nikakve sankcije prema prekrsiocima pravnih norm ii kao i gornja i dobra granica do koje se postuje poseban drustveno. s tim sto se kocentrise u nekoliko karakteristicnih tipova: 1.prestupnistvo. zahvaljujuci uvazavanju osobenosti njihovog psiho-socijalnog i bio. Maloletnicko prestupnistvo je jedan od aspekata zaostajanja u socijalnom razvoju. Razvoj savremene psihologije. 70. ali u odredjenim drustvenim okolnostima pogoduju pojavi devijantnog ponasanja. pre svega.socijalnog statusa. iako su neki vidovi prestupnickog ponasanja maloletnika specificni i izrazeniji u odnosu na punoletna lica. i razlika vezanih za drustvene uzroke prestupnickog i devijantnog ponasanja. Po pravilu. sa jedne strane.a s druge strane svaka nova generacija i intelektualno brze sazreva jer su im dostupna saznanja.pravno uredjuje na poseban nacin. u okviru kojih se oni smatraju neodgovornim ili delimicno odgovornim za svoje drustveno ponasanje. vec i za pripremanje mladih za obavljanje razlicitih drustvenih uloga. U skladu sa uzrastom postoje i odredjeni stupnjevi odgovornosti. pokazuje da postoje izvesne razlike i stupnjevi kada su maloletnici potpuno neodgovorni i ne mogu da shvate posledice svog ponasanja i kada su oni bar delimicno odgovorni i u mogucnosti da shvate te posledice.

Pored centara za socijalni rad znacajne sui uloge vaspitnih ustanova. u formi alkoholizma. Postoje odredjeni oblici ponasanja mladih. Decijacije samounistenja. vec su rezultat psiho socijalnog sazrevanja. Drustvenom zastitom malometnih prestupnika bave se prvenstveno sluzbe za socijalne zastite primenom interdisciplinarnog i timskog rada. Drustvena reakcija na maloletnicko prestupnistvo? Reakcija drustva na maloletnicko prestupnistvo je primarno usmerena prema zastiti maloletnika. Sve podatke vezane za rasirenost maloletnickog prestupnistva treba uzeti uslovno i to iz sledecih razloga: 1. 2. upucuju Prevencija je osnovni cilj u sprecavanju pojave delikventnog ponasanja maloletnika. 2. Znacajna je i nepoznata tamna brojka neotkrivenog devijantnog ponasanja maloletnika.Imovinski kriminalitet maloletnika pokazuje tendenciju snizavanja uzrasnih granica pocinilaca ove vrste krivicnih dela. centralnu i odlucujucu ulogu imaju centri za socijalni rad u funkciji organa starateljstva. maloletnici se sve vise javljaju kao deo organizovanog kriminala. Postoji nekoliko nivoa medjusobno povezanih aktivnosti koje su usmerene prema mogucim uzrocima i karakteristikama maloletnickog prestupnistva: 1. ne samo kada su u pitanju ponasanja kojima se krse opsteprihvacene drustvene norme. koje se u osnovi dele na dva tipa: 1. U okviru institucionalnog sistema zastite maloletnika. vaspitne ustanove opsteg tipa. uz odgovarajucu podelu uloga. pokusaj samoubistva i samoubistva. koja se moze izjednaciti sa sistemom drustvene zastite dece. pa se ocekuje drustvena tolerancija i razumevanje ukoliko su ona “epizodnog” karaktera i predstavljaju izuzetak. 3. kao vid reakcije na nepovoljne drustvene i scijalne okolnosti i uslove zivota. specijalne vaspitne ustanove (ustanove za defektne maloletnike). Saobracajni prekrsaji i krivicna dela su posledica razvoja savremenog saobracaja i potreba dece za specificnim vidovima samodokazivanja. Postoji znacajna drustvena tolerancija i pomeranje kriterijuma drustveno ne prihvacenog ponasanja maloletnika. Devijacije povlacenja postaju karakteristicno masovno ponasanje maloletnika. opsta prevencija. 6. Agresivna ponasanja vode ugrozavanju integriteta drugih licnosti i veoma cesto unistavaju materijalna i kulturna dobara i predstavljaju reakciju na razlicite vidove sputanosti mladih u savremenim drustvima. . koji predstavljaju njihovo specificno reagovanje na odrasle i sver oko sebe i ne moraju imati obelezja devijacija. razvrstani prema uzrastu dece i omladine. zavisnost od droga. u koje se malolenici koji pored prestupnickog ponasanja imaju i druge razvojne smetnje. 5. cijom zatitom i resocijalizacijom se bave. 3. vec i kriminalne aktivnosti. Oni su sve vise izvrsioci nekih dela sa vrlo teskim posledicama iz najmanje dva razloga: zbog toga sto se ocekuje d ace maloletnici biti blaze osudjeni is to neki novi vidovi organizovanog kriminala odgovaraju sociopsiholoskim karakteristikama mladih. 72. Organizovani kriminal. kao sto su zavodi i domovi za maloletne prestupnike. 4. ciji je cilj stvaranje i ujednacavanje povoljnih uslova za razvoj dece i podizanje zivotnog standard porodice. takodje beleze stalni porast i dobijaju razlicite sadrzaje i forme. 2.

posebna prevencija koja obuhvata aktivnosti i mere usmerene prema rizicnim grupama dece. posto sadrzaj specijalne prevencije cine svi oblici socijalne zastite. specijlana prevencija. postepeno se javlja zavisnost (sto je odlucujuca odrednica alkoholizma) i posledice koje mogu biti (dusevni poremecaj. koju karakterise preterana nekontrolisanja zelja za pijenjem alkoholinih pica u cilju postizanja odredjenog subjektivnog stanja zadovoljstva. Bitni elementi ove definicije: alkoholizam je hronicna i progresivna bolest vezana za naviku. To se.: osobe koje ekscesivno uzivaju alkohol. problem i prema kojoj se alkoholicarima smatraju. Medjutim. 3. Npr. sto neminovno void nizu nepovoljnih posledica: pogorsanju psihickog. i social. koja se moze izjednaciti sa socijlanom i krivicnopravnom zastitom maloletnika. Drugi primer bio bi razvijen system socijalne zastite u okviru koga bi postojali posebni program borbe protiv siromastva.alkoholizam bolest zavisnosti (psihicka zavisnost. ove mere ipak imaju preventivni karakter je rim je cilj da se ponasanje ne ponove. kao i razlicite vrste krivicnih sankcija prilagodjenih uzrastu maloletnika. Alkoholizam predstavlja tip bolesti zavisnosti.. odnosno kada su registrovani indikatori devijantnog ponasanja. sa elementima fizicke zavisnosti u razvijenim fazama alkoholizma). Elementi medicinske definicije su: osoba koja ekscesivno uzima alkoholna pica.2. ali sada nedostupan zahtev i potrbu za razvijenim sistemom drustvene brige o deci i porodici.). odnosi na potreban. i kao soc. Pojam alkoholizma? Alkoholizam pripada onom tipu drustvenih devijacija kojima se izrazava kroz izvitoperenje u zadovoljenju ljudskih potreba. porem. Neki sadrzaji i sredstva socijalne politike imaju opste preventivni karakter u zavisnosti od toga koliko su univerzalno dostupni i usmereni. bilo je manifestacije koje zahvataju njihovo telesno i drustveno zdravlje. odnosno prema rizicnim porodicama. Neke jednostavne socio kulturne definicije odedjuju alkoholizam kao: konzumiranje alkohola izvan tradicionalnih obicaja i dijetetskih navika neke zajenice. sto za posledicu ima psihicka i fizicka ostecenja i propadanja. Ova definicija pravi razliku izmedju upotrebe alkohola i alkoholizma. Imajuci u vidu razlicite pomentue aspekte moglo bi se zakljuciti da je. nekontolisana zelja za pijenjem i postizanjem subjektivnog stanja zadovoljstva i u ranoj fazi dolazi do negativnih posledica. upravo zbog toga s emogu naci i medic. odnosa sa drugim ljudima i odgovornog ljudskog bica. 73. Alkoholizam se moze istovremeno posmetrati kao zdravstveni (medicinski) i socijalni problem. . Druga medicinska definicija (Despotovic i Ignjatovic 1978) pod alkoholizmom podrazumeva pojavu koja se manifestuje kao hronicna progresivna bolest. Kvalitetan system vaspitanja i obrazovanja takodje ima opste preventivne uloge i to ne samo u odnosu na prestupnistvo maloletnika. koji bi imao opste preventivne uloge u odnosu na maloletnicko prestupnistvo. pa se zato ovim problemom bave razlicite naucne discipline. sto bi posredno imalo opste preventivni znacaj u odnosu na neke vidove prestupnistva i kriminala maloletnika. poremeceni odnosi sa sredinom idr. dok je istovremeno veoma rasireni slozen socijalni problem. Univerzalno je prihvacena defin. Specijalna prevencija ima obelezje zakasnele prevencije usmerene prema onim malometnicima koji su vec ispoljili prestupnistvo u razlicitim vidovima. pri cemu ispoljavaju bilo otvorene drustvene poremecaje. njihove odnose sa drugim ljudima i njihovo dobro socijalno i ekonomsko ponasanje. fizickog zravlja. teorije. koja alkoholizam opisuje i kao med. vec in a reprodukciju kriminala i recidivizma. posto postoje drustveno prihvatljiv nacin upotrebe alkohola vezn za drustveni i kulturni zivot ljudi. koja je posledica navike ili navikavanja. fizickog zd. SZO (svetska zdravstvena organizacija). stecena navikom.

dolazi da tremora misica.74. posledice su vezane za poremecaje odnosa sa drugim ljudima. ekstravagantno i rasipnicko ponasanje i racionalizacija odnosno pronalazenje razloga za pijenje. javljaju se ozbiljni licni. predstavlj pocetnu fazu alkoholizma. jer covek ne moze da pije onoliko puno kao na pocetku a da mu ne skodi. je vec odlika hronicnog alkoholizma.navikavanje na alcohol i sklonost ka alkoholu. U ovoj fazi alkoholicar ne moze da resi ni jedan problem i razvija se egocentrizam i sebicnost. gubitak kontrole u pogledu svih aspekata ponasanja. ali svejdeno. ali se ne javlja gubitak kontrole. Ova faza traje od1-3 godine. 2. sto znaci da postoje odredjene faze u njegovom nastajanju i razvoju. uspostavljanjem navika i pocetne psihicke zavisnosti (tazi izgovor zasto pije) i cinjenicom da pojedinac sebe ne smatra alkoholicarem niti ga kao takvog oznacava njegova sredina. 2. profesionalni sukobi. U literature se koriste razlicite klasifikacije alkoholicara. motiva i razloga opijanja. Toksikomanska faza ima obelezja sekundarne alkoholicarske devijacije koju karakterise: komulzivno pijenje (nekontrolisano uzimanje alkohola). jer tok alkoholicarske istorije zavisi od structure licnosti onoga ko pije. 2. Ovaj tip se . Alfa alkoholicari su situacioni alkoholicari koji piju od prilike do prilike. Kod ovog tipa alkoholicara izlecenje je moguce i po pravilu ne traje dugo.javlja se psihicka zavisnost. nedefinisanih strahova. Predtoksicka faza karakteristicna za primernu alkoholicarsku devijaciju odlikuju se: povisenom tolerancijom prema alkoholu (moze puno da pije i nije mu nista). Postoje mogucnost apstinencije. Pijenje u drustvu. Ova faza po Jelineku traje godinu dana. tesko psihicko. Da bi se razvila toksikomanija potrebno je dugotrajno uzajamno delovanje drustvenih. ali je najcesce u upotrebi Jelinekova tipologija koja izdvaja 5 karakteristicnih tipova: 1. fizicko i socijalno propadanje. porodicni. Pad tolerancije je odlika ove faze.nekontrolisano pijenje.gubitak secanja za dogadjaje u toku episode pijenja. psiholoskih i drugih cinilaca povezanih sa efektima alkohola. Faze razvoja alkoholizma i tipovi alkoholicara? Alkoholizam karakterise dug razvojni process. sve redovnijim konzumiranjem alkohola (uz kafu. Jutarnje pijenje je kriticni period u toku kojeg se stvara adikcija. ali to nisu drasticne promene i oni funkcionisu manje vise normalno. veoma ceste alkoholne amnezije. alkoholne psihoze i ozbiljni poremecaji odnosa i ponasanja. kao i od kulturne i drustvene sredine u kojoj pojedinac zivi. pad tolerancije. Kompulzivno pijenje. pojava trovanja i ono sto je bitno pojedinac prihvata sebe kao alkoholocara. zapustanje u svakom pogledu. kriticke tacke u njegovom arzvoju kao drustvene devijacije. Ovu fazu prate: alkoholna amnezija. tako da se upotreba alkohola ponavlja. odsustvo izbora pica (pije bilo sta). Iako alkoholicar u ovoj fazi pije sam. Edvin Lemert – polazeci od opsteg koncepta devijacija on govori o primarnoj i sekundarnoj alkoholicarskoj devijaciji koje imaju neke faze: 1. Kod ove grupe alkoholicara jako su bitni obicaji i navike pijenja u drustvenoj zajednici. nemogucnost apstinencije. Ove faze razvoja alkoholizma predstavljaju samo opste.prati postojanje drustvene tolerancije. drustveno znacenja upotrebe alkohola. 3. u nekim slucajevima i duze. Beta alkoholicara karakterise uspostavljanje sve jace psihicke zavisnosti od alkohola. kada covek ima nedovoljno potreba za picem i nije u stanju da voljno prekine uzimanje alkohola. za apetit). postojanje psihiocke i fizicke zavisnosti. Cesto se koriste rezultati istrazivanja i tipologija Jelineka koji je dosao do zakljucka da postoji nekoliko faza u nastanku alkoholizma: 1.

Frojd je bio u pravu da alkoholizam predstavlja izvitoperenu potrebu za tecnoscu. Svi znacajni uzroci alkoholizma mogu se svrstati u tri grupe: . 75. Za tumacenje uzroka i prirode alkoholizma posebno se relevantne torija anomije. jos uvek postoji mogucnost apstinencije. tolerancija je povisena pa piju ogomne kolicine pica. ovaj tip alkoholicarapripada tezim vidovima alkoholizma. posto iza ovog tipa opijanja obicno postoje psihicke smetnje i poremecaji koji se moraju razresiti pre nego sto se pocne sa lecenjem. ne smao za tumacenje etiologije alkoholizma. al ii do premecaja vezanih za radne uloge i odnose u mikrosocijalnom okruzenju. tihi i povuceni ali kada su pod dejstvom alkohola potpuno su drugaciji i skloni agresijama. 3. javljaju se fizicke posledice (citzv niz somatskih oboljenja) npr ciroza jete. etiketiranje i potkulture. vec i za razvoj razlicitih modela i aspekata terapije. Ovde je rec o kontinuiranoj duzoj upotrei alkohola. koja se ispoljava kroz oralnu fiksaciju. Klinard izdvaja dva karakteristicna tipa alkoholicara. koji se odnose na ideju da alkoholizam predstavlja regresiju u ponasanju. 5. Delta alkoholicare karakterise nepostojanje mogucnosti apstinencije. oboljenja probavnog tratka. Socioloske teorije polaze od tumacenja alkoholizma kao socijalnog problema primarno uzrokovanog faktorima sredine odnosno drustvenim uzrocima. U ovom slislu posebno su poznate teorije o naslednosti alkoholinih sklonosti (urodjeni alkoholizam). imajuci u vidu drustvene aspekte njihovog ponasana. Sprovedena istraživanja su pokazala da genetski faktor ima značajnu ulogu u razvoju alkoholizma i da se genetska predispozicija ispoljava u najmanje 2 vida: geni mogu igrati direktnu ulogu u razvoju alkoholizma preko metaboličkih procesa pri unosu alkohola u organizam i geni utiču na pojavu alkoholizma indirektno doprinoseći da neke osobe usled specifičnih crta ličnosti. pre svega: Alkoholit je tip alkoholicara koji uzimanjem alkohola uspostavlja odredjene vrste socijalne komunikacije. temperamenta i karaktera postaju ranjive i osetljive na alkoholizam.smatralo se da je izlecenje ovog tipa lako postici ali je to prividno. Ovde se javljaju teskioblici poremecaja odnosa sa okruzenjem. Ovi alkoholicari mogu biti prividno mirni. ali do tog izvitoperenja dolazi iz drustvenih a ne primarno i jedino urodjenih faktora. 2. Teorije o alkoholizmu i uzroci alkoholizma? U naucnoj literature mogu se izdvojiti tri osnovne grupe teorija o alkoholizmu: 1. 3. Kretkotrajno je moguce uspostaviti izvesne kontrole. sto znaci da je alcohol jedno od sredstava za uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. Za povaj tip alkoholicara tipicno je das u tesko prepoznatljivi i veoma tesko se lece. Ipsilon alkoholicari ili dipsomani su periodicni alkoholicari koji povremeno dobiju zelju za alkoholnim picem i ond ase opijaju danima. Bio-fizioloske teorije objasnjavaju nastanak alkoholizma bio-fizioloskim procesima i njihovim poremecajima. 4. jer oni kontinuirano piju. Gama alkoholicare prati pocetna povisena tolerancija koja vremenom opada i dolazi do odsustav kontrole (imaju kontrolu samo do prve case). Ove teorije pripadaju siroj skupini bioloskih teorija koje su uvek iznova aktuelne i ukazuju na biolosku predodredjenost nekih licnosti da upotrebljavaju alkohol i postanu zavisnici.naziva jos i mediteranski jer je rasiren u zemljama koje su poznate po proizvodnji vina. Psiholoske teorije su veoma znacajne. Posebno su interesantistavovi psihoanalize. lai ne u velikim kolicinama. Toksikomanska upotreba alkohola kod koje dolazi do ozbiljnih drustvenih devijacija i poremecaja odnosa i ponasanja. stalno su pod uticajem alkohola i gotovo da nema treznjenja.

dijetetskim iobicajnim navikama koje stvaraju pogodno tlo za alkoholizam. intovretna osoba cesto postaje dipsoman jer najcesce pije sama i nekontrolisano. 2. Je reg.2% dolazi do gubitka sveti i onemogucena je percepcija i koordinacija pokreta. Se ispoljavaju mnoge neuroticne manifestacije kao sto su impulsivnost. Prisustvo izrazite anksioznosti. Kod mnogih alk. stresova i frustracija u svakdonevnom zivotu.1. 3. povremeno ili na duze odlazi od kuce sto dovodi do osiromasenja zivota porodice i njenog ekonomskog propadanja. 5. Alkoholicar postaje sebican. kao i po tome sto se zavisnost uspostavlja postepeno i u nesto duzem roku u odnosu na druge droge. postavlja velike zahteve porodici.05% je dozvoljena doza i moze imati stimulativno dejstvo. pre svega. Fizioloski efekti uzimanja alkohola zavise od unete kolicine. jetru i druge vitalne organe i uvecvava mogucnost oboljenj ai letalnog ishoda. Postoje saznanja da. pogodnost ili naklonost prema alkoholizmu. . 0.5% po pravilu dolazi do fatalnog ishoda. koja se razlikuje od drugih sredstava zavisnosti po tome sto je njegova umerena upotreba prihvatljiva kako legalno tako i drustveno. agresivan. Istrazivanja pokazuju tipicne nacine reagovanja na unosenje alkohola u organizam: 0. jer je utvrdjeno das u odredjeni tipovi licnosti podlozniji alkoholizmu. 2.4-0. Medjutim tip licnosti opredeljuje. profesionalne posledice: ne efikasnost na poslu ili gubitak posla opste socijalne posledice: poremecaji odnosa sa okruzenjem i sredinom ekonosmke posledice. Rec je o socijalnim. nesigurne i depresivne osobe. Znacajnije posledice alkoholizma? To su: 1.15% je vec visoka alkoholna intoksikacija. Kod alk. 77. Licnost je uzrok alkoholizma. resavanje problema. potrosnje i uzimanje alk. Faktor drustvene sredine su odlucujuci uzroci koji preovladajuci uticu na pojavu alkoholizma. Se prikazuju kao emocionalno i sociljalno poremecene licnosti. Smatra se da i drustvena dostupnost i tolerancija prema upotrebi alkohola podsticu alkoholizam. Alk. U savremenoj literaturi navodi se da su u vecini brakova javljaju psihosocijalni poremacaji u kome je zena posebna zrtva. Isto tako i kulturne navike i obraci zivota mogu pogodovati pojavi alkoholizma. 0. ne kritican je. Alkohol je psihoaktivna supstanca. 0. 4. nedostatak strpljenja. ucenje. kao i od osetljivosti pojedinih delova centralnog nervnog sistema na njegove efekte. 3. Medju lecenim alkoholicarima najvise je ozenjenih dok se u znatno manjim broju javljaju razvedeni i ne ozenjeni alkoholicari. dok mnoge ekstravertne osobe postaju beta alkoholicari jer radije piju u drustvu. 76. Tavko ponasanje alkoholicara vrlo cesto dovodi do pokusaja razvoda braka napustanja zene i dece i na kraju raspadanja porodice. Potpuna prohibicija: zabrana i sankcionisanje proizvodnje prometa. zdrastvene posledice(psihicke i psihijatrijske) porodicne posledice: po pravilu je porodica je zrtva alkoholzima. preosetljive. Deca pokazuju poremecaj u ponasanju a neka i kasnije sama postaju alkoholicari. u duzem period ostecuje mozak. Medju alkoholicarima preovladjuju muskarci sa 94%. Kad je rec o psiholsokim karakteristikama. Unosenjem vece kolicine alkohola ometa secanje i zapamcivanje. onda se alkoholicari opisuju kao: emocionalno labilne. Drustvena reakcija na alkoholizam? To su: 1.

Prvih 15 dana uce se teorije o alkoholizmu i polaze se ispit. Definisanost pojma zavisnosti od droga? Kada je rec o strucnoj literaturi. Nezainteresovanost 5. Pod narkomanijama podrazumeva svaki vid uzimanja droga ili bilo kakvih opojnih sredstava koji stvaraju bilo psihicku bilo fizicku zavisnost. Osnovna karakt. Tolerancija prema umerenom i socijalnom prihvatljivom uzimanje alk. koji obuhvata alkoholizam. Zdrastveni oporavak uredjenje porodicnih odnosa). stim sto tolerancija moze al i ne mora biti izmenjena. Nakon masec dana u terapiju se ukljucuju i clanovi porodice) . sto ukljucuje zudnju za drogom i njeno ucestano uzimanje kako bi se doziveli odg. 79. Pojam narkomanije polazi od sireg svatanja pojma droge tako da se u najsirem smislu reci drogom smatra svaka supstanca prirodnog ili sintetizovanog porekla koja uneta u org. Stanja zavisnosti zavise od vrste droge koja se uzima jel svaka droga ima svoje specificnosti. ovog modela je pomeranje fokusa sa pojedinca na porodicnu i socijalnu sredinu to znaci da se alkoholizam posmatra kao proces u koji se ukljucuje podjednako i alkoholicar i njegova mikrosocijalna sredina. 3. Intezivna kombinovana porodicna terapija alkoholizma zasnovna na teorijskoj osnovi ima dve faze: . 4. tako da alkoholicari prepoznaju posledice sopstvene zavisnosti. Najopstija def. Osnovni ciljevi ove terapije su:potpuna apstinencija od alkohola. kao i kafeizam nikotinizam i teizam. sto proizilazi iz interakcije izmedju organizma i droge. 78. Osnovne karakteristike zavisnosti od droga? To su: . Psihicki efekti. kompl. U konceptualnom smislu izdvajaju se tri tipicna pristupa u strategijama tretmana alk: -averzivna terapija -terapija kontrolisanog pijenja -terapija zasnovana na potpunoj apstinenciji 2)socijalno psiholoski model (ovaj model je znacajan za prevenciju i resocijalizaciju alkoholicara) 3) porodicni (interakcijski) model predstavlja poseban pristup u lecenju alkoholicara. Zavisnik je osoba koja je dosla u stanje zavisnosti uzimanja neke vrste ili vise droga. Narkomanija obuhvata zavisnost od supstanci. a karakterise se promenama u ponasanju i drugim reakcijama organizma. Delimicna prohibicija: limitira i sankcionise promet i sluzenje alkohola u odredjeno vreme. Novija shvatanja SZO pod klinickim sindromom zavisnost podrazumevaju stanje psihicke i fiziicke zavisnosti koje nastaje kod osoba koje kontinuirano uzimaju odredjene ili vise droga. Izaziva jedne ili vise psihickih ili somatskih funkcija organizma. seanse se odvijaju jednom nedeljno. u upotrebi su dva pojma: zavisnost od droga i narkomanija. Celoviti program ii prevencija alkoholizma Modeli tretmana alkoholicara su: 1)medicinski model (alkoholizam je bolest koja se leci u okviru postojeceg medicinskog sistema) lecenje alkoholicara moze biti: dobrovoljno i obavezno.Intezivna faza (zahteva 6 nedelja i seanse traju oko 3 sata svakim radnim danom. zavisnost od droga. Karakt. Prema SZO zavisnosti droge podrazumeva: stanje psihicke ili fizicke ili i jedne i druge zavisnosti od droge koje se javlja posle povremenog ili stalnog uzimanja droge. koje ukljucuje prinudu da se droga ponovo uzima.Stabilizaciona faza (traje godinu dana.2.

rekreativih sl. 2) Fizička zavisnost se sastoji u opštoj adaptaciji organizma na stalno prisustvo droge posto kao posledica njenog uzimanja dolazi do promene metabolizma. 3) Politoksikomanije. pa je zato stalno neophodno povecavati dozu. Tipovi narkomana i zavisnosti od droga i druge društvene devijacije? To su: 1) Klasični. od cijih se listova i cvetova dobija marihuana ili hasis. medikamentoznu zavisnost. Opsta karakteristika svih droga je da uspostavljaju psihicku zavisnost i da imaju posebno dejstvo na percepiju.nekontrolisane droge. veoma cesti smrtni ishodi). koje se odnose na eteromanije. kao psiho fizickog poremacaja koga karakterisu razliciti somato vegetativni i psihicki poremacaji kako sto su povisena temperature.zabranjene droge (cija je proizvodnja zabranjena ) . 2) Male toksikomanije. Uzimanje marihuane pocelo je 60-ih godina 20. jer ima je droga dostupna -umetnici -najsiromasniji slojevi u nekim zemljama 2) Eksperimentatori. Zavisnost tipa kanabis i opijatskog tipa? 1. Droga poput extasy. Veka da se siri u americi . politoksimanija eksperimentisanje. teizam. drhtavica. one obicno sadrze sledece klasifikacione grupe: 1) Epizodne toksikomanije. kao specifican tip narkomana: . Fizicku zavisnost stvaraju samo dve vrste droga a to su opijati i barbiturate.stari narkomani. kafeizam i slicno. najcesce: -leceni pacijenti koji su primali odredjene kolicine droge npr. koje obuhvataju opijumsku morfinsku i heroinsku zavisnost. Klinicko farmakoloska klasifikacija droga obicno izdvaja tri tipicne grupe: 1) Velike toksikomanije.koje oni dozivljavaju kao prijatna i donose im zadovoljstvo ili izmenjen dozivljaj realnosti. marihuana i LSD. mucnina is l. Klinicki klasifikacije pocivaju na poznavanju dinamike razvoja zavisnosti.1) Psihička zavisnost je stanje svesti koje se sastoji u zelji i potrebi nekih ljudi za efektima droge. najcesce vezane za uzimanje hasisa. 3) Tolerancija oznacava postepeno opadanje dejstva droge. Morfijum pa su tako postali zavisnici. nikotinizam. Sa pravnog aspekta može se govoriti o 3 grupe droga: . podrazumeva kombinaciju odnosno uzimanje vise droga istovremeno.tako da ukoliko se naglo prekine sa koriscenjem dolazi do apstinencijalnog sindroma. Zavisnost tipa kanabis: Pod nazivom kanabis oznacavaju se dve vrste konoplje.kontrolisane droge (upotreba iskljucivo u medicinske svrhe) . grcevi. 81. osete. odnosno nemogucnosti da se zeljeni efekti postignu ranijom kolicinom droge. osecaje i raspolozenja. 2) Blage zavisnosti 3) Prava zavisnost 4) Povratnicka zavisnost 80. kanabizam i kokainsku zavisnost. -medicinsko osobolje.primarni zavisnici (uzimanje droge iz radoznalosti) -rekreativni – povremeni uzivaoci droga (uzimanje kao deo zivotnog stila) 3) Savremeni tip zavisnika od droge (visoka zastupljenost mladih.

mlekom u prahu i sl. pod uticajem uzimanjem marihuane mogu se javiti razliciti psihicki poremecaji. umor. Hipnoticka faza (nastaje pospanost i san) Posle budjena oseca se umor.Los kvalitet heroiona i promenljivost jacine doze vode tome da zavisnik unese drogu ciju potenciju ne zna (predoziranje). -tehniku pusenja marihuana 2. osecaj toplote. LSD 25 . Tako da su u prodaji retko nalazi cist.parazita koji napada klas razi. Za zavisnost opijatskog tipa bitno je da stalna upotreba opijata dovodi do fizicke zavisnosti . tako da prestanak njihovog koriscenja ne izaziva apstinencijalni sindrom. kanabis psihoze i akutne toksicne psihoze. fizicka depresija. Morfijum je beli prah koji se dobija iz opijuma. odustvo bola i povlacenje u sebe) 3. Snazan je analgetik i hipnotik. reakcija panike. Zavisnost halucinogenog i kokainskog tipa? 1. U tom procesu pojedinac mora da nauci: 1. sa teskom aps. Nakon ove faze nastaje period pasivne ekstaze. Zavisnost halucinogenog tipa: U halucinogene droge spadaju: meskalin. javlja se smirenost blaga euforija. Droga tipa kanabis neupostvalja fizicku zavisnost i nejavlja se tolerancija. a zavisnost od heroina nastupa vrlo brzo. Farmakodinamicki efekti opijuma zavise od licnosti narkomana.Za zavisnost heroinskog tipa karakteristicno je da cesto dolazi do letalnog ishoda nakon iv uzimanja heriona i to iz sledecih razloga: . Najjaci efekti postizu kad se droga unosi intravenski.tako da je vrlo lako preterati u kolicini uzete droge . slabljenja paznje itd. psilocibin koji . ubrzan rad srca) – 2.se dobija iz jedne vrste meksicke gljive . anksioznost i zelja da se ponovo droga uzme. Izaziva euforicne efekte koji su praceni blagim hipnotickim opustanjem.Kod heroina postoji vrlo mala razlika izmedju efektivne i letalne doze . Ove droge se unose u organizam pusenjem. relaksacije povecanost osetljivosti culo vida i sluga. koji se dobija iz jedne vrste meksickog kaktusa (pejotl) .Ove droge se nazivaju i psihodelicne droge. koji se dobija sintetickim putem iz razene glavice . usmrkavanjem i inekcijama. . tako da euforicki efekti droge sve vise slabe i ubrzo postaje nuzno da se stalno povecava kolicina droge da bi se postigli isti efekti. Heroin je beli prah bez mirisa koji se dobija iz morfijuma i koji se veoma lako pomesa sa kredom. -Da prepozna pozeljne efekte droge 3. Zavisnost opijatskog tipa Opijati predstavljaju veliku grupu opojnih droga sa analgetskim i opojnim dejstvom koje kod ucinilaca izazivaju fizicku zavisnost i javlja se tolerancija.u okviru Hipy pokreta. Najcesce se kao efeksti marihuane navode stanja euforije. Opijum je osuseni mlecni sok. Faza udarnog dejstva (telesna senzacija. jacine i kvaliteta droge i od nacina upotrebe. a zatim faza sna koja traje nekoliko casova. Krizom sto dovodi do brzog soc. Becker smatra da osoba postaje uzivalac droge samo kad prodje kroz proces ucenja u kome ce drogu prihvatiti kao nesto sto moze da joj pruzi zadovoljstvo. koji se nakupi na zasecenoj cauri belog maka. Medjutim. -da uziva u efektima iste 4. Heroin ima snazno euforicno dejstvo. i tu se mogu razlikovati tri faze dejstva opijuma: 1. Euforično-meditativna faza (nastaje nekoliko minuta nakon unosenja. 2. misicnom relaksacijom i nestajanjem aksioznosti.Letalna doza se unosi u venu u toku nekoliko sek . 82. I moralnog propadanja. -mora da nauci da nabavi drogu.

crack. Halucinogenici (LSD. 83. narkoman prihvata sebe kao narkomana usled etiketiranja od strane okruzenja. Zavisnost kokainskog tipa: Kokain je beli kristalni prah koji se dobija iz juznoamericke biljke koke. ali se ne uspostavlja fizicka zavisnost. kad drustvena sredina pocinej da reaguje. Sedativi (pilule za spavanje.akutne psihicke reakcije panike . Na osnovu ovih kriterijuma sve droge se mogu podeliti u 4 opste grupe: 1. u sekundarnu dolazi onda kad: nastavljane uzimanja droge i stvaranje zavisnosti od droge pocinje da biva vidljivo. heroin. slusne i vidne halucinacije.Primarna narkomanska devijacija koja pretstavlja pocetak uzimanja droga i pretstavlja uvod u uspostavljane zavisnosti. Sve droge se mogu klasifikovati i prema njihovim osobenostima i efektima koje izazivaju. Apstinencija moze da bude pracena razlicitim psihickim i fizickim poremecajima. stanje razdrazenosti psihomotorne sfere i osecanje povecane psihicke i fizicke moci. Posledica zavisnosti od kokaina manifestuje se mentalnim i fizickim propadanjem osobe a hronicna intoksikacija kokainom ponekad moze dovesti i do mentalnog stanja nazvanog “kokainsko ludilo”.a redje oralno i IV. amfetamini) 4. Stimulanti (kokain.Sekundarna narkomanska devijacija predstavlja realnu fazu uspostavljanje zavisnosti. dolazi do kozne. Efekti su stimulativni. Fenomen sinestezije Subjektivno preuvelicavanje u svega u spoljasnjem svetu Svet je u stalnom . 2. morfijum) 2. dok se fizicka zavisnost ne javlja. hronicne izmene licnosti. koje su najverovatnije posledica potrebe za drogom. niti postoji tolerancija. trankilizatori.Efekti ove droge obicno traju 5-12 casova mada nezeljene reakcije traju i nekoliko dana nakon unosenja droge.produzene psihoticne reakcije tipa sizofrenije. Faze razvoja zavisnosti od droga i narkomanije mladih? Opste karakteristike zavisnosti od droga: . pejotl. povratne psihicke reakcije.a nekad i sa kockom secera natopljenom ovom supstancom. Kod svih halucinogenih droga postoji tolerancija. . PCP). Primarna narkomanska devijacija javlja se najcesce u sledecim situacijama: kad je uzimanje droge drustveno opravdano. fluidnom stanju Emocionalna labilnost Halucinacije Osecaj iracionalnosti Posledice dejstva ove droge su vrlo teski psihicki poremecaji.LSD je droga koja menja psihu coveka i dovodi do neobicnih i neocekivanih psihickih reakcija i poremecaja cula. Razliciti razlozi mogu dovesti do toga da neko pocne i da nastavi da uzima drogu. Stalna upotreba kokaina dovodi do psihicke zavisnosti. meskalin. Narkotici (opijum. . Do prelaska primarne narkomanske dev. kad izostane drustvena reakcija. sto znaci da ne dolazi do opadanja efekta droge. Najcesci efekti LSD-a : Poremecaj u percepciji prostora i vremena.LSD 25 je najpoznatija halucinogena droga koja se obicno uzima u obliku kapsula i tableta . Javljaju se delirantne ideje. barbiturate) 3. Najcesce se uzima usmrkavanjem.

Odnosima i mikro socijalnim okruzenjima u kome zivi. za bitno obilezje narkomanije mladih koje cini narkomanska podkultura. Nagradjivanja za progres u promena navika. Narkomanska podkultura javlja se i kasnije odrzavajuci posebnost potreba. 84. licnost mladog narkomana. koji uzimanje droga smatra bolescu pa se zavisnik tretira kao bolesnik koga treba leciti u okviru medicinskog sistema sa naglaskom na razlicitim tipovima tretmana. 4. interesa i pozicije mladih u savremenim drustvima. odnosno nekog svojstva mladih lica predstavljaju pozitivan transfer za uspostavljenje zavisnosti od droga. -grupu pruza moralnu podrsku i razmuvevanje podpomazuci zavisnkia -u grupi se lakse izbegavaju sankcije koje diktira drustvo. Narkomanska grupa ima veliki znacaj iz najmanje dva razloga. ponasanje i stila. 2. 6. Psiho-socijalni model usmerava teziste reagovanja ka licnosti uzivaoca droge i ka neposrednim dr. Podkultura deluje u pravcu potvrdjivanja devijantnog identiteta narkomana. Medicinski model. Kod narkomanije mladih znacaj imaju narkomanske grupe. 4. kao posebna ideologija vezana za uzimanje droge -pripadnost grupi mladi izrazavaju kao poseban stil zivota. 5. primarno je usmeren ka promenama drustvenih uslova zivota. Drustvena reakcija na zavisnost kod droga i prevencija narkomana? Postoje 4 karakteristicna opsta modela reagovanja na uzimanje droga: 1. . 3. zato sto je ona vezana za sam promet droge i. Ona se uspostavlja u kontekstu korisecenja droga ali se vezuje i za stil zivota delova mlade generacije. Socio-kulturni model. -grupa ima znacajnu ulogu u procesu sticanja znanja i vestine uzimanja droga -u grupi se stvara system racionalizacije. -grupa omogucava ilegalnu nabavku droge putem stvaranja veza sa kanalima distribucije. Pripadnost narkomanskoj podkulturi za uzivaoce droge ima visestruki znacaj i ulogu: 1. Ova svojstva mladosti mogu takodje predstavljati pozitivan transfer za prevenciju zavisnosti ukoliko se usmere prema pozitvnim sadrzajima.Narkomanije mladih: Narkomanija mladih su visoko zastupljeni. Drustvena reakcija na narkomanije: U vecini zemalja drustvena reakcija sadrzi u sebi elemente sva 4 modela. zasnovan je na socioloskim saznanjima o drustvenima uzrocima zavisnosti o droga. Ovi modeli zasnovani su cesto na idejama pozitivnog i neg. 3. Naime. Za vecinu narkomana najvazniji razlozi vezivanja za grupu su: -zajednicko uzivanje droge -mogucnost nabavke droge -osecanje zasicenosti -uzajamno razumevanje -postojanje slicnih ideja i stila zivota. dok kod klasicnih narkomana postoji individualno koriscene droge. odevanja. muzike i sl. Moralisticko-legalni model u kome se reagovanje drustva izrazava kroz moralnu osudu i primenu represivnih mera prema uzivoacima droge 2. najpre.

odnosno otklanjanja posledica nemoze svesti na kaznjavanje vec je potrebno: 1. -drustvenoj hipokriziji kada je u pitanju ukupni odnos prema svim vidovima bolesti zav. na osnovu krivicnog zakonodavstva u nas. LSD. obijanje apoteka. -negovati odnose zavisnika sa porodicom. Posebna prevencija ima za cilj: -sprecavanje nepovoljnih uzroka droga neposredno pred njihovo moguce dejstvo na pojedince i dr. -kaznjavanje zavisnika od droga za mnoge radnje u vezi sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama. kokain. zivotnih i razvojnih problema i podrska u kriznim situacijama.Kriminalna ponasanja za koja se smatra da su izazvana uzimanjem droge smatraju se direktnim krimanlitetom pod uticajem droge. soc. Moguce je razlikovati dva oblika povezanosti kriminaliteta i i zavisnosti od droga: 1. Opsta prevencija zavisnosti od droga podrazumeva: -potpunoji razvoj drustvene brige o deci i njihovom razvoju i socijalizaciji i -poboljsanje uslova i mogucnost skolovanja. Inkriminisu neovlascena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omogucavanje uzivanja istih. Obicno pocinje podkradanjima u kuci da bi se prosirilo na druge vidove kradja. Tipa medicinsko-psiholosko-socijalne metodologije lecenja i rehabilitacije. Od droga. 3. reagovanja na zavisnosti droga: -lecenje zavisnika od droge. psih. 2. Klinike.Kriminalna ponasanja koja imaju instrumentalni karakter u odnosu na zavisnost od droge uticu na to da se kriminalnim radnjama neposredno dolazi do droge ili do novca za njenu nabavku.ustanovama primenom odr. To znaci da zavisnici od droge u vecini slucajeva vrse krivicna dela radi dolazenja do novca za kupovinu droge ili da bi na ilegalan nacin dosli do nje. falsifikovanje recepata itd. -menjati uslove zivota mladih i posebno zavisnika od droga. Ustanove) ali se sve vise formiraju u lokalnim zajednicama u kojima se javlja veci broj ili rizik pojava zavisnosti. Kriminogeni faktori se mogu pripisati samo nekim drogama kao sto su heroin. -korenito menjati nacine i uslove resocijalizacije i rehab. Zavisnik koji je ostao bez droge. Zavisnost od droga i druge drustvene devijacije: Zavisnost od droge se najcesce vezuje za razlicite vidove kriminaliteta. narocito one koja izaziva fizicku zavisnost iz straha od apstinencijalne krize koristi svaki ilegelan nacin da nabavi drogu. Zavisnika i rad sa grupama i pod kulturama. -Odsustvu pozitvnih programa i projekata podrske mladima -sirokoj neobavestenosti mladih o stetnim efektima droge.Neki od ovih terapeutskih zajednica nastale su u ustanovama zatvorenog tipa (zatvori. stvaralackog i kreativnog angazovanja i zaposljavanja. Prevencija narkomanije: Sa aspekta prevencije vazno je poznavanje kljucnih uzroka narkomanije koji leze u : -socijalnim uslovima zivota. U nasem drustvu izdvajaju se dva nacina dr. Tako se. mikrosocijalnim okruzenjem. vrsnjackim grupama. koje je dobrovoljno i odvija se u psih. -blagovremeno otklanjanje vec ispoljenih teskoca socijalizacije. 4. 2. Bitno je za ideju prevencije da se sprecavanjem uzroka. . -podsticati poztivne stilove i nacine zivota.grupe kod kojih postoji veci rizik zav.

Silovanje takodje pociva na zloupotrebi moci i sile nad objektom. ali se obicno smatraju manje opasnim. potrebe za drugim ljudima posebno osobama suprotnog pola sto je bitna predpostavka psih. voajerstvo ili egzibiconizam predstavljaju izvitoperenje u pogledu sadrzaja i nacina zadovoljenja seks. nacina i forme. kao posledica odredjenih defekata u psihickom i soc. ali u odredjenim slucajevima mogu biti nacin zadovoljenja seks potreba koji je nametnut posebnim socijalnim okolnostima(zatvor. Kao i sve dr. Sadizam i mazohizam su vidovi zadovoljenja seks. koji je vezan za ljubav i ukupne emotivne potrebe. devijacija nastaju po pravilu. ciju sustinu cine razliciti vidovi izvitoperenja u zadovoljenju seks. potreba gde se podrazumeva upotreba sile. U ovom smislu prostitucija podrazumeva postojanje brojnih i promenljivih ucesnika prema kriterijumima ponude i potraznje. 85. ravoju. Oblici prostitucije. Ljudske potrebe i seks. Izvitoperenja seksualnih potreba? Seksualne devijacije su razliciti vidovi Izvitoperenja u sadrzajima. nepohodno je praviti razliku izmedju onih vidova izvitoperenosti seks. Medju devijacijama. koje su znacajne. devijacija. Postoje dva aspekta seks. kao sto su nevlasceno posedovanje droge skitnja i prosjacenje. brodovi. Pedofilija i gerontofilija takodje predstavljaju tip seks. odnosno odsustvo emocija. potreba. 87.potreba u pogledu njihovog sadrzaja. Prostitucija je najrasireniji vid seksualnih devijacija. Prostitucija kao vid seksualnih devijacija? Prostitucija predstavlja slozenu vrstu seks. U nekim slucajevima relativno je jednostavno uociti granicu izmedju soc. sto znaci da ona u sustini predstavlja komercijalizaciju seksualnih odnosa u kojima se javljaju najmanje dva uccesnika tj onaj koji nudi i onaj trazi usluge. I psihopatoloskih izvitoperenja seks. lezbejstvo i pederastija.usluga za naknadu.zivota coveka i njegovog mentalnog zdravlja i -Socijalni aspekt. Potreba koje su posledica dusevnih bolesti. 86. sto znaci da je prostitucija vezana za menjanje partnera. potreba kao sto je kod nekrofilije i zoofilije. Potrebe su socijalizovane sto znaci da se zadovoljavaju na nacin koji je unapred def. Sa aspekta nauke o drustvenima devijacijama.prostitucije je postojanje emotivne indiferentnosti. musk ii zenski internatii sl). psih. Prostitutka je ona zena okja za naknadu ustupa svoje telo vecem broju muskaraca ne praveci izbor medju njima. -terci element def. kao dva prisutna i rasirena vida seks. u nacinima i formama zadovoljavanja seksualnih potreba. izdvajaju se pedofilija kao vid izvitoperenja u kome su primarni objekti seks.devijacija. usmerenja mladje osobe i deca. koji se odnosi narocito na socijalizaciju seks. jer sem osoba ukljucenih u ova ponasanja drugih zrtava nema. Potreba coveka: -Psiholoski aspekt.tipovi prostitutki i uzroci prostitucije? Postoje 2 najopstija tipa: .Pored krivicnih dela neki zavisnici cine i razlicite prekrsaje. I odredjen razlicitim vrstama drustvenih normi. Elementi ove definicije ove pojave su: -prostitucija je prizanje seks. -drugi element definicije je promiskuitetnost. Na slican nacin.potreba i njihovu drustvenu kontrolu. prostitucija. Poremecaja ili mentalne zaostalosti i koje pripadaju sveri psihopatalogije. Fetisizam.

organizovana prostitucija iam obeblezja institucionalne delatnosti u vidu javnih kuca i bordela. 3. Tako vecina prostitutki ima osnovnoskolsko obrazovanje. Socioloske klasifikacije prostitucije najcesce polaze od socijalnog statusa i drustvene stratifikacije koji postoji medju akterima prostitucije. 2. Druga opsta . 6.Prostituciju cesto prati nizak obrazovni status i nivo profesionalne osposobljenosti. Odnose prostitutki i klijenata prate neke pojave. drumska i lucka.Vidovi organizovane prostitucije su turisticka. uz cesto prisustvo drustvene tolerancije njegovog ponasanja. posebno medju prostitucije.1. -Klasicne prostitutke. -kongresne prostitutke.losi uslovi obavljanja delatnosti. Vecina registrovanih ispitivanih prostitutki rodjena je na selu ili manjim mestima odakle su i dosle u vece gradske sredine. 88. 3. -ulicne prostitutke. motelska. koje objasnjavaju deo drustvenih funkcija i tolerisanje prostitucije. Drustveni odnos prostituka-musterija: Prostitucija je komercijalizovani odnos. odnosno iz radnickih i zemljoradnickih porodica. vrlo nizak socijalni status. -turisticke prostitutke. koji podrazumeva najmanje dva ucesnika: onaj koji nudi i pruza usluge i onaj koji trazi i placa usluge.kafanska. 4. Socijalne karakteristike prostitutki. Korporacijske ili preduzetnicke -devojke na poziv. dok je klijent najcesce zasticen. nepovoljni uslovi zivota. Polazeci od sadrzaja i oblika izdvajaju se dva osnovna tipa prostitucije: -homoseksualna -heteroseksualna. sajamska. -povremene ili periodicne prostitutke. -hotelske ili barske prostitutke. -devojke za poslovnu pratnju. 5. kojima obicno rukovidi posebna osoba i koji su veoma cesto ukljuceni u neku kriminalnu organizaciju koja ima kontrolu nad obavljanjem prostitucije.neorganizovanu prostituciju karakt. a pritom je klijent zasticen i njemu se garantuje anonimnost cime se izbegava bilo kakva mogucnost da ga bilo ko isudjuje. Neki karakteristicni tipovi prostitutki U neorganizovane prostitutke spadaju: 1. 2. -soferske ili drumske prostituke. 5. U neorganizovane prostitutke spadaju: 1. Neravnopravnosti ukupnog odnosa prema prostituciji ispoljava se kroz cinjenicu da je predmet osude i sankcije onaj ko pruza usluge.u Srbiji nije bila redovno zpaosljavana id a su relativno rano pocele da se profesionalno bave prostitucijom. a samo neke su retka koje su zavrsile srednju skolu. uzroci prostitucije i odnos sa mušterijom ? Vecina evidentiranih prostitutki vodi poreklo iz relativno siromasnih sredina. Prostitutka je pristupacna svakome ko moze da plati. Losa obrazovna i kvalifikaciona struktura uticu na to da vecina evidentiranih prost. kongresna. 2. 4. Rec je o komercijalnoj prirodi i anonimnosti prostitucije. -radnicke prostitutke. Vidovi neorganizovane prostitucije su ulicna.

ekonomske. posebne i specijalne preventivne mere. Psihopatoloska objasnjenja nalaze uzroke prostitucije u mentalnim poremecajima ili deformitetima licnosti prostitutki. Reglementacija ili pravno regulisanje podrazumevvaa legalizaciju prostitucije i to propisivanjem posebnih uslova za obavljanje delatnosti. niti to mogu potvrditi osobe dostojne verovanja. Po svojim sadrzajima i ciljevima ovi programi mogu imati razlicite nivoe i vidove kao sto su opste. Definisanje pojma i karakteristike prosjacenja? Jedna stara definicija sa legalno-pravnog aspekta pod prosjacima podrazumeva: one osobe koje nemaju ni zanimanje. 4. U klasicnoj pravnoj literature u Francuskoj pod prosjacima se podrazumevaju: one osobe koje ne mogu dokazati da zive posteno i moralno. 2. dovoljno je da je platezno sposoban.prevencija i rehabilitacija? 1. 90. lose i nesigurne uslove zivota. obrazovne i druge mere usmerene prema: -zastiti prostitutki od stetnih posledica bavljenja ovom delatnoscu. Ambivalencija podrazumeva da se prostitucija kaznjava formalno dok postoji visoka tolerancija. Klijent je oslobodjen bilo kakve obaveze u buducnosti. Za uspeh rehabilitacije znacaj je dobrovoljni pristanak i ukljucivanje prostitutki. koja bi proizilazila iz seksualnog odnosa sa prostitutkom. Elementi prevencije prostitucije i rehabilitacije prostitutki Osnovni cilj programa prevencije prostitucije trebalo bi da bude u suzbijanju i sprecavanju uzroka. Rehabilitacija prostitutki bi trebalo da obuhvata razlicite socijalne. psiholoske. -pomoc u nalazenju zaposlenja. Uzroci prostitucije: -drustveno-ekonomski faktori. prinuda od strane poslodavca. Tolerancija oznacava odnos ili u osnovi neformalnu saglasnost da se prostitucija ne osudjuje i ne sankcionise. -licni faktori. Deo opstih programa prevencije su posebni zdravstveni rizicima vezanim za prostituciju. Socioloski pristupi objasnjavaju prostituciju drustvenim uzrocima. 89. koji podsticu nastajanje prostitucije. Drustvena reakcija na prostituciju. niti mesto za opstanak. bez obzira da li su skitnice ili ne. -obrazovanje i profesionalno osposobljavanje. ni zanat. -socijalnoj i moralnoj brizi za zene u nepovoljnom polozaju. Jedan domaci autor . klijent ne mora da ulaze svoje vreme i napor za sticanje naklonosti neke devojke. Izmedju prosjacenja i skitnje postoji bliska povezanost. Abolicija oznacava ukidanje ili zalaganje za eliminaciju svoh vidova zakonskih zabrana i legalizaciju delatnosti prostitucije uz posebne uslove i mere zastite samih prostitutki. sto je sigurno das u prosjaci mobilni. pa cak i neki vidovi zastite prostitutki. Neki znacajniji uzroci prostitucije: Psiholoska shvatanja primarno objasnjavaju prostituciju psiholoskim karakteristikama i strukturom licnosti prost. ali one nisu nuzno istovetne pojave s tim. ni sigurno boraviste. Prohibicija oznacava zabranu bavljenja prostitucijom i ukljucuje razlicite mere i snkcije u ime zastite javnog reda i morala. 5.funkcionalna karakteristika odnosa klijent-prostitutka je jednostavnos prostitucije. 3. Odsustvo svake odgovornosti klijenta prati prostituciju.nizak drustveni polozaj. Posto se njihov odnos uspostavlja na trzisnim principima.

. procesa i aktivnosti.Reprodukcija cini prosjacenje postojanom drustvenom pojavom i devijacijom. 3. Uslovima pa su zavisni od drugih.Istorijska uslovljenost ispoljava se kroz cinjenicu das u se kroz istoriju ljduskog drustva javljali razliciti oblici. . imajuci u vidu prekrsajno pravne definicije ovih pojmova: 1. 91. Vec sa pojavom robovlasnickog drustva stvara se prvi sloj siromasnih i to od nepotrebnih isluzenih robova koji su cinili gradsku sirotinju i cesto pratili vojsku u ratnim pohodima. u mestu gde su stalno nastanjeni ili van mesta stalnog boravka. Socijalna izolacija. 5. kao karakt. ekonomskim i kult.drustveni uslovi su dominirajuci. postajuci najcesce sakuljaci ostataka opljackanih dobara. obelezje ove devijacije. znaci da prosjaci zive na ivici drustva odnosno izvan u obicajenih drustvenih odnosa. zive u losim soc. Oni pripadaju nizim socijalnim grupama. izrazava se u postojanju supkulture prosjacenje.prosjacenje predstavlja nacin egzistencije. Rec je o tome da neke osobine licnosti pogoduju njihovom opredeljivanju za prosjacenje kao stil zivota. posto prosjaci najcesce nemaju stalno mesto boravka i cesto menjaju u potrazi za prostorima gde se najvise i najbogatije daje. 6. Prosjacenja. prostorna mobilnost je bitna karakt. 92. izdrzavajuci se od materijalnih sredstava.napravio je razliku izmedju pojmova besposlicara i skitnice i prosjaka. Ovaj tip egzistencije karakterise nedostupnost drustveno prihvaljivih mehanizama ili puteva sticanjem sredstava za zivot nekim drustvenim slojevima ili grupama. Prosjacenje kao drustvena devijacija ima neke kljucne karakteristike? 1. -sticanje materijalnih vrednosti. -Besposlicari su ona lica koja stalno ili povremeno nisu zaposlena u mestu prebivalista niti pak zele da stupe ni u kakav radni odnos i takvim nacinom zivota narusavaju javni red i mir. -pod skitnicama podrazumevamo ona lica koja su se odala skitnji u vidu zanata ili zanimanja. Sastavni delovi ove definicije su: -trazenje koje moze biti govornim putem ili gestom. 2.namaju stalno mesto boravka ili samo povremeno odlaze u svoje mesto prebivalista jer vecim delom godine lutakju od mesta do mesta. 2. Prosjacenja i ako nema pouzdanih podataka o masovnosti i rasirenosti prosjacenja u srbiji. Prosjacenje je posledica reprodukcije siromastva. marginalizacija.rasirenost je jedna od karakt. vidovi i nacini prosjacenja. 3. Najopstija definicija prosjacenja podrazumeva da je to takav vid drustvene devijacije koji se sastoji u sticanju materijalnih vrednosti trazenjem od drugih lica bespovratno i bez pruzanja usluga. 4. Klasnih drustava. Ovoj grupi pripadaju posebno: -socijalno-ekonomski uslovi -Profesionalni uslovi -soc-bioloski uslovi poput invalidnosti staroti i bolesti. sadrzaji. stim sto je sasvim sigurno da je prosjacenje karakt. -odsustvo vracanja i bilo kakvih protivusluga. -Soc-politicki uzroci (ratovi) 2. bilo stvari od vrednosti. 7.Problemi ili karakteristike licnosti takodje su znacajni uzroci prosjacanja. a sasvim retko uspevaju da se bave i drugim korisnim poslovima. uz manje rizike od sankcija. Znacajni uzroci i tipovi prosjacenja? 1. -prosjaci su ona lica koja se bave skupljanjem milostinje u novcu ili nature radi licne koristi u vidu zanata ili zanimanja.

specificna po takmicarskom karakteru.profesionalni prosjaci. 4. Najcesci tipovi prosjaka Postoje 3 grupe: 1. -gradska sirotinja seoskog porekla. stim sto postoji odsustvo socijalne zastite.drustvena reakcija u vidu neadekvatnmog drustvenog odnosa i politike prema pojavi prosjacenja takodje proizvodi prosjake. 2. sankcije. 2. imaju prakticno iskustvo u pridobijanju musterija.koji pocinju da se bave prosjacenjem zbog drustvenih kriza u ekonomiji. smrtne kazne i sl.siromasni. 2. Kad je rec o drustvu u Srbiji. Opste odlike i vrste igara? U primitivnim drustvima igre su bile vezane za religijsko mitske obicaje. . Po nacinu prosjacenja mogu se razlikovati 3 osnovna tipa prosjacenja: 1. pri cemu se ono javlja kao prateca pojava ili rezutat neke druge devijacije. 5. Imajuci u vidu drustveni polozaj is til zivota moguce je razlikovati dva osnovna tipa prosjaka: 1. individualno. 95. u vidu zogosanja. posledice. narkomani i prostitutke. zajednicka obelezja kao to das u deo covekove maste i zadovoljavalju covekove psiholoske potrebe.3. 4.potrebe za druzenjem. ekonomske i soc.odbojnost i moralna osuda prosjaka. prostorno su pokretljivi.druge devijacije takodje mogu dovesti do prosjacenja. 1. 3. Poseban tip igara predstavljaju alea igre ili kockarske igre. 94.Psihosocijalni uzroci su povezani sa predhodnim. 2. ratova is l. Sve igre imaju. -socijalno slabi su klsicni prosjaci poput invalida.zatvora.koji poseduju specificne tehnike prosjacenja. tolerancija ili razumevanje i nepostojanje osude od strane drustva. grupno. U primitivnim plemenima ja vlja se kao promarna potreba za samoidentifikacijom i osecanjem pripadnosti grupi i zajednici. u principu. pa je njihova osnovna funkcija bila da obezbede zabavu i zajednistvo ucesnika. npr mentalno ometeni i lako dusevni oboleli.npr isluzeni kriminalci se bave prosjacenjem jer je manji rizik od sankcija. Kockanje i kockarske igre? Kockarske igre imaju nepovoljne psiholoske. -pojedinci i grupe prosjaka izbaceni iz drustvenih tokova rada. radoscu. 3. kao i mnogi isluzeni alkoholicari. -socijalna zastita jedan je od ranih vidova organizovane reakcije na prosjacenje. 93. mentalno hendikepiranih i drustvenih marginalaca. kolektivno prosjacenje. starih. prezir i odbacivanje.pripadnoscu. Medju najznacajnijim opsstim odlikama igara najcesce se navodi njihov dobrovoljni i slobodni karakter. Drustvena reakcija na prosjacenje? Indiferentnost ili nezainteresovanost drustva. slobodom pokreta i sl.socijalno ugrozeni prosjaci medju kojima se izdvajaju dva podtipa. 3. reakcija se ispoljava u dva vida: -sistem prekrsajnih sankcija tretira prosjacenje kao prekrsaj javnog reda i mira. to su slucajni i prosjaci iz navike.

Kao sto su odlicno poznavanje tehnike kockanja. Pored prof. ukljucujuci i povezanost ove sa drugim tipovima devijacije. U soc. vrste. koja se sastoji u prenosenju materijalnih vrednosti na osnovu dobitaka ili gubitaka u kockarskim igrama. Psiholoski faktori. predstavlja takav tip devijacije koji negira sustinu ljudske potrebe za igrom i karakt. Kockanje pripada tipu alea igara u kojima je najznacajnija cinjenica sticanje materijalne koristi kao njihovog osnovnog cilja. Kocke je to sto ona negira vrednost ljudskog roda. ali je i njegova odlucujuca karak. Kockara. 3. krivicnim sankcijama podlezu in eke druge aktivnosti povezane sa kockanjem (mamljenje drugog na kocku. samodokazivanjem. kockari retko koriste neke oblike soc. Druga bitna odlika kockanja koja cini razliku prema kockarskim igrama sastoji se u raznovrsnim negat. Prema tome. jer se ovde fikcija igre pretvara u posebnu realnost.zastite. U nekim drzavama. Posledice. pravila i sredstva igre sto mu omogucuje da u kockanju ima prednost nad ostalim ucesnicima id a smanji rizik gubitka. Ili poluprof. materijalnih vrednosti. 96. Negativne ekonosmke i soc. Socijalni uzroci vezani su za cinjenicu da su kockarsna taj ke igre deo svakodnevnog zivota coveka. dok osobe viseg drustvenog statusa vole igre vestine povezane sa kockanjem. Karakteristike kockara i kockanja? Neke studije su pokazale da zene i ekonosmki siromasnije grupe vise vole igre na srecu. Postojanje materijalne dobiti kao dominirajuceg cilja igre i uopste ucesce u igrama i 2. jel je i njima krajnji cilj sticanja sto vece materijalne dobiti koriscenjem znanja. U nekim zemljama kockanje je deo tradicije. medju kojima su potreba za izazovom. vestina. Posledicama. Drustvena reakcija na kockanje i druge društvene igre? Drustveni odnos prema kockanju krece se izmedju tolerancije i sankcija s tim sto se ova dva pristupa mesaju. Profesionalni kockari predstavljaju cist devijantni tip koji ima neke posebne karakt. Neki znacajni uzroci kockanja Podeljeni su u 4 osnove grupe: 1. organizovanje i omogucavanje kockanja).zakonodavstvu Srbije kockari su pod odredjenim okolnostima svrstavaju u korisnike soc. . Ovde se kao zrtve kockanja javljaju ne samo gubitnici vec i njihove porodice.U osnovi. kockanje je dobrovoljno ucesce u medjusobnom prenosenju. putem razlicitih vidova kockarskih igara.zastite. Amateri kockari su ili pocetnici u kokcanju ili naivne realne zrtve prof. Odlucujuca vrednosna karakt. deo slobodnog vremena i nacin realizacije potrebe coveka za igrom. ali se u sustini ne razlikuju bitnije od prof. gubljenju i dobijanju.kockanja. kockanje takodje prate zadovoljstvo i fikcija. obmane i prevare. 97. Kulturni faktori se javljaju kao deo uzroka kockanja. 2. Kockanje je ustvari izvitoperenje igre. to se obicno dogadja samo zrtvama kockanja. Materijalna dobit kao ciljni rezultat. Ekonomski faktori vezani za prirodu kockanja. za razlikovanje kockarskih igara od kockanja odlucujuca su dva faktora: 1. Kockara. takmicanjem i potcinjavanjem 4. Medju njima su najcesce zivotni gubitnici pasionirani zaljubljenici u boginju srece Taliju. iskustva. zanost i strast. sankcijama podleze samo kockanje na javnom mestu. u principu. Poluprofesionani kockari nevezuju svoju egzistenciju jedinu za dobit od kockanja. njegovih socijalnih odnosa i obicaja. Tolerancija proizilazi iz pozitivnih aspekata igre i neshvatanja tezine posledica kockanja. koje ostaju bey sredstava za zivot. igara.doma i porodicne podrske. Naime.

vidova kockanja i kockarskih igara kao sredstvo.Moralni sudovi uticu znacajno na taj odnos.reakcije. sukob je drustvena bolest.ciji je cilj sticanje visokog profita koriscenjem razl.koji ukljucuju polulegalne i ilegalne nacine kockanja. Poseban vid org. Agresije se sasvim sigurno ne mogu svesti samo na agresivno ponasanje pojedinca. ne moralna cinjenica.postoje korelacije ili direktne veze i kockanja sa alkoholizmom. Kao takve one su deo drustvene strukture.opozicija i tenzija. narocito sa njegovim organozovanim i profesionalnim vidovima. Kockanje i druge drustvene devijacije Kockanje. stim sto se nesme zanemariti i saznanje o postojanju razlicitih mehanizama kojom licnost reaguje na iste.drutsva institucija i organizacija prati process dez organizacija i process disfunkcija. posto oni ometaju vrednosno-moralnu saglasnost drustva i uticu na pojavu anomije i poremecaja u drustvu.drustvenih grupa. 98. patoloska pojava. Staljin je pisao o mogucem drustvu bez sukoba. konflikt. oni su elementi drustvene disfunkcije i desorganziacije kao .vid drustvenih odnosa. a popularisao Kurt Levin najcesce se vezuje za osujucenje nekih potreba. Trecu grupu cine socioloske teorije. pa otuda nece biti ni razloga za sukobe. Funkcionalisticko shvatanje prirode agresija pociva na ideji dobre org. ciji predstavnici razlicito odredjuju i shvataju prirodu drustvenih sukoba i njihovu funkciju u drustvu. Teorijska objasnjenja prirode agresije Prema biologistickim svatanjima smatra se da je sukob svojstven ljudskoj prirodi i to zbog postojanja agresivnog nagona. posto ce svi ljudi biti jednaki.tako das u nezainteresovanost i tolerancija odlucujuci tipovi dr. a sam pojam tenzije koji je izrazio Frojd.kriminologije. Drustvenih institucija stim sto funk. sukob. koji je deo covekove prirode. dok dezorganizacija remeti opstanak drustva. Postoje i legalni vidovi kockanja u kojima primarni interes je da se ostvari dobit drzave u vidu poreza.pa cak i biologije. podela uloga i dobrog funk.prostitucijom i besposlicenjem. Osim povezanosti sa kriminalom.kriminaliteta predstavljaju kockarski sindikati. izrazavajuci njihovu negativnu ocenu. jer remete normalno funkc.pojedinaca ili globalnih drustava razresavaju silom.suprotnost. Citava biologisticka teorija o agresijama pociva na ideji da je istorija civilizacije i postanak svih vrsta pracen ratom svih protiv svih. Pozitivisticki organicizam posmatra agresije i uopste drustvene sukobe sa ne odobravanjem. pri cemu disfunkcije imaju blazi nivo. psihologije.stete smatraju manje opasnim od drugih vidova devijacija.drustvenih grupa i globalnih drustava. Agresije su predmet interesovanja razlicitih nauka: prava. U tom smislu. povezano je sa kriminalom. Agresija se javlja kao reakcija na frustracije. Pojam agresije? Agresije predstavljaju vid resavanja sukoba u drustvu pri cemu se kao instrument primenjuje fizicka sila. sukobi i agresije su sastavni deo funkc. frustracijama. . U strucnoj literature upotrebljavaju se nazivi za agresiju kao sto su antagonizam. koja remeti organsku harmoniju drustva izrazenu u stavu o redu i radu kao puta ka progresu. Ovi sindikati najcesce rade u sprezi sa vlascu.drustva. koje polaze od stave das u agresije reakcija na razlicite vrste tenzija. Po ovoj orjentaciji. medjuodnosa pojedinca. Rec je o idealizaciji bezkonfliktnosti u komunistickom drustvu u kome ce nestati sve agresije.drustva. kao drustvena devijacija. Sledeca najopstija operativna definicija agresija u drustvu: agresije su one drustvene pojave u kojima se suprotstavljeni interesi.dok se mat. jer one predstavljaju spec. Druga grupa teorija koja objasnjava prirodu agresija su psiholoske teorije.

2.neminovnih procesa na kojima pociva citavo drustvo. Odnosi saradnje koji postoje u homogenim drustvima u kojima se odnosi medju ljudima u vecoj meri grade po principu saradnje. Kolektivne i individualne agresije predstavljaju drustvene devijacije koje izviru iz dezorganizacije globalnih drustava i ljudskih zajednica i imaju negativne dr posledice koje se izrazavaju kroz ugrozavanje ili unistavanje ljudskih zivota prava i materijalnih dobara. .socijalne.Tipovi ratova su:medjunarodni ratovi (ratovi izmedju drzava). politicke.Treci element koji ratove cini devijantnim jeste njihovo permanentno postojanje. Uzroci drustvenih sukoba mogu biti raznovrsni ali su najznacajniji oni u sveri politickih.Uopsteno receno. drustva i istorije. socijalnih odnosa. Ratovi i krvna osveta? Ratovi su posebno slozene kolektivne drustvene agresije koje se odvijaju na makrodrustvenom planu i imaju jasno drustvene uzroke najcesce ekonomske . uticu na to da se primena sile javlja kao permanentan nacin prevazilazenja suprotnosti interesa. i potcinjenih drustvenih slojeva koji poseduju jedino svoju radnu snagu.gradjanski ratovi i svetski ratovi.kolektivnih. Odnosi sukoba postoje. grupa i pojedinaca u odnosu na drustvene.One se mogu odvijati na makrodrustvenom planu npr ratovi pobune i revolucije . Kolektivne drustvene agresije su one agresije koje se javljaju na nivou glob drustava drusvenih klasa ili izmedju velikih drustvenih grupa. ekonomskih. smatrajuci da se politick ii svi drugi sukobi mogu resiti politickom silom.kulturne ili religijske prirode.rasni ratovi. Klasici Marksizma smatraju da je citava istorija civilizacije jednog klasnog drustva zapravo istorija neminovnih sukoba zbog suprostavljenog interesa vladajucih drustvenih slojeva koji imaju moc nad kapitalom.verski ratovi. Italijanski mislilac Makijaveli istice ulogu sile kao osnovne determinatorkse snage. pri cemu je elita moci ta koja razresava te konflikte. u hetoregenim drustvima u kojima su cesti sukobi interesa izmedju razlicitih slojeva i strukture. dok Vilfredo Pareto i Filip Sorel smatraju das u sukobi i agresije neminovne predpostavke drustvenih promena i drustvenog razvoja. 99. Tipovi agresija Postoje dva najopstija tipa agresija: 1.medjunarodnih ili globalnih. Odnosi moci . Drustveni izvori agresija i tipovi agresija? Postoje dva karakteristicna vida odnosa medju ljudima: 1. Individualne agresije su agresije koje se dogadjaju na mikrosocijalnom planu a ucesnici su pojedinci ili manje drustvene grupe.Imajuci u vidu razlicite nivoe ispoljavanja drustvenih sukoba i njihovog razresavanja primenom fizicke sile moze se govoriti i o razl tipovima agresija poput individualnih. materijalne i druge statuse i dostupnost drustvenih vrednosti. slojeva. ali i na mikrosocijalnom planu npr krvne osvete i linc 2.Najcesci uzroci ovih agresija su suprotstavljeni interesi i nesposobnost nekih pojedinaca i drustvenih grupa da ih razresavaju mirnim putem i saradnjom. Rat predstavlja drustveno organizovani tip agresije. 100. sukobi u drustvu proizilaze iz nejednakosti drustvenih klasa.grpunih.

susedski i stanarski odnosi su takodje neposredni drustveni odnosi koje ne odlikuje uvek saradnja i druzenje. dok povrede karakterisu povrat. 48% ispitanika. Ovo ponasanje poprima obelezje supkulture ukoliko se ponavljaju.dok se krvna osveta ogranicava u uvodi se princip taliona(oko za oko zub za zub). Siledzijstvo i vandalizam? Siledzijstvo predstavlja specifican tip agresije na mikro socijalnom planu. ali su zato rasirenije. Rodbinski. 101. Ubistva itelesne povrede su najrasireniji oblici agresivnog razresavanja odredjenih odnosa. Linč je takodje vid kolektivne agresije koji nije tako karakteristican za nasu sredinu. Siledzijstvo je pojava u kome se agresija javlja kao trajni oblik ponasanja nekih pojedinacai grupa.Inace krvna osveta je rasiren oblik ubistva pa i najcesci . Postoje razlicite klasifikacije ubica. Cesti su primeri religijski ili rasno motivisanog linca. sto zatim moze dovesti do sukoba koji ce se resavati primenom sile. Psihopatski tip 3.Krvna osveta je slozen drustveni problem. ne proizilaze iz sukoba.Prvobitna krvna osveta bila je nesrazmerna i surova. Posmatraju se kao oblik posebnog bunta prema uslovima savremenog zivota). Ubistva pretezno pripadaju primarnom kriminalu. Odnosi ljudi u procesu rada su neposredni drustveni odnosi u kojima postoji mogucnost suprostavljenja interesa i ciljeva u radnim grupama i izmedju radnih grupa. Ubica osvetnik 5. Ubistva iz koristoljublja (nisu brojna. ubistva i telesne povrede su posledica sukoba u neposrednim odnosima pojedinaca i unutar manjih grupa. koji ponekad mogu ispoljavati pojedinci ali vrlo cesto i grupe udruzenih pojedinaca koji moraju biti organizovani. razlika je jedina u tome sto su telesne povrede lakse po posledicama. Sadisticki tip 6. 2. krvna osveta . vec manje ili vece nerazumevanje i sukobi. Pored ovih vidova treba pomenuti jos 2 posebno dramaticna tipa ubistva: 1. Uzroci i cinioci ubistava i telesnih povreda su slicni.Institut krvne osvete isprepleten je rodovsko-plemenskom pripadnoscu i najcesce se javlja na selu. Planu i karakteristican su nacin razresavanja sukoba medju pojedincima primenom sile. kao neadekvatnim mehanizmima razresavanja sukoba.Istorijski gledano . koje se odvijaju na mirkosoc.Razvojem drustva i drzave krvno srodstvo poprima druge karakteristike. koji drustvene sukobe razresavaju silom toliko cesto da to postaje njihov stil i znacajan element nacina zivota.Krvna osveta Krvna osveta predstavlja tip institucionalizovane kolektivne agresije koja se odvija na mikrosocijalnom planu i koja je i danas u nekim aspektima prisutna kod pripadnika nekih narodnika. Ubistva i telesne povrede? Ubistva i telesne povrede predstavljaju tip induvidualnih agresija. . Porodicni odnosi i odnosi polova veoma cesto dovode do sukoba koji se resavaju ubistvima i telesnim povredama. Po pravilu. Sizofreni tip 102. Normalni tip 2. koji cesto vodi do ubistva. nemacki autor Gutmacher je ponudio sledecu: 1. Ubistva iz obesti (posledicu su razlicitih vrsta frustracija.nastala je u vreme nerazvijenosti drzave. ali je jako prisutan u mnogim drustvim i nejavlja se jedino u primitivnim drustvima. ali su povezana sa nejednakoscu drustvenih slojeva i nemogucnoscu pojedinaca da radom dodju do materijalnih dobara usled cega su ova ubistva cesto vezana sa razbojnistvima).kao deo obicajnog prava . Alkoholicarski tip 4.

udaranje razzlicitim predmetima dete po telu i glavi.psihicka ili druga ostecenja.organizacija ili globalnih drustava u odnosima prema ljudima.u odnosima sa decom. Siledzijstvo uglavnom izvire iz nepovoljnih licnih i socijalnih okolnosti u kojima pripadnici marginalizovanih grupa zive.zaplasenost. Zloupotreba je posebno negativan nehumani tip odnosa.sto ukljucuje kako potrebe egzistencije(ishrana. Materijalnih drustvenih vrednosti. sloboda. intresa. modela zivota i obrazaca ponasanja koje namece neko drustvo. fizicko nasilje ima prepoznatljive is polja lakse uocljive indikatore. nasilno uranjanje u vodu.politicke ili neke druge sile kojima se ugrozava fizicki. strah.razlicitog sadrzaja. U praksi se srecu 3 najopstija tipa nasilja nad decom: 1.institucija ili drugih oblika organizacije drustva u odnosima prema deci uz koriscenje ili odsustvo sredstava kojim se nanosi bol. kulturnih i istorisjkih vrednosti. 2. institucija i drugih tipova dr.kojima se ne obezbedjuje osnovna socijalna sigurnost i zadovoljavanje nekih bazicnih zivotnih potreba i interesa deteta. Bunt protiv nekih dominirajucih drustvenih vrednosti. U najopstijem smisli nasilje obuhvata razlicite akte. dok u izvornom smislu vandalizam podrazumeva ostecivanje i destrukiciju umetnickih. fizicka ili psihicka ostecenja. Rec je o specificnoj agresiji na mikrosocijalnom planu koju najcesce ispoljavaju grupe mladih i koja se sastoji u destrukciji materijalizovanih oblika ljudske kulture.psihicki ili sopcijalni integritet coveka i nanose fizicka. 103. Vandalizam je svojevrsni vid siledzjistva i agresije usmeren ka unistavanju razl.ne vodi se racuna o njegovim interesima i praqvima. Zlostavljanje kao tip nehumanog odnosa dovodi u pitanje subjektivitet i integritet licnosti deteta na taj nacin sto se ono tretira kao object necijih aktivnosti i ponasanja.nepruzanje pomoci i zastite itd. postupke i ponasanja grupa. intregriteta licnosti. 4. obuca. Zapostavljanje predstavlja takav odnos pojedinaca ili institucija. Kao indikatori fizikog nasilja sluze: povrede i prelomi nepoznatog porekla. Skala nehumanih odnosa prema deci: 1. skitnja.dr. institucija. Pod nasiljem na decom se podrazumevaju takvi odnosi i ponasanja pojedinaca.sklonosti i talenti deteta. Nasilje karakterise primena fizicke sile.koje karakterise upotreba fizicke.psihicke.cija je sustina u koriscenju i iskoriscavanju dece radi zadovoljavanja potreba i interesa drugih.grupa i institucija i globalnih drustava prema adeci koji pocivaju na primeni sile i kojima se nanosi fizicki bol.interesima i licnim osobinama. prava i blagostanja deteta kao ciljeva i pretpostavki njegovog celovitog razvoja.zastita zdravlja itd) 3.izgubljeni pogled itd.kojima se zapostavljaju razvojne potrebe. psihicke ili neke druge sile i nadmoci od strane pojedinaca. 5. alkoholizam emocijalna nezrelost i neurotske smetnje. Ipak iskustva pokazuju das u to najcesce naprilagodjene osobe kojima je svojstven nerad. Tesko je izdvojiti tipicnog nasilnika i opisati njegova licna svojstva.mogucnosti. dr. odeca.a njegova licnost se potcenjuje.omalovazava i ugrozava. cupanje kosom. Nasilje nad decom? Savremen humanisticki pristup u definisanju pojma nasilja nad decom polazi od potreba.kojima je dete povereno na cuvanje i podizanje u skladu sa njegovim potrebama.ugrozava zdravlje i integritet licnosti i osujecuje njihov razvoj.modrice i ostecenja prepoznatljivog oblika. Ovaj vid nasilja nad decom ne podrazumeva jedino upotrebu fizicke sile od strane pojedinca.Siledzijstvo je prisutnije kod maloletnika i uopsteno kod mladjih osoba.ozlede ili rane i ugrozava zdravlje i zivot deteta. Fizicko nasilje nad decom se najcesce ispoljava kao udaranje rukama i nogama. dok u sirem smislu moze predst. Zanemarivanje obuhvata ona ponasanja pojedinaca ili institucija koje bi trebalo da brinu o dobrobiti deteta. .ustanova ili org.

Posledice psihickog nasilja su tesko prepoznatljivi. sudva i ponasanja. prihvatanja i pristajanja bilo kog ucesnika ovog odnosa. Motivi ovih samoubistava su najcesce samokaznjavanje. Politicki aspekti upucuju na izucavanje uticaja odredjenih politickih ciljeva. Ono u svom najopstijem koriscenje drugih osoba radi nasilnog zadovoljavanja necijih seks. Prepoznatljivi oblici seks.zdr. moguca trudnoca.2. kada su u pitanju odrasle osobe i nezavisno od postojanja svesti o posledicama.pokreta.pokusaji samoubistva. Samoubistvo je predmet bavljenja razl.antropologije. zelje.invaliditeta ili naslednih faktora.nasilja nad decom su otezano hodanje ii sedenje.a po svojim posledicama kombinovani tip nasilja.nasilje predstavlja odnos izmedju najmanje dve osobe koji karakterise verbalni.nauka etnografije.stanja. zanimljivi su Frojdovi stavovi o samobistvu u odnosu na koje je izneo razlicite neobicne ideje i tumacenja.gubitak osecaja za vreme i proctor.nagona. Ova vrsta samoubistva bila je motivisana i nekim dr tipovima obreda samozrtvovanja prisutna u kolektivnoj svesti i obicajima primitivnih plemena.enureza i enkopreza. Psiholoska istrazivanja najcesce su usmerena ka ispitivanjima psiholoskih karakteristika licnosti i psihosocijalnim mehanizmima koji pogoduju pojavi samoubistva. principa i ponasanja na pojavu samoubistva i njegovu upotrebu u politicke svrhe. Rec je o ritualnom samoubistvu koja u nekim okolnostima mogu bit ii grupna i pojedinacna. Smatra se da je svaka osoba koja je izvrsila samoubistvo dusevno poremecena bar u vreme izvrsenja. kriminologije. gestovni ili fizicki kontakt sa seks. vredjanje. Psihicko nasilje je rezultat takvih nehumanih odnosa pojedinaca.vidljivo povlacenje.povezanih sa drugim vrstama principa i stavova.lisavanje psiholoske emocionalne i socijalne podrske i ugrozavanje licnosti maloletnika. Medicina se ipak.znaci venericnih bolesti. Samoubistvo je deo moralnih principa.samoubistvo je deo religijskih obicaja.sociologije. 3.poremecaj sna. U ovom smislu. ugrozavanje.povlacenje u sebe itd.najcesce u vidu: emocionalne hladnoce. odsustvo ili ispoljavanje negativnih emocija. Samoubistvo se javlja i kao kult. Najopstija ideja izrazava stav da je samoubistvo posledica postojanja primarog instinkta smrti. Autoagresije: samoubistva i pokusaji samoubistva? Prva interesovanja vezana za samoubistvo je magijski tip samoubistva.medicine id r. Seksualno nasilje predstavlja po ssvojim sadrzajima poseban. Najcesci indikatori psihickog nasilja su: zaostajanje u psihickom razvoju. Socioloska istrazivanja obicno se baveuticajem drustvenih makro.prikazivanje nasilnistva itd.regresivno ponasanje. koji prati odsustvo volje. bavi onim uzrocima samoubistva koji izviru iz karakteristika odredjenih bolesti. U vecini religija samoub. 104. i to ne samo u primitivnim plemenima vec i u nekim kulturnim ili umetnickim pokretima.prekrsaj tabua ili neke druge zajednicke norme.se tretira kao greh.koje karakterise zapostavljanje.psihologije.osveta. Ova tendencija dezintegracije i destrukcije .kada je najmanje jedan od ucesnika maloletna osoba.cija je funkcija bilo verovanje da se samoubistvom u odredjenim okolnostima unistava sopstveni neprijatelj. mezo i mikro faktora na pojavu samoubistva. Seks. U medicinskom smislu samoubistvo je dugo posmatrano kao indicator ludila. verbalni napadi. podsmevanje. U nekim drugim rel.sadrzajem. naglaseno crvenilo ili povrede genitalnih organa.agresivnost.htenja i prihvatanja. etnologije.zabrane. Filozofska razmatranja samoubistva imaju razl. kao pojave.modrice.a ne o naucnom stavu.iako je teorijsko utemeljenje razumevanja samoubistva krenulo od Dirkema.aspekte i cesto se povezuju sa interesovanjima etike. drustvenih grupa ili globalnih drustava u nekim slucajevima.poremecaji ponasanja. upotrebe pogrdnih imena. uskracivanje ljubavi i paznje.ali je ovde pre rec o moralom sudu. Naucna istrazivanja pocinju relativno rano.nauke ili antropologije.

nefleksibilnije u nekim vidovima promena. Anomicno samoubistvo je najcesce proizvod poremecaja regulatorske funkcije koju drustvo vrsi u odnosu na pojedinca. 3. drugim recima. • Nize stope su kod ozenjenih • Stanovnici urbanih naselja su u vecem riziku od samoubistva. reflektuje konkretne drustvene odnose i uslove. Statistika: • Samoubistvo izvrsavaju cesce osobe muskog pola . politicke i porodicne zajednice kojoj pojedinac pripada. • Ekonomske . Samoubistva predstavljaju tip drustvene devijacije zbog toga sto se njima dovodi u pitanje najznacajnija humana vrednost-zivot. Egoisticko samoubistvo varira obrnuto srazmerno stepenu integrisanosti religiozni.planu. • Stopa samoubistva raste sa godinama starosti • Sukobi i nesporazumi sa porodicom. Altruisticko samoubistvo se javlja u drustvima u kojima je moralni kodeks vrlo jak. 2. kao drustvena cinjenica. tako da prekomerna individualnost prouzrokuje samoubistvo. Pokusaj samoubistva? .Ono nastaje usled nedovoljne individualizacije i intenzivnog altruizma u situaciji jake drustvene integracije.Egoizam je stanje u kome se individualno “ja” preterano potvrdjuje pred drustvenim . Fatalisticki tip je posledica preteranog normativnog ogranicenja ponasanja pojedinca. Samoubistvo.Altruisticko samoubisvo iz duznosti je specifican podtip i ima dve varijante: neobavezno i misticko.srednje (16-20) i visoke (preko 20 na sto hiljada).Anomija se po pravilu javlja u svakoj kriznoj situaciji. kako na makro tako i na mikrosoc.Drustvo kontrolise pojedinca putem sistema vrednosti i normi i cini ga u toj mrezi zavisnim da ignorise i ne ceni sve ono sto se odnosi na pojedinca. Dirkemova tipologija: 1. koji ima sopstvenu etiologiju. Imajuci u vidu sve napred receno moglo bi se zakljuciti da je samoubistvo ponasanje sa smrtnim ishodom povezano sa idejom o smrti. 107. Akt agresije je aktivna manifestacija instinkta smrti.ciju superiornost on prihvata.Drustvo je jedina moralna snaga koja je superiorna u odnosu na pojedinca. politicke i socijalne migracije uz prostornu mobilnost takodje su pogodujuci cinioci samoubistva. dinamiku.Slabljenje drustvene integracije jaca individuaciju. • Profesionalne karakteristike takodje imaju uticaja na stope samoubistva izmedju pojedeinih struka ili profesinalnih skupina. 6. samoubistva predstavljaju drustvenu pojavu i u odredjenim uslovima socijalni problem. 4. Skala visine stope samoubistva:niske (8-16 na sto hiljada). karakteristike.ima svoje aktivne i pasivne manisfestacije. obrazovnim i drugim ustavnovama .

Razlike izmedju pokusaja samoubistva i samoubistva ispoljavaju se u nacinima i sredstvima koji se tom prilikom koriste.U osnovi.presecanjem krvnih sudova. .zbog cega ono cesto izaziva strah i povlaci osudu. socio-kulturne i druge aspekte i sadrzaje. tako su npr pokusaji cesci od samoubistava. Kad su u pitanju motive i uzroci istrazivanja uglavnom pokazuju da u ovom pogledu izmedju samoubistva i pokusaja samoubistva nema velikih razlika. 2. pravne.Medju najbitnijim navode se : • Promene u zivotu vec bolesnih osoba(privremena hospitalizacija i stalna hospitalizacija) • Promene u zivotu i sredini zdravih ljudi(pruzanje moralne i materijalne pomoci. 3. vatrenim oruzjem isl. a stariji cesce vrse samoubistva.Domaca istrazivanja dosla su do saznanja o nekim opstim karakteristikama pokusaja samoubistva.-pokvarenost. Naravno.prikljucivanje porodici) Drustvena reakcija na samoubistvo? Moze se podeliti u cetiri osnovna tipa: 1. Tako se npr kod pokusaja samoubistva biraju bezopasniji i manje brutalni nacini i sredstva poput otrova ili lekova. bitna razlika izmedju samoubistva i pokusaja samoubistva je u nihovim posledicama.samoagresivnost i bekstvo u irealnost. izvrsnih .Drustvena zajednica ima pozitivan stav prema samoubistvu kao sto je slucaj kod Japanaca.Nekad se pojam korupcije odnosio samo na zaposlene u javnim i drzavnim sluzbama. Za uspesnu prevenciju potrebno je poznavanje pre suicidalnog sindroma koji cini skup sindroma karakteristicnih za dusevno stanje uoci samoubistva.dok je kasnije prosiren na sve one koji zloupotrebljavaju svoj polozaj i moc radi sticanja licne koristi na racun drugih.poput zakonodavstva .baksisa i slicno. 4. Ne postoji precizna niti opsteprihvacena definicija korupcije.obicajna i politicka samoubistva altruistickog tipa. Osuda je vezana za cinjenicu da se samoubistvom krse eticka i normativna ocekivanja.hronicno neizlecivih ljudi u socijalnoj i licnoj krizi.narkomana i dr. Korupcija? Korupcija (corrumpeze. Prevencija se zasniva na otkrivanju samoubilacki ugrozenih lica poput starih. Mada se pokusaji samoubistva cesce javljaju kao nacin privlacenja paznje obicno se u kasnijim fazama vecina takvih osoba ponovo pokusava samoubistvo sto obicno zavrsava letalnim ishodom.To su : progresivno stesnjenje.ali cin nije dovrsen i smrt nije nastupila. Savremena prevencija podrazumeva postojanje posebno organizovanih sluzbi za prihvatanje i tretman suicidalno ugrozenih.podmitljivost.potkupljivost)postojala je jos od antickih vremena kao najgori i najrasireniji vid ponasanja blizak javnoj administraciji. iako se uobicajeno svodi na one vidljivije vidove poput mita. .lat. pokusaj samoubistva predstavlja cin u kome je postojala svesna namera unistenja sopstvenog zivota.kamikaze su slavljene i uvazavane.Starosna struktura utice tako sto su mlai skloniji pokusajima samoubistva. pravosudnih i upravnih tela. ekonomske.ukljucujuci javne poslanike ili izabrane predstavnike.mentalno obolelih.alkoholicara . Ravnodusnost prema samoubistvu obicno je prisutna u anomijskim ili kriznim drustvima.dok se samoubistva najcesce izvrsavaju vesanjem skokovima sa visine. primanja poklona. Odobravanje je vezano za mitsko-religijska . politicke. . Korupcija ima svoje administrativne. ucena.

Razliciti su sadrzaji i forme ekonomske korupcije merene ugrozavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih trzisnih odnosa poput: • Uzimanja kredita ispod trzisne cene.Uopsteno receno korupcija predstavlja socijalni i politicki process koji menja svoje sadrzaje i oblike.slab pravni sistem i izvitoperen drzavni sistem. Najbolji primer za to je postojanje i rasirenost crnog trzista.Problem sa ovim definicijama je kako odrediti granicu zloupotrebe i kako odrediti javni ili opsti interes naspram licnog.ekonomskih i drugih drustvenih uloga.kao i u razlicitoj distribuciji i koriscenju politickih. prosiruju pojam korupcije i na sadrzaje van zakonskih okvira. Korupcija zasnovana na trzisnim zakonima 3. Nepotizam predstavlja zloupotrebu necije pozije da bi se zadovoljila potreba ili ostvario interes ili cilj nekog od srodnika. smatrajuci da legalni sistemi mogu biti zasnovani na nelegitimnim osnovama i da u tom slucaju legalni akti mogu predstavljati moralnu korupciju. Tipicni aspekti i vidovi korupcije? Definicije zasnovane na bihejvioristickim idejama polaze od stava da je korupcija zloupotreba javne moci ili izvora u privatnu korist. radi sticanja licne ili privatne koristi. moc i autoritet. drzavne koncesije. • Vldine nabavke.Pojavama mita pogoduju situacije u kojima su drzavni cinioci ili oni koji pruzaju javne usluge slabo placeni i nemotivisani da rade za platu.privatno i sluzbeno. . definicije zasnovane na vrednosnim i moralnim osnovama. moci i drustvenog statusa u rukama manjeg broj ljudi. Vecina ekonomista smatra da distributivni i redistributivni ekonomski sistemi neminovno generiraju razlicite tipove korupcije. Korupcija zasnovana ka javnom interesu. procedure ili izvora od strane sluzbenih ili privatnih lica. kljucni izvor korupcije je u razlicitim nivoima i vrstama drustvenih nejednakosti i pre svega nejednakosti u distribuciji i raspolaganju drustene moci. znaci zloupotrebu javne funkcije. Postavlja se pitanje da li je i nepoizam vid korucije. Socioloski posmatrano. Smart se da ekonomski vidovi korupcije nanose najvece drustvene i licne stete. nedemokratski i autokratski rezimi.bogatstvo i moc . ali u osnovi. socijalnih. Ona je uvek najmanje dvosmerni proces i reverzibilan odnos izmedju javnog lica ili institucije i pojedinca ili privanih subekata (davaoci i primaoci mita). Korupcija zasnovana na odnosu javnog i sluzbenog 2.javnim radovima i sl.definisanih na osnovu legalnih ili kulturnih standard.naravno koriscenjem politicke ili neke druge drustvene pozicije. • Tajni i diskrecioni fondovi. Mito u vidu davanja (aktivno) . monopoli. • Kontrole cena. Tipologija opstih tipova korupcije: 1. Korupcija se mora posmatrati kao pojava a ne jedino i primarno kao tip devijantnog ili kriminalnog ponasanja. . • Vladinog posredovnja u nabavkama. primanja ( pasivno ) ili posredovanja u podmicivanju ( aktivno i pasino ) se najcesce uzima kao tipican i najrasireniji vid korupcije. S druge strane.Korupcija se odvija u kontekstu takvih promenljivih odnosa kao sto su: javni i privatni interesi. • Monopol nad informacijama. glavni uzroci korupcije u visoka koncentracija bogatstva. • Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlucuje drzavna adminitracija. • Garancija za kredite. U socioloskoj perspektivi. Ekonomski aspekti korupcije ticu se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda gradjana. visoka birokratizacija.

najopstiji cilj korupcije jeste da se steknu ili zastite vredna dobra. moralno i gradjansko vaspitanje. Bilaterani monopol-koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbedjuje zastitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslovima. a ne samo kriminalni aspekt. Kleptokratija-kada vrh vlade organizuje politicki sistem kako bi maksimalizovao mogucnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za licnu upotrebu. Snazna mafija ili velike korporacije unutar slabe i dezorganizovane drzave. sve sto se preduzme moze biti neadekvatno. Drugi tip nastaje u situacijama u kojima javni sluzbenici posmatraju svoju sluzbu kao biznis. suprotstavljanja korupciji. koje ukljucuju stvaranje morala i kulture. Dobro uspostavljen pravni i javni poredak zasnovan na pluralizmu politicke i socijalne organizacije moze biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moci javnih pozicija. kojom se krse obavezujuca pravila distribucije cija primena je unutar necijih drustvenih odgovornosti. odnosno kada se odgovoran funkcioner ili sluzbenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novcane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj nacin osteti javni ili interes sluzbe. Treci tip tice se kako prirode tako i posledica korupcija.Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moci kome je povereno da cini odredjene stvari. prava. 3. prevencija korupcijetice se pre svega ucesca gradjana u javnom zivotu i u uticaju nav last. Novija tipologija izdvaja sledeca cetiri opste tipa korupcije: 1. dobara ili sredstava. Kulturno-eticki aspekti korupcije ticu se pre svega. . Politicki pristup polazi od ideje postojanja razlicitih interesa i mogucnosti i moci da se ostvare neki interesi. SANJA DODATAK ( OD 100 DO 111 PITANJA) 100. koji koriste kako bi maksimalizovali svoje prihode.Prvi tip korpcije je ponasanje koje odstupa od formalnih duznosti u obavljanju neke javne uloge u cilju privatnih novcanih ili statusnih dobitaka. kaze se da ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenjivanje korupcije ne obuhvate sve njene oblike. nivoa i stanja vrednosti i morala nekog drustva.U osnovi. jaca kontrola odgovornosti svih koji obavljaju javne poslove ili pruzaju usluge gradjanima. 2. ili krsenje nekih pravila zahvaljujuci nekom tipu licnog uticaja ili interesa. interesi i pozicije u drustvu. Konkurentski podmitljiva drzava u kojoj veliki broj sluzbenih lica na razlicitim nivoima eksploatise veliki broj gradjana. negovanje demokratskih institucija. Ratovi i krvna osveta . etickih stavova i ponasanja u javnim poslovima.Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost. kredibilitet i odgovornost vrsilaca javnih funkcija.U programu protiv korupcije koji je prihvatio Komitet ministara Saveta Evrope. Drustvena reakcija na korupciju? U najsirem smislu. Pored negativnih pozeljne su i pozitivne mere. 4. na legitimnost. koriste usluge ili zavrsi neki javni posao.

Bitno obeležje krvne osvete je da ona ne zastareva i da se može odvijati u beskonačnost. Treba razlikovati nekoliko nivoa i karakterističnih tipova ratova koji na neki način istovremeno objašnjavaju i razloge zbog kojih dolazi do ratova: 1.Ratovi su posebno složene kolektivne društvene agresije koje se odvijaju na makro društvenom planu i imaju jasne društvene uѕroke najčešće ekonomske. Društveno organizovani tip agresije predstavlja suprostavljeni politički. zato što proizvodi katastrofalne i nenaknadive ljudske . materijalne i druge žrtve. Ubistva i telesne povrede. Linč je takođe vid kolektivne agresije. uključujući i institut mira odn. Krvna osveta je društveni problem. koje se dovijaju na mikrosocijalnom planu i karakterističan je ančin razrešavanja sukoba sukoba među pojedincima primenom sile. Svetski ratovi.koji u sukobe uključuju veliki broj država na različitim sukobljenim stranama i iamju najdrastičnije šposledice Krvna osveta predstavlja tip institucionalizovane kolektivne agresije. koji se jedino ne javlj u primitivnim društvima. Ubistva i telesne povrede predstavljaju tip individualnih agresija.ratovi između država 2. jer se nesređeni . političke. Ubistva na mah su izazvana afektivnim stanjem u koje je ubica prethodno doveden fizičkim ili nekim drugim oblikom ugrožavanja od strane žrtve.Krvna osveta je nastala u vreme nerazvijenosti države i nepostojanja državnih institucija. što znači da dolazi do izražaja u neposrednim odnosima ljudi na mikrosocijalnom planu u socijalnom i prostornom smislu u čestom ili stalnom kontaktu. kao deo običajnog prava. Međunacionalni ratovi. religijske. Najčešći povodi koji dovode do sukoba i krvne osvete su ugrožavanje života .sukobi između različitih klasa unutar jednog globalnog društva 5.Ugrožavaju život i biće čoveka. holokaust) 3. Razvijan je čitav niz čak i pisanih pravila koja definišu krvne osvete vezano za činjenicu ko. On se koristi kao sredstvo zastrašivanja ili zlostavljanja od strane nekih tajnih ili ilegalnih religijskih ili radnih udruženja ili organizacija. Verski ratovi. koji imaju mnogobrojne nepovoljne posledice po društvo. masovnog indiviliziranja ili onesposobljavanja. kako i kada treba da izvrši osvetu. Porodnični odnosi i odnosi polova veoma često dovode do sukoba kojise rešavaju ubistvom i telesnim povredama kao i neadekvatnim mehanizmima razrešavanja sukoba. Institut krvne osvete isprepleten je sa rodovsko-plemenskom pripadnošću i najčešće se javlja na selu ili među onim društvenim slojevima koji nemaju siguran i stabilan društveni položaj iako žive u gradu. Ubistva iz nehata u principu ne predstavljaju društvenu devijaciju. Prvobitna krvna osveta je bila surova i nesrazmerna. koja se odvija na mikrosocijalnom planu i koaj je i dan danas u nekim aspekrtima prisutna kod pripadnika nekih naroda. Česti su pr religijski ili rasno motivisanog linča. Rasni ratovi. Iako postoje mnogi međunarodni dokumenti kojima se uređuju „pravila ratovanja“ i zaštita žrtava rata ne umanjuje njegov devijantan karakter. Pored društvenih uzroka i posledica treći element koji ratove čini devijantnim jeste njegovo permanentno postojanje. Ubistva i telesne povrede su posledica sukoba u neposrednim odnosima pojedinca i unutar manjih grupa. Ratovi ostavljaju i mnoge brojne negativne društvene posledice poput uništavanja ili ugrožavanja najviše humane vrednosti kakav je život. Građanski ratovi ili revolucije.kao vid sukoba rasa u koji ni u kom slučaju ne pripadaju prošlosti 4. Ubiostva i telesne povrede su najrašireniji oblici agresivnog razrešavanja određenih odnosa. socijalne. zbog nepostojanja volje i svesne namere da se takva povreda ili smrt izazove. pojedinca i grupe. socijalni i kulturni i drugi interes delova društvenih struktura ili globalnih društva koji se razrešavaju kroz rat. 101. povreda ugleda ili časti i nerešeni imovinski i drugi odnosi. Način prestanka krvne osvete.u kojima su sukobljeni pripadnici različitih konfesija ili konfesijskih grupa(krstaški ratovi. Takođe remete normalan društveni život ljudski ili društbeni život i istovremeno vode uništavanju materijalnih i kulturnih dobara.

Počinioci ubistva i telesnih povreda su najčešće uravnotežene osobe. 2. 102. razilaskom.odnosi polova. Imaju unutrašnje konflikte. religijska ubistva i terorističke napade. ubistva može da čini i iz nekih ličnih motiva i interesa. Sadistički tip. razvodom braka. Nasilje se javlja kao glavna ideja vodilja za ponašanje i stil života.nosi viši nivo agresije nego što je potrebno za ostvarivanje namere. 3. Kroz siledžijsko . a ne nužno lišavanjem života. da nemaju stabilan radni status i društveni položaj što sve skupa određuje njihov način života s obzirom na to da nemaju stalno zaposlenje. Ubistva iz obesti se nazivaju ponekad kontrakulturom i posledica su različitih vrsta ocujećenja i frustracija. Šizofreni tip.normalna ličnost sa psihosocijalnog aspekta ali u određenim društvenim okolnostima pribegava ubistvu ili nekom drugom tipu agresije. raspadanjem porodice. susedski i stanarski odnosi su takođe u neposredni društveni odnosi koje pored saradnje i druženja može da odlikuje veće ili menje nerazumevanje i sukobi koji su deo socijalnog života neke sredine i do kojih najčešće dolazi zbog povrede i osujećenja nekih prava odn. što može dovesti do sukoba koji će se razrešiti primenom sile. Ova obeležja poprimaju obeležja subkulture. U patrijahalnim društvima vezan je za sistem kolektivne ili krvne osvete. stalna materijalna sredstava za život. Iskustva pokazuju da su nasilnici najčešće neprilagođene osobe kojima je svojstven nerad. Normalni tip. alkoholizam. 2. besposličenje. Siledžijstvo je pojava u kojoj se agresija javlja kao trajni oblik ponašanja nekih pojedinaca i grupa. Posmatraju se ponekad kao oblik posebnog bunta prema uslovima savremenog života i organizacije društva. Siledžijstvo je najprisutnije kod maloletnika i uopšte mađih osoba. 5. 4. Siledžijstvo i vandalizam Siledžijstvo predstavlja specifičan tip agresije na mikrosocijalnom planu. Odnosi ljudi u procesu rada su neposredni društveni odnosi u kojima postoji mogućnost suprostavljanja interesa i ciljeva u radnim grupama i između radnih grupa. Ubica osvetnik. Za pripadnike nasilničkog ganga nasilje predstavlja sastavni deo komuniciranja sa socijalnim okruženjem pretvarajući se postepeno u mržnju prema bilo kome ko nije pripradnik te grupe. izmirenjem. Rodbinski. Dva posebno dramatična tipa ubistva su: 1. koji ponekda mogu ispoljavati pojedinci ali vrlo često i grupe udruženih pojedinaca koji maraju biti i organizovani. Ubistva iz koristoljublja su povezana sa nejednakošću društvenih slojeva i nespremnošću i nemogućnošću da radom dođu do materijalnih i drugih dobara usled čega su ova ubistva često povezana sa razbojništvom. organizovan porodični život. usled protivrečnih interesa oko lične ili zajedničke imovine. bračni i porodični odnosi mogu rešavati dogovorom. znatno je izraženije među društveno marginalizovanim i depriviranim grupama kod kojih marginalizaciju i pripadnost osujećenim društvenim slojevima prati osećanje inferiornosti koje u grupi dobija dodatnu snagu. zahvaljujući agresiji usađenoj u samoj ličnosti naopako usmerenom socijalizacijom. radnu karijeru i odgovarajuću opštu i profesionalnu oformljenost. Siledžijstvo uglavnom izvire iz nepovoljnih ličnih i socijalnih okolnosti u kojima pripadnici konfliktnih i marginalizovanih grupa žive poput poput porodice i susedstva. Danas se javlja tip organizovanog osvetnika ubice ili grupa ubice koji su spremni da se samožrtvuju u ime nekih „vših“ odn ciljeva neke manje ili veće društvene grupe izvodeći politička. Najčešće su u pitanju ljudi koji nisu normalno uključeni u društveni i proizvodni život i koji se nalaze na granici kriminala.čine duševni bolesnici koji su neuračunljivi. skitnja. Nasilničke ideje i ponašanje oređuju njihove vrednosne stavove i odnos prema društvu i drugim ljudima.psihopatska ličnost naklonjena ubistvu iz obesti pri čemu je žrtva najčešće nepoznata. Gutmaher je dao podelu ubica: 1. ukoliko se ponavljaju.neguje se u tradicionalnim zajednicama. emocionalna nezrelost i neurotske i psihopatske smetnje. Psihopatski tip.

a njegova ličnost se potcenjuje. vike. već i zanemarivanje fizičkog. izgleda.po svojim sadržajima poseban. enureza i enkopreza. Ispoljavaju bunt protiv sopstvene životne i društvene pozicije primitivnim odnosom prema nečemu što im je nedostupno. Reč je o specifičnoj agresiji na mikrosocijalnom planu koju najčešće ispoljavaju grupe mladih i koja se sastoji u destrukciji materijalizovanih oblika ljudske kulture koji su društveno dobro. modrice i oštećenja prepoznatljivog oblika. odsustvo ili ispoljavanje negativnih emocija.Indikatori: povrede i prelomi nepoznatog i atipičnog porekla. institucija ili drugih tipova društvenih ustanova ili organizacija u odnosima sa decom. ugrožavanje. potcenjivanje. Zlostavljanje. 103. bezrazložne grdnje. Indikatori: zaostajanje u fizičkom razvoju. društvenih grupa ili institucija i u nekim slučajevima čitavih globalnih društava. vezivanje. zaplašenost. verbalni napadi. kojima se zapostavljaju razvojne potrebe. kojima je dete provereno na čuvanje i podizanje u skladu sa njegovim potrebama. Pod nasiljem nad decom se podrazumevaju takvi odnosi i ponašanja pojedinaca. Ispoljava se u vidu: emocionalne hladnoće. Nasilje nad decom U def.ponašanje ove ličnosti izražavaju protest protiv svog društvenog stanja. mogućnosti. čija je suština u korišćenju i iskorišćavanju dece radi zadovoljenja potreba i interesa drugih (ekonomska. koje karakteriše zaposatvljanje. čupanje kose.. tako i duhovne potrebe i emocionalnu sigurnost i podršku. zastoj u emocionalnom razvoju. kojima se ne obezbeđuju osnovna socijalna sigurnost i zadovoljavanje bazičnih životnih potreba i interesa deteta. ali istovremeno i svoju nespremnost da se sami uključe u normalne oblike društvenog života. Zanemarivanje. vređanje i psovke. Podrazumeva korišćenje drugih osoba radi nasilnog zadovoljavanja nečijih seksualnih . Vandalizam je svojevrstan vid siledžijstva i agresije usmeren ka uništavanju različitih materijalnih društvenih vrednosti. vređenje... poremećaji sna regresivno ponašanje. lišavanje psihičke. interesa. dok u izvornom smislu vandalizam podrazumeva oštećenje i destrukciju umetničkih. Ovaj vid nasilja nad decom ne podrazumeva samo upotrebu sile. što uključuje kako potrebe egzistencije. fizička ili psihička oštećenja.je rezultat takvih nehumanih odnosa pojedinaca. interesima i ličnim osobenostima. Fizičko nasilje. hladnoća. kulturnih i istorijskih vrednosti. strah. Zloupotreba. ne vodi se računa o njegovim interesima i pravima. pojma nasilja nad decom polazi se od potreba. emocionalne i socijalne podrške i ugrožavanje subjektiviteta ličnosti maloletnika. omalovažava i ugrožava. Najčešće se ispoljava kao: udaranje rukama i nogama.. uvrtanje delova tela. zaključavanje.. opekotine vodom. Seksualno nasilje. politička. sklonosti i talenti deteta. različitog sadržaja. razvoja.obuhvata ona ponašanja pojedinaca i institucija. koji bi trebaloda brinu o dobrobiti deteta. psihičke ili neke druge sile i nadmoći od strane pojedinaca. društvenih grupa i institucija i globalnih društava prema deci koji počivaju na primeni sile i kojima se nanosi bol. udaranje štapom. zdravlja i zaštite egzistencije deteta.prisustva nasilja i dr. sloboda.. subjektiviteta. odsustvo kontaktiranja sa detetom. lišavanje hrane.. prava i blagostanja deteta kao ciljeva i pretpostavki njegovog celovitog razvoja. Psihičko nasilje.) Nasilje nad decom karakteriše primena fizičke.ima prepoznatljive i spolja lako uočljive indikatore. izgubljen pogled i sl. odeće i obuće itd.posebano negativan nehumani tip odnosa.je takav odnos pojedinca ili institucija. Skala nehumanih odnosa prema deci: Zapostavljanje. pokušaji „samoubistva“ ili „priče“ o tome i dr. seksualna.kao tip nehumanog odnosa dovode u pitanje subjektivitet i integritet ličnosti deteta na taj način što se ono tretira kao objekt nečijih aktivnosti i ponašanja.. a po svojim posledicama kombinovani tip nasilja. cigarama. Vandalizam maloletnici izražavaju svoj odnos prema društvu upućujući uvek poruku preko onoga „šta“ i „kako“ uništavaju. integriteta ličnosti. ugrožava zdravlje i integritet ličnosti i osujećeje njihov razvoj. uskraćivanje ljubavi i pažnje.

Takođe tu spada i maloletnička prostitucija i pornografija u svim vidovima. shizofrenija. Sadržinski se javlja na širokoj skali od seksualnih poruka. povezanih sa drugim vrstama principa i stavova. u primitivnim i nekim religijskim sektama.poriva. lascivnih reči i priča. Samoubistvo se javlja i kao kult. pokreta. Psihološka istraživanja su usmerena ka ispitivanju psiholoških karakteristika ličnosti i psihosocijalnim mehanizmima koji pogoduju pojavi samoubistva. potreba i nagona. rehabilitacija od strane grupe ili zajednice. htenja i prihvatanja. ne i pojedinačna. prekršaj tabua ili neke druge zajedničke norme. želje. gestovni ili fizički kontakt sa seksualnim sadržajima. 104. Filozofsak razmatranja imaju različite aspekte i često se povezuju sa interesovanjima etike. ali je ovde pre reč o moralnom sudu. jer čovek nesvesno ubija i osobu koju voli. Suicidologija koja teži da primeni interdisciplinarni pristup u izučavanju ove pojave. nauke i antropologije. Mentalne poremećaje prate visoki rizici samoubistva: depresija. kada je najmanje jedan od učesnika maloletna osoba. pokušaja ili ostvarivanja seksualnih odnosa i silovanja. prava.Ketle i Geri. Sociološka istraživanja bave se obično uticajem društvenim makro. povrede modrice. nego o naučnom stavu. Motivi ovih samoubistva su najčešće samokažnjavanje. sudova i ponašanja. U nekim slučajevima samoubistvo je posledica snažnog pritiska kolektivne svesti i neformalne socijalne kontrole i deo je odgovora na zahteve i potrebe zajednice. naglašenog pokazivanja seksualnih simbola. kada su u pitanju odrasle osobe i nezavisno od postojanja svesti o posledicama. regresivna ponašanja. Najopštija ideja izražava stav da je samoubistvo posledica postojanja primarnog instikta smrti (tanatos). prihvatanja i pristajanja bilo kog učesnika ovog odnosa. Reč je o ritualnom samoubistvu koja u nekim okolnostima mogu biti i grupna. Samoubistvima se bavi i statistika. osveta. znaci veneričnih bolesti.njime se bave mnoge nauke sociologija. Samoubistvo je deo moralnih principa. vidljivo povlačenje ili agresivnost i odbojnost. do dodirivanja. mezo i mikro faktora na pojavu samoubistva. psihologija i dr. bežanje ode kontakta sa decom i odraslima i sl. Seksualno nasilje predstavlja takav odnos između najmanje dve osobe koji karakteriše verbalni.. naglašeno crvenilo u predelu genitalnih organa ili nekom drugom delu tela. Shvatanja i pojam samoubistva Prva interesovanja vezana su za magijski tip samoubistva. čija je funkcija bilo verovanje da se samoubistvom u određenim okolnostima uništava sopstveni neprijatelj. kulturnim i umetničkim pokretima. Ova vrsta bila je motivisana i nekim drugim tipovima obreda samožrtvovanja prisutna u kolektivnoj svesti i običajima primitivnih plemena. Poremećaj postoji i ako se utvrde drugi simptomi mentalnkog oboljenja. koji prati osustvo volje. kao pojave. Indikatori: otežano hodanje ili sedenje. principa i ponašanja na pojavu samoubistva i njegovu upotrebu u političke svrhe. U medicinskom smislu je dugo posmatrano kao idikator ludila. Takođe se koriste da bi se skrenula pažnja javnosti na problem neke grupe. Politički apekt upućuje na izučavanje uticaja određenih političkih ciljeva. Naučna istraživanja. U većini religija samoubistvo se tretira kao greh i suprostavljanje volji i htenjima vrhovnih božanstava koja jedina imaju pravo na oduzimanje života. . antropologija. Samoubistvo po Frojdu je delom i čin ubistva. Bavi se uzrocima koji izviru iz karakteristika određenih bolesti.. alkoholizam.

Egoističko samoubistvo varira obrnuto srazmernom stepenu integrisanosti religiozne. hronične bolesto. 106. gubitak prijatelja. kolega. godišnjih ciklusa i obaveza a penzionisanjem se suštinski. dinamiku i posebno promenljiva ali i zajednička svojstva. Više stope samoubistva starih se objašnjavaju različitim vrstama gubitaka kao i posledica starenja: prestanak radnih aktivnosti i gubitak radnog položaja. pasivnost. onda sukobi i nesporazumi sa porodicom. . sa tendencijom smanjivanja polne zastupljenosti unutar samoubilačke populacije. solidarnost i podržavajuće moći porodice. Kada su u pitanju mladi. ali i relativnu stabilnost u dužem vremenskom periodu u nekom prostoru ili unutar neke zajednice. slabi porodičnu koheziju. Predstavljaju tip društvene devijacije jer se njima dovodi u pitanje najznačajnija humana vrednost – ljudski život. striktualno i dinamički menjaju. političke i porodične zajednice kojoj pojedinac pripada. Reflektuje konkretne društvene odnose i uslove na makro i mikrosocijalnom planu. Ekonomske. socijalna izolacija. Dirkem je pokazao da su osobe muškog pola nefleksibilnije u nekim vidovima promena. Na samoubistvo utiče i bračni satatus. Kada je u pitanju obrazovani status. Pokazalo se da su proporcije učešća žena naspram muškaraca 1:4. Prvi je stvorio tipologiju smaoubistva na osnovu njihovog društvenog karaktera. Veći udeo muškaraca objašnjava se pritiscima koji izviru iz njihovih društvenih položaja i odgovornosti. Samoubistva predstavljaju društvenu pojavu i u određenim uslovima socijalni problem. tako prekomerno da individualnost prouzrokuje samoubistva. Profesionalne karakteristike takođe mogu imati uticaja na stope samoubistva između pojedinih sturka ili profesionalnih skupina. Razvod i smrt bračnog druga menja odnose u porodici.Samoubistvo je samouništavajuće ponašanje sa smrtnim ishodom. 105. odn primarnih društvenih uzroka: 1. pokazalo se da su ljudi nižeg obrazovanog nivoa manje skloni ka samoubistvu. Dirkemova tipologija i etiologija samoubistva Dirkem je posatavio hipotezu da opšta učestalost samoubistva otkriva nešto osnovno u karakteristikama društva. Slabljenje društvene integracije jača individualizaciju. posebno onim vezanim za tradicionalne podele društvenih uloga na polnoj osnovi. političke i socijalne migracije uz prostornu i društvenu mobilnost takođe su pogodujući činioci samoubistava. što je nezavisno od pojedinačnih slučajeva. obrazovanim i drugim ustanovama i mikrosocijalnim okruženjem u kombinaciji sa problemima rasta i sazrevanja javljaju se kao ključni uzrok pokušaja ili izvršenja samoubistva. što znači da društveni uslovi života u ljima takođe proizvode brojne socijalne rizike i pritiske sa kojima neki ljudi ne uspevaju da se nose i beg od nemoći nalaze u samouništenju. radikalana promena dnevnih. koji ima sopstvenu etiologiju. Mnoga istraživanja su uvidela postojanja varijacija u stopama samoubistva. Stanovnici urbanih naselja su u većem riziku od samoubistva što znači. Kada je u pitanju uticaj uzrasta onda se javlja pravilo da samoubistva rastu sa godinama starosti. značajne promene u porodici vezane za odrastanje i odlazak dece. Društvene karakteristike samoubistva Statističke stope predstavljaju statističku meru koja označava učestalost nekog događaja u standardnoj jedinici populacije u datim vremenskim granicama (stope samoubistva se računaju na sto hiljada). tako da nije prost zbir individualnih akata. Egoizam je stanje u kome se individualni „ja“ preterano potvrđuje pred društvenim. Samoubistvo kao društvena pojava podrazumeva takvo samouništavajuće ponašanje koje prati jasna svest o posledicama i namerama da se uništi sopstveni život. karakteristike.

dok kod se samoubistva izvršavaju. Kavan. 3. skokovima sa visine. koji rezultiraju iz frustracije. dok su samoubistva prisutnija među starijim osobama. Promene u životu bolesnih ljudi: Privremena hospitalizacija . Fatalistički tip je posledica normativnog ograničenja ponašanja.. usled naglih i brzih promena.očaj. Stope smoubistva varuraju intezivno sa stepenom statusne integracije u populaciji. Henri i Šort su integrisali Dirkemova shvatanj sa psihoanalitičkim koncepcijama o frustraciji i agresiji. Pokušaji samoubistva Pokušaj samoubistva predstavlja čin u kome je postojala svesna namera uništenja sopstvenog života. vešanjem. Ukoliko je nivo društvene integracije viši. Stepen statusne integracije je mahimalan kada je na osnovu poznavanja jednog statusa moguće predvideti drugi. Kod pokušaja biraju se bezopasniji i manje brutalniji načini i sredstva poput otrova ili lekova.izviru iz statusne hijerarhije. vatrenim oružjem idt. Žene su zastupljenije među osobama koje pokušavaju samoubistva. Ekološkim istraživanjima samoubistva bavio se Sejnzbri koji je utvrdio postojanje delova grada u odnosu na stepen društvene mobilnosti i društvene izolacije. Među najznačajnijim psihičkim i društvenim posledicama pokušaja navode se: 1. Samoubistvo i ubistvo su akti agresije. Stav ovih autora je da veće verovatnoća samoubistva zavisi od relacionog sistema. Uzrokovano je frustracijama u ličnosti. Altruističko samoubistvo se javlja u društvima u kojima moralni kodeks vrlo jak. Obično se namera ili pokušaj samoubistva izvršava kroz posramljenost ali i odbijanje krivice. Razlike između samoubistva i pokušaja ispoljavaju se i u načinu i sredstvima koji se tom prilikom koriste. dok su potencijalna ugroženost telesnih funkcija i intezitet samoubilačke namere često indikatori pokušaja samoubistva. Ljudi koji su pokušali samoubistvo čine psihološki veoma ranjivu grupu sa izrazitim samoubilačkim rizikom.stepen saglašavanja ponašanja zahtevima i očekivanjima drugih.ali čin nije dovršen i smrt nije nastupila. Holbakova teorija je potvrdila vezu samoubistva sa porodičnom strukturom i religijskom pripadnošću. Anomičko samoubistvo je njačešće proizvod poremećaje regulatorske funkcije koju društvo vrši u odnosu na pojedinca. Samoubistvo je derivat društvene dezorganizacije za koju je kao pokazatelj koristio razvode brakova. U stanjima anomije kada društvo postane nesposobno da vrši regulatorsku funkciju. Ograničenja mogu biti horizontalna. 107. dolazi do lične i društvene dezorganizacije.obim povezanosti jednog statusa sa posedovanjem nekih drugih utiče na stopu samoubistva. 4. kao i ozbiljnost pokušaja. maloletničku delikvenciju.rezultiraju iz međusobnih odnosa i vertikalna. Glavni uzroci samoubistva su oni koji dovode do socijalne izolacije. Pokušaji samoubistva su češći od samoubistva. Društvo je jedina moralna snaga superiorna u odnosu na pojedinca. depresivna raspoloženja). Iz dužnosti je specifičan pod tip i ima 2 varijante: neobavezno i mističko. pokušaji se najčešće javljaju kao način privlačenja pažnje i „zvono za uzbunu“ obično se u kasnijim fazama većina takvih osoba ponovo pokušava samoubistvo što obično završava letalnim ishodom. Statusna integracija je pokazatelj društvene integracije. Šmit i Gibs su pokazali da stopa samoubistva varira sa stepenom društvene dezorganizacije. Starosna sturktura utiče tako što su mladi skloniji pokušajima. Teorija o vezi društvene i statusne integracije polazi od opšte ideje da statusna integracija. Ono nastaje usled nedovoljne individualizacije i intenzivnog altruizma u situaciji jake društvene integracije. rizik samoubistva je manji. čiju superiornost on prihvata. Došli su i do zajedničkog elementa a to je „spoljašnje ograničenje2.2. 3. Društvo kontroliše pojedinca. stope vanbračne dece. Kritičan period je oko 4 godine posle pokušaja samoubistva („suicidni status“. Utvrdio je da diferencijalna distribucija stopa samoubistva unutar grada odgovara oblastima sa intezivnom društvenom dezorganizacijom.

odeljenja za pružanje pomoći u krizi.jačanje suicidne fantazije (mimo svoje osoba se bavi razmišljanjima o načinu izvršenja samoubistva) Savremena prevencija podrazumeva postojanje posebno organizovanih službi za prihvatanje i tretman suicidno ugroženih poput centara za prevenciju samoubistava. Neka zakonodavstva i danas sadrže delove koji se odnose na neke vidove represije prema samoubici ili njegovoj porodici. običajan i politička samoubistva altruističkog tipa. preko religije i pravnih propisa.se zasniva na otkrivanju samoubilački ugroženih lica. narkomana i dr. Samoubice su stimulisane na izvršenje samoubistva kada je to u interesu zajednice ili grupe( npr. kamikaze). Osuda. Od legalnih osuda veći efekat imaju moralne i psihološke osude koje prate skoro sva samoubistva osim altruističkih. Ravnodušnost. zbog čega ono izaziva strah i povlači osudu. Za uspešnu prevenciju potrebno je i prepoznavanje presuicidnog sindroma. Ne postoji ni jedno društvo ili zajednica čiji normativni sistem nema definisan satv prema samoubistvu. Ravnodušnost prema samoubistvu ili pokušaju pre je odraz otuđenosti nekih društava. Društvena reakcija na samoubistvo Društvena reakcija na samoubistva može se u osnovi podeliti u 4 osnovna tipa: 1. Prevencija. mentalno bolesnih. kulturnim normama i obrascima ponašanja.psihičko i socijalno ograaničavanje i osiromašenje međuljudskih odnosa • Samoagresija.prema samoubistvu i samoubistvima obično je prisutna u anomijskim i kriznim društvima i situacijama. Odobravanje. Odobravanje 2. . One mogu biti toliko drastične u određenim situacijama da skoro u potpunosti izoluju porodicu i srodnike samoubice.kao način društvene reakcije vezana je za činjenicu da se saubistvom krše etička i normativna očekivanja. Neodobravanje 4.je vezano za mitsko-religijska. Pozitivan stva prema samoubistvu postoji i u situaciji kada se ono smatra delom moralnih dužnosti (samuraji. ljudi u socijalnoj i ličnoj krizi. ljudskih zajednica ili pojedinca nego što je denekog vrednosnog sistema. Društvena zajednica ili određene društvene grupe imaju pozitivan stav prema samoubistvu u određenim unapred definisanim uslovima. Kategoriju ugroženih predstavljaju posebno oni koji su već pokušali samoubistvo. poput starih. U ovom duhu su i zabrane sahranjivanja na grobljima i na religijski propisan način. koji čini skup simptoma karakterističnih za duševno stanje uoči samoubistva. On se najčešće ispoljava u vidu niza simptoma koji su međusobno povezani: • Progresivno stešnjenje. Ne smeju se mešati pozitivna očekivanja prema samoubilačkom činu neke društvene grupe ili zajednice sa odobravanjem samoubistva i pozitivnom stavu prema samoubicama ili njihovim porodicama. savetodavne službe (telefonska pomoć) i sl. - Stalna hospitalizacija Promene u životu i sredini zdravih ljudi: Privremeno izdvajanje iz situacije sukoba Društvena zajednica je spremna da pruži materijalnu i moralnu pomoć Način života i ljudski odnosi se menjaju pod uticajem pokušanog samoubistva Promene u društvenoj izolaciji 108. Prevencija Reakcija se izražava etičkim stavovima.nesposobnost usmeravanja agresije ka spolja što je povezano sa ograničenošću međuljudskih odnosa u kojima je moguće izraziti agresiju • Bekstvo u irealnost. Ravnodušnost 3. zarobljeni pripadnici vojnih formacija). hronično neizlečivih bolesnika.2. adolescenata. alkoholičara. Svaki pokušaj samoubistva je deo samoubilačkog po9našanja.

Korupcija ima svoje administrativne. moć i autoritet. Korupcija kao društveni problem Korupcija (corrumpeze. u pogledu društvene strukture. Reč je o promenljivoj kategoriji pa otud i različito određenje njenih sadržaja. uključujući javne poslenike ili izabrane predstavnike. To ne znači da je nema u državama u kojima se o njoj ne govori. primanja (pasivno) ili posredovanje u podmićivanju (aktivno i pasivno) se najčešće uzima kao tipičan i najrašireniji vid korupcije. primanja poklona. Tokom istorije raste javna osetljivost za takve vidove ponašanja. mogućnosti ostvarivanja nekih prava ili korišćenja usluga i dobara. bakšiša i sl. Korušpcija predstavlja socijalni i politički proces koji menja svoje sadašnje oblike ali u osnovi znači zloupotrebu javne funkcije. podmitljivost. Godine. Mito u vidu davanja (aktivno). U savremenim uslovima korupcija privlači visoku pažnju javnosti zahvaljujući medijima i postaje jedan od ozbiljnih izazova političkoj i ekonomskoj demokratiji.pokvarenost. Ona je uvek dvosmerni proces i reverzibilni odnos između javnog lica ili institucije i pojedinca ili privatnih subjekata. Ne postoji precizna opšteprihvaćena definicija korupcije.109. posebno u pogledu inkriminacije i sankcionisanja korupcije. sociokulturne i druge aspekte i sadržaje iako se uobičajno svodi na one vidljivije i lakše uočljive poput mita. nelčegalnih organizacija itd. sadržajima i oblicima korupcije. U stručnoj literaturi posebno ravnoj ističe se značaj društvenog i pravnog konteksta za razumevanje i promene u shvatanjima i. snage opozicije i civilnog društva i mnogih drugih okolnosti. dok je ksnije proširen na sve one koji zloupotrebljavaju svoj položaj i moć radi sticanja lične koristi. obezbede zahtevane standarde rada i poštovanje zakonitosti. političkih. ili su kazne za takva ponašanja bile blage ili nisu primenjivane. ucena. Ona unosi nesigurnost. bespravlje i nestabilnost. neki vidovi korupcije smatrani su dopuštenim kako od tsrane javnosti tako i od strane javnih ličnosti. Prva najšira legalna definicija korupcije uključujući i definiciju u užem smislu nalazi se u francuskom Napoleonovom zakoniku iz 1810. Korupcija se odvija u kontekstu takvih promenljivih odnosa kao što su: javni i privatni interesi. udruženja. Do mita dolazi u slučajevima skučenih izvora. 110. ustanova vlasti. Problem definisanja granica između javnih i privatnih interesa utiče na to da neki vidovi korupcije ostaju nedodirljivi zahvaljujući distibuciji i koncentraciji društvene moći. radi sticanja lične ili privatne koristi. institucija. zakonodavnih i socijalnih sistema. Učestalost slučajeva vezanih za korupciju pokazuju kako ona u određenim političkim i kulturnim okolnostima može postati značajno društveno i političko pitanje. Korupcija se može smatrati kao pojava a ne jedino i primarno kao tip devijantnog ili kriminalnog ponašanja. procedure ili kulturnih standarda.. Korupcija bilo koje vrste i na bilo kom nivou društva ozbiljno ugrožava bazične društvene norme rada. izvesno je da postoje složeniji savremeni i po posledicama teži vidovi. vladavine prava i dobrog funkcionisanja poretka u korist građana. U savremenim uslovima korupcija predstavlja mrežu složenih odnosa u kojima učestvuje veliki broj ne samo pojedinaca već i firmi. potkupljivost) postojala je još od antičkih vremena kao najgori i najrašireniji vid ponašanja blizak javnoj administraciji. sloboda građana. vidova političke participacije. pošto se društva značajno razlikuju u pogledu vrednosnih. Mito predstavlja najrašireniji i tipičan vid korupcije. Tokom istorije. odn. suprostavljenosti pojedinih delova društva. Pojavama mita pogoduju situacije u kojima državni činovnici ili oni koji pružaju javen usluge salbo palćeni i nemotivisani da rade za platu. demokratskog i odgovornog funkcionisanja. posebno ekonomske i političeke korupcije. Mitom se preraspodeljuju troškovi poslovanja mnogih firmi nespremnih da na legalan način steknu određene dozvole. pravne. Aspekti i vidovi korupcije . političke. Nekad se pojam korupcije odnosio samo na zaposlene u javnim i državnim službama. zahvaljujući čemu je nastao čitav niz mera društvene reakcije. kulture. Ne postoji univerzalna definicija korupcije. ekonomske. privatno i službeno. bogatstvo i moć. lat.

Konkurentski podmitljiva država.u kojoj veliki broj službenih lica na različitim nivoima eksploatiše veliki broj građana . korišćenjem političke ili neke druge društvene pozicije b) Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlučije državna administracija c) Vladinog posredovanja u nabavkama. i drugih društvenih uloga. Nepotizam podrazumeva zloupotrebu nečije pozicije da bi se zadovoljila potreba ili ostavario interes ili cilj nekog od srodnika. Društvene svojine – privatizacija h) Vladine nabavke i) Monopol nad informacijama Formula za merenje veličine ove pojave Klitgard : KORUPCIJA=MONOPOL+DISKRECIJA+ODGOVORNOST Jedna tipologija opštih tipova korupcije čini podelu na one koji su: 1. . Oni nanose najveću društvenu i ličnu štetu. odn. d) Kontrola cena e) Tajni i diskrecioni fondovi f) Garancija za kredite g) Transformacije državne ili tzv. Novija tipologija korupcije izdvaja 4 opšta tipa korupcije: 1. moći i društvenog statusa u rukama manjeg broja ljudi. čija primena je unutar nečijih društvenih aktivnosti.koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbeđuje zaštitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslosvima 3. ekonomskih.Imajući u vidu uspostavljanje opštih društvenih i prvnih standarda u definisanju korupcije moguće je izdvojiti neke tipične vidove korupcije u zavisnosti od sadržaja. U sociološkoj perspektivi ključni izvor korupcije je u različitim nivoima i vrstama društvenih nejednakosti i u nejednakosti u distribuciji i raspolaganju društvenom moći kao i u različitoj distribuciji i korišćenju političkih. smatrajući da legalni sistemi mogu biti zasnovani na nelegalnim osnovama i da u tom slučaju legalni akti predstavljaju moralnu korupciju. kada se odgovoran funkcioner ili službenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novčane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj način ošteti javni ili interes službe. Problem sa ovim definisanjem je kako odrediri granicu zloupotrebe i kako odediti javni ili opšti interes naspram ličnog. Kleptokratija. Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moći kome je povereno da čini određene stvari. visoka birokratizacija. aktera i posledica. Snažna mafija ili velike korupcije unutar slabe i dezorganizovane države 4. Zasnovani na odnosu javnog i službenog. socijalnih.nastaje u situacijama u kojima javni službenici posmatraju svoju službu kao biznis koji koriste kao bi maksimalizovali svoje prihode. Bilateralni monopol. javnim radovima i sl. Nepotizam predstavlja vid korupcije u najširem smislu te reči. Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost kojom se krši obavezujuće pravila distribucije. Sociološki posmatrano glavni uzroci korupcije su visoka koncentracija bogatstva. ili kršenje nekih pravila zahvaljujući nekom tipu ličnog uticaja ili interesa 2. Definicije zasnovane na vrednosnim i moralnim osnovama proširuju pojam korupcije i na sadržaje van zakonskih okvira. nedemokratski i autokratski režimi. 3. Definicije zasnovane na bijejviorističkim idejama polaze od stava da je korupcija zloupotreba javne moći ili izvora u privatnu korist.tiče se prirode i posledice korupcije.primer je ponašanje koje odstupa od formalnih dužnosti u obavljanju javne uloge u cilju privatnih novčanih ili statusnih dobitaka. Usresređeni ka javnom interesu.kada vrh vlade organizuje politički sistem kako bi maksimalizovao mogućnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za ličnu upotrebu 2. Zasnovani na tržišnim zakonima. Ekonomski aspekti korupcije tiču se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda građana. slab pravni sistem itd. Različiti sadržaji i forme ekonomske korupcije merene ugrožavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih tržišta odnosa poput: a) Uzimanje kredita ispod tržištne cene.

prava. Održane su i brojne međunarodne konferencije. efikasnoj i od strane građana kontorlisanoj državi i na civilnom društvu može biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moći i javnih pozicija.. koriste usluge. interese i pozicije u durštvu. na legitimnost. . Komitet ministarstva EU je 1996 usvojio Program akcije protiv korupcije.Politički pristup korupciji polazi od ideje različitih ineresa mogućnosti i moći da se ostvare neki interesi. Društvena reakcija na korupciju Generalna skupština Un bavila se prvi put pitanjem korupcije u međunarodnim trgovinskim transakcija u svojoj rezoluciji 3517 od 15. koje uključuju stvaranje morala i kulture suprostavljanja korupciji. od tada mnoge međunarodne organizacije i specijalizovane agnecije ili tela su se bavila ovim problemom pokušavajući da izgrade strategiju. Pored negativnih poželjne su i pozitivne mere. seminari i drugi skupovi. 12. praćenim i kontrolisanim ovlašćenjima i moćima je deo političkih promena koje takođe vode uspešnoj antikorupcijskoj borbi. zasnovan na plaralizmu političke i socijalne organizacije. Veoma moćna mogućnost smanjivanja korupcije jeste razvoj i rast civilnog društva. Najopštiji cilj korupcije jeste da stekne ili zaštiti vredna dobra. 111. Određivanjem granica političke moći i uloga sa ograničenim. Time se ukazuje na korene korupcije.najveću korist ima manjina na vrhu piramide. Potreban je razvoj javnog pravnog poretka i reda sa relativno trajnim okvirom društvenih i pravnih standarda. Osmi kongres u Kairu 1995. U najširem smismu prevencija korupcije tiče se pre svega učešća građana u javnom životu i uticaja na vlast. negovanje demokratskih institucija itd. U programu protiv korupcije kaže se da „ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenje korupcije ne obuhvate sve njene oblike a ne samo kriminalni aspekt sve što se preduzme može biti neadekvatno. Kulturno-etički aspekti korupcije tiče s nivoa i stanja vrednosti i morala nekog društva. etičkih stavova i ponašanja u javnim poslovima. dobara ili sredstava. ili završi neki javni posao. Dobro ustanovljen pravni i javni poredak. decembra 1989. kredibilitet i odgovornost vršilaca javnih funkcija.1975. Konvencija Un u hagu. moralno i građansko vaspitanje.

javnim radovima i sl. čija primena je unutar nečijih društvenih aktivnosti. interese i pozicije u durštvu.najveću korist ima manjina na vrhu piramide. Konkurentski podmitljiva država. Komitet ministarstva EU je 1996 usvojio Program akcije protiv korupcije.Ekonomski aspekti korupcije tiču se prirode ekonomskih sistema i ekonomskih sloboda građana. Kleptokratija.koji podrazumeva simbiozu vlasti i mafije koja obezbeđuje zaštitu i nesmetano bavljenje nelegalnim poslosvima 3.nastaje u situacijama u kojima javni službenici posmatraju svoju službu kao biznis koji koriste kao bi maksimalizovali svoje prihode. d) Kontrola cena e) Tajni i diskrecioni fondovi f) Garancija za kredite g) Transformacije državne ili tzv. Korupcija se odnosi na bilo koju interesom motivisanu aktivnost kojom se krši obavezujuće pravila distribucije. Time se ukazuje na korene korupcije. Snažna mafija ili velike korupcije unutar slabe i dezorganizovane države 4. kada se odgovoran funkcioner ili službenik navede da preduzme akciju koja favorizuje bilo koga ko mu obezbedi novčane ili neke druge nelegalne nagrade i na taj način ošteti javni ili interes službe. Fridrih smatra da postoji obrazac korupcije uvek kada nosilac moći kome je povereno da čini određene stvari.. Zasnovani na odnosu javnog i službenog.kada vrh vlade organizuje politički sistem kako bi maksimalizovao mogućnost ostvarenja rente i njeno preusmerenje za ličnu upotrebu 2. Društvene svojine – privatizacija h) Vladine nabavke i) Monopol nad informacijama Formula za merenje veličine ove pojave Klitgard : KORUPCIJA=MONOPOL+DISKRECIJA+ODGOVORNOST Jedna tipologija opštih tipova korupcije čini podelu na one koji su: 1. prava. Bilateralni monopol.primer je ponašanje koje odstupa od formalnih dužnosti u obavljanju javne uloge u cilju privatnih novčanih ili statusnih dobitaka. Zasnovani na tržišnim zakonima. 12. Novija tipologija korupcije izdvaja 4 opšta tipa korupcije: 1. .tiče se prirode i posledice korupcije. korišćenjem političke ili neke druge društvene pozicije b) Izvoznih i uvoznih kontigenata o kojima odlučije državna administracija c) Vladinog posredovanja u nabavkama. 111. decembra 1989. Kulturno-etički aspekti korupcije tiče s nivoa i stanja vrednosti i morala nekog društva.u kojoj veliki broj službenih lica na različitim nivoima eksploatiše veliki broj građana Politički pristup korupciji polazi od ideje različitih ineresa mogućnosti i moći da se ostvare neki interesi. ili kršenje nekih pravila zahvaljujući nekom tipu ličnog uticaja ili interesa 2. koriste usluge. etičkih stavova i ponašanja u javnim poslovima. Održane su i brojne međunarodne konferencije. Društvena reakcija na korupciju Generalna skupština Un bavila se prvi put pitanjem korupcije u međunarodnim trgovinskim transakcija u svojoj rezoluciji 3517 od 15. 3. Različiti sadržaji i forme ekonomske korupcije merene ugrožavanjem ekonomskih sloboda i slobodnih tržišta odnosa poput: a) Uzimanje kredita ispod tržištne cene. Osmi kongres u Kairu 1995.1975. od tada mnoge međunarodne organizacije i specijalizovane agnecije ili tela su se bavila ovim problemom pokušavajući da izgrade strategiju. Usresređeni ka javnom interesu. Oni nanose najveću društvenu i ličnu štetu. seminari i drugi skupovi. Najopštiji cilj korupcije jeste da stekne ili zaštiti vredna dobra. ili završi neki javni posao. Konvencija Un u hagu. odn.

Veoma moćna mogućnost smanjivanja korupcije jeste razvoj i rast civilnog društva. . na legitimnost. koje uključuju stvaranje morala i kulture suprostavljanja korupciji. Dobro ustanovljen pravni i javni poredak. moralno i građansko vaspitanje. Određivanjem granica političke moći i uloga sa ograničenim. negovanje demokratskih institucija itd. Pored negativnih poželjne su i pozitivne mere. praćenim i kontrolisanim ovlašćenjima i moćima je deo političkih promena koje takođe vode uspešnoj antikorupcijskoj borbi. kredibilitet i odgovornost vršilaca javnih funkcija. Potreban je razvoj javnog pravnog poretka i reda sa relativno trajnim okvirom društvenih i pravnih standarda. efikasnoj i od strane građana kontorlisanoj državi i na civilnom društvu može biti jedina prava brana korupciji i drugim vidovima zloupotrebe moći i javnih pozicija. U programu protiv korupcije kaže se da „ukoliko efikasne mere u borbi za iskorenje korupcije ne obuhvate sve njene oblike a ne samo kriminalni aspekt sve što se preduzme može biti neadekvatno. zasnovan na plaralizmu političke i socijalne organizacije.U najširem smismu prevencija korupcije tiče se pre svega učešća građana u javnom životu i uticaja na vlast. dobara ili sredstava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful